اطلاعات مناقصات ومزایدات ثبت شده تاریخ 96.12.03 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : مناقصه تامین نیروی انسانی به صورت حجمی...نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه تامین نیروی انسانی به صو... با عنوان : اطلاعات مناقصات ومزایدات ثبت شده تاریخ 96.12.03 در سایت بخوانید :
 1. مناقصه تامین نیروی انسانی به صورت حجمی...نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه تامین نیروی انسانی به صورت حجمی...نوبت دوم
 2. مناقصه اجرای عملیات تعمیرات ساختمانی ... - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه اجرای عملیات تعمیرات ساختمانی ... - نوبت دوم
 3. مناقصه انواع کیوسک پست کمپکت و تابلو - نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه انواع کیوسک پست کمپکت و تابلو - نوبت دوم
 4. مناقصه خرید کابل و تجهیزات جانبی .... نوبت دوم / مناقصه,مناقصه خرید کابل و تجهیزات جانبی .... نوبت دوم
 5. مناقصه کابل فشار متوسط زمینی زره دار آلومینیومی ... - نوبت دوم / مناقصه,مناقصه کابل فشار متوسط زمینی زره دار آلومینیومی ...- نوبت دوم
 6. مناقصه تهیه، حمل، غرس، نگهداری و آبیاری نهال به همراه ... - نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه تهیه، حمل، غرس، نگهداری و آبیاری نهال به همراه ...- نوبت دوم
 7. مناقصه تامین کالا، مصالح، تجهیزات وعملیات اجرایی بصورت توام pc ... - نوبت دوم / مناقصه,مناقصه تامین کالا، مصالح، تجهیزات وعملیات اجرایی بصورت توام pc ...- نوبت دوم
 8. مناقصه پروژه تهیه مصالح و اجرای شبکه تغذیه و توزیع و ایستگاه های تقلیل فشار ... - نوبت دوم / مناقصه پروژه تهیه مصالح و اجرای شبکه تغذیه و توزیع و ایستگاه های تقلیل فشار ...- نوبت دوم
 9. تجدید مناقصه خریداری گوشت قرمز منجمد برزیلی- نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه , تجدید مناقصه خریداری گوشت قرمز منجمد برزیلی - نوبت دوم
 10. مناقصه انجام و اجرای طرح آسفالت سطح شهر- نوبت دوم / مناقصه,مناقصه انجام و اجرای طرح آسفالت سطح شهر- نوبت دوم
 11. مناقصه سرویس ایاب و ذهاب پرسنل بیمارستان... مرحله دوم / مناقصه, مناقصه سرویس ایاب و ذهاب پرسنل بیمارستان... مرحله دوم
 12. مناقصه مقدار 120.000 کیلوگرم مواد کامپاند ... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه مقدار 120.000 کیلوگرم مواد کامپاند ...
 13. تجدید فراخوان احداث تلویزیون شهری... - نوبت دوم / آگهی تجدید فراخوان و مشارکت، تجدید فراخوان احداث تلویزیون شهری... - نوبت دوم
 14. مناقصه عملیات جایگزینی کابل ....- نوبت دوم / مناقصه, مناقصه عملیات جایگزینی کابل ....- نوبت دوم
 15. مناقصه امورات تنظیف و رفت و روب معابر سطح شهر / مناقصه,مناقصه امورات تنظیف و رفت و روب معابر سطح شهر
 16. استعلام طرح هادی ... / استعلام ,استعلام طرح هادی ...
 17. مناقصه خدمات پشتیبانی، نگهداری و توسعه سیستم های خدمات کامپیوتری ...- نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه خدمات پشتیبانی، نگهداری و توسعه سیستم های خدمات کامپیوتری ...- نوبت دوم
 18. مناقصه انتخاب پیمانکار برای انجام عملیات اکتشاف ، آماده سازی و استخراج / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه انتخاب پیمانکار برای انجام عملیات اکتشاف ، آماده سازی و استخراج
 19. استعلام الکتروپمپ ... / استعلام ,استعلام الکتروپمپ ...
 20. مناقصه اجرای پروژه تهیه تجهیزات و اجرای شبکه بیست کیلوولت... / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه اجرای پروژه تهیه تجهیزات و اجرای شبکه بیست کیلوولت...
 21. تجدید فراخوان تامین مالی ، تهیه لوله و اجرای بخشی از شبکه خطوط اصلی - نوبت دوم / تجدید آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , تجدید فراخوان تامین مالی ، تهیه لوله و اجرای بخشی از شبکه خطوط اصلی - نوبت دوم
 22. مناقصه خرید تعداد 30 دستگاه میکروسکوپ جراحی (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید تعداد 30 دستگاه میکروسکوپ جراحی (نوبت دوم)
 23. استعلام تهیه مصالح و تامین بخشی از روشنایی / استعلام ,استعلام تهیه مصالح و تامین بخشی از روشنایی
 24. مناقصه خرید تعداد 30 دستگاه سل کانتر هماتولوژی (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید تعداد 30 دستگاه سل کانتر هماتولوژی (نوبت دوم)
 25. مناقصه خرید تعداد 400 دستگاه ساکشن جراحی پرتابل (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید تعداد 400 دستگاه ساکشن جراحی پرتابل (نوبت دوم)
 26. مناقصه خرید تعداد 50 دستگاه ماشین بیهوشی (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید تعداد 50 دستگاه ماشین بیهوشی (نوبت دوم)
 27. مناقصه واگذاری خدمات نقلیه / فراخوان مناقصه ، مناقصه واگذاری خدمات نقلیه
 28. استعلام لوازم ایمنی .... / استعلام, استعلام لوازم ایمنی ....
 29. مناقصه بهره برداری، تعمیرات، فنی و مهندسی و خدمات پشتیبانی در واحدهای نمکزدایی و ... (نوبت دوم) / مناقصه بهره برداری، تعمیرات، فنی و مهندسی و خدمات پشتیبانی در واحدهای نمکزدایی و ... (نوبت دوم)
 30. استعلام کولرگازی اسپیلت / استعلام کولرگازی اسپیلت
 31. استعلام تقویم ... / استعلام ,استعلام تقویم ...
 32. مناقصه عملیات کودروبی و کودبرداری در سایت ها نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات کودروبی و کودبرداری در سایت ها نوبت دوم
 33. مناقصه عملیات بارگیری، حمل، باراندازی و تسطیح مصالح پوسته و رس... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عملیات بارگیری، حمل، باراندازی و تسطیح مصالح پوسته و رس...
 34. مناقصه اجرای ابنیه نگهداری مجتمع آبرسانی، تاسیسات آب روستاهای .. نوبت دوم / مناقصه,مناقصه اجرای ابنیه نگهداری مجتمع آبرسانی، تاسیسات آب روستاهای .. نوبت دوم
 35. فراخوان جهت اجرای سوله آشیانه / فراخوان مناقصه , فراخوان جهت اجرای سوله آشیانه
 36. مناقصه تامین خدمات آموزشی، تحقیقاتی 96/12/3 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین خدمات آموزشی، تحقیقاتی 96/12/3
 37. استعلام مرمت ... / استعلام ,استعلام مرمت ...
 38. مناقصه 4 دستگاه الکتروپمپ مخصوص گودال آب و نفت)- نوبت دوم / مناقصه,مناقصه 4 دستگاه الکتروپمپ مخصوص گودال آب و نفت)- نوبت دوم
 39. استعلام پتو یکنفره مینگ صدرصد اکرلیک... / استعلام پتو یکنفره مینگ صدرصد اکرلیک...
 40. مناقصه تعمیر و نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و برقی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تعمیر و نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و برقی
 41. استعلام 2 دستگاه سرور / استعلام 2 دستگاه سرور
 42. مناقصه خرید دستگاههای جذب اتمیک HPLC- TLC- CBCT.... / آگهی مناقصات عمومی، مناقصه خرید دستگاههای جذب اتمیک HPLC- TLC- CBCT....
 43. استعلام فوولتاییک ... / استعلام ,استعلام فوولتاییک ...
 44. مناقصه درزگیری، لکه گیری و روکش آسفالت ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه درزگیری، لکه گیری و روکش آسفالت ... نوبت دوم
 45. مناقصه خرید دو دستگاه ایزولاتور - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه خرید دو دستگاه ایزولاتور - نوبت دوم
 46. مناقصه پروژه لایروبی و ساماندهی رودخانه ها / آگهی ارزیابی کیفی , مناقصه پروژه لایروبی و ساماندهی رودخانه ها
 47. استعلام طرح عملیات حفاری دستی چاه آب کوشک آباد - مشهد / استعلام طرح عملیات حفاری دستی چاه آب کوشک آباد - مشهد
 48. مناقصه لایروبی درین و زهکشهای مزارع / مناقصه ,مناقصه لایروبی درین و زهکشهای مزارع
 49. استعلام نرده ... / استعلام ,استعلام نرده ...
 50. مناقصه احداث شبکه توزیع 20 کیلوولت و شبکه روشنایی معابر... / مناقصه , مناقصه احداث شبکه توزیع 20 کیلوولت و شبکه روشنایی معابر...
 51. استعلام طرح پژوهشی تحلیل و بررسی رشد اقتصادی و سرمایه گذاری ... / استعلام طرح پژوهشی تحلیل و بررسی رشد اقتصادی و سرمایه گذاری ...
 52. مناقصه خرید دو دستگاه فیدرخانه 20 کیلووات سیار / مناقصه,مناقصه خرید دو دستگاه فیدرخانه 20 کیلووات سیار
 53. مناقصه عمومی تعمیرات ساختمان مسکونی قدیم تامین اجتماعی (نوبت دوم) / مناقصه عمومی، مناقصه عمومی تعمیرات ساختمان مسکونی قدیم تامین اجتماعی (نوبت دوم)
 54. مناقصه واگذاری حجمی انجام خدمات نگهبانی و حفاظت از ساختمانها... / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری حجمی انجام خدمات نگهبانی و حفاظت از ساختمانها...
 55. استعلام خدمات فیبر نوری شامل کابل کشی، لدرکشی ... / استعلام خدمات فیبر نوری شامل کابل کشی، لدرکشی ...
 56. مناقصه تکمیل ساختمان بهزیستی شهید مخبر.... / مناقصه, مناقصه تکمیل ساختمان بهزیستی شهید مخبر....
 57. مناقصه اجرای فرش موزاییک خیابان نوبت اول ـ چاپ دوم / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه اجرای فرش موزاییک خیابان نوبت اول ـ چاپ دوم
 58. استعلام سورتر ... / استعلام ,استعلام سورتر ...
 59. فراخوان شناسایی سرمایه گذار برای اجرای شبکه آبرسانی / آگهی فراخوان , فراخوان شناسایی سرمایه گذار برای اجرای شبکه آبرسانی
 60. استعلام فعالیت های سایر سازمان های داراری عضو / استعلام فعالیت های سایر سازمان های داراری عضو
 61. مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز / مناقصه عمومی , مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز
 62. استعلام دستمال ... / استعلام ,استعلام دستمال ...
 63. استعلام میز اداری، صندلی .... / استعلام, استعلام میز اداری، صندلی ....
 64. مناقصه احداث دبستان 3 کلاسه ... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه احداث دبستان 3 کلاسه ...
 65. استعلام متر لیزری و چرخ متر، GPS / استعلام متر لیزری و چرخ متر، GPS
 66. مناقصه ​عملیات نهالکاری، مراقبت و آبیاری در منطقه ... نوبت دوم / مناقصه,مناقصه ​عملیات نهالکاری، مراقبت و آبیاری در منطقه ... نوبت دوم
 67. مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز / مناقصه عمومی , مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز
 68. استعلام اجاق ... / استعلام ,استعلام اجاق ...
 69. مناقصه اجراء پروژه آسفالت و بهسازی معابر / آگهی مناقصه محدود, مناقصه اجراء پروژه آسفالت و بهسازی معابر
 70. فراخوان سرمایه گذاری در پخش گاما اسکن - نوبت دوم / مناقصه ,فراخوان سرمایه گذاری در پخش گاما اسکن - نوبت دوم
 71. مناقصه امور خدمات عمومی و نگهداری فضای سبز / مناقصه عمومی, مناقصه امور خدمات عمومی و نگهداری فضای سبز
 72. فراخوان انجام عملیات بهره برداری از فعالیت های آبرسانی، توسعه و نوسازی... / مناقصه عمومی, فراخوان انجام عملیات بهره برداری از فعالیت های آبرسانی، توسعه و نوسازی...
 73. استعلام کابل شبکه فیبر نوری پچ کورد / استعلام کابل شبکه فیبر نوری پچ کورد
 74. مناقصه تعمیرات اتاقهای عمل مدولار - نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه تعمیرات اتاقهای عمل مدولار - نوبت دوم
 75. تجدید مناقصه عملیات احداث ساختمان ناحیه دو / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه عملیات احداث ساختمان ناحیه دو
 76. استعلام اتوبوس ... / استعلام ,استعلام اتوبوس ...
 77. استعلام قطعات آمبولانس بنز آسپرینتر / استعلام قطعات آمبولانس بنز آسپرینتر
 78. استعلام سرور ... / استعلام, استعلام سرور ...
 79. مناقصه ​عملیات نهالکاری، مراقبت و آبیاری منطقه ... / مناقصه,مناقصه ​عملیات نهالکاری، مراقبت و آبیاری منطقه ...
 80. مناقصه چار خطه سه راهی پل و ... / مناقصه ,مناقصه چار خطه سه راهی پل و ...
 81. مناقصه سیستم صوتی و تصویری سالن کنفرانس ....نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه سیستم صوتی و تصویری سالن کنفرانس ....نوبت دوم
 82. استعلام بهسازی و ترمیم ساختمان پارکینگ آتش نشانی / استعلام بهسازی و ترمیم ساختمان پارکینگ آتش نشانی
 83. مناقصه عملیات اجرایی شبکه جمع آوری فاضلاب .... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه عملیات اجرایی شبکه جمع آوری فاضلاب .... نوبت دوم
 84. مناقصه احداث پل عابر پیاده ...نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه احداث پل عابر پیاده ...نوبت دوم
 85. مناقصه واگذاری غذای گرم روزانه کارکنان ...نوبت دوم / مناقصه , مناقصه واگذاری غذای گرم روزانه کارکنان ... نوبت دوم
 86. مناقصه اجرای طرح هندسی چاپ دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه اجرای طرح هندسی چاپ دوم
 87. مناقصه اجرای پروژه ترمیم و بهسازی / مناقصه - مناقصه اجرای پروژه ترمیم و بهسازی
 88. تجدید مناقصه حمل زغال از معادن پابدانا... - نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه حمل زغال از معادن پابدانا... - نوبت دوم
 89. استعلام نایلون استرج عرض 50 سانتی متر / استعلام نایلون استرج عرض 50 سانتی متر
 90. استعلام کابل ... / استعلام ,استعلام کابل ...
 91. مناقصه احداث 3 ایستگاه تبخیر سنجی- برف سنجی در حومه دریاچه ارومیه نوبت دوم / مناقصه احداث 3 ایستگاه تبخیر سنجی- برف سنجی در حومه دریاچه ارومیه نوبت دوم
 92. مناقصه خرید قطعات یدکی - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه خرید قطعات یدکی - نوبت دوم
 93. ارزیابی کیفی فرایند یکپارچه تامین منابع مالی (نوبت دوم) / آگهی ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی فرایند یکپارچه تامین منابع مالی (نوبت دوم)
 94. مناقصه تکمیل کتابخانه عمومی / مناقصه,مناقصه تکمیل کتابخانه عمومی
 95. تجدید مناقصه تجهیز و راه اندازی سالن همایش ساختمان اداری مرکزی نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تجهیز و راه اندازی سالن همایش ساختمان اداری مرکزی نوبت دوم
 96. استعلام المنت LP کمپرسور ZT90 اطلس کوپکو / استعلام المنت LP کمپرسور ZT90 اطلس کوپکو
 97. مناقصه تکمیل آبرسانی ... (نوبت دوم) / مناقصه,مناقصه تکمیل آبرسانی ... (نوبت دوم)
 98. استعلام تابلو ... / استعلام ,استعلام تابلو ...
 99. مناقصه تکمیل حصار مخازن ... (نوبت دوم) / مناقصه تکمیل حصار مخازن ... (نوبت دوم)
 100. مناقصه خرید کابل نوری 48 و 12 کر sm / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خرید کابل نوری 48 و 12 کر sm
 101. تجدید مناقصه خرید کنتور گاز خانگی - نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید , مناقصه خرید کنتور گاز خانگی - نوبت دوم
 102. مناقصه اجرای پروژه شبکه داخلی گازرسانی شهرک / مناقصه ,مناقصه اجرای پروژه شبکه داخلی گازرسانی شهرک
 103. استعلام لباس زیر مردانه / استعلام لباس زیر مردانه
 104. استعلام چراغ خیابانی - پایه چراغ .... / استعلام, استعلام چراغ خیابانی - پایه چراغ ....
 105. ارزیابی کیفی MOKVELD ANTI SURGE CONTROL VALVE مجدد - نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران , ارزیابی کیفی MOKVELD ANTI SURGE CONTROL VALVE مجدد - نوبت دوم
 106. مناقصه واگذاری حجمی زمانی بهره برداری از جایگاه بنزین / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری حجمی زمانی بهره برداری از جایگاه بنزین
 107. مناقصه بهسازی و تعویض محور بندر / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه بهسازی و تعویض محور بندر
 108. استعلام طرح هادی ... / استعلام ,استعلام طرح هادی ...
 109. استعلام اقلام و تجهیزات اداری / استعلام اقلام و تجهیزات اداری
 110. مناقصه خرید لوله فولادی و ... / مناقصه ,مناقصه خرید لوله فولادی و ...
 111. تمدید مناقصه یکدستگاه ذخیره ساز آفلاین اطلاعات مغناطیسی.... / آگهی تمدید مناقصه عمومی , تمدید مناقصه یکدستگاه ذخیره ساز آفلاین اطلاعات مغناطیسی....-
 112. فراخوان جداره سازی خیابان، اجرای جدول جهت هدایت آب های سطحی... / مناقصه عمومی, فراخوان جداره سازی خیابان، اجرای جدول جهت هدایت آب های سطحی...
 113. استعلام 4 دستگاه HUB USB / استعلام 4 دستگاه HUB USB
 114. استعلام نظارت ... / استعلام ,استعلام نظارت ...
 115. مناقصه تکمیل استخر شنای دانش آموزی ... / مناقصه,مناقصه تکمیل استخر شنای دانش آموزی ...
 116. مناقصه اجرای قسمتی از خط انتقال آب... نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه اجرای قسمتی از خط انتقال آب... نوبت دوم
 117. مناقصه انجام عملیات ابنیه فنی و آسفالت گرم معابر روستاها - نوبت دوم / آگهی مناقصه یک مرحله ای,مناقصه انجام عملیات ابنیه فنی و آسفالت گرم معابر روستاها- نوبت دوم
 118. مناقصه دیوار کشی 140 واحدی نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه دیوار کشی 140 واحدی نوبت دوم
 119. مناقصه توسعه و بازسازی شبکه آب... نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه توسعه و بازسازی شبکه آب... نوبت دوم
 120. استعلام تابلو کامپوزیت سفید با حروف چلنیوم .... / استعلام تابلو کامپوزیت سفید با حروف چلنیوم ....
 121. فراخوان مناقصه راهبری و تعمیر و نگهداری تصفیه خانه های فاضلاب ... نوبت دوم / مناقصه,فراخوان مناقصه راهبری و تعمیر و نگهداری تصفیه خانه های فاضلاب ... نوبت دوم
 122. مناقصه عملیات تکمیل ساختمان موتورخانه 96.12.03 / مناقصه ,مناقصه عملیات تکمیل ساختمان موتورخانه 96.12.03
 123. مناقصه تجدید واگذاری خدمات فضای سبز و خدمات شهری / تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه واگذاری خدمات فضای سبز و خدمات شهری
 124. استعلام معابر ... / استعلام ,استعلام معابر ...
 125. مناقصه بهسازی، زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه بهسازی، زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر
 126. استعلام خرید رنگ / استعلام خرید رنگ
 127. مناقصه خرید اتصالات خط 1100 - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید اتصالات خط 1100 - نوبت دوم
 128. تجدید مناقصه اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت و ... نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت و ... نوبت دوم
 129. استعلام لوازم تحریر ... / استعلام, استعلام لوازم تحریر
 130. مناقصه اجاره کامیون تجدید- نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه ، مناقصه اجاره کامیون نوبت دوم
 131. فراخوان مناقصه بهسازی و آسفالت روستای ... - نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه بهسازی و آسفالت روستای ...- نوبت دوم
 132. مناقصه اجرای فرش موزاییک خیابان ... چاپ دوم / مناقصه ,مناقصه اجرای فرش موزاییک خیابان ... چاپ دوم
 133. مناقصه ​اصلاح و توسعه معابر شهر ...- نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه ​اصلاح و توسعه معابر شهر ... - نوبت دوم
 134. استعلام اجرای بهسازی محیط و اصلاح معابر روستای ارمیان... / استعلام اجرای بهسازی محیط و اصلاح معابر روستای ارمیان...
 135. مناقصه انجام امور مربوط به نگهبانی، حفاظتی نیروگاه شیروان / مناقصه عمومی, مناقصه انجام امور مربوط به نگهبانی، حفاظتی نیروگاه شیروان
 136. آگهی فراخوان عمومی ارزیابی احداث ساختمان و محوطه سازی ایمنی / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی،آگهی فراخوان عمومی ارزیابی احداث ساختمان و محوطه سازی ایمنی
 137. مناقصه احداث پاسگاه محیط بانی / مناقصه احداث پاسگاه محیط بانی
 138. مناقصه انجام امور مربوط به نگهبانی، حفاظتی نیروگاه / مناقصه عمومی, مناقصه انجام امور مربوط به نگهبانی، حفاظتی نیروگاه
 139. استعلام پکیج ایران رادیاتور (آنالوگ) مدل E24FF / استعلام پکیج ایران رادیاتور (آنالوگ) مدل E24FF
 140. مناقصه تهیه منسوجات 1396.12.03 / مناقصه عمومی , مناقصه تهیه منسوجات 1396.12.03
 141. مناقصه انجام کلیه امورات خدماتی اداری سازمان / مناقصه ,مناقصه انجام کلیه امورات خدماتی اداری سازمان
 142. مناقصه اجرای پروژه های آسفالت معابر بالادست... تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه اجرای پروژه های آسفالت معابر بالادست... تجدید
 143. مناقصه بهسازی و روکش آسفالت / آگهی دعوت به مناقصه عمومی,مناقصه بهسازی و روکش آسفالت
 144. مناقصه ساندویچ پنل سقفی- نوبت دوم / مناقصه,مناقصه ساندویچ پنل سقفی- نوبت دوم
 145. استعلام ویدئو سوئیچ و مانیتور و HDMI / استعلام ویدئو سوئیچ و مانیتور و HDMI
 146. مناقصه واگذاری خدمات رفت و روب و جمع آوری و انتقال زباله / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری خدمات رفت و روب و جمع آوری و انتقال زباله
 147. فراخوان پوشش بیمه ی آتش سوزی و انفجار، زلزله، ... نوبت دوم / آگهی فراخوان, فراخوان پوشش بیمه ی آتش سوزی و انفجار، زلزله، ... نوبت دوم
 148. مناقصه سرویس و نگهداری شبکه روشنایی / آگهی دعوت به مناقصه عمومی,مناقصه سرویس و نگهداری شبکه روشنایی
 149. استعلام پرتابل ... / استعلام ,استعلام پرتابل ...
 150. استعلام کولرگازی ال جی / استعلام کولرگازی ال جی
 151. اصلاحیه مناقصه یک مرحله ای احداث ساختمان اداری / اصلاحیه مناقصه، مناقصه یک مرحله ای احداث ساختمان اداری
 152. مناقصه روسازی آسفالت شهرک ها و نواحی صنعتی - تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه روسازی آسفالت شهرک ها و نواحی صنعتی - تجدید
 153. مناقصه توسعه و نگهداری فضای سبز نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه توسعه و نگهداری فضای سبز نوبت دوم
 154. استعلام خرید دستگاه شارژ ... / استعلام, استعلام خرید دستگاه شارژ ...
 155. استعلام انجام مطالعات مراحل اول و دوم مجتمع پروروش میگو / استعلام ,استعلام انجام مطالعات مراحل اول و دوم مجتمع پروروش میگو
 156. مناقصه عملیات اجرای جمع آوری آب های سطحی شهر... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عملیات اجرای جمع آوری آب های سطحی شهر...
 157. مناقصه انجام امور نظافت ساختمان ها ، امور آبدارخانه ها / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه انجام امور نظافت ساختمان ها ، امور آبدارخانه ها
 158. مناقصه تعمیرات پوشش خط لوله ... (نوبت دوم) / مناقصه ,مناقصه تعمیرات پوشش خط لوله ... (نوبت دوم)
 159. فراخوان واگذاری احداث سالن تشریح ... نوبت دوم / فراخوان, فراخوان واگذاری احداث سالن تشریح ... نوبت دوم
 160. مناقصه تهیه و تامین کلیه مصالح، تجهیزات و اجرای... تجدید نوبت دوم / تجدید مناقصه عمومی , مناقصه تهیه و تامین کلیه مصالح، تجهیزات و اجرای... تجدید نوبت دوم
 161. فراخوان مناقصه تامین سرویس اداری (سواری) مورد نیاز شرکت .... / فراخوان مناقصه های عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه تامین سرویس اداری (سواری) مورد نیاز شرکت ....
 162. استعلام کابل ... / استعلام ,استعلام کابل ...
 163. مناقصه تامین عوامل حفاظت فیزیکی / مناقصه ,مناقصه تامین عوامل حفاظت فیزیکی
 164. مناقصه انجام فعالیتهای خدماتی و پشتیبانی / مناقصه , مناقصه انجام فعالیتهای خدماتی و پشتیبانی
 165. مناقصه عملیات اجرایی بند بتنی ... تجدید نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه , مناقصه عملیات اجرایی بند بتنی ... تجدید نوبت دوم
 166. استعلام فنل از شرکت مرک آلمان 7 شیشه یک کیلوگرمی / استعلام فنل از شرکت مرک آلمان 7 شیشه یک کیلوگرمی
 167. استعلام اجاره دستگاه تانکر آبرسان .... / استعلام, استعلام اجاره دستگاه تانکر آبرسان ....
 168. مناقصه عملیات انتقال و گازکشی سد کمال صالح نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات انتقال و گازکشی سد کمال صالح نوبت دوم
 169. مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و آسفالت / مناقصه عمومی ، مناقصه عمومی بهسازی و آسفالت
 170. استعلام یک دستگاه DVR مدل DS-7332HGHI برند HIK VISION / استعلام یک دستگاه DVR مدل DS-7332HGHI برند HIK VISION
 171. استعلام شبکه ... / استعلام ,استعلام شبکه ...
 172. مناقصه خرید، حمل و عملیات لوله گذاری شبکه جمع آوری فاضلاب... / مناقصه عمومی, مناقصه خرید، حمل و عملیات لوله گذاری شبکه جمع آوری فاضلاب...
 173. مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری فاضلاب... / آگهی برگزاری مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری فاضلاب...
 174. استعلام کارتریج پرینتر P300 پنجاه پک کامل و 30 عدد کاتریج مشکی / استعلام کارتریج پرینتر P300 پنجاه پک کامل و 30 عدد کاتریج مشکی
 175. سومین دوره جشنواره تبلیغات ایران / سومین دوره جشنواره تبلیغات ایران
 176. مناقصه انجام وظایف مربوط به امور شهری / مناقصه,مناقصه انجام وظایف مربوط به امور شهری
 177. استعلام بهسازی محیط و اصلاح معابر .... / استعلام, استعلام بهسازی محیط و اصلاح معابر ....
 178. استعلام تعمیرات ... / استعلام , استعلام تعمیرات ...
 179. مناقصه خدمات پشتیبانی از دکل های حفاری میادین نفتی غرب / مناقصه ,مناقصه خدمات پشتیبانی از دکل های حفاری میادین نفتی غرب
 180. مناقصه بهسازی و روکش آسفالت / فراخوان مناقصه یک مرحله ای,مناقصه بهسازی و روکش آسفالت
 181. استعلام لایروبی و احیا انهار... / استعلام لایروبی و احیا انهار...
 182. مزایده یک قطعه زمین مساحت 1060 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 1060 متر نوبت دوم
 183. مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی بخش یک شاهرود / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی بخش یک شاهرود
 184. مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت دویست و پنجاه و دو متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت دویست و پنجاه و دو متر
 185. مزایده ششدانگ یکباب خانه پلاک ثبتی هفتصد و سی و پنج فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه پلاک ثبتی هفتصد و سی و پنج فرعی
 186. مزایده یک قطعه زمین بایر مساحت 800متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین بایر مساحت 800متر نوبت دوم
 187. مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی ویلایی بخش دو شاهرود / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی ویلایی بخش دو شاهرود
 188. مزایده فروش تعدادی از املاک تجاری مسکونی 96.12.3 / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک تجاری مسکونی96.12.3
 189. مزایده خانه مسکونی مساحت صد مترمربع / مزایده,مزایده خانه مسکونی مساحت صد مترمربع
 190. مزایده فروش 41 دستگاه خودرو و 5 دستگاه موتورسیکلت- نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش 41 دستگاه خودرو و 5 دستگاه موتورسیکلت- نوبت دوم
 191. مزایده یک قطعه باغ مساحت یک دانگ و بیست و پنج صدم دانگ مشاع / مزایده,مزایده یک قطعه باغ مساحت یک دانگ و بیست و پنج صدم دانگ مشاع
 192. مزایده ملک مساحت 2652متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت 2652متر نوبت دوم
 193. مزایده اجاره کافی شاپ ... نوبت دوم / مزایده,مزایده اجاره کافی شاپ ... نوبت دوم
 194. مزایده مال غیرمنقول مساحت دویست متر و ساختمان مساحت صد و شصت متر احداث شده / مزایده,مزایده مال غیرمنقول مساحت دویست متر و ساختمان مساحت صد و شصت متر احداث شده
 195. مزایده ساختمان دو خوابه مساحت 120 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ساختمان دو خوابه مساحت 120 متر نوبت دوم
 196. مزایده فروش 5 دستگاه خودرو از قبیل مینی لودر، کامیون کمپرسی... نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش 5 دستگاه خودرو از قبیل مینی لودر، کامیون کمپرسی... نوبت دوم
 197. مزایده اقلام مازاد و ضایعاتی نیروگاه ... - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی، مزایده اقلام مازاد و ضایعاتی نیروگاه ...- نوبت دوم
 198. مزایده اجاره مکانی جهت غرفه بوفه / مزایده اجاره مکانی جهت غرفه بوفه
 199. مزایده انواع خودرو سبک و سنگین .... / مزایده ، مزایده انواع خودرو سبک و سنگین ....
 200. مزایده ملک مشاع پلاک ثبتی 538 تفکیکی نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مشاع پلاک ثبتی 538 تفکیکی نوبت دوم
 201. مزایده ششدانگ یکباب خانه اموال غیرمنقول نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه اموال غیرمنقول نوبت دوم
 202. مزایده یک دستگاه ام وی ام ... / مزایده,مزایده یک دستگاه ام وی ام ...
 203. مزایده یک قطعه زمین مساحت 1284 متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 1284 متر نوبت اول
 204. مزایده ششدانگ پلاک 206 فرعی بخش 25 گیلان / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 206 فرعی بخش 25 گیلان
 205. مزایده یک جفت گوشواره ... / مزایده,مزایده یک جفت گوشواره ...
 206. مزایده ملک به شماره پلاک 65/767 اصلی بخش چهار / مزایده,مزایده ملک به شماره پلاک 65/767 اصلی بخش چهار
 207. مزایده ششدانگ قطعه زمین صیفی کاری مساحت 442متر / مزایده,مزایده ششدانگ قطعه زمین صیفی کاری مساحت 442متر
 208. مزایده زمین صیفی کاری مساحت 1340.98متر / مزایده,مزایده زمین صیفی کاری مساحت 1340.98متر
 209. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 22 گیلان / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 22 گیلان
 210. مزایده ماشین تکسچر ایزینگ ... / مزایده,مزایده ماشین تکسچر ایزینگ ...
 211. مزایده ششدانگ خانه و محوطه مساحت 383.31متر / مزایده,مزایده ششدانگ خانه و محوطه مساحت 383.31متر
 212. مزایده ملک مساحت عرصه 205 مترمربع / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 205 مترمربع
 213. مزایده تعداد 500 عدد گارد محافظ گوشی تلفن همراه - نوبت دوم / مزایده , مزایده تعداد 500 عدد گارد محافظ گوشی تلفن همراه - نوبت دوم
 214. مزایده تعداد 70 کارتن مایع ظرفشویی جام ... / مزایده,مزایده تعداد 70 کارتن مایع ظرفشویی جام ...
 215. مزایده ملک مساحت عرصه 482متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 482متر نوبت اول
 216. مزایده ملک مساحت 195 مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت 195 مترمربع نوبت دوم
 217. مزایده دو دستگاه تلویزیون...نوبت دوم / آگهی مزایده، مزایده دو دستگاه تلویزیون...نوبت دوم
 218. مزایده ملک مساحت اعیان 82 مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت اعیان 82 مترمربع نوبت دوم
 219. مزایده پلاک ثبتی با قدمت بالای 35 سال نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی با قدمت بالای 35 سال نوبت اول
 220. مزایده ملک بخش 4 تبریز مال مشاعی / مزایده,مزایده ملک بخش 4 تبریز مال مشاعی
 221. مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید- نوبت دوم / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید
 222. مزایده فروش 150 تن ذرت دانه ای خشک / آگهی مزایده، مزایده فروش 150 تن ذرت دانه ای خشک
 223. مزایده ملک مساحت عرصه 52.7متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 52.7متر نوبت اول
 224. مزایده ملک بخش سه تبریز با قدمت 20 سال نوبت اول / مزایده,مزایده ملک بخش سه تبریز با قدمت 20 سال نوبت اول
 225. مزایده یک دستگاه خودرو وانت پیکان 1600 / آگهی مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو وانت پیکان 1600
 226. مزایده ملک پلاک ثبتی 1426 بخش سه تبریز نوبت اول / مزایده,مزایده ملک پلاک ثبتی 1426 بخش سه تبریز نوبت اول
 227. مزایده اموال غیرمنقول مساحت 140.66متر نوبت اول / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول مساحت 140.66متر نوبت اول
 228. مزایده ملک مسکونی مساحت عرصه 85 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مسکونی مساحت عرصه 85 متر نوبت اول
 229. مزایده میوه خوری و ... نوبت دوم / اگهی مزایده , مزایده میوه خوری و ... نوبت دوم
 230. مزایده اجاره بوفه پارک ملت ... چاپ دوم / آگهی مزایده,مزایده اجاره بوفه پارک ملت ... نوبت دوم
 231. مزایده سرقفلی مغازه مساحت 35 متر نوبت اول / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه مساحت 35 متر نوبت اول
 232. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه101.5مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه101.5مترمربع
 233. مزایده یک دستگاه ترازو صد کیلوئی با کامپیوتر و ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه ترازو صد کیلوئی با کامپیوتر و ...
 234. مزایده دو دستگاه درل ایستاده و ... / آگهی مزایده, مزایده دو دستگاه درل ایستاده و ...
 235. مزایده آپارتمان مشاعی مساحت اعیان 98.37متر / مزایده,مزایده آپارتمان مشاعی مساحت اعیان 98.37متر
 236. مزایده منزل مسکونی مساحت اعیان صد متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت اعیان صد متر
 237. مزایده اجاره جایگاه تک منظوره سوخت و نفت گاز مرحله اول- چاپ دوم / آگهی مزایده, مزایده اجاره جایگاه تک منظوره سوخت و نفت گاز مرحله اول- چاپ دوم
 238. مزایده ساختمان مسکونی عرصه 150 متر غیرمنقول / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی عرصه 150 متر غیرمنقول
 239. مزایده 1264 باکس آب معدنی ... / مزایده,مزایده 1264 باکس آب معدنی ...
 240. مزایده یک سهم مشاع از 330 سهم ششدانگ زمین / مزایده,مزایده یک سهم مشاع از 330 سهم ششدانگ زمین
 241. مزایده ملک به پلاک ثبتی 49 فرعی بخش دو نوبت اول / مزایده,مزایده ملک به پلاک ثبتی 49 فرعی بخش دو نوبت اول
 242. مزایده یک دستگاه کامیون آتش نشانی / آگهی مزایده عمومی، مزایده یک دستگاه کامیون آتش نشانی
 243. مزایده آپارتمان طبقه همکف مساحت 160.67متر / مزایده,مزایده آپارتمان طبقه همکف مساحت 160.67متر
 244. مزایده ششدانگ عرصه زمین مساحت 114.60متر / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه زمین مساحت 114.60متر
 245. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 83/6227 نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 83/6227 نوبت اول
 246. مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 55.96متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 55.96متر
 247. مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 69.26متر طبقه دو / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 69.26متر طبقه دو
 248. مزایده ششدانگ آپارتمان با قدمت 20 سال / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان با قدمت 20 سال
 249. مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه دوم تفکیکی نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه دوم تفکیکی نوبت دوم
 250. مزایده فروش خودرو پراید مدل 1382 / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش خودرو پراید مدل 1382
 251. مزایده واگذاری مکان های ورزشی ...نوبت دوم / مزایده ,مزایده واگذاری مکان های ورزشی ...نوبت دوم
 252. مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 75.18مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 75.18مترمربع
 253. مزایده فروش سهام / آگهی مزایده، مزایده فروش سهام
 254. مزایده اجاره بوفه جهت انجام امورات کپی و زیراکس / مزایده ,مزایده اجاره بوفه جهت انجام امورات کپی و زیراکس
 255. مزایده ژنراتور برق / مزایده, مزایده ژنراتور برق
 256. مزایده پلاک ثبتی مساحت 114 مترمربع / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 114 مترمربع
 257. مزایده گاو حذفی زمینگیر، لاشه گاوی و ...نوبت دوم / مزایده ، مزایده گاو حذفی زمینگیر، لاشه گاوی و ...نوبت دوم
 258. مزایده تزریقات و پانسمان / آگهی مزایده ، مزایده تزریقات و پانسمان
 259. مزایده آپارتمان اداری مساحت 259متر / مزایده,مزایده آپارتمان اداری مساحت 259متر
 260. مزایده اجاره ورودی میدان میوه و تره بار...مرحله اول ـ چاپ دوم / مزایده ,مزایده اجاره ورودی میدان میوه و تره بار...مرحله اول ـ چاپ دوم
 261. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت کل 570 متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت کل 570 متر
 262. مزایده دستگاه دریل ستونی و ... / مزایده, مزایده دستگاه دریل ستونی و ...
 263. مناقصه office revolving chair .... / مناقصه office revolving chair ....
 264. مناقصه تخریب ، بازسازی و توسعه فضای اورژانس / آگهی مناقصه , مناقصه تخریب ، بازسازی و توسعه فضای اورژانس
 265. همایش ایثار ، زبان صلح جهانی / همایش ایثار ، زبان صلح جهانی
 266. استعلام تلویزیون LED سایز 55 با برند ال جی / استعلام تلویزیون LED سایز 55 با برند ال جی
 267. استعلام کنترل ... / استعلام ,استعلام کنترل ...
 268. اصلاحیه مناقصه​ عملیات احداث ساختمان شماره 2 آتش نشانی / اصلاحیه مناقصه , مناقصه​ ​عملیات احداث ساختمان شماره 2 آتش نشانی
 269. مناقصه اجرای زیرسازی و جدول گذاری...نوبت دوم / مناقصه,مناقصه اجرای زیرسازی و جدول گذاری... نوبت دوم
 270. مناقصه computer hardware .... / مناقصه ، مناقصه computer hardware ....
 271. استعلام احداث حوضچه ذخیره آب پنج دستگاه و کانال آبیاری / استعلام احداث حوضچه ذخیره آب پنج دستگاه و کانال آبیاری
 272. فراخوان مناقصه اجرای عملیات ساختمان شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی... چاپ دوم / مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه اجرای عملیات ساختمان شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی...چاپ دوم
 273. مناقصه عملیات خرید نصب و راه اندازی تعدادی از تجهیزات جایگاه عرضه سوخت / مناقصه، مناقصه عملیات خرید نصب و راه اندازی تعدادی از تجهیزات جایگاه عرضه سوخت
 274. مناقصه عملیات بارگیری محصول تولیدی شن و ماسه و عملیات استخراج معادن سنگ تزیینی / مناقصه, مناقصه عملیات بارگیری محصول تولیدی شن و ماسه و عملیات استخراج معادن سنگ تزیینی
 275. استعلام طرح پژوهشی تبیین چشم انداز و طراحی سناریوی توسعه فضایی .... / استعلام طرح پژوهشی تبیین چشم انداز و طراحی سناریوی توسعه فضایی ....
 276. فراخوان احداث مرکز معاینه فنی خودروهای سبک / آگهی فراخوان,فراخوان احداث مرکز معاینه فنی خودروهای سبک
 277. استعلام صندلی ... / استعلام ,استعلام صندلی ...
 278. مناقصه اجرای تاسیسات مکانیکی و برقی نوبت دوم / مناقصه,مناقصه اجرای تاسیسات مکانیکی و برقی نوبت دوم
 279. مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده ... نوبت دوم
 280. مناقصه اجرای نمای ساختمانها - نوبت دوم / مناقصه,مناقصه اجرای نمای ساختمانها- نوبت دوم
 281. استعلام لاستیک... / استعلام, استعلام لاستیک...
 282. مناقصه واگذاری امور خدماتی و عمرانی - نوبت دوم / آگهی مناقصه ، مناقصه واگذاری امور خدماتی و عمرانی - نوبت دوم
 283. استعلام تسطیح اساسی ... / استعلام تسطیح اساسی ...
 284. مناقصه مجدد مسدود کننده موقت لوله نوبت دوم / آگهی مجدد ارزیابی کیفی مناقصه گران , مناقصه مجدد مسدود کننده موقت لوله نوبت دوم
 285. مناقصه واگذاری پروژه تامین، نصب و عملیاتی نمودن سامانه پایش تصویری - نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه واگذاری پروژه تامین، نصب و عملیاتی نمودن سامانه پایش تصویری - نوبت دوم
 286. مناقصه اجرای عملیات زیرسازی فاز دوم شهرک صنعتی .... / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه اجرای عملیات زیرسازی فاز دوم شهرک صنعتی ....
 287. استعلام طرح پژوهشی تحلیلی بر تعاریف و تجربه مدیران... / استعلام طرح پژوهشی تحلیلی بر تعاریف و تجربه مدیران...
 288. مناقصه تامین 2 دستگاه مخزن 15000 لیتری ... / مناقصه, مناقصه تامین 2 دستگاه مخزن 15000 لیتری ...
 289. فراخوان مناقصه تامین مینی بوس هایگر و آرین / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه تامین مینی بوس هایگر و آرین
 290. استعلام آبرسانی ... / استعلام ,استعلام آبرسانی ...
 291. استعلام فعالیت های مخابراتی / استعلام فعالیت های مخابراتی
 292. استعلام سایر فعالیت های مخابراتی / استعلام, استعلام سایر فعالیت های مخابراتی
 293. فراخوان سرمایه گذار در طرح احداث نواحی صنعتی ... نوبت دوم / مناقصه ,فراخوان سرمایه گذار در طرح احداث نواحی صنعتی ... نوبت دوم
 294. آگهی مناقصه عمومی تهیه ، نصب ، نگهداری و تعمیرات 4 دستگاه پل / آگهی مناقصه عمومی ،آگهی مناقصه عمومی تهیه ، نصب ، نگهداری و تعمیرات 4 دستگاه پل
 295. استعلام کارتریج پرینتر M1100 پک کامل 50 پک / استعلام کارتریج پرینتر M1100 پک کامل 50 پک
 296. استعلام گاردریل ... / استعلام ,استعلام گاردریل ...
 297. مناقصه عملیات اجرائی احداث شبکه فشار متوسط برق- نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرائی احداث شبکه فشار متوسط برق- نوبت دوم
 298. مناقصه مناقصه تکمیل شبکه آبیاری مکانیکی / آگهی مناقصه, مناقصه مناقصه تکمیل شبکه آبیاری مکانیکی
 299. مناقصه عملیات تکمیلی تونل / آگهی فراخوان مناقصه , مناقصه عملیات تکمیلی تونل
 300. استعلام صندلی و میز کارشناسی و میز مدیریت / استعلام صندلی و میز کارشناسی و میز مدیریت
 301. مناقصه نصب 500 عدد شیر شستشو و ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه نصب 500 عدد شیر شستشو و ... نوبت دوم
 302. استعلام بسته نرم افزار CD ... / استعلام, استعلام بسته نرم افزار CD ...
 303. مناقصه اجرای زیرسازی و جدول گذاری...نوبت دوم / مناقصه, مناقصه اجرای زیرسازی و جدول گذاری...نوبت دوم
 304. مناقصه انجام عملیات رپرگذاری رودخانه / مناقصه ,مناقصه انجام عملیات رپرگذاری رودخانه
 305. استعلام انجام امور پذیرش در خزانه جواهرات ... / استعلام انجام امور پذیرش در خزانه جواهرات ...
 306. تجدید مناقصه امور خدماتی / آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه امور خدماتی
 307. استعلام طرح پژوهشی شناسایی عوامل هوشمند سازی در صنعت گردشگری... / استعلام ,استعلام طرح پژوهشی شناسایی عوامل هوشمند سازی در صنعت گردشگری...
 308. استعلام فعالیت ... / استعلام فعالیت ...
 309. فراخوان احداث سازه ساختمان اداری مرکز خدمات حوزه علمیه / فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی پیمانکاران , فراخوان احداث سازه ساختمان اداری مرکز خدمات حوزه علمیه
 310. مناقصه پشتیبانی و پاسخگویی 2020 / آگهی مناقصه, مناقصه پشتیبانی و پاسخگویی 2020
 311. استعلام ترانس ... / استعلام, استعلام ترانس ...
 312. مناقصه احداث تاسیسات زیربنایی برق (نوبت دوم) / منقاصه , مناقصه احداث تاسیسات زیربنایی برق (نوبت دوم)
 313. استعلام پروژه اصلاح و بهینه شبکه روستای شبانکاره.... / استعلام پروژه اصلاح و بهینه شبکه روستای شبانکاره....
 314. استعلام طراحی و تدوین شاخص های عملکردی دستگاه های اجرایی ... / استعلام ,استعلام طراحی و تدوین شاخص های عملکردی دستگاه های اجرایی ...
 315. فراخوان واگذاری فضائی از پارک نهضت / فراخوان، فراخوان واگذاری فضائی از پارک نهضت
 316. مناقصه احداث یک مورد بند سنگی و ملاتی / مناقصه عمومی , مناقصه احداث یک مورد بند سنگی و ملاتی
 317. مناقصه ساخت حصار مخازن بافت و توابع / آگهی مناقصه, مناقصه ساخت حصار مخازن بافت و توابع
 318. استعلام اصله نهال گل محمدی و ... / استعلام اصله نهال گل محمدی و ...
 319. استعلام تامین غذای آبزیان ... / استعلام ,استعلام تامین غذای آبزیان ...
 320. استعلام KVA ... / استعلام, استعلام KVA ...
 321. مناقصه انجام امور جاری واحد نقلیه / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه انجام امور جاری واحد نقلیه
 322. مناقصه سنگ چینی و جدول و ... نوبت دوم / آگهی مناقصه ,مناقصه سنگ چینی و جدول و ... نوبت دوم
 323. مناقصه پروژه احداث دیوار سنگی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه احداث دیوار سنگی - نوبت دوم
 324. استعلام خرید تجهیزات رادیویی / استعلام خرید تجهیزات رادیویی
 325. استعلام ژنراتور ... / استعلام ,استعلام ژنراتور ...
 326. مناقصه اجرای کامل عملیات ابنیه، تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان ندامتگاه / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای کامل عملیات ابنیه، تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان ندامتگاه
 327. استعلام کمد کتابخانه .... / استعلام, استعلام کمد کتابخانه...
 328. استعلام لپ و تاپ لنوو ideapad 510i و پرینتر hp2035 / استعلام لپ و تاپ لنوو ideapad 510i و پرینتر hp2035
 329. مناقصه خریداری 150 تن کود سولفات آمونیم / مناقصه , مناقصه خریداری 150 تن کود سولفات آمونیم
 330. مناقصه واگذاری امور نگهداشت تاسیسات بیمارستان / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری امور نگهداشت تاسیسات بیمارستان
 331. استعلام اصلاح معابر ... / استعلام ,استعلام اصلاح معابر ...
 332. استعلام نمک طعام ... / استعلام, استعلام نمک طعام ...
 333. مناقصه اجرای لوله گذاری خط انتقال و شبکه توزیع و احداث مخزن...- نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای لوله گذاری خط انتقال و شبکه توزیع و احداث مخزن...- نوبت دوم
 334. مناقصه خرید مقداری لوله پلی اتیلن / مناقصه,مناقصه خرید مقداری لوله پلی اتیلن
 335. استعلام 3 دستگاه سورتر اسکناس MA مدل NC7100 / استعلام 3 دستگاه سورتر اسکناس MA مدل NC7100
 336. مناقصه انجام امور نظارت و پیگیری وصول مطالبات / مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور نظارت و پیگیری وصول مطالبات
 337. استعلام کاغذ A4 / استعلام کاغذ A4
 338. مناقصه تکمیل استخر سرپوشیده / آگهی مناقصه یک مرحله ای,مناقصه تکمیل استخر سرپوشیده
 339. استعلام اجرای طرح هادی ... / استعلام ,استعلام اجرای طرح هادی ...
 340. استعلام کفش چرم ... / استعلام, استعلام کفش چرم ...
 341. استعلام نمایشگر تجاری LG مدل 43SM5 / استعلام نمایشگر تجاری LG مدل 43SM5
 342. استعلام طرح های آماری ... / استعلام ,استعلام طرح های آماری ...
 343. استعلام کت و شلوار پارچه ای, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / استعلام ,استعلام کت و شلوار پارچه ای, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
 344. مناقصه نصب آسانسور / مناقصه ، مناقصه نصب آسانسور
 345. استعلام عملیات اجرایی طرح هادی روستای چلمبر ... / استعلام عملیات اجرایی طرح هادی روستای چلمبر ...
 346. استعلام صفحه بازکننده فیلتر پرس / استعلام, استعلام صفحه بازکننده فیلتر پرس
 347. استعلام قلاب دانه گیر و زنجیر / استعلام, استعلام قلاب دانه گیر و زنجیر
 348. استعلام اجرای بهسازی محیط و اصلاح معابر , سایت ستاد / استعلام ,استعلام اجرای بهسازی محیط و اصلاح معابر , سایت ستاد
 349. استعلام ارتقای ایمنی تردد وانت بارها / استعلام ارتقای ایمنی تردد وانت بارها
 350. استعلام دستكش لاستیكی مشکی / استعلام دستكش لاستیكی مشکی
 351. استعلام نبشی .... / استعلام, استعلام نبشی ...
 352. مناقصه اجرایی عملیات احداث سالن ورزشی - نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه اجرایی عملیات احداث سالن ورزشی - نوبت دوم
 353. استعلام کمد کتابخانه, سامانه ستاد / استعلام ,استعلام کمد کتابخانه
 354. استعلام عملیات مربوط به سرویس، تنظیم، تعمیر و نگهداری باسکولهای ثابت و .... / استعلام ,استعلام عملیات مربوط به سرویس، تنظیم، تعمیر و نگهداری باسکولهای ثابت و ....
 355. استعلام اقلام یدکی با برند آذین پاش و ... / استعلام, استعلام اقلام یدکی با برند آذین پاش و ...
 356. استعلام سیستم اعلان و اطفا حریق جهت 2 ایستگاه .... / استعلام سیستم اعلان و اطفا حریق جهت 2 ایستگاه ....
 357. استعلام خرید آنتی ویروس مکافی / استعلام ,استعلام خرید آنتی ویروس مکافی
 358. استعلام برق رسانی .... / استعلام, استعلام برق رسانی ....
 359. استعلام کیف دسته چرمی .. / استعلام کیف دسته چرمی ..
 360. مناقصه احداث پروژه 6395 متر مربعی مروارید / مناقصه، مناقصه احداث پروژه 6395 متر مربعی مروارید
 361. استعلام ویدئو پروژکتور ... / استعلام ,استعلام ویدئو پروژکتور ...
 362. استعلام تجدید حفاری ضربه ای چاه / استعلام تجدید حفاری ضربه ای چاه
 363. مناقصه تکمیل پل روستای... / آگهی مناقصه , مناقصه تکمیل پل روستای...
 364. استعلام پرینت ... / استعلام ,استعلام پرینت ...
 365. استعلام لوله گذاری و انتقال آب .... / استعلام, استعلام لوله گذاری و انتقال آب ....
 366. استعلام دستگاه مورد نیاز AED / استعلام دستگاه مورد نیاز AED
 367. مناقصه خرید ۲ دستگاه لیفتراک / مناقصه ,مناقصه خرید ۲ دستگاه لیفتراک
 368. مناقصه خرید ۵۶ دستگاه تبلت صنعتی / مناقصه ,مناقصه خرید ۵۶ دستگاه تبلت صنعتی
 369. استعلام ترانس جریان 36 کیلوولت .... / استعلام ترانس جریان 36 کیلوولت ....
 370. استعلام قفسه استیل ... / استعلام ,استعلام قفسه استیل ...
 371. استعلام کامپیوتر... / استعلام, استعلام کامپیوتر...
 372. استعلام گلوکزمونوهیدرات / استعلام ,ستعلام گلوکزمونوهیدرات
 373. استعلام کولرگازی سامسونگ ... / استعلام کولرگازی سامسونگ ...
 374. استعلام مینی پی سی ... / استعلام ,استعلام مینی پی سی ...
 375. استعلام قفسه استیل 4 طبقه / استعلام قفسه استیل 4 طبقه
 376. استعلام اجرای بهسازی محیط و اصلاح معابر / استعلام ,استعلام اجرای بهسازی محیط و اصلاح معابر
 377. استعلام طرح افزایش محصولات باغی - ملارد / استعلام طرح افزایش محصولات باغی - ملارد
 378. استعلام تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختمان / استعلام ,استعلام تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختمان
 379. استعلام خرید و نصب تجهیزات فیبر نوری ... / استعلام, استعلام خرید و نصب تجهیزات فیبر نوری ...
 380. استعلام خرید و نصب 44 سل باطری ... / استعلام ,استعلام خرید و نصب 44 سل باطری ...
 381. استعلام نگهداری فضای سبز و محوطه .... / استعلام نگهداری فضای سبز و محوطه ....
 382. استعلام ترانس ولتاژ ۳۶ کیلوولت تکفاز / استعلام ,استعلام ترانس ولتاژ ۳۶ کیلوولت تکفاز
 383. استعلام شیر صنعتی آبرسانی فلکه.. / استعلام شیر صنعتی آبرسانی فلکه..
 384. استعلام طرح پژوهشی بررسی ظرفیت های مالیاتی استان و ... / استعلام ,استعلام طرح پژوهشی بررسی ظرفیت های مالیاتی استان و ...
 385. استعلام ممیزی HSEE... / استعلام, استعلام ممیزی HSEE...
 386. استعلام فعالیت های حرفه ای، علمی و فنی ... / استعلام ,استعلام فعالیت های حرفه ای، علمی و فنی ...
 387. مناقصه اصلاح و بهینه سازی شبکه برق روستایی / مناقصه اصلاح و بهینه سازی شبکه برق روستایی
 388. استعلام یراق سیم روسی / استعلام ,استعلام یراق سیم روسی
 389. مناقصه اجرای عملیات احداث خیابان طبیعت / مناقصه , مناقصه اجرای عملیات احداث خیابان طبیعت
 390. استعلام لوازم خانگی / استعلام ,استعلام لوازم خانگی
 391. مناقصه رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات / مناقصه رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات
 392. مناقصه اجرای بخشی از شبکه توزیع آب.... تجدید / مناقصه , مناقصه اجرای بخشی از شبکه توزیع آب.... تجدید
 393. استعلام سیم مسی ... / استعلام ,استعلام سیم مسی ...
 394. استعلام چاپگر شناسنامه و گذرنامه ... / استعلام, استعلام چاپگر شناسنامه و گذرنامه ...
 395. مناقصه رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات بخش ها / مناقصه رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات بخش ها
 396. استعلام خرید کیت و ... / استعلام خرید کیت و ...
 397. مناقصه رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات بخش های مرکزی... / مناقصه , مناقصه رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات بخش های مرکزی...
 398. استعلام گلیسرول ۲۰۰ لیتر / استعلام ,استعلام گلیسرول ۲۰۰ لیتر
 399. مناقصه رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات بخش های مرکزی و نودان ... / مناقصه , مناقصه رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات بخش های مرکزی و نودان ...
 400. مناقصه اجرای رفوژ وسط و جدول خیابان..نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای رفوژ وسط و جدول خیابان..نوبت دوم
 401. استعلام طرح پژوهشی طرح بایلوت توجیه فنی و اقتصادی پرورش متراکم ماهی / استعلام طرح پژوهشی طرح بایلوت توجیه فنی و اقتصادی پرورش متراکم ماهی
 402. استعلام ممبران FILMTEC... / استعلام, استعلام ممبران FILMTEC...
 403. اصلاحيه ۳ فراخوان خريد سيستم پرتابل روشنايی / آگهی مناقصه, اصلاحيه ۳ فراخوان خريد سيستم پرتابل روشنايی
 404. استعلام میل هالتر بدنسازی / استعلام ,استعلام میل هالتر بدنسازی
 405. استعلام ابزارآلات خیاطی صنعتی / استعلام ابزارآلات خیاطی صنعتی
 406. مناقصه اجرای خدمات پشتیبانی و برگزاری دوره های آموزشی و کارگاه های ظرفیت سازی...تجدید / آگهی مناقصه، مناقصه اجرای خدمات پشتیبانی و برگزاری دوره های آموزشی و کارگاه های ظرفیت سازی...تجدید
 407. استعلام طرح پژوهشی- ایجاد پایگاه جامع آمار و اطلاعات... / استعلام ,استعلام طرح پژوهشی- ایجاد پایگاه جامع آمار و اطلاعات...
 408. مناقصه امور پذیرایی، تنظیفات و آبدارخانه / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه امور پذیرایی، تنظیفات و آبدارخانه
 409. مناقصه خرید خدمات واحد CSR / آگهی مناقصه , مناقصه خرید خدمات واحد CSR
 410. استعلام خدمات مشاوره گیاه پزشکی .... / استعلام, استعلام خدمات مشاوره گیاه پزشکی ....
 411. فراخوان تکمیل شبکه توزیع برق و احداث شبکه روشنایی (نوبت دوم) / فراخوان مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی,فراخوان تکمیل شبکه توزیع برق و احداث شبکه روشنایی (نوبت دوم)
 412. مناقصه تامین سرویسهای ایاب و ذهاب کارکنان / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین سرویسهای ایاب و ذهاب کارکنان
 413. استعلام طرح پژوهشی تدوین نقشه جامع سرمایه گذاری و تامین منابع مالی / استعلام طرح پژوهشی تدوین نقشه جامع سرمایه گذاری و تامین منابع مالی
 414. مناقصه احداث کانال انتقال آب روستاها... نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه احداث کانال انتقال آب روستاها... نوبت دوم
 415. مناقصه زیرسازی و آسفالت کوچه های سطح شهر / آگهی مناقصه، مناقصه زیرسازی و آسفالت کوچه های سطح شهر
 416. مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری فاضلاب...نوبت دوم / آگهی برگزاری مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری فاضلاب...نوبت دوم
 417. تجدید مناقصه اجرای خدمات پشتیبانی و برگزاری دوره های آموزشی نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه, مناقصه اجرای خدمات پشتیبانی و برگزاری دوره های آموزشی نوبت دوم
 418. مناقصه عملیات اجرایی شبکه توزیع روستای .... / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرایی شبکه توزیع روستای ....
 419. استعلام تامین آسفالت ... / استعلام تامین آسفالت ...
 420. استعلام اجرای کامل دیوار همراه با آسفالت .... / استعلام, استعلام اجرای کامل دیوار همراه با آسفالت ....
 421. استعلام کارت اتصال مشترکین داخلی آنالوگ... / استعلام ,استعلام کارت اتصال مشترکین داخلی آنالوگ...
 422. مناقصه تکمیل ساختمان شورا / مناقصه, مناقصه تکمیل ساختمان شورا
 423. تجدید مناقصه واگذاری حجمی امور رفت و روب و خدمات شهری... نوبت دوم / مناقصه , تجدید مناقصه واگذاری حجمی امور رفت و روب و خدمات شهری ... نوبت دوم
 424. استعلام تعمیرات اماکن ورزشی... / استعلام, استعلام تعمیرات اماکن ورزشی...
 425. مناقصه اجرای دیوار حائل کنار رودخانه - مرحله دوم نوبت اول / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای دیوار حائل کنار رودخانه - مرحله دوم نوبت اول
 426. مناقصه اجرای کارهای عملیات عمرانی - مرحله دوم چاپ اول / آگهی مناقصه ، مناقصه اجرای کارهای عملیات عمرانی - مرحله دوم چاپ اول
 427. مناقصه انجام امور نظارت و پیگیری وصول مطالبات / اگهی مناقصه , مناقصه انجام امور نظارت و پیگیری وصول مطالبات
 428. مناقصه عمومی نگهداری فلاورباکس هاو گل آرایی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عمومی نگهداری فلاورباکس هاو گل آرایی
 429. مناقصه انتخاب پیمانکار جهت اجرای کارهای عملیات عمرانی - مرحله دوم نوبت اول / آگهی مناقصه ، مناقصه انتخاب پیمانکار جهت اجرای کارهای عملیات عمرانی - مرحله دوم نوبت اول
 430. مناقصه خرید 9 قلم انواع اتصالات فلزی / مناقصه, مناقصه خرید 9 قلم انواع اتصالات فلزی
 431. مناقصه امور نظافت و خدمات پشتیبانی ساختمان اداری / مناقصه ,مناقصه امور نظافت و خدمات پشتیبانی ساختمان اداری
 432. استعلام تری کلرواستیک اسید ... / استعلام تری کلرواستیک اسید ...
 433. استعلام دوربین مدار بسته ... / استعلام ,استعلام دوربین مدار بسته ...
 434. مناقصه خدمات مشاوره مربوط به ارتقاء و بهینه سازی / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه خدمات مشاوره مربوط به ارتقاء و بهینه سازی
 435. مناقصه 1 قلم انواع شیرآلات صنعتی check valve / مناقصه, مناقصه 1 قلم انواع شیرآلات صنعتی check valve
 436. نخستین کنگره دانشجویی داروسازی / نخستین کنگره دانشجویی داروسازی
 437. مناقصه رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات بخش های... / مناقصه رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات بخش ها..
 438. استعلام لایروبی و احیای انهار .... / استعلام, استعلام لایروبی و احیای انهار ....
 439. فراخوان انجام مطالعات طرح جامع برق رسانی ... نوبت دوم / مناقصه ,فراخوان انجام مطالعات طرح جامع برق رسانی ... نوبت دوم
 440. استعلام خدمات فیبر نوری شامل کابل کشی و ... / استعلام خدمات فیبر نوری شامل کابل کشی و ...
 441. مناقصه رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات بخش ها / مناقصه رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات بخش ها
 442. مناقصه عمومی انجام امور نظارت و پیگیری وصول مطالبات / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی انجام امور نظارت و پیگیری وصول مطالبات
 443. مناقصه اصلاح و مرمت جداول و کفسازی / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه اصلاح و مرمت جداول و کفسازی
 444. استعلام قطعات سیستم تهویه CARRIER / استعلام بهاء, استعلام قطعات سیستم تهویه CARRIER
 445. مناقصه رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات بخش های مرکزی و افزر... / مناقصه , مناقصه رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات بخش های مرکزی و افزر ...
 446. استعلام فیلتر روغن، زنجیر نمره 4 .... / استعلام، استعلام فیلتر روغن، زنجیر نمره 4 ....
 447. همایش ملی جایگاه زنان / همایش ملی جایگاه زنان
 448. استعلام ریبون پرینتر ... / استعلام ,استعلام ریبون پرینتر ...
 449. فراخوان نصب تلویزیون شهری..نوبت دوم / آگهی فراخوان، فراخوان نصب تلویزیون شهری..نوبت دوم
 450. استعلام بها خرید دستگاه آلتراسونیک / استعلام بها, استعلام بها خرید دستگاه آلتراسونیک
 451. فراخوان شناسایی موسسات حسابرسی / فراخوان,فراخوان شناسایی موسسات حسابرسی
 452. استعلام دستمال کاغذی / استعلام دستمال کاغذی
 453. دومین همایش بهینه سازی مصرف انرژی / دومین همایش بهینه سازی مصرف انرژی
 454. مناقصه رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات بخش های دشمن زیاری و... / مناقصه , مناقصه رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات بخش های دشمن زیاری و...
 455. استعلام درب باک یدک کش / استعلام , استعلام درب باک یدک کش
 456. استعلام پهنای باند اینترنت / استعلام,استعلام پهنای باند اینترنت
 457. مناقصه انجام امور نظافت و پشتيبانی ساختمان اداری / آگهی مناقصه, مناقصه انجام امور نظافت و پشتيبانی ساختمان اداری
 458. استعلام بها خرید رم و سی پی یو / استعلام ,استعلام بها خرید رم و سی پی یو
 459. استعلام تعمیرات بخش رادیولوژی / استعلام , استعلام تعمیرات بخش رادیولوژی
 460. فراخوان استعلام واگذاری مشارکتی واحد کار درمانی / فراخوان استعلام ،فراخوان استعلام واگذاری مشارکتی واحد کار درمانی
 461. مناقصه تکمیل شبکه آبیاری مکانیکی / مناقصه ,مناقصه تکمیل شبکه آبیاری مکانیکی
 462. مناقصه انجام خدمات نمودارگیری / مناقصه, مناقصه انجام خدمات نمودارگیری
 463. مناقصه نگهبانی بیمارستان / مناقصه , مناقصه نگهبانی بیمارستان
 464. مناقصه پروژه محوطه سازی دانشکده پرستاری / مناقصه پروژه محوطه سازی دانشکده پرستاری
 465. استعلام توربین دندانپزشکی ... / استعلام ,استعلام توربین دندانپزشکی ...
 466. مناقصه پروژه ساخت، نصب و جابجایی مشعل های سوزان تاسیسات کلاستر ... / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه پروژه ساخت، نصب و جابجایی مشعل های سوزان تاسیسات کلاستر ...
 467. استعلام بها خرید انواع پایه کامپوزیتی / استعلام,استعلام بها خرید انواع پایه کامپوزیتی
 468. استعلام کابل برق .... / استعلام, استعلام کابل برق ....
 469. مناقصه رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات بخش های دشمن زیاری و... / مناقصه , مناقصه رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات بخش های دشمن زیاری و...
 470. مناقصه خرید بتن (معمولی و نسوز) جهت طرحهای توسعه ... / مناقصه,مناقصه خرید بتن (معمولی و نسوز) جهت طرحهای توسعه ...
 471. استعلام مناقصه خرید خدمت حجمی امور خدماتی نظافتی و پشتیبانی / مناقصه استعلام بها، استعلام مناقصه خرید خدمت حجمی امور خدماتی نظافتی و پشتیبانی
 472. مناقصه رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات بخش های دشمن زیاری و... / مناقصه , مناقصه رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات بخش های دشمن زیاری و...
 473. مناقصه تعمیر و نگهداری خطوط انتقال و فوق توزیع / مناقصه ,مناقصه تعمیر و نگهداری خطوط انتقال و فوق توزیع
 474. مناقصه خرید قطعات برقی / مناقصه, مناقصه خرید قطعات برقی
 475. فراخوان مناقصه خرید اقلام برقی / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه خرید اقلام برقی
 476. فراخوان انتخاب مشاور انجام خدمات تعمیر و نگهداری ابنیه و / فراخوان , فراخوان انتخاب مشاور انجام خدمات تعمیر و نگهداری ابنیه و
 477. استعلام رودری درب یدک کش های.... / استعلام, استعلام رودری درب یدک کش های....
 478. مناقصه رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات بخش های دشمن زیاری و... / مناقصه , مناقصه رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات بخش های دشمن زیاری و...
 479. مناقصه رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات بخش های مرکزی... / مناقصه , مناقصه رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات بخش های مرکزی...
 480. استعلام اقلام تراش خط کش... / استعلام, استعلام اقلام تراش خط کش...
 481. مناقصه رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات بخش های مرکزی و... / مناقصه , مناقصه رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات بخش های مرکزی و ...
 482. مناقصه رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات بخش های... / مناقصه , مناقصه رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات بخش های...
 483. تجدید مناقصه خدمات نگهداری تعمیرات برق ، ابزار دقیق و کارگاه های مربوطه / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه خدمات نگهداری تعمیرات برق ، ابزار دقیق و کارگاه های مربوطه
 484. استعلام الکتروپمپ / استعلام , استعلام الکتروپمپ
 485. مناقصه رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات بخش ها / مناقصه رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات بخش ها
 486. مناقصه رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات بخش های چاهورز... / مناقصه , مناقصه رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات بخش های چاهورز...
 487. مناقصه خرید سنسور ضد تصادم / مناقصه , مناقصه خرید سنسور ضد تصادم
 488. مناقصه رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات / مناقصه ,مناقصه رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات
 489. مناقصه رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات بخش های ... / مناقصه , مناقصه رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات بخش های ...
 490. مناقصه 1 قلم انواع شیرآلات صنعتی / مناقصه, مناقصه 1 قلم انواع شیرآلات صنعتی
 491. مناقصه رفع اتفاقات و سرویس و بازدید / مناقصه ,مناقصه رفع اتفاقات و سرویس و بازدید
 492. مناقصه رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات ... / مناقصه,مناقصه رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات ...
 493. فراخوان تامین داروهای بیماران متابولیک / فراخوان تامین داروهای بیماران متابولیک
 494. مناقصه رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات / مناقصه , مناقصه رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات
 495. مناقصه 3 قلم انواع شیرآلات صنعتی PLUG VALVE / مناقصه, مناقصه 3 قلم انواع شیرآلات صنعتی PLUG VALVE
 496. سومین همایش ملی معماری و شهر پایدار / سومین همایش ملی معماری و شهر پایدار
 497. مناقصه رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات ... / مناقصه,مناقصه رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات ...
 498. استعلام طراحی و نورپردازی فضای سبز ساختمان مدیریت / استعلام طراحی و نورپردازی فضای سبز ساختمان مدیریت
 499. کنفرانس بین المللی مدیریت ، اقتصاد و علوم انسانی / کنفرانس بین المللی مدیریت ، اقتصاد و علوم انسانی
 500. استعلام ​احداث ساختمان چاه آب شرب شهر زواره / استعلام، استعلام ​احداث ساختمان چاه آب شرب شهر زواره
 501. مناقصه رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات ... / مناقصه,مناقصه رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات ...
 502. فراخوان مناقصه خرید ، نصب و اجرای مخازن و پمپ های / فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی کیفی , فراخوان مناقصه خرید ، نصب و اجرای مخازن و پمپ های
 503. استعلام FLAME DETECTOR / استعلام, استعلام FLAME DETECTOR
 504. استعلام جابجایی سردخانه مستقر در تعاونی مصرف و ... / استعلام, استعلام جابجایی سردخانه مستقر در تعاونی مصرف و ...
 505. مناقصه اجرایی آبرسانی به روستا / مناقصه,مناقصه اجرایی آبرسانی به روستا
 506. مناقصه رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات بخش های گله دار .... / مناقصه رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات بخش های گله دار ....
 507. مناقصه رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات بخش های بیرم و.... / مناقصه ، مناقصه رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات بخش های بیرم و....
 508. استعلام سررسید / استعلام, استعلام سررسید
 509. استعلام open - E Jovian DSS Enterprise... / استعلام, استعلام open - E Jovian DSS Enterprise...
 510. مناقصه تکمیل سالن ورزشی و ... / مناقصه ,مناقصه تکمیل سالن ورزشی و ...
 511. مناقصه رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات بخش های مرکزی و قطرویه و .... / مناقصه ، مناقصه رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات بخش های مرکزی و قطرویه و ....
 512. اصلاحیه فراخوان مناقصه عمومی خطوط لوله پیش گرمکن / اصلاحیه مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خطوط لوله پیش گرمکن
 513. استعلام اجرای انشعاب آب شهرک صنعتی / استعلام, استعلام اجرای انشعاب آب شهرک صنعتی
 514. استعلام انتقال آب روستای زواره بید پیشوا / استعلام, استعلام انتقال آب روستای زواره بید پیشوا
 515. استعلام 4 دستگاه سورتر اسکناس GRG مدل CM100 / استعلام، استعلام 4 دستگاه سورتر اسکناس GRG مدل CM100
 516. کنفرانس ملی دستاوردهای نوین جهان / کنفرانس ملی دستاوردهای نوین جهان
 517. مناقصه انجام عملیات اپراتور اتفاقات های مدیریت برق / مناقصه ، مناقصه انجام عملیات اپراتور اتفاقات های مدیریت برق
 518. مناقصه واگذاری خدمات خودرویی امور نقلیه مرکز آموزشی / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری خدمات خودرویی امور نقلیه مرکز آموزشی
 519. هفتمین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت / هفتمین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
 520. استعلام hp dl380 g9 و ... / استعلام ,استعلام hp dl380 g9 و ...
 521. مناقصه رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات بخش های مرکزی و محمله و .... / مناقصه ، مناقصه رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات بخش های مرکزی و محمله و ....
 522. استعلام کابل شبکه فیبر نوری پچ کورد FC/SC TYPE SM / استعلام, استعلام کابل شبکه فیبر نوری پچ کورد FC/SC TYPE SM
 523. مناقصه رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات ... / مناقصه,مناقصه رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات ...
 524. فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و نصب یک دستگاه دیزل ژنراتور ساختمان / مناقصه عمومی ،فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و نصب یک دستگاه دیزل ژنراتور ساختمان
 525. سومین کنفرانس ملی علوم پروتئینی و پیتیدی / سومین کنفرانس ملی علوم پروتئینی و پیتیدی
 526. مناقصه خدمات خودرویی / آگهی مناقصه , مناقصه خدمات خودرویی
 527. مناقصه رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات ... / مناقصه,مناقصه رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات ...
 528. نخستین کنفرانس یافته های جدید علمی / نخستین کنفرانس یافته های جدید علمی
 529. مناقصه امور حجمی و خدمات پشتيبانی / مناقصه امور حجمی و خدمات پشتيبانی
 530. سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین / سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین
 531. مناقصه رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات ... / مناقصه,مناقصه رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات ...
 532. استعلام یک دستگاه SAN STORAGE / استعلام , استعلام یک دستگاه SAN STORAGE
 533. استعلام مرمت تعدادی از آثار تاریخی / استعلام, استعلام مرمت تعدادی از آثار تاریخی
 534. همایش ملی فقه و سلامت / همایش ملی فقه و سلامت
 535. مناقصه خدمات خودرویی / آگهی مناقصه , مناقصه خدمات خودرویی
 536. مناقصه تهیه ، طبخ و توزیع غذای کارکنان و بیماران مرکز پزشکی / مناقصه ، مناقصه تهیه ، طبخ و توزیع غذای کارکنان و بیماران مرکز پزشکی
 537. مناقصه خرید دیزل ژنراتور / مناقصه ،مناقصه خرید دیزل ژنراتور
 538. اصلاحیه مناقصه رسیدگی به حوادث تعمیرات و نگهداری از شبکه آبرسانی / اصلاحیه مناقصه ,مناقصه رسیدگی به حوادث تعمیرات و نگهداری از شبکه آبرسانی
 539. ​چهارمین همایش بین المللی معماری / ​چهارمین همایش بین المللی معماری
 540. سومین کنفرانس دستاوردهای نوین و به روز / سومین کنفرانس دستاوردهای نوین و به روز
 541. دومین کنفرانس عمران ، معماری و شهرسازی / دومین کنفرانس عمران ، معماری و شهرسازی
 542. استعلام لوله پلی اتیلن ... / استعلام,استعلام لوله پلی اتیلن ...
 543. استعلام تعویض لوله های آتش خوار / استعلام، استعلام تعویض لوله های آتش خوار
 544. مزایده ششدانگ عرصه و اعیان خانه مساحت 102 متر / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان خانه مساحت 102 متر
 545. مزایده اقلام مازاد و وسائط نقلیه / آگهی مزایده, مزایده اقلام مازاد و وسائط نقلیه
 546. مزایده ششدانگ زمین بصورت خانه بخش یک ثبت گرگان / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بصورت خانه بخش یک ثبت گرگان
 547. مزایده فروش واحد تولید نخ تایر / مزایده,مزایده فروش واحد تولید نخ تایر
 548. مزایده فروش اموال و اقلام مازاد - تجدید نوبت دوم / مزایده , مزایده فروش اموال و اقلام مازاد - تجدید نوبت دوم
 549. مزایده یکدستگاه اطاق رنگ شامل تجهیزات... / آگهی مزایده،مزایده یکدستگاه اطاق رنگ شامل تجهیزات...
 550. مزایده یک دستگاه پلت دان مرغ / مزایده, مزایده یک دستگاه پلت دان مرغ
 551. مزایده ۱۰۶ عدد بدلیجات / مزایده ,مزایده ۱۰۶ عدد بدلیجات
 552. مزایده فروش املاک کاربری تجاری روستای اسلام آباد / مزایده,مزایده فروش املاک کاربری تجاری روستای اسلام آباد
 553. مزایده فروش قطعات زمین با کاربری های مختلف واحدهای تجاری نوبت دوم / مزایده ,مزایده فروش قطعات زمین با کاربری های مختلف واحدهای تجاری نوبت دوم
 554. مزایده نگهداری و بهره برداری از منافع نخلستان / آگهی مزایده, مزایده نگهداری و بهره برداری از منافع نخلستان
 555. مزایده یک دستگاه پرینتر رنگی لیزری... / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه پرینتر رنگی لیزری...
 556. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت عرصه 129.17متر / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت عرصه 129.17متر
 557. مزایده شش قطعه زمین کاربری مسکونی نوبت دوم / مزایده,مزایده شش قطعه زمین کاربری مسکونی نوبت دوم
 558. مزایده فروش اقلام مازاد اداری و آهن آلات ذوبی / آگهی مزایده , مزایده فروش اقلام مازاد اداری و آهن آلات ذوبی
 559. مزایده تعداد 3 دستگاه خودرو سبک / مزایده تعداد 3 دستگاه خودرو سبک
 560. مزایده یک دستگاه خودرو / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو
 561. مزایده فروش انواع مبل و ... - نوبت دوم / مزایده , مزایده فروش انواع مبل و ... - نوبت دوم
 562. مزایده پلاک ثبتی قطعه 4 تفکیکی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی قطعه 4 تفکیکی
 563. مزایده واگذاری بوفه برادران و خواهران دانشگاه / آگهی مزایده, مزایده واگذاری بوفه برادران و خواهران دانشگاه
 564. مزایده ششدانگ زمین مساحت 118.80متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 118.80متر
 565. مزایده زمین بدون سند کاربری مسکونی مساحت 500متر / مزایده,مزایده زمین بدون سند کاربری مسکونی مساحت 500متر
 566. مزایده یک دستگاه بافنده فرش ماشینی / آگهی فروش اموال منقول، مزایده یک دستگاه بافنده فرش ماشینی
 567. مزایده 44 شاخه تیرآهن IPE27 / آگهی مزایده, مزایده 44 شاخه تیرآهن IPE27
 568. مزایده تمامی ششدانگ یکباب خانه مساحت 325.14متر / مزایده,مزایده تمامی ششدانگ یکباب خانه مساحت 325.14متر
 569. مزایده ششدانگ یکباب تاسیسات مرغداری و ... / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب تاسیسات مرغداری و ...
 570. مزایده ملک مساحت عرصه 139 مترمربع / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 139 مترمربع
 571. مزایده فروش یکی از املاک عرصه 5647.94متر / مزایده,مزایده فروش یکی از املاک عرصه 5647.94متر
 572. مزایده واگذاری به اجاره انتشارات و کافی نت ساختمان .... / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره انتشارات و کافی نت ساختمان ....
 573. مزایده ششدانگ زمین مسکونی مساحت 166.54متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مسکونی مساحت 166.54متر
 574. مزایده ۲۰۰ عدد صندلی پلیمری / مزایده ,مزایده ۲۰۰ عدد صندلی پلیمری
 575. مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت 3505متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت 3505متر نوبت اول
 576. مزایده پارچه مخملی / مزایده ,مزایده پارچه مخملی
 577. مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 372.16متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 372.16متر
 578. مزایده دستگاه تزریق پلاستیک / مزایده ,مزایده دستگاه تزریق پلاستیک
 579. مزایده پلاک ثبتی 57050 فرعی از 88 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 57050 فرعی از 88 اصلی
 580. مزایده شیرآلات چدنی ... / مزایده, مزایده شیرآلات چدنی ...
 581. مزایده فروش یک قطعه کاربری خدمات مساحت 109 متر / مزایده,مزایده فروش یک قطعه کاربری خدمات مساحت 109 متر
 582. مزایده یک عدد خودروی سواری پراید 131 / مزایده, مزایده یک عدد خودروی سواری پراید 131
 583. مزایده فروش دو قطعه تجاری 133.8 و 98.91متر / مزایده,مزایده فروش دو قطعه تجاری 133.8 و 98.91متر
 584. مزایده310 عدد دستگاه جوش برق اینوتر پرتابل / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده310 عدد دستگاه جوش برق اینوتر پرتابل
 585. مزایده یک خط تلفن همراه به شماره 09122193125 / آگهی مزایده,مزایده یک خط تلفن همراه به شماره 09122193125
 586. تجدید مزایده واگذاری تبلیغات محیطی... / مزایده,تجدید مزایده واگذاری تبلیغات محیطی...
 587. مزایده ششدانگ ملک پلاک ثبتی شماره 12 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ ملک پلاک ثبتی شماره 12 فرعی
 588. مزایده یک دستگاه خودرو سواری سیتروئن زانتیا SX / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سواری سیتروئن زانتیا SX
 589. مزایده فروش انواع مبل به همراه میز و صندلی غذاخوری / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش انواع مبل به همراه میز و صندلی غذاخوری
 590. مزایده انواع پارچه رومبلی / آگهی مزایده,مزایده انواع پارچه رومبلی
 591. مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 206 / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 206
 592. مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی قطعه 1 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی قطعه 1 تفکیکی
 593. مزایده خودروی تیبا سفید مدل 95 / آگهی مزایده,مزایده خودروی تیبا سفید مدل 95
 594. مزایده یک خط تلفن همراه / آگهی مزایده, مزایده یک خط تلفن همراه
 595. مزایده دستگاه برش چوب... / مزایده, مزایده دستگاه برش چوب...
 596. مزایده فروش لوله ها و اتصالات پلی اتیلن ... (نوبت دوم) / مزایده فروش لوله ها و اتصالات پلی اتیلن ... (نوبت دوم)
 597. مزایده مغازه تجاری مساحت داخلی 90 متر نوبت اول / مزایده,مزایده مغازه تجاری مساحت داخلی 90 متر نوبت اول
 598. مزایده ششدانگ سه دستگاه آپارتمان / مزایده,مزایده ششدانگ سه دستگاه آپارتمان
 599. مزایده تعداد 692 کارتن مایع ظرفشویی / آگهی مزایده, مزایده تعداد 692 کارتن مایع ظرفشویی
 600. مزایده فروش ششدانگ 24 قطعه زمین بخش 5 اصفهان / مزایده,مزایده فروش ششدانگ 24 قطعه زمین بخش 5 اصفهان
 601. مزایده پلاک 1383 فرعی مساحت 4000متر / مزایده,مزایده پلاک 1383 فرعی مساحت 4000متر
 602. مزایده اجاره باقیمانده غرفات و سوله های میدان مرکزی / آگهی مزایده,مزایده اجاره باقیمانده غرفات و سوله های میدان مرکزی
 603. مزایده فروش 281 عدد پیراهن زنانه / آگهی مزایده, مزایده فروش 281 عدد پیراهن زنانه
 604. مزایده ششدانگ زمین مساحت 420 متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 420 متر
 605. مزایده یک دستگاه خودرو سواری بنز قدیمی / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه خودرو سواری بنز قدیمی
 606. مزایده ملک بصورت زمین قطعه بندی شده به شکل ویلا / مزایده,مزایده ملک بصورت زمین قطعه بندی شده به شکل ویلا
 607. مزایده دو دستگاه کانکس اداری / مزایده,مزایده دو دستگاه کانکس اداری
 608. مزایده یک دستگاه اتیلر (سیم) مستهلک / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه اتیلر (سیم) مستهلک
 609. مزایده باغ مساحت 534 متر از 1400مترمربع / مزایده,مزایده باغ مساحت 534 متر از 1400مترمربع
 610. مزایده فروش 21 پالت، گلوله های چدنی / آگهی مزایده, مزایده فروش 21 پالت، گلوله های چدنی
 611. مزایده ششدانگ پلاک دو فرعی بخش یک شهرستان محلات / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک دو فرعی بخش یک شهرستان محلات
 612. مزایده سنگ تراورتن عباس آباد... - نوبت دوم / آگهی مزایده، مزایده سنگ تراورتن عباس آباد... - نوبت دوم
 613. مزایده سواری سیستم پژو 1600 ار دی / آگهی مزایده, مزایده سواری سیستم پژو 1600 ار دی
 614. مزایده فروش تقریبی 30 تن ضایعات آهن آلات و... / مزایده, مزایده فروش تقریبی 30 تن ضایعات آهن آلات و...
 615. مزایده دو قطعه زمین توقیفی مرحله دوم / مزایده,مزایده دو قطعه زمین توقیفی مرحله دوم
 616. مزایده ششدانگ زمین مساحت 100.02متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 100.02متر
 617. اصلاحیه مزایده ششدانگ یک دستگاه زمین / اصلاحیه مزایده,مزایده ششدانگ یک دستگاه زمین
 618. مزایده ششدانگ مغازه تجاری قطعه 25 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه تجاری قطعه 25 تفکیکی
 619. مزایده ملک مشاع پلاک ثبتی 2181 فرعی بخش دو / مزایده,مزایده ملک مشاع پلاک ثبتی 2181 فرعی بخش دو
 620. مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 87.8متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 87.8متر
 621. مزایده پلاک ثبتی بخش سیزده مشهد / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش سیزده مشهد
 622. مزایده منزل مسکونی مساحت 205.28متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 205.28متر
 623. مزایده فروش 4 دستگاه خودرو سواری - نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده فروش 4 دستگاه خودرو سواری - نوبت دوم
 624. مزایده یک قطعه زمین دیمه زار / مزایده,مزایده یک قطعه زمین دیمه زار
 625. مزایده اجاره بوفه های دانشکده کشاورزی و ادبیات نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره بوفه های دانشکده کشاورزی و ادبیات نوبت دوم
 626. مزایده فروش تعدادی از پلاکهای مسکونی نوبت دوم 96.12.3 / مزایده,مزایده فروش تعدادی از پلاکهای مسکونی نوبت دوم 96.12.3
 627. مزایده اجاره دادن مجموعه شهربازی - نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده اجاره دادن مجموعه شهربازی - نوبت دوم
 628. مزایده واگذاری استیجاری زمین جهت نصب وسایل بازی / آگهی مزایده، مزایده واگذاری استیجاری زمین جهت نصب وسایل بازی
 629. مزایده ملک مساحت 120.10مترمربع / مزایده,مزایده ملک مساحت 120.10مترمربع
 630. مزایده واگذاری امورات تفرجگاه قدمگاه - نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده واگذاری امورات تفرجگاه قدمگاه - نوبت دوم
 631. مزایده فروش املاک مازاد کاربری مغازه مسکونی آپارتمان زمین / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد کاربری مغازه مسکونی آپارتمان زمین
 632. مزایده واگذاری جداسازی و تفکیک پسماند عادی - نوبت دوم / مزایده ,مزایده واگذاری جداسازی و تفکیک پسماند عادی - نوبت دوم
 633. مزایده واگذاری بازار هفتگی (یکشنبه بازار) نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده واگذاری بازار هفتگی (یکشنبه بازار) نوبت دوم
 634. مزایده واگذاری تعداد محدودی از املاک مسکونی سطح شهر 96.12.3 / مزایده,مزایده واگذاری تعداد محدودی از املاک مسکونی سطح شهر 96.12.3
 635. مزایده فروش 12 فقره از املاک شهرداری نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش 12 فقره از املاک شهرداری نوبت دوم
 636. مزایده یک دستگاه سواری mvmx33 سفید رنگ / آگهی مزایده,مزایده یک دستگاه سواری mvmx33 سفید رنگ
 637. مزایده ۹ دستگاه لیفتراک برقی / مزایده ,مزایده ۹ دستگاه لیفتراک برقی
 638. مزایده فروش باطری خودرو- دستگاه شارژ باطری و ... / مزایده, مزایده فروش باطری خودرو- دستگاه شارژ باطری و ...
 639. مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 76.49متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 76.49متر
 640. مزایده یک دستگاه خودروی پژو / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی پژو
 641. استعلام مزایده فروش اموال اسقاطی / استعلام , استعلام مزایده فروش اموال اسقاطی
 642. مزایده واگذاری آپارتمان نوبت دوم / مزایده,مزایده واگذاری آپارتمان نوبت دوم
 643. مزایده واگذاری تعداد 3 باب واحد تجاری / مزایده, مزایده واگذاری تعداد 3 باب واحد تجاری
 644. مزایده 80 دستگاه خودرو / مزایده, مزایده 80 دستگاه خودرو
 645. مزایده12000 تن شن / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده 12000 تن شن
 646. مزایده ششدانگ آپارتمان پلاک 5829 فرعی بخش 5 گتوند / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان پلاک 5829 فرعی بخش 5 گتوند
 647. مزایده مکان بوفه و خدمات چاپ و تکثیر / آگهی مزایده , مزایده مکان بوفه و خدمات چاپ و تکثیر
 648. مزایده مخزن نمک، باسکول، نوار نقاله، کمپرسور هوا... / مزایده, مزایده مخزن نمک، باسکول، نوار نقاله، کمپرسور هوا...
 649. مزایده یک دستگاه اره فلکه... / مزایده , مزایده یک دستگاه اره فلکه...
 650. مزایده یک دستگاه سواری پژو 206 تیپ 2 / آگهی مزایده,مزایده یک دستگاه سواری پژو 206 تیپ 2
 651. مزایده فروش سه قطعه از شش قطعه زمین کاربری تجاری نوبت دوم / مزایده ,مزایده فروش سه قطعه از شش قطعه زمین کاربری تجاری نوبت دوم
 652. مزایده یک دستگاه پرس منگنه زن، یک عدد قالب منگنه... / مزایده, مزایده یک دستگاه پرس منگنه زن، یک عدد قالب منگنه...
 653. مزایده فروش تعداد 104 دستگاه خودرو ... / آگهی مزایده , مزایده فروش تعداد 104 دستگاه خودرو ...
 654. مزایده یک دستگاه اکسترودر / مزایده , مزایده یک دستگاه اکسترودر
 655. مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 61.74متر طبقه سه / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 61.74متر طبقه سه
 656. مزایده یک دستگاه تراش / مزایده, مزایده یک دستگاه تراش
 657. مزایده اجاره پارکینگ / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره پارکینگ
 658. مزایده فروش آهن آلات 96/12/3 / مزایده , مزایده فروش آهن آلات 96/12/3
 659. مزایده عمارت مساحت 420 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده عمارت مساحت 420 متر نوبت دوم
 660. مزایده یک قطعه زمین به پلاک ثبتی 1/6816 نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به پلاک ثبتی 1/6816 نوبت اول
 661. مزایده واحد تجاری مساحت 38 مترمربع / مزایده,مزایده واحد تجاری مساحت 38 مترمربع
 662. مزایده ملک با شماره پلاک ثبتی 1062 فرعی بخش ده / مزایده,مزایده ملک با شماره پلاک ثبتی 1062 فرعی بخش ده
 663. مزایده سواری پراید GTXI / آگهی مزایده مال منقول، سواری پراید GTXI سفید رنگ
 664. مزایده فروش هجده دستگاه خودرو سبک اسقاط / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش هجده دستگاه خودرو سبک اسقاط
 665. مزایده فروش انواع اقلام اسقاطی و مازاد نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش انواع اقلام اسقاطی و مازاد نوبت دوم
 666. مزایده 40 سهم مشاع از 100 سهم مشاع از سه دانگ مشاع ششدانگ دو قطعه زمین / مزایده,مزایده 40 سهم مشاع از 100 سهم مشاع از سه دانگ مشاع ششدانگ دو قطعه زمین
 667. مزایده دستگاه تراش.... / مزایده, مزایده دستگاه تراش....
 668. مزایده آپارتمان مساحت هشتاد و هفت متر نوبت اول / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت هشتاد و هفت متر نوبت اول
 669. مزایده فر پیتزا ... / مزایده, مزایده فر پیتزا ...
 670. مزایده واگذاری تعدادی از املاک اموال مازاد تملیکی استان قزوین / مزایده,مزایده واگذاری تعدادی از املاک اموال مازاد تملیکی استان قزوین
 671. مزایده یک دستگاه اتومبیل پژو پارس / مزایده, مزایده یک دستگاه اتومبیل پژو پارس
 672. مزایده یک قطعه باغ مساحت 1650مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه باغ مساحت 1650مترمربع نوبت اول
 673. مزایده یک دستگاه لودر / مزایده, مزایده یک دستگاه لودر
 674. مزایده سه قطعه اراضی کشاورزی نوبت دوم / مزایده,مزایده سه قطعه اراضی کشاورزی نوبت دوم
 675. مزایده فروش حدود 125 تن از انواع خرما / آگهی مزایده ,مزایده فروش حدود 125 تن از انواع خرما
 676. مزایده ساختمان یک طبقه عرصه 800متر / مزایده,مزایده ساختمان یک طبقه عرصه 800متر
 677. مزایده یک دستگاه خودرو پراید / مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو پراید
 678. مزایده مدیریت اجرایی طرح پارک جنگلی ... - نوبت دوم / مزایده,مزایده مدیریت اجرایی طرح پارک جنگلی ...- نوبت دوم
 679. مزایده فروش اقلام مستعمل و اسقاط / مزایده فروش اقلام مستعمل و اسقاط
 680. مزایده ده من زمین زعفران / مزایده,مزایده ده من زمین زعفران
 681. مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت عرصه 450 متر نوبت دوم / مزایده,ممزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت عرصه 450 متر نوبت دوم
 682. مزایده سه دانگ مشاع از یکباب خانه اعیان صد متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از یکباب خانه اعیان صد متر
 683. مزایده پنج دستگاه سردخانه ای با تجهیزات کامل / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده پنج دستگاه سردخانه ای با تجهیزات کامل
 684. مزایده سند مالکیت ثبتی شماره 5192 فرعی نوبت دوم / مزایده,مزایده سند مالکیت ثبتی شماره 5192 فرعی نوبت دوم
 685. مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش یک زنجان / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش یک زنجان
 686. مزایده اجاره واگذاری استندها و بیلبوردها و لمپستهای سطح شهر- نوبت دوم / مزایده, مزایده اجاره واگذاری استندها و بیلبوردها و لمپستهای سطح شهر- نوبت دوم
 687. مزایده اموال اسقاطی / مزایده, مزایده اموال اسقاطی
 688. مزایده یک قطعه زمین مساحت 239.43مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 239.43مترمربع
 689. مزایده 13 یک قطعه زمین زراعی دیم ، یک دستگاه آسیاب برقی - مرحله دوم / مزایده,مزایده 13 یک قطعه زمین زراعی دیم ، یک دستگاه آسیاب برقی - مرحله دوم
 690. مزایده پلاک شماره 719 فرعی بخش دو خرم آباد / مزایده,مزایده پلاک شماره 719 فرعی بخش دو خرم آباد
 691. مزایده خودرو پراید / مزایده, مزایده خودرو پراید
 692. مزایده یک قطعه زمین با کاربری کشاورزی نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین با کاربری کشاورزی نوبت اول
 693. مزایده فروش دستگاه لوله زنی.... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش دستگاه لوله زنی....
 694. مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 932.00متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 932.00متر نوبت اول
 695. مزایده دو عدد مخزن آب پلی اتیلن / مزایده, مزایده دو عدد مخزن آب پلی اتیلن
 696. مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ مغازه 28 متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ مغازه 28 متر
 697. مزایده سرقفلی مغازه مشاع مساحت مفید 11.80متر / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه مشاع مساحت مفید 11.80متر
 698. مزایده وانت نیسان و خودروی سواری پژو 206 / مزایده , مزایده وانت نیسان و خودروی سواری پژو 206
 699. مزایده دو قطعه زمین نوبت اول / مزایده,مزایده دو قطعه زمین نوبت اول
 700. اصلاحیه مزایده فروش املاک مازاد / اصلاحیه مزایده,مزایده فروش املاک مازاد
 701. تجدید مزایده اجاره جایگاه های CNG شماره 1 و 2 (مرحله دوم) / آگهی مزایده , تجدید مزایده اجاره جایگاه های CNG شماره 1 و 2 (مرحله دوم)
 702. مزایده 35 سهم از 240 سهم مغازه تجاری نوبت اول / مزایده,مزایده 35 سهم از 240 سهم مغازه تجاری نوبت اول
 703. مزایده فروش لوازم مستعمل و اسقاط شامل: کولر، مانیتور و کیس و آهن آلات / آگهی مزایده، مزایده فروش لوازم مستعمل و اسقاط شامل: کولر، مانیتور و کیس و آهن آلات
 704. مزایده ششدانگ ملک بخش سه کرمان نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ ملک بخش سه کرمان نوبت دوم
 705. مزایده ساختمان 5 طبقه روی پیلوت نوبت دوم / مزایده,مزایده ساختمان 5 طبقه روی پیلوت نوبت دوم
 706. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت عرصه 61.75متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت عرصه 61.75متر
 707. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 199.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 199.50متر
 708. مزایده ساختمان دو خوابه قدمت بنا 35 سال / مزایده,مزایده ساختمان دو خوابه قدمت بنا 35 سال
 709. مزایده منزل مسکونی شماره 128 فرعی از 5 اصلی / مزایده,مزایده منزل مسکونی شماره 128 فرعی از 5 اصلی
 710. مزایده آپارتمان مساحت عرصه 230 متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت عرصه 230 متر
 711. مزایده ملک احداث ساختمان مسکونی در زمین مساحت 114.5متر / مزایده,مزایده ملک احداث ساختمان مسکونی در زمین مساحت 114.5متر
 712. مزایده ششدانگ زمین مساحت 1470متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 1470متر
 713. مزایده سه دانگ آپارتمان مسکونی قدمت نه ساله / مزایده,مزایده سه دانگ آپارتمان مسکونی قدمت نه ساله
 714. مزایده واگذاری 20 قطعه زمین نوبت دوم / مزایده,مزایده واگذاری 20 قطعه زمین نوبت دوم
 715. مزایده ساختمان یک طبقه دوبلکس با قدمت هفت سال / مزایده,مزایده ساختمان یک طبقه دوبلکس با قدمت هفت سال
 716. مزایده فروش اراضی مسکونی تجدید نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش اراضی مسکونی تجدید نوبت دوم
 717. مزایده فروش اراضی مسکونی شهرک شهید ایرانمنش / مزایده,مزایده فروش اراضی مسکونی شهرک شهید ایرانمنش
 718. مزایده فروش زمین و آپارتمان نقد و اقساط / مزایده,مزایده فروش زمین و آپارتمان نقد و اقساط
 719. مزایده فروش املاک استان زنجان / مزایده,مزایده فروش املاک استان زنجان
 720. مزایده فروش 5 قطعه زمین تجاری و 5 قطعه مسکونی نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش 5 قطعه زمین تجاری و 5 قطعه مسکونی نوبت دوم
 721. مزایده فروش دو قطعه زمین از پلاکهای متعلق به خود نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین از پلاکهای متعلق به خود نوبت دوم
 722. مزایده ششدانگ زمین زراعی آبی با سند عادی 3420متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین زراعی آبی با سند عادی 3420متر
 723. مزایده فروش 5 قطعه زمین تجدید نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش 5 قطعه زمین تجدید نوبت دوم
 724. مزایده اجاره اراضی کشاورزی / آگهی مزایده، مزایده اجاره اراضی کشاورزی
 725. مزایده فروش دو قطعه زمین 235.38 و 231.60متر / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین 235.38 و 231.60متر
 726. مزایده اجاره سالن ورزشی نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده اجاره سالن ورزشی نوبت دوم
 727. مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی تحت پلاک 53469 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی تحت پلاک 53469 فرعی
 728. مزایده یک باب زیرزمین نوبت دوم / مزایده ، مزایده یک باب زیرزمین نوبت دوم
 729. مزایده فروش تعداد 20 قطعه زمین کاربری مسکونی تجاری نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش تعداد 20 قطعه زمین کاربری مسکونی تجاری نوبت دوم
 730. مزایده ششدانگ باغ انگور 18479.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ باغ انگور 18479.50متر
 731. مزایده خانه مسکونی عرصه 170 متر نوبت اول / مزایده,مزایده خانه مسکونی عرصه 170 متر نوبت اول
 732. مزایده مرغ مادر و خروس / مزایده ,مزایده مرغ مادر و خروس
 733. مزایده ملک بخش دو ارومیه مساحت 140.14متر / مزایده,مزایده ملک بخش دو ارومیه مساحت 140.14متر
 734. مزایده یکدستگاه تراکتور و یکدستگاه خودروی آردی تجدید / آگهی تجدید مزایده , مزایده یکدستگاه تراکتور و یکدستگاه خودروی آردی تجدید
 735. مزایده اجاره 4 باب واحد تجاری پارک حاشیه ای / آگهی مزایده, مزایده اجاره 4 باب واحد تجاری پارک حاشیه ای
 736. مزایده فروش یکدستگاه اتوبوس شهری چاپ اول نوبت دوم / آگهی مزایده، مزایده فروش یکدستگاه اتوبوس شهری چاپ اول نوبت دوم
 737. مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 82.51متر دو خوابه / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 82.51متر دو خوابه
 738. مزایده یک دستگاه دیزل ژنراتور / مزایده,مزایده یک دستگاه دیزل ژنراتور
 739. مزایده واگذاری مکان 4 باب کیوسک...نوبت دوم چاپ دوم / مزایده , مزایده واگذاری مکان 4 باب کیوسک...نوبت دوم چاپ دوم
 740. مزایده ششدانگ بصورت بارانداز و محل فرآوری انگور عرصه 4014متر / مزایده,مزایده ششدانگ بصورت بارانداز و محل فرآوری انگور عرصه 4014متر
 741. مزایده فروش و اجاره اموال مرحله دوم / آگهی مزایده عمومی، مزایده فروش و اجاره اموال مرحله دوم
 742. مزایده ششدانگ بصورت بارانداز و محل فرآوری انگور پلاک 752 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ بصورت بارانداز و محل فرآوری انگور پلاک 752 فرعی
 743. مزایده انواع پلی استایرین و ... / مزایده ,مزایده انواع پلی استایرین و ...
 744. مزایده تمامیت ششدانگ آپارتمان مساحت 105.02متر / مزایده,مزایده تمامیت ششدانگ آپارتمان مساحت 105.02متر
 745. مزایده اجاره محل بخش مهمان پذیر / مزایده, مزایده اجاره محل بخش مهمان پذیر
 746. مزایده اجاره محل ساختمان تاکسی سرویس / مزایده , مزایده اجاره محل ساختمان تاکسی سرویس
 747. مزایده بهره برداری از یکباب زمین چمن مصنوعی فوتبال / ​آگهی مزایده عمومی,مزایده بهره برداری از یکباب زمین چمن مصنوعی فوتبال
 748. مزایده بهره‌برداری از استخر های سرپوشیده آقایان و بانوان / مزایده بهره‌برداری از استخر های سرپوشیده آقایان و بانوان
 749. مزایده 18 سهم مشاع از 96 سهم ششدانگ یکباب خانه / مزایده,مزایده 18 سهم مشاع از 96 سهم ششدانگ یکباب خانه
 750. مزایده فروش تعدادی از املاک تملکی و مازاد با شرایط نقد / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک تملکی و مازاد با شرایط نقد
 751. مزایده 36 دستگاه خودرو سبک، 5 دستگاه خودرو سنگین... / مزایده , مزایده 36 دستگاه خودرو سبک، 5 دستگاه خودرو سنگین...
 752. مزایده فروش حدود 388 تن مواد حاصل از بوجاری / مزایده فروش حدود 388 تن مواد حاصل از بوجاری
 753. مزایده 98 دستگاه انواع خودرو سبک، سنگین و موتورسیکلت / مزایده, مزایده 98 دستگاه انواع خودرو سبک، سنگین و موتورسیکلت
 754. مزایده فروش قطعات مختلف خودرویی سبک و ... / مزایده قطعات مختلف خودرویی سبک
 755. فراخوان مزایده فروش ضایعات فلزی ، پلاستیکی و چوبی / فراخوان مزایده , فراخوان مزایده فروش ضایعات فلزی ، پلاستیکی و چوبی
 756. مزایده واگذاری اجاری داروخانه / مزایده ,مزایده واگذاری اجاری داروخانه
مناقصات و مزایدات مناقصه خرید دیزل ژنراتورري،مناقصه خدمات خودرویی،استعلام سررسید ،مناقصات،مزایدات,...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 14 تاريخ : سه شنبه 8 خرداد 1397 ساعت: 11:46