اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.3.31 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875005/مزایده-ششدانگ-اپارتما... با عنوان : اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.3.31 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875005/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-به-مساحت-81-18مترمربع'>مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 81.18مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 81.18مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875046/آگهی-فراخوان-عمومی-ارزیابی-کیفی-اجرای-خط-انتقال-آب-سد-باغان-نوبت-دوم'>آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی اجرای خط انتقال آب سد باغان- نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی، آگهی فراخوان  اجرای خط انتقال آب سد باغان- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875529/استعلام-خرید-30-لیتر-پترولیوم-بنزن-و-پروپانول-50-لیتر-و-5-لیتر-تیترازول'>استعلام خرید 30 لیتر پترولیوم بنزن و پروپانول 50 لیتر و 5 لیتر تیترازول  / استعلام خرید 30 لیتر پترولیوم بنزن و پروپانول 50 لیتر و 5 لیتر تیترازول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875534/استعلام-آب-باطری'>استعلام آب باطری / استعلام آب باطری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875543/استعلام-خرید-فرم'>استعلام خرید فرم / استعلام خرید فرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875063/مناقصه-بهره-برداری-و-نگهداری--حفاظت-و-تعمیرات-بدنه--'>مناقصه بهره برداری و نگهداری , حفاظت و تعمیرات بدنه ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه بهره برداری و نگهداری , حفاظت و تعمیرات بدنه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875400/مزایده-فروش-قطعه-زمینی-به-مساحت-6000مترمربع'>مزایده فروش قطعه زمینی به مساحت 6000مترمربع  / مزایده,مزایده فروش قطعه زمینی به مساحت 6000مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875055/مزایده-بهره-برداری-از-جایگاه-CNG'>مزایده بهره برداری از جایگاه CNG  / مزایده , مزایده بهره برداری از جایگاه CNG </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875331/مزایده-فروش-دو-باب-اپارتمان-مسکونی-اعیان-126-23-و-302متر'>مزایده فروش دو باب اپارتمان مسکونی اعیان 126.23 و 302متر / مزایده,مزایده فروش دو باب اپارتمان مسکونی اعیان 126.23 و 302متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875165/مناقصه-عمومی-واگذاری-امورات-بازرسی'>مناقصه عمومی واگذاری امورات بازرسی  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عمومی واگذاری امورات بازرسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875814/مزایده-فروش-دو-قطعه-زمین-12135-و-240-مترمربع'>مزایده فروش دو قطعه زمین 12135 و 240 مترمربع  / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین 12135 و 240 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875155/مناقصه-تامین-کفی-سلولزی-ماست'>مناقصه تامین کفی سلولزی ماست / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تامین کفی سلولزی ماست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875028/فراخوان-ایجاد-پایگاه-های-گردشگری-سلامت'>فراخوان ایجاد پایگاه های گردشگری سلامت  / آگهی فراخوان, فراخوان ایجاد پایگاه های گردشگری سلامت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875033/خلاصه-مناقصه-انجام-خدمات-راهبری-سیستم-یکپارچه-شهرداری'>خلاصه مناقصه  انجام خدمات راهبری سیستم یکپارچه شهرداری  / خلاصه مناقصه, خلاصه مناقصه  انجام خدمات راهبری سیستم یکپارچه شهرداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875037/مزایده-خدمات-بهره-برداری-جایگاه-سوخت-دو-منظوره-96-3-31'>مزایده خدمات بهره برداری جایگاه سوخت دو منظوره 96.3.31 / اگهی مزایده ,مزایده خدمات بهره برداری جایگاه سوخت دو منظوره 96.3.31</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875061/مزایده-فروش-هتل-آپارتمان-مساحت-عرصه-330-مترمربع'>مزایده فروش هتل آپارتمان مساحت عرصه 330 مترمربع / مزایده,مزایده فروش هتل آپارتمان مساحت عرصه 330 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875044/مناقصه-انجام-خدمات-نظافتی-و-بهداشت-محیط-و-تخلیه-و-بارگیری-محصولات'>مناقصه انجام خدمات نظافتی و بهداشت محیط و تخلیه و بارگیری محصولات  / آگهی مناقصه, مناقصه انجام خدمات نظافتی و بهداشت محیط و تخلیه و بارگیری محصولات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875025/مزایده-واگذاری-امور-مربوط-به-کشتارگاه-شهرداری-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری امور مربوط به کشتارگاه شهرداری نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری امور مربوط به کشتارگاه شهرداری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875050/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-به-مساحت-349-20مترمربع'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به مساحت 349.20مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به مساحت 349.20مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875057/مزایده-تولید-انواع-کنسرو-جات--'>مزایده تولید انواع کنسرو جات... / مزایده، مزایده تولید انواع کنسرو جات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875322/مزایده-ششدانگ-یکباب-زمین-محصور-با-قدمت-25-سال'>مزایده ششدانگ یکباب زمین محصور با قدمت 25 سال / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب زمین محصور با قدمت 25 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875076/مزایده-فروش-دام'>مزایده فروش دام / آگهی مزایده , مزایده فروش دام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875041/مناقصه-خرید-چوب-نراد-روسی-جهت-نیروگاه'>مناقصه خرید چوب نراد روسی جهت نیروگاه  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید چوب نراد روسی جهت نیروگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875051/تجدید-فراخوان-عملیات-تهیه-و-نصب-و-اجرای-دکل-20-متری--'>تجدید فراخوان عملیات تهیه و نصب و اجرای دکل 20 متری... / آگهی تجدید فراخوان عمومی، تجدید فراخوان عملیات تهیه و نصب و اجرای دکل 20 متری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875062/مناقصه-تامین-منابع-انسانی'>مناقصه تامین منابع انسانی / آگهی مناقصه, مناقصه تامین منابع انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875042/مناقصه-اصلاح-و-حراست-و-نگهداری-و-انجام-خدمات-مشترکین'>مناقصه  اصلاح و حراست و نگهداری و انجام خدمات مشترکین / مناقصه ، مناقصه  اصلاح و حراست و نگهداری و انجام خدمات مشترکین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875077/مزایده-فروش-7-قطعه-زمین-و-3-واحد-تجاری-تجدید'>مزایده فروش 7 قطعه زمین و 3 واحد تجاری تجدید / مزایده,مزایده فروش 7 قطعه زمین و 3 واحد تجاری تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875109/فراخوان-شناسائی-و-ارزیابی-طراحی--تامین--حمل-و-نصب-تجهیزات-نورپردازی'>فراخوان شناسائی و ارزیابی طراحی ، تامین  ، حمل و نصب تجهیزات نورپردازی  / فراخوان شناسائی و ارزیابی ،فراخوان شناسائی و ارزیابی  طراحی ، تامین  ، حمل و نصب تجهیزات نورپردازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875581/مناقصه-زیرسازی-خیابان-های-سطح-شهر-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه زیرسازی خیابان های سطح شهر تجدید نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه زیرسازی خیابان های سطح شهر تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875644/اصلاحیه-مناقصه-بهسازی-و-آسفالت-ورودی-شهر'>اصلاحیه مناقصه بهسازی و آسفالت ورودی شهر / اصلاحیه مناقصه, مناقصه بهسازی و آسفالت ورودی شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875597/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-مورد-نیاز-کنترل--تنظیفات-استخرهای-شنا-اماکن-ورزشی'>فراخوان مناقصه انجام خدمات مورد نیاز کنترل ، تنظیفات استخرهای شنا، اماکن ورزشی / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه انجام خدمات مورد نیاز کنترل ، تنظیفات استخرهای شنا، اماکن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875619/مزایده-فروش-اموال-مازاد-و-اسقاطی'>مزایده فروش اموال مازاد و اسقاطی / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش اموال مازاد و اسقاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875588/تجدید-مناقصه-زیرسازی-خیابان-های-سطح-شهر-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه زیرسازی خیابان های سطح شهر -نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه عمومی,تجدید مناقصه زیرسازی خیابان های سطح شهر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875015/مناقصه-پروژه-عملیات-سویل-قبل-از-استقرار-و-بعد-از-تخریص-دکل-تعمیراتی--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه عملیات سویل قبل از استقرار و بعد از تخریص دکل تعمیراتی...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه عملیات سویل قبل از استقرار و بعد از تخریص دکل تعمیراتی...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875676/فراخوان-مناقصه-تهیه-و-تامین-3-دستگاه-کشنده-ولوو-4-6-مدل-1386'>فراخوان مناقصه تهیه و تامین 3 دستگاه کشنده ولوو 4*6 مدل 1386  / فراخوان مناقصه عمومی (ارزیابی ساده) , فراخوان مناقصه تهیه و تامین 3 دستگاه کشنده ولوو 4*6 مدل 1386  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875583/مزایده-نظافت-سالن-های-انتظار-نمازخانه-ها-و--نوبت-دوم'>مزایده نظافت سالن های انتظار نمازخانه ها و ...نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده نظافت سالن های انتظار نمازخانه ها و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875671/فراخوان-تهیه-و-تامین-8-دستگاه-کامیون-تانکر-حمل-سوخت'>فراخوان تهیه و تامین 8 دستگاه کامیون تانکر حمل سوخت  / فراخوان مناقصه عمومی ,فراخوان تهیه و تامین 8 دستگاه کامیون تانکر حمل سوخت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875609/فراخوان-تامین-خدمات-حراست-و-نگهبانی-از-پستهای-اماکن-و-منازل'>فراخوان تامین خدمات حراست و نگهبانی از پستهای اماکن و منازل  / فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی کیفی , فراخوان  تامین خدمات حراست و نگهبانی از پستهای اماکن و منازل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875604/آگهی-مناقصه-تامین-30-نفر-نیروی-عملیاتی'>آگهی مناقصه تامین 30 نفر نیروی عملیاتی  / آگهی مناقصه عمومی ,آگهی مناقصه تامین 30 نفر نیروی عملیاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875596/مناقصه-انجام-خدمات-مورد-نیاز-کنتزل--تنظیفات-استخرهای-شنا-و--'>مناقصه انجام خدمات مورد نیاز کنتزل ، تنظیفات استخرهای شنا و ... / فراخوان مناقصه عمومی ,مناقصه انجام خدمات مورد نیاز کنتزل ، تنظیفات استخرهای شنا و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875720/اصلاحیه-مزایده-قسمتی-از-املاک-مازاد-بر-مبنای-قیمت-پایه'>اصلاحیه مزایده قسمتی از املاک مازاد بر مبنای قیمت پایه  / اصلاحیه مزایده,مزایده قسمتی از املاک مازاد بر مبنای قیمت پایه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875623/مزایده-خودرو-پراید-131--نوبت-دوم'>مزایده خودرو پراید 131 - نوبت دوم  / مزایده, مزایده خودرو پراید 131 - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875019/مناقصه-تهیه-برج-و-تجهیزات-سیستم-اتصال-زمین--اجرای-فونداسیون-و----نوبت-دوم'>مناقصه تهیه برج و تجهیزات سیستم اتصال زمین ، اجرای فونداسیون و  .....نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه تهیه برج و تجهیزات سیستم اتصال زمین ، اجرای فونداسیون و  .....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875613/مزایده-مجموعه-ورزشی-شهید-سالمی'>مزایده  مجموعه ورزشی شهید سالمی  / آگهی مزایده, مزایده  مجموعه ورزشی شهید سالمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875678/مزایده-ملک-مازاد-مساحت-اعیان-94-20-متر'>مزایده ملک مازاد مساحت اعیان 94.20 متر / مزایده,مزایده ملک مازاد مساحت اعیان 94.20 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875591/مناقصه-رفت-و-روب-و-جمع-آوری-زباله--نوبت-دوم'>مناقصه رفت و روب و جمع آوری زباله...نوبت دوم / آگهی مناقصه، مناقصه رفت و روب و جمع آوری زباله...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875589/مناقصه-اجرای-عملیات-خدمات-شهری-شیبان'>مناقصه اجرای عملیات خدمات شهری شیبان / مناقصه , مناقصه اجرای عملیات خدمات شهری شیبان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875582/مناقصه-اجرای-پروژه-زیرسازی-خیابانهای-سطح-شهر-کوت-عبدا--تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پروژه زیرسازی خیابانهای سطح شهر کوت عبدا.. تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای پروژه زیرسازی خیابانهای سطح شهر کوت عبدا... تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875585/مناقصه-احداث-زمین-ورزشی-با-فنس-کشی-آن-و-جدول-گذاری-و-کفپوش-گذاری--نوبت-دوم'>مناقصه احداث زمین ورزشی با فنس کشی آن و جدول گذاری و کفپوش گذاری - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه احداث زمین ورزشی با فنس کشی آن و جدول گذاری و کفپوش گذاری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875601/مناقصه-خرید-سن-استورج-تجدید--نوبت-دوم'>مناقصه  خرید سن استورج تجدید - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه  خرید سن استورج تجدید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875612/مناقصه-کرایه-ماشین-آلات-خدمات-شهری-جهت-عملیات-عمرانی-خدمات-سامانه-137-نوبت-دوم'>مناقصه کرایه ماشین آلات خدمات شهری جهت  عملیات عمرانی خدمات سامانه 137 نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه کرایه ماشین آلات خدمات شهری جهت  عملیات عمرانی خدمات سامانه 137 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875595/مزایده-تعداد-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-405'>مزایده تعداد یک دستگاه خودرو سواری پژو 405  / آگهی مزایده عمومی,مزایده تعداد یک دستگاه خودرو سواری پژو 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875869/مزایده-املاک-شامل-منازل-مسکونی'>مزایده املاک شامل منازل مسکونی / مزایده,مزایده املاک شامل منازل مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875774/مزایده-پلاک-22709-5850-اصلی-171متر'>مزایده پلاک 22709/5850 اصلی 171متر / مزایده,مزایده پلاک 22709/5850 اصلی 171متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875680/مناقصه-عملیات-زیرسازی-و-آسفالت-ورودی-پردیس-دانشگاه-آزاد-اسلامی'>مناقصه عملیات زیرسازی و آسفالت ورودی پردیس دانشگاه آزاد اسلامی / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات زیرسازی و آسفالت ورودی پردیس دانشگاه آزاد اسلامی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875089/مناقصه-انجام-امور-مربوط-به-خدمات-عمومی-و-پشتیبانی-شرکت-در-نیروگاه-بخار-ایرانشهر'>مناقصه انجام امور مربوط به خدمات عمومی و پشتیبانی شرکت در نیروگاه بخار ایرانشهر / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام امور مربوط به خدمات عمومی و پشتیبانی شرکت در نیروگاه بخار ایرانشهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875660/اطلاعیه-واگذاری-مجتمع-های-آموزشی'>اطلاعیه واگذاری مجتمع های آموزشی / اطلاعیه, اطلاعیه واگذاری مجتمع های آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875648/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-جک-مدل-91'>مزایده یک دستگاه خودرو جک مدل 91 / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو جک مدل 91</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875632/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-مگان--نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه خودرو مگان  - نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو مگان  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875628/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-پژو'>مزایده یک دستگاه خودروی پژو / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی پژو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875858/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-و-محوطه-و-زمین'>مزایده ششدانگ یکباب خانه و محوطه و زمین / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه و محوطه و زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875851/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-4000متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 4000متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 4000متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875633/مناقصه-احداث-پل-پنبه-چوله-ساری'>مناقصه احداث پل پنبه چوله ساری / آگهی مناقصه,مناقصه احداث پل پنبه چوله ساری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875859/مزایده-فروش-77500-مترمربع-از-اراضی'>مزایده فروش 77500 مترمربع از اراضی  / مزایده,مزایده فروش 77500 مترمربع از اراضی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875081/مناقصه-انجام-امور-مربوط-به-خدمات-عمومی-و-پشتیبانی'>مناقصه انجام امور مربوط به خدمات عمومی و پشتیبانی  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام امور مربوط به خدمات عمومی و پشتیبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875638/مناقصه-احداث-پل-پنبه-چوله-ساری-نوبت-دوم'>مناقصه احداث پل پنبه چوله ساری نوبت دوم / آگهی مناقصه,مناقصه احداث پل پنبه چوله ساری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875744/مناقصه-آبرسانی-به-ایستگاه-راه-آهن-لوشان'>مناقصه آبرسانی به ایستگاه راه آهن لوشان  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه آبرسانی به ایستگاه راه آهن لوشان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875026/مناقصه-خرید-چراغ-LED-همراه-با-براکت'>مناقصه خرید چراغ LED همراه با براکت / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه خرید چراغ LED همراه با براکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875013/مناقصه-مقداری-لوله-پلی-اتیلن-315-مورد-نیاز-نوبت-دوم'>مناقصه مقداری لوله پلی اتیلن 315 مورد نیاز نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه مقداری لوله پلی اتیلن 315 مورد نیاز نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875073/مزایده-واگذاری-زمینهای-شهرداری-با-کاربری-مسکونی-تجاری-آموزشی'>مزایده واگذاری زمینهای شهرداری با کاربری مسکونی تجاری آموزشی / مزایده,مزایده واگذاری زمینهای شهرداری با کاربری مسکونی تجاری آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875014/فراخوان-ارزیابی-کیفی-پروژه-های-احداث-سد-کسیلیان-نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی  پروژه های احداث سد کسیلیان نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی،فراخوان ارزیابی کیفی پروژه های احداث سد کسیلیان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875007/تجدید-مناقصه-انجام-تعمیرات-ماشین-های-دوار-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه انجام تعمیرات ماشین های دوار  نوبت دوم  / تجدید مناقصه ،تجدید مناقصه انجام تعمیرات ماشین های دوار  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875010/فراخوان-خرید-تجهیزات-اداری-نوبت-دوم'>فراخوان خرید تجهیزات اداری نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان خرید تجهیزات اداری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875017/مناقصه-خرید-بارگیری-حمل-و-باراندازی-لوله-نوبت-دوم'>مناقصه خرید بارگیری حمل و باراندازی لوله نوبت دوم / فراخوان برگزاری مناقصه عمومی,مناقصه خرید بارگیری حمل و باراندازی لوله نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875066/مزایده-یک-دانگ-مشاع-از-ساختمان-مسکونی-350متر'>مزایده یک دانگ مشاع از ساختمان مسکونی 350متر / مزایده,مزایده یک دانگ مشاع از ساختمان مسکونی 350متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875071/مزایده-ششدانگ-عمارت-مشتمل-بر-بیرونی-و-4-باب-دکان'>مزایده ششدانگ عمارت مشتمل بر بیرونی و 4 باب دکان  / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت مشتمل بر بیرونی و 4 باب دکان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875064/مزایده-ملک-با-قدمت-بیش-از-50-سال'>مزایده ملک با قدمت بیش از 50 سال / مزایده,مزایده ملک با قدمت بیش از 50 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875102/مناقصه-احداث-9-ساختمان-خانه-بهداشت-روستاهای-قم'>مناقصه احداث 9 ساختمان خانه بهداشت روستاهای قم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث 9 ساختمان خانه بهداشت روستاهای قم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875080/مناقصه-P-F-SWITCH-BOARD-ALSTOM--نوبت-دوم'>مناقصه P/F SWITCH BOARD ALSTOM - نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه P/F SWITCH BOARD ALSTOM - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875220/اصلاحیه-مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پراید'>اصلاحیه مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید / اصلاحیه مزایده ,  مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875095/اصلاحیه-مزایده-فروش-املاک-مازاد-ملکی-و-تملیکی'>اصلاحیه مزایده فروش املاک مازاد ملکی و تملیکی  / اصلاحیه مزایده,مزایده فروش املاک مازاد ملکی و تملیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875087/فراخوان-خرید-دوربین-جهت-پوشش-تصویری--نوبت-دوم'>فراخوان خرید دوربین جهت پوشش تصویری - نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی ,فراخوان خرید دوربین جهت پوشش تصویری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875319/مناقصه-خرید-تعداد-هزار-و-دویست-و-پنج-(1125)-دستگاه-انواع-ترانسفورماتورهای-روغنی'>مناقصه خرید تعداد هزار و دویست و پنج (1125) دستگاه انواع ترانسفورماتورهای روغنی  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید تعداد هزار و دویست و پنج (1125) دستگاه انواع ترانسفورماتورهای روغنی  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875377/تجدید-مناقصه-خرید-بارگیری-و-حمل-لوله-های-پلی-اتیلن-دو-جداره--'>تجدید مناقصه خرید، بارگیری و حمل لوله های پلی اتیلن دو جداره ... / آگهی مناقصه, تجدید مناقصه خرید، بارگیری و حمل لوله های پلی اتیلن دو جداره ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875449/مزایده-نسبت-به-اجاره-واحدهای-تجاری-شهرداری-محمد-شهر'>مزایده نسبت به اجاره واحدهای تجاری شهرداری محمد شهر  / مزایده نسبت به اجاره واحدهای تجاری شهرداری محمد شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875338/تجدید-فراخوان-مناقصه-پروژه-گشت-و-صیانت-از-منابع-طبیعی-و-مراقبت-و-نگهداری-از-جنگلکاری--'>تجدید فراخوان مناقصه پروژه گشت و صیانت از منابع طبیعی و مراقبت و نگهداری از جنگلکاری... / تجدید فراخوان مناقصه ،  فراخوان مناقصه پروژه گشت و صیانت از منابع طبیعی و مراقبت و نگهداری از جنگلکاری... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875379/مزایده-فروش-یخچال-فریزر--اجاق-گاز-و--'>مزایده فروش یخچال فریزر ، اجاق گاز و ... / مزایده , مزایده فروش یخچال فریزر ، اجاق گاز و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875011/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-یازده-بابل'>مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی بخش یازده بابل / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی بخش یازده بابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875355/تجدید-مزایده-اجاره-بهره-برداری-از-بازارهای-فاز-2-مخابرات-واقع-در-شهریار--'>تجدید مزایده اجاره بهره برداری از بازارهای فاز 2 مخابرات واقع در شهریار ... / آگهی تجدید مزایده عمومی ، تجدید مزایده اجاره بهره برداری از بازارهای فاز 2 مخابرات واقع در شهریار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875305/مناقصه-خرید-بیل-مکانیکی-چرخ-زنجیری-نوبت-دوم'>مناقصه خرید بیل مکانیکی چرخ زنجیری- نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه, مناقصه خرید بیل مکانیکی چرخ زنجیری- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875334/مناقصه-خرید-انواع-هادی-روکشدار-آلیاژی'>مناقصه خرید انواع هادی روکشدار آلیاژی  / آگهی مناقصه, مناقصه خرید انواع هادی روکشدار آلیاژی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875362/مزایده-فروش-تلویزیون--دستگاه-دیجیتال-تیتانیوم--مبلمان-7-نفره-چوب-و-پارچه--'>مزایده فروش تلویزیون ، دستگاه دیجیتال تیتانیوم ، مبلمان 7 نفره چوب و پارچه... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش تلویزیون ، دستگاه دیجیتال تیتانیوم ، مبلمان 7 نفره چوب و پارچه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875381/مزایده-فروش-تعدادی-لباس-و-پیراهن-شامل-تی-شرت--شلوار-گرمکن---'> مزایده فروش تعدادی لباس و پیراهن شامل تی شرت ، شلوار گرمکن .... / آگهی مزایده ,  مزایده فروش تعدادی لباس و پیراهن شامل تی شرت ، شلوار گرمکن ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875101/مزایده-پلاک-ثبتی-12175-فرعی-از-85-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 12175 فرعی از 85 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 12175 فرعی از 85 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875397/مزایده-فروش-خودرو-پراید-مدل-131-اس-ای'>مزایده فروش خودرو پراید مدل 131 اس ای / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش خودرو پراید مدل 131 اس ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875092/مزایده-ششدانگ-زمین-به-مساحت-330-مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین به مساحت 330 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین به مساحت 330 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875096/مزایده-ششدانگ-زمین-به-مساحت-473-65متر'>مزایده ششدانگ زمین به مساحت 473.65متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین به مساحت 473.65متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874999/مناقصه-تهیه-مصالح-اجرا-و-نوسازی-تعدادی-از-ساختمان-ها-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه مصالح، اجرا و نوسازی تعدادی از ساختمان ها نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه تهیه مصالح، اجرا و نوسازی تعدادی از ساختمان ها نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875099/مزایده-اپارتمان-با-قدمت-سه-سال'>مزایده اپارتمان با قدمت سه سال / مزایده,مزایده اپارتمان با قدمت سه سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875088/مزایده-ملک-مشاع-ششدانگ-اپارتمان-به-مساحت-59-48متر'>مزایده ملک مشاع ششدانگ اپارتمان به مساحت 59.48متر  / مزایده,مزایده ملک مشاع ششدانگ اپارتمان به مساحت 59.48متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875090/مزایده-یک-قطعه-باغ-به-مساحت-1620متر'>مزایده یک قطعه باغ به مساحت 1620متر  / مزایده,مزایده یک قطعه باغ به مساحت 1620متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875105/مزایده-ملک-به-مساحت-55-14متر-قدمت-5-سال'>مزایده ملک به مساحت 55.14متر قدمت 5 سال  / مزایده,مزایده ملک به مساحت 55.14متر قدمت 5 سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875107/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-55-46متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 55-46متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 55-46متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875414/مزایده-فروش-یکدستگاه-یخچال-آزمایش--یکدستگاه-تلویزیون-14-اینچ---'>مزایده فروش یکدستگاه یخچال آزمایش ، یکدستگاه تلویزیون 14 اینچ .... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه یخچال آزمایش ، یکدستگاه تلویزیون 14 اینچ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875113/مزایده-پلاک-ثبتی-با-عرصه-معادل-135-92متر-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی با عرصه معادل 135.92متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی با عرصه معادل 135.92متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875118/مزایده-پلاکهای-ثبتی-منزل-مسکونی-مساحت-240متر'>مزایده پلاکهای ثبتی منزل مسکونی مساحت 240متر / مزایده,مزایده پلاکهای ثبتی منزل مسکونی مساحت 240متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875352/مزایده-فروش-اموال-اسقاطی--نوبت-دوم'>مزایده فروش اموال اسقاطی - نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده فروش اموال اسقاطی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875370/مزایده-خودروی-سواری-هیوندا-سانتافه'>مزایده خودروی سواری هیوندا سانتافه / مزایده اموال منقول، مزایده خودروی سواری هیوندا سانتافه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875364/مناقصه-آبرسانی-مجتمع-شهید-رجایی--نوبت-دوم'>مناقصه آبرسانی مجتمع شهید رجایی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه آبرسانی مجتمع شهید رجایی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875359/مزایده-مبلمان-7-نفره-استیل'>مزایده مبلمان 7 نفره استیل  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده مبلمان 7 نفره استیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875361/مزایده-یک-دستگاه-دریل-ستونی-96-3-31'>مزایده یک دستگاه دریل ستونی 96.3.31 / آگهی مزایده , مزایده یک دستگاه دریل ستونی 96.3.31</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875350/مزایده-فروش-کانکس-نگهبانی'>مزایده فروش کانکس نگهبانی  / مزایده , مزایده فروش کانکس نگهبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875392/اصلاحیه-مناقصه-عملیات-بهره-برداری-و-نگهداری-تاسیسات-تامین-و-توزیع-آب'>اصلاحیه مناقصه عملیات بهره برداری و نگهداری تاسیسات تامین و توزیع آب  / اصلاحیه مناقصه, مناقصه عملیات بهره برداری و نگهداری تاسیسات تامین و توزیع آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875291/مناقصه-اجرای-عملیات-خطوط-و-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-خانگی-منهول--'>مناقصه اجرای عملیات خطوط و شبکه جمع آوری فاضلاب خانگی منهول ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه اجرای عملیات خطوط و شبکه جمع آوری فاضلاب خانگی منهول ... نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875226/مزایده-ششدانگ-زمین-به-مساحت-سیصد-مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین به مساحت سیصد مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین به مساحت سیصد مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875233/مزایده-ششدانگ-زمین-به-مساحت-66-30مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین به مساحت 66.30مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین به مساحت 66.30مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875004/مناقصه-خدمات-تعمیر-نگهداری-تاسیسات-مکانیکی-و-الکتریکی--'>مناقصه خدمات تعمیر نگهداری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ... / آگهی مناقصه,مناقصه خدمات تعمیر نگهداری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875224/مزایده-ملک-طبقه-5-به-مساحت-91-33مترمربع'>مزایده ملک طبقه 5 به مساحت 91.33مترمربع  / مزایده,مزایده ملک طبقه 5 به مساحت 91.33مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875408/اصلاحیه-مناقصه-خرید--طراحی--اجرا--نصب-و-راه-اندازی-سیستم-اعلام-و-اطفاء-حریق'>اصلاحیه مناقصه خرید ، طراحی ، اجرا ، نصب و راه اندازی سیستم اعلام و اطفاء حریق  / اصلاحیه , مناقصه خرید ، طراحی ، اجرا ، نصب و راه اندازی سیستم اعلام و اطفاء حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875283/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-500-متر'>مزایده یک قطعه زمین زراعی 500 متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی 500 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875287/مزایده-دو-قطعه-زمین-مزروعی'>مزایده دو قطعه زمین مزروعی / مزایده,مزایده دو قطعه زمین مزروعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875278/مزایده-یک-قطعه-زمین-کشاورزی-به-مساحت-13662متر'>مزایده یک قطعه زمین کشاورزی به مساحت 13662متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی به مساحت 13662متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875221/مزایده-یک-و-نیم-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-یکباب-منزل'>مزایده یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب منزل / مزایده,مزایده یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب منزل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875217/مزایده-املاک-مشاع-شامل-منزل-مسکونی-و-مغازه'>مزایده املاک مشاع شامل منزل مسکونی و مغازه / مزایده,مزایده املاک مشاع شامل منزل مسکونی و مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875296/فراخوان-خرید-بارگیری-حمل-و-تخلیه-لوله-و-اتصالات-GRP-نوبت-دوم'>فراخوان خرید، بارگیری، حمل و تخلیه لوله و اتصالات GRP- نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی,فراخوان خرید، بارگیری، حمل و تخلیه لوله و اتصالات GRP- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875299/فراخوان-خرید-بارگیری-حمل-نصب-و-راه-اندازی-الکتروپمپ-های-مورد-نیاز--نوبت-دوم'>فراخوان خرید، بارگیری، حمل، نصب و راه اندازی الکتروپمپ های مورد نیاز - نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی  تک مرحله ای,فراخوان خرید، بارگیری، حمل، نصب و راه اندازی الکتروپمپ های مورد نیاز - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875380/مزایده-فروش-املاک-شامل-آپارتمان-و-زمین-کاربری-مسکونی-مختلط'>مزایده فروش املاک شامل آپارتمان و زمین کاربری مسکونی مختلط / مزایده,مزایده فروش املاک شامل آپارتمان و زمین کاربری مسکونی مختلط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874996/فراخوان-طرح-سرمایه-گذاری-احداث-سه-دستگاه-پل-عابر-پیاده---نوبت-دوم'>فراخوان طرح سرمایه گذاری احداث سه دستگاه پل عابر پیاده...  نوبت دوم  / فراخوان ، فراخوان طرح سرمایه گذاری احداث سه دستگاه پل عابر پیاده...  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875715/استعلام-دستگاه-فتوکپی-با-سرعت-23-کپی'>استعلام دستگاه فتوکپی با سرعت 23 کپی / استعلام، استعلام دستگاه فتوکپی با سرعت 23 کپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875605/استعلام-ساخت-و-نصب-پارتیشن'>استعلام ساخت و نصب پارتیشن  / استعلام, استعلام ساخت و نصب پارتیشن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875885/استعلام-بازسازی-یکدستگاه-آسانسور'>استعلام بازسازی یکدستگاه آسانسور  / استعلام ,استعلام بازسازی یکدستگاه آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875918/استعلام-دستگاه-NVR-مارک-CASTEL---'>استعلام دستگاه NVR مارک CASTEL  ... / استعلام دستگاه NVR مارک CASTEL  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875841/استعلام-دستگاه-فتوکپی'>استعلام دستگاه فتوکپی / استعلام, استعلام دستگاه فتوکپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875856/استعلام-لوازم-صوتی-تصویری'>استعلام لوازم صوتی تصویری / استعلام, استعلام لوازم صوتی تصویری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875899/استعلام-5-دستگاه-تلویزیون-اسنوا'>استعلام  5 دستگاه تلویزیون اسنوا  / استعلام, استعلام  5 دستگاه تلویزیون اسنوا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875886/استعلام-بسته-نرم-افزار-کتاب-اول'>استعلام بسته نرم افزار کتاب اول / استعلام  بسته نرم افزار کتاب اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875842/استعلام-چمن-زن-بنزینی-هوندا'>استعلام چمن زن بنزینی هوندا / استعلام استعلام  چمن زن بنزینی هوندا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875860/استعلام-دستگاه-حضور-و-غیاب-اداری'>استعلام دستگاه حضور و غیاب اداری  / استعلام , استعلام دستگاه حضور و غیاب اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875207/مزایده-ملک-به-پلاک-های-ثبتی-1170-فرعی-از-شش-اصلی'>مزایده ملک به پلاک های ثبتی 1170 فرعی از شش اصلی / مزایده,مزایده ملک به پلاک های ثبتی 1170 فرعی از شش اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875844/استعلام-چاپگر-رایانه'>استعلام چاپگر رایانه  / استعلام,استعلام چاپگر رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875836/استعلام-ویدئو-پرژکتور'>استعلام ویدئو پرژکتور / استعلام, استعلام  ویدئو پرژکتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875679/استعلام-مجموع-11-دستگاه-کولر-گازی-الجی'>استعلام مجموع 11 دستگاه کولر گازی الجی  / استعلام , استعلام مجموع 11 دستگاه کولر گازی الجی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875292/مناقصه-اجرای-جمع-آوری-زباله--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای جمع آوری زباله - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه اجرای جمع آوری زباله - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875622/استعلام-عملیات-راه-اندازی-ترانس-پکیج'>استعلام عملیات راه اندازی ترانس پکیج / استعلام عملیات راه اندازی ترانس پکیج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875790/استعلام-اجرای-پروژه-سیستم-سرمایشی-دبیرستان-محدثه'>استعلام اجرای پروژه سیستم سرمایشی دبیرستان محدثه / استعلام اجرای پروژه سیستم سرمایشی دبیرستان محدثه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875816/استعلام-اجرای-سقف-کاذب-پست-230-اسلام-آباد-غرب'>استعلام اجرای سقف کاذب پست 230 اسلام آباد غرب / استعلام ، استعلام اجرای سقف کاذب پست 230 اسلام آباد غرب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875792/استعلام-مبدل-noprt-5232-moxa'>استعلام مبدل noprt 5232 moxa / استعلام, استعلام مبدل noprt 5232 moxa</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875843/استعلام-اسکنر-مخصوص-دبیرخانه'>استعلام اسکنر مخصوص دبیرخانه / استعلام ,استعلام اسکنر مخصوص دبیرخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875783/استعلام-دستگاه-رله-دایرکشنال-اورکارنت-و-ارت-فالت'>استعلام دستگاه رله دایرکشنال اورکارنت و ارت فالت / استعلام ، استعلام دستگاه رله دایرکشنال اورکارنت و ارت فالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875282/مناقصه-پروژه-آسفالت-معابر-سطح-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه آسفالت معابر سطح شهر- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه آسفالت معابر سطح شهر- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875683/استعلام-خرید-8-عدد-ساعت-گشت-زنی'>استعلام خرید 8 عدد ساعت گشت زنی  / استعلام , استعلام  خرید 8 عدد ساعت گشت زنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875822/استعلام-خرید-10-دستگاه-رله-NEF'>استعلام خرید 10 دستگاه رله NEF / استعلام ,استعلام خرید 10 دستگاه رله NEF</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875853/استعلام-سمپاشی-پشتی-موتوری-20-لیتری--'>استعلام سمپاشی پشتی موتوری 20 لیتری ... / استعلام سمپاشی پشتی موتوری 20 لیتری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875664/استعلام-یخچال-ویترینی'>استعلام یخچال ویترینی  / استعلام, استعلام یخچال ویترینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875635/استعلام-موتور-سیکلت-125-سی-سی-دینو-5-دنده-استارتی'>استعلام موتور سیکلت 125 سی سی دینو 5 دنده استارتی / استعلام, استعلام  موتور سیکلت 125 سی سی دینو 5 دنده استارتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875737/استعلام-ups-80-Kva--'>استعلام ups 80 Kva ... / استعلام، استعلام ups 80 Kva ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875646/استعلام-خرید-سه-دستگاه-سرور-و-متعلقات'>استعلام خرید سه دستگاه سرور و متعلقات / استعلام خرید سه دستگاه سرور و متعلقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875661/استعلام-تهیه-قطعات-و-تعمیرات-اساسی-3-دستگاه-ماشین-آلات-راهسازی'>استعلام تهیه قطعات و تعمیرات اساسی 3 دستگاه ماشین آلات راهسازی / استعلام تهیه قطعات و تعمیرات اساسی 3 دستگاه ماشین آلات راهسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875670/استعلام-خرید-کارت-snmp'>استعلام خرید کارت snmp / استعلام خرید کارت snmp</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875714/استعلام-بهسازی-سه-باب-چشمه---'>استعلام بهسازی سه باب چشمه .... / استعلام بهسازی سه باب چشمه ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875275/تجدید-مناقصه-خرید-سواری-استیشن-وانت-دو-دیفرانسیل-نوبت-دوم'> تجدید مناقصه خرید سواری استیشن/ وانت دو دیفرانسیل نوبت دوم  / تجدید آگهی فراخوان مناقصه عمومی،تجدید مناقصه خرید سواری استیشن/ وانت دو دیفرانسیل نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875631/استعلام-صندلی-مدیریتی-970-تنفسی-مشکی-زیر-سری'>استعلام صندلی مدیریتی 970 تنفسی مشکی زیر سری / استعلام صندلی مدیریتی 970 تنفسی مشکی زیر سری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875834/استعلام-لوله-فولادی-برق-گالوانیزه-گرم--'>استعلام لوله فولادی برق گالوانیزه گرم ... / استعلام لوله فولادی برق گالوانیزه گرم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875741/استعلام-استند-جا-کاغذی-دیواری-به-ابعاد-A4'>استعلام استند جا کاغذی دیواری به ابعاد A4 / استعلام استند جا کاغذی دیواری به ابعاد A4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875777/استعلام-خرید--ساخت--حمل-و-نصب-نرده'>استعلام خرید ، ساخت ، حمل و نصب نرده / استعلام خرید ، ساخت ، حمل و نصب نرده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875820/استعلام-خرید-تجهیزات-اداری'>استعلام خرید تجهیزات اداری / استعلام خرید تجهیزات اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875801/استعلام-احداث-فاز-یک-شبکه-برق-فشار-متوسط'>استعلام احداث فاز یک شبکه برق فشار متوسط  / استعلام احداث فاز یک شبکه برق فشار متوسط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875706/استعلام-کولر-گازی-اسپیلت-2400-دو-فصل--'>استعلام کولر گازی اسپیلت 2400 دو فصل ... / استعلام, استعلام کولر گازی اسپیلت 2400 دو فصل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875662/استعلام-تکمیل-سالن-بانوان-کوثر-زرین-شهر'>استعلام تکمیل سالن بانوان کوثر زرین شهر  / استعلام ,استعلام تکمیل سالن بانوان کوثر زرین شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875654/استعلام-تکمیل-سالن-باستانی-اردستان'>استعلام تکمیل سالن باستانی اردستان  / استعلام ,استعلام تکمیل سالن باستانی اردستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875649/استعلام-اسکن-دفاتر-املاک'>استعلام اسکن دفاتر املاک / استعلام ، استعلام اسکن دفاتر املاک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875277/مناقصه-تهیه--طبخ--بسته-بندی--توزیع-و-سرو-سه-وعده-غذا-و---نوبت-دوم'>مناقصه تهیه ، طبخ ، بسته بندی ، توزیع و سرو سه وعده غذا و .... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه تهیه ، طبخ ، بسته بندی ، توزیع و سرو سه وعده غذا و .... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875634/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-سیستم-اسکادا-و-زیمنس'>استعلام تعمیر و نگهداری سیستم اسکادا و زیمنس / استعلام, استعلام تعمیر و نگهداری سیستم اسکادا و زیمنس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875647/استعلام-میکروفن'>استعلام میکروفن / استعلام, استعلام میکروفن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875659/استعلام-تلویزیون-48-اینچ-LG'>استعلام تلویزیون 48 اینچ LG / استعلام تلویزیون 48 اینچ LG</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875712/استعلام-کولر-آبی'>استعلام کولر آبی  / استعلام, استعلام کولر آبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875675/استعلام-میز-مدیریتی-ال-دار'>استعلام میز مدیریتی ال دار / استعلام، استعلام میز مدیریتی ال دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875753/استعلام-خرید-یراق-آلات'>استعلام خرید یراق آلات  / استعلام, استعلام خرید یراق آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875779/استعلام-میکروفن-بیسیم'>استعلام میکروفن بیسیم  / استعلام, استعلام میکروفن بیسیم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875772/استعلام-شیرآلات'>استعلام شیرآلات / استعلام ,استعلام شیرآلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875795/استعلام-تردمیل-مکانیکی'>استعلام تردمیل مکانیکی  / استعلام ,استعلام تردمیل مکانیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875249/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-293-فرعی-از-21-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 293 فرعی از 21 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 293 فرعی از 21 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875785/استعلام-کاغذ-A4'>استعلام کاغذ A4 / استعلام ,استعلام کاغذ A4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875837/استعلام-شیرآلات-جهت-پروژه-پر-زیتون'>استعلام شیرآلات جهت پروژه پر زیتون  / استعلام , استعلام شیرآلات جهت پروژه پر زیتون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875811/استعلام-چاپگر-لیزری-رنگی-و--'>استعلام چاپگر لیزری رنگی و ...  / استعلام, استعلام چاپگر لیزری رنگی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875784/استعلام-فرش-12-متری-تهران-رنگ-گردویی'>استعلام فرش 12 متری تهران رنگ گردویی  / استعلام, استعلام فرش 12 متری تهران رنگ گردویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875751/استعلام-باند'>استعلام باند / استعلام , استعلام باند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875747/استعلام-تشک-مواج-ایر-داکتور-کره-یا-سوزریک-96-3-31'>استعلام تشک مواج ایر داکتور کره یا سوزریک 96.3.31 / استعلام تشک مواج ایر داکتور کره یا سوزریک 96.3.31</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875847/استعلام-پرچم'>استعلام پرچم  / استعلام , استعلام پرچم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875789/استعلام-ساخت-بنا'>استعلام ساخت بنا  / استعلام, استعلام ساخت بنا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875861/استعلام-قفل-مالتی-پروگ---96-3-31'>استعلام قفل مالتی پروگ.... 96.3.31 / استعلام ؛ استعلام قفل مالتی پروگ.... 96.3.31</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875764/استعلام-خرید-تجهیزات-کامپیوتری-و-اداری--'>استعلام خرید تجهیزات کامپیوتری و اداری ... / استعلام، استعلام خرید تجهیزات کامپیوتری و اداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875253/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-174-فرعی-39-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 174 فرعی 39 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 174 فرعی 39 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875685/استعلام-دستگاه-کاغذ-خوردکن'>استعلام دستگاه کاغذ خوردکن / استعلام,استعلام دستگاه کاغذ خوردکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875875/استعلام-دستگاه-فتوکپی-دیجیتال-مدل-STUDIO-166---'>استعلام دستگاه فتوکپی دیجیتال مدل STUDIO 166  .... / استعلام, استعلام دستگاه فتوکپی دیجیتال مدل STUDIO 166  ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875901/استعلام-کیت-استخراج-RNA'>استعلام کیت استخراج RNA  / استعلام, استعلام کیت استخراج RNA </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875930/استعلام-بالابر-ویلچر-پرتابل-مدل-T09-مرجع-سازنده-VIMEC--'>استعلام بالابر ویلچر پرتابل مدل T09  مرجع سازنده VIMEC ... / استعلام, استعلام بالابر ویلچر پرتابل مدل T09  مرجع سازنده VIMEC ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875941/استعلام-رنگ-آمیزی-همراه-با-زیرسازی-و-بازسازی-تعمیرات-بتونه-کاری--'>استعلام رنگ آمیزی همراه با زیرسازی و بازسازی تعمیرات بتونه کاری ... / استعلام رنگ آمیزی همراه با زیرسازی و بازسازی تعمیرات بتونه کاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875830/استعلام-مواد-آزمایشگاهی'>استعلام مواد آزمایشگاهی  / استعلام, استعلام مواد آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875850/استعلام-فلوتر-برنجی'>استعلام  فلوتر برنجی / استعلام, استعلام  فلوتر برنجی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875864/استعلام-ماش-بوجاری-شده-فله-ای'>استعلام ماش بوجاری شده فله ای  / استعلام, استعلام ماش بوجاری شده فله ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875258/مزایده-باغ-مرکبات-مساحت-5141-60متر'>مزایده باغ مرکبات مساحت 5141.60متر  / مزایده,مزایده باغ مرکبات مساحت 5141.60متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875874/استعلام-رشته-سوپ-بسته-بندی-500-گرمی'>استعلام  رشته سوپ بسته بندی 500 گرمی / استعلام, استعلام  رشته سوپ بسته بندی 500 گرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875887/استعلام-گیت-بازرسی'>استعلام گیت بازرسی / استعلام, استعلام گیت بازرسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875898/استعلام-دستگاه-چندکاره-چاپگر-و-اسکنر-و-کپی-و-فاکس-لیزری'>استعلام دستگاه چندکاره چاپگر و اسکنر و کپی و فاکس لیزری / استعلام, استعلام دستگاه چندکاره چاپگر و اسکنر و کپی و فاکس لیزری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875863/استعلام-خرید-قند-خرد-شده-به-مقدار-6000-کیلو'>استعلام خرید قند خرد شده به مقدار 6000 کیلو / استعلام  خرید قند خرد شده به مقدار 6000 کیلو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875857/استعلام-پشتیبانی-6400-دستگاه-پایانه-فروش-INGENICO'>استعلام پشتیبانی 6400 دستگاه پایانه فروش INGENICO / استعلام, استعلام پشتیبانی 6400 دستگاه پایانه فروش INGENICO</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875854/استعلام-شیرالات-و-اتصالات'>استعلام شیرالات و اتصالات  / استعلام , استعلام شیرالات و اتصالات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875825/استعلام-لوبیا-چشم-بلبلی-بوجاری-شده-فله-ای'>استعلام لوبیا چشم بلبلی بوجاری شده فله ای  / استعلام, استعلام لوبیا چشم بلبلی بوجاری شده فله ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875818/استعلام-تخریب-و-آماده-سازی-محوطه'>استعلام تخریب و آماده سازی محوطه / استعلام ,استعلام تخریب و آماده سازی محوطه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875808/استعلام-لوبیا-چیتی'>استعلام لوبیا چیتی / استعلام لوبیا چیتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875001/فراخوان-خرید-یک-دستگاه-ترانسفورماتور-فشار-متوسط-جهت-تصفیه-خانه-نوبت-دوم'>فراخوان خرید یک دستگاه ترانسفورماتور فشار متوسط جهت تصفیه خانه -نوبت دوم / فراخوان , فراخوان خرید یک دستگاه ترانسفورماتور فشار متوسط جهت تصفیه خانه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875354/مزایده-یک-دستگاه-کامیون-کشنده--سیستم-دانگ-فنگ-تیپ-2251-3-999-6×4-مدل-90'>مزایده یک دستگاه کامیون کشنده - سیستم دانگ فنگ تیپ 2251/3-999-6×4  مدل 90  / مزایده , مزایده یک دستگاه کامیون کشنده - سیستم دانگ فنگ تیپ 2251/3-999-6×4  مدل 90 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875829/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-دوجداره-فاضلابی-250'>استعلام لوله پلی اتیلن دوجداره فاضلابی 250  / استعلام، استعلام لوله پلی اتیلن دوجداره فاضلابی 250 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875845/استعلام-چای-ایرانی'>استعلام چای ایرانی / استعلام, استعلام چای ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875815/استعلام-دستگاه-فلومتر-التراسونیک'>استعلام دستگاه فلومتر التراسونیک / استعلام , استعلام دستگاه فلومتر التراسونیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875687/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی / استعلام , استعلام کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875667/استعلام-خرما'>استعلام خرما  / استعلام , استعلام خرما </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875645/استعلام-خرید-اسپیلیت'>استعلام خرید اسپیلیت / استعلام خرید اسپیلیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875805/استعلام-کابل-و-کابلشو'>استعلام  کابل و کابلشو / استعلام, استعلام  کابل و کابلشو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875799/استعلام-دستگاه-الکترو-فیوژن-مارک-البرز'>استعلام  دستگاه الکترو فیوژن مارک البرز  / استعلام, استعلام  دستگاه الکترو فیوژن مارک البرز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875260/مزایده-مال-مشاعی-زمینی-به-مساحت396-متر'>مزایده مال مشاعی زمینی به مساحت396 متر / مزایده,مزایده مال مشاعی زمینی به مساحت396 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875782/استعلام-کود-ریز-مغزی-20-20-20'>استعلام کود ریز مغزی 20-20-20 / استعلام, استعلام کود ریز مغزی 20-20-20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875849/استعلام-تلویزیون-LED'>استعلام تلویزیون LED / استعلام، استعلام تلویزیون LED</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875831/استعلام-اسکنر-سند-رنگی-و-سیاه-و-سفید-سایز-A4-مدل-AD250'>استعلام اسکنر سند رنگی و سیاه و سفید سایز A4 مدل AD250  / استعلام,استعلام اسکنر سند رنگی و سیاه و سفید سایز A4 مدل AD250 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875803/استعلام-خرید-لایسنس'>استعلام خرید لایسنس / استعلام, استعلام خرید لایسنس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875769/استعلام-اکسیژن-ساز-مدل-SOSHYA'>استعلام اکسیژن ساز مدل SOSHYA  / استعلام , استعلام اکسیژن ساز مدل SOSHYA </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875855/استعلام-کولر-اسپیلت'>استعلام کولر اسپیلت  / استعلام ,استعلام کولر اسپیلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875833/استعلام-شوینده-نورد-و-لاستیک'>استعلام شوینده نورد و لاستیک  / استعلام ,استعلام شوینده نورد و لاستیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875809/استعلام-ملزومات-مصرفی-چاپخانه'>استعلام ملزومات مصرفی چاپخانه / استعلام ,استعلام ملزومات مصرفی چاپخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875771/استعلام-مودم'>استعلام مودم  / استعلام , استعلام مودم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875800/استعلام-سایر-فعالیت-های-خدمات-پشتیبانی-کسب-و-کار-طبقه-بندی-نشده-در-جای-دیگر'>استعلام سایر فعالیت های خدمات پشتیبانی کسب و کار طبقه بندی نشده در جای دیگر  / استعلام, استعلام سایر فعالیت های خدمات پشتیبانی کسب و کار طبقه بندی نشده در جای دیگر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875826/استعلام-تعداد-3-عدد-کولر-گازی-اسپیلت-سرما-و-گرما'>استعلام تعداد 3 عدد کولر گازی اسپیلت سرما و گرما  / استعلام , استعلام تعداد 3 عدد کولر گازی اسپیلت سرما و گرما </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875796/استعلام-اسپرم-منجمد-گاو'>استعلام اسپرم منجمد گاو  / استعلام اسپرم منجمد گاو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875848/استعلام-رم-رایانه-ظرفیت-GB4-مدل-RAM-DDR3-1600'>استعلام رم رایانه ظرفیت GB4 مدل RAM DDR3 1600  / استعلام, استعلام رم رایانه ظرفیت GB4 مدل RAM DDR3 1600 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875294/مناقصه-لکه-گیری-هندسی-و-روکش-آسفالت'>مناقصه لکه گیری هندسی و روکش آسفالت / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه لکه گیری هندسی و روکش آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875791/استعلام-اجرای-پروژه-سیستم-سرمایشی-96-3-31'>استعلام اجرای پروژه سیستم سرمایشی 96.3.31 / استعلام اجرای پروژه سیستم سرمایشی 96.3.31</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875839/استعلام-اجرای-پروژه-سیستم-سرمایشی-آموزشگاه-96-3-31'>استعلام اجرای پروژه سیستم سرمایشی  آموزشگاه 96.3.31 / استعلام اجرای پروژه سیستم سرمایشی آموزشگاه 96.3.31</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875730/استعلام-اجرای-پروژه-سیستم-سرمایشی'>استعلام اجرای پروژه سیستم سرمایشی / استعلام اجرای پروژه سیستم سرمایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875756/استعلام-پالت-استرج'>استعلام پالت استرج / استعلام  پالت استرج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875787/استعلام-اجرای-پروژه-سیستم-سرمایشی-هنرستان'>استعلام اجرای پروژه سیستم سرمایشی هنرستان / استعلام اجرای پروژه سیستم سرمایشی هنرستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875807/استعلام-اجرای-پست-برق-مدرسه-2-کلاسه'>استعلام اجرای پست برق مدرسه 2 کلاسه / استعلام اجرای پست برق مدرسه 2 کلاسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875695/استعلام-کولر-گازی-اسپیلت-سرمایشی-و-گرمایشی'>استعلام کولر گازی اسپیلت سرمایشی و گرمایشی  / استعلام , استعلام کولر گازی اسپیلت سرمایشی و گرمایشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875677/استعلام-رنگ-پلی-اورتان--'>استعلام رنگ پلی اورتان.... / استعلام , استعلام رنگ پلی اورتان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875658/استعلام-قطعات-یدکی-اصلی-ترانسفورماتور-قدرت'>استعلام قطعات یدکی اصلی ترانسفورماتور قدرت  / استعلام, استعلام قطعات یدکی اصلی ترانسفورماتور قدرت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875300/تجدید-مناقصه-توسعه-سایبان-ارباب-رجوع-و---'>تجدید مناقصه توسعه سایبان ارباب رجوع و ....  / تجدید آگهی مناقصه عمومی، مناقصه توسعه سایبان ارباب رجوع و .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875629/استعلام-دوربین-مداربسته'>استعلام دوربین مداربسته / استعلام  دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875641/استعلام-تعداد-30-دستگاه-رایانه'>استعلام تعداد 30 دستگاه رایانه  / استعلام, استعلام تعداد 30 دستگاه رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875652/استعلام-اجرای-رنگ-آمیزی-ساختمان'>استعلام اجرای رنگ آمیزی ساختمان / استعلام  اجرای رنگ آمیزی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875666/استعلام-دستگاه-SAN-SWITCH'>استعلام دستگاه SAN SWITCH  / استعلام دستگاه SAN SWITCH </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875700/استعلام-ویدئو-پروژکتور-و-دوربین-عکاسی-و--'>استعلام ویدئو پروژکتور  و دوربین عکاسی و ... / استعلام, استعلام ویدئو پروژکتور  و دوربین عکاسی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875731/استعلام-پمپ-فشار-قوی'>استعلام پمپ فشار قوی  / استعلام پمپ فشار قوی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875694/استعلام-الکتروپمپ'>استعلام الکتروپمپ / استعلام, استعلام الکتروپمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875672/استعلام-فروش-تجهیزات-مورد-نیاز-شناورها-(-لنج-و-قایق-)'>استعلام فروش تجهیزات مورد نیاز شناورها ( لنج و قایق )  / استعلام, استعلام فروش تجهیزات مورد نیاز شناورها ( لنج و قایق ) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875626/استعلام-پمپ-هواده-الکتریکی'>استعلام پمپ هواده الکتریکی / استعلام پمپ هواده الکتریکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875657/استعلام-آرشیو-الکترونیک'>استعلام آرشیو الکترونیک  / استعلام , استعلام آرشیو الکترونیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875308/مناقصه-احداث-پارک-یاس'>مناقصه احداث پارک یاس / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه احداث پارک یاس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875637/استعلام-موتورسیکلت-هوندا-125-تلاش-مدل-95'>استعلام موتورسیکلت هوندا 125 تلاش مدل 95 / استعلام موتورسیکلت هوندا 125 تلاش مدل 95</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875653/استعلام-فعالیتهای-مددکاری-اجتماعی'>استعلام فعالیتهای مددکاری اجتماعی / استعلام فعالیتهای مددکاری اجتماعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875702/استعلام-کانکس-موتورخانه'>استعلام  کانکس موتورخانه / استعلام  کانکس موتورخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875600/استعلام-سرور-AVERMEDIA-NVR'>استعلام سرور AVERMEDIA NVR / استعلام سرور AVERMEDIA NVR</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875725/استعلام-خرید-پلاتر-رنگی'>استعلام خرید پلاتر رنگی / استعلام، استعلام خرید پلاتر رنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875705/استعلام-شارژ-کپسول-آتش-نشانی'>استعلام شارژ کپسول آتش نشانی / استعلام، استعلام شارژ کپسول آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875691/استعلام-سیمان-پاکتی-خاکستری-تیپ-1'>استعلام سیمان پاکتی خاکستری تیپ 1  / استعلام , استعلام سیمان پاکتی خاکستری تیپ 1 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875620/استعلام-31-قلم-کالا-شامل-کامپیوتر-و-تجهیزات'>استعلام 31 قلم کالا شامل کامپیوتر و تجهیزات / استعلام, استعلام 31 قلم کالا شامل کامپیوتر و تجهیزات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875611/استعلام-خرید-ال-سی-دی'>استعلام خرید ال سی دی / استعلام, استعلام خرید ال سی دی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875868/استعلام-پارچه-برزنتی'>استعلام  پارچه برزنتی  / استعلام  پارچه برزنتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875746/استعلام-بهاء-خرید-قلوه-سنگ'>استعلام بهاء خرید قلوه سنگ  / استعلام بهاء, استعلام بهاء خرید قلوه سنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875765/مزایده-کارتن-خمیری-و-سالم-و-درهم-بصورت-فله-ای-و--'>مزایده کارتن خمیری و سالم و درهم بصورت فله ای و ... / مزایده محدود, مزایده کارتن خمیری و سالم و درهم بصورت فله ای و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875722/استعلام-کابل-افشان-مسی'>استعلام کابل افشان مسی  / فرم استعلام بهاء, استعلام کابل افشان مسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875773/استعلام-الکتروموتور-315-کیلووات'>استعلام الکتروموتور 315 کیلووات  / استعلام الکتروموتور 315 کیلووات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875329/مناقصه-احداث-دبیرستان-12-کلاسه'>مناقصه احداث دبیرستان 12 کلاسه  / آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران,مناقصه احداث دبیرستان 12 کلاسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875768/استعلام-کلاج-حرکت-تراول'>استعلام کلاج حرکت تراول  / استعلام کلاج حرکت تراول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875804/فراخوان-ساخت-نصب-و-راه-اندازی-تابلوهای-برق'>فراخوان ساخت، نصب و راه اندازی تابلوهای برق  / فراخوان ساخت، نصب و راه اندازی تابلوهای برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875810/فراخوان-نگهداری-و-بهره-بردرای-تصفیه-خانه'>فراخوان نگهداری و بهره بردرای تصفیه خانه  / فراخوان نگهداری و بهره بردرای تصفیه خانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875823/فراخوان-نگهداری-و-بهره-بردرای-تصفیه-خانه-قیطریه'>فراخوان نگهداری و بهره بردرای تصفیه خانه قیطریه  / فراخوان نگهداری و بهره بردرای تصفیه خانه قیطریه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875724/استعلام-نگهداری-و-بهره-برداری-تصفیه-خانه-زرگنده'>استعلام نگهداری و بهره برداری تصفیه خانه زرگنده / استعلام  نگهداری و بهره برداری تصفیه خانه زرگنده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875726/استعلام-نگهداری-و-بهره-برداری-تصفیه-خانه-محلاتی'>استعلام نگهداری و بهره برداری تصفیه خانه محلاتی / استعلام  نگهداری و بهره برداری تصفیه خانه محلاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875339/مناقصه-خرید-تعدادی-چراغ-راهنمایی'>مناقصه خرید تعدادی چراغ راهنمایی / آگهی مناقصه,مناقصه خرید تعدادی چراغ راهنمایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875729/استعلام-عملیات-تخریب-و-بازسازی-مجدد-آدمروهای-میدان-قزوین-به-همراه-نصب-تجهیزات-کنترلی'>استعلام عملیات تخریب و بازسازی مجدد آدمروهای میدان قزوین به همراه نصب تجهیزات کنترلی / استعلام  عملیات تخریب و بازسازی مجدد آدمروهای میدان قزوین به همراه نصب تجهیزات کنترلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875732/استعلام-استقرار-سیستم-مدیریت-انرژی-بر-اساس-استاندارد-ایزو-50001-برای-تصفیه-خانه-فاضلاب-محلی'>استعلام استقرار سیستم مدیریت انرژی بر اساس استاندارد ایزو 50001 برای تصفیه خانه فاضلاب محلی / استعلام  استقرار سیستم مدیریت انرژی بر اساس استاندارد ایزو 50001 برای تصفیه خانه فاضلاب محلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875719/استعلام-خرید-یک-دستگاه-LASER-ALIYNMENT-COMBO-PACK'>استعلام خرید یک دستگاه LASER ALIYNMENT COMBO PACK  / استعلام خرید یک دستگاه LASER ALIYNMENT COMBO PACK </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875794/استعلام-خرید-خدمات-مشاوره-ای-مدیریت-دانش'>استعلام خرید خدمات مشاوره ای مدیریت دانش / استعلام خرید خدمات مشاوره ای مدیریت دانش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875761/استعلام-خرید-و-نصب-مربوط-به-آسانسور-های-خوابگاه'>استعلام خرید و نصب مربوط به آسانسور های خوابگاه / استعلام ,استعلام خرید و نصب مربوط به آسانسور های خوابگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875752/استعلام-تهیه-و-تعویض-درب-کابین-و-طبقات-آسانسور-ساختمان'>استعلام تهیه و تعویض درب کابین و طبقات آسانسور ساختمان  / استعلام ,استعلام تهیه و تعویض درب کابین و طبقات آسانسور ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875770/استعلام-رکوردر-بدون-کاغذ-6-کاناله'>استعلام رکوردر بدون کاغذ 6 کاناله  / استعلام، استعلام رکوردر بدون کاغذ 6 کاناله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875242/مزایده-مقدار-807-متر-مشاع-از-2000-متر-مشاع-عرصه-و-اعیان-و-اشجار'>مزایده مقدار 807 متر مشاع از 2000 متر مشاع عرصه و اعیان و اشجار / مزایده,مزایده مقدار 807 متر مشاع از 2000 متر مشاع عرصه و اعیان و اشجار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875775/استعلام-رکوردر-بدون-کاغذ-12-کاناله'>استعلام رکوردر بدون کاغذ 12 کاناله  / استعلام، استعلام رکوردر بدون کاغذ 12 کاناله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875693/استعلام-بهاء-CABLE-L'>استعلام بهاء CABLE L / فرم استعلام بهای الکترونیکی, استعلام بهاء CABLE L</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875755/استعلام-اندازه-گیری-عوامل-فیزیکی-و-شیمیایی'>استعلام اندازه گیری عوامل فیزیکی و شیمیایی  / فرم استعلام بهای الکترونیکی, استعلام بهاء اندازه گیری عوامل فیزیکی و شیمیایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875740/استعلام-3-2--WAY-POPPET-VALVE'>استعلام 3/2 - WAY POPPET VALVE / فرم استعلام بهاء, استعلام 3/2 - WAY POPPET VALVE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875721/استعلام-بهاء-چرخدنده-کرانویل-پینیون-96-3-31'>استعلام بهاء چرخدنده کرانویل پینیون 96.3.31 / فرم استعلام بهاء, استعلام بهاء چرخدنده کرانویل پینیون 96.3.31</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875689/مناقصه-طراحی-ساخت-و-نصب-کابل‌های-متحرک-جرثقیل‌های-100-تن'>مناقصه طراحی، ساخت و نصب کابل‌های متحرک جرثقیل‌های 100 تن / مناقصه طراحی، ساخت و نصب کابل‌های متحرک جرثقیل‌های 100 تن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875701/مناقصه-بازسازی-مجموعه-استخر-شهر-مس-سرچشمه'>مناقصه  بازسازی مجموعه استخر شهر مس سرچشمه / مناقصه ،  بازسازی مجموعه استخر شهر مس سرچشمه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875707/مناقصه-انجام-تعمیرات-و-نوسازی-واحد-اداری-و-سرویس‌های-بهداشتی'>مناقصه  انجام تعمیرات و نوسازی واحد اداری و سرویس‌های بهداشتی  / مناقصه  انجام تعمیرات و نوسازی واحد اداری و سرویس‌های بهداشتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875247/مزایده-یکباب-گله-دانی-به-مساحت-145-متر-نوبت-اول'>مزایده یکباب گله دانی به مساحت 145 متر نوبت اول  / مزایده,مزایده یکباب گله دانی به مساحت 145 متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875716/مزایده-فروش-55-گروه-اقلام-مازاد-بر-نیاز'>مزایده فروش 55 گروه اقلام مازاد بر نیاز  / مزایده فروش 55 گروه اقلام مازاد بر نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875728/شناسایی-تامین-کنندگان-قطعات-ربات-sames'>شناسایی تامین کنندگان قطعات ربات sames / شناسایی تامین کنندگان قطعات ربات sames</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875734/فراخوان-شناسائی-پیمانکاران-اجاره-لیفتراک'>فراخوان شناسائی پیمانکاران اجاره لیفتراک / فراخوان شناسائی پیمانکاران اجاره لیفتراک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875735/شناسایی-تامین-کنندگان-پیستولت-چسب-شیشه-تیوب-دار'>شناسایی تامین کنندگان پیستولت چسب شیشه تیوب دار / شناسایی تامین کنندگان پیستولت چسب شیشه تیوب دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875738/شناسایی-تامین-کنندگان-و-تولید-کنندگان-دستگاه-شستشوی-التراسونیک'>شناسایی تامین کنندگان و تولید کنندگان دستگاه شستشوی التراسونیک / شناسایی تامین کنندگان و تولید کنندگان دستگاه شستشوی التراسونیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875696/مناقصه-PRESUURE-GAUGE'>مناقصه  PRESUURE GAUGE / مناقصه , مناقصه PRESUURE GAUGE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875739/استعلام-باتری-لیفتراک-و--'>استعلام باتری لیفتراک و ... / استعلام , استعلام باتری لیفتراک و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875733/استعلام-اقلام-عمومی-برقی-و--'>استعلام اقلام عمومی برقی و .. / استعلام ,استعلام اقلام عمومی برقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875711/مناقصه-خدمات-بازرسی-ادواری-۱۲-عدد-آسانسور-کششی-و-هیدرولیکی'>مناقصه خدمات بازرسی ادواری ۱۲ عدد آسانسور کششی و هیدرولیکی / مناقصه خدمات بازرسی ادواری ۱۲ عدد آسانسور کششی و هیدرولیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875285/مزایده-یک-فروند-شناور-تحقیقاتی-(-متد-)'>مزایده یک فروند شناور تحقیقاتی ( متد )  / مزایده یک فروند شناور تحقیقاتی ( متد ) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875757/مناقصه-ایاب-و-ذهاب-کارکنان-مرکز-منطقه-مراکز-انتقال-نفت-و-تاسیسات-تابعه'> مناقصه ایاب و ذهاب کارکنان مرکز منطقه، مراکز انتقال نفت و تاسیسات تابعه / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه ایاب و ذهاب کارکنان مرکز منطقه، مراکز انتقال نفت و تاسیسات تابعه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875840/مناقصه-کدینگ-کالای-پتروشیمی'>مناقصه کدینگ کالای پتروشیمی / مناقصه کدینگ کالای پتروشیمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875781/مزایده-واگذاری-اتاق-پزشک-تزریقات-و-پانسمان'>مزایده واگذاری اتاق پزشک تزریقات و پانسمان  / آگهی مزایده عمومی,مزایده واگذاری اتاق پزشک تزریقات و پانسمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875289/مزایده-بهره-گیری-از-سامانه-تداکرات-الکترونیکی'>مزایده  بهره گیری از سامانه تداکرات الکترونیکی  / مزایده , مزایده بهره گیری از سامانه تداکرات الکترونیکی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875758/استعلام-واگذاری-محل-جهت-خدمات-تکثیر'>استعلام واگذاری محل جهت خدمات تکثیر / استعلام واگذاری محل جهت خدمات تکثیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875766/استعلام-واگذاری-خرید-خدمات-امور-نگهداشت-سخت-افزار-وشبکه-رایانه'>استعلام واگذاری خرید خدمات امور نگهداشت سخت افزار وشبکه رایانه / استعلام واگذاری خرید خدمات امور نگهداشت سخت افزار وشبکه رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875270/مزایده-یک-قطعه-زمین-مقدار-3-575-سهم-مشاع-از-5-835-سهم-مشاع-زمین-دیمی'>مزایده یک قطعه زمین مقدار 3.575 سهم مشاع از 5.835 سهم مشاع زمین دیمی  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مقدار 3.575 سهم مشاع از 5.835 سهم مشاع زمین دیمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875951/استعلام-کپی-کاتریج-05A-ایرانی-تعداد-قابل-چاپ'>استعلام کپی کاتریج 05A ایرانی تعداد قابل چاپ  / استعلام  کپی کاتریج 05A ایرانی تعداد قابل چاپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875934/استعلام-تهیه-و-نصب-نرده-از-جنس-آلومینیوم-آنادایز-شده'>استعلام تهیه و نصب نرده از جنس آلومینیوم آنادایز شده  / استعلام، استعلام تهیه و نصب نرده از جنس آلومینیوم آنادایز شده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875922/استعلام-سرویس-نگهداری-و-ارائه-خدمات-پشتیبانی-تجهیزات-شبکه'>استعلام سرویس نگهداری و ارائه خدمات پشتیبانی تجهیزات شبکه  / استعلام,استعلام سرویس نگهداری و ارائه خدمات پشتیبانی تجهیزات شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875971/استعلام-پمپ-هواده'>استعلام پمپ هواده / استعلام, استعلام  پمپ هواده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875908/استعلام-دوربین-مداربسته'>استعلام دوربین مداربسته / استعلام , استعلام دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875961/استعلام-100-عدد-دسیتریکس'>استعلام 100 عدد دسیتریکس / استعلام , استعلام 100 عدد دسیتریکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875938/استعلام-اسپیلیت-ایستاده'>استعلام  اسپیلیت ایستاده  / استعلام , استعلام  اسپیلیت ایستاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875974/استعلام-کانکس-موتورخانه'>استعلام  کانکس موتورخانه / استعلام  کانکس موتورخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875962/استعلام-نصب-دوربین'>استعلام نصب دوربین  / استعلام نصب دوربین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875271/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-طبقه-اول-191-70متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه اول 191.70متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه اول 191.70متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875888/استعلام-کولر-آبی-5500-و-7000-آبسال'>استعلام کولر آبی 5500 و 7000 آبسال / استعلام, استعلام کولر آبی 5500 و 7000 آبسال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875903/استعلام-داربست-بندی'>استعلام داربست بندی / استعلام، استعلام داربست بندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875921/استعلام-دو-دستگاه-باسکول-تمام-اتوماتیک-60-تنی'>استعلام دو دستگاه باسکول تمام اتوماتیک 60 تنی / استعلام, استعلام دو دستگاه باسکول تمام اتوماتیک 60 تنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875937/استعلام-خرید-110-سل-خازن-20-کیلوولت'>استعلام خرید 110 سل خازن 20 کیلوولت / استعلام خرید 110 سل خازن 20 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875881/استعلام-نیازمند-خدمات-چاپ'>استعلام نیازمند خدمات چاپ  / استعلام , استعلام نیازمند خدمات چاپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875902/استعلام-لوازم-و-تجهیزات-خانگی-اداری-و-صنعتی'>استعلام لوازم و تجهیزات خانگی اداری و صنعتی  / استعلام , استعلام لوازم و تجهیزات خانگی اداری و صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875919/استعلام-قطعات-کامپیوتر'>استعلام قطعات کامپیوتر  / استعلام , استعلام قطعات کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875947/استعلام-OGITECH-HD-PRO-WEBCAM-C920'>استعلام OGITECH HD PRO WEBCAM C920  / استعلام , استعلام OGITECH HD PRO WEBCAM C920 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875952/استعلام-آب-گرمکن-با-ظرفیت-75-گالی-برند-آزمایش'>استعلام آب گرمکن با ظرفیت 75 گالی برند آزمایش / استعلام آب گرمکن با ظرفیت 75 گالی برند آزمایش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875265/مزایده-ششدانگ-پلاک-1372-فرعی-از-8999-فرعی-از-44-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک 1372 فرعی از 8999 فرعی از 44 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 1372 فرعی از 8999 فرعی از 44 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875933/استعلام-اجرای-سقف-کاذب-کناف'>استعلام اجرای سقف کاذب کناف / استعلام اجرای سقف کاذب کناف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875915/استعلام-آب-سردکن-و-آب-شیرینکن'>استعلام آب سردکن و آب شیرینکن / استعلام آب سردکن و آب شیرینکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875963/استعلام-23-قلم-تجهیزات-و-لوازم-اداری'>استعلام 23 قلم تجهیزات و لوازم اداری  / استعلام ,استعلام 23 قلم تجهیزات و لوازم اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875960/استعلام-واگذاری-امور-نقلیه-و-حمل-و-نقل'>استعلام واگذاری امور نقلیه و حمل و نقل  / استعلام ,استعلام واگذاری امور نقلیه و حمل و نقل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875944/استعلام-27-دست-لباس-کار-و--'>استعلام 27 دست لباس کار و ... / استعلام ,استعلام 27 دست لباس کار و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875928/استعلام-دستگاه-دی-وی-آر'>استعلام دستگاه دی وی آر / استعلام ,استعلام دستگاه دی وی آر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875906/استعلام-دی-وی-دی'>استعلام دی وی دی  / استعلام ,استعلام دی وی دی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875895/استعلام-شیر-برقی-مشعل-چدنی'>استعلام شیر برقی مشعل چدنی / استعلام، استعلام شیر برقی مشعل چدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875914/استعلام-تجهیزات-و-وسایل-تحصیلی-و-اداری'>استعلام تجهیزات و وسایل تحصیلی و اداری  / استعلام تجهیزات و وسایل تحصیلی و اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875946/استعلام-رایانه-همراه'>استعلام رایانه همراه / استعلام رایانه همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875313/مناقصه-پیراهن-و-شلوار'>مناقصه پیراهن و شلوار  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه پیراهن و شلوار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875964/استعلام-الکتروپمپ-83-کیلووات-177-72'>استعلام الکتروپمپ 83 کیلووات 177/72 / استعلام, استعلام الکتروپمپ 83 کیلووات 177/72</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875955/استعلام-ساماندهی-و-تعمیر-خانه-مهدی-پور'>استعلام ساماندهی و تعمیر خانه مهدی پور / استعلام , استعلام ساماندهی و تعمیر خانه مهدی پور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875889/استعلام-پمپ-233-8'>استعلام  پمپ 233/8 / استعلام, استعلام  پمپ 233/8</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875911/استعلام-ارتقاء-سیستم-مدیریت-یکپارچه-تهدیدات-امنیتی'>استعلام ارتقاء سیستم مدیریت یکپارچه تهدیدات امنیتی / استعلام, استعلام ارتقاء سیستم مدیریت یکپارچه تهدیدات امنیتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875929/استعلام-تهیه-و-نصب-سقف-کاذب-و-جمع-آوری-سقف-قدیم'>استعلام تهیه و نصب سقف کاذب و جمع آوری سقف قدیم / استعلام, استعلام تهیه و نصب سقف کاذب و جمع آوری سقف قدیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875956/استعلام-سوییچ-پاور-و-ماژول-مخابراتی'>استعلام سوییچ، پاور و ماژول مخابراتی / استعلام  سوییچ، پاور و ماژول مخابراتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875893/استعلام-سوییچ--پاور-و-ماژول-مخابراتی'>استعلام سوییچ ، پاور و ماژول مخابراتی   / استعلام، استعلام سوییچ ، پاور و ماژول مخابراتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875909/استعلام-پمپ'>استعلام  پمپ / استعلام, استعلام  پمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875913/استعلام-sigma-از-کمپانی-a7646-کد-APYRASE-5KU'>استعلام sigma از کمپانی a7646 کد APYRASE 5KU / استعلام, استعلام  sigma از کمپانی a7646 کد APYRASE 5KU</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875965/استعلام-سوییچ-24-پورت'>استعلام  سوییچ 24 پورت / استعلام , استعلام  سوییچ 24 پورت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875945/استعلام-سوییچ-24-پورت-مدیریتی-شبکه-لایه-دو'>استعلام سوییچ 24 پورت مدیریتی شبکه لایه دو  / استعلام سوییچ 24 پورت مدیریتی شبکه لایه دو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875892/استعلام-ذخیره-ساز-VESS-R2600FIS-EMEA'>استعلام ذخیره ساز VESS R2600FIS EMEA  / استعلام, استعلام ذخیره ساز VESS R2600FIS EMEA </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875326/مناقصه-بهرداری-از-بوفه-و-کافی-شاپ-و-ساندویچ-و-آبمیوه-و--'>مناقصه بهرداری از بوفه و کافی شاپ و ساندویچ و آبمیوه و ... / آگهی اسناد فراخوان شناسایی ,مناقصه بهرداری از بوفه و کافی شاپ و ساندویچ و آبمیوه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875910/استعلام-انجام-امور-مربوط-به-خدمات-رسانی-بازنشستگان'>استعلام انجام امور مربوط به خدمات رسانی بازنشستگان  / استعلام ,استعلام انجام امور مربوط به خدمات رسانی بازنشستگان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875926/استعلام-خدمات-پشتیبانی-نرم-افزار'>استعلام  خدمات پشتیبانی نرم افزار / استعلام, استعلام خدمات پشتیبانی نرم افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875966/استعلام-مرمت-و-نگهداری-کلیسا'>استعلام مرمت و نگهداری کلیسا / استعلام مرمت و نگهداری کلیسا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875940/استعلام-مرمت-و-نگهداری-کلیسای-کلگه-زار'>استعلام مرمت و نگهداری کلیسای کلگه زار  / استعلام , استعلام مرمت و نگهداری کلیسای کلگه زار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875954/استعلام-اجاره-اتوبوس-42-نفره'>استعلام اجاره اتوبوس 42 نفره  / استعلام , استعلام اجاره اتوبوس 42 نفره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875942/استعلام-تهیه-و-اجرای-سقف-شیروانی'>استعلام تهیه و اجرای سقف شیروانی / استعلام تهیه و اجرای سقف شیروانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875924/استعلام-خرید-تجهیزات-رایانه-ای'>استعلام خرید تجهیزات رایانه ای  / استعلام خرید تجهیزات رایانه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875904/استعلام-ساخت-جاده-و-راه-آهن'>استعلام ساخت جاده و راه آهن / استعلام ساخت جاده و راه آهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875969/استعلام-حفاری-کانال-حفاظتی-ناحیه-صنعتی'>استعلام حفاری کانال حفاظتی ناحیه صنعتی  / استعلام ,استعلام حفاری کانال حفاظتی ناحیه صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875953/استعلام-پروژکتور-ال-ای-دی-مازینور'>استعلام پروژکتور ال ای دی مازینور  / استعلام ,استعلام پروژکتور ال ای دی مازینور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875936/استعلام-خرید-لایسنس-UTM'>استعلام خرید لایسنس UTM / استعلام ,استعلام خرید لایسنس UTM</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875302/مناقصه-پروژه-واگذاری-خدمات-شهری'>مناقصه پروژه واگذاری خدمات شهری  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه پروژه واگذاری خدمات شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875916/استعلام-ساخت-و-تخریب-بنا'>استعلام ساخت و تخریب بنا / استعلام ,استعلام ساخت و تخریب بنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875891/استعلام-خدمات-پشتیبانی'>استعلام خدمات پشتیبانی  / استعلام ,استعلام خدمات پشتیبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875907/استعلام-تامین-آماده-سازی-دانیال-نبی-شوش'>استعلام  تامین آماده سازی دانیال نبی شوش  / استعلام , استعلام تامین آماده سازی دانیال نبی شوش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875935/استعلام-اسکنر-بارکد-لیزری'>استعلام  اسکنر بارکد لیزری  / استعلام ,استعلام  اسکنر بارکد لیزری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875958/استعلام-نرم-افزار-مدیریت-فایروال'>استعلام  نرم افزار مدیریت فایروال / استعلام نرم افزار مدیریت فایروال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875968/استعلام-خرید-چراغ-هی-چشمک-زن-سولار-LED'>استعلام خرید چراغ هی چشمک زن سولار LED / استعلام , استعلام خرید چراغ هی چشمک زن سولار LED</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875959/استعلام-طراحی-اجرا-و-اخذ-تاییدیه-شرکت-گاز-استان-کرمان'>استعلام طراحی، اجرا و اخذ تاییدیه شرکت گاز استان کرمان / استعلام, استعلام طراحی، اجرا و اخذ تاییدیه شرکت گاز استان کرمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875900/استعلام-خرید-تجهیزات-رایانه-ای'>استعلام خرید تجهیزات رایانه ای  / استعلام, استعلام خرید تجهیزات رایانه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875920/استعلام-چوب-روسی'>استعلام چوب روسی / استعلام, استعلام چوب روسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875943/استعلام-تکثیر-و-رایت-دی-وی-دی'>استعلام تکثیر و رایت دی وی دی / استعلام, استعلام تکثیر و رایت دی وی دی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875008/مناقصه-تعداد-یک-دستگاه-پاشش-رنگ-اتوماتیک'>مناقصه تعداد یک دستگاه پاشش رنگ اتوماتیک / آگهی مناقصه, مناقصه تعداد یک دستگاه پاشش رنگ اتوماتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875272/فراخوان-مناقصه-عمومی-اجرای-عملیات-خط-اصلی-1200-میلیمتر-فاضلاب-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عمومی  اجرای عملیات خط اصلی 1200 میلیمتر فاضلاب نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه عمومی  اجرای عملیات خط اصلی 1200 میلیمتر فاضلاب نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875949/استعلام-آسانسور-هیدرولیک'>استعلام آسانسور هیدرولیک / استعلام, استعلام آسانسور هیدرولیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875923/استعلام-خرید-(تمدید)-لایسنس-دستگاه-UTM'>استعلام خرید (تمدید) لایسنس دستگاه UTM / استعلام ,استعلام خرید (تمدید) لایسنس دستگاه UTM</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875948/استعلام-گندم-و-بلغور-و--'>استعلام گندم و بلغور و.... / استعلام ,استعلام گندم و بلغور و....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875894/استعلام-کاغذ-کامپیوتر-132-ستونی'>استعلام کاغذ کامپیوتر 132 ستونی / استعلام ,استعلام کاغذ کامپیوتر 132 ستونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875882/استعلام-دستگاه-حضور-و-غیاب-و-تشخیص-چهره-و-اثر-انگشت-و-کارت'>استعلام دستگاه حضور و غیاب و تشخیص چهره و اثر انگشت و کارت / استعلام ,استعلام دستگاه حضور و غیاب و تشخیص چهره و اثر انگشت و کارت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875878/استعلام-دستگاه-حضور-غیاب-و-تشخیص-چهره-و-اثر-انگشت'>استعلام  دستگاه حضور غیاب و تشخیص چهره و اثر انگشت / استعلام, استعلام  دستگاه حضور غیاب و تشخیص چهره و اثر انگشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875876/استعلام-ارززیابی-زیست-محیطی-شهرکهای-صنعتی-بهشهر-و-گلوگاه'>استعلام ارززیابی زیست محیطی شهرکهای صنعتی بهشهر و گلوگاه / استعلام ارززیابی زیست محیطی شهرکهای صنعتی بهشهر و گلوگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875349/مزایده-ششدانگ-زمین-بصورت-ساختمان-214-50متر'>مزایده ششدانگ زمین بصورت ساختمان 214.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بصورت ساختمان 214.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875865/استعلام-اجرای-آسفالت-در-شهرک-صنعتی-بزرگ-شیراز'>استعلام اجرای آسفالت در شهرک صنعتی بزرگ شیراز / استعلام, استعلام اجرای آسفالت در شهرک صنعتی بزرگ شیراز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875867/استعلام-دستگاه-PH-متر-رومیزی'>استعلام دستگاه PH متر رومیزی / استعلام, استعلام دستگاه PH متر رومیزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875917/استعلام-الکتروپمپ-15-کیلووات-233-8'>استعلام الکتروپمپ 15 کیلووات 233/8 / استعلام, استعلام الکتروپمپ 15 کیلووات 233/8</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875897/استعلام-چاپگر-رایانه--'>استعلام چاپگر رایانه... / استعلام, استعلام چاپگر رایانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875880/استعلام-پروژه-آسفالت-جاده-دسترس-شهرک-صنعتی-فراشبند'>استعلام پروژه آسفالت جاده دسترس شهرک صنعتی فراشبند / استعلام, استعلام پروژه آسفالت جاده دسترس شهرک صنعتی فراشبند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875927/استعلام-کیس-کامپیوتر'>استعلام کیس کامپیوتر  / استعلام کیس کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875873/استعلام-لوله-مانسمان-5-اینچ'>استعلام لوله مانسمان 5 اینچ / استعلام، استعلام لوله مانسمان 5 اینچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875896/استعلام-انجام-عملیات-دو-مدار-ارتباط-دکل-به-گنتری-های-پست-پارس'>استعلام انجام عملیات دو مدار ارتباط دکل به گنتری های پست پارس  / استعلام ؛ استعلام انجام عملیات دو مدار ارتباط دکل به گنتری های پست پارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875871/استعلام-کمدی-UPVC'>استعلام کمدی UPVC / استعلام, استعلام کمدی UPVC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875348/مزایده-فروش-یک-دستگاه-تزریق-پلاستیک'>مزایده فروش یک دستگاه تزریق پلاستیک  / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه تزریق پلاستیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875883/استعلام-صندلی-اداری-گردان-مارک-پدیده-مدل-2060-96-3-31'>استعلام صندلی اداری گردان مارک پدیده مدل 2060 96.3.31 / استعلام صندلی اداری گردان مارک پدیده مدل 2060  -96.3.31</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875912/استعلام-آجر-نما'>استعلام آجر نما  / استعلام, استعلام  آجر نما </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875939/استعلام-کابل'>استعلام کابل  / استعلام, استعلام کابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875925/استعلام-خرید-و-حمل-تایل-الومینیومی'>استعلام خرید و حمل تایل الومینیومی / استعلام خرید و حمل تایل الومینیومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875905/استعلام-اسکنر-a4'>استعلام اسکنر a4 / استعلام, استعلام  اسکنر a4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875890/استعلام-کاغذ-A4'>استعلام کاغذ A4 / استعلام کاغذ A4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875884/استعلام-خرید-موکت'>استعلام خرید موکت  / استعلام ,استعلام خرید موکت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875872/استعلام-قفل-الکترونیکی'>استعلام قفل الکترونیکی  / استعلام قفل الکترونیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876020/استعلام-نیازمند-کالا-درب-اتوماتیک-لابل-90--'>استعلام نیازمند کالا درب اتوماتیک لابل 90 ... / استعلام , استعلام نیازمند کالا درب اتوماتیک لابل 90 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876024/استعلام-نرم-افزار-صورت-وضعیت-25-کاربره'>استعلام نرم افزار صورت وضعیت 25 کاربره  / استعلام  , استعلام نرم افزار صورت وضعیت 25 کاربره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875327/مزایده-خودرو-سواری-میتسو-بیشی--تیپ-پاجرو-مدل-2010'>مزایده خودرو سواری میتسو بیشی - تیپ پاجرو مدل 2010  / مزایده , مزایده خودرو سواری میتسو بیشی - تیپ پاجرو مدل 2010 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876006/استعلام-رایانه-همراه-نوت-بوک'>استعلام رایانه همراه نوت بوک / استعلام , استعلام رایانه همراه نوت بوک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875991/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن  / استعلام , استعلام لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876010/استعلام-اجرای-عملیات-مرمت-و-بهسازی-راهدارخانه'>استعلام  اجرای عملیات مرمت و بهسازی راهدارخانه / استعلام, استعلام  اجرای عملیات مرمت و بهسازی راهدارخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875995/استعلام-سه-راهی-چدنی-فلنج-دار'>استعلام سه راهی چدنی فلنج دار / استعلام, استعلام سه راهی چدنی فلنج دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875987/استعلام-بوش-برنجی-لوله-صنعتی-و--'>استعلام بوش برنجی، لوله صنعتی و ... / استعلام, استعلام بوش برنجی، لوله صنعتی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875984/استعلام-پمپ-هواده-دو-دستگاه'>استعلام پمپ هواده- دو دستگاه / استعلام, استعلام  پمپ هواده- دو دستگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876014/استعلام-خرید-روتر'>استعلام خرید روتر  / استعلام ,استعلام خرید روتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876015/استعلام-انجام-امور-نظافتی-و-خدماتی-امور-آبدارخانه'>استعلام انجام امور نظافتی و خدماتی امور آبدارخانه / استعلام ,استعلام انجام امور نظافتی و خدماتی امور آبدارخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875310/فراخوان-عملیات-تهیه--ساخت--حمل--نصب--راه-اندازی'>فراخوان  عملیات تهیه ، ساخت ، حمل ، نصب ، راه اندازی  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان  عملیات تهیه ، ساخت ، حمل ، نصب ، راه اندازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875981/استعلام-راه-اندازی-شبکه-ویدئو-کنفرانس'>استعلام راه اندازی شبکه ویدئو کنفرانس / استعلام راه اندازی شبکه ویدئو کنفرانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876023/استعلام-روتر-رهیاب'>استعلام روتر رهیاب / استعلام روتر رهیاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876012/استعلام-احداث-600-متر-شبکه-فشار-ضعیف-بصورت-فیدر'>استعلام احداث 600 متر شبکه فشار ضعیف بصورت فیدر / استعلام ,استعلام احداث 600 متر شبکه فشار ضعیف بصورت فیدر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875988/استعلام-خرید-پایه-تابلو'>استعلام خرید پایه تابلو / استعلام، استعلام خرید پایه تابلو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875993/استعلام-سیستم-بایگانی-ریلی'>استعلام سیستم بایگانی ریلی / استعلام سیستم بایگانی ریلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875978/استعلام-لپ-تاپ-15-اینچی'>استعلام لپ تاپ 15 اینچی / استعلام لپ تاپ 15 اینچی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876025/استعلام-خرید-8-دستگاه-دوربین-فیلمبرداری'>استعلام خرید 8 دستگاه دوربین فیلمبرداری / استعلام , استعلام خرید 8 دستگاه دوربین فیلمبرداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876016/استعلام-دو-دستگاه-رایانه'>استعلام دو دستگاه رایانه  / استعلام , استعلام دو دستگاه رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875976/استعلام-دو-دستگاه-رایانه'>استعلام دو دستگاه رایانه  / استعلام  , استعلام دو دستگاه رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875996/استعلام-خدمات-مهندسین-مشاور-جهت-طراحی-پروژه'>استعلام خدمات مهندسین مشاور جهت طراحی پروژه  / استعلام , استعلام خدمات مهندسین مشاور جهت طراحی پروژه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875980/استعلام-فن-کوئل-بالا-زن-سرما-آفرین-مدل-200'>استعلام فن کوئل بالا زن سرما آفرین مدل 200 / استعلام, استعلام فن کوئل بالا زن سرما آفرین مدل 200</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876017/استعلام-یک-دستگاه-ذخیره-ساز-اچ-پی'>استعلام یک دستگاه ذخیره ساز اچ پی / استعلام, استعلام یک دستگاه ذخیره ساز اچ پی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875957/استعلام-خرید-برج-(8-0)-GT60'>استعلام خرید برج (8-0) GT60  / استعلام خرید برج (8-0) GT60 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876002/استعلام-نشر-کتاب'>استعلام  نشر کتاب  / استعلام, استعلام  نشر کتاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875992/استعلام-تقویت-ستونچه-های-فوندانسیون-دکل-ایستگاه-حمیدیه'>استعلام تقویت ستونچه های فوندانسیون دکل ایستگاه حمیدیه / استعلام, استعلام تقویت ستونچه های فوندانسیون دکل ایستگاه حمیدیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875979/استعلام-بوته-کنی-حاشیه-راه'>استعلام  بوته کنی حاشیه راه  / استعلام, استعلام  بوته کنی حاشیه راه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876001/استعلام-ساخت-5-باب-اتاق-پیش-ساخته'>استعلام ساخت 5 باب اتاق پیش ساخته / استعلام ساخت 5 باب اتاق پیش ساخته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875336/مزایده-خودرو-سواری-پژو-پارس-مدل-1390'>مزایده خودرو سواری پژو پارس مدل 1390  / مزایده , مزایده خودرو سواری پژو پارس مدل 1390  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876019/استعلام-دستگاه-پاناسونیک'>استعلام دستگاه پاناسونیک  / استعلام ,استعلام دستگاه پاناسونیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876022/استعلام-سایر-حمل-و-نقل-زمینی'>استعلام سایر حمل و نقل زمینی  / استعلام سایر حمل و نقل زمینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875990/استعلام-تعمیر-پاور-میتر-شامل-رله-های-حفاظتی'>استعلام تعمیر پاور میتر شامل رله های حفاظتی / استعلام تعمیر پاور میتر شامل رله های حفاظتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876009/استعلام-آب-سردکن-ایستاده-ایستکول'>استعلام آب سردکن ایستاده ایستکول  / استعلام آب سردکن ایستاده ایستکول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876018/استعلام-داکت-اسپلیت-کانالی'>استعلام داکت اسپلیت کانالی / استعلام , استعلام داکت اسپلیت کانالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876004/استعلام-درخواست-صندلی--نیم-ست-مبل-اداری'>استعلام درخواست صندلی ، نیم ست مبل اداری / استعلام درخواست صندلی ، نیم ست مبل اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875999/استعلام-پشتیبانی-نرم-افزاری-و-سخت-افزاری'>استعلام پشتیبانی نرم افزاری و سخت افزاری / استعلام، استعلام پشتیبانی نرم افزاری و سخت افزاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876008/استعلام-خرید-سوئیچ-سیسکو'>استعلام خرید سوئیچ سیسکو  / استعلام ,استعلام خرید سوئیچ سیسکو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875982/استعلام-تجهیزات-و-وسایل-تحصیلی-و-اداری'>استعلام تجهیزات و وسایل تحصیلی و اداری / استعلام، استعلام تجهیزات و وسایل تحصیلی و اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875267/فراخوان-مناقصه-حفر-2-حلقه-چاه-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه حفر 2 حلقه چاه نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه حفر 2 حلقه چاه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875325/مناقصه-بازسازی-و-مقاوم-سازی-و-تعمیر-و-پرو-کنتور-های-دیافراگمی'>مناقصه بازسازی و مقاوم سازی و تعمیر و پرو کنتور های دیافراگمی / مناقصه , مناقصه ازسازی و مقاوم سازی و تعمیر و پرو کنتور های دیافراگمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875012/مناقصه-خرید-200-000-عدد-قوطی-پلاستیکی'>مناقصه خرید 200.000 عدد قوطی پلاستیکی / مناقصه، مناقصه خرید 200.000 عدد قوطی پلاستیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875345/اگهی-فراخوان-شناسایی-بهره-برداری-از-بوفه-و-کافی-شاپ'>اگهی فراخوان شناسایی بهره برداری از بوفه و کافی شاپ / اگهی فراخوان شناسایی بهره برداری از بوفه و کافی شاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875288/مناقصه-انجام-ایاب-و-ذهاب-کارمندان-دانشگاه-شهید-چمران-اهواز--نوبت-دوم'>مناقصه انجام ایاب و ذهاب کارمندان دانشگاه شهید چمران اهواز - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه انجام ایاب و ذهاب کارمندان دانشگاه شهید چمران اهواز - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875280/مناقصه-تعمیرات-اساسی-ادوات-و-تجهیزات-پالایشگاه-فراشبند--نوبت-دوم'>مناقصه تعمیرات اساسی ادوات و تجهیزات پالایشگاه فراشبند - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه تعمیرات اساسی ادوات و تجهیزات پالایشگاه فراشبند - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875276/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-255-82متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 255.82متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 255.82متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875526/مزایده-فروش-املاک-مازاد'>مزایده فروش املاک مازاد  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875323/مزایده-واگذاری-صد-در-صد-سهام'>مزایده واگذاری صد در صد سهام  / آگهی فروش , مزایده واگذاری صد در صد سهام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875286/فراخوان-مناقصه-عملیات-رنگ-آمیزی-واحد-کلر-و-آب-ژاول-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عملیات رنگ آمیزی واحد کلر و آب ژاول نوبت دوم / فراخوان عمومی , فراخوان مناقصه عملیات رنگ آمیزی واحد کلر و آب ژاول نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875303/مناقصه-سردخانه-های-دارویی'>مناقصه سردخانه های دارویی / مناقصه , مناقصه سردخانه های دارویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875312/مناقصه-تامین-آسانسورها'>مناقصه تامین آسانسورها / مناقصه , مناقصه تامین آسانسورها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875970/فراخوان-خط-تغذیه-و-شبکه-توزیع-گاز'>فراخوان خط تغذیه و شبکه توزیع گاز  / فراخوان , فراخوان خط تغذیه و شبکه توزیع گاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876000/مناقصه-عملیات-مرمت-سد-انحرافی-آیش-دیوان-رامیان'>مناقصه عملیات مرمت سد انحرافی آیش دیوان رامیان  / مناقصه,مناقصه عملیات مرمت سد انحرافی آیش دیوان رامیان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876007/مناقصه-قرائت-کنتور-و-توزیع-قبوض-خرمشهر'>مناقصه قرائت کنتور و توزیع قبوض خرمشهر     / مناقصه , مناقصه قرائت کنتور و توزیع قبوض خرمشهر    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875997/مناقصه-نظارت-کارگاهی-و-عالیه-بخشی-از-پروژه-های-کوچک-تأمین-آب'>مناقصه نظارت کارگاهی و عالیه بخشی از پروژه های کوچک تأمین آب / مناقصه نظارت کارگاهی و عالیه بخشی از پروژه های کوچک تأمین آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876011/مناقصه-نظارت-بر-عملیات-احداث-سازه-آبگیر-و-تأسیسات-تغذیه-ای'>مناقصه نظارت بر عملیات احداث سازه آبگیر و تأسیسات تغذیه ای / مناقصه نظارت بر عملیات احداث سازه آبگیر و تأسیسات تغذیه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876005/فراخوان-عملیات-تثبیت-بستر-و-ساماندهی-رودخانه-ساری-سو(محدوده-روستای-عرب-قره-حاجی)'>فراخوان عملیات تثبیت بستر و ساماندهی رودخانه ساری سو(محدوده روستای عرب قره حاجی)     / فراخوان عملیات تثبیت بستر و ساماندهی رودخانه ساری سو(محدوده روستای عرب قره حاجی)    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876021/مناقصه-حمل-و-تخلیه-400-هزار-تن-کود-شیمیایی'>مناقصه حمل و تخلیه 400 هزار تن کود شیمیایی / مناقصه حمل و تخلیه 400 هزار تن کود شیمیایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875975/مزایده-بهره-برداری-از-پارکینگهای-نمایشگاه-بین-المللی'>مزایده بهره برداری از پارکینگهای نمایشگاه بین المللی / مزایده بهره برداری از پارکینگهای نمایشگاه بین المللی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875994/فراخوان-عملیات-احداث-ایستگاه-پمپاژ-قربان-آباد(بازه-اول)'>فراخوان عملیات احداث ایستگاه پمپاژ قربان آباد(بازه اول)  / فراخوان عملیات احداث ایستگاه پمپاژ قربان آباد(بازه اول) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875977/مناقصه-خرید-لوازم-و-تجهیزات-کامپیوتر-شرکت-آبفای-مشهد'>مناقصه خرید لوازم و تجهیزات کامپیوتر شرکت آبفای مشهد     / مناقصه خرید لوازم و تجهیزات کامپیوتر شرکت آبفای مشهد    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876013/مناقصه-واگذاری-حجمی-زمانی-اداره-امور-انبارها'>مناقصه واگذاری حجمی زمانی اداره امور انبارها  / مناقصه واگذاری حجمی زمانی اداره امور انبارها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875973/مناقصه-حفر-۲-حلقه-چاه-در-شهر-میانه'>مناقصه حفر ۲ حلقه چاه در شهر میانه      / مناقصه حفر ۲ حلقه چاه در شهر میانه     </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875986/مناقصه-حفر-یک-حلقه-چاه-در-آذرشهر'>مناقصه حفر یک حلقه چاه در آذرشهر   / مناقصه حفر یک حلقه چاه در آذرشهر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875983/مناقصه-خرید-و-تامین-بخش-دوم-لوله-های-پلی-اتیلن'>مناقصه خرید و تامین بخش دوم لوله های پلی اتیلن  / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید و تامین بخش دوم لوله های پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875985/مناقصه-خرید-بارگیری-حمل-و-تخلیه-لوله-و-اتصالات'>مناقصه خرید بارگیری حمل و تخلیه لوله و اتصالات  / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید بارگیری حمل و تخلیه لوله و اتصالات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876003/ارزیابی-کیفی-انجام-خدمات-نظارت-عالیه-کارگاهی'>ارزیابی کیفی انجام خدمات نظارت عالیه کارگاهی  / ارزیابی کیفی انجام خدمات نظارت عالیه کارگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875998/ارزیابی-کیفی-عملیات-بازسازی-ساختمان-پست'>ارزیابی کیفی عملیات بازسازی ساختمان پست  / ارزیابی کیفی عملیات بازسازی ساختمان پست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875989/مزایده-فروش-انواع-کابل-مسی-و-آلومینیومی-مستعمل'>مزایده فروش انواع کابل مسی و آلومینیومی مستعمل  / مزایده فروش انواع کابل مسی و آلومینیومی مستعمل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875967/مزایده-اجاره-نه-هزار-متر-مربع-انبار-مسقف-و-حدود-سی-هزارمترمربع--96-3-31'>مزایده اجاره نه هزار متر مربع انبار مسقف و حدود سی هزارمترمربع ...96.3.31 / اجاره نه هزار متر مربع انبار مسقف و حدود سی هزارمترمربع ... 96.3.31</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875972/فراخوان-خدمات-نظارت-در-سطح-شرکت'>فراخوان خدمات نظارت در سطح شرکت  / فراخوان , فراخوان خدمات نظارت در سطح شرکت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875281/مناقصه-تامین-تجهیزات-3-کد-درن-هاردمتال-نوبت-دوم'>مناقصه تامین تجهیزات 3 کد درن هاردمتال نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه  تامین تجهیزات 3 کد درن هاردمتال نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875274/مناقصه-انجام-امور-تولیدی-بخشی-از-قطعات-مصرفی--نوبت-دوم'>مناقصه انجام امور تولیدی بخشی از قطعات مصرفی ...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه انجام امور تولیدی بخشی از قطعات مصرفی ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875273/فراخوان-دعوت-به-مشارکت-در-ساخت-96-03-31'>فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت- 96.03.31 / فراخوان , فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت- 96.03.31</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875268/فراخوان-تامین-مصالح--تجهیزات-و-انجام-عملیات-اجرایی-و---نوبت-دوم'>فراخوان تامین مصالح , تجهیزات و انجام عملیات اجرایی و ....نوبت دوم  / فراخوان مناقصات , فراخوان تامین مصالح , تجهیزات و انجام عملیات اجرایی و ....نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875240/تجدید-مناقصه-خرید-کامیون-با-کاربری-کفی-فلزی--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید کامیون با کاربری کفی فلزی - نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای , تجدید مناقصه خرید کامیون با کاربری کفی فلزی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875255/مناقصه-حجمی-زمانی-اداره-امور-سوختگیری-هواپیمایی-بندرعباس-و-نواح-تابعه--96-03-31'>مناقصه حجمی زمانی اداره امور سوختگیری هواپیمایی بندرعباس و نواح تابعه - 96.03.31 / مناقصه , مناقصه حجمی زمانی اداره امور سوختگیری هواپیمایی بندرعباس و نواح تابعه - 96.03.31</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875245/مناقصه-ELECTRICAL-EQUIPMENT-SIEMENS--DUETZ-نوبت-دوم'>مناقصه ELECTRICAL EQUIPMENT SIEMENS & DUETZ- نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه  ELECTRICAL EQUIPMENT SIEMENS & DUETZ- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875020/مزایده-تکمیل-بخشی-از-تاسیسات-فاضلاب-شهر-نیشابور'>مزایده تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب شهر نیشابور  / فراخوان شناسایی سرمایه گذار, تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب شهر نیشابور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875236/مناقصه-پروژه-تهیه-تجهیزات-و-احداث-شبکه-توزیع-خط-تغذیه-و--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع، خط تغذیه و ...نوبت دوم  / آگهی مناقصه ,مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع، خط تغذیه و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875466/اصلاحیه-مزایده-فروش-ملک-برج-مسکونی'>اصلاحیه مزایده فروش ملک برج مسکونی / اصلاحیه مزایده,مزایده فروش ملک برج مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875306/مناقصه-خدمات-مراقبت-های-اولیه-سلامت'>مناقصه خدمات مراقبت های اولیه سلامت / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای، مناقصه خدمات مراقبت های اولیه سلامت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875244/مناقصه-آبرسانی-به-ایستگاه-راه-آهن-لوشان-نوبت-دوم'>مناقصه آبرسانی به ایستگاه راه آهن لوشان نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه آبرسانی به ایستگاه راه آهن لوشان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875405/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-به-مساحت-68-68متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 68.68متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 68.68متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875407/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-103-55متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 103.55متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 103.55متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875391/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-به-مساحت-78-94متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 78.94متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 78.94متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875394/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-طبقه-دوم-82-85متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه دوم 82.85متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه دوم 82.85متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875256/مناقصه-خرید-انواع-کابل-فشار-ضعیف-مسی'>مناقصه خرید انواع کابل فشار ضعیف مسی  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید انواع کابل فشار ضعیف مسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874994/تجدید-مزایده-بونکر--نوبت-دوم'>تجدید مزایده بونکر  -نوبت دوم / تجدید آگهی مزایده , مزایده بونکر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875314/مزایده-فروش-یکباب-واحد-تجاری-مساحت-بیست-و-سه-متر'>مزایده فروش یکباب واحد تجاری مساحت بیست و سه متر / مزایده,مزایده فروش یکباب واحد تجاری مساحت بیست و سه متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875383/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-به-مساحت-80-89متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 80.89متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 80.89متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875388/مزایده-ششدانگ-زمین-به-مساحت-231-95متر'>مزایده ششدانگ زمین به مساحت 231.95متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین به مساحت 231.95متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875419/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-51-06متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 51.06متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 51.06متر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875241/آگهی-اجاره-املاک-در-شهرستان-شیراز'>آگهی اجاره املاک در شهرستان شیراز / آگهی اجاره املاک در شهرستان شیراز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875222/آگهی-مناقصه-P-F-AC-GENERATOR-STAMFORD-نوبت-دوم'>آگهی مناقصه P/F AC GENERATOR STAMFORD- نوبت دوم  / آگهی مناقصه ,آگهی مناقصه P/F AC GENERATOR STAMFORD- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875228/فراخوان-استعلام-خرید-سه-قلم-افزایه-های-سیال-حفاری-تجدید-نوبت-دوم'>فراخوان استعلام خرید سه قلم افزایه های سیال حفاری تجدید- نوبت دوم  / تجدید فراخوان استعلام ارزیابی کیفی , فراخوان استعلام خرید سه قلم افزایه های سیال حفاری تجدید- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875817/مزایده-واگذاری-(اجاره)-تعداد-یک-باب-مغازه--چهارباب-غرفه'>مزایده واگذاری (اجاره) تعداد یک باب مغازه ، چهارباب غرفه  / مزایده , مزایده واگذاری (اجاره) تعداد یک باب مغازه ، چهارباب غرفه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874997/مناقصه-GLOBE-VALVE--نوبت-دوم'>مناقصه GLOBE VALVE - نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران,مناقصه GLOBE VALVE - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875266/تجدید-مناقصه-احداث-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-در-نقاط-مختلف'>تجدید مناقصه احداث شبکه جمع آوری فاضلاب در نقاط مختلف  / آگهی مناقصه , تجدید مناقصه احداث شبکه جمع آوری فاضلاب در نقاط مختلف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875463/مزایده-ششدانگ-پلاک-موصوف-به-مساحت-302-20متر'>مزایده ششدانگ پلاک موصوف به مساحت 302.20متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک موصوف به مساحت 302.20متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875532/مزایده-درب-آسانسور---'>مزایده درب آسانسور ..... / مزایده, مزایده درب آسانسور .....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875536/مزایده-یک-دستگاه-اسپیلت-مجیک'>مزایده یک دستگاه اسپیلت مجیک / مزایده, مزایده یک دستگاه اسپیلت مجیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875511/مزایده-مازاد-پلاک-مشاعی-583-فرعی-از-24-اصلی'>مزایده مازاد پلاک مشاعی 583 فرعی از 24 اصلی / مزایده,مزایده مازاد پلاک مشاعی 583 فرعی از 24 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875237/مناقصه-اصلاح-شبکه-آبرسانی-و-اجرای-سیستم-آبیاری-دوم'>مناقصه اصلاح شبکه آبرسانی و اجرای سیستم آبیاری دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه  اصلاح شبکه آبرسانی و اجرای سیستم آبیاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875479/اصلاحیه-مناقصه-عملیات-پلسازی-و-راهسازی-نوبت-دوم'>اصلاحیه مناقصه عملیات پلسازی و راهسازی- نوبت دوم  / اصلاحیه مناقصه عمومی,مناقصه عملیات پلسازی و راهسازی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875293/مناقصه-لامپ-گازی-بخار-جیوه-125--'>مناقصه لامپ گازی بخار جیوه 125 ... / آگهی مناقصه های عمومی، مناقصه لامپ گازی بخار جیوه 125 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875243/اصلاحیه-مناقصه-عملیات-حمل-و-نقل-و-جابجایی-گندم'>اصلاحیه مناقصه عملیات حمل و نقل و جابجایی گندم / اصلاحیه مناقصه , مناقصه عملیات حمل و نقل و جابجایی گندم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875297/اطلاعیه-تعداد-24-پروژه-ورزشی--تجاری-96-3-30'>اطلاعیه تعداد 24 پروژه ورزشی ، تجاری 96.3.30 / اطلاعیه ،اطلاعیه  تعداد 24 پروژه ورزشی ، تجاری 96.3.30</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875029/مناقصه-خرید-جو-وارداتی-از-واردکنندگان-داخلی'>مناقصه خرید جو وارداتی از واردکنندگان داخلی  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید جو وارداتی از واردکنندگان داخلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875202/مناقصه-انجام-خدمات-نظارت-بر-پروژه-های-صنعت-آب-و-فاضلاب--'>مناقصه انجام خدمات نظارت بر پروژه های صنعت آب و فاضلاب...  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات نظارت بر پروژه های صنعت آب و فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875206/مناقصه-خرید-کامیون-کشنده-تجدید'>مناقصه خرید کامیون کشنده تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید کامیون کشنده تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875209/آگهی-مناقصه-limit-contact-siemens'>آگهی مناقصه limit contact siemens / آگهی مناقصه ,آگهی مناقصه limit contact "siemens"</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875465/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-سه-اردبیل'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش سه اردبیل / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش سه اردبیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875212/مناقصه-خرید-مقداری-لوله-فولادی-400-300'>مناقصه خرید مقداری لوله فولادی 400- 300  / آگهی مناقصه, مناقصه خرید مقداری لوله فولادی 400- 300 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875263/مناقصه-اجرای-عملیات-حفاری-با-دست-جهت-کارهای-حوادث-در-مناطق-تحت-پوشش'>مناقصه اجرای عملیات حفاری با دست جهت کارهای حوادث در مناطق تحت پوشش  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه اجرای عملیات حفاری با دست جهت کارهای حوادث در مناطق تحت پوشش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875246/آگهی-مناقصه-اجرای-پروژه-های-قدرت-مانور-و-توسعه-فیدر'>آگهی مناقصه اجرای پروژه های قدرت مانور و توسعه فیدر  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه اجرای پروژه های قدرت مانور و توسعه فیدر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875477/مزایده-فروش-5-واحد-تجاری'>مزایده فروش 5 واحد تجاری / مزایده,مزایده فروش 5 واحد تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874995/مزایده-ششدانگ-زمین-مسکونی-مساحت-158-مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین مسکونی مساحت 158 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مسکونی مساحت 158 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875194/مناقصه-خرید-ادوات-و-راه-اندازی-آنها-جهت-اصلاح-و-ارتقاء-سیستم-اعلان-حریق-نوبت-دوم'>مناقصه خرید ادوات و راه اندازی آنها جهت اصلاح و ارتقاء سیستم اعلان حریق نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید ادوات و راه اندازی آنها جهت اصلاح و ارتقاء سیستم اعلان حریق نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875213/مناقصه-تجهیز-دانشکده-دندانپزشکی'>مناقصه تجهیز دانشکده دندانپزشکی / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه تجهیز دانشکده دندانپزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875201/مناقصه-امور-تاسیساتی--خدماتی-و-فضای-سبز'>مناقصه امور تاسیساتی ، خدماتی و فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه امور تاسیساتی ، خدماتی و فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875262/مناقصه-اجرای-عملیات-خط-کشی-در-سطح-نواحی--'>مناقصه اجرای عملیات خط کشی در سطح نواحی.... / مناقصه , مناقصه اجرای عملیات خط کشی در سطح نواحی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875252/مزایده-اجرای-عملیات-جمع-آوری-پسماندهای-خشک-در-سطح-منطقه'>مزایده اجرای عملیات جمع آوری پسماندهای خشک در سطح منطقه  / مزایده , مزایده اجرای عملیات جمع آوری پسماندهای خشک در سطح منطقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875227/مزایده-عمومی-بخش-ادیومتری-درمانگاه-تخصصی-96-3-31'>مزایده عمومی بخش ادیومتری درمانگاه تخصصی 96.3.31 / مزایده, مزایده عمومی بخش ادیومتری درمانگاه تخصصی 96.3.31</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875235/مناقصه-خدمات-تعمیر-نگهداری-تاسیسات-مکانیکی-و-الکتریکی--'>مناقصه خدمات تعمیر نگهداری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ... / آگهی مناقصه,مناقصه خدمات تعمیر نگهداری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875009/مناقصه-تامین-خدمات-سرویس-و-نگهداری-تجهیزات-ایمنی-و-تجهیزات-آتش-نشانی-نوبت-دوم'>مناقصه  تامین خدمات، سرویس و نگهداری تجهیزات ایمنی و تجهیزات آتش نشانی- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  تامین خدمات، سرویس و نگهداری تجهیزات ایمنی و تجهیزات آتش نشانی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875279/مناقصه-بهسازی-معابر-غیر-بزرگراهی-فاقد-زیرساخت--'>مناقصه بهسازی معابر غیر بزرگراهی فاقد زیرساخت ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه بهسازی معابر غیر بزرگراهی فاقد زیرساخت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875264/مزایده-جمع-آوری-و-حمل-و-نقل-پسماند-های-خشک--96-3-31'>مزایده جمع آوری و حمل و نقل پسماند های خشک - 96.3.31 / آگهی مزایده عمومی , مزایده جمع آوری و حمل و نقل پسماند های خشک  نوبت اول 96.3.18</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875378/اصلاحیه-مناقصه-عملیات-مرمت-نگهداری-و-بهسازی-معابر-شهری'>اصلاحیه مناقصه عملیات مرمت، نگهداری و بهسازی معابر شهری  / اصلاحیه مناقصه , مناقصه عملیات مرمت، نگهداری و بهسازی معابر شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875879/مزایده-واحدهای-تجاری'>مزایده واحدهای تجاری  / مزایده ,مزایده واحدهای تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875223/فراخوان-ارزیابی-بروز-رسانی-طرح-جامع-حمل-و-نقل-و-ترافیک--'>فراخوان ارزیابی بروز رسانی طرح جامع حمل و نقل و ترافیک ... / فراخوان ارزیابی , فراخوان ارزیابی بروز رسانی طرح جامع حمل و نقل و ترافیک ... نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875199/مناقصه-خرید--نصب-و-راه-اندازی-دو-دستگاه-16-تن-تبرید--'>مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی دو دستگاه 16 تن تبرید ... / مناقصه ،  مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی دو دستگاه 16 تن تبرید ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875190/مناقصه-انواع-ورق-پلی-آمید-مورد-نیاز-خود'>مناقصه انواع ورق پلی آمید مورد نیاز خود  / مناقصه , مناقصه  انواع ورق پلی آمید مورد نیاز خود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875006/مناقصه-خرید-کامیون-با-کاربری-باری-تجدید-نوبت-دوم'> مناقصه خرید کامیون با کاربری باری- تجدید- نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی,  مناقصه خرید کامیون با کاربری باری- تجدید- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875151/مزایده-خودروهای-سبک-و-سنگین'>مزایده خودروهای سبک و سنگین  / آگهی مزایده ,مزایده خودروهای سبک و سنگین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875453/مزایده-فروش-عرصه-و-اعیان-احداثی-پروژه-مسکونی-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده  فروش عرصه و اعیان احداثی پروژه مسکونی تجاری نوبت دوم  / مزایده,مزایده  فروش عرصه و اعیان احداثی پروژه مسکونی تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875179/مناقصه-مقدار-160-بند-مقوای-کارتی-و--'>مناقصه مقدار 160 بند مقوای کارتی و ... / آگهی مناقصه ,مناقصه مقدار 160 بند مقوای کارتی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875187/مزایده-فروش-تعدادی-پرینتر'>مزایده فروش تعدادی پرینتر / آگهی مزایده ,مزایده فروش تعدادی پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875171/مزایده-تعدادی-صندلی-سالنی-لوازم-و-قطعات-کامپیوتر'>مزایده تعدادی صندلی سالنی لوازم و قطعات کامپیوتر  / آگهی مزایده عمومی ,مزایده تعدادی صندلی سالنی لوازم و قطعات کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875197/مزایده-فروش-ضایعات-آهن-آلات-آلومینیوم-و--'>مزایده فروش ضایعات آهن آلات آلومینیوم و ... / مزایده ,مزایده فروش ضایعات آهن آلات آلومینیوم و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875210/مناقصه-احداث-ساختمان-اداری'>مناقصه احداث ساختمان اداری  / آگهی مناقصه , مناقصه احداث ساختمان اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875216/مناقصه-رنگ-آمیزی--عایق-و-آسفالت--ایزوگام--آبیاری-قطره-ای'>مناقصه رنگ آمیزی - عایق و آسفالت - ایزوگام - آبیاری قطره ای  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه رنگ آمیزی - عایق و آسفالت - ایزوگام - آبیاری قطره ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875225/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-تامین-لیفتراک'>مناقصه انتخاب پیمانکار تامین لیفتراک / آگهی مناقصه , مناقصه انتخاب پیمانکار تامین لیفتراک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875232/مزایده-فروش-تعداد-2-دستگاه-خودرو'>مزایده فروش تعداد 2 دستگاه خودرو  / مزایده , مزایده فروش تعداد 2 دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875254/مناقصه-اجرای-عملیات-بارگیری--حمل-و-تخلیه-خاک-و-نخاله'>مناقصه اجرای عملیات بارگیری ، حمل و تخلیه خاک و نخاله / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات بارگیری ، حمل و تخلیه خاک و نخاله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875016/مزایده-عمومی-یک-مرحله-ای-اموال-و-املاک-مازاد'>مزایده عمومی یک مرحله ای اموال و املاک مازاد  / مزایده,مزایده عمومی یک مرحله ای اموال و املاک مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875251/اصلاحیه-مزایده-واگذاری-کافه-گالری-باغ-موزه-هنرهای-ایران'>اصلاحیه مزایده واگذاری کافه گالری باغ موزه هنرهای ایران / اصلاحیه ، مزایده واگذاری کافه گالری باغ موزه هنرهای ایران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875474/مزایده-ملک-بخش-دو-اهواز-قدمت-بیش-از-سی-سال'>مزایده ملک بخش دو اهواز قدمت بیش از سی سال  / مزایده,مزایده ملک بخش دو اهواز قدمت بیش از سی سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875512/مزایده-دیزل-ژنراتور'>مزایده دیزل ژنراتور / آگهی مزایده ,مزایده دیزل ژنراتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875468/مزایده-یکباب-مغازه-مساحت-16-38متر-نوبت-دوم'>مزایده یکباب مغازه مساحت 16.38متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یکباب مغازه مساحت 16.38متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875506/مزایده-لوازم-یدکی-خودرو'>مزایده لوازم یدکی خودرو / آگهی مزایده ,مزایده لوازم یدکی خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875181/مناقصه-پروژه-خدمات-شهری-شامل-جمع-آوری-زباله-رفت-و-روب-معابر-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه خدمات شهری شامل جمع آوری زباله، رفت و روب معابر نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه پروژه خدمات شهری شامل جمع آوری زباله، رفت و روب معابر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875173/مزایده-فروش-خودروهای-مازاد-بر-نیاز-اسقاطی-نوبت-دوم'>مزایده فروش خودروهای مازاد بر نیاز  اسقاطی نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی کتبی , مزایده فروش خودروهای مازاد بر نیاز  اسقاطی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875195/فراخوان-مناقصه-احداث-غسالخانه'>فراخوان مناقصه احداث غسالخانه / فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی ساده , فراخوان مناقصه احداث غسالخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875021/مزایده-فروش-4-واحد-تجاری'>مزایده فروش 4 واحد تجاری / مزایده,مزایده فروش 4 واحد تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875368/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-223-82مترمربع'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 223.82مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 223.82مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875374/مزایده-مقدار-23-سهم-مشاع-از-یکصد-سهم-از-دو-دانگ-از-ششدانگ-عرصه-و-اعیان'>مزایده مقدار 23 سهم مشاع از یکصد سهم از دو دانگ از ششدانگ عرصه و اعیان / مزایده,مزایده مقدار 23 سهم مشاع از یکصد سهم از دو دانگ از ششدانگ عرصه و اعیان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875375/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-یک-هزار-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت یک هزار متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت یک هزار متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875196/مناقصه-خرید-اقلام-یدکی-دستگاه-تنفسی'>مناقصه خرید اقلام یدکی دستگاه تنفسی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ,مناقصه خرید اقلام یدکی دستگاه تنفسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875490/مزایده-یک-قطعه-زمین-خانه-و-محوطه-750متر'>مزایده یک قطعه زمین خانه و محوطه 750متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین خانه و محوطه 750متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875423/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-525-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 525 متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 525 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875150/مناقصه-ساخت-تکیه-گاه-لوله-ها-و-بهسازی-مسیر-به-بلودان-نوبت-دوم'>مناقصه ساخت تکیه گاه لوله ها و بهسازی مسیر به بلودان نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه ساخت تکیه گاه لوله ها و بهسازی مسیر به بلودان نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875148/مزایده-فروش-انواع-خودروهای-اسقاط--نوبت-دوم'>مزایده فروش انواع خودروهای اسقاط....نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش انواع خودروهای اسقاط....نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875168/مناقصه-برانکارد-آمبولانسی'>مناقصه برانکارد آمبولانسی / مناقصه عمومی, مناقصه برانکارد آمبولانسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875018/تجدید-مناقصه-1410-عدد-مقره-سیلیکونی--'>تجدید مناقصه 1410 عدد مقره سیلیکونی ... / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه 1410 عدد مقره سیلیکونی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875160/مناقصه-تهیه-و-تامین-مواد-اولیه-غذایی--نوبت-دوم'>مناقصه تهیه و تامین مواد اولیه غذایی...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه تهیه و تامین مواد اولیه غذایی...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875157/مناقصه-عملیات-تعمیر-و-بازسازی-سازه-ها-و-استراکچرهای-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات تعمیر و بازسازی سازه ها و استراکچرهای -نوبت دوم / آگهی مناقصه یک مرحله ای عمومی،مناقصه عملیات تعمیر و بازسازی سازه ها و استراکچرهای  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875162/مناقصه-انجام-عملیات-پارتیشن-بندی-بلوک-1-ساختمان-اداری-نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات پارتیشن بندی بلوک 1 ساختمان اداری نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام عملیات پارتیشن بندی بلوک 1 ساختمان اداری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875205/فراخوان-مناقصه-اجرای-پوشش-کف-بند-بتنی'>فراخوان مناقصه اجرای پوشش کف بند بتنی  / فراخوان جهت برگزاری مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه اجرای پوشش کف بند بتنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875219/مناقصه-خدمات-نگهداری-و-بهره-برداری-از-تاسیسات-آبرسانی-روستاهای'>مناقصه خدمات نگهداری و بهره برداری از تاسیسات آبرسانی روستاهای / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات نگهداری و بهره برداری از تاسیسات آبرسانی روستاهای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875218/تجدید-فراخوان-مناقصه-خرید--حمل--تخلیه--نصب-و-راه-اندازی-13-دستگاه-دیزل-ژنراتور--نوبت-دوم'>تجدید فراخوان مناقصه خرید ، حمل ، تخلیه ، نصب و راه اندازی 13 دستگاه دیزل ژنراتور....نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی , تجدید فراخوان مناقصه خرید ، حمل ، تخلیه ، نصب و راه اندازی 13 دستگاه دیزل ژنراتور....نوبت د وم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875229/مناقصه-خرید-بارگیری-و-حمل-لوله-های-چدن-داکتیل-تایتونی-نشکن-تجدید'>مناقصه خرید، بارگیری و حمل لوله های چدن داکتیل تایتونی نشکن -تجدید / آگهی تجدید مناقصه یک مرحله ای بروش فشرده , مناقصه خرید، بارگیری و حمل لوله های چدن داکتیل تایتونی نشکن - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875203/مناقصه-انجام-عملیات-لکه-گیری-رویه-آسفالتی-و-روکش-مقطعی---تجدید'>مناقصه انجام عملیات لکه گیری رویه آسفالتی و روکش مقطعی .... تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه انجام عملیات لکه گیری رویه آسفالتی و روکش مقطعی .... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875215/مناقصه-نگهداری-و-راهبری-تاسیسات-شبکه-کابل-و-هوائی-مرکز-19540-شماره-ای'>مناقصه نگهداری و راهبری تاسیسات شبکه کابل و هوائی مرکز 19540 شماره ای / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری و راهبری تاسیسات شبکه کابل و هوائی مرکز 19540 شماره ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875167/مناقصه-پله-برقی--تمدید-و-اصلاح'>مناقصه پله برقی - تمدید و اصلاح / آگهی تمدید و اصلاح مناقصه عمومی, مناقصه پله برقی - تمدید و اصلاح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875003/مناقصه-احداث-ساختمان-شعبه-شازند--نوبت-دوم'>مناقصه احداث ساختمان شعبه شازند - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه احداث ساختمان شعبه شازند - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875174/مناقصه-خرید-تجهیزات-ups-تمدید-و-اصلاح'>مناقصه خرید تجهیزات ups- تمدید و اصلاح / آگهی تمدید و اصلاح مناقصه عمومی, مناقصه خرید تجهیزات ups- تمدید و اصلاح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875183/مزایده-جهت-اجاره-ملک-بازار-روز'> مزایده جهت اجاره ملک بازار روز  / آگهی مزایده,  مزایده جهت اجاره ملک بازار روز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875188/مزایده-جهت-اجاره-ملک-بازار-روز-سادات-محله'>مزایده جهت اجاره ملک بازار روز سادات محله / آگهی مزایده, مزایده جهت اجاره ملک بازار روز سادات محله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875159/مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت-خیابان-های-شهرک'>مناقصه زیرسازی و آسفالت خیابان های شهرک  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه زیرسازی و آسفالت خیابان های شهرک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875149/مناقصه-جدول-گذاری-و-آسفالت-عملی-کاربری'>مناقصه جدول گذاری و آسفالت عملی کاربری  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه جدول گذاری و آسفالت عملی کاربری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875437/مزایده-دو-قطعه-زمین-مساحت-36000-و-300متر'>مزایده دو قطعه زمین مساحت 36000 و 300متر  / مزایده,مزایده دو قطعه زمین مساحت 36000 و 300متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875435/مزایده-ششدانگ-زمین-به-مساحت-10200متر'>مزایده ششدانگ زمین به مساحت 10200متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین به مساحت 10200متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875429/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-به-مساحت-230-85متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 230.85متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 230.85متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875425/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-150-مترمربع'>مزایده ملک مساحت عرصه 150 مترمربع / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 150 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875239/مزایده-ملک-به-مساحت-عرصه-240-مترمربع'>مزایده ملک به مساحت عرصه 240 مترمربع / مزایده,مزایده ملک به مساحت عرصه 240 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875093/مناقصه-اجرای-عملیات-حفاری-دو-حلقه-چاه-عمیق-به-روش-ضربه-ای'>مناقصه اجرای عملیات حفاری دو حلقه چاه عمیق به روش ضربه ای / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات حفاری دو حلقه چاه عمیق به روش ضربه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875234/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-108-52مترمربع'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 108.52مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 108.52مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875343/مناقصه-انجام-خدمات-HSEE-(ایمنی-بهداشت-محیط-زیست-و-انرژی)'>مناقصه انجام خدمات HSEE (ایمنی، بهداشت، محیط زیست و انرژی)  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات HSEE (ایمنی، بهداشت، محیط زیست و انرژی) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875335/مزایده-یک-دستگاه-سواری'>مزایده یک دستگاه سواری  / مزایده ,مزایده یک دستگاه سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875320/مناقصه-خدمات-تولید-و-آماده-سازی-بسته-آموزشی-زبان-انگلیسی-پایه-های-هفتم-تا-دوازدهم'>مناقصه  خدمات تولید و آماده سازی بسته آموزشی زبان انگلیسی پایه های هفتم تا دوازدهم  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه  خدمات تولید و آماده سازی بسته آموزشی زبان انگلیسی پایه های هفتم تا دوازدهم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875358/فراخوان-مطالعات-مرحله-اول-و-دوم-تعمیرات-اساسی-5-دستگاه-پل-داخلی--'>فراخوان مطالعات مرحله اول و دوم تعمیرات اساسی 5 دستگاه پل داخلی.... / فراخوان , فراخوان مطالعات مرحله اول و دوم تعمیرات اساسی 5 دستگاه پل داخلی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875193/مزایده-یک-قطعه-زمین-کارافه-مساحت-104-3متر'>مزایده یک قطعه زمین کارافه مساحت 104.3متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کارافه مساحت 104.3متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875106/مناقصه-کارهای-تعمیرات-و-بهینه-سازی-ساختمانی-پست-های-استان-لرستان'>مناقصه کارهای تعمیرات و بهینه سازی ساختمانی پست های استان لرستان / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه کارهای تعمیرات و بهینه سازی ساختمانی پست های استان لرستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875332/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پراید-یشمی-متالیک-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری پراید یشمی متالیک نوبت دوم  / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری پراید یشمی متالیک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875363/اصلاحیه-مزایده-واگذاری-تعداد-27-واحد-تجاری'>اصلاحیه مزایده واگذاری تعداد 27 واحد تجاری / اصلاحیه مزایده,مزایده واگذاری تعداد 27 واحد تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875369/مناقصه-اجرای-عملیات-تهیه-مصالح-و-احداث-پارکینگ-تالار-سبزی'>مناقصه اجرای عملیات تهیه مصالح و احداث پارکینگ تالار سبزی / آگهی مناقصه ، مناقصه اجرای عملیات تهیه مصالح و احداث پارکینگ تالار سبزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875198/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مخروبه-به-شماره-45-فرعی'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مخروبه به شماره 45 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مخروبه به شماره 45 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875318/مناقصه-احداث-ساختمان-اداری--نوبت-دوم'>مناقصه احداث ساختمان اداری ...نوبت دوم / مناقصه , مناقصه احداث ساختمان اداری ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875342/ارزیابی-کیفی-خرید-قطعات-و-تجهیزات-دریایی-بندری-مخابراتی-و-الکترونیکی-و--'>ارزیابی کیفی خرید قطعات و تجهیزات دریایی بندری مخابراتی و الکترونیکی و...  / ارزیابی کیفی ، ارزیابی کیفی خرید قطعات و تجهیزات دریایی بندری مخابراتی و الکترونیکی و... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875341/مزایده-فروش-سه-دستگاه-خشک-کن-و--'>مزایده فروش سه دستگاه خشک کن و ... / مزایده , مزایده فروش سه دستگاه خشک کن و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875204/مزایده-130-متر-و-100-متر-زیربنا-و-سی-متر-حیات-نوساز-نوبت-اول'>مزایده 130 متر و 100 متر زیربنا و سی متر حیات نوساز نوبت اول / مزایده,مزایده 130 متر و 100 متر زیربنا و سی متر حیات نوساز نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875192/مزایده-ششدانگ-پلاک-1193-فرعی-از-54-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک 1193 فرعی از 54 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 1193 فرعی از 54 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875443/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-تاکسی-بیسیم-پیکان'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو تاکسی بیسیم پیکان / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودرو تاکسی بیسیم پیکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875097/مناقصه-انجام-عملیات-تعمیرات-و-بهینه-سازی-ساختمان'>مناقصه انجام عملیات تعمیرات و بهینه سازی ساختمان / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه انجام عملیات تعمیرات و بهینه سازی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875321/فراخوان-خدمات-تجهیزات-و-نصب-کنترل-تردد-نوبت-دوم'>فراخوان خدمات تجهیزات و نصب کنترل تردد نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی و برگزاری یک مرحله ای مناقصه,فراخوان خدمات تجهیزات و نصب کنترل تردد نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875330/آگهی-حراج-فروش-اقلام-و-تجهیزات-مخابراتی-خارج-از-رده-و-اسقاط'>آگهی حراج فروش اقلام و تجهیزات مخابراتی خارج از رده و اسقاط / آگهی حراج عمومی ، آگهی حراج فروش اقلام و تجهیزات مخابراتی خارج از رده و اسقاط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875132/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-ده-مشهد'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش ده مشهد   / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش ده مشهد  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875125/مزایده-یکباب-مغازه-از-پلاک-ثبتی-187-فرعی-نوبت-اول'>مزایده یکباب مغازه از پلاک ثبتی 187 فرعی نوبت اول / مزایده,مزایده یکباب مغازه از پلاک ثبتی 187 فرعی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875128/مزایده-یکباب-ساختمان-سه-طبقه-عرصه-172-68متر'>مزایده یکباب ساختمان سه طبقه عرصه 172.68متر  / مزایده,مزایده یکباب ساختمان سه طبقه عرصه 172.68متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875316/مناقصه-خدمات-پشتیبانی-اداری-مالی-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات پشتیبانی اداری مالی نوبت دوم  / فراخوان عمومی , مناقصه خدمات پشتیبانی اداری مالی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875333/مناقصه-ساخت-قبور-و-حفر-و-دفن-در-گلزار-شهدای-بهشت-سکینه-(س)'>مناقصه ساخت قبور و حفر و دفن در گلزار شهدای بهشت سکینه (س) / مناقصه عمومی، مناقصه ساخت قبور و حفر و دفن در گلزار شهدای بهشت سکینه (س)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875135/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-به-مساحت-نود-و-هشت-متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت نود و هشت متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت نود و هشت متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875075/مناقصه-خرید-100-000-عدد-انواع-پیچ-و-مهره-واشر-گالوانیزه'>مناقصه خرید 100.000 عدد انواع پیچ و مهره واشر گالوانیزه / مناقصه , مناقصه خرید 100.000 عدد انواع پیچ و مهره واشر گالوانیزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875139/مزایده-دو-باب-اپارتمان-83-11-و-73-99متر'>مزایده دو باب اپارتمان 83.11 و 73.99متر / مزایده,مزایده دو باب اپارتمان 83.11 و 73.99متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875438/مناقصه-تالار-و-هتل-شهرداری-نوبت-دهم'>مناقصه تالار و هتل شهرداری نوبت دهم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تالار و هتل شهرداری نوبت دهم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875141/مزایده-ششدانگ-زمین-به-مساحت-10200متر'>مزایده ششدانگ زمین به مساحت 10200متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین به مساحت 10200متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875426/مزایده-فروش-کولر-اسپیلت-18-هزار--کامپیوتر-با-کلیه-متعلقات-مستعمل--'> مزایده فروش کولر اسپیلت 18 هزار ، کامپیوتر با کلیه متعلقات مستعمل... / آگهی مزایده مال منقول , مزایده فروش کولر اسپیلت 18 هزار ، کامپیوتر با کلیه متعلقات مستعمل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875145/مزایده-ملک-به-مساحت-1888-5متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک به مساحت 1888.5متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک به مساحت 1888.5متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875432/مزایده-فروش-اتومبیل-سواری-کرایه-سیستم-تویوتا-ilx-مرحله-دوم'> مزایده فروش اتومبیل سواری کرایه سیستم تویوتا ilx مرحله دوم / آگهی مزایده مال منقول ,  مزایده فروش اتومبیل سواری کرایه سیستم تویوتا ilx </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875147/مزایده-پلاک-7054-فرعی-از-یک-اصلی-نوبت-دوم'>مزایده پلاک 7054 فرعی از یک اصلی نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک 7054 فرعی از یک اصلی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875317/مناقصه-خرید-کامپیوتر-و-پرینتر-و-اسکنر--نوبت-دوم'>مناقصه خرید کامپیوتر و پرینتر و اسکنر  - نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه خرید کامپیوتر و پرینتر و اسکنر -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875134/مناقصه-اجرای-عملیات-هدایت-آب-های-سطحی-معابر-و-محلات-سطح-شهر'>مناقصه اجرای عملیات هدایت آب های سطحی معابر و محلات سطح شهر  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات هدایت آب های سطحی معابر و محلات سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875126/مناقصه-قطعات-یدکی-کمپرسور-هوای-comp-air'>مناقصه قطعات یدکی کمپرسور هوای comp air / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران , مناقصه قطعات یدکی کمپرسور هوای comp air</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875069/تجدید-مزایده-عمومی-فروش-4-دستگاه-مینی-بوس-96-3-31'>تجدید مزایده عمومی فروش  4 دستگاه مینی بوس 96.3.31 / تجدید مزایده عمومی ,تجدید مزایده عمومی فروش  4 دستگاه مینی بوس  96.3.31</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875440/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-به-مساحت-109-68متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 109.68متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 109.68متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875441/مزایده-ششدانگ-اعیانی-اپارتمان-مساحت-162-82متر'>مزایده ششدانگ اعیانی اپارتمان مساحت 162.82متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی اپارتمان مساحت 162.82متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875445/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-279-91مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 279.91مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 279.91مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875448/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-به-مساحت-103-58متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 103.58متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 103.58متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875357/مزایده-یک-دست-مبل-هفت-نفره-و--'>مزایده یک دست مبل هفت نفره و ... / آگهی مزایده فروش ,مزایده یک دست مبل هفت نفره  و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875122/مزایده-یک-دستگاه-تاور-کرین-و--'>مزایده یک دستگاه تاور کرین و .. / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده یک دستگاه تاور کرین و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875175/مزایده-سند-مالکیت-پلاک-سی-و-نه-فرعی'>مزایده سند مالکیت پلاک سی و نه فرعی  / مزایده,مزایده سند مالکیت پلاک سی و نه فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875156/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-117-متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 117 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 117 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875371/مناقصه-گازرسانی-به-خط-تغذیه-شهرک-صنعتی-دماوند۲'>مناقصه گازرسانی به خط تغذیه شهرک صنعتی دماوند۲     / مناقصه گازرسانی به خط تغذیه شهرک صنعتی دماوند۲    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875376/مناقصه-تبدیل-شبکه-های-مسی-و-آلومینیومی-روستایی-به-کابل-خود-نگهدار-در-حوزه-عملیاتی--'>مناقصه تبدیل شبکه های مسی و آلومینیومی روستایی به کابل خود نگهدار در حوزه عملیاتی ... / فراخوان مناقصه عمومی ,مناقصه تبدیل شبکه های مسی و آلومینیومی روستایی به کابل خود نگهدار در حوزه عملیاتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875098/فراخوان--فراخوان-احداث-بخشی-از-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب'>فراخوان , فراخوان احداث بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب  / فراخوان , فراخوان احداث بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875410/مزایده-فروش-املاک-مازاد-و-تملیکی-استان-کهگیلویه-و-بویراحمد'>مزایده فروش املاک مازاد و تملیکی استان کهگیلویه و بویراحمد  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد و تملیکی استان کهگیلویه و بویراحمد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875418/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-به-مساحت-92-32مترمربع'>مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 92.32مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 92.32مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875182/مناقصه-سیستم-اعلام-و-اطفاء-حریق-اتوماتیک'>مناقصه سیستم اعلام و اطفاء حریق اتوماتیک  / مناقصه , مناقصه سیستم اعلام و اطفاء حریق اتوماتیک  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875163/فراخوان-مناقصه-احداث-مخزن-بتنی-زمینی-شهر-ریز-و-تاسیسات-جنبی-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه  احداث مخزن بتنی زمینی شهر ریز و تاسیسات جنبی نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه, فراخوان مناقصه  احداث مخزن بتنی زمینی شهر ریز و تاسیسات جنبی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875136/مناقصه-خرید-تابلو-فشار-متوسط'>مناقصه خرید تابلو فشار متوسط  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه خرید تابلو فشار متوسط  نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875230/اصلاحیه-فراخوان-بهسازی-قطعه-دوم-محور-جهرم'>اصلاحیه فراخوان بهسازی قطعه دوم محور جهرم  / اصلاحیه فراخوان بهسازی قطعه دوم محور جهرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875154/فراخوان-مناقصه-بهره-برداری-نگهداری-و-راهبری-تصفیه-خانه-فاضلاب'>فراخوان مناقصه بهره برداری، نگهداری و راهبری تصفیه خانه فاضلاب  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای, فراخوان مناقصه بهره برداری، نگهداری و راهبری تصفیه خانه فاضلاب  نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875238/اصلاحیه-مناقصه-خرید-فلنج-جوشی-فولادی'>اصلاحیه مناقصه خرید فلنج جوشی فولادی / اصلاحیه , مناقصه خرید فلنج جوشی فولادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875060/تجدید-مزایده-حق-اجاره-بیست-هزار-متر-مربع-زمین-مسکونی---نوبت-دوم'>تجدید مزایده حق اجاره بیست هزار متر مربع زمین مسکونی ...- نوبت دوم / تجدید آگهی مزایده ,تجدید مزایده حق اجاره هفت هزار متر مربع زمین مسکونی ...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875152/مزایده-ششدانگ-زمین-به-مساحت-1248متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ زمین به مساحت 1248متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین به مساحت 1248متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875186/مزایده-سند-مالکیت-ششدانگ-پلاکهای-تجمیعی-باقیمانده-1785-فرعی'>مزایده سند مالکیت ششدانگ پلاکهای تجمیعی باقیمانده 1785 فرعی / مزایده,مزایده سند مالکیت ششدانگ پلاکهای تجمیعی باقیمانده 1785 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875123/تجدید-مزایده-واگذاری-تعداد-24-عددتابلوهای-تبلیغاتی'>تجدید مزایده واگذاری تعداد 24 عددتابلوهای تبلیغاتی  / تجدید مزایده , تجدید مزایده واگذاری تعداد 24 عددتابلوهای تبلیغاتی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875115/مزایده-بهره-برداری-زباله-خشک-مرکز-دفن-عمارت--ایستگاه-های-بازیافت-و-سطح-شهر-نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری زباله خشک مرکز دفن عمارت ، ایستگاه های بازیافت و سطح شهر نوبت دوم  / مزایده , مزایده بهره برداری زباله خشک مرکز دفن عمارت ، ایستگاه های بازیافت و سطح شهر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875114/آگهی-مناقصه-گازرسانی-به-روستاهای-تابعه-سلطان-آباد-سبزوار-نوبت-دوم'>آگهی مناقصه گازرسانی به روستاهای تابعه سلطان آباد سبزوار- نوبت دوم  / آگهی مناقصه ,  مناقصه گازرسانی به روستاهای تابعه سلطان آباد سبزوار- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875184/مزایده-یک-سهم-از-شش-سهم-از-یک-سهم-از-ده-سهم-پلاک-ثبتی'>مزایده یک سهم از شش سهم از یک سهم از ده سهم پلاک ثبتی / مزایده,مزایده یک سهم از شش سهم از یک سهم از ده سهم پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875130/مزایده-مته-مستعمل-حفاری-در-سایزهای-مختلف'>مزایده مته مستعمل حفاری در سایزهای مختلف / آگهی مزایده , مزایده مته مستعمل حفاری در سایزهای مختلف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875117/مناقصه-پروژه-اجرای-لکه-گیری-آسفالت-سطح-شهر-گرمدره--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه اجرای لکه گیری آسفالت سطح شهر گرمدره - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه اجرای لکه گیری آسفالت سطح شهر گرمدره - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875158/مناقصه-اجرای-عملیات-خطوط-جمع-کننده-فاضلاب-1600-م--م-بتنی---'>مناقصه اجرای عملیات خطوط جمع کننده فاضلاب 1600 م . م بتنی .... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه اجرای عملیات خطوط جمع کننده فاضلاب 1600 م . م بتنی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875178/مناقصه-اجرای-عملیات-خطوط-و-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-خانگی-کوی-مشعلی---'>مناقصه اجرای عملیات خطوط و شبکه جمع آوری فاضلاب خانگی کوی مشعلی .... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه اجرای عملیات خطوط و شبکه جمع آوری فاضلاب خانگی کوی مشعلی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875137/مناقصه-رفت-و-روب-و-جاروکشی-خیابان-ها-و-جمع-آوری-و-حمل-زباله-'>مناقصه رفت و روب و جاروکشی خیابان ها و جمع آوری و حمل زباله -  / مناقصه رفت و روب و جاروکشی خیابان ها و جمع آوری و حمل زباله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875516/مزایده-مقدار-23000-مترمربع-زمین-کلاسه-960017'>مزایده مقدار 23000 مترمربع زمین کلاسه 960017  / مزایده,مزایده مقدار 23000 مترمربع زمین کلاسه 960017 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875191/مزایده-یک-دستگاه-پژو-206'>مزایده یک دستگاه پژو 206  / مزایده یک دستگاه پژو 206 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875200/مزایده-کفشور-سیفون--'>مزایده کفشور سیفون ... / مزایده کفشور سیفون ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875211/مزایده-شیرآلات-اهرمی---'>مزایده شیرآلات اهرمی  ... / مزایده شیرآلات اهرمی  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875458/مزایده-ملک-پلاک-ثبتی-118-فرعی-نوبت-دوم'>مزایده ملک پلاک ثبتی 118 فرعی نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک پلاک ثبتی 118 فرعی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875169/مزایده-یک-قطعه-زمین-مزروعی-مساحت-8-13-هکتار'>مزایده یک قطعه زمین مزروعی مساحت 8.13 هکتار  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مزروعی مساحت 8.13 هکتار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875170/مزایده-یک-قطعه-زمین-مزروعی-مساحت-6-27متر'>مزایده یک قطعه زمین مزروعی مساحت 6.27متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مزروعی مساحت 6.27متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875802/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پژو-پارس-مدل-93'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس مدل 93  / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس مدل 93 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875111/مزایده-فروش-کلید-گردان-و-فیدر-اسقاط-فشار-ضعیف'>مزایده فروش  کلید گردان و فیدر اسقاط فشار ضعیف / آگهی مزایده , مزایده فروش  کلید گردان و فیدر اسقاط فشار ضعیف نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875161/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-دویست-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه دویست متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875164/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-به-مساحت-114-93متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به مساحت 114.93متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به مساحت 114.93متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875347/مزایده-فروش-امتیاز-معدن'>مزایده فروش امتیاز معدن / آگهی مزایده ,مزایده فروش امتیاز معدن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875180/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-به-پلاک-906-فرعی'>مزایده ششدانگ یکباب خانه به پلاک 906 فرعی  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه به پلاک 906 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875146/مناقصه-ساخت-قبور-و-حفر-و-دفن-در-گلزار'>مناقصه ساخت قبور و حفر و دفن در گلزار / مناقصه عمومی  مناقصه ساخت قبور و حفر و دفن در گلزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875367/مزایده-از-ششدانگ-یک-دستگاه-خودرو-وانت-نیسان--'>مزایده از ششدانگ یک دستگاه خودرو وانت نیسان ... / مزایده  ,مزایده از ششدانگ یک دستگاه خودرو وانت نیسان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875295/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-باغ-مساحت-818-متر'>مزایده ششدانگ یک قطعه باغ مساحت 818 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه باغ مساحت 818 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875298/مزایده-ملک-قطعه-زمینی-به-مساحت-1350متر'>مزایده ملک قطعه زمینی به مساحت 1350متر / مزایده,مزایده ملک قطعه زمینی به مساحت 1350متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875311/مزایده-ششدانگ-از-یک-قطعه-زمین-182-10متر'>مزایده ششدانگ از یک قطعه زمین 182.10متر / مزایده,مزایده ششدانگ از یک قطعه زمین 182.10متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875307/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-پلاک-ثبت-شده-1061-اصلی'>مزایده سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبت شده 1061 اصلی / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبت شده 1061 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875304/مزایده-املاک-شامل-زمین-و-آب-چشمه-نوبت-اول'>مزایده املاک شامل زمین و آب چشمه نوبت اول  / مزایده,مزایده املاک شامل زمین و آب چشمه نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875301/مزایده-نیم-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-پلاکهای-352-الی-363-مرحله-اول'>مزایده نیم دانگ مشاع از ششدانگ پلاکهای 352 الی 363 مرحله اول / مزایده,مزایده نیم دانگ مشاع از ششدانگ پلاکهای 352 الی 363 مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875372/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پراید-صبا-مدل-86'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید صبا مدل 86  / مزایده , مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید صبا مدل 86  نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875384/مزایده-یک-دستگاه-حکم-بر-با-قابلیت-نصب-7-دیسک-همزمان-با-دینام-10'>مزایده یک دستگاه حکم بر با قابلیت نصب 7 دیسک همزمان با دینام 10 / مزایده  ,مزایده یک دستگاه حکم بر با قابلیت نصب 7 دیسک همزمان با دینام 10</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875290/مزایده-اموال-متوفی-شامل-زمین-کشاورزی-نوبت-اول'>مزایده اموال متوفی شامل زمین کشاورزی نوبت اول / مزایده,مزایده اموال متوفی شامل زمین کشاورزی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875523/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مسکونی-بخش-دو-اهواز'>مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی بخش دو اهواز / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی بخش دو اهواز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875599/مزایده-یک-دستگاه-کامپیوتر'>مزایده یک دستگاه کامپیوتر  / آگهی مزایده اموال,مزایده یک دستگاه کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875074/مناقصه-اجرای-عملیات-خطوط-و-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب'>مناقصه اجرای عملیات خطوط و شبکه جمع آوری فاضلاب / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه اجرای عملیات خطوط و شبکه جمع آوری فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875515/مزایده-ملک-به-مساحت-448-متر'>مزایده ملک به مساحت 448 متر  / مزایده,مزایده ملک به مساحت 448 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875518/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-340-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 340 متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 340 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875521/مزایده-املاک-شامل-زمین-و-محوطه-خانه-مسکونی-و-باغ-چای'>مزایده املاک شامل زمین و محوطه خانه مسکونی و باغ چای / مزایده,ممزایده املاک شامل زمین و محوطه خانه مسکونی و باغ چای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875513/مزایده-پلاک-ثبت-شده-به-مساحت-عرصه-289-5مترمربع'>مزایده پلاک ثبت شده به مساحت عرصه 289.5مترمربع  / مزایده,مزایده پلاک ثبت شده به مساحت عرصه 289.5مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875166/مزایده-فرش3-4-قدیمی'>مزایده فرش3*4 قدیمی / مزایده فرش3*4 قدیمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875504/مزایده-یکباب-منزل-مسکونی-بخش-یک-ملایر-نوبت-دوم'>مزایده یکباب منزل مسکونی بخش یک ملایر نوبت دوم / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی بخش یک ملایر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875176/مزایده10-تن-ضایعات-فرسوده'>مزایده10 تن ضایعات فرسوده / مزایده10 تن ضایعات فرسوده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875142/مزایده-تعداد-178-دست-کت-شلوار-مردانه'>مزایده تعداد 178 دست کت شلوار مردانه / مزایده تعداد 178 دست کت شلوار مردانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875509/مزایده-ملک-مسکونی-مساحت-عرصه206-62متر'>مزایده ملک مسکونی مساحت عرصه206.62متر / مزایده,مزایده ملک مسکونی مساحت عرصه206.62متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875508/مزایده-ملک-به-شماره-ثبتی-هشتاد-و-یک-فرعی-نوبت-اول'>مزایده ملک به شماره ثبتی هشتاد و یک فرعی نوبت اول / مزایده,مزایده ملک به شماره ثبتی هشتاد و یک فرعی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875078/مناقصه-اجرای-عملیات-خط-و-جمع-کننده-فاضلاب-خانگی'>مناقصه اجرای عملیات خط و جمع کننده فاضلاب خانگی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه اجرای عملیات خط و جمع کننده فاضلاب خانگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875133/مزایده-کامیون-پمپ-انتقال'>مزایده کامیون پمپ انتقال / مزایده کامیون پمپ انتقال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875505/مزایده-ملک-به-مساحت-هشتاد-و-نه-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک به مساحت هشتاد و نه متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک به مساحت هشتاد و نه متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875108/مزایده-دستگاه-های-کارگاه-مقوا-سازی'>مزایده دستگاه های کارگاه مقوا سازی / مزایده دستگاه های کارگاه مقوا سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875185/مزایده-تعدادی-ماشین-آلات'>مزایده تعدادی ماشین آلات / مزایده تعدادی ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875501/مزایده-مال-مشاعی-به-میزان-15600متر'>مزایده مال مشاعی به میزان 15600متر / مزایده,مزایده مال مشاعی به میزان 15600متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875502/مزایده-املاک-شامل-شالیزار-و-عرصه-خانه-محوطه'>مزایده املاک شامل شالیزار و عرصه خانه محوطه / مزایده,مزایده املاک شامل شالیزار و عرصه خانه محوطه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875208/مزایده-تعداد-30-عدد-سشوار'>مزایده تعداد 30 عدد سشوار / مزایده تعداد 30 عدد سشوار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875486/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-101-85متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 101.85متر   / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 101.85متر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875214/مزایده3-عدد-گوشی-همراه'>مزایده3 عدد گوشی همراه / مزایده3 عدد گوشی همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875553/مزایده-پلاکهای-ثبتی-بخش-ده-ابادان-نوبت-اول'>مزایده پلاکهای ثبتی بخش ده ابادان نوبت اول / مزایده,مزایده پلاکهای ثبتی بخش ده ابادان نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875094/مناقصه-اجرای-عملیات-احداث-منهول'>مناقصه اجرای عملیات احداث منهول  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه اجرای عملیات احداث منهول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875269/مزایده-میز-نهار-خوری'>مزایده میز نهار خوری / مزایده میز نهار خوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875038/مناقصه-تکمیل-بخشی-از-تاسیسات-فاضلاب-شهر-نیشابور'>مناقصه تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب شهر نیشابور  / فراخوان شناسایی سرمایه گذار, مناقصه تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب شهر نیشابور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875592/مزایده-ششدانگ-زمین-قطعه-19-تفکیکی'>مزایده ششدانگ زمین قطعه 19 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین قطعه 19 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875590/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-854-فرعی-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 854 فرعی نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 854 فرعی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875555/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-94-07متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 94.07متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 94.07متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875540/مزایده-ششدانگ-زمین-مسکونی-مساحت-237-3متر-مرحله-اول'>مزایده ششدانگ زمین مسکونی مساحت 237.3متر مرحله اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مسکونی مساحت 237.3متر مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875550/مزایده-ملک-به-شماره-ثبتی-1401-فرعی-نوبت-دوم'>مزایده ملک به شماره ثبتی 1401 فرعی نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک به شماره ثبتی 1401 فرعی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875546/مزایده-پلاک-ثبتی-18-فرعی-بخش-سه-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی 18 فرعی بخش سه نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 18 فرعی بخش سه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875250/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پژو-206'>مزایده یک دستگاه سواری پژو 206  / مزایده یک دستگاه سواری پژو 206 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875143/مناقصه-خریداری-انواع-لوله-پلی-اتیلن-فاضلابی'>مناقصه خریداری انواع لوله پلی اتیلن فاضلابی  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خریداری انواع لوله پلی اتیلن فاضلابی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875058/فراخوان-خرید-و-تامین-شیرآلات-شبکه-فرعی-آبیاری-بارانی---نوبت-دوم'>فراخوان خرید و تامین شیرآلات شبکه فرعی آبیاری بارانی .... نوبت دوم  / فراخوان ، فراخوان خرید و تامین شیرآلات شبکه فرعی آبیاری بارانی .... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875127/مناقصه-عملیات-آسفالت-ریزی-معابر-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات آسفالت ریزی معابر نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات آسفالت ریزی معابر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875131/مناقصه-فضای-سبز-و-خدمات-شهری-نوبت-دوم'>مناقصه فضای سبز و خدمات شهری نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه فضای سبز و خدمات شهری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875120/مناقصه-اصلاح-و-توسعه-شبکه-توزیع-آب-شرب-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه اصلاح و توسعه شبکه توزیع آب شرب شهر نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه اصلاح و توسعه شبکه توزیع آب شرب شهر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875798/مزایده-پرونده-9302927-ششدانگ-1-دستگاه-اپارتمان'>مزایده پرونده 9302927 ششدانگ 1 دستگاه اپارتمان  / مزایده,مزایده پرونده 9302927 ششدانگ 1 دستگاه اپارتمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875533/مزایده-4-دستگاه-آپارتمان'>مزایده 4 دستگاه آپارتمان  / مزایده,مزایده 4 دستگاه آپارتمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875112/تجدید-مناقصه-پردازش-و-گزارش-دهی-اطلاعات-سنجش-انرژی-شبکه-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه پردازش و گزارش دهی اطلاعات سنجش انرژی شبکه نوبت دوم  / آگهی برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی, تجدید مناقصه پردازش و گزارش دهی اطلاعات سنجش انرژی شبکه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875140/مناقصه-خرید-و-نصب-آلاچیق--آبخوری--مانع-ترافیکی-فلاورباکس---'>مناقصه خرید و نصب آلاچیق ، آبخوری ، مانع ترافیکی  فلاورباکس .... / مناقصه , مناقصه خرید و نصب آلاچیق ، آبخوری ، مانع ترافیکی  فلاورباکس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875153/آگهی-جذب-سرمایه-گذار-و-شناسایی-بهره-بردار-مجموعه-تفریحی-و-شهریازی'>آگهی جذب سرمایه گذار و شناسایی بهره بردار مجموعه تفریحی و شهریازی / آگهی جذب سرمایه گذار و شناسایی بهره بردار مجموعه تفریحی و شهریازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875124/آگهی-تشخیص-صلاحیت-مشاوران-پروژه-تدوین-سند-راهبردی-سازمان-ها'>آگهی تشخیص صلاحیت مشاوران,پروژه تدوین سند راهبردی سازمان ها / آگهی تشخیص صلاحیت مشاوران,پروژه تدوین سند راهبردی سازمان ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875324/مزایده-فروش11-واحد-تجاری'>مزایده فروش11 واحد تجاری / مزایده,مزایده فروش 11 واحد تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875328/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-زمین-مساحت-9284متر'>مزایده سه دانگ مشاع از زمین مساحت 9284متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از زمین مساحت 9284متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875346/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-103-1430'>مزایده پلاک ثبتی شماره 103/1430 / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 103/1430</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875189/مناقصه-تهیه-مصالح-و-احداث-ساختمان-اداری-و-آشیانه-آتش-نشانی--'>مناقصه تهیه مصالح و احداث ساختمان اداری و آشیانه آتش نشانی.... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه مصالح و احداث ساختمان اداری و آشیانه آتش نشانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875337/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-ملک-پلاک-ثبتی-17-فرعی'>مزایده سه دانگ از ششدانگ ملک پلاک ثبتی 17 فرعی / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ ملک پلاک ثبتی 17 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875340/مزایده-ملک-بخش-چهارده-البرز-نوبت-اول'>مزایده ملک بخش چهارده البرز نوبت اول / مزایده,مزایده ملک بخش چهارده البرز نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875121/مزایده-38-خط-تلفن'>مزایده  38 خط تلفن  / آگهی مزایده، مزایده 38 خط تلفن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875129/مزایده-ویترین-طلایی----نوبت-دوم'>مزایده ویترین طلایی ... - نوبت دوم  / آگهی مزایده، مزایده ویترین طلایی ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875144/مناقصه-واگذاری-ارائه-خدمات-پذیرش-و-نمونه-گیری-آزمایشگاه'>مناقصه واگذاری ارائه خدمات پذیرش و نمونه گیری آزمایشگاه / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه واگذاری ارائه خدمات پذیرش و نمونه گیری آزمایشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875231/مزایده-فروش-سهام'>مزایده فروش سهام / آگهی مزایده، آگهی مزایده فروش سهام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875480/مزایده-فروش-املاک-کاربری-دامداری-زراعی-باغ-اداری'>مزایده فروش املاک کاربری دامداری زراعی باغ اداری  / مزایده,مزایده فروش املاک کاربری دامداری زراعی باغ اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875360/مزایده-ششدانگ-یکباب-ساختمان-مخروبه-گلی-بخش-55-یزد'>مزایده ششدانگ یکباب ساختمان مخروبه گلی بخش 55 یزد  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب ساختمان مخروبه گلی بخش 55 یزد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875172/مناقصه-انجام-خدمات-پشتیبانی-شرکت-تولید-نیروی-برق--نوبت-دوم'>مناقصه  انجام خدمات پشتیبانی شرکت تولید نیروی برق - نوبت دوم  / فراخوان اعلام آمادگی مناقصه گران, مناقصه  انجام خدمات پشتیبانی شرکت تولید نیروی برق - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875177/مناقصه-بهره-برداری--سرویس-نگهداری-و-تعمیرات-و-حراست-از-ایستگاه-های-پمپاژ-----نوبت-دوم'>مناقصه بهره برداری ، سرویس، نگهداری و تعمیرات و حراست از ایستگاه های پمپاژ ..... - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه بهره برداری ، سرویس، نگهداری و تعمیرات و حراست از ایستگاه های پمپاژ ..... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875248/مناقصه-عملیات-اجرایی-مرمت-و-بهسازی--'>مناقصه  عملیات اجرایی مرمت و بهسازی... / آگهی مناقصه، مناقصه عملیات اجرایی مرمت و بهسازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875257/مزایده-حضوری-حدود-100-تن-کلش-تولیدی'>مزایده حضوری حدود 100 تن کلش تولیدی  / آگهی مزایده حضوری (حراج)، مزایده حضوری حدود 100 تن کلش تولیدی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875284/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-مراکز-121--'>مناقصه تامین نیروی انسانی مراکز 121... / مناقصه عمومی دو مرحله ای، مناقصه تامین نیروی انسانی مراکز 121...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875261/مزایده-های-تجاری-و-همچنین-طرح-کارواش-و-باس-واش--نوبت-دوم'>مزایده های تجاری و همچنین طرح کارواش و باس واش  - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی,مزایده های تجاری و همچنین طرح کارواش و باس واش -مرحله اول - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875309/مناقصه-پروژه-احداث-و-اصلاح-و-بهینه-شبکه-چقامیرزا--'>مناقصه پروژه احداث و اصلاح و بهینه شبکه چقامیرزا... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه پروژه احداث و اصلاح و بهینه شبکه چقامیرزا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875049/مناقصه-10-دستگاه-فرستنده-5-کیلووات-اف-ام-نوبت-دوم'>مناقصه 10 دستگاه فرستنده 5 کیلووات اف ام  نوبت دوم  / آگهی تجدید فراخوان, مناقصه 10 دستگاه فرستنده 5 کیلووات اف ام  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875315/مناقصه-چاپ-قبوض-گازبهاء-شهر-تهران-نوبت-دوم'>مناقصه چاپ قبوض گازبهاء شهر تهران نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه چاپ قبوض گازبهاء شهر تهران  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875489/اصلاحیه-فراخوان-خرید-61-قلم-ادوات-خط-هوایی-برق'>اصلاحیه فراخوان خرید 61 قلم ادوات خط هوایی برق  / اصلاحیه ،فراخوان خرید 61 قلم ادوات خط هوایی برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875119/مناقصه-اصلاح-و-باسازی-حوضچه-های-انشعاب-آب-شرب'>مناقصه اصلاح و باسازی حوضچه های انشعاب آب شرب  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اصلاح و باسازی حوضچه های انشعاب آب شرب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875103/مزایده-اقلام-آماد-همگانی-و--'>مزایده اقلام آماد همگانی و ... / آگهی مزایده , مزایده اقلام آماد همگانی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875086/فراخوان-خرید--تامین-(-بارگیری--حمل--باراندازی-و-چیدمان)---نوبت-دوم'>فراخوان خرید ، تامین ( بارگیری , حمل , باراندازی و چیدمان) ...- نوبت دوم  / فراخوان ، فراخوان خرید ، تامین ( بارگیری , حمل , باراندازی و چیدمان) ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874998/مزایده-یکقطعه-زمین-به-متراژ-8646متر'>مزایده یکقطعه زمین به متراژ 8646متر / مزایده,مزایده یکقطعه زمین به متراژ 8646متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875082/مناقصه-خدمات-ترابری-(تامین-ماشین-آلات-سبک-و-سنگین)'>مناقصه خدمات ترابری (تامین ماشین آلات سبک و سنگین)  / مناقصه عمومی, مناقصه خدمات ترابری (تامین ماشین آلات سبک و سنگین) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875344/مزایده-محل-استقرار-غرفه---نوبت-دوم'>مزایده محل استقرار غرفه ... نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده محل استقرار محل استقرار غرفه ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875594/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-کاروانسرای-مخروبه-کلاسه-9301361'>مزایده ششدانگ یک قطعه زمین کاروانسرای مخروبه کلاسه 9301361  / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین کاروانسرای مخروبه کلاسه 9301361 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875607/مزایده-فروش-املاک-مازاد-مساحت-اعیان-هرکدام-113004متر'>مزایده فروش املاک مازاد مساحت اعیان هرکدام 113004متر  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد مساحت اعیان هرکدام 113004متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875403/مزایده-اجاره-اراضی-بند-محمد-عبداله'>مزایده اجاره اراضی بند محمد عبداله  / آگهی مزایده عمومی،مزایده اجاره اراضی بند محمد عبداله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875365/تجدید-مناقصه-رفت-و-روب-و-جمع-آوری-زباله'>تجدید مناقصه رفت و روب و جمع آوری زباله   / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه رفت و روب و جمع آوری زباله  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875351/مناقصه-اجرای-کارهای-شبکه-توزیع-گاز-و-ساخت-و-نصب-انشعابات-پلی-اتیلن-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای کارهای شبکه توزیع گاز و ساخت و نصب انشعابات پلی اتیلن- نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه ,مناقصه اجرای کارهای شبکه توزیع گاز و ساخت و نصب انشعابات پلی اتیلن- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875040/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-طبقه-اول-مساحت-82-76متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه اول مساحت 82.76متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه اول مساحت 82.76متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875457/مناقصه-خریداری--نصب-و-اجرا-(با-کلیه-متعلقات)-پشتیبانی-(گارانتی-رایگان)-و-آموزش-2-عدد-دوربین-نظارتی-96-3-31'>مناقصه خریداری - نصب و اجرا (با کلیه متعلقات) پشتیبانی (گارانتی رایگان) و آموزش 2 عدد دوربین نظارتی 96.3.31 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خریداری - نصب و اجرا (با کلیه متعلقات) پشتیبانی (گارانتی رایگان) و آموزش 2 عدد دوربین نظارتی 96.3.31</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875561/مزایده-فروش-19-قطعه-زمین-نوبت-دوم'>مزایده فروش 19 قطعه زمین  نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش 19 قطعه زمین  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875450/مزایده-اجناس-اسقاطی-و-مازاد-نوبت-دوم'>مزایده اجناس اسقاطی و مازاد  نوبت دوم  / آگهی مزایده,مزایده  اجناس اسقاطی و مازاد  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875565/مزایده-فروش-واحد-شماره-101-از-واحدهای-مجتمع-تجاری-قابوس'>مزایده فروش واحد شماره 101 از واحدهای مجتمع تجاری قابوس  / مزایده,مزایده فروش واحد شماره 101 از واحدهای مجتمع تجاری قابوس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875444/مناقصه-خرید-و-حمل-و-نصب-و-راه-اندازی-دستگاه-تصفیه-آب---نوبت-دوم'>مناقصه خرید و حمل و نصب و راه اندازی دستگاه تصفیه آب ....نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید و حمل و نصب و راه اندازی دستگاه تصفیه آب....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875464/مزایده-مدیریت-پارکبان'>مزایده مدیریت پارکبان  / آگهی مزایده , مزایده مدیریت پارکبان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875608/مزایده-یک-باب-منزل-مسکونی-کلاسه-950385'>مزایده یک باب منزل مسکونی کلاسه 950385  / مزایده,مزایده یک باب منزل مسکونی کلاسه 950385 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875451/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری  / آگهی مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875616/مزایده-یک-باب-منزل-مسکونی-به-مساحت-237-مترمربع'>مزایده یک باب منزل مسکونی به مساحت 237 مترمربع   / مزایده,مزایده یک باب منزل مسکونی به مساحت 237 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875053/مزایده-بهره-برداری-از-فضاهای-تبلیغاتی--نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی - نوبت دوم  / آگهی مزایده ,مزایده بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی- نوبت دوم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875424/مناقصه-نگهداری-و-شانه-سازی-محورهای-مواصلاتی-نوبت-دوم'>مناقصه نگهداری و شانه سازی محورهای مواصلاتی- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری و شانه سازی محورهای مواصلاتی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875442/مزایده-واگذاری-به-صورت-اجاره-بازار-هفتگی-(شنبه-بازار)'>مزایده واگذاری به صورت اجاره بازار هفتگی (شنبه بازار)  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به صورت اجاره بازار هفتگی (شنبه بازار) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875446/مناقصه-پروژه-زیرسازی-و-آسفالت-معابر--نوبت-سوم-چاپ-دوم'> مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت معابر - نوبت سوم چاپ دوم  / آگهی مناقصه,  مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت معابر - نوبت سوم چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875454/مناقصه-انجام-سیستم-هوادهی-عمقی-و-تامین-کالا-و--نوبت-دوم'>مناقصه انجام سیستم هوادهی عمقی و تامین کالا و... نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه انجام سیستم هوادهی عمقی و تامین کالا و... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875471/مزایده-واگذاری-به-صورت-اجاره-پارکینگ-عمومی-وسائط-نقلیه'>مزایده واگذاری به صورت اجاره پارکینگ عمومی وسائط نقلیه / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به صورت اجاره پارکینگ عمومی وسائط نقلیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875708/مزایده-ملک-به-مساحت-1267-5-مترمربع-کلاسه-950003'>مزایده ملک به مساحت 1267/5 مترمربع کلاسه 950003  / مزایده,مزایده ملک به مساحت 1267/5 مترمربع کلاسه 950003 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875481/مزایده-یک-دستگاه-گونی-بافی'>مزایده یک دستگاه گونی بافی / مزایده یک دستگاه گونی بافی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875556/فراخوان-واگذاری-پروژه-نیمه-تمام-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای'>فراخوان واگذاری پروژه نیمه تمام مرکز آموزش فنی و حرفه ای  / آگهی فراخوان,فراخوان واگذاری پروژه نیمه تمام مرکز آموزش فنی و حرفه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875070/مزایده-اجاره-واحدهای-تجاری'>مزایده اجاره واحدهای تجاری / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره واحدهای تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875575/مزایده-اجاره-تابلوها-و-بیلبوردهای-نوبت-دوم'>مزایده اجاره تابلوها و بیلبوردهای نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی ,مزایده اجاره تابلوها و بیلبوردهای نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875710/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-142-9متر'>مزایده ملک مساحت  عرصه 142.9متر / مزایده,مزایده ملک مساحت  عرصه 142.9متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875718/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-85-23متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 85.23متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 85.23متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875417/مزایده-واگذاری-یک-قطعه-زمین-دارای-کاربری-ورزشی-به-صورت-اجاره'>مزایده واگذاری یک قطعه زمین دارای کاربری ورزشی به صورت اجاره  / مزایده, مزایده واگذاری یک قطعه زمین دارای کاربری ورزشی به صورت اجاره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875525/مزایده-فروش-13-قطعه-زمین-از-اراضی-32-هکتاری'>مزایده فروش 13 قطعه زمین از اراضی 32 هکتاری / مزایده,مزایده فروش 13 قطعه زمین از اراضی 32 هکتاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875530/مزایده-یک-باب-منزل-مسکونی'>مزایده  یک باب منزل مسکونی  / مزایده,مزایده  یک باب منزل مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875539/مزایده-یک-واحد-مسکونی-کلاسه-960061'>مزایده  یک واحد مسکونی کلاسه 960061  / مزایده,مزایده  یک واحد مسکونی کلاسه 960061 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875138/مناقصه-خرید-تجهیزات-ترافیکی'>مناقصه خرید تجهیزات ترافیکی / مناقصه ، مناقصه خرید تجهیزات ترافیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875852/مزایده-فروش-باغ-واقع-در-منطقه-گیوتنگه'>مزایده فروش باغ واقع در منطقه گیوتنگه  / مزایده,مزایده فروش باغ واقع در منطقه گیوتنگه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875411/مزایده-فروش-یک-دستگاه-ژنراتور-برق-و-کمپرسور'>مزایده فروش یک دستگاه ژنراتور برق و کمپرسور / آگهی مزایده , مزایده فروش یک دستگاه ژنراتور برق و کمپرسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875116/مناقصه-خرید-رنگ-ترافیکی'>مناقصه خرید رنگ ترافیکی  / مناقصه ، مناقصه خرید رنگ ترافیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875427/مزایده-فروش-محصول-گندم'>مزایده فروش محصول گندم  / آگهی تجدید مزایده ,مزایده فروش محصول گندم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875387/فراخوان-تهیه-مصالح-ساخت-نصب-و-اجرای-600-انشعاب--'>فراخوان تهیه مصالح، ساخت، نصب و اجرای 600 انشعاب... / فراخوان آگهی ارزیابی کیفی, فراخوان تهیه مصالح، ساخت، نصب و اجرای 600 انشعاب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875686/مزایده-ششدانگ-ملک-عرصه-778-5متر'>مزایده ششدانگ ملک عرصه 778.5متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ملک عرصه 778.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875386/مناقصه-تهیه-غذای-پرسنل-مجتمع-کنستانتره-و-گندله-سازی-سنگ-آهن-زرند'>مناقصه تهیه غذای پرسنل مجتمع کنستانتره و گندله سازی سنگ آهن زرند / آگهی مناقصه, مناقصه تهیه غذای پرسنل مجتمع کنستانتره و گندله سازی سنگ آهن زرند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875395/مزایده-محصول-باغات-هلو-و-شلیل'>مزایده محصول باغات هلو و شلیل / آگهی مزایده ,مزایده محصول باغات هلو و شلیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875469/مزایده-یک-دستگاه-یخچال-فریزر--'>مزایده یک دستگاه یخچال فریزر... / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه یخچال فریزر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875697/مزایده-ششدانگ-ملک-بلوار-شرف-آباد-کلاسه-2-954415'>مزایده ششدانگ ملک بلوار شرف آباد کلاسه 2.954415  / مزایده,مزایده ششدانگ ملک بلوار شرف آباد کلاسه 2.954415 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875034/مناقصه-تهیه--ساخت--نصب-و-راه-اندازی-تاسیسات-مهار-ضربه-قوچ---نوبت-دوم'>مناقصه تهیه , ساخت , نصب و راه اندازی تاسیسات مهار ضربه قوچ ... نوبت دوم   / آگهی فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی , مناقصه تهیه , ساخت , نصب و راه اندازی تاسیسات مهار ضربه قوچ ... نوبت دوم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875420/مزایده-دستگاه-هود-پلاسما'>مزایده دستگاه هود پلاسما / آگهی مزایده و فروش اموال منقول , مزایده دستگاه هود پلاسما</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875763/مزایده-ششدانگ-پلاک-به-مساحت-197-50-مترمربع-کلاسه-9500391'>مزایده ششدانگ پلاک به مساحت 197/50 مترمربع کلاسه 9500391  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک به مساحت 197/50 مترمربع کلاسه 9500391 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875759/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-شش-دانگ-کلاسه-960012'>مزایده سه دانگ مشاع از شش دانگ کلاسه 960012  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از شش دانگ کلاسه 960012 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875389/مزایده-کامپیوتر-ال-جی--نوبت-دوم'>مزایده کامپیوتر ال جی... نوبت دوم / مزایده, مزایده کامپیوتر ال جی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875413/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پراید'>مزایده یک دستگاه سواری پراید  / مزایده,مزایده یک دستگاه سواری پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875085/مزایده-فروش-حدود-5-تن-عناب'>مزایده فروش حدود 5 تن عناب / آگهی مزایده ,مزایده فروش حدود 5 تن عناب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875749/مزایده-ملک-با-نوع-کاربری-مسکونی-و-باغی-کلاسه-951620'>مزایده ملک با نوع کاربری مسکونی و باغی کلاسه 951620  / مزایده,مزایده ملک با نوع کاربری مسکونی و باغی کلاسه 951620</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875084/مناقصه-خرید-160-تن-سولفات-آمونیوم-و--'>مناقصه خرید 160 تن سولفات آمونیوم و ... / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید 160 تن سولفات آمونیوم و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875373/مزایده-یک-عدد-دستگاه-بستنی-ساز-قیفی'>مزایده یک عدد دستگاه بستنی ساز قیفی  / آگهی مزایده, مزایده یک عدد دستگاه بستنی ساز قیفی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875743/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-تقریبی-259-مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین به مساحت تقریبی 259 مترمربع  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت تقریبی 259 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875447/مناقصه-بخشی-از-امور-خدماتی-خود'>مناقصه بخشی از امور خدماتی خود  / مناقصه , مناقصه بخشی از امور خدماتی خود  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875059/مناقصه-عملیات-اجرایی-تکمیل-و-ارتقا-تصفیه-خانه'>مناقصه عملیات اجرایی تکمیل و ارتقا تصفیه خانه  / فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران,مناقصه عملیات اجرایی تکمیل و ارتقا تصفیه خانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875455/مزایده-انواع-مانتو'>مزایده انواع مانتو  / مزایده , مزایده انواع مانتو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875663/مزایده-4-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-مساحت-210-54متر'>مزایده 4 دانگ مشاع از ششدانگ مساحت 210.54متر / مزایده,مزایده 4 دانگ مشاع از ششدانگ مساحت 210.54متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875580/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-225-21-مترمربع'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین به مساحت 225/21 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین به مساحت 225/21 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875584/مزایده-ملک-مشاع-کلاسه-95-اجرا-57'>مزایده ملک مشاع کلاسه 95/اجرا/57  / مزایده,مزایده ملک مشاع کلاسه 95/اجرا/57 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875436/مزایده-خودرو-سواری-پراید-جی-تی-ایکس-نوبت-دوم'>مزایده خودرو سواری پراید جی تی ایکس  نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده خودرو سواری پراید جی تی ایکس  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875431/مزایده-خودرو-سواری-پژو-پارس-رنگ-نوک-مدادی'>مزایده خودرو سواری پژو پارس رنگ نوک مدادی  / مزایده,مزایده خودرو سواری پژو پارس رنگ نوک مدادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875428/مزایده-فروش-تعداد-از-ماشین-آلات-سواری-و--'>مزایده فروش تعداد از ماشین آلات سواری و ... / مزایده , مزایده فروش تعداد از ماشین آلات سواری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875068/مزایده-اجاره-تالار-شهر'>مزایده اجاره تالار شهر / آگهی مزایده کتبی ,مزایده اجاره تالار شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875366/اطلاعیه-واگذاری-به-اجاره-تعدادی-از-واحدهای-تابعه-در-سطح-استان'>اطلاعیه واگذاری به اجاره تعدادی از واحدهای تابعه در سطح استان / اطلاعیه, اطلاعیه واگذاری به اجاره تعدادی از واحدهای تابعه در سطح استان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875416/مناقصه-کمک-به-احداث-دبستان-6-کلاسه-آزادی-جایزان-امیدیه'>مناقصه کمک به احداث دبستان 6 کلاسه آزادی جایزان امیدیه  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه کمک به احداث دبستان 6 کلاسه آزادی جایزان امیدیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875668/مزایده-خانه-مسکونی-به-مساحت-230-مترمربع-کلاسه-9504011122000208'>مزایده خانه مسکونی به مساحت 230 مترمربع کلاسه 9504011122000208  / مزایده,مزایده خانه مسکونی به مساحت 230 مترمربع کلاسه 9504011122000208 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875762/مزایده-ششدانگ-زمین-به-مساحت-صد-مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین به مساحت صد مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین به مساحت صد مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875574/اصلاحیه-مزایده-منزل-مسکونی'>اصلاحیه مزایده منزل مسکونی  / اصلاحیه مزایده,مزایده منزل مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875000/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-395-متر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 395 متر نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 395 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875091/مناقصه-ارایه-خدمات-مرتبط-در-سه-واحد-آزمایشگاهی-انرژی-و-مکانیک-و--'>مناقصه ارایه خدمات مرتبط در سه واحد آزمایشگاهی انرژی و مکانیک و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ارایه خدمات مرتبط در سه واحد آزمایشگاهی انرژی و مکانیک و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875548/مزایده-یک-واحد-آپارتمان-مسکونی-سه-خوابه'>مزایده یک واحد آپارتمان مسکونی سه خوابه  / مزایده,مزایده یک واحد آپارتمان مسکونی سه خوابه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875452/مناقصه-خرید-تجهیزات-تامین-برق-اضطراری-ups--نوبت-دوم'>مناقصه خرید تجهیزات تامین برق اضطراری ups   نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید تجهیزات تامین برق اضطراری ups   نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875473/مناقصه-واگذاری-نگهبانی-و-حفاظت-فیزیکی'>مناقصه واگذاری نگهبانی و حفاظت فیزیکی  / آگهی مناقصه,مناقصه واگذاری نگهبانی و حفاظت فیزیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875542/مزایده-واگذاری-بخشی-از-محوطه-پارک-شهر-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری بخشی از محوطه پارک شهر  نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری بخشی از محوطه پارک شهر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875558/مزایده-اغذیه-فروشی-نوبت-دوم'>مزایده اغذیه فروشی  نوبت دوم  / مزایده, مزایده اغذیه فروشی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875573/مناقصه-اجرای-عملیات-طرح-های-نیرورسانی'>مناقصه اجرای عملیات طرح های نیرورسانی  / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای عملیات طرح های نیرورسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875713/مزایده-14-قطعه-زمین-ششدانگ-حاصل-از-پلاک-99-199-کاربری-مسکونی'>مزایده 14 قطعه زمین ششدانگ حاصل از پلاک 99.199 کاربری مسکونی / مزایده,مزایده 14 قطعه زمین ششدانگ حاصل از پلاک 99.199 کاربری مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875401/مزایده-فروش-یک-دستگاه-گریدر-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک دستگاه گریدر نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش یک دستگاه گریدر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875433/مزایده-محل-استقرار-یک-دستگاه-کف-گرد--'>مزایده محل استقرار یک دستگاه کف گرد ... / مزایده , مزایده اجاره محل استقرار یک دستگاه کف گرد ... نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875703/مزایده-فروش-تعدادی-از-قطعات-زمین-کاربری-مسکونی-تجاری-کارگاهی-96-3-31'>مزایده فروش تعدادی از قطعات زمین کاربری مسکونی تجاری کارگاهی 96.3.31 / مزایده,مزایده فروش تعدادی از قطعات زمین کاربری مسکونی تجاری کارگاهی 96.3.31</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875390/فراخوان-مناقصه-سرویس-ایاب-و-ذهاب-کارکنان-نیروگاه-گازی-شیراز-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان نیروگاه گازی شیراز نوبت دوم  / فراخوان مناقصه  عمومی, فراخوان مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان نیروگاه گازی شیراز نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875415/فراخوان-مناقصه-تهیه-و-تامین-مواد-اولیه-پخت-و-توزیع-غذا-برای-کارکنان-نیروگاه-سیکل-ترکیبی-فارس-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تهیه و تامین مواد اولیه، پخت و توزیع غذا برای کارکنان نیروگاه سیکل ترکیبی فارس- نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه تهیه و تامین مواد اولیه، پخت و توزیع غذا برای کارکنان نیروگاه سیکل ترکیبی فارس- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875409/فراخوان-مناقصه-سرویس-ایاب-و-ذهاب-کارکنان-نیروگاه-سیکل-ترکیبی--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان نیروگاه سیکل ترکیبی - نوبت دوم / فراخوان مناقصه  عمومی, فراخوان مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان نیروگاه سیکل ترکیبی- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875406/مناقصه-تهیه-و-تامین-مواد-اولیه--پخت-و-توزیع-غذا-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه و تامین مواد اولیه ، پخت و توزیع غذا- نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه تهیه و تامین مواد اولیه ، پخت و توزیع غذا- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875399/فراخوان-مناقصه-حفر-یک-حلقه-چاه-آهکی-مجموعه-بیشه-زرد--نوبت-دوم-96-03-31'>فراخوان مناقصه حفر یک حلقه چاه آهکی مجموعه بیشه زرد - نوبت دوم 96.03.31 / آگهی فراخوان , فراخوان مناقصه حفر یک حلقه چاه آهکی مجموعه بیشه زرد  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875393/فراخوان-عملیات-اجرایی-خرید-و-لوله-گذاری-نوبت-دوم'>فراخوان عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری- نوبت دوم  / آگهی فراخوان, فراخوان عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875385/مناقصه-نسبت-به-خرید-نرم-افزار-ممیزی-نوبت-دوم'>مناقصه نسبت به خرید نرم افزار ممیزی نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه نسبت به خرید نرم افزار ممیزی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875396/مزایده-واگذاری-به-صورت-اجاره-قسمتی-از-فضای-پیاده-رو-جهت-نصب-و-راه-اندازی-یک-دستگاه-کیوسک-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری به صورت اجاره قسمتی از فضای پیاده رو  جهت نصب و راه اندازی یک دستگاه کیوسک نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به صورت اجاره قسمتی از فضای پیاده رو  جهت نصب و راه اندازی یک دستگاه کیوسک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875027/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-چهارده-نوبت-دوم'>مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی بخش چهارده نوبت دوم / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی بخش چهارده نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875846/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-سیصد-و-نوزده-متر-نوبت-دوم'>مزایده منزل مسکونی مساحت سیصد و نوزده متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت سیصد و نوزده متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875838/مزایده-فروش-املاک-اعیان-104-4-175-107-108-5متر'>مزایده فروش املاک اعیان 104.4-175-107-108.5متر  / مزایده,مزایده فروش املاک اعیان 104.4-175-107-108.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875402/مناقصه-جذب-سرمایه-گذار'>مناقصه جذب سرمایه گذار / آگهی مناقصه , مناقصه جذب سرمایه گذار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875422/مناقصه-اجرای-سیستم-آبیاری-بولوار'>مناقصه اجرای سیستم آبیاری بولوار / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه اجرای سیستم آبیاری بولوار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875439/مناقصه-یک-دستگاه-بیل-مکانیکی-و--'>مناقصه  یک دستگاه بیل مکانیکی و ... / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه  یک دستگاه بیل مکانیکی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875651/مزایده-یکباب-انباری-در-طبقه-همکف-به-مساحت-3-55-مترمربع'>مزایده یکباب انباری در طبقه همکف به مساحت 3/55 مترمربع / مزایده,مزایده یکباب انباری در طبقه همکف به مساحت 3/55 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875681/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-مساحت-288-متر'>مزایده ششدانگ یک قطعه زمین مساحت 288 متر / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین مساحت 288 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875587/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-1652-21439-کلاسه-951574'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1652/21439 کلاسه 951574  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1652/21439 کلاسه 951574 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875688/مزایده-10-62-سهم-از-یکصد-سهم-سهام-پلاک-ثبتی-1651-5796-کلاسه-951407'>مزایده  10/62 سهم از یکصد سهم سهام پلاک ثبتی 1651/5796  کلاسه 951407  / مزایده,مزایده  10/62 سهم از یکصد سهم سهام پلاک ثبتی 1651/5796  کلاسه 951407 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875031/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-زمین-360-52متر'>مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ زمین 360.52متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ زمین 360.52متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875459/مناقصه-اجرای-عملیات-احداث-زمین-فوتبال'>مناقصه اجرای عملیات احداث زمین فوتبال / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای عملیات احداث زمین فوتبال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875434/تجدید-مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-محدوده-A'>تجدید مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده  A  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده A </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875412/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-محدوده-G'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده G / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده G</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875398/مزایده-یک-دستگاه-تراکتور---'>مزایده یک دستگاه تراکتور .... / مزایده, مزایده یک دستگاه تراکتور ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875404/تجدید-مناقصه-سیب-زمینی-و-پیاز-مصرفی'>تجدید مناقصه سیب زمینی و پیاز مصرفی / آگهی مناقصه، تجدید مناقصه سیب زمینی و پیاز مصرفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875430/مناقصه-اجرای-ساختمان-آتش-نشانی'>مناقصه اجرای ساختمان آتش نشانی  / آگهی مناقصه  , مناقصه اجرای ساختمان آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875382/مزایده-کمد-کودک-ایستاده--زیر-تلویزیون-و--'>مزایده کمد کودک ایستاده ، زیر تلویزیون و ... / مزایده, مزایده کمد کودک ایستاده ، زیر تلویزیون و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875554/مزایده-2-دانگ-از-6-دانگ-یک-واحد-آپارتمان-کلاسه-955353'>مزایده  2 دانگ از 6 دانگ یک واحد آپارتمان کلاسه 955353  / مزایده,مزایده  2 دانگ از 6 دانگ یک واحد آپارتمان کلاسه 955353 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875035/مزایده-زمینی-به-ابعاد-5638مترمربع-96-3-31'>مزایده زمینی به ابعاد 5638مترمربع 96.3.31 / مزایده,مزایده زمینی به ابعاد 5638مترمربع 96.3.31</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875669/مزایده-یک-واحد-اپارتمان-قولنامه-ای-دو-خوابه'>مزایده یک واحد اپارتمان قولنامه ای دو خوابه / مزایده,مزایده یک واحد اپارتمان قولنامه ای دو خوابه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875485/مناقصه-انجام-امور-حفاظت-فیزیکی-و-نگهبانی-تاسیسات'>مناقصه  انجام امور حفاظت فیزیکی و نگهبانی تاسیسات / مناقصه, مناقصه  انجام امور حفاظت فیزیکی و نگهبانی تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875496/مزایده-فروش-کالای-ضایعاتی'>مزایده فروش کالای ضایعاتی / آگهی مزایده , مزایده فروش  کالای ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875498/مناقصه-تهیه--طبخ-توزیع-غذا'>مناقصه  تهیه ، طبخ  توزیع غذا  / مناقصه ، مناقصه  تهیه ، طبخ  توزیع غذا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875472/مناقصه-انجام-کارهای-خدماتی-خود-را-به-صورت-حجمی-در-سال-96'>مناقصه انجام کارهای خدماتی خود را به صورت حجمی در سال 96  / مناقصه , مناقصه انجام کارهای خدماتی خود را به صورت حجمی در سال 96 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875621/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-فرعی-از-1766-اصلی-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی شماره فرعی از 1766 اصلی نوبت اول  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره فرعی از 1766 اصلی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875636/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-یک-250-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش یک 250 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش یک 250 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875503/اطلاعیه-واگذاری-تامین-نیروی-خدماتی--پشتیبانی'>اطلاعیه واگذاری  تامین نیروی خدماتی - پشتیبانی  / اطلاعیه ،اطلاعیه واگذاری  تامین نیروی خدماتی - پشتیبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875032/مزایده-فروش-املاک-و-مستغلات-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک و مستغلات نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش املاک و مستغلات نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875625/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-صد-و-بیست-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت صد و بیست متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت صد و بیست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875639/مزایده-ششدانگ-پلاک-های-103-و-123-و-28-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک های 103 و 123 و 28 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک های 103 و 123 و 28 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875495/مناقصه-توسعه-و-بهسازی-اورژانس-بیمارستان-و--'>مناقصه توسعه و بهسازی اورژانس بیمارستان و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه توسعه و بهسازی اورژانس بیمارستان و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875482/مزایده-ضایعات-یک-درب-ورودی--'>مزایده  ضایعات یک درب ورودی ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده  ضایعات یک درب ورودی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875760/مزایده-یک-قطعه-باغ-اناری-مساحت-1855متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه باغ اناری مساحت 1855متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه باغ اناری مساحت 1855متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875824/مزایده-اپارتمان-مسکونی-مساحت-137-34متر'>مزایده اپارتمان مسکونی مساحت 137.34متر / مزایده,مزایده اپارتمان مسکونی مساحت 137.34متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875674/مزایده-تاسیسات-و-ماشین-آلات'>مزایده تاسیسات و ماشین آلات / مزایده تاسیسات و ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875462/مناقصه-اجرای-پروژه-توسعه-و-اصلاح-معابر-شهر-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پروژه توسعه و اصلاح معابر شهر- تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه,مناقصه اجرای پروژه توسعه و اصلاح معابر شهر- تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875083/مناقصه-اصلاح-شبکه-فاضلاب-مریوان---'>مناقصه اصلاح شبکه فاضلاب مریوان .... / مناقصه عمومی , مناقصه اصلاح شبکه فاضلاب مریوان ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875602/مزایده-واگذاری-تعداد-20-واحد-تجاری-و-هفت-قطعه-زمین-مسکونی'>مزایده واگذاری تعداد 20 واحد تجاری و هفت قطعه زمین مسکونی  / مزایده,مزایده واگذاری تعداد 20 واحد تجاری و هفت قطعه زمین مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875467/فراخوان-تامین-خدمات-حراست-و-پشتیبانی-از-پستهای-اماکن-و-مجتمع-فرهنگی-ورزشی-امام-رضا-ع-نوبت-دوم'>فراخوان تامین خدمات حراست و پشتیبانی از پستهای اماکن و مجتمع فرهنگی ورزشی امام رضا ع  نوبت دوم  / فراخوان تامین خدمات حراست و پشتیبانی از پستهای اماکن و مجتمع فرهنگی ورزشی امام رضا ع  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875476/مزایده-واگذاری-دو-واحد-تجاری-به-مساحت-145-متر-مربع-به-صورت-اجاره-و-رهن'>مزایده واگذاری دو واحد تجاری به مساحت 145 متر مربع به صورت اجاره و رهن  / مزایده , مزایده واگذاری دو واحد تجاری به مساحت 145 متر مربع به صورت اجاره و رهن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875643/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-163-80متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 163.80متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 163.80متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875650/مزایده-975-متر-زمین-کاربری-باغی-بخش-شش'>مزایده 975 متر زمین کاربری باغی بخش شش / مزایده,مزایده 975 متر زمین کاربری باغی بخش شش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875520/همایش-بزرگ-پیاده-روی-خانوادگی'>همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی  / همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875655/مزایده-منزل-مسکونی-یک-طبقه-با-قدمت-15-سال-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی یک طبقه با قدمت 15 سال نوبت اول  / مزایده,مزایده منزل مسکونی یک طبقه با قدمت 15 سال نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875475/تجدید-فراخوان-خرید-10-دستگاه-بریکر-230-ولت-و-10-دستگاه-سکسیون---'>تجدید فراخوان خرید 10 دستگاه بریکر 230 ولت و 10 دستگاه سکسیون .... / تجدید فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه ، تجدید فراخوان خرید 10 دستگاه بریکر 230 ولت و 10 دستگاه سکسیون ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875736/مزایده-یک-قطعه-زمین-مسکونی-به-مساحت-103-99-مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین مسکونی به مساحت 103.99 مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی به مساحت 103.99 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875067/تجدید-مناقصه-اجرای-پروژه-نگهداری-فضای-سبز'>تجدید مناقصه اجرای پروژه نگهداری فضای سبز / مناقصه ,تجدید مناقصه اجرای پروژه نگهداری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875821/مزایده-یکباب-ساختمان-کاربری-انباری-300-متر'>مزایده یکباب ساختمان کاربری انباری 300 متر  / مزایده,مزایده یکباب ساختمان کاربری انباری 300 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875461/فراخوان-مناقصه-خرید-قطعات-یدکی-مجموعه-ژنراتور-(9100)--'>فراخوان مناقصه خرید قطعات یدکی مجموعه ژنراتور (9100)... / مناقصه , فراخوان مناقصه خرید قطعات یدکی مجموعه ژنراتور (9100)...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875862/مزایده-املاک-مازاد-در-شهرستان-بوشهر'>مزایده املاک مازاد در شهرستان بوشهر  / مزایده,مزایده املاک مازاد در شهرستان بوشهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875488/مزایده-یک-دستگاه-سواری-سمند-سورن-مدل-88'>مزایده یک دستگاه سواری سمند سورن مدل 88  / مزایده  , مزایده یک دستگاه سواری سمند سورن مدل 88  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875665/مزایده-ششدانگ-زمین-مسکونی-عرصه-422-66متر'>مزایده ششدانگ زمین مسکونی عرصه 422.66متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مسکونی عرصه 422.66متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875460/مزایده-واگذاری-اجاره-یکباب-مغازه-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری اجاره  یکباب مغازه نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری اجاره  یکباب مغازه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875470/مزایده-فروش-دستگاه-4-کاره-اسکنر--پرینتر--فکس--کپی--کامپیوتر--'>مزایده فروش دستگاه 4 کاره اسکنر - پرینتر - فکس - کپی - کامپیوتر ... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش دستگاه 4 کاره اسکنر - پرینتر - فکس - کپی - کامپیوتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875514/مناقصه-انجام-کلیه-امور-خدماتی-شامل-نظافت-تجهیزات-مکانیکی-خط-تولید-و-نظافت-داخلی'>مناقصه انجام کلیه امور خدماتی شامل نظافت تجهیزات مکانیکی خط تولید و نظافت داخلی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام کلیه امور خدماتی شامل نظافت تجهیزات مکانیکی خط تولید و نظافت داخلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875356/مزایده-فروش-یکباب-ساختمان-عرصه-292مترمربع'>مزایده فروش یکباب ساختمان عرصه 292مترمربع  / مزایده,مزایده فروش یکباب ساختمان عرصه 292مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875832/مزایده-فروش-املاک-شامل-آپارتمان-مسکونی-و-خدماتی'>مزایده فروش املاک شامل آپارتمان مسکونی و خدماتی / مزایده,مزایده فروش املاک شامل آپارتمان مسکونی و خدماتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875478/مزایده-اجاره-بیلبوردهای-تبلیغاتی'>مزایده اجاره بیلبوردهای تبلیغاتی  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره بیلبوردهای تبلیغاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875456/مزایده-اجاره-یک-باب-کیوسک-تجدید-96-3-31'>مزایده  اجاره یک باب کیوسک- تجدید 96.3.31 / آگهی تجدید مزایده عمومی , مزایده اجاره یک باب کیوسک- تجدید 96.3.31</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875624/مزایده-فروش-7-قطعه-زمین-و-3-واحد-تجاری'>مزایده فروش 7 قطعه زمین و 3 واحد تجاری  / مزایده,مزایده فروش 7 قطعه زمین و 3 واحد تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875640/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مساحت-عرصه-196-متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ ساختمان مساحت عرصه 196 متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مساحت عرصه 196 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875579/تجدید-مناقصه-خرید-کابل-swr'>تجدید مناقصه خرید کابل swr  / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه خرید کابل swr </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875491/مزایده-فروش-حدود-100-تن-جو-و-100-تن-کلش-تولیدی'>مزایده فروش حدود 100 تن جو و 100 تن کلش تولیدی  / مزایده , مزایده فروش حدود 100 تن جو و 100 تن کلش تولیدی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875610/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-11500متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 11500متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 11500متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875614/مزایده-ششدانگ-خانه-سرا-و-ملک-کشاورزی-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ خانه سرا و ملک کشاورزی نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ خانه سرا و ملک کشاورزی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875353/مزایده-واگذاری-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-400-متر-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری فروش یک قطعه زمین مساحت 400 متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده واگذاری فروش یک قطعه زمین مساحت 400 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875603/مزایده-یک-باب-ساختمان-روستایی-به-مساحت-128-مترمربع'>مزایده یک باب ساختمان روستایی به مساحت 128 مترمربع  / مزایده,مزایده یک باب ساختمان روستایی به مساحت 128 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875598/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-حدودا-پنج-هکتار-کلاسه-930310'>مزایده یک قطعه زمین به مساحت حدودا پنج هکتار کلاسه 930310  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت حدودا پنج هکتار کلاسه 930310 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875673/مزایده-یک-دستگاه-کانکس-و-کانتین-کلاسه-951371'>مزایده یک دستگاه کانکس و کانتین کلاسه 951371  / مزایده,مزایده یک دستگاه کانکس و کانتین کلاسه 951371 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875618/مزایده-ششدنگ-اپارتمان-مکسونی-125-42متر'>مزایده ششدنگ اپارتمان مکسونی 125.42متر  / مزایده,مزایده ششدنگ اپارتمان مکسونی 125.42متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875484/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری  / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875507/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پراید'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید  / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875510/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پراید'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید  / مزایده , مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875494/مزایده-دوربین-فیلمبرداری-اج-دی-ام-ای-رم-خور--نوبت-دوم'>مزایده دوربین فیلمبرداری اج دی ام ای رم خور... نوبت دوم / مزایده , مزایده  دوربین فیلمبرداری اج دی ام ای رم خور...  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875487/مزایده-میکسر--آسیاب-برق--نوبت-دوم'>مزایده میکسر - آسیاب برق...نوبت دوم  / مزایده , مزایده میکسر - آسیاب برق... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875492/مزایده-مانکن-لباس-زنانه-سفید--'>مزایده مانکن لباس زنانه سفید.... / مزایده , مزایده مانکن لباس زنانه سفید....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875104/مزایده-فروش-یکدستگاه-هموژنایزر-ساخت-ایتالیا-با-ظرفیت-5000-لیتر-در-ساعت'>مزایده فروش یکدستگاه هموژنایزر ساخت ایتالیا با ظرفیت 5000 لیتر در ساعت  / آگهی مزایده اموال منقول غیر منقول , مزایده فروش یکدستگاه هموژنایزر ساخت ایتالیا با ظرفیت 5000 لیتر در ساعت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875483/مناقصه-تامین-سرویس-ایاب-و-ذهاب-کارکنان-و---نوبت-دوم'>مناقصه تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان و ....نوبت دوم  / مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875767/مزایده-فروش-تعداد-دو-رقبه-املاک-تملیکی'>مزایده فروش تعداد دو رقبه املاک تملیکی  / مزایده,مزایده فروش تعداد دو رقبه املاک تملیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875045/تجدید-مزایده-سبد-یک-عرشه-پل-های-عابر-سمنان'>تجدید مزایده سبد یک عرشه پل های عابر سمنان  / آگهی مزایده, تجدید مزایده سبد یک عرشه پل های عابر سمنان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875551/مناقصه-انجام-امور-اداری-و-خدمات-عمومی-بهارستان-----نوبت-دوم'>مناقصه انجام امور اداری و خدمات عمومی بهارستان  ...  - نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه انجام امور اداری و خدمات عمومی بهارستان  ...  -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875531/فراخوان-اجرای-پروژه-عمرانی-سفره-خانه-سنتی-پارک-مسافر--چاپ-دوم'>فراخوان اجرای پروژه عمرانی سفره خانه سنتی پارک مسافر  - چاپ دوم  / فراخوان , فراخوان اجرای پروژه عمرانی سفره خانه سنتی پارک مسافر  - چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875699/مزایده-فروش-ملک-مازاد-مساحت-اعیان-100-40متر'>مزایده فروش ملک مازاد مساحت اعیان 100.40متر  / مزایده,مزایده فروش ملک مازاد مساحت اعیان 100.40متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875528/مناقصه-تامین-خودروهای-خدمات-شهری-به-تعداد-22-دستگاه-خاور'>مناقصه تامین خودروهای خدمات شهری به تعداد 22 دستگاه خاور / آگهی مناقصه , مناقصه تامین خودروهای خدمات شهری به تعداد 22 دستگاه خاور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875541/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-جایگاه-CNG--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری بهره برداری جایگاه CNG - نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری بهره برداری جایگاه CNG - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875780/مزایده-فروش-یک-پلاک-زمین-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک پلاک زمین تجاری نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک پلاک زمین تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875047/تجدید-مناقصه-جداره-سازی-محله-کبابیان-همدان--'>تجدید مناقصه جداره سازی محله کبابیان همدان ... / آگهی مناقصه عمومی , تجدید مناقصه جداره سازی محله کبابیان همدان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875559/مناقصه-خرید--نصب-و-راه-اندازی-چهار-دستگاه-آسانسور-مسافربر'>مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی چهار دستگاه آسانسور مسافربر / مناقصه , مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی چهار دستگاه آسانسور مسافربر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875552/آگهی-ارزیابی-کیفی-مناقصه-گران-بهسازی-و-تعمیرات-شبکه-آبیاری-رودشت-شمالی--نوبت-دوم'>آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران بهسازی و تعمیرات شبکه آبیاری رودشت شمالی - نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران، آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران بهسازی و تعمیرات شبکه آبیاری رودشت شمالی - نوبت د وم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875819/مزایده-فروش-یک-باب-منزل-مسکونی-حدود-269-مترمربع'>مزایده فروش یک باب منزل مسکونی حدود 269 مترمربع / مزایده,مزایده فروش یک باب منزل مسکونی حدود 269 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875056/مزایده-اقلام-مازاد-خودرویی'>مزایده اقلام مازاد خودرویی / آگهی مزایده عمومی, مزایده اقلام مازاد خودرویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875828/مزایده-میزان-10-53-حبه-از-72-حبه-پلاک-ثبتی-15190-1544-کلاسه-961506'>مزایده میزان 10/53 حبه از 72 حبه پلاک ثبتی 15190/1544 کلاسه 961506  / مزایده,مزایده میزان 10/53 حبه از 72 حبه پلاک ثبتی 15190/1544 کلاسه 961506 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875547/آگهی-ارزیابی-کیفی-مناقصه-گران-بهسازی-و-تعمیرات-شبکه-آبیاری-نوبت-دوم'>آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران بهسازی و تعمیرات شبکه آبیاری  نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران، آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران بهسازی و تعمیرات شبکه آبیاری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875568/مزایده-حق-بهره-برداری-از-یک-واحد-مرکز-معاینه-فنی-خودروهای-سبک'>مزایده حق بهره برداری از یک واحد مرکز معاینه فنی خودروهای سبک  / مزایده ، مزایده حق بهره برداری از یک واحد مرکز معاینه فنی خودروهای سبک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875578/اصلاحیه-مزایده-حدود-۴۰۰-تن-ضایعات-فلزی'>اصلاحیه مزایده حدود ۴۰۰ تن ضایعات فلزی / اصلاحیه مزایده حدود ۴۰۰ تن ضایعات فلزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875586/تمدید-فراخوان-مشارکت-ساخت-و-بهره-برداری-از-سالن-های-مراسم'>تمدید فراخوان مشارکت ساخت و بهره برداری از سالن های مراسم  / تمدید فراخوان,  فراخوان مشارکت ساخت و بهره برداری از سالن های مراسم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875557/مزایده-56-قلم-انواع-فرش-و-موکت'>مزایده 56 قلم انواع فرش و موکت  / مزایده,مزایده 56 قلم انواع فرش و موکت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875570/مزایده-مغازه-به-صورت-نانوایی-تنوری-کلاسه-105-94'>مزایده  مغازه به صورت نانوایی تنوری کلاسه 105.94  / مزایده,مزایده  مغازه به صورت نانوایی تنوری کلاسه 105.94 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875562/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پراید-141'>مزایده یک دستگاه سواری پراید 141  / مزایده,مزایده یک دستگاه سواری پراید 141  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875065/فراخوان-پروژه-تجاری-مسکونی-طالقانی-واقع-در-اندیشه---'>فراخوان پروژه تجاری مسکونی طالقانی واقع در اندیشه  ....  / فراخوان پروژه تجاری مسکونی طالقانی واقع در اندیشه  .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875569/مناقصه-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز--نوبت-دوم'>مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز - نوبت دوم  / آگهی برگزاری مناقصه عمومی ,مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875566/مناقصه-​تهیه-طرح-تفصیلی'>مناقصه ​تهیه طرح تفصیلی / آگهی مناقصه, مناقصه ​تهیه طرح تفصیلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875745/مزایده-یک-قطعه-باغ-مساحت-679-60متر'>مزایده یک قطعه باغ مساحت 679.60متر / مزایده,مزایده یک قطعه باغ مساحت 679.60متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/876026/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-سمند-ال-ایکس-مدل-1388'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو سمند ال ایکس مدل 1388  / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودرو سمند ال ایکس مدل 1388 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875788/مزایده-سه-دانگ-از-پلاک-ثبتی-مساحت-307-90متر'>مزایده سه دانگ از پلاک ثبتی مساحت 307.90متر  / مزایده,مزایده سه دانگ از پلاک ثبتی مساحت 307.90متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875793/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-قطعه-7-تفکیکی-156-9متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه 7 تفکیکی 156.9متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه 7 تفکیکی 156.9متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875577/مناقصه-قلاب-مهار--'>مناقصه قلاب مهار.... / آگهی مناقصه , مناقصه قلاب مهار....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875048/مناقصه-احداث-کمربندی-اسلامشهر--'> مناقصه احداث کمربندی اسلامشهر ... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه احداث کمربندی اسلامشهر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875567/مزایده-یک-دستگاه-وانت-پیکان'>مزایده یک دستگاه وانت پیکان / آگهی مزایده , مزایده یک دستگاه وانت پیکان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875754/مزایده-یک-قطعه-زمین-قولنامه-ای-اراضی-روستای-گردیک-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین قولنامه ای اراضی روستای گردیک نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین قولنامه ای اراضی روستای گردیک نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875727/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-زمین-بخش-5-ارومیه-نوبت-دوم'>مزایده سه دانگ مشاع از زمین بخش 5 ارومیه نوبت دوم  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از زمین بخش 5 ارومیه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875723/مزایده-فروش-ملک-مساحت-عرصه-210-متر'>مزایده فروش ملک مساحت عرصه 210 متر / مزایده,مزایده فروش ملک مساحت عرصه 210 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875545/مزایده-اجاره-جایگاه-CNG-مرحله-دوم--نوبت-دوم'>مزایده اجاره جایگاه CNG مرحله دوم - نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده اجاره جایگاه CNG مرحله دوم  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875537/مناقصه-واگذاری-فعالیت-خدمات-شهری-و-فضای-سبز-سطح-شهر--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری فعالیت خدمات شهری و فضای سبز سطح شهر... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری فعالیت خدمات شهری و فضای سبز سطح شهر... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875778/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-اعیان-128-14متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت اعیان 128.14متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت اعیان 128.14متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875039/ارزیابی-کیفی-تهیه-و-نصب-10-دستگاه-باکس-تجدید'>ارزیابی کیفی تهیه و نصب 10 دستگاه باکس تجدید  / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی نخست , ارزیابی کیفی تهیه و نصب 10 دستگاه باکس تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875564/مناقصه-واگذاری-خدمات-درمان-سوء-مصرف-مواد'>مناقصه واگذاری خدمات درمان سوء مصرف مواد  / آگهی واگذاری , مناقصه واگذاری خدمات درمان سوء مصرف مواد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875522/مناقصه-عملیات-تنظیف-و-رفت-و-روب-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات تنظیف و رفت و روب  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه عملیات تنظیف و رفت و روب  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875535/مزایده-واگذاری-تعداد-12-محل-پل-عابر-پیاده-بتنی-و-فلزی-جهت-انجام-امور-تبلیغاتی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری  تعداد 12 محل پل عابر پیاده بتنی و فلزی جهت انجام امور تبلیغاتی نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری  تعداد 12 محل پل عابر پیاده بتنی و فلزی جهت انجام امور تبلیغاتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875692/مزایده-فروش-ملک-مساحت-اعیان-176-40متر'>مزایده فروش ملک مساحت اعیان 176.40متر  / مزایده,مزایده فروش ملک مساحت اعیان 176.40متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875544/فراخوان-مناقصه-احداث-کتابخانه-بان-برز-نوبت-سوم'>فراخوان مناقصه احداث کتابخانه بان برز  نوبت سوم / آگهی فراخوان مناقصه, فراخوان مناقصه احداث کتابخانه بان برز نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875549/مزایده-فروش-مقداری-ضایعات-آهن-مازاد'>مزایده فروش مقداری ضایعات آهن مازاد  / آگهی مزایده, مزایده فروش مقداری ضایعات آهن مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875835/مزایده-فروش-ملک-خیابان-پیروزی-کلاسه-95-اجرا-169'>مزایده فروش ملک خیابان پیروزی کلاسه 95.اجرا.169  / مزایده,مزایده فروش ملک خیابان پیروزی کلاسه 95.اجرا.169 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875052/ارزیابی-کیفی-بهینه-سازی-سیستمهای-سرمایشی-و-گرمایشی-ایستگاههای-شاهرود--تجدید'>ارزیابی کیفی بهینه سازی سیستمهای سرمایشی و گرمایشی ایستگاههای شاهرود ...تجدید / آگهی تجدید دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی , ارزیابی کیفی بهینه سازی سیستمهای سرمایشی و گرمایشی ایستگاههای شاهرود ... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875806/مزایده-یک-دستگاه-آپارتمان-به-مساحت-52-5-مترمربع-کلاسه-95-اجرا-153'>مزایده یک دستگاه آپارتمان به مساحت 52/5 مترمربع کلاسه 95.اجرا.153  / مزایده,مزایده یک دستگاه آپارتمان به مساحت 52/5 مترمربع کلاسه 95.اجرا.153 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875682/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-آپارتمان-به-مساحت-148-27-مترمربع'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان آپارتمان به مساحت 148/27 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان آپارتمان به مساحت 148/27 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875750/مزایده-904-6-هزارم-تمامیت-یک-قسمت-از-23-قسمت-1-5-سهم-از-12-سهم-اراضی'>مزایده 904.6 هزارم تمامیت یک قسمت از 23 قسمت 1.5 سهم از 12 سهم  اراضی / مزایده,مزایده 904.6 هزارم تمامیت یک قسمت از 23 قسمت 1.5 سهم از 12 سهم  اراضی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875576/مزایده-فروش-فریزر-بدون-مارک-و--'>مزایده فروش  فریزر بدون مارک و ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش  فریزر بدون مارک و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875748/مزایده-ششدانگ-اعیان-اپارتمان-مسکونی-92-37متر'>مزایده ششدانگ اعیان اپارتمان مسکونی 92.37متر / مزایده,مزایده ششدانگ اعیان اپارتمان مسکونی 92.37متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875560/مزایده-فروش-تعداد-10-عدد-thinclient-و--'>مزایده فروش تعداد 10 عدد thinclient و ... / آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول, مزایده فروش تعداد 10 عدد thinclient و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875797/مزایده-یک-دانگ-و-967-5-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-دو-دانگ-مشاع-از-ملک'>مزایده یک دانگ و 967.5 هزارم یک دانگ مشاع از دو دانگ مشاع از ملک / مزایده,مزایده یک دانگ و 967.5 هزارم یک دانگ مشاع از دو دانگ مشاع از ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875563/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-پیکان'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو پیکان  / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودرو پیکان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875054/ارزیابی-کیفی-انجام-عملیات-بازسازی-خط-معدن-آلومینای-جاجرم--تجدید'>ارزیابی کیفی انجام عملیات بازسازی خط معدن آلومینای جاجرم ...تجدید / آگهی تجدید دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی نخست , ارزیابی کیفی انجام عملیات بازسازی خط معدن آلومینای جاجرم ...تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875572/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-سواری-پراید-هاچ-بک-مدل-1376'>مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری پراید هاچ بک مدل 1376  / آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری پراید هاچ بک مدل 1376 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875742/مزایده-یکباب-زمین-محصور-کاربری-انبار-داری-بخش-ده'>مزایده یکباب زمین محصور کاربری انبار داری بخش ده  / مزایده,مزایده یکباب زمین محصور کاربری انبار داری بخش ده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875690/مزایده-ملک-مسکونی-عرصه-255-متر'>مزایده ملک مسکونی عرصه 255 متر  / مزایده,مزایده ملک مسکونی عرصه 255 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875717/مزایده-ملک-با-عرصه-مساحت-140-مترمربع-اجرای-110-1-951886'>مزایده ملک با عرصه مساحت 140 مترمربع اجرای 110.1.951886  / مزایده,مزایده ملک با عرصه مساحت 140 مترمربع اجرای 110.1.951886 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875776/مزایده-یکباب-منزل-بمساحت-156-35-مترمربع-کلاسه-9500302'>مزایده  یکباب منزل بمساحت 156/35 مترمربع کلاسه 9500302  / مزایده,مزایده  یکباب منزل بمساحت 156/35 مترمربع کلاسه 9500302 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875786/مزایده-ملک-متراژ-آن-1442-مترمربع-کلاسه-953108'>مزایده ملک متراژ آن 1442 مترمربع کلاسه 953108  / مزایده,مزایده ملک متراژ آن 1442 مترمربع کلاسه 953108 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875593/مناقصه-واگذاری-امور-نقلیه-و-حمل-و-نقل'>مناقصه واگذاری امور نقلیه و حمل و نقل / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری امور نقلیه و حمل و نقل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875110/مناقصه-خرید-ترنسمیترهای-فشار'>مناقصه خرید ترنسمیترهای فشار / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ,مناقصه خرید ترنسمیترهای فشار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875571/مزایده-اجاره-مکان-نصب-دو-عدد-بیلبورد--نوبت-دوم'>مزایده اجاره مکان نصب دو عدد بیلبورد  - نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده اجاره مکان نصب دو عدد بیلبورد  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875698/مناقصه-انجام-کلیه-خدمات-تخلیه-و-بارگیری-صفافی-کالا-و--'>مناقصه انجام کلیه خدمات تخلیه و بارگیری صفافی کالا و ... / فراخوان مناقصه عمومی ,مناقصه انجام کلیه خدمات تخلیه و بارگیری صفافی کالا و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875627/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-تنظیفات'>فراخوان مناقصه انجام خدمات تنظیفات  / فراخوان مناقصه عمومی ,فراخوان مناقصه انجام خدمات تنظیفات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875606/فراخوان-مناقصه-تهیه-و-تامین-10-دستگاه-کشنده-ولوو-مان-و-یا-اسکانیا'>فراخوان مناقصه تهیه و تامین 10 دستگاه کشنده ولوو، مان و یا اسکانیا   / فراخوان مناقصه عمومی (ارزیابی ساده) , فراخوان مناقصه تهیه و تامین 10 دستگاه کشنده ولوو، مان و یا اسکانیا  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875002/مزایده-ملک-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده ملک مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875100/مناقصه-اجرا-و-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه اجرا و نگهداری فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه اجرا و نگهداری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875421/مزایده-استخر-با-کلیه-تجهیزات-96-3-31'>مزایده استخر با کلیه تجهیزات 96.3.31 / مزایده , مزایده استخر با کلیه تجهیزات 96.3.31</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875036/مناقصه-اجرای-دیواره-سنگی-حاشیه-رودخانه-و-همچنین-لایه-روبی-رودخانه-بزرگ-شهر'>مناقصه اجرای دیواره سنگی حاشیه رودخانه و همچنین لایه روبی رودخانه بزرگ شهر / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای دیواره سنگی حاشیه رودخانه و همچنین لایه روبی رودخانه بزرگ شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875704/مناقصه-انجام-امور-مربوط-به-خدمات-حفاظت-فیزیکی'>مناقصه انجام امور مربوط به خدمات حفاظت فیزیکی / مناقصه انجام امور مربوط به خدمات حفاظت فیزیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875615/مناقصه-خودروهای-استیجاری-موردنیاز-شرکت-گاز-استان-ایلام'>مناقصه خودروهای استیجاری موردنیاز شرکت گاز استان ایلام / مناقصه خودروهای استیجاری موردنیاز شرکت گاز استان ایلام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875022/مزایده-بهره-برداری-از-مراکز-نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از مراکز  نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده بهره برداری از مراکز  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875497/مناقصه-انجام-عملیات-کابل-ارتباطی-ترنکی'>مناقصه انجام عملیات کابل ارتباطی ترنکی / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه انجام عملیات کابل ارتباطی ترنکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875813/مناقصه-اجرای-عملیات-کابل-ارتباطی(ترنکی)-در-محدوده-مراکز-مخابراتی-قدس--'>مناقصه اجرای عملیات کابل ارتباطی(ترنکی) در محدوده مراکز مخابراتی قدس ... / مناقصه اجرای عملیات کابل ارتباطی(ترنکی) در محدوده مراکز مخابراتی قدس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875500/مناقصه-انجام-عملیات-کابل-ارتباطی-ترنکی'>مناقصه انجام عملیات کابل ارتباطی ترنکی / آگهی مناقصه , مناقصه انجام عملیات کابل ارتباطی ترنکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875827/مناقصه-انجام-عملیات-کابل-ارتباطی-(-ترنکی-)-در-محدوده-مراکز-مخابراتی-قدس--شهید-مفتح---'>مناقصه انجام عملیات کابل ارتباطی ( ترنکی ) در محدوده مراکز مخابراتی قدس ، شهید مفتح  ... / مناقصه انجام عملیات کابل ارتباطی ( ترنکی ) در محدوده مراکز مخابراتی قدس ، شهید مفتح  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875517/تمدید-مناقصه-خرید-باطری-AS-3000--2V-سیلد'>تمدید مناقصه خرید باطری AS 3000 - 2V سیلد  / تمدید مناقصه ، مناقصه خرید باطری AS 3000 - 2V سیلد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875024/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-پلاک-ثبتی-1567-133-تجدید'>مزایده فروش یک قطعه زمین پلاک ثبتی 1567/133 تجدید  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین پلاک ثبتی 1567/133 تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875866/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی'>مناقصه تامین نیروی انسانی / آگهی مناقصه ,مناقصه تامین نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875812/استعلام-خط-کشی-طولی-خیابان-های-سطح-شهر'>استعلام خط کشی طولی خیابان های سطح شهر  / استعلام خط کشی طولی خیابان های سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875072/مناقصه-سرویس-نگهداری-و-تعمیرات-تاسیسات-برقی'>مناقصه سرویس، نگهداری و  تعمیرات تاسیسات برقی / مناقصه عمومی , مناقصه سرویس، نگهداری و  تعمیرات تاسیسات برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875538/استعلام-بهاء-UPS-80-kva'>استعلام بهاء UPS 80 kva / استعلام بها, استعلام بهاء UPS 80 kva</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875656/استعلام-بهاء-جرای-امورات-نوسازی-و-بازسازی-تأسیسات-شبکه-کابل-هوائی-کانال-حوضچه-96-3-31'>استعلام بهاء جرای امورات نوسازی و بازسازی تأسیسات شبکه کابل، هوائی، کانال حوضچه 96.3.31 / استعلام بهاء,استعلام بهاء جرای امورات نوسازی و بازسازی تأسیسات شبکه کابل، هوائی، کانال حوضچه 96.3.31</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875499/استعلام-دتکتور-فیبر-نوری'>استعلام دتکتور فیبر نوری / استعلام ,استعلام دتکتور فیبر نوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875877/استعلام-خرید-مودم'>استعلام خرید مودم / استعلام خرید مودم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875079/مناقصه-خدمات-شهری-شهرداری'>مناقصه خدمات شهری شهرداری / مناقصه عمومی , مناقصه خدمات شهری شهرداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875642/استعلام-توسعه-اتاق-دیتا-و-سالن-مایکروویو-مرکز-شهید-حق-شناس-فیروزآباد'>استعلام توسعه اتاق دیتا و سالن مایکروویو مرکز شهید حق شناس فیروزآباد  / استعلام ، استعلام توسعه اتاق دیتا و سالن مایکروویو مرکز شهید حق شناس فیروزآباد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875524/استعلام-بهاء-حفاری-و-کابکلشی-فیبر-نوری-خاکی-و-کانالی'>استعلام بهاء حفاری و کابکلشی فیبر نوری خاکی و کانالی  / استعلام بهاء, استعلام بهاء حفاری و کابکلشی فیبر نوری خاکی و کانالی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875630/مناقصه-خرید-آسفالت'> مناقصه خرید آسفالت  / آگهی مناقصه,  مناقصه خرید آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875259/اصلاحیه-مزایده-فروش-املاک'>اصلاحیه مزایده فروش املاک  / اصلاحیه مزایده,مزایده فروش املاک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875709/تجدید-فراخوان-احداث-مجتمع-تجاری--اداری-و-خدماتی-نوبت-ششم'>تجدید فراخوان احداث مجتمع تجاری ، اداری و خدماتی- نوبت ششم / تجدید , فراخوان احداث مجتمع تجاری ، اداری و خدماتی - نوبت ششم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875684/استعلام-سکسیونر-33KV-هوایی-گازی-6-SF-قابل-قطع-زیر-با-630-آمپر-بدون-RTU'>استعلام سکسیونر 33KV هوایی گازی 6 SF قابل قطع زیر با 630 آمپر بدون RTU / استعلام بهاء ،استعلام سکسیونر 33KV هوایی گازی 6 SF قابل قطع زیر با 630 آمپر بدون RTU</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875023/مزایده-همگی-و-تمامی-ششدانگ-یکبابخانه-احداثی-در-زمین-مساحت-دویست-متر'>مزایده همگی و تمامی ششدانگ یکبابخانه احداثی در زمین مساحت دویست متر / مزایده,مزایده همگی و تمامی ششدانگ یکبابخانه احداثی در زمین مساحت دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875493/مناقصه-برق-رسانی-به-مسکن-مهر-گچساران-سایت-دبستانی'>مناقصه برق رسانی به مسکن مهر گچساران سایت دبستانی  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه برق رسانی به مسکن مهر گچساران سایت دبستانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875617/فراخوان-خرید-نصب-و-راه-اندازی-دو-دستگاه-آسانسور-نفر-بر'>فراخوان خرید نصب و راه اندازی دو دستگاه آسانسور نفر بر / فراخوان خرید نصب و راه اندازی دو دستگاه آسانسور نفر بر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875043/مناقصه-خرید-کامیون-کمپرسی-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه خرید کامیون کمپرسی تجدید- نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای ، مناقصه خرید کامیون کمپرسی تجدید- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875030/مناقصه-عمومی-مربوط-به-انجام-خدمات-اداری-و-عمومی--نوبت-دوم'>مناقصه عمومی مربوط به انجام خدمات اداری و عمومی - نوبت دوم  / مناقصه عمومی مربوط به انجام خدمات اداری و عمومی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875870/استعلام-فوم-اطفاء-حریق'>استعلام فوم اطفاء حریق / استعلام ,استعلام فوم اطفاء حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/875519/استعلام-ARL-نرم-افزار-کوانتومتر'>استعلام ARL نرم افزار کوانتومتر / استعلام , استعلام  ARL نرم افزار کوانتومتر</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 14 تاريخ : شنبه 28 مرداد 1396 ساعت: 11:43