اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 97.1.07 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089124/استعلام-آبمیوه-تتراپ... با عنوان : اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 97.1.07 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089124/استعلام-آبمیوه-تتراپک'>استعلام آبمیوه تتراپک  / استعلام,استعلام آبمیوه تتراپک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089125/استعلام-تعدادی-وسایل-برقی'>استعلام تعدادی وسایل برقی  / استعلام, استعلام تعدادی وسایل برقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089126/استعلام-آموزشهای-تخصصی-و-اجتماعی--'>استعلام آموزشهای تخصصی و اجتماعی ... / استعلام, استعلام آموزشهای تخصصی و اجتماعی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089127/استعلام-حفاری-و-لایه-روبی-قنات'>استعلام حفاری و لایه روبی قنات  / استعلام, استعلام حفاری و لایه روبی قنات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089128/استعلام-تامین-7-دستگاه-خودروی-سواری'>استعلام تامین 7 دستگاه خودروی سواری  / استعلام, استعلام تامین 7 دستگاه خودروی سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089129/استعلام-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام, استعلام فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089130/استعلام-احیا-و-مرمت-دو-رشته-قنات-در-روستا'>استعلام احیا و مرمت دو رشته قنات در روستا / استعلام, استعلام احیا و مرمت دو رشته قنات در روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089131/استعلام-نوسازی-و-مرمت-قنوات-روستای-مزرج'>استعلام نوسازی و مرمت قنوات روستای مزرج / استعلام , استعلام نوسازی و مرمت قنوات روستای مزرج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089132/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-دوربین-و--'>استعلام نصب و راه اندازی دوربین و ...  / استعلام ,استعلام نصب و راه اندازی دوربین و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089133/استعلام-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام, استعلام فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089134/استعلام-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام, استعلام فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089135/استعلام-اقلام-امدادی'>استعلام اقلام امدادی / استعلام , استعلام اقلام امدادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089136/استعلام-پروژه-جدول-گذاری'>استعلام پروژه جدول گذاری / استعلام, استعلام پروژه جدول گذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089137/استعلام-استعلام-خرید-تعداد-250-پره-رادیاتور-بوتان-رادیاتور--'>استعلام استعلام خرید تعداد 250 پره رادیاتور بوتان رادیاتور... / استعلام, استعلام خرید تعداد 250 پره رادیاتور بوتان رادیاتور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089138/استعلام-عملیات-احداث-و-ترمیم-و-بهسازی-جاده-دسترسی'>استعلام عملیات احداث و ترمیم و بهسازی جاده دسترسی / استعلام, استعلام عملیات احداث و ترمیم و بهسازی جاده دسترسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089139/استعلام-ساخت-و-نصب-2-عدد-درب-آهنی--'>استعلام ساخت و نصب 2 عدد درب آهنی... / استعلام, استعلام ساخت و نصب 2 عدد درب آهنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089140/استعلام-آجر-فشاری'>استعلام آجر فشاری / استعلام, استعلام آجر فشاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089141/استعلام-عملیات-احداث-و-ترمیم-و-بهسازی-جاده-دسترسی'>استعلام عملیات احداث و ترمیم و بهسازی جاده دسترسی / استعلام, استعلام عملیات احداث و ترمیم و بهسازی جاده دسترسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089142/استعلام-چاله-کنی-برای-احداث-باغات-در-اراضی'>استعلام چاله کنی برای احداث باغات در اراضی / استعلام ,استعلام چاله کنی برای احداث باغات در اراضی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089143/استعلام-پنیر-خامه-ای'>استعلام پنیر خامه ای  / استعلام, استعلام پنیر خامه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089144/استعلام-لوازم-نظامی'>استعلام لوازم نظامی / استعلام , استعلام لوازم نظامی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089145/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای'>استعلام اجرای طرح هادی روستای / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089146/استعلام-چاپ-فرم-اخطاریه'>استعلام چاپ فرم اخطاریه  / استعلام, استعلام چاپ فرم اخطاریه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089147/استعلام-کالیبراسیون-تجهیزات-پزشکی-و-آزمایشگاهی'>استعلام کالیبراسیون تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی  / استعلام , استعلام کالیبراسیون تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089148/استعلام-چاله-کنی-برای-احداث-باغات-در-اراضی'>استعلام چاله کنی برای احداث باغات در اراضی / استعلام ,استعلام چاله کنی برای احداث باغات در اراضی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089149/استعلام-تامین-تجهیزات-و-طراحی-مبلمان'>استعلام تامین تجهیزات و طراحی مبلمان / استعلام, استعلام تامین تجهیزات و طراحی مبلمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089150/استعلام-قرارداد-نصب-و-نگهداری-پشتیبانی-و-ارسال--'>استعلام قرارداد نصب و نگهداری، پشتیبانی و ارسال... / استعلام, استعلام قرارداد نصب و نگهداری، پشتیبانی و ارسال...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089151/استعلام-جمع-آوری-تصفیه-و-تامین-آب'>استعلام جمع آوری، تصفیه و تامین آب / استعلام, استعلام جمع آوری، تصفیه و تامین آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089152/استعلام-تجهیز-یک-دستگاه-کامیون-به-نمک-پاش-مکانیزه'>استعلام تجهیز یک دستگاه کامیون به نمک پاش مکانیزه / استعلام, استعلام تجهیز یک دستگاه کامیون به نمک پاش مکانیزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089153/استعلام-خرید-5-دستگاه-UPS-3KW'>استعلام خرید 5 دستگاه UPS 3KW / استعلام, استعلام  خرید 5 دستگاه UPS 3KW</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089154/استعلام-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام, استعلام فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089155/استعلام-فعالیت-فرهنگی'>استعلام فعالیت فرهنگی  / استعلام, استعلام فعالیت فرهنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089156/استعلام-تعمیرات-ساختمانی-و-عمرانی-کتابخانه-های-عمومی'>استعلام تعمیرات ساختمانی و عمرانی کتابخانه های عمومی / استعلام, استعلام تعمیرات ساختمانی و عمرانی کتابخانه های عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089157/مناقصه-عمومی-خدمات-شهری-و-فضای-سبز-تجدید'>مناقصه عمومی خدمات شهری و فضای سبز تجدید  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خدمات شهری و فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089158/استعلام-مشاورین-متخصص-جهت-طراحی-و-تهیه-نقشه-های-اجرایی--'>استعلام مشاورین متخصص جهت طراحی و تهیه نقشه های اجرایی... / استعلام, استعلام مشاورین متخصص جهت طراحی و تهیه نقشه های اجرایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089159/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای--'>استعلام اجرای طرح هادی روستای... / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089160/ارزیابی-کیفی-خرید-شیر-آلات-صنعتی-ایستگاه-های-تقلیل-فشار-گاز'>ارزیابی کیفی خرید شیر آلات صنعتی ایستگاه های تقلیل فشار گاز   / ارزیابی کیفی خرید شیر آلات صنعتی ایستگاه های تقلیل فشار گاز  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089161/مناقصه-خرید-قطعات-یدکی'>مناقصه خرید قطعات یدکی  / مناقصه خرید قطعات یدکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089162/استعلام-اجرای-قسمتی-از-طرح-هادی-روستا---سامانه-ستاد'>استعلام اجرای قسمتی از طرح هادی روستا... , سامانه ستاد / استعلام, استعلام اجرای قسمتی از طرح هادی روستا... , سامانه ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089163/مناقصه-دهسازی-معابر'>مناقصه دهسازی معابر / مناقصه عمومی,مناقصه دهسازی معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089164/استعلام-نقاشی-روغنی-در-و-نرده-محوطه--'>استعلام نقاشی روغنی در و نرده محوطه ... / استعلام, استعلام نقاشی روغنی در و نرده محوطه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089165/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-تامین-تجهیزات-تنفسی--'>مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین تجهیزات تنفسی ... / فراخوان  ، مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین تجهیزات تنفسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089166/استعلام-موتور-برق-دیزلی----سایت-ستاد'>استعلام موتور برق دیزلی...  , سایت ستاد / استعلام, استعلام موتور برق دیزلی... , سایت ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089167/مناقصه-احداث-باغ-گلها--باغ-ایرانی'>مناقصه احداث باغ گلها ، باغ ایرانی / آگهی مناقصه, مناقصه احداث باغ گلها ، باغ ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089168/استعلام-دستگاه-ضبط-و-پخش-صوت-و-تصویر--'>استعلام دستگاه ضبط و پخش صوت و تصویر... / استعلام, استعلام دستگاه ضبط و پخش صوت و تصویر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089169/مناقصه-خدمات-حجمی-مراقبت-و-راهبری-سیستم-های-تاسیساتی---'>مناقصه خدمات حجمی مراقبت و راهبری سیستم های تاسیساتی .... / مناقصه خدمات حجمی مراقبت و راهبری سیستم های تاسیساتی تعمیراتی و برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089170/تجدید-مناقصه-خرید-تجهیزات-یک-دستگاه-کارخانه-سنگ-شکن---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید تجهیزات یک دستگاه کارخانه سنگ شکن ... نوبت دوم  / مناقصه عمومی , تجدید مناقصه خرید تجهیزات یک دستگاه کارخانه سنگ شکن ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089171/استعلام-برنج-محسن----سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام برنج محسن ... , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / استعلام, استعلام برنج محسن ... , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089172/مناقصه-حفظ-و-حراست-فیزیکی-ساختمان---نوبت-دوم'>مناقصه حفظ و حراست فیزیکی ساختمان  ....نوبت دوم  / مناقصه عمومی ,مناقصه حفظ و حراست فیزیکی ساختمان  ....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089173/مناقصه-واگذاری-امور-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذای'>مناقصه واگذاری امور تهیه، طبخ و توزیع غذای  / مناقصه واگذاری امور تهیه، طبخ و توزیع غذای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089175/فراخوان-انجام-حجم-خدمات-مورد-نیاز-واحدهای-عملیاتی'>فراخوان انجام حجم خدمات مورد نیاز واحدهای عملیاتی   / مناقصه, فراخوان انجام حجم خدمات مورد نیاز واحدهای عملیاتی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089176/استعلام-بسته-نرم-ا-فزار-الکترونیکی-لایسنس'>استعلام بسته نرم ا فزار الکترونیکی لایسنس  / استعلام, استعلام بسته نرم ا فزار الکترونیکی لایسنس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089177/مناقصه-خرید-دو-عدد-الکترو-موتور'>مناقصه خرید دو عدد الکترو موتور / مناقصه خرید دو عدد الکترو موتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089178/مناقصه-عمومی-انجام-سرویس-ایاب-و-ذهاب-کارکنان'>مناقصه عمومی انجام سرویس ایاب و ذهاب کارکنان  / مناقصه عمومی انجام سرویس ایاب و ذهاب کارکنان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089179/دعوتنامه-افزایه-سیمان-حفاری-آب-شور'>دعوتنامه افزایه سیمان حفاری آب شور     / دعوتنامه افزایه سیمان حفاری آب شور    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089180/استعلام-سبزی-فریز-شده'>استعلام  سبزی فریز شده / استعلام, استعلام  سبزی فریز شده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089181/استعلام-اسکنر-اثرانگشت-دیجیتال-تک-انگشت--'>استعلام اسکنر اثرانگشت دیجیتال تک انگشت... / استعلام, استعلام اسکنر اثرانگشت دیجیتال تک انگشت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089182/فراخوان-انتخاب-سرمایه-گذار-پروژه-احداث-اولین-واحد-تولید-گاز-طبیعی-مایع'>فراخوان انتخاب سرمایه گذار پروژه احداث اولین واحد تولید گاز طبیعی مایع  / فراخوان انتخاب سرمایه گذار پروژه احداث اولین واحد تولید گاز طبیعی مایع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089183/استعلام-تن-ماهی--'>استعلام تن ماهی... / استعلام, استعلام تن ماهی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089184/استعلام-جابجایی-شبکه-برق'>استعلام جابجایی شبکه برق  / استعلام , استعلام جابجایی شبکه برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089185/مناقصه-تعمیرات-اساسی-منجر-به-PM'>مناقصه تعمیرات اساسی منجر به PM  / مناقصه تعمیرات اساسی منجر به PM </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089186/استعلام-پمپ-به-همراه-شاسی-مربوطه--'>استعلام پمپ به همراه شاسی مربوطه... / استعلام, استعلام پمپ به همراه شاسی مربوطه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089187/استعلام-مش-سرنداز-جنس-پلی-اورتان'>استعلام  مش سرنداز جنس پلی اورتان / استعلام ,استعلام  مش سرنداز جنس پلی اورتان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089188/مناقصه-اجرای-نیوجرسی-بلوک-مفصل-در-محور--'>مناقصه اجرای  نیوجرسی بلوک مفصل در محور ... / مناقصه , مناقصه اجرای  نیوجرسی بلوک مفصل در محور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089189/استعلام-تخم-مرغ-تاریخ-دار'>استعلام تخم مرغ تاریخ دار  / استعلام,استعلام تخم مرغ تاریخ دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089190/استعلام-محلول-کالیبراسیون--'>استعلام محلول کالیبراسیون ... / استعلام, استعلام محلول کالیبراسیون ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089191/استعلام-ماست-پرچرب'>استعلام ماست پرچرب / استعلام, استعلام ماست پرچرب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089192/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای--'>استعلام اجرای طرح هادی روستای... / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089193/استعلام-ورق-فولادی'>استعلام ورق فولادی  / استعلام , استعلام ورق فولادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089194/استعلام-تولید-انتقال-و-توزیع-برق'>استعلام تولید، انتقال و توزیع برق  / استعلام, استعلام تولید، انتقال و توزیع برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089195/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان  / استعلام, استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089196/استعلام-مواد-مصرفی-آزمایشگاه'>استعلام مواد مصرفی آزمایشگاه  / استعلام ,استعلام مواد مصرفی آزمایشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089197/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای--'>استعلام اجرای طرح هادی روستای... / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089198/استعلام-انجام-عملیات-تولید--حمل-و-پخش-آسفالت-گرم'>استعلام انجام عملیات تولید ، حمل و پخش آسفالت گرم  / استعلام ,استعلام انجام عملیات تولید ، حمل و پخش آسفالت گرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089199/استعلام-ناودانی-با-مقطع-U-فولادی--'>استعلام ناودانی با مقطع U فولادی ... / استعلام, استعلام ناودانی با مقطع U فولادی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089200/استعلام-اجرای-قسمتی-از-طرح-هادی-روستای--'>استعلام اجرای قسمتی از طرح هادی روستای... / استعلام,استعلام اجرای قسمتی از طرح هادی روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089201/استعلام-قیمت-احداث-آشیانه-آتش-نشانی'>استعلام قیمت احداث آشیانه آتش نشانی / استعلام,استعلام قیمت احداث آشیانه آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089202/استعلام-صندلی-اسمیت'>استعلام صندلی اسمیت  / استعلام , استعلام صندلی اسمیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089203/استعلام-دوخت-132-دست-کت-و-شلوار--'>استعلام دوخت 132 دست کت و شلوار... / استعلام, استعلام دوخت 132 دست کت و شلوار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089204/استعلام-برگزاری-6-دوره-آموزشی-مدیریتی'>استعلام برگزاری 6 دوره آموزشی مدیریتی / استعلام , استعلام برگزاری 6 دوره آموزشی مدیریتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089205/استعلام-انتخاب-مهندسین-مشاور'>استعلام انتخاب مهندسین مشاور  / استعلام, استعلام انتخاب مهندسین مشاور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089206/استعلام-شارژ-کپسول-50-لیتری--'>استعلام شارژ کپسول 50 لیتری... / استعلام, استعلام شارژ کپسول 50 لیتری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089207/استعلام-برنج-هندی'>استعلام برنج هندی  / استعلام, استعلام برنج هندی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089208/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستا'>استعلام اجرای طرح هادی روستا  / استعلام , استعلام اجرای طرح هادی روستا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089209/استعلام-تعداد-6-دستگاه-خودرو-پژو'>استعلام  تعداد 6 دستگاه خودرو پژو  / استعلام, استعلام  تعداد 6 دستگاه خودرو پژو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089210/استعلام-چای-ایرانی'>استعلام چای ایرانی / استعلام, استعلام چای ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089211/استعلام-قند-شکسته'>استعلام قند شکسته / استعلام, استعلام قند شکسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089212/استعلام-احداث-رمپ-خروجی-روستا'>استعلام احداث رمپ خروجی روستا  / استعلام , استعلام احداث رمپ خروجی روستا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089213/استعلام-خرید-4-دستگاه-سمپاش-توربولاینر'>استعلام خرید 4 دستگاه سمپاش توربولاینر / استعلام, استعلام خرید 4 دستگاه سمپاش توربولاینر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089214/استعلام-جا-سوئیچی-چرم-دور-دوخت'>استعلام جا سوئیچی چرم دور دوخت / استعلام , استعلام جا سوئیچی چرم دور دوخت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089215/استعلام-انتخاب-مهندسین-مشاور'>استعلام انتخاب مهندسین مشاور  / استعلام, استعلام انتخاب مهندسین مشاور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089216/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای--'>استعلام اجرای طرح هادی روستای... / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089217/استعلام-تهیه-لوازم-یدکی'>استعلام تهیه لوازم یدکی  / استعلام, استعلام تهیه لوازم یدکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089218/استعلام-خدمات-مشاوره-کارشناس-حقوقی'>استعلام خدمات مشاوره کارشناس حقوقی  / استعلام , استعلام خدمات مشاوره کارشناس حقوقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089219/استعلام-تولید-کالاهای-ورزشی'>استعلام تولید کالاهای ورزشی / استعلام , استعلام تولید کالاهای ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089220/استعلام-کیس-رایانه'>استعلام کیس رایانه  / استعلام , استعلام کیس رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089221/استعلام-ساعت-مچی-گویا'>استعلام ساعت مچی گویا  / استعلام , استعلام ساعت مچی گویا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089222/استعلام-تعداد-10-دستگاه-پژو-405--پژو-پارس-یا-سمند'>استعلام تعداد 10 دستگاه پژو 405 ، پژو پارس یا سمند  / استعلام, استعلام تعداد 10 دستگاه پژو 405 ، پژو پارس یا سمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089223/استعلام-صندلی-اسمیت'>استعلام صندلی اسمیت  / استعلام , استعلام صندلی اسمیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089224/استعلام-تهیه--تنظیم--ویرایش--طراحی-و-چاپ'>استعلام تهیه ، تنظیم ، ویرایش ، طراحی و چاپ / استعلام تهیه ، تنظیم ، ویرایش ، طراحی و چاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089225/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای--'>استعلام اجرای طرح هادی روستای... / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089226/استعلام-مطالعات-و-طراحی-محوطه-مناره'>استعلام مطالعات و طراحی محوطه مناره  / استعلام , استعلام مطالعات و طراحی محوطه مناره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089227/استعلام-انجام-تعمیرات-موتورخانه--شوفاژها'>استعلام انجام تعمیرات موتورخانه ، شوفاژها / استعلام,استعلام انجام تعمیرات موتورخانه ، شوفاژها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089228/استعلام-تهیه-500-بسته-کاغذ'>استعلام تهیه 500 بسته کاغذ / استعلام,استعلام تهیه 500 بسته کاغذ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089229/استعلام-پمپ-شناور'>استعلام پمپ شناور  / استعلام , استعلام پمپ شناور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089230/استعلام-خرید-و-نصب-درب-ضد-سرقت'>استعلام خرید و نصب درب ضد سرقت / استعلام , استعلام خرید و نصب درب ضد سرقت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089231/استعلام-​کامپیوتر-و-فناوری-اطلاعات'>استعلام ​کامپیوتر و فناوری اطلاعات  / استعلام, استعلام ​کامپیوتر و فناوری اطلاعات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089232/استعلام-بیمه-در-مقابل-خطرهای-آتش-سوزی--'>استعلام بیمه در مقابل خطرهای آتش سوزی... / استعلام, استعلام بیمه در مقابل خطرهای آتش سوزی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089233/استعلام-مطالعات-مرحله-1-بند-انحرافی'>استعلام مطالعات مرحله 1 بند انحرافی / استعلام , استعلام مطالعات مرحله 1 بند انحرافی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089234/استعلام-قرارداد-نصب-و-نگهداری-پشتیبانی-و--'>استعلام قرارداد نصب و نگهداری، پشتیبانی و ... / استعلام, استعلام قرارداد نصب و نگهداری، پشتیبانی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089235/استعلام-زیرسازی-جاده-و--'>استعلام زیرسازی جاده و ...  / استعلام,استعلام زیرسازی جاده و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089236/استعلام-فعالیت-های-نصب-تاسیسات-برق--لوله-کشی-و-سایر-تاسیسات-ساختمان'>استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق ، لوله کشی و سایر تاسیسات ساختمان  / استعلام , استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق ، لوله کشی و سایر تاسیسات ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089237/استعلام-امکان-سنجی-افزایش-ظرفیت-و-تناژ-جرثقیل'>استعلام امکان سنجی افزایش ظرفیت و تناژ جرثقیل / استعلام, استعلام امکان سنجی افزایش ظرفیت و تناژ جرثقیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089238/استعلام-ساخت-جاده-و-راه-آهن'>استعلام ساخت جاده و راه آهن  / استعلام, استعلام ساخت جاده و راه آهن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089239/فراخوان-مناقصه-امور-خدماتی-و-پشتیبانی'>فراخوان مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی  / آگهی فراخوان مناقصه , فراخوان امور خدماتی و پشتیبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089240/استعلام-الکتروپمپ-روغن-ترمز--'>استعلام الکتروپمپ روغن ترمز ... / استعلام, استعلام الکتروپمپ روغن ترمز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089241/استعلام-تجهیزات-صوتی--تصویری-و-الکترونیکی'>استعلام  تجهیزات صوتی - تصویری و الکترونیکی / استعلام,استعلام  تجهیزات صوتی - تصویری و الکترونیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089243/استعلام-آب-پاش'>استعلام آب پاش  / استعلام , استعلام آب پاش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089244/تجدید-مناقصه-واگذاری-حجمی-زمانی-اداره-امور-جایگاه-شرکتی-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه  واگذاری حجمی زمانی اداره امور جایگاه شرکتی  نوبت دوم / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه  واگذاری حجمی زمانی اداره امور جایگاه شرکتی  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089245/مناقصه-پیشگیری-و-مقابله-با-تخلفات-شهری-چاپ-دوم'>مناقصه پیشگیری و مقابله با تخلفات شهری چاپ دوم / مناقصه ,مناقصه پیشگیری و مقابله با تخلفات شهری  چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089246/اصلاحیه-فراخوان-احداث-یک-باب-چمن-مصنوعی'>اصلاحیه فراخوان احداث یک باب چمن مصنوعی / اصلاحیه فراخوان , اصلاحیه فراخوان احداث یک باب چمن مصنوعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089247/استعلام-تامین-3000-متر-لوله-های-پلی-اتیلن-در-اقطار-مختلف'>استعلام تامین 3000 متر لوله های پلی اتیلن در اقطار مختلف  / استعلام, استعلام تامین 3000 متر لوله های پلی اتیلن در اقطار مختلف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089248/استعلام-طرح-شن-ریزی-جاده-دسترسی-به-مزارع--'>استعلام طرح شن ریزی جاده دسترسی به مزارع... / استعلام, استعلام طرح شن ریزی جاده دسترسی به مزارع...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089249/استعلام-خرید-100-عدد-دریچه-منهول--'>استعلام خرید 100 عدد دریچه منهول... / استعلام, استعلام خرید 100 عدد دریچه منهول...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089250/استعلام-احداث-باغات-در-اراضی-شیبدار--'>استعلام احداث باغات در اراضی شیبدار ... / استعلام, احداث باغات در اراضی شیبدار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089251/فراخوان-تعمیر-و-تجهیز-استخر-خرمشهر--'>فراخوان تعمیر و تجهیز استخر خرمشهر....  / پیش فراخوان جذب سرمایه گذار ، فراخوان تعمیر و تجهیز استخر خرمشهر.... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089252/استعلام-تامین-نیروی-انسانی-نظافت-و-باربری--'>استعلام تامین نیروی انسانی نظافت و باربری ...  / استعلام,استعلام تامین نیروی انسانی نظافت و باربری ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089254/استعلام-خرید-SAN-STORAGE'>استعلام خرید SAN STORAGE  / استعلام,استعلام خرید SAN STORAGE </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089255/استعلام-بهاء-خرید-ژنراتور'>استعلام بهاء خرید ژنراتور / استعلام, استعلام بهاء خرید ژنراتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089256/فراخوان-توسعه-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-هتل-داری--'>فراخوان توسعه مرکز آموزش فنی و حرفه ای هتل داری... / مناقصه, فراخوان توسعه مرکز آموزش فنی و حرفه ای هتل داری... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089257/استعلام-لرزه-گیر-مهاردار-لاستیکی-و--'>استعلام لرزه گیر مهاردار لاستیکی و ...  / استعلام , استعلام لرزه گیر مهاردار لاستیکی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089258/استعلام-ساخت-جاده-و-راه-آهن'>استعلام ساخت جاده و راه آهن  / استعلام, استعلام ساخت جاده و راه آهن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089259/فراخوان-ارزیابی-کیفی-عملیات-نظارت-بر-پروژه-های-عمرانی-و-خدمات-فنی-نویت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی عملیات نظارت بر پروژه های عمرانی و خدمات فنی نویت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی ،فراخوان ارزیابی کیفی  عملیات نظارت بر پروژه های عمرانی و خدمات فنی نویت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089260/اصلاحیه-مناقصه-احداث-سلامتکده-طب-سنتی'>اصلاحیه مناقصه احداث سلامتکده طب سنتی / مناقصه,  اصلاحیه مناقصه احداث سلامتکده طب سنتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089261/استعلام-زیرسازی-جاده-و--'>استعلام زیرسازی جاده و ...  / استعلام,استعلام زیرسازی جاده و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089262/استعلام-ایزوگام-پشت-بام'>استعلام ایزوگام پشت بام / استعلام,استعلام ایزوگام پشت بام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089263/مناقصه-واگذاری-خدمات-طب-کار-به-بخش-خصوصی'>مناقصه واگذاری خدمات طب کار به بخش خصوصی / مناقصه, مناقصه واگذاری خدمات طب کار به بخش خصوصی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089264/استعلام-شیر-شناوری-هیدورمکانیکی'>استعلام شیر شناوری هیدورمکانیکی / استعلام , استعلام شیر شناوری هیدورمکانیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089265/استعلام-خرید-نهال'>استعلام خرید نهال  / استعلام ,استعلام خرید نهال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089266/استعلام-ساخت-جاده-و-راه-آهن'>استعلام ساخت جاده و راه آهن / استعلام, استعلام ساخت جاده و راه آهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089267/استعلام-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام, استعلام ساخت جاده و راه آهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089268/استعلام-اجرای-مرحله-دوم-کاهش-آسیب-های-اجتماعی--'>استعلام اجرای مرحله دوم کاهش آسیب های اجتماعی... / استعلام, استعلام اجرای مرحله دوم کاهش آسیب های اجتماعی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089269/استعلام-تعمیرات-ساختمانی-و-عمرانی-کتابخانه-های-عمومی'>استعلام تعمیرات ساختمانی و عمرانی کتابخانه های عمومی / استعلام, استعلام تعمیرات ساختمانی و عمرانی کتابخانه های عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089174/مزایده-چهار-دستگاه-ماشین-تزریق-چینی--کمپرسور-هوا-نوبت-دوم'>مزایده چهار دستگاه ماشین تزریق چینی ، کمپرسور هوا  نوبت دوم  / مزایده,مزایده چهار دستگاه ماشین تزریق چینی ، کمپرسور هوا   نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089242/مزایده-بهره-برداری-جایگاه-CNG--نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری جایگاه CNG...نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی ، مزایده بهره برداری جایگاه CNG...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089253/مزایده-بهره-برداری-جایگاه-CNG--نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری جایگاه CNG...نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی ، مزایده بهره برداری جایگاه CNG...نوبت دوم</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 19 تاريخ : پنجشنبه 14 تير 1397 ساعت: 12:36