اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 97.2.09 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116201/مناقصه-پیاده-روسازی-... با عنوان : اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 97.2.09 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116201/مناقصه-پیاده-روسازی-خیابان--'>مناقصه پیاده روسازی خیابان... / آگهی مناقصه , مناقصه پیاده روسازی خیابان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116223/استعلام-جمع-آوری-آبهای-سطحی--'>استعلام جمع آوری آبهای سطحی ... / استعلام, استعلام جمع آوری آبهای سطحی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116243/استعلام-لباس-کار'>استعلام  لباس کار / استعلام,  لباس کار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116260/استعلام-میز-مدیریتی-با-صندلی-و--'>استعلام میز مدیریتی با صندلی و ... / استعلام, میز مدیریتی با صندلی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116277/استعلام-تهیه-و-نصب-قفسه-ریلی-بایگانی'>استعلام  تهیه و نصب قفسه ریلی بایگانی  / استعلام, تهیه و نصب قفسه ریلی بایگانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116292/استعلام-برق-رسانی-به-روستاهای--'>استعلام برق رسانی به روستاهای... / استعلام,استعلام برق رسانی به روستاهای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116307/استعلام-برقرسانی--'>استعلام برقرسانی ... / استعلام , استعلام برقرسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116321/استعلام-اتوبوس--'>استعلام اتوبوس ... / استعلام, استعلام اتوبوس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116335/استعلام-خرید-سرور--'>استعلام خرید سرور ... / استعلام, استعلام خرید سرور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116348/استعلام-تانکر--'>استعلام تانکر ... / استعلام, استعلام تانکر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116365/استعلام-تکمیل-و-ایمن-سازی-استخر-ذخیره-آب--'>استعلام تکمیل و ایمن سازی استخر ذخیره آب ... / استعلام , استعلام تکمیل و ایمن سازی استخر ذخیره آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116384/استعلام-عملیات-مرمت-و-بازسازی-بند-و-شبکه-آبیاری--'>استعلام عملیات مرمت و بازسازی بند و شبکه آبیاری... / استعلام,عملیات مرمت و بازسازی بند و شبکه آبیاری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116407/استعلام-تیرچه-و-بلوک--'>استعلام تیرچه و بلوک... / استعلام,تیرچه و بلوک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116427/استعلام-رادیاتور'>استعلام  رادیاتور  / استعلام,  رادیاتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116448/مناقصه-خرید-تجهیزات-تخته-وایت-برد-و-صندلی-دسته-دار-و--نوبت-دوم'>مناقصه خرید تجهیزات تخته وایت برد و صندلی دسته دار و...نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه  خرید تجهیزات تخته وایت برد و صندلی دسته دار و...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116464/مناقصه-بیمه-تکمیلی-پرسنل--تجدید'>مناقصه بیمه تکمیلی پرسنل  - تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه بیمه تکمیلی پرسنل  - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116487/استعلام-عملیات-آبخیزداری--'>استعلام عملیات آبخیزداری ... / استعلام , استعلام عملیات آبخیزداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116503/مناقصه-عمومی-اجرای-عملیات-زیرسازی-و-جدولگذاری-معابر'>مناقصه عمومی اجرای عملیات زیرسازی و جدولگذاری معابر / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عمومی اجرای عملیات زیرسازی و جدولگذاری معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116518/تجدید-مناقصه-اجرای-طرح-جدول-و-زیرسازی-و-آسفالت-معابر'>تجدید مناقصه اجرای طرح جدول و زیرسازی و آسفالت معابر  / مناقصه عمومی, مناقصه  اجرای طرح جدول و زیرسازی و آسفالت معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116540/استعلام-محوطه-سازی--'>استعلام محوطه سازی ... / استعلام , استعلام محوطه سازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116564/استعلام-توسعه-و-بهینه-سازی-شبکه--'>استعلام توسعه و بهینه سازی شبکه... / استعلام, استعلام توسعه و بهینه سازی شبکه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116582/استعلام-احداث-مغازه-در--'>استعلام احداث مغازه در ... / استعلام,استعلام احداث مغازه در ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116597/استعلام-برگزاری-دوره-بدو-خدمت-متصدیان-ترافیک--'>استعلام برگزاری دوره بدو خدمت متصدیان ترافیک ... / استعلام , استعلام برگزاری دوره بدو خدمت متصدیان ترافیک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116613/فراخوان-مناقصه-مربوط-به-احداث-جاده-و-محل-چاه-غرب--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه مربوط به احداث جاده و محل چاه غرب - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه مربوط به احداث جاده و محل چاه غرب - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116633/استعلام-خرید-کامپیوتر'>استعلام خرید کامپیوتر / استعلام, خرید کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116650/استعلام-از-کمپانی-مرک-با-شماره-کاتالوگ--'>استعلام از کمپانی مرک با شماره کاتالوگ... / استعلام,از کمپانی مرک با شماره کاتالوگ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116668/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-به-منظور-بارشماری--صفافی--'>مناقصه  تامین نیروی انسانی به منظور بارشماری ، صفافی... / مناقصه , مناقصه  تامین نیروی انسانی به منظور بارشماری ، صفافی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116687/استعلام-محوطه-سازی--'>استعلام محوطه سازی ... / استعلام , استعلام محوطه سازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116704/مناقصه-مشاوره-و-پشتیبانی-سامانه-های-نرم-افزاری'>مناقصه مشاوره و پشتیبانی سامانه های نرم افزاری / آگهی فراخوان عمومی, مناقصه مشاوره و پشتیبانی سامانه های نرم افزاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116730/استعلام-سوکت--'>استعلام سوکت ... / استعلام, استعلام سوکت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116748/مناقصه-ساماندهی-و-بهسازی-خیابان-(نوبت-دوم)'>مناقصه ساماندهی و بهسازی خیابان (نوبت دوم) / مناقصه ، مناقصه ساماندهی و بهسازی خیابان (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116771/استعلام-عملیات-جابجایی-پایه-ها-و-ترانس-برق-شبکه--'>استعلام عملیات جابجایی پایه ها و ترانس برق شبکه... / استعلام, استعلام عملیات جابجایی پایه ها و ترانس برق شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116786/استعلام-پتو---'>استعلام پتو .... / استعلام, استعلام پتو ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116805/استعلام-تکمیل-و-ترمیم-سیم-کشی-و--'>استعلام تکمیل و ترمیم سیم کشی و ... / استعلام,استعلام تکمیل و ترمیم سیم کشی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116824/تجدید-مناقصه-اجرای-روکش-آسفالت--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجرای روکش آسفالت - نوبت دوم  / تجدید مناقصه,تجدید مناقصه اجرای روکش آسفالت - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116846/استعلام-احداث-سرویس-بهداشتی--'>استعلام احداث سرویس بهداشتی... / استعلام, استعلام احداث سرویس بهداشتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116870/اصلاحیه-مناقصه-نگهبانی-و-حفاظت-فیزیکی-تاسیسات-آب'>اصلاحیه مناقصه نگهبانی و حفاظت فیزیکی تاسیسات آب  / اصلاحیه , مناقصه نگهبانی و حفاظت فیزیکی تاسیسات آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116895/استعلام-سایر-حمل-و-نقل-زمینی--'>استعلام سایر حمل و نقل زمینی ... / استعلام , استعلام سایر حمل و نقل زمینی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116922/مناقصه-خرید--بارگیری--حمل-و-تخلیه-لوله-های-پلی-اتیلن'>مناقصه خرید ، بارگیری ، حمل و تخلیه لوله های پلی اتیلن  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خرید ، بارگیری ، حمل و تخلیه لوله های پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116941/مناقصه-عمومی-عملیات-تعمیرات-اماکن-ورزشی'>مناقصه عمومی عملیات تعمیرات اماکن ورزشی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات تعمیرات اماکن ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116216/استعلام-فرم-و-اوراق-چاپی-مورد-نیاز-سه-ماهه-بیمارستان'>استعلام فرم و اوراق چاپی مورد نیاز سه ماهه بیمارستان / استعلام, فرم و اوراق چاپی مورد نیاز سه ماهه بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116238/استعلام-انجام-خدمات-تهیه-ملزومات-و-اجرای-پسیو'>استعلام  انجام خدمات تهیه ملزومات و اجرای پسیو / استعلام, انجام خدمات تهیه ملزومات و اجرای پسیو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116256/فراخوان-مناقصه-خرید-استوریج'>فراخوان مناقصه خرید استوریج / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه خرید استوریج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116273/تمدید-مناقصه-خدمات-سرویس-ایاب-و-ذهاب-کارکنان'>تمدید مناقصه خدمات سرویس ایاب و ذهاب کارکنان / آگهی تمدید مناقصه عمومی، تمدید مناقصه خدمات سرویس ایاب و ذهاب کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116288/استعلام-شیر-200-سیسی--'>استعلام شیر 200 سیسی... / استعلام,شیر 200 سیسی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116304/استعلام-کیت-آزمایشگاه'>استعلام کیت آزمایشگاه  / استعلام, کیت آزمایشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116317/استعلام-راه-اندازی-چیلر--'>استعلام راه اندازی چیلر ... / استعلام , استعلام راه اندازی چیلر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116332/فراخوان-واگذاری-امر-ساماندهی-و-ارائه-خدمات-سرویس-در-سال-تحصیلی-97-98'>فراخوان واگذاری امر ساماندهی و ارائه خدمات سرویس در سال تحصیلی 97-98 / آگهی مناقصه عمومی , فراخوان واگذاری امر ساماندهی و ارائه خدمات سرویس در سال تحصیلی 97-98</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116345/استعلام-دستگاه-سه-کاره-(اسکنر-کپی--پرینت)-لیزری--'>استعلام  دستگاه سه کاره (اسکنر- کپی - پرینت) لیزری .. / استعلام, دستگاه سه کاره (اسکنر- کپی - پرینت) لیزری ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116359/مناقصه-پروژه-خط-انتقال-و-لوله-گذاری-(آبیاری-بارانی-و-قطره-ای)'>مناقصه پروژه خط انتقال و لوله گذاری (آبیاری بارانی و قطره ای)  / مناقصه, مناقصه پروژه خط انتقال و لوله گذاری (آبیاری بارانی و قطره ای) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116378/استعلام-تعمیرات-الکتروموتور-و--'>استعلام تعمیرات الکتروموتور و ... / استعلام, استعلام تعمیرات الکتروموتور و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116401/استعلام-قرارداد-انجام-حمل-و-نقل-و-خودرویی-(خودرو-در-اختیار)'>استعلام قرارداد انجام حمل و نقل و خودرویی (خودرو در اختیار) / استعلام, قرارداد انجام حمل و نقل و خودرویی (خودرو در اختیار)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116423/مناقصه-خرید-و-نصب-یک-عدد-المان--'>مناقصه خرید و نصب یک عدد المان... / آگهی مناقصه ، مناقصه خرید و نصب یک عدد المان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116443/استعلام-پنجره-دو-جداره--درب-اتوماتیک'>استعلام پنجره دو جداره - درب اتوماتیک  / استعلام, پنجره دو جداره - درب اتوماتیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116460/استعلام-تعمیرات-داخلی-ساختمان--'>استعلام تعمیرات داخلی ساختمان ... / استعلام , استعلام تعمیرات داخلی ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116477/مناقصه-تهیه-و-نصب-تابلوها--علائم-و-تجهیزات-ایمنی'>مناقصه تهیه و نصب تابلوها ، علائم و تجهیزات ایمنی / مناقصه ، مناقصه تهیه و نصب تابلوها ، علائم و تجهیزات ایمنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116499/استعلام-واگذاری-فعالیت-ها-نگهداری--'>استعلام واگذاری فعالیت ها، نگهداری... / استعلام,واگذاری فعالیت ها، نگهداری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116515/مناقصه-تهیه-طراحی-چاپ-و-نصب-بوم-و-بنر'>مناقصه تهیه، طراحی چاپ و نصب بوم و بنر / آگهی مناقصه, مناقصه تهیه، طراحی چاپ و نصب بوم و بنر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116537/استعلام-پیمانکار--'>استعلام پیمانکار ... / استعلام, استعلام پیمانکار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116553/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-در-سطوح-کارشناسی-تکنسین-و-نگهبان'>مناقصه تامین نیروی انسانی در سطوح کارشناسی، تکنسین و نگهبان / مناقصه عمومی, مناقصه تامین نیروی انسانی در سطوح کارشناسی، تکنسین و نگهبان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116578/مناقصه-واگذاری-انجام-امور-خدماتی--'>مناقصه واگذاری انجام امور خدماتی ... / مناقصه واگذاری انجام امور خدماتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116592/استعلام-یک-دستگاه-کامپیوتر-کامل-و-یک-دستگاه-فقط-کیس'>استعلام  یک دستگاه کامپیوتر کامل و یک دستگاه فقط کیس / استعلام, یک دستگاه کامپیوتر کامل و یک دستگاه فقط کیس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116609/مناقصه-راهبری-و-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات-برقی-مکانیکی-و-ابنیه-منازل-و-اماکن'>مناقصه راهبری و تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی، مکانیکی و ابنیه منازل و اماکن / آگهی مناقصه , مناقصه راهبری و تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی، مکانیکی و ابنیه منازل و اماکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116629/استعلام-خرید-کامپیوتر'>استعلام خرید کامپیوتر / استعلام, خرید کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116646/مناقصه-راهبری-و-نگهداری-و-تعمیر-کلیه-تاسیسات-برقی-مکانیکی--'>مناقصه راهبری و نگهداری و تعمیر کلیه تاسیسات برقی، مکانیکی ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه راهبری و نگهداری و تعمیر کلیه تاسیسات برقی، مکانیکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116662/مناقصه-پروژه-گازرسانی-به-روستاها--'>مناقصه پروژه گازرسانی به روستاها... / مناقصه عمومی, مناقصه پروژه گازرسانی به روستاها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116682/مناقصه-انجام-امور-خدماتی-و-پذیرایی-ساختمان-های-اداری-استان-و--'>مناقصه انجام امور خدماتی و پذیرایی ساختمان های اداری استان و... / مناقصه عمومی, مناقصه انجام امور خدماتی و پذیرایی ساختمان های اداری استان و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116701/مناقصه-اجرای-زمین-چمن-مصنوعی--'>مناقصه اجرای زمین چمن مصنوعی ... / مناقصه مناقصه اجرای زمین چمن مصنوعی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116724/مناقصه-تامین-مصالح-و-تجهیزات-کالا-و-خدمات-مرتبط-مشتمل--97-02-09'>مناقصه تامین مصالح و تجهیزات، کالا و خدمات مرتبط مشتمل... 97.02.09 / آگهی مناقصه، مناقصه تامین مصالح و تجهیزات، کالا و خدمات مرتبط مشتمل... 97.02.09</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116743/استعلام-تعمیرات-مدارس-متوسطه--'>استعلام تعمیرات مدارس متوسطه ... / استعلام, تعمیرات مدارس متوسطه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116765/مناقصه-لوله-پلی-اتیلن-به-قطر-355-(نوبت-دوم)'>مناقصه لوله پلی اتیلن به قطر 355  (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه لوله پلی اتیلن به قطر 355  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116782/مناقصه-خدمات-نظافت-پست-های-تهران-دو'>مناقصه خدمات نظافت پست های تهران دو / مناقصه عمومی, مناقصه خدمات نظافت پست های تهران دو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116800/استعلام-دستگاه-پنتاکس--'>استعلام دستگاه پنتاکس ... / استعلام, استعلام دستگاه پنتاکس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116820/استعلام-خرید-مصالح'>استعلام خرید مصالح  / استعلام, خرید مصالح </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116841/تجدید-مناقصه-واگذاری-حجمی-امور-رفت-و-روب-و-خدمات-شهری'>تجدید مناقصه واگذاری حجمی امور رفت و روب و خدمات شهری / تجدید مناقصه, تجدید مناقصه واگذاری حجمی امور رفت و روب و خدمات شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116210/ارزیابی-کیفی-فراخوان-سرویس-دهی-به-پرسنل-سیر-و-حرکت'>ارزیابی کیفی فراخوان سرویس دهی به پرسنل سیر و حرکت / مناقصه عمومی, ارزیابی کیفی فراخوان سرویس دهی به پرسنل سیر و حرکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116230/استعلام-تابلو-علائم-راهنمایی-و-رانندگی-به-شکل-مثلثی-دایره-ای-و-مستطیلی'>استعلام تابلو علائم راهنمایی و رانندگی به شکل مثلثی دایره ای و مستطیلی / استعلام, تابلو علائم راهنمایی و رانندگی به شکل مثلثی دایره ای و مستطیلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116250/استعلام-تکمیل-کمپینگ-گردشگری--'>استعلام تکمیل کمپینگ گردشگری ... / استعلام, تکمیل کمپینگ گردشگری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116267/استعلام-سم-سایپرمترین'>استعلام  سم سایپرمترین / استعلام , سم سایپرمترین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116282/مناقصه-خرید-و-حمل-لوله-های-پلی-اتیلن-دوجداره-فاضلابی'>مناقصه خرید و حمل لوله های پلی اتیلن دوجداره فاضلابی / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید و حمل لوله های پلی اتیلن دوجداره فاضلابی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116298/استعلام-مصالح-ساختمانی'>استعلام مصالح ساختمانی  / استعلام, مصالح ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116311/مناقصه-کامپیوتر-با-متعلقات-کامل-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه کامپیوتر با متعلقات کامل  ـ نوبت دوم / مناقصه, مناقصه کامپیوتر با متعلقات کامل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116325/استعلام-لوله-پلی-اتیلنی-آبرسانی--'>استعلام لوله پلی اتیلنی آبرسانی... / استعلام,لوله پلی اتیلنی آبرسانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116340/استعلام-تعمیرات-و-نگهداری-سدها--'>استعلام  تعمیرات و نگهداری سدها ... / استعلام, تعمیرات و نگهداری سدها ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116353/مناقصه-عمومی-تامین-نیروی-انسانی'>مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116371/استعلام-انتخاب-کارگزار-حقوقی--'>استعلام انتخاب کارگزار حقوقی... / استعلام,انتخاب کارگزار حقوقی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116392/مناقصه-ساخت-یک-مجتمع-تجاری-با-3000-متر-زیر-بنای-تجاری'>مناقصه ساخت یک مجتمع تجاری با 3000 متر زیر بنای تجاری / مناقصه, مناقصه ساخت یک مجتمع تجاری با 3000 متر زیر بنای تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116415/تجدید-مناقصه-عمومی-تامین-90-دستگاه-سرور-و-تجهیزات-جانبی'>تجدید مناقصه عمومی تامین 90 دستگاه سرور و تجهیزات جانبی  / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه عمومی تامین 90 دستگاه سرور و تجهیزات جانبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116434/استعلام-ساخت-انبار'>استعلام ساخت انبار  / استعلام, ساخت انبار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116454/مناقصه-پروژه-تکمیل-سالن-ورزشی--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه تکمیل سالن ورزشی...نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه پروژه تکمیل سالن ورزشی...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116471/فراخوان-عمومی-شناسایی-شرکتهای-توانمندی-در-خصوص-منابع-جدید-تولید-و-تامین-کنندگان-مواد-شیمیایی'>فراخوان عمومی شناسایی شرکتهای توانمندی در خصوص منابع جدید تولید و تامین کنندگان مواد شیمیایی / فراخوان عمومی شناسایی شرکتهای توانمندی در خصوص منابع جدید تولید و تامین کنندگان مواد شیمیایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116493/استعلام-مصالح-ساختمانی'>استعلام  مصالح ساختمانی  / استعلام, مصالح ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116508/تجدید-مناقصه-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز--ابنیه-و-تاسیسات----نوبت-دوم'>تجدید مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز ، ابنیه و تاسیسات ... - نوبت دوم  / آگهی مناقصه , تجدید مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز ، ابنیه و تاسیسات ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116526/استعلام-پرینتر--'>استعلام پرینتر ... / استعلام, استعلام پرینتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116547/مناقصه-کاشت-و-نگهداری-فضای-سبز-و-تامین-آب-پارک'>مناقصه کاشت و نگهداری فضای سبز و تامین آب پارک  / مناقصه کاشت و نگهداری فضای سبز و تامین آب پارک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116571/استعلام-اسکنر-a3'>استعلام اسکنر a3 / استعلام,استعلام اسکنر a3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116587/مناقصه-خرید-41000-دستگاه-کنتور-تکفاز-دیجیتال'>مناقصه خرید 41000 دستگاه کنتور تکفاز دیجیتال / مناقصه عمومی, مناقصه خرید 41000 دستگاه کنتور تکفاز دیجیتال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116602/استعلام-اجرای-ادامه-دیوار-ساحلی-و-تثبیت-بستر-قسمتی-از-رودخانه--'>استعلام اجرای ادامه دیوار ساحلی و تثبیت بستر قسمتی از رودخانه .. / استعلام, اجرای ادامه دیوار ساحلی و تثبیت بستر قسمتی از رودخانه ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116620/مناقصه-انجام-خدمات-امور-پشتیبانی-اداری--نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات امور پشتیبانی اداری - نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه انجام خدمات امور پشتیبانی اداری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116640/مناقصه-عملیات-احداث-راه-دسترسی-و----نوبت-دوم'>مناقصه عملیات احداث راه دسترسی و ... - نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه عملیات احداث راه دسترسی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116656/مناقصه-تامین-خدمات-تجهیزات--قطعات'>مناقصه  تامین خدمات، تجهیزات ، قطعات / آگهی مناقصه , مناقصه   تامین خدمات، تجهیزات ، قطعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116675/استعلام-لوازم-تاسیساتی'>استعلام  لوازم تاسیساتی  / استعلام, لوازم تاسیساتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116693/فراخوان-مشاوره-و-پشتیبانی-پرتال-های-اطلاع-رسانی-و-واحدهای-آموزشی'>فراخوان  مشاوره و پشتیبانی پرتال های اطلاع رسانی و واحدهای آموزشی  / آگهی فراخوان عمومی, فراخوان  مشاوره و پشتیبانی پرتال های اطلاع رسانی و واحدهای آموزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116712/مناقصه-عمومی-برنج-ایرانی'>مناقصه عمومی برنج ایرانی  / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی برنج ایرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116735/مناقصه-خرید-دیزل-ژنراتور-پایانه-بار--نوبت-دوم'>مناقصه خرید دیزل ژنراتور پایانه بار  - نوبت دوم  / اگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید دیزل ژنراتور پایانه بار  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116754/مناقصه-تهیه-نقشه-های-تکمیلی'>مناقصه تهیه نقشه های تکمیلی / آگهی مناقصه , مناقصه تهیه نقشه های تکمیلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116776/فراخوان-ارزیابی-کیفی-مناقصه-عمومی-آبرسانی--نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی آبرسانی - نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی آبرسانی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116792/استعلام-خرید-اتصالات'>استعلام خرید اتصالات / استعلام,خرید اتصالات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116813/مناقصه-بهسازی-معابر-شهر--'>مناقصه بهسازی معابر شهر ... / آگهی مناقصه ، مناقصه بهسازی معابر شهر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116832/استعلام-مقره-سوزنی--'>استعلام مقره سوزنی ... / استعلام, استعلام مقره سوزنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116852/استعلام-کامپیوتر--'>استعلام کامپیوتر ... / استعلام , استعلام کامپیوتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116863/استعلام-کانتر-همودیالیز-موقت-سه-راهه--'>استعلام کانتر همودیالیز موقت سه راهه... / استعلام,کانتر همودیالیز موقت سه راهه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116892/مناقصه-عمومی-پشتیبانی-و-راهبری475-831-متر-مربع-تاسیسات'>مناقصه عمومی پشتیبانی و راهبری475.831 متر مربع تاسیسات / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عمومی پشتیبانی و راهبری475.831 متر مربع تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116916/مناقصه-عمومی-انجام-امور-خدماتی-و-خدمات-عمومی-مرکز-آموزشی-درمانی-و--'>مناقصه عمومی انجام امور خدماتی و خدمات عمومی مرکز آموزشی درمانی و... / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی انجام امور خدماتی و خدمات عمومی مرکز آموزشی درمانی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116935/استعلام-گیت-بازرسی---'>استعلام گیت بازرسی .... / استعلام, استعلام گیت بازرسی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116954/استعلام-انجام-عملیات-تسطیح-لیزری--'>استعلام انجام عملیات تسطیح لیزری... / استعلام,انجام عملیات تسطیح لیزری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116975/واگذاری-انجام-امور-یک-باب-گلخانه'>واگذاری انجام امور یک باب گلخانه / واگذاری، واگذاری انجام امور یک باب گلخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116996/استعلام-ساخت-سایر-پروژه-های-مهندسی-عمران'>استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران / استعلام,ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117016/استعلام-عملیات-کف-شکنی-چاه--'>استعلام عملیات کف شکنی چاه ... / استعلام, عملیات کف شکنی چاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117036/مناقصه-قرائت-کنتور-توزیع-صورتحساب-وصول-مطالبات-مشترکین-عادی-و-دیماندی--'>مناقصه قرائت کنتور،توزیع صورتحساب،وصول مطالبات مشترکین عادی و دیماندی ... / مناقصه عمومی, مناقصه  قرائت کنتور،توزیع صورتحساب،وصول مطالبات مشترکین عادی و دیماندی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117052/استعلام-انجام-امور-نظافتی-خدمات-عمومی-به-صورت-حجمی--'>استعلام  انجام امور نظافتی، خدمات عمومی به صورت حجمی .. / استعلام, انجام امور نظافتی، خدمات عمومی به صورت حجمی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117069/استعلام-خرید-رولبرینگ-و-بلبرینگ-گیربکس--'>استعلام خرید رولبرینگ و بلبرینگ گیربکس... / استعلام, استعلام خرید رولبرینگ و بلبرینگ گیربکس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117087/مناقصه-تامین-و-جابجایی-ماشین-آلات-راهسازی-نوبت-دوم'>مناقصه تامین و جابجایی ماشین آلات راهسازی- نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه تامین و جابجایی ماشین آلات راهسازی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117107/مناقصه-حمل-آسفالت-مخلوط-و-مصالح-سنگی--'>مناقصه حمل آسفالت، مخلوط و مصالح سنگی ...  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه حمل آسفالت، مخلوط و مصالح سنگی ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117127/تجدید-مناقصه-واگذاری-خدمات-شهری-(تنظیف)-و-فضای-سبز'>تجدید مناقصه واگذاری خدمات شهری (تنظیف) و فضای سبز  / آگهی مناقصه عمومی، تجدید مناقصه واگذاری خدمات شهری (تنظیف) و فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117144/استعلام-لایروبی-انهار'>استعلام لایروبی انهار  / استعلام ,استعلام لایروبی انهار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117158/استعلام-طرح-آمارگیری-از-هزینه-و-درآمد-خانوارهای-شهری-و-روستایی-سال-97'>استعلام طرح آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی سال 97 / استعلام, طرح آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی سال 97</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117174/مناقصه-ارائه-خدمات-در-خوابگاه-های-ناحیه-صنعتی--'>مناقصه ارائه خدمات در خوابگاه های ناحیه صنعتی ... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه ارائه خدمات در خوابگاه های ناحیه صنعتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117190/استعلام-باطری-UPS-فاراتل-42-آمپر-mac'>استعلام باطری UPS فاراتل 42 آمپر mac  / استعلام, استعلام باطری UPS فاراتل 42 آمپر mac </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117203/دومین-کنفرانس-ملی-مهندسی-مکانیک-کاربردی'>دومین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک کاربردی / دومین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک کاربردی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117219/استعلام-دستگاه-فنرزنی-مارپیچ-دوبل'>استعلام  دستگاه فنرزنی مارپیچ دوبل  / استعلام, دستگاه فنرزنی مارپیچ دوبل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117235/استعلام-اکستراکتور--'>استعلام اکستراکتور ... / استعلام, استعلام اکستراکتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117251/استعلام-تعمیرات-بدنه-سردخانه--'>استعلام تعمیرات بدنه سردخانه ... / استعلام, استعلام تعمیرات بدنه سردخانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117269/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستا--'>استعلام اجرای طرح هادی روستا ... / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117285/استعلام-تهیه-و-تحویل-ضدعفونی-کننده-جرمی-ساید-P'>استعلام  تهیه و تحویل ضدعفونی کننده جرمی ساید P / استعلام, تهیه و تحویل ضدعفونی کننده جرمی ساید P</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117299/استعلام-کاغذ-A4'>استعلام کاغذ A4 / استعلام , استعلام کاغذ A4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117314/اصلاحیه-مناقصه-تهیه-و-تامین-59-دستگاه-خودرو-استیجاری'>اصلاحیه مناقصه تهیه و تامین 59 دستگاه خودرو استیجاری / اصلاحیه مناقصه عمومی , مناقصه تهیه و تامین 59 دستگاه خودرو استیجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117329/استعلام-تجهیزات-خانگی-اداری-و-صنعتی'>استعلام تجهیزات خانگی، اداری و صنعتی / استعلام,تجهیزات خانگی، اداری و صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117343/استعلام--گوشی--اسکنر-پرینتر-و-فاکس'>استعلام   گوشی ، اسکنر پرینتر و فاکس / استعلام  استعلام   گوشی ، اسکنر پرینتر و فاکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117355/استعلام-خرید-دو-ردیف-پکینگ-و-قطره-گیر-برج-های-خنک-کننده'>استعلام خرید دو ردیف پکینگ و قطره گیر برج های خنک کننده  / استعلام, استعلام خرید دو ردیف پکینگ و قطره گیر برج های خنک کننده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117367/استعلام-احداث-خط-انتقال-آب-روستای--'>استعلام احداث خط انتقال آب روستای... / استعلام , استعلام احداث خط انتقال آب روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117380/استعلام-کیسه-زباله'>استعلام کیسه زباله / استعلام , استعلام کیسه زباله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117392/استعلام-کارتریج-hp--'>استعلام کارتریج hp.... / استعلام ,استعلام کارتریج hp....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117405/استعلام-اجاره-زمینهای-کشاورزی'>استعلام اجاره زمینهای کشاورزی / استعلام , استعلام اجاره زمینهای کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117418/استعلام-خرید-یک-دستگاه-کولر-گازی--'>استعلام خرید یک دستگاه کولر گازی... / استعلام,خرید یک دستگاه کولر گازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117430/استعلام-تعمیرات-زمین-چمن-مصنوعی--'>استعلام تعمیرات زمین چمن مصنوعی ... / استعلام, استعلام تعمیرات زمین چمن مصنوعی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117442/استعلام-تامین-نیروی-انسانی-جهت-نظافت'>استعلام تامین نیروی انسانی جهت نظافت  / استعلام,استعلام تامین نیروی انسانی جهت نظافت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116879/استعلام-برگزاری-دوره-آموزشی---'>استعلام برگزاری دوره آموزشی .... / استعلام, استعلام برگزاری دوره آموزشی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116901/تجدید-مناقصه-تامین-خودروهای'>تجدید مناقصه تامین خودروهای  / تجدید مناقصه, مناقصه تامین خودروهای ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116928/فراخوان-مناقصه-عمومی-عملیات-خاکی-و-ابنیه-فنی'>فراخوان مناقصه عمومی عملیات خاکی و ابنیه فنی  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی عملیات خاکی و ابنیه فنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116948/استعلام-انجام-خدمات-پشتیبانی-9-ایستگاه-سنجش-آلودگی-هوا'>استعلام انجام خدمات پشتیبانی 9 ایستگاه سنجش آلودگی هوا / استعلام, انجام خدمات پشتیبانی 9 ایستگاه سنجش آلودگی هوا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116966/تجدید-مناقصه-عملیات-اجرایی-محوطه-سازی-فاز-2-پارک--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عملیات اجرایی محوطه سازی فاز 2 پارک - نوبت دوم  / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه عملیات اجرایی محوطه سازی فاز 2 پارک -  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116988/مناقصه-دستمزد-و-مصالح-مورد-نیاز-جهت-عملیات-بازدید-و-تعمیرات-پست-های-زمینی-(نوبت-دوم)'>مناقصه دستمزد و مصالح مورد نیاز جهت عملیات  بازدید و تعمیرات پست های زمینی (نوبت دوم) / آگهی مناقصه , مناقصه دستمزد و مصالح مورد نیاز جهت عملیات  بازدید و تعمیرات پست های زمینی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117008/استعلام-کف-پوش-پولی--'>استعلام کف پوش پولی... / استعلام,کف پوش پولی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117026/مناقصه-خدمات-و-پشتیبانی'>مناقصه خدمات و پشتیبانی  / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه خدمات و پشتیبانی اعم از انجام امور زراعی... -</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117045/استعلام-پشتیبانی-دستگاه-اعتبار-سنجی'>استعلام پشتیبانی دستگاه اعتبار سنجی / استعلام,استعلام تعویض تابلوهای 20 کیلوولت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117062/فراخوان-ارزیابی-کیفی-تکمیل-آموزشگاه-سه-کلاسه'>فراخوان ارزیابی کیفی  تکمیل آموزشگاه سه کلاسه / فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی , فراخوان ارزیابی  تکمیل آموزشگاه سه کلاسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117078/استعلام-خرید-یک-عدد-ماژول-سامانه-امن--'>استعلام خرید یک عدد ماژول سامانه امن... / استعلام, استعلام خرید یک عدد ماژول سامانه امن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117100/استعلام-خرید-سه-دستگاه-الکتروموتور-و-پمپ-شناور--'>استعلام خرید سه دستگاه الکتروموتور و پمپ شناور ... / استعلام,خرید سه دستگاه الکتروموتور و پمپ شناور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117119/استعلام-روغن-موتور-40-10-بهران--'>استعلام روغن موتور 40*10 بهران ... / استعلام, روغن موتور 40*10 بهران ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117137/استعلام-بهاء-نرم-افزار-LAVISION-2D-PIV-SOFTWARE-MODULE-و--'>استعلام بهاء  نرم افزار LAVISION 2D PIV SOFTWARE MODULE و ... / استعلام, استعلام بهاء  نرم افزار LAVISION 2D PIV SOFTWARE MODULE و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117152/استعلام-لوازم-آژیر-خطر--'>استعلام لوازم آژیر خطر... / استعلام,لوازم آژیر خطر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117168/استعلام-احداث-پل-لوله-ای-و-مرمت-ریگلاژ-و--'>استعلام احداث پل لوله ای و مرمت ریگلاژ و ... / استعلام ,استعلام احداث پل لوله ای و مرمت ریگلاژ و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117184/استعلام-طرح-آمارگیری-از-قیمت-کالا-و-خدمات-خانوار-روستایی-سال-97'>استعلام طرح آمارگیری از قیمت کالا و خدمات خانوار روستایی سال 97 / استعلام, طرح آمارگیری از قیمت کالا و خدمات خانوار روستایی سال 97</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117197/استعلام-احداث-حوضچه-های-آبگیر--'>استعلام احداث حوضچه های آبگیر ... / استعلام, استعلام احداث حوضچه های آبگیر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117211/استعلام-احداث-جاده--'>استعلام احداث جاده ... / استعلام , استعلام احداث جاده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117228/استعلام-تکمیل-ساختمان'>استعلام تکمیل ساختمان / استعلام , استعلام تکمیل ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117246/استعلام-اجرای-عملیات-مکانیکی--'>استعلام اجرای عملیات مکانیکی ... / استعلام , استعلام اجرای عملیات مکانیکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117261/استعلام-اکسس-پوینت'>استعلام اکسس پوینت  / استعلام, اکسس پوینت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117278/استعلام-اسپیلت-TCL24000-پنج-دستگاه'>استعلام  اسپیلت TCL24000 پنج دستگاه  / استعلام, اسپیلت TCL24000 پنج دستگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117294/مناقصه-ساخت-لوله-خمکاری-شده-و--'>مناقصه ساخت لوله خمکاری شده و ... / مناقصه , مناقصه ساخت لوله خمکاری شده و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117309/استعلام-ماشینکاری-سیت-ژورنال-شفت-یاتاقان'>استعلام ماشینکاری سیت ژورنال شفت یاتاقان / استعلام, استعلام ماشینکاری سیت ژورنال شفت یاتاقان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117323/استعلام-مرمت-و-تیغ-زنی--'>استعلام مرمت و تیغ زنی ... / استعلام ,استعلام مرمت و تیغ زنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117338/استعلام-تلویزیون--'>استعلام تلویزیون ... / استعلام , استعلام تلویزیون ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117350/استعلام-شیلنگ-فنری-و--'>استعلام شیلنگ فنری و ...  / استعلام , استعلام شیلنگ فنری و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117362/استعلام-خرید-لوازم-و-تجهیزات-مورد-نیاز-شامل-انواع-لاستیک-جهت-راه-اندازی-ماشین-آلات'>استعلام  خرید لوازم و تجهیزات مورد نیاز شامل انواع لاستیک جهت راه اندازی ماشین آلات  / استعلام, استعلام  خرید لوازم و تجهیزات مورد نیاز شامل انواع لاستیک جهت راه اندازی ماشین آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117374/استعلا-بکارگیری-5-نفر-نیروی-خدماتی--'>استعلا بکارگیری 5 نفر نیروی خدماتی... / استعلام,استعلا بکارگیری 5 نفر نیروی خدماتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117387/استعلام-برونسپاری-نگهداشت-شبکه'>استعلام برونسپاری نگهداشت شبکه / استعلام, استعلام برونسپاری نگهداشت شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117400/استعلام-کیت-آزمایشگاه'>استعلام کیت آزمایشگاه  / استعلام, کیت آزمایشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117413/استعلام-تجدید-استعلام-بها-عملیات--'>استعلام تجدید استعلام بها عملیات... / استعلام,استعلام تجدید استعلام بها عملیات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117425/استعلام-چاپ-فرم-خام'>استعلام چاپ فرم خام  / استعلام چاپ فرم خام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117437/استعلام-ست-و-صافی-دیالیز'>استعلام ست و صافی دیالیز  / استعلام , استعلام ست و صافی دیالیز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117449/استعلام-احداث-سرویس-بهداشتی'>استعلام احداث سرویس بهداشتی   / استعلام , استعلام احداث سرویس بهداشتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117461/استعلام-خرید-تجهیزات-رایانه'>استعلام خرید تجهیزات رایانه  / استعلام, خرید تجهیزات رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117473/مناقصه-نصب-کنتور-و-رگلاتور'>مناقصه  نصب کنتور و رگلاتور  / آگهی ارزیابی کیفی, مناقصه  نصب کنتور و رگلاتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116202/استعلام-انجام-امور-نظافت---'>استعلام انجام امور نظافت .... / استعلام , استعلام انجام امور نظافت ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116225/استعلام-ساخت-درب-و-پنجره--'>استعلام ساخت درب و پنجره ... / استعلام , استعلام ساخت درب و پنجره ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116244/مناقصه-واگذاری-انتظام-بخشی-فضای-سبز-و-بوستان-ها-مناطق-هشتگانه--'>مناقصه واگذاری انتظام بخشی فضای سبز و بوستان ها مناطق هشتگانه... / مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری انتظام بخشی فضای سبز و بوستان ها مناطق هشتگانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116261/استعلام-نیرورسانی-به-سالن-ورزشی--'>استعلام نیرورسانی به سالن ورزشی ... / استعلام , استعلام نیرورسانی به سالن ورزشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116278/استعلام-شکار-و-تله-گذاری--'>استعلام شکار و تله گذاری ... / استعلام , استعلام شکار و تله گذاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116294/استعلام-لوله--'>استعلام لوله ... / استعلام , استعلام لوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116308/مناقصه-خرید-23000-کیلوگرم-سیم-هادی-مسی-(نوبت-دوم)'>مناقصه خرید 23000 کیلوگرم سیم هادی مسی  (نوبت دوم) / مناقصه ,مناقصه خرید 23000 کیلوگرم سیم هادی مسی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116322/تجدید-مناقصه-تعمیر-نصب-و-بازسازی-قطعات-گاردیل-و-متعلقات--'>تجدید مناقصه تعمیر، نصب و بازسازی قطعات گاردیل و متعلقات... / تجدید مناقصه, تجدید مناقصه تعمیر، نصب و بازسازی قطعات گاردیل و متعلقات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116336/مناقصه-خرید-یخچال'>مناقصه خرید یخچال / مناقصه عمومی, مناقصه خرید یخچال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116349/استعلام-اتصالات-و-شیرآلات--'>استعلام اتصالات و شیرآلات ... / استعلام , استعلام اتصالات و شیرآلات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116366/مناقصه-نیروهای-خدماتی-نوبت-سوم'>مناقصه نیروهای خدماتی  نوبت سوم  / آگهی مناقصه , مناقصه نیروهای خدماتی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116388/استعلام-محوطه-سازی-مجتمع--'>استعلام محوطه سازی مجتمع... / استعلام,استعلام محوطه سازی مجتمع...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116408/استعلام-انجام-خدمات-مشاوره-ای-فنی'>استعلام انجام خدمات مشاوره ای فنی / استعلام, انجام خدمات مشاوره ای فنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116429/فراخوان-مناقصه-پروژه-احداث-11250-متر-خط-لوله--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه پروژه احداث 11250 متر خط لوله...نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه پروژه احداث 11250 متر خط لوله...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116449/مناقصه-پیمانکار-ساخت-اسکلت-فلزی'>مناقصه پیمانکار ساخت اسکلت فلزی / مناقصه , مناقصه پیمانکار ساخت اسکلت فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116466/استعلام-پمپ--'>استعلام پمپ ... / استعلام , استعلام پمپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116488/استعلام-1-لوله-آبدهی-فولادی-6-اینچ--'>استعلام 1- لوله آبدهی فولادی 6 اینچ... / استعلام,1- لوله آبدهی فولادی 6 اینچ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116505/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-پشتیبانی'>فراخوان مناقصه انجام خدمات پشتیبانی / آگهی فراخوان/ ارزیابی کیفی , فراخوان مناقصه انجام خدمات پشتیبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116520/مناقصه-تهیه-و-اجرای-حدود-20-000-متر-مربع-بتن-مسلح--'>مناقصه تهیه و اجرای حدود 20.000 متر مربع بتن مسلح... / آگهی مناقصه, مناقصه تهیه و اجرای حدود 20.000 متر مربع بتن مسلح...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116541/استعلام-روغن-موتور-سوپر-پیشتاز-(بهران)-1200-لیتر'>استعلام روغن موتور سوپر پیشتاز (بهران) 1200 لیتر  / استعلام, روغن موتور سوپر پیشتاز (بهران) 1200 لیتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116566/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی--'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی... / استعلام,سایر فعالیت های تخصصی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116583/استعلام-اسپکتروم-آنالایزر-الکترونیکی--'>استعلام اسپکتروم آنالایزر الکترونیکی... / استعلام,اسپکتروم آنالایزر الکترونیکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116598/استعلام-برنج-ایرانی--'>استعلام برنج ایرانی... / استعلام,استعلام برنج ایرانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116614/استعلام-تعمیر-و-مرمت-ساختمان-اداری'>استعلام تعمیر و مرمت ساختمان اداری / استعلام,تعمیر و مرمت ساختمان اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116636/استعلام-پروژه-تامین-برق--'>استعلام پروژه تامین برق ... / استعلام , استعلام پروژه تامین برق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116652/استعلام-راه-اندازی-تجهیز-فیبر-نوری--'>استعلام راه اندازی تجهیز فیبر نوری.... / استعلام, استعلام راه اندازی تجهیز فیبر نوری....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116671/مناقصه-جهت-اجرای-پروژه-های-خرید-نرم-افزار-داخلی-و-خارجی-و--'>مناقصه جهت اجرای پروژه های خرید نرم افزار داخلی و خارجی و ... / مناقصه , مناقصه  جهت اجرای پروژه های خرید نرم افزار داخلی و خارجی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116688/استعلام-نگهداری-تاسیسات--'>استعلام نگهداری تاسیسات.... / استعلام, استعلام نگهداری تاسیسات....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116705/آگهی-فراخوان-پیمانکار-انجام-خدمات-و-پشتیبانی-تخصصی'>آگهی فراخوان پیمانکار  انجام خدمات و پشتیبانی تخصصی / آگهی فراخوان پیمانکار،آگهی فراخوان پیمانکار  انجام خدمات و پشتیبانی تخصصی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116732/مناقصه-ساخت-فنس-جهت-50-ایستگاه-BTS'>مناقصه ساخت فنس جهت 50 ایستگاه BTS / آگهی مناقصه, مناقصه ساخت فنس جهت 50 ایستگاه BTS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116750/مناقصه-عمومی-نگهداری-سیستم-تاسیسات-مکانیکال-و-الکتریکال-و--'>مناقصه عمومی نگهداری سیستم تاسیسات مکانیکال و الکتریکال و ...  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عمومی نگهداری سیستم تاسیسات مکانیکال و الکتریکال و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116772/فراخوان-ارزیابی-کیفی-مناقصه-تعمیرات-و-بازسازی-قطعات-نیروگاهی'>فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه تعمیرات و بازسازی قطعات نیروگاهی  / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه , فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه تعمیرات و بازسازی قطعات نیروگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116787/استعلام-کاغذ-a4-کپی-مکس-80-گرمی'>استعلام  کاغذ a4 کپی مکس 80 گرمی / استعلام, کاغذ a4 کپی مکس 80 گرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116808/مناقصه-واگذاری-بخشی-از-وظایف-و-فعالیتهای-قابل-واگذاری-مرحله-دوم'>مناقصه واگذاری بخشی از وظایف و فعالیتهای قابل واگذاری مرحله دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری بخشی از وظایف و فعالیتهای قابل واگذاری مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116827/استعلام-آرموراد-کلمپ-آویز--'>استعلام آرموراد کلمپ آویز .. / استعلام, آرموراد کلمپ آویز ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116848/تجدید-مناقصه-خرید-آسفالت-جهت-اجرای-پروژه-بهسازی-معابر-شهر'>تجدید مناقصه خرید آسفالت جهت اجرای پروژه بهسازی معابر شهر  / تجدید مناقصه، مناقصه خرید آسفالت جهت اجرای پروژه بهسازی معابر شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116215/مناقصه-فعالیت-های-کلید-در-دست--'>مناقصه فعالیت های کلید در دست... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه فعالیت های کلید در دست...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116237/آگهی-دعوت-به-همکاری-جهت-طراحی-ساختار--نظام-بهره-برداری-و-تدوین-نظام-نامه-ها-و-دستور-العمل-های-مربوط-به-بهره-برداری-از-خط-انتقال-آب'>آگهی دعوت به همکاری جهت طراحی ساختار ، نظام بهره برداری و تدوین نظام نامه ها و دستور العمل های مربوط به بهره برداری از خط انتقال آب / آگهی دعوت به همکاری جهت طراحی ساختار ، نظام بهره برداری و تدوین نظام نامه ها و دستور العمل های مربوط به بهره برداری از خط انتقال آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116255/مناقصه-فرو-سیلیسیم'>مناقصه فرو سیلیسیم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه فرو سیلیسیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116271/استعلام-سنگ-پله-تیشه-ای-با-پیشانی--'>استعلام سنگ پله تیشه ای با پیشانی .. / استعلام, سنگ پله تیشه ای با پیشانی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116287/استعلام-تامین-80-کیلو-گرده-خرما---'>استعلام تامین 80 کیلو گرده خرما  .... / استعلام, تامین 80 کیلو گرده خرما  ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116302/مناقصه-انجام-امور-خدمات-پذیرایی-و-نظافت-(نوبت-دوم)'>مناقصه انجام امور خدمات پذیرایی و نظافت (نوبت دوم) / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام امور خدمات پذیرایی و نظافت (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116316/مناقصه-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذا-در-رستوران-انبار-نفت'>مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذا در رستوران انبار نفت / آگهی ارزیابی کیفی, مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذا در رستوران انبار نفت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116331/مناقصه-خرید-باتری-اسیدی'>مناقصه خرید باتری اسیدی / خلاصه آگهی مناقصه, مناقصه خرید باتری اسیدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116344/استعلام-لوازم-التحریر'>استعلام لوازم التحریر / استعلام,لوازم التحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116358/استعلام-تجهیزات-و-خدمات-موردنیاز-و-اجرای-شبکه-رایانه-ای--'>استعلام تجهیزات و خدمات موردنیاز و اجرای شبکه رایانه ای... / استعلام,تجهیزات و خدمات موردنیاز و اجرای شبکه رایانه ای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116377/استعلام-کاغذ--'>استعلام کاغذ ... / استعلام , استعلام کاغذ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116400/استعلام-باطری--'>استعلام باطری ... / استعلام, استعلام باطری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116422/مناقصه-امور-نظافت-و-پشتیبانی-خدماتی-حمل-و-نقل-واحدهای-ثبتی'>مناقصه  امور نظافت و پشتیبانی، خدماتی، حمل و نقل واحدهای ثبتی / مناقصه , مناقصه عمومی امور نظافت وپشتیبانی ، خدماتی ، حمل و نقل واحدهای ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116442/استعلام-کولر--'>استعلام کولر ... / استعلام , استعلام کولر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116458/استعلام-یک-خودرو-همراه-با-راننده'>استعلام یک خودرو همراه با راننده  / استعلام, یک خودرو همراه با راننده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116476/استعلام-محوطه-سازی--'>استعلام محوطه سازی ... / استعلام, استعلام محوطه سازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116498/استعلام-تهیه-و-نصب-کامپیوتر--'>استعلام تهیه و نصب کامپیوتر ... / استعلام , استعلام تهیه و نصب کامپیوتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116514/استعلام-محوطه-سازی--'>استعلام محوطه سازی ... / استعلام , استعلام محوطه سازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116534/مناقصه-عملیات-لایروبی-و-نگهداری-و-حمل-ضایعات--'>مناقصه عملیات لایروبی و نگهداری و حمل ضایعات ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات لایروبی و نگهداری و حمل ضایعات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116552/فراخوان-خدمات-مشترکین-بهره-برداری-و-مهندسی'>فراخوان خدمات مشترکین بهره برداری و مهندسی / فراخوان ، فراخوان خدمات مشترکین بهره برداری و مهندسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116576/استعلام-نظارت--'>استعلام نظارت ... / استعلام, استعلام نظارت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116591/استعلام-ارتقا-سیستم-کامپیوتری--'>استعلام ارتقا سیستم کامپیوتری... / استعلام,ارتقا سیستم کامپیوتری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116608/استعلام-آب-رسانی--'>استعلام آب رسانی ... / استعلام , استعلام آب رسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116627/استعلام-عملیات-ساختمانی--'>استعلام عملیات ساختمانی... / استعلام,استعلام عملیات ساختمانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116645/استعلام-لوله-و-دریپر'>استعلام لوله و دریپر / استعلام,استعلام لوله و دریپر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116661/استعلام-1-اجازه-خودروهای-سواری-پژو--'>استعلام 1- اجازه خودروهای سواری پژو... / استعلام,1- اجازه خودروهای سواری پژو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116681/مناقصه-تهیه-و-اجرای-سیستم-کنترل-اصلی-و--'>مناقصه تهیه و اجرای سیستم کنترل اصلی و ... / مناقصه , مناقصه تهیه و اجرای سیستم کنترل اصلی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116700/فراخوان-واگذاری-قرائت-کنتور-و-توزیع-صورتحساب-برق-مشترکین'>فراخوان  واگذاری قرائت کنتور و توزیع صورتحساب برق مشترکین / فراخوان , فراخوان واگذاری قرائت کنتور و توزیع صورتحساب برق مشترکین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116722/استعلام-دیگ-چدنی-شوفاژکار--'>استعلام دیگ چدنی شوفاژکار... / استعلام,دیگ چدنی شوفاژکار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116742/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-حدود-19-کیلومتر-شبکه-پراکنده--نوبت-دوم'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای حدود 19 کیلومتر شبکه پراکنده - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه تهیه مصالح و اجرای حدود 19 کیلومتر شبکه پراکنده- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116763/استعلام-بچه-ماهی--'>استعلام بچه ماهی ... / استعلام , استعلام بچه ماهی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116781/استعلام-​ساخت-سایر-پروژه-های-مهندسی-عمران'>استعلام ​ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران  / استعلام, ​ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116799/استعلام-تانکر--'>استعلام تانکر ... / استعلام , استعلام تانکر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116819/استعلام-خرید-یک-دستگاه-پمپ'>استعلام خرید یک دستگاه پمپ / استعلام,خرید یک دستگاه پمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116839/مناقصه-عملیات-رفت-و-روب--'>مناقصه عملیات رفت و روب ... / مناقصه ، مناقصه عملیات رفت و روب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116861/استعلام-گونی---'>استعلام گونی  ... / استعلام, گونی  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116889/استعلام-پشتیبانی-دستگاه-اعتبارسنجی-PKA-FA'>استعلام  پشتیبانی دستگاه اعتبارسنجی PKA-FA  / استعلام, پشتیبانی دستگاه اعتبارسنجی PKA-FA </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116912/استعلام-کنتور-آب--'>استعلام کنتور آب ... / استعلام , استعلام کنتور آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116933/مناقصه-تامین-نیروی-خدمات-حجمی-مربوط-به-پشتیبانی'>مناقصه  تامین نیروی خدمات حجمی مربوط به پشتیبانی  / مناقصه عمومی، مناقصه  تامین نیروی خدمات حجمی مربوط به پشتیبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116953/تجدید-فراخوان-ارزیابی-کیفی-عملیات-اجرایی-پروژه-احداث-و-بهسازی-نوبت-دوم'>تجدید فراخوان ارزیابی کیفی عملیات اجرایی پروژه احداث و بهسازی نوبت دوم / تجدید فراخوان ارزیابی کیفی ، فراخوان ارزیابی کیفی عملیات اجرایی پروژه احداث و بهسازی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116873/مناقصه-خرید-خدمات-امور-رفاهی-خدماتی'>مناقصه  خرید خدمات امور رفاهی خدماتی / آگهی مناقصه, مناقصه خرید خدمات امور رفاهی خدماتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116896/استعلام-خرید-و-نصب-تاسیسات-سرمایشی-و--'>استعلام خرید و نصب تاسیسات سرمایشی  و ... / استعلام, خرید و نصب تاسیسات سرمایشی  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116923/تجدید-مناقصه-انجام-عملیات-تکمیلی-ساماندهی--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه انجام عملیات تکمیلی ساماندهی... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , تجدید مناقصه انجام عملیات تکمیلی ساماندهی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116942/اصلاحیه-مناقصه-تامین-تجهیزات-ابزار-دقیق-و-سیستم-تله-متری--'>اصلاحیه مناقصه تامین تجهیزات ابزار دقیق و سیستم تله متری ... / اصلاحیه مناقصه عمومی ,مناقصه تامین تجهیزات ابزار دقیق و سیستم تله متری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116959/استعلام-ایزوگام--'>استعلام ایزوگام ... / استعلام , استعلام ایزوگام ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116982/مناقصه-واگذاری-امور-تنظیف'>مناقصه واگذاری امور تنظیف / مناقصه, مناقصه واگذاری امور تنظیف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117002/مناقصه-واگذاری-انجام-امور-ایاب-ذهاب-پرسنل-و-امورات-واحد-نقلیه-مرکز-آموزشی-پژوهشی'>مناقصه واگذاری انجام امور ایاب ذهاب پرسنل و امورات واحد نقلیه مرکز آموزشی، پژوهشی  / مناقصه , مناقصه واگذاری انجام امور ایاب ذهاب پرسنل و امورات واحد نقلیه مرکز آموزشی، پژوهشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117022/مناقصه-قرائت-کنتور-توزیع-صورتحساب-'>مناقصه قرائت کنتور توزیع صورتحساب،  / مناقصه , مناقصه قرائت کنتور توزیع صورتحساب، </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117041/استعلام-واگذاری-حمل-و-نقل-و-مبادله--'>استعلام واگذاری حمل و نقل و مبادله... / استعلام,واگذاری حمل و نقل و مبادله...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117057/همایش-بین-المللی-سلامت-برای-صلح'>همایش بین المللی سلامت برای صلح / همایش بین المللی سلامت برای صلح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117075/فراخوان-مناقصه-عمومی-عملیات-جدول-کاری'>فراخوان مناقصه عمومی عملیات جدول کاری / فراخوان, فراخوان مناقصه عمومی عملیات جدول کاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117096/استعلام-طراحی-ورودی-مجموعه-زیرزمینی--'>استعلام طراحی ورودی مجموعه زیرزمینی ... / استعلام, استعلام طراحی ورودی مجموعه زیرزمینی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117115/اصلاحیه-مناقصه-واگذاری-امور-خدماتی'>اصلاحیه مناقصه واگذاری امور خدماتی / اصلاحیه مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور خدماتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117132/استعلام-باطری-دیزل-ژنراتور-12-ولت'>استعلام باطری دیزل ژنراتور 12 ولت  / استعلام ,استعلام باطری دیزل ژنراتور 12 ولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117149/استعلام-سرویس-و-نگهداری-دو-دستگاه-UPS'>استعلام سرویس و نگهداری دو دستگاه UPS / استعلام, استعلام سرویس و نگهداری دو دستگاه UPS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117165/استعلام-تهیه-نمودن-ملزومات-و-تجهیزات-مورد-نیاز---'>استعلام تهیه نمودن ملزومات و تجهیزات مورد نیاز  ... / استعلام, استعلام تهیه نمودن ملزومات و تجهیزات مورد نیاز  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117180/مناقصه-انجام-خدمات-تهیه-طبخ-و-سرو-سه-وعده-غذا---نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات تهیه، طبخ و سرو سه وعده غذا... - نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه انجام خدمات تهیه، طبخ و سرو سه وعده غذا... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117194/فراخوان-مناقصه-عمومی-تکمیل-ایستگاه-آتش-نشانی--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عمومی تکمیل ایستگاه آتش نشانی - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی تکمیل ایستگاه آتش نشانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117208/استعلام-طرح-آمارگیری-از-قیمت-فروش-محصولات-و-هزینه-خدمات-کشاورزی'>استعلام طرح آمارگیری از قیمت فروش محصولات و هزینه خدمات کشاورزی / استعلام, طرح آمارگیری از قیمت فروش محصولات و هزینه خدمات کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117224/مناقصه-قرائت-کنتور-توزیع-صورتحساب'>مناقصه قرائت کنتور،توزیع صورتحساب / مناقصه عمومی , مناقصه قرائت کنتور،توزیع صورتحساب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117241/استعلام-سایر-فعالیت-های-حرفه-ای--علمی-و-فنی'>استعلام سایر فعالیت های حرفه ای ، علمی و فنی / استعلام,استعلام سایر فعالیت های حرفه ای ، علمی و فنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117257/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستا--'>استعلام اجرای طرح هادی روستا ... / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117273/استعلام-اجرای-برق-اتاق-سرور'>استعلام اجرای برق اتاق سرور / استعلام , استعلام اجرای برق اتاق سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117290/استعلام-سیلندر-گاز-اکسیژن-40-لیتری'>استعلام سیلندر گاز اکسیژن 40 لیتری / استعلام, استعلام سیلندر گاز اکسیژن 40 لیتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117304/مناقصه-انجام-امور-خدمات-عمومی٬-نگهبانی-و-رانندگی'>مناقصه انجام امور خدمات عمومی٬ نگهبانی و رانندگی     / مناقصه, مناقصه انجام امور خدمات عمومی٬ نگهبانی و رانندگی    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117319/فراخوان-اجرای-زهکش-خط-انتقال-فاضلاب'>فراخوان اجرای زهکش خط انتقال فاضلاب / مناقصه, فراخوان اجرای زهکش خط انتقال فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117333/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-قطر-200-میلیمتر-PN10-PE80'>استعلام  لوله پلی اتیلن قطر 200 میلیمتر PN10-PE80 / استعلام, لوله پلی اتیلن قطر 200 میلیمتر PN10-PE80</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117347/استعلام-خرید-وسایل-مصرفی--'>استعلام خرید وسایل مصرفی... / استعلام, استعلام خرید وسایل مصرفی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117359/استعلام-تجهیزات-یو-پی-اس'>استعلام  تجهیزات یو پی اس  / استعلام ، استعلام  تجهیزات یو پی اس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117371/استعلام-ساماندهی-و-مرمت-امامزاده--'>استعلام ساماندهی و مرمت امامزاده ... / استعلام, ساماندهی و مرمت امامزاده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117384/استعلام-حشره-کش--'>استعلام حشره کش ... / استعلام , استعلام حشره کش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117396/استعلام-تجهیزات-اسکادا-و-مخابرات'>استعلام تجهیزات اسکادا و مخابرات / استعلام , استعلام تجهیزات اسکادا و مخابرات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117410/استعلام-خرید-یکدستگاه-الکتروموتور'>استعلام خرید یکدستگاه الکتروموتور  / استعلام خرید یکدستگاه الکتروموتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117422/استعلام-کارگاه-شماره-1-و-2-و-3'>استعلام کارگاه شماره 1 و 2 و 3  / استعلام, استعلام کارگاه شماره 1 و 2 و 3 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117434/استعلام-خرید-نصب--راه-اندازی-آزمایش-تحویل-و--'>استعلام خرید، نصب ، راه اندازی آزمایش تحویل و... / استعلام , استعلام خرید، نصب ، راه اندازی آزمایش تحویل و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117446/استعلام-دوربین-مداربسته-دستگاه-ضبط-و-پخش'>استعلام دوربین مداربسته دستگاه ضبط و پخش / استعلام دوربین مداربسته دستگاه ضبط و پخش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116209/استعلام-الکتروموتور--'>استعلام الکتروموتور ... / استعلام , استعلام الکتروموتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116227/مناقصه-عملیات-ترمیم-زیرسازی-و-آسفالت--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات ترمیم زیرسازی و آسفالت  -نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات ترمیم زیرسازی و آسفالت  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116248/مناقصه-خرید-روزانه-300-راس-گوسفند-نرینه'>مناقصه خرید روزانه 300 راس گوسفند نرینه  / مناقصه مناقصه خرید روزانه 300 راس گوسفند نرینه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116266/استعلام-برج-نوری--'>استعلام برج نوری ... / استعلام, استعلام برج نوری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116281/استعلام-کنتور-آب--'>استعلام کنتور آب ... / استعلام, استعلام کنتور آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116296/مناقصه-اجرای-محصور-سازی-شامل-دیوار-کشی--'>مناقصه  اجرای محصور سازی شامل دیوار کشی ... / آگهی مناقصه عمومی مناقصه  اجرای محصور سازی شامل دیوار کشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116310/استعلام-تهیه-تجهیزات-و-خدمات-تعمیرات-روشنایی--'>استعلام تهیه تجهیزات و خدمات تعمیرات روشنایی... / استعلام, استعلام تهیه تجهیزات و خدمات تعمیرات روشنایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116324/استعلام-پروژه-روسازی-و-آسفالت-شهرک-صنعتی--'>استعلام پروژه روسازی و آسفالت شهرک صنعتی ... / استعلام, پروژه روسازی و آسفالت شهرک صنعتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116339/استعلام-پروژه-زیر-سازی-و-زیراساس-جاده--'>استعلام پروژه زیر سازی و زیراساس جاده ... / استعلام , استعلام پروژه زیر سازی و زیراساس جاده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116351/استعلام-کف-پوش-رولی-آنتی-باکتریال--'>استعلام کف پوش رولی آنتی باکتریال... / استعلام,استعلام کف پوش رولی آنتی باکتریال...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116369/مناقصه-بهسازی-و-آسفالت-معابر-و--نوبت-سوم'>مناقصه بهسازی و آسفالت معابر و ...نوبت سوم  / آگهی مناقصه , مناقصه بهسازی و آسفالت معابر و ... نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116390/مناقصه-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-شهر--'>مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز شهر ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز شهر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116412/فراخوان-ارزیابی-کیفی-اجرای-تغذیه-4اینچ-و-شبکه-پلی-اتیلن--'>فراخوان ارزیابی کیفی اجرای تغذیه 4اینچ و شبکه پلی اتیلن... / مناقصه, فراخوان ارزیابی کیفی اجرای تغذیه 4اینچ و شبکه پلی اتیلن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116432/مناقصه-تامین-مصالح-و-تجهیزات-کالا-و-خدمات-مرتبط-مشتمل--'>مناقصه تامین مصالح و تجهیزات، کالا و خدمات مرتبط مشتمل... / آگهی مناقصه، مناقصه تامین مصالح و تجهیزات، کالا و خدمات مرتبط مشتمل.</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116453/استعلام-بخچال-کولر--'>استعلام بخچال، کولر ... / استعلام, استعلام بخچال، کولر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116470/استعلام-لوازم-موردنیاز--'>استعلام لوازم موردنیاز... / استعلام,لوازم موردنیاز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116492/مناقصه-مراقبت-و-نگهداری-فضای-سبز-و-نظافت-فضاهای-عمومی-و--'>مناقصه مراقبت و نگهداری فضای سبز و نظافت، فضاهای عمومی و... / مناقصه عمومی, مناقصه مراقبت و نگهداری فضای سبز و نظافت، فضاهای عمومی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116507/مناقصه-خریداری-قطعات--دستگاهها-و-اقلام-مورد-نیاز-کارخانجات-شن-و-ماسه'>مناقصه خریداری قطعات ، دستگاهها و اقلام مورد نیاز کارخانجات شن و ماسه / مناقصه، مناقصه خریداری قطعات ، دستگاهها و اقلام مورد نیاز کارخانجات شن و ماسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116525/مناقصه-انجام-خدمات-پشتیبانی-اعم-از-امور-خدمات-نظافتی'>مناقصه انجام خدمات پشتیبانی اعم از امور خدمات نظافتی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات پشتیبانی اعم از امور خدمات نظافتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116545/استعلام-عملیات-خاکبرداری-در-زمین-های-نرم--سخت--سنگی'>استعلام  عملیات خاکبرداری در زمین های نرم - سخت - سنگی  / استعلام, عملیات خاکبرداری در زمین های نرم - سخت - سنگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116570/استعلام-آنتن--'>استعلام آنتن ... / استعلام , استعلام آنتن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116586/مناقصه-اجرای-طرح-محوطه-سازی-و-گورستان-و-اجرای-نمای-دیوار'>مناقصه اجرای طرح محوطه سازی و گورستان و اجرای نمای دیوار  / مناقصه عمومی, مناقصه  اجرای طرح محوطه سازی و گورستان و اجرای نمای دیوار - نوبت دوم - چاپ اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116600/استعلام-خرید-پهنای-باند-اینترنت--'>استعلام خرید پهنای باند اینترنت ... / استعلام, استعلام خرید پهنای باند اینترنت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116618/مناقصه-عملیات-پروژه-رفع-معارض-و-اجرای-روشنایی'>مناقصه عملیات پروژه رفع معارض و اجرای روشنایی / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه عملیات پروژه رفع معارض و اجرای روشنایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116639/مناقصه-خرید-خدمات-بیمه-نامه-شخص-ثالث-و---نوبت-دوم'>مناقصه خرید خدمات بیمه نامه شخص ثالث و ... نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه خرید خدمات بیمه نامه شخص ثالث و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116654/مناقصه-خرید-لوله-فولادی--نوبت-دوم'>مناقصه خرید لوله فولادی  - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه خرید لوله فولادی  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116674/استعلام-دستگاه-اسمومتر--'>استعلام دستگاه اسمومتر ... / استعلام, استعلام دستگاه اسمومتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116691/مناقصه-تکمیل-هنرستان-9-کلاسه-مرحوم-جوادی--نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل هنرستان 9 کلاسه مرحوم جوادی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه تکمیل هنرستان 9 کلاسه مرحوم جوادی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116711/استعلام-دو-دستگاه-سرور-DL360G9'>استعلام دو دستگاه سرور DL360G9 / استعلام, دو دستگاه سرور DL360G9</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116734/استعلام-خرید-سرور-و-سوئیچ-شبکه-جهت-بهینه-سازی-زیرساخت-شبکه'>استعلام خرید سرور و سوئیچ شبکه جهت بهینه سازی زیرساخت شبکه / استعلام, خرید سرور و سوئیچ شبکه جهت بهینه سازی زیرساخت شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116753/استعلام-گاری-چهارچرخ-کفی-قفسه-فلزی-و--'>استعلام گاری چهارچرخ کفی، قفسه فلزی و ... / استعلام, گاری چهارچرخ کفی، قفسه فلزی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116774/استعلام-خدمات-مشاوره'>استعلام خدمات مشاوره / استعلام,خدمات مشاوره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116790/استعلام-گاید-و-ایرآندوسکوپی--'>استعلام گاید و ایرآندوسکوپی ... / استعلام , استعلام گاید و ایرآندوسکوپی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116812/استعلام-ترمیم-و-بهسازی-دو-حلقه-چاه'>استعلام ترمیم و بهسازی دو حلقه چاه / استعلام, ترمیم و بهسازی دو حلقه چاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116831/مناقصه-عمومی-تکمیل-مخزن-1000-مترمکعبی-و-شبکه-و--'>مناقصه عمومی تکمیل مخزن 1000 مترمکعبی و شبکه و.... / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی تکمیل مخزن 1000 مترمکعبی و شبکه و....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116214/مناقصه-پروژه-زهکشی-دالکی-(نوبت-دوم)'>مناقصه پروژه زهکشی دالکی  (نوبت دوم) / مناقصه , مناقصه پروژه زهکشی دالکی  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116236/فراخوان-مناقصه-عمومی-خدمات-نقلیه-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عمومی خدمات نقلیه- نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی،فراخوان مناقصه عمومی خدمات نقلیه- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116253/استعلام-چاپ-اوراق--'>استعلام چاپ اوراق ... / استعلام , استعلام چاپ اوراق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116270/استعلام-مرغ-کامل--'>استعلام مرغ کامل ... / استعلام , استعلام مرغ کامل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116286/مناقصه-حفاظت-و-نگهداری-اراضی--نوبت-دوم'>مناقصه حفاظت و نگهداری اراضی - نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه, مناقصه حفاظت و نگهداری اراضی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116301/مناقصه-عملیات-بارگیری-حمل-باراندازی-و-تسطیح-مصالح-پوسته'>مناقصه عملیات بارگیری، حمل، باراندازی و تسطیح مصالح پوسته  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات بارگیری، حمل، باراندازی و تسطیح مصالح پوسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116315/آگهی-خرید-کلوخه-باریت-کلوخه-بنتونیت--'>آگهی خرید کلوخه باریت، کلوخه بنتونیت... / آگهی, آگهی خرید کلوخه باریت، کلوخه بنتونیت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116330/استعلام-خرید-وسایل-ورزشی--'>استعلام خرید وسایل ورزشی ... / استعلام , استعلام خرید وسایل ورزشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116343/مناقصه-واگذاری-خدمات-عمومی-شامل-نظافت--رفت-و-روب-و---نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری خدمات عمومی شامل نظافت ، رفت و روب و ... نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری خدمات عمومی شامل نظافت ، رفت و روب و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116357/تجدید-مناقصه-4-دستگاه-الکتروپمپ-مخصوص-گودال-آب-و-نفت--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه 4 دستگاه الکتروپمپ مخصوص گودال آب و نفت - نوبت دوم  / آگهی اولین تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه 4 دستگاه الکتروپمپ مخصوص گودال آب و نفت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116376/استعلام-عملیات-تکمیلی-شبکه--'>استعلام عملیات تکمیلی شبکه ... / استعلام, عملیات تکمیلی شبکه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116398/مناقصه-کنترل-و-نظارت-بر-ساخت-و-سازها--'>مناقصه کنترل و نظارت بر ساخت و سازها ... / مناقصه , مناقصه کنترل و نظارت بر ساخت و سازها ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116421/مناقصه-اجرای-عملیات-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-سطح-شهر-(نوبت-دوم)'>مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر  (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116441/فراخوان-نگهداری--پرورش--حفاظت-و-مراقبت-از-فضای-سبز-نوبت-دوم'> فراخوان نگهداری ، پرورش ، حفاظت و مراقبت از فضای سبز  نوبت دوم / آگهی فراخوان  ,  فراخوان نگهداری ، پرورش ، حفاظت و مراقبت از فضای سبز  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116457/استعلام-صندلی-ارباب-رجوع--'>استعلام صندلی ارباب رجوع... / استعلام,صندلی ارباب رجوع...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116475/استعلام-پیچ-و-مهره-و-واشر--'>استعلام پیچ و مهره و واشر ... / استعلام, پیچ و مهره و واشر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116497/استعلام-خرید-لایسنس---'>استعلام خرید لایسنس .... / استعلام, استعلام خرید لایسنس ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116513/استعلام-یک-دستگاه-دیزل-ژنراتور--'>استعلام یک دستگاه دیزل ژنراتور... / استعلام,یک دستگاه دیزل ژنراتور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116533/استعلام-خرید-اجناس-و-اجرای-شبکه-داخلی-گاز---'>استعلام خرید اجناس و اجرای شبکه داخلی گاز  .... / استعلام, خرید اجناس و اجرای شبکه داخلی گاز  ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116550/مناقصه-تکمیل-پروژه-تجاری-مسکونی---نوبت-دوم'>مناقصه  تکمیل پروژه تجاری- مسکونی ... نوبت دوم  / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی ،مناقصه  تکمیل پروژه تجاری- مسکونی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116575/استعلام-پروژه-کلید-در-دست-توسعه-و-بهینه-سازی-برق-روستایی'>استعلام  پروژه کلید در دست توسعه و بهینه سازی برق روستایی / استعلام, پروژه کلید در دست توسعه و بهینه سازی برق روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116590/فراخوان-مناقصه-اجرای-خطوط-انتقال-و-اصلی-آب'>فراخوان مناقصه اجرای خطوط انتقال و اصلی آب / آگهی فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه اجرای خطوط انتقال و اصلی آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116606/تجدید-مناقصه-اجرای-عملیات-امور-فوریتی-قنوات---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجرای عملیات امور فوریتی قنوات ... نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه, تجدید مناقصه اجرای عملیات امور فوریتی قنوات ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116625/مناقصه-انجام-خدمات-حفاظت-و-نگهبانی-از-اماکن-شهرداری--نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات حفاظت و نگهبانی از اماکن شهرداری  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات حفاظت و نگهبانی از اماکن شهرداری  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116643/استعلام-احداث-ساختمان--'>استعلام احداث ساختمان ... / استعلام , استعلام احداث ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116660/استعلام-سویا--'>استعلام سویا ... / استعلام , استعلام سویا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116680/مناقصه-انجام-خدمات-امور-پشتیبانی-اداری-و-خدماتی-نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات امور پشتیبانی اداری و خدماتی- نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه انجام خدمات امور پشتیبانی اداری و خدماتی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116697/استعلام-کنسرو-ماهی--'>استعلام کنسرو ماهی ... / استعلام , استعلام کنسرو ماهی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116720/استعلام-طراحی-و-چاپ-شعار-مدیریت-مصرف-برق-و-آرم-شرکت-بر-روی-هدایای-تبلیغاتی'>استعلام طراحی و چاپ شعار مدیریت مصرف برق و آرم شرکت بر روی هدایای تبلیغاتی / استعلام, طراحی و چاپ شعار مدیریت مصرف برق و آرم شرکت بر روی هدایای تبلیغاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116741/مناقصه-عمومی-تامین-نیروی-حفاظت-فیزیکی'>مناقصه عمومی تامین نیروی حفاظت فیزیکی / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی تامین نیروی حفاظت فیزیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116762/استعلام-لاستیک-خودروی-مزدا'>استعلام  لاستیک خودروی مزدا  / استعلام, لاستیک خودروی مزدا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116780/استعلام-پک-جوهر--'>استعلام پک جوهر ... / استعلام , استعلام پک جوهر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116798/مناقصه-کلیه-امور-مرتبط-با-آرامستان-شهر---نوبت-اول--چاپ-دوم'>مناقصه کلیه امور مرتبط با آرامستان شهر... - نوبت اول - چاپ دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه کلیه امور مرتبط با آرامستان شهر... - نوبت اول - چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116817/مناقصه-GENERAL-ELECTRIC-و--نوبت-دوم'>مناقصه GENERAL ELECTRIC و....نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه GENERAL ELECTRIC و....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116199/فراخوان-عمومی-مشاوره--نگهداری--پشتیبانی-و-توسعه-سخت-افزار-شبکه-و-مرکز-داده'>فراخوان عمومی مشاوره ، نگهداری ، پشتیبانی و توسعه سخت افزار، شبکه و مرکز داده / فراخوان عمومی , فراخوان عمومی مشاوره ، نگهداری ، پشتیبانی و توسعه سخت افزار، شبکه و مرکز داده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116221/استعلام-تهیه-و-اجرای-تابلو-20-کیلوولت-جی-ای-اس-خط-انتقال-هوایی---'>استعلام  تهیه و اجرای تابلو 20 کیلوولت جی ای اس خط انتقال هوایی  ... / استعلام, تهیه و اجرای تابلو 20 کیلوولت جی ای اس خط انتقال هوایی  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116242/فراخوان-مناقصه-پروژه-احداث-13601-متر-خط-لوله--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه پروژه احداث 13601 متر خط لوله - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه پروژه احداث 13601 متر خط لوله- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116259/استعلام-انجام-امور-مراسلات-پستی-و-پرداخت-قبوض--'>استعلام انجام امور مراسلات پستی و پرداخت قبوض... / استعلام,انجام امور مراسلات پستی و پرداخت قبوض...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116276/مناقصه-سیستم-پویانمایی--نوبت-دوم'>مناقصه  سیستم پویانمایی - نوبت دوم  / آگهی فراخوان, مناقصه  سیستم پویانمایی -- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116291/فراخوان-ارزیابی-کیفی-مناقصه-خرید-ادوات-حفاظت-تنفسی-نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید ادوات حفاظت تنفسی- نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید ادوات حفاظت تنفسی  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116306/استعلام-خرید-لایسنس-TA-فایروال--'>استعلام خرید لایسنس TA فایروال... / استعلام,خرید لایسنس TA فایروال...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116319/تجدید-مناقصه-عملیات-حفاری--لوله-گذاری-ـ-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عملیات حفاری ، لوله گذاری ـ نوبت دوم / تجدید فراخوان ارزیابی کیفی , مناقصه عملیات حفاری ، لوله گذاری ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116334/مناقصه-خدمات-آتش-نشانی-و-خدمات-ایمنی'>مناقصه خدمات آتش نشانی و خدمات ایمنی  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خدمات آتش نشانی و خدمات ایمنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116347/مناقصه-Under-Balance-Perforation-Equipment-with-All-Accessories-for-Well-Logging--نوبت-دوم'>مناقصه Under Balance Perforation Equipment with All Accessories for Well Logging - نوبت دوم  / مناقصه Under Balance Perforation Equipment with All Accessories for Well Logging - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116362/استعلام-ساماندهی-رودخانه--'>استعلام ساماندهی رودخانه... / استعلام,استعلام ساماندهی رودخانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116383/استعلام-کابل-آلومینیومی-و-کابل-مسی'>استعلام کابل آلومینیومی و کابل مسی / استعلام, کابل آلومینیومی و کابل مسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116405/مناقصه-واگذاری-امورات-خدماتی'>مناقصه  واگذاری امورات خدماتی  / آگهی مناقصه,مناقصه  واگذاری امورات خدماتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116425/استعلام-یخچال--'>استعلام یخچال ... / استعلام , استعلام یخچال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116447/مناقصه-خرید-پودر-مگنتیت'>مناقصه خرید پودر مگنتیت  / مناقصه عمومی, مناقصه خرید پودر مگنتیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116463/استعلام-عملیات-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-راه-روستایی---'>استعلام عملیات لکه گیری و روکش آسفالت راه روستایی .... / استعلام, عملیات لکه گیری و روکش آسفالت راه روستایی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116484/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو'>استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو  / استعلام, ​فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116502/فراخوان-مناقصه-پروژه-احداث-8410-متر-خط-لوله-ـ-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه  پروژه احداث 8410 متر خط لوله ـ نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه  پروژه احداث 8410 متر خط لوله ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116517/استعلام-تخریب-و-آماده-سازی-محوطه'>استعلام تخریب و آماده سازی محوطه  / استعلام, تخریب و آماده سازی محوطه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116539/استعلام-جمع-آوری-تصفیه--'>استعلام جمع آوری، تصفیه... / استعلام,جمع آوری، تصفیه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116562/مناقصه-راهبری-خودروهای-سبک-نیمه-سنگین-و-سنگین-و-تامین-وسایط-نقلیه-سبک---نوبت-دوم'>مناقصه راهبری خودروهای سبک، نیمه سنگین و سنگین و تامین وسایط نقلیه سبک ... نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه, مناقصه راهبری خودروهای سبک، نیمه سنگین و سنگین و تامین وسایط نقلیه سبک ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116581/مناقصه-تعمیر-نصب-بازسازی-ساختمان-ها-و-محوطه-موجود-نوبت-دوم'>مناقصه تعمیر، نصب بازسازی ساختمان ها و محوطه موجود- نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه تعمیر، نصب بازسازی ساختمان ها و محوطه موجود- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116596/مناقصه-تکمیل-سالن-ورزشی--نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل سالن ورزشی - نوبت دوم  / مناقصه تکمیل سالن ورزشی  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116612/استعلام-تین-کلاینت'>استعلام تین کلاینت / استعلام,استعلام تین کلاینت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116631/استعلام-تامین-برق--'>استعلام تامین برق ... / استعلام,استعلام تامین برق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116648/مناقصه-تعمیرات-کلی-منازل-زیتون-کارمندی-و---نوبت-دوم'>مناقصه تعمیرات کلی منازل زیتون کارمندی و... - نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه تعمیرات کلی منازل زیتون کارمندی و...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116666/استعلام-لوله-آبده-مانسمان-6-اینچ-7-11'>استعلام  لوله آبده مانسمان 6 اینچ 7.11 / استعلام, لوله آبده مانسمان 6 اینچ 7.11</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116685/استعلام-ابزارآلات-اندازه-گیری'>استعلام ابزارآلات اندازه گیری / استعلام,ابزارآلات اندازه گیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116703/فراخوان-خرید-15-دستگاه-چیلر-تراکمی-یکپارچه-هواخنک--نوبت-دوم'>فراخوان خرید 15 دستگاه چیلر تراکمی یکپارچه هواخنک - نوبت دوم  / آگهی فراخوان, فراخوان  خرید 15 دستگاه چیلر تراکمی یکپارچه هواخنک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116729/استعلام-بستنی--'>استعلام بستنی ... / استعلام , استعلام بستنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116747/استعلام-خرید-و-نصب-تجهیزات-دیتاسنتر--'>استعلام خرید و نصب تجهیزات دیتاسنتر ... / استعلام , استعلام خرید و نصب تجهیزات دیتاسنتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116769/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-خدماتی'>مناقصه تامین نیروی انسانی خدماتی  / مناقصه , مناقصه تامین نیروی انسانی خدماتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116785/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-خط-تغذیه-و-نصب-ایستگاه-های-TBS--'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای خط تغذیه و نصب ایستگاه های TBS ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه مصالح و اجرای خط تغذیه و نصب ایستگاه های TBS ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116193/مناقصه-اجرای-پروژه-تکمیل-ساختمان-مرکزی--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پروژه تکمیل ساختمان مرکزی... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای پروژه تکمیل ساختمان مرکزی... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116218/استعلام-برقرسانی--'>استعلام برقرسانی ... / استعلام , استعلام برقرسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116240/استعلام-حفر-یک-حلقه-چاه--'>استعلام حفر یک حلقه چاه ... / استعلام , استعلام حفر یک حلقه چاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116258/مناقصه-اجرای-خط-انتقال-آب-شهر-فاز-اول-و-دوم--'>مناقصه اجرای خط انتقال آب شهر فاز اول و دوم... / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای خط انتقال آب شهر فاز اول و دوم...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116274/مناقصه-خدمات-بازنگری-و-طراحی-نمودار-سازمانی'>مناقصه خدمات بازنگری و طراحی نمودار سازمانی / مناقصه عمومی, مناقصه خدمات بازنگری و طراحی نمودار سازمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116290/مناقصه-سوئیچ-شبکه-و-ماسک-سوپاپ-دار'>مناقصه سوئیچ شبکه و ماسک سوپاپ دار / مناقصه عمومی, مناقصه سوئیچ شبکه و ماسک سوپاپ دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116305/مناقصه-عمومی-پروژه-آسفالت-معابر--97-2-9'>مناقصه عمومی پروژه آسفالت معابر - 97.2.9 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عمومی پروژه آسفالت معابر  - 97.2.9</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116318/استعلام-کارواش-ANOVI'>استعلام کارواش ANOVI / استعلام, کارواش ANOVI</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116333/استعلام-احداث-ترانس-ساختمان-نگهبانی-و-اجرای-خط-مانوری-شبکه-برقرسانی'>استعلام احداث ترانس ساختمان نگهبانی و اجرای خط مانوری شبکه برقرسانی / استعلام, احداث ترانس ساختمان نگهبانی و اجرای خط مانوری شبکه برقرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116346/مناقصه-نصب-و-خرید-تجهیزات-بی-سیم'>مناقصه نصب و خرید تجهیزات بی سیم / مناقصه, مناقصه نصب و خرید تجهیزات بی سیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116361/مناقصه-خرید-کابل-فشار-ضعیف-مسی----نوبت-دوم'>مناقصه خرید کابل فشار ضعیف مسی ... - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه خرید کابل فشار ضعیف مسی ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116380/مناقصه-عملیات-مربوط-به-بهره-برداری-از-شبکه'>مناقصه عملیات مربوط به بهره برداری از شبکه / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات مربوط به بهره برداری از شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116403/استعلام-ساخت-رمپ-ورودی-ساختمان--'>استعلام ساخت رمپ ورودی ساختمان... / استعلام,استعلام ساخت رمپ ورودی ساختمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116424/استعلام-بتن-250-جهت-سقف-و-ستون--'>استعلام بتن 250 جهت سقف و ستون... / استعلام,بتن 250 جهت سقف و ستون...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116446/استعلام-انجام-خدمات-مشاوره-ای-فنی--'>استعلام انجام خدمات مشاوره ای فنی... / استعلام,استعلام انجام خدمات مشاوره ای فنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116461/مناقصه-حفظ-و-نگهداری-و-حراست-فضاهای-سبز-نوبت-دوم'>مناقصه حفظ و  نگهداری و حراست فضاهای سبز نوبت دوم  / آگهی مناقصه ، مناقصه حفظ و  نگهداری و حراست فضاهای سبز نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116481/مناقصه-عملیات-ترمیم-زیرسازی-ترانشه-ها-جداول-و-آسفالت--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات ترمیم زیرسازی، ترانشه ها، جداول و آسفالت  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات ترمیم زیرسازی، ترانشه ها، جداول و آسفالت  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116501/استعلام-بلبرینگ'>استعلام بلبرینگ  / استعلام, بلبرینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116516/تجدید-مناقصه-خرید-لوله-های-پلی-اتیلن'>تجدید مناقصه خرید لوله های پلی اتیلن  / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه خرید لوله های پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116538/استعلام-نگهداری-3-دستگاه-آسانسور'>استعلام نگهداری 3 دستگاه آسانسور  / استعلام, نگهداری 3 دستگاه آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116558/استعلام-تولید-انتقال-و-توزیع-برق'>استعلام تولید، انتقال و توزیع برق / استعلام, ​تولید، انتقال و توزیع برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116579/استعلام-عملیات-تعمیر-و-نگهداری-دریچه-های-آبیاری-شبکه-های-استان--'>استعلام  عملیات تعمیر و نگهداری دریچه های آبیاری شبکه های استان ... / استعلام, عملیات تعمیر و نگهداری دریچه های آبیاری شبکه های استان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116595/مناقصه-پیمان-خدمات-عمومی--اداری-و-نگهبانی'>مناقصه  پیمان خدمات عمومی , اداری و نگهبانی  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه  پیمان خدمات عمومی , اداری و نگهبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116610/استعلام-بهسازی-و-روکش-آسفالت-محور--'>استعلام بهسازی و روکش آسفالت محور ... / استعلام, بهسازی و روکش آسفالت محور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116630/استعلام-احیاء-و-مرمت-سه-رشته-قنات--'>استعلام احیاء و مرمت سه رشته قنات... / استعلام,احیاء و مرمت سه رشته قنات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116647/فراخوان-مناقصه-عمومی-خرید-12-دستگاه-پکیج-آب-شیرین-کن'>فراخوان مناقصه عمومی خرید 12 دستگاه پکیج آب شیرین کن / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه عمومی خرید 12 دستگاه پکیج آب شیرین کن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116664/مناقصه-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذای-پرسنل'>مناقصه تهیه طبخ و توزیع غذای پرسنل  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه طبخ و توزیع غذای پرسنل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116684/استعلام-شیر-شناوری-هیدرومکانیکی-دیافراگمی'>استعلام شیر شناوری هیدرومکانیکی دیافراگمی / استعلام, شیر شناوری هیدرومکانیکی دیافراگمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116702/مناقصه-واگذاری-خدمات-امور-اراضی'>مناقصه واگذاری خدمات امور اراضی / مناقصه , مناقصه واگذاری خدمات امور اراضی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116727/استعلام-4-حلقه-لاستیک-سایز-16-70-245-با-تاریخ-تولید-2018'>استعلام  4 حلقه لاستیک سایز 16/70/245 با تاریخ تولید 2018 / استعلام,  4 حلقه لاستیک سایز 16/70/245 با تاریخ تولید 2018</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116745/استعلام-بیمه--'>استعلام بیمه ... / استعلام, استعلام بیمه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116768/استعلام-برنج-کیهان--'>استعلام برنج کیهان... / استعلام,برنج کیهان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116784/استعلام-رزرو-کردن-و-سایر-خدمات-مربوط'>استعلام رزرو کردن و سایر خدمات مربوط / استعلام,رزرو کردن و سایر خدمات مربوط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116801/استعلام-امور-خدماتی'>استعلام امور خدماتی / استعلام, امور خدماتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116821/مناقصه-قطعات-یدکی-تجهیزات-نمودارگیری-از-چاه-مربوط-به-برند-RENHE-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه قطعات یدکی تجهیزات نمودارگیری از چاه مربوط به برند RENHE- تجدید نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه عمومی، مناقصه قطعات یدکی تجهیزات نمودارگیری از چاه مربوط به برند RENHE- تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116842/استعلام-مصالح--'>استعلام مصالح ... / استعلام , استعلام مصالح ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116865/استعلام-ترانسفورماتور--'>استعلام ترانسفورماتور ... / استعلام , استعلام ترانسفورماتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116211/استعلام-کولر-13000-موتور-سه-فاز'>استعلام کولر 13000 موتور سه فاز  / استعلام, کولر 13000 موتور سه فاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116232/استعلام-گوشت--'>استعلام گوشت ... / استعلام , استعلام گوشت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116251/مناقصه-اجرای-عملیات-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت--'>مناقصه اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت... / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116268/مناقصه-امور-خدماتی-نظافت-اماکن-و-نگهداری-فضای-سبز-سایت--ـ-نوبت-دوم'>مناقصه امور خدماتی، نظافت اماکن و نگهداری فضای سبز سایت... ـ نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه امور خدماتی، نظافت اماکن و نگهداری فضای سبز سایت... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116284/مناقصه-اجرای-عملیات-اصلاح-طرح-هندسی--تجدید--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات اصلاح طرح هندسی... تجدید - نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی ، مناقصه اجرای عملیات اصلاح طرح هندسی... تجدید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116299/مناقصه-خرید-16-کانکس-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 16 کانکس ـ نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه خرید 16 کانکس ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116312/استعلام-کیس-کامپیوتر'>استعلام کیس کامپیوتر  / استعلام, کیس کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116326/تجدید-مناقصه-عملیات-حفر-چاه-دوم-شهرک-صنعتی-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عملیات حفر چاه دوم شهرک صنعتی -نوبت دوم  / تجدید مناقصه عمومی, مناقصه  عملیات حفر چاه دوم شهرک صنعتی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116341/استعلام-پروژه-جدول-گذاری-شهرک--'>استعلام پروژه جدول گذاری شهرک... / استعلام,استعلام پروژه جدول گذاری شهرک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116354/مناقصه-انجام-عملیات-اسیدکاری-گسترده-Matrix-Acidizing--نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات اسیدکاری گسترده Matrix Acidizing ...نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه انجام عملیات اسیدکاری گسترده Matrix Acidizing ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116373/مناقصه-تامین-آب-آشامیدنی'>مناقصه تامین آب آشامیدنی / مناقصه , مناقصه تامین آب آشامیدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116394/استعلام-کانال-تکمیلی--'>استعلام کانال تکمیلی... / استعلام,کانال تکمیلی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116417/استعلام-بیمه-درمانی-تکمیلی-کارکنان'>استعلام بیمه درمانی تکمیلی کارکنان / استعلام, بیمه درمانی تکمیلی کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116436/فراخوان-اجرای-پروژه-های-اتوماسیون-صنعتی'>فراخوان اجرای پروژه های اتوماسیون صنعتی / فراخوان , فراخوان اجرای پروژه های اتوماسیون صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116455/مناقصه-عملیات-مربوط-به-احداث-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-شهر'>مناقصه عملیات مربوط به احداث شبکه جمع آوری فاضلاب شهر / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات مربوط به احداث شبکه جمع آوری فاضلاب شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116473/استعلام-سوییچ-شبکه--'>استعلام سوییچ شبکه ... / استعلام , استعلام سوییچ شبکه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116494/مناقصه-جدول-گذاری-زیرسازی-آسفالت--'>مناقصه جدول گذاری، زیرسازی، آسفالت ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه جدول گذاری، زیرسازی، آسفالت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116510/استعلام-شیر-گلویی-پیچی-فولادی'>استعلام شیر گلویی پیچی فولادی / استعلام, شیر گلویی پیچی فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116529/استعلام-عملیات-اجرایی-لوله-گذاری--'>استعلام عملیات اجرایی لوله گذاری... / استعلام,عملیات اجرایی لوله گذاری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116548/استعلام-کامپیوتر--'>استعلام کامپیوتر ... / استعلام , استعلام کامپیوتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116573/مناقصه-امور-خدماتی-و-نظافتی'> مناقصه امور خدماتی و نظافتی / آگهی مناقصه,  مناقصه امور خدماتی و نظافتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116588/استعلام-قرارداد-راهبری-تابلو-برق-های-شبکه-آب-شرب-روستاها--'>استعلام قرارداد راهبری تابلو برق های شبکه آب شرب روستاها ... / استعلام, قرارداد راهبری تابلو برق های شبکه آب شرب روستاها ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116603/مناقصه-تکمیل-سالن-ورزشی--نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل سالن ورزشی - نوبت دوم  / مناقصه تکمیل سالن ورزشی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116621/استعلام-الکتروموتور-شناور'>استعلام  الکتروموتور شناور  / استعلام, الکتروموتور شناور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116641/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-نظافت-به-صورت-حجمی--'>مناقصه واگذاری امور خدمات نظافت به صورت حجمی... / مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری امور خدمات نظافت به صورت حجمی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116657/استعلام-مطالعات-فرم-فون-و-فلورتالاب-و--'>استعلام مطالعات فرم فون و فلورتالاب  و ... / استعلام, مطالعات فرم فون و فلورتالاب  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116676/تمدید-مناقصه-خرید-یک-دستگاه-الکتروموتور-ماشین-سانتریفیوژ'>تمدید مناقصه خرید یک دستگاه الکتروموتور ماشین سانتریفیوژ / آگهی تمدید مناقصه عمومی , تمدید مناقصه خرید یک دستگاه الکتروموتور ماشین سانتریفیوژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116695/فراخوان-مناقصه-مرمت-و-بهسازی-جاده-و-محوط-چاه-124-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه مرمت و بهسازی جاده و محوط چاه 124 نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه مرمت و بهسازی جاده و محوط چاه 124 نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116713/استعلام-سخت-افزار--'>استعلام سخت افزار ... / استعلام, استعلام سخت افزار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116736/استعلام-تجهیز-غرفه-Ispx-به-متراژ-5-92--'>استعلام تجهیز غرفه Ispx به متراژ 5/92... / استعلام,تجهیز غرفه Ispx به متراژ 5/92...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116757/استعلام-بچه-ماهی--'>استعلام بچه ماهی ... / استعلام, استعلام بچه ماهی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116777/استعلام-پاکت-فطریه'>استعلام پاکت فطریه  / استعلام, پاکت فطریه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116793/فراخوان-تامین-6-نفر-نیروی-انسانی-(نوبت-دوم)'>فراخوان تامین 6 نفر نیروی انسانی (نوبت دوم) / مناقصه, فراخوان تامین 6 نفر نیروی انسانی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116815/استعلام-الکتروپمپ--'>استعلام الکتروپمپ ... / استعلام , استعلام الکتروپمپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116834/استعلام-دیوار-دو-طرف-نما-با-ارتفاع-2-5'>استعلام دیوار دو طرف نما با ارتفاع 2/5 / استعلام, دیوار دو طرف نما با ارتفاع 2/5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116855/تجدید-مناقصه-P-F--RENHE-WELL-LOGGING--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه P/F  "RENHE" WELL LOGGING  - نوبت دوم  / تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه P/F  "RENHE" WELL LOGGING  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116880/استعلام-احداث-سرویس-بهداشتی'>استعلام احداث سرویس بهداشتی  / استعلام, احداث سرویس بهداشتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116902/استعلام-قرارداد-تعمیر-و-نگهداری-ایستگاه-پایش-لحظه-ای-کمی-و-کیفی--'>استعلام قرارداد تعمیر و نگهداری ایستگاه پایش لحظه ای کمی و کیفی ... / استعلام, قرارداد تعمیر و نگهداری ایستگاه پایش لحظه ای کمی و کیفی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116803/مناقصه-واگذاری-امور--نظافت-بیمارستان--'>مناقصه واگذاری امور   نظافت بیمارستان ... / مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری امور   نظافت بیمارستان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116823/شناسایی-پیمانکار-در-زمینه-های-کاری-خدمات-و-فضای-سبز--'>شناسایی پیمانکار در زمینه های کاری خدمات و فضای سبز ... / مناقصه, شناسایی پیمانکار در زمینه های کاری خدمات و فضای سبز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116843/استعلام-واشر---'>استعلام واشر  ... / استعلام, واشر  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116867/استعلام-UPS--'>استعلام UPS ... / استعلام,  استعلام UPS ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116894/استعلام-ترانسفورماتور--'>استعلام ترانسفورماتور... / استعلام, استعلام ترانسفورماتور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116921/استعلام-شارژ-کپسول-های-آتش-نشانی-و-نگهداری-سیستم-اعلان-حریق---'>استعلام شارژ کپسول های آتش نشانی و نگهداری سیستم اعلان حریق .... / استعلام, شارژ کپسول های آتش نشانی و نگهداری سیستم اعلان حریق ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116939/استعلام-احیا-و-مرمت-قناتهای--'>استعلام احیا و مرمت قناتهای... / استعلام,احیا و مرمت قناتهای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116956/مناقصه-حفاری-2-حلقه-چاه--تجدید'>مناقصه حفاری 2 حلقه چاه...تجدید / تجدید مناقصه عمومی, مناقصه حفاری 2 حلقه چاه...تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116979/تجدید-مناقصه-تولید-موزاییک-معمولی-و--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه تولید موزاییک معمولی و ...نوبت دوم  / تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه تولید موزاییک معمولی و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117000/مناقصه-دستمزد-و-مصالح-مورد-نیاز-جهت-عملیات-توسعه-(نوبت-دوم)'>مناقصه دستمزد و مصالح مورد نیاز جهت عملیات توسعه (نوبت دوم) / آگهی مناقصه دو مرحله ای , مناقصه دستمزد و مصالح مورد نیاز جهت عملیات توسعه (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117020/استعلام-کابل-آلومینیوم---سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام کابل آلومینیوم..., سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  / استعلام,کابل آلومینیوم...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117038/استعلام-اجرای-عملیات-ساختمانی--'>استعلام اجرای عملیات ساختمانی ... / استعلام, استعلام اجرای عملیات ساختمانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117055/استعلام-واگذاری-خدمات-رختشویخانه-بیمارستان--'>استعلام واگذاری خدمات رختشویخانه بیمارستان... / استعلام, استعلام واگذاری خدمات رختشویخانه بیمارستان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117072/فراخوان-مناقصه-تهیه-حمل-و-تخلیه-آب-و-خاک-زراعی--'>فراخوان مناقصه تهیه، حمل و تخلیه آب و خاک زراعی.... / فراخوان مناقصه عمومی ,فراخوان مناقصه تهیه، حمل و تخلیه آب و خاک زراعی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117091/فراخوان-مناقصه-خرید-لوله-های-پلی-اتیلن'>فراخوان مناقصه خرید لوله های پلی اتیلن / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه خرید لوله های پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117109/استعلام-فرش-سجاده-ای-محرابی-با-زمینه-سبز-با-فیروزه-ای---'>استعلام فرش سجاده ای محرابی با زمینه سبز با فیروزه ای .... / استعلام, فرش سجاده ای محرابی با زمینه سبز با فیروزه ای ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117129/فراخوان-مناقصه-عملیات-خیابان-سازی-و-روکش-آسفالت'> فراخوان مناقصه عملیات خیابان سازی و روکش آسفالت  / فراخوان مناقصه ، فراخوان مناقصه عملیات خیابان سازی و روکش آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117147/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-در-سطوح-کارشناسی-تکنسین-و-نگهبان--نوبت-دوم'>مناقصه تامین نیروی انسانی در سطوح کارشناسی، تکنسین و نگهبان - نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه تامین نیروی انسانی در سطوح کارشناسی، تکنسین و نگهبان - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117163/استعلام-خرید-سرامیک-کف-66-متر-مربع-آسیا--'>استعلام خرید سرامیک کف 66 متر مربع آسیا ... / استعلام, استعلام خرید سرامیک کف 66 متر مربع آسیا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117176/استعلام-نظارت-براجرای-احیا-و-مرمت-قنوات'>استعلام نظارت براجرای احیا و مرمت قنوات  / استعلام, نظارت براجرای احیا و مرمت قنوات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117192/مناقصه-برقرسانی'>مناقصه برقرسانی / مناقصه عمومی , مناقصه برقرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117205/مناقصه-گازرسانی-به-صنایع-خط-تغذیه--'>مناقصه گازرسانی به صنایع، خط تغذیه... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه گازرسانی به صنایع، خط تغذیه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117221/استعلام-ساخت-سایر-پروژه-های-مهندسی-عمران--'>استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران ... / استعلام , استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117238/استعلام-شیر-فلکه-زبانه-لاستیکی---'>استعلام شیر فلکه زبانه لاستیکی .... / استعلام, استعلام شیر فلکه زبانه لاستیکی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117254/استعلام-دستکش-زنانه'>استعلام دستکش زنانه / استعلام, استعلام  دستکش زنانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117271/استعلام-صندلی-کارمندی-رایانه-صنعت'>استعلام صندلی کارمندی رایانه صنعت / استعلام, استعلام صندلی کارمندی رایانه صنعت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117288/استعلام-احیا-و-مرمت-قنات--'>استعلام  احیا و مرمت قنات ... / استعلام, احیا و مرمت قنات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117301/استعلام-عدس--'>استعلام عدس ... / استعلام , استعلام عدس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117317/استعلام-اسپیلت-TCL-60000-دو-دستگاه'>استعلام اسپیلت TCL 60000 دو دستگاه  / استعلام, اسپیلت TCL 60000 دو دستگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117331/استعلام-پشتیبانی-تعمیرات-و-نگهداری-یک-ساله-ساختمانها-و-موتور-چاه-آب--'>استعلام پشتیبانی تعمیرات و نگهداری یک ساله ساختمانها و موتور چاه آب ... / استعلام, استعلام پشتیبانی تعمیرات و نگهداری یک ساله ساختمانها و موتور چاه آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117345/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-200-میلیمتر--'>استعلام لوله پلی اتیلن 200 میلیمتر... / استعلام,لوله پلی اتیلن 200 میلیمتر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117357/همایش-بین-المللی-علوم-اعصاب-97-2-09'>همایش بین المللی علوم اعصاب 97.2.09 / همایش بین المللی علوم اعصاب 97.2.09</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117369/استعلام-دو-ردیف-شیلنگ-آتش-نشانی'>استعلام دو ردیف شیلنگ آتش نشانی   / استعلام , استعلام دو ردیف شیلنگ آتش نشانی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117382/استعلام-3-آیتم-باکس-سوئیچ-موتور'>استعلام 3 آیتم باکس سوئیچ موتور / استعلام ، استعلام 3 آیتم باکس سوئیچ موتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117394/استعلام-درخواست-خرید-خدمت-کارشناسی--'>استعلام درخواست خرید خدمت کارشناسی ... / استعلام, استعلام درخواست خرید خدمت کارشناسی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117407/استعلام-خرید-تجهیزات-دندانپزشکی'>استعلام خرید تجهیزات دندانپزشکی  / استعلام, استعلام خرید تجهیزات دندانپزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116893/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-لیفتراک-کارخانه'>مناقصه  انتخاب پیمانکار لیفتراک کارخانه / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  انتخاب پیمانکار لیفتراک کارخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116918/استعلام-فایروال-شبکه-رایانه--'>استعلام فایروال شبکه رایانه... / استعلام, استعلام فایروال شبکه رایانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116937/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان  / استعلام, ​سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116955/استعلام-شیر-شناوری---'>استعلام شیر شناوری .... / استعلام, استعلام شیر شناوری ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116978/استعلام-پمپ--'>استعلام پمپ ... / استعلام , استعلام پمپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116997/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-امور-خدماتی-نظافتی-و-فضای-سبز'>مناقصه عمومی یک مرحله ای امور خدماتی نظافتی و فضای سبز / مناقصه , مناقصه عمومی یک مرحله ای امور خدماتی نظافتی و فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117017/استعلام-لوله-مسی'>استعلام لوله مسی / استعلام, استعلام لوله مسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117037/تجدید-مناقصه-مناقصه-خرید-نصب-راه-اندازی-و-بهره-برداری-از-سامانه-ثبت-تخلفات-عبور-و-مرور---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه مناقصه خرید، نصب راه اندازی و بهره برداری از سامانه ثبت تخلفات عبور و مرور... - نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه مناقصه خرید، نصب راه اندازی و بهره برداری از سامانه ثبت تخلفات عبور و مرور... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117053/مناقصه-قرائت-کنتور-توزیع-صورتحساب-وصول-مطالبات-مشترکین--'>مناقصه قرائت کنتور،توزیع صورتحساب،وصول مطالبات مشترکین ... / مناقصه عمومی, مناقصه  قرائت کنتور،توزیع صورتحساب،وصول مطالبات مشترکین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117071/استعلام-خرید-کالا--'>استعلام خرید کالا... / استعلام,استعلام خرید کالا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117090/استعلام-سیلر-رومیزی--'>استعلام سیلر رومیزی ... / استعلام, سیلر رومیزی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117108/مناقصه-انجام-عملیات-فضای-سبز-شهر-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات فضای سبز شهر تجدید  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام عملیات فضای سبز شهر تجدید  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117128/استعلام-ملزومات-و-تجهیزات-مورد-نیاز--'>استعلام ملزومات و تجهیزات مورد نیاز ... / استعلام, استعلام ملزومات و تجهیزات مورد نیاز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117145/مناقصه-عمومی-ارزیابی-کیفی-پروژه-تعمیرات-اساسی-منجر-به-PM-تاسیسات-برقی-و--'>مناقصه عمومی ارزیابی کیفی پروژه تعمیرات اساسی منجر به PM تاسیسات برقی و ...  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی ارزیابی کیفی پروژه تعمیرات اساسی منجر به PM تاسیسات برقی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117162/استعلام-پیچ-و-مهره-و-واشر-تعمیرات-اساسی-کوره-یک'>استعلام پیچ و مهره و واشر تعمیرات اساسی کوره یک / استعلام , استعلام پیچ و مهره و واشر تعمیرات اساسی کوره یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117175/شناسایی-شرکت-های-توانمند-در-حوزه-تهیه-شناسنامه-الکترونیکی-درختان'>شناسایی شرکت های توانمند در حوزه تهیه شناسنامه الکترونیکی درختان  / مناقصه, شناسایی شرکت های توانمند در حوزه تهیه شناسنامه الکترونیکی درختان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117191/استعلام-پهنای-باند-اختصاصی-اینترنت-ipو-15mbs'>استعلام پهنای باند اختصاصی اینترنت ipو 15mbs / استعلام, پهنای باند اختصاصی اینترنت ipو 15mbs</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117204/استعلام-کاغذ-تحریر'>استعلام کاغذ تحریر / استعلام کاغذ تحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117220/استعلام-نگهداری-دیزل-ژنراتور--'>استعلام نگهداری دیزل ژنراتور... / استعلام, استعلام نگهداری دیزل ژنراتور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117236/استعلام-اجرای-دیوار-حائل-مسیر-دسترسی--'>استعلام اجرای دیوار حائل مسیر دسترسی .. / استعلام, اجرای دیوار حائل مسیر دسترسی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117253/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام , استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117270/استعلام-تبدیل-5300-متر-شبکه'>استعلام تبدیل 5300 متر شبکه  / استعلام ,استعلام تبدیل 5300 متر شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117286/استعلام-​FUM-232-6DP1232-8BA'>استعلام ​FUM 232/6DP1232-8BA / استعلام, استعلام ​FUM 232/6DP1232-8BA</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117300/استعلام-میز-قضاوت-و--'>استعلام میز قضاوت و ... / استعلام, میز قضاوت و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117315/استعلام-لوبیا-چیتی-فله-درجه-یک'>استعلام لوبیا چیتی فله درجه یک / استعلام,لوبیا چیتی فله درجه یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117330/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-فنی-یکساله-خودروهای-کمک-دار-و-سواری'>استعلام تعمیر و نگهداری فنی یکساله خودروهای کمک دار و سواری  / استعلام ,استعلام تعمیر و نگهداری فنی یکساله خودروهای کمک دار و سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117344/مناقصه-خرید-کمپرسور-هوا'>مناقصه خرید کمپرسور هوا  / مناقصه, مناقصه خرید کمپرسور هوا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117356/استعلام-احداث-خط-انتقال-آب-روستای--'>استعلام احداث خط انتقال آب روستای... / استعلام , استعلام احداث خط انتقال آب روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117368/استعلام-خرید-لوازم-آبیاری--'>استعلام خرید لوازم آبیاری... / استعلام, استعلام خرید لوازم آبیاری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117381/استعلام-پشتیبانی-کامل-سیستمهای-PC'>استعلام پشتیبانی کامل سیستمهای PC / استعلام , استعلام پشتیبانی کامل سیستمهای PC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117393/استعلام-آموزش-رشته-های-مختلف-صنایع-دستی--'>استعلام آموزش رشته های مختلف صنایع دستی... / استعلام,آموزش رشته های مختلف صنایع دستی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117406/استعلام-ست-قاشق-و-چنگال-30-پارچه'>استعلام ست قاشق و چنگال 30 پارچه  / استعلام, استعلام ست قاشق و چنگال 30 پارچه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117419/استعلام-نظارت-بر-پروژه-های-اجرایی-نهالکاری-و-مراقبت-و-آبیاری--'>استعلام نظارت بر پروژه های اجرایی نهالکاری و مراقبت و آبیاری... / استعلام , استعلام نظارت بر پروژه های اجرایی نهالکاری و مراقبت و آبیاری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117431/اصلاحیه-مناقصه-اجرای-پروژه-پست-برق-زمینی-و-شبکه-توزیع-داخلی'>اصلاحیه مناقصه اجرای پروژه پست برق زمینی و شبکه توزیع داخلی / اصلاحیه مناقصه عمومی, مناقصه اجرای پروژه پست برق زمینی و شبکه توزیع داخلی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117443/استعلام-بهای-خودروی-استیجاری-با-راننده'>  استعلام بهای خودروی استیجاری با راننده  / استعلام ,   استعلام بهای خودروی استیجاری با راننده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117455/فراخوان-ایجاد-آرشیو-الکترونیکی-پرونده-های-مشترکین-گاز-استان'>فراخوان ایجاد آرشیو الکترونیکی پرونده های مشترکین گاز استان  / فراخوان , فراخوان آرشیو الکترونیکی پرونده های مشترکین گاز استان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116836/استعلام-خرید-و-نصب-و-راه-اندازی-دو-عدد-دوربین--'>استعلام خرید و نصب و راه اندازی دو عدد دوربین... / استعلام,خرید و نصب و راه اندازی دو عدد دوربین...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116860/آگهی-مناقصه-عمومی-انجام-خدمات-تنظیف-و-تامین-نیروی-کارشناس-فنی'>آگهی مناقصه عمومی انجام خدمات، تنظیف و تامین نیروی کارشناس فنی / آگهی مناقصه عمومی , آگهی مناقصه عمومی انجام خدمات، تنظیف و تامین نیروی کارشناس فنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116883/استعلام-الکترومغناطیس--'>استعلام الکترومغناطیس ... / استعلام , استعلام الکترومغناطیس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116910/استعلام-دستگاه-تابلو-برق--'>استعلام دستگاه تابلو برق ... / استعلام, دستگاه تابلو برق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116931/استعلام-تعمیر-و-کالیبراسیون-فلومتر-التراسونیک'>استعلام تعمیر و کالیبراسیون فلومتر التراسونیک / استعلام, تعمیر و کالیبراسیون فلومتر التراسونیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116951/مناقصه-انجام-خدمات-ساختمان-ها-و-ابنیه-شهرداری'>مناقصه انجام خدمات ساختمان ها و ابنیه شهرداری / آگهی مناقصه , مناقصه انجام خدمات ساختمان ها و ابنیه شهرداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116971/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-شبکه-سالن--'>استعلام نصب و راه اندازی شبکه سالن... / استعلام,نصب و راه اندازی شبکه سالن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116994/مناقصه-عمومی-انتخاب-پیمانکاران-خط-تولید--تعمیر-و-نگهداری-مکانیکی-و-برقی-ماشین-آلات-و--'>مناقصه عمومی انتخاب پیمانکاران خط تولید ، تعمیر و نگهداری مکانیکی و برقی ماشین آلات و ...  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی انتخاب پیمانکاران خط تولید ، تعمیر و نگهداری مکانیکی و برقی ماشین آلات و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117014/تجدید-مناقصه-اجرای-بند-آبگیر--'>تجدید مناقصه اجرای بند آبگیر ... / تجدید مناقصه, تجدید مناقصه اجرای بند آبگیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117030/مناقصه-قرائت-کنتور-توزیع-صورتحساب-وصول-مطالبات-مشترکین-عادی--'>مناقصه  قرائت کنتور،توزیع صورتحساب،وصول مطالبات مشترکین عادی ... / مناقصه عمومی, مناقصه  قرائت کنتور،توزیع صورتحساب،وصول مطالبات مشترکین عادی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117049/مناقصه-قرائت-کنتور-توزیع-صورتحساب--'>مناقصه قرائت کنتور،توزیع صورتحساب ... / مناقصه عمومی, مناقصه  قرائت کنتور،توزیع صورتحساب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117067/استعلام-دستگاه-تلفن-کننده-کلاسیک-G1'>استعلام دستگاه تلفن کننده کلاسیک G1 / استعلام, دستگاه تلفن کننده کلاسیک G1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117082/استعلام-تبلت-سامسونگ--'>استعلام تبلت سامسونگ... / استعلام,تبلت سامسونگ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117104/استعلام-دستگاه-فتوکپی--'>استعلام دستگاه فتوکپی ... / استعلام دستگاه فتوکپی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117123/مناقصه-تامین-2000-بشکه-کلسیم-بروماید-و--'>مناقصه تامین 2000 بشکه کلسیم بروماید و.... / مناقصه , مناقصه تامین 2000 بشکه کلسیم بروماید و....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117141/استعلام-جعبه-کارتن--'>استعلام جعبه کارتن ... / استعلام , استعلام جعبه کارتن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117156/اصلاحیه-مناقصه-احداث-مدرسه-6-کلاسه'>اصلاحیه مناقصه احداث مدرسه 6 کلاسه  / اصلاحیه فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه احداث مدرسه 6 کلاسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117171/مناقصه-انجام-کارهای-خدماتی'>مناقصه انجام کارهای خدماتی / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه انجام کارهای خدماتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117188/استعلام-الکتروموتور--'>استعلام الکتروموتور ... / استعلام , استعلام الکتروموتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117200/استعلام-اجرای-زیرساخت-پروژه-گردشگری--'>استعلام اجرای زیرساخت پروژه گردشگری ... / استعلام, اجرای زیرساخت پروژه گردشگری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117217/مناقصه-گازرسانی-به-صنایع-خط-تغذیه-توسعه-و--'>مناقصه گازرسانی به صنایع، خط تغذیه، توسعه و... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه گازرسانی به صنایع، خط تغذیه، توسعه و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117232/استعلام-عملیات-ساخت-و-ترمیم-کانال-آبرسانی'>استعلام عملیات ساخت و ترمیم کانال آبرسانی / استعلام , استعلام عملیات ساخت و ترمیم کانال آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117249/مناقصه-به-روزرسانی-و-تعویض-14-عدد-کیس-صنعتی'>مناقصه به روزرسانی و تعویض 14 عدد کیس صنعتی  / مناقصه ,مناقصه به روزرسانی و تعویض 14 عدد کیس صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117266/اصلاحیه-مناقصه-بهسازی-پارک'>اصلاحیه مناقصه بهسازی پارک / اصلاحیه ماقصه عمومی , مناقصه عمومی بهسازی پارک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117281/استعلام-ایزوگام-بام-گستر'>استعلام ایزوگام بام گستر  / استعلام,استعلام ایزوگام بام گستر 117 دلیجان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117297/استعلام-خرید-ماژول--'>استعلام خرید ماژول.... / استعلام , استعلام خرید ماژول....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117312/مناقصه-تجهیزات-رادیو-مخابرات-تترا'>مناقصه تجهیزات رادیو مخابرات تترا / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تجهیزات رادیو مخابرات تترا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117326/استعلام-ساخت-سایر-پروژه-های-مهندسی-عمران'>استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران  / استعلام, ​ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117341/استعلام-ملزومات-پزشکی--'>استعلام ملزومات پزشکی ... / استعلام, استعلام ملزومات پزشکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117353/استعلام-کامپیوتر-و-سیستم-های-امنیتی'>استعلام کامپیوتر و سیستم های امنیتی / استعلام,استعلام کامپیوتر و سیستم های امنیتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117365/استعلام-فعالیت-های-نصب-تاسیسات-برق--'>استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق... / استعلام,فعالیت های نصب تاسیسات برق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117378/استعلام-برنامه-نویسی-مشاوره-و-فعالیت-های-مربوط-به-رایانه'>استعلام برنامه نویسی، مشاوره و فعالیت های مربوط به رایانه / استعلام, استعلام برنامه نویسی، مشاوره و فعالیت های مربوط به رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117390/استعلام-کولر-اسپیلت--'>استعلام کولر اسپیلت... / استعلام,استعلام کولر اسپیلت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117403/فراخوان-ارزیابی-کیفی-تجهیزات-ویدئو-کنفرانس'>فراخوان ارزیابی کیفی تجهیزات ویدئو کنفرانس  / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی تجهیزات ویدئو کنفرانس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117416/استعلام-احداث-فونداسیون-سالن'>استعلام احداث فونداسیون سالن / استعلام , استعلام احداث فونداسیون سالن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117428/استعلام-پنجره-دوجداره-ترمال--'>استعلام پنجره دوجداره ترمال... / استعلام, استعلام پنجره دوجداره ترمال...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117440/استعلام-کاغذ-تحریر-80-گرمی--'>استعلام کاغذ تحریر 80 گرمی... / استعلام,کاغذ تحریر 80 گرمی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117452/مناقصه-گازرسانی-به-حفرات-خالی'>مناقصه  گازرسانی به حفرات خالی / آگهی ارزیابی کیفی, مناقصه  گازرسانی به حفرات خالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116206/مناقصه-عملیات-اجرایی-خط-انتقال-پساب-(نوبت-دوم)'>مناقصه عملیات اجرایی خط انتقال پساب (نوبت دوم) / مناصه , مناقصه عملیات اجرایی خط انتقال پساب (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116226/استعلام-ساخت-درب-و-پنجره-دوجداره-از-جنس-یو-پی-وی-سی'>استعلام ساخت درب و پنجره دوجداره از جنس یو پی وی سی / استعلام, ساخت درب و پنجره دوجداره از جنس یو پی وی سی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116246/استعلام-تهیه-مصالح-تعمیر-و-اصلاح-فونداسیون-تجهیزات---'>استعلام تهیه مصالح، تعمیر و اصلاح فونداسیون تجهیزات .... / استعلام, استعلام تهیه مصالح، تعمیر و اصلاح فونداسیون تجهیزات ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116263/فراخوان-مناقصه-تامین-خدمات-پشتیبانی-و-نظافت'>فراخوان مناقصه تامین خدمات پشتیبانی و نظافت / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه تامین خدمات پشتیبانی و نظافت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116280/مناقصه-خرید-62-دستگاه-ترانسفورماتور-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 62 دستگاه ترانسفورماتور نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید 62 دستگاه ترانسفورماتور - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116295/استعلام-لوله--'>استعلام لوله ... / استعلام, استعلام لوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116309/مناقصه-تهیه-و-اجرای-پوشش-سقف-9-باب-از-سالن-ها'>مناقصه تهیه و اجرای پوشش سقف 9 باب از سالن ها / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه  تهیه و اجرای پوشش سقف 9 باب از سالن ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116323/مناقصه-عمومی-راهبری-سیستم-نمایش-اطلاعات-پرواز-fidsو-تعمیر-و-نگهداری'>مناقصه عمومی راهبری سیستم نمایش اطلاعات پرواز fidsو تعمیر و نگهداری  / مناقصه عمومی،مناقصه عمومی راهبری سیستم نمایش اطلاعات پرواز fidsو تعمیر و نگهداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116337/فراخوان-واگذاری-حق-استفاده-از-پساب--نوبت-دوم'>فراخوان واگذاری حق استفاده از پساب... نوبت دوم / مناقصه, فراخوان واگذاری حق استفاده از پساب...  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116350/فراخوان-ارزیابی-کیفی-خدمات-مرحله-سوم-تعمیر-و-نگهداری-(اجرای-PM)-ابنیه-و-تاسیسات-خشکی--'>فراخوان ارزیابی کیفی خدمات مرحله سوم تعمیر و نگهداری (اجرای PM) ابنیه و تاسیسات خشکی... / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی خدمات مرحله سوم تعمیر و نگهداری (اجرای PM) ابنیه و تاسیسات خشکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116367/مناقصه-تامین-نیروی-نگهبانی--نوبت-دوم'>مناقصه تامین نیروی نگهبانی   نوبت دوم  / آگهی مناقصه ، مناقصه تامین نیروی نگهبانی   نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116389/استعلام-گوشت-منجمد-ران-گوساله'>استعلام گوشت منجمد ران گوساله / استعلام, گوشت منجمد ران گوساله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116410/استعلام-لوبیا-سفید--'>استعلام لوبیا سفید ... / استعلام , استعلام لوبیا سفید ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116431/مناقصه-ساخت-مخزن-مدفون-500-متر-مکعب--'>مناقصه ساخت مخزن مدفون 500 متر مکعب... / مناقصه عمومی, مناقصه ساخت مخزن مدفون 500 متر مکعب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116451/استعلام-سیم-4-افشان-مسکات'>استعلام سیم 4 افشان مسکات  / استعلام, سیم 4 افشان مسکات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116469/تجدید-فراخوان-مشاوره-و-نظارت-بر-پروژه-های-فناوری-اطلاعات-و-ارتباطات--'>تجدید فراخوان مشاوره و نظارت بر پروژه های فناوری اطلاعات و ارتباطات... / آگهی تجدید فراخوان, تجدید فراخوان مشاوره و نظارت بر پروژه های فناوری اطلاعات و ارتباطات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116489/فراخوان-مناقصه-عمومی-تهیه-و-اجرای-عملیات-عایق-کاری'>فراخوان مناقصه عمومی تهیه و اجرای عملیات عایق کاری  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی تهیه و اجرای عملیات عایق کاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116506/استعلام-کارت-خام-عابربانک--'>استعلام کارت خام عابربانک ... / استعلام, استعلام کارت خام عابربانک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116524/استعلام-خرید-کامپیوتر'>استعلام خرید کامپیوتر / استعلام, خرید کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116543/استعلام-اجاره-خودرو--'>استعلام اجاره خودرو ... / استعلام, استعلام اجاره خودرو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116567/استعلام-عملیات-اجرای-شبکه-توزیع-آب-روستای--'>استعلام عملیات اجرای شبکه توزیع آب روستای ... / استعلام, عملیات اجرای شبکه توزیع آب روستای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116584/استعلام-محوطه-سازی--'>استعلام محوطه سازی ... / استعلام , استعلام محوطه سازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116599/مناقصه-واگذاری-حجمی-انجام-خدمات-عمومی-از-قبیل-دبیرخانه-نامه-رسانی--تجدید'>مناقصه واگذاری حجمی انجام خدمات عمومی از قبیل دبیرخانه، نامه رسانی،..تجدید  / مناقصه ، مناقصه واگذاری حجمی انجام خدمات عمومی از قبیل دبیرخانه، نامه رسانی،...تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116616/استعلام-عملیات-ساختمانی--'>استعلام عملیات ساختمانی.... / استعلام, استعلام عملیات ساختمانی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116637/فراخوان-مناقصه-احداث-جاده-و-محل-چاه-غرب-414---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه احداث جاده و محل چاه غرب 414   - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه احداث جاده و محل چاه غرب 414   - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116653/مناقصه-ساماندهی-ادامه-نوار-ساحلی'>مناقصه ساماندهی ادامه نوار ساحلی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه ساماندهی ادامه نوار ساحلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116672/استعلام-کالا-برق--'>استعلام کالا برق ... / استعلام , استعلام کالا برق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116690/تجدید-مناقصه-عمومی-حمل-زغال'>تجدید مناقصه عمومی حمل زغال  / تجدید مناقصه عمومی ,تجدید مناقصه عمومی حمل زغال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116709/استعلام-تبلیغات'>استعلام تبلیغات / استعلام,تبلیغات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116733/مناقصه-سرویس-نگهداری-و-تعمیر-تجهیزات-خط-انتقال'>مناقصه سرویس نگهداری و تعمیر تجهیزات خط انتقال / آگهی مناقصه ،مناقصه سرویس نگهداری و تعمیر تجهیزات خط انتقال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116752/استعلام-تجهیزات-و-وسایل-تحصیلی-و-اداری'>استعلام تجهیزات و وسایل تحصیلی و اداری / استعلام,تجهیزات و وسایل تحصیلی و اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116773/استعلام-لوازم-تاسیسات-الکترونیکی--'>استعلام لوازم تاسیسات الکترونیکی ... / استعلام , استعلام لوازم تاسیسات الکترونیکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116789/مناقصه-اجرای-عملیات-بهسازی-مسیر-سواره-رو'>مناقصه  اجرای عملیات بهسازی مسیر سواره رو    / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه  اجرای عملیات بهسازی مسیر سواره رو  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116809/استعلام-پرینتر-چاپ-شناسنامه-بالای-15-سال--'>استعلام پرینتر چاپ شناسنامه بالای 15 سال... / استعلام,پرینتر چاپ شناسنامه بالای 15 سال...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116828/استعلام-لوله--'>استعلام لوله ... / استعلام , استعلام لوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116849/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان  / استعلام, ​سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116874/استعلام-برچسب-(شبرنگ)'>استعلام  برچسب (شبرنگ) / استعلام, برچسب (شبرنگ)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116897/استعلام-کنتور-برق-تک-فاز-دیجیتالی--'>استعلام کنتور برق تک فاز دیجیتالی... / استعلام,کنتور برق تک فاز دیجیتالی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116924/مناقصه-تعمیرات-اساسی-یکدستگاه-سطح-B--تجدید-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه تعمیرات اساسی یکدستگاه سطح B،.. تجدید  ـ نوبت دوم / تجدید آگهی فراخوان مناقصه , مناقصه تعمیرات اساسی یکدستگاه سطح B،...تجدید ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116943/مناقصه-انجام-امور-خدماتی-نظافتی-و-سرویس-دهی-نوبت-دوم'>مناقصه انجام امور خدماتی نظافتی و سرویس دهی نوبت دوم  / آگهی مناقصه یک مرحله ای ، مناقصه انجام امور خدماتی نظافتی و سرویس دهی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116960/استعلام-خرید-و-نصب-و-راه-اندازی-پکیج-تصفیه-آب'>استعلام خرید و نصب و راه اندازی پکیج تصفیه آب  / استعلام, خرید و نصب و راه اندازی پکیج تصفیه آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116983/تجدید-مناقصه-واگذاری-بخش-خدمات-حمل-و-نقل-و-اداری'>تجدید مناقصه واگذاری بخش خدمات حمل و نقل و اداری / تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه واگذاری بخش خدمات حمل و نقل و اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117004/فراخوان-طراحی-المان-شهری-با-فرهنگ-ایثار-و-شهادت'>فراخوان طراحی المان شهری با فرهنگ، ایثار و شهادت / فراخوان طراحی, فراخوان طراحی المان شهری با فرهنگ، ایثار و شهادت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117023/پنجمین-همایش-و-نمایشگاه-سد-و-تونل-ایران'>پنجمین همایش و نمایشگاه سد و تونل ایران / پنجمین همایش و نمایشگاه سد و تونل ایران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117042/مناقصه-عملیات-تجهیز-نقاط-تحویل-آب-به-سازه-های-اندازه-گیری---نوبت-دوم'>مناقصه عملیات تجهیز نقاط تحویل آب به سازه های اندازه گیری... - نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات تجهیز نقاط تحویل آب به سازه های اندازه گیری... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117060/استعلام-​سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام ​سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام, ​سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117076/استعلام-اسناد-پیوست'>استعلام اسناد پیوست  / استعلام, اسناد پیوست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117097/مناقصه-اجرای-عملیات-آسفالت-ریزی-معابر-روستا--'>مناقصه اجرای عملیات آسفالت ریزی معابر روستا... / مناقصه, مناقصه اجرای عملیات آسفالت ریزی معابر روستا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117116/تجدید-مناقصه-انجام-عملیات-خدمات-شهری--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه انجام عملیات خدمات شهری  - نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه انجام عملیات خدمات شهری  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117134/استعلام-لامپ-مهتابی'>استعلام لامپ مهتابی / استعلام , استعلام لامپ مهتابی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117150/استعلام-برنج-هندی-کمال-ملکی'>استعلام برنج هندی کمال ملکی / استعلام, استعلام برنج هندی کمال ملکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117166/استعلام-ابزارآلات-الکتریکی'>استعلام ابزارآلات الکتریکی / استعلام,ابزارآلات الکتریکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117181/مناقصه-عملیات-اجرایی-فاز-دوم-پروژه-مجتمع-اقامتی-تفریحی'>مناقصه عملیات اجرایی فاز دوم پروژه مجتمع اقامتی تفریحی  / مناقصه , مناقصه عملیات اجرایی فاز دوم پروژه مجتمع اقامتی تفریحی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117195/تمدید-مناقصه-پخت-غذای-مورد-نیاز'>تمدید مناقصه پخت غذای مورد نیاز / تمدید مناقصه, مناقصه پخت غذای مورد نیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117209/استعلام-دوربین'>استعلام دوربین  / استعلام , استعلام دوربین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117225/استعلام-آند-به-همراه-پیچ-و-مهره-اتصال-کابل-آند-و-مفصل-سه-راهی'>استعلام  آند به همراه پیچ و مهره اتصال کابل آند و مفصل سه راهی  / استعلام , آند به همراه پیچ و مهره اتصال کابل آند و مفصل سه راهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117243/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات'>استعلام تعمیر و نگهداری تاسیسات / استعلام  , استعلام تعمیر و نگهداری تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117259/استعلام-سم-و-کود'>استعلام سم و کود  / استعلام , استعلام سم و کود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117275/استعلام-تحلیل-و-آزمایش-فنی-پروژه-زندان--'>استعلام تحلیل و آزمایش فنی پروژه زندان ... / استعلام, استعلام تحلیل و آزمایش فنی پروژه زندان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117291/استعلام-پنیر-سفید-ایرانی-پگاه-500-گرمی'>استعلام پنیر سفید ایرانی پگاه 500 گرمی / استعلام, پنیر سفید ایرانی پگاه 500 گرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117306/استعلام-احداث-پل-لوله-ای-و-مرمت'>استعلام احداث پل لوله ای و مرمت / استعلام , استعلام احداث پل لوله ای و مرمت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117320/استعلام-تایر-رادیال'>استعلام تایر رادیال / استعلام , استعلام تایر رادیال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117335/استعلام-مانیتور-و-پرینتر'>استعلام مانیتور و پرینتر  / استعلام, استعلام مانیتور و پرینتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117348/استعلام-برنج-درجه-یک-ایرانی--'>استعلام برنج درجه یک ایرانی ... / استعلام, برنج درجه یک ایرانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117360/استعلام-پروژه-کلید-در-دست-توسعه-و-بهینه-سازی-برق-روستایی--'>استعلام پروژه کلید در دست توسعه و بهینه سازی برق روستایی .. / استعلام, پروژه کلید در دست توسعه و بهینه سازی برق روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117372/استعلام-لوازم-مورد-نیاز-جداسازی-آب-شرب-از-آب-فضای-سبز--'>استعلام لوازم مورد نیاز جداسازی آب شرب از آب فضای سبز ... / استعلام , استعلام لوازم مورد نیاز جداسازی آب شرب از آب فضای سبز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117385/مناقصه-خرید-سه-دستگاه-چیلر-تراکمی'>مناقصه خرید سه دستگاه چیلر تراکمی  / مناقصه ,مناقصه خرید سه دستگاه چیلر تراکمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117397/استعلام-لب-تاب-ایسوز'>استعلام لب تاب ایسوز / استعلام , استعلام لب تاب ایسوز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117411/استعلام-16000-جفت-دستکش-تمام-چرم-پنج-انگشتی'>استعلام 16000 جفت دستکش تمام چرم پنج انگشتی / استعلام , استعلام 16000 جفت دستکش تمام چرم پنج انگشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117423/مناقصه-طبخ-و-توزیع-غذای-پرسنل'>مناقصه طبخ و توزیع غذای پرسنل  / اگهی مناقصه , مناقصه طبخ و توزیع غذای پرسنل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117435/استعلام-تکمیل-راه-دسترسی-به-مجتمع-تفریحی'>استعلام تکمیل راه دسترسی به مجتمع تفریحی / استعلام, استعلام تکمیل راه دسترسی به مجتمع تفریحی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117447/استعلام-5-دستگاه-کامپیوتر-و-یک-دستگاه-اسکنر'>استعلام 5 دستگاه کامپیوتر و یک دستگاه اسکنر / استعلام, استعلام 5 دستگاه کامپیوتر و یک دستگاه اسکنر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116213/مناقصه-پیمان-سپاری-خدمات-آهنگری-(نوبت-دوم)'>مناقصه پیمان سپاری خدمات آهنگری  (نوبت دوم) / مناقصه , مناقصه پیمان سپاری خدمات آهنگری (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116233/مناقصه-انجام-کامل-عملیات-احداث-مخزن-پانصد-متر-مکعب-حصارکشی--'>مناقصه انجام کامل عملیات احداث مخزن پانصد متر مکعب حصارکشی...  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام کامل عملیات احداث مخزن پانصد متر مکعب حصارکشی... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116252/مناقصه-اجرای-پروژه-توسعه-فیدر-در-محدوده-مدیریت--'>مناقصه اجرای پروژه توسعه فیدر در محدوده مدیریت.... / مناقصه اجرای پروژه توسعه فیدر در محدوده مدیریت....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116269/مناقصه-عمومی-خرید-یک-دستگاه-آمبولانس-تویوتا-هایروف-تیپ-A-با-تجهیزات'>مناقصه عمومی خرید یک دستگاه آمبولانس تویوتا هایروف تیپ A با تجهیزات / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی خرید یک دستگاه آمبولانس تویوتا هایروف تیپ A با تجهیزات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116285/تجدید-مناقصه-سبک-سازی-ترانشه-های-ناپایدار-بلاک--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه سبک سازی ترانشه های ناپایدار بلاک... نوبت دوم / تجدید مناقصه, تجدید مناقصه سبک سازی ترانشه های ناپایدار بلاک... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116300/مناقصه-خدمات-تولید-قطعات-مختلف--نوبت-دوم'>مناقصه خدمات تولید قطعات مختلف - نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه خخدمات تولید قطعات مختلف - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116314/مناقصه-طراحی-و-اجرای-مخزن-بتنی-ذخیره-ذرت--'>مناقصه طراحی و اجرای مخزن بتنی ذخیره ذرت... / مناقصه عمومی, مناقصه طراحی و اجرای مخزن بتنی ذخیره ذرت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116328/استعلام-پوش-باتون-و-سلکتور-سوئیچ-و--'>استعلام پوش باتون و سلکتور سوئیچ و... / استعلام,استعلام پوش باتون و سلکتور سوئیچ و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116342/مناقصه-احداث-پروژه-بنیاد-علم-و-دانش'>مناقصه احداث پروژه بنیاد علم و دانش / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث پروژه بنیاد علم و دانش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116355/استعلام-کولرگازی-و-یخچال'>استعلام کولرگازی و یخچال  / استعلام, کولرگازی و یخچال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116375/مناقصه-اجرای-پروژه-ایجاد-قدرت-مانور'>مناقصه اجرای پروژه ایجاد قدرت مانور  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای پروژه ایجاد قدرت مانور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116396/استعلام-چاله-پرکنی--'>استعلام چاله پرکنی ... / استعلام , استعلام چاله پرکنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116418/مناقصه-تهیه--ترمیم-نوار-حفاری--لکه-گیری-و-اجرای-روکش--نوبت-دوم'>مناقصه تهیه ، ترمیم نوار حفاری ، لکه گیری و اجرای روکش - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه ، ترمیم نوار حفاری ، لکه گیری و اجرای روکش - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116438/استعلام-دوربین-مدار-بسته--'>استعلام دوربین مدار بسته... / استعلام,دوربین مدار بسته...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116456/مناقصه-تجهیز-و-احداث-اتاقک-چاه-اجرای-خط-انتقال--'>مناقصه  تجهیز و احداث اتاقک چاه، اجرای خط انتقال ... / مناقصه عمومی, مناقصه  تجهیز و احداث اتاقک چاه، اجرای خط انتقال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116474/فراخوان-تعریض-و-بهسازی-ابنیه-فنی-و-خاکی-و-آسفالت-محور--(نوبت-دوم)'>فراخوان تعریض و بهسازی ابنیه فنی و خاکی و آسفالت محور... (نوبت دوم) / مناقصات عمومی, فراخوان تعریض و بهسازی ابنیه فنی و خاکی و آسفالت محور... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116496/اصلاحیه-مناقصه-انجام-بیمه-تکمیلی-کارکنان'>اصلاحیه مناقصه انجام بیمه تکمیلی کارکنان  / اصلاحیه مناقصه , مناقصه انجام بیمه تکمیلی کارکنان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116511/تجدید-مناقصه-خریداری-سموم-مورد-نیاز-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خریداری سموم مورد نیاز- نوبت دوم  / تجدید مناقصه خریداری سموم مورد نیاز- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116530/استعلام-دینام--'>استعلام دینام ... / استعلام , استعلام دینام ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116549/استعلام-احداث-ابنیه-های-فنی-راه--'>استعلام احداث ابنیه های فنی راه... / استعلام,احداث ابنیه های فنی راه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116574/مناقصه-عمومی-خرید-سیفتی-باکس'>مناقصه عمومی خرید سیفتی باکس  / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی خرید سیفتی باکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116589/مناقصه-تامین-انواع-خودرو-سواری--مینی-بوس-و-اتوبوس-در-منطقه-پارس'>مناقصه تامین انواع خودرو سواری ، مینی بوس و اتوبوس در منطقه پارس / آگهی مناقصه , مناقصه تامین انواع خودرو سواری ، مینی بوس و اتوبوس در منطقه پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116605/مناقصه-احداث-ایستگاه-آتش-نشانی--نوبت-دوم'>مناقصه احداث ایستگاه آتش نشانی... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی،مناقصه احداث ایستگاه آتش نشانی...... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116622/استعلام-قرارداد-اجاره-خودرو--'>استعلام قرارداد اجاره خودرو ... / استعلام , استعلام قرارداد اجاره خودرو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116642/استعلام-احداث-پارکینگ-در-معاونت-بهره-برداری'>استعلام احداث پارکینگ در معاونت بهره برداری / استعلام, احداث پارکینگ در معاونت بهره برداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116658/مناقصه-عمومی-واگذاری-بیمه-تکمیلی-درمان-و-بیمه-عمر-و-حوادث-کارکنان-شهرداری'>مناقصه عمومی واگذاری بیمه تکمیلی درمان و بیمه عمر و حوادث کارکنان شهرداری / مناقصه عمومی,مناقصه عمومی واگذاری بیمه تکمیلی درمان و بیمه عمر و حوادث کارکنان شهرداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116677/مناقصه-خرید-تعداد-25-200-دستگاه-انواع-کنتور-تکفاز'>مناقصه خرید تعداد 25.200 دستگاه انواع کنتور تکفاز  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ,مناقصه  خرید تعداد 25.200 دستگاه انواع کنتور تکفاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116696/تجدید-مناقصه-P-F-GEO-DATA-MUD-LOGGING-UNIT---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه P/F GEO-DATA MUD LOGGING UNIT   - نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه P/F GEO-DATA MUD LOGGING UNIT  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116718/استعلام-خرید-و-اجرای-ترانس-و-کنتور-برق-و-آب--'>استعلام خرید و اجرای ترانس و کنتور برق و آب ... / استعلام , استعلام خرید و اجرای ترانس و کنتور برق و آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116739/مناقصه-عمومی-خرید-تجهیزات-سالن-و-ترمینال'>مناقصه عمومی خرید تجهیزات سالن و ترمینال  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خرید تجهیزات سالن و ترمینال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116761/تجدید-مناقصه-انجام-خدمات-امور-مهندسین-مشاور-کالیبراسیون--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه انجام خدمات امور مهندسین مشاور، کالیبراسیون...نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه عمومی ، تجدید مناقصه انجام خدمات امور مهندسین مشاور، کالیبراسیون... ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116778/مناقصه-امور-تعمیرات-نگهداری-و-راهبری-کلیه-تاسیسات-مکانیکی-و---'>مناقصه امور تعمیرات، نگهداری و راهبری کلیه تاسیسات مکانیکی و .... / مناقصه , مناقصه امور تعمیرات، نگهداری و راهبری کلیه تاسیسات مکانیکی و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116796/استعلام-تعمیر-و-بازسازی-ساختمان-اداری'>استعلام  تعمیر و بازسازی ساختمان اداری  / استعلام,  تعمیر و بازسازی ساختمان اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116816/استعلام-سنگ-ماسه-و-سیمان---'>استعلام سنگ، ماسه و سیمان .... / استعلام, استعلام سنگ، ماسه و سیمان ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116835/استعلام-کارت-زرد-چسبنده--'>استعلام کارت زرد چسبنده... / استعلام,استعلام کارت زرد چسبنده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116857/استعلام-کارت-زرد-چسبنده-جنس-راسل--'>استعلام  کارت زرد چسبنده جنس راسل ... / استعلام, کارت زرد چسبنده جنس راسل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116882/مناقصه-مصالح-بنایی'>مناقصه مصالح بنایی / مناقصه, مناقصه مصالح بنایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116908/استعلام-مش-لاپاراسکوپی--'>استعلام مش لاپاراسکوپی... / استعلام,مش لاپاراسکوپی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116930/استعلام-تعویض-تابلوهای-20-کیلوولت--'>استعلام تعویض تابلوهای 20 کیلوولت... / استعلام,استعلام تعویض تابلوهای 20 کیلوولت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116950/مناقصه-خرید-12-دستگاه-پکیج-آب-شیرین-کن'>مناقصه خرید 12 دستگاه پکیج آب شیرین کن  / مناقصه , مناقصه خرید 12 دستگاه پکیج آب شیرین کن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116970/مناقصه-دستمزد-و-مصالح-مورد-نیاز-جهت-عملیات-توسعه--نوبت-دوم'>مناقصه دستمزد و مصالح مورد نیاز جهت عملیات توسعه - نوبت دوم / آگهی مناقصه دو مرحله ای , مناقصه دستمزد و مصالح مورد نیاز جهت عملیات توسعه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116993/استعلام-کف-پوش--'>استعلام کف پوش ... / استعلام , استعلام کف پوش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117012/استعلام-نیمکت-سطل-زباله-و--'>استعلام نیمکت، سطل زباله و .. / استعلام نیمکت، سطل زباله و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117029/استعلام-خرید-انواع-تابلو-سایت-ستاد'>استعلام خرید انواع تابلو, سایت ستاد / استعلام,خرید انواع تابلو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117048/مناقصه-کلیه-امور-تهیه-طبخ-غذای-بیماران'>مناقصه کلیه امور تهیه ،طبخ غذای بیماران / مناقصه, مناقصه کلیه امور تهیه ،طبخ غذای بیماران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117066/استعلام-کف-پوش-پولی--'>استعلام کف پوش پولی... / استعلام,کف پوش پولی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117080/استعلام-دستمال-کاغذی--'>استعلام دستمال کاغذی ... / استعلام, استعلام دستمال کاغذی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117102/مناقصه-تهیه-و-تامین-69-دستگاه-خودروی-استیجاری-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه و تامین 69 دستگاه خودروی استیجاری  نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه تهیه و تامین 69 دستگاه خودروی استیجاری  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117122/استعلام-بها-واگذاری-خدمات-چاپ-و-تکثیر-بیمارستان'>استعلام بها واگذاری خدمات چاپ و تکثیر بیمارستان / اگهی استعلام بها، استعلام بها واگذاری خدمات چاپ و تکثیر بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117139/مناقصه-پروژه-زیرسازی-و-آسفالت-فاز-یک--'>مناقصه  پروژه زیرسازی و آسفالت فاز یک ...  / مناقصه ، مناقصه  پروژه زیرسازی و آسفالت فاز یک ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117155/استعلام-درخواست-خرید-یک-دستگاه-تبلت--'>استعلام درخواست خرید یک دستگاه تبلت... / استعلام,استعلام درخواست خرید یک دستگاه تبلت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117170/استعلام-قیر-مایع-فله-گرید-70-60-جهت-اسفالت--'>استعلام  قیر مایع فله گرید 70*60 جهت اسفالت ... / استعلام, قیر مایع فله گرید 70*60 جهت اسفالت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117186/مناقصه-انجام-خدمات-آزمایشگاهی-و-نمونه-برداری---نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات آزمایشگاهی و نمونه برداری ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات آزمایشگاهی و نمونه برداری ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117199/استعلام-پرده-نمایش-برقی--'>استعلام پرده نمایش برقی ... / استعلام, استعلام پرده نمایش برقی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117215/مناقصه-احداث-ساختمان-اداره-بیمه-سلامت'>مناقصه احداث ساختمان اداره بیمه سلامت  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه احداث ساختمان اداره بیمه سلامت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117231/استعلام-اجرای-تاسیسات-مکانیکی-ساختمان--'>استعلام اجرای تاسیسات مکانیکی ساختمان ... / استعلام , استعلام اجرای تاسیسات مکانیکی ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117248/استعلام-خرید-یک-دستگاه-پمپ-لجن-کش--'>استعلام خرید یک دستگاه پمپ لجن کش... / استعلام,خرید یک دستگاه پمپ لجن کش...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117264/استعلام-تاسیسات-و-مصالح-ساختمانی'>استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی / استعلام,تاسیسات و مصالح ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117280/استعلام-درجه-تب-بیمار-(ترمومتر)--'>استعلام درجه تب بیمار (ترمومتر)... / استعلام,درجه تب بیمار (ترمومتر)...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117296/استعلام-پروژه-کنترل-آفات-و-بیماریهای-پوشش-گیاهی--'>استعلام پروژه کنترل آفات و بیماریهای پوشش گیاهی... / استعلام,پروژه کنترل آفات و بیماریهای پوشش گیاهی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117311/استعلام-4-آیتم-کالای-درخواستی'>استعلام 4 آیتم کالای درخواستی / استعلام , استعلام 4 آیتم کالای درخواستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117325/مناقصه-گازرسانی-به-صنایع-خط-تغذیه-توسعه-و--'>مناقصه گازرسانی به صنایع، خط تغذیه، توسعه و... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه گازرسانی به صنایع، خط تغذیه، توسعه و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117340/استعلام-روغن-ارده-سه-لیتری'>استعلام روغن ارده سه لیتری  / استعلام, روغن ارده سه لیتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117352/استعلام-عملیات-خرید-آب-در-شهرستان-کازرون'>استعلام عملیات خرید آب در شهرستان کازرون  / استعلام ,استعلام عملیات خرید آب در شهرستان کازرون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117364/استعلام-لباس-فرم-نگهبان-با-کفش'>استعلام لباس فرم نگهبان با کفش / استعلام , استعلام لباس فرم نگهبان با کفش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117377/استعلام-نصب-و-ساخت-تابلوهای-آثار-تاریخی'>استعلام  نصب و ساخت تابلوهای آثار تاریخی / استعلام, استعلام  نصب و ساخت تابلوهای آثار تاریخی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117389/استعلام-بلور-فن-کولر-گازی'>استعلام بلور فن کولر گازی / استعلام , استعلام بلور فن کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117402/تجدید-استعلام-خرید-و-نصب-کابل-20-کیلوولت-500-متر-مربع'>تجدید استعلام خرید و نصب کابل 20 کیلوولت 500 متر مربع / تجدید استعلام خرید و نصب کابل 20 کیلوولت 500 متر مربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117415/استعلام-عملیات-حفاری-دستی-و--'>استعلام عملیات حفاری دستی و... / استعلام, استعلام عملیات حفاری دستی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117427/استعلام-مقاوم-سازی--'>استعلام مقاوم سازی... / استعلام, استعلام مقاوم سازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116929/استعلام-کولر--'>استعلام کولر ... / استعلام , استعلام کولر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116949/مناقصه-انجام-خدمات-حمل-و-نقل-بازرسی-سازمان-(درون-شهری-و-برون-شهری)'>مناقصه انجام خدمات حمل و نقل بازرسی سازمان (درون شهری و برون شهری) / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه انجام خدمات حمل و نقل بازرسی سازمان (درون شهری و برون شهری)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116969/مناقصه-پروژه-احداث-ساختمان'>مناقصه پروژه احداث ساختمان / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ، مناقصه پروژه احداث ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116990/استعلام-پروژه-احیا-و-مرمت-قنات-روستا--'>استعلام پروژه احیا و مرمت قنات روستا ... / استعلام, پروژه احیا و مرمت قنات روستا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117011/مناقصه-واگذاری-خدمات-شهری-و-فضای-سبز'>مناقصه واگذاری خدمات شهری و فضای سبز / مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری خدمات شهری و فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117027/مناقصه-عملیات-بارگیری--حمل-و-تخلیه--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات بارگیری ، حمل و تخلیه - نوبت دوم  / مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه عملیات بارگیری ، حمل و تخلیه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117047/استعلام-کف-پوش-پولی-یورتان-ورزشی'>استعلام کف پوش پولی یورتان ورزشی / استعلام, کف پوش پولی یورتان ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117064/استعلام-خدمات-خودرویی'>استعلام خدمات خودرویی / استعلام, استعلام خدمات خودرویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117079/استعلام-نظارت-عالیه-پروژه-احداث-ساختمان'>استعلام نظارت عالیه پروژه احداث ساختمان / استعلام , استعلام نظارت عالیه پروژه احداث ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117101/استعلام-سیم-1-5-خراسان-8-کلاف--'>استعلام سیم 1/5 خراسان 8 کلاف... / استعلام,سیم 1/5 خراسان 8 کلاف...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117120/استعلام-دستگاه-الکترولیز-نمک-طعام--'>استعلام دستگاه الکترولیز نمک طعام ... / استعلام , استعلام دستگاه الکترولیز نمک طعام ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117138/مناقصه-ساخت-وبازسازی-ساختمان-های'>مناقصه ساخت وبازسازی ساختمان های   / مناقصه , مناقصه ساخت وبازسازی ساختمان های  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117154/استعلام-اتصالات-ککسازی'>استعلام اتصالات ککسازی  / استعلام , استعلام اتصالات ککسازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117169/اصلاحیه-آگهی-مناقصه-خرید-جعبه-پلاستیکی-و-شانه-میوه'>اصلاحیه آگهی مناقصه خرید جعبه پلاستیکی و شانه میوه / آگهی مناقصه , آگهی مناقصه خرید جعبه پلاستیکی و شانه میوه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117185/استعلام-دوربین--'>استعلام دوربین ... / استعلام, استعلام دوربین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117198/استعلام-نرم-افزار---'>استعلام نرم افزار  ... / استعلام , استعلام نرم افزار  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117213/همایش-مهندسی-ساخت-و-تولید'>همایش مهندسی ساخت و تولید  / همایش مهندسی ساخت و تولید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117229/مناقصه-قرائت-کنتور-توزیع-صورتحساب'>مناقصه قرائت کنتور،توزیع صورتحساب / مناقصه عمومی , مناقصه قرائت کنتور،توزیع صورتحساب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117247/استعلام-بیمه-آتش-سوزی'>استعلام بیمه آتش سوزی  / استعلام , استعلام بیمه آتش سوزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117262/استعلام-آبسردکن-ایستکول--'>استعلام  آبسردکن ایستکول ... / استعلام, آبسردکن ایستکول ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117279/استعلام-پره-برج-خنک-کن'>استعلام پره برج خنک کن  / استعلام, استعلام پره برج خنک کن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117295/استعلام-عملیات-ساخت-و-اصلاح-مسیر-کانال-آبرسانی'>استعلام عملیات ساخت و اصلاح مسیر کانال آبرسانی / استعلام , استعلام عملیات ساخت و اصلاح مسیر کانال آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117310/استعلام-سمعک-پشت-گوشی--'>استعلام سمعک پشت گوشی ... / استعلام, سمعک پشت گوشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117324/تجدید-استعلام-احیا-و-مرمت-قنات'>تجدید استعلام احیا و مرمت قنات / تجدید استعلام, استعلام احیا و مرمت قنات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117339/استعلام-دستکش-حریر'>استعلام دستکش حریر / استعلام ,استعلام دستکش حریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117351/استعلام-الکتروموتور-شناور-توان-12-5'>استعلام الکتروموتور شناور توان 12/5 / استعلام , استعلام الکتروموتور شناور توان 12/5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117363/استعلام-محلول-دستگاه-آزمایشگاه'>استعلام محلول دستگاه آزمایشگاه  / استعلام محلول دستگاه آزمایشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117376/استعلام-گردو-درجه-یک-ایرانی--'>استعلام گردو درجه یک ایرانی... / استعلام,گردو درجه یک ایرانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117388/استعلام-انجام-تعمیرات-سالن-ورزشی--'>استعلام انجام تعمیرات سالن ورزشی... / استعلام, استعلام انجام تعمیرات سالن ورزشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117401/مناقصه-احداث-کتابخانه'>مناقصه احداث کتابخانه  / اگهی مناقصه , مناقصه احداث کتابخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117414/استعلام-تولید-برنامه-های-اطلاع-رسانی'>استعلام تولید برنامه های اطلاع رسانی / استعلام , استعلام تولید برنامه های اطلاع رسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117426/استعلام-زانویی-45-درجه-جنس-پلی-فنیل--'>استعلام زانویی 45 درجه جنس پلی فنیل... / استعلام, استعلام زانویی 45 درجه جنس پلی فنیل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117438/استعلام-سیستم-خانه-هوشمند-bms'>استعلام سیستم خانه هوشمند bms / استعلام, استعلام سیستم خانه هوشمند bms</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117450/استعلام-ساماندهی-و-ساخت-6-مزار-شهید'>استعلام ساماندهی و ساخت 6 مزار شهید / استعلام , استعلام ساماندهی و ساخت 6 مزار شهید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117462/استعلام-خرید-15-عدد-باکس'>استعلام خرید 15 عدد باکس / استعلام , استعلام خرید 15 عدد باکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117474/استعلام-نخود-و-لوبیا-مخلوط--'>استعلام  نخود و لوبیا مخلوط ... / استعلام ,استعلام  نخود و لوبیا مخلوط ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117486/استعلام-دیوارپوش--'>استعلام دیوارپوش ... / استعلام, استعلام دیوارپوش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116195/مزایده-آپارتمان-مساحت-42-108متر-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان مساحت 42.108متر نوبت اول / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 42.108متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116219/مزایده-تخصیص-24-قطعه-زمین-به-منظور-احداث-بنای-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده تخصیص 24 قطعه زمین به منظور احداث بنای مسکونی نوبت دوم / مزایده,مزایده تخصیص 24 قطعه زمین به منظور احداث بنای مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116247/مزایده-یک-دستگاه-کامیون-دانگ-فنگ'>مزایده یک دستگاه کامیون دانگ فنگ  / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه کامیون دانگ فنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116293/مزایده-فروش-تعداد-11-قطعه-زمین-کاربری-مسکونی'> مزایده فروش تعداد 11 قطعه زمین کاربری مسکونی  / مزایده , مزایده فروش تعداد 11 قطعه زمین کاربری مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116364/مزایده-برون-سپاری-مدیریت-مجموعه-استخر'>مزایده برون سپاری مدیریت مجموعه استخر / آگهی مزایده عمومی ، مزایده برون سپاری مدیریت مجموعه استخر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117454/استعلام-تعمیرات-مدارس-ابتدایی'>استعلام تعمیرات مدارس ابتدایی / استعلام تعمیرات مدارس ابتدایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117466/استعلام-تامین-خودرو--'>استعلام تامین خودرو ... / استعلام, استعلام تامین خودرو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117478/استعلام-چاپگر--'>استعلام چاپگر ... / استعلام , استعلام چاپگر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117490/استعلام-نگهداری-تاسیسات-ساختمان--'>استعلام نگهداری تاسیسات ساختمان... / استعلام,نگهداری تاسیسات ساختمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116200/مزایده-ششدانگ-خانه-مساحت-1500متر'>مزایده ششدانگ خانه مساحت 1500متر / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مساحت 1500متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116228/مزایده-نود-توپ-لباس-عروس--نوبت-دوم'>مزایده نود توپ لباس عروس  - نوبت دوم  / مزایده , مزایده نود توپ لباس عروس - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116262/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-18193متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 18193متر / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 18193متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116320/مزایده-فروش-آپارتمان-مساحت-124-05متر'>مزایده فروش آپارتمان مساحت 124.05متر / مزایده ,مزایده فروش آپارتمان مساحت 124.05متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116374/مزایده-اجاره-انتشارات-دانشجویی'>مزایده اجاره انتشارات دانشجویی  / آگهی مزایده، مزایده اجاره انتشارات دانشجویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116402/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-مساحت-صد-متر'>مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت صد متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت صد متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116430/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-67-50متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 67.50متر نوبت اول  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 67.50متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116465/تجدید-مزایده-بهره-برداری-از-جایگاه-CNG'>تجدید مزایده بهره برداری از جایگاه CNG  / تجدید مزایده، مزایده بهره برداری از جایگاه CNG </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116491/تجدید-مزایده-عملیات-جمع-آوری-پسماند-خشک--نوبت-دوم'>تجدید مزایده عملیات جمع آوری پسماند خشک - نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده, تجدید مزایده عملیات جمع آوری پسماند خشک - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116531/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-350-متر-نوبت-دوم'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 350 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 350 متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116559/مزایده-2500-عدد-انواع-پایه-های-سیمانی-اسقاط-97-2-9'>مزایده 2500 عدد انواع پایه های سیمانی اسقاط 97.2.9  / آگهی مزایده عمومی , مزایده 2500 عدد انواع پایه های سیمانی اسقاط  97.2.9 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116594/مزایده-کامیون-کشنده'>مزایده کامیون کشنده  / مزایده , مزایده کامیون کشنده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116632/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-756-30متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 756.30متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 756.30متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116669/مزایده-فروش-خودروهای-مستعمل'>مزایده فروش خودروهای مستعمل / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش خودروهای مستعمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116706/مزایده-واگذاری-تعداد-2-واحد-از-واحدهای-مسکونی-آماده-تحویل-نوبت-دوم'> مزایده واگذاری تعداد 2 واحد از واحدهای مسکونی آماده تحویل نوبت دوم  / مزایده, مزایده واگذاری تعداد 2 واحد از واحدهای مسکونی آماده تحویل نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116726/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-پراید-سفید'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پراید سفید  / مزایده, مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پراید سفید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116758/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پراید'>مزایده یک دستگاه سواری پراید / مزایده, مزایده یک دستگاه سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116794/مزایده-واگذاری-امور-مدیریتی--نظارتی-و-کارگزاری-بازار-روز-هفتگی'>مزایده واگذاری امور مدیریتی ، نظارتی و کارگزاری بازار روز هفتگی / آگهی مزایده , مزایده واگذاری امور مدیریتی ، نظارتی و کارگزاری بازار روز هفتگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116825/مزایده-واگذاری-اتاق-پزشک-مرکز-خدمات-جامع-سلامت--'>مزایده واگذاری اتاق پزشک مرکز خدمات جامع سلامت.... / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری اتاق پزشک مرکز خدمات جامع سلامت....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116853/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-139-متر'>مزایده منزل مسکونی عرصه 139 متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 139 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116876/مزایده-پلاک-ثبتی-211-فرعی-از-66-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 211 فرعی از 66 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 211 فرعی از 66 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116900/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-305-متر-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 305 متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 305 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116919/مزایده-زمین-مساحت-140متر'>مزایده زمین مساحت 140متر / مزایده,مزایده زمین مساحت 140متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116952/مزایده-فروش-مهمانسرای-شهرداری-نوبت-دوم'>مزایده فروش مهمانسرای شهرداری نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش مهمانسرای شهرداری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116981/مزایده-بیل-مکانیکی-اسنوپارس'>مزایده بیل مکانیکی اسنوپارس / مزایده, مزایده بیل مکانیکی اسنوپارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117009/مزایده-پارکینگ-خودرو--سایبان-فلزی--راه-پله-فلزی'>مزایده پارکینگ خودرو ، سایبان فلزی ، راه پله فلزی / مزایده اموال منقول,مزایده پارکینگ خودرو ، سایبان فلزی ، راه پله فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117043/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-168-76متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 168.76متر / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 168.76متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117085/مزایده-اموال-آهن-آلات-شامل-گاری-آهنی-و-پالت-آهنی--کامپیوتر-بدون-کیس--پرینتر---'>مزایده اموال آهن آلات شامل گاری آهنی و پالت آهنی - کامپیوتر بدون کیس - پرینتر  ...  / مزایده,مزایده اموال آهن آلات شامل گاری آهنی و پالت آهنی - کامپیوتر بدون کیس - پرینتر  ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117112/مزایده-دستگاه-جوش-چهار-کله-پروفیل--'>مزایده دستگاه جوش چهار کله پروفیل... / مزایده, مزایده دستگاه جوش چهار کله پروفیل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117153/مزایده-فروش-36-مورد-از-املاک-استان-مازندران'>مزایده فروش 36 مورد از املاک استان مازندران  / مزایده ,مزایده فروش 36 مورد از املاک استان مازندران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117214/مزایده-تلویزیون-کولر-گازی-دستگاه-کپی--'>مزایده تلویزیون، کولر گازی، دستگاه کپی... / مزایده, مزایده تلویزیون، کولر گازی، دستگاه کپی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117258/مزایده-واگذاری-داروخانه-و-تاکسی-سرویس'>مزایده واگذاری داروخانه و تاکسی سرویس / مزایده عمومی , مزایده واگذاری داروخانه و تاکسی سرویس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117467/استعلام-تعویض-پکینگ-برج-خنک-کننده--'>استعلام تعویض پکینگ برج خنک کننده... / استعلام, استعلام تعویض پکینگ برج خنک کننده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117479/استعلام-کولر-گازی-ایستاده---'>استعلام کولر گازی ایستاده .... / استعلام, کولر گازی ایستاده ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116203/مزایده-دستگاه-خودروی-سواری-پژو-GLX'>مزایده دستگاه خودروی سواری پژو GLX / اگهی مزایده , مزایده دستگاه خودروی سواری پژو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116229/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-180-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 180 متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 180 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116264/مزایده-واگذاری-زمین-جهت-استقرار-کانکس-برای-کاربری-بیمه'>مزایده واگذاری زمین جهت استقرار کانکس برای کاربری بیمه / مزایده, مزایده واگذاری زمین جهت استقرار کانکس برای کاربری بیمه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116327/تجدید-مزایده-واگذاری-حق-بهره-برداری-از-پایانه-کالاهای-عمومی-و--'>تجدید مزایده واگذاری حق بهره برداری از پایانه کالاهای عمومی و ... / تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای , تجدید مزایده واگذاری حق بهره برداری از پایانه کالاهای عمومی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116379/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-77000-00متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 77000.00متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 77000.00متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116404/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-فولکس'>مزایده  یک دستگاه خودرو سواری فولکس / آگهی مزایده، مزایده  یک دستگاه خودرو سواری فولکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116433/آگهی-مزایده-واگذاری-میدان-احشام'>آگهی مزایده واگذاری میدان احشام / آگهی مزایده , آگهی مزایده واگذاری میدان احشام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116467/مزایده-یک-باکس-فیدر-و---نوبت-دوم'>مزایده یک باکس فیدر و ... نوبت دوم / مزایده, مزایده یک باکس فیدر و ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116495/مزایده-سواری-پژو-جی-ال-ایکس-مدل-82'>مزایده سواری پژو جی ال ایکس مدل 82 / مزایده, مزایده سواری پژو جی ال ایکس مدل 82</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116532/آگهی-حراج-اقلام-مستعمل-آهن-آلات-و-ضایعات-مازاد'>آگهی حراج اقلام مستعمل، آهن آلات و ضایعات مازاد  / آگهی حراج عمومی، آگهی حراج اقلام مستعمل، آهن آلات و ضایعات مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116560/مزایده-پلاک-ثبتی-5511-اصلی-بخش-یک-مشهد'>مزایده پلاک ثبتی 5511 اصلی بخش یک مشهد / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 5511 اصلی بخش یک مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116601/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-197-04متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 197.04متر / مزایده,​مزایده ملک مساحت عرصه 197.04متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116634/مزایده-واگذاری-فضاهای-تبلیغاتی-داخل-کابین-ناوگان-پروازی'>مزایده واگذاری فضاهای تبلیغاتی داخل کابین ناوگان پروازی / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری فضاهای تبلیغاتی داخل کابین ناوگان پروازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116670/مزایده-اجاره-تعداد-12-باب-غرفه---نوبت-دوم'>مزایده اجاره تعداد 12 باب غرفه ... نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده اجاره تعداد 12 باب غرفه ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116707/مزایده-واگذاری-غرفه-با-کاربری-بوفه'>مزایده واگذاری غرفه با کاربری بوفه / مزایده , مزایده واگذاری غرفه با کاربری بوفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116728/مزایده-زمین-کشاورزی-مساحت-2000متر'>مزایده زمین کشاورزی مساحت 2000متر / مزایده,مزایده زمین کشاورزی مساحت 2000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116759/مزایده-اجاره-سوله'>مزایده اجاره سوله / مزایده, مزایده اجاره سوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116795/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-آپارتمان-اعیان-57-متر-نوبت-اول'>مزایده سه دانگ مشاع از آپارتمان اعیان 57 متر نوبت اول / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از آپارتمان اعیان 57 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116826/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-270-متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 270 متر نوبت اول  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 270 متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116854/مزایده-محل-استقرار-وسایل-بازی'>مزایده محل استقرار وسایل بازی / آگهی مزایده عمومی , مزایده محل استقرار وسایل بازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116877/مزایده-تاسیسات-تولید-قطعات-بتنی-سبک--(نوبت-دوم)'>مزایده تاسیسات تولید قطعات بتنی سبک... (نوبت دوم) / مزایده, مزایده تاسیسات تولید قطعات بتنی سبک... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116903/مزایده-واگذاری-تابلوهای-تبلیغاتی--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری تابلوهای تبلیغاتی - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری تابلوهای تبلیغاتی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116920/مزایده-مجموعه-سپیدار-شامل-سه-باب-مغازه-و-یک-سالن-و-محوطه'>مزایده  مجموعه سپیدار شامل سه باب مغازه و یک سالن و محوطه  / مزایده مزایده  مجموعه سپیدار شامل سه باب مغازه و یک سالن و محوطه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116958/مزایده-ملک-زیربنای-هشتاد-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک زیربنای هشتاد متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک زیربنای هشتاد متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116984/مزایده-عمارت-پلاک-ثبتی-5-فرعی-بخش-دو-زنجان-نوبت-اول'>مزایده عمارت پلاک ثبتی 5 فرعی بخش دو زنجان نوبت اول / مزایده,مزایده عمارت پلاک ثبتی 5 فرعی بخش دو زنجان نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117010/مزایده-اموال-منقول-یک-دستگاه-پرینتر'>مزایده اموال منقول یک دستگاه پرینتر  / مزایده,مزایده اموال منقول یک دستگاه پرینتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117046/مزایده-فروش-یک-قطعه-پلاک-زمین-مسکونی'>مزایده فروش یک قطعه پلاک زمین مسکونی / مزایده,مزایده فروش یک قطعه پلاک زمین مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117086/مزایده-یک-قطعه-زمین-ملکی-مساحت-2483-25متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین ملکی مساحت 2483.25متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین ملکی مساحت 2483.25متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117114/مزایده-ششدانگ-خانه-مسکونی-مساحت-اعیان-هشتاد-متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ خانه مسکونی مساحت اعیان هشتاد متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مسکونی مساحت اعیان هشتاد متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117159/مزایده-یکدستگاه-خودرو-سواری-سمند'>مزایده یکدستگاه خودرو سواری سمند / مزایده , مزایده یکدستگاه خودرو سواری سمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117216/مزایده-استخر-و-سالن-ورزشی'>مزایده استخر و سالن ورزشی / آگهی مزایده , مزایده استخر و سالن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117263/مزایده-یک-قطعه-زمین-بخش-سه-برازجان'>مزایده یک قطعه زمین بخش سه برازجان / مزایده,مزایده یک قطعه زمین بخش سه برازجان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117316/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-149-72متر-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 149.72متر نوبت اول  / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 149.72متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117307/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-پلاک-دو-فرعی-بخش-5-نیشابور'>مزایده سه دانگ مشاع از پلاک دو فرعی بخش 5 نیشابور / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از پلاک دو فرعی بخش 5 نیشابور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117503/استعلام-احداث-خط-انتقال-آب-روستای--'>استعلام احداث خط انتقال آب روستای... / استعلام , استعلام احداث خط انتقال آب روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117515/استعلام-چاپگر--'>استعلام چاپگر .. / استعلام , استعلام چاپگر ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117527/استعلام-تعداد-110-عدد-باتری--'>استعلام تعداد 110 عدد باتری ...  / استعلام , استعلام تعداد 110 عدد باتری ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117540/مناقصه-حفر-یک-حلقه-چاه'>مناقصه حفر یک حلقه چاه / مناقصه عمومی , مناقصه حفر یک حلقه چاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117552/مناقصه-نماسازی-دیوار-ساختمان'>مناقصه نماسازی دیوار ساختمان / مناقصه عمومی , مناقصه نماسازی دیوار ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117564/استعلام-خرید-16-عدد-باکس-جهت-احداث-پل-زیرگذر-سجزی'>استعلام خرید 16 عدد باکس جهت احداث پل زیرگذر سجزی / استعلام,استعلام خرید 16 عدد باکس جهت احداث پل زیرگذر سجزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117577/استعلام-دبی-سنج-مدل-IEC-FLOW'>استعلام دبی سنج مدل  IEC FLOW / استعلام, استعلام دبی سنج مدل  IEC FLOW</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117589/استعلام-تک-کله-cnc'>استعلام  تک کله cnc / استعلام, استعلام  تک کله cnc</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117601/استعلام-سیستم-اتوماسیون-صنعتی'>استعلام سیستم اتوماسیون صنعتی  / استعلام,استعلام سیستم اتوماسیون صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117613/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-تکمیل-بخشی-از-ساختمان'>مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل بخشی از ساختمان / مناقصه, مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل بخشی از ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117491/استعلام-استایلت-لوله-تراشه-پارکر---'>استعلام استایلت لوله تراشه پارکر  ... / استعلام, استایلت لوله تراشه پارکر  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117504/استعلام-تایر-بارز-کامیون'>استعلام تایر بارز کامیون  / استعلام , استعلام تایر بارز کامیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117516/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-تعمیر-و-نگهداری-شهرستان-کوهدشت'> مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیر و نگهداری شهرستان کوهدشت /  مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیر و نگهداری شهرستان کوهدشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117528/استعلام-انجام-امور-مراسلات-پستی'>استعلام انجام امور مراسلات پستی / استعلام,استعلام انجام امور مراسلات پستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117541/مناقصه-خرید-کابل-خودنگهدار-فشار-ضعیف'>مناقصه خرید کابل خودنگهدار فشار ضعیف / مناقصه عمومی, مناقصه خرید کابل خودنگهدار فشار ضعیف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117553/استعلام-انجام-فعالیت-های-آموزشی--ترویجی'>استعلام انجام فعالیت های آموزشی - ترویجی / استعلام, استعلام انجام فعالیت های آموزشی - ترویجی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117565/استعلام-آنژیوکت-ابی'>استعلام آنژیوکت ابی / استعلام, استعلام آنژیوکت ابی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117578/استعلام-نمونه-برداری-از-محصولات-وارداتی--'>استعلام نمونه برداری از محصولات وارداتی... / استعلام, استعلام نمونه برداری از محصولات وارداتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117590/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-تعمیر-و-نگهداری-شهرستان'>مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیر و نگهداری شهرستان  / مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیر و نگهداری شهرستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117602/استعلام-اسپرم-سمینتال-خالص-5000-دز'>استعلام اسپرم سمینتال خالص 5000 دز / استعلام,استعلام اسپرم سمینتال خالص 5000 دز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117614/استعلام-لوله-فولادی-بدون-درز'>استعلام لوله فولادی بدون درز / استعلام,استعلام لوله فولادی بدون درز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117459/استعلام-تهیه-و-اجرای-دیوار-پنل-بتنی--'>استعلام تهیه و اجرای دیوار پنل بتنی... / استعلام,تهیه و اجرای دیوار پنل بتنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117471/استعلام-نگهداری-تاسیسات-ساختمان---'>استعلام نگهداری تاسیسات ساختمان  ... / استعلام, نگهداری تاسیسات ساختمان  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117483/مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-و-نشت-گیری-مخازن-آب'>مناقصه تعمیر و نگهداری و نشت گیری مخازن آب  / مناقصه ,مناقصه تعمیر و نگهداری و نشت گیری مخازن آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116191/مزایده-میز-و-نیمکت-مستعمل-قهوه-خانه--'>مزایده میز و نیمکت مستعمل قهوه خانه ... / آگهی مزایده، مزایده میز و نیمکت مستعمل قهوه خانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116208/مزایده-ششدانگ-اراضی-کشاورزی-و-مسکونی-45375متر'>مزایده ششدانگ اراضی کشاورزی و مسکونی 45375متر / مزایده,مزایده ششدانگ اراضی کشاورزی و مسکونی 45375متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116239/مزایده-پلاک-554-فرعی-از-دو-اصلی-عرصه-508-متر'>مزایده پلاک 554 فرعی از دو اصلی عرصه 508 متر / مزایده ,مزایده پلاک 554 فرعی از دو اصلی عرصه 508 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116279/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-عرصه-125-2متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 125.2متر / مزایده ,مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 125.2متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116356/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-154-53متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 154.53متر / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 154.53متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116386/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-7185متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 7185متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 7185متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116413/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پژو-آردی--نوبت-دوم'>مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری پژو آردی - نوبت دوم  / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری پژو آردی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116440/مزایده-5-دستگاه-جاروبرقی-سطلی-3-دستگاه-فرشامل--2-دستگاه-جاروبرقی-پاناسونیک'>مزایده 5 دستگاه جاروبرقی سطلی- 3 دستگاه فرشامل - 2 دستگاه جاروبرقی پاناسونیک / مزایده,مزایده 5 دستگاه جاروبرقی سطلی- 3 دستگاه فرشامل - 2 دستگاه جاروبرقی پاناسونیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116479/مزایده-عمومی-فروش-انواع-سیم-های-آلومینیوم-با-مغز-فولاد'>مزایده عمومی فروش انواع سیم های آلومینیوم با مغز فولاد / مزایده عمومی , مزایده عمومی فروش انواع سیم های آلومینیوم با مغز فولاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116512/مزایده-فروش-تعداد-1-مخزن-فرسوده'>مزایده فروش تعداد 1 مخزن فرسوده  / مزایده, مزایده فروش تعداد 1 مخزن فرسوده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116544/مزایده-گلوله-آسیاب--'>مزایده گلوله آسیاب... / آگهی مزایده عمومی، مزایده گلوله آسیاب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116568/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-مغازه-با-قدمت-سی-سال'>مزایده سه دانگ مشاع از مغازه با قدمت سی سال / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از مغازه با قدمت سی سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116615/مزایده-یک-قطعه-زمین-مزروعی-مساحت-ده-هکتار'>مزایده یک قطعه زمین مزروعی مساحت ده هکتار / مزایده,​مزایده یک قطعه زمین مزروعی مساحت ده هکتار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116649/مزایده-اجاره-پارک-شهرداری--'>مزایده  اجاره  پارک شهرداری... / مزایده, مزایده  اجاره  پارک شهرداری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116683/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-156-92متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 156.92متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 156.92متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116715/مزایده-سه-خط-تلفن-همراه'>مزایده سه خط تلفن همراه  / مزایده, مزایده سه خط تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116740/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-240متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 240متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 240متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116767/مزایده-یک-دستگاه-جرثقیل-کارگاهی--'>مزایده یک دستگاه جرثقیل کارگاهی... / مزایده, مزایده یک دستگاه جرثقیل کارگاهی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116806/مزایده-واگذاری-به-اجاره-تالار-غذاخوری-ـ-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری به اجاره  تالار غذاخوری ـ نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره  تالار غذاخوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116837/مزایده-زمینی-مساحت-31567متر-نوبت-دوم'>مزایده زمینی مساحت 31567متر نوبت دوم / مزایده,مزایده زمینی مساحت 31567متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116862/مزایده-اجاره-پارکینگ-عمومی'>مزایده اجاره پارکینگ عمومی / مزایده اجاره پارکینگ عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116885/مزایده-یک-دست-مبل-راحتی--تخته-فرش--بخاری-گازی'>مزایده یک دست مبل راحتی ، تخته فرش  ،بخاری گازی / مزایده, مزایده یک دست مبل راحتی ، تخته فرش  ،بخاری گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116907/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-171-46متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 171.46متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 171.46متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116934/مزایده-اجاره-تعدادی-از-اماکن-ورزشی--نوبت-دوم'>مزایده اجاره تعدادی از اماکن ورزشی - نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده اجاره تعدادی از اماکن ورزشی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116965/مزایده-فروش-مقداری-از-آهن-آلات-مستعمل'>مزایده فروش مقداری از آهن آلات مستعمل / آگهی مزایده , مزایده فروش مقداری از آهن آلات مستعمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116991/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-238-3متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 238.3متر / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 238.3متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117025/مزایده-پلاک-بصورت-گاراژ-و-مغازه-مساحت-1000متر'>مزایده پلاک بصورت گاراژ و مغازه مساحت 1000متر / مزایده,مزایده پلاک بصورت گاراژ و مغازه مساحت 1000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117059/مزایده-قطعه-زمین-معادل-200000متر-نوبت-اول'>مزایده قطعه زمین معادل 200000متر نوبت اول / مزایده,مزایده قطعه زمین معادل 200000متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117093/مزایده-فروش-لوله-و-سرلوله-و-اتصالات-پلی-اتیلن-اسقاطی-و-آلومینیوم---'>مزایده فروش  لوله و سرلوله و اتصالات پلی اتیلن اسقاطی و آلومینیوم  ... / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش  لوله و سرلوله و اتصالات پلی اتیلن اسقاطی و آلومینیوم  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117125/مزایده-واگذاری-اجاره-مغازه-های--'>مزایده واگذاری اجاره مغازه های.... / آگهی مزایده , مزایده واگذاری اجاره مغازه های....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117177/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-130متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 130متر / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 130متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117234/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-14-اصفهان'>مزایده پلاک ثبتی بخش 14 اصفهان / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش 14 اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117276/مزایده-ملک-9784-فرعی-از-165-اصلی'>مزایده ملک 9784 فرعی از 165 اصلی / مزایده,مزایده ملک 9784 فرعی از 165 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117458/استعلام-خرید-رنگ-روغنی-آلکیدی'>استعلام خرید رنگ روغنی آلکیدی / استعلام , استعلام خرید رنگ روغنی آلکیدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117470/مناقصه-خرید-تجهیزات-نصب-و-راه-اندازی-سامانه-نظارت-تصویری--سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>مناقصه خرید تجهیزات، نصب و راه اندازی سامانه نظارت تصویری , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  / مناقصه ,مناقصه خرید تجهیزات، نصب و راه اندازی سامانه نظارت تصویری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117482/استعلام-لوله-گالوانیزه'>استعلام  لوله گالوانیزه / استعلام, استعلام لوله گالوانیزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116207/مزایده-واگذاری-آپارتمان-مساحت-مقرون-به-نود-متر'>مزایده واگذاری آپارتمان مساحت مقرون به نود متر / مزایده,مزایده واگذاری آپارتمان مساحت مقرون به نود متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116235/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پژو-206SD'>مزایده یک دستگاه سواری پژو 206SD / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه سواری پژو 206SD</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116275/مزایده-منزل-و-مغازه-مساحت-146-20متر'>مزایده منزل و مغازه مساحت 146.20متر / مزایده ,مزایده منزل و مغازه مساحت 146.20متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116352/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-پلاک-53-5-فرعی'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی پلاک 53.5 فرعی / مزایده ,مزایده ششدانگ منزل مسکونی پلاک 53.5 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116385/مزایده-تعداد-106-قلم-لوازم-یدکی-خودرو'>مزایده تعداد 106 قلم لوازم یدکی خودرو  / مزایده,مزایده تعداد 106 قلم لوازم یدکی خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116411/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-109-متر'>مزایده منزل مسکونی عرصه 109 متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 109 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116439/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سمند-x7'>مزایده یک دستگاه خودروی سمند x7 / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی سمند x7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116478/مزایده-ششدانگ-مغازه-مساحت-18-متر'>مزایده ششدانگ مغازه مساحت 18 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه مساحت 18 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116509/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-6500متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 6500متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 6500متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116542/مزایده-ششدانگ-زمین-باغ-مساحت-بیش-از-هفتصد-متر'>مزایده ششدانگ زمین باغ مساحت بیش از هفتصد متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین باغ مساحت بیش از هفتصد متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116565/مزایده-یک-دستگاه-وانت-نیسان-مدل-1391'>مزایده یک دستگاه وانت نیسان مدل 1391 / مزایده, مزایده یک دستگاه وانت نیسان مدل 1391</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116611/فراخوان-مزایده-باقیمانده-لوله-ها-و-اتصالات-پلی-اتیلن'>فراخوان مزایده باقیمانده لوله ها و اتصالات پلی اتیلن  / فراخوان مزایده , فراخوان مزایده باقیمانده لوله ها و اتصالات پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116644/مزایده-واگذاری-اماکن-به-صورت-اجاره'>مزایده واگذاری  اماکن به صورت اجاره  / مزایده ,مزایده واگذاری  اماکن به صورت اجاره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116679/مزایده-اجاره-یک-باب-مغازه'>مزایده اجاره یک باب مغازه  / مزایده , مزایده اجاره یک باب مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116714/مزایده-اموال-نردبان-آهنی--قیچ-خاموت-بر--'>مزایده  اموال نردبان آهنی - قیچ خاموت بر... / مزایده,مزایده  اموال نردبان آهنی - قیچ خاموت بر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116738/مزایده-واگذاری-تابلوهای-تبلیغاتی'>مزایده واگذاری تابلوهای تبلیغاتی / آگهی مزایده کتبی , مزایده واگذاری تابلوهای تبلیغاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116766/مزایده-تعداد-9000-قطعه-آهن-ربای-شیشه-بالابر--'>مزایده تعداد 9000 قطعه آهن ربای شیشه بالابر ... / مزایده, مزایده تعداد 9000 قطعه آهن ربای شیشه بالابر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116804/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-544متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 544متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 544متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116833/مزایده-یک-دستگاه-دریل'>مزایده یک دستگاه دریل  / مزایده , مزایده یک دستگاه دریل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116859/مزایده-فروش-کارگاه-دانه-بندی-شن-و-ماسه-(نوبت-دوم)'>مزایده فروش کارگاه دانه بندی شن و ماسه (نوبت دوم) / مزایده, مزایده فروش کارگاه دانه بندی شن و ماسه (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116884/مزایده-ششدانگ-پلاک-شماره-12-فرعی-مساحت-88-50متر'>مزایده ششدانگ پلاک شماره 12  فرعی مساحت 88.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک شماره 12  فرعی مساحت 88.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116906/مزایده-آلاچیق-شیشه-ای-پارک-لاله'>مزایده  آلاچیق شیشه ای پارک لاله / مزایده مزایده  آلاچیق شیشه ای پارک لاله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116932/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-سه-112-55متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه سه 112.55متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه سه 112.55متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116964/مزایده-واگذاری-و-بهره-برداری--حفظ-و-نگهداری-جایگاه-CNG-مرحله-اول-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری و بهره برداری ، حفظ و نگهداری جایگاه CNG -مرحله اول نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری و بهره برداری ، حفظ و نگهداری جایگاه CNG -مرحله اول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116989/مزایده-یک-دستگاه-موتورسیکلت-سیستم-زال-توس'>مزایده یک دستگاه موتورسیکلت سیستم زال توس  / اگهی مزایده , مزایده یک دستگاه موتورسیکلت سیستم زال توس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117019/مزایده-تعدادی-از-خودروهای-کارکرده--نوبت-دوم--97-2-9'>مزایده تعدادی از خودروهای کارکرده - نوبت دوم - 97.2.9 / مزایده عمومی, مزایده تعدادی از خودروهای کارکرده - نوبت دوم - 97.2.9</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117058/مزایده-مال-غیر-منقول-چسب-شمعی-حرارتی-و--'>مزایده مال غیر منقول چسب شمعی حرارتی و.... / مزایده مال غیر منقول , مزایده مال غیر منقول چسب شمعی حرارتی و....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117092/مزایده-ششدانگ-ملک-بخش-دو-کاشان-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ ملک بخش دو کاشان نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ ملک بخش دو کاشان نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117124/مزایده-فروش-تعداد-3-پلاک-از-اراضی-کاربری-مسکونی'>مزایده فروش تعداد 3 پلاک از اراضی کاربری مسکونی  / مزایده,مزایده فروش تعداد 3 پلاک از اراضی کاربری مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117172/مزایده-واگذاری-قطعه-زمین-شماره-دو'>مزایده واگذاری قطعه زمین شماره دو  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری قطعه زمین شماره دو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117230/مزایده-اموال-منقول-وانت-مزدا'>مزایده اموال منقول وانت مزدا  / مزایده اموال منقول,مزایده اموال منقول وانت مزدا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117274/مزایده-نرده-بان-قیچی-حلب-بر--'>مزایده نرده بان، قیچی حلب بر... / مزایده, مزایده نرده بان، قیچی حلب بر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116393/مزایده-اجاره-6-دهنه-مغازه-و-2-دهنه-غرفه--'>مزایده اجاره 6 دهنه مغازه و 2 دهنه غرفه ... / مزایده, مزایده اجاره 6 دهنه مغازه و 2 دهنه غرفه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116419/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پراید'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید  / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116450/مزایده-یخچال-فریزر-دو-درب--تلویزیون-14-اینچ-و---نوبت-دوم'>مزایده یخچال فریزر دو درب ، تلویزیون 14 اینچ و ... نوبت دوم  / مزایده, مزایده یخچال فریزر دو درب ، تلویزیون 14 اینچ و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116483/مزایده-اجاره-کشتارگاه-صنعتی-دام-نوبت-دوم'>مزایده اجاره کشتارگاه صنعتی دام  نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده اجاره کشتارگاه صنعتی دام  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116522/مزایده-فروش-5-دستگاه-خودرو-از-قبیل-مینی-لودر-کامیون-کمپرسی--تجدید--نوبت-دوم'>مزایده فروش 5 دستگاه خودرو از قبیل مینی لودر، کامیون کمپرسی... تجدید - نوبت دوم  / تجدید مزایده حضوری ,مزایده فروش 5 دستگاه خودرو از قبیل مینی لودر، کامیون کمپرسی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116554/مزایده-تعداد-7-طاقه-پارچه'>مزایده  تعداد 7 طاقه پارچه / مزایده, مزایده  تعداد 7 طاقه پارچه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116577/مزایده-بطری-و-کلوخه--'>مزایده بطری و کلوخه ... / آگهی مزایده، مزایده بطری و کلوخه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116623/مزایده-یکباب-خانه-مساحت-286-34متر-نوبت-اول'>مزایده یکباب خانه مساحت 286.34متر نوبت اول  / مزایده,​مزایده یکباب خانه مساحت 286.34متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116659/مزایده-یک-واحد-مسکونی-مساحت-81-58متر-نوبت-دوم'>مزایده یک واحد مسکونی مساحت 81.58متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک واحد مسکونی مساحت 81.58متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116692/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-67-65متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 67.65متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 67.65متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116719/تجدید-مزایده-واگذاری-دو-دهنه-مغازه-تجاری'>تجدید مزایده واگذاری دو دهنه مغازه تجاری / تجدید مزایده , تجدید مزایده واگذاری دو دهنه مغازه تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116749/مزایده-خودرو-سمند'>مزایده خودرو سمند  / اگهی مزایده , مزایده خودرو سمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116779/مزایده-سالن-ورزشی-و-استخر-روباز'>مزایده سالن ورزشی و استخر روباز / مزایده مزایده سالن ورزشی و استخر روباز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116811/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-یکصد-و-هشتاد-و-دو-متر-و-چهل-دسی-متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت یکصد و هشتاد و دو متر و چهل دسی متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت یکصد و هشتاد و دو متر و چهل دسی متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116844/مزایده-پلاک-5464-فرعی-بخش-5-ثبت-رامسر-نوبت-اول'>مزایده پلاک 5464 فرعی بخش 5 ثبت رامسر نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک 5464 فرعی بخش 5 ثبت رامسر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116868/مزایده-یک-دستگاه-وانت-نیسان'>مزایده یک دستگاه وانت نیسان / مزایده, مزایده یک دستگاه وانت نیسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116888/مزایده-فروش-یکدستگاه-سواری-پراید'>مزایده فروش یکدستگاه سواری پراید / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116913/مزایده-سنگ-مرمریت--'>مزایده سنگ مرمریت... / مزایده, مزایده سنگ مرمریت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116940/مزایده-اجاره-زمین-فوتبال-نوبت-دوم'>مزایده اجاره زمین فوتبال نوبت دوم  / مزایده اجاره زمین فوتبال نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116972/مزایده-ملک-مساحت-کل-58298-29متر'>مزایده ملک مساحت کل 58298.29متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت کل 58298.29متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116999/تجدید-مزایده-اجاره-کارخانه-آسفالت-نوبت-دوم'>تجدید مزایده اجاره کارخانه آسفالت  نوبت دوم  / مزایده ,تجدید مزایده اجاره کارخانه آسفالت  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117033/مزایده-ساختمان-مساحت-زیربنای-278-20متر'>مزایده ساختمان مساحت زیربنای 278.20متر / مزایده,مزایده ساختمان مساحت زیربنای 278.20متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117070/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-91-26متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 91.26متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 91.26متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117103/مزایده-اقلام-نو-و-مازاد-مستعمل-سالم-و-ضایعات--'>مزایده اقلام نو و مازاد مستعمل سالم و ضایعات ...  / مزایده اقلام نو و مازاد مستعمل سالم و ضایعات ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117135/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-136-89متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 136.89متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 136.89متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117187/مزایده-اجاره-سالن-غذاخوری'>مزایده  اجاره سالن غذاخوری / آگهی مزایده , مزایده اجاره سالن غذاخوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117242/مزایده-اموال-یک-دستگاه-روکش-لمینت-دیواری'>مزایده اموال یک دستگاه روکش لمینت دیواری / مزایده اموال منقول,مزایده اموال یک دستگاه روکش لمینت دیواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117287/مزایده-واگذاری-ششدانگ-ساختمان-مسکونی-مساحت-کل-315-متر'>مزایده واگذاری ششدانگ ساختمان مسکونی مساحت کل 315 متر  / مزایده,مزایده واگذاری ششدانگ ساختمان مسکونی مساحت کل 315 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117409/فراخوان-استعلام-واگذاری-اجاری-داروخانه-بیمارستان'>فراخوان استعلام  واگذاری اجاری داروخانه بیمارستان / فراخوان استعلام, فراخوان استعلام  واگذاری اجاری داروخانه بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117499/استعلام-طراحی-و-چاپ-بنر-اطلاعات--'>استعلام طراحی و چاپ بنر اطلاعات ... / استعلام طراحی و چاپ بنر اطلاعات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117511/استعلام-تامین-نیروی-خدمات-و-پشتیبانی'>استعلام تامین نیروی خدمات و پشتیبانی  / استعلام, تامین نیروی خدمات و پشتیبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117523/مناقصه-خرید-سیم-آلومینیوم-فولاد-118-داگ'>مناقصه خرید سیم آلومینیوم فولاد 118 داگ  / مناقصه عمومی, مناقصه خرید سیم آلومینیوم فولاد 118 داگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117536/استعلام-نوشت-افزار--'>استعلام نوشت افزار ... / استعلام , استعلام نوشت افزار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117548/مناقصه-حفر-چاه-نیمه-عمیق'>مناقصه حفر چاه نیمه عمیق   / مناقصه عمومی ، مناقصه حفر چاه نیمه عمیق  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117560/مناقصه-عمومی-خرید-گاردریل-و-متعلقات'>مناقصه عمومی خرید گاردریل و متعلقات  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خرید گاردریل و متعلقات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117573/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-واگذاری-امور-حمل-و-نقل'>مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور حمل و نقل / مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور حمل و نقل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117337/مزایده-ساختمان-مسکونی-بصورت-یک-بر-عرصه-308-متر'>مزایده ساختمان مسکونی بصورت یک بر عرصه 308 متر / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی بصورت یک بر عرصه 308 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117495/استعلام-تجدید-مناقصه-مرحله-سوم--'>استعلام تجدید مناقصه مرحله سوم... / استعلام,استعلام تجدید مناقصه مرحله سوم...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117508/استعلام-عملیات-لوله-گذاری-شبکه-داخلی--'>استعلام عملیات لوله گذاری شبکه داخلی... / استعلام,عملیات لوله گذاری شبکه داخلی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117520/استعلام-قطعات-رایانه'>استعلام قطعات رایانه / استعلام، استعلام  قطعات رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117533/مناقصه-احداث-دبیرستان-6-کلاسه-متوسطه-دوره-اول'>مناقصه احداث دبیرستان 6 کلاسه متوسطه دوره اول  / مناقصه, مناقصه احداث دبیرستان 6 کلاسه متوسطه دوره اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117545/مناقصه-احداث-مدرسه-ابتدایی-12-ک'>مناقصه احداث مدرسه ابتدایی 12 ک  / مناقصه, مناقصه احداث مدرسه ابتدایی 12 ک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117557/استعلام-تجهیزات-هنرستان-کار-و-دانش-مشکی'>استعلام تجهیزات هنرستان کار و دانش مشکی  / استعلام تجهیزات هنرستان کار و دانش مشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117570/استعلام-سوند-فولی-دو-راه-و--'>استعلام  سوند فولی دو راه و ... / استعلام  سوند فولی سه راه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117582/استعلام-تعمیرات-سالن-لمزان-بندر-لنگه'>استعلام تعمیرات سالن لمزان بندر لنگه  / استعلام, استعلام تعمیرات سالن لمزان بندر لنگه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117594/استعلام-مرمت-ساختمان-های-اداره-کل'>استعلام مرمت ساختمان های اداره کل / استعلام , استعلام مرمت ساختمان های اداره کل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117606/مناقصه-طراحی-خرید-نصب-و-راه-اندازی-نیروگاه-خورشیدی--'>مناقصه طراحی، خرید، نصب و راه اندازی نیروگاه خورشیدی ... / مناقصه عمومی، مناقصه طراحی، خرید، نصب و راه اندازی نیروگاه خورشیدی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117334/مزایده-قالی-ماشینی--'>مزایده قالی ماشینی ... / مزایده, مزایده قالی ماشینی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117494/مناقصه-احداث-مدرسه-استثنایی-ناحیه-4'>مناقصه احداث مدرسه استثنایی ناحیه 4 / مناقصه, مناقصه احداث مدرسه استثنایی ناحیه 4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117507/مناقصه-تعمیر-نگهداری--'>مناقصه تعمیر نگهداری ... / مناقصه عمومی, مناقصه تعمیر نگهداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117519/مناقصه-انجام-خدمات-حراست-و-نگهبانی-از-تاسیسات-ساختمانها--'>مناقصه  انجام خدمات حراست و نگهبانی از تاسیسات، ساختمانها ... / آگهی ارزیابی کیفی, مناقصه  انجام خدمات حراست و نگهبانی از تاسیسات، ساختمانها ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117532/استعلام-تجهیزات-هنرستان-کار-و-دانش--'>استعلام تجهیزات هنرستان کار و دانش ... / استعلام, استعلام تجهیزات هنرستان کار و دانش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117544/مناقصه-CONTACTOR-MOTOR-STARTER-ABB--ELECTRICAL-PANEL-OF-GTG-ABB'>مناقصه CONTACTOR MOTOR STARTER ABB & ELECTRICAL PANEL OF GTG ABB / مناقصه, مناقصه CONTACTOR MOTOR STARTER ABB & ELECTRICAL PANEL OF GTG ABB</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117556/مناقصه-احداث-مدرسه-کودکان-استثنایی-9-کلاسه'>مناقصه احداث مدرسه کودکان استثنایی 9 کلاسه / مناقصه, مناقصه احداث مدرسه کودکان استثنایی 9 کلاسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117569/استعلام-تهیه-طرح-مرمت-و-احیاء-مسجد'>استعلام تهیه طرح مرمت و احیاء مسجد / استعلام , استعلام تهیه طرح مرمت و احیاء مسجد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117581/استعلام-لوازم-آزمایشگاهی-(پاتولوژی)'>استعلام لوازم آزمایشگاهی (پاتولوژی)  / استعلام, استعلام لوازم آزمایشگاهی (پاتولوژی) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117593/استعلام-یک-دستگاه-کامپیوتر-کامل-و-یک-دستگاه'>استعلام  یک دستگاه کامپیوتر کامل و یک دستگاه  / استعلام, یک دستگاه کامپیوتر کامل و یک دستگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117605/مناقصه-خرید-و-نصب-و-راه-اندازی-سیستم-دوربین-مدار-بسته--'>مناقصه  خرید و نصب و راه اندازی سیستم دوربین مدار بسته ... / مناقصه عمومی, مناقصه  خرید و نصب و راه اندازی سیستم دوربین مدار بسته ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117585/استعلام-کامپیوتر-اسکنر-لب-تاپ'>استعلام کامپیوتر اسکنر لب تاپ / استعلام, استعلام کامپیوتر اسکنر لب تاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117597/استعلام-حروف-فارسی-حک-شده-mouse--keyboard-wireless-logiteh-mk270'>استعلام حروف فارسی حک شده  mouse & keyboard wireless logiteh mk270 / استعلام, استعلام حروف فارسی حک شده  mouse & keyboard wireless logiteh mk270</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117609/مناقصه-انجام-امور-خدماتی-پذیرایی-و-دبیرخانه'>مناقصه انجام امور خدماتی،پذیرایی و دبیرخانه / مناقصه, مناقصه انجام امور خدماتی،پذیرایی و دبیرخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116850/استعلام-دستکش-لاتکس--'>استعلام دستکش لاتکس... / استعلام,دستکش لاتکس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116875/استعلام-میله-گرد-14-و--'>استعلام میله گرد 14 و... / استعلام,میله گرد 14 و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116898/اصلاحیه-مناقصه-تکمیل-ساختمان-سالن-ورزشی'>اصلاحیه مناقصه تکمیل ساختمان سالن ورزشی  / اصلاحیه مناقصه,  مناقصه تکمیل ساختمان سالن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116926/استعلام-قرارداد-تعمیر-و-نگهداری-ایستگاه-پایش--'>استعلام قرارداد تعمیر و نگهداری ایستگاه پایش... / استعلام,قرارداد تعمیر و نگهداری ایستگاه پایش...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116944/استعلام-سایر-فعالیت-های-حرفه-ای-علمی-و-فنی-طبقه-بندی-نشده-در-جای-دیگر--'>استعلام سایر فعالیت های حرفه ای، علمی و فنی طبقه بندی نشده در جای دیگر ... / استعلام , استعلام سایر فعالیت های حرفه ای، علمی و فنی طبقه بندی نشده در جای دیگر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116962/اصلاحیه-مناقصه-تهیه-و-نصب-چمن-مصنوعی'>اصلاحیه مناقصه تهیه و نصب چمن مصنوعی  / اصلاحیه مناقصه عمومی, مناقصه تهیه و نصب چمن مصنوعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116986/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای--'>استعلام اجرای طرح هادی روستای... / استعلام,اجرای طرح هادی روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117005/مناقصه-پخش-و-لکه-گیری-آسفالت-معابر-پیشاهنگی--'>مناقصه پخش و لکه گیری آسفالت معابر  پیشاهنگی.... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه پخش و لکه گیری آسفالت معابر  پیشاهنگی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117024/استعلام-کولر-گازی'>استعلام  کولر گازی   / استعلام, کولر گازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117044/مناقصه-قرائت-کنتور-توزیع-صورتحساب-وصول-مطالبات--'>مناقصه قرائت کنتور،توزیع صورتحساب،وصول مطالبات ... / مناقصه عمومی, مناقصه  قرائت کنتور،توزیع صورتحساب،وصول مطالبات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117061/استعلام-فشارسنج--'>استعلام فشارسنج ... / استعلام, استعلام فشارسنج ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117077/مناقصه-عمومی-خرید-50-دستگاه-ترانسفورماتور-و--'>مناقصه عمومی خرید 50 دستگاه ترانسفورماتور و ...  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خرید 50 دستگاه ترانسفورماتور و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117098/مناقصه-اجرای-شبکه-آب-در-فاز-3'>مناقصه اجرای شبکه آب در فاز 3  / مناقصه,  مناقصه اجرای شبکه آب در فاز 3 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117118/استعلام-خرید-تیر-بتنی-چهار-گوش--'>استعلام خرید تیر بتنی چهار گوش... / استعلام,خرید تیر بتنی چهار گوش...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117136/استعلام-پادری-آلومینیومی'>استعلام  پادری آلومینیومی  / استعلام, پادری آلومینیومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117151/استعلام-لایروبی-و-احیاء-انهار--'>استعلام لایروبی و احیاء انهار ... / استعلام ,استعلام لایروبی و احیاء انهار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117167/استعلام-کالا-برق'>استعلام کالا برق  / استعلام, ستعلام کالا برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117182/استعلام-کلمپ'>استعلام کلمپ / استعلام,کلمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117196/استعلام-چراغ-1x18w-شبکه-فلزی-اورانوس'>استعلام چراغ 1x18w شبکه فلزی اورانوس / استعلام , استعلام چراغ 1x18w شبکه فلزی اورانوس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117210/استعلام-تحویل-و-تحول-امر-کلرینگ-و-دبیرخانه-ای'>استعلام تحویل و تحول امر کلرینگ و دبیرخانه ای / استعلام,استعلام تحویل و تحول امر کلرینگ و دبیرخانه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117226/استعلام-پروژه-مرمت-کنترل-سیل-و-تثبیت-بستر-رودخانه--'>استعلام پروژه مرمت کنترل سیل و تثبیت بستر رودخانه ... / استعلام, پروژه مرمت کنترل سیل و تثبیت بستر رودخانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117244/چهارمین-همایش-ملی-تبیین-اندیشه-دفاعی-امام-خامنه-ای'>چهارمین همایش ملی تبیین اندیشه دفاعی امام خامنه ای / چهارمین همایش ملی تبیین اندیشه دفاعی امام خامنه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117260/استعلام-خرید-شبرنگ--'>استعلام خرید شبرنگ ... / استعلام , استعلام خرید شبرنگ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117277/استعلام-اجرای-عملیات-مکانیکی--'>استعلام اجرای عملیات مکانیکی ... / استعلام , استعلام اجرای عملیات مکانیکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117293/استعلام-VF-شیر-57638-4-100-و--'>استعلام VF شیر 57638-4-100 و ... / استعلام, استعلام VF شیر 57638-4-100 و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117308/استعلام-خرید-دستگاه-اندازه-گیری-دیجیتال'>استعلام خرید دستگاه اندازه گیری دیجیتال  / استعلام, استعلام خرید دستگاه اندازه گیری دیجیتال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117322/استعلام-تکمیل-سالن'>استعلام تکمیل سالن  / استعلام , استعلام تکمیل سالن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117336/استعلام-تامین-یک-دستگاه-چاپگر'>استعلام تامین یک دستگاه چاپگر  / استعلام , استعلام تامین یک دستگاه چاپگر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117349/استعلام-احداث-دیوار-حائل-و-دیوار-محوطه'>استعلام احداث دیوار حائل و دیوار محوطه  / استعلام, استعلام احداث دیوار حائل و دیوار محوطه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117361/مناقصه-قرائت-کنتور-توزیع-صورتحساب'>مناقصه قرائت کنتور،توزیع صورتحساب / مناقصه عمومی , مناقصه قرائت کنتور،توزیع صورتحساب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117373/استعلام-ارائه-خدمات-ایاب-ذهاب--'>استعلام ارائه خدمات ایاب ذهاب... / استعلام, استعلام ارائه خدمات ایاب ذهاب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117386/استعلام-فعالیت-های-ساختمانی-جهت-تعمیر--'>استعلام فعالیت های ساختمانی جهت تعمیر... / استعلام , استعلام فعالیت های ساختمانی جهت تعمیر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117398/استعلام-شیر-صنعتی-سوزنی-گیربکسی--'>استعلام شیر صنعتی سوزنی گیربکسی... / استعلام, استعلام شیر صنعتی سوزنی گیربکسی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117412/استعلام-چاپ-بنر-و-لمینت'>استعلام چاپ بنر و لمینت  / استعلام ,استعلام چاپ بنر و لمینت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117424/استعلام-تولید-فیلم-های-آموزشی'>استعلام تولید فیلم های آموزشی / استعلام , استعلام تولید فیلم های آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117436/استعلام-عملیات-کف-شکنی-چاههای-آب-شرب--'>استعلام عملیات کف شکنی چاههای آب شرب ... / استعلام , استعلام عملیات کف شکنی چاههای آب شرب ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117448/استعلام-حفاظت-فیزیکی'>استعلام حفاظت فیزیکی  / استعلام, استعلام حفاظت فیزیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117460/استعلام-احداث-خط-انتقال-آب-روستای---'>استعلام احداث خط انتقال آب روستای .... / استعلام , استعلام احداث خط انتقال آب روستای ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117472/فراخوان-مناقصه-ساخت-16-اطاقک-چاه-ها'>فراخوان مناقصه ساخت 16 اطاقک چاه ها  / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه ساخت 16 اطاقک چاه ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117484/استعلام-دیوارکشی-آموزشگاه--'>استعلام دیوارکشی آموزشگاه ... / استعلام, دیوارکشی آموزشگاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116192/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-اول-مساحت-128-41متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول مساحت 128.41متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول مساحت 128.41متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116957/مناقصه-تامین-غذای-پرسنل'>مناقصه تامین غذای پرسنل  / مناقصه , مناقصه تامین غذای پرسنل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116980/استعلام-تکمیل-و-تجهیز-ساختمان--'>استعلام تکمیل و تجهیز ساختمان... / استعلام, استعلام تکمیل و تجهیز ساختمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117001/استعلام-وسایل-و-ابزارآلات-الکترونیکی-و-مکانیکی-جهت-آزمایشگاه-و-کارگاه'>استعلام وسایل و ابزارآلات الکترونیکی و مکانیکی جهت آزمایشگاه و کارگاه / استعلام, وسایل و ابزارآلات الکترونیکی و مکانیکی جهت آزمایشگاه و کارگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117021/مناقصه-واگذاری-خدمات-حمل-و-نقل-و-سرویس-دهی-ایاب-و-ذهاب-اداری'>مناقصه  واگذاری خدمات حمل و نقل و سرویس دهی ایاب و ذهاب اداری  / آگهی مناقصات عمومی یک مرحله ای , مناقصه  واگذاری خدمات حمل و نقل و سرویس دهی ایاب و ذهاب اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117040/استعلام-طرح-امارگیری-از-نیروی-کار-سال-1397'>استعلام طرح امارگیری از نیروی کار سال 1397 / استعلام, طرح امارگیری از نیروی کار سال 1397</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117056/استعلام-تجدید-استعلام-پروژه-احیاء-و-مرمت-قنات--'>استعلام تجدید استعلام پروژه احیاء و مرمت قنات... / استعلام,تجدید استعلام پروژه احیاء و مرمت قنات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117074/مناقصه-عمومی-اجرای-روکش-آسفالت-توپکا--نوبت-دوم'>مناقصه عمومی اجرای روکش آسفالت توپکا - نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی اجرای روکش آسفالت توپکا - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117095/استعلام-کاغذ-A4'>استعلام کاغذ A4 / استعلام , استعلام کاغذ A4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117113/استعلام-تامین-نیروی-خدماتی--'>استعلام تامین نیروی خدماتی... / استعلام, استعلام تامین نیروی خدماتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117131/استعلام-میز-تحریر-و--'>استعلام میز تحریر و ... / استعلام,استعلام میز تحریر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117148/استعلام-واگذاری-امور-پاسخگویی-تماس-های-مرکز-122--'>استعلام واگذاری امور پاسخگویی تماس های مرکز 122 ... / استعلام, واگذاری امور پاسخگویی تماس های مرکز 122 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117164/استعلام-تعمیر-و-بازسازی-ساختمان-پارکینگ-آتش-نشانی'>استعلام  تعمیر و بازسازی ساختمان پارکینگ آتش نشانی / استعلام, استعلام  تعمیر و بازسازی ساختمان پارکینگ آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117178/استعلام-تعویض-کفپوش-سالن-ورزشی'>استعلام تعویض کفپوش سالن ورزشی / استعلام, استعلام تعویض کفپوش سالن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117193/آگهی-تجدید-مناقصه-احداث-کانال-انتقال-آب'>آگهی تجدید مناقصه احداث کانال انتقال آب / آگهی تجدید مناقصه , آگهی تجدید مناقصه احداث کانال انتقال آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117206/استعلام-ذغال-کک---'>استعلام ذغال کک .... / استعلام, استعلام ذغال کک ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117223/دومین-کنگره-علوم-و-مهندسی-آب-و-فاضلاب-ایران'>دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران / دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117240/مناقصه-انجام-خدمات-پشتیبانی-فنی-غیر-فنی-طرح-احداث-(نوبت-دوم)'>مناقصه  انجام خدمات پشتیبانی فنی /غیر فنی طرح احداث (نوبت دوم) / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه  انجام خدمات پشتیبانی فنی /غیر فنی طرح احداث (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117255/استعلام-ایزوگام---'>استعلام ایزوگام .... / استعلام, استعلام ایزوگام ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117272/فراخوان-مناقصه-عمومی-مربوط-به-تهیه-و-تامین-66-دستگاه-خودرو-استیجاری--'>فراخوان مناقصه عمومی مربوط به تهیه و تامین 66 دستگاه خودرو استیجاری ... / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه عمومی مربوط به تهیه و تامین 66 دستگاه خودرو استیجاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117289/استعلام-ساخت-سایر-پروژه-های-مهندسی-عمران--'>استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران ... / استعلام , استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117303/استعلام-اقلام-ورزشی--'>استعلام اقلام ورزشی ...  / استعلام, استعلام اقلام ورزشی ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117318/استعلام-سیستم-خنک-کننده--'>استعلام سیستم خنک کننده ... / استعلام , استعلام سیستم خنک کننده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117332/مناقصه-احداث-مقطع-کنترل-ایستگاه-هیدرومتری-و--'>مناقصه احداث مقطع کنترل ایستگاه هیدرومتری و... / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه احداث مقطع کنترل ایستگاه هیدرومتری و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117346/استعلام-باطری-نیسان--'>استعلام باطری نیسان... / استعلام, استعلام باطری نیسان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117358/مناقصه-P-F-QUICK-CLAMP-THREAD'>مناقصه P/F QUICK-CLAMP THREAD / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه P/F QUICK-CLAMP THREAD</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117370/استعلام-احداث-خط-انتقال-آب-روستای---'>استعلام احداث خط انتقال آب روستای .... / استعلام , استعلام احداث خط انتقال آب روستای ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117383/استعلام-اجرای-خط-برق-پمپ-آب--'>استعلام اجرای خط برق پمپ آب ... / استعلام, استعلام اجرای خط برق پمپ آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117395/استعلام-تیرچه-بتنی-آرماتور'>استعلام تیرچه بتنی آرماتور / استعلام , استعلام تیرچه بتنی آرماتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117408/استعلام-کابل--'>استعلام کابل ... / استعلام , استعلام کابل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117421/استعلام-فعالیت-های-آژانس-های-مسافرتی-و-گردانندگان-تور'>استعلام فعالیت های آژانس های مسافرتی و گردانندگان تور  / استعلام ,استعلام فعالیت های آژانس های مسافرتی و گردانندگان تور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117433/استعلام-میز--صندلی-و-تجهیزات-اداری--'>استعلام میز - صندلی و تجهیزات اداری ... / استعلام, استعلام میز - صندلی و تجهیزات اداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117445/استعلام-اسکنر-AVISION-125'>استعلام  اسکنر AVISION 125 / استعلام, اسکنر AVISION 125</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117457/استعلام-ورق-شیروانی--'>استعلام ورق شیروانی ... / استعلام , استعلام ورق شیروانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117469/استعلام-جو--یونجه-و--'>استعلام جو ، یونجه و ... / استعلام , استعلام جو ، یونجه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117481/استعلام-پشتیبانی-سیستم-های-کامپیوتری'>استعلام  پشتیبانی سیستم های کامپیوتری / استعلام ، استعلام  پشتیبانی سیستم های کامپیوتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116205/مزایده-پلاک-2182-20-مساحت-عرصه-100-5متر'>مزایده پلاک 2182/20 مساحت عرصه 100.5متر / مزایده,مزایده پلاک 2182/20 مساحت عرصه 100.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116234/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-12229-49متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 12229.49متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 12229.49متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117464/استعلام-تجهیزات-و-لوازم-اداری--'>استعلام تجهیزات و لوازم اداری ... / استعلام, استعلام تجهیزات و لوازم اداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117476/استعلام-اجرای-پل-دالی--'>استعلام اجرای پل دالی... / استعلام, استعلام اجرای پل دالی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117488/استعلام-خرید-اسکلت-سوله'>استعلام خرید اسکلت سوله / استعلام , استعلام خرید اسکلت سوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116197/مزایده-اموال-منقول-یک-دستگاه-خودروی-ام-جی'>مزایده اموال منقول یک دستگاه خودروی ام جی  / مزایده اموال منقول,مزایده اموال منقول یک دستگاه خودروی ام جی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116222/مزایده-سواری-هیوندا-اکسنت--'>مزایده سواری هیوندا اکسنت... / مزایده, مزایده سواری هیوندا اکسنت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116254/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-8-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه 8 تفکیکی / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه 8 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116303/مزایده-زمین-میزان-2500متر-مشاع-از-6955-15ملکی'>مزایده زمین میزان 2500متر مشاع از 6955/15ملکی / مزایده ,مزایده زمین میزان 2500متر مشاع از 6955/15ملکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116370/مزایده-اموال-منقول-یک-دستگاه-سواری-پراید-مدل-84'>مزایده اموال منقول یک دستگاه سواری پراید مدل 84 / مزایده اموال منقول ,مزایده اموال منقول یک دستگاه سواری پراید مدل 84</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116397/مزایده-اجاره-و-فروش-یک-باب-منزل--'>مزایده اجاره و فروش یک باب منزل... / آگهی مزایده, مزایده اجاره و فروش یک باب منزل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116426/مزایده-4-دانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-190-26متر'>مزایده 4 دانگ پلاک ثبتی مساحت 190.26متر  / مزایده,مزایده 4 دانگ پلاک ثبتی مساحت 190.26متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116459/مزایده-فروش-زمین-1000-متر'>مزایده فروش زمین 1000 متر  / مزایده فروش زمین 1000 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116486/مزایده-فروش-شش-دستگاه-خودرو-سواری--نوبت-دوم'>مزایده فروش شش دستگاه خودرو سواری - نوبت دوم  / مزایده, مزایده فروش شش دستگاه خودرو سواری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116527/فراخوان-مزایده-واگذاری-شرکت-ها'>فراخوان مزایده واگذاری شرکت ها / فراخوان مزایده , فراخوان مزایده واگذاری شرکت ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116556/تجدید-مزایده-میلگرد-کفپوش-وینی-فلکسی-25-سانت'>تجدید مزایده میلگرد کفپوش وینی فلکسی 25 سانت  / تجدید مزایده, تجدید مزایده میلگرد کفپوش وینی فلکسی 25 سانت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116585/مزایده-یک-دستگاه-خمیر-گیر-و-لواش-پهن-اتوماتیک'>مزایده  یک دستگاه خمیر گیر و لواش پهن اتوماتیک  / مزایده مزایده  یک دستگاه خمیر گیر و لواش پهن اتوماتیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116626/مزایده-واگذاری-استیجاری-ورودی-میدان-میوه-و-تره-بار-نوبت-سوم'>مزایده واگذاری استیجاری ورودی میدان میوه و تره بار نوبت سوم  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری استیجاری ورودی میدان میوه و تره بار نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116665/مزایده-آپارتمان-قطعه-115-تفکیکی'>مزایده آپارتمان قطعه 115 تفکیکی / مزایده,مزایده آپارتمان قطعه 115 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116698/مزایده-فروش-یکباب-واحد-مسکونی-متراژ-زمین-1005-متر-نوبت-دوم'> مزایده فروش یکباب واحد مسکونی متراژ زمین 1005 متر نوبت دوم  / مزایده, مزایده فروش یکباب واحد مسکونی متراژ زمین 1005 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116723/مزایده-سرقفلی-مغازه-تجاری-مساحت-45-79متر'>مزایده سرقفلی مغازه تجاری مساحت 45.79متر  / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه تجاری مساحت 45.79متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116755/مزایده-فروش-سهام'>مزایده فروش سهام  / مزایده اموال منقول , مزایده فروش سهام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116788/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-تویوتا'>مزایده فروش یک دستگاه خودرو تویوتا  / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه خودرو تویوتا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116818/مزایده-ششدانگ-مغازه-مساحت-58-45متر'>مزایده ششدانگ مغازه مساحت 58.45متر / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه مساحت 58.45متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116847/مزایده-یک-دستگاه-خم-کن-دو-متری-و--'>مزایده یک دستگاه خم کن دو متری و ...  / مزایده یک دستگاه خم کن دو متری و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116871/مزایده-ششدانگ-عمارت-و-پلاک-27-فرعی'>مزایده ششدانگ عمارت و پلاک 27 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت و پلاک 27 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116891/مزایده-ساختمان-مسکونی-زیربنای-140-متر'>مزایده ساختمان مسکونی زیربنای 140 متر / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی زیربنای 140 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116915/مزایده-1-1-دانگ-از-پلاک-ثبتی-144-4459-نوبت-اول'>مزایده 1.1 دانگ از پلاک ثبتی 144/4459 نوبت اول / مزایده,مزایده 1.1 دانگ از پلاک ثبتی 144/4459 نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116946/مزایده-تعداد-سه-بسته-پنل-یو-پی-وی-سی--سه-بسته-نوار-یو-پی-سی-و--'>مزایده تعداد سه بسته پنل یو پی وی سی - سه بسته نوار یو پی سی و....  / مزایده,مزایده تعداد سه بسته پنل یو پی وی سی - سه بسته نوار یو پی سی و.... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116976/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-222-23متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 222.23متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 222.23متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117006/مزایده-فروش-100-کیسه-لوبیا-چیتی-و-لوبیا-چیتی-قرمز'>مزایده فروش 100 کیسه لوبیا چیتی و لوبیا چیتی قرمز  / مزایده, مزایده فروش 100 کیسه لوبیا چیتی و لوبیا چیتی قرمز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117035/مزایده-دستگاه-کپی-مارک-توشیبا--'>مزایده دستگاه کپی مارک توشیبا... / مزایده, مزایده دستگاه کپی مارک توشیبا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117081/مزایده-یکباب-زمین-کاربری-کارخانه-عرصه-16491متر-نوبت-دوم'>مزایده یکباب زمین کاربری کارخانه عرصه 16491متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده یکباب زمین کاربری کارخانه عرصه 16491متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117110/مزایده-یک-قطعه-زمین-مسکونی-عرصه-300-06متر'>مزایده یک قطعه زمین مسکونی عرصه 300.06متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی عرصه 300.06متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117142/مزایده-تعداد-یک-دستگاه-تجهیزات-مربوط-به-ایجاد-قوس-پل'>مزایده تعداد یک دستگاه تجهیزات مربوط به ایجاد قوس پل / مزایده,مزایده تعداد یک دستگاه تجهیزات مربوط به ایجاد قوس پل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117207/مزایده-دستگاه-بسته-بندی-بیسکویت-به-مارک-و--'>مزایده دستگاه بسته بندی بیسکویت به مارک و... / مزایده , مزایده دستگاه بسته بندی بیسکویت به مارک و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117252/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-314-64متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 314.64متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 314.64متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117302/مزایده-فروش-تعداد-10-پلاک-از-اراضی-شهرک-نگین'>مزایده فروش تعداد 10 پلاک از اراضی شهرک نگین  / مزایده,مزایده فروش تعداد 10 پلاک از اراضی شهرک نگین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116974/مناقصه-عملیات-جدولگذاری--زیرسازی-و-آسفالت-معابر-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات جدولگذاری ، زیرسازی و آسفالت معابر نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات جدولگذاری ، زیرسازی و آسفالت معابر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116995/استعلام-محوطه-سازی----سامانه-ستاد'>استعلام محوطه سازی ... , سامانه ستاد / استعلام, استعلام محوطه سازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117015/مناقصه-عمومی-اجرای-عملیات-بهسازی-معابر-و--'>مناقصه عمومی اجرای عملیات بهسازی معابر و ...  / مناقصه عمومی اجرای عملیات بهسازی معابر و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117032/استعلام-کف-پوش-پولی-یورتان-ورزشی'>استعلام کف پوش پولی یورتان ورزشی / استعلام, کف پوش پولی یورتان ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117051/مناقصه-مرمت-و-بازسازی-و-ارتقاء-ایستگاه-های-آبهای-سطحی-و-زیرزمینی'>مناقصه مرمت و بازسازی و ارتقاء ایستگاه های آبهای سطحی و زیرزمینی  / اگهی مناقصه عمومی , مناقصه مرمت و بازسازی و ارتقاء ایستگاه های آبهای سطحی و زیرزمینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117068/مناقصه-انتقال-آب-کشاورزی'>مناقصه انتقال آب کشاورزی  / مناقصه ، مناقصه انتقال آب کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117084/استعلام-تسمه--'>استعلام تسمه ... / استعلام , استعلام تسمه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117105/مناقصه-عمومی-تامین-نیروی-نگهبان-(نوبت-دوم)'>مناقصه عمومی تامین نیروی نگهبان (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عمومی تامین نیروی نگهبان (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117126/استعلام-پاکت-امنیتی'>استعلام  پاکت امنیتی  / استعلام, پاکت امنیتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117143/مناقصه-انجام-خدمات-پشتیبانی-اعم-از-امور-خدمات-نقلیه-ای---97-02-09'>مناقصه انجام خدمات پشتیبانی اعم از امور خدمات نقلیه ای ... 97.02.09 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات پشتیبانی اعم از امور خدمات نقلیه ای ...97.02.09</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117157/استعلام-مواد-ضد-عفونی-کننده-و-سموم'>استعلام مواد ضد عفونی کننده و سموم / استعلام ,استعلام مواد ضد عفونی کننده و سموم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117173/مناقصه-عملیات-پروژه-آسفالت-و-لکه-گیری'>مناقصه عملیات پروژه آسفالت و لکه گیری / مناقصه , مناقصه عملیات پروژه آسفالت و لکه گیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117189/سومین-کنفرانس-ملی-نوآوری-و-تحقیق-در-مهندسی-برق-و-کامپیوتر'>سومین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در مهندسی برق و کامپیوتر  / سومین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در مهندسی برق و کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117201/مناقصه-اجرای-عملیات-پیاده-روسازی-معابر-سطح-شهرداری'>مناقصه اجرای عملیات پیاده روسازی معابر سطح شهرداری / مناقصه، مناقصه اجرای عملیات پیاده روسازی معابر سطح شهرداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117218/استعلام-کف-پوش-اطاق'>استعلام کف پوش اطاق / استعلام , استعلام کف پوش اطاق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117233/دومین-کنفرانس-بین-المللی-رویکردهای-علمی-پژوهشی'>دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای علمی پژوهشی / دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای علمی پژوهشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117250/استعلام-گوشت-مرغ-(ران-و-سینه)-و-گوشت-گوسفندی-(ران)--'>استعلام گوشت مرغ (ران و سینه) و گوشت گوسفندی (ران) ... / استعلام, گوشت مرغ (ران و سینه) و گوشت گوسفندی (ران) ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117268/استعلام-خدمات-پشتیبانی-سامانه-برید'>استعلام خدمات پشتیبانی سامانه برید  / استعلام, خدمات پشتیبانی سامانه برید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117284/استعلام-بازسازی-دیوار-ساحلی--'>استعلام بازسازی دیوار ساحلی... / استعلام, استعلام بازسازی دیوار ساحلی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117298/استعلام-خرید-دوربین-حرارتی'>استعلام خرید دوربین حرارتی / استعلام, استعلام خرید دوربین حرارتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117313/استعلام-کاغذ-کرپ-بسته-بندی-استریل'>استعلام  کاغذ کرپ بسته بندی استریل  / استعلام  استعلام  کاغذ کرپ بسته بندی استریل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117327/استعلام-تعمیر-کامل-نیسان-پیکاب--'>استعلام تعمیر کامل نیسان پیکاب... / استعلام, استعلام تعمیر کامل نیسان پیکاب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117342/استعلام-خرید-ملزومات-اداری'>استعلام خرید ملزومات اداری / استعلام,استعلام خرید ملزومات اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117354/استعلام-پنکه-کولر--آب-سرد-کن'>استعلام پنکه، کولر ، آب سرد کن / استعلام , استعلام پنکه، کولر ، آب سرد کن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117366/استعلام-امور-تاسیساتی'>استعلام امور تاسیساتی / استعلام ,استعلام امور تاسیساتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117379/استعلام-برقراری-ارتباط-به-صورت-فیبر-نوری-ftth-برای-ساختمان---'>استعلام  برقراری ارتباط به صورت فیبر نوری ftth برای ساختمان  ... / استعلام, برقراری ارتباط به صورت فیبر نوری ftth برای ساختمان  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117391/مناقصه-خرید-تجهیزات-تکمیلی-دستگاه-ذخیره-سازی'>مناقصه خرید تجهیزات تکمیلی دستگاه ذخیره سازی  / مناقصه ,مناقصه خرید تجهیزات تکمیلی دستگاه ذخیره سازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117404/استعلام-شکر-سفید-درجه-یک--'>استعلام شکر سفید درجه یک ... / استعلام, استعلام شکر سفید درجه یک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117417/استعلام-ذرت-دانه-ای'>استعلام ذرت دانه ای / استعلام , استعلام ذرت دانه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117429/فراخوان-ارزیابی-کیفی-مناقصه-خرید-ادوات-ابزار-دقیق'>فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید ادوات ابزار دقیق  / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه , فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید ادوات ابزار دقیق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117441/استعلام-هارد'>استعلام هارد / استعلام , استعلام هارد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117453/استعلام-احداث-خط-انتقال-آب-روستای---'>استعلام احداث خط انتقال آب روستای .... / استعلام , استعلام احداث خط انتقال آب روستای ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117465/استعلام-تعمیر-و-مرمت-ساختمان-اداری'>استعلام تعمیر و مرمت ساختمان اداری / استعلام, استعلام تعمیر و مرمت ساختمان اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117477/استعلام-سرامیک--'>استعلام سرامیک ... / استعلام , استعلام سرامیک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117489/استعلام-پهنای-باند-اینترنتی'>استعلام پهنای باند اینترنتی / استعلام, استعلام پهنای باند اینترنتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116198/مزایده-آپارتمان-طبقه-اول-مساحت-247-51متر'>مزایده آپارتمان طبقه اول مساحت 247.51متر  / مزایده,مزایده آپارتمان طبقه اول مساحت 247.51متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116224/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-171-72متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 171.72متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 171.72متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116257/مزایده-فروش-اموال-منقول-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پراید'>مزایده فروش اموال منقول یک دستگاه خودروی سواری پراید / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده اموال منقول فروش یک دستگاه خودروی سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117420/تجدید-استعلام-احیا-و-مرمت-قنات--'>تجدید استعلام احیا و مرمت قنات ... / تجدید استعلام, استعلام احیا و مرمت قنات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117432/استعلام-لامپ-سدیمی--'>استعلام لامپ سدیمی... / استعلام,استعلام لامپ سدیمی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117444/استعلام-خرید--نصب--راه-اندازی-آزمایش-تحویل-گارانی'>استعلام خرید ، نصب ، راه اندازی، آزمایش تحویل، گارانی / استعلام , استعلام کارهای ساختمان پست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117456/استعلام-عملیات-نصب-و-راه-اندازی-الکتروپمپ--'>استعلام عملیات نصب و راه اندازی الکتروپمپ ... / استعلام , استعلام عملیات نصب و راه اندازی الکتروپمپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117468/استعلام-مرمت-راه-های-عشایری'>استعلام مرمت راه های عشایری / استعلام مرمت راه های عشایری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117480/استعلام-حشره-کش-سیوانتو--'>استعلام حشره کش سیوانتو... / استعلام,استعلام حشره کش سیوانتو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116204/مزایده-دو-قطعه-ملک-مساحت-27-5-و-31-6متر'>مزایده دو قطعه ملک مساحت 27.5 و 31.6متر  / مزایده,مزایده دو قطعه ملک مساحت 27.5 و 31.6متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116231/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-سه-مساحت-50-82متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه سه مساحت 50.82متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه سه مساحت 50.82متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116265/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-پژو-پارس-به-رنگ-نقره-ای-متالیک'>مزایده یک دستگاه اتومبیل پژو پارس به رنگ نقره ای متالیک  / مزایده، مزایده یک دستگاه اتومبیل پژو پارس به رنگ نقره ای متالیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116329/مزایده-یک-باب-مغازه-استیجاری-ـ-نوبت-دوم'>مزایده یک باب مغازه استیجاری  ـ نوبت دوم / مزایده , مزایده یک باب مغازه استیجاری  ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116381/مزایده-واگذاری-سه-دستگاه-خودرو'>مزایده واگذاری سه دستگاه خودرو / آگهی مزایده, مزایده واگذاری سه دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116406/مزایده-ششدانگ-مغازه-تجاری-مساحت-350-45متر'>مزایده ششدانگ مغازه تجاری مساحت 350.45متر  / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه تجاری مساحت 350.45متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116435/مزایده-5-قطعه-از-املاک-هر-کدام-216متر'>مزایده 5 قطعه از املاک هر کدام 216متر / مزایده,مزایده 5 قطعه از املاک هر کدام 216متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116468/مزایده-خانه-قدیمی-عرصه-240-متر-سه-خوابه'>مزایده خانه قدیمی عرصه 240 متر سه خوابه / مزایده,مزایده خانه قدیمی عرصه 240 متر سه خوابه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116500/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-ملک-مساحت-203متر-مرحله-دوم'>مزایده ششدانگ یک قطعه ملک مساحت 203متر مرحله دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه ملک مساحت 203متر مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116535/مزایده-2-دستگاه-یخچال-فریزر22STEELON'>مزایده 2 دستگاه یخچال فریزر22STEELON / مزایده, مزایده 2 دستگاه یخچال فریزر22STEELON</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116561/مزایده-مقادیر-متنابهی-آهن-آلات-ضایعاتی'>مزایده مقادیر متنابهی آهن آلات ضایعاتی / مزایده, مزایده مقادیر متنابهی آهن آلات ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116604/مزایده-ملک-کشاورزی-مساحت-70328-84متر'>مزایده ملک کشاورزی مساحت 70328.84متر  / مزایده,​مزایده ملک کشاورزی مساحت 70328.84متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116635/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پژو-پارس'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس  / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116673/مزایده-پلاک-1152-فرعی-قطعه-دو-تفکیکی'>مزایده پلاک 1152 فرعی قطعه دو تفکیکی / مزایده,مزایده پلاک 1152 فرعی قطعه دو تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116708/مزایده-عرضه-غذا'>مزایده عرضه غذا  / مزایده , مزایده عرضه غذا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116731/مزایده-ملک-مساحت-220متر'>مزایده ملک مساحت 220متر / مزایده,مزایده ملک مساحت 220متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116760/مزایده-فروش-مغازه'>مزایده فروش مغازه / مزایده, مزایده فروش مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116797/مزایده-ششدانگ-زمین-قطعه-246-تفکیکی'>مزایده ششدانگ زمین قطعه 246 تفکیکی  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین قطعه 246 تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116829/مزایده-ملک-بصورت-ششدانگ-درب-به-حیاط-عرصه-202متر'>مزایده ملک بصورت ششدانگ درب به حیاط عرصه 202متر / مزایده,مزایده ملک بصورت ششدانگ درب به حیاط عرصه 202متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116856/مزایده-پلاک-ثبتی-عرصه-274-5متر'>مزایده پلاک ثبتی عرصه 274.5متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی عرصه 274.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116878/مزایده-فروش-کلیه-اقلام-ضایعاتی-کارخانه'>مزایده فروش کلیه اقلام ضایعاتی کارخانه   / آگهی مزایده , مزایده فروش کلیه اقلام ضایعاتی کارخانه  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116904/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-زیربنای-143متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی زیربنای 143متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی زیربنای 143متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116925/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-250متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 250متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 250متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116961/مزایده-واگذاری-غرفه-تنقلات--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری غرفه تنقلات...نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری غرفه تنقلات...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116985/مزایده-واگذاری-داروخانه-های-مراکز-آموزشی-درمانی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری داروخانه های مراکز آموزشی درمانی- نوبت دوم  / مزایده عمومی, مزایده واگذاری داروخانه های مراکز آموزشی درمانی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117013/مزایده-ششدانگ-زمین-بصورت-یکباب-خانه-200متر'>مزایده ششدانگ زمین بصورت یکباب خانه 200متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بصورت یکباب خانه 200متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117050/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-279-73متر'>مزایده منزل مسکونی عرصه 279.73متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 279.73متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117088/مزایده-عمومی-ضایعات-شرکت'>مزایده عمومی ضایعات شرکت  / آگهی مزایده عمومی , مزایده عمومی ضایعات شرکت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117117/مزایده-سالن-تولید-عرقیات-گیاهی-ساختمان-نگهبانی-دستگاه-تقطیر--'>مزایده سالن تولید عرقیات گیاهی، ساختمان نگهبانی، دستگاه تقطیر... / مزایده, مزایده سالن تولید عرقیات گیاهی، ساختمان نگهبانی، دستگاه تقطیر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117160/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-وانت-نیسان'>مزایده  یک دستگاه خودرو وانت نیسان  / مزایده, مزایده  یک دستگاه خودرو وانت نیسان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117222/مزایده-اموال-منقول-دستگاه-تلویزیون-فلت-سونی-و--'>مزایده اموال منقول دستگاه تلویزیون  فلت سونی و ... / مزایده اموال منقول,مزایده اموال منقول دستگاه تلویزیون  فلت سونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117265/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-73-23متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 73.23متر / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 73.23متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116212/مزایده-آپارتمان-دوبلکس-قطعه-4-تفکیکی-170-36متر'>مزایده آپارتمان دوبلکس قطعه 4 تفکیکی 170.36متر / مزایده,مزایده آپارتمان دوبلکس قطعه 4 تفکیکی 170.36متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116241/مزایده-سواری-سمند-EF7CNG-LX-نوبت-دوم'>مزایده سواری سمند EF7CNG/LX- نوبت دوم  / مزایده, مزایده سواری سمند EF7CNG/LX - نوبت  دوم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116283/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-4-مساحت-101-56متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه 4 مساحت 101.56متر / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه 4 مساحت 101.56متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116360/مزایده-واگذاری-رستوران-غذاهای-آزادپز'> مزایده واگذاری  رستوران غذاهای آزادپز / آگهی مزایده ، مزایده واگذاری  رستوران غذاهای آزادپز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116387/تجدید-مزایده-فروش-سه-دستگاه-کامیونت-ون-نیسان-و--'>تجدید مزایده فروش سه دستگاه کامیونت ون نیسان و...  / آگهی تجدید مزایده، تجدید مزایده فروش سه دستگاه کامیونت ون نیسان و... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116414/مزایده-توقیف-یک-دستگاه-خودرو-سواری-نیز-230'>مزایده توقیف یک دستگاه خودرو سواری نیز 230  / مزایده , مزایده توقیف یک دستگاه خودرو سواری نیز 230 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116444/مزایده-الکترو-پمپ-آبی-رنگ-سه-فاز-30KW-380V-ساخت-ایتالیات'>مزایده الکترو پمپ آبی رنگ سه فاز 30KW، 380V ساخت ایتالیات  / مزایده , مزایده الکترو پمپ آبی رنگ سه فاز 30KW، 380V ساخت ایتالیات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116480/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی'>مزایده یک قطعه زمین زراعی / مزایده, مزایده یک قطعه زمین زراعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116519/مزایده-یک-واحد-تجاری-و-یک-واحد-مسکونی-نوبت-اول'>مزایده یک واحد تجاری و یک واحد مسکونی نوبت اول / مزایده,مزایده یک واحد تجاری و یک واحد مسکونی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116546/مزایده-3-000-سهم-مشاع-از-پلاک-ثبتی-بخش-دو-قم'>مزایده 3.000 سهم مشاع از پلاک ثبتی بخش دو قم / مزایده,مزایده 3.000 سهم مشاع از پلاک ثبتی بخش دو قم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116569/مزایده-مقدار-5-700-تن-قالب-نو-ساخته-شده--پالت-چوبی'>مزایده مقدار 5.700 تن قالب نو ساخته شده ، پالت چوبی  / مزایده,مزایده مقدار 5.700 تن قالب نو ساخته شده ، پالت چوبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116617/مزایده-تعداد-60-وان-استیل-و--'>مزایده تعداد 60 وان استیل و ...  / مزایده , مزایده تعداد 60 وان استیل و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116651/تجدید-مزایده-اجاره-واحدهای-تجاری'>تجدید مزایده اجاره واحدهای تجاری  / تجدید مزایده , مزایده اجاره واحدهای تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116686/مزایده-یک-قطعه-زمین-آبی-مرحله-اول'>مزایده یک قطعه زمین آبی مرحله اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین آبی مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116716/مزایده-فروش-یکدستگاه-سواری-پراید'>مزایده فروش یکدستگاه سواری پراید / آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول , مزایده فروش یکدستگاه سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116744/مزایده-اجاره-تاسیسات-شن-و-ماسه'>مزایده  اجاره تاسیسات شن و ماسه  / مزایده ,مزایده  اجاره تاسیسات شن و ماسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116770/مزایده-فروش-لباس-عروس-ساده-و-نگین-دار'>مزایده فروش لباس عروس ساده و نگین دار  / مزایده اموال منقول , مزایده فروش لباس عروس ساده و نگین دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116807/مزایده-جرثقیل-کمپرس-دستگیره-پیکان--'>مزایده جرثقیل، کمپرس، دستگیره پیکان... / مزایده, مزایده جرثقیل، کمپرس، دستگیره پیکان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116838/مزایده-18-کارتن-که-هر-کارتن-محتوی-18-عدد'>مزایده 18 کارتن که هر کارتن محتوی 18 عدد / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده 18 کارتن که هر کارتن محتوی 18 عدد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116864/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-161-57متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه 161.57متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 161.57متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116886/مزایده-ششدانگ-پلاک-یازده-فرعی-مساحت-87-متر'>مزایده ششدانگ پلاک یازده فرعی مساحت 87 متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک یازده فرعی مساحت 87 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116909/مزایده-یکصد-و-دو-عدد-کپسول-گاز'>مزایده یکصد و دو عدد کپسول گاز  / مزایده, مزایده یکصد و دو عدد کپسول گاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116936/مزایده-عرضه-املاک-مازاد'>مزایده عرضه املاک مازاد  / مزایده,مزایده عرضه املاک مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116967/مزایده-عمومی-تعدادی-ماشین-آلات'>مزایده عمومی تعدادی ماشین آلات  / مزایده, مزایده عمومی تعدادی ماشین آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116992/مزایده-یک-خط-تلفن'>مزایده یک خط تلفن / مزایده, مزایده یک خط تلفن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117028/مزایده-فروش-14-قطعه-زمین-مسکونی-و-سه-قطعه-از-پلاک-تفکیکی-1-415-نوبت-دوم'>مزایده فروش 14 قطعه زمین مسکونی و سه قطعه از پلاک تفکیکی 1.415 نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش 14 قطعه زمین مسکونی و سه قطعه از پلاک تفکیکی 1.415 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117063/مزایده-اموال-غیرمنقول-شامل-زمین'>مزایده اموال غیرمنقول شامل زمین / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول شامل زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117094/مزایده-دستگاه-سیلیکون--کمپرسور-باد-دو-سیلندر--هواکش-و-دو-دستگاه-در-وی-آر---'>مزایده دستگاه سیلیکون ، کمپرسور باد دو سیلندر - هواکش و دو دستگاه در وی آر .... / مزایده,مزایده دستگاه سیلیکون ، کمپرسور باد دو سیلندر - هواکش و دو دستگاه در وی آر ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117130/مزایده-فروش-ملک-پرورش-ماهی-مساحت-1600متر-نوبت-سوم'>مزایده فروش ملک پرورش ماهی مساحت 1600متر نوبت سوم / مزایده,مزایده فروش ملک پرورش ماهی مساحت 1600متر نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117179/مزایده-فروش-یک-دستگاه-سکلو-کابین'>مزایده فروش یک دستگاه سکلو کابین  / مزایده, مزایده فروش یک دستگاه سکلو کابین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117237/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-هیوندا'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری هیوندا  / مزایده، مزایده یک دستگاه خودرو سواری هیوندا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117282/مزایده-مغازه-مساحت-41-3متر'>مزایده مغازه مساحت 41.3متر  / مزایده,مزایده مغازه مساحت 41.3متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117375/مزایده-واگذاری-مکان-آمفی-تئاتر'>مزایده واگذاری مکان آمفی تئاتر  / مزایده ,مزایده واگذاری مکان آمفی تئاتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117496/استعلام-حشره-کش--'>استعلام حشره کش ... / استعلام , استعلام حشره کش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117509/استعلام-ماست--'>استعلام ماست ... / استعلام, استعلام ماست ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117521/استعلام-دیوار-حفاظتی-نهر--'>استعلام دیوار حفاظتی نهر... / استعلام,استعلام دیوار حفاظتی نهر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117534/استعلام-تهیه-طرح-مرمت-و--'>استعلام تهیه طرح مرمت و .. / استعلام , استعلام تهیه طرح مرمت و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117501/استعلام-نگهداری-تاسیسات-ساختمان'>استعلام نگهداری تاسیسات ساختمان  / استعلام, نگهداری تاسیسات ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117513/استعلام-تعمیرات-مدارس-ابتدایی'>استعلام تعمیرات مدارس ابتدایی / استعلام , استعلام تعمیرات مدارس ابتدایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117525/استعلام-ساخت-جاده-و-راه-آهن'>استعلام ساخت جاده و راه آهن / استعلام , استعلام ساخت جاده و راه آهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117531/مزایده-اقلام-مازاد-و-اسقاط-شامل-اتصالات-پلی-اتیلن--'>مزایده اقلام مازاد و اسقاط شامل اتصالات پلی اتیلن ... / مزایده, مزایده اقلام مازاد و اسقاط شامل اتصالات پلی اتیلن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117538/استعلام-گایدوایر-آنژیوپلاستی'>استعلام گایدوایر آنژیوپلاستی  / استعلام , استعلام گایدوایر آنژیوپلاستی pt 2 0.014 معمولی j شکل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117550/استعلام-پرس-وکیوم'>استعلام پرس وکیوم  / استعلام, استعلام پرس وکیوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117562/استعلام-احداث-استخر-ذخیره-آب--'>استعلام احداث استخر ذخیره آب ... / استعلام , استعلام احداث استخر ذخیره آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117575/استعلام-فعالیت-های-مربوط-به-نظافت'>استعلام فعالیت های مربوط به نظافت  / استعلام, استعلام فعالیت های مربوط به نظافت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117587/استعلام-احداث-زیرساخت-گردشگری'>استعلام احداث زیرساخت گردشگری / استعلام, استعلام احداث زیرساخت گردشگری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117599/استعلام-واگذاری-خدمات-پشتیبانی-و-نظافتی'>استعلام واگذاری خدمات پشتیبانی و نظافتی  / استعلام, استعلام واگذاری خدمات پشتیبانی و نظافتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117611/استعلام-یک-دستگاه-دیزل-ژنراتور--'>استعلام یک دستگاه دیزل ژنراتور... / استعلام , استعلام یک دستگاه دیزل ژنراتور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116272/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-215-متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 215 متر / مزایده ,مزایده ملک مساحت عرصه 215 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116338/مزایده-واگذاری-انتشارات-دانشجویی-تجدید'>مزایده واگذاری  انتشارات دانشجویی تجدید  / مزایده ، مزایده واگذاری  انتشارات دانشجویی تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116382/مزایده-تعداد-4-دستگاه-خودرو'>مزایده تعداد 4 دستگاه خودرو  / آگهی مزایده, مزایده تعداد 4 دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116409/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-زانتیا-مدل-88'>مزایده یک دستگاه خودرو زانتیا مدل 88 / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو زانتیا مدل 88</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116437/مزایده-ششدانگ-پلاک-فرعی-20071-بخش-5-نیشابور'>مزایده ششدانگ پلاک فرعی 20071 بخش 5 نیشابور / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک فرعی 20071 بخش 5 نیشابور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116472/مزایده-دو-قطعه-زمین-مساحت-800-و-480متر'>مزایده دو قطعه زمین مساحت 800 و 480متر / مزایده,مزایده دو قطعه زمین مساحت 800 و 480متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116504/مزایده-ملک-مساحت-693متر-مرحله-دوم'>مزایده ملک مساحت 693متر مرحله دوم  / مزایده,مزایده ملک مساحت 693متر مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116536/مزایده-پارچه-کشباف--'>مزایده پارچه کشباف.... / مزایده,مزایده پارچه کشباف....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116563/مزایده-پلاک-ثبتی-عرصه-سیصد-متر-بخش-ده-مشهد'>مزایده پلاک ثبتی عرصه سیصد متر بخش ده مشهد  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی عرصه سیصد متر بخش ده مشهد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116607/حراج-بهره-برداری-از-بوفه-(آلاچیق)--'>حراج بهره برداری از بوفه (آلاچیق)... / حراج عمومی, حراج بهره برداری از بوفه (آلاچیق)...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116638/مزایده-دو-واحد-منزل-مسکونی-عرصه-127متر'>مزایده دو واحد منزل مسکونی عرصه 127متر / مزایده,مزایده دو واحد منزل مسکونی عرصه 127متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116678/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-94-69متر-قطعه-12-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 94.69متر قطعه 12 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 94.69متر قطعه 12 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116710/مزایده-اموال-غیرمنقول-عرصه-3600متر-نوبت-اول'>مزایده اموال غیرمنقول عرصه 3600متر نوبت اول  / مزایده, مزایده اموال غیرمنقول عرصه 3600متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116737/مزایده-یکباب-خانه-بخش-سه-کرمان-نوبت-اول'>مزایده یکباب خانه بخش سه کرمان نوبت اول / مزایده,مزایده یکباب خانه بخش سه کرمان نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116764/مزایده-ملک-مساحت-604-متر'>مزایده ملک مساحت 604 متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت 604 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116802/مزایده-تابلو-برق--'>مزایده تابلو برق ... / مزایده ,مزایده تابلو برق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116830/مزایده-ششدانگ-مغازه-مساحت-23-62متر'>مزایده ششدانگ مغازه مساحت 23.62متر / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه مساحت 23.62متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116858/مزایده-ششدانگ-ساختمان-عرصه-220متر'>مزایده ششدانگ ساختمان عرصه 220متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان عرصه 220متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116881/مزایده-یک-واحد-تجاری-مساحت-اعیان-28-40متر'>مزایده یک واحد تجاری مساحت اعیان 28.40متر / مزایده,مزایده یک واحد تجاری مساحت اعیان 28.40متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116905/مزایده-خط-تلفن-همراه'>مزایده خط تلفن همراه  / آگهی مزایده, مزایده خط تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116927/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-380-90متر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 380.90متر نوبت اول  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 380.90متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116963/مزایده-فروش-یک-فقره-ملک-مدرسه-قدیمی-روستا-3197متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک فقره ملک مدرسه قدیمی روستا 3197متر نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش یک فقره ملک مدرسه قدیمی روستا 3197متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116987/مزایده-واگذاری-ضایعات-آهن-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری ضایعات آهن نوبت دوم  / آگهی مزایده، مزایده واگذاری ضایعات آهن نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117018/مزایده-فروش-ششدانگ-زمین-مساحت-217-متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش ششدانگ زمین مساحت 217 متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش ششدانگ زمین مساحت 217 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117054/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-77-73متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 77.73متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 77.73متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117089/مزایده-واگذاری-طرح-سالمسازی-دریا'>مزایده واگذاری طرح سالمسازی دریا / مزایده, مزایده واگذاری طرح سالمسازی دریا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117121/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-117-50متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 117.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 117.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117161/مزایده-ملک-مساحت-پانصد-متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت پانصد متر نوبت دوم  / مزایده ,مزایده ملک مساحت پانصد متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117227/مزایده-واگذاری-جهت-بهره-برداری-از-فضای-باز-ورزشگاه-جانباز'>مزایده واگذاری جهت بهره برداری از فضای باز ورزشگاه جانباز / مزایده, مزایده واگذاری جهت بهره برداری از فضای باز ورزشگاه جانباز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117267/مزایده-چهار-دستگاه-جوراب-بافی'>مزایده چهار دستگاه جوراب بافی  / مزایده , مزایده چهار دستگاه جوراب بافی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117328/مزایده-ششدانگ-ساختمان-قطعه-21-تفکیکی'>مزایده ششدانگ ساختمان قطعه 21 تفکیکی  / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان قطعه 21 تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117493/مناقصه-تهیه-حمل-نصب-تجهیزات-الکترونیکی--'>مناقصه تهیه، حمل، نصب تجهیزات الکترونیکی ... / مناقصه عمومی, مناقصه تهیه، حمل، نصب تجهیزات الکترونیکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117506/مناقصه-تعمیر-نگهداری-شهرستان--'>مناقصه تعمیر نگهداری شهرستان ... / مناقصه ,مناقصه تعمیر نگهداری شهرستان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117518/مناقصه-تهیه-قیر-امولسیون'>مناقصه تهیه قیر امولسیون / مناقصه , مناقصه تهیه قیر امولسیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117530/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری-اطلاعات--نرم-افزار--'>استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات - نرم افزار ... / استعلام, استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات - نرم افزار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117543/استعلام-درب-و-پنجره-دو-جداره'>استعلام درب و پنجره دو جداره  / استعلام درب و پنجره دو جداره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117555/استعلام-نمونه-برداری-فرآورده-های--'>استعلام نمونه برداری فرآورده های ... / استعلام , استعلام نمونه برداری فرآورده های ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117567/استعلام-کیسه-ساکشن-یکبار-مصرف'>استعلام  کیسه ساکشن یکبار مصرف  / استعلام, کیسه ساکشن یکبار مصرف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117580/استعلام-تعمیرات-در-ادارات'>استعلام تعمیرات در ادارات  / استعلام , استعلام تعمیرات در ادارات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117546/استعلام-پاکت-سفید-چسبی-A3'>استعلام پاکت سفید چسبی A3 / استعلام,   پاکت سفید چسبی A3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117558/فراخوان-تهیه-تابلو-و-علائم-ایمنی'>فراخوان تهیه تابلو و علائم ایمنی  / فراخوان , فراخوان تهیه تابلو و علائم ایمنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117571/استعلام-تهیه-طرح-مرمت-و-احیاء-بافت-تاریخی'>استعلام تهیه طرح مرمت و احیاء بافت تاریخی  / استعلام, استعلام تهیه طرح مرمت و احیاء بافت تاریخی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117583/استعلام-یک-دستگاه-UPS'>استعلام یک دستگاه UPS / استعلام , استعلام یک دستگاه UPS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117595/استعلام-کاغذ-رول-حرارتی--'>استعلام کاغذ رول حرارتی .. / استعلام کاغذ رول حرارتی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117607/مناقصه-عمومی-انجام-مطالعات-ناحیه--'>مناقصه عمومی انجام مطالعات ناحیه ... / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی انجام مطالعات ناحیه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117592/مناقصه-واگذاری-مدیریت-خدمات-عمومی'>مناقصه واگذاری مدیریت خدمات عمومی / مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری مدیریت خدمات عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117604/استعلام-بروزرسانی-اطلاعات-اماکن-شهری'>استعلام بروزرسانی اطلاعات اماکن شهری  / استعلام,استعلام بروزرسانی اطلاعات اماکن شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117321/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-صد-وده-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه صد وده متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه صد وده متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117492/مناقصه-تعمیر-نگهداری-شهرستان--'>مناقصه تعمیر نگهداری شهرستان ... / مناقصه ,مناقصه تعمیر نگهداری شهرستان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117505/استعلام-تهیه-و-اجرای-کرسی-چینی-به-عرض-30-و--'>استعلام تهیه و اجرای کرسی چینی به عرض 30 و.... / استعلام , استعلام تهیه و اجرای کرسی چینی به عرض 30 و....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117517/استعلام-الکتروموتور-شناور-توان-12-5'>استعلام الکتروموتور شناور توان 12/5 / استعلام , استعلام الکتروموتور شناور توان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117529/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-تعمیر-و-نگهداری-شهرستان-پلدختر'>مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیر و نگهداری شهرستان پلدختر / مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیر و نگهداری شهرستان پلدختر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117542/مناقصه-خرید-اقلام-برقی-ایستگاه-پمپاژ--'>مناقصه خرید اقلام برقی ایستگاه پمپاژ ... / مناقصه عمومی, مناقصه خرید اقلام برقی ایستگاه پمپاژ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117554/مناقصه-تعویض-قسمتی-از-خط-انتقال-مجتمع--'>مناقصه تعویض قسمتی از خط انتقال مجتمع... / مناقصه عمومی, مناقصه تعویض قسمتی از خط انتقال مجتمع...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117566/استعلام-پروژه-مرمت-کنترل-سیل-و-تثبیت-بستر-رودخانه--'>استعلام پروژه مرمت کنترل سیل و تثبیت بستر رودخانه... / استعلام, استعلام پروژه مرمت کنترل سیل و تثبیت بستر رودخانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117579/مناقصه-حفر-چاه-نیمه-عمیق'>مناقصه حفر چاه نیمه عمیق   / مناقصه عمومی ، مناقصه حفر چاه نیمه عمیق  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117591/استعلام-کاشت-محصولات-سالانه'>استعلام کاشت محصولات سالانه / استعلام, استعلام کاشت محصولات سالانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117603/استعلام-خرید-تجهیزات-رایانه-ای'>استعلام خرید تجهیزات رایانه ای / استعلام , استعلام خرید تجهیزات رایانه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117615/استعلام-عملیات-پروژه-آسفالت-و-لکه-گیری'>استعلام عملیات پروژه آسفالت و لکه گیری / استعلام, استعلام عملیات پروژه آسفالت و لکه گیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116313/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-عرصه-سیصد-متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه سیصد متر / مزایده ,مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه سیصد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116372/مزایده-دستگاه-فرز-یونیور-سال-ساخت-deber-و---'>مزایده دستگاه فرز یونیور سال ساخت deber و .... / مزایده, مزایده دستگاه فرز یونیور سال ساخت deber و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116399/مزایده-یک-واحد-از-ساختمان-5-طبقه-با-قدمت-15-سال'>مزایده یک واحد از ساختمان 5 طبقه با قدمت 15 سال  / مزایده,مزایده یک واحد از ساختمان 5 طبقه با قدمت 15 سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116428/مزایده-ایری-یر-1-مساحت-1187-متر--تریلی--تراکتور-و---نوبت-دوم'>مزایده ایری یر 1 مساحت 1187 متر ، تریلی ، تراکتور و ... نوبت دوم  / مزایده،مزایده ایری یر 1 مساحت 1187 متر ، تریلی ، تراکتور- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116462/مزایده-یک-قطعه-زمین-کشاورزی-مساحت-4118-متر'>مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 4118 متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 4118 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116490/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت-76-33متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 76.33متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 76.33متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116528/مزایده-اجاره-موقت-عرصه-و-اعیان-تعداد-محدود-کیوسک-های-یخ--'>مزایده اجاره موقت عرصه و اعیان تعداد محدود کیوسک های یخ... / مزایده, مزایده اجاره موقت عرصه و اعیان تعداد محدود کیوسک های یخ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116557/تجدید-مزایده-اجاره-جایگاه-CNG-شهرداری-(نوبت-دوم)'>تجدید مزایده اجاره جایگاه CNG شهرداری (نوبت دوم) / آگهی مزایده , تجدید مزایده اجاره جایگاه CNG شهرداری (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116593/​مزایده-فروش-مغازه-کلا-98-40متر-نوبت-دوم'>​مزایده فروش مغازه کلا 98.40متر نوبت دوم  / مزایده,​مزایده فروش مغازه کلا 98.40متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116628/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-نود-متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین مساحت نود متر نوبت دوم / مزایده,​مزایده یک قطعه زمین مساحت نود متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116667/مزایده-مغازه-تجاری-مساحت-15-10متر-نوبت-اول'>مزایده مغازه تجاری مساحت 15.10متر نوبت اول  / مزایده,مزایده مغازه تجاری مساحت 15.10متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116699/مزایده-کامیون-کمپرسی--'>مزایده کامیون کمپرسی... / مزایده, مزایده کامیون کمپرسی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116725/مزایده-واگذاری-دو-باب-غرفه-با-کاربری-بوفه'>مزایده واگذاری دو باب غرفه با کاربری بوفه  / مزایده, مزایده واگذاری دو باب غرفه با کاربری بوفه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116756/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-65-06متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 65.06متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 65.06متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116791/مزایده-اجاره-طبقه-زیرین-مجتمع-تجاری-ـ-نوبت-دوم--چاپ-دوم'>مزایده اجاره طبقه زیرین مجتمع تجاری ـ نوبت دوم - چاپ دوم  / مزایده ، مزایده اجاره طبقه زیرین مجتمع تجاری - نوبت دوم - چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116822/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-یکصد-و-بیست-متر-و-سیزده-دسیمتر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت یکصد و بیست متر و سیزده دسیمتر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت یکصد و بیست متر و سیزده دسیمتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116851/مزایده-5-54-دانگ-از-منزل-مسکونی-زیربنای-47-متر'>مزایده 5.54 دانگ از منزل مسکونی زیربنای 47 متر  / مزایده,مزایده 5.54 دانگ از منزل مسکونی زیربنای 47 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116872/مزایده-یک-دستگاه-لودر-سیستم-ولوو--'>مزایده یک دستگاه لودر سیستم ولوو... / مزایده, مزایده یک دستگاه لودر سیستم ولوو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116899/مزایده-یک-خط-تلفن'>مزایده  یک خط تلفن / آگهی مزایده , مزایده  یک خط تلفن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116917/تجدید-مزایده-اسپرم-های-منجمد-گاوی-نوبت-دوم'>تجدید مزایده اسپرم های منجمد گاوی  نوبت دوم / تجدید فراخوان مزایده عمومی, تجدید مزایده اسپرم های منجمد گاوی  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116947/مزایده-فروش-یک-دستگاه-اتوبوس-ولوو-مدل-87-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک دستگاه اتوبوس ولوو مدل 87 نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش یک دستگاه اتوبوس ولوو مدل 87   نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116977/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پژو-206'>مزایده یک دستگاه سواری پژو 206 / مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه سواری پژو 206</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117007/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-288-56متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 288.56متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 288.56متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117039/مزایده-آپارتمان-مساحت-122-47متر-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان مساحت 122.47متر نوبت اول / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 122.47متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117083/مزایده-فروش-سه-دستگاه-خودرو--نوبت-دوم'>مزایده فروش سه دستگاه خودرو  - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش سه دستگاه خودرو  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117111/مزایده-واگذاری-سه-باب-غرفه-حمل-ونقلی'>مزایده واگذاری سه باب غرفه حمل ونقلی / مزایده, مزایده واگذاری سه باب غرفه حمل ونقلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117146/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-کاربری-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک قطعه زمین کاربری مسکونی نوبت دوم  / مزایده ,مزایده فروش یک قطعه زمین کاربری مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117212/مزایده-یک-دستگاه-شات-بلاست-و--'>مزایده یک دستگاه شات بلاست و ...  / مزایده یک دستگاه شات بلاست و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117256/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-اعیان-238-متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت اعیان 238 متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت اعیان 238 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117305/مزایده-واگذاری-محل-استقرار-وسایل-بازی-در-پارک'>مزایده واگذاری محل استقرار وسایل بازی در پارک / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری محل استقرار وسایل بازی در پارک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117502/استعلام-خرید-و-اجرای-ترانس'>استعلام خرید و اجرای ترانس / استعلام خرید و اجرای ترانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117514/استعلام-میز-کنفرانس-8-نفره'>استعلام میز کنفرانس 8 نفره  / استعلام, استعلام میز کنفرانس 8 نفره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117526/استعلام-دستگاه-اسکنر-مدل-Avision-AD240'>استعلام  دستگاه اسکنر مدل Avision AD240 / استعلام, استعلام  دستگاه اسکنر مدل Avision AD240</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117539/فراخوان-ایمن-سازی-ترانشه-های'>فراخوان ایمن سازی ترانشه های / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ایمن سازی ترانشه های</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117551/مناقصه-تهیه-وسایل-آزمایشگاهی--'>مناقصه تهیه وسایل آزمایشگاهی... / مناقصه عمومی, مناقصه تهیه وسایل آزمایشگاهی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117563/استعلام-کیت-استخراج--'>استعلام کیت استخراج... / استعلام,استعلام کیت استخراج...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117568/مزایده-فروش-یکدستگاه-تابلوی-برق'>مزایده فروش یکدستگاه تابلوی برق  / مزایده ,مزایده فروش یکدستگاه تابلوی برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117576/استعلام-بیمه-حریق--'>استعلام  بیمه حریق ... / استعلام ,استعلام بیمه حریق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117588/استعلام-چرخ-خیاطی'>استعلام چرخ خیاطی  / استعلام,استعلام چرخ خیاطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117600/استعلام-کیت-gh-الایزا-کاربرد-آزمایشگاهی'>استعلام کیت gh الایزا کاربرد آزمایشگاهی  / استعلام,استعلام کیت gh الایزا کاربرد آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117612/استعلام-مخلوط-گاز-دی-اکسید-کربن--'>استعلام مخلوط گاز دی اکسید کربن.... / استعلام,استعلام مخلوط گاز دی اکسید کربن....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117485/استعلام-اینکوباتور-پلاکت-خون'>استعلام اینکوباتور پلاکت خون / استعلام , استعلام اینکوباتور پلاکت خون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116194/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-276متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 276متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 276متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116217/مزایده-ششدانگ-زمین-مزروعی-مساحت-1289-50متر'>مزایده ششدانگ زمین مزروعی مساحت 1289.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مزروعی مساحت 1289.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116245/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-139-11متر-قطعه-ششم'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 139.11متر قطعه ششم / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 139.11متر قطعه ششم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116289/مزایده-فروش-تعداد-4-قطعه-زمین-کاربری-تجاری-صنعتی'>مزایده فروش تعداد 4 قطعه زمین کاربری تجاری صنعتی / مزایده ,مزایده فروش تعداد 4 قطعه زمین کاربری تجاری صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116363/مزایده-واگذاری-امتیاز-پروانه-های-ساختمانی-تراکم-شناور'>مزایده واگذاری امتیاز پروانه های ساختمانی تراکم شناور  / مزایده,مزایده واگذاری امتیاز پروانه های ساختمانی تراکم شناور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116391/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-474-53متر'>مزایده منزل مسکونی عرصه 474.53متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 474.53متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116416/مزایده-زمین-مساحت-1069متر'>مزایده زمین مساحت 1069متر  / مزایده,مزایده زمین مساحت 1069متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116445/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-76-85متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 76.85متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 76.85متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116482/مزایده-ملک-بخش-7-گیلان'>مزایده ملک بخش 7 گیلان / مزایده,مزایده ملک بخش 7 گیلان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116521/مزایده-یک-دستگاه-تلویزیون--کولر-گازی--کپی--آبسردکن'>مزایده یک دستگاه تلویزیون ، کولر گازی ، کپی ، آبسردکن  / مزایده,مزایده یک دستگاه تلویزیون ، کولر گازی ، کپی ، آبسردکن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116551/مزایده-واگذاری-شرکت'>مزایده واگذاری شرکت / مزایده , مزایده واگذاری شرکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116572/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-مساحت-سیصد-متر-غیرمنقول'>مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت سیصد متر غیرمنقول  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت سیصد متر غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116619/مزایده-ملک-مشاعی-بخش-نه-ثبت-نکا-نوبت-دوم'>مزایده ملک مشاعی بخش نه ثبت نکا نوبت دوم / مزایده,​مزایده ملک مشاعی بخش نه ثبت نکا نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116655/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-11170متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 11170متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 11170متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116689/مزایده-ششدانگ-بخش-دو-ثبتی-کاربری-مسکونی-مساحت-178-44متر'>مزایده ششدانگ بخش دو ثبتی کاربری مسکونی مساحت 178.44متر / مزایده,مزایده ششدانگ بخش دو ثبتی کاربری مسکونی مساحت 178.44متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116717/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-1200متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 1200متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 1200متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116746/مزایده-ششدانگ-واحد-مسکونی-عرصه-251متر'>مزایده ششدانگ واحد مسکونی عرصه 251متر  / مزایده,مزایده ششدانگ واحد مسکونی عرصه 251متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116775/مزایده-فروش-انواع-سنگ'>مزایده فروش انواع سنگ  / مزایده , مزایده فروش انواع سنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116810/تجدید-مزایده-اجاره-9-واحد-تجاری'>تجدید مزایده اجاره 9 واحد تجاری  / تجدید مزایده, تجدید مزایده اجاره 9 واحد تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116840/مزایده-سرقفلی-سوله-شماره-18-عرصه-180متر'>مزایده سرقفلی سوله شماره 18 عرصه 180متر / مزایده,مزایده سرقفلی سوله شماره 18 عرصه 180متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116866/مزایده-اموال-منقول-یک-دستگاه-پژو-پارس'>مزایده اموال منقول یک دستگاه پژو پارس  / مزایده اموال منقول,مزایده اموال منقول یک دستگاه پژو پارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116887/آگهی-مزایده--هتل-و-تالار-پذیرایی----نوبت-سوم'>آگهی مزایده   هتل و تالار پذیرایی  ... - نوبت سوم  / آگهی مزایده آگهی مزایده   هتل و تالار پذیرایی  ... - نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116911/مزایده-شش-راس-گاو-شیری'>مزایده شش راس گاو شیری  / مزایده , مزایده شش راس گاو شیری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116938/مزایده-یک-دستگاه-کوره-فلزی-رنگ-نسوز--مجموعه-فلزی-جهت-تولید-سرسیلندر--'>مزایده  یک دستگاه کوره فلزی رنگ نسوز - مجموعه فلزی جهت تولید سرسیلندر ... / آگهی مزایده، مزایده  یک دستگاه کوره فلزی رنگ نسوز - مجموعه فلزی جهت تولید سرسیلندر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116968/مزایده-ششدانگ-عمارت-مساحت-150-96متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ عمارت مساحت 150.96متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت مساحت 150.96متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116998/مزایده-ملک-مساحت-98-23متر-مرحله-اول'>مزایده ملک مساحت 98.23متر مرحله اول / مزایده,مزایده ملک مساحت 98.23متر مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117031/تجدید-مزایده-وگذاری-به-اجاره-یک-باب-زیرزمین-جهت-استفاده-فروشگاه-مواد-غذایی'>تجدید مزایده وگذاری به اجاره یک باب زیرزمین جهت استفاده فروشگاه مواد غذایی  / تجدید مزایده وگذاری به اجاره یک باب زیرزمین جهت استفاده فروشگاه مواد غذایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117065/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-610-فرعی-بخش-دو-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی شماره 610 فرعی بخش دو نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 610 فرعی بخش دو نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117099/مزایده-اقلام-اسقاطی--97-2-9'>مزایده اقلام اسقاطی  - 97.2.9 / مزایده, مزایده اقلام اسقاطی - 97.2.9</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117133/مزایده-فروش-ته-مواد-آلیاژی--آهن-آلات--پالت-چوبی'>مزایده فروش ته مواد آلیاژی ، آهن آلات ، پالت چوبی / آگهی مزایده ، مزایده فروش ته مواد آلیاژی ، آهن آلات ، پالت چوبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117183/مزایده-مال-غیرمنقول-شامل-زمین-مرحله-اول'>مزایده مال غیرمنقول شامل زمین مرحله اول  / مزایده ,مزایده مال غیرمنقول شامل زمین مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117239/مزایده-ملک-مساحت-265متر-و-دو-قطعه-زمین-شماره-71-و-72'>مزایده ملک مساحت 265متر و دو قطعه زمین شماره 71 و 72 / مزایده,مزایده ملک مساحت 265متر و دو قطعه زمین شماره 71 و 72</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117283/مزایده-یک-دستگاه-مینی-بوس--'>مزایده یک دستگاه مینی بوس... / مزایده, مزایده یک دستگاه مینی بوس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117399/فراخوان-استعلام-واگذاری-اجاری-عینک-سازی'>فراخوان استعلام واگذاری اجاری عینک سازی / فراخوان استعلام, فراخوان استعلام واگذاری اجاری عینک سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117497/مناقصه-بکارگیری-نیروهای-حفاظتی'>مناقصه بکارگیری نیروهای حفاظتی     / مناقصه, مناقصه بکارگیری نیروهای حفاظتی    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117510/استعلام-خرید-لوازم-برقی'>استعلام خرید لوازم برقی  / استعلام, استعلام خرید لوازم برقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117522/استعلام-حشره-کش-بیسکایا--'>استعلام حشره کش بیسکایا... / استعلام,حشره کش بیسکایا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117535/استعلام-لوازم-بنز--'>استعلام لوازم بنز ... / استعلام , استعلام لوازم بنز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117547/استعلام-کشک--'>استعلام کشک ... / استعلام, استعلام کشک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117559/استعلام-انجام-خدمات-مشاوره-حقوقی'>استعلام انجام خدمات مشاوره حقوقی / استعلام , استعلام انجام خدمات مشاوره حقوقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117572/استعلام-خرید-نرم-افزار'>استعلام خرید نرم افزار / استعلام, استعلام خرید نرم افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117584/استعلام-ویدئو-پرژکتور'>استعلام ویدئو پرژکتور  / استعلام, استعلام ویدئو پرژکتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117596/مناقصه-حفر-چاه-نیمه-عمیق'>مناقصه حفر چاه نیمه عمیق   / مناقصه عمومی ، مناقصه حفر چاه نیمه عمیق  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117608/مناقصه-عملیات-ساماندهی-و-لایروبی-رودخانه'>مناقصه عملیات ساماندهی و لایروبی رودخانه / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات ساماندهی و لایروبی رودخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117439/استعلام-پخت-و-توزیع-غذا--'>استعلام پخت و توزیع غذا ... / استعلام, استعلام پخت و توزیع غذا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117451/استعلام-پرورش-جنگل-(جنگل-کاری)--'>استعلام پرورش جنگل (جنگل کاری)... / استعلام , استعلام پرورش جنگل (جنگل کاری)...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117463/استعلام-یک-دستگاه-پمپ'>استعلام یک دستگاه پمپ / استعلام,استعلام یک دستگاه پمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117475/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری-اطلاعات-سخت-افزار'>استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات- سخت افزار / استعلام,کامپیوتر و فناوری اطلاعات- سخت افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117487/استعلام-اتاژور-سرویس-بهداشتی-مدل-اکسری'>استعلام  اتاژور سرویس بهداشتی مدل اکسری / استعلام, استعلام  اتاژور سرویس بهداشتی مدل اکسری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116196/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-94-80متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 94.80متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 94.80متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116220/مزایده-فروش-املاک-شامل-آپارتمان-مسکونی'>مزایده فروش املاک شامل آپارتمان مسکونی / مزایده,مزایده فروش املاک شامل آپارتمان مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116249/مزایده-عرصه-و-اعیان-مسکونی-قطعه-یک-تفکیکی-مساحت-184-3متر'>مزایده عرصه و  اعیان مسکونی قطعه یک تفکیکی مساحت 184.3متر / مزایده ,مزایده عرصه و  اعیان مسکونی قطعه یک تفکیکی مساحت 184.3متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116297/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-نود-و-دو-فرعی-بخش-دو-مراغه'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی نود و دو فرعی بخش دو مراغه  / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی نود و دو فرعی بخش دو مراغه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116368/مزایده-فروش-شناور'>مزایده فروش شناور / مزایده, مزایده فروش شناور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116395/مزایده-اعیانی-یکباب-خانه-ساخته-شده-در-زمین-180متر'>مزایده اعیانی یکباب خانه ساخته شده در زمین 180متر / مزایده,مزایده اعیانی یکباب خانه ساخته شده در زمین 180متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116420/مزایده-ملک-مساحت-102-مترمربع-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 102 مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت 102 مترمربع نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116452/مزایده-فروش-ملک-مساحت-1200متر-با-دو-پلاک-ثبتی-سه-کله-97-2-9'>مزایده فروش ملک مساحت 1200متر با دو پلاک ثبتی سه کله 97.2.9 / مزایده,مزایده فروش ملک مساحت 1200متر با دو پلاک ثبتی سه کله 97.2.9</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116485/مزایده-زمین-مزروعی-مساحت-چهل-و-دو-هزار-متر'>مزایده زمین مزروعی مساحت چهل و دو هزار متر / مزایده,مزایده زمین مزروعی مساحت چهل و دو هزار متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116523/مزایده-ششدانگ-خانه-و-محوطه-بخش-14-گیلان'>مزایده ششدانگ خانه و محوطه بخش 14 گیلان  / مزایده,مزایده ششدانگ خانه و محوطه بخش 14 گیلان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116555/مزایده-فروش-یک-قطعه-باغ-ویلا-مساحت-77603متر'>مزایده فروش یک قطعه باغ ویلا مساحت 77603متر / مزایده,مزایده فروش یک قطعه باغ ویلا مساحت 77603متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116580/مزایده-واگذاری-تعدادی-از-املاک-مازاد'>مزایده واگذاری تعدادی از املاک مازاد  / مزایده ,مزایده واگذاری تعدادی از املاک مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116624/مزایده-20-عدد-چرخ-پخت-استیل'>مزایده 20 عدد چرخ پخت استیل  / مزایده , مزایده 20 عدد چرخ پخت استیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116663/مزایده-آهن-آلات-ضایعاتی'>مزایده آهن آلات ضایعاتی / مزایده, مزایده آهن آلات ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116694/مزایده-تعدادی-اقلام-و-خودروهای-فرسوده'>مزایده تعدادی اقلام و خودروهای فرسوده / مزایده, مزایده تعدادی اقلام و خودروهای فرسوده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116721/مزایده-فروش-املاک-کاربری-مسکونی-دامداری-صنعتی-تجاری'>مزایده فروش املاک کاربری مسکونی دامداری صنعتی تجاری / مزایده,مزایده فروش املاک کاربری مسکونی دامداری صنعتی تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116751/مزایده-منزل-مسکونی-به-پلاک-ثبتی-3680-فرعی-نوبت-دوم'>مزایده منزل مسکونی به پلاک ثبتی 3680 فرعی نوبت دوم / مزایده,مزایده منزل مسکونی به پلاک ثبتی 3680 فرعی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116783/مزایده-فروش-گیربکس-کتابی'>مزایده فروش گیربکس کتابی  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش گیربکس کتابی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116814/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-81-82متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 81.82متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 81.82متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116845/مزایده-ششدانگ-اعیانی-پلاک-4629-فرعی-250متر'>مزایده ششدانگ اعیانی پلاک 4629 فرعی 250متر / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی پلاک 4629 فرعی 250متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116869/مزایده-پلاک-ثبتی-عرصه-صد-و-ده-متر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی عرصه صد و ده متر نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی عرصه صد و ده متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116890/مزایده-یک-دستگاه-مینی-بوس-سیستم-بنز-بشماره-انتظامی-57-ع-468-ایران-68-مدل-58-برنگ-آبی-تیپ-309'>مزایده یک دستگاه مینی بوس سیستم بنز بشماره انتظامی 57 ع 468 ایران 68 مدل 58 برنگ آبی تیپ 309 / مزایده, مزایده یک دستگاه مینی بوس سیستم بنز بشماره انتظامی 57 ع 468 ایران 68 مدل 58 برنگ آبی تیپ 309</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116914/مزایده-کولر-اسپلیت-ایستاده'>مزایده کولر اسپلیت ایستاده / آگهی مزایده،مزایده کولر اسپلیت ایستاده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116945/مزایده-واگذاری-غرفه-(نوبت-دوم)'>مزایده واگذاری غرفه (نوبت دوم) / آگهی تجدید مزایده عمومی, مزایده واگذاری غرفه (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1116973/مزایده-اجاره-کارگاه-بلوک-زنی--نوبت-دوم'>مزایده اجاره کارگاه بلوک زنی  - نوبت دوم  / مزایده , مزایده اجاره کارگاه بلوک زنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117003/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-384متر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 384متر نوبت اول  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 384متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117034/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-240-متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 240 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 240 متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117073/مزایده-پلاک-ثبتی-قطعه-یک-تفکیکی'>مزایده پلاک ثبتی قطعه یک تفکیکی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی قطعه یک تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117106/مزایده-منزل-مسکونی-و-سه-قطعه-اراضی-دیم'>مزایده منزل مسکونی و سه قطعه اراضی دیم / مزایده,مزایده منزل مسکونی و سه قطعه اراضی دیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117140/مزایده-سه-دانگ-از-سرقفلی-واحد-تجاری-مساحت-11-متر-نوبت-دوم'>مزایده سه دانگ از سرقفلی واحد تجاری مساحت 11 متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده سه دانگ از سرقفلی واحد تجاری مساحت 11 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117202/اصلاحیه-اجاره-قسمتی-از-پارک-شهرداری-جهت-کرایه-ماشین-های-شارژی'>اصلاحیه اجاره قسمتی از پارک شهرداری جهت کرایه ماشین های شارژی / مزایده, اصلاحیه اجاره قسمتی از پارک شهرداری جهت کرایه ماشین های شارژی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117245/مزایده-مغازه-مساحت-160-متر'>مزایده مغازه مساحت 160 متر / مزایده,مزایده مغازه مساحت 160 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117292/مزایده-فروش-سرقفلی-مغازه-مساحت-114-58متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش سرقفلی مغازه مساحت 114.58متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش سرقفلی مغازه مساحت 114.58متر نوبت دوم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117498/مزایده-اجاره-یک-قطعه-باغچه'>مزایده اجاره یک قطعه باغچه  / اگهی مزایده , مزایده اجاره یک قطعه باغچه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117500/استعلام-بهسازی-و-ایمن-سازی-مسیر'>استعلام بهسازی و ایمن سازی مسیر / استعلام, استعلام بهسازی و ایمن سازی مسیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117512/استعلام-دستگاه-مولد-مایع-هیپوکلریت-سدیم'>استعلام دستگاه مولد مایع هیپوکلریت سدیم  / استعلام, دستگاه مولد مایع هیپوکلریت سدیم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117524/مناقصه-احداث-دارلقرآن'>مناقصه احداث دارلقرآن  / مناقصه, مناقصه احداث دارلقرآن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117537/استعلام-اجرای-عملیات-مکانیکی--'>استعلام اجرای عملیات مکانیکی ... / استعلام , استعلام اجرای عملیات مکانیکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117549/استعلام-حفاری-ضربه-ای-دو-حلقه-چاه'>استعلام حفاری ضربه ای دو حلقه چاه / استعلام , استعلام حفاری ضربه ای دو حلقه چاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117561/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-طراحی-سیستم-تصفیه-خانه'>مناقصه عمومی یک مرحله ای طراحی سیستم تصفیه خانه / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی یک مرحله ای طراحی سیستم تصفیه خانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117574/مناقصه-خرید-انواع-پایه-های-بتونی'>مناقصه خرید انواع پایه های بتونی / مناقصه عمومی, مناقصه خرید انواع پایه های بتونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117586/استعلام-تعمیرات-سالن-ورزشی-شهید-پورسیف-محله-آراز-علی'>استعلام تعمیرات سالن ورزشی شهید پورسیف محله آراز علی / استعلام,استعلام تعمیرات سالن ورزشی شهید پورسیف محله آراز علی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117598/استعلام-انجام-خدمات-مشاوره-حقوقی'>استعلام انجام خدمات مشاوره حقوقی / استعلام, استعلام انجام خدمات مشاوره حقوقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117610/استعلام-تعمیر-و-سرویس-کامل-روتور-کمپرسور'>استعلام تعمیر و سرویس کامل روتور کمپرسور  / استعلام , استعلام تعمیر و سرویس کامل روتور کمپرسور </a></li></ol>

...
نویسنده : نوری بازدید : 16 تاريخ : چهارشنبه 10 مرداد 1397 ساعت: 16:36