اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.12.04 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062899/مناقصه-عمومی--واگذار... با عنوان : اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.12.04 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062899/مناقصه-عمومی--واگذاری-نگهداری-و-تعمیر-تاسیسات-ساختمان-و-محوطه---نوبت-دوم'>مناقصه عمومی , واگذاری، نگهداری و تعمیر تاسیسات ساختمان و محوطه... - نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی , واگذاری، نگهداری و تعمیر تاسیسات ساختمان و محوطه...- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062901/تجدید-مناقصه-پروژه-تعمیر-و-تعریض-و-بهسازی-پل-های-مختلف---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه پروژه تعمیر و تعریض و بهسازی پل های مختلف ...- نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه پروژه تعمیر و تعریض و بهسازی پل های مختلف ...- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062903/مناقصه-اجرای-پروژه-های-بهسازی-روستایی-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پروژه های بهسازی روستایی- نوبت دوم / مناقصه اجرای پروژه های بهسازی روستایی- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062912/مناقصه-روسازی-آسفالت-شهرک-ها-و-نواحی-صنعتی--تجدید-(نوبت-دوم)'>مناقصه روسازی آسفالت شهرک ها و نواحی صنعتی - تجدید (نوبت دوم) / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه روسازی آسفالت شهرک ها و نواحی صنعتی - تجدید (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062920/مناقصه-بهسازی-و-روکش-آسفالت-نوبت-دوم'>مناقصه بهسازی و روکش آسفالت نوبت دوم  / آگهی دعوت به مناقصه عمومی , مناقصه  بهسازی و روکش آسفالت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062924/مناقصه-سرویس-و-نگهداری-شبکه-روشنایی-نوبت-دوم'>مناقصه سرویس و نگهداری شبکه روشنایی  نوبت دوم  / آگهی دعوت به مناقصه عمومی , مناقصه   سرویس و نگهداری شبکه روشنایی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062925/مناقصه-پروژه-اجرایی-زیرسازی-و-آسفالت-جاده-بی-سیم-مخابرات--'>مناقصه پروژه اجرایی زیرسازی و آسفالت جاده بی سیم مخابرات... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه پروژه اجرایی زیرسازی و آسفالت جاده بی سیم مخابرات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062927/مناقصه-تکمیل-استخر-شنای-دانش-آموزی----نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل استخر شنای دانش آموزی ... - نوبت دوم / مناقصه,مناقصه تکمیل استخر شنای دانش آموزی ...- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062930/مناقصه-چار-خطه-سه-راهی-پل-و---نوبت-دوم'>مناقصه چار خطه سه راهی پل و ... نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه چار خطه سه راهی پل و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062934/مناقصه-خرید-قطعات-یدکی-PLC-نوبت-دوم'>مناقصه خرید قطعات یدکی PLC نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه خرید قطعات یدکی PLC نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062935/تجدید-مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید لوله پلی اتیلن... - نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه خرید لوله پلی اتیلن... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062937/فراخوان-انجام-خدمات-تخصصی-و-نگهداشت-مجموعه-های-ورزشی-نوبت-دوم'>فراخوان انجام خدمات تخصصی و نگهداشت مجموعه های ورزشی- نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان انجام خدمات تخصصی و نگهداشت مجموعه های ورزشی- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062939/مناقصه-اجرای-طرح-جدول-گذاری-زیرسازی-و-آسفالت-معابر'>مناقصه اجرای طرح جدول گذاری، زیرسازی و آسفالت معابر  / مناقصه عمومی , مناقصه اجرای طرح جدول گذاری، زیرسازی و آسفالت معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062940/فراخوان-ارزیابی-کیفی-بازسازی-جرثقیل-سقفی-32-تنی'>فراخوان ارزیابی کیفی بازسازی جرثقیل سقفی 32 تنی / فراخوان ارزیابی کیفی عمومی , فراخوان ارزیابی کیفی بازسازی جرثقیل سقفی 32 تنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062945/مناقصه-پروژه-قرائت-لوازم-اندازه-گیری-توزیع-صورتحساب--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه قرائت لوازم اندازه گیری توزیع صورتحساب... نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه پروژه قرائت لوازم اندازه گیری توزیع صورتحساب... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062946/مناقصه-آسفالت-خیابان-و--نوبت-دوم'>مناقصه آسفالت خیابان و ...نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه آسفالت خیابان و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062949/فراخوان-خرید--نصب-و-راه-اندازی-7-دستگاه-UPS-10-KVA'>فراخوان خرید ، نصب و راه اندازی 7 دستگاه UPS 10 KVA / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان خرید ، نصب و راه اندازی 7 دستگاه UPS 10 KVA</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062951/فراخوان-عمومی-ارزیابی-کیفی-مهندسین-مشاور'>فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مهندسین مشاور / فراخوان عمومی، فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مهندسین مشاور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062953/تجدید-مناقصه-لوله-های-پلی-اتیلن-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه لوله های پلی اتیلن- نوبت دوم  / تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه لوله های پلی اتیلن- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062955/تجدید-مناقصه-لوله-های-پلی-اتیلن'>تجدید مناقصه لوله های پلی اتیلن / تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه لوله های پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062960/مناقصه-خرید-پرکلرین'>مناقصه خرید پرکلرین  / مناقصه , مناقصه خرید پرکلرین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062962/مناقصه-عملیات-تحکیم-بستر-و-جابجایی-برجهای-در-معرض-خطر-سیل--تجدید'>مناقصه عملیات تحکیم بستر و جابجایی برجهای در معرض خطر سیل ...تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه عملیات تحکیم بستر و جابجایی برجهای در معرض خطر سیل ...تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062963/فراخوان-مناقصه-تامین-کالا-و-مصالح--نصب-و-راه-اندازی-و-آموزش--'>فراخوان مناقصه تامین کالا و مصالح ، نصب و راه اندازی و آموزش... / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه تامین کالا و مصالح ، نصب و راه اندازی و آموزش...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062965/مناقصه-فعالیتهای-واحد-امور-شهری---نوبت-دوم'>مناقصه فعالیتهای واحد امور شهری ...- نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه فعالیتهای واحد امور شهری ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062966/استعلام-جمع-آوری--تصفیه-و-تامین-آب'>استعلام جمع آوری ، تصفیه و تامین آب / استعلام، استعلام جمع آوری ، تصفیه و تامین آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062968/مناقصه-اجرای-مرمت-و-آسفالت-مسیرهای-حفاری-شبکه-فاضلاب'>مناقصه اجرای مرمت و آسفالت مسیرهای حفاری شبکه فاضلاب / مناقصه , مناقصه اجرای مرمت و آسفالت مسیرهای حفاری شبکه فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062970/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-در-اقطار-مختلف'>استعلام  لوله پلی اتیلن در اقطار مختلف / استعلام  لوله پلی اتیلن در اقطار مختلف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062972/استعلام-کنتور-دیجیتالی--'>استعلام کنتور دیجیتالی ... / استعلام, استعلام کنتور دیجیتالی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062973/استعلام-میز-اداری--'>استعلام میز اداری ... / استعلام ,استعلام میز اداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062974/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-نگهبانی--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه انجام خدمات نگهبانی  - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه انجام خدمات نگهبانی  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062976/مناقصه-رنگ-آمیزی-جداول-سطح-شهر--نوبت-دوم'>مناقصه رنگ آمیزی جداول سطح شهر ...نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه رنگ آمیزی جداول سطح شهر ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062977/فراخوان-شناسایی-منابع-جدید-تولید-و-تامین-کنندگان-مواد-ضد-خوردگی-سیستم-GAS-LIFT--نوبت-دوم'>فراخوان  شناسایی منابع جدید تولید و تامین کنندگان مواد ضد خوردگی سیستم GAS LIFT   نوبت دوم  / فراخوان, فراخوان  شناسایی منابع جدید تولید و تامین کنندگان مواد ضد خوردگی سیستم GAS LIFT   نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062979/تجدید-مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن--'>تجدید مناقصه خرید لوله پلی اتیلن...  / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه خرید لوله پلی اتیلن... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062980/مناقصه-اجرای-عملیات-رفع-حوادث-و-آبرسانی-محدوده-تحت-پوشش'>مناقصه اجرای عملیات رفع حوادث و آبرسانی محدوده تحت پوشش  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات رفع حوادث و آبرسانی محدوده تحت پوشش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062981/مناقصه-اجاره-تعداد-87-دستگاه-خودروی-سواری-پژو-پارس--'>مناقصه اجاره تعداد 87 دستگاه خودروی سواری پژو پارس... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجاره تعداد 87 دستگاه خودروی سواری پژو پارس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062982/مناقصه-drawworks-و--'>مناقصه drawworks و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه drawworks و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062983/تجدید-مناقصه-اجرای-امور-نظافت-و-پاکیزه-سازی-معابر-شهری-و---نوبت-دوم'> تجدید مناقصه اجرای امور نظافت و پاکیزه سازی معابر شهری و...  نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی ,  تجدید مناقصه اجرای امور نظافت و پاکیزه سازی معابر شهری و...  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062987/مناقصه-احداث-و-نگهداری-از-فضای-سبز-شهرکها-و-نواحی-صنعتی--نوبت-دوم'>مناقصه احداث و نگهداری از فضای سبز شهرکها و نواحی صنعتی ...نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه احداث و نگهداری از فضای سبز شهرکها و نواحی صنعتی ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062988/استعلام-کنتور-سه-فاز-مستقیم-و-غیرمستقیم'>استعلام  کنتور سه فاز مستقیم و غیرمستقیم  / استعلام  کنتور سه فاز مستقیم و غیرمستقیم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062989/آگهی-مناقصه-عمومی-خرید-121500-عدد-انواع-کلمپ-و--'>آگهی مناقصه عمومی خرید 121500 عدد انواع کلمپ و ...  / مناقصه , آگهی مناقصه عمومی خرید 121500 عدد انواع کلمپ و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062990/استعلام-نما-سازی-ساختمان--'>استعلام نما سازی ساختمان ... / استعلام ,استعلام نما سازی ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062991/استعلام-تعمیرات-پل---'>استعلام تعمیرات پل .... / استعلام, استعلام تعمیرات پل ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062993/مناقصه-جدولگذاری-و-پیاده-رو-سازی---'>مناقصه جدولگذاری و پیاده رو سازی .... / مناقصه ,مناقصه جدولگذاری و پیاده رو سازی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062994/استعلام-تعمیرات-خوردگی-و-ترک-در-پل-بابون'>استعلام تعمیرات خوردگی و ترک در پل بابون / استعلام تعمیرات خوردگی و ترک در پل بابون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062997/مناقصه-جدولگذاری-و-پیاده-روسازی'>مناقصه جدولگذاری  و پیاده روسازی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه جدولگذاری  و پیاده روسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062999/استعلام-دستگاه-ups-6k-فاراتل'>استعلام دستگاه ups 6k فاراتل / استعلام دستگاه ups 6k فاراتل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063000/تجدید-مناقصه-آماده-سازی-محور-10-st20-و-محورهای-داخلی-سایت--96-12-5'>تجدید مناقصه آماده سازی محور 10-st20 و محورهای داخلی سایت... 96.12.5 / آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی , تجدید مناقصه آماده سازی محور 10-st20 و محورهای داخلی سایت... 96.12.5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063002/مناقصه-عملیات-تکمیل-احداث-بزرگراه-چهار-خطه-کنار-گذر--'>مناقصه عملیات تکمیل احداث بزرگراه چهار خطه کنار گذر ... / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات تکمیل احداث بزرگراه چهار خطه کنار گذر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063003/فراخوان-تکمیل-ساختمان-اداری-نوبت-دوم'>فراخوان تکمیل ساختمان اداری- نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی توان اجرای کار پیمانکاران, فراخوان تکمیل ساختمان اداری- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063004/استعلام-اتصالات--'>استعلام اتصالات... / استعلام ,استعلام اتصالات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063006/استعلام-تهیه-و-نصب-تابلو-سر-درب-راهدارخانه-ها'>استعلام  تهیه و نصب تابلو سر درب راهدارخانه ها  / استعلام  تهیه و نصب تابلو سر درب راهدارخانه ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063011/فراخوان-برقراری-و-پشتیبانی-سرویس-اینترنت-و-اینترانت-96-12-5'>فراخوان برقراری و پشتیبانی سرویس اینترنت و اینترانت 96.12.5 / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان برقراری و پشتیبانی سرویس اینترنت و اینترانت 96.12.5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063013/استعلام-تهیه-نقشه-های-فاز-یک-معماری-و-سازه-پروژه-ها--'>استعلام  تهیه نقشه های فاز یک معماری و سازه پروژه ها.... / استعلام ,  تهیه نقشه های فاز یک معماری و سازه پروژه ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063015/مناقصه-خرید-حمل-تراش-قیرپاشی-و-پخش-آسفالت--'>مناقصه خرید حمل، تراش، قیرپاشی و پخش آسفالت... / مناقصه عمومی, مناقصه خرید حمل، تراش، قیرپاشی و پخش آسفالت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063016/مناقصه-اجرای-عملیات-رفع-حوادث-و-آبرسانی-در-محدوده--'>مناقصه اجرای عملیات رفع حوادث و آبرسانی در محدوده... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات رفع حوادث و آبرسانی در محدوده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063017/استعلام-آموزش-باغبانی'>استعلام آموزش باغبانی / استعلام آموزش باغبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063019/مناقصه-عمومی-انجام-عملیات-حفاری--لوله-گذاری-آزمایش-پمپاژ-و-سیمانتاسیون-2-حلقه-چاه'>مناقصه عمومی انجام عملیات حفاری ، لوله گذاری، آزمایش پمپاژ و سیمانتاسیون 2 حلقه چاه  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی انجام عملیات حفاری ، لوله گذاری، آزمایش پمپاژ و سیمانتاسیون 2 حلقه چاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063024/استعلام-روغن---'>استعلام روغن  ... / استعلام ,استعلام روغن  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063025/مناقصه-خدمات-شهری--نوبت-دوم'>مناقصه خدمات شهری ...نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه خدمات شهری ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063027/استعلام-مایع-دستشویی-صدفی'>استعلام  مایع دستشویی صدفی / استعلام  مایع دستشویی صدفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063033/مناقصه-احداث-و-تکمیل-ادامه-خیابان----نوبت-دوم'>مناقصه احداث و تکمیل ادامه خیابان ... - نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه احداث و تکمیل ادامه خیابان ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063034/استعلام-پیوستی'>استعلام پیوستی  / استعلام پیوستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063036/استعلام-راه-انداز-نرم--'>استعلام راه انداز نرم ... / استعلام, استعلام راه انداز نرم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063038/مناقصه-احداث-جاده-جایگزین-روستای-امیدآباد'>مناقصه احداث جاده جایگزین روستای امیدآباد  / مناقصه , مناقصه احداث جاده جایگزین روستای امیدآباد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063039/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-اتوبوستر-و--'>مناقصه خرید یک دستگاه اتوبوستر و ... / آگهی مناقصات عمومی, مناقصه خرید یک دستگاه اتوبوستر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063040/استعلام-ماشین-همراه-با-راننده-به-مدت-سه-ماه-شبانه-روز'>استعلام ماشین همراه با راننده به مدت سه ماه شبانه روز / استعلام ماشین همراه با راننده به مدت سه ماه شبانه روز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063042/استعلام-تلویزیون--'>استعلام تلویزیون ... / استعلام ,استعلام تلویزیون ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063044/مناقصه-خرید-بیل-با-دسته-و---نوبت-دوم'>مناقصه خرید بیل با دسته و ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید بیل با دسته و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063045/استعلام-تعمیرات-خوردگی-و-ترک-در-پل-دوسیران'>استعلام  تعمیرات خوردگی و ترک در پل دوسیران  / استعلام  تعمیرات خوردگی و ترک در پل دوسیران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063051/استعلام-سایزهای-مختلف-ventriomesh-15---'>استعلام  سایزهای مختلف ventriomesh 15  .... / استعلام  سایزهای مختلف ventriomesh 15  ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063052/فراخوان-جداره-سازی-خیابان-اجرای-جدول-جهت-هدایت-آب-های-سطحی---نوبت-دوم'>فراخوان جداره سازی خیابان، اجرای جدول جهت هدایت آب های سطحی... - نوبت دوم / مناقصه عمومی, فراخوان جداره سازی خیابان، اجرای جدول جهت هدایت آب های سطحی... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063054/استعلام-گروت-های-کاشی--'>استعلام گروت های کاشی ... / استعلام , استعلام گروت های کاشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063055/فراخوان-انجام-عملیات-بهره-برداری-از-فعالیت-های-آبرسانی-توسعه-و-نوسازی--نوبت-دوم'>فراخوان انجام عملیات بهره برداری از فعالیت های آبرسانی، توسعه و نوسازی... نوبت دوم  / مناقصه عمومی, فراخوان انجام عملیات بهره برداری از فعالیت های آبرسانی، توسعه و نوسازی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063056/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-'>مناقصه تامین نیروی انسانی . / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه تامین نیروی انسانی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063057/مناقصه-عملیات-تکمیل-ساختمان-موتورخانه--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات تکمیل ساختمان موتورخانه - نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه عملیات تکمیل ساختمان موتورخانه  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063060/اصلاحیه-مناقصه-خرید-یکصد-هزار-تن-ذرت-وارداتی'>اصلاحیه مناقصه خرید یکصد هزار تن ذرت وارداتی / اصلاحیه مناقصه خرید یکصد هزار تن ذرت وارداتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063061/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-جهت-انجام-امور-اداری--خدماتی--کارگری-و--'>مناقصه  تامین نیروی انسانی جهت انجام امور اداری ، خدماتی ، کارگری و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  تامین نیروی انسانی جهت انجام امور اداری ، خدماتی ، کارگری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063062/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز-و-خدمات-مجموعه----نوبت-دوم'>مناقصه نگهداری فضای سبز و خدمات مجموعه .... - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه نگهداری فضای سبز و خدمات مجموعه ....- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063063/استعلام-ماسک-یک-بار-مصرف-کیفیت-نانو-در-بسته-بندی-تکی'>استعلام  ماسک یک بار مصرف کیفیت نانو در بسته بندی تکی  / استعلام  ماسک یک بار مصرف کیفیت نانو در بسته بندی تکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063064/مناقصه-خرید-آسفالت-توپکا-19-0-و-12-0-نوبت-دوم'>مناقصه خرید آسفالت توپکا 19-0 و 12-0 نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید آسفالت توپکا 19-0 و 12-0 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063065/فراخوان-ابنیه-فنی-سحابی'>فراخوان ابنیه فنی سحابی  / آگهی فراخوان عمومی,فراخوان ابنیه فنی سحابی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063068/فراخوان-واگذاری-نوبت-اول-پروژه-احداث-پل-های-دائمی----نوبت-دوم'>فراخوان واگذاری نوبت اول پروژه احداث پل های دائمی ...  - نوبت دوم / آگهی فراخوان واگذاری، فراخوان واگذاری نوبت اول پروژه احداث پل های دائمی ...  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063069/استعلام-تعمیرات-اساسی--'>استعلام تعمیرات اساسی ... / استعلام ,استعلام تعمیرات اساسی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063070/استعلام-احیا-و-مرمت-قنوات--'>استعلام احیا و مرمت قنوات ... / استعلام احیا و مرمت قنوات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063073/مناقصه-اجرای-عملیات-گازرسانی---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات گازرسانی...  نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه اجرای عملیات گازرسانی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063074/استعلام-اقلام-توانبخشی-جهت-اداره-بهزیستی'>استعلام اقلام توانبخشی جهت اداره بهزیستی / استعلام, استعلام اقلام توانبخشی جهت اداره بهزیستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063075/مناقصه-اجرای-شبکه-برق--'>مناقصه اجرای شبکه برق ... / مناقصه ,مناقصه اجرای شبکه برق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063077/مناقصه-عملیات-اجرایی-شبکه-توزیع-روستای---نوبت-دوم'>مناقصه  عملیات اجرایی شبکه توزیع روستای .... نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه  عملیات اجرایی شبکه توزیع روستای .... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063078/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-بهسازی-و-آسفالت-نوبت-دوم'> مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و آسفالت نوبت دوم  /  مناقصه عمومی ، مناقصه عمومی بهسازی و آسفالت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063079/استعلام-خرید-بهداشتی-مانه-4'>استعلام خرید بهداشتی مانه 4 / استعلام خرید بهداشتی مانه 4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063082/فراخوان-عملیات-اجرایی-احداث-موتورخانه-سرچاهی'>فراخوان عملیات اجرایی احداث موتورخانه سرچاهی / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان عملیات اجرایی احداث موتورخانه سرچاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063086/استعلام-باطری--'>استعلام باطری .. / استعلام ,استعلام باطری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063087/استعلام-خرید-یو-پی-اس-و-متعلقات'>استعلام خرید یو پی اس و متعلقات / استعلام خرید یو پی اس و متعلقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063089/استعلام-غذای-شیر-و-نومیده-فریز-شده'>استعلام غذای شیر و نومیده فریز شده  / استعلام , استعلام غذای شیر و نومیده فریز شده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063092/مناقصه-پروژه-لایروبی-و-ساماندهی-رودخانه-ها-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه لایروبی و ساماندهی رودخانه ها- نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی , مناقصه پروژه لایروبی و ساماندهی رودخانه ها- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063093/استعلام-چاپگر--'>استعلام چاپگر ... / استعلام, استعلام چاپگر ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063095/تجدید-مناقصه-تهیه-نصب-تعمیر-و-مرمت-و-بازسازی-و-رنگ-آمیزی'>تجدید مناقصه تهیه، نصب، تعمیر و مرمت و بازسازی و رنگ آمیزی / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه تهیه، نصب، تعمیر و مرمت و بازسازی و رنگ آمیزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063096/استعلام-کفش-فوتسال-جنس-فوم'>استعلام کفش فوتسال جنس فوم / استعلام کفش فوتسال جنس فوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063097/فراخوان-خرید-کابل-فشار-ضعیف-و-کنترل-و-حفاظت'>فراخوان خرید کابل فشار ضعیف و کنترل و حفاظت / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه, فراخوان خرید کابل فشار ضعیف و کنترل و حفاظت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063098/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای--'>استعلام اجرای طرح هادی روستای... / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063099/مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-و-راهبری-تاسیسات-ساختمان-های'>مناقصه تعمیر و نگهداری و راهبری تاسیسات ساختمان های / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تعمیر و نگهداری و راهبری تاسیسات ساختمان های</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063101/مناقصه-واگذاری-تولید-کارمزدی-کره-اسپرید-نیم-چرب---مرتبه-دوم'>مناقصه واگذاری تولید کارمزدی کره اسپرید نیم چرب.... مرتبه دوم / آگهی مناقصه عمومی،مناقصه واگذاری تولید کارمزدی کره اسپرید نیم چرب مرتبه دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063102/استعلام-اسفنکتروم-نیدل-نایف-ترپیل-لومن--'>استعلام اسفنکتروم نیدل نایف ترپیل لومن ... / استعلام , استعلام اسفنکتروم نیدل نایف ترپیل لومن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063104/فراخوان-طراحی-نشانه-(لوگو)'>فراخوان طراحی نشانه (لوگو) / فراخوان، فراخوان طراحی نشانه (لوگو)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063105/مناقصه-خرید-قطعات-یدکی-شیرهای-اطمینان-نوبت-دوم'>مناقصه خرید قطعات یدکی شیرهای اطمینان- نوبت دوم / مناقصه,مناقصه خرید قطعات یدکی شیرهای اطمینان- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063106/مناقصه-پوشش-دهی-بیرونی-مخزن-ذخیره---مجدد-نوبت-دوم'>مناقصه پوشش دهی بیرونی مخزن ذخیره ... مجدد نوبت دوم  / آگهی فراخوان پیمانکار, مناقصه پوشش دهی بیرونی مخزن ذخیره ... مجدد نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063108/استعلام-کاپشن-و-شلوار-ورزشی-پارچه-ای--'>استعلام کاپشن و شلوار ورزشی پارچه ای ... / استعلام کاپشن و شلوار ورزشی پارچه ای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063110/مناقصه-P-F--RENHE-WELL-LOGGING'>مناقصه P/F  "RENHE" WELL LOGGING  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه P/F  "RENHE" WELL LOGGING </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063112/استعلام-خوراک-مولد-BFC'>استعلام خوراک مولد BFC / استعلام ,استعلام خوراک مولد BFC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063113/فراخوان-خدمات-پیمانکاری-اجرای-خط-انتقال-فاضلاب'>فراخوان خدمات پیمانکاری اجرای خط انتقال فاضلاب / فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی , فراخوان خدمات پیمانکاری اجرای خط انتقال فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063114/فراخوان-مناقصه-انجام-امور-خدمات-و-پشتیبانی-و-تخصصی-واحدهای-تابعه'>فراخوان مناقصه انجام امور خدمات و پشتیبانی و تخصصی واحدهای تابعه  / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه انجام امور خدمات و پشتیبانی و تخصصی واحدهای تابعه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063115/مناقصه-توسعه-و-اصلاح-شبکه-توزیع-برق-نوبت-دوم'>مناقصه توسعه و اصلاح شبکه توزیع برق- نوبت دوم / آگهی مناقصات عمومی دو مرحله ای , مناقصه توسعه و اصلاح شبکه توزیع برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063116/استعلام-خرید-نهال-گیلاس-پایه-رویشی-گیزلا--'>استعلام خرید نهال گیلاس پایه رویشی گیزلا... / استعلام, استعلام خرید نهال گیلاس پایه رویشی گیزلا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063117/استعلام-دستگاه-کپی---'>استعلام دستگاه کپی .... / استعلام, استعلام دستگاه کپی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063119/مناقصه-نگهداری-و-حفاظت-از-اراضی--'>مناقصه نگهداری و حفاظت از اراضی... / مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری و حفاظت از اراضی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063121/فراخوان-احداث-ساختمان-و-محوطه-سازی-ایمنی--نوبت-دوم'>فراخوان احداث ساختمان و محوطه سازی ایمنی - نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی ، فراخوان احداث ساختمان و محوطه سازی ایمنی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063122/استعلام-ساخت-سایر-پروژه-های-مهندسی-عمران'>استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران / استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063123/مناقصه-سرویس-ایاب-و-ذهاب'>مناقصه  سرویس ایاب و ذهاب / آگهی مناقصه, مناقصه  سرویس ایاب و ذهاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063124/استعلام-کانال-بینی--'>استعلام کانال بینی... / استعلام , استعلام کانال بینی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063125/استعلام-استقرار-دو-دستگاه-ترانسفورماتور-بر-روی-فونداسیون'>استعلام استقرار دو دستگاه ترانسفورماتور بر روی فونداسیون  / استعلام, استعلام استقرار دو دستگاه ترانسفورماتور بر روی فونداسیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063128/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای-شلیمک--'>استعلام  اجرای طرح هادی روستای شلیمک... / استعلام  اجرای طرح هادی روستای شلیمک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063129/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-در-اقطار-مختلف'>استعلام  لوله پلی اتیلن در اقطار مختلف / استعلام  لوله پلی اتیلن در اقطار مختلف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063131/مناقصه-خرید-مغزی-سیم-مارتین--مغزی-سیم-کاناری--مغزی-سیم-لینکس-نوبت-دوم'>مناقصه خرید مغزی سیم مارتین - مغزی سیم کاناری - مغزی سیم لینکس نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه خرید مغزی سیم مارتین - مغزی سیم کاناری - مغزی سیم لینکس نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063132/استعلام-کابل-برق-زمینی-یک-رشته-جنس-مسی'>استعلام کابل برق زمینی یک رشته جنس مسی  / استعلام کابل برق زمینی یک رشته جنس مسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063133/استعلام-کشت-و-مراقبت-در-عرصه-های-منابع-طبیعی--'>استعلام کشت و مراقبت در عرصه های منابع طبیعی ... / استعلام ,استعلام کشت و مراقبت در عرصه های منابع طبیعی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063134/استعلام-ماده-مرجع-نرمال-نیترات-نقره--'>استعلام ماده مرجع نرمال نیترات نقره... / استعلام، استعلام ماده مرجع نرمال نیترات نقره...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063136/استعلام-مرمت-دربندهای-تاریخی'>استعلام  مرمت دربندهای تاریخی / استعلام, استعلام  مرمت دربندهای تاریخی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063137/فراخوان-ارزیابی-کیفی-بهسازی-و-تجهیز-دپوی-تعمیرات-لکوموتیوها--'>فراخوان ارزیابی کیفی بهسازی و تجهیز دپوی تعمیرات لکوموتیوها ... / فراخوان,فراخوان ارزیابی کیفی بهسازی و تجهیز دپوی تعمیرات لکوموتیوها ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063138/استعلام-اجرای-عملیات-نورپردازی-ساختمان'>استعلام اجرای عملیات نورپردازی ساختمان / استعلام, اجرای عملیات نورپردازی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063139/فراخوان-مناقصه-عملیات-اجرایی-خط-انتقال'>فراخوان مناقصه عملیات اجرایی خط انتقال / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عملیات اجرایی خط انتقال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063140/فراخوان-ساخت-و-بهره-برداری-از-فضاهای-تبلیغاتی-سطح-شهر--مرحله-دوم-نوبت-اول'>فراخوان ساخت و بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی سطح شهر.. مرحله دوم نوبت اول  / فراخوان ساخت و بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی سطح شهر.. مرحله دوم نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063141/استعلام-پشتیبانی-یکساله-تلفن-سانترال'>استعلام  پشتیبانی یکساله تلفن سانترال  / استعلام  پشتیبانی یکساله تلفن سانترال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063142/تجدید-مناقصه-خرید-و-نصب-انواع-کولر-گازی-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید و نصب انواع کولر گازی نوبت دوم  / تجدید آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران ,مناقصه خرید و نصب انواع کولر گازی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063145/استعلام-مرمت-و-لایروبی-قنات'>استعلام مرمت و لایروبی قنات / استعلام, استعلام مرمت و لایروبی قنات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063148/استعلام-احداث-کیوسک--'>استعلام احداث کیوسک ... / استعلام ,استعلام احداث کیوسک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063151/استعلام-رنگ-آمیزی-فضای-داخلی-ساختمان-درمانگاه-شهدای--'>استعلام  رنگ آمیزی فضای داخلی ساختمان درمانگاه شهدای ... / استعلام  رنگ آمیزی فضای داخلی ساختمان درمانگاه شهدای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063152/استعلام-باند-گچی'>استعلام باند گچی / استعلام , استعلام باند گچی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063153/مناقصه-نوبت-اول-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-سطح-شهر---نوبت-دوم'>مناقصه نوبت اول زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر.... نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه نوبت اول زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر.... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063154/استعلام-فروش-قطعات-لوازم-موتور-سیکلت'>استعلام  فروش قطعات لوازم موتور سیکلت / استعلام ,استعلام  فروش قطعات لوازم موتور سیکلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063155/مناقصه-عملیات-نظافت--پاکسازی-محوطه-خطوط-تولید---'>مناقصه  عملیات نظافت ، پاکسازی محوطه خطوط تولید ....  / آگهی مناقصه، مناقصه  عملیات نظافت ، پاکسازی محوطه خطوط تولید .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063157/استعلام-خوراک-بچه-ماهی-sfc'>استعلام خوراک بچه ماهی sfc / استعلام ,استعلام خوراک بچه ماهی sfc</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063159/مناقصه-بهسازی-و-تعویض-محور-بندر-نوبت-دوم'>مناقصه بهسازی و تعویض محور بندر- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه بهسازی و تعویض محور بندر- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063163/استعلام-ارتز-آرنج-و-آتل-پاولیک-هارنس'>استعلام ارتز آرنج و آتل پاولیک هارنس / استعلام, استعلام ارتز آرنج و آتل پاولیک هارنس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063164/استعلام-لوله-پلی-اتیلن---'>استعلام لوله پلی اتیلن .... / استعلام, استعلام لوله پلی اتیلن ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063165/استعلام-125-متر-کابل-برق'>استعلام 125 متر کابل برق / استعلام , استعلام 125 متر کابل برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063168/استعلام-کولرگازی-اسپیلت-و-ایستاده-نصب-شده'>استعلام کولرگازی اسپیلت و ایستاده نصب شده / استعلام کولرگازی اسپیلت و ایستاده نصب شده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063169/مناقصه-شش-دستگاه-دیزل-ژنراتور'>مناقصه شش دستگاه دیزل ژنراتور / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه شش دستگاه دیزل ژنراتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063170/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای-کنسها'>استعلام اجرای طرح هادی روستای کنسها / استعلام  اجرای طرح هادی روستای کنسها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063171/استعلام-فلنج--'>استعلام فلنج ... / استعلام ,استعلام فلنج ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063172/استعلام-غذای-ماهی-خاوباری-مولدین'>استعلام غذای ماهی خاوباری مولدین / استعلام ,استعلام غذای ماهی خاوباری مولدین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063174/استعلام-اجاره-اتوبوس'>استعلام اجاره اتوبوس / استعلام, استعلام اجاره اتوبوس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063176/مناقصه-P-F-GEO-DATA-MUD-LOGGING-UNIT'>مناقصه P/F GEO-DATA MUD LOGGING UNIT  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه P/F GEO-DATA MUD LOGGING UNIT </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063179/استعلام-تخریب-بازسازی-مجدد-کاشی-و-سرامیک-تاسیسات-آب-و-برق--'>استعلام  تخریب، بازسازی مجدد کاشی و سرامیک، تاسیسات آب و برق ... / استعلام  تخریب، بازسازی مجدد کاشی و سرامیک، تاسیسات آب و برق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063180/استعلام-اجرای-طرح-هادی'>استعلام اجرای طرح هادی / استعلام اجرای طرح هادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063182/مناقصه-حفر--تجهیز--توسعه-و-آزمایش-یک-حلقه-چاه'>مناقصه  حفر ، تجهیز ، توسعه و آزمایش یک حلقه چاه / مناقصه عمومی, مناقصه حفر ، تجهیز ، توسعه و آزمایش یک حلقه چاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063183/استعلام-مطالعه-مستند-سازی-و-مستند-نگاری'>استعلام مطالعه، مستند سازی و مستند نگاری / استعلام, استعلام مطالعه، مستند سازی و مستند نگاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063185/مناقصه-P-F-GEO-DATA-MUD-LOGGING'>مناقصه P/F GEO-DATA MUD LOGGING / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه P/F GEO-DATA MUD LOGGING</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063186/استعلام-سرویس-لوازم-آشپزخانه'>استعلام سرویس لوازم آشپزخانه  / استعلام, استعلام سرویس لوازم آشپزخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063188/استعلام-خرید-درب-و-پنجره-دو-جداره--'>استعلام خرید درب و پنجره دو جداره ... / استعلام, خرید درب و پنجره دو جداره ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063189/مناقصه-عملیات-تکمیل-و-تجهیز-مخازن-و-تاسیسات-روستایی--تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات تکمیل و تجهیز مخازن و تاسیسات روستایی - تجدید  نوبت دوم  / تجدید فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه عملیات تکمیل و تجهیز مخازن و تاسیسات روستایی - تجدید  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063190/استعلام-بهسازی-جاده-معادن-سمغان--'>استعلام  بهسازی جاده معادن سمغان ... / استعلام  بهسازی جاده معادن سمغان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063191/استعلام-دارو'>استعلام دارو  / استعلام, استعلام دارو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063193/آگهی-مناقصه-عمومی--خرید-باکس-زباله-از-جنس-گالوانیزه'>آگهی مناقصه عمومی   خرید باکس زباله از جنس گالوانیزه / آگهی مناقصه عمومی ،آگهی مناقصه عمومی  خرید باکس زباله از جنس گالوانیزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063194/تجدید-مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-خطوط-جمع-آوری-و-انتقال-آب-از-دو-حلقه-چاه--نوبت-اول'>تجدید مناقصه تهیه مصالح و اجرای خطوط جمع آوری و انتقال آب از دو حلقه چاه - نوبت اول / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه تهیه مصالح و اجرای خطوط جمع آوری و انتقال آب از دو حلقه چاه- نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063195/مناقصه-تهیه-یونیفرم'>مناقصه تهیه یونیفرم  / مناقصه , مناقصه تهیه یونیفرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063196/مناقصه-خرید-بیل-مکانیکی-بکهو-ولودر-به-تعداد-9-دستگاه----نوبت-دوم'>مناقصه خرید بیل مکانیکی بکهو ولودر به تعداد 9 دستگاه ... - نوبت دوم / مناقصه,مناقصه خرید بیل مکانیکی بکهو ولودر به تعداد 9 دستگاه ...- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063198/مناقصه-خرید-93-دستگاه-ترانسفورماتور'>مناقصه خرید 93 دستگاه ترانسفورماتور  / مناقصه, مناقصه خرید 93 دستگاه ترانسفورماتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063199/استعلام-اجرای-کانال-بتنی-بهمراه-دال'>استعلام  اجرای کانال بتنی بهمراه دال / استعلام, استعلام  اجرای کانال بتنی بهمراه دال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063200/استعلام-اجرای-عملیات-لوله-گذاری-روستا--'>استعلام اجرای عملیات لوله گذاری روستا... / استعلام, استعلام اجرای عملیات لوله گذاری روستا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063201/استعلام-تجهیزات-و-لوازم-خانه--'>استعلام تجهیزات و لوازم خانه ... / استعلام ,استعلام تجهیزات و لوازم خانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063202/استعلام-ستون-ایمونوافنیتی-آفلاتوکسین-توتال'>استعلام ستون ایمونوافنیتی آفلاتوکسین توتال / استعلام ستون ایمونوافنیتی آفلاتوکسین توتال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063203/فراخوان-مناقصه-عملیات-تکمیل-و-تجهیز-مخازن-و-تاسیسات-روستایی-تجدید-نوبت-دوم'> فراخوان مناقصه عملیات تکمیل و تجهیز مخازن و تاسیسات روستایی تجدید نوبت دوم  / تجدید فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عملیات تکمیل و تجهیز مخازن و تاسیسات روستایی تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063204/فراخوان-مناقصه-عملیات-تکمیل-و-تجهیز-مخازن-و-تاسیسات-روستایی-تجدید--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عملیات تکمیل و تجهیز مخازن و تاسیسات روستایی تجدید - نوبت دوم / تجدید فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عملیات تکمیل و تجهیز مخازن و تاسیسات روستایی تجدید- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063206/استعلام-اجرای-کانال-بتنی-بهمراه-دال'>استعلام  اجرای کانال بتنی بهمراه دال / استعلام, استعلام  اجرای کانال بتنی بهمراه دال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063207/استعلام-اجرای-طرح-هادی'>استعلام اجرای طرح هادی / استعلام اجرای طرح هادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063209/تجدید-مناقصه-عمومی-طراحی--ساخت--نصب-و-راه-اندازی-دو-دستگاه-جرثقیل-سقفی--نوبت-اول'>تجدید مناقصه عمومی  طراحی ، ساخت ، نصب و راه اندازی دو دستگاه جرثقیل سقفی... نوبت اول / تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه عمومی  طراحی ، ساخت ، نصب و راه اندازی دو دستگاه جرثقیل سقفی... نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063210/مناقصه-نگهداری-پارکها-و-فضای-سبز--تجدید'>مناقصه نگهداری پارکها و فضای سبز ...تجدید  / مناقصه, مناقصه نگهداری پارکها و فضای سبز ....تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063212/تجدید-فراخوان-مناقصه-تامین-تجهیزات-و-کالاهای-اختصاصی-عهده-پیمانکار--'>تجدید فراخوان مناقصه تامین تجهیزات و کالاهای اختصاصی عهده پیمانکار... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , تجدید فراخوان مناقصه تامین تجهیزات و کالاهای اختصاصی عهده پیمانکار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063213/استعلام-سیب-زمینی-و-پیاز-درشت-درجه-یک'>استعلام سیب زمینی و پیاز درشت درجه یک  / استعلام سیب زمینی و پیاز درشت درجه یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063215/مناقصه-تهیه-نقشه-های-فاز-2-برج-مسکونی'>مناقصه تهیه نقشه های فاز 2 برج مسکونی / اطلاعیه, مناقصه تهیه نقشه های فاز 2 برج مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063216/اصلاحیه-فراخوان-مناقصه-خرید-بکهو-لودر-به-تعداد-9-دستگاه'>اصلاحیه فراخوان مناقصه خرید بکهو لودر به تعداد 9 دستگاه / اصلاحیه آگهی فراخوان مناقصه، اصلاحیه فراخوان مناقصه خرید بکهو لودر به تعداد 9 دستگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063217/استعلام-کابل-برق---'>استعلام کابل برق .... / استعلام, استعلام کابل برق ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063219/مناقصه-general-electric'>مناقصه general electric / اگهی مناقصه , مناقصه general electric </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063220/اصلاحیه-مناقصه-اجرای-طرح-هادی'>اصلاحیه مناقصه اجرای طرح هادی  / اصلاحیه مناقصه ,مناقصه اجرای طرح هادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063221/استعلام-چاپگر--'>استعلام چاپگر ... / استعلام ,استعلام چاپگر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063222/استعلام-طرح-شن-ریزی-و-بهسازی'>استعلام طرح شن ریزی و بهسازی / استعلام طرح شن ریزی و بهسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063223/استعلام-تجهیزات-کتابخانه-میراث-فرهنگی'>استعلام تجهیزات کتابخانه میراث فرهنگی / استعلام, استعلام لوله گذاری به طول 1000 متر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063224/استعلام-کامپیوتر--'>استعلام کامپیوتر ... / استعلام کامپیوتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063225/مناقصه-خرید-برنج-سالیانه'>مناقصه خرید برنج سالیانه / آگهی مناقصه, مناقصه خرید برنج سالیانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063226/مناقصه-ساخت-و-بازسازی-ساختمانهای'>مناقصه ساخت و بازسازی ساختمانهای  / آگهی ارزیابی کیفی , مناقصه ساخت و بازسازی ساختمانهای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063228/مناقصه-آبیاری-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه آبیاری حفظ و نگهداری فضای سبز / مناقصه,مناقصه آبیاری حفظ و نگهداری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063229/استعلام-مرمت-و-لایروبی-قنات-تجدید'>استعلام مرمت و لایروبی قنات تجدید / استعلام مرمت و لایروبی قنات تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063230/استعلام-هیپوفیز'>استعلام هیپوفیز / استعلام, استعلام هیپوفیز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063231/فراخوان-مناقصه-اجرای-زیرسازی-آسفالت-و-جدول-گذاری-در-شهرک-صنعتی--'>فراخوان مناقصه اجرای زیرسازی، آسفالت و جدول گذاری در شهرک صنعتی... / فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه اجرای زیرسازی، آسفالت و جدول گذاری در شهرک صنعتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063232/فراخوان-شناسایی-پیمانکار-جهت-ساخت-تاور-بتنی'>فراخوان شناسایی پیمانکار جهت ساخت تاور بتنی  / فراخوان  ، فراخوان شناسایی پیمانکار جهت ساخت تاور بتنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063235/استعلام-ستون-ایمونوافنیتی-آفلاتوکسین-m1'>استعلام ستون ایمونوافنیتی آفلاتوکسین m1 / استعلام ستون ایمونوافنیتی آفلاتوکسین m1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063236/اصلاحیه-مناقصه-برون-سپاری-تصدی-مشاغل-قابل-واگذاری-امورات'>اصلاحیه مناقصه برون سپاری تصدی مشاغل قابل واگذاری امورات  / اصلاحیه مناقصه ,مناقصه برون سپاری تصدی مشاغل قابل واگذاری امورات به بخش خصوصی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063238/استعلام-پانل-کنترل-نمایشگر-اعلان-و--'>استعلام پانل کنترل نمایشگر اعلان و... / استعلام , استعلام پانل کنترل نمایشگر اعلان و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063239/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-سرپرستی-خوابگاه-های-دانشجویی'>مناقصه واگذاری امور خدمات سرپرستی خوابگاه های دانشجویی / مناقصه ,مناقصه واگذاری امور خدمات سرپرستی خوابگاه های دانشجویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063243/استعلام-خرید-تجهیزات-رادیویی--'>استعلام خرید تجهیزات رادیویی ... / استعلام, خرید تجهیزات رادیویی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063244/مناقصه-اثاثیه-شامل-صندلی-گردان-و--'>مناقصه اثاثیه شامل صندلی گردان و ... / آگهی مناقصه, مناقصه اثاثیه شامل صندلی گردان و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063248/مناقصه-خرید-ویدئو-اسکوپ-پرتابل'>مناقصه خرید ویدئو اسکوپ پرتابل  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید ویدئو اسکوپ پرتابل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063250/مناقصه-واگذاری-خدمات-حفاظتی-و-مراقبتی-ورودی-های-دانشگاه'>مناقصه واگذاری خدمات حفاظتی و مراقبتی ورودی های دانشگاه / مناقصه,مناقصه واگذاری خدمات حفاظتی و مراقبتی ورودی های دانشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063253/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن  / استعلام , استعلام لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063254/مناقصه-تجهیزات-شامل-دستگاه-کامپیوتر-و--'>مناقصه تجهیزات شامل دستگاه کامپیوتر و ... / آگهی مناقصه, مناقصه تجهیزات شامل دستگاه کامپیوتر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063258/استعلام-هورمون-اوالین'>استعلام هورمون اوالین  / استعلام، استعلام هورمون اوالین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063260/مزایده-فروش-تعداد-135-عدد-میز-کامپیوتر-شیشه-ای-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد 135 عدد میز کامپیوتر شیشه ای نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش تعداد 135 عدد میز کامپیوتر شیشه ای نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063264/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-در-اقطار-مختلف'>استعلام  لوله پلی اتیلن در اقطار مختلف / استعلام  لوله پلی اتیلن در اقطار مختلف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063267/مناقصه-سرمایه-گذار-جهت-تاسیسات-جانبی-غیر-خاص'>مناقصه سرمایه گذار جهت تاسیسات جانبی غیر خاص  / مناقصه ، مناقصه سرمایه گذار جهت تاسیسات جانبی غیر خاص </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063268/فراخوان-تامین-آلومینیوم-نیمکره---نوبت-دوم'>فراخوان تامین آلومینیوم نیمکره ...- نوبت دوم / مناقصه, فراخوان تامین آلومینیوم نیمکره ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063269/آگهی-فراخوان-و-شناسایی-تجهیزات-پالتایزر-و-پالت-لس'>آگهی فراخوان و شناسایی  تجهیزات پالتایزر و پالت لس / آگهی فراخوان و شناسایی ،آگهی فراخوان و شناسایی   تجهیزات پالتایزر و پالت لس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063270/مناقصه-پیمانکاری-تامین-نیروی-انسانی--'>مناقصه پیمانکاری تامین نیروی انسانی ... / شناسایی پیمانکار, مناقصه پیمانکاری تامین نیروی انسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063271/استعلام-هورمون-اواپریم'>استعلام هورمون اواپریم / استعلام، استعلام هورمون اواپریم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063272/مناقصه-خرید-الکتروموتور--دستگاه-تست-دی-الکتریک-و---'>مناقصه خرید الکتروموتور ، دستگاه تست دی الکتریک و .... / مناقصه خرید الکتروموتور ، دستگاه تست دی الکتریک و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063274/مناقصه-انجام-خدمات-مورد-نیاز-بهداشت-محیط-زیست-ایمنی-امداد-و-نجات-و---نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات مورد نیاز بهداشت، محیط زیست، ایمنی، امداد و نجات و ...  نوبت دوم  / مناقصه انجام خدمات مورد نیاز بهداشت، محیط زیست، ایمنی، امداد و نجات و ...  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063275/استعلام-لامپ-برای-دستگاه-اسپکتروفتومتر'>استعلام لامپ برای دستگاه اسپکتروفتومتر / استعلام, استعلام لامپ برای دستگاه اسپکتروفتومتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063277/مناقصه-ساخت-سه-نوع-مجموعه-بست-فلزی--'>مناقصه ساخت سه نوع مجموعه بست فلزی ... / مناقصه,مناقصه ساخت سه نوع مجموعه بست فلزی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063279/مناقصه-انتخاب-طراح-و-انتخاب-دستگاه-نظارت--تجدید'>مناقصه انتخاب طراح و انتخاب دستگاه نظارت - تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه انتخاب طراح و انتخاب دستگاه نظارت - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063282/استعلام-تکمیل-عملیات-زیرسازی-و-ابنیه-فنی'>استعلام تکمیل عملیات زیرسازی و ابنیه فنی / استعلام ,استعلام تکمیل عملیات زیرسازی و ابنیه فنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063283/مناقصه-زیرسازی-و-تهیه-و-نصب-کفپوش----نوبت-دوم'>مناقصه زیرسازی و تهیه و نصب کفپوش ... - نوبت دوم / مناقصه, مناقصه زیرسازی و تهیه و نصب کفپوش ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063284/مناقصه-ارائه-خدمات-ترابری-سبک-(آژانس)-96-12-5'>مناقصه ارائه خدمات ترابری سبک (آژانس) 96.12.5 / مناقصه عمومی , مناقصه ارائه خدمات ترابری سبک (آژانس) 96.12.5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063287/مناقصه-احداث-و-تکمیل-ساختمان-ها--'>مناقصه احداث و تکمیل ساختمان ها ... / مناقصه احداث و تکمیل ساختمان ها ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063291/مناقصه-اجرا-ایستگاه-پمپاژ-احداث-شبکه-و-خطوط-جمع-آوری-فاضلاب-شهر--'>مناقصه اجرا ایستگاه پمپاژ، احداث شبکه و خطوط جمع آوری فاضلاب شهر.... / مناقصه, مناقصه اجرا ایستگاه پمپاژ، احداث شبکه و خطوط جمع آوری فاضلاب شهر....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063293/مناقصه-ترخیص-مواد-اولیه-و-ماشین-آلات'>مناقصه ترخیص مواد اولیه و ماشین آلات  / مناقصه عمومی , مناقصه ترخیص مواد اولیه و ماشین آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063299/مناقصه-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذا'>مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذا  / مناقصه , مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063300/استعلام-انجام-امور-پذیرش-در-خزانه-جواهرات--'>استعلام انجام امور پذیرش در خزانه جواهرات ... / استعلام انجام امور پذیرش در خزانه جواهرات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063301/استعلام-کارتریج-پرینتر'>استعلام کارتریج پرینتر / استعلام کارتریج پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063304/مناقصه-عمومی-احداث-ساختمان-HSE-معدن-سرب-و-روی-انگوران'>مناقصه عمومی احداث ساختمان HSE معدن سرب و روی انگوران  /  مناقصه عمومی احداث ساختمان HSE معدن سرب و روی انگوران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063305/مناقصه-امور-حمل-و-نقل-اعم-از-کلیه-ماموریتهای-درون-شهری-و-برون-شهری-کارکنان--نوبت-دوم'>مناقصه  امور حمل و نقل اعم از کلیه ماموریتهای درون شهری و برون شهری کارکنان - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه  امور حمل و نقل اعم از کلیه ماموریتهای درون شهری و برون شهری کارکنان- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063308/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستا'>استعلام اجرای طرح هادی روستا  / استعلام اجرای طرح هادی روستا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063309/تجدید-استعلام-اجرای-عملیات-لوله-گذاری'>تجدید استعلام اجرای عملیات لوله گذاری / استعلام , تجدید استعلام اجرای عملیات لوله گذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063310/استعلام-اجرای-کانال-بتنی-بهمراه-دال'>استعلام  اجرای کانال بتنی بهمراه دال / استعلام, استعلام  اجرای کانال بتنی بهمراه دال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063313/تجدید-مناقصه-خرید-یک-دستگاه-مبدل-حرارتی-'>تجدید مناقصه خرید یک دستگاه مبدل حرارتی-  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید یک دستگاه مبدل حرارتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063314/استعلام-احداث-خط-انتقال'>استعلام احداث خط انتقال  / استعلام , استعلام احداث خط انتقال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063318/استعلام-لوله-گذاری-و-آزمایش-پمپاژ-چاه'>استعلام لوله گذاری و آزمایش پمپاژ چاه / استعلام ,استعلام لوله گذاری و آزمایش پمپاژ چاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063322/استعلام-پسته--بادام-و--'>استعلام پسته ، بادام و ... / استعلام , استعلام پسته ، بادام و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063323/استعلام-7-دستگاه-رایانه'>استعلام 7 دستگاه رایانه / استعلام، استعلام 7 دستگاه رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063327/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستا--'>استعلام اجرای طرح هادی روستا ... / استعلام ,  استعلام اجرای طرح هادی روستا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063328/استعلام-پهباد-فیلم-برداری-هوایی'>استعلام پهباد فیلم برداری هوایی  / استعلام ,استعلام پهباد فیلم برداری هوایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063329/مناقصه-واگذاری-عملیات-اجرایی-آب-بندی-کانال-ها-و-تونل-برق--'>مناقصه  واگذاری عملیات اجرایی آب بندی کانال ها و تونل برق ... / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی,مناقصه  واگذاری عملیات اجرایی آب بندی کانال ها و تونل برق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063331/مناقصه-واگذاری-امور-خدماتی-کارگری-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری امور خدماتی کارگری نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه واگذاری امور خدماتی کارگری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063332/استعلام-جاروبرقی-و-ماشین-لباسشویی'>استعلام جاروبرقی و ماشین لباسشویی  / استعلام , استعلام جاروبرقی و ماشین لباسشویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063333/مناقصه-خرید-تجهیزات-گازرسانی-و-ممبرین'>مناقصه خرید تجهیزات گازرسانی و ممبرین / مناقصه ، مناقصه خرید تجهیزات گازرسانی و ممبرین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063334/اصلاحیه-مناقصه-برون-سپاری-وصول-مطالبات-معوقه'>اصلاحیه مناقصه برون سپاری وصول مطالبات معوقه / اصلاحیه مناقصه برون سپاری وصول مطالبات معوقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063337/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستا--'>استعلام اجرای طرح هادی روستا ... / استعلام ,  استعلام اجرای طرح هادی روستا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063338/فراخوان-اول-مناقصه-عمومی-تکمیل-دبستان--'>فراخوان اول مناقصه عمومی  تکمیل دبستان... /  فراخوان اول مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه تکمیل دبستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063339/استعلام-اجرای-کانیو'>استعلام اجرای کانیو / استعلام ,  استعلام اجرای کانیو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063341/استعلام-بازسازی-نما-ساختمان'>استعلام بازسازی نما ساختمان  / استعلام, استعلام بازسازی نما ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063344/مناقصه-خرید-خدمات-مشاوره-و-نظارت-بر-عملیات--'>مناقصه خرید خدمات مشاوره و نظارت بر عملیات ... / مناقصه ,مناقصه خرید خدمات مشاوره و نظارت بر عملیات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063345/مناقصه-واگذاری-خدمات-شهری-ناحیه-سه-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری خدمات شهری ناحیه سه نوبت دوم  / مناقصه عمومی ، مناقصه واگذاری خدمات شهری ناحیه سه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063346/مناقصه-مقدار-500-تن-کاغذ-تحریر-50-گرمی-رول-ایرانی'>مناقصه  مقدار 500 تن کاغذ تحریر 50 گرمی رول ایرانی / آگهی مناقصه, مناقصه  مقدار 500 تن کاغذ تحریر 50 گرمی رول ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063348/استعلام-2600-اصله-نهال-گردو--'>استعلام 2600 اصله نهال گردو... / استعلام,استعلام 2600 اصله نهال گردو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063349/استعلام-سیم-در-منزقه-حفاظت-شده-باشگل'>استعلام سیم در منزقه حفاظت شده باشگل / استعلام, استعلام سیم در منزقه حفاظت شده باشگل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063350/استعلام-تامین-و-نگهداری-سخت-افزار'>استعلام تامین و نگهداری سخت افزار / استعلام, استعلام تامین و نگهداری سخت افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063352/مناقصه-خرید-جرثقیل-بالابر-میز-تست-کنتور-و--'>مناقصه خرید جرثقیل، بالابر، میز تست کنتور و ... / مناقصه خرید جرثقیل، بالابر، میز تست کنتور و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063356/استعلام-خودکار-زبرا-مدل-expandz'>استعلام خودکار زبرا مدل expandz / استعلام ,استعلام خودکار زبرا مدل expandz</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063357/استعلام-مرمت-و-لایروبی-قنات'>استعلام مرمت و لایروبی قنات / استعلام ,استعلام مرمت و لایروبی قنات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063359/استعلام-مرمت-و-ساماندهی-کاروانسرای-رباط-پشت-بادام'>استعلام مرمت و ساماندهی کاروانسرای رباط پشت بادام / استعلام, استعلام مرمت و ساماندهی کاروانسرای رباط پشت بادام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063362/استعلام-خرید-و-نصب-کنتورهای-مکانیکی-هوشمند-حجمی--'>استعلام خرید و نصب کنتورهای مکانیکی هوشمند حجمی... / استعلام, استعلام خرید و نصب کنتورهای مکانیکی هوشمند حجمی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063363/مناقصه-واگذاری-حجمی-انجام-خدمات-نگهبانی-و-حفاظت-از-ساختمانها---نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری حجمی انجام خدمات نگهبانی و حفاظت از ساختمانها... - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری حجمی انجام خدمات نگهبانی و حفاظت از ساختمانها... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063365/مناقصه-خرید-لوله-فولادی-----نوبت-دوم'>مناقصه خرید لوله فولادی  ....  - نوبت دوم / مناقصه  , مناقصه خرید لوله فولادی... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063367/استعلام-مجموعه-قطعات-کیس-رایانه-مدل-CA'>استعلام مجموعه قطعات کیس رایانه مدل CA  / استعلام,استعلام مجموعه قطعات کیس رایانه مدل CA </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063368/استعلام-خرید-3-دستگاه-دوربین-تصویری-و--'>استعلام خرید 3 دستگاه دوربین تصویری و...  / استعلام , استعلام خرید 3 دستگاه دوربین تصویری و... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063372/استعلام-خرید-تجهیزات-برقی'>استعلام خرید تجهیزات برقی / استعلام ,استعلام خرید تجهیزات برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063373/فراخوان-شناسایی-مشاور-جهت-طراحی-پارک-وحش-و-بهسازی-و-ساماندهی-رودخانه-فصلی'>فراخوان شناسایی مشاور جهت طراحی پارک وحش و بهسازی و ساماندهی رودخانه فصلی / فراخوان شناسایی مشاور، فراخوان شناسایی مشاور جهت طراحی پارک وحش و بهسازی و ساماندهی رودخانه فصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063375/مناقصه-انجام-خدمات-نگهداری-و-تعمیرات--نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات نگهداری و تعمیرات ...نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه انجام خدمات نگهداری و تعمیرات ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063376/استعلام-خرید-وسایل-ناشنوایان'>استعلام خرید وسایل ناشنوایان / استعلام, استعلام خرید و نصب کنتورهای مکانیکی هوشمند حجمی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063377/استعلام-مایع-ادبلو'>استعلام مایع ادبلو  / استعلام ,استعلام مایع ادبلو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063378/استعلام-خرید-یک-دستگاه-لپ-تاپ---'>استعلام خرید یک دستگاه لپ تاپ .... / استعلام, استعلام خرید یک دستگاه لپ تاپ ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063379/مناقصه-خرید-تعداد-1000-بشکه-سموم-تدخینی'>مناقصه خرید  تعداد 1000 بشکه سموم تدخینی / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید  تعداد 1000 بشکه سموم تدخینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063380/استعلام-برق-رسانی-به-ایستگاه-پمپاژ--'>استعلام برق رسانی به ایستگاه پمپاژ... / استعلام , استعلام برق رسانی به ایستگاه پمپاژ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063381/استعلام-پاراتیشن-تمام'>استعلام پاراتیشن تمام  / استعلام , استعلام پاراتیشن تمام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063383/استعلام-سرویس-و-تعمیر-یک-دستگاه-آسانسور'>استعلام سرویس  و تعمیر یک دستگاه  آسانسور  / استعلام ,استعلام سرویس  و تعمیر یک دستگاه  آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063385/مناقصه-عملیات-تهیه-مصالح-و-اجرای-خط-انتقال-آب-و--'>مناقصه عملیات تهیه مصالح و اجرای خط انتقال آب و ... / آگهی برگزاری مناقصه, مناقصه عملیات تهیه مصالح و اجرای خط انتقال آب و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063386/مناقصه-تعداد-24000-عدد-پالت-از-جنس-HDPE-به-ابعاد--تجدید'>مناقصه تعداد 24000 عدد پالت از جنس HDPE به ابعاد ...تجدید  / مناقصه ,مناقصه تعداد 24000 عدد پالت از جنس HDPE به ابعاد ...تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063387/استعلام-لوله-گذاری-به-طول-1350-متر--'>استعلام  لوله گذاری به طول 1350 متر... / استعلام، استعلام  لوله گذاری به طول 1350 متر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063388/مناقصه-بارگیری-و-حمل-و-نقل-پسماند-شهری--'>مناقصه بارگیری و حمل و نقل پسماند شهری ... / مناقصه , مناقصه بارگیری و حمل و نقل پسماند شهری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063390/استعلام-لوله-گذاری-و-آزمایش-پمپاژ-چاه'>استعلام لوله گذاری و آزمایش پمپاژ چاه / استعلام ,استعلام لوله گذاری و آزمایش پمپاژ چاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063392/مناقصه-اجرای-عملیات-رفع-حوادث-و-آبرسانی-محدوده-تحت-پوشش-آبفا'>مناقصه  اجرای عملیات رفع حوادث و آبرسانی  محدوده تحت پوشش آبفا / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه  اجرای عملیات رفع حوادث و آبرسانی  محدوده تحت پوشش آبفا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063393/استعلام-خرید-و-اجرای-سیستم-نظارت-تصویری-معاونت-بهره-برداری'>استعلام  خرید و اجرای سیستم نظارت تصویری معاونت بهره برداری  / استعلام, استعلام  خرید و اجرای سیستم نظارت تصویری معاونت بهره برداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063394/استعلام-تدوین-و-اجرای-برنامه-معیشت-جایگزین'>استعلام تدوین و اجرای برنامه معیشت جایگزین  / استعلام , استعلام تدوین و اجرای برنامه معیشت جایگزین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063395/مناقصه-مقدار-120-000-کیلوگرم-مواد-کامپاند---نوبت-دوم'>مناقصه مقدار 120.000 کیلوگرم مواد کامپاند ...- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه مقدار 120.000 کیلوگرم مواد کامپاند ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063396/مناقصه-تامین-general-electric'>مناقصه تامین general electric / آگهی مناقصه , مناقصه تامین general electric</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063397/مناقصه-احداث-مدرسه---تجدید'>مناقصه احداث مدرسه ... تجدید / مناقصه احداث مدرسه ... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063399/تجدید-مناقصه-خرید-مقدار-حدود-530-تن-انواع-ورق-فولادی-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید مقدار حدود 530 تن انواع ورق فولادی نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه خرید مقدار حدود 530 تن انواع ورق فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063400/مناقصه-اجرای-کلیه-عملیات-مربوط-به-50000-متر-پیشروی'>مناقصه  اجرای کلیه عملیات مربوط به 50000 متر پیشروی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه  اجرای کلیه عملیات مربوط به 50000 متر پیشروی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063401/مناقصه-تامین-P-F-MI-SWACO-MODEL-CD-500'>مناقصه تامین P/F MI SWACO MODEL CD-500  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین P/F MI SWACO MODEL CD-500 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063403/مناقصه-احداث-دبستان-12-کلاسه--'>مناقصه احداث دبستان 12 کلاسه... / مناقصه عمومی, مناقصه احداث دبستان 12 کلاسه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063404/استعلام-پتو-گلبافت-پلی-استر-برتر'>استعلام  پتو گلبافت پلی استر برتر / استعلام, استعلام  پتو گلبافت پلی استر برتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063405/مناقصه-مقاطع-فولادی-از-قبیل-حدود-33-تن-میلگرد-آهنی'>مناقصه مقاطع فولادی از قبیل حدود 33 تن میلگرد آهنی  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه مقاطع فولادی از قبیل حدود 33 تن میلگرد آهنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063407/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستا--'>استعلام اجرای طرح هادی روستا ... / استعلام ,  استعلام اجرای طرح هادی روستا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063411/فراخوان-جهت-اجرای-سوله-آشیانه--نوبت-دوم'>فراخوان جهت اجرای سوله آشیانه   نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای, فراخوان جهت اجرای سوله آشیانه    نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063412/استعلام-لیوان-یکبار-مصرف-آبخوری'>استعلام لیوان یکبار مصرف آبخوری / استعلام، استعلام لیوان یکبار مصرف آبخوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063413/استعلام-باتری-قابل-شارژ-ups'>استعلام باتری قابل شارژ ups   / استعلام , استعلام باتری قابل شارژ ups  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063414/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی'>مناقصه تامین نیروی انسانی  / آگهی مناقصه، مناقصه تامین نیروی انسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063417/استعلام-خرید-کالاهای-تاسیساتی'>استعلام  خرید کالاهای تاسیساتی / استعلام, استعلام  خرید کالاهای تاسیساتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063418/مناقصه-آبرسانی--'>مناقصه آبرسانی ... / مناقصه ,مناقصه آبرسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063421/استعلام-راه-اندازی-سرورهای-سامانه-گویای'>استعلام راه اندازی سرورهای سامانه گویای  / استعلام , استعلام راه اندازی سرورهای سامانه گویای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063423/استعلام-خرید-لاستیک'>استعلام خرید لاستیک / استعلام , استعلام خرید لاستیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063424/استعلام-ملزومات-پزشکی'>استعلام ملزومات پزشکی  / استعلام , استعلام ملزومات پزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063425/مناقصه-خرید-لوله-فولادی-و----نوبت-دوم'>مناقصه خرید لوله فولادی و ... - نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه خرید لوله فولادی و ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063426/مناقصه-عملیات-و-خدمات-پروژه-ای-فراساحلی--'>مناقصه عملیات و خدمات پروژه ای فراساحلی ... / مناقصه عملیات و خدمات پروژه ای فراساحلی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063428/مناقصه-خرید-دو-دستگاه-فیدرخانه-20-کیلووات-سیار-نوبت-دوم'>مناقصه خرید دو دستگاه فیدرخانه 20 کیلووات سیار نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه خرید دو دستگاه فیدرخانه 20 کیلووات سیار نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063429/مناقصه-جدول-گذاری-و-روشنایی-خیابان---نوبت-دوم'>مناقصه جدول گذاری و روشنایی خیابان .... نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه جدول گذاری و روشنایی خیابان .... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063430/مناقصه-لوله-هیدروفلوم-18-اینچ--'>مناقصه لوله هیدروفلوم 18 اینچ... / مناقصه عمومی, مناقصه لوله هیدروفلوم 18 اینچ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063431/فراخوان-مناقصه-تامین-مینی-بوس-هایگر-و-آرین-(نوبت-دوم)'>فراخوان مناقصه تامین مینی بوس هایگر و آرین (نوبت دوم) / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه تامین مینی بوس هایگر و آرین (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063432/مناقصه-​نمک-ریزی-شکری-(کلرورسدیم)'>مناقصه ​نمک ریزی شکری (کلرورسدیم) / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه ​نمک ریزی شکری (کلرورسدیم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063435/فراخوان-مناقصه-خرید--بارگیری--حمل-و-باراندازی'>فراخوان مناقصه خرید ، بارگیری ، حمل و باراندازی / فراخوان برگزاری مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه خرید ، بارگیری ، حمل و باراندازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063437/استعلام-اجرای-طرح-هادی'>استعلام اجرای طرح هادی / استعلام اجرای طرح هادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063438/استعلام-اجرای-خط-انتقال-آب-گالوانیزه--'>استعلام اجرای خط انتقال آب گالوانیزه ... / استعلام , استعلام اجرای خط انتقال آب گالوانیزه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063439/استعلام-19873-کنترل-کیفی-سازه-های-فلزی'>استعلام 19873 کنترل کیفی سازه های فلزی / استعلام, استعلام 19873 کنترل کیفی سازه های فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063440/استعلام-مرمت-بقعه'>استعلام مرمت بقعه / استعلام مرمت بقعه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063441/استعلام-صندلی-آمفی-تئاتری-با-دسته-تاشو'>استعلام صندلی آمفی تئاتری با دسته تاشو / استعلام، استعلام صندلی آمفی تئاتری با دسته تاشو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063443/استعلام-خرید-اسپرم-گاو-شیری'>استعلام خرید اسپرم گاو شیری / استعلام, استعلام خرید اسپرم گاو شیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063445/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای'>استعلام اجرای طرح هادی روستای / استعلام، استعلام اجرای طرح هادی روستای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063446/مناقصه-ارزیابی-کیفی-عملیات-اجرایی-مخازن-بتنی-زمینی-مجتمع--تجدید'>مناقصه ارزیابی کیفی عملیات اجرایی مخازن بتنی زمینی مجتمع...تجدید  / مناقصه, مناقصه ارزیابی کیفی عملیات اجرایی مخازن بتنی زمینی مجتمع...تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063447/استعلام-سایر-فعالیتهای-مخابراتی'>استعلام سایر فعالیتهای مخابراتی / استعلام سایر فعالیتهای مخابراتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063450/عملیات-ساختمانی-توسعه-ایستگاه-230-66-کیلوولت-سیمکان'>عملیات ساختمانی توسعه ایستگاه 230/66 کیلوولت سیمکان  / عملیات ساختمانی توسعه ایستگاه 230/66 کیلوولت سیمکان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063451/مناقصه-لکه-گیری-و-آسفالت-معابر-سطح-شهر'>مناقصه لکه گیری و آسفالت معابر سطح شهر  / آگهی مناقصه , مناقصه لکه گیری و آسفالت معابر سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063452/استعلام-کارتریج-سامسونگ--'>استعلام کارتریج سامسونگ... / استعلام, استعلام کارتریج سامسونگ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063453/مناقصه-تکمیل-ساختمان-بهزیستی-شهید-مخبر---نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل ساختمان بهزیستی شهید مخبر....  نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه تکمیل ساختمان بهزیستی شهید مخبر.... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063459/مناقصه-سرویس-دهی-کارکنان'>مناقصه سرویس دهی کارکنان / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه سرویس دهی کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063461/تجدید-مناقصه-آبرسانی-به-مجتمع-های-روستایی-شهرستان--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه آبرسانی به مجتمع های روستایی شهرستان ...نوبت دوم / مناقصه , تجدید مناقصه آبرسانی به مجتمع های روستایی شهرستان ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063462/مناقصه-واگذاری-انجام-خدمات-تست-لوازم-اندازه-گیری-غیردیماندی-شهری--'>مناقصه واگذاری انجام خدمات تست لوازم اندازه گیری غیردیماندی شهری... / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری انجام خدمات تست لوازم اندازه گیری غیردیماندی شهری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063463/استعلام-فلاسک-چای-1-لیتری-مصرف-اداری'>استعلام فلاسک چای 1 لیتری مصرف اداری / استعلام, استعلام فلاسک چای 1 لیتری مصرف اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063464/مناقصه-پروژه-احداث-ساختمان-جنبی-و-دیوار'>مناقصه پروژه احداث ساختمان جنبی و دیوار  / آگهی فراخوان پیمانکار, مناقصه پروژه احداث ساختمان جنبی و دیوار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063465/آگهی-فراخوان-عمومی-احداث-مجتمع-گردشگری--تجاری-تفریحی'>آگهی فراخوان عمومی  احداث مجتمع گردشگری - تجاری -تفریحی / آگهی فراخوان عمومی ،آگهی فراخوان عمومی   احداث مجتمع گردشگری - تجاری -تفریحی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063469/مناقصه-اجرایی-آبرسانی-به-روستا--نوبت-دوم'>مناقصه اجرایی آبرسانی به روستا - نوبت دوم  / مناقصه,مناقصه اجرایی آبرسانی به روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063470/مناقصه-احداث-شبکه-توزیع-20-کیلوولت-و-شبکه-روشنایی-معابر--چاپ-دوم'>مناقصه احداث شبکه توزیع 20 کیلوولت و شبکه روشنایی معابر...چاپ دوم  / مناقصه , مناقصه احداث شبکه توزیع 20 کیلوولت و شبکه روشنایی معابر...چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063471/مناقصه-میزان-50-000-تن-سنگ-آهن'>مناقصه میزان 50.000 تن سنگ آهن  / آگهی مناقصه,مناقصه میزان 50.000 تن سنگ آهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063472/مناقصه-عملیات-اجرایی-تنظیف-و-جمع-آوری-و-حمل-زباله-های-شهری--نوبت-اول-چاپ-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی تنظیف و جمع آوری و حمل زباله های شهری - نوبت اول چاپ دوم / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات اجرایی تنظیف و جمع آوری و حمل زباله های شهری - نوبت اول چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063474/مناقصه-عملیات-سنگی-ملاتی---'>مناقصه عملیات سنگی ملاتی .... / مناقصه, مناقصه عملیات سنگی ملاتی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063475/مناقصه-خرید-50-000-کیلوگرم-ماده-شیمیایی'>مناقصه خرید 50.000 کیلوگرم ماده شیمیایی  / مناقصه خرید 50.000 کیلوگرم ماده شیمیایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063478/مناقصه-انجام-عملیات-خرید-تجهیزات-نصب-اجرا-و-راه-اندازی-3-دستگاه-دیزل-ژنراتور--'>مناقصه انجام عملیات، خرید تجهیزات، نصب، اجرا و راه اندازی 3 دستگاه دیزل ژنراتور... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه انجام عملیات، خرید تجهیزات، نصب، اجرا و راه اندازی 3 دستگاه دیزل ژنراتور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063479/تجدید-مناقصه-مجتمع-آبرسانی--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه مجتمع آبرسانی - نوبت دوم / تجدید مناقصه های عمومی, تجدید مناقصه مجتمع آبرسانی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063480/مناقصه-خرید-پلیت-از-جنس-براس'>مناقصه خرید پلیت از جنس براس  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید پلیت از جنس براس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063483/مناقصه-تهیه-و-اجرای-پوشش-سقف-6-باب-از-سالن-ها'>مناقصه تهیه و اجرای پوشش سقف 6 باب از سالن ها / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه  تهیه و اجرای پوشش سقف 6 باب از سالن ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063484/استعلام-لایروبی-و-احیاء-انهار'>استعلام لایروبی و احیاء انهار / استعلام لایروبی و احیاء انهار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063485/مناقصه-اجرای-زیرسازی-و-جدول-گذاری-معابر'>مناقصه اجرای زیرسازی و جدول گذاری معابر / مناقصه اجرای زیرسازی و جدول گذاری معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063486/استعلام-اجرای-طرح-هادی'>استعلام اجرای طرح هادی / استعلام اجرای طرح هادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063487/مناقصه-خرید-و-نصب-نمگیرهای-برج-خنک-کن'>مناقصه خرید و نصب نمگیرهای برج خنک کن  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید و نصب نمگیرهای برج خنک کن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063489/فراخوان-جذب-سرمایه-گذار-عملیات-طراحی-و-احداث--اجرا-و-بهره-برداری--مرحله-دوم-نوبت-دوم'>فراخوان جذب سرمایه گذار عملیات طراحی و احداث ، اجرا و بهره برداری - مرحله دوم نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار,فراخوان جذب سرمایه گذار عملیات طراحی و احداث ، اجرا و بهره برداری - مرحله دوم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063490/مناقصه-خرید-و-تحویل-کاشی-و-سرامیک'>مناقصه خرید و تحویل کاشی و سرامیک   / مناقصه خرید و تحویل کاشی و سرامیک  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063492/مناقصه-اجرای-کابلکشی-خاکی-و-هوایی-کابل-مسی-و-فیبر-نوری'>مناقصه اجرای کابلکشی خاکی و هوایی کابل مسی و فیبر نوری / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه  اجرای کابلکشی خاکی و هوایی کابل مسی و فیبر نوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063493/استعلام-لامپ-و-تجهیزات-روشنایی'>استعلام لامپ و تجهیزات روشنایی  / استعلام , استعلام لامپ و تجهیزات روشنایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063494/مناقصه-احداث-مرکز-انتظامی---تجدید'>مناقصه احداث مرکز انتظامی ... تجدید / آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه احداث مرکز انتظامی ... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063495/مناقصه-واگذاری-انجام-امور-فضای-سبز-واحدهای-تابعه'>مناقصه واگذاری انجام امور فضای سبز واحدهای تابعه  / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری انجام امور فضای سبز واحدهای تابعه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063497/استعلام-لوازم-آزمایشگاهی'>استعلام لوازم آزمایشگاهی / استعلام لوازم آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063498/مناقصه-عملیات-اجرایی-پروژه-احداث-ایستگاه-پمپاژ'>مناقصه عملیات اجرایی پروژه احداث ایستگاه پمپاژ  / مناقصه  ،مناقصه عملیات اجرایی پروژه احداث ایستگاه پمپاژ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063499/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای--'>استعلام اجرای طرح هادی روستای ... / استعلام، استعلام اجرای طرح هادی روستای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063500/استعلام-سطل-زباله-میزی'>استعلام سطل زباله میزی / استعلام , استعلام سطل زباله میزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063501/مناقصه-احداث-مرکز-انتظامی---تجدید'>مناقصه احداث مرکز انتظامی ... تجدید / مناقصه,مناقصه احداث مرکز انتظامی ... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063502/مناقصه-خدمات-ترابری-و-اجاره-خودروی--تجدید'>مناقصه خدمات ترابری و اجاره خودروی ...تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه خدمات ترابری و اجاره خودروی ...تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063503/مناقصه-ارائه-خدمات-ترابری-سبک-(آژانس)'>مناقصه ارائه خدمات ترابری سبک (آژانس) / مناقصه ارائه خدمات ترابری سبک (آژانس)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063504/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای--'>استعلام اجرای طرح هادی روستای ... / استعلام، استعلام اجرای طرح هادی روستای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063505/مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت-معابر--نوبت-دوم'>مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر - نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063506/مناقصه-انجام-عملیات-حفاری-کانال-پروژه-خط-لوله-گاز-56-اینچ'>مناقصه انجام عملیات حفاری کانال پروژه خط لوله گاز 56 اینچ / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه انجام عملیات حفاری کانال پروژه خط لوله گاز 56 اینچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063508/استعلام-کارتن-پستی'>استعلام کارتن پستی / استعلام,استعلام کارتن پستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063509/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو'>استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو / استعلام, استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063511/فراخوان-عمومی-جذب-سرمایه-گذار-استخر-سرپوشیده-آزادی-خرمشهر---'>فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار استخر سرپوشیده آزادی خرمشهر ..... / فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار ، فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار استخر سرپوشیده آزادی خرمشهر .....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063513/مناقصه-جهت-تامین-کالای-نیروگاه-100-کیلووات-خورشیدی'>مناقصه جهت تامین کالای نیروگاه 100 کیلووات خورشیدی  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه جهت تامین کالای نیروگاه 100 کیلووات خورشیدی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063514/استعلام-تلفن-رومیزی-2-خط-مدل-پاناسونیک'>استعلام تلفن رومیزی 2 خط مدل پاناسونیک  / استعلام, استعلام تلفن رومیزی 2 خط مدل پاناسونیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063516/فراخوان-پروژه-تکمیل-خرید-و-اجرای-شبکه-فاضلاب-شهرک-صنعتی--'>فراخوان پروژه تکمیل خرید و اجرای شبکه فاضلاب شهرک صنعتی ... / آگهی فراخوان، فراخوان پروژه تکمیل خرید و اجرای شبکه فاضلاب شهرک صنعتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063518/مناقصه-واگذاری-حجمی-زمانی-بهره-برداری-از-جایگاه-بنزین-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری حجمی زمانی بهره برداری از جایگاه بنزین نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری حجمی زمانی بهره برداری از جایگاه بنزین نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063519/استعلام-تامین-پهنای-باند-اختصاصی-اینترنت-سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام تامین پهنای باند اختصاصی اینترنت, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / استعلام ,استعلام تامین پهنای باند اختصاصی اینترنت, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063520/مناقصه-انجام-عملیات-تست-هیدرواستاتیک'>مناقصه انجام عملیات تست هیدرواستاتیک / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه انجام عملیات تست هیدرواستاتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063521/مناقصه-احداث-ستاد-فرماندهی'>مناقصه احداث ستاد فرماندهی / مناقصه, مناقصه احداث ستاد فرماندهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063522/مناقصه-تامین-چهار-عدد-گاورنر-کامل--'>مناقصه تامین چهار عدد گاورنر کامل... / مناقصه عمومی, مناقصه تامین چهار عدد گاورنر کامل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063523/مناقصه-عملیات-اجرای-رنگ-آمیزی-در-نماهای-بیرونی--'>مناقصه عملیات اجرای رنگ آمیزی در نماهای بیرونی... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عملیات اجرای رنگ آمیزی در نماهای بیرونی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063524/استعلام-کمربند-چرم-طبیعی--سایت-ستاد'>استعلام کمربند چرم طبیعی , سایت ستاد / استعلام,استعلام کمربند چرم طبیعی , سایت ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063525/تجدید-مناقصه-انجام-خدمات-نگهداری-فضای-سبز--'>تجدید مناقصه انجام خدمات نگهداری فضای سبز.... / تجدید آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه انجام خدمات نگهداری فضای سبز.... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063527/نخستین-همایش-علمی-امید-اجتماعی'>نخستین همایش علمی امید اجتماعی / نخستین همایش علمی امید اجتماعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063528/مناقصه-خرید-شش-دستگاه-الکتروموتور-با--'>مناقصه خرید شش دستگاه الکتروموتور با ... / مناقصه ,مناقصه خرید شش دستگاه الکتروموتور با ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063529/پنجمین-کنفرانس-صنعت-پخش-ایران'>پنجمین کنفرانس صنعت پخش ایران / پنجمین کنفرانس صنعت پخش ایران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063530/استعلام-ساک-دستی-پاکتی-سامانه-ستاد'>استعلام ساک دستی پاکتی, سامانه ستاد / استعلام ,استعلام ساک دستی پاکتی, سامانه ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063531/مناقصه-انجام-خدمات-فنی-و-مهندسی--نگهداری--'>مناقصه انجام خدمات فنی و مهندسی ، نگهداری ... / آگهی مناقصه , مناقصه انجام خدمات فنی و مهندسی ، نگهداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063532/مناقصه-ارائه-خدمات-نقلیه-خودروئی-سبک'>مناقصه ارائه خدمات نقلیه خودروئی سبک  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ارائه خدمات نقلیه خودروئی سبک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063533/مناقصه-خرید-25-تن-برنج-ایرانی'>مناقصه خرید  25 تن برنج ایرانی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید  25 تن برنج ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063538/مناقصه-خرید-یکدستگاه-آیس-پلاست-کامپکت'>مناقصه خرید یکدستگاه آیس پلاست کامپکت  / آگهی مناقصه , مناقصه خرید یکدستگاه آیس پلاست کامپکت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063539/مناقصه-نگهداری-و-ترمیم-فضای-سبز'>مناقصه نگهداری و ترمیم فضای سبز  / مناقصه, مناقصه نگهداری و ترمیم فضای سبز  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063542/مناقصه-توسعه-شبکه-و-نصب-انشعابات-متفرقه-نصب-کنتور-و-گلاتور--'>مناقصه توسعه شبکه و نصب انشعابات متفرقه، نصب کنتور و گلاتور ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه توسعه شبکه و نصب انشعابات متفرقه، نصب کنتور و گلاتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063543/مناقصه-عملیات-بهسازی-راه-و-بازسازی-و-تعمیرات-ابنیه--'>مناقصه عملیات بهسازی راه و بازسازی و تعمیرات ابنیه ... / مناقصه , مناقصه عملیات بهسازی راه و بازسازی و تعمیرات ابنیه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063544/مناقصه-انجام-عملیات-امداد-و-تعمیرات-و-بازسازی-شبکه-توزیع-آب-و-انشعابات'>مناقصه انجام عملیات امداد و تعمیرات و بازسازی شبکه توزیع آب و انشعابات  / مناقصه انجام عملیات امداد و تعمیرات و بازسازی شبکه توزیع آب و انشعابات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063546/فراخوان-مناقصه-آبرسانی--'>فراخوان مناقصه آبرسانی ... / مناقصه ,مناقصه آبرسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063549/استعلام-اتلت-گازهای-طبی-مدل-star2-تک-گاز-اکسیژن--'>استعلام  اتلت گازهای طبی مدل star2 تک گاز اکسیژن ... / استعلام  اتلت گازهای طبی مدل star2 تک گاز اکسیژن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063550/استعلام-۶۰۰۰-عدد-پوشه-درجه-یک-روغنی'>استعلام ۶۰۰۰ عدد پوشه درجه یک روغنی  / استعلام ,استعلام ۶۰۰۰ عدد پوشه درجه یک روغنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063551/استعلام-تولید-حمل-نصب-مخزن-هوایی-9000-لیتری'>استعلام تولید، حمل، نصب مخزن هوایی 9000 لیتری / استعلام, استعلام تولید، حمل، نصب مخزن هوایی 9000 لیتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063552/تجدید-مناقصه-نظافت-ساختمان-ها-ومحوطه-های-شرکت'>تجدید مناقصه نظافت ساختمان ها ومحوطه های شرکت  / تجدید آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه نظافت ساختمان ها ومحوطه های شرکت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063553/مناقصه-حفاظت-و-نگهبانی-پیرامونی-شهرک-صنعتی--'>مناقصه حفاظت و نگهبانی پیرامونی شهرک صنعتی... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه حفاظت و نگهبانی پیرامونی شهرک صنعتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063554/فراخوان-مناقصه-آبرسانی-به-مجتمع-های-روستایی-شهرستان-رفسنجان'>فراخوان مناقصه آبرسانی به مجتمع های روستایی شهرستان رفسنجان  / مناقصه ,فراخوان مناقصه آبرسانی به مجتمع های روستایی شهرستان رفسنجان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063556/استعلام-نمک-مونوسدیک-نووبیوسین'>استعلام  نمک مونوسدیک نووبیوسین  / استعلام  نمک مونوسدیک نووبیوسین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063557/استعلام-چاپگر-لیزری'>استعلام چاپگر لیزری  / استعلام , استعلام چاپگر لیزری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063559/استعلام-ارائه-خدمات-پشتیبانی-مستمر-از-server-room-و-شبکه-LAN-WAN'>استعلام ارائه خدمات پشتیبانی مستمر از server room و شبکه LAN.WAN / استعلام, استعلام ارائه خدمات پشتیبانی مستمر از server room و شبکه LAN.WAN</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063560/استعلام-قندان-شیشه-ای'>استعلام قندان شیشه ای / استعلام، استعلام قندان شیشه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063561/استعلام-سیم-مسی-گراند-بدون-روکش--'>استعلام سیم مسی گراند بدون روکش... / استعلام, استعلام سیم مسی گراند بدون روکش...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063563/مناقصه-پروژه-ها-و-عملیات-های-روستاها'>مناقصه پروژه ها و عملیات های روستاها / آگهی مناقصه ,مناقصه پروژه ها و عملیات های روستاها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063564/مناقصه-پروژه-تعمیرات-اساسی-مخزن-پساب-TO4-سیری'>مناقصه پروژه تعمیرات اساسی مخزن پساب TO4 سیری / مناقصه عمومی, مناقصه پروژه تعمیرات اساسی مخزن پساب TO4 سیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063565/استعلام-سرویس-نگهداری-راهبری-و-تعمیرات-دستگاه-های-حرارتی-و-برودتی'>استعلام سرویس نگهداری راهبری و تعمیرات دستگاه های حرارتی و برودتی  / استعلام,استعلام سرویس نگهداری راهبری و تعمیرات دستگاه های حرارتی و برودتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063566/مناقصه-اجرای-طرح-هادی-روستا'>مناقصه اجرای طرح هادی روستا / مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه اجرای طرح هادی روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063567/استعلام-کاغذ-رسید-مشتری-حرارتی-دستگاه-عابر-بانک-WINCOR'>استعلام کاغذ رسید مشتری حرارتی دستگاه عابر بانک WINCOR / استعلام, استعلام کاغذ رسید مشتری حرارتی دستگاه عابر بانک WINCOR</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063568/استعلام-کارت-اتصال-مشترکین'>استعلام کارت اتصال مشترکین / استعلام کارت اتصال مشترکین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063570/استعلام-فعالیت-های-حرفه-ای-علمی-و-فنی-طبقه-بندی-نشده'>استعلام فعالیت های حرفه ای، علمی و فنی طبقه بندی نشده  / استعلام فعالیت های حرفه ای، علمی و فنی طبقه بندی نشده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063572/استعلام-اجرای-طرح-هادی'>استعلام اجرای طرح هادی / استعلام اجرای طرح هادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063573/استعلام-بسته-دستکش'>استعلام بسته دستکش / استعلام, استعلام بسته دستکش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063574/استعلام-مقره-ساپورت-میخی'>استعلام مقره ساپورت میخی / استعلام, استعلام مقره ساپورت میخی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063576/استعلام-ابزارآلات-خیاطی-صنعتی'>استعلام ابزارآلات خیاطی صنعتی / استعلام ابزارآلات خیاطی صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063577/استعلام-میلگرد'>استعلام میلگرد / استعلام, استعلام میلگرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063578/استعلام-دیوارکشی-پاسگاه-محیط-بانی--'>استعلام  دیوارکشی پاسگاه محیط بانی ... / استعلام  دیوارکشی پاسگاه محیط بانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063579/مناقصه-اجرای-کامل-عملیات-ابنیه-تاسیسات-مکانیکی-و-برقی-ساختمان-ندامتگاه--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای کامل عملیات ابنیه، تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان ندامتگاه - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای کامل عملیات ابنیه، تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان ندامتگاه - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063581/مناقصه-خدمات-واحد-نقلیه'>مناقصه خدمات واحد نقلیه  / مناقصه خدمات واحد نقلیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063583/فراخوان-راهبری-پشتیبانی-سرویس-و-نگهداری-سیستم-های-نرم-افزاری'>فراخوان راهبری، پشتیبانی، سرویس و نگهداری سیستم های نرم افزاری / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه  راهبری، پشتیبانی، سرویس و نگهداری سیستم های نرم افزاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063584/استعلام-اجرای-شبکه-فیبرنوری-چهارپایانه-مرزی'>استعلام اجرای شبکه فیبرنوری چهارپایانه مرزی / استعلام اجرای شبکه فیبرنوری چهارپایانه مرزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063585/مناقصه-تامین-عوامل-حفاظت-فیزیکی--نوبت-دوم'>مناقصه تامین عوامل حفاظت فیزیکی - نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه تامین عوامل حفاظت فیزیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063587/استعلام-کابل-شبکه-پچ-کورد'>استعلام کابل شبکه پچ کورد / استعلام, استعلام کابل شبکه پچ کورد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063589/استعلام-مواد-خوراکی-شامل-برنج--قند--روغن-شکر'>استعلام مواد خوراکی شامل برنج - قند - روغن -شکر / استعلام مواد خوراکی شامل برنج - قند - روغن -شکر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063590/استعلام-گوشت-سردست-گوساله-برزیلی---'>استعلام  گوشت سردست گوساله برزیلی .... / استعلام  گوشت سردست گوساله برزیلی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063591/استعلام-چسب-مایع-مخصوص-کفش'>استعلام چسب مایع مخصوص کفش / استعلام, استعلام چسب مایع مخصوص کفش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063592/استعلام-یراق-سیم-روسی'>استعلام یراق سیم روسی / استعلام, استعلام یراق سیم روسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063594/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-شهری--'>مناقصه واگذاری امور خدمات شهری... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور خدمات شهری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063595/استعلام-احداث-خط-انتقال'>استعلام احداث خط انتقال  / استعلام , استعلام احداث خط انتقال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063596/استعلام-تهیه-و-نصب-مسیرنمای-ارتجاعی'>استعلام تهیه و نصب مسیرنمای ارتجاعی / استعلام تهیه و نصب مسیرنمای ارتجاعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063598/استعلام-اجرای-شبکه-توزیع-گاز-شهرک-صنعتی--'>استعلام اجرای شبکه توزیع گاز شهرک صنعتی... / استعلام, استعلام اجرای شبکه توزیع گاز شهرک صنعتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063601/استعلام-فعالیت-های-نصب-تاسیسات-برق-لوله-کشی-و-سایر-تاسیسات-ساختمان'>استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق، لوله کشی و سایر تاسیسات ساختمان  / استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق، لوله کشی و سایر تاسیسات ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063603/استعلام-کاغذ-دیواری--'>استعلام کاغذ دیواری... / استعلام, استعلام کاغذ دیواری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063604/استعلام-آبیاری-و-مراقبت-کانون-بحران-فرسایش-بادی'>استعلام آبیاری و مراقبت کانون بحران فرسایش بادی / استعلام, استعلام آبیاری و مراقبت کانون بحران فرسایش بادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063605/مناقصه-عملیات-خاکی-زیرسازی-آسفالت-ریزی---'>مناقصه عملیات خاکی، زیرسازی، آسفالت ریزی .... / مناقصه, مناقصه عملیات خاکی، زیرسازی، آسفالت ریزی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063606/استعلام-ساماندهی-گلزار-مطهر-شهدای--'>استعلام ساماندهی گلزار مطهر شهدای ... / استعلام ساماندهی گلزار مطهر شهدای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063607/استعلام-احداث-راه-دسترسی-مجتمع-خدماتی'>استعلام احداث راه دسترسی مجتمع خدماتی  / استعلام ، استعلام احداث راه دسترسی مجتمع خدماتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063608/استعلام-میلگرد-16-به-تعداد-475--'>استعلام میلگرد 16 به تعداد 475... / استعلام, استعلام میلگرد 16 به تعداد 475...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063611/فراخوان-عملیات-جدول-گذاری-و-پیاده-روسازی-معابر-نوبت-دوم'>فراخوان عملیات جدول گذاری و پیاده روسازی معابر نوبت دوم  / آگهی فراخوان, فراخوان عملیات جدول گذاری و پیاده روسازی معابر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063613/استعلام-تسطیح-اساسی'>استعلام تسطیح اساسی  / استعلام , استعلام تسطیح اساسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063615/استعلام-عملیات-باقی-مانده-از-امورات-زیربنایی--'>استعلام عملیات باقی مانده از امورات زیربنایی ... / استعلام عملیات باقی مانده از امورات زیربنایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063621/مناقصه-خرید-کالا----نوبت-دوم'>مناقصه خرید کالا ... - نوبت دوم / مناقصه, مناقصه خرید کالا ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063622/استعلام-محیط-کشت-سایرو-دکستروز-آگار'>استعلام  محیط کشت سایرو دکستروز آگار / استعلام  محیط کشت سایرو دکستروز آگار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063623/مناقصه-عملیات-محوطه-سازی--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات محوطه سازی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات محوطه سازی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063625/استعلام-تلویزیون--'>استعلام تلویزیون.... / استعلام, استعلام تلویزیون....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063627/اصلاحیه-مناقصه-حمل-ریلی-حدود-150-هزار-تن-محصولات-علوفه-ای'>اصلاحیه مناقصه حمل ریلی حدود 150 هزار تن محصولات علوفه ای  / اصلاحیه مناقصه , مناقصه حمل ریلی حدود 150 هزار تن محصولات علوفه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063628/استعلام-محیط-کشت-BPLS-آگار'>استعلام محیط کشت BPLS آگار / استعلام محیط کشت BPLS آگار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063631/استعلام-چاپگر-شناسنامه-و-گذرنامه'>استعلام  چاپگر شناسنامه و گذرنامه / استعلام , استعلام چاپگر شناسنامه و گذرنامه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063632/استعلام-احداث-حوضچه-ذخیره-آب-پنج-دستگاه-و-کانال-آبیاری'>استعلام  احداث حوضچه ذخیره آب پنج دستگاه و کانال آبیاری / استعلام , استعلام  احداث حوضچه ذخیره آب پنج دستگاه و کانال آبیاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063634/استعلام-پروژه-اصلاح-و-بهینه-شبکه-فشار-ضعیف-هوایی'>استعلام  پروژه اصلاح و بهینه شبکه فشار ضعیف هوایی  / استعلام  پروژه اصلاح و بهینه شبکه فشار ضعیف هوایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063635/مناقصه-عملیات-بارگیری-و-حمل-ماده-معدنی-و-باطله-در-معدن'>مناقصه  عملیات بارگیری و حمل ماده معدنی و باطله در معدن / آگهی مناقصه, مناقصه  عملیات بارگیری و حمل ماده معدنی و باطله در معدن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063636/استعلام-دیوارکشی-پاسگاه-محیط-بانی--'>استعلام دیوارکشی پاسگاه محیط بانی... / استعلام دیوارکشی پاسگاه محیط بانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063638/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای--'>استعلام اجرای طرح هادی روستای ... / استعلام، استعلام اجرای طرح هادی روستای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063639/استعلام-سنگ-تراورتن-سوپر-ممتاز-بی-موج--'>استعلام سنگ تراورتن سوپر ممتاز بی موج ... / استعلام ,استعلام سنگ تراورتن سوپر ممتاز بی موج ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063640/مناقصه-انجام-کلیه-عملیات-رفع-اتفاقات-رفع-حوادث-تجهیزاتی--'>مناقصه انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات، رفع حوادث تجهیزاتی...  / آگهی مناقصه، مناقصه انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات، رفع حوادث تجهیزاتی... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063642/استعلام-دیسک-ONPG---'>استعلام دیسک ONPG .... / استعلام, استعلام دیسک ONPG ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063643/استعلام-عملیات-راهداری-و-راهداری-زمستانی'>استعلام عملیات راهداری و راهداری زمستانی  / استعلام, استعلام عملیات راهداری و راهداری زمستانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063644/استعلام-خدمات-در-حوزه-فناوری-اطلاعات'>استعلام خدمات در حوزه فناوری اطلاعات  / استعلام خدمات در حوزه فناوری اطلاعات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063646/مناقصه-تاسیس-تجهیز-را-ه-اندازی-و-بهره-برداری-و-ارائه-خدمات-بخش-آنژیوگرافی'>مناقصه  تاسیس، تجهیز، را ه اندازی و بهره برداری و ارائه خدمات بخش آنژیوگرافی / مناقصه  تاسیس، تجهیز، را ه اندازی و بهره برداری و ارائه خدمات بخش آنژیوگرافی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063647/استعلام-پروژه-اصلاح-و-بهینه-شبکه-فشار-ضعیف'>استعلام پروژه اصلاح و بهینه شبکه فشار ضعیف  / استعلام پروژه اصلاح و بهینه شبکه فشار ضعیف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063648/تجدید-مناقصه-اجرای-عملیات-راهبری--بهره-برداری-و-نگهداری-از-شبکه-جمع-آوری--'>تجدید مناقصه اجرای عملیات راهبری ، بهره برداری و نگهداری از شبکه جمع آوری...  / آگهی تجدید  مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید مناقصه اجرای عملیات راهبری ، بهره برداری و نگهداری از شبکه جمع آوری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063649/استعلام-تعمیرات-خوردگی-و-ترک-در-پل-پیرسبز'>استعلام تعمیرات خوردگی و ترک در پل پیرسبز / استعلام  تعمیرات خوردگی و ترک در پل پیرسبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063650/مناقصه-عملیات-بارگیری-و-حمل-ماده-معدنی-و-باطله-در-معدن'>مناقصه  عملیات بارگیری و حمل ماده معدنی و باطله در معدن / آگهی مناقصه, مناقصه  عملیات بارگیری و حمل ماده معدنی و باطله در معدن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063651/استعلام-محیط-کشت--'>استعلام محیط کشت ... / استعلام ,استعلام محیط کشت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063655/استعلام-​سایر-فعالیت-های-مخابراتی'>استعلام ​سایر فعالیت های مخابراتی / استعلام، استعلام ​سایر فعالیت های مخابراتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063656/استعلام-دستگاه-تست-کنتور-خانگی'>استعلام  دستگاه تست کنتور خانگی  / استعلام ,استعلام  دستگاه تست کنتور خانگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063657/مناقصه-انجام-فعالیتهای-خدماتی-و-پشتیبانی--نوبت-دوم'>مناقصه انجام فعالیتهای خدماتی و پشتیبانی - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه انجام فعالیتهای خدماتی و پشتیبانی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063658/استعلام-دستگاه-کنتور-پرتابل'>استعلام دستگاه کنتور پرتابل  / استعلام دستگاه کنتور پرتابل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063661/استعلام-مکمل-محیط-زیست-CIN'>استعلام مکمل محیط زیست CIN / استعلام مکمل محیط زیست CIN</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063662/استعلام-خدمت-مورد-نیاز-در-مورد-بازرسی---'>استعلام خدمت مورد نیاز در مورد بازرسی .... / استعلام, استعلام خدمت مورد نیاز در مورد بازرسی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063663/مناقصه-اجرای-عملیات-گازرسانی-و-گازکشی'>مناقصه اجرای عملیات گازرسانی و گازکشی / مناقصه, مناقصه اجرای عملیات گازرسانی و گازکشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063664/استعلام-آبیاری-و-مراقبت-کانون-بحران-فرسایش-بادی'>استعلام آبیاری و مراقبت کانون بحران فرسایش بادی / استعلام, استعلام آبیاری و مراقبت کانون بحران فرسایش بادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063666/مناقصه-خرید-و-حمل-2700-متر-لوله-چدن-داکتیل-تایتونی'>مناقصه خرید و حمل 2700 متر لوله چدن داکتیل تایتونی / فراخوان مناقصه عمومی ، مناقصه خرید و حمل 2700 متر لوله چدن داکتیل تایتونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063667/استعلام-احداث-دیوار--'>استعلام احداث دیوار ... / استعلام , استعلام احداث دیوار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063668/تجدید-استعلام-اجرای-عملیات-احداث-کانال-بتنی'> تجدید استعلام اجرای عملیات احداث کانال بتنی / استعلام,  تجدید استعلام اجرای عملیات احداث کانال بتنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063669/مناقصه-انجام-کلیه-عملیات-رفع-اتفاقات-رفع-حوادث-تجهیزاتی-سرویس--'>مناقصه انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات، رفع حوادث تجهیزاتی، سرویس... / آگهی مناقصه، مناقصه انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات، رفع حوادث تجهیزاتی، سرویس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063670/استعلام-آبیاری-و-مراقبت-کانون-بحران-فرسایش-بادی'>استعلام آبیاری و مراقبت کانون بحران فرسایش بادی / استعلام, استعلام آبیاری و مراقبت کانون بحران فرسایش بادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063673/استعلام-سنسور-فشار-و-ارتفاع-سنج'>استعلام سنسور فشار و ارتفاع سنج / استعلام, استعلام سنسور فشار و ارتفاع سنج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063674/مناقصه-عملیات-حمل-ماده-معدنی-و-باطله-معدن'>مناقصه عملیات حمل ماده معدنی و باطله معدن  / مناقصه ,مناقصه عملیات حمل ماده معدنی و باطله معدن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063675/مناقصه-تعمیرات-بخش-مردان'>مناقصه تعمیرات بخش مردان / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تعمیرات بخش مردان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063676/استعلام-طرح-پژوهشی-تحلیل-و-نیاز-سنجی-زیرساخت-های-بخش-گردشگری'>استعلام  طرح پژوهشی تحلیل و نیاز سنجی زیرساخت های بخش گردشگری  / استعلام, استعلام  طرح پژوهشی تحلیل و نیاز سنجی زیرساخت های بخش گردشگری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063678/استعلام-آبیاری-و-مراقبت-کانون-بحران-فرسایش-بادی'>استعلام آبیاری و مراقبت کانون بحران فرسایش بادی / استعلام, استعلام آبیاری و مراقبت کانون بحران فرسایش بادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063679/مناقصه-پروژه-لکه-گیری--درگیری-و-روکش-آسفالت'>مناقصه  پروژه لکه گیری ، درگیری و روکش آسفالت / مناقصه ، مناقصه  پروژه لکه گیری ، درگیری و روکش آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063680/مناقصه-جهت-طراحی-و-احداث-پارک-های-سطح-شهر'>مناقصه جهت طراحی و احداث پارک های سطح شهر / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه جهت طراحی و احداث پارک های سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063681/مناقصه-انجام-کلیه-عملیات-رفع-اتفاقات-رفع-حوادث-تجهیزاتی-سرویس--'>مناقصه انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات، رفع حوادث تجهیزاتی، سرویس... / آگهی مناقصه، مناقصه انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات، رفع حوادث تجهیزاتی، سرویس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063682/مناقصه-مقدار-225-000-کیلوگرم-یارن-پلی-استر-dtex-1440'>مناقصه مقدار 225.000 کیلوگرم یارن پلی استر dtex 1440 / مناقصه , مناقصه مقدار 225.000 کیلوگرم یارن پلی استر dtex 1440</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063684/مناقصه-تکمیل-ابنیه-و-تاسیسات-کشتارگاه-صنعتی---چاپ-دوم'>مناقصه تکمیل ابنیه و تاسیسات کشتارگاه صنعتی ... چاپ دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه تکمیل ابنیه و تاسیسات کشتارگاه صنعتی ... چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063685/استعلام-خرید-ملزومات-جهت-عملیات-راهداری--'>استعلام خرید ملزومات جهت عملیات راهداری.... / استعلام, استعلام خرید ملزومات جهت عملیات راهداری....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063686/مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-شهر'>مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر شهر / آگهی مناقصه , مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063689/مناقصه-خدمات-تامین-خودروی-اعزام-و-بدرقه-طبخ-و-توزیع-غذا-و-تامین-سلامت--'>مناقصه خدمات تامین خودروی اعزام و بدرقه، طبخ و توزیع غذا و تامین سلامت ... / مناقصه , مناقصه خدمات تامین خودروی اعزام و بدرقه، طبخ و توزیع غذا و تامین سلامت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063690/مناقصه-اجرای-پروژه-جدول-گذاری'>مناقصه اجرای پروژه جدول گذاری /  مناقصه ، مناقصه اجرای پروژه جدول گذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063692/استعلام-طرح-پژوهشی-تحلیل-محتوای-همایش-ملی'>استعلام طرح پژوهشی تحلیل محتوای همایش ملی  / استعلام, استعلام طرح پژوهشی تحلیل محتوای همایش ملی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063693/مناقصه-خرید-و-نصب-یک-دستگاه-آسانسور'>مناقصه خرید و نصب یک دستگاه آسانسور / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید و نصب یک دستگاه آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063695/استعلام-طرح-پژوهشی-بررسی-تجارب-جهانی-استفاده-از-کولرهای-آبی--'>استعلام  طرح پژوهشی بررسی تجارب جهانی استفاده از کولرهای آبی ... / استعلام, استعلام طرح پژوهشی بررسی تجارب جهانی استفاده از کولرهای آبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063697/مناقصه-انجام-کلیه-عملیات-رفع-اتفاقات-رفع-حوادث-تجهیزاتی-سرویس--'>مناقصه انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات، رفع حوادث تجهیزاتی، سرویس... / آگهی مناقصه، مناقصه انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات، رفع حوادث تجهیزاتی، سرویس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063698/تجدید-استعلام-اجرای-عملیات-احداث-کانال-بتنی'> تجدید استعلام اجرای عملیات احداث کانال بتنی / استعلام,  تجدید استعلام اجرای عملیات احداث کانال بتنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063700/استعلام-خرید-6-دستگاه-دوربین-مداربسته'>استعلام خرید 6 دستگاه دوربین مداربسته / استعلام, استعلام خرید 6 دستگاه دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063701/مناقصه-پروژه-تعمیرات-اساسی-مخزن-پساب-TO4-سیری'>مناقصه  پروژه تعمیرات اساسی مخزن پساب TO4 سیری / مناقصه  پروژه تعمیرات اساسی مخزن پساب TO4 سیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063702/مناقصه-انجام-خدمات-امور-ایاب-و-ذهاب-اداری'>مناقصه انجام خدمات امور ایاب و ذهاب اداری  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات امور ایاب و ذهاب اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063703/استعلام-طرح-پژوهشی-شناسایی-و-بررسی-توانمندی-های-مراکز-پژوهشی'>استعلام طرح پژوهشی شناسایی و بررسی  توانمندی های مراکز پژوهشی / استعلام, استعلام طرح پژوهشی شناسایی و بررسی  توانمندی های مراکز پژوهشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063704/استعلام-طرح-پژوهشی-فرا-تحلیل-طرح-های-پژوهشی-سازمان'>استعلام طرح پژوهشی فرا تحلیل طرح های پژوهشی سازمان  / استعلام, استعلام طرح پژوهشی فرا تحلیل طرح های پژوهشی سازمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063706/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستا--'>استعلام اجرای طرح هادی روستا ... / استعلام ,  استعلام اجرای طرح هادی روستا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063708/استعلام-رنگ-پلاستیکی--رنگ-روغنی-نرده'>استعلام رنگ پلاستیکی ، رنگ روغنی نرده  / استعلام , استعلام رنگ پلاستیکی ، رنگ روغنی نرده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063709/استعلام-سیست-آرتمیای-80-درصد'>استعلام سیست آرتمیای 80 درصد / استعلام, استعلام سیست آرتمیای 80 درصد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063710/استعلام-​سایر-فعالیت-های-مخابراتی'>استعلام ​سایر فعالیت های مخابراتی / استعلام، استعلام ​سایر فعالیت های مخابراتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063712/استعلام-اجرای-عملیات-آبیاری-سنواتی-و-مرمت-تشتک-نهالکاری--'>استعلام اجرای عملیات آبیاری سنواتی و مرمت تشتک نهالکاری... / استعلام, استعلام اجرای عملیات آبیاری سنواتی و مرمت تشتک نهالکاری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063713/استعلام-اجرای-بستر-شبکه-دوربین'>استعلام اجرای بستر شبکه دوربین / استعلام, استعلام اجرای بستر شبکه دوربین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063715/استعلام-اجرای-برج-روشنایی-زمین-چمن'>استعلام اجرای برج روشنایی زمین چمن  / استعلام, استعلام اجرای برج روشنایی زمین چمن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063716/مناقصه-پروژه-زیرسازی--جدول-گذاری-و-آسفالت-معابر'>مناقصه پروژه زیرسازی ، جدول گذاری و آسفالت معابر  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه زیرسازی ، جدول گذاری و آسفالت معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063718/مناقصه-عملیات-احداث-سالن-ورزشی-جدولگذاری-معابر---'>مناقصه عملیات احداث سالن ورزشی، جدولگذاری معابر..... / مناقصه, مناقصه عملیات احداث سالن ورزشی، جدولگذاری معابر.....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063719/استعلام-اجرت-تعمیر-رموک-تریلی--'>استعلام اجرت تعمیر رموک تریلی... / استعلام, استعلام اجرت تعمیر رموک تریلی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063720/استعلام-طرح-پژوهشی-نقد-و-ارزیابی-مجموعه-های-مسکونی'>استعلام طرح پژوهشی نقد و ارزیابی مجموعه های مسکونی / استعلام, استعلام طرح پژوهشی نقد و ارزیابی مجموعه های مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063721/فراخوان-جذب-سرمایه-گذار-و-مشارکت-طرح-بولینگ-و-پینت-بال--'>فراخوان جذب سرمایه گذار و مشارکت طرح بولینگ و پینت بال... / فراخوان عمومی شناسایی و جذب سرمایه گذار، فراخوان جذب سرمایه گذار و مشارکت طرح بولینگ و پینت بال...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063724/استعلام-صندلی-غذاخوری-پلیمری'>استعلام صندلی غذاخوری پلیمری / استعلام, استعلام صندلی غذاخوری پلیمری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063725/مناقصه-اجرای-عملیات-تکمیل-ساختمان-نگارخانه-شهر-چاپ-دوم'>مناقصه اجرای عملیات تکمیل ساختمان نگارخانه شهر چاپ دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات تکمیل ساختمان نگارخانه شهر چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063727/استعلام-اصلاح-و-بهینه-شبکه-فشار-ضعیف-هوایی-روستاها--'>استعلام اصلاح و بهینه شبکه فشار ضعیف هوایی روستاها... / استعلام, استعلام اصلاح و بهینه شبکه فشار ضعیف هوایی روستاها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063728/استعلام-آبیاری-و-مراقبت-کانون-بحران-فرسایش-بادی'>استعلام آبیاری و مراقبت کانون بحران فرسایش بادی / استعلام, استعلام آبیاری و مراقبت کانون بحران فرسایش بادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063731/استعلام-ملزومات-اداری'>استعلام ملزومات اداری  / استعلام , استعلام ملزومات اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063733/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستا--'>استعلام اجرای طرح هادی روستا... / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063734/مناقصه-واگذاری-بازسازی-ساختمان-مرکز-تلفن'>مناقصه واگذاری بازسازی ساختمان مرکز تلفن  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری بازسازی ساختمان مرکز تلفن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063735/استعلام-لوله-های-پلی-اتیلن'>استعلام لوله های پلی اتیلن / استعلام, استعلام لوله های پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063736/مناقصه-اجرای-فندانسیون-و-احداث-مخزن'>مناقصه اجرای فندانسیون و احداث مخزن  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه اجرای فندانسیون و احداث مخزن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063737/استعلام-مخزن-5-متر-مکعبی-پلی-اتیلن-3-لایه'>استعلام مخزن 5 متر مکعبی پلی اتیلن 3 لایه / استعلام, استعلام مخزن 5 متر مکعبی پلی اتیلن 3 لایه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063739/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-لودر-جهت-اجرای-عملیات-زیرسازی-باند-کندرو--مرحله-دوم--نوبت-اول'>مناقصه انتخاب پیمانکار لودر جهت اجرای عملیات زیرسازی باند کندرو... مرحله دوم - نوبت اول  / آگهی مناقصه، مناقصه انتخاب پیمانکار لودر جهت اجرای عملیات زیرسازی باند کندرو... مرحله دوم - نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063741/استعلام-سه-راهی-برق'>استعلام سه راهی برق  / استعلام , استعلام سه راهی برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063743/استعلام-طرح-پژوهشی-پتانسیل-سنجی-منابع-آب'>استعلام طرح پژوهشی پتانسیل سنجی منابع آب / استعلام, استعلام طرح پژوهشی پتانسیل سنجی منابع آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063745/استعلام-اجرای-روشنایی-تقاطع--'>استعلام اجرای روشنایی تقاطع.... / استعلام , استعلام اجرای روشنایی تقاطع....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063746/مناقصه-خرید-آسفالت-بلوار-شهیدان-صالحی-مرحله-دوم-نوبت-اول'>مناقصه خرید آسفالت بلوار شهیدان صالحی مرحله دوم نوبت اول / آگهی مناقصه ، مناقصه خرید آسفالت بلوار شهیدان صالحی مرحله دوم نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063748/استعلام-طرح-پژوهشی-تدوین-برنامه-اقتصادی-و-اشتغال-زایی'>استعلام طرح پژوهشی تدوین برنامه اقتصادی و اشتغال زایی / استعلام, استعلام طرح پژوهشی تدوین برنامه اقتصادی و اشتغال زایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063749/استعلام-طرح-پژوهشی-بررسی-نیازهای-ناشی-از-افزایش-جمعیت'>استعلام طرح پژوهشی بررسی نیازهای ناشی از افزایش جمعیت / استعلام, استعلام طرح پژوهشی بررسی نیازهای ناشی از افزایش جمعیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063751/مناقصه-انجام-عملیات-جدول-گذاری'>مناقصه انجام عملیات جدول گذاری / آگهی مناقصه ، مناقصه انجام عملیات جدول گذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063752/مناقصه-دو-دستگاه-محرک-اکچویتر-نیوماتیکی-و-نصب-آنها-روی-شیرهای-صنعتی---'>مناقصه دو دستگاه محرک -اکچویتر- نیوماتیکی و نصب آنها روی شیرهای صنعتی .... / مناقصه , مناقصه دو دستگاه محرک -اکچویتر- نیوماتیکی و نصب آنها روی شیرهای صنعتی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063753/استعلام-موتور'>استعلام موتور / استعلام , استعلام موتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063754/استعلام-خرید-25-دستگاه-تصفیه-هوا'>استعلام خرید 25  دستگاه تصفیه هوا  / استعلام , استعلام خرید 25  دستگاه تصفیه هوا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063756/استعلام-طرح-پژوهشی-استخراج-دستاوردهای-پژوهشی'>استعلام طرح پژوهشی استخراج دستاوردهای پژوهشی / استعلام, استعلام طرح پژوهشی استخراج دستاوردهای پژوهشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063757/فراخوان-تکمیل-سالن-ورزشی-چند-منظوره-مینق-هریس--نوبت-دوم'>فراخوان تکمیل سالن ورزشی چند منظوره مینق هریس - نوبت دوم  / مناقصه, فراخوان تکمیل سالن ورزشی چند منظوره مینق هریس - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063759/مناقصه-انجام-باقیمانده-عملیات-اجرایی-برج-مسکونی-(نوبت-دوم)'>مناقصه انجام باقیمانده  عملیات اجرایی برج مسکونی (نوبت دوم) / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام باقیمانده  عملیات اجرایی برج مسکونی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063760/استعلام-ایماز-تایپر--'>استعلام ایماز تایپر ... / استعلام , استعلام ایماز تایپر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063761/استعلام-پروژه-احداث-کانال-بتنی'>استعلام پروژه احداث کانال بتنی  / استعلام , استعلام پروژه احداث کانال بتنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063763/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستا'>استعلام اجرای طرح هادی روستا / استعلام , استعلام اجرای طرح هادی روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063764/استعلام-دستگاه-اکسیژن-مت-wtw-مدل-oxi3205'>استعلام دستگاه اکسیژن مت wtw مدل oxi3205 / استعلام, استعلام دستگاه اکسیژن مت wtw مدل oxi3205</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063766/استعلام-طرح-پژوهشی-تحلیل-عملکرد-اعتبارات-تملک-دارایی-ها'>استعلام طرح پژوهشی تحلیل عملکرد اعتبارات تملک دارایی ها / استعلام, استعلام طرح پژوهشی تحلیل عملکرد اعتبارات تملک دارایی ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063769/استعلام-لوله-فولادی'>استعلام لوله فولادی / استعلام,استعلام لوله فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063771/مناقصه-انجام-کلیه-عملیات-رفع-اتفاقات-رفع-حوادث-تجهیزاتی-سرویس--'>مناقصه انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات، رفع حوادث تجهیزاتی، سرویس... / آگهی مناقصه, مناقصه انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات، رفع حوادث تجهیزاتی، سرویس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063773/مناقصه-تامین-مصالح-و-اجرای-بتن-سخت--'>مناقصه تامین مصالح و اجرای بتن سخت ... / مناقصه , مناقصه تامین مصالح و اجرای بتن سخت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063775/استعلام-موتور-37کیلو-واتی'>استعلام موتور 37کیلو واتی / استعلام ,استعلام موتور 37کیلو واتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063776/مناقصه-انجام-کلیه-عملیات-رفع-اتفاقات-رفع-حوادث-تجهیزاتی-سرویس--'>مناقصه انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات، رفع حوادث تجهیزاتی، سرویس... / آگهی مناقصه، مناقصه انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات، رفع حوادث تجهیزاتی، سرویس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063777/مناقصه-انجام-کلیه-عملیات-رفع-اتفاقات-رفع-حوادث-تجهیزاتی'>مناقصه انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات، رفع حوادث تجهیزاتی  / مناقصه ,مناقصه انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات، رفع حوادث تجهیزاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063779/مناقصه-عملیات-ساختمانی-احداث-2-بی-230-کیلوولت--'>مناقصه عملیات ساختمانی احداث 2 بی 230 کیلوولت.... / مناقصه, مناقصه عملیات ساختمانی احداث 2 بی 230 کیلوولت....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063780/تجدید-مناقصه-اجرای-عملیات-طرحهای-نیرو-رسانی-به-پروژه-های-روستایی-96-12-05'>تجدید مناقصه  اجرای عملیات طرحهای نیرو رسانی به پروژه های روستایی 96.12.05 / آگهی تجدید مناقصه, تجدید مناقصه  اجرای عملیات طرحهای نیرو رسانی به پروژه های روستایی 96.12.05</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063782/مناقصه-انجام-کلیه-عملیات-رفع-اتفاقات-رفع-حوادث-تجهیزاتی-سرویس--'>مناقصه انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات، رفع حوادث تجهیزاتی، سرویس... / آگهی مناقصه, مناقصه انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات، رفع حوادث تجهیزاتی، سرویس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063784/مناقصه-پروژه-احداث-ساختمانی-جنبی-و-دیوار-ضلع-جنوب-و-جنوب-شرقی-فرودگاه---'>مناقصه پروژه احداث ساختمانی جنبی و دیوار ضلع جنوب و جنوب شرقی فرودگاه  ... / مناقصه پروژه احداث ساختمانی جنبی و دیوار ضلع جنوب و جنوب شرقی فرودگاه  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062900/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-150-مترمربع-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 150 مترمربع نوبت اول  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 150 مترمربع نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062902/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-بخش-سه-اردبیل'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی بخش سه اردبیل  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی بخش سه اردبیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062904/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-106-12متر-مرحله-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه 106.12متر مرحله اول / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 106.12متر مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062905/مزایده-سواری-سیستم-پژو-رانا'>مزایده سواری سیستم پژو رانا  / آگهی مزایده، مزایده سواری سیستم پژو رانا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062906/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-690-مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 690 مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 690 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062907/مزایده-فروش-خودرو-پراید-سفید-رنگ'>مزایده فروش خودرو پراید سفید رنگ / مزایده , مزایده فروش خودرو پراید سفید رنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062908/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مساحت-344-07متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 344.07متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 344.07متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062909/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پراید-SX-141'>مزایده یک دستگاه سواری پراید SX 141 / مزایده, مزایده یک دستگاه سواری پراید SX 141</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062910/مزایده-دستگاه-پرکن-روغن-و-ویسکو-ورغن'>مزایده دستگاه پرکن روغن  و ویسکو ورغن  / آگهی مزایده ,مزایده پرکن روغن و ویسکو روغن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062911/مزایده-ملک-مسکونی-منزل-ویلایی-قدیمی-ساز-65-8متر'>مزایده ملک مسکونی منزل ویلایی قدیمی ساز 65.8متر  / مزایده,مزایده ملک مسکونی منزل ویلایی قدیمی ساز 65.8متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062913/مزایده-سهام'>مزایده سهام / آگهی مزایده، مزایده سهام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062914/مزایده-فروش-خودروهای-سواری'>مزایده فروش خودروهای سواری  / مزایده , مزایده فروش خودروهای سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062915/مزایده-بهره-برداری-از-مرکز-معاینه-فنی---(نوبت-دوم)'>مزایده بهره برداری از مرکز معاینه فنی ... (نوبت دوم) / مزایده ,مزایده بهره برداری از مرکز معاینه فنی ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062916/مزایده-ششدانگ-پلاک-11-1135-بخش-دو-همدان'>مزایده ششدانگ پلاک 11/1135 بخش دو همدان / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 11/1135 بخش دو همدان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062917/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-2451متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 2451متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 2451متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062918/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پژو-206'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 206  / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 206 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062919/مزایده-یک-دستگاه-لودر-ولو-ویک-دستگاه-خودرو-کامیونت-مکانیزه---(نوبت-دوم)'>مزایده یک دستگاه لودر ولو ویک دستگاه خودرو کامیونت مکانیزه ... (نوبت دوم) / مزایده یک دستگاه لودر ولو ویک دستگاه خودرو کامیونت مکانیزه ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062921/مزایده-ششدانگ-یکبابخانه-بخش-5-گتوند'>مزایده ششدانگ یکبابخانه بخش 5 گتوند  / مزایده,مزایده ششدانگ یکبابخانه بخش 5 گتوند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062922/مزایده-بهره-برداری-از-جایگاه-های-CNG-(مرحله-اول--نوبت-دوم)'>مزایده بهره برداری از جایگاه های CNG (مرحله اول - نوبت دوم) / مزایده بهره برداری از جایگاه های CNG (مرحله اول - نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062923/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-تحت-مالکیت-خود-بصورت-نقدی-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک قطعه زمین تحت مالکیت خود بصورت نقدی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین تحت مالکیت خود بصورت نقدی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062926/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-82-95مترمربع'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 82.95مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 82.95مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062928/مزایده-1-73-سهم-از-صد-سهم-از-سه-دانگ-پلاک-قدمت-سی-سال'>مزایده 1.73 سهم از صد سهم از سه دانگ پلاک قدمت سی سال  / مزایده,مزایده 1.73 سهم از صد سهم از سه دانگ پلاک قدمت سی سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062929/مزایده-ملک-قدیمی-ساز-مساحت-اعیان-نود-مترمربع'>مزایده ملک قدیمی ساز مساحت اعیان نود مترمربع  / مزایده,مزایده ملک قدیمی ساز مساحت اعیان نود مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062931/مزایده-ملک-مشاعی-به-پلاک-ثبتی-1150-فرعی'>مزایده ملک مشاعی به پلاک ثبتی 1150 فرعی / مزایده,مزایده ملک مشاعی به پلاک ثبتی 1150 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062932/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-ساخته-شده-در-زمین-مساحت-پنجاه-و-چهار-متر-و-شش-دسیمتر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه ساخته شده در زمین مساحت پنجاه و چهار متر و شش دسیمتر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه ساخته شده در زمین مساحت پنجاه و چهار متر و شش دسیمتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062933/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-101-50مترمربع'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 101.50مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 101.50مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062936/مزایده-ششدانگ-دو-دستگاه-آپارتمان-قطعات-یک-و-سه'>مزایده ششدانگ دو دستگاه آپارتمان قطعات یک و سه / مزایده,مزایده ششدانگ دو دستگاه آپارتمان قطعات یک و سه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062938/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-340-مترمربع-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 340 مترمربع نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 340 مترمربع نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062941/مزایده-تعداد-390-جفت-ساق-دستی-زنانه----نوبت-دوم'>مزایده تعداد 390 جفت ساق دستی زنانه .... - نوبت دوم / مزایده ,مزایده تعداد 390 جفت ساق دستی زنانه .... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062942/مزایده-پلاک-ثبتی-116-55583-بخش-یازده-تهران-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی 116/55583 بخش یازده تهران نوبت اول  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 116/55583 بخش یازده تهران نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062943/مزایده-نصب-وبهره-برداری-از35پایه-پرتابل-گروه--'>مزایده  نصب وبهره برداری از35پایه پرتابل گروه... / آگهی مزایده عمومی , مزایده  نصب وبهره برداری از 50 پایه پرتابل گروه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062944/مزایده-ملک-مساحت-شصت-مترمربع'>مزایده ملک مساحت شصت مترمربع  / مزایده,مزایده ملک مساحت شصت مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062947/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-74-25متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 74.25متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 74.25متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062948/مزایده-ششدانگ-یکباب-مغازه-مساحت-91-20متر'>مزایده ششدانگ یکباب مغازه مساحت 91.20متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب مغازه مساحت 91.20متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062950/مزایده-بهره-برداری-از-غرفه-بازار-گیاهان-دارویی-(تجدید)'>مزایده بهره برداری از غرفه بازار گیاهان دارویی (تجدید) / مزایده , مزایده بهره برداری از غرفه بازار گیاهان دارویی (تجدید)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062952/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-طبقه-دوم-تفکیکی-71-6متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی طبقه دوم تفکیکی 71.6متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی طبقه دوم تفکیکی 71.6متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062954/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-هفتاد-و-دو-متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت هفتاد و دو متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت هفتاد و دو متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062956/مزایده-سه-دانگ-پلاک-ثبتی-1708-فرعی-از-3101-اصلی'>مزایده سه دانگ پلاک ثبتی 1708 فرعی از 3101 اصلی / مزایده,مزایده سه دانگ پلاک ثبتی 1708 فرعی از 3101 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062957/مزایده-دستگاه-خودرو-وانت-پیکان'>مزایده دستگاه خودرو وانت پیکان  / مزایده, مزایده دستگاه خودرو وانت پیکان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062958/مزایده-یکدستگاه-سواری-ام-وی-ام'>مزایده یکدستگاه سواری ام وی ام  / آگهی مزایده, مزایده یکدستگاه سواری ام وی ام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062959/مزایده-ملک-با-قدمت-چهل-سال'>مزایده ملک با قدمت چهل سال  / مزایده,مزایده ملک با قدمت چهل سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062961/مزایده-لیفتراک-برقی-استریج-پالت-دستگاه-لیبل-زن--'>مزایده لیفتراک برقی، استریج پالت، دستگاه لیبل زن... / مزایده, مزایده لیفتراک برقی، استریج پالت، دستگاه لیبل زن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062964/مزایده-یک-دستگاه-atm'>مزایده یک دستگاه atm  / مزایده یک دستگاه atm </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062967/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-چری-ویانا'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری چری ویانا  / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری چری ویانا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062969/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-8165متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 8165متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 8165متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062971/مزایده-دو-خط-کارکرده-تلفن-همراه'>مزایده دو خط کارکرده تلفن همراه / مزایده, مزایده دو خط کارکرده تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062975/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-711-5مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 711.5مترمربع نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 711.5مترمربع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062978/مزایده-سواری-پژو-پارس'>مزایده سواری پژو پارس / مزایده,مزایده سواری پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062984/مزایده-ششدانگ-زمین-با-بنای-احداثی-198-91متر'>مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی 198.91متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی 198.91متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062985/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-دو-مساحت-74-53متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه دو مساحت 74.53متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه دو مساحت 74.53متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062986/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-چهارم-مساحت-200-87متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه چهارم مساحت 200.87متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه چهارم مساحت 200.87متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062992/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-64-65متر-قطعه-سه'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 64.65متر قطعه سه  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 64.65متر قطعه سه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062995/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-طبقه-5-مساحت-201-51متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی طبقه 5 مساحت 201.51متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی طبقه 5 مساحت 201.51متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062996/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-اول-278-55متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول 278.55متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول 278.55متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1062998/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-278-55متر-قطعه-چهارم'>مزایده ششدانگ آپارتمان 278.55متر قطعه چهارم / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان 278.55متر قطعه چهارم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063001/مزایده-یک-قطعه-زمین'>مزایده یک قطعه زمین  / آگهی مزایده , مزایده یک قطعه زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063005/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-596متر-بخش-سه-تهران'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 596متر بخش سه تهران / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 596متر بخش سه تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063007/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-طبقه-5-مساحت-297-37متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه 5 مساحت 297.37متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه 5 مساحت 297.37متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063008/مزایده-دستگاه-میکسر--پرکن-و---'>مزایده دستگاه میکسر ، پرکن و .... / مزایده,مزایده دستگاه میکسر ، پرکن و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063009/مزایده-ششدانگ-زمین-پلاک-530-فرعی-مساحت-270متر'>مزایده ششدانگ زمین پلاک 530 فرعی مساحت 270متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین پلاک 530 فرعی مساحت 270متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063010/مزایده-یکدستگاه-خودرو-سواری-پژو-پرشیا'>مزایده یکدستگاه خودرو سواری پژو پرشیا  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یکدستگاه خودرو سواری پژو پرشیا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063012/مزایده-یک-قطعه-زمین'>مزایده یک قطعه زمین  / آگهی مزایده , مزایده یک قطعه زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063014/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-4-مساحت-63-94متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه 4 مساحت 63.94متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه 4 مساحت 63.94متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063018/مزایده-یک-واحد-مسکونی-در-دو-طبقه-نوبت-اول'>مزایده یک واحد مسکونی در دو طبقه نوبت اول / مزایده,مزایده یک واحد مسکونی در دو طبقه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063020/مزایده-بهره-برداری-از-غرفات-با-کاربری-عمده-فروشی-میوه--نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از غرفات با کاربری عمده فروشی میوه ...نوبت دوم  / مزایده بهره برداری از غرفات با کاربری عمده فروشی میوه ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063021/مزایده-فروش-سنگ-تراورتن'>مزایده فروش سنگ تراورتن  / مزایده , مزایده فروش سنگ تراورتن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063022/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-308-55متر-بخش-هشت'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 308.55متر بخش هشت / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 308.55متر بخش هشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063023/مزایده-واگذاری-سالن-ورزشی-بانوان---نوبت-دوم'>مزایده واگذاری سالن ورزشی بانوان .... نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی ,مزایده واگذاری سالن ورزشی بانوان .... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063026/مزایده-یخچال-فریزسیلوان-نوبت-دوم'>مزایده یخچال فریزسیلوان- نوبت دوم / مزایده, مزایده یخچال فریزسیلوان- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063028/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-سه-91-47متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه سه 91.47متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه سه 91.47متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063029/مزایده-فروش-تعداد-160-دوره-قرآن---نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد 160 دوره قرآن .... نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش تعداد 160 دوره قرآن .... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063030/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-پارس'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063031/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-4-مساحت-123-81متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه 4 مساحت 123.81متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه 4 مساحت 123.81متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063032/مزایده-واگذاری-به-صورت-اجاره-مغازه-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری به صورت اجاره مغازه  نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به صورت اجاره مغازه  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063035/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-643-5متر-قطعه-1430-تفکیکی'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 643.5متر قطعه 1430 تفکیکی  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 643.5متر قطعه 1430 تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063037/مزایده-فروش-فرش-کناره'>مزایده فروش فرش کناره / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش فرش کناره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063041/مزایده-فروش-یک-دستگاه-بیل-بکهو'>مزایده فروش یک دستگاه بیل بکهو  / آگهی مزایده, مزایده فروش یک دستگاه بیل بکهو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063043/مزایده-اجاره-پارکینگ'>مزایده اجاره پارکینگ  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره پارکینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063046/مزایده-بهره-برداری-از-کیوسک-های-ساماندهی-وانت-بارها--'>مزایده بهره برداری از کیوسک های ساماندهی وانت بارها ... / آگهی مزایده، مزایده بهره برداری از کیوسک های ساماندهی وانت بارها ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063047/مزایده-فروش-یک-دستگاه-گریدر--مرحله-دوم-نوبت-اول'>مزایده  فروش یک دستگاه گریدر - مرحله دوم نوبت اول / آگهی مزایده, مزایده  فروش یک دستگاه گریدر - مرحله دوم نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063048/مزایده-اجاره-دو-باب-مغازه'>مزایده اجاره دو باب مغازه / مزایده عمومی, مزایده اجاره دو باب مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063049/مزایده-واگذاری-به-صورت-اجاره-بازار-هفتگی-شنبه-بازار'>مزایده واگذاری به صورت اجاره بازار هفتگی شنبه بازار / مزایده , مزایده واگذاری به صورت اجاره بازار هفتگی شنبه بازار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063050/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-6354متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 6354متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 6354متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063053/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-74-25متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 74.25متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 74.25متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063058/مزایده-فروش-کیس-کامپیوتر-و-مانیتور-LG'>مزایده فروش کیس کامپیوتر و مانیتور LG  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش کیس کامپیوتر و مانیتور LG </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063059/مزایده-سه-دانگ-آپارتمان-مساحت-104-57مترمربع-نوبت-اول'>مزایده سه دانگ آپارتمان مساحت 104.57مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده سه دانگ آپارتمان مساحت 104.57مترمربع نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063066/مزایده-یک-قطعه-زمین-مسکونی-اموال-منقول'>مزایده یک قطعه زمین مسکونی اموال منقول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی اموال منقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063067/مزایده-اجاره-مجموعه-ورشی--تجدید'>مزایده اجاره مجموعه ورشی ...تجدید  / مزایده, مزایده اجاره مجموعه ورشی ..تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063071/مزایده-فروش-کالسکه--رورویک-و-ساک-حمل-لوازم-کودک'>مزایده فروش کالسکه ، رورویک و ساک حمل لوازم کودک  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش کالسکه ، رورویک و ساک حمل لوازم کودک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063072/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-501-30متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 501.30متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 501.30متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063076/مزایده-فروش-تعدادی-از-ماشین-آلات-راهسازی'>مزایده فروش تعدادی از ماشین آلات راهسازی  / آگهی مزایده, مزایده فروش تعدادی از ماشین آلات راهسازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063080/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مساحت-190-3متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 190.3متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 190.3متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063081/مزایده-فروش-خودروی-سواری-پژو-پارس-نوبت-دوم'>مزایده فروش خودروی سواری پژو پارس- نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده فروش خودروی سواری پژو پارس- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063083/مزایده-فروش-سه-دانگ-از-یک-دستگاه-کامیون-بنز'>مزایده فروش سه دانگ از یک دستگاه کامیون بنز / مزایده , مزایده فروش سه دانگ از یک دستگاه کامیون بنز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063084/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-یکباب-انباری-و-محوطه-464-50متر'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یکباب انباری و محوطه 464.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یکباب انباری و محوطه 464.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063085/اصلاحیه-مزایده-واگذاری-به-صورت-اجاره-مغازه'>اصلاحیه مزایده واگذاری به صورت اجاره مغازه  / اصلاحیه مزایده, مزایده واگذاری به صورت اجاره مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063088/مزایده-عمومی-میدان-دوآب'>مزایده عمومی میدان دوآب / مزایده عمومی , مزایده عمومی میدان دوآب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063090/مزایده-اعیان-منزل-مسکونی-و-زمین-زراعی-10216متر'>مزایده اعیان منزل مسکونی و زمین زراعی 10216متر / مزایده,مزایده اعیان منزل مسکونی و زمین زراعی 10216متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063091/مزایده-فروش-کانیکس'>مزایده فروش کانیکس / مزایده , مزایده فروش کانیکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063094/مزایده-ملک-مشتمل-بر-اپارتمان-طبقه-سوم-ساختمان-پنج-و-نیم-طبقه'>مزایده ملک مشتمل بر اپارتمان طبقه سوم ساختمان پنج و نیم طبقه / مزایده,مزایده ملک مشتمل بر اپارتمان طبقه سوم ساختمان پنج و نیم طبقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063100/مزایده-مال-توقیفی-مساحت-اعیانی-کل-880-متر-نوبت-اول'>مزایده مال توقیفی مساحت اعیانی کل 880 متر نوبت اول / مزایده,مزایده مال توقیفی مساحت اعیانی کل 880 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063103/مزایده-بهره-برداری-تعدادی-از-سازه-های-تبلیغاتی'>مزایده بهره برداری تعدادی از سازه های تبلیغاتی  / آگهی مزایده، مزایده بهره برداری تعدادی از سازه های تبلیغاتی سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063107/مزایده-26-واحد-مسکونی'>مزایده 26 واحد مسکونی / مزایده,مزایده 26 واحد مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063109/مزایده-مقداری-از-پسته-خشک--نوبتدوم'>مزایده مقداری از پسته خشک-  نوبتدوم  / آگهی مزایده، مزایده مقداری از پسته خشک-  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063111/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-77-58متر-قطعه-11-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان 77.58متر قطعه 11 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان 77.58متر قطعه 11 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063118/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت-131-63متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 131.63متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 131.63متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063120/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-سمند'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری سمند  / آگهی مزایده,مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری سمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063126/مزایده-فروش-ملک-مساحت-6250متر-کاربری-اداری-تجاری-خدماتی'>مزایده فروش ملک مساحت 6250متر کاربری اداری تجاری خدماتی / مزایده,مزایده فروش ملک مساحت 6250متر کاربری اداری تجاری خدماتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063127/فراخوان-واگذاری-اماکن-ورزشی'> فراخوان واگذاری اماکن ورزشی / فراخوان مزایده ، فراخوان واگذاری اماکن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063130/مزایده-فروش-لیفتراک--وانت-و--'>مزایده فروش لیفتراک ، وانت و ... / آگهی مزایده ، مزایده فروش لیفتراک ، وانت و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063135/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-97-56متر-قطعه-چهارده'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 97.56متر قطعه چهارده / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 97.56متر قطعه چهارده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063143/مزایده-ششدانگ-مغازه-تجاری-مساحت-22-30متر'>مزایده ششدانگ مغازه تجاری مساحت 22.30متر  / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه تجاری مساحت 22.30متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063144/مزایده-کانکس'>مزایده کانکس  / اگهی مزایده , مزایده کانکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063146/مزایده-پلی-اتیلن'>مزایده پلی اتیلن / مزایده, مزایده پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063147/مزایده-نوبت-اول-فروش-زمین-کارگاهی---نوبت-دوم'>مزایده نوبت اول فروش زمین کارگاهی.... نوبت دوم / مزایده,مزایده نوبت اول فروش زمین کارگاهی.... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063149/آگهی-واگذاری-ماشین-آلات-و-تجهیزات-فعال'>آگهی واگذاری ماشین آلات و تجهیزات فعال / آگهی ، آگهی واگذاری ماشین آلات و تجهیزات فعال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063150/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-197-9متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت عرصه 197.9متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 197.9متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063156/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-84-67متر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 84.67متر نوبت اول  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 84.67متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063158/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پژو-405'>مزایده یک دستگاه سواری پژو 405  / مزایده, مزایده یک دستگاه سواری پژو 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063160/مزایده-ملک-پلاک-ثبتی-به-شماره-242-فرعی-نوبت-اول'>مزایده ملک پلاک ثبتی به شماره 242 فرعی نوبت اول / مزایده,مزایده ملک پلاک ثبتی به شماره 242 فرعی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063161/مزایده-فروش-دو-دستگاه-جهت-توزیع-پودر-جاذاب'>مزایده فروش دو دستگاه جهت توزیع پودر جاذاب / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش دو دستگاه جهت توزیع پودر جاذاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063162/مزایده-فروش-میزان-55-هزار-متریک-تن-کنسانتره'>مزایده فروش میزان 55 هزار متریک تن کنسانتره / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش میزان 55 هزار متریک تن کنسانتره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063166/مزایده-زمین-مسکونی-روستای-سده-مرحله-دوم'>مزایده زمین مسکونی روستای سده مرحله دوم  / مزایده,مزایده زمین مسکونی روستای سده مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063167/مزایده-فروش-دو-عدد-مخزن'>مزایده فروش دو عدد مخزن / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش دو عدد مخزن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063173/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-اعیان-شصت-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت اعیان شصت متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت اعیان شصت متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063175/مزایده-فروش-تابلو-بانک-خازنی'>مزایده فروش تابلو بانک خازنی  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش تابلو بانک خازنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063177/مزایده-اجاره-جایگاه-CNG--نوبت-دوم'>مزایده اجاره جایگاه CNG... نوبت دوم  / مزایده , مزایده اجاره جایگاه CNG... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063178/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-بخش-7-تبریز-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی بخش 7 تبریز نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی بخش 7 تبریز نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063181/مزایده-فروش-لاشه-های-سرزده'>مزایده فروش لاشه های سرزده  / اگهی مزایده , مزایده فروش لاشه های سرزده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063184/مزایده-دو-دستگاه-خودرو---نوبت-دوم'>مزایده دو دستگاه خودرو ... نوبت دوم  / مزایده ,مزایده دو دستگاه خودرو ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063187/مزایده-مال-مشاع-یک-واحد-مرغداری-نوبت-دوم'>مزایده مال مشاع یک واحد مرغداری نوبت دوم  / مزایده,مزایده مال مشاع یک واحد مرغداری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063192/مزایده-آپارتمان-بخش-نه-ثبت-نکا-نوبت-دوم'>مزایده آپارتمان بخش نه ثبت نکا نوبت دوم  / مزایده,مزایده آپارتمان بخش نه ثبت نکا نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063197/مزایده-باغ-میمی-و-مشجر-1098متر'>مزایده باغ میمی و مشجر 1098متر / مزایده,مزایده باغ میمی و مشجر 1098متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063205/مزایده-اموال-غیرمنقول-شامل-زمین-و-منزل-مسکونی-مخروبه'>مزایده اموال غیرمنقول شامل زمین و منزل مسکونی مخروبه  / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول شامل زمین و منزل مسکونی مخروبه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063208/مزایده-باغ-و-زمین-مزروعی-نوبت-اول'>مزایده باغ و زمین مزروعی نوبت اول / مزایده,مزایده باغ و زمین مزروعی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063211/مزایده-ششدانگ-پلاک-483-مساحت-453-22متر'>مزایده ششدانگ پلاک 483 مساحت 453.22متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 483 مساحت 453.22متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063214/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-از-محل-تاکسی-سرویس--'>مزایده واگذاری بهره برداری از محل تاکسی سرویس ... / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری بهره برداری از محل تاکسی سرویس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063218/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-254-04متر-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 254.04متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 254.04متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063227/مزایده-فروش-زمین-مساحت-2160متر'>مزایده فروش زمین مساحت 2160متر / مزایده,مزایده فروش زمین مساحت 2160متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063233/مزایده-اجاره-غرف-تجاری-و--'>مزایده اجاره غرف تجاری و ... / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره غرف تجاری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063234/مزایده-منزل-مسکونی---'>مزایده منزل مسکونی .... / مزایده,مزایده منزل مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063237/مزایده-یک-قطعه-زمین-مسکونی-مرحله-اول'>مزایده یک قطعه زمین مسکونی مرحله اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063240/مزایده-فروش-50-هزار-تن-اکسید-روی---96-12-5'>مزایده  فروش 50 هزار تن اکسید روی ... 96.12.5 / مزایده,مزایده  فروش 50 هزار تن اکسید روی ... 96.12.5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063241/مزایده-لودر-بکهو'>مزایده لودر بکهو / آگهی مزایده,مزایده لودر بکهو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063242/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-نه-روستای-قلعه-سر-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی بخش نه روستای قلعه سر نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش نه روستای قلعه سر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063245/مزایده-ششدانگ-زمین-مزروعی-1785-11متر'>مزایده ششدانگ زمین مزروعی 1785.11متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مزروعی 1785.11متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063246/مزایده-برخی-اقلام-و-تجهیزات-اداری-مازاد'>مزایده  برخی اقلام و تجهیزات اداری مازاد / آگهی مزایده, مزایده  برخی اقلام و تجهیزات اداری مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063247/مزایده-واگذاری-حدود-45-هزار-قطعه-فورج-و--'>مزایده واگذاری حدود 45 هزار قطعه فورج و ... / مزایده ، مزایده واگذاری حدود 45 هزار قطعه فورج و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063249/مزایده-زمین-کشاورزی-دیمه-زار-مرحله-اول'>مزایده زمین کشاورزی دیمه زار مرحله اول / مزایده,مزایده زمین کشاورزی دیمه زار مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063251/مزایده-انواع-خودرو-و-اقلام-مازاد-و-ضایعاتی'>مزایده انواع خودرو و اقلام مازاد و ضایعاتی  / مزایده انواع خودرو و اقلام مازاد و ضایعاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063252/مزایده-اقلام-اسقاطی-و-ضایعاتی-نیروگاه'>مزایده اقلام اسقاطی و ضایعاتی نیروگاه  / مزایده ، مزایده اقلام اسقاطی و ضایعاتی نیروگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063255/مزایده-پلاک-ثبتی-با-قدمت-سی-سال-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی با قدمت سی سال نوبت اول  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی با قدمت سی سال نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063256/مزایده-فروش-چند-دستگاه-خودرو-سبک-و-سنگین'>مزایده فروش چند دستگاه خودرو سبک و سنگین / آگهی مزایده,مزایده فروش چند دستگاه خودرو سبک و سنگین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063257/مزایده-کیس-کامپیوتر--'>مزایده کیس کامپیوتر...  / مزایده, مزایده کیس کامپیوتر... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063259/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-170-متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 170 متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 170 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063261/مزایده-سرمایه-گذار-جهت-تاسیسات-جانبی-غیر-خاص'>مزایده سرمایه گذار جهت تاسیسات جانبی غیر خاص  / مزایده ، مزایده سرمایه گذار جهت تاسیسات جانبی غیر خاص </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063262/مزایده-اقلام-مازاد-و-ضایعاتی-شرکت-سایپا-دیزل'>مزایده اقلام مازاد و ضایعاتی شرکت سایپا دیزل  / آگهی مزایده,مزایده اقلام مازاد و ضایعاتی شرکت سایپا دیزل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063263/مزایده-باغ-میمی-مساحت-8084متر'>مزایده باغ میمی مساحت 8084متر  / مزایده,مزایده باغ میمی مساحت 8084متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063265/مزایده-اقلام-مازاد-و-ضایعاتی-شرکت-مجموعه-های-پرسی'>مزایده اقلام مازاد و ضایعاتی شرکت مجموعه های پرسی / آگهی مزایده,مزایده اقلام مازاد و ضایعاتی شرکت مجموعه های پرسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063266/مزایده-فروش-املاک-مازاد-بر-نیاز-بخش-شش-مشهد-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز بخش شش مشهد نوبت دوم  / مزایده ,مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز بخش شش مشهد نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063273/مزایده-فروش-قسمتی-از-زمین-محل-کار-حدود-11800متر-نوبت-سوم'>مزایده فروش قسمتی از زمین محل کار حدود 11800متر نوبت سوم  / مزایده ,مزایده فروش قسمتی از زمین محل کار حدود 11800متر نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063276/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-79-83متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 79.83متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 79.83متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063278/مزایده-کاسه-نمد-کاپ-بلبرینگ--'>مزایده کاسه نمد، کاپ، بلبرینگ... / مزایده, مزایده کاسه نمد، کاپ، بلبرینگ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063280/مزایده-بهره-برداری-و-توسعه-تعمیرات-اساسی-جایگاه-CNG--'>مزایده بهره برداری و توسعه تعمیرات اساسی جایگاه CNG... / مزایده ,مزایده بهره برداری و توسعه تعمیرات اساسی جایگاه CNG...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063281/مزایده-پلاک-ثبتی-یک-فرعی-بخش-سه-اردبیل'>مزایده پلاک ثبتی یک فرعی بخش سه اردبیل  / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی یک فرعی بخش سه اردبیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063285/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-354-متر-مرحله-اول'>مزایده منزل مسکونی مساحت 354 متر مرحله اول / مزایده ,مزایده منزل مسکونی مساحت 354 متر مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063286/مزایده-یک-دستگاه-موتور-برق'>مزایده یک دستگاه موتور برق / مزایده, مزایده یک دستگاه موتور برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063288/مزایده-شعله-لامپ-کم-مصرف'>مزایده شعله لامپ کم مصرف / آگهی مزایده,مزایده شعله لامپ کم مصرف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063289/مزایده-ششدانگ-ملک-بخش-یک-قوچان-مرحله-اول'>مزایده ششدانگ ملک بخش یک قوچان مرحله اول  / مزایده ,مزایده ششدانگ ملک بخش یک قوچان مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063290/مزایده-حدود-30-تن-کناره-انواع-کاغذ-و-مقوای-پشت-سفید'>مزایده حدود 30 تن کناره انواع کاغذ و مقوای پشت سفید / مزایده, مزایده حدود 30 تن کناره انواع کاغذ و مقوای پشت سفید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063292/مزایده-عرصه-و-اعیان-محوطه-عرصه-15257متر'>مزایده عرصه و اعیان محوطه عرصه 15257متر / مزایده ,مزایده عرصه و اعیان محوطه عرصه 15257متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063294/مزایده-فروش-انواع-ماشین-آلات-تجهیزات-وسائط-نقلیه--'>مزایده فروش انواع ماشین آلات، تجهیزات، وسائط نقلیه... / مزایده, مزایده فروش انواع ماشین آلات، تجهیزات، وسائط نقلیه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063295/مزایده-اجرای-خدمات-خرید-و-فروش-خودرو-و-بوفه'>مزایده اجرای خدمات خرید و فروش خودرو و بوفه / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجرای خدمات خرید و فروش خودرو و بوفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063296/مزایده-واگذاری-به-صورت-اجاره-ساختمان-آموزشی--'>مزایده واگذاری به صورت اجاره ساختمان آموزشی ... / مزایده,مزایده واگذاری به صورت اجاره ساختمان آموزشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063297/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-پراید'>مزایده یک دستگاه خودروی پراید / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063298/مزایده-اعیان-منزل-مسکونی-و-یک-قطعه-شالیزار-نوبت-اول'>مزایده اعیان منزل مسکونی و یک قطعه شالیزار نوبت اول  / مزایده ,مزایده اعیان منزل مسکونی و یک قطعه شالیزار نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063302/مزایده-اموال-منقول-مساحت-11000متر-نوبت-دوم'>مزایده اموال منقول مساحت 11000متر نوبت دوم  / مزایده ,مزایده اموال منقول مساحت 11000متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063303/مزایده-واگذاری-جایگاه-CNG'>مزایده واگذاری جایگاه CNG   / آگهی مزایده کتبی, مزایده واگذاری جایگاه CNG  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063306/مزایده-خودروهای-خود-از-جمله-وانت-کاپرا-و-وانت-زامیاد'>مزایده خودروهای خود از جمله وانت کاپرا و وانت زامیاد / مزایده خودروهای خود از جمله وانت کاپرا و وانت زامیاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063307/مزایده-یکباب-خانه-مساحت-438متر-نوبت-دوم'>مزایده یکباب خانه مساحت 438متر نوبت دوم / مزایده ,مزایده یکباب خانه مساحت 438متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063311/مزایده-یخچال'>مزایده یخچال  / مزایده, مزایده یخچال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063312/مزایده-ملک-بخش-نه-ثبت-نکا-نوبت-دوم'>مزایده ملک بخش نه ثبت نکا نوبت دوم / مزایده ,مزایده ملک بخش نه ثبت نکا نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063315/مزایده-باغ-گردو-مساحت-562متر'>مزایده باغ گردو مساحت 562متر  / مزایده ,مزایده باغ گردو مساحت 562متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063316/مزایده-فروش-ضایعات'>مزایده فروش ضایعات / مزایده فروش ضایعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063317/مزایده-دستگاه-هشت-توزین-و-بسته-بندی'>مزایده دستگاه هشت توزین و بسته بندی  / آگهی مزایده، مزایده دستگاه هشت توزین و بسته بندی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063319/مزایده-وسایل-و-لوازم-اسقاطی-شامل-ضایعات-آهن-و--'>مزایده وسایل و لوازم اسقاطی شامل ضایعات آهن و ... / مزایده, مزایده وسایل و لوازم اسقاطی شامل ضایعات آهن و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063320/مزایده-یک-دستگاه-کوره-پخت-کاشی-و-سرامیک'>مزایده یک دستگاه کوره پخت کاشی و سرامیک / مزایده, مزایده یک دستگاه کوره پخت کاشی و سرامیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063321/مزایده-واگذاری-املاک-کاربری-دامداری-مسکونی-باغ-تجاری-ورزشی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری املاک کاربری دامداری مسکونی باغ تجاری ورزشی نوبت دوم  / مزایده ,مزایده واگذاری املاک کاربری دامداری مسکونی باغ تجاری ورزشی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063324/مزایده-اجاره-مجتمع-خدماتی-رفاهی--نوبت-دوم'>مزایده اجاره مجتمع خدماتی رفاهی... نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده اجاره مجتمع خدماتی رفاهی... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063325/مزایده-واگذاری-به-اجاره-7-باب-مغازه'>مزایده واگذاری به اجاره 7 باب مغازه / مزایده, مزایده واگذاری به اجاره 7 باب مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063326/مزایده-فروش-املاک-تهران-و-شهرستان-ها'>مزایده فروش املاک تهران و شهرستان ها  / مزایده ,مزایده فروش املاک تهران و شهرستان ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063330/مزایده-واگذاری-مغازه-های-مجتمع-تجاری-تفریحی-نگین---نوبت-دوم'>مزایده واگذاری مغازه های مجتمع تجاری تفریحی نگین ... نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری مغازه های مجتمع تجاری تفریحی نگین ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063335/مزایده-5-دستگاه-ماشین-آلات---نوبت-دوم'>مزایده 5 دستگاه ماشین آلات ... نوبت دوم  / مزایده ,مزایده 5 دستگاه ماشین آلات ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063336/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-674متر'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 674متر  / مزایده ,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 674متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063340/مزایده-ضایعات-و-اقلام-اسقاطی---نوبت-دوم'>مزایده ضایعات و اقلام اسقاطی ... نوبت دوم  / مزایده ,مزایده ضایعات و اقلام اسقاطی ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063342/مزایده-یک-خط-تلفن-همراه'>مزایده یک خط تلفن همراه / مزایده, مزایده یک خط تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063343/مزایده-اسناد-مالکیت-ششدانگ-خانه-پلاک-2-فرعی-و-مغازه'>مزایده اسناد مالکیت ششدانگ خانه پلاک 2 فرعی و مغازه / مزایده ,مزایده اسناد مالکیت ششدانگ خانه پلاک 2 فرعی و مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063347/مزایده-آپارتمان-پلاک-ثبتی-30766-فرعی'>مزایده آپارتمان پلاک ثبتی 30766 فرعی / مزایده ,مزایده آپارتمان پلاک ثبتی 30766 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063351/مزایده-فروش-املاک-استان-تهران-البرز-کیش'>مزایده فروش املاک استان تهران البرز کیش / مزایده ,مزایده فروش املاک استان تهران البرز کیش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063353/مزایده-فروش-یکدستگاه-سواری-پژو-اس-ال-ایکس-مدل-1389-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه سواری پژو اس ال ایکس مدل 1389 نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول ، مزایده فروش یکدستگاه سواری پژو اس ال ایکس مدل 1389 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063354/مزایده-فروش-تعداد-23-فقره-از-املاک-مازاد-96-12-5'>مزایده فروش تعداد 23 فقره از املاک مازاد 96.12.5 / مزایده,مزایده فروش تعداد 23 فقره از املاک مازاد 96.12.5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063355/مزایده-فروش-هجده-دستگاه-خودرو-سبک-اسقاط-نوبت-دوم'>مزایده فروش هجده دستگاه خودرو سبک اسقاط نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش هجده دستگاه خودرو سبک اسقاط نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063358/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پراید'>مزایده یک دستگاه سواری پراید / اگهی مزایده , مزایده یک دستگاه سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063360/مزایده-اجاره-محل-یک-باب-ساختمان-اداری'>مزایده اجاره محل یک باب ساختمان اداری / آگهی مزایده, مزایده اجاره محل یک باب ساختمان اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063361/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-540-متر-تفکیکی-به-15-دستگاه-آپارتمان'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 540 متر تفکیکی به 15 دستگاه آپارتمان / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 540 متر تفکیکی به 15 دستگاه آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063364/مزایده-فروش-کت-پسرانه-و-کت-مردانه-نوبت-دوم'>مزایده فروش کت پسرانه و کت مردانه نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول ، مزایده فروش کت پسرانه و کت مردانه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063366/مزایده-فروش-املاک-و-مستغلات-نقد-و-اقساط'>مزایده فروش املاک و مستغلات نقد و اقساط  / مزایده,مزایده فروش املاک و مستغلات نقد و اقساط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063369/مزایده-فروش-تعداد-دو-دستگاه-لیفتراک'>مزایده فروش  تعداد دو دستگاه لیفتراک / مزایده عمومی, مزایده فروش  تعداد دو دستگاه لیفتراک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063370/مزایده-فروش-ماشین-آلات--'>مزایده فروش ماشین آلات ... / مزایده, مزایده فروش ماشین آلات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063371/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-هیوندای-سوناتا'>مزایده فروش یکدستگاه خودروی هیوندای سوناتا  / آگهی مزایده اموال منقول ، مزایده فروش یکدستگاه خودروی هیوندای سوناتا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063374/مزایده-ششدانگ-پلاک-155-فرعی-عرصه-410-متر'>مزایده ششدانگ پلاک 155 فرعی عرصه 410 متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 155 فرعی عرصه 410 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063382/مزایده-فروش-شناور--گیربکس-و--'>مزایده فروش شناور ، گیربکس و ... / مزایده , مزایده فروش شناور ، گیربکس و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063384/مزایده-فروش-یک-پلاک-زمین-دولتی-کاربری-تجاری-صنعتی-100متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک پلاک زمین دولتی کاربری تجاری صنعتی 100متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک پلاک زمین دولتی کاربری تجاری صنعتی 100متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063389/مزایده-مجدد-فروش-تدریجی-7-هزار-لیتر-روغن-سوخته'>مزایده مجدد  فروش تدریجی 7 هزار لیتر روغن سوخته  / آگهی مزایده مجدد ,مزایده فروش تدریجی 7 هزار لیتر روغن سوخته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063391/مزایده-سه-دانگ-آپارتمان-مسکونی-و-سه-دانگ-از-ششدانگ-کارخانه-و-مغازه'>مزایده سه دانگ آپارتمان مسکونی و سه دانگ از ششدانگ کارخانه و مغازه  / مزایده,مزایده سه دانگ آپارتمان مسکونی و سه دانگ از ششدانگ کارخانه و مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063398/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-یک-حومه-ناحیه-یک'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش یک حومه ناحیه یک / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش یک حومه ناحیه یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063402/مزایده-اجاره-استخر-نیل--نوبت-دوم'>مزایده اجاره استخر نیل - نوبت دوم / مزایده, مزایده اجاره استخر نیل - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063406/مزایده-یک-هکتار-باغ-پسته'>مزایده یک هکتار باغ پسته / مزایده,مزایده یک هکتار باغ پسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063408/مزایده-فروش-ملک-کاربری-تجاری-فرهنگی-اداری'>مزایده فروش ملک کاربری تجاری فرهنگی اداری  / مزایده,مزایده فروش ملک کاربری تجاری فرهنگی اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063409/مزایده-واگذاری-یک-دستگاه-کامیونت-یخچالدار-ایسوزو--چاپ-دوم'>مزایده واگذاری یک دستگاه کامیونت یخچالدار ایسوزو - چاپ دوم / مزایده واگذاری یک دستگاه کامیونت یخچالدار ایسوزو - چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063410/مزایده-فروش-سوزوکی-گرند-ویتارا'>مزایده فروش سوزوکی گرند ویتارا / مزایده, مزایده فروش سوزوکی گرند ویتارا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063786/مناقصه-عملیات-تکمیلی-تونل-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات تکمیلی تونل  نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه , مناقصه عملیات تکمیلی تونل  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063787/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستا--'>استعلام اجرای طرح هادی روستا ... / استعلام ,  استعلام اجرای طرح هادی روستا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063793/مناقصه-انجام-کلیه-عملیات-رفع-اتفاقات-رفع-حوادث-تجهیزاتی-سرویس--'>مناقصه انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات، رفع حوادث تجهیزاتی، سرویس... / آگهی مناقصه, مناقصه انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات، رفع حوادث تجهیزاتی، سرویس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063796/استعلام-کاغذ-استریل'>استعلام کاغذ استریل  / استعلام ,استعلام کاغذ استریل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063797/مناقصه-تکمیل-پل-روستای---نوبت-دوم'> مناقصه تکمیل پل روستای...- نوبت دوم / آگهی مناقصه  , مناقصه تکمیل پل روستای... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063798/مناقصه-لوله-گذاری-قسمتی-از-خط-انتقال--اصلاحیه'>مناقصه لوله گذاری قسمتی از خط انتقال  -اصلاحیه / اصلاحیه ,مناقصه لوله گذاری قسمتی از خط انتقال  -اصلاحیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063799/استعلام-یخچال-10-فوت-ازمایش'>استعلام یخچال 10 فوت ازمایش  / استعلام , استعلام یخچال 10 فوت ازمایش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063801/مناقصه-لوازم-مبارزه-با-بیماری-آنفوآنزای-فوق-حاد---'>مناقصه لوازم مبارزه با بیماری آنفوآنزای فوق حاد .... / مناقصه , مناقصه لوازم مبارزه با بیماری آنفوآنزای فوق حاد ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063802/استعلام-آبیاری-و-مراقبت-کانون-بحران-فرسایش-بادی'>استعلام آبیاری و مراقبت کانون بحران فرسایش بادی / استعلام, استعلام آبیاری و مراقبت کانون بحران فرسایش بادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063803/استعلام-سیکلودرایو'>استعلام سیکلودرایو / استعلام , استعلام سیکلودرایو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063804/فراخوان-عملیات-اجرایی-خرید-و-لوله-گذاری'>فراخوان عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری / آگهی فراخوان,فراخوان عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063805/استعلام-آزمایش-نمونه-های-پایش-کیفی-منابع-آب--'>استعلام آزمایش نمونه های پایش کیفی منابع آب... / استعلام , استعلام آزمایش نمونه های پایش کیفی منابع آب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063806/مناقصه-انجام-کلیه-عملیات-رفع-اتفاقات-رفع-حوادث-تجهیزاتی-سرویس--'>مناقصه انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات، رفع حوادث تجهیزاتی، سرویس... / آگهی مناقصه, مناقصه انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات، رفع حوادث تجهیزاتی، سرویس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063810/مناقصه-انجام-عملیات-اپراتور-اتفاقات-ها-در-کلیه-مدیریت-برق'>مناقصه انجام عملیات اپراتور اتفاقات ها در کلیه مدیریت برق / مناقصه انجام عملیات اپراتور اتفاقات ها در کلیه مدیریت برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063811/مناقصه-حفاظت-فیزیکی-سواحل-شرقی-دریاچه--'>مناقصه حفاظت فیزیکی سواحل شرقی دریاچه ... / مناقصه عمومی, مناقصه حفاظت فیزیکی سواحل شرقی دریاچه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063813/تجدید-فراخوان-مدیریت-مصرف-و-کاهش-هدررفت-با-انجام-عملیات-نگهداری-تعمیرات'>تجدید فراخوان مدیریت مصرف و کاهش هدررفت با انجام عملیات نگهداری، تعمیرات / آگهی تجدید فراخوان, فراخوان مدیریت مصرف و کاهش هدررفت با انجام عملیات نگهداری، تعمیرات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063816/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستا--'>استعلام اجرای طرح هادی روستا ... / استعلام ,  استعلام اجرای طرح هادی روستا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063817/استعلام-کیف-اداری-تمام-چرم'>استعلام کیف اداری تمام چرم / استعلام, استعلام کیف اداری تمام چرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063819/مناقصه-انجام-کلیه-عملیات-رفع-اتفاقات-رفع-حوادث-تجهیزاتی-سرویس--'>مناقصه انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات، رفع حوادث تجهیزاتی، سرویس... / آگهی مناقصه, مناقصه انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات، رفع حوادث تجهیزاتی، سرویس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063820/استعلام-ابزار-آلات-خودرو-امداد'>استعلام ابزار آلات خودرو امداد / استعلام، استعلام ابزار آلات خودرو امداد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063821/مناقصه-ویدئومتری-از-شبکه-های-فاضلاب'>مناقصه ویدئومتری از شبکه های فاضلاب / مناقصه ,مناقصه ویدئومتری از شبکه های فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063826/تجدید-فراخوان-خرید-انواع-لوله-پلی-اتیلن-در-اقطار-مختلف'>تجدید فراخوان خرید انواع لوله پلی اتیلن در اقطار مختلف / آگهی تجدید فراخوان ,فراخوان خرید انواع لوله پلی اتیلن در اقطار مختلف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063827/استعلام-دستگاههای-آزمایشگاهی'>استعلام دستگاههای آزمایشگاهی / استعلام , استعلام دستگاههای آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063828/استعلام-سیب-زمینی-درشت-و-درجه-یک'>استعلام سیب زمینی  درشت و درجه یک  / استعلام، استعلام  سیب زمینی درشت و درجه یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063829/مناقصه-انجام-کلیه-عملیات-رفع-اتفاقات-رفع-حوادث-تجهیزاتی-سرویس--'>مناقصه انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات، رفع حوادث تجهیزاتی، سرویس...  / آگهی مناقصه, مناقصه انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات، رفع حوادث تجهیزاتی، سرویس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063830/مناقصه-پروژه-های-احداث-فضاهای-ورزشی-روباز'>مناقصه پروژه های احداث فضاهای ورزشی روباز  / فراخوان ،  مناقصه پروژه های احداث فضاهای ورزشی روباز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063831/فراخوان-بازسازی-تجهیز-و-بهره-برداری-از-مهمانسرا'>فراخوان  بازسازی، تجهیز و بهره برداری از مهمانسرا / فراخوان عمومی, فراخوان  بازسازی، تجهیز و بهره برداری از مهمانسرا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063832/مناقصه-رنگ-آمیزی-تهیه-رنگ-حلال-مسباره--'>مناقصه رنگ آمیزی، تهیه رنگ، حلال، مسباره ... / مناقصه, مناقصه رنگ آمیزی، تهیه رنگ، حلال، مسباره ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063833/استعلام-احداث-کانال-انتقال-آب'>استعلام احداث کانال انتقال آب  / استعلام , استعلام  احداث کانال انتقال آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063836/استعلام-ساخت-سایر-پروژه-های-مهندسی'>استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی / استعلام, استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063837/مناقصه-خرید-تجهیزات-مورد-نیاز-و-بروزرسانی-نرم-افزارها-و--'>مناقصه خرید تجهیزات مورد نیاز و بروزرسانی نرم افزارها و... / مناقصه , مناقصه خرید تجهیزات مورد نیاز و بروزرسانی نرم افزارها و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063838/مناقصه-انجام-کلیه-عملیات-رفع-اتفاقات-رفع-حوادث-تجهیزاتی-سرویس--'>مناقصه انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات، رفع حوادث تجهیزاتی، سرویس...  / آگهی مناقصه, مناقصه انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات، رفع حوادث تجهیزاتی، سرویس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063839/تجدید-استعلام-اجرای-عملیات-احداث-کانال-بتنی'> تجدید استعلام اجرای عملیات احداث کانال بتنی / تجدید استعلام,  تجدید استعلام اجرای عملیات احداث کانال بتنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063840/استعلام-راه-اندازی-و-نصب-دیگ-آبگرم'>استعلام راه اندازی و نصب دیگ آبگرم / استعلام، استعلام راه اندازی و نصب دیگ آبگرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063841/مناقصه-عملیات-رفع-اتفاقات-رفع-حوادث-تجهیزاتی-و--'>مناقصه عملیات رفع اتفاقات، رفع حوادث تجهیزاتی و ... / مناقصه ,مناقصه عملیات رفع اتفاقات، رفع حوادث تجهیزاتی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063843/استعلام-تعمیر-و-رفع-نقایص-دکلهای-مهاری'>استعلام تعمیر و رفع نقایص دکلهای مهاری  / استعلام , استعلام تعمیر و رفع نقایص دکلهای مهاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063844/استعلام-دستگاه-HSM-سخت-افزار-مدیریت'>استعلام دستگاه HSM  سخت افزار مدیریت / استعلام ، استعلام دستگاه HSM  سخت افزار مدیریت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063847/استعلام-خدمات-پیمانکاری-(اصلاحات-رمپ-)'>استعلام خدمات پیمانکاری (اصلاحات رمپ ) / استعلام, استعلام خدمات پیمانکاری (اصلاحات رمپ )</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063848/استعلام-دستگاه-چند-کاره-فکس-و-پرینتر'>استعلام دستگاه چند کاره فکس و پرینتر  / استعلام,استعلام دستگاه چند کاره فکس و پرینتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063849/استعلام-اجرای-طرح-هادی'>استعلام اجرای طرح هادی  / استعلام , استعلام اجرای طرح هادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063851/استعلام-آبیاری-و-مراقبت-کانون-بحران-فرسایش-بادی'>استعلام  آبیاری و مراقبت کانون بحران فرسایش بادی  / استعلام, استعلام آبیاری و مراقبت کانون بحران فرسایش بادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063853/استعلام-کارکرد-لودر-و-کامیون'>استعلام کارکرد لودر و کامیون  / استعلام,استعلام کارکرد لودر و کامیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063854/مناقصه-اجرای-لوله-گذاری-و-تجهیز-کامل-چاه-و-بهسازی-چشمه-پروژه-آبرسانی--'>مناقصه اجرای لوله گذاری و تجهیز کامل چاه و بهسازی چشمه پروژه آبرسانی ... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای لوله گذاری و تجهیز کامل چاه و بهسازی چشمه پروژه آبرسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063855/فراخوان-مناقصه-عمومی-عملیات-خاکبرداری--خردایش'>فراخوان مناقصه عمومی عملیات خاکبرداری ، خردایش / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی عملیات خاکبرداری ، خردایش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063857/استعلام-10-دستگاه-کامپیوتر'>استعلام  10 دستگاه کامپیوتر / استعلام, استعلام  10 دستگاه کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063859/مناقصه-جمع-آوری-و-هدایت-آب-های-سطحی-زیرسازی-معابر-و--'>مناقصه جمع آوری و هدایت آب های سطحی، زیرسازی معابر و ... / مناقصه جمع آوری و هدایت آب های سطحی، زیرسازی معابر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063860/استعلام-کولر-دو-تیکه--'>استعلام کولر دو تیکه... / استعلام, استعلام کولر دو تیکه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063862/مناقصه-عملیات-رفع-اتفاقات-رفع-حوادث-تجهیزاتی-و--'>مناقصه عملیات رفع اتفاقات، رفع حوادث تجهیزاتی و ... / مناقصه ,مناقصه عملیات رفع اتفاقات، رفع حوادث تجهیزاتی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063863/مناقصه-انجام-کلیه-عملیات-رفع-اتفاقات-رفع-حوادث-تجهیزاتی-سرویس--'>مناقصه انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات، رفع حوادث تجهیزاتی، سرویس... / آگهی مناقصه, مناقصه انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات، رفع حوادث تجهیزاتی، سرویس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063864/مناقصه-خدمات-عمومی-و-تنظیفی-ساختمان'>مناقصه خدمات عمومی و تنظیفی ساختمان  / مناقصه ,مناقصه خدمات عمومی و تنظیفی ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063865/استعلام-ذرت-علوفه-ای'>استعلام ذرت علوفه ای / استعلام, استعلام ذرت علوفه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063866/استعلام-پیاز-درشت'>استعلام پیاز درشت / استعلام, استعلام پیاز درشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063868/استعلام-خرید-یا-ساخت-استند-تعاملی'>استعلام خرید یا ساخت استند تعاملی / استعلام, استعلام خرید یا ساخت استند تعاملی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063870/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستا--'>استعلام اجرای طرح هادی روستا... / استعلام , استعلام اجرای طرح هادی روستا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063871/مناقصه-انجام-کلیه-عملیات-رفع-اتفاقات-رفع-حوادث-تجهیزاتی-سرویس--'>مناقصه انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات، رفع حوادث تجهیزاتی، سرویس... / آگهی مناقصه, مناقصه انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات، رفع حوادث تجهیزاتی، سرویس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063873/استعلام-اجرای-خط-انتقال-آب-گالوانیزه--'>استعلام اجرای خط انتقال آب گالوانیزه ... / استعلام , استعلام اجرای خط انتقال آب گالوانیزه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063874/مناقصه-انجام-کلیه-عملیات-رفع-اتفاقات-رفع-حوادث-تجهیزاتی-سرویس--'>مناقصه انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات، رفع حوادث تجهیزاتی، سرویس... / آگهی مناقصه, مناقصه انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات، رفع حوادث تجهیزاتی، سرویس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063875/استعلام-خرید-سانترال-مرکز-تلفن-سانترال'>استعلام خرید سانترال مرکز تلفن سانترال  / استعلام, استعلام خرید سانترال مرکز تلفن سانترال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063877/استعلام-اجرای-کانال-بتنی-بهمراه-دال'>استعلام اجرای کانال بتنی بهمراه دال / استعلام, استعلام  اجرای کانال بتنی بهمراه دال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063878/مناقصه-آسفالت--'>مناقصه آسفالت ... / مناقصه , مناقصه آسفالت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063879/استعلام-ابزار-خودرو-امداد'>استعلام ابزار خودرو امداد / استعلام، استعلام ابزار خودرو امداد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063880/استعلام-اجرای-کا-نال-به-همراه-دال-و-جوی--'>استعلام اجرای کا نال به همراه دال و جوی... / استعلام, استعلام اجرای کا نال به همراه دال و جوی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063881/مناقصه-انجام-کلیه-عملیات-رفع-اتفاقات-رفع-حوادث-تجهیزاتی-سرویس--'>مناقصه انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات، رفع حوادث تجهیزاتی، سرویس... / آگهی مناقصه, مناقصه انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات، رفع حوادث تجهیزاتی، سرویس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063882/استعلام-اجرای-کانال-بتنی-به-همراه-دال-در-روستا'>استعلام اجرای کانال بتنی به همراه دال در روستا / استعلام, استعلام اجرای کانال بتنی به همراه دال در روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063883/مناقصه-خرید-تابلو-و-سوئیچگیر-کانکسی---'>مناقصه خرید تابلو و سوئیچگیر کانکسی .... / مناقصه, مناقصه خرید تابلو و سوئیچگیر کانکسی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063884/استعلام-ساخت-بنا'>استعلام ساخت بنا  / استعلام واگذاری ساخت بنا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063886/مناقصه-واگذاری-تهیه-و-طبخ-و-توزیع-غذا-و--'>مناقصه واگذاری تهیه و طبخ و توزیع  غذا و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری تهیه و طبخ و توزیع  غذا و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063887/مناقصه-اجرای-خدمات-سرویس-دهی-آبدارخانه-نظافت-و-باغبانی-'>مناقصه اجرای خدمات سرویس دهی آبدارخانه، نظافت و باغبانی.. / مناقصه اجرای خدمات سرویس دهی آبدارخانه، نظافت و باغبانی..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063891/استعلام-تلفن-رومیزی--'>استعلام تلفن رومیزی... / استعلام, استعلام تلفن رومیزی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063892/استعلام-آجر-توکار-فشاری'>استعلام آجر توکار فشاری / استعلام, استعلام آجر توکار فشاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063893/مناقصه-عمومی-تامین-185-نفر-نیروی-انسانی-(اداری--خدماتی)'>مناقصه عمومی تامین 185 نفر نیروی انسانی (اداری - خدماتی) / آگهی تمدید  مناقصه عمومی, تمدید مناقصه عمومی تامین 185 نفر نیروی انسانی (اداری - خدماتی)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063895/فراخوان-پروژه-بازسازی-ساختمان'>فراخوان پروژه بازسازی ساختمان / آگهی فراخوان مناقصه  عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی,فراخوان پروژه بازسازی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063896/مناقصه-خدمات-حمل-و-نقل'>مناقصه خدمات حمل و نقل  / مناقصه ,مناقصه خدمات حمل و نقل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063897/استعلام-تعداد-50-عدد-رکاب-و-دنباله-رکاب'>استعلام تعداد 50 عدد رکاب و دنباله رکاب / استعلام, استعلام تعداد 50 عدد رکاب و دنباله رکاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063898/استعلام-آبیاری-و-مراقبت-کانون-بحران-فرسایش-بادی'>استعلام  آبیاری و مراقبت کانون بحران فرسایش بادی  / استعلام, استعلام آبیاری و مراقبت کانون بحران فرسایش بادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063900/استعلام-خرید-70-دستگاه-تست-بلاک-(تولید-داخل)'>استعلام خرید 70 دستگاه تست بلاک (تولید داخل)  / استعلام خرید 70 دستگاه تست بلاک (تولید داخل) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063901/مناقصه-ایجاد-امکانات-گردشگری-در-تفرجگاه-ها--مرحله-دوم--نوبت-اول'>مناقصه ایجاد امکانات گردشگری در تفرجگاه ها - مرحله دوم  - نوبت اول / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ایجاد امکانات گردشگری در تفرجگاه ها - مرحله دوم  - نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063902/استعلام-پوشه-های-دادگاهی-سلفون-دار'>استعلام پوشه های دادگاهی سلفون دار / استعلام, استعلام پوشه های دادگاهی سلفون دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063903/استعلام-طرح-شن-ریزی-و-بهسازی-راه-عشایری'>استعلام طرح شن ریزی و بهسازی راه عشایری / استعلام , استعلام طرح شن ریزی و بهسازی راه عشایری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063904/استعلام-تولید-انتقال-و-توزیع-برق'>استعلام تولید انتقال و توزیع برق / استعلام, استعلام تولید انتقال و توزیع برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063905/ااستعلام-طرح-شن-ریزی-و-بهسازی'>ااستعلام طرح شن ریزی و بهسازی  / استعلام طرح شن ریزی و بهسازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063906/استعلام-دستگاه-چاپ-بنر-با-عرض-320-سانتیمتر---'>استعلام  دستگاه چاپ بنر با عرض 320 سانتیمتر  ... / استعلام  دستگاه چاپ بنر با عرض 320 سانتیمتر  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063908/استعلام-احداث-و-نصب-سه-دستگاه-کانکس'>استعلام  احداث و نصب سه دستگاه کانکس / استعلام احداث و نصب سه دستگاه کانکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063910/استعلام-بهسازی-شبکه-داخلی'>استعلام بهسازی شبکه داخلی  / استعلام, استعلام بهسازی شبکه داخلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063911/استعلام-فعالیت-های-اتحادیه-های-اصناف'>استعلام فعالیت های اتحادیه های اصناف    / استعلام ,استعلام فعالیت های اتحادیه های اصناف   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063912/استعلام-خرید-نردبان-و-گریل'>استعلام خرید نردبان و گریل  / استعلام , استعلام خرید نردبان و گریل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063913/استعلام-یک-دستگاه-سرور-hp-d380-g8'>استعلام  یک دستگاه سرور hp d380  g8 / استعلام  یک دستگاه سرور hp d380  g8</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063915/استعلام-احیاء-چاه-های-آب-شرب--'>استعلام احیاء چاه های آب شرب ... / استعلام , استعلام احیاء چاه های آب شرب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063917/استعلام-​فعالیت-های-مشاوره-ای-مربوط-به-مدیریت'>استعلام ​فعالیت های مشاوره ای مربوط به مدیریت / استعلام, استعلام ​فعالیت های مشاوره ای مربوط به مدیریت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063919/استعلام-پتو'>استعلام پتو  / استعلام, استعلام پتو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063921/استعلام-هارد-دیسک-رایانه'>استعلام هارد دیسک رایانه / استعلام,استعلام هارد دیسک رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063923/مناقصه-اجرای-عملیات-برق-رسانی-به-روستا'>مناقصه اجرای عملیات برق رسانی به روستا / مناقصه ,مناقصه اجرای عملیات برق رسانی به روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063925/استعلام-اینترنت-8-مگابیت-بر-ثانیه-با-حجم-ترافیک-نامحدود'>استعلام  اینترنت 8 مگابیت بر ثانیه با حجم ترافیک نامحدود / استعلام  اینترنت 8 مگابیت بر ثانیه با حجم ترافیک نامحدود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063927/استعلام-پشتیبانی-سیستم-برق-اضطراری'>استعلام پشتیبانی سیستم برق اضطراری  / استعلام , استعلام پشتیبانی سیستم برق اضطراری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063928/استعلام-شکر-سفید-50-کیلویی'>استعلام شکر سفید 50 کیلویی  / استعلام, استعلام شکر سفید 50 کیلویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063931/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستا'>استعلام اجرای طرح هادی روستا / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063932/استعلام-گلدان--'>استعلام گلدان ... / استعلام , استعلام گلدان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063933/استعلام-لوازم-شارژ-انبار---'>استعلام لوازم شارژ انبار ..... / استعلام, استعلام لوازم شارژ انبار .....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063934/مناقصه-انجام-کارهای-تنظیفات-و-امور-سرویس-دهی-و-پذیرایی--'>مناقصه انجام کارهای تنظیفات و امور سرویس دهی و پذیرایی... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه انجام کارهای تنظیفات و امور سرویس دهی و پذیرایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063936/استعلام-تجهیزات-و-وسایل-تحصیلی-و-اداری'>استعلام  تجهیزات و وسایل تحصیلی و اداری  / استعلام  تجهیزات و وسایل تحصیلی و اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063939/استعلام-دوربین-عکاسی'>استعلام دوربین عکاسی  / استعلام , استعلام دوربین عکاسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063940/مناقصه-انجام-عملیات-آزادسازی-و-رفع-تصرف--تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات آزادسازی و رفع تصرف-  تجدید- نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه انجام عملیات آزادسازی و رفع تصرف تجدید- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063941/استعلام-اجرای-برج-روشنایی-و-بتن-محوطه'>استعلام اجرای برج روشنایی و بتن محوطه  / استعلام , استعلام اجرای برج روشنایی و بتن محوطه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063945/استعلام-مرمت-برج-مقبره-کندال--'>استعلام مرمت برج مقبره کندال ... / استعلام مرمت برج مقبره کندال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063948/استعلام-نصب-تاسیسات-برق--'>استعلام نصب تاسیسات برق ... / استعلام , استعلام نصب تاسیسات برق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063949/استعلام-اجرای-کارگاه-های-اموزشی'>استعلام اجرای کارگاه های اموزشی  / استعلام , استعلام اجرای کارگاه های اموزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063954/استعلام-یک-دستگاه-تلویزیون-65inch-هوشنمد-led-حداقل-full-hd'>استعلام یک دستگاه تلویزیون 65inch هوشنمد led حداقل full hd / استعلام یک دستگاه تلویزیون 65inch هوشنمد led حداقل full hd</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063955/مناقصه-احداث-تصفیه-خانه-فاضلاب-بیمارستان'>مناقصه احداث تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه احداث تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063958/مناقصه-حفظ-نگهداری-و-آبیاری-فضای-سبز--'>مناقصه حفظ، نگهداری و آبیاری فضای سبز ... / مناقصه عمومی, مناقصه حفظ، نگهداری و آبیاری فضای سبز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063960/استعلام-باطری-قلمی-و-نیم-قلمی-برند-دوراسل'>استعلام باطری قلمی و نیم قلمی برند دوراسل / استعلام , استعلام باطری قلمی و نیم قلمی برند دوراسل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063963/مناقصه-پروژه-تکمیل-ساختمان---مرحله-اول--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه تکمیل ساختمان ... مرحله اول - نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه پروژه تکمیل ساختمان ...مرحله اول - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063964/استعلام-استقرار-کمپ-های-کنترل-کوچ-در-مسیرهای-مشخص-شده-(ارژن-و-کوهمره-سرخی)'>استعلام  استقرار کمپ های کنترل کوچ در مسیرهای مشخص شده (ارژن و کوهمره سرخی) / استعلام  استقرار کمپ های کنترل کوچ در مسیرهای مشخص شده (ارژن و کوهمره سرخی)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063965/مناقصه-تهیه-و-تعویض-دو-دستگاه-ABB-RTU-و-متعلقات-با-IDSRTU'>مناقصه تهیه و تعویض دو دستگاه ABB RTU  و متعلقات با IDSRTU / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه و تعویض دو دستگاه ABB RTU  و متعلقات با IDSRTU</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063966/استعلام-رایانه--'>استعلام رایانه ... / استعلام , استعلام رایانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063967/استعلام-لوازم-آزمایشگاه---'>استعلام لوازم آزمایشگاه .... / استعلام, استعلام لوازم آزمایشگاه ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063970/ارزیابی-کیفی-توسعه-فضای-سبز-فاز-3-تجدید-نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی توسعه فضای سبز فاز 3 تجدید- نوبت دوم  / تجدید آگهی ارزیابی کیفی ,  ارزیابی کیفی توسعه فضای سبز فاز 3 تجدید- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063971/فراخوان-عمومی-جذب-سرمایه-گذار---نوبت-دوم'>فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار  ... نوبت دوم / مناقصه ,فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار  ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063974/مناقصه-طراحی-و-اجرای-دیوار-بتنی-کانال-و-احداث-فضای-سبز'>مناقصه طراحی و اجرای دیوار بتنی کانال و احداث فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه طراحی و اجرای دیوار بتنی کانال و احداث فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063975/استعلام-فعالیت-های-مخابراتی'>استعلام فعالیت های مخابراتی  / استعلام فعالیت های مخابراتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063976/مناقصه-خدمات-نظافت-رفت-و-روب-و---مرحله-اول-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات نظافت، رفت و روب و ....مرحله اول نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه خدمات نظافت، رفت و روب و ....مرحله اول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063984/استعلام-پروژه-های-حفاظت---'>استعلام پروژه های حفاظت .... / استعلام , استعلام پروژه های حفاظت ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063985/مناقصه-تکمیل-کلینیک'>مناقصه تکمیل کلینیک  / آگهی مناقصه , مناقصه تکمیل کلینیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063986/استعلام-برگزاری-آموزش-عمومی-و-دوره-های-آموزش-شاغلین-صنایع-دستی'>استعلام برگزاری آموزش عمومی و دوره های آموزش شاغلین صنایع دستی  / استعلام برگزاری آموزش عمومی و دوره های آموزش شاغلین صنایع دستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063988/استعلام-کابل-شبکه-کابل-برق-کامپیوتر-و---'>استعلام کابل شبکه، کابل برق، کامپیوتر و .... / استعلام, استعلام کابل شبکه، کابل برق، کامپیوتر و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063992/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستا'>استعلام اجرای طرح هادی روستا / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063994/مناقصه-اجرای-عملیات-رفع-حوادث-و-آبرسانی'>مناقصه اجرای عملیات رفع حوادث و آبرسانی  / مناقصه ,مناقصه اجرای عملیات رفع حوادث و آبرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063995/استعلام-افزایش-دیماند-برق'>استعلام  افزایش دیماند برق  / استعلام  افزایش دیماند برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063998/استعلام-تعمیر-دستگاه-خط-کشی-ماشین-ایسوزو'>استعلام تعمیر دستگاه خط کشی ماشین ایسوزو / استعلام , استعلام تعمیر دستگاه خط کشی ماشین ایسوزو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063999/استعلام-مطالعات-پل--'>استعلام مطالعات پل... / استعلام , استعلام مطالعات پل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064001/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-در-اقطار-مختلف'>استعلام  لوله پلی اتیلن در اقطار مختلف / استعلام  لوله پلی اتیلن در اقطار مختلف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064005/استعلام-دستگاه-ذخیره-ساز-رایانه'>استعلام دستگاه ذخیره ساز رایانه  / استعلام, استعلام دستگاه ذخیره ساز رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064006/مناقصه-خرید--نصب-و-اجرای-تجهیزات-روشنایی-معابر'>مناقصه خرید ، نصب و اجرای تجهیزات روشنایی معابر / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید ، نصب و اجرای تجهیزات روشنایی معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064008/مناقصه-پروژه-لکه-گیری--درگیری-و-روکش-آسفالت-نوبت-دوم'>مناقصه  پروژه لکه گیری ، درگیری و روکش آسفالت نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای  ، مناقصه  پروژه لکه گیری ، درگیری و روکش آسفالت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064009/استعلام-آب-رسانی--'>استعلام آب رسانی... / استعلام , استعلام آب رسانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064010/مناقصه-انجام-خدمات-بازدید-فنی-سرویس-و-نگهداری-آسانسورها'>مناقصه انجام خدمات بازدید فنی، سرویس و نگهداری آسانسورها / فراخوان برگزاری مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات بازدید فنی، سرویس و نگهداری آسانسورها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064014/استعلام-پارتیشن-اداری---'>استعلام پارتیشن اداری .... / استعلام, استعلام پارتیشن اداری ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064015/مناقصه-نگهداری-و-راهبرد-تصفیه-خانه-فاضلاب-و--'>مناقصه نگهداری و راهبرد تصفیه خانه فاضلاب و ... / مناقصه نگهداری و راهبرد تصفیه خانه فاضلاب و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064016/استعلام-پمپ-شناور-و--'>استعلام پمپ شناور و ... / استعلام پمپ شناور و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064023/استعلام-پمپ-کف-کش--'>استعلام پمپ کف کش ... / استعلام , استعلام پمپ کف کش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064024/استعلام-برگزاری-همایش-خانواده'>استعلام برگزاری همایش خانواده  / استعلام برگزاری همایش خانواده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064025/مناقصه-تکمیل-سالن-ورزشی-چند-منظوره--نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل سالن ورزشی چند منظوره - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه  تکمیل سالن ورزشی چند منظوره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064026/استعلام-حمل-و-نصب-مخزن-هوایی-9-هزار-لیتری'>استعلام حمل و نصب مخزن هوایی 9 هزار لیتری  / استعلام حمل و نصب مخزن هوایی 9 هزار لیتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064027/استعلام-لوله--'>استعلام لوله ... / استعلام , استعلام لوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064028/مناقصه-انجام-کلیه-عملیات-رفع-اتفاقات-رفع-حوادث-تجهیزاتی'>مناقصه انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات، رفع حوادث تجهیزاتی / آگهی مناقصه , مناقصه انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات، رفع حوادث تجهیزاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064029/استعلام-لوله-و-اتصالات-و-رادیاتور'>استعلام  لوله و اتصالات و رادیاتور  / استعلام  لوله و اتصالات و رادیاتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064030/فراخوان-سرمایه-گذار-ساخت-خوابگاه'>فراخوان سرمایه گذار ساخت خوابگاه  / فراخوان،فراخوان سرمایه گذار ساخت خوابگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064031/مناقصه-امور-خدماتی--تایپ-نامه--نوبت-دوم'>مناقصه امور خدماتی ، تایپ نامه... نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه امور خدماتی ، تایپ نامه... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064034/مناقصه-انجام-کلیه-عملیات-رفع-اتفاقات-رفع-حوادث-تجهیزاتی-سرویس--'>مناقصه انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات، رفع حوادث تجهیزاتی، سرویس... / آگهی مناقصه، مناقصه انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات، رفع حوادث تجهیزاتی، سرویس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064035/فراخوان-تهیه-مصالح-و-اجرای-کامل-مدرسه-محله-ایثار-سه-شهر-جدید-فولادشهر---'>فراخوان تهیه مصالح و اجرای کامل مدرسه محله ایثار سه شهر جدید فولادشهر..... / فراخوان، فراخوان تهیه مصالح و اجرای کامل مدرسه محله ایثار سه شهر جدید فولادشهر.....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064036/استعلام-ساماندهی-بخشی-از-رودخانه-اسفیدان'>استعلام ساماندهی بخشی از رودخانه اسفیدان  / استعلام ساماندهی بخشی از رودخانه اسفیدان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064045/مناقصه-انجام-کلیه-عملیات-رفع-اتفاقات-رفع-حوادث-تجهیزاتی-سرویس--'>مناقصه انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات، رفع حوادث تجهیزاتی، سرویس... / آگهی مناقصه، مناقصه انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات، رفع حوادث تجهیزاتی، سرویس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064048/مناقصه-عمومی-عملیات-بارگیری-حمل-و-تخلیه-مقدار-22000-تن-انواع-نهاده-های-زارعی'>مناقصه عمومی عملیات بارگیری، حمل و تخلیه مقدار 22000 تن انواع نهاده های زارعی  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی عملیات بارگیری، حمل و تخلیه مقدار 22000 تن انواع نهاده های زارعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064049/مناقصه-انجام-کلیه-عملیات-رفع-اتفاقات-رفع-حوادث-تجهیزاتی'>مناقصه انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات، رفع حوادث تجهیزاتی / آگهی مناقصه , مناقصه انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات، رفع حوادث تجهیزاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064050/استعلام-لوله--'>استعلام لوله ... / استعلام , استعلام لوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064052/مناقصه-انجام-کلیه-عملیات-رفع-اتفاقات-رفع-حوادث-تجهیزاتی-سرویس--'>مناقصه انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات، رفع حوادث تجهیزاتی، سرویس... / آگهی مناقصه، مناقصه انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات، رفع حوادث تجهیزاتی، سرویس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064055/استعلام-تجهیزات-سخت-افزاری--'>استعلام تجهیزات سخت افزاری ... / استعلام, استعلام تجهیزات سخت افزاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064056/استعلام-سیستم-های-تصفیه-فاضلاب-کوچک-برای-تا-سقف-50-بی-تی'>استعلام سیستم های تصفیه فاضلاب کوچک برای تا سقف 50 بی تی  / استعلام سیستم های تصفیه فاضلاب کوچک برای تا سقف 50 بی تی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064057/استعلام-دوربین--'>استعلام دوربین ... / استعلام , استعلام دوربین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064058/استعلام-احداث-دیوار-حائل-وزنی-اداره-استاندارد--'>استعلام احداث دیوار حائل وزنی اداره استاندارد ... / استعلام احداث دیوار حائل وزنی اداره استاندارد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064059/استعلام-پژوهش-با-موضوع-نیاز-سنجی-و--'>استعلام پژوهش با موضوع نیاز سنجی و.... / استعلام , استعلام پژوهش با موضوع نیاز سنجی و....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064060/استعلام-تابلو-پلکسی-رومیزی'>استعلام تابلو پلکسی رومیزی / استعلام تابلو پلکسی رومیزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064061/استعلام-کابل-شبکه---'>استعلام کابل شبکه .... / استعلام, استعلام کابل شبکه ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064062/استعلام-دستمال--'>استعلام دستمال ... / استعلام  , استعلام دستمال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064063/استعلام-کولر-اسپیلت-و-یخچال'>استعلام  کولر اسپیلت و یخچال  / استعلام  کولر اسپیلت و یخچال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064064/استعلام-پشتیبانی-شبکه-Passive-یکساله-97'>استعلام پشتیبانی شبکه Passive یکساله 97 / استعلام پشتیبانی شبکه Passive یکساله 97</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064065/استعلام-کولر--'>استعلام کولر ... / استعلام , استعلام کولر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064066/استعلام-ساخت-سایر-پروژه-های-عمران---'>استعلام ساخت سایر پروژه های عمران .... / استعلام, استعلام ساخت سایر پروژه های عمران ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064067/استعلام-فعالیت-های-نصب-تاسیسات-برق-لوله-کشی-و---'>استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق، لوله کشی و .... / استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق، لوله کشی و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064068/مناقصه-انجام-کلیه-عملیات-رفع-اتفاقات-رفع-حوادث-تجهیزاتی-سرویس--'>مناقصه انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات، رفع حوادث تجهیزاتی، سرویس... / آگهی مناقصه، مناقصه انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات، رفع حوادث تجهیزاتی، سرویس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064069/استعلام-کت-شلوار--'>استعلام کت شلوار ... / استعلام , استعلام کت شلوار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064070/استعلام-البسه-یگان-حفاظت-میراث-فرهنگی--'>استعلام البسه یگان حفاظت میراث فرهنگی... / استعلام البسه یگان حفاظت میراث فرهنگی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064071/استعلام-تجهیزات-الکترونیکی-UPS--'>استعلام تجهیزات الکترونیکی UPS... / استعلام , استعلام تجهیزات الکترونیکی UPS...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064072/استعلام-خرید-14000-متر-سیم-آلومینیوم-فولاد-ACSR-روکش-دار-مینک-XLPE'>استعلام خرید 14000 متر سیم آلومینیوم فولاد ACSR روکش دار مینک XLPE / استعلام خرید 14000 متر سیم آلومینیوم فولاد ACSR روکش دار مینک XLPE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064073/استعلام-اسکن-اوراق-پرونده-های-مالیاتی'>استعلام اسکن اوراق پرونده های مالیاتی  / استعلام اسکن اوراق پرونده های مالیاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064074/استعلام-رادیاتور-شوفاژ--'>استعلام رادیاتور شوفاژ ... / استعلام ,استعلام رادیاتور شوفاژ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064075/استعلام-خرید-سه-دستگاه-ترانسفورماتور-کم-تلفات-100-کیلوولت'>استعلام  خرید سه دستگاه ترانسفورماتور کم تلفات 100 کیلوولت  / استعلام  خرید سه دستگاه ترانسفورماتور کم تلفات 100 کیلوولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064076/استعلام-میز-کنفرانس'>استعلام میز کنفرانس  / استعلام میز کنفرانس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064080/استعلام-بلندگو--'>استعلام بلندگو ... / استعلام , استعلام بلندگو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064081/استعلام-اجرای-خط-انتقال-شهرک-صنعتی-گرمسار'>استعلام اجرای خط انتقال شهرک صنعتی گرمسار  / استعلام اجرای خط انتقال شهرک صنعتی گرمسار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064082/مناقصه-انجام-کلیه-عملیات-رفع-اتفاقات-رفع-حوادث-تجهیزاتی-سرویس--'>مناقصه انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات، رفع حوادث تجهیزاتی، سرویس... / آگهی مناقصه، مناقصه انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات، رفع حوادث تجهیزاتی، سرویس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064083/مناقصه-اجرای-خط-انتقال-و--'>مناقصه اجرای خط انتقال و ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای خط انتقال و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064086/استعلام-مایع-دستشویی-مایع-بدنشوی-دستمال-کاغذی-و-حوله-ای'>استعلام مایع دستشویی، مایع بدنشوی، دستمال کاغذی و حوله ای  / استعلام مایع دستشویی، مایع بدنشوی، دستمال کاغذی و حوله ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064087/تجدید-مناقصه-تکمیل-راه-روستایی'>تجدید مناقصه تکمیل راه روستایی  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه تکمیل راه روستایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064089/استعلام-تهیه-و-نصب-گاردریل--'>استعلام تهیه و نصب گاردریل ... / استعلام , استعلام تهیه و نصب گاردریل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064091/استعلام-شیر-صنعتی---'>استعلام شیر صنعتی .... / استعلام, استعلام شیر صنعتی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064093/استعلام-خرید-بیسکویت--قند-چای--وسایل-شوینده-و--'>استعلام خرید بیسکویت - قند- چای - وسایل شوینده و .. / استعلام خرید بیسکویت - قند- چای - وسایل شوینده و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064097/اصلاحیه-مناقصه-عملیات-آبخیزداری-در-حوزه-پسته'>اصلاحیه مناقصه عملیات آبخیزداری در حوزه پسته  / اصلاحیه آگهی مناقصه, مناقصه عملیات آبخیزداری در حوزه پسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064098/استعلام-دوربین--'>استعلام دوربین ... / استعلام , استعلام دوربین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064100/مناقصه-واگذاری-خدمات-شهری-ناحیه-دو--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری خدمات شهری ناحیه دو - نوبت  دوم  / مناقصه عمومی ، مناقصه واگذاری خدمات شهری ناحیه دو - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064101/استعلام-غذای-بچه-ماهی-سفید-و-غذای-مولد-و-پیش-مولد-خاویاری'>استعلام غذای بچه ماهی سفید و  غذای مولد و پیش مولد خاویاری / استعلام غذای بچه ماهی سفید و  غذای مولد و پیش مولد خاویاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064102/استعلام-دستگاه-کنتور-پرتابل'>استعلام دستگاه کنتور پرتابل / استعلام, استعلام دستگاه کنتور پرتابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064105/مناقصه-خرید-کفپوش-نوبت-دوم'>مناقصه خرید کفپوش- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید کفپوش- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064109/تجدید-مناقصه-ایجاد-و-توسعه-فضای-سبز-شهر--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه ایجاد و توسعه فضای سبز شهر  - نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه ,مناقصه ایجاد و توسعه فضای سبز شهر - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064111/استعلام-سالنامه--'>استعلام سالنامه ... / استعلام , استعلام سالنامه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064112/استعلام-کیت-های-آبزیان-مربوط-به-بیماری-های-میگو'>استعلام کیت های آبزیان مربوط به بیماری های میگو / استعلام کیت های آبزیان مربوط به بیماری های میگو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064117/مناقصه-بیمه-مسولیت-مدنی'>مناقصه بیمه مسولیت مدنی  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه بیمه مسولیت مدنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064118/مناقصه-اجرای-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-عمومی-شهر--'>مناقصه اجرای زیرسازی و آسفالت معابر عمومی شهر...  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای زیرسازی و آسفالت معابر عمومی شهر... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064120/استعلام-تهیه-و-نصب-سیستم-روشنایی-تابلو-بیلبرد---'>استعلام تهیه و نصب سیستم روشنایی تابلو بیلبرد .... / استعلام تهیه و نصب سیستم روشنایی تابلو بیلبرد ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064121/مناقصه-احداث-یکباب-ساختمان-پست-امداد'>مناقصه احداث یکباب ساختمان پست امداد  / مناقصه , مناقصه احداث یکباب ساختمان پست امداد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064122/استعلام-لوله-فولادی-مانسمان--'>استعلام لوله فولادی مانسمان ... / استعلام, استعلام لوله فولادی مانسمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064123/مناقصه-واگذاری-خدمات-شهری-ناحیه-یک-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری خدمات شهری ناحیه یک نوبت دوم  / مناقصه عمومی ، مناقصه واگذاری خدمات شهری ناحیه یک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064124/استعلام-سیست-آرتمیا--'>استعلام سیست آرتمیا ... / استعلام , استعلام سیست آرتمیا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064126/استعلام-جابجایی-ترانس-برق-بهره-برداری-سد-چندیر'>استعلام جابجایی ترانس برق بهره برداری سد چندیر  / استعلام جابجایی ترانس برق بهره برداری سد چندیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064128/استعلام-یخچال'>استعلام یخچال / استعلام , استعلام یخچال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064130/مناقصه-عمومی-خدمات-مشروحه--داشتن-امکانات--ماشین-آلات-و-نیروی-انسانی'>مناقصه عمومی خدمات مشروحه ، داشتن امکانات ، ماشین آلات و نیروی انسانی / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خدمات مشروحه ، داشتن امکانات ، ماشین آلات و نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064131/مناقصه-انجام-امور-نظارت-و-پیگیری-وصول-مطالبات'>مناقصه انجام امور نظارت و پیگیری وصول مطالبات / آگهی مناقصه، مناقصه انجام امور نظارت و پیگیری وصول مطالبات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064132/مناقصه-اجرای-عملیات-زیرسازی-فاز-دوم-شهرک-صنعتی---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات زیرسازی فاز دوم شهرک صنعتی .... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ،  مناقصه اجرای عملیات زیرسازی فاز دوم شهرک صنعتی .... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064133/مناقصه-اجرای-کارهای-ساختمانی-شامل-احداث-سکو-تماشاگران-و---نوبت-دوم'>مناقصه  اجرای کارهای ساختمانی شامل احداث سکو تماشاگران و ... نوبت دوم  / آگهی شرکت در مناقصه عمومی, مناقصه  اجرای کارهای ساختمانی شامل احداث سکو تماشاگران و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064134/استعلام-کابینت--'>استعلام کابینت ... / استعلام , استعلام کابینت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064135/استعلام-ups-15kw'>استعلام ups 15kw / استعلام ups 15kw</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064136/تجدید-مناقصه-انجام-خدمات-جابه-جایی-چیدمان-بارگیری'>تجدید مناقصه انجام خدمات جابه جایی، چیدمان، بارگیری  / تجدید مناقصه ,مناقصه انجام خدمات جابه جایی، چیدمان، بارگیری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064137/فراخوان-احداث-دو-باب-جایگاه-پمپ-بنزین-چاپ-دوم'>فراخوان احداث دو باب جایگاه پمپ بنزین- چاپ دوم  / آگهی فراخوان عمومی,فراخوان  احداث دو باب جایگاه پمپ بنزین- چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064138/مناقصه-پروژه-احداث-آبروها-و-مسیر-دسترسی-ایستگاههای--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه احداث آبروها و مسیر دسترسی ایستگاههای ...نوبت دوم / مناقصه,مناقصه پروژه احداث آبروها و مسیر دسترسی ایستگاههای ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064140/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-محور--'>مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور .. / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064141/استعلام-کیت-HLA-ABDR20TEST-از-کمپانی-BAG'>استعلام کیت HLA-ABDR20TEST از کمپانی BAG / استعلام کیت HLA-ABDR20TEST از کمپانی BAG</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064142/مناقصه-تکمیل-سالن-ورزشی-گرجی-آباد-بابل-نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل سالن ورزشی گرجی آباد بابل  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل سالن ورزشی گرجی آباد بابل  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064143/استعلام-میز-کنسول--'>استعلام میز کنسول ... / استعلام, استعلام میز کنسول ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064145/استعلام-تهیه-و-نصب-پمپ-وکیوم'>استعلام تهیه و نصب پمپ وکیوم / استعلام تهیه و نصب پمپ وکیوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064147/استعلام-ساماندهی-و-مرمت-پل--'>استعلام ساماندهی و مرمت پل ... / استعلام , استعلام ساماندهی و مرمت پل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064151/مناقصه-تامین-نیروی-خدماتی'>مناقصه تامین نیروی خدماتی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تامین نیروی خدماتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064152/استعلام-کوپلر'>استعلام کوپلر  / استعلام, استعلام کوپلر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064153/مناقصه-عمومی-تامین-مصالح-و-تجهیزات-کالا-و-خدمات-مرتبط--'>مناقصه عمومی تامین مصالح و تجهیزات، کالا و خدمات مرتبط ...  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عمومی تامین مصالح و تجهیزات، کالا و خدمات مرتبط ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064154/مناقصه-انجام-کلیه-عملیات-رفع-اتفاقات-رفع-حوادث-تجهیزاتی'>مناقصه انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات، رفع حوادث تجهیزاتی / آگهی مناقصه , مناقصه انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات، رفع حوادث تجهیزاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064155/مناقصه-ساخت-حصار-مخازن-بافت-و-توابع'>مناقصه ساخت حصار مخازن بافت و توابع / آگهی مناقصه, مناقصه ساخت حصار مخازن بافت و توابع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064156/استعلام-فعالیت-های-پست'>استعلام فعالیت های پست / استعلام, استعلام فعالیت های پست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064158/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستایی--'>استعلام اجرای طرح هادی روستایی... / استعلام اجرای طرح هادی روستایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064162/مناقصه-توسعه-و-احداث-شهری-ضعف'>مناقصه توسعه و احداث شهری ضعف / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه توسعه و احداث شهری ضعف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064163/فراخوان-واگذاری-طرح-های-تملک-دارایی-های-سرمایه-ای'>فراخوان واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای  / فراخوان, فراخوان واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064164/استعلام-اسپیکر--'>استعلام اسپیکر ... / استعلام , استعلام اسپیکر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064165/استعلام-برنج-دانه-بلند'>استعلام برنج دانه بلند / استعلام, استعلام برنج دانه بلند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064166/مناقصه-انجام-کلیه-عملیات-رفع-اتفاقات-رفع-حوادث-تجهیزاتی'>مناقصه انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات، رفع حوادث تجهیزاتی / آگهی مناقصه , مناقصه انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات، رفع حوادث تجهیزاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064167/مناقصه-احداث-دبستان-3-کلاسه--نوبت-دوم'>مناقصه احداث دبستان 3 کلاسه ...نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه احداث دبستان 3 کلاسه ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064170/مناقصه-تامین-130-نفر-نیروی-انسانی-نگهبانی'>مناقصه تامین 130 نفر نیروی انسانی نگهبانی  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین 130 نفر نیروی انسانی نگهبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064171/استعلام-حفار-و-لوله-کشی--'>استعلام حفار و لوله کشی ... / استعلام , استعلام حفار و لوله کشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064172/استعلام-خرید-مصالح-و-لوازم-جهت-روشنایی-تقاطع-های-همسطح-و-پرتصادف-و-پارکینگ-ها'>استعلام خرید مصالح و لوازم جهت روشنایی تقاطع های همسطح و پرتصادف و پارکینگ ها  / استعلام خرید مصالح و لوازم جهت روشنایی تقاطع های همسطح و پرتصادف و پارکینگ ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064175/مناقصه-مسیر-شکافی-جاده-امامزاده-عمران-به-دارخلک---'>مناقصه مسیر شکافی جاده امامزاده عمران به دارخلک .... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه مسیر شکافی جاده امامزاده عمران به دارخلک ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064176/استعلام-چاپ-4000-هزار-جلد-کتب'>استعلام چاپ 4000 هزار جلد کتب / استعلام , استعلام چاپ 4000 هزار جلد کتب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064177/استعلام-ماهیان-استخوانی--'>استعلام ماهیان استخوانی ... / استعلام , استعلام ماهیان استخوانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064179/تجدید-مناقصه-عملیات-کفسازی-کوچه-ها-و-مرمت-جداره-های-بیرونی'>تجدید مناقصه عملیات کفسازی کوچه ها و مرمت جداره های بیرونی / تجدید مناقصه عمومی، مناقصه عملیات کفسازی کوچه ها و مرمت جداره های بیرونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064180/استعلام-خرید-صندوق-نسوز'>استعلام خرید صندوق نسوز / استعلام خرید صندوق نسوز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064182/مناقصه-انجام-کلیه-عملیات-رفع-اتفاقات-رفع-حوادث-تجهیزاتی'>مناقصه انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات، رفع حوادث تجهیزاتی / آگهی مناقصه , مناقصه انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات، رفع حوادث تجهیزاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064184/مناقصه-اجرای-عملیات-پیاده-روسازی-معابر'>مناقصه اجرای عملیات پیاده روسازی معابر  / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای عملیات پیاده روسازی معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064185/مناقصه-حفر-و-پمپاژ-یک-حلقه-چاه-آهکی-به-عمق-300-متر-نوبت-دوم'>مناقصه حفر و پمپاژ یک حلقه چاه آهکی به عمق 300 متر نوبت دوم / مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه حفر و پمپاژ یک حلقه چاه آهکی به عمق 300 متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064186/مناقصه-امور-پذیرایی-تنظیفات-و-آبدارخانه'>مناقصه امور پذیرایی، تنظیفات و آبدارخانه  / آگهی مناقصه,مناقصه امور پذیرایی، تنظیفات و آبدارخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064187/استعلام-خرید-تجهیزات-سامانه-تصویری-دیجیتال--'>استعلام خرید تجهیزات سامانه تصویری دیجیتال ... / استعلام, استعلام خرید تجهیزات سامانه تصویری دیجیتال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064188/مناقصه-عمومی-واگذاری-حجمی-زمانی-اداره-امور-جایگاه-شرکتی-امیدیه'>مناقصه عمومی واگذاری حجمی زمانی اداره امور جایگاه شرکتی امیدیه  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی واگذاری حجمی زمانی اداره امور جایگاه شرکتی امیدیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064189/مناقصه-انجام-کلیه-عملیات-رفع-اتفاقات'>مناقصه انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات / آگهی مناقصه دو مرحله ای , مناقصه انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064190/مناقصه-عمومی-احداث-راه-روستایی-و--'>مناقصه عمومی احداث راه روستایی و ...  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی احداث راه روستایی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064191/مناقصه-واگذاری-بخشی-از-خدمات-عمومی'>مناقصه واگذاری بخشی از خدمات عمومی  / آگهی مناقصه، مناقصه واگذاری بخشی از خدمات عمومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064192/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-سیتسم-مدار-بسته-در-شعبه-قیام'>استعلام  نصب و راه اندازی سیتسم مدار بسته در شعبه قیام  / استعلام  نصب و راه اندازی سیتسم مدار بسته در شعبه قیام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064193/مناقصه-انجام-کلیه-عملیات-رفع-اتفاقات-رفع-حوادث-تجهیزاتی-و--'>مناقصه انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات، رفع حوادث تجهیزاتی و ... / آگهی مناقصه , مناقصه انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات، رفع حوادث تجهیزاتی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064195/فراخوان-احداث-مجتمع-تجاری-اداری-خدماتی-و-تفریحی--چاپ-دوم'>فراخوان احداث مجتمع تجاری، اداری، خدماتی و تفریحی - چاپ دوم / آگهی فراخوان عمومی, فراخوان احداث مجتمع تجاری، اداری، خدماتی و تفریحی - چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064196/مناقصه-واگذاری-حفظ-و-نگهداری-بخشی-از-فضای-سبز'>مناقصه واگذاری حفظ و نگهداری بخشی از فضای سبز  / مناقصه , مناقصه واگذاری حفظ و نگهداری بخشی از فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064197/مناقصه-احداث-اتاق-نگهبانی-CGS-شهرستان-ملایر'>مناقصه احداث اتاق نگهبانی CGS شهرستان ملایر / مناقصه,مناقصه احداث اتاق نگهبانی CGS شهرستان ملایر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064199/فراخوان-ساخت-پروژه-رستوران-راه-چوبی-کوهستان-چاپ-دوم-نوبت-دوم'>فراخوان ساخت پروژه رستوران راه چوبی کوهستان-چاپ دوم نوبت دوم  / آگهی فراخوان،  فراخوان ساخت پروژه رستوران راه چوبی کوهستان-چاپ دوم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064200/استعلام-ساخت-محفظه-آسانسور--'>استعلام ساخت محفظه آسانسور ... / استعلام , استعلام ساخت محفظه آسانسور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064202/استعلام-خرید-دوخت-12-13'>استعلام  خرید دوخت 12/13 / استعلام  خرید دوخت 12/13</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064204/استعلام-خرید-تجهیزات-اداری-و-آموزشی'>استعلام خرید تجهیزات اداری و آموزشی  / استعلام , استعلام خرید تجهیزات اداری و آموزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064205/مناقصه-واگذاری-بخش-اتفاقات-بیمارستان--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری بخش اتفاقات بیمارستان  - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری بخش اتفاقات بیمارستان - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064206/استعلام-افزایش-تولید-محصولات-باغی'>استعلام افزایش تولید محصولات باغی / استعلام افزایش تولید محصولات باغی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064207/استعلام-رادیاتور-شوفاژ--'>استعلام رادیاتور شوفاژ ... /  استعلام , استعلام رادیاتور شوفاژ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064208/مناقصه-پروژه-احداث-ایستگاه-پمپاژ-و-خط-انتقال-آب-مخازن'>مناقصه پروژه احداث ایستگاه پمپاژ و خط انتقال آب مخازن  / آگهی مناقصه، مناقصه پروژه احداث ایستگاه پمپاژ و خط انتقال آب مخازن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064210/تجدید-مناقصه-انجام-خدمات-جابه-جایی-چیدمان-بارگیری-(نوبت-دوم)'>تجدید مناقصه انجام خدمات جابه جایی، چیدمان، بارگیری (نوبت دوم) / تجدید مناقصه ,مناقصه انجام خدمات جابه جایی، چیدمان، بارگیری (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064211/مناقصه-ساخت-240-عدد-بسکت-ردیف-گرم-GAH'>مناقصه ساخت 240 عدد بسکت ردیف گرم GAH  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ساخت 240 عدد بسکت ردیف گرم GAH </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064213/مناقصه-واحد-نوار-قلب-جنین-و-بزرگسال-مرکز-آموزشی-درمانی-حافظ'>مناقصه واحد نوار قلب جنین و بزرگسال مرکز آموزشی درمانی حافظ / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واحد نوار قلب جنین و بزرگسال مرکز آموزشی درمانی حافظ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064214/استعلام-خرید-غذای-شبکه'>استعلام خرید غذای شبکه / اگهی فراخوان استعلام عمومی , استعلام خرید غذای شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064215/استعلام-دستگاه-کالیبراسیون-الکترونیکی-کاربرد-کالیبراتور-دستگاه-صداسنج'>استعلام دستگاه کالیبراسیون الکترونیکی کاربرد کالیبراتور دستگاه صداسنج / استعلام دستگاه کالیبراسیون الکترونیکی کاربرد کالیبراتور دستگاه صداسنج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064216/استعلام-نازل-و---'>استعلام نازل و .... / استعلام ,استعلام نازل و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064217/فراخوان-مناقصه-عمومی-پروژه-احداث-خطوط-لوله-8-انتقال-نفت-و-گاز'>فراخوان مناقصه عمومی پروژه احداث خطوط لوله 8 انتقال نفت و گاز  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی پروژه احداث خطوط لوله 8 انتقال نفت و گاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064218/استعلام-خرید-یا-ساخت-استند--'>استعلام خرید یا ساخت استند ... / استعلام , استعلام خرید یا ساخت استند ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064219/استعلام-اتصالات-فولادی-جوشی---'>استعلام اتصالات فولادی جوشی .... / استعلام, استعلام اتصالات فولادی جوشی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064221/تجدید-مناقصه-پروژه-ایجاد--توسعه-و-فضای-سبز-شهر'>تجدید مناقصه پروژه ایجاد ، توسعه و فضای سبز شهر   / تجدید مناقصه ، تجدید مناقصه پروژه ایجاد ، توسعه و فضای سبز شهر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064222/استعلام-نیرورسانی-از-شبکه-برق'>استعلام  نیرورسانی از شبکه برق  / استعلام  نیرورسانی از شبکه برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064223/فراخوان-احداث-پروژه-های-مسکونی-و-تجاری-مسکونی'>فراخوان احداث پروژه های مسکونی و تجاری مسکونی / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان احداث پروژه های مسکونی و تجاری مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064224/استعلام-شیر-پروانه-ای-و--'>استعلام شیر پروانه ای و ... / استعلام ,استعلام شیر پروانه ای و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064225/استعلام-قطعات-سخت-افزاری-سرور-و-شبکه'>استعلام قطعات سخت افزاری سرور و شبکه /  استعلام , استعلام قطعات سخت افزاری سرور و شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064226/استعلام-اجرای-کامل-زمین-ورزشی'>استعلام اجرای کامل زمین ورزشی  / استعلام اجرای کامل زمین ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064227/استعلام-لوازم-آزمایشگاهی-آب'>استعلام لوازم آزمایشگاهی آب  / استعلام, استعلام لوازم آزمایشگاهی آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064228/استعلام-عملیات-مبارزه-با-آفات-عمومی-و-همگانی--'>استعلام عملیات مبارزه با آفات عمومی و همگانی ... / استعلام ,استعلام عملیات مبارزه با آفات عمومی و همگانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064229/فراخوان-مناقصه-عملیات-اجرایی-احداث-یک-باب-مخزن-600-متر-مکعبی-روستای-ناشکی-و--'>فراخوان مناقصه عملیات اجرایی احداث یک باب مخزن 600 متر مکعبی روستای ناشکی و... / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عملیات اجرایی احداث یک باب مخزن 600 متر مکعبی روستای ناشکی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064230/استعلام-680-متر-رنگ-پلاستیک-و--'>استعلام 680 متر رنگ پلاستیک و ...  / استعلام , استعلام 680 متر رنگ پلاستیک و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064231/استعلام-ساخت-بنا'>استعلام ساخت بنا  / استعلام ساخت بنا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064232/فراخوان-خرید-چسب-جاذب-گردو-غبار'>فراخوان خرید چسب جاذب گردو غبار  / فراخوان خرید چسب جاذب گردو غبار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064233/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستایی--'>استعلام اجرای طرح هادی روستایی... / استعلام ,استعلام اجرای طرح هادی روستایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064234/فراخوان-خرید-تریستور-قدرت'>فراخوان خرید تریستور قدرت  / فراخوان خرید تریستور قدرت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064236/استعلام-سیستم-های-سرمایشی--'>استعلام سیستم های سرمایشی ... / استعلام , استعلام سیستم های سرمایشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064237/استعلام-دستگاه-سورتر-اسکناس'>استعلام دستگاه سورتر اسکناس  / استعلام ,استعلام دستگاه سورتر اسکناس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064238/استعلام-مایع-شیشه-ای-پاک-کن-مارک-گلرنگ-و-مایع-چندمنظوره-و---'>استعلام مایع شیشه ای پاک کن مارک گلرنگ و مایع چندمنظوره و .... / استعلام مایع شیشه ای پاک کن مارک گلرنگ و مایع چندمنظوره و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064239/فراخوان-خرید-بلبرینگ-نسوز'>فراخوان خرید بلبرینگ نسوز  / فراخوان خرید بلبرینگ نسوز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064240/مناقصه-تعمیرات-و-نگهداری-شبکه-و-تاسیسات-گازرسانی--'>مناقصه تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات گازرسانی ... / آگهی مناقصه , مناقصه تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات گازرسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064241/استعلام-صفحه-مبدل-بخار'>استعلام صفحه مبدل بخار  / استعلام , استعلام صفحه مبدل بخار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064242/مناقصه-انجام-عملیات-تست-و-تصفیه-روغن-ترانسفورماتور'>مناقصه انجام عملیات تست و تصفیه روغن ترانسفورماتور / اگهی مناقصه , مناقصه انجام عملیات تست و تصفیه روغن ترانسفورماتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064243/استعلام-کانکس'>استعلام کانکس / استعلام کانکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064244/استعلام-وسایل-کمک-شنوایی-شامل-سمعک-و--'>استعلام وسایل کمک شنوایی شامل سمعک و ... / استعلام, استعلام وسایل کمک شنوایی شامل سمعک و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064245/فراخوان-ارزیابی-و-تایید-صلاحیت-پیمانکاران-تامین-تجهیزات-و-احداث-و-راه-اندازی-نیروگاه-های-خورشیدی--'>فراخوان ارزیابی و تایید صلاحیت پیمانکاران تامین تجهیزات و احداث و راه اندازی نیروگاه های خورشیدی .. / فراخوان ارزیابی کیفی ,فراخوان ارزیابی و تایید صلاحیت پیمانکاران تامین تجهیزات و احداث و راه اندازی نیروگاه های خورشیدی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064246/فراخوان-خرید-سوییچ-مجاورتی-ضدحرارت-با-سنس'>فراخوان خرید سوییچ مجاورتی ضدحرارت با سنس   / فراخوان خرید سوییچ مجاورتی ضدحرارت با سنس  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064247/استعلام-کیس--'>استعلام کیس ... / استعلام , استعلام کیس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064248/استعلام-تعدادی-پمپ-سیرکولاسیون-آب-و-متعلقات'>استعلام تعدادی پمپ سیرکولاسیون آب و متعلقات / استعلام تعدادی پمپ سیرکولاسیون آب و متعلقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064249/مناقصه-انجام-خدمات-قرائت-کنتور-و-توزیع-صورتحساب-و-وصول-مطالبات--'>مناقصه انجام خدمات قرائت کنتور و توزیع صورتحساب و وصول مطالبات... / آگهی مناقصه , مناقصه انجام خدمات قرائت کنتور و توزیع صورتحساب و وصول مطالبات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064250/استعلام-برگزاری-هفت-دوره-آموزشی-تخصصی-16-ساعت'>استعلام برگزاری هفت دوره آموزشی تخصصی 16 ساعت / استعلام برگزاری هفت دوره آموزشی تخصصی 16 ساعت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064251/استعلام-خرید-دوربین-عکاسی-دیجیتال--'>استعلام خرید دوربین عکاسی دیجیتال.... / استعلام, استعلام خرید دوربین عکاسی دیجیتال....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064252/استعلام-فعالیت-های-نصب-تاسیسات-برق-لوله-کشی-و-سایر-تاسیسات-ساختمان'>استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق، لوله کشی و سایر تاسیسات ساختمان / استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق، لوله کشی و سایر ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064253/استعلام-انواع-مصالح-و-مقاطع-فلزی-ساختمان'>استعلام انواع مصالح و مقاطع فلزی ساختمان / استعلام، استعلام انواع مصالح و مقاطع فلزی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064254/مناقصه-انجام-خدمات-پشتیبانی--نگهداری-و-تعمیرات'>مناقصه  انجام خدمات پشتیبانی ، نگهداری و تعمیرات / مناقصه  انجام خدمات پشتیبانی ، نگهداری وتعمیرات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064255/اطلاعیه-مناقصه-انجام-خدمات-نیروی-انسانی'>اطلاعیه مناقصه انجام خدمات نیروی انسانی / اطلاعیه مناقصه، مناقصه انجام خدمات نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064256/استعلام-شارژ-کپسولهای--'>استعلام شارژ کپسولهای... / استعلام ,استعلام شارژ کپسولهای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064257/استعلام-قطره-گیر-کولینگ-تاور'>استعلام قطره گیر کولینگ تاور  / استعلام, استعلام قطره گیر کولینگ تاور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064258/استعلام-گیرموتورها-واکچویتورهای-برق-و--'>استعلام گیرموتورها واکچویتورهای برق و ... / استعلام, استعلام گیرموتورها واکچویتورهای برق و سیستم های کابل جم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064259/مناقصه-پروژه-نهالکاری--آبیاری--مراقبت-و-نگهداری'>مناقصه پروژه نهالکاری ، آبیاری ، مراقبت و نگهداری / مناقصه , مناقصه پروژه نهالکاری ، آبیاری ، مراقبت و نگهداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064260/استعلام-کولر-گازی-ایستاده'>استعلام کولر گازی ایستاده / استعلام, استعلام کولر گازی ایستاده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064261/استعلام-سرور--'>استعلام سرور ... / استعلام , استعلام سرور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064262/استعلام-لوله-جدار-فولادی-و-مشبک-جانسون-14-اینچ'>استعلام  لوله جدار فولادی و مشبک جانسون 14 اینچ / استعلام  لوله جدار فولادی و مشبک جانسون 14 اینچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064263/فراخوان-مناقصه-عمومی-خرید-12-دستگاه-کفساز-فرودگاهی'>فراخوان مناقصه عمومی خرید 12 دستگاه کفساز فرودگاهی  / فراخوان مناقصه عمومی خرید 12 دستگاه کفساز فرودگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064264/مناقصه-امور-حجمی-و-خدمات-پشتیبانی'>مناقصه امور حجمی و خدمات پشتیبانی / مناقصه , مناقصه امور حجمی و خدمات پشتیبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064265/استعلام-خرید-لوازم-ورزشی'>استعلام خرید لوازم ورزشی / استعلام, استعلام خرید لوازم ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064266/مناقصه-پروژه-نهالکاری--آبیاری--مراقبت-و-نگهداری'>مناقصه پروژه نهالکاری ، آبیاری ، مراقبت و نگهداری / مناقصه , مناقصه پروژه نهالکاری ، آبیاری ، مراقبت و نگهداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064267/استعلام-تخریب-موزاییک-کف-به-همراه-تخریب-ملات'>استعلام تخریب موزاییک کف به همراه تخریب ملات / استعلام ، استعلام تخریب موزاییک کف به همراه تخریب ملات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064269/استعلام-تجهیز-و-نوسازی-اراضی-شالیزاری---'>استعلام تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری .... / استعلام, استعلام تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064270/مناقصه-پروژه-احداث-کانال-دفع-آبهای-سطحی--'>مناقصه پروژه احداث کانال دفع آبهای سطحی ... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه پروژه احداث کانال دفع آبهای سطحی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064271/استعلام-خرید-و-نصب-و-راه-اندازی-دوربین-های-مداربسته-به-صورت-IP-پایانه-بار'>استعلام خرید و نصب و راه اندازی دوربین های مداربسته به صورت IP پایانه بار  / استعلام خرید و نصب و راه اندازی دوربین های مداربسته به صورت IP پایانه بار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064272/مناقصه-بازاریابی-و-بازارگردانی-اوراق-مشارکت'>مناقصه بازاریابی و بازارگردانی اوراق مشارکت  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه بازاریابی و بازارگردانی اوراق مشارکت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064273/مناقصه-پروژه-نهالکاری--آبیاری--مراقبت-و-نگهداری'>مناقصه پروژه نهالکاری ، آبیاری ، مراقبت و نگهداری / مناقصه , مناقصه پروژه نهالکاری ، آبیاری ، مراقبت و نگهداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064274/استعلام-اکسپنشن-دایره-ای-اول-واحد-گازی'>استعلام اکسپنشن دایره ای اول واحد گازی / استعلام,استعلام اکسپنشن دایره ای اول واحد گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064275/مناقصه-پروژه-نهالکاری--آبیاری--مراقبت-و-نگهداری'>مناقصه پروژه نهالکاری ، آبیاری ، مراقبت و نگهداری / مناقصه , مناقصه پروژه نهالکاری ، آبیاری ، مراقبت و نگهداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064276/استعلام-اجرای-شبکه-روشنایی--'>استعلام اجرای شبکه روشنایی ... / استعلام , استعلام اجرای شبکه روشنایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064277/مناقصه-پروژه-نهالکاری--آبیاری--مراقبت-جنگلکاری-و-گشت-و-مراقبت'>مناقصه  پروژه نهالکاری ، آبیاری ، مراقبت جنگلکاری و گشت و مراقبت  / مناقصه , مناقصه  پروژه نهالکاری ، آبیاری ، مراقبت جنگلکاری و گشت و مراقبت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064278/آگهی-مناقصه-عمومی-اجرای-عملیات-بهسازی-طرح-های-هادی'>آگهی مناقصه عمومی اجرای عملیات بهسازی طرح های هادی  / آگهی مناقصه عمومی، آگهی مناقصه عمومی اجرای عملیات بهسازی طرح های هادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064279/مناقصه-اجرای-عملیات-مکانیکی-٬خاکی-و-بازسازی-تغییر-حوضچه-ها'>مناقصه اجرای عملیات مکانیکی ٬خاکی و بازسازی تغییر حوضچه ها / مناقصه اجرای عملیات مکانیکی ٬خاکی و بازسازی تغییر حوضچه ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064280/استعلام-ورق-آهنی-ساختمانی'>استعلام ورق آهنی ساختمانی  / استعلام, استعلام ورق آهنی ساختمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064281/مناقصه-عمومی-واگذاری-خدمات-خودرویی'>مناقصه عمومی واگذاری خدمات خودرویی  / مناقصه عمومی واگذاری خدمات خودرویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064282/مناقصه-عملیات-نهالکاری-مراقبت-جنگلداری-و-گشت-و-مراقبت-حریق-سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>مناقصه  عملیات نهالکاری مراقبت جنگلداری و گشت و مراقبت حریق,سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / مناقصه , مناقصه   عملیات نهالکاری مراقبت جنگلداری و گشت و مراقبت حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064283/فراخوان-اجرای-ایستگاه-پمپاژ-مخزن-۳۰۰۰-مترمکعبی-و-ساختمان-های-دیوارکشی'>فراخوان اجرای ایستگاه پمپاژ مخزن ۳۰۰۰ مترمکعبی و ساختمان های دیوارکشی  / فراخوان اجرای ایستگاه پمپاژ مخزن ۳۰۰۰ مترمکعبی و ساختمان های دیوارکشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064284/فراخوان-احداث-شبکه-و-خطوط-جمع-آوری-فاضلاب'>فراخوان احداث شبکه و خطوط جمع آوری فاضلاب  / فراخوان احداث شبکه و خطوط جمع آوری فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064285/استعلام-غذای-استاتر-کویتز'>استعلام غذای استاتر کویتز / استعلام غذای استاتر کویتز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064286/استعلام-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام, استعلام فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064287/مناقصه-نهالکاری-مراقبت-نگهداری-و-آبیاری-پروژه-بیابانزدایی-و-احداث-کمربند-حفاظتی'>مناقصه نهالکاری مراقبت نگهداری و آبیاری پروژه بیابانزدایی و احداث کمربند حفاظتی / مناقصه , مناقصه   نهالکاری مراقبت نگهداری و آبیاری پروژه بیابانزدایی و احداث کمربند حفاظتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064288/استعلام-CARTRIDGE-FOR-CARTRIDGE-FILTER'>استعلام CARTRIDGE FOR CARTRIDGE FILTER / استعلام, استعلام CARTRIDGE FOR CARTRIDGE FILTER</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064289/مناقصه-عمومی-واگذاری-خدمات-خودرویی'>مناقصه عمومی واگذاری خدمات خودرویی  / مناقصه عمومی واگذاری خدمات خودرویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064290/استعلام-مقاطع-فلزی-خاص-شامل-لوله-ها--میل-های-گرد-و--'>استعلام مقاطع فلزی خاص شامل لوله ها ، میل های گرد  و ...  / استعلام, استعلام مقاطع فلزی خاص شامل لوله ها ، میل های گرد  و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064291/مناقصه-عملیات-اجرایی-احداث-پارک-نسیم-5'>مناقصه عملیات اجرایی احداث پارک نسیم 5  / آگهی مناقصه، مناقصه عملیات اجرایی احداث پارک نسیم 5 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064292/مناقصه-عمومی-واگذاری-خدمات-خودرویی'>مناقصه عمومی واگذاری خدمات خودرویی  / مناقصه عمومی واگذاری خدمات خودرویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064293/استعلام-صندلی--'>استعلام صندلی ... / استعلام , استعلام صندلی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064294/استعلام-اجرای-سند-بلاست-تجهیزات--'>استعلام اجرای سند بلاست تجهیزات ... / استعلام, استعلام اجرای سند بلاست تجهیزات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064295/استعلام-دستگاه-تست-کنتور-خانگی'>استعلام دستگاه تست کنتور خانگی  / استعلام دستگاه تست کنتور خانگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064296/استعلام-باطری-12-ولت-170-آمپر-ساعت'>استعلام باطری 12 ولت 170 آمپر ساعت  / استعلام ,استعلام باطری 12 ولت 170 آمپر ساعت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064297/مناقصه-واگذاری-امور-پخت-و-پز-بیمارستان'>مناقصه واگذاری امور پخت و پز بیمارستان / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه واگذاری امور پخت و پز بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064298/مناقصه-علمیات-اجرایی-ساماندهی-خیابان--'>مناقصه علمیات اجرایی ساماندهی خیابان ... / آگهی مناقصه، مناقصه علمیات اجرایی ساماندهی خیابان شیخ بهایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064299/مناقصه-واگذاری-خدمات-نظافت-؛-نگهبانی-و-نگهداری-ساختمان'>مناقصه واگذاری خدمات نظافت ؛ نگهبانی و نگهداری ساختمان  / مناقصه , مناقصه واگذاری خدمات نظافت ؛ نگهبانی و نگهداری ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064300/استعلام-وینچ-بادی-یک-تن--130-متر-سیم-بکسل-m12-با-قلاب--'>استعلام وینچ بادی یک تن - 130 متر سیم بکسل m12 با قلاب... / استعلام، استعلام وینچ بادی یک تن - 130 متر سیم بکسل m12 با قلاب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064301/استعلام-هفده-قلم-لوازم-تاسیساتی'>استعلام هفده قلم لوازم تاسیساتی / استعلام,استعلام هفده قلم لوازم تاسیساتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064302/استعلام-تعمیرات-ساختمان-ادارات-ثبت-احوال-مازندران'>استعلام تعمیرات ساختمان ادارات ثبت احوال مازندران  / استعلام تعمیرات ساختمان ادارات ثبت احوال مازندران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064303/استعلام-کابل-ها-و-رساناها'>استعلام کابل ها و رساناها / استعلام, استعلام کابل ها و رساناها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064304/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-جابجایی--چیدمان--'>فراخوان مناقصه انجام خدمات جابجایی ، چیدمان ... / آگهی مناقصه, فراخوان مناقصه انجام خدمات جابجایی ، چیدمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064305/مناقصه-علمیات-اجرایی-روکش-آسفالت-معابر-سطح-شهر'>مناقصه علمیات اجرایی روکش آسفالت معابر سطح شهر / آگهی مناقصه، مناقصه عملیات اجرایی روکش اسفالت معابر سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064306/مناقصه-عملیات-جنگلکاری--آبیاری'>مناقصه عملیات جنگلکاری ، آبیاری / مناقصه , مناقصه عملیات جنگلکاری ، آبیاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064307/استعلام-مبلمان-و-دکوراسیون'>استعلام مبلمان و دکوراسیون  / استعلام, استعلام مبلمان و دکوراسیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064308/استعلام-پاسپورت-خوان-ocr-reader1'>استعلام پاسپورت خوان ocr reader1  / استعلام,استعلام پاسپورت خوان ocr reader1 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064309/استعلام-داروی-انسانی---'>استعلام داروی انسانی .... / استعلام, استعلام داروی انسانی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064310/مناقصه-بهسازی-و-آسفالت-گرم-راه-های-روستایی'>مناقصه بهسازی و آسفالت گرم راه های روستایی  / اگهی مناقصه , مناقصه بهسازی و آسفالت گرم راه های روستایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064311/استعلام-هارد-سرور--'>استعلام هارد سرور ... / استعلام ,استعلام هارد سرور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064312/استعلام-تمامی-شیرآلات-از-جنس-چدن--'>استعلام تمامی شیرآلات از جنس چدن ... / استعلام,استعلام تمامی شیرآلات از جنس چدن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064313/استعلام-دوربین-مداربسته-CCTV-CAMERA'>استعلام دوربین مداربسته CCTV CAMERA / استعلام دوربین مداربسته CCTV CAMERA</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064314/مناقصه-عملیات-نهالکاری--آبیاری'>مناقصه عملیات نهالکاری ، آبیاری  / اگهی فراخوان , مناقصه عملیات نهالکاری ، آبیاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064315/مناقصه-بهسازی-محور'>مناقصه بهسازی محور  / اگهی مناقصه , مناقصه بهسازی محور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064316/مناقصه-نهالکاری-آبیاری--مراقبت-از-جنگلکاری--'>مناقصه  نهالکاری ،آبیاری ، مراقبت از جنگلکاری ... / آگهی مناقصه, مناقصه  نهالکاری ،آبیاری ، مراقبت از جنگلکاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064317/استعلام-خرید-16-عدد-صندلی-کارشناسی'>استعلام خرید 16 عدد صندلی کارشناسی / استعلام , استعلام خرید 16 عدد صندلی کارشناسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064318/استعلام-خریداری-رله-avr-ترانس'>استعلام خریداری رله avr ترانس / استعلام, استعلام خریداری رله avr ترانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064319/استعلام-هارد-سرور'>استعلام هارد سرور  / استعلام,استعلام هارد سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064320/استعلام-قطعات-کامپیوتر---'>استعلام قطعات کامپیوتر .... / استعلام, استعلام قطعات کامپیوتر ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064321/مناقصه-عملیات-نهالکاری--آبیاری'>مناقصه عملیات نهالکاری ، آبیاری  / اگهی فراخوان , مناقصه عملیات نهالکاری ، آبیاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064322/استعلام-درخواست-خرید-کلمپ'>استعلام درخواست خرید کلمپ  / استعلام درخواست خرید کلمپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064323/استعلام-کولر-گازی-اسپیلت-هیتردار'>استعلام کولر گازی اسپیلت هیتردار / استعلام  ،استعلام کولر گازی اسپیلت هیتردار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064324/استعلام-برد-TCBC---'>استعلام برد TCBC  ... / استعلام , استعلام برد TCBC  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064325/مناقصه-واگذاری-امور-مربوط-به-نظارت-بر-طرح-ها-و-وصول-مطالبات-صندوق'>مناقصه  واگذاری امور مربوط به نظارت بر طرح ها و وصول مطالبات صندوق  / آگهی مناقصه, مناقصه  واگذاری امور مربوط به نظارت بر طرح ها و وصول مطالبات صندوق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064326/استعلام-عملیات-کمربندی-حفاظتی'>استعلام عملیات کمربندی حفاظتی / استعلام عملیات کمربندی حفاظتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064327/استعلام-آبسردکن'>استعلام آبسردکن  / استعلام، استعلام آبسردکن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064328/استعلام-خرید-کارت-و-ریبون'>استعلام خرید کارت و ریبون  / استعلام , استعلام خرید کارت و ریبون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064329/استعلام-لامپ-کم-مصرف-30-وات'>استعلام لامپ کم مصرف 30 وات / استعلام لامپ کم مصرف 30 وات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064330/استعلام-رایانه'>استعلام رایانه / استعلام , استعلام رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064331/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-در-سایزهای-مختلف'>استعلام لوله پلی اتیلن در سایزهای مختلف / استعلام، استعلام لوله پلی اتیلن در سایزهای مختلف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064332/استعلام-mini-pc-intel'>استعلام mini pc intel / استعلام, استعلام mini pc intel</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064333/استعلام-قطره-چکان'>استعلام قطره چکان / استعلام، استعلام قطره چکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064334/استعلام-مرمت-حمام-تاریخی'>استعلام مرمت حمام تاریخی  / استعلام ,استعلام مرمت حمام تاریخی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064335/استعلام-نخ-نسوز-گرافیتی-نرم'>استعلام نخ نسوز گرافیتی نرم / استعلام نخ نسوز گرافیتی نرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064336/استعلام-اسپیلت---'>استعلام اسپیلت  .... / استعلام, استعلام اسپیلت  ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064337/استعلام-ایمپلر-پمپ-10-12'>استعلام ایمپلر پمپ 10.12 / استعلام ایمپلر پمپ 10.12</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064338/مناقصه-اجرای-کامل-ابنیه-٬‌تاسیسات-مکانیکی-و-برقی-ساختمان'>مناقصه  اجرای کامل ابنیه ٬‌تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان / آگهی مناقصه, مناقصه  اجرای کامل ابنیه ٬‌تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064339/استعلام-شستشوی-و-نظافت-دکل-و-آنتن-30-متری--'>استعلام شستشوی و نظافت دکل و آنتن 30 متری... / استعلام , استعلام شستشوی و نظافت دکل و آنتن 30 متری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064340/استعلام-ساخت-سایر-پروژه-های-مهندسی-عمران'>استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران  / استعلام,استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064342/استعلام-فتوکپی--'>استعلام فتوکپی ... / استعلام , استعلام فتوکپی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064343/استعلام-بک-لاینر-پمپ-5311'>استعلام بک لاینر پمپ 5311 / استعلام بک لاینر پمپ 5311</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064344/استعلام-غذای-ترکیبی-داروهای-خوراکی-و-شیمیایی'>استعلام غذای ترکیبی، داروهای خوراکی و شیمیایی / استعلام, استعلام غذای ترکیبی، داروهای خوراکی و شیمیایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064345/مناقصه-انجام-خدمات-قرائت-کنتور-و-توزیع-صورتحساب-و-وصول-مطالبات--'>مناقصه انجام خدمات قرائت کنتور و توزیع صورتحساب و وصول مطالبات... / آگهی مناقصه , مناقصه انجام خدمات قرائت کنتور و توزیع صورتحساب و وصول مطالبات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064346/استعلام-خرید-تجهیزات-ورزشی'>استعلام خرید تجهیزات ورزشی  / استعلام , استعلام خرید تجهیزات ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064347/استعلام-اجاره-یک-دستگاه-لودر'>استعلام اجاره یک دستگاه لودر  / استعلام, استعلام اجاره یک دستگاه لودر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064348/استعلام-کلید-ها-موتور-الکتریکی--'>استعلام کلید ها  موتور الکتریکی ... / استعلام, استعلام کلید ها  موتور الکتریکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064349/استعلام-سرور-hp-d380-g8'>استعلام سرور hp d380  g8 / استعلام، استعلام سرور hp d380  g8</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064350/استعلام-واشر-تخت-لاستیکی-منجید-دار'>استعلام واشر تخت لاستیکی منجید دار / استعلام واشر تخت لاستیکی منجید دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064351/مناقصه-راه-روستائی-و--'>مناقصه  راه روستائی و ... / آگهی مناقصه, مناقصه  راه روستائی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064352/استعلام-خرید-تجهیزات-رایانه-ای'>استعلام خرید تجهیزات رایانه ای  / استعلام,استعلام خرید تجهیزات رایانه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064353/استعلام-لوازم-پزشکی---'>استعلام لوازم پزشکی .... / استعلام, استعلام لوازم پزشکی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064354/استعلام-فاز-اول-مطالعات-برنامه-ریزی-توسعه-اقتصادی'>استعلام فاز اول مطالعات برنامه ریزی توسعه اقتصادی / استعلام,استعلام فاز اول مطالعات برنامه ریزی توسعه اقتصادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064355/استعلام-موتور-الکتریکی-سه-فاز'>استعلام موتور الکتریکی سه فاز  / استعلام, استعلام موتور الکتریکی سه فاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064356/استعلام-الکتروپمپ-شناور'>استعلام الکتروپمپ شناور / استعلام , استعلام الکتروپمپ شناور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064357/استعلام-یو-پی-اس'>استعلام یو پی اس / استعلام , استعلام یو پی اس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064358/استعلام-سنسور-فشار--'>استعلام سنسور فشار ... / استعلام , استعلام سنسور فشار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064360/استعلام-مطالعه-تفضیلی--اجرایی-حوزه-میدان-شهرستان'>استعلام مطالعه تفضیلی - اجرایی حوزه میدان شهرستان / استعلام, استعلام مطالعه تفضیلی - اجرایی حوزه میدان شهرستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064361/استعلام-گوشت-برزیلی'>استعلام گوشت برزیلی  / استعلام , استعلام گوشت برزیلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064362/استعلام-موتور-200-اسب-بخار'>استعلام موتور 200 اسب بخار / استعلام, استعلام موتور 200 اسب بخار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064363/استعلام-سوئیچ-شبکه'>استعلام سوئیچ شبکه  / استعلام ,استعلام سوئیچ شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064364/استعلام-کارت-عابر-بانک-HICO'>استعلام کارت عابر بانک HICO  / استعلام,استعلام کارت عابر بانک HICO </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064365/مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-و-بازسازی-شبکه-و-تامین-آب-تجدید'>مناقصه  تعمیر و نگهداری و بازسازی شبکه و تامین آب- تجدید / آگهی مناقصه, مناقصه  تعمیر و نگهداری و بازسازی شبکه و تامین آب- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064366/استعلام-بسته-نرم-افزار-DVD'>استعلام بسته نرم افزار DVD / استعلام , استعلام بسته نرم افزار DVD</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064367/استعلام-تخریب-و-خرید-و-نصب-پنجره-پی-وی-سی'>استعلام تخریب و خرید و نصب پنجره پی وی سی / استعلام ,استعلام تخریب و خرید و نصب پنجره پی وی سی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064368/استعلام-پروژه-اصلاح-و-بهینه-شبکه-فشار-ضعیف'>استعلام  پروژه اصلاح و بهینه شبکه فشار ضعیف / استعلام, استعلام  پروژه اصلاح و بهینه شبکه فشار ضعیف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064369/استعلام-کپسول-های-اکسیژن'>استعلام کپسول های اکسیژن  / استعلام ,استعلام کپسول های اکسیژن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064370/استعلام-جوراب-ورزشی-مردانه--'>استعلام جوراب ورزشی مردانه... / استعلام , استعلام جوراب ورزشی مردانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064371/استعلام-خدمات-پشتیبانی-جنگل-داری--'>استعلام خدمات پشتیبانی جنگل داری ... / استعلام, استعلام خدمات پشتیبانی جنگل داری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064372/استعلام-ملزومات-اداری'>استعلام ملزومات اداری / استعلام, استعلام ملزومات اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064373/تجدید-استعلام-عملیات-آبیاری-سنواتی'>تجدید استعلام عملیات آبیاری سنواتی  / تجدید استعلام , تجدید استعلام عملیات آبیاری سنواتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064374/استعلام-یکدستگاه-غربالگری-شنوایی'>استعلام یکدستگاه غربالگری شنوایی / استعلام , استعلام یکدستگاه غربالگری شنوایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064375/مناقصه-خرید-اقلام-مربوط-به-پروژه-لکه-گیری-استقبال-از-بهار'>مناقصه خرید اقلام مربوط به پروژه لکه گیری استقبال از بهار / مناقصه خرید اقلام مربوط به پروژه لکه گیری استقبال از بهار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064376/استعلام-اجرای-غرفه-های-نمایشگاه'>استعلام اجرای غرفه های نمایشگاه / استعلام,استعلام اجرای غرفه های نمایشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064377/استعلام-ایجاد-راه-دسترسی-سواره-رو'>استعلام ایجاد راه دسترسی سواره رو  / استعلام , استعلام ایجاد راه دسترسی سواره رو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064378/استعلام-تلویزیون-ال-ای-دی-ایکس-ویژن'>استعلام  تلویزیون ال ای دی ایکس ویژن / استعلام، استعلام  تلویزیون ال ای دی ایکس ویژن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064379/استعلام-شارژ-کپسولهای-50-هایی-کیلویی'>استعلام شارژ کپسولهای 50 هایی کیلویی / استعلام , استعلام شارژ کپسولهای 50 هایی کیلویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064380/استعلام-فرش-ماشینی-HCPX2-اکریلیک'>استعلام فرش ماشینی HCPX2 اکریلیک / استعلام , استعلام فرش ماشینی HCPX2 اکریلیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064381/استعلام-بازدید-از-کارخانه-های-خوراک-دام'>استعلام بازدید از کارخانه های خوراک دام  / استعلام , استعلام بازدید از کارخانه های خوراک دام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064382/استعلام-تجهیزات-کتابخانه'>استعلام تجهیزات کتابخانه  / استعلام ,استعلام تجهیزات کتابخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064383/استعلام-پانل-کنترل-نمایشگر'>استعلام پانل کنترل نمایشگر  / استعلام , استعلام پانل کنترل نمایشگر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064384/استعلام-رادیاتور-پره-ای-آلومینیومی'>استعلام رادیاتور پره ای آلومینیومی  / استعلام رادیاتور پره ای آلومینیومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064385/استعلام-کولر-گازی-اسپیلت--'>استعلام کولر گازی اسپیلت ... / استعلام,استعلام کولر گازی اسپیلت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064386/استعلام-بیمه-درمان-گروهی'>استعلام بیمه درمان گروهی / استعلام , استعلام بیمه درمان گروهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064387/استعلام-سنگ-بادبر-نما-سفید'>استعلام سنگ بادبر نما سفید  / استعلام , استعلام سنگ بادبر نما سفید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064388/استعلام-تابلوهای-کنترل'>استعلام تابلوهای کنترل / استعلام , استعلام تابلوهای کنترل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064389/تجدید-مناقصه-BLOHM-VOSS-MANUAL-TONG'>تجدید مناقصه  BLOHM+VOSS MANUAL TONG / تجدید آگهی مناقصه, تجدید مناقصه  BLOHM+VOSS MANUAL TONG</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064390/استعلام-ست-مبلمان-نیم-کلاسیک'>استعلام ست مبلمان نیم کلاسیک  / استعلام,استعلام ست مبلمان نیم کلاسیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064391/مناقصه-احداث-پارک-های-جنگلی-فاطمیه'>مناقصه احداث پارک های جنگلی فاطمیه / مناقصه ، مناقصه مناقصه احداث پارک های جنگلی فاطمیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064392/استعلام-پودر-لباسشویی-دستی'>استعلام پودر لباسشویی دستی / استعلام, استعلام پودر لباسشویی دستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064393/استعلام-نماسازی-دیوارهای-پیش-ساخته'>استعلام نماسازی دیوارهای پیش ساخته / استعلام , استعلام نماسازی دیوارهای پیش ساخته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064394/استعلام-آبگرمکن-دیواری-گازی'>استعلام آبگرمکن دیواری گازی / استعلام , استعلام آبگرمکن دیواری گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064395/مناقصه-احداث-فضای-سبز-بلوار-امام-علی(ع)'> مناقصه احداث فضای سبز بلوار امام علی(ع) / مناقصه ،  مناقصه احداث فضای سبز بلوار امام علی(ع)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064396/استعلام-استقرار-پیاده-سازی-استاندارد--'>استعلام استقرار پیاده سازی استاندارد... / استعلام , استعلام استقرار پیاده سازی استاندارد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064397/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-توسعه-برق--'>مناقصه عمومی یک مرحله ای توسعه برق ... / مناقصه,مناقصه عمومی یک مرحله ای توسعه برق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064398/استعلام-اموزش-دوره-های-صنایع-دستی'>استعلام اموزش دوره های صنایع دستی / استعلام , استعلام اموزش دوره های صنایع دستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064399/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستایی--'>استعلام اجرای طرح هادی روستایی... / استعلام ,استعلام اجرای طرح هادی روستایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064400/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-در-اقطار-مختلف'>استعلام  لوله پلی اتیلن در اقطار مختلف / استعلام , استعلام  لوله پلی اتیلن در اقطار مختلف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064401/استعلام-گلیم-سوزنی-سفره-کردی-و-تکه-دوزی'>استعلام گلیم سوزنی سفره کردی و تکه دوزی  / استعلام, استعلام گلیم سوزنی سفره کردی و تکه دوزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064402/استعلام-انجام-امور-باغبانی-و-فضای-سبز'>استعلام انجام امور باغبانی و فضای سبز / استعلام,استعلام انجام امور باغبانی و فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064403/استعلام-تعمیرات-پل-ها-و-ابنیه-فنی-راههای-شریانی--'>استعلام تعمیرات پل ها و ابنیه فنی راههای شریانی ... / استعلام, استعلام تعمیرات پل ها و ابنیه فنی راههای شریانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064404/مناقصه-تکمیل-شبکه-آبیاری-مکانیکی'> مناقصه تکمیل شبکه آبیاری مکانیکی / مناقصه ،  مناقصه تکمیل شبکه آبیاری مکانیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064405/استعلام-خدمات-آموزشی'>استعلام خدمات آموزشی / استعلام , استعلام خدمات آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064406/استعلام-تقویم-رومیزی--'>استعلام تقویم رومیزی... / استعلام , استعلام تقویم رومیزی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064407/استعلام-بهینه-سازی-ساخمتان-نگهبانی-و-محوطه-پست'>استعلام بهینه سازی ساخمتان نگهبانی و محوطه پست / استعلام , استعلام بهینه سازی ساخمتان نگهبانی و محوطه پست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064408/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری-اطلاعات-سخت-افزار'>استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات سخت افزار  / استعلام , استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات سخت افزار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064409/استعلام-آی-پی-فون--'>استعلام آی پی فون .. / استعلام,استعلام آی پی فون ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064410/استعلام-ابزارآلات-و-تجهیزات'>استعلام ابزارآلات و تجهیزات  / استعلام , استعلام ابزارآلات و تجهیزات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064411/استعلام-رمپ-سیار-ویژه-معلولین'>استعلام رمپ سیار ویژه معلولین  / استعلام ,استعلام رمپ سیار ویژه معلولین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064412/استعلام-تامین-غذای-آزاد-ماهیان--'>استعلام تامین غذای آزاد ماهیان... / استعلام, استعلام تامین غذای آزاد ماهیان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064413/آگهی-شناسایی-متقاضیان-نمایندگی-فروش-روغن-موتور'>آگهی شناسایی متقاضیان نمایندگی فروش روغن موتور / آگهی شناسایی متقاضیان نمایندگی فروش روغن موتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064414/مناقصه-عملیات-رپرگذاری-نشانه-گذاری-رودخانه'>مناقصه عملیات رپرگذاری، نشانه گذاری رودخانه  / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات رپرگذاری، نشانه گذاری رودخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064415/استعلام-جمع-آوری-تابلوهای-غیرمجاز-تبلیغاتی-و-اختصاصی'>استعلام جمع آوری تابلوهای غیرمجاز تبلیغاتی و اختصاصی / استعلام, استعلام جمع آوری تابلوهای غیرمجاز تبلیغاتی و اختصاصی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064416/استعلام-احداث-راههای-دسترسی'>استعلام احداث راههای دسترسی / استعلام , استعلام احداث راههای دسترسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064417/استعلام-افزایش-تولید-محصولات-زراعی'>استعلام افزایش تولید محصولات زراعی  / استعلام ,استعلام افزایش تولید محصولات زراعی اسلامشهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064418/استعلام-پرینتر'>استعلام پرینتر / استعلام ,استعلام پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064419/استعلام-آبزی-پروری'>استعلام آبزی پروری  / استعلام, استعلام آبزی پروری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064420/استعلام-ساخت-سایر-پروژه-های-مهندسی-عمران'>استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران / استعلام,استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064421/فراخوان-مناقصه-عمومی-خرید-انواع-کابل-فشار-متوسط'>فراخوان مناقصه عمومی خرید انواع کابل فشار متوسط  / فراخوان مناقصه عمومی خرید انواع کابل فشار متوسط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064422/استعلام-سر-سوزن-انتقالی-به-هد--'>استعلام سر سوزن انتقالی به هد... / استعلام, استعلام سر سوزن انتقالی به هد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064423/استعلام-پرینتر-4-کاره'>استعلام پرینتر 4 کاره / استعلام , استعلام پرینتر 4 کاره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064424/مناقصه-انجام-خدمات-قرائت-کنتور-و-توزیع-صورتحساب-و-وصول-مطالبات--'>مناقصه انجام خدمات قرائت کنتور و توزیع صورتحساب و وصول مطالبات... / آگهی مناقصه , مناقصه انجام خدمات قرائت کنتور و توزیع صورتحساب و وصول مطالبات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064425/مناقصه-احداث-منبع-ذخیره-آب-حدود-400-مترمکعب'>مناقصه احداث منبع ذخیره آب حدود 400 مترمکعب / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه احداث منبع ذخیره آب حدود 400 مترمکعب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064426/مناقصه-پروژه-احداث-مرکز-بهره-برداری-خطوط-لوله-گاز'>مناقصه پروژه احداث مرکز بهره برداری خطوط لوله گاز  / مناقصه ,مناقصه پروژه احداث مرکز بهره برداری خطوط لوله گاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064427/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستایی--'>استعلام اجرای طرح هادی روستایی... / استعلام ,استعلام اجرای طرح هادی روستایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064428/استعلام-نصب-دوربین-مداربسته'>استعلام نصب دوربین مداربسته  / استعلام , استعلام نصب دوربین مداربسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064429/استعلام-ساماندهی-و-احداث-المان--'>استعلام ساماندهی و احداث المان... / استعلام , استعلام ساماندهی و احداث المان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064430/استعلام-دوربین-مداربسته-CCTV-CAMERA'>استعلام دوربین مداربسته CCTV CAMERA / استعلام دوربین مداربسته CCTV CAMERA</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064431/استعلام-رنگ-گالوانیزه'>استعلام رنگ گالوانیزه / استعلام , استعلام رنگ گالوانیزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064432/استعلام-کلید-فیوز--فیوز-فشنگی--لامپ-و--'>استعلام کلید فیوز ، فیوز فشنگی ، لامپ و ...  / استعلام ,استعلام کلید فیوز ، فیوز فشنگی ، لامپ و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064433/استعلام-​دستگاه-بارکدخوان'>استعلام ​دستگاه بارکدخوان  / استعلام ,دستگاه بارکدخوان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064434/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستایی--'>استعلام اجرای طرح هادی روستایی... / استعلام ,استعلام اجرای طرح هادی روستایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064435/استعلام-میز-و-نیمکت'>استعلام میز و نیمکت / استعلام , استعلام میز و نیمکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064436/استعلام-خرید-کیت'>استعلام خرید کیت / استعلام,استعلام خرید کیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064437/استعلام-الکتروپمپ-شناور'>استعلام  الکتروپمپ شناور / استعلام,استعلام الکتروپمپ شناور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064439/استعلام-هارد-دیسک-اکسترنال-فلش-مموری-و--'>استعلام هارد دیسک اکسترنال، فلش مموری  و ...  / استعلام, استعلام هارد دیسک اکسترنال، فلش مموری  و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064440/استعلام-خرید-و-نصب-قالی'>استعلام خرید و نصب قالی  / استعلام , استعلام خرید و نصب قالی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064441/استعلام-خرید-کلر-مایع'>استعلام خرید کلر مایع / استعلام، استعلام خرید کلر مایع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064442/استعلام-خرید-دستگاه-بذرکار'>استعلام خرید دستگاه بذرکار / استعلام , استعلام خرید دستگاه بذرکار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064443/استعلام-چاپگر-سیستم-سیار-کارت-هوشمند--'>استعلام  چاپگر،سیستم سیار کارت هوشمند ... / استعلام ,استعلام  چاپگر،سیستم سیار کارت هوشمند ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064444/استعلام-آماده-سازی-و-اجرای-عملیات-عمرانی-دکل'>استعلام  آماده سازی و اجرای عملیات عمرانی دکل  / استعلام، استعلام  آماده سازی و اجرای عملیات عمرانی دکل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064445/تجدید-استعلام-بهای-اجرای-عملیات-نهالکاری-آبیاری-و--'>تجدید استعلام بهای اجرای عملیات نهالکاری آبیاری و ... / استعلام, تجدید استعلام بهای اجرای عملیات نهالکاری آبیاری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064446/استعلام-جو-پوست-کنده'>استعلام جو پوست کنده  / استعلام , استعلام جو پوست کنده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064447/استعلام-خرید-8-دستگاه-رله-جریانی--'>استعلام خرید 8 دستگاه رله جریانی ... / استعلام, استعلام خرید 8 دستگاه رله جریانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064448/استعلام-79600-اصله-نهال-گل-محمدی--'>استعلام 79600 اصله نهال گل محمدی ... / استعلام,استعلام 79600 اصله نهال گل محمدی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064449/استعلام-شیرآلات'>استعلام شیرآلات / استعلام , استعلام شیرآلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064450/استعلام-فعالیت-های-پشتیبانی-کشاورزی'>استعلام فعالیت های پشتیبانی کشاورزی /  استعلام , استعلام فعالیت های پشتیبانی کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064451/استعلام-قطعات-کامپیوتر'>استعلام قطعات کامپیوتر  / استعلام , استعلام قطعات کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064452/استعلام-خرید-سرور-HP-DL-380-G9'>استعلام خرید سرور HP DL 380 G9 / استعلام, استعلام خرید سرور HP DL 380 G9</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064453/استعلام-تعمیر-و-تجهیز-فرهنگسرای-اندیشه'>استعلام  تعمیر و تجهیز فرهنگسرای اندیشه / استعلام, استعلام  تعمیر و تجهیز فرهنگسرای اندیشه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064454/استعلام-یک-دستگاه-تانژانت-دلتا--'>استعلام یک دستگاه تانژانت دلتا ... / استعلام,استعلام یک دستگاه تانژانت دلتا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064455/استعلام-لایروبی-چاه'>استعلام لایروبی چاه  /  استعلام , استعلام لایروبی چاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064456/استعلام-بهینه-سازی-ساختمان-نگهبانی'>استعلام بهینه سازی ساختمان نگهبانی  / استعلام , استعلام بهینه سازی ساختمان نگهبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064457/استعلام-مجموعه-قطعات-کیس-رایانه--'>استعلام مجموعه قطعات کیس رایانه ... / استعلام,استعلام مجموعه قطعات کیس رایانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063415/مزایده-فروش-تعداد-محدودی-از-املاک'> مزایده فروش تعداد محدودی از املاک / مزایده, مزایده فروش تعداد محدودی از املاک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063416/مزایده-نصب-و-راه-اندازی-سخت-افزار-و-نرم-افزار-پارکومتر-هوشمند--(مرحله-اول--نوبت-دوم)'>مزایده نصب و راه اندازی سخت افزار و نرم افزار پارکومتر هوشمند... (مرحله اول - نوبت دوم) / مزایده, مزایده نصب و راه اندازی سخت افزار و نرم افزار پارکومتر هوشمند... (مرحله اول - نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063419/مزایده-ششدانگ-یک-باب-مغازه-دارای-پلاک-ثبتی--'>مزایده ششدانگ یک باب مغازه دارای پلاک ثبتی... / مزایده، مزایده ششدانگ یک باب مغازه دارای پلاک ثبتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063420/مزایده-انواع-خودروهای-سبک-و-سنگین-اصلاحیه'>مزایده انواع خودروهای سبک و سنگین اصلاحیه / مزایده , مزایده انواع خودروهای سبک و سنگین اصلاحیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063422/مزایده-ششدانگ-پلاک-3142-یک-قطعه-زمین-1225متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ پلاک 3142 یک قطعه زمین 1225متر نوبت دوم  / مزایده, مزایده ششدانگ پلاک 3142 یک قطعه زمین 1225متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063427/مزایده-جرثقیل-دیزل-ژنراتور--'>مزایده جرثقیل، دیزل ژنراتور... / مزایده, مزایده جرثقیل، دیزل ژنراتور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063433/مزایده-اجرای-طرح-پارکومتر'>مزایده  اجرای طرح پارکومتر / آگهی مزایده , مزایده  اجرای طرح پارکومتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063434/مزایده-31-دستگاه-خودرو-19-دستگاه-موتورسیکلت--'>مزایده 31 دستگاه خودرو، 19 دستگاه موتورسیکلت... / مزایده, مزایده 31 دستگاه خودرو، 19 دستگاه موتورسیکلت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063436/مزایده-مواد-بازیافتی-و-ضایعاتی--'>مزایده مواد بازیافتی و ضایعاتی ... / مزایده , مزایده مواد بازیافتی و ضایعاتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063442/مزایده-فروش-یک-واحد-گاوداری-500-راسی-شیری-و-اراضی-زراعی'>مزایده فروش یک واحد گاوداری 500 راسی شیری و اراضی زراعی / مزایده, مزایده فروش یک واحد گاوداری 500 راسی شیری و اراضی زراعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063444/مزایده-ششدانگ-خانه-بخش-57-یزد'>مزایده ششدانگ خانه بخش 57 یزد  / مزایده, مزایده ششدانگ خانه بخش 57 یزد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063448/مزایده-بهره-برداری-از-جمعه-بازار'>مزایده بهره برداری از جمعه بازار  / آگهی مزایده , مزایده بهره برداری از جمعه بازار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063449/مزایده-واگذاری-تعدادی-از-املاک-در-تهران-و-شهرستان-ها'>مزایده واگذاری تعدادی از املاک در تهران و شهرستان ها  / مزایده, مزایده واگذاری تعدادی از املاک در تهران و شهرستان ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063454/تجدید-مزایده-مجتمع-خدماتی-رفاهی--نوبت-دوم'>تجدید مزایده مجتمع خدماتی رفاهی - نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده , تجدید مزایده مجتمع خدماتی رفاهی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063455/مزایده-فروش-اراضی-شهر-جدید-پردیس'>مزایده فروش اراضی شهر جدید پردیس / مزایده, مزایده فروش اراضی شهر جدید پردیس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063456/مزایده-واگذاری-قطعه-زمین-شماره-دو-تفکیکی-بخش-پنج'>مزایده واگذاری قطعه زمین شماره دو تفکیکی بخش پنج  / مزایده, مزایده واگذاری قطعه زمین شماره دو تفکیکی بخش پنج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063457/مزایده-واگذاری-غرفه-شماره-19-مرحله-اول-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری غرفه شماره 19- مرحله اول نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری غرفه شماره 19- مرحله اول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063458/مزایده-فروش-یک-قطعه-مسکونی-با-سند-رسمی'>مزایده فروش یک قطعه مسکونی با سند رسمی / مزایده, مزایده فروش یک قطعه مسکونی با سند رسمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063460/مزایده-فروش-املاک-استان-خراسان-رضوی'>مزایده فروش املاک استان خراسان رضوی  / مزایده,مزایده فروش املاک استان خراسان رضوی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063466/مزایده-آپارتمان-مساحت-شصت-و-پنج-متر-و-نود-و-سه-دسیمتر'>مزایده آپارتمان مساحت شصت و پنج متر و نود و سه دسیمتر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت شصت و پنج متر و نود و سه دسیمتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063467/مزایده-فروش-اموال-منقول-فرسوده'>مزایده فروش اموال منقول فرسوده  / آگهی مزایده , مزایده فروش اموال منقول فرسوده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063468/مزایده-پلاک-ثبتی-به-شماره-420-فرعی'>مزایده پلاک ثبتی به شماره 420 فرعی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی به شماره 420 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063473/مزایده-ششدانگ-زمین-عرصه-420-مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین عرصه 420 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین عرصه 420 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063476/مزایده-فروش-یکدستگاه-تاورکرین'>مزایده فروش یکدستگاه تاورکرین  / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش یکدستگاه تاورکرین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063477/مزایده-سه-دانگ-پلاک-ثبتی-شماره-67-فرعی'>مزایده سه دانگ پلاک ثبتی شماره 67 فرعی / مزایده,مزایده سه دانگ پلاک ثبتی شماره 67 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063481/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-116-81متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 116.81متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 116.81متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063482/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-اعیان-170-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت اعیان 170 متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت اعیان 170 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063488/مزایده-دو-دستگاه-خودروی-سواری-(نوبت-دوم)'>مزایده دو دستگاه خودروی سواری (نوبت دوم) / مزایده, مزایده دو دستگاه خودروی سواری (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063491/مزایده-واگذاری-زمین-سازمان-موقوفات-ملک'>مزایده واگذاری زمین سازمان موقوفات ملک  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری زمین سازمان موقوفات ملک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063496/مزایده-عرضه-سهام---'>مزایده عرضه سهام  ... / مزایده ,مزایده عرضه سهام ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063507/مزایده-4-5-دانگ-مشاع-یک-قطعه-زمین-از-پلاک-ثبتی-2925متر-اصلاحیه'>مزایده 4.5 دانگ مشاع یک قطعه زمین از پلاک ثبتی 2925متر اصلاحیه  / مزایده,مزایده 4.5 دانگ مشاع یک قطعه زمین از پلاک ثبتی 2925متر اصلاحیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063510/مزایده-فروش-وسایط-نقلیه'>مزایده فروش وسایط نقلیه / مزایده, مزایده فروش وسایط نقلیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063512/مزایده-یکباب-خانه-زیربنای-صد-مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده یکباب خانه زیربنای صد مترمربع نوبت دوم  / مزایده,مزایده یکباب خانه زیربنای صد مترمربع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063515/مزایده-ششدانگ-خانه-مسکونی-پلاک-1110-فرعی'>مزایده ششدانگ خانه مسکونی پلاک 1110 فرعی  / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مسکونی پلاک 1110 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063517/مزایده-تعداد-19-دستگاه-خودرو-سبک-و-سنگین'>مزایده تعداد 19 دستگاه خودرو سبک و سنگین  / آگهی مزایده عمومی , مزایده تعداد 19 دستگاه خودرو سبک و سنگین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063526/مزایده-فروش-املاک-مسکونی-تجاری-اداری-باغ-خانه-اراضی-کشاورزی'>مزایده فروش املاک مسکونی تجاری اداری باغ خانه اراضی کشاورزی  / مزایده,مزایده فروش املاک مسکونی تجاری اداری باغ خانه اراضی کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063534/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری  / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودروی سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063535/مزایده-واگذاری-اجاره-زمینی-قطعه-بندی-شده'>مزایده واگذاری اجاره زمینی قطعه بندی شده / مزایده ، مزایده واگذاری اجاره زمینی قطعه بندی شده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063536/مزایده-فروش-8-دستگاه-خودرو-مستعمل'>مزایده فروش 8 دستگاه خودرو مستعمل / مزایده عمومی, مزایده فروش 8 دستگاه خودرو مستعمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063537/مزایده-واگذاری-فروش-تعدادی-از-املاک-سطح-شهر-نوبت-دوم-96-12-5'>مزایده واگذاری فروش تعدادی از املاک سطح شهر نوبت دوم 96.12.5 / مزایده ,مزایده واگذاری فروش تعدادی از املاک سطح شهر نوبت دوم 96.12.5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063540/مزایده-باغ-میوه-مساحت-3027متر'>مزایده باغ میوه مساحت 3027متر  / مزایده ,مزایده باغ میوه مساحت 3027متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063541/مزایده-فروش-پژو-405-تاکسی-زرد-رنگ-مدل-1390'>مزایده فروش پژو 405 تاکسی زرد رنگ مدل 1390  / مزایده , مزایده فروش پژو 405 تاکسی زرد رنگ مدل 1390 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063545/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-از-استخر-سرپوشیده'>مزایده واگذاری بهره برداری از  استخر سرپوشیده  / مزایده ,مزایده واگذاری بهره برداری از  استخر سرپوشیده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063547/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-از-استخر-سرپوشیده-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری بهره برداری از  استخر سرپوشیده نوبت دوم  / مزایده ,مزایده واگذاری بهره برداری از  استخر سرپوشیده  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063548/مزایده-فروش-تعداد-21-قطعه-از-املاک-زمین'>مزایده فروش تعداد 21 قطعه از املاک زمین  / مزایده ,مزایده فروش تعداد 21 قطعه از املاک زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063555/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-قطعه-266-مساحت-دویست-متر-و-سواری-پراید'>مزایده سه دانگ مشاع از قطعه 266 مساحت دویست متر و سواری پراید / مزایده, مزایده سه دانگ مشاع از قطعه 266 مساحت دویست متر و سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063558/مزایده-فروش-املاک-استان-گلستان'>مزایده فروش املاک استان گلستان  / مزایده,مزایده فروش املاک استان گلستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063562/مزایده-ششدانگ-زمین-مزروعی-مشتمل-بر-خانه-10850متر'>مزایده ششدانگ زمین مزروعی مشتمل بر خانه 10850متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مزروعی مشتمل بر خانه 10850متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063569/مزایده-زمین-صیفی-کاری-مساحت-300متر-نوبت-دوم'>مزایده زمین صیفی کاری مساحت 300متر نوبت دوم / مزایده,مزایده زمین صیفی کاری مساحت 300متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063571/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-چهارم-بخش-هشت-گیلان'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه چهارم بخش هشت گیلان / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه چهارم بخش هشت گیلان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063575/مزایده-71-سهم-مشاع-از-100-سهم-از-زمین-بخش-یک'>مزایده 71 سهم مشاع از 100 سهم از زمین بخش یک / مزایده,مزایده 71 سهم مشاع از 100 سهم از زمین بخش یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063580/مزایده-فروش-املاک-مازاد-بر-نیاز'>مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063582/مزایده-36-دستگاه-خودرو-سبک-5-دستگاه-خودرو-سنگین--'>مزایده 36 دستگاه خودرو سبک، 5 دستگاه خودرو سنگین... / مزایده, مزایده 36 دستگاه خودرو سبک، 5 دستگاه خودرو سنگین...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063586/مزایده-یک-قطعه-ملکی-بصورت-جاخانه-عرصه-184متر'>مزایده یک قطعه ملکی بصورت جاخانه عرصه 184متر  / مزایده,مزایده یک قطعه ملکی بصورت جاخانه عرصه 184متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063588/مزایده-فروش-9-قطعه-زمین-کاربری-خدماتی-کارگاهی-نوبت-دوم'>مزایده فروش 9 قطعه زمین کاربری خدماتی کارگاهی نوبت دوم  / مزایده ,مزایده فروش 9 قطعه زمین کاربری خدماتی کارگاهی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063593/مزایده-فروش-زمین-مسکونی'>مزایده فروش زمین مسکونی  / مزایده,مزایده فروش زمین مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063597/مزایده-فروش-مغازه-های-با-پلاک-ثبتی-شماره-102-فرعی-از-397-اصلی-نوبت-دوم'>مزایده فروش مغازه های با پلاک ثبتی شماره 102 فرعی از 397 اصلی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش مغازه های با پلاک ثبتی شماره 102 فرعی از 397 اصلی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063599/مزایده-یکدستگاه-خودرو-هیوندای-سانتافه'>مزایده یکدستگاه خودرو هیوندای سانتافه / آگهی مزایده , مزایده یکدستگاه خودرو هیوندای سانتافه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063600/مزایده-تمامی-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-115-92متر'>مزایده تمامی ششدانگ آپارتمان مساحت 115.92متر / مزایده,مزایده تمامی ششدانگ آپارتمان مساحت 115.92متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063602/مزایده-واگذاری-تعداد-6-باب-واحد-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری تعداد 6 باب واحد تجاری نوبت دوم  / مزایده واگذاری تعداد 6 باب واحد تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063609/مزایده-فروش-اموال-و-املاک-عرصه-895-26-و-575-58متر'>مزایده فروش اموال و املاک عرصه 895.26 و 575.58متر  / مزایده,مزایده فروش اموال و املاک عرصه 895.26 و 575.58متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063610/تجدید-مزایده-بهره-برداری-جایگاه-CNG'>تجدید مزایده بهره برداری جایگاه CNG   / تجدید مزایده, تجدید مزایده بهره برداری جایگاه CNG  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063612/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-بخش-24-مریوان-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی بخش 24 مریوان نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی بخش 24 مریوان نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063614/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-مساحت-4464متر'>مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی مساحت 4464متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی مساحت 4464متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063616/مزایده-تاسیس-تجهیز-را-ه-اندازی-و-بهره-برداری-و-ارائه-خدمات-بخش-آنژیوگرافی'>مزایده تاسیس، تجهیز، را ه اندازی و بهره برداری و ارائه خدمات بخش آنژیوگرافی / آگهی مزایده عمومی,مزایده تاسیس، تجهیز، را ه اندازی و بهره برداری و ارائه خدمات بخش آنژیوگرافی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063617/تجدید-مزایده-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-500-مترمربع'>تجدید مزایده یک قطعه زمین به مساحت 500 مترمربع  / آگهی تجدید  مزایده,تجدید  مزایده یک قطعه زمین به مساحت 500 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063618/اصلاحیه-مزایده-فروش-املاک'>اصلاحیه مزایده فروش املاک / اصلاحیه مزایده,مزایده فروش املاک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063619/تجدید-مزایده-بیلبورد-تبلیغات-محیطی-ترمینال-نوبت-دوم'>تجدید مزایده بیلبورد تبلیغات محیطی ترمینال- نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده عمومی , تجدید مزایده بیلبورد تبلیغات محیطی ترمینال- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063620/مزایده-ملک-مسکونی-مساحت-466-41متر'>مزایده ملک مسکونی مساحت 466.41متر / مزایده,مزایده ملک مسکونی مساحت 466.41متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063624/مزایده-ملک-مساحت-111-22مترمربع-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 111.22مترمربع نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک مساحت 111.22مترمربع نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063626/مزایده-واگذاری-اجاره-تعدادی-واحدهای-تجاری-اداری'>مزایده واگذاری اجاره تعدادی واحدهای تجاری اداری / آگهی مزایده ,مزایده واگذاری اجاره تعدادی واحدهای تجاری اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063629/مزایده-واگذاری-سه-باب-مغازه-مرحله-اول-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری سه باب مغازه مرحله اول نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری سه باب مغازه مرحله اول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063630/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-150-متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 150 متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 150 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063633/مزایده-واگذاری-فروشگاه-های-تحت-اختیار'>مزایده واگذاری فروشگاه های تحت اختیار  / آگهی مزایده , مزایده فروشگاه های تحت اختیار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063637/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-شماره-244-فرعی-نوبت-اول'>مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی شماره 244 فرعی نوبت اول / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی شماره 244 فرعی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063641/مزایده-ششدانگ-عمارت-زیربنای-142-متر'>مزایده ششدانگ عمارت زیربنای 142 متر / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت زیربنای 142 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063645/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-89-57مترمربع-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 89.57مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 89.57مترمربع نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063652/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-اعیان-190-مترمربع'>مزایده منزل مسکونی مساحت اعیان 190 مترمربع / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت اعیان 190 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063653/مزایده-اجاره-مغازه'>مزایده اجاره مغازه  / مزایده, مزایده اجاره مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063654/مزایده-یخچال-ویترینی-یخچال-ویترینی-6-درب---مرحله-دوم'>مزایده یخچال ویترینی، یخچال ویترینی 6 درب... - مرحله دوم / آگهی مزایده، مزایده یخچال ویترینی، یخچال ویترینی 6 درب... - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063659/مزایده-فروش-املاک-استان-فارس'>مزایده فروش املاک استان فارس  / مزایده,مزایده فروش املاک استان فارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063660/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پراید'>مزایده یک دستگاه خودرو پراید  / مزایده ,کیهان 96.12.5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063665/مزایده-روغن-سوخته'>مزایده روغن سوخته  / اگهی مزایده , مزایده روغن سوخته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063671/مزایده-ملک-مشاع-پلاک-ثبتی-16453-فرعی-مرحله-اول'>مزایده ملک مشاع پلاک ثبتی 16453 فرعی مرحله اول / مزایده,مزایده ملک مشاع پلاک ثبتی 16453 فرعی مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063672/مزایده-اجاره-تعاونی-شماره-دو-ترمینال-شیخ-بهایی-مرحله-دوم-نوبت-اول'>مزایده  اجاره تعاونی شماره دو  ترمینال شیخ بهایی مرحله دوم نوبت اول / آگهی مزایده,مزایده  اجاره تعاونی شماره دو  ترمینال شیخ بهایی مرحله دوم نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063677/مزایده-یک-دستگاه-تراکتور'>مزایده یک دستگاه تراکتور  / مزایده,مزایده یک دستگاه تراکتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063683/مزایده-واگذاری-1-واحد-مسکونی'>مزایده واگذاری 1 واحد مسکونی / مزایده,مزایده واگذاری 1 واحد مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063687/مزایده-اجاره-محل-غرفه-های-پایانه-مسافربری-نوبت-دوم-چاپ-دوم'>مزایده اجاره محل غرفه های پایانه مسافربری- نوبت دوم چاپ دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره محل غرفه های پایانه مسافربری- نوبت دوم چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063688/مزایده-فروش-1-پلاک-زمین-کاربری-اداری-و-تاسیسات-شهری-500-76متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش 1 پلاک زمین کاربری اداری و تاسیسات شهری 500.76متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش 1 پلاک زمین کاربری اداری و تاسیسات شهری 500.76متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063691/مزایده-فروش-دستگاه-های-بلوکه-زن-و-میکسر-بتن'>مزایده فروش دستگاه های بلوکه زن و میکسر بتن / مزایده, مزایده فروش دستگاه های بلوکه زن و میکسر بتن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063694/مزایده-غرفه-های-شهرداری--نوبت-دوم'>مزایده غرفه های شهرداری - نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده غرفه های شهرداری - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063696/مزایده-ششدانگ-َآپارتمان-مسکونی-مساحت-125-94متر'>مزایده ششدانگ َآپارتمان مسکونی مساحت 125.94متر  / مزایده,مزایده ششدانگ َآپارتمان مسکونی مساحت 125.94متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063699/مزایده-ششدانگ-4-قطعه-زمین-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ 4 قطعه زمین نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ 4 قطعه زمین نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063705/مزایده-فروش-تعدادی-از-خودروهای-سواری'>مزایده فروش تعدادی از خودروهای سواری  / مزایده عمومی ، مزایده فروش تعدادی از خودروهای سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063707/مزایده-خودروی-سواری-پراید-تیپ-131-se'>مزایده خودروی سواری پراید تیپ 131 se / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده خودروی سواری پراید تیپ 131 se</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063711/مزایده-ملک-مساحت-421-متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت 421 متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک مساحت 421 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063714/مزایده-واگذاری-به-اجاره-دو-واحد-آپارتمان-مسکونی'>مزایده واگذاری به اجاره دو واحد آپارتمان مسکونی  / مزایده,مزایده واگذاری به اجاره دو واحد آپارتمان مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063717/مزایده-یک-دستگاه-موتورسیکلت-و-سواری-پیکان-چاپ-دوم'>مزایده یک دستگاه موتورسیکلت و سواری پیکان چاپ دوم  / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه موتورسیکلت و سواری پیکان چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063722/مزایده-اقلام-ضایعات-عادی-و-صنعتی'>مزایده اقلام ضایعات عادی و صنعتی  / آگهی مزایده , مزایده اقلام ضایعات عادی و صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063723/مزایده-فروش-املاک-و-مستغلات-نقد-و-اقساط-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک و مستغلات نقد و اقساط نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش املاک و مستغلات نقد و اقساط نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063726/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-سه-86-50متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه سه 86.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه سه 86.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063729/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت-112-95متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 112.95متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 112.95متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063730/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-105-47متر-قطعه-یک'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 105.47متر قطعه یک / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 105.47متر قطعه یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063732/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-112-95متر-قطعه-سه-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 112.95متر قطعه سه تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 112.95متر قطعه سه تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063738/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-86-5متر-پلاک-دو-فرعی'>مزایده ششدانگ آپارتمان 86.5متر پلاک دو فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان 86.5متر پلاک دو فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063740/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-86-5متر-قطعه-4-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان 86.5متر قطعه 4 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان 86.5متر قطعه 4 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063742/مزایده-جلو-مبلی-و---'>مزایده جلو مبلی و .... / مزایده ,مزایده جلو مبلی و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063744/مزایده-یک-قطعه-زمین--'>مزایده یک قطعه زمین...  / آگهی مزایده , مزایده یک قطعه زمین...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063747/مزایده-همگی-و-تمامت-ششدانگ-مغازه-قطعه-سوم-تفکیکی'>مزایده همگی و تمامت ششدانگ مغازه قطعه سوم تفکیکی / مزایده,مزایده همگی و تمامت ششدانگ مغازه قطعه سوم تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063750/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-ملکی-قطعه-شماره-116'>مزایده فروش یک قطعه زمین ملکی قطعه شماره 116  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین ملکی قطعه شماره 116 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063755/مزایده-اراضی-ورثه-نوبت-دوم'>مزایده اراضی ورثه نوبت دوم / مزایده,مزایده اراضی ورثه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063758/مزایده-اموال-غیرمنقول-شامل-زمین-و-خانه'>مزایده اموال غیرمنقول شامل زمین و خانه / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول شامل زمین و خانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063762/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-316-متر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 316 متر نوبت اول  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 316 متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063765/مزایده-سه-دانگ-از-زمین-مساحت-17610-55متر'>مزایده سه دانگ از زمین مساحت 17610.55متر / مزایده,مزایده سه دانگ از زمین مساحت 17610.55متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063767/مزایده-ششدانگ-اعیانی-مغازه-یک-دهنه-قطعه-27-تفکیکی'>مزایده ششدانگ اعیانی مغازه یک دهنه قطعه 27 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی مغازه یک دهنه قطعه 27 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063768/مزایده-یک-دستگاه-پرس-زغال'>مزایده یک دستگاه پرس زغال / مزایده, مزایده یک دستگاه پرس زغال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063770/مزایده-ششدانگ-مغازه-قطعه-چهل-و-دو-تفکیکی'>مزایده ششدانگ مغازه قطعه چهل و دو تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه قطعه چهل و دو تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063772/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-195-مترمربع'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 195 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 195 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063774/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-22-تفکیکی-بخش-5-تبریز'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه 22 تفکیکی بخش 5 تبریز / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه 22 تفکیکی بخش 5 تبریز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063778/مزایده-سه-دستگاه-ماشین-آلات-نوبت-دوم'>مزایده سه دستگاه ماشین آلات  نوبت دوم  / آگهی مزایده,مزایده سه دستگاه ماشین آلات  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063781/مزایده-فروش-شش-قطعه-زمین'>مزایده فروش شش قطعه زمین  / مزایده,مزایده فروش شش قطعه زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063783/مزایده-شامپو-گلان-و--'>مزایده شامپو گلان و ... / مزایده ,مزایده شامپو گلان و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063785/مزایده-منزل-مسکونی-با-سند-عادی-عرصه-118-متر'>مزایده منزل مسکونی با سند عادی عرصه 118 متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی با سند عادی عرصه 118 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063788/مزایده-سه-دستگاه-آپارتمان-مسکونی-و--'>مزایده سه دستگاه آپارتمان مسکونی و ...  / مزایده سه دستگاه آپارتمان مسکونی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063789/مزایده-ششدانگ-ملک-مساحت-1986متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ ملک مساحت 1986متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مساحت 1986متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063790/مزایده-فروش-سه-دستگاه-خودروی-مازاد--نوبت-دوم'>مزایده فروش سه دستگاه خودروی مازاد - نوبت دوم / مزایده ,مزایده فروش  سه دستگاه خودروی مازاد- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063791/مزایده-اجاره-محل-استقرار-غرفه-های-نوروزی'>مزایده اجاره محل استقرار غرفه های نوروزی / آگهی تجدید حراج,مزایده اجاره محل استقرار غرفه های نوروزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063792/مزایده-فروش-19-قطعه-زمین-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش 19 قطعه زمین مسکونی نوبت دوم  / مزایده ,مزایده فروش 19 قطعه زمین مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063794/مزایده-فروش-تعدادی-از-پلاکهای-کارگاهی-و-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی از پلاکهای کارگاهی و تجاری نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از پلاکهای کارگاهی و تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063795/مزایده-واگذاری-یک-باب-غرفه-تجاری--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری یک باب غرفه تجاری...نوبت دوم / مزایده, مزایده واگذاری یک باب غرفه تجاری...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063800/مزایده-اجاره-سایت-زباله---نوبت-دوم'>مزایده اجاره سایت زباله ....نوبت دوم  / مزایده, مزایده اجاره سایت زباله .... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063807/مزایده-ششدانگ-ساختمان-قدیمی-مساحت-132متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ ساختمان قدیمی مساحت 132متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان قدیمی مساحت 132متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063808/مزایده-واگذاری-اجاره-جهت-احداث-پل-عابر-پیاده--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری اجاره جهت احداث پل عابر پیاده - نوبت دوم / مزایده, مزایده واگذاری اجاره جهت احداث پل عابر پیاده - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063809/مزایده-بهره-برداری-تفکیک-زباله-شهر--مرحله-اول-نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری تفکیک زباله شهر - مرحله اول نوبت دوم  / مزایده ,مزایده بهره برداری تفکیک زباله شهر - مرحله اول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063812/مزایده-یک-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-229-فرعی'>مزایده یک دانگ مشاع از پلاک ثبتی 229 فرعی / مزایده,مزایده یک دانگ مشاع از پلاک ثبتی 229 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063814/مزایده-آپارتمان-مساحت-50-متر-تجدید'>مزایده آپارتمان مساحت 50 متر تجدید  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 50 متر تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063815/مزایده-یکدستگاه-اتومبیل-سواری'>مزایده یکدستگاه اتومبیل سواری / آگهی مزایده عمومی , مزایده یکدستگاه اتومبیل سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063818/مزایده-دو-قطعه-زمین-مساحت-هر-کدام-282-75متر-نوبت-دوم-96-12-5'>مزایده دو قطعه زمین مساحت هر کدام 282.75متر نوبت دوم 96.12.5 / مزایده,مزایده دو قطعه زمین مساحت هر کدام 282.75متر نوبت دوم 96.12.5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063822/مزایده-یک-قطعه-زمین-مسکونی-مساحت-253متر'>مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 253متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 253متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063823/اگهی-حراج-حضوری-اجاره-پارکینگهای'>اگهی حراج حضوری اجاره پارکینگهای / اگهی حراج حضوری،اگهی حراج حضوری اجاره پارکینگهای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063824/مزایده-قطعات-یدکی-و-سایر-اجناس'>مزایده قطعات یدکی و سایر اجناس / اگهی مزایده , مزایده قطعات یدکی و سایر اجناس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063825/مزایده-قالی-و--'>مزایده قالی و... / مزایده ,مزایده قالی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063834/مزایده-فروش-لوازم-و-وسایل-مازاد-نوبت-سوم'>مزایده فروش لوازم و وسایل مازاد- نوبت سوم / مزایده,مزایده فروش لوازم و وسایل مازاد- نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063835/حراج-فروش-حدود-40500-کیلوگرم-مواد-حاصل-از-بوجاری-بذور-شالی---نوبت-دوم'>حراج فروش حدود  40500 کیلوگرم مواد حاصل از بوجاری بذور شالی... - نوبت دوم / آگهی حراج , حراج فروش حدود  40500 کیلوگرم مواد حاصل از بوجاری بذور شالی... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063842/اصلاحیه-مزایده-واگذاری-مغازه-ساندویچی'>اصلاحیه مزایده واگذاری مغازه ساندویچی   / اصلاحیه مزایده واگذاری مغازه ساندویچی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063845/مزایده-برچسب-انواع-lcd-موبایل-و--'>مزایده  برچسب انواع lcd موبایل و ... / مزایده, مزایده  برچسب انواع lcd موبایل و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063846/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-210-مترمربع'>مزایده منزل مسکونی مساحت 210 مترمربع / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 210 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063850/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-91-49متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 91.49متر / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 91.49متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063852/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبت-شده-عرصه-196-متر'>مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبت شده عرصه 196 متر  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبت شده عرصه 196 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063856/مزایده-ملک-مساحت-264متر'>مزایده ملک مساحت 264متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت 264متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063858/مزایده-پلاک-ثبت-شده-شماره-8-6516-بخش-هشت-یزد'>مزایده پلاک ثبت شده شماره 8/6516 بخش هشت یزد / مزایده,مزایده پلاک ثبت شده شماره 8/6516 بخش هشت یزد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063861/اگهی-مزایده-سنگ-مرمریت'>اگهی مزایده سنگ مرمریت  / اگهی مزایده , مزایده سنگ مرمریت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063867/مزایده-آپارتمان-مسکونی-قطعه-هشت-تفکیکی'>مزایده آپارتمان مسکونی قطعه هشت تفکیکی / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی قطعه هشت تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063869/مزایده-اجاره-رقبات--'>مزایده اجاره رقبات ... / مزایده, مزایده اجاره رقبات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063872/مزایده-ملک-مساحت-تقریبی-هشتاد-و-شش-متر'>مزایده ملک مساحت تقریبی هشتاد و شش متر / مزایده,مزایده ملک مساحت تقریبی هشتاد و شش متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063876/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-3109-07متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 3109.07متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 3109.07متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063885/مزایده-ساختمان-و-محوطه-آن-مساحت-1418-4متر'>مزایده ساختمان و محوطه آن مساحت 1418.4متر  / مزایده,مزایده ساختمان و محوطه آن مساحت 1418.4متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063888/مزایده-ملک-موروثی-به-پلاک-ثبتی-1285-فرعی-بخش-5-ارومیه'>مزایده ملک موروثی به پلاک ثبتی 1285 فرعی بخش 5 ارومیه  / مزایده,مزایده ملک موروثی به پلاک ثبتی 1285 فرعی بخش 5 ارومیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063889/مزایده-واگذاری-مغازه-های-سطح-شهر--'>مزایده واگذاری مغازه های سطح شهر ... / آگهی مزایده ، مزایده واگذاری مغازه های سطح شهر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063890/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پراید'>مزایده یک دستگاه سواری پراید  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده یک دستگاه سواری پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063894/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-117-متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 117 متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 117 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063899/مزایده-سه-باب-مغازه-متصل-بهم-بخش-چهار-نوبت-اول'>مزایده سه باب مغازه متصل بهم بخش چهار نوبت اول  / مزایده,مزایده سه باب مغازه متصل بهم بخش چهار نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063907/مزایده-ششدانگ-پلاک-411-فرعی-دو-خوابه'>مزایده ششدانگ پلاک 411 فرعی دو خوابه / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 411 فرعی دو خوابه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063909/مزایده-تعداد-311-عدد-کپسول-گاز-کولر-خودرو-13-6-کیلویی'>مزایده تعداد 311 عدد کپسول گاز کولر خودرو 13/6 کیلویی / آگهی مزایده, مزایده تعداد 311 عدد کپسول گاز کولر خودرو 13/6 کیلویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063914/مزایده-واگذاری-روز-بازار-(پنجشنبه-بازار-فروش-ارزاق)--'>مزایده واگذاری روز بازار (پنجشنبه بازار فروش ارزاق)... / آگهی مزایده, مزایده واگذاری روز بازار (پنجشنبه بازار فروش ارزاق)...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063916/مزایده-سواری-لوگان'>مزایده سواری لوگان / آگهی مزایده ,مزایده سواری لوگان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063918/مزایده-اقلام-مازاد-کارکرده-و-ضایعاتی---'>مزایده اقلام مازاد، کارکرده و ضایعاتی .... / مزایده, مزایده اقلام مازاد، کارکرده و ضایعاتی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063920/مزایده-فروش-املاک-نوبت-سوم'>مزایده فروش املاک نوبت سوم  / مزایده,مزایده فروش املاک نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063922/مزایده-فروش-تعدادی-محدود-از-زمینهای-مسکونی-تجاری-خدماتی-ورزشی-آموزشی-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی محدود از زمینهای مسکونی تجاری خدماتی ورزشی آموزشی نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش تعدادی محدود از زمینهای مسکونی تجاری خدماتی ورزشی آموزشی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063924/مزایده-یک-راس-اسب'>مزایده یک راس اسب / آگهی مزایده ,مزایده یک راس اسب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063926/مزایده-فروش-دو-باب-مغازه-نوساز-44-34-و-38-65متر'>مزایده فروش دو باب مغازه نوساز 44.34 و 38.65متر  / مزایده,مزایده فروش دو باب مغازه نوساز 44.34 و 38.65متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063929/مزایده-3-دستگاه-اتومبیل-دولتی-خارج-رده-فرسوده-و-مازاد-(نوبت-دوم)'>مزایده 3 دستگاه اتومبیل دولتی خارج رده، فرسوده و مازاد  (نوبت دوم) / آگهی فراخوان مزایده عمومی, مزایده 3 دستگاه اتومبیل دولتی خارج رده، فرسوده و مازاد (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063930/مزایده-فروش-املاک-تملیکی'>مزایده فروش املاک تملیکی  / مزایده,مزایده فروش املاک تملیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063935/مزایده-115-875-متر-مشاع-از-154-50متر-زمین-تجاری'>مزایده 115.875 متر مشاع از 154.50متر زمین تجاری / مزایده,مزایده 115.875 متر مشاع از 154.50متر زمین تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063937/مزایده-فروش-بخاری-نفتی'>مزایده فروش بخاری نفتی  / آگهی مزایده, مزایده فروش  بخاری نفتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063938/مزایده-فروش-30424-متر-زمین-کاربری-پیشنهادی-کارگاهی'>مزایده فروش 30424 متر زمین کاربری پیشنهادی کارگاهی / مزایده,مزایده فروش 30424 متر زمین کاربری پیشنهادی کارگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063942/مزایده-لوله'>مزایده لوله  / مزایده ,مزایده لوله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063943/مزایده-فروش-وانت-نیسان-پیشرو'>مزایده فروش وانت نیسان پیشرو / آگهی مزایده, مزایده فروش وانت نیسان پیشرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063944/مزایده-سه-دانگ-پلاک-ثبتی-156-فرعی-بخش-چهارده'>مزایده سه دانگ پلاک ثبتی 156 فرعی بخش چهارده / مزایده,مزایده سه دانگ پلاک ثبتی 156 فرعی بخش چهارده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063946/مزایده-ششدانگ-یکباب-سرای-تجاری-بخش-دو-ثبت-اصفهان'>مزایده ششدانگ یکباب سرای تجاری بخش دو ثبت اصفهان / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب سرای تجاری بخش دو ثبت اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063947/مزایده-واگذاری-بصورت-اجاره-اتوبوس-شهری-و-کشتارگاه-96-12-5'>مزایده واگذاری بصورت اجاره  اتوبوس شهری و کشتارگاه  96.12.5 / آگهی مزایده, مزایده واگذاری بصورت اجاره  اتوبوس شهری و کشتارگاه  96.12.5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063950/مزایده-ورق-های-آهنی-و--'>مزایده ورق های آهنی و ... / مزایده ,مزایده ورق های آهنی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063951/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-317-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 317 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 317 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063952/مزایده-فروش-یک-دستگاه-فرز'>مزایده فروش یک دستگاه فرز / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه فرز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063953/مزایده-واگذاری-تعداد-5-قطعه-از-قطعات-تفکیکی-کاربری-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری تعداد 5 قطعه از قطعات تفکیکی کاربری مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده واگذاری تعداد 5 قطعه از قطعات تفکیکی کاربری مسکونی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063956/مزایده-اجاره-پارکینگ'>مزایده اجاره پارکینگ  / آگهی حراج حضوری , مزایده اجاره پارکینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063957/مزایده-پلاک-ثبتی-23298-فرعی-از-یک-اصلی-نوبت-سوم'>مزایده پلاک ثبتی 23298 فرعی از یک اصلی نوبت سوم  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 23298 فرعی از یک اصلی نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063959/مزایده-فروش-چوب--نوبت-دوم'>مزایده فروش چوب - نوبت دوم / مزایده , مزایده فروش چوب - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063961/مزایده-سنگ-گرانیت'>مزایده سنگ گرانیت  / آگهی مزایده ،مزایده سنگ گرانیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063962/مزایده-فروش-پلاک-3345-فرعی-عرصه-340متر'>مزایده فروش پلاک 3345 فرعی عرصه 340متر  / مزایده,مزایده فروش پلاک 3345 فرعی عرصه 340متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063968/تجدید-مزایده-فروش-تجهیزات-الکترونیکی-و-رایانه-ای---نوبت-دوم'>تجدید مزایده فروش تجهیزات الکترونیکی و رایانه ای ... نوبت دوم / مزایده ,تجدید مزایده فروش تجهیزات الکترونیکی و رایانه ای ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063969/مزایده-یخچال-ایستاده'> مزایده یخچال ایستاده  / آگهی مزایده ، مزایده یخچال ایستاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063972/مزایده-فروش-آپارتمان-مسکونی-عرصه-قدرالسهم-مشاعی-نوبت-دوم'>مزایده فروش آپارتمان مسکونی عرصه قدرالسهم مشاعی نوبت دوم  / مزایده ,مزایده فروش آپارتمان مسکونی عرصه قدرالسهم مشاعی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063973/مزایده-اثاثیه-مستعمل-و-اسقاطی'>مزایده اثاثیه مستعمل و اسقاطی / مزایده, مزایده اثاثیه مستعمل و اسقاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063977/مزایده-فروش-مقدار-13000-کیلوگرم-درپوش-آهنی'>مزایده فروش مقدار 13000 کیلوگرم درپوش آهنی / مزایده,مزایده فروش مقدار 13000 کیلوگرم درپوش آهنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063978/مزایده-دستگاه-برش-سنگ'>مزایده دستگاه برش سنگ  / مزایده ,مزایده دستگاه برش سنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063979/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-اعیان-67-55متر-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی مساحت اعیان 67.55متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت اعیان 67.55متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063980/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پاترول'>مزایده یک دستگاه خودرو پاترول / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو پاترول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063981/مزایده-فروش-تجهیزات-فلزی-و-سازه-های-فولادی-(شاسی)--نوبت-دوم'>مزایده فروش تجهیزات فلزی و سازه های فولادی (شاسی)...نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش تجهیزات فلزی و سازه های فولادی (شاسی)....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063982/مزایده-فروش-لوازم-برقی-(مرحله-اول--نوبت-دوم)'>مزایده فروش لوازم برقی  (مرحله اول - نوبت دوم) / اگهی مزایده , مزایده فروش لوازم برقی  (مرحله اول - نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063983/مزایده-فروش-زمین-به-عرصه-221-058-مترمربع'>مزایده فروش زمین به عرصه 221.058 مترمربع  / مزایده,مزایده فروش زمین به عرصه 221.058 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063987/مزایده-فروش-113-عدد-سپر'>مزایده فروش 113 عدد سپر / مزایده,مزایده فروش 13 عدد سپر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063989/مزایده-زمین-چمن--مرحله-اول-نوبت-دوم'>مزایده زمین چمن - مرحله اول نوبت دوم / آگهی مزایده، مزایده زمین چمن - مرحله اول نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063990/مزایده-فروش-ماشین-آلات-از-قبیل-لودر-ال-120'>مزایده فروش ماشین آلات از قبیل لودر ال 120 / آگهی مزایده (حضوری) , مزایده فروش ماشین آلات از قبیل لودر ال 120</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063991/مزایده-قطعه-زمین-به-مساحت-119-50-مترمربع'>مزایده قطعه زمین به مساحت 119/50 مترمربع / مزایده,مزایده قطعه زمین به مساحت 119/50 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063993/مزایده-واگذاری-یک-قطعه-زمین'>مزایده واگذاری یک قطعه زمین  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری یک قطعه زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063996/مزایده-فروش-لباسشویی-فرش-ماشینی-و--'>مزایده فروش لباسشویی، فرش ماشینی و ... / مزایده,مزایده فروش لباسشویی، فرش ماشینی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1063997/مزایده-منزل-مسکونی-134-مترمربع'>مزایده منزل مسکونی 134 مترمربع / مزایده,مزایده منزل مسکونی 134 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064000/مزایده-بهره-برداری-از-کیوسک-های-ساماندهی-وانت-بارها--نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از کیوسک های ساماندهی وانت بارها ...نوبت دوم  / آگهی مزایده، مزایده بهره برداری از کیوسک های ساماندهی وانت بارها ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064002/مزایده-زمین-و-ساختمان-به-متراژ-3200-مترمربع'>مزایده زمین و ساختمان به متراژ 3200 مترمربع  / مزایده,مزایده زمین و ساختمان به متراژ 3200 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064003/مزایده-عملیات-تفکیک-زباله-های-سطح-شهر'>مزایده عملیات تفکیک زباله های سطح شهر / آگهی مزایده عمومی,مزایده عملیات تفکیک زباله های سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064004/مزایده-ضایعات-براده-آهن-و-ضایعات-براده-چدن'>مزایده ضایعات براده آهن و ضایعات براده چدن / مزایده, مزایده ضایعات براده آهن و ضایعات براده چدن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064007/مزایده-واگذاری-سفره-خانه-سنتی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری سفره خانه سنتی نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری سفره خانه سنتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064011/مزایده-دریل-ستونی'>مزایده دریل ستونی  / اگهی مزایده , مزایده دریل ستونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064012/مزایده-اجاره-پارکینگ-نوبت-دوم'>مزایده اجاره پارکینگ- نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره پارکینگ - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064013/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-250-مترمربع'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 250 مترمربع / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 250 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064017/مزایده-واگذاری-محل-بوفه-دانشجویی-فروشگاه-خوابگاه-مرکزی'> مزایده واگذاری محل بوفه دانشجویی فروشگاه خوابگاه مرکزی / آگهی مزایده عمومی,  مزایده واگذاری محل بوفه دانشجویی فروشگاه خوابگاه مرکزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064018/مزایده-اجاره-اماکن'>مزایده اجاره اماکن / مزایده, مزایده اجاره اماکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064019/مزایده-محل-انتشارات-دانشجویی-(تایپ-و-تکثیر)'> مزایده محل انتشارات دانشجویی (تایپ و تکثیر)  / آگهی مزایده عمومی,  مزایده محل انتشارات دانشجویی (تایپ و تکثیر) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064020/مزایده-فروش-یک-دستگاه-لیفتراک'>مزایده فروش یک دستگاه لیفتراک / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه لیفتراک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064021/مزایده-فروش-یک-دستگاه-اتوبوس-ولوو-مدل-87'>مزایده فروش یک دستگاه اتوبوس ولوو مدل 87  / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش یک دستگاه اتوبوس ولوو مدل 87 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064022/مزایده-دستگاه-خودرو-کامیون-کشنده'>مزایده دستگاه خودرو کامیون کشنده  / اگهی مزایده , مزایده دستگاه خودرو کامیون کشنده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064032/مزایده-مانیتور--تلفن-و-فکس'>مزایده مانیتور - تلفن و فکس / مزایده مانیتور - تلفن و فکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064033/مزایده-اراضی-مزروعی-8000-مترمربع'>مزایده اراضی مزروعی 8000 مترمربع / مزایده,مزایده اراضی مزروعی 8000 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064037/مزایده-۱۴-دستگاه-کانتینر'>مزایده ۱۴ دستگاه کانتینر / مزایده ,مزایده ۱۴ دستگاه کانتینر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064038/مزایده-فروش-کنتور-و-رگولاتور----تجدید-نوبت-دوم'>مزایده فروش کنتور و رگولاتور ..... تجدید نوبت دوم  / مزایده, مزایده فروش کنتور و رگولاتور ..... تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064039/مزایده-درستگاه-دریل-اتوماتیک'>مزایده درستگاه دریل اتوماتیک  / اگهی مزایده , مزایده درستگاه دریل اتوماتیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064040/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-کامیون'>مزایده یک دستگاه خودرو کامیون / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو کامیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064041/مزایده-ششدانگ-یکباب-ساختمان'>مزایده ششدانگ یکباب ساختمان  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064042/مزایده-آهن-آلات-ضایعاتی-و-مستعمل'>مزایده آهن آلات ضایعاتی و مستعمل / مزایده، مزایده آهن آلات ضایعاتی و مستعمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064043/مزایده-واگذاری-غرف'>مزایده واگذاری غرف  / مزایده, مزایده واگذاری غرف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064044/مزایده-واگذاری-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-12-مترمربع'>مزایده واگذاری یک قطعه زمین به مساحت 12 مترمربع  / آگهی مزایده,مزایده واگذاری یک قطعه زمین به مساحت 12 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064046/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-مسکونی-به-مساحت-464-36-مترمربع'>مزایده ششدانگ یکباب منزل مسکونی به مساحت 464.36 مترمربع / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب منزل مسکونی به مساحت 464.36 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064047/تجدید-مزایده-فروش-توری-فلزی-نمره-5-مستهلک-نوبت-دوم'>تجدید مزایده فروش توری فلزی نمره 5 مستهلک نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده ، مزایده فروش توری فلزی نمره 5 مستهلک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064051/مزایده-فروش-لوله-دو-جداره-کاروگیت-پلی-اتیلن-نوبت-دوم'>مزایده فروش لوله دو جداره کاروگیت پلی اتیلن  نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده فروش لوله دو جداره کاروگیت پلی اتیلن نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064053/مزایده-5-71-دانگ-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-585-مترمربع'>مزایده  5/71 دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 585 مترمربع  / مزایده ,مزایده  5/71 دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 585 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064054/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-405'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو 405  / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو پژو 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064077/مزایده-دو-قطعه-زمین-روستای-علی-آباد'>مزایده دو قطعه زمین روستای علی آباد  / مزایده,مزایده دو قطعه زمین روستای علی آباد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064078/مزایده-خودرو-پراید'>مزایده خودرو پراید  / اگهی مزایده , مزایده خودرو پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064079/مزایده-اجاره-مجموعه-ورزشی-و-تفریحی-کارگران---نوبت-دوم'>مزایده اجاره مجموعه ورزشی و تفریحی کارگران ...- نوبت دوم / مزایده , مزایده اجاره مجموعه ورزشی و تفریحی کارگران ...- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064084/مزایده-یک-دستگاه-فر-گردان-قنادی--'>مزایده یک دستگاه فر گردان قنادی ... / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه فر گردان قنادی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064085/مزایده-ششدانگ-یک-دستگاه-ساختمان-با-کاربری-ورزشی'>مزایده ششدانگ یک دستگاه ساختمان با کاربری ورزشی / مزایده,مزایده ششدانگ یک دستگاه ساختمان با کاربری ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064088/مزایده-فروش-آهن-آلات-چوب-ضایعات-فلزی-و-تجهیزات-مخابراتی'>مزایده فروش آهن آلات، چوب، ضایعات فلزی و تجهیزات مخابراتی  / آگهی مزایده، مزایده فروش آهن آلات، چوب، ضایعات فلزی و تجهیزات مخابراتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064090/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-200-مترمربع'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 200 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 200 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064092/فراخوان-استعلام-واگذاری-داروخانه-واحد-بیمارستان'>فراخوان استعلام واگذاری داروخانه واحد بیمارستان / آگهی فراخوان عمومی, فراخوان استعلام واگذاری داروخانه واحد بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064094/مزایده-حق-بهره-برداری-از-غرفه-فلزی-فروش-مواد-غذایی'>مزایده حق بهره برداری از غرفه فلزی فروش مواد غذایی / مزایده ,مزایده حق بهره برداری از غرفه فلزی فروش مواد غذایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064095/مزایده-فروش-4-دستگاه-میدل-باس-دوو'>مزایده فروش 4 دستگاه میدل باس دوو / آگهی مزایده , مزایده فروش 4 دستگاه میدل باس دوو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064096/مزایده-ششدانگ-اعیانی-آپارتمان-مساحت5-95-مترمربع'>مزایده ششدانگ اعیانی آپارتمان مساحت5/95 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی آپارتمان مساحت5/95 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064099/مزایده-ششدانگ-اعیانی-آپارتمان'>مزایده ششدانگ اعیانی آپارتمان  / مزایده،مزایده ششدانگ اعیانی آپارتمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064103/مزایده-ششدانگ-یک-دستگاه-آپارتمان-مساحت-158-34-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مساحت 158/34 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مساحت 158/34 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064104/مزایده-واگذاری-امتیاز-سرقفلی-ساختمان-یک-واحد-بانک--نوبت-سوم'>مزایده  واگذاری امتیاز سرقفلی ساختمان یک واحد بانک - نوبت سوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده  واگذاری امتیاز سرقفلی ساختمان یک واحد بانک - نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064106/مزایده-تعدادی-موتور-سیکلت'>مزایده تعدادی موتور سیکلت / مزایده, مزایده تعدادی موتور سیکلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064107/مزایده-فروش-یکدستگاه-پرس-پانچ-هفت-کاره--تجدید'>مزایده فروش یکدستگاه پرس پانچ هفت کاره .. تجدید / آگهی تجدید مزایده اموال منقول و غیر منقول , مزایده فروش یکدستگاه پرس پانچ هفت کاره .. تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064108/مزایده-13000-متر-از-20000متر-پلاک-ثبتی-مرحله-دوم'>مزایده 13000 متر از 20000متر پلاک ثبتی مرحله دوم  / مزایده,مزایده 13000 متر از 20000متر پلاک ثبتی مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064110/تجدید-مزایده-طرح-تولید-مشارکتی-مرکز-تکثیر-و-پرورش-ماهیان-گرمابی--نوبت-دوم'>تجدید مزایده طرح تولید مشارکتی مرکز تکثیر و پرورش ماهیان گرمابی - نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده, مزایده طرح تولید مشارکتی مرکز تکثیر و پرورش ماهیان گرمابی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064113/مزایده-ملک-یک-باب-ساختمان-کلنگی'>مزایده ملک یک باب ساختمان کلنگی / مزایده ,مزایده ملک یک باب ساختمان کلنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064114/مزایده-املاک-و-مستغلات'>مزایده املاک و مستغلات / مزایده ,مزایده املاک و مستغلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064115/مزایده-یک-دستگاه-سواری-سمند'>مزایده یک دستگاه سواری سمند  / مزایده , مزایده یک دستگاه سواری سمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064116/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-ساختمان-مرغداری'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان ساختمان مرغداری / مزایده ,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان ساختمان مرغداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064119/مزایده-فروش-املاک-تملیکی-نقد-اقساط-بدون-متصرف-و-متصرف-دار'>مزایده فروش املاک تملیکی نقد اقساط بدون متصرف و متصرف دار  / مزایده,مزایده فروش املاک تملیکی نقد اقساط بدون متصرف و متصرف دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064125/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-483-49-مترمربع'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 483/49 مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 483/49 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064127/مزایده-فروش-مقدار-197034-متر-مکعب-انواع-شن-و-ماسه'>مزایده فروش مقدار 197034 متر مکعب انواع شن و ماسه / آگهی مزایده , مزایده فروش مقدار 197034 متر مکعب انواع شن و ماسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064129/مزایده-فروش-املاک-نقد-و-اقساط'>مزایده فروش املاک نقد و اقساط  / مزایده,مزایده فروش املاک نقد و اقساط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064139/مزایده-زمین--ساختمان--سه-دستگاه-قله-بر--دو-دستگاه-ساب'>مزایده زمین ، ساختمان ، سه دستگاه قله بر ، دو دستگاه ساب  / مزایده,مزایده زمین ، ساختمان ، سه دستگاه قله بر ، دو دستگاه ساب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064144/مزایده-یک-قطعه-زمین-مسکونی-مساحت-300-مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 300 مترمربع / مزایده, مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 300 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064146/مزایده-فروش-باطری-خودرو-دستگاه-شارژ-باطری-و--اصلاحیه'>مزایده فروش باطری خودرو- دستگاه شارژ باطری و ...اصلاحیه / اصلاحیه مزایده, مزایده فروش باطری خودرو- دستگاه شارژ باطری و ...اصلاحیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064148/اصلاحیه-مزایده-امتیاز-بهره-برداری-موقت-از-ساماندهی-کاری-داران'>اصلاحیه مزایده امتیاز بهره برداری موقت از ساماندهی کاری داران / اصلاحیه مزایده عمومی , مزایده امتیاز بهره برداری موقت از ساماندهی کاری داران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064149/مزایده-واگذاری-املاک-و-مستغلات'>مزایده واگذاری املاک و مستغلات / مزایده, مزایده واگذاری املاک و مستغلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064150/مزایده-دو-قطعه-زمین'>مزایده دو قطعه زمین  / آگهی مزایده , مزایده یک قطعه زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064157/مزایده-خودروهای-سواری-مازاد--نوبت-دوم-مرحله-اول'>مزایده خودروهای سواری مازاد  -نوبت دوم مرحله اول   / مزایده , مزایده خودروهای سواری مازاد  -نوبت دوم مرحله اول  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064159/مزایده-اجاره-اماکن'>مزایده اجاره اماکن / مزایده , مزایده اجاره اماکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064160/مزایده-تعدادی-از-ادوات-کشاورزی-و-قطعات-تولیدی'>مزایده تعدادی از ادوات کشاورزی و قطعات تولیدی / آگهی مزایده,مزایده تعدادی از ادوات کشاورزی و قطعات تولیدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064161/مزایده-اجاره-5-قطعه-زمین-جهت-احداث-کیوسک-چاپ-دوم'>مزایده اجاره 5 قطعه زمین جهت احداث کیوسک -چاپ دوم  / مزایده, مزایده اجاره 5 قطعه زمین جهت احداث کیوسک -چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064168/مزایده-فروش-مانکن--لباس-عروس-و-تاج-عروس-و--'>مزایده فروش مانکن - لباس عروس و تاج عروس و ... / مزایده, مزایده فروش مانکن - لباس عروس و تاج عروس و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064169/مزایده-اجاره-مجموعه-ورزشی-و-تفریحی-کارگران'>مزایده اجاره مجموعه ورزشی و تفریحی کارگران  / مزایده , مزایده اجاره مجموعه ورزشی و تفریحی کارگران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064173/مزایده-واگذاری-اجاره-رستورانهای-سور-و-تالار'>مزایده واگذاری اجاره  رستورانهای سور و تالار  / فراخوان مزایده , مزایده واگذاری اجاره  رستورانهای سور و تالار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064174/مزایده-تعداد-64-راس-دام-زنده'>مزایده تعداد 64 راس دام زنده  / اگهی مزایده , مزایده تعداد 64 راس دام زنده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064178/مزایده-واگذاری-یک-قطعه-زمین-با-کاربری-ورزش'>مزایده واگذاری یک قطعه زمین با کاربری ورزش  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری یک قطعه زمین با کاربری ورزش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064181/مزایده-حق-السهم-خود-از-تاسیسات-طرح-ساحلی'>مزایده حق السهم خود از تاسیسات طرح ساحلی  / آگهی مزایده کتبی , مزایده حق السهم خود از تاسیسات طرح ساحلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064183/مزایده-فروش-خودرو-سواری-مزدا-323-مشکی--نوبت-دوم'>مزایده فروش خودرو سواری مزدا 323 مشکی - نوبت دوم / مزایده , مزایده فروش خودرو سواری مزدا 323 مشکی- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064194/مزایده-زمینهای-کشاورزی-مزرعه-نوبت-دوم-چاپ-دوم'>مزایده زمینهای کشاورزی مزرعه نوبت دوم چاپ دوم / مزایده ,مزایده زمینهای کشاورزی مزرعه نوبت دوم چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064198/مزایده-یک-دستگاه-مایکرفر-یک-دستگاه-چای-ساز--'>مزایده  یک دستگاه مایکرفر، یک دستگاه چای ساز... / مزایده, مزایده  یک دستگاه مایکرفر، یک دستگاه چای ساز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064201/مزایده-فروش-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-تیبا'>مزایده فروش یک دستگاه اتومبیل سواری تیبا / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه اتومبیل سواری تیبا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064203/فراخوان-واگذاری-غرفه-عرضه-گل-و-گیاه--سبزه-و-ماهی-قرمز'>فراخوان واگذاری غرفه عرضه گل و گیاه ، سبزه و ماهی قرمز  / آگهی فراخوان,فراخوان  واگذاری غرفه عرضه گل و گیاه ، سبزه و ماهی قرمز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064209/مزایده-خودرو-پژو-پارس'>مزایده خودرو پژو پارس  / اگهی مزایده عمومی , مزایده خودرو پژو پارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064212/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودروی-نیسان-وانت-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک دستگاه خودروی نیسان وانت -نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی، مزایده فروش یک دستگاه خودروی نیسان وانت -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064220/مزایده-فروش-تعدادی-محدود-از-زمینهای-مسکونی-نقد-اقساط--نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی محدود از زمینهای مسکونی نقد اقساط - نوبت دوم  / مزایده ,مزایده فروش تعدادی محدود از زمینهای مسکونی نقد اقساط - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064235/مزایده-تعداد-محدودی-از-تجهیزات-بندری'>مزایده تعداد محدودی از تجهیزات بندری  / اگهی مزایده , مزایده تعداد محدودی از تجهیزات بندری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064268/مزایده-اجاره---نوبت-دوم'>مزایده اجاره ...- نوبت دوم / مزایده ,مزایده اجاره ...- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064341/مزایده-فروش-یک-منزل-مسکونی-قدیمی'>مزایده فروش یک منزل مسکونی  قدیمی / مزایده,مزایده فروش یک منزل مسکونی  قدیمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064359/مزایده-اجاره-و-بهره-برداری-از-اماکن-ورزشی'>مزایده اجاره و بهره برداری از اماکن ورزشی / مزایده اجاره و بهره برداری از اماکن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1064438/مزایده-کالاهای-مازاد-و-اسقاط-شامل-لاستیک-خودرو-و--'>مزایده کالاهای مازاد و اسقاط شامل لاستیک خودرو و ... / آگهی مزایده, مزایده کالاهای مازاد و اسقاط شامل لاستیک خودرو و ...</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 25 تاريخ : سه شنبه 8 خرداد 1397 ساعت: 11:39