اطلاعات مناقصات وم زایدات ثبت شده تاریخ 97.1.08 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089270/استعلام-واگذاری-تعمی... با عنوان : اطلاعات مناقصات وم زایدات ثبت شده تاریخ 97.1.08 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089270/استعلام-واگذاری-تعمیر-و-نگهداری-تصفیه-خانه-فاضلاب---'>استعلام واگذاری تعمیر و نگهداری تصفیه خانه فاضلاب  ... / استعلام, استعلام واگذاری تعمیر و نگهداری تصفیه خانه فاضلاب  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089271/استعلام-ساخت-جاده-و-راه-آهن'>استعلام ساخت جاده و راه آهن  / استعلام, استعلام ساخت جاده و راه آهن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089272/استعلام-ساخت-جاده-و-راه-آهن'>استعلام ساخت جاده و راه آهن  / استعلام, استعلام ساخت جاده و راه آهن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089273/استعلام-احداث-پارکینگ-مسقف-در-محوطه'>استعلام احداث پارکینگ مسقف در محوطه / استعلام ، استعلام احداث پارکینگ مسقف در محوطه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089274/استعلام-چتر-سایبان-2-متری'>استعلام چتر سایبان 2 متری  / استعلام, استعلام چتر سایبان 2 متری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089275/استعلام-کارتریج-رنگی'>استعلام کارتریج رنگی  / استعلام , استعلام کارتریج رنگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089276/استعلام-جاده-بین-مزارع-زیغان'>استعلام  جاده بین مزارع زیغان  / استعلام,استعلام  جاده بین مزارع زیغان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089277/استعلام-ساخت-جاده-و-راه-آهن'>استعلام ساخت جاده و راه آهن  / استعلام, استعلام ساخت جاده و راه آهن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089278/استعلام-دیوار-پیش-ساخته-بتنی'>استعلام دیوار پیش ساخته بتنی / استعلام , استعلام دیوار پیش ساخته بتنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089279/استعلام-میز-و-صندلی'>استعلام میز و صندلی  / استعلام, استعلام  میز و صندلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089280/استعلام-احداث-سرویس-بهداشتی-و-آبخوری'>استعلام احداث سرویس بهداشتی و آبخوری / استعلام, استعلام احداث سرویس بهداشتی و آبخوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089281/استعلام-اتصالات-فولادی-جوشی---'>استعلام اتصالات فولادی جوشی .... / استعلام, استعلام اتصالات فولادی جوشی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089282/استعلام-بسته-نرم-افزار-CD-آنتی-ویروس'>استعلام بسته نرم افزار CD آنتی ویروس  / استعلام , استعلام بسته نرم افزار CD آنتی ویروس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089283/استعلام-ساخت-جاده-و-راه-آهن'>استعلام ساخت جاده و راه آهن  / استعلام, استعلام ساخت جاده و راه آهن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089284/استعلام-ساخت-جاده-و-راه-آهن'>استعلام ساخت جاده و راه آهن  / استعلام, استعلام ساخت جاده و راه آهن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089285/استعلام-ساخت-جاده-و-راه-آهن'>استعلام ساخت جاده و راه آهن  / استعلام, استعلام ساخت جاده و راه آهن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089286/استعلام-خرید-برنج'>استعلام خرید برنج  / استعلام, استعلام خرید برنج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089287/مناقصه-جهت-تکمیل-ساختمان-اداری--'>مناقصه جهت تکمیل ساختمان اداری ... / مناقصه عمومی, مناقصه جهت تکمیل ساختمان اداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089288/استعلام-جاده-بین-مزارع--'>استعلام  جاده بین مزارع ... / استعلام,استعلام  جاده بین مزارع ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089289/استعلام-آسفالت-روستای'>استعلام آسفالت روستای / استعلام, استعلام آسفالت روستای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089290/استعلام-آسفالت-روستای--'>استعلام آسفالت روستای ... / استعلام, استعلام آسفالت روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089291/استعلام-آسفالت-روستای'>استعلام آسفالت روستای / استعلام, استعلام آسفالت روستای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089292/استعلام-توسعه-و-بهسازی-ساختمان'>استعلام توسعه و بهسازی ساختمان  / استعلام ,استعلام توسعه و بهسازی ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089293/استعلام-آسفالت-روستای--'>استعلام آسفالت روستای... / استعلام, استعلام آسفالت روستای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089294/استعلام-بیمه-آتش-سوزی'>استعلام بیمه آتش سوزی  / استعلام, استعلام بیمه آتش سوزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089295/استعلام-مطالعه-تهیه-نقشه-و-بافت-تاریخی'>استعلام مطالعه تهیه نقشه و بافت تاریخی  / استعلام , استعلام مطالعه تهیه نقشه و بافت تاریخی خوی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089296/استعلام-روتر-شبکه'>استعلام روتر شبکه  / استعلام , استعلام روتر شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089297/استعلام-آسفالت-روستاهای--'>استعلام آسفالت روستاهای... / استعلام, استعلام آسفالت روستاهای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089298/استعلام-قیمت-تهیه-حمل-و-نصب-کنتورهای-حجمی--'>استعلام قیمت تهیه، حمل و نصب کنتورهای حجمی ... / استعلام, استعلام قیمت تهیه، حمل و نصب کنتورهای حجمی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089299/استعلام-خرید-سه-عدد-تابلوی-اطلاعاتی'>استعلام خرید سه عدد تابلوی اطلاعاتی  / استعلام ، استعلام خرید سه عدد تابلوی اطلاعاتی ریلی جاده ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089300/استعلام-آسفالت-روستای--'>استعلام آسفالت روستای... / استعلام, استعلام آسفالت روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089301/استعلام-آسفالت-روستای--'>استعلام آسفالت روستای... / استعلام, استعلام آسفالت روستای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089302/استعلام-مطالعه-ساماندهی-باغ-موزه-پردیس'>استعلام مطالعه ساماندهی باغ موزه پردیس  / استعلام , استعلام  مطالعه ساماندهی باغ موزه پردیس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089303/استعلام-ساخت-جاده-و-راه-آهن'>استعلام ساخت جاده و راه آهن  / استعلام, استعلام ساخت جاده و راه آهن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089304/استعلام-آسفالت-روستاهای--'>استعلام آسفالت روستاهای... / استعلام, استعلام آسفالت روستاهای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089305/استعلام-صدور-بیمه-نامه-آتش-سوزی--'>استعلام صدور بیمه نامه آتش سوزی... / استعلام, استعلام صدور بیمه نامه آتش سوزی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089306/استعلام-آسفالت-روستاها'>استعلام آسفالت روستاها / استعلام,استعلام آسفالت روستاها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089307/استعلام-رستوران-ها-و-فعالیت-های-خدماتی--'>استعلام رستوران ها و فعالیت های خدماتی... / استعلام, استعلام رستوران ها و فعالیت های خدماتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089308/استعلام-مهندسی-مشاور-و-نظارت-بر-پروژه-احداث-ساختمان-اداری'>استعلام مهندسی مشاور و نظارت بر پروژه احداث ساختمان اداری / استعلام, استعلام مهندسی مشاور و نظارت بر پروژه احداث ساختمان اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089309/استعلام-پالاز-موکت-طرح-دار'>استعلام پالاز موکت طرح دار / استعلام, استعلام پالاز موکت طرح دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089310/استعلام-خرید-بیمه-نامه-مسئولیت-مدنی'>استعلام خرید بیمه نامه مسئولیت مدنی  / استعلام , استعلام خرید بیمه نامه مسئولیت مدنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089311/استعلام-لاستیک-پژو-یزد-تایر-185'>استعلام لاستیک پژو یزد تایر 185 / استعلام, استعلام لاستیک پژو یزد تایر 185</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089312/استعلام-موکت-معمولی'>استعلام موکت معمولی  / استعلام, استعلام موکت معمولی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089313/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی / استعلام, استعلام کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089314/استعلام-کاغذ-A4-و-کاغذ-A5-و--'>استعلام کاغذ A4  و کاغذ A5  و ...  / استعلام , استعلام کاغذ A4  و کاغذ A5  و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089315/استعلام-لباس-زیر-و-غیره'>استعلام لباس زیر و غیره / استعلام, استعلام لباس زیر و غیره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089316/استعلام-آسفالت-روستاها'>استعلام آسفالت روستاها / استعلام,استعلام آسفالت روستاها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089317/استعلام-هارد-اکسترنال-پرژکتور-و-پرینتر'>استعلام هارد اکسترنال، پرژکتور و پرینتر / استعلام, استعلام هارد اکسترنال، پرژکتور و پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089318/استعلام-شیر-پروانه-ای-چدنی-فلنج-دار'>استعلام شیر پروانه ای چدنی فلنج دار / استعلام, استعلام شیر پروانه ای چدنی فلنج دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089319/استعلام-برنامه-های-آموزشی-فرهنگی--'>استعلام برنامه های آموزشی فرهنگی ... / استعلام , استعلام برنامه های آموزشی فرهنگی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089320/استعلام-کیت-سه-تستی'>استعلام کیت سه تستی / استعلام, استعلام کیت سه تستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089321/استعلام-خرید-لوازم-و-تجهیزات-شبکه-ارتباطات-رادیویی'>استعلام خرید لوازم و تجهیزات شبکه ارتباطات رادیویی / استعلام, استعلام خرید لوازم و تجهیزات شبکه ارتباطات رادیویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089322/استعلام-تهیه-و-نصب-سیم-خاردار---'>استعلام تهیه و نصب سیم خاردار  ... / استعلام, استعلام تهیه و نصب سیم خاردار  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089323/استعلام-مدیریت-تلفیقی-آفات-در-باغ-انار'>استعلام مدیریت تلفیقی آفات در باغ انار  / استعلام,استعلام  مدیریت تلفیقی آفات در باغ انار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089324/استعلام-تجهیزات-کامپیوتر'>استعلام تجهیزات کامپیوتر / استعلام, استعلام تجهیزات کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089325/استعلام-ردیابی-آفات-سرخوطومی-حنایی'>استعلام ردیابی آفات سرخوطومی حنایی / استعلام, استعلام ردیابی آفات سرخوطومی حنایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089326/استعلام-نصب-و-خرید-یک-دستگاه-ترانس'>استعلام نصب و خرید یک دستگاه ترانس / استعلام , استعلام نصب و خرید یک دستگاه ترانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089327/استعلام-خرید-رک-و-متعلقات-آن'>استعلام خرید رک و متعلقات آن / استعلام, استعلام خرید رک و متعلقات آن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089328/استعلام-گوشت-منجمد-گوساله'>استعلام گوشت منجمد گوساله  / استعلام, استعلام گوشت منجمد گوساله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089329/استعلام-بیمه-مسئولیت-مدنی'>استعلام بیمه مسئولیت مدنی  / استعلام,  بیمه مسئولیت مدنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089330/استعلام-لوله-کشی-گاز-سالن-ورزشی'>استعلام لوله کشی گاز سالن ورزشی / استعلام, استعلام لوله کشی گاز سالن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089331/استعلام-مطالعات-توانمندسازی-تشکل-های-آبیران--'>استعلام مطالعات توانمندسازی تشکل های آبیران .. / استعلام, مطالعات توانمندسازی تشکل های آبیران ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089332/استعلام-خرید-لوازم-برق'>استعلام خرید لوازم برق / استعلام, استعلام خرید لوازم برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089333/استعلام-ضربه-گیر-سالن-ورزشی'>استعلام ضربه گیر سالن ورزشی / استعلام, استعلام ضربه گیر سالن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089334/استعلام-خرید-عدس-سبز'>استعلام خرید عدس سبز  / استعلام, استعلام خرید عدس سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089335/استعلام-الکتروپمپ'>استعلام الکتروپمپ  / استعلام , استعلام الکتروپمپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089336/استعلام-تعویض-ایزوگام-و-زیرسازی-و-سیمانکاری---'>استعلام  تعویض ایزوگام و زیرسازی و سیمانکاری  ... / استعلام, استعلام  تعویض ایزوگام و زیرسازی و سیمانکاری  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089337/استعلام-کنسرو-تن-ماهی-زرده-قوطی'>استعلام کنسرو تن ماهی زرده قوطی / استعلام، استعلام کنسرو تن ماهی زرده قوطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089338/استعلام-اجرای-عملیات-اسلاری-سیل'>استعلام اجرای عملیات اسلاری سیل  / استعلام , استعلام اجرای عملیات اسلاری سیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089339/استعلام-تعمیر-و-تجهیز-هنرستان-هنرهای-زیبا'>استعلام تعمیر و تجهیز هنرستان هنرهای زیبا  / استعلام, استعلام تعمیر و تجهیز هنرستان هنرهای زیبا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089340/استعلام-آسفالت-روستاها'>استعلام آسفالت روستاها / استعلام,استعلام آسفالت روستاها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089341/آگهی-اصلاحیه-و-تمدید-مناقصه-تامین-مصالح-و-تجهیزات-کالا-و-خدمات--'>آگهی اصلاحیه و تمدید مناقصه تامین مصالح و تجهیزات، کالا و خدمات ... / مناقصه عمومی, آگهی اصلاحیه و تمدید مناقصه تامین مصالح و تجهیزات، کالا و خدمات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089342/تجدید-فراخوان-تکمیل-ایستگاه-پمپاژ-و-حوضچه-مکش'>تجدید فراخوان تکمیل ایستگاه پمپاژ و حوضچه مکش / فراخوان مناقصه عمومی و یک مرحله ای, تجدید فراخوان تکمیل ایستگاه پمپاژ و حوضچه مکش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089343/استعلام-تهیه-اسپلیت-های-سرمایشی-و-گرمایشی'>استعلام تهیه اسپلیت های سرمایشی و گرمایشی / استعلام, استعلام تهیه اسپلیت های سرمایشی و گرمایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089344/استعلام-تهیه-اسپلیت-های-سرمایشی-و-گرمایشی'>استعلام تهیه اسپلیت های سرمایشی و گرمایشی / استعلام , استعلام تهیه اسپلیت های سرمایشی و گرمایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089345/استعلام-سیستم-روشنایی-سالن-ورزشی'>استعلام سیستم روشنایی سالن ورزشی / استعلام, استعلام سیستم روشنایی سالن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089346/استعلام-سیستم-روشنایی-سالن-ورزشی'>استعلام سیستم روشنایی سالن ورزشی / استعلام, استعلام سیستم روشنایی سالن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089347/استعلام-حفاظت-فیزیکی-و-نگهداشت-ساختمان'>استعلام حفاظت فیزیکی و نگهداشت ساختمان  / استعلام, استعلام حفاظت فیزیکی و نگهداشت ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089349/مناقصه-اجرای-جدول-و-کانیوا-سطح-شهر'>مناقصه اجرای جدول و کانیوا سطح شهر   / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای جدول و کانیوا سطح شهر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089350/استعلام-بلیط-هواپیما'>استعلام بلیط هواپیما  / استعلام , استعلام بلیط هواپیما </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089351/استعلام-ناظرگیاه-پزشکی'>استعلام ناظرگیاه پزشکی / استعلام, استعلام ناظرگیاه پزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089352/استعلام-لوازم-و-تجهیزات-تابلو-برق'>استعلام لوازم و تجهیزات تابلو برق  / استعلام, استعلام لوازم و تجهیزات تابلو برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089355/استعلام-کارتریج-رنگی'>استعلام کارتریج رنگی  / استعلام , استعلام کارتریج رنگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089356/استعلام-ردیابی-آفات-قرنطینه-ایی'>استعلام  ردیابی آفات قرنطینه ایی / استعلام, استعلام  ردیابی آفات قرنطینه ایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089357/استعلام-انجام-امور-خدماتی'>استعلام انجام امور خدماتی / استعلام , استعلام انجام امور خدماتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089358/مناقصه-اجرای-موزائیک-فرش-پیاده-رو'>مناقصه اجرای موزائیک فرش پیاده رو  / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای موزائیک فرش پیاده رو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089359/استعلام-تجهیزات-اداری'>استعلام تجهیزات اداری  / استعلام ,استعلام تجهیزات اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089360/استعلام-اخذ-قرارداد-با-هتل--'>استعلام اخذ قرارداد با هتل ... / استعلام , استعلام اخذ قرارداد با هتل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089361/مناقصه-اجرای-سنگ-کاری-مسیل-های-سطح-شهر'>مناقصه اجرای سنگ کاری مسیل های سطح شهر / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای سنگ کاری مسیل های سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089362/استعلام-مایع-دستشویی'>استعلام مایع دستشویی / استعلام, استعلام مایع دستشویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089363/مناقصه-دستگاه-دو-پاکته-تولید-قطعات-بتنی--'>مناقصه دستگاه دو پاکته تولید قطعات بتنی... / مناقصه عمومی, مناقصه دستگاه دو پاکته تولید قطعات بتنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089364/استعلام-ردیابی-آفات-قرنطینه-ایی'>استعلام  ردیابی آفات قرنطینه ایی / استعلام, استعلام  ردیابی آفات قرنطینه ایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089365/استعلام-نگهداری-و-بهره-برداری-از-تصفیه-خانه-فاضلاب---'>استعلام نگهداری و بهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب ..... / استعلام, استعلام نگهداری و بهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب .....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089366/تجدید-مناقصه-اجرای-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجرای زیرسازی و آسفالت معابر  نوبت دوم  / آگهی مناقصه , تجدید مناقصه اجرای زیرسازی و آسفالت معابر  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089367/استعلام-تهیه-بلیط---'>استعلام تهیه بلیط .... / استعلام, استعلام تهیه بلیط ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089368/استعلام-صابون-جامد-90-گرمی'>استعلام  صابون جامد 90 گرمی / استعلام, استعلام  صابون جامد 90 گرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089369/استعلام-پودر-رخت-شویی-دستی-500-گرمی-آ-ب-ث'>استعلام  پودر رخت شویی دستی 500 گرمی آ.ب.ث / استعلام, استعلام  پودر رخت شویی دستی 500 گرمی آ.ب.ث</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089370/مناقصه-اجرای-ساخت-دال-و-نصب-روی-کانال-و-جداول--'>مناقصه اجرای ساخت دال و نصب روی کانال و جداول ... / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای ساخت دال و نصب روی کانال و جداول ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089371/استعلام-مرمت-عملیات-کاروانسرای'>استعلام  مرمت عملیات کاروانسرای / استعلام , استعلام  مرمت عملیات کاروانسرای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089372/استعلام-طراحی-شهرسازی--سایت-ستاد'>استعلام طراحی شهرسازی , سایت ستاد / استعلام , استعلام طراحی شهرسازی , سایت ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089373/مناقصه-انجام-کارهای-امور-خدماتی-نظافت-و-فضای-سبز-و--'>مناقصه انجام کارهای امور خدماتی نظافت و فضای سبز و ...  / مناقصه انجام کارهای امور خدماتی نظافت و فضای سبز و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089374/استعلام-خرید-لوله-و-اتصالات'>استعلام خرید لوله و اتصالات / استعلام , استعلام خرید لوله و اتصالات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089375/استعلام-شوینده-و-بهداشتی--سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام شوینده و بهداشتی , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  / استعلام, استعلام شوینده و بهداشتی , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089376/استعلام-تهیه-مصالح-و-اجرای-شبکه-آبیاری-فضای-سبز-و-آماده-سازی'>استعلام تهیه مصالح و اجرای شبکه آبیاری فضای سبز و آماده سازی / استعلام, استعلام تهیه مصالح و اجرای شبکه آبیاری فضای سبز و آماده سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089377/مناقصه-احداث--اصلاح--برکناری-و-تبدیل-خط-و-پست'>مناقصه احداث ، اصلاح ، برکناری و تبدیل خط و پست  / مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه احداث ، اصلاح ، برکناری و تبدیل خط و پست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089378/استعلام-الکتروپمپ-شناور-تکفاز--سامانه-ستاد'>استعلام  الکتروپمپ شناور تکفاز  , سامانه ستاد / استعلام , استعلام الکتروپمپ شناور تکفاز  , سامانه ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089379/استعلام-نگهداری-ایستگاه-سنجش-آلودگی'>استعلام نگهداری ایستگاه سنجش آلودگی  / استعلام , استعلام نگهداری ایستگاه سنجش آلودگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089380/مناقصه-خرید-14063-متر-کابل'>مناقصه خرید 14063 متر کابل / مناقصه ، مناقصه خرید 14063 متر کابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089381/فراخوان-کف-ضد-حریق-۳٪'>فراخوان کف ضد حریق ۳٪     / مناقصه, فراخوان کف ضد حریق ۳٪    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089382/مناقصه-واگذاری-اپراتور-اتفاقات'>مناقصه واگذاری اپراتور اتفاقات   / مناقصه ، مناقصه واگذاری اپراتور اتفاقات  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089383/استعلام-برنج-دانه-بلند'>استعلام برنج دانه بلند  / استعلام, استعلام برنج دانه بلند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089384/مناقصه-خرید-انواع-کنتور'>مناقصه خرید انواع کنتور  / مناقصه ، مناقصه خرید انواع کنتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089385/مناقصه-عمومی-احداث-کابلکشی-زمینی--احداث-شبکه-فشار-ضعیف-و-فشار-متوسط-و--'>مناقصه عمومی احداث کابلکشی زمینی ، احداث شبکه فشار ضعیف و فشار متوسط و ...  / مناقصه عمومی احداث کابلکشی زمینی ، احداث شبکه فشار ضعیف و فشار متوسط و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089386/مناقصه-واگذاری-فعالیت-های-عملیاتی-اتفاقات-و-سرویس-و-نگهداری'>مناقصه  واگذاری فعالیت های عملیاتی اتفاقات و سرویس و نگهداری  / مناقصه ، مناقصه واگذاری فعالیت های عملیاتی اتفاقات و سرویس و نگهداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089387/مناقصه-خرید-انواع-کابل'>مناقصه خرید انواع کابل / مناقصه ، مناقصه خرید انواع کابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089388/مناقصه-تعمیر-اساسی-اتاقهای-کمپ-مسکونی'>مناقصه تعمیر اساسی اتاقهای کمپ مسکونی  / مناقصه, مناقصه تعمیر اساسی اتاقهای کمپ مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089389/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی'>مناقصه تامین نیروی انسانی / مناقصه ، مناقصه تامین نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089390/مناقصه-عمومی-توسعه-و-احداث-شهری'>مناقصه عمومی توسعه و احداث شهری  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی توسعه و احداث شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089391/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-315-میلیمتر'>استعلام  لوله پلی اتیلن 315 میلیمتر  / استعلام, استعلام  لوله پلی اتیلن 315 میلیمتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089392/استعلام-مرمت-بنای-تاریخی-خانه--'>استعلام مرمت بنای تاریخی خانه ... / استعلام, استعلام مرمت بنای تاریخی خانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089393/استعلام-اخذ-قرارداد-جهت-تعمیر-و-سرویس-دهی-وسایل-نقلیه-استانداری'>استعلام اخذ قرارداد جهت تعمیر و سرویس دهی وسایل نقلیه استانداری / استعلام, استعلام اخذ قرارداد جهت تعمیر و سرویس دهی وسایل نقلیه استانداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089394/مناقصه-خدمات-حفاظت-و-نگهداری-و-توسعه-فضای-سبز-دانشگاه'>مناقصه خدمات حفاظت و نگهداری و توسعه فضای سبز دانشگاه  / مناقصه , مناقصه خدمات حفاظت و نگهداری و توسعه فضای سبز دانشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089395/استعلام-بازسازی-ساختمان-نیروی-انتظامی'>استعلام بازسازی ساختمان نیروی انتظامی  / استعلام , استعلام بازسازی ساختمان نیروی انتظامی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089396/استعلام-رفع-حوادث-و-اتفاقات-خطوط-انتقال'>استعلام رفع حوادث و اتفاقات خطوط انتقال  / استعلام, استعلام رفع حوادث و اتفاقات خطوط انتقال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089397/استعلام-شوینده-و-بهداشتی'>استعلام شوینده و بهداشتی / استعلام, استعلام شوینده و بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089398/استعلام-مدیریت-تلفیقی-آفات'>استعلام مدیریت تلفیقی آفات  / استعلام,استعلام  مدیریت تلفیقی آفات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089399/استعلام-کنسرو-تن-ماهی-180-گرمی'>استعلام کنسرو تن ماهی 180 گرمی  / استعلام, استعلام کنسرو تن ماهی 180 گرمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089400/مناقصه-انجام-امور-حفاظت-فیزیک-نظافت-و-پذیرایی--'>مناقصه انجام امور حفاظت فیزیک، نظافت و پذیرایی... / مناقصه, مناقصه انجام امور حفاظت فیزیک، نظافت و پذیرایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089401/استعلام-عدس'>استعلام عدس  / استعلام , استعلام عدس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089402/استعلام-مرمت-سه-رشته-قنات'>استعلام  مرمت سه رشته قنات  / استعلام, استعلام  مرمت سه رشته قنات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089403/مناقصه-احیاء-و-بازسازی-بازار--'>مناقصه احیاء و بازسازی بازار... / مناقصه عمویم, مناقصه احیاء و بازسازی بازار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089404/استعلام-لوبیا-چیتی'>استعلام  لوبیا چیتی / استعلام , استعلام  لوبیا چیتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089405/مناقصه-انجام-خدمات-تامین-خودروهای-دوکابین-و-سوزوکی'>مناقصه انجام خدمات تامین خودروهای دوکابین و سوزوکی  / مناقصه , مناقصه انجام خدمات تامین خودروهای دوکابین و سوزوکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089406/استعلام-تهیه-و-نصب-دوربین-مداربسته-طبق-فایل-پیوست--'>استعلام تهیه و نصب دوربین مداربسته طبق فایل پیوست ... / استعلام,استعلام تهیه و نصب دوربین مداربسته طبق فایل پیوست ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089407/استعلام-تهیه-و-تامین-لوله-حمل-آب'>استعلام  تهیه و تامین لوله حمل آب / استعلام, استعلام  تهیه و تامین لوله حمل آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089408/استعلام-چای-خشک'>استعلام چای خشک / استعلام , استعلام چای خشک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089409/مناقصه-احیاء-و-بازسازی-بازار--'>مناقصه احیاء و بازسازی بازار ... / مناقصه عمومی, مناقصه احیاء و بازسازی بازار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089410/استعلام-تعمیرات-مراکز'>استعلام  تعمیرات مراکز / استعلام,استعلام  تعمیرات مراکز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089411/استعلام-تی-شرت-آستین-دار-آرم-دار'>استعلام تی شرت آستین دار آرم دار / استعلام, استعلام تی شرت آستین دار آرم دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089412/استعلام-لابیرنت-گیربکس-و--'>استعلام لابیرنت گیربکس و ...  / استعلام, استعلام لابیرنت گیربکس و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089413/استعلام-15400-اصله-نهال-انگور-و--'>استعلام 15400 اصله نهال انگور و ... / استعلام, استعلام 15400 اصله نهال انگور و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089414/استعلام-عملیات-حفاظ-شاخ-گوزنی-مخزن-آب--'>استعلام عملیات حفاظ شاخ گوزنی مخزن آب... / استعلام, استعلام عملیات حفاظ شاخ گوزنی مخزن آب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089415/استعلام-INTEL--INDUSTRIAL-COMPUTER'>استعلام INTEL , INDUSTRIAL COMPUTER  / استعلام، استعلام INTEL , INDUSTRIAL COMPUTER </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089416/استعلام-احداث-دوربرگردان-در-محور--'>استعلام احداث دوربرگردان در محور... / استعلام, استعلام احداث دوربرگردان در محور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089417/استعلام-انتخاب-مهندسین-مشاور--'>استعلام انتخاب مهندسین مشاور... / استعلام, استعلام انتخاب مهندسین مشاور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089418/استعلام-کابل-ها-و-رساناها--'>استعلام کابل ها و رساناها ... / استعلام, استعلام کابل ها و رساناها ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089419/مناقصه-نگهداری-آبیاری-هرس-کردن-کاشت-نهال-درخت---'>مناقصه نگهداری، آبیاری، هرس کردن، کاشت نهال، درخت  ... / آگهی مناقصه, مناقصه نگهداری، آبیاری، هرس کردن، کاشت نهال، درخت  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089420/مناقصه-عمومی-امور-مربوط-به-ایاب-و-ذهاب-اداری'>مناقصه عمومی امور مربوط به ایاب و ذهاب اداری  / مناقصه عمومی امور مربوط به ایاب و ذهاب اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089421/استعلام-الکترو-پمپ-عمودی--'>استعلام الکترو پمپ عمودی... / استعلام, استعلام الکترو پمپ عمودی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089422/استعلام-لباس-زیر-و-غیره'>استعلام لباس زیر و غیره / استعلام, استعلام لباس زیر و غیره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089423/استعلام-برنج'>استعلام برنج / استعلام, استعلام برنج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089424/فراخوان-ارزیابی-کیفی-عملیات-نظارت-بر-پروژه-های-عمرانی-و-خدمات-فنی--نویت-سوم'>فراخوان ارزیابی کیفی عملیات نظارت بر پروژه های عمرانی و خدمات فنی - نویت سوم  / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی عملیات نظارت بر پروژه های عمرانی و خدمات فنی - نویت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089425/استعلام-احداث-شبکه-و-پست-هوایی'>استعلام احداث شبکه و پست هوایی  / استعلام , استعلام احداث شبکه و پست هوایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089426/استعلام-خمیر-دندان'>استعلام خمیر دندان / استعلام, استعلام خمیر دندان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089427/مناقصه-احیاء-و-بازسازی-بازار-آهنگرها-بنگدارها-و-تعمیرات-بازار'>مناقصه احیاء و بازسازی بازار آهنگرها، بنگدارها و تعمیرات بازار / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه احیاء و بازسازی بازار آهنگرها، بنگدارها و تعمیرات بازار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089428/استعلام-تیغ-زنی-و-مرمت-ایلراههای-عشایری'>استعلام تیغ زنی و مرمت ایلراههای عشایری  / استعلام, استعلام تیغ زنی و مرمت ایلراههای عشایری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089429/استعلام-تعمیر-10-مرکز'>استعلام تعمیر 10 مرکز / استعلام ,استعلام تعمیر 10 مرکز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089430/استعلام-اجرای-پارتیشن-بندی-دو-جداره--'>استعلام اجرای پارتیشن بندی دو جداره ... / استعلام, استعلام اجرای پارتیشن بندی دو جداره ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089431/استعلام-انجام-امور-رنگ-آمیزی'>استعلام انجام امور رنگ آمیزی  / استعلام, استعلام انجام امور رنگ آمیزی دانشگاه ارومیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089433/استعلام-کارتریج-کامل-پلاتر'>استعلام  کارتریج کامل پلاتر / استعلام, استعلام  کارتریج کامل پلاتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089434/استعلام-ترانس-دیوسر-جریان-زیگلر--'>استعلام ترانس دیوسر جریان زیگلر ... / استعلام, استعلام ترانس دیوسر جریان زیگلر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089435/استعلام-دوربین-و-سیستم-ضبط-تصویر-به-همراه-نصب-و-راه-اندازی'>استعلام دوربین و سیستم ضبط تصویر به همراه نصب و راه اندازی  / استعلام,استعلام دوربین و سیستم ضبط تصویر به همراه نصب و راه اندازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089436/استعلام-لوبیا-چیتی'>استعلام لوبیا چیتی / استعلام, استعلام لوبیا چیتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089437/استعلام-لپ-تاپ'>استعلام لپ تاپ / استعلام, استعلام لپ تاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089439/استعلام-دوربین-و-سیستم-ضبط-تصویر'>استعلام دوربین و سیستم ضبط تصویر  / استعلام,استعلام دوربین و سیستم ضبط تصویر به همراه نصب و راه اندازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089440/استعلام-کنسرو-لوبیا-چیتی-420-گرمی'>استعلام  کنسرو لوبیا چیتی 420 گرمی / استعلام, استعلام  کنسرو لوبیا چیتی 420 گرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089441/استعلام-شیرها--'>استعلام شیرها... / استعلام, استعلام شیرها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089442/استعلام-خرید-لوله-های-پلی-اتیلن'>استعلام خرید لوله های پلی اتیلن  / استعلام , استعلام خرید لوله های پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089443/استعلام-روغن-مایع'>استعلام  روغن مایع / استعلام, استعلام روغن مایع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089444/استعلام-قند-کله-شکسته'>استعلام قند کله شکسته / استعلام, استعلام قند کله شکسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089445/استعلام-فیلتر-ماسک-نیم-صورت-دراگر'>استعلام فیلتر ماسک نیم صورت دراگر  / استعلام , استعلام فیلتر ماسک نیم صورت دراگر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089446/استعلام-فلوسنج-و--'>استعلام فلوسنج و ... / استعلام, استعلام فلوسنج و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089447/استعلام-ماشینها-و-تجهیزات-اداری-و-کامپیوتری-و-اجزاء-آنها--'>استعلام ماشینها و تجهیزات اداری و کامپیوتری و اجزاء آنها... / استعلام , استعلام ماشینها و تجهیزات اداری و کامپیوتری و اجزاء آنها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089448/استعلام-هیدرو-کوپلینگ--'>استعلام هیدرو کوپلینگ... / استعلام, استعلام هیدرو کوپلینگ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089449/استعلام-باطری-شارژر-40-آمپر'>استعلام باطری شارژر 40 آمپر / استعلام, استعلام باطری شارژر 40 آمپر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089450/استعلام-بیس-اضطراری'>استعلام بیس اضطراری  / استعلام,استعلام بیس اضطراری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089451/استعلام-کنسرو-لوبیا-420-گرمی'>استعلام  کنسرو لوبیا 420 گرمی / استعلام, استعلام  کنسرو لوبیا 420 گرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089452/استعلام-کابل-ها-و-رساناها'>استعلام کابل ها و رساناها  / استعلام, استعلام کابل ها و رساناها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089453/استعلام-کابل-ها-و-رساناها--'>استعلام کابل ها و رساناها ... / استعلام, استعلام کابل ها و رساناها ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089454/استعلام-پیچ-و-مهره-و--'>استعلام پیچ و مهره و ... / استعلام, استعلام پیچ و مهره و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089455/استعلام-آنالیزور-گاز'>استعلام آنالیزور گاز  / استعلام, استعلام آنالیزور گاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089456/استعلام-سرکابل-پلاگین-جهت-اتصال-سرکابل--'>استعلام سرکابل پلاگین جهت اتصال سرکابل ... / استعلام, استعلام سرکابل پلاگین جهت اتصال سرکابل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089348/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-یک-قطعه-باغ-بخش-یازده-نوبت-دوم'>مزایده سه دانگ مشاع از یک قطعه باغ بخش یازده نوبت دوم  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از یک قطعه باغ بخش یازده نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089353/تجدید-مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-350-متر'>تجدید مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 350 متر  / مزایده، تجدید مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 350 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089354/تجدید-مزایده-فروش-6-قطعه-زمین'>تجدید مزایده فروش 6 قطعه زمین / مزایده, تجدید مزایده فروش 6 قطعه زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089432/مزایده-بهره-برداری-از-جایگاه-CNG'>مزایده بهره برداری از جایگاه CNG  / مزایده ، مزایده بهره برداری از جایگاه CNG </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089438/مزایده-عمومی-تعداد-2-دستگاه-ماشین-آلات'>مزایده عمومی  تعداد 2 دستگاه ماشین آلات / مزایده عمومی , مزایده عمومی  تعداد 2 دستگاه ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089457/استعلام-PRE-FILTER'>استعلام PRE FILTER  / استعلام , استعلام PRE FILTER </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089458/استعلام-احداث-و-بازگشایی-ایلراههای-عشایری'>استعلام احداث و بازگشایی ایلراههای عشایری  / استعلام, احداث و بازگشایی ایلراههای عشایری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089459/استعلام-ماشینهای-الکتریکی-دوار'>استعلام ماشینهای الکتریکی دوار / استعلام, استعلام ماشینهای الکتریکی دوار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089460/استعلام-شیرها-و--'>استعلام شیرها و ... / استعلام, استعلام شیرها و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089461/استعلام-کابل-ها-و-رساناها'>استعلام کابل ها و رساناها / استعلام, استعلام کابل ها و رساناها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089462/استعلام-دستگاه-ویدئو-کنفرانس-رومیزی'>استعلام دستگاه ویدئو کنفرانس رومیزی  / استعلام ,استعلام دستگاه ویدئو کنفرانس رومیزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089463/استعلام-دستگاه-اتوماتیک-اندازه-گیری-استحکام-فشار--'>استعلام دستگاه اتوماتیک اندازه گیری استحکام فشار ... / استعلام, استعلام دستگاه اتوماتیک اندازه گیری استحکام فشار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089464/استعلامfine-filter-type-592-592-296'>استعلامfine filter type 592*592*296 / استعلام, استعلامfine filter type 592*592*296</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089465/استعلام-ویدئو-پروژکتور-دیتا'>استعلام ویدئو پروژکتور دیتا / استعلام, استعلام ویدئو پروژکتور دیتا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089466/استعلام-فلومتر'>استعلام فلومتر / استعلام ,استعلام فلومتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089467/استعلام-KSB-پمپ-و--'>استعلام KSB پمپ و ... / استعلام, استعلام KSB پمپ و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089468/استعلام-چاپ-انواع-پرچم'>استعلام چاپ انواع پرچم  / استعلام, استعلام چاپ انواع پرچم های رومیزی و پایه دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089469/استعلام-سوییچ-انحراف-گیر'>استعلام سوییچ انحراف گیر  / استعلام , استعلام سوییچ انحراف گیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089470/استعلام-بیمه-حوادث'>استعلام بیمه حوادث  / استعلام,استعلام بیمه حوادث </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089471/استعلام-سمعک-پشت-گوشی'>استعلام سمعک پشت گوشی / استعلام, استعلام سمعک پشت گوشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089472/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-واحدهای-خدماتی'>مناقصه تامین نیروی انسانی واحدهای خدماتی / مناقصه عمومی, مناقصه تامین نیروی انسانی واحدهای خدماتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089473/استعلام-باطری-50-آمپر'>استعلام باطری 50 آمپر / استعلام , استعلام باطری 50 آمپر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089474/استعلام-پمپ-KSB--'>استعلام پمپ KSB.... / استعلام , استعلام پمپ KSB ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089475/استعلام-سیستمهای-هشدار-دهنده'>استعلام سیستمهای هشدار دهنده  / استعلام , استعلام سیستمهای هشدار دهنده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089476/مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت-مرحله-سوم'>مناقصه زیرسازی و آسفالت مرحله سوم  / مناقصه عمومی, مناقصه زیرسازی و آسفالت مرحله سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089477/استعلام-خرید-لوازم-شبکه'>استعلام خرید لوازم شبکه  / استعلام , استعلام خرید لوازم شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089478/استعلام-خرید-لوله-فولادی-درزدار'>استعلام خرید لوله فولادی درزدار / استعلام , استعلام خرید لوله فولادی درزدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089479/استعلام-ترانس-GOA-بوشینگ-و--'>استعلام ترانس GOA بوشینگ و ... / استعلام, استعلام ترانس GOA بوشینگ و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089480/استعلام-زانوبند-و-قوزک-بند'>استعلام زانوبند و قوزک بند / استعلام , استعلام زانوبند و قوزک بند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089481/استعلام-بکارگیری-دو-دستگاه-خودرو-اجاره-ای-از-طریق-آژانس'>استعلام بکارگیری دو دستگاه خودرو اجاره ای از طریق آژانس / استعلام, استعلام بکارگیری دو دستگاه خودرو اجاره ای از طریق آژانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089482/استعلام-فیوز-برقی'>استعلام فیوز برقی / استعلام , استعلام فیوز برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089483/استعلام-ویلچر'>استعلام ویلچر / استعلام, استعلام ویلچر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089484/استعلام-لوبیا-چیتی--'>استعلام لوبیا چیتی ... / استعلام , استعلام لوبیا چیتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089485/مناقصه-ماشینکاری-اضطراری-قطعات-سنگین-یا-خاص-کارگاه'>مناقصه ماشینکاری اضطراری قطعات سنگین یا خاص کارگاه / مناقصه عمومی , مناقصه ماشینکاری اضطراری قطعات سنگین یا خاص کارگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089486/استعلام-خرید-لوبیا-چیتی'>استعلام خرید لوبیا چیتی  / استعلام, استعلام خرید لوبیا چیتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089487/استعلام-مجموعه-پکینگ-DANIELI'>استعلام مجموعه پکینگ DANIELI / استعلام , استعلام مجموعه پکینگ DANIELI</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089488/استعلام-ساخت-یک-ست-مش-اسکرین-و--'>استعلام ساخت یک ست مش اسکرین و ... / استعلام, استعلام ساخت یک ست مش اسکرین و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089489/استعلام-رستوران-ها-و-فعالیت-های-خدماتی-مربوط-به-تامین-غذای-سیار'>استعلام رستوران ها و فعالیت های خدماتی مربوط به تامین غذای سیار / استعلام , استعلام رستوران ها و فعالیت های خدماتی مربوط به تامین غذای سیار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089490/استعلام-​گیربکس'>استعلام ​گیربکس  / استعلام, استعلام ​گیربکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089491/استعلام-اجرای-دیوار-پوش-با-فوم-پلی-اتیلن'>استعلام اجرای دیوار پوش با فوم پلی اتیلن  / استعلام ,استعلام اجرای دیوار پوش با فوم پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089492/استعلام-شکر-سفید-900-گرمی'>استعلام شکر سفید 900 گرمی  / استعلام, استعلام شکر سفید 900 گرمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089493/استعلام-تجهیزات-مورد-نیاز-ارتباط-تلفنی-بین-چاهها-و-کلاسترهای-بهره-برداری-دارخوین'>استعلام تجهیزات مورد نیاز ارتباط تلفنی بین چاهها و کلاسترهای بهره برداری دارخوین / استعلام تجهیزات مورد نیاز ارتباط تلفنی بین چاهها و کلاسترهای بهره برداری دارخوین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089494/استعلام-عملیات-بهسازی-و-تعمیر-و-مرمت-جاده'>استعلام عملیات بهسازی و تعمیر و مرمت جاده  / استعلام, استعلام عملیات بهسازی و تعمیر و مرمت جاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089495/استعلام-خرید-شیر-کشویی--شیر-هوا--'>استعلام خرید شیر کشویی ، شیر هوا ... / استعلام , استعلام خرید شیر کشویی ، شیر هوا ، </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089496/استعلام-p-f-howmar-desalter'>استعلام p/f howmar desalter  / استعلام p/f howmar desalter </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089497/استعلام-سبزی-منجمد-خورشتی'>استعلام سبزی منجمد خورشتی / استعلام, استعلام سبزی منجمد خورشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089498/استعلام-PARTS-FOR-BONO-EXACTA-TEC-INJECTION-PUMP'>استعلام PARTS FOR BONO EXACTA TEC INJECTION PUMP / استعلام , استعلام PARTS FOR BONO EXACTA TEC INJECTION PUMP</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089499/استعلام-قند-شکسته-700-گرمی'>استعلام قند شکسته 700 گرمی / استعلام, استعلام قند شکسته 700 گرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089500/استعلام-چای-500-گرمی'>استعلام چای 500 گرمی  / استعلام , استعلام چای 500 گرمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089501/استعلام-تعمیر-11-مرکز'>استعلام تعمیر 11 مرکز / استعلام , استعلام تعمیر 11 مرکز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089502/مناقصه-عملیات-تعمیر-و-نگهداری-و-بهره-برداری-21'>مناقصه عملیات تعمیر و نگهداری و بهره برداری 21 / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات تعمیر و نگهداری و بهره برداری 21</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089503/استعلام-بهاء-بها-تامین-ملزومات-و-اجرای-طرح-فیبرنوری'>استعلام بهاء بها تامین ملزومات و اجرای طرح فیبرنوری / استعلام ،استعلام بهاء بها تامین ملزومات و اجرای طرح فیبرنوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089504/فراخوان-فروش-و-واگذاری-محدوده-معدنی'>فراخوان فروش و واگذاری محدوده معدنی  / فراخوان , فراخوان فروش و واگذاری محدوده معدنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089505/استعلام-روغن-مایع-بدون-سرخ-کردنی'>استعلام روغن مایع بدون سرخ کردنی  / استعلام, استعلام روغن مایع بدون سرخ کردنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089506/استعلام-خرید-سه-عدد-سویچ-و--'>استعلام خرید سه عدد سویچ و ...  / استعلام, استعلام خرید سه عدد سویچ و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089507/مناقصه-بابیت-ریزی-و-تراشکاری-یاتاقانهای-بابیتی'>مناقصه بابیت ریزی و تراشکاری یاتاقانهای بابیتی / مناقصه عمومی, مناقصه بابیت ریزی و تراشکاری یاتاقانهای بابیتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089508/استعلام-مرمت-مدارس-تاریخی--'>استعلام مرمت مدارس تاریخی ... / استعلام, استعلام  مرمت مدارس تاریخی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089509/استعلام-رنگ-آمیزی-و-لکه-گیری-دیوارها'>استعلام رنگ آمیزی و لکه گیری دیوارها  / استعلام, استعلام رنگ آمیزی و لکه گیری دیوارها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089510/استعلام-چاپ-بنر-و-نصب-اسپیس-و-تبلیغات-گردشگری'>استعلام چاپ بنر و نصب اسپیس و تبلیغات گردشگری / استعلام, استعلام چاپ بنر و نصب اسپیس و تبلیغات گردشگری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089511/استعلام-سکسیونرها-دژنکتورها-و-تجهیزات-جانبی-پستهای-برق'>استعلام سکسیونرها، دژنکتورها و تجهیزات جانبی پستهای برق / استعلام, استعلام سکسیونرها، دژنکتورها و تجهیزات جانبی پستهای برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089512/استعلام-تجهیزات-کشاورزی'>استعلام تجهیزات کشاورزی / استعلام, استعلام تجهیزات کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089513/استعلام-برنج-10-کیلویی'>استعلام برنج 10 کیلویی  / استعلام, استعلام برنج 10 کیلویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089514/مناقصه-انجام-کلیه-امور-مربوطه-به-آسیاب-سنگ-و-سالن-و-خاک-و--'>مناقصه انجام کلیه امور مربوطه به آسیاب سنگ و سالن و خاک  و ...  / مناقصه, مناقصه انجام کلیه امور مربوطه به آسیاب سنگ و سالن و خاک  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089515/استعلام-تن-ماهی'>استعلام تن ماهی  / استعلام, استعلام تن ماهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089516/استعلام-کلید-برق-1-پل'>استعلام  کلید برق 1 پل / استعلام,استعلام کلید برق 1 پل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089517/استعلام-خرید-سه-عدد-سویچ-و--'>استعلام خرید سه عدد سویچ و ...  / استعلام, استعلام خرید سه عدد سویچ و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089518/استعلام-خرید-کنسرو-لوبیا-چیتی'>استعلام خرید کنسرو لوبیا چیتی  / استعلام, استعلام خرید کنسرو لوبیا چیتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089519/استعلام-سم-سایبرمترین'>استعلام سم سایبرمترین  / استعلام, استعلام سم سایبرمترین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089520/استعلام-عملیات-مرمت-و-بازسازی-ساختمان-اداری'>استعلام عملیات مرمت و بازسازی ساختمان اداری / استعلام, استعلام عملیات مرمت و بازسازی ساختمان اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089521/استعلام-تجدید-خرید-نصب-راه-اندازی-تعویض-لوپ-و-پشتیبانی-12-ماه-4-سامانه'>استعلام تجدید خرید نصب راه اندازی تعویض لوپ و پشتیبانی 12 ماه 4 سامانه  / استعلام, استعلام تجدید خرید نصب راه اندازی تعویض لوپ و پشتیبانی 12 ماه 4 سامانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089522/مناقصه-حمل-و-توزیع-یخ'>مناقصه حمل و توزیع یخ  / مناقصه, مناقصه حمل و توزیع یخ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089523/استعلام-باطری-سمعک'>استعلام باطری سمعک  / استعلام, استعلام باطری سمعک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089524/مناقصه-اجاره-شش-دستگاه-مینی-بوس-کولر-دار-تمدید'> مناقصه  اجاره شش دستگاه مینی بوس کولر دار- تمدید / تمدید مناقصه,  مناقصه  اجاره شش دستگاه مینی بوس کولر دار- تمدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089525/استعلام-خرید-کنسرو-تن-ماهی'>استعلام خرید کنسرو تن ماهی / استعلام, استعلام خرید کنسرو تن ماهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089526/فراخوان-یک-محدوده-معدنی-هماتیت'>فراخوان  یک محدوده معدنی هماتیت / فراخوان , فراخوان فروش  یک محدوده معدنی هماتیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089527/استعلام-بهاء-کرایه-چند-دستگاه-خودروی-سواری'>استعلام بهاء کرایه چند دستگاه خودروی سواری  / استعلام بهاء , استعلام بهاء کرایه چند دستگاه خودروی سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089528/مزایده-عمومی-فروش-اقلام-ضایعاتی'>مزایده عمومی فروش اقلام ضایعاتی  / مزایده عمومی , مزایده عمومی فروش اقلام ضایعاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089529/مناقصه-طراحی-المان-های'>مناقصه طراحی المان های / آگهی مناقصه ,مناقصه طراحی المان های</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089530/مزایده-عمومی-جهت-تعیین-مدیریت-اجرایی-ساختمان-انباری'>مزایده عمومی جهت تعیین مدیریت اجرایی ساختمان انباری / مزایده عمومی جهت تعیین مدیریت اجرایی ساختمان انباری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089531/مزایده-اجاره-منافع-حاصل-از-گلخانه-شهرداری'>مزایده اجاره منافع حاصل از گلخانه شهرداری / مزایده, مزایده اجاره منافع حاصل از گلخانه شهرداری</a></li></ol><ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089270/استعلام-واگذاری-تعمیر-و-نگهداری-تصفیه-خانه-فاضلاب---'>استعلام واگذاری تعمیر و نگهداری تصفیه خانه فاضلاب  ... / استعلام, استعلام واگذاری تعمیر و نگهداری تصفیه خانه فاضلاب  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089271/استعلام-ساخت-جاده-و-راه-آهن'>استعلام ساخت جاده و راه آهن  / استعلام, استعلام ساخت جاده و راه آهن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089272/استعلام-ساخت-جاده-و-راه-آهن'>استعلام ساخت جاده و راه آهن  / استعلام, استعلام ساخت جاده و راه آهن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089273/استعلام-احداث-پارکینگ-مسقف-در-محوطه'>استعلام احداث پارکینگ مسقف در محوطه / استعلام ، استعلام احداث پارکینگ مسقف در محوطه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089274/استعلام-چتر-سایبان-2-متری'>استعلام چتر سایبان 2 متری  / استعلام, استعلام چتر سایبان 2 متری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089275/استعلام-کارتریج-رنگی'>استعلام کارتریج رنگی  / استعلام , استعلام کارتریج رنگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089276/استعلام-جاده-بین-مزارع-زیغان'>استعلام  جاده بین مزارع زیغان  / استعلام,استعلام  جاده بین مزارع زیغان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089277/استعلام-ساخت-جاده-و-راه-آهن'>استعلام ساخت جاده و راه آهن  / استعلام, استعلام ساخت جاده و راه آهن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089278/استعلام-دیوار-پیش-ساخته-بتنی'>استعلام دیوار پیش ساخته بتنی / استعلام , استعلام دیوار پیش ساخته بتنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089279/استعلام-میز-و-صندلی'>استعلام میز و صندلی  / استعلام, استعلام  میز و صندلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089280/استعلام-احداث-سرویس-بهداشتی-و-آبخوری'>استعلام احداث سرویس بهداشتی و آبخوری / استعلام, استعلام احداث سرویس بهداشتی و آبخوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089281/استعلام-اتصالات-فولادی-جوشی---'>استعلام اتصالات فولادی جوشی .... / استعلام, استعلام اتصالات فولادی جوشی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089282/استعلام-بسته-نرم-افزار-CD-آنتی-ویروس'>استعلام بسته نرم افزار CD آنتی ویروس  / استعلام , استعلام بسته نرم افزار CD آنتی ویروس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089283/استعلام-ساخت-جاده-و-راه-آهن'>استعلام ساخت جاده و راه آهن  / استعلام, استعلام ساخت جاده و راه آهن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089284/استعلام-ساخت-جاده-و-راه-آهن'>استعلام ساخت جاده و راه آهن  / استعلام, استعلام ساخت جاده و راه آهن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089285/استعلام-ساخت-جاده-و-راه-آهن'>استعلام ساخت جاده و راه آهن  / استعلام, استعلام ساخت جاده و راه آهن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089286/استعلام-خرید-برنج'>استعلام خرید برنج  / استعلام, استعلام خرید برنج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089287/مناقصه-جهت-تکمیل-ساختمان-اداری--'>مناقصه جهت تکمیل ساختمان اداری ... / مناقصه عمومی, مناقصه جهت تکمیل ساختمان اداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089288/استعلام-جاده-بین-مزارع--'>استعلام  جاده بین مزارع ... / استعلام,استعلام  جاده بین مزارع ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089289/استعلام-آسفالت-روستای'>استعلام آسفالت روستای / استعلام, استعلام آسفالت روستای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089290/استعلام-آسفالت-روستای--'>استعلام آسفالت روستای ... / استعلام, استعلام آسفالت روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089291/استعلام-آسفالت-روستای'>استعلام آسفالت روستای / استعلام, استعلام آسفالت روستای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089292/استعلام-توسعه-و-بهسازی-ساختمان'>استعلام توسعه و بهسازی ساختمان  / استعلام ,استعلام توسعه و بهسازی ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089293/استعلام-آسفالت-روستای--'>استعلام آسفالت روستای... / استعلام, استعلام آسفالت روستای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089294/استعلام-بیمه-آتش-سوزی'>استعلام بیمه آتش سوزی  / استعلام, استعلام بیمه آتش سوزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089295/استعلام-مطالعه-تهیه-نقشه-و-بافت-تاریخی'>استعلام مطالعه تهیه نقشه و بافت تاریخی  / استعلام , استعلام مطالعه تهیه نقشه و بافت تاریخی خوی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089296/استعلام-روتر-شبکه'>استعلام روتر شبکه  / استعلام , استعلام روتر شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089297/استعلام-آسفالت-روستاهای--'>استعلام آسفالت روستاهای... / استعلام, استعلام آسفالت روستاهای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089298/استعلام-قیمت-تهیه-حمل-و-نصب-کنتورهای-حجمی--'>استعلام قیمت تهیه، حمل و نصب کنتورهای حجمی ... / استعلام, استعلام قیمت تهیه، حمل و نصب کنتورهای حجمی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089299/استعلام-خرید-سه-عدد-تابلوی-اطلاعاتی'>استعلام خرید سه عدد تابلوی اطلاعاتی  / استعلام ، استعلام خرید سه عدد تابلوی اطلاعاتی ریلی جاده ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089300/استعلام-آسفالت-روستای--'>استعلام آسفالت روستای... / استعلام, استعلام آسفالت روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089301/استعلام-آسفالت-روستای--'>استعلام آسفالت روستای... / استعلام, استعلام آسفالت روستای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089302/استعلام-مطالعه-ساماندهی-باغ-موزه-پردیس'>استعلام مطالعه ساماندهی باغ موزه پردیس  / استعلام , استعلام  مطالعه ساماندهی باغ موزه پردیس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089303/استعلام-ساخت-جاده-و-راه-آهن'>استعلام ساخت جاده و راه آهن  / استعلام, استعلام ساخت جاده و راه آهن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089304/استعلام-آسفالت-روستاهای--'>استعلام آسفالت روستاهای... / استعلام, استعلام آسفالت روستاهای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089305/استعلام-صدور-بیمه-نامه-آتش-سوزی--'>استعلام صدور بیمه نامه آتش سوزی... / استعلام, استعلام صدور بیمه نامه آتش سوزی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089306/استعلام-آسفالت-روستاها'>استعلام آسفالت روستاها / استعلام,استعلام آسفالت روستاها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089307/استعلام-رستوران-ها-و-فعالیت-های-خدماتی--'>استعلام رستوران ها و فعالیت های خدماتی... / استعلام, استعلام رستوران ها و فعالیت های خدماتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089308/استعلام-مهندسی-مشاور-و-نظارت-بر-پروژه-احداث-ساختمان-اداری'>استعلام مهندسی مشاور و نظارت بر پروژه احداث ساختمان اداری / استعلام, استعلام مهندسی مشاور و نظارت بر پروژه احداث ساختمان اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089309/استعلام-پالاز-موکت-طرح-دار'>استعلام پالاز موکت طرح دار / استعلام, استعلام پالاز موکت طرح دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089310/استعلام-خرید-بیمه-نامه-مسئولیت-مدنی'>استعلام خرید بیمه نامه مسئولیت مدنی  / استعلام , استعلام خرید بیمه نامه مسئولیت مدنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089311/استعلام-لاستیک-پژو-یزد-تایر-185'>استعلام لاستیک پژو یزد تایر 185 / استعلام, استعلام لاستیک پژو یزد تایر 185</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089312/استعلام-موکت-معمولی'>استعلام موکت معمولی  / استعلام, استعلام موکت معمولی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089313/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی / استعلام, استعلام کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089314/استعلام-کاغذ-A4-و-کاغذ-A5-و--'>استعلام کاغذ A4  و کاغذ A5  و ...  / استعلام , استعلام کاغذ A4  و کاغذ A5  و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089315/استعلام-لباس-زیر-و-غیره'>استعلام لباس زیر و غیره / استعلام, استعلام لباس زیر و غیره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089316/استعلام-آسفالت-روستاها'>استعلام آسفالت روستاها / استعلام,استعلام آسفالت روستاها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089317/استعلام-هارد-اکسترنال-پرژکتور-و-پرینتر'>استعلام هارد اکسترنال، پرژکتور و پرینتر / استعلام, استعلام هارد اکسترنال، پرژکتور و پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089318/استعلام-شیر-پروانه-ای-چدنی-فلنج-دار'>استعلام شیر پروانه ای چدنی فلنج دار / استعلام, استعلام شیر پروانه ای چدنی فلنج دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089319/استعلام-برنامه-های-آموزشی-فرهنگی--'>استعلام برنامه های آموزشی فرهنگی ... / استعلام , استعلام برنامه های آموزشی فرهنگی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089320/استعلام-کیت-سه-تستی'>استعلام کیت سه تستی / استعلام, استعلام کیت سه تستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089321/استعلام-خرید-لوازم-و-تجهیزات-شبکه-ارتباطات-رادیویی'>استعلام خرید لوازم و تجهیزات شبکه ارتباطات رادیویی / استعلام, استعلام خرید لوازم و تجهیزات شبکه ارتباطات رادیویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089322/استعلام-تهیه-و-نصب-سیم-خاردار---'>استعلام تهیه و نصب سیم خاردار  ... / استعلام, استعلام تهیه و نصب سیم خاردار  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089323/استعلام-مدیریت-تلفیقی-آفات-در-باغ-انار'>استعلام مدیریت تلفیقی آفات در باغ انار  / استعلام,استعلام  مدیریت تلفیقی آفات در باغ انار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089324/استعلام-تجهیزات-کامپیوتر'>استعلام تجهیزات کامپیوتر / استعلام, استعلام تجهیزات کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089325/استعلام-ردیابی-آفات-سرخوطومی-حنایی'>استعلام ردیابی آفات سرخوطومی حنایی / استعلام, استعلام ردیابی آفات سرخوطومی حنایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089326/استعلام-نصب-و-خرید-یک-دستگاه-ترانس'>استعلام نصب و خرید یک دستگاه ترانس / استعلام , استعلام نصب و خرید یک دستگاه ترانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089327/استعلام-خرید-رک-و-متعلقات-آن'>استعلام خرید رک و متعلقات آن / استعلام, استعلام خرید رک و متعلقات آن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089328/استعلام-گوشت-منجمد-گوساله'>استعلام گوشت منجمد گوساله  / استعلام, استعلام گوشت منجمد گوساله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089329/استعلام-بیمه-مسئولیت-مدنی'>استعلام بیمه مسئولیت مدنی  / استعلام,  بیمه مسئولیت مدنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089330/استعلام-لوله-کشی-گاز-سالن-ورزشی'>استعلام لوله کشی گاز سالن ورزشی / استعلام, استعلام لوله کشی گاز سالن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089331/استعلام-مطالعات-توانمندسازی-تشکل-های-آبیران--'>استعلام مطالعات توانمندسازی تشکل های آبیران .. / استعلام, مطالعات توانمندسازی تشکل های آبیران ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089332/استعلام-خرید-لوازم-برق'>استعلام خرید لوازم برق / استعلام, استعلام خرید لوازم برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089333/استعلام-ضربه-گیر-سالن-ورزشی'>استعلام ضربه گیر سالن ورزشی / استعلام, استعلام ضربه گیر سالن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089334/استعلام-خرید-عدس-سبز'>استعلام خرید عدس سبز  / استعلام, استعلام خرید عدس سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089335/استعلام-الکتروپمپ'>استعلام الکتروپمپ  / استعلام , استعلام الکتروپمپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089336/استعلام-تعویض-ایزوگام-و-زیرسازی-و-سیمانکاری---'>استعلام  تعویض ایزوگام و زیرسازی و سیمانکاری  ... / استعلام, استعلام  تعویض ایزوگام و زیرسازی و سیمانکاری  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089337/استعلام-کنسرو-تن-ماهی-زرده-قوطی'>استعلام کنسرو تن ماهی زرده قوطی / استعلام، استعلام کنسرو تن ماهی زرده قوطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089338/استعلام-اجرای-عملیات-اسلاری-سیل'>استعلام اجرای عملیات اسلاری سیل  / استعلام , استعلام اجرای عملیات اسلاری سیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089339/استعلام-تعمیر-و-تجهیز-هنرستان-هنرهای-زیبا'>استعلام تعمیر و تجهیز هنرستان هنرهای زیبا  / استعلام, استعلام تعمیر و تجهیز هنرستان هنرهای زیبا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089340/استعلام-آسفالت-روستاها'>استعلام آسفالت روستاها / استعلام,استعلام آسفالت روستاها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089341/آگهی-اصلاحیه-و-تمدید-مناقصه-تامین-مصالح-و-تجهیزات-کالا-و-خدمات--'>آگهی اصلاحیه و تمدید مناقصه تامین مصالح و تجهیزات، کالا و خدمات ... / مناقصه عمومی, آگهی اصلاحیه و تمدید مناقصه تامین مصالح و تجهیزات، کالا و خدمات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089342/تجدید-فراخوان-تکمیل-ایستگاه-پمپاژ-و-حوضچه-مکش'>تجدید فراخوان تکمیل ایستگاه پمپاژ و حوضچه مکش / فراخوان مناقصه عمومی و یک مرحله ای, تجدید فراخوان تکمیل ایستگاه پمپاژ و حوضچه مکش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089343/استعلام-تهیه-اسپلیت-های-سرمایشی-و-گرمایشی'>استعلام تهیه اسپلیت های سرمایشی و گرمایشی / استعلام, استعلام تهیه اسپلیت های سرمایشی و گرمایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089344/استعلام-تهیه-اسپلیت-های-سرمایشی-و-گرمایشی'>استعلام تهیه اسپلیت های سرمایشی و گرمایشی / استعلام , استعلام تهیه اسپلیت های سرمایشی و گرمایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089345/استعلام-سیستم-روشنایی-سالن-ورزشی'>استعلام سیستم روشنایی سالن ورزشی / استعلام, استعلام سیستم روشنایی سالن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089346/استعلام-سیستم-روشنایی-سالن-ورزشی'>استعلام سیستم روشنایی سالن ورزشی / استعلام, استعلام سیستم روشنایی سالن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089347/استعلام-حفاظت-فیزیکی-و-نگهداشت-ساختمان'>استعلام حفاظت فیزیکی و نگهداشت ساختمان  / استعلام, استعلام حفاظت فیزیکی و نگهداشت ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089349/مناقصه-اجرای-جدول-و-کانیوا-سطح-شهر'>مناقصه اجرای جدول و کانیوا سطح شهر   / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای جدول و کانیوا سطح شهر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089350/استعلام-بلیط-هواپیما'>استعلام بلیط هواپیما  / استعلام , استعلام بلیط هواپیما </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089351/استعلام-ناظرگیاه-پزشکی'>استعلام ناظرگیاه پزشکی / استعلام, استعلام ناظرگیاه پزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089352/استعلام-لوازم-و-تجهیزات-تابلو-برق'>استعلام لوازم و تجهیزات تابلو برق  / استعلام, استعلام لوازم و تجهیزات تابلو برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089355/استعلام-کارتریج-رنگی'>استعلام کارتریج رنگی  / استعلام , استعلام کارتریج رنگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089356/استعلام-ردیابی-آفات-قرنطینه-ایی'>استعلام  ردیابی آفات قرنطینه ایی / استعلام, استعلام  ردیابی آفات قرنطینه ایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089357/استعلام-انجام-امور-خدماتی'>استعلام انجام امور خدماتی / استعلام , استعلام انجام امور خدماتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089358/مناقصه-اجرای-موزائیک-فرش-پیاده-رو'>مناقصه اجرای موزائیک فرش پیاده رو  / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای موزائیک فرش پیاده رو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089359/استعلام-تجهیزات-اداری'>استعلام تجهیزات اداری  / استعلام ,استعلام تجهیزات اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089360/استعلام-اخذ-قرارداد-با-هتل--'>استعلام اخذ قرارداد با هتل ... / استعلام , استعلام اخذ قرارداد با هتل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089361/مناقصه-اجرای-سنگ-کاری-مسیل-های-سطح-شهر'>مناقصه اجرای سنگ کاری مسیل های سطح شهر / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای سنگ کاری مسیل های سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089362/استعلام-مایع-دستشویی'>استعلام مایع دستشویی / استعلام, استعلام مایع دستشویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089363/مناقصه-دستگاه-دو-پاکته-تولید-قطعات-بتنی--'>مناقصه دستگاه دو پاکته تولید قطعات بتنی... / مناقصه عمومی, مناقصه دستگاه دو پاکته تولید قطعات بتنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089364/استعلام-ردیابی-آفات-قرنطینه-ایی'>استعلام  ردیابی آفات قرنطینه ایی / استعلام, استعلام  ردیابی آفات قرنطینه ایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089365/استعلام-نگهداری-و-بهره-برداری-از-تصفیه-خانه-فاضلاب---'>استعلام نگهداری و بهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب ..... / استعلام, استعلام نگهداری و بهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب .....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089366/تجدید-مناقصه-اجرای-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجرای زیرسازی و آسفالت معابر  نوبت دوم  / آگهی مناقصه , تجدید مناقصه اجرای زیرسازی و آسفالت معابر  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089367/استعلام-تهیه-بلیط---'>استعلام تهیه بلیط .... / استعلام, استعلام تهیه بلیط ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089368/استعلام-صابون-جامد-90-گرمی'>استعلام  صابون جامد 90 گرمی / استعلام, استعلام  صابون جامد 90 گرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089369/استعلام-پودر-رخت-شویی-دستی-500-گرمی-آ-ب-ث'>استعلام  پودر رخت شویی دستی 500 گرمی آ.ب.ث / استعلام, استعلام  پودر رخت شویی دستی 500 گرمی آ.ب.ث</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089370/مناقصه-اجرای-ساخت-دال-و-نصب-روی-کانال-و-جداول--'>مناقصه اجرای ساخت دال و نصب روی کانال و جداول ... / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای ساخت دال و نصب روی کانال و جداول ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089371/استعلام-مرمت-عملیات-کاروانسرای'>استعلام  مرمت عملیات کاروانسرای / استعلام , استعلام  مرمت عملیات کاروانسرای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089372/استعلام-طراحی-شهرسازی--سایت-ستاد'>استعلام طراحی شهرسازی , سایت ستاد / استعلام , استعلام طراحی شهرسازی , سایت ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089373/مناقصه-انجام-کارهای-امور-خدماتی-نظافت-و-فضای-سبز-و--'>مناقصه انجام کارهای امور خدماتی نظافت و فضای سبز و ...  / مناقصه انجام کارهای امور خدماتی نظافت و فضای سبز و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089374/استعلام-خرید-لوله-و-اتصالات'>استعلام خرید لوله و اتصالات / استعلام , استعلام خرید لوله و اتصالات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089375/استعلام-شوینده-و-بهداشتی--سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام شوینده و بهداشتی , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  / استعلام, استعلام شوینده و بهداشتی , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089376/استعلام-تهیه-مصالح-و-اجرای-شبکه-آبیاری-فضای-سبز-و-آماده-سازی'>استعلام تهیه مصالح و اجرای شبکه آبیاری فضای سبز و آماده سازی / استعلام, استعلام تهیه مصالح و اجرای شبکه آبیاری فضای سبز و آماده سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089377/مناقصه-احداث--اصلاح--برکناری-و-تبدیل-خط-و-پست'>مناقصه احداث ، اصلاح ، برکناری و تبدیل خط و پست  / مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه احداث ، اصلاح ، برکناری و تبدیل خط و پست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089378/استعلام-الکتروپمپ-شناور-تکفاز--سامانه-ستاد'>استعلام  الکتروپمپ شناور تکفاز  , سامانه ستاد / استعلام , استعلام الکتروپمپ شناور تکفاز  , سامانه ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089379/استعلام-نگهداری-ایستگاه-سنجش-آلودگی'>استعلام نگهداری ایستگاه سنجش آلودگی  / استعلام , استعلام نگهداری ایستگاه سنجش آلودگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089380/مناقصه-خرید-14063-متر-کابل'>مناقصه خرید 14063 متر کابل / مناقصه ، مناقصه خرید 14063 متر کابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089381/فراخوان-کف-ضد-حریق-۳٪'>فراخوان کف ضد حریق ۳٪     / مناقصه, فراخوان کف ضد حریق ۳٪    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089382/مناقصه-واگذاری-اپراتور-اتفاقات'>مناقصه واگذاری اپراتور اتفاقات   / مناقصه ، مناقصه واگذاری اپراتور اتفاقات  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089383/استعلام-برنج-دانه-بلند'>استعلام برنج دانه بلند  / استعلام, استعلام برنج دانه بلند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089384/مناقصه-خرید-انواع-کنتور'>مناقصه خرید انواع کنتور  / مناقصه ، مناقصه خرید انواع کنتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089385/مناقصه-عمومی-احداث-کابلکشی-زمینی--احداث-شبکه-فشار-ضعیف-و-فشار-متوسط-و--'>مناقصه عمومی احداث کابلکشی زمینی ، احداث شبکه فشار ضعیف و فشار متوسط و ...  / مناقصه عمومی احداث کابلکشی زمینی ، احداث شبکه فشار ضعیف و فشار متوسط و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089386/مناقصه-واگذاری-فعالیت-های-عملیاتی-اتفاقات-و-سرویس-و-نگهداری'>مناقصه  واگذاری فعالیت های عملیاتی اتفاقات و سرویس و نگهداری  / مناقصه ، مناقصه واگذاری فعالیت های عملیاتی اتفاقات و سرویس و نگهداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089387/مناقصه-خرید-انواع-کابل'>مناقصه خرید انواع کابل / مناقصه ، مناقصه خرید انواع کابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089388/مناقصه-تعمیر-اساسی-اتاقهای-کمپ-مسکونی'>مناقصه تعمیر اساسی اتاقهای کمپ مسکونی  / مناقصه, مناقصه تعمیر اساسی اتاقهای کمپ مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089389/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی'>مناقصه تامین نیروی انسانی / مناقصه ، مناقصه تامین نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089390/مناقصه-عمومی-توسعه-و-احداث-شهری'>مناقصه عمومی توسعه و احداث شهری  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی توسعه و احداث شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089391/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-315-میلیمتر'>استعلام  لوله پلی اتیلن 315 میلیمتر  / استعلام, استعلام  لوله پلی اتیلن 315 میلیمتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089392/استعلام-مرمت-بنای-تاریخی-خانه--'>استعلام مرمت بنای تاریخی خانه ... / استعلام, استعلام مرمت بنای تاریخی خانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089393/استعلام-اخذ-قرارداد-جهت-تعمیر-و-سرویس-دهی-وسایل-نقلیه-استانداری'>استعلام اخذ قرارداد جهت تعمیر و سرویس دهی وسایل نقلیه استانداری / استعلام, استعلام اخذ قرارداد جهت تعمیر و سرویس دهی وسایل نقلیه استانداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089394/مناقصه-خدمات-حفاظت-و-نگهداری-و-توسعه-فضای-سبز-دانشگاه'>مناقصه خدمات حفاظت و نگهداری و توسعه فضای سبز دانشگاه  / مناقصه , مناقصه خدمات حفاظت و نگهداری و توسعه فضای سبز دانشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089395/استعلام-بازسازی-ساختمان-نیروی-انتظامی'>استعلام بازسازی ساختمان نیروی انتظامی  / استعلام , استعلام بازسازی ساختمان نیروی انتظامی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089396/استعلام-رفع-حوادث-و-اتفاقات-خطوط-انتقال'>استعلام رفع حوادث و اتفاقات خطوط انتقال  / استعلام, استعلام رفع حوادث و اتفاقات خطوط انتقال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089397/استعلام-شوینده-و-بهداشتی'>استعلام شوینده و بهداشتی / استعلام, استعلام شوینده و بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089398/استعلام-مدیریت-تلفیقی-آفات'>استعلام مدیریت تلفیقی آفات  / استعلام,استعلام  مدیریت تلفیقی آفات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089399/استعلام-کنسرو-تن-ماهی-180-گرمی'>استعلام کنسرو تن ماهی 180 گرمی  / استعلام, استعلام کنسرو تن ماهی 180 گرمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089400/مناقصه-انجام-امور-حفاظت-فیزیک-نظافت-و-پذیرایی--'>مناقصه انجام امور حفاظت فیزیک، نظافت و پذیرایی... / مناقصه, مناقصه انجام امور حفاظت فیزیک، نظافت و پذیرایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089401/استعلام-عدس'>استعلام عدس  / استعلام , استعلام عدس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089402/استعلام-مرمت-سه-رشته-قنات'>استعلام  مرمت سه رشته قنات  / استعلام, استعلام  مرمت سه رشته قنات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089403/مناقصه-احیاء-و-بازسازی-بازار--'>مناقصه احیاء و بازسازی بازار... / مناقصه عمویم, مناقصه احیاء و بازسازی بازار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089404/استعلام-لوبیا-چیتی'>استعلام  لوبیا چیتی / استعلام , استعلام  لوبیا چیتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089405/مناقصه-انجام-خدمات-تامین-خودروهای-دوکابین-و-سوزوکی'>مناقصه انجام خدمات تامین خودروهای دوکابین و سوزوکی  / مناقصه , مناقصه انجام خدمات تامین خودروهای دوکابین و سوزوکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089406/استعلام-تهیه-و-نصب-دوربین-مداربسته-طبق-فایل-پیوست--'>استعلام تهیه و نصب دوربین مداربسته طبق فایل پیوست ... / استعلام,استعلام تهیه و نصب دوربین مداربسته طبق فایل پیوست ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089407/استعلام-تهیه-و-تامین-لوله-حمل-آب'>استعلام  تهیه و تامین لوله حمل آب / استعلام, استعلام  تهیه و تامین لوله حمل آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089408/استعلام-چای-خشک'>استعلام چای خشک / استعلام , استعلام چای خشک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089409/مناقصه-احیاء-و-بازسازی-بازار--'>مناقصه احیاء و بازسازی بازار ... / مناقصه عمومی, مناقصه احیاء و بازسازی بازار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089410/استعلام-تعمیرات-مراکز'>استعلام  تعمیرات مراکز / استعلام,استعلام  تعمیرات مراکز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089411/استعلام-تی-شرت-آستین-دار-آرم-دار'>استعلام تی شرت آستین دار آرم دار / استعلام, استعلام تی شرت آستین دار آرم دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089412/استعلام-لابیرنت-گیربکس-و--'>استعلام لابیرنت گیربکس و ...  / استعلام, استعلام لابیرنت گیربکس و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089413/استعلام-15400-اصله-نهال-انگور-و--'>استعلام 15400 اصله نهال انگور و ... / استعلام, استعلام 15400 اصله نهال انگور و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089414/استعلام-عملیات-حفاظ-شاخ-گوزنی-مخزن-آب--'>استعلام عملیات حفاظ شاخ گوزنی مخزن آب... / استعلام, استعلام عملیات حفاظ شاخ گوزنی مخزن آب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089415/استعلام-INTEL--INDUSTRIAL-COMPUTER'>استعلام INTEL , INDUSTRIAL COMPUTER  / استعلام، استعلام INTEL , INDUSTRIAL COMPUTER </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089416/استعلام-احداث-دوربرگردان-در-محور--'>استعلام احداث دوربرگردان در محور... / استعلام, استعلام احداث دوربرگردان در محور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089417/استعلام-انتخاب-مهندسین-مشاور--'>استعلام انتخاب مهندسین مشاور... / استعلام, استعلام انتخاب مهندسین مشاور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089418/استعلام-کابل-ها-و-رساناها--'>استعلام کابل ها و رساناها ... / استعلام, استعلام کابل ها و رساناها ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089419/مناقصه-نگهداری-آبیاری-هرس-کردن-کاشت-نهال-درخت---'>مناقصه نگهداری، آبیاری، هرس کردن، کاشت نهال، درخت  ... / آگهی مناقصه, مناقصه نگهداری، آبیاری، هرس کردن، کاشت نهال، درخت  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089420/مناقصه-عمومی-امور-مربوط-به-ایاب-و-ذهاب-اداری'>مناقصه عمومی امور مربوط به ایاب و ذهاب اداری  / مناقصه عمومی امور مربوط به ایاب و ذهاب اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089421/استعلام-الکترو-پمپ-عمودی--'>استعلام الکترو پمپ عمودی... / استعلام, استعلام الکترو پمپ عمودی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089422/استعلام-لباس-زیر-و-غیره'>استعلام لباس زیر و غیره / استعلام, استعلام لباس زیر و غیره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089423/استعلام-برنج'>استعلام برنج / استعلام, استعلام برنج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089424/فراخوان-ارزیابی-کیفی-عملیات-نظارت-بر-پروژه-های-عمرانی-و-خدمات-فنی--نویت-سوم'>فراخوان ارزیابی کیفی عملیات نظارت بر پروژه های عمرانی و خدمات فنی - نویت سوم  / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی عملیات نظارت بر پروژه های عمرانی و خدمات فنی - نویت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089425/استعلام-احداث-شبکه-و-پست-هوایی'>استعلام احداث شبکه و پست هوایی  / استعلام , استعلام احداث شبکه و پست هوایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089426/استعلام-خمیر-دندان'>استعلام خمیر دندان / استعلام, استعلام خمیر دندان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089427/مناقصه-احیاء-و-بازسازی-بازار-آهنگرها-بنگدارها-و-تعمیرات-بازار'>مناقصه احیاء و بازسازی بازار آهنگرها، بنگدارها و تعمیرات بازار / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه احیاء و بازسازی بازار آهنگرها، بنگدارها و تعمیرات بازار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089428/استعلام-تیغ-زنی-و-مرمت-ایلراههای-عشایری'>استعلام تیغ زنی و مرمت ایلراههای عشایری  / استعلام, استعلام تیغ زنی و مرمت ایلراههای عشایری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089429/استعلام-تعمیر-10-مرکز'>استعلام تعمیر 10 مرکز / استعلام ,استعلام تعمیر 10 مرکز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089430/استعلام-اجرای-پارتیشن-بندی-دو-جداره--'>استعلام اجرای پارتیشن بندی دو جداره ... / استعلام, استعلام اجرای پارتیشن بندی دو جداره ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089431/استعلام-انجام-امور-رنگ-آمیزی'>استعلام انجام امور رنگ آمیزی  / استعلام, استعلام انجام امور رنگ آمیزی دانشگاه ارومیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089433/استعلام-کارتریج-کامل-پلاتر'>استعلام  کارتریج کامل پلاتر / استعلام, استعلام  کارتریج کامل پلاتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089434/استعلام-ترانس-دیوسر-جریان-زیگلر--'>استعلام ترانس دیوسر جریان زیگلر ... / استعلام, استعلام ترانس دیوسر جریان زیگلر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089435/استعلام-دوربین-و-سیستم-ضبط-تصویر-به-همراه-نصب-و-راه-اندازی'>استعلام دوربین و سیستم ضبط تصویر به همراه نصب و راه اندازی  / استعلام,استعلام دوربین و سیستم ضبط تصویر به همراه نصب و راه اندازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089436/استعلام-لوبیا-چیتی'>استعلام لوبیا چیتی / استعلام, استعلام لوبیا چیتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089437/استعلام-لپ-تاپ'>استعلام لپ تاپ / استعلام, استعلام لپ تاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089439/استعلام-دوربین-و-سیستم-ضبط-تصویر'>استعلام دوربین و سیستم ضبط تصویر  / استعلام,استعلام دوربین و سیستم ضبط تصویر به همراه نصب و راه اندازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089440/استعلام-کنسرو-لوبیا-چیتی-420-گرمی'>استعلام  کنسرو لوبیا چیتی 420 گرمی / استعلام, استعلام  کنسرو لوبیا چیتی 420 گرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089441/استعلام-شیرها--'>استعلام شیرها... / استعلام, استعلام شیرها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089442/استعلام-خرید-لوله-های-پلی-اتیلن'>استعلام خرید لوله های پلی اتیلن  / استعلام , استعلام خرید لوله های پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089443/استعلام-روغن-مایع'>استعلام  روغن مایع / استعلام, استعلام روغن مایع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089444/استعلام-قند-کله-شکسته'>استعلام قند کله شکسته / استعلام, استعلام قند کله شکسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089445/استعلام-فیلتر-ماسک-نیم-صورت-دراگر'>استعلام فیلتر ماسک نیم صورت دراگر  / استعلام , استعلام فیلتر ماسک نیم صورت دراگر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089446/استعلام-فلوسنج-و--'>استعلام فلوسنج و ... / استعلام, استعلام فلوسنج و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089447/استعلام-ماشینها-و-تجهیزات-اداری-و-کامپیوتری-و-اجزاء-آنها--'>استعلام ماشینها و تجهیزات اداری و کامپیوتری و اجزاء آنها... / استعلام , استعلام ماشینها و تجهیزات اداری و کامپیوتری و اجزاء آنها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089448/استعلام-هیدرو-کوپلینگ--'>استعلام هیدرو کوپلینگ... / استعلام, استعلام هیدرو کوپلینگ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089449/استعلام-باطری-شارژر-40-آمپر'>استعلام باطری شارژر 40 آمپر / استعلام, استعلام باطری شارژر 40 آمپر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089450/استعلام-بیس-اضطراری'>استعلام بیس اضطراری  / استعلام,استعلام بیس اضطراری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089451/استعلام-کنسرو-لوبیا-420-گرمی'>استعلام  کنسرو لوبیا 420 گرمی / استعلام, استعلام  کنسرو لوبیا 420 گرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089452/استعلام-کابل-ها-و-رساناها'>استعلام کابل ها و رساناها  / استعلام, استعلام کابل ها و رساناها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089453/استعلام-کابل-ها-و-رساناها--'>استعلام کابل ها و رساناها ... / استعلام, استعلام کابل ها و رساناها ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089454/استعلام-پیچ-و-مهره-و--'>استعلام پیچ و مهره و ... / استعلام, استعلام پیچ و مهره و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089455/استعلام-آنالیزور-گاز'>استعلام آنالیزور گاز  / استعلام, استعلام آنالیزور گاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089456/استعلام-سرکابل-پلاگین-جهت-اتصال-سرکابل--'>استعلام سرکابل پلاگین جهت اتصال سرکابل ... / استعلام, استعلام سرکابل پلاگین جهت اتصال سرکابل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089348/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-یک-قطعه-باغ-بخش-یازده-نوبت-دوم'>مزایده سه دانگ مشاع از یک قطعه باغ بخش یازده نوبت دوم  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از یک قطعه باغ بخش یازده نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089353/تجدید-مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-350-متر'>تجدید مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 350 متر  / مزایده، تجدید مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 350 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089354/تجدید-مزایده-فروش-6-قطعه-زمین'>تجدید مزایده فروش 6 قطعه زمین / مزایده, تجدید مزایده فروش 6 قطعه زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089432/مزایده-بهره-برداری-از-جایگاه-CNG'>مزایده بهره برداری از جایگاه CNG  / مزایده ، مزایده بهره برداری از جایگاه CNG </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089438/مزایده-عمومی-تعداد-2-دستگاه-ماشین-آلات'>مزایده عمومی  تعداد 2 دستگاه ماشین آلات / مزایده عمومی , مزایده عمومی  تعداد 2 دستگاه ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089457/استعلام-PRE-FILTER'>استعلام PRE FILTER  / استعلام , استعلام PRE FILTER </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089458/استعلام-احداث-و-بازگشایی-ایلراههای-عشایری'>استعلام احداث و بازگشایی ایلراههای عشایری  / استعلام, احداث و بازگشایی ایلراههای عشایری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089459/استعلام-ماشینهای-الکتریکی-دوار'>استعلام ماشینهای الکتریکی دوار / استعلام, استعلام ماشینهای الکتریکی دوار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089460/استعلام-شیرها-و--'>استعلام شیرها و ... / استعلام, استعلام شیرها و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089461/استعلام-کابل-ها-و-رساناها'>استعلام کابل ها و رساناها / استعلام, استعلام کابل ها و رساناها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089462/استعلام-دستگاه-ویدئو-کنفرانس-رومیزی'>استعلام دستگاه ویدئو کنفرانس رومیزی  / استعلام ,استعلام دستگاه ویدئو کنفرانس رومیزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089463/استعلام-دستگاه-اتوماتیک-اندازه-گیری-استحکام-فشار--'>استعلام دستگاه اتوماتیک اندازه گیری استحکام فشار ... / استعلام, استعلام دستگاه اتوماتیک اندازه گیری استحکام فشار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089464/استعلامfine-filter-type-592-592-296'>استعلامfine filter type 592*592*296 / استعلام, استعلامfine filter type 592*592*296</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089465/استعلام-ویدئو-پروژکتور-دیتا'>استعلام ویدئو پروژکتور دیتا / استعلام, استعلام ویدئو پروژکتور دیتا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089466/استعلام-فلومتر'>استعلام فلومتر / استعلام ,استعلام فلومتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089467/استعلام-KSB-پمپ-و--'>استعلام KSB پمپ و ... / استعلام, استعلام KSB پمپ و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089468/استعلام-چاپ-انواع-پرچم'>استعلام چاپ انواع پرچم  / استعلام, استعلام چاپ انواع پرچم های رومیزی و پایه دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089469/استعلام-سوییچ-انحراف-گیر'>استعلام سوییچ انحراف گیر  / استعلام , استعلام سوییچ انحراف گیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089470/استعلام-بیمه-حوادث'>استعلام بیمه حوادث  / استعلام,استعلام بیمه حوادث </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089471/استعلام-سمعک-پشت-گوشی'>استعلام سمعک پشت گوشی / استعلام, استعلام سمعک پشت گوشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089472/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-واحدهای-خدماتی'>مناقصه تامین نیروی انسانی واحدهای خدماتی / مناقصه عمومی, مناقصه تامین نیروی انسانی واحدهای خدماتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089473/استعلام-باطری-50-آمپر'>استعلام باطری 50 آمپر / استعلام , استعلام باطری 50 آمپر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089474/استعلام-پمپ-KSB--'>استعلام پمپ KSB.... / استعلام , استعلام پمپ KSB ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089475/استعلام-سیستمهای-هشدار-دهنده'>استعلام سیستمهای هشدار دهنده  / استعلام , استعلام سیستمهای هشدار دهنده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089476/مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت-مرحله-سوم'>مناقصه زیرسازی و آسفالت مرحله سوم  / مناقصه عمومی, مناقصه زیرسازی و آسفالت مرحله سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089477/استعلام-خرید-لوازم-شبکه'>استعلام خرید لوازم شبکه  / استعلام , استعلام خرید لوازم شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089478/استعلام-خرید-لوله-فولادی-درزدار'>استعلام خرید لوله فولادی درزدار / استعلام , استعلام خرید لوله فولادی درزدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089479/استعلام-ترانس-GOA-بوشینگ-و--'>استعلام ترانس GOA بوشینگ و ... / استعلام, استعلام ترانس GOA بوشینگ و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089480/استعلام-زانوبند-و-قوزک-بند'>استعلام زانوبند و قوزک بند / استعلام , استعلام زانوبند و قوزک بند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089481/استعلام-بکارگیری-دو-دستگاه-خودرو-اجاره-ای-از-طریق-آژانس'>استعلام بکارگیری دو دستگاه خودرو اجاره ای از طریق آژانس / استعلام, استعلام بکارگیری دو دستگاه خودرو اجاره ای از طریق آژانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089482/استعلام-فیوز-برقی'>استعلام فیوز برقی / استعلام , استعلام فیوز برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089483/استعلام-ویلچر'>استعلام ویلچر / استعلام, استعلام ویلچر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089484/استعلام-لوبیا-چیتی--'>استعلام لوبیا چیتی ... / استعلام , استعلام لوبیا چیتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089485/مناقصه-ماشینکاری-اضطراری-قطعات-سنگین-یا-خاص-کارگاه'>مناقصه ماشینکاری اضطراری قطعات سنگین یا خاص کارگاه / مناقصه عمومی , مناقصه ماشینکاری اضطراری قطعات سنگین یا خاص کارگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089486/استعلام-خرید-لوبیا-چیتی'>استعلام خرید لوبیا چیتی  / استعلام, استعلام خرید لوبیا چیتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089487/استعلام-مجموعه-پکینگ-DANIELI'>استعلام مجموعه پکینگ DANIELI / استعلام , استعلام مجموعه پکینگ DANIELI</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089488/استعلام-ساخت-یک-ست-مش-اسکرین-و--'>استعلام ساخت یک ست مش اسکرین و ... / استعلام, استعلام ساخت یک ست مش اسکرین و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089489/استعلام-رستوران-ها-و-فعالیت-های-خدماتی-مربوط-به-تامین-غذای-سیار'>استعلام رستوران ها و فعالیت های خدماتی مربوط به تامین غذای سیار / استعلام , استعلام رستوران ها و فعالیت های خدماتی مربوط به تامین غذای سیار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089490/استعلام-​گیربکس'>استعلام ​گیربکس  / استعلام, استعلام ​گیربکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089491/استعلام-اجرای-دیوار-پوش-با-فوم-پلی-اتیلن'>استعلام اجرای دیوار پوش با فوم پلی اتیلن  / استعلام ,استعلام اجرای دیوار پوش با فوم پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089492/استعلام-شکر-سفید-900-گرمی'>استعلام شکر سفید 900 گرمی  / استعلام, استعلام شکر سفید 900 گرمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089493/استعلام-تجهیزات-مورد-نیاز-ارتباط-تلفنی-بین-چاهها-و-کلاسترهای-بهره-برداری-دارخوین'>استعلام تجهیزات مورد نیاز ارتباط تلفنی بین چاهها و کلاسترهای بهره برداری دارخوین / استعلام تجهیزات مورد نیاز ارتباط تلفنی بین چاهها و کلاسترهای بهره برداری دارخوین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089494/استعلام-عملیات-بهسازی-و-تعمیر-و-مرمت-جاده'>استعلام عملیات بهسازی و تعمیر و مرمت جاده  / استعلام, استعلام عملیات بهسازی و تعمیر و مرمت جاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089495/استعلام-خرید-شیر-کشویی--شیر-هوا--'>استعلام خرید شیر کشویی ، شیر هوا ... / استعلام , استعلام خرید شیر کشویی ، شیر هوا ، </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089496/استعلام-p-f-howmar-desalter'>استعلام p/f howmar desalter  / استعلام p/f howmar desalter </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089497/استعلام-سبزی-منجمد-خورشتی'>استعلام سبزی منجمد خورشتی / استعلام, استعلام سبزی منجمد خورشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089498/استعلام-PARTS-FOR-BONO-EXACTA-TEC-INJECTION-PUMP'>استعلام PARTS FOR BONO EXACTA TEC INJECTION PUMP / استعلام , استعلام PARTS FOR BONO EXACTA TEC INJECTION PUMP</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089499/استعلام-قند-شکسته-700-گرمی'>استعلام قند شکسته 700 گرمی / استعلام, استعلام قند شکسته 700 گرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089500/استعلام-چای-500-گرمی'>استعلام چای 500 گرمی  / استعلام , استعلام چای 500 گرمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089501/استعلام-تعمیر-11-مرکز'>استعلام تعمیر 11 مرکز / استعلام , استعلام تعمیر 11 مرکز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089502/مناقصه-عملیات-تعمیر-و-نگهداری-و-بهره-برداری-21'>مناقصه عملیات تعمیر و نگهداری و بهره برداری 21 / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات تعمیر و نگهداری و بهره برداری 21</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089503/استعلام-بهاء-بها-تامین-ملزومات-و-اجرای-طرح-فیبرنوری'>استعلام بهاء بها تامین ملزومات و اجرای طرح فیبرنوری / استعلام ،استعلام بهاء بها تامین ملزومات و اجرای طرح فیبرنوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089504/فراخوان-فروش-و-واگذاری-محدوده-معدنی'>فراخوان فروش و واگذاری محدوده معدنی  / فراخوان , فراخوان فروش و واگذاری محدوده معدنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089505/استعلام-روغن-مایع-بدون-سرخ-کردنی'>استعلام روغن مایع بدون سرخ کردنی  / استعلام, استعلام روغن مایع بدون سرخ کردنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089506/استعلام-خرید-سه-عدد-سویچ-و--'>استعلام خرید سه عدد سویچ و ...  / استعلام, استعلام خرید سه عدد سویچ و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089507/مناقصه-بابیت-ریزی-و-تراشکاری-یاتاقانهای-بابیتی'>مناقصه بابیت ریزی و تراشکاری یاتاقانهای بابیتی / مناقصه عمومی, مناقصه بابیت ریزی و تراشکاری یاتاقانهای بابیتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089508/استعلام-مرمت-مدارس-تاریخی--'>استعلام مرمت مدارس تاریخی ... / استعلام, استعلام  مرمت مدارس تاریخی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089509/استعلام-رنگ-آمیزی-و-لکه-گیری-دیوارها'>استعلام رنگ آمیزی و لکه گیری دیوارها  / استعلام, استعلام رنگ آمیزی و لکه گیری دیوارها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089510/استعلام-چاپ-بنر-و-نصب-اسپیس-و-تبلیغات-گردشگری'>استعلام چاپ بنر و نصب اسپیس و تبلیغات گردشگری / استعلام, استعلام چاپ بنر و نصب اسپیس و تبلیغات گردشگری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089511/استعلام-سکسیونرها-دژنکتورها-و-تجهیزات-جانبی-پستهای-برق'>استعلام سکسیونرها، دژنکتورها و تجهیزات جانبی پستهای برق / استعلام, استعلام سکسیونرها، دژنکتورها و تجهیزات جانبی پستهای برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089512/استعلام-تجهیزات-کشاورزی'>استعلام تجهیزات کشاورزی / استعلام, استعلام تجهیزات کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089513/استعلام-برنج-10-کیلویی'>استعلام برنج 10 کیلویی  / استعلام, استعلام برنج 10 کیلویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089514/مناقصه-انجام-کلیه-امور-مربوطه-به-آسیاب-سنگ-و-سالن-و-خاک-و--'>مناقصه انجام کلیه امور مربوطه به آسیاب سنگ و سالن و خاک  و ...  / مناقصه, مناقصه انجام کلیه امور مربوطه به آسیاب سنگ و سالن و خاک  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089515/استعلام-تن-ماهی'>استعلام تن ماهی  / استعلام, استعلام تن ماهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089516/استعلام-کلید-برق-1-پل'>استعلام  کلید برق 1 پل / استعلام,استعلام کلید برق 1 پل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089517/استعلام-خرید-سه-عدد-سویچ-و--'>استعلام خرید سه عدد سویچ و ...  / استعلام, استعلام خرید سه عدد سویچ و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089518/استعلام-خرید-کنسرو-لوبیا-چیتی'>استعلام خرید کنسرو لوبیا چیتی  / استعلام, استعلام خرید کنسرو لوبیا چیتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089519/استعلام-سم-سایبرمترین'>استعلام سم سایبرمترین  / استعلام, استعلام سم سایبرمترین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089520/استعلام-عملیات-مرمت-و-بازسازی-ساختمان-اداری'>استعلام عملیات مرمت و بازسازی ساختمان اداری / استعلام, استعلام عملیات مرمت و بازسازی ساختمان اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089521/استعلام-تجدید-خرید-نصب-راه-اندازی-تعویض-لوپ-و-پشتیبانی-12-ماه-4-سامانه'>استعلام تجدید خرید نصب راه اندازی تعویض لوپ و پشتیبانی 12 ماه 4 سامانه  / استعلام, استعلام تجدید خرید نصب راه اندازی تعویض لوپ و پشتیبانی 12 ماه 4 سامانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089522/مناقصه-حمل-و-توزیع-یخ'>مناقصه حمل و توزیع یخ  / مناقصه, مناقصه حمل و توزیع یخ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089523/استعلام-باطری-سمعک'>استعلام باطری سمعک  / استعلام, استعلام باطری سمعک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089524/مناقصه-اجاره-شش-دستگاه-مینی-بوس-کولر-دار-تمدید'> مناقصه  اجاره شش دستگاه مینی بوس کولر دار- تمدید / تمدید مناقصه,  مناقصه  اجاره شش دستگاه مینی بوس کولر دار- تمدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089525/استعلام-خرید-کنسرو-تن-ماهی'>استعلام خرید کنسرو تن ماهی / استعلام, استعلام خرید کنسرو تن ماهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089526/فراخوان-یک-محدوده-معدنی-هماتیت'>فراخوان  یک محدوده معدنی هماتیت / فراخوان , فراخوان فروش  یک محدوده معدنی هماتیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089527/استعلام-بهاء-کرایه-چند-دستگاه-خودروی-سواری'>استعلام بهاء کرایه چند دستگاه خودروی سواری  / استعلام بهاء , استعلام بهاء کرایه چند دستگاه خودروی سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089528/مزایده-عمومی-فروش-اقلام-ضایعاتی'>مزایده عمومی فروش اقلام ضایعاتی  / مزایده عمومی , مزایده عمومی فروش اقلام ضایعاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089529/مناقصه-طراحی-المان-های'>مناقصه طراحی المان های / آگهی مناقصه ,مناقصه طراحی المان های</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089530/مزایده-عمومی-جهت-تعیین-مدیریت-اجرایی-ساختمان-انباری'>مزایده عمومی جهت تعیین مدیریت اجرایی ساختمان انباری / مزایده عمومی جهت تعیین مدیریت اجرایی ساختمان انباری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089531/مزایده-اجاره-منافع-حاصل-از-گلخانه-شهرداری'>مزایده اجاره منافع حاصل از گلخانه شهرداری / مزایده, مزایده اجاره منافع حاصل از گلخانه شهرداری</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 25 تاريخ : شنبه 16 تير 1397 ساعت: 15:02