اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.4.1 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876211/مناقصه-احداث-ساختمان-... با عنوان : اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.4.1 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876211/مناقصه-احداث-ساختمان-شعبه-شازند-نوبت-دوم'>مناقصه احداث ساختمان شعبه شازند  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه احداث ساختمان شعبه شازند  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876100/حراج-پالت-فلزی-ضایعاتی--'>حراج پالت فلزی ضایعاتی ... / آگهی حراج، حراج پالت فلزی ضایعاتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876252/مزایده-یک-دستگاه-کامیون-کشنده-ولوو'>مزایده یک دستگاه کامیون کشنده ولوو / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه کامیون کشنده ولوو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876261/مزایده-دو-دستگاه-سلفون-کش-حرارتی-و-چسبی'>مزایده دو دستگاه سلفون کش حرارتی و چسبی  / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده دو دستگاه سلفون کش حرارتی و چسبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876074/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-طبقه-دوم-111-50متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه دوم 111.50متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه دوم 111.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876078/مزایده-ششدانگ-یک-واحد-تجاری-مساحت-49-30متر'>مزایده ششدانگ یک واحد تجاری مساحت 49.30متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد تجاری مساحت 49.30متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876076/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-دو-کاشان'>مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه بخش دو کاشان / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه بخش دو کاشان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876251/مزایده-دستگاه-اسپارک-80-آمپر'>مزایده دستگاه اسپارک 80 آمپر  / مزایده دستگاه اسپارک 80 آمپر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876245/مزایده-2-عدد-انگشتر-و-یک-عدد-زیرگردنی'>مزایده  2 عدد انگشتر و یک عدد زیرگردنی  / مزایده  2 عدد انگشتر و یک عدد زیرگردنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876095/مناقصه-اجرای-فاز-اول-و-دوم-احداث-سالن-چند-منظوره-ورزشی'>مناقصه اجرای فاز اول و دوم احداث سالن چند منظوره ورزشی / مناقصه  اجرای فاز اول و دوم احداث سالن چند منظوره ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876103/مناقصه-اجرای-فاز-اول-و-دوم-سایت-تفریحی-و-گردشگری'>مناقصه اجرای فاز اول و دوم سایت تفریحی و گردشگری  / مناقصه اجرای فاز اول و دوم سایت تفریحی و گردشگری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876079/تجدید-مناقصه-پروژه-بهسازی-و-روکش-آسفالت-محورهای-دیواندره-سنندج'>تجدید مناقصه پروژه بهسازی و روکش آسفالت محورهای دیواندره -سنندج / تجدید مناقصه پروژه بهسازی و روکش آسفالت محورهای دیواندره -سنندج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876082/فراخوان-مناقصه-احداث-مدرسه-12-کلاسه-کشتارگاه-ناحیه-2-ارومیه'>فراخوان مناقصه احداث مدرسه 12 کلاسه کشتارگاه ناحیه 2 ارومیه / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی, فراخوان مناقصه احداث مدرسه 12 کلاسه کشتارگاه ناحیه 2 ارومیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876089/مناقصه-اجرای-زیرسازی-و-آسفالت-ریزی'>مناقصه  اجرای زیرسازی و آسفالت ریزی / مناقصه  اجرای زیرسازی و آسفالت ریزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876137/آگهی-ارزیابی-احداث-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-در-نقاط-مختلف-شهر-پیرانشهر'>آگهی ارزیابی احداث شبکه جمع آوری فاضلاب در نقاط مختلف شهر پیرانشهر  / آگهی ارزیابی کیفی  ،آگهی ارزیابی احداث شبکه جمع آوری فاضلاب در نقاط مختلف شهر پیرانشهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876071/مزایده-ششدانگ-زمین-بخش-دو-اراک-قدمت-بیش-از-سی-سال'>مزایده ششدانگ زمین بخش دو اراک قدمت بیش از سی سال  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بخش دو اراک قدمت بیش از سی سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876107/مناقصه-عملیات-آسفالت'>مناقصه عملیات آسفالت / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه عملیات آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876190/مزایده-ششدانگ-زمین-و-خودرو'>مزایده ششدانگ زمین و خودرو  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین و خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876185/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-طبقه-چهارم-104-31متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه چهارم 104.31متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه چهارم 104.31متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876179/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-199-75متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 199.75متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 199.75متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876093/مزایده-یک-دستگاه-خودرو'>مزایده یک دستگاه خودرو / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876086/مناقصه-خرید-تابلو-فشار-متوسط'>مناقصه خرید تابلو فشار متوسط  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه خرید تابلو فشار متوسط  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876081/مزایده-دیگ-بخار-و--'>مزایده دیگ بخار و ... / آگهی مزایده ,مزایده دیگ بخار و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876042/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-مسکونی-مساحت-275مترمربع'>مزایده ششدانگ یکباب منزل مسکونی مساحت 275مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل مسکونی مساحت 275مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876181/مزایده-ششدانگ-باغ-مشجر-کلاسه-483-34متر'>مزایده ششدانگ باغ مشجر کلاسه 483.34متر / مزایده,مزایده ششدانگ باغ مشجر کلاسه 483.34متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876183/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-293-33متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه 293.33متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 293.33متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876072/مناقصه-سیستم-اعلام-و-اطفاء-حریق-اتوماتیک'>مناقصه سیستم اعلام و اطفاء حریق اتوماتیک  / مناقصه , مناقصه سیستم اعلام و اطفاء حریق اتوماتیک  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876214/مزایده-ملک-بخش-ده-تهران-مساحت-یکصد-مترمربع'>مزایده ملک بخش ده تهران مساحت یکصد مترمربع  / مزایده,مزایده ملک بخش ده تهران مساحت یکصد مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876184/مزایده-فروش-سواری-بنز-220-مدل-1972-میلادی'>مزایده فروش سواری بنز 220 مدل 1972 میلادی  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش سواری بنز 220 مدل 1972 میلادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876292/مزایده-آهن-آلات-تیر-آهن-شاخه-دوبل'>مزایده آهن آلات-تیر آهن -شاخه دوبل / مزایده , مزایده آهن آلات-تیر آهن -شاخه دوبل نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876173/مناقصه-انجام-نگهداری-پستهای-برق-و-شبکه-هوایی-و-روشنایی-برق'>مناقصه انجام نگهداری پستهای برق و شبکه هوایی و روشنایی برق  / آگهی مناقصه عمومی و یک مرحله ای ، مناقصه انجام نگهداری پستهای برق و شبکه هوایی و روشنایی برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876097/مناقصه-بیمه-مکمل-درمان-کارکنان'>مناقصه  بیمه مکمل درمان کارکنان / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  بیمه مکمل درمان کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876203/مزایده-فروش-یکباب-مغازه-تجاری-به-مساحت-12-8مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکباب مغازه تجاری به مساحت 12.8مترمربع نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یکباب مغازه تجاری به مساحت 12.8مترمربع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876050/مناقصه-آسفالت-معابر-و-پیاده-روهای-سطح-شهر-پردیس--نوبت-دوم'>مناقصه آسفالت معابر و پیاده روهای سطح شهر پردیس - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه آسفالت معابر و پیاده روهای سطح شهر پردیس - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876111/مناقصه-تعداد-4500-حلقه-سیم-رانژه-06'>مناقصه تعداد 4500 حلقه سیم رانژه 06 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تعداد 4500 حلقه سیم رانژه 06</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876126/مناقصه-اجرای-شبکه-فاضلاب-و-انشعابات-منازل'>مناقصه اجرای شبکه فاضلاب و انشعابات منازل / آگهی استعلام ارزیابی کیفی, مناقصه اجرای شبکه فاضلاب و انشعابات منازل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876167/مزایده-یک-دستگاه-پژو-405-مدل-94'>مزایده یک دستگاه پژو 405 مدل 94  / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه پژو 405 مدل 94 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876145/مناقصه-خرید-13000-متر-لوله-GRP'>مناقصه خرید 13000 متر لوله GRP / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید 13000 متر لوله GRP</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876187/مناقصه-خرید-طراحی-اجرا-نصب-و-راه-اندازی-سیستم-اعلام-و-اطفاء-حریق--تجدید'>مناقصه خرید، طراحی، اجرا، نصب و راه اندازی سیستم اعلام و اطفاء حریق - تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه خرید، طراحی، اجرا، نصب و راه اندازی سیستم اعلام و اطفاء حریق - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876104/مناقصه-واگذاری-انجام-امور-خدماتی--تاسیسات-و-فضای-سبز'>مناقصه واگذاری انجام امور خدماتی ، تاسیسات و فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی ،مناقصه واگذاری انجام امور خدماتی ، تاسیسات و فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876094/مزایده-فروش-انواع-محصولات-فرعی'>مزایده فروش انواع محصولات فرعی  / مزایده , مزایده فروش انواع محصولات فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876075/مناقصه-حجمی-زمانی-اداره-امور-سوختگیری-هواپیمایی-بندرعباس-و-نواح-تابعه--نوبت-دوم'>مناقصه حجمی زمانی اداره امور سوختگیری هواپیمایی بندرعباس و نواح تابعه - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه حجمی زمانی اداره امور سوختگیری هواپیمایی بندرعباس و نواح تابعه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876117/مناقصه-انجام-خدمات-سیم-پیچی-و-تعمیر-الکتروموتورهای-LV'>مناقصه انجام خدمات سیم پیچی و تعمیر الکتروموتورهای LV   / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه انجام خدمات سیم پیچی و تعمیر الکتروموتورهای LV </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876054/مناقصه-لکه-گیری-روکش-و-زیرسازی-و-آسفالت-(فاز-1-و-2-شهر-پردیس)--نوبت-دوم'>مناقصه لکه گیری، روکش و زیرسازی و آسفالت (فاز 1 و 2 شهر پردیس) - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه لکه گیری، روکش و زیرسازی و آسفالت (فاز 1 و 2 شهر پردیس) - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876196/مزایده-ملک-بخش-دو-101-20مترمربع'>مزایده ملک بخش دو 101.20مترمربع  / مزایده,مزایده ملک بخش دو 101.20مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876132/فراخوان-مناقصه-عملیات-بهره‏-برداری-و-نگهداری-از-شبکه‌های-آبیاری-و-زهکشی'>فراخوان مناقصه عملیات بهره‏ برداری و نگهداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی  / آگهی فراخوان مناقصه, فراخوان مناقصه عملیات بهره‏ برداری و نگهداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876073/مناقصه-انجام-خدمات-HSEE-(ایمنی-بهداشت-محیط-زیست-و-انرژی)-نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات HSEE (ایمنی، بهداشت، محیط زیست و انرژی) نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات HSEE (ایمنی، بهداشت، محیط زیست و انرژی) نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876307/مزایده-فروش-یکباب-اپارتمان-مساحت-هفتاد-و-هشت-متر'>مزایده فروش یکباب اپارتمان مساحت هفتاد و هشت متر  / مزایده,مزایده فروش یکباب اپارتمان مساحت هفتاد و هشت متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876278/مناقصه-خرید-و-نصب-و-راه-اندازی-خط-کامل-دستگاه-تولید-قطعات-بتنی'>مناقصه خرید و نصب و راه اندازی خط کامل دستگاه تولید قطعات بتنی / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید و نصب و راه اندازی خط کامل دستگاه تولید قطعات بتنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876272/مزایده-چرخ-خیاطی'>مزایده چرخ خیاطی / آگهی مزایده , مزایده چرخ خیاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876265/مزایده-یخچال'>مزایده یخچال / آگهی مزایده ,مزایده یخچال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876322/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-128-20متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 128.20متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 128.20متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876328/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-طبقه-سه-117-96متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه سه 117.96متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه سه 117.96متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876256/منقاصه-پروژه-بازسازی-مدارس'>منقاصه پروژه بازسازی مدارس / آگهی مناقصه, منقاصه پروژه بازسازی مدارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876057/مناقصه-نسبت-به-تعویض-آسفالت--جدول-بلوار-بعثت--نوبت-دوم'>مناقصه نسبت به تعویض آسفالت , جدول بلوار بعثت  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نسبت به تعویض آسفالت , جدول بلوار بعثت  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876260/مناقصه-پروژه-تامین-تجهیزات-مدارس'>مناقصه پروژه تامین تجهیزات مدارس / آگهی مناقصه, مناقصه پروژه تامین تجهیزات مدارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876318/مناقصه-احداث-و-بازسازی-پلها--آب-نماها-و-جاده-های-دسترسی'>مناقصه احداث و بازسازی پلها ، آب نماها و جاده های دسترسی / آگهی مناقصه ,مناقصه احداث و بازسازی پلها ، آب نماها و جاده های دسترسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876254/مزایده-واگذاری-ساختمان-قدیم-خود'>مزایده واگذاری ساختمان قدیم خود  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری ساختمان قدیم خود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876239/مزایده-اجاره-محل-بوفه-دانشجویی-96-4-1'>مزایده اجاره محل بوفه دانشجویی 96.4.1 / مزایده اجاره محل بوفه دانشجویی 96.4.1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876227/مزایده-اجاره-تالار-پذیرایی-و-آشپزخانه-خود'>مزایده اجاره تالار پذیرایی و آشپزخانه خود  / مزایده , مزایده  اجاره تالار پذیرایی و آشپزخانه خود  مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876212/تجدید-مناقصه-خرید-بارگیری-و-حمل-لوله-های-پلی-اتیلن-دو-جداره---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید، بارگیری و حمل لوله های پلی اتیلن دو جداره ... نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه, تجدید مناقصه خرید، بارگیری و حمل لوله های پلی اتیلن دو جداره ...  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876204/مزایده-فروش-یک-دستگاه-پژو-ROA-نوبت-دوم-96-4-1'>مزایده فروش یک دستگاه پژو ROA نوبت دوم 96.4.1 / مزایده, مزایده  فروش یک دستگاه پژو ROA نوبت دوم 96.4.1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876216/مناقصه-احداث-خطوط-انتقال-آب-شرب-بین-مخازن-نوبت-دوم'>مناقصه احداث خطوط انتقال آب شرب بین مخازن نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه احداث خطوط انتقال آب شرب بین مخازن نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876199/مزایده-اجاره-شهربازی-پارک-آزادگان-نوبت-دوم'>مزایده اجاره شهربازی پارک آزادگان نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره شهربازی پارک آزادگان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876194/مناقصه-تهیه-و-اجرای-لوله-گذاری-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه و اجرای لوله گذاری- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه و اجرای لوله گذاری- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876243/مناقصه-خرید-حمل-و-نصب-دیوار-پیش-ساخته-بتنی-همراه-با-خاکبرداری'>مناقصه خرید حمل و نصب دیوار پیش ساخته بتنی همراه با خاکبرداری  / آگهی فراخوان عمومی مناقصه یک مرحله ای ,مناقصه خرید حمل و نصب دیوار پیش ساخته بتنی همراه با خاکبرداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876201/مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-منازل-سازمان-اماکن-عمومی-و-تاسیسات-شهرک-پالایشگاه-نوبت-دوم'>مناقصه تعمیر و نگهداری منازل سازمان ,اماکن عمومی و تاسیسات شهرک پالایشگاه- نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه تعمیر و نگهداری منازل سازمان ,اماکن عمومی و تاسیسات شهرک پالایشگاه- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876312/مزایده-ششدانگ-دو-قطعه-زمین-مشتمل-بر-ساختمان'>مزایده ششدانگ دو قطعه زمین مشتمل بر ساختمان / مزایده,مزایده ششدانگ دو قطعه زمین مشتمل بر ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876363/مزایده-یک-دستگاه-سواری-رانا'>مزایده یک دستگاه سواری رانا / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه سواری رانا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876313/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-4197-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 4197 متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 4197 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876242/مناقصه-پروژه-ارائه-خدمات-ایاب-و-ذهاب-و-تاکسی-سرویس-تمدید'>مناقصه پروژه ارائه خدمات ایاب و ذهاب و تاکسی سرویس- تمدید / آگهی تمدیدمناقصه, مناقصه پروژه ارائه خدمات ایاب و ذهاب و تاکسی سرویس- تمدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876223/تجدید-مناقصه-عملیات-برق-رسانی-به-چاه-های-1-2-9--'>تجدید مناقصه  عملیات برق رسانی به چاه های 1، 2، 9 ... / آگهی تجدید فراخوان عمومی, تجدید مناقصه  عملیات برق رسانی به چاه های 1، 2، 9 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876226/اصلاحیه-مزایده-های-تجاری-و-همچنین-طرح-کارواش-و-باس-واش'>اصلاحیه مزایده های تجاری و همچنین طرح کارواش و باس واش  / اصلاحیه مزایده عمومی,مزایده های تجاری و همچنین طرح کارواش و باس واش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876219/اصلاحیه-فراخوان-پروژه-مرمت-و-بهسازی-ساختمانها'>اصلاحیه فراخوان پروژه مرمت و بهسازی ساختمانها / اصلاحیه فراخوان پیمانکاران , فراخوان پروژه مرمت و بهسازی ساختمانها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876257/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مسکونی-91-67مترمربع'>مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی 91.67مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی 91.67مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876044/مزایده-ششدانگ-خانه-مسکونی-بخش-55-یزد'>مزایده ششدانگ خانه مسکونی بخش 55 یزد / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مسکونی بخش 55 یزد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876253/مزایده-یک-قطعه-باغ-و-زمین-زراعی-زیرکشت'>مزایده یک قطعه باغ و زمین زراعی زیرکشت  / مزایده,مزایده یک قطعه باغ و زمین زراعی زیرکشت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876207/مزایده-ششدانگ-پلاک-194-فرعی-از-1200-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک 194 فرعی از 1200 اصلی  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 194 فرعی از 1200 اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876210/مزایده-یکباب-منزل-مسکونی-بخش-هشت-شهرستان-سقز-نوبت-دوم'>مزایده یکباب منزل مسکونی بخش هشت شهرستان سقز نوبت دوم / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی بخش هشت شهرستان سقز نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876209/مزایده-چهار-طاقه-پارچه-نوبت-دوم'>مزایده چهار طاقه پارچه نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده چهار طاقه پارچه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876331/مزایده-ششدانگ-پلاک-3950-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک 3950 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 3950 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876217/مزایده-یکدستگاه-وانت-دوگانه-سوز-مدل-1387-نوبت-دوم'>مزایده یکدستگاه وانت دوگانه سوز مدل 1387 نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده یکدستگاه وانت دوگانه سوز مدل 1387 نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876329/مزایده-سه-دانگ-زمین-بخش-سی-و-شش-کرمان-نوبت-اول'>مزایده سه دانگ زمین بخش سی و شش کرمان نوبت اول / مزایده,مزایده سه دانگ زمین بخش سی و شش کرمان نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876316/مزایده-یکباب-ساختمان-مسکونی-عرصه-156متر'>مزایده یکباب ساختمان مسکونی عرصه 156متر / مزایده,مزایده یکباب ساختمان مسکونی عرصه 156متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876320/مزایده-یک-دستگاه-ساختمان-تجاری-دو-طبقه-با-سند-عادی-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه ساختمان تجاری دو طبقه با سند عادی نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک دستگاه ساختمان تجاری دو طبقه با سند عادی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876229/مزایده-فروش-اره-آتشی-با-موتور-موتوژن-سالم-و-کارکرده--'>مزایده فروش اره آتشی با موتور موتوژن سالم و کارکرده... / آگهی فروش اموال منقول , مزایده فروش اره آتشی با موتور موتوژن سالم و کارکرده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876224/مزایده-10-راس-گاو-آبستن'>مزایده 10 راس گاو آبستن  / آگهی مزایده ,مزایده 10 راس گاو آبستن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876263/فراخوان-مناقصه-نگهداری-فضای-سبز'> فراخوان مناقصه نگهداری فضای سبز / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه نگهداری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876266/فراخوان-مناقصه-پروژه-احداث-11-واحد-تجاری'> فراخوان مناقصه پروژه احداث 11 واحد تجاری / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه پروژه احداث 11 واحد تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876249/فراخوان-مناقصه-خرید-و-اجرای-3-عدد-برج-نوری-21-متری-و-60-عدد-چراغ-پارکی'> فراخوان مناقصه خرید و اجرای 3 عدد برج نوری 21 متری و 60 عدد چراغ پارکی / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه خرید و اجرای 3 عدد برج نوری 21 متری و 60 عدد چراغ پارکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876258/فراخوان-مناقصه-پروژه-احداث-استخر-و-سالن-ورزشی'> فراخوان مناقصه پروژه احداث استخر و سالن ورزشی / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه پروژه احداث استخر و سالن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876233/مناقصات-انواع-تابلو-فشار-ضعیف'>مناقصات انواع تابلو فشار ضعیف / آگهی مناقصات عمومی یک مرحله ای,مناقصات انواع تابلو فشار ضعیف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876208/فراخوان-خرید-ماسه-شسته-مرحله-دوم-نوبت-اول'>فراخوان خرید ماسه شسته مرحله دوم نوبت اول / آگهی فراخوان, فراخوان خرید ماسه شسته مرحله دوم نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876200/مناقصه-خرید-جو-وارداتی-از-واردکنندگان-داخلی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید جو وارداتی از واردکنندگان داخلی  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید جو وارداتی از واردکنندگان داخلی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876195/مناقصه-خدمات-حجمی-مورد-نیاز'>مناقصه خدمات حجمی مورد نیاز / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه خدمات حجمی مورد نیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876064/مزایده-فروش-بیست-(20)-راس-گاو-غیر-آبستن-غیر-اقتصادی---'>مزایده فروش بیست (20) راس گاو غیر آبستن غیر اقتصادی .... / آگهی مزایده , مزایده فروش بیست (20) راس گاو غیر آبستن غیر اقتصادی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876486/اصلاحیه-مناقصه-حمل-و-تخلیه-400-هزار-تن-کود-شیمیایی'>اصلاحیه مناقصه حمل و تخلیه 400 هزار تن کود شیمیایی / اصلاحیه مناقصه حمل و تخلیه 400 هزار تن کود شیمیایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876213/مناقصه-خرید-کیسه-خالی'>مناقصه خرید کیسه خالی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید کیسه خالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876192/فراخوان-مناقصه-احداث-غسالخانه-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه احداث غسالخانه نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی ساده , فراخوان مناقصه احداث غسالخانه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876351/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-125-متر-نوبت-اول'>مزایده سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 125 متر نوبت اول / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 125 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876236/مناقصه-ارایه-خدمات-خانه-داری-دهکده-تفریحی-ایثار'>مناقصه ارایه خدمات خانه داری دهکده تفریحی ایثار  / مناقصه ، مناقصه ارایه خدمات خانه داری دهکده تفریحی ایثار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876250/مناقصه-خرید-1300-دستگاه-چراغ-خیابانی'>مناقصه خرید 1300 دستگاه چراغ خیابانی  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید 1300 دستگاه چراغ خیابانی 20 ولت LED</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876259/مناقصه-نگهداری-از-تاسیسات-برودتی-و-حرارتی-و---'>مناقصه نگهداری از تاسیسات برودتی و حرارتی و .... / مناقصه ، مناقصه نگهداری از تاسیسات برودتی و حرارتی و</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876285/مزایده-فروش-سه-بلوک-از-ساختمان-های-شماره-2-3-4-و-محل-تعاونی'>مزایده فروش سه بلوک از ساختمان های شماره 2-3-4 و محل تعاونی / مزایده,مزایده فروش سه بلوک از ساختمان های شماره 2-3-4 و محل تعاونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876215/مزایده-اجاره-5-باب-مغازه'>مزایده اجاره 5 باب مغازه / آگهی مزایده عمومی ,مزایده اجاره 5 باب مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876206/مناقصه-احداث-و-بهره-برداری-از-سالن-بدنسازی'>مناقصه احداث  و بهره برداری از سالن بدنسازی / فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار,مناقصه احداث  و بهره برداری از سالن بدنسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876051/مناقصه-پروژه-احداث-و-اصلاح-و-بهینه-شبکه-چقامیرزا--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه احداث و اصلاح و بهینه شبکه چقامیرزا...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه پروژه احداث و اصلاح و بهینه شبکه چقامیرزا...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876069/آگهی-فروش-یک-دستگاه-رول-ایتالیایی-مدل-ORT'>آگهی فروش یک دستگاه رول ایتالیایی مدل ORT / آگهی فروش، آگهی فروش یک دستگاه رول ایتالیایی مدل ORT</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876193/تجدید-مناقصه-جداره-سازی-محله-کبابیان-همدان--'>تجدید مناقصه جداره سازی محله کبابیان همدان ... / آگهی مناقصه عمومی , تجدید مناقصه جداره سازی محله کبابیان همدان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876282/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-276-58مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک قطعه زمین به مساحت 276.58مترمربع نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین به مساحت 276.58مترمربع نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876182/مناقصه-بهره-برداری-و-نگهداری--حفاظت-و-تعمیرات-بدنه--'>مناقصه بهره برداری و نگهداری , حفاظت و تعمیرات بدنه ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه بهره برداری و نگهداری , حفاظت و تعمیرات بدنه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876189/مناقصه-حمل-و-نقل-اداری'>مناقصه حمل و نقل اداری  / مناقصه عمومی ,مناقصه حمل و نقل اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876197/فراخوان-مناقصه-احداث-مرکز-خدمات-جامع-سلامت-قره-ورن-میاندوآب'>فراخوان مناقصه احداث مرکز خدمات جامع سلامت قره ورن میاندوآب / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی, فراخوان مناقصه احداث مرکز خدمات جامع سلامت قره ورن میاندوآب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876269/مزایده-فروش-واحد-تجاری-بصورت-نقد-و-اقساط'>مزایده فروش واحد تجاری بصورت نقد و اقساط  / مزایده,مزایده فروش واحد تجاری بصورت نقد و اقساط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876264/مزایده-فروش-15-قطعه-زمین-از-زمینهای-شهرداری-نوبت-دوم'>مزایده فروش 15 قطعه زمین از زمینهای شهرداری نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش 15 قطعه زمین از زمینهای شهرداری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876186/مناقصه-احداث-9-ساختمان-خانه-بهداشت-روستاهای-قم--نوبت-دوم'>مناقصه احداث 9 ساختمان خانه بهداشت روستاهای قم  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث 9 ساختمان خانه بهداشت روستاهای قم - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876248/مزایده-اجاره-تعداد-24-واحد-تجاری-و-مسکونی--'>مزایده اجاره  تعداد 24 واحد تجاری و مسکونی... / آگهی مزایده , مزایده اجاره  تعداد 24 واحد تجاری و مسکونی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876047/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-کاربری-اداری'>مزایده فروش یک قطعه زمین کاربری اداری / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین کاربری اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876287/مزایده-اجاره-تعداد-هفت-واحد-تجاری-از-رقبات-عرصه-و-اعیان-وقف--'>مزایده اجاره تعداد هفت واحد تجاری از رقبات عرصه و اعیان وقف ... / مزایده , مزایده اجاره تعداد هفت واحد تجاری از رقبات عرصه و اعیان وقف ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876244/مزایده-ملک-عرصه-196-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک عرصه 196 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک عرصه 196 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876247/مزایده-ششدانگ-مفروز-یکباب-خانه-عرصه-1081-34متر'>مزایده ششدانگ مفروز یکباب خانه عرصه 1081.34متر  / مزایده,مزایده ششدانگ مفروز یکباب خانه عرصه 1081.34متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876235/مزایده-ششدانگ-پلاک-1648-86-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک  1648/86 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک  1648/86 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876240/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-سیصد-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت سیصد متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت سیصد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876178/تجدید-مزایده-واگذاری-غرفه'>تجدید مزایده واگذاری غرفه / آگهی مزایده عمومی , تجدید مزایده واگذاری غرفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876273/مناقصه-خرید-ترانسفورماتورهای-قدرت-230-20kv-40mva---'>مناقصه خرید ترانسفورماتورهای قدرت 230/20kv//40mva  ... / مناقصه , مناقصه خرید ترانسفورماتورهای قدرت 230/20kv//40mva  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876246/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-تیپ-206'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو تیپ 206  / مزایده یک دستگاه خودرو پژو تیپ 206 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876238/فراخوان-مناقصه-عمومی-اجرای-فضای-سبز-بلوار-ساحلی-امام-خمینی-ره'>فراخوان مناقصه عمومی  اجرای فضای سبز بلوار ساحلی امام خمینی ره  / فراخوان مناقصه عمومی  اجرای فضای سبز بلوار ساحلی امام خمینی ره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876169/مناقصه-انجام-عملیات-توسعه-و-احداث-و-اصلاح-و-بهینه-سازی---نوبت-اول-96-4-1'>مناقصه انجام عملیات توسعه و احداث و اصلاح و بهینه سازی ... نوبت اول 96.4.1 / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام عملیات توسعه و احداث و اصلاح و بهینه سازی ... نوبت اول  96.4.1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876262/مناقصه-خرید-کلیدهای-مینیاتوری-اتوماتیک--'>مناقصه خرید کلیدهای مینیاتوری اتوماتیک ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید کلیدهای مینیاتوری اتوماتیک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876205/مناقصه-عملیات-اجرایی-نصب-انشعابات-شهرک-مسکونی-طولای-قشم--'>مناقصه عملیات اجرایی نصب انشعابات شهرک مسکونی طولای قشم ... / فراخوان مناقصه , مناقصه عملیات اجرایی نصب انشعابات شهرک مسکونی طولای قشم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876180/مناقصه-تعویض-سیم-مسی-با-کابل-خود-نگهدار-شهری-روستایی-فاز-2-برق'>مناقصه تعویض سیم مسی با کابل خود نگهدار شهری روستایی فاز 2 برق / آگهی مناقصه های عمومی، مناقصه تعویض سیم مسی با کابل خود نگهدار شهری روستایی فاز 2 برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876171/مناقصه-پروژه-بهسازی-و-روکش-آسفالت-محور-کامیاران--سروآباد'>مناقصه پروژه بهسازی و روکش آسفالت محور کامیاران - سروآباد  / مناقصه پروژه بهسازی و روکش آسفالت محور کامیاران - سروآباد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876198/آگهی-مناقصه-بهسازی-و-لکه-گیری-محور-آزادشهر'>آگهی مناقصه بهسازی و لکه گیری محور آزادشهر  / آگهی مناقصه ، مناقصه  بهسازی و لکه گیری محور آزادشهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876172/مزایده-پلاکهای-ثبتی-شامل-نه-قطعه'>مزایده پلاکهای ثبتی شامل نه قطعه / مزایده,مزایده پلاکهای ثبتی شامل نه قطعه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876166/مزایده-دو-دانگ-و-یک-دهم-دانگ-مشاع-از-پلاک-4198-فرعی'>مزایده دو دانگ و یک دهم دانگ مشاع از پلاک 4198 فرعی / مزایده,مزایده دو دانگ و یک دهم دانگ مشاع از پلاک 4198 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876297/مزایده-کارخانه'>مزایده کارخانه / اگهی مزایده , مزایده کارخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876161/مزایده-ملک-قطعه-زمینی-به-مساحت-536-25متر'>مزایده ملک قطعه زمینی به مساحت 536.25متر / مزایده,مزایده ملک قطعه زمینی به مساحت 536.25متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876164/مزایده-ملک-اپارتمان-مساحت-68-83متر-مرحله-دوم'>مزایده ملک اپارتمان مساحت 68.83متر مرحله دوم / مزایده,مزایده ملک اپارتمان مساحت 68.83متر مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876177/مناقصه-انجام-عملیات-توسعه-و-احداث-و-اصلاح-و-بهینه-سازی---نوبت-اول-96-4-1'>مناقصه انجام عملیات توسعه و احداث و اصلاح و بهینه سازی ... نوبت اول 96.4.1 / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام عملیات توسعه و احداث و اصلاح و بهینه سازی ... نوبت اول  96.4.1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876165/مزایده-واگذاری-زمین-جهت-استقرار-کانکس'>مزایده واگذاری زمین جهت استقرار کانکس / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری زمین جهت استقرار کانکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876202/مناقصه-تعداد-42-لینک-تجهیزات-ptn'>مناقصه تعداد 42 لینک تجهیزات ptn  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تعداد 42 لینک تجهیزات ptn </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876220/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مسکونی-83-11متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی 83.11متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی 83.11متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876222/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-645-50متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 645.50متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 645.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876191/اصلاحیه-مناقصه-اداره-امور-و-اجرای-حجمی-زمانی-عملیات-جایگاه-شرکتی'>اصلاحیه مناقصه اداره امور و اجرای حجمی زمانی عملیات جایگاه شرکتی / اصلاحیه ,مناقصه اداره امور و اجرای حجمی زمانی عملیات جایگاه شرکتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876174/مناقصه-تکمیل-پروژه-132-واحدی-مسکن-مهر'>مناقصه تکمیل پروژه 132 واحدی مسکن مهر  / آگهی فراخوان عمومی ,مناقصه تکمیل پروژه 132 واحدی مسکن مهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876218/مزایده-ششدانگ-پلاک-سی-و-یک-فرعی-مساحت-197-50متر'>مزایده ششدانگ پلاک سی و یک فرعی مساحت 197.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک سی و یک فرعی مساحت 197.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876170/مزایده-یک-دستگاه-سواری-رنواوگان'>مزایده یک دستگاه سواری رنواوگان / مزایده, مزایده یک دستگاه سواری رنواوگان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876149/مزایده-فروش-تاورکرین-پتن-10-تن'>مزایده فروش تاورکرین پتن 10 تن / مزایده ، مزایده فروش تاورکرین پتن 10 تن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876154/مزایده-واگذاری-آرایشگاه'>مزایده واگذاری آرایشگاه / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری آرایشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876188/فراخوان-انتخاب-سرمایه-گذار-برای-نوسازی-و-بهره-برداری-از-ساختمان'>فراخوان انتخاب سرمایه گذار برای نوسازی و بهره برداری از ساختمان / فراخوان , فراخوان انتخاب سرمایه گذار برای نوسازی و بهره برداری از ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876156/مناقصه-امور-خدماتی-نظافتی-و-سایر-امور-قابل-واگذاری-نوبت-دوم'>مناقصه  امور خدماتی، نظافتی و سایر امور قابل واگذاری نوبت دوم / مناقصه عمومی، مناقصه  امور خدماتی، نظافتی و سایر امور قابل واگذاری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876162/مزایده-کلیه-ماشین-آلات-و-تجهیزات-تولیدی-کارخانه-یخسازی'>مزایده کلیه ماشین آلات و تجهیزات تولیدی کارخانه یخسازی  / مزایده کلیه ماشین آلات و تجهیزات تولیدی کارخانه یخسازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876143/مزیده-رستوران'>مزیده رستوران  / مزیده رستوران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876158/مزایده-تعداد-سیزده-قطعه-زمین-مسکونی-نوبت-چهارم'>مزایده تعداد سیزده قطعه زمین مسکونی نوبت چهارم  / مزایده,مزایده تعداد سیزده قطعه زمین مسکونی نوبت چهارم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876234/مزایده-ملک-مساحت-1144-مترمربع-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 1144 مترمربع نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک مساحت 1144 مترمربع نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876123/مزایده-عملیات-ساخت-و-نصب-کانکس'>مزایده عملیات ساخت و نصب کانکس / آگهی مزایده عمومی ,مزایده عملیات ساخت و نصب کانکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876127/مزایده-فروش-دو-دستگاه-خودرو-شامل-یک-دستگاه-پژو-آردی-1600----نوبت-دوم'>مزایده فروش دو دستگاه خودرو شامل یک دستگاه پژو آردی 1600 ... - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش دو دستگاه خودرو شامل یک دستگاه پژو آردی 1600 ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876175/فراخوان-مشاوران-انجام-پروژه-تدوین-مکانیزم-های-پایه-ای'>فراخوان مشاوران انجام پروژه تدوین مکانیزم های پایه ای / آگهی فراخوان مشاوران, فراخوان مشاوران انجام پروژه تدوین مکانیزم های پایه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876151/مناقصه-اجرای-عملیات-روشنایی-معابر-نوبت-اول'>مناقصه اجرای عملیات روشنایی معابر نوبت اول  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه اجرای عملیات روشنایی معابر... نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876141/مزایده-اموال-مشاعی-مشتمل-بر-54-قطعه-نوبت-دوم'>مزایده اموال مشاعی مشتمل بر 54 قطعه نوبت دوم  / مزایده,مزایده اموال مشاعی مشتمل بر 54 قطعه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876157/مناقصه-خرید-تجهیزات-مخابراتی-آزمایشگاه--PIM'>مناقصه خرید تجهیزات مخابراتی آزمایشگاه - PIM  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید تجهیزات مخابراتی آزمایشگاه - PIM </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876139/تجدید-مناقصه-انجام-امور-خدمات-شهری--مرحله-سوم'>تجدید مناقصه انجام امور خدمات شهری - مرحله سوم  / آگهی مناقصه , تجدید مناقصه انجام امور خدمات شهری- مرحله سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876098/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-71-90متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت عرصه 71.90متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 71.90متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876274/مزایده-یک-دستگاه-تلویزیون'>مزایده یک دستگاه تلویزیون  / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده یک دستگاه تلویزیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876101/مزایده-ملک-پلاک-4045-اصلی-14-فرعی'>مزایده ملک پلاک 4045 اصلی 14 فرعی / مزایده,مزایده ملک پلاک 4045 اصلی 14 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876105/مزایده-ملک-مسکونی-عرصه-56-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مسکونی عرصه 56 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مسکونی عرصه 56 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876279/مزایده-کمپرسور-و--'>مزایده کمپرسور و ... / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده کمپرسور و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876110/مزایده-سه-دانگ-ملک-مساحت-138-89متر-نوبت-اول'>مزایده سه دانگ ملک مساحت 138.89متر نوبت اول  / مزایده,مزایده سه دانگ ملک مساحت 138.89متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876096/مزایده-سه-دانگ-ملک-به-پلاک-ثبتی-1-5158-نوبت-اول'>مزایده سه دانگ ملک به پلاک ثبتی 1.5158 نوبت اول  / مزایده,مزایده سه دانگ ملک به پلاک ثبتی 1.5158 نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876163/مناقصه-تامین--نصب-و-اجرای-تجهیزات-ایمنی-و-حفاظتی--'>مناقصه تامین ، نصب و اجرای تجهیزات ایمنی و حفاظتی ... / مناقصه , مناقصه تامین ، نصب و اجرای تجهیزات ایمنی و حفاظتی ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876268/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پراید'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید  / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876354/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-368-متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 368 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 368 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876122/مزایده-ملک-بخش-یک-بهبهان-نوبت-اول'>مزایده ملک بخش یک بهبهان نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک بخش یک بهبهان نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876124/مزایده-املاک-موروثی-شامل-خانه-محوطه-و-شالیکاری'>مزایده املاک موروثی شامل خانه محوطه و شالیکاری / مزایده,مزایده املاک موروثی شامل خانه محوطه و شالیکاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876125/مزایده-یکباب-ساختمان-تجاری-دو-طبقه-زیربنای-نود-متر'>مزایده یکباب ساختمان تجاری دو طبقه زیربنای نود متر / مزایده,مزایده یکباب ساختمان تجاری دو طبقه زیربنای نود متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876308/مزایده-200-عدد-کاشی'>مزایده 200 عدد کاشی  / آگهی مزایده مرحله دوم اموال منقول ,مزایده 200 عدد کاشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876128/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-188-متر-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 188 متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 188 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876113/مزایده-ملک-یک-قطعه-زمین-مسکونی-صد-و-ده-متر'>مزایده ملک یک قطعه زمین مسکونی صد و ده متر / مزایده,مزایده ملک یک قطعه زمین مسکونی صد و ده متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876116/مزایده-ششدانگ-پلاک-بصورت-شرکت-تولیدی-بخش-هشت-یزد'>مزایده ششدانگ پلاک بصورت شرکت تولیدی بخش هشت یزد / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک بصورت شرکت تولیدی بخش هشت یزد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876299/مزایده-عینک'>مزایده عینک / آگهی مزایده فروش اموال منقول ,مزایده عینک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876055/مناقصه-ANNUBAR-FLOW-ELEMENT--نوبت-دوم'>مناقصه ANNUBAR FLOW ELEMENT...نوبت دوم / مناقصه , مناقصه ANNUBAR FLOW ELEMENT.... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876119/مزایده-یکباب-ساختمان-مسکونی-بخش-هفت-نوبت-دوم'>مزایده یکباب ساختمان مسکونی بخش هفت نوبت دوم / مزایده,مزایده یکباب ساختمان مسکونی بخش هفت نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876131/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-2000متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 2000متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 2000متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876136/مزایده-ملک-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-93-37متر'>مزایده ملک ششدانگ اپارتمان مساحت 93.37متر / مزایده,مزایده ملک ششدانگ اپارتمان مساحت 93.37متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876140/مناقصه-انجام-خدمات-مربوط-به-تامین-خودروی-استیجاری'>مناقصه انجام خدمات مربوط به تامین خودروی استیجاری / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام خدمات مربوط به تامین خودروی استیجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876112/مزایده-خودرو-سواری-پژو-405'>مزایده خودرو سواری پژو 405 / مزایده خودرو سواری پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876159/مناقصه-اجرای-پروژه-زیرسازی-و-جدولگذاری'>مناقصه اجرای پروژه زیرسازی و جدولگذاری  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  اجرای پروژه زیرسازی و جدولگذاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876176/فراخوان-احداث-سوله-ورزشی-چند-منظوره'>فراخوان احداث سوله ورزشی چند منظوره  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان احداث سوله ورزشی چند منظوره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876102/مناقصه-تهیه-مصالح-و-احداث-ساختمان-اداری-و-آشیانه-آتش-نشانی---نوبت-دوم'>مناقصه تهیه مصالح و احداث ساختمان اداری و آشیانه آتش نشانی.... نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه تهیه مصالح و احداث ساختمان اداری و آشیانه آتش نشانی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876133/مناقصه-FLOWSERVE-PNEUMATIC-ELEC-ACTUATOR'>مناقصه  FLOWSERVE PNEUMATIC ELEC.ACTUATOR / مناقصه , مناقصه  FLOWSERVE PNEUMATIC ELEC.ACTUATOR نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876155/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-مراکز-121--نوبت-دوم'>مناقصه تامین نیروی انسانی مراکز 121... نوبت دوم / مناقصه عمومی دو مرحله ای ، مناقصه تامین نیروی انسانی مراکز 121... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876134/مناقصه-CONTROL-VALVE-نوبت-دوم'>مناقصه CONTROL VALVE نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران , مناقصه CONTROL VALVE نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876152/مزایده-اجاره-نصب-بنر--بهره-برداری-و-نگهداری-از-5-دستگاه-تابلوهای-تبلیغاتی'>مزایده اجاره نصب بنر ، بهره برداری و نگهداری از 5 دستگاه تابلوهای تبلیغاتی / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره نصب بنر ، بهره برداری و نگهداری از 5 دستگاه تابلوهای تبلیغاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876138/مناقصه-اجرای-پروژه-کفپوش-معابر-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پروژه کفپوش معابر نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای پروژه کفپوش معابر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876109/فراخوان-مشارکت-و-سرمایه-گذاری-جهت-راه-اندازی-و-استخراج-و-بهره-برداری-از-معدن-تجدید-نوبت-سوم'>فراخوان مشارکت و سرمایه گذاری جهت راه اندازی و استخراج و بهره برداری از معدن تجدید نوبت سوم / تجدید آگهی فراخوان , فراخوان مشارکت و سرمایه گذاری جهت راه اندازی و استخراج و بهره برداری از معدن تجدید نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876129/مناقصه-لکه-گیری-آسفالت-معابر'>مناقصه لکه گیری آسفالت معابر / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه لکه گیری آسفالت معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876120/فراخوان-پروژه-مشارکتی-احداث-مجموعه-ورزشی-سرپوشیده-جدید--مرحله-اول-نوبت-دوم'>فراخوان پروژه مشارکتی احداث مجموعه ورزشی سرپوشیده جدید .. مرحله اول نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان پروژه مشارکتی احداث مجموعه ورزشی سرپوشیده جدید .. مرحله اول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876271/مزایده-فروش-سرقفلی-16-باب-از-مغازه-های-پاساژ'>مزایده فروش سرقفلی 16 باب از مغازه های پاساژ  / مزایده,مزایده فروش سرقفلی 16 باب از مغازه های پاساژ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876083/مناقصه-آسفالت-مسیر-پل-ششم-حد-فاصل-بلوار-نخلستان-و-پمپ-بنزین-سیاحی'>مناقصه آسفالت مسیر پل ششم حد فاصل بلوار نخلستان و پمپ بنزین سیاحی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه آسفالت مسیر پل ششم حد فاصل بلوار نخلستان و پمپ بنزین سیاحی... نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876147/مناقصه-نقلیه-و-خدمات-خودرویی'>مناقصه نقلیه و خدمات خودرویی  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه نقلیه و خدمات خودرویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876160/مناقصه-بهسازی-و-روکش-آسفالت'>مناقصه بهسازی و روکش آسفالت  / تجدید مناقصه یک مرحله ای با ارزیابی کیفی ,مناقصه بهسازی و روکش آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876135/تجدید-مناقصه-ترمیم-نوار-حفاری-گاز'>تجدید مناقصه ترمیم نوار حفاری گاز   / آگهی تجدید مناقصه عمومی ,تجدید مناقصه ترمیم نوار حفاری گاز  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876115/مناقصه-لکه-گیری-هندسی-و-روکش-آسفالت'>مناقصه لکه گیری هندسی و روکش آسفالت / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه لکه گیری هندسی و روکش آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876168/مناقصه-پروژه-ساماندهی-بلوار'>مناقصه پروژه ساماندهی بلوار / فراخوان مناقصه عمومی ,مناقصه پروژه ساماندهی بلوار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876053/تجدید-مناقصه-1410-عدد-مقره-سیلیکونی--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه 1410 عدد مقره سیلیکونی ...نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه 1410 عدد مقره سیلیکونی ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876277/مزایده-عرضه-عمومی-سهام--96-4-1'>مزایده عرضه عمومی سهام - 96.4.1 / مزایده, مزایده عرضه عمومی سهام - 96.4.1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876458/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن / استعلام, استعلام لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876454/استعلام-تعمیر-اساسی-کامیون'>استعلام تعمیر اساسی کامیون / استعلام تعمیر اساسی کامیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876469/استعلام-ملزومات-مصرفی-چاپخانه'>استعلام ملزومات مصرفی چاپخانه / استعلام ,استعلام ملزومات مصرفی چاپخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876494/استعلام-شوینده-نورد-و-لاستیک'>استعلام شوینده نورد و لاستیک / استعلام ,استعلام شوینده نورد و لاستیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876510/استعلام-تهیه-سطل-زباله-شهری'>استعلام تهیه سطل زباله شهری / استعلام تهیه سطل زباله شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876534/استعلام-کمد-کتابخانه-شیشه-دار'>استعلام کمد کتابخانه شیشه دار / استعلام, استعلام کمد کتابخانه شیشه دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876526/استعلام-اصلاح-و-رفع-نقص-شبکه-روشنایی-معابر-شهرک-صنعتی-کهنوج--'>استعلام اصلاح و رفع نقص شبکه روشنایی معابر شهرک صنعتی کهنوج... / استعلام, استعلام اصلاح و رفع نقص شبکه روشنایی معابر شهرک صنعتی کهنوج...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876506/استعلام-اجرای-طرح-تامین-برق-گلخانه-و-تکمیل-طرح-تامین-برق-واحد-صنعتی'>استعلام اجرای طرح تامین برق گلخانه و تکمیل طرح تامین برق واحد صنعتی / استعلام, استعلام اجرای طرح تامین برق گلخانه و تکمیل طرح تامین برق واحد صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876497/استعلام-قند-فردوس-کارتن-5-کیلویی-خالص'>استعلام  قند فردوس کارتن 5 کیلویی خالص / استعلام, استعلام  قند فردوس کارتن 5 کیلویی خالص</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876446/استعلام-سوند-نلاتون'>استعلام سوند نلاتون  / استعلام, استعلام سوند نلاتون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876091/فراخوان-احداث-مرکز-خدمات-حمایتی'>فراخوان احداث مرکز خدمات حمایتی  / فراخوان , فراخوان احداث مرکز خدمات حمایتی  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876492/استعلام-گاز-غیر-استریل-کاوه-96-4-1'>استعلام گاز غیر استریل کاوه 96.4.1 / استعلام گاز غیر استریل کاوه 96.4.1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876474/استعلام-کیت-مرفین'>استعلام کیت مرفین  / استعلام ,استعلام کیت مرفین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876505/استعلام-گاز-استریل'>استعلام گاز استریل  / استعلام ,استعلام گاز استریل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876519/استعلام-نصب-تجهیزات-برقی'>استعلام نصب تجهیزات برقی / استعلام ,استعلام نصب تجهیزات برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876543/استعلام-پوشک-بچه'>استعلام پوشک بچه  / استعلام ,استعلام پوشک بچه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876537/استعلام-شیرآلات-جهت-پروژه-جام-بزرگی'>استعلام شیرآلات جهت پروژه جام بزرگی  / استعلام , استعلام شیرآلات جهت پروژه جام بزرگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876531/استعلام-الکل-طب-سفید'>استعلام الکل طب سفید / استعلام, استعلام الکل طب سفید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876523/استعلام-دستکش-استریل'>استعلام دستکش استریل  / استعلام, استعلام دستکش استریل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876043/تجدید-ارزیابی-کیفی-انجام-امور-خدمات-تعمیر--نگهداری-و-راهبری-تاسیسات-مکانیکی'>تجدید ارزیابی کیفی انجام امور خدمات تعمیر ، نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی  / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی پیمانکاران , تجدید مناقصه انجام امور خدمات تعمیر ، نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876490/استعلام-سوند-فولی-18'>استعلام سوند فولی 18 / استعلام, استعلام سوند فولی 18</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876570/استعلام-چسب-ضد-حساسیت-KBM'>استعلام چسب ضد حساسیت KBM / استعلام ,استعلام چسب ضد حساسیت KBM</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876548/استعلام-بوته-کنی-حاشیه-راههای-اصلی-و-فرعی--'>استعلام بوته کنی حاشیه راههای اصلی و فرعی ... / استعلام، استعلام بوته کنی حاشیه راههای اصلی و فرعی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876498/استعلام-اقلام-مورد-نیاز-جهت-نصب-گیت-ورود-و-خروج'>استعلام اقلام مورد نیاز جهت نصب گیت ورود و خروج  / استعلام ,استعلام اقلام مورد نیاز جهت نصب گیت ورود و خروج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876624/استعلام-خرید-درپوش-بتنی-پیش-ساخته-کانال-کابل'>استعلام خرید درپوش بتنی پیش ساخته کانال کابل  / استعلام ,استعلام خرید درپوش بتنی پیش ساخته کانال کابل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876608/استعلام-خرید-باطری'>استعلام خرید باطری  / استعلام ,استعلام خرید باطری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876595/استعلام-خرید-رله-حفاظتی'>استعلام خرید رله حفاظتی  / استعلام ,استعلام خرید رله حفاظتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876045/تجدید-ارزیابی-کیفی-انجام-امور-خدمات-تعمیر--نگهداری-و-راهبری'>تجدید ارزیابی کیفی انجام امور خدمات تعمیر ، نگهداری و راهبری  / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی پیمانکاران , تجدید ارزیابی کیفی انجام امور خدمات تعمیر ، نگهداری و راهبری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876580/استعلام-خرید-تابلو-اطلاعاتی'>استعلام خرید تابلو اطلاعاتی  / استعلام ,استعلام خرید تابلو اطلاعاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876563/استعلام-اقلام-و-تجهیزات-کامپیوتری'>استعلام اقلام و تجهیزات کامپیوتری  / استعلام ,استعلام اقلام و تجهیزات کامپیوتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876625/استعلام-خرید-و-نصب-و-راه-اندازی-آلارم-باکس-در-مرکز-PC'>استعلام خرید و نصب و راه اندازی آلارم باکس در مرکز PC  / استعلام , استعلام خرید و نصب و راه اندازی آلارم باکس در مرکز PC </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876697/استعلام-ترانسفورماتور-خشک-رزینی-نرمال'>استعلام ترانسفورماتور خشک رزینی نرمال  / استعلام , استعلام ترانسفورماتور خشک رزینی نرمال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876613/استعلام-اجرای-تاسیسات-سیستم-گرمایش-هنرستان'>استعلام اجرای تاسیسات سیستم گرمایش هنرستان  / استعلام , استعلام اجرای تاسیسات سیستم گرمایش هنرستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876597/استعلام-300-متر-مربع-موکت-LANO'>استعلام 300 متر مربع موکت LANO  / استعلام ,استعلام 300 متر مربع موکت LANO </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876573/استعلام-کولر-گازی-الی-جی-30000'>استعلام کولر گازی الی جی 30000 / استعلام , استعلام کولر گازی الی جی 30000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876627/استعلام-خرید-لوازم-آزمایشگاه-آب-و-فاضلاب'>استعلام خرید لوازم آزمایشگاه آب و فاضلاب  / استعلام , استعلام خرید لوازم آزمایشگاه آب و فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876643/استعلام-اسکنر-آویژن-AVISION-AD250F'>استعلام اسکنر آویژن AVISION AD250F  / استعلام, استعلام اسکنر آویژن AVISION AD250F </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876036/مناقصه-خرید-انواع-فیوز-مینیاتوری'>مناقصه خرید انواع فیوز مینیاتوری / آگهی مناقصه , مناقصه خرید انواع فیوز مینیاتوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876614/استعلام-آب-انبه--پرتقال--آلبالو-و--'>استعلام آب انبه ، پرتقال ، آلبالو و ...  / استعلام, استعلام آب انبه ، پرتقال ، آلبالو و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876600/استعلام-خرید-دیزل-ژنراتور-85-کیلووات-سیار'>استعلام خرید دیزل ژنراتور 85 کیلووات سیار  / استعلام خرید دیزل ژنراتور 85 کیلووات سیار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876693/استعلام-ساخت-و-نصب-و-راه-اندازی-9-عدد-کف-کاذب'>استعلام ساخت و نصب و راه اندازی 9 عدد کف کاذب / استعلام ، ساخت و نصب و راه اندازی 9 عدد کف کاذب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876676/استعلام-10-مورد-قطعات-کامپیوتر--'>استعلام  10 مورد قطعات کامپیوتر... / استعلام, استعلام  10 مورد قطعات کامپیوتر... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876653/استعلام-کلر'>استعلام کلر  / استعلام, استعلام کلر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876590/استعلام-اجرای-تاسیسات-خوابگاهها'>استعلام اجرای تاسیسات خوابگاهها / استعلام ، اجرای تاسیسات خوابگاهها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876449/استعلام-RAM-16GB-2133-HP'>استعلام RAM 16GB 2133 HP / استعلام ، استعلام RAM 16GB 2133 HP </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876460/استعلام-40-دست-صندلی-راحتی'>استعلام 40 دست صندلی راحتی / استعلام 40 دست صندلی راحتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876481/استعلام-سیم-آلومینیوم'>استعلام سیم آلومینیوم / استعلام ,استعلام سیم آلومینیوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876033/فراخوان-مزایده-استحصال-محصول-از-باطله-های-زغالشویی-نوبت-دوم'>فراخوان مزایده استحصال محصول از باطله های زغالشویی نوبت دوم  / فراخوان مزایده ،فراخوان مزایده استحصال محصول از باطله های زغالشویی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876503/استعلام-یک-دستگاه-پلاتر'>استعلام یک دستگاه پلاتر / استعلام ,استعلام یک دستگاه پلاتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876516/استعلام-سیم-آلومینیوم-126'>استعلام سیم آلومینیوم 126 / استعلام ,استعلام سیم آلومینیوم 126</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876528/استعلام-مانیتور-ایکس-ویژن-65-اینچ'>استعلام مانیتور ایکس ویژن 65 اینچ / استعلام, استعلام مانیتور ایکس ویژن 65 اینچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876518/استعلام-تابلو-برق'>استعلام  تابلو برق / استعلام, استعلام  تابلو برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876514/استعلام-خرید-ست-فارانزیک-لایت'>استعلام خرید ست فارانزیک لایت / استعلام, استعلام خرید ست فارانزیک لایت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876450/استعلام-تهیه-و-ساخت-تابلو-برق'>استعلام تهیه و ساخت تابلو برق  / استعلام, استعلام تهیه و ساخت تابلو برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876439/استعلام-لاستیک-وانت-مزدا-14-650'>استعلام  لاستیک وانت مزدا 14-650 / استعلام, استعلام  لاستیک وانت مزدا 14-650</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876488/استعلام-لاستیک-کامیونت-16-700'>استعلام لاستیک کامیونت 16-700  / استعلام ,استعلام لاستیک کامیونت 16-700 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876499/استعلام-کابل-240-1-افشان--افق-البرز'>استعلام کابل 240*1 افشان - افق البرز / استعلام کابل 240*1 افشان - افق البرز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876485/استعلام-الکتروموتور-دو-شفت'>استعلام الکتروموتور دو شفت / استعلام ,استعلام الکتروموتور دو شفت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876040/مناقصه-خرید-انواع-مقره-بشقابی-و-سوزنی'>مناقصه خرید انواع مقره بشقابی و سوزنی / آگهی مناقصه , مناقصه خرید انواع مقره بشقابی و سوزنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876493/استعلام-لاستیک-کامیونت'>استعلام لاستیک کامیونت  / استعلام ,استعلام لاستیک کامیونت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876509/استعلام-سر-کابل'>استعلام سر کابل  / استعلام ,استعلام سر کابل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876538/استعلام-فیوز-پیل'>استعلام فیوز پیل / استعلام ,استعلام فیوز پیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876550/استعلام-سایر-فعالیت-های-مخابراتی'>استعلام سایر فعالیت های مخابراتی  / استعلام ,استعلام سایر فعالیت های مخابراتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876513/استعلام-خرید-تعداد-694-دستگاه-پنکه-پایه-بلند-ایستاده'>استعلام خرید تعداد 694 دستگاه پنکه پایه بلند ایستاده  / استعلام , استعلام خرید تعداد 694 دستگاه پنکه پایه بلند ایستاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876501/استعلام-تجهیزات-اندازه-گیری-CT--PT'>استعلام تجهیزات اندازه گیری CT - PT  / استعلام , استعلام تجهیزات اندازه گیری CT - PT </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876483/استعلام-کابل-کراسلینگ'>استعلام کابل کراسلینگ / استعلام کابل کراسلینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876577/استعلام-لپ-تاپ-مدل-ASUS-ROG-GL553VD'>استعلام لپ تاپ مدل ASUS ROG GL553VD  / استعلام لپ تاپ مدل ASUS ROG GL553VD </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876041/مناقصه-خرید-انواع-کابل-خودنگهدار-آلیاژی'>مناقصه خرید انواع کابل خودنگهدار آلیاژی / آگهی مناقصه , مناقصه خرید انواع کابل خودنگهدار آلیاژی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876540/استعلام-تعمیر-و-بازسازی'>استعلام تعمیر و بازسازی  / استعلام ,استعلام تعمیر و بازسازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876562/استعلام-خدمات-قرارداد-تهیه-ارسال-وبولتن-الکترونیکی-اخبار--'>استعلام خدمات قرارداد تهیه ارسال وبولتن الکترونیکی اخبار ... / استعلام , استعلام خدمات قرارداد تهیه ارسال وبولتن الکترونیکی اخبار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876533/استعلام-دوره-های-آموزشی'>استعلام دوره های آموزشی  / استعلام دوره های آموزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876502/استعلام-قفسه-کتاب-چوبی'>استعلام  قفسه کتاب چوبی  / استعلام ,استعلام  قفسه کتاب چوبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876601/استعلام-ماشین-دوخت'>استعلام ماشین دوخت  / استعلام ,استعلام ماشین دوخت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876587/استعلام-رنگ-آمیزی'>استعلام رنگ آمیزی / استعلام ,استعلام رنگ آمیزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876574/استعلام-ups'>استعلام ups / استعلام ,استعلام ups</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876556/استعلام-لپ-تاپ'>استعلام لپ تاپ / استعلام ,استعلام لپ تاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876633/استعلام-دستگاه-SAN-SWITCH'>استعلام دستگاه SAN SWITCH  / استعلام , استعلام دستگاه SAN SWITCH </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876717/استعلام-کارتریچ-چاپگر-مدل-05A-HP'>استعلام کارتریچ چاپگر مدل 05A HP  / استعلام کارتریچ چاپگر مدل 05A HP </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876620/استعلام-خرید-اقلام-و-نصب-و-راه-اندازی-سیستم-پلاک-خوان'>استعلام خرید اقلام و نصب و راه اندازی سیستم پلاک خوان  / استعلام , استعلام خرید اقلام و نصب و راه اندازی سیستم پلاک خوان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876604/استعلام-تشک-طبی-فنری-مدل-پرنسس'> استعلام  تشک طبی فنری مدل پرنسس / استعلام , استعلام  تشک طبی فنری مدل پرنسس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876585/استعلام-بالابر-حفاظتی-زمینی-هیدرولیک'>استعلام بالابر حفاظتی زمینی هیدرولیک  / استعلام , استعلام بالابر حفاظتی زمینی هیدرولیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876621/استعلام-تخت-خواب-یک-نفره-هتلی'>استعلام تخت خواب یک نفره هتلی  / استعلام, استعلام تخت خواب یک نفره هتلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876634/استعلام-تلویزیون-LED-سامسونگ'>استعلام تلویزیون LED  سامسونگ  / استعلام , استعلام تلویزیون LED  سامسونگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876651/استعلام-چاپ-و-نشر-7000-جلد-کتاب'>استعلام چاپ و نشر 7000 جلد کتاب  / استعلام, استعلام چاپ و نشر 7000 جلد کتاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876609/استعلام-کیس-پنتیوم-چهار-و-چاپگر-اچ-پی'>استعلام کیس پنتیوم چهار و چاپگر اچ پی / استعلام,استعلام کیس پنتیوم چهار و چاپگر اچ پی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876596/استعلام-پرینتر-رنگی-مدل-لیزری'>استعلام پرینتر رنگی مدل لیزری  / استعلام, استعلام پرینتر رنگی مدل لیزری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876683/استعلام-دستگاه-کپی-سیاه-سفید'>استعلام دستگاه کپی سیاه سفید  / استعلام , استعلام دستگاه کپی سیاه سفید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876237/مزایده-یک-دستگاه-سواری-رنو-لوگان-ال-90'>مزایده یک دستگاه سواری رنو لوگان ال 90  / مزایده یک دستگاه سواری رنو لوگان ال 90 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876662/استعلام-اجرای-عملیات-ساماندهی-و-نگهداری-محدوده-بند-انحرافی-و'>استعلام اجرای عملیات ساماندهی و نگهداری محدوده بند انحرافی و / استعلام، استعلام اجرای عملیات ساماندهی و نگهداری محدوده بند انحرافی و</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876619/استعلام-صندلی-کارمندی-چرخدار'>استعلام صندلی کارمندی چرخدار / استعلام, استعلام صندلی کارمندی چرخدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876605/استعلام-رایانه-All-in-One--'>استعلام رایانه All in One ... / استعلام, استعلام رایانه All in One ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876594/استعلام-قفسه-کتابخانه'>استعلام قفسه کتابخانه  / استعلام, استعلام قفسه کتابخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876066/مناقصه-خرید-رنگ-ترافیکی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید رنگ ترافیکی  نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه خرید رنگ ترافیکی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876032/مزایده-یک-دانگ-و-233-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-سه-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی'>مزایده یک دانگ و 233 هزارم یک دانگ مشاع از سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی  / مزایده,مزایده یک دانگ و 233 هزارم یک دانگ مشاع از سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876289/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه خودروی سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876641/آگهی-مناقصه-واگذاری-خدمات-مدارک-پزشکی-بیمارستان-شهید-رهنمون-به-بخش-خصوصی'>آگهی مناقصه واگذاری خدمات مدارک پزشکی بیمارستان شهید رهنمون به بخش خصوصی / آگهی مناقصه واگذاری خدمات مدارک پزشکی بیمارستان شهید رهنمون به بخش خصوصی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876623/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-عمومی-و-باغبانی-کلینیک-تخصصی-درمانی-جواد-الائمه'>مناقصه واگذاری امور خدمات عمومی و باغبانی کلینیک تخصصی درمانی جواد الائمه  / مناقصه,مناقصه واگذاری امور خدمات عمومی و باغبانی کلینیک تخصصی درمانی جواد الائمه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876607/مزایده-اجاره-بوفه-و-اغذیه-فروشی-بیمارستان-پیمانیه'>مزایده اجاره بوفه و اغذیه فروشی بیمارستان پیمانیه  / مزایده , مزایده اجاره بوفه و اغذیه فروشی بیمارستان پیمانیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876034/مزایده-ملک-مساحت-925-متر'>مزایده ملک مساحت 925 متر / مزایده,مزایده ملک مساحت 925 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876512/مناقصه-اجرای-عملیات-خطوط-جمع-کننده-فاضلاب-1600-م--م-بتنی----نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات خطوط جمع کننده فاضلاب 1600 م . م بتنی .... - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه اجرای عملیات خطوط جمع کننده فاضلاب 1600 م . م بتنی .... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876035/مزایده-489-4-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی'>مزایده 489.4 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 489.4 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876581/مناقصه-اجرای-عملیات-خط-و-جمع-کننده-فاضلاب-خانگی--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات خط و جمع کننده فاضلاب خانگی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه اجرای عملیات خط و جمع کننده فاضلاب خانگی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876566/مزایده-فروش-حدود-842506-کیلوگرم-لوله-فولادی-فرسوده'>مزایده فروش حدود 842506 کیلوگرم  لوله فولادی فرسوده / مزایده ، فروش حدود 842506 کیلوگرم لوله فولادی فرسوده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876030/مزایده-دو-سهم-مشاع-از-14-سهم-ششدانگ-ملک'>مزایده دو سهم مشاع از 14 سهم ششدانگ ملک / مزایده,مزایده دو سهم مشاع از 14 سهم ششدانگ ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876536/استعلام-اقلام-با-مشخصات-درپوش-سه-راهی--گوی--نشیمنگاه-ایرانی--'>استعلام اقلام با مشخصات درپوش سه راهی ، گوی ، نشیمنگاه ایرانی... / استعلام اقلام با مشخصات درپوش سه راهی ، گوی ، نشیمنگاه ایرانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876545/استعلام-کنتور-مارک-باسط-پژوه--'>استعلام کنتور مارک باسط پژوه ... / استعلام ، کنتور مارک باسط پژوه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876616/استعلام-الکتروموتور-گیربکس'>استعلام الکتروموتور گیربکس / استعلام الکتروموتور گیربکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876588/استعلام-فک-دستگاه-کنترل-HYDRAM'>استعلام فک دستگاه کنترل HYDRAM / استعلام فک دستگاه کنترل HYDRAM</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876611/مزایده-فروش-اجناس-اسقاط'>مزایده  فروش اجناس اسقاط / آگهی مزایده , مزایده  فروش اجناس اسقاط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876232/مزایده-969-سس-خوری-جنس-چینی--58-عدد-آبکش'>مزایده 969 سس خوری جنس چینی ، 58 عدد آبکش  / مزایده 969 سس خوری جنس چینی ، 58 عدد آبکش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876568/استعلام-ترمیم-ترانشه-خط-آبرسانی'>استعلام ترمیم ترانشه خط آبرسانی / استعلام ترمیم ترانشه خط آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876529/استعلام-عملیات-توسعه-شبکه-آب'>استعلام عملیات توسعه شبکه آب / استعلام عملیات توسعه شبکه آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876522/استعلام-عملیات-ترمیم-آسفالت-نوارهای-حفاری'>استعلام عملیات ترمیم آسفالت نوارهای حفاری / استعلام عملیات ترمیم آسفالت نوارهای حفاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876507/استعلام-عملیات-لوله-رانی-(پایپ-جکینگ)-و---'>استعلام عملیات لوله رانی (پایپ جکینگ) و  ....  / استعلام عملیات لوله رانی (پایپ جکینگ) و  .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876565/مناقصه-حفر-چاه-در-منطقه-چادگان'>مناقصه حفر چاه در منطقه چادگان  / مناقصه , مناقصه حفر چاه در منطقه چادگان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876541/استعلام-لایسنس-آنتی-ویروس-کاسپراسکی'>استعلام لایسنس آنتی ویروس کاسپراسکی / استعلام, استعلام لایسنس آنتی ویروس کاسپراسکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876549/استعلام-راد-و-ورق'>استعلام راد و ورق / استعلام, استعلام راد و ورق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876555/استعلام-قوطی-و--'>استعلام قوطی و ... / استعلام, استعلام قوطی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876564/استعلام-ناودانی-و--'>استعلام ناودانی و ... / استعلام, استعلام ناودانی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876038/مزایده-ملک-شامل-یکباب-منزل-و-دکاکین-متصل-به-آن-بخش-نه-مشهد'>مزایده ملک شامل یکباب منزل و دکاکین متصل به آن بخش نه مشهد / مزایده,مزایده ملک شامل یکباب منزل و دکاکین متصل به آن بخش نه مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876572/استعلام-فر-دم-کن'>استعلام فر دم کن / استعلام, استعلام فر دم کن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876615/اصلاحیه-مناقصه-احداث-شبکه-و-خط-انتقال-فاضلاب-شهر-ارمغانخانه'>اصلاحیه مناقصه احداث شبکه و خط انتقال فاضلاب شهر ارمغانخانه / اصلاحیه مناقصه , مناقصه احداث شبکه و خط انتقال فاضلاب شهر ارمغانخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876558/استعلام-قیمت-لوله-گذاری-جهت-پکیج-محله-1-پردیسان'>استعلام  قیمت لوله گذاری جهت پکیج محله 1 پردیسان / استعلام ,استعلام  قیمت لوله گذاری جهت پکیج محله 1 پردیسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876554/آگهی-مناقصه-اجرای-عملیات-کارهای-عمرانی-پایانه-های-مسافربری'>آگهی مناقصه  اجرای عملیات کارهای عمرانی پایانه های مسافربری / آگهی مناقصه عمومی ،آگهی  اجرای عملیات کارهای عمرانی پایانه های مسافربری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876583/مزایده-فروش-تعدادی-پمپ-فلایت'>مزایده فروش تعدادی  پمپ فلایت  / مزایده فروش تعدادی  پمپ فلایت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876255/مزایده-خودروی-سواری-ام-وی-ام'>مزایده خودروی سواری ام وی ام  / آگهی مزایده , مزایده خودروی سواری ام وی ام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876630/استعلام-دستگاه-حضور-و-غیاب-شناسایی-اثر-انگشت-ST-PRO-ID-KET'>استعلام  دستگاه حضور و غیاب شناسایی اثر انگشت ST-PRO ID/KET / استعلام, استعلام  دستگاه حضور و غیاب شناسایی اثر انگشت ST-PRO ID/KET</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876618/استعلام-پارتیشن-بندی-با-آلومینیوم-و-نصب'>استعلام  پارتیشن بندی با آلومینیوم و نصب / استعلام, استعلام  پارتیشن بندی با آلومینیوم و نصب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876622/استعلام-پنل-خورشیدی'>استعلام پنل خورشیدی  / استعلام , استعلام پنل خورشیدی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876690/استعلام-خرید-سخت-افزار'>استعلام خرید سخت افزار  / استعلام, استعلام خرید سخت افزار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876670/استعلام-دستگاه-فلومتر-التراسونیک-و-dO-متر---'>استعلام دستگاه فلومتر التراسونیک و dO  متر .... / استعلام , استعلام دستگاه فلومتر التراسونیک و dO  متر ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876687/استعلام-ساخت-و-نصب-منبع-کویلی'>استعلام ساخت و نصب منبع کویلی  / استعلام، استعلام ساخت و نصب منبع کویلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876241/مزایده-دستگاه-گرماساز(-هیتر-)'>مزایده دستگاه گرماساز( هیتر ) / آگهی مزایده , مزایده دستگاه گرماساز ( هیتر )</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876704/استعلام-وسایل-ورزشی'>استعلام وسایل ورزشی  / استعلام ، استعلام وسایل ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876699/استعلام-دستگاه-فلومتر-پارشال-فلوم--'>استعلام دستگاه فلومتر پارشال فلوم... / استعلام , استعلام دستگاه فلومتر پارشال فلوم...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876691/استعلام-دستگاه-مولد-گاز-هوای-خشک'>استعلام دستگاه مولد گاز هوای خشک / استعلام, استعلام دستگاه مولد گاز هوای خشک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876667/استعلام-خرید-تجهیزات-الکتریکی'>استعلام خرید تجهیزات الکتریکی / استعلام، استعلام خرید تجهیزات الکتریکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876656/استعلام-ماکارانی-1-5-رشته-700-گرمی'>استعلام ماکارانی 1/5 رشته 700 گرمی / استعلام، استعلام ماکارانی 1/5 رشته 700 گرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876639/استعلام-هارد-سرور'>استعلام هارد سرور / استعلام ,استعلام هارد سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876712/استعلام-وسایل-مورد-نیاز-کارگاه-اتومکانیک'>استعلام وسایل مورد نیاز کارگاه اتومکانیک / استعلام ,استعلام وسایل مورد نیاز کارگاه اتومکانیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876702/استعلام-کمد-کتابخانه-شیشه-دار'>استعلام کمد کتابخانه شیشه دار / استعلام, استعلام کمد کتابخانه شیشه دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876646/استعلام-کولر-اسپیلیت'>استعلام کولر اسپیلیت / استعلام , استعلام کولر اسپیلیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876039/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-با-عرصه-119-44مترمربع'>مزایده ششدانگ یکباب منزل با عرصه 119.44مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل با عرصه 119.44مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876652/استعلام-مواد-مصرفی-کارگاه-برق'>استعلام مواد مصرفی کارگاه برق  / استعلام, استعلام  مواد مصرفی کارگاه برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876672/استعلام-گاوصندوق'>استعلام گاوصندوق  / استعلام، استعلام گاوصندوق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876682/استعلام-پرینتر'>استعلام پرینتر   / استعلام, استعلام پرینتر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876698/استعلام-لوله-آبرسانی'>استعلام لوله آبرسانی  / استعلام, استعلام لوله آبرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876686/استعلام-پیپت-پاستور'>استعلام پیپت پاستور  / استعلام, استعلام  پیپت پاستور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876668/استعلام-مانیتور-ال-جی'>استعلام  مانیتور ال جی / استعلام, استعلام  مانیتور ال جی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876648/استعلام-خرید-و-نصب-درب-اتوماتیک'>استعلام خرید و نصب درب اتوماتیک / استعلام, استعلام خرید و نصب درب اتوماتیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876636/استعلام-کانکس'>استعلام کانکس  / استعلام کانکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876700/استعلام-لایسنس-پشتیبان-مدیریت-کاربران-اینترنت'>استعلام لایسنس پشتیبان مدیریت کاربران اینترنت  / استعلام، استعلام لایسنس پشتیبان مدیریت کاربران اینترنت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876684/استعلام-اجرای-تاسیسات-سیستم-گرمایش-هنرستان-فنی'>استعلام اجرای تاسیسات سیستم گرمایش هنرستان فنی  / استعلام ,استعلام اجرای تاسیسات سیستم گرمایش هنرستان فنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876664/استعلام-تعداد-یک-دستگاه-اسکنر-رنگی'>استعلام تعداد یک دستگاه اسکنر رنگی  / استعلام ,استعلام تعداد یک دستگاه اسکنر رنگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876720/استعلام-اقلام-پیوستی-در-50-مورد-به-تعداد-خواسته-شده-بااعتصاب-ارزش-افزوده--'>استعلام اقلام پیوستی در 50 مورد به تعداد خواسته شده بااعتصاب ارزش افزوده ... / استعلام,استعلام اقلام پیوستی در 50 مورد به تعداد خواسته شده بااعتصاب ارزش افزوده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876710/استعلام-تهیه-گوشت-گوساله-منجمد-برزیلی-سردست'>استعلام تهیه گوشت گوساله منجمد برزیلی سردست  / استعلام , استعلام تهیه گوشت گوساله منجمد برزیلی سردست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876654/استعلام-هارد-دیسک-سرور-مدل-15K-SAS'>استعلام هارد دیسک سرور مدل 15K SAS  / استعلام , استعلام هارد دیسک سرور مدل 15K SAS </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876673/استعلام-قند-و-شکر'>استعلام قند و شکر / استعلام , استعلام قند و شکر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876709/استعلام-میز-کنفرانس-سناتور'>استعلام میز کنفرانس سناتور  / استعلام میز کنفرانس سناتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876722/استعلام-چاپگر-تالی-5040-با-گارانتی-واریان'>استعلام چاپگر تالی 5040 با گارانتی واریان / استعلام, استعلام چاپگر تالی 5040 با گارانتی واریان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876688/استعلام-خرید-تجهیزات-اداری-96-4-1'>استعلام خرید تجهیزات اداری 96.4.1 / استعلام , استعلام خرید تجهیزات اداری 96.4.1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876705/استعلام-رایانه'>استعلام رایانه / استعلام, استعلام رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876661/استعلام-ماژول-SFP'>استعلام ماژول SFP  / استعلام, استعلام ماژول SFP </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876065/مناقصه-خرید-تجهیزات-ترافیکی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید تجهیزات ترافیکی نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه خرید تجهیزات ترافیکی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876142/مزایده-پیست-اسکیت-بوستان-کوهسنگی'>مزایده پیست اسکیت بوستان کوهسنگی  / آگهی مزایده ،مزایده پیست اسکیت بوستان کوهسنگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876669/استعلام-تعمیر-و-تجهیز-کمرشکن-گلد-هاور'>استعلام تعمیر و تجهیز کمرشکن گلد هاور  / استعلام, استعلام تعمیر و تجهیز کمرشکن گلد هاور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876484/مناقصه-Consultation-Training-Designing-Implementation-and-Auditing-Services-for-Process-safety-Management-System'>مناقصه Consultation, Training, Designing, Implementation and Auditing Services for Process safety Management System / International Invitation to qualitative evaluation, مناقصه Consultation, Training, Designing, Implementation and Auditing Services for Process safety Management System</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876637/مزایده-عمومی-واگذاری-آزمایشگاه-کوثر'>مزایده عمومی واگذاری آزمایشگاه کوثر  / مزایده عمومی واگذاری آزمایشگاه کوثر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876659/استعلام-پرینتر-لیبل-زن-cD'>استعلام پرینتر لیبل زن cD / استعلام , استعلام پرینتر لیبل زن cD</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876681/استعلام-روغن-نباتی-1800-گرمی'>استعلام روغن نباتی 1800 گرمی  / استعلام, استعلام روغن نباتی 1800 گرمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876679/استعلام-دوربین-فیلمبرداری--سه-پایه'>استعلام دوربین فیلمبرداری - سه پایه  / استعلام , استعلام دوربین فیلمبرداری - سه پایه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876696/استعلام-اجرا-و-اصلاح-تاسیسات-سیستم-گرمایش-مدرسه--'>استعلام اجرا و اصلاح تاسیسات سیستم گرمایش مدرسه ... / استعلام ,استعلام اجرا و اصلاح تاسیسات سیستم گرمایش مدرسه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876706/استعلام-ارائه-خدمات-خودرویی'>استعلام ارائه خدمات خودرویی / استعلام, استعلام ارائه خدمات خودرویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876678/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن  / استعلام , استعلام لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876649/استعلام-صندلی-کنفرانسی'>استعلام صندلی کنفرانسی  / استعلام , استعلام صندلی کنفرانسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876632/استعلام-تلویزیون-60-اینچ'>استعلام تلویزیون 60 اینچ / استعلام تلویزیون 60 اینچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876644/استعلام-تلفن-بیسیم-با-برد-بالا'>استعلام تلفن بیسیم با برد بالا  / استعلام , استعلام تلفن بیسیم با برد بالا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876708/استعلام-رادیاتور'>استعلام رادیاتور / استعلام ,استعلام رادیاتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876694/استعلام-قفسه-کتاب'>استعلام قفسه کتاب / استعلام ,استعلام قفسه کتاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876638/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی / استعلام , استعلام کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876663/استعلام-خودروی-پژو-405'>استعلام خودروی پژو 405  / استعلام، استعلام خودروی پژو 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876692/استعلام-رک-ایستاده'>استعلام رک ایستاده / استعلام رک ایستاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876675/استعلام-احداث-خط-انتقال'>استعلام  احداث خط انتقال / استعلام, استعلام  احداث خط انتقال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876658/استعلام-تهیه-و-اجرای-شبکه-توزیع-با-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام  تهیه و اجرای شبکه توزیع با لوله پلی اتیلن / استعلام, استعلام  تهیه و اجرای شبکه توزیع با لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876114/مناقصه-ارائه-خدمات-مهندسی-طراحی-پایه-و-تفصیلی-و-برگزاری-مناقصات-بین-المللی-و-مدیریت-پروژه-های-انتقال-و---نوبت-دوم'>مناقصه ارائه خدمات مهندسی، طراحی پایه و تفصیلی و برگزاری مناقصات بین المللی و مدیریت پروژه های انتقال و ...- نوبت دوم  / آگهی فراخوان مشاوره ,مناقصه ارائه خدمات مهندسی، طراحی پایه و تفصیلی و برگزاری مناقصات بین المللی و مدیریت پروژه های انتقال و ...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876629/استعلام-ip-phone'>استعلام ip phone / استعلام ip phone</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876695/استعلام-30-تن-آجرگری-جهت-پزشکی-قانونی'>استعلام 30 تن آجرگری جهت پزشکی قانونی / استعلام , استعلام 30 تن آجرگری جهت پزشکی قانونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876674/استعلام-خرید-هارد-سرور'>استعلام خرید هارد سرور / استعلام ,استعلام خرید هارد سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876655/استعلام-نظارت-فنی-بر-احداث-و-تکمیل-ساختمان-نمایشگاه'>استعلام نظارت فنی بر احداث و تکمیل ساختمان نمایشگاه  / استعلام ,استعلام نظارت فنی بر احداث و تکمیل ساختمان نمایشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876716/استعلام-نسبت-به-تعمیر-و-تکمیل-اجرای-فضای-مورد-نیاز---'>استعلام نسبت به تعمیر و تکمیل اجرای فضای مورد نیاز .... / استعلام, استعلام نسبت به تعمیر و تکمیل اجرای فضای مورد نیاز ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876707/استعلام-مواد-مصرفی-کارگاه-برق-خودرو'>استعلام مواد مصرفی کارگاه برق خودرو  / استعلام, استعلام مواد مصرفی کارگاه برق خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876645/استعلام-خرید-11-دستگاه-UPS'>استعلام خرید 11 دستگاه UPS  / استعلام , استعلام خرید 11 دستگاه UPS </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876665/استعلام-4-دستگاه-کامپیوتر'>استعلام 4 دستگاه کامپیوتر / استعلام , استعلام ه4 دستگاه کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876703/استعلام-خرید-مانیتور-ASUS-25-IN'>استعلام خرید مانیتور ASUS 25 IN / استعلام خرید مانیتور ASUS 25 IN</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876106/تجدید-مناقصه-انجام-خدمات-بهره-برداری-اداره-گاز--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه انجام خدمات بهره برداری اداره گاز - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید مناقصه انجام خدمات بهره برداری اداره گاز - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876724/استعلام-کوکو-سبزی-آماده'>استعلام کوکو سبزی آماده / استعلام کوکو سبزی آماده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876680/استعلام-مواد-مصرفی-کارگاه-جوشکاری'>استعلام مواد مصرفی کارگاه جوشکاری / استعلام , استعلام مواد مصرفی کارگاه جوشکاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876701/استعلام-شنیسل-مرغ-160-گرمی'>استعلام شنیسل مرغ 160 گرمی / استعلام, استعلام شنیسل مرغ 160 گرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876640/استعلام-مواد-مصرفی-کارگاهی-رایانه-برادران'>استعلام  مواد مصرفی کارگاهی رایانه برادران / استعلام, استعلام  مواد مصرفی کارگاهی رایانه برادران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876711/استعلام-ماجول-ارتباط-فیبر-نوری-و-سوئیچ-های-cisco'>استعلام ماجول ارتباط فیبر نوری و سوئیچ های cisco / استعلام, استعلام ماجول ارتباط فیبر نوری و سوئیچ های cisco</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876714/استعلام-مواد-مصرفی-کارگاه-رایانه-خواهران'>استعلام مواد مصرفی کارگاه رایانه خواهران / استعلام, استعلام مواد مصرفی کارگاه رایانه خواهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876713/مناقصه-طراحی-٬-ساخت-و-نصب-پنجره-های-ترمال'>مناقصه طراحی ٬ ساخت و نصب پنجره های ترمال / مناقصه طراحی ٬ ساخت و نصب پنجره های ترمال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876721/مزایده-واگذاری-تعداد-یک-غرفه'>مزایده واگذاری تعداد یک غرفه / مزایده واگذاری تعداد یک غرفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876063/مناقصه-واگذاری-نگهداری-عرصه-فضای-سبز-ورودی-شهر-احمد-آباد-مستوفی'>مناقصه واگذاری نگهداری عرصه فضای سبز ورودی شهر احمد آباد مستوفی  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری نگهداری عرصه فضای سبز ورودی شهر احمد آباد مستوفی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876726/استعلام-قیمت-نظارت-بر-اجرای-عملیات-لایروبی-دیواره-سازی-و-تثبیت-بستر-رودخانه-ها'>استعلام قیمت نظارت بر اجرای عملیات لایروبی، دیواره سازی و تثبیت بستر رودخانه ها / فراخوان, استعلام قیمت نظارت بر اجرای عملیات لایروبی، دیواره سازی و تثبیت بستر رودخانه ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876715/فراخوان-مناقصه-خرید-لوله-های-زهکشی'>فراخوان مناقصه خرید لوله های زهکشی     / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه خرید لوله های زهکشی    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876728/اصلاحیه-مناقصه-تکمیل-پروژه-132-واحدی-مسکن-مهر'>اصلاحیه مناقصه تکمیل پروژه 132 واحدی مسکن مهر  / اصلاحیه ,مناقصه تکمیل پروژه 132 واحدی مسکن مهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876723/مزایده-فروش-کارخانه-(ملک-و-ماشین-آلات-خط-تولید)'>مزایده فروش کارخانه (ملک و ماشین آلات خط تولید)     / مزایده, مزایده فروش کارخانه (ملک و ماشین آلات خط تولید)    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876725/مناقصه-انجام-عملیات-خاکی-و-دیوارحصار-آجری'>مناقصه انجام عملیات خاکی و دیوارحصار آجری / مناقصه انجام عملیات خاکی و دیوارحصار آجری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876130/فراخوان-انجام-خدمات-سالیانه-بازرسی-فنی-شرکت-مجتمع-گاز-پارس-جنوبی'>فراخوان انجام خدمات سالیانه بازرسی فنی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان انجام خدمات سالیانه بازرسی فنی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876046/تجدید-مناقصه-خرید-لوله-های-پلی-اتیلن--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید لوله های پلی اتیلن - نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه ,تجدید مناقصه خرید لوله های پلی اتیلن- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876718/مناقصه-پیاده-روسازی-(فیال-کاری)-در-شهر'>مناقصه پیاده روسازی (فیال کاری) در شهر / مناقصه پیاده روسازی (فیال کاری) در شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876153/تمدید-مناقصه-خرید-تعداد-13000-کیلوگرم-نایلون-دولا'>تمدید مناقصه خرید تعداد 13000 کیلوگرم نایلون دولا  / تمدید آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید تعداد 13000 کیلوگرم نایلون دولا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876727/مناقصه-عملیات-اجرایی-پیاده-روسازی-معابر-شاهین-شهر'>مناقصه عملیات اجرایی پیاده روسازی معابر شاهین شهر  / مناقصه عملیات اجرایی پیاده روسازی معابر شاهین شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876719/مناقصه-احداث-مجتمع-تجاری-٬-اداری-و-خدماتی'>مناقصه احداث مجتمع تجاری ٬ اداری و خدماتی / مناقصه احداث مجتمع تجاری ٬ اداری و خدماتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876049/مناقصه-عملیات-اجرایی-تکمیل-و-ارتقا-تصفیه-خانه-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی تکمیل و ارتقا تصفیه خانه نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران,مناقصه عملیات اجرایی تکمیل و ارتقا تصفیه خانه نویت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876062/فراخوان-عمومی-برای-شناسایی-سرمایه-گذار'>فراخوان عمومی برای شناسایی سرمایه گذار / فراخوان عمومی برای شناسایی سرمایه گذار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876396/مزایده-بهره-برداری-از-تعداد-پانزده-دهنه-غرفه--نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از تعداد پانزده دهنه غرفه - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری از تعداد پانزده دهنه غرفه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876348/مزایده-خودرو'>مزایده خودرو  / مزایده,مزایده خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876352/مزایده-کایت-سقف-کمباین-نیوهلند-نوبت-دوم'>مزایده کایت سقف کمباین نیوهلند نوبت دوم  / مزایده,مزایده کایت سقف کمباین نیوهلند نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876433/مزایده-یک-قطعه-زمین-500000متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین 500000متر نوبت اول  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین 500000متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876431/اصلاحیه-مناقصه-عملیات-اجرائی-پروژه-کف-سازی-و-سنگ-گذاری'>اصلاحیه مناقصه عملیات اجرائی پروژه کف سازی و سنگ گذاری  / اصلاحیه ,مناقصه عملیات اجرائی پروژه کف سازی و سنگ گذاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876372/مزایده-دریل-ستونی-و--'>مزایده دریل ستونی و ... / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده دریل ستونی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876362/مناقصه-گازرسانی-به-روستاها'>مناقصه گازرسانی به روستاها / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه گازرسانی به روستاها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876364/مزایده-اجاره-اراضی-بند-محمد-عبداله-نوبت-دوم'>مزایده اجاره اراضی بند محمد عبداله  نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی،مزایده اجاره اراضی بند محمد عبداله نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876370/مناقصه-اجرای-شبکه-توزیع-داخلی-و-فنس-کشی-و-تجهیز-چاه-نوبت-دوم-ـ-مرحله-اول'>مناقصه اجرای شبکه توزیع داخلی و فنس کشی و تجهیز چاه نوبت دوم ـ مرحله اول / آگهی مناقصه عمومی , اجرای شبکه توزیع داخلی و فنس کشی و تجهیز چاه  نوبت دوم ـ مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876118/مناقصه-خرید-و-نصب-پنجره-UPVC-و-سقف-کاذب--'>مناقصه  خرید و نصب پنجره UPVC و سقف کاذب ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  خرید و نصب پنجره UPVC و سقف کاذب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876413/مزایده-دو-قطعه-زمین-200-و-210-مترمربع'>مزایده دو قطعه زمین 200 و 210 مترمربع  / مزایده,مزایده دو قطعه زمین 200 و 210 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876415/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-205-35-مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 205.35 مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 205.35 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876430/مزایده-سه-دانگ-اپارتمان-مسکونی-124-17متر'>مزایده سه دانگ اپارتمان مسکونی 124.17متر / مزایده,مزایده سه دانگ اپارتمان مسکونی 124.17متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876428/مزایده-سرقفلی-یکباب-مغازه-مساحت-8-08متر-نوبت-اول'>مزایده سرقفلی یکباب مغازه مساحت 8.08متر نوبت اول / مزایده,مزایده سرقفلی یکباب مغازه مساحت 8.08متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876421/مزایده-یکباب-منزل-مسکونی-مساحت-205-5متر'>مزایده یکباب منزل مسکونی مساحت 205.5متر  / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی مساحت 205.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876419/مزایده-ملک-به-پلاک-4738-فرعی-از-112-اصلی'>مزایده ملک به پلاک 4738 فرعی از 112 اصلی / مزایده,مزایده ملک به پلاک 4738 فرعی از 112 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876376/مناقصه-تکمیل-دیوار-ساحلی'>مناقصه تکمیل دیوار ساحلی / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل دیوار ساحلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876377/فراخوان-مناقصه-بهسازی-پیاده-رو-دیوار-ساحلی-ضلع-شمالی'>فراخوان مناقصه  بهسازی پیاده رو دیوار ساحلی ضلع شمالی / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه  بهسازی پیاده رو دیوار ساحلی ضلع شمالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876435/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-205-35مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 205.35مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 205.35مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876099/تجدید-ارزیابی-کیفی-انجام-امور-حفاظت-فیزیکی-و-نگهبانی-96-4-1'>تجدید ارزیابی کیفی انجام امور حفاظت فیزیکی و نگهبانی 96.4.1 / تجدید آگهی ارزیابی کیفی, تجدید ارزیابی کیفی انجام امور حفاظت فیزیکی و نگهبانی 96.4.1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876358/مناقصه-اجرای-عملیات-مکانیکی-و-بیولوژیک-حوزه-خضرآباد-شهرستان-اشکذر-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات مکانیکی و بیولوژیک حوزه خضرآباد شهرستان اشکذر نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ,  مناقصه اجرای عملیات مکانیکی و بیولوژیک حوزه خضرآباد شهرستان اشکذر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876360/مناقصه-عمومی-اجرای-عملیات-مکانیکی-و-بیولوژیک-نوبت-دوم'> مناقصه عمومی اجرای عملیات مکانیکی و بیولوژیک نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ,  مناقصه عمومی اجرای عملیات مکانیکی و بیولوژیک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876375/مزایده-فروش-تعداد-7-پلاک-از-زمینهای-شهرداری'>مزایده فروش تعداد 7 پلاک از زمینهای شهرداری  / مزایده,مزایده فروش تعداد 7 پلاک از زمینهای شهرداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876369/مزایده-خودپرداز'>مزایده خودپرداز  / آگهی مزایده , مزایده خودپرداز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876309/مناقصه-عملیات-ساماندهی-خیابان-امام-خمینی-(ره)-شرقی--نوبت-دوم--چاپ-دوم'>مناقصه عملیات ساماندهی خیابان امام خمینی (ره) شرقی - نوبت دوم - چاپ دوم / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات ساماندهی خیابان امام خمینی (ره) شرقی - نوبت دوم - چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876355/مزایده-تعداد-2-خط-پرس-پایه-روشنایی-فلزی-لوله-ای---'>مزایده تعداد 2 خط پرس پایه روشنایی فلزی لوله ای  ... / مزایده تعداد 2 خط پرس پایه روشنایی فلزی لوله ای  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876371/مزایده-یک-واحد-اپارتمان-به-مساحت-81-05متر'>مزایده یک واحد اپارتمان به مساحت 81.05متر  / مزایده,مزایده یک واحد اپارتمان به مساحت 81.05متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876344/مزایده-یک-دستگاه-خودرو'>مزایده یک دستگاه خودرو / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876451/مزایده-یک-واحد-تجاری-مساحت-شصت-مترمربع'>مزایده یک واحد تجاری مساحت شصت مترمربع / مزایده,مزایده یک واحد تجاری مساحت شصت مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876455/مزایده-یکباب-منزل-مسکونی-مساحت-هشتاد-وشش-متر'>مزایده یکباب منزل مسکونی مساحت هشتاد وشش متر / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی مساحت هشتاد وشش متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876108/فراخوان-مناقصه-امور-تهیه-و-طبخ-و-توزیع-غذای-بیماران-و-پرسنل-بیمارستان--نوبت-اول'>فراخوان مناقصه  امور تهیه و طبخ و توزیع غذای بیماران و پرسنل بیمارستان... نوبت اول  / فراخوان مناقصه  , فراخوان مناقصه امور تهیه و طبخ و توزیع غذای بیماران و پرسنل بیمارستان... نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876349/مزایده-ورزشگاه-سرپوشیده-چند-منظوره-کوثر---'>مزایده ورزشگاه سرپوشیده چند منظوره کوثر  ... / مزایده ورزشگاه سرپوشیده چند منظوره کوثر  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876323/هفتمین-جشنواره-کتابخوانی-رضوی-96-4-1'>هفتمین جشنواره کتابخوانی رضوی 96.4.1 / هفتمین جشنواره کتابخوانی رضوی 96.4.1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876311/مناقصه-عملیات-زیرسازی-و-آسفالت-ریزی-معابر-سطح-شهر-نوبت-دوم-مرحله-اول'>مناقصه عملیات زیرسازی و آسفالت ریزی معابر سطح شهر نوبت دوم مرحله اول  / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات زیرسازی و آسفالت ریزی معابر سطح شهر نوبت دوم مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876341/مزایده-فروش-تعداد-ده-پلاک-با-کاربری-تجاری-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد ده پلاک با کاربری تجاری مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعداد ده پلاک با کاربری تجاری مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876284/مناقصه-جدول-گذاری-معابر-روستا'>مناقصه جدول گذاری معابر روستا  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه جدول گذاری معابر روستا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876339/مناقصه-نسبت-به-اجرای-دیوار-ساحلی'>مناقصه نسبت به اجرای دیوار ساحلی  / مناقصه نسبت به اجرای دیوار ساحلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876333/مزایده-عمومی-کتبی-واگذاری-اجاره-7-واحد-تجاری-و--'>مزایده عمومی کتبی واگذاری اجاره 7 واحد تجاری و ...   / مزایده عمومی کتبی , مزایده عمومی کتبی واگذاری اجاره 7 واحد تجاری و ...  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876321/مزایده-واگذاری-اجاره-یک-واحد-سفره-خانه-نوبت-اول--مرحله-دوم'>مزایده واگذاری اجاره یک واحد سفره خانه نوبت اول - مرحله دوم / مزایده عمومی کتبی , مزایده عمومی واگذاری اجاره یک واحد سفره خانه نوبت اول - مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876060/مزایده-ششدانگ-ملک-مسکونی-مساحت-84-42متر'>مزایده ششدانگ ملک مسکونی مساحت 84.42متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مسکونی مساحت 84.42متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876327/مزایده-واگذاری-تعداد-3-واحد-تجاری--مرحله-دوم'>مزایده واگذاری تعداد 3 واحد تجاری - مرحله دوم  / آگهی مزایده عمومی کتبی, مزایده واگذاری تعداد 3 واحد تجاری - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876315/مزایده-واگذاری-اجاره-5-واحد-تجاری-واقع-در-بازارچه-میوه-و-تره-بار-مرحله-دوم'>مزایده واگذاری اجاره 5 واحد تجاری واقع در بازارچه میوه و تره بار- مرحله دوم  / آگهی مزایده عمومی کتبی, مزایده واگذاری اجاره 5 واحد تجاری واقع در بازارچه میوه و تره بار- مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876347/مزایده-یک-باب-مغازه-واقع-در-کلینیک-امام-رضا-(ع)'>مزایده یک باب مغازه واقع در کلینیک امام رضا (ع)  / آگهی مزایده عمومی, مزایده یک باب مغازه واقع در کلینیک امام رضا (ع) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876462/مزایده-تعداد-یک-رقبه-املاک-تملیکی'>مزایده تعداد یک رقبه املاک تملیکی / مزایده,مزایده تعداد یک رقبه املاک تملیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876547/مزایده-فروش-املاک-استان-مازندران'>مزایده فروش املاک استان مازندران  / مزایده,مزایده فروش املاک استان مازندران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876296/مزایده-یک-قطعه-زمین-شالیزاری-و-زمین-خشکی'>مزایده یک قطعه زمین شالیزاری و زمین خشکی / مزایده,مزایده یک قطعه زمین شالیزاری و زمین خشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876028/مناقصه-خدمات-نگهداری-و-بهره-برداری-از-تاسیسات-آبرسانی-روستاهای-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات نگهداری و بهره برداری از تاسیسات آبرسانی روستاهای نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات نگهداری و بهره برداری از تاسیسات آبرسانی روستاهای نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876298/مزایده-فروش-املاک-مازاد-اعیان-334-و-88-8متر'>مزایده فروش املاک مازاد اعیان 334 و 88.8متر / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد اعیان 334 و 88.8متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876294/فراخوان-مناقصه-عمومی-تکمیل-استخر-سرپوشیده'>فراخوان مناقصه عمومی تکمیل استخر سرپوشیده  / فراخوان مناقصه عمومی،فراخوان مناقصه عمومی تکمیل استخر سرپوشیده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876270/مناقصه-تامین-خودروهای-اجاره-ای'>مناقصه تامین خودروهای اجاره ای  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین خودروهای اجاره ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876293/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-27-گیلان'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 27 گیلان / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 27 گیلان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876290/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-کاربری-نمایشگاهی-100135-28متر'>مزایده فروش یک قطعه زمین کاربری نمایشگاهی 100135.28متر / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین کاربری نمایشگاهی 100135.28متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876359/مزایده-سند-مالکیت-ششدانگ-اپارتمان-131-70متر'>مزایده سند مالکیت ششدانگ اپارتمان 131.70متر / مزایده,مزایده سند مالکیت ششدانگ اپارتمان 131.70متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876275/مناقصه-اجرای-ساختمانی-60-واحدی'>مناقصه  اجرای ساختمانی 60 واحدی  / مناقصه  اجرای ساختمانی 60 واحدی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876267/ارزیابی-کیفی-تمیز-کاری-و-رنگ-آمیزی-تاسیسات-واحد-بهره-برداری-بی-بی-حکیمه-نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی تمیز کاری و رنگ آمیزی تاسیسات واحد بهره برداری بی بی حکیمه نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای , ارزیابی کیفی تمیز کاری و رنگ آمیزی تاسیسات واحد بهره برداری بی بی حکیمه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876300/مناقصه-خدمات-نظارت-در-سطح-شرکت-گاز'>مناقصه خدمات نظارت در سطح شرکت گاز  / مناقصه , مناقصه خدمات نظارت در سطح شرکت گاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876361/مزایده-یک-قطعه-زمین-غیر-محصور-305-30متر'>مزایده یک قطعه زمین غیر محصور 305.30متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین غیر محصور 305.30متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876031/تجدید-مناقصه-خرید-بارگیری-و-حمل-لوله-های-چدن-داکتیل-تایتونی-نشکن-تجدید-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید، بارگیری و حمل لوله های چدن داکتیل تایتونی نشکن -تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه یک مرحله ای بروش فشرده , مناقصه خرید، بارگیری و حمل لوله های چدن داکتیل تایتونی نشکن - تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876291/مناقصه-انجام-خدمات-تهیه--طبخ-و-توزیع-غذا--نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات تهیه ، طبخ و توزیع غذا  - نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات تهیه ، طبخ و توزیع غذا  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876350/مناقصه-نجام-خدمات-پنچرگیری-سرویس-تنظیفات-و-جایگاه-سوخت'>مناقصه نجام خدمات پنچرگیری، سرویس، تنظیفات و جایگاه سوخت / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه نجام خدمات پنچرگیری، سرویس، تنظیفات و جایگاه سوخت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876336/مناقصه-انجام-خدمات-جمع-آوری-و-دفع-اصولی-پسماندهای-صنعتی--نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات جمع آوری و دفع اصولی پسماندهای صنعتی - نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه انجام خدمات جمع آوری و دفع اصولی پسماندهای صنعتی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876305/ارزیابی-کیفی-تمیزکاری-و-رنگ-آمیزی-تاسیسات'>ارزیابی کیفی  تمیزکاری و رنگ آمیزی تاسیسات  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای , ارزیابی کیفی  تمیزکاری و رنگ آمیزی تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876283/مناقصه-انجام-خدمات-خرید-مواد-اولیه--طبخ-و-توزیع-غذای-دانشجویی'>مناقصه انجام خدمات خرید مواد اولیه ، طبخ و توزیع غذای دانشجویی / آگهی مناقصه , مناقصه انجام خدمات خرید مواد اولیه ، طبخ و توزیع غذای دانشجویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876335/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-تقریبی-247-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت تقریبی 247 متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت تقریبی 247 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876288/مناقصه-نگهداری-فضاهای-سبز-96-3-31'>مناقصه نگهداری فضاهای سبز 96.3.31 / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه نگهداری فضاهای سبز  96.3.31</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876048/تجدید-مناقصه-عمومی-عملیات-اجرایی-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-منطقه-محمدآباد-شهر-ورامین-96-4-1'>تجدید مناقصه عمومی عملیات اجرایی شبکه جمع آوری فاضلاب منطقه محمدآباد شهر ورامین 96.4.1 / تجدید فراخوان,تجدید مناقصه عمومی عملیات اجرایی شبکه جمع آوری فاضلاب منطقه محمدآباد شهر ورامین  نوبت اول 96.4.1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876281/تجدید-مناقصه-اجرای-پروژه-نگهداری-فضای-سبز-مرحله-دوم'>تجدید مناقصه اجرای پروژه نگهداری فضای سبز- مرحله دوم  / مناقصه ,تجدید مناقصه اجرای پروژه نگهداری فضای سبز- مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876380/مزایده-ششدانگ-ملک-مسکونی-مساحت-350-متر'>مزایده ششدانگ ملک مسکونی مساحت 350 متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مسکونی مساحت 350 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876301/آگهی-مناقصه-عمومی-انجام-عملیات-معدنی-در-معدن-هجدک--'>آگهی مناقصه عمومی  انجام عملیات معدنی در معدن هجدک ... / آگهی مناقصه عمومی ،آگهی مناقصه عمومی  انجام عملیات معدنی در معدن هجدک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876386/مزایده-فروش-املاک-شامل-زمین-و-ساختمان-1200-و-423متر'>مزایده فروش املاک شامل زمین و ساختمان 1200 و 423متر  / مزایده,مزایده فروش املاک شامل زمین و ساختمان 1200 و 423متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876332/مناقصه-خرید-مواد-اولیه-غذایی-تا-سقف-2000-پرس'>مناقصه خرید مواد اولیه غذایی تا سقف 2000 پرس  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید مواد اولیه غذایی تا سقف 2000 پرس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876052/تجدید-فراخوان-و-مناقصه-عملیات-اجرایی-بخشهایی-از-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-نوبت-اول-96-4-1'>تجدید فراخوان و مناقصه  عملیات اجرایی بخشهایی از شبکه جمع آوری فاضلاب نوبت اول 96.4.1 / تجدید فراخوان ,تجدید  فراخوان و مناقصه  عملیات اجرایی بخشهایی از شبکه جمع آوری فاضلاب نوبت اول 96.1.1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876058/تجدید-فراخوان-مناقصه-خرید-3000-رشته-لوازم-انشعابات-فاضلاب-نوبت-اول-96-4-1'>تجدید فراخوان مناقصه خرید 3000 رشته لوازم انشعابات فاضلاب  نوبت اول 96.4.1 / تجدید آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای , تجدید فراخوان مناقصه  خرید 3000 رشته لوازم انشعابات فاضلاب  نوبت اول 96.4.1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876392/مزایده-تعدادی-کتاب'>مزایده تعدادی کتاب / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده تعدادی کتاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876402/مزایده-یک-دستگاه-فریزر-و--'>مزایده یک دستگاه فریزر و ... / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده یک دستگاه فریزر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876384/مناقصه-طراحی-ساخت-و-نصب-سیستم-سردخانه'>مناقصه طراحی ساخت و نصب سیستم سردخانه  / آگهی مناقصه ,مناقصه طراحی ساخت و نصب سیستم سردخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876407/مناقصه-طراحی-و-اجرای-فضای-سبز-محوطه-پروژه'>مناقصه طراحی و اجرای فضای سبز محوطه پروژه  / آگهی مناقصه ,مناقصه طراحی و اجرای فضای سبز محوطه پروژه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876326/مزایده-تعدادی-از-بیلبوردها-و-پل-های-عابر-پیاده-سطح-شهر'>مزایده تعدادی از بیلبوردها و پل های عابر پیاده سطح شهر  / مزایده, مزایده تعدادی از بیلبوردها و پل های عابر پیاده سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876448/زنبورداری-ارگانیک'>زنبورداری ارگانیک / زنبورداری ارگانیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876059/مناقصه-امور-تعمیر--نگهداری-و-راهبری-تاسیسات-الکتریکی'>مناقصه امور تعمیر ، نگهداری و راهبری تاسیسات الکتریکی / فراخوان مناقصه، مناقصه امور تعمیر ، نگهداری و راهبری تاسیسات الکتریکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876067/آگهی-مناقصه-عمومی-تامین-نیاز-خود-به-تجهیزات-آزمایشگاهی'>آگهی مناقصه عمومی  تامین نیاز خود به تجهیزات آزمایشگاهی  / آگهی مناقصه عمومی،آگهی مناقصه عمومی تامین نیاز خود به تجهیزات آزمایشگاهی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876317/فراخوان-خرید--تامین-و-نصب-و-خدمات-پشتیبانی-تجهیزات-آبیاری-بارانی-نوبت-دوم'>فراخوان خرید ، تامین و نصب و خدمات پشتیبانی تجهیزات آبیاری بارانی نوبت دوم  / فراخوان ، فراخوان خرید ، تامین و نصب و خدمات پشتیبانی تجهیزات آبیاری بارانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876325/فراخوان-خرید-و-تامین-(بارگیری-حمل-باراندازی-و-چیدمان)-تجهیزات-آبیاری-بارانی-نوبت-دوم'>فراخوان خرید و تامین (بارگیری، حمل، باراندازی و چیدمان) تجهیزات آبیاری بارانی نوبت دوم  / فراخوان برگزاری مناقصه عمومی, فراخوان خرید و تامین (بارگیری، حمل، باراندازی و چیدمان) تجهیزات آبیاری بارانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876295/ارزیابی-کیفی-تکمیل-سیستم-اعلان-و-اطفاء-حریق-کارخانه-گاز'>ارزیابی کیفی تکمیل سیستم اعلان و اطفاء حریق کارخانه گاز / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای,ارزیابی کیفی تکمیل سیستم اعلان و اطفاء حریق کارخانه گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876551/مزایده-فروش-13-قطعه-از-زمینها-و-اپارتمانهای-مسکونی-تجاری-اداری-نوبت-دوم'>مزایده فروش 13 قطعه از زمینها و اپارتمانهای مسکونی تجاری اداری نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش 13 قطعه از زمینها و اپارتمانهای مسکونی تجاری اداری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876338/مزایده-لاستیک-گلدستون--نوبت-دوم'>مزایده لاستیک گلدستون... نوبت دوم  / آگهی مزایده، مزایده لاستیک گلدستون...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876304/مزایده-سواری-استیشن-نیسان-پاترول'>مزایده سواری استیشن نیسان پاترول  / مزایده,مزایده سواری استیشن نیسان پاترول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876314/مزایده-یک-دستگاه-اره-دیسکی-برش--یک-دستگاه-خم-کن-ورق'>مزایده یک دستگاه اره دیسکی برش ، یک دستگاه خم کن ورق / مزایده,مزایده یک دستگاه اره دیسکی برش ، یک دستگاه خم کن ورق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876070/مناقصه-تعویض-سیم-مسی-با-کابل-خود-نگهدار-شهری-روستایی-فاز-1-برق'>مناقصه تعویض سیم مسی با کابل خود نگهدار شهری روستایی فاز 1 برق / آگهی مناقصه های عمومی، مناقصه تعویض سیم مسی با کابل خود نگهدار شهری روستایی فاز 1 برق نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876356/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پراید'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876468/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی3866-فرعی-از-41-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی3866 فرعی از 41 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی3866 فرعی از 41 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876330/مزایده-یک-دستگاه-خورو-پژو-405-مدل-79--نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه خورو پژو 405 مدل 79 - نوبت دوم / مزایده ,مزایده یک دستگاه خورو پژو 405 مدل 79  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876553/مزایده-فروش-ملک-کاربری-تجاری-عرصه-قدرالسهم'>مزایده فروش ملک کاربری تجاری عرصه قدرالسهم / مزایده,مزایده فروش ملک کاربری تجاری عرصه قدرالسهم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876302/مزایده-واگذاری-و-اجاره-یک-باب-کیوسک-تنقلاتی'>مزایده  واگذاری و اجاره یک باب کیوسک تنقلاتی  / آگهی مزایده, مزایده  واگذاری و اجاره یک باب کیوسک تنقلاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876465/مزایده-یکباب-مغازه-به-مساحت-32-76متر'>مزایده یکباب مغازه به مساحت 32.76متر / مزایده,مزایده یکباب مغازه به مساحت 32.76متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876367/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-قطعه-17-تفکیکی'>مزایده ششدانگ یک قطعه زمین قطعه 17 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین قطعه 17 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876310/مزایده-عمومی-فروش-بشکه-فلزی--بشکه-پلاستیکی-و--مرحله-دوم'>مزایده عمومی فروش بشکه فلزی - بشکه پلاستیکی و ...مرحله  دوم / مزایده , مزایده عمومی فروش بشکه فلزی - بشکه پلاستیکی و ... مرحله  دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876319/مزایده-اجاره-مغازه-موجود-خود'>مزایده اجاره مغازه موجود خود  / مزایده , مزایده اجاره مغازه موجود خود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876626/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-10164متر'>مزایده یک قطعه زمین زراعی 10164متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی 10164متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876334/فراخوان-تکمیل-زمین-اسکیت-انقلاب-نوبت-دوم'>فراخوان تکمیل زمین اسکیت انقلاب- نوبت دوم  / فراخوان ,فراخوان تکمیل زمین اسکیت انقلاب- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876689/مزایده-ششدانگ-زمین-مفروز-سند-عادی-500متر'>مزایده ششدانگ زمین مفروز سند عادی 500متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مفروز سند عادی 500متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876306/مزایده-دستگاه-پرس-قالب-ساز-نوبت-دوم'>مزایده دستگاه پرس قالب ساز  نوبت دوم  / مزایده,مزایده دستگاه پرس قالب ساز  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876346/مناقصه-اجرای-عملیات-اصلاح-کفسازی-محوطه-جنوبی-96-4-1'>مناقصه اجرای عملیات اصلاح کفسازی محوطه جنوبی 96.4.1 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات اصلاح کفسازی محوطه جنوبی 96.4.1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876398/مناقصه-خرید-تجهیزات-سوئیچ-سیسکو'>مناقصه خرید تجهیزات سوئیچ سیسکو / اگهی مناقصه ,مناقصه خرید تجهیزات سوئیچ سیسکو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876409/مناقصه-شبکه-آبیاری-تحت-فشار--'>مناقصه شبکه آبیاری تحت فشار ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه شبکه آبیاری تحت فشار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876366/تجدید-مزایده-واگذاری-جایگاه-CNG--نوبت-دوم'>تجدید مزایده واگذاری جایگاه CNG  - نوبت دوم  / تجدید اگهی مزایده , تجدید مزایده واگذاری جایگاه CNG -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876056/مزایده-دو-دستگاه-یخچال-ویترینی-نوبت-دوم'>مزایده دو دستگاه یخچال ویترینی نوبت دوم  / مزایده دو دستگاه یخچال ویترینی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876342/مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن-از-نوع-PE100-در-سایزهای-مختلف-نوبت-دوم'>مناقصه خرید لوله پلی اتیلن از نوع PE100  در سایزهای مختلف -نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید  لوله پلی اتیلن از نوع PE100  در سایزهای مختلف - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876357/فراخوان-اجرای-بخشی-از-عملیات-راهسازی-نواحی-صنعتی'>فراخوان اجرای بخشی از عملیات راهسازی نواحی صنعتی / فراخوان اجرای بخشی از عملیات راهسازی نواحی صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876345/فراخوان-اجرای-بخشی-از-شبکه-توزیع-گاز'>فراخوان اجرای بخشی از شبکه توزیع گاز  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان اجرای بخشی از شبکه توزیع گاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876365/مزایده-واگذاری-فضاهای-تبلیغاتی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری فضاهای تبلیغاتی نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری فضاهای تبلیغاتی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876388/مزایده-فروش-خودرو-کامیونت-هیوندای-تیپ-کروز-مدل-1388'>مزایده فروش خودرو کامیونت هیوندای تیپ کروز مدل 1388 / آگهی مزایده مال منقول , مزایده فروش خودرو کامیونت هیوندای تیپ کروز مدل 1388</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876471/مزایده-فروش-املاک-شامل-زمین-ومنزل-مسکونی'>مزایده فروش املاک شامل زمین ومنزل مسکونی  / مزایده,مزایده فروش املاک شامل زمین ومنزل مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876382/مناقصه-ارائه-خدمات-نظافت'>مناقصه ارائه خدمات نظافت  / آگهی مناقصه , مناقصه ارائه خدمات نظافت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876592/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مسکونی-به-مساحت-202-81متر'>مزایده فروش یک قطعه زمین مسکونی به مساحت 202.81متر  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مسکونی به مساحت 202.81متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876404/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-باغ-مشجر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان باغ مشجر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان باغ مشجر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876391/مزایده-فروش-5-قطعه-زمین-مسکونی'>مزایده فروش 5 قطعه زمین مسکونی / مزایده,مزایده فروش 5 قطعه زمین مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876037/تجدید-مناقصه-تهیه-و-اجرای-کامل-سیستم-تهویه-با-کولرهای-گازی----نوبت-اول'>تجدید مناقصه تهیه و اجرای کامل سیستم تهویه با کولرهای گازی  ... - نوبت اول / تجدید مناقصه, تجدید مناقصه تهیه و اجرای کامل سیستم تهویه با کولرهای گازی  ... -نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876395/مزایده-فروش-یکباب-مغازه-ساخته-شده'>مزایده فروش یکباب مغازه ساخته شده / مزایده,مزایده فروش یکباب مغازه ساخته شده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876478/مزایده-فروش-شش-قطعه-زمین-مسکونی-تجاری'>مزایده فروش شش قطعه زمین مسکونی تجاری / مزایده,مزایده فروش شش قطعه زمین مسکونی تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876353/مناقصه-حمل-حدود-70000-تن-گندم'>مناقصه حمل حدود 70000 تن گندم / آگهی مناقصه,مناقصه حمل حدود 70000 تن گندم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876343/مناقصه-خرید-کابل-swr-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه خرید کابل swr تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه خرید کابل swr تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876379/مناقصه-پروژه-احداث-دیوار-محوطه-پژوهشکده-ایلام'>مناقصه پروژه احداث دیوار محوطه پژوهشکده ایلام / آگهی مناقصه، مناقصه پروژه احداث دیوار محوطه پژوهشکده ایلام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876416/تجدید-مناقصه-واگذاری-کلیه-فعالیت-های-مراکز-اورژانس-اجتماعی-استان-مرحله-سوم'>تجدید مناقصه واگذاری کلیه فعالیت های مراکز اورژانس اجتماعی استان  مرحله سوم / آگهی تجدید مناقصه  , مناقصه واگذاری کلیه فعالیت های مراکز اورژانس اجتماعی استان  مرحله سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876374/مناقصه-اجرای-سیستم-آبیاری-بولوار-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای سیستم آبیاری بولوار نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه اجرای سیستم آبیاری بولوار نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876029/مناقصه-لامپ-گازی-بخار-جیوه-125--نوبت-دوم'>مناقصه لامپ گازی بخار جیوه 125 ...نوبت دوم / آگهی مناقصه های عمومی، مناقصه لامپ گازی بخار جیوه 125 ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876383/مزایده-محل-استقرار-یک-دستگاه-کف-گرد---نوبت-دوم'>مزایده محل استقرار یک دستگاه کف گرد ... نوبت دوم  / آگهی فراخوان مزایده حضوری حراج , مزایده اجاره محل استقرار یک دستگاه کف گرد ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876603/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت480-مترنوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت480 مترنوبت اول  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت480 مترنوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876420/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-محدوده-کمربندی'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده کمربندی  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده کمربندی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876408/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-منطقه-9-پکیج-B'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه 9 پکیج B  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه 9 پکیج B </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876432/مزایده-بهره-برداری-از-تعدادی-غرفه'>مزایده بهره برداری از تعدادی غرفه / آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری از تعدادی غرفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876414/مزایده-درپوش-انتهای-پیچی--'>مزایده درپوش انتهای پیچی... / مزایده , مزایده درپوش انتهای پیچی... نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876394/مزایده-دستگاه-موتور-پرس--'>مزایده دستگاه موتور پرس ... / مزایده , مزایده دستگاه موتور پرس ... نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876221/فراخوان-مناقصه-پروژه-فاز-2-ساحل-سازی-بلوار-امام-خمینی'>فراخوان مناقصه  پروژه فاز 2 ساحل سازی بلوار امام خمینی / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه  پروژه فاز 2 ساحل سازی بلوار امام خمینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876381/مزایده-تعداد-55172-عدد-شیشه-خیارشور-700-گرمی'>مزایده تعداد 55172 عدد شیشه خیارشور 700 گرمی  / مزایده , مزایده تعداد 55172 عدد شیشه خیارشور 700 گرمی  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876373/مناقصه-واگذاری-فضای-سبز-نوبت-دوم-96-4-1'>مناقصه واگذاری فضای سبز  نوبت دوم 96.4.1 / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری فضای سبز  نوبت دوم 96.4.1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876425/مزایده-اجاره-محوطه-شهربازی'>مزایده اجاره محوطه شهربازی  / مزایده عمومی , مزایده اجاره محوطه شهربازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876406/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-شهری-نوبت-دوم'>مناقصه  واگذاری امور خدمات شهری  نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه  واگذاری امور خدمات شهری  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876378/اگهی-مناقصه-تهیه-طرح-مطالعاتی-احداث-مجتمع-خدماتی-و-رفاهی-مرحله-دوم'>اگهی مناقصه تهیه طرح مطالعاتی احداث مجتمع خدماتی و رفاهی- مرحله دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه تهیه طرح مطالعاتی احداث مجتمع خدماتی و رفاهی مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876441/مناقصه-خرید-52-دستگاه-کانکس-کلاس-آموزشی---'>مناقصه خرید 52 دستگاه کانکس کلاس آموزشی ....  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید 52 دستگاه کانکس کلاس آموزشی .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876387/مناقصه-روکش-آسفالت-خیابان-ها-کانال-گاز-به-متراژ-40000-متر-مربع-مرحله-سوم'>مناقصه روکش آسفالت خیابان ها کانال گاز به متراژ 40000 متر مربع مرحله سوم / آگهی مناقصه، مناقصه روکش آسفالت خیابان ها کانال گاز به متراژ 40000 متر مربع مرحله سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876027/مزایده-فروش-سالن-احداثی-به-عنوان-تالار-عروسی-مساحت-885متر'>مزایده فروش سالن احداثی به عنوان تالار عروسی مساحت 885متر / مزایده,مزایده فروش سالن احداثی به عنوان تالار عروسی مساحت 885متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876401/تجدید-مزایده-اجاره-یک-باب-غرفه-در-بوستان-ولی-عصر-(عج)'>تجدید مزایده  اجاره یک باب غرفه در بوستان ولی عصر (عج)  / آگهی تجدید  مزایده عمومی , مزایده  اجاره یک باب غرفه در بوستان ولی عصر (عج) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876410/تجدید-مزایده-واگذاری-6-دستگاه-خودرو-سواری-نوبت-دوم'>تجدید مزایده واگذاری 6 دستگاه خودرو سواری- نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده عمومی, تجدید مزایده واگذاری 6 دستگاه خودرو سواری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876429/مناقصه-ساماندهی-رضوان-الشهدا-نوبت-سوم-96-4-1'>مناقصه ساماندهی رضوان الشهدا نوبت سوم 96.4.1 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ساماندهی رضوان الشهدا نوبت سوم 96.4.1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876504/مزایده-یکباب-آپارتمان-مساحت-97-74مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده یکباب آپارتمان مساحت 97.74مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده یکباب آپارتمان مساحت 97.74مترمربع نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876500/مزایده-پلاک-های-ثبتی-به-شماره-4195-128-1نوبت-دوم'>مزایده پلاک های ثبتی به شماره 4195/128-1نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک های ثبتی به شماره 4195/128-1نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876403/مزایده-فروش-ماشین-آلات-96-4-1'>مزایده فروش ماشین آلات 96.4.1 / مزایده , مزایده فروش ماشین آلات نوبت اول 96.4.1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876434/مزایده-واگذاری-بازارچه-هفتگی'>مزایده واگذاری بازارچه هفتگی  / مزایده , مزایده واگذاری بازارچه هفتگی  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876610/مزایده-فروش-تعداد-ده-باب-واحد-تجاری-32-الی-191-متری'>مزایده فروش تعداد ده باب واحد تجاری 32 الی 191 متری  / مزایده,مزایده فروش تعداد ده باب واحد تجاری 32 الی 191 متری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876225/مزایده-یک-دست-مبلغ-سلطنتی-9-نفره--دو-تخته-فرش-12-متری-تجدید'>مزایده یک دست مبلغ سلطنتی 9 نفره - دو تخته فرش 12 متری  تجدید  / مزایده , مزایده یک دست مبلغ سلطنتی 9 نفره - دو تخته فرش 12 متری  تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876411/مزایده-فروش-یک-عدد-تانکر-هوایی'>مزایده فروش یک عدد تانکر هوایی / آگهی و اسناد مزایده, مزایده فروش یک عدد تانکر هوایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876385/مناقصه-اجرای-عملیات-احداث-زمین-فوتبال-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات احداث زمین فوتبال- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای عملیات احداث زمین فوتبال- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876390/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-محدوده-G-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده  G  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده G  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876418/مزایده-فروش-حدود-62000-کیلوگرم-لوله-فلزی-فرسوده'>مزایده فروش حدود 62000 کیلوگرم لوله فلزی فرسوده / مزایده , مزایده فروش حدود 62000 کیلوگرم لوله فلزی فرسوده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876438/مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن-با-قطر-50-63-75-90'>مناقصه خرید لوله پلی اتیلن با قطر 50-63-75-90 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید لوله پلی اتیلن با قطر 50-63-75-90</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876453/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-محدوده-A'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده A / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده A</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876405/تجدید-مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-محدوده-A--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده  A  - نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده A  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876423/مزایده-فروش-حدود-27857-کیلوگرم-پوسته-کنتور-آب-اسقاطی'>مزایده فروش حدود 27857 کیلوگرم پوسته کنتور آب اسقاطی / آگهی و اسناد مزایده, مزایده فروش حدود 27857 کیلوگرم پوسته کنتور آب اسقاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876230/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-قدمت-22-ساله'>مزایده ششدانگ اپارتمان قدمت 22 ساله / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان قدمت 22 ساله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876436/فراخوان-مناقصه-حفر-یک-حلقه-چاه-آهکی-مجموعه-ملای-فهله'>فراخوان مناقصه حفر یک حلقه چاه آهکی مجموعه ملای فهله  / آگهی فراخوان , فراخوان مناقصه حفر یک حلقه چاه آهکی مجموعه ملای فهله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876457/تجدید-مزایده-اجاره-محل-استقرار-دستگاه-ترامپولین-بوستان-رضوی'>تجدید مزایده اجاره محل استقرار دستگاه ترامپولین  بوستان رضوی  / تجدید آگهی مزایده , تجدید مزایده اجاره محل استقرار دستگاه ترامپولین  بوستان رضوی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876447/مزایده-فروش-خودروی-سواری-کار-سانتافه--'>مزایده فروش خودروی سواری کار سانتافه... / آگهی مزایده، مزایده فروش خودروی سواری کار سانتافه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876527/مزایده-226-48-سهم-سهام-مشاع-از-375-سهم-سهام-سه-دانگ-از-750سهم-پلاک-ثبتی'>مزایده 226.48 سهم سهام مشاع از 375 سهم سهام سه دانگ از 750سهم پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 226.48 سهم سهام مشاع از 375 سهم سهام سه دانگ از 750سهم پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876524/مزایده-یکباب-منزل-مسکونی-دوطبقه-عرصه-277-5متر'>مزایده یکباب منزل مسکونی دوطبقه عرصه 277.5متر / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی دوطبقه عرصه 277.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876412/مزایده-خودروی-سواری-پژو-405'>مزایده خودروی سواری پژو 405  / مزایده, مزایده خودروی سواری پژو 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876589/مزایده-1-07-سهم-از-6-8-سهم-سهام-ششدانگ-پلاک-ثبتی'>مزایده 1.07 سهم از 6.8 سهم سهام ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 1.07 سهم از 6.8 سهم سهام ششدانگ پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876520/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-370-64متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 370.64متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 370.64متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876517/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-صدمتر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه صدمتر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه صدمتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876515/مزایده-میزان-56-42-سهم-ازیکصد-سهم-سهام-پلاک-ثبتی'>مزایده میزان 56.42 سهم ازیکصد سهم سهام پلاک ثبتی / مزایده,مزایده میزان 56.42 سهم ازیکصد سهم سهام پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876061/مناقصه-اصلاح-و-باسازی-حوضچه-های-انشعاب-آب-شرب-نوبت-دوم'>مناقصه اصلاح و باسازی حوضچه های انشعاب آب شرب  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اصلاح و باسازی حوضچه های انشعاب آب شرب نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876090/مناقصه-خرید-انواع-هادی-روکشدار-آلیاژی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید انواع هادی روکشدار آلیاژی نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه خرید انواع هادی روکشدار آلیاژی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876482/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-124متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 124متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 124متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876617/مزایده-یکباب-منزل-مسکونی-عرصه-1045-48متر'>مزایده یکباب منزل مسکونی عرصه 1045.48متر / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی عرصه 1045.48متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876426/مزایده-فروش-ضایعات-کشتارگاه-صنعتی'>مزایده  فروش ضایعات کشتارگاه صنعتی / آگهی مزایده, مزایده  فروش ضایعات کشتارگاه صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876612/مزایده-فروش13-قطعه-زمین-تجاری'>مزایده فروش13 قطعه زمین تجاری / مزایده,مزایده فروش13 قطعه زمین تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876586/مزایده-منزل-مسکونی-پلاک-309-فرعی-از-59-اصلی'>مزایده منزل مسکونی پلاک 309 فرعی از 59 اصلی / مزایده,مزایده منزل مسکونی پلاک 309 فرعی از 59 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876579/مزایده-یکباب-خانه-مساحت-عرصه-450-25متر'>مزایده یکباب خانه مساحت عرصه 450.25متر / مزایده,مزایده یکباب خانه مساحت عرصه 450.25متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876582/مزایده-منزل-مسکونی-به-شماره-پلاک309-فرعی'>مزایده منزل مسکونی به شماره پلاک309 فرعی / مزایده,مزایده منزل مسکونی به شماره پلاک309 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876443/فراخوان-عملیات-احداث-باند-دوم'>فراخوان عملیات احداث باند دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی,فراخوان عملیات احداث باند دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876088/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-به-مساحت-134-12متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 134.12متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 134.12متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876422/مناقصه-خرید-مخلوط-کوهی-و--'>مناقصه خرید مخلوط کوهی و ... / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه خرید مخلوط کوهی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876417/مناقصه-پروژه-تکمیل-ساختمان'>مناقصه پروژه تکمیل ساختمان  / آگهی فراخوان ارزیابی پیمانکاران ,مناقصه پروژه تکمیل ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876440/مناقصه-مرمت-و-بازسازی-آببندان-روستا-و--'>مناقصه مرمت و بازسازی آببندان روستا و ... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ,مناقصه مرمت و بازسازی آببندان روستا و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876452/مزایده-اجاره-واحدهای-تجاری'>مزایده اجاره واحدهای تجاری / آگهی مزایده عمومی ,مزایده اجاره واحدهای تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876427/مزایده-چهار-دستگاه-کولر-سالنی'>مزایده چهار دستگاه کولر سالنی  / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده چهار دستگاه کولر سالنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876569/مزایده-قطعه-زمینی-مساحت320-متر-نوبت-دوم'>مزایده قطعه زمینی مساحت320 متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده قطعه زمینی مساحت320 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876575/مزایده-ششدانگ-باغ-مساحت268متر'>مزایده ششدانگ باغ مساحت268متر  / مزایده,مزایده ششدانگ باغ مساحت268متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876560/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز-وتاسیسات-آبرسانی'>مناقصه نگهداری فضای سبز وتاسیسات آبرسانی  / مناقصه , مناقصه نگهداری فضای سبز وتاسیسات آبرسانی ... نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876530/مناقصه-نهادهای-دامی-مورد-نیاز-خود-و-سه-شرکت-هم-گروه-خود'>مناقصه نهادهای دامی مورد نیاز خود و سه شرکت هم گروه خود  / آگهی مناقصه, مناقصه نهادهای دامی مورد نیاز خود و سه شرکت هم گروه خود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876628/مزایده-فروش-تعدادی-از-زمینهای-شهر-خورزوق-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی از زمینهای شهر خورزوق نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش تعدادی از زمینهای شهر خورزوق نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876092/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-قطعه-یک-تفکیکی-89-20متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه یک تفکیکی 89.20متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه یک تفکیکی 89.20متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876650/مزایده-40-سهم-و-نیم-سهماز-1-سهم-از-900-سهم-اراضی'>مزایده 40 سهم و نیم سهماز 1 سهم از 900 سهم اراضی / مزایده,مزایده 40 سهم و نیم سهماز 1 سهم از 900 سهم اراضی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876657/مزایده-ششدانگ-ومازاد-اول-و-دوم-و-سوم-زمین-323-40متر'>مزایده ششدانگ ومازاد اول و دوم و سوم زمین 323.40متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ومازاد اول و دوم و سوم زمین 323.40متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876552/مناقصه-احداث-دبیرستان-12-کلاسه--نوبت-دوم'>مناقصه احداث دبیرستان 12 کلاسه  - نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران,مناقصه احداث دبیرستان 12 کلاسه  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876544/پیمانکار-انجام-عملیات-استخراج-مارل-از-معادن'>پیمانکار انجام عملیات استخراج مارل از معادن / مناقصه , پیمانکار انجام عملیات استخراج مارل از معادن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876677/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-13687-3بخش-پنج'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 13687/3بخش پنج  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 13687/3بخش پنج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876631/مزایده-ملک-مشاعی-23-34-بخش-5-ثبت-اصفهان'>مزایده ملک مشاعی 23/34 بخش 5 ثبت اصفهان / مزایده,مزایده ملک مشاعی 23/34 بخش 5 ثبت اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876532/آگهی-ارزیابی-کیفی-مناقصه-گران-تعمیرات-شبکه-آبیاری'>آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران تعمیرات شبکه آبیاری  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران ، آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران تعمیرات شبکه آبیاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876121/مناقصه-عمومی-واگذاری-احداث-و-اصلاح-خط-و-پست-و-کابل-کشی'>مناقصه عمومی واگذاری احداث و اصلاح خط و پست و کابل کشی / مناقصه , مناقصه عمومی واگذاری احداث و اصلاح خط و پست و کابل کشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876635/مزایده-فروش-تعداد-16-پلاک-زمین-کاربری-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد 16 پلاک زمین کاربری مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعداد 16 پلاک زمین کاربری مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876525/مزایده-اجاره-فضای-مورد-نیاز-پارک-ترافیکی'>مزایده اجاره فضای مورد نیاز پارک ترافیکی  / آگهی مزایده ,مزایده اجاره فضای مورد نیاز پارک ترافیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876685/مزایده45-117-حبه-از-72-حبه-از-ششدانگ-منزل-مسکونی'>مزایده45.117 حبه از 72 حبه از ششدانگ منزل مسکونی / مزایده,مزایده45.117 حبه از 72 حبه از ششدانگ منزل مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876666/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-273-90-قطعه-90-تفکیکی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 273.90 قطعه 90 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 273.90 قطعه 90 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876559/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-دنا'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری دنا  / آگهی مزایده , مزایده یک دستگاه خودروی سواری دنا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876671/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-170-مترمربع'>مزایده ملک مساحت عرصه 170 مترمربع / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 170 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876535/مناقصه-عملیات-مستمر-جمع-آوری-و-حمل-و-دفن-زباله-و---نوبت-دوم--چاپ-اول'>مناقصه عملیات مستمر جمع آوری و حمل و دفن زباله و ... نوبت دوم - چاپ اول  / آگهی مناقصه ,مناقصه عملیات مستمر جمع آوری و حمل و دفن زباله و ...  نوبت دوم - چاپ اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876660/مزایده-واگذاری-املاک-و-مستغلات'>مزایده واگذاری املاک و مستغلات / مزایده,مزایده واگذاری املاک و مستغلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876144/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-382-75متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 382.75متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 382.75متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876546/فراخوان-احداث-سازه-طرح-توسعه-ساختمان'>فراخوان احداث سازه طرح توسعه ساختمان  / فراخوان , فراخوان احداث سازه طرح توسعه ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876642/مزایده-املاک-شامل-پلاک-ثبتی-و-زمین-و-کارگاه-و-خودرو'>مزایده املاک شامل پلاک ثبتی و زمین و کارگاه و خودرو / مزایده,مزایده املاک شامل پلاک ثبتی و زمین و کارگاه و خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876647/مزایده-43-20حبه-مشاع-از-72حبه-ششدانگ-پلاک-ثبتی'>مزایده 43.20حبه مشاع از 72حبه ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 43.20حبه مشاع از 72حبه ششدانگ پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876146/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-شصت-و-سه-متر-و-سی-و-هفت-دسی-متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت شصت و سه متر و سی و هفت دسی متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت شصت و سه متر و سی و هفت دسی متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876150/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-طبقه-همکف-مساحت-97-04متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه همکف مساحت 97.04متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه همکف مساحت 97.04متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876148/مزایده-فروش-انواع-سیم-و-کابل-مسی-و--'>مزایده فروش انواع سیم و کابل مسی و.... / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش انواع سیم و کابل مسی و....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876085/مناقصه-احداث-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه احداث شبکه جمع آوری فاضلاب تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه یک مرحله ای , مناقصه احداث شبکه جمع آوری فاضلاب تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876077/مناقصه-خرید-شیرآلات-و-اتصالات-مورد-نیاز-شبکه-1-و-2-آبیاری-تحت-فشار-نوبت-دوم'>مناقصه خرید شیرآلات و اتصالات مورد نیاز شبکه 1 و 2 آبیاری تحت فشار نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه خرید شیرآلات و اتصالات مورد نیاز شبکه 1 و 2 آبیاری تحت فشار نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876068/مزایده-فروش-خودرو-پراید-مدل-1388-و-موتور-سواری-نوبت-دوم'>مزایده فروش خودرو پراید مدل 1388 و موتور سواری نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده فروش خودرو پراید مدل 1388 و موتور سواری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876228/مزایده-ملک-مسکونی-مشاع-11512-256-نوبت-دوم'>مزایده ملک مسکونی مشاع 11512/256 نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مسکونی مشاع 11512/256 نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876472/مزایده-فروش-اجناس-اسقاطی-در-20-گروه'>مزایده فروش اجناس اسقاطی در 20 گروه / مزایده عمومی، مزایده فروش اجناس اسقاطی در 20 گروه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876467/مناقصه-انجام-عملیات-خاکی-و-دیوار-حصار-آجری-پست-132-کیلوولت'>مناقصه انجام عملیات خاکی و دیوار حصار آجری پست 132 کیلوولت  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه انجام عملیات خاکی و دیوار حصار آجری پست 132 کیلوولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876444/استعلام-نصب-249-دستگاه-سیستم-ارت-در-شبکه-فشار-ضعیف'>استعلام  نصب 249 دستگاه سیستم ارت در شبکه فشار ضعیف / استعلام  نصب 249 دستگاه سیستم ارت در شبکه فشار ضعیف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876466/استعلام-بها-کاهش-تلفات-نصب-ترانس-کم-تلفات-جهت-کم-کردن-شعاع-تغذیه'>استعلام بها کاهش تلفات نصب ترانس کم تلفات جهت کم کردن شعاع تغذیه  / استعلام بها, استعلام بها کاهش تلفات نصب ترانس کم تلفات جهت کم کردن شعاع تغذیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876476/آگهی-استعلام-توسعه-و-احداث--اصلاح-و-بهینه-سازی-نقاط-پراکنده'>آگهی استعلام  توسعه و احداث ، اصلاح و بهینه سازی نقاط پراکنده  / آگهی استعلام ،آگهی استعلام  توسعه و احداث ، اصلاح و بهینه سازی نقاط پراکنده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876496/آگهی-استعلام-تعمیرات-ترانسهای'>آگهی استعلام  تعمیرات ترانسهای / آگهی استعلام ،آگهی استعلام  تعمیرات ترانسهای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876286/مزایده-یک-دستگاه-فریزر-صندوقی-و---نوبت-اول'>مزایده یک دستگاه فریزر صندوقی و ... نوبت اول / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه فریزر صندوقی و ... نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876477/استعلام-خرید-12-ردیف-آجر-نسوز-شاموتی'>استعلام خرید 12 ردیف آجر نسوز شاموتی  / استعلام , استعلام خرید 12 ردیف آجر نسوز شاموتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876445/استعلام-خرید-2-ردیف-آجر-نسوز-شاموتی'>استعلام خرید 2 ردیف آجر نسوز شاموتی  / استعلام , استعلام خرید 2 ردیف آجر نسوز شاموتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876487/استعلام-میلگرد-استیل'>استعلام میلگرد استیل   / استعلام , استعلام میلگرد استیل  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876463/مناقصه-خرید-و-حمل-لوله-های-پلی-اتیلن-شبکه-آبیاری-و-زهکشی-سد-هرات'>مناقصه خرید و حمل لوله های پلی اتیلن شبکه آبیاری و زهکشی سد هرات / مناقصه خرید و حمل لوله های پلی اتیلن شبکه آبیاری و زهکشی سد هرات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876303/مزایده-فروش-تعداد-11-قطعه-زمین-مسکونی-نوبت-یازدهم'>مزایده فروش تعداد 11 قطعه زمین مسکونی نوبت یازدهم  / مزایده,مزایده فروش تعداد 11 قطعه زمین مسکونی نوبت 11</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876456/مناقصه--خرید-38-قلم-انواع-فلنج-جوش'>مناقصه    خرید 38 قلم انواع فلنج جوش        / مناقصه    خرید 38 قلم انواع فلنج جوش       </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876511/فراخوان-خرید-5-عدد-شیر-خودكار-ایمنی'>فراخوان  خرید 5 عدد شیر خودكار ایمنی  / فراخوان  , فراخوان  خرید 5 عدد شیر خودكار ایمنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876324/فراخوان-مناقصه-مرمت-و-بهسازی-جاده-و-محوطه-چاه-30-بی-بی-حکیمه'>فراخوان مناقصه مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه 30 بی بی حکیمه / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه 30 بی بی حکیمه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876561/فراخوان-مناقصه-pats-for-bhs-cincinnati'>فراخوان مناقصه pats for bhs cincinnati / فراخوان مناقصه pats for bhs cincinnati</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876591/دومین-کنفرانس-بین-المللی-معماری-در-ساختمان-و-شهرسازی'>دومین کنفرانس بین المللی معماری در ساختمان و شهرسازی / دومین کنفرانس بین المللی معماری در ساختمان و شهرسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876276/مزایده-تعداد-5-باب-مغازه-تجاری-نوبت-نوزدهم'>مزایده تعداد 5 باب مغازه تجاری نوبت نوزدهم  / مزایده,مزایده تعداد 5 باب مغازه تجاری نوبت نوزدهم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876599/همایش-ملی-شفای-پایدار'>همایش ملی شفای پایدار  / همایش ملی شفای پایدار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876593/اولین-کنفرانس-نمادشناسی-در-هنر-ایران'>اولین کنفرانس نمادشناسی در هنر ایران / اولین کنفرانس نمادشناسی در هنر ایران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876602/سومین-کنفرانس-چالش-های-نوین-در-مدیریت-و-کسب-و-کار96-4-1'>سومین کنفرانس چالش های نوین در مدیریت و کسب و کار96.4.1 / سومین کنفرانس چالش های نوین در مدیریت و کسب و کار96.4.1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876571/همایش-ملی-بهینه-سازی-و-داده-کاوی-در-مهندسی-برق-و-کامپیوتر'>همایش ملی بهینه سازی و داده کاوی در مهندسی برق و کامپیوتر / همایش ملی بهینه سازی و داده کاوی در مهندسی برق و کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876578/کنگره-بین-المللی-جامع-برق-ایران'>کنگره بین المللی جامع برق ایران / کنگره بین المللی جامع برق ایران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876280/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-774-بخش-سه'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 774 بخش سه / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 774 بخش سه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876576/نخستین-کنگره-بین-المللی-جامع-علوم-سیاسی-ایران-96-4-1'>نخستین کنگره بین المللی جامع علوم سیاسی ایران 96.4.1 / نخستین کنگره بین المللی جامع علوم سیاسی ایران 96.4.1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876606/سومین-کنگره-ملی-توسعه-و-ترویج-مهندسی-کشاورزی-و-علوم-خاک-ایران-96-4-1'>سومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران 96.4.1 / سومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران 96.4.1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876584/کنگره-جامع-بین-المللی-شیمی-ایران'>کنگره جامع بین المللی شیمی ایران / کنگره جامع بین المللی شیمی ایران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876459/مناقصه-تعمیر-و-بازسازی-پمپ-های-پوسته-زدای-ناحیه-نورد-گرم'>مناقصه تعمیر و بازسازی پمپ های پوسته زدای ناحیه نورد گرم  / مناقصه تعمیر و بازسازی پمپ های پوسته زدای ناحیه نورد گرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876470/مناقصه-خرید-خدمات-مبتنی-بر-فرایند-پیگیری-و-نظارت-بیمه-ای-بر-تخلیه--بارگیری--استریب---'>مناقصه خرید خدمات مبتنی بر فرایند پیگیری و نظارت بیمه ای بر تخلیه ، بارگیری ، استریب  ... / مناقصه خرید خدمات مبتنی بر فرایند پیگیری و نظارت بیمه ای بر تخلیه ، بارگیری ، استریب  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876491/فراخوان-انجام-تعمیرات-سالیانه-و-اساسی-در-نیروگاه-بخار'>فراخوان  انجام تعمیرات سالیانه و اساسی در نیروگاه بخار  / فراخوان  انجام تعمیرات سالیانه و اساسی در نیروگاه بخار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876479/فراخوان-تعمیر-انواع-غلطک-های-نوردی-خطوط-تولید-شرکت-فولاد-مبارکه'>فراخوان  تعمیر انواع غلطک های نوردی خطوط تولید شرکت فولاد مبارکه / فراخوان  تعمیر انواع غلطک های نوردی خطوط تولید شرکت فولاد مبارکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876087/مزایده-ساختمان-پرواربندی-با-شماره-پلاک-73-نوبت-دوم'>مزایده ساختمان پرواربندی با شماره پلاک 73 نوبت دوم  / مزایده,مزایده ساختمان پرواربندی با شماره پلاک 73 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876464/استعلام-صدور-بیمه-نامه-خودرو-های-شرکت'>استعلام صدور بیمه نامه خودرو های شرکت  / استعلام صدور بیمه نامه خودرو های شرکت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876480/مناقصه-انجام-عملیات-حمل-جاده-ای-مقدار-پانصد-هزار-تن-گندله-از-شرکت-گل-گهر'>مناقصه انجام عملیات حمل جاده ای مقدار پانصد هزار تن گندله از شرکت گل گهر / آگهی مناقصه عمومی , آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای انجام عملیات حمل جاده ای مقدار پانصد هزار تن گندله از شرکت گل گهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876473/مناقصه-انجام-عملیات-حمل-جاده-ای-مقدار-پانصد-هزار-تن-گندله-از-شرکت-فولاد-ایرانیان-زرند'>مناقصه انجام عملیات حمل جاده ای مقدار پانصد هزار تن گندله از شرکت فولاد ایرانیان زرند  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام عملیات حمل جاده ای مقدار پانصد هزار تن گندله از شرکت فولاد ایرانیان زرند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876442/مناقصه-تن-روغن-خام-سویا-96-4-1'>مناقصه تن روغن خام سویا 96.4.1 / آگهی مناقصه عمومی بین المللی, مناقصه تن روغن خام سویا نوبت اول 96.4.1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876437/مناقصه-خرید-شکر-خام-96-4-1'>مناقصه خرید شکر خام 96.4.1 / آگهی مناقصه عمومی بین المللی, مناقصه خرید شکر خام نوبت اول 96.4.1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876084/مزایده-یک-واحد-مغازه-تجاری-مساحت-سی-متر'>مزایده یک واحد مغازه تجاری مساحت سی متر  / مزایده,مزایده یک واحد مغازه تجاری مساحت سی متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876521/استعلام-تجهیزات-لابراتور-تخصصی-دندانپزشکی'>استعلام تجهیزات لابراتور تخصصی دندانپزشکی / استعلام تجهیزات لابراتور تخصصی دندانپزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876337/مناقصه-حمل-نصب-و-راه-اندازی-یک-ایستگاه-TBS-ترکیبی-بظرفیت-1000-مترمکعب--'>مناقصه حمل نصب و راه اندازی یک ایستگاه TBS ترکیبی بظرفیت 1000 مترمکعب.... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه حمل نصب و راه اندازی یک ایستگاه TBS ترکیبی بظرفیت 1000 مترمکعب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876400/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-مفید-75-50متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت مفید 75.50متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت مفید 75.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876397/مزایده-بهره-برداری-از-جایگاه-سوخت-گیری-CNG-مرحله-اول-چاپ-دوم'>مزایده  بهره برداری از جایگاه سوخت گیری CNG مرحله اول چاپ دوم / آگهی مزایده عمومی ، مزایده  بهره برداری از جایگاه سوخت گیری CNG مرحله اول چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876461/مزایده-یک-واحد-مسکونی-مساحت197-مترنوبت-اول'>مزایده یک واحد مسکونی مساحت197 مترنوبت اول / مزایده,مزایده یک واحد مسکونی مساحت197 مترنوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876424/مناقصه-واگذاری-ارائه-خدمات-رختشویخانه'>مناقصه واگذاری ارائه خدمات رختشویخانه / آگهی مناقصه ,مناقصه واگذاری ارائه خدمات رختشویخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876231/مزایده-فروش-تعداد-5-قطعه-زمین-از-املاک-شهرداری'>مزایده فروش تعداد 5 قطعه زمین از املاک شهرداری  / مزایده,مزایده فروش تعداد 5 قطعه زمین از املاک شهرداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876495/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مسکونی-مساحت96-56متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی مساحت96.56متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی مساحت96.56متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876340/مناقصه-طراحی-و-اجرای-شبکه-ستاد-مرکزی'>مناقصه طراحی و اجرای شبکه ستاد مرکزی / آگهی مناقصه , مناقصه طراحی و اجرای شبکه ستاد مرکزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876557/مزایده-یکباب-مغازه-مساحت9-10مترمربع'>مزایده یکباب مغازه مساحت9.10مترمربع / مزایده,مزایده یکباب مغازه مساحت9.10مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876567/مزایده-ششدانگ-زمین-به-مساحت1050متر'>مزایده ششدانگ زمین به مساحت1050متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین به مساحت1050متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876393/مزایده-یک-خط-سیم-کارت-کارکرده'>مزایده یک خط سیم کارت کارکرده / مزایده,مزایده یک خط سیم کارت کارکرده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876475/مزایده-ساختمان-به-پلاک-ثبتی-1468فرعی-از-3104اصلی'>مزایده ساختمان به پلاک ثبتی 1468فرعی از 3104اصلی / مزایده,مزایده ساختمان به پلاک ثبتی 1468فرعی از 3104اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876598/مزایده-ملک-تجاری-مساحت35-39مترمربع'>مزایده ملک تجاری مساحت35.39مترمربع / مزایده,مزایده ملک تجاری مساحت35.39مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876508/مزایده-سرقفلی-یکباب-مغازه-مساحت-24-متر'>مزایده سرقفلی یکباب مغازه مساحت 24 متر / مزایده,مزایده سرقفلی یکباب مغازه مساحت 24 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876489/مزایده-اپارتمان-طبقه-سه-مساحت101-مترمربع'>مزایده اپارتمان طبقه سه مساحت101 مترمربع / مزایده,مزایده اپارتمان طبقه سه مساحت101 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876080/مزایده-ملک-مساحت-3939مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت 3939مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت 3939مترمربع نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876542/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت203مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین مساحت203مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت203مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876368/مزایده-یک-دستگاه-کامپیوتر'>مزایده یک دستگاه کامپیوتر  / مزایده یک دستگاه کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876539/مزایده-ششدانگ-یک-واحد-تجاری-مساحت83-41متر'>مزایده ششدانگ یک واحد تجاری مساحت83.41متر / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد تجاری مساحت83.41متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876399/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-پیکان-تاکسی'>مزایده یک دستگاه اتومبیل پیکان تاکسی  / مزایده اموال منقول,مزایده یک دستگاه اتومبیل پیکان تاکسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876389/مناقصه-انجام-خدمات-مربوط-به-امور-فنی-ایستگاهها--نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات مربوط به امور فنی ایستگاهها - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای  , مناقصه انجام خدمات مربوط به امور فنی ایستگاهها - نوبت دوم </a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 14 تاريخ : يکشنبه 29 مرداد 1396 ساعت: 11:47