اطلاعات مناقصات وم زایدات ثبت شده تاریخ 97.1.06 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088926/مناقصه-نگهداری-فضای-... با عنوان : اطلاعات مناقصات وم زایدات ثبت شده تاریخ 97.1.06 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088926/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز-و-جمع-آوری-و---'>مناقصه نگهداری فضای سبز و جمع آوری و .... / آگهی مناقصه , مناقصه  نگهداری فضای سبز و جمع آوری و حمل زباله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088927/استعلام-نوروزگاه-خدمات-تصویربرداری-و-تبلیغات-آگهی--'>استعلام نوروزگاه خدمات تصویربرداری و تبلیغات آگهی... / استعلام, استعلام نوروزگاه خدمات تصویربرداری و تبلیغات آگهی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088928/استعلام-خرید-لوازم-و-تجهیزات-شبکه-ارتباطات-رادیویی'>استعلام خرید لوازم و تجهیزات شبکه ارتباطات رادیویی / استعلام, استعلام خرید لوازم و تجهیزات شبکه ارتباطات رادیویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088929/استعلام-پزشک-جهت-معاینه-در-پایگاه-انتقال-خون'>استعلام پزشک جهت معاینه در پایگاه انتقال خون / استعلام, استعلام پزشک جهت معاینه در پایگاه انتقال خون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088930/استعلام-احیاء-و-مرمت-قنوات'>استعلام احیاء و مرمت قنوات / استعلام, استعلام احیاء و مرمت قنوات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088931/استعلام-میکروسکوپ-بیولوژی'>استعلام میکروسکوپ بیولوژی / استعلام , استعلام میکروسکوپ بیولوژی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088932/استعلام-برق-رسانی-به-چاه-آب-آشامیدنی--'>استعلام برق رسانی به چاه آب آشامیدنی... / استعلام, استعلام برق رسانی به چاه آب آشامیدنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088933/استعلام-طراحی-زیرگذر-تقاطع-سیاه-خور'>استعلام طراحی زیرگذر تقاطع سیاه خور  / استعلام , استعلام طراحی زیرگذر تقاطع سیاه خور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088934/استعلام-احیاء-و-مرمت-قنات--'>استعلام احیاء و مرمت قنات... / استعلام, استعلام احیاء و مرمت قنات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088935/استعلام-وسایل-ورزشی'>استعلام وسایل ورزشی / استعلام,  استعلام  وسایل ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088936/استعلام-درخواست-پزشک-معاینه-جهت-پایگاه-انتقال-خون--'>استعلام درخواست پزشک معاینه جهت پایگاه انتقال خون... / استعلام, استعلام درخواست پزشک معاینه جهت پایگاه انتقال خون...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088939/استعلام-فعالیت-های-نصب-تاسیسات-برق-لوله-کشی-و--'>استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق، لوله کشی و... / استعلام, استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق، لوله کشی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088940/استعلام-پزشک-معاینه-جهت-انتقال-خون--'>استعلام پزشک معاینه جهت انتقال خون ... / استعلام, استعلام پزشک معاینه جهت انتقال خون ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088941/استعلام-رستوران-ها-و-فعالیت-های-خدماتی'>استعلام رستوران ها و فعالیت های خدماتی / استعلام , استعلام رستوران ها و فعالیت های خدماتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088942/استعلام-احیاء-و-مرمت-قنات'>استعلام احیاء و مرمت قنات / استعلام,استعلام احیاء و مرمت قنات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088943/استعلام-اجرای-کانال-روستا--'>استعلام اجرای کانال روستا... / استعلام, استعلام اجرای کانال روستا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088944/استعلام-سم--'>استعلام سم ... / استعلام , استعلام سم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088945/استعلام-پزشک-جهت-معاینه-در-پایگاه-انتقال-خون'>استعلام پزشک جهت معاینه در پایگاه انتقال خون / استعلام, استعلام پزشک جهت معاینه در پایگاه انتقال خون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088946/استعلام-طرح-شن-ریزی-جاده-دسترسی-به-مزارع-روستاها--'>استعلام طرح شن ریزی جاده دسترسی به مزارع روستاها... / استعلام, استعلام طرح شن ریزی جاده دسترسی به مزارع روستاها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088947/استعلام-عملیات-بهسازی-و-تعمیر-و-مرمت-جاده'>استعلام عملیات بهسازی و تعمیر و مرمت جاده / استعلام، استعلام عملیات بهسازی و تعمیر و مرمت جاده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088948/استعلام-خرید-ترانس-جریان-132-کیلوولت-و--'>استعلام خرید ترانس جریان 132 کیلوولت  و ... / استعلام، استعلام  خرید ترانس جریان 132 کیلوولت  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088949/استعلام-احیاء-و-مرمت-قنوات--'>استعلام احیاء و مرمت قنوات ... / استعلام, استعلام احیاء و مرمت قنوات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088950/استعلام-آماده-سازی-زیرساخت-های-گردشگری'>استعلام آماده سازی زیرساخت های گردشگری  / استعلام , استعلام آماده سازی زیرساخت های گردشگری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088951/استعلام-قیمت-اقلام-و-تجهیزات-شبکه-آبیاری--'>استعلام قیمت اقلام و تجهیزات شبکه آبیاری... / استعلام,استعلام قیمت اقلام و تجهیزات شبکه آبیاری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088952/استعلام-برق-رسانی-چاه--'>استعلام برق رسانی چاه ... / استعلام, استعلام برق رسانی چاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088953/استعلام-لایروبی-و-مرمت-قنات'>استعلام لایروبی و مرمت قنات  / استعلام , استعلام لایروبی و مرمت قنات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088954/استعلام-پزشک-معاینه'>استعلام پزشک معاینه / استعلام,  پزشک معاینه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088955/استعلام-پزشک-معاینه-جهت-انتقال-خون--'>استعلام پزشک معاینه جهت انتقال خون ... / استعلام, استعلام پزشک معاینه جهت انتقال خون ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088956/استعلام-درخواست-پزشک-معاینه-جهت-پایگاه'>استعلام درخواست پزشک معاینه جهت پایگاه / استعلام, استعلام درخواست پزشک معاینه جهت پایگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088957/استعلام-پزشک-معاینه-جهت-انتقال-خون--'>استعلام پزشک معاینه جهت انتقال خون ... / استعلام, استعلام پزشک معاینه جهت انتقال خون ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088958/استعلام-تعمیر-رایانه-و-تجهیزات-ارتباطی'>استعلام تعمیر رایانه و تجهیزات ارتباطی / استعلام, استعلام تعمیر رایانه و تجهیزات ارتباطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088959/استعلام-فرمالین-67-درصد'>استعلام فرمالین 67 درصد / استعلام, استعلام فرمالین 67 درصد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088960/استعلام-عملیات-اجرایی-حفر-چاه-آب-شرب'>استعلام عملیات اجرایی حفر چاه آب شرب  / استعلام, استعلام عملیات اجرایی حفر چاه آب شرب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088961/استعلام-انجام-عملیات-تخصصی-تخریب-در-ارتفاع-جمع-آوری-نخاله--'>استعلام انجام عملیات تخصصی تخریب در ارتفاع، جمع آوری نخاله ... / استعلام, استعلام انجام عملیات تخصصی تخریب در ارتفاع، جمع آوری نخاله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088962/استعلام-کاغذ-A4--'>استعلام کاغذ A4 ... / استعلام, استعلام کاغذ A4 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088963/استعلام-هارد-دیسک-اکسترنال'>استعلام هارد دیسک اکسترنال  / استعلام, استعلام هارد دیسک اکسترنال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088964/استعلام-تجهیزات-امنیتی'>استعلام تجهیزات امنیتی  / استعلام, استعلام تجهیزات امنیتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088965/استعلام-درخواست-پزشک-معاینه-جهت-پایگاه'>استعلام درخواست پزشک معاینه جهت پایگاه  / استعلام, استعلام درخواست پزشک معاینه جهت پایگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088966/استعلام-کارت-کامل-ارسال-کننده-آلارم--'>استعلام کارت کامل ارسال کننده آلارم... / استعلام, استعلام کارت کامل ارسال کننده آلارم...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088967/استعلام-خرید-تعداد-تقریبی-3000-پرس-غذا'>استعلام خرید تعداد تقریبی 3000 پرس غذا  / استعلام ,استعلام خرید تعداد تقریبی 3000 پرس غذا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088968/استعلام-کاشت-محصولات-چند-ساله-دائمی'>استعلام  کاشت محصولات چند ساله دائمی / استعلام , استعلام  کاشت محصولات چند ساله دائمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088969/استعلام-کاغذ-A4-هشتاد-گرمی-کپی-مکس'>استعلام کاغذ A4 هشتاد گرمی کپی مکس / استعلام, استعلام کاغذ A4 هشتاد گرمی کپی مکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088970/استعلام-احیاء-و-مرمت-قنات'>استعلام احیاء و مرمت قنات / استعلام,استعلام احیاء و مرمت قنات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088971/استعلام-پزشک-جهت-معاینه'>استعلام پزشک جهت معاینه  / استعلام, استعلام پزشک جهت معاینه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088972/استعلام-درخواست-پزشک-جهت-معاینه'>استعلام درخواست پزشک جهت معاینه  / استعلام, استعلام درخواست پزشک جهت معاینه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088973/استعلام-عملیات-بهسازی-و-تعمیر-و-مرمت-جاده--'>استعلام عملیات بهسازی و تعمیر و مرمت جاده... / استعلام, استعلام عملیات بهسازی و تعمیر و مرمت جاده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088974/استعلام-عملیات-بهسازی-و-تعمیر-و-مرمت-جاده--'>استعلام عملیات بهسازی و تعمیر و مرمت جاده... / استعلام, استعلام عملیات بهسازی و تعمیر و مرمت جاده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088975/استعلام-روتر-سیسکو--سایت-ستاد'>استعلام روتر سیسکو , سایت ستاد / استعلام, استعلام روتر سیسکو , سایت ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088976/استعلام-ریزش-برداری-و--'>استعلام ریزش برداری و ...  / استعلام, استعلام ریزش برداری و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088977/استعلام-خرید-فرمالین-38-درصد--'>استعلام خرید فرمالین 38 درصد ... / استعلام, استعلام خرید فرمالین 38 درصد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088978/استعلام-کامپیوتر-و-لوازم-جانبی'>استعلام کامپیوتر و لوازم جانبی / استعلام , کامپیوتر و لوازم جانبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088979/استعلام-خرید-نرم-افزار-حسابداری'>استعلام خرید نرم افزار حسابداری / استعلام, استعلام خرید نرم افزار حسابداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088980/استعلام-700-جفت-کفش-ایمنی-برقکاری--سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام  700 جفت کفش ایمنی برقکاری , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / استعلام ، استعلام  700 جفت کفش ایمنی برقکاری , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088981/استعلام-تامین-تعداد-8-نفر-نیروی-انسانی'>استعلام  تامین تعداد 8 نفر نیروی انسانی / استعلام , استعلام  تامین تعداد 8 نفر نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088982/استعلام-انجام-تعمیرات-اساسی-پلهای-بزرگ'>استعلام انجام تعمیرات اساسی پلهای بزرگ  / استعلام, استعلام انجام تعمیرات اساسی پلهای بزرگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088983/استعلام-احداث-دو-باب-حوضچه-و-نصب-یکدستگاه-کنتور--'>استعلام احداث دو باب حوضچه و نصب یکدستگاه کنتور ... / استعلام, استعلام احداث دو باب حوضچه و نصب یکدستگاه کنتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088984/استعلام-اقلام-تبلیغاتی-جاذبه-های-گردشگری'>استعلام اقلام تبلیغاتی جاذبه های گردشگری / استعلام ، استعلام اقلام تبلیغاتی جاذبه های گردشگری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088985/استعلام-انجام-تعمیرات-اساسی-پلهای-بزرگ-راه-های-شریانی'>استعلام انجام تعمیرات اساسی پلهای بزرگ راه های شریانی  / استعلام, استعلام انجام تعمیرات اساسی پلهای بزرگ راه های شریانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088986/استعلام-انجام-کلیه-خدمات-مرتبط-با-تکثیر-اوراق'>استعلام  انجام کلیه خدمات مرتبط با تکثیر اوراق / استعلام, استعلام  انجام کلیه خدمات مرتبط با تکثیر اوراق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088987/استعلام-عملیات-بهسازی-و-تعمیر-و-مرمت-جاده--'>استعلام عملیات بهسازی و تعمیر و مرمت جاده... / استعلام, استعلام عملیات بهسازی و تعمیر و مرمت جاده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088988/استعلام-خرید-دو-دستگاه-میز-لرزان'>استعلام خرید دو دستگاه میز لرزان / استعلام ,استعلام خرید دو دستگاه میز لرزان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088989/استعلام-خرید-فلومتر-الکترو-مغناطیسی'>استعلام خرید فلومتر الکترو مغناطیسی  / استعلام , استعلام خرید فلومتر الکترو مغناطیسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088990/استعلام-کالیبراسیون-دستگاههای-آزمایشگاهی-دامپزشکی---سامانه-ستاد'>استعلام کالیبراسیون دستگاههای آزمایشگاهی دامپزشکی... , سامانه ستاد / استعلام, استعلام کالیبراسیون دستگاههای آزمایشگاهی دامپزشکی... , سامانه ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088991/استعلام-انفورماتیک'>استعلام انفورماتیک / استعلام, استعلام انفورماتیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088992/استعلام-تهیه-و-خرید-کامپیوتر-و-تامین-قطعات-و-لوازم-جانبی'>استعلام تهیه و خرید کامپیوتر و تامین قطعات و لوازم جانبی  / استعلام, استعلام تهیه و خرید کامپیوتر و تامین قطعات و لوازم جانبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088993/استعلام-اجرای-قسمتی-از-طرح-هادی-روستای--'>استعلام اجرای قسمتی از طرح هادی روستای... / استعلام,استعلام اجرای قسمتی از طرح هادی روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088994/استعلام-انجام-تعمیرات-اساسی-پلهای-بزرگ-راه-های-شریانی'>استعلام انجام تعمیرات اساسی پلهای بزرگ راه های شریانی  / استعلام, استعلام انجام تعمیرات اساسی پلهای بزرگ راه های شریانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088995/استعلام-عملیات-بازسازی-دیوار-حفاظتی-چاه-آب-شرب--'>استعلام عملیات بازسازی دیوار حفاظتی چاه آب شرب... / استعلام, استعلام عملیات بازسازی دیوار حفاظتی چاه آب شرب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088996/استعلام-انفورماتیک'>استعلام انفورماتیک  / استعلام, استعلام انفورماتیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088997/استعلام-انجام-قبول-کلیه-مرسولات-پستی'>استعلام انجام قبول کلیه مرسولات پستی  / استعلام,استعلام انجام قبول کلیه مرسولات پستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088998/استعلام-ردیاب-خودرو'>استعلام ردیاب خودرو  / استعلام , استعلام ردیاب خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088999/استعلام-مرمت-اضطراری-بام-شبستان-مسجد'>استعلام مرمت اضطراری بام شبستان مسجد  / استعلام, استعلام مرمت اضطراری بام شبستان مسجد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089000/استعلام-اجرای-قسمتی-از-طرح-هادی-روستای--'>استعلام اجرای قسمتی از طرح هادی روستای... / استعلام,استعلام اجرای قسمتی از طرح هادی روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089001/استعلام-برگزاری-کارگاهها-و-نشستها-و-همایشها-و--'>استعلام برگزاری کارگاهها و نشستها و همایشها و ... / استعلام , استعلام برگزاری کارگاهها و نشستها و همایشها و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089002/استعلام-انفورماتیک'>استعلام انفورماتیک  / استعلام, استعلام انفورماتیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089003/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-تصفیه-خانه-فاضلاب'>استعلام تعمیر و نگهداری تصفیه خانه فاضلاب / استعلام, استعلام تعمیر و نگهداری تصفیه خانه فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089004/استعلام-اجرای-قسمتی-از-طرح-هادی-روستای--'>استعلام اجرای قسمتی از طرح هادی روستای... / استعلام,استعلام اجرای قسمتی از طرح هادی روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089005/استعلام-تامین-تعداد-8-نفر-نیروی-انسانی'>استعلام تامین تعداد 8 نفر نیروی انسانی / استعلام , استعلام  تامین تعداد 8 نفر نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089006/استعلام-چاپ-کتابچه-و-طراحی--'>استعلام چاپ کتابچه و طراحی ... / استعلام, استعلام چاپ کتابچه و طراحی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089007/استعلام-تجهیزات-اداری'>استعلام تجهیزات اداری  / استعلام ,استعلام تجهیزات اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089008/استعلام-انفورماتیک'>استعلام انفورماتیک  / استعلام, استعلام انفورماتیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089009/استعلام-سم-دیازینون-60-درصد'>استعلام سم دیازینون 60 درصد / استعلام, استعلام سم دیازینون 60 درصد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089010/استعلام-تامین-تعداد-8-نفر-نیروی-انسانی'>استعلام تامین تعداد 8 نفر نیروی انسانی / استعلام , استعلام  تامین تعداد 8 نفر نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089011/استعلام-سنگ-دانه-مصالح-ساختمانی--'>استعلام سنگ دانه مصالح ساختمانی... / استعلام, استعلام سنگ دانه مصالح ساختمانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089012/مناقصه-نگهداری-شبکه-کابل-و-هوایی-مرکز-ملت'>مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی مرکز ملت   / مناقصه، مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی مرکز ملت  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089013/استعلام-اجرای-قسمتی-از-طرح-هادی-روستای--'>استعلام اجرای قسمتی از طرح هادی روستای... / استعلام,استعلام اجرای قسمتی از طرح هادی روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089014/استعلام-کابل-خاکی-و---'>استعلام کابل خاکی و .... / استعلام ,استعلام کابل خاکی و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089015/استعلام-انفورماتیک'>استعلام انفورماتیک / استعلام, استعلام انفورماتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089016/استعلام-حفاری-در-عمق-80-سانت--'>استعلام حفاری در عمق 80 سانت... / استعلام ، استعلام حفاری در عمق 80 سانت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089017/استعلام-دستگاه-ویدئو-پروژکتور'>استعلام دستگاه ویدئو پروژکتور / استعلام, استعلام دستگاه ویدئو پروژکتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089018/استعلام-گیرموتورها-واکچویتورهای-برقی-و---'>استعلام گیرموتورها واکچویتورهای برقی و  .... / استعلام ,استعلام گیرموتورها واکچویتورهای برقی و سیستم های کابل جم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089019/مناقصه-نگهداری-شبکه-کابل-و-هوایی'>مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی  / مناقصه, مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089020/مناقصه-شبکه-کابل-و-هوایی-اداره-مخابرات--'>مناقصه شبکه کابل و هوایی اداره مخابرات ... / مناقصه, مناقصه شبکه کابل و هوایی اداره مخابرات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089021/مناقصه-احداث-دیوار-و-تکمیل-خیابان-و-شبکه-روشنایی'>مناقصه احداث دیوار و تکمیل خیابان و شبکه روشنایی  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه احداث دیوار و تکمیل خیابان و شبکه روشنایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089022/مناقصه-خرید-درایوهای-HGST-Ultrastar'>مناقصه خرید درایوهای HGST Ultrastar / مناقصه،مناقصه خرید درایوهای HGST Ultrastar</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089023/مناقصه-تمدید-سه-ساله-لایسنس-آنتی-ویروس-Kaspersky'>مناقصه تمدید سه ساله لایسنس آنتی ویروس Kaspersky / مناقصه،مناقصه  تمدید سه ساله لایسنس آنتی ویروس Kaspersky  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089024/استعلام-ذغال-موتورهای'>استعلام ذغال موتورهای / استعلام, استعلام ذغال موتورهای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089025/استعلام-سرقت-کابل-و-قطعی-ارتباط-مشترکین'>استعلام سرقت کابل و قطعی ارتباط مشترکین / استعلام, استعلام سرقت کابل و قطعی ارتباط مشترکین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089026/آگهی-ارزيابی-کيفی-انجام-عمليات-آماده-‌سازی-باطله‌برداری-و-استخراج-بوکسيت'>آگهی ارزيابی کيفی انجام عمليات آماده ‌سازی، باطله‌برداری و استخراج بوکسيت / آگهی ارزيابی کيفی،آگهی ارزيابی کيفی انجام عمليات آماده ‌سازی، باطله‌برداری و استخراج بوکسيت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089027/آگهی-ارزيابی-کيفی-آماده‌سازی-حفاری-استخراج-دپو-بارگيری-و-حمل-مصالح-معدنی'>آگهی ارزيابی کيفی آماده‌سازی، حفاری، استخراج ،دپو، بارگيری و حمل مصالح معدنی / آگهی ارزيابی کيفی،آگهی ارزيابی کيفی آماده‌سازی، حفاری، استخراج ،دپو، بارگيری و حمل مصالح معدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089028/دعوتنامه-عمليات-تکميلی-لوله-گذاری-خط-انتقال-پساب-تصفيه-خانه'>دعوتنامه عمليات تکميلی لوله گذاری خط انتقال پساب تصفيه خانه  / دعوتنامه عمليات تکميلی لوله گذاری خط انتقال پساب تصفيه خانه آ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089029/استعلام-گیرموتور-2-2-کیلووات'>استعلام گیرموتور 2.2 کیلووات  / استعلام , استعلام گیرموتور 2.2 کیلووات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089030/استعلام-ترانسمیتر-مبدل-جهت-اتصال-چند-نشان-دهنده-و--'>استعلام ترانسمیتر مبدل جهت اتصال چند نشان دهنده و ...  / استعلام, استعلام ترانسمیتر مبدل جهت اتصال چند نشان دهنده و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089031/استعلام-لودسل-همراه-با-متعلقات-و--'>استعلام لودسل همراه با متعلقات و ...  / استعلام, استعلام لودسل همراه با متعلقات و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089032/استعلام-کامپیوتر-اصلی-فرز-GORATU'>استعلام کامپیوتر اصلی فرز GORATU / استعلام, استعلام کامپیوتر اصلی فرز GORATU</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089033/استعلام-چراغ-روشنایی---'>استعلام چراغ روشنایی .... / استعلام, استعلام چراغ روشنایی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089034/استعلام-جک-هیدورلیک'>استعلام جک هیدورلیک  / استعلام , استعلام جک هیدورلیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089035/آگهی-ارزیابی-آماده-‌سازی-باطله‌برداری-و-استخراج-بوکسيت'>آگهی ارزیابی آماده ‌سازی، باطله‌برداری و استخراج بوکسيت / آگهی ارزیابی ، آگهی  آماده ‌سازی، باطله‌برداری و استخراج بوکسيت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089036/تجدید-مناقصه-واگذاری-حجمی-زمانی-اداره-امور-جایگاه-شرکتی'>تجدید مناقصه  واگذاری حجمی زمانی اداره امور جایگاه شرکتی / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه  واگذاری حجمی زمانی اداره امور جایگاه شرکتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089037/استعلام-بیرینگها--'>استعلام بیرینگها.... / استعلام, استعلام بیرینگها ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089038/استعلام-ویبرومتر-دستی-و--'>استعلام ویبرومتر دستی و ...  / استعلام , استعلام ویبرومتر دستی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089039/استعلام-تجهیزات-راه-اندازی-و-انواع-گرم-کن-های-صنعتی'>استعلام تجهیزات راه اندازی و انواع گرم کن های صنعتی / استعلام, استعلام تجهیزات راه اندازی و انواع گرم کن های صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089040/مناقصه-ایجاد-و-توسعه-معابر-شهری--'>مناقصه ایجاد و توسعه معابر شهری... / مناقصه عمومی, مناقصه ایجاد و توسعه معابر شهری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089041/استعلام-گیرموتور-دانفوس'>استعلام گیرموتور دانفوس  / استعلام, استعلام گیرموتور دانفوس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089042/استعلام-کابل-ها-و-رساناها'>استعلام کابل ها و رساناها / استعلام,استعلام کابل ها و رساناها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089043/استعلام-انواع-شیرها-و-اکچویتورهای-ابزار-دقیقی-و-قطعات-مر--'>استعلام انواع شیرها و اکچویتورهای ابزار دقیقی و قطعات مر.... / استعلام ، استعلام انواع شیرها و اکچویتورهای ابزار دقیقی و قطعات مر....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089044/استعلام-خرید-تابلوهای-برق-پروژه-انتقال-آب-از-اسکله-جدید-و--'>استعلام خرید تابلوهای برق پروژه انتقال آب از اسکله جدید و ...  / استعلام , استعلام خرید تابلوهای برق پروژه انتقال آب از اسکله جدید و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089045/استعلام-کابل-ها-و-رساناها'>استعلام کابل ها و رساناها / استعلام, استعلام کابل ها و رساناها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089046/استعلام-پره-بکس-بادی-و--'>استعلام پره بکس بادی و ... / استعلام ، استعلام پره بکس بادی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089047/استعلام-موتور-200-اسب-بخار'>استعلام موتور 200 اسب بخار / استعلام,استعلام موتور 200 اسب بخار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089048/استعلام-خار-دو-چشمی-و-'>استعلام خار دو چشمی و.. / استعلام ، استعلام خار دو چشمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089049/فراخوان-توسعه-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-هتل-داری--(نوبت-دوم)'>فراخوان توسعه مرکز آموزش فنی و حرفه ای هتل داری... (نوبت دوم) / مناقصه, فراخوان توسعه مرکز آموزش فنی و حرفه ای هتل داری... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089050/استعلام-قطعات-پاتیل-کش'>استعلام قطعات پاتیل کش  / استعلام, استعلام قطعات پاتیل کش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089051/استعلام-گیرموتورها-و-اکچویتورهای-برقی-و-سیستم-های-کابل-جم-و--'>استعلام گیرموتورها و اکچویتورهای برقی و سیستم های کابل جم و ...  / استعلام , استعلام گیرموتورها و اکچویتورهای برقی و سیستم های کابل جم و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089052/استعلام-واشر-جلو---'>استعلام واشر جلو .... / استعلام ، استعلام واشر جلو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089053/آگهی-ارزيابی-کيفی-اجرای-عمليات-شبکه-گذاری-و-خطوط-تغذيه-فولادی'> آگهی ارزيابی کيفی اجرای عمليات شبکه گذاری و خطوط تغذيه فولادی    /  آگهی ارزيابی کيفی   ، آگهی ارزيابی کيفی اجرای عمليات شبکه گذاری و خطوط تغذيه فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089054/استعلام-کاسه-نمد--'>استعلام کاسه نمد ... / استعلام ، استعلام کاسه نمد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089055/استعلام-تامین-تعداد-8-نفر-نیروی-انسانی'>استعلام تامین تعداد 8 نفر نیروی انسانی / استعلام , استعلام  تامین تعداد 8 نفر نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089056/استعلام-ترمز-برای-موتور-S-W-و--'>استعلام ترمز برای موتور S/W  و ...  / استعلام , استعلام ترمز برای موتور S/W  و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089057/استعلام-گیر-موتور-bauer'>استعلام گیر موتور bauer / استعلام , استعلام گیر موتور bauer</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089058/استعلام-شیرآلات'> استعلام شیرآلات  / استعلام , استعلام شیرآلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089059/استعلام-امور-مربوط-به-نگهداری--راهبری--سرویس-و-تعمیر-سیستم-های-حرارتی-برودتی-و--'>استعلام امور مربوط به نگهداری ، راهبری ، سرویس و تعمیر سیستم های حرارتی، برودتی و ...  / استعلام , استعلام امور مربوط به نگهداری ، راهبری ، سرویس و تعمیر سیستم های حرارتی، برودتی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089061/استعلام-پروژه-اجرای-طرح-هادی-روستا'>استعلام پروژه اجرای طرح هادی روستا  / استعلام, استعلام پروژه اجرای طرح هادی روستا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089062/استعلام-جک-هیدرولیک-lectromelt'>استعلام جک هیدرولیک lectromelt / استعلام , استعلام جک هیدرولیک lectromelt...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089063/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای--'>استعلام اجرای طرح هادی روستای ... / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089064/فراخوان-عمليات-امداد-رسانی-٬تعميرات-و-نگهداری-تاسيسات-گازرسانی'>فراخوان عمليات امداد رسانی ٬تعميرات و نگهداری تاسيسات گازرسانی / فراخوان ، فراخوان عمليات امداد رسانی ٬تعميرات و نگهداری تاسيسات گازرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089065/استعلام-پروژه-اجرای-طرح-هادی'>استعلام پروژه اجرای طرح هادی  / استعلام, استعلام پروژه اجرای طرح هادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089066/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای--'>استعلام اجرای طرح هادی روستای ... / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089067/استعلام-پروژه-اجرای-طرح-هادی'>استعلام پروژه اجرای طرح هادی  / استعلام, استعلام پروژه اجرای طرح هادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089068/استعلام-انجام-قبول-کلیه-مرسولات-پستی'>استعلام انجام قبول کلیه مرسولات پستی / استعلام, استعلام انجام قبول کلیه مرسولات پستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089069/استعلام-اجرای-قسمتی-از-طرح-هادی-روستای--'>استعلام اجرای قسمتی از طرح هادی روستای... / استعلام,استعلام اجرای قسمتی از طرح هادی روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089070/استعلام-اجرای-آسفالت-معابر-روستای-زاغه--'>استعلام اجرای آسفالت معابر روستای زاغه ... / استعلام, استعلام اجرای آسفالت معابر روستای زاغه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089071/استعلام-اجرای-قسمتی-از-طرح-هادی-روستای--'>استعلام اجرای قسمتی از طرح هادی روستای... / استعلام,استعلام اجرای قسمتی از طرح هادی روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089072/استعلام-تهیه-طرح-مرمت-و-احیاء-بنا-تاریخی'>استعلام تهیه طرح مرمت و احیاء بنا تاریخی  / استعلام, استعلام تهیه طرح مرمت و احیاء بنا تاریخی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089073/استعلام-​​صفحه-آند-پوشش-دهی-شده'>استعلام ​​صفحه آند پوشش دهی شده  / استعلام, استعلام ​​صفحه آند پوشش دهی شده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089074/استعلام-خرید-یراق-آلات-خط-66kv'>استعلام خرید یراق آلات خط 66kv / استعلام, استعلام خرید یراق آلات خط 66kv</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089075/استعلام-پروژه-اجرای-طرح-هادی'>استعلام پروژه اجرای طرح هادی  / استعلام, استعلام پروژه اجرای طرح هادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089076/استعلام-اجرای-قسمتی-از-طرح-هادی-روستای--'>استعلام اجرای قسمتی از طرح هادی روستای... / استعلام,استعلام اجرای قسمتی از طرح هادی روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089077/استعلام-پروژه-اجرای-طرح-هادی'>استعلام پروژه اجرای طرح هادی  / استعلام, استعلام پروژه اجرای طرح هادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089078/استعلام-اجرای-قسمتی-از-طرح-هادی-روستای--'>استعلام اجرای قسمتی از طرح هادی روستای... / استعلام,استعلام اجرای قسمتی از طرح هادی روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089079/استعلام-پروژه-اجرای-طرح-هادی-روستا'>استعلام پروژه اجرای طرح هادی روستا / استعلام,استعلام پروژه اجرای طرح هادی روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089080/استعلام-ساخت-مبدل-هوایی'>استعلام ساخت مبدل هوایی / استعلام , استعلام ساخت مبدل هوایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089081/استعلام-کامپیوتر-و-لوازم-جانبی'>استعلام کامپیوتر و لوازم جانبی / استعلام , کامپیوتر و لوازم جانبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089082/استعلام-انجام-عملیات-درزگیری'>استعلام انجام عملیات درزگیری / استعلام, استعلام  انجام عملیات درزگیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089083/استعلام-پروژه-اجرای-طرح-هادی'>استعلام پروژه اجرای طرح هادی  / استعلام, استعلام پروژه اجرای طرح هادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089084/استعلام-پروژه-اجرای-طرح-هادی'>استعلام پروژه اجرای طرح هادی  / استعلام, استعلام پروژه اجرای طرح هادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089085/استعلام-کولر-گازی-اسپلیت-24000-تراست'>استعلام کولر گازی اسپلیت 24000 تراست / استعلام , استعلام  کولر گازی اسپلیت 24000 تراست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089086/استعلام-سایر-آموزش-ها'>استعلام سایر آموزش ها / استعلام, استعلام سایر آموزش ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089087/استعلام-تهیه-طرح-مرمت-و-احیاء-بنای-تاریخی-خانه'>استعلام تهیه طرح مرمت و احیاء بنای تاریخی خانه / استعلام , استعلام تهیه طرح مرمت و احیاء بنای تاریخی خانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089088/استعلام-پروژه-اجرای-طرح-هادی-روستا'>استعلام پروژه اجرای طرح هادی روستا / استعلام,استعلام پروژه اجرای طرح هادی روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089089/استعلام-تخم-مرغ'>استعلام تخم مرغ  / استعلام, استعلام تخم مرغ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089090/استعلام-اجرای-قسمتی-از-طرح-هادی-روستای--'>استعلام اجرای قسمتی از طرح هادی روستای... / استعلام,استعلام اجرای قسمتی از طرح هادی روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089091/استعلام-پروژه-اجرای-طرح-هادی-روستا'>استعلام پروژه اجرای طرح هادی روستا / استعلام,استعلام پروژه اجرای طرح هادی روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089092/استعلام-مرمت-بناهای-تاریخی'>استعلام مرمت بناهای تاریخی  / استعلام, استعلام مرمت بناهای تاریخی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089093/استعلام-انجام-امورات-پشتیبانی-سخت-افزاری-و-نرم-افزاری'>استعلام انجام امورات پشتیبانی سخت افزاری و نرم افزاری / استعلام , استعلام انجام امورات پشتیبانی سخت افزاری و نرم افزاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089094/استعلام-سیستم-رایانه-و-چاپگر'>استعلام سیستم رایانه و چاپگر  / استعلام, استعلام سیستم رایانه و چاپگر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089095/استعلام-اجرای-قسمتی-از-طرح-هادی-روستای--'>استعلام اجرای قسمتی از طرح هادی روستای... / استعلام,استعلام اجرای قسمتی از طرح هادی روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089096/مناقصه-عملیات-مراقبت-و-نگهداری-و-تجهیز-پارک-های-جنگلی'>مناقصه  عملیات مراقبت و نگهداری و تجهیز پارک های جنگلی  / مناقصه  عملیات مراقبت و نگهداری و تجهیز پارک های جنگلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089097/استعلام-گونی-لامینت-60-110'>استعلام گونی لامینت  60*110 / استعلام , استعلام گونی لامینت  60*110</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089098/استعلام-اجرای-قسمتی-از-طرح-هادی-روستای--'>استعلام اجرای قسمتی از طرح هادی روستای... / استعلام,استعلام اجرای قسمتی از طرح هادی روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089099/استعلام-میز-کنفرانس'>استعلام میز کنفرانس / استعلام , استعلام میز کنفرانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089100/استعلام-انفورماتیک'>استعلام انفورماتیک  / استعلام, استعلام انفورماتیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089101/استعلام-پروژه-اجرای-طرح-هادی-روستا'>استعلام پروژه اجرای طرح هادی روستا / استعلام,استعلام پروژه اجرای طرح هادی روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089102/استعلام-اجرای-قسمتی-از-طرح-هادی-روستای--'>استعلام اجرای قسمتی از طرح هادی روستای... / استعلام,استعلام اجرای قسمتی از طرح هادی روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089103/استعلام-انفورماتیک'>استعلام انفورماتیک / استعلام, استعلام انفورماتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089104/استعلام-اجرای-قسمتی-از-طرح-هادی-روستای--'>استعلام اجرای قسمتی از طرح هادی روستای... / استعلام,استعلام اجرای قسمتی از طرح هادی روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089106/استعلام-خرید-اتصالات-چدنی--'>استعلام خرید اتصالات چدنی ... / استعلام , خرید اتصالات چدنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089107/استعلام-اجرای-قسمتی-از-طرح-هادی-روستای--'>استعلام اجرای قسمتی از طرح هادی روستای... / استعلام,استعلام اجرای قسمتی از طرح هادی روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089108/استعلام-عملیات-اجرایی-مرمت-منزل-تاریخی--'>استعلام عملیات اجرایی مرمت منزل تاریخی... / استعلام, استعلام عملیات اجرایی مرمت منزل تاریخی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089109/استعلام-اجرای-قسمتی-از-طرح-هادی-روستای--'>استعلام اجرای قسمتی از طرح هادی روستای... / استعلام,استعلام اجرای قسمتی از طرح هادی روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089110/استعلام-تامین-برق-چاه-محوری-کشاورزی-آلاشت'>استعلام تامین برق چاه محوری کشاورزی آلاشت / استعلام, استعلام  تامین برق چاه محوری کشاورزی آلاشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089111/استعلام-برگزاری-همایش-روز-مددکار'>استعلام  برگزاری همایش روز مددکار / استعلام، استعلام  برگزاری همایش روز مددکار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089112/مناقصه-عملیات-مرمت-و-بازسازی'>مناقصه عملیات مرمت و بازسازی / مناقصه عملیات مرمت و بازسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089113/استعلام-لباس-کار--'>استعلام لباس کار ... / استعلام ,استعلام لباس کار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089114/استعلام-مرمت-روستایی'>استعلام مرمت روستایی / استعلام , استعلام مرمت روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088925/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پراید'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088937/مزایده-ششدانگ-یک-باب-واحد-تجاری'>مزایده ششدانگ یک باب واحد تجاری / مزایده,مزایده ششدانگ یک باب واحد تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088938/مزایده-یک-قطعه-زمینی-به-میزان-3-دانگ-سهم-دانگ'>مزایده یک قطعه زمینی به میزان 3 دانگ سهم دانگ / مزایده,مزایده یک قطعه زمینی به میزان 3 دانگ سهم دانگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089060/مزایده-توسعه-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-هتل-داری--(نوبت-دوم)'>مزایده توسعه مرکز آموزش فنی و حرفه ای هتل داری... (نوبت دوم) / مزایده , مزایده توسعه مرکز آموزش فنی و حرفه ای هتل داری... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089105/مزایده-تویوتا-دو-کابین'>مزایده تویوتا دو کابین  / مزایده ,مزایده تویوتا دو کابین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089115/استعلام-هورمن-اوالین'>استعلام هورمن اوالین / استعلام , استعلام هورمن اوالین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089116/مناقصه-خرید-42-عدد-صفحات-فیلتر-F-32601'>مناقصه خرید 42 عدد صفحات فیلتر F-32601  / آگهی مناقصه , مناقصه خرید 42 عدد صفحات فیلتر F-32601 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089117/مناقصه-اجاره-یک-دستگاه-وانت'>مناقصه اجاره  یک دستگاه وانت / مناقصه اجاره  یک دستگاه وانت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089118/استعلام-تجهیزات-سیستم-امنیتی-و-حفاظتی-و-نصب-سیستم'>استعلام تجهیزات سیستم امنیتی و  حفاظتی و نصب سیستم / استعلام , استعلام تجهیزات سیستم امنیتی و  حفاظتی و نصب سیستم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089119/استعلام-تهیه-طرح-مرمت-و--'>استعلام تهیه طرح مرمت و .. / استعلام , استعلام تهیه طرح مرمت و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089120/استعلام-ماشه'>استعلام ماشه / استعلام ، استعلام ماشه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089121/استعلام-عملیات-لایروبی-کانالهای-زهکشی-و--'>استعلام عملیات لایروبی کانالهای زهکشی و ... / استعلام, استعلام عملیات لایروبی کانالهای زهکشی و انتقال آب کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089122/استعلام-آرد-سفید-گندم'>استعلام آرد سفید گندم / استعلام, استعلام آرد سفید گندم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1089123/استعلام-مهره-قفل-کن'>استعلام مهره قفل کن / استعلام ، استعلام مهره قفل کن</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 10 تاريخ : چهارشنبه 13 تير 1397 ساعت: 14:30