اطلاعات مناقصات ومزایدات گردآوری شده تاریخ 97.1.22 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097545/استعلام-کلاه-ایمنی--... با عنوان : اطلاعات مناقصات ومزایدات گردآوری شده تاریخ 97.1.22 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097545/استعلام-کلاه-ایمنی--'>استعلام کلاه ایمنی ... / استعلام , استعلام کلاه ایمنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097564/استعلام-طرح-انتقال-آب--'>استعلام طرح انتقال آب... / استعلام, استعلام طرح انتقال آب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097582/استعلام-ست-توپ-ورزشی'>استعلام  ست توپ ورزشی / استعلام,  ست توپ ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097601/فراخوان-عمومی-اجرای-عملیات-سازه-پروژه-توسعه-بیمارستان'>فراخوان عمومی اجرای عملیات سازه پروژه توسعه بیمارستان / فراخوان عمومی , فراخوان عمومی اجرای عملیات سازه پروژه توسعه بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097623/مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت-کوچه-های-سطح-شهر'>مناقصه زیرسازی و آسفالت کوچه های سطح شهر   / آگهی مناقصه، مناقصه زیرسازی و آسفالت کوچه های سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097648/استعلام-خرید-سمعک-دیجیتال--'>استعلام خرید سمعک دیجیتال... / استعلام, خرید سمعک دیجیتال...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097674/استعلام-پلیت--'>استعلام پلیت ... / استعلام, استعلام پلیت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097696/استعلام-تجهیزات-مربوط-به-دکل-مخابراتی--'>استعلام تجهیزات مربوط به دکل مخابراتی ... / استعلام , استعلام تجهیزات مربوط به دکل مخابراتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097710/مناقصه-اجاره-یکدستگاه-اتوبوس-با-راننده'>مناقصه اجاره یکدستگاه اتوبوس با راننده / مناقصه , مناقصه اجاره یکدستگاه اتوبوس با راننده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097731/استعلام-کاغذ'>استعلام کاغذ / استعلام,استعلام کاغذ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097752/مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن-تک-جداره---تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه خرید لوله پلی اتیلن تک جداره ... تجدید نوبت دوم  / آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی, مناقصه خرید لوله پلی اتیلن تک جداره ... تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097769/مناقصه-خرید-الکتروموتور--نوبت-دوم'>مناقصه خرید الکتروموتور ...نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید الکتروموتور ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097790/استعلام-اجرای-عملیات-شبکه-PASSIVE--'>استعلام اجرای عملیات شبکه PASSIVE ... / استعلام, اجرای عملیات شبکه PASSIVE ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097812/تجدید-مناقصه-خرید-اتصالات-خط-1100--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید اتصالات خط 1100   نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه خرید اتصالات خط 1100  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097832/استعلام-روغن-موتور--'>استعلام روغن موتور... / استعلام,استعلام روغن موتور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097850/استعلام-خرید-لوازم-برقی'>استعلام خرید لوازم برقی / استعلام, خرید لوازم برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097867/مناقصه-حفاری-یک-حلقه-چاه-روتاری-ضربه-ای'>مناقصه حفاری یک حلقه چاه روتاری ضربه ای  / مناقصه عمومی, مناقصه حفاری یک حلقه چاه روتاری ضربه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097880/تجدید-مناقصه-عملیات-تکمیلی-تقاطع-غیرهمسطح--'>تجدید مناقصه عملیات تکمیلی تقاطع غیرهمسطح... / تجدید آگهی مناقصه عمومی، تجدید مناقصه عملیات تکمیلی تقاطع غیرهمسطح...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097903/استعلام-اجرای-طرح-عملیات-خاکی-و-اصلاح-شیب-کف-آببندان-روستا-'>استعلام اجرای طرح عملیات خاکی و اصلاح شیب کف آببندان روستا.. / استعلام, اجرای طرح عملیات خاکی و اصلاح شیب کف آببندان روستا..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097921/مناقصه-خرید-اقلام-سخت-افزاری-صدور-کارت-شناسایی-دریانوردی--نوبت-دوم'>مناقصه خرید اقلام سخت افزاری صدور کارت شناسایی دریانوردی - نوبت دوم / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید اقلام سخت افزاری صدور کارت شناسایی دریانوردی ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097944/مناقصه-پروژه-جدول-گذاری--زیرسازی-و-آسفالت'>مناقصه پروژه جدول گذاری ، زیرسازی و آسفالت / آگهی مناقصه, مناقصه پروژه جدول گذاری ، زیرسازی و آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097966/مناقصه-عملیات-اجرای-جمع-آوری-آبهای-سطحی-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرای جمع آوری آبهای سطحی شهر نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، عملیات اجرای جمع آوری آبهای سطحی شهر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097984/مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات-برقی-و-روشنایی--'>مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی و روشنایی... / مناقصه, مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی و روشنایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098003/استعلام-اجرای-فضای-سبز--'>استعلام اجرای فضای سبز ... / استعلام , استعلام اجرای فضای سبز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098021/مناقصه-راهبری-نگهداشت-تعمیر-و-سرویس-مجتمع-مکانیزه-گوگرد-نوبت-دوم'>مناقصه راهبری، نگهداشت، تعمیر و سرویس مجتمع مکانیزه گوگرد نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه راهبری، نگهداشت، تعمیر و سرویس مجتمع مکانیزه گوگرد نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098036/استعلام-سرویس-و-نگهداری--'>استعلام سرویس و نگهداری... / استعلام,استعلام سرویس و نگهداری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098052/مناقصه-احداث-تلمبه-خانه-ساختمان-نگهبانی-دیوار-محوطه-و---تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه احداث تلمبه خانه، ساختمان نگهبانی، دیوار محوطه و ... تجدید نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصات ، مناقصه احداث تلمبه خانه، ساختمان نگهبانی، دیوار محوطه و ... تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098068/استعلام-سایر-فعالیت-های-مخابراتی--'>استعلام سایر فعالیت های مخابراتی ... / استعلام , استعلام سایر فعالیت های مخابراتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098087/استعلام-مرمت-پروژه-های-آبخیزداری-شهرستان-نفت--'>استعلام مرمت پروژه های آبخیزداری شهرستان نفت ... / استعلام, استعلام مرمت پروژه های آبخیزداری شهرستان نفت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098108/استعلام-لوله-پلی-اتیلن--'>استعلام لوله پلی اتیلن... / استعلام, استعلام لوله پلی اتیلن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098128/فراخوان-مناقصه-خدمات-تعمیرات-روزمره-و-اساسی-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خدمات تعمیرات روزمره و اساسی  نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه خدمات تعمیرات روزمره و اساسی   نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098146/تجدید-ارزیابی-کیفی-تنظیفات-و-جاروکشی-معابر--حمل-و-دفع-زباله'>تجدید ارزیابی کیفی تنظیفات و جاروکشی معابر ، حمل و دفع زباله / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی، تجدید ارزیابی کیفی تنظیفات و جاروکشی معابر ، حمل و دفع زباله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098167/فراخوان-مجتمع-خدمات-رفاهی-بین-جاده-ای'>فراخوان مجتمع خدمات رفاهی بین جاده ای  / فراخوان , فراخوان مجتمع خدمات رفاهی بین جاده ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098190/مناقصه-محوطه-سازی-و-اجرای-موزاییک-فرش-پارک-حاشیه-ای'>مناقصه محوطه سازی و اجرای موزاییک فرش پارک حاشیه ای / مناقصه عمومی, مناقصه محوطه سازی و اجرای موزاییک فرش پارک حاشیه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097553/فراخوان-خرید-تجهیزات-سخت-افزاری-مرکز-داده'>فراخوان خرید تجهیزات سخت افزاری مرکز داده  / مناقصه, فراخوان خرید تجهیزات سخت افزاری مرکز داده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097573/مناقصه-احداث-خط-لوله-انتقال-آب-از-کارگاه-خروجی'>مناقصه احداث خط لوله انتقال آب از کارگاه خروجی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث خط لوله انتقال آب از کارگاه خروجی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097590/فراخوان-تامین-نیروهای-گازبانی-(زون-یک)-نوبت-دوم'>فراخوان تامین نیروهای گازبانی  (زون یک) نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه یک مرحله ای, فراخوان تامین نیروهای گازبانی  (زون یک) نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097610/ارزیابی-کیفی-مشاوران-سامانه-جامع-حمل-و-نقل-بین-الملل--نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی مشاوران سامانه جامع حمل و نقل بین الملل - نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی مشاوران ,  ارزیابی کیفی مشاوران سامانه جامع حمل و نقل بین الملل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097631/مناقصه-برنج-هندی-دانه-بلند--تجدید'>مناقصه برنج هندی دانه بلند - تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه برنج هندی دانه بلند - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097658/استعلام-لنت-ترمز'>استعلام  لنت ترمز / استعلام, لنت ترمز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097689/استعلام-صفحه-کلاچ--'>استعلام صفحه کلاچ ... / استعلام, استعلام صفحه کلاچ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097701/استعلام-شیرآلات-و-سیفون--'>استعلام شیرآلات و سیفون ... / استعلام, استعلام شیرآلات و سیفون ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097720/مناقصه-بهسازی-و-روکش-آسفالت--نوبت-دوم'>مناقصه بهسازی و روکش آسفالت - نوبت دوم  / آگهی دعوت به مناقصه عمومی, مناقصه بهسازی و روکش آسفالت - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097738/مناقصه-تامین-انواع-ورق'>مناقصه تامین انواع ورق   / مناقصه ، مناقصه تامین انواع ورق  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097759/مناقصه-مشاور-پروژه-مطالعات-اصلاح-هندسی-بهسازی-ترافیکی--'>مناقصه مشاور پروژه مطالعات اصلاح هندسی بهسازی ترافیکی... / مناقصه, مناقصه مشاور پروژه مطالعات اصلاح هندسی بهسازی ترافیکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097778/استعلام-لوله-مدولار-و-انواع-آداپتور-مخصوص-پروتز'>استعلام لوله مدولار و انواع آداپتور مخصوص پروتز  / استعلام, لوله مدولار و انواع آداپتور مخصوص پروتز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097799/استعلام-کاغذ--'>استعلام کاغذ ... / استعلام , استعلام کاغذ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097820/مناقصه-انجام-آزمایشات-مکانیک-خاک-و-مقاومت-مصالح--نوبت-دوم'>مناقصه انجام آزمایشات مکانیک خاک و مقاومت مصالح - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه انجام آزمایشات مکانیک خاک و مقاومت مصالح - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097840/استعلام-بذر-مرغوب-چمن-هلندی'>استعلام بذر مرغوب چمن هلندی  / استعلام, بذر مرغوب چمن هلندی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097856/فراخوان-مناقصه-باقیمانده-گازرسانی-به-روستاها---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه باقیمانده گازرسانی به روستاها ... نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه یک مرحله ای , فراخوان مناقصه باقیمانده گازرسانی به روستاها ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097873/استعلام-مفصل-مچ-پروتز-تک-محوره-و--'>استعلام مفصل مچ پروتز، تک محوره و ... / استعلام مفصل مچ پروتز، تک محوره و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097891/مناقصه-تامین-حمل-بارگیری-و-تخلیه-120-پرکلرین'>مناقصه تامین، حمل، بارگیری و تخلیه 120 پرکلرین / مناقصه عمومی, مناقصه تامین، حمل، بارگیری و تخلیه 120 پرکلرین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097912/استعلام-تهیه-و-نصب-و-راه-اندازی-دوربین-مدار-بسته--'>استعلام تهیه و نصب و راه اندازی دوربین مدار بسته... / استعلام, استعلام تهیه و نصب و راه اندازی دوربین مدار بسته...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097928/استعلام-پیاز-درشت-درجه-یک'>استعلام  پیاز درشت درجه یک  / استعلام,  پیاز درشت درجه یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097953/مناقصه-خرید-مقاطع-فولادی--'>مناقصه خرید مقاطع فولادی... / مناقصه عمومی, مناقصه خرید مقاطع فولادی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097973/استعلام-دستگاه-قیچی-برش-ورق-های-فلزی-آچار-آلن-و--'>استعلام دستگاه قیچی برش ورق های فلزی، آچار آلن و ..   / استعلام, دستگاه قیچی برش ورق های فلزی، آچار آلن و ..  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097993/استعلام-سوتد-فولی--'>استعلام سوتد فولی ... / استعلام , استعلام سوتد فولی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098010/استعلام-عایق-ایزوگام--'>استعلام عایق ایزوگام ... / استعلام, استعلام عایق ایزوگام ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098028/استعلام-لنست--'>استعلام لنست ... / استعلام , استعلام لنست ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098043/تجدید-مناقصه-انجام-خدمات-خودرویی-و-ایاب-و-ذهاب-و--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه انجام خدمات خودرویی و ایاب و ذهاب و ...نوبت دوم  / آگهی مناقصه ، تجدید مناقصه انجام خدمات خودرویی و ایاب و ذهاب و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098058/استعلام-پالت-پلاستیکی'>استعلام پالت پلاستیکی  / استعلام, پالت پلاستیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098078/مناقصه-عمومی-خرید-ادوات-و-تجهیزات-ایستگاه-های-پایش--نوبت-دوم'>مناقصه عمومی خرید ادوات و تجهیزات ایستگاه های پایش - نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خرید ادوات و تجهیزات ایستگاه های پایش - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098098/فراخوان-انتخاب-مشاور-عملیات-مربوط-به-انجام-خدمات-مشاوره-بازنگری-نوبت-دوم'>فراخوان انتخاب مشاور عملیات مربوط به انجام خدمات مشاوره بازنگری نوبت دوم  / فراخوان , فراخوان انتخاب مشاور عملیات مربوط به انجام خدمات مشاوره بازنگری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098117/استعلام-چای--'>استعلام چای ... / استعلام , استعلام چای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098134/تجدید-مناقصه-واگذاری-حجمی-انجام-خدمات-عمومی-از-قبیل-دبیرخانه-نامه-رسانی--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه واگذاری حجمی انجام خدمات عمومی از قبیل دبیرخانه، نامه رسانی،...نوبت دوم / مناقصه ، تجدید مناقصه واگذاری حجمی انجام خدمات عمومی از قبیل دبیرخانه، نامه رسانی،... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098157/فراخوان-درخواست-اطلاعات-RFI'>فراخوان درخواست اطلاعات RFI / فراخوان , فراخوان درخواست اطلاعات RFI</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098177/استعلام-تهیه-مصالح-و-اجرای-شبکه-آبیاری-فضای-سبز-و-آماده-سازی-بستر-کاشت--'>استعلام تهیه مصالح و اجرای شبکه آبیاری فضای سبز و آماده سازی بستر کاشت ... / استعلام, تهیه مصالح و اجرای شبکه آبیاری فضای سبز و آماده سازی بستر کاشت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098198/مناقصه-سفت-کاری-و-نازک-کاری'>مناقصه سفت کاری و نازک کاری  / اگهی مناقصه , مناقصه سفت کاری و نازک کاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098217/مناقصه-تجهیزات-هواوی--97-1-22'>مناقصه تجهیزات هواوی - 97.1.22 / آگهی مناقصه , مناقصه تجهیزات هواوی - 97.1.22</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097542/فراخوان-انجام-عملیات-تامین-و-اجرای-لوازم-و-تجهیزات-ایمنی--نوبت-دوم'>فراخوان انجام عملیات تامین و اجرای لوازم و تجهیزات ایمنی... نوبت دوم / فراخوان انجام عملیات تامین و اجرای لوازم و تجهیزات ایمنی... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097562/مناقصه-اجرای-کارهای-ساختمانی-و-تاسیساتی-درمانگاه--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای کارهای ساختمانی و تاسیساتی درمانگاه... نوبت دوم / مناقصه اجرای کارهای ساختمانی و تاسیساتی درمانگاه... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097580/استعلام-روتر-شبکه-اینترنت--'>استعلام روتر شبکه اینترنت ... / استعلام , استعلام روتر شبکه اینترنت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097599/استعلام-ست-لوازم-ورزشی'>استعلام ست لوازم ورزشی / استعلام, ست لوازم ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097618/مناقصه-خرید-888-ست-رینگ'>مناقصه خرید 888 ست رینگ / آگهی مناقصه، مناقصه  خرید 888 ست رینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097639/استعلام-لامپ-سرپیچ-و-چسب-برق--'>استعلام لامپ، سرپیچ و چسب برق... / استعلام, استعلام لامپ، سرپیچ و چسب برق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097671/مناقصه-خریداری-4-000-تن-مواد-اولیه-فوم-(پلیول-و-ایزوسیانات)'>مناقصه خریداری 4.000 تن مواد اولیه فوم (پلیول و ایزوسیانات)  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خریداری 4.000 تن مواد اولیه فوم (پلیول و ایزوسیانات) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097694/استعلام-نظارت-بر-اجرای-پروژه-اصلاح-باغات--'>استعلام نظارت بر اجرای پروژه اصلاح باغات... / استعلام, استعلام نظارت بر اجرای پروژه اصلاح باغات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097707/استعلام-انجام-خدمات-آزمایشگاهی-فنی-و-بتنی-و-خاکی-پروژه-های-در-دست-اجرا--'>استعلام  انجام خدمات آزمایشگاهی فنی و بتنی و خاکی پروژه های در دست اجرا... / استعلام, انجام خدمات آزمایشگاهی فنی و بتنی و خاکی پروژه های در دست اجرا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097727/فراخوان-تامین-نیروهای-گازبانی--نوبت-دوم'>فراخوان تامین نیروهای گازبانی - نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه یک مرحله ای,فراخوان تامین نیروهای گازبانی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097747/مناقصه-جمع-آوری-زباله-های-سطح-روستا'>مناقصه جمع آوری زباله های سطح روستا / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه جمع آوری زباله های سطح روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097766/استعلام-تامین-سنگ-و--'>استعلام تامین سنگ و... / استعلام,استعلام تامین سنگ و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097786/مناقصه-عمومی-خرید-لوازم-یدکی-ابزار-دقیق-نیروگاه'>مناقصه عمومی خرید لوازم یدکی ابزار دقیق نیروگاه / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خرید لوازم یدکی ابزار دقیق نیروگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097809/استعلام-کاغذ-A4-با-گراماژ-80-g'>استعلام کاغذ A4 با گراماژ 80 g / استعلام, کاغذ A4 با گراماژ 80 g</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097830/استعلام-پنجه-پیروگوف-انگشتدار-دارای-بلوک-چوبی'>استعلام پنجه پیروگوف، انگشتدار، دارای بلوک چوبی  / استعلام, پنجه پیروگوف، انگشتدار، دارای بلوک چوبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097848/مناقصه-اجرای-عملیات-گازرسانی--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات گازرسانی...نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای عملیات گازرسانی...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097865/استعلام-ساخت-بنا--'>استعلام ساخت بنا... / استعلام, استعلام ساخت بنا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097878/فراخوان-زیرسازی-و-آسفالت-خیابان'>فراخوان زیرسازی و آسفالت خیابان / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان زیرسازی و آسفالت خیابان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097900/استعلام-تهیه-و-نصب-و-راه-اندازی-دوربین-های-مدار-بسته--'>استعلام تهیه و نصب و راه اندازی دوربین های مدار بسته ... / استعلام , استعلام تهیه و نصب و راه اندازی دوربین های مدار بسته ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097918/فراخوان-خط-تغذیه-ایستگاه-راه-آهن--نوبت-دوم'>فراخوان خط تغذیه ایستگاه راه آهن - نوبت دوم / فراخوان آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه خط تغذیه ایستگاه راه آهن - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097939/مناقصه-10-000-کیلوگرم-سیم-جوش'>مناقصه 10.000 کیلوگرم سیم جوش / مناقصه عمومی, مناقصه 10.000 کیلوگرم سیم جوش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097960/استعلام-تامین-وسایل-کمک-توانبخشی-و-بهداشتی-اداره-بهزیستی---سایت-ستاد'>استعلام تامین وسایل کمک توانبخشی و بهداشتی اداره بهزیستی ..., سایت ستاد / استعلام, تامین وسایل کمک توانبخشی و بهداشتی اداره بهزیستی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097980/مناقصه-خرید-قطعات-جرثقیل'>مناقصه خرید قطعات جرثقیل  / مناقصه ، مناقصه  خرید قطعات جرثقیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098000/تجدید-مناقصه-اجرای-عملیات-رفع-حوادث-و-آبرسانی-در-مناطق-تحت-پوشش-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجرای عملیات رفع حوادث و آبرسانی در مناطق تحت پوشش-نوبت دوم  / تجدید مناقصه , مناقصه اجرای عملیات رفع حوادث و آبرسانی در مناطق تحت پوشش - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098018/تجدید-مناقصه-احداث-مخزن---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه احداث مخزن...- نوبت دوم / تجدی مناقصه , تجدید مناقصه احداث مخزن - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098033/مناقصه-بهسازی-و-مرمت-دیواره-رودخانه'> مناقصه بهسازی و مرمت دیواره رودخانه /  مناقصه  ,  مناقصه بهسازی و مرمت دیواره رودخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098049/فراخوان-ارزیابی-تهیه--نصب--راه-اندازی--سرویس-و-نگهداری-آسانسورها'>فراخوان ارزیابی تهیه ، نصب ، راه اندازی ، سرویس و نگهداری آسانسورها  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی تهیه ، نصب ، راه اندازی ، سرویس و نگهداری آسانسورها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098065/استعلام-کاغذ-A4-و-A5-کپی-مکس'>استعلام کاغذ A4 و A5 کپی مکس / استعلام, کاغذ A4 و A5 کپی مکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098085/استعلام-هورمون--'>استعلام هورمون ... / استعلام , استعلام هورمون ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098106/مناقصه-خرید-اسید-سولفوریک-98-درصد-به-میزان-1000-تن'>مناقصه خرید اسید سولفوریک 98 درصد به میزان 1000 تن  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید اسید سولفوریک 98 درصد به میزان 1000 تن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098125/استعلام-اجرای-آسفالت--'>استعلام اجرای آسفالت... / استعلام, استعلام اجرای آسفالت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098144/استعلام-پارتیشن-ام-دی-اف'>استعلام پارتیشن ام دی اف  / استعلام , پارتیشن ام دی اف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098165/استعلام-سیب-زمینی--'>استعلام سیب زمینی.... / استعلام, استعلام سیب زمینی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098186/مناقصه-خرید-نصب-و-راه-اندازی-یک-مجموعه-سامانه-گندزدایی-آب--نوبت-دوم'>مناقصه خرید، نصب و راه اندازی یک مجموعه سامانه گندزدایی آب... نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه خرید، نصب و راه اندازی یک مجموعه سامانه گندزدایی آب... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097546/مناقصه-واگذاری-امور-ایاب-و-ذهاب-کارکنان-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097566/مناقصه-دو-دستگاه-کانتینر-بانک-خون-20-فوت-و--'>مناقصه  دو دستگاه کانتینر بانک خون 20 فوت و ... / آگهی مناقصه, مناقصه  دو دستگاه کانتینر بانک خون 20 فوت و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097583/مناقصه-تعمیر--نگهداری-و-راهبری-کلیه-دستگاه-های-مراکز-مخابراتی--نوبت-دوم'>مناقصه تعمیر ، نگهداری و راهبری کلیه دستگاه های مراکز مخابراتی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه تعمیر ، نگهداری و راهبری کلیه دستگاه های مراکز مخابراتی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097602/مناقصه-تامین-منبع-انرژی-(دستگاه-لرزه-ساز)--نوبت-دوم'>مناقصه تامین منبع انرژی (دستگاه لرزه ساز) - نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی , مناقصه تامین منبع انرژی (دستگاه لرزه ساز) - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097624/اصلاحیه-مناقصه-خرید-اقلام-یدکی'>اصلاحیه مناقصه خرید اقلام یدکی  / اصلاحیه مناقصه عمومی , مناقصه خرید اقلام یدکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097649/مناقصه-خدمات-تخلیه-بارگیری-و-حمل-با-جرثقیل-و-تریلر'>مناقصه خدمات تخلیه، بارگیری و حمل با جرثقیل و تریلر / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خدمات تخلیه، بارگیری و حمل با جرثقیل و تریلر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097680/استعلام-نظارت-بر-اجرای-پروژه-اصلاح-باغات-درجه--2'>استعلام نظارت بر اجرای پروژه اصلاح باغات درجه ..2 / استعلام, نظارت بر اجرای پروژه اصلاح باغات درجه ..2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097697/استعلام-صندلی-کنفرانسی--'>استعلام صندلی کنفرانسی... / اسعتلام,استعلام صندلی کنفرانسی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097712/مناقصه-امور-خدماتی-و-پشتیبانی-نوبت-دوم'>مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097732/مناقصه-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-شهری'>مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز شهری / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097753/مناقصه-تهیه-نصب-و-راه-اندازی-سیستم-x-ray--نوبت-دوم'>مناقصه  تهیه، نصب و راه اندازی سیستم x-ray  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  تهیه، نصب و راه اندازی سیستم x-ray  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097770/مناقصه-پیمان-سرویس-ایاب-و-ذهاب-کارخانه'>مناقصه پیمان سرویس ایاب و ذهاب کارخانه / آگهی مناقصه,مناقصه پیمان سرویس ایاب و ذهاب کارخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097794/مناقصه-شیر-فلکه-پروانه-ای-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه شیر فلکه پروانه ای ـ نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه شیر فلکه پروانه ای ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097814/استعلام-تشکچه-ویلچر--'>استعلام تشکچه ویلچر ... / استعلام , استعلام تشکچه ویلچر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097835/استعلام-اجرای-بهسازی-محیط-و-اصلاح-معابر--'>استعلام اجرای بهسازی محیط و اصلاح معابر ... / استعلام , استعلام اجرای بهسازی محیط و اصلاح معابر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097852/استعلام-لاستیک-(تایر)-خودرو--'>استعلام لاستیک (تایر) خودرو ... / استعلام, استعلام لاستیک (تایر) خودرو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097868/مناقصه-خرید-تجهیزات-نصب-تست-و-راه-اندازی-سیستم-Debris-Filter-و-Tube-clening---نوبت-دوم'>مناقصه خرید تجهیزات، نصب، تست و راه اندازی سیستم Debris Filter و Tube clening ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید تجهیزات، نصب، تست و راه اندازی سیستم Debris Filter و Tube clening ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097881/استعلام-نوشیدنی-و-پذیرایی--'>استعلام نوشیدنی و پذیرایی... / استعلام, استعلام نوشیدنی و پذیرایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097905/مناقصه-خرید-روغن-و-سرویسکاری-ماشین-آلات-سنگین-مرحله-دوم'>مناقصه خرید روغن و سرویسکاری ماشین آلات سنگین  مرحله دوم  / آگهی تجدید مناقصه  , مناقصه خرید روغن و سرویسکاری ماشین آلات سنگین  مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097922/مناقصه-خرید-کالا-نوبت-دوم-اصلاحیه'>مناقصه خرید کالا نوبت دوم اصلاحیه  / مناقصه, مناقصه خرید کالا نوبت دوم  اصلاحیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097945/استعلام-مصرفی-دیالیز--'>استعلام مصرفی دیالیز ... / استعلام, استعلام مصرفی دیالیز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097967/استعلام-اجرای-کانال-بتنی---سامانه-ستاد'>استعلام اجرای کانال بتنی..., سامانه ستاد / استعلام,استعلام اجرای کانال بتنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097986/مناقصه-خرید-58-000-تن-شمش-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 58/000 تن شمش نوبت دوم  / آگهی دعوت به مناقصه عمومی, مناقصه خرید 58/000 تن شمش نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098005/تجدید-مناقصه-عمومی-خرید-7566-متر-لوله--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عمومی خرید 7566 متر لوله - نوبت دوم / تجدید مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خرید 7566 متر لوله - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098022/فراخوان-تامین--نصب-و-بهره-برداری-تجهیزات-خردایش--نوبت-دوم'>فراخوان تامین ، نصب و بهره برداری تجهیزات خردایش - نوبت دوم / فراخوان عمومی , فراخوان تامین ، نصب و بهره برداری تجهیزات خردایش - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098037/تجدید-مناقصه-خرید-مقدار-19950-متر-لوله-کاروگیت--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید مقدار 19950 متر لوله کاروگیت ...نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه خرید مقدار 19950 متر لوله کاروگیت ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098053/استعلام-چای-نیم-کیلویی-جهان-فلزی-بدون-عطر'>استعلام چای نیم کیلویی جهان فلزی بدون عطر  / استعلام, چای نیم کیلویی جهان فلزی بدون عطر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098069/استعلام-واگذاری-سرویس-ایاب-و-ذهاب--'>استعلام واگذاری سرویس ایاب و ذهاب... / استعلام, استعلام واگذاری سرویس ایاب و ذهاب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098091/فراخوان-مناقصه-تکمیل-راهسازی-راه-روستایی--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تکمیل راهسازی راه روستایی... نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه ، فراخوان مناقصه تکمیل راهسازی راه روستایی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098110/استعلام-خرید-بیمه--'>استعلام خرید بیمه... / استعلام,استعلام خرید بیمه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098129/استعلام-جهت-برقراری-انتظامات-و-نگهبانی-کنترل-ارباب-رجوع-و-ایجاد-نظم---'>استعلام  جهت برقراری انتظامات و نگهبانی کنترل ارباب رجوع و ایجاد نظم  ... / استعلام, جهت برقراری انتظامات و نگهبانی کنترل ارباب رجوع و ایجاد نظم  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098148/استعلام-محلول-ضدعفونی-کننده--'>استعلام محلول ضدعفونی کننده ... / استعلام, استعلام محلول ضدعفونی کننده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097543/مناقصه-انجام-خدمات-عمومی-تنظیف-و-جمع-آوری-زباله--'>مناقصه انجام خدمات عمومی، تنظیف و جمع آوری زباله... / مناقصه, مناقصه انجام خدمات عمومی، تنظیف و جمع آوری زباله...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097563/مناقصه-تکمیل-واحد-hse'>مناقصه تکمیل واحد hse / آگهی مناقصه,مناقصه  تکمیل واحد hse</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097581/مناقصه-خرید-LINE-PIPE---'>مناقصه خرید LINE PIPE، ... / مناقصه, مناقصه خرید LINE PIPE، ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097600/فراخوان-مناقصه-واگذاری-اداره-امور-عملیاتی-جایگاه-تجدید-مرحله-سوم-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه واگذاری اداره امور عملیاتی جایگاه تجدید مرحله سوم نوبت دوم  / آگهی فراخوان تجدید مناقصه ، فراخوان مناقصه واگذاری اداره امور عملیاتی جایگاه تجدید مرحله سوم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097620/استعلام-شوید-خشک-کیسه-10-kg'>استعلام  شوید خشک کیسه 10 kg / استعلام,  شوید خشک کیسه 10 kg</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097642/استعلام-زونکن--'>استعلام زونکن ... / استعلام , استعلام زونکن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097673/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-و-نگهبانی-و-حفاظت-فیزیکی'>مناقصه تامین نیروی انسانی و نگهبانی و حفاظت فیزیکی  / آگهی مناقصه، مناقصه تامین نیروی انسانی و نگهبانی و حفاظت فیزیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097695/استعلام-نظارت-بر-اجرای-پروژه-اصلاح-باغات-درجه-2--'>استعلام نظارت بر اجرای پروژه اصلاح باغات درجه 2... / استعلام, نظارت بر اجرای پروژه اصلاح باغات درجه 2...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097708/مناقصه-ترمیم-و-بازسازی-سازه-های-بتنی-آبگیر-دریا-و-تاسیسات'>مناقصه ترمیم و بازسازی سازه های بتنی آبگیر دریا و تاسیسات  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, ترمیم و بازسازی سازه های بتنی آبگیر دریا و تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097728/مناقصه-قیرپاشی-تهیه-و-اجرای-آسفالت-توپکای-یکی-از-سطوح'>مناقصه قیرپاشی، تهیه و اجرای آسفالت توپکای یکی از سطوح / مناقصه قیرپاشی، تهیه و اجرای آسفالت توپکای یکی از سطوح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097751/مناقصه-احداث-ایستگاه-پمپاژ-و-تکمیل-خط-انتقال-فاضلاب-نوبت-دوم'>مناقصه احداث ایستگاه پمپاژ و تکمیل خط انتقال فاضلاب نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  احداث ایستگاه پمپاژ و تکمیل خط انتقال فاضلاب نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097767/استعلام-خرید-لاستیک-جهت-ماشین-آلات'>استعلام خرید لاستیک جهت ماشین آلات  / استعلام, خرید لاستیک جهت ماشین آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097788/استعلام-دفاتر-صورتجلسه--'>استعلام دفاتر صورتجلسه ... / استعلام, استعلام دفاتر صورتجلسه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097811/استعلام-کاغذ--'>استعلام کاغذ ... / استعلام, استعلام کاغذ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097831/استعلام-ساخت-تابلو-پلات--'>استعلام ساخت تابلو پلات ... / استعلام, استعلام ساخت تابلو پلات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097849/فراخوان-افزایش-منابع-تامین-مواد-اولیه-فوم-با-کیفیت-خودرویی--'>فراخوان افزایش منابع تامین مواد اولیه فوم با کیفیت خودرویی ... / فراخوان عمومی، فراخوان افزایش منابع تامین مواد اولیه فوم با کیفیت خودرویی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097866/استعلام-کاغذ-A4-با-گراماژ-80'>استعلام کاغذ A4 با گراماژ 80 / استعلام, کاغذ A4 با گراماژ 80</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097879/تجدید-مناقصه-عمومی-خرید-و-اجرای-سیستم-روشنایی-و--'>تجدید مناقصه عمومی خرید و اجرای سیستم روشنایی و ...   / مناقصه عمومی , تجدید مناقصه عمومی خرید و اجرای سیستم روشنایی و ...  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097902/استعلام-مایع-دستشویی--'>استعلام مایع دستشویی... / استعلام,استعلام مایع دستشویی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097920/استعلام-ست-ملزومات-ورزش-کوهنوردی--'>استعلام ست ملزومات ورزش کوهنوردی .. / استعلام, ست ملزومات ورزش کوهنوردی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097941/استعلام-روغن-حیات-ورامین'>استعلام روغن حیات ورامین / استعلام,استعلام روغن حیات ورامین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097965/مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-ابنیه-و-تاسیسات---'>مناقصه تعمیر و نگهداری ابنیه و تاسیسات .... / مناقصه, مناقصه تعمیر و نگهداری ابنیه و تاسیسات ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097982/استعلام-سرور-ذخیره--'>استعلام سرور ذخیره... / استعلام,استعلام سرور ذخیره...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098002/مناقصه-تعداد-48-سلول-باتری-2-ولت'>مناقصه تعداد 48 سلول باتری 2 ولت / آگهی مناقصه ,مناقصه تعداد 48 سلول باتری 2 ولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098019/فراخوان-تامین-مالی-طرح-تکمیل-تاسیسات-فاضلاب--'>فراخوان تامین مالی طرح تکمیل تاسیسات فاضلاب ... / فراخوان شناسایی سرمایه گذار, فراخوان تامین مالی طرح تکمیل تاسیسات فاضلاب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098035/مناقصه-خدمات-شهر-و-فضای-سبز'>مناقصه خدمات شهر و فضای سبز / مناقصه, مناقصه خدمات شهر و فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098050/فراخوان-مناقصه-نگهداری-و-تعمیرات-برق-واحدهای-پالایش--'>فراخوان مناقصه نگهداری و تعمیرات برق واحدهای پالایش...  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه نگهداری و تعمیرات برق واحدهای پالایش... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098066/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی'>مناقصه تامین نیروی انسانی / آگهی مناقصه یک مرحله‌ای , مناقصه تامین نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098086/استعلام-مطالعات-تعیین-بستر-و-حریم-موردی-رودخانه-های--'>استعلام مطالعات تعیین بستر و حریم موردی رودخانه های ... / استعلام, مطالعات تعیین بستر و حریم موردی رودخانه های ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098107/مناقصه-خرید-انواع-کنتور'>مناقصه خرید انواع کنتور / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه  خرید انواع کنتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098126/مناقصه-عمومی-عبارتست-از-سرویس-و-روشن-نگهداشتن-کلیه-چراغهای-روشنایی-معابر-(نوبت-دوم)'>مناقصه عمومی عبارتست از سرویس و روشن نگهداشتن کلیه چراغهای روشنایی معابر (نوبت دوم) / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی عبارتست از سرویس و روشن نگهداشتن کلیه چراغهای روشنایی معابر (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098145/مناقصه-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-اداره-مرکزی--نوبت-دوم'>مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز اداره مرکزی - نوبت دوم  / آگهی برگزاری مناقصه عمومی,مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز اداره مرکزی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098166/فراخوان-تعمیرات-اساسی-مخازن--'>فراخوان تعمیرات اساسی مخازن... / مناقصه عمومی, فراخوان تعمیرات اساسی مخازن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098188/استعلام-قند-و-شکر-و--'>استعلام قند و شکر و... / استعلام,استعلام قند و شکر و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098209/استعلام-در-اختیار-گرفتن-خودروهای-کرایه-ای-در-مناطق-مختلف-استان'>استعلام در اختیار گرفتن خودروهای کرایه ای در مناطق مختلف استان  / استعلام, در اختیار گرفتن خودروهای کرایه ای در مناطق مختلف استان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097541/استعلام-پیمانکار-کانتین'>استعلام پیمانکار کانتین  / استعلام, پیمانکار کانتین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097560/مناقصه-عمومی-جمع-آوری-سگ-های-ولگرد--نوبت-دوم'>مناقصه عمومی جمع آوری سگ های ولگرد - نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی جمع آوری سگ های ولگرد - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097578/تجدید-فراخوان-انجام-عملیات-تامین-مصالح-و-تجهیزات-و-اجرای-عملیات--نوبت-دوم'>تجدید فراخوان انجام عملیات تامین مصالح و تجهیزات و اجرای عملیات... نوبت دوم / مناقصه.تجدید فراخوان انجام عملیات تامین مصالح و تجهیزات و اجرای عملیات... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097597/استعلام-پرینتر--'>استعلام پرینتر ... / استعلام , استعلام پرینتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097617/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-مورد-نیاز-و-انجام-خدمات-حجمی-بارگیری--'>مناقصه تامین نیروی انسانی مورد نیاز و انجام خدمات حجمی بارگیری ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین نیروی انسانی مورد نیاز و انجام خدمات حجمی بارگیری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097638/استعلام-مواد-آزمایشگاهی'>استعلام مواد آزمایشگاهی / استعلام, مواد آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097668/استعلام-خرید-آنتن--'>استعلام خرید آنتن .. / استعلام , استعلام خرید آنتن ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097693/استعلام-تایر--'>استعلام تایر ... / استعلام , استعلام تایر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097706/مناقصه-امور-حفاظت-فیزیکی-نوبت-دوم'>مناقصه امور حفاظت فیزیکی نوبت دوم  / ​مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه امور حفاظت فیزیکی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097726/مناقصه-هرس-و-قطع-درختان-مزاحم-نوبت-دوم'>مناقصه هرس و قطع درختان مزاحم نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه هرس و قطع درختان مزاحم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097745/مناقصه-خدمات-نگهداری-و-تعمیرات-سیستم-های-سرمایشی-محلی---نوبت-دوم'>مناقصه خدمات نگهداری و تعمیرات سیستم های سرمایشی محلی ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خدمات نگهداری و تعمیرات سیستم های سرمایشی محلی ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097765/فراخوان-مناقصه-خرید-سه-دستگاه-دیزل-ژنراتور'>فراخوان مناقصه خرید سه دستگاه دیزل ژنراتور  / فراخوان , فراخوان مناقصه خرید سه دستگاه دیزل ژنراتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097785/استعلام-موکت-طرح-راش'>استعلام موکت طرح راش / استعلام,استعلام موکت طرح راش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097808/اصلاحیه-مناقصه-اجرای-پروژه-جدولگذاری-سطح-شهر'>اصلاحیه مناقصه اجرای پروژه جدولگذاری سطح شهر  /  مناقصه ، اصلاحیه مناقصه اجرای پروژه جدولگذاری سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097826/مناقصه-پروژه-جنگلکاری-توسعه-فضای-سبزدامنه'>مناقصه پروژه جنگلکاری توسعه فضای سبزدامنه / مناقصه, مناقصه پروژه جنگلکاری توسعه فضای سبزدامنه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097846/فراخوان-مناقصه-احداث-مجتمع-خدماتی--'>فراخوان مناقصه احداث مجتمع خدماتی... / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه احداث مجتمع خدماتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097862/تجدید-مناقصه-ساماندهی-معابر-شهری'>تجدید مناقصه ساماندهی معابر شهری / آگهی تجدید مناقصه عمومی,مناقصه ساماندهی معابر شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097877/استعلام-راه-اندازی-کلینیک-پروتز-زیبایی-(دندانپزشکی)'>استعلام راه اندازی کلینیک پروتز زیبایی (دندانپزشکی) / استعلام, راه اندازی کلینیک پروتز زیبایی (دندانپزشکی)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097897/استعلام-لاستیک-(تایر)-خودرو--'>استعلام لاستیک (تایر) خودرو .. / استعلام, استعلام لاستیک (تایر) خودرو ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097917/مناقصه-واگذاری-خدمات-آبدارخانه-تلفخانه-دفتری-نامه-رسانی-رایانه-و-نظافت'>مناقصه واگذاری خدمات آبدارخانه، تلفخانه، دفتری، نامه رسانی، رایانه و نظافت / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری خدمات آبدارخانه، تلفخانه، دفتری، نامه رسانی، رایانه و نظافت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097938/استعلام-جاروبرقی-صنعتی-1800-وات-سطلی-پارس-خزر'>استعلام  جاروبرقی صنعتی 1800 وات سطلی پارس خزر  / استعلام, جاروبرقی صنعتی 1800 وات سطلی پارس خزر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097959/فراخوان-اجرای-عملیات-سفت-کاری-و-نازک-کاری-نوبت-دوم'>فراخوان اجرای عملیات سفت کاری و نازک کاری- نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان اجرای عملیات سفت کاری و نازک کاری- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097978/مناقصه-خرید-فیلتر-هوا-T60-MX98----نوبت-دوم'>مناقصه خرید فیلتر هوا T60, MX98  .... نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه خرید فیلتر هوا T60, MX98  .... نوبت دوم . </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097998/مناقصه-انجام-جدولگذاری-معابر--مرحله-دوم'>مناقصه انجام جدولگذاری معابر... مرحله دوم / آگهی مناقصه , مناقصه انجام جدولگذاری معابر... مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098017/آگهی-مناقصه-عمومی-اکیپ-تعمیرات-خط-گرم-و---نوبت-دوم'>آگهی مناقصه عمومی اکیپ تعمیرات خط گرم و ...  نوبت دوم  / مناقصه عمومی , آگهی مناقصه عمومی اکیپ تعمیرات خط گرم و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098032/مناقصه-خرید-یکدستگاه-فلوسایتومتر-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه خرید یکدستگاه فلوسایتومتر تجدید نوبت دوم  / تجدید مناقصه , مناقصه خرید یکدستگاه فلوسایتومتر تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098048/استعلام-سدیم-کلراید--'>استعلام سدیم کلراید... / استعلام,استعلام سدیم کلراید...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098063/مناقصه-احداث-ساختمان-خوابگاه-مددجویان--نوبت-دوم'>مناقصه احداث ساختمان خوابگاه مددجویان - نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه احداث ساختمان خوابگاه مددجویان - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098084/فراخوان-مناقصه-48-کیلومتر-خط-تغذیه-پایداری-تجدید-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه 48 کیلومتر خط تغذیه پایداری تجدید نوبت دوم  / آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه 48 کیلومتر خط تغذیه پایداری تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098103/مناقصه-تامین-ساخت-اسکریپر-دیسپارچ--'>مناقصه تامین ساخت اسکریپر دیسپارچ ... / مناقصه عمومی, مناقصه تامین ساخت اسکریپر دیسپارچ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098123/آگهی-دعوت-به-ارزیابی-کیفی-تنظیفات-و-جاروکشی-معابر--حمل-و-دفع-زباله-تجدید'>آگهی دعوت به ارزیابی کیفی  تنظیفات و جاروکشی معابر ، حمل و دفع زباله .تجدید  / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی، آگهی  تنظیفات و جاروکشی معابر ، حمل و دفع زباله ... تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098140/مناقصه-خرید-7800-عدد-انواع-کنسول----نوبت-دوم'>مناقصه خرید 7800 عدد انواع کنسول ... - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید 7800 عدد انواع کنسول ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097547/استعلام-خرید-مداد'>استعلام خرید مداد  / استعلام, خرید مداد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097567/استعلام-ابزار-سیم-و-کابل-کشی--'>استعلام ابزار سیم و کابل کشی ... / استعلام , استعلام ابزار سیم و کابل کشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097585/مناقصه-خرید-و-نصب-قفسه-بندی-و-طبقه-بندی-داخل-سوله'>مناقصه خرید و نصب قفسه بندی و طبقه بندی داخل سوله / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه خرید و نصب قفسه بندی و طبقه بندی داخل سوله و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097604/مناقصه-پیاده-سازی-سیستم-مکانیزه-مدیریت-دارایی-های-فیزیکی-نوبت-دوم'>مناقصه پیاده سازی سیستم مکانیزه مدیریت دارایی های فیزیکی نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه پیاده سازی سیستم مکانیزه مدیریت دارایی های فیزیکی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097627/استعلام-ایجاد-تغییرات-در-اتاق-جراحی-دام--'>استعلام ایجاد تغییرات در اتاق جراحی دام ... / استعلام , استعلام ایجاد تغییرات در اتاق جراحی دام ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097651/آگهی-ارزیابی-توان-سرمایه-گذاری-تامین-مالی-طراحی-ساخت-اجازه-و-انتقال-پارکینگ'>آگهی ارزیابی توان سرمایه گذاری تامین مالی، طراحی، ساخت، اجازه و انتقال پارکینگ / مناقصه. آگهی ارزیابی توان سرمایه گذاری تامین مالی، طراحی، ساخت، اجازه و انتقال پارکینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097681/مناقصه-آهک-هیدراته-فله'>مناقصه آهک هیدراته فله / مناقصه آهک هیدراته فله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097698/استعلام-وسایل-آشپزخانه'>استعلام  وسایل آشپزخانه  / استعلام, وسایل آشپزخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097713/استعلام-مواد-و-لوازم-آزمایشگاهی--'>استعلام مواد و لوازم آزمایشگاهی ... / استعلام , استعلام مواد و لوازم آزمایشگاهی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097734/مناقصه-خرید-شش-قلم-انواع-کابل-ژله--'>مناقصه خرید شش قلم انواع کابل ژله ... /  مناقصه مناقصه خرید شش قلم انواع کابل ژله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097755/مناقصه-عمومی-احداث-و-تکمیل-ابنیه-و-تاسیسات-ساختمانی'>مناقصه عمومی احداث و تکمیل ابنیه و تاسیسات ساختمانی / مناقصه عمومی احداث و تکمیل ابنیه و تاسیسات ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097772/فراخوان-عملیات-اجرای-خط-انتقال-آب-400-و-500-م-م-چدن-داکتیل-تجدید'>فراخوان عملیات اجرای خط انتقال آب 400 و 500 م م چدن داکتیل  تجدید  / فراخوان ، فراخوان عملیات اجرای خط انتقال آب 400 و 500 م م چدن داکتیل  تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097795/مناقصه-عمومی-عملیات-مدیریت-مصرف-و-کاهش-هدر-رفت'>مناقصه عمومی عملیات مدیریت مصرف و کاهش هدر رفت / مناقصه عمومی عملیات مدیریت مصرف و کاهش هدر رفت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097815/تجدید-ارزیابی-کیفی-انجام-عملیات-ترمیم-و-آسفالت--نوبت-دوم'>تجدید ارزیابی کیفی انجام عملیات ترمیم و آسفالت - نوبت دوم  / تجدید ارزیابی کیفی مناقصه گران , ارزیابی کیفی انجام عملیات ترمیم و آسفالت - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097836/استعلام-لاستیک-کویر-تایر-14-185'>استعلام  لاستیک کویر تایر 14*185 / استعلام, لاستیک کویر تایر 14*185</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097853/مناقصه-250-دستگاه-رایانه'>مناقصه 250 دستگاه رایانه / مناقصه عمومی, مناقصه 250 دستگاه رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097869/استعلام-دستگاه-پوست-کن--'>استعلام دستگاه پوست کن ... / استعلام , استعلام دستگاه پوست کن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097884/استعلام-تجهیز-چاه-و--'>استعلام تجهیز چاه و .. / استعلام , استعلام تجهیز چاه و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097906/تجدید-مناقصه-احداث-پارک-ناحیه-ای---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه احداث پارک ناحیه ای ... نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه احداث پارک ناحیه ای ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097925/مناقصه-کلیه-خدمات-نگهبانی-انتظامات-ترافیکی-حفاظت-فیزیکی--'>مناقصه کلیه خدمات نگهبانی، انتظامات، ترافیکی حفاظت فیزیکی ... / آگهی مناقصه, مناقصه کلیه خدمات نگهبانی، انتظامات، ترافیکی حفاظت فیزیکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097946/استعلام-بیمه--'>استعلام بیمه ... / استعلام , استعلام بیمه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097969/استعلام-مرمت--'>استعلام مرمت ... / استعلام , استعلام مرمت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097988/مناقصه-تامین-موادنسوز-و-اجرای-عملیات-نسوزکاری-نوبت-دوم'>مناقصه تامین موادنسوز و اجرای عملیات نسوزکاری نوبت دوم  / آگهی دعوت به مناقصه عمومی, مناقصه تامین موادنسوز و اجرای عملیات نسوزکاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098006/استعلام-سوئیچ-و-تجهیزات--'>استعلام سوئیچ و تجهیزات... / استعلام,استعلام سوئیچ و تجهیزات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098023/مناقصه-طرح-جدول-بندی-معابر-سطح-شهر'> مناقصه طرح جدول بندی معابر سطح شهر /  مناقصه ,  مناقصه طرح جدول بندی معابر سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098038/مناقصه-پروژه-پیاده-روسازی-خیابان-تجدید'>مناقصه  پروژه پیاده روسازی خیابان تجدید  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  پروژه پیاده روسازی خیابان تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098054/استعلام-کاپشن--'>استعلام کاپشن ... / استعلام , استعلام کاپشن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098072/استعلام-کلسیم-قرص-جوشان-مینو'>استعلام کلسیم قرص جوشان مینو  / استعلام, کلسیم قرص جوشان مینو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098092/مناقصه-پروژه-با-موضوع-پروژه-تعمیر-و-بهسازی-و-نگهداشت-فضای-سبز'>مناقصه پروژه با موضوع پروژه تعمیر و بهسازی و نگهداشت فضای سبز / آگهی مناقصه , مناقصه پروژه با موضوع پروژه تعمیر و بهسازی و نگهداشت فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098111/مناقصه-پروژه-نهرسازی-جدول-بندی--'>مناقصه پروژه نهرسازی، جدول بندی... / مناقصه, مناقصه پروژه نهرسازی، جدول بندی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098130/فراخوان-مناقصه-خدمات-حفاظت-فیزیکی-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خدمات حفاظت فیزیکی نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه خدمات حفاظت فیزیکی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098150/تجدید-مناقصه-رنگ-آمیزی-مخازن-و-لوله-ها-و-سازه-های-صنعتی'>تجدید مناقصه  رنگ آمیزی مخازن و لوله ها و سازه های صنعتی / تجدید مناقصه. تجدید مناقصه  رنگ آمیزی مخازن و لوله ها و سازه های صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098173/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی'>مناقصه تامین نیروی انسانی / آگهی مناقصه,مناقصه تامین نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098192/استعلام-تابلو-برق-دیزل-ژنراتور--'>استعلام تابلو برق دیزل ژنراتور ... / استعلام, استعلام تابلو برق دیزل ژنراتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098213/استعلام-جمع-آوری-تصفیه-و-تامین-آب--'>استعلام جمع آوری، تصفیه و تامین آب ... / استعلام , جمع آوری، تصفیه و تامین آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098236/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-واجد-شرایط-جهت-تهیه--نصب--نگهداری-و-تعمیرات-4-دستگاه-پل--نوبت-دوم'>مناقصه انتخاب پیمانکار واجد شرایط جهت تهیه ، نصب ، نگهداری و تعمیرات 4 دستگاه پل - نوبت دوم  / تجدید مناقصه ، مناقصه انتخاب پیمانکار واجد شرایط جهت تهیه ، نصب ، نگهداری و تعمیرات 4 دستگاه پل - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097551/استعلام-فن-کویل--'>استعلام فن کویل ... / استعلام , استعلام فن کویل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097570/استعلام-کفش-پیاده-روی-عملیاتی'>استعلام کفش پیاده روی عملیاتی / استعلام, کفش پیاده روی عملیاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097586/مناقصه-خدمات-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذای-مجتمع-تفریحی--'>مناقصه خدمات تهیه، طبخ و توزیع غذای مجتمع تفریحی... / آگهی مناقصه، مناقصه خدمات تهیه، طبخ و توزیع غذای مجتمع تفریحی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097606/استعلام-بطری-بسته-بندی-بتادین-'>استعلام بطری بسته بندی بتادین.. / استعلام, بطری بسته بندی بتادین..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097628/مناقصه-انجام-امور-خدماتی-امور-زراعی-مزارع-و-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه  انجام امور خدماتی، امور زراعی مزارع و نگهداری فضای سبز / مناقصه عمومی, مناقصه  انجام امور خدماتی، امور زراعی مزارع و نگهداری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097655/استعلام-سرویس-کامل-چینی--'>استعلام سرویس کامل چینی ... / استعلام , استعلام سرویس کامل چینی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097682/تجدید-مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-حفظ-و-نگهداری-تاسیسات-مکانیکی-و--'> تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای حفظ و نگهداری تاسیسات مکانیکی و ...  /  تجدید مناقصه عمومی،  تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای حفظ و نگهداری تاسیسات مکانیکی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097699/تجدید-فراخوان-ارزیابی-کیفی-مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-سیستم-های-مخابراتی-برق--نوبت-دوم'>تجدید فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه تعمیر و نگهداری سیستم های مخابراتی برق ...نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه ، تجدید فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه تعمیر و نگهداری سیستم های مخابراتی برق ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097717/فراخوان-مناقصه-انجام-عملیات-حفاری-و-پمپاژ---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه انجام عملیات حفاری و پمپاژ ... نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی , فراخوان مناقصه انجام عملیات حفاری و پمپاژ ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097735/مناقصه-عملیات-اجرایی-برق-رسانی-و-تجهیزات-مکانیکی--نوبت-سوم'>مناقصه عملیات اجرایی برق رسانی و تجهیزات مکانیکی... نوبت سوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرایی برق رسانی و تجهیزات مکانیکی... نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097757/مناقصه-ارسال-لوازم-خانگی-و-ملزومات'>مناقصه ارسال لوازم خانگی و ملزومات / آگهی مناقصه با ارزیابی کیفی,مناقصه ارسال لوازم خانگی و ملزومات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097773/استعلام-کانتر-پورت-تیتانیوم-سایز-5و-6و-7'>استعلام کانتر پورت تیتانیوم سایز 5و 6و 7 / استعلام, کانتر پورت تیتانیوم سایز 5و 6و 7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097797/فراخوان-مناقصه-خریداری-ادوات-قفسه-بندی-انبار-(نوبت-دوم)'>فراخوان مناقصه خریداری ادوات قفسه بندی انبار  (نوبت دوم) / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه، فراخوان مناقصه خریداری ادوات قفسه بندی انبار  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097816/مناقصه-خرید-دو-دستگاه-چیلر-تراکمی'>مناقصه خرید دو دستگاه چیلر تراکمی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید دو دستگاه چیلر تراکمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097837/مناقصه-کرایه-ماشین-آلات-خدمات-شهری'>مناقصه کرایه ماشین آلات خدمات شهری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه کرایه ماشین آلات خدمات شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097854/استعلام-باتری--'>استعلام باتری ... / استعلام , استعلام باتری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097870/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-نوبت-دوم'>مناقصه تامین نیروی انسانی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه تامین نیروی انسانی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097886/استعلام-باتری-صبا'>استعلام  باتری صبا  / استعلام, باتری صبا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097909/فراخوان-تامین-نیروهای-امور-بازرسی--نوبت-دوم'>فراخوان تامین نیروهای امور بازرسی...نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه، فراخوان تامین نیروهای امور بازرسی... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097926/استعلام-سیب-زمینی--'>استعلام سیب زمینی ... / استعلام , استعلام سیب زمینی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097949/استعلام-ترمه-8-تکه-ابریشم-اعلا'>استعلام ترمه 8 تکه ابریشم اعلا / استعلام , ترمه 8 تکه ابریشم اعلا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097970/استعلام-باطری---سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام باطری..., سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / استعلام باطری..., سامانه تدارکات الکترونیکی دولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097989/استعلام-ساخت-بند-انحرافی-کنترل-سیل--'>استعلام ساخت بند انحرافی کنترل سیل... / استعلام, استعلام ساخت بند انحرافی کنترل سیل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098007/فراخوان-مناقصه-عمومی-نوسازی-خطوط-مخابراتی-واحد-شبکه-مخابرات'>فراخوان مناقصه عمومی نوسازی خطوط مخابراتی واحد شبکه مخابرات / فراخوان مناقصه عمومی ,فراخوان مناقصه عمومی نوسازی خطوط مخابراتی واحد شبکه مخابرات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098025/فراخوان-عمومی-تامین-مالی-و-اجرای-11-باب-سایت-مخزن---نوبت-دوم'>فراخوان عمومی تامین مالی و اجرای 11 باب سایت مخزن... - نوبت دوم / فراخوان عمومی , فراخوان عمومی تامین مالی و اجرای 11 باب سایت مخزن ...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098039/فراخوان-مناقصه-خرید-گریس-ماستیک'>فراخوان مناقصه خرید گریس ماستیک / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه خرید گریس ماستیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098055/تجدید-مناقصه-تامین-سرویس-ایاب-و-ذهاب--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه تامین سرویس ایاب و ذهاب - نوبت دوم / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه تامین سرویس ایاب و ذهاب - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098075/مناقصه-تعمیر--بازسازی-و-تجهیز-ایستگاههای-آب-سنجی--نوبت-دوم'>مناقصه تعمیر ، بازسازی و تجهیز ایستگاههای آب سنجی - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه تعمیر ، بازسازی و تجهیز ایستگاههای آب سنجی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098093/استعلام-محوطه-سازی-پیرامون-امام-زاده---'>استعلام محوطه سازی پیرامون امام زاده  ... / استعلام, محوطه سازی پیرامون امام زاده  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098112/مناقصه-اجرای-عملیات-گازرسانی-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات گازرسانی تجدید نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه , مناقصه اجرای عملیات گازرسانی تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098131/فراخوان-امور-کنتور-خوانی-و-توزیع-قبوض-گاز-شرکت-گاز--نوبت-دوم'>فراخوان امور کنتور خوانی و توزیع قبوض گاز شرکت گاز - نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه، فراخوان امور کنتور خوانی و توزیع قبوض گاز شرکت گاز - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098152/استعلام-اتصالات-و-شیرآلات-و-اتصالات-پلی-اتیلن'>استعلام  اتصالات و شیرآلات و اتصالات پلی اتیلن / استعلام, اتصالات و شیرآلات و اتصالات پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097525/مناقصه​-ویدئو-وال-55-اینچ--نوبت-دوم'>مناقصه​ ویدئو وال 55 اینچ - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه ​ویدئو وال 55 اینچ نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097555/مناقصه-تامین-نیروی-نگهبان-مورد-نیاز--تجدید'>مناقصه تامین نیروی نگهبان مورد نیاز....تجدید  / مناقصه, مناقصه تامین نیروی نگهبان مورد نیاز....تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097575/استعلام-ابزار-و-کالاهای-گوناگون-جهت-امور-ساختمانی-و-تاسیساتی'>استعلام ابزار و کالاهای گوناگون جهت امور ساختمانی و تاسیساتی  / استعلام, ابزار و کالاهای گوناگون جهت امور ساختمانی و تاسیساتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097592/استعلام-دستگاه-فتوکپی'>استعلام دستگاه فتوکپی  / استعلام, دستگاه فتوکپی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097613/استعلام-لیمو-عمانی-فاقد-بسته-بندی-1kg'>استعلام  لیمو عمانی فاقد بسته بندی 1kg / استعلام, لیمو عمانی فاقد بسته بندی 1kg</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097632/مناقصه-خرید-TUBE-OF-HEAT-EXCHANGER-(نوبت-دوم)'>مناقصه خرید TUBE OF HEAT EXCHANGER (نوبت دوم) / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید TUBE OF HEAT EXCHANGER (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097659/تجدید-مناقصه-مقدار-31000-متر-لوله-پلی-اتیلن'> تجدید مناقصه مقدار 31000 متر لوله پلی اتیلن /  تجدید مناقصه , مناقصه مقدار 31000 متر لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097690/استعلام-پمپ--'>استعلام پمپ ... / استعلام , استعلام پمپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097702/فراخوان-مناقصه-عمومی-خدمات-نقلیه'>فراخوان مناقصه عمومی خدمات نقلیه / فراخوان مناقصه عمومی،فراخوان مناقصه عمومی خدمات نقلیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097722/مناقصه-امور-تاکسیرانی-نوبت-دوم'>مناقصه امور تاکسیرانی  نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه ,  مناقصه امور تاکسیرانی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097741/مناقصه-تکمیل-خوابگاه-شبانه-روزی-مرکز-خواهران--نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل خوابگاه شبانه روزی مرکز خواهران... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تکمیل خوابگاه شبانه روزی مرکز خواهران... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097760/مناقصه-لایروبی-و-همسطح-سازی--تجدید'>مناقصه لایروبی و همسطح سازی ...تجدید  / مناقصه ,مناقصه لایروبی و همسطح سازی .تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097781/مناقصه-خرید-پارچه-و-پوشاک'>مناقصه خرید پارچه و پوشاک  / آگهی مناقصه, مناقصه خرید پارچه و پوشاک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097800/استعلام-اجرای-جدولگذاری-روستای--'>استعلام اجرای جدولگذاری روستای .. / استعلام , اجرای جدولگذاری روستا ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097822/فراخوان-ارزیابی-کیفی-اجاره-یک-فروند-شناور-ASD--نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی اجاره یک فروند شناور ASD... نوبت دوم / مناقصه عمومی, فراخوان ارزیابی کیفی اجاره یک فروند شناور ASD ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097841/استعلام-ساخت-تابلو-پلات--'>استعلام ساخت تابلو پلات... / استعلام, استعلام ساخت تابلو پلات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097858/استعلام-دیوارپوش'>استعلام دیوارپوش   / استعلام, دیوارپوش  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097874/مناقصه-خرید-17-عدد-راک-OTU-DOOR-100-تجدید'>مناقصه خرید 17 عدد راک OTU DOOR 100- تجدید  / آگهی تجدید مناقصه، مناقصه خرید 17 عدد راک OTU DOOR 100- تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097894/مناقصه-اجرای-عملیات-جایگزینی-کابل-خودنگهدار---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات جایگزینی کابل خودنگهدار ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات جایگزینی کابل خودنگهدار ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097914/مناقصه-تهیه-و-اجرای-پخش-آسفالت-(از-نوع-توپکا--بیندر)---نوبت-سوم'>مناقصه تهیه و اجرای پخش آسفالت (از نوع توپکا - بیندر).... نوبت سوم / آگهی مناقصه, مناقصه تهیه و اجرای پخش آسفالت (از نوع توپکا - بیندر).... نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097931/استعلام-اجرای-نازک-کاری-و--'>استعلام اجرای نازک کاری و ... / استعلام,استعلام اجرای نازک کاری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097956/فراخوان-مناقصه-واگذاری-امور-مربوط-به-تهیه--طبخ-و-سرو-غذای'>فراخوان مناقصه واگذاری امور مربوط به تهیه ، طبخ و سرو غذای / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه واگذاری امور مربوط به تهیه ، طبخ و سرو غذای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097974/مناقصه-عملیات-قرائت-کنتور-و-پخش-قبوض-آب-و-فاضلاب---نوبت-دوم'>مناقصه عملیات قرائت کنتور و پخش قبوض آب و فاضلاب...  نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات قرائت کنتور و پخش قبوض آب و فاضلاب... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097994/تجدید-مناقصه-خرید-انواع-لوازم-و-تجهیزات'>تجدید مناقصه خرید انواع لوازم و تجهیزات / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه خرید انواع لوازم و تجهیزات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098011/مناقصه-عملیات-اصلاح-روشنایی-مناطق'>مناقصه  عملیات اصلاح روشنایی مناطق / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  عملیات اصلاح روشنایی مناطق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098029/مناقصه-تهیه-و-اجرای-کف-پوش-رولی---نوبت-دوم'>مناقصه تهیه و اجرای کف پوش رولی .... نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه تهیه و اجرای کف پوش رولی ....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098045/استعلام-دستگاه-الکتروشوک-قلبی-پزشکی--'>استعلام دستگاه الکتروشوک قلبی پزشکی ... / استعلام, استعلام دستگاه الکتروشوک قلبی پزشکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098060/ارزیابی-کیفی-خرید-6000-متر-لوله-نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی خرید 6000 متر لوله- نوبت دوم / ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی مناقصه خرید 6000 متر لوله - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098079/استعلام-دیگ---'>استعلام دیگ  ... / استعلام, دیگ  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098099/استعلام-لوله--'>استعلام لوله ... / استعلام , استعلام لوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098119/استعلام-آب-بند--'>استعلام آب بند... / استعلام,استعلام آب بند...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098135/مناقصه-تهیه-و-نصب-دیوار-کوب--کابینت-MDF--'>مناقصه تهیه و نصب دیوار کوب - کابینت MDF ... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تهیه و نصب دیوار کوب - کابینت MDF ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098158/استعلام-عملیات-اجرایی-خطوط-پراکنده-فاضلاب---'>استعلام  عملیات اجرایی خطوط پراکنده فاضلاب  ... / استعلام, عملیات اجرایی خطوط پراکنده فاضلاب  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098178/استعلام-رم-2-گیگ--'>استعلام رم 2 گیگ... / استعلام,استعلام رم 2 گیگ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098200/استعلام-خرید-سرویس-30-پارچه-A-اسکار-رادینا-طلایی--'>استعلام خرید سرویس 30 پارچه A اسکار رادینا طلایی ... / استعلام, خرید سرویس 30 پارچه A اسکار رادینا طلایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098218/استعلام-برگزاری-تورهای-بازدید-صنعتی'>استعلام برگزاری تورهای بازدید صنعتی  / استعلام, برگزاری تورهای بازدید صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097552/استعلام-تخم-مرغ-مروارید'>استعلام تخم مرغ مروارید  / استعلام, تخم مرغ مروارید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097572/مناقصه-خرید-حدود-100-000-تن-ماسه-دوبارشور-طبیعی'>مناقصه خرید حدود 100.000 تن ماسه دوبارشور طبیعی / آگهی مناقصه,مناقصه خرید حدود 100.000 تن ماسه دوبارشور طبیعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097589/مناقصه-خرید-یکدستگاه-جرثقیل-30-تن-کارگاهی--نوبت-دوم'>مناقصه خرید یکدستگاه جرثقیل 30 تن کارگاهی - نوبت دوم  / اگهی مناقصه , مناقصه خرید یکدستگاه جرثقیل 30 تن کارگاهی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097608/مناقصه-تامین-و-اجاره-سه-دستگاه-کمپرسی-(ده-چرخ)-و--'>مناقصه تامین و اجاره سه دستگاه کمپرسی (ده چرخ) و ... / آگهی مناقصه, مناقصه تامین و اجاره سه دستگاه کمپرسی (ده چرخ) و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097630/استعلام-تعمیر-سرویس-نگهداری-سیستم-مخابرات'>استعلام تعمیر، سرویس، نگهداری سیستم مخابرات  / استعلام, تعمیر، سرویس، نگهداری سیستم مخابرات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097657/مناقصه-ماشینکاری-قطعات-فولادی-به-تعداد-تقریبی-40-000-قطعه'>مناقصه ماشینکاری قطعات فولادی به تعداد تقریبی 40.000 قطعه / مناقصه , مناقصه ماشینکاری قطعات فولادی به تعداد تقریبی 40.000 قطعه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097684/استعلام-فعالیت-های-نصب-تاسیسات-برق--'>استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق ... / استعلام , استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097700/استعلام-مونتاژ-و-نصب-پرده--'>استعلام مونتاژ و نصب پرده ... / استعلام , استعلام مونتاژ و نصب پرده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097718/استعلام-لوله-پلی-اتیلن--'>استعلام لوله پلی اتیلن... / استعلام, استعلام لوله پلی اتیلن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097736/مناقصه-سرویس-ایاب-و-ذهاب-کارکنان-بیمارستان-نوبت-چاپ-دوم'>مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان بیمارستان نوبت چاپ دوم  / آگهی مناقصه یک مرحله ای,مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان بیمارستان  نوبت چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097758/مناقصه-تامین-نیرو--نوبت-دوم'>مناقصه تامین نیرو  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین نیرو - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097777/استعلام-پانچ-یکبار-مصرف--'>استعلام پانچ یکبار مصرف ... / استعلام, استعلام پانچ یکبار مصرف ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097798/مناقصه-احداث-و-تکمیل-ابنیه-و-تاسیسات-ساختمانی-و--'>مناقصه احداث و تکمیل ابنیه و تاسیسات ساختمانی و... / مناقصه,مناقصه احداث و تکمیل ابنیه و تاسیسات ساختمانی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097817/استعلام-اجرای-بهسازی-محیط-و-اصلاح-معابر-روستاها--'>استعلام  اجرای بهسازی محیط و اصلاح معابر روستاها ... / استعلام اجرای بهسازی محیط و اصلاح معابر روستاهای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097838/مناقصه-عمومی-خرید-لوله-لوازم-و-اتصالات-شبکه-آبیاری-تحت-فشار--نوبت-دوم'>مناقصه عمومی خرید لوله، لوازم و اتصالات شبکه آبیاری تحت فشار - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه عمومی خرید لوله، لوازم و اتصالات شبکه آبیاری تحت فشار - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097855/مناقصه-پروژه-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-سطح-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097871/مناقصه-تعداد-24-قلم-قطعات-سیستم-نم-زدایی'>مناقصه تعداد 24 قلم قطعات سیستم نم زدایی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تعداد 24 قلم قطعات سیستم نم زدایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097887/مناقصه-احداث-سردخانه-انجماد--'>مناقصه احداث سردخانه انجماد... / مناقصه احداث سردخانه انجماد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097910/مناقصه-واگذاری-خدمات-شهری-و-فضای-سبز---نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری خدمات شهری و فضای سبز... - نوبت دوم / مناقصه, مناقصه واگذاری خدمات شهری و فضای سبز... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097927/مناقصه-خرید-وسایل-شهربازی--(مرحله-دوم--نوبت-اول)'>مناقصه خرید وسایل شهربازی... (مرحله دوم - نوبت اول) / مناقصه, مناقصه خرید وسایل شهربازی... (مرحله دوم - نوبت اول)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097950/مناقصه-طرح-قرارداد-تامین-و-اجرای-طرح-جابجایی-و-تعویض-دکل---نوبت-دوم'>مناقصه  طرح قرارداد، تامین و اجرای طرح جابجایی و تعویض دکل... - نوبت دوم  / مناقصه دومرحله ای , مناقصه  طرح قرارداد، تامین و اجرای طرح جابجایی و تعویض دکل... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097972/مناقصه-نگهداری-و-ترمیم-فضای-سبز--تجدید'>مناقصه نگهداری و ترمیم فضای سبز - تجدید / مناقصه, مناقصه نگهداری و ترمیم فضای سبز  - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097992/مناقصه-تکمیل-و-ترمیم-ایستگاه-شبکه--'>مناقصه تکمیل و ترمیم ایستگاه شبکه ... / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه تکمیل و ترمیم ایستگاه شبکه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098009/مناقصه-قطعات-یدکی-دستگاه-TOTAL-SULPHUR--نوبت-سوم'>مناقصه قطعات یدکی دستگاه TOTAL SULPHUR  -نوبت سوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی,مناقصه  قطعات یدکی دستگاه TOTAL SULPHUR  -نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098027/ارزیابی-کیفی-انجام-عملیات-بازرسی--سرویس-و-نگهداری-کلیه-خطوط-ریلی--نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی  انجام عملیات بازرسی ، سرویس و نگهداری کلیه خطوط ریلی - نوبت دوم / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی ، ارزیابی کیفی  انجام عملیات بازرسی ، سرویس و نگهداری کلیه خطوط ریلی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098042/استعلام-دفترچه--'>استعلام دفترچه ... / استعلام , استعلام دفترچه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098056/فراخوان-زیرسازی-و-نصب-ساندویچ-پانل-های-سقفی-و-دیواری'>فراخوان زیرسازی و نصب ساندویچ پانل های سقفی و دیواری / مناقصه عمومی, فراخوان زیرسازی و نصب ساندویچ پانل های سقفی و دیواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098077/استعلام-کاغذ-تحریر--'>استعلام کاغذ تحریر... / استعلام,استعلام کاغذ تحریر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098096/استعلام-صندلی-تک-پایه--'>استعلام صندلی تک پایه... / استعلام,استعلام صندلی تک پایه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098115/استعلام-دستکش-معاینه-یک-بار-مصرف-پزشکی--'>استعلام  دستکش معاینه یک بار مصرف پزشکی .. / استعلام , دستکش معاینه یک بار مصرف پزشکی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098133/استعلام-رب-مورد-نیاز--'>استعلام رب مورد نیاز... / استعلام,استعلام رب مورد نیاز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098156/تجدید-ارزیابی-کیفی-حفظ-و-نگهداری-آبیاری-فضای-سبز-موجود'>تجدید ارزیابی کیفی حفظ و نگهداری آبیاری فضای سبز موجود / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی ، تجدید ارزیابی کیفی حفظ و نگهداری آبیاری فضای سبز موجود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098175/استعلام-پالایش-و-اسکن-پرونده-های-امور-اراضی--'>استعلام پالایش و اسکن پرونده های امور اراضی ... / استعلام, استعلام پالایش و اسکن پرونده های امور اراضی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097540/استعلام-دستگاه-تلفن--'> استعلام دستگاه تلفن ... / استعلام ,  استعلام دستگاه تلفن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097559/استعلام-خرید-دوربین'>استعلام خرید دوربین / استعلام , خرید دوربین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097577/مناقصه-بهسازی-راه-های-روستایی--'>مناقصه بهسازی راه های روستایی ... / آگهی مناقصه, مناقصه بهسازی راه های روستایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097596/مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن-نوبت-دوم'>مناقصه خرید لوله پلی اتیلن نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی , مناقصه خرید لوله پلی اتیلن نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097615/استعلام-تلویزیون--'>استعلام تلویزیون ... / استعلام, استعلام تلویزیون ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097637/اصلاحیه-مناقصه-واگذاری-اداره-امور-عملیاتی-جایگاه-مرزی'>اصلاحیه مناقصه واگذاری اداره امور عملیاتی جایگاه مرزی / اصلاحیه مناقصه ، مناقصه واگذاری اداره امور عملیاتی جایگاه مرزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097666/استعلام-کاغذ'>استعلام کاغذ  / استعلام, کاغذ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097692/استعلام-خرید-ویلچر-حمام-و-ویلچر-برقی'>استعلام خرید ویلچر حمام و ویلچر برقی  / استعلام, خرید ویلچر حمام و ویلچر برقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097705/آگهی-فراخوان-تهیه--طبخ--توزیع-و-سرو-غذای-روزانه-کارکنان-خود'>آگهی فراخوان تهیه ، طبخ ، توزیع و سرو غذای روزانه کارکنان خود / آگهی فراخوان , آگهی فراخوان تهیه ، طبخ ، توزیع و سرو غذای روزانه کارکنان خود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097724/مناقصه-ساندویچ-پانل--'>مناقصه ساندویچ پانل...  / مناقصه, مناقصه ساندویچ پانل... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097743/مناقصه-امور-حفاظت-فیزیکی-اصلاحیه'>مناقصه امور حفاظت فیزیکی اصلاحیه / ​مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه امور حفاظت فیزیکی اصلاحیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097764/استعلام-تامین-سنگ--'>استعلام تامین سنگ ... / استعلام , استعلام تامین سنگ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097783/استعلام-چای'>استعلام چای  / استعلام, چای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097807/مناقصه-واگذاری-انجام-امور-خدمات-عمومی-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری انجام امور خدمات عمومی تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری انجام امور خدمات عمومی تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097825/تجدید-مناقصه-طبخ-و-توزیع-روزانه-(مرحله-دوم)'>تجدید مناقصه طبخ و توزیع روزانه (مرحله دوم) / آگهی مناقصه عمومی , تجدید مناقصه طبخ و توزیع روزانه (مرحله دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097844/استعلام-خرید-سرامیک'>استعلام خرید سرامیک / استعلام, خرید سرامیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097861/استعلام-خرید-لوازم-برقی'>استعلام خرید لوازم برقی / استعلام,استعلام خرید لوازم برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097876/استعلام-لاستیک-(تایر)--'>استعلام لاستیک (تایر) ... / استعلام,استعلام لاستیک (تایر) ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097896/اصلاحیه-ارزیابی-کیفی-خرید-سیم-هادی-اسکواب--سیم-محافظ-مغزی--نوبت-دوم'>اصلاحیه ارزیابی کیفی خرید سیم هادی اسکواب ، سیم محافظ مغزی... نوبت دوم / اصلاحیه آگهی ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی خرید سیم هادی اسکواب ، سیم محافظ مغزی... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097916/استعلام-اجرای-کانال--'>استعلام اجرای کانال ... / استعلام , استعلام اجرای کانال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097936/استعلام-گوجه--'>استعلام گوجه ... / استعلام , استعلام گوجه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097958/مناقصه-ساماندهی-دفع-پسماندهای-شهر'>مناقصه ساماندهی دفع پسماندهای شهر  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه ساماندهی دفع پسماندهای شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097977/مناقصه-حمل-و-نقل-جاده-ای-100-هزار-تن-محمولات-علوفه-ای-وارداتی'>مناقصه حمل و نقل جاده ای 100 هزار تن محمولات علوفه ای وارداتی / آگهی مناقصه , مناقصه حمل و نقل جاده ای 100 هزار تن محمولات علوفه ای وارداتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097997/مناقصه-انجام-امور-خدمات-عمومی-و-پشتیبانی'>مناقصه انجام امور خدمات عمومی و پشتیبانی / مناقصه, مناقصه انجام امور خدمات عمومی و پشتیبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098015/آگهی-فراخوان-شناسایی-و-ارزیابی-کیفی-مشاور-مطالعات-تعمیرات-اساسی-منجر-به-pm'>آگهی فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی مشاور مطالعات تعمیرات اساسی منجر به pm / آگهی فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی مشاور مطالعات تعمیرات اساسی منجر به pm</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098031/تجدید-مناقصه-طرح--تهیه-و-تدارک-مصالح-و-تجهیزات-و-ساخت-EPC--'>تجدید مناقصه طرح ، تهیه و تدارک مصالح و تجهیزات و ساخت EPC ... / مناقصه عمومی,مناقصه طرح ، تهیه و تدارک مصالح و تجهیزات و ساخت EPC ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098047/استعلام-اجرای-آسفالت-سطح-شهر--'>استعلام  اجرای آسفالت سطح شهر ... / استعلام , اجرای آسفالت سطح شهر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098062/استعلام-انتخاب-مشاور-جهت-علل-شکستگی-های-ساختمان-اتاق-فرمان-و--'>استعلام  انتخاب مشاور جهت علل شکستگی های ساختمان اتاق فرمان و ... / استعلام, انتخاب مشاور جهت علل شکستگی های ساختمان اتاق فرمان و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098083/مناقصه-شبکه-آب-مجتمع-گلخانه-ای'>مناقصه شبکه آب مجتمع گلخانه ای  / مناقصه عمومی, مناقصه شبکه آب مجتمع گلخانه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098101/استعلام-​ساخت-بنا'>استعلام ​ساخت بنا  / استعلام, ​ساخت بنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098121/استعلام-رب'>استعلام  رب  / استعلام,  رب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098139/استعلام-حلوا-شکری-ساده-بسته-100-عددی-سلفونی-50-گرمی'>استعلام  حلوا شکری ساده بسته 100 عددی سلفونی 50 گرمی / استعلام , حلوا شکری ساده بسته 100 عددی سلفونی 50 گرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098163/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی'>مناقصه تامین نیروی انسانی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه تامین نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098182/مناقصه-توسعه-و-اصلاح-شبکه-توزیع-برق-و--'>مناقصه توسعه و اصلاح شبکه توزیع برق و ... / آگهی مناقصات عمومی دو مرحله ای , مناقصه توسعه و اصلاح شبکه توزیع برق و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098204/استعلام-خرید-لایسنس'>استعلام خرید لایسنس  / استعلام, خرید لایسنس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098224/استعلام-احداث-باکس-بتنی--'>استعلام احداث باکس بتنی ... / استعلام , استعلام احداث باکس بتنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098247/مناقصه-احداث-ساختمان-ایستگاه-تجدید'>مناقصه احداث ساختمان ایستگاه تجدید  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه احداث ساختمان ایستگاه تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098270/استعلام-دریچه-استیل--'>استعلام دریچه استیل ... / استعلام, استعلام دریچه استیل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098290/مناقصه-تهیه-مصالح-سنگی-راههای-روستایی'>مناقصه تهیه مصالح سنگی راههای روستایی / اگهی مناقصه , مناقصه تهیه مصالح سنگی راههای روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097528/مناقصه-حمل-اکستراکت-(RPO)'>مناقصه حمل اکستراکت (RPO) / مناقصه، مناقصه حمل اکستراکت (RPO)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097557/مناقصه-طرح-و-اجراء-پروژه-های-کلان'>مناقصه  طرح و اجراء پروژه های کلان / ​فراخوان شناسایی ,فراخوان  طرح و اجراء پروژه های کلان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097576/مناقصه-اجرای-سقفهای-خود-از-نوع-عرشه-فولادی'>مناقصه اجرای سقفهای خود از نوع عرشه فولادی / آگهی مناقصه,مناقصه اجرای سقفهای خود از نوع عرشه فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097593/استعلام-ترمه--'>استعلام ترمه ... / استعلام, استعلام ترمه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097614/استعلام-تایر--'>استعلام تایر ... / استعلام , استعلام تایر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097636/مناقصه-خرید-168-سلول-باتری--تجدید'>مناقصه خرید 168 سلول باتری - تجدید / تجدید آگهی مناقصه ، مناقصه خرید 168 سلول باتری - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097663/مناقصه-حفاظت-فیزیکی-حراست-و-نگهبانی'>مناقصه حفاظت فیزیکی، حراست و نگهبانی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه حفاظت فیزیکی، حراست و نگهبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097691/استعلام-بابت-نوررسانی-زمین-چمن-2-ورزشگاه--'>استعلام بابت نوررسانی زمین چمن 2 ورزشگاه .. / استعلام, بابت نوررسانی زمین چمن 2 ورزشگاه ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097703/استعلام-حمل-و-نقل-هوایی--'>استعلام حمل و نقل هوایی ... / استعلام حمل و نقل هوایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097723/مناقصه-اجاره-یک-دستگاه-جرثقیل'>مناقصه اجاره یک دستگاه جرثقیل / مناقصه عمومی,مناقصه اجاره یک دستگاه جرثقیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097742/مناقصه-شناسایی-پیمانکار-قالب-بندی-آرماتوربندی-و-بتن-ریزی'>مناقصه شناسایی پیمانکار قالب بندی، آرماتوربندی و بتن ریزی / مناقصه, مناقصه شناسایی پیمانکار قالب بندی، آرماتوربندی و بتن ریزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097762/مناقصه-خرید-بازوی-بارگیری-محصول-وکیوم-باتوم---نوبت-دوم'>مناقصه خرید بازوی بارگیری محصول وکیوم باتوم ... نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه خرید بازوی بارگیری محصول وکیوم باتوم ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097782/مناقصه-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097802/استعلام-خرید-لامپ-smd20-وات'>استعلام خرید لامپ smd20 وات / استعلام,استعلام خرید لامپ smd20 وات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097823/استعلام-روغن--'>استعلام روغن ... / استعلام , استعلام روغن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097842/استعلام-پنجه-کربنی--'>استعلام پنجه کربنی... / استعلام,استعلام پنجه کربنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097859/مناقصه-عملیات-مرمت-تاسیسات--تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات مرمت تاسیسات.. تجدید نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات مرمت تاسیسات.. تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097875/اصلاحیه-ارزیابی-کیفی-خرید-سیم-هادی-اسکواب--سیم-محافظ-مغزی-کرلو--نوبت-دوم'>اصلاحیه  ارزیابی کیفی خرید سیم هادی اسکواب ، سیم محافظ مغزی کرلو - نوبت دوم / اصلاحیه آگهی ارزیابی کیفی,  ارزیابی کیفی خرید سیم هادی اسکواب ، سیم محافظ مغزی کرلو - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097895/مناقصه-تامین-Mobile-pillar-JIB-Crane'>مناقصه تامین Mobile pillar JIB Crane  / مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه تامین Mobile pillar JIB Crane </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097915/مناقصه-احداث-آشپزخانه-و-رستوران---'>مناقصه احداث آشپزخانه و رستوران .... / مناقصه ، مناقصه احداث آشپزخانه و رستوران ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097935/استعلام-سبزی-آش-سبزی-خورشتی--'>استعلام سبزی آش، سبزی خورشتی .. / استعلام, سبزی آش، سبزی خورشتی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097957/استعلام-برآورد-اجرای-کف-پوش-بتنی-پیادروها--'>استعلام برآورد اجرای کف پوش بتنی پیادروها ... / استعلام, استعلام برآورد اجرای کف پوش بتنی پیادروها ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097975/مناقصه-واگذاری-چاپ-قبوض-تلفن-ثابت-و-دیتای-مخابرات'>مناقصه واگذاری چاپ قبوض تلفن ثابت و دیتای مخابرات  / مناقصه ، مناقصه واگذاری چاپ قبوض تلفن ثابت و دیتای مخابرات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097996/استعلام-پودر-ضد-عفونی-کننده-PERFORM-ID'>استعلام پودر ضد عفونی کننده PERFORM ID / استعلام, پودر ضد عفونی کننده PERFORM ID</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098012/فراخوان-مفتول--نوبت-دوم'>فراخوان مفتول  - نوبت دوم / فراخوان , فراخوان مفتول  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098030/مناقصه-تامین-Pipes-Fittings--Flange-Valves--نوبت-دوم'>مناقصه  تامین Pipes/Fittings & Flange/ Valves - نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه  تامین Pipes/Fittings & Flange/ Valves - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098046/استعلام-کولر--'>استعلام کولر ... / استعلام , استعلام کولر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098061/استعلام-هورمون--'>استعلام هورمون ... / استعلام , استعلام هورمون ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098082/تجدید-فراخوان-مناقصه-جدولگذاری'>تجدید فراخوان مناقصه جدولگذاری  / تجدید فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه جدولگذاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098100/مناقصه-تهیه-اقلام-و-اجرای-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-شهرک'>مناقصه تهیه اقلام و اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شهرک /  مناقصه , مناقصه تهیه اقلام و اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شهرک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098120/مناقصه-تعریض-قوس-های-محور--نوبت-دوم'>مناقصه تعریض قوس های محور... نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه تعریض قوس های محور... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098136/مناقصه-عمومی-تامین-4-دستگاه-دیزل-ژنراتور-(نوبت-دوم)'>مناقصه عمومی تامین 4 دستگاه دیزل ژنراتور  (نوبت دوم) / مناصه عمومی 2 مرحله ای , مناقصه عمومی تامین 4 دستگاه دیزل ژنراتور  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098160/مناقصه-اجرای-کلیه-امور-نقلیه'>مناقصه اجرای کلیه امور نقلیه / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای کلیه امور نقلیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098181/مناقصه-ارائه-خدمات-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات-مکانیکی--'>مناقصه ارائه خدمات تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی...  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه ارائه خدمات تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098203/استعلام-باتری--'>استعلام باتری ... / استعلام, استعلام باتری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098223/استعلام-پرده-های-جداکننده-بخش-های-بستری'>استعلام  پرده های جداکننده بخش های بستری  / استعلام, پرده های جداکننده بخش های بستری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098246/استعلام-پاکت-سفید-چسبی-A3'>استعلام پاکت سفید چسبی A3 / استعلام,  پاکت سفید چسبی A3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098269/استعلام-احداث-سایبان-جهت-50-دستگاه-خودرو---'>استعلام  احداث سایبان جهت 50 دستگاه خودرو .... / استعلام, احداث سایبان جهت 50 دستگاه خودرو ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098174/مناقصه-خرید-دیزل-ژنراتور'>مناقصه خرید دیزل ژنراتور / آگهی فراخوان مناقصات عمومی, مناقصه خرید دیزل ژنراتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098195/استعلام-فیلتر-کامیون-(آتکو-آکسور)'>استعلام فیلتر کامیون (آتکو- آکسور) / استعلام, فیلتر کامیون (آتکو- آکسور)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098214/استعلام-دوره-آموزشی--'>استعلام دوره آموزشی ... / استعلام , استعلام دوره آموزشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098238/مناقصه-سرویس-و-نگهداری-مرکز-مخابرات'>مناقصه سرویس و نگهداری مرکز مخابرات  / مناقصه، مناقصه سرویس و نگهداری مرکز مخابرات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098259/مناقصه-اقدام-به-عملیات-جمع-آوری--زباله-خانگی--صنوف'>مناقصه اقدام به عملیات جمع آوری ، زباله خانگی ، صنوف / اگهی مناقصه عمومی , مناقصه اقدام به عملیات جمع آوری ، زباله خانگی ، صنوف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098282/استعلام-تابلو-برق'>استعلام تابلو  برق / استعلام استعلام تابلو  برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098302/فراخوان-اجاره-دو-دستگاه-خودروی-سواری'>فراخوان اجاره دو دستگاه خودروی سواری  / فراخوان، فراخوان اجاره دو دستگاه خودروی سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097527/مزایده-یکباب-خانه-پلاک-سی-و-شش-فرعی'>مزایده یکباب خانه پلاک سی و شش فرعی  / مزایده,مزایده یکباب خانه پلاک سی و شش فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097544/فراخوان-واگذاری-زمین-با-کاربری-درمانی'>فراخوان واگذاری زمین با کاربری درمانی  / فراخوان , فراخوان واگذاری زمین با کاربری درمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097574/مزایده-ششدانگ-اراضی-کشاورزی-بخش-4-و-5-کرمانشاه'>مزایده ششدانگ اراضی کشاورزی بخش 4 و 5 کرمانشاه  / مزایده,مزایده ششدانگ اراضی کشاورزی بخش 4 و 5 کرمانشاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097609/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-15-تفکیکی-188-83متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه 15 تفکیکی 188.83متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه 15 تفکیکی 188.83متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097635/مزایده-فروش-انواع-چرخ-خیاطی'>مزایده فروش انواع چرخ خیاطی  / آگهی مزایده اموال منقول ، مزایده فروش انواع چرخ خیاطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097656/مزایده-فروش-املاک-کاربری-مسکونی-ویلایی-تجاری-درمانی'>مزایده فروش املاک کاربری مسکونی ویلایی تجاری درمانی  / مزایده,مزایده فروش املاک کاربری مسکونی ویلایی تجاری درمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097677/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-826-57متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 826.57متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 826.57متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097715/مزایده-آب-کشاورزی'>مزایده آب کشاورزی / مزایده, مزایده آب کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097746/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-بخش-سه-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی بخش سه نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی بخش سه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097776/مزایده-واگذاری-مکان-دولتی--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری مکان دولتی - نوبت دوم  / مزایده , مزایده واگذاری مکان دولتی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097804/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-از-تفکیک-زباله'>مزایده واگذاری بهره برداری از تفکیک زباله / آگهی مزایده عمومی ، مزایده واگذاری بهره برداری از تفکیک زباله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097833/مزایده-ششدانگ-زمین-بخش-سه-زبرخان'>مزایده ششدانگ زمین بخش سه زبرخان  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بخش سه زبرخان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097882/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-مساحت-878-60متر'>مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 878.60متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 878.60متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097907/مزایده-فروش-ضایعات-آهن-آلات-و-لوازم-اسقاطی---نوبت-دوم'>مزایده فروش ضایعات آهن آلات و لوازم اسقاطی ...- نوبت دوم / مزایده, مزایده فروش ضایعات آهن آلات و لوازم اسقاطی ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097937/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-73-متر-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 73 متر نوبت اول / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 73 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097963/تجدید-مزایده-بهره-برداری-از-جایگاه-سی-ان-جی--نوبت-سوم'>تجدید مزایده بهره برداری از جایگاه سی ان جی - نوبت سوم / مزایده, تجدید مزایده بهره برداری از جایگاه سی ان جی - نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097995/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-103-26متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 103.26متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 103.26متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098040/مزایده-اجاره-بهره-برداری-از-جایگاه-سوخت-گاز-cng'>مزایده اجاره بهره برداری از جایگاه سوخت گاز cng / آگهی مزایده,مزایده اجاره بهره برداری از جایگاه سوخت گاز cng</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098076/مزایده-فروش-تعداد-4-قطعه-از-زمین-های-خود-کاربری-تجاری'>مزایده فروش تعداد 4 قطعه از زمین های خود کاربری تجاری  / مزایده, مزایده فروش تعداد 4 قطعه از زمین های خود کاربری تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098109/مزایده-اجاره-ملک-نوبت-دوم'>مزایده اجاره ملک  نوبت دوم  / اگهی مزایده , مزایده اجاره ملک  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098142/مزایده-تلویزیون--مانیتور-قدیمی'>مزایده تلویزیون - مانیتور قدیمی / آگهی مزایده,مزایده تلویزیون - مانیتور قدیمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098169/مزایده-سه-راس-گاو-شیری-هلشتیان-هلندی'>مزایده سه راس گاو شیری هلشتیان هلندی  / آگهی مزایده, مزایده سه راس گاو شیری هلشتیان هلندی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098196/مزایده-26-صدم-مشاع-یک-دانگ-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-سه'>مزایده 26 صدم مشاع یک دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی بخش سه / مزایده,مزایده 26 صدم مشاع یک دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی بخش سه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098227/مزایده-تعداد-1730-حلب-روغن'>مزایده تعداد 1730 حلب روغن / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده تعداد 1730 حلب روغن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098253/مزایده-فروش-دستگاه-الکتروگیربکس-و--'>مزایده فروش دستگاه الکتروگیربکس و ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش دستگاه الکتروگیربکس و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098273/مناقصه-اقلام-مازاد-و-مستعمل'> مناقصه اقلام مازاد و مستعمل  / مناقصه،  مناقصه اقلام مازاد و مستعمل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098307/مزایده-4-دانگ-از-ششدانگ-یکباب-خانه-عرصه-275-34متر'>مزایده 4 دانگ از ششدانگ یکباب خانه عرصه 275.34متر  / مزایده,مزایده 4 دانگ از ششدانگ یکباب خانه عرصه 275.34متر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098318/استعلام-کارتریج--'>استعلام کارتریج ... / استعلام , کارتریج ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098339/استعلام-نرم-افزار--'>استعلام نرم افزار ... / استعلام , استعلام نرم افزار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098343/مزایده-ششدانگ-ساختمان-با-قدمت-بالای-25-سال'>مزایده ششدانگ ساختمان با قدمت بالای 25 سال / مزایده ,مزایده ششدانگ ساختمان با قدمت بالای 25 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098164/آگهی-فراخوان-تامین-تجهیزات--نصب-و-راه-اندازی-شبکه--نوبت-دوم'>آگهی فراخوان تامین تجهیزات ، نصب و راه اندازی شبکه  - نوبت دوم / آگهی فراخوان ، آگهی فراخوان تامین تجهیزات ، نصب و راه اندازی شبکه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098183/مناقصه-امور-خدماتی-تجدید'>مناقصه امور خدماتی تجدید  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه امور خدماتی تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098206/استعلام-دستگاه-چاپگر--'>استعلام دستگاه چاپگر ... / استعلام , استعلام دستگاه چاپگر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098225/استعلام-انجام-خدمات-پوشش-بیمه--'>استعلام انجام خدمات پوشش بیمه ... / استعلام,استعلام انجام خدمات پوشش بیمه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098248/مناقصه-خرید-اسکنر'>مناقصه خرید اسکنر / مناقصه, مناقصه خرید اسکنر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098275/استعلام-کارت-تستر-مادر-بورد--'>استعلام کارت تستر مادر بورد ... / استعلام , استعلام کارت تستر مادر بورد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098293/مناقصه-امورات-نگهداری-و-توسعه-فضای-سبز-و--نوبت-دوم'>مناقصه امورات  نگهداری و توسعه فضای سبز و...نوبت دوم  / مناقصه، مناقصه امورات  نگهداری و توسعه فضای سبز و...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097534/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-سه-148-18متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه سه 148.18متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه سه 148.18متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097558/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-56-54متر-قطعه-اول-تفکیکی'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 56.54متر قطعه اول تفکیکی  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 56.54متر قطعه اول تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097594/مزایده-مجوز-اکران-آگهی-و-تبلیغات'>مزایده مجوز اکران آگهی و تبلیغات / آگهی مزایده عمومی , مزایده مجوز اکران آگهی و تبلیغات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097622/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-مسکونی-عرصه-163متر'>مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ مسکونی عرصه 163متر  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ مسکونی عرصه 163متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097646/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-164-21متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 164.21متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 164.21متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097667/مزایده-یکدستگاه-کامیون-کشنده-اسکانیا'>مزایده یکدستگاه کامیون کشنده اسکانیا / آگهی مزایده , مزایده یکدستگاه کامیون کشنده اسکانیا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097687/مزایده-ملک-دو-فقره-سند-ثبتی-بخش-نه-کرمانشاه'>مزایده ملک دو فقره سند ثبتی بخش نه کرمانشاه  / مزایده,مزایده ملک دو فقره سند ثبتی بخش نه کرمانشاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097730/مزایده-اقلام-ضایعاتی-شرکت-مگاموتور'>مزایده اقلام ضایعاتی شرکت مگاموتور  / مزایده اقلام ضایعاتی شرکت مگاموتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097761/مزایده-قطعه-زمین-مساحت-305-5متر-نوبت-اول'>مزایده قطعه زمین مساحت 305.5متر نوبت اول  / مزایده,مزایده قطعه زمین مساحت 305.5متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097791/مزایده-واگذاری-تعداد-سه-واحد-از-واحدهای-مسکونی-آماده-تحویل'>مزایده واگذاری تعداد سه واحد از واحدهای مسکونی آماده تحویل  / مزایده,مزایده واگذاری تعداد سه واحد از واحدهای مسکونی آماده تحویل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097819/مزایده-واگذاری-به-اجاره-محل-ساختمان-سالن-بدنسازی-مجموعه-ورزشی'>مزایده واگذاری به اجاره محل ساختمان سالن بدنسازی مجموعه ورزشی / مزایده, مزایده واگذاری به اجاره محل ساختمان سالن بدنسازی مجموعه ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097851/مزایده-یک-قطعه-زمین-جای-خانه-مساحت-155-متر'>مزایده یک قطعه زمین جای خانه مساحت 155 متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین جای خانه مساحت 155 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097892/مزایده-سواری-پراید'>مزایده سواری پراید  / مزایده, مزایده سواری پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097924/مزایده-دفتر-کلاسور-و-دی-وایدر-و---'>مزایده دفتر کلاسور  و  دی وایدر و  ... / مزایده,مزایده دفتر کلاسور  و  دی وایدر و  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097951/مزایده-شامل-162-کارتن-نبات'>مزایده شامل 162 کارتن نبات / آگهی مزایده مال منقول,مزایده شامل 162 کارتن نبات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097981/مزایده-سهم-الشرکه-مشاعی'>مزایده سهم الشرکه مشاعی  / اگهی مزایده , مزایده سهم الشرکه مشاعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098014/فراخوان-تامین-مالی-طرح-تکمیل-تاسیسات-فاضلاب--'>فراخوان تامین مالی طرح تکمیل تاسیسات فاضلاب ... / فراخوان شناسایی سرمایه گذار, فراخوان تامین مالی طرح تکمیل تاسیسات فاضلاب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098064/مزایده-ملک-مساحت-هر-قطعه-15000-متر'>مزایده ملک مساحت هر قطعه 15000 متر / مزایده,مزایده ملک مساحت هر قطعه 15000 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098094/آگهی-مزایده-عمومی-واگذاری-امور-پاکبانی'>آگهی مزایده عمومی واگذاری امور پاکبانی  / مزایده ،آگهی مزایده عمومی واگذاری امور پاکبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098124/مزایده-بهره-برداری-جایگاه-CNG'>مزایده بهره برداری جایگاه CNG / آگهی  مزایده,مزایده بهره برداری جایگاه CNG</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098154/مزایده-واگذاری-غرفه-پارک'>مزایده واگذاری غرفه پارک / اگهی مزایده , مزایده واگذاری غرفه پارک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098184/مزایده-پلاک-ثبتی-عرصه-60513-متر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی عرصه 60513 متر نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی عرصه 60513 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098211/مزایده-فروش-باغ-چناران-مساحت-123457-40متر-تجدید'>مزایده فروش باغ چناران مساحت 123457.40متر تجدید / مزایده,مزایده فروش باغ چناران مساحت 123457.40متر تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098237/مزایده-پژو-206-رنگ-خاکستری-مدل-85'>مزایده پژو 206 رنگ خاکستری مدل 85  / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده پژو 206 رنگ خاکستری مدل 85 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098263/مزایده-کانکس-معمولی-نگهبانی--بتونیر-سیمان'>مزایده کانکس معمولی نگهبانی ، بتونیر سیمان / آگهی مزایده، مزایده کانکس معمولی نگهبانی ، بتونیر سیمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098291/مزایده-پراید-رنگ-سبز-زیتونی'>مزایده پراید رنگ سبز زیتونی / مزایده, مزایده پراید رنگ سبز زیتونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098310/مناقصه-احداث-فاز-دوم-ساماندهی-ورودی-شهر-تجدید-مرحله-دوم-نوبت-اول'>مناقصه احداث فاز دوم ساماندهی ورودی شهر تجدید مرحله دوم نوبت اول  / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه احداث فاز دوم ساماندهی ورودی شهر تجدید مرحله دوم نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098323/مزایده-عمومی-واگذاری-جایگاه-پمپ-CNG-نوبت-دوم'>مزایده عمومی واگذاری جایگاه پمپ CNG- نوبت دوم  / مزایده عمومی واگذاری جایگاه پمپ CNG- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098330/استعلام-سبد-کالای-خوراکی--'>استعلام سبد کالای خوراکی ... / استعلام , استعلام سبد کالای خوراکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098171/مناقصه-عمومی-خرید-لیبل-شفاف'>مناقصه عمومی خرید لیبل شفاف / آگهی مناقصه , مناقصه عمومی خرید لیبل شفاف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098191/مناقصه-خرید-تجهیزات-(کلاسی-آموزشی-هوشمندسازی-کمک-آموزشی-و-اداری)--نوبت-دوم'>مناقصه خرید تجهیزات (کلاسی، آموزشی، هوشمندسازی، کمک آموزشی و اداری) - نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه خرید تجهیزات (کلاسی، آموزشی، هوشمندسازی، کمک آموزشی و اداری) - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098212/تجدید-فراخوان-تکمیل-ساختمان-بازرسی'>تجدید فراخوان تکمیل ساختمان بازرسی / آگهی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی,فراخوان  تکمیل ساختمان بازرسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098235/استعلام-دی-وی-دی-رایتر--هاب-و---'>استعلام  دی وی دی رایتر ، هاب و .... / استعلام, دی وی دی رایتر ، هاب و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098254/استعلام-جلیقه-ضدگلوله-درجه-یک'>استعلام جلیقه ضدگلوله درجه یک  / استعلام, جلیقه ضدگلوله درجه یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098280/استعلام-تلفن--'>استعلام تلفن ... / استعلام, استعلام تلفن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098299/استعلام-تونر-کارتریج-برادر-با-ظرفیت-بالا--'>استعلام  تونر کارتریج برادر با ظرفیت بالا .. / استعلام , تونر کارتریج برادر با ظرفیت بالا ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097538/تجدید-مزایده-فروش-تعداد-3000-شاخه-لوله-حفاری-از-رده-خارج-(تجدید--نوبت-دوم)'>تجدید مزایده فروش تعداد 3000 شاخه لوله حفاری از رده خارج (تجدید - نوبت دوم) / تجدید مزایده, مزایده فروش تعداد 3000 شاخه لوله حفاری از رده خارج (تجدید - نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097569/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-70-08متر-قطعه-شش'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 70.08متر قطعه شش / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 70.08متر قطعه شش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097605/مزایده-دو-قطعه-زمین-مسکونی--یک-دستگاه-نیسان-آبی'>مزایده دو قطعه زمین مسکونی ، یک دستگاه نیسان آبی / مزایده ,مزایده دو قطعه زمین مسکونی ، یک دستگاه نیسان آبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097633/مزایده-دستگاه-پالتایزر-و-دی-پالتایزر'>مزایده دستگاه پالتایزر و دی پالتایزر  / مزایده,مزایده دستگاه پالتایزر و دی پالتایزر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097653/مزایده-چرخ-خیاطی--'>مزایده چرخ خیاطی... / مزایده, مزایده چرخ خیاطی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097675/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-206'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو 206 / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو پژو 206</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097711/مزایده-تعداد-3-دستگاه-خودرو-سواری-مازاد'>مزایده تعداد 3 دستگاه خودرو سواری مازاد / آگهی مزایده عمومی,مزایده  تعداد 3 دستگاه خودرو سواری مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097740/مزایده-دستگاه-لمینت-پارچه--نوبت-دوم'>مزایده دستگاه لمینت پارچه - نوبت دوم  / آگهی مزایده مال منقول، مزایده دستگاه لمینت پارچه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097774/مزایده-فروش-دیزل-ژنراتول--'>مزایده فروش دیزل ژنراتول... / آگهی مزایده و فروش اموال منقول , مزایده فروش دیزل ژنراتول...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097801/مزایده-فروش-4-عدد-سیم-کارت-مویایل'>مزایده فروش 4 عدد سیم کارت مویایل  / آگهی مزایده عمومی،مزایده فروش 4 عدد سیم کارت مویایل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097828/مزایده-یک-دستگاه-سواری-زانتیا'>مزایده یک دستگاه سواری زانتیا  / آگهی مزایده,مزایده یک دستگاه سواری زانتیا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097864/مزایده-ملک-بخش-یک-ثبت-ساری'>مزایده ملک بخش یک ثبت ساری / مزایده,مزایده ملک بخش یک ثبت ساری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097901/مزایده-فروش-4-تخته-فرش--نوبت-دوم'>مزایده فروش 4 تخته فرش - نوبت دوم  / آگهی مزایده ، مزایده فروش 4 تخته فرش - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097933/مزایده-واگذاری-غرف-و-محل-های-خدماتی-و-رفاهی'>مزایده واگذاری غرف و محل های خدماتی و رفاهی / آگهی مزایده , مزایده واگذاری غرف و محل های خدماتی و رفاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097961/مزایده525-پره-رادیاتور-آلومینیومی'>مزایده525 پره رادیاتور آلومینیومی / آگهی مزایده اموال,مزایده 525 پره رادیاتور آلومینیومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097990/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-سمند'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری سمند / مزایده ،مزایده یک دستگاه خودروی سواری سمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098026/مزایده-ملک-مساحت-151-41متر-قدمت-5-سال'>مزایده ملک مساحت 151.41متر قدمت 5 سال / مزایده,مزایده ملک مساحت 151.41متر قدمت 5 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098073/مزایده-فروش-سهام-شرکت--'>مزایده فروش سهام شرکت ... / مزایده, مزایده فروش سهام شرکت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098104/مزایده-واگذاری-و-انجام-هندلینگ-کامل-کلیه-پروازهای---تجدید-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری و انجام هندلینگ کامل کلیه پروازهای  ... تجدید نوبت دوم  / تجدید مزایده عمومی , مزایده واگذاری و انجام هندلینگ کامل کلیه پروازهای  ... تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098138/مزایده-تمامت-ششدانگ-ساختمان-درمانگاه-با-تاسیسات'>مزایده تمامت ششدانگ ساختمان درمانگاه با تاسیسات  / مزایده,مزایده تمامت ششدانگ ساختمان درمانگاه با تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098162/مزایده-دو-دانگ-از-ششدانگ-زمین-114-28متر-نوبت-اول'>مزایده دو دانگ از ششدانگ زمین 114.28متر نوبت اول  / مزایده,مزایده دو دانگ از ششدانگ زمین 114.28متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098193/مزایده-ششدانگ-اعیانی-به-انضمام-764-سهم-مشاع-از-864-سهم-ششدانگ-عرصه-491متر'>مزایده ششدانگ اعیانی به انضمام 764 سهم مشاع از 864 سهم ششدانگ عرصه 491متر / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی به انضمام 764 سهم مشاع از 864 سهم ششدانگ عرصه 491متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098221/مزایده-دستگاه-فریزر-و-دستگاه-بستنی-سه-قیفه--نوبت-دوم'>مزایده دستگاه فریزر و دستگاه بستنی سه قیفه - نوبت دوم / مزایده, مزایده دستگاه فریزر و دستگاه بستنی سه قیفه - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098245/مزایده-ماشین-آلات-و-تجهیزات--'>مزایده ماشین آلات و تجهیزات ...  / مزایده, مزایده ماشین آلات و تجهیزات ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098271/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-سواری-تاکسی-سمند--'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری تاکسی سمند... / آگهی مزایده مال منقول و غیر منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری تاکسی سمند...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098300/مزایده-ملک-مسکونی-با-قدمت-هشت-سال-نوبت-اول'>مزایده ملک مسکونی با قدمت هشت سال نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک مسکونی با قدمت هشت سال نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098315/استعلام-قند--'>استعلام قند ... / استعلام , استعلام قند ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098335/مناقصه-عملیات-تنظیف--اصلاح--نگهداری-و-ایجاد-فضای-سبز---نوبت-دوم'>مناقصه عملیات تنظیف , اصلاح , نگهداری و ایجاد فضای سبز...  نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات تنظیف , اصلاح , نگهداری و ایجاد فضای سبز...  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098228/فراخوان-خرید-410-دستگاه-کولر-گازی-اسپیلت-سرمایشی-و-گرمایشی'>فراخوان خرید 410 دستگاه کولر گازی اسپیلت سرمایشی و گرمایشی / مناقصه, فراخوان خرید 410 دستگاه کولر گازی اسپیلت سرمایشی و گرمایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098251/استعلام-آزمایش-خاک--'>استعلام آزمایش خاک ... / استعلام, استعلام آزمایش خاک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098278/آگهی-مناقصه-عمومی-تهیه-و-نصب-درب-و-پنجره-آلومینیوم'>آگهی مناقصه عمومی تهیه و نصب درب و پنجره آلومینیوم / آگهی مناقصه عمومی , آگهی مناقصه عمومی تهیه و نصب درب و پنجره آلومینیوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098295/استعلام-اکسس-پوینت-بی-سیم'>استعلام اکسس پوینت بی سیم / استعلام, اکسس پوینت بی سیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097536/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-93-02متر-قطعه-4-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان 93.02متر قطعه 4 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان 93.02متر قطعه 4 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097565/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-83-16متر-بخش-هشت'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 83.16متر بخش هشت  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 83.16متر بخش هشت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097598/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-14-تفکیکی-118-99متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه 14 تفکیکی 118.99متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه 14 تفکیکی 118.99متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097626/مزایده-یک-دستگاه-پرس-کششی'>مزایده یک دستگاه پرس کششی  / مزایده,مزایده یک دستگاه پرس کششی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097650/مزایده-ضایعات-حلب-روغن'>مزایده ضایعات حلب روغن  / آگهی مزایده,مزایده ضایعات حلب روغن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097670/مزایده-تصفیه-آب-خانگی-دستگاه-میکرو-درم-و--'>مزایده تصفیه آب خانگی، دستگاه میکرو درم و... / مزایده, مزایده تصفیه آب خانگی، دستگاه میکرو درم و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097704/مزایده-فروش-زمین-با-سند-ششدانگ-تک-برگی'>مزایده فروش زمین با سند ششدانگ تک برگی  / مزایده,مزایده فروش زمین با سند ششدانگ تک برگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097737/مزایده-منزل-مسکونی-در-سه-طبقه-مرحله-دوم'>مزایده منزل مسکونی در سه طبقه مرحله دوم  / مزایده,مزایده منزل مسکونی در سه طبقه مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097768/مزایده-ملک-مساحت-2500متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 2500متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت 2500متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097793/مزایده-فروش-یک-دستگاه-تراکتور-فرگوسن--مرحله-دوم'>مزایده فروش یک دستگاه تراکتور فرگوسن - مرحله دوم  / آگهی مزایده,مزایده فروش یک دستگاه تراکتور فرگوسن -مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097824/مزایده-فروش-تعدادی-از-پلاکها-قطعات-مسکونی-بلوک-35-اراضی'>مزایده فروش تعدادی از پلاکها قطعات مسکونی بلوک 35 اراضی / مزایده,مزایده فروش تعدادی از پلاکها قطعات مسکونی بلوک 35 اراضی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097860/مزایده-یک-قطعه-زمین-بخش-4-حوزه-ثبتی-ساری'>مزایده یک قطعه زمین بخش 4 حوزه ثبتی ساری / مزایده,مزایده یک قطعه زمین بخش 4 حوزه ثبتی ساری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097898/مزایده-ملک-کاروانسرا-مساحت-12400متر'>مزایده ملک کاروانسرا مساحت 12400متر / مزایده,مزایده ملک کاروانسرا مساحت 12400متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097930/مزایده-فروش-ضایعات'>مزایده فروش ضایعات / آگهی مزایده , مزایده فروش ضایعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097954/فراخوان-سرمایه-گذاری-در-پارک'>فراخوان سرمایه گذاری در پارک  / فراخوان, فراخوان سرمایه گذاری در پارک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097985/مزایده-ششدانگ-ملک-مسکونی-مساحت-496متر'>مزایده ششدانگ ملک مسکونی مساحت 496متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مسکونی مساحت 496متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098020/مزایده-فروش-1500-تن-محصول-PVCOff3'>مزایده فروش 1500 تن محصول PVCOff3 / آگهی مزایده , مزایده فروش 1500 تن محصول PVCOff3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098070/مزایده-واگذاری-بازار-موبایل-و-رایانه'>مزایده واگذاری بازار موبایل و رایانه / آگهی مزایده، مزایده واگذاری بازار موبایل و رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098097/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-80-67متر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 80.67متر نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 80.67متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098132/مزایده-یکباب-منزل-عرصه-215-13متر'>مزایده یکباب منزل عرصه 215.13متر  / مزایده,مزایده یکباب منزل عرصه 215.13متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098159/مزایده-پلاکهای-ثبتی-2705-2-و-2596-7-و-2596-5-نوبت-دوم'>مزایده پلاکهای ثبتی 2705/2 و 2596/7 و 2596/5 نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاکهای ثبتی 2705/2 و 2596/7 و 2596/5 نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098187/مزایده-دو-دستگاه-آپارتمان-بخش-دو-تهران'>مزایده دو دستگاه آپارتمان بخش دو تهران / مزایده,مزایده دو دستگاه آپارتمان بخش دو تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098219/مزایده-برند-بستنی-نعمت'> مزایده  برند بستنی نعمت  / مزایده مزایده  برند بستنی نعمت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098243/مزایده-ملک-مساحت-اعیان-122-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت اعیان 122 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت اعیان 122 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098266/مزایده-واگذاری-حمل-میت-به-بخش-خصوصی'>مزایده واگذاری حمل میت به بخش خصوصی / مزایده, مزایده واگذاری حمل میت به بخش خصوصی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098296/مزایده-واگذاری-یکباب-کانکس-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری یکباب کانکس نوبت دوم  / آگهی مزایده ، مزایده واگذاری یکباب کانکس نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098313/مناقصه-عمومی-احداث-ساختمان-ستاد-مرکز-بهداشت-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی احداث ساختمان ستاد مرکز بهداشت  نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی احداث ساختمان ستاد مرکز بهداشت  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098328/مزایده-پلاک-سی-و-یک-فرعی-عرصه-دویست-متر'>مزایده پلاک سی و یک فرعی عرصه دویست متر  / مزایده ,مزایده پلاک سی و یک فرعی عرصه دویست متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098333/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098349/استعلام-پروژه-خرید-حمل-احداث-و-نصب-و-راه-اندازی-پکیج-فلزی-شنی-استوانه-ای'>استعلام پروژه خرید، حمل احداث و نصب و راه اندازی پکیج فلزی شنی استوانه ای / استعلام, پروژه خرید، حمل احداث و نصب و راه اندازی پکیج فلزی شنی استوانه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098366/مزایده-یک-دستگاه-فتوکپی'>مزایده یک دستگاه فتوکپی / مزایده, مزایده یک دستگاه فتوکپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098370/مناقصه-خرید-سه-دستگاه-آسانسور-توسعه-اورژانس--تجدید'>مناقصه خرید سه دستگاه آسانسور توسعه اورژانس - تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه خرید سه دستگاه آسانسور توسعه اورژانس - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098354/مناقصه-عملیات-اسکت-بتنی-و-نازککاری-ابنیه-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اسکت بتنی و نازککاری ابنیه نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه عملیات اسکت بتنی و نازککاری ابنیه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098375/مزایده-سکه-طلاجات--'>مزایده سکه، طلاجات... / مزایده, مزایده سکه، طلاجات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098376/استعلام-کاغذ--'>استعلام کاغذ ... / استعلام , استعلام کاغذ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098397/استعلام-دستمال-کاغذی-توالت-پاپیا'>استعلام  دستمال کاغذی توالت پاپیا / استعلام, دستمال کاغذی توالت پاپیا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098404/مزایده-شلوار-بچگانه---نوبت-دوم'>مزایده شلوار بچگانه ... نوبت دوم / مزایده , مزایده شلوار بچگانه ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098418/استعلام-اجرای-تخریب-و-بازسازی-کانال-ها-و-کانیوو-در-معابر-شهری'>استعلام اجرای تخریب و بازسازی کانال ها و کانیوو در معابر شهری  / استعلام, اجرای تخریب و بازسازی کانال ها و کانیوو در معابر شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098430/مزایده-ششدانگ-اعیانی-مغازه-مساحت-25-35مترمربع'>مزایده ششدانگ اعیانی مغازه مساحت 25.35مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی مغازه مساحت 25.35مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098443/استعلام-تهیه-و-نصب-پکیج-با-ظرفیت-30-تن-و-کانال-کشی-با-لوازم-مصرفی'>استعلام تهیه و نصب پکیج با ظرفیت 30 تن و کانال کشی با لوازم مصرفی  / استعلام, تهیه و نصب پکیج با ظرفیت 30 تن و کانال کشی با لوازم مصرفی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098451/مزایده-ملک-مساحت-180-25متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت 180.25متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت 180.25متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098471/مزایده-واگذاری-مقدار-18-متر-از-زمین-جنب-پلاک-ثبتی-657-فرعی'> مزایده واگذاری مقدار 18 متر از زمین جنب پلاک ثبتی 657 فرعی  / مزایده, مزایده واگذاری مقدار 18 متر از زمین جنب پلاک ثبتی 657 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098472/استعلام-خرید-سرور--'>استعلام خرید سرور ... / استعلام, استعلام خرید سرور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098488/مزایده-ششدانگ-پلاک-بخش-سه-مساحت-4791-45متر'>مزایده ششدانگ پلاک بخش سه مساحت 4791.45متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک بخش سه مساحت 4791.45متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098502/استعلام-بیمه--'>استعلام بیمه ... / استعلام, استعلام بیمه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098518/مزایده-فروش-20-قلم-کالا-اجاق-گاز-فردار--'>مزایده فروش 20 قلم کالا اجاق گاز فردار... / آگهی مزایده مال منقول، مزایده فروش 20 قلم کالا اجاق گاز فردار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098520/استعلام-هد-کمباین--'>استعلام هد کمباین ... / استعلام, استعلام هد کمباین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098538/استعلام-مانکن--'>استعلام مانکن ... / استعلام , استعلام مانکن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098549/مزایده-ششدانگ-ساختمان-تجاری-اداری-سه-طبقه'>مزایده ششدانگ ساختمان تجاری اداری سه طبقه  / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان تجاری اداری سه طبقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098558/تجدید-مناقصه-پروژه-بهسازی-معابر'>تجدید مناقصه پروژه بهسازی معابر  / آگهی تجدید مناقصه , تجدید مناقصه پروژه بهسازی معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098572/مناقصه-آماده-سازی-و-جدول-گذاری-و-اصلاح-جداول-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه آماده سازی و جدول گذاری و اصلاح جداول تجدید  نوبت دوم / آگهی عمومی , مناقصه آماده سازی و جدول گذاری و اصلاح جداول تجدید  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098589/مزایده-یک-دستگاه-سواری-روا'>مزایده یک دستگاه سواری روا  / مزایده ,مزایده یک دستگاه سواری روا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098595/مناقصه-اجرای-بافت-باارزش-روستای--'>مناقصه اجرای بافت باارزش روستای... / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای بافت باارزش روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098611/استعلام-عسل'>استعلام عسل / استعلام , استعلام عسل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098624/استعلام-لوازم-قطعات-خودرو'>استعلام لوازم، قطعات خودرو   / استعلام, لوازم، قطعات خودرو  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098640/استعلام-آزمون-فیزیکی-شیمیایی-و-میکروبی-5-مورد-انواع-نکتار--'>استعلام آزمون فیزیکی، شیمیایی و میکروبی 5 مورد انواع نکتار... / استعلام, استعلام آزمون فیزیکی، شیمیایی و میکروبی 5 مورد انواع نکتار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098653/آگهی-مناقصه-سنگفرش-پیاده-روهای-سطح-شهر-مرحله-دوم'>آگهی مناقصه سنگفرش پیاده روهای سطح شهر مرحله دوم / آگهی مناقصه عمومی , آگهی مناقصه سنگفرش پیاده روهای سطح شهر مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098668/مناقصه-STAHL-FIELD-DEVICE-COUPLER'>مناقصه STAHL FIELD DEVICE COUPLER / آگهی ارزیابی کیفی, مناقصه STAHL FIELD DEVICE COUPLER</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098685/استعلام-نقشه-برداری-و-تهیه-نقشه-تجمیعی'>استعلام  نقشه برداری و تهیه نقشه تجمیعی  / استعلام, نقشه برداری و تهیه نقشه تجمیعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098700/استعلام-قفسه-بندی-سنگین-پالت-راک--'>استعلام قفسه بندی سنگین پالت راک...  / استعلام ، استعلام قفسه بندی سنگین پالت راک... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098714/استعلام-گاز-خنک-کننده-صنعتی'>استعلام  گاز خنک کننده صنعتی / استعلام, استعلام گاز خنک کننده صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098726/استعلام-آسفالت-روستا'>استعلام آسفالت روستا / استعلام ,استعلام آسفالت روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098739/مناقصه-خرید-خدمات-کارهای-خدماتی'>مناقصه خرید خدمات کارهای خدماتی  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خرید خدمات کارهای خدماتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098752/استعلام-طبق-لیست-پیوست'>استعلام طبق لیست پیوست / استعلام, طبق لیست پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098765/استعلام-تعداد-شش-دستگاه-پمپ-آب'>استعلام تعداد شش دستگاه پمپ آب  / استعلام, استعلام تعداد شش دستگاه پمپ آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098777/استعلام-اگراست-فن-سانتریفیوژ-فوروارد-و--'>استعلام  اگراست فن سانتریفیوژ فوروارد و ... / استعلام, اگراست فن سانتریفیوژ فوروارد و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098790/استعلام-استعلام-بهای-اجرای-پروژه-ابخیزداری'>استعلام استعلام بهای اجرای پروژه ابخیزداری / استعلام , استعلام بهای اجرای پروژه ابخیزداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098802/استعلام-اجاره-یک-دستگاه-خودرو-سبک'>استعلام اجاره یک دستگاه خودرو سبک  / استعلام,استعلام اجاره یک دستگاه خودرو سبک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098814/استعلام-بهای-دستکش-لاستیکی'>استعلام بهای دستکش لاستیکی / استعلام بهای,  استعلام بهای دستکش لاستیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098826/استعلام-خرید-روغن-ترانسفورماتور'>استعلام خرید روغن ترانسفورماتور / استعلام, استعلام خرید روغن ترانسفورماتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098838/استعلام-تشک--'>استعلام تشک ... / استعلام , استعلام تشک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098850/استعلام-خرید-لوازم-مورد-نیاز-نابینایان---'>استعلام خرید لوازم مورد نیاز نابینایان .... / استعلام, استعلام خرید لوازم مورد نیاز نابینایان ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098347/استعلام-زونکن--'>استعلام زونکن ... / استعلام , استعلام زونکن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098361/مزایده-فروش-یکدستگاه-پرس-ضربه-ای'>مزایده فروش یکدستگاه پرس ضربه ای / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه پرس ضربه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098364/استعلام-​فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو'>استعلام ​فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو / استعلام, ​فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098384/مناقصه-محوطه-سازی-پارک-جنگلی-مرحله-دوم'>مناقصه محوطه سازی پارک جنگلی مرحله دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه محوطه سازی پارک جنگلی مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098388/مزایده-یک-دستگاه-پراید'>مزایده یک دستگاه پراید / مزایده, مزایده یک دستگاه پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098408/مناقصه-اجرای-بخشی-از-شبکه-فاضلاب-نوبت-دوم'>مناقصه  اجرای بخشی از شبکه فاضلاب- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  اجرای بخشی از شبکه فاضلاب- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098415/مزایده-ششدانگ-زمین-تحت-پلاک-581-فرعی'>مزایده ششدانگ زمین تحت پلاک 581 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین تحت پلاک 581 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098428/مناقصه-عملیات-ایجاد-و-توسعه-معابر-شهری'>مناقصه عملیات ایجاد و توسعه معابر شهری / مناقصه , مناقصه عملیات ایجاد و توسعه معابر شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098441/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-دو-طبقه-با-قدمت-هشت-سال'>مزایده ششدانگ یکباب خانه دو طبقه با قدمت هشت سال / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه دو طبقه با قدمت هشت سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098457/استعلام-قند--'>استعلام قند... / استعلام, استعلام قند...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098461/مزایده-واگذاری-اجاره-بوفه'>مزایده واگذاری اجاره بوفه / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده واگذاری اجاره بوفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098480/مزایده-مجموعه-تجهیزات-و-ابزارآلات-موجود-در-کارگاه-فلزکاری-ـ-مرحله-دوم'>مزایده مجموعه تجهیزات و ابزارآلات موجود در کارگاه فلزکاری ـ مرحله دوم / مزایده , مزایده مجموعه تجهیزات و ابزارآلات موجود در کارگاه فلزکاری ـ مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098490/فراخوان-پروژه-لایروبی-و-اصلاح-مسیر-رودخانه'>فراخوان پروژه لایروبی و اصلاح مسیر رودخانه / فراخوان , فراخوان پروژه لایروبی و اصلاح مسیر رودخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098501/مزایده-پلاک-بصورت-باغ-پسته-و-خانه-مسکونی-مرحله-اول'>مزایده پلاک بصورت باغ پسته و خانه مسکونی مرحله اول / مزایده,مزایده پلاک بصورت باغ پسته و خانه مسکونی مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098512/فراخوان-واگذاری-بخشی-از-خدمات-نگهبانی'>فراخوان واگذاری بخشی از خدمات نگهبانی / مناقصه واگذاری بخشی از خدمات نگهبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098530/استعلام-خرید-سامانه-حقوقی--'>استعلام خرید سامانه حقوقی... / استعلام,استعلام خرید سامانه حقوقی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098534/مزایده-ششدانگ-یک-واحد-مرغداری-در-زمینی-مساحت-ده-هزار-متر'>مزایده ششدانگ یک واحد مرغداری در زمینی مساحت ده هزار متر / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد مرغداری در زمینی مساحت ده هزار متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098550/مناقصه-واگذاری-فعالیت-های-مرتبط-با-سرویس-و-تعمیرات-شبکه-های-فشار-متوسط-و--'>مناقصه واگذاری فعالیت های مرتبط با سرویس و تعمیرات شبکه های فشار متوسط و... / مناقصه, مناقصه واگذاری فعالیت های مرتبط با سرویس و تعمیرات شبکه های فشار متوسط و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098565/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-و-ماشین-آلات---97-1-22'>مناقصه تامین نیروی انسانی و ماشین آلات...- 97.1.22 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین نیروی انسانی و ماشین آلات...- 97.1.22</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098575/مزایده-پلاک-ثبتی-28-فرعی-از-4591-اصلی-بخش-یک'>مزایده پلاک ثبتی 28 فرعی از 4591 اصلی بخش یک  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 28 فرعی از 4591 اصلی بخش یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098584/مناقصه-عملیات-گابیون-بندی-حوزه-آبخیز--'>مناقصه عملیات گابیون بندی حوزه آبخیز... / مناقصه، مناقصه عملیات گابیون بندی حوزه آبخیز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098603/استعلام-ساخت-جاده-و-راه-آهن'>استعلام ساخت جاده و راه آهن / استعلام , استعلام  ساخت جاده و راه آهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098618/استعلام-فیلتر-هوا--'>استعلام فیلتر هوا... / استعلام, استعلام فیلتر هوا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098633/استعلام-کویل'>استعلام کویل  / استعلام ، استعلام کویل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098646/استعلام-آب-مقطر-دوبار-تقطیر'>استعلام آب مقطر دوبار تقطیر / استعلام , استعلام آب مقطر دوبار تقطیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098661/استعلام-سطل-زباله-چرخ-دار'>استعلام سطل زباله چرخ دار / استعلام, استعلام سطل زباله چرخ دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098676/استعلام-گاید-وایر-آنژیوگرافی--'>استعلام گاید وایر آنژیوگرافی... / استعلام , استعلام گاید وایر آنژیوگرافی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098693/استعلام-اقلام-مورد-نیاز--'>استعلام اقلام مورد نیاز... / استعلام,استعلام اقلام مورد نیاز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098708/استعلام-ساخت-نمای-شمالی-سینما'>استعلام ساخت نمای شمالی سینما / استعلام , استعلام ساخت نمای شمالی سینما</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098720/استعلام-فعالیت-های-پشتیبانی-حمل-و-نقل--'>استعلام فعالیت های پشتیبانی حمل و نقل ... / استعلام ,استعلام فعالیت های پشتیبانی حمل و نقل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098732/استعلام-ماست-پرچرب'>استعلام ماست پرچرب / استعلام, استعلام ماست پرچرب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098746/استعلام-اقلام-دندانپزشکی'>استعلام اقلام دندانپزشکی / استعلام , استعلام اقلام دندانپزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098759/استعلام-کولر-گازی-اسپیلت'>استعلام کولر گازی اسپیلت / استعلام , استعلام کولر گازی اسپیلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098771/استعلام-تایر-رادیال'>استعلام تایر رادیال / استعلام , استعلام تایر رادیال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098784/استعلام-اسکنر-و-پرینتر-و-رایانه-کامل--'>استعلام اسکنر و پرینتر و رایانه کامل... / استعلام , استعلام اسکنر و پرینتر و رایانه کامل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098796/استعلام-حمل-و-نقل--'>استعلام حمل و نقل ... / استعلام , استعلام حمل و نقل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098808/استعلام-ساخت-جاده-و-راه-آهن'>استعلام ساخت جاده و راه آهن / استعلام , استعلام  ساخت جاده و راه آهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098820/تجدید-فراخوان-انجام-عملیات-جنرال-سرویس-بولرهای-آبگرم'>تجدید فراخوان انجام عملیات جنرال سرویس بولرهای آبگرم  / مناقصه ,تجدید فراخوان انجام عملیات جنرال سرویس بولرهای آبگرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098832/استعلام-لباس-ورزشی'>استعلام لباس ورزشی  / استعلام, لباس ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098844/استعلام-ساخت-جاده-بین-مزارع'>استعلام ساخت جاده بین مزارع  / استعلام, ساخت جاده بین مزارع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098390/استعلام-دستگاه-نانوایی-سه-کاره-لواشی-اینورتردار-استیل'>استعلام  دستگاه نانوایی سه کاره لواشی اینورتردار استیل  / استعلام, دستگاه نانوایی سه کاره لواشی اینورتردار استیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098394/مزایده-ملک-مساحت-247-5متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت 247.5متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت 247.5متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098410/استعلام-روکش-جسد-ظرف-ایمنی-و--'>استعلام روکش جسد، ظرف ایمنی و ... / استعلام, روکش جسد، ظرف ایمنی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098422/مزایده-ساختمان-مسکونی-به-همراه-طویله-و-انبار-599-15متر'>مزایده ساختمان مسکونی به همراه طویله و انبار 599.15متر / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی به همراه طویله و انبار 599.15متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098435/مناقصه-تعریض-پلهای-محور--'>مناقصه تعریض پلهای محور...  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تعریض پلهای محور... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098444/مزایده-حق-امتیاز-و-اشتراک-تلفن-همراه'>مزایده حق امتیاز و اشتراک تلفن همراه   / مزایده,مزایده حق امتیاز و اشتراک تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098463/مزایده-دستگاه-پرس-و-میکسر--'>مزایده دستگاه پرس و میکسر.... / مزایده ، مزایده دستگاه پرس و میکسر....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098464/تجدید-مناقصه-بهسازی-زیرسازی-و-آسفالت--نوبت-چهارم'>تجدید مناقصه بهسازی، زیرسازی و آسفالت - نوبت چهارم / آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه بهسازی، زیرسازی و آسفالت - نوبت چهارم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098483/مزایده-فروش-زمین-کوچه-متروکه-مساحت-23-85متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش زمین کوچه متروکه مساحت 23.85متر نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش زمین کوچه متروکه مساحت 23.85متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098494/استعلام-محلول-ایزوتوپ-و-لایز--'>استعلام محلول ایزوتوپ و لایز... / استعلام, استعلام محلول ایزوتوپ و لایز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098506/مزایده-ششدانگ-100-سهم-مشاع-از-1039-5-ملک-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ 100 سهم مشاع از 1039/5 ملک نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ 100 سهم مشاع از 1039/5 ملک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098514/استعلام-برنج-دانه-بلند'>استعلام برنج دانه بلند / استعلام, برنج دانه بلند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098533/استعلام-برنج-معمولی-تایلندی'>استعلام  برنج معمولی تایلندی  / استعلام, برنج معمولی تایلندی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098540/مزایده-یک-دستگاه-اورکربن--'>مزایده یک دستگاه اورکربن... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه اورکربن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098552/مناقصه-نوسازی-بهینه-سازی-و-تست-لوازم-اندازه-گیری-غیر-دیماندی'>مناقصه نوسازی، بهینه سازی و تست لوازم اندازه گیری غیر دیماندی / مناقصه محدود ,مناقصه نوسازی، بهینه سازی و تست لوازم اندازه گیری غیر دیماندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098567/استعلام-اجرای-طرح-مشارکت-دانش-آموزان-در-سال-تحصیلی-96-97--'>استعلام  اجرای طرح مشارکت دانش آموزان در سال تحصیلی 96-97... / استعلام, اجرای طرح مشارکت دانش آموزان در سال تحصیلی 96-97...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098579/مزایده-دو-قطعه-زمین-مساحت-9824-و-7150متر'>مزایده دو قطعه زمین مساحت 9824 و 7150متر  / مزایده,مزایده دو قطعه زمین مساحت 9824 و 7150متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098587/استعلام-خدمات-مربوط-به-خودروهای-استیجاری--'>استعلام خدمات مربوط به خودروهای استیجاری ... / استعلام , استعلام خودرو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098605/استعلام-احیا-و-مرمت-قنات'>استعلام احیا و مرمت قنات / استعلام, احیا و مرمت قنات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098620/استعلام-پمپ-تزریق-مواد-شیمیایی-و-قطعات--'>استعلام پمپ تزریق مواد شیمیایی و قطعات... / استعلام, استعلام پمپ تزریق مواد شیمیایی و قطعات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098636/استعلام-تونر--'>استعلام تونر ... / استعلام, استعلام تونر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098648/استعلام-سجاده-نماز-جانماز-و-مهر-نماز'>استعلام سجاده نماز، جانماز و مهر نماز / استعلام, سجاده نماز، جانماز و مهر نماز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098663/استعلام-گاو--'>استعلام  گاو ... / استعلام , استعلام  گاو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098680/استعلام-نوشت-افزار'>استعلام نوشت افزار  / استعلام , استعلام نوشت افزار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098695/استعلام-گاید-وایر'>استعلام گاید وایر  / استعلام , استعلام گاید وایر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098710/استعلام-اجرای-عملیات-بهنگام-سازی-و-داده-آمایی-کد-پستی--'>استعلام اجرای عملیات بهنگام سازی و داده آمایی کد پستی ... / استعلام , استعلام اجرای عملیات بهنگام سازی و داده آمایی کد پستی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098722/استعلام-خمیر-شیمیایی-الیاف-بلند'>استعلام خمیر شیمیایی الیاف بلند / استعلام, استعلام خمیر شیمیایی الیاف بلند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098735/استعلام-پمپ-کفکش--'>استعلام پمپ کفکش ... / استعلام, استعلام پمپ کفکش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098748/استعلام-تجهیزات-مورد-نیاز-جهت-انتقال-voice'>استعلام تجهیزات مورد نیاز جهت انتقال voice  / استعلام ، استعلام تجهیزات مورد نیاز جهت انتقال voice</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098761/استعلام-گاید-وایر-هیدروفیلیک'>استعلام گاید وایر هیدروفیلیک / استعلام , استعلام گاید وایر هیدروفیلیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098773/استعلام-فلومتر-اولتراسونیک-اینزرشن'>استعلام فلومتر اولتراسونیک اینزرشن / استعلام, استعلام فلومتر اولتراسونیک اینزرشن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098786/استعلام-فنس-با-سیم-3-میلیمتری-گالوانیزه'>استعلام فنس با سیم 3 میلیمتری گالوانیزه  / استعلام, استعلام فنس با سیم 3 میلیمتری گالوانیزه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098798/استعلام-سیمان-تیپ-2-و--'>استعلام سیمان تیپ 2 و .. / استعلام, سیمان تیپ 2 و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098810/استعلام-​انواع-روغن-بهران'>استعلام ​انواع روغن بهران / استعلام, استعلام ​انواع روغن بهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098822/استعلام-خرید-بیمه-نامه'>استعلام خرید بیمه نامه  / استعلام, استعلام خرید بیمه نامه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098834/استعلام-ست-کمباین'>استعلام ست کمباین  / استعلام ,استعلام ست کمباین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098846/استعلام-روغن-توربین'>استعلام روغن توربین  / استعلام روغن توربین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098858/استعلام-لوازم-تحریر'>استعلام  لوازم تحریر / استعلام,  لوازم التحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098870/استعلام-نقاشی-ساختمان'>استعلام نقاشی ساختمان  / استعلام , استعلام نقاشی ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098882/استعلام-مواد-پر-کننده-400-تا-350-و--'>استعلام مواد پر کننده 400 تا 350 و... / استعلام, استعلام مواد پر کننده 400 تا 350 و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098894/مناقصه-حفر-چاه-دستی-دهانه-گشاد'>مناقصه حفر چاه دستی دهانه گشاد / مناقصه , مناقصه حفر چاه دستی دهانه گشاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098336/مزایده-لوله-چدن-داکتیل-به-قطر-اسمی-500-م-م--'>مزایده لوله چدن داکتیل به قطر اسمی 500 م م .. / آگهی مزایده، مزایده لوله چدن داکتیل به قطر اسمی 500 م م ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098351/استعلام-آزمون-فرآورده-های-چای--'>استعلام آزمون فرآورده های چای... / استعلام, استعلام آزمون فرآورده های چای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098369/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-سمند'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری سمند / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه خودروی سواری سمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098373/استعلام-تلویزیون--'>استعلام تلویزیون ... / استعلام, استعلام تلویزیون ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098393/مناقصه-واگذاری-امور-نظافتی-و----نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری امور نظافتی و .... - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه واگذاری امور نظافتی و .... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098399/مزایده-یک-باب-اتاق-برای-دفتر-آژانس-(تاکسی-تلفنی)'>مزایده یک باب اتاق برای دفتر آژانس (تاکسی تلفنی) / مزایده, مزایده یک باب اتاق برای دفتر آژانس (تاکسی تلفنی)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098416/استعلام-کولر--'>استعلام کولر ... / استعلام , استعلام کولر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098426/مزایده-ششدانگ-اعیانی-مغازه-یک-دهنه-قطعه-34-تفکیکی'>مزایده ششدانگ اعیانی مغازه یک دهنه  قطعه 34 تفکیکی  / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی مغازه یک دهنه  قطعه 34 تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098437/استعلام-تشکچه-ویلچر--'>استعلام تشکچه ویلچر ... / اداره کل بهزیستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098446/مزایده-فروش-اقلام'>مزایده فروش اقلام  / مزایده حضوری, مزایده فروش اقلام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098467/استعلام-ساخت-پکیج-تصفیه-آب--'>استعلام ساخت پکیج تصفیه آب ... / استعلام , استعلام ساخت پکیج تصفیه آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098468/اصلاحیه-مزایده-حق-امتیاز-یک-خط-تلفن-همراه'>اصلاحیه مزایده حق امتیاز یک خط تلفن همراه / اصلاحیه مزایده,مزایده حق امتیاز یک خط تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098486/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-1025-متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 1025 متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 1025 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098499/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو--'>استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو ... / استعلام , استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098508/تجدید-مزایده-اموال-اسقاطی-برقی-و-الکترونیکی--'>تجدید مزایده اموال اسقاطی برقی و الکترونیکی ... / آگهی تجدید مزایده عمومی, تجدید مزایده اموال اسقاطی برقی و الکترونیکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098517/مناقصه-خدمات-نگهبانی-و-سرایدار'>مناقصه خدمات نگهبانی و سرایدار  / مناقصه ,مناقصه خدمات نگهبانی و سرایدار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098536/استعلام-خرید-کابل-پست'>استعلام خرید کابل پست / استعلام, استعلام خرید کابل پست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098544/مزایده-یکباب-خانه-بخش-14-اصفهان'>مزایده یکباب خانه بخش 14 اصفهان / مزایده,مزایده یکباب خانه بخش 14 اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098554/استعلام-تن-ماهی--'>استعلام تن ماهی... / استعلام,استعلام تن ماهی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098570/تجدید-مناقصه-پروژه-بهسازی-معابر'>تجدید مناقصه پروژه بهسازی معابر / تجدید مناقصه, مناقصه پروژه بهسازی معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098583/مزایده-کوره-آجر-پزی'>مزایده کوره آجر پزی  / اگهی مزایده , مزایده کوره آجر پزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098590/استعلام-اجرای-سقف-و-دیوارچینی--'>استعلام اجرای سقف و دیوارچینی... / استعلام,استعلام اجرای سقف و دیوارچینی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098609/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان  / استعلام, استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098622/استعلام-مرمت-و-ساماندهی-قلعه'>استعلام مرمت و ساماندهی قلعه  / استعلام ,  استعلام مرمت و ساماندهی قلعه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098638/استعلام-لنس-و--'>استعلام لنس و ...  / استعلام, استعلام لنس و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098650/استعلام-کابل-ها-و-رسانه-ها'>استعلام  کابل ها و رسانه ها  / استعلام,استعلام  کابل ها و رسانه ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098666/استعلام-پوشک-ایزولایف'>استعلام پوشک ایزولایف / استعلام,استعلام پوشک ایزولایف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098682/آگهی-مناقصه-تهیه-و-حمل-و-پخش-آسفالت-معابر-سطح-شهر-مرحله-دوم'>آگهی مناقصه تهیه و حمل و پخش آسفالت معابر سطح شهر مرحله دوم  / آگهی مناقصه عمومی , آگهی مناقصه تهیه و حمل و پخش آسفالت معابر سطح شهر مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098698/استعلام-دولومیت-کلسینه-در-بیگ-بگ-1-تنی'>استعلام دولومیت کلسینه در بیگ بگ 1 تنی / استعلام , استعلام دولومیت کلسینه در بیگ بگ 1 تنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098712/استعلام-روتاری-ولو-غبارگیر-و--'>استعلام روتاری ولو غبارگیر و ... / استعلام, استعلام روتاری ولو غبارگیر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098724/مناقصه-خدمات-نقلیه'>مناقصه خدمات نقلیه / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه خدمات نقلیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098737/استعلام-سیستم-اعلان-حریق-دیتا-سنتر'>استعلام سیستم اعلان حریق دیتا سنتر  / استعلام ,استعلام سیستم اعلان حریق دیتا سنتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098750/استعلام-شیر-توالت'>استعلام شیر توالت  / استعلام,استعلام شیر توالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098763/استعلام-کنتور'>استعلام کنتور / استعلام , استعلام کنتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098775/استعلام-لایسنس-نرم-افزارمدیریت-کاربران-اینترنت'>استعلام لایسنس نرم افزارمدیریت کاربران اینترنت  / استعلام , استعلام لایسنس نرم افزارمدیریت کاربران اینترنت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098788/استعلام-استنت-دارویی-ONIX'>استعلام استنت دارویی ONIX / استعلام, استعلام استنت دارویی ONIX</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098800/استعلام-تلویزیون-49-اینچ'>استعلام تلویزیون 49 اینچ  / استعلام , استعلام تلویزیون ای ای دی یکس ویژن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098812/استعلام-ساخت-و-نصب-پارتیشن'>استعلام ساخت و نصب پارتیشن / استعلام, استعلام ساخت و نصب پارتیشن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098824/فراخوان-انجام-عملیات-تامین-و-خرید-PLC-CARD--تجدید'>فراخوان انجام عملیات تامین و خرید PLC CARD ...تجدید  / مناقصه عمومی، فراخوان انجام عملیات تامین و خرید PLC CARD ...تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098836/استعلام-کولر-گازی-اسپلیت'>استعلام کولر گازی اسپلیت / استعلام, کولر گازی اسپلیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098848/استعلام-قند-و-چای'>استعلام قند و چای / استعلام, استعلام قند و چای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098860/استعلام-اقلام-دوربین-مدار-بسته'>استعلام  اقلام دوربین مدار بسته  / استعلام, استعلام  اقلام دوربین مدار بسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098210/مناقصه-امور-حفاظت-فیزیکی'>مناقصه امور حفاظت فیزیکی / مناقصه عمومی، مناقصه امور حفاظت فیزیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098232/مناقصه-بازسازی-و-مقاوم-سازی-سوله-های-انبار-امدادی'>مناقصه بازسازی و مقاوم سازی سوله های انبار امدادی / آگهی مناقصه ,مناقصه بازسازی و مقاوم سازی سوله های انبار امدادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098252/مناقصه-خودروهای-استیجاری'>مناقصه خودروهای استیجاری  / مناقصه، مناقصه خودروهای استیجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098279/استعلام-تامین-و-در-اختیار-گذاشتن--'>استعلام تامین و در اختیار گذاشتن... / استعلام,استعلام تامین و در اختیار گذاشتن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098298/استعلام-خرید-سرنگ--'>استعلام خرید سرنگ ... / استعلام, استعلام خرید سرنگ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097537/مزایده-ضایعات-حاصل-از-برش-ورق-آلیاژی--نوبت-دوم'>مزایده ضایعات حاصل از برش ورق آلیاژی - نوبت دوم / اگهی مزایده , مزایده ضایعات حاصل از برش ورق آلیاژی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097568/مزایده-گلخانه-شهید-فکوری--'>مزایده گلخانه شهید فکوری ... / آگهی مزایده، مزایده گلخانه شهید فکوری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097603/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-چهارصد-و-هشتاد-و-هفت-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت چهارصد و هشتاد و هفت متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت چهارصد و هشتاد و هفت متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097629/مزایده-فروش-یکدستگاه-ویبره-تولید-کفپوش-سیمانی'>مزایده فروش یکدستگاه ویبره تولید کفپوش سیمانی / آگهی مزایده اموال منقول ، مزایده فروش یکدستگاه ویبره تولید کفپوش سیمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097652/مزایده-آپارتمان-مساحت-اعیان-77-متر'>مزایده آپارتمان مساحت اعیان 77 متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت اعیان 77 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097672/مزایده-ششدانگ-پلاک-4553-فرعی-96-56متر'>مزایده ششدانگ پلاک 4553 فرعی 96.56متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 4553 فرعی 96.56متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097709/مزایده-فروش-دو-قطعه-تجاری-133-8-و-98-91متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش دو قطعه تجاری 133.8 و 98.91متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش دو قطعه تجاری 133.8 و 98.91متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097739/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-دو-ثبتی-شاهرود'>مزایده پلاک ثبتی بخش دو ثبتی شاهرود / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش دو ثبتی شاهرود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097771/مزایده-زمین-کشاورزی-مساحت-4416متر-مرحله-اول'>مزایده زمین کشاورزی مساحت 4416متر مرحله اول  / مزایده,مزایده زمین کشاورزی مساحت 4416متر مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097796/مزایده-بهره-برداری-از-شهر-کتاب'>مزایده بهره برداری از شهر کتاب  / آگهی مزایده, مزایده  بهره برداری از شهر کتاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097827/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-نه-مشهد'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش نه مشهد / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش نه مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097863/مزایده-واگذاری-محلی-به-منظور-ارائه-خدمات-تشخیصی-آزمایشگاهی--'>مزایده  واگذاری محلی به منظور ارائه خدمات تشخیصی آزمایشگاهی... / فراخوان مزایده، مزایده واگذاری محلی به منظور ارائه خدمات تشخیصی آزمایشگاهی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097899/مزایده-محافظ-ولتاژ-چهارراهی-سیم-دار-250-ولت'>مزایده محافظ ولتاژ چهارراهی سیم دار 250 ولت / آگهی مزایده، مزایده محافظ ولتاژ چهارراهی سیم دار 250 ولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097932/مزایده-فروش-محصول-سردرختی-باغ-آلو'>مزایده فروش محصول سردرختی باغ آلو / آگهی مزایده عمومی، مزایده فروش محصول سردرختی باغ آلو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097955/مزایده-تعداد-16-دستگاه-خودرو-سبک-و-سنگین---'>مزایده تعداد 16 دستگاه خودرو سبک و سنگین  ... / مزایده, مزایده تعداد 16 دستگاه خودرو سبک و سنگین  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097987/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-184-متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 184 متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 184 متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098024/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-ابی-16056متر'>مزایده یک قطعه زمین زراعی ابی 16056متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی ابی 16056متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098071/مزایده-پلاک-568-فرعی-مساحت-431-45متر'>مزایده پلاک 568 فرعی مساحت 431.45متر / مزایده,مزایده پلاک 568 فرعی مساحت 431.45متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098102/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-175-20متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 175.20متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 175.20متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098137/مزایده-فروش-سلاح-و-مهمات-ارتش'>مزایده فروش سلاح و مهمات ارتش  / مزایده, مزایده فروش سلاح و مهمات ارتش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098161/مزایده-فروش-چراغ-سقفی-و--'>مزایده فروش چراغ سقفی و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش چراغ سقفی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098189/مزایده-فروش-یک-دستگاه-سردخانه'>مزایده فروش یک دستگاه سردخانه / آگهی مزایده , مزایده فروش یک دستگاه سردخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098220/مزایده-ملک-بخش-4-حوزه-ثبتی-ساری-اموال-غیرمنقول'>مزایده ملک بخش 4  حوزه ثبتی ساری اموال غیرمنقول  / مزایده,مزایده ملک بخش 4  حوزه ثبتی ساری اموال غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098244/مزایده-فروش-یک-دستگاه-فر-فانتزی-مرشدی-مرحله-دوم'>مزایده فروش یک دستگاه فر فانتزی مرشدی مرحله دوم  / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه فر فانتزی مرشدی مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098268/مزایده-یک-دستگاه-آپارتمان--نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه آپارتمان - نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده یک دستگاه آپارتمان - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098297/مزایده-واگذاری-جایگاه-CNG--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری جایگاه CNG - نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری جایگاه CNG  -  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098314/تجدید-مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-محدوده-C-(نوبت-دوم)'>تجدید مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده C (نوبت دوم) / تجدید آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده C (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098332/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-1930-1-بخش-4-شهمیرزاد'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1930/1 بخش 4 شهمیرزاد  / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1930/1 بخش 4 شهمیرزاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098334/مناقصه-اجاره-3-دستگاه-تانکر-حامل-سوخت-و-روغن'>مناقصه اجاره  3 دستگاه تانکر حامل سوخت و روغن / مناقصه, مناقصه اجاره  3 دستگاه تانکر حامل سوخت و روغن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098350/مناقصه-حمل-و-نقل--بارگیری--جابه-جایی-کالا'>مناقصه حمل و نقل ، بارگیری ، جابه  جایی کالا  / اگهی مناقصه , مناقصه حمل و نقل ، بارگیری ، جابه  جایی کالا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098288/مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن--'>مناقصه خرید لوله پلی اتیلن...  / فراخوان ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی , مناقصه خرید لوله پلی اتیلن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097532/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-عرصه-675متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 675متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 675متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097554/آگهی-مزایده-فروش-سردرختی'>آگهی مزایده فروش سردرختی / آگهی مزایده , مزایده فروش سردرختی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097588/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-137-45متر-قطعه-اول'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 137.45متر قطعه اول  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 137.45متر قطعه اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097619/مزایده-360-کیلو-برنج-سفید-سالم'>مزایده 360 کیلو برنج سفید سالم / مزایده,مزایده 360 کیلو برنج سفید سالم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097644/مزایده-دریل-ماشین-تراش--'>مزایده دریل، ماشین تراش... / مزایده, مزایده دریل، ماشین تراش...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097664/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-مساحت-255-60متر'>مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 255.60متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 255.60متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097685/مزایده-فروش-انواع-مبل-سلطنتی--مبل-راحتی'>مزایده فروش انواع مبل سلطنتی ، مبل راحتی  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش انواع مبل سلطنتی ، مبل راحتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097725/مزایده-ملک-مساحت-اعیانی-مسکونی-120-متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت اعیانی مسکونی 120 متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک مساحت اعیانی مسکونی 120 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097754/مزایده-فروش-انواع-کاج-طلایی-و-شمشاد'>مزایده فروش انواع کاج طلایی و شمشاد  / مزایده , مزایده فروش انواع کاج طلایی و شمشاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097787/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-169-58متر-بخش-یازده'>مزایده ششدانگ آپارتمان 169.58متر بخش یازده  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان 169.58متر بخش یازده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097813/مزایده-عمومی-فروش-تعدادی-از-پلاکها-قطعات-مسکونی'>مزایده عمومی فروش تعدادی از پلاکها قطعات مسکونی  / مزایده,مزایده عمومی فروش تعدادی از پلاکها قطعات مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097845/مزایده-یک-دستگاه-چرخ-گوشت-صنعتی--یک-دستگاه-تامبلر'>مزایده یک دستگاه چرخ گوشت صنعتی ، یک دستگاه تامبلر / مزایده,مزایده یک دستگاه چرخ گوشت صنعتی ، یک دستگاه تامبلر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097889/مزایده-خودرو-سواری-پژو-پارس--نوبت-دوم'>مزایده خودرو سواری پژو پارس - نوبت دوم / آگهی مزایده، مزایده خودرو سواری پژو پارس - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097919/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-291-63متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 291.63متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 291.63متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097947/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-سرا-مساحت-615-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه سرا مساحت 615 متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه سرا مساحت 615 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097976/مزایده-مغازه-مساحت-همکف-132-67متر'>مزایده مغازه مساحت همکف 132.67متر / مزایده,مزایده مغازه مساحت همکف 132.67متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098008/مزایده-ششدانگ-زمین-خانه-سرا-مساحت-201-متر'>مزایده ششدانگ زمین خانه سرا مساحت 201 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین خانه سرا مساحت 201 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098057/مزایده-کولر-گازی'>مزایده کولر گازی  / آگهی مزایده، مزایده کولر گازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098089/مزایده-نصب-و-راه-اندازی-سخت-افزار-و-نرم-افزار-پارکومتر-هوشمند--(مرحله-دوم-نوبت-دوم-)'>مزایده نصب و راه اندازی سخت افزار و نرم افزار پارکومتر هوشمند... (مرحله دوم- نوبت دوم ) / مزایده, مزایده نصب و راه اندازی سخت افزار و نرم افزار پارکومتر هوشمند... (مرحله دوم- نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098118/مزایده-فروش-گوساله-نر-و---(نوبت-دوم)'>مزایده فروش گوساله نر و .... (نوبت دوم) / مزایده ، مزایده فروش گوساله نر و ....(نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098151/مزایده-امور-مربوط-به-بوفه-و-انتشارات'>مزایده امور مربوط به بوفه و انتشارات / آگهی مزایده, مزایده  امور مربوط به بوفه و انتشارات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098179/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-و-باغ-متصل-بهم-اعیان-220-متر'>مزایده ششدانگ یکباب منزل و باغ متصل بهم اعیان 220 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل و باغ متصل بهم اعیان 220 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098205/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-379-99متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 379.99متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 379.99متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098233/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-405'>مزایده یک دستگاه خودروی 405 / آگهی مزایده مال منقول,مزایده یک دستگاه خودروی 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098261/مزایده-الکتروموتور'>مزایده الکتروموتور / مزایده, مزایده الکتروموتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098287/مزایده-مقدار-3973-960-گرم-طلای-شکن'>مزایده مقدار 3973.960 گرم طلای شکن  / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده مقدار 3973.960 گرم طلای شکن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098308/استعلام-شیر-فلکه--'>استعلام  شیر فلکه ... / استعلام , شیر فلکه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098320/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پراید-132'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید 132 / آگهی مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید 132</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098327/مناقصه-اجرای-مهاربندی-دائم-(نیلینگ)--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای مهاربندی دائم (نیلینگ) - نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای مهاربندی دائم (نیلینگ) - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098344/استعلام-کاغذ-آرم-دار'>استعلام کاغذ آرم دار  / استعلام, کاغذ آرم دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098358/مزایده-فروش-املاک-تخریبی-و-بلااستفاده'>مزایده فروش املاک تخریبی و بلااستفاده  / مزایده, مزایده فروش املاک تخریبی و بلااستفاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098362/استعلام-دستگاه-اتوکلاو--'>استعلام دستگاه اتوکلاو ... / استعلام , استعلام دستگاه اتوکلاو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098382/استعلام-تهیه-لباس-یگان-حفاظت'>استعلام تهیه لباس یگان حفاظت  / استعلام, تهیه لباس یگان حفاظت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098386/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-کامیونت-نیسان'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو کامیونت نیسان / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش یکدستگاه خودرو کامیونت نیسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098403/مناقصه-احداث-فضای-سبز--'>مناقصه احداث فضای سبز ... / مناقصه مناقصه احداث فضای سبز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098413/مزایده-شتر-مرغ-نر-و-ماده'>مزایده شتر مرغ نر و ماده  / اگهی مزایده , مزایده شتر مرغ نر و ماده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098425/مناقصه-بهسازی-و-نگهداری-فضای-سبز-و-نظافت-ساختمان'>مناقصه بهسازی و نگهداری فضای سبز و نظافت ساختمان / مناقصه, مناقصه بهسازی و نگهداری فضای سبز و نظافت ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098208/مناقصه-خرید-و-نصب-و-اجرای-درب-های-ضد-سرقت--'>مناقصه خرید و نصب و اجرای درب های ضد سرقت ... / آگهی مناقصه ، مناقصه خرید و نصب و اجرای درب های ضد سرقت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098226/استعلام-کفشک-قطعه-زنجیر-شاسی-ماشین-آلات-راه-سازی--'>استعلام کفشک قطعه زنجیر شاسی ماشین آلات راه سازی .. / استعلام, استعلام کفشک قطعه زنجیر شاسی ماشین آلات راه سازی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098249/استعلام-واگذاری-اپراتوری-و-راهبری-شبکه-آبرسانی--'>استعلام واگذاری اپراتوری و راهبری شبکه آبرسانی ... / استعلام , استعلام واگذاری اپراتوری و راهبری شبکه آبرسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098276/استعلام-نگهداری-و-بهره-برداری-از-تصفیه-خانه-فاضلاب-200-متر-مکعبی-و---'>استعلام نگهداری و  بهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب 200 متر مکعبی و. ... / استعلام, نگهداری و  بهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب 200 متر مکعبی و. ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098294/استعلام-سبد-کالا--'>استعلام سبد کالا ... / استعلام , استعلام سبد کالا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097535/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-اول-234-04-متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول 234.04 متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول 234.04 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097561/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-60-93متر-قطعه-هفت'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 60.93متر قطعه هفت  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 60.93متر قطعه هفت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097595/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-433-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 433 متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 433 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097625/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-1300متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 1300متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 1300متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097647/مزایده-فروش-یکدستگاه-وانت-پیکان-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه وانت پیکان نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه وانت پیکان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097669/مزایده-عمارت-مساحت-180-متر'>مزایده عمارت مساحت 180 متر / مزایده,مزایده عمارت مساحت 180 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097688/آگهی-مزایده-عمومی-محل-بوفه-های-مجتمع-دانشگاهی'>آگهی مزایده عمومی محل بوفه های مجتمع دانشگاهی / مزایده.آگهی مزایده عمومی محل بوفه های مجتمع دانشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097733/مزایده-آلایش-دامی'>مزایده آلایش دامی / مزایده, مزایده آلایش دامی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097763/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-9-تبریز-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی بخش 9 تبریز نوبت اول  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش 9 تبریز نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097792/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-بخش-12-مشهد-اعیان-60-متر'>مزایده ششدانگ یکباب منزل بخش 12 مشهد اعیان 60 متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل بخش 12 مشهد اعیان 60 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097821/مزایده-یک-واحد-مسکونی-مساحت-اعیان-400-متر'>مزایده یک واحد مسکونی مساحت اعیان 400 متر / مزایده,مزایده یک واحد مسکونی مساحت اعیان 400 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097857/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-800-متر-نوبت-سوم'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 800 متر نوبت سوم  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 800 متر نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097893/اصلاحیه-مزایده-سواری-پژو-آردی-1600'>اصلاحیه مزایده سواری پژو آردی 1600 / اصلاحیه مزایده, مزایده سواری پژو آردی 1600</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097929/مزایده-زمین-مساحت-یکصد-و-هفتاد-متر'>مزایده زمین مساحت یکصد و هفتاد متر / مزایده,مزایده زمین مساحت یکصد و هفتاد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097952/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-30-هکتار'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 30 هکتار  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 30 هکتار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097983/مزایده-فروش-شیشه-شور-ماشین'>مزایده فروش شیشه شور ماشین / مزایده , مزایده فروش شیشه شور ماشین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098016/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-4140-75متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 4140.75متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 4140.75متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098067/مزایده-ششدانگ-پلاک-1670-فرعی-از-15-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک 1670 فرعی از 15 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 1670 فرعی از 15 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098095/مزایده-فروش-5-دستگاه-خودرو--نوبت-دوم'>مزایده فروش 5 دستگاه خودرو - نوبت دوم  / مزایده, مزایده فروش 5 دستگاه خودرو- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098127/مزایده-فروش-آپارتمان-مسکونی-اعیان-113-9متر'>مزایده فروش آپارتمان مسکونی اعیان 113.9متر  / مزایده,مزایده فروش آپارتمان مسکونی اعیان 113.9متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098155/مزایده-فروش-انواع-لوازم-اسقاطی-از-قبیل-آهن-آلات-و-پلاستیک'>مزایده فروش انواع لوازم اسقاطی از قبیل آهن آلات و پلاستیک / آگهی مزایده، مزایده فروش انواع لوازم اسقاطی از قبیل آهن آلات و پلاستیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098185/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-دویست-و-شانزده-متر-و-شصت-و-سه-دسی-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت دویست و شانزده متر و شصت و سه دسی متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت دویست و شانزده متر و شصت و سه دسی متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098216/مزایده-باغ-پسته-مساحت-832متر-نوبت-اول'>مزایده باغ پسته مساحت 832متر نوبت اول  / مزایده,مزایده باغ پسته مساحت 832متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098240/مزایده-ساختمان-4-طبقه-مساحت-192-12متر'>مزایده ساختمان 4 طبقه مساحت 192.12متر / مزایده,مزایده ساختمان 4 طبقه مساحت 192.12متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098264/مزایده-ششدانگ-مغازه-مساحت-سی-و-سه-متر'>مزایده ششدانگ مغازه مساحت سی و سه متر  / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه مساحت سی و سه متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098292/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-عرصه-220-متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 220 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 220 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098311/استعلام-چای-کیسه-ای--'>استعلام چای کیسه ای... / استعلام,استعلام چای کیسه ای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098324/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-سواری-پژو-تیپ-RD'>مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری پژو تیپ RD  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری پژو تیپ RD </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098331/استعلام-کابل-فیوز-و--'>استعلام کابل، فیوز و ... / استعلام, کابل، فیوز و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098348/مناقصه-احداث-خوابگاه-و-سلف-سرویس-و--نوبت-دوم'>مناقصه احداث خوابگاه و سلف سرویس و ...نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه احداث خوابگاه و سلف سرویس و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098365/مزایده-یک-دستگاه-جرثقیل-مستعمل'>مزایده یک دستگاه جرثقیل مستعمل / آگهی مزایده عمومی,مزایده یک دستگاه جرثقیل مستعمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098258/مناقصه-راه-اندازی-شبکه-فیبر-نوری'>مناقصه راه اندازی شبکه فیبر نوری / مناقصه, مناقصه راه اندازی شبکه فیبر نوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098281/استعلام-قرارداد-پشتیبانی-مجموعه-نرم-افزارهای--'>استعلام قرارداد پشتیبانی مجموعه نرم افزارهای ... / استعلام, قرارداد پشتیبانی مجموعه نرم افزارهای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098301/مناقصه-پروژه-احداث-و-توسعه-فضای-سبز'>مناقصه پروژه احداث و توسعه فضای سبز  / مناقصه , مناقصه پروژه احداث و توسعه فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097526/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-بیست-و-نه-کرمان'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش بیست و نه کرمان / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش بیست و نه کرمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097539/مزایده-تعداد-1500-دستگاه-موتورسیکلت'>مزایده تعداد 1500 دستگاه موتورسیکلت / مزایده, مزایده تعداد 1500 دستگاه موتورسیکلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097571/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-83-47متر-بخش-دو'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 83.47متر بخش دو  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 83.47متر بخش دو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097607/مزایده-یک-دستگاه-ترانس-رکتیفایر'>مزایده یک دستگاه ترانس رکتیفایر / آگهی مزایده,مزایده یک دستگاه ترانس رکتیفایر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097634/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-254-متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 254 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 254 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097654/مزایده-سواری-پژو-206-مدل-86-خاکستری'>مزایده سواری پژو 206 مدل 86 خاکستری  / مزایده,مزایده سواری پژو 206 مدل 86 خاکستری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097676/تجدید-مزایده-فروش-حدود-400-تن-مخازن-گل-فرسوده-و-ضایعات-آهن-آلات-نوبت-دوم'>تجدید مزایده فروش حدود 400 تن مخازن گل فرسوده و ضایعات آهن آلات- نوبت دوم  / تجدید آگهی مزایده، تجدید مزایده فروش حدود 400 تن مخازن گل فرسوده و ضایعات آهن آلات - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097714/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-24-گیلان'>مزایده پلاک ثبتی بخش 24 گیلان / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش 24 گیلان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097744/مزایده-منزل-مسکونی-بخش-یک-کاشمر-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی بخش یک کاشمر نوبت اول  / مزایده,مزایده منزل مسکونی بخش یک کاشمر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097775/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-849-25متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 849.25متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 849.25متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097803/مزایده-منزل-بخش-نه-مشهد-عرصه-67-60متر'>مزایده منزل بخش نه مشهد عرصه 67.60متر  / مزایده,مزایده منزل بخش نه مشهد عرصه 67.60متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097829/مزایده-واگذاری-مغازه-شماره-197-و--'>مزایده  واگذاری مغازه شماره 197 و ... / آگهی مزایده, مزایده  واگذاری مغازه شماره 197 و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097872/مزایده-فروش-قسمتی-از-املاک-مازاد-بدون-متصرف-و-متصرف-دار'>مزایده فروش قسمتی از املاک مازاد بدون متصرف و متصرف دار  / مزایده,مزایده فروش قسمتی از املاک مازاد بدون متصرف و متصرف دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097904/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-اعیان-221-06متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه اعیان 221.06متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه اعیان 221.06متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097934/مزایده-ملک-مساحت-208-50متر'>مزایده ملک مساحت 208.50متر / مزایده,مزایده ملک مساحت 208.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097962/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-سواری-پژو-405'>مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری پژو 405  / مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری پژو 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097991/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-2311-فرعی-از-70-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 2311 فرعی از 70 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 2311 فرعی از 70 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098034/مزایده-دو-باب-مغازه-71-52-و-83-51متر'>مزایده دو باب مغازه 71.52 و 83.51متر / مزایده,مزایده دو باب مغازه 71.52 و 83.51متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098074/مزایده-عمومی-فروش-تعدادی-از-پلاکها-قطعات-مسکونی-اراضی-موسوم-به-فاز-پنج'> مزایده عمومی فروش تعدادی از پلاکها قطعات مسکونی اراضی موسوم به فاز پنج  / مزایده, مزایده عمومی فروش تعدادی از پلاکها قطعات مسکونی اراضی موسوم به فاز پنج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098105/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-همکف-مساحت-89-36متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان همکف مساحت 89.36متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان همکف مساحت 89.36متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098141/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-5-تفکیکی-85-75متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه 5 تفکیکی 85.75متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه 5 تفکیکی 85.75متر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098168/مزایده-سند-مالکیت-ششدانگ-خانه-و-محوطه-77-55متر'>مزایده سند مالکیت ششدانگ خانه و محوطه 77.55متر  / مزایده,مزایده سند مالکیت ششدانگ خانه و محوطه 77.55متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098194/مزایده-12-صدم-مشاع-یک-دانگ-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-نوبت-اول'>مزایده 12 صدم مشاع یک دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی نوبت اول / مزایده,مزایده 12 صدم مشاع یک دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098222/مزایده-ملک-مساحت-8567-89متر'>مزایده ملک مساحت 8567.89متر / مزایده,مزایده ملک مساحت 8567.89متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098250/مزایده-سواری-پژو-تیپ-206tu3-هاچ-بک'>مزایده سواری پژو تیپ 206tu3 هاچ بک / آگهی مزایده,مزایده سواری پژو تیپ 206tu3 هاچ بک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098272/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-189-متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 189 متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 189 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098305/مزایده-اجاره-یکباب-مغازه'>مزایده اجاره یکباب مغازه  / اگهی مزایده , مزایده اجاره یکباب مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098317/مناقصه-امور-حفاظت-فیزیکی-نوبت-دوم'>مناقصه امور حفاظت فیزیکی نوبت دوم  / مناقصه عمومی، مناقصه امور حفاظت فیزیکی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098337/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-اوقافی'>مزایده فروش یک قطعه زمین اوقافی / مزایده ,مزایده فروش یک قطعه زمین اوقافی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098338/استعلام-دستگاه-abr-تشخیصی'>استعلام  دستگاه abr تشخیصی  / استعلام, دستگاه abr تشخیصی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098353/تجدید-مناقصه-کلیه-فعالیتهای-خدماتی-خود-شامل-رفت-و-روب---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه کلیه فعالیتهای خدماتی خود شامل رفت و روب...- نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه، تجدید مناقصه کلیه فعالیتهای خدماتی خود شامل رفت و روب...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098371/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-دویست-و-چهل-و-شش-متر-و-شصت-صدم-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت دویست و چهل و شش متر و شصت صدم متر / مزایده, مزایده ششدانگ زمین مساحت دویست و چهل و شش متر و شصت صدم متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098197/استعلام-هارد--'>استعلام هارد ... / استعلام , استعلام هارد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098215/استعلام-اقلام-امور-نظافت-و--'>استعلام اقلام امور نظافت و ... / استعلام,استعلام اقلام امور نظافت و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098239/استعلام-دی-وی-دی-رایتر--'>استعلام دی وی دی رایتر ... / استعلام , استعلام دی وی دی رایتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098260/استعلام-ضربه-گیر--'>استعلام ضربه گیر ... / استعلام , استعلام ضربه گیر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098283/استعلام-احداث-کانال-بتنی--'>استعلام احداث کانال بتنی ... / استعلام , استعلام احداث کانال بتنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098303/استعلام-اجرای-اسکلت-فلزی--'>استعلام اجرای اسکلت فلزی ... / استعلام , استعلام اجرای اسکلت فلزی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097529/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-عرصه-کل-220-متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ آپارتمان عرصه کل 220 متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان عرصه کل 220 متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097548/مزایده-فروش-ساختمان-اداری-تجاری-مساحت-زمین-560متر'>مزایده فروش ساختمان اداری تجاری مساحت زمین 560متر  / مزایده,مزایده فروش ساختمان اداری تجاری مساحت زمین 560متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097579/مزایده-پلاک-ثبتی-226-فرعی-عرصه-132متر'>مزایده پلاک ثبتی 226 فرعی عرصه 132متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 226 فرعی عرصه 132متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097611/مزایده-یک-دستگاه-بیل-مکانیکی-زنجیری'>مزایده یک دستگاه بیل مکانیکی زنجیری  / مزایده,مزایده یک دستگاه بیل مکانیکی زنجیری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097640/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-5140متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 5140متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 5140متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097660/مزایده-یک-دستگاه-آسیاب-بزرگ'>مزایده یک دستگاه آسیاب بزرگ / مزایده, مزایده یک دستگاه آسیاب بزرگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097678/مزایده-فروش-خودرو-سواری-نیسان-ماکسیما'>مزایده فروش خودرو سواری نیسان ماکسیما  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش خودرو سواری نیسان ماکسیما </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097716/مزایده-اجاره-املاک-(تجدید-مزایده)-نوبت-سوم'>مزایده اجاره املاک (تجدید مزایده)- نوبت سوم  / تجدید مزایده عمومی, مزایده اجاره املاک (تجدید مزایده) - نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097748/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-ده-تبریز-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی بخش ده تبریز نوبت دوم  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش ده تبریز نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097779/مزایده-اقلام-مستعمل-ضایعاتی-و-مازاد'>مزایده اقلام مستعمل، ضایعاتی و مازاد / مزایده, مزایده اقلام مستعمل، ضایعاتی و مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097805/مزایده-یک-دستگاه-ماشین-cnc-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه ماشین cnc  نوبت دوم  / آگهی مزایده,مزایده یک دستگاه ماشین cnc  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097834/مزایده-سواری-پراید'>مزایده سواری پراید  / مزایده, مزایده سواری پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097883/مزایده-بهره-برداری-از-جایگاه-سوخت-CNG-شماره-دو--تجدید-نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از جایگاه سوخت CNG شماره دو - تجدید- نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده , مزایده بهره برداری از جایگاه سوخت CNG شماره دو -تجدید- ن وبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097908/مزایده-ملک-با-قدمت-بالای-15-سال'>مزایده ملک با قدمت بالای 15 سال  / مزایده,مزایده ملک با قدمت بالای 15 سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097940/مزایده-فروش-دام'>مزایده فروش دام  / آگهی مزایده ، مزایده فروش دام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097964/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-صد-و-شصت-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه صد و شصت متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه صد و شصت متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097999/مزایده-زمینی-مساحت-31567-متر-نوبت-دوم'>مزایده زمینی مساحت 31567 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده زمینی مساحت 31567 متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098041/مزایده-ملک-به-پلاک-ثبتی-4152-فرعی-مساحت-زمین-160متر'>مزایده ملک به پلاک ثبتی 4152 فرعی مساحت زمین 160متر  / مزایده,مزایده ملک به پلاک ثبتی 4152 فرعی مساحت زمین 160متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098080/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-145-59متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 145.59متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 145.59متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098113/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سیستم-جک'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سیستم جک / آگهی مزایده مال منقول,مزایده یک دستگاه اتومبیل سیستم جک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098143/مزایده-فروش-دو-دستگاه-خودرو--'> مزایده فروش  دو دستگاه خودرو... / مزایده  مزایده فروش  دو دستگاه خودرو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098170/مزایده-فروش-14-قطعه-زمین-3264-متر'>مزایده فروش 14 قطعه زمین 3264 متر  / مزایده,مزایده فروش 14 قطعه زمین 3264 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098199/مزایده-سواری-پراید-هاچ-بک'>مزایده سواری پراید هاچ بک / مزایده, مزایده سواری پراید هاچ بک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098229/مزایده-تلفن-همراه'>مزایده تلفن همراه  / آگهی مزایده,مزایده تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098255/مزایده-ملک-مساحت-216-30-متر'>مزایده ملک مساحت 216.30 متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت 216.30 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098274/مزایده-واگذاری-به-اجاره-فروشگاه-های--'>مزایده واگذاری به اجاره فروشگاه های ... / مزایده, مزایده واگذاری به اجاره فروشگاه های ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098312/مزایده-ملک-مساحت-379-61متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 379.61متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت 379.61متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098322/استعلام-چاپ-کتاب--'>استعلام چاپ کتاب .. / استعلام, استعلام چاپ کتاب ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098340/استعلام-ریبون-دستگاه-صدور-آنی-کارت--'>استعلام ریبون دستگاه صدور آنی کارت ... / استعلام, استعلام ریبون دستگاه صدور آنی کارت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098345/مزایده-واگذاری-محل-استقرار-وسایل-بازی-در-پارکها--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری محل استقرار وسایل بازی در پارکها - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری محل استقرار وسایل بازی در پارکها - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098356/فراخوان-مناقصه-تکمیل-سالن-ورزشی--نوبت-سوم'>فراخوان مناقصه تکمیل سالن ورزشی... نوبت سوم  / فراخوان ارزیابی ، فراخوان مناقصه تکمیل سالن ورزشی... نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098377/مزایده-قطعه-زمینی-با-وسعت-500-متر-نوبت-اول'>مزایده قطعه زمینی با وسعت 500 متر نوبت اول  / مزایده,مزایده قطعه زمینی با وسعت 500 متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098378/مناقصه-مقدار-3948-متر-انواع-لوله-فولادی--نوبت-دوم'>مناقصه مقدار 3948 متر انواع لوله فولادی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه مقدار 3948 متر انواع لوله فولادی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098398/استعلام-ریبون-کارت--'>استعلام ریبون کارت... / استعلام,استعلام ریبون کارت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098406/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-bmw'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری bmw / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده یک دستگاه خودرو سواری bmw</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098419/مناقصه-امور-خدمات-شهری-و-پشتیبان-آتش-نشانی--نوبت-دوم'>مناقصه امور خدمات شهری و پشتیبان آتش نشانی... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه امور خدمات شهری و پشتیبان آتش نشانی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098432/مزایده-واگذاری-تعدادی-از-فضاهای-آموزشی-و-رفاهی'>مزایده واگذاری  تعدادی از فضاهای آموزشی و رفاهی / آگهی مزایده, مزایده واگذاری  تعدادی از فضاهای آموزشی و رفاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098447/استعلام-دستگاه-تست-باتری--'>استعلام دستگاه تست باتری... / استعلام,استعلام دستگاه تست باتری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098452/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-اعیان-صد-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت اعیان صد متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت اعیان صد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098473/استعلام-عملیات-کشت-برداشت-و-آبیاری-گونه-یونجه---'>استعلام عملیات کشت، برداشت و آبیاری گونه یونجه  ... / استعلام, عملیات کشت، برداشت و آبیاری گونه یونجه  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098474/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-145-فرعی-بخش-ده-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 145 فرعی بخش ده نوبت اول / مزایده, مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 145 فرعی بخش ده نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098492/مزایده-پلاک-ثبتی-مشاع-4-فرعی-بخش-دو-بیرجند'>مزایده پلاک ثبتی مشاع 4 فرعی بخش دو بیرجند / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مشاع 4 فرعی بخش دو بیرجند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098504/ارزیابی-کیفی-مناقصه-انجام-خدمات-نگهداری-و-تعمیرات-روزمره-ماشین-آلات-و-تجهیزات-فرآیندی---نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی مناقصه انجام خدمات نگهداری و تعمیرات روزمره ماشین آلات و تجهیزات فرآیندی ... نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی, ارزیابی کیفی مناقصه انجام خدمات نگهداری و تعمیرات روزمره ماشین آلات و تجهیزات فرآیندی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098521/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-218-61متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 218.61متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 218.61متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098522/فراخوان-خرید-لوله-پلی-اتیلن-تک-جداره'>فراخوان  خرید لوله پلی اتیلن تک جداره / مناقصه عمومی ,  فراخوان  خرید لوله پلی اتیلن تک جداره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098541/فراخوان-ارزیابی-کیفی-برای-پروژه-های-در-محدوده-معاملات-متوسط'>فراخوان ارزیابی کیفی برای پروژه های در محدوده معاملات متوسط  / فراخوان , فراخوان ارزیابی کیفی برای پروژه های در محدوده معاملات متوسط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098555/مزایده-خانه-مسکونی-بخش-5-ثبت-اصفهان'>مزایده خانه مسکونی بخش 5 ثبت اصفهان / مزایده,مزایده خانه مسکونی بخش 5 ثبت اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098559/تجدید-مناقصه-پروژه-بهسازی-معابر'>تجدید مناقصه پروژه بهسازی معابر / آگهی مناقصه, تجدید مناقصه پروژه بهسازی معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098574/مناقصه-اصلاح-و-بهینه-سازی-شهری'>مناقصه اصلاح و بهینه سازی شهری / مناقصه عمومی ,مناقصه اصلاح و بهینه سازی شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098591/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-65-53متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 65.53متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 65.53متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098596/استعلام-خرید-دستگاه-گرمایشی-تابشی--'>استعلام خرید دستگاه گرمایشی تابشی ... / استعلام, استعلام خرید دستگاه گرمایشی تابشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098612/استعلام-کابل-ها-و-رساناها'>استعلام کابل ها و رساناها / استعلام ,استعلام کابل ها و رساناها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098625/استعلام-خمیر-شیمیایی-الیاف'>استعلام خمیر شیمیایی الیاف / استعلام, خمیر شیمیایی الیاف بلند و کوتاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098641/استعلام-لوازم-التحریر'>استعلام لوازم التحریر / استعلام,استعلام لوازم التحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098654/استعلام-احیا-و-مرمت-قنات'>استعلام احیا و مرمت قنات / استعلام, استعلام احیا و مرمت قنات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098670/مناقصه-انجام-کارهای-تکمیلی-ساختمان-جانبی-سوله'>مناقصه انجام کارهای تکمیلی ساختمان جانبی سوله  / مناقصه ,مناقصه انجام کارهای تکمیلی ساختمان جانبی سوله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098686/استعلام-ساخت-جاده-و-راه-آهن'>استعلام ساخت جاده و راه آهن / استعلام , استعلام  ساخت جاده و راه آهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098701/استعلام-بها-خرید-ایستگاه-اتوبوس'>استعلام بها خرید ایستگاه اتوبوس  / استعلام ،استعلام بها خرید ایستگاه اتوبوس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098715/استعلام-چاپ-کتاب--'>استعلام چاپ کتاب .. / استعلام ,استعلام چاپ کتاب ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098727/استعلام-بیمه-مکمل-طرح-1-با-فرانشیز'>استعلام  بیمه مکمل طرح 1 با فرانشیز / استعلام, استعلام بیمه مکمل طرح 1 با فرانشیز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098741/استعلام-مالتی-پلکس-فیبرنوری'>استعلام مالتی پلکس فیبرنوری / استعلام ، استعلام مالتی پلکس فیبرنوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098753/استعلام-پمپ--'>استعلام پمپ .. / استعلام , استعلام پمپ ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098766/استعلام-لوازم-بهداشتی--'>استعلام لوازم بهداشتی ... / استعلام , استعلام لوازم بهداشتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098778/استعلام-موتور-برج-خنک-کننده'>استعلام  موتور برج خنک کننده  / استعلام, استعلام  موتور برج خنک کننده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098791/استعلام-برگزاری-کلاسهای-آموزشی-و-ترویجی'>استعلام برگزاری کلاسهای آموزشی و ترویجی / استعلام,برگزاری کلاسهای آموزشی و ترویجی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098803/استعلام-آسفالت-روستا'>استعلام آسفالت روستا / استعلام , استعلام آسفالت روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098815/استعلام-تشک-طبی'>استعلام تشک طبی / استعلام, استعلام تشک طبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098827/استعلام-قطعات-و-تجهیزات-کامپیوتر--'>استعلام قطعات و تجهیزات کامپیوتر ... / استعلام, استعلام قطعات و تجهیزات کامپیوتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098839/استعلام-Valve-block-w-5-way-PN400'>استعلام Valve block w/5 way PN400 / استعلام بهاء, استعلام Valve block w/5 way PN400</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098851/استعلام-عسل--'>استعلام عسل ... / استعلام , استعلام عسل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098863/استعلام-استنت-دارویی-ULTIMASTER'>استعلام استنت دارویی ULTIMASTER / استعلام, استنت دارویی ULTIMASTER</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098875/استعلام-گاز-فریون-22'>استعلام گاز فریون 22  / استعلام ، استعلام گاز فریون 22 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098887/استعلام-پین-استوانه-ای'>استعلام پین استوانه ای  / استعلام , استعلام پین استوانه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098438/مزایده-اره-آهن-بر-سه-فاز--دستگاه-جوش-رکتیفایر'>مزایده اره آهن بر سه فاز ، دستگاه جوش رکتیفایر / مزایده,مزایده اره آهن بر سه فاز ، دستگاه جوش رکتیفایر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098455/استعلام-آسانسور--'>استعلام آسانسور ... / استعلام , استعلام آسانسور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098459/مزایده-یک-دستگاه-کامیون-کشنده-سیستم-ایویکو'>مزایده یک دستگاه کامیون کشنده سیستم ایویکو / مزایده، مزایده یک دستگاه کامیون کشنده سیستم ایویکو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098478/مزایده-بهره-برداری-از-شش-مرکز-فرهنگی--'>مزایده بهره برداری از شش مرکز فرهنگی... / آگهی مزایده عمومی، مزایده بهره برداری از شش مرکز فرهنگی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098484/مناقصه-AIRMAN-PORTABLE-COMPRESSOR'>مناقصه AIRMAN PORTABLE COMPRESSOR / مناقصه، مناقصه AIRMAN PORTABLE COMPRESSOR</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098497/مزایده-بهره-برداری-از-دو-واحد-تجاری'>مزایده بهره برداری از دو واحد تجاری / آگهی مزایده,مزایده بهره برداری از دو واحد تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098510/استعلام-لوله-1-2-با-فشار--'>استعلام لوله 1/2 با فشار... / استعلام,استعلام لوله 1/2 با فشار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098525/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-مساحت-565-5متر'>مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی مساحت 565.5متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی مساحت 565.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098528/استعلام-گوشت--'>استعلام گوشت ... / استعلام , استعلام گوشت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098547/استعلام-باطری--'>استعلام باطری ... / استعلام, استعلام باطری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098563/مناقصه-خودروهای-استیجاری---نوبت-دوم'>مناقصه خودروهای استیجاری     نوبت دوم  / آگهی مناقصه,مناقصه خودروهای استیجاری     نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098568/مزایده-خودرو-سواری-پیکان'>مزایده خودرو سواری پیکان / مزایده,مزایده خودرو سواری پیکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098580/استعلام-سیستم-کامپیوتر--'>استعلام سیستم کامپیوتر... / استعلام,استعلام سیستم کامپیوتر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098600/مناقصه-عملیات-اجرایی-پروژه-شامل-احداث-خیابان'>مناقصه عملیات اجرایی پروژه شامل احداث خیابان / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه  عملیات اجرایی پروژه شامل احداث خیابان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098615/استعلام-برگزاری-دوره-آموزشی--'>استعلام برگزاری دوره آموزشی... / استعلام, استعلام برگزاری دوره آموزشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098630/استعلام-انجام-خدمات-مربوط-به-نرم-افزار-آنتی-ویروس-کسپرسکی'>استعلام انجام خدمات مربوط به نرم افزار آنتی ویروس کسپرسکی / استعلام، استعلام انجام خدمات مربوط به نرم افزار آنتی ویروس کسپرسکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098644/استعلام-ساخت-بنا'>استعلام ساخت بنا / استعلام , استعلام ساخت بنا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098658/استعلام-سیب-زمینی'>استعلام سیب زمینی / استعلام , استعلام سیب زمینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098673/استعلام-ذغال-الکتریکی'>استعلام ذغال الکتریکی / استعلام , استعلام ذغال الکتریکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098690/استعلام-دستگاه-تصفیه-آب'>استعلام  دستگاه تصفیه آب / استعلام, دستگاه تصفیه آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098706/استعلام-کارتریج--'>استعلام کارتریج ... / استعلام,استعلام  کارتریج ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098718/استعلام-مبدل-سیگنال-پروفیباس-به-20-4-میلی-آمپر'>استعلام مبدل سیگنال پروفیباس به 20-4 میلی آمپر / استعلام ، استعلام مبدل سیگنال پروفیباس به 20-4 میلی آمپر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098730/استعلام-فنر-چهار-لایه-پار-ابولیک-و--'>استعلام فنر چهار لایه پار ابولیک و ...  / استعلام ,استعلام فنر چهار لایه پار ابولیک و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098744/استعلام-خرید-و-نصب-تجهیزات-سیستم-صوتی-و--'>استعلام خرید و نصب تجهیزات سیستم صوتی و ...  / استعلام , استعلام خرید و نصب تجهیزات سیستم صوتی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098757/استعلام-میز-مدیریتی-شرکت-جلیس-طرح-مدیریتی-الوند'>استعلام میز مدیریتی شرکت جلیس طرح مدیریتی الوند  / استعلام, میز مدیریتی شرکت جلیس طرح مدیریتی الوند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098769/استعلام-لامپ-فلورسنت-لوله-ای'>استعلام لامپ فلورسنت لوله ای  / استعلام, استعلام لامپ فلورسنت لوله ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098782/استعلام-اسکنر--'>استعلام اسکنر... / استعلام,استعلام اسکنر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098794/استعلام-خرید-تخت-یک-شکن'>استعلام خرید تخت یک شکن / استعلام,استعلام خرید تخت یک شکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098806/استعلام-الکتروموتور-شناور'>استعلام الکتروموتور شناور / استعلام ,استعلام الکتروموتور شناور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098818/استعلام-لوله-فولادی'>استعلام لوله فولادی / استعلام,استعلام لوله فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098830/استعلام-خرید-تجهیزات-مربوط-به-طرح-مداخلات-روانی-در-بلایای-طبیعی'>استعلام خرید تجهیزات مربوط به طرح مداخلات روانی در بلایای طبیعی  / استعلام, استعلام خرید تجهیزات مربوط به طرح مداخلات روانی در بلایای طبیعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098842/استعلام-رنگ-اکرلیک'>استعلام رنگ اکرلیک  / استعلام , استعلام رنگ اکرلیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098854/استعلام-مطالعات-مسیرهای-دوبرار'>استعلام مطالعات مسیرهای دوبرار  / استعلام , استعلام  مطالعات مسیرهای دوبرار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098866/آگهی-استعلام-بهای-ممبران'>آگهی استعلام بهای ممبران / استعلام بهای , استعلام بهای ممبران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098878/استعلام-اجرای-نماسازی-و-نازک-کاری-و-تاسیسات'>استعلام  اجرای  نماسازی  و نازک کاری و تاسیسات  / استعلام, استعلام  اجرای  نماسازی  و نازک کاری و تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098890/استعلام-کنتور-1-2-اینچ-مولتی-جت-خشک--'>استعلام کنتور 1/2 اینچ مولتی جت خشک... / استعلام, استعلام کنتور 1/2 اینچ مولتی جت خشک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098903/تمدید-و-اصلاحیه-پروژه-اصلاح-و-بهینه-سازی-شبکه-برق-روستایی'>تمدید و اصلاحیه پروژه اصلاح و بهینه سازی شبکه برق روستایی / اگهی تمدید و اصلاحیه , پروژه اصلاح و بهینه سازی شبکه برق روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098915/مناقصه-PUMP-SPARE-PARTS'>مناقصه PUMP SPARE PARTS / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, مناقصه PUMP SPARE PARTS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098927/استعلام-4560-تن-بتن-عیار-350-و-50-ایستگاه-پمپ-دکل-تخلیه'>استعلام  4560 تن بتن عیار 350 و 50 ایستگاه پمپ دکل تخلیه  / استعلام, استعلام  4560 تن بتن عیار 350 و 50 ایستگاه پمپ دکل تخلیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098940/استعلام-انجام-عملیات-تعمیر-مرمت-و-ساماندهی-مسجد-تاریخی'>استعلام انجام عملیات تعمیر مرمت و ساماندهی مسجد تاریخی / استعلام,انجام عملیات تعمیر مرمت و ساماندهی مسجد تاریخی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098952/استعلام-لوله--'>استعلام لوله ... / استعلام , استعلام لوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098367/مزایده-پلاک-ثبتی-8387-فرعی-از-یک-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 8387 فرعی از یک اصلی  / مزایده, مزایده پلاک ثبتی 8387 فرعی از یک اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098372/استعلام-دستگاه-نانوایی-لواشی-گردان'>استعلام دستگاه نانوایی لواشی گردان / استعلام, دستگاه نانوایی لواشی گردان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098392/استعلام-ساخت-درب-آهنی--'>استعلام ساخت درب آهنی ... / استعلام, استعلام ساخت درب آهنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098395/مزایده-اجاره-بوفه-مرحله-دوم-نوبت-اول'>مزایده اجاره بوفه مرحله دوم نوبت اول  / آگهی مزایده , مزایده اجاره بوفه مرحله دوم نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098412/مناقصه-اصلاح-شبکه-فاضلاب-شهرک-صنعتی-نوبت-دوم'> مناقصه اصلاح شبکه فاضلاب شهرک صنعتی- نوبت دوم  / مناقصه عمومی,  مناقصه اصلاح شبکه فاضلاب شهرک صنعتی-  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098424/مزایده-یک-دستگاه-کامیون-کشنده'>مزایده یک دستگاه کامیون کشنده / آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول,مزایده یک دستگاه کامیون کشنده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098436/مناقصه-محوطه-سازی-پارک-آبدین-کوه'>مناقصه محوطه سازی پارک آبدین کوه  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه محوطه سازی پارک آبدین کوه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098445/مزایده-ششدانگ-پلاک-عرصه-510-75متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ پلاک عرصه 510.75متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک عرصه 510.75متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098465/مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن-دو-جداره-فاضلابی-کاروگیت--نوبت-دوم'>مناقصه خرید لوله پلی اتیلن دو جداره فاضلابی کاروگیت... نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه خرید لوله پلی اتیلن دو جداره فاضلابی کاروگیت... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098466/مزایده-فروش-املاک-شامل-4-قطعه-زمین-تجاری'>مزایده فروش املاک شامل 4 قطعه زمین تجاری  / مزایده,مزایده فروش املاک شامل 4 قطعه زمین تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098485/مزایده-ساخت--اجاره--بهره-برداری-و-انتقال-تابلوهای-تبلیغاتی-تجدید'>مزایده ساخت ، اجاره ، بهره برداری و انتقال تابلوهای تبلیغاتی تجدید / آگهی تجدید فراخوان عمومی , مزایده ساخت ، اجاره ، بهره برداری و انتقال تابلوهای تبلیغاتی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098495/استعلام-ساخت-TORQUE-TUBE'>استعلام ساخت TORQUE TUBE / استعلام, استعلام ساخت TORQUE TUBE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098507/مزایده-واگذاری-فضای-اداری-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری فضای اداری نوبت دوم  / آگهی مزایده ، مزایده واگذاری فضای اداری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098515/استعلام-13-مورد-آزمون-بسته-بندی--'>استعلام 13 مورد آزمون بسته بندی... / استعلام,استعلام 13 مورد آزمون بسته بندی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098535/مناقصه-خرید-سه-دستگاه-چیلر'>مناقصه خرید سه دستگاه چیلر / مناقصه ، مناقصه خرید سه دستگاه چیلر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098543/مزایده-دستگاه-شیرینگ--مشعل-دوگانه-سوز-برج-خنک-کننده'>مزایده دستگاه شیرینگ - مشعل دوگانه سوز- برج خنک کننده   / آگهی مزایده,مزایده دستگاه شیرینگ - مشعل دوگانه سوز- برج خنک کننده  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098553/استعلام-زیر-مانیتوری--'>استعلام زیر مانیتوری ... / استعلام , استعلام زیر مانیتوری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098569/استعلام-شلوار--'>استعلام شلوار ... / استعلام, استعلام شلوار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098582/مزایده-5-واحد-آپارتمان-نوبت-اول'>مزایده 5 واحد آپارتمان نوبت اول / مزایده,مزایده 5 واحد آپارتمان نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098588/استعلام-قطعات-کمپرسور--'>استعلام قطعات کمپرسور... / استعلام, استعلام قطعات کمپرسور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098607/استعلام-خرید-لوازم-تحریر'>استعلام خرید لوازم تحریر / استعلام, خرید لوازم التحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098621/استعلام-چای-خشک-ایرانی-و-قند-خرد-شده'>استعلام  چای خشک ایرانی و قند خرد شده  / استعلام, چای خشک ایرانی و قند خرد شده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098637/استعلام-دوربین-فیلمبرداری'>استعلام دوربین فیلمبرداری / استعلام, دوربین فیلمبرداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098649/استعلام-اجرای-عملیات-بهنگام-سازی--'>استعلام اجرای عملیات بهنگام سازی... / استعلام,استعلام اجرای عملیات بهنگام سازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098664/استعلام-تابلو-منظره-70-50'>استعلام تابلو منظره 70*50 / استعلام, تابلو منظره 70*50</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098681/استعلام-دبی-سنج-التراسونیک--'>استعلام دبی سنج التراسونیک... / استعلام, استعلام دبی سنج التراسونیک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098696/استعلام-خرید-پمپ-جهت-پروژه-انتقال-آب-و--'>استعلام خرید پمپ جهت پروژه انتقال آب و ... / استعلام ,استعلام خرید پمپ جهت پروژه انتقال آب و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098711/استعلام-هسته-استاتور-موتور-160-کیلووات'>استعلام هسته استاتور موتور 160 کیلووات / استعلام, استعلام هسته استاتور موتور 160 کیلووات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098723/استعلام-فعالیت-های-مربوط-به-نظافت'>استعلام فعالیت های مربوط به نظافت  / استعلام.استعلام فعالیت های مربوط به نظافت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098736/استعلام-سیستم-کنفرانس'>استعلام سیستم کنفرانس  / استعلام ، استعلام سیستم کنفرانس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098749/استعلام-خرید-خدمات-کارشناسی-گیاه-پزشکی'>استعلام خرید خدمات کارشناسی گیاه پزشکی  / استعلام ,استعلام خرید خدمات کارشناسی گیاه پزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098762/استعلام-بیمه-مکمل-درمان'>استعلام بیمه مکمل درمان / استعلام , استعلام بیمه مکمل درمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098774/استعلام-وسایل-کمک-توانبخشی'>استعلام وسایل کمک توانبخشی / استعلام , استعلام وسایل کمک توانبخشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098787/استعلام-حمل-ترانسفورماتور-قدرت--'>استعلام حمل ترانسفورماتور قدرت... / استعلام, استعلام حمل ترانسفورماتور قدرت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098799/استعلام-سرویس-تعمیر-و-کالیبراسیون-و-نصب-و-راه-اندازی-آنالایزر'>استعلام سرویس، تعمیر و کالیبراسیون و نصب و راه اندازی آنالایزر / استعلام, استعلام سرویس، تعمیر و کالیبراسیون و نصب و راه اندازی آنالایزر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098811/استعلام-فراخوان-برگزاری-دوره-آموزشی'>استعلام فراخوان برگزاری دوره آموزشی  / استعلام ,استعلام فراخوان برگزاری دوره آموزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098823/استعلام-اجرای-طرح-های-آمارگیری-موضوع-پیوست'>استعلام  اجرای طرح های آمارگیری موضوع پیوست  / استعلام, اجرای طرح های آمارگیری موضوع پیوست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098835/استعلام-اجرای-آسفالت-معابر'>استعلام اجرای آسفالت معابر / استعلام , استعلام اجرای آسفالت معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098847/استعلام-Valve-block-w-5-way-PN400'>استعلام Valve block w/5 way PN400 / استعلام بهاء, استعلام Valve block w/5 way PN400</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098374/تجدید-مناقصه-تامین-خدمات-نیروی-انسانی'>تجدید مناقصه تامین خدمات نیروی انسانی / تجدید آگهی مناقصه ,مناقصه  تامین خدمات نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098396/مناقصه-پیاده-روسازی-بلوار-مرحله-دوم'>مناقصه پیاده روسازی بلوار مرحله دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه  پیاده روسازی بلوار مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098400/مزایده-ساختمان-بصورت-ویلایی-عرصه-379-61متر'>مزایده ساختمان بصورت ویلایی عرصه 379.61متر / مزایده,مزایده ساختمان بصورت ویلایی عرصه 379.61متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098417/مناقصه-خرید-سیستم-یکپارچه-اتوماسیون-شهرسازی'>مناقصه خرید سیستم یکپارچه اتوماسیون شهرسازی / مناقصه ,مناقصه خرید سیستم یکپارچه اتوماسیون شهرسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098429/مزایده-یک-خودروی-پراید'>مزایده یک خودروی پراید / مزایده,مزایده یک خودروی پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098439/استعلام-شستشوی-شیشه-نما-1812-متر-مربع'>استعلام شستشوی شیشه نما 1812 متر مربع  / استعلام, شستشوی شیشه نما 1812 متر مربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098449/مزایده-یک-دستگاه-فرز-دستی'>مزایده یک دستگاه فرز دستی / مزایده یک دستگاه فرز دستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098469/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-نردبان-بالابر-هیدرولیکی'>مناقصه خرید یک دستگاه نردبان بالابر هیدرولیکی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید یک دستگاه نردبان بالابر هیدرولیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098470/مزایده-واگذاری-کشتارگاه'>مزایده واگذاری کشتارگاه / مزایده ,مزایده واگذاری کشتارگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098487/مزایده-تعیین-مدیریت-اجرایی-قسمتی-از-عرصه-پارک-جنگلی-نوبت-دوم'>مزایده تعیین مدیریت اجرایی قسمتی از عرصه پارک جنگلی نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی,مزایده تعیین مدیریت اجرایی قسمتی از عرصه پارک جنگلی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098500/مناقصه-واگذاری-مدیریت-و-ارائه-خدمات-اورژانس-بیمارستانی'>مناقصه واگذاری مدیریت و ارائه خدمات اورژانس بیمارستانی / مناقصه ,مناقصه واگذاری مدیریت و ارائه خدمات اورژانس بیمارستانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098516/مزایده-ششدانگ-کارخانه-عرصه-35725متر-97-1-22'>مزایده ششدانگ کارخانه عرصه 35725متر 97.1.22 / مزایده,مزایده ششدانگ کارخانه عرصه 35725متر 97.1.22</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098519/اصلاحیه-و-تمدید-پروژه-اصلاح-و-بهینه-سازی-شبکه-برق-روستایی'>اصلاحیه و تمدید پروژه اصلاح و بهینه سازی شبکه برق روستایی / اصلاحیه , اصلاحیه و تمدید پروژه اصلاح و بهینه سازی شبکه برق روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098537/فراخوان-تهیه-سه-فقره-دستگاه-جوش-پلی-اتیلن'>فراخوان تهیه سه فقره دستگاه جوش پلی اتیلن   / فراخوان تهیه سه فقره دستگاه جوش پلی اتیلن  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098545/مزایده-سوله-با-زیربنای-250-متر-مربع--'>مزایده سوله با زیربنای 250 متر مربع ... / مزایده, مزایده سوله با زیربنای 250 متر مربع ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098557/مناقصه-خودروهای-استیجاری--نوبت-دوم'>مناقصه خودروهای استیجاری - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه خودروهای استیجاری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098571/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-یک-بی-خط-230-کیلوولت'>استعلام نصب و راه اندازی یک بی خط 230 کیلوولت / استعلام، استعلام نصب و راه اندازی یک بی خط 230 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098585/مزایده-فروش-یکباب-ساختمان-مسکونی-مساحت-350-متر'>مزایده فروش یکباب ساختمان مسکونی مساحت 350 متر  / مزایده,مزایده فروش یکباب ساختمان مسکونی مساحت 350 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098592/استعلام-چسب-زخم-فیکسوپلاست'>استعلام  چسب زخم فیکسوپلاست / استعلام, چسب زخم فیکسوپلاست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098610/استعلام-حفاری-چاه--'>استعلام حفاری چاه ... / استعلام , استعلام حفاری چاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098623/استعلام-سیلیکاژل-جهت-ترانس-قدرت'>استعلام سیلیکاژل جهت ترانس قدرت  / استعلام , استعلام سیلیکاژل جهت ترانس قدرت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098639/مناقصه-سالم-سازی--نگهداری--تعویض'>مناقصه سالم سازی ، نگهداری ، تعویض / مناقصه , مناقصه سالم سازی ، نگهداری ، تعویض</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098651/استعلام-ساخت-جاده-و-راه-آهن'>استعلام ساخت جاده و راه آهن / استعلام , استعلام  ساخت جاده و راه آهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098667/استعلام-غلطک-تحویل-اضطراری-20-روزه-و--'>استعلام غلطک تحویل اضطراری 20 روزه و ...  / استعلام,استعلام غلطک تحویل اضطراری 20 روزه و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098684/استعلام-انجام-عملیات-تعمیر-مرمت-و-بهسازی'>استعلام  انجام عملیات تعمیر، مرمت و بهسازی / استعلام,استعلام  انجام عملیات تعمیر، مرمت و بهسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098699/استعلام-دستگاه-چهار-کاره-canon236-n'>استعلام دستگاه چهار کاره canon236 n / استعلام, دستگاه چهار کاره canon236 n</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098713/استعلام-عملیات-انجام-تست-سیستم-باندینگ--'>استعلام عملیات انجام تست سیستم باندینگ ... / استعلام , استعلام عملیات انجام تست سیستم باندینگ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098725/استعلام-خرید-کاغذ-a5--a4'>استعلام خرید کاغذ a5 , a4  / استعلام , استعلام خرید کاغذ a5 , a4 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098738/استعلام-اسکنر--'>استعلام اسکنر ... / استعلام , استعلام اسکنر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098751/استعلام-کابل-ها-ورساناها'>استعلام کابل ها ورساناها  / استعلام, استعلام کابل ها ورساناها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098764/استعلام-ثبت-فراخوان-همایش-مددکاری'>استعلام ثبت فراخوان همایش مددکاری / استعلام, استعلام ثبت فراخوان همایش مددکاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098776/استعلام-چاپ-کتاب-رحلی'>استعلام چاپ کتاب رحلی  / استعلام ,استعلام چاپ کتاب رحلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098789/استعلام-استنت-دارویی-SUPRAFELEX'>استعلام  استنت دارویی SUPRAFELEX / استعلام , استنت دارویی SUPRAFELEX</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098801/استعلام-تعمیر-و-بازسازی-ساختمان-اداری'>استعلام تعمیر و بازسازی ساختمان اداری  / استعلام، استعلام تعمیر و بازسازی ساختمان اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098813/استعلام-سمعک--'>استعلام سمعک ... / استعلام , استعلام سمعک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098825/استعلام-​​فیلتر-کیسه-ای-هواساز'>استعلام ​​فیلتر کیسه ای هواساز / استعلام, استعلام ​​فیلتر کیسه ای هواساز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098837/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو'>استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو / استعلام , استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098849/استعلام-تعداد-45-عدد-اسپیلت'>استعلام تعداد 45 عدد اسپیلت / استعلام, تعداد 45 عدد اسپیلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098861/استعلام-flow-indicator-switch--eletta'>استعلام flow indicator switch - eletta  / فرم استعلام بها , استعلام flow indicator switch - eletta </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098368/تجدید-مناقصه-عملیات-اجرای-آسفالت--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عملیات اجرای آسفالت - نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه، تجدید مناقصه عملیات اجرای آسفالت - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098389/تجدید-فراخوان-مناقصه-عمومی-خدمات-راهبری-سرویس-تعمیر-و-نگهداری-تهویه-نوبت-دوم'>تجدید فراخوان مناقصه عمومی خدمات راهبری، سرویس، تعمیر و نگهداری تهویه -نوبت دوم  / آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه عمومی خدمات راهبری، سرویس، تعمیر و نگهداری تهویه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098391/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-259-82متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 259.82متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 259.82متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098409/مناقصه-واگذاری-امور-مربوط-به-خدمات-شهر-و-امور-کاشت-و-نگهداری-فضاهای-سبز--'>مناقصه واگذاری امور مربوط به خدمات شهر و امور کاشت و نگهداری فضاهای سبز... / مناقصه, مناقصه واگذاری امور مربوط به خدمات شهر و امور کاشت و نگهداری فضاهای سبز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098421/مزایده-شش-دستگاه-سنگ-سنباده---'>مزایده شش دستگاه سنگ سنباده .... / مزایده , مزایده شش دستگاه سنگ سنباده ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098431/استعلام-دستگاه-تمپانومتر--'>استعلام دستگاه تمپانومتر... / استعلام,استعلام دستگاه تمپانومتر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098442/آگهی-مزایده-فروش-آبسردکن-ـ-یخچال-ویترینی-و--'>آگهی مزایده فروش آبسردکن ـ یخچال ویترینی و... / آگهی مزایده , آگهی مزایده فروش آبسردکن ـ یخچال ویترینی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098458/استعلام-خرید-نصب-و-راه-اندازی--'>استعلام خرید، نصب و راه اندازی... / استعلام,استعلام خرید، نصب و راه اندازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098462/مزایده-دو-دستگاه-چرخ-نورد'>مزایده دو دستگاه چرخ نورد  / ​آگهی مزایده اموال منقول,مزایده دو دستگاه چرخ نورد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098482/مزایده-لوازم-فرسوده-و-اقلام-ضایعاتی'>مزایده لوازم فرسوده و اقلام ضایعاتی / آگهی مزایده عمومی,مزایده لوازم فرسوده و اقلام ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098491/استعلام-شیر-کشوئی-دستی-چدنی-فلنچی'>استعلام شیر کشوئی دستی چدنی فلنچی / استعلام, استعلام شیر کشوئی دستی چدنی فلنچی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098503/مزایده-فروش-آهن-آلات-اسقاطی--'>مزایده فروش آهن آلات اسقاطی.... / مزایده فروش آهن آلات اسقاطی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098513/استعلام-وارمر-خون--'>استعلام وارمر خون ... / استعلام , استعلام وارمر خون ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098532/استعلام-خرید-کابل-240-1-با-متراژ-500-متر'> استعلام خرید کابل 240*1 با متراژ 500 متر / استعلام،  استعلام خرید کابل 240*1 با متراژ 500 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098539/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت-70-متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 70 متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 70 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098551/استعلام-روغن-موتور-بهران-سوپر-پیشتاز'>استعلام روغن موتور بهران سوپر پیشتاز  / استعلام, روغن موتور بهران سوپر پیشتاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098566/استعلام-اجاره-خودروسواری--'>استعلام اجاره خودروسواری... / استعلام,استعلام اجاره خودروسواری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098576/مزایده-ضایعات-آهنی---'>مزایده ضایعات آهنی  ...  / مزایده, مزایده ضایعات آهنی  ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098586/مناقصه-خرید-110000-متر-انواع-کابل-خودنگهدار-فشار-ضعیف'>مناقصه خرید 110000 متر انواع کابل خودنگهدار فشار ضعیف  / مناقصه خرید 110000 متر انواع کابل خودنگهدار فشار ضعیف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098604/استعلام-دوربین-صوتی-و-تصویر'>استعلام دوربین، صوتی و تصویر / استعلام, استعلام دوربین، صوتی و تصویر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098619/استعلام-میل-لنگ-لرای-کمپرسور-وکیت-کامل'>استعلام میل لنگ لرای کمپرسور وکیت کامل  / استعلام ,استعلام میل لنگ لرای کمپرسور وکیت کامل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098635/استعلام-چسب-ضد-حساسیت--'>استعلام چسب ضد حساسیت ... / استعلام , استعلام چسب ضد حساسیت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098647/استعلام-لوازم-ساختمانی-و-بهداشتی--'>استعلام لوازم ساختمانی و بهداشتی .. / استعلام , استعلام لوازم ساختمانی و بهداشتی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098662/استعلام-قطعات-گیربکس-HANSEN--'>استعلام قطعات گیربکس HANSEN ... / استعلام, استعلام قطعات گیربکس HANSEN ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098677/استعلام-بیمه--'>استعلام بیمه ... / استعلام , استعلام بیمه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098694/استعلام-فرمالین'>استعلام فرمالین  / استعلام, استعلام فرمالین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098709/استعلام-لوازم-و-تجهیزات-برش-رزوه-زنی-و-جوشکاری-و---'>استعلام لوازم و تجهیزات برش رزوه زنی و جوشکاری و  ...  / استعلام, استعلام لوازم و تجهیزات برش رزوه زنی و جوشکاری و  ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098721/استعلام-اجرای-عملیات-بهنگام-سازی-و-داده-آمایی-کد-پستی--'>استعلام  اجرای عملیات بهنگام سازی و داده آمایی کد پستی ... / استعلام , استعلام  اجرای عملیات بهنگام سازی و داده آمایی کد پستی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098733/استعلام-کابل-ها-ورساناها-و--'>استعلام کابل ها ورساناها  و ... / استعلام, استعلام کابل ها ورساناها  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098747/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای-جوشقان'>استعلام اجرای طرح هادی روستای جوشقان   / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستای جوشقان  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098760/استعلام-دستکیره-و-قفل-الکترونیک-درب-چوبی'>استعلام دستکیره و قفل الکترونیک درب چوبی  / استعلام ,استعلام دستکیره و قفل الکترونیک درب چوبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098772/استعلام-قالب-اتومات-و-ضربه-گیر'>استعلام قالب اتومات و ضربه گیر / استعلام, استعلام قالب اتومات و ضربه گیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098785/استعلام-15-دستگاه-کامپیوتر'>استعلام  15 دستگاه کامپیوتر / استعلام,استعلام 15 دستگاه کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098797/استعلام-ساخت-جاده--'>استعلام ساخت جاده ... / استعلام< استعلام ساخت جاده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098809/استعلام-احیا-و-مرمت-قنات--'>استعلام احیا و مرمت قنات ... / استعلام, احیا و مرمت قنات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098821/استعلام-​central-processing-unit'>استعلام ​central processing unit / استعلام, استعلام ​central processing unit</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098833/استعلام-استنت-دارویی--'>استعلام استنت دارویی... / استعلام,استعلام استنت دارویی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098845/استعلام-باطری-100-آمپر-سهند-جهت-دستگاه-ups'>استعلام باطری 100 آمپر سهند جهت دستگاه ups / استعلام, استعلام باطری 100 آمپر سهند جهت دستگاه ups</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098857/استعلام-مبدل-فیبر-نوری-مولتی-پلکس'>استعلام مبدل فیبر نوری مولتی پلکس / استعلام , استعلام مبدل فیبر نوری مولتی پلکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098241/استعلام-خمیر-شیمیایی-الیاف-بلند-و-کوتاه'>استعلام خمیر شیمیایی الیاف بلند و کوتاه / استعلام, خمیر شیمیایی الیاف بلند و کوتاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098265/استعلام-پمپ-آب--'>استعلام پمپ آب ... / استعلام,استعلام پمپ آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098284/مناقصه-اجرای-خاکریزی-باغ-مرکبات'>مناقصه اجرای خاکریزی باغ مرکبات / مناقصه,  مناقصه اجرای خاکریزی باغ مرکبات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098304/مناقصه-اجرای-کلیه-امورات-جمع-آوری--حمل-و-دفع-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای کلیه امورات جمع آوری ، حمل و دفع  نوبت دوم  / مناقصه، مناقصه  اجرای کلیه امورات جمع آوری ، حمل و دفع  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097530/مزایده-ششدانگ-ملک-عرصه-به-مساحت-107-5متر'>مزایده ششدانگ ملک عرصه به مساحت 107.5متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملک عرصه به مساحت 107.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097549/مزایده-فروش-یکدستگاه-اتوبوس-اسکانیا'>مزایده فروش یکدستگاه اتوبوس اسکانیا / مزایده , مزایده فروش یکدستگاه اتوبوس اسکانیا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097584/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت95-27متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت95.27متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت95.27متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097612/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-85-43متر-طبقه-سه'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 85.43متر طبقه سه / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 85.43متر طبقه سه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097641/مزایده-عمومی-فروش-102-قلم-قطعات-مازاد-نو-و-مستعمل'>مزایده عمومی فروش 102 قلم قطعات مازاد نو و مستعمل / آگهی مزایده عمومی , مزایده عمومی فروش 102 قلم قطعات مازاد نو و مستعمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097661/مزایده-عرصه-و-اعیانی-سه-باب-مغازه-به-انضمام-انباری-بنا-شده-در-ساختمان'>مزایده عرصه و اعیانی سه باب مغازه به انضمام انباری بنا شده در ساختمان  / مزایده,مزایده عرصه و اعیانی سه باب مغازه به انضمام انباری بنا شده در ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097679/مزایده-خودروی-سواری-پراید-رنگ-سفید-نوبت-دوم'>مزایده خودروی سواری پراید رنگ سفید  نوبت دوم  / اگهی مزایده ,مزایده خودروی سواری پراید رنگ سفید  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097719/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-5-تبریز-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی بخش 5 تبریز نوبت اول  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش 5 تبریز نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097749/مزایده-فروش-یخچال-سامسونگ'>مزایده فروش یخچال سامسونگ / مزایده , مزایده فروش یخچال سامسونگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097780/مزایده-املاک-شامل-هشت-قطعه-زمین-زراعتی-نوبت-اول'>مزایده املاک شامل هشت قطعه زمین زراعتی نوبت اول / مزایده,مزایده املاک شامل هشت قطعه زمین زراعتی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097806/مزایده-ملک-مساحت-8567-89متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 8567.89متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت 8567.89متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097839/مزایده-سهام-20-درصد-از-کل-سهام-شرکت---نوبت-دوم'>مزایده سهام 20 درصد از کل سهام شرکت ... نوبت دوم / اگهی مزایده , مزایده سهام 20 درصد از کل سهام شرکت ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097885/مزایده-فروش-تعداد-12-باب-واحد-تجاری'>مزایده فروش تعداد 12 باب واحد تجاری / مزایده,مزایده فروش تعداد 12 باب واحد تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097911/مزایده-54-کارتن-دفتر-کلاسور-و-30-کارتن-دی-وایدر--'>مزایده 54  کارتن دفتر کلاسور  و 30 کارتن دی وایدر ... / مزایده,مزایده 54  کارتن دفتر کلاسور  و 30 کارتن دی وایدر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097942/مزایده-آپارتمان-مساحت-108-86متر-طبقه-اول'>مزایده آپارتمان مساحت 108.86متر طبقه اول / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 108.86متر طبقه اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097968/مزایده-یک-صفحه-ورق-گالوانیزه'>مزایده یک صفحه ورق گالوانیزه  / آگهی مزایده و فروش اموال منقول,مزایده یک صفحه ورق گالوانیزه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098001/حراج-تعداد-یک-باب-غرفه-فروش-تنقلات-تجدید'>حراج  تعداد یک باب غرفه فروش تنقلات تجدید  / آگهی حراج، حراج  تعداد یک باب غرفه فروش تنقلات تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098044/مزایده-اموال-منقول-فروش-خودرو'>مزایده اموال منقول فروش خودرو / مزایده اموال منقول , مزایده اموال منقول فروش خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098081/مزایده-بهره-برداری-از-فضای-مغازه'>مزایده بهره برداری از فضای مغازه / آگهی مزایده, مزایده بهره برداری از فضای مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098114/مزایده-فروش-املاک-مساحت-598-80-و-419-متر'>مزایده فروش املاک مساحت 598.80 و 419 متر  / مزایده,مزایده فروش املاک مساحت 598.80 و 419 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098147/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-497-50متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 497.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 497.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098172/مزایده-اجاره-سالن-ورزشی-97-1-22'>مزایده اجاره سالن ورزشی 97.1.22 / آگهی مزایده, مزایده اجاره سالن ورزشی 97.1.22</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098201/مزایده-فروش-آهن-آلات--پلاستیک--چدن--'>مزایده فروش آهن آلات ، پلاستیک ، چدن ... / آگهی مزایده عمومی ، مزایده فروش آهن آلات ، پلاستیک ، چدن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098230/مزایده-یک-واحد-مسکونی-عرصه-139-متر-نوبت-اول'>مزایده یک واحد مسکونی عرصه 139 متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک واحد مسکونی عرصه 139 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098256/مزایده-فروش-خودرو'>مزایده فروش خودرو  / آگهی مزایده , مزایده فروش خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098277/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت-107-92متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 107.92متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 107.92متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098316/مزایده-یک-واحد-منزل-مسکونی-یک-طبقه-475-18متر'>مزایده یک واحد منزل مسکونی یک طبقه 475.18متر / مزایده,مزایده یک واحد منزل مسکونی یک طبقه 475.18متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098325/مناقصه-عملیات-اجرایی-احداث-سیفون-انتقال-زه-آب--تجدید'>مناقصه عملیات اجرایی احداث سیفون انتقال زه آب... تجدید  / مناقصه ,مناقصه عملیات اجرایی احداث سیفون انتقال زه آب..تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098341/مناقصه-خدمات-دروانی-و-اورژانسی-شبانه-روزی'>مناقصه خدمات دروانی و اورژانسی شبانه روزی  / مناقصه عمومی , مناقصه خدمات دروانی و اورژانسی شبانه روزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098352/مزایده-فروش-اراضی-مسکونی'> مزایده فروش اراضی مسکونی  / مزایده, مزایده فروش اراضی مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098357/استعلام-هواکش-سانتریفوژ-مکنده-دوطرفه-بکوارد'>استعلام  هواکش سانتریفوژ مکنده دوطرفه بکوارد  / استعلام, هواکش سانتریفوژ مکنده دوطرفه بکوارد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097533/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت-70-58متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 70.58متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 70.58متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097556/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-97-06متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 97.06متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 97.06متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097591/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-یک-117-68متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه یک 117.68متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه یک 117.68متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097621/مزایده-اقلام-مازاد-انبار-آهن-آلات-و-ضایعات'>مزایده اقلام مازاد انبار، آهن آلات و ضایعات / آگهی مزایده,مزایده اقلام مازاد انبار، آهن آلات و ضایعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097645/مزایده-دستگاه-شیرین-پک--کپسول-اطفاء-حریق--دستگاه-جت-پرینتر'>مزایده دستگاه شیرین پک ، کپسول اطفاء حریق ، دستگاه جت پرینتر  / مزایده,مزایده دستگاه شیرین پک ، کپسول اطفاء حریق ، دستگاه جت پرینتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097665/مزایده-فروش-اره-فلکه-ای--نوبت-دوم'> مزایده فروش اره فلکه ای... نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش اره فلکه ای... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097686/مزایده-یک-دستگاه-مخلوط-کن-سیلوی-خاک-نواری--'>مزایده یک دستگاه مخلوط کن، سیلوی خاک نواری... / مزایده, مزایده یک دستگاه مخلوط کن، سیلوی خاک نواری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097729/مزایده-پلاک-ثبتی-قطعه-7-تفکیکی-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی قطعه 7 تفکیکی نوبت دوم  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی قطعه 7 تفکیکی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097756/مزایده-ملک-بخش-یک-تبریز-اموال-مشاعی'>مزایده ملک بخش یک تبریز اموال مشاعی / مزایده,مزایده ملک بخش یک تبریز اموال مشاعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097789/مزایده-وانت-زامیاد'>مزایده وانت زامیاد  / اگهی مزایده , مزایده وانت زامیاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097818/مزایده-یک-واحد-مسکونی-با-زیربنای-69-متر-نوبت-اول'>مزایده یک واحد مسکونی با زیربنای 69 متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک واحد مسکونی با زیربنای 69 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097847/مزایده-خط-تلفن-همراه'>مزایده خط تلفن همراه  / اگهی مزایده , مزایده خط تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097890/مزایده-ملک-به-شماره-پلاک-1-381-نوبت-دوم'>مزایده ملک به شماره پلاک 1/381 نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک به شماره پلاک 1/381 نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097923/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-72-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 72 متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 72 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097948/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پراید-جی-تی-ایکس-آی'>مزایده یک دستگاه سواری پراید جی تی ایکس آی / مزایده، مزایده یک دستگاه سواری پراید جی تی ایکس آی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097979/مزایده-سرقفلی-مغازه-قطعه-اول-تفکیکی'>مزایده سرقفلی مغازه قطعه اول تفکیکی / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه قطعه اول تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098013/مزایده-مغازه-تجاری-مساحت-14-45متر'>مزایده مغازه تجاری مساحت 14.45متر  / مزایده,مزایده مغازه تجاری مساحت 14.45متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098059/مزایده-اموال-منقول-فروش-خودرو-سواری-پژو'>مزایده اموال منقول فروش خودرو سواری پژو / مزایده , مزایده اموال منقول فروش خودرو سواری پژو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098090/فراخوان-شناسایی-پیمانکار-بهره-بردار-رستوران--نوبت-دوم'>فراخوان شناسایی پیمانکار بهره بردار رستوران - نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی، فراخوان شناسایی پیمانکار بهره بردار رستوران - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098122/مزایده-فروش-اقلام-مازاد-شامل-یک-دستگاه-پژو-پارس-و--'>مزایده فروش اقلام مازاد شامل یک دستگاه پژو پارس و ... / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش اقلام مازاد شامل یک دستگاه پژو پارس و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098153/مزایده-پلاک-ثبتی-3647-8-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی 3647/8 نوبت دوم  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 3647/8 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098180/مزایده-مدیریت-بهره-برداری-تاکسی-بی-سیم-1810-نوبت-دوم'>مزایده  مدیریت بهره برداری تاکسی بی سیم 1810  نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده  مدیریت بهره برداری تاکسی بی سیم 1810  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098207/مزایده-اجاره-ملک'>مزایده اجاره ملک / آگهی مزایده, مزایده اجاره ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098234/مزایده-فروش-املاک-کاربری-صنعتی-مرغداری-مسکونی-زمین-گاوداری'>مزایده فروش املاک کاربری صنعتی مرغداری مسکونی زمین گاوداری  / مزایده,مزایده فروش املاک کاربری صنعتی مرغداری مسکونی زمین گاوداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098262/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-اعیان-85-متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت اعیان 85 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت اعیان 85 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098289/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-7-تفکیکی-146-49متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه 7 تفکیکی 146.49متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه 7 تفکیکی 146.49متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098309/مناقصه-خرید-تجهیزات-مسیریابی-شبکه'>مناقصه خرید تجهیزات مسیریابی شبکه  / ارزیابی کیفی مناقصه عمومی , مناقصه خرید تجهیزات مسیریابی شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098321/مزایده-فروش-تعداد-سه-قطعه-زمین-مسکونی-تجدید-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد سه قطعه زمین مسکونی تجدید نوبت دوم  / مزایده ,مزایده فروش تعداد سه قطعه زمین مسکونی تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098329/مناقصه-اجرای-عملیات-پیاده-روسازی-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات پیاده روسازی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات پیاده روسازی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098346/مناقصه-امور-خدماتی-جمع-آوری-و-حمل-زباله-ها-و---نوبت-دوم'>مناقصه امور خدماتی جمع آوری و حمل زباله ها و... - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه امور خدماتی جمع آوری و حمل زباله ها و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098360/مزایده-تعداد-3-دستگاه-از-ماشین-آلات-کارکرده-مازاد-بر-نیاز'>مزایده تعداد 3 دستگاه از ماشین آلات کارکرده مازاد بر نیاز  / مزایده عمومی, مزایده تعداد 3 دستگاه از ماشین آلات کارکرده مازاد بر نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098363/مناقصه-خرید-یکدستگاه-ذخیره-سازی-EMC-Storage-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه خرید یکدستگاه ذخیره سازی EMC- Storage تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه یک مرحله ای , مناقصه خرید یکدستگاه ذخیره سازی EMC- Storage تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098383/مناقصه-پروژه-احداث-سازه-رسوب-گیر-کانال-ایلی-سو--'>مناقصه پروژه احداث سازه رسوب گیر کانال ایلی سو...  / مناقصه ، مناقصه پروژه احداث سازه رسوب گیر کانال ایلی سو... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098379/آگهی-مناقصه-عمومی-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-نوبت-دوم'>آگهی مناقصه عمومی حفظ و نگهداری فضای سبز- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , آگهی مناقصه عمومی حفظ و نگهداری فضای سبز- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098380/مزایده-پلاک-ثبتی-275-فرعی-بخش-4-تبریز'>مزایده پلاک ثبتی 275 فرعی بخش 4  تبریز  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 275 فرعی بخش 4  تبریز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098401/مناقصه-تامین-نیروی-حفاظت-فیزیکی-تمدید--نوبت-دوم'>مناقصه تامین نیروی حفاظت فیزیکی- تمدید  - نوبت دوم / آگهی تمدید مناقصه, مناقصه تامین نیروی حفاظت فیزیکی- تمدید  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098407/مزایده-ششدانگ-اعیانی-مغازه-مساحت-35-10متر'>مزایده ششدانگ اعیانی مغازه مساحت 35.10متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی مغازه مساحت 35.10متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098420/استعلام-دستگاه-اولترا-فریزر--'>استعلام دستگاه اولترا فریزر ... / استعلام, استعلام دستگاه اولترا فریزر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098433/مزایده-دیوار-پیش-ساخته-بتنی-سه-متری'>مزایده دیوار پیش ساخته بتنی سه متری  / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده دیوار پیش ساخته بتنی سه متری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098448/مناقصه-عمومی-ایاب-و-ذهاب-پرسنل-سازمان-مرکزی--نوبت-دوم'>مناقصه عمومی ایاب و ذهاب پرسنل سازمان مرکزی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عمومی ایاب و ذهاب پرسنل سازمان مرکزی ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098453/مزایده-بخشی-از-تجهیزات-و-متعلقات-پست-برق'>مزایده  بخشی از تجهیزات و متعلقات پست برق  / آگهی مزایده عمومی, مزایده  بخشی از تجهیزات و متعلقات پست برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098475/فراخوان-تامین-مالی-طرح-تکمیل-تاسیسات-فاضلاب---نوبت-دوم'>فراخوان تامین مالی طرح تکمیل تاسیسات فاضلاب ... نوبت دوم  / فراخوان شناسایی سرمایه گذار,فراخوان تامین مالی طرح تکمیل تاسیسات فاضلاب ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098476/مزایده-کابینت-زیرزمینی'>مزایده کابینت زیرزمینی / مزایده,مزایده کابینت زیرزمینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098493/مزایده-ساخت--اجاره--بهره-برداری-و-انتقال-تابلو-تبلیغاتی-3-وجهی-تجدید'>مزایده ساخت ، اجاره ، بهره برداری و انتقال تابلو تبلیغاتی 3 وجهی تجدید / آگهی تجدید فراخوان عمومی , مزایده ساخت ، اجاره ، بهره برداری و انتقال تابلو تبلیغاتی 3 وجهی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098505/مناقصه-تولید-پودر-میکرونیزه-کربنات-کلسیم-براساس-طرح-توجیحی'>مناقصه تولید پودر میکرونیزه کربنات کلسیم براساس طرح توجیحی / مناقصه عمومی, مناقصه تولید پودر میکرونیزه کربنات کلسیم براساس طرح توجیحی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098523/مزایده-فروش-تعداد-22000-کیلوگرم-ورق-6-میلیمتر-و--'>مزایده فروش تعداد 22000 کیلوگرم ورق 6 میلیمتر و ...  / مزایده , مزایده فروش تعداد 22000 کیلوگرم ورق 6 میلیمتر و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098526/استعلام-بیست-ردیف-بیرینگ'>استعلام بیست ردیف بیرینگ    / استعلام , استعلام بیست ردیف بیرینگ   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098542/استعلام-میکروکووت-دستگاه-HEMOCUE'>استعلام میکروکووت دستگاه HEMOCUE / استعلام, میکروکووت دستگاه HEMOCUE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098556/مزایده-فرز-ورتیکال'>مزایده فرز ورتیکال  / اگهی مزایده , مزایده فرز ورتیکال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098561/مزایده-اموال-منقول-9-عدد-قالب-یاتاقان-کولر'>مزایده اموال منقول 9 عدد قالب یاتاقان کولر / مزایده , مزایده اموال منقول 9 عدد قالب یاتاقان کولر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098577/استعلام-خرید-نرم-افزار-حقوقی'>استعلام خرید نرم افزار حقوقی / استعلام, خرید نرم افزار حقوقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098593/مزایده-لیفتراک'>مزایده لیفتراک / مزایده, مزایده لیفتراک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098597/مناقصه-جهت-انجام-امور-خدماتی-و-پشتیبانی'>مناقصه جهت انجام امور خدماتی و پشتیبانی / آگهی مناقصه,مناقصه جهت انجام امور خدماتی و پشتیبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098613/استعلام-لپ-تاپ'>استعلام لپ تاپ / استعلام, لپ تاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098628/استعلام-مواد-شوینده-و--'>استعلام مواد شوینده و ... / استعلام,استعلام مواد شوینده و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098642/استعلام-قطعات-واگن'>استعلام قطعات واگن / استعلام, استعلام قطعات واگن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098656/استعلام-سه-راهی-سیم-سیار--'>استعلام سه راهی سیم سیار ... / استعلام, استعلام سه راهی سیم سیار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098671/استعلام-تخریب-خاک-برداری-لوله-کشی-تخریب-سقف'>استعلام  تخریب، خاک برداری، لوله کشی، تخریب سقف  / استعلام, استعلام  تخریب، خاک برداری، لوله کشی، تخریب سقف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098688/استعلام-گاید-وایر-هیدروفیلیک'>استعلام گاید وایر هیدروفیلیک / استعلام , استعلام گاید وایر هیدروفیلیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098703/استعلام-شلوار--'>استعلام شلوار ... / استعلام, استعلام شلوار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098716/استعلام-سیم-بکسل-استنلس-استیل-18-میلی-متر--'>استعلام سیم بکسل استنلس استیل 18 میلی متر ... / استعلام ، استعلام سیم بکسل استنلس استیل 18 میلی متر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098728/استعلام-درخواست-سه-دستگاه-کیس--'>استعلام درخواست سه دستگاه کیس... / استعلام,استعلام درخواست سه دستگاه کیس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098742/استعلام-پرده-زبرا'>استعلام پرده زبرا / استعلام ,استعلام پرده زبرا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098754/استعلام-دیتالاگر-و--'>استعلام دیتالاگر و ... / استعلام ,استعلام دیتالاگر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098767/استعلام-استنت-دارویی-PROMOUS'>استعلام  استنت دارویی PROMOUS / استعلام, استنت دارویی PROMOUS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098779/استعلام-پشتیبانی-از-نسخه-نرم-افزار--'>استعلام پشتیبانی از نسخه نرم افزار ... / استعلام , استعلام پشتیبانی از نسخه نرم افزار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098792/استعلام-لوازم-یدکی-خودرو'>استعلام  لوازم یدکی خودرو  / استعلام , استعلام  لوازم یدکی خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098804/استعلام-بهای-لاستیک-ایسوزو---'>استعلام بهای لاستیک ایسوزو .... / استعلام بهای,  استعلام بهای لاستیک ایسوزو ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098816/استعلام-کاغذ-تحریر'>استعلام کاغذ تحریر / استعلام, استعلام کاغذ تحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098828/فراخوان-انجام-عملیات-بارگیری-و-حمل-لجن-مازاد-تجدید'>فراخوان انجام عملیات بارگیری و حمل لجن مازاد تجدید  / مناقصه عمومی, فراخوان انجام عملیات بارگیری و حمل لجن مازاد تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098840/استعلام-چای-کیسه-ای'>استعلام چای کیسه ای  / استعلام, استعلام چای کیسه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098852/مناقصه-عمومی-تهیه-شیرآلات-و-اتصالات'>مناقصه عمومی تهیه شیرآلات و اتصالات  / مناقصه , مناقصه عمومی تهیه شیرآلات و اتصالات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098387/مزایده-ششدانگ-اعیانی-مغازه-قطعه-سی-و-نه-تفکیکی'>مزایده ششدانگ اعیانی مغازه قطعه سی و نه تفکیکی  / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی مغازه قطعه سی و نه تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098405/استعلام-سرور--'>استعلام سرور ... / استعلام , استعلام سرور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098414/تجدید-حراج-تعداد-یک-باب-غرفه-فروش-تنقلات'>تجدید حراج تعداد یک باب غرفه فروش تنقلات / تجدید حراج، تجدید حراج تعداد یک باب غرفه فروش تنقلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098427/مناقصه-احداث-تصفیه-خانه-فاضلاب-شهرک-صنعتی'>مناقصه احداث تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی  / آگهی مناقصه, مناقصه احداث تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098440/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-282-30متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 282.30متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 282.30متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098456/مناقصه-عملیات-جمع-آوری-و-دفع-زباله-های-شهری--تجدید'>مناقصه عملیات جمع آوری و دفع زباله های شهری... تجدید  / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه عملیات جمع آوری و دفع زباله های شهری... تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098460/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-از-سالن-پذیرائی-و-مجموعه-اقامتی'>مزایده  واگذاری بهره برداری از سالن پذیرائی و مجموعه اقامتی / مزایده عمومی, مزایده  واگذاری بهره برداری از سالن پذیرائی و مجموعه اقامتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098479/فراخوان-تامین-مالی-طرح-تکمیل-تاسیسات-فاضلاب---نوبت-دوم'>فراخوان تامین مالی طرح تکمیل تاسیسات فاضلاب ... نوبت دوم  / فراخوان شناسایی سرمایه گذار, فراخوان تامین مالی طرح تکمیل تاسیسات فاضلاب ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098489/مناقصه-انجام-تعمیرات-سالانه'>مناقصه انجام  تعمیرات سالانه / مناقصه عمومی  مناقصه انجام  تعمیرات سالانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098498/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-366-50متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 366.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 366.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098511/مناقصه-خرید-و-راه-اندازی-یازده-دستگاه-هواساز'>مناقصه خرید و راه اندازی یازده دستگاه هواساز / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید و راه اندازی یازده دستگاه هواساز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098529/فراخوان-عملیات-کشت-و-آبیاری-نهال'>فراخوان عملیات کشت و آبیاری نهال / فراخوان عملیات کشت و آبیاری نهال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098531/مزایده-زمین-مساحت-475-50متر'>مزایده زمین مساحت 475.50متر  / مزایده,مزایده زمین مساحت 475.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098548/تجدید-مناقصه-اجرای-عملیات-رفع-حوادث-و-آبرسانی-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجرای عملیات رفع حوادث و آبرسانی- نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی,تجدید مناقصه اجرای عملیات رفع حوادث و آبرسانی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098564/استعلام-خدمات-کارشناسی-گیاه-پزشکی--'>استعلام خدمات کارشناسی گیاه پزشکی ... / استعلام , استعلام خدمات کارشناسی گیاه پزشکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098573/مزایده-غرفه-های-موجود-در-واحد-ترمینال-مسافربری-تجدید'>مزایده غرفه های موجود در واحد ترمینال مسافربری- تجدید / آگهی تجدید مزایده، مزایده غرفه های موجود در واحد ترمینال مسافربری- تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098581/استعلام-برگزاری-دوره-آموزشی-بازآموزی-راهنمایان-گردشگری-فرهنگی'>استعلام  برگزاری دوره آموزشی بازآموزی راهنمایان گردشگری فرهنگی  / استعلام, برگزاری دوره آموزشی بازآموزی راهنمایان گردشگری فرهنگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098601/استعلام-عملیات-اجرایی-طرح-بهبود-و-افزایش-تولیدات-آبزیان--'>استعلام عملیات اجرایی طرح بهبود و افزایش تولیدات آبزیان ... / استعلام , استعلام عملیات اجرایی طرح بهبود و افزایش تولیدات آبزیان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098617/مناقصه-واگذاری-پایگاه-های-خدمات-اجتماعی'>مناقصه واگذاری پایگاه های خدمات اجتماعی  / مناقصه, مناقصه واگذاری پایگاه های خدمات اجتماعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098631/استعلام-تعمیر-کامل-برج-خنک-کننده-گاوانیزه--'>استعلام تعمیر کامل برج خنک  کننده گاوانیزه ... / استعلام , استعلام تعمیر کامل برج خنک  کننده گاوانیزه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098645/استعلام-بالش-خواب-روتختی-پتو-و--'>استعلام بالش خواب، روتختی، پتو و ... / استعلام, بالش خواب، روتختی، پتو و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098659/مناقصه-عمومی-خرید-فرمون-اخلال-در-جفتگیری-و-فرمون'>مناقصه عمومی خرید فرمون اخلال در جفتگیری و فرمون / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خرید فرمون اخلال در جفتگیری و فرمون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098674/استعلام-استنت-دارویی-CORFELEX'>استعلام استنت دارویی CORFELEX / استعلام, استنت دارویی CORFELEX</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098691/استعلام-قرارداد-پشتیبانی-و-مشاوره-سخت-افزاری-و-نرم-افزاری-شبکه'>استعلام قرارداد پشتیبانی و مشاوره سخت افزاری و نرم افزاری شبکه / استعلام, استعلام قرارداد پشتیبانی و مشاوره سخت افزاری و نرم افزاری شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098707/استعلام-سوئیچ-سیسکو--'>استعلام سوئیچ سیسکو ... / استعلام, استعلام سوئیچ سیسکو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098719/استعلام-استنت-دارویی-BIOMATERIX'>استعلام  استنت دارویی BIOMATERIX / استعلام, استنت دارویی BIOMATERIX</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098731/استعلام-دارو'>استعلام دارو / استعلام , استعلام دارو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098745/استعلام-ست-توتال-KNEE'>استعلام ست توتال KNEE / استعلام, استعلام ست توتال KNEE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098758/استعلام-کاغذ--خودکار-و--'>استعلام کاغذ - خودکار و ...  / استعلام ، استعلام کاغذ - خودکار و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098770/استعلام-اینفلیتور-به-همراه-وای-کانکتور'>استعلام اینفلیتور به همراه وای کانکتور / استعلام, استعلام اینفلیتور به همراه وای کانکتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098783/استعلام-روغن-مورد-نیاز-زندان'>استعلام روغن مورد نیاز زندان  / استعلام, استعلام روغن مورد نیاز زندان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098795/استعلام-ورق-400-استنلس-استیل'>استعلام ورق 400 استنلس استیل  / استعلام , استعلام ورق 400 استنلس استیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098807/استعلام-روغن-و-گریس'>استعلام روغن و گریس  / استعلام روغن و گریس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098819/استعلام-ژنراتور-برق-اضطراری'>استعلام ژنراتور برق اضطراری  / استعلام , استعلام ژنراتور برق اضطراری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098831/استعلام-​​​انواع-روغن-شل'>استعلام ​​​انواع روغن شل / استعلام, استعلام ​​​انواع روغن شل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098843/استعلام-ماده-مرجع-پتاسیم-دی-هیدروژن'>استعلام ماده مرجع پتاسیم دی هیدروژن / استعلام , استعلام ماده مرجع پتاسیم دی هیدروژن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098855/استعلام-انجام-عملیات-تعمیر-مرمت-و-بازسازی'>استعلام انجام عملیات تعمیر، مرمت و بازسازی  / استعلام, استعلام انجام عملیات تعمیر، مرمت و بازسازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098242/مناقصه-خرید-مقدار-20-000-کیلوگرم-نخ-پود-پنبه-ای'>مناقصه خرید مقدار 20/000 کیلوگرم نخ پود پنبه ای  / آگهی مناقصه , مناقصه خرید مقدار 20/000 کیلوگرم نخ پود پنبه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098267/مناقصه-عملیات-جداول-گذاری-معابر-سطح-شهر'>مناقصه عملیات جداول گذاری معابر سطح شهر / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عملیات جداول گذاری معابر سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098286/استعلام-عایقکاری-لوله-های-تاسیساتی-موتورخانه-گرمایش-مرکزی'>استعلام عایقکاری لوله های تاسیساتی موتورخانه گرمایش مرکزی  / استعلام, عایقکاری لوله های تاسیساتی موتورخانه گرمایش مرکزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097531/مزایده-عرصه-زمین-زراعی-مساحت-12-هکتار'>مزایده عرصه زمین زراعی مساحت 12 هکتار / مزایده,مزایده عرصه زمین زراعی مساحت 12 هکتار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097550/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-99-98متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت عرصه 99.98متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 99.98متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097587/مزایده-دو-دستگاه-خودروی-دفتر-مرکزی'>مزایده دو دستگاه خودروی دفتر مرکزی  / آگهی مزایده عمومی ,مزایده دو دستگاه خودروی دفتر مرکزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097616/مزایده-فروش-تعداد-600-عدد-لامپ-پنل-سقفی-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد 600 عدد لامپ پنل سقفی نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول ، مزایده فروش تعداد 600 عدد لامپ پنل سقفی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097643/مزایده-4-سهم-مشاع-از-60-سهم-پلاک-ثبتی'>مزایده 4 سهم مشاع از 60 سهم پلاک ثبتی  / مزایده,مزایده 4 سهم مشاع از 60 سهم پلاک ثبتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097662/آگهی-مزایده-27-طاقه-و-نیم-طاقه-پارچه-فاستونی-نوبت-دوم'>آگهی مزایده 27 طاقه و نیم طاقه پارچه فاستونی نوبت  دوم  / اگهی مزایده , آگهی مزایده 27 طاقه و نیم طاقه پارچه فاستونی  نوبت  دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097683/مزایده-مغازه-تجاری-به-شماره-ثبت-1094-مال-غیرمنقول'>مزایده مغازه تجاری به شماره ثبت 1094 مال غیرمنقول / مزایده,مزایده مغازه تجاری به شماره ثبت 1094 مال غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097721/مزایده-سرقفلی-مغازه-مساحت-35-متر-نوبت-دوم'>مزایده سرقفلی مغازه مساحت 35 متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه مساحت 35 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097750/مزایده-فروش-اراضی-و-باغ-نوبت-اول'>مزایده فروش اراضی و باغ نوبت اول / مزایده,مزایده فروش اراضی و باغ نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097784/مزایده-ملک-مجتمع-12-واحدی'>مزایده ملک مجتمع 12 واحدی / مزایده,مزایده ملک مجتمع 12 واحدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097810/مزایده-واگذاری-به-اجاره-محل-دبستان--'>مزایده واگذاری به اجاره محل دبستان ... / مزایده, مزایده واگذاری به اجاره محل دبستان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097843/مزایده-یک-قطعه-زمین-بخش-5-بجنورد'>مزایده یک قطعه زمین بخش 5 بجنورد / مزایده,مزایده یک قطعه زمین بخش 5 بجنورد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097888/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-206'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو 206 / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده یک دستگاه خودرو پژو 206</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097913/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-عرصه-520-متر'>مزایده ششدانگ یکباب منزل عرصه 520 متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل عرصه 520 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097943/مزایده-تبلیغات-روی-بدنه-و-داخل-اتوبوسها'>مزایده تبلیغات روی بدنه و داخل اتوبوسها / آگهی مزایده, مزایده تبلیغات روی بدنه و داخل اتوبوسها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1097971/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-107-51متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 107.51متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 107.51متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098004/مزایده-پلاک-ثبتی-5-فرعی-با-قدمت-بیش-از-40-سال'>مزایده پلاک ثبتی 5 فرعی با قدمت بیش از 40 سال  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 5 فرعی با قدمت بیش از 40 سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098051/مزایده-فروش-اموال-منقول-تخت-خواب-ـ-کمد-جالباسی-و--'>مزایده فروش اموال منقول تخت خواب ـ کمد جالباسی و... / مزایده فروش اموال منقول تخت خواب ـ کمد جالباسی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098088/مزایده-سهام-توقیفی-شرکت-تعاونی-مسکن-مخابرات'>مزایده سهام توقیفی شرکت تعاونی مسکن مخابرات / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده سهام توقیفی شرکت تعاونی مسکن مخابرات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098116/تجدید-مزایده-44-شاخه-تیرآهن-IPE27'> تجدید مزایده 44 شاخه تیرآهن IPE27  /  تجدید مزایده, مزایده 44 شاخه تیرآهن IPE27 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098149/مزایده-واگذاری-(اجاره)-پارکینگ-عمومی'>مزایده واگذاری (اجاره) پارکینگ عمومی / آگهی مزایده, مزایده واگذاری (اجاره) پارکینگ عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098176/مزایده-تعدادی-گوسفند'>مزایده تعدادی گوسفند / مزایده, مزایده تعدادی گوسفند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098202/مزایده-ساختمان-مسکونی-با-قدمت-27-سال-نوبت-اول'>مزایده ساختمان مسکونی با قدمت 27 سال نوبت اول  / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی با قدمت 27 سال نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098231/مناقصه-خودروهای-مازاد'>مناقصه خودروهای مازاد  / مناقصه، مناقصه خودروهای مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098257/تجدید-مزایده-اجاره-50-هکتار-از-زمین-مزرعه-150-هکتاری'>تجدید مزایده اجاره 50 هکتار از زمین مزرعه 150 هکتاری / تجدید مزایده، تجدید مزایده اجاره 50 هکتار از زمین مزرعه 150 هکتاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098285/مزایده-فروش-شیرآلات-شامل-3-تکه-به-ترتیب-توالت--روشویی--نوبت-دوم'>مزایده فروش شیرآلات شامل 3 تکه به ترتیب توالت - روشویی... نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش شیرآلات شامل 3 تکه به ترتیب توالت - روشویی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098306/اصلاحیه-مناقصه-تعمیرات-اساسی-منجر-به-pm--'> اصلاحیه مناقصه تعمیرات اساسی منجر به pm ... /  اصلاحیه مناقصه عمومی توام با ارزیابی کیفی, مناقصه تعمیرات اساسی منجر به pm ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098319/مزایده-فروش-یکدستگاه-کانکس'>مزایده فروش یکدستگاه کانکس / آگهی مزایده, مزایده فروش یکدستگاه کانکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098326/مناقصه-ایجاد-امکانات-و-زیربناهای-مورد-نیاز-گردشگری-عنبرآیاد'>مناقصه ایجاد امکانات و زیربناهای مورد نیاز گردشگری عنبرآیاد / مناقصه, مناقصه ایجاد امکانات و زیربناهای مورد نیاز گردشگری عنبرآیاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098342/مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت-خیابانهای-سطح-شهر'>مناقصه زیرسازی و آسفالت خیابانهای سطح شهر / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه زیرسازی و آسفالت خیابانهای سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098355/مزایده-سیستم-ای-اس-وی-اس-مشکی-و--'>مزایده سیستم ای اس وی اس مشکی و ... / مزایده, مزایده سیستم ای اس وی اس مشکی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098359/آگهی-مناقصه-عمومی-تنظیف-معابر-و-جمع-آوری-و-حمل-زباله--نوبت-دوم'>آگهی مناقصه عمومی تنظیف معابر و جمع آوری و حمل زباله - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , آگهی مناقصه عمومی تنظیف معابر و جمع آوری و حمل زباله ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098381/مناقصه-حفظ-و-نگهداری-کل-فضای-سبز-بلوارها'>مناقصه حفظ و نگهداری کل فضای سبز بلوارها / آگهی مناقصه، مناقصه حفظ و نگهداری کل فضای سبز بلوارها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098385/مزایده-دستگاه-یونولیت-اموالی-مستهلک'> مزایده دستگاه یونولیت اموالی مستهلک  / آگهی مزایده,  مزایده دستگاه یونولیت اموالی مستهلک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098402/تجدید-مناقصه-اجرای-کوله-ضلع-غربی-و-تکمیل-کوله-ضلع-شرقی-97-1-22'>تجدید مناقصه اجرای کوله ضلع غربی و تکمیل کوله ضلع شرقی 97.1.22 / تجدید مناقصه عمومی , مناقصه اجرای کوله ضلع غربی و تکمیل کوله ضلع شرقی 97.1.22</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098411/مزایده-منزل-مسکونی-اعیان-205-متر'>مزایده منزل مسکونی اعیان 205 متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی اعیان 205 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098423/تجدید-مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-شبکه-آبیاری-فضای-سبز-و-آماده-سازی'>تجدید مناقصه تهیه مصالح و اجرای شبکه آبیاری فضای سبز و آماده سازی / تجدید مناقصه, تجدید مناقصه تهیه مصالح و اجرای شبکه آبیاری فضای سبز و آماده سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098434/مزایده-ملک-ششدانگ-پلاک-ثبتی-366-فرعی-بخش-سیزده'>مزایده ملک ششدانگ پلاک ثبتی 366 فرعی بخش سیزده / مزایده,مزایده ملک ششدانگ پلاک ثبتی 366 فرعی بخش سیزده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098450/استعلام-اتصالات--'>استعلام اتصالات ... / استعلام , استعلام اتصالات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098454/مزایده-اتاق-رنگ-ـ-شاسی-کش-و--'>مزایده اتاق رنگ ـ شاسی کش و... / آگهی مزایده, مزایده  یک دستگاه اتاق رنگ ـ شاسی کش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098477/مزایده-قطعه-زمینی-مساحت-229-متر-نوبت-اول'>مزایده قطعه زمینی مساحت 229 متر نوبت اول / مزایده, مزایده قطعه زمینی مساحت 229 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098481/استعلام-آزمون-فیزیکی-شیمیایی-و-میکروبی--'>استعلام آزمون فیزیکی، شیمیایی و میکروبی ... / استعلام , استعلام آزمون فیزیکی، شیمیایی و میکروبی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098496/مزایده-ملک-ششدانگ-زمین-مساحت-240متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک ششدانگ زمین مساحت 240متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک ششدانگ زمین مساحت 240متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098509/استعلام-بهاء-اجاره-جرثقیل--'>استعلام بهاء اجاره جرثقیل ... / استعلام, استعلام بهاء اجاره جرثقیل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098524/مزایده-دستگاه-بورینگ-سی-ان-سی'>مزایده دستگاه بورینگ سی ان سی / آگهی مزایده, مزایده دستگاه بورینگ سی ان سی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098527/استعلام-برانکارد-دستی-از-وسط-تاشو'>استعلام برانکارد دستی از وسط تاشو  / استعلام, برانکارد دستی از وسط تاشو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098546/مناقصه-واگذاری-فعالیتهای-مرتبط-با-سرویس-و-تعمیرات'>مناقصه واگذاری فعالیتهای مرتبط با سرویس و تعمیرات / مناقصه واگذاری فعالیتهای مرتبط با سرویس و تعمیرات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098560/مزایده-فروش-املاک-بصورت-نقدی-و-اقساطی'>مزایده فروش املاک بصورت نقدی و اقساطی  / مزایده,مزایده فروش املاک بصورت نقدی و اقساطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098562/استعلام-طراحی-ساخت-و-اجرای-نمای-پیشانی-ترمینال-خارجی--'>استعلام طراحی، ساخت و اجرای نمای پیشانی ترمینال خارجی... / استعلام, طراحی، ساخت و اجرای نمای پیشانی ترمینال خارجی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098578/استعلام-کاغذ--'>استعلام کاغذ ... / استعلام , استعلام کاغذ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098598/استعلام-بذر-چمن-4-تخم-اسپرت-هلندی-مخصوص-زمین-فوتبال'>استعلام بذر چمن 4 تخم اسپرت هلندی مخصوص زمین فوتبال  / استعلام, بذر چمن 4 تخم اسپرت هلندی مخصوص زمین فوتبال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098614/استعلام-تهیه-و-توزیع-کپسول-گاز'>استعلام تهیه و توزیع کپسول گاز / استعلام , استعلام تهیه و توزیع کپسول گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098629/مناقصه-پروژه-احداث-راه-روستایی'>مناقصه پروژه احداث راه روستایی / مناقصه عمومی, مناقصه  پروژه احداث راه روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098643/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن  / استعلام, استعلام لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098657/استعلام-فرش--اتوبخار-و--'>استعلام فرش ، اتوبخار و ... / استعلام ,فرش ، اتوبخار و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098672/استعلام-دبی-سنج-التراسونیک--'>استعلام دبی سنج التراسونیک... / استعلام,استعلام دبی سنج التراسونیک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098689/استعلام-اجرای-عملیات-بهنگام-سازی-و-داده-آمایی-کد-پستی--'>استعلام اجرای عملیات بهنگام سازی و داده آمایی کد پستی ... / استعلام , استعلام اجرای عملیات بهنگام سازی و داده آمایی کد پستی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098705/استعلام-​فلومتر-مغناطیسی'>استعلام ​فلومتر مغناطیسی / استعلام, استعلام ​فلومتر مغناطیسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098717/استعلام-مرمت-قلعه--'>استعلام مرمت قلعه ... / استعلام , استعلام مرمت قلعه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098729/استعلام-عملیات-فهرست-برداری-و-داده-آمایی-کدپستی---'>استعلام عملیات فهرست برداری و داده آمایی کدپستی .... / استعلام, عملیات فهرست برداری و داده آمایی کدپستی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098743/استعلام-تشک-بیمارستان-سایز-190-90-10-سانتی-متر'>استعلام تشک بیمارستان سایز 190*90*10 سانتی متر  / استعلام, تشک بیمارستان سایز 190*90*10 سانتی متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098755/استعلام-سرامیک-کاری-کف'>استعلام سرامیک کاری کف  / استعلام, استعلام سرامیک کاری کف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098768/استعلام-الکتروموتور--'>استعلام الکتروموتور... / استعلام, استعلام الکتروموتور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098781/استعلام-غنی-سازی-جنگل-با-بذر-پارک'>استعلام غنی سازی جنگل با بذر پارک / استعلام , استعلام غنی سازی جنگل با بذر پارک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098793/استعلام-فرمالین'>استعلام فرمالین  / استعلام, استعلام فرمالین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098805/استعلام-فعالیت-های-اداره-و-پشتیبانی-دفتر-کار'>استعلام فعالیت های اداره و پشتیبانی دفتر کار / استعلام, استعلام فعالیت های اداره و پشتیبانی دفتر کار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098817/استعلام-شستشوی-شیشه-نما-1812-متر-مربع'>استعلام شستشوی شیشه نما 1812 متر مربع  / استعلام, شستشوی شیشه نما 1812 متر مربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098829/استعلام-تخریب-و-تکمیل-تاسیسات-و-بنا'>استعلام تخریب و تکمیل تاسیسات و بنا / استعلام, استعلام تخریب و تکمیل تاسیسات و بنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098841/استعلام-کنترل-والو-دمایی'>استعلام کنترل والو دمایی / استعلام کنترل والو دمایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098872/استعلام-خرید-لوازم-مورد-نیاز-معلولین'>استعلام خرید لوازم مورد نیاز معلولین / استعلام, خرید لوازم مورد نیاز معلولین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098884/استعلام-دستگاه-لپ-تاپ--'>استعلام دستگاه لپ تاپ ... / استعلام , استعلام دستگاه لپ تاپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098897/استعلام-خرید-ویلچر-CPسایز-16-اینچ-و-18-اینچ'>استعلام  خرید ویلچر CPسایز 16 اینچ و 18 اینچ  / استعلام , خرید ویلچر CPسایز 16 اینچ و 18 اینچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098909/مناقصه-انتخاب-مشاور-جهت-انجام-نقشه-برداری--'>مناقصه انتخاب مشاور جهت انجام نقشه برداری... / فراخوان، مناقصه انتخاب مشاور جهت انجام نقشه برداری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098921/استعلام-رتراکتور-اکارتور--'>استعلام رتراکتور اکارتور ... / استعلام , استعلام رتراکتور اکارتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098934/استعلام-2-دستگاه-خودروی-پژو-پارس-و-یا-سمند--'>استعلام  2 دستگاه خودروی پژو پارس و یا سمند .. / استعلام,  2 دستگاه خودروی پژو پارس و یا سمند ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098946/استعلام-احیا-و-مرمت-قنات'>استعلام  احیا و مرمت قنات  / استعلام, احیا و مرمت قنات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098958/استعلام-کانتر-آنژیوگرافی-JR4-JL4'>استعلام  کانتر آنژیوگرافی JR4، JL4 / استعلام, کانتر آنژیوگرافی JR4، JL4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098627/مزایده-سوراری-پژو-206'>مزایده سوراری پژو 206 / مزایده, مناقصه سوراری پژو 206</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098687/مزایده-یک-قطعه-زمین-مزروعی-6254متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مزروعی 6254متر نوبت اول  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مزروعی 6254متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098862/استعلام-دوربین'>استعلام دوربین  / استعلام دوربین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098874/استعلام-پوار-لاستیکی--'>استعلام پوار لاستیکی... / استعلام , استعلام پوار لاستیکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098886/استعلام-تقویت-کننده-عضلات--'>استعلام تقویت کننده عضلات ... / استعلام,استعلام تقویت کننده عضلات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098899/مناقصه-P-F-GP-ELLIOTT-DETECTION'>مناقصه P/F GP-ELLIOTT DETECTION / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه P/F GP-ELLIOTT DETECTION</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098911/استعلام-گاز-پانسمان-استریل--'>استعلام  گاز پانسمان استریل... / استعلام, استعلام  گاز پانسمان استریل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098923/مناقصه-تکمیل-سالن-چند-منظوره'>مناقصه تکمیل سالن چند منظوره  / مناقصه , مناقصه تکمیل سالن چند منظوره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098936/مناقصه-احداث-راه-روستایی--'>مناقصه احداث راه روستایی... / آگهی مناقصه , مناقصه احداث راه روستایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098948/استعلام-کفپوش-ورزشی--'>استعلام کفپوش ورزشی ... / استعلام, استعلام کفپوش ورزشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098634/مزایده-فروش-تعداد-10-پلاک-زمین-کاربری-خدماتی-کارگاهی-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد 10 پلاک زمین کاربری خدماتی کارگاهی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعداد 10 پلاک زمین کاربری خدماتی کارگاهی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098697/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-159-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه 159 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 159 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098873/استعلام-رنگ-آمیزی-11-دستگاه-ترانس-های-قدرت'>استعلام  رنگ آمیزی 11 دستگاه ترانس های قدرت / استعلام , استعلام  رنگ آمیزی 11 دستگاه ترانس های قدرت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098885/استعلام-چادر--'>استعلام چادر ... / استعلام , استعلام چادر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098898/استعلام-خرید-3-دستگاه-اطفای-حریق--'>استعلام خرید 3 دستگاه اطفای حریق... / استعلام, استعلام خرید 3 دستگاه اطفای حریق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098910/استعلام-تابلو-جنج-آور-دستی'>استعلام تابلو جنج آور دستی / استعلام ,استعلام تابلو جنج آور دستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098922/استعلام-حمل-قیر'>استعلام حمل قیر  / استعلام , استعلام حمل قیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098935/استعلام-آسفالت-روستا'>استعلام آسفالت روستا / استعلام , استعلام آسفالت روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098947/استعلام-لوله--'>استعلام لوله ... / استعلام , استعلام لوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098632/مزایده-اجاره-یک-باب-دکه-مرحله-دوم'>مزایده  اجاره یک باب دکه  مرحله دوم  / مزایده, مزایده  اجاره یک باب دکه مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098692/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-چهل-و-دو-تبریز'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش چهل و دو تبریز / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش چهل و دو تبریز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098856/استعلام-چای-کیسه-ای'>استعلام چای کیسه ای  / استعلام, استعلام چای کیسه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098868/استعلام-کاغذ--'>استعلام کاغذ ... / استعلام , استعلام کاغذ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098880/استعلام-ساخت-مبدل-هوایی'>استعلام ساخت مبدل هوایی / استعلام , استعلام ساخت مبدل هوایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098892/استعلام-خرید-لوله-های-برج-خنک-کن-واحدهای-بخار'>استعلام خرید لوله های برج خنک کن واحدهای بخار  / استعلام, استعلام خرید لوله های برج خنک کن واحدهای بخار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098905/مناقصه-تامین-خدمات-استخر'>مناقصه تامین خدمات استخر / مناقصه تامین خدمات استخر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098917/استعلام-نقاشی-و-رنگ-آمیزی'>استعلام نقاشی و رنگ آمیزی / استعلام, نقاشی و رنگ آمیزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098929/استعلام-الکتروموتور-شناور'>استعلام الکتروموتور شناور / استعلام ,استعلام الکتروموتور شناور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098942/مناقصه-عملیات-حفر-چاه-دوم'>مناقصه عملیات حفر چاه دوم / مناقصه , مناقصه عملیات حفر چاه دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098954/استعلام-خرید-دستکش-معاینه-غیراستریل'>استعلام خرید دستکش معاینه غیراستریل  / استعلام, خرید دستکش معاینه غیراستریل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098606/مزایده-ساختمان-مسکونی-مساحت-162-متر'>مزایده ساختمان مسکونی مساحت 162 متر  / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی مساحت 162 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098675/مزایده-سه-دانگ-حیاط-مسکونی-اعیان-120-متر'>مزایده سه دانگ حیاط مسکونی اعیان 120 متر / مزایده,مزایده سه دانگ حیاط مسکونی اعیان 120 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098780/مزایده-طلا'>مزایده طلا  / مزایده,مزایده طلا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098900/تمدید-و-اصلاحیه-پروژه-اصلاح-و-بهینه-سازی-شبکه-برق-روستایی'>تمدید و اصلاحیه پروژه اصلاح و بهینه سازی شبکه برق روستایی / اگهی تمدید و اصلاحیه , پروژه اصلاح و بهینه سازی شبکه برق روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098912/استعلام-خرید-ویلچر-18'>استعلام خرید ویلچر 18 / استعلام, خرید ویلچر 18</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098924/استعلام-توسعه-فیدرخانه-پست-63-20-کیلوولت--'>استعلام توسعه فیدرخانه پست 63/20 کیلوولت ... / استعلام, توسعه فیدرخانه پست 63/20 کیلوولت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098937/استعلام-احیا-و-مرمت-قنات'>استعلام احیا و مرمت قنات  / استعلام, احیا و مرمت قنات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098949/استعلام-تعمیرات-پل-کابلی'>استعلام تعمیرات پل کابلی / استعلام تعمیرات پل کابلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098652/مزایده-فروش-تعداد-8-قطعه-از-املاک-تفکیکی-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد 8 قطعه از املاک تفکیکی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعداد 8 قطعه از املاک تفکیکی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098702/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-245-متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 245 متر / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 245 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098907/مناقصه-توسعه-اصلاح-و-بازسازی'>مناقصه توسعه اصلاح و بازسازی / مناقصه , مناقصه توسعه اصلاح و بازسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098919/مناقصه-تهیه-مصالح'>مناقصه  تهیه مصالح / مناقصه  تهیه مصالح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098932/استعلام-ویلچر--'>استعلام ویلچر ... / استعلام , استعلام ویلچر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098944/استعلام-هواکش-40-40-پره-فلزی-دور-بالا'>استعلام  هواکش 40*40 پره فلزی دور بالا / استعلام, هواکش 40*40 پره فلزی دور بالا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098956/مناقصه-اجرای-لکه-گیری-و-آسفالت-معابر-سطح-شهر'>مناقصه اجرای لکه گیری و آسفالت معابر سطح شهر / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای لکه گیری و آسفالت معابر سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098616/مزایده-زمین-کشاورزی-بخش-پنج-ارومیه-اسناد-رهنی'>مزایده زمین کشاورزی بخش پنج ارومیه اسناد رهنی / مزایده,مزایده زمین کشاورزی بخش پنج ارومیه اسناد رهنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098679/مزایده-محلی-واقع-در-پارک-ولیعصر-جهت-راه-اندازی-دستگاه-کشتی--نوبت-سوم'>مزایده محلی واقع در پارک ولیعصر جهت راه اندازی دستگاه کشتی  - نوبت سوم  / آگهی مزایده , محلی واقع در پارک ولیعصر جهت راه اندازی دستگاه کشتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098930/فروش-لوازم-مازاد-بر-نیاز-و-مستعمل-و-اسقاطی'>فروش لوازم مازاد بر نیاز و مستعمل و اسقاطی / آگهی فروش , فروش لوازم مازاد بر نیاز و مستعمل و اسقاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098864/استعلام-آسفالت-روستا'>استعلام آسفالت روستا / استعلام , استعلام آسفالت روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098876/استعلام-دوازده-ردیف-بیرینگ'>استعلام دوازده ردیف بیرینگ    / استعلام , استعلام دوازده  ردیف بیرینگ   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098888/پروژه-اصلاح-و-بهینه-سازی-شبکه-برق-روستاییتمدید-و-اصلاحیه'>پروژه اصلاح و بهینه سازی شبکه برق روستاییتمدید و اصلاحیه  / اگهی تمدید و اصلاحیه , پروژه اصلاح و بهینه سازی شبکه برق روستاییتمدید و اصلاحیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098901/فراخوان-بارگیری-حمل-و-تخلیه-سوخت-مصرفی'>فراخوان بارگیری ،حمل و تخلیه سوخت مصرفی / فراخوان بارگیری ،حمل و تخلیه سوخت مصرفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098913/استعلام-خدمات-عمومی'>استعلام خدمات عمومی  / استعلام , استعلام خدمات عمومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098925/مناقصه-تعمیرو-نگهداری-و-بازسازی-شبکه-و-تامین-آب-روستاهای'>مناقصه تعمیرو نگهداری و بازسازی شبکه و تامین آب روستاهای / مناقصه ، مناقصه تعمیرو نگهداری و بازسازی شبکه و تامین آب روستاهای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098938/فراخوان-نگهداری-وتعمیرتجهیزات-ارتباطی-وعلامی'> فراخوان نگهداری وتعمیرتجهیزات ارتباطی وعلامی    /  فراخوان ، فراخوان نگهداری وتعمیرتجهیزات ارتباطی وعلامی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098950/استعلام-هواکش-40-40-پره-فلزی-دور-بالا'>استعلام  هواکش 40*40 پره فلزی دور بالا / استعلام, هواکش 40*40 پره فلزی دور بالا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098655/مزایده-ششدانگ-اعیانی-مغازه-قطعه-چهل-تفکیکی'>مزایده ششدانگ اعیانی مغازه قطعه چهل تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی مغازه قطعه چهل تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098704/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-337-متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 337 متر نوبت دوم  / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین مساحت 337 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098599/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-95-5متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه 95.5متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 95.5متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098665/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-42-تبریز'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 42 تبریز / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 42 تبریز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098740/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-436-6متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 436.6متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 436.6متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098859/استعلام-دیوارکوب'>استعلام دیوارکوب   / استعلام, دیوارکوب  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098871/فراخوان-اجرای-عملیات-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-باقیمانده-شهر'>فراخوان اجرای عملیات شبکه جمع آوری فاضلاب باقیمانده شهر / فراخوان اجرای عملیات شبکه جمع آوری فاضلاب باقیمانده شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098883/استعلام-خرید-100-عدد-کوله-پشتی-حمل-آب'>استعلام خرید 100 عدد کوله پشتی حمل آب / استعلام , استعلام خرید 100 عدد کوله پشتی حمل آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098895/تمدید-و-اصلاحیه-پروژه-اصلاح-و-بهینه-سازی-شبکه-برق-روستایی'>تمدید و اصلاحیه پروژه اصلاح و بهینه سازی شبکه برق روستایی / اگهی تمدید و اصلاحیه , پروژه اصلاح و بهینه سازی شبکه برق روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098908/آگهی-ارزیابی-کیفی-عملیات-امداد-رسانی-٬تعمیرات-و-نگهداری-تاسیسات'>آگهی ارزیابی کیفی عملیات امداد رسانی ٬تعمیرات و نگهداری تاسیسات /  آگهی ارزیابی کیفی    ، آگهی ارزیابی کیفی عملیات امداد رسانی ٬تعمیرات و نگهداری تاسیسات   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098920/استعلام-احیا-و-مرمت-9-رشته-قنات'>استعلام احیا و مرمت 9 رشته قنات  / استعلام, استعلام احیا و مرمت 9 رشته قنات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098933/استعلام-خرید-و-نصب-پنجره-دوجداره'>استعلام خرید و نصب پنجره دوجداره / استعلام , استعلام خرید و نصب پنجره دوجداره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098945/مناقصه-احداث-تصفیه-خانه-فاضلاب'>مناقصه احداث تصفیه خانه فاضلاب  / ماقصه , مناقصه احداث تصفیه خانه فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098957/استعلام-آسفالت--'>استعلام آسفالت ... / استعلام , استعلام آسفالت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098626/مزایده-ملک-عرصه-مساحت-دو-هزار-و-دویست-و-چهل-و-یک-متر-و-سی-سانتی-متر'>مزایده ملک عرصه مساحت دو هزار و دویست و چهل و یک متر و سی سانتی متر / مزایده,مزایده ملک عرصه مساحت دو هزار و دویست و چهل و یک متر و سی سانتی متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098683/مزایده-فروش-5-پلاک-زمین-از-اراضی-شهرک-نگین'>مزایده فروش 5 پلاک زمین از اراضی شهرک نگین / مزایده,مزایده فروش 5 پلاک زمین از اراضی شهرک نگین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098869/آگهی-استعلام-بها-پوست-بره-پولیش'>آگهی استعلام بها پوست بره پولیش / استعلام بهای , آگهی استعلام بها پوست بره پولیش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098881/فراخوان-تهیه-لوله-پلی-اتیلن-و-اتصالات'>فراخوان تهیه لوله پلی اتیلن و اتصالات  / فراخوان تهیه لوله پلی اتیلن و اتصالات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098893/استعلام-ویلچر--'>استعلام ویلچر ... / استعلام , استعلام ویلچر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098906/استعلام-خرید-اقلام-توانبخشی--'>استعلام خرید اقلام توانبخشی... / استعلام, استعلام خرید اقلام توانبخشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098918/استعلام-قیمت-فنس-کشی--'>استعلام قیمت فنس کشی... / استعلام, استعلام قیمت فنس کشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098931/مناقصه-احداث-راه-روستایی-زنفت'>مناقصه احداث راه روستایی زنفت     / مناقصه , مناقصه احداث راه روستایی زنفت    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098943/استعلام-بیمه-حریق-48-باب-ساختمان'>استعلام  بیمه حریق 48 باب ساختمان  / استعلام ,استعلام بیمه حریق 48 باب ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098955/استعلام-کتاب--'>استعلام کتاب ... / استعلام, استعلام کتاب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098608/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-266-58متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 266.58متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 266.58متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098678/مزایده-یکباب-خانه-مساحت-عرصه-182-متر-نوبت-اول'>مزایده یکباب خانه مساحت عرصه 182 متر نوبت اول  / مزایده,مزایده یکباب خانه مساحت عرصه 182 متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098896/مزایده-واگذاری-امورات-تزریقات-و-پانسمان-بیمارستان'> مزایده واگذاری امورات تزریقات و پانسمان بیمارستان / مزایده ،  مزایده واگذاری امورات تزریقات و پانسمان بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098853/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-عمومی'>مناقصه واگذاری امور خدمات عمومی / مناقصه ,مناقصه واگذاری امور خدمات عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098865/استعلام-میلگرد-آجدار-فولادی'>استعلام میلگرد آجدار فولادی / استعلام, استعلام میلگرد آجدار فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098877/استعلام-CISCO-CATALYST'>استعلام CISCO -CATALYST / استعلام ، استعلام CISCO -CATALYST</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098889/مناقصه-تعمیر-روكش-آسفالت'> مناقصه تعمیر روكش آسفالت /  مناقصه تعمیر روكش آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098902/استعلام-سه-ردیف-آچار-ضربه-ای-برقی-ماکیتا'>استعلام سه ردیف آچار ضربه ای برقی ماکیتا / استعلام, استعلام سه ردیف آچار ضربه ای برقی ماکیتا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098914/مناقصه-تامین-خدمات-فنی-نیروهای-hse'>مناقصه تامین خدمات فنی نیروهای hse / مناقصه تامین خدمات فنی نیروهای hse</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098926/مناقصه-اجرای-عملیات-گازرسانی-به-صنایع-سطح-استان'>مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به صنایع سطح استان / مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به صنایع سطح استان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098939/استعلام-دوربین-و-تجهیزات-جانبی'>استعلام دوربین و تجهیزات جانبی  / استعلام, استعلام دوربین و تجهیزات جانبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098951/مناقصه-اجرای-شبکه-فرعی-آبیاری-و-زهکشی'>مناقصه اجرای شبکه فرعی آبیاری و زهکشی / مناقصه , مناقصه اجرای شبکه فرعی آبیاری و زهکشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098594/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-5-ارومیه'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 5 ارومیه / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 5 ارومیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098660/مزایده-فروش-املاک-استان-آذربایجان-شرقی-نقد-و-اقساط'>مزایده فروش املاک استان آذربایجان شرقی نقد و اقساط  / مزایده,مزایده فروش املاک استان آذربایجان شرقی نقد و اقساط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098734/مزایده-48-حبه-مشاع-از-72-حبه-ششدانگ-ملکی'>مزایده 48 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ ملکی / مزایده,مزایده 48 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ ملکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098867/استعلام-اقلام-قرآنی-(فرهنگی)--'>استعلام اقلام قرآنی (فرهنگی)... / استعلام, استعلام اقلام قرآنی (فرهنگی)...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098879/استعلام-Yealink-t19p-ip-phone'>استعلام Yealink t19p ip phone / استعلام, استعلام Yealink t19p ip phone</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098891/استعلام-NEXCOM-NSA'>استعلام NEXCOM NSA / استعلام, استعلام NEXCOM NSA</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098904/استعلام-استنت-دارویی--'>استعلام استنت دارویی ... / استعلام , استعلام استنت دارویی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098916/آگهی-ارزیابی-کیفی-تولیدکنندگان-تجهیزات-فتولتائیک'>آگهی ارزیابی کیفی تولیدکنندگان تجهیزات فتولتائیک   / آگهی ارزیابی کیفی ، آگهی ارزیابی کیفی تولیدکنندگان تجهیزات فتولتائیک  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098928/استعلام-دوره-های-آموزش--'>استعلام دوره های آموزش... / استعلام, استعلام دوره های آموزش...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098941/استعلام-میز--'>استعلام میز ... / استعلام , استعلام میز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098953/استعلام-سپری-آهن'>استعلام سپری آهن / استعلام سپری آهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098602/مزایده-یک-دستگاه-درب-زن--'>مزایده یک دستگاه درب زن... / مزایده, مزایده یک دستگاه درب زن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098669/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-4-دیواری-محصور-401-6متر'>مزایده ششدانگ یک قطعه 4 دیواری محصور 401.6متر / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه 4 دیواری محصور 401.6متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1098756/مزایده-واگذاری-منافع-حاصله-از-ا-جاره-داری-بدون-اعطای-سرقفلی'>مزایده واگذاری منافع حاصله از ا جاره داری بدون اعطای سرقفلی  / مزایده واگذاری منافع حاصله از ا جاره داری بدون اعطای سرقفلی </a></li></ol>

مناقصات و مزایدات استعلام آهن ,...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 25 تاريخ : دوشنبه 25 تير 1397 ساعت: 18:13