اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 97.2.15 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121492/مناقصه-انجام-خدمات-ن... با عنوان : اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 97.2.15 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121492/مناقصه-انجام-خدمات-نظافتی-و-بهداشتی--آبدارخانه-ها---نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات نظافتی و بهداشتی , آبدارخانه ها  ...نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه انجام خدمات نظافتی و بهداشتی , آبدارخانه ها  ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121506/استعلام-ویلچر--'>استعلام ویلچر ... / استعلام , استعلام ویلچر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121532/فراخوان-شناسایی-و-انتخاب-شریک-پیمانکار-تامین-مالی-تامین-تجهیزات-و-ساخت-برج-هایی--'>فراخوان شناسایی و انتخاب شریک پیمانکار تامین مالی، تامین تجهیزات و ساخت برج هایی... / آگهی فراخوان عمومی شناسایی و انتخاب شریک پیمانکار, فراخوان شناسایی و انتخاب شریک پیمانکار تامین مالی، تامین تجهیزات و ساخت برج هایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121551/مناقصه-خرید-نصب-و-راه-اندازی-تاسیسات-گرمایشی-و-سرمایشی'>مناقصه خرید نصب و راه اندازی تاسیسات گرمایشی و سرمایشی  / مناقصه ,مناقصه خرید نصب و راه اندازی تاسیسات گرمایشی و سرمایشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121574/مناقصه-آبرسانی-به-مجتمع----نوبت-دوم'>مناقصه آبرسانی به مجتمع ... - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه آبرسانی به مجتمع ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121591/استعلام-کیس-رایانه--'>استعلام کیس رایانه ... / استعلام , استعلام کیس رایانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121606/مناقصه-جدول-و-زیرسازی-و-آسفالت-روستا--'>مناقصه جدول و زیرسازی و آسفالت روستا... / مناقصه, مناقصه جدول و زیرسازی و آسفالت روستا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121621/آگهی-مناقصه-عمومی-اصلاح-و-ساخت-دیوار-حائل-ورودی'>آگهی مناقصه عمومی اصلاح و ساخت دیوار حائل ورودی / آگهی مناقصه عمومی , آگهی مناقصه عمومی اصلاح و ساخت دیوار حائل ورودی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121637/استعلام-احداث-کانال-آبرسانی-روستای---'>استعلام احداث کانال آبرسانی روستای .... / استعلام, احداث کانال آبرسانی روستای ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121654/مناقصه-واگذاری-خدمات-مرکز-فوریت-های-برق'>مناقصه واگذاری خدمات مرکز فوریت های برق   / مناقصه , مناقصه واگذاری خدمات مرکز فوریت های برق  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121672/مناقصه-ارتقا-حفاظ-در-نواحی-پرتگاهی-نقاط-پرتصادف--'>مناقصه ارتقا حفاظ در نواحی پرتگاهی نقاط پرتصادف...  / آگهی مناقصه  عمومی, مناقصه ارتقا حفاظ در نواحی پرتگاهی نقاط پرتصادف... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121688/استعلام-نظارت-کارگاهی-پروژه-های-آبرسانی-'>استعلام  نظارت کارگاهی پروژه های  آبرسانی.. / استعلام, نظارت کارگاهی پروژه های  آبرسانی..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121703/مناقصه-اجرای-(ساختمانی)-زیباسازی-و-بازآفرینی----نوبت-دوم'>مناقصه اجرای (ساختمانی) زیباسازی و بازآفرینی ... - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای (ساختمانی) زیباسازی و بازآفرینی ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121720/استعلام-احداث-ساختمان-سرایداری-مدرسه'>استعلام  احداث ساختمان سرایداری مدرسه / استعلام, احداث ساختمان سرایداری مدرسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121736/مناقصه-خرید-65800-متر-لوله-پلی-اتیلن--'>مناقصه خرید 65800 متر لوله پلی اتیلن... / مناقصه عمومی, مناقصه خرید 65800 متر لوله پلی اتیلن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121750/مناقصه-واگذاری-بخش-فضای-سبز-و-خدمات-شهری--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری بخش فضای سبز و خدمات شهری - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری بخش فضای سبز و خدمات شهری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121767/استعلام-آفت-کش'>استعلام آفت کش / استعلام,استعلام آفت کش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121790/استعلام-تهیه-و-اجرای-کفپوش-سالن-ورزشی'>استعلام  تهیه و اجرای کفپوش سالن ورزشی / استعلام,  تهیه و اجرای کفپوش سالن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121809/مناقصه-خرید-165-قلم-کالا--نوبت-دوم'>مناقصه خرید 165 قلم کالا  - نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه خرید 165 قلم کالا  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121831/مناقصه-تامین-نیروی-مورد-نیاز-بخش-های-خدمات-نظافت-فضای-سبز-و-نگهبانی--'>مناقصه تامین نیروی مورد نیاز بخش های خدمات، نظافت، فضای سبز و نگهبانی... / مناقصه عمومی, مناقصه تامین نیروی مورد نیاز بخش های خدمات، نظافت، فضای سبز و نگهبانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121848/مناقصه-عمومی-دو-مرحله-ای-اجرای-عملیات-زیرسازی-جدولگذاری-زهکشی-و-لوله-گذاری-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی دو مرحله ای اجرای عملیات زیرسازی، جدولگذاری زهکشی و لوله گذاری  نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه عمومی دو مرحله ای اجرای عملیات زیرسازی، جدولگذاری زهکشی و لوله گذاری  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121865/فراخوان-تامین-نیروی-پشتیبانی'>فراخوان تامین نیروی پشتیبانی / مناقصه عمومی, فراخوان تامین نیروی پشتیبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121884/مناقصه-اجرای-خدمات-تکمیل-و-به-روزرسانی-نقشه--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای خدمات تکمیل و به روزرسانی نقشه - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ،مناقصه اجرای خدمات تکمیل و به روزرسانی نقشه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121900/مناقصات-تکمیل-شبکه-و-خطوط-انتقال-فاضلاب-نوبت-دوم'>مناقصات تکمیل شبکه و خطوط انتقال فاضلاب- نوبت دوم  / آگهی استعلام ارزیابی کیفی مناقصات ، مناقصه تکمیل شبکه و خطوط انتقال فاضلاب- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121915/مناقصه-امور-خدمات-سلامت-دهان-(دستیار-دندانپزشک)'>مناقصه امور خدمات سلامت دهان (دستیار دندانپزشک)  / اگهی مناقصه , مناقصه امور خدمات سلامت دهان (دستیار دندانپزشک) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121932/مناقصه-احداث-فرهنگسرای'>مناقصه احداث فرهنگسرای / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث فرهنگسرای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121949/مناقصه-تامین-مصالح-و-تجهیزات-کالا-و-خدمات-مرتبط-مشتمل--نوبت-دوم'>مناقصه تامین مصالح و تجهیزات، کالا و خدمات مرتبط مشتمل... نوبت دوم / آگهی مناقصه، مناقصه تامین مصالح و تجهیزات، کالا و خدمات مرتبط مشتمل... 97.02.09 ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121967/استعلام-تهیه-و-نصب-آسانسور'>استعلام تهیه و نصب آسانسور / استعلام,استعلام تهیه و نصب آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121986/مناقصه-تکمیل-سالن-ورزشی-هنرستان-تربت-بدنی--'>مناقصه تکمیل سالن ورزشی هنرستان تربت بدنی... / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل سالن ورزشی هنرستان تربت بدنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122004/استعلام-خرید-لوله-بتنی'>استعلام خرید لوله بتنی / استعلام,خرید لوله بتنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122019/مناقصه-اجرای-عملیات-شبکه-کابل-و-خرید-اجناس-مربوطه-(بصورت-ترنکی)-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات شبکه کابل و خرید اجناس مربوطه (بصورت ترنکی) نوبت دوم  / آگهی  مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات شبکه کابل و خرید اجناس مربوطه (بصورت ترنکی) نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121475/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-نظافت-به-صورت-حجمی---نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری امور خدمات نظافت به صورت حجمی... - نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری امور خدمات نظافت به صورت حجمی ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121497/مناقصه-حفر-سه-حلقه-چاه-ضربه-ای---'>مناقصه حفر سه حلقه چاه ضربه ای .... / آگهی برگزاری مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات کارهای باقیمانده تصفیه خانه فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121515/استعلام-تشک-مواج-(ساخت-ایران)'>استعلام تشک مواج (ساخت ایران) / استعلام,تشک مواج (ساخت ایران)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121538/مناقصه-تعویض-سیستم-کنترل-و-گاورنر'>مناقصه تعویض سیستم کنترل و گاورنر / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تعویض سیستم کنترل و گاورنر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121558/استعلام-کیبرد-و-موس-و--'>استعلام کیبرد و موس و ... / استعلام, استعلام کیبرد و موس و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121579/استعلام-تعداد-9-دستگاه-خودروی-سواری-سمند--'>استعلام تعداد 9 دستگاه خودروی سواری سمند... / استعلام,تعداد 9 دستگاه خودروی سواری سمند...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121596/مناقصه-پروژه-حمل-و-پخش-و-آسفالت-معابر--'>مناقصه پروژه حمل و پخش و آسفالت معابر ... / مناقصه پروژه حمل و پخش و آسفالت معابر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121610/مناقصه-تامین-فنر-8-لایه-قوس-صفر-(تخت)-و--'>مناقصه تامین فنر 8 لایه قوس صفر (تخت) و ... / مناقصه عمومی, مناقصه تامین فنر 8 لایه قوس صفر (تخت) و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121625/مناقصه-خرید-12-تن-پودر-آلومینیوم--'>مناقصه خرید 12 تن پودر آلومینیوم... / مناقصه, مناقصه خرید 12 تن پودر آلومینیوم...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121642/مناقصه-خرید-کود-شیمیایی-کلرور-پتاسیم-گرانوله'>مناقصه خرید کود شیمیایی کلرور پتاسیم گرانوله / مناقصه عمومی ، مناقصه خرید کود شیمیایی کلرور پتاسیم گرانوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121661/مناقصه-پروژه-احداث-ایستگاه-تقلیل-فشار-و-شبکه-تغذیه-و--نوبت-دوم'>مناقصه  پروژه احداث ایستگاه تقلیل فشار و شبکه تغذیه و ...نوبت دوم  /  فراخوان مناقصه یک مرحله‌ای , فراخوان مناقصه  پروژه احداث ایستگاه تقلیل فشار و شبکه تغذیه و ...  ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121677/استعلام-آسانسور-هیدرولیک-4-توقف--'>استعلام آسانسور هیدرولیک 4 توقف... / استعلام,استعلام آسانسور هیدرولیک 4 توقف...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121694/فراخوان-مناقصه-خرید-و-نصب-تجهیزات-الکترونیکی-و-مکانیکی-ایستگاه-های-آب-و-هواشناسی--'>فراخوان مناقصه خرید و نصب تجهیزات الکترونیکی و مکانیکی ایستگاه های آب و هواشناسی... / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه خرید و نصب تجهیزات الکترونیکی و مکانیکی ایستگاه های آب و هواشناسی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121709/استعلام-توسعه-فعالیت-های-آموزشی-و-ترویجی-و-مهارتی---'>استعلام توسعه فعالیت های آموزشی و ترویجی و مهارتی  ... / استعلام, توسعه فعالیت های آموزشی و ترویجی و مهارتی  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121725/مناقصه-امور-حمل-محصولات'>مناقصه امور حمل محصولات  / آگهی مناقصه , مناقصه امور حمل محصولات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121740/مناقصه-تکمیل-دیوار-حفاظتی-مسیل-های-شهر'>مناقصه تکمیل دیوار حفاظتی مسیل های شهر / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل دیوار حفاظتی مسیل های شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121754/مناقصه-تامین-دستگاه-تصفیه-روغن-به-ظرفیت-6000L-h'>مناقصه تامین دستگاه تصفیه روغن به ظرفیت 6000L/h  / مناقصه عمومی, مناقصه تامین دستگاه تصفیه روغن به ظرفیت 6000L/h </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121775/مناقصه-تامین-سرویس-ایاب-و-ذهاب-کارکنان'>مناقصه تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان / مناقصه عمومی, مناقصه تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121798/استعلام-نگهداری-دو-دستگاه-چیلر-جذبی---'>استعلام نگهداری دو دستگاه چیلر جذبی  ... / استعلام, نگهداری دو دستگاه چیلر جذبی  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121816/مناقصه-احداث-دبستان-12-کلاسه-و--'>مناقصه احداث دبستان 12 کلاسه  و ... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه احداث دبستان 12 کلاسه  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121837/استعلام-مرمت-پل--'>استعلام مرمت پل ... / استعلام, مرمت پل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121854/استعلام-اجرای-عملیات-زیر-ساخت--'>استعلام اجرای عملیات زیر ساخت... / استعلام,اجرای عملیات زیر ساخت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121871/استعلام-احداث-جاده-بین-باغات-روستای---'>استعلام  احداث جاده بین باغات روستای .... / استعلام, احداث جاده بین باغات روستای ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121889/مناقصه-تامین-سرویس-ایاب-و-ذهاب-کارکنان-خود'>مناقصه تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان خود  / مناقصه , مناقصه تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان خود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121906/مناقصه-سرویس-و-نگهداری-خودروهای-سبک-و-سنگین'>مناقصه سرویس و نگهداری خودروهای سبک و سنگین / مناقصه,مناقصه سرویس و نگهداری خودروهای سبک و سنگین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121921/مناقصه-خرید-17500-متر-کابل-خودنگهدار-فشار-ضعیف--نوبت-دوم'>مناقصه خرید 17500 متر کابل خودنگهدار فشار ضعیف... نوبت دوم / آگهی مناقصات عمومی , مناقصه خرید 17500 متر کابل خودنگهدار فشار ضعیف... ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121938/مناقصه-انجام-کارهای-خدماتی--'>مناقصه  انجام کارهای خدماتی ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه  انجام کارهای خدماتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121955/استعلام-ژورنال-حرارتی-و-رسید-مشتری-خودپرداز'>استعلام  ژورنال حرارتی و رسید مشتری خودپرداز  / استعلام, ژورنال حرارتی و رسید مشتری خودپرداز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121975/استعلام-لباس--'>استعلام لباس ... / استعلام , استعلام لباس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121991/مناقصه-پروژه-زیرسازی-و-آسفالت-ریزی-کمربندی'>مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت ریزی کمربندی  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت ریزی کمربندی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122008/استعلام-چمن-مصنوعی--'>استعلام چمن مصنوعی ... / استعلام , استعلام چمن مصنوعی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122025/مناقصه--تعمیر‌و‌-نگهداری‌-تجهیزات‌-مخابراتی‌'>مناقصه    تعمیر‌و‌ نگهداری‌ تجهیزات‌ مخابراتی‌ / مناقصه ,مناقصه  تعمیر‌و‌ نگهداری‌ تجهیزات‌ مخابراتی‌</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122042/استعلام-اجرای-قسمتی-از-طرح-هادی-روستای--'>استعلام اجرای قسمتی از طرح هادی روستای .. / استعلام,  اجرای قسمتی از طرح هادی روستای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122063/استعلام-اعلام-قیمت-تبلیغات--'>استعلام اعلام قیمت تبلیغات ... / استعلام , استعلام اعلام قیمت تبلیغات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122081/مناقصه-اجرای-عملیات-زیرسازی-و-جدولگذاری-معابر'>مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و جدولگذاری معابر / مناقصه , مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و جدولگذاری معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121489/مناقصه-خرید-یک-مجموعه-swimming-roll--نوبت-دوم'>مناقصه خرید یک مجموعه swimming roll - نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه خرید یک مجموعه swimming roll - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121503/مناقصه-اجرای-اسکلت-و-دیوارچینی-و----نوبت-دوم'>مناقصه اجرای اسکلت و دیوارچینی و ... - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای اسکلت و دیوارچینی و ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121528/مناقصه-بهره-برداری-و-نگهداری-از-ایستگاه-گاز-نیروگاه-علی-آباد-نوبت-دوم'>مناقصه بهره برداری و نگهداری از ایستگاه گاز نیروگاه علی آباد نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه بهره برداری و نگهداری از ایستگاه گاز نیروگاه علی آباد نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121545/شناسایی-ارزیابی-کیفی-پیمانکاران-شبکه-برق-(نوبت-دوم)'>شناسایی ارزیابی کیفی پیمانکاران شبکه برق (نوبت دوم) / آگهی فراخوان , شناسایی ارزیابی کیفی پیمانکاران شبکه برق (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121570/استعلام-کولر--'>استعلام کولر ... / استعلام , استعلام کولر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121588/مناقصه-LINDE-P-F-LADEN-CONTAINER-HANDLER-نوبت-دوم'>مناقصه LINDE P/F LADEN CONTAINER HANDLER نوبت دوم  / مناقصه عمومی دو مرحله ای توام با ارزیابی کیفی, مناقصه LINDE P/F LADEN CONTAINER HANDLER نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121603/آگهی-مناقصه-عمومی-زیرسازی-و-آسفالت--'>آگهی مناقصه عمومی زیرسازی و آسفالت... / آگهی مناقصه عمومی , آگهی مناقصه عمومی زیرسازی و آسفالت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121618/مناقصه-تکمیل-سالن-ورزشی-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل سالن ورزشی تجدید- نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل سالن ورزشی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121634/استعلام-لایسنس--'>استعلام لایسنس ... / استعلام , استعلام لایسنس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121652/استعلام-دوربین--'>استعلام دوربین ... / استعلام , استعلام دوربین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121669/مناقصه--امور-مربوط-به-فضای-سبز-و-سایر-خدمات-عمومی'>مناقصه   امور مربوط به فضای سبز و سایر خدمات عمومی / مناقصه, مناقصه   امور مربوط به فضای سبز و سایر خدمات عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121684/فراخوان-مناقصه-عمومی-خرید-دستگاه-های-چیلر-و-برج-خنک-کن--(نوبت-دوم)'>فراخوان مناقصه عمومی خرید دستگاه های چیلر و برج خنک کن... (نوبت دوم) / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه عمومی خرید دستگاه های چیلر و برج خنک کن... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121701/مناقصه-عمومی-دو-کود-سکوسترون-آهن-فری-سویل--'>مناقصه عمومی دو کود سکوسترون آهن فری سویل... / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی دو کود سکوسترون آهن فری سویل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121716/استعلام-اسکنر-فلت-فوجیستو--'>استعلام اسکنر فلت فوجیستو ... / استعلام, اسکنر فلت فوجیستو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121733/مناقصه-توتون-های-خارجی---نوبت-دوم'>مناقصه توتون های خارجی... - نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه توتون های خارجی... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121747/مناقصه-سرمایه-نسبت-به-احیاء'>مناقصه سرمایه نسبت به احیاء  / مناقصه, مناقصه سرمایه نسبت به احیاء   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121764/مناقصه-فعالیت-های-سازه-ای-دبل-دک-گندله-سازی-یک--نوبت-دوم'>مناقصه فعالیت های سازه ای دبل دک گندله سازی یک  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه فعالیت های سازه ای دبل دک گندله سازی یک  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121786/مناقصه-خرید-ورق-آهن'>مناقصه خرید  ورق آهن  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید  ورق آهن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121805/استعلام-نظارت-کارگاهی-پروژه-های-آبرسانی'>استعلام نظارت کارگاهی پروژه های آبرسانی  / استعلام, استعلام نظارت کارگاهی پروژه های آبرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121827/مناقصه-اجرای-ترمیم-و-اصلاح-جداول-و--مرحله-اول-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای ترمیم و اصلاح جداول و ...مرحله اول نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای ترمیم و اصلاح جداول و ...مرحله اول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121845/استعلام-درخواست-تجهیزات-اندازه-گیری-ph-و-دما---'>استعلام درخواست تجهیزات اندازه گیری ph و دما .... / استعلام, استعلام درخواست تجهیزات اندازه گیری ph و دما ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121862/استعلام-تحویل-و-تحول-کلرینگ-و-دبیرخانه-ای--'>استعلام تحویل و تحول کلرینگ و دبیرخانه ای... / استعلام,استعلام تحویل و تحول کلرینگ و دبیرخانه ای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121881/استعلام-حفاری-چاه--'>استعلام حفاری چاه... / استعلام,استعلام حفاری چاه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121897/استعلام-طرح-احیا-و-مرمت-قنات-روستای--'>استعلام طرح احیا و مرمت قنات روستای .. / استعلام, طرح احیا و مرمت قنات روستای ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121912/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-بوجاری'>مناقصه خرید یک دستگاه بوجاری  / مناقصه ، مناقصه خرید یک دستگاه بوجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121929/استعلام-سوییچ--'>استعلام سوییچ ... / استعلام , استعلام سوییچ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121946/استعلام-تهیه-و-اجرای-تجهیز-ایستگاه-پمپاژ--'>استعلام تهیه و اجرای تجهیز ایستگاه پمپاژ ... / استعلام, استعلام تهیه و اجرای تجهیز ایستگاه پمپاژ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121963/تجدید-مناقصه-حمل-و-نقل-جاده-ای-100-هزار-تن-محمولات-علوفه-ای-وارداتی-(نوبت-دوم)'>تجدید مناقصه حمل و نقل جاده ای 100 هزار تن محمولات علوفه ای وارداتی (نوبت دوم) / آگهی تجدید مناقصه , تجدید مناقصه حمل و نقل جاده ای 100 هزار تن محمولات علوفه ای وارداتی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121984/مناقصه-اجرای-اساس-آسفالت-و-جدا-کننده-راه-اصلی--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای اساس، آسفالت و جدا کننده راه اصلی... نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه، مناقصه اجرای اساس، آسفالت و جدا کننده راه اصلی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122001/مناقصه-اجاره-ساختمان-مدرسه'>مناقصه اجاره ساختمان مدرسه / مزایده, مناقصه اجاره ساختمان مدرسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122017/استعلام-کولر-گازی-اسپیلت-سرد-و-گرم--'>استعلام کولر گازی اسپیلت سرد و گرم... / استعلام,کولر گازی اسپیلت سرد و گرم...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122033/مناقصه-خرید-یخچال'>مناقصه خرید یخچال  / مناقصه عمومی , مناقصه خرید یخچال  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122055/مناقصه-تامین-خاک-جهت-پوشش-روزانه-پسماند-در-محل-دفن'>مناقصه تامین خاک جهت پوشش روزانه پسماند در محل دفن  / مناقصه تامین خاک جهت پوشش روزانه پسماند در محل دفن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122073/استعلام-عملیات-اجرای-لوله-گذاری--'>استعلام عملیات اجرای لوله گذاری ... / استعلام , استعلام عملیات اجرای لوله گذاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121493/مناقصه-خرید-کنتور-G16-ورگلاتور-نوبت-دوم'>مناقصه خرید کنتور G16 ورگلاتور نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید کنتور G16 ورگلاتور نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121508/استعلام-تشک-روهو-(ساخت-ایران)'>استعلام تشک روهو (ساخت ایران) / استعلام,تشک روهو (ساخت ایران)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121533/استعلام-چاپگر-رایانه-لیزری-رنگی--'>استعلام چاپگر رایانه لیزری رنگی... / استعلام,چاپگر رایانه لیزری رنگی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121553/استعلام-خرید-قطع-کننده-و-کاور-قطع-کننده--'>استعلام خرید قطع کننده و کاور قطع کننده... / استعلام,خرید قطع کننده و کاور قطع کننده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121575/استعلام-احداث-شبکه-توزیع-گاز-مجتمع-گلخانه-ای---'>استعلام احداث شبکه توزیع گاز مجتمع گلخانه ای  ... / استعلام, احداث شبکه توزیع گاز مجتمع گلخانه ای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121593/مناقصه-اجرای-جدول-کانیوو-و-موزاییک-فرش-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای جدول کانیوو و موزاییک فرش  نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه اجرای جدول کانیوو و موزاییک فرش  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121607/مناقصه-اجرای-پروژه-جمع-آوری-آب-های-سطحی'>مناقصه اجرای پروژه جمع آوری آب های سطحی / مناقصه عمومی , مناقصه  اجرای پروژه جمع آوری آب های سطحی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121622/مناقصه-عملیات-متفرقه-جوشکاری-و-برشکاری-فیت-آپ--مونتاژ-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات متفرقه جوشکاری و برشکاری، فیت آپ ، مونتاژ نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات متفرقه جوشکاری و برشکاری، فیت آپ ، مونتاژ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121638/مناقصه-زیرسازی-و-جدول-گذاری-معابر--نوبت-دوم'>مناقصه زیرسازی و جدول گذاری معابر - نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه زیرسازی و جدول گذاری معابر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121656/استعلام-سوئیچ-شبکه---'>استعلام سوئیچ شبکه .... / استعلام, استعلام سوئیچ شبکه ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121673/استعلام-نظارت-کارگاهی-پروژه-های-آبرسانی-'>استعلام  نظارت کارگاهی پروژه های  آبرسانی.. / استعلام, نظارت کارگاهی پروژه های  آبرسانی..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121691/استعلام-نظارت-کارگاهی-پروژه-های-آبرسانی-'>استعلام  نظارت کارگاهی پروژه های  آبرسانی.. / استعلام, نظارت کارگاهی پروژه های  آبرسانی..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121704/فراخوان-ارزیابی-کیفی-انجام-خدمات-قرائت-کنتور-و-توزیع-صورتحساب-و-وصول-مطالبات'>فراخوان ارزیابی کیفی انجام خدمات قرائت کنتور و توزیع صورتحساب و وصول مطالبات / فراخوان آگهی ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی انجام خدمات قرائت کنتور و توزیع صورتحساب و وصول مطالبات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121721/مناقصه-خرید-60-شاخه-لوله-فایبرگلاس'>مناقصه خرید 60 شاخه لوله فایبرگلاس / مناقصه, مناقصه خرید 60 شاخه لوله فایبرگلاس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121737/استعلام-کولر--'>استعلام کولر ... / استعلام, استعلام کولر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121751/استعلام-تهیه-و-اجرای-کفپوش-سالن--'>استعلام تهیه و اجرای کفپوش سالن... / استعلام,استعلام تهیه و اجرای کفپوش سالن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121768/مناقصه-واگذاری-امورات-خدماتی-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه  واگذاری امورات خدماتی  ـ نوبت دوم / آگهی مناقصه,مناقصه واگذاری امورات خدماتی ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121794/استعلام-طرح-آبرسانی--'>استعلام طرح آبرسانی ... / استعلام , استعلام طرح آبرسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121811/فراخوان-خرید-انواع-حبوبات'>فراخوان خرید انواع حبوبات  / آگهی فراخوان , فراخوان خرید انواع حبوبات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121833/استعلام-شیر-زبانه-لاستیکی--'>استعلام شیر زبانه لاستیکی ... / استعلام , استعلام شیر زبانه لاستیکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121849/استعلام-الکتروپمپ-شناور--'>استعلام الکتروپمپ شناور .. / استعلام, الکتروپمپ شناور  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121866/مناقصه-اجرای-ساحل-سازی-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای ساحل سازی تجدید- نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه اجرای ساحل سازی تجدید- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121885/استعلام-اجرای-عملیات-در-ساختمان'>استعلام اجرای عملیات در ساختمان / استعلام, اجرای عملیات در ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121901/مناقصه-انجام-خدمات-عمومی-و-تامین-خودرو--'>مناقصه انجام خدمات عمومی و تامین خودرو... / مناقصه, مناقصه انجام خدمات عمومی و تامین خودرو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121917/استعلام-تامین-خودرو--'>استعلام تامین خودرو ... / استعلام , استعلام تامین خودرو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121933/مناقصه-مناقصه-حجمی--زمانی-واگذاری-اداره-امور-انبار-نفت--'>مناقصه مناقصه حجمی - زمانی واگذاری اداره امور انبار نفت ... / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه مناقصه حجمی - زمانی واگذاری اداره امور انبار نفت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121950/استعلام-لوله-90-پلی-اتیلن-استاندارد--'>استعلام لوله 90 پلی اتیلن استاندارد... / استعلام,استعلام لوله 90 پلی اتیلن استاندارد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121968/استعلام-اخذ-گواهی-استاندارد-و-سرویس-و-نگهداری-آسانسور--'>استعلام اخذ گواهی استاندارد و سرویس و نگهداری آسانسور ... / استعلام, اخذ گواهی استاندارد و سرویس و نگهداری آسانسور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121987/استعلام-طرح-آبرسانی--'>استعلام طرح آبرسانی... / استعلام,طرح آبرسانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122005/استعلام-کیت-مصرفی-آزمایشگاهی'>استعلام کیت مصرفی آزمایشگاهی / استعلام, کیت مصرفی آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122020/استعلام-صندلی-تماشاچی-پشت-دار-رنگی-درجه-یک--'>استعلام  صندلی تماشاچی پشت دار رنگی درجه یک ... / استعلام, صندلی تماشاچی پشت دار رنگی درجه یک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122038/استعلام-خرید-پکیج-تصفیه-فاضلاب--'>استعلام خرید پکیج تصفیه فاضلاب ... / استعلام, استعلام خرید پکیج تصفیه فاضلاب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122059/استعلام-آمپلی-فایر---'>استعلام آمپلی فایر .... / استعلام, استعلام آمپلی فایر ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122077/مناقصه-خدمات-مدیریت-طرح-و-نظارت'>مناقصه خدمات مدیریت طرح و نظارت  / آگهی شناسایی مشاور, مناقصه خدمات مدیریت طرح و نظارت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122098/مناقصه-عمومی-خدمات-مالی'>مناقصه عمومی خدمات مالی / مناقصه عمومی ، مناقصه خدمات مالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122121/استعلام-سم-مالاتیون-سم-فسفر-دوزنگ--'>استعلام سم مالاتیون+سم فسفر دوزنگ... / استعلام,استعلام سم مالاتیون+سم فسفر دوزنگ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122137/فراخوان-مناقصه-احداث-ساختمان-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه احداث ساختمان نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه احداث ساختمان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122156/استعلام-رخت-آویز-ایستاده-5-شاخه--'>استعلام رخت آویز ایستاده 5 شاخه ... / استعلام, رخت آویز ایستاده 5 شاخه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121484/مناقصه-خرید-42-قطعه-یدکی-مربوط-به-دستگاه-های-شمارش--نوبت-دوم'>مناقصه خرید 42 قطعه یدکی مربوط به دستگاه های شمارش -  نوبت دوم / آگهی مناقصه ، مناقصه خرید 42 قطعه یدکی مربوط به دستگاه های شمارش -  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121500/مناقصه-ساخت-سردخانه'>مناقصه ساخت سردخانه / مناقصه , مناقصه ساخت سردخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121524/فراخوان-خدمات-مهندسی-و-نظارت-پروژه-های-توسعه-و-احداث-نصب-انشعابات-و--'>فراخوان خدمات مهندسی و نظارت پروژه های توسعه و احداث، نصب انشعابات و ... / فراخوان، فراخوان  خدمات مهندسی و نظارت پروژه های توسعه و احداث، نصب انشعابات و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121541/مناقصه-دستگاه-دیزل-ژنراتور-به-همراه-لوازم-جانبی-و---(نوبت-دوم)'>مناقصه دستگاه دیزل ژنراتور به همراه لوازم جانبی و ... (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه دستگاه دیزل ژنراتور به همراه لوازم جانبی و ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121565/مناقصه-واگذاری-خدمات-اداری-شهری--97-2-15'>مناقصه واگذاری خدمات اداری شهری - 97.2.15 / مناقصه, مناقصه واگذاری خدمات اداری شهری - 97.2.15</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121583/استعلام-تولید-گاز-توزیع-سوخت--'>استعلام تولید گاز، توزیع سوخت ... / استعلام, استعلام تولید گاز، توزیع سوخت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121599/مناقصه-احداث-راه-روستایی--'>مناقصه احداث راه روستایی ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث راه روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121614/فراخوان-انجام-خدمات-نظافت'>فراخوان انجام خدمات نظافت / فراخوان مناقصه عمومی,فراخوان انجام خدمات نظافت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121630/استعلام-نصب-کف-پوش-و-دیوارپوش---'>استعلام نصب کف پوش و دیوارپوش  ... / استعلام, نصب کف پوش و دیوارپوش  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121645/فراخوان-شناسایی-ارزیابی-و-جذب-سرمایه-گذار-و-مشارکت--'>فراخوان شناسایی، ارزیابی و جذب سرمایه گذار و مشارکت.... / آگهی فراخوان, فراخوان شناسایی، ارزیابی و جذب سرمایه گذار و مشارکت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121666/مناقصه-7500-دستگاه-شیر-اهرمی--'>مناقصه 7500 دستگاه شیر اهرمی ... / مناقصه عمومی ,مناقصه 7500 دستگاه شیر اهرمی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121681/مناقصه-خرید-770-اصله-تیر-بتونی--نوبت-دوم'>مناقصه  خرید 770 اصله تیر بتونی - نوبت دوم  / آگهی مناقصات عمومی, مناقصه  خرید 770 اصله تیر بتونی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121697/استعلام-توسعه-فعالیتهای-آموزشی-و-ترویجی-و-مهارتی--'>استعلام توسعه فعالیتهای آموزشی و ترویجی و مهارتی.... / استعلام, استعلام توسعه فعالیتهای آموزشی و ترویجی و مهارتی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121713/فراخوان-مناقصه-عمومی-267-دستگاه-کنتور-حجمی-هوشمند(wi)--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عمومی 267 دستگاه کنتور حجمی هوشمند(wi)  - نوبت دوم  /  آگهی فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه عمومی 267 دستگاه کنتور حجمی هوشمند(wi)  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121729/استعلام-خرید-انواع-پیچ-و-مهره-یکسر-رزوه'>استعلام خرید انواع پیچ و مهره یکسر رزوه / استعلام, خرید انواع پیچ و مهره یکسر رزوه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121743/فراخوان-مناقصه-عمومی-انجام-خرید--بیمه-حمل-نصب--تجهیز--کالیبراسیون-و-راه-اندازی--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عمومی انجام خرید ، بیمه، حمل، نصب ، تجهیز ، کالیبراسیون و راه اندازی - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی انجام خرید ، بیمه، حمل، نصب ، تجهیز ، کالیبراسیون و راه اندازی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121757/استعلام-وایتکس-تیرک-و--'>استعلام وایتکس، تیرک و ... / استعلام, وایتکس، تیرک و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121783/مناقصه-تلمبه-های-پساب-فشار-قوی-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه تلمبه های پساب فشار قوی  ـ نوبت دوم / مناقصه , مناقصه تلمبه های پساب فشار قوی  ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121801/استعلام-تهیه-و-اجرای-کفپوش-سالن-ورزشی--'>استعلام تهیه و اجرای کفپوش سالن ورزشی... / استعلام,تهیه و اجرای کفپوش سالن ورزشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121821/مناقصه-عممومی-کلیه-امورات-تنظیف-رفت-و-روب-خیابان-ها-و-کوچه-ها'>مناقصه عممومی کلیه امورات تنظیف، رفت و روب  خیابان ها و کوچه ها / مناقصه عمومی ,مناقصه عممومی کلیه امورات تنظیف، رفت و روب  خیابان ها و کوچه ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121841/فراخوان-شناسایی-پیمانکار-عملیات-اجرای-دو-بلوک-آپارتمان'>فراخوان شناسایی پیمانکار عملیات اجرای دو بلوک آپارتمان / فراخوان شناسایی پیمانکار ،فراخوان شناسایی پیمانکار  عملیات اجرای دو بلوک آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121859/استعلام-کارتریج--'>استعلام کارتریج ... / استعلام , استعلام کارتریج ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121877/استعلام-1-بلبرینگ-مدل-2RS-6204-ژاپن--'>استعلام 1- بلبرینگ مدل 2RS 6204 ژاپن... / استعلام,1- بلبرینگ مدل 2RS 6204 ژاپن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121892/استعلام-مرمت-و-لایروبی-قنات--'>استعلام  مرمت و لایروبی قنات ... / استعلام, مرمت و لایروبی قنات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121909/مناقصه-فاز-2-مدرسه'>مناقصه فاز 2 مدرسه / آگهی دعوت به مناقصه عمومی , مناقصه فاز 2 مدرسه ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121926/مناقصه-ترمیم-موتورخانه-سفارت--'>مناقصه ترمیم موتورخانه سفارت... / مناقصه مناقصه ترمیم موتورخانه سفارت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121942/مناقصه-انجام-امور-خدماتی-پشتیبانی-و-تامین-احتیاجات-وسائط-نقلیه--نوبت-دوم'>مناقصه انجام امور خدماتی، پشتیبانی و تامین احتیاجات وسائط نقلیه  - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه انجام امور خدماتی، پشتیبانی و تامین احتیاجات وسائط نقلیه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121959/مناقصه-خدمات-امدادی-به-مشترکین-و-تاسیسات-گاز'>مناقصه خدمات امدادی به مشترکین و تاسیسات گاز  / مناقصه عمومی، مناقصه خدمات امدادی به مشترکین و تاسیسات گاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121978/استعلام-مطالعات-فرم-فون-و-فلورتالاب-و---'>استعلام مطالعات فرم فون و فلورتالاب  و .... / استعلام, مطالعات فرم فون و فلورتالاب  و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121997/مناقصه-عملیات-اصلاح-هندسی-میادین--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اصلاح هندسی میادین - نوبت دوم  / اگهی مناقصه , مناقصه عملیات اصلاح هندسی میادین - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122013/مناقصه-اجرای-عملیات-نصب-و-تغییر-قطر-2500-رشته-انشعاب-آب'>مناقصه اجرای عملیات نصب و تغییر قطر 2500 رشته انشعاب آب  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات نصب و تغییر قطر 2500 رشته انشعاب آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122028/فراخوان-ارزیابی-کیفی-ارائه-خدمات-قرائت-کنتور-و-توزیع-صورتحساب-تجدید'>فراخوان ارزیابی کیفی ارائه خدمات قرائت کنتور و توزیع صورتحساب تجدید / تجدید فراخوان آگهی ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی ارائه خدمات قرائت کنتور و توزیع صورتحساب تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121483/فراخوان-مناقصه-پروژه-شبکه-آبیاری-نخیلات--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه پروژه شبکه آبیاری نخیلات.. نوبت دوم  / مناقصه ، فراخوان مناقصه پروژه شبکه آبیاری نخیلات.. نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121499/مناقصه-تکمیل-ساختمان-نیمه-کاره--تکمیل-استخر--نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل ساختمان نیمه کاره ، تکمیل استخر ...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ​، مناقصه  تکمیل ساختمان نیمه کاره ، تکمیل استخر ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121521/مناقصه-امورات-خدماتی-شهری-خود-کارهای-رفت-و-روب-و-تنظیف-معابر-عمومی--'>مناقصه امورات خدماتی شهری خود کارهای رفت و روب و تنظیف معابر عمومی ... / آگهی مناقصه , مناقصه  امورات خدماتی شهری خود کارهای رفت و روب و تنظیف معابر عمومی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121540/تجدید-مناقصه-امور-خدماتی-و-پشتیبانی--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی - نوبت دوم  / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121564/استعلام-خرید-انواع-تیر-بتونی'>استعلام خرید انواع تیر بتونی / استعلام,خرید انواع تیر بتونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121582/مناقصه-عمومی-اجرای-بازسازی-و-تعمیرات-ساختمانهای-اداری-و-منازل---نوبت-دوم'>مناقصه عمومی اجرای بازسازی و تعمیرات ساختمانهای اداری و منازل.....نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه عمومی اجرای بازسازی و تعمیرات ساختمانهای اداری و منازل.....نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121598/مناقصه-تامین-تعداد-1134-حلقه-بانداژ-سایز-920'>مناقصه  تامین تعداد 1134 حلقه بانداژ سایز 920  / مناقصه عمومی, مناقصه  تامین تعداد 1134 حلقه بانداژ سایز 920 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121613/مناقصه-جدول-و-زیرسازی-و-آسفالت-روستا--'>مناقصه جدول و زیرسازی و آسفالت روستا... / مناقصه, مناقصه جدول و زیرسازی و آسفالت روستا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121629/مناقصه-انجام-عملیات-اضطراری-علاج-بخشی-سیستم-تخلیه---نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات اضطراری علاج بخشی سیستم تخلیه... - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی, مناقصه انجام عملیات اضطراری علاج بخشی سیستم تخلیه... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121644/فراخوان-شناسایی-سرمایه-گذار-جهت-سیستم-بازیافت'>فراخوان شناسایی سرمایه گذار جهت سیستم بازیافت / فراخوان عمومی , فراخوان شناسایی سرمایه گذار جهت سیستم بازیافت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121665/استعلام-هواساز-استاندارد--'>استعلام هواساز استاندارد... / استعلام,استعلام هواساز استاندارد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121680/استعلام-نظارت-کارگاهی-پروژه-های-آبرسانی-'>استعلام  نظارت کارگاهی پروژه های  آبرسانی.. / استعلام, نظارت کارگاهی پروژه های  آبرسانی..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121696/فراخوان-حفر-چهار-حلقه-چاه-عمیق-به-روش-روتاری'>فراخوان حفر چهار حلقه چاه عمیق به روش روتاری / فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی,فراخوان حفر چهار حلقه چاه عمیق به روش روتاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121712/استعلام-توسعه-فعالیتهای-آموزشی-و-ترویجی-و--'>استعلام توسعه فعالیتهای آموزشی و ترویجی و ... / استعلام, استعلام توسعه فعالیتهای آموزشی و ترویجی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121727/فراخوان-عملیات-اجرایی-ارتقاء-بهره-برداری-و-انتقال-تصفیه-خانه-آب----نوبت-دوم'>فراخوان عملیات اجرایی ارتقاء بهره برداری و انتقال تصفیه خانه آب ... - نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی سرمایه گذار, فراخوان عملیات اجرایی ارتقاء بهره برداری و انتقال تصفیه خانه آب ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121742/مناقصه-عمومی-انجام-خدمات-نگهبانی-و-حفاظت-فیزیکی-و-انتظامات---'> مناقصه عمومی انجام خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی و انتظامات ...-  / مناقصه عمومی,  مناقصه انجام خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی و انتظامات ...- </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121756/مناقصه-جهت-پیمان-سپاری-خدمات-تصفیه-آب'>مناقصه جهت پیمان سپاری خدمات تصفیه آب / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه جهت پیمان سپاری خدمات تصفیه آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121782/استعلام-تهیه-و-اجرای-کفپوش-سالن-ورزشی-روستای--'>استعلام  تهیه و اجرای کفپوش سالن ورزشی روستای ... / استعلام,  تهیه و اجرای کفپوش سالن ورزشی روستای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121800/مناقصه-احداث-ایستگاه-پمپاژ-انتقال-آب-و-آبرسانی-در-شبکه-هیدارنت-آتش-نشانی--'>مناقصه احداث ایستگاه پمپاژ انتقال آب و آبرسانی در شبکه هیدارنت آتش نشانی... / آگهی مناقصه ,مناقصه احداث ایستگاه پمپاژ انتقال آب و آبرسانی در شبکه هیدارنت آتش نشانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121818/فراخوان-پروژه-خرید-بیمه-حمل-کالیبراسیون-نصب-و-راه-اندازی-نوبت-دوم'>فراخوان پروژه خرید، بیمه، حمل، کالیبراسیون، نصب و راه اندازی نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی,فراخوان پروژه خرید، بیمه، حمل، کالیبراسیون، نصب و راه اندازی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121839/فراخوان-دعوت-به-مشارکت-جهت-اجرای-پروژه-تجاری'>فراخوان دعوت به  مشارکت جهت اجرای پروژه تجاری / فراخوان فراخوان دعوت به  مشارکت جهت اجرای پروژه تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121857/مناقصه--اسکن-پرونده-بیماران-بستری-و-سرپایی-مرکز--'>مناقصه   اسکن پرونده بیماران بستری و سرپایی مرکز... / مناقصه, مناقصه   اسکن پرونده بیماران بستری و سرپایی مرکز......</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121874/استعلام-قطعات-سیستم-(هارد-رم-مادربرد-و--)'>استعلام قطعات سیستم (هارد- رم- مادربرد و...) / استعلام, استعلام قطعات سیستم (هارد- رم- مادربردو...)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121891/استعلام-جلد-کارت-عابر-بانک-دو-کارتی-پشت-و-رو--'>استعلام جلد کارت عابر بانک دو کارتی پشت و رو ... / استعلام , استعلام جلد کارت عابر بانک دو کارتی پشت و رو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121908/مناقصه-اجرای-آبرو'>مناقصه اجرای آبرو  / آگهی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه اجرای آبرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121923/مناقصه-خدمات-ایاب-و-ذهاب-پرسنل'>مناقصه خدمات ایاب و ذهاب پرسنل / اگهی مناقصه , مناقصه خدمات ایاب و ذهاب پرسنل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121941/مناقصه-لوله-های-UPVC--نوبت-دوم'>مناقصه لوله های UPVC  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه لوله های UPVC  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121958/مناقصه-امور-تهیه-مواد-اولیه--طبخ-و-توزیع-غذای'>مناقصه امور تهیه مواد اولیه ، طبخ و توزیع غذای / مناقصه ,مناقصه امور تهیه مواد اولیه ، طبخ و توزیع غذای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121977/مناقصه-نگهداری-و-توسعه-مقطعی-شبکه-کابل-شبکه-فیبر-دسترسی-و-XDSL'>مناقصه نگهداری و توسعه مقطعی شبکه کابل، شبکه فیبر دسترسی و XDSL  / آگهی مناقصه, مناقصه نگهداری و توسعه مقطعی شبکه کابل، شبکه فیبر دسترسی و XDSL </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121479/مناقصه-عملیات-حمل-و-تخلیه-مقدار-300-000-تن-انواع-نهاده-های-کشاورزی-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات حمل و تخلیه مقدار 300.000 تن انواع نهاده های کشاورزی-نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه عمومی عملیات حمل و تخلیه مقدار 300.000 تن انواع نهاده های کشاورزی-نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121498/استعلام-لوله-پلی-اتیلن--'>استعلام لوله پلی اتیلن ... / استعلام , استعلام لوله پلی اتیلن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121517/مناقصه-خرید-برنج-سوپر-باسماتی-پاکستان'>مناقصه خرید برنج سوپر باسماتی پاکستان  / آگهی مناقصه عمومی بین المللی , مناقصه خرید برنج سوپر باسماتی پاکستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121539/استعلام-سمعک'>استعلام سمعک / استعلام, سمعک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121562/استعلام-tablet-lenovo-book'>استعلام tablet lenovo book / استعلام, tablet lenovo book</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121581/استعلام-مرمت-بازگشایی-بازسازی-و-نگهداری-راه-های-عشایری--'>استعلام  مرمت، بازگشایی، بازسازی و نگهداری راه های عشایری ... / استعلام, مرمت، بازگشایی، بازسازی و نگهداری راه های عشایری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121597/استعلام-ساخت-جاده-و-راه-آهن'>استعلام ساخت جاده و راه آهن / استعلام,ساخت جاده و راه آهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121611/استعلام-خرید-برقگیر-نوع-پلیمری--'>استعلام خرید برقگیر نوع پلیمری... / استعلام,خرید برقگیر نوع پلیمری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121626/استعلام-میز-و-صندلی---'>استعلام میز و صندلی .... / استعلام, استعلام میز و صندلی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121643/مناقصه-948-متر-لوله-فولادی-جوشی'>مناقصه 948 متر لوله فولادی جوشی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه  948 متر لوله فولادی جوشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121662/استعلام-نظارت-کارگاهی-پروژه-های-آبرسانی-'>استعلام  نظارت کارگاهی پروژه های  آبرسانی.. / استعلام, نظارت کارگاهی پروژه های  آبرسانی..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121679/استعلام-محلول-اسید-سیتریک--'>استعلام محلول اسید سیتریک ... / استعلام, استعلام محلول اسید سیتریک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121695/مناقصه-انجام-امور-مربوط-به-ارسال-پیامک'>مناقصه انجام امور مربوط به ارسال پیامک  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام امور مربوط به ارسال پیامک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121710/مناقصه-سرمایه-گذاری-بخش-رادیوتراپی-و-سی-تی-اسکن'>مناقصه سرمایه گذاری بخش رادیوتراپی و سی تی اسکن / مناقصه , مناقصه سرمایه گذاری بخش رادیوتراپی و سی تی اسکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121726/استعلام-فرم-و-اوراق-چاپی--'>استعلام فرم و اوراق چاپی ... / استعلام,استعلام فرم و اوراق چاپی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121741/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام,سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121755/مناقصه-پروژه-تکمیل-سالن-ورزشی'>مناقصه پروژه تکمیل سالن ورزشی  / مناقصه , مناقصه پروژه تکمیل سالن ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121778/استعلام-بالابر--'>استعلام بالابر ... / استعلام , استعلام بالابر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121799/استعلام-کارتریج-سامسونگ--'>استعلام کارتریج سامسونگ... / استعلام,استعلام کارتریج سامسونگ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121817/استعلام-اجرای-عملیات-در-ساختمان-اداری--'>استعلام اجرای عملیات در ساختمان اداری... / استعلام,اجرای عملیات در ساختمان اداری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121838/استعلام-100-عدد-کاتریج-طرح-و-50-عدد-یونیت-درام--'>استعلام 100 عدد کاتریج طرح و 50 عدد یونیت درام... / استعلام,100 عدد کاتریج طرح و 50 عدد یونیت درام...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121855/استعلام-احداث-جاده-بین-باغات-روستای--'>استعلام احداث جاده بین باغات روستای ... / استعلام, احداث جاده بین باغات روستای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121872/استعلام-اجرای-دیوار-حائل--'>استعلام اجرای دیوار حائل ... / استعلام , استعلام اجرای دیوار حائل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121890/تجدید-مناقصه-کلیه-مدیریت-و-ارائه-خدمات-اورژانس'>تجدید مناقصه کلیه مدیریت و ارائه خدمات اورژانس / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه کلیه مدیریت و ارائه خدمات اورژانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121907/استعلام-اجرای-قسمتی-از-طرح-هادی-روستا--'>استعلام اجرای قسمتی از طرح هادی روستا ... / استعلام, استعلام اجرای قسمتی از طرح هادی روستا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121922/استعلام-اجرای-قسمتی-از-طرح-هادی-روستا--'>استعلام, اجرای قسمتی از طرح هادی روستا ... / استعلام, استعلام, اجرای قسمتی از طرح هادی روستا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121939/استعلام-تعمیر-نگهداری-امور-تاسیساتی-ساختمان-های--'>استعلام تعمیر نگهداری امور تاسیساتی ساختمان های .. / استعلام, تعمیر نگهداری امور تاسیساتی ساختمان های ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121956/فراخوان-شناسایی-پیمانکار-پروژه-مفصلبندی-و-فیوژن-بندی'>فراخوان شناسایی پیمانکار پروژه مفصلبندی و فیوژن بندی / فراخوان شناسایی پیمانکار, فراخوان شناسایی پیمانکار پروژه مفصلبندی و فیوژن بندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121976/مناقصه--suppliers-for-the-supply-of-2000-MT'>مناقصه   suppliers for the supply of 2000 MT / مناقصه, مناقصه   suppliers for the supply of 2000 MT</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121994/مناقصه-خرید-1000-اصله-تیر-سیمانی--تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 1000 اصله تیر سیمانی - تجدید  نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه, مناقصه خرید 1000 اصله تیر سیمانی- تجدید   نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122010/مناقصه-انجام-عملیات-استخراج--سایزبندی-و-حمل-16000-تن-سنگ-آهک'>مناقصه انجام عملیات استخراج ، سایزبندی و حمل 16000 تن  سنگ آهک / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه  انجام عملیات استخراج ، سایزبندی و حمل 16000 تن  سنگ آهک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122026/فراخوان-تکمیل-خط-تغذیه-تلمبه-خانه-نفت-نوبت-دوم'>فراخوان تکمیل خط تغذیه تلمبه خانه نفت- نوبت دوم  / آگهی فراخوان پیمانکار, فراخوان تکمیل خط تغذیه تلمبه خانه نفت- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122044/مناقصه-انجام-عملیات-آماده-سازی--باطله-برداری-ـ-نوبت-دوم-ـ-97-02-15'>مناقصه انجام عملیات آماده سازی ، باطله برداری ـ  نوبت دوم ـ  97.02.15 / مناقصه عمومی , مناقصه انجام عملیات آماده سازی ، باطله برداری - نوبت دوم ـ 97.02.15</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122066/مناقصه-حفاری-هشت-حلقه-چاه-دستگاهی'>مناقصه حفاری هشت حلقه چاه دستگاهی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه حفاری هشت حلقه چاه دستگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122083/استعلام-طراحی-ساختمان-مرکز-دیسپاچینگ-آب-و-مرکز-پایش-اطلاعات--'>استعلام طراحی ساختمان مرکز دیسپاچینگ آب و مرکز پایش اطلاعات... / استعلام, استعلام طراحی ساختمان مرکز دیسپاچینگ آب و مرکز پایش اطلاعات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121494/مناقصه-خدمات-تعمیرگاهی-اتوبوس-ها-و----نوبت-دوم'>مناقصه خدمات تعمیرگاهی اتوبوس ها و .... - نوبت دوم / مناقصه عمومی,  مناقصه خدمات تعمیرگاهی اتوبوس ها و مینی بوس های ناوگان عمومی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121511/مناقصه-اجرای-عملیات-خرید-و-حمل-10000-تن-بیس'>مناقصه اجرای عملیات خرید و حمل 10000 تن بیس  / مناقصه ,مناقصه اجرای عملیات خرید و حمل 10000 تن بیس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121535/تجدید-مناقصه-خرید-7800-عدد-انواع-کنسول---(نوبت-دوم)'>تجدید مناقصه خرید 7800 عدد انواع کنسول ...  (نوبت دوم) / تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه خرید 7800 عدد انواع کنسول ...  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121554/تجدید-فراخوان-حفاری-و-مغزه‌-گیری'> تجدید فراخوان حفاری و مغزه‌ گیری / تجدید فراخوان عمومی مناقصه یک مرحله‌ای,فراخوان حفاری و مغزه‌ گیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121577/مناقصه-نگهداری-راهبری-سرویس-و-تعمیر-سیستم-های-الکتریکی-و-مکانیکی-موتورخانه-های---نوبت-دوم'>مناقصه نگهداری، راهبری، سرویس و تعمیر سیستم های الکتریکی و مکانیکی موتورخانه های...- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری، راهبری، سرویس و تعمیر سیستم های الکتریکی و مکانیکی موتورخانه های... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121594/تجدید-مناقصه-امور-حفاظت-فیزیکی-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه امور حفاظت فیزیکی نوبت دوم  / تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای, تجدید مناقصه امور حفاظت فیزیکی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121608/استعلام-ساخت-و-ساز-و-تعمیرات'>استعلام  ساخت و ساز و تعمیرات / استعلام, ساخت و ساز و تعمیرات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121623/مناقصه-عمومی-عملیات-نگهداری-و-ایجاد-فضای-سبز-شهر-نور'>مناقصه عمومی عملیات نگهداری و ایجاد فضای سبز شهر نور  /  آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات نگهداری و ایجاد فضای سبز شهر نور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121640/استعلام-تکمیل-ساخت-بادبندها-سقف-شیب-بندی-ایزوگام--'>استعلام تکمیل ساخت بادبندها، سقف، شیب بندی، ایزوگام... / استعلام, استعلام تکمیل ساخت بادبندها، سقف، شیب بندی، ایزوگام...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121657/استعلام-نظارت-کارگاهی-پروژه-های-آبرسانی--'>استعلام نظارت کارگاهی پروژه های  آبرسانی ... / استعلام, نظارت کارگاهی پروژه های  آبرسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121674/مناقصه-اجاره-10-دستگاه-ژنراتور-نوبت-دوم'>مناقصه  اجاره 10 دستگاه ژنراتور نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  اجاره 10 دستگاه ژنراتور   نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121692/مناقصه-عمومی-احداث-ساختمان--نوبت-دوم'>مناقصه عمومی احداث ساختمان  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عمومی احداث ساختمان - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121707/فراخوان-خرید-الکتروموتور-افقی--نوبت-دوم'>فراخوان خرید الکتروموتور افقی - نوبت دوم  / فراخوان, فراخوان خرید الکتروموتور افقی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121722/اصلاحیه-فراخوان-خدمات-مرحله-سوم-تعمیر-و-نگهداری-(اجرای-PM)'>اصلاحیه فراخوان خدمات مرحله سوم تعمیر و نگهداری (اجرای PM)   / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی  ، اصلاحیه فراخوان خدمات مرحله سوم تعمیر و نگهداری (اجرای PM)  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121738/مناقصه-پروژه-احداث-دیوار-آرامستان--'>مناقصه پروژه احداث دیوار آرامستان ... / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه پروژه احداث دیوار آرامستان   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121752/مناقصه-خدمات-عمومی-(نظافت-عمومی-صنعتی-حفظ-و-نگهداری-از-فضای-سبز-)-و--'>مناقصه خدمات عمومی (نظافت عمومی- صنعتی- حفظ و نگهداری از فضای سبز ) و ... / آگهی مناقصه,  مناقصه خدمات عمومی (نظافت عمومی- صنعتی- حفظ و نگهداری از فضای سبز ) و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121769/استعلام-پمپ-کفکش-s38-1'>استعلام پمپ کفکش s38-1 / استعلام,پمپ کفکش s38-1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121795/فراخوان-خط-تغذیه-شهرک-اندیشه--نوبت-دوم'>فراخوان خط تغذیه شهرک اندیشه - نوبت دوم  / آگهی فراخوان پیمانکار, فراخوان خط تغذیه شهرک اندیشه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121812/استعلام-انتخاب-مشاور-جهت-توسعه-خوشه-سری-دوزان-روستای--'>استعلام  انتخاب مشاور جهت توسعه خوشه سری دوزان روستای ... / استعلام, انتخاب مشاور جهت توسعه خوشه سری دوزان روستای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121834/مناقصه-پیمانکاری-احداث-ساختمان'>مناقصه پیمانکاری احداث ساختمان / مناقصه, مناقصه پیمانکاری احداث ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121850/تجدید-مناقصه-خرید-اختر'>تجدید مناقصه خرید اختر  / تجدید مناقصه خرید اختر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121867/مناقصه-خرید-کارت-هوشمند'>مناقصه خرید کارت هوشمند  / خلاصه آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید کارت هوشمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121887/مناقصه-انجام-عملیات-توزیع-در-سطح-دکه-های'>مناقصه انجام عملیات توزیع در سطح دکه های  / آگهی مناقصه,مناقصه انجام عملیات توزیع در سطح دکه های </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121904/مناقصه-واگذاری-حجمی-امور-خدمات-نظافتی--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری حجمی امور خدمات نظافتی - نوبت دوم  / اگهی مناقصه , مناقصه واگذاری حجمی امور خدمات نظافتی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121918/استعلام-عملیات-اجرایی-شبکه-فاضلاب-شهر--'>استعلام  عملیات اجرایی شبکه فاضلاب شهر ... / استعلام, عملیات اجرایی شبکه فاضلاب شهر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121934/تمدید-مناقصه-خرید-انواع-کابل-مسی-و-آلومینیومی-فشار-ضعیف-و-فشار-متوسط-و-خودنگهدار'>تمدید مناقصه خرید انواع کابل مسی و آلومینیومی فشار ضعیف و فشار متوسط و خودنگهدار / آگهی تمدید مناقصه عمومی , تمدید مناقصه خرید انواع کابل مسی و آلومینیومی فشار ضعیف و فشار متوسط و خودنگهدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121952/استعلام-واگذاری-فعالیت-های-خدماتی-و-پشتیبانی--'>استعلام واگذاری فعالیت های خدماتی و پشتیبانی... / استعلام,واگذاری فعالیت های خدماتی و پشتیبانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121971/استعلام-راستی-آزمایی-اطلاعات'>استعلام راستی آزمایی اطلاعات / استعلام,راستی آزمایی اطلاعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121988/استعلام-نصب-انشعابات-آب-شرب-روستای--'>استعلام نصب انشعابات آب شرب روستای ... / استعلام, نصب انشعابات آب شرب روستای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122006/استعلام-پرورش-جنگل-(جنگل-کاری)--'>استعلام پرورش جنگل (جنگل کاری)... / استعلام,استعلام پرورش جنگل (جنگل کاری)...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122021/مناقصه-قرارداد-واگذاری-فعالیت-های-پشتیبانی-و-خدماتی--'>مناقصه قرارداد واگذاری فعالیت های پشتیبانی و خدماتی... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه قرارداد واگذاری فعالیت های پشتیبانی و خدماتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121495/مناقصه-نگهداری-و-توسعه-مقطعی-شبکه-کابل-شبکه-فیبر-دسترسی-و-XDSL'>مناقصه نگهداری و توسعه مقطعی شبکه کابل، شبکه فیبر دسترسی و XDSL  / آگهی مناقصه, مناقصه نگهداری و توسعه مقطعی شبکه کابل، شبکه فیبر دسترسی و XDSL </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121514/استعلام-انواع-هادی-هوایی--'>استعلام انواع هادی هوایی ... / استعلام, استعلام انواع هادی هوایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121536/مناقصه-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذا-در-رستوران-انبار-نفت--نوبت-دوم'>مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذا در رستوران انبار نفت - نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی, مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذا در رستوران انبار نفت - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121556/استعلام-پمپ-سانتریفیوژ-فشار-قوی'>استعلام پمپ سانتریفیوژ فشار قوی / استعلام, پمپ سانتریفیوژ فشار قوی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121578/مناقصه-اجرای-عملیات-نصب-و-تغییر-قطر-3800-رشته-انشعاب-آب-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات نصب و تغییر قطر 3800 رشته انشعاب آب نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات نصب و تغییر قطر 3800 رشته انشعاب آب نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121595/مناقصه-جدول-و-زیرسازی-و-آسفالت-روستا--'>مناقصه جدول و زیرسازی و آسفالت روستا... / مناقصه, مناقصه جدول و زیرسازی و آسفالت روستا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121609/استعلام-کنتور--'>استعلام کنتور ... / استعلام , استعلام کنتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121624/مناقصه-تامین-51-تن-انواع-ورق-6-میلیمتر-فولاد-مبارکه'>مناقصه  تامین 51 تن انواع ورق 6 میلیمتر فولاد مبارکه / مناقصه عمومی,مناقصه  تامین 51 تن انواع ورق 6 میلیمتر فولاد مبارکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121641/فراخوان-مناقصه-عمومی-انجام-خدمات-پشتیبانی--'>فراخوان مناقصه عمومی  انجام خدمات پشتیبانی ... / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه عمومی  انجام خدمات پشتیبانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121660/فراخوان-برگزاری-پنجمین-دوره-جشنواره-فرصت-های-شغلی-روشنا-97-2-15'>فراخوان برگزاری پنجمین دوره جشنواره فرصت های شغلی روشنا 97.2.15 / فراخوان برگزاری پنجمین دوره جشنواره فرصت های شغلی روشنا  97.2.15</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121675/تجدید-مناقصه-خرید-و-اجرای-آسفالت-بلوار--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید و اجرای آسفالت بلوار - نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه , تجدید مناقصه خرید و اجرای آسفالت بلوار - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121693/استعلام-سنگ-دیوار-تراورتن--'>استعلام سنگ دیوار تراورتن... / استعلام,استعلام سنگ دیوار تراورتن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121708/مناقصه-جدول-گذاری-خیابانهای-کشاورز--نوبت-دوم'>مناقصه جدول گذاری خیابانهای کشاورز - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه جدول گذاری خیابانهای کشاورز - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121724/استعلام-برچسب-PVC--'>استعلام برچسب PVC ... / استعلام , استعلام برچسب PVC ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121739/استعلام-هزینه-دستمزد-برق-کشی--'>استعلام هزینه دستمزد برق کشی... / استعلام,استعلام هزینه دستمزد برق کشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121753/استعلام-Ident-Direct'>استعلام Ident Direct / استعلام,Ident Direct</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121772/استعلام-دستگاه-مسیریاب'>استعلام  دستگاه مسیریاب / استعلام, دستگاه مسیریاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121797/مناقصه-اجرای-عملیات-گازرسانی-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات گازرسانی نوبت دوم  / آگهی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات گازرسانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121813/استعلام-کیسه-گیری--'>استعلام کیسه گیری ... / استعلام , استعلام کیسه گیری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121835/مناقصه-حفر-چاه-ضربه-ای'>مناقصه حفر چاه ضربه ای  / آگهی برگزاری مناقصه عمومی , مناقصه حفر چاه ضربه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121851/تجدید-مناقصه-انجام-عملیات-اجرایی-مرمت-و-بازسازی-کانال-ـ-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه انجام عملیات اجرایی مرمت و بازسازی کانال ـ نوبت دوم / تجدید فراخوان مناقصه عمومی, تجدید مناقصه انجام عملیات اجرایی مرمت و بازسازی کانال ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121869/استعلام-انجام-خدمات-حمل-و-نقل--'>استعلام انجام خدمات حمل و نقل ... / استعلام, استعلام انجام خدمات حمل و نقل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121888/استعلام-لایروبی-و-مرمت-قنات---'>استعلام لایروبی و مرمت قنات .... / استعلام, استعلام لایروبی و مرمت قنات ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121905/استعلام-لوله-گذاری-انتقال-آب--'>استعلام لوله گذاری انتقال آب ... / استعلام , استعلام لوله گذاری انتقال آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121919/استعلام-خرید-تجهیزات-کمک-توانبخشی--'>استعلام خرید تجهیزات کمک توانبخشی... / استعلام,خرید تجهیزات کمک توانبخشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121937/استعلام-کارت-خام-بانکی'>استعلام کارت خام بانکی / استعلام,کارت خام بانکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121954/مناقصه-عمومی-آسفالت-خیابان-رستگاران-و--'>مناقصه عمومی آسفالت خیابان رستگاران و... / مناقصه عمومی,مناقصه عمومی آسفالت خیابان رستگاران و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121974/استعلام-اجرای-قسمتی-از-طرح-هادی-روستا'>استعلام اجرای قسمتی از طرح هادی روستا / استعلام, استعلام اجرای قسمتی از طرح هادی روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121990/استعلام-تانکر--'>استعلام تانکر ... / استعلام , استعلام تانکر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122007/مناقصه-اصلاح-و-توسعه-خط-انتقال-مخزن--نوبت-دوم'>مناقصه اصلاح و توسعه خط انتقال مخزن ...نوبت  دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اصلاح و توسعه خط انتقال مخزن ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122022/مناقصه-اجرای-خدمات-6-شش-ماهه-ایستگاهی-(نظافت-ایستگاههای-طول-خطوط-'>مناقصه اجرای خدمات 6/ شش ماهه ایستگاهی (نظافت ایستگاههای طول خطوط، / مناقصه عمومی , مناقصه اجرای خدمات 6/ شش ماهه ایستگاهی (نظافت ایستگاههای طول خطوط،</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122040/فراخوان-مناقصه-عمومی-اجرای-فونداسیون-و-اسکلت-فلزی-یک-باب-سوله'>فراخوان مناقصه عمومی اجرای  فونداسیون و اسکلت فلزی  یک باب سوله / فراخوان مناقصه عمومی،فراخوان مناقصه عمومی اجرای  فونداسیون و اسکلت فلزی  یک باب سوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122061/مناقصه-تبدیل-سیم-مسی-(کلاف-و-کبریتی)'>مناقصه تبدیل سیم مسی (کلاف و کبریتی)  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تبدیل سیم مسی (کلاف و کبریتی)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122080/مناقصه-امورات-خدماتی-از-قبیل-تنظیف--نقلیه'>مناقصه امورات خدماتی از قبیل تنظیف ، نقلیه  / آگهی مناقصه , مناقصه امورات خدماتی از قبیل تنظیف ، نقلیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122103/تجدید-استعلام-احداث-راه--'>تجدید استعلام احداث راه ... / تجدید استعلام, تجدید استعلام احداث راه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121486/مناقصه-خرید-دستگاه-zeta-sizer--مرحله-دوم'>مناقصه خرید دستگاه zeta sizer - مرحله دوم  / آگهی مناقصه، مناقصه خرید دستگاه zeta sizer</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121501/استعلام-لایروبی-و-احیاء-انهار--'>استعلام لایروبی و احیاء انهار... / استعلام,لایروبی و احیاء انهار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121526/مناقصه-انجام-خدمات-پیمانی-حجمی'>مناقصه انجام خدمات پیمانی حجمی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات پیمانی حجمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121542/مناقصه-فیلم-پلی-آمید-سوراخ-دار-13-میکرومتر-به-میزان-1500-متر-مربع'>مناقصه فیلم پلی آمید سوراخ دار 13 میکرومتر به میزان 1500 متر مربع / مناقصه, مناقصه فیلم پلی آمید سوراخ دار 13 میکرومتر به میزان 1500 متر مربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121566/مناقصه-عمومی-تامین-خودروی-استیجاری'>مناقصه عمومی تامین خودروی استیجاری / مناقصه عمومی,مناقصه عمومی تامین خودروی استیجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121584/مناقصه-تهیه-تجهیزات-و-مصالح-اختصاصی--'>مناقصه تهیه تجهیزات و مصالح اختصاصی... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه تجهیزات و مصالح اختصاصی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121600/مناقصه-وصول-مطالبات-آب-بهاء-و-تعهدات-آب-مشترکین-بدهکار-آب'>مناقصه وصول مطالبات آب بهاء و تعهدات آب مشترکین بدهکار آب  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه وصول مطالبات آب بهاء و تعهدات آب مشترکین بدهکار آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121616/مناقصه-اجرای-عملیات-نصب-و-تغییر-قطر-2900-رشته-انشعاب-آب'>مناقصه اجرای عملیات نصب و تغییر قطر 2900 رشته انشعاب آب  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات نصب و تغییر قطر 2900 رشته انشعاب آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121631/مناقصه-انجام-عملیات-خاکریزی-و-بتن-ریزی-روی-قبور'>مناقصه انجام عملیات خاکریزی و بتن ریزی روی قبور  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه انجام عملیات خاکریزی و بتن ریزی روی قبور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121648/مناقصه-زیرسازی-و-جدول-گذاری-غرب-سرآسیاب---نوبت-دوم'>مناقصه زیرسازی و جدول گذاری غرب سرآسیاب... - نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه زیرسازی و جدول گذاری غرب سرآسیاب... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121667/استعلام-نظارت-کارگاهی-پروژه-های-آبرسانی--'>استعلام نظارت کارگاهی پروژه های آبرسانی ... / استعلام , استعلام نظارت کارگاهی پروژه های آبرسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121682/مناقصه-تامین-مواد-نسوز-و-اجرای-عملیات-نسوزکاری---تجدید'>مناقصه تامین مواد نسوز و اجرای عملیات نسوزکاری ... تجدید / آگهی دعوت به تجدید مناقصه عمومی , مناقصه تامین مواد نسوز و اجرای عملیات نسوزکاری ... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121698/استعلام-نظارت-کارگاهی-پروژه-های-آبرسانی-'>استعلام  نظارت کارگاهی پروژه های  آبرسانی.. / استعلام, نظارت کارگاهی پروژه های  آبرسانی..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121714/مناقصه-تعمیر-درزین-های-مستقر-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه تعمیر درزین های مستقر تجدید نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی، مناقصه تعمیر درزین های مستقر تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121730/استعلام-حفاری-چاه-ضربه-ای--'>استعلام حفاری چاه ضربه ای... / استعلام,حفاری چاه ضربه ای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121744/مناقصه-بارگیری-محصولات-به-صورت-کیسه-و-فله-نگهداری--'>مناقصه بارگیری محصولات به صورت کیسه و فله، نگهداری... / آگهی مناقصه , مناقصه بارگیری محصولات به صورت کیسه و فله، نگهداری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121761/مناقصه-تامین-حمل-تجهیز-نصب-و-راه-اندازی-تجهیزات-یک-بی-ترانس--'>مناقصه تامین، حمل، تجهیز، نصب و راه اندازی تجهیزات یک بی ترانس... / مناقصه عمومی, مناقصه تامین، حمل، تجهیز، نصب و راه اندازی تجهیزات یک بی ترانس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121784/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو--'>استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو... / استعلام,استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121803/مناقصه-حفر--لوله-گذاری--آزمایش-پمپاژ-و-تجهیز-دو-حلقه-چاه--نوبت-دوم'>مناقصه حفر ، لوله گذاری ، آزمایش پمپاژ و تجهیز دو حلقه چاه  - نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه  حفر ، لوله گذاری ، آزمایش پمپاژ و تجهیز دو حلقه چاه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121825/استعلام-کارتریج-و--'>استعلام کارتریج و ... / استعلام, کارتریج و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121842/مناقصه-انجام-عملیات-سفتکاری--نازک-کاری---نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات سفتکاری ، نازک کاری... - نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی ، مناقصه انجام عملیات سفتکاری ، نازک کاری... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121860/مناقصه-مقدار-7000-برگ-مقوای-فانتزی'>مناقصه مقدار 7000 برگ مقوای فانتزی / آگهی مناقصه, مناقصه مقدار 7000 برگ مقوای فانتزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121878/استعلام-اجرای-عملیات-سنگفرش'>استعلام  اجرای عملیات سنگفرش / استعلام, اجرای عملیات سنگفرش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121894/مناقصه-بهسازی-و-روکش-آسفالت'>مناقصه بهسازی و روکش آسفالت / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه بهسازی و روکش آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121910/مناقصه-برداشت-و-ورود-اطلاعات-شبکه---نوبت-دوم'>مناقصه برداشت و ورود اطلاعات شبکه ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه برداشت و ورود اطلاعات شبکه ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121927/استعلام-لوازم-آزمایشگاهی--'>استعلام لوازم آزمایشگاهی... / استعلام,استعلام لوازم آزمایشگاهی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121943/فراخوان-عملیات-بازطراحی-و-ارتقای-ظرفیت-تصفیه-خانه-آب-نوبت-دوم'>فراخوان عملیات بازطراحی و ارتقای ظرفیت تصفیه خانه آب نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان عملیات بازطراحی و ارتقای ظرفیت تصفیه خانه آب نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121961/استعلام-اجرای-قسمتی-از-طرح-هادی--'>استعلام اجرای قسمتی از طرح هادی ... / استعلام , استعلام اجرای قسمتی از طرح هادی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121980/استعلام-تلویزیون-LCD--'>استعلام تلویزیون LCD ... / استعلام,استعلام تلویزیون LCD ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121999/مناقصه-اجرای-کفپوش-سطح-شهر--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای کفپوش سطح شهر - نوبت دوم  / اگهی مناقصه , مناقصه اجرای کفپوش سطح شهر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122014/فراخوان-خرید-بخشی-از-ریل'>فراخوان خرید بخشی از ریل  / فراخوان ، فراخوان خرید بخشی از ریل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122031/استعلام-نظارت-بر-اجرای-طرح-بهبود-و-تغذیه-دام-و-طیور-در-شهرستان-های--'>استعلام  نظارت بر اجرای طرح بهبود و تغذیه دام و طیور در شهرستان های .. / استعلام, نظارت بر اجرای طرح بهبود و تغذیه دام و طیور در شهرستان های ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121490/مناقصه-تعداد-33-قلم-تجهیزات-رادیومخابراتی-تترا'>مناقصه تعداد 33 قلم تجهیزات رادیومخابراتی تترا  / مناقصه ,مناقصه تعداد 33 قلم تجهیزات رادیومخابراتی تترا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121504/آگهی-مناقصه-خرید-ژنراتور'>آگهی مناقصه خرید ژنراتور / آگهی مناقصه , آگهی مناقصه خرید ژنراتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121529/مناقصه-تکمیل-استخرهای-ذخیره-آب----نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل استخرهای ذخیره آب ... - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل استخرهای ذخیره آب ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121548/استعلام-یخچال-فریزر--'>استعلام یخچال فریزر ... / استعلام , استعلام یخچال فریزر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121572/مناقصه-انجام-خدمات-خودرویی-نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات خودرویی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات خودرویی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121590/استعلام-مرمت-بازگشایی-بازسازی-و-نگهداری-راه-های-عشایر'>استعلام مرمت، بازگشایی، بازسازی و نگهداری راه های عشایر / استعلام, مرمت، بازگشایی، بازسازی و نگهداری راه های عشایری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121605/مناقصه-ارتقا-حفاظ-در-نواحی-پرتگاهی-نقاط-پرتصادف---نوبت-دوم'>مناقصه ارتقا حفاظ در نواحی پرتگاهی نقاط پرتصادف... - نوبت دوم  / آگهی مناقصه  عمومی, مناقصه ارتقا حفاظ در نواحی پرتگاهی نقاط پرتصادف... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121619/مناقصه-تامین-240-حلقه-چرخ-منوبلوک-957-روسی'>مناقصه تامین 240 حلقه چرخ منوبلوک 957 روسی / مناقصه عمومی, مناقصه تامین 240 حلقه چرخ منوبلوک 957 روسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121635/فراخوان-مناقصه-خرید--بیمه--حمل--کالیبراسیون-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خرید ، بیمه ، حمل ، کالیبراسیون نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه خرید ، بیمه ، حمل ، کالیبراسیون نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121653/مناقصه-تولید-58-000-تن-شمش-تجدید'>مناقصه تولید 58/000 تن شمش تجدید  / آگهی دعوت به تجدید مناقصه عمومی , مناقصه تولید 58/000 تن شمش تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121670/مناقصه-تکمیل-منبع-آب-شماره-1-و-اتاق-نگهبانی--مرحله-دوم-نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل منبع آب شماره 1 و اتاق نگهبانی - مرحله دوم نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه تکمیل منبع آب شماره 1 و اتاق نگهبانی- مرحله دوم نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121687/مناقصه-ساخت-ساختمان-ایستگاه-برق-ترمینال'>مناقصه ساخت ساختمان ایستگاه برق ترمینال / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ساخت ساختمان ایستگاه برق ترمینال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121702/استعلام-نظارت-کارگاهی-پروژه-های-آبرسانی--'>استعلام نظارت کارگاهی پروژه های آبرسانی ... / استعلام , استعلام نظارت کارگاهی پروژه های آبرسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121717/استعلام-دستگاه-جی-پی-اس-گارمین--'>استعلام دستگاه جی پی اس گارمین... / استعلام,دستگاه جی پی اس گارمین...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121735/استعلام-آسانسور--'>استعلام آسانسور ... / استعلام , استعلام آسانسور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121748/استعلام-حفاری-چاه--'>استعلام حفاری چاه ... / استعلام, استعلام حفاری چاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121765/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-جهت-پروژه-نصب-کفپوش-و-جدول-کاری--نوبت-دوم'>مناقصه انتخاب پیمانکار جهت پروژه نصب کفپوش و جدول کاری - نوبت دوم  / مناقصه محدود, مناقصه انتخاب پیمانکار جهت پروژه نصب کفپوش و جدول کاری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121788/استعلام-اجرای-دیوار-مدرسه--'>استعلام اجرای دیوار مدرسه... / استعلام,اجرای دیوار مدرسه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121808/مناقصه-اجرای-کارهای-باقیمانده-استادیوم-ورزشی--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای کارهای باقیمانده استادیوم ورزشی... نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه اجرای کارهای باقیمانده استادیوم ورزشی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121830/استعلام-مرمت-پل---'>استعلام مرمت پل  ... / استعلام, مرمت پل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121847/مناقصه-خدمات-شهر-و-فضای-سبز--مرحله-دوم'>مناقصه خدمات شهر و فضای سبز - مرحله دوم  / مناقصه, مناقصه خدمات شهر و فضای سبز- مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121863/استعلام-بیمه-ثالث-و-بدونه-خودرو'>استعلام  بیمه ثالث و بدونه خودرو   / استعلام, بیمه ثالث و بدونه خودرو  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121882/مناقصه-حراست-و-نگهبانی-اماکن--'>مناقصه حراست و نگهبانی اماکن ... / آگهی مناقصه, مناقصه حراست و نگهبانی اماکن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121899/استعلام-80-عدد-سرامیک-کف-90-90-مهسرام--'>استعلام 80 عدد سرامیک کف 90*90 مهسرام ... / استعلام,استعلام 80 عدد سرامیک کف 90*90 مهسرام ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121914/استعلام-احداث-کانال-انتقال-آب--'>استعلام  احداث کانال انتقال آب ... / استعلام, احداث کانال انتقال آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121931/مناقصه-اسپیلت-سرد-و-گرم'>مناقصه اسپیلت سرد و گرم  / اگهی مناقصه , مناقصه اسپیلت سرد و گرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121948/استعلام-برنج-ایرانی--'>استعلام برنج ایرانی ... / استعلام, برنج ایرانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121966/مناقصه-احداث-و-تکمیل-محور--'>مناقصه احداث و تکمیل محور ... / فراخوان مناقصه, مناقصه احداث و تکمیل محور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121985/مناقصه-روکش-آسفالت-راه-های'>مناقصه روکش آسفالت راه های / مناقصه , مناقصه روکش آسفالت راه های</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122003/استعلام-شیر-هیدرانت---'>استعلام شیر هیدرانت  ... / استعلام, استعلام شیر هیدرانت  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122018/استعلام-تعمیرات-موتورخانه--'>استعلام تعمیرات موتورخانه ... / استعلام,استعلام تعمیرات موتورخانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122034/مناقصه-خدمات-عمومی-شرکت'> مناقصه خدمات عمومی شرکت  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خدمات عمومی شرکت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122056/فراخوان-ارزیابی-و-انتخاب-مشاور-رشته-آبیاری-و-زهکشی'>فراخوان ارزیابی و انتخاب مشاور رشته آبیاری و زهکشی / فراخوان ارزیابی ، فراخوان ارزیابی و انتخاب مشاور رشته آبیاری و زهکشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122074/استعلام-تعمیر-رایانه-و-تجهیزات-ارتباطی'>استعلام تعمیر رایانه و تجهیزات ارتباطی  / استعلام, تعمیر رایانه و تجهیزات ارتباطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122094/فراخوان-شیرهای-ایمنی-خط-خروجی-کمپرسور-گازی-LP-نوبت-دوم'>فراخوان شیرهای  ایمنی خط خروجی کمپرسور گازی LP نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای,فراخوان شیرهای  ایمنی خط خروجی کمپرسور گازی LP نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122119/مناقصه-تهیه-لوله-و-اتصالات-و-اجرای-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب'>مناقصه تهیه لوله و اتصالات و اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه لوله و اتصالات و اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121488/مناقصه-احداث-مدرسه-15-کلاسه-برکت-معلم--'>مناقصه احداث مدرسه 15 کلاسه برکت معلم... / آگهی فراخوان اول مناقصه عمومی, مناقصه احداث مدرسه 15 کلاسه برکت معلم...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121502/مناقصه-عملیات-آسفالت-ریزی-شامل-تهیه--بارگیری---نوبت-دوم'>مناقصه عملیات آسفالت ریزی شامل تهیه ، بارگیری  ... نوبت دوم / مناقصه,  مناقصه عملیات آسفالت ریزی شامل تهیه ، بارگیری ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121527/استعلام-آبرو-با-ورق1-5--'>استعلام آبرو با ورق1/5 ... / استعلام , استعلام آبرو با ورق1/5 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121544/استعلام-ویلچر--'>استعلام ویلچر ... / استعلام, استعلام ویلچر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121568/استعلام-خرید-انواع-تابلو-عمومی-و-روشنایی'>استعلام خرید انواع تابلو عمومی و روشنایی  / استعلام, خرید انواع تابلو عمومی و روشنایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121587/آگهی-مناقصه-جدول-گذاری--'>آگهی مناقصه جدول گذاری... / آگهی مناقصه , آگهی مناقصه جدول گذاری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121601/مناقصه-پروژه-تکمیل-سالن-ورزشی'>مناقصه پروژه تکمیل سالن ورزشی  / مناقصه , مناقصه پروژه تکمیل سالن ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121617/استعلام-کیس-رایانه-و-مانتیور'>استعلام کیس رایانه و مانتیور / استعلام, کیس رایانه و مانتیور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121632/مناقصه-948-متر-لوله-فولادی-جوشی--'>مناقصه 948 متر لوله فولادی جوشی ... / مناقصه عمومی, مناقصه 948 متر لوله فولادی جوشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121650/استعلام-سنگ-دیوار-مرمریت-و--'>استعلام سنگ دیوار مرمریت و .. / استعلام, سنگ دیوار مرمریت و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121668/استعلام-نظارت-کارگاهی-پروژه-های-آبرسانی-'>استعلام  نظارت کارگاهی پروژه های  آبرسانی.. / استعلام  نظارت کارگاهی پروژه های  آبرسانی..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121683/استعلام-نظارت-کارگاهی-پروژه-های-آبرسانی--'>استعلام نظارت کارگاهی پروژه های آبرسانی ... / استعلام , استعلام نظارت کارگاهی پروژه های آبرسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121700/استعلام-خرید-انواع-کابل-پروتودور-آلومینیومی'>استعلام خرید انواع کابل پروتودور آلومینیومی / استعلام,خرید انواع کابل پروتودور آلومینیومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121715/استعلام-خرید-یراق--'>استعلام خرید یراق ... / استعلام, استعلام خرید یراق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121732/مناقصه-انجام-امور-خدماتی-نظافت-و-فضای-سبز-و--'> مناقصه انجام امور خدماتی، نظافت و فضای سبز و ...  / فراخوان مناقصه عمومی,  مناقصه انجام امور خدماتی، نظافت و فضای سبز و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121746/مناقصه-خرید-کمپرسور-هوا-نوبت-دوم'>مناقصه خرید کمپرسور هوا نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه خرید کمپرسور هوا نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121763/استعلام-انجام-مطالعات-امکان-سنجی-توسعه-گردشگری--'>استعلام انجام مطالعات امکان سنجی توسعه گردشگری ... / استعلام, انجام مطالعات امکان سنجی توسعه گردشگری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121785/مناقصه-عمومی-تهیه-گاردیل-و-متعلقات-و--نوبت-دوم'>مناقصه عمومی تهیه گاردیل و متعلقات و... نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی تهیه گاردیل و متعلقات و... وبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121804/فراخوان-مناقصات-انجام-پروژه-بازسازی-پایپ-رک-خطوط-لوله-بین-واحدهای-MTBE-و-VC--'>فراخوان مناقصات انجام پروژه بازسازی پایپ رک خطوط لوله بین واحدهای MTBE و VC... / فراخوان مناقصات عمومی, فراخوان مناقصات انجام پروژه بازسازی پایپ رک خطوط لوله بین واحدهای MTBE و VC...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121826/مناقصه-امور-نگهبانی--'>مناقصه امور نگهبانی... / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه امور نگهبانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121843/مناقصه-پروژه-زیرسازی-و-آسفالت--تجدید--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت - تجدید - نوبت دوم / تجدید مناقصه,   مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت - تجدید - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121861/مناقصه-نگهداری-و-توسعه-مقطعی-شبکه-کابل-شبکه-فیبر-دسترسی-و-XDSL'>مناقصه نگهداری و توسعه مقطعی شبکه کابل، شبکه فیبر دسترسی و XDSL  / آگهی مناقصه, مناقصه نگهداری و توسعه مقطعی شبکه کابل، شبکه فیبر دسترسی و XDSL </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121879/فراخوان-عملیات-تکمیلی-احداث-پل-شهرک--'>فراخوان عملیات تکمیلی احداث پل شهرک ... / مناقصه, فراخوان عملیات تکمیلی احداث پل شهرک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121895/مناقصه-خرید-یخچال-97-2-15'>مناقصه خرید یخچال 97.2.15  / مناقصه عمومی , مناقصه خرید یخچال 97.2.15 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121911/استعلام-طرح-آبرسانی-به-روستای--'>استعلام طرح آبرسانی به روستای ... / استعلام, طرح آبرسانی به روستای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121928/استعلام-اجرای-قسمتی-از-طرح-هادی-روستای--'>استعلام  اجرای قسمتی از طرح هادی روستای ... / استعلام,  اجرای قسمتی از طرح هادی روستای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121944/استعلام-ساخت-و-نصب-دیگ-بخار-استخر--'>استعلام ساخت و نصب دیگ بخار استخر ... / استعلام , استعلام ساخت و نصب دیگ بخار استخر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121962/استعلام-مرمت-و-لایروبی-قنات--'>استعلام مرمت و لایروبی قنات... / استعلام, استعلام مرمت و لایروبی قنات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121982/استعلام-اجرای-قسمتی-از-طرح-هادی-روستا--'>استعلام اجرای قسمتی از طرح هادی روستا ... / استعلام, استعلام اجرای قسمتی از طرح هادی روستا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122000/مناقصه-ایمن-سازی-و-اصلاح-شیب-شیروانی-راه'>مناقصه ایمن سازی و اصلاح شیب شیروانی راه  / مناقصه ,مناقصه ایمن سازی و اصلاح شیب شیروانی راه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122015/مناقصه-اجرای-افزایش-بنای-طبقه-ششم-ساختمان--'>مناقصه اجرای افزایش بنای طبقه ششم ساختمان... / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای افزایش بنای طبقه ششم ساختمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122032/استعلام-عملیات-خاکبرداری--'>استعلام عملیات خاکبرداری ... / استعلام, استعلام عملیات خاکبرداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122052/استعلام-اجرای-قسمتی-از-طرح-هادی-روستای--'>استعلام اجرای قسمتی از طرح هادی روستای... / استعلام,استعلام اجرای قسمتی از طرح هادی روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122071/استعلام-خرید-روغن'>استعلام  خرید روغن  / استعلام,  خرید روغن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122091/استعلام-ساک-دستی--'>استعلام ساک دستی ... / استعلام , استعلام ساک دستی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122116/مناقصه-پیاده-روسازی-خیابان'>مناقصه پیاده روسازی خیابان  / آگهی مناقصه, مناقصه پیاده روسازی خیابان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122133/مناقصه-عملیات-اجرای-زیرسازی-و-آسفالت-معابر--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرای زیرسازی و آسفالت معابر - نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه عملیات اجرای زیرسازی و آسفالت معابر - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122036/مناقصه-انجام-امور-نظافتی-و-خدمات-فنی--تعمیرات--امور-حمل--نوبت-دوم'>مناقصه انجام امور نظافتی و خدمات فنی ، تعمیرات ، امور حمل... نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه انجام امور نظافتی و خدمات فنی ، تعمیرات ، امور حمل... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122058/استعلام-ساماندهی-گلزار-شهدای--'>استعلام ساماندهی گلزار شهدای ... / استعلام, ساماندهی گلزار شهدای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122076/مناقصه-خرید-برنج-ایرانی--'>مناقصه خرید برنج ایرانی... / مناقصه ،مناقصه خرید برنج ایرانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122097/استعلام-بهسازی-و-لایروبی-کانال-های-زهکشی--'>استعلام بهسازی و لایروبی کانال های زهکشی ... / استعلام بهسازی و لایروبی کانال های زهکشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122120/استعلام-احداث-استخر-ذخیره-آب-کشاورزی--'>استعلام احداث استخر ذخیره آب کشاورزی... / استعلام,احداث استخر ذخیره آب کشاورزی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122136/مناقصه-اجرای-عملیات-اصلاح-پیچ-محور'>مناقصه اجرای عملیات اصلاح پیچ محور  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات اصلاح پیچ محور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122155/مناقصه-زیرسازی-کوچه-ها-و-نوارهای-حفاری-سطح-شهر-آماده-سازی-مرحله-دوم-نوبت-دوم'>مناقصه زیرسازی کوچه ها و نوارهای حفاری سطح شهر، آماده سازی  مرحله دوم نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه زیرسازی کوچه ها و نوارهای حفاری سطح شهر، آماده سازی  مرحله دوم نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122176/مناقصه-اجرای-آب-رو-و-اصلاح-ورودی-معابر-مرحله-دوم-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای آب رو و اصلاح ورودی معابر مرحله دوم نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای آب رو و اصلاح ورودی معابر مرحله دوم نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122189/مناقصه-نگهداری-و-توسعه-مقطعی-شبکه-کابل-شبکه-فیبر-دسترسی-و-XDSL'>مناقصه نگهداری و توسعه مقطعی شبکه کابل، شبکه فیبر دسترسی و XDSL  / آگهی مناقصه, مناقصه نگهداری و توسعه مقطعی شبکه کابل، شبکه فیبر دسترسی و XDSL </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122208/استعلام-بهاء-تعمیرات-ساختمانی-و-تاسیساتی--'>استعلام بهاء تعمیرات ساختمانی و تاسیساتی ... / استعلام , استعلام بهاء تعمیرات ساختمانی و تاسیساتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122224/استعلام-احداث-کانال-بتنی--'>استعلام احداث کانال بتنی... / استعلام,استعلام احداث کانال بتنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122250/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز  - نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122270/استعلام-اجرای-قسمتی-از-طرح-هادی--'>استعلام اجرای قسمتی از طرح هادی ... / استعلام , استعلام اجرای قسمتی از طرح هادی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122294/استعلام-اجرای-بند-گابیونی-و-بانکت-بندی'>استعلام اجرای بند گابیونی و بانکت بندی / استعلام,استعلام اجرای بند گابیونی و بانکت بندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121481/مزایده-فروش-ششدانگ-ساختمان-مسکونی-عرصه-444-19متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش ششدانگ ساختمان مسکونی عرصه 444.19متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش ششدانگ ساختمان مسکونی عرصه 444.19متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121516/مزایده-1-14-دانگ-مشاع-از-زمین-عرصه-600-متر'>مزایده 1.14 دانگ مشاع از زمین عرصه 600 متر / مزایده,مزایده 1.14 دانگ مشاع از زمین عرصه 600 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121546/مزایده-فروش-تعداد-سه-دستگاه-خودرو-دولتی--نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد سه دستگاه خودرو دولتی  - نوبت دوم  / آگهی برگزاری مزایده ، مزایده فروش تعداد سه دستگاه خودرو دولتی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121569/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-71-79متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 71.79متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 71.79متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121615/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-191-20متر'>مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 191.20متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 191.20متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121658/مزایده-واگذاری-رستوران-باغ--نوبت-دوم'> مزایده واگذاری رستوران باغ... نوبت دوم / مزایده, مزایده واگذاری رستوران باغ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121705/مزایده-ساختمان-مسکونی-شهر-قیدار-نوبت-اول'>مزایده ساختمان مسکونی شهر قیدار نوبت اول / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی شهر قیدار نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122316/مناقصه-دستمزد-و-مصالح-مورد-نیاز-جهت-توسعه-شهری-و-روستایی--'>مناقصه  دستمزد و مصالح مورد نیاز  جهت توسعه  شهری و روستایی ...  / مناقصه, مناقصه  دستمزد و مصالح مورد نیاز  جهت توسعه  شهری و روستایی ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122333/استعلام-لوله--'>استعلام لوله ... / استعلام, استعلام لوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122355/استعلام-جی-ار-جی-39-43-هیوسانگ--پرینت-رایت-4-متر-استاندارد-بنفش--18-ماه-گارانتی'>استعلام جی ار جی 39/43 هیوسانگ - پرینت رایت -4 متر استاندارد بنفش - 18 ماه گارانتی / استعلام,استعلام جی ار جی 39/43 هیوسانگ - پرینت رایت -4 متر استاندارد بنفش - 18 ماه گارانتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122376/مناقصه-واگذاری-نواحی-فضای-سبز-منطقه'>مناقصه واگذاری نواحی فضای سبز منطقه / مناقصه, مناقصه واگذاری نواحی فضای سبز منطقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122393/مناقصه-خدمات-راهبری-تخلیه-بارگیری-انتقال-اقلام-مواد-و-محصولات--97-2-15'>مناقصه خدمات راهبری، تخلیه، بارگیری، انتقال اقلام، مواد و محصولات - 97.2.15 / مناقصه ، مناقصه خدمات راهبری، تخلیه، بارگیری، انتقال اقلام، مواد و محصولات - 97.2.15</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122412/استعلام-تجهیزات-کامپیوتر--'>استعلام تجهیزات کامپیوتر ... / استعلام , استعلام تجهیزات کامپیوتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122431/استعلام-ریبون-سیاه-75-60--'>استعلام ریبون سیاه 75*60... / استعلام,ریبون سیاه 75*60...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122449/فراخوان-مناقصه-انجام-امورخدماتی--نظافت-و-فضای-سبز'>فراخوان مناقصه انجام امورخدماتی ، نظافت و فضای سبز / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه انجام امورخدماتی ، نظافت و فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122465/استعلام-تهیه-و-نصب-پرده'>استعلام تهیه و نصب پرده / استعلام , استعلام تهیه و نصب پرده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122483/استعلام-اجرای-لاینینگ-کانال-انتقال-آب-کشاورزی-روستای---'>استعلام  اجرای لاینینگ کانال انتقال آب کشاورزی روستای .... / استعلام, اجرای لاینینگ کانال انتقال آب کشاورزی روستای ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122502/مناقصه-PARTS-FOR-NERLIN--GREIN-DIRECT--ON-DTARTER'>مناقصه PARTS FOR NERLIN & GREIN DIRECT - ON- DTARTER / مناقصه PARTS FOR NERLIN & GREIN DIRECT - ON- DTARTER</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122105/استعلام-ساماندهی-پروژه-گلزار-شهدا--'>استعلام ساماندهی پروژه گلزار شهدا ... / استعلام , استعلام ساماندهی پروژه گلزار شهدا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122125/استعلام-ست-کوله-و-باند-و-چسب-زخم-و--'>استعلام ست کوله و باند و چسب زخم و ... / استعلام, استعلام ست کوله و باند و چسب زخم و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122140/استعلام-خرید-75-تن-کلر-مایع-در-سیلندرهای-65-کیلویی--'>استعلام خرید 75 تن کلر مایع در سیلندرهای 65 کیلویی... / استعلام,استعلام خرید 75 تن کلر مایع در سیلندرهای 65 کیلویی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122163/مناقصه-اجرای-عملیات-بازپیرایی-ترمیم-و-تجهیز-بوستان-ها-و--'>مناقصه اجرای عملیات بازپیرایی، ترمیم و تجهیز بوستان ها و... / مناقصه, مناقصه اجرای عملیات بازپیرایی، ترمیم و تجهیز بوستان ها و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122180/استعلام-دیگ-2-جداره-پخت-خورشت--'>استعلام دیگ 2 جداره پخت خورشت ... / استعلام,استعلام دیگ 2 جداره پخت خورشت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122194/مناقصه-اجرای-مسیر-اتصال-از-سه-راه'>مناقصه اجرای مسیر اتصال از سه راه / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه اجرای مسیر اتصال از سه راه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122213/فراخوان-عمومی-اجاره-82-دستگاه-خودرو-سواری'>فراخوان عمومی اجاره 82 دستگاه خودرو سواری / فراخوان عمومی, فراخوان عمومی اجاره 82 دستگاه خودرو سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122234/استعلام-کانال-با-سنگ-لاشه-و-ملات-ماسه-سیمان--'>استعلام کانال با سنگ لاشه و ملات ماسه سیمان... / استعلام,کانال با سنگ لاشه و ملات ماسه سیمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122259/استعلام-اجرای-قسمتی-از-طرح-هادی-روستای--'>استعلام اجرای قسمتی از طرح هادی روستای... / استعلام,استعلام اجرای قسمتی از طرح هادی روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122278/استعلام-اجرای-بند-ملاتی-و-گابیونی'>استعلام اجرای بند ملاتی و گابیونی / استعلام,استعلام اجرای بند ملاتی و گابیونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121491/مزایده-ششدانگ-پلاکهای-41-22-208-41-22-243-41-5-192-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاکهای 41/22/208-41/22/243-41/5/192 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاکهای 41/22/208-41/22/243-41/5/192 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121522/مزایده-واگذاری-یک-رشته-معدن-سنگ-مرمر'>مزایده واگذاری یک رشته معدن سنگ مرمر  / آگهی مزایده ، مزایده واگذاری یک رشته معدن سنگ مرمر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121552/مزایده-زمین-معادل-208-33متر-قطعه-328-تفکیکی'>مزایده زمین معادل 208.33متر قطعه 328 تفکیکی / مزایده,مزایده زمین معادل 208.33متر قطعه 328 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121580/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-116-04متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 116.04متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 116.04متر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121633/مزایده-زمین-مسکونی-مساحت-نود-متر-نوبت-دوم'>مزایده زمین مسکونی مساحت نود متر نوبت دوم / مزایده,مزایده زمین مسکونی مساحت نود متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121671/مزایده-دو-باب-اپارتمان-پلاکهای-5653-فرعی-از-سه-اصلی'>مزایده دو باب اپارتمان پلاکهای 5653 فرعی از سه اصلی  / مزایده,مزایده دو باب اپارتمان پلاکهای 5653 فرعی از سه اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122305/مناقصه-یک-مرحله-ای-خرید-آلاچیق-و-مبلمان-شهری--'>مناقصه یک مرحله ای خرید آلاچیق و مبلمان شهری... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه یک مرحله ای خرید آلاچیق و مبلمان شهری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122320/استعلام-الکتروپمپ-7-5-کیلووات-mxv50-1607-سایت-ستاد'>استعلام الکتروپمپ 7.5 کیلووات mxv50-1607, سایت ستاد / استعلام,استعلام الکتروپمپ 7.5 کیلووات mxv50-1607- ساخت سال 1396 دارای گارانتی معتبر یکساله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122340/استعلام-یک-دستگاه-تلویزیون-ال-جی-50-اینچ'>استعلام  یک دستگاه تلویزیون ال جی 50 اینچ / استعلام, یک دستگاه تلویزیون ال جی 50 اینچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122360/مناقصه-واگذاری-امور-فضای-سبز'>مناقصه واگذاری امور فضای سبز / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری امور فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122383/استعلام-چسب-نواری-mm-178--'>استعلام چسب نواری mm 178... / استعلام,چسب نواری mm 178...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122403/آگهی-ارزیابی-کیفی-خدمات-نگهداری--تعمیرات-و-بهره-برداری-تاسیسات'>آگهی ارزیابی کیفی خدمات نگهداری ، تعمیرات و بهره برداری تاسیسات / آگهی ارزیابی کیفی خدمات نگهداری ، تعمیرات و بهره برداری تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122418/مناقصه-دیوار-حفاظت-و-بسترسازی-رودخانه--'>مناقصه دیوار حفاظت و بسترسازی رودخانه... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه دیوار حفاظت و بسترسازی رودخانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122436/استعلام-خرید-انواع-مختلف-سیم-مسی-افشان--'>استعلام خرید انواع مختلف سیم مسی افشان ... / استعلام,استعلام خرید انواع مختلف سیم مسی افشان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122455/مناقصه-دستمزد-و-مصالح-مورد-نیاز'>مناقصه دستمزد و مصالح مورد نیاز  / مناقصه , مناقصه دستمزد و مصالح مورد نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122470/مناقصه-اجرای-عملیات-کارهای-باقیمانده-تصفیه-خانه-فاضلاب--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات کارهای باقیمانده تصفیه خانه فاضلاب - نوبت دوم  / آگهی برگزاری مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات کارهای باقیمانده تصفیه خانه فاضلاب - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122487/مناقصه-خرید-دو-دستگاه-بیل-مکانیکی-چرخ-زنجیری-کوماتسو'>مناقصه خرید دو دستگاه بیل مکانیکی چرخ زنجیری کوماتسو / مناقصه, مناقصه خرید دو دستگاه بیل مکانیکی چرخ زنجیری کوماتسو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122507/مناقصه-LG-AIR-CONDITIONER-COMPERESSOR'>مناقصه LG AIR CONDITIONER COMPERESSOR / مناقصه, مناقصه LG AIR CONDITIONER COMPERESSOR</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122529/مناقصه-تامین-مصالح-و-تجهیزات-کالا-و-خدمات-مرتبط-مشتمل--نوبت-دوم'>مناقصه تامین مصالح و تجهیزات، کالا و خدمات مرتبط مشتمل... نوبت دوم / آگهی مناقصه، مناقصه تامین مصالح و تجهیزات، کالا و خدمات مرتبط مشتمل... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122550/استعلام-سم-پاشی-و-آفت-زدایی-دوپوش-چوبی-و--'>استعلام  سم پاشی و آفت زدایی دوپوش چوبی  و ... / استعلام, سم پاشی و آفت زدایی دوپوش چوبی  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122571/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-تهیه-طبخ-و-سرو-سه-وعده-غذا--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه انجام خدمات تهیه، طبخ و سرو سه وعده غذا - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه انجام خدمات تهیه، طبخ و سرو سه وعده غذا - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122588/اصلاحیه-مناقصه-سرویس-و-نگهداری-تعمیر-و-تعویض-کلیه-قطعات-یدکی-تجهیزات-رایانه-ای'>اصلاحیه مناقصه سرویس و نگهداری، تعمیر و تعویض کلیه قطعات یدکی تجهیزات رایانه ای  / اصلاحیه مناقصه عمومی, مناقصه سرویس و نگهداری، تعمیر و تعویض کلیه قطعات یدکی تجهیزات رایانه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122092/مناقصه-خرید-ساشه-سبزیجات-و-پودر-سبزی-نعناع'>مناقصه خرید ساشه سبزیجات و پودر سبزی نعناع  / مناقصه ،مناقصه خرید ساشه سبزیجات و پودر سبزی نعناع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122118/استعلام-ساماندهی-پروژه-گلزار-شهدای-روستا--'>استعلام ساماندهی پروژه گلزار شهدای روستا ... / استعلام, ساماندهی پروژه گلزار شهدای روستا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122134/مناقصه-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-مرحله-دوم-نوبت-دوم'>مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز مرحله دوم نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز مرحله دوم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122153/آگهی-فراخوان-عمومی-احداث-مجموعه-هایپرمارکت-تجاری'>آگهی فراخوان عمومی  احداث مجموعه هایپرمارکت تجاری / آگهی فراخوان عمومی ،آگهی فراخوان عمومی احداث مجموعه هایپرمارکت تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122174/استعلام-تکمیل-ساختمان-هیات-های-ورزشی--'>استعلام تکمیل ساختمان هیات های ورزشی... / استعلام,تکمیل ساختمان هیات های ورزشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122186/مناقصه-احداث-خط-انتقال-آب-جهت-جنگل-کاری--'>مناقصه احداث خط انتقال آب جهت جنگل کاری.... / آگهی مناقصه‌های عمومی , مناقصه احداث خط انتقال آب جهت جنگل کاری....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122204/استعلام-تجدید-استعلام-بهاء-انجام-فعالیت-های-تخصصی--'>استعلام تجدید استعلام بهاء انجام فعالیت های تخصصی... / استعلام,تجدید استعلام بهاء انجام فعالیت های تخصصی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122221/استعلام-کانال-انتقال-آب--'>استعلام کانال انتقال آب... / استعلام, استعلام کانال انتقال آب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122248/استعلام-اجرای-قسمتی-از-طرح-هادی-روستا--'>استعلام اجرای قسمتی از طرح هادی روستا ... / استعلام, استعلام اجرای قسمتی از طرح هادی روستا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122265/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز  - نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122289/مناقصه-احداث-ایستگاه-پمپاژ-آب-شرب'>مناقصه احداث ایستگاه پمپاژ آب شرب  / مناقصه ,مناقصه احداث ایستگاه پمپاژ آب شرب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121478/مزایده-آپارتمان-و-واحد-تجاری-183-91-و-39متر-نوبت-دوم'>مزایده آپارتمان و واحد تجاری 183.91 و 39متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده آپارتمان و واحد تجاری 183.91 و 39متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121512/مزایده-منزل-مسکونی-دو-خوابه-مساحت-98متر'>مزایده منزل مسکونی دو خوابه مساحت 98متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی دو خوابه مساحت 98متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121537/مزایده-ملک-به-مساحت-61-22متر'>مزایده ملک به مساحت 61.22متر / مزایده,مزایده ملک به مساحت 61.22متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121563/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-59-69متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 59.69متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 59.69متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121604/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-155-72متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 155.72متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 155.72متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121651/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مسکونی-با-قدمت-15-سال'>مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی با قدمت 15 سال  / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی با قدمت 15 سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122314/استعلام-ارتباطی-و-مخابراتی--'>استعلام ارتباطی و مخابراتی ... / استعلام, استعلام ارتباطی و مخابراتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122331/استعلام-اجاره-زمین-های-کشاورزی-و-استخرهای-مازاد--'>استعلام  اجاره زمین های کشاورزی و استخرهای مازاد .. / استعلام, اجاره زمین های کشاورزی و استخرهای مازاد ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122350/استعلام-محافظ-تاشو-پی-وی-سی---'>استعلام محافظ تاشو پی وی سی  ... / استعلام, محافظ تاشو پی وی سی  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122373/مناقصه-بیمه-مسئولیت-مدنی'>مناقصه بیمه مسئولیت مدنی / آگهی مناقصه , مناقصه بیمه مسئولیت مدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122391/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری-اطلاعات--سخت-افزار--'>استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات - سخت افزار ... / استعلام, استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات - سخت افزار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122409/استعلام-احداث-ساختمان-و-دیوار-محوطه-و-فنداسیون--'>استعلام احداث ساختمان و دیوار محوطه و فنداسیون... / استعلام, استعلام احداث ساختمان و دیوار محوطه و فنداسیون...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122426/استعلام-لاستیک--'>استعلام لاستیک ... / استعلام , استعلام لاستیک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122446/تجدید-فراخوان-ارزیابی-کیفی-ارائه-خدمات-قرائت-کنتور-و-توزیع-صورتحساب--'>تجدید فراخوان ارزیابی کیفی ارائه خدمات قرائت کنتور و توزیع صورتحساب...  / تجدید فراخوان آگهی ارزیابی کیفی , تجدید فراخوان ارزیابی کیفی ارائه خدمات قرائت کنتور و توزیع صورتحساب... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122463/استعلام-تعمیر-کامل-دیگ-بخار--'>استعلام تعمیر کامل دیگ بخار ... / استعلام, تعمیر کامل دیگ بخار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122478/استعلام-دستکش-لاتکس'>استعلام دستکش لاتکس / استعلام, دستکش لاتکس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122498/استعلام-اجرای-سایبان-پارکینگ-دانشکده-دامپزشکی--'>استعلام اجرای سایبان پارکینگ دانشکده دامپزشکی... / استعلام,استعلام اجرای سایبان پارکینگ دانشکده دامپزشکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122516/استعلام-چای--'>استعلام چای ... / استعلام , استعلام چای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122539/مناقصه-خرید-لوله-کاروگیت-نمره-600-و-800-و-1000'>مناقصه خرید لوله کاروگیت نمره 600 و 800 و 1000  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید لوله کاروگیت نمره 600 و 800 و 1000 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122561/مناقصه-تاسیسات-آبرسانی-نوبت-دوم'>مناقصه تاسیسات آبرسانی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی ,مناقصه  تاسیسات آبرسانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122581/اصلاحیه-آگهی-فراخوان-بهسازی-و-روکش-اسفالت--تعمیرات-پلهای-بزرگ'>اصلاحیه آگهی فراخوان بهسازی و روکش اسفالت ، تعمیرات پلهای بزرگ / اصلاحیه فراخوان ، آگهی فراخوان بهسازی و روکش اسفالت ، تعمیرات پلهای بزرگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122596/استعلام-ویدئو-پروژکتور-دیتا'>استعلام ویدئو پروژکتور دیتا  / استعلام, استعلام ویدئو پروژکتور دیتا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122612/استعلام-گوشت-بغل-ران-گوساله-منجمد--'>استعلام گوشت بغل ران گوساله منجمد... / استعلام,استعلام گوشت بغل ران گوساله منجمد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122628/استعلام-قفل-آویز-و-کتابی-سایز-بزرگ-مارک-گیرا'>استعلام  قفل آویز و کتابی سایز بزرگ مارک گیرا  / استعلام, قفل آویز و کتابی سایز بزرگ مارک گیرا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122050/تجدید-مناقصه-تکمیل-خوابگاه-شبانه-روزی-مرکز-خواهران--'>تجدید مناقصه تکمیل خوابگاه شبانه روزی مرکز خواهران... / آگهی مناقصه عمومی، تجدید مناقصه تکمیل خوابگاه شبانه روزی مرکز خواهران...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122070/استعلام-دیوارکشی-مدرسه--'>استعلام دیوارکشی مدرسه... / استعلام,استعلام دیوارکشی مدرسه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122089/استعلام-شن-ریزی-بین-مزارع---'>استعلام شن ریزی بین مزارع .... / استعلام, استعلام شن ریزی بین مزارع ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122115/آگهی-مناقصه-نگهداری-فضای-سبز--'>آگهی مناقصه نگهداری فضای سبز ... / آگهی مناقصه, آگهی مناقصه نگهداری فضای سبز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122131/مناقصه-احداث-یادمان-شهدای--چاپ-دوم'>مناقصه احداث یادمان شهدای... چاپ دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه احداث یادمان شهدای... چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122147/آگهی-مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-خدمات-عمومی-و-نظافت---نوبت-دوم'>آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات عمومی و نظافت... - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات عمومی و نظافت... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122172/مناقصه-خدمات-حمل-و-نقل-درون-شهری-و-برون-شهری-تجدید--نوبت-دوم'>مناقصه خدمات حمل و نقل درون شهری و برون شهری- تجدید-  نوبت دوم  / فراخوان تجدید مناقصه عمومی, مناقصه خدمات حمل و نقل درون شهری و برون شهری- تجدید- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122184/استعلام-روتر-CISCO-2921-kg'>استعلام روتر CISCO 2921/kg / استعلام,استعلام روتر CISCO 2921/kg</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122199/استعلام-احداث-زمین-چمن-مصنوعی--'>استعلام احداث زمین چمن مصنوعی ... / استعلام , استعلام احداث زمین چمن مصنوعی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122219/مناقصه-نقشه-برداری-معابر-سطح-شهر'>مناقصه نقشه برداری معابر سطح شهر / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نقشه برداری معابر سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122239/استعلام-اجرای-قسمتی-از-طرح-هادی--'>استعلام اجرای قسمتی از طرح هادی ... / استعلام , استعلام اجرای قسمتی از طرح هادی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122263/استعلام-اجرای-قسمتی-از-طرح-هادی--'>استعلام اجرای قسمتی از طرح هادی... / استعلام,اجرای قسمتی از طرح هادی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122286/استعلام-احداث-کانال--'>استعلام احداث کانال ... / استعلام , استعلام احداث کانال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121476/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-آپارتمان-مساحت-33-68متر'>مزایده سه دانگ مشاع از آپارتمان مساحت 33.68متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از آپارتمان مساحت 33.68متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121509/مزایده-واگذاری-فضاهای-تبلیغاتی-داخل-کابین-ناوگان-پروازی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری فضاهای تبلیغاتی داخل کابین ناوگان پروازی- نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری فضاهای تبلیغاتی داخل کابین ناوگان پروازی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121531/مزایده-دو-دانگ-از-ششدانگ-پلاک-1960-الی-1959-اصلی'>مزایده دو دانگ از ششدانگ پلاک 1960 الی 1959 اصلی / مزایده,مزایده دو دانگ از ششدانگ پلاک 1960 الی 1959 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121560/تجدید-مزایده-جمع-آوری-پسماند-خشک-سطح-شهر'>تجدید مزایده جمع آوری پسماند خشک سطح شهر   / تجدید مزایده، تجدید مزایده جمع آوری پسماند خشک سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121592/مزایده-یکباب-واحد-تجاری-مساحت-مفید-15-متر'>مزایده یکباب واحد تجاری مساحت مفید 15 متر / مزایده,مزایده یکباب واحد تجاری مساحت مفید 15 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121647/مزایده-به-اجاره-مساحت-8-مترمربع-با-کاربری-پارک-محله-ایی-تجدید'>مزایده به اجاره مساحت 8 مترمربع با کاربری پارک محله ایی  تجدید  / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری به اجاره مساحت 8 مترمربع با کاربری پارک محله ایی تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122312/استعلام-فایر-وال--'>استعلام فایر وال ... / استعلام, استعلام فایر وال FG-60E-BDL...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122327/استعلام-نوار-SP-40-PLUS---سامانه-ستاد'>استعلام نوار SP 40 PLUS..., سامانه ستاد / استعلام,نوار SP 40 PLUS...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122347/مناقصه-انجام-امور-نقلیه'>مناقصه انجام امور نقلیه / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور نقلیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122364/استعلام-کنده-کاری-فاضلاب-و-تهیه-و-اجرای-لوله-پلی-اتیلن--'>استعلام کنده کاری فاضلاب و تهیه و اجرای لوله پلی اتیلن ... / استعلام, کنده کاری فاضلاب و تهیه و اجرای لوله پلی اتیلن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122389/استعلام-گاید-وایر-آندوسکوپی'>استعلام گاید وایر آندوسکوپی / استعلام, استعلام گاید وایر آندوسکوپی سایز 4/5mm بسته مقوایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122407/استعلام-سرویس-و-تعمیر-دستگاه-آدیومتر-و-هدفون--'>استعلام سرویس و تعمیر دستگاه آدیومتر و هدفون ... / استعلام, استعلام سرویس و تعمیر دستگاه آدیومتر و هدفون ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122424/مناقصه-دستمزد-و-مصالح-مورد-نیاز-جهت-توسعه-شهری-و-روستایی-نوبت-دوم'>مناقصه دستمزد و مصالح مورد نیاز جهت توسعه شهری و روستایی نوبت دوم / مناقصه, مناقصه دستمزد و مصالح مورد نیاز جهت توسعه شهری و روستایی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122442/مناقصه-پشتیبانی-سخت-افزاری-کلیه-سیستم-های-کامپیوتری-و-شبکه'>مناقصه پشتیبانی سخت افزاری کلیه سیستم های کامپیوتری و شبکه  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پشتیبانی سخت افزاری کلیه سیستم های کامپیوتری و شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122459/استعلام-خرید-و-نصب-تجهیزات-دوربین'>استعلام خرید و نصب تجهیزات دوربین / استعلام,استعلام خرید و نصب تجهیزات دوربین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122475/مناقصه-کارهای-خدماتی-و-پشتیبانی-نوبت-دوم'>مناقصه کارهای خدماتی و پشتیبانی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه کارهای خدماتی و پشتیبانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122496/فراخوان-عملیات-طراحی--مهندسی--خرید--نصب-و-راه-اندازی-نیروگاه-خورشیدی--'>فراخوان عملیات طراحی ، مهندسی ، خرید ، نصب و راه اندازی نیروگاه خورشیدی ... / مناقصه, فراخوان عملیات طراحی ، مهندسی ، خرید ، نصب و راه اندازی نیروگاه خورشیدی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122514/استعلام-پهنای-باند-اینترنت--'>استعلام پهنای باند اینترنت... / استعلام,استعلام پهنای باند اینترنت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122534/مناقصه-پروژه-حمل-و-پخش-و-آسفالت-معابر-اصلی'>مناقصه پروژه حمل و پخش و آسفالت معابر اصلی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه حمل و پخش و آسفالت معابر اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122558/مناقصه-اجرای-پروژه-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-شهری--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پروژه زیرسازی و آسفالت معابر شهری - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای پروژه زیرسازی و آسفالت معابر شهری- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122039/استعلام-اجرای-قسمتی-از-طرح-هادی--'>استعلام اجرای قسمتی از طرح هادی... / استعلام,اجرای قسمتی از طرح هادی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122060/فراخوان-مناقصه-خرید-11700-متر-لوله-GRP'>فراخوان مناقصه خرید  11700 متر لوله GRP / مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه خرید  11700 متر لوله GRP</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122078/مناقصه-حفر-یک-حلقه-چاه-ضربه-ای-و-گمانه-آزمایشی'>مناقصه حفر یک حلقه چاه ضربه ای و گمانه آزمایشی / آگهی برگزاری مناقصه عمومی , مناقصه حفر یک حلقه چاه ضربه ای و گمانه آزمایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122100/مناقصه-خدمات-امداد-و-نجات--اورژانس-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات امداد و نجات - اورژانس نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خدمات امداد و نجات - اورژانس نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122122/مناقصه-عملیات-اجرای-دیوار-سیل-بند-رودخانه--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرای دیوار سیل بند رودخانه - نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه عملیات اجرای دیوار سیل بند رودخانه - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122138/استعلام-تجهیزات-اتاق-عمل--'>استعلام تجهیزات اتاق عمل ... / استعلام , استعلام تجهیزات اتاق عمل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122159/مناقصه-حفظ-و-نگهداری-سرویس-های-بهداشتی'>مناقصه حفظ و نگهداری سرویس های بهداشتی  / مناقصه عمومی,مناقصه حفظ و نگهداری سرویس های بهداشتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122178/استعلام-تکمیل-زمین-ورزشی--'>استعلام تکمیل زمین ورزشی ... / استعلام , استعلام تکمیل زمین ورزشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122191/استعلام-سوئیچ-cisco-2960x'>استعلام سوئیچ cisco 2960x / استعلام,استعلام سوئیچ cisco 2960x</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122211/استعلام-تهیه-حمل-و-نصب-لوله-پلی-اتیلن--'>استعلام تهیه حمل و نصب لوله پلی اتیلن... / استعلام,تهیه حمل و نصب لوله پلی اتیلن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122228/مناقصه-احداث-پل-های-روی-رودخانه-و--'>مناقصه احداث پل های روی رودخانه و ... / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه احداث پل های روی رودخانه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122254/استعلام-کرایه-خودرو--'>استعلام کرایه خودرو ... / استعلام , استعلام کرایه خودرو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122274/مناقصه-عمومی-آسفالت-راه-های-روستایی-و--'>مناقصه عمومی آسفالت راه های روستایی و... / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی آسفالت راه های روستایی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122300/استعلام-ترمیم-بندهای-ملاتی-و-گابیونی--'>استعلام ترمیم بندهای ملاتی و گابیونی... / استعلام,استعلام ترمیم بندهای ملاتی و گابیونی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121485/تجدید-مزایده-واگذاری-اجاره-جایگاه-CNG-نوبت-دوم'>تجدید مزایده واگذاری اجاره جایگاه CNG نوبت دوم / تجدید آگهی مزایده عمومی, تجدید مزایده واگذاری اجاره جایگاه CNG نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121519/مزایده-مقدار-600-تن-نیتروژن-مایع-گرید-4-5---'>مزایده مقدار 600 تن نیتروژن مایع گرید 4/5 .... / مزایده , مزایده مقدار 600 تن نیتروژن مایع گرید 4/5 ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121549/مزایده-برپائی-بازار-روز--'>مزایده برپائی بازار روز ... / مزایده برپائی بازار روز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121573/مزایده-آپارتمان-مساحت-91-21متر-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان مساحت 91.21متر نوبت اول / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 91.21متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121627/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-1500متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 1500متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 1500متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121663/مزایده-بهره-برداری-از-مکانهای-سیار'>مزایده بهره برداری از مکانهای سیار / مزایده, مزایده بهره برداری از مکانهای سیار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121711/مزایده-ششدانگ-یکباب-تجاری-مساحت-266متر'>مزایده ششدانگ یکباب تجاری مساحت 266متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب تجاری مساحت 266متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122318/مناقصه-احداث-مجموعه-ورزشی'>مناقصه احداث مجموعه ورزشی  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه احداث مجموعه ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122336/استعلام-دریافت-خدمات-اشتراک-اینترنت--'>استعلام دریافت خدمات اشتراک اینترنت ... / استعلام , استعلام دریافت خدمات اشتراک اینترنت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122357/استعلام-رم-سرور'>استعلام رم سرور / استعلام,رم سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122379/استعلام-رایانه-همراه--'>استعلام رایانه همراه.... / استعلام, استعلام رایانه همراه ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122397/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن / استعلام, لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122416/استعلام-ریبون-تکس-قرمز--'>استعلام ریبون تکس قرمز... / استعلام,ریبون تکس قرمز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122434/تجدید-فراخوان-ارزیابی-کیفی-ارائه-خدمات-قرائت-کنتور-و-توزیع-صورتحساب--'>تجدید فراخوان ارزیابی کیفی ارائه خدمات قرائت کنتور و توزیع صورتحساب...  / تجدید فراخوان آگهی ارزیابی کیفی , تجدید فراخوان ارزیابی کیفی ارائه خدمات قرائت کنتور و توزیع صورتحساب... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122452/استعلام-تهیه-و-چاپ-گواهی-مالیاتی--'>استعلام تهیه و چاپ گواهی مالیاتی ... / استعلام, تهیه و چاپ گواهی مالیاتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122467/مناقصه-عمومی-اجرای-جمع-آوری-فاضلاب-و-نصب-انشعابات-فاضلاب--نوبت-دوم'>مناقصه عمومی اجرای جمع آوری فاضلاب و نصب انشعابات فاضلاب - نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی اجرای جمع آوری فاضلاب و نصب انشعابات فاضلاب - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122485/اصلاحیه-مناقصه-زیرسازی--جدول-گذاری--آسفالت-ریزی--دیوار-سنگی'>اصلاحیه مناقصه زیرسازی ، جدول گذاری ، آسفالت ریزی ، دیوار سنگی  / اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی , مناقصه زیرسازی ، جدول گذاری ، آسفالت ریزی ، دیوار سنگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122504/مناقصه-عمومی-زیرسازی-و-آسفالت-بلوار-امام-حسین(ع)'>مناقصه عمومی زیرسازی و آسفالت بلوار امام حسین(ع) / مناقصه عمومی, مزایده عمومی ضایعات فلزی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122527/استعلام-حفظ-و-نگهداری-ایستگاه-های-سنجش-و-پایش-کیفیت-هوا---'>استعلام حفظ و نگهداری ایستگاه های سنجش و پایش کیفیت هوا  ... / استعلام, استعلام حفظ و نگهداری ایستگاه های سنجش و پایش کیفیت هوا  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122545/استعلام-اجرای-بخشی-از-عملیات-محوطه-سازی--'>استعلام اجرای بخشی از عملیات محوطه سازی ... / استعلام ,  استعلام اجرای بخشی از عملیات محوطه سازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122569/استعلام-چاپگر'>استعلام  چاپگر  / استعلام, چاپگر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122586/مناقصه-ترانزیت-ترخیص-و-تحویل-محمولات-وارداتی-نوبت-سوم'>مناقصه ترانزیت، ترخیص و تحویل محمولات وارداتی نوبت سوم  / آگهی مناقصه، مناقصه ترانزیت، ترخیص و تحویل محمولات وارداتی نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122123/استعلام-تهیه-و-توزیع-چلوکوبیده-نگین-دار--'>استعلام تهیه و توزیع چلوکوبیده نگین دار ... / استعلام , استعلام تهیه و توزیع چلوکوبیده نگین دار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122139/استعلام-سم-دامی-پوران'>استعلام سم دامی پوران / استعلام,سم دامی پوران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122160/مناقصه-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-شهری'>مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز شهری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122179/استعلام-تکمیل-زمین-ورزشی--'>استعلام تکمیل زمین ورزشی... / استعلام,تکمیل زمین ورزشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122193/استعلام-تکمیل-استخر--'>استعلام تکمیل استخر ... / استعلام , استعلام تکمیل استخر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122212/استعلام-لوله-گذاری-انتقال-آب--'>استعلام لوله گذاری انتقال آب... / استعلام, استعلام لوله گذاری انتقال آب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122232/مناقصه-سرویس-ایاب-و-ذهاب'>مناقصه سرویس ایاب و ذهاب  / مناقصه ,مناقصه سرویس ایاب و ذهاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122255/مناقصه-خرید-500-اصله-پایه-چراغ-فلزی'>مناقصه خرید 500 اصله پایه چراغ فلزی / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید 500 اصله پایه چراغ فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122277/استعلام-اجرای-بند-ملاتی-و-گابیونی'>استعلام اجرای بند ملاتی و گابیونی / استعلام, استعلام اجرای بند ملاتی و گابیونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122302/استعلام-ترجمه-جزوه-تخصصی-حسابرسی--'>استعلام ترجمه جزوه تخصصی حسابرسی .. / استعلام, ترجمه جزوه تخصصی حسابرسی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121487/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-258-59متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 258.59متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 258.59متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121520/مزایده-یکباب-مغازه-مساحت-16-33متر'>مزایده یکباب مغازه مساحت 16.33متر / مزایده,مزایده یکباب مغازه مساحت 16.33متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121550/مزایده-واگذاری-به-اجاره-تعداد-هفت-باب-از-اماکن-کسبی'>مزایده واگذاری به اجاره تعداد هفت باب از اماکن کسبی / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری به اجاره تعداد هفت باب از اماکن کسبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121576/مزایده-آپارتمان-مساحت-43-88متر'>مزایده آپارتمان مساحت 43.88متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 43.88متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121628/تجدید-مزایده-واگذاری-یک-باب-غرفه-حمل-و-نقلی-نوبت-دوم'>تجدید مزایده واگذاری یک باب غرفه حمل و نقلی نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده عمومی, تجدید مزایده واگذاری یک باب غرفه حمل و نقلی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121664/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-14000متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 14000متر نوبت اول  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 14000متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121718/مزایده-ملک-مغازه-طبقه-همکف-با-کف-سرامیک'>مزایده ملک مغازه طبقه همکف با کف سرامیک / مزایده,مزایده ملک مغازه طبقه همکف با کف سرامیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122319/مناقصه-فراخوان-شناسایی-سرمایه-گذار-اجرای-تاسیسات-فاضلاب--'>مناقصه فراخوان شناسایی سرمایه گذار اجرای تاسیسات فاضلاب ... / فراخوان شناسایی, فراخوان شناسایی سرمایه گذار اجرای تاسیسات فاضلاب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122339/استعلام-یک-دستگاه-فاکس-منشی-دار-شماره-987'>استعلام یک دستگاه فاکس منشی دار شماره 987 / استعلام,استعلام یک دستگاه فاکس منشی دار شماره 987</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122358/مناقصه-انجام-خدمات-ساختمان-ها-و-ابنیه-شهرداری-نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات ساختمان ها و ابنیه شهرداری -نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه انجام خدمات ساختمان ها و ابنیه شهرداری -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122382/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-شهری-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری امور خدمات شهری نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری امور خدمات شهری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122400/استعلام-ریبون-وکس-رزین-مدل-بزرگ--'>استعلام ریبون وکس رزین مدل بزرگ... / استعلام,ریبون وکس رزین مدل بزرگ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122417/استعلام-حلقه-لاستیک--'>استعلام  حلقه لاستیک ... / استعلام, حلقه لاستیک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122435/استعلام-سوییچ-سیسکو-24-پورت'>استعلام سوییچ سیسکو 24 پورت / استعلام, سوییچ سیسکو 24 پورت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122454/استعلام-سوییچ-سیسکو-48-پورت-WS-C2960X-48TD-L'>استعلام سوییچ سیسکو 48 پورت WS-C2960X-48TD-L / استعلام,استعلام سوییچ سیسکو 48 پورت WS-C2960X-48TD-L</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122469/استعلام-اجرای-ایزولاسیون-پشت-بام'>استعلام اجرای ایزولاسیون پشت بام / استعلام, استعلام اجرای ایزولاسیون پشت بام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122486/استعلام-احیاء-و-مرمت-قنات--'>استعلام احیاء و مرمت قنات... / استعلام,احیاء و مرمت قنات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122505/مناقصه-خرید-لباس-نگهبانان'>مناقصه خرید لباس نگهبانان / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید لباس نگهبانان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122528/استعلام-تهیه-و-نصب-درب-اتوماتیک-تلسکوپی--'>استعلام تهیه و نصب درب اتوماتیک تلسکوپی ... / استعلام, تهیه و نصب درب اتوماتیک تلسکوپی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122547/مناقصه-عملیات-حمل-و-تخلیه-گازوئیل'>مناقصه عملیات حمل و تخلیه گازوئیل / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات حمل و تخلیه گازوئیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122570/آگهی-شناسایی-و-ارزیابی-پیمانکار-تامین-ضایعات-آهنی'>آگهی شناسایی و ارزیابی پیمانکار تامین ضایعات آهنی / شناسایی پیمانکار, آگهی شناسایی و ارزیابی پیمانکار تامین ضایعات آهنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122587/مناقصه-نگهداری-و-ترمیم-فضای-سبز-اداره--'>مناقصه نگهداری و ترمیم فضای سبز اداره... / مناقصه, مناقصه نگهداری و ترمیم فضای سبز اداره...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122602/استعلام-فعالیت-های-پشتیبانی-حمل-و-نقل'>استعلام فعالیت های پشتیبانی حمل و نقل / استعلام, استعلام فعالیت های پشتیبانی حمل و نقل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122619/استعلام-رک-9-یونیت-با-عمق-60---'>استعلام رک 9 یونیت با عمق 60 .... / استعلام, استعلام رک 9 یونیت با عمق 60 ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122634/استعلام-فکس-پاناسونیک'>استعلام فکس پاناسونیک  / استعلام, استعلام فکس پاناسونیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122650/مناقصه-نگهداری-و-توسعه-مقطعی-شبکه-کابل-شبکه-فیبر-دسترسی-و-XDSL'>مناقصه نگهداری و توسعه مقطعی شبکه کابل، شبکه فیبر دسترسی و XDSL  / آگهی مناقصه, مناقصه نگهداری و توسعه مقطعی شبکه کابل، شبکه فیبر دسترسی و XDSL </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122666/استعلام-هارد-دیسک--'>استعلام هارد دیسک ... / استعلام, استعلام هارد دیسک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122682/استعلام-وسایل-نظافت-بیمارستانی-(تی-نخی-و-پلاستیکی)'>استعلام وسایل نظافت بیمارستانی (تی نخی و پلاستیکی) / استعلام, استعلام وسایل نظافت بیمارستانی (تی نخی و پلاستیکی)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121995/استعلام-اجرای-قسمتی-از-طرح-هادی-روستای--'>استعلام اجرای قسمتی از طرح هادی روستای... / استعلام,استعلام اجرای قسمتی از طرح هادی روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122011/استعلام-ساخت-60-متر-مربع-ساختمان-اداری-با-مصالح-و-لوازم-کامل'>استعلام ساخت 60 متر مربع ساختمان اداری با مصالح و لوازم کامل   / استعلام, ساخت 60 متر مربع ساختمان اداری با مصالح و لوازم کامل  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122027/استعلام-انجام-خدمات-سرایداری-و-نگهبانی--'>استعلام  انجام خدمات سرایداری و نگهبانی ... / استعلام , استعلام  انجام خدمات سرایداری و نگهبانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122045/استعلام-عملیات-حفاری--'>استعلام عملیات حفاری ... / استعلام , استعلام عملیات حفاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122067/مناقصه-خرید-دستگاه-ها-و-ماشین-آلات-آبیاری--'>مناقصه  خرید دستگاه ها و ماشین آلات آبیاری ... / آگهی مناقصه, مناقصه  خرید دستگاه ها و ماشین آلات آبیاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122087/استعلام-خرید-45-تن-پرکلرین-ایرانی--'>استعلام  خرید 45 تن پرکلرین ایرانی ... / استعلام, خرید 45 تن پرکلرین ایرانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122107/استعلام-اجرای-پیاده-رو-سازی-معابر-شهر---'>استعلام  اجرای پیاده رو سازی معابر شهر  ... / استعلام, اجرای پیاده رو سازی معابر شهر  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122129/مناقصه-عملیات-اجرای-جدول-و-رفیوژ-وسط-و----نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرای جدول و رفیوژ وسط و .... - نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه عملیات اجرای جدول و رفیوژ وسط و کانیوا و اصلاح هندسی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122144/مناقصه-جدولگذاری-و-روسازی-معابر--نوبت-دوم'>مناقصه جدولگذاری و روسازی معابر - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه جدولگذاری و روسازی معابر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122165/استعلام-آبگرمکن--'>استعلام آبگرمکن ... / استعلام , استعلام آبگرمکن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122182/فراخوان-مناقصه-پروژه-تامین-نیروهای-فنی-و-حقوقی--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه پروژه تامین نیروهای فنی و حقوقی - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه پروژه تامین نیروهای فنی و حقوقی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122197/استعلام-اجرای-تعمیرات--'>استعلام اجرای تعمیرات... / استعلام,اجرای تعمیرات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122215/مناقصه-امور-خدماتی--نوبت-دوم'>مناقصه امور خدماتی - نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه امور خدماتی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122236/استعلام-بهسازی-سالن-های-ورزشی--'>استعلام بهسازی سالن های ورزشی... / استعلام, استعلام بهسازی سالن های ورزشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122261/مناقصه-حفر--لوله-گذاری--آزمایش-پمپاژ-و-تجهیز-دو-حلقه-چاه-نوبت-دوم'>مناقصه حفر ، لوله گذاری ، آزمایش پمپاژ و تجهیز دو حلقه چاه  نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه  حفر ، لوله گذاری ، آزمایش پمپاژ و تجهیز دو حلقه چاه  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122282/استعلام-فعالیتهای-سایر-سازمانهای-دارای-عضو'>استعلام فعالیتهای سایر سازمانهای دارای عضو / استعلام, استعلام فعالیتهای سایر سازمانهای دارای عضو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121473/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-65-30متر-قطعه-5-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 65.30متر قطعه 5 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 65.30متر قطعه 5 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121505/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-عرصه-151-متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 151 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 151 متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121525/مزایده-ملک-در-دو-قطعه-آبی-و-دیم-مساحت-2-1-و-1-5-هکتار'>مزایده ملک در دو قطعه آبی و دیم مساحت 2.1 و 1.5 هکتار / مزایده,مزایده ملک در دو قطعه آبی و دیم مساحت 2.1 و 1.5 هکتار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121557/مزایده-آپارتمان-مساحت-188-84متر'>مزایده آپارتمان مساحت 188.84متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 188.84متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121586/مزایده-آپارتمان-مساحت-127-متر-قطعه-21-تفکیکی'>مزایده آپارتمان مساحت 127 متر قطعه 21 تفکیکی / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 127 متر قطعه 21 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121639/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-378متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 378متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 378متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122310/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز--تجدید'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز  - تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی ، مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز  - تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122324/استعلام-شیر-زلزله--'>استعلام شیر زلزله ... / استعلام , استعلام شیر زلزله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122343/استعلام-لوله-فولادی-اسپیرال--'>استعلام لوله فولادی اسپیرال... / استعلام, استعلام لوله فولادی اسپیرال با پوشش خارجی پلی اتیلن سه لایه متری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122362/استعلام-لوله--'>استعلام لوله ... / استعلام, استعلام لوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122386/مناقصه-امور-حمل-و-نقل-مربوط-به-ماموریت-های-درون-شهری-و-برون-شهری'>مناقصه امور حمل و نقل مربوط به ماموریت های درون شهری و برون شهری  / مناقصه ,مناقصه امور حمل و نقل مربوط به ماموریت های درون شهری و برون شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122405/استعلام-درخواست-خرید-پمپ-مستغرق-فاضلابی--'>استعلام درخواست خرید پمپ مستغرق فاضلابی .. / استعلام, درخواست خرید پمپ مستغرق فاضلابی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122422/استعلام-آنتن-وایرلس'>استعلام آنتن وایرلس  / استعلام, استعلام آنتن وایرلس UBNT NAno satition M5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122438/مناقصه-کلیه-امور-خدماتی'>مناقصه کلیه امور خدماتی / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه کلیه امور خدماتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122457/استعلام-نگهداری-تاسیسات-مرکزی--'>استعلام نگهداری تاسیسات مرکزی... / استعلام,نگهداری تاسیسات مرکزی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122473/استعلام-1-آجر-چینی-و-پارتیشن-بندی-ساختمان---2-دورچینی-جانپناه-به-ارتفاع-1-10-متر'>استعلام 1- آجر چینی و پارتیشن بندی ساختمان ....2- دورچینی جانپناه به ارتفاع 1/10 متر  / استعلام,استعلام 1- آجر چینی و پارتیشن بندی ساختمان ....2- دورچینی جانپناه به ارتفاع 1/10 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122492/استعلام-ران-مرغ-منجمد-بسته-بندی-کارتن-کیلوگرمی'>استعلام  ران مرغ منجمد بسته بندی کارتن کیلوگرمی / استعلام, مرغ منجمد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122512/مناقصه-انجام-عملیات-جدول-گذاری--مرحله-دوم-نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات جدول گذاری - مرحله دوم نوبت دوم  / آگهی مناقصه ، مناقصه انجام عملیات جدول گذاری - مرحله دوم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122521/استعلام-تانکر-پلی-اتیلن-سه-لایه--'>استعلام تانکر پلی اتیلن سه لایه... / استعلام,تانکر پلی اتیلن سه لایه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122541/استعلام-نرم-افزار-یادگیری-الکترونیکی--'>استعلام نرم افزار یادگیری الکترونیکی... / استعلام,نرم افزار یادگیری الکترونیکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122564/مناقصه-تهیه-و-اجرای-آسفالت-معابر-چاپ-دوم'>مناقصه تهیه و اجرای آسفالت معابر  چاپ دوم  / اگهی مناقصه , مناقصه تهیه و اجرای آسفالت معابر  چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122584/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی'>مناقصه تامین نیروی انسانی / آگهی مناقصه , مناقصه تامین نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122598/استعلام-اهرم-و--'>استعلام اهرم  و .. / استعلام, اهرم  و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122615/آگهی-مناقصه-پروژه-روکش-آسفالت-سطح-شهر-(مرحله-دوم--نوبت-دوم)'>آگهی مناقصه پروژه روکش آسفالت سطح شهر (مرحله دوم - نوبت دوم) / آگهی مناقصه پروژه روکش آسفالت سطح شهر (مرحله دوم - نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122631/استعلام-صندلی-کارمندی-32-عدد--'>استعلام صندلی کارمندی 32 عدد... / استعلام,استعلام صندلی کارمندی 32 عدد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122646/تمدید-مناقصه-خرید-لایسنس-و-پشتیبانی-نرم-افزار'>تمدید مناقصه خرید لایسنس و پشتیبانی نرم افزار / مناقصه, تمدید مناقصه خرید لایسنس و پشتیبانی نرم افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122662/استعلام-قفسه-بندی--'>استعلام قفسه بندی ... / استعلام , استعلام قفسه بندی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122677/مناقصه-عملیات-امداد-رسانی--تعمیرات-و-نگهداری-تاسیسات-گازرسانی-و-کنتورخوانی'>مناقصه عملیات امداد رسانی ، تعمیرات و نگهداری تاسیسات گازرسانی و کنتورخوانی / مناقصه  ،مناقصه عملیات امداد رسانی ، تعمیرات و نگهداری تاسیسات گازرسانی و کنتورخوانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122694/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری-اطلاعات--سخت-افزار--'>استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات - سخت افزار ... / استعلام, استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات - سخت افزار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122710/مناقصه-PARTS-FOR-BAILEY-VALVE'>مناقصه PARTS FOR BAILEY VALVE / مناقصه, مناقصه PARTS FOR BAILEY VALVE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122727/مناقصه-ANODE'>مناقصه ANODE / مناقصه, مناقصه ANODE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122742/استعلام-دوربین-عکاسی--'>استعلام دوربین عکاسی ... / استعلام, استعلام دوربین عکاسی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122757/استعلام-سیستم-های-هشدار-دهنده--'>استعلام سیستم های هشدار دهنده ... / استعلام, استعلام سیستم های هشدار دهنده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122770/استعلام-نگهداری-4-دستگاه-دیزل-ژنراتور-و-دو-مجموعه-پست-برق'>استعلام نگهداری 4 دستگاه دیزل ژنراتور و دو مجموعه پست برق / استعلام, استعلام نگهداری 4 دستگاه دیزل ژنراتور و دو مجموعه پست برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122782/استعلام-تعمیرات-سرویس-بهداشتی-مدارس-ابتدایی'>استعلام تعمیرات سرویس بهداشتی مدارس ابتدایی / استعلام, استعلام تعمیرات سرویس بهداشتی مدارس ابتدایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122796/استعلام-تجهیزات-و-وسایل-تحصیلی-و-اداری'>استعلام تجهیزات و وسایل تحصیلی و اداری / استعلام,استعلام تجهیزات و وسایل تحصیلی و اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122811/استعلام-اجرای-قسمتی-از-معابر-طرح-هادی-روستا--'>استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستا ... / استعلام, استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122825/استعلام-خرید-ماژول-NPC'>استعلام خرید ماژول NPC  / استعلام, استعلام خرید ماژول NPC </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122839/استعلام-ساخت-هشت-عدد-کمد-جاکفشی'>استعلام ساخت هشت عدد کمد جاکفشی / استعلام, استعلام ساخت هشت عدد کمد جاکفشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122853/استعلام-مرمت-تزیینات-کاشیکاری'>استعلام مرمت تزیینات کاشیکاری / استعلام , استعلام  مرمت تزیینات کاشیکاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122866/استعلام-سیمان'>استعلام سیمان / استعلام, استعلام سیمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122878/استعلام-مانیتورینگ--'>استعلام مانیتورینگ ... / استعلام, استعلام مانیتورینگ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122892/استعلام-شیشه-6-میل-سده-فلوت'>استعلام شیشه 6 میل سده فلوت / استعلام , استعلام شیشه 6 میل سده فلوت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122906/استعلام-خرید-دوربین'>استعلام خرید دوربین / استعلام , استعلام خرید دوربین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122920/استعلام-کولر--'>استعلام کولر ... / استعلام, استعلام کولر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122933/استعلام-رطوبت-سنج-و-دما-سنج'>استعلام رطوبت سنج و دما سنج  / استعلام,استعلام رطوبت سنج و دما سنج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122948/استعلام-تجهیزات-کپسول-آتش-نشانی-و-شارژ-کپسول'>استعلام تجهیزات کپسول آتش نشانی و شارژ کپسول  / استعلام , استعلام تجهیزات کپسول آتش نشانی و شارژ کپسول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122961/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-آبرسانی--'>استعلام لوله پلی اتیلن آبرسانی... / استعلام, استعلام لوله پلی اتیلن آبرسانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122973/استعلام-رنگ-کاری-در-شش-شهرستان'>استعلام رنگ کاری در شش شهرستان / استعلام , استعلام رنگ کاری در شش شهرستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122985/مناقصه-بیمه-نامه-مسئولیت'>مناقصه بیمه نامه مسئولیت / مناقصه, مناقصه بیمه نامه مسئولیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122999/مناقصه-احداث-فونداسیون-و-اسکلت-سالن'>مناقصه احداث فونداسیون و اسکلت سالن / مناقصه احداث فونداسیون و اسکلت سالن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1123013/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-زمین-فوتبال-چمن-مصنوعی'>مناقصه عمومی یک مرحله ای زمین فوتبال چمن مصنوعی / مناقصه عمومی یک مرحله ای زمین فوتبال چمن مصنوعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1123027/مناقصه-خدمات-پشتیبانی-و-پذیرایی-و-نظافت'>مناقصه خدمات پشتیبانی و پذیرایی و نظافت   / مناقصه ، مناقصه خدمات پشتیبانی و پذیرایی و نظافت  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1123040/استعلام-سیم--'>استعلام سیم ... / استعلام , استعلام سیم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1123054/استعلام-خرید-تجهیزات-و-وسایل-آزمایشگاهی--'>استعلام خرید تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی... / استعلام,خرید تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1123067/استعلام-50-تن-سیمان-کیسه-ای'>استعلام 50 تن سیمان کیسه ای / استعلام, استعلام 50 تن سیمان کیسه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1123080/مناقصه-خرید-کود-سولفات'>مناقصه خرید کود سولفات / مناقصه , مناقصه خرید کود سولفات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1123092/استعلام-عملیات-اجرایی-لوله-گذاری'>استعلام عملیات اجرایی لوله گذاری / استعلام, استعلام  عملیات اجرایی لوله گذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1123104/استعلام-لب-تاپ-ایسوس'>استعلام لب تاپ ایسوس  / استعلام ,استعلام لب تاپ ایسوس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1123116/استعلام-تعمیر-سیستم-های-سرمایشی-و-گرمایشی'>استعلام تعمیر سیستم های سرمایشی و گرمایشی / استعلام, استعلام تعمیر سیستم های سرمایشی و گرمایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122603/استعلام-خرید-سرکابل-20-کیلو-ولت-بیرونی'>استعلام  خرید سرکابل 20 کیلو ولت بیرونی  / استعلام, خرید سرکابل 20 کیلو ولت بیرونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122620/استعلام-جاده-دسترسی-به-مجتمع--'>استعلام جاده دسترسی به مجتمع ... / استعلام, استعلام جاده دسترسی به مجتمع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122635/استعلام-کابل-ها-و-رساناها-و--'>استعلام کابل ها و رساناها و ... / استعلام, استعلام کابل ها و رساناها و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122651/استعلام-بیمه-نامه-شخص-ثالث-و-بدنه-خودروها'>استعلام بیمه نامه شخص ثالث و بدنه خودروها  / استعلام , استعلام بیمه نامه شخص ثالث و بدنه خودروها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122668/استعلام-سم-سایپرمترین-10-درصد-دامی'>استعلام سم سایپرمترین 10 درصد دامی  / استعلام, استعلام سم سایپرمترین 10 درصد دامی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122683/مناقصه-Oill-spill-booms'>مناقصه Oill spill booms / مناقصه , مناقصه Oill spill booms</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122699/مناقصه-P-F-CHLORIDE-UPS-SYSTEM-30KVA'>مناقصه P/F CHLORIDE: UPS SYSTEM 30KVA  / مناقصه , مناقصه P/F CHLORIDE: UPS SYSTEM 30KVA </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122714/مناقصه-TEMP--GAUGE-BI-METAL--PRESSURE-GAUGE'>مناقصه TEMP . GAUGE BI-METAL & PRESSURE GAUGE / مناقصه , مناقصه TEMP . GAUGE BI-METAL & PRESSURE GAUGE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122731/استعلام-عملیات-اجرایی-پروژه-آبیاری-و-مراقبت-نهالکاری'>استعلام عملیات اجرایی پروژه آبیاری و مراقبت نهالکاری / استعلام , عملیات اجرایی پروژه آبیاری و مراقبت نهالکاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122747/استعلام-درپوش'>استعلام درپوش / استعلام , استعلام درپوش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122761/استعلام-ریل-18-متری-U33'>استعلام ریل 18 متری U33 / استعلام , استعلام ریل 18 متری U33</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122774/مناقصه-خرید-دستگاه-CENTRIFUGAL-SANITARY-PUMP'>مناقصه خرید دستگاه CENTRIFUGAL SANITARY PUMP / مناقصه, مناقصه خرید دستگاه CENTRIFUGAL SANITARY PUMP</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122786/استعلام-لوازم-آزمایشگاهی-pcr'>استعلام لوازم آزمایشگاهی  pcr  / استعلام, استعلام لوازم آزمایشگاهی  pcr </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122801/استعلام-کیس---'>استعلام کیس  ... / استعلام , استعلام کیس  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122815/استعلام-مجموعه-فنری-پالت-سینتر'>استعلام مجموعه فنری پالت سینتر / استعلام بها, استعلام مجموعه فنری پالت سینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122829/استعلام-عملیات-نصب-و-راه-اندازی-الکتروپمپ-و-لوله-گذاری'>استعلام عملیات نصب و راه اندازی الکتروپمپ و لوله گذاری / استعلام , استعلام عملیات نصب و راه اندازی الکتروپمپ و لوله گذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122844/استعلام-ساخت-مخزن-بتنی'>استعلام ساخت مخزن بتنی / استعلام, ساخت مخزن بتنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122858/استعلام-میز-جهار-نفره--ساخت-ایران'>استعلام  میز جهار نفره   ساخت ایران / استعلام, استعلام  میز جهار نفره   ساخت ایران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122870/استعلام-انجام-دیوار-پوش-به-متراژ-حدود-200-متر'>استعلام انجام دیوار پوش به متراژ حدود 200 متر  / استعلام , استعلام انجام دیوار پوش به متراژ حدود 200 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122883/استعلام-یک-عدد-سیستم-کامپیوتر'>استعلام یک عدد سیستم کامپیوتر / استعلام, استعلام یک عدد سیستم کامپیوتر کامل با مشخصات فایل ضمیمیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122897/استعلام-محوطه-سازی--دیوار-کشی--اجرای-PVC'>استعلام محوطه سازی ، دیوار کشی ، اجرای PVC / استعلام , استعلام محوطه سازی ، دیوار کشی ، اجرای PVC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122911/استعلام-مقره-سوزنی-و-مقره-کششی--'>استعلام مقره سوزنی و مقره کششی... / استعلام,استعلام مقره سوزنی و مقره کششی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122924/استعلام-تجهیزات-شبکه'>استعلام تجهیزات شبکه  / استعلام, استعلام تجهیزات شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122939/استعلام-راه-اندازی-ایستگاههای-پایش-هوا'>استعلام راه اندازی ایستگاههای پایش هوا  / استعلام , راه اندازی ایستگاههای پایش هوا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122953/استعلام-بالابر--'>استعلام بالابر ... / استعلام , استعلام بالابر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122965/استعلام-رفع-ایراد-سه-دستگاه-اسانسر-تیسن-کروپ--'>استعلام رفع ایراد سه دستگاه اسانسر تیسن کروپ ... / استعلام , استعلام رفع ایراد سه دستگاه اسانسر تیسن کروپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122977/استعلام-سرور-اچ-پی'>استعلام سرور اچ پی / استعلام,استعلام سرور اچ پی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122990/استعلام-خرید-کارتریج'>استعلام خرید کارتریج / استعلام ,استعلام خرید کارتریج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1123004/استعلام-کاور-کفش-چکمه'>استعلام کاور کفش چکمه  / استعلام کاور کفش چکمه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1123017/استعلام-قیمت-عملیات-لایروبی٬-ساماندهی-و-هدایت-سیلاب-به-رودخانه'>استعلام قیمت عملیات لایروبی٬ ساماندهی و هدایت سیلاب به رودخانه / استعلام قیمت, استعلام قیمت عملیات لایروبی٬ ساماندهی و هدایت سیلاب به رودخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1123031/فراخوان-نگهداری-از-اماکن-و-تاسیسات-و-خدمات-اداری-عملیاتی-آبدارخانه-ها'>فراخوان نگهداری از اماکن و تاسیسات و خدمات اداری عملیاتی آبدارخانه ها  / مناقصه, فراخوان نگهداری از اماکن و تاسیسات و خدمات اداری عملیاتی آبدارخانه ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1123045/استعلام-تجهیزات-جانبی-رایانه'>استعلام تجهیزات جانبی رایانه / استعلام, استعلام تجهیزات جانبی رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1123058/استعلام-سخت-افزار'>استعلام سخت افزار  / استعلام, استعلام سخت افزار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1123072/استعلام-سیب-زمینی-و-غیره'>استعلام سیب زمینی و غیره / استعلام,سیب زمینی و غیره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1123084/استعلام-تامین-نیروی-خدمات-جهت-امور-نظافت-و-مسافری--'>استعلام تامین نیروی خدمات جهت امور نظافت و مسافری ... / استعلام, استعلام تامین نیروی خدمات جهت امور نظافت و مسافری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1123096/استعلام-لوله--'>استعلام لوله ... / استعلام, استعلام لوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1123108/استعلام-ساخت-بنا'>استعلام ساخت بنا / استعلام, استعلام ساخت بنا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1123120/استعلام-عملیات-اجرایی-تاسیسات-برقی-و-مکانیکی'>استعلام عملیات اجرایی تاسیسات برقی و مکانیکی / استعلام, استعلام عملیات اجرایی تاسیسات برقی و مکانیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121719/مزایده-واگذاری-مجموعه-خدماتی-رفاهی---تجدید'>مزایده واگذاری مجموعه خدماتی- رفاهی .... تجدید / آگهی تجدید مزایده , مزایده واگذاری مجموعه خدماتی- رفاهی .... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121770/مزایده-خودرو'>مزایده خودرو  / آگهی مزایده, مزایده خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121792/مزایده-مقادیری-از-آهن-آلات-اموال-اداری--'>مزایده مقادیری از آهن آلات، اموال اداری ... / آگهی مزایده عمومی, مزایده  مقادیری از آهن آلات، اموال اداری، لوازم برقی، لوازم صنعتی، و غیره مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122579/استعلام-انجام-امور-خدمتی-و-رانندگی-و-تنظیف---'>استعلام  انجام امور خدمتی و رانندگی و تنظیف  ... / استعلام, انجام امور خدمتی و رانندگی و تنظیف  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122593/مناقصه-تاسیسات-آبرسانی-روستاهای--'>مناقصه تاسیسات آبرسانی روستاهای ... / مناقصه عمومی, مناقصه تاسیسات آبرسانی روستاهای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122610/استعلام-واشر---'>استعلام واشر  ... / استعلام, واشر  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122625/استعلام-میز--'>استعلام میز ... / استعلام , استعلام میز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122641/استعلام-پودر-پرکلرین--'>استعلام پودر پرکلرین ... / استعلام , استعلام پودر پرکلرین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122657/مناقصه-تسطیح-لیزری-94-هکتار'>مناقصه تسطیح لیزری 94 هکتار / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه تسطیح لیزری 94 هکتار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122672/استعلام-صندلی-مدیریتی-مدل-S911-نام-تجارتی-شیزن-با-روکش-پارچه-ای--'>استعلام صندلی مدیریتی مدل S911 نام تجارتی شیزن با روکش پارچه ای... / استعلام,استعلام صندلی مدیریتی مدل S911 نام تجارتی شیزن با روکش پارچه ای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122689/مناقصه-خرید-انواع-پیچ'>مناقصه خرید انواع پیچ / مناقصه, مناقصه خرید انواع پیچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122705/استعلام-کولر--'>استعلام کولر ... / استعلام , استعلام کولر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122720/استعلام-قیمت-اجاره-خودرو--'>استعلام قیمت اجاره خودرو ... / استعلام, استعلام قیمت اجاره خودرو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122737/استعلام-سیفتی-باکس--'>استعلام سیفتی باکس ... / استعلام , استعلام سیفتی باکس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122751/استعلام-تغییر-زبان-انگلیسی-به-فارسی-آسانسور--'>استعلام تغییر زبان انگلیسی به فارسی آسانسور ... / استعلام , استعلام تغییر زبان انگلیسی به فارسی آسانسور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122765/استعلام-نوت-بوک-Lenovo-ip320'>استعلام نوت بوک Lenovo ip320 / استعلام,استعلام نوت بوک Lenovo ip320</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122778/استعلام-کابل-ها-و-رساناها-و--'>استعلام کابل ها و رساناها و ... / استعلام , استعلام کابل ها و رساناها و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122791/استعلام-کلنگلی-سوزن-UIC60--'>استعلام کلنگلی سوزن UIC60 ... / استعلام, استعلام کلنگلی سوزن UIC60 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122806/استعلام-یک-دستگاه-کولر-گازی'>استعلام یک دستگاه کولر گازی / استعلام, استعلام یک دستگاه کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122820/استعلام-واگذاری-فعالیت-های-امور-حفاظتی-و-نگهبانی--'>استعلام واگذاری فعالیت های امور حفاظتی و نگهبانی... / استعلام, استعلام واگذاری فعالیت های امور حفاظتی و نگهبانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122834/استعلام-تست-و-عیب-یابی-رو-اندازی-23-عدد-دتکتور-برنامه-ریزی-پنل-اعلام-حریق'>استعلام تست و عیب یابی رو اندازی 23 عدد دتکتور، برنامه ریزی پنل اعلام حریق  / استعلام , استعلام تست و عیب یابی رو اندازی 23 عدد دتکتور، برنامه ریزی پنل اعلام حریق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122849/استعلام-دیتا-پروژکتور'>استعلام دیتا پروژکتور / استعلام, استعلام دیتا پروژکتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122862/استعلام-احداث-خطوط-محوری-تامین-برق-چاه-های-کشاورزی--'>استعلام احداث خطوط محوری تامین برق چاه های کشاورزی... / استعلام, استعلام احداث خطوط محوری تامین برق چاه های کشاورزی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122874/استعلام-باکس-فایروال'>استعلام باکس فایروال / استعلام, استعلام باکس فایروال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122888/استعلام-خرید-یکدستگاه-فایروال-سخت-افزاری--'>استعلام خرید یکدستگاه فایروال سخت افزاری .. / استعلام , استعلام خرید یکدستگاه فایروال سخت افزاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122902/استعلام-سیب-زمینی-و-غیره'>استعلام سیب زمینی و غیره / استعلام ، استعلام سیب زمینی و غیره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122915/استعلام-آرشیو-الکترونیک--'>استعلام آرشیو الکترونیک... / استعلام, استعلام آرشیو الکترونیک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122929/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی / استعلام, استعلام کولر گازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122944/استعلام-لوازم-آزمایشگاهی-و-hpd'>استعلام لوازم آزمایشگاهی و hpd / استعلام,لوازم آزمایشگاهی و hpd</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122957/مناقصه-تجهیزات-و-احداث-۱۳۱۷۷-متر-شبکه-جهت-گازرسانی'>مناقصه تجهیزات و احداث ۱۳۱۷۷ متر شبکه جهت گازرسانی / مناقصه تجهیزات و احداث ۱۳۱۷۷ متر شبکه جهت گازرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122969/استعلام-المان-بادنما-طرح-گل-پیچ'>استعلام المان بادنما طرح گل پیچ / استعلام , استعلام المان بادنما طرح گل پیچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122981/استعلام-کارتریج-لیزری'>استعلام کارتریج لیزری  / استعلام, استعلام کارتریج لیزری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122995/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-خدمات-خودرویی-شرکت'>مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات خودرویی شرکت / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات خودرویی شرکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1123008/استعلام-کابل-و-پروپ-مانیتور-آراد--'>استعلام کابل و پروپ مانیتور آراد... / استعلام,کابل و پروپ مانیتور آراد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1123022/استعلام-اجرای-پوشش-بتنی--'>استعلام اجرای پوشش بتنی ... / استعلام , استعلام اجرای پوشش بتنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1123036/استعلام-بلوک-دیواری-بتنی'>استعلام بلوک دیواری بتنی / استعلام, استعلام بلوک دیواری بتنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1123050/استعلام-خرید-15-دستگاه-کامپیوتر-با-تجهیزات-کامل--'>استعلام خرید 15 دستگاه کامپیوتر با تجهیزات کامل... / استعلام, استعلام خرید 15 دستگاه کامپیوتر با تجهیزات کامل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1123063/استعلام-دستگاه-فکس-HP'>استعلام دستگاه فکس HP / استعلام, استعلام دستگاه فکس HP</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1123076/استعلام-طراحی-و-ایجاد-نمایشگاه-اینترنتی--'>استعلام طراحی و ایجاد نمایشگاه اینترنتی ... / استعلام , استعلام طراحی و ایجاد نمایشگاه اینترنتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1123088/استعلام-آسانسور-6-نفره'>استعلام آسانسور 6 نفره  / استعلام ,استعلام آسانسور 6 نفره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1123100/استعلام-دستگاه-کپی--'>استعلام دستگاه کپی ... / استعلام,استعلام دستگاه کپی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1123112/مناقصه-احداث-مدرسه-15-کلاسه'>مناقصه احداث مدرسه 15 کلاسه / مناقصه عمومی, مناقصه احداث مدرسه 15 کلاسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1123125/استعلام-آسفالت-معابر-شهری'>استعلام آسفالت معابر شهری  / استعلام, آسفالت معابر شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121686/آگهی-مزایده-فروش-تعداد-8-(هشت)-دستگاه-خودرو-سواری'>آگهی مزایده فروش تعداد 8 (هشت) دستگاه خودرو سواری / آگهی مزایده , آگهی مزایده فروش تعداد 8 (هشت) دستگاه خودرو سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121734/مزایده-انواع-خودرو-و-اقلام-مازاد-و-ضایعاتی'>مزایده انواع خودرو و اقلام مازاد و ضایعاتی / آگهی مزایده , مزایده انواع خودرو و اقلام مازاد و ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122644/استعلام-باتری-غیرقابل-شارژ-سایز-قلمی'>استعلام باتری غیرقابل شارژ سایز قلمی / استعلام, استعلام باتری غیرقابل شارژ سایز قلمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122659/استعلام-آبرسانی-به-پروژه-مجتمع--'>استعلام آبرسانی به پروژه مجتمع... / استعلام, استعلام آبرسانی به پروژه مجتمع...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122675/مناقصه-schneider-circuit-breakers'>مناقصه schneider circuit breakers / مناقصه , مناقصه schneider circuit breakers</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122691/استعلام-آب-پخش-کن--'>استعلام آب پخش کن ... / استعلام , استعلام آب پخش کن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122707/استعلام-قطعات-چنگ-زنبوگن'>استعلام قطعات چنگ زنبوگن / استعلام, استعلام قطعات چنگ زنبوگن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122722/استعلام-خرید-مواد-مصرفی-آزمایشگاهی'>استعلام خرید مواد مصرفی آزمایشگاهی / استعلام, استعلام خرید مواد مصرفی آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122740/استعلام-احیا-و-مرمت-قنات-روستا--'>استعلام احیا و مرمت قنات روستا... / استعلام, استعلام احیا و مرمت قنات روستا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122755/مناقصه-P-F-RUSTON-GAS-TURBINE'>مناقصه P/F RUSTON GAS TURBINE / مناقصه, مناقصه P/F RUSTON GAS TURBINE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122767/مناقصه-HIGH-PRESSURE-FITTING--'>مناقصه HIGH PRESSURE FITTING....  / مناقصه, مناقصه HIGH PRESSURE FITTING....  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122780/استعلام-کولر--'>استعلام کولر ... / استعلام , استعلام کولر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122793/استعلام-بازسازی-تاسیسات-آبرسانی'>استعلام بازسازی تاسیسات آبرسانی / استعلام, استعلام بازسازی تاسیسات آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122808/استعلام-کاتریج-چاپگر'>استعلام کاتریج چاپگر / استعلام, استعلام کاتریج چاپگر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122823/استعلام-کنتاکتور'>استعلام کنتاکتور / استعلام بها, استعلام کنتاکتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122837/استعلام-عملیات-کف-شکنی-چاههای-آب-شرب--'>استعلام عملیات کف شکنی چاههای آب شرب ... / استعلام , استعلام عملیات کف شکنی چاههای آب شرب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122851/استعلام-لوله-آبرسانی-پلی-اتیلن'>استعلام لوله آبرسانی پلی اتیلن / استعلام, استعلام لوله آبرسانی پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122864/استعلام-اجرای-قسمتی-از-معابر-طرح-هادی--'>استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی ... / استعلام , استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122876/استعلام-تامین-نگهبان-شیفتی-برای-حفاظت-اداره-و-کنترل-ورود-و-خروج'>استعلام تامین نگهبان شیفتی برای حفاظت اداره و کنترل ورود و خروج  / استعلام , استعلام تامین نگهبان شیفتی برای حفاظت اداره و کنترل ورود و خروج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122890/استعلام-بهنگام-سازی--فهرست-برداری--دادآزمایی-اطلاعات-کدپستی'>استعلام بهنگام سازی ، فهرست برداری ، دادآزمایی اطلاعات کدپستی  / استعلام, استعلام بهنگام سازی ، فهرست برداری ، دادآزمایی اطلاعات کدپستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122904/استعلام-دیوارکوب-20-سانتی-کف-پوش-پی-وی-سی'>استعلام دیوارکوب 20 سانتی کف پوش پی وی سی / استعلام, استعلام دیوارکوب 20 سانتی کف پوش پی وی سی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122918/استعلام-دستگاه-فتوکپی'>استعلام دستگاه فتوکپی / استعلام , استعلام دستگاه فتوکپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122931/استعلام-تعمیرات-سرویس-بهداشتی-مدارس-ابتدایی'>استعلام تعمیرات سرویس بهداشتی مدارس ابتدایی / استعلام, استعلام تعمیرات سرویس بهداشتی مدارس ابتدایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122946/استعلام-کامپیوتر--'>استعلام کامپیوتر ... / استعلام , استعلام کامپیوتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122959/استعلام-احداث-سرویس-بهداشتی--'>استعلام احداث سرویس بهداشتی... / استعلام,احداث سرویس بهداشتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122971/استعلام-طراحی-و-تهیه-پکیج-شبکه-داخلی-گاز-نواحی-صنعتی-شاوور--'>استعلام طراحی و تهیه پکیج شبکه داخلی گاز نواحی صنعتی شاوور ... / استعلام, استعلام  طراحی و تهیه پکیج شبکه داخلی گاز نواحی صنعتی شاوور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122983/استعلام-لوبیا-چیتی--'>استعلام لوبیا چیتی ... / استعلام,استعلام لوبیا چیتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122997/استعلام-تنقیه-و-لایروبی-پلها-و-ابروها--'>استعلام تنقیه و لایروبی پلها و ابروها.... / استعلام, استعلام تنقیه و لایروبی پلها و ابروها....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1123010/مناقصه-عمومی-انجام-امور-خدماتی-و-نظافت'>مناقصه عمومی انجام امور خدماتی و نظافت / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی انجام امور خدماتی و نظافت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1123024/مناقصه-عمومی-احداث-ساختمان--'>مناقصه عمومی احداث ساختمان... / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی احداث ساختمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1123038/استعلام-ایزوگام--'>استعلام ایزوگام ... / استعلام , استعلام ایزوگام ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1123052/استعلام-تعمیرات-ابنیه-فنی'>استعلام تعمیرات ابنیه فنی  / استعلام, استعلام تعمیرات ابنیه فنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1123065/استعلام-باطری-12-ولت-1000-آمپر-فاراتل-و-باطری-12-ولت-40-امپریال'>استعلام باطری 12 ولت 1000 آمپر فاراتل و باطری 12 ولت 40 امپریال  / استعلام ,استعلام باطری 12 ولت 1000 آمپر فاراتل و باطری 12 ولت 40 امپریال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1123078/استعلام-1600-DSG-اشتراک-یکساله-TECH-SUPPORT'>استعلام  1600-DSG اشتراک یکساله TECH.SUPPORT / استعلام , استعلام  1600-DSG اشتراک یکساله TECH.SUPPORT</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1123090/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری-اطلاعات--سخت-افزار'>استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات - سخت افزار  / استعلام, استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات - سخت افزار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1123102/مناقصه-حمل-و-نقل-جاده-ای-100-هزار-تن-محصولات-علوفه-ای'>مناقصه حمل و نقل جاده ای 100 هزار تن محصولات علوفه ای / مناقصه,مناقصه حمل و نقل جاده ای 100 هزار تن محصولات علوفه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1123114/استعلام-لوازم-آشپزخانه'>استعلام لوازم آشپزخانه / استعلام , استعلام لوازم آشپزخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1123127/استعلام-ساخت-و-نصب-کمد-تمام-MDF-با-کیفیت-فاکتور-ریز-قیمت'>استعلام ساخت و نصب کمد تمام MDF با کیفیت فاکتور ریز قیمت  / استعلام , استعلام ساخت و نصب کمد تمام MDF با کیفیت فاکتور ریز قیمت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121690/مزایده-4-82-دانگ-مشاع-از-آپارتمان-قطعه-36-تفکیکی'>مزایده 4.82 دانگ مشاع از آپارتمان قطعه 36 تفکیکی / مزایده,مزایده 4.82 دانگ مشاع از آپارتمان قطعه 36 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121749/تجدید-مزایده-اجاره-مساحت-24-متر-مربع-با-کاربری-پارک-منطقه-ایی'>تجدید مزایده اجاره مساحت 24 متر مربع با  کاربری پارک منطقه ایی  / آگهی تجدید مزایده عمومی,مزایده اجاره مساحت 24 متر مربع با  کاربری پارک منطقه ایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122698/استعلام-ایمپیلر-جهت-فن-غبارگیر-کوره--'>استعلام ایمپیلر جهت فن غبارگیر کوره... / استعلام, استعلام ایمپیلر جهت فن غبارگیر کوره...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122713/استعلام-تامین-آب-مجتمع--'>استعلام تامین آب مجتمع...  / استعلام, استعلام تامین آب مجتمع... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122730/استعلام-پارتیشن-بندی'>استعلام پارتیشن بندی / استعلام,استعلام پارتیشن بندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122745/استعلام-ماشینها-و-تجهیزات-اداری-و-کامپیوتری'>استعلام ماشینها و تجهیزات اداری و کامپیوتری / استعلام , استعلام ماشینها و تجهیزات اداری و کامپیوتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122760/استعلام-​لوله-پلی-اتیلن--'>استعلام ​لوله پلی اتیلن ... / استعلام , استعلام ​لوله پلی اتیلن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122773/استعلام-ادوات-فنی-و-کامپیوتر'>استعلام ادوات فنی و کامپیوتر / استعلام,استعلام ادوات فنی و کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122785/استعلام-بتن-آماده'>استعلام بتن آماده / استعلام, استعلام  بتن آماده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122800/استعلام-دستگاه-کمپرسور-مرکزی'>استعلام دستگاه کمپرسور مرکزی  / استعلام , استعلام دستگاه کمپرسور مرکزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122814/استعلام-کولر-ایستاده-اورجینال'>استعلام کولر ایستاده اورجینال / استعلام, استعلام کولر ایستاده اورجینال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122828/استعلام-برنامه-گلگشت-خانوادگی-یکروزه-گلابگیری--'>استعلام برنامه گلگشت خانوادگی یکروزه گلابگیری... / استعلام,استعلام برنامه گلگشت خانوادگی یکروزه گلابگیری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122843/استعلام-لوازم-مصرفی-در-آزمایشگاه--'>استعلام لوازم مصرفی در آزمایشگاه ... / استعلام , استعلام لوازم مصرفی در آزمایشگاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122857/استعلام-ساخت-جاده-و-راه-آهن'>استعلام ساخت جاده و راه آهن  / استعلام, استعلام ساخت جاده و راه آهن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122869/استعلام-کولر-گازی-سرمایشی'>استعلام کولر گازی سرمایشی / استعلام , استعلام کولر گازی سرمایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122882/استعلام-دستگاه-حضور-و-غیاب---'>استعلام دستگاه حضور و غیاب  ... / استعلام, استعلام دستگاه حضور و غیاب  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122896/استعلام-رنگ-آمیزی--'>استعلام رنگ آمیزی ... / استعلام , استعلام رنگ آمیزی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122910/استعلام-بازسازی-تاسیسات-و-اتاقکهای-چاههای-آب'>استعلام بازسازی تاسیسات و اتاقکهای چاههای آب / استعلام , استعلام بازسازی تاسیسات و اتاقکهای چاههای آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122923/استعلام-کارتریج-لیزری'>استعلام کارتریج لیزری  / استعلام, استعلام کارتریج لیزری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122936/استعلام-حفظ-و-نگهداری-کشتارگاه-صنعتی-جهت-پمپاژ-پساب-فاضلاب--'>استعلام حفظ و نگهداری کشتارگاه صنعتی جهت پمپاژ پساب فاضلاب ... / استعلام , استعلام حفظ و نگهداری کشتارگاه صنعتی جهت پمپاژ پساب فاضلاب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122952/استعلام-مطالعات-و-طراحی-روشنای-راه'>استعلام مطالعات و طراحی روشنای راه / استعلام, استعلام مطالعات و طراحی روشنای راه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122964/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستا--'>استعلام اجرای طرح هادی روستا... / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122976/استعلام-فعالیتهای-پشتیبانی-آموزش--'>استعلام فعالیتهای پشتیبانی آموزش... / استعلام, استعلام فعالیتهای پشتیبانی آموزش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122989/استعلام-لوازم-آزمایشگاه-pcr'>استعلام لوازم آزمایشگاه pcr / استعلام,استعلام لوازم آزمایشگاه pcr</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1123003/فراخوان-اجرای-خط-پمپاژ-روستای--'>فراخوان اجرای خط پمپاژ روستای... / مناقصه, فراخوان اجرای خط پمپاژ روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1123016/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-احداث-اسکلت-فلزی'>مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث اسکلت فلزی / مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث اسکلت فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1123030/استعلام-بازسازی-پل-های-آسیب-دیده-از-حوادث'>استعلام بازسازی پل های آسیب دیده از حوادث / استعلام, استعلام بازسازی پل های آسیب دیده از حوادث</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1123044/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی / استعلام, استعلام کولر گازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1123057/مناقصه-انجام-کلیه-امور-مربوط-به-نگهداری-و-بهره-برداری-کنترل-کیفی-آب'>مناقصه انجام کلیه امور مربوط به نگهداری و بهره برداری کنترل کیفی آب  / مناقصه ,مناقصه انجام کلیه امور مربوط به نگهداری و بهره برداری کنترل کیفی آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1123071/استعلام-تایر-رادیال'>استعلام تایر رادیال / استعلام , استعلام تایر رادیال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1123083/استعلام-گاید-وایر-آنژیوگرافی-طبق-لیست-پیوست'>استعلام گاید وایر آنژیوگرافی طبق لیست پیوست / استعلام , استعلام گاید وایر آنژیوگرافی طبق لیست پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1123095/استعلام-الکترومغناطیس--'>استعلام الکترومغناطیس ... / استعلام , استعلام الکترومغناطیس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1123107/استعلام-ساخت-و-نصب-درب-ضد-سرقت'>استعلام ساخت و نصب درب ضد سرقت / استعلام , استعلام ساخت و نصب درب ضد سرقت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1123119/استعلام-آداپتور-دوربین-مداربسته'>استعلام آداپتور دوربین مداربسته  / استعلام , استعلام آداپتور دوربین مداربسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121766/مزایده-ملک-مسکونی-مساحت-105-متر'>مزایده ملک مسکونی مساحت 105 متر / مزایده ملک مسکونی مساحت 105 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121791/مزایده-واگذاری-یک-باب-مغازه'>مزایده واگذاری یک باب مغازه / مزایده, مزایده واگذاری یک باب مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121822/مزایده-ماشین-پژو-405'>مزایده ماشین پژو 405  / اگهی مزایده , مزایده ماشین پژو 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121856/مزایده-واگذاری-مجتمع-تجاری--تفریحی-سعدی---نوبت-دوم'>مزایده واگذاری مجتمع تجاری - تفریحی سعدی... - نوبت دوم  / مزایده واگذاری مجتمع تجاری - تفریحی سعدی... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121896/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-پراید'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو پراید / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودرو پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121940/مزایده-یک-قطعه-زمین-بایر-مساحت-8500متر'>مزایده یک قطعه زمین بایر مساحت 8500متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین بایر مساحت 8500متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121973/آگهی-مزایده-فروش-پانزده-دستگاه-خودروی-کارکرده-شامل-یازده-دستگاه-پراید-و--'>آگهی مزایده فروش پانزده دستگاه خودروی کارکرده شامل یازده دستگاه پراید و... / آگهی مزایده عمومی فروش , فروش پانزده دستگاه خودروی کارکرده شامل یازده دستگاه پراید و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122016/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-8-531متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 8.531متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 8.531متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122600/استعلام-مولتی-متر-و-آمپرمتر-با-دمای-بالا--'>استعلام مولتی متر و آمپرمتر با دمای بالا ... / استعلام ,استعلام مولتی متر و آمپرمتر با دمای بالا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122618/آگهی-مناقصه-عملیات-درزگیری-آسفالت-مسیر-آزادراه'>آگهی مناقصه عملیات درزگیری آسفالت مسیر آزادراه / آگهی مناقصه, آگهی مناقصه عملیات درزگیری آسفالت مسیر آزادراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122633/استعلام-گیربکس-و--'>استعلام  گیربکس و ...  / استعلام, استعلام  گیربکس و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122648/استعلام-تبلیغات--'>استعلام تبلیغات ... / استعلام, استعلام تبلیغات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122665/استعلام-خرید-12-دستگاه-برق-گیر-سیلیکونی'>استعلام خرید 12 دستگاه برق گیر سیلیکونی / استعلام , استعلام خرید 12 دستگاه برق گیر سیلیکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122681/استعلام-لوازم-آزمایشگاهی--'>استعلام لوازم آزمایشگاهی... / استعلام,استعلام لوازم آزمایشگاهی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122696/استعلام-استوریچ-ذخیرساز'>استعلام  استوریچ ذخیرساز / استعلام, استعلام  استوریچ ذخیرساز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122712/استعلام-اقلام-عمومی-برقی'>استعلام اقلام عمومی برقی  / استعلام,استعلام اقلام عمومی برقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122729/استعلام-درخواست-خرید-رنگ-و-تینر-و-رزین-و-رنگ-ترافیکی'>استعلام درخواست خرید رنگ و تینر و رزین و رنگ ترافیکی / استعلام , استعلام درخواست خرید رنگ و تینر و رزین و رنگ ترافیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122744/استعلام-استنت-دارویی-BIOMIME'>استعلام استنت دارویی BIOMIME / استعلام, استعلام استنت دارویی BIOMIME</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122759/استعلام-لاک-واشر-برنجی-دو-سوراخه'>استعلام لاک واشر برنجی دو سوراخه  / استعلام, استعلام لاک واشر برنجی دو سوراخه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122772/مناقصه-MAXIMATOR-INSTRUMENT-DEVICES---'>مناقصه MAXIMATOR INSTRUMENT DEVICES  ....  / مناقصه, مناقصه MAXIMATOR INSTRUMENT DEVICES ....  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122784/مناقصه-خرید-P-F-SMITH-METERS'>مناقصه خرید P/F SMITH METERS / مناقصه, مناقصه خرید P/F SMITH METERS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122799/استعلام-نیوجرسی'>استعلام نیوجرسی / استعلام , استعلام نیوجرسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122813/استعلام-SERVER'>استعلام SERVER / استعلام, استعلام SERVER</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122827/استعلام-تریبون--'>استعلام تریبون... / استعلام,استعلام تریبون...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122841/استعلام-اسپرم-ژنومیک-سیمینتال--'>استعلام اسپرم ژنومیک سیمینتال.... / استعلام, استعلام  اسپرم ژنومیک سیمینتال....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122856/استعلام-طراحی-ساخت-نصب-و-راه-اندازی-تابلو-برق'>استعلام طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی تابلو برق / استعلام , استعلام طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی تابلو برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122868/استعلام-تخریب-و-آماده-سازی-محوطه'>استعلام تخریب و آماده سازی محوطه / استعلام , استعلام تخریب و آماده سازی محوطه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122881/استعلام-دستبند-نظامی-و-غیره'>استعلام دستبند نظامی و غیره  / استعلام , استعلام دستبند نظامی و غیره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122895/استعلام-ویدئو-پروژکتور'>استعلام  ویدئو پروژکتور / استعلام, استعلام  ویدئو پروژکتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122909/استعلام--50-حلقه-لاستیک-خودرو'>استعلام   50 حلقه لاستیک خودرو / استعلام , استعلام   50 حلقه لاستیک خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122922/استعلام-2-عدد-تیغه-برف-پاکن-سمند'>استعلام 2 عدد تیغه برف پاکن سمند / استعلام, استعلام 2 عدد تیغه برف پاکن سمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122935/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستا--'>استعلام اجرای طرح هادی روستا... / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122950/استعلام-شستشو-و-رفع-نشتی--'>استعلام شستشو و رفع نشتی ... / استعلام , استعلام شستشو و رفع نشتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122963/استعلام-SAN-STORAGE'>استعلام  SAN STORAGE / استعلام , استعلام  SAN STORAGE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122975/آگهی-مناقصه-طراحی--تهیه-مصالح-و-ساخت-ایستگاه'>آگهی مناقصه طراحی ، تهیه مصالح و ساخت ایستگاه / آگهی مناقصه , مناقصه طراحی ، تهیه مصالح و ساخت ایستگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122988/استعلام-لوله-پلی-اتیلن--'>استعلام لوله پلی اتیلن... / استعلام , استعلام لوله پلی اتیلن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1123002/استعلام-تامین-یک-دستگاه-خودرو-پژو'>استعلام تامین یک دستگاه خودرو پژو  / استعلام, استعلام  تامین یک دستگاه خودرو پژو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1123015/استعلام-خرید-لوازم-برقی'>استعلام خرید لوازم برقی  / استعلام, استعلام خرید لوازم برقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1123029/استعلام-یک-عدد-صندلی-طبی'>استعلام یک عدد صندلی طبی  / استعلام , استعلام یک عدد صندلی طبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1123043/مناقصه-انجام-سرویس-های-ایاب-و-ذهاب'> مناقصه انجام سرویس های ایاب و ذهاب   / مناقصه,  مناقصه انجام سرویس های ایاب و ذهاب  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1123056/استعلام-نقاشی-ساختمان-کانون'>استعلام نقاشی ساختمان کانون / استعلام , استعلام نقاشی ساختمان کانون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1123070/استعلام-تکمیل-دبیرستان'>استعلام تکمیل دبیرستان  / استعلام, استعلام تکمیل دبیرستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1123082/استعلام-تجهیز-صندلی-ها-و-پرده-های-پروژه'>استعلام  تجهیز صندلی ها و پرده های پروژه / استعلام, استعلام  تجهیز صندلی ها و پرده های پروژه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1123094/استعلام-ساخت-سوله'>استعلام ساخت سوله  / استعلام, استعلام ساخت سوله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1123106/استعلام-عملیات-اجرایی-لوله-گذاری'>استعلام عملیات اجرایی لوله گذاری / استعلام, استعلام عملیات اجرایی لوله گذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1123118/استعلام-خرید-خدمات-بیمه-عمر-و-حوادث-گروهی'>استعلام خرید خدمات بیمه عمر و حوادث گروهی / استعلام,استعلام خرید خدمات بیمه عمر و حوادث گروهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121762/مزایده-خودرو-پژو-405-رنگ-خاکستری-نوبت-دوم'>مزایده خودرو پژو 405 رنگ خاکستری نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده خودرو پژو 405 رنگ خاکستری  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121789/مزایده-فروش-تعدادی-از-قطعات-تجاری-نوبت-دوم-97-2-15'>مزایده فروش تعدادی از قطعات تجاری نوبت دوم 97.2.15 / مزایده,مزایده فروش تعدادی از قطعات تجاری نوبت دوم 97.2.15</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121820/مزایده-تعدای-سوله-با-کلیه-امکانات--'>مزایده تعدای سوله با کلیه امکانات... / اگهی مزایده,مزایده تعدای سوله با کلیه امکانات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121853/مزایده-فروش-آهن--مس-و-استیل---'>مزایده  فروش آهن ، مس و استیل  .... / مزایده , مزایده  فروش آهن ، مس و استیل  ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121893/مزایده-یک-دستگاه-تراک-میکسر-ولو-مدل-63'>مزایده یک دستگاه تراک میکسر ولو مدل 63 / مزایده, مزایده یک دستگاه تراک میکسر ولو مدل 63</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121759/یکصد-و-دومین-مزایده-بزرگ-املاک'>یکصد و  دومین مزایده بزرگ املاک / یکصد و  دومین مزایده بزرگ املاک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121781/مزایده-انواع-اقلام-و-کیسه-های-پلاستیک-نایلونی-و-پاکتی--'>مزایده انواع اقلام و کیسه های پلاستیک نایلونی و پاکتی ... / مزایده ، انواع اقلام و کیسه های پلاستیک نایلونی و پاکتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121815/مزایده-یک-واحد-ساختمان-مسکونی-ویلایی-بخش-سه-نوبت-اول'>مزایده یک واحد ساختمان مسکونی ویلایی بخش سه نوبت اول  / مزایده,مزایده یک واحد ساختمان مسکونی ویلایی بخش سه نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121846/مزایده-فروش-مقدار-720-تن-کتاب-منسوخه'>مزایده فروش مقدار 720 تن کتاب منسوخه  / آگهی مزایده, مزایده فروش مقدار 720 تن کتاب منسوخه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121883/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-128-57متر'>مزایده سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی 128.57متر / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی 128.57متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121930/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-1180-00-متر'>مزایده منزل مسکونی عرصه 1180.00 متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 1180.00 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121969/مزایده-فروش-خودروهای-مازاد---تجدید'>مزایده فروش خودروهای مازاد .... تجدید  / مزایده ، مزایده فروش خودروهای مازاد .... تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122002/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-چهار-تبریز-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی بخش چهار تبریز نوبت اول  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش چهار تبریز نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122046/مزایده-5-دانگ-یکباب-منزل-مساحت-200-متر'>مزایده 5 دانگ یکباب منزل مساحت 200 متر  / مزایده,مزایده 5 دانگ یکباب منزل مساحت 200 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122075/مزایده-ششدانگ-سه-باب-خانه'>مزایده ششدانگ سه باب خانه  / مزایده,مزایده ششدانگ سه باب خانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122102/آگهی-فراخوان-واگذاری-املاک'>آگهی فراخوان واگذاری  املاک / آگهی فراخوان ،آگهی فراخوان واگذاری  املاک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122132/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-322متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 322متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 322متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122168/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-4-تفکیکی-63-82متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه 4 تفکیکی 63.82متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه 4 تفکیکی 63.82متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122209/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-192متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 192متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 192متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122241/مزایده-خانه-و-محوطه-مساحت-226-65متر-بخش-چهار'>مزایده خانه و محوطه مساحت 226.65متر بخش چهار / مزایده,مزایده خانه و محوطه مساحت 226.65متر بخش چهار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122267/تجدید-مزایده-جایگاه-سی-ان-جی-مرحله-دوم-نوبت-دوم'>تجدید مزایده جایگاه سی ان جی مرحله دوم نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده عمومی , مزایده جایگاه سی ان جی مرحله دوم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122291/مزایده-ملک-بخش-نه-ارومیه-نوبت-دوم'>مزایده ملک بخش نه ارومیه نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک بخش نه ارومیه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122321/مزایده-فروش-زمین-مسکونی-مساحت-189-متر-97-2-15'>مزایده فروش زمین مسکونی مساحت 189 متر 97.2.15 / مزایده,مزایده فروش زمین مسکونی مساحت 189 متر 97.2.15</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122352/مزایده-اراضی-کشاورزی-نوبت-اول'>مزایده اراضی کشاورزی نوبت اول / مزایده,مزایده اراضی کشاورزی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122378/مزایده-سرویس-خواب--سرویس-مبل--ویترین'>مزایده سرویس خواب ، سرویس مبل ، ویترین / مزایده,مزایده سرویس خواب ، سرویس مبل ، ویترین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122414/مزایده-اقلام-مازاد--کار-کرده--ضایعاتی-و-مستعمل-97-2-15'>مزایده  اقلام مازاد ، کار کرده ، ضایعاتی و مستعمل 97.2.15 / مزایده ، مزایده  اقلام مازاد ، کار کرده ، ضایعاتی و مستعمل  97.2.15</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122447/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-اعیان-80-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت اعیان 80 متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت اعیان 80 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122489/مزایده-جایگاه-معاینه-فنی-نوبت-دوم-چاپ-اول'>مزایده جایگاه معاینه فنی نوبت دوم چاپ اول  / آگهی مزایده , مزایده جایگاه معاینه فنی نوبت دوم چاپ اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122520/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-کشاورزی-مساحت-22-3-هکتار-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 22.3 هکتار نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 22.3 هکتار نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122548/مزایده-واگذاری-ساختمان-به-منظور-راه-اندازی-کافی-شاپ'>مزایده واگذاری ساختمان به منظور راه اندازی کافی شاپ / مزایده,مزایده واگذاری ساختمان به منظور راه اندازی کافی شاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122574/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-237-37متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 237.37متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 237.37متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122621/مزایده-خانه-مساحت-370-49متر-نوبت-دوم'>مزایده خانه مساحت 370.49متر نوبت دوم / مزایده,مزایده خانه مساحت 370.49متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122673/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-752-40متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 752.40متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 752.40متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122723/مزایده-ساختمان-مساحت-عرصه-305-متر-نوبت-اول'>مزایده ساختمان مساحت عرصه 305 متر نوبت اول / مزایده, مزایده ساختمان مساحت عرصه 305 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122797/مزایده-واگذاری-ششدانگ-دو-قطعه-زمین-هر-کدام-117-متر-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری ششدانگ دو قطعه زمین هر کدام 117 متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده واگذاری ششدانگ دو قطعه زمین هر کدام 117 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122894/مزایده-ملک-مساحت-195-90متر'>مزایده ملک مساحت 195.90متر / مزایده,مزایده ملک مساحت 195.90متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1123020/مزایده-ششدانگ-زمین-بخش-شش-ثبت-اصفهان'>مزایده ششدانگ زمین بخش شش ثبت اصفهان / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بخش شش ثبت اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122531/استعلام-درخواست-پادری-آلومینیومی--'>استعلام درخواست پادری آلومینیومی... / استعلام,استعلام درخواست پادری آلومینیومی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122555/استعلام-بازگشایی-و-آزادسازی-تصرفات-در-حد--'>استعلام بازگشایی و آزادسازی تصرفات در حد... / استعلام,استعلام بازگشایی و آزادسازی تصرفات در حد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122576/مناقصه-CAPACITORS'>مناقصه CAPACITORS / مناقصه مناقصه CAPACITORS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122590/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی'>مناقصه تامین نیروی انسانی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه تامین نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122606/فراخوان-واگذاری-مدیریت-و-ارایه-خدمات-مراقبتهای-اولیه-سلامت-جامعه'>فراخوان واگذاری مدیریت و ارایه خدمات مراقبتهای اولیه سلامت جامعه / مناقصه عمومی, فراخوان واگذاری مدیریت و ارایه خدمات مراقبتهای اولیه سلامت جامعه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122623/مناقصه-عمومی-اجاره-خودرو-سواری-به-صورت-ماهیانه-با-راننده'>مناقصه عمومی اجاره خودرو سواری به صورت ماهیانه با راننده / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی اجاره خودرو سواری به صورت ماهیانه با راننده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122637/استعلام-اعلام-حریق'>استعلام  اعلام حریق / استعلام, استعلام  اعلام حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122654/استعلام-واگذاری-امور-خدماتی-و-پشتیبانی---'>استعلام واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی  ... / استعلام, واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122670/استعلام-رایانه-همراه--'>استعلام رایانه همراه.... / استعلام, استعلام رایانه همراه ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122686/استعلام-خرید-بلیط-هواپیما'>استعلام خرید بلیط هواپیما  / استعلام, استعلام خرید بلیط هواپیما </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122701/استعلام-کنتاکتور--'>استعلام کنتاکتور ... / استعلام,استعلام کنتاکتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122718/استعلام-چاپ-کتاب--'>استعلام چاپ کتاب ... / استعلام , استعلام چاپ کتاب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122734/استعلام-یک-دستگاه-رایانه-همراه'>استعلام یک دستگاه رایانه همراه / استعلام, استعلام یک دستگاه رایانه همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122749/استعلام-HC-SENSOR-CARDS'>استعلام HC SENSOR CARDS / استعلام, استعلام HC SENSOR CARDS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122763/استعلام-اجرای-ابنیه--'>استعلام اجرای ابنیه ... / استعلام , استعلام اجرای ابنیه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122776/استعلام-بیمه-بدنه-خودرو'>استعلام بیمه بدنه خودرو / استعلام, استعلام  بیمه بدنه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122788/استعلام-واگذاری-یکدستگاه-تانکر'>استعلام واگذاری یکدستگاه تانکر / استعلام, استعلام واگذاری یکدستگاه تانکر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122803/استعلام-فیلتر-هوا'>استعلام فیلتر هوا / استعلام , استعلام فیلتر هوا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122818/استعلام-TS-EC1680U-E3-4GE-R2-1'>استعلام TS-EC1680U-E3-4GE-R2 1 / استعلام, استعلام TS-EC1680U-E3-4GE-R2 1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122832/استعلام-پارتیشن'>استعلام پارتیشن / استعلام,استعلام پارتیشن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122846/استعلام-کارتن-بسته-بندی'>استعلام کارتن بسته بندی  / استعلام , استعلام کارتن بسته بندی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122860/استعلام-اجرای-طرح-هادی'>استعلام اجرای طرح هادی  / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122872/استعلام-میز-کارمندی-با-فایل-ساخت-ایران-و--'>استعلام میز کارمندی با فایل ساخت ایران و.... / استعلام , استعلام میز کارمندی با فایل ساخت ایران و....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122886/استعلام-کولر-اسپیلت-30000'>استعلام کولر اسپیلت 30000  / استعلام، استعلام کولر اسپیلت 30000 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122899/استعلام-تخریب-و-برش-کاری-تهیه-و-نصب-پنجره-های-UPVC'>استعلام تخریب و برش کاری تهیه و نصب پنجره های UPVC   / استعلام, استعلام تخریب و برش کاری تهیه و نصب پنجره های UPVC </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122913/استعلام-تعمیر-رنگ-کف-و-دیوار-ازمایشگاه---'>استعلام  تعمیر رنگ کف و دیوار ازمایشگاه .... / استعلام, استعلام  تعمیر رنگ کف و دیوار ازمایشگاه ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122926/استعلام-تولید-سایر-محصولات-فلزی--'>استعلام تولید سایر محصولات فلزی... / استعلام,تولید سایر محصولات فلزی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122941/استعلام-اسکنر'>استعلام اسکنر / استعلام, استعلام اسکنر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122955/استعلام-دستگاه-تلفن-سانترال'>استعلام دستگاه تلفن سانترال / استعلام , دستگاه تلفن سانترال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122967/استعلام-لباس-یکبار-مصرف'>استعلام لباس  یکبار مصرف / استعلام ,استعلام لباس  یکبار مصرف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122979/استعلام-ارتباطی-و-مخابراتی'>استعلام ارتباطی و مخابراتی / استعلام,ارتباطی و مخابراتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122993/مناقصه-احداث-فونداسیون-و-اسکلت-سالن'>مناقصه احداث فونداسیون و اسکلت سالن / مناقصه احداث فونداسیون و اسکلت سالن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1123006/مناقصه-اجرای-آسفالت-رگلاژی-سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>مناقصه اجرای آسفالت رگلاژی, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  / مناقصه ,مناقصه اجرای آسفالت رگلاژی, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1123019/استعلام-جا-لوله-آزمایشگاهی'>استعلام جا لوله آزمایشگاهی / استعلام, استعلام جا لوله آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1123034/مناقصه-خرید-دو-مخزن-فلزی-۱۰۰۰متر-مکعبی-تاسیسات-آبرسانی'>مناقصه خرید دو مخزن فلزی ۱۰۰۰متر مکعبی تاسیسات آبرسانی  / مناقصه, مناقصه خرید دو مخزن فلزی ۱۰۰۰متر مکعبی تاسیسات آبرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1123048/استعلام-خرید-ویدیو-پرژکتور-و-الکتریکال--'>استعلام خرید ویدیو پرژکتور و الکتریکال... / استعلام,استعلام خرید ویدیو پرژکتور و الکتریکال...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1123060/استعلام-تابلوسافت-استارت--'>استعلام تابلوسافت استارت.... / استعلام, استعلام تابلوسافت استارت....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1123074/استعلام-آسفالت-ریزی-مراکز'>استعلام آسفالت ریزی مراکز  / استعلام , استعلام آسفالت ریزی مراکز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1123086/استعلام-اجرای-چاه-جذبی--کنده-کاری-و--'>استعلام اجرای چاه جذبی - کنده کاری و... / استعلام,استعلام اجرای چاه جذبی - کنده کاری و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1123098/استعلام-کاغذ-چاپگر-100-ستونی-و-132-ستونی'>استعلام کاغذ چاپگر 100 ستونی و 132 ستونی / استعلام,استعلام کاغذ چاپگر 100 ستونی و 132 ستونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1123110/استعلام-الکتروموتور-پمپ-آب'>استعلام الکتروموتور پمپ آب  / استعلام,استعلام الکتروموتور پمپ آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1123122/مناقصه-طراحی-داخلی-و-خرید-نرم-افزار-شبیه-ساز-برج-مراقبت-پرواز--'>مناقصه طراحی داخلی و خرید نرم افزار شبیه ساز برج مراقبت پرواز... / مناقصه عمومی, مناقصه طراحی داخلی و خرید نرم افزار شبیه ساز برج مراقبت پرواز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121776/مزایده-یکدستگاه-چین-کن-مربوط-به-کاغذ-فیلتر-هوا-و--'>مزایده یکدستگاه چین کن مربوط به کاغذ فیلتر هوا  و ... / مزایده, مزایده یکدستگاه چین کن مربوط به کاغذ فیلتر هوا  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121806/مزایده-یک-دستگاه-وانت-بار'>مزایده یک دستگاه وانت بار  / مزایده, مزایده یک دستگاه وانت بار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121832/مزایده-فروش-2-عدد-تانکر'>مزایده فروش  2 عدد تانکر / آگهی , مزایده مزایده فروش  2 عدد تانکر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121873/مزایده-یک-دستگاه-گیوتین-تولید-شده-در-شرکت-ماشین-سازی-جنرال'>مزایده یک دستگاه گیوتین تولید شده در شرکت ماشین سازی جنرال / آگهی مزایده,مزایده یک دستگاه گیوتین تولید شده در شرکت ماشین سازی جنرال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121916/مزایده-فروش-یکدستگاه-برش-پنوماتیکی-آجر'>مزایده فروش یکدستگاه برش پنوماتیکی آجر / آگهی مزایده و فروش اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه برش پنوماتیکی آجر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121957/مزایده-پلاک-ثبتی-103889-فرعی-از-هشتاد-و-هشت-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 103889 فرعی از هشتاد و هشت اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 103889 فرعی از هشتاد و هشت اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121992/مزایده-تعدادی-از-خودروهای-کارکرده--نوبت-دوم'>مزایده تعدادی از خودروهای کارکرده -  نوبت دوم  / اگهی مزایده , مزایده تعدادی از خودروهای کارکرده - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122035/مزایده-نسبت-به-واگذاری-بازیافت-زباله-محل-دپوی-زباله--نوبت-دوم'>مزایده نسبت به واگذاری بازیافت زباله محل دپوی زباله - نوبت دوم  / مزایده  , مزایده نسبت به واگذاری بازیافت زباله محل دپوی زباله - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122064/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-کاربری-تجاری-مسکونی-صنعتی'>مزایده فروش تعدادی از املاک کاربری تجاری مسکونی صنعتی  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک کاربری تجاری مسکونی صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122095/مزایده-ملک-مسکونی-تجاری-اداری-250متر'>مزایده ملک مسکونی تجاری اداری 250متر  / مزایده,مزایده ملک مسکونی تجاری اداری 250متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122117/مزایده-حق-بهره-برداری-از-محل-استقرار-یکدستگاه-خودپرداز-نوبت-دوم'>مزایده حق بهره برداری از محل استقرار یکدستگاه خودپرداز نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی,مزایده حق بهره برداری از محل استقرار یکدستگاه خودپرداز نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122158/تجدید-مزایده-اجاره-بهای-طبقه-همکف-و-اول-ساختمان-مجموعه-تفریجی-باغ-گل-ها'>تجدید مزایده اجاره بهای طبقه همکف و اول ساختمان مجموعه تفریجی باغ گل ها  / آگهی تجدید مزایده ,مزایده اجاره بهای طبقه همکف و اول ساختمان مجموعه تفریجی باغ گل ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122202/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-تجاری-مساحت-3500متر'>مزایده فروش یک قطعه زمین تجاری مساحت 3500متر  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین تجاری مساحت 3500متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122231/مزایده-فراخوان-شناسایی-سرمایه-گذار-اجرای-تاسیسات-فاضلاب--'>مزایده فراخوان شناسایی سرمایه گذار اجرای تاسیسات فاضلاب ... / فراخوان شناسایی, فراخوان شناسایی سرمایه گذار اجرای تاسیسات فاضلاب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122256/مزایده-یک-اتومبیل-ام-وی-ام-مشکی--نوبت-دوم'>مزایده یک اتومبیل ام وی  ام مشکی - نوبت دوم  / مزایده اموال منقول, مزایده یک اتومبیل ام وی  ام مشکی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122284/مزایده-یکباب-منزل-مسکونی-مساحت-دویست-متر'>مزایده یکباب منزل مسکونی مساحت دویست متر / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی مساحت دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122304/مزایده-فروش-مقداری-از-اقلام-مستعمل-اسقاط-و-نو-مازاد-نوبت-دوم'>مزایده فروش مقداری از اقلام مستعمل، اسقاط و نو مازاد -نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش مقداری از اقلام مستعمل، اسقاط و نو مازاد -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122341/مزایده-اموال-توقیفی-شامل-36-شاخه-6-متری-پروفیل-آلومینیوم'>مزایده اموال توقیفی شامل 36 شاخه 6 متری پروفیل آلومینیوم / مزایده,مزایده اموال توقیفی شامل 36 شاخه 6 متری پروفیل آلومینیوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122369/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-و-اخذ-عوارض-از-فروشندگان-میدان---نوبت-دوم'>مزایده واگذاری بهره برداری و اخذ عوارض از فروشندگان میدان... - نوبت دوم  / مزایده, مزایده واگذاری بهره برداری و اخذ عوارض از فروشندگان میدان... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122399/مزایده-پلاک-با-قدمت-ده-سال-مساحت-اعیان-260متر'>مزایده پلاک با قدمت ده سال مساحت اعیان 260متر / مزایده,مزایده پلاک با قدمت ده سال مساحت اعیان 260متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122439/مزایده-فروش-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-اعیان-58-32متر'>مزایده فروش ششدانگ آپارتمان مساحت اعیان 58.32متر / مزایده,مزایده فروش ششدانگ آپارتمان مساحت اعیان 58.32متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122479/مناقصه-واگذاری-خدمات-ساماندهی-بایگانی-و-ایجاد-آرشیو--'>مناقصه واگذاری خدمات ساماندهی بایگانی و ایجاد آرشیو.... / مناقصه , مناقصه واگذاری خدمات ساماندهی بایگانی و ایجاد آرشیو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122510/مزایده-فروش-املاک-استان-سمنان'>مزایده فروش املاک استان سمنان  / مزایده,مزایده فروش املاک استان سمنان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122537/مزایده-فروش-املاک-استان-خراسان-شمالی'>مزایده فروش املاک استان خراسان شمالی  / مزایده,مزایده فروش املاک استان خراسان شمالی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122565/مزایده-سالن-ورزشی-و-استخر-روباز'>مزایده سالن ورزشی و استخر روباز / مزایده مزایده سالن ورزشی و استخر روباز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122607/مزایده-فروش-لوله-های-چدن-داکتیل--مرتبه-چهارم--چاپ-اول'>مزایده فروش لوله های چدن داکتیل - مرتبه چهارم - چاپ اول  / مزایده,  مزایده فروش لوله های چدن داکتیل - مرتبه چهارم - چاپ اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122656/مزایده-ساختمانی-نوساز-عرصه-256-80متر-نوبت-اول'>مزایده ساختمانی نوساز عرصه 256.80متر نوبت اول / مزایده,مزایده ساختمانی نوساز عرصه 256.80متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122704/مزایده-سواری-پژو-پارس-مدل-1384'>مزایده سواری پژو پارس مدل 1384  / مزایده, مزایده سواری پژو پارس مدل 1384 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122754/مزایده-فروش-تعداد-6-قطعه-از-املاک-کاربری-مسکونی'>مزایده فروش تعداد 6 قطعه از املاک کاربری مسکونی  / مزایده,مزایده فروش تعداد 6 قطعه از املاک کاربری مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122848/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-منزل-مسکونی-مساحت-407متر'>مزایده سه دانگ مشاع از منزل مسکونی مساحت 407متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از منزل مسکونی مساحت 407متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122951/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-115-53متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه 115.53متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 115.53متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121823/مزایده-ساختمان-4-طبقه-آپارتمانی-شامل-پیلوت-نمای-سنگی'>مزایده ساختمان 4 طبقه آپارتمانی شامل پیلوت نمای سنگی / مزایده,مزایده ساختمان 4 طبقه آپارتمانی شامل پیلوت نمای سنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121858/مزایده-فروش-املاک-کاربری-مسکونی-تجاری-زمین'>مزایده فروش املاک کاربری مسکونی تجاری زمین  / مزایده,مزایده فروش املاک کاربری مسکونی تجاری زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121898/مزایده-فروش-مقداری-از-اقلام-مستعمل--'>مزایده فروش مقداری از اقلام مستعمل ... / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش مقداری از اقلام مستعمل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121945/تجدید-فراخوان-بهره-برداری-از-پارکینگ-وسائط-نقلیه--چرخ-دستی-حمل-بار'>تجدید فراخوان بهره برداری از پارکینگ وسائط نقلیه ، چرخ دستی حمل بار / آگهی فراخوان شناسایی ، تجدید فراخوان بهره برداری از پارکینگ وسائط نقلیه ، چرخ دستی حمل بار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121979/مزایده-ششدانگ-سرقفلی-مغازه-مساحت-مفید-66-36متر-تجدید'>مزایده ششدانگ سرقفلی مغازه مساحت مفید 66.36متر تجدید / مزایده,مزایده ششدانگ سرقفلی مغازه مساحت مفید 66.36متر تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122023/مزایده-زمین-خشکی-بصورت-باغ-بخش-26-گیلان'>مزایده زمین خشکی بصورت باغ بخش 26 گیلان / مزایده,مزایده زمین خشکی بصورت باغ بخش 26 گیلان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122053/مزایده-فروش-اقلام-ضایعاتی-از-قبیل-کامپاند-رک-فابریک-و--'>مزایده فروش اقلام ضایعاتی از قبیل کامپاند، رک، فابریک و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش اقلام ضایعاتی از قبیل کامپاند، رک، فابریک و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122085/مزایده-انگشتر-عقیق-کار-ماشین-انگشتر-فیروزه-مردانه-و--'>مزایده انگشتر عقیق کار ماشین، انگشتر فیروزه مردانه و... / مزایده, مزایده انگشتر عقیق کار ماشین، انگشتر فیروزه مردانه و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122110/مزایده-تبلیغات-محیطی-سطح-شهر'>مزایده تبلیغات محیطی سطح شهر / آگهی مزایده عمومی , مزایده تبلیغات محیطی سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122149/مزایده-آپارتمان-مساحت-123-متر-دو-خوابه'>مزایده آپارتمان مساحت 123 متر دو خوابه / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 123 متر دو خوابه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122188/مزایده-فروش-پساب-حاصل-از-تصفیه-خانه-فاضلاب-ـ-نوبت-دوم'>مزایده فروش پساب حاصل از تصفیه خانه فاضلاب ـ نوبت دوم / مزایده فروش پساب حاصل از تصفیه خانه فاضلاب ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122226/مزایده-خودرو-سواری-پراید'>مزایده خودرو سواری پراید / مزایده, مزایده خودرو سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122246/مزایده-یک-دستگاه-وانت-نیسان--'>مزایده یک دستگاه وانت نیسان ... / مزایده, مزایده یک دستگاه وانت نیسان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122275/مزایده-یکباب-دامداری-متروکه-و-زمین-بایر-کشاورزی-نوبت-اول'>مزایده یکباب دامداری متروکه و زمین بایر کشاورزی نوبت اول / مزایده,مزایده یکباب دامداری متروکه و زمین بایر کشاورزی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122298/مزایده-ملک-دو-خوابه-بخش-5-ارومیه-نوبت-اول'>مزایده ملک دو خوابه بخش 5 ارومیه نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک دو خوابه بخش 5 ارومیه نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122330/آگهی-مزایده-فروش-مقداری-کفش-زنانه'>آگهی مزایده فروش مقداری کفش زنانه / آگهی مزایده , آگهی مزایده فروش مقداری کفش زنانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122365/مزایده-433-سهم-مشاع-از-1546-سهم-زمین-3092متر'>مزایده 433 سهم مشاع از 1546 سهم زمین 3092متر / مزایده,مزایده 433 سهم مشاع از 1546 سهم زمین 3092متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122387/مزایده-ششدانگ-پلاک-1637-فرعی-مساحت-1162-46متر'>مزایده ششدانگ پلاک 1637 فرعی مساحت 1162.46متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 1637 فرعی مساحت 1162.46متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122427/مزایده-فروش-یکدستگاه-کف-کانتینربر'>مزایده فروش یکدستگاه کف کانتینربر / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه کف کانتینربر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122462/مزایده-تعدادی-از-کیوسکهای-مطبوعاتی-تنقلاتی-گلفروشی-و-تنقلاتی'>مزایده تعدادی از کیوسکهای مطبوعاتی تنقلاتی، گلفروشی و تنقلاتی / آگهی مزایده, مزایده تعدادی از کیوسکهای مطبوعاتی تنقلاتی، گلفروشی و تنقلاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122499/مزایده-174-7-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-5-1-دانگ-ملک'>مزایده 174.7 هزارم یک دانگ مشاع از 5.1 دانگ ملک / مزایده,مزایده 174.7 هزارم یک دانگ مشاع از 5.1 دانگ ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122526/مزایده-فروش-یک-دستگاه-لودر-950-کاترپیلار'>مزایده فروش یک دستگاه لودر 950 کاترپیلار / آگهی مزایده , مزایده فروش یک دستگاه لودر 950 کاترپیلار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122554/مزایده-پلاک-ثبتی-عرصه-150-متر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی عرصه 150 متر نوبت اول  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی عرصه 150 متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122592/مزایده-ملک-مساحت-صد-متر'>مزایده ملک مساحت صد متر / مزایده,مزایده ملک مساحت صد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122639/مزایده-قنات-با-اراضی-مساحت-1000متر-'>مزایده قنات با اراضی مساحت 1000متر.. / مزایده,مزایده قنات با اراضی مساحت 1000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122688/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-15-هزار-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 15 هزار متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 15 هزار متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122735/مزایده-آپارتمان-قطعه-7-تفکیکی-مرحله-اول'>مزایده آپارتمان قطعه 7 تفکیکی مرحله اول / مزایده, مزایده آپارتمان قطعه 7 تفکیکی مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122822/مزایده-یکباب-آپارتمان-بخش-دو-بیرجند-نوبت-اول'>مزایده یکباب آپارتمان بخش دو بیرجند نوبت اول / مزایده,مزایده یکباب آپارتمان بخش دو بیرجند نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122927/مزایده-ساختمان-1-طبقه-عرصه-236-متر'>مزایده ساختمان 1 طبقه عرصه 236 متر / مزایده,مزایده ساختمان 1 طبقه عرصه 236 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1123046/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-چهارده-ثبت-اصفهان'>مزایده پلاک ثبتی بخش چهارده ثبت اصفهان / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش چهارده ثبت اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121779/مزایده-فروش-نقدی-خودرو-سواری-پراید'>مزایده فروش نقدی خودرو سواری پراید  / مزایده ,مزایده فروش نقدی خودرو سواری پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121810/مزایده-ششدانگ-اعیانی-آپارتمان-مساحت-84-32متر'>مزایده ششدانگ اعیانی آپارتمان مساحت 84.32متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی آپارتمان مساحت 84.32متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121840/مزایده-تلفن-همراه'>مزایده تلفن همراه / مزایده ,مزایده تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121876/مزایده-سه-دستگاه-ماشین--'>مزایده سه دستگاه ماشین... / مزایده,مزایده سه دستگاه ماشین...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121924/مزایده-فروش-دستگاههای-بسته-بندی-حبوبات'>مزایده فروش دستگاههای بسته بندی حبوبات  / آگهی مزایده , مزایده فروش دستگاههای بسته بندی حبوبات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121964/مزایده-بهره-برداری-تعدادی-از-سازه-های-تبلیغاتی'>مزایده بهره برداری تعدادی از سازه های تبلیغاتی  / آگهی مزایده، مزایده بهره برداری تعدادی از سازه های تبلیغاتی سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121996/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-دو-تفکیکی-56-96متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه دو تفکیکی 56.96متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه دو تفکیکی 56.96متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122041/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-عرصه-168-متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 168 متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 168 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122069/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-58-61متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 58.61متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 58.61متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122099/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-90-65متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 90.65متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 90.65متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122126/مزایده-خط-تلفن-همراه'>مزایده  خط تلفن همراه / آگهی مزایده، مزایده  خط تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122162/مزایده-ششدانگ-یکباب-دکان-مساحت-97-30متر'>مزایده ششدانگ یکباب دکان مساحت 97.30متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب دکان مساحت 97.30متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122205/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-87-73متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 87.73متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 87.73متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122237/مزایده-ششدانگ-خانه-و-محوطه-مساحت-389-42متر'>مزایده ششدانگ خانه و محوطه مساحت 389.42متر / مزایده,مزایده ششدانگ خانه و محوطه مساحت 389.42متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122258/تجدید-مزایده-واگذاری-استیجاری-سازه-های-تبلیغاتی-و---نوبت-دوم'>تجدید مزایده واگذاری استیجاری سازه های تبلیغاتی و .... نوبت دوم  / آگهی مزاید ,  مزایده بهره برداری از سازه های تبلیغات محیطی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122287/مزایده-دستگاه-جوراب-بافی-97-2-15'>مزایده دستگاه جوراب بافی 97.2.15 / اگهی مزایده , مزایده دستگاه جوراب بافی 97.2.15 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122308/مزایده-20-عدد-حور-فرش-دستباف-و--'>مزایده  20 عدد حور، فرش دستباف و... / مزایده,مزایده  20 عدد حور، فرش دستباف و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122346/خلاصه-مزایده-اجاره-شش-هکتار-زمین-زراعی-بدون-آب'>خلاصه مزایده اجاره شش هکتار زمین زراعی بدون آب / خلاصه آگهی مزایده, خلاصه مزایده اجاره شش هکتار زمین زراعی بدون آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122371/مزایده-آپارتمان-مساحت-87-10متر-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان مساحت 87.10متر نوبت اول / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 87.10متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122402/مزایده-پلاک-ثبتی-47-10558-یکباب-مغازه-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی 47/10558 یکباب مغازه نوبت اول  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 47/10558 یکباب مغازه نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122443/مزایده-واگذاری-اجاری-فیزیوتراپی-بیمارستان'>مزایده  واگذاری اجاری فیزیوتراپی بیمارستان / مزایده, مزایده  واگذاری اجاری فیزیوتراپی بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122482/مزایده-ششدانگ-پلاک-2281-فرعی-مساحت-262-5متر'>مزایده ششدانگ پلاک 2281 فرعی مساحت 262.5متر / مزایده, مزایده ششدانگ پلاک 2281 فرعی مساحت 262.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122518/مزایده-فروش-یکدستگاه-بستنی-ساز'>مزایده فروش یکدستگاه بستنی ساز  / مزایده , مزایده فروش یکدستگاه بستنی ساز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122543/استعلام-اجاره-ملک-کشاورزی'>استعلام اجاره ملک کشاورزی / استعلام, استعلام اجاره ملک کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122567/مزایده-فارسی-بر-چینی-دستی-با-تیغه-50-سانتی-و--'>مزایده  فارسی بر چینی دستی با تیغه 50 سانتی و ...  / مزایده, مزایده  فارسی بر چینی دستی با تیغه 50 سانتی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122613/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-76-90متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 76.90متر / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 76.90متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122664/مزایده-مال-غیرمنقول-شامل-آپارتمان-مساحت-95-38متر'>مزایده مال غیرمنقول شامل آپارتمان مساحت 95.38متر / مزایده,مزایده مال غیرمنقول شامل آپارتمان مساحت 95.38متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122715/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-عرصه-793-58متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 793.58متر / مزایده, مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 793.58متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122789/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-زمین-148-95متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت زمین 148.95متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت زمین 148.95متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122879/مزایده-دو-قطعه-زمین-مساحت-9824-و-7150متر-نوبت-سوم'>مزایده دو قطعه زمین مساحت 9824 و 7150متر نوبت سوم / مزایده,مزایده دو قطعه زمین مساحت 9824 و 7150متر نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1123000/مزایده-ساختمان-دو-طبقه-با-قدمت-20-سال'>مزایده ساختمان دو طبقه با قدمت 20 سال / مزایده,مزایده ساختمان دو طبقه با قدمت 20 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122051/مزایده-یکباب-مغازه-تجاری-مساحت-سیزده-متر'>مزایده یکباب مغازه تجاری مساحت سیزده متر  / مزایده,مزایده یکباب مغازه تجاری مساحت سیزده متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122084/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-از-زائرسرای-22-اسفند'>مزایده واگذاری بهره برداری از زائرسرای 22 اسفند / مزایده عمومی, مزایده واگذاری بهره برداری از زائرسرای 22 اسفند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122109/مزایده-ملک-باغ-مساحت-514-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک باغ مساحت 514 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک باغ مساحت 514 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122145/مزایده-قیروطی-گیاهی-سلق-(ماستیک)--'>مزایده قیروطی گیاهی سلق (ماستیک)... / مزایده, مزایده قیروطی گیاهی سلق (ماستیک)...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122171/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت-86-61متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 86.61متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 86.61متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122222/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-180-متر-مرحله-دوم'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 180 متر مرحله دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 180 متر مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122244/مزایده-ششدانگ-ملک-بخش-8-ارومیه-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ ملک بخش 8 ارومیه نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ ملک بخش 8 ارومیه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122272/مزایده-آپارتمان-مساحت-91-92متر'>مزایده آپارتمان مساحت 91.92متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 91.92متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122297/مزایده-اموال-منقول-یک-دستگاه-پرس-ضربه-ای'>مزایده اموال منقول یک دستگاه پرس ضربه ای / مزایده اموال منقول , مزایده اموال منقول یک دستگاه پرس ضربه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122329/مزایده-22-قطعه-زمین-زراعی-آبی-و-دیم'>مزایده 22 قطعه زمین زراعی آبی و دیم / مزایده,مزایده 22 قطعه زمین زراعی آبی و دیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122359/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-155-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه 155 متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 155 متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122385/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-اعیان-106-39متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت اعیان 106.39متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت اعیان 106.39متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122421/مزایده-فروش-خودرو-سواری-پژو-206'>مزایده فروش خودرو سواری پژو 206  / آگهی مزایده اموال غیر منقول , مزایده فروش خودرو سواری پژو 206 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122460/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-248-09متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 248.09متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 248.09متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122494/مزایده-یک-دستگاه-سواری-سیتروئن-زانتیا'>مزایده یک دستگاه سواری سیتروئن زانتیا / مزایده, مزایده یک دستگاه سواری سیتروئن زانتیا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122525/مزایده-فروش-واحد-مسکونی-و-سرقفلی-12-واحد-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده فروش واحد مسکونی و سرقفلی 12 واحد تجاری نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش واحد مسکونی و سرقفلی 12 واحد تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122553/مزایده-یک-دستگاه-پژو-پارس-مدل-93'>مزایده یک دستگاه پژو پارس مدل 93 / مزایده, مزایده یک دستگاه پژو پارس مدل 93</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122582/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-72-15متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه 72.15متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 72.15متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122638/مزایده-واگذاری-جهت-بهره-برداری-از-سالن-چند-منظوره-و-زمین-چمن'>مزایده واگذاری جهت بهره برداری از سالن چند منظوره و زمین چمن  / مزایده عمومی, مزایده واگذاری جهت بهره برداری از سالن چند منظوره و زمین چمن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122685/مزایده-سواری-پراید'>مزایده سواری پراید  /  مزایده , مزایده سواری پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122733/مزایده-ششدانگ-پلاک-352-29-143-اصلی-بخش-یک'>مزایده ششدانگ پلاک 352/29/143 اصلی بخش یک / مزایده, مزایده ششدانگ پلاک 352/29/143 اصلی بخش یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122816/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-98-66متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 98.66متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 98.66متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122917/مزایده-زمینی-بایر-مساحت-3000متر'>مزایده زمینی بایر مساحت 3000متر / مزایده,مزایده زمینی بایر مساحت 3000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1123041/مزایده-مجموعه-مسکونی-سه-واحدی-قدمت-25-سال'>مزایده مجموعه مسکونی سه واحدی قدمت 25 سال / مزایده,مزایده مجموعه مسکونی سه واحدی قدمت 25 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121936/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-1610-17متر-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی عرصه 1610.17متر نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 1610.17متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121972/مزایده-اجاره-فضاهای-خدماتی--تجاری--تفریحی--و--'>مزایده اجاره فضاهای خدماتی - تجاری - تفریحی - و ...  / مزایده مزایده اجاره فضاهای خدماتی - تجاری - تفریحی - و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122012/مزایده-ملک-مساحت-366متر'>مزایده ملک مساحت 366متر / مزایده,مزایده ملک مساحت 366متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122048/مزایده-خودرو-سمند'>مزایده خودرو سمند / مزایده, مزایده خودرو سمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122082/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-633-30متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 633.30متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 633.30متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122108/مزایده-فروش-اقلام-ضایعاتی-مستعمل-و-مازاد'>مزایده فروش اقلام ضایعاتی، مستعمل و مازاد / آگهی مزایده، مزایده فروش اقلام ضایعاتی، مستعمل و مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122142/مزایده-فروش-زمین-مساحت-عرصه-10-000متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش زمین مساحت عرصه 10.000متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش زمین مساحت عرصه 10.000متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122170/آگهی-مزایده-واگذاری-استیجاری-کاروانسرای---'>آگهی مزایده واگذاری استیجاری کاروانسرای..... / آگهی مزایده , آگهی مزایده واگذاری استیجاری کاروانسرای.....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122218/مزایده-ششدانگ-ملک-مسکونی-بخش-هفت-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ ملک مسکونی بخش هفت نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مسکونی بخش هفت نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122243/مزایده-دستگاه-تزریق-پلاستیک'>مزایده دستگاه تزریق پلاستیک / مزایده, مزایده دستگاه تزریق پلاستیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122271/مزایده-زمین-چمن-مجموعه-ورزشی--نوبت-دوم'>مزایده زمین چمن، مجموعه ورزشی ...نوبت دوم / مزایده عمومی, مزایده زمین چمن، مجموعه ورزشی ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122295/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-پراید'>مزایده یک دستگاه خودروی پراید  / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122326/مزایده-دو-دستگاه-کانکس-سفید-یک-دستگاه-فن-کوئل--'>مزایده دو دستگاه کانکس سفید -یک دستگاه فن کوئل ...  / مزایده,مزایده دو دستگاه کانکس سفید -یک دستگاه فن کوئل ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122354/مزایده-پارچه-پرده-های-دکوری-و-توری--نوبت-دوم'>مزایده پارچه پرده های دکوری و توری - نوبت دوم / مزایده, مزایده پارچه پرده های دکوری و توری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122381/مزایده-اقلام-مستعمل'>مزایده اقلام مستعمل / مزایده, مزایده اقلام مستعمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122419/مزایده-واگذاری-تعداد-11-قطعه-زمین-کاربری-مسکونی'>مزایده واگذاری تعداد 11 قطعه زمین کاربری مسکونی  / مزایده,مزایده واگذاری تعداد 11 قطعه زمین کاربری مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122453/مزایده-مجتمع-ورزشی-97-2-15'>مزایده مجتمع ورزشی 97.2.15 / مزایده ، مزایده  مجتمع ورزشی 97.2.15</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122493/مزایده-596-3-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-2-5-دانگ-مشاع-از-ملک'>مزایده 596.3 هزارم یک دانگ مشاع از 2.5 دانگ مشاع از ملک / مزایده,مزایده 596.3 هزارم یک دانگ مشاع از 2.5 دانگ مشاع از ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122524/مزایده-سواری-پژو-پارس-مدل-1384'>مزایده سواری پژو پارس مدل 1384  / مزایده, مزایده سواری پژو پارس مدل 1384 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122551/مزایده-فروش-شش-قطعه-زمین-مسکونی-نوبت-سوم'>مزایده فروش شش قطعه زمین مسکونی نوبت سوم  / مزایده,مزایده فروش شش قطعه زمین مسکونی نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122577/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-62-10متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 62.10متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 62.10متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122630/مزایده-مغازه-فاقد-سند-رسمی'>مزایده مغازه فاقد سند رسمی / مزایده,مزایده مغازه فاقد سند رسمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122680/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-886-77متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 886.77متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 886.77متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122726/مزایده-ششدانگ-ملک-مسکونی-قدمت-هشت-سال'>مزایده ششدانگ ملک مسکونی قدمت هشت سال / مزایده, مزایده ششدانگ ملک مسکونی قدمت هشت سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122810/مزایده-ملک-مساحت-257-50متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 257.50متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت 257.50متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122908/مزایده-پلاک-ثبتی-3454-فرعی-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی 3454 فرعی نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 3454 فرعی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1123033/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-161-6متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 161.6متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 161.6متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122135/استعلام-برنج--ماکارونی-و--'>استعلام برنج ، ماکارونی و ... / استعلام, برنج ، ماکارونی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122154/استعلام-آبسردکن-استیل-مدل-G-30--'>استعلام آبسردکن استیل مدل G-30... / استعلام,استعلام آبسردکن استیل مدل G-30...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122175/استعلام-تکمیل-زمین-ورزشی--'>استعلام تکمیل زمین ورزشی ... / استعلام , استعلام تکمیل زمین ورزشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122187/استعلام-تخت-خواب--'>استعلام تخت خواب ... / استعلام , استعلام تخت خواب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122206/استعلام-میلگرد-ساده--'>استعلام میلگرد ساده ... / استعلام, استعلام میلگرد ساده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122223/مناقصه-اجرای-طرح-هادی-روستایی'>مناقصه  اجرای طرح هادی روستایی  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه  اجرای طرح هادی روستایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122249/استعلام-احداث-مسیر-کانال-و-جاده-سرویس-و-کانال-کنی-و-بهسازی-کانال--'>استعلام احداث مسیر کانال و جاده سرویس و کانال کنی و بهسازی کانال .. / استعلام, احداث مسیر کانال و جاده سرویس و کانال کنی و بهسازی کانال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122269/مناقصه-پروژه-زیرسازی-آسفالت-جدولگذاری-و-سنگفرش-پیاده-رو-معابر'>مناقصه پروژه زیرسازی، آسفالت جدولگذاری و سنگفرش پیاده رو معابر / آگهی مناقصه , مناقصه پروژه زیرسازی، آسفالت جدولگذاری و سنگفرش پیاده رو معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122292/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان  / استعلام, ​سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121480/مزایده-اجاره-محل-های-انتشارات-دانشجویی--مرحله-دوم'>مزایده اجاره محل های انتشارات دانشجویی - مرحله دوم / آگهی مزایده, مزایده اجاره محل های انتشارات دانشجویی - مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121513/مزایده-یک-واحد-مسکونی-و-زمین-زراعی-دیم'>مزایده یک واحد مسکونی و زمین زراعی دیم / مزایده,مزایده یک واحد مسکونی و زمین زراعی دیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121543/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-52140متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 52140متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 52140متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121567/مزایده-فروش-قیر-یارانه-ای-(نوبت-دوم)'>مزایده فروش قیر یارانه ای (نوبت دوم) / مزایده, مزایده فروش قیر یارانه ای (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121612/مزایده-ملک-مساحت-60-69متر'>مزایده ملک مساحت 60.69متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت 60.69متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121655/مزایده-کشتارگاه-صنعتی'>مزایده کشتارگاه صنعتی   / مزایده, مزایده کشتارگاه صنعتی جونقان  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122315/اصلاحیه-مناقصه-مشاوره-؛-مطالعه--طراحی-و-اجرای-فاز-2-تقاطع-غیر-همسطح'>اصلاحیه مناقصه مشاوره ؛ مطالعه ، طراحی و اجرای فاز 2 تقاطع غیر همسطح  / اصلاحیه فراخوان عمومی , مناقصه مشاوره ؛ مطالعه ، طراحی و اجرای فاز 2 تقاطع غیر همسطح </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122332/مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-آسانسورها--'>مناقصه تعمیر و نگهداری آسانسورها... / آگهی مناقصه, مناقصه تعمیر و نگهداری آسانسورها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122351/مناقصه-واگذاری-خدمات-تامین-نیروی-انسانی'>مناقصه واگذاری خدمات تامین نیروی انسانی / مناقصه , مناقصه واگذاری خدمات تامین نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122375/مناقصه-اجرای-عملیات-حفاری-بخشی-از-شمع-های-سازه-نگهبان--'>مناقصه اجرای عملیات حفاری بخشی از شمع های سازه نگهبان... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات حفاری بخشی از شمع های سازه نگهبان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122392/مناقصه-عمومی-انجام-امور-حفاظت-فیزیکی-تاسیساتی-بهره-برداری-از-تجهیزات'>مناقصه عمومی انجام امور حفاظت فیزیکی، تاسیساتی، بهره برداری از تجهیزات / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عمومی انجام امور حفاظت فیزیکی، تاسیساتی، بهره برداری از تجهیزات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122411/استعلام-لیبل-خام-150-100-خرید-با-9-درصد-ارزش-افزوده--'>استعلام لیبل خام 150*100 خرید با 9 درصد ارزش افزوده... / استعلام,استعلام لیبل خام 150*100 خرید با 9 درصد ارزش افزوده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122428/مناقصه-تکمیل-و-اجرای-باقیمانده-سالن--'>مناقصه تکمیل و اجرای باقیمانده سالن ... / مناقصه , مناقصه تکمیل و اجرای باقیمانده سالن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122448/استعلام-شیر-پروانه-ای-چدنی-ویفری-و--'>استعلام شیر پروانه ای چدنی ویفری و... / استعلام , استعلام شیر پروانه ای چدنی ویفری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122464/تجدید-مناقصه-واگذاری-خدمات-شهری-(تنظیف)-و-فضای-سبز-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه واگذاری خدمات شهری (تنظیف) و فضای سبز نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، تجدید مناقصه واگذاری خدمات شهری (تنظیف) و فضای سبز  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122481/مناقصه-کارت-سیستم-کنترل-واحد-فراورش-fs-gigital--1-lm'>مناقصه کارت سیستم کنترل واحد فراورش fs gigital   1/lm / مناقصه , مناقصه کارت سیستم کنترل واحد فراورش fs gigital   1/lm</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122501/استعلام-خدمات-خودرو-(آژانس)'>استعلام خدمات خودرو (آژانس) / استعلام, خدمات خودرو (آژانس)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122517/استعلام-یخچال-5-فوت'>استعلام یخچال 5 فوت / استعلام, استعلام یخچال 5 فوت TM-835-80</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122540/تجدید-مناقصه-اجرای-عملیات-ترمیم-ترانشه-و-لکه-گیری-و-آسفالت-معابر'>تجدید مناقصه اجرای عملیات ترمیم ترانشه و لکه گیری و آسفالت معابر  / تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه اجرای عملیات ترمیم ترانشه و لکه گیری و آسفالت معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122563/استعلام-اجرای-بخشی-از-عملیات-محوطه-سازی--'>استعلام اجرای بخشی از عملیات محوطه سازی ... / استعلام , استعلام اجرای بخشی از عملیات محوطه سازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122583/مناقصه-ساماندهی-سراب-قره-دانه-کوزران-روکش-آسفالت-معابرو--'>مناقصه ساماندهی سراب قره دانه کوزران ،روکش آسفالت معابرو ... / مناقصه , مناقصه ساماندهی سراب قره دانه کوزران ،روکش آسفالت معابرو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122597/استعلام-بازسازی-و-ساخت-قطعات-و-تعمیر-و-اصلاح-مدارات--'>استعلام بازسازی و ساخت قطعات و تعمیر و اصلاح مدارات ... / استعلام, استعلام بازسازی و ساخت قطعات و تعمیر و اصلاح مدارات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122614/استعلام-تجهیزات-راه-اندازی-و-انواع-گرم-کنهای-صنعتی'>استعلام تجهیزات راه اندازی و انواع گرم کنهای صنعتی / استعلام, استعلام تجهیزات راه اندازی و انواع گرم کنهای صنعتیز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122629/استعلام-گلوبال-ولو-شناوری'>استعلام گلوبال ولو شناوری / استعلام ,استعلام گلوبال ولو شناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122645/استعلام-تعمیرات-تاسیسات-ایستگاههای-امور-مرکز'>استعلام تعمیرات تاسیسات ایستگاههای امور مرکز  / استعلام, استعلام تعمیرات تاسیسات ایستگاههای امور مرکز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122106/مناقصه-احداث-منازل-سازمانی---نوبت-دوم'>مناقصه احداث منازل سازمانی ... نوبت دوم  / مناصقه, مناقصه احداث منازل سازمانی  ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122127/استعلام-ساماندهی-گلزار-شهدا--'>استعلام ساماندهی گلزار شهدا... / استعلام, استعلام ساماندهی گلزار شهدا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122143/استعلام-ساعت-اداری--'>استعلام ساعت اداری ... / استعلام, استعلام ساعت اداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122164/استعلام-لایروبی-کوره-قنات-و-احداث-دیوار-ساحل-بندی--'>استعلام لایروبی کوره قنات و احداث دیوار ساحل بندی ... / استعلام, لایروبی کوره قنات و احداث دیوار ساحل بندی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122181/فراخوان-بهسازی-و-آسفالت-راه-روستایی--'>فراخوان بهسازی و آسفالت راه روستایی... / مناقصه عمومی, فراخوان بهسازی و آسفالت راه روستایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122195/استعلام-تکمیل-مجموعه-ورزشی--'>استعلام تکمیل مجموعه ورزشی... / استعلام,استعلام تکمیل مجموعه ورزشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122214/استعلام-راه-بین-مزارع--'>استعلام راه بین مزارع ... / استعلام , استعلام راه بین مزارع ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122235/مناقصه-عملیات-تکمیلی-احداث-ساختمان-فرمانداری----نوبت-دوم'>مناقصه عملیات تکمیلی احداث ساختمان فرمانداری ... - نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه عملیات تکمیلی احداث ساختمان فرمانداری ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122260/استعلام-اجرای-قسمتی-از-طرح-هادی-روستا--'>استعلام اجرای قسمتی از طرح هادی روستا... / استعلام, استعلام اجرای قسمتی از طرح هادی روستا ساخت جاده و راه آهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122280/استعلام-پروژه-کاشت-بذر-سوزنی-و-پهن-برگان-و-وجین-کردن--'>استعلام پروژه کاشت بذر سوزنی و پهن برگان و وجین کردن ... / استعلام,استعلام پروژه کاشت بذر سوزنی و پهن برگان و وجین کردن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121496/مزایده-دو-دستگاه-خودرو--نوبت-دوم'>مزایده دو دستگاه خودرو - نوبت دوم / مزایده عمومی, مزایده دو دستگاه خودرو - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121523/مزایده-اجاره-فضاهای-ورزشی-خود-ـ-نوبت-دوم'>مزایده اجاره فضاهای ورزشی خود ـ نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده اجاره فضاهای ورزشی خود ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121555/مزایده-اقلام-مازاد-و-اسقاط-شامل-اتصالات-پلی-اتیلن-رده-PE-80---نوبت-دوم'>مزایده اقلام مازاد و اسقاط شامل اتصالات پلی اتیلن رده PE-80... - نوبت دوم  / مزایده عمومی, مزایده اقلام مازاد و اسقاط شامل اتصالات پلی اتیلن رده PE-80... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121585/مزایده-فروش-حدود-200-تن-آجر-نسوز-ضایعاتی'>مزایده فروش حدود 200 تن آجر نسوز ضایعاتی / آگهی مزایده, مزایده فروش حدود 200 تن آجر نسوز ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121636/مزایده-به-اجاره-مساحت-70-متر-مربع-با-کاربری-پارک-منطقه-ای'>مزایده به اجاره مساحت 70 متر مربع با کاربری پارک منطقه ای  / آگهی مزایده , مزایده به اجاره مساحت 70 متر مربع با کاربری پارک منطقه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121676/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-احداث-شده-در-زمین-300متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه احداث شده در زمین 300متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه احداث شده در زمین 300متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122306/استعلام-اجرای-آسفالت--'>استعلام اجرای آسفالت ... / استعلام , استعلام اجرای آسفالت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122323/استعلام-سیم-افشان-سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام سیم افشان, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / استعلام, سیم افشان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122342/استعلام-طرح-گردشگری--'>استعلام طرح گردشگری... / استعلام,طرح گردشگری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122361/مناقصه-انجام-لوله-گذاری-و-آسفالت'>مناقصه انجام لوله گذاری و آسفالت / فراخوان مناقصه, مناقصه انجام لوله گذاری و آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122384/استعلام-آبسردکن-دوشیر'>استعلام آبسردکن دوشیر   / استعلام, آبسردکن دوشیر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122404/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-عملیات-بارگیری-حمل-و-تخلیه--'>مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات بارگیری، حمل و تخلیه ... / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات بارگیری، حمل و تخلیه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122420/مناقصه-مدیریت-پیمان-نیروی-انسانی'>مناقصه مدیریت پیمان نیروی انسانی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه مدیریت پیمان نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122437/مناقصه-جدولگذاری-و---نوبت-دوم'>مناقصه جدولگذاری و ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه جدولگذاری و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122456/استعلام-​تامین-FETH-امنیت-شبکه-و--'>استعلام ​تامین FETH امنیت شبکه و... / استعلام ، استعلام ​تامین FETH امنیت شبکه و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122471/مناقصه-ترانزیت-ترخیص-و-تحویل-محمولات-وارداتی-نوبت-سوم'>مناقصه ترانزیت، ترخیص و تحویل محمولات وارداتی نوبت سوم  / آگهی مناقصه، مناقصه ترانزیت، ترخیص و تحویل محمولات وارداتی نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122491/مناقصه-اجرای-سنگ-فرش-و-پیاده-روسازی'>مناقصه اجرای سنگ فرش و پیاده روسازی  / مناقصه ، مناقصه اجرای سنگ فرش و پیاده روسازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122509/تجدید-مناقصه-خودروهای-استیجاری-سبک-به-تعداد-18-دستگاه'>تجدید مناقصه خودروهای استیجاری سبک به تعداد 18 دستگاه / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه خودروهای استیجاری سبک به تعداد 18 دستگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122530/مناقصه-AZEMOON-TRANS-ELECTRICAL-DEVICE'>مناقصه AZEMOON TRANS. ELECTRICAL DEVICE / مناقصه, مناقصه AZEMOON TRANS. ELECTRICAL DEVICE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122552/مناقصه-اجرای-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب'>مناقصه اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب  / اگهی مناقصه , مناقصه اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122572/استعلام-انجام-دوره-های-آموزشی-مورد-نیاز-شاغلین-واحدهای-صنعتی--'>استعلام انجام دوره های آموزشی مورد نیاز شاغلین واحدهای صنعتی... / استعلام,استعلام انجام دوره های آموزشی مورد نیاز شاغلین واحدهای صنعتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122589/استعلام-تهیه-و-اجرای-پنل-بتنی--'>استعلام  تهیه و اجرای پنل بتنی  .. / استعلام, تهیه و اجرای پنل بتنی  ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122605/استعلام-استنت-دارویی-SUPRAFELEX'>استعلام استنت دارویی SUPRAFELEX / استعلام, استعلام استنت دارویی SUPRAFELEX</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122622/استعلام-یخچال-برودتی-کامیونت-ایسوزو--'>استعلام یخچال برودتی کامیونت ایسوزو .. / استعلام , یخچال برودتی کامیونت ایسوزو ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122636/آگهی-مناقصه-عملیات-بنایی'>آگهی مناقصه عملیات بنایی / آگهی مناقصه , آگهی مناقصه عملیات بنایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122653/استعلام-بوول-گیرموتور-FIMET-و--'>استعلام بوول گیرموتور FIMET و ... / استعلام, استعلام بوول گیرموتور FIMET و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122049/استعلام-تکمیل-اردوگاه--'>استعلام تکمیل اردوگاه ... / استعلام, تکمیل اردوگاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122068/مناقصه-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-شهری'>مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز شهری / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122088/فراخوان-جذب-مشارکت'>فراخوان جذب مشارکت  / فراخوان, فراخوان جذب مشارکت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122113/مناقصه-عملیات-لایروبی-و-نگهداری-کانالها-در-سطح-منطقه'>مناقصه عملیات لایروبی و نگهداری کانالها در سطح منطقه / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات لایروبی و نگهداری کانالها در سطح منطقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122130/مناقصه-اجرای-آسفالت-معابر-سطح-شهر'>مناقصه اجرای آسفالت معابر سطح شهر  / مناقصه, مناقصه اجرای آسفالت معابر سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122146/مناقصه-سرویس--تعمیر-و-نگهداری-تجهیزات'>مناقصه سرویس ، تعمیر و نگهداری تجهیزات / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه سرویس ، تعمیر و نگهداری تجهیزات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122167/استعلام-خرید-پرده--'>استعلام خرید پرده ... / استعلام, استعلام خرید پرده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122183/فراخوان-مناقصه-خرید-لوله-فاضلابی-کاروگیت-کوپلر--'>فراخوان مناقصه خرید لوله فاضلابی کاروگیت کوپلر... / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه خرید لوله فاضلابی کاروگیت کوپلر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122198/مناقصه-تعمیر-و-بازسازی-ساختمان-نوبت-دوم'>مناقصه تعمیر و بازسازی ساختمان  نوبت دوم  / مناقصه ،مناقصه تعمیر و بازسازی ساختمان  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122216/استعلام-کانال-انتقال-آب--'>استعلام کانال انتقال آب ... / استعلام,استعلام کانال انتقال آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122238/استعلام-اجرای-قسمتی-از-طرح-هادی-روستای--'>استعلام اجرای قسمتی از طرح هادی روستای... / استعلام,استعلام اجرای قسمتی از طرح هادی روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122262/استعلام-پروژه-تکمیل-ساختمان-اداری---'>استعلام پروژه تکمیل ساختمان اداری  ... / استعلام, پروژه تکمیل ساختمان اداری  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122283/استعلام-چنگوره-حوزه-آوج-اجرای-بند-ملاتی-و-گابیونی'>استعلام  چنگوره حوزه آوج اجرای بند ملاتی و گابیونی / استعلام, چنگوره حوزه آوج اجرای بند ملاتی و گابیونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121474/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-همکف-74-08متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه همکف 74.08متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه همکف 74.08متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121507/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-از-یک-باب-مغازه-و-دو-باب-ساختمان-ویلایی--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری بهره برداری از یک باب مغازه و دو باب ساختمان ویلایی - نوبت دوم  / مزایده عمومی, مزایده واگذاری بهره برداری از یک باب مغازه و دو باب ساختمان ویلایی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121530/مزایده-اجاره-تالار-و-رستوران'>مزایده اجاره تالار و رستوران / مزایده, مزایده اجاره تالار و رستوران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121559/مزایده-ملک-مساحت-315-53متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 315.53متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت 315.53متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121589/مزایده-دستگاه-لیفتراک'>مزایده دستگاه لیفتراک / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده دستگاه لیفتراک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121646/مزایده-عرصه-و-اعیان-و-منزل-مسکونی-دوبلکس-230متر'>مزایده عرصه و اعیان و منزل مسکونی دوبلکس 230متر / مزایده,مزایده عرصه و اعیان و منزل مسکونی دوبلکس 230متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122311/استعلام-موتور-جوش-miller'>استعلام  موتور جوش miller  / استعلام, موتور جوش miller </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122325/مناقصه-دستمزد-و-مصالح-مورد-نیاز-جهت-عملیات-توسعه-شبکه-شهری'>مناقصه دستمزد و مصالح مورد نیاز جهت عملیات توسعه شبکه شهری / مناقصه , مناقصه دستمزد و مصالح مورد نیاز جهت عملیات توسعه شبکه شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122345/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی'>مناقصه  تامین نیروی انسانی  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  تامین نیروی انسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122363/مناقصه-پشتیبانی-شبکه--نگهداری-و-تعمیرات-سخت-افزاری'>مناقصه پشتیبانی شبکه ، نگهداری و تعمیرات سخت افزاری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پشتیبانی شبکه ، نگهداری و تعمیرات سخت افزاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122388/استعلام-اسفکتروتوم-پری-کات-ERCP--'>استعلام اسفکتروتوم پری کات ERCP... / استعلام , استعلام اسفکتروتوم پری کات ERCP...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122406/مناقصه-سرویس-ایاب-و-ذهاب'>مناقصه سرویس ایاب و ذهاب / آگهی مناقصه ، مناقصه سرویس ایاب و ذهاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122423/مناقصه-تکمیل-کانال-سنگی--جدولگزاری-و---'>مناقصه تکمیل کانال سنگی ، جدولگزاری و ....  / آگهی مناقصه عمومی،مناقصه تکمیل کانال سنگی ، جدولگزاری و .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122440/استعلام-پوشه-روغنی-اعلا--'>استعلام پوشه روغنی اعلا... / استعلام,پوشه روغنی اعلا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122458/استعلام-آداپتور-دوربین-مداربسته---'>استعلام آداپتور دوربین مداربسته  ... / استعلام, آداپتور دوربین مداربسته  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122474/استعلام-بهسازی-و-تعمیر-زمین-چمن-طبیعی-فوتبال--'>استعلام بهسازی و تعمیر زمین چمن طبیعی فوتبال ... / استعلام, استعلام بهسازی و تعمیر زمین چمن طبیعی فوتبال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122495/استعلام-اجرای-سیستم-آتش-نشانی--'>استعلام اجرای سیستم آتش نشانی ... / استعلام, استعلام اجرای سیستم آتش نشانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122513/استعلام-آهن-آلات'>استعلام آهن آلات / استعلام, آهن آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122533/مناقصه-FINDER-ELECTICAL-DEVICE'>مناقصه FINDER ELECTICAL DEVICE / مناقصه, مناقصه FINDER ELECTICAL DEVICE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122557/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-تهیه-طبخ-و-سرو--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه انجام خدمات تهیه، طبخ و سرو - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه انجام خدمات تهیه، طبخ و سرو  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122578/استعلام-بازگشایی-و-آزاد-سازی-تصرفات-در-حد-بستر-رودخانه---'>استعلام بازگشایی و آزاد سازی تصرفات در حد بستر رودخانه .... / استعلام, استعلام بازگشایی و آزاد سازی تصرفات در حد بستر رودخانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122591/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-انجام-آسفالت--لکه-گیری-و-ترمیم-ترانشه-ها-مرحله-سوم-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه انتخاب پیمانکار انجام آسفالت ، لکه گیری و ترمیم ترانشه ها مرحله سوم  ـ نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه انتخاب پیمانکار انجام آسفالت ، لکه گیری و ترمیم ترانشه ها - مرحله سوم  ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122609/استعلام-کولر--'>استعلام کولر ... / استعلام , استعلام کولر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122177/استعلام-تکمیل-زمین-ورزشی--'>استعلام تکمیل زمین ورزشی ... / استعلام, استعلام تکمیل زمین ورزشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122190/استعلام-تکمیل-سالن'>استعلام تکمیل سالن  / استعلام,تکمیل سالن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122210/فراخوان-انجام-عملیات-حفاظت-نگهداری-زیباسازی-و-نظافت--'>فراخوان انجام عملیات حفاظت، نگهداری، زیباسازی و نظافت ... / آگهی فراخوان، فراخوان انجام عملیات حفاظت، نگهداری، زیباسازی و نظافت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122225/استعلام-کانال-انتقال-آب--'>استعلام کانال انتقال آب ... / استعلام , استعلام کانال انتقال آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122253/فراخوان-احداث-زیر-ساخت-های-گردشگری-نوبت-دوم'>فراخوان  احداث زیر ساخت های گردشگری نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان  احداث زیر ساخت های گردشگری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122273/استعلام-نصب-دکل-دیدبانی-و-ساخت-اتاقک-4-3-دو-فقره'>استعلام  نصب دکل دیدبانی و ساخت اتاقک 4*3 دو فقره  / استعلام,  نصب دکل دیدبانی و ساخت اتاقک 4*3 دو فقره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122296/استعلام-جمع-آوری-تصفیه-و-تامین-آب--'>استعلام جمع آوری، تصفیه و تامین آب.... / استعلام, استعلام جمع آوری، تصفیه و تامین آب....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121482/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-سه-تفکیکی-پنجاه-و-سه-متر-و-چهل-و-هفت-دسی-متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه سه تفکیکی پنجاه و سه متر و چهل و هفت دسی متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه سه تفکیکی پنجاه و سه متر و چهل و هفت دسی متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121518/مزایده-فروش-خط-تولید-ورق-کارتن-و--نوبت-دوم'>مزایده فروش خط تولید ورق کارتن و... نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش خط تولید ورق کارتن و... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121547/مزایده-خانه-مسکونی-عرصه-214-متر-نوبت-اول'>مزایده خانه مسکونی عرصه 214 متر نوبت اول / مزایده,مزایده خانه مسکونی عرصه 214 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121571/مزایده-واگذاری-به-اجاره-تعدادی-خودرو'>مزایده واگذاری به اجاره تعدادی خودرو  / مزایده, مزایده واگذاری به اجاره تعدادی خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121620/مزایده-پلاک-6791-مساحت-237-متر-نوبت-اول'>مزایده پلاک 6791 مساحت 237 متر نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک 6791 مساحت 237 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121659/مزایده-ششدانگ-عرصه-یک-قطعه-زمین--'>مزایده ششدانگ عرصه یک قطعه زمین... / مزایده, مزایده ششدانگ عرصه یک قطعه زمین...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121706/مزایده-فروش-شمعدانی-تزئینی-رومیزی-پایه-متوسط-و--'>مزایده فروش شمعدانی تزئینی رومیزی پایه متوسط و ... / مزایده , مزایده فروش شمعدانی تزئینی رومیزی پایه متوسط و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122317/فراخوان-مناقصه-انجام-امور-نقلیه-درون-و-برون-شهری'>فراخوان مناقصه انجام امور نقلیه درون و برون شهری / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه انجام امور نقلیه درون و برون شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122335/مناقصه-دستمزد-و-مصالح-مورد-نیاز-جهت-توسعه-شهری-و-روستایی'>مناقصه دستمزد و مصالح مورد نیاز جهت توسعه شهری و روستایی / مناقصه, مناقصه دستمزد و مصالح مورد نیاز جهت توسعه شهری و روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122356/استعلام-تلفن--'>استعلام تلفن ... / استعلام , استعلام تلفن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122377/استعلام-پک-قلب-یکبار-مصرف'>استعلام پک قلب یکبار مصرف / استعلام,استعلام پک قلب یکبار مصرف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122396/مناقصه-دستمزد-و-مصالح-مورد-نیاز-جهت-توسعه-شهری-و-روستایی'>مناقصه دستمزد و مصالح مورد نیاز جهت توسعه شهری و روستایی / مناقصه, مناقصه دستمزد و مصالح مورد نیاز جهت توسعه شهری و روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122413/فراخوان-مناقصه-اجرای-عملیات-عمرانی--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه اجرای عملیات عمرانی - نوبت دوم  / فراخوان، فراخوان مناقصه  اجرای عملیات عمرانی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122432/فراخوان-طراحی-و-اجرای-عملیات-گودبرداری-و-سازه-نگهبان'>فراخوان طراحی و اجرای عملیات گودبرداری و سازه نگهبان / آگهی فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار,فراخوان طراحی و اجرای عملیات گودبرداری و سازه نگهبان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122450/استعلام-کابل-برق'>استعلام کابل برق / استعلام,کابل برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122466/آگهی-مناقصه-برشکاری--جداسازی-و-تخلیه-قراضه-های-فلزی-و-شارژ'>آگهی مناقصه برشکاری ، جداسازی و تخلیه قراضه های فلزی و شارژ / آگهی مناقصه , آگهی مناقصه برشکاری ، جداسازی و تخلیه قراضه های فلزی و شارژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122484/مناقصه-FOAM-WATER-MONITOR'>مناقصه FOAM WATER MONITOR / مناقصه,مناقصه FOAM WATER MONITOR</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122503/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام,سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122523/مناقصه-PARTS-FOR-LEWA-METERING-PUMP'>مناقصه PARTS FOR LEWA METERING PUMP / مناقصه, مناقصه PARTS FOR LEWA METERING PUMP</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122544/استعلام-سنگ-آهن--'>استعلام سنگ آهن ... / استعلام, استعلام سنگ آهن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122568/استعلام-شیشه-پاک-کن-وایتکس-دستکش-یکبار-مصرف'>استعلام شیشه پاک کن، وایتکس، دستکش یکبار مصرف / استعلام, استعلام شیشه پاک کن، وایتکس، دستکش یکبار مصرف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122585/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن / استعلام, لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122599/استعلام-خریداری-لایسنس-انلاین'>استعلام خریداری لایسنس انلاین / استعلام, استعلام خریداری لایسنس انلاین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122616/استعلام-دستگاه-مولد-مایع-هیپوکلریت-سدیم'>استعلام دستگاه مولد مایع هیپوکلریت سدیم  / استعلام, دستگاه مولد مایع هیپوکلریت سدیم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122632/استعلام-اجرای-بخشی-از-تعمیرات-ساختمان-پایگاه-امداد'>استعلام اجرای بخشی از تعمیرات ساختمان پایگاه امداد  / استعلام , استعلام اجرای بخشی از تعمیرات ساختمان پایگاه امداد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122647/استعلام-نصب-حفاظ-فلزی'>استعلام نصب حفاظ فلزی  / استعلام, استعلام نصب حفاظ فلزی به طول 100 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122663/استعلام-لابیرنت-گیربکس'>استعلام لابیرنت گیربکس  / استعلام , استعلام لابیرنت گیربکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122679/استعلام-گازها-و-مواد-شیمیایی-صنعتی--'>استعلام گازها و مواد شیمیایی صنعتی... / استعلام,استعلام گازها و مواد شیمیایی صنعتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122695/مناقصه-دستمزد-و-مصالح-مورد-نیاز-جهت-عملیات-توسعه-و-رفع-افت-ولتاژ'>مناقصه دستمزد و مصالح مورد نیاز جهت عملیات توسعه و رفع افت ولتاژ / مناقصه , مناقصه دستمزد و مصالح مورد نیاز جهت عملیات توسعه و رفع افت ولتاژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122661/استعلام-هیتر-همزن-دار-آزمایشگاهی'>استعلام هیتر همزن دار آزمایشگاهی / استعلام, استعلام هیتر همزن دار آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122676/استعلام-radio--router'>استعلام radio - router / استعلام, استعلام radio - router</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122692/اصلاحیه-مناقصه-واگذاری-خدمات-حفاظت-و-نگهداری-فضای-سبز'>اصلاحیه مناقصه واگذاری خدمات حفاظت و نگهداری فضای سبز  / اصلاحیه مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری خدمات حفاظت و نگهداری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122709/استعلام-عملیات-ساماندهی-و-کنترل-چرای-دام'>استعلام عملیات ساماندهی و کنترل چرای دام  / استعلام,استعلام عملیات ساماندهی و کنترل چرای دام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122724/استعلام-بک-استاپ--'>استعلام بک استاپ ... / استعلام, استعلام بک استاپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122741/استعلام-دوربین'>استعلام دوربین  / استعلام, استعلام دوربین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122756/استعلام-گلدان-مسی-میناکاری-شده'>استعلام  گلدان مسی میناکاری شده  / استعلام , استعلام  گلدان مسی میناکاری شده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122769/استعلام-ترانسمیتر--میدل-جهت-اتصال'>استعلام ترانسمیتر - میدل جهت اتصال / استعلام , استعلام ترانسمیتر - میدل جهت اتصال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122781/استعلام-flow-switch-fci'>استعلام flow switch fci  / استعلام بهاء, استعلام flow switch fci </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122795/استعلام-اجاره-و-نصب-و-راه-اندازی-یک-دستگاه-تصفیه-فیزیکی-روغن-آنلاین'>استعلام اجاره و نصب و راه اندازی یک دستگاه تصفیه فیزیکی روغن آنلاین / استعلام بهاء,استعلام اجاره و نصب و راه اندازی یک دستگاه تصفیه فیزیکی روغن آنلاین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122809/استعلام-3-عدد-دیوپی-اس-فارتال-2000-dss--'>استعلام 3 عدد دیوپی اس فارتال 2000 dss ... / استعلام , استعلام 3 عدد دیوپی اس فارتال 2000 dss ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122824/استعلام-شیرها'>استعلام شیرها / استعلام , استعلام شیرها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122838/استعلام-ایزوگام-همراه-با-نصب'>استعلام ایزوگام همراه با نصب / استعلام, استعلام ایزوگام همراه با نصب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122852/استعلام-سرویس-اینترانت-اختصاصی'>استعلام سرویس اینترانت اختصاصی / استعلام,استعلام سرویس اینترانت اختصاصی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122865/استعلام-تجهیزات-شبکه'>استعلام تجهیزات شبکه  / استعلام, استعلام تجهیزات شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122877/استعلام-یک-عدد-کیس-کامپیوتر--'>استعلام یک عدد کیس کامپیوتر... / استعلام,یک عدد کیس کامپیوتر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122891/استعلام-دستگاه-حضور-غیاب--'>استعلام دستگاه حضور غیاب ... / استعلام , استعلام دستگاه حضور غیاب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122905/استعلام-عملیات-اجرایی-برق-رسانی-چاه'>استعلام عملیات اجرایی برق رسانی چاه  / استعلام , استعلام عملیات اجرایی برق رسانی چاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122919/استعلام-جمع-آوری-بارگیری-و-حمل-نخاله-ساختمانی'>استعلام جمع آوری بارگیری و حمل نخاله ساختمانی / استعلام, استعلام جمع آوری بارگیری و حمل نخاله ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122932/استعلام-تانک-ازت-مایع--'>استعلام تانک ازت مایع ... / استعلام, استعلام تانک ازت مایع ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122947/استعلام-چراغ---'>استعلام چراغ .... / استعلام, استعلام چراغ ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122960/مناقصه-خرید-ترانسفورماتور'>مناقصه خرید ترانسفورماتور  / مناقصه, مناقصه خرید ترانسفورماتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122972/مناقصه-تکمیل-سالن-ورزشی'>مناقصه تکمیل سالن ورزشی / آگهی مناقصه, مناقصه تکمیل سالن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122984/مناقصه-خرید-4000-متر-لوله'>مناقصه خرید 4000 متر لوله  / مناقصه ,مناقصه خرید 4000 متر لوله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122998/استعلام-فایل-کمدی-بایگانی-برای-زونکن'>استعلام فایل کمدی بایگانی برای زونکن  / استعلام, استعلام فایل کمدی بایگانی برای زونکن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1123011/استعلام-سرویس-و-نگهداری-و-پشتیبانی-سیستم-های-مخابراتی'>استعلام سرویس و نگهداری و پشتیبانی سیستم های مخابراتی / استعلام, سرویس و نگهداری و پشتیبانی سیستم های مخابراتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1123026/استعلام-تهیه-بلیط-هواپیما-و-قطار-جهت-پرسنل-سازمان-به-استانهای-مختلف'>استعلام تهیه بلیط هواپیما و قطار جهت پرسنل سازمان به استانهای مختلف / استعلام,استعلام تهیه بلیط هواپیما و قطار جهت پرسنل سازمان به استانهای مختلف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1123039/مناقصه-اجرای-بخشی-از-زیرسازی-و-روکش-آسفالت'>مناقصه اجرای بخشی از زیرسازی و روکش آسفالت / مناقصه ,مناقصه اجرای بخشی از زیرسازی و روکش آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1123053/استعلام-عملیات-اجرایی-لوله-گذاری'>استعلام عملیات اجرایی لوله گذاری / استعلام, استعلام  عملیات اجرایی لوله گذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1123066/مناقصه-اجرای-آسفالت-رگلاژی-و-روکش-آسفالت-گرم'>مناقصه اجرای آسفالت رگلاژی و روکش آسفالت گرم / مناقصه ,مناقصه اجرای آسفالت رگلاژی و روکش آسفالت گرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1123079/استعلام-تعدادی-کیس-و-پرینتر-مطابق-با-مشخصات-فنی'>استعلام تعدادی کیس و پرینتر مطابق با مشخصات فنی / استعلام , استعلام تعدادی کیس و پرینتر مطابق با مشخصات فنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1123091/فراخوان-مطالعه-فاز-دوم-طرح-جامعه-گردشگری'>فراخوان مطالعه فاز دوم طرح جامعه گردشگری / فراخوان مطالعه فاز دوم طرح جامعه گردشگری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1123103/استعلام-100-عدد-تونر-برادر-3290'>استعلام 100 عدد تونر برادر 3290 / استعلام, استعلام 100 عدد تونر برادر 3290</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1123115/استعلام-فروش-آب-سرد-کن-مخزن-دار'>استعلام فروش آب سرد کن مخزن دار   / استعلام فروش آب سرد کن مخزن دار  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1123128/مناقصه-شبکه-آبیاری-منطقه-ای-تخیلات-تحت-پوشش-ایستگاه-پمپاژ'>مناقصه شبکه آبیاری منطقه ای تخیلات تحت پوشش ایستگاه پمپاژ  / مناقصه ، مناقصه شبکه آبیاری منطقه ای تخیلات تحت پوشش ایستگاه پمپاژ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121699/مزایده-فروش-دو-باب-آپارتمان-مساحت-هر-کدام-380-24متر'>مزایده فروش دو باب آپارتمان مساحت هر کدام 380.24متر / مزایده,مزایده فروش دو باب آپارتمان مساحت هر کدام 380.24متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121758/مزایده-یک-دستگاه-ترانس-رکتیفایر'>مزایده یک دستگاه ترانس رکتیفایر / آگهی مزایده,مزایده یک دستگاه ترانس رکتیفایر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121780/مزایده-یک-قطعه-زمین-مسکونی-مساحت-273متر'>مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 273متر  / مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 273متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121814/مزایده-املاک-و-مستغلات--نوبت-دوم'>مزایده املاک و مستغلات - نوبت دوم / اگهی مزایده , مزایده املاک و مستغلات - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121844/مزایده-فروش-اموال-و-املاک-تملیکی-و-مازاد-بر-نیاز-سطح-استان'>مزایده فروش اموال و املاک تملیکی و مازاد بر نیاز سطح استان  / مزایده فروش اموال و املاک تملیکی و مازاد بر نیاز سطح استان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122669/استعلام-تجهیزات-سیستم-های-هیدرولیکی'>استعلام تجهیزات سیستم های هیدرولیکی / استعلام, استعلام تجهیزات سیستم های هیدرولیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122684/مناقصه-اجرای-عملیات-تقاطع-غیرهمسطح-خروجی'>مناقصه اجرای عملیات تقاطع غیرهمسطح خروجی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات تقاطع غیرهمسطح خروجی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122700/مناقصه-خرید-میسک-هد-کامل-دستگاه-تزریق-فوم'>مناقصه خرید میسک هد کامل دستگاه تزریق فوم / مناقصه, مناقصه خرید میسک هد کامل دستگاه تزریق فوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122716/استعلام-فلش-Adata-uv-220-16G'>استعلام فلش Adata uv 220-16G / استعلام,استعلام فلش Adata uv 220-16G</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122732/استعلام-شیرها'>استعلام شیرها / استعلام, استعلام شیرها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122748/استعلام-اجرای-عملیات-نصب-و-راه-اندازی-تجهیزات-سیستم-نسل-سوم-و-چهارم'>استعلام اجرای عملیات نصب و راه اندازی تجهیزات سیستم نسل سوم و چهارم / استعلام ,استعلام اجرای عملیات نصب و راه اندازی تجهیزات سیستم نسل سوم و چهارم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122762/استعلام-کلیدها-و-متعلقات'>استعلام کلیدها و متعلقات / استعلام , استعلام کلیدها و متعلقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122775/استعلام-برنج-گوشت-و--'>استعلام برنج، گوشت و ... / استعلام, استعلام برنج و گوشت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122787/استعلام-گایدینگ-کانتر-آنژیوگرافی'>استعلام گایدینگ کانتر آنژیوگرافی / استعلام, استعلام گایدینگ کانتر آنژیوگرافی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122802/استعلام-ورق-گالوانیزه--'>استعلام ورق گالوانیزه ... / استعلام , استعلام ورق گالوانیزه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122817/استعلام-صندلی-راحتی'>استعلام صندلی راحتی / استعلام ,استعلام صندلی راحتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122830/استعلام-کاتریج'>استعلام کاتریج  / استعلام, استعلام کاتریج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122845/استعلام-تامین-وسیله-ایاب-و-ذهاب'>استعلام تامین وسیله ایاب و ذهاب / استعلام تامین وسیله ایاب و ذهاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122859/استعلام-مرکز-حمایتهای-روانی--اجتماعی'>استعلام مرکز حمایتهای روانی - اجتماعی / استعلام مرکز حمایتهای روانی - اجتماعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122871/استعلام-دو-دستگاه-مینی-پی-سی'>استعلام دو دستگاه مینی پی سی  / استعلام, استعلام دو دستگاه مینی پی سی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122885/استعلام-تامین-خودروی-سواری'>استعلام تامین خودروی سواری / استعلام, استعلام تامین خودروی سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122898/استعلام-ساخت-تابلو-ساختمان--'>استعلام ساخت تابلو ساختمان... / استعلام, استعلام ساخت تابلو ساختمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122912/استعلام-عملیات-تکمیلی-شبکه-توزیع-آب'>استعلام  عملیات تکمیلی شبکه توزیع آب / استعلام استعلام  عملیات تکمیلی شبکه توزیع آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122925/استعلام-عملیات-بازسازی-دیوار-حفاظتی-چاه-آب-شرب--'>استعلام عملیات بازسازی دیوار حفاظتی چاه آب شرب ... / استعلام , استعلام عملیات بازسازی دیوار حفاظتی چاه آب شرب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122940/مناقصه-بیمه-نامه-های-حادثه'>مناقصه بیمه نامه های حادثه / مناقصه, مناقصه بیمه نامه های حادثه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122954/استعلام-خرید-کمربند-چدنی--'>استعلام خرید کمربند چدنی ... / استعلام , استعلام خرید کمربند چدنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122966/مناقصه-بیمه-نامه'>مناقصه بیمه نامه / مناقصه, مناقصه بیمه نامه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122978/استعلام-دستگاه-ارتباطی-نابینایان-سامانه-خدمات-بانکی'>استعلام دستگاه ارتباطی نابینایان سامانه خدمات بانکی  / استعلام دستگاه ارتباطی نابینایان سامانه خدمات بانکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122992/استعلام-کولر-گازی-اسپلیت'>استعلام کولر گازی اسپلیت / استعلام, استعلام کولر گازی اسپلیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1123005/مناقصه-خرید-ترانسفورماتور'>مناقصه خرید ترانسفورماتور  / مناقصه, مناقصه خرید ترانسفورماتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1123018/فراخوان-عملیات-لایروبی٬-ساماندهی-و-هدایت-سیلاب'>فراخوان عملیات لایروبی٬ ساماندهی و هدایت سیلاب / مناقصه, فراخوان عملیات لایروبی٬ ساماندهی و هدایت سیلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1123032/استعلام-سرور-hp-proliant-dl-380-gen-9-es-2650c4'>استعلام  سرور hp proliant dl 380  gen 9 es -2650c4 / استعلام,استعلام سرور hp proliant dl 380  gen 9 es -2650c4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1123047/استعلام-تجهیزات-پزشکی'>استعلام تجهیزات پزشکی / استعلام , استعلام تجهیزات پزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1123059/استعلام-تعمیرات-تاسیساتی-استخر-شنا'>استعلام تعمیرات تاسیساتی استخر شنا / استعلام, استعلام تعمیرات تاسیساتی استخر شنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1123073/استعلام-محلول-آریو-پلاس-و-محلول-سورفامد'>استعلام محلول آریو پلاس و محلول سورفامد / استعلام, استعلام محلول آریو پلاس و محلول سورفامد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1123085/استعلام-گوشت-مرغ--'>استعلام گوشت مرغ ... / استعلام , استعلام گوشت مرغ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1123097/استعلام-تهیه-و-اجرای-کفپوش-سالن-ورزشی'>استعلام تهیه و اجرای کفپوش سالن ورزشی  / استعلام, استعلام تهیه و اجرای کفپوش سالن ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1123109/استعلام-فوتومتر--'>استعلام فوتومتر ... / استعلام , استعلام فوتومتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1123121/تجدید-استعلام-بهای-اجرای-عملیات-نهالکاری--'>تجدید استعلام بهای اجرای عملیات نهالکاری ... / استعلام,تجدید استعلام بهای اجرای عملیات نهالکاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121723/مزایده-فروش-املاک-مازاد-شرایط-نقدی'>مزایده فروش املاک مازاد شرایط نقدی  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد شرایط نقدی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121771/مزایده-فروش-یکدستگاه-سواری-پراید'>مزایده فروش یکدستگاه سواری پراید / آگهی مزایده اموال , مزایده فروش یکدستگاه سواری پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121793/مزایده-زمین-زراعی-پلاک-ثبتی-74-فرعی'>مزایده زمین زراعی پلاک ثبتی 74 فرعی / مزایده,مزایده زمین زراعی پلاک ثبتی 74 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121824/مزایده-ادویه-گوجه-فرنگی--'>مزایده ادویه گوجه فرنگی... / مزایده, مزایده ادویه گوجه فرنگی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121864/آگهی-استعلام-ارزیابی-کیفی-مزایده-قرارداد-اجاره-و-راهبری-پایانه-های--'>آگهی استعلام ارزیابی کیفی مزایده قرارداد اجاره و راهبری پایانه های ... / آگهی استعلام ارزیابی کیفی مزایده, آگهی استعلام ارزیابی کیفی مزایده قرارداد اجاره و راهبری پایانه های ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121902/مزایده-اجاره-مغازه-مجاور-جایگاه-cng'>مزایده اجاره مغازه مجاور جایگاه cng  / مزایده ، مزایده اجاره مغازه مجاور جایگاه cng </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121947/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-48410-فرعی-از-116-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی شماره 48410 فرعی از 116 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 48410 فرعی از 116 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121880/مزایده-ضایعات-دوره-ای'>مزایده ضایعات دوره ای  / اگهی مزایده عمومی , مزایده ضایعات دوره ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121925/مزایده-باغ-میمی-و-اشجار-بخش-5-نوبت-اول'>مزایده باغ میمی و اشجار بخش 5 نوبت اول / مزایده,مزایده باغ میمی و اشجار بخش 5 نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121965/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-اول-82-22متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول 82.22متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول 82.22متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121998/مزایده-حدود-10000-ده-هزار-دستگاه-کنتور-و-ریگلاتور-اسقاطی'>مزایده حدود 10000 ده هزار دستگاه کنتور و ریگلاتور اسقاطی / آگهی مزایده عمومی, مزایده حدود 10000 ده هزار دستگاه کنتور و ریگلاتور اسقاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122043/مزایده-دستگاه-تولید-دستمال-توالت-و-حوله-ای'>مزایده دستگاه تولید دستمال توالت و حوله ای / آگهی مزایده ,مزایده دستگاه تولید دستمال توالت و حوله ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122072/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-409-97متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 409.97متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 409.97متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122101/مزایده-واگذاری-بصورت-اجاره-تعداد-یک-دستگاه-مینی-بوس-هیوندای-کروز--تجدید'>مزایده واگذاری بصورت اجاره  تعداد یک دستگاه مینی بوس هیوندای کروز - تجدید / آگهی تجدید مزایده , مزایده واگذاری بصورت اجاره  تعداد یک دستگاه مینی بوس هیوندای کروز - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122128/مزایده-دستگاه-برش-کالباس--'>مزایده دستگاه برش کالباس... / مزایده, مزایده دستگاه برش کالباس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122166/مزایده-فروش-کیف-دستی-و-بزرگ-زنانه--اسپرت-مردانه--کفش-زنانه-نوبت-دوم'>مزایده فروش کیف دستی و بزرگ زنانه ، اسپرت مردانه ، کفش زنانه نوبت دوم  / آگهی مزایده مال منقول , مزایده فروش کیف دستی و بزرگ زنانه ، اسپرت مردانه ، کفش زنانه  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122207/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-اعیان-150-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی اعیان 150 متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی اعیان 150 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122240/آگهی-مزایده-فروش-پژو-405-دوگانه-کارخانه-ـ-وانت-سایپا-و---'>آگهی مزایده فروش پژو 405 دوگانه کارخانه ـ وانت سایپا  و .... / آگهی مزایده , آگهی مزایده فروش پژو 405 دوگانه کارخانه ـ وانت سایپا  و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122266/مزایده-خانه-و-محوطه-و-یکباب-دکان-568-68متر'>مزایده خانه و محوطه و یکباب دکان 568.68متر / مزایده,مزایده خانه و محوطه و یکباب دکان 568.68متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122290/مزایده-واگذاری-غرفه-با-کاربری-بیمه'>مزایده واگذاری غرفه با کاربری بیمه  / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری غرفه با کاربری بیمه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122309/مزایده-یک-راس-اسب-نژاد-عرب'>مزایده یک راس اسب نژاد عرب  / اگهی مزایده , مزایده یک راس اسب نژاد عرب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122348/مزایده-پلاک-های-ثبتی-شماره-33-فرعی-از-208-اصلی'>مزایده پلاک های ثبتی شماره 33 فرعی از 208 اصلی / مزایده,مزایده پلاک های ثبتی شماره 33 فرعی از 208 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122374/مزایده-مغازه-مساحت-34-29متر-نوبت-اول'>مزایده مغازه مساحت 34.29متر نوبت اول / مزایده,مزایده مغازه مساحت 34.29متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122410/مزایده-پلاک-ثبتی-409-45-بخش-سه-مهدیشهر'>مزایده پلاک ثبتی 409/45 بخش سه مهدیشهر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 409/45 بخش سه مهدیشهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122444/مزایده-آجر'>مزایده آجر  / مزایده,مزایده آجر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122488/مزایده-اجرای-طرح-تفکیک-زباله-از-مبدا-سطح-شهر--مرحله-اول--نوبت-دوم'>مزایده اجرای طرح تفکیک زباله از مبدا سطح شهر  - مرحله اول - نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده اجرای طرح تفکیک زباله از مبدا سطح شهر  - مرحله اول - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122519/مزایده-پلاک-ثبتی-سی-و-یک-فرعی-معادل-364متر'>مزایده پلاک ثبتی سی و یک فرعی معادل 364متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی سی و یک فرعی معادل 364متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122546/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت-86-79متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 86.79متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 86.79متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122573/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-تویوتا'>مزایده فروش یک دستگاه خودرو تویوتا  / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه خودرو تویوتا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122617/مزایده-فروش-قطعه-زمین-مساحت-چهل-و-هشت-متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش قطعه زمین مساحت چهل و هشت متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش قطعه زمین مساحت چهل و هشت متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122667/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-خانه-مساحت-20-65متر'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان خانه مساحت 20.65متر / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان خانه مساحت 20.65متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122717/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-230متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 230متر / مزایده, مزایده منزل مسکونی مساحت 230متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122794/مزایده-واگذاری-املاک-مازاد-سطح-استان'>مزایده واگذاری املاک مازاد سطح استان  / مزایده,مزایده واگذاری املاک مازاد سطح استان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122884/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-293-73متر-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 293.73متر نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 293.73متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1123012/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-اول-بخش-5-اصفهان'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول بخش 5 اصفهان / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول بخش 5 اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122148/استعلام-کولرگازی--'>استعلام کولرگازی ... / استعلام, کولرگازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122173/استعلام-تجهیزات-دیتا-سنتر'>استعلام تجهیزات دیتا سنتر / استعلام,استعلام تجهیزات دیتا سنتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122185/استعلام-تکمیل-زمین-ورزشی--'>استعلام تکمیل زمین ورزشی... / استعلام,تکمیل زمین ورزشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122201/تجدید-مناقصه-تهیه-مصالح-سنگی-راههای-روستایی-ـ-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه تهیه مصالح سنگی راههای روستایی  ـ نوبت دوم / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه تهیه مصالح سنگی راههای روستایی  ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122220/استعلام-کانال-انتقال-آب--'>استعلام کانال انتقال آب... / استعلام,کانال انتقال آب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122245/استعلام-اجرای-قسمتی-از-طرح-هادی--'>استعلام اجرای قسمتی از طرح هادی... / استعلام,اجرای قسمتی از طرح هادی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122264/استعلام-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان--'>استعلام فعالیت های تخصصی ساختمان ... / استعلام, استعلام فعالیت های تخصصی ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122288/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز  - نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121477/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-235-متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 235 متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 235 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121510/مزایده-ماترک-شامل-عرصه-منزل-مسکونی-و-زمین-مزروعی'>مزایده ماترک شامل عرصه منزل مسکونی و زمین مزروعی / مزایده,مزایده ماترک شامل عرصه منزل مسکونی و زمین مزروعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121534/مزایده-دو-دانگ-از-پلاک-شماره-863-بخش-سه-نوبت-دوم'>مزایده دو دانگ از پلاک شماره 863 بخش سه نوبت دوم  / مزایده,مزایده دو دانگ از پلاک شماره 863 بخش سه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121561/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-تیبا'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری تیبا  / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سواری تیبا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121602/مزایده-آپارتمان-مسکونی-عرصه-202-5متر-قطعه-2-تفکیکی'>مزایده آپارتمان مسکونی عرصه 202.5متر قطعه 2 تفکیکی / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی عرصه 202.5متر قطعه 2 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121649/مزایده-ششدانگ-ملک-عرصه-10660متر-تجدید'>مزایده ششدانگ ملک عرصه 10660متر تجدید / مزایده,مزایده ششدانگ ملک عرصه 10660متر تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122313/استعلام-تعداد-9-دستگاه-خودروی-سواری-پژو-پارس--'>استعلام تعداد 9 دستگاه خودروی سواری پژو پارس... / استعلام,تعداد 9 دستگاه خودروی سواری پژو پارس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122328/مناقصه-امور-خدمات--حمل-و-نقل-و-نگهبانی'>مناقصه امور خدمات ، حمل و نقل و نگهبانی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه امور خدمات ، حمل و نقل و نگهبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122349/مناقصه-زیرسازی--جدول-گذاری--آسفالت-ریزی--دیوار-سنگی-نوبت-دوم'>مناقصه زیرسازی ، جدول گذاری ، آسفالت ریزی ، دیوار سنگی  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه زیرسازی ، جدول گذاری ، آسفالت ریزی ، دیوار سنگی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122372/استعلام-سنسور-سنجش'>استعلام سنسور سنجش / استعلام, سنسور سنجش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122390/استعلام-لوله-پلی-اتیلن--'>استعلام لوله پلی اتیلن ... / استعلام, لوله پلی اتیلن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122408/مناقصه-درزگیری-رویه-های-آسفالتی'>مناقصه درزگیری رویه های آسفالتی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه درزگیری رویه های آسفالتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122425/استعلام-مسقف-نمودن-نورگیر-محوطه-ساختمان-ستادی'>استعلام مسقف نمودن نورگیر محوطه ساختمان ستادی / استعلام, مسقف نمودن نورگیر محوطه ساختمان ستادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122445/استعلام-کاغذ-چاپگر'>استعلام کاغذ چاپگر  / استعلام, کاغذ چاپگر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122461/فراخوان-عمومی-احداث-و-اجرای-عملیات-2-طبقه-ساختمان'>فراخوان عمومی احداث و اجرای عملیات 2 طبقه ساختمان  / فراخوان عمومی, فراخوان عمومی احداث و اجرای عملیات 2 طبقه ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122476/استعلام-حفظ-و-نگهداری-ایستگاه-های-سنجش--'>استعلام حفظ و نگهداری ایستگاه های سنجش... / استعلام,حفظ و نگهداری ایستگاه های سنجش...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122497/استعلام-کنتور---'>استعلام کنتور  ... / استعلام , استعلام کنتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122515/مناقصه-MAG-CURRENT-AND-POTENTIAL-TRANSFORMER'>مناقصه MAG CURRENT AND POTENTIAL TRANSFORMER / مناقصه, مناقصه MAG CURRENT AND POTENTIAL TRANSFORMER</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122538/استعلام-استنت-دارویی-promus'>استعلام استنت دارویی promus / استعلام, استنت دارویی promus</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122559/استعلام-اجرای-ابنیه-فنی-روستای--'>استعلام  اجرای ابنیه فنی روستای ... / استعلام, اجرای ابنیه فنی روستای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122580/مناقصه-احداث-فندانسیون-و-نصب-سوله--نوبت-دوم'>مناقصه احداث فندانسیون و نصب سوله - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه احداث فندانسیون و نصب سوله - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122594/استعلام-ریبون-XID-به-همراه-فیلم'>استعلام ریبون XID به همراه فیلم  / استعلام, استعلام ریبون XID به همراه فیلم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122611/استعلام-طبق-لیست-پیوست'>استعلام طبق لیست پیوست / استعلام, طبق لیست پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122626/مناقصه-روکش-آسفالت-محور--'>مناقصه روکش آسفالت محور... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه روکش آسفالت محور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122642/مناقصه-قطعات-و-تجهیزات-ابزار-دقیق-وسایل-اندازه-گیری'>مناقصه قطعات و تجهیزات ابزار دقیق وسایل اندازه گیری / مناقصه , مناقصه قطعات و تجهیزات ابزار دقیق وسایل اندازه گیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122658/مناقصه-ups'>مناقصه ups / مناقصه , مناقصه ups</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122674/مناقصهA-B-B-CIRCUIT-BREADER'>مناقصهA.B.B CIRCUIT BREADER / مناقصه , مناقصهA.B.B CIRCUIT BREADER</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122690/استعلام-اجرای-ابنیه-فنی--'>استعلام اجرای ابنیه فنی... / استعلام,استعلام اجرای ابنیه فنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122706/مناقصه-​P-F-CONVEL-UPS-CONTROL-SYSTEM'>مناقصه ​P/F CONVEL UPS CONTROL SYSTEM / مناقصه , مناقصه ​P/F CONVEL UPS CONTROL SYSTEM</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122721/استعلام-سایر-حمل-و-نقل-زمینی'>استعلام سایر حمل و نقل زمینی / استعلام , استعلام سایر حمل و نقل زمینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122738/استعلام-دکوراسیون'>استعلام دکوراسیون / استعلام, استعلام دکوراسیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122753/استعلام-جک-بولت-توربین--'>استعلام جک بولت توربین... / استعلام , استعلام جک بولت توربین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122766/استعلام-SAN-SWITCH'>استعلام SAN SWITCH / استعلام, استعلام SAN SWITCH</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122624/مناقصه-انجام-خدمات-تهیه-طبخ--توزیع-و-سرو-و-توزیع-دو-وعده-غذا-(ناهار-و-شام)'>مناقصه انجام خدمات تهیه، طبخ ، توزیع و سرو و توزیع دو وعده غذا (ناهار و شام)  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات تهیه، طبخ ، توزیع و سرو و توزیع دو وعده غذا (ناهار و شام) نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122640/مناقصه-عملیات-پیشگیری-و-مقابله-با-تخلفات-شهری-مناطق--'>مناقصه عملیات پیشگیری و مقابله با تخلفات شهری مناطق ... / مناقصه عملیات پیشگیری و مقابله با تخلفات شهری مناطق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122655/استعلام-عملیات-عمرانی--'>استعلام عملیات عمرانی ... / استعلام , استعلام عملیات عمرانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122671/استعلام-انواع-شیرها--'>استعلام انواع شیرها .. / استعلام انواع شیرها ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122687/استعلام-پمپ-شناور'>استعلام پمپ شناور  / استعلام , استعلام پمپ شناور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122703/استعلام-یک-دستگاه-اتوکلاو-75-لیتری'>استعلام یک دستگاه اتوکلاو 75 لیتری / استعلام,استعلام یک دستگاه اتوکلاو 75 لیتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122719/مناقصه-​HIGH-PRESSURE-FITTING-WORKING-PRESSURE10000PSI'>مناقصه ​HIGH PRESSURE FITTING WORKING PRESSURE10000PSI / مناقصه, مناقصه ​HIGH PRESSURE FITTING WORKING PRESSURE10000PSI</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122736/مناقصهVALVE-AND-FITTINGS'>مناقصهVALVE AND FITTINGS / مناقصه, مناقصهVALVE AND FITTINGS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122750/مناقصه-FASTENERS'>مناقصه FASTENERS / مناقصه, مناقصه FASTENERS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122764/مناقصه-SARASIN-SAFETY-RELIEF-VALVES'>مناقصه SARASIN SAFETY RELIEF VALVES  / مناقصه, مناقصه SARASIN SAFETY RELIEF VALVES </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122777/استعلام-احداث-کانال-آبرسانی--'>استعلام احداث کانال آبرسانی... / استعلام, استعلام احداث کانال آبرسانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122790/استعلام-ماشین-لباسشویی--'>استعلام ماشین لباسشویی ... / استعلام, استعلام ماشین لباسشویی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122805/استعلام-تامین-برق-40-کیلووات'>استعلام  تامین برق 40 کیلووات  / استعلام, استعلام تامین برق 40 کیلووات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122819/استعلام-هارد--'>استعلام هارد ... / استعلام , استعلام هارد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122833/استعلام-بذرها-و-سم-ها--'>استعلام بذرها و سم ها ... / استعلام , استعلام بذرها و سم ها ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122847/استعلام-خرید-خدمت-امور-حقوقی-و-اداری-53-باب-مغازه'>استعلام خرید خدمت امور حقوقی و اداری 53 باب مغازه / استعلام، استعلام خرید خدمت امور حقوقی و اداری 53 باب مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122861/مناقصه-بیمه-نامه-های-مسوولیت'>مناقصه بیمه نامه های مسوولیت / مناقصه, مناقصه بیمه نامه های مسوولیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122873/استعلام-ترمیم-جاده-بین-مزارع-روستای---'>استعلام ترمیم جاده بین مزارع روستای  ... / استعلام , ترمیم جاده بین مزارع روستای  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122887/استعلام-عملیات-اجرایی-احداث-مخزن-200-متر-مکعبی--'>استعلام  عملیات اجرایی احداث مخزن 200 متر مکعبی.... / استعلام استعلام  عملیات اجرایی احداث مخزن 200 متر مکعبی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122901/استعلام-اجرای-قسمتی-از-معابر-طرح-هادی--'>استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی... / استعلام,اجرای قسمتی از معابر طرح هادی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122914/استعلام-میز-شش-نفره--'>استعلام میز شش نفره ... / استعلام, استعلام میز شش نفره ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122928/استعلام-صفحه-سرامیک-بر-(مینی)--'>استعلام صفحه سرامیک بر (مینی)... / استعلام, استعلام صفحه سرامیک بر (مینی)...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122943/استعلام-تهیه-نصب-و-راه-اندازی-تجهیزات-شبکه'>استعلام تهیه نصب و راه اندازی تجهیزات شبکه  / استعلام, استعلام تهیه نصب و راه اندازی تجهیزات شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122956/استعلام-DSG--16000-اشتراک-یکساله'>استعلام DSG - 16000 اشتراک یکساله  / استعلام,استعلام DSG - 16000 اشتراک یکساله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122968/استعلام-احداث-خطوط-محوری-تامین-برق-چاه-های-کشاورزی--'>استعلام احداث خطوط محوری تامین برق چاه های کشاورزی... / استعلام, استعلام احداث خطوط محوری تامین برق چاه های کشاورزی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122980/مناقصه-تکمیل-سالن-ورزشی'>مناقصه تکمیل سالن ورزشی / آگهی مناقصه, مناقصه تکمیل سالن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122994/فراخوان-تجهیز-و-راه-انداز-ی-چاه-آب-روستای--'>فراخوان تجهیز و راه انداز ی چاه آب روستای... / مناقصه, فراخوان تجهیز و راه انداز ی چاه آب روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1123007/استعلام-نگهداری-تاسیسات-برقی-ساختمان'>استعلام نگهداری تاسیسات برقی ساختمان / استعلام, استعلام نگهداری تاسیسات برقی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1123021/استعلام-احیاء-و-مرمت-قنات'>استعلام احیاء و مرمت قنات  / استعلام, استعلام احیاء و مرمت قنات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1123035/مناقصه-بیمه-تکمیل-درمان-پرسنل'>مناقصه بیمه تکمیل درمان پرسنل  / مناقصه, مناقصه بیمه تکمیل درمان پرسنل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1123049/استعلام-ساخت-مخزن-بتنی'>استعلام ساخت مخزن بتنی  / استعلام, استعلام ساخت مخزن بتنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1123062/مناقصه-احداث-دیوار-حائل-بتنی'>مناقصه احداث دیوار حائل بتنی / مناقصه عمومی , مناقصه احداث دیوار حائل بتنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1123075/استعلام-تعویض-و-نصب-کف-پوش-سالن-ورزشی'>استعلام تعویض و نصب کف پوش سالن ورزشی / استعلام, استعلام  تعویض و نصب کف پوش سالن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1123087/استعلام-لوله-GRP-250-با-فشار-10-اتمسفر-و-سفتی-5000-پاسکال'>استعلام لوله GRP 250 با فشار 10 اتمسفر و سفتی 5000 پاسکال  / استعلام, استعلام لوله GRP 250 با فشار 10 اتمسفر و سفتی 5000 پاسکال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1123099/استعلام-پمپ-مستغرق-فاضلابی--'>استعلام پمپ مستغرق فاضلابی... / استعلام,پمپ مستغرق فاضلابی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1123111/استعلام-انجام-تعمیرات-اماکن-ورزشی-در-سطح'>استعلام انجام تعمیرات اماکن ورزشی در سطح  / استعلام, استعلام انجام تعمیرات اماکن ورزشی در سطح </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1123124/استعلام-تهیه-پمپ-گازوئیل-برای-کامیون'>استعلام تهیه پمپ گازوئیل برای کامیون / استعلام , استعلام تهیه پمپ گازوئیل برای کامیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121685/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-104-85متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 104.85متر / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 104.85متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121731/مزایده-فروش-مقدار-20-000-تن-ریمیت-آهن-اسفنجی'>مزایده فروش مقدار 20.000 تن ریمیت آهن اسفنجی / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش مقدار 20.000 تن ریمیت آهن اسفنجی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122711/مناقصه-دستمزد-و-مصالح-مورد-نیاز-جهت-عملیات-توسعه-و-رفع-افت-ولتاژ'>مناقصه دستمزد و مصالح مورد نیاز جهت عملیات توسعه و رفع افت ولتاژ / مناقصه , مناقصه دستمزد و مصالح مورد نیاز جهت عملیات توسعه و رفع افت ولتاژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122728/استعلام-لامپ-LED-نوع-POWER--'>استعلام لامپ LED نوع POWER... / استعلام, استعلام لامپ LED نوع POWER...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122743/مناقصه-تامین-اتصالات-مورد-نیاز'>مناقصه تامین اتصالات مورد نیاز  / مناقصه, مناقصه  تامین اتصالات مورد نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122758/فراخوان-پروژه-عملیات-گازرسانی-به-حفرات-خالی-شهر-مرحله-42'>فراخوان پروژه عملیات گازرسانی به حفرات خالی شهر مرحله 42 / مناقصه, فراخوان پروژه عملیات گازرسانی به حفرات خالی شهر مرحله 42</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122771/استعلام-power-transformer--'>استعلام power transformer ... / استعلام, استعلام power transformer ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122783/استعلام--پشتیبانی-سازمان-الکترونیک-برید'>استعلام   پشتیبانی سازمان الکترونیک برید  / استعلام, استعلام   پشتیبانی سازمان الکترونیک برید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122798/استعلام-خرید-مجموعه-بوستر-پمپ-دور-متغیر-آبرسانی--'>استعلام خرید مجموعه بوستر پمپ دور متغیر آبرسانی... / استعلام,استعلام خرید مجموعه بوستر پمپ دور متغیر آبرسانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122812/استعلام-تکمیل-ساختمان-پشت-صحنه-(گریم-)-مجتمع-فرهنگی-زرندیه'>استعلام تکمیل ساختمان پشت صحنه (گریم ) مجتمع فرهنگی زرندیه  / استعلام, استعلام  تکمیل ساختمان پشت صحنه (گریم ) مجتمع فرهنگی زرندیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122826/استعلام-تابلو-با-آرم-ساخت-ایران'>استعلام تابلو با آرم ساخت ایران / استعلام, استعلام تابلو با آرم ساخت ایران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122840/استعلام-تایر'>استعلام تایر / استعلام ,استعلام تایر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122855/استعلام-شیر-یکطرفه'>استعلام شیر یکطرفه / استعلام , استعلام شیر یکطرفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122867/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستا'>استعلام اجرای  طرح هادی روستا / استعلام , استعلام اجرای  طرح هادی روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122880/استعلام-مصالح-ساختمانی-مورد-نیاز-پست-قرنطینه-دامی--'>استعلام مصالح ساختمانی مورد نیاز پست قرنطینه دامی... / استعلام,استعلام مصالح ساختمانی مورد نیاز پست قرنطینه دامی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122893/استعلام-پارچه-ساتن'>استعلام پارچه ساتن / استعلام ,استعلام پارچه ساتن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122907/استعلام-پایه-چراغ-دکوراتیو-فولادی'>استعلام پایه چراغ دکوراتیو فولادی / استعلام, استعلام پایه چراغ دکوراتیو فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122921/مناقصه-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-شرکت'>مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز شرکت / مناقصه,مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز شرکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122934/استعلام-مواد-غذایی-و-نوشیدنی'>استعلام مواد غذایی و نوشیدنی  / استعلام , استعلام مواد غذایی و نوشیدنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122949/استعلام-لوح-چرمی-با-ارم'>استعلام لوح چرمی با ارم  / استعلام, استعلام لوح چرمی با ارم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122962/استعلام-اجرای-رمپ-ها--'>استعلام اجرای رمپ ها ... / استعلام, استعلام اجرای رمپ ها ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122974/استعلام-آبرسانی-تانکر-سیار--'>استعلام آبرسانی تانکر سیار... / استعلام , استعلام آبرسانی تانکر سیار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122986/استعلام-اجرای-محوطه--'>استعلام اجرای محوطه ... / استعلام, استعلام اجرای محوطه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1123001/استعلام-بیمه'>استعلام بیمه  / استعلام , استعلام بیمه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1123014/استعلام-کلیه-اقلام-سخت-افزاری-کامپیوتری'>استعلام کلیه اقلام سخت افزاری کامپیوتری / استعلام کلیه اقلام سخت افزاری کامپیوتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1123028/استعلام-اجرای-عملیات-ساختمانی--'>استعلام اجرای عملیات ساختمانی... / استعلام,اجرای عملیات ساختمانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1123042/استعلام-بازسازی-پل-های-آسیب-دیده--'>استعلام بازسازی پل های آسیب دیده ... / استعلام , استعلام بازسازی پل های آسیب دیده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1123055/استعلام--تجهیزات-و-ملزومات-شبکه-کامپیوتری'>استعلام   تجهیزات و ملزومات شبکه کامپیوتری  / استعلام,استعلام   تجهیزات و ملزومات شبکه کامپیوتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1123068/استعلام-حفاظت-و-مراقبت-از-بناها-و-تاسیسات--'>استعلام حفاظت و مراقبت از بناها و تاسیسات... / استعلام, استعلام حفاظت و مراقبت از بناها و تاسیسات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1123081/استعلام-بیمه--'>استعلام بیمه ... / استعلام, استعلام بیمه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1123093/مناقصه-تجهیز-و-نوسازی-مدرن'>مناقصه تجهیز و نوسازی مدرن / مناقصه عمومی , مناقصه تجهیز و نوسازی مدرن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1123105/استعلام-اجاره-استخر'>استعلام اجاره استخر  / استعلام, استعلام اجاره استخر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1123117/مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات-آب-آشامیدنی--'>مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات آب آشامیدنی ... / مناقصه عمومی, مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات آب آشامیدنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121760/مزایده-بهره-برداری-سالن-مراسم-تشریفات-چاپ-دوم-نوبت-اول'>مزایده بهره برداری سالن مراسم تشریفات- چاپ دوم نوبت اول  / آگهی مزایده ، مزایده بهره برداری سالن مراسم تشریفات - چاپ دوم نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121787/مزایده-فروش-203-قلم-کالای-مازاد-شامل-لوله-و-مخازن-و--نوبت-دوم'>مزایده فروش 203 قلم کالای مازاد شامل لوله و مخازن و ...نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده فروش 203 قلم کالای مازاد شامل لوله و مخازن و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121819/آگهی-مزایده-اجاره-و-فروش-تعدادی-املاک-سازمان'>آگهی مزایده اجاره و فروش تعدادی املاک سازمان / آگهی مزایده , آگهی مزایده اجاره و فروش تعدادی املاک سازمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121852/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-مسکونی-تجاری-اداری-و-اراضی-97-2-15'>مزایده فروش تعدادی از املاک مسکونی تجاری اداری و اراضی 97.2.15 / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک مسکونی تجاری اداری و اراضی 97.2.15</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121886/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-هیوندای-سوناتا-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه خودروی هیوندای سوناتا نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودروی هیوندای سوناتا نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121935/مزایده-فروش-طلاجات'>مزایده فروش طلاجات  / مزایده , مزایده فروش طلاجات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121970/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-700-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 700 متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 700 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122009/مزایده-دو-قطعه-زمین-مساحت-1000-و-2000متر'>مزایده دو قطعه زمین مساحت 1000 و 2000متر / مزایده,مزایده دو قطعه زمین مساحت 1000 و 2000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122047/مزایده-یک-دستگاه-بچینگ-بتن-و-یک-دستگاه-بویلر-(دیگ-بخار)'>مزایده یک دستگاه بچینگ بتن و یک دستگاه بویلر (دیگ بخار)  / مزایده عمومی, مزایده یک دستگاه بچینگ بتن و یک دستگاه بویلر (دیگ بخار) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122079/آگهی-مزایده-مال-فروش-دستگاه-صنعتی-تست-هود-آشپزخانه-و--'>آگهی مزایده مال فروش دستگاه صنعتی تست هود آشپزخانه و... / آگهی مزایده , آگهی مزایده مال فروش دستگاه صنعتی تست هود آشپزخانه و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122104/مزایده-ملک-مساحت-480-متر'>مزایده ملک مساحت 480 متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت 480 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122141/مزایده-پانج-ساخت-ایران-کمپرسور-اره-اتشی--دستگاه-برش-ریلی-و--'>مزایده  پانج ساخت ایران- کمپرسور  اره اتشی - دستگاه برش ریلی و ... / مزایده,مزایده  پانج ساخت ایران- کمپرسور  اره اتشی - دستگاه برش ریلی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122169/مزایده-اجاره-کارخانه-آسفالت'>مزایده اجاره کارخانه آسفالت / مزایده , مزایده اجاره کارخانه آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122217/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-دو-ثبتی-شاهرود'>مزایده پلاک ثبتی بخش دو ثبتی شاهرود / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش دو ثبتی شاهرود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122242/مزایده-یخچال-سیار--تن-ماهی-کنسرو-نشده'>مزایده یخچال سیار ، تن ماهی کنسرو نشده / آگهی مزایده, مزایده یخچال سیار ، تن ماهی کنسرو نشده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122268/تجدید-مزایده-واگذاری-یک-باب-کیوسک-تجاری--نوبت-دوم'>تجدید مزایده واگذاری یک باب کیوسک تجاری - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, تجدید مزایده واگذاری یک باب کیوسک تجاری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122293/مزایده-ششدانگ-ملک-مساحت-83405متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ ملک مساحت 83405متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مساحت 83405متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122322/مزایده-تعداد-پنجاه-عدد-شمش-فولادی'> مزایده تعداد پنجاه عدد شمش فولادی  / اگهی مزایده ,  مزایده تعداد پنجاه عدد شمش فولادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122353/مزایده-فروش-مقداری-سنگ-و-ورق-آلومینیوم'>مزایده فروش مقداری سنگ و ورق آلومینیوم  / مزایده , مزایده فروش مقداری سنگ و ورق آلومینیوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122380/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-با-قدمت-بیست-سال'>مزایده ششدانگ یکباب خانه با قدمت بیست سال / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه با قدمت بیست سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122415/مزایده-5-9-جفت-نسق-زارعانه-معادل-200-من-اراضی-آبی'>مزایده 5.9 جفت نسق زارعانه معادل 200 من اراضی آبی / مزایده,مزایده 5.9 جفت نسق زارعانه معادل 200 من اراضی آبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122451/مزایده-یکباب-سوله-و-دستگاه-ها'>مزایده یکباب سوله و دستگاه ها  / مزایده,مزایده یکباب سوله و دستگاه ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122490/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-تجاری-مسکونی-زراعی-97-2-15'>مزایده فروش تعدادی از املاک تجاری مسکونی زراعی 97.2.15 / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک تجاری مسکونی زراعی 97.2.15</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122522/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودروی-کامیون'>مزایده فروش یک دستگاه خودروی کامیون / آگهی مزایده, مزایده فروش یک دستگاه خودروی کامیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122549/مزایده-فروش-دستگاه-برش-ورق'>مزایده فروش دستگاه برش ورق   / مزایده اموال منقول , مزایده فروش دستگاه برش ورق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122575/مزایده-اجاره-انبار-و-محوطه'>مزایده اجاره انبار و محوطه / آگهی مزایده , مزایده اجاره انبار و محوطه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122627/مزایده-فروش-سه-فقره-از-املاک-مازاد-نقد-اقساط'>مزایده فروش سه فقره از املاک مازاد نقد اقساط  / مزایده,مزایده فروش سه فقره از املاک مازاد نقد اقساط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122678/مزایده-فروش-تقریبی-1000-تن-پسماند-خشک'>مزایده فروش تقریبی 1000 تن پسماند خشک / مزایده , مزایده فروش تقریبی 1000 تن پسماند خشک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122725/مزایده-واگذاری-اجاره-حدود-70-متر-مربع-از-محوطه-خالی-پارک'>مزایده واگذاری اجاره  حدود 70 متر مربع از محوطه خالی پارک  / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری اجاره  حدود 70 متر مربع از محوطه خالی پارک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122804/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-اولی-شمالی-142-94متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اولی شمالی 142.94متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اولی شمالی 142.94متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122900/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-164-67متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 164.67متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 164.67متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1123025/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-251متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 251متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 251متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121981/مزایده-دستگاه-برش-ام-دی-اف'>مزایده دستگاه برش ام دی اف  / مزایده,مزایده دستگاه برش ام دی اف  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122024/مزایده-بهره-برداری-از-123-سازه-لمپست-نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از 123 سازه لمپست نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری از 123 سازه لمپست نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122054/مزایده-5-عدد-تابلو-تبلیغاتی-ـ-چاپ-دوم'>مزایده 5 عدد تابلو تبلیغاتی ـ چاپ دوم / مزایده , مزایده 5 عدد تابلو تبلیغاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122086/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت-نود-متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت نود متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت نود متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122111/مزایده-فروش-یک-دستگاه-اتوبوس----نوبت-اول-چاپ-دوم'>مزایده فروش یک دستگاه اتوبوس ... - نوبت اول چاپ دوم / آگهی مزایده, مزایده فروش یک دستگاه اتوبوس واحد شهری و املاک - نوبت اول چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122151/مزایده-ششدانگ-پلاک-346-فرعی-مساحت-920متر'>مزایده ششدانگ پلاک 346 فرعی مساحت 920متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 346 فرعی مساحت 920متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122192/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-مینی-بوس-مدل-2008--مرحله-دوم'>مزایده یک دستگاه خودروی مینی بوس مدل 2008 - مرحله دوم  / آگهی فروش و مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی مینی بوس مدل 2008 - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122227/مزایده-فروش-دو-خط-کامل-دستگاه-نیمه-فرمینک'>مزایده فروش دو خط کامل دستگاه نیمه فرمینک / مزایده,مزایده فروش دو خط کامل دستگاه نیمه فرمینک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122247/مزایده-ملک-اعیان-مسکونی-105-متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک اعیان مسکونی 105 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک اعیان مسکونی 105 متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122276/مزایده-ششدانگ-یک-واحد-مرغداری-و-زمین--تاسیسات-و-تجهیزات'>مزایده ششدانگ یک واحد مرغداری و زمین ، تاسیسات و تجهیزات / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد مرغداری و زمین ، تاسیسات و تجهیزات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122299/مزایده-ملک-عبارت-است-یک-حلقه-چاه-با-الکتروموتور-نوبت-دوم'>مزایده ملک عبارت است یک حلقه چاه با الکتروموتور  نوبت دوم  / مزایده , مزایده ملک عبارت است یک حلقه چاه با الکتروموتور  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122334/مزایده-یک-دانگ-مشاع-از-ساختمان-362-97متر'>مزایده یک دانگ مشاع از ساختمان 362.97متر / مزایده,مزایده یک دانگ مشاع از ساختمان 362.97متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122366/مزایده-نگهداری-و-مدیریت-فروش-گاز-CNG-جایگاه-و---نوبت-دوم'>مزایده نگهداری و مدیریت فروش گاز CNG جایگاه و... - نوبت دوم  / مزایده, مزایده نگهداری و مدیریت فروش گاز CNG جایگاه و... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122394/مزایده-سه-دانگ-از-منزل-مسکونی-نوبت-اول'>مزایده سه دانگ از منزل مسکونی نوبت اول / مزایده,مزایده سه دانگ از منزل مسکونی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122429/مزایده-ششدانگ-پلاک-2006-فرعی-از-4-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک 2006 فرعی از 4 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 2006 فرعی از 4 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122468/مزایده-4-قطعه-زمین-به-شماره-های-97-فرعی'>مزایده 4 قطعه زمین به شماره های 97 فرعی / مزایده,مزایده 4 قطعه زمین به شماره های 97 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122500/تجدید-مزایده-اجاره-ماهیانه-کارگاه-ذهتابی--دباغی-نگهداری-چرم-نوبت-دوم'>تجدید مزایده اجاره ماهیانه  کارگاه ذهتابی ، دباغی  نگهداری چرم- نوبت دوم  / تجدید مزایده ، مزایده اجاره ماهیانه  کارگاه ذهتابی ، دباغی  نگهداری چرم - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122532/مزایده-پلاکهای-ثبتی-4-و-سه-فرعی-نوبت-دوم'>مزایده پلاکهای ثبتی 4 و سه فرعی نوبت دوم  / مزایده,مزایده پلاکهای ثبتی 4 و سه فرعی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122556/مزایده-واگذاری-جهت-بهره-برداری-از-سالن-چند-منظوره--'>مزایده واگذاری جهت بهره برداری از سالن چند منظوره... / آگهی مزایده عمومی، مزایده واگذاری جهت بهره برداری از سالن چند منظوره...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122595/حراج-حضوری-وسایط-نقلیه'>حراج حضوری وسایط نقلیه / حراج حضوری, حراج حضوری وسایط نقلیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122643/مزایده-4-دانگ-مشاع-از-باغ-منزل-مساحت-1028متر'>مزایده 4 دانگ مشاع از باغ منزل مساحت 1028متر / مزایده,مزایده 4 دانگ مشاع از باغ منزل مساحت 1028متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122693/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-صد-و-هفتاد-متر'>مزایده منزل مسکونی عرصه صد و هفتاد متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه صد و هفتاد متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122739/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-84-36متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 84.36متر / مزایده, مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 84.36متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122831/مزایده-یکباب-مغازه-فاقد-پلاک-ثبتی-و-سه-دانگ-آپارتمان'>مزایده یکباب مغازه فاقد پلاک ثبتی و سه دانگ آپارتمان / مزایده,مزایده یکباب مغازه فاقد پلاک ثبتی و سه دانگ آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122937/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-406-متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 406 متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 406 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1123061/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-209-75متر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 209.75متر نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 209.75متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122779/استعلام-کفش-ایمنی-نمره--'>استعلام کفش ایمنی نمره ... / استعلام , استعلام کفش ایمنی نمره ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122792/استعلام-مرمت-خانه--'>استعلام مرمت خانه ... / استعلام, استعلام مرمت خانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122807/استعلام-احداث-و-شن-ریزی-جاده--'>استعلام احداث و شن ریزی جاده... / استعلام, استعلام احداث و شن ریزی جاده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122821/استعلام-احداث-خطوط-محوری-تامین-برق-چاه-های-کشاورزی--'>استعلام احداث خطوط محوری تامین برق چاه های کشاورزی... / استعلام, استعلام احداث خطوط محوری تامین برق چاه های کشاورزی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122836/استعلام-کارتن-بزرگ-درب-دار-5-لایه'>استعلام  کارتن بزرگ درب دار 5 لایه / استعلام, استعلام  کارتن بزرگ درب دار 5 لایه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122850/استعلام-برنامه-گلگشت-خانوادگی-یکروزه-گلابگیری--'>استعلام برنامه گلگشت خانوادگی یکروزه گلابگیری... / استعلام,استعلام برنامه گلگشت خانوادگی یکروزه گلابگیری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122863/استعلام-حمل-پست--'>استعلام حمل پست ... / استعلام, استعلام حمل پست ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122875/استعلام-دستگاه-وارمر-خون--'>استعلام دستگاه وارمر خون ... / استعلام , استعلام دستگاه وارمر خون ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122889/استعلام-اجرای-طرح-هادی'>استعلام اجرای طرح هادی  / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122903/استعلام-کارتریج-چاپگر---'>استعلام کارتریج چاپگر .... / استعلام , استعلام کارتریج  چاپگر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122916/استعلام-حفاظت-و-مرمت-موذنه-مناره-و-درهای-چوبی'>استعلام حفاظت و مرمت موذنه مناره و درهای چوبی / استعلام , استعلام حفاظت و مرمت موذنه مناره و درهای چوبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122930/استعلام-اکسس-پوینت'>استعلام اکسس پوینت  / استعلام ,استعلام اکسس پوینت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122945/استعلام-خانه-امن-جهت-زنان-تحت-خشونت-خانگی'>استعلام خانه امن جهت زنان تحت خشونت خانگی / استعلام, استعلام خانه امن جهت زنان تحت خشونت خانگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122958/استعلام-اجرای-طرح-هادی-(آسفالت-ریزی)'>استعلام اجرای طرح هادی (آسفالت ریزی) / استعلام , استعلام اجرای طرح هادی (آسفالت ریزی)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122970/استعلام-تابلو-سافت-استارت--'>استعلام تابلو سافت استارت... / استعلام,استعلام تابلو سافت استارت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122982/مناقصه-تهیه-گاردریل-و-متعلقات'>مناقصه تهیه گاردریل و متعلقات     / مناقصه تهیه گاردریل و متعلقات    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122996/استعلام-گیرنده-CPS-GNSS-نقشه-برداری--'>استعلام گیرنده CPS-GNSS نقشه برداری ... / استعلام , استعلام گیرنده CPS-GNSS نقشه برداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1123009/استعلام-عملیات-اجرایی-لوله-گذاری'>استعلام عملیات اجرایی لوله گذاری / استعلام, استعلام  عملیات اجرایی لوله گذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1123023/استعلام-تابلوسافت-استارت--'>استعلام تابلوسافت استارت ... / استعلام, استعلام تابلوسافت استارت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1123037/استعلام-DVD-خام-بدون-قاب--قوطی'>استعلام DVD خام بدون قاب ، قوطی / استعلام , استعلام DVD خام بدون قاب ، قوطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1123051/استعلام-عملیات-اجرایی-لوله-گذاری-بطول-500-متر'>استعلام عملیات اجرایی لوله گذاری بطول 500 متر /  استعلام , استعلام عملیات اجرایی لوله گذاری بطول 500 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1123064/استعلام-حفر-یک-حلقه-چاه--'>استعلام حفر یک حلقه چاه... / استعلام , استعلام حفر یک حلقه چاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1123077/استعلام-عملیات-اجرایی-لوله-گذاری'>استعلام عملیات اجرایی لوله گذاری / استعلام, استعلام عملیات اجرایی لوله گذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1123089/استعلام-برج-نوری-25-متری'>استعلام برج نوری 25 متری / استعلام, استعلام برج نوری 25 متری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1123101/تجدید-استعلام-بهای-توسعه-و-بهره-برداری-اصولی-از-جنگلها--'> تجدید استعلام بهای توسعه و بهره برداری اصولی از جنگلها... / استعلام ,  تجدید استعلام بهای توسعه و بهره برداری اصولی از جنگلها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1123113/استعلام-ارائه-خدمات-تخصصی-مددکاری-و-روانشناسی'>استعلام ارائه خدمات تخصصی مددکاری و روانشناسی  / استعلام , استعلام ارائه خدمات تخصصی مددکاری و روانشناسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1123126/مناقصه-آبرسانی-به-منطقه-گردشگری--'>مناقصه آبرسانی به منطقه گردشگری ... / مناقصه, مناقصه آبرسانی به منطقه گردشگری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121689/مزایده-یک-دستگاه-پرس-ملامینی-هیدرولیک'>مزایده یک دستگاه پرس ملامینی هیدرولیک / مزایده,مزایده یک دستگاه پرس ملامینی هیدرولیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121745/مزایده-فروش-30-عدد-میز-ال-ای-دی-گلاس-و--'>مزایده فروش 30 عدد میز ال ای دی گلاس و.... / مزایده , مزایده فروش 30 عدد میز ال ای دی گلاس و....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121777/مزایده-فروش-تجهیزات-بچینگ-و-سیلوی-ذخیره-سیمان'>مزایده فروش تجهیزات بچینگ و سیلوی ذخیره سیمان  / آگهی مزایده , مزایده فروش تجهیزات بچینگ و سیلوی ذخیره سیمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121807/مزایده-اجاره-آشپزخانه-و-رستوران-هتل--'>مزایده اجاره آشپزخانه و رستوران هتل .. / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره آشپزخانه و رستوران هتل ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121836/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-ام-وی-ام'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری ام وی ام  / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو سواری ام وی ام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121875/مزایده-فروش-دو-دربند-مغازه-جمعا-41-متر-تجدید'>مزایده فروش دو دربند مغازه جمعا 41 متر تجدید  / مزایده,مزایده فروش دو دربند مغازه جمعا 41 متر تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121920/مزایده-زمین-مسکونی-تجاری-و-زراعی'>مزایده زمین مسکونی تجاری و زراعی / مزایده,مزایده زمین مسکونی تجاری و زراعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121960/مزایده-یک-باب-کترینگ-(-آشپزخانه-)-صنعتی'>مزایده یک باب کترینگ ( آشپزخانه ) صنعتی  / اگهی مزایده عمومی , مزایده یک باب کترینگ ( آشپزخانه ) صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121993/مزایده-پژو-تیپ-405-جی-ال-ایکس-آی-مدل-88'>مزایده پژو تیپ 405 جی ال ایکس آی مدل 88 / آگهی مزایده, مزایده پژو تیپ 405 جی ال ایکس آی مدل 88</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122037/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-164-75متر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 164.75متر نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 164.75متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122065/مزایده-ماشین-تراش-سی-ان-سی-و--'>مزایده ماشین تراش سی ان سی و... / مزایده ,مزایده ماشین تراش سی ان سی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122096/مزایده-واگذاری-املاک-واقع-در---'>مزایده واگذاری املاک واقع در..... / مزایده , دمزایده واگذاری املاک واقع در.....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121774/مزایده-انواع-کولرهای-گازی-پنجره-ای-و--'>مزایده انواع کولرهای گازی پنجره ای و ...  / آگهی مزایده عمومی,مزایده انواع کولرهای گازی پنجره ای و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121802/مزایده-آپارتمان-مسکونی-با-موقعیت-اداری-113-98متر'>مزایده آپارتمان مسکونی با موقعیت اداری 113.98متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی با موقعیت اداری 113.98متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121829/مزایده-فروش-اتومبیل-پژو-و--'> مزایده فروش اتومبیل پژو و ...  / اگهی مزایده, مزایده فروش اتومبیل پژو و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121870/مزایده-پلاک-ثبتی-41-فرعی-بخش-ده-مشهد-تجدید'>مزایده پلاک ثبتی 41 فرعی بخش ده مشهد تجدید / مزایده,مزایده پلاک ثبacتی 41 فرعی بخش ده مشهد تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121913/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-عرصه-و-اعیان-یکباب-خانه-مساحت-سیصد-متر'>مزایده سه دانگ مشاع از عرصه و اعیان یکباب خانه مساحت سیصد متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از عرصه و اعیان یکباب خانه مساحت سیصد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121953/مزایده-سرمایه-گذاری-و-بهره-برداری-خودروهای-برقی'>مزایده سرمایه گذاری و بهره برداری خودروهای برقی / مزایده سرمایه گذاری و بهره برداری خودروهای برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121989/مزایده-ششدانگ-پلاک-23-فرعی-مساحت-3370متر'>مزایده ششدانگ پلاک 23 فرعی مساحت 3370متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 23 فرعی مساحت 3370متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122030/مزایده-واگذاری-اجاره-املاک-تجاری--'>مزایده واگذاری اجاره املاک تجاری ... / اصلاحیه مزایده,مزایده واگذاری اجاره املاک تجاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122062/مزایده-فروش-ضایعات-سیم-مس-برگشتی-از-شبکه-برق'>مزایده فروش ضایعات سیم مس برگشتی از شبکه برق / مزایده عمومی , مزایده فروش ضایعات سیم مس برگشتی از شبکه برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122093/مزایده-فروش-تعداد-سه-دستگاه-واحد-تجاری'>مزایده فروش تعداد سه دستگاه واحد تجاری / مزایده,مزایده فروش تعداد سه دستگاه واحد تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122114/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-عرصه-نود-متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه نود متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه نود متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122157/مزایده-فروش-11-21-متر-عرصه-کاربری-مسکونی'>مزایده فروش 11.21 متر عرصه کاربری مسکونی  / مزایده,مزایده فروش 11.21 متر عرصه کاربری مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122200/مزایده-ششدانگ-زمین-با-بنای-احداثی-بخش-پانزده'>مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی بخش پانزده / مزایده,مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی بخش پانزده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122230/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-عرصه-و-اعیان-مساحت-256متر'>مزایده دو دانگ مشاع از عرصه و اعیان مساحت 256متر  / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از عرصه و اعیان مساحت 256متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122252/مزایده-سواری-پژو-405'>مزایده سواری پژو 405  / مزایده, مزایده سواری پژو 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122281/مزایده-فروش-وانت-نیسان-پیشرو'>مزایده فروش وانت نیسان پیشرو  / آگهی مزایده, مزایده فروش وانت نیسان پیشرو (مرحله دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122303/مزایده-ملک-منزل-روستایی-بخش-8-ارومیه-نوبت-اول'>مزایده ملک منزل روستایی بخش 8 ارومیه نوبت اول / مزایده,مزایده ملک منزل روستایی بخش 8 ارومیه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122338/مزایده-خانه-دو-طبقه-عرصه-170-متر-نوبت-دوم'>مزایده خانه دو طبقه عرصه 170 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده خانه دو طبقه عرصه 170 متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122368/مزایده-فروش-اجناس-اسقاط-و-مازاد--نوبت-دوم'>مزایده فروش اجناس اسقاط و مازاد - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی,مزایده فروش اجناس اسقاط و مازاد - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122398/مزایده-فروش-اقلام-ضایعاتی-غیر-تولیدی-مرحله-دوم'>مزایده فروش اقلام ضایعاتی غیر تولیدی مرحله دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش اقلام ضایعاتی غیر تولیدی مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122433/مزایده-پلاک-ثبتی-51-فرعی-بخش-نه-مشهد'>مزایده پلاک ثبتی 51 فرعی بخش نه مشهد / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 51 فرعی بخش نه مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122477/مزایده-4-قطعه-زمین-مساحت-194-63متر'> مزایده 4 قطعه زمین مساحت 194.63متر  / مزایده, مزایده 4 قطعه زمین مساحت 194.63متر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122508/مزایده-اموال-لب-تاب--کولر-گازی--مانیتور--تلویزیون-و--'>مزایده اموال لب تاب ، کولر گازی ، مانیتور ، تلویزیون و ...  / مزایده مزایده اموال لب تاب ، کولر گازی ، مانیتور ، تلویزیون و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122536/مزایده-فروش-کالای-شبکه-و-عمومی-اسقاطی'>مزایده فروش کالای شبکه و عمومی اسقاطی  / مزایده, مزایده فروش کالای شبکه و عمومی اسقاطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122562/مزایده-زمین-مساحت-162-متر-نوبت-اول'>مزایده زمین مساحت 162 متر نوبت اول / مزایده,مزایده زمین مساحت 162 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122604/مزایده-ششدانگ-زمین-بایر-مساحت-408-11متر'>مزایده ششدانگ زمین بایر مساحت 408.11متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بایر مساحت 408.11متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122652/مزایده-آپارتمان-مساحت-107-متر-نوبت-دوم'>مزایده آپارتمان مساحت 107 متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 107 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122702/مزایده-منزل-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده منزل مسکونی نوبت دوم / مزایده,مزایده منزل مسکونی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122752/مزایده-فروش-4-پلاک-با-کاربری-مسکونی'>مزایده فروش 4 پلاک با کاربری مسکونی  / مزایده,مزایده فروش 4 پلاک با کاربری مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122842/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-352متر-قدمت-37-سال'>مزایده منزل مسکونی مساحت 352متر قدمت 37 سال / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 352متر قدمت 37 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122942/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-15-فارس'>مزایده پلاک ثبتی بخش 15 فارس / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش 15 فارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1123123/مزایده-واگذاری-تعدادی-از-املاک-مسکونی-'>مزایده واگذاری تعدادی از املاک مسکونی.. / مزایده,مزایده واگذاری تعدادی از املاک مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122124/مزایده-واحدهای-مسکونی-نوبت-اول'>مزایده واحدهای مسکونی نوبت اول / مزایده,مزایده واحدهای مسکونی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122161/مزایده-اجاره-31-فضا--نوبت-اول-چاپ-دوم'>مزایده اجاره 31 فضا - نوبت اول چاپ دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره 31 فضا - نوبت اول چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122203/مزایده-فروش-امتیاز-تاکسی-تلفنی'>مزایده فروش امتیاز تاکسی تلفنی / آگهی مزایده , مزایده فروش امتیاز تاکسی تلفنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122233/مزایده-ملک-بخش-شش-تبریز-نوبت-دوم'>مزایده ملک بخش شش تبریز نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک بخش شش تبریز نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122257/مزایده-وانت-دو-کابین'>مزایده وانت دو کابین  / اگهی مزایده , مزایده وانت دو کابین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122285/مزایده-واگذاری-غرف-در-سطح-شهر'>مزایده واگذاری غرف در سطح شهر / مزایده, مزایده واگذاری غرف در سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122307/مزایده-ملک-مساحت-1649-05متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 1649.05متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت 1649.05متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122344/مزایده-فروش-واحدهای-سازمانی'>مزایده فروش واحدهای سازمانی / مزایده,مزایده فروش واحدهای سازمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122370/مزایده-خودروی-پراید-بنزین-رنگ-مدل-1387'>مزایده خودروی پراید بنزین رنگ مدل 1387 / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده خودروی پراید بنزین رنگ مدل 1387</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122401/مزایده-واگذاری-یک-قطعه-زمین-با-کاربری-خدماتی--فروشگاهی'>مزایده واگذاری یک قطعه زمین با کاربری خدماتی / فروشگاهی / آگهی فراخوان, مزایده واگذاری یک قطعه زمین با کاربری خدماتی / فروشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122441/مزایده-حق-بهره-برداری-و-انتفاع-قطعه-311-شهرک-صنعتی-700متر'>مزایده حق بهره برداری و انتفاع قطعه 311 شهرک صنعتی 700متر  / مزایده,مزایده حق بهره برداری و انتفاع قطعه 311 شهرک صنعتی 700متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122480/مزایده-عمومی-ضایعات-فلزی-نوبت-دوم'>مزایده عمومی ضایعات فلزی نوبت دوم / مزایده عمومی , مزایده عمومی ضایعات فلزی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122511/مزایده-غرفه-های-شهرداری--نوبت-چهارم'>مزایده غرفه های شهرداری - نوبت چهارم  / آگهی مزایده , مزایده غرفه های شهرداری - نوبت چهارم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122542/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-101-70متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 101.70متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 101.70متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122566/مزایده-ملک-بخش-11-نجف-آباد'>مزایده ملک بخش 11 نجف آباد  / مزایده,مزایده ملک بخش 11 نجف آباد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122608/مزایده-فروش-املاک-شهر-صدرا'>مزایده فروش املاک شهر صدرا / مزایده,مزایده فروش املاک شهر صدرا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122660/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-112-متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 112 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 112 متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122708/مزایده-4-قطعه-زمین-مساحت-194-63متر-پلاک-نود-و-شش-فرعی'> مزایده 4 قطعه زمین مساحت 194.63متر پلاک نود و شش فرعی  / مزایده,  مزایده 4 قطعه زمین مساحت 194.63متر پلاک نود و شش فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122768/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-304-14متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 304.14متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 304.14متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122854/مزایده-فروش-4-قطعه-زمین'>مزایده فروش 4 قطعه زمین / مزایده,مزایده فروش 4 قطعه زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122991/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-14-ثبت-اصفهان'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 14 ثبت اصفهان / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 14 ثبت اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1123129/مزایده-ساختمان-مسکونی'>مزایده ساختمان مسکونی  / مزایده, مزایده ساختمان مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121678/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-128-10متر-قطعه-7-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 128.10متر قطعه 7 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 128.10متر قطعه 7 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121728/مزایده-یک-عدد-تابلو-تبلیغاتی-واقع-در-کیلومتر'>مزایده یک عدد تابلو تبلیغاتی واقع در کیلومتر  / مزایده , مزایده یک عدد تابلو تبلیغاتی واقع در کیلومتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121773/مزایده-فروش-املاک-کاربری-تجاری'>مزایده فروش املاک کاربری تجاری  / مزایده فروش املاک کاربری تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121796/مزایده-واگذاری-مدیریت-پنجشنبه-بازار--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری مدیریت پنجشنبه بازار - نوبت دوم  / مزایده ، مزایده واگذاری مدیریت پنجشنبه بازار - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121828/یکصد-و-یکمین-مزایده-بزرگ-املاک-97-2-15'>یکصد و یکمین مزایده بزرگ املاک 97.2.15 / یکصد و یکمین مزایده بزرگ املاک 97.2.15</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121868/مزایده-طبقه-همکف-واحد-4-شمال-غربی-سه-خوابه-88-2متر'>مزایده طبقه همکف واحد 4 شمال غربی سه خوابه 88.2متر / مزایده,مزایده طبقه همکف واحد 4 شمال غربی سه خوابه 88.2متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121903/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-پراید'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو پراید / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودرو پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121951/مزایده-پلاک-ثبتی-عرصه-171-20متر'>مزایده پلاک ثبتی عرصه 171.20متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی عرصه 171.20متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1121983/مزایده-فروش-روستای-حریم-آباد-و-سخدر-305-و-164-145متر'>مزایده فروش روستای حریم آباد و سخدر 305 و 164.145متر  / مزایده,مزایده فروش روستای حریم آباد و سخدر 305 و 164.145متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122029/مزایده-یک-قطعه-زمین-مسکونی-صد-و-بیست-متر'>مزایده یک قطعه زمین مسکونی صد و بیست متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی صد و بیست متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122057/مزایده-ششدانگ-عمارت-مساحت-صد-و-شصت-و-نه-متر-و-هفتاد-دسیمتر'>مزایده ششدانگ عمارت مساحت صد و شصت و نه متر و هفتاد دسیمتر / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت مساحت صد و شصت و نه متر و هفتاد دسیمتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122090/مزایده-راهبری-و-بهره-برداری-از-خطوط-پردازش-پسماند-S4-S5--'>مزایده راهبری و بهره برداری از خطوط پردازش پسماند  S4-S5 ... / مزایده, مزایده راهبری و بهره برداری از خطوط پردازش پسماند  S4-S5 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122112/مزایده-اره-آهن-بر-دریل-ثابت-ایستاده---مرحله-دوم'>مزایده اره آهن بر، دریل ثابت ایستاده... - مرحله دوم  / آگهی مزایده، مزایده اره آهن بر، دریل ثابت ایستاده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122152/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-90متر-بخش-ده'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 90متر بخش ده / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 90متر بخش ده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122196/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-تویوتا-کرونا---'>مزایده یک دستگاه خودرو تویوتا کرونا .... / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو تویوتا کرونا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122229/مزایده-یک-دستگاه-تیلر-میتسوبیشی--'>مزایده یک دستگاه تیلر میتسوبیشی... / مزایده, مزایده یک دستگاه تیلر میتسوبیشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122251/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-مدل-85'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو مدل 85  / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو پژو مدل 85 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122279/مزایده-تانکر--پمپ--'>مزایده تانکر - پمپ ... / مزایده, مزایده تانکر - پمپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122301/مزایده-یک-دستگاه-دربند-قوطی-4-سر--'>مزایده یک دستگاه دربند قوطی 4 سر ... / مزایده, مزایده یک دستگاه دربند قوطی 4 سر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122337/مزایده-اجاره-زمین-نوبت-دوم'>مزایده اجاره زمین نوبت دوم   / مزایده, مزایده اجاره زمین  نوبت دوم   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122367/مزایده-دستگاه-خودروی-سواری-پژو-206'>مزایده دستگاه خودروی سواری پژو 206 / اگهی مزایده , مزایده دستگاه خودروی سواری پژو 206</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122395/مزایده-استخر-سرپوشیده'>مزایده استخر سرپوشیده  / مزایده ، مزایده استخر سرپوشیده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122430/مزایده-فروش-انواع-سوله'>مزایده فروش انواع سوله  / مزایده , مزایده فروش انواع سوله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122472/مزایده-4-قطعه-زمین-کاربری-مسکونی-بخش-دو-خوی-شماره-98'>مزایده 4 قطعه زمین کاربری مسکونی بخش دو خوی شماره 98  / مزایده,مزایده 4 قطعه زمین کاربری مسکونی بخش دو خوی شماره 98 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122506/مزایده-اجاره-پارکینگ-عمومی--'>مزایده اجاره پارکینگ عمومی ... / مزایده,مزایده اجاره پارکینگ عمومی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122535/مزایده-یک-راس-اسب'>مزایده یک راس اسب / مزایده, مزایده یک راس اسب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122560/مزایده-تعداد-155-کارتن-کاشی'>مزایده تعداد 155 کارتن کاشی  / مزایده ,مزایده تعداد 155 کارتن کاشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122601/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-بخش-یک-قطعه-یک-مسجد-سلیمان'>مزایده ششدانگ آپارتمان بخش یک قطعه یک مسجد سلیمان / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان بخش یک قطعه یک مسجد سلیمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122649/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-1950-60متر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 1950.60متر نوبت اول  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 1950.60متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122697/مزایده-یک-واحد-منزل-مساحت-114-متر'>مزایده یک واحد منزل مساحت 114 متر  / مزایده,مزایده یک واحد منزل مساحت 114 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122746/مزایده-ملک-آپارتمان-مساحت-144-30متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک آپارتمان مساحت 144.30متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک آپارتمان مساحت 144.30متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122835/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-104-54متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 104.54متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 104.54متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1122938/آگهی-مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو'>آگهی مزایده یک دستگاه خودرو پژو / آگهی مزایده , آگهی مزایده یک دستگاه خودرو پژو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1123069/مزایده-ششدانگ-اعیانی-آپارتمان-بخش-14-اصفهان'>مزایده ششدانگ اعیانی آپارتمان بخش 14 اصفهان  / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی آپارتمان بخش 14 اصفهان </a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 24 تاريخ : دوشنبه 15 مرداد 1397 ساعت: 14:50