اطلاعات مناقصات ومزایدات ثبت شده تاریخ 96.12.28 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1087914/مناقصه-اجاره-دو-فرون... با عنوان : اطلاعات مناقصات ومزایدات ثبت شده تاریخ 96.12.28 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1087914/مناقصه-اجاره-دو-فروند-بالگرد-Bell-412-EP--نوبت-دوم'>مناقصه اجاره دو فروند بالگرد Bell-412-EP  - نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی, مناقصه اجاره دو فروند بالگرد Bell-412-EP  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1087934/مناقصه-نگهداری-شبکه-نصب-انشعاب-اصلاح-و-توسعه-شبکه-فاضلاب--نوبت-دوم'>مناقصه نگهداری شبکه- نصب انشعاب- اصلاح و توسعه شبکه فاضلاب - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه نگهداری شبکه- نصب انشعاب- اصلاح و توسعه شبکه فاضلاب- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1087957/تجدید-مناقصه-واگذاری-انجام-امور-رفت-و-روب--جمع-آوری-زباله--'>تجدید مناقصه واگذاری انجام امور رفت و روب ، جمع آوری زباله ...  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه واگذاری  انجام امور رفت و روب ، جمع آوری زباله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1087978/استعلام-طراحی-و-چاپ-آرم-و-مشخصات-اداره-بر-روی-پاکت-نخودی-A5'>استعلام طراحی و چاپ آرم و مشخصات اداره بر روی پاکت نخودی A5 / استعلام,استعلام طراحی و چاپ آرم و مشخصات اداره بر روی پاکت نخودی A5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088000/استعلام-اجرای-قسمتی-از-معابر-طرح-هادی-روستای--'>استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستای... / استعلام,استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088021/استعلام-سم--'>استعلام سم ... / استعلام , استعلام سم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088040/استعلام-حمل-و-نقل-هوایی-مسافر--'>استعلام     حمل و نقل هوایی مسافر... / استعلام, استعلام     حمل و نقل هوایی مسافر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088057/مناقصه-احداث-کنار-گذر--'>مناقصه احداث کنار گذر ... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه احداث کنار گذر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088071/تجدید-فراخوان-عملیات-تکمیل-و-تجهیز-مخازن-و-تاسیسات-آب-روستایی--نوبت-دوم'>تجدید فراخوان عملیات تکمیل و تجهیز مخازن و تاسیسات آب روستایی... نوبت دوم / تجدید فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای، مناقصه عملیات تکمیل و تجهیز مخازن و تاسیسات آب روستایی...  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088087/مناقصه-عملیات-تکمیلی-عرشه-پل-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات تکمیلی عرشه پل نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات تکمیلی عرشه پل نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088107/استعلام-تقویم--'>استعلام تقویم ... / استعلام , استعلام تقویم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088124/تجدید-مناقصه-عملیات-اجرایی-و-تامین-تجهیزات-آبگیر-موقت-طرح-آبرسانی--نوبت-دوم'> تجدید مناقصه عملیات اجرایی و تامین تجهیزات آبگیر موقت طرح آبرسانی  - نوبت دوم  / آگهی تجدید ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه عملیات اجرایی و تامین تجهیزات آبگیر موقت طرح آبرسانی  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088147/فراخوان-بهسازی-نقاط-لغزشی---نوبت-دوم'>فراخوان بهسازی نقاط لغزشی ... نوبت دوم  / آگهی فراخوان, فراخوان بهسازی نقاط لغزشی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088162/مناقصه-نیرو-رسانی--توسعه-و-بازسازی-شبکه-ها'>مناقصه نیرو رسانی ، توسعه و بازسازی شبکه ها / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه نیرو رسانی ، توسعه و بازسازی شبکه ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088186/تجدید-مناقصه-اجرای-سیستم-آبیاری---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجرای سیستم آبیاری ... نوبت دوم / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه اجرای سیستم آبیاری ... ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088199/مناقصه-خرید-لوله-UPVC'>مناقصه خرید لوله UPVC / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه خرید لوله UPVC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088215/استعلام-سرور--'>استعلام سرور ... / استعلام , استعلام سرور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088231/مناقصه-انجام-خدمات-امداد-گازبانی--کنتورخوانی-و-توزیع-صورتحساب--نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات امداد، گازبانی ، کنتورخوانی و توزیع صورتحساب - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات امداد، گازبانی ، کنتورخوانی و توزیع صورتحساب - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088250/مناقصه-خرید-ورق-پوشش-سقف'>مناقصه خرید ورق پوشش سقف  / مناقصه خرید ورق پوشش سقف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088270/مناقصه-تامین-مواد-اولیه'>مناقصه تامین مواد اولیه / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین مواد اولیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088290/استعلام-دوربین-مدار-بسته-و-سرور-مورد-نیاز--'>استعلام دوربین مدار بسته و سرور مورد نیاز ... / استعلام, استعلام دوربین مدار بسته و سرور مورد نیاز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088309/فراخوان-پروژه-جایگزینی-خط-لوله-آب-خنک-کننده--'>فراخوان پروژه جایگزینی خط لوله آب خنک کننده ... /  فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی کیفی پیمانکار , فراخوان پروژه جایگزینی خط لوله آب خنک کننده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088322/استعلام-پنکه-ایستاده-ایرانی'>استعلام پنکه ایستاده ایرانی / استعلام,استعلام پنکه ایستاده ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088334/مناقصه-احداث-مخزن-آب--'>مناقصه احداث مخزن آب... / آگهی مناقصه , مناقصه احداث مخزن آب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088351/فراخوان-طرح-سامان-دهی-سرویس-مدارس'>فراخوان طرح سامان دهی سرویس مدارس / فراخوان, سازمان اتوبوسرانی کرمان و حومه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088372/مناقصه-بهسازی-و-تعریض-راه-دسترسی---'>مناقصه بهسازی و تعریض راه دسترسی  ... / آگهی مناقصه, مناقصه بهسازی و تعریض راه دسترسی  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088387/استعلام-مطابق-درخواست-(ترمینال-توزیع-برق)--'>استعلام مطابق درخواست (ترمینال توزیع برق)... / استعلام,استعلام مطابق درخواست (ترمینال توزیع برق)...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088411/مناقصه-عملیات-اسکت-بتنی-و-نازککاری-ابنیه-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اسکت بتنی و نازککاری ابنیه نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه عملیات اسکت بتنی و نازککاری ابنیه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088427/تجدید-مناقصه-واگذاری-امور-مربوط-به-راهبری-روابط-عمومی--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه واگذاری امور مربوط به راهبری روابط عمومی - نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه، تجدید مناقصه واگذاری امور مربوط به راهبری روابط عمومی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088450/استعلام-بهاء-اجرای-عملیات-مربوط-به-جابجایی-و-افزایش-ارتفاع-دکل-سایت-های-BTS'>استعلام بهاء اجرای عملیات مربوط به جابجایی و افزایش ارتفاع دکل سایت های BTS  / استعلام بهاء, استعلام بهاء اجرای عملیات مربوط به جابجایی و افزایش ارتفاع دکل سایت های BTS </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088466/تجدید-مناقصه-سنگ-فرش-پیاده-روهای-سطح-شهر-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه سنگ فرش پیاده روهای سطح شهر نوبت دوم  / تجدید مناقصه عمومی, مناقصه سنگ فرش پیاده روهای سطح شهر  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1087925/مناقصه-خرید-دریچه-چدنی-فاضلابی-60-سانتی-لولادار--نوبت-دوم'>مناقصه خرید دریچه چدنی فاضلابی 60 سانتی لولادار - نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه, مناقصه خرید دریچه چدنی فاضلابی 60 سانتی لولادار - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1087947/استعلام-لوازم-آزمایشگاهی--'>استعلام لوازم آزمایشگاهی ... / استعلام ,, استعلام لوازم آزمایشگاهی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1087970/استعلام-تجهیزات-سرور--'>استعلام تجهیزات سرور... / استعلام, استعلام تجهیزات سرور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1087991/استعلام-مرمت-و-شن-ریزی--'>استعلام مرمت و شن ریزی ... / استعلام , استعلام مرمت و شن ریزی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088014/مناقصه-خرید-کابل-های-کنترل-و-حفاظت-پست-230-کیلوولت-ساران--نوبت-دوم'>مناقصه خرید کابل های کنترل و حفاظت پست 230 کیلوولت ساران - نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه خرید کابل های کنترل و حفاظت پست 230 کیلوولت ساران... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088032/فراخوان-انجام-امور-خدمات-متقاضیان--مشترکین-و-دفتری--نوبت-دوم'>فراخوان انجام امور خدمات متقاضیان ، مشترکین و دفتری ...نوبت دوم  / فراخوان، فراخوان انجام امور خدمات متقاضیان ، مشترکین و دفتری ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088049/مناقصه-احداث-ساختمانهای-آموزشی-درمانی-و-محوطه-سازی--نوبت-دوم'>مناقصه  احداث ساختمانهای آموزشی، درمانی و محوطه سازی - نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه  احداث ساختمانهای آموزشی، درمانی و محوطه سازی ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088065/مناقصه-عملیات-لوله-گذاری-شبکه-آب--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات لوله گذاری شبکه آب  - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات لوله گذاری شبکه آب ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088079/استعلام-بهینه-سازی-مصرف-سموم--'>استعلام بهینه سازی مصرف سموم ... / استعلام , استعلام بهینه سازی مصرف سموم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088098/تجدید-مناقصه-واگذاری-انجام-امور-توزیع-امانات-و-بسته-های-کوچک--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه واگذاری انجام امور توزیع امانات و بسته های کوچک  - نوبت دوم  / فراخوان تجدید مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری انجام امور توزیع امانات و بسته های کوچک - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088115/تجدید-مناقصه-طرح-آبرسانی-و-اصلاح-و-توسعه-شبکه--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه  طرح آبرسانی و اصلاح و توسعه شبکه  - نوبت دوم  / تجدید فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی , مناقصه طرح آبرسانی و اصلاح و توسعه شبکه  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088138/مناقصه-امور-مربوط-به-نگهبانی-نگهداری-پاسخگویی-به-تلفن---مرحله-دوم'>مناقصه امور مربوط به نگهبانی، نگهداری، پاسخگویی به تلفن... - مرحله دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه امور مربوط به نگهبانی، نگهداری، پاسخگویی به تلفن... - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088155/مناقصه-خرید-و-تحویل-لوله-های-فولادی-طرح-آبرسانی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید و تحویل لوله های فولادی طرح آبرسانی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید و تحویل لوله های فولادی طرح آبرسانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088174/استعلام-دیزل-ژنراتور--'>استعلام دیزل ژنراتور... / استعلام, استعلام دیزل ژنراتور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088194/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-حجمی-امداد-ابزار-دقیق-و-حفاظت-از-زنگ---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه انجام خدمات حجمی امداد، ابزار دقیق و حفاظت از زنگ... - نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه انجام خدمات حجمی امداد، ابزار دقیق و حفاظت از زنگ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088207/مناقصه-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز--96-12-28'>مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز  - 96.12.28 / مناقصه عمومی , مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز96.12.28</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088224/استعلام-اجرای-سامانه-زمین-حفاظتی-بیرونی--'>استعلام اجرای سامانه زمین حفاظتی بیرونی ... / استعلام, استعلام اجرای سامانه زمین حفاظتی بیرونی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088242/استعلام-کیت--'>استعلام کیت ... / استعلام , استعلام کیت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088262/فراخوان-مناقصه-مرکز-درمانی-محله-ـ-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه مرکز درمانی محله ـ نوبت دوم / مناقصه ,فراخوان مناقصه مرکز درمانی محله  ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088279/استعلام-اجرای-قسمتی-از-طرح-هادی-روستای--'>استعلام اجرای قسمتی از طرح هادی روستای... / استعلام,استعلام اجرای قسمتی از طرح هادی روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088302/مناقصه-کلیه-عملیات-مربوط-به-خدمات-شهر--حفظ-و-نگهداری'>مناقصه کلیه عملیات مربوط به خدمات شهر ، حفظ و نگهداری / مناقصه , مناقصه کلیه عملیات مربوط به خدمات شهر ، حفظ و نگهداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088316/استعلام-تلویزیون-32-اینچی--'>استعلام تلویزیون 32 اینچی... / استعلام,استعلام تلویزیون 32 اینچی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088329/استعلام-پنجره-دو-جداره-با--'>استعلام پنجره دو جداره با ... / استعلام,استعلام پنجره دو جداره با ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088344/استعلام-ماشین-لباسشویی--'>استعلام ماشین لباسشویی ... / استعلام , استعلام ماشین لباسشویی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088362/مناقصه-تکمیل-غرف-و-محوطه-سازی-بازارچه-نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل غرف و محوطه سازی بازارچه نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تکمیل غرف و محوطه سازی بازارچه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088381/استعلام-ویلپر-ایران-بهکار'>استعلام ویلپر ایران بهکار / استعلام,استعلام ویلپر ایران بهکار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088399/استعلام-فعالیت-های-پشتیبانی-حمل-و-نقل---'>استعلام فعالیت های پشتیبانی حمل و نقل .... / استعلام, استعلام فعالیت های پشتیبانی حمل و نقل ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088422/استعلام-بازسازی-و-اور-هال-8-دستگاه-نمکپاش-مکانیزه--'>استعلام بازسازی و اور هال  8 دستگاه نمکپاش مکانیزه ... / استعلام , استعلام بازسازی و اور هال  8 دستگاه نمکپاش مکانیزه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088435/مناقصه-اجرای-هدایت-آبهای-سطحی-و-زیرسازی-و-آسفالت-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای هدایت آبهای سطحی و زیرسازی و آسفالت  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای هدایت آبهای سطحی و زیرسازی و آسفالت  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088460/مناقصه-امور-خدمات-دامداری'>مناقصه امور خدمات دامداری  / مناقصه, مناقصه امور خدمات دامداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088474/مناقصه-خرید-دیزل-ژنراتور--نوبت-دوم'>مناقصه خرید دیزل ژنراتور - نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه خرید دیزل ژنراتور - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088488/مناقصه-تهیه-نقشه--'>مناقصه تهیه نقشه.... / مناقصه تهیه نقشه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1087927/استعلام-نماکاری--'>استعلام نماکاری ... / استعلام, استعلام نماکاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1087951/مناقصه-عمومی-طرح-زهکشی-2500-هکتاری-از-اراضی'>مناقصه عمومی طرح زهکشی 2500 هکتاری از اراضی / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی طرح زهکشی 2500 هکتاری از اراضی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1087971/مناقصه-طرح-شبکه-زهکشی--'>مناقصه طرح شبکه زهکشی ... / مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه  طرح شبکه زهکشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1087994/مناقصه-پروژه-بهسازی-و-روکش-آسفالت-ورودی--'>مناقصه پروژه بهسازی و روکش آسفالت  ورودی ... / مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه پروژه بهسازی و روکش آسفالت  ورودی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088015/مناقصه-گازرسانی-به-خط-تغذیه-و-شبکه-توزیع-گازرسانی-به-روستاها-نوبت-دوم'>مناقصه گازرسانی به خط تغذیه و شبکه توزیع گازرسانی به روستاها نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه گازرسانی به خط تغذیه و شبکه توزیع گازرسانی به روستاها نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088033/مناقصه-عمومی-تکمیل-مدرسه--نوبت-دوم'>مناقصه عمومی تکمیل مدرسه  - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه عمومی تکمیل مدرسه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088051/فراخوان-مناقصه-خرید-یکدستگاه-آنالیزر-سولفور-نیتروژن-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خرید یکدستگاه آنالیزر سولفور نیتروژن نوبت دوم  / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه خرید یکدستگاه آنالیزر سولفور نیتروژن نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088066/استعلام-کولر-گازی---سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام کولر گازی ..., سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / استلعام, استعلام کولر گازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088081/مناقصه-تکمیل--بهسازی-و-آسفالت-و----نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل ، بهسازی و آسفالت و ... - نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه تکمیل ، بهسازی و آسفالت و ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088099/فراخوان-تجدید-2-مناقصه-عملیات-تکمیل-و-تجهیز-مخازن-و-تاسیسات-روستایی-نوبت-دوم'> فراخوان تجدید 2 مناقصه عملیات تکمیل و تجهیز مخازن و تاسیسات روستایی- نوبت دوم  / تجدید 2 فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عملیات تکمیل و تجهیز مخازن و تاسیسات روستایی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088118/مناقصه-اجرای-روسازی-پیاده-راه-سازی-و-ایمن-سازی-موج-شکن--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای روسازی، پیاده راه سازی و ایمن سازی موج شکن... نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای روسازی، پیاده راه سازی و ایمن سازی موج شکن... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088140/استعلام-اجرای-قسمتی-از-معابر-طرح-هادی--'>استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی ... / استعلام , استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088156/فراخوان-ارزیابی-کیفی-مشاوران-انجام-خدمات-مدیریت-طرح--نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران انجام خدمات مدیریت طرح - نوبت دوم / مناقصه, فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران انجام خدمات مدیریت طرح ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088176/استعلام-لوح-و-قلم--'>استعلام لوح و قلم ... / استعلام , استعلام لوح و قلم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088195/فراخوان-جذب-سرمایه-گذار'>فراخوان جذب سرمایه گذار / آگهی فراخوان , فراخوان جذب سرمایه گذار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088208/مناقصه-خرید-دستگاه-مقره-شوی--بالابر-و---نوبت-دوم'>مناقصه خرید دستگاه مقره شوی  ، بالابر و ... نوبت دوم  / مناقصه عمومی، مناقصه خرید دستگاه مقره شوی  ، بالابر و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088226/تجدید-مناقصه-بارگیری-انتقال-و-دفن-روزانه-حدود-150-تن-زباله-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه بارگیری، انتقال و دفن روزانه حدود 150 تن زباله  نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه عمومی, مناقصه بارگیری، انتقال و دفن روزانه حدود 150 تن زباله  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088243/استعلام-اجرای-سامانه-زمین-حفاظتی-بیرونی-'>استعلام اجرای سامانه زمین حفاظتی بیرونی.. / استعلام,استعلام اجرای سامانه زمین حفاظتی بیرونی..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088264/مناقصه-آبرسانی-به-روستا-و-مجتمع-آبرسانی---نوبت-دوم'>مناقصه آبرسانی به روستا و مجتمع آبرسانی...- نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه آبرسانی به روستا و مجتمع آبرسانی... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088281/فراخوان-شناسایی-و-ارزیابی-جذب-سرمایه-گذار-به-منظور-مشارکت-در-ساخت'>فراخوان شناسایی و ارزیابی جذب سرمایه گذار به منظور مشارکت در ساخت / آگهی فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی، فراخوان شناسایی و ارزیابی جذب سرمایه گذار به منظور مشارکت در ساخت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088303/فراخوان-مناقصه-تعداد-160-000-بسته-اقلام-غذایی'>فراخوان مناقصه تعداد 160.000 بسته اقلام غذایی / فراخوان مناقصات عمومی , فراخوان مناقصه تعداد 160.000 بسته اقلام غذایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088317/استعلام-تهیه-و-نصب-پرده--'>استعلام تهیه و نصب پرده ... / استعلام , استعلام تهیه و نصب پرده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088330/آگهی-مناقصه-رفت-و-روب-و-جاروکشی-خیابانها-و-جمع-آوری-و-حمل-زباله---'>آگهی مناقصه رفت و روب و جاروکشی خیابانها و جمع آوری و حمل زباله ..... / آگهی مناقصه رفت و روب و جاروکشی خیابان ها و جمع آوری و حمل زباله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088346/استعلام-سیم-ارت-سیار-63-و-230-و-400-کیلو-وات'>استعلام سیم ارت سیار 63 و 230 و 400 کیلو وات / استعلام, استعلام سیم ارت سیار 63 و 230 و 400 کیلو وات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088365/مناقصه-کلیه-فعالیتهای-خدماتی-خود-شامل-رفت-و-روب--نوبت-دوم'>مناقصه کلیه فعالیتهای خدماتی خود شامل رفت و روب....نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه کلیه فعالیتهای خدماتی خود شامل رفت و روب....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088383/مناقصه-سی-هزار-تن-سنگ-آهن-کلوخه--96-12-28'>مناقصه سی هزار تن سنگ آهن کلوخه - 96.12.28 / مناقصه عمومی , مناقصه سی هزار تن سنگ آهن کلوخه - 96.12.28</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088402/استعلام-ساخت-بنا--'>استعلام ساخت بنا ... / استعلام , استعلام ساخت بنا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088423/مناقصه-چهل-هزار-تن-سنگ-گچ-96-12-28'>مناقصه چهل هزار تن سنگ گچ 96.12.28 / مناقصه عمومی , مناقصه چهل هزار تن سنگ گچ 96.12.28 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088437/مناقصه-عملیات-لوله-گذاری-شبکه-آب'>مناقصه عملیات لوله گذاری شبکه آب  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه عملیات لوله گذاری شبکه آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088462/مناقصه-خرید-CLAPPER-SEAL-SLEEVE'>مناقصه خرید CLAPPER SEAL SLEEVE  / مناقصه خرید CLAPPER SEAL SLEEVE </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088475/مناقصه-اجاره-جرثقیل'>مناقصه اجاره جرثقیل  / مناقصه عمومی , مناقصه اجاره جرثقیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1087924/استعلام-کابینت--'>استعلام کابینت ... / استعلام , استعلام کابینت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1087945/فراخوان-تکمیل-و-ادامه-بهسازی-و-تجهیز-دپوی-تعمیرات-لوکوموتیوها-نوبت-دوم'>فراخوان تکمیل و ادامه بهسازی و تجهیز دپوی تعمیرات لوکوموتیوها نوبت دوم  / فراخوان، فراخوان تکمیل و ادامه بهسازی و تجهیز دپوی تعمیرات لوکوموتیوها نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1087969/استعلام-بازسازی-و-ساماندهی-گلزار-مطهر-شهدا--'>استعلام بازسازی و ساماندهی گلزار مطهر شهدا ... / استعلام , استعلام بازسازی و ساماندهی گلزار مطهر شهدا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1087989/مناقصه-لکه-گیری-و-مرمت-آسفالت-معابر-سطح-شهر---نوبت-دوم--مرحله-دوم'>مناقصه لکه گیری و مرمت آسفالت معابر سطح شهر...  نوبت دوم  - مرحله دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه لکه گیری و مرمت آسفالت معابر سطح شهر...  نوبت دوم - مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088012/فراخوان-مناقصه-امور-ایاب-و-ذهاب'>فراخوان مناقصه امور ایاب و ذهاب / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه امور ایاب و ذهاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088030/مناقصه-عملیات-آبرسانی-به-مجتمع--'>مناقصه عملیات آبرسانی به مجتمع ... / آگهی مناقصه ، مناقصه عملیات آبرسانی به مجتمع ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088048/مناقصه-تامین-نیرو-و-اجرای-خدمات-عمومی-صنعتی-و-اداری--نوبت-دوم'>مناقصه تامین نیرو و اجرای خدمات عمومی، صنعتی و اداری - نوبت دوم  / ​آگهی مناقصه,مناقصه تامین نیرو و اجرای خدمات عمومی، صنعتی و اداری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088064/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-پیمانکار--نوبت-دوم'>مناقصه تامین نیروی انسانی پیمانکار - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین نیروی انسانی پیمانکار - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088078/استعلام-اجرای-عملیات-مربوط-به-ارائه-خدمات--'>استعلام اجرای عملیات مربوط به ارائه خدمات... / استعلام,استعلام اجرای عملیات مربوط به ارائه خدمات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088097/مناقصه-تهیه-و-طبخ-و-توزیع-غذای-کارکنان'>مناقصه تهیه و طبخ و توزیع غذای کارکنان / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه و طبخ و توزیع غذای کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088114/استعلام-حفاری-و-لوله-گذاری-چاه'>استعلام حفاری و لوله گذاری چاه / استعلام, استعلام حفاری و لوله گذاری چاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088137/مناقصه-wire-line-bridge-plug---نوبت-دوم'>مناقصه wire line bridge plug &... نوبت دوم  / آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی ، مناقصه wire line bridge plug &... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088154/استعلام-طراحی-و-چاپ--'>استعلام طراحی و چاپ... / استعلام, استعلام طراحی و چاپ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088173/تجدید-مناقصه-اجرای-سیستم-آبیاری-تحت-فشار-اراضی-ایستگاههای-پمپاژ-4--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجرای سیستم آبیاری تحت فشار اراضی ایستگاههای پمپاژ 4... نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه اجرای سیستم آبیاری تحت فشار اراضی ایستگاههای پمپاژ 4... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088193/مناقصه-واگذاری-خدمات-شهری-ناحیه-یک-96-12-28'>مناقصه واگذاری خدمات شهری ناحیه یک 96.12.28  / مناقصه عمومی ، مناقصه واگذاری خدمات شهری ناحیه یک 96.12.28</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088206/استعلام-اجرای-سامانه-زمین-حفاظتی--'>استعلام اجرای سامانه زمین حفاظتی ... / استعلام , استعلام اجرای سامانه زمین حفاظتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088223/استعلام-طبق-لیست-پیوست'>استعلام,طبق لیست پیوست / استعلام,استعلام,طبق لیست پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088240/مناقصه-پروژه-بهسازی-و-روکش-آسفالت-ورودی---نوبت-دوم'>مناقصه پروژه بهسازی و روکش آسفالت  ورودی ...  نوبت دوم  / مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه پروژه بهسازی و روکش آسفالت  ورودی ...  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088261/فراخوان-ارزیابی-کیفی-پیمانکاران-رشته-آب-جهت-ارجاع-پروژه-های-آب-و-فاضلاب--نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران رشته آب جهت ارجاع پروژه های آب و فاضلاب - نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی، فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران رشته آب جهت ارجاع پروژه های آب و فاضلاب - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088278/استعلام-کولر--'>استعلام کولر ... / استعلام , استعلام کولر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088301/استعلام-دوربین--'>استعلام دوربین ... / استعلام , استعلام دوربین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088315/مناقصه-واگذاری-انجام-امور-خدمات-رفت-و-روب-معابر-و--'>مناقصه واگذاری انجام امور خدمات رفت و روب معابر و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری انجام امور خدمات رفت و روب معابر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088328/استعلام-جاروبرقی-با-توان-1600-وات-ایرانی'>استعلام جاروبرقی با توان 1600 وات ایرانی  / استعلام, استعلام جاروبرقی با توان 1600 وات ایرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088343/استعلام-اجرای-قسمتی-از-معابر--'>استعلام اجرای قسمتی از معابر ... / استعلام, استعلام اجرای قسمتی از معابر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088361/مناقصه-اجرای-عملیات-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-سطح-شهر--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر  - نوبت دوم / مناقصه, مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088380/استعلام-سیم-ارت-سیار400-و-63-کیلو-ولت'>استعلام سیم ارت سیار400 و 63 کیلو ولت / استعلام, استعلام سیم ارت سیار400 و 63 کیلو ولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088396/استعلام-خرید-250-عدد-صندوق-صدقات--'>استعلام خرید 250 عدد  صندوق صدقات... / استعلام,استعلام خرید 250 عدد  صندوق صدقات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088421/فراخوان-انتخاب-مشاور-تهیه-طرح-گردشگری'>فراخوان انتخاب مشاور تهیه طرح گردشگری / آگهی فراخوان,فراخوان انتخاب مشاور تهیه طرح گردشگری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088434/تجدید-مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-عملیات-اجرای-آسفالت-معابر-بافت-تاریخی'>تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرای آسفالت معابر بافت تاریخی /  تجدید مناقصه عمومی , مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرای آسفالت معابر بافت تاریخی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088459/مناقصه-خرید-ماده-ضدخوردگی'>مناقصه خرید ماده ضدخوردگی  / مناقصه خرید ماده ضدخوردگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088473/تجدید-مناقصه-تکمیل-خوابگاه--احداث-استخر-و--'> تجدید مناقصه  تکمیل خوابگاه ، احداث استخر  و... / تجدید فراخوان مناقصه عمومی ، مناقصه  تکمیل خوابگاه ، احداث استخر  و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088486/مناقصه-تعمیر-اساسی-اتاقهای-كمپ-مسكونی'>مناقصه تعمیر اساسی اتاقهای كمپ مسكونی / آگهی مناقصه, مناقصه تعمیر اساسی اتاقهای كمپ مسكونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1087906/مناقصه-خرید-سیم-مسی-بدون-روکش--نوبت-دوم'>مناقصه خرید سیم مسی بدون روکش  - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید سیم مسی بدون روکش  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1087928/استعلام-مخزن-هوای-فشرده'>استعلام مخزن هوای فشرده  / استعلام, استعلام مخزن هوای فشرده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1087952/فراخوان-احداث-خانه-محله-نوبت-دوم'>فراخوان احداث خانه محله- نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه ارزیابی کیفی,فراخوان احداث خانه محله- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1087972/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-جهت-قرائت-و-بازدید-لوازم-اندازه-گیری---نوبت-دوم'>مناقصه انتخاب پیمانکار جهت قرائت و بازدید لوازم اندازه گیری.... نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه انتخاب پیمانکار جهت قرائت و بازدید لوازم اندازه گیری.... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1087995/استعلام-مشارکت-با-بخش-غیردولتی-برای-خدمات-رسانی--'>استعلام مشارکت با بخش غیردولتی، برای خدمات رسانی... / استعلام, استعلام مشارکت با بخش غیردولتی، برای خدمات رسانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088016/استعلام-بازسازی-و-ساماندهی-گلزار-مطهر-شهدای--'>استعلام بازسازی و ساماندهی گلزار مطهر شهدای ... / استعلام,استعلام بازسازی و ساماندهی گلزار مطهر شهدای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088034/مناقصه-پروژه-اصلاحی-زود-بازده-نقاط-پر-تصادف-محور---نوبت-دوم'>مناقصه پروژه اصلاحی زود بازده نقاط پر تصادف محور... - نوبت دوم / مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه پروژه اصلاحی زود بازده نقاط پر تصادف محور... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088052/استعلام-فعالیت-های-حرفه-ای-علمی-و-فنی---سامانه-ستاد'>استعلام  فعالیت های حرفه ای، علمی و فنی..., سامانه ستاد / استعلام, استعلام  فعالیت های حرفه ای، علمی و فنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088067/مناقصه-خرید-600-شاخه-لوله-6-و-10-اینچ---نوبت-دوم'>مناقصه خرید  600 شاخه لوله 6 و 10 اینچ ... نوبت دوم / مناقصه , مناقصه خرید  600 شاخه لوله 6 و 10 اینچ ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088082/مناقصه-اجرای-محوطه-سازی-سایت-خدماتی-و----نوبت-دوم'>مناقصه اجرای محوطه سازی سایت خدماتی و ...  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای محوطه سازی سایت خدماتی و ...  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088103/مناقصه-ارائه-خدمات-سرویس-دهی-خودرویی-96-12-28'>مناقصه ارائه خدمات سرویس دهی خودرویی 96.12.28 / آگهی مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی , مناقصه ارائه خدمات سرویس دهی خودرویی 96.12.28</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088119/تجدید-مناقصه-احداث-ایستگاه-پمپاژ-و-تکمیل-بخشی-خط-انتقال-آبرسانی--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه احداث ایستگاه پمپاژ و تکمیل بخشی خط انتقال آبرسانی - نوبت دوم  / آگهی تجدید ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه احداث ایستگاه پمپاژ و تکمیل بخشی خط انتقال آبرسانی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088142/استعلام-عصا--'>استعلام عصا ... / استعلام, استعلام عصا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088157/مناقصه-تعمیرات-اساسی-اسکله-های--'>مناقصه تعمیرات اساسی اسکله های ... / مناقصه عمومی , مناقصه تعمیرات اساسی اسکله های ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088178/تجدید-مناقصه-اجرای-سیستم-آبیاری-تحت-فشار-اراضی-ایستگاههای-پمپاژ-1--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجرای سیستم آبیاری تحت فشار اراضی ایستگاههای پمپاژ 1 - نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه اجرای سیستم آبیاری تحت فشار اراضی ایستگاههای پمپاژ 1  ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088196/استعلام-تبلت--'>استعلام تبلت ... / استعلام , استعلام تبلت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088209/فراخوان-انتخاب-مشاور-جهت-پروژه-نظارت-بر-کلیه-پروژه-های-شهرکها-و-نواحی-صنعتی-نوبت-دوم'>فراخوان انتخاب مشاور جهت پروژه نظارت بر کلیه پروژه های شهرکها و نواحی صنعتی نوبت دوم  / فراخوان انتخاب مشاور , فراخوان انتخاب مشاور جهت پروژه نظارت بر کلیه پروژه های شهرکها و نواحی صنعتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088227/فراخوان-تعمیرات-اساسی-24000-ساعته-7-دستگاه-کمپرسور-نوبت-دوم'>فراخوان  تعمیرات اساسی 24000 ساعته 7 دستگاه کمپرسور- نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی  یک مرحله ای,فراخوان   تعمیرات اساسی 24000 ساعته 7 دستگاه کمپرسور- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088245/مناقصه-پروژه-اصلاحی-زود-بازده-نقاط-پر-تصادف-محور--'>مناقصه پروژه اصلاحی زود بازده نقاط پر تصادف محور...  / مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه پروژه اصلاحی زود بازده نقاط پر تصادف محور.</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088267/مناقصه-عملیات-بارگیری-حمل-و-تخلیه-مقدار-14000-تن-انواع-نهاده-های-کشاورزی-نوت-دوم'>مناقصه عملیات بارگیری حمل و تخلیه مقدار 14000 تن انواع نهاده های کشاورزی- نوت دوم  / مناقصه عملیات بارگیری حمل و تخلیه مقدار 14000 تن انواع نهاده های کشاورزی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088283/فراخوان-عمومی-استخراج-تفکیک-و-بارگیری-مصالح-سنگی-ـ-مرحله-سوم'>فراخوان عمومی استخراج، تفکیک و بارگیری مصالح سنگی ـ مرحله سوم / فراخوان عمومی , فراخوان عمومی استخراج تفکیک و بارگیری مصالح سنگی ـ مرحله سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088304/استعلام-فرش-ماشینی--'>استعلام فرش ماشینی ... / استعلام, استعلام فرش ماشینی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088319/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-خرید-1500-متر-لوله---نوبت-دوم'>مناقصه عمومی یک مرحله ای  خرید 1500 متر لوله... - نوبت دوم  / مناقصه عمومی،مناقصه عمومی یک مرحله ای  خرید 1500 متر لوله... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088331/استعلام-اجرای-قسمتی-از-معابر--'>استعلام اجرای قسمتی از معابر... / استعلام, استعلام اجرای قسمتی از معابر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088348/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-جهت-انجام-امور----نوبت-دوم'>مناقصه تامین نیروی انسانی جهت انجام امور ... - نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه تامین نیروی انسانی جهت انجام امور ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088366/استعلام-سرویس-قاشق--'>استعلام سرویس قاشق ... / استعلام , استعلام سرویس قاشق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088384/استعلام-تشک--'>استعلام تشک ... / استعلام, استعلام تشک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088406/استعلام-تولید-و-تحویل-نهال--'>استعلام تولید و تحویل نهال... / استعلام, استعلام تولید و تحویل نهال...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088424/مناقصه-عملیات-اجرا-لوله-گذاری-و-تکمیل-سیستم-آبیاری-تحت-فشار---چاپ-دوم'>مناقصه عملیات اجرا لوله گذاری و تکمیل سیستم آبیاری تحت فشار... - چاپ دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عملیات اجرا لوله گذاری و تکمیل سیستم آبیاری تحت فشار... - چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1087917/استعلام-لوازم-کامپیوتر--'>استعلام لوازم کامپیوتر... / استعلام, استعلام لوازم کامپیوتر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1087937/مناقصه-اجرای-حدود-5-کیلومتر-شبکه-فاضلاب--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای حدود 5 کیلومتر شبکه فاضلاب - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه اجرای حدود 5 کیلومتر شبکه فاضلاب - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1087958/استعلام-رایانه--'>استعلام رایانه ... / استعلام , استعلام رایانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1087980/استعلام-کاغذ--'>استعلام کاغذ ... / استعلام, استعلام کاغذ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088003/تجدید-فراخوان-ابنیه-فنی-راه-روستایی'>تجدید فراخوان  ابنیه فنی راه روستایی  / تجدید مناقصه عمومی, فراخوان  ابنیه فنی راه روستایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088023/فراخوان-شناسائی-تامین-کننده-مالی-جهت-تکمیل-و--'>فراخوان شناسائی تامین کننده مالی جهت تکمیل و ...  / فراخوان ، فراخوان شناسائی تامین کننده مالی جهت تکمیل و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088042/استعلام-سایر-فعالیت-های-حرفه-ای-علمی-و-فنی-طبقه-بندی-نشده'>استعلام سایر فعالیت های حرفه ای علمی و فنی طبقه بندی نشده  / استعلام, استعلام سایر فعالیت های حرفه ای علمی و فنی طبقه بندی نشده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088058/مناقصه-اجرای-حدود-5-کیلومتر-شبکه-فاضلاب-در-منطقه-08---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای حدود 5 کیلومتر شبکه فاضلاب در منطقه 08... - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای حدود 5 کیلومتر شبکه فاضلاب در منطقه 08... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088073/مناقصه-تهیه-حمل-نصب-پایش-و-بهره-برداری-کنتورهای-هوشمند-آب--نوبت-دوم'>مناقصه تهیه، حمل، نصب، پایش و بهره برداری کنتورهای هوشمند آب - نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه تهیه، حمل، نصب، پایش و بهره برداری کنتورهای هوشمند آب - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088088/استعلام-حفاری-و-لوله-گذاری-چاه--'>استعلام حفاری و لوله گذاری چاه... / استعلام, استعلام حفاری و لوله گذاری چاه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088108/مناقصه-تخریب-و-بازسازی-جداول-و-تخریب---نوبت-دوم'>مناقصه تخریب و بازسازی جداول و تخریب ... نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه تخریب و بازسازی جداول و تخریب ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088126/فراخوان-احداث-خوابگاه-سلف-سرویس---نوبت-دوم'>فراخوان احداث خوابگاه، سلف سرویس،... نوبت دوم / مناقصه عمومی, فراخوان احداث خوابگاه، سلف سرویس، ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088148/تجدید-فراخوان-مناقصه-پیاده-روسازی-و-فرش-موزائیک--نوبت-دوم'>تجدید فراخوان مناقصه پیاده روسازی و فرش موزائیک  - نوبت دوم  / تجدید آگهی فراخوان مناقصه عمومی , تجدید فراخوان مناقصه پیاده روسازی و فرش موزائیک  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088164/مناقصه-احداث-بخش-های-انژیوگرافی-استرک-سنتر-MRI--CT-و--'>مناقصه  احداث بخش های انژیوگرافی، استرک سنتر MRI , CT و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  احداث بخش های انژیوگرافی، استرک سنتر MRI , CT و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088187/استعلام-ساعت--'>استعلام ساعت ... / استعلام , استعلام ساعت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088200/مناقصه-اجاره-دو-فروند-بالگرد-جهت-ترابری-کارکنان---نوبت-دوم'>مناقصه اجاره دو فروند بالگرد جهت ترابری کارکنان... - نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه اجاره دو فروند بالگرد جهت ترابری کارکنان... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088216/مناقصه-روکش-آسفالت--تجدید--نوبت-دوم'>مناقصه روکش آسفالت ...تجدید  - نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه  روکش آسفالت محور  تجدید  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088232/استعلام-کره--'>استعلام کره ... / استعلام , استعلام کره ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088253/استعلام-اجرای-قسمتی-از-معابر-طرح-هادی-روستای--'>استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستای... / استعلام,استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088271/استعلام-کاغذ-بریل-140-گرمی-10-شیت'>استعلام کاغذ بریل 140 گرمی 10 شیت / استعلام,استعلام کاغذ بریل 140 گرمی 10 شیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088291/مناقصه-احداث-ساختمان-اداری'>مناقصه احداث ساختمان اداری / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی ,مناقصه احداث ساختمان اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088310/استعلام-یخچال-13-فوت-و--'>استعلام یخچال 13 فوت و... / استعلام,استعلام یخچال 13 فوت و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088323/فراخوان-ارزیابی-کیفی-انجام-عملیات-طراحی-ساخت-و-بهره-برداری-تصفیه-خانه--'>فراخوان ارزیابی کیفی انجام عملیات طراحی ساخت و بهره برداری تصفیه خانه ... / فراخوان ارزیابی کیفی, فراخوان ارزیابی کیفی انجام عملیات طراحی ساخت و بهره برداری تصفیه خانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088335/استعلام-خرید-و-نصب-شش-دستگاه-نمایشگر-صنعتی-(ویدئو-وال)'>استعلام خرید و نصب شش دستگاه نمایشگر صنعتی (ویدئو وال) / استعلام, استعلام خرید و نصب شش دستگاه نمایشگر صنعتی (ویدئو وال)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088353/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-شهری-و-فضای-سبز--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری امور خدمات شهری و فضای سبز - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه واگذاری امور خدمات شهری و فضای سبز - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088374/استعلام-5-فقره-بیمه-جهت-اماکن-به-شرح-پیوست'>استعلام 5 فقره بیمه جهت اماکن به شرح پیوست / استعلام,استعلام 5 فقره بیمه جهت اماکن به شرح پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088388/استعلام-سمعک'>استعلام سمعک / استعلام, استعلام سمعک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088413/مناقصه-انجام-خدمات-امداد-گازبانی--کنتورخوانی-و-توزیع-صورتحساب'>مناقصه انجام خدمات امداد، گازبانی ، کنتورخوانی و توزیع صورتحساب / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات امداد، گازبانی ، کنتورخوانی و توزیع صورتحساب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088428/استعلام-بهره-برداری-و-نگهداری-از-تصفیه-خانه-فاضلاب--'>استعلام بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه فاضلاب... / استعلام, استعلام بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه فاضلاب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088451/فراخوان-مناقصه-شیرآلات-و-اتصالات-مخزن'>فراخوان مناقصه شیرآلات و اتصالات مخزن / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه شیرآلات و اتصالات مخزن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088467/مناقصه-خدمات-راهبری-سرویس-نگهداری-و-تعمیر-تاسیسات-و-تجهیزات-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات راهبری، سرویس، نگهداری و تعمیر تاسیسات و تجهیزات نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه خدمات راهبری، سرویس، نگهداری و تعمیر تاسیسات و تجهیزات نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1087921/پیش-ارزیابی-مناقصه-احداث-مجتمع-تولید-کود-شیمیایی'>پیش ارزیابی مناقصه  احداث مجتمع تولید کود شیمیایی  / پیش ارزیابی مناقصه، پیش ارزیابی مناقصه  احداث مجتمع تولید کود شیمیایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1087941/استعلام-طبق-لیست'>استعلام طبق لیست  / استعلام, استعلام طبق لیست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1087966/تجدید-مناقصه-نگهداری-و-انجام-امور-فضای-سبز'>تجدید مناقصه نگهداری و انجام امور فضای سبز / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه نگهداری و انجام امور فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1087986/استعلام-قیمت-واگذاری-امور-نظافتی-و-خدماتی-اداره-کل-ثبت-اسناد-واملاک'>استعلام قیمت واگذاری امور نظافتی و خدماتی اداره کل ثبت اسناد واملاک / استعلام,استعلام قیمت واگذاری امور نظافتی و خدماتی اداره کل ثبت اسناد واملاک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088010/استعلام-فعالیت-های-نصب-تاسیسات-برق--'>استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق ... / استعلام , استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088027/استعلام-تولید-و-پخش-250-دقیقه-برنامه-تلویزیونی--'>استعلام تولید و پخش 250 دقیقه برنامه تلویزیونی ... / استعلام,استعلام تولید و پخش 250 دقیقه برنامه تلویزیونی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088046/استعلام-بازسازی-و-ساماندهی-گلزار-مطهر-شهدای--'>استعلام بازسازی و ساماندهی گلزار مطهر شهدای ... / استعلام,استعلام بازسازی و ساماندهی گلزار مطهر شهدای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088062/مناقصه-اجرای-تابلو-و-علائم-و-خط-کشی'>مناقصه اجرای تابلو و علائم و خط کشی / مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه  اجرای تابلو و علائم و خط کشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088076/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-مناطق-پنجگانه--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز مناطق پنجگانه - نوبت دوم / مناقصه عمومی ، مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز مناطق پنجگانه ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088093/مناقصه-اجرای-تابلو-و-علائم-و-خط-کشی--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای تابلو و علائم و خط کشی - نوبت دوم / مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه  اجرای تابلو و علائم و خط کشی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088112/مناقصه-عملیات-کود-روبی-و-کودبردای--تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات کود روبی و کودبردای... تجدید نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات کود روبی و کودبردای... تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088131/مناقصه-نصب-چراع-20-وات-روستای---نوبت-دوم'>مناقصه نصب چراع 20 وات روستای... - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه نصب چراع 20 وات روستای... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088151/استعلام-اجرای-سامانه-زمین-حفاظتی--'>استعلام اجرای سامانه زمین حفاظتی ... / استعلام , استعلام اجرای سامانه زمین حفاظتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088170/فراخوان-اولین-جشنواره-گل-لاله'>فراخوان اولین جشنواره گل لاله  / آگهی فراخوان , فراخوان اولین جشنواره گل لاله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088190/تجدید-مناقصه-آسفالت-معابر-و-خیابان-های-سطح-شهر'>تجدید مناقصه آسفالت معابر و خیابان های سطح شهر / تجدید آگهی مناقصه، تجدید مناقصه آسفالت معابر و خیابان های سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088204/مناقصه-کیت-های-انشعاب-آب--نوبت-دوم'> مناقصه کیت های انشعاب آب  - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه کیت های انشعاب آب - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088219/تجدید-مناقصه-واگذاری-احداث-کابلکشی-فشار-ضعیف-زمینی-و---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه واگذاری احداث کابلکشی فشار ضعیف زمینی و ... نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه واگذاری احداث کابلکشی فشار ضعیف زمینی و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088237/مناقصه-خرید-(G-F-)-نوبت-دوم'>مناقصه خرید (G&F )  نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی, مناقصه خرید (G&F )  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088258/استعلام-اجرای-سامانه-زمین-حفاظتی--'>استعلام اجرای سامانه زمین حفاظتی ... / استعلام , استعلام اجرای سامانه زمین حفاظتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088276/استعلام-اجرای-قسمتی-از-معابر--'>استعلام  اجرای قسمتی از معابر... / استعلام, استعلام  اجرای قسمتی از معابر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088296/مناقصه-اجرای-زیباسازی-رفوژ-وسط-معابر-نوبت-دوم'>مناقصه  اجرای زیباسازی رفوژ وسط معابر  نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه  اجرای زیباسازی رفوژ وسط معابر  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088313/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-ساختمان-های-جنب-راهدارخانه-مرکزی'>استعلام تعمیر و نگهداری ساختمان های جنب راهدارخانه مرکزی  / استعلام, استعلام تعمیر و نگهداری ساختمان های جنب راهدارخانه مرکزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088326/مناقصه-اجرای-بخشی-از-شبکه-و-انشعابات-فاضلاب'>مناقصه اجرای بخشی از شبکه و انشعابات فاضلاب  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه اجرای بخشی از شبکه و انشعابات فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088340/تمدید-مناقصه-تامین-نیروی-خدماتی--'>تمدید مناقصه تامین نیروی خدماتی... / آگهی تمدید مناقصه، تمدید مناقصه تامین نیروی خدماتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088358/مناقصه-آبرسانی-روستا--نوبت-دوم'>مناقصه  آبرسانی روستا... نوبت دوم  / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه آبرسانی روستا... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088378/مناقصه-اصلاح-شبکه-فاضلاب-شهرک-صنعتی-نوبت-دوم'>مناقصه اصلاح شبکه فاضلاب شهرک صنعتی- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه اصلاح شبکه فاضلاب شهرک صنعتی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088394/مناقصه-تکمیل-مدرسه-و---نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل مدرسه و...- نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی ,مناقصه تکمیل مدرسه و...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088416/مناقصه-تامین-نیروی-حفاظت-فیزیکی'>مناقصه تامین نیروی حفاظت فیزیکی / آگهی مناقصه , مناقصه تامین نیروی حفاظت فیزیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088432/مناقصه-عمومی-امور-مربوط-به-تهیه-و-طبخ-و-توزیع-غذای-بیمارستانهای--'>مناقصه عمومی امور مربوط به تهیه و طبخ و توزیع غذای بیمارستانهای.... / مناقصه عمومی امور مربوط به تهیه و طبخ و توزیع غذای بیمارستانهای....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088457/مناقصه-حمل-گندم-برنج-و----نوبت-دوم'>مناقصه حمل گندم، برنج و ...  - نوبت دوم  / مناقصه مناقصه حمل گندم، برنج و ...  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088470/تجدید-مناقصه-بیمه-مسولیت-مدنی'>تجدید مناقصه بیمه مسولیت مدنی  / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه بیمه مسولیت مدنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1087923/مناقصه-نگهداری-تعمیرات-بهره-برداری-و-رفع-اتفاقات-تاسیسات-آبرسانی--نوبت-دوم'>مناقصه نگهداری، تعمیرات، بهره برداری و رفع اتفاقات تاسیسات آبرسانی - نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه نگهداری، تعمیرات، بهره برداری و رفع اتفاقات تاسیسات آبرسانی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1087944/استعلام-لوله-مانیسمان-و-گالوانیزه---'>استعلام لوله مانیسمان و گالوانیزه .... / استعلام, استعلام لوله مانیسمان و گالوانیزه ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1087967/مناقصه-احداث-خوابگاه-نوبت-دوم'>مناقصه احداث خوابگاه نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی , مناقصه احداث خوابگاه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1087987/فراخوان-ارزیابی-کیفی-پروژه-خدمات-ژئوتکنیک-سدهای-در-دست-نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی پروژه خدمات ژئوتکنیک سدهای در دست نوبت دوم  / اگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی پروژه خدمات ژئوتکنیک سدهای در دست نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088011/مناقصه-تکمیل-مجموعه-ورزشی--نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل مجموعه ورزشی - نوبت دوم / آگهی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه تکمیل مجموعه ورزشی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088029/استعلام-دوربین-مدار-بسته--'>استعلام دوربین مدار بسته ... / استعلام , استعلام دوربین مدار بسته ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088047/مناقصه-انجام-امور-خدماتی--نوبت-دوم'>مناقصه  انجام امور خدماتی... نوبت دوم  / مناقصه عمومی یک مرحله ای  , مناقصه  انجام امور خدماتی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088063/استعلام-نصب-و-بالاکشیدن-پمپ-های-چاه-آب---'>استعلام نصب و بالاکشیدن پمپ های چاه آب  ... / استعلام , استعلام نصب و بالاکشیدن پمپ های چاه آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088077/تجدید-مناقصه-روکش-آسفالت--نوبت-دوم'> تجدید مناقصه روکش آسفالت  - نوبت دوم  / اگهی مناقصه,  تجدید مناقصه روکش آسفالت  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088095/استعلام-جک-و-الکتروموتور--'>استعلام جک و الکتروموتور ... / استعلام , استعلام جک و الکتروموتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088113/مناقصه-تهیه-طبخ-سرو-و-توزیع-سه-وعده-غذا-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه، طبخ، سرو و توزیع سه وعده غذا  نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران,مناقصه تهیه، طبخ، سرو و توزیع سه وعده غذا  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088135/فراخوان-مناقصه-آبرسانی-به-مجتمع-روستایی---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه آبرسانی به مجتمع روستایی ... نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه آبرسانی به مجتمع روستایی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088152/استعلام-اجرای-سامانه-زمین-حفاظتی-بیرونی'>استعلام اجرای سامانه زمین حفاظتی بیرونی / استعلام, استعلام اجرای سامانه زمین حفاظتی بیرونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088172/مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت---اصلاحیه'>مناقصه زیرسازی و آسفالت ... اصلاحیه  / اصلاحیه آگهی فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه زیرسازی و آسفالت ... اصلاحیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088191/مناقصه-خرید-wash-water-and-process-water-phneu-tralizer-form-liquid-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه خرید wash water and process water phneu- tralizer form liquid ـ نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید wash water and process water phneu- tralizer form liquid - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088205/مناقصه-انتقال-زباله'>مناقصه انتقال زباله / آگهی مناقصه, مناقصه انتقال زباله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088221/استعلام-رایانه--'>استعلام رایانه ... / استعلام , استعلام رایانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088238/اصلاحیه-مناقصه-فراخوان-عملیات-اجرایی-احداث-سه-باب-اتاقک-پمپاژ---'>اصلاحیه مناقصه فراخوان عملیات اجرایی احداث سه باب اتاقک پمپاژ ....  / اصلاحیه گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,  اصلاحیه مناقصه فراخوان عملیات اجرایی احداث سه باب اتاقک پمپاژ .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088259/مناقصه-احیا-ء-نگهداری-و-توسعه-فضای-سبز-و--'>مناقصه احیا ء نگهداری و توسعه فضای سبز و ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احیا ء نگهداری و توسعه فضای سبز و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088277/تجدید-فراخوان-احداث-پل-بر-روی-رودخانه--'> تجدید فراخوان احداث پل بر روی رودخانه... /  تجدید فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان احداث پل بر روی رودخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088299/استعلام-ست-مهره-و-صفحه-شطرنج-لاتست-دستگاه-قندخون-دستگاه-سنجش-فشارخون'>استعلام ست مهره و صفحه شطرنج- لاتست دستگاه قندخون- دستگاه سنجش فشارخون / استعلام, استعلام ست مهره و صفحه شطرنج- لاتست دستگاه قندخون- دستگاه سنجش فشارخون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088314/مناقصه-خدمات-امور-مسافری-ایستگاههای--نوبت-دوم'>مناقصه خدمات امور مسافری ایستگاههای ...نوبت دوم  / اگهی مناقصه , مناقصه خدمات امور مسافری ایستگاههای ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088327/مناقصه-اجرای-روکش-حفاظتی-میکرو-سرفیسینگ'>مناقصه اجرای روکش حفاظتی میکرو سرفیسینگ / آگهی فراخوان شرکت در مناقصه عمومی, مناقصه اجرای روکش حفاظتی میکرو سرفیسینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088342/مناقصه-گازرسانی-به-خط-تغذیه-و-شبکه-توزیع-گازرسانی-به-روستاها'>مناقصه گازرسانی به خط تغذیه و شبکه توزیع گازرسانی به روستاها / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه گازرسانی به خط تغذیه و شبکه توزیع گازرسانی به روستاها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088360/مناقصه-عملیات-اجرای-آسفالت-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرای آسفالت نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات اجرای آسفالت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088379/مناقصه-عملیات-استقرار-نگهبان--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات استقرار نگهبان... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات استقرار نگهبان... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088395/استعلام-نرم-افزار--'>استعلام نرم افزار ... / استعلام , استعلام نرم افزار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088418/مناقصه-عملیات-اجرایی-احداث-ایستگاه-پمپاژ-پساب-خروجی---چاپ-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی احداث ایستگاه پمپاژ پساب خروجی... - چاپ دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عملیات اجرایی احداث ایستگاه پمپاژ پساب خروجی... - چاپ نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088433/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان--'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان ... / استعلام , استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088458/استعلام-یک-عدد-پمپ-حلزونی'>استعلام یک عدد پمپ حلزونی / استعلام, استعلام  یک عدد پمپ حلزونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1087910/مناقصه-احداث-معابر-داخلی--نوبت-دوم'>مناقصه احداث معابر داخلی... نوبت دوم / آگهی مناقصه ، مناقصه احداث معابر داخلی ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1087930/استعلام-طراحی-و-چاپ--'>استعلام طراحی و چاپ ... / استعلام , استعلام طراحی و چاپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1087954/استعلام-فعالیت-های-حرفه-ای--علمی-و-فنی--'>استعلام فعالیت های حرفه ای،  علمی و فنی... / استعلام, استعلام فعالیت های حرفه ای،  علمی و فنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1087974/مناقصه-تکمیل-مدرسه-شرف--'>مناقصه تکمیل مدرسه شرف ... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تکمیل مدرسه شرف ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1087996/استعلام-طراحی-و-چاپ-آرم-و-مشخصات-اداره-بر-روی-پاکت-نخودی-A3'>استعلام طراحی و چاپ آرم و مشخصات اداره بر روی پاکت نخودی A3 / استعلام,استعلام طراحی و چاپ آرم و مشخصات اداره بر روی پاکت نخودی A3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088019/مناقصه-امورات-رفت-و-روب-و-جمع-آوری-زباله-و--نوبت-دوم'>مناقصه امورات رفت و روب و جمع آوری زباله و... نوبت دوم  / آگهی مناقصه، مناقصه امورات رفت و روب و جمع آوری زباله و...  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088035/مناقصه-پروژه-تکمیل-سالن-ورزشی--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه تکمیل سالن ورزشی - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه پروژه تکمیل سالن ورزشی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088054/فراخون-مناقصه-عمومی-CONTACTORS-MOTOR-STARTERS-SWITCHS-ABB--ـ-نوبت-دوم'>فراخون مناقصه عمومی CONTACTORS-MOTOR STARTERS SWITCHS ABB   ـ نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی،  فراخون مناقصه عمومی CONTACTORS-MOTOR STARTERS SWITCHS ABB  ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088068/تجدید-مناقصه-تهیه-تجهیزات-نصب-تست-و-راه-اندازی-پست-مدولار--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه تهیه تجهیزات، نصب، تست و راه اندازی پست مدولار...نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه تهیه تجهیزات، نصب، تست و راه اندازی پست مدولار...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088084/استعلام-خرید-برد-اصلی-دستگاه-شتاب-نگار-ژئوسیک'>استعلام خرید برد اصلی دستگاه شتاب نگار ژئوسیک  / استعلام, استعلام خرید برد اصلی دستگاه شتاب نگار ژئوسیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088105/استعلام-اجرای-سامانه-زمین-حفاظتی-بیرونی-'>استعلام اجرای سامانه زمین حفاظتی بیرونی.. / استعلام,استعلام اجرای سامانه زمین حفاظتی بیرونی..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088120/مناقصه-احداث-ساختمان-باشگاه-نوبت-دوم'>مناقصه احداث ساختمان باشگاه نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه احداث ساختمان باشگاه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088143/مناقصه-احداث-3-مورد-بند-سنگی-ملاتی--نوبت-دوم'>مناقصه احداث 3 مورد بند سنگی ملاتی... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث 3 مورد بند سنگی ملاتی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088158/استعلام-لوله--'>استعلام لوله ... / استعلام , استعلام لوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088181/استعلام-طبق-لیست'>استعلام طبق لیست / استعلام, استعلام طبق لیست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088197/استعلام-تهیه-و-اجرای-کامل-کلیه-عملیات-لازم-الاجرا-مربوط-به-دیوار-حباط-جمعیت-هلال-احمر'>استعلام تهیه و اجرای کامل کلیه عملیات لازم الاجرا مربوط به دیوار حباط جمعیت هلال احمر  / استعلام, استعلام تهیه و اجرای کامل کلیه عملیات لازم الاجرا مربوط به دیوار حباط جمعیت هلال احمر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088210/مناقصه-عملیات-اجرایی-لوله-گذاری-به-طول-9220-متر---نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی لوله گذاری به طول 9220 متر... - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عملیات اجرایی لوله گذاری به طول 9220 متر... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088228/مناقصه-پروژه-احداث-فونداسیون-اسکلت-و-پوشش-سقف-سوله-ورزشی'>مناقصه پروژه احداث فونداسیون، اسکلت و پوشش سقف سوله ورزشی  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه احداث فونداسیون، اسکلت و پوشش سقف سوله ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088247/فراخوان-احداث-مدول-دوم-تصفیه-خانه-فاضلاب--نوبت-دوم'>فراخوان احداث مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب.. نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی ، فراخوان احداث مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب.. نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088268/استعلام-دوربین--'>استعلام دوربین ... / استعلام , استعلام دوربین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088285/مناقصه-اجرای-عملیات-انجام-امور-خدماتی-نظافتی--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات انجام امور خدماتی نظافتی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات انجام امور خدماتی نظافتی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088307/فراخوان-عمومی-خرید-مصالح-سنگی-ـ-مرحله-چهارم'>فراخوان عمومی خرید مصالح سنگی ـ مرحله چهارم / فراخوان عمومی خرید مصالح سنگی ـ مرحله چهارم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088320/استعلام-10-عدد-بارانسج-مکانیکی-کامل-به-همراه-15-عدد-لوله-برنجی-جداگانه'>استعلام 10 عدد بارانسج مکانیکی کامل به همراه 15 عدد لوله برنجی جداگانه  / استعلام, استعلام 10 عدد بارانسج مکانیکی کامل به همراه 15 عدد لوله برنجی جداگانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088332/مناقصه-خرید-لوله-جدار-فولادی-14-اینچ--تجدید'>مناقصه خرید لوله جدار فولادی 14 اینچ  - تجدید / تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه خرید لوله جدار فولادی 14 اینچ  - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088349/استعلام-فایروال--'>استعلام فایروال ... / استعلام , استعلام فایروال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088368/استعلام-اجرای-قسمتی-از-طرح-هادی-روستای--'>استعلام اجرای قسمتی از طرح هادی روستای... / استعلام,استعلام اجرای قسمتی از طرح هادی روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088385/استعلام-لوازم-خودرو--'>استعلام لوازم خودرو ... / استعلام , استعلام لوازم خودرو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088409/استعلام-پروژه-ترمیم-بند--'>استعلام پروژه ترمیم بند ... / استعلام , استعلام پروژه ترمیم بند ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088425/فراخوان-مناقصه-عملیات-اجرای-علائم-افقی-راهها--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عملیات اجرای علائم افقی راهها - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عملیات اجرای علائم افقی راهها - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088441/استعلام1-آزمون-هوش-وکسلر2-آزمون-هوش-و-استانفورد--'>استعلام1- آزمون هوش وکسلر2- آزمون هوش و استانفورد... / استعلام,استعلام1- آزمون هوش وکسلر2- آزمون هوش و استانفورد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088464/مناقصه-خدمات-قرائت-کنتور-و-توزیع-آنی-صورتحساب'>مناقصه خدمات قرائت کنتور و توزیع آنی صورتحساب / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خدمات قرائت کنتور و توزیع آنی صورتحساب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1087912/استعلام-لوازم-مصرفی--'>استعلام لوازم مصرفی ... / استعلام , استعلام لوازم مصرفی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1087933/مناقصه-خرید-4-قلم-کابل-نوری-خاکی'>مناقصه خرید  4 قلم کابل نوری خاکی / خلاصه  آگهی مناقصه, مناقصه خرید  4 قلم کابل نوری خاکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1087955/تمدید-مناقصه-پروژه-نیرورسانی-کوی-ویلا-و-کوی-بهروز--'>تمدید مناقصه پروژه نیرورسانی کوی ویلا و کوی بهروز... / آگهی تمدید مناقصه عمومی، تمدید مناقصه پروژه نیرورسانی کوی ویلا و کوی بهروز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1087977/استعلام-بهینه-سازی-مصرف-سموم--'>استعلام بهینه سازی مصرف سموم ... / استعلام , استعلام بهینه سازی مصرف سموم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1087997/استعلام-ایستگاه-پمپاژ-آب--'>استعلام ایستگاه پمپاژ آب ... / استعلام , استعلام ایستگاه پمپاژ آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088020/استعلام-میز-اداری-و-صندلی--'>استعلام میز اداری و صندلی... / استعلام, استعلام میز اداری و صندلی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088039/مناقصه-خرید-اتصالات-پلی-اتیلن-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه خرید اتصالات پلی اتیلن ـ نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید اتصالات پلی اتیلن ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088055/استعلام-کولر--'>استعلام کولر ... / استعلام , استعلام کولر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088070/مناقصه-خرید-انواع-کنتور-و-کابل--نوبت-دوم'>مناقصه خرید انواع کنتور و کابل  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید انواع کنتور و کابل  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088085/مناقصه-ترانزیت-ترخیص-و-تحویل-محمولات-وارداتی-نوبت-دوم'>مناقصه ترانزیت، ترخیص و تحویل محمولات وارداتی نوبت دوم  / آگهی مناقصه، مناقصه ترانزیت، ترخیص و تحویل محمولات وارداتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088106/مناقصه-احداث-4485-متر-شبکه-ف-م-دو-مداره----نوبت-دوم'>مناقصه  احداث 4485 متر شبکه ف م دو مداره  ... - نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه, مناقصه  احداث 4485 متر شبکه ف م دو مداره  ... -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088122/استعلام-آسانسور--'>استعلام آسانسور ... / استعلام , استعلام آسانسور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088144/مناقصه-اجرای-خط-انتقال-احداث-مخزن--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای خط انتقال- احداث مخزن - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه اجرای خط انتقال- احداث مخزن - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088160/فراخوان-ارزیابی-کیفی-مناقصه-اجرای-شبکه-روشنایی-شهرک----نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه اجرای شبکه روشنایی شهرک.... - نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه اجرای شبکه روشنایی شهرک.... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088182/مناقصه-واگذاری-خدمات-شهری---96-12-28'>مناقصه واگذاری خدمات شهری ... 96.12.28 / مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری خدمات شهری ... 96.12.28</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088198/مناقصه-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-96-12-28'>مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز 96.12.28 / مناقصه عمومی , مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز96.12.28</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088212/مناقصه-خرید-کنتور-سه-فاز-اتصال-مستقیم-DC--نوبت-دوم'>مناقصه خرید  کنتور سه فاز اتصال مستقیم DC ...نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه خرید  کنتور سه فاز اتصال مستقیم DC ....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088230/استعلام-تجهیزات-الکترونیک-و-شبکه'>استعلام تجهیزات الکترونیک و شبکه  / استعلام, استعلام تجهیزات الکترونیک و شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088248/مناقصه-پروژه-احداث-ساختمان-اداری-و-محوطه-گمرک'>مناقصه پروژه احداث ساختمان اداری و محوطه گمرک / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه احداث ساختمان اداری و محوطه گمرک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088269/تجدید-مناقصه-عملیات-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عملیات لکه گیری و روکش آسفالت  - نوبت دوم / مناقصه , تجدید مناقصه عملیات لکه گیری و روکش آسفالت  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088288/فراخوان-مناقصه-تکمیل-هنرستان--'>فراخوان مناقصه تکمیل هنرستان.... / فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه تکمیل هنرستان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088308/مناقصه-عملیات-سنگ-ملاتی'>مناقصه عملیات سنگ ملاتی / آگهی مناقصه عمومی ارزیابی کیفی,مناقصه عملیات سنگ ملاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088321/استعلام-بخاری-گازی--'>استعلام  بخاری گازی... / استعلام, استعلام  بخاری گازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088333/مناقصه-اجرای-اسکلت-بتونی-منازل-مسکونی-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای اسکلت بتونی منازل مسکونی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای اسکلت بتونی منازل مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088350/استعلام-پشتیبانی-تجهیزات-ویدئو-کنفرانس--'>استعلام پشتیبانی تجهیزات ویدئو کنفرانس ... / استعلام, استعلام پشتیبانی تجهیزات ویدئو کنفرانس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088370/استعلام-اجرای-قسمتی-از-معابر--'>استعلام اجرای قسمتی از معابر ... / استعلام, استعلام اجرای قسمتی از معابر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088386/مناقصه-پروژه-احداث-کارگاه-صنایع-چوب--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه احداث کارگاه صنایع چوب - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه پروژه احداث کارگاه صنایع چوب - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088410/مناقصه-تکمیل-محور--نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل محور... نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه بهسازی، تعریض و رفع نقاط حادثه خیز  ..... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088426/مناقصه-اجرای-هدایت-آبهای-سطحی-شهرک-صنعتی-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای هدایت آبهای سطحی شهرک صنعتی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای هدایت آبهای سطحی شهرک صنعتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088445/مناقصه-امور-خدماتی-و-پشتیبانی-جمعیت-هلال-احمر'>مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی جمعیت هلال احمر / آگهی مناقصه، مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی جمعیت هلال احمر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088465/مناقصه-Hydrogen-Generator-250-cc-min-تجدید--نوبت-دوم'>مناقصه Hydrogen Generator 250 cc/min- تجدید - نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه, مناقصه Hydrogen Generator 250 cc/min- تجدید - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088478/استعلام-دستگاه-HSM-کدگذار-شبکه-های-بانکی'>استعلام دستگاه HSM کدگذار شبکه های بانکی / استعلام , استعلام دستگاه HSM کدگذار شبکه های بانکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088493/استعلام-بزرگ-نما-الکترونیک-ویژه-کم-بینایان'>استعلام بزرگ نما الکترونیک ویژه کم بینایان / استعلام , استعلام بزرگ نما الکترونیک ویژه کم بینایان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088509/فراخوان-تهیه-مواد-اولیه-غذایی-طبخ-و-توزیع-غذا'>فراخوان تهیه مواد اولیه غذایی، طبخ و توزیع غذا / فراخوان تهیه مواد اولیه غذایی، طبخ و توزیع غذا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1087919/استعلام-تامین-نیروی-انسانی--'>استعلام تامین نیروی انسانی ... / استعلام , استعلام تامین نیروی انسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1087939/مناقصه-خرید-40-000-متر-کابل-نوری-خاکی'>مناقصه خرید  40.000 متر کابل نوری خاکی / خلاصه آگهی مناقصه, مناقصه خرید  40.000 متر کابل نوری خاکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1087963/استعلام-پشتیبانی-شبکه--'>استعلام پشتیبانی شبکه ... / استعلام, استعلام پشتیبانی شبکه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1087984/تجدید-فراخوان-ابنیه-فنی-راه-روستایی-ـ-نوبت-دوم'>تجدید فراخوان  ابنیه فنی راه روستایی  ـ نوبت دوم / تجدید مناقصه عمومی, فراخوان  ابنیه فنی راه روستایی  ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088007/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-انجام-خدمات-نگهداشت-و-انبارش-کالا---نوبت-دوم'>مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات نگهداشت و انبارش کالا... - نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی انجام خدمات نگهداشت و انبارش کالا...  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088026/فراخوان-بهسازی-و-تعریض-محور'>فراخوان بهسازی و تعریض محور / آگهی فراخوان,فراخوان بهسازی و تعریض محور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088045/استعلام-اجرای-قسمتی-از-طرح-هادی--'>استعلام اجرای قسمتی از طرح هادی ... / استعلام , استعلام اجرای قسمتی از طرح هادی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088061/استعلام-فلش-مموری-16-گیگ-سایت-ستاد'>استعلام فلش مموری 16 گیگ, سایت ستاد / استعلام,استعلام فلش مموری 16 گیگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088075/استعلام-احیا-و-مرمت-قنات--'>استعلام احیا و مرمت قنات ... / استعلام, استعلام احیا و مرمت قنات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088092/اصلاحیه-مناقصه-تامین-برق-منازل---نوبت-دوم'>اصلاحیه مناقصه تامین برق منازل...- نوبت دوم  / اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی, اصلاحیه مناقصه تامین برق منازل... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088111/مناقصه-عملیات-اجرای-پروژه-های-آبرسانی-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرای پروژه های آبرسانی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه عملیات اجرای پروژه های آبرسانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088130/فراخوان-احداث-استخر-شنای-مدرسه---نوبت-دوم'>فراخوان احداث استخر شنای مدرسه،... نوبت دوم / مناقصه عمومی, فراخوان احداث استخر شنای مدرسه،... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088150/مناقصه-خطوط-فشار-ضعیف-زمینی-و-هوایی-و-متوسط-و-روشنایی-معابر-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه خطوط فشار ضعیف زمینی و هوایی و متوسط و روشنایی معابر ـ نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خطوط فشار ضعیف زمینی و هوایی و متوسط و روشنایی معابر- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088167/استعلام-دیزل-ژنراتور-پرکنز-50kw-به-همراه-change-over-و-conopi-و-باک-(کوبل-کامل)-به-همراه-نصب-و-راه-اندازی-کامل'>استعلام دیزل ژنراتور پرکنز- 50kw به همراه change over و conopi و باک (کوبل کامل) به همراه نصب و راه اندازی کامل / استعلام, استعلام دیزل ژنراتور پرکنز- 50kw به همراه change over و conopi و باک (کوبل کامل) به همراه نصب و راه اندازی کامل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088189/استعلام-فعالیت-های-حرفه-ای-علمی-و-فنی-طبقه-بندی-نشده'>استعلام فعالیت های حرفه ای، علمی و فنی طبقه بندی نشده  / استعلام, استعلام فعالیت های حرفه ای، علمی و فنی طبقه بندی نشده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088203/فراخوان-مناقصه-انجام-عملیات-مرمت-و-بازسازی-شبکه-آبیاری-و--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه انجام عملیات مرمت و بازسازی شبکه آبیاری و... نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه انجام عملیات مرمت و بازسازی شبکه آبیاری و... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088218/مناقصه-رک-بندی-سوله'>مناقصه رک بندی سوله / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه رک بندی سوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088235/مناقصه-پروژه-جایگزینی-خط-لوله-آب-خنک-کننده-GRP-با-کربن-استیل--'>مناقصه پروژه جایگزینی خط لوله آب خنک کننده GRP با کربن استیل... / مناقصه ,مناقصه پروژه جایگزینی خط لوله آب خنک کننده GRP با کربن استیل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088256/تجدید-مناقصه-خرید-لوله-و-اتصالات-جهت-طرح-جداسازی-آب-فضای-سبز---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید لوله و اتصالات جهت طرح جداسازی آب فضای سبز...  نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه، تجدید مناقصه خرید لوله و اتصالات جهت طرح جداسازی آب فضای سبز.. نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088275/مناقصه-اجاره-خودرو-درون-شهری-و-برون-شهری-نوبت-دوم'>مناقصه اجاره خودرو درون شهری و برون شهری- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجاره خودرو درون شهری و برون شهری- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088294/استعلام-دوربین-مداربسته-و-سرور-مورد-نیاز--'>استعلام دوربین مداربسته و سرور مورد نیاز... / استعلام,استعلام دوربین مداربسته و سرور مورد نیاز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088312/استعلام-اجاق-گاز--'>استعلام اجاق گاز ... / استعلام, استعلام اجاق گاز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088325/استعلام-دستگاه-رله--'>استعلام دستگاه رله ... / استعلام , استعلام دستگاه رله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088337/استعلام-پتو-یکنفره-با-کیفیت-عالی'>استعلام پتو یکنفره با کیفیت عالی / استعلام,استعلام پتو یکنفره با کیفیت عالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088357/استعلام-اجرای-قسمتی-از-طرح-هادی-روستای--'>استعلام اجرای قسمتی از طرح هادی روستای... / استعلام,استعلام اجرای قسمتی از طرح هادی روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088377/مناقصه-تامین-نیروی-حفاظت-فیزیکی-نوبت-دوم'>مناقصه تامین نیروی حفاظت فیزیکی نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه تامین نیروی حفاظت فیزیکی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088391/استعلام-سمعک--'>استعلام سمعک ... / استعلام, استعلام سمعک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088415/مناقصه-عمومی-خرید-امور-مربوط-به-خرید-خدمات-تامین-و-ارتفاع-مراقبت-های-اولیه--'>مناقصه عمومی خرید امور مربوط به خرید خدمات تامین و ارتفاع مراقبت های اولیه... / مناقصه عمومی خرید امور مربوط به خرید خدمات تامین و ارتفات مراقبت های اولیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088431/تجدید-مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088455/فراخوان-ارزیابی-کیفی-احداث-تصفیه-خانه-فاضلاب-شهرک-صنعتی--نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی احداث تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی...نوبت دوم  / مناقصه, فراخوان ارزیابی کیفی احداث تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088469/مناقصه-خرید-65-قلم-قطعات-توربین-گازی'>مناقصه خرید 65 قلم قطعات توربین گازی / مناقصه خرید 65 قلم قطعات توربین گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1087918/مجدد-ـ-مناقصه-عمومی-امور-طبخ-و-توزیع-غذای-بیمارستان----نوبت-دوم'>مجدد ـ مناقصه عمومی امور طبخ و توزیع غذای بیمارستان.... - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مجدد مناقصه عمومی امور طبخ و توزیع غذای بیمارستان - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1087938/استعلام-کنسانتره-دامی--'>استعلام کنسانتره دامی ... / استعلام , استعلام کنسانتره دامی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1087962/استعلام-باتری--'>استعلام باتری ... / استعلام , استعلام باتری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1087983/مناقصه-اجرای-عملیات-جمع-آوری-زباله--رفت-و-روب--'>مناقصه اجرای عملیات جمع آوری زباله ، رفت و روب ... / تجدید مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات جمع آوری زباله ، رفت و روب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088005/استعلام-رایانه-همراه-و-دستگاه-GPS--'>استعلام رایانه همراه و دستگاه GPS... / استعلام, استعلام رایانه همراه و دستگاه GPS...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088024/مناقصه-عملیات-اجرایی-بخشی-از-محور--'>مناقصه عملیات اجرایی بخشی از محور... / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات اجرایی بخشی از محور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088044/مناقصه-اجرای-حدود-5-کیلومتر-شبکه-فاضلاب-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای حدود 5 کیلومتر شبکه فاضلاب- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای حدود 5 کیلومتر شبکه فاضلاب- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088059/مناقصه-اجرای-حدود-5-کیلومتر-شبکه-فاضلاب-در-منطقه-07--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای حدود 5 کیلومتر شبکه فاضلاب در منطقه 07... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای حدود 5 کیلومتر شبکه فاضلاب در منطقه 07... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088074/مناقصه-خدمات-نگهداری-و-تعمیرات-مکانیک--نوبت-دوم'>مناقصه خدمات نگهداری و تعمیرات مکانیک - نوبت دوم / آگهی مناقصه,مناقصه خدمات نگهداری و تعمیرات مکانیک - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088089/استعلام-طراحی-و-چاپ-نامه-اداری-A5--'>استعلام طراحی و چاپ نامه  اداری A5... / استعلام,استعلام طراحی و چاپ نامه  اداری A5...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088109/مناقصه-خدمات-فنی-مهندسی'>مناقصه خدمات فنی، مهندسی / آگهی عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران,مناقصه خدمات فنی، مهندسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088128/مناقصه-تکمیل-ایستگاه-آتش-نشانی-و--'>مناقصه تکمیل ایستگاه آتش نشانی و ... / آگهی مناقصه, مناقصه تکمیل ایستگاه آتش نشانی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088149/مناقصه-خرید-انواع-الکتروپمپ-نوبت-دوم'>مناقصه خرید انواع الکتروپمپ نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید انواع الکتروپمپ نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088165/مناقصه-اجرای-شبکه-توزیع-روستاها--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای شبکه توزیع روستاها - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه اجرای شبکه توزیع روستاها - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088188/مناقصه-واگذاری-خدمات-شهری-ناحیه-دو--96-12-28'>مناقصه واگذاری خدمات شهری ناحیه دو - 96.12.28 / مناقصه عمومی ، مناقصه واگذاری خدمات شهری ناحیه دو - 96.12.28</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088202/استعلام-ساعت-مچی-مردانه--'>استعلام ساعت مچی مردانه ... / استعلام, استعلام ساعت مچی مردانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088217/مناقصه-خرید-و-حمل-لوله-های-پلی-اتیلن-آبرسانی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید و حمل لوله های پلی اتیلن آبرسانی- نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی ، مناقصه خرید و حمل لوله های پلی اتیلن آبرسانی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088234/استعلام-مربا-هویج-ظرفی-پلی-استایرنی-'>استعلام مربا هویج ظرفی پلی استایرنی.. / استعلام,استعلام مربا هویج ظرفی پلی استایرنی..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088254/مناقصه-راهبری-نیروی-انسانی-مجتمع'>مناقصه راهبری نیروی انسانی مجتمع / آگهی مناقصه مناقصه راهبری نیروی انسانی مجتمع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088274/مناقصه-خرید-55-000-بسته-کاغذ-A4'>مناقصه خرید 55.000 بسته کاغذ A4 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید 55.000 بسته کاغذ A4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088292/مناقصه-تامین-و-پشتیبانی-سرویس-خودرویی'>مناقصه تامین و پشتیبانی سرویس خودرویی  / آگهی مناقصه , مناقصه تامین و پشتیبانی سرویس خودرویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088311/مناقصه-احداث-چهار-مورد-بند-سنگی-تجدید'>مناقصه احداث چهار مورد بند سنگی تجدید  / مناقصه عمومی , مناقصه احداث چهار مورد بند سنگی تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088324/مناقصه-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-نواحی-چهارگانه----96-12-28'>مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز نواحی چهارگانه ... - 96.12.28 / آگهی مناقصه، مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز نواحی چهارگانه ... 96.12.28</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088336/استعلام-سرویس-تفلون--'>استعلام سرویس تفلون ... / استعلام , استعلام سرویس تفلون ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088355/مناقصه-احداث-خانه-جوان-شهرستان--نوبت-دوم'>مناقصه احداث خانه جوان شهرستان... نوبت دوم  / آگهی مناقصه، مناقصه احداث خانه جوان شهرستان... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088376/استعلام-سمعک--'>استعلام سمعک ... / استعلام , استعلام سمعک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088390/مناقصه-احداث-استخر--نوبت-دوم'>مناقصه احداث استخر - نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه احداث استخر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088414/استعلام-بهره-برداری-و-نگهداری-از-تصفیه-خانه-فاضلاب--'>استعلام بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه فاضلاب... / استعلام, استعلام بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه فاضلاب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088430/مناقصه-تهیه-نقشه-1-2000-کاداستر--'>مناقصه تهیه نقشه 1.2000 کاداستر ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه نقشه 1.2000 کاداستر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088453/مناقصه-سرویس-ایاب-و-ذهاب-روزانه'>مناقصه سرویس ایاب و ذهاب روزانه  / مناقصه,مناقصه سرویس ایاب و ذهاب روزانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088468/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-محور---نوبت-دوم'>مناقصه لکه گیری و روکش محور... - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه لکه گیری و روکش محور... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088482/استعلام-بهاء-هزینه-رنگ-آمیزی-نرده-ها-با-مصالح'>استعلام بهاء هزینه رنگ آمیزی نرده ها با مصالح  / استعلام بهاء,استعلام بهاء هزینه رنگ آمیزی نرده ها با مصالح </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088498/استعلام-PARTS-FOR-ITAS-FLARE-TIP'>استعلام PARTS FOR ITAS FLARE TIP / استعلام , استعلام PARTS FOR ITAS FLARE TIP</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088512/مناقصه-اصلاح-و-بهینه-سازی-شبکه-برق-روستایی--'>مناقصه  اصلاح و بهینه سازی شبکه برق روستایی ... / مناقصه عمومی, مناقصه  اصلاح و بهینه سازی شبکه برق روستایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088489/استعلام-دستگاه-hsm-کدگذار'>استعلام دستگاه hsm کدگذار / استعلام , استعلام دستگاه hsm کدگذار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088506/استعلام-تعمیر-و-بازسازی-کاشیکاری-مسجد'>استعلام تعمیر و بازسازی کاشیکاری مسجد  / استعلام , استعلام تعمیر و بازسازی کاشیکاری مسجد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088524/مناقصه-بازسازی-خسارت-ناشی-از-سیلاب'>مناقصه بازسازی خسارت ناشی از سیلاب  / مناقصه ،مناقصه بازسازی خسارت ناشی از سیلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088536/استعلام-کوپلینگ-فلندر'>استعلام کوپلینگ فلندر / استعلام , استعلام کوپلینگ فلندر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088548/استعلام-اجرای-قسمتی-از-معابر--'>استعلام اجرای قسمتی از معابر ... / استعلام, استعلام اجرای قسمتی از معابر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088561/استعلام-توربو-ماشینها-(فنها--کمپرسور-ها--پمپها--توربی)'>استعلام توربو ماشینها (فنها - کمپرسور ها - پمپها - توربی) / استعلام, استعلام توربو ماشینها (فنها - کمپرسور ها - پمپها - توربی)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088573/استعلام--اجرای-دکوراسیون-داخلی-سالن'>استعلام   اجرای دکوراسیون داخلی سالن / استعلام,استعلام  اجرای دکوراسیون داخلی سالن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088585/استعلام-اجرای-عملیات-آبخیزداری--'>استعلام اجرای عملیات آبخیزداری... / استعلام, استعلام اجرای عملیات آبخیزداری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088597/استعلام-خرید-نصب-و-راه-اندازی-و-پشتیبانی--'>استعلام خرید، نصب و راه اندازی و پشتیبانی... / استعلام, استعلام خرید، نصب و راه اندازی و پشتیبانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088611/فراخوان-مناقصه-تکمیل-هنرستان---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تکمیل هنرستان....- نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی  , فراخوان مناقصه تکمیل هنرستان....- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088623/استعلام-خرید-یک-دستگاه-رایانه'>استعلام خرید یک دستگاه رایانه  / استعلام , استعلام خرید یک دستگاه رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088635/فراخوان-عملیات-آزادسازی-و-رفع-تجاوز-به-بستر-و-حریم'> فراخوان  عملیات آزادسازی و رفع تجاوز به بستر و حریم  /  فراخوان، فراخوان عملیات آزادسازی و رفع تجاوز به بستر و حریم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088651/استعلام-ایمن-سازی-و-ساماندهی-سه-راهی'>استعلام ایمن سازی و ساماندهی سه راهی / استعلام,استعلام ایمن سازی و ساماندهی سه راهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088666/فراخوان-عملیات-آزادسازی-و-رفع-تجاوز-به-بستر-و-حریم--'>فراخوان عملیات آزادسازی و رفع تجاوز به بستر و حریم ... / فراخوان، فراخوان عملیات آزادسازی و رفع تجاوز به بستر و حریم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088678/استعلام-تامین-تخت-معاینه'>استعلام تامین تخت معاینه / استعلام , استعلام تامین تخت معاینه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088691/استعلام-تامین-تشک'>استعلام تامین تشک / استعلام , استعلام تامین تشک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088703/استعلام-بیمه--'>استعلام بیمه ... / استعلام, استعلام بیمه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088716/استعلام-انجام-خدمات-تعمیر-کلیه-الکتروپمپ-های-معیوب--'>استعلام انجام خدمات تعمیر کلیه الکتروپمپ های معیوب ... / استعلام , استعلام انجام خدمات تعمیر کلیه الکتروپمپ های معیوب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088730/استعلام-تایپ-و-تکثیر'>استعلام تایپ و تکثیر  / استعلام, استعلام تایپ و تکثیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088742/استعلام-تهیه-علائم-ایمنی-راه-با-اولیت-نقاط-پرتصادف---'>استعلام تهیه علائم ایمنی راه با اولیت نقاط پرتصادف .... / استعلام,استعلام تهیه علائم ایمنی راه با الویت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1087909/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-اعیانی-احداثی-در-پلاک-ثبتی-عرصه-138متر'>مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ اعیانی احداثی در پلاک ثبتی عرصه 138متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ اعیانی احداثی در پلاک ثبتی عرصه 138متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1087936/مزایده-مقدار-73-سهم-مشاع-از-100-سهم-از-1-5-دانگ-از-زمین-قطعه-29-تفکیکی'>مزایده مقدار 73 سهم مشاع از 100 سهم از 1.5 دانگ از زمین قطعه 29 تفکیکی / مزایده,مزایده مقدار 73 سهم مشاع از 100 سهم از 1.5 دانگ از زمین قطعه 29 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1087961/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-نه-تبریز-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی بخش نه تبریز نوبت اول  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش نه تبریز نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1087990/مزایده-زمین-مساحت-عرصه-دویست-متر'>مزایده زمین مساحت عرصه دویست متر / مزایده,مزایده زمین مساحت عرصه دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088017/مزایده-منزل-مسکونی-کلنگی-مساحت-185-متر'>مزایده منزل مسکونی کلنگی مساحت 185 متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی کلنگی مساحت 185 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088053/مزایده-پلاک-ثبتی-114-7368-غیرمنقول'>مزایده پلاک ثبتی 114/7368 غیرمنقول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 114/7368 غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088100/مزایده-ملک-مساحت-284-40متر'>مزایده ملک مساحت 284.40متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت 284.40متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088132/مزایده-عوارض-ورودی-میدان-بار'>مزایده عوارض ورودی میدان بار / آگهی مزایده,مزایده عوارض ورودی میدان بار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088166/مزایده-فروش-یک-دستگاه-اتومبیل-پراید--مرحله-دوم'>مزایده فروش یک دستگاه اتومبیل پراید  - مرحله دوم / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه اتومبیل پراید  - مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088201/مزایده-ملک-اموال-غیرمنقول-تجدید-مرحله-اول'>مزایده ملک اموال غیرمنقول تجدید مرحله اول / مزایده,مزایده ملک اموال غیرمنقول تجدید مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088244/مزایده-فروش-تعداد-یک-فقره-ملک-انبار-و-سوله-فلزی-789متر-نوبت-چهارم'>مزایده فروش تعداد یک فقره ملک انبار و سوله فلزی 789متر نوبت چهارم / مزایده,مزایده فروش تعداد یک فقره ملک انبار و سوله فلزی 789متر نوبت چهارم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088273/تجدید-مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری--نوبت-دوم'>تجدید مزایده یک دستگاه خودرو سواری  - نوبت دوم / تجدید مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو سواری   ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088305/مزایده-واگذاری-زمین----نوبت-دوم'>مزایده واگذاری زمین ... - نوبت دوم / آگهی مزایده، مزایده واگذاری زمین ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088363/مزایده-عمومی-اسپرم-های-منجمد-گاوی-ـ-چاپ-دوم'>مزایده عمومی اسپرم های منجمد گاوی ـ چاپ دوم /  مزایده ، مزایده عمومی اسپرم های منجمد گاوی - چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088398/مزایده-عمومی-فروش-50-واحد-غرفه-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده عمومی فروش 50 واحد غرفه تجاری نوبت دوم  / مزایده,مزایده عمومی فروش 50 واحد غرفه تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088429/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مرغداری-بخش-8-سقز'>مزایده ششدانگ ساختمان مرغداری بخش 8 سقز / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مرغداری بخش 8 سقز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088439/مناقصه-تولید-موزائیک-معمولی-و-موزائیک-واش'>مناقصه تولید موزائیک معمولی و موزائیک واش / آگهی مناقصه , مناقصه تولید موزائیک معمولی و موزائیک واش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088463/فراخوان-اجرای-عملیات-بهسازی-نوبت-دوم'>فراخوان اجرای عملیات بهسازی نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران,فراخوان اجرای عملیات بهسازی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088476/مناقصه-عمومی-خدمات-حراست-و-نگهبانی-از-اماکن-و-تاسیسات--'>مناقصه عمومی خدمات حراست و نگهبانی از اماکن و تاسیسات.... / مناقصه عمومی ، مناقصه عمومی خدمات حراست و نگهبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088490/استعلام-دوخت-البسه'>استعلام دوخت البسه / استعلام , استعلام دوخت البسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088507/مناقصه-خرید-دو-دستگاه-سرند-بالستیک'>مناقصه خرید دو دستگاه سرند بالستیک  / آگهی مناقصه، مناقصه خرید دو دستگاه سرند بالستیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088525/تجدید-مناقصه-خرید-خدمات-نگهداری-پایانه-مرزی-و----نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید خدمات نگهداری پایانه مرزی و ... - نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید خدمات نگهداری پایانه مرزی و ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088537/استعلام-بالابر-هیدرولیک--'>استعلام بالابر هیدرولیک... / استعلام, استعلام بالابر هیدرولیک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088549/استعلام-انتقال-آب--'>استعلام انتقال آب ... / استعلام , استعلام انتقال آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088562/استعلام-تامین-نصب-و-راه-اندازی--آموزش--خدمات-پشتیبانی'>استعلام تامین ،نصب و راه اندازی ، آموزش ، خدمات پشتیبانی  / استعلام , استعلام تامین ،نصب و راه اندازی ، آموزش ، خدمات پشتیبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088574/استعلام-عملیات-اجرایی-احداث-مخزن-20-متر-مکعبی'>استعلام  عملیات اجرایی احداث مخزن 20 متر مکعبی / استعلام  عملیات اجرایی احداث مخزن 20 متر مکعبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088586/استعلام-تجهیزات-راه-اندازی-و-انواع-گرم-کنهای-صنعتی'>استعلام تجهیزات راه اندازی و انواع گرم کنهای صنعتی  / استعلام , استعلام تجهیزات راه اندازی و انواع گرم کنهای صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088598/استعلام-اجرای-قسمتی-از-معابر-طرح-هادی-روستای-بیدخون'>استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستای بیدخون / استعلام، استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستای بیدخون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088612/استعلام-عملیات-اجرایی-لوله-گذاری-به-طول-2000-متر-روستای'>استعلام عملیات اجرایی لوله گذاری به طول 2000 متر روستای / استعلام   ،استعلام عملیات اجرایی لوله گذاری به طول 2000 متر روستای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088624/استعلام-کمپرسور'>استعلام کمپرسور / استعلام ، استعلام کمپرسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088636/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-سامانه-lbs'>استعلام نصب و راه اندازی سامانه lbs   / استعلام , استعلام  نصب و راه اندازی سامانه lbs  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088652/استعلام-عصا--'>استعلام عصا ... / استعلام, استعلام عصا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088667/استعلام-قرارداد-یکساله-عکاسی-و-فیلم-برداری'>استعلام قرارداد یکساله عکاسی و فیلم برداری / استعلام قرارداد یکساله عکاسی و فیلم برداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088679/استعلام-خرید-باطری-سمعک'>استعلام خرید باطری سمعک  / استعلام, استعلام خرید باطری سمعک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088692/استعلام-احیاء-و-لایروبی-قنات'>استعلام احیاء و لایروبی قنات  / استعلام , استعلام احیاء و لایروبی قنات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088704/استعلام-تامین-تشکه-ویلچر'>استعلام تامین تشکه ویلچر  / استعلام,استعلام تامین تشکه ویلچر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088717/استعلام-انفورماتیک'>استعلام انفورماتیک  / استعلام, استعلام انفورماتیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088731/استعلام-چای--'>استعلام چای ... / استعلام , استعلام چای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088744/استعلام-گالینگور'>استعلام  گالینگور / استعلام,استعلام  گالینگور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1087911/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-82-28متر-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی مساحت 82.28متر نوبت اول  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 82.28متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1087940/مزایده-مقدار-1-84-سهم-از-2-سهم-از-ده-سهم-ششدانگ-زمین-157-92متر'>مزایده مقدار 1.84 سهم از 2 سهم از ده سهم ششدانگ زمین 157.92متر  / مزایده,مزایده مقدار 1.84 سهم از 2 سهم از ده سهم ششدانگ زمین 157.92متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1087964/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-5-تبریز-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی بخش 5 تبریز نوبت اول  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش 5 تبریز نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1087992/تجدید-مزایده-48-نقطه-از-فضای-تبلیغات-شهری--نوبت-دوم'>تجدید مزایده 48 نقطه از فضای تبلیغات شهری... نوبت دوم / تجدید مزایده ,مزایده 48 نقطه از فضای تبلیغات شهری... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088018/مزایده-خودروی-پراید-مدل-88'>مزایده خودروی پراید مدل 88 / آگهی مزایده، مزایده خودروی پراید مدل 88</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088056/مزایده-آپارتمان-مساحت-مفید-68-متر-دو-خوابه'>مزایده آپارتمان مساحت مفید 68 متر دو خوابه / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت مفید 68 متر دو خوابه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088101/مزایده-فروش-378-04-سهم--'>مزایده فروش 378.04 سهم ... / مزایده , مزایده فروش 378.04 سهم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088133/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-سواری-پراید'>مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری پراید / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088168/مزایده-اجاره-بخش-تصویربرداری-مرکز-پزشکی'>مزایده اجاره بخش تصویربرداری مرکز پزشکی / آگهی مزایده,مزایده  اجاره بخش تصویربرداری مرکز پزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088211/مزایده-اجاره-فروشگاه--نوبت-سوم'>مزایده اجاره فروشگاه - نوبت سوم / آگهی مزایده , مزایده اجاره فروشگاه - نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088246/مزایده-ملک-با-قدمت-ده-سال-پلاک-2985-77-غیرمنقول'>مزایده ملک با قدمت ده سال پلاک 2985/77 غیرمنقول  / مزایده,مزایده ملک با قدمت ده سال پلاک 2985/77 غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088280/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-128-متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 128 متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 128 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088306/مزایده-زمین-تحت-پلاک-4376-قدمت-40-ساله'>مزایده زمین تحت پلاک 4376 قدمت 40 ساله  / مزایده,مزایده زمین تحت پلاک 4376 قدمت 40 ساله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088364/مزایده-آپارتمان-مسکونی-پلاک-ثبتی-16089-فرعی'>مزایده آپارتمان مسکونی پلاک ثبتی 16089 فرعی / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی پلاک ثبتی 16089 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088400/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-سواری-تویوتا-لندکروز'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری تویوتا لندکروز / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری تویوتا لندکروز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088479/فراخوان-احداث-شبکه-فشار-متوسط-33-کیلوولت--'>فراخوان احداث شبکه فشار متوسط 33 کیلوولت ... / فراخوان ارزیابی کیفی عمومی، فراخوان احداث شبکه فشار متوسط 33 کیلوولت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088494/مناقصه-واگذاری-قرارداد-طراحی-و-ساخت-دو-خط-پردازش-پسماند--'>مناقصه واگذاری قرارداد طراحی و ساخت دو خط پردازش پسماند ... / آگهی مناقصه، مناقصه واگذاری قرارداد طراحی و ساخت دو خط پردازش پسماند ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088510/مناقصه-خرید-سیستم-روشنایی-سطوح-پروازی'>مناقصه خرید سیستم روشنایی سطوح پروازی / مناقصه خرید سیستم روشنایی سطوح پروازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088528/استعلام-ماشینها-و-تجهیزات-اداری-و-کامپیوتری-و-اجزاء-آنها--'>استعلام ماشینها و تجهیزات اداری و کامپیوتری و اجزاء آنها... / استعلام , استعلام ماشینها و تجهیزات اداری و کامپیوتری و اجزاء آنها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088540/استعلام-احداث-کانال-سنگ-و-سیمان--'>استعلام احداث کانال سنگ و سیمان ... / استعلام, استعلام احداث کانال سنگ و سیمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088552/مناقصه-اصلاح-تقاطع-زیرگذر-پایانه-بار'>مناقصه اصلاح تقاطع زیرگذر پایانه بار / مناقصه عمومی, مناقصه اصلاح تقاطع زیرگذر پایانه بار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088565/استعلام-ترمیم-و-لاینینگ-کانال-اصلی-کردان'>استعلام  ترمیم و لاینینگ کانال اصلی کردان  / استعلام,استعلام  ترمیم و لاینینگ کانال اصلی کردان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088577/استعلام-احیا-و-مرمت-9-رشته-قنات'>استعلام احیا و مرمت 9 رشته قنات  / استعلام, استعلام احیا و مرمت 9 رشته قنات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088589/استعلام-قرارداد-طراحی-و-نصب-بنر--'>استعلام قرارداد طراحی و نصب بنر ... / استعلام, استعلام قرارداد طراحی و نصب بنر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088602/استعلام--تب-سنج-دیجیتال'>استعلام   تب سنج دیجیتال / استعلام, استعلام   تب سنج دیجیتال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088615/استعلام-خدمات-پشتیبانی-و-نگهداری'>استعلام خدمات پشتیبانی و نگهداری / استعلام , استعلام خدمات پشتیبانی و نگهداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088627/استعلام-تابلو--'>استعلام تابلو ... / استعلام , استعلام تابلو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088639/استعلام-کیف-و-کمربند-به-صورت-بسته-بندی-چرم-طبیعی'>استعلام کیف و کمربند به صورت بسته بندی چرم طبیعی  / استعلام, استعلام کیف و کمربند به صورت بسته بندی چرم طبیعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088658/مناقصه-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز  / آگهی مناقصه، مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088670/مناقصه-خرید-چهار-دستگاه-آسانسور'>مناقصه خرید چهار دستگاه آسانسور / آگهی مناقصه, مناقصه خرید چهار دستگاه آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088682/فراخوان-عملیات-آزادسازی-و-رفع-تجاوز-به-بستر-و-حریم--'>فراخوان عملیات آزادسازی و رفع تجاوز به بستر و حریم ... / فراخوان، فراخوان عملیات آزادسازی و رفع تجاوز به بستر و حریم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088695/استعلام-کیف-امداد-خودرویی-'>استعلام کیف امداد خودرویی- / استعلام, استعلام کیف امداد خودرویی-</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088707/استعلام-واگذاری-مرکز-کاهش-آسیب-گذری--'>استعلام واگذاری مرکز کاهش آسیب گذری ... / استعلام واگذاری مرکز کاهش آسیب گذری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088720/استعلام-دارو'>استعلام دارو / استعلام, استعلام دارو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088734/استعلام-عملیات-حفر-یک-حلقه-چاه'>استعلام عملیات حفر یک حلقه چاه / استعلام , استعلام عملیات حفر یک حلقه چاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088747/استعلام-تجهیزات-و-متعلقات-آسانسور'>استعلام  تجهیزات و متعلقات آسانسور  / استعلام , تجهیزات و متعلقات آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1087916/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-250-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 250 متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 250 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1087946/مزایده-مخلوط-دپو-شده-پای-سرند--'>مزایده مخلوط دپو شده پای سرند... / مزایده, مزایده مخلوط دپو شده پای سرند...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1087973/مزایده-ملک-مسکونی-بخش-هشت-ثبتی-رامیان'>مزایده ملک مسکونی بخش هشت ثبتی رامیان / مزایده,مزایده ملک مسکونی بخش هشت ثبتی رامیان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1087999/مزایده-دو-دستگاه-خودرو'>مزایده دو دستگاه خودرو  / آگهی مزایده, مزایده دو دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088028/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-1500متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 1500متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 1500متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088072/مزایده-تخصیص-53-قطعه-زمین-نوبت-دوم'>مزایده تخصیص 53 قطعه زمین نوبت دوم  / مزایده,مزایده تخصیص 53 قطعه زمین نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088110/مزایده-واگذاری-150-واحد-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری 150 واحد مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده واگذاری 150 واحد مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088139/مزایده-4-دانگ-و-162-6-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-ملک'>مزایده 4 دانگ و 162.6 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ ملک  / مزایده,مزایده 4 دانگ و 162.6 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ ملک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088175/مزایده-دو-دستگاه-تستر-کنتور-برق-تک-فاز'>مزایده دو دستگاه تستر کنتور برق تک فاز / مزایده,مزایده دو دستگاه تستر کنتور برق تک فاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088220/مزایده-واگذاری-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت-105-03متر'>مزایده واگذاری ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 105.03متر  / مزایده,مزایده واگذاری ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 105.03متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088252/مزایده-دستگاه-کمپرسی--صندلی-چرخ-پرنده-و--'>مزایده  دستگاه کمپرسی ، صندلی چرخ پرنده و ... / آگهی مزایده عمومی , مزایده  دستگاه کمپرسی ، صندلی چرخ پرنده و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088286/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-3500متر-کاربری-کارگاه-بسته-بندی'>مزایده ملک مساحت عرصه 3500متر کاربری کارگاه بسته بندی / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 3500متر کاربری کارگاه بسته بندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088339/فراخوان-مزایده-اجاره-بازار-هفتگی--'>فراخوان  مزایده  اجاره بازار هفتگی ... / فراخوان ، فراخوان مزایده  اجاره بازار هفتگی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088371/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-تویوتا'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری تویوتا / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی سواری تویوتا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088404/مزایده-فروش-واحدهای-مسکونی-سازمانی-و-یک-قطعه-زمین-نوبت-دوم'>مزایده فروش واحدهای مسکونی سازمانی و یک قطعه زمین نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش واحدهای مسکونی سازمانی و یک قطعه زمین نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088442/مزایده-بهره-برداری-از-جایگاه-CNG-نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از جایگاه CNG نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده بهره برداری از جایگاه CNG نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088483/مناقصه-تامین-نیروی-امور-مهندسی-مورد-نیاز-شهرداری-96-12-28'>مناقصه تامین نیروی امور مهندسی مورد نیاز شهرداری- 96.12.28 / مناقصه, مناقصه تامین نیروی امور مهندسی مورد نیاز شهرداری - 96.12.28</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088499/مناقصه-اجرای-تاسیسات-برقی-فضای-سبز--'>مناقصه اجرای تاسیسات برقی فضای سبز ... / مناقصه ,مناقصه اجرای تاسیسات برقی فضای سبز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088513/فراخوان-تهیه-مواد-اولیه-غذایی-طبخ-و-توزیع-غذا'>فراخوان تهیه مواد اولیه غذایی، طبخ و توزیع غذا / فراخوان تهیه مواد اولیه غذایی، طبخ و توزیع غذا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088531/استعلام-موتور-ژنراتور--'>استعلام موتور ژنراتور ... / استعلام , استعلام موتور ژنراتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088543/استعلام-عملیات-رابرلاینینگ-HARD-RUBBER-مخزن-رزین-های-میکسدبد'>استعلام عملیات رابرلاینینگ HARD RUBBER مخزن رزین های میکسدبد / استعلام, استعلام عملیات رابرلاینینگ  HARD RUBBER مخزن رزین های میکسدبد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088555/استعلام-اجرای-قسمتی-از-معابر-طرح-هادی-روستای-بیدخون'>استعلام  اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستای بیدخون / استعلام  اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستای بیدخون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088568/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای--'>استعلام اجرای طرح هادی روستای ... / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088580/استعلام-خرید-کلنگ-کوهنوردی-و-کیسه-خواب-کوهنوردی'>استعلام خرید کلنگ کوهنوردی و کیسه خواب کوهنوردی / استعلام, استعلام خرید کلنگ کوهنوردی و کیسه خواب کوهنوردی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088592/استعلام-ضبط-خبرنگاری'>استعلام ضبط خبرنگاری / استعلام, استعلام ضبط خبرنگاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088605/استعلام-عملیات-اجرایی-قسمتی-از-دیوار-محوطه'>استعلام  عملیات اجرایی قسمتی از دیوار محوطه / استعلام,استعلام  عملیات اجرایی قسمتی از دیوار محوطه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088618/استعلام-بچ-سینه--'>استعلام بچ سینه... / استعلام, استعلام بچ سینه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088630/استعلام-شناسایی-ظرفیت-های-قانونی-و-مقرراتی--'>استعلام شناسایی ظرفیت های قانونی و مقرراتی ... / استعلام, استعلام شناسایی ظرفیت های قانونی و مقرراتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088644/فراخوان-عملیات-آزادسازی-و-رفع-تجاوز-به-بستر-و-حریم--'>فراخوان عملیات آزادسازی و رفع تجاوز به بستر و حریم ... / فراخوان، فراخوان عملیات آزادسازی و رفع تجاوز به بستر و حریم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088661/استعلام-برنامه-نویسی-مشاوره-و-فعالیت-های-مربوط-به-رایانه--'>استعلام برنامه نویسی، مشاوره و فعالیت های مربوط به رایانه... / استعلام, استعلام برنامه نویسی، مشاوره و فعالیت های مربوط به رایانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088673/استعلام-شناسایی-روشهای-تسهیل-مشارکت-مردمی'>استعلام شناسایی روشهای تسهیل مشارکت مردمی / استعلام شناسایی روشهای تسهیل مشارکت مردمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088685/استعلام-بیمه-گر--'>استعلام بیمه گر ... / استعلام , استعلام بیمه گر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088698/استعلام-انفورماتیک'>استعلام انفورماتیک  / استعلام, استعلام انفورماتیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088710/استعلام-کاغذ-تحریر--'>استعلام کاغذ تحریر ... / استعلام, استعلام کاغذ تحریر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088724/استعلام-چاپ-پرسشنامه'>استعلام چاپ پرسشنامه / استعلام , استعلام چاپ پرسشنامه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088737/استعلام-کالا-و-لوازم-بهداشتی'>استعلام کالا و لوازم بهداشتی  / استعلام,استعلام کالا و لوازم بهداشتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088750/استعلام-توری-فنس-مفتولی-گالوانیزه'>استعلام توری فنس مفتولی گالوانیزه  / استعلام توری فنس مفتولی گالوانیزه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1087926/مزایده-پلاک-ثبتی-با-قدمت-50-سال'>مزایده پلاک ثبتی با قدمت 50 سال / مزایده,مزایده پلاک ثبتی با قدمت 50 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1087950/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-ششصد-و-شصت-و-شش-متر-و-سی-و-چهار-صدم-متر'>مزایده ملک مساحت عرصه ششصد و شصت و شش متر و سی و چهار صدم متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه ششصد و شصت و شش متر و سی و چهار صدم متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1087979/مزایده-اجاره-یک-دکه-فروش-مطبوعات-نوبت-دوم'>مزایده  اجاره یک دکه فروش مطبوعات  نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده  اجاره یک دکه فروش مطبوعات  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088004/مزایده-مازاد-اول-پلاک-ثبتی-مساحت-86-3متر'>مزایده مازاد اول پلاک ثبتی مساحت 86.3متر  / مزایده,مزایده مازاد اول پلاک ثبتی مساحت 86.3متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088037/مزایده-بهره-برداری-از-پارکینگ--نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از پارکینگ - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده  بهره برداری از پارکینگ - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088086/مزایده-فروش-89-قلم-انواع-منزل'>مزایده فروش 89 قلم انواع منزل / مزایده , مزایده فروش 89 قلم انواع منزل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088121/مزایده-مقدار-1-13-دانگ-مشاع-از-زمین-مساحت-2185-54متر'>مزایده مقدار 1.13 دانگ مشاع از زمین مساحت 2185.54متر / مزایده,مزایده مقدار 1.13 دانگ مشاع از زمین مساحت 2185.54متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088146/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سوناتا'>مزایده یک دستگاه خودروی سوناتا   / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه خودروی سوناتا  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088180/لغو-مزایده-فروش-سهام-شرکت--'>لغو مزایده فروش سهام شرکت ... / لغو آگهی عرضه عمومی سهام , لغو مزایده فروش سهام شرکت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088229/مزایده-فروش-یکباب-مغازه-و-زمین-25-3-و-35-متر'>مزایده فروش یکباب مغازه و زمین 25.3 و 35 متر  / مزایده,مزایده فروش یکباب مغازه و زمین 25.3 و 35 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088260/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-166-40متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 166.40متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 166.40متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088293/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-334-متر-بخش-سه'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 334 متر بخش سه  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 334 متر بخش سه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088347/مزایده-ملک-بخش-16-ثبت-اصفهان'>مزایده ملک بخش 16 ثبت اصفهان / مزایده,مزایده ملک بخش 16 ثبت اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088382/مزایده-اموال-منقول-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری'>مزایده اموال منقول یک دستگاه اتومبیل سواری / مزایده اموال منقول, مزایده اموال منقول یک دستگاه اتومبیل سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088408/مزایده-پلاک-ثبت-شده-بصورت-زمین-محصور-مساحت-257-6متر'>مزایده پلاک ثبت شده بصورت زمین محصور مساحت 257.6متر / مزایده,مزایده پلاک ثبت شده بصورت زمین محصور مساحت 257.6متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088446/مزایده-املاک-مساحت-1749-و-1567-متر'>مزایده املاک مساحت 1749 و 1567 متر / مزایده,مزایده املاک مساحت 1749 و 1567 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088527/استعلام-عسل--'>استعلام عسل ... / استعلام , استعلام عسل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088539/استعلام-صفحه-آند-پوشش-دهی-شده'>استعلام صفحه آند پوشش دهی شده  / استعلام , استعلام صفحه آند پوشش دهی شده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088551/استعلام-آبند-حرارتی-کور-هگندله-سازی-اسپرینگ-سیل-و--'>استعلام آبند حرارتی کور هگندله سازی اسپرینگ سیل و ...  / استعلام , استعلام آبند حرارتی کور هگندله سازی اسپرینگ سیل و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088564/استعلام-گیربکس-SCHENCK'>استعلام گیربکس SCHENCK / استعلام , استعلام گیربکس SCHENCK</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088576/استعلام-تلویزیون-55-اینچ-lg-فول-پروت-uhd'>استعلام تلویزیون 55 اینچ lg فول پروت uhd  / استعلام,استعلام  تلویزیون 55 اینچ lg فول پروت uhd </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088588/استعلام-دستگاه-سنجش-گازهای-محیطی-ION-SCIENCE-انگلیس--'>استعلام دستگاه سنجش گازهای محیطی ION SCIENCE انگلیس ... / استعلام, دستگاه سنجش گازهای محیطی ION SCIENCE انگلیس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088601/استعلام-تخم-مرغ--'>استعلام تخم مرغ ... / استعلام , استعلام تخم مرغ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088614/استعلام-اصلاح-باغات-شامل-حرص--تغذیه--'>استعلام اصلاح باغات شامل حرص - تغذیه ... / استعلام, استعلام اصلاح باغات شامل حرص - تغذیه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088626/استعلام-تهیه-مستندسازی-فعالیتهای-ستاد-اجرایی-سفر-نوروز-97'>استعلام تهیه مستندسازی فعالیتهای ستاد اجرایی سفر نوروز 97 / استعلام, استعلام تهیه مستندسازی فعالیتهای ستاد اجرایی سفر نوروز 97</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088638/استعلام-پیاده-سازی-و-استقرار-مرکز-عملیات-امنیت-مجازی-سازی-سرورها--'>استعلام پیاده سازی و استقرار مرکز عملیات امنیت مجازی سازی سرورها ... / استعلام, استعلام پیاده سازی و استقرار مرکز عملیات امنیت مجازی سازی سرورها ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088657/استعلام-کاغذ--'>استعلام کاغذ ... / استعلام, استعلام کاغذ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088669/استعلام-دستگاه-اندازه-گیری-گازهای-خروجی--'>استعلام دستگاه اندازه گیری گازهای خروجی ... / استعلام, دستگاه اندازه گیری گازهای خروجی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088681/استعلام-خدمات-پشتیبانی-سیستم-های-نرم-افزاری-اتوماسیون'>استعلام خدمات پشتیبانی سیستم های نرم افزاری اتوماسیون / استعلام , استعلام خدمات پشتیبانی سیستم های نرم افزاری اتوماسیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088694/استعلام-خرید-نرم-افزار-حسابداری'>استعلام خرید نرم افزار حسابداری  / استعلام, استعلام خرید نرم افزار حسابداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088706/استعلام-تهیه-کلیه-مصالح-و-اجرای-سازه--'>استعلام تهیه کلیه  مصالح و  اجرای سازه...  / استعلام ,استعلام تهیه کلیه  مصالح و  اجرای سازه... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088719/استعلام-بالابر-برقی-جهت-معلولین'>استعلام  بالابر برقی جهت معلولین  / استعلام, استعلام  بالابر برقی جهت معلولین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088733/استعلام-احداث-کانال-آبیاری--'>استعلام احداث کانال آبیاری... / استعلام, استعلام احداث کانال آبیاری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088746/استعلام-احیا-و-مرمت-قنوات--'>استعلام احیا و مرمت قنوات... / استعلام, استعلام احیا و مرمت قنوات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1087915/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-133-75مترمربع'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 133.75مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 133.75مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1087943/مزایده-پلاک-ثبتی-61-فرعی-از-سه-اصلی-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی 61 فرعی از سه اصلی نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 61 فرعی از سه اصلی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1087968/مزایده-سرقفلی-مغازه-یک-دهنه-بخش-ده-تبریز'>مزایده سرقفلی مغازه یک دهنه بخش ده تبریز / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه یک دهنه بخش ده تبریز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1087998/مزایده-ششدانگ-خانه-و-محوطه-مساحت-389-42متر'>مزایده ششدانگ خانه و محوطه مساحت 389.42متر  / مزایده,مزایده ششدانگ خانه و محوطه مساحت 389.42متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088025/مزایده-پلاک-ثبتی-4083-فرعی-مساحت-49-97متر'>مزایده پلاک ثبتی 4083 فرعی مساحت 49.97متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 4083 فرعی مساحت 49.97متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088069/مزایده-فروش-دو-قطعه-ملک-عرصه-هرکدام-264-5متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش دو قطعه ملک عرصه هرکدام 264.5متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش دو قطعه ملک عرصه هرکدام 264.5متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088104/مزایده-دو-قطعه-زمین-مساحت-220-و-215-متر'>مزایده دو قطعه زمین مساحت 220 و 215 متر  / مزایده,مزایده دو قطعه زمین مساحت 220 و 215 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088136/مزایده-یک-خط-تلفن-همراه'>مزایده یک خط تلفن همراه  / مزایده, مزایده یک خط تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088171/مزایده-فروش-یکدستگاه-اطاق-رنگ-آمیزی'>مزایده فروش یکدستگاه اطاق رنگ آمیزی  / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه اطاق رنگ آمیزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088214/مزایده-بهره-برداری-از-فست-فود-گذرگاه--نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از فست فود گذرگاه - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده بهره برداری از فست فود گذرگاه - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088251/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-عرصه-160-60متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 160.60متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 160.60متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088284/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-199-50متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 199.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 199.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088338/مزایده-اجاره-12-اتاق-ساختمان-نوبت-دوم'>مزایده اجاره 12 اتاق ساختمان نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره 12 اتاق ساختمان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088369/مزایده-واگذاری-کیوسک---نوبت-دوم'>مزایده واگذاری کیوسک ... نوبت دوم / مزایده , مزایده واگذاری کیوسک ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088403/مزایده-یک-دستگاه-تیلر--نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه تیلر - نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک دستگاه تیلر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088440/مزایده-هتل-هشت-طبقه-مساحت-902-27متر'>مزایده هتل هشت طبقه مساحت 902.27متر / مزایده,مزایده هتل هشت طبقه مساحت 902.27متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088472/مزایده-اجاره-ساختمان-قدیمی-مدرسه--'>مزایده اجاره ساختمان قدیمی مدرسه... / آگهی مزایده, مزایده اجاره ساختمان قدیمی مدرسه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088522/مزایده-سه-دانگ-از-آپارتمان-یک-خوابه-بیست-و-یک-سال-ساخت'>مزایده سه دانگ از آپارتمان یک خوابه بیست و یک سال ساخت / مزایده,مزایده سه دانگ از آپارتمان یک خوابه بیست و یک سال ساخت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088690/مزایده-داروخانه-بیمارستان-ولیعصر'> مزایده داروخانه بیمارستان ولیعصر / مزایده ، مزایده داروخانه بیمارستان ولیعصر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088480/مناقصه-احداث-و-بهسازی-کانالهای-آبیاری'>مناقصه احداث و بهسازی کانالهای آبیاری  / مناقصه , مناقصه احداث و بهسازی کانالهای آبیاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088496/مناقصه-تکمیل-سالن-ورزشی-چند-منظوره'>مناقصه تکمیل سالن ورزشی چند منظوره  / مناقصه عمومی, مناقصه  تکمیل سالن ورزشی چند منظوره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088511/استعلام-سیستم-صوتی--'>استعلام سیستم صوتی ... / استعلام , استعلام سیستم صوتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088529/استعلام-باطری-های-خاص-صنعتی-و-منابع-تغذیه-و-المان-های--'>استعلام باطری های خاص صنعتی و منابع تغذیه و المان های ... / استعلام, استعلام باطری های خاص صنعتی و منابع تغذیه و المان های ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088541/استعلام-شیرها-و-رولر-و--'>استعلام شیرها و رولر و .. / استعلام, استعلام شیرها و رولر و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088553/استعلام-آهن-ورق-سیاه'>استعلام آهن ورق سیاه / استعلام, استعلام آهن ورق سیاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088566/استعلام-مرمت-قلعه--'>استعلام مرمت قلعه... / استعلام, استعلام مرمت قلعه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088578/استعلام-ارزیابی-زیست-محیطی-ناحیه-صنعتی'>استعلام  ارزیابی زیست محیطی ناحیه صنعتی / استعلام , استعلام  ارزیابی زیست محیطی ناحیه صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088590/استعلام-چهار-راهی-برق--'>استعلام چهار راهی برق ... / استعلام , استعلام چهار راهی برق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088603/استعلام-اجرای-حفر-چاه'>استعلام اجرای حفر چاه / استعلام , استعلام اجرای حفر چاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088616/استعلام-انتقال-آب--'>استعلام انتقال آب ... / استعلام , استعلام انتقال آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088628/استعلام-پارتیشن-بندی'>استعلام پارتیشن بندی / استعلام , استعلام پارتیشن بندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088640/مناقصه-امور-مربوط-به-فضای-سبز-و-تنظیف-اماکن-و-خدمات-فنی-ساده'>مناقصه امور مربوط به فضای سبز و تنظیف اماکن و خدمات فنی ساده  / آگهی مناقصه , مناقصه امور مربوط به فضای سبز و تنظیف اماکن و خدمات فنی ساده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088659/فراخوان-عملیات-آزادسازی-و-رفع-تجاوز-به-بستر-و-حریم-مجاری'>فراخوان عملیات آزادسازی و رفع تجاوز به بستر و حریم مجاری / فراخوان، فراخوان عملیات آزادسازی و رفع تجاوز به بستر و حریم مجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088671/استعلام-مواد-غذایی-و-نوشیدنی'>استعلام مواد غذایی و نوشیدنی  / استعلام , استعلام مواد غذایی و نوشیدنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088683/استعلام-واگذاری-زمین-زراعی'>استعلام واگذاری زمین زراعی / استعلام , استعلام واگذاری زمین زراعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088696/استعلام-لوازم-سرویس-شیرآلات'>استعلام لوازم سرویس شیرآلات / استعلام , استعلام لوازم سرویس شیرآلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088708/استعلام-کابل-و-پریز-تلفن'>استعلام کابل و پریز تلفن  / استعلام, استعلام کابل و پریز تلفن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088722/استعلام-اجرای-عملیات-آبخیزداری'>استعلام اجرای عملیات آبخیزداری / استعلام , استعلام اجرای عملیات آبخیزداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088735/استعلام-احداث-کانال-آبیاری'>استعلام  احداث کانال آبیاری  / استعلام , استعلام  احداث کانال آبیاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088748/استعلام-فرآورده-های-دامی--'>استعلام فرآورده های دامی ... / استعلام , استعلام فرآورده های دامی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1087920/تجدید-مزایده-بهره-برداری-و-توسعه-تعمیرات-اساسی-جایگاه-CNG--'>تجدید مزایده بهره برداری و توسعه تعمیرات اساسی جایگاه CNG... / تجدید مزایده ,مزایده بهره برداری و توسعه تعمیرات اساسی جایگاه CNG...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1087948/مزایده-6-عدد-میز-پیشخوان-ام-دی-اف'>مزایده 6 عدد میز پیشخوان ام دی اف  / آگهی مزایده, مزایده 6 عدد میز پیشخوان ام دی اف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1087975/مزایده-ششدانگ-باغ-گردو-شماره-141-فرعی'>مزایده ششدانگ باغ گردو شماره 141 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ باغ گردو شماره 141 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088001/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-مساحت-392-متر'>مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی مساحت 392 متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی مساحت 392 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088031/مزایده-واگذاری-امتیاز-پروانه-های-ساختمانی-تراکم-شناور-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری امتیاز پروانه های ساختمانی تراکم شناور نوبت دوم  / مزایده,مزایده واگذاری امتیاز پروانه های ساختمانی تراکم شناور نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088080/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-179-فرعی-بخش-یازده-تهران'>مزایده پلاک ثبتی شماره 179 فرعی بخش یازده تهران  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 179 فرعی بخش یازده تهران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088116/مزایده-ملک-مساحت-اعیان-123-69متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت اعیان 123.69متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک مساحت اعیان 123.69متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088141/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-پراید-مدل-1384'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو پراید مدل 1384 / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودرو پراید مدل 1384</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088177/مزایده-ماشین-تراش-تبریز-دو-متری'>مزایده ماشین تراش تبریز دو متری  / مزایده,مزایده ماشین تراش تبریز دو متری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088222/مزایده-فرش-دست-بافت--'>مزایده فرش دست بافت ... / مزایده ,مزایده فرش دست بافت ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088255/مزایده-ششدانگ-ملک-بصورت-مسکونی-تجاری-مساحت-374-95متر'>مزایده ششدانگ ملک بصورت مسکونی تجاری مساحت 374.95متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملک بصورت مسکونی تجاری مساحت 374.95متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088287/مزایده-اجاره-5000-متر-مربع-عرصه-(زمین)--نوبت-دوم'>مزایده اجاره 5000 متر مربع عرصه (زمین)...نوبت دوم  / آگهی مزایده، مزایده اجاره 5000 متر مربع عرصه (زمین)...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088341/مزایده-انواع-سنگ'>مزایده انواع سنگ  / مزایده,مزایده انواع سنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088373/مزایده-اجاره-یک-درب-باغ-نوبت-دوم'>مزایده اجاره یک درب باغ نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده اجاره یک درب باغ نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088405/مزایده-فروش-هفتاد-شاخه-لوله-آزبست-کلاس-سی--نوبت-دوم'>مزایده فروش هفتاد شاخه لوله آزبست کلاس سی - نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش هفتاد شاخه لوله آزبست کلاس سی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088443/مزایده-یکباب-آپارتمان-مساحت-85-متر'>مزایده یکباب آپارتمان مساحت 85 متر / مزایده,مزایده یکباب آپارتمان مساحت 85 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088487/مزایده-واگذاری-بوفه-و-انتشارات-دانشجویی'>مزایده واگذاری  بوفه و انتشارات دانشجویی / مزایده,مزایده واگذاری  بوفه و انتشارات دانشجویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088505/مناقصه-سرویس-های-فنی-عملیات-پالایشگاه-گاز----نوبت-دوم'>مناقصه سرویس های فنی عملیات پالایشگاه گاز ... - نوبت دوم  / مناقصه ،مناقصه سرویس های فنی عملیات پالایشگاه گاز ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088521/مناقصه-بازسازی-استخر-ذخیره-آب-تجدید'>مناقصه بازسازی استخر ذخیره آب تجدید / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه بازسازی استخر ذخیره آب تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088535/استعلام-شیرها--'>استعلام شیرها .. / استعلام, استعلام شیرها ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088547/استعلام-سرور-رایانه--'>استعلام سرور رایانه... / استعلام, استعلام سرور رایانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088559/استعلام-پمپ--'>استعلام پمپ ... / استعلام , استعلام پمپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088572/استعلام-عملیات-اجرایی-لوله-گذاری-به-طول-1600-متر-و-اتصال-مخزن'>استعلام  عملیات اجرایی لوله گذاری به طول 1600 متر و اتصال مخزن  / استعلام   ،استعلام عملیات اجرایی لوله گذاری به طول 1600 متر و اتصال مخزن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088584/استعلام-توزیع-امانات-پستی--'>استعلام توزیع امانات پستی... / استعلام, استعلام توزیع امانات پستی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088596/استعلام-ماشینهای-الکتریکی-لرزاننده--'>استعلام ماشینهای الکتریکی لرزاننده .. / استعلام ماشینهای الکتریکی لرزاننده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088610/استعلام-کاغذ-جنس-درجه-یک-و-مرغوب-باشد'>استعلام  کاغذ جنس درجه یک و مرغوب باشد / استعلام,استعلام  کاغذ جنس درجه یک و مرغوب باشد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088622/استعلام-خرید-دیزل-ژنراتور-250RWA'>استعلام خرید دیزل ژنراتور 250RWA  / استعلام, استعلام خرید دیزل ژنراتور 250RWA </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088634/استعلام-تبلت--'>استعلام تبلت ... / استعلام , استعلام تبلت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088650/استعلام-کارت-بدون-تماس-هوشمند'>استعلام کارت بدون تماس هوشمند  / استعلام ,استعلام کارت بدون تماس هوشمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088665/فراخوان-عملیات-آزادسازی-و-رفع-تجاوز-به-بستر-و-حریم-مجاری-آبی'>فراخوان عملیات آزادسازی و رفع تجاوز به بستر و حریم مجاری آبی / فراخوان، فراخوان عملیات آزادسازی و رفع تجاوز به بستر و حریم مجاری آبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088677/استعلام-خرید-خودرو-سمند-EF7-دوگانه-سوز'>استعلام خرید خودرو سمند EF7 دوگانه سوز / استعلام , استعلام خرید خودرو سمند EF7 دوگانه سوز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088689/استعلام-احداث-جاده-بین-مزارع--'>استعلام احداث جاده بین مزارع... / استعلام, استعلام احداث جاده بین مزارع...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088702/استعلام-تامین-تجهیزات-توانبخشی'>استعلام تامین تجهیزات توانبخشی   / استعلام , استعلام تامین تجهیزات توانبخشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088715/استعلام-کابل-شبکه-و-میکروفن'>استعلام کابل شبکه و میکروفن  / استعلام, استعلام کابل شبکه و میکروفن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088728/استعلام-رایانه--'>استعلام رایانه ... / استعلام , استعلام رایانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088741/استعلام-دینام--'>استعلام دینام ... / استعلام , استعلام دینام ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1087908/مزایده-سند-مالکیت-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-113-50متر'>مزایده سند مالکیت ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 113.50متر / مزایده,مزایده سند مالکیت ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 113.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1087935/مزایده-جمع-آوری-پسماند-خشک-سطح-شهر--نوبت-دوم'>مزایده جمع آوری پسماند خشک سطح شهر  - نوبت دوم  / آگهی مزایده، مزایده جمع آوری پسماند خشک سطح شهر  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1087960/مزایده-تعداد-60-000-قطعه-مرغ-مادر-گوشتی'>مزایده تعداد 60.000 قطعه مرغ مادر گوشتی  / آگهی مزایده, مزایده  تعداد 60.000 قطعه مرغ مادر گوشتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1087988/مزایده-منزل-مسکونی-به-شماره-پلاک-70-1899-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی به شماره پلاک 70/1899 نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی به شماره پلاک 70/1899 نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088013/مزایده-ساختمان-یک-طبقه-عرصه-800-متر'>مزایده ساختمان یک طبقه عرصه 800 متر / مزایده,مزایده ساختمان یک طبقه عرصه 800 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088050/مزایده-دو-دانگ-مشاع-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-15-مهاباد'>مزایده دو دانگ مشاع ششدانگ یکباب خانه بخش 15 مهاباد  / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع ششدانگ یکباب خانه بخش 15 مهاباد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088096/مزایده-ششدانگ-از-پلاک-ثبتی-1079-از-17-اصلی-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ از پلاک ثبتی 1079 از 17 اصلی نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ از پلاک ثبتی 1079 از 17 اصلی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088129/مزایده-تمامت-ششدانگ-پلاک-ثبتی-قدمت-ده-سال'>مزایده تمامت ششدانگ پلاک ثبتی قدمت ده سال / مزایده,مزایده تمامت ششدانگ پلاک ثبتی قدمت ده سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088163/مزایده-عملیات-تفکیک-از-مبدا-زباله-های-شهری--تجدید-96-12-28'>مزایده عملیات تفکیک از مبدا زباله های شهری... تجدید 96/12/28 / آگهی تجدید مزایده , مزایده عملیات تفکیک از مبدا زباله های شهری... تجدید 96/12/28</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088192/واگذاری-ملک-سعیدآباد-به-مساحت-484687-مترمربع'> واگذاری ملک سعیدآباد به مساحت 484687 مترمربع   /  واگذاری ملک سعیدآباد به مساحت 484687 مترمربع  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088241/مزایده-واگذاری-امتیاز-بهره-برداری-از-یکدستگاه-کانکس'>مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از یکدستگاه کانکس / آگهی مزایده عمومی ، مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از یکدستگاه کانکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088272/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-شماره-یک-فرعی-بخش-8-گیلان'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شماره یک فرعی بخش 8 گیلان  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شماره یک فرعی بخش 8 گیلان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088300/مزایده-20-سهم-از-100-سهم-سهام-ساختمان-سه-طبقه'>مزایده 20 سهم از 100 سهم سهام ساختمان سه طبقه / مزایده,مزایده 20 سهم از 100 سهم سهام ساختمان سه طبقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088359/مزایده-دامداری-مساحت-6100متر'>مزایده دامداری مساحت 6100متر / مزایده,مزایده دامداری مساحت 6100متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088397/مزایده-فروش-سه-باب-واحد-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش سه باب واحد مسکونی نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش سه باب واحد مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088420/مزایده-بهره-برداری-و-نگهداشت-جایگاه-CNG-گاز-طبیعی-فشرده-نوبت-اول--چاپ-دوم'>مزایده بهره برداری و نگهداشت جایگاه CNG گاز طبیعی فشرده -نوبت اول - چاپ دوم  / آگهی مزایده , مزایده بهره برداری و نگهداشت جایگاه CNG گاز طبیعی فشرده -نوبت اول - چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088452/مزایده-فروش-یکباب-انبار-مساحت-2723متر'>مزایده فروش یکباب انبار مساحت 2723متر  / مزایده,مزایده فروش یکباب انبار مساحت 2723متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088495/مزایده-ششدانگ-پلاک--انشعاب-برق--انشعاب-گاز-طبیعی'>مزایده ششدانگ پلاک ، انشعاب برق ، انشعاب گاز طبیعی  / مزایده, مزایده ششدانگ پلاک ، انشعاب برق ، انشعاب گاز طبیعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088608/مزایده-فروش-ملک-مساحت-3641متر'>مزایده فروش ملک مساحت 3641متر / مزایده,مزایده فروش ملک مساحت 3641متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088743/مزایده-اجاره-مخزن'>مزایده اجاره مخزن  / مزایده اجاره مخزن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088471/مناقصه-تامین-و-راه-اندازی-11-ایستگاه-اندازه-گیری-و-تقلیل-فشار-پروژه-های-صنایع'>مناقصه  تامین و راه اندازی 11 ایستگاه اندازه گیری و تقلیل فشار پروژه های صنایع  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه  تامین و راه اندازی 11 ایستگاه اندازه گیری و تقلیل فشار پروژه های صنایع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088485/استعلام-لوازم-آزمایشگاهی'>استعلام لوازم آزمایشگاهی / استعلام , استعلام لوازم آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088502/استعلام-اجرا-و-تامین-برق-پزشکی-قانونی'>استعلام اجرا و تامین برق پزشکی قانونی / استعلام , استعلام اجرا و تامین برق پزشکی قانونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088517/مناقصه-احداث-کانال-آببر-جو-دیمه'>مناقصه احداث کانال آببر جو دیمه / مناقصه ،مناقصه احداث کانال آببر جو دیمه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088533/استعلام-قطعات-پاتیل-کش'>استعلام قطعات پاتیل کش  / استعلام ، استعلام قطعات پاتیل کش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088545/استعلام-مرمت-و-تکمیل-آسیاب--'>استعلام مرمت و تکمیل آسیاب ... / استعلام , استعلام مرمت و تکمیل آسیاب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088557/استعلام-الکترو-پمپ-شناور--'>استعلام الکترو پمپ شناور... / استعلام, استعلام الکترو پمپ شناور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088570/استعلام-دستگاه-اندازه-گیری-کربن-و-گوگرد-و--'>استعلام دستگاه اندازه گیری کربن و گوگرد و ...  / استعلام , استعلام دستگاه اندازه گیری کربن و گوگرد و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088582/استعلام-عملیات-اجرایی-لوله-گذاری--'>استعلام عملیات اجرایی لوله گذاری ... / استعلام, استعلام عملیات اجرایی لوله گذاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088594/مناقصه-تمدید-پروژه-توسعه-شبکه-برق-روستایی'>مناقصه تمدید پروژه توسعه شبکه برق روستایی  / مناقصه , مناقصه تمدید پروژه توسعه شبکه برق روستایی شهرستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088607/استعلام-پروژه-عمرانی'>استعلام پروژه عمرانی / استعلام, استعلام پروژه عمرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088620/استعلام-قفل-دو-سیلندر-صندوق-امانات'>استعلام  قفل دو سیلندر صندوق امانات / استعلام, استعلام  قفل دو سیلندر صندوق امانات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088632/استعلام-خدمات-پشتیبانی-و-نگهداری--'>استعلام خدمات پشتیبانی و نگهداری... / استعلام,استعلام خدمات پشتیبانی و نگهداری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088647/استعلام-جمع-آوری-تصفیه-و-تامین-آب--'>استعلام جمع آوری، تصفیه و تامین آب ... / استعلام , استعلام جمع آوری، تصفیه و تامین آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088663/استعلام-عدس-ایرانی'>استعلام عدس ایرانی / استعلام , استعلام عدس ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088675/استعلام-احیا-و-مرمت-قنوات--'>استعلام احیا و مرمت قنوات... / استعلام, استعلام احیا و مرمت قنوات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088687/استعلام-تعمیر-موتورخانه-مجتمع--رادیاتورها-و--'>استعلام تعمیر موتورخانه مجتمع ، رادیاتورها و ...  / استعلام,استعلام تعمیر موتورخانه مجتمع ، رادیاتورها و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088700/استعلام-پرینتر--'>استعلام پرینتر ... / استعلام , استعلام پرینتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088712/استعلام-ولیچر-بزرگسال'>استعلام ولیچر بزرگسال / استعلام,استعلام  ولیچر بزرگسال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088726/استعلام-پشتیبانی-سخت-افزاری-و-نرم-افزاری'>استعلام پشتیبانی سخت افزاری و نرم افزاری / استعلام , استعلام پشتیبانی سخت افزاری و نرم افزاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088739/استعلام-لوازم-و-متعلقات-تاسیسات-و-لوله-کشی'>استعلام لوازم و متعلقات تاسیسات و لوله کشی / استعلام, لوازم و متعلقات تاسیسات و لوله کشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088752/استعلام-منبع-آب--'>استعلام منبع آب... / استعلام, استعلام منبع آب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1087905/مزایده-یکباب-خانه-ویلایی-دو-طبقه-و-دوبلکس-نوبت-اول'>مزایده یکباب خانه ویلایی دو طبقه و دوبلکس نوبت اول / مزایده,مزایده یکباب خانه ویلایی دو طبقه و دوبلکس نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1087931/مزایده-سرقفلی-توقیفی-مساحت-170-متر'>مزایده سرقفلی توقیفی مساحت 170 متر / مزایده,مزایده سرقفلی توقیفی مساحت 170 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1087956/مزایده-کارگاه-پرورش-قارچ-عرصه-4567متر'>مزایده کارگاه پرورش قارچ عرصه 4567متر / مزایده,مزایده کارگاه پرورش قارچ عرصه 4567متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1087982/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-270-10متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 270.10متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 270.10متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088008/مزایده-فروش-بذر-ذرت-(تجدید)--نوبت-دوم'>مزایده فروش بذر ذرت (تجدید) - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی ، مزایده فروش بذر ذرت (تجدید) - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088041/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-71-26متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 71.26متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 71.26متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088091/مزایده-واگذاری-امور-داروئی-مرحله-دوم'>مزایده واگذاری امور داروئی- مرحله دوم  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری امور داروئی- مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088125/مزایده-ملک-مساحت-128-متر'>مزایده ملک مساحت 128 متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت 128 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088159/مزایده-سنگ-شکن--'>مزایده سنگ شکن ... / آگهی مزایده، مزایده سنگ شکن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088184/مزایده-فروش-یک-قطعه-از-زمینهای-شرکت'>مزایده فروش یک قطعه از زمینهای شرکت  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه از زمینهای شرکت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088236/مزایده-واگذاری-املاک-تجدید-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری املاک تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده , مزایده واگذاری املاک تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088265/مزایده-یکباب-گاراژ-مساحت-449-متر-نوبت-اول'>مزایده یکباب گاراژ مساحت 449 متر نوبت اول  / مزایده,مزایده یکباب گاراژ مساحت 449 متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088297/مزایده-یکباب-منزل-عرصه-مساحت-265متر'>مزایده یکباب منزل عرصه مساحت 265متر / مزایده,مزایده یکباب منزل عرصه مساحت 265متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088354/مزایده6-دستگاه-ماشین-آلات-مازاد'>مزایده6 دستگاه ماشین آلات مازاد / آگهی مزایده عمومی, مزایده6 دستگاه ماشین آلات مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088392/تجدید-مزایده-واگذاری-به-اجاره-تمامیت-ششدانگ-عرصه-و-اعیان--نوبت-دوم'>تجدید مزایده واگذاری به اجاره تمامیت ششدانگ عرصه و اعیان - نوبت دوم  / تجدید آگهی مزایده یک مرحله ای , مزایده واگذاری اجاره تمامیت ششدانگ عرصه و اعیان- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088417/مزایده-سنگ-تراورتن-و--'>مزایده سنگ تراورتن و ... / مزایده ,مزایده سنگ تراورتن و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088448/مزایده-تعدادی-گاو-حذفی-و-تلیسه-حذفی--'>مزایده تعدادی گاو حذفی و تلیسه حذفی ...  / مزایده , مزایده تعدادی گاو حذفی و تلیسه حذفی ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088560/مزایده-درمانگاه-شبانه-روزی-بعثت'>مزایده درمانگاه شبانه روزی بعثت / آگهی مزایده عمومی,مزایده درمانگاه شبانه روزی بعثت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088721/مزایده-واگذاری-اجاری-داروخانه-بیمارستان'>مزایده واگذاری اجاری داروخانه بیمارستان / مزایده ، مزایده واگذاری اجاری داروخانه بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088484/استعلام-لباس-کار-بادگیر-شلوار'>استعلام لباس کار بادگیر شلوار / استعلام , استعلام لباس کار بادگیر شلوار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088501/مناقصه-اجرای-زیباسازی-رفوژ-وسط-معابر--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای زیباسازی رفوژ وسط معابر - نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه  اجرای زیباسازی رفوژ وسط معابر - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088515/مناقصه-احداث-کانال-آببر'>مناقصه احداث کانال آببر / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث کانال آببر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088532/استعلام-سوئیچ--'>استعلام سوئیچ ... / استعلام, استعلام سوئیچ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088544/استعلام-سیم-بکسل-32-میلی-متر'>استعلام سیم بکسل 32 میلی متر  / استعلام, استعلام سیم بکسل 32 میلی متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088556/استعلام-ساخت-مبدل-هوایی'>استعلام ساخت مبدل هوایی / استعلام , استعلام ساخت مبدل هوایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088569/مناقصه-ساماندهی-و-اصلاح-هندسی-تقاطع-چالانچولان'>مناقصه ساماندهی و اصلاح هندسی تقاطع چالانچولان / مناقصه عمومی، مناقصه ساماندهی و اصلاح هندسی تقاطع چالانچولان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088581/استعلام-اسپیکر-ضبط-و-پخش'>استعلام اسپیکر ضبط و پخش / استعلام , استعلام اسپیکر ضبط و پخش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088593/استعلام-کاور-با-آرم-هلال-احمر--'>استعلام کاور با آرم هلال احمر... / استعلام, استعلام کاور با آرم هلال احمر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088606/استعلام-عملیات-اجرایی-لوله-گذاری-به-طول-500-متر-و-فنس-کشی'>استعلام عملیات اجرایی لوله گذاری به طول 500 متر و فنس کشی / استعلام   ،استعلام عملیات اجرایی لوله گذاری به طول 500 متر و فنس کشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088619/استعلام-تجهیزات-شبکه'>استعلام  تجهیزات شبکه / استعلام,استعلام تجهیزات شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088631/استعلام-خرید-کارتهای-نیروگاهی'>استعلام خرید کارتهای نیروگاهی  / استعلام , استعلام خرید کارتهای نیروگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088645/استعلام-وان-حمام-بادی-مخصوص-معلولین'>استعلام وان حمام بادی مخصوص معلولین / استعلام,استعلام وان حمام بادی مخصوص معلولین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088662/استعلام-کپسول--'>استعلام کپسول ... / استعلام , استعلام کپسول ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088674/استعلام-قفل-دو-سیلندر-صندوق-امانات--'>استعلام قفل دو سیلندر صندوق امانات ... / استعلام , استعلام قفل دو سیلندر صندوق امانات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088686/استعلام-احیا-و-مرمت-قنوات--'>استعلام احیا و مرمت قنوات... / استعلام, استعلام احیا و مرمت قنوات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088699/استعلام-واگذاری-مرکز-کاهش-آسیب-گذری-و-شلتر'>استعلام واگذاری مرکز کاهش آسیب گذری و شلتر  / استعلام , استعلام واگذاری مرکز کاهش آسیب گذری و شلتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088711/استعلام-توپ-فوتبال'>استعلام  توپ فوتبال / استعلام  استعلام  توپ فوتبال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088725/استعلام-کابل-برق--'>استعلام کابل برق... / استعلام, استعلام کابل برق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088738/استعلام-فلومتر-اولتراسونیک-پرتابل'>استعلام فلومتر اولتراسونیک پرتابل  / استعلام , استعلام فلومتر اولتراسونیک پرتابل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088751/استعلام-آبمیوه-200-سی-سی'>استعلام  آبمیوه 200 سی سی / استعلام, استعلام  آبمیوه 200 سی سی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1087929/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-84-74متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 84.74متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 84.74متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1087953/مزایده-50-من-محلی-باغ-پسته-تجدید'>مزایده 50 من محلی باغ پسته تجدید / مزایده,مزایده 50 من محلی باغ پسته تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1087981/مزایده-واگذاری-به-اجاره-تعدادی-مغازه'>مزایده واگذاری به اجاره تعدادی مغازه / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره تعدادی مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088006/مزایده-جایگاه-سی-ان-جی-CNG'>مزایده جایگاه سی ان جی CNG  / آگهی مزایده عمومی , مزایده جایگاه سی ان جی CNG </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088038/مزایده-فروش-سهام'>مزایده فروش سهام  / آگهی مزایده,مزایده فروش سهام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088090/مزایده-فروش-ساختمان-5-واحدی-در-5-طبقه'>مزایده فروش ساختمان 5 واحدی در 5 طبقه / مزایده,مزایده فروش ساختمان 5 واحدی در 5 طبقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088123/مزایده-فروش-یکدستگاه-اره-آتشی-تک-فاز--'>مزایده فروش یکدستگاه اره آتشی تک فاز... / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه اره آتشی تک فاز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088153/مزایده-فروش-کامیون-باری-آیفا-دابیلو---تجدید'>مزایده فروش کامیون باری آیفا دابیلو .... تجدید / آگهی تجدید مزایده , مزایده فروش کامیون باری آیفا دابیلو .... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088183/مزایده-واگذاری-به-اجاره-آشپزخانه-کانون-فرهنگی'>مزایده واگذاری به اجاره  آشپزخانه کانون فرهنگی / مزایده, مزایده واگذاری به اجاره  آشپزخانه کانون فرهنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088233/مزایده-فروش-تقریبی-3-تن-ضایعات-آهن-آلات'>مزایده فروش تقریبی 3 تن  ضایعات آهن آلات / آگهی مزایده حضوری,مزایده فروش تقریبی 3 تن  ضایعات آهن آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088263/مزایده-آپارتمان-مساحت-92-متر'>مزایده آپارتمان مساحت 92 متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 92 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088295/مزایده-وانت-مزدا-دو-کابین-مدل-1388'> مزایده وانت مزدا دو کابین مدل 1388 / آگهی مزایده, مزایده وانت مزدا دو کابین مدل 1388</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088352/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-166-15متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 166.15متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 166.15متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088389/مزایده-فروش-خطوط-تلفن-همراه'>مزایده فروش خطوط تلفن همراه / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش خطوط تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088412/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-295-5متر'>مزایده منزل مسکونی عرصه 295.5متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 295.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088447/مزایده-پلاک-351و-229و-122-فرعی-نوبت-اول'>مزایده پلاک 351و 229و 122 فرعی نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک 351و 229و 122 فرعی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088497/مزایده-سه-دانگ-از-سرقفلی-واحد-تجاری-مساحت-11-متر'>مزایده سه دانگ از سرقفلی واحد تجاری مساحت 11 متر / مزایده,مزایده سه دانگ از سرقفلی واحد تجاری مساحت 11 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088642/مزایده-فروش-150000-دز-اسپرم'>مزایده فروش 150000 دز اسپرم  / مزایده فروش 150000 دز اسپرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088504/استعلام-چیلر-284-تن'>استعلام چیلر 284 تن  / استعلام , استعلام چیلر 284 تن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088520/استعلام-شیر-قطع-و-وصل--'>استعلام شیر قطع و وصل ... / استعلام , استعلام شیر قطع و وصل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088534/استعلام-کابل-برق--'>استعلام کابل برق ... / استعلام , استعلام کابل برق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088546/استعلام-تجهیزات-سیستم-های-هیدرولیکی'>استعلام تجهیزات سیستم های هیدرولیکی / استعلام , استعلام تجهیزات سیستم های هیدرولیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088558/استعلام-سکسیونرها-دژنکتورها-و-تجهیزات-جانبی-پستهای-برق'>استعلام سکسیونرها، دژنکتورها و تجهیزات جانبی پستهای برق / استعلام, استعلام سکسیونرها، دژنکتورها و تجهیزات جانبی پستهای برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088571/استعلام-تجهیزات-تابلو-برق'>استعلام تجهیزات تابلو برق / استعلام, استعلام تجهیزات تابلو برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088583/استعلام--کاغذ-بریل-140-گرمی'>استعلام   کاغذ بریل 140 گرمی  / استعلام,استعلام کاغذ بریل 140 گرمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088595/استعلام-لوازم-شیرآلات-موردنیاز-کانکس-های-اقامتی--'>استعلام  لوازم شیرآلات موردنیاز کانکس های اقامتی ... / استعلام , لوازم شیرآلات موردنیاز کانکس های اقامتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088609/استعلام-اجرای-احداث-مخزن-زمینی--'>استعلام اجرای احداث مخزن زمینی... / استعلام, استعلام اجرای احداث مخزن زمینی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088621/استعلام-عملیات-اجرایی-احداث-مخزن'>استعلام عملیات اجرایی احداث مخزن / استعلام , استعلام عملیات اجرایی احداث مخزن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088633/استعلام-خرید-دستگاه-بوجاری-و-خشکن-بزر'>استعلام خرید دستگاه بوجاری و خشکن بزر / استعلام, استعلام خرید دستگاه بوجاری و خشکن بزر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088648/استعلام-ست-الکترونیکی-مدیران--'>استعلام ست الکترونیکی مدیران ... / استعلام, استعلام ست الکترونیکی مدیران ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088664/استعلام-لیبل-زن-حروف-بریل'>استعلام لیبل زن حروف بریل  / استعلام,استعلام لیبل زن حروف بریل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088676/استعلام-دستگاه-سانتریفوژ-ساده-رومیزی--'>استعلام دستگاه سانتریفوژ ساده رومیزی ... / استعلام , استعلام دستگاه سانتریفوژ ساده رومیزی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088688/استعلام-لوازم-تحریر'>استعلام لوازم تحریر  / استعلام, استعلام لوازم تحریر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088701/استعلام-انفورماتیک'>استعلام انفورماتیک  / استعلام, استعلام انفورماتیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088714/استعلام-خرید-تجهیزات-حوزه-IT'>استعلام خرید تجهیزات حوزه IT / استعلام, استعلام خرید تجهیزات حوزه IT</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088727/استعلام-درخواست-وسائل-مصرفی-توانبخشی'>استعلام درخواست وسائل مصرفی توانبخشی / استعلام, استعلام درخواست وسائل مصرفی توانبخشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088740/استعلام-تولید-60000-اصله-نهال-گرمسیری-اکالیپتوس'>استعلام  تولید 60000 اصله نهال گرمسیری اکالیپتوس  / استعلام, استعلام  تولید 60000 اصله نهال گرمسیری اکالیپتوس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088753/استعلام-ماست-کم-چرب'>استعلام ماست کم چرب / استعلام ماست کم چرب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1087907/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت-50-01متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 50.01متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 50.01متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1087932/مزایده-27-سهم-مشاع-از-100-سهم-از-1-5-دانگ-از-سه-دانگ-از-زمین-93-متر'>مزایده 27 سهم مشاع از 100 سهم از 1.5 دانگ از سه دانگ از زمین 93 متر / مزایده,مزایده 27 سهم مشاع از 100 سهم از 1.5 دانگ از سه دانگ از زمین 93 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1087959/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-10000متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 10000متر نوبت اول  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 10000متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1087985/تجدی-مزایده-واگذاری-مغازه-شماره-12--نوبت-دوم'>تجدی مزایده واگذاری مغازه شماره 12  - نوبت دوم / تجدید آگهی مزایده، تجدی مزایده واگذاری مغازه شماره 12  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088009/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-320-1متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 320.1متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 320.1متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088043/مزایده-میزان-شش-جریب-واقع-در-طرح-طوبی-شوراب-صغیر'>مزایده میزان شش جریب واقع در طرح طوبی شوراب صغیر  / مزایده,مزایده میزان شش جریب واقع در طرح طوبی شوراب صغیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088094/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودروی-سواری-سورنتو'>مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری سورنتو / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری سورنتو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088127/مزایده-تراش-80-سانت-چینی-و-ست-الماسه--'>مزایده تراش 80 سانت چینی و ست الماسه،... / آگهی مزایده اموال , مزایده تراش 80 سانت چینی و ست الماسه،...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088161/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-3602متر-96-12-28'>مزایده فروش یک قطعه زمین 3602متر 96.12.28 / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین 3602متر 96.12.28</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088185/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پراید'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088239/مزایده-بهره-برداری-از-منافع-توقفگاه-ماشین-آلات'>مزایده بهره برداری از منافع توقفگاه ماشین آلات / آگهی شرکت در مزایده,مزایده  بهره برداری از منافع توقفگاه ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088266/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-285متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 285متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 285متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088298/مزایده-دستگاه-بویلر-و-کمپرسور-کامیونت'>مزایده  دستگاه بویلر و کمپرسور کامیونت / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده  دستگاه بویلر و کمپرسور کامیونت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088356/مزایده-یک-واحد-آپارتمان-مساحت-170-متر'>مزایده یک واحد آپارتمان مساحت 170 متر / مزایده,مزایده یک واحد آپارتمان مساحت 170 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088393/مزایده-واگذاری-یک-قطعه-زمین-واقع-در-پارک-کودک'>مزایده واگذاری یک قطعه زمین واقع در پارک کودک  / مزایده کتبی , مزایده واگذاری یک قطعه زمین واقع در پارک کودک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088419/مزایده-واگذاری-غرفه-و-زمین-تجدید-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری غرفه و زمین تجدید- نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده عمومی , مزایده واگذاری غرفه و زمین تجدید- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088449/ابطال-مزایده-واگذاری-شرکت-حمل-و-نقل-راه-بانان'>ابطال مزایده واگذاری شرکت حمل و نقل راه بانان / ابطال مزایده, ابطال مزایده واگذاری شرکت حمل و نقل راه بانان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088481/مزایده-پلاک-ثبتی-به-شماره-429-فرعی-از-271-اصلی-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی به شماره 429 فرعی از 271 اصلی نوبت دوم  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی به شماره 429 فرعی از 271 اصلی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088523/مزایده-مالکیت-ششدانگ-ملک-عرصه-3010متر'>مزایده مالکیت ششدانگ ملک عرصه 3010متر  / مزایده,مزایده مالکیت ششدانگ ملک عرصه 3010متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088713/مزایده-فروش-یکدستگاه-سواری-پژو-405'>مزایده فروش یکدستگاه سواری پژو 405 / مزایده فروش یکدستگاه سواری پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088514/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پراید-141'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید 141  / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید 141 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088649/مزایده-کلیه-ضایعات-بازسازی'>مزایده کلیه ضایعات بازسازی / مزایده کلیه ضایعات بازسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088500/مزایده-خانه-سرا-مساحت-285-متر-نوبت-دوم'>مزایده خانه سرا مساحت 285 متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده خانه سرا مساحت 285 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088643/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-نود-متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت نود متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت نود متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088454/مزایده-دو-سهم-از-14-سهم-پلاک-ثبتی-بخش-4-یزد'>مزایده دو سهم از 14 سهم پلاک ثبتی بخش 4 یزد  / مزایده,مزایده دو سهم از 14 سهم پلاک ثبتی بخش 4 یزد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088516/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-ملک-مرغداری-نوبت-دوم'>مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ ملک مرغداری نوبت دوم  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ ملک مرغداری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088653/مزایده-ملک-مساحت-210-9-متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت 210.9 متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک مساحت 210.9 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088503/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-پارس-مدل-1387--نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس مدل 1387 - نوبت دوم / مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس مدل 1387 - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088646/مزایده-یک-قطعه-زمین-فاقد-سند-رسمی-مساحت-250-متر'>مزایده یک قطعه زمین فاقد سند رسمی مساحت 250 متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین فاقد سند رسمی مساحت 250 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088530/فراخوان-آبرسانی-داین'>فراخوان آبرسانی داین  / فراخوان آبرسانی داین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088542/استعلام-سیستمهای-هشدار-دهنده'>استعلام سیستمهای هشدار دهنده / استعلام, استعلام سیستمهای هشدار دهنده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088554/استعلام-سیستمهای-هشداردهنده'>استعلام سیستمهای هشداردهنده / استعلام, استعلام سیستمهای هشداردهنده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088567/استعلام-صندلی-کارمندی'>استعلام صندلی کارمندی / استعلام صندلی کارمندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088579/استعلام-خدمات-پشتیبانی-و-نگهداری-سیستم-های-نرم-افزاری--'>استعلام خدمات پشتیبانی و نگهداری سیستم های نرم افزاری ... / استعلام , استعلام خدمات پشتیبانی و نگهداری سیستم های نرم افزاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088591/استعلام-خرید-و-نصب-پنجره-upvc'>استعلام خرید و نصب پنجره upvc / استعلام,استعلام خرید و نصب پنجره upvc</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088604/استعلام-فعالیت-های-تامین-اجتماعی-اجباری'>استعلام فعالیت های تامین اجتماعی اجباری / استعلام, استعلام فعالیت های تامین اجتماعی اجباری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088617/استعلام-تخم-مرغ-مروارید'>استعلام  تخم مرغ مروارید  / استعلام, استعلام  تخم مرغ مروارید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088629/استعلام-دستگاه-پرتابل-سنجش-گازهای-خروجی-اگزوز-خودروهای-بنزینی--'>استعلام دستگاه پرتابل سنجش گازهای خروجی اگزوز خودروهای بنزینی ... / استعلام, دستگاه پرتابل سنجش گازهای خروجی اگزوز خودروهای بنزینی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088641/استعلام-عملیات-اجرایی-لوله-گذاری-به-طول-500-متر-روستای--'>استعلام عملیات اجرایی لوله گذاری به طول 500 متر روستای... / استعلام   ،استعلام عملیات اجرایی لوله گذاری به طول 500 متر روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088660/استعلام-عملیات-اجرایی-لوله-گذاری-به-طول-2000-متر-روستای--'>استعلام عملیات اجرایی لوله گذاری به طول 2000 متر روستای... / استعلام   ، استعلام عملیات اجرایی لوله گذاری به طول 2000 متر روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088672/استعلام-خودکار-کینگ-رنگی'>استعلام خودکار کینگ رنگی / استعلام , استعلام خودکار کینگ رنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088684/استعلام-آبرسانی-توسعه-فضای-سبز'>استعلام  آبرسانی توسعه فضای سبز / استعلام,  آبرسانی توسعه فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088697/استعلام-تامین-2-نفر-نیروی-انسانی--'>استعلام  تامین 2 نفر نیروی انسانی... / استعلام , استعلام  تامین 2 نفر نیروی انسانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088709/استعلام-انجام-تعمیرات-اساسی-ساختمان'>استعلام انجام تعمیرات اساسی ساختمان  / استعلام, استعلام انجام تعمیرات اساسی ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088723/استعلام-خرید-لوازم-مورد-نیاز-نابینایان'>استعلام  خرید لوازم  مورد نیاز نابینایان  / استعلام, استعلام  خرید لوازم  مورد نیاز نابینایان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088736/استعلام-لامپ-فیوز-ترانس-و--'>استعلام لامپ/فیوز/ترانس و... / استعلام , استعلام لامپ/فیوز/ترانس و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088749/استعلام-تجهیزات-موتورخانه-حرارت-مرکزی-به-شرح-پیوست'>استعلام تجهیزات موتورخانه حرارت مرکزی به شرح پیوست / استعلام,استعلام تجهیزات موتورخانه حرارت مرکزی به شرح پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1087922/مزایده-دو-دستگاه-اجاق-گاز-'>مزایده دو دستگاه اجاق گاز.. / مزایده,مزایده دو دستگاه اجاق گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1087949/مزایده-ملک-بخش-دو-قوچان-مرحله-اول'>مزایده ملک بخش دو قوچان مرحله اول / مزایده,مزایده ملک بخش دو قوچان مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1087976/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-13161-فرعی-از-53-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 13161 فرعی  از 53 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 13161 فرعی  از 53 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088002/مزایده-جایگاه-سی-ان-جی-CNG'>مزایده جایگاه سی ان جی CNG  / آگهی مزایده عمومی , مزایده جایگاه سی ان جی CNG </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088036/مزایده-واگذاری-ششدانگ-سه-قطعه-پلاکهای-ثبتی-مساحت-49566متر'>مزایده واگذاری ششدانگ سه قطعه پلاکهای ثبتی مساحت 49566متر  / مزایده,مزایده واگذاری ششدانگ سه قطعه پلاکهای ثبتی مساحت 49566متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088083/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-سواری-فولکس'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری فولکس / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری فولکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088117/مزایده-خودرو-سواری-206-اس-دی'>مزایده خودرو سواری 206 اس دی / آگهی مزایده اموال , مزایده خودرو سواری 206 اس دی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088145/مزایده-دو-دستگاه-کفی-کفش'>مزایده دو دستگاه کفی کفش / مزایده,مزایده دو دستگاه کفی کفش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088179/مزایده-یک-دستگاه-الکتروموتور-سه-فاز'>مزایده یک دستگاه الکتروموتور سه فاز  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه الکتروموتور سه فاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088225/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-13-142متر-قدمت-45-سال-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 13.142متر قدمت 45 سال نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 13.142متر قدمت 45 سال نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088257/مزایده-فروش-دام--96-12-28'>مزایده فروش دام - 96.12.28 / آگهی مزایده فروش , مزایده فروش دام - 96.12.28</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088289/مزایده-ششدانگ-زمین-دارای-سند-رسمی-مساحت-50-متر'>مزایده ششدانگ زمین دارای سند رسمی مساحت 50 متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین دارای سند رسمی مساحت 50 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088345/مزایده-فروش-تعدادی-از-زمین-های-خود-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی از زمین های خود نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش تعدادی از زمین های خود نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088375/مزایده-اجاره-اراضی-(حدود-50-هکتار)--'>مزایده اجاره اراضی (حدود 50 هکتار)... / آگهی مزایده، مزایده اجاره اراضی (حدود 50 هکتار)...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088407/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-3-5-جریب'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 3.5 جریب / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 3.5 جریب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088444/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-منزل-مسکونی-308-25متر'>مزایده دو دانگ مشاع از منزل مسکونی 308.25متر / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از منزل مسکونی 308.25متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088492/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-635-1709-مفروز-و-مجزا-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی شماره 635/1709 مفروز و مجزا نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 635/1709 مفروز و مجزا نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088600/مزایده-یک-قطعه-زمین-آبی-مرحله-اول'>مزایده یک قطعه زمین آبی مرحله اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین آبی مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088729/مزایده-لوازم-خانگی'>مزایده لوازم خانگی / مزایده لوازم خانگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088436/مزایده-پلاک-ثبتی-1076-فرعی-بخش-سه-بیرجند-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی 1076 فرعی بخش سه بیرجند نوبت اول  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 1076 فرعی بخش سه بیرجند نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088456/مزایده-اجاره-رقبات-موقوفات'>مزایده اجاره رقبات موقوفات  / آگهی مزایده، مزایده اجاره رقبات موقوفات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088518/مزایده-جرثقیل--کمپرس--دستگیره-و--'>مزایده جرثقیل،  کمپرس،  دستگیره  و ...  / مزایده,مزایده جرثقیل،کمپرس، دستگیره  و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088655/مزایده-288-متر-مربع-انواع-سنگ'>مزایده 288 متر مربع انواع سنگ  / مزایده 288 متر مربع انواع سنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088477/تمدید-پروژه-اصلاح-و-بهینه-سازی'>تمدید پروژه اصلاح و بهینه سازی / تمدید پروژه اصلاح و بهینه سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088491/مناقصه-تکمیل-سالن-ورزشی-چند-منظوره'>مناقصه  تکمیل سالن ورزشی چند منظوره / مناقصه عمومی, مناقصه  تکمیل سالن ورزشی چند منظوره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088508/مناقصه-پروژه-ساخت-و-نصب-یک-دستگاه-نمونه-گیر-خودکار--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه ساخت و نصب یک دستگاه نمونه گیر خودکار  - نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه پروژه ساخت و نصب یک دستگاه نمونه گیر خودکار - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088526/استعلام-شیر-برقی-کشویی'>استعلام شیر برقی کشویی / استعلام, استعلام شیر برقی کشویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088538/استعلام-لوله--'>استعلام لوله ... / استعلام , استعلام لوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088550/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی  / استعلام کولر گازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088563/استعلام-عملیات-اجرایی-لوله-گذاری-به-طول-1100-متر'>استعلام  عملیات اجرایی لوله گذاری به طول 1100 متر / استعلام  عملیات اجرایی لوله گذاری به طول 1100 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088575/استعلام-دستگاه-ضبط-دیجیتال-تحت-شبکه-16-کانال-هایک-ویژن'>استعلام دستگاه ضبط دیجیتال تحت شبکه 16 کانال هایک ویژن  / استعلام، استعلام دستگاه ضبط دیجیتال تحت شبکه 16 کانال هایک ویژن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088587/استعلام-مواد-غذایی-و-نوشیدنی'>استعلام مواد غذایی و نوشیدنی / استعلام, استعلام مواد غذایی و نوشیدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088599/استعلام-لوله-آبده-150-با-فلنج'>استعلام لوله آبده 150 با فلنج / استعلام,استعلام لوله آبده 150 با فلنج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088613/استعلام-احیا-و-مرمت-قنوات'>استعلام احیا و مرمت قنوات / استعلام احیا و مرمت قنوات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088625/استعلام-نصب-لوله-بر-روی-بدنه-پل-عوارضی'> استعلام نصب لوله بر روی بدنه پل عوارضی / استعلام ,   استعلام نصب لوله بر روی بدنه پل عوارضی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088637/استعلام-تاسیسات--'>استعلام تاسیسات ... / استعلام , استعلام تاسیسات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088654/استعلام-باطری-50-آمپر'>استعلام باطری 50 آمپر / استعلام , استعلام باطری 50 آمپر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088668/استعلام-لوازم-برقی-و-اثاثه-اداری'>استعلام لوازم برقی و اثاثه اداری / استعلام , استعلام لوازم برقی و اثاثه اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088680/استعلام-لایسنس-آنتی-ویروس-پادویش-نسخه-ultimate'>استعلام لایسنس آنتی ویروس پادویش نسخه ultimate  / استعلام استعلام لایسنس آنتی ویروس پادویش نسخه ultimate </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088693/استعلام-احیا-و-مرمت-قنوات--'>استعلام احیا و مرمت قنوات... / استعلام, استعلام احیا و مرمت قنوات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088705/استعلام-فن-کویل-400-ساراول'>استعلام فن کویل 400 ساراول / استعلام,استعلام فن کویل 400 ساراول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088718/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان--'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان ... / استعلام , استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088732/استعلام-تامین-تشک'>استعلام تامین تشک / استعلام تامین تشک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088745/استعلام-ماسه-آسفالت-و-روکش-محور--'>استعلام ماسه آسفالت و روکش محور... / استعلام، استعلام ماسه آسفالت و روکش محور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1087913/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-177-26متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 177.26متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 177.26متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1087942/مزایده-یک-دانگ-از-ساختمان-تجاری-مسکونی-قطعه-اول-تفکیکی'>مزایده یک دانگ از ساختمان تجاری مسکونی قطعه اول تفکیکی / مزایده,مزایده یک دانگ از ساختمان تجاری مسکونی قطعه اول تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1087965/مزایده-زمین-مسکونی-مساحت-عرصه-560-97متر'>مزایده زمین مسکونی مساحت عرصه 560.97متر / مزایده,مزایده زمین مسکونی مساحت عرصه 560.97متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1087993/مزایده-1-5-سرقفلی-مغازه-مساحت-مفید-12-90متر'>مزایده 1.5 سرقفلی مغازه مساحت مفید 12.90متر / مزایده,مزایده 1.5 سرقفلی مغازه مساحت مفید 12.90متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088022/مزایده-فروش-یک-دستگاه-بخاری-گازی--یک-سیستم-کامپیوتر-کارکرده-و--'>مزایده فروش یک دستگاه بخاری گازی - یک سیستم کامپیوتر کارکرده و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش یک دستگاه بخاری گازی - یک سیستم کامپیوتر کارکرده و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088060/مزایده-فروش-املاک-کاربری-تجاری-آپارتمان-زمین'>مزایده فروش املاک کاربری تجاری آپارتمان زمین  / مزایده,مزایده فروش املاک کاربری تجاری آپارتمان زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088102/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-8-قزوین'>مزایده پلاک ثبتی بخش 8 قزوین  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش 8 قزوین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088134/مزایده-عرصه-زمین-مساحت-142-متر-نوبت-اول'>مزایده عرصه زمین مساحت 142 متر نوبت اول / مزایده,مزایده عرصه زمین مساحت 142 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088169/مزایده-یک-دستگاه-یخچال-فریزر-'>مزایده یک دستگاه یخچال فریزر.. / مزایده,مزایده یک دستگاه یخچال فریزر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088213/مزایده-واگذاری-به-صورت-اجاره-یک-باب-اتاق-نوبت-سوم'>مزایده واگذاری به صورت اجاره یک باب اتاق  نوبت سوم  / مزایده ، مزایده واگذاری به صورت اجاره یک باب اتاق  نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088249/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-یک-فرعی-از-نه-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی شماره یک فرعی از نه اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره یک فرعی از نه اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088282/مزایده-راهبری-و-بهره-برداری-از-خطوط-پردازش-پسماند'>مزایده راهبری و بهره برداری از خطوط پردازش پسماند / آگهی مزایده , مزایده راهبری و بهره برداری از خطوط پردازش پسماند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088318/مزایده-1194-رقم-تجهیزات-اداری-و-دفتری--'>مزایده 1194 رقم تجهیزات اداری و دفتری ... / آگهی مزایده عمومی، مزایده 1194 رقم تجهیزات اداری و دفتری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088367/مزایده-واگذاری-یک-واحد-نانوایی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری یک واحد نانوایی  نوبت دوم  / آگهی مزایده، مزایده واگذاری یک واحد نانوایی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088401/مزایده-فروش-8-قطعه-پلاک-زمین'>مزایده فروش 8 قطعه پلاک زمین  / مزایده,مزایده فروش 8 قطعه پلاک زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088438/مزایده-پروژه-جمع-آوری-کلیه-پسماندهای-خشک-و-قابل-بازیافت'>مزایده پروژه جمع آوری کلیه پسماندهای خشک و قابل بازیافت  / مزایده, مزایده پروژه جمع آوری کلیه پسماندهای خشک و قابل بازیافت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088461/مزایده-یخچال--لباسشویی'>مزایده یخچال ، لباسشویی / مزایده,مزایده یخچال ، لباسشویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088519/مزایده-13-27-سهم-مشاع-از-یکصد-سهم-پلاک-ثبتی-1625متر'>مزایده 13.27 سهم مشاع از یکصد سهم پلاک ثبتی 1625متر / مزایده,مزایده 13.27 سهم مشاع از یکصد سهم پلاک ثبتی 1625متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1088656/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-704-متر'>مزایده منزل مسکونی عرصه 704 متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 704 متر</a></li></ol>

...
نویسنده : نوری بازدید : 12 تاريخ : دوشنبه 11 تير 1397 ساعت: 14:14