اطلاعات مناقصات وم زایدات ثبت شده تاریخ 97.1.20 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094351/فراخوان-مناقصه-اجرای... با عنوان : اطلاعات مناقصات وم زایدات ثبت شده تاریخ 97.1.20 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094351/فراخوان-مناقصه-اجرای-پروژه-عمرانی-بهینه-سازی-شبکه-روستایی--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه اجرای پروژه عمرانی بهینه سازی شبکه روستایی - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه اجرای پروژه عمرانی بهینه سازی شبکه روستایی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094352/فراخوان-مناقصه-خرید-کنتور-سه-فاز-دیجیتالی-جریان-مستقیم--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خرید کنتور سه فاز دیجیتالی جریان مستقیم  - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه خرید کنتور سه فاز دیجیتالی جریان مستقیم - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094368/مناقصه-حسابرسی-و-کنترل-های-داخلی-نوبت-دوم'>مناقصه حسابرسی و کنترل های داخلی نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه حسابرسی و کنترل های داخلی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094370/مناقصه-سامانه-جامع-پسماند-شهرداری'>مناقصه سامانه جامع پسماند شهرداری / خلاصه آگهی مناقصه عمومی، مناقصه سامانه جامع پسماند شهرداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094374/مناقصه-شناخت-مدلسازی-پیاده-سازی-و-پشتیبانی--'>مناقصه شناخت، مدلسازی، پیاده سازی و پشتیبانی... / خلاصه آگهی مناقصه عمومی، مناقصه شناخت، مدلسازی، پیاده سازی و پشتیبانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094378/مناقصه-قسمتی-از-امور-باغبانی-و-نگهداری-فضای-سبز---97-1-20'>مناقصه قسمتی از امور باغبانی و نگهداری فضای سبز... - 97.1.20 / آگهی مناقصه , مناقصه قسمتی از امور باغبانی و نگهداری فضای سبز... - 97.1.20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094380/مناقصه-پروژه-جدولگذاری-خیابان---'>مناقصه پروژه جدولگذاری خیابان .... / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه پروژه جدولگذاری خیابان ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094384/مناقصه-بکارگیری-7-دستگاه-خودرو-سواری--'>مناقصه بکارگیری 7 دستگاه خودرو سواری... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه بکارگیری 7 دستگاه خودرو سواری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094386/استعلام-چاپ-بروشور-و-تراکت--'>استعلام چاپ بروشور و تراکت ... / استعلام , استعلام چاپ بروشور و تراکت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094387/استعلام-تجدید-خرید-1000-متر-کابل-20-کیلوولت--'>استعلام تجدید خرید 1000 متر کابل 20 کیلوولت ... / استعلام, تجدید خرید 1000 متر کابل 20 کیلوولت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094388/فراخوان-انجام-عملیات-طراحی-و-مهندسی-سیستم-مکانیزم-جابجایی-کلاف--'>فراخوان انجام عملیات طراحی و مهندسی سیستم مکانیزم جابجایی کلاف ... / مناقصه, فراخوان انجام عملیات طراحی و مهندسی سیستم مکانیزم جابجایی کلاف ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094389/استعلام-بلوک-ساز--'>استعلام بلوک ساز... / استعلام,استعلام بلوک ساز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094391/استعلام-رب-گوجه-فرنگی-قوطی-4-کیلو-خالص-آذرچین'>استعلام  رب گوجه فرنگی قوطی 4 کیلو خالص آذرچین  / استعلام , رب گوجه فرنگی قوطی 4 کیلو خالص آذرچین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094392/استعلام-سرویس-و-نگهداری-آسانسور--'>استعلام سرویس و نگهداری آسانسور ... / استعلام , استعلام سرویس و نگهداری آسانسور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094394/استعلام-نگهداری-فضای-سبز'>استعلام نگهداری فضای سبز / استعلام , نگهداری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094397/مناقصه-خرید-روغن-موتور'>مناقصه خرید روغن موتور / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید روغن موتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094398/استعلام-پیاده-رو-سازی---'>استعلام پیاده رو سازی .... / استعلام , استعلام پیاده رو سازی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094399/استعلام-سمینار-آموزشی-استانداردسازی-مصالح-ساختمانی'>استعلام سمینار آموزشی استانداردسازی مصالح ساختمانی  / استعلام, سمینار آموزشی استانداردسازی مصالح ساختمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094401/مناقصه-خرید-سیم-هادی-خاوک-و-سیم-محافظ-اتصالات-63--نوبت-دوم'>مناقصه خرید سیم هادی خاوک و سیم محافظ اتصالات 63... نوبت دوم  / آگهی مناقصه  , مناقصه خرید سیم هادی خاوک و سیم محافظ اتصالات 63... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094402/مناقصه-اجرای-سامانه-تله-متری-و-کنترل-از-راه-دور-تاسیسات-آب--'>مناقصه اجرای سامانه تله متری و کنترل از راه دور تاسیسات آب... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه اجرای سامانه تله متری و کنترل از راه دور تاسیسات آب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094404/استعلام-سایر-آموزش-ها--'>استعلام سایر آموزش ها ... / استعلام , استعلام سایر آموزش ها ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094405/استعلام-خرید-الکتروپمپ-طبقاتی-پمپ-شناور-الکتروموتور-شناور'>استعلام خرید الکتروپمپ طبقاتی، پمپ شناور، الکتروموتور شناور  / استعلام, خرید الکتروپمپ طبقاتی، پمپ شناور، الکتروموتور شناور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094407/تجدید-مناقصه-تامین-و-راه-اندازی-11-ایستگاه-اندازه-گیری-و-تقلیل-فشار-پروژه-های-صنایع-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه تامین و راه اندازی 11 ایستگاه اندازه گیری و تقلیل فشار پروژه های صنایع  نوبت دوم  / آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی, تجدید مناقصه تامین و راه اندازی 11 ایستگاه اندازه گیری و تقلیل فشار پروژه های صنایع  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094408/مناقصه-تجدید-عملیات-بهسازی-و-روکش-آسفالت'>مناقصه تجدید عملیات بهسازی و روکش آسفالت  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تجدید عملیات بهسازی و روکش آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094410/تجدید-مناقصه-آماده-سازی-و-اجرای-خیابانهای-سطح-شهر'>تجدید مناقصه آماده سازی و اجرای خیابانهای سطح شهر / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه آماده سازی و اجرای خیابانهای سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094411/استعلام-خرید-کالا'>استعلام خرید کالا / استعلام, خرید کالا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094413/تجدید-مناقصه-احداث-و-توسعه-فضای-سبز-عمومی'>تجدید مناقصه احداث و توسعه فضای سبز عمومی / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه احداث و توسعه فضای سبز عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094414/استعلام-قند--'>استعلام قند ... / استعلام , استعلام قند ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094416/استعلام-مایع-سفیدکننده--'>استعلام مایع سفیدکننده... / اساعلام,استعلام مایع سفیدکننده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094419/استعلام-کامپیوتر-سفید'>استعلام کامپیوتر سفید / استعلام, کامپیوتر سفید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094420/استعلام-پوشینه--'>استعلام پوشینه ... / استعلام, استعلام پوشینه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094422/استعلام-عملیات-خرید-آب-از-چاه-کشاورزی--'>استعلام عملیات خرید آب از چاه کشاورزی... / استعلام,استعلام عملیات خرید آب از چاه کشاورزی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094423/مناقصه-عملیات-امداد-رسانی--تعمیرات-و-نگهداری-تاسیسات-گازرسانی-و---نوبت-دوم'>مناقصه عملیات امداد رسانی ، تعمیرات و نگهداری تاسیسات گازرسانی و ... نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات امداد رسانی ، تعمیرات و نگهداری تاسیسات گازرسانی و ...  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094424/مناقصه-انجام-امور-خرید-تجهیزات-مانیتورینگ-ایستگاه-ها--نوبت-دوم'>مناقصه انجام امور خرید تجهیزات مانیتورینگ ایستگاه ها... نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه انجام امور خرید تجهیزات مانیتورینگ ایستگاه ها... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094425/استعلام-سوپاپ-واشر-و-پیج-و-مهره'>استعلام سوپاپ- واشر و پیج و مهره / استعلام سوپاپ- واشر و پیج و مهره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094427/فراخوان-تامین-نیروهای-گازبانی'>فراخوان تامین نیروهای گازبانی  / آگهی فراخوان مناقصه یک مرحله ای,فراخوان تامین نیروهای گازبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094428/فراخوان-مناقصه-اجرای-عملیات-برداشت--بارگیری--حمل-و-تخلیه-نمک-استحصالی'>فراخوان مناقصه اجرای عملیات برداشت ، بارگیری ، حمل و تخلیه نمک استحصالی / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه اجرای عملیات برداشت ، بارگیری ، حمل و تخلیه نمک استحصالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094429/مناقصه-تکمیل-خوابگاه-شبانه-روزی-مرکز-خواهران--'>مناقصه تکمیل خوابگاه شبانه روزی مرکز خواهران... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تکمیل خوابگاه شبانه روزی مرکز خواهران...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094432/استعلام-برنامه-حفظ-و-ارتقاء--'>استعلام برنامه حفظ و ارتقاء... / استعلام,استعلام برنامه حفظ و ارتقاء...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094433/تجدید-مناقصه-طراحی-و-اسقرار-سیستم-مدیریت-انرژی--نوبت-دم'>تجدید مناقصه طراحی و اسقرار سیستم مدیریت انرژی  - نوبت دم / تجدید آگهی ارزیابی کیفی,مناقصه  طراحی و اسقرار سیستم مدیریت انرژی  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094434/تجدید-فراخوان-مناقصه-خدمات-حمل-و-نقل-درون-شهری-و-برون-شهری-نوبت-دوم'>تجدید فراخوان مناقصه خدمات حمل و نقل درون شهری و برون شهری نوبت دوم  / مناقصه , تجدید فراخوان مناقصه خدمات حمل و نقل درون شهری و برون شهری  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094435/استعلام-تخریب-و-خاکبرداری-و-زیرسازی-و-قیرپاشی-و-آسفالت'>استعلام تخریب و خاکبرداری و زیرسازی و قیرپاشی و آسفالت  / استعلام, تخریب و خاکبرداری و زیرسازی و قیرپاشی و آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094436/استعلام-ویلچر--'>استعلام ویلچر ... / استعلام , استعلام ویلچر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094438/فراخوان-مناقصه-خرید--خدمات-تعمیر-و-تجهیز-سالن-آمفی-تئاتر'>فراخوان مناقصه خرید ، خدمات تعمیر و تجهیز سالن آمفی تئاتر / فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه خرید ، خدمات تعمیر و تجهیز سالن آمفی تئاتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094439/تجدید-مناقصه-برون-سپاری-فعالیت-های-قرائت-کنتور'>تجدید مناقصه برون سپاری فعالیت های قرائت کنتور / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه برون سپاری فعالیت های قرائت کنتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094440/مناقصه-خرید-سیم-هادی-هاوک-و-سیم-محافظ-اتصالات--نوبت-دوم'>مناقصه خرید سیم هادی هاوک و سیم محافظ اتصالات - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه خرید سیم هادی هاوک و سیم محافظ اتصالات - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094441/استعلام-خرید-کالا'>استعلام خرید کالا / استعلام, خرید کالا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094442/استعلام-مایع-ظرفشویی--'>استعلام مایع ظرفشویی ... / استعلام, استعلام مایع ظرفشویی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094443/مناقصه-کلیه-عملیات-اجرایی-مربوط-به-پل-کیلومتر-300--67--مرحله-دوم'>مناقصه کلیه عملیات اجرایی مربوط به پل کیلومتر 300 + 67... مرحله دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه کلیه عملیات اجرایی مربوط به پل کیلومتر 300 + 67... مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094444/استعلام-روغن-نباتی-خوراکی--'>استعلام روغن نباتی خوراکی... / استعلام,استعلام روغن نباتی خوراکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094447/مناقصه-تامین-نیروی-شرکتی'>مناقصه تامین نیروی شرکتی  / مناقصه ، مناقصه تامین نیروی شرکتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094448/مناقصه-دعوت-به-مشارکت-در-ساخت'>مناقصه دعوت به مشارکت در ساخت  / آگهی دعوت , مناقصه دعوت به مشارکت در ساخت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094449/استعلام-تجهیز-اتاق-سرور--'>استعلام تجهیز اتاق سرور ... / استعلام , استعلام تجهیز اتاق سرور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094451/استعلام-لاستیک-پراید-کویر-تایر'>استعلام لاستیک پراید کویر تایر / استعلام, لاستیک پراید کویر تایر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094452/تجدید-مناقصه-8715-دستگاه-کنتور-آب-توربینی'>تجدید مناقصه 8715  دستگاه کنتور آب توربینی / آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه 8715  دستگاه کنتور آب توربینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094453/استعلام-خرید-کالا'>استعلام خرید کالا / استعلام, خرید کالا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094454/استعلام-تخریب-و-آماده-سازی-محوطه-'>استعلام تخریب و آماده سازی محوطه.. / استعلام, استعلام تخریب و آماده سازی محوطه..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094456/مناقصه-خدمات-پشتیبانی--نوبت-دوم'>مناقصه خدمات پشتیبانی - نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه خدمات پشتیبانی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094457/مناقصه-عمومی-تامین-4-دستگاه-دیزل-ژنراتور'>مناقصه عمومی تامین 4 دستگاه دیزل ژنراتور  / مناصه عمومی 2 مرحله ای , مناقصه عمومی تامین 4 دستگاه دیزل ژنراتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094458/استعلام-تهیه-نقشه--'>استعلام تهیه نقشه ... / استعلام , استعلام تهیه نقشه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094459/مناقصه-احداث-تلمبه-خانه-ساختمان-نگهبانی-دیوار-محوطه-و--'>مناقصه احداث تلمبه خانه، ساختمان نگهبانی، دیوار محوطه و ...  / آگهی مناقصات، مناقصه احداث تلمبه خانه، ساختمان نگهبانی، دیوار محوطه و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094460/مناقصه-انسداد-چاههای-غیرمجاز'>مناقصه انسداد چاههای غیرمجاز / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه انسداد چاههای غیرمجاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094461/مناقصه-خریداری-قوطی-800-گرمی--'>مناقصه خریداری قوطی 800 گرمی ... / مناقصه ، مناقصه خریداری قوطی 800 گرمی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094462/استعلام-سبد-بسکتبال-هیدرولیکی'>استعلام سبد بسکتبال هیدرولیکی  / استعلام , سبد بسکتبال هیدرولیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094464/مناقصه-تامین-Pipes-Fittings--Flange-Valves'>مناقصه  تامین Pipes/Fittings & Flange/ Valves / مناقصه عمومی, مناقصه  تامین Pipes/Fittings & Flange/ Valves</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094465/آگهی-مناقصه-عمومی-امور-حفاظتی-فیزیکی'>آگهی مناقصه عمومی  امور حفاظتی فیزیکی / آگهی مناقصه عمومی،آگهی مناقصه عمومی  امور حفاظتی فیزیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094466/مناقصه-ارائه-خدمات-راهبری-سیستم-های-اعلام-و-اطفا-حریق'>مناقصه ارائه خدمات راهبری سیستم های اعلام و اطفا حریق / اگهی مناقصه , مناقصه ارائه خدمات راهبری سیستم های اعلام و اطفا حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094468/استعلام-خرید-کالا'>استعلام خرید کالا / استعلام, خرید کالا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094469/مناقصه-انجام-عملیات-ضخامت-سنجی-خط-لوله--'>مناقصه انجام عملیات ضخامت سنجی خط لوله ... / مناقصه عمومی, مناقصه انجام عملیات ضخامت سنجی خط لوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094470/مناقصه-تکمیل-و-احداث-ساختمان--تجدید'>مناقصه تکمیل و احداث ساختمان ...تجدید  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل و احداث ساختمان ...تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094473/استعلام-الکتروموتور--پمپ-و-کوپلینگ--'>استعلام الکتروموتور - پمپ و کوپلینگ... / استعلام, استعلام الکتروموتور - پمپ و کوپلینگ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094474/مناقصه-مقدار-1000-تن-کلرورفریک-مایع'>مناقصه مقدار 1000 تن کلرورفریک مایع  /  آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه مقدار 1000 تن کلرورفریک مایع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094475/استعلام-سمعک--'>استعلام سمعک ... / استعلام , استعلام سمعک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094476/استعلام-سمینار-آشنایی-با-نحوه-تدوین-استانداردهای-ملی-ایران-و--'>استعلام سمینار آشنایی با نحوه تدوین استانداردهای ملی ایران  و ... / استعلام, سمینار آشنایی با نحوه تدوین استانداردهای ملی ایران  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094478/فراخوان-مناقصه-خرید-7500-کیسه-سیمان-مگنست'>فراخوان مناقصه خرید 7500 کیسه سیمان مگنست / آگهی فراخوان , فراخوان مناقصه خرید 7500 کیسه سیمان مگنست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094480/استعلام-سایر-آموزشها'>استعلام سایر آموزشها / استعلام,استعلام سایر آموزشها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094481/مناقصه-واگذاری-نیروی-انسانی-و-فروش-انواع-ضایعات--'>مناقصه واگذاری نیروی انسانی و فروش انواع ضایعات... / مناقصه, مناقصه واگذاری نیروی انسانی و فروش انواع ضایعات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094482/مناقصه-عملیات-اجرایی-احداث-ساختمان-رستوران'>مناقصه عملیات اجرایی احداث ساختمان رستوران / اگهی مناقصه , مناقصه عملیات اجرایی احداث ساختمان رستوران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094483/مناقصه-تعمیر--بازسازی-و-تجهیز-ایستگاههای-آب-سنجی-و--'>مناقصه تعمیر ، بازسازی و تجهیز ایستگاههای آب سنجی و.... / مناقصه , مناقصه تعمیر ، بازسازی و تجهیز ایستگاههای آب سنجی و....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094485/استعلام-خرید-کالا'>استعلام خرید کالا / استعلام, خرید کالا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094487/فراخوان-حسابرسی-شهرداری-شورای-اسلامی-شهر-(نوبت-دوم)'>فراخوان حسابرسی شهرداری، شورای اسلامی شهر (نوبت دوم) / مناقصه, فراخوان حسابرسی شهرداری، شورای اسلامی شهر (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094488/مناقصه-خرید-تجهیزات-مورد-نیاز-مدارس--نوبت-دوم'>مناقصه خرید تجهیزات مورد نیاز مدارس -  نوبت دوم  / مناقصه دو مرحله ای عمومی,مناقصه خرید تجهیزات مورد نیاز مدارس- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094490/استعلام-خاکبرداری--'>استعلام خاکبرداری ... / استعلام , استعلام خاکبرداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094491/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-الکتروموتور-ماشین-سانتریفیوژ'>مناقصه خرید یک دستگاه الکتروموتور ماشین سانتریفیوژ / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید یک دستگاه الکتروموتور ماشین سانتریفیوژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094492/مناقصه-خدمات-نگهداری-ابنیه--محوطه-و--'>مناقصه خدمات نگهداری ابنیه ، محوطه و ... / مناقصه ، مناقصه خدمات نگهداری ابنیه ، محوطه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094493/استعلام-لوبیا-چیتی-و--'>استعلام لوبیا چیتی و ... / استعلام, استعلام لوبیا چیتی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094494/مناقصه-پروژه-بهسازی-خیابان-پیامبر-اعظم'>مناقصه پروژه بهسازی خیابان پیامبر اعظم / اگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه بهسازی خیابان پیامبر اعظم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094495/استعلام-صندلی-میز-و-کمد-بایگانی'>استعلام صندلی میز و کمد بایگانی / استعلام, صندلی میز و کمد بایگانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094497/مناقصه-خرید-12-000-عدد-پالت-چوبی'> مناقصه خرید 12.000 عدد پالت چوبی  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید 12.000 عدد پالت چوبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094498/مناقصه-عمومی-خرید-ادوات-و-تجهیزات-ایستگاه-های-پایش--'>مناقصه عمومی خرید ادوات و تجهیزات ایستگاه های پایش.... / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خرید ادوات و تجهیزات ایستگاه های پایش....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094499/استعلام-کاغذA4--'>استعلام کاغذA4... / استعلام,استعلام کاغذA4...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094500/مناقصه-ساخت-تجهیز-و-نگهداری-تصفیه-خانه-های-فاضلاب--نوبت-دوم'>مناقصه ساخت، تجهیز و نگهداری تصفیه خانه های فاضلاب - نوبت دوم / فراخوان ، مناقصه ساخت، تجهیز و نگهداری تصفیه خانه های فاضلاب - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094503/استعلام-بطری-بسته-بندی-بتادین--'>استعلام بطری بسته بندی بتادین ... / استعلام, استعلام بطری بسته بندی بتادین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094504/استعلام-راه-انداز-نرم-الکتروموتور-و--'>استعلام راه انداز نرم الکتروموتور  و ... / استعلام , راه انداز نرم الکتروموتور  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094505/فراخوان-مناقصه-پروژه-احداث-ایستگاه-تقلیل-فشار--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه پروژه احداث ایستگاه تقلیل فشار  - نوبت دوم /  فراخوان مناقصه یک مرحله‌ای , فراخوان مناقصه  پروژه احداث ایستگاه تقلیل فشار  ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094507/استعلام-پودر-تاید-دستی--'>استعلام پودر تاید دستی... / استعلام,استعلام پودر تاید دستی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094508/مناقصه-تحویل-گیری-و-نظارت-بر-توزیع'>مناقصه تحویل گیری و نظارت بر توزیع / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تحویل گیری و نظارت بر توزیع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094509/آگهی-دعوت-به-ارزیابی-کیفی-انجام-عملیات-بازرسی--سرویس-و-نگهداری-کلیه-خطوط-ریلی'>آگهی دعوت به ارزیابی کیفی  انجام عملیات بازرسی ، سرویس و نگهداری کلیه خطوط ریلی / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی ،آگهی دعوت به ارزیابی کیفی انجام عملیات بازرسی ، سرویس و نگهداری کلیه خطوط ریلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094510/استعلام-تخریب-و-بازسازی-جدول--'>استعلام تخریب و بازسازی جدول ... / استعلام, استعلام تخریب و بازسازی جدول ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094513/استعلام-لاستیک-پژو-کویرتایر'>استعلام  لاستیک پژو کویرتایر  / استعلام, لاستیک پژو کویرتایر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094514/استعلام-ساخت-کمد--'>استعلام ساخت کمد ... / استعلام , استعلام ساخت کمد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094516/فراخوان-انجام-سرویس-ایاب-و-ذهاب-کارکنان-(بخش-اتوبوسرانی)'>فراخوان انجام سرویس ایاب و ذهاب کارکنان (بخش اتوبوسرانی) / آگهی فرزاخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران، فراخوان انجام سرویس ایاب و ذهاب کارکنان (بخش اتوبوسرانی)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094517/مناقصه-تهیه-و-تامین-تعداد-10-دستگاه-جرثقیل-چرخ-لاستیکی'>مناقصه تهیه و تامین تعداد 10 دستگاه جرثقیل چرخ لاستیکی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه  تهیه و تامین تعداد 10 دستگاه جرثقیل چرخ لاستیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094519/استعلام-اقلام-برقی-و-تاسیساتی--'>استعلام اقلام برقی و تاسیساتی... / استعلام,استعلام اقلام برقی و تاسیساتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094521/مناقصه-تامین-و-راه-اندازی-11-ایستگاه-اندازه-گیری-و-تقلیل-فشار---نوبت-دوم'>مناقصه تامین و راه اندازی 11 ایستگاه اندازه گیری و تقلیل فشار ... نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه تامین و راه اندازی 11 ایستگاه اندازه گیری و تقلیل فشار ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094522/استعلام-اجرای-قیرپاشی-و-آسفالت'>استعلام اجرای قیرپاشی و آسفالت / استعلام, اجرای قیرپاشی و آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094523/استعلام-تابلوی-برق-و--'>استعلام تابلوی برق و ... / استعلام, استعلام تابلوی برق و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094524/استعلام-تاسیسات-و-مصالح-ساختمانی--'>استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی ... / استعلام , استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094526/مناقصه-خرید-کارتن-و-کفی-های-مورد-نیاز-خود'>مناقصه خرید کارتن و کفی های مورد نیاز خود / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه خرید کارتن و کفی های مورد نیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094529/استعلام-نصب-علائم-در--'>استعلام نصب علائم در... / استعلام,استعلام نصب علائم در...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094530/اصلاحیه-تجدید-مناقصه-پروژه-احداث-ساختمان-کتابخانه-دانشگاه'>اصلاحیه تجدید مناقصه پروژه احداث ساختمان کتابخانه دانشگاه  / اصلاحیه آگهی تجدید مناقصه عمومی، اصلاحیه تجدید مناقصه پروژه احداث ساختمان کتابخانه دانشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094531/استعلام-محاسبه-تولید-ناخالص-داخلی-داده--ستانده-و-ارزش-افزوده--'>استعلام محاسبه تولید ناخالص داخلی، داده - ستانده و ارزش افزوده ... / استعلام, محاسبه تولید ناخالص داخلی، داده - ستانده و ارزش افزوده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094532/مناقصه-خرید-قطعات-یدکی-گیربکس-lufkin'>مناقصه خرید قطعات یدکی گیربکس lufkin  / اگهی مناقصه , مناقصه خرید قطعات یدکی گیربکس lufkin </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094534/فراخوان-مناقصه-باقیمانده-گازرسانی-به-روستاها--'>فراخوان مناقصه باقیمانده گازرسانی به روستاها ... / آگهی فراخوان مناقصه یک مرحله ای , فراخوان مناقصه باقیمانده گازرسانی به روستاها ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094536/استعلام-تاسیسات-و-مصالح-ساختمانی--'>استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی ... / استعلام , استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094539/استعلام-قرارداد-پشتیبانی-مجموعه-نرم-افزار--'>استعلام قرارداد پشتیبانی مجموعه نرم افزار... / استعلام, استعلام قرارداد پشتیبانی مجموعه نرم افزار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094541/استعلام-دستگاه-استرچ-بسته-بندی-پالت--'>استعلام دستگاه استرچ بسته بندی پالت ... / استعلام, دستگاه استرچ بسته بندی پالت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094542/مناقصه-ساخت-چهار-دستگاه-مبدل-حرارتی-هوایی--نوبت-دوم'>مناقصه  ساخت چهار دستگاه مبدل حرارتی هوایی...نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  ساخت چهار دستگاه مبدل حرارتی هوایی...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094545/استعلام-سمینار-آموزشی-آشنایی--'>استعلام سمینار آموزشی آشنایی... / استعلام,استعلام سمینار آموزشی آشنایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094546/فراخوان-مناقصه-خرید-107200-دستگاه-کنتور---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خرید 107200 دستگاه کنتور ... نوبت دوم / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه خرید 107200 دستگاه کنتور ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094547/فراخوان-تامین-نیروهای-گازبانی-(زون-یک)'>فراخوان تامین نیروهای گازبانی  (زون یک) / آگهی فراخوان مناقصه یک مرحله ای,فراخوان تامین نیروهای گازبانی  (زون یک)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094550/مناقصه-پروژه-نوسازی-سامانه-حفاظت-کاتدی-خط-لوله-42-اینچ---نوبت-دوم'>مناقصه پروژه نوسازی سامانه حفاظت کاتدی خط لوله 42 اینچ ... نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه پروژه نوسازی سامانه حفاظت کاتدی خط لوله 42 اینچ ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094551/استعلام-میز--'>استعلام میز ... / استعلام , استعلام میز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094553/استعلام-شیر-دروازه-ای-کشویی-دستی-پیچ-دو-سر-رزوه-و-مهره-آهنی-و--'>استعلام شیر دروازه ای کشویی دستی، پیچ دو سر رزوه و مهره آهنی و ... / استعلام, شیر دروازه ای کشویی دستی، پیچ دو سر رزوه و مهره آهنی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094554/مناقصه-انجام-خدمات-حمل-و-نقل-و-جا-به-جایی-زندانیان-نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات حمل و نقل و جا به جایی زندانیان نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه انجام خدمات حمل و نقل و جا به جایی زندانیان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094555/استعلام-قند-500-گرمی--'>استعلام قند 500 گرمی ... / استعلام,استعلام قند 500 گرمی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094558/مناقصه-انجام-خدمات-نگهبانی-از-اموال-و-تاسیسات-نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات نگهبانی از اموال و تاسیسات نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه انجام خدمات نگهبانی از اموال و تاسیسات نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094559/فراخوان-مناقصه-خرید-65-قلم-قطعات-توربین-گازی-ورکسپور'>فراخوان مناقصه خرید 65 قلم قطعات توربین گازی ورکسپور / فراخوان ارزیابی کیفی ، فراخوان مناقصه خرید 65 قلم قطعات توربین گازی ورکسپور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094560/فراخوان-ارزیابی-کیفی-کارهای-باقیمانده-سامانه-انتقال-آب-سد-نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی کارهای باقیمانده سامانه انتقال آب سد- نوبت دوم  / مناقصه عمومی, فراخوان ارزیابی کیفی کارهای باقیمانده سامانه انتقال آب سد- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094562/استعلام-صندلی--'>استعلام صندلی ... / استعلام , استعلام صندلی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094563/استعلام-خرید-تجهیزات-ایستگاه-سنجش'>استعلام خرید تجهیزات ایستگاه سنجش  / استعلام, خرید تجهیزات ایستگاه سنجش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094565/مناقصه-خرید-دیزل-ژنراتور'>مناقصه خرید دیزل ژنراتور / مناقصه عمومی, مناقصه خرید دیزل ژنراتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094569/استعلام-سمینار-آموزشی-آشنایی--'>استعلام سمینار آموزشی آشنایی... / استعلام,استعلام سمینار آموزشی آشنایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094570/مناقصه-پروژه-اصلاح-و-بهینه-و-توسعه-شبکه-توزیع-برق-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه اصلاح و بهینه و توسعه شبکه توزیع برق- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه اصلاح و بهینه و توسعه شبکه توزیع برق- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094572/تجدید-مناقصه-اجرای-پیاده-روسازی-معابر'>تجدید مناقصه اجرای پیاده روسازی معابر  / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای پیاده روسازی معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094573/استعلام-خرید-مصالح-از-قبیل-ماسه-شسته-و-نخودی-و--'>استعلام  خرید مصالح از قبیل ماسه شسته و نخودی و ... / استعلام , خرید مصالح از قبیل ماسه شسته و نخودی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094576/مناقصه-خرید-FLANGE-COVER--FLEXIBLE-HOSE'>مناقصه خرید FLANGE COVER & FLEXIBLE HOSE  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خرید FLANGE COVER & FLEXIBLE HOSE </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094577/فراخوان-مناقصه-خرید-5000-بشکه-25-کیلوگرمی-کاستیک'>فراخوان مناقصه  خرید 5000 بشکه  25 کیلوگرمی کاستیک / آگهی فراخوان , فراخوان مناقصه  خرید 5000 بشکه  25 کیلوگرمی کاستیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094579/مناقصه-خط-تغذیه'>مناقصه خط تغذیه  / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خط تغذیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094580/مناقصه-خرید-P-F-MICROSAM'>مناقصه خرید P/F MICROSAM  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خرید P/F MICROSAM </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094582/استعلام-سرور--'>استعلام سرور ... / استعلام , استعلام سرور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094583/استعلام-باتری-غیرقابل-شارژ'>استعلام باتری غیرقابل شارژ / استعلام باتری غیرقابل شارژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094587/مناقصه-آسفالت-ریزی-معابر-سطح-شهر-و--'>مناقصه آسفالت ریزی معابر سطح شهر و ... / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه آسفالت ریزی معابر سطح شهر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094588/تجدید-ارزیابی-کیفی-انجام-عملیات-ترمیم-و-آسفالت'>تجدید ارزیابی کیفی انجام عملیات ترمیم و آسفالت  / تجدید ارزیابی کیفی مناقصه گران , ارزیابی کیفی انجام عملیات ترمیم و آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094589/تجدید-ارزیابی-کیفی-پروژه-ساخت-و-نصب-مخزن'>تجدید ارزیابی کیفی پروژه ساخت و نصب مخزن / تجدید ارزیابی کیفی،  پروژه ساخت و نصب مخزن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094591/مناقصه-راهبری-نگهداشت-تعمیر-و-سرویس-مجتمع-مکانیزه-گوگرد'>مناقصه راهبری، نگهداشت، تعمیر و سرویس مجتمع مکانیزه گوگرد / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه راهبری، نگهداشت، تعمیر و سرویس مجتمع مکانیزه گوگرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094592/فراخوان-مناقصه-واگذاری-اداره-امور-عملیاتی-جایگاه-تجدید-مرحله-سوم-نوبت-اول'>فراخوان مناقصه واگذاری اداره امور عملیاتی جایگاه تجدید مرحله سوم نوبت اول / آگهی فراخوان تجدید مناقصه ، فراخوان مناقصه واگذاری اداره امور عملیاتی جایگاه تجدید مرحله سوم نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094593/استعلام-تجهیزات-رایانه--'>استعلام تجهیزات رایانه ... / استعلام, استعلام تجهیزات رایانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094594/استعلام-نیاز-به-جک-پالت-دستی-2-5-تنی--'>استعلام نیاز به جک پالت دستی 2.5 تنی .. / استعلام, نیاز به جک پالت دستی 2.5 تنی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094595/مناقصه-خرید-نصب-و-راه-اندازی-سلول-20KVA--تجدید'>مناقصه خرید، نصب و راه اندازی سلول 20KVA ...تجدید  / مناقصه ,مناقصه خرید، نصب و راه اندازی سلول 20KVA ...تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094596/استعلام-کیف--'>استعلام کیف ... / استعلام , استعلام کیف ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094598/مناقصه-تهیه-طبخ-توزیع-و-سرو-3-وعده-غذا-صبحانه--ناهار--شام--و-انجام-خدمات--'>مناقصه تهیه، طبخ، توزیع و سرو 3 وعده غذا صبحانه ، ناهار ، شام ، و انجام خدمات.... / مناقصه عمومی ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی تهیه، طبخ، توزیع و سرو 3 وعده غذا صبحانه ، ناهار ، شام ، و انجام خدمات....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094599/مناقصه-هرس-و-قطع-درختان-مزاحم'>مناقصه هرس و قطع درختان مزاحم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه هرس و قطع درختان مزاحم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094601/استعلام-ترمه-8-تکه-ابریشم-اعلا'>استعلام ترمه 8 تکه ابریشم اعلا  / استعلام , ترمه 8 تکه ابریشم اعلا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094604/مناقصه-خرید-تعداد-50000-عدد-کفش-ترمز-دانمارکی--97-1-20'>مناقصه خرید تعداد 50000 عدد کفش ترمز دانمارکی  - 97.1.20 / آگهی مناقصه، مناقصه خرید تعداد 50000 عدد کفش ترمز دانمارکی  - 97.1.20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094605/مناقصه-انجام-امور-خدماتی-و-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه انجام امور خدماتی و نگهداری فضای سبز   / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور خدماتی و نگهداری فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094606/استعلام-کاغذ--'>استعلام کاغذ ... / استعلام , استعلام کاغذ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094609/استعلام-چای-بسته-بندی-گلستان-یک-کیلویی'>استعلام  چای بسته بندی گلستان یک کیلویی  / استعلام, چای بسته بندی گلستان یک کیلویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094612/استعلام-خرید-پازل-رنگی--'>استعلام خرید پازل رنگی ... / استعلام, استعلام خرید پازل رنگی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094613/مناقصه-احداث-3-ایستگاه-تبخیر-سنجی-برف-سنجی-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه احداث 3 ایستگاه تبخیر سنجی- برف سنجی تجدید نوبت دوم  / فراخوان تجدید مناقصه ، مناقصه احداث 3 ایستگاه تبخیر سنجی- برف سنجی تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094614/تمدید-مناقصه-تامین-تجهیزات-سخت-افزاری'>تمدید مناقصه تامین تجهیزات سخت افزاری / تمدید مناقصه عمومی , تمدید مناقصه تامین تجهیزات سخت افزاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094615/استعلام-بیسکوییت-کرمدار-گرجی'>استعلام بیسکوییت کرمدار گرجی / استعلام, بیسکوییت کرمدار گرجی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094620/مناقصه-تعمیر--نگهداری-سرویس-و-راهبری-تجهیزات-انتقال-مسافر'>مناقصه تعمیر ، نگهداری سرویس و راهبری تجهیزات انتقال مسافر / اگهی مناقصه , مناقصه تعمیر ، نگهداری سرویس و راهبری تجهیزات انتقال مسافر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094623/استعلام-ست-2-تکه-چرمی--'>استعلام ست 2 تکه چرمی ... / استعلام , استعلام ست 2 تکه چرمی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094624/استعلام-طبق-لیست-پیوست'>استعلام طبق لیست پیوست / استعلام, طبق لیست پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094625/مناقصه-پروژه-بهسازی-خیابان-سعدی'>مناقصه پروژه بهسازی خیابان سعدی / اگهی مناقصه عمومی , مناقصه  پروژه بهسازی خیابان سعدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094626/مناقصه-عمومی-تامین-تجهیزات-ذخیره-سازی'>مناقصه عمومی تامین تجهیزات ذخیره سازی / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی تامین تجهیزات ذخیره سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094629/مناقصه-انجام-خدمات-حمل-و-نقل'>مناقصه انجام خدمات حمل و نقل / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات حمل و نقل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094630/مناقصه-احداث-پروژه-ساختمان-کلانتری'>مناقصه احداث پروژه ساختمان کلانتری / آگهی مناقصه , مناقصه احداث پروژه ساختمان کلانتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094631/استعلام-خرید-کابل'>استعلام خرید کابل  / استعلام, خرید کابل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094634/استعلام-کیف--'>استعلام کیف ... / استعلام , استعلام کیف ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094636/استعلام-لپه--'>استعلام لپه ... / استعلام, استعلام لپه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094637/تمدید-مناقصه-عمومی-خرید-و-تحویل-HP-سرور'>تمدید مناقصه عمومی خرید و تحویل HP سرور  / تمدید مناقصه عمومی , تمدید مناقصه عمومی خرید و تحویل HP سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094639/استعلام-خودکار-آبی-و-مشکی-و-قرمز-سی-کلاس'>استعلام خودکار آبی و مشکی و قرمز سی کلاس / استعلام, خودکار آبی و مشکی و قرمز سی کلاس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094647/استعلام-بیسکوییت--'>استعلام بیسکوییت ... / استعلام , استعلام بیسکوییت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094649/استعلام-دفترچه-یادداشت--'>استعلام دفترچه یادداشت... / استعلام, استعلام دفترچه یادداشت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094651/استعلام-دوربین-مداربسته-KDT-و-رادیو'>استعلام  دوربین مداربسته KDT و رادیو  / استعلام , دوربین مداربسته KDT و رادیو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094653/فراخوان-مناقصه-انجام-عملیات-حفاری-و-پمپاژ--'>فراخوان مناقصه انجام عملیات حفاری و پمپاژ ... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی , فراخوان مناقصه انجام عملیات حفاری و پمپاژ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094654/مناقصه-پروژه-آسفالت-خیابان-ها--مرحله-دوم-نوبت-اول'>مناقصه پروژه آسفالت خیابان ها...مرحله دوم نوبت اول / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه آسفالت خیابان ها مرحله دوم نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094655/استعلام-قند-شکسته-5-کیلویی'>استعلام قند شکسته 5 کیلویی  / استعلام, قند شکسته 5 کیلویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094657/مناقصه-انجام-خدمات-پشتیبانی-اعم-از-امور-خدمات-نظافتی-و-سرویس--'>مناقصه انجام خدمات پشتیبانی اعم از امور خدمات نظافتی و سرویس... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه انجام خدمات پشتیبانی اعم از امور خدمات نظافتی و سرویس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094660/استعلام-انجام-حجمی-امور-نظافتی-و-خدماتی--'>استعلام انجام حجمی امور نظافتی و خدماتی ... / استعلام , استعلام انجام حجمی امور نظافتی و خدماتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094661/استعلام-کاغذ-80-گرمی--'>استعلام کاغذ 80 گرمی... / اسعلام,استعلام کاغذ 80 گرمی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094662/استعلام-کمربند-چرمی-تک-لا-اعلا-درجه-یک-4-سانتی--'>استعلام کمربند چرمی تک لا، اعلا درجه یک، 4 سانتی .. / استعلام, کمربند چرمی تک لا، اعلا درجه یک، 4 سانتی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094665/مناقصه-امور-مربوط-به-نگهبانی-نگهداری-پاسخگویی-به-تلفن---97-1-20'>مناقصه امور مربوط به نگهبانی، نگهداری، پاسخگویی به تلفن... - 97.1.20 / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه امور مربوط به نگهبانی، نگهداری، پاسخگویی به تلفن... - 97.1.20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094666/تجدید-مناقصه-خرید-یک-دستگاه-کمی-لومینسانس'>تجدید مناقصه خرید یک دستگاه کمی لومینسانس  / مناقصه عمومی، تجدید مناقصه خرید یک دستگاه کمی لومینسانس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094667/استعلام-کیف--'>استعلام کیف ... / استعلام, استعلام کیف ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094669/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-خدماتی'> مناقصه تامین نیروی انسانی خدماتی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین نیروی انسانی خدماتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094671/استعلام-قرارداد-پژوهشی--'>استعلام قرارداد پژوهشی ... / استعلام , استعلام قرارداد پژوهشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094672/استعلام-عدس-سبز-امسالی-درشت-اعلا'>استعلام عدس سبز امسالی درشت اعلا  / استعلام عدس سبز امسالی درشت اعلا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094675/استعلام-کیف-پالتویی--'>استعلام کیف پالتویی... / استعلام,استعلام کیف پالتویی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094676/مناقصه-ارزیابی-پوشش-و-بررسی-وضعیت-حفاظت-کاتدی-تجدید--نوبت-دوم'>مناقصه ارزیابی پوشش و بررسی وضعیت حفاظت کاتدی تجدید - نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران, مناقصه ارزیابی پوشش و بررسی وضعیت حفاظت کاتدی تجدید  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094679/مناقصه-احداث-فضای-پایلوت-نگهداری-و-پرورش-مار-به-صورت-EPC'>مناقصه  احداث فضای پایلوت نگهداری و پرورش مار به صورت EPC   / مناقصه ، مناقصه  احداث فضای پایلوت نگهداری و پرورش مار به صورت EPC  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094684/مناقصه-خرید-حمل-و-نصب-آسانسورهای-ساختمان-همایش'>مناقصه خرید، حمل و نصب آسانسورهای ساختمان همایش / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید، حمل و نصب آسانسورهای ساختمان همایش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094685/مناقصه-تعمیر-و-صافکاری-تانک-سیار--'> مناقصه تعمیر و صافکاری تانک سیار ... / مناقصه ,  مناقصه تعمیر و صافکاری تانک سیار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094687/مناقصه-خرید-انواع-کنتور-(تکفاز-سه-فاز-مستقیم)'>مناقصه خرید انواع کنتور (تکفاز، سه فاز مستقیم) / مناقصه عمومی, مناقصه خرید انواع کنتور (تکفاز، سه فاز مستقیم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094692/مناقصه-خرید-انواع-مقره-پلیمری'>مناقصه خرید انواع مقره پلیمری / مناقصه عمومی, مناقصه خرید انواع مقره پلیمری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094693/مناقصه-خرید-550-تن-کلرورفریک'>مناقصه خرید 550 تن کلرورفریک  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید 550 تن کلرورفریک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094694/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی'>مناقصه تامین نیروی انسانی  / مناقصه , مناقصه تامین نیروی انسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094699/استعلام-کتاب'>استعلام  کتاب / استعلام, کتاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094700/مناقصه-خرید-خودروی-آتش-نشانی'>مناقصه خرید خودروی آتش نشانی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید خودروی آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094701/استعلام-مواد-غذایی-و-نوشیدنی--'>استعلام مواد غذایی و نوشیدنی ... / استعلام , استعلام مواد غذایی و نوشیدنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094706/مناقصه-تکمیل-کتابخانه-تجدید'>مناقصه تکمیل کتابخانه تجدید / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه تکمیل کتابخانه تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094709/استعلام-کتاب'>استعلام  کتاب / استعلام, کتاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094711/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-عملیات-خط-کشی-و-علائم-افقی'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات خط کشی و علائم افقی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات خط کشی و علائم افقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094714/مناقصه-خدمات-بیمه-ای'>مناقصه خدمات بیمه ای  / مناقصه ، مناقصه خدمات بیمه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094716/استعلام-پمپ-اسکرو---'>استعلام پمپ اسکرو  ... / استعلام , پمپ اسکرو  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094717/استعلام-ریبون-مشکی--'>استعلام ریبون مشکی... / استعلام,استعلام ریبون مشکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094719/استعلام-طراحی-و-چاپ-بچ-سینه--'>استعلام طراحی و چاپ بچ سینه ... / استعلام, استعلام طراحی و چاپ بچ سینه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094721/استعلام-خرید-بیل-مکانیکی'>استعلام  خرید بیل مکانیکی  / استعلام, خرید بیل مکانیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094722/استعلام-شیرازه--'>استعلام شیرازه ... / استعلام , استعلام شیرازه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094723/مناقصه-بازسازی-ایستگاه-های-تلویزیونی-دیجیتال-تجدید'>مناقصه بازسازی ایستگاه های تلویزیونی دیجیتال تجدید  / مناقصه , مناقصه بازسازی ایستگاه های تلویزیونی دیجیتال .تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094728/استعلام-فلش-otg-درجه-یک-16-گیگ'>استعلام فلش otg درجه یک 16 گیگ / استعلام,استعلام فلش otg درجه یک 16 گیگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094729/مناقصه-احداث-ساختمان-خوابگاه-مددجویان'>مناقصه احداث ساختمان خوابگاه مددجویان / مناقصه عمومی, مناقصه احداث ساختمان خوابگاه مددجویان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094730/مناقصه-تامین-ماسه-سیلیسی'>مناقصه تامین ماسه سیلیسی / مناقصه تامین ماسه سیلیسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094732/استعلام-تعمیرات-و-بازدید-دوره-ای-هر-سه-ماه-یک-بار-چاپگرهای-چاپ--'>استعلام تعمیرات و بازدید دوره ای هر سه ماه یک بار چاپگرهای چاپ ... / استعلام, تعمیرات و بازدید دوره ای هر سه ماه یک بار چاپگرهای چاپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094733/استعلام-گوشی-تلفن-و--'>استعلام گوشی تلفن و ... / استعلام, استعلام گوشی تلفن و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094734/استعلام-الکتروموتور--'>استعلام الکتروموتور ... / استعلام , استعلام الکتروموتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094738/فراخوان-جذب-سرمایه-گذار-پروژه-های-مسکونی'>فراخوان جذب سرمایه گذار پروژه های مسکونی  / مناقصه , فراخوان جذب سرمایه گذار پروژه های مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094739/مناقصه-تامین-غذای-کارکنان'>مناقصه تامین غذای کارکنان  / مناقصه ، مناقصه تامین غذای کارکنان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094740/مناقصه-خرید-تجهیزات-(کلاسی-آموزشی-هوشمندسازی-کمک-آموزشی-و-اداری)'>مناقصه خرید تجهیزات (کلاسی، آموزشی، هوشمندسازی، کمک آموزشی و اداری)  / مناقصه عمومی, مناقصه خرید تجهیزات (کلاسی، آموزشی، هوشمندسازی، کمک آموزشی و اداری) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094742/استعلام-کاغذA4--'>استعلام کاغذA4... / استعلام,استعلام کاغذA4...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094743/استعلام-پوشاک-محافظ-کامل-بزرگسال-سایز-متوسط-مدل-ایزی-لایف'>استعلام پوشاک محافظ کامل بزرگسال سایز متوسط مدل ایزی لایف / استعلام, پوشاک محافظ کامل بزرگسال سایز متوسط مدل ایزی لایف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094744/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری-اطلاعات--سخت-افزار--'>استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات - سخت افزار ... / استعلام, استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات - سخت افزار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094745/استعلام-پوشاک--'>استعلام پوشاک ... / استعلام , استعلام پوشاک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094746/مناقصه-خرید-58-000-تن-شمش'>مناقصه خرید 58/000 تن شمش / مناقصه عمومی, مناقصه خرید 58/000 تن شمش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094748/مناقصه-خرید-یکدستگاه-جرثقیل-30-تن-کارگاهی'>مناقصه خرید یکدستگاه جرثقیل 30 تن کارگاهی  / اگهی مناقصه , مناقصه خرید یکدستگاه جرثقیل 30 تن کارگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094751/فراخوان-خرید-لایه-میانی-نوبت-دوم'>فراخوان خرید لایه میانی- نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای توام با ارزیابی کیفی و فنی,فراخوان خرید لایه میانی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094752/استعلام-خرید-قطعه-شبکه'>استعلام خرید قطعه شبکه  / استعلام, خرید قطعه شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094753/تجدید-مناقصه-تکمیل-بخشی-از-تاسیسات-فاضلاب-شهر----نوبت-دوم'>تجدید مناقصه تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب شهر  ....  نوبت دوم  / آگهی فراخوان تجدید شناسایی سرمایه گذار,تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب شهر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094756/تجدید-مناقصه-انجام-سرویس-ترابری-سبک-خود-و-صنایع-همجوار'>تجدید مناقصه انجام سرویس ترابری سبک خود و صنایع همجوار  / آگهی تجدید مناقصه, تجدید مناقصه انجام سرویس ترابری سبک خود و صنایع همجوار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094757/استعلام-پمپ-کوپلینگ--'>استعلام پمپ- کوپلینگ... / استعلام,استعلام پمپ- کوپلینگ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094758/استعلام-آجر--'>استعلام آجر ... / استعلام , استعلام آجر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094759/مناقصه-خدمات-کلیت-لمینت-و-چاپ'>مناقصه خدمات کلیت، لمینت و چاپ  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خدمات کلیت، لمینت و چاپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094760/استعلام-خرید-تجهیزات-شبکه'>استعلام خرید تجهیزات شبکه / استعلام, خرید تجهیزات شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094761/مناقصه-تامین-موادنسوز-و-اجرای-عملیات-نسوزکاری'>مناقصه تامین موادنسوز و اجرای عملیات نسوزکاری / مناقصه عمومی, مناقصه تامین موادنسوز و اجرای عملیات نسوزکاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094764/تجدید-مناقصه-تعداد-محدودی-جعبه-چوبی'>تجدید مناقصه تعداد محدودی جعبه چوبی / آگهی تجدید مناقصه, تجدید مناقصه تعداد محدودی جعبه چوبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094765/مناقصه-خرید-انواع-کاغذهای-کاربن-لس'>مناقصه خرید انواع کاغذهای کاربن لس  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید انواع کاغذهای کاربن لس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094766/استعلام-باطری-سمعک--'>استعلام باطری سمعک ... / استعلام, استعلام باطری سمعک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094768/استعلام-باطری-سمعک-مدل-rogovac-سایز-R675'>استعلام باطری سمعک مدل rogovac سایز R675 / استعلام, باطری سمعک مدل rogovac سایز R675</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094771/مناقصه-ساخت-ساختمان'>مناقصه ساخت ساختمان / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه ساخت ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094772/اطلاعیه-ساخت-بیش-از-چهل-هزار-واحد-مسکونی--نوبت-دوم'>اطلاعیه ساخت بیش از چهل هزار واحد مسکونی... نوبت دوم  / اطلاعیه، اطلاعیه ساخت بیش از چهل هزار واحد مسکونی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094773/استعلام-مصالح-ساختمانی--'>استعلام مصالح ساختمانی ... / استعلام , استعلام مصالح ساختمانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094774/استعلام-یک-دستگاه-سوییچ'>استعلام یک دستگاه سوییچ / استعلام, یک دستگاه سوییچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094776/مناقصه-پروژه-تهیه-مصالح--نصب-و-اجرای-عملیات-سیویل-تجدید'>مناقصه پروژه تهیه مصالح ، نصب و اجرای عملیات سیویل تجدید  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه پروژه تهیه مصالح ، نصب و اجرای عملیات سیویل تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094777/مناقصه-تولید--تهیه--فروش-و-تحویل'>مناقصه تولید ، تهیه ، فروش و تحویل  / مناقصه , مناقصه تولید ، تهیه ، فروش و تحویل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094778/مناقصه-خرید-تجهیزات-نصب-تست-و-راه-اندازی-سیستم-Debris-Filter-و-Tube-clening--'>مناقصه خرید تجهیزات، نصب، تست و راه اندازی سیستم Debris Filter و Tube clening ... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید تجهیزات، نصب، تست و راه اندازی سیستم Debris Filter و Tube clening ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094780/فراخوان-انجام-خدمات-آنژیوگرافی-آنژیوپلاستی-و-جراحی-قلب---تجدید-نوبت-چهارم'>فراخوان انجام خدمات آنژیوگرافی، آنژیوپلاستی و جراحی قلب ... تجدید نوبت چهارم  / آگهی تجدید فراخوان عمومی , فراخوان انجام خدمات آنژیوگرافی، آنژیوپلاستی و جراحی قلب ... تجدید نوبت چهارم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094781/استعلام-عملیات-اجرای-طرح-اصلاح-و-نوسازی-باغات-'>استعلام  عملیات اجرای طرح اصلاح و نوسازی باغات.. / استعلام, عملیات اجرای طرح اصلاح و نوسازی باغات..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094784/مناقصه-امور-تاکسیرانی'>مناقصه امور تاکسیرانی  / آگهی فراخوان مناقصه ,  مناقصه امور تاکسیرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094785/استعلام-الکتروموتور--'>استعلام الکتروموتور ... / استعلام , استعلام الکتروموتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094788/مناقصه-خریداری-چند-دستگاه-ماشین-الات-راهسازی-نوبت-دوم'>مناقصه خریداری چند دستگاه ماشین الات راهسازی نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه خریداری چند دستگاه ماشین الات راهسازی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094789/مناقصه-واگذاری-حجمی-انجام-خدمات-عمومی-از-قبیل-دبیرخانه-نامه-رسانی-تجدید'>مناقصه واگذاری حجمی انجام خدمات عمومی از قبیل دبیرخانه، نامه رسانی،.تجدید  / مناقصه ، مناقصه واگذاری حجمی انجام خدمات عمومی از قبیل دبیرخانه، نامه رسانی،..تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094790/استعلام-عملیات-اجرای-طرح-اصلاح-احیا-و-افزایش-تولید-گل-و-گیاهان--'>استعلام عملیات اجرای طرح اصلاح، احیا و افزایش تولید گل و گیاهان... / استعلام, استعلام عملیات اجرای طرح اصلاح، احیا و افزایش تولید گل و گیاهان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094792/تجدید-مناقصه-خرید-شش-دستگاه-ترانسفورماتور--'>تجدید مناقصه خرید شش دستگاه ترانسفورماتور ... / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه خرید شش دستگاه ترانسفورماتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094793/تجدید-مناقصه-حفظ-و-نگهداری-سکوی-زباله'>تجدید مناقصه  حفظ و نگهداری سکوی زباله / آگهی تجدید مناقصه عمومی,مناقصه  حفظ و نگهداری سکوی زباله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094795/مناقصه-خرید-حداکثر-2-154-000-عدد-شیر-کم-چرب-پاستوریزه'>مناقصه خرید حداکثر 2.154.000 عدد شیر کم چرب پاستوریزه / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید حداکثر 2.154.000 عدد شیر کم چرب پاستوریزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094796/استعلام-لامپ-60CM-9W-LED'>استعلام لامپ 60CM-9W-LED / استعلام, لامپ 60CM-9W-LED</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094798/استعلام-لپ-تاپ--'>استعلام لپ تاپ ... / استعلام , استعلام لپ تاپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094799/مناقصه-تهیه-و-تامین-وعده-نیم-روزی-ناهار-ساختمان--'>مناقصه تهیه و تامین وعده نیم روزی ناهار ساختمان.... / مناقصه , مناقصه تهیه و تامین وعده نیم روزی ناهار ساختمان....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094800/تجدید-مناقصه-خرید-12-دستگاه-کانکس--'>تجدید مناقصه خرید 12 دستگاه کانکس... / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه خرید 12 دستگاه کانکس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094801/استعلام-انجام-پروژه-شبکه-روشنایی-معابر-و-شبکه-فشار-ضعیف-(برق)'>استعلام انجام پروژه شبکه روشنایی معابر و شبکه فشار ضعیف (برق) / استعلام, انجام پروژه شبکه روشنایی معابر و شبکه فشار ضعیف (برق)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094803/مناقصه-خدمات-تاکسیرانی-و--'>مناقصه خدمات تاکسیرانی و ... / مناقصه عمومی, مناقصه خدمات تاکسیرانی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094804/استعلام-قفسه-استیل-4-طبقه'>استعلام  قفسه استیل 4 طبقه  / استعلام,  قفسه استیل 4 طبقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094805/مناقصه-خرید-مواد-اولیه--طبخ-و-توزیع-غذا'>مناقصه خرید مواد اولیه ، طبخ و توزیع غذا / آگهی مناقصه , مناقصه خرید مواد اولیه ، طبخ و توزیع غذا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094806/تجدید-مناقصه-انجام-خدمات-خودرویی-و-ایاب-و-ذهاب-و--'>تجدید مناقصه انجام خدمات خودرویی و ایاب و ذهاب و ... / آگهی مناقصه ، تجدید مناقصه انجام خدمات خودرویی و ایاب و ذهاب و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094807/استعلام-عملیات-اجرای-طرح-اصلاح-و-نوسازی--'>استعلام عملیات اجرای طرح اصلاح و نوسازی ... / استعلام , استعلام عملیات اجرای طرح اصلاح و نوسازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094811/استعلام-عملیات-اجرای-طرح-افزایش-تولید-محصولات-زراعی'>استعلام عملیات اجرای طرح افزایش تولید محصولات زراعی / استعلام, عملیات اجرای طرح افزایش تولید محصولات زراعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094812/مناقصه-تهیه-طبخ-توزیع-و-سرو-2-وعده-غذا'>مناقصه تهیه، طبخ، توزیع و سرو 2 وعده غذا  / مناقصه عمومی ارزیابی کیفی , مناقصه تهیه، طبخ، توزیع و سرو 2 وعده غذا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094813/تجدید-مناقصه-خرید-نظارت-تصویری--'>تجدید مناقصه خرید نظارت تصویری... / آگهی تجدید  مناقصه, مناقصه خرید نظارت تصویری...تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094815/استعلام-لوله-فولادی-و-اتصالات--'>استعلام لوله فولادی و اتصالات ... / استعلام, استعلام لوله فولادی و اتصالات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094816/استعلام-عملیات-اجرای-طرح-اصلاح-و-نوسازی-باغات--'>استعلام  عملیات اجرای طرح اصلاح و نوسازی باغات .. / استعلام, عملیات اجرای طرح اصلاح و نوسازی باغات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094819/استعلام-قفسه--'>استعلام قفسه ... / استعلام , استعلام قفسه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094820/مناقصه-شیر-استریلیزه-دوغ-پاستوریزه--نوبت-دوم'>مناقصه شیر استریلیزه، دوغ پاستوریزه...نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه شیر استریلیزه، دوغ پاستوریزه...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094821/فراخوان-ارزیابی-کیفی-محور-اتصالی-بزرگراه--'>فراخوان ارزیابی کیفی محور اتصالی بزرگراه ... / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی، فراخوان ارزیابی کیفی محور اتصالی بزرگراه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094822/استعلام-تعمیرات-نمازخانه--'>استعلام تعمیرات نمازخانه ... / استعلام,استعلام تعمیرات نمازخانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094824/مناقصه-توسعه-و-پشتیبانی-فنی-سیستم-یکپارچه-وب-سایت-ها-و---تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه توسعه و پشتیبانی فنی سیستم یکپارچه وب سایت ها و....  تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه توسعه و پشتیبانی فنی سیستم یکپارچه وب سایت ها و....  تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094826/مناقصه-اجرای-کامل-عملیات-نیرورسانی-پروژه-های-برج-باغ-مسکونی--97-01-20'>مناقصه اجرای کامل عملیات نیرورسانی پروژه های برج باغ مسکونی...97.01.20 / مناقصه, مناقصه اجرای کامل عملیات نیرورسانی پروژه های برج باغ مسکونی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094827/استعلام-تعویض-15-دستگاه-کلید-20-کیلووات'>استعلام تعویض 15 دستگاه کلید 20 کیلووات  / استعلام, تعویض 15 دستگاه کلید 20 کیلووات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094828/مناقصه-تعمیرات-اساسی-و-رنگ-آمیزی-مخزن-نفت-خام'>مناقصه تعمیرات اساسی و رنگ آمیزی مخزن نفت خام  / مناقصه ، مناقصه تعمیرات اساسی و رنگ آمیزی مخزن نفت خام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094829/مناقصه-واگذاری-خیابانهای-سطح-شهر'>مناقصه  واگذاری خیابانهای سطح شهر / آگهی مناقصه ,مناقصه  واگذاری خیابانهای سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094831/استعلام-تهیه-و-تحویل-اصله-نهال-و-گل--'>استعلام تهیه و تحویل اصله نهال و گل ... / استعلام , استعلام تهیه و تحویل اصله نهال و گل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094832/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی--نوبت-دوم'>مناقصه تامین نیروی انسانی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تامین نیروی انسانی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094834/مناقصه-احداث-فاز-اول-مجتمع-تجاری'>مناقصه احداث فاز اول مجتمع تجاری / آگهی مناقصه ,مناقصه  احداث فاز اول مجتمع تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094836/استعلام-مصالح-ساختمانی'>استعلام مصالح ساختمانی  / استعلام, مصالح ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094840/مناقصه-برون-سپاری-بخش-مربوط-به-خدمات-شهری-(بصورت-حجمی)'>مناقصه برون سپاری بخش مربوط به خدمات شهری (بصورت حجمی) / مناقصه , مناقصه برون سپاری بخش...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094842/استعلام-عملیات-اجرای-طرح-توسعه-باغات-در-اراضی-مستعد-و-شیبدار'>استعلام  عملیات اجرای طرح توسعه باغات در اراضی مستعد و شیبدار / استعلام, عملیات اجرای طرح توسعه باغات در اراضی مستعد و شیبدار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094844/فراخوان-بررسی-و-رفع-اشکال-از-کمپرسورهای-گاز-گردشی'>فراخوان بررسی و رفع اشکال از کمپرسورهای گاز گردشی / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران ,فراخوان بررسی و رفع اشکال از کمپرسورهای گاز گردشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094846/استعلام-تامین-تجهیزات-و-نصب-تست-و-راه-اندازی-دستگاه-رله-دیستانس--'>استعلام تامین تجهیزات و نصب، تست و راه اندازی دستگاه رله دیستانس ... / استعلام , استعلام تامین تجهیزات و نصب، تست و راه اندازی دستگاه رله دیستانس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094847/استعلام-سوپاپ-12-اینچ-و-پروانه-پمپ'>استعلام سوپاپ 12 اینچ و پروانه پمپ  / استعلام, سوپاپ 12 اینچ و پروانه پمپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094850/استعلام-کارتریج-چاپگر-برادر--'>استعلام کارتریج چاپگر برادر .. / استعلام, کارتریج چاپگر برادر ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094851/مناقصه-تامین-سرویسهای-ایاب-و-ذهاب'>مناقصه تامین سرویسهای ایاب و ذهاب  / آگهی مناقصه، مناقصه تامین سرویسهای ایاب و ذهاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094853/فراخوان-تامین-نیروهای-امور-بازرسی--'>فراخوان تامین نیروهای امور بازرسی... / آگهی فراخوان مناقصه، فراخوان تامین نیروهای امور بازرسی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094854/مناقصه-اجرای-کامل-عملیات-ابنیه-تاسیسات-مکانیکی-و-برقی--'>مناقصه اجرای کامل عملیات ابنیه تاسیسات مکانیکی و برقی... / مناقصه ، مناقصه اجرای کامل عملیات ابنیه تاسیسات مکانیکی و برقی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094856/مناقصه-اجرای-پروژه-موزاییک-فرش-پیاده-رو'>مناقصه اجرای پروژه موزاییک فرش پیاده رو  / مناقصه , مناقصه اجرای پروژه موزاییک فرش پیاده رو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094857/مناقصه-ساخت-ساختمان-main-control-room-of-port'>مناقصه ساخت ساختمان main control room of port / مناقصه عمومی, مناقصه ساخت ساختمان main control room of port</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094858/استعلام-mini-pc--'>استعلام mini pc ... / استعلام , استعلام mini pc ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094859/استعلام-مصالح-ساختمانی'>استعلام  مصالح ساختمانی / استعلام, مصالح ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094863/استعلام-تعویض-ایزولاسیون-سردخانه'>استعلام  تعویض ایزولاسیون سردخانه  / استعلام , تعویض ایزولاسیون سردخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094864/استعلام-لوله-فولادی-و-اتصالات--سایت-ستاد'>استعلام  لوله فولادی و اتصالات.., سایت ستاد / استعلام, استعلام  لوله فولادی و اتصالات..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094865/استعلام-عملیات-اجرای-طرح-کنترل-و-مبارزه-با-آفات--'>استعلام عملیات اجرای طرح کنترل و مبارزه با آفات ... / استعلام , استعلام عملیات اجرای طرح کنترل و مبارزه با آفات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094870/مناقصه-واگذاری-امور-بیماربری-بیمارستان-و--'>مناقصه واگذاری امور بیماربری بیمارستان و ... / مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری امور بیماربری بیمارستان و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094871/استعلام-توپ-والیبال-لاستیکی----سامانه-ستاد'>استعلام توپ والیبال لاستیکی  ...., سامانه ستاد / استعلام, توپ والیبال لاستیکی  ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094874/استعلام-یونیت-درام-چاپگر--'>استعلام یونیت درام چاپگر ... / استعلام , استعلام یونیت درام چاپگر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094875/تجدید-آگهی-مناقصه-عملیات-خط-کشی-محورهای-موصلاتی-حوزه'>تجدید آگهی مناقصه عملیات خط کشی محورهای موصلاتی حوزه / تجدید آگهی مناقصه عملیات خط کشی محورهای موصلاتی حوزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094876/تجدید-مناقصه-اجرای-پروژه-پیاده-روسازی-معابر--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجرای پروژه پیاده روسازی معابر - نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه اجرای پروژه پیاده روسازی معابر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094877/استعلام-تامین-اینترنت---سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام تامین اینترنت ..., سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / استعلام, استعلام تامین اینترنت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094878/استعلام-مایع-دستشویی-صدفی-ظروف-یکبار-مصرف-لیوان-و---'>استعلام مایع دستشویی صدفی، ظروف یکبار مصرف لیوان و .... / استعلام, مایع دستشویی صدفی، ظروف یکبار مصرف لیوان و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094880/مناقصه-خرید-اجناس-مورد-نیاز-پروژه-های-نیرورسانی--'>مناقصه خرید اجناس مورد نیاز پروژه های نیرورسانی ... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید اجناس مورد نیاز پروژه های نیرورسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094881/استعلام-یونیت-درام-چاپگر--'>استعلام یونیت درام چاپگر ... / استعلام , استعلام یونیت درام چاپگر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094882/استعلام-رنگ-آمیزی'>استعلام رنگ آمیزی  / استعلام, رنگ آمیزی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094883/استعلام-انجام-خدمات-خودرویی--'>استعلام  انجام خدمات خودرویی ... / استعلام , انجام خدمات خودرویی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094884/استعلام-ریبون-دستگاه-صدور-آنی-کارت--'>استعلام ریبون دستگاه صدور آنی کارت ... / استعلام , استعلام ریبون دستگاه صدور آنی کارت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094885/استعلام-دوربین'>استعلام دوربین  / استعلام, دوربین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094887/استعلام-دیتا-پرژکتور-سقفی-با-پایه'>استعلام دیتا پرژکتور سقفی با پایه / استعلام , دیتا پرژکتور سقفی با پایه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094888/استعلام-قطعات-مصرفی-سرور--'>استعلام قطعات مصرفی سرور ... / استعلام, استعلام قطعات مصرفی سرور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094891/مناقصه-انجام-آسفالت-معابر-سطح-شهر'>مناقصه انجام آسفالت معابر سطح شهر / آگهی مناقصه , مناقصه انجام آسفالت معابر سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094892/استعلام-خرید-10-قلم-قطعات-مصرفی-رایانه'>استعلام خرید 10 قلم قطعات مصرفی رایانه  / استعلام, خرید 10 قلم قطعات مصرفی رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094893/فراخوان-مناقصه-اجرای-عملیات-بهسازی-راه-روستایی----نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه اجرای عملیات بهسازی راه روستایی ... - نوبت دوم / فراخوان ، فراخوان مناقصه اجرای عملیات بهسازی راه روستایی ...  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094894/استعلام-ریبون-دستگاه-صدور-آنی-کارت--'>استعلام ریبون دستگاه صدور آنی کارت ... / استعلام , استعلام ریبون دستگاه صدور آنی کارت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094896/استعلام-جلد-دو-طرفه-کارت-بانکی--'>استعلام جلد دو طرفه کارت بانکی... / استعلام, استعلام جلد دو طرفه کارت بانکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094897/استعلام-کارتریج-دورنگار-برادر'>استعلام  کارتریج دورنگار برادر / استعلام, کارتریج دورنگار برادر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094900/فراخوان-عمومی-جذب-سرمایه-گذار'>فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار  / مناقصه عمومی , فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094902/استعلام-پودر-لباسشویی--'>استعلام پودر لباسشویی ... / استعلام , استعلام پودر لباسشویی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094904/استعلام-مصالح-ساختمانی'>استعلام مصالح ساختمانی / استعلام,استعلام مصالح ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094905/استعلام-دوربین-فیلمبرداری-سونی---'>استعلام دوربین فیلمبرداری سونی .... / استعلام, دوربین فیلمبرداری سونی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094906/تجدید-مناقصه-اجرای-پروژه-مرکز-بهداشت-و-آموزشگاه--'>تجدید مناقصه اجرای پروژه مرکز بهداشت و آموزشگاه... / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه اجرای پروژه مرکز بهداشت و آموزشگاه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094907/مناقصه-اجرای-بخشی-از-خدمات-شهری'>مناقصه اجرای بخشی از خدمات شهری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای بخشی از خدمات شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094909/استعلام-ریبون-دستگاه-چاپگر--'>استعلام ریبون دستگاه چاپگر ... / استعلام , استعلام ریبون دستگاه چاپگر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094910/استعلام-خرید-لوله-های-پلی-اتیلن-16-بار--'>استعلام  خرید لوله های پلی اتیلن 16 بار ... / استعلام, خرید لوله های پلی اتیلن 16 بار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094914/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز--'>مناقصه نگهداری فضای سبز... / آگهی مناقصه , مناقصه نگهداری فضای سبز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094915/استعلام-ریبون-دستگاه-چاپگر--'>استعلام ریبون دستگاه چاپگر .. / استعلام, ریبون دستگاه چاپگر ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094917/استعلام-لنت-ترمز--'>استعلام لنت ترمز ... / استعلام , استعلام لنت ترمز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094918/مناقصه-قرارداد-واگذاری-بخشی-از-خدمات-تخصصی-پشتیبانی--نوبت-دوم'>مناقصه قرارداد واگذاری بخشی از خدمات تخصصی، پشتیبانی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه قرارداد واگذاری بخشی از خدمات تخصصی، پشتیبانی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094919/فراخوان-مناقصه-خرید-300-تن-پودر-پلی-آلومینیوم-کلراید-(پک)'>فراخوان مناقصه خرید 300 تن پودر پلی آلومینیوم کلراید (پک) / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه خرید 300 تن پودر پلی آلومینیوم کلراید (پک)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094921/استعلام-خرید-شیرکشویی-شیرهوا-شیر-فشارشکن---'>استعلام خرید شیرکشویی، شیرهوا، شیر فشارشکن .... / استعلام, خرید شیرکشویی، شیرهوا، شیر فشارشکن ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094924/مناقصه-بارگیری-و-حمل-مخلوط-از-سیلاب--نوبت-دوم'>مناقصه بارگیری و حمل مخلوط از سیلاب ...نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه بارگیری و حمل مخلوط از سیلاب ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094925/مناقصه-مقدار-3948-متر-انواع-لوله-فولادی'>مناقصه مقدار 3948 متر انواع لوله فولادی  / آگهی مناقصه , مناقصه مقدار 3948 متر انواع لوله فولادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094927/استعلام-پیراهن-اداری--'>استعلام پیراهن اداری... / استعلام,استعلام پیراهن اداری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094928/استعلام-میلگرد--'>استعلام میلگرد ... / استعلام, استعلام میلگرد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094929/مناقصه-اجرای-عملیات-طرحهای-نیرو-رسانی-نوبت-دوم'>مناقصه  اجرای عملیات طرحهای نیرو رسانی  نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه  اجرای عملیات طرحهای نیرو رسانی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094930/مناقصه-عمومی-تک-مرحله-ای-خاکبرداری-و-زیر-سازی--تجدید'>مناقصه عمومی تک مرحله ای  خاکبرداری و زیر سازی - تجدید / فراخوان عمومی , مناقصه عمومی تک مرحله ای  خاکبرداری و زیر سازی  - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094931/مناقصات-تامین-برق'>مناقصات تامین برق / آگهی مناقصات عمومی یک مرحله ای,مناقصات تامین برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094932/استعلام-تخریب-سقف-های-کاذب-فعلی-و-اجراری-سقف-جدید'>استعلام تخریب سقف های کاذب فعلی و اجراری سقف جدید  / استعلام, تخریب سقف های کاذب فعلی و اجراری سقف جدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094936/آگهی-فراخوان-عمومی-خرید-خدمات-مشاور-پروژه-پیاده-سازی-سیستم-مکانیزه-مدیریت'>آگهی فراخوان عمومی خرید خدمات مشاور پروژه پیاده سازی سیستم مکانیزه مدیریت / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان عمومی خرید خدمات مشاور پروژه پیاده سازی سیستم مکانیزه مدیریت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094937/استعلام-چیلر--'>استعلام چیلر ... / استعلام , استعلام چیلر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094941/استعلام-بازسازی-دوش-های-طبقه-دوم-رستوران-باشگاه'>استعلام بازسازی دوش های طبقه دوم رستوران باشگاه / استعلام, بازسازی دوش های طبقه دوم رستوران باشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094944/مناقصه-واگذاری-امور-مربوط-به-تاسیسات-بیمارستان'>مناقصه واگذاری امور مربوط به تاسیسات بیمارستان / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور مربوط به تاسیسات بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094945/استعلام-شامپو--'>استعلام شامپو ... / استعلام, استعلام شامپو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094946/استعلام-کیسه-زباله'>استعلام کیسه زباله  / استعلام, کیسه زباله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094947/استعلام-صابون--'>استعلام صابون ... / استعلام , استعلام صابون ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094949/تجدید-فراخوان-عملیات-خدمات-مشترکین-و-درآمد-وصول-مطالبات-و-شناسایی-و-تبدیل-انشعابات'>تجدید فراخوان عملیات خدمات مشترکین و درآمد وصول مطالبات و شناسایی و تبدیل انشعابات / تجدید آگهی فراخوان,فراخوان عملیات خدمات مشترکین و درآمد وصول مطالبات و شناسایی و تبدیل انشعابات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094951/استعلام-مایع-ظرفشویی-گلرنگ'>استعلام مایع ظرفشویی گلرنگ / استعلام, مایع ظرفشویی گلرنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094953/مناقصه-اجرای-روکش-آسفالت'>مناقصه اجرای روکش آسفالت / مناقصه, مناقصه اجرای روکش آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094954/استعلام-مایع-دستشویی--'>استعلام مایع دستشویی... / استعلام, استعلام مایع دستشویی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094955/استعلام-مایع-جرمگیر--'>استعلام مایع جرمگیر ... / استعلام , استعلام مایع جرمگیر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094959/استعلام-قرارداد-یکساله-پشتیبانی-و-نگهداری-سیستم-ذخیره-ساز-استورج--'>استعلام  قرارداد یکساله پشتیبانی و نگهداری سیستم ذخیره ساز استورج ... / استعلام, قرارداد یکساله پشتیبانی و نگهداری سیستم ذخیره ساز استورج ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094961/فراخوان-تعمیرات-و-بهسازی-دیوار-ایستگاه-CGS-نوبت-دوم'>فراخوان تعمیرات و بهسازی دیوار ایستگاه CGS نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان تعمیرات و بهسازی دیوار ایستگاه CGS نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094963/استعلام-ارایه-خدمات-مشاوره-و-حضوری-به-مدت-شش-ماه'>استعلام  ارایه خدمات مشاوره و حضوری به مدت شش ماه / استعلام, ارایه خدمات مشاوره و حضوری به مدت شش ماه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094964/مناقصه-اجرای-عملیات-انتقال-نیرو-و-برقرسانی'>مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برقرسانی / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برقرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094965/مناقصه-عمومی-خرید-کابل-و-متعلقات-خط-ارتباطی'>مناقصه عمومی  خرید کابل و متعلقات خط ارتباطی / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی  خرید کابل و متعلقات خط ارتباطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094966/استعلام-تجهیزات-آزمایشگاهی--'>استعلام تجهیزات آزمایشگاهی... / استعلام,استعلام تجهیزات آزمایشگاهی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094969/فراخوان-عملیات-اجرایی-خرید-و-لوله-گذاری-به-متراژ-14471-متر-(نوبت-دوم)'>فراخوان عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری به متراژ 14471 متر (نوبت دوم) / مناقصه, فراخوان عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری به متراژ 14471 متر (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094973/تجدید-فراخوان-مدیریت-مصرف-و-کاهش-هدررفت-با-انجام-عملیات-نگهداری'>تجدید فراخوان مدیریت مصرف و کاهش هدررفت با انجام عملیات نگهداری / آگهی تجدید فراخوان,تجدید فراخوان مدیریت مصرف و کاهش هدررفت با انجام عملیات نگهداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094974/مناقصه-10-کیلومتر-شبکه-پراکنده-شهری-و-روستایی-مرغداری-ها'>مناقصه  10 کیلومتر شبکه پراکنده شهری و روستایی مرغداری ها / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه  10 کیلومتر شبکه پراکنده شهری و روستایی مرغداری ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094976/استعلام-ویدئو-پروژکتور'>استعلام ویدئو پروژکتور / استعلام, ویدئو پروژکتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094977/مناقصه-عملیات-اجرایی-خرید-و-لوله-گذاری-(نوبت-دوم)'>مناقصه عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری (نوبت دوم) / آگهی فراخوان, مناقصه عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094978/مناقصه-خرید-نصب-و-راه-اندازی-یک-مجموعه-سامانه-گندزدایی-آب--'>مناقصه خرید، نصب و راه اندازی یک مجموعه سامانه گندزدایی آب... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه خرید، نصب و راه اندازی یک مجموعه سامانه گندزدایی آب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094979/مناقصه-احداث-ساختمان-ایستگاه---نوبت-دوم'>مناقصه احداث ساختمان ایستگاه ... نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه احداث ساختمان ایستگاه ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094980/استعلام-درخواست-3-دستگاه-خودرو'>استعلام درخواست 3 دستگاه خودرو / استعلام,استعلام درخواست 3 دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094981/فراخوان-حفر-سه-حلقه-چاه-آهکی-به-متراژ-1050-متر---(نوبت-دوم)'>فراخوان حفر سه حلقه چاه آهکی به متراژ 1050 متر ... (نوبت دوم) / آگهی فراخوان , فراخوان حفر سه حلقه چاه آهکی به متراژ 1050 متر ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094982/استعلام-تامین-وسایل-توانبخشی-و-بهداشتی--'>استعلام تامین وسایل توانبخشی و بهداشتی... / استعلام, استعلام تامین وسایل توانبخشی و بهداشتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094984/مناقصه-عملیات-اجرایی-محوطه-سازی-تجدید'>مناقصه عملیات اجرایی محوطه سازی تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی ، مناقصه عملیات اجرایی محوطه سازی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094985/استعلام-دستگاه-ویدئو-کنفرانس--'>استعلام دستگاه ویدئو کنفرانس ... / استعلام , استعلام دستگاه ویدئو کنفرانس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094986/استعلام-خرید-مصالح-ETICS-جهت-پوشش-نمای-ساختمان--'>استعلام خرید مصالح ETICS جهت پوشش نمای ساختمان ... / استعلام , خرید مصالح ETICS جهت پوشش نمای ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094988/تجدید-مناقصه-خرید-نصب-و-راه-اندازی-سلول-20KVA--'>تجدید مناقصه خرید، نصب و راه اندازی سلول 20KVA ... / آگهی تجدید مناقصه، تجدید مناقصه خرید، نصب و راه اندازی سلول 20KVA ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094991/مناقصه-حفاری-و-کابل-کشی-خط-132-کیلوولت-97-1-20'>مناقصه حفاری و کابل کشی خط 132 کیلوولت 97.1.20 / مناقصه, مناقصه حفاری و کابل کشی خط 132 کیلوولت 97.1.20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094993/استعلام-رایانه-همراه-لپ-تاپ'>استعلام رایانه همراه لپ تاپ / استعلام, رایانه همراه با لپ تاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094995/مناقصه-ساخت-یک-دستگاه-اتاق-برق'>مناقصه ساخت یک دستگاه اتاق برق / آگهی مناقصه, مناقصه  ساخت یک دستگاه اتاق برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094997/استعلام-اجرای-نمای-ETICS--'>استعلام اجرای نمای ETICS ... / استعلام , استعلام اجرای نمای ETICS ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094999/مناقصه-ساخت-سقاخانه'>مناقصه ساخت سقاخانه / آگهی مناقصه, مناقصه ساخت سقاخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095000/استعلام-خرید-مصالح-XPS'>استعلام خرید مصالح XPS / استعلام , خرید مصالح XPS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095003/مناقصه-اصلاح-شبکه-و-انشعابات-گاز-ابزار-دقیق-و-حفاظت-از-زنگ--نوبت-دوم'>مناقصه اصلاح شبکه و انشعابات گاز، ابزار دقیق و حفاظت از زنگ - نوبت دوم / آگهی مناقصه ، مناقصه اصلاح شبکه و انشعابات گاز، ابزار دقیق و حفاظت از زنگ - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095005/استعلام-چاپگر-لیزری--'>استعلام چاپگر لیزری... / استعلام,استعلام چاپگر لیزری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095006/استعلام-شیر-مخلوط-اهرمی--'>استعلام شیر مخلوط اهرمی... / استعلام, شیر مخلوط اهرمی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095008/مناقصه-عملیات-بهسازی-بخشی-از-کانالهای-آبیاری-مزارع--تجدید-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات بهسازی بخشی از کانالهای آبیاری مزارع... تجدید ـ نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه ، مناقصه عملیات بهسازی بخشی از کانالهای آبیاری مزارع... تجدید ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095009/استعلام-کیس-رایانه--مانیتور-و--'>استعلام کیس رایانه ، مانیتور و ... / استعلام, کیس رایانه ، مانیتور و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095010/تجدید-فراخوان-مناقصه-33-کیلومتر-شبکه-گذاری-روستاهای----نوبت-دوم'>تجدید فراخوان مناقصه 33 کیلومتر شبکه گذاری روستاهای....  - نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , تجدید فراخوان مناقصه 33 کیلومتر شبکه گذاری روستاهای....  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095011/مناقصه-اجرای-مهاربندی-دائم-(نیلینگ)'>مناقصه اجرای مهاربندی دائم (نیلینگ) / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای مهاربندی دائم (نیلینگ)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095013/استعلام-تعمیرات-اتاق-سرور--'>استعلام تعمیرات اتاق سرور ... / استعلام , استعلام تعمیرات اتاق سرور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095016/استعلام-شیر-منفرد-قوی-توکاسه-چشمی--'>استعلام شیر منفرد قوی توکاسه چشمی ... / استعلام, شیر منفرد قوی توکاسه چشمی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095021/فراخوان-واگذاری-پارک-آبی-را-در-محدوده-پارک-ساحلی--نوبت-دوم'>فراخوان واگذاری پارک آبی را در محدوده پارک ساحلی - نوبت دوم / فراخوان , فراخوان واگذاری پارک آبی را در محدوده پارک ساحلی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095022/مناقصه-اجرای-عملیات-پیاده-روسازی'>مناقصه اجرای عملیات پیاده روسازی / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات پیاده روسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095023/استعلام-لیتیوم-پروماید--'>استعلام لیتیوم پروماید... / استعلام, استعلام لیتیوم پروماید...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095027/اطلاعیه-فراخوان-مناقصه-تکمیل-ساماندهی-معابر'>اطلاعیه فراخوان مناقصه تکمیل ساماندهی معابر / اطلاعیه مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه تکمیل ساماندهی معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095028/تجدید-فراخوان-جمع-آوری-600-علمک-پلی-یورتان'>تجدید فراخوان جمع آوری 600 علمک پلی یورتان  / فراخوان مناقصه عمومی , تجدید فراخوان جمع آوری 600 علمک پلی یورتان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095029/استعلام-چاپ--'>استعلام چاپ ... / استعلام , استعلام چاپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095032/استعلام-پروژکتور-روشنایی-فوق-کم-مصرف-کلید-فیوز-و---'>استعلام پروژکتور روشنایی فوق کم مصرف، کلید فیوز و .... / استعلام, پروژکتور روشنایی فوق کم مصرف، کلید فیوز و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095034/مناقصه-پروژه-نیرو-رسانی-تمدید'>مناقصه پروژه نیرو رسانی تمدید / آگهی تمدید مناقصه عمومی , مناقصه پروژه نیرو رسانی تمدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095036/تجدید-مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن-با-قطر-315-میلیمتر----نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید لوله پلی اتیلن با قطر 315 میلیمتر .... - نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه, تجدید مناقصه خرید لوله پلی اتیلن با قطر 315 میلیمتر .... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095037/مناقصه-طبخ-و-توزیع-غذای-گرم-کارکنان-عملیاتی-(تجدید--نوبت-اول)'>مناقصه طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان عملیاتی  (تجدید - نوبت اول) / مناقصه طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان عملیاتی (تجدید - نوبت اول)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095038/استعلام-پروژه-مطالعه-ژنیتکی-میش-مرغ'>استعلام  پروژه مطالعه ژنیتکی میش مرغ  / استعلام, پروژه مطالعه ژنیتکی میش مرغ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095041/مناقصه-اجرای-عملیات-نیرورسانی'>مناقصه اجرای عملیات نیرورسانی  / مناقصه ، مناقصه اجرای عملیات نیرورسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095042/استعلام-قرارداد-آموزشی-و-مطالعاتی--'>استعلام قرارداد آموزشی و مطالعاتی ... / استعلام , استعلام قرارداد آموزشی و مطالعاتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095043/استعلام-اجرای-ایستگاه-پمپاژ--'>استعلام اجرای ایستگاه پمپاژ ... / استعلام, استعلام اجرای ایستگاه پمپاژ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095045/فراخوان-مناقصه-14-کیلومتر-خط-پایداری-و-شبکه-پراکنده-شهری-و-روستایی-و-مرغداری-ها--تجدید-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه 14 کیلومتر خط پایداری و شبکه پراکنده شهری و روستایی و مرغداری ها - تجدید نوبت دوم / آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه 14 کیلومتر خط پایداری و شبکه پراکنده شهری و روستایی و مرغداری ها - تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095047/مناقصه-سرویس-ایاب-و-ذهاب-اساتید'>مناقصه سرویس ایاب و ذهاب اساتید  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه  سرویس ایاب و ذهاب اساتید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095048/استعلام-قیچی-باغبانی--'>استعلام قیچی باغبانی... / استعلام,استعلام قیچی باغبانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095052/استعلام-دستگاه-قیچی-برش-ورق-های-فلزی-و--'>استعلام دستگاه قیچی برش ورق های فلزی و ... / استعلام, دستگاه قیچی برش ورق های فلزی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095053/استعلام-پوشک--'>استعلام پوشک ... / استعلام , استعلام پوشک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095054/مناقصه-امور-عمومی-و-خدماتی--نوبت-دوم'>مناقصه امور عمومی و خدماتی - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه امور عمومی و خدماتی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095055/مناقصه-10-کیلومتر-شبکه-پراکنده-شهری-و-روستایی-مرغداری-ها-نوبت-دوم'>مناقصه  10 کیلومتر شبکه پراکنده شهری و روستایی مرغداری ها نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه  10 کیلومتر شبکه پراکنده شهری و روستایی مرغداری ها نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095056/فراخوان-مناقصه-عمومی-خدمات-راهبری-سرویس-تعمیر-و-نگهداری-تهویه---تجدید'>فراخوان مناقصه عمومی خدمات راهبری، سرویس، تعمیر و نگهداری تهویه ... تجدید / آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه عمومی خدمات راهبری، سرویس، تعمیر و نگهداری تهویه ... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095059/استعلام-ترانس-الکترونیکی--استارت--'>استعلام ترانس الکترونیکی ، استارت ... / استعلام, استعلام ترانس الکترونیکی ، استارت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095061/استعلام-کاغذ-A4--تخته-وایت-برد--'>استعلام کاغذ A4 ، تخته وایت برد ... / استعلام, کاغذ A4 ، تخته وایت برد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095064/فراخوان-تفکیک-پسماندهای-خشک-و-تر-و-بازیافت-پسماندها'>فراخوان تفکیک پسماندهای خشک و تر و بازیافت پسماندها / آگهی فراخوان عمومی, فراخوان تفکیک پسماندهای خشک و تر و بازیافت پسماندها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095066/استعلام-قیچی-باغبانی--'>استعلام قیچی باغبانی... / استعلام,استعلام قیچی باغبانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095068/تجدید-فراخوان-جمع-آوری-600-علمک-پلی-یورتان--نوبت-دوم'>تجدید فراخوان جمع آوری 600 علمک پلی یورتان - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , تجدید فراخوان جمع آوری 600 علمک پلی یورتان - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095070/استعلام--محوطه-سازی-سالن-چندمنظوره--'>استعلام : محوطه سازی سالن چندمنظوره... / استعلام, استعلام : محوطه سازی سالن چندمنظوره...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095071/استعلام-کارتن-مقوایی--'>استعلام کارتن مقوایی ...  / استعلام , استعلام کارتن مقوایی ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095073/مناقصه-امور-خدمات-شهری-و-فضای-سبز'>مناقصه امور خدمات شهری و فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه  امور خدمات شهری و فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095074/مناقصه-خدمات-مراقب-دستگاه-های-پالایش-و-تنظیفات-و-آبدارخانه-ها-در-کارخانه-های-گاز-و-گاز-مایع'>مناقصه خدمات مراقب دستگاه های پالایش و تنظیفات و آبدارخانه ها در کارخانه های گاز و گاز مایع  / مناقصه, مناقصه خدمات مراقب دستگاه های پالایش و تنظیفات و آبدارخانه ها در کارخانه های گاز و گاز مایع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095075/مزایده-خدمات-انبارها-شامل-برشکاری-سنگ-زنی--'>مزایده خدمات انبارها شامل، برشکاری، سنگ زنی ... / آگهی مناقصه، مزایده خدمات انبارها شامل، برشکاری، سنگ زنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095076/استعلام-رم--فلش-مموری-و--'>استعلام رم ، فلش مموری و .. / استعلام , رم ، فلش مموری و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095079/مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت-کوی-90-هکتاری-(منطقه-3)-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه زیرسازی و آسفالت کوی 90 هکتاری (منطقه 3) ـ نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه زیرسازی و آسفالت کوی 90 هکتاری (منطقه 3) - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095080/مناقصه-امور-نقلیه-نوبت-دوم'>مناقصه امور نقلیه نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه امور نقلیه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095084/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-شهری--97-1-20'>مناقصه واگذاری امور خدمات شهری  - 97.1.20 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری امور خدمات شهری  - 97.1.20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095086/استعلام-دستگاه-مرکزی-ضبط-تصاویر-تحت-شبکه-32-کانال--'>استعلام دستگاه مرکزی ضبط تصاویر تحت شبکه 32 کانال... / استعلام, دستگاه مرکزی ضبط تصاویر تحت شبکه 32 کانال...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095087/مناقصه-احداث-خط-فشار-متوسط-در-قالب-اجرای-طرح-رینگ-فیدر-و---نوبت-دوم'>مناقصه احداث خط فشار متوسط در قالب اجرای طرح رینگ فیدر و ...  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه احداث خط فشار متوسط در قالب اجرای طرح رینگ فیدر و ...  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095088/استعلام-خرید-کارت-VDSL--'>استعلام خرید کارت VDSL ... / استعلام, استعلام خرید کارت VDSL ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095089/استعلام-شمش-روی'>استعلام شمش روی / استعلام بها, استعلام شمش روی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095090/مزایده-تیغی-چینی-برج-شمالی'>مزایده تیغی چینی برج شمالی / اگهی مزایده , مزایده تیغی چینی برج شمالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095092/استعلام-پمپ--'>استعلام پمپ ... / استعلام , استعلام پمپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095093/مناقصه-امور-چاپ-و-تکثیر-نوبت-دوم'>مناقصه امور چاپ و تکثیر نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه امور چاپ و تکثیر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095094/استعلام-دوربین-سقفی-Hikvision'>استعلام دوربین سقفی Hikvision / استعلام, دوربین سقفی Hikvision</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095095/استعلام-کود-گاوی'>استعلام کود گاوی / استعلام بها، استعلام کود گاوی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095096/استعلام-محوطه-سازی-سالن-چند-منظوره--'>استعلام محوطه سازی سالن چند منظوره ... / استعلام, استعلام محوطه سازی سالن چند منظوره ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095098/استعلام-رولبرینگ-استوانه-ای'>استعلام رولبرینگ استوانه ای / استعلام بها, استعلام رولبرینگ استوانه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095099/مناقصه-خرید-7800-عدد-انواع-کنسول--'>مناقصه خرید 7800 عدد انواع کنسول ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید 7800 عدد انواع کنسول ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095100/مناقصه-احداث-و-تکمیل-پروژه-ها'>مناقصه احداث و تکمیل پروژه ها  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث و تکمیل پروژه ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095101/استعلام-سوئیچ-sisco-مدل-ws-sf300-28pp'>استعلام سوئیچ sisco مدل ws-sf300-28pp / استعلام, سوئیچ sisco مدل ws-sf300-28pp</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095102/استعلام-شل-درام-مگنت-سه-پراتور-چغارت'>استعلام شل درام مگنت سه پراتور چغارت / استعلام بها, استعلام شل درام مگنت سه پراتور چغارت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095103/مناقصه-امور-نظافتی-خدماتی'>مناقصه امور نظافتی خدماتی  / مناقصه ، مناقصه امور نظافتی خدماتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095104/استعلام-پیچ-و-مهره'>استعلام پیچ و مهره  / استعلام , استعلام پیچ و مهره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095105/استعلام-درپوش-فیلتر'>استعلام درپوش فیلتر / استعلام بها, استعلام درپوش فیلتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095106/استعلام-هارد-دیسک-western-digital'>استعلام هارد دیسک western digital  / استعلام, هارد دیسک western digital </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095107/مناقصه-خرید-کنتور-آب-تجدید'>مناقصه خرید کنتور آب تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه خرید کنتور آب تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095109/فراخوان-مناقصه-عمومی-ANTI--FOAM'>فراخوان مناقصه عمومی ANTI - FOAM  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی ANTI - FOAM </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095110/مناقصه-عمومی-آسفالت-دستی'>مناقصه عمومی آسفالت دستی  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی آسفالت دستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095112/تجدید-فراخوان-مناقصه-تامین-نیروی-خدماتی-و-ناجیان-استخر'>تجدید فراخوان مناقصه تامین نیروی خدماتی و ناجیان استخر / فراخوان مناقصه, تجدید فراخوان مناقصه تامین نیروی خدماتی و ناجیان استخر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095113/مناقصه-احداث-و-تکمیل-پروژه-ها'>مناقصه احداث و تکمیل پروژه ها  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث و تکمیل پروژه ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095114/مناقصه-پروژه-آسفالت-معابر-سطح-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه آسفالت معابر سطح شهر نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه آسفالت معابر سطح شهر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095116/استعلام-ژنراتور-مولد-RF-دستگاه-ICP---'>استعلام ژنراتور مولد RF دستگاه ICP  ...  / استعلام , استعلام ژنراتور مولد RF دستگاه ICP  ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095117/استعلام-دوربین-سقفی-hikvision'>استعلام دوربین سقفی hikvision / استعلام, دوربین سقفی hikvision</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095119/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-گریدر--'>مناقصه خرید یک دستگاه گریدر ... / آگهی مناقصه , مناقصه خرید یک دستگاه گریدر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095121/تجدید-مناقصه-عمومی-20-کیلومتر-شبکه-پراکنده-شهری-روستایی-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عمومی 20 کیلومتر شبکه پراکنده شهری، روستایی- نوبت دوم  / تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان  20 کیلومتر شبکه پراکنده شهری، روستایی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095122/استعلام-دوربین-سقفی-Hikvision'>استعلام دوربین سقفی Hikvision / استعلام, دوربین سقفی Hikvision</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095124/استعلام-کارت-حافظه-DS-UTF128G-L2'>استعلام کارت حافظه DS-UTF128G-L2 / استعلام , کارت حافظه DS-UTF128G-L2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095125/استعلام-کابل-ها-و-رساناها--'>استعلام کابل ها و رساناها.... / استعلام, استعلام کابل ها و رساناها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095126/مناقصه-انجام-عملیات-بایگانی-دیجیتال-پرونده-های-واحدهای-مختلف'>مناقصه  انجام عملیات بایگانی دیجیتال پرونده های واحدهای مختلف  / آگهی مناقصه, مناقصه  انجام عملیات بایگانی دیجیتال پرونده های واحدهای مختلف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095131/اصلاحیه-شناسایی-سرمایه-گذار-جهت-مشارکت-در-راه-اندازی-و-بهره-برداری-از-کلینیک-ورزشی'>اصلاحیه شناسایی سرمایه گذار جهت مشارکت در راه اندازی و بهره برداری از کلینیک ورزشی / اصلاحیه فراخوان , فراخوان شناسایی سرمایه گذار جهت مشارکت در راه اندازی و بهره برداری از کلینیک ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095133/مناقصه-بهسازی-توسعه-و-تکمیل-معابر-شهر-گودین'>مناقصه بهسازی، توسعه و تکمیل معابر شهر گودین / مناقصه بهسازی، توسعه و تکمیل معابر شهر گودین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095134/استعلام-خرید-و-نصب-پنجره-UPVC--'>استعلام خرید و نصب پنجره UPVC ... / استعلام , استعلام خرید و نصب پنجره UPVC ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095136/استعلام-برگزاری-دوره-های-آموزشی--'>استعلام برگزاری دوره های آموزشی ... / استعلام, استعلام برگزاری دوره های آموزشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095139/استعلام-هزینه-برگزاری-دوره-آموزشی-ویژه-مدیران-و-کارشناسان-محیط-زیست'>استعلام هزینه برگزاری دوره آموزشی ویژه مدیران و کارشناسان محیط زیست / استعلام, هزینه برگزاری دوره آموزشی ویژه مدیران و کارشناسان محیط زیست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095141/استعلام-ترمرکوپل--'>استعلام ترمرکوپل ... / استعلام , استعلام ترمرکوپل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095142/استعلام-فیلتر-هوای-کمپرسور-و--'>استعلام فیلتر هوای کمپرسور و ... / استعلام, استعلام فیلتر هوای کمپرسور و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095143/فراخوان-اجرای-تکمیل-عملیات-خاکی-و-ابنیه-فنی'>فراخوان  اجرای تکمیل عملیات خاکی و ابنیه فنی  /  فراخوان , فراخوان  اجرای تکمیل عملیات خاکی و ابنیه فنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095144/مناقصه-جدولگذاری-نقاط-مختلف-شهر'>مناقصه جدولگذاری نقاط مختلف شهر / آگهی مناقصه, مناقصه جدولگذاری نقاط مختلف شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095145/استعلام-لاگر-دما--'>استعلام لاگر دما ... / استعلام , استعلام لاگر دما ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095147/استعلام-بهسازی-خیابان-شهید-صیاد-شیرازی'>استعلام بهسازی خیابان شهید صیاد شیرازی  / استعلام, بهسازی خیابان شهید صیاد شیرازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095149/استعلام-سیم-پلمپ-پولکی-فلزی-سیم-دار--'>استعلام سیم پلمپ پولکی فلزی سیم دار .. / استعلام, سیم پلمپ پولکی فلزی سیم دار ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095152/استعلام-خرید-جی-پی-اس--'>استعلام  خرید جی پی اس... / استعلام, استعلام  خرید جی پی اس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095153/استعلام-نصب-پلاک-در-روستاهای--'>استعلام نصب پلاک در روستاهای ... / استعلام, نصب پلاک در روستاهای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095155/مناقصه-احداث-یک-دهنه-پل--'>مناقصه احداث یک دهنه پل ... / آگهی مناقصه ، مناقصه احداث یک دهنه پل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095156/استعلام-کلاسور--'>استعلام کلاسور ... / استعلام , استعلام کلاسور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095157/استعلام-روتاری-جوینت-چرخشی-و--'>استعلام روتاری جوینت چرخشی و ... / استعلام, استعلام روتاری جوینت چرخشی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095158/استعلام-​جمع-آوری-تصفیه-و-تامین-آب'>استعلام ​جمع آوری، تصفیه و تامین آب  / استعلام, ​جمع آوری، تصفیه و تامین آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095159/مناقصه-ایمن-سازی-ورودی--نوبت-دوم'>مناقصه ایمن سازی ورودی ...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ایمن سازی ورودی ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095161/مناقصه-واگذاری-خدمات-نظافت-و-سرویس-آبدارخانه-در-ساختمان--'>مناقصه واگذاری خدمات نظافت و سرویس آبدارخانه در ساختمان.... / مناقصه, مناقصه واگذاری خدمات نظافت و سرویس آبدارخانه در ساختمان....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095163/استعلام-ساخت-سریال-آموزشی-و-آگاهی-رسانی-با-موضوع-پسماند'>استعلام  ساخت سریال آموزشی و آگاهی رسانی با موضوع پسماند / استعلام, ساخت سریال آموزشی و آگاهی رسانی با موضوع پسماند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095166/مناقصه-ماشینکاری-و-پوشش-دهی-دو-قطعه-آلومینیومی'>مناقصه ماشینکاری و پوشش دهی دو قطعه آلومینیومی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ماشینکاری و پوشش دهی دو قطعه آلومینیومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095168/استعلام-پمپ--'>استعلام پمپ ... / استعلام , استعلام پمپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095169/استعلام-الکتروپمپ-7-5-کیلووات--'>استعلام  الکتروپمپ 7.5 کیلووات .. / استعلام , الکتروپمپ 7.5 کیلووات ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095172/استعلام-عملیات-نصب-کنتور-حجمی--'>استعلام عملیات نصب کنتور حجمی ... / استعلام, استعلام عملیات نصب کنتور حجمی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095174/مناقصه-تهیه-و-اجرای-آسفالت--نوبت-دوم'>مناقصه تهیه و اجرای آسفالت - نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه تهیه و اجرای آسفالت - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095175/مناقصه-احداث-راه-دسترسی-جهت-مسیر-تردد--مرحله-دوم'>مناقصه احداث راه دسترسی جهت مسیر تردد - مرحله دوم / آگهی مناقصه، مناقصه احداث راه دسترسی جهت مسیر تردد - مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095176/فراخوان-تکمیل-سالن-ورزشی---نوبت-دوم'>فراخوان تکمیل سالن ورزشی... - نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی جهت برگزاری مناقصه، فراخوان تکمیل سالن ورزشی... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095177/استعلام-دستگاه-اکسیژن-ساز-5-لیتری--ویلچر-و-عصا'>استعلام دستگاه اکسیژن ساز 5 لیتری ، ویلچر و عصا  / استعلام, دستگاه اکسیژن ساز 5 لیتری ، ویلچر و عصا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095182/استعلام-محصولات-بهداشتی-با-مارک-صحت-یا-گلرنگ--چای-با-مارک-گلین--گلستان'>استعلام محصولات بهداشتی با مارک صحت یا گلرنگ - چای با مارک گلین - گلستان / استعلام, محصولات بهداشتی با مارک صحت یا گلرنگ - چای با مارک گلین - گلستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095188/استعلام-کیت-کامپوزیت--'>استعلام کیت کامپوزیت... / استعلام, استعلام کیت کامپوزیت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095190/استعلام-Update--'>استعلام Update ... / استعلام , استعلام Update ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095191/استعلام-استیل-بلت-و--'>استعلام استیل بلت و ...  / استعلام, استعلام استیل بلت و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095192/مناقصه-واگذاری-تهیه-و-تامین-کارتن-و-کیسه-پستی-نوبت-دم'>مناقصه واگذاری تهیه و تامین کارتن و کیسه پستی  نوبت دم  / مناقصه , مناقصه واگذاری تهیه و تامین کارتن و کیسه پستی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095193/استعلام-قطعات-دستگاه-اتمیک--آزمایشگاه-مرکزی'>استعلام قطعات دستگاه اتمیک - آزمایشگاه مرکزی  / استعلام, قطعات دستگاه اتمیک - آزمایشگاه مرکزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095197/تجدید-مناقصه-خرید-لوله-فولادی'>تجدید مناقصه خرید لوله فولادی / مناقصه , تجدید مناقصه خرید لوله فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095199/مناقصه-احداث-معابر-داخلی-نوبت-دوم'>مناقصه احداث معابر داخلی نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه احداث معابر داخلی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095200/استعلام-نیروی-خدماتی-و-راننده'>استعلام نیروی خدماتی و راننده  / استعلام, نیروی خدماتی و راننده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095201/استعلام-عملیات-خرید-آب--'>استعلام  عملیات خرید آب ... / استعلام , استعلام  عملیات خرید آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095202/اطلاعیه-مناقصه-امور-خدمات-نظافت-و-فضای-سبز'>اطلاعیه مناقصه امور خدمات نظافت  و فضای سبز  / اطلاعیه مناقصه, مناقصه امور خدمات نظافت  و فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095203/مناقصه-مقدار-21-تن-کائوچوی-SMR20'>مناقصه مقدار 21 تن کائوچوی SMR20 / مناقصه, مناقصه مقدار 21 تن کائوچوی SMR20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095205/استعلام-کانال-سنگ-و-سیمان-'>استعلام کانال سنگ و سیمان.. / استعلام, استعلام کانال سنگ و سیمان..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095206/مناقصه-اجرای-هدایت-آبهای-سطحی-شهرک-صنعتی--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای هدایت آبهای سطحی شهرک صنعتی... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای هدایت آبهای سطحی شهرک صنعتی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095207/فراخوان-تامین-نیروی-انسانی---نوبت-دوم'>فراخوان تامین نیروی انسانی ... نوبت دوم  / فراخوان عمومی، فراخوان تامین نیروی انسانی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095211/استعلام-برگزاری-برنامه-های-ظرفیت-سازی-مشارکت-و-آگاهی-سازی---'>استعلام برگزاری برنامه های ظرفیت سازی، مشارکت و آگاهی سازی .... / استعلام, برگزاری برنامه های ظرفیت سازی، مشارکت و آگاهی سازی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095212/مناقصه-عملیات-حفر-چاه-دوم-اصلاحیه'> مناقصه عملیات حفر چاه دوم- اصلاحیه / اصلاحیه مناقصه عمومی,  مناقصه عملیات حفر چاه دوم- اصلاحیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095215/استعلام-تجهیزات-و-وسایل-تحصیلی-و-اداری--'>استعلام تجهیزات و وسایل تحصیلی و اداری ... / استعلام , استعلام تجهیزات و وسایل تحصیلی و اداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095219/استعلام-لباس-و-شورت-ورزشی-فلامنت'>استعلام  لباس و شورت ورزشی  فلامنت  / استعلام, لباس و شورت ورزشی  فلامنت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095220/مناقصه-احداث-پارک---مرحله-دوم'>مناقصه احداث پارک ... مرحله دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث پارک ... مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095223/مناقصه-عملیات-خرید-حمل-نصب-و-راه-اندازی-تجهیزات-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات خرید، حمل، نصب و راه اندازی تجهیزات  نوبت دوم  / آگهی مناقصه,مناقصه  عملیات خرید، حمل، نصب و راه اندازی تجهیزات  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095224/استعلام-احداث-جاده-بین-مزارع--'>استعلام احداث جاده بین مزارع ... / استعلام, استعلام احداث جاده بین مزارع ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095227/استعلام-کلمپ-و-لاینر-و-لقمه-نگهدارنده--'>استعلام کلمپ و لاینر و لقمه نگهدارنده... / استعلام, استعلام کلمپ و لاینر و لقمه نگهدارنده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095228/استعلام-کارتریج--'>استعلام کارتریج ... / استعلام , استعلام کارتریج ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095229/استعلام-سود-تجارتی--'>استعلام سود تجارتی ... / استعلام , سود تجارتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095231/فراخوان-مناقصه-بازسازی-6-دستگاه-خودروی-آتش-نشانی-تجدید'>فراخوان مناقصه بازسازی 6 دستگاه خودروی آتش نشانی تجدید  / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه بازسازی 6 دستگاه خودروی آتش نشانی تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095234/استعلام-جوراب-ورزشی-ساق-بلند-ایرانی-مرغوب'>استعلام جوراب ورزشی ساق بلند ایرانی مرغوب  / استعلام, جوراب ورزشی ساق بلند ایرانی مرغوب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095235/مناقصه-تعداد-114-دستگاه-ترددشماری-القائی'>مناقصه تعداد 114 دستگاه ترددشماری القائی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه تعداد 114 دستگاه ترددشماری القائی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095236/استعلام-استاندارد-سازی-گرمایشی--'>استعلام استاندارد سازی گرمایشی ... / استعلام , استعلام استاندارد سازی گرمایشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095237/استعلام-خودروها-و-ماشین-آلات-سبک-و-سنگین--'>استعلام خودروها و ماشین آلات سبک و سنگین... / استعلام, استعلام خودروها و ماشین آلات سبک و سنگین...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095239/استعلام-بسته-شماره-122-96-81-منطقه--'>استعلام بسته شماره 122-96-81 منطقه ... / استعلام, استعلام بسته شماره 122-96-81 منطقه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095240/استعلام-لوله-آلومینیومی'>استعلام لوله آلومینیومی / استعلام, استعلام لوله آلومینیومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095241/استعلام-شیر-برقی-مدار-گرمایش-بخار--'>استعلام شیر برقی مدار گرمایش بخار ... / استعلام, استعلام شیر برقی مدار گرمایش بخار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095242/استعلام-کیس-یا-متعلقات-داخلی--'>استعلام کیس یا متعلقات داخلی ... / استعلام, کیس یا متعلقات داخلی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095245/مناقصه-طراحی--ساخت-و-نصب-تابلوی-تبلیغاتی'>مناقصه طراحی ، ساخت و نصب تابلوی تبلیغاتی / مناقصه عمومی , مناقصه طراحی ، ساخت و نصب تابلوی تبلیغاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095246/استعلام-پودر-کپسول-ABC-و--'>استعلام پودر کپسول ABC  و ...  / استعلام , استعلام پودر کپسول ABC  و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095247/مناقصه-انجام-آزمایشات-مکانیک-خاک-و-مقاومت-مصالح'>مناقصه انجام آزمایشات مکانیک خاک و مقاومت مصالح   / مناقصه , مناقصه انجام آزمایشات مکانیک خاک و مقاومت مصالح  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095248/استعلام-بهاء-دیوایدر-4-راهه-جریان-روغن'>استعلام بهاء دیوایدر 4 راهه جریان روغن / استعلام بهاء , استعلام بهاء دیوایدر 4 راهه جریان روغن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095249/استعلام-سیستم-و-قطعات-پاتیل-کش-کایرو-و--'>استعلام سیستم و قطعات پاتیل کش کایرو و ... / استعلام , استعلام سیستم و قطعات پاتیل کش کایرو و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095252/استعلام-خرید-لوله-برای--'>استعلام خرید لوله برای ... / استعلام,استعلام خرید لوله برای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095253/مناقصه-عمومی-اجرای-پیاده-رو-و-پازل-گذاری--(نوبت-اول--مرحله-دوم)'>مناقصه عمومی اجرای پیاده رو و پازل گذاری... (نوبت اول - مرحله دوم) / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی اجرای پیاده رو و پازل گذاری... (نوبت اول - مرحله دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095254/استعلام-سیستم-کامپیوتر--'>استعلام سیستم کامپیوتر... / استعلام, استعلام سیستم کامپیوتر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095255/استعلام-نوار-نقاله'>استعلام نوار نقاله / استعلام , استعلام نوار نقاله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095256/مناقصه-اجرای-تعمیرات-و-نگهداری-شبکه-تاسیسات-گاز--'>مناقصه اجرای تعمیرات و نگهداری شبکه تاسیسات گاز... / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه, مناقصه اجرای تعمیرات و نگهداری شبکه تاسیسات گاز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095257/استعلام-کولرگازی'>استعلام کولرگازی / استعلام , کولرگازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095260/استعلام-لوله-های-آلیاژی-محافظ-ترموکوپل'>استعلام لوله های آلیاژی محافظ ترموکوپل   / استعلام, استعلام لوله های آلیاژی محافظ ترموکوپل  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095262/استعلام-کابل-ها-ورساناها'>استعلام کابل ها ورساناها  / استعلام , استعلام کابل ها ورساناها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095264/استعلام-دستگاه-سانترال-تلفن-مرکزی--'>استعلام  دستگاه سانترال تلفن مرکزی ... / استعلام,  دستگاه سانترال تلفن مرکزی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095265/تجدید-مناقصه-خرید-و-نصب-پیش-سردکن-کشتارگاه-صنعتی-دام--'>تجدید مناقصه خرید و نصب پیش سردکن کشتارگاه صنعتی دام... /  تجدید مناقصه , مناقصه خرید و نصب پیش سردکن کشتارگاه صنعتی دام...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095266/تجدید-مناقصه-پروژه-اجرایی-عملیات-آبخیزداری-حوزه-آبخیز-توت-شامی'>تجدید مناقصه پروژه اجرایی عملیات آبخیزداری حوزه آبخیز توت شامی / فراخوان مناقصه ، تجدید فراخوان پروژه اجرایی عملیات آبخیزداری حوزه آبخیز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095269/استعلام-زره-فک-متحرک-کراشر'>استعلام زره  فک متحرک کراشر  / استعلام, استعلام زره  فک متحرک کراشر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095270/مناقصه-آبرسانی-به-روستاها'>مناقصه آبرسانی به روستاها  / مناقصه , مناقصه آبرسانی به روستاها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095271/استعلام-رایانه--'>استعلام رایانه ... / استعلام, استعلام رایانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095272/استعلام-بیمه-آتش-سوزی-ساختمان-ها-و-تاسیسات--'>استعلام بیمه آتش سوزی ساختمان ها و تاسیسات ... / استعلام, بیمه آتش سوزی ساختمان ها و تاسیسات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094344/مزایده-یک-قطعه-سوله-با-کاربری-مرغداری-عرصه-5200متر'>مزایده یک قطعه سوله با کاربری مرغداری عرصه 5200متر / مزایده,مزایده یک قطعه سوله با کاربری مرغداری عرصه 5200متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094345/مزایده-یک-دانگ-از-ششدانگ-ملک-قطعه-هشت-تفکیکی'>مزایده یک دانگ از ششدانگ ملک قطعه هشت تفکیکی  / مزایده,مزایده یک دانگ از ششدانگ ملک قطعه هشت تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094346/مزایده-منزل-مسکونی-در-دو-طبقه-عرصه-130-متر'>مزایده منزل مسکونی در دو طبقه عرصه 130 متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی در دو طبقه عرصه 130 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094347/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-250-متر-بخش-نه-مشهد'>مزایده ملک مساحت عرصه 250 متر بخش نه مشهد / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 250 متر بخش نه مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094348/مزایده-زمین-مساحت-264-متر'>مزایده زمین مساحت 264 متر  / مزایده,مزایده زمین مساحت 264 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094349/مزایده-ملک-بخش-سه-مشهد-تجدید'>مزایده ملک بخش سه مشهد تجدید / مزایده,مزایده ملک بخش سه مشهد تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094350/تجدید-مزایده-اجاره-تعدادی-از-مغازه-ها-و-اماکن'>تجدید مزایده اجاره تعدادی از مغازه ها و اماکن / آگهی تجدید مزایده , تجدید مزایده اجاره تعدادی از مغازه ها و اماکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094353/مزایده-یک-قطعه-زمین-شالیزار-مساحت-3180متر'>مزایده یک قطعه زمین شالیزار مساحت 3180متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین شالیزار مساحت 3180متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094354/مزایده-زمین-به-پلاک-ثبتی-شماره-776-فرعی-بخش-بیست-و-هشت'>مزایده زمین به پلاک ثبتی شماره 776 فرعی بخش بیست و هشت / مزایده,مزایده زمین به پلاک ثبتی شماره 776 فرعی بخش بیست و هشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094355/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-980-37متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 980.37متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 980.37متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094356/مزایده-دو-دانگ-پلاک-ثبتی-1861-و-1506-فرعی'>مزایده دو دانگ پلاک ثبتی 1861 و 1506 فرعی / مزایده,مزایده دو دانگ پلاک ثبتی 1861 و 1506 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094357/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-سورن'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو سورن  / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودرو سورن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094358/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-دیم-مساحت-9800متر'>مزایده یک قطعه زمین زراعی دیم مساحت 9800متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی دیم مساحت 9800متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094359/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-مساحت-6527متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت 6527متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت 6527متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094360/مزایده-مجتمع-مسکونی-مساحت-264-70متر'>مزایده مجتمع مسکونی مساحت 264.70متر / مزایده,مزایده مجتمع مسکونی مساحت 264.70متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094361/مزایده-اداره-امور-بهره-برداری-نگهداشت-و-تعمیرات-و-تجهیزات-و-تاسیسات--'>مزایده اداره امور بهره برداری، نگهداشت و تعمیرات و تجهیزات و تاسیسات... / آگهی مزایده , مزایده اداره امور بهره برداری، نگهداشت و تعمیرات و تجهیزات و تاسیسات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095273/تجدید-مناقصه-پروژه-اجرایی-عملیات-آبخیزداری-حوزه-آبخیز-خانقاه--'>تجدید مناقصه پروژه اجرایی عملیات آبخیزداری حوزه آبخیز خانقاه... / مناقصه, تجدید مناقصه پروژه اجرایی عملیات آبخیزداری حوزه آبخیز خانقاه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095275/مناقصه-خرید-یکدستگاه-مخزن-فلزی-هوایی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید یکدستگاه مخزن فلزی هوایی -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید یکدستگاه مخزن فلزی هوایی -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095277/فراخوان-عمومی-خدمات-پشتیبانی-و-نگهداری-شبکه-رایانه-ای'>فراخوان عمومی خدمات پشتیبانی و نگهداری شبکه رایانه ای  / فراخوان عمومی , فراخوان عمومی خدمات پشتیبانی و نگهداری شبکه رایانه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095279/استعلام-توسعه-و-ارتقا-سیستم-جامع-مالی'>استعلام توسعه و ارتقا سیستم جامع مالی / استعلام, توسعه و ارتقا سیستم جامع مالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095281/استعلام-سیستمهای-ارتباطی-رادیویی-اینترفونها-و-مراکز-تلفن--'>استعلام سیستمهای ارتباطی رادیویی، اینترفونها و مراکز تلفن... / استعلام , استعلام سیستمهای ارتباطی رادیویی، اینترفونها و مراکز تلفن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095282/تجدید-مناقصه-پروژه-اجرایی-عملیات-آبخیزداری-حوزه-آبخیز'>تجدید مناقصه پروژه اجرایی عملیات آبخیزداری حوزه آبخیز / فراخوان مناقصه ،  تجدید مناقصه پروژه اجرایی عملیات آبخیزداری حوزه آبخیز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095283/استعلام-المان-ها-و-یونیت-های-الکترونیکی'>استعلام المان ها و یونیت های الکترونیکی / استعلام , استعلام المان ها و یونیت های الکترونیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095284/مناقصه-خرید-1-قلم-انواع-شیرآلات-صنعتی-(GLOBE-VALVE)'>مناقصه خرید 1 قلم انواع شیرآلات صنعتی (GLOBE VALVE) / مناقصه, مناقصه خرید 1 قلم انواع شیرآلات صنعتی (GLOBE VALVE)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095286/فراخوان-اصلاح-شبکه-روستا--'>فراخوان اصلاح شبکه روستا... / مناقصه عمومی, فراخوان اصلاح شبکه روستا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095287/استعلام-سی-دی-و-دی-وی-دی-با-مارک-FINAL'>استعلام  سی دی و دی وی دی با مارک FINAL  / استعلام, سی دی و دی وی دی با مارک FINAL </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095288/مناقصه-جدول-گذاری--نوبت-اول-مرحله-دوم'>مناقصه جدول گذاری... نوبت اول- مرحله دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه جدول گذاری... نوبت اول- مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095289/استلام-فیلتر-ماسک-نیم-صورت'>استلام فیلتر ماسک نیم صورت / استعلام استلام فیلتر ماسک نیم صورت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095290/استعلام-کفش-ورزشی--'>استعلام کفش ورزشی... / استعلام,استعلام کفش ورزشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095291/مناقصه-تامین-تعداد-24-قلم-قطعات-سیستم-نم-زدایی'>مناقصه تامین تعداد 24 قلم قطعات سیستم نم زدایی  / مناقصه تامین تعداد 24 قلم قطعات سیستم نم زدایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095292/استعلام-عملیات-خرید-آب--'>استعلام عملیات خرید آب ... / استعلام, استعلام عملیات خرید آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095295/فراخوان-خرید-تجهیزات-پنل-خورشیدی'>فراخوان خرید تجهیزات پنل خورشیدی  / فراخوان , فراخوان خرید تجهیزات پنل خورشیدی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095296/استعلام-سطح-سنج'>استعلام سطح سنج / استعلام , استعلام سطح سنج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095297/استعلام-خرید-فلومتر-الکترومغناطیس-150-میلی-متر'>استعلام  خرید فلومتر الکترومغناطیس 150 میلی متر / استعلام, خرید فلومتر الکترومغناطیس 150 میلی متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095299/استعلام-زانو-90-درجه-کربن-استیل-سیاه-جوشی-فشار-قوی'>استعلام زانو 90 درجه کربن استیل سیاه جوشی فشار قوی / استعلام , استعلام زانو 90 درجه کربن استیل سیاه جوشی فشار قوی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095301/استعلام-احداث-کانال-آبیاری-با-سنگ-و-سیمان'>استعلام  احداث کانال آبیاری با سنگ و سیمان / استعلام , احداث کانال آبیاری با سنگ و سیمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095302/استعلام-ست-خدطومی--'>استعلام ست خدطومی ... / استعلام , استعلام ست خدطومی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095303/مناقصه-کلیه-امور-خدماتی'>مناقصه کلیه امور خدماتی / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه کلیه امور خدماتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095304/استعلام-پوشینه-بزرگسال--'>استعلام پوشینه بزرگسال... / استعلام,استعلام پوشینه بزرگسال...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095306/مناقصه-عمومی-احداث-ساختمان-HSE-معدن-سرب-و-روی--نوبت-دوم'>مناقصه عمومی احداث ساختمان HSE معدن سرب و روی  - نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه احداث ساختمان HSE معدن سرب و روی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095307/مناقصه-خریدوراه-اندازی-۱۱-دستگاه-هواساز-هایژنیک'>مناقصه خریدوراه اندازی ۱۱ دستگاه هواساز هایژنیک / مناقصه عمومی، مناقصه خریدوراه اندازی ۱۱ دستگاه هواساز هایژنیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095308/استعلام-ابزارآلات-و-لوازم-عمومی-و-اندازه-گیری--'>استعلام ابزارآلات و لوازم عمومی و اندازه گیری... / استعلام , استعلام ابزارآلات و لوازم عمومی و اندازه گیری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095310/استعلام-خرید-900-عدد-پرچم'>استعلام خرید 900 عدد پرچم  / استعلام, خرید 900 عدد پرچم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095311/استعلام-رطوبت-گیر-و-استرینر'>استعلام رطوبت گیر و استرینر / استعلام , استعلام رطوبت گیر و استرینر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095312/استعلام-خرید-سرور-و-تجهیزات-جانبی--'>استعلام خرید سرور و تجهیزات جانبی... / استعلام, استعلام خرید سرور و تجهیزات جانبی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095315/آگهی-مناقصه-خریدوراه-اندازی-دو-دستگاه-آسانسور'>آگهی مناقصه خریدوراه اندازی دو دستگاه آسانسور / آگهی مناقصه ، مناقصه خریدوراه اندازی دو دستگاه آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095316/استعلام-قرارسرشماری--'>استعلام قرارسرشماری ... / استعلام , استعلام قرارسرشماری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095317/استعلام-خرید-کالا'>استعلام خرید کالا / استعلام, خرید کالا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095318/مناقصه-عمومی-اجرای-احداث-و-تکمیل-مغازه-ها'>مناقصه عمومی اجرای احداث و تکمیل مغازه ها / مزایده عمومی , مناقصه عمومی اجرای احداث و تکمیل مغازه ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095319/استعلام-اقلام-الکتریکی'>استعلام اقلام الکتریکی / استعلام , استعلام اقلام الکتریکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095320/استعلام-کابل-ها-و-رساناها--'>استعلام کابل ها و رساناها... / استعلام , استعلام کابل ها و رساناها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095321/تمدید-مناقصه-انجام-کلیه-امور-مربوطه-به-آسیاب-سنگ-و-سالن-و-خاک-و--'>تمدید مناقصه انجام کلیه امور مربوطه به آسیاب سنگ و سالن و خاک  و ...  /  تمدید مناقصه, مناقصه انجام کلیه امور مربوطه به آسیاب سنگ و سالن و خاک  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095322/استعلام-حفاری'>استعلام  حفاری / استعلام, حفاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095323/استعلام-سیستم-نوبت-دهی-جهت-استفاده--'>استعلام سیستم نوبت دهی جهت استفاده... / استعلام,استعلام سیستم نوبت دهی جهت استفاده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095324/استعلام-سیم-بکسل-فولادی'>استعلام سیم بکسل فولادی / استعلام , استعلام سیم بکسل فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095325/مناقصه-عمومی-اجرای-تکمیل-و-احداث-کانال-های-سطح-شهر'>مناقصه عمومی اجرای تکمیل و احداث کانال های سطح شهر  / مزایده عمومی ,مناقصه عمومی اجرای تکمیل و احداث کانال های سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095327/استعلام-دستگاه-ویدئو-کنفرانس'>استعلام دستگاه ویدئو کنفرانس  / استعلام, دستگاه ویدئو کنفرانس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095329/استعلام-تولید-انتقال-و-توزیع-برق--'>استعلام تولید، انتقال و توزیع برق... / استعلام, استعلام تولید، انتقال و توزیع برق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095330/مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت-ریزی'>مناقصه زیرسازی و آسفالت ریزی  / مناقصه ، مناقصه زیرسازی و آسفالت ریزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095331/استعلام-ایرکاندیشن--'>استعلام ایرکاندیشن...  / استعلام, استعلام ایرکاندیشن... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095332/فراخوان-شناسایی-پیمانکاران-اجرایی-جهت-عملیات-نازک-کاری-ساختمان--'>فراخوان شناسایی پیمانکاران اجرایی جهت عملیات نازک کاری ساختمان... / آگهی فراخوان عمومی, فراخوان شناسایی پیمانکاران اجرایی جهت عملیات نازک کاری ساختمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095333/استعلام-​ساخت-بنا'>استعلام ​ساخت بنا / استعلام, ساخت بنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095336/استعلام-ساخت-بنا'>استعلام ساخت بنا / استعلام, ساخت بنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095338/استعلام-کاغذ--'>استعلام کاغذ ... / استعلام , استعلام کاغذ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095339/استعلام-سیستم-صوتی-با-متعلقات'>استعلام سیستم صوتی با متعلقات  / استعلام , استعلام سیستم صوتی با متعلقات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095340/مناقصه-همسطح-سازی-قبور-آرامستان'>مناقصه همسطح سازی قبور آرامستان / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه همسطح سازی قبور آرامستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095341/استعلام-​کنترل-کننده-ها-و-تجهیزات-جانبی'>استعلام ​کنترل کننده ها و تجهیزات جانبی  / استعلام, استعلام ​کنترل کننده ها و تجهیزات جانبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095342/استعلام-تبلت-b585-سامسونگ'>استعلام  تبلت b585 سامسونگ / استعلام, تبلت b585 سامسونگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095343/استعلام-سکسیونرها-دژنکتورها-و-تجهیزات-جانبی-پستهای-برق'>استعلام سکسیونرها، دژنکتورها و تجهیزات جانبی پستهای برق / استعلام ,استعلام سکسیونرها، دژنکتورها و تجهیزات جانبی پستهای برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095345/اصلاحیه-آگهی-ارزیابی-صلاحیت-در-رشته-و-زمینه-کشاورزی-جنگل-و-منابع-طبیعی'>اصلاحیه آگهی ارزیابی صلاحیت  در رشته و زمینه کشاورزی جنگل و منابع طبیعی / اصلاحیه ارزیابی صلاحیت, آگهی ارزیابی صلاحیت  در رشته و زمینه کشاورزی جنگل و منابع طبیعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095346/استعلام-ساخت-بنا'>استعلام ساخت بنا / استعلام,استعلام ساخت بنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095348/استعلام-شخصی-سازی-کارت-بانکی--'>استعلام شخصی سازی کارت بانکی... / استعلام, استعلام شخصی سازی کارت بانکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095350/استعلام-مبدل-حرارتی-روغن'>استعلام مبدل حرارتی روغن / استعلام, استعلام مبدل حرارتی روغن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095351/مناقصه-خرید-خدمات-نگهداری-فضاهای-مورد-بهره-برداری'>مناقصه خرید خدمات نگهداری فضاهای مورد بهره برداری / مناقصه, مناقصه خرید خدمات نگهداری فضاهای مورد بهره برداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095352/استعلام-شیر-فلکه--'>استعلام شیر فلکه ... / استعلام , استعلام شیر فلکه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095353/استعلام-زاویه-سنج'>استعلام زاویه سنج  / استعلام ,استعلام زاویه سنج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095354/همایش-ملی-تغییر-اقلیم-و-گاهشناسی-درختی-در-اکوسیستم-های-خزری'>همایش ملی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های خزری / همایش ملی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های خزری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095355/استعلام-لوله-فولادی-با-وصل'>استعلام  لوله فولادی با وصل  / استعلام, لوله فولادی با وصل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095356/استعلام-خرید-ماشین-تخریب-کوره'>استعلام خرید ماشین تخریب کوره / استعلام ,استعلام خرید ماشین تخریب کوره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095358/مناقصه-خرید-یکدستگاه-فلوسایتومتر-تجدید'>مناقصه خرید یکدستگاه فلوسایتومتر تجدید / مناقصه , مناقصه خرید یکدستگاه فلوسایتومتر تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095359/استعلام-خرید-دستگاه-پرتابل-سنجش-کیفیت-آب'>استعلام خرید دستگاه پرتابل سنجش کیفیت آب  / استعلام , استعلام خرید دستگاه پرتابل سنجش کیفیت آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095360/مناقصه-سرویس-و-نگهداری-دستگاه-های-اسکناس-شمار'>مناقصه سرویس و نگهداری دستگاه های اسکناس شمار  / مناقصه سرویس و نگهداری دستگاه های اسکناس شمار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095362/کنفرانس-بین-المللی-عمران--معماری'>کنفرانس بین المللی عمران ، معماری / کنفرانس بین المللی عمران ، معماری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095363/استعلام-سایر-حمل-و-نقل-زمینی'>استعلام سایر حمل و نقل زمینی / استعلام سایر حمل و نقل زمینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095364/استعلام-اجرای-پروژه-های-عمرانی--'>استعلام اجرای پروژه های عمرانی... / استعلام,استعلام اجرای پروژه های عمرانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095365/استعلام-بیمه-نامه-مهندسی-تمام-خطر-پیمانکاران'>استعلام بیمه نامه مهندسی تمام خطر پیمانکاران / استعلام, بیمه نامه مهندسی تمام خطر پیمانکاران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095366/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی'>مناقصه  تامین نیروی انسانی / آگهی مناقصه, مناقصه تامین نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095367/استعلام-تاسیسات-و-مصالح-ساختمانی'>استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی  / استعلام , استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095368/استعلام-تهیه-و-نصب-دستگاه-کامپیوتر--'>استعلام تهیه و نصب دستگاه کامپیوتر ... / استعلام , استعلام تهیه و نصب دستگاه کامپیوتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095371/فراخوان-مناقصه-خدمات-عمومی-شامل-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز'>فراخوان مناقصه خدمات عمومی شامل حفظ و نگهداری فضای سبز / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه خدمات عمومی شامل حفظ و نگهداری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095372/مناقصه-خرید-3-قلم-انواع-اتصالات-فلزی'>مناقصه خرید 3 قلم انواع اتصالات فلزی  / مناقصه, مناقصه خرید 3 قلم انواع اتصالات فلزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095373/استعلام-یونیت-فیلتراسیون-الکترواستاتیک'>استعلام یونیت فیلتراسیون الکترواستاتیک / استعلام, استعلام یونیت فیلتراسیون الکترواستاتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095374/استعلام-اجرای-طرح-انتقال-کابل-های-مرکزی-کانکس--'>استعلام اجرای طرح انتقال کابل های مرکزی کانکس... / استعلام, استعلام اجرای طرح انتقال کابل های مرکزی کانکس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095376/استعلام-برگزاری-جشنواره-های-سفره-ایرانی'>استعلام برگزاری جشنواره های سفره ایرانی / استعلام برگزاری جشنواره های سفره ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095377/استعلام-خرید-کالا--'>استعلام خرید کالا ... / استعلام, خرید کالا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095378/سومین-کنفرانس-بین-المللی-حسابداری-مدیریت-و-نوآوری-در-کسب-و-کار'>سومین کنفرانس بین المللی حسابداری مدیریت و نوآوری در کسب و کار / سومین کنفرانس بین المللی حسابداری مدیریت و نوآوری در کسب و کار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095379/استعلام-سایر-فعالیت-های-مخابراتی--'>استعلام سایر فعالیت های مخابراتی ... / استعلام , استعلام سایر فعالیت های مخابراتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095380/مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت-و-جدول-گذاری'>مناقصه زیرسازی و آسفالت و جدول گذاری  / مناقصه , مناقصه زیرسازی و آسفالت و جدول گذاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095382/مناقصه-تعریض-پل-میدان-دژبانی-شهر'>مناقصه تعریض پل میدان دژبانی شهر / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تعریض پل میدان دژبانی شهر مراغه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095383/استعلام-کنسرو-تن-ماهی--'>استعلام کنسرو تن ماهی ... / استعلام, استعلام کنسرو تن ماهی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095384/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-راهبری-تاسیسات'>استعلام تعمیر و نگهداری راهبری تاسیسات / استعلام , استعلام تعمیر و نگهداری راهبری تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095385/استعلام-زره-و-دیافراگم-آسیاب-آهن--'>استعلام زره و دیافراگم آسیاب آهن...  / استعلام, استعلام زره و دیافراگم آسیاب آهن... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095387/استعلام-سماور-گازی'>استعلام سماور گازی  / استعلام , استعلام سماور گازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095388/استعلام-ورق-پلی-اتیلن-تیوار-1000'>استعلام ورق پلی اتیلن تیوار 1000 /  استعلام  , استعلام  ورق پلی اتیلن تیوار 1000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095390/مناقصه-خرید-PARTS-FOR-STV'>مناقصه خرید  PARTS FOR STV / مناقصه, مناقصه خرید  PARTS FOR STV</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095392/مناقصه-ی-طبقه-بندی-وکدینگ-20-000-قلم-کالای'>مناقصه ی طبقه بندی وکدینگ 20.000 قلم کالای / آگهی مناقصه , مناقصه ی طبقه بندی وکدینگ 20.000 قلم کالای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095393/استعلام-کارت-V5P-کارت-CPU2--'>استعلام کارت V5P، کارت CPU2... / استعلام, استعلام کارت V5P، کارت CPU2...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095394/استعلام-قطعات-سرور'>استعلام قطعات سرور  / استعلام ,استعلام قطعات سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095396/استعلام-هارد-دیسک--'>استعلام هارد دیسک ... / استعلام , استعلام هارد دیسک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095397/استعلام-توپ-والیبال-ایرانی'>استعلام توپ والیبال ایرانی / استعلام, استعلام توپ والیبال ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095398/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-و-فلنج'>استعلام  لوله پلی اتیلن و فلنج / استعلام,  لوله پلی اتیلن و فلنج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095399/استعلام-خرید-HAND-held-calibration-device'>استعلام خرید: HAND held calibration device / استعلام خرید: HAND held calibration device</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095400/استعلام-خرید-تجهیزات-ایمنی--'>استعلام خرید تجهیزات ایمنی... / استعلام,استعلام خرید تجهیزات ایمنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095401/مناقصه-خرید-PLATE'>مناقصه خرید PLATE / مناقصه, مناقصه خرید PLATE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095402/استعلام-رب-گوجه'>استعلام رب گوجه  / استعلام, استعلام رب گوجه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095403/استعلام-سیستم-کامپیوتر'>استعلام  سیستم کامپیوتر / استعلام , استعلام سیستم کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095405/استعلام-خرید-100-دستگاه-اندازه-گیری-دیجیتال'>استعلام خرید 100 دستگاه اندازه گیری دیجیتال / استعلام, استعلام خرید 100 دستگاه اندازه گیری دیجیتال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095406/استعلام-ایستگاه-پمپاژ-آب--'>استعلام ایستگاه پمپاژ آب ... / استعلام, استعلام ایستگاه پمپاژ آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095407/استعلام-تجهیزات-آزمایشگاهی'>استعلام  تجهیزات آزمایشگاهی / استعلام,استعلام تجهیزات آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095409/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-سایز-32-میلیمتر'>استعلام  لوله پلی اتیلن سایز 32 میلیمتر  / استعلام,  لوله پلی اتیلن سایز 32 میلیمتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095410/استعلام-اساس-و-آسفالت--'>استعلام اساس و آسفالت... / استعلام,استعلام اساس و آسفالت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095411/استعلام-CCP'>استعلام CCP / استعلام,استعلام CCP</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095412/مناقصه-خرید-PARTS-FOR-BURTON-CORBLIN-COMPRESSOR'>مناقصه خرید PARTS FOR BURTON CORBLIN COMPRESSOR / مناقصه, مناقصه خرید PARTS FOR BURTON CORBLIN COMPRESSOR</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095413/استعلام-تیرآهن'>استعلام تیرآهن / استعلام، استعلام تیرآهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095414/استعلام-خرید-گرمکن-القایی'>استعلام خرید گرمکن القایی / استعلام خرید گرمکن القایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095416/شناسایی-سرمایه-گذار-درخصوص-پروژه-تکمیل-بخشی-از-تاسیسات-جمع-آوری-وتصفیه-فاضلاب'>شناسایی سرمایه گذار درخصوص پروژه تکمیل بخشی از تاسیسات جمع آوری وتصفیه فاضلاب / شناسایی سرمایه گذار درخصوص پروژه تکمیل بخشی از تاسیسات جمع آوری وتصفیه فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095417/استعلام-اینترنت-اختصاصی-یک-ساله-4MB-S'>استعلام اینترنت اختصاصی یک ساله 4MB/S / استعلام, اینترنت اختصاصی یک ساله 4MB/S</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095418/استعلام-سمعک-فول-دیجیتال'>استعلام سمعک فول دیجیتال / استعلام , استعلام سمعک فول دیجیتال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095420/استعلام-خرید-ماشین-های-اداری'>استعلام خرید ماشین های اداری   / استعلام,استعلام خرید ماشین های اداری  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095421/استعلام-گازسنج'>استعلام گازسنج / استعلام, استعلام گازسنج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095422/استعلام-کولر--'>استعلام کولر ... / استعلام , استعلام کولر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095423/استعلام-فاز-متر-فشار-قوی'>استعلام فاز متر فشار قوی  / استعلام ,استعلام فاز متر فشار قوی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095424/استعلام-bolt'>استعلام bolt / استعلام bolt</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095425/استعلام-اسکنر-فلت--'>استعلام اسکنر فلت... / استعلام,استعلام اسکنر فلت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095426/استعلام-مبلغ-تخصیص-یافته-به-خرید-اقلام-مورد-نیاز--'>استعلام مبلغ تخصیص یافته به خرید اقلام مورد نیاز ... / استعلام, استعلام مبلغ تخصیص یافته به خرید اقلام مورد نیاز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095427/استعلام-ویلچر-ارتوپدی-بزرگسال'>استعلام ویلچر ارتوپدی بزرگسال / استعلام , استعلام ویلچر ارتوپدی بزرگسال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095428/مناقصه-عمومی-اجرای-آسفالت-و-ترانشه-های-معابر'>مناقصه عمومی اجرای آسفالت و ترانشه های معابر  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی اجرای آسفالت و ترانشه های معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095429/استعلام-کاغذ-A4'>استعلام کاغذ A4 / استعلام, کاغذ A4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095430/مناقصه-کابل-شیلددار-زره-دار-زیرزمینی-300-1'>مناقصه کابل شیلددار، زره دار زیرزمینی 300*1 / مناقصه کابل شیلددار، زره دار زیرزمینی 300*1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095431/استعلام-اجرای-عملیات-نهالکاری--مراقبت-و-آبیاری-بیابانک--'>استعلام اجرای عملیات نهالکاری ، مراقبت و آبیاری بیابانک...  / استعلام, استعلام اجرای عملیات نهالکاری ، مراقبت و آبیاری بیابانک... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095432/فراخوان-خرید-و-ساخت-شل-کوره'>فراخوان خرید و ساخت شل کوره / مناقصه, فراخوان خرید و ساخت شل کوره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095433/استعلام-مرمت-و-لایروبی--'>استعلام مرمت و لایروبی ... / استعلام , استعلام مرمت و لایروبی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095434/استعلام-تاسیسات-و-مصالح-ساختمانی'>استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی  / استعلام,استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095435/استعلام-سمعک-و-باطری--'>استعلام سمعک و باطری... / استعلام,استعلام سمعک و باطری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095437/استعلام-فرم-خرید-کالا--'>استعلام فرم خرید کالا... / استعلام, استعلام فرم خرید کالا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095438/استعلام-​کابل-ها-و-رساناها'>استعلام ​کابل ها و رساناها / استعلام , استعلام ​کابل ها و رساناها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095439/استعلام-ساخت-صندوق-صدقات'>استعلام ساخت صندوق صدقات / استعلام, استعلام ساخت صندوق صدقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095440/استعلام-دستمال-کاغذی-با-مارک-گلریز-یا-مارک-سافلن'>استعلام  دستمال کاغذی با مارک گلریز یا مارک سافلن  / استعلام,  دستمال کاغذی با مارک گلریز یا مارک سافلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095441/استعلام-مواد-مصرفی-آزمایشگاه--'>استعلام مواد مصرفی آزمایشگاه ... / استعلام , استعلام مواد مصرفی آزمایشگاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095443/مناقصه-ایجاد-امکانات-و-زیربناهای-مورد-نیاز-گردشگری'>مناقصه ایجاد امکانات و زیربناهای مورد نیاز گردشگری / مناقصه عمومی یک مرحله ای ایجاد امکانات و زیربناهای مورد نیاز گردشگری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095444/فراخوان-تجدید-مناقصه-عمومی-اجرای-فاز-دوم-پارک-رسالت'>فراخوان تجدید مناقصه عمومی اجرای فاز دوم پارک رسالت  / فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان تجدید مناقصه عمومی اجرای فاز دوم پارک رسالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095445/استعلام-انجام-عملیات-میدانی'>استعلام انجام عملیات میدانی / استعلام, استعلام انجام عملیات میدانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095447/استعلام-انجام-خدمات-طراحی-ساخت-نصب-و-راه-اندازی-سیستم-اعلام-و-اطفاء-حریق-در-اتاق-سرور'>استعلام انجام خدمات طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی سیستم اعلام و اطفاء حریق در اتاق سرور / فرم استعلام بهای الکترونیکی ,استعلام انجام خدمات طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی سیستم اعلام و اطفاء حریق در اتاق سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095448/استعلام-تجهیزات-دوربین-وملحقات'>استعلام تجهیزات دوربین وملحقات  / استعلام, استعلام تجهیزات دوربین وملحقات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095449/استعلام-موتور-درب-ریلی-کشویی'>استعلام موتور درب ریلی کشویی / استعلام, استعلام موتور درب ریلی کشویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095450/استعلام-ساخت-بنا'>استعلام ساخت بنا / استعلام, ساخت بنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095451/مناقصه-تکمیل-زیر-ساخت-های-گردشگری-غار-طرنگ'>مناقصه تکمیل زیر ساخت های گردشگری غار طرنگ  / مناقصه عمومی ، مناقصه تکمیل زیر ساخت های گردشگری غار طرنگ محوطه سازی و ایجاد سرویس بهداشتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095452/مناقصه-پیاده-سازی-سیستم-مکانیزه-مدیریت-دارایی-های-فیزیکی'>مناقصه پیاده سازی سیستم مکانیزه مدیریت دارایی های فیزیکی / مناقصه عمومی, مناقصه پیاده سازی سیستم مکانیزه مدیریت دارایی های فیزیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095453/استعلام-پکیج-گازسوز-دو-مبدله'>استعلام پکیج گازسوز دو مبدله / استعلام , پکیج گازسوز دو مبدله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095454/استعلام-سیستم-کامل-اعلام-حریق-با-متعلقات'>استعلام سیستم کامل اعلام حریق با متعلقات / استعلام, استعلام سیستم کامل اعلام حریق با متعلقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095456/استعلام-تجهیزات-مصرفی--'>استعلام تجهیزات مصرفی ... / استعلام , استعلام تجهیزات مصرفی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095457/استعلام-کنتور-خانگی'>استعلام کنتور خانگی / استعلام,  استعلام کنتور خانگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095458/استعلام-تشک-مواج-سلولی'>استعلام تشک مواج سلولی  / استعلام ,استعلام تشک مواج سلولی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095459/استعلام-پروژکتور-کم-مصرف-قوی'>استعلام پروژکتور کم مصرف قوی  / استعلام, استعلام پروژکتور کم مصرف قوی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095460/استعلام-ساخت-بنا'>استعلام ساخت بنا / استعلام, ساخت بنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095461/استعلام-اجرای-بهسازی-باند-جنوب-کمربندی'>استعلام اجرای بهسازی باند جنوب کمربندی / استعلام,استعلام اجرای بهسازی باند جنوب کمربندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095462/استعلام-سویا-داتیس'>استعلام سویا داتیس / استعلام, استعلام سویا داتیس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095464/استعلام-تامین-گوشت-و-مرغ-و-ماهی'>استعلام تامین گوشت و مرغ و ماهی  / استعلام, استعلام تامین گوشت و مرغ و ماهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095465/استعلام-فرم-خرید-کالا'>استعلام فرم خرید کالا / استعلام, استعلام فرم خرید کالا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095466/مناقصه-عمومی-جدولگذاری-معابر-سطح-شهر'>مناقصه عمومی جدولگذاری معابر سطح شهر  / مناقصه عمومی ,مناقصه عمومی جدولگذاری معابر سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095467/استعلام-ست-لوازم-التحریر--'>استعلام  ست لوازم التحریر ... / استعلام,استعلام  ست لوازم التحریر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095468/استعلام-تهیه-مصالح-و-اجرای-رنگ-آمیزی--'>استعلام تهیه مصالح و اجرای رنگ آمیزی .. / استعلام, استعلام تهیه مصالح و اجرای رنگ آمیزی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095470/استعلام-توپ-تنیس-روی-میز'>استعلام توپ تنیس روی میز  / استعلام, استعلام  توپ تنیس روی میز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095471/استعلام-پروژه-تامین-برق-شهرک--'>استعلام پروژه تامین برق شهرک... / استعلام, استعلام پروژه تامین برق شهرک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095472/استعلام-خرید-دستگاه-پرتابل-اندازه-گیری-دبی-از-محل'>استعلام خرید دستگاه پرتابل اندازه گیری دبی از محل  / استعلام ,استعلام خرید دستگاه پرتابل اندازه گیری دبی از محل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095473/استعلام-اجرای-آسفالت-گرم'>استعلام اجرای آسفالت گرم / استعلام, استعلام اجرای آسفالت گرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095474/استعلام-خرید-تبلت--'>استعلام خرید تبلت ... / استعلام, استعلام خرید تبلت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095475/استعلام-بیمه-مسئولیت'>استعلام بیمه مسئولیت  / استعلام , استعلام بیمه مسئولیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095476/استعلام-تاسیسات-و-مصالح-ساختمانی--'>استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی ... / استعلام , استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095477/استعلام-خرید-لوله-سیاه-درزجوش-و-آبده-مانیسمان'>استعلام خرید لوله سیاه درزجوش و آبده مانیسمان  / استعلام , خرید لوله سیاه درزجوش و آبده مانیسمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095479/مناقصه-ساخت--نصب-و-راه-اندازی-چهار-دستگاه-چیلر-هوایی'>مناقصه ساخت ، نصب و راه اندازی چهار دستگاه چیلر هوایی  / مناقصه عمومی ، مناقصه ساخت ، نصب و راه اندازی چهار دستگاه چیلر هوایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095480/استعلام-یخچال-پارس'>استعلام یخچال پارس / استعلام ,استعلام یخچال پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095481/استعلام-کنتور-خانگی--'>استعلام کنتور خانگی ... / استعلام, استعلام کنتور خانگی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095482/مناقصه-تعمیر-و-بازسازی-و-تامین-لنتهای'>مناقصه  تعمیر و بازسازی و تامین لنتهای / مناقصه عمومی, مناقصه  تعمیر و بازسازی و تامین لنتهای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095483/استعلام-تی-نخی'>استعلام تی نخی  / استعلام, استعلام تی نخی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095484/استعلام-خرید-دستگاه-اسپکتروفوتومتر'>استعلام خرید دستگاه اسپکتروفوتومتر  / استعلام, استعلام خرید دستگاه اسپکتروفوتومتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095486/استعلام-تاسیسات-و-مصالح-ساختمانی--'>استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی ... / استعلام , استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095487/استعلام-گوشت-سردست'>استعلام گوشت سردست / استعلام ,استعلام گوشت سردست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095488/استعلام-خرید-ویلچر'>استعلام خرید ویلچر  / استعلام, استعلام خرید ویلچر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095489/مناقصه-خرید-تجهیزات-ست-افزاری-مرکز-داده'>مناقصه خرید تجهیزات ست افزاری مرکز داده / مناقصه عمومی, مناقصه خرید تجهیزات ست افزاری مرکز داده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095490/استعلام-پاکت-A3-آرم-سازمان--'>استعلام پاکت A3 آرم سازمان...  / استعلام , استعلام پاکت A3 آرم سازمان... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095492/استعلام-راکت-تنیس-روی-میز-معمولی'>استعلام راکت تنیس روی میز معمولی  / استعلام , استعلام راکت تنیس روی میز معمولی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095494/استعلامmanual-gate-vakve-dn=400-pn=40'>استعلامmanual gate vakve dn=400 pn=40 / استعلام , استعلام manual gate vakve dn=400 pn=40</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095495/استعلام-تور-والیبال'>استعلام تور والیبال  / استعلام, استعلام تور والیبال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095496/تجدید-مناقصه-عمومی-خدمات-آسفالت-و-زیرسازی-و---'>تجدید مناقصه عمومی خدمات آسفالت و زیرسازی و .... / تجدید مناقصه, تجدید مناقصه عمومی خدمات آسفالت و زیرسازی و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095497/استعلام-آبسرد-کن-2-منظوره'>استعلام آبسرد کن 2 منظوره  / استعلام ,استعلام  آبسرد کن 2 منظوره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095498/استعلام-برگزاری-دوره-آموزشی--'>استعلام برگزاری دوره آموزشی ... / استعلام, استعلام برگزاری دوره آموزشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095499/استعلام-ادویه-خورشتی-اعلا'>استعلام ادویه خورشتی اعلا  / استعلام, استعلام ادویه خورشتی اعلا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095500/استعلام-نهالکاری-و-آبیاری--'>استعلام نهالکاری و آبیاری ... / استعلام , استعلام نهالکاری و آبیاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095501/استعلام-دستگیره--'>استعلام دستگیره ... / استعلام, دستگیره ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095502/مناقصه-بهره-برداری-و-راهبری-و-نگهداری-از-تصفیه-خانه-فاضلاب'>مناقصه بهره برداری و راهبری و نگهداری از تصفیه خانه فاضلاب  / مناقصه ,مناقصه بهره برداری و راهبری و نگهداری از تصفیه خانه فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095503/مناقصه-سرویس-و-نگهداری-دستگاه-های-اسکناس-شمار'>مناقصه سرویس و نگهداری دستگاه های اسکناس شمار / مناقصه عمومی, مناقصه سرویس و نگهداری دستگاه های اسکناس شمار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095504/استعلام-خرید-INNER-PROBE'>استعلام خرید INNER PROBE / استعلام خرید INNER PROBE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095505/استعلام-فولدر-مقوایی'>استعلام فولدر مقوایی / استعلام , استعلام فولدر مقوایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095506/استعلام-عملیات-خرید-آب-از-چاه-کشاورزی--'>استعلام عملیات خرید آب از چاه کشاورزی... / استعلام, استعلام عملیات خرید آب از چاه کشاورزی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095507/استعلام-فاضلاب--'>استعلام فاضلاب ... / استعلام, استعلام فاضلاب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095509/استعلام-پنیر'>استعلام پنیر  / استعلام, استعلام پنیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095510/مناقصه-نگهداری-و-توسعه-فضای-سبز-نیروگاه-حرارتی'>مناقصه نگهداری و توسعه فضای سبز نیروگاه حرارتی / مناقصه نگهداری و توسعه فضای سبز نیروگاه حرارتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095511/فراخوان-حسابرسی-و-کنترل-های-داخلی'>فراخوان حسابرسی و کنترل های داخلی  / مناقصه , فراخوان حسابرسی و کنترل های داخلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095512/استعلام-کاغذ-A4'>استعلام کاغذ A4 / استعلام, کاغذ A4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095513/استعلام-مرمت-و-لایروبی-قنات'>استعلام مرمت و لایروبی قنات / استعلام, استعلام مرمت و لایروبی قنات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095515/استعلام-لاستیک-خودرو--'>استعلام لاستیک خودرو ... / استعلام,استعلام لاستیک خودرو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095516/استعلام-تولید-انتقال-و-توزیع-برق'>استعلام تولید، انتقال و توزیع برق / استعلام,استعلام تولید، انتقال و توزیع برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095517/مناقصه-عملیات-خط-کشی-محورهای-مواصلاتی--'>مناقصه عملیات خط کشی محورهای مواصلاتی... / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات خط کشی محورهای مواصلاتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095518/استعلام-دستمال-کاغذی-گلریز-و-کیسه-زباله'>استعلام دستمال کاغذی گلریز و کیسه زباله / استعلام, استعلام دستمال کاغذی گلریز و کیسه زباله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095519/استعلام-قطعات-ماشین-ویگر'>استعلام قطعات ماشین ویگر  / استعلام, استعلام قطعات ماشین ویگر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095520/استعلام-دوخت-دستدوز-کت-و-شلوار-اداری'>استعلام دوخت دستدوز کت و شلوار اداری / استعلام, استعلام دوخت دستدوز کت و شلوار اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095521/استعلام-تاسیسات-و-مصالح-ساختمانی--'>استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی ... / استعلام , استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095522/استعلام-سوئیچ-دیتا-شبکه--'>استعلام سوئیچ دیتا شبکه ... / استعلام,استعلام سوئیچ دیتا شبکه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095523/استعلام-کامپیوتر-و-لوازم-جانبی'>استعلام کامپیوتر و لوازم جانبی / استعلام , کامپیوتر و لوازم جانبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095524/استعلام-فرم-خرید-کالا'>استعلام فرم خرید کالا / استعلام, استعلام فرم خرید کالا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095526/استعلام-فرآورده-های-دامی--'>استعلام فرآورده های دامی ... / استعلام , استعلام فرآورده های دامی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095527/استعلام-پتوی-یک-نفره-طرح-برجسته--'>استعلام پتوی یک نفره طرح برجسته ... / استعلام,استعلام پتوی یک نفره طرح برجسته ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095528/مناقصه-نگهداری-و-توسعه-فضای-سبز-نیروگاه--'>مناقصه نگهداری و توسعه فضای سبز نیروگاه.... / مناقصه نگهداری و توسعه فضای سبز نیروگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095529/استعلام-خرید-دو-عدد-موتور-کولر-گازی'>استعلام خرید دو عدد موتور کولر گازی  / استعلام, استعلام خرید دو عدد موتور کولر گازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095530/استعلام-خرید-بیمه-آتش-سوزی'>استعلام خرید بیمه آتش سوزی / استعلام, استعلام خرید بیمه آتش سوزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095531/استعلام-چاپگر-HP'>استعلام چاپگر HP  / استعلام, چاپگر HP </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095532/استعلام-ساخت-بنا'>استعلام ساخت بنا / استعلام,استعلام ساخت بنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095533/استعلام-کاغذ-A4'>استعلام کاغذ A4  / استعلام , استعلام کاغذ A4 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095534/استعلام-کلر-درجه-یک-70-درصد-ایرانی'>استعلام کلر درجه یک 70 درصد ایرانی  / استعلام,استعلام کلر درجه یک 70 درصد ایرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095535/مناقصه-نصب-و-راه-اندازی-دو-دستگاه-دیزل-ژنراتور--سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>مناقصه نصب و راه اندازی دو دستگاه دیزل ژنراتور , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  / مناقصه ,مناقصه نصب و راه اندازی دو دستگاه دیزل ژنراتور , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095536/استعلام-پنل-مخابراتی-RMC-ام-دی-اف'>استعلام پنل مخابراتی RMC ام دی اف  / استعلام, استعلام پنل مخابراتی RMC ام دی اف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095537/استعلام-مطالعه-و-طراحی-فازهای-1-و-2-ساختمان-موزه'>استعلام مطالعه و طراحی فازهای 1 و 2 ساختمان موزه / استعلام,استعلام مطالعه و طراحی فازهای 1 و 2 ساختمان موزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095538/استعلام-ساخت-بنا'>استعلام ساخت بنا / استعلام, ساخت بنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095539/استعلام-بهسازی-و-مرمت-ساختمان-راهدارخانه'>استعلام بهسازی و مرمت ساختمان راهدارخانه / استعلام, استعلام بهسازی و مرمت ساختمان راهدارخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095540/استعلام-ساعت-گویا-ساعت-بریل-ویس-رکوردر--'>استعلام ساعت گویا، ساعت بریل، ویس رکوردر ... / استعلام, استعلام ساعت گویا، ساعت بریل، ویس رکوردر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095541/استعلام-نگهداری-آسانسورهای--'>استعلام نگهداری آسانسورهای ... / استعلام, نگهداری آسانسورهای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095542/استعلام-افزایش-ظرفیت-پست-20-63-کیلوولت'>استعلام افزایش ظرفیت پست 20/ 63 کیلوولت  / استعلام, استعلام افزایش ظرفیت پست 20/ 63 کیلوولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095543/استعلام-احیاء-و-مرمت-قنوات'>استعلام احیاء و مرمت قنوات / استعلام, استعلام احیاء و مرمت قنوات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095544/استعلام-اجرای-عملیات-بام-وارونه--'>استعلام اجرای عملیات بام وارونه ... / استعلام , استعلام اجرای عملیات بام وارونه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095545/استعلام-خرید-ACID-WASH'>استعلام خرید ACID WASH / استعلام خرید ACID WASH</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095546/استعلام-مبلمان-اداری'>استعلام مبلمان اداری  / استعلام, استعلام مبلمان اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095548/اطلاعیه-مناقصه-خرید-قطعات-یدکی-شیرهای-اطمینان'>اطلاعیه مناقصه خرید قطعات یدکی شیرهای اطمینان / اطلاعیه مناقصه,مناقصه خرید قطعات یدکی شیرهای اطمینان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095549/استعلام-برنج-محسن-1121'>استعلام برنج محسن 1121 / استعلام,استعلام برنج محسن 1121</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095550/استعلام-نگهداری-تاسیسات-و-چمن-ورزشگاه--'>استعلام نگهداری تاسیسات و چمن ورزشگاه... / استعلام, استعلام نگهداری تاسیسات و چمن ورزشگاه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095551/استعلام-تاسیسات-و-مصالح-ساختمانی--'>استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی ... / استعلام , استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095553/استعلام-قیمت-پروژه-تکمیل-شبکه-توزیع-آب--'>استعلام قیمت پروژه تکمیل شبکه توزیع آب ... / استعلام,استعلام قیمت پروژه تکمیل شبکه توزیع آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095555/استعلام-خدمات-سفر-تابستان'>استعلام خدمات سفر تابستان / استعلام, استعلام خدمات سفر تابستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095556/استعلام-فیلتر-سرسرنگی'>استعلام فیلتر سرسرنگی / استعلام, استعلام فیلتر سرسرنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095557/استعلام-عملیات-آبرسانی-سیار-در--'>استعلام عملیات آبرسانی سیار در ... / استعلام ,استعلام عملیات آبرسانی سیار در ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095558/استعلام-پودر-لباسشویی-ماشین'>استعلام پودر لباسشویی ماشین  / استعلام, استعلام پودر لباسشویی ماشین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095559/استعلام-اپراتور-درب-اتوماتیک-شیشه-ای'>استعلام اپراتور درب اتوماتیک شیشه ای / استعلام, استعلام اپراتور درب اتوماتیک شیشه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095560/استعلام-پکینگ-برج'>استعلام پکینگ برج   / استعلام ,استعلام پکینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095561/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو--'>استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو ... / استعلام , استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095562/استعلام-انجام-عملیات-میدانی-فهرست-برداری'>استعلام انجام عملیات میدانی فهرست برداری / استعلام, استعلام انجام عملیات میدانی فهرست برداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095564/استعلام-پرینتر-پروژکتور-و-هارد'>استعلام پرینتر، پروژکتور و هارد  / استعلام,استعلام پرینتر، پروژکتور و هارد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095565/استعلام-انجام-طرح-پژوهشی--'>استعلام انجام طرح پژوهشی ... / استعلام, استعلام انجام طرح پژوهشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095566/استعلام-احیاء-و-مرمت-قنوات'>استعلام احیاء و مرمت قنوات / استعلام, استعلام احیاء و مرمت قنوات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095567/استعلام-لوله-فولادی-6-اینچ-150-با-وصل'>استعلام  لوله فولادی 6 اینچ 150 با وصل  / استعلام, لوله فولادی 6 اینچ 150 با وصل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095568/استعلام-برنامه-سازی-جهت-فرهنگ-سازی-و--'>استعلام برنامه سازی جهت فرهنگ سازی و ... / استعلام, استعلام برنامه سازی جهت فرهنگ سازی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095569/استعلام-سایر-فعالیت-های-خدمات-پشتیبانی-کسب-و-کار-طبقه-بندی-نشده-در-جای-دیگر'>استعلام سایر فعالیت های خدمات پشتیبانی کسب و کار طبقه بندی نشده در جای دیگر  / استعلام, استعلام سایر فعالیت های خدمات پشتیبانی کسب و کار طبقه بندی نشده در جای دیگر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095570/استعلام-انواع-شیم'>استعلام انواع شیم / استعلام , استعلام انواع شیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095572/استعلام-سامانه-کلرزن-مایعی'>استعلام سامانه کلرزن مایعی / استعلام, استعلام سامانه کلرزن مایعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095573/استعلام-تلفن-سانترال'>استعلام تلفن سانترال / استعلام,استعلام تلفن سانترال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095574/استعلام-تورچ-دستگاه-جوشکاری-CO2-آب-خنک'>استعلام تورچ دستگاه جوشکاری CO2 آب خنک / استعلام ,استعلام تورچ دستگاه جوشکاری CO2 آب خنک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095575/استعلام-کابل-کشی--'>استعلام کابل کشی ... / استعلام, استعلام کابل کشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095576/استعلام-کولر--'>استعلام کولر ... / استعلام , استعلام کولر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095577/استعلام-سرامیک'>استعلام سرامیک  / استعلام, استعلام سرامیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095578/استعلام-مرمت-و-لایروبی--'>استعلام مرمت و لایروبی ... / استعلام , استعلام مرمت و لایروبی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095579/استعلام-تجهیز-اتاق-سرور--'>استعلام تجهیز اتاق سرور ... / استعلام , استعلام تجهیز اتاق سرور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095580/استعلام-کابل-10--3-مسی-افشان--'>استعلام کابل 10 * 3 مسی افشان ... / استعلام, استعلام کابل 10 * 3 مسی افشان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095581/مناقصه-خرید-انواع-پمپ-سانتریفوژ--فشار-قوی-لجن-کش-کف-کش-و--'>مناقصه  خرید انواع پمپ سانتریفوژ ، فشار قوی، لجن کش، کف کش و ... /  مناقصه عمومی, مناقصه  خرید انواع پمپ سانتریفوژ ، فشار قوی، لجن کش، کف کش و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095582/فراخوان-خرید-تجهیزات--میز-و-صندلی-معلم'>فراخوان خرید تجهیزات - میز و صندلی معلم  / فراخوان , فراخوان خرید تجهیزات - میز و صندلی معلم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095583/مناقصه-ایمن-سازی-و-اصلاح-نقاط-پرتصادف'>مناقصه ایمن سازی و اصلاح نقاط پرتصادف / مناقصه ,مناقصه ایمن سازی و اصلاح نقاط پرتصادف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095585/استعلام-خرید-SPARE-PARTS-FOR-H-1501'>استعلام خرید SPARE PARTS FOR H-1501 / استعلام خرید SPARE PARTS FOR H-1501</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095586/استعلام-داروی-نظافت-تیزبر'>استعلام داروی نظافت تیزبر  / استعلام , استعلام داروی نظافت تیزبر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095587/استعلام-قوطی-MB-خام--'>استعلام قوطی MB خام... / استعلام,استعلام قوطی MB خام...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095588/استعلام-سبزی-خورشتی-منجمد'>استعلام سبزی خورشتی منجمد / استعلام, استعلام سبزی خورشتی منجمد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095589/استعلام-باطری-سمعک'>استعلام باطری سمعک / استعلام, استعلام باطری سمعک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095590/استعلام-تاسیسات-و-مصالح-ساختمانی--'>استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی ... / استعلام , استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095591/استعلام-خرید-اتصالات-کوره'>استعلام خرید اتصالات کوره / استعلام خرید اتصالات کوره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095592/استعلام-انجام-عملیات-میدانی-فهرست-برداری-داده-آمایی'>استعلام  انجام عملیات میدانی فهرست برداری داده آمایی / استعلام, استعلام انجام عملیات میدانی فهرست برداری داده آمایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095593/استعلام-مبلغ-تخصیص-یافته-به-خرید-اقلام'>استعلام مبلغ تخصیص یافته به خرید اقلام  / استعلام, استعلام مبلغ تخصیص یافته به خرید اقلام مورد نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095594/مناقصه-واگذاری-امور-حمل-و-نقل'>مناقصه واگذاری امور حمل و نقل  / مناقصه، مناقصه واگذاری امور حمل و نقل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095595/مناقصه-انجام-امور-خدماتی-و-پشتیبانی-مجتمع-فرهنگی'>مناقصه انجام امور خدماتی و پشتیبانی مجتمع فرهنگی  / مناقصه ,مناقصه انجام امور خدماتی و پشتیبانی مجتمع فرهنگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095597/مناقصه-سرویس-و-نگهداری-مرکز-مخابرات'>مناقصه  سرویس و نگهداری مرکز مخابرات / مناقصه عمومی ، مناقصه  سرویس و نگهداری مرکز مخابرات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095598/استعلام-شلوار--'>استعلام شلوار ... / استعلام , استعلام شلوار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095599/استعلام-چیلر-284-تن'>استعلام چیلر 284 تن  / استعلام , استعلام چیلر 284 تن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095600/استعلام-شستشو-و-مرمت-مخازن-آب-شرب'>استعلام شستشو و مرمت مخازن آب شرب / استعلام, استعلام شستشو و مرمت مخازن آب شرب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095601/استعلام-پک-دوربین-مداربسته'>استعلام پک دوربین مداربسته / استعلام, استعلام پک دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095602/استعلام-تامین-نصب-و-راه-اندازی--آموزش--خدمات-پشتیبانی'>استعلام تامین ،نصب و راه اندازی ، آموزش ، خدمات پشتیبانی  / استعلام , استعلام تامین ،نصب و راه اندازی ، آموزش ، خدمات پشتیبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095603/فراخوان-خرید-تجهیزات--وایت-برد'>فراخوان خرید تجهیزات - وایت برد  / فراخوان , فراخوان خرید تجهیزات - وایت برد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095604/استعلام-انجام-عملیات-میدانی-فهرست-برداری-داده-آمایی'>استعلام انجام عملیات میدانی فهرست برداری داده آمایی / استعلام, استعلام انجام عملیات میدانی فهرست برداری داده آمایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095605/استعلام-لایروبی-قنات--'>استعلام لایروبی قنات ... / استعلام,استعلام لایروبی قنات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095606/استعلام-خرید-اقلام-کمک-توانبخشی-جهت-معلولین'>استعلام خرید اقلام کمک توانبخشی جهت معلولین / استعلام,استعلام خرید اقلام کمک توانبخشی جهت معلولین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095607/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز-ساختمان'>مناقصه  نگهداری فضای سبز ساختمان / مناقصه عمومی ، مناقصه  نگهداری فضای سبز ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095608/استعلام-انجام-عملیات-میدانی-فهرست-برداری-داده-آمایی-کدپستی-10-رقمی'>استعلام انجام عملیات میدانی فهرست برداری داده آمایی کدپستی 10 رقمی  / استعلام,استعلام انجام عملیات میدانی فهرست برداری داده آمایی کدپستی 10 رقمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095609/استعلام-لپه-درجه-1'>استعلام لپه درجه 1 / استعلام , استعلام لپه درجه 1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095610/استعلام-ثبت-آثار-طبیعی--معنوی--بناهای-تاریخی'>استعلام ثبت آثار طبیعی ، معنوی ، بناهای تاریخی / استعلام ,استعلام ثبت آثار طبیعی ، معنوی ، بناهای تاریخی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095611/استعلام-خرید-سه-عدد-سویچ'>استعلام خرید سه عدد سویچ / استعلام , استعلام خرید سه عدد سویچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095612/استعلام-فرم-خرید-کالا'>استعلام فرم خرید کالا / استعلام, استعلام فرم خرید کالا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095613/استعلام-ورق-MDF--'>استعلام ورق MDF ... / استعلام, استعلام ورق MDF ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095614/استعلام-ارایه-خدمات-تخصص-مشاوره-و-روانشناختی'>استعلام ارایه خدمات تخصص مشاوره و روانشناختی / استعلام, استعلام ارایه خدمات تخصص مشاوره و روانشناختی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095615/استعلام-گوشت-منجمد-سردست'>استعلام گوشت منجمد سردست / استعلام ,استعلام گوشت منجمد سردست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095616/استعلام-تامین-یک-دستگاه-خودرو-پژو-405-یا-سمند'>استعلام  تامین یک دستگاه خودرو پژو 405 یا سمند / استعلام, استعلام  تامین یک دستگاه خودرو پژو 405 یا سمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095617/استعلام-تاسیسات-و-مصالح-ساختمانی'>استعلام  تاسیسات و مصالح ساختمانی / استعلام, استعلام  تاسیسات و مصالح ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095618/استعلام-روکش-جسد'>استعلام روکش جسد / استعلام, روکش جسد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095619/استعلام-مطالعه-گروهی-مزرعه'>استعلام مطالعه گروهی مزرعه / استعلام , استعلام مطالعه گروهی مزرعه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095620/استعلام-ماشین-دوخت-دستی'>استعلام ماشین دوخت دستی  / استعلام ,استعلام ماشین دوخت دستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095621/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای--'>استعلام اجرای طرح هادی روستای... / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095622/استعلام-لوله--'>استعلام لوله ... / استعلام , استعلام لوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095623/استعلام-تن-ماهی'>استعلام تن ماهی / استعلام, استعلام تن ماهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095624/استعلام-200-عدد-صندوق-صدقات'>استعلام 200 عدد صندوق صدقات  / استعلام, استعلام 200 عدد صندوق صدقات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095625/استعلام-مسواک--'>استعلام مسواک ... / استعلام, استعلام مسواک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095626/استعلام-آشکارسازها-و-انتقال-دهنده-های-سیگنال-و-سوئیچ-ها-ک'>استعلام آشکارسازها و انتقال دهنده های سیگنال و سوئیچ ها ک / استعلام , استعلام آشکارسازها و انتقال دهنده های سیگنال و سوئیچ ها ک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095627/استعلام-حفر-کانال-در-منطقه-(-آمونک)'>استعلام حفر کانال در منطقه ( آمونک)  / استعلام , استعلام حفر کانال در منطقه ( آمونک) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095628/استعلام-تاسیسات-و-مصالح-ساختمانی--'>استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی ... / استعلام , استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095629/استعلام-تخم-مرغ'>استعلام تخم مرغ  / استعلام ,استعلام تخم مرغ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095630/مناقصه-عمومی-شبکه-برق-روستاها'>مناقصه عمومی شبکه برق روستاها  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی شبکه برق روستاها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095631/استعلام-تجدید-مرحله-دوم-عملیات-مدیریت-هرزآب-و-بذرکاری'>استعلام تجدید مرحله دوم عملیات مدیریت هرزآب و بذرکاری / استعلام, تجدید مرحله دوم عملیات مدیریت هرزآب و بذرکاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095632/استعلام-تاسیسات-و-مصالح-ساختمانی'>استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی / استعلام, استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095633/استعلام-تبدیل-لنز-دیجیتال'>استعلام تبدیل لنز دیجیتال / استعلام, استعلام تبدیل لنز دیجیتال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095634/استعلام-کاغذ-تحریر-80-گرمی'>استعلام کاغذ تحریر 80 گرمی / استعلام, استعلام کاغذ تحریر 80 گرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095635/فراخوان-نگهداری-فضای-سبز'>فراخوان نگهداری فضای سبز  / فراخوان نگهداری فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095636/استعلام-بیمه'>استعلام بیمه  / استعلام, استعلام بیمه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095637/استعلام-لپ-تاپ-15-اینچی-ایسوس'>استعلام لپ تاپ 15 اینچی ایسوس  / استعلام , استعلام لپ تاپ 15 اینچی ایسوس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095638/مناقصه-خرید-فیلتر-استبلایزر'>مناقصه خرید فیلتر استبلایزر / مناقصه , مناقصه خرید فیلتر استبلایزر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095639/استعلام-چسب-زخم-ایرانی'>استعلام چسب زخم ایرانی / استعلام, استعلام چسب زخم ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095640/استعلام-سوییچ'>استعلام سوییچ / استعلام, استعلام سوییچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095641/استعلام-سیستم-صوتی-سالن-جلسات'>استعلام سیستم صوتی سالن جلسات / استعلام ,استعلام سیستم صوتی سالن جلسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095642/استعلام-کارتریج-جوهر-رنگی'>استعلام کارتریج جوهر رنگی / استعلام, کارتریج جوهر رنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095643/استعلام-اجرای-همایش-آسیبهای-اجتماعی-و--'>استعلام اجرای همایش آسیبهای اجتماعی و ...  / استعلام, استعلام اجرای همایش آسیبهای اجتماعی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095644/استعلام-حلوا-شکری-50-گرمی-هرنگ'>استعلام حلوا شکری 50 گرمی هرنگ  / استعلام حلوا شکری 50 گرمی هرنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095645/استعلام-وسایل-مورد-نیاز-جهت-مرکز-بهداشت'>استعلام وسایل مورد نیاز جهت مرکز بهداشت  / استعلام, استعلام وسایل مورد نیاز جهت مرکز بهداشت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095646/استعلام-الکترو-پمپ-شناور--'>استعلام الکترو پمپ شناور ... / استعلام الکترو پمپ شناور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095647/استعلام-دستکش-جراحی'>استعلام دستکش جراحی / استعلام, استعلام دستکش جراحی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095648/استعلام-خرید-وسایل-مورد-نیاز-پخت-و-پز-آشپزخانه'>استعلام خرید وسایل مورد نیاز پخت و پز آشپزخانه / استعلام , استعلام خرید وسایل مورد نیاز پخت و پز آشپزخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095649/استعلام-سمعک-وسایل-ناشنوایان'>استعلام سمعک وسایل ناشنوایان / استعلام, استعلام سمعک وسایل ناشنوایان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095650/استعلام-خرید-کارت-PVC-و--'>استعلام خرید کارت PVC و ... / استعلام, استعلام خرید کارت PVC و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095651/استعلام-کیف-دوشی'>استعلام کیف دوشی  / استعلام ,استعلام کیف دوشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095652/استعلام-نمک-یددار-آشپزخانه'>استعلام نمک یددار آشپزخانه / استعلام, استعلام نمک یددار آشپزخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095653/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-امور-خدماتی-و-نظافتی-و-خودرویی-و-ترابری'>مناقصه عمومی یک مرحله ای امور خدماتی و نظافتی و خودرویی و ترابری  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی یک مرحله ای امور خدماتی و نظافتی و خودرویی و ترابری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095654/مناقصه-عمومی-زمینی-کردن-شبکه-و-تاسیسات-برق'>مناقصه عمومی زمینی کردن شبکه و تاسیسات برق  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی زمینی کردن شبکه و تاسیسات برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095655/مناقصه-لکه-گیری-پازل-چینی'>مناقصه لکه گیری پازل چینی  / مناقصه ، مناقصه لکه گیری پازل چینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095656/فراخوان-واگذاری-امور-خدمات-حجمی'>فراخوان واگذاری امور خدمات حجمی  / فراخوان , فراخوان واگذاری امور خدمات حجمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095657/استعلام-خرید-یک-دستگاه-سرور-رایانه'>استعلام خرید یک دستگاه سرور رایانه / استعلام, خرید یک دستگاه سرور رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095658/استعلام-آنتی-ویروس--'>استعلام آنتی ویروس ... / استعلام , استعلام آنتی ویروس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095659/استعلام-بیمه-مکمل-طرح-2-با-فرانشیز-30-'>استعلام  بیمه مکمل طرح 2 با فرانشیز 30% / استعلام, استعلام بیمه مکمل طرح 2 با فرانشیز 30%</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095660/استعلام-کارتریج-چاپگر--'>استعلام کارتریج چاپگر... / استعلام, استعلام کارتریج چاپگر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095661/استعلام-پوشه-روغنی'>استعلام پوشه روغنی / استعلام,استعلام پوشه روغنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095662/استعلام-کلیه-هزینه-های-ایاب-و-ذهاب--'>استعلام کلیه هزینه های ایاب و ذهاب... / استعلام, استعلام کلیه هزینه های ایاب و ذهاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095663/استعلام-پوشه-آویز'>استعلام پوشه آویز  / استعلام پوشه آویز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095664/استعلام-تجهیزات-کامپیوتر'>استعلام تجهیزات کامپیوتر  / استعلام , استعلام تجهیزات کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095665/استعلام-انجام-عملیات-میدانی-فهرست-برداری-داده-آمایی-کدپستی-10-رقمی'>استعلام انجام عملیات میدانی فهرست برداری داده آمایی کدپستی 10 رقمی  / استعلام,استعلام انجام عملیات میدانی فهرست برداری داده آمایی کدپستی 10 رقمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095666/استعلام-لوته-مسی-و-کاشی--'>استعلام لوته مسی و کاشی...  / استعلام, استعلام لوته مسی و کاشی... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095667/استعلام-شیر-پروانه-ای-900-و--'>استعلام شیر پروانه ای 900  و ...  / استعلام, استعلام شیر پروانه ای 900  و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095668/استعلام-ساخت-بنا'>استعلام ساخت بنا / استعلام, ساخت بنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095670/استعلام-اجرای-عملیات-دیوار-سنگی'>استعلام اجرای عملیات دیوار سنگی / استعلام, استعلام اجرای عملیات دیوار سنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095671/استعلام-جارو-دستی-با-دسته-پلاستیکی--'>استعلام جارو دستی با دسته پلاستیکی ... / استعلام,  استعلام جارو دستی با دسته پلاستیکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095672/استعلام-اجاره-خودرو-تحت-اختیار'>استعلام اجاره خودرو تحت اختیار / استعلام , استعلام اجاره خودرو تحت اختیار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095673/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-واگذاری-امور-خدمات-نقلیه'>مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات نقلیه / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات نقلیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095674/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای--'>استعلام اجرای طرح هادی روستای... / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095675/استعلام-محصولات-کشاورزی--'>استعلام محصولات کشاورزی ... / استعلام, استعلام محصولات کشاورزی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095676/استعلام-کیسه--'>استعلام کیسه ... / استعلام , استعلام کیسه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095678/استعلام-نگهداری-و-راهبری-تاسیسات-مکانیکی-و-الکتریکی'>استعلام نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی / استعلام,استعلام نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095679/مناقصه-عمومی-اصلاح-و-توسعه-شبکه-و-زیرساختهای-برق'>مناقصه عمومی اصلاح و توسعه شبکه و زیرساختهای برق  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی اصلاح و توسعه شبکه و زیرساختهای برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095680/استعلام-فایروال-شبکه'>استعلام فایروال شبکه / استعلام، استعلام فایروال شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095681/استعلام-سویچ-شبکه-سیسکو'>استعلام سویچ شبکه سیسکو / استعلام , استعلام سویچ شبکه سیسکو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095682/استعلام-جدول-و-پیاده-رو-سازی-بتنی'>استعلام جدول و پیاده رو سازی بتنی  / استعلام جدول و پیاده رو سازی بتنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095684/استعلام-وسایل-بدنسازی'>استعلام وسایل بدنسازی  / استعلام, استعلام وسایل بدنسازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095685/فراخوان-خودرو-استیجاری'>فراخوان خودرو استیجاری  / فراخوان خودرو استیجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095686/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن / استعلام, لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095687/فراخوان-خرید-تجهیزات--میز-و-صندلی-دانش-آموز'>فراخوان خرید تجهیزات - میز و صندلی دانش آموز / فراخوان , فراخوان خرید تجهیزات - میز و صندلی معلم دانش آموز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095688/استعلام-قطعات-کامپیوتر'>استعلام قطعات کامپیوتر / استعلام, استعلام قطعات کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095690/استعلام-استفاده-از-خدمات-نیروی-خدماتی-و-باغبان'>استعلام استفاده از خدمات نیروی خدماتی و باغبان  / استعلام, استعلام استفاده از خدمات نیروی خدماتی و باغبان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095691/استعلام-خرید-رنگ--'>استعلام خرید رنگ ... / استعلام, استعلام خرید رنگ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095692/استعلام-خرید-باطری-سمعک--'>استعلام خرید باطری سمعک... / استعلام,استعلام خرید باطری سمعک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095693/استعلام-فرم-خرید-کالا'>استعلام فرم خرید کالا / استعلام, استعلام فرم خرید کالا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095694/استعلام-ایاب-و-ذهاب'>استعلام  ایاب و ذهاب / استعلام, استعلام  ایاب و ذهاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095695/استعلام-اجرای-عملیات-لاشه-چینی'>استعلام اجرای عملیات لاشه چینی / استعلام , استعلام اجرای عملیات لاشه چینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095697/استعلام-خرید-قطعات-کامپیوتر'>استعلام خرید قطعات کامپیوتر / استعلام , خرید قطعات کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095698/استعلام-حمل-100-تن-برنج'>استعلام حمل 100 تن برنج  / استعلام, استعلام حمل 100 تن برنج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095699/استعلام-لب-تاب-MSI'>استعلام لب تاب MSI   / استعلام , استعلام لب تاب MSI  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095700/استعلام-تی-لاستیکی-خشک-کن-تی-پاک'>استعلام تی لاستیکی خشک کن تی پاک / استعلام ,استعلام تی لاستیکی خشک کن تی پاک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095701/استعلام-پوشه-پرونده--'>استعلام پوشه پرونده... / استعلام ,استعلام پوشه پرونده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095702/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-ایجاد-امکانات-و-زیربناهای-مورد-نیاز-گردشگری'>مناقصه عمومی یک مرحله ای ایجاد امکانات و زیربناهای مورد نیاز گردشگری / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی یک مرحله ای ایجاد امکانات و زیربناهای مورد نیاز گردشگری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095703/استعلام-کنسرو-ماهی-تن-در-روغن'>استعلام کنسرو ماهی تن در روغن  / استعلام, استعلام کنسرو ماهی تن در روغن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095704/استعلام-صندلی--'>استعلام صندلی ... / استعلام , استعلام صندلی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095705/استعلام-سایر-فعالیت-های-خدمات-پشتیبانی-کسب-و-کار-طبقه-بندی-نشده-در-جای-دیگر--'>استعلام سایر فعالیت های خدمات پشتیبانی کسب و کار طبقه بندی نشده در جای دیگر... / استعلام, استعلام سایر فعالیت های خدمات پشتیبانی کسب و کار طبقه بندی نشده در جای دیگر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095706/استعلام-عملیات-اجرایی-خطوط-پراکنده-فاضلاب'>استعلام عملیات اجرایی خطوط پراکنده فاضلاب  / استعلام,استعلام عملیات اجرایی خطوط پراکنده فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095707/استعلام-گاز-استریل'>استعلام گاز استریل  / استعلام,استعلام گاز استریل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095708/استعلام-پکهای-یکبار-مصرف-جراحی'>استعلام پکهای یکبار مصرف جراحی / استعلام, استعلام پکهای یکبار مصرف جراحی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095709/استعلام-سیب-زمینی'>استعلام سیب زمینی / استعلام , استعلام سیب زمینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095710/استعلام-سبزی'>استعلام سبزی / استعلام, استعلام سبزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095711/استعلام-بیمه-مکمل'>استعلام  بیمه مکمل / استعلام, استعلام بیمه مکمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095712/استعلام-خرید-دوربین-پلاک-خوان-و-نرم-افزار--'>استعلام خرید دوربین پلاک خوان و نرم افزار... / استعلام خرید دوربین پلاک خوان و نرم افزار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095713/استعلام-سبزی-آش-منجمد'>استعلام سبزی آش منجمد  / استعلام,استعلام سبزی آش منجمد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095714/مناقصه-ایجاد-امکانات-و-زیربناهای-مورد-نیاز-گردشگری'>مناقصه ایجاد امکانات و زیربناهای مورد نیاز گردشگری / مناقصه عمومی یک مرحله ای ایجاد امکانات و زیربناهای مورد نیاز گردشگری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095715/استعلام-مانیتور-20-اینچ--'>استعلام مانیتور 20 اینچ ... / استعلام ,استعلام مانیتور 20 اینچ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095716/فراخوان-خرید-تجهیزات--صندلی-دسته-دار-امتحانی'>فراخوان خرید تجهیزات - صندلی دسته دار امتحانی  / فراخوان , فراخوان خرید تجهیزات - صندلی دسته دار امتحانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095717/استعلام-دوجداره-نمودن-پنجره-های-قدیمی'>استعلام دوجداره نمودن پنجره های قدیمی / استعلام , استعلام دوجداره نمودن پنجره های قدیمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095718/استعلام-یخچال-9-فوت-ایرانی--'>استعلام  یخچال 9 فوت ایرانی... / استعلام,  یخچال 9 فوت ایرانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095719/استعلام-سرور'>استعلام سرور / استعلام سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095720/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-سیستم-میکروفن'>استعلام نصب و راه اندازی سیستم میکروفن / استعلام , استعلام نصب و راه اندازی سیستم میکروفن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095721/استعلام-تخم-مرغ-معمولی'>استعلام تخم مرغ معمولی / استعلام ,استعلام تخم مرغ معمولی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095722/استعلام-پوشه-فنر-اتوماتیک-900-میکرون'>استعلام  پوشه فنر اتوماتیک 900 میکرون / استعلام, استعلام  پوشه فنر اتوماتیک 900 میکرون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095723/استعلام-تکمیل-ساختمان'>استعلام تکمیل ساختمان / استعلام , استعلام تکمیل ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095724/استعلام-مادربرد--'>استعلام مادربرد ... / استعلام,استعلام مادربرد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095725/استعلام-کولر--'>استعلام کولر ... / استعلام , استعلام کولر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095726/مناقصه-عمومی-اصلاح-شبکه-روستاها'>مناقصه عمومی اصلاح شبکه  روستاها / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی اصلاح شبکه  روستاها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095727/استعلام-تونر--'>استعلام تونر ... / استعلام , استعلام تونر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095728/استعلام-اجرای-عملیات-دیوار-سنگی--'>استعلام اجرای عملیات دیوار سنگی ... / استعلام, استعلام اجرای عملیات دیوار سنگی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095729/استعلام-مجموعه-قطعات-کیس-رایانه--'>استعلام مجموعه قطعات کیس رایانه ... / استعلام,استعلام مجموعه قطعات کیس رایانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095730/استعلام-خرید-تخت-بیمار--'>استعلام خرید تخت بیمار ... / استعلام, استعلام خرید تخت بیمار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095731/استعلام-وسایل-ناشنوایان'>استعلام وسایل ناشنوایان / استعلام, استعلام وسایل ناشنوایان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095732/استعلام-طبق-فایل-پیوست'>استعلام طبق فایل پیوست / استعلام, طبق فایل پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095733/مناقصه-ایجاد-امکانات-و-زیربناهای-مورد-نیاز-گردشگری'>مناقصه ایجاد امکانات و زیربناهای مورد نیاز گردشگری / مناقصه عمومی یک مرحله ای ایجاد امکانات و زیربناهای مورد نیاز گردشگری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095734/استعلام-مطالعه-و-طراحی-فازهای-1-و-2-ساختمان-موزه'>استعلام مطالعه و طراحی فازهای 1 و 2 ساختمان موزه / استعلام,استعلام مطالعه و طراحی فازهای 1 و 2 ساختمان موزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095735/استعلام-سی-هزار-عدد-جلد-کارت-چرمی'>استعلام سی هزار عدد جلد کارت چرمی / استعلام، استعلام سی هزار عدد جلد کارت چرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095736/استعلام-فرم-خرید-کالا'>استعلام فرم خرید کالا / استعلام, استعلام فرم خرید کالا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095737/استعلام-مربای-هویج-25-گرمی-کشت-چین'>استعلام  مربای هویج 25 گرمی کشت چین / استعلام, استعلام  مربای هویج 25 گرمی کشت چین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095738/استعلام-شوید-خشک'>استعلام  شوید خشک / استعلام, استعلام شوید خشک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095739/استعلام-تامین-و-تجهیز-شبکه'>استعلام تامین و تجهیز شبکه  / استعلام , استعلام تامین و تجهیز شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095740/استعلام-کاغذ-کپی-A4'>استعلام کاغذ کپی A4 / استعلام , استعلام کاغذ کپی A4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095741/استعلام-اجرای-عملیات-دیوار-سنگی-روستای--'>استعلام اجرای عملیات دیوار سنگی روستای... / استعلام, استعلام اجرای عملیات دیوار سنگی روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095742/استعلام-کارتریج-جوهر-رنگی'>استعلام کارتریج جوهر رنگی / استعلام, کارتریج جوهر رنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095743/استعلام-لوازم-التحریر'>استعلام لوازم التحریر / استعلام , استعلام لوازم التحریر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095744/استعلام-عدس-سبز--'>استعلام عدس سبز... / استعلام,استعلام عدس سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095745/استعلام-لوبیا-چشم-بلبلی'>استعلام لوبیا چشم بلبلی / استعلام ,استعلام لوبیا چشم بلبلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095746/استعلام-خرید-کات-و-ریبون'>استعلام خرید کات و ریبون / استعلام خرید کات و ریبون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095747/استعلام-برگزاری-آیین-های-نوروزی'>استعلام برگزاری آیین های نوروزی / استعلام , استعلام برگزاری آیین های نوروزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095748/استعلام-تیرچه-و-بلوک'>استعلام تیرچه و بلوک / استعلام, استعلام تیرچه و بلوک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095749/استعلام-پایش'>استعلام  پایش  / استعلام,  پایش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095750/استعلام-سم--'>استعلام سم ... / استعلام, استعلام سم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095751/استعلام-لاستیک-ایرانی'>استعلام  لاستیک ایرانی / استعلام, استعلام  لاستیک ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095752/استعلام-کنتور-خانگی--'>استعلام کنتور خانگی ... / استعلام ,استعلام کنتور خانگی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095753/استعلام-هزینه-اقامت-شام-سالن-پذیرایی--'>استعلام هزینه اقامت- شام- سالن پذیرایی.... / استعلام , استعلام هزینه اقامت- شام- سالن پذیرایی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095754/استعلام-چسب-ضد-حساسیت'>استعلام چسب ضد حساسیت / استعلام , استعلام چسب ضد حساسیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095755/استعلام-کاغذ--'>استعلام کاغذ ... / استعلام , استعلام کاغذ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095756/استعلام-نخود-آشی'>استعلام نخود آشی  / استعلام ,استعلام نخود آشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095757/استعلام-تهیه-چهار-حلقه-تایر-کامیون'>استعلام تهیه چهار حلقه تایر کامیون / استعلام, استعلام تهیه چهار حلقه تایر کامیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095758/استعلام-لاستیک-ایرانی-215r15c--'>استعلام لاستیک ایرانی 215r15c ... / استعلام,استعلام لاستیک ایرانی 215r15c ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095759/استعلام-تعمیرات-ناحیه-پستی-ولیعصر'>استعلام تعمیرات ناحیه پستی ولیعصر  / استعلام,استعلام تعمیرات ناحیه پستی ولیعصر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095760/مناقصه-تامین-برق-منازل'>مناقصه تامین برق منازل / مناقصه عمومی , مناقصه تامین برق منازل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095761/استعلام-اجرای-سقف--'>استعلام اجرای سقف ... / استعلام ,استعلام اجرای سقف ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095762/استعلام-مجموعه-قطعات-مادربورد-و-کیبورد--'>استعلام مجموعه قطعات مادربورد و کیبورد... / استعلام, استعلام مجموعه قطعات مادربورد و کیبورد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095763/استعلام-مجموعه-قطعات-کیس-رایانه'>استعلام مجموعه قطعات کیس رایانه / استعلام, مجموعه قطعات کیس رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095764/استعلام-خرید-اقلام-امدادی--'>استعلام خرید اقلام امدادی ... / استعلام, استعلام خرید اقلام امدادی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095765/استعلام-فرم-خرید-کالا'>استعلام فرم خرید کالا / استعلام, استعلام فرم خرید کالا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095766/استعلام-کوداکوپتر-فانتوم'>استعلام کوداکوپتر فانتوم / استعلام , استعلام کوداکوپتر فانتوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095767/استعلام-تعمیر-دیگ-بخار'>استعلام تعمیر دیگ بخار  / استعلام, استعلام تعمیر دیگ بخار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095768/استعلام-فرمون-کرم-سیب--فرمون-خوشه-خوار-انگور--'>استعلام فرمون کرم سیب - فرمون خوشه خوار انگور... / استعلام, استعلام فرمون کرم سیب - فرمون خوشه خوار انگور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095769/استعلام-روتور-دندانپزشکی-4-کشویی--'>استعلام روتور دندانپزشکی 4 کشویی... / استعلام,استعلام روتور دندانپزشکی 4 کشویی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095770/استعلام-فعالیت-های-مربوط-به-املاک-و-مستغلات'>استعلام فعالیت های مربوط به املاک و مستغلات / استعلام ,استعلام فعالیت های مربوط به املاک و مستغلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095771/استعلام-خرید-و-نصب-و-راه-اندازی-سیستم-سرمایشی--'>استعلام خرید و نصب و راه اندازی سیستم سرمایشی ... / استعلام, استعلام خرید و نصب و راه اندازی سیستم سرمایشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095772/استعلام-برگزاری-دوره-آموزشی--'>استعلام برگزاری دوره آموزشی ... / استعلام, استعلام برگزاری دوره آموزشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095773/استعلام-فعالیت-های-حرفه-ای-علمی-و-فنی-طبقه-بندی-نشده'>استعلام فعالیت های حرفه ای، علمی و فنی طبقه بندی نشده / استعلام, استعلام فعالیت های حرفه ای، علمی و فنی طبقه بندی نشده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095774/استعلام-شلوار--'>استعلام شلوار ... / استعلام , استعلام شلوار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095775/استعلام-خدمات-حمل-و-نقل-درون-شهری-و-برون-شهری'>استعلام خدمات حمل و نقل درون شهری و برون شهری  / استعلام, خدمات حمل و نقل درون شهری و برون شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095776/استعلام-فلش'>استعلام فلش  / استعلام فلش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095777/استعلام-خرید-بابت-کارتریج-های-غیرتخصصی-و-قطعات-کامپیوتر'>استعلام خرید بابت کارتریج های غیرتخصصی و قطعات کامپیوتر / استعلام, استعلام خرید بابت کارتریج های غیرتخصصی و قطعات کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095778/استعلام-لوبیا-چیتی-ایرانی'>استعلام لوبیا چیتی ایرانی / استعلام, استعلام لوبیا چیتی ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095779/استعلام-پچ-پنل'>استعلام پچ پنل / استعلام , استعلام پچ پنل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095780/استعلام-سایر-فعالیتهای-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیتهای تخصصی ساختمان / استعلام,استعلام سایر فعالیتهای تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095781/استعلام-تامین-تجهیز-و-ارتقا-شبکه'>استعلام تامین، تجهیز و ارتقا شبکه  / استعلام , استعلام تامین، تجهیز و ارتقا شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095782/استعلام-گاز-22-جهت-موتورخانه'>استعلام گاز 22 جهت موتورخانه  / استعلام, استعلام گاز 22 جهت موتورخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095783/استعلام-بیمه'>استعلام بیمه / استعلام, استعلام بیمه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095784/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای--'>استعلام اجرای طرح هادی روستای... / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095785/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای--'>استعلام اجرای طرح هادی روستای... / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095786/استعلام-الکتروموتور-شناور'>استعلام الکتروموتور شناور / استعلام ,استعلام الکتروموتور شناور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095787/استعلام-جعبه-آتش-نشانی'>استعلام جعبه آتش نشانی  / استعلام , استعلام جعبه آتش نشانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095788/استعلام-خرید-اقلام-کمک-توانبخشی--'>استعلام خرید اقلام کمک توانبخشی ... / استعلام, استعلام خرید اقلام کمک توانبخشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095789/استعلام-لوبیا-چیتی-ایرانی'>استعلام لوبیا چیتی ایرانی / استعلام ,  استعلام لوبیا چیتی ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095790/استعلام-سایر-فعالیتهای-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیتهای تخصصی ساختمان / استعلام, استعلام سایر فعالیتهای تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095791/استعلام-کاپشن-و-شلوار-ورزشی-ایرانی'>استعلام کاپشن و شلوار ورزشی ایرانی  / استعلام, کاپشن و شلوار ورزشی ایرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095792/استعلام-خرید-کاغذ--'>استعلام خرید کاغذ ... / استعلام, استعلام خرید کاغذ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095793/استعلام-استنت-فلزی-مری'>استعلام استنت فلزی مری  / استعلام, استعلام استنت فلزی مری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095794/استعلام-قرارداد-پشتیبانی-اتوماسیون-اداری-فرزین'>استعلام قرارداد پشتیبانی اتوماسیون اداری فرزین  / استعلام, استعلام قرارداد پشتیبانی اتوماسیون اداری فرزین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095795/استعلام-تعمیرات-اساسی-ساختمان'>استعلام تعمیرات اساسی ساختمان / استعلام تعمیرات اساسی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095796/استعلام-اسید-جهت-موتورخانه'>استعلام اسید جهت موتورخانه  / استعلام, استعلام اسید جهت موتورخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095797/استعلام-اجرای-دیوارپوش'>استعلام اجرای دیوارپوش / ستعلام , استعلام اجرای دیوارپوش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095798/استعلام-کت--'>استعلام کت ... / استعلام , استعلام کت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095799/استعلام-انجام-کلیه-کارهای-خدمات-آبدارخانه-ها-نظافت--'>استعلام انجام کلیه کارهای خدمات آبدارخانه ها، نظافت... / استعلام , استعلام انجام کلیه کارهای خدمات آبدارخانه ها، نظافت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095800/استعلام-شبکه-الکتریکی--'>استعلام شبکه الکتریکی... / استعلام ,استعلام شبکه الکتریکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095801/استعلام-لوازم-بهداشتی'>استعلام لوازم بهداشتی  / استعلام ، استعلام لوازم بهداشتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095802/استعلام-اسپرم-سیمیتال--'>استعلام اسپرم سیمیتال ... / استعلام , استعلام اسپرم سیمیتال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095803/استعلام-قند-شکسته--'>استعلام قند شکسته... / استعلام,استعلام قند شکسته...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095804/استعلام-ساخت-بنا-95-متر'>استعلام ساخت بنا 95 متر  / استعلام ساخت بنا 95 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095805/استعلام-مرمت-مقبره'>استعلام مرمت مقبره / استعلام , استعلام مرمت مقبره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095806/استعلام-دیسک-و-صفحه-اصلی-خودرو'>استعلام دیسک و صفحه اصلی خودرو / استعلام ,استعلام دیسک و صفحه اصلی خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095807/استعلام-لیمو-خشک-ایرانی'>استعلام لیمو خشک ایرانی  / استعلام,  استعلام لیمو خشک ایرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095808/استعلام-یک-دستگاه-سم-پاش-موتوری-به-همراه-شعله-افکن'>استعلام یک دستگاه سم پاش موتوری به همراه شعله افکن  / استعلام, یک دستگاه سم پاش موتوری به همراه شعله افکن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095809/استعلام-برنج-و-مرغ-و--'>استعلام برنج و مرغ و ... / استعلام, استعلام برنج و مرغ و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095810/استعلام-فنس-فلزی'>استعلام فنس فلزی / استعلام, استعلام فنس فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095811/استعلام-دمپایی'>استعلام دمپایی / استعلام, استعلام دمپایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095812/استعلام-لوله-پلی-اتیلن--'>استعلام لوله پلی اتیلن ... / استعلام, استعلام لوله پلی اتیلن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095813/استعلام-لباس-زیر'>استعلام لباس زیر  / استعلام, استعلام لباس زیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095814/استعلام-لوازم-التحریر'>استعلام لوازم التحریر / استعلام ,استعلام لوازم التحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095815/استعلام-میلگرد-فولادی'>استعلام میلگرد فولادی / استعلام,استعلام میلگرد فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095816/استعلام-فعالیت-های-نصب-تاسیسات-برق-لوله-کشی-و-سایر'>استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق، لوله کشی و سایر / استعلام, استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق، لوله کشی و سایر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095817/استعلام-ویلچر--'>استعلام ویلچر ... / استعلام , اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095818/استعلام-تشک-مواج-سلولی'>استعلام تشک مواج سلولی  / استعلام ,استعلام تشک مواج سلولی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095819/استعلام-خدمات-حمل-و-نقل-خودرویی'>استعلام خدمات حمل و نقل خودرویی / استعلام , استعلام خدمات حمل و نقل خودرویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095820/استعلام-مبلغ-تخصیص-یافته-به-خرید-اقلام-مورد-نیاز'>استعلام  مبلغ تخصیص یافته به خرید اقلام مورد نیاز / استعلام, استعلام  مبلغ تخصیص یافته به خرید اقلام مورد نیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095821/استعلام-خرید-4-دستگاه-سمپاش-توربولاینر'>استعلام خرید 4 دستگاه سمپاش توربولاینر / استعلام, استعلام خرید 4 دستگاه سمپاش توربولاینر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095822/استعلام-کف-شوی'>استعلام کف شوی / استعلام, استعلام کف شوی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095823/استعلام-زردچوبه--'>استعلام زردچوبه ... / استعلام, استعلام زردچوبه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095824/استعلام-پلاک-گوش-گاوی-الکترونیکی'>استعلام  پلاک گوش گاوی الکترونیکی / استعلام,  پلاک گوش گاوی الکترونیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095825/استعلام-دستگاه-اندازه-گیری-نفوذپذیری-خاک'>استعلام دستگاه اندازه گیری نفوذپذیری خاک / استعلام ,استعلام دستگاه اندازه گیری نفوذپذیری خاک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095826/استعلام-اسفکتروتوم-پری-کات-ERCP-پری-کات'>استعلام اسفکتروتوم پری کات ERCP پری کات / استعلام, استعلام اسفکتروتوم پری کات ERCP پری کات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095827/استعلام-کاغذA4--'>استعلام کاغذA4... / استعلام,استعلام کاغذA4...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095828/استعلام-پرینتر'>استعلام پرینتر / استعلام,استعلام پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095829/استعلام-کاغذ-80-گرمی'>استعلام کاغذ 80 گرمی / استعلام, استعلام کاغذ 80 گرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095830/استعلام-آزمون-شیمیایی-فیزیکی-و-میکروبی-آرد-گندم'>استعلام آزمون شیمیایی، فیزیکی و میکروبی آرد گندم / استعلام ,استعلام آزمون شیمیایی، فیزیکی و میکروبی آرد گندم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095831/استعلام-خودکار-آبی-مرغوب'>استعلام خودکار آبی مرغوب / استعلام, استعلام خودکار آبی مرغوب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095832/استعلام-کارتریج-تخصصی'>استعلام کارتریج تخصصی / استعلام, کارتریج تخصصی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095833/استعلام-چاپ-پوشه'>استعلام  چاپ پوشه  / استعلام , چاپ پوشه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095834/استعلام-اجرای-آسفالت-سرد'>استعلام اجرای آسفالت سرد / استعلام, استعلام اجرای آسفالت سرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095835/استعلام-تهیه-و-توزیع-کپسول-گاز'>استعلام تهیه و توزیع کپسول گاز / استعلام , استعلام تهیه و توزیع کپسول گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095836/استعلام-باتری-UPS-ایرانی'>استعلام  باتری UPS ایرانی / استعلام, استعلام  باتری UPS ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095837/استعلام-فرم-اخطاریه-بانک--'>استعلام فرم اخطاریه بانک... / استعلام , استعلام فرم اخطاریه بانک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095838/استعلام-احیاء-و-مرمت-قنوات'>استعلام احیاء و مرمت قنوات / استعلام, استعلام احیاء و مرمت قنوات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095839/استعلام-دستگیره-و-پلاک'>استعلام دستگیره و پلاک  / استعلام دستگیره و پلاک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095840/استعلام-کاغذ-a4-ایرانی--'>استعلام کاغذ a4 ایرانی ... / استعلام,استعلام کاغذ a4 ایرانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095841/استعلام-اقلام-توانبخشی--'>استعلام اقلام توانبخشی ... / استعلام , استعلام اقلام توانبخشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095842/مناقصه-تامین-برق-منازل'>مناقصه تامین برق منازل / مناقصه عمومی , مناقصه تامین برق منازل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095843/استعلام-تی-شرت-ورزشی-یقه-دار-ایرانی'>استعلام تی شرت ورزشی یقه دار ایرانی / استعلام, تی شرت ورزشی یقه دار ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095844/استعلام-خرید-خوار-بار-و-شوینده'>استعلام خرید خوار بار و شوینده  / استعلام, استعلام خرید خوار بار و شوینده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095845/استعلام-سرور-hp'>استعلام  سرور hp / استعلام,استعلام  سرور hp</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095846/استعلام-ورق-mdf-و--'>استعلام ورق mdf و... / استعلام ,استعلام ورق mdf و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095847/استعلام-عملیات-آزمایش-پمپاژ-چاه--'>استعلام عملیات آزمایش پمپاژ چاه... / استعلام,استعلام عملیات آزمایش پمپاژ چاه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095848/استعلام-برگزاری-دوره-آموزشی-پیش-از-ازدواج'>استعلام برگزاری دوره آموزشی پیش از ازدواج / استعلام , استعلام برگزاری دوره آموزشی پیش از ازدواج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095849/استعلام-برگزاری-کلاسهای-آموزشی-و-ترویجی'>استعلام برگزاری کلاسهای آموزشی و ترویجی / استعلام,برگزاری کلاسهای آموزشی و ترویجی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095850/استعلام-210-متر-مکعب-کود-گاوی-پوسیده-بدون-علف-هرز'>استعلام 210 متر مکعب کود گاوی پوسیده  بدون علف هرز  / استعلام  استعلام  210 متر مکعب کود گاوی پوسیده  بدون علف هرز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095851/استعلام-انجام-عملیات-بازسازی-نمازخانه'>استعلام انجام عملیات بازسازی نمازخانه  / استعلام , استعلام انجام عملیات بازسازی نمازخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095852/استعلام-تاسیسات-و-مصالح-ساختمانی'>استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی  / استعلام , استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095853/استعلام-شکلات-خوری'>استعلام شکلات خوری / استعلام ,استعلام شکلات خوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095854/استعلام-30-مگ-اینترنت-مصرفی-سازمان'>استعلام 30 مگ اینترنت مصرفی سازمان / استعلام , استعلام 30 مپ اینترنت مصرفی سازمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095855/استعلام-لوله-فولادی--'>استعلام لوله فولادی ... / استعلام, استعلام لوله فولادی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095856/استعلام-بتن'>استعلام بتن  / استعلام, استعلام بتن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095857/استعلام-قند-شکسته-مرغوب-درجه-یک'>استعلام قند شکسته مرغوب درجه یک / استعلام قند شکسته مرغوب درجه یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095858/استعلام-کاغذ-به-هم-پیوسته-3-برگی--'>استعلام کاغذ به هم پیوسته 3 برگی... / استعلام , استعلام کاغذ به هم پیوسته 3 برگی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095859/استعلام-خرید-تجهیزات-رایانه'>استعلام خرید تجهیزات رایانه  / استعلام, استعلام خرید تجهیزات رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095860/استعلام-یک-دستگاه-پرینتر-لیزری-رنگی-ترجیحاً-HP'>استعلام یک دستگاه پرینتر لیزری رنگی ترجیحاً HP / استعلام ,استعلام یک دستگاه پرینتر لیزری رنگی ترجیحاً HP</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095861/استعلام-خرید-500-متر-کابل-20-کیلوولت-240-1'>استعلام خرید 500 متر کابل 20 کیلوولت 240*1  / استعلام ,استعلام خرید 500 متر کابل 20 کیلوولت 240*1 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095862/استعلام-کنتور-خانگی--'>استعلام کنتور خانگی ... / استعلام, استعلام کنتور خانگی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095863/استعلام-عملیات-خرید-آب--'>استعلام عملیات خرید آب ... / استعلام , استعلام عملیات خرید آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095864/استعلام-اجرای-مجازی-سازی-سرورها-و-کانفیگ-تجهیزات-مربوطه'>استعلام اجرای مجازی سازی سرورها و کانفیگ تجهیزات مربوطه / استعلام اجرای مجازی سازی سرورها و کانفیگ تجهیزات مربوطه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095865/استعلام-آزمون-فلزات-سنگین-انواع-آرد-گندم'>استعلام  آزمون فلزات سنگین انواع آرد گندم  / استعلام, استعلام  آزمون فلزات سنگین انواع آرد گندم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095866/استعلام-هورمون-پریکینکول-ایرلندی-2000-واحدی'>استعلام  هورمون پریکینکول ایرلندی 2000 واحدی  / استعلام, هورمون پریکینکول ایرلندی 2000 واحدی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095867/استعلام-قطعات-کامپیوتر'>استعلام قطعات کامپیوتر / استعلام قطعات کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095868/استعلام-اقلام-و-لوازم-مورد-نیاز-جهت-نورپردازی-ساختمان'>استعلام اقلام و لوازم مورد نیاز جهت نورپردازی ساختمان / استعلام ، استعلام اقلام و لوازم مورد نیاز جهت نورپردازی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095869/استعلام-تجهیزات-ویدیو-کنفرانس'>استعلام تجهیزات ویدیو کنفرانس  / استعلام, استعلام تجهیزات ویدیو کنفرانس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095870/استعلام-رنگ-آمیزی-پلاستیک'>استعلام رنگ آمیزی پلاستیک  / استعلام, استعلام رنگ آمیزی پلاستیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095871/استعلام-اجرای-آسفالت-گرم'>استعلام اجرای آسفالت گرم / استعلام, استعلام اجرای آسفالت گرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095872/استعلام-اتصال-سامانه-خورشیدی'>استعلام اتصال سامانه خورشیدی / استعلام, استعلام اتصال سامانه خورشیدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095873/استعلام-ساخت-بنا'>استعلام ساخت بنا / استعلام,استعلام ساخت بنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095874/استعلام-دریافت-خدمات-اشتراک-اینترنت'>استعلام  دریافت خدمات اشتراک اینترنت / استعلام , استعلام  دریافت خدمات اشتراک اینترنت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095875/استعلام-کاروگیت'>استعلام کاروگیت / استعلام, استعلام کاروگیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095876/استعلام-قند-شکسته-فردوس'>استعلام قند شکسته فردوس  / استعلام قند شکسته فردوس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095877/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی / استعلام ,استعلام کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095878/استعلام-احداث-کانال-بتنی-مستطیلی'>استعلام احداث کانال بتنی مستطیلی / استعلام, استعلام احداث کانال بتنی مستطیلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095879/استعلام-صندلی-دسته-دار'>استعلام صندلی دسته دار  / استعلام, استعلام صندلی دسته دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095880/استعلام-امور-تاسیساتی'>استعلام امور تاسیساتی  / استعلام, استعلام امور تاسیساتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095881/استعلام-وان-حمام--'>استعلام وان حمام ... / استعلام , استعلام وان حمام ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095882/استعلام-تخریب-خاک-برداری-لوله-کشی-تخریب-سقف'>استعلام  تخریب، خاک برداری، لوله کشی، تخریب سقف  / استعلام, استعلام  تخریب، خاک برداری، لوله کشی، تخریب سقف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095883/استعلام-فیبر-و-فیوژن--'>استعلام فیبر و فیوژن... / استعلام, استعلام فیبر و فیوژن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095884/استعلام-انجام-عملیات-میدانی'>استعلام انجام عملیات میدانی / استعلام , استعلام انجام عملیات میدانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095885/استعلام-صندلی-راحتی-اداری'>استعلام صندلی راحتی اداری / استعلام ,استعلام صندلی راحتی اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095886/استعلام-خرید-تجهیزات-کتابخانه-ای'>استعلام خرید تجهیزات کتابخانه ای  / استعلام, استعلام خرید تجهیزات کتابخانه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095887/استعلام-خرید-اقلام-بهداشتی-جهت-معلولین'>استعلام خرید اقلام بهداشتی جهت معلولین  / استعلام, خرید اقلام بهداشتی جهت معلولین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095888/استعلام-خرید-استوریج'>استعلام خرید استوریج / استعلام، استعلام خرید استوریج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095889/استعلام-خرید-لوازم-مورد-نیاز-کولر'>استعلام خرید لوازم مورد نیاز کولر / استعلام, استعلام خرید لوازم مورد نیاز کولر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095890/استعلام-رب-گوجه'>استعلام رب گوجه  / استعلام, استعلام رب گوجه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095891/استعلام-چای-ایرانی--'>استعلام چای ایرانی ... / استعلام,استعلام چای ایرانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095892/استعلام-هزینه-اقامت-شام-سالن--'>استعلام هزینه اقامت- شام- سالن... / استعلام,استعلام هزینه اقامت- شام- سالن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095893/استعلام-لوبیا-قرمز'>استعلام لوبیا قرمز / استعلام ,استعلام لوبیا قرمز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095894/استعلام-قطعات-سرور-و-سییستم-رایانه'>استعلام قطعات سرور و سییستم رایانه / استعلام , استعلام قطعات سرور و سییستم رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095895/استعلام-کاغذ-A4'>استعلام کاغذ A4 / استعلام ,استعلام کاغذ A4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095896/استعلام-تهیه-و-توزیع-کپسول-گاز'>استعلام تهیه و توزیع کپسول گاز / استعلام , استعلام تهیه و توزیع کپسول گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095897/استعلام-کاغذ'>استعلام کاغذ  / استعلام , استعلام کاغذ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095898/استعلام-انواع-میلگرد'>استعلام انواع میلگرد / استعلام, استعلام انواع میلگرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095899/استعلام-لوازم-آزمایشگاهی'>استعلام لوازم آزمایشگاهی / استعلام ,استعلام لوازم آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095900/استعلام-لباس-اعزام-زندانی'>استعلام لباس اعزام زندانی / استعلام,استعلام لباس اعزام زندانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095901/استعلام-لجن-کش--چدن-آلیاژی--'>استعلام لجن کش - چدن آلیاژی ... / استعلام, استعلام لجن کش - چدن آلیاژی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095902/استعلام-تعویض-بویلر'>استعلام تعویض بویلر  / استعلام تعویض بویلر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095903/استعلام-انفورماتیک'>استعلام انفورماتیک  / استعلام, استعلام انفورماتیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095904/استعلام-خرید-فریزر-صندوقی'>استعلام خرید فریزر صندوقی  / استعلام , استعلام خرید فریزر صندوقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095905/استعلام-کاغذ-A4-سان-کپی'>استعلام کاغذ A4 سان کپی / استعلام کاغذ A4 سان کپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095906/استعلام-کاغذ-A4'>استعلام کاغذ A4 / استعلام ,استعلام کاغذ A4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095907/استعلام-خرید-سمعک-جهت--'>استعلام خرید سمعک جهت... / استعلام,استعلام خرید سمعک جهت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095908/استعلام-میز-کنفرانس-8-نفره'>استعلام میز کنفرانس 8 نفره / استعلام ,استعلام میز کنفرانس 8 نفره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095909/استعلام-ابزارآلات'>استعلام ابزارآلات / استعلام , استعلام ابزارآلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095910/استعلام-فایل-ایستاده-چهار-کشو'>استعلام فایل ایستاده چهار کشو  / استعلام , استعلام فایل ایستاده چهار کشو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095911/استعلام-دستگاه-سم-پاش-و-دستگاه-شعله-افکن'>استعلام  دستگاه سم پاش و دستگاه شعله افکن  / استعلام, دستگاه سم پاش و دستگاه شعله افکن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095912/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام,استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095913/استعلام-صندلی-چرخدار'>استعلام  صندلی چرخدار  / استعلام, استعلام  صندلی چرخدار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095914/استعلام-چراغ-پنل-ای-ای-دی'>استعلام چراغ پنل ای ای دی / استعلام, استعلام چراغ پنل ای ای دی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095915/استعلام-لنت-ترمز-خودرو--'>استعلام لنت ترمز خودرو ... / استعلام , استعلام لنت ترمز خودرو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095916/استعلام-لیبل-خونگیری-به-ابعاد--'>استعلام لیبل خونگیری به ابعاد ... / استعلام,استعلام لیبل خونگیری به ابعاد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095917/استعلام-آزمون-مایکوتوکسین-و-باقی-مانده-سموم-کشاورزی-انواع-آرد-گندم'>استعلام  آزمون مایکوتوکسین و باقی مانده سموم کشاورزی انواع آرد گندم  / استعلام, استعلام  آزمون مایکوتوکسین و باقی مانده سموم کشاورزی انواع آرد گندم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095918/استعلام-تن-ماهی-ساحل'>استعلام تن ماهی ساحل  / استعلام, استعلام تن ماهی ساحل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095919/استعلام-فعالیت-های-طراحی-تخصصی'>استعلام فعالیت های طراحی تخصصی     / استعلام فعالیت های طراحی تخصصی    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095920/استعلام-بیمه-مکمل-طرح-1-با-30-فرانشیز'>استعلام  بیمه مکمل طرح 1 با 30% فرانشیز / استعلام, استعلام بیمه مکمل طرح 1 با 30% فرانشیز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095921/استعلام-سیدر--'>استعلام سیدر ... / استعلام , استعلام سیدر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095922/استعلام-خرید-CRM--کانت-سوماتیک-سل'>استعلام  خرید CRM ، کانت سوماتیک سل / استعلام, استعلام خرید CRM ، کانت سوماتیک سل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095923/استعلام-احداث-پل-دو-دهانه'>استعلام احداث پل دو دهانه  / استعلام , استعلام احداث پل دو دهانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095924/استعلام-خرید-اقلام-کمک-توانبخشی--'>استعلام خرید اقلام کمک توانبخشی ... / استعلام, استعلام خرید اقلام کمک توانبخشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095925/استعلام-خرید-لوازم-چراغ-و-لوازم-برقی'>استعلام خرید لوازم چراغ و لوازم برقی  / استعلام, استعلام خرید لوازم چراغ و لوازم برقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095926/استعلام-تشکچه-ویلچر'>استعلام تشکچه ویلچر / استعلام, استعلام تشکچه ویلچر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095927/استعلام-اینترنت-پهنای-باند-اختصاصی-اینترنت'>استعلام اینترنت پهنای باند اختصاصی اینترنت / استعلام ,استعلام اینترنت پهنای باند اختصاصی اینترنت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095928/استعلام-فلفل-سیاه'>استعلام فلفل سیاه / استعلام , استعلام فلفل سیاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095929/استعلام-سنگ-دانه'>استعلام سنگ دانه  / استعلام سنگ دانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095930/استعلام-فعالیت-های-مشاوره-ای-مربوط-به-مدیریت'>استعلام فعالیت های مشاوره ای مربوط به مدیریت / استعلام , استعلام فعالیت های مشاوره ای مربوط به مدیریت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095931/استعلام-بازدید-از-چاه-فاضلاب--'>استعلام بازدید از چاه فاضلاب ... / استعلام, استعلام بازدید از چاه فاضلاب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095932/استعلام-سرویس-دوره-ای-یکساله-توربین-های-بادی'>استعلام سرویس دوره ای یکساله توربین های بادی / استعلام, استعلام سرویس دوره ای یکساله توربین های بادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095933/استعلام-خرید-قطعات-کامپیوتر-به-تعداد-8-سری'>استعلام خرید قطعات کامپیوتر به تعداد 8 سری  / استعلام, خرید قطعات کامپیوتر به تعداد 8 سری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095934/استعلام-اجرای-عملیات-دیوارسنگی'>استعلام اجرای عملیات دیوارسنگی  / استعلام, استعلام اجرای عملیات دیوارسنگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095935/استعلام-دستکش-جراحی--'>استعلام دستکش جراحی... / استعلام,استعلام دستکش جراحی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095936/استعلام-غذای-خشک-سگ'>استعلام غذای خشک سگ / استعلام , استعلام غذای خشک سگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095937/استعلام-خاکبرداری-و-اجرای-فوندانسیون-با-تهیه-مصالح--'>استعلام خاکبرداری و اجرای فوندانسیون با تهیه مصالح ... / استعلام , استعلام خاکبرداری و اجرای فوندانسیون با تهیه مصالح ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095938/استعلام-رنگ-کاری--'>استعلام رنگ کاری ... / استعلام , استعلام رنگ کاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095939/استعلام-دستمال-کاغذی--'>استعلام دستمال کاغذی ... / استعلام, استعلام دستمال کاغذی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095940/استعلام-کاتریج'>استعلام کاتریج  / استعلام, استعلام کاتریج ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095941/استعلام-کاغذ-تحریر-و-چاپ'>استعلام کاغذ تحریر و چاپ / استعلام, استعلام کاغذ تحریر و چاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095942/استعلام-اجرای-عملیات-احداث-و-بهسازی-کانال--'>استعلام اجرای عملیات احداث و بهسازی کانال ... / استعلام , استعلام اجرای عملیات احداث و بهسازی کانال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095943/استعلام-زردچوبه-ساییده-شده-درجه-1'>استعلام زردچوبه ساییده شده درجه 1 / استعلام زردچوبه ساییده شده درجه 1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095944/استعلام-گلدان-مینای-25-سانتی'>استعلام گلدان مینای 25 سانتی / استعلام, استعلام گلدان مینای 25 سانتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095945/استعلام-دمپایی-مردانه'>استعلام دمپایی مردانه / استعلام , استعلام دمپایی مردانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095946/استعلام-چای-ایرانی--'>استعلام چای ایرانی ... / استعلام,استعلام چای ایرانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095947/استعلام-کنتور-1-2خانگی--'>استعلام کنتور  1/2خانگی ... / استعلام, استعلام کنتور 1/2 خانگی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095948/استعلام-دوربین-و-تجهیزات-جانبی'>استعلام دوربین و تجهیزات جانبی  / استعلام, استعلام دوربین و تجهیزات جانبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095949/استعلام-انجام-عملیات-میدانی-فهرست-برداری-داده-آمایی-کدپستی-10-رقمی'>استعلام انجام عملیات میدانی فهرست برداری داده آمایی کدپستی 10 رقمی  / استعلام,استعلام انجام عملیات میدانی فهرست برداری داده آمایی کدپستی 10 رقمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095950/استعلام-کامپیوتر-و-لوازم-جانبی'>استعلام  کامپیوتر و لوازم جانبی / استعلام , کامپیوتر و لوازم جانبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095951/استعلام-اقلام-بهداشتی--'>استعلام اقلام بهداشتی... / استعلام, استعلام اقلام بهداشتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095952/استعلام-یک-دستگاه-کامپیوتر'>استعلام یک دستگاه کامپیوتر / استعلام , استعلام یک دستگاه کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095953/استعلام-مواد-شوینده-و--'>استعلام مواد شوینده و ... / استعلام,استعلام مواد شوینده و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095954/استعلام-دستگاه-تثبیت-ولتاژ--'>استعلام دستگاه تثبیت ولتاژ ... / استعلام,استعلام دستگاه تثبیت ولتاژ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095955/استعلام-روغن-نباتی-سرخ-کردنی'>استعلام روغن نباتی سرخ کردنی / استعلام , استعلام روغن نباتی سرخ کردنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095956/استعلام-کاغذ-A4'>استعلام کاغذ A4 / استعلام , استعلام کاغذ A4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095957/استعلام-شمش-مسی--'>استعلام شمش مسی... / استعلام,استعلام شمش مسی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095958/استعلام-خودرو--'>استعلام خودرو ... / استعلام , استعلام خودرو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095959/استعلام-تشک'>استعلام تشک  / استعلام ,استعلام تشک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095960/استعلام-خرید-هارد-دیسک'>استعلام خرید هارد دیسک / استعلام, استعلام خرید هارد دیسک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095961/استعلام-پرینتر-و-لپ-تاپ'>استعلام پرینتر و لپ تاپ  / استعلام ,استعلام پرینتر و لپ تاپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095962/استعلام-عملیات-لوله-گذاری-اتصالیها-عملیات-تکمیلی-و--'>استعلام عملیات لوله گذاری اتصالیها، عملیات تکمیلی و ... / استعلام, عملیات لوله گذاری اتصالیها، عملیات تکمیلی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095963/استعلام-سیم-ارت'>استعلام سیم ارت  / استعلام سیم ارت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095964/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان--'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان ... / استعلام , استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095965/استعلام-چاپ-مجموعه-قوانین-و-مقررات-انجمن-های-حمایت-زندانیان--'>استعلام چاپ مجموعه قوانین و مقررات انجمن های حمایت زندانیان... / استعلام, استعلام چاپ مجموعه قوانین و مقررات انجمن های حمایت زندانیان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095966/استعلام-مواد-آزمایشگاهی-مورد-نیاز'>استعلام مواد آزمایشگاهی مورد نیاز / استعلام, استعلام مواد آزمایشگاهی مورد نیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095967/استعلام-صندلی-لیو-A82'>استعلام صندلی لیو A82  / استعلام ,استعلام صندلی لیو A82 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095968/استعلام-خرید-باتری'>استعلام خرید باتری  / استعلام, خرید باتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095969/استعلام-ترانسفورماتور--'>استعلام ترانسفورماتور... / استعلام,استعلام ترانسفورماتور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095970/استعلام-پوشه-آویز'>استعلام پوشه آویز  / استعلام پوشه آویز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095971/استعلام-احداث-دو-باب-آبشور-در-مناطق'>استعلام احداث دو باب آبشور در مناطق / استعلام , استعلام احداث دو باب آبشور در مناطق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095972/استعلام-خرید-یخچال-فریزر'>استعلام خرید یخچال فریزر / استعلام , استعلام خرید یخچال فریزر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095973/استعلام-ups'>استعلام ups / استعلام , استعلام ups</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095974/استعلام-ساعت-دیواری-میناکاری--'>استعلام ساعت دیواری میناکاری ... / استعلام , استعلام ساعت دیواری میناکاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095975/استعلام-نخود--'>استعلام نخود ... / استعلام , استعلام نخود ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095976/استعلام-تین-کلاینت-دیتا'>استعلام تین کلاینت دیتا  / استعلام , استعلام تین کلاینت دیتا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095977/استعلامdell-wyse-c90le'>استعلامdell wyse c90le  / استعلام ,استعلام dell wyse c90le</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095978/استعلام-چهار-ماژول-on-line'>استعلام چهار ماژول on line / استعلام, استعلام چهار ماژول on line</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095979/استعلام-پروژه-زیرسازی-و-تعریض-مسیر-دسترسی'>استعلام پروژه زیرسازی و تعریض مسیر دسترسی / استعلام , استعلام پروژه زیرسازی و تعریض مسیر دسترسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095980/استعلام-خمیردندان'>استعلام  خمیردندان / استعلام  خمیردندان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095981/استعلام-پمپ-شناور--'>استعلام پمپ شناور... / استعلام,استعلام پمپ شناور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095982/استعلام-خرید-و-نصب-دوربین-مداربسته'>استعلام خرید و نصب دوربین مداربسته / استعلام, استعلام خرید و نصب دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095983/استعلام-الکترو-موتور'>استعلام الکترو موتور  / استعلام ,استعلام الکترو موتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095984/استعلام-مواد-آزمایشگاهی'>استعلام مواد آزمایشگاهی / استعلام, استعلام مواد آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095985/استعلام-اجرای-نوررسانی-و-روشنایی-ورزشگاه'>استعلام اجرای نوررسانی و روشنایی ورزشگاه / استعلام , استعلام اجرای نوررسانی و روشنایی ورزشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095986/استعلام-اینترنت-8-مگ-نامحدود'>استعلام اینترنت 8 مگ نامحدود / استعلام ,استعلام اینترنت 8 مگ نامحدود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095987/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-داکند-فن--'>استعلام نصب و راه اندازی داکند فن... / استعلام, استعلام نصب و راه اندازی داکند فن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095988/استعلام-انجام-امورات-نقلیه---'>استعلام انجام امورات نقلیه .... / استعلام, انجام امورات نقلیه ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095989/استعلام-لاستیک-12-24-نقش-عقب-بارز--'>استعلام لاستیک 12*24 نقش عقب بارز ... / استعلام,استعلام لاستیک 12*24 نقش عقب بارز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095990/استعلام-دوربین-تصویربرداری'>استعلام دوربین تصویربرداری  / استعلام , استعلام دوربین تصویربرداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095991/استعلام-کیسه-زباله-عفونی'>استعلام کیسه زباله عفونی / استعلام,استعلام کیسه زباله عفونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095992/استعلام-خرید-بیل-تراکتور'>استعلام خرید بیل تراکتور  / استعلام , استعلام خرید بیل تراکتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095993/استعلام-سیم-ارت-سیار'>استعلام سیم ارت سیار / استعلام , استعلام سیم ارت سیار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095994/استعلام-مخزن-خوابیده-پلی-اتیلن'>استعلام مخزن خوابیده پلی اتیلن / استعلام، استعلام مخزن خوابیده پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095995/استعلام-سیستم-کامپیوتر-و--'>استعلام سیستم کامپیوتر و ... / استعلام,استعلام سیستم کامپیوتر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095996/استعلام-کنسرو-غذای-سگ-STUZZY'>استعلام کنسرو غذای سگ STUZZY  / استعلام ، کنسرو غذای سگ STUZZY </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095997/استعلام-شیشه-آلات-آزمایشگاهی--'>استعلام شیشه آلات آزمایشگاهی... / استعلام,استعلام شیشه آلات آزمایشگاهی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095998/استعلام-سوئیچ-شبکه-2960-ایکس-X'>استعلام سوئیچ شبکه 2960 ایکس X / استعلام , استعلام سوئیچ شبکه 2960 ایکس X</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095999/استعلام-اقلام-توانبخشی--'>استعلام اقلام توانبخشی ... / استعلام , استعلام اقلام توانبخشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1096002/استعلام-لوله-کشی-سیستم-آتش-نشانی'>استعلام  لوله کشی سیستم آتش نشانی / استعلام, استعلام  لوله کشی سیستم آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1096003/استعلام-پروژه-تدوین-برنامه-مدیریت-جامع-تالاب-بین-المللی'>استعلام پروژه تدوین برنامه مدیریت جامع تالاب بین المللی  / استعلام,استعلام پروژه تدوین برنامه مدیریت جامع تالاب بین المللی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1096004/استعلام-پچ-پنل-و--'>استعلام پچ پنل  و ... / استعلام, پچ پنل  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1096005/استعلام-لوازم-تحریر'>استعلام لوازم تحریر  / استعلام لوازم تحریر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1096006/استعلام-صندلی-پایه-ثابت-تحصیلی'>استعلام صندلی پایه ثابت تحصیلی / استعلام, استعلام صندلی پایه ثابت تحصیلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1096007/استعلام-واگذاری-خدمات-نگهداری-پشتیبانی-نرم-افزاری-و--'>استعلام واگذاری خدمات نگهداری، پشتیبانی نرم افزاری و ... / استعلام, استعلام واگذاری خدمات نگهداری، پشتیبانی نرم افزاری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1096008/استعلام-خرید-الکتروموتور-و-پمپ-شناور'>استعلام خرید الکتروموتور  و پمپ شناور  / استعلام , استعلام خرید الکتروموتور  و پمپ شناور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1096009/استعلام-بشقاب-مینا-16-سانتی'>استعلام بشقاب مینا 16 سانتی / استعلام, استعلام بشقاب مینا 16 سانتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1096010/استعلام-پروژه-زیرسازی-و-تعریض-مسیر-دسترسی-و-سنگ-فرش-محوطه'>استعلام پروژه زیرسازی و تعریض مسیر دسترسی و سنگ فرش محوطه  / استعلام , استعلام پروژه زیرسازی و تعریض مسیر دسترسی و سنگ فرش محوطه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1096011/استعلام-بطری-بسته-بندی-بتادین--'>استعلام بطری بسته بندی بتادین ... / استعلام, استعلام بطری بسته بندی بتادین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1096012/استعلام-خرید-نصب-و-راه-اندازی--'>استعلام خرید، نصب و راه اندازی... / استعلام,استعلام خرید، نصب و راه اندازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1096013/استعلام-بازسازی-آسانسور--'>استعلام بازسازی آسانسور ... / استعلام, استعلام بازسازی آسانسور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1096014/استعلام-وسایل-کمک-توانبخشی-و-بهداشتی-ویژه-معلولین-AD'>استعلام وسایل کمک توانبخشی و بهداشتی ویژه معلولین AD / استعلام,  وسایل کمک توانبخشی و بهداشتی ویژه معلولین AD</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1096015/استعلام-خرید-تجهیزات-شبکه'>استعلام خرید تجهیزات شبکه / استعلام, استعلام خرید تجهیزات شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1096016/استعلام-طراحی-تولید-و-نصب-تجهیزات-و-ماشین-آلات-آشپزخانه-صنعتی'>استعلام  طراحی تولید و نصب تجهیزات و ماشین آلات آشپزخانه صنعتی / استعلام, استعلام  طراحی تولید و نصب تجهیزات و ماشین آلات آشپزخانه صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1096017/استعلام-دارو--'>استعلام دارو ... / استعلام , استعلام دارو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1096018/استعلام-نصب-تجهیزات-برقی'>استعلام نصب تجهیزات برقی / استعلام , استعلام نصب تجهیزات برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1096019/استعلام-تعمیرات-بخشی-از-آبگرم'>استعلام تعمیرات بخشی از آبگرم / استعلام , استعلام تعمیرات بخشی از آبگرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1096020/استعلام-کارت-یدکی-دستگاه-فیبر-نوری'>استعلام کارت یدکی دستگاه فیبر نوری / استعلام , استعلام کارت یدکی دستگاه فیبر نوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1096021/استعلام-تعمیر-اساسی-و-بهسازی-ساختمان-اداره-پست--'>استعلام  تعمیر اساسی و بهسازی ساختمان اداره پست .. / استعلام, تعمیر اساسی و بهسازی ساختمان اداره پست ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1096022/استعلام-کرایه-5-دستگاه-اتومبیل'>استعلام کرایه 5 دستگاه اتومبیل / استعلام , استعلام کرایه 5 دستگاه اتومبیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1096023/استعلام-توپ-سالنی--'>استعلام توپ سالنی... / استعلام,استعلام توپ سالنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1096024/استعلام-درخواست-آنژیوگرافی--'>استعلام درخواست آنژیوگرافی... / استعلام,استعلام درخواست آنژیوگرافی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1096025/استعلام-چای-خشک---'>استعلام چای خشک .... / استعلام, استعلام چای خشک ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1096026/استعلام-زونکن'>استعلام زونکن / استعلام , استعلام زونکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1096027/استعلام-خرید-کارتریج'>استعلام خرید کارتریج / استعلام, خرید کارتریج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1096028/استعلام-لپه--'>استعلام لپه ... / استعلام , استعلام لپه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1096029/استعلام-server-hp-g9'>استعلام  server hp g9 / استعلام, استعلام  server hp g9</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1096030/استعلام-حفاظت-فیزیکی-و--'>استعلام حفاظت فیزیکی و ... / استعلام حفاظت فیزیکی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1096031/استعلام-الکترود-جوشکاری-و--'>استعلام الکترود جوشکاری و ... / استعلام, استعلام الکترود جوشکاری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1096032/استعلام-میز-اداری-صندلی-اداری-صندلی-گردان'>استعلام میز اداری، صندلی اداری، صندلی گردان / استعلام استعلام میز اداری، صندلی اداری، صندلی گردان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1096033/استعلام-ریبون-اولیس-اورجینال--'>استعلام ریبون اولیس اورجینال... / استعلام ریبون اولیس اورجینال...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1096034/استعلام-شبرو-بندی'>استعلام شبرو بندی  / استعلام, استعلام شبرو بندی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1096035/استعلام-ساخت-و-نصب-2-عدد-تابلوی-تبلیغاتی-کامپوزیت'>استعلام  ساخت و نصب 2 عدد تابلوی تبلیغاتی کامپوزیت / استعلام, استعلام ساخت و نصب 2 عدد تابلوی تبلیغاتی کامپوزیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1096036/استعلام-تکمیل-سالن-ورزشی'>استعلام تکمیل سالن ورزشی / استعلام , استعلام تکمیل سالن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1096037/استعلام-کابل-برق-واترپروف-سه-رشته-ای'>استعلام کابل برق واترپروف سه رشته ای / استعلام, استعلام کابل برق واترپروف سه رشته ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1096038/استعلام-فعالیت-های-مخابراتی'>استعلام فعالیت های مخابراتی / استعلام , استعلام فعالیتهای مخابراتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1096039/مناقصه-اجرای-عملیات-تولید-آسفالت-کارخانه-نوبت-سوم'>مناقصه اجرای عملیات تولید آسفالت کارخانه نوبت سوم  / مناقصه اجرای عملیات تولید آسفالت کارخانه نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1096040/استعلام-سرور-HPE-PROLIANT-DL380-GEN10-و-سوئیچ'>استعلام سرور HPE PROLIANT DL380 GEN10 و سوئیچ / استعلام , استعلام سرور HPE PROLIANT DL380 GEN10 و سوئیچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1096041/استعلام-سدیم-بیکربنات-دیالیز'>استعلام سدیم بیکربنات دیالیز  / استعلام , استعلام سدیم بیکربنات دیالیز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1096042/استعلام-تعویض-کانال-های-افقی-اگزاست--'>استعلام تعویض کانال های افقی اگزاست... / استعلام , استعلام تعویض کانال های افقی اگزاست...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094362/مزایده-یک-قطعه-زمین-قطعه-سی-و-دو-تفکیکی'>مزایده یک قطعه زمین قطعه سی و دو تفکیکی  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین قطعه سی و دو تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094363/مزایده-ملک-مساحت-اعیان-صد-و-ده-متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت اعیان صد و ده متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت اعیان صد و ده متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094364/مزایده-ششدانگ-ساختمان-فوقانی-پلاکهای-باقیمانده-2-3-4-5-6-فرعی'>مزایده ششدانگ ساختمان فوقانی پلاکهای باقیمانده 2.3.4.5.6 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان فوقانی پلاکهای باقیمانده 2.3.4.5.6 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094365/مزایده-سه-قطعه-زمین-مال-غیرمنقول'>مزایده سه قطعه زمین مال غیرمنقول / مزایده,مزایده سه قطعه زمین مال غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094366/تجدید-مزایده-تعدادی-غرفه-کانکس-بیلبورد-و-محل--'>تجدید مزایده تعدادی غرفه، کانکس، بیلبورد و محل...  / آگهی تجدید مزایده، تجدید مزایده تعدادی غرفه، کانکس، بیلبورد و محل... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094367/مزایده-ملک-مساحت-570متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 570متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک مساحت 570متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094369/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت101-1متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت101.1متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت101.1متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094371/مزایده-یک-دستگاه-موتورسیکلت'>مزایده یک دستگاه موتورسیکلت  / مزایده, مزایده یک دستگاه موتورسیکلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094372/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-105-متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 105 متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 105 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094373/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-عرصه-250-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت عرصه 250 متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت عرصه 250 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094375/مزایده-ششدانگ-ساختمان-با-قدمت-سی-سال'>مزایده ششدانگ ساختمان با قدمت سی سال  / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان با قدمت سی سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094376/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پراید'>مزایده یک دستگاه خودرو پراید / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094377/مزایده-یک-قطعه-زمین-مسکونی-مساحت-201-48متر'>مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 201.48متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 201.48متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094379/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-71-04متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 71.04متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 71.04متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094381/مزایده-زمین-منزل-مسکونی-تریلی-و--'>مزایده زمین،منزل مسکونی، تریلی و ... / مزایده, مزایده زمین،منزل مسکونی، تریلی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094382/مزایده-ششدانگ-َآپارتمان-مسکونی-مساحت-89-10متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ َآپارتمان مسکونی مساحت 89.10متر نوبت دوم  / مزایده,ششدانگ َآپارتمان مسکونی مساحت 89.10متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094383/مزایده-ششدانگ-زمین-عرصه-1000متر'>مزایده ششدانگ زمین عرصه 1000متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین عرصه 1000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094385/مزایده-ملک-به-پلاک-ثبتی-152-فرعی-از-103-فرعی-از-16-اصلی'>مزایده ملک به پلاک ثبتی 152 فرعی از 103 فرعی از 16 اصلی / مزایده,مزایده ملک به پلاک ثبتی 152 فرعی از 103 فرعی از 16 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094390/مزایده-واگذاری-مغازه--'>مزایده واگذاری مغازه ... / آگهی مزایده، مزایده واگذاری مغازه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094393/مزایده-ملک-متراژ-عرصه-264-34-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک متراژ عرصه 264.34 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک متراژ عرصه 264.34 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094395/مزایده-آپارتمان-مساحت-104-93متر'>مزایده آپارتمان مساحت 104.93متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 104.93متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094396/مزایده-یک-واحد-ساختمانی-مساحت-دویست-متر'>مزایده یک واحد ساختمانی مساحت دویست متر / مزایده,مزایده یک واحد ساختمانی مساحت دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094400/مزایده-خانه-مسکونی-مساحت-صد-مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده خانه مسکونی مساحت صد مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده خانه مسکونی مساحت صد مترمربع نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094403/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-552-متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 552 متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 552 متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094406/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-250-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 250 متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 250 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094409/مزایده-پلاک-ثبتی-2256-فرعی-از-هفتاد-و-دو-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 2256 فرعی از هفتاد و دو اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 2256 فرعی از هفتاد و دو اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094412/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-155-72متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 155.72متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 155.72متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094415/مزایده-ششدانگ-مغازه-تجاری-مساحت-19-59متر'>مزایده ششدانگ مغازه تجاری مساحت 19.59متر  / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه تجاری مساحت 19.59متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094417/مزایده-فروش-فلزات-قراضه-و--'>مزایده فروش فلزات قراضه و ... / مزایده , مزایده فروش فلزات قراضه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094418/مزایده-موتور-برق-و-تانکر'>مزایده موتور برق و تانکر  / مزایده, مزایده موتور برق و تانکر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094421/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-وانت-نیسان'>مزایده یک دستگاه خودروی وانت نیسان / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی وانت نیسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094426/مزایده-ششدانگ-دو-قطعه-ملک-به-پلاک-ثبتی-48-8162-و-114-740'>مزایده ششدانگ دو قطعه ملک به پلاک ثبتی 48/8162 و 114/740  / مزایده,مزایده ششدانگ دو قطعه ملک به پلاک ثبتی 48/8162 و 114/740 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094430/مزایده-یک-دستگاه-یخچال-فریزر'>مزایده یک دستگاه یخچال فریزر / مزایده, مزایده یک دستگاه یخچال فریزر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094431/مزایده-ششدانگ-زمین-مزروعی-مشجر-محصور-بصورت-باغ-2226متر'>مزایده ششدانگ زمین مزروعی مشجر محصور بصورت باغ 2226متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مزروعی مشجر محصور بصورت باغ 2226متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094437/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-زانتیا'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری زانتیا / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سواری زانتیا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094445/مزایده-واگذاری-و-انجام-هندلینگ-کامل-کلیه-پروازهای---تجدید'>مزایده واگذاری و انجام هندلینگ کامل کلیه پروازهای  ... تجدید / تجدید مزایده عمومی , مزایده واگذاری و انجام هندلینگ کامل  کلیه پروازهای... تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094446/مزایده-پلاک-ثبتی-عرصه-330-متر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی عرصه 330 متر نوبت اول  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی عرصه 330 متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094450/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-پژو'>مزایده یک دستگاه خودروی پژو / مزایده یک دستگاه خودروی پژو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094455/مزایده-فروش-املاک-به-تعداد-شش-قطعه'>مزایده فروش املاک به تعداد شش قطعه  / مزایده,مزایده فروش املاک به تعداد شش قطعه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094463/مزایده-ساختمان-مساحت-308-75-متر-نوبت-دوم'>مزایده ساختمان مساحت 308.75 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ساختمان مساحت 308.75 متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094467/مزایده-ششدانگ-ملک-مساحت-عرصه-150-متر'>مزایده ششدانگ ملک مساحت عرصه 150 متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مساحت عرصه 150 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094471/مزایده-مقدار-4-5-شمش-آلومینیوم'>مزایده مقدار 4/5 شمش آلومینیوم  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده مقدار 4/5 شمش آلومینیوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094472/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-قطعه-602-تفکیکی'>مزایده ششدانگ یکباب خانه قطعه 602 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه قطعه 602 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094477/مزایده-بلوک-سبک-پوکه-ای-سیمانی-و--نوبت-دوم'>مزایده بلوک سبک پوکه ای سیمانی و ...نوبت دوم  / آگهی مزایده مال منقول, مزایده بلوک سبک پوکه ای سیمانی و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094479/مزایده-ملک-مساحت-هفتاد-و-هشت-متر-و-شصت-و-سه-دسیمتر'>مزایده ملک مساحت هفتاد و هشت متر و شصت و سه دسیمتر  / مزایده,مزایده ملک مساحت هفتاد و هشت متر و شصت و سه دسیمتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094484/مزایده-ملک-مساحت-1089-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 1089 متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک مساحت 1089 متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094486/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پژو-405'>مزایده یک دستگاه سواری پژو 405 / آگهی مزایده مال منقول,مزایده یک دستگاه سواری پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094489/مزایده-یک-هزار-سهم-مشاع-زمین-مزروعی-بخش-شش-مشهد'>مزایده یک هزار سهم مشاع زمین مزروعی بخش شش مشهد  / مزایده,مزایده یک هزار سهم مشاع زمین مزروعی بخش شش مشهد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094496/مزایده-ششدانگ-سه-قطعه-زمین-بخش-سه-اردبیل-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ سه قطعه زمین بخش سه اردبیل نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ سه قطعه زمین بخش سه اردبیل نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094501/مزایده-واگذاری-4-واحد-تجاری---'>مزایده واگذاری 4 واحد تجاری .... / مزایده,مزایده واگذاری به صورت اجاره  3 واحد تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094502/مزایده-سند-مالکیت-به-مقدار-50-متر-پلاک-ثبتی-397-فرعی'>مزایده سند مالکیت به مقدار 50 متر پلاک ثبتی 397 فرعی / مزایده,مزایده سند مالکیت به مقدار 50 متر پلاک ثبتی 397 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094506/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-350-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 350 متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 350 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094511/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-بنز-یونیماگ'>مزایده یک دستگاه خودرو بنز یونیماگ  / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو بنز یونیماگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094512/مزایده-یک-قطعه-زمین-کشاورزی-دیمه-زار-10000متر'>مزایده یک قطعه زمین کشاورزی دیمه زار 10000متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی دیمه زار 10000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094515/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-247-50متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 247.50متر  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 247.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094518/مزایده-200-ورق-صفحه-کابینت'>مزایده 200 ورق صفحه کابینت / مزایده, مزایده 200 ورق صفحه کابینت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094520/مزایده-ششدانگ-ملک-تجاری-عرصه-259-09متر'>مزایده ششدانگ ملک تجاری عرصه 259.09متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ملک تجاری عرصه 259.09متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094525/مزایده-یک-هکتار-زمین-زراعی-فاقد-سند'>مزایده یک هکتار زمین زراعی فاقد سند / مزایده,مزایده یک هکتار زمین زراعی فاقد سند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094527/آگهی-واگذاری-واحد-تولیدی-به-صورت-اجاره'>آگهی واگذاری واحد تولیدی به صورت اجاره  / آگهی مزایده ،آگهی واگذاری واحد تولیدی به صورت اجاره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094528/مزایده-یک-قطعه-ملک-با-بنای-احداثی-مساحت-306-22متر'>مزایده یک قطعه ملک با بنای احداثی مساحت 306.22متر  / مزایده,مزایده یک قطعه ملک با بنای احداثی مساحت 306.22متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094533/مزایده-یک-دانگ-و-216-هزارم-دانگ-از-5-دانگ-پلاک-ثبتی-شش-فرعی'>مزایده یک دانگ و 216 هزارم دانگ از 5 دانگ پلاک ثبتی شش فرعی / مزایده,مزایده یک دانگ و 216 هزارم دانگ از 5 دانگ پلاک ثبتی شش فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094535/تجدید-مزایده-فروش-دو-دستگاه-خودرو-و--'>تجدید مزایده فروش دو دستگاه خودرو و ... / مزایده ، تجدید مزایده فروش دو دستگاه خودرو و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094537/مزایده-اجاره-تعدادی-از-اماکن-ورزشی--نوبت-دوم'>مزایده اجاره تعدادی از اماکن ورزشی ...نوبت دوم  / آگهی مزایده، مزایده اجاره تعدادی از اماکن ورزشی ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094538/مزایده-واگذاری-اجاره-یکساله-مکان-چهارشنبه-بازار---نوبت-دوم'>مزایده واگذاری اجاره یکساله مکان چهارشنبه بازار   - نوبت دوم / مزایده واگذاری اجاره یکساله مکان چهارشنبه بازار   - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094540/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-4-نهاوند-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی بخش 4 نهاوند نوبت دوم  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش 4 نهاوند نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094543/مزایده-فروش-یکدستگاه-اتو-بخار-برقی-ایستاده--'>مزایده فروش یکدستگاه اتو بخار برقی ایستاده... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه اتو بخار برقی ایستاده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094544/مزایده-0-665-دانگ-مشاع-از-3-دانگ-مشاع-از-6-دانگ-زمین-زراعی'>مزایده 0.665 دانگ مشاع از 3 دانگ مشاع از 6 دانگ زمین زراعی / مزایده,مزایده 0.665 دانگ مشاع از 3 دانگ مشاع از 6 دانگ زمین زراعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094548/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مسکونی-تجاری-766-متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی تجاری 766 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی تجاری 766 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094549/مزایده-فروش-یکدستگاه-اتومبیل-سواری-ام-وی-ام'>مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل سواری ام وی ام / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل سواری ام وی ام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094552/مزایده-زمین-زراعی-آبی-مساحت-6700متر'>مزایده زمین زراعی آبی مساحت 6700متر / مزایده,مزایده زمین زراعی آبی مساحت 6700متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094556/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پیکان-وانت'>مزایده یک دستگاه خودرو پیکان وانت  / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه خودرو پیکان وانت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094557/مزایده-ششدانگ-زمین-حصارکشی-شده-بخش-هفت-بانه'>مزایده ششدانگ زمین حصارکشی شده بخش هفت بانه / مزایده,مزایده ششدانگ زمین حصارکشی شده بخش هفت بانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094561/مزایده-ملک-مساحت-264-4متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 264.4متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت 264.4متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094564/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-165-44-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه 165.44 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 165.44 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094566/مزایده-خودرو-سواری-پراید'>مزایده خودرو سواری پراید  / مزایده, مزایده خودرو سواری پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094567/مزایده-امتیاز-خط-همراه'>مزایده امتیاز خط همراه  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده امتیاز خط همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094568/مزایده-آپارتمان-مساحت-141-53متر-نوبت-دوم'>مزایده آپارتمان مساحت 141.53متر نوبت دوم / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 141.53متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094571/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-شصت-متر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه شصت متر نوبت اول  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه شصت متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094574/مزایده-یک-تخته-فرش-12-متری---نوبت-دوم'>مزایده یک تخته فرش 12 متری... - نوبت دوم / آگهی مزایده، مزایده یک تخته فرش 12 متری... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094575/مزایده-فروش-انواع-ضایعات--'>مزایده فروش انواع ضایعات... / مزایده, مزایده فروش انواع ضایعات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094578/مزایده-یکباب-مغازه-مساحت-16-042متر-نوبت-اول'>مزایده یکباب مغازه مساحت 16.042متر نوبت اول / مزایده,مزایده یکباب مغازه مساحت 16.042متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094581/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-300-متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 300 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 300 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094584/مزایده-خودروی-مدل-88'>مزایده خودروی مدل 88  / مزایده ,مزایده خودروی مدل 88 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094585/مزایده-ماترک-شامل-زمین-صیفی-کاری-مسکونی-شالیزار-نوبت-سوم'>مزایده ماترک شامل زمین صیفی کاری مسکونی شالیزار نوبت سوم / مزایده,مزایده ماترک شامل زمین صیفی کاری مسکونی شالیزار نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094586/مزایده-کارخانه-آسفالت-و-کارگاه-ماسه-شویی'>مزایده کارخانه آسفالت و کارگاه ماسه شویی / آگهی مزایده ,مزایده  کارخانه آسفالت و کارگاه ماسه شویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094590/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-754-متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 754 متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 754 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094597/مزایده-پلاک-ثبتی-38-482-بخش-سه-نهاوند-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی 38/482 بخش سه نهاوند نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 38/482 بخش سه نهاوند نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094600/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-پژو-405'>مزایده یک دستگاه اتومبیل پژو 405 / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده یک دستگاه اتومبیل پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094602/مزایده-ملک-مساحت-5420متر'>مزایده ملک مساحت 5420متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت 5420متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094603/مزایده-فروش-یک-عدد-خط-همراه'>مزایده فروش یک عدد خط همراه  / مزایده , مزایده فروش یک عدد خط همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094607/مزایده-یک-واحد-دامداری-مساحت-3800متر'>مزایده یک واحد دامداری مساحت 3800متر  / مزایده,مزایده یک واحد دامداری مساحت 3800متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094608/مزایده-یک-دستگاه-غلطک-چرخ-فلزی'>مزایده یک دستگاه غلطک چرخ فلزی / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده یک دستگاه غلطک چرخ فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094610/مزایده-فروش-یکدستگاه-تاورکرین'>مزایده فروش یکدستگاه تاورکرین / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه تاورکرین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094611/مزایده-تمامت-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-96-34متر'>مزایده تمامت ششدانگ آپارتمان مساحت 96.34متر / مزایده,مزایده تمامت ششدانگ آپارتمان مساحت 96.34متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094616/مزایده-فروش-یکدستگاه-پژو-پارس--نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه پژو پارس - نوبت دوم / آگهی مزایده حضوری، مزایده فروش یکدستگاه پژو پارس - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094617/مزایده-مقدار-ششدانگ-از-پلاک-ثبتی-15965-اصلی-نوبت-اول'>مزایده مقدار ششدانگ از پلاک ثبتی 15965 اصلی نوبت اول  / مزایده,مزایده مقدار ششدانگ از پلاک ثبتی 15965 اصلی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094618/مزایده-خودرو-مزدا'>مزایده خودرو مزدا / آگهی مزایده , مزایده خودرو مزدا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094619/مزایده-خودروی-سمند-مدل-83'>مزایده خودروی سمند مدل 83 / آگهی مزایده اموال,مزایده خودروی سمند مدل 83 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094621/مزایده-فروش-4-دستگاه-خودروی-مازاد'>مزایده فروش  4 دستگاه خودروی مازاد / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش  4 دستگاه خودروی مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094622/مزایده-ششدانگ-ملک-مساحت-108-8متر'>مزایده ششدانگ ملک مساحت 108.8متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مساحت 108.8متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094627/مزایده-ملک-مغازه-مساحت-53-5متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مغازه مساحت 53.5متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک مغازه مساحت 53.5متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094628/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پژو-405-GLXI'>مزایده یک دستگاه سواری پژو 405 GLXI  / آگهی مزایده اموال,مزایده یک دستگاه سواری پژو 405 GLXI  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094632/مزایده-5-دستگاه-خودرو'>مزایده 5 دستگاه خودرو  / آگهی مزایده عمومی, مزایده 5 دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094633/مزایده-ملک-به-پلاک-ثبتی-2276-60-بخش-دو-اهواز'>مزایده ملک به پلاک ثبتی 2276/60 بخش دو اهواز / مزایده,مزایده ملک به پلاک ثبتی 2276/60 بخش دو اهواز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094635/مزایده-مقدار-1300-مترمربع-کاشی'>مزایده مقدار 1300 مترمربع کاشی / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده مقدار 1300 مترمربع کاشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094638/مزایده-یک-قطعه-زمین-بایر-مساحت-150-متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین بایر مساحت 150 متر نوبت  اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین بایر مساحت 150 متر نوبت  اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094640/مزایده-پیراهن-جعبه-ای--نوبت-دوم'>مزایده پیراهن جعبه ای... نوبت دوم  / آگهی مزایده، مزایده پیراهن جعبه ای... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094641/مزایده-فروش-دو-عدد-کانکس-از-نوع-ورقی'>مزایده فروش دو عدد  کانکس از نوع ورقی   / آگهی مزایده , مزایده فروش دو عدد  کانکس از نوع ورقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094642/مزایده-تعداد-3000-کارتن-پودر-رختشویی'>مزایده تعداد 3000 کارتن پودر رختشویی / آگهی مزایده، مزایده تعداد 3000 کارتن پودر رختشویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094643/مزایده-قطعه-زمین-مساحت-مجموع-5400متر-نوبت-دوم'>مزایده قطعه زمین مساحت مجموع 5400متر نوبت دوم / مزایده,مزایده قطعه زمین مساحت مجموع 5400متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094644/تجدید-مزایده-حدود-250-تن-تنه-های-درختان-جنگل-زبان-گنجشک-اقاقیا'>تجدید مزایده حدود 250 تن تنه های درختان جنگل، زبان گنجشک، اقاقیا / تجدید مزایده, مزایده حدود 250 تن تنه های درختان جنگل، زبان گنجشک، اقاقیا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094645/مزایده-تاورکرین--'>مزایده تاورکرین ... / مزایده, مزایده تاورکرین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094646/مزایده-اجاره-پارکینگ-دانشجویی'>مزایده  اجاره  پارکینگ دانشجویی / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره  پارکینگ دانشجویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094648/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-صد-و-شصت-متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه صد و شصت متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه صد و شصت متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094650/مزایده-فروش-سواری-پراید-صبا'>مزایده فروش سواری پراید صبا   / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش سواری پراید صبا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094652/مزایده-پلاک-ثبتی-8743-فرعی-از-چهار-اصلی-بخش-نه'>مزایده پلاک ثبتی 8743 فرعی از چهار اصلی بخش نه / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 8743 فرعی از چهار اصلی بخش نه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094656/مزایده-فروش-ضایعات-آهن-خود'>مزایده فروش ضایعات آهن خود / مزایده , مزایده فروش ضایعات آهن خود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094658/مزایده-باغ-مساحت-1416-66متر-نوبت-دوم'>مزایده باغ مساحت 1416.66متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده باغ مساحت 1416.66متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094659/مزایده-فروش-خودرو-سواری-پژو-پارس'>مزایده فروش خودرو سواری پژو پارس / آگهی مزایده مال منقول , مزایده فروش خودرو سواری پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094663/مزایده-دستگاه-جوش-دستگاه-برش--'>مزایده دستگاه جوش، دستگاه برش... / مزایده, مزایده دستگاه جوش، دستگاه برش...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094664/مزایده-فروش-اتومبیل-سراتو'>مزایده فروش اتومبیل سراتو / مزایده فروش اتومبیل سراتو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094668/مزایده-فروش-یکدستگاه-کتیفایر'>مزایده فروش یکدستگاه کتیفایر / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه کتیفایر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094670/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-1100متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 1100متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 1100متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094673/مزایده-ششدانگ-زمین-چایکاری-مساحت-3100متر'>مزایده ششدانگ زمین چایکاری مساحت 3100متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین چایکاری مساحت 3100متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094674/مزایده-واگذاری-مکان-دولتی'>مزایده واگذاری مکان دولتی / مزایده , مزایده واگذاری مکان دولتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094677/مزایده-فروش-یکدستگاه-وانت-پیکان'>مزایده فروش یکدستگاه وانت پیکان / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه وانت پیکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094678/تجدید-مزایده-دایر-نمودن-روز-بازار'>تجدید مزایده دایر نمودن روز بازار / تجدید آگهی مزایده عمومی,مزایده دایر نمودن روز بازار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094680/مزایده-پلاک-ثبتی-قطعه-69-تفکیکی-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی قطعه 69 تفکیکی نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی قطعه 69 تفکیکی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094681/مزایده-فروش-انواع-پوشال-کاغذ'>مزایده فروش انواع پوشال کاغذ / مزایده , مزایده فروش انواع پوشال کاغذ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094682/مزایده-فروش-انواع-مواد-شیمیایی-مازاد-و-موجود-در-انبار'>مزایده فروش انواع مواد شیمیایی مازاد و موجود در انبار  / فراخوان مزایده عمومی, مزایده فروش انواع مواد شیمیایی مازاد و موجود در انبار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094683/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-پارس-مدل-86-مرتبه-سوم'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس مدل 86- مرتبه سوم / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس مدل 86- مرتبه سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094686/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-105-1متر'>مزایده منزل مسکونی عرصه 105.1متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 105.1متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094688/مزایده-فروش-خودرو-تیبا'>مزایده فروش خودرو تیبا  / آگهی مزایده , مزایده فروش خودرو تیبا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094689/مزایده-ملک-آپارتمان-5-واحدی-با-اسکلت-فلزی'>مزایده ملک آپارتمان 5 واحدی با اسکلت فلزی / مزایده,مزایده ملک آپارتمان 5 واحدی با اسکلت فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094690/مزایده-1-دستگاه-بالانس-چرخ-خودرو'>مزایده 1 دستگاه بالانس چرخ خودرو / مزایده، مزایده 1 دستگاه بالانس چرخ خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094691/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-50000متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 50000متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 50000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094695/مزایده-ضایعات-تولیدی-و-غیر-تولیدی-97-1-20'>مزایده ضایعات تولیدی و غیر تولیدی 97.1.20 / مزایده , مزایده ضایعات تولیدی و غیر تولیدی 97.1.20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094696/مزایده-سهام'>مزایده سهام / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده سهام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094697/مزایده-لیفتراک-STACKER-برقی-1-5-تن'>مزایده لیفتراک STACKER برقی 1/5 تن / مزایده, مزایده لیفتراک STACKER برقی 1/5 تن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094698/مزایده-اموال-شامل-زمین-زراعی-نوبت-دوم'>مزایده اموال شامل زمین زراعی نوبت دوم / مزایده,مزایده اموال شامل زمین زراعی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094702/مزایده-تعدادی-خودروی-سواری'>مزایده  تعدادی خودروی سواری / آگهی مزایده,مزایده  تعدادی خودروی سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094703/مزایده-زمین-مسکونی-مساحت-عرصه-242-50متر'>مزایده زمین مسکونی مساحت عرصه 242.50متر  / مزایده,مزایده زمین مسکونی مساحت عرصه 242.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094704/اصلاحیه-مزایده-پلاک-ثبتی-1405-2-بخش-4-شهمیرزاد'>اصلاحیه مزایده پلاک ثبتی 1405/2 بخش 4 شهمیرزاد / اصلاحیه مزایده,مزایده پلاک ثبتی 1405/2 بخش 4 شهمیرزاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094705/مزایده-گالن-ها-و-دبه-های-رنگ'>مزایده گالن ها و دبه های رنگ  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده گالن ها و دبه های رنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094707/مزایده-یکباب-خانه-مساحت-415-87متر'>مزایده یکباب خانه مساحت 415.87متر / مزایده,مزایده یکباب خانه مساحت 415.87متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094708/مزایده-فروش-شناور-کروبوت'>مزایده فروش شناور کروبوت  / مزایده , مزایده فروش شناور کروبوت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094710/مزایده-دو-دستگاه-خودزوی-سراتو-2000-آپشنال--'>مزایده دو دستگاه خودزوی سراتو 2000 آپشنال.... / آگهی مزایده , مزایده دو دستگاه خودزوی سراتو 2000 آپشنال....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094712/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-جی-ال-ایکس'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو جی ال ایکس / آگهی مزایده , مزایده  یک دستگاه خودرو پژو جی ال ایکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094713/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مسکونی-عرصه-59-40متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی عرصه 59.40متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی عرصه 59.40متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094715/مزایده-فروش-9-دستگاه-ماشین-آلات-اسقاطی'>مزایده فروش 9 دستگاه ماشین آلات اسقاطی  / آگهی تجدیدمزایده , مزایده فروش 9 دستگاه ماشین آلات اسقاطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094718/مزایده-ملک-مساحت-62-13متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت 62.13متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت 62.13متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094720/مزایده-ملک-شماره-22-14269-نوبت-دوم'>مزایده ملک شماره 22/14269 نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک شماره 22/14269 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094724/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-71-86متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 71.86متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 71.86متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094725/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-سواری-تیبا'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری تیبا  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری تیبا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094726/مزایده-یک-دستگاه-پمپ-بتن-نصب-گردیده-بر-روی-کامیون'>مزایده یک دستگاه پمپ بتن نصب گردیده بر روی کامیون / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه پمپ بتن نصب گردیده بر روی کامیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094727/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-117-22متر-قطعه-شش-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 117.22متر قطعه شش تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 117.22متر قطعه شش تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094731/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-226-متر-نوبت-دوم'>مزایده منزل مسکونی مساحت 226 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 226 متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094735/مزایده-لوازم-معدنی-مستعمل-و-اسقاطی--نوبت-دوم'>مزایده لوازم معدنی، مستعمل و اسقاطی - نوبت دوم / مزایده, مزایده لوازم معدنی، مستعمل و اسقاطی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094736/مزایده-فروش-یکدستگاه-ترازو---نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه ترازو ... نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه ترازو ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094737/تجدید-مزایده-تکمیل-بخشی-از-تاسیسات-فاضلاب-شهر-طرقبه-نوبت-دوم'>تجدید مزایده تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب شهر طرقبه  نوبت دوم  / آگهی فراخوان تجدید شناسایی سرمایه گذار, تجدید مزایده تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب شهر طرقبه  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094741/مزایده-اموال-غیرمنقول-آپارتمان-نوبت-اول'>مزایده اموال غیرمنقول آپارتمان نوبت اول / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول آپارتمان نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094747/مزایده-مال-غیرمنقول-شامل-مغازه-تجاری-و-آپارتمان'>مزایده مال غیرمنقول شامل مغازه تجاری و آپارتمان / مزایده,مزایده مال غیرمنقول شامل مغازه تجاری و آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094749/مزایده-فروش-انواع-فرش--موتور-برق-مستعمل-تیکر'>مزایده فروش انواع فرش ، موتور برق مستعمل تیکر / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش انواع فرش ، موتور برق مستعمل تیکر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094750/مزایده-اجاره-گلخانه'>مزایده اجاره  گلخانه / مزایده , مزایده اجاره  گلخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094754/اصلاحیه-مزایده-43-سهم-مشاع-از-100-سهم-از-یک-دانگ-مشاع'>اصلاحیه مزایده 43 سهم مشاع از 100 سهم از یک دانگ مشاع / اصلاحیه مزایده,مزایده 43 سهم مشاع از 100 سهم از یک دانگ مشاع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094755/مزایده-پلاک-ثبتی-10561-59-اصلی-بخش-یک-قم'>مزایده پلاک ثبتی 10561/59 اصلی بخش یک قم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 10561/59 اصلی بخش یک قم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094762/مزایده-دو-قطعه-زمین-زراعی-6-8-و-6-2-هکتار'>مزایده دو قطعه زمین زراعی 6.8 و 6.2 هکتار  / مزایده,مزایده دو قطعه زمین زراعی 6.8 و 6.2 هکتار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094763/مزایده-فروش-یک-دستگاه-پرینتر-رنگی-و--'>مزایده فروش یک دستگاه پرینتر رنگی و ... / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه پرینتر رنگی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094767/مزایده-قدرالسهم-عرصه-و-اعیان-و-حقوق-تجاری-مساحت-26-95متر'>مزایده قدرالسهم عرصه و اعیان و حقوق تجاری مساحت 26.95متر / مزایده,مزایده قدرالسهم عرصه و اعیان و حقوق تجاری مساحت 26.95متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094769/مزایده-واگذاری-تعدادی-از-املاک-مازاد-در-تهران-و-شهرستان-ها'>مزایده واگذاری تعدادی از املاک مازاد در تهران و شهرستان ها  / مزایده,مزایده واگذاری تعدادی از املاک مازاد در تهران و شهرستان ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094770/حراج-حضوری-تعداد-قابل-توجهی-خودرو-(اوراقی)'>حراج حضوری تعداد قابل توجهی خودرو (اوراقی) / آگهی حراج حضوری، حراج حضوری تعداد قابل توجهی خودرو (اوراقی)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094775/مزایده-فروش-ساختمان-تجاری-اداری-411-78متر'>مزایده فروش ساختمان تجاری اداری 411.78متر  / مزایده,مزایده فروش ساختمان تجاری اداری 411.78متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094779/تجدید-مزایده-اجاره-سالن-بسته-بندی-شماره-2--نوبت-دوم'>تجدید مزایده اجاره سالن بسته بندی شماره 2  - نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده , تجدید مزایده اجاره سالن بسته بندی شماره 2  ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094782/مزایده-فروش-تعدادی-از-خودروهای-X100-و-X200'>مزایده فروش تعدادی از خودروهای X100 و X200  / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش تعدادی از خودروهای X100 و X200 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094783/تجدید-مزایده-اجاره-فروشگاه-ـ-نوبت-دوم'>تجدید مزایده اجاره فروشگاه  ـ نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده, تجدید مزایده اجاره فروشگاه   ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094786/تجدید-مزایده-اجاره-فروشگاه-ـ-نوبت-دوم'>تجدید مزایده اجاره فروشگاه  ـ نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده، تجدید مزایده اجاره فروشگاه  ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094787/مزایده-املاک-با-شرایط-ویژه-و-استثنایی'>مزایده املاک با شرایط ویژه و استثنایی  / مزایده,مزایده املاک با شرایط ویژه و استثنایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094791/اصلاحیه-مزایده-واگذاری-واحد-تولیدی-به-صورت-اجاره'>اصلاحیه مزایده واگذاری واحد تولیدی به صورت اجاره  / اصلاحیه , اصلاحیه مزایده واگذاری واحد تولیدی به صورت اجاره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094794/مزایده-55-سهم-مشاع-از-سهم-الشرکه-از-سرمایه-موسسه'>مزایده 55 سهم مشاع از سهم الشرکه از سرمایه موسسه  / مزایده,مزایده 55 سهم مشاع از سهم الشرکه از سرمایه موسسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094797/مزایده-یکدستگاه-خودرو-سواری-استیشن-کیا'>مزایده یکدستگاه خودرو سواری استیشن کیا  / مزایده,مزایده یکدستگاه خودرو سواری استیشن کیا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094802/مزایده-کامیون-باری-کامیون-کمپرسی--'>مزایده کامیون باری، کامیون کمپرسی... / مزایده, مزایده کامیون باری، کامیون کمپرسی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094808/مزایده-اجاره-بازارهفتگی'>مزایده اجاره بازارهفتگی  / مزایده ، مزایده اجاره بازارهفتگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094809/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-125-متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 125 متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 125 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094810/مزایده-واگذاری-داروخانه--'>مزایده واگذاری داروخانه ... / مزایده, مزایده واگذاری داروخانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094814/مزایده-فروش-تعداد-هشت-واحد-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد هشت واحد مسکونی نوبت دوم  / مزایده ,مزایده فروش تعداد هشت واحد مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094817/مزایده-دستگاه-فرز'>مزایده دستگاه فرز / مزایده, مزایده دستگاه فرز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094818/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-1-606-375-متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 1.606.375 متر / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی مساحت 1.606.375 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094823/مزایده-ملک-به-شماره-283-فرعی-از-هشت-اصلی'>مزایده ملک به شماره 283 فرعی از هشت اصلی / مزایده ,مزایده ملک به شماره 283 فرعی از هشت اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094825/مزایده-ششدانگ-زمین-بخش-چهل-و-دو-تبریز'>مزایده ششدانگ زمین بخش چهل و دو تبریز  / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین بخش چهل و دو تبریز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094830/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-عرصه-341-90متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 341.90متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 341.90متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094833/مزایده-اجاره-ساختمان'>مزایده اجاره ساختمان / آگهی مزایده , مزایده اجاره ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094835/مزایده-یک-دستگاه-سواری-سایپا'>مزایده یک دستگاه سواری سایپا / مزایده, مزایده یک دستگاه سواری سایپا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094837/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-547-5متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 547.5متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 547.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094838/مزایده-فروش-یک-واحد-صنعتی-مساحت-16083متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک واحد صنعتی مساحت 16083متر نوبت دوم  / مزایده ,مزایده فروش یک واحد صنعتی مساحت 16083متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094839/آگهی-مزایده-دو-دستگاه-120-جعبه-زن-با-دینام-و--'>آگهی مزایده دو دستگاه 120 جعبه زن با دینام و... / آگهی مزایده دو دستگاه 120 جعبه زن با دینام و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094841/مزایده-واگذاری-تبلیغات-بدنه-تعداد-50-دستگاه-اتوبوس--'>مزایده واگذاری تبلیغات بدنه تعداد 50 دستگاه اتوبوس... / آگهی مزایده عمومی، مزایده واگذاری تبلیغات بدنه تعداد 50 دستگاه اتوبوس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094843/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-چهار-دیواری-محصور-مساحت-401-6متر'>مزایده ششدانگ یک قطعه چهار دیواری محصور مساحت 401.6متر / مزایده ,مزایده ششدانگ یک قطعه چهار دیواری محصور مساحت 401.6متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094845/مزایده-خودرو-سواری-کار-سوزوکی--نوبت-دوم'>مزایده خودرو سواری کار سوزوکی - نوبت دوم  / مزایده, مزایده خودرو سواری کار سوزوکی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094848/مزایده-فروش-تعداد-دو-باب-مغازه-ملکی-245-12-و-195-72متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد دو باب مغازه ملکی 245.12 و 195.72متر نوبت دوم  / مزایده ,مزایده فروش تعداد دو باب مغازه ملکی 245.12 و 195.72متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094849/مزایده-واگذاری-به-اجاره-بوفه-دانشجویی'>مزایده واگذاری به اجاره بوفه دانشجویی / مزایده, مزایده واگذاری به اجاره بوفه دانشجویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094852/مزایده-فروش-اتوبوس-خط-شهری-و--'>مزایده فروش اتوبوس خط شهری و ... / آگهی مزایده عمومی ، مزایده فروش اتوبوس خط شهری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094855/مزایده-فروش-حق-انتقاع-یکباب-سوله-به-همراه-زمین'>مزایده فروش حق انتقاع یکباب سوله به همراه زمین / مزایده ,مزایده فروش حق انتقاع یکباب سوله به همراه زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094860/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-500-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 500 متر / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین مساحت 500 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094861/مزایده-یک-دستگاه-بلوک-زنی-بلبرینگی--نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه بلوک زنی بلبرینگی - نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک دستگاه بلوک زنی بلبرینگی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094862/مزایده-فروش-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-پراید'>مزایده فروش یک دستگاه اتومبیل سواری پراید / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه اتومبیل سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094866/مزایده-ده-سهم-و-دو-سهم-مشاع-از-96-سهم-پلاک-294-فرعی'>مزایده ده سهم و دو سهم مشاع از 96 سهم پلاک 294 فرعی / مزایده ,مزایده ده سهم و دو سهم مشاع از 96 سهم پلاک 294 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094867/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-پراید'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پراید / مزایده,مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094868/مزایده-12-سهم-مشاع-از-96-سهم-از-ششدانگ-ملک-نوبت-دوم'>مزایده 12 سهم مشاع از 96 سهم از ششدانگ ملک نوبت دوم / مزایده ,مزایده 12 سهم مشاع از 96 سهم از ششدانگ ملک نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094869/مزایده-واگذاری-یک-واحد-سفره-خانه-و--'>مزایده واگذاری یک واحد سفره خانه و ... / مزایده , مزایده واگذاری یک واحد سفره خانه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094872/مزایده-ششدانگ-مشاع-از-پلاک-174-فرعی-بخش-سه-کرمان'>مزایده ششدانگ مشاع از پلاک 174 فرعی بخش سه کرمان / مزایده ,مزایده ششدانگ مشاع از پلاک 174 فرعی بخش سه کرمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094873/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-تیبا'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری تیبا   / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی سواری تیبا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094879/مزایده-ششدانگ-عرصه-محل-اسقرار-شرکت-بهار-آفرین--'>مزایده ششدانگ عرصه محل اسقرار شرکت بهار آفرین ... / مزایده, مزایده ششدانگ عرصه محل اسقرار شرکت بهار آفرین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094886/مزایده-کامیون-فوتون-کفی-بغلدار-فلزی'>مزایده کامیون فوتون کفی بغلدار فلزی / آگهی مزایده و فروش اموال، مزایده کامیون فوتون کفی بغلدار فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094889/مزایده-دستگاه-مخزن-فلزی'>مزایده دستگاه مخزن فلزی / مزایده, مزایده دستگاه مخزن فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094890/مزایده-سواری-پژو--'>مزایده سواری پژو... / آگهی مزایده سواری پژو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094895/مزایده-یک-دستگاه-پژو-206'>مزایده یک دستگاه پژو 206 / مزایده, مزایده یک دستگاه پژو 206</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094898/مزایده-یک-دستگاه-هیوندا'>مزایده یک دستگاه هیوندا / آگهی مزایده اموال غیرمنقول، مزایده یک دستگاه هیوندا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094899/مزایده-فروش-تعداد-سه-قطعه-زمین-مسکونی-تجدید'>مزایده فروش تعداد سه قطعه زمین مسکونی تجدید  / مزایده ,مزایده فروش تعداد سه قطعه زمین مسکونی تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094901/مزایده-تاورکرین-جرثقیل-برقی-و--'>مزایده تاورکرین، جرثقیل برقی و... / مزایده, مزایده تاورکرین، جرثقیل برقی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094903/مزایده-باغ-مساحت-82800متر'>مزایده باغ مساحت 82800متر  / مزایده ,مزایده باغ مساحت 82800متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094908/مزایده-فروش-تعداد-40-قطعه-زمین-مساحت-6404-مترمربع'>مزایده فروش تعداد 40 قطعه زمین مساحت 6404 مترمربع  / مزایده ,مزایده فروش تعداد 40 قطعه زمین مساحت 6404 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094911/مزایده-لوازم-نیروگاهی-نوبت-دوم'>مزایده لوازم نیروگاهی نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی ,مزایده لوازم نیروگاهی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094912/مزایده-ملک-مسکونی-مساحت-408-3متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مسکونی مساحت 408.3متر نوبت اول  / مزایده ,مزایده ملک مسکونی مساحت 408.3متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094913/مزایده-واگذاری-به-صورت-اجاره-خوابگاه-غذاخوری-و-آشپزخانه--'>مزایده واگذاری به صورت اجاره خوابگاه، غذاخوری و آشپزخانه... / آگهی مزایده، مزایده واگذاری به صورت اجاره خوابگاه، غذاخوری و آشپزخانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094916/مزایده-36-حبه-از-72-حبه-ششدانگ-ملکی'>مزایده 36 حبه از 72 حبه ششدانگ ملکی / مزایده ,مزایده 36 حبه از 72 حبه ششدانگ ملکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094920/مزایده-آپارتمان-مساحت-91-44-متر-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان مساحت 91.44 متر نوبت اول  / مزایده ,مزایده آپارتمان مساحت 91.44 متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094922/مزایده-213-جین-جوراب-مهیار'>مزایده 213 جین جوراب مهیار  / مزایده, مزایده 213 جین جوراب مهیار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094923/مزایده-یکباب-تجاری-قولنامه-ای-احداثی-28-متر'>مزایده یکباب تجاری قولنامه ای احداثی 28 متر  / مزایده ,مزایده یکباب تجاری قولنامه ای احداثی 28 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094926/مزایده-اجاره-تعاونی-شماره-سه--مرحله-دوم-نوبت-دوم'>مزایده اجاره تعاونی شماره سه... مرحله دوم نوبت دوم  / مزایده , مزایده اجاره تعاونی شماره سه... مرحله دوم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094933/مزایده-یکباب-مغازه-مساحت-33-7-متر'>مزایده یکباب مغازه مساحت 33.7 متر / مزایده ,مزایده یکباب مغازه مساحت 33.7 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094934/مزایده-یک-دستگاه-هیوندا'>مزایده یک دستگاه هیوندا  / مزایده , مزایده یک دستگاه هیوندا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094935/مزایده-یک-قطعه-زمین-نیمه-کاره--'>مزایده یک قطعه زمین نیمه کاره... / مزایده, مزایده یک قطعه زمین نیمه کاره...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094938/تمدید-مزایده-فروش-زمین'>تمدید مزایده فروش زمین / تمدید مزایده,مزایده فروش زمین عرصه 10.000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094939/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-1073متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 1073متر  / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین مساحت 1073متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094940/مزایده-یکدستگاه-سواری-لیفان'>مزایده یکدستگاه سواری لیفان / آگهی مزایده, مزایده یکدستگاه سواری لیفان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094942/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-بخش-یک-اربعه-تربت-حیدریه'>مزایده ششدانگ یکباب منزل بخش یک اربعه تربت حیدریه / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب منزل بخش یک اربعه تربت حیدریه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094943/مزایده-یک-دستگاه-پژو-405'>مزایده یک دستگاه پژو 405 / مزایده, مزایده یک دستگاه پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094948/مزایده-خانه-مساحت-عرصه-290-متر-نوبت-اول'>مزایده خانه مساحت عرصه 290 متر نوبت اول / مزایده ,مزایده خانه مساحت عرصه 290 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094950/مزایده-اجاره-فروشگاه'>مزایده اجاره فروشگاه / اگهی مزایده , مزایده اجاره فروشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094952/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-265-80متر-مرحله-دوم'>مزایده ملک مساحت عرصه 265.80متر مرحله دوم / مزایده ,مزایده ملک مساحت عرصه 265.80متر مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094956/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-758-07متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه 758.07متر نوبت اول / مزایده ,مزایده ملک مساحت عرصه 758.07متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094957/مزایده-فروش-تعدادی-خودرو-سبک-و-سنگین'>مزایده فروش تعدادی خودرو سبک و سنگین  / آگهی مزایده حضوری, مزایده فروش تعدادی خودرو سبک و سنگین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094958/مزایده-سه-خط-09122899665--'>مزایده سه خط 09122899665 ...  / مزایده , مزایده سه خط 09122899665 ...  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094960/مزایده-فروش-سه-قطعه-زمین-با-کاربری-مسکونی'>مزایده فروش سه قطعه زمین با کاربری مسکونی  / مزایده ,مزایده فروش سه قطعه زمین با کاربری مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094962/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-215-9متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 215.9متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 215.9متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094967/مزایده-ملک-مشاعی-214-5924-نوبت-اول'>مزایده ملک مشاعی 214/5924 نوبت اول  / مزایده ,مزایده ملک مشاعی 214/5924 نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094968/مزایده-اموال-منقول-31-عدد-تابلو-فرش'>مزایده اموال منقول 31 عدد تابلو فرش / مزایده اموال منقول , اموال منقول 31 عدد تابلو فرش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094970/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-164---'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 164 .... / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 164 ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094971/مزایده-اجاره-محل-استقرار-ماشین-برقی-و--نوبت-دوم'>مزایده اجاره محل استقرار ماشین برقی و ...نوبت دوم  / آگهی حراج, مزایده اجاره محل استقرار ماشین برقی و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094972/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-زمین-مزروعی-بخش-یک-فردوس'>مزایده سه دانگ مشاع از زمین مزروعی بخش یک فردوس / مزایده ,مزایده سه دانگ مشاع از زمین مزروعی بخش یک فردوس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094975/مزایده-دستگاه-سواری-تویوتا'>مزایده دستگاه سواری تویوتا / اگهی مزایده , مزایده دستگاه سواری تویوتا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094983/مزایده-سند-مالکیت-به-قطعه-زمین-مساحت-17020متر'>مزایده سند مالکیت به قطعه زمین مساحت 17020متر / مزایده ,مزایده سند مالکیت به قطعه زمین مساحت 17020متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094987/مزایده-فروش-خودرو'>مزایده فروش خودرو  / آگهی مزایده, مزایده فروش خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094989/مزایده-فروش-سهام'>مزایده فروش سهام  / اگهی مزایده , مزایده فروش سهام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094990/مزایده-یخچال-ایستاده-ویترینی'>مزایده یخچال ایستاده ویترینی / آگهی مزایده مال منقول,مزایده یخچال ایستاده ویترینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094992/مزایده-فروش-کابل-زمینی'>مزایده فروش کابل زمینی / آگهی مزایده مال منقول , مزایده فروش کابل زمینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094994/مزایده-اجاره-غرفه-های-اماکن-تاریخی-خود-نوبت-دوم'>مزایده اجاره غرفه های اماکن تاریخی خود نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره غرفه های اماکن تاریخی خود نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094996/مزایده-فروش-اراضی-تفکیکی-شهری-97-23متر-تجاری'>مزایده فروش اراضی تفکیکی شهری 97.23متر تجاری  / مزایده ,مزایده فروش اراضی تفکیکی شهری 97.23متر تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094998/مزایده-فروش-اقلام-مستعمل-و-مازاد'>مزایده فروش اقلام مستعمل و مازاد   / مزایده ،مزایده فروش اقلام مستعمل و مازاد  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095001/مزایده-عمومی-حفظ--نگهداری--حفاظت--بهره-برداری'>مزایده عمومی حفظ ، نگهداری ، حفاظت ، بهره برداری / آگهی مزایده عمومی , مزایده حفظ ، نگهداری ، حفاظت ، بهره برداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095002/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-456-متر-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 456 متر نوبت اول / مزایده ,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 456 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095004/مزایده-واگذاری-مدیریت-شبکه-تاکسی-بیسیم'>مزایده واگذاری مدیریت شبکه تاکسی بیسیم / آگهی مزایده عمومی ، مزایده واگذاری مدیریت شبکه تاکسی بیسیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095007/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-در-نیم-طبقه-مساحت-80-07متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان در نیم طبقه مساحت 80.07متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان در نیم طبقه مساحت 80.07متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095012/مزایده-اجاره-یک-قطعه-زمین-جهت-نصب-وسایل-بازی-کودکان'>مزایده اجاره یک قطعه زمین جهت نصب وسایل بازی کودکان  / آگهی مزایده, مزایده اجاره یک قطعه زمین جهت نصب وسایل بازی کودکان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095014/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-202-64متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 202.64متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 202.64متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095015/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-پژو-405'>مزایده یک دستگاه خودروی پژو 405 / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده یک دستگاه خودروی پژو 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095017/فراخوان-قطعه-زمین-جهت-احداث-پارکینگ---نوبت-دوم'>فراخوان قطعه زمین جهت احداث پارکینگ ... نوبت دوم  / آگهی فراخوان ، فراخوان قطعه زمین جهت احداث پارکینگ ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095018/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-374-30متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 374.30متر / مزایده ,مزایده منزل مسکونی مساحت 374.30متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095019/مزایده-اجاره-جایگاه-گاز-طبیعی-فشرده-CNG'>مزایده اجاره جایگاه گاز طبیعی فشرده CNG / آگهی مزایده ,مزایده  اجاره جایگاه گاز طبیعی فشرده CNG</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095020/مزایده-عمومی-استخر-سرپوشیده'>مزایده عمومی استخر سرپوشیده  / مزایده ,مزایده عمومی استخر سرپوشیده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095024/مزایده-ملک-مساحت-89-33متر-قدمت-سه-سال'>مزایده ملک مساحت 89.33متر قدمت سه سال  / مزایده ,مزایده ملک مساحت 89.33متر قدمت سه سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095025/فراخوان-رستوران-و-فست-فودی'>فراخوان رستوران و فست فودی  / فراخوان , فراخوان رستوران و فست فودی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095026/مزایده-اموال-منقول-3682-عدد-تندیس-بزرگ-چوبی-و--'>مزایده اموال منقول 3682 عدد تندیس بزرگ چوبی و.... / مزایده اموال منقول , مزایده اموال منقول 3682 عدد تندیس بزرگ چوبی و....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095030/مزایده-پلاک-ثبتی-به-شماره-610-فرعی-بخش-دو-بیرجند'>مزایده پلاک ثبتی به شماره 610 فرعی بخش دو بیرجند  / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی به شماره 610 فرعی بخش دو بیرجند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095031/مزایده-فروش-خودرو'>مزایده فروش خودرو / آگهی مزایده, مزایده فروش خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095033/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-42-1077-متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 42.1077 متر / مزایده ,مزایده ملک مساحت عرصه 42.1077 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095035/مزایده-نصب-و-بهره-برداری-از-35-پایه-پرتابل-گروه-دو'>مزایده نصب و بهره برداری از 35 پایه پرتابل گروه دو  / آگهی مزایده عمومی, مزایده نصب و بهره برداری از 35 پایه پرتابل گروه دو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095039/مزایده-فروش-زمین-مساحت-768-81متر'>مزایده فروش زمین مساحت 768.81متر  / مزایده ,مزایده فروش زمین مساحت 768.81متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095040/مزایده-عمومی-فروش-تعداد-حدود-340-راس-گوساله-نر-نوبت-دوم'>مزایده عمومی فروش تعداد حدود 340 راس گوساله نر- نوبت دوم  / مزایده عمومی, مزایده عمومی فروش تعداد حدود 340 راس گوساله نر- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095044/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-سیصد-متر-نوبت-دوم'>مزایده منزل مسکونی مساحت سیصد متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت سیصد متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095046/مزایده-واگذاری-اماکن-ورزشی-به-صورت-اجاره-به-بخش-خصوصی'>مزایده واگذاری اماکن ورزشی به صورت اجاره به بخش خصوصی / مزایده , مزایده واگذاری اماکن ورزشی به صورت اجاره به بخش خصوصی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095049/مزایده-حفظ-و-نگهداری--حفاظت--بهره-برداری--مرحله-دوم-نوبت-اول'>مزایده حفظ و نگهداری ، حفاظت ، بهره برداری... مرحله دوم نوبت اول  / آگهی مزایده عمومی , مزایده حفظ و نگهداری ، حفاظت ، بهره برداری... مرحله دوم نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095050/مزایده-یکباب-واحد-تجاری-مساحت-25-58متر'>مزایده یکباب واحد تجاری مساحت 25.58متر / مزایده,مزایده یکباب واحد تجاری مساحت 25.58متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095051/مزایده-آپارتمان-مساحت-94-63متر'>مزایده آپارتمان مساحت 94.63متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 94.63متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095057/تجدید-مزایده-واگذاری-حق-امتیاز-جمع-آوری-پسماندهای-خشک-قابل-بازیافت-و--'>تجدید مزایده واگذاری حق امتیاز جمع آوری پسماندهای خشک قابل بازیافت و.... / مزایده ، تجدید مزایده واگذاری حق امتیاز جمع آوری پسماندهای خشک قابل بازیافت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095058/مزایده-قطعه-ملکی-مساحت-146-مترمربع'>مزایده قطعه ملکی مساحت 146 مترمربع / مزایده,مزایده قطعه ملکی مساحت 146 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095060/مزایده-1-515-دانگ-مشاع-از-دو-دانگ-زمین-مسکونی'>مزایده 1.515 دانگ مشاع از دو دانگ زمین مسکونی / مزایده,مزایده 1.515 دانگ مشاع از دو دانگ زمین مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095062/مزایده-انواع-قطعات-و-لوازم-کامپیوتری-و-ارتباطی--مرحله-دوم'>مزایده انواع قطعات و لوازم کامپیوتری و ارتباطی - مرحله دوم  / اگهی مزایده , انواع قطعات و لوازم کامپیوتری و ارتباطی -مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095063/مزایده-یک-دستگاه-ماشین-سمند'>مزایده یک دستگاه ماشین سمند / مزایده,مزایده یک دستگاه ماشین سمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095065/مزایده-ساختمان-مساحت-عرصه-49-5مترمربع'>مزایده ساختمان مساحت عرصه 49.5مترمربع  / مزایده,مزایده ساختمان مساحت عرصه 49.5مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095067/مزایده-فروش-یکدستگاه-تاکسی-تویوتا-کمری'>مزایده فروش یکدستگاه تاکسی تویوتا کمری  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه تاکسی تویوتا کمری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095069/مزایده-اموال-منقول-یکدستگاه-دیگ-بخار--سورتینگ--گلگیر---'>مزایده اموال منقول یکدستگاه دیگ بخار،  سورتینگ ، گلگیر .... / مزایده اموال منقل , مزایده اموال منقولدیگ بخار، سورتینگ، گلگیر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095072/مزایده-یک-دستگاه-پراید-جی-تی-ایکس'>مزایده یک دستگاه پراید جی تی ایکس / مزایده,مزایده یک دستگاه پراید جی تی ایکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095077/مزایده-چرخ-قطار'>مزایده چرخ قطار  / اگهی مزایده , مزایده چرخ قطار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095078/مزایده-فروش-پلاک-های-ثبتی-شامل-مغازه-و-واحد-خدماتی'>مزایده فروش پلاک های ثبتی شامل مغازه و واحد خدماتی  / مزایده,مزایده فروش پلاک های ثبتی شامل مغازه و واحد خدماتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095081/مزایده-یکدستگاه-آسیاب-60-در-60-و--'>مزایده  یکدستگاه آسیاب 60 در 60  و ... / آگهی مزایده, مزایده  یکدستگاه آسیاب 60 در 60  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095082/مزایده-نگهداری-بهره-برداری-و-اجاره-تابلوی-تبلیغاتی'>مزایده نگهداری، بهره برداری و اجاره تابلوی تبلیغاتی / مزایده عمومی, مزایده نگهداری، بهره برداری و اجاره تابلوی تبلیغاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095083/مزایده-اجاره-یکساله-جایگاه-CNG--مرحله-دوم'>مزایده اجاره یکساله جایگاه CNG - مرحله دوم / آگهی مزایده , مزایده  اجاره یکساله جایگاه CNG - مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095085/مزایده-فروش-اموال-منقول-یک-دستگاه-خودرو-سواری-ماکسیما'>مزایده فروش اموال منقول یک دستگاه خودرو سواری ماکسیما / مزایده فروش اموال منقول یک دستگاه خودرو سواری ماکسیما</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095091/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پراید'>مزایده یک دستگاه سواری پراید / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095097/مزایده-محلی-واقع-در-پارک-خانواده-جهت-راه-اندازی-بازی-بادی'>مزایده محلی واقع در پارک خانواده جهت راه اندازی بازی بادی / آگهی مزایده، مزایده محلی واقع در پارک خانواده جهت راه اندازی بازی بادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095108/مزایده-غرفه-اغذیه-فروشی-نوبت-چهارم'>مزایده غرفه اغذیه فروشی- نوبت چهارم / آگهی مزایده , مزایده غرفه اغذیه فروشی- نوبت چهارم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095111/مزایده-ساختمان'>مزایده ساختمان  / مزایده,مزایده ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095115/آگهی-مزایده-واگذاری-اجاری-ساختمان-داروخانه'>آگهی مزایده واگذاری اجاری ساختمان داروخانه  / تجدی مزایده , آگهی مزایده واگذاری ساختمان یک باب داروخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095118/مزایده-جایگاه-پمپ-بنزین'>مزایده جایگاه پمپ بنزین   / مزایده,مزایده جایگاه پمپ بنزین  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095120/مزایده-فرش-3-قلاده-سگ'>مزایده فرش 3 قلاده سگ / مزایده,مزایده فرش 3 قلاده سگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095123/مزایده-ساختمان-کاربری-پارکینگ'>مزایده ساختمان کاربری پارکینگ  / مزایده ساختمان کاربری پارکینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095127/مزایده-دو-بسته-دستمال-رولی-حوله-ای-36-عدد--'>مزایده دو بسته دستمال رولی حوله ای 36 عدد...  / مزایده، مزایده دو بسته دستمال رولی حوله ای 36 عدد... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095128/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-190-000متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 190.000متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 190.000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095129/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-بخش-سه-بجنورد'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی بخش سه بجنورد / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی بخش سه بجنورد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095130/مزایده-موزائیک-معمولی-طرح-خورشیدی-و--'>مزایده موزائیک معمولی طرح خورشیدی و ...  / مزایده , مزایده موزائیک معمولی طرح خورشیدی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095132/مزایده-ششدانگ-مغازه-مساحت-34-29متر'>مزایده ششدانگ مغازه مساحت 34.29متر  / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه مساحت 34.29متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095135/مزایده-یک-دستگاه-دوربین-مدار-بسته--'>مزایده یک دستگاه دوربین مدار بسته...  / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه دوربین مدار بسته... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095137/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-با-قدمت-52-سال-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی با قدمت 52 سال نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی با قدمت 52 سال نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095138/مزایده-مبل-چوبی-و-میز-نهار-خوری-و--'>مزایده مبل چوبی و میز نهار خوری و ...  / مزایده , مزایده مبل چوبی و میز نهار خوری و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095140/مزایده-فروش-شش-قطعه-زمین-تجاری-و-4-قطعه-زمین-مسکونی-تجاری'>مزایده فروش شش قطعه زمین تجاری و 4 قطعه زمین مسکونی تجاری / مزایده,مزایده فروش شش قطعه زمین تجاری و 4 قطعه زمین مسکونی تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095146/مزایده-واگذاری-اماکن-ورزشی-به-صورت-اجاره-به-بخش-خصوصی--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری اماکن ورزشی به صورت اجاره به بخش خصوصی - نوبت دوم / مزایده , مزایده واگذاری اماکن ورزشی به صورت اجاره به بخش خصوصی - نوبت  دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095148/مزایده-500-سهم-مشاع-از-15882-سهم-ششدانگ-17-قطعه-بند-دیمه-زار-'>مزایده 500 سهم مشاع از 15882 سهم ششدانگ 17 قطعه بند دیمه زار.. / مزایده,مزایده 500 سهم مشاع از 15882 سهم ششدانگ 17 قطعه بند دیمه زار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095150/مزایده-یک-دستگاه-دیزل-ژنراتور-کامینز'>مزایده یک دستگاه دیزل ژنراتور کامینز   / آگهی مزایده اموال منقول و غیرمنقول، مزایده یک دستگاه دیزل ژنراتور کامینز  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095151/مزایده-ریفاینر-شکلات-سازنده'>مزایده ریفاینر شکلات سازنده / اگهی فروش اموال منقول ,مزایده ریفاینر شکلات سازنده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095154/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-156متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 156متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 156متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095160/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-232-5-متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 232.5 متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 232.5 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095162/مزایده-توقیف-مقدار-1100-متر-مربع-سنگ-تراورتن-کرم--نوبت-دوم'>مزایده توقیف مقدار 1100 متر مربع سنگ تراورتن کرم  - نوبت دوم / آگهی مزایده، مزایده توقیف مقدار 1100 متر مربع سنگ تراورتن کرم  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095164/مزایده-انواع-نایلون-ضایعاتی'>مزایده انواع نایلون ضایعاتی  / مزایده, مزایده انواع نایلون ضایعاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095165/تجدید-مزایده-اجاره-غرفه-و-اماکن-تجاری-تفریحی-و-ورزشی---نوبت-دوم'>تجدید مزایده اجاره غرفه و اماکن تجاری، تفریحی و ورزشی... - نوبت دوم  / آگهی مزایده (تجدید) , تجدید مزایده اجاره غرفه و اماکن تجاری، تفریحی و ورزشی... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095167/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مسکونی-مساحت-118-82متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی مساحت 118.82متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی مساحت 118.82متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095170/مزایده-اجاره-مشارکتی-فیزیوتراپی'> مزایده اجاره مشارکتی فیزیوتراپی  /  مزایده اجاره مشارکتی فیزیوتراپی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095171/مزایده-قسمتی-از-عرصه-پارک'>مزایده قسمتی از عرصه پارک / مزایده قسمتی از عرصه پارک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095173/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-91-95متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 91.95متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 91.95متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095178/مزایده-انواع-قراضه-پرسی-ضایعاتی'>مزایده انواع قراضه پرسی ضایعاتی  / مزایده, مزایده انواع قراضه پرسی ضایعاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095179/مزایده-خودروی-سواری-پراید-رنگ-مشکی'>مزایده خودروی سواری پراید رنگ مشکی / مزایده ,مزایده خودروی سواری پراید رنگ مشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095180/مزایده-اموال-منقول-دو-دستگاه-خودرو'>مزایده اموال منقول دو دستگاه خودرو  / مزایده اموال منقول , مزایده اموال منقول دو دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095181/مزایده-غرفه-های-شهرداری--نوبت-سوم'>مزایده غرفه های شهرداری - نوبت سوم / آگهی مزایده , مزایده غرفه های شهرداری - نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095183/مزایده-اجاره-غرفه'>مزایده اجاره غرفه / آگهی مزایده , مزایده اجاره غرفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095184/مزایده-ملک-مسکونی-شماره-فرعی-1730-از1574-اصلی'>مزایده ملک مسکونی شماره فرعی 1730 از1574 اصلی / مزایده,مزایده ملک مسکونی شماره فرعی 1730 از1574 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095185/مزایده-واگذاری-استیجاری-یک-واحد-تجاری-به-مساحت-376--'>مزایده واگذاری استیجاری یک واحد تجاری به مساحت 376.... / آگهی مزایده، مزایده واگذاری استیجاری یک واحد تجاری به مساحت 376....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095186/مزایده-مخزن-گازوئیل-کانکس'>مزایده مخزن گازوئیل- کانکس / مزایده,مزایده مخزن گازوئیل- کانکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095187/مزایده-فروش-اموال-منقول-خودروی-سواری-آردی'>مزایده  فروش اموال منقول خودروی سواری آردی  / مزایده , مزایده  فروش اموال منقول خودروی سواری آردی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095189/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-62-10متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 62.10متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 62.10متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095194/مزایده-واگذاری-غرفه-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری غرفه نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری غرفه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095195/مزایده-ملک-مساحت-1126-54متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت 1126.54متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک مساحت 1126.54متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095196/مزایده-جمع-آوری-اقلام-بازیافتی'>مزایده جمع آوری اقلام بازیافتی / آگهی مزایده عمومی,مزایده جمع آوری اقلام بازیافتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095198/مزایده-ششدانگ-4-قطعه-زمین-بخش-سه-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ 4 قطعه زمین بخش سه نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ 4 قطعه زمین بخش سه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095204/مزایده-ملک-مسکونی-مساحت-عرصه-75-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مسکونی مساحت عرصه 75 متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک مسکونی مساحت عرصه 75 متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095208/مزایده-فروش-یکدستگاه-سواری-پژو-پارس'>مزایده فروش یکدستگاه سواری پژو پارس  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه سواری پژو پارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095209/مزایده-ملک-مساحت-428-متر-بخش-هشت'>مزایده ملک مساحت 428 متر بخش هشت / مزایده,مزایده ملک مساحت 428 متر بخش هشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095210/مزایده-انواع-پالت-چوبی-ضایعاتی-و-تخته-ضایعاتی'>مزایده انواع پالت چوبی ضایعاتی و تخته ضایعاتی  / مزایده , مزایده انواع پالت چوبی ضایعاتی و تخته ضایعاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095213/مزایده-ششدانگ-ملک-مساحت-عرصه-222-84متر'>مزایده ششدانگ ملک مساحت عرصه 222.84متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مساحت عرصه 222.84متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095214/مزایده-فروش-سواری-پراید-131'>مزایده فروش سواری پراید 131  / آگهی مزایده اموال غیر منقول , مزایده فروش سواری پراید 131 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095216/مزایده-واگذاری-واحدهای-دوبلکس'>مزایده واگذاری واحدهای دوبلکس / مزایده , مزایده واگذاری واحدهای دوبلکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095217/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-176-متر'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 176 متر  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 176 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095218/مزایده-فروش-خودروهای-فرسوده'>مزایده فروش خودروهای فرسوده  / مزایده , مزایده فروش خودروهای فرسوده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095221/مزایده-فروش-یکدستگاه-شیشه-شور'>مزایده فروش یکدستگاه شیشه شور / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه شیشه شور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095222/مزایده-دو-قطعه-زمین-با-سند-قطعی-مشاع-بخش-هفت'>مزایده دو قطعه زمین با سند قطعی مشاع بخش هفت / مزایده,مزایده دو قطعه زمین با سند قطعی مشاع بخش هفت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095225/مزایده-اجاره-دکه-ها-و-املاک-غیرمنقول--تجدید'>مزایده اجاره دکه ها و املاک غیرمنقول - تجدید / آگهی تجدید مزایده, مزایده اجاره دکه ها و املاک غیرمنقول - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095226/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-534-66متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 534.66متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 534.66متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095230/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-1580-فرعی-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی شماره 1580 فرعی نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 1580 فرعی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095232/مزایده-اجاره-یک-عدد-بیلبورد-تبلیغاتی-دو-طرفه--'>مزایده اجاره یک عدد بیلبورد تبلیغاتی دو طرفه... / آگهی مزایده، مزایده اجاره یک عدد بیلبورد تبلیغاتی دو طرفه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095233/مزایده-فروش-هشت-دستگاه-هیدروکن'>مزایده فروش هشت دستگاه هیدروکن / آگهی مزایده , مزایده فروش هشت دستگاه هیدروکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095238/مزایده-ششدانگ-زمین-محصور-شده-با-حصار-بلوکی'>مزایده ششدانگ زمین محصور شده با حصار بلوکی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین محصور شده با حصار بلوکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095243/مزایده-محلی-واقع-در-پارک-ساحلی-جهت-راه-اندازی-بازی-ماشین-تصادفی'>مزایده محلی واقع در پارک ساحلی جهت راه اندازی بازی ماشین تصادفی / آگهی مزایده، مزایده محلی واقع در پارک ساحلی جهت راه اندازی بازی ماشین تصادفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095244/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-68-متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 68 متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 68 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095250/استعلام-واگذاری-واحد-آزمایشگاه-به-صورت-اجاره-بهای-ماهیانه'>استعلام واگذاری واحد آزمایشگاه به صورت اجاره بهای ماهیانه  / استعلام واگذاری واحد آزمایشگاه به صورت اجاره بهای ماهیانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095251/مزایده-سه-دانگ-خانه-مسکونی-هشتیکه-و-دو-هزار-متر-زمین'>مزایده سه دانگ خانه مسکونی هشتیکه و دو هزار متر زمین / مزایده,مزایده سه دانگ خانه مسکونی هشتیکه و دو هزار متر زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095258/مزایده-بهره-برداری-از-ایستگاه-مکانیزه-معاینه-فنی-خوردوهای-سبک'>مزایده بهره برداری از ایستگاه مکانیزه معاینه فنی خوردوهای سبک / مزایده بهره برداری از ایستگاه مکانیزه معاینه فنی خوردوهای سبک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095259/استعلام-واگذاری-محل-جهت-خدمات-داروخانه-بیمارستان'>استعلام واگذاری محل جهت خدمات داروخانه بیمارستان / استعلام واگذاری محل جهت خدمات داروخانه بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095261/مزایده-فرش'>مزایده فرش / مزایده, مزایده فرش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095263/مزایده-فروش-قطعه-زمینی'>مزایده فروش قطعه زمینی / مزایده,مزایده فروش قطعه زمینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095267/استعلام-واگذاری-اجاره-محل-واحدMMT'>استعلام واگذاری اجاره محل واحدMMT / استعلام واگذاری اجاره محل واحدMMT</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095268/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-70-80متر-قدمت-15-سال'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 70.80متر قدمت 15 سال  / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 70.80متر قدمت 15 سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095274/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-250-متر-تجدید'>مزایده ملک مساحت عرصه 250 متر تجدید / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 250 متر تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095276/مزایده-ملک-مساحت-530-22متر-تجدید'>مزایده ملک مساحت 530.22متر تجدید / مزایده,مزایده ملک مساحت 530.22متر تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095278/مزایده-اجاره-محل-آزمایشگاه'>مزایده  اجاره محل آزمایشگاه  / مزایده ، مزایده  اجاره محل آزمایشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095280/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-دویست-متر-تجدید'>مزایده ششدانگ زمین مساحت دویست متر تجدید / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت دویست متر تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095285/مزایده-4-دانگ-و-221-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-ملک'>مزایده 4 دانگ و 221 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ ملک / مزایده,مزایده 4 دانگ و 221 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095293/مزایده-فروش-5-واحد-آَپارتمان'>مزایده فروش 5 واحد آَپارتمان  / مزایده,مزایده فروش 5 واحد آَپارتمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095294/مزایده-دستگاه-کلیپ-زن-دستگاه-پرکن-کالباس--'>مزایده دستگاه کلیپ زن، دستگاه پرکن کالباس... / مزایده, مزایده دستگاه کلیپ زن، دستگاه پرکن کالباس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095298/مزایده-ششدانگ-زمین-خشکی-مساحت-1000متر'>مزایده ششدانگ زمین خشکی مساحت 1000متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین خشکی مساحت 1000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095300/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پژو-پارس'>مزایده یک دستگاه سواری پژو پارس / مزایده, مزایده یک دستگاه سواری پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095305/مزایده-ششدانگ-پلاک-3607-فرعی-از-671-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک 3607 فرعی از 671 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 3607 فرعی از 671 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095309/مزایده-باغ-انگور-مساحت-362-متر-نوبت-دوم'>مزایده باغ انگور مساحت 362 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده باغ انگور مساحت 362 متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095313/مزایده-کوره-رنگ-استاتیک-با-تابلو-و-مشعل-و--'>مزایده  کوره رنگ استاتیک با تابلو و مشعل و ... / مزایده, مزایده  کوره رنگ استاتیک با تابلو و مشعل و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095314/مزایده-ششدانگ-مشاع-عرصه-و-اعیان-مساحت-208-34متر'>مزایده ششدانگ مشاع عرصه و اعیان مساحت 208.34متر  / مزایده,مزایده ششدانگ مشاع عرصه و اعیان مساحت 208.34متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095326/مزایده-احداث-کارخانه-تولید-شمش-آنتیموان'>مزایده احداث کارخانه تولید شمش آنتیموان / اگهی مزایده , مزایده احداث کارخانه تولید شمش آنتیموان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095328/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-200-متر-بخش-نه-تبریز'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 200 متر بخش نه تبریز  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 200 متر بخش نه تبریز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095334/مزایده-یکباب-خانه-دو-طبقه-عرصه-صد-و-سی-متر'>مزایده یکباب خانه دو طبقه عرصه صد و سی متر  / مزایده,مزایده یکباب خانه دو طبقه عرصه صد و سی متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095335/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-وانت-نیسان'>مزایده یک دستگاه خودروی وانت نیسان  / مزایده , مزایده یک دستگاه خودروی وانت نیسان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095337/مزایده-مقدار-859-237-متر-از-900-متر-از-تمامی-یک-شعیر-مشاع-از-4-5-شعیر-مشاع-از-96-شعیر-ششدانگ-ملک'>مزایده مقدار 859/237 متر از 900 متر از تمامی یک شعیر مشاع از 4.5 شعیر مشاع از 96 شعیر ششدانگ ملک  / مزایده,مزایده مقدار 859/237 متر از 900 متر از تمامی یک شعیر مشاع از 4.5 شعیر مشاع از 96 شعیر ششدانگ ملک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095344/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-269-11متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 269.11متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 269.11متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095347/مزایده-پلاک-ثبتی-عرصه-252-7متر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی عرصه 252.7متر نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی عرصه 252.7متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095349/مزایده-پلاک-ثبتی-9803-اصلی-بخش-یک-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی 9803 اصلی بخش یک نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 9803 اصلی بخش یک نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095357/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-غرفه-بخش-چهار-و-قطعه-زمین'>مزایده سه دانگ از ششدانگ غرفه بخش چهار و قطعه زمین / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ غرفه بخش چهار و قطعه زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095361/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-95-33متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 95.33متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 95.33متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095369/شناسایی-سرمایه-گذار-درخصوص-پروژه-تکمیل-بخشی-از-تاسیسات-جمع-آوری-وتصفیه-فاضلاب'>شناسایی سرمایه گذار درخصوص پروژه تکمیل بخشی از تاسیسات جمع آوری وتصفیه فاضلاب / شناسایی سرمایه گذار درخصوص پروژه تکمیل بخشی از تاسیسات جمع آوری وتصفیه فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095370/مزایده-1-974-سهم-مشاع-7-سهم-از-نه-سهم-ششدانگ-ملکی'>مزایده 1.974 سهم مشاع 7 سهم از نه سهم ششدانگ ملکی / مزایده,مزایده 1.974 سهم مشاع 7 سهم از نه سهم ششدانگ ملکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095375/مزایده-پلاک-ثبتی-با-قدمت-35-سال'>مزایده پلاک ثبتی با قدمت 35 سال  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی با قدمت 35 سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095381/مزایده-ملک-با-قدمت-بنا-دوازده-سال'>مزایده ملک با قدمت بنا دوازده سال / مزایده,مزایده ملک با قدمت بنا دوازده سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095386/مزایده-4-659-حبه-مشاع-از-هفتاد-و-دو-حبه-ششدانگ-ملک'>مزایده 4.659 حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ ملک / مزایده,مزایده 4.659 حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095389/استعلام-اجاره-یک-سالن-ورزشی-در-جمعیت-هلال-احمر--'>استعلام اجاره یک سالن ورزشی در جمعیت هلال احمر ... / استعلام, اجاره یک سالن ورزشی در جمعیت هلال احمر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095391/مزایده-یک-واحد-مسکونی-مساحت-105-75متر-نوبت-دوم'>مزایده یک واحد مسکونی مساحت 105.75متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک واحد مسکونی مساحت 105.75متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095395/مزایده-ساختمان-مساحت-اعیان-465متر'>مزایده ساختمان مساحت اعیان 465متر / مزایده,مزایده ساختمان مساحت اعیان 465متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095404/مزایده-آپارتمان-اعیانی-مساحت-هفتاد-و-پنج-متر-نوبت-دوم'>مزایده آپارتمان اعیانی مساحت هفتاد و پنج متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده آپارتمان اعیانی مساحت هفتاد و پنج متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095408/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-نود-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت نود متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت نود متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095415/مزایده-652-2-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-مشاع-از-ملک'>مزایده 652.2 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ مشاع از ملک / مزایده,مزایده 652.2 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ مشاع از ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095419/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-قطعه-296-تفکیکی'>مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی قطعه 296 تفکیکی / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی قطعه 296 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095436/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-202-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه 202 متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 202 متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095442/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-زمین-مساحت-200-متر'>مزایده سه دانگ مشاع از زمین مساحت 200 متر  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از زمین مساحت 200 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095446/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-199-71متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 199.71متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 199.71متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095455/مزایده-اراضی-کشاورزی-تعداد-49-قطعه'>مزایده اراضی کشاورزی تعداد 49 قطعه  / مزایده,مزایده اراضی کشاورزی تعداد 49 قطعه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095463/مزایده-ساختمان-مساحت-عرصه-229-69-متر'>مزایده ساختمان مساحت عرصه 229.69 متر  / مزایده,مزایده ساختمان مساحت عرصه 229.69 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095469/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-عرصه-321-44-متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 321.44 متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 321.44 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095478/مزایده-یک-قطعه-زمین-ساختمانی-مساحت-148-23متر'>مزایده یک قطعه زمین ساختمانی مساحت 148.23متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین ساختمانی مساحت 148.23متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095485/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-264-متر-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی مساحت 264 متر نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 264 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095491/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-عرصه-458-02متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 458.02متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 458.02متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095508/مزایده-پلاک-ثبتی-یک-فرعی-بخش-یک-اصفهان-و-خودرو'>مزایده پلاک ثبتی یک فرعی بخش یک اصفهان و خودرو / مزایده,مزایده پلاک ثبتی یک فرعی بخش یک اصفهان و خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095514/مزایده-سند-مالکیت-ششدانگ-مغازه-و-گاراژ-نوبت-دوم'>مزایده سند مالکیت ششدانگ مغازه و گاراژ نوبت دوم / مزایده,مزایده سند مالکیت ششدانگ مغازه و گاراژ نوبت دومر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095525/مزایده-ملک-آپارتمان-احداثی-محل-متنازع-فیه-پلاک-ثبتی-491-فرعی'>مزایده ملک آپارتمان احداثی محل متنازع فیه پلاک ثبتی 491 فرعی / مزایده,مزایده ملک آپارتمان احداثی محل متنازع فیه پلاک ثبتی 491 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095547/مزایده-2-648-سهم-مشاع-از-5-سهم-مشاع-از-42-سهم-حبه-ششدانگ-ملکی'>مزایده 2.648 سهم مشاع از 5 سهم مشاع از 42 سهم حبه ششدانگ ملکی  / مزایده,مزایده 2.648 سهم مشاع از 5 سهم مشاع از 42 سهم حبه ششدانگ ملکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095552/استعلام-فروش-ضایعات--'>استعلام فروش ضایعات... / استعلام,استعلام فروش ضایعات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095554/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-زمین-دامداری-نوبت-اول'>مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ زمین دامداری نوبت اول  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ زمین دامداری نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095563/مزایده-عمومی-فروش-املاک-مازاد'>مزایده عمومی فروش املاک مازاد  / مزایده,مزایده عمومی فروش املاک مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095571/مزایده-زمینی-به-مساحت-14800-متر'>مزایده زمینی به مساحت 14800 متر  / مزایده,مزایده زمینی به مساحت 14800 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095584/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-211-65متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 211.65متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 211.65متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095596/مزایده-یک-قطعه-زمین-مشاع-مساحت-سیصد-متر'>مزایده یک قطعه زمین مشاع مساحت سیصد متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مشاع مساحت سیصد متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095669/مزایده-جرثقیل-بنز-911-با-دکل'>مزایده جرثقیل بنز 911 با دکل  / مزایده ,مزایده جرثقیل بنز 911 با دکل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095677/مزایده-وانت-نیسان'>مزایده وانت نیسان  / مزایده ,مزایده وانت نیسان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095683/مزایده-وانت-نیسان'>مزایده وانت نیسان  / مزایده ,مزایده وانت نیسان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095689/مزایده-وانت-نیسان'>مزایده وانت نیسان  / مزایده ,مزایده وانت نیسان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1095696/مزایده-خاور-بنز-بالابر'>مزایده خاور بنز بالابر / مزایده ,مزایده خاور بنز بالابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1096000/استعلام-اجاره-یک-باب-مغازه'> استعلام اجاره یک باب مغازه / استعلام ,  استعلام اجاره یک باب مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1096001/مزایده-وانت-مزدا-دوکابین'>مزایده  وانت مزدا دوکابین / مزایده, مزایده  وانت مزدا دوکابین</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 45 تاريخ : شنبه 23 تير 1397 ساعت: 14:34