اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.11.29 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057565/استعلام-شیرقطع-و-وصل... با عنوان : اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.11.29 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057565/استعلام-شیرقطع-و-وصل---'>استعلام شیرقطع و وصل .... / استعلام ,استعلام شیرقطع و وصل ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057567/استعلام-آبرسانی--'>استعلام آبرسانی ... / استعلام ,استعلام آبرسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057568/مناقصه-عمومی-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت--نوبت-دوم'>مناقصه عمومی لکه گیری و روکش آسفالت - نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه عمومی لکه گیری و روکش آسفالت - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057571/مناقصه-خرید-P-FSCALEABLECONTRL-SYSTEMPLC-POWER-DISTRIBUTION-CONTROLSYSTEM-ABB--نوبت-دوم'>مناقصه خرید P/FSCALEABLECONTRL SYSTEMPLC&POWER DISTRIBUTION CONTROLSYSTEM ABB - نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه خرید P/FSCALEABLECONTRL SYSTEMPLC&POWER DISTRIBUTION CONTROLSYSTEM ABB- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057573/استعلام-دستگاه-چک-اسکن---'>استعلام دستگاه چک اسکن  ... / استعلام , استعلام دستگاه چک اسکن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057576/استعلام-دستگاه-ذخیره-ساز--'>استعلام دستگاه ذخیره ساز ... / استعلام , استعلام دستگاه ذخیره ساز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057579/مناقصه-خرید-2عدد-اسپیندل-کامل-ابزار-برقی-کوپر'>مناقصه خرید 2عدد اسپیندل کامل ابزار برقی کوپر / مناقصه، مناقصه  خرید تعداد 2عدد اسپیندل کامل ابزار برقی کوپر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057580/استعلام-لوازم-تحریر--'>استعلام لوازم تحریر ... / استعلام ,استعلام لوازم تحریر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057581/آگهی-خدمات-مشترکین-متقاضیان-نگهداشت-سیستم--'>آگهی خدمات مشترکین، متقاضیان، نگهداشت سیستم... / آگهی عمومی، آگهی خدمات مشترکین، متقاضیان، نگهداشت سیستم...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057583/مناقصه-خرید-دو-دستگاه-ترانس-نوبت-دوم'>مناقصه خرید دو دستگاه ترانس  نوبت دوم  / اگهی مناقصه , مناقصه خرید دو دستگاه ترانس  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057584/استعلام-فکس--'>استعلام فکس ... / استعلام ,استعلام فکس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057585/استعلام-هادی-آلومینیومی'>استعلام هادی آلومینیومی / استعلام هادی آلومینیومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057586/مناقصه-خرید-خدمات-آهنگری-شامل-برشکاری-قطعه-زنی--'>مناقصه خرید خدمات آهنگری شامل برشکاری، قطعه زنی... / مناقصه, مناقصه خرید خدمات آهنگری شامل برشکاری، قطعه زنی... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057587/مناقصه-ساماندهی-رودخانه---نوبت-دوم'>مناقصه ساماندهی رودخانه ... نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه ساماندهی رودخانه ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057588/استعلام-نمای-کامپوزیت'>استعلام نمای کامپوزیت / استعلام نمای کامپوزیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057590/استعلام-کاغذ--'>استعلام کاغذ ... / استعلام ,استعلام کاغذ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057591/تجدید-مناقصه-اجرای-عملیات-تجهیز-کارگاه-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجرای عملیات تجهیز کارگاه نوبت دوم  / تجدید مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات تجهیز کارگاه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057593/استعلام-خرید-کنتور-1-2-اینچ-خشک-R160'>استعلام خرید کنتور 1/2 اینچ خشک R160 / استعلام خرید کنتور 1/2 اینچ خشک R160</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057594/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-جهت-ارائه-خدمات-حراست-فیزیکی-بیست-و-سه-حوزه-نگهبانی--نوبت-دوم'>مناقصه انتخاب پیمانکار جهت ارائه خدمات حراست فیزیکی بیست و سه حوزه نگهبانی...نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انتخاب پیمانکار جهت ارائه خدمات حراست فیزیکی بیست و سه حوزه نگهبانی...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057595/مناقصه-گازرسانی--نوبت-دوم'>مناقصه گازرسانی ...نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه گازرسانی ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057597/استعلام-درب-کرکرهای-اتوماتیک'>استعلام درب کرکرهای اتوماتیک / استعلام, استعلام درب کرکرهای اتوماتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057598/فراخوان-اجرا-خرید-ساخت-نصب-تجهیزات-راه-اندازی-مرکز-داده-و---نوبت-دوم'>فراخوان  اجرا، خرید، ساخت، نصب تجهیزات، راه اندازی مرکز داده و ... نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, فراخوان اجرا، خرید، ساخت، نصب تجهیزات، راه اندازی مرکز داده و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057599/مناقصه-خرید-14-دستگاه-ترانسفورماتور-روغنی--'>مناقصه خرید 14 دستگاه ترانسفورماتور روغنی ... / مناقصه, مناقصه خرید 14 دستگاه ترانسفورماتور روغنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057600/استعلام-لب-تاب--'>استعلام لب تاب ... / استعلام ,استعلام لب تاب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057601/مناقصه-خدمات-نگهبانی-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات نگهبانی نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه خدمات نگهبانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057602/استعلام-سیب-زمینی-و--'>استعلام سیب زمینی و .. / استعلام ,استعلام سیب زمینی و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057603/مناقصه-ساخت-کانال-بتنی-تاسیسات'>مناقصه ساخت کانال بتنی تاسیسات  / آگهی مناقصه, مناقصه ساخت کانال بتنی تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057605/مناقصه-اجرای-کارهای-ساختمانی---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای کارهای ساختمانی.... نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه اجرای کارهای ساختمانی.... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057606/مناقصه-واگذاری-ماموریت-اجرایی-و-مدیریتی--'>مناقصه واگذاری  ماموریت اجرایی و مدیریتی ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری  ماموریت اجرایی و مدیریتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057608/استعلام-شیرآلات-و-اتصالات'>استعلام شیرآلات و اتصالات  / استعلام شیرآلات و اتصالات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057609/مناقصه-انجام-عملیات-تعمیرات-و-بازسازی-121-دستگاه-ساختمان-نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات تعمیرات و بازسازی 121 دستگاه ساختمان نوبت دوم  / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام عملیات تعمیرات و بازسازی 121 دستگاه ساختمان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057612/استعلام-طرح-هادی--'>استعلام طرح هادی ... / استعلام ,استعلام طرح هادی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057618/مناقصه-توسعه-و-اصلاح-شبکه-توزیع-برق'>مناقصه توسعه و اصلاح شبکه توزیع برق / آگهی مناقصات عمومی دو مرحله ای , مناقصه توسعه و اصلاح شبکه توزیع برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057619/استعلام-انجام-خدمات-طب-کار-پرسنل'>استعلام انجام خدمات طب کار پرسنل / استعلام انجام خدمات طب کار پرسنل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057624/استعلام-یک-دستگاه-سرور-HP-DL280'>استعلام  یک دستگاه سرور HP DL280 / استعلام  یک دستگاه سرور HP DL280</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057625/مناقصه-خریداری-انواع-قطعات-جرثقیل-سقفی'>مناقصه خریداری انواع قطعات جرثقیل سقفی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خریداری انواع قطعات جرثقیل سقفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057626/استعلام-درب--'>استعلام درب ... / استعلام ,استعلام درب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057628/مناقصه-تهیه-و-نصب-18-دستگاه-آسانسور-ترکیبی'>مناقصه  تهیه و نصب 18 دستگاه آسانسور ترکیبی  / مناقصه عمومی, مناقصه  تهیه و نصب 18 دستگاه آسانسور ترکیبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057631/مناقصه-تهیه-و-نصب-چهار-دستگاه-پله-برقی-و--'>مناقصه تهیه و نصب چهار دستگاه پله برقی و ... / مناقصه عمومی, مناقصه تهیه و نصب چهار دستگاه پله برقی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057633/فراخوان-حسابرسی-شهرداری-شورای-اسلامی-شهر'>فراخوان حسابرسی شهرداری، شورای اسلامی شهر / مناقصه, فراخوان حسابرسی شهرداری، شورای اسلامی شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057634/استعلام-ست-کامل-مانیتور-رک-مونت-پایا-سیستم-8-پورت-'>استعلام  ست کامل مانیتور رک مونت پایا سیستم 8 پورت.. / استعلام  ست کامل مانیتور رک مونت پایا سیستم 8 پورت..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057635/مناقصه-احداث-مخزن-آب-3000-متر-مکعبی-نظام-شهر-و-تاسیسات-جانبی-نوبت-دوم'>مناقصه احداث مخزن آب 3000 متر مکعبی نظام شهر و تاسیسات جانبی- نوبت دوم / مناقصه احداث مخزن آب 3000 متر مکعبی نظام شهر و تاسیسات جانبی- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057636/مناقصه-خریداری-انواع-پیچ-و-مهره-و-واشر--'>مناقصه خریداری انواع پیچ و مهره و واشر ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خریداری انواع پیچ و مهره و واشر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057637/مناقصه-تکمیل-سالن-6000-نفری'>مناقصه تکمیل سالن 6000 نفری / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه تکمیل سالن 6000 نفری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057640/مناقصه-عملیات-اجرایی-خط-انتقال-آب-شرب-از-زون-شمال-غرب--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی خط انتقال آب شرب از زون شمال غرب... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرایی خط انتقال آب شرب از زون شمال غرب... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057641/مناقصه-ترمیم-و-مرمت-پیاده-رو-و-جدول-گذاری'>مناقصه ترمیم و مرمت پیاده رو و جدول گذاری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ترمیم و مرمت پیاده رو و جدول گذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057642/استعلام-تعمیرات-صندوق-بزرگ-(تعمیر-و-رنگ-آمیزی)'>استعلام تعمیرات صندوق بزرگ (تعمیر و رنگ آمیزی) / استعلام تعمیرات صندوق بزرگ (تعمیر و رنگ آمیزی)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057644/استعلام-تابلو--'>استعلام تابلو ... / استعلام ,استعلام تابلو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057645/مناقصه-خریداری-30-عدد-چراغ-هر-کولد-مازی-نور'>مناقصه خریداری 30 عدد چراغ هر کولد مازی نور / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خریداری 30 عدد چراغ هر کولد مازی نور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057649/فراخوان-شناسایی-و-ارزیابی-تامین-کنندگان-کالاها-و-خدمات--'>فراخوان شناسایی و ارزیابی تامین کنندگان کالاها و خدمات... / فراخوان، فراخوان شناسایی و ارزیابی تامین کنندگان کالاها و خدمات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057651/مناقصه-یخچال-خانگی'>مناقصه یخچال خانگی / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ، مناقصه یخچال خانگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057652/مناقصه-خریداری-9150-کیلوگرم-ورقه-ذوزنقه-ای-و-ورق-صاف-گالوانیزه'>مناقصه خریداری 9150 کیلوگرم ورقه ذوزنقه ای و ورق صاف گالوانیزه / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خریداری 9150 کیلوگرم ورقه ذوزنقه ای و ورق صاف گالوانیزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057653/استعلام-ریبون-رنگی-دستگاه-صدور-هدیه-کارت-شرکت-GSS'>استعلام ریبون رنگی دستگاه صدور هدیه کارت شرکت GSS  / استعلام ریبون رنگی دستگاه صدور هدیه کارت شرکت GSS </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057654/مناقصه-هدایت-و-دفع-آبهای-سطحی-شهر-تجدید-مرحله-دوم'>مناقصه هدایت و دفع آبهای سطحی شهر تجدید مرحله دوم / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه هدایت و دفع آبهای سطحی شهر تجدید مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057655/استعلام-کنتور--'>استعلام کنتور ... / استعلام ,استعلام کنتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057657/مناقصه-parts-for-hotwell-logging-service-equipment-نوبت-دوم'>مناقصه parts for hotwell logging service equipment- نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه parts for hotwell logging service equipment- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057658/استعلام-خرید-یراق-آلات-خطوط-فوق-توزیع-و-انتقال'>استعلام خرید یراق آلات خطوط فوق توزیع و انتقال / استعلام خرید یراق آلات خطوط فوق توزیع و انتقال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057659/مناقصه-خریداری-فن-های-مربوط-به-ترانسفورماتور'>مناقصه خریداری فن های مربوط به ترانسفورماتور / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خریداری فن های مربوط به ترانسفورماتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057662/مناقصه-خرید-حمل-نصب-راه-اندازی-کالیبراسیون-و-انجام-خدمات-تعمیر-و--نوبت-دوم'>مناقصه خرید حمل نصب راه اندازی کالیبراسیون و انجام خدمات تعمیر و ...نوبت دوم  / مناقصه خرید حمل نصب راه اندازی کالیبراسیون و انجام خدمات تعمیر و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057664/مناقصه-انجام-خدمات-ایاب-و-ذهاب-با-وسایل-نقلیه-و---نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات ایاب و ذهاب با وسایل نقلیه و ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام خدمات ایاب و ذهاب با وسایل نقلیه و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057665/استعلام-ترانس--'>استعلام ترانس ... / استعلام ,استعلام ترانس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057667/استعلام-لوازم-ورزشی'>استعلام لوازم ورزشی / استعلام, استعلام لوازم ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057668/تجدید-مناقصه-خاکبرداری-اجرای-فونداسیون-و-کرسی-چینی'>تجدید مناقصه خاکبرداری، اجرای فونداسیون و کرسی چینی  / تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه خاکبرداری، اجرای فونداسیون و کرسی چینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057669/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-اصلاح-و-نوسازی-شبکه-توزیع-آب-شهر-بوشهر'>مناقصه عمومی یک مرحله ای اصلاح و نوسازی شبکه توزیع آب شهر بوشهر  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عمومی یک مرحله ای اصلاح و نوسازی شبکه توزیع آب شهر بوشهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057672/استعلام-یک-دستگاه-سرور-HP-DL380'>استعلام یک دستگاه سرور HP DL380 / استعلام یک دستگاه سرور HP DL380</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057675/استعلام-لوازم-کامپیوتر--'>استعلام لوازم کامپیوتر ... / استعلام ,استعلام لوازم کامپیوتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057677/مناقصه-بیمه-های-مورد-نیاز-شهرداری'>مناقصه بیمه های مورد نیاز شهرداری / آگهی مناقصه, مناقصه  بیمه های مورد نیاز شهرداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057680/استعلام-اجرت-مهار-یک-دستگاه-کابین-10-نفره'>استعلام اجرت مهار یک دستگاه کابین 10 نفره  / استعلام اجرت مهار یک دستگاه کابین 10 نفره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057686/مناقصه-احداث-و-تکمیل-مخزن-3000-متر-مکعبی--نوبت-دوم'>مناقصه احداث و تکمیل مخزن 3000 متر مکعبی....نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه احداث و تکمیل مخزن 3000 متر مکعبی....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057688/مناقصه-احداث-پارک-بلوار---نوبت-اول-چاپ-دوم'>مناقصه احداث پارک بلوار ... نوبت اول چاپ دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث پارک بلوار ... نوبت اول چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057689/مناقصه-AIR-MOTOR-FOR-KOOMEY-TYPE-80-نوبت-دوم'>مناقصه AIR MOTOR FOR KOOMEY TYPE-80  نوبت دوم  / مناقصه، مناقصه AIR MOTOR FOR KOOMEY TYPE-80 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057690/استعلام-کاپشن-کتی-آستردار---'>استعلام کاپشن کتی آستردار .... / استعلام, استعلام کاپشن کتی آستردار ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057691/مناقصه-تجهیزات-امنیتی-و-دوربین-های-مداربسته'>مناقصه تجهیزات امنیتی و دوربین های مداربسته / آگهی مناقصه، مناقصه تجهیزات امنیتی و دوربین های مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057695/مناقصه-خرید-تجهیزات-و-اجرای-سردخانه-ثابت-مرکز-توزیع'>مناقصه خرید تجهیزات و اجرای سردخانه ثابت مرکز توزیع / آگهی مناقصه، مناقصه خرید تجهیزات و اجرای سردخانه ثابت مرکز توزیع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057697/مناقصه-توسعه-و-بازسازی-شبکه-آبرسانی-نوبت-دوم'>مناقصه توسعه و بازسازی شبکه آبرسانی  نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه توسعه و بازسازی شبکه آبرسانی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057698/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-خودرویی--'>مناقصه واگذاری امور خدمات خودرویی... / مناقصه واگذاری امور خدمات خودرویی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057700/مناقصه-احداث-ایمن-سازی-نقاط-حادثه-خیز-رودخانه-تجدید'>مناقصه احداث ایمن سازی نقاط حادثه خیز رودخانه تجدید  / مناقصه عمومی, مناقصه احداث ایمن سازی نقاط حادثه خیز رودخانه تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057701/مناقصه-خرید-تجهیزات-سردخانه-ثابت-مرکز-توزیع'>مناقصه خرید تجهیزات سردخانه ثابت مرکز توزیع / آگهی مناقصه، مناقصه خرید تجهیزات سردخانه ثابت مرکز توزیع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057702/مناقصه-​P-F-VARCO-TOP-DRIVE-MODEL-TDS-11-SA-نوبت-دوم'>مناقصه ​P/F VARCO TOP DRIVE MODEL TDS-11 SA نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه ​P/F VARCO TOP DRIVE MODEL TDS-11 SA نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057704/مناقصات-اجرای-عملیات-احداث-کانالهای-بتنی'>مناقصات اجرای عملیات احداث کانالهای بتنی / آگهی مناقصات یک مرحله ای,مناقصات اجرای عملیات احداث کانالهای بتنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057705/اصلاحیه-مناقصه-انجام-امور-و-عملیات-واحدهای-زراعی'>اصلاحیه مناقصه انجام امور و عملیات واحدهای زراعی  / اصلاحیه مناقصه , مناقصه انجام امور و عملیات واحدهای زراعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057707/مناقصه-انجام-امور-نگهبانی-و-حفاظت-فیزیکی-کارخانه'>مناقصه انجام امور نگهبانی و حفاظت فیزیکی کارخانه  / مناقصه, مناقصه انجام امور نگهبانی و حفاظت فیزیکی کارخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057708/فراخوان-اپراتوری-و-راهبری-شبکه-آبرسانی-تجدید'>فراخوان اپراتوری و راهبری شبکه آبرسانی تجدید  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان اپراتوری و راهبری شبکه آبرسانی تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057712/مناقصه-انجام-عملیات-قرائت-کنتور--صدور--چاپ--تحویل-و-توزیع-قبوض-آب-بها-نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات قرائت کنتور ، صدور ، چاپ ، تحویل و توزیع قبوض آب بها  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام عملیات قرائت کنتور ، صدور ، چاپ ، تحویل و توزیع قبوض آب بها  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057714/مناقصه-تامین-نیروی-پشتیبانی-و-خدماتی'>مناقصه تامین نیروی پشتیبانی و خدماتی  / آگهی مناقصه,مناقصه تامین نیروی پشتیبانی و خدماتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057716/مناقصه-احداث-ساختمان-HSE'>مناقصه احداث ساختمان HSE / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث ساختمان HSE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057718/مناقصه-خدمات-شهری--'>مناقصه خدمات شهری ... / مناقصه ,مناقصه خدمات شهری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057721/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرا-شبکه-توزیع-و-خط-تغذیه-گازرسانی---(نوبت-دوم)'>مناقصه تهیه مصالح و اجرا شبکه توزیع و خط تغذیه گازرسانی ... (نوبت دوم) / مناقصه تهیه مصالح و اجرا شبکه توزیع و خط تغذیه گازرسانی ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057723/مناقصه-احداث-شبکه-واحدهای-بنیاد-مسکن--(نوبت-دوم)'>مناقصه احداث شبکه واحدهای بنیاد مسکن... (نوبت دوم) / مناقصه احداث شبکه واحدهای بنیاد مسکن... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057724/مناقصه-پروژه-تهیه-و-حمل-مصالح-و-انجام-عملیات-ساختمانی'>مناقصه پروژه تهیه و حمل مصالح و انجام عملیات ساختمانی / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه پروژه تهیه و حمل مصالح و انجام عملیات ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057725/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-خرید-یک-دستگاه-Particle-Analyzer'>مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید یک دستگاه Particle Analyzer / مناقصه عمومی، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید یک دستگاه Particle Analyzer</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057726/مناقصه-بهسازی-و-آسفالت--'>مناقصه بهسازی و آسفالت ... / مناقصه بهسازی و آسفالت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057727/مناقصه-تعویض-رینگ-آتش-نشانی-انبار-نفت-نوبت-دوم'>مناقصه تعویض رینگ آتش نشانی انبار نفت  نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه تعویض رینگ آتش نشانی انبار نفت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057729/فراخوان-مناقصه-خرید-حمل-باراندازی-و-تحویل-شیرآلات-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خرید، حمل، باراندازی و تحویل شیرآلات نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی جهت مناقصه عمومی یک مرحله ای ,  فراخوان مناقصه خرید، حمل، باراندازی و تحویل شیرآلات نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057730/مناقصه-پروژه-تهیه-مصالح-و-تکمیل-ارتباط-مخابراتی-شهرک-صنعتی--'>مناقصه پروژه تهیه مصالح و تکمیل ارتباط مخابراتی شهرک صنعتی ... / آگهی مناقصه، مناقصه پروژه تهیه مصالح و تکمیل ارتباط مخابراتی شهرک صنعتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057733/تجدید-مناقصه-راهبری-حمل-و-نقل-برون-شهری-و-درون-شهری--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه راهبری حمل و نقل برون شهری و درون شهری - نوبت دوم  / مناقصه ، تجدید مناقصه راهبری حمل و نقل برون شهری و درون شهری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057734/مناقصه-انجام-امور-خدمات-عمومی'>مناقصه انجام امور خدمات عمومی  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور خدمات عمومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057736/فراخوان-خرید-ادوات-ابزار-دقیق'>فراخوان خرید ادوات ابزار دقیق / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید دو مرحله ای ، فراخوان خرید ادوات ابزار دقیق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057738/مناقصه-تکمیل-آماده-سازی-معابر---نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل آماده سازی معابر .... نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه تکمیل آماده سازی معابر .... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057739/مناقصه-بازسازی-بهسازی-تجهیز-و-بهره-برداری-از-مجموعه-شهربازی-و--'>مناقصه بازسازی، بهسازی، تجهیز و بهره برداری از مجموعه شهربازی و ... / مناقصه بازسازی، بهسازی، تجهیز و بهره برداری از مجموعه شهربازی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057741/مناقصه-تعمیر-ماشین-آلات-مکانیزه-و-درزین-ها'>مناقصه تعمیر ماشین آلات مکانیزه و درزین ها / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی, مناقصه تعمیر ماشین آلات مکانیزه و درزین ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057743/مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت-معابر--'>مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر ... / مناقصه ,مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057746/مناقصه-تهیه-مواد-ساخت-و-تحویل120-بشکه-روغن-نسوز'>مناقصه تهیه مواد، ساخت و تحویل120 بشکه روغن نسوز / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه مواد، ساخت و تحویل120 بشکه روغن نسوز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057749/مناقصه-عمومی-دو-مرحله-ای-خدمات-حمل-و-نقل-زمینی-آیزوریسایکل-و-لوب-کات'>مناقصه عمومی دو مرحله ای خدمات حمل و نقل زمینی آیزوریسایکل و لوب کات / مناقصه عمومی، مناقصه عمومی دو مرحله ای خدمات حمل و نقل زمینی آیزوریسایکل و لوب کات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057750/مناقصه-انجام-کلیه-امور-نگهداری-فضای-سبز-و-خدمات-تجدید'>مناقصه انجام کلیه امور نگهداری فضای سبز و خدمات- تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه انجام کلیه امور نگهداری فضای سبز و خدمات- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057751/مناقصه-پروژه-احداث-محل-چاه-و-جاده-دسترسی'>مناقصه پروژه احداث محل چاه و جاده دسترسی / مناقصه عمومی, مناقصه پروژه احداث محل چاه و جاده دسترسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057752/تجدید-فراخوان-لوازم-بهداشتی'>تجدید فراخوان لوازم بهداشتی / تجدید فراخوان مناقصه , فراخوان لوازم بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057753/مناقصه-احداث-مخزن--نوبت-دوم'>مناقصه احداث مخزن - نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه احداث مخزن - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057756/مناقصه-اجرای-عملیات-روسازی-و-آسفالت-معابر-اصلی--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات روسازی و آسفالت معابر اصلی ...نوبت دوم  / مناقصه اجرای عملیات روسازی و آسفالت معابر اصلی ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057757/مناقصه-تامین-خودروهای-استیجاری-درون-شهری-و-برون-شهری-مرحله-دوم-نوبت-اول'>مناقصه تامین خودروهای استیجاری درون شهری و برون شهری مرحله دوم نوبت اول  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین خودروهای استیجاری درون شهری و برون شهری مرحله دوم نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057761/مناقصه-خرید-حمل-نصب-راه-اندازی-کالیبراسیون-و-انجام-خدمات-تعمیر--نوبت-دوم'>مناقصه خرید حمل نصب راه اندازی کالیبراسیون و انجام خدمات تعمیر - نوبت دوم  / مناقصه خرید حمل نصب راه اندازی کالیبراسیون و انجام خدمات تعمیر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057762/استعلام-بهاء-مناقصه-تعمیر-کف-سالن-شامل-ایزوگام-موزائیک-یا-سرامیک--کف-پوش'>استعلام بهاء مناقصه تعمیر کف سالن شامل: ایزوگام موزائیک یا سرامیک - کف پوش / استعلام بهاء مناقصه، استعلام بهاء مناقصه تعمیر کف سالن شامل: ایزوگام موزائیک یا سرامیک - کف پوش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057765/فراخوان-ایجاد-زیرساخت-دیتا-سنتر'>فراخوان ایجاد زیرساخت دیتا سنتر / فراخوان ، فراخوان ایجاد زیرساخت دیتا سنتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057769/مناقصه-انجام-کامل-امور-مراقبتی-و-حفاظتی-و-نگهبانی'>مناقصه انجام کامل امور مراقبتی و حفاظتی و نگهبانی  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه  انجام کامل امور مراقبتی و حفاظتی و نگهبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057770/مناقصه-خرید-و-نصب-70-مترمربع-ساختمان-پیش-ساخته'>مناقصه خرید و نصب 70 مترمربع ساختمان پیش ساخته  / مناقصه ,مناقصه خرید و نصب 70 مترمربع ساختمان پیش ساخته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057772/مناقصه-اجرای-کفپوش-بتنی-خیابان----نوبت-دوم'>مناقصه اجرای کفپوش بتنی خیابان ... - نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای کفپوش بتنی خیابان ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057774/مناقصه-PARTS-FOR-WESTINGHOUSE-DP-و---'>مناقصه PARTS FOR WESTINGHOUSE DP و .... / مناقصه PARTS FOR WESTINGHOUSE DP و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057775/مناقصه-قطعات-یدکی-کمپرسور-گازی--HOWDEN-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه قطعات یدکی کمپرسور گازی - HOWDEN تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی ، مناقصه قطعات یدکی کمپرسور گازی - HOWDEN تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057776/مناقصه-خرید-حمل-نصب-راه-اندازی-کالیبراسیون-و-انجام-خدمات-تعمیر-و----نوبت-دوم'>مناقصه خرید حمل نصب راه اندازی کالیبراسیون و انجام خدمات تعمیر و ... - نوبت دوم / مناقصه خرید حمل نصب راه اندازی کالیبراسیون و انجام خدمات تعمیر و ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057781/تمدید-مناقصه-خرید-350-تن-اسیدسولفوریک-و--'>تمدید مناقصه خرید 350 تن اسیدسولفوریک و ...  / آگهی تمدید مناقصه عمومی , تمدید مناقصه خرید 350 تن اسیدسولفوریک و ... 0</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057783/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-خودرویی--'>مناقصه واگذاری امور خدمات خودرویی... / مناقصه واگذاری امور خدمات خودرویی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057785/مناقصه-احداث-سوله-شن-و-نمک-نوبت-دوم'>مناقصه احداث سوله شن و نمک نوبت دوم  / مناقصه عمومی با ارزیابی ساده,  مناقصه مناقصه احداث سوله شن و نمک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057786/مناقصه-احداث-جاده-و-محل-چاه-غرب-101-(ب)--'>مناقصه احداث جاده و محل چاه غرب 101 (ب) ... / مناقصه عمومی, مناقصه احداث جاده و محل چاه غرب 101 (ب) ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057787/مناقصه-خرید-حمل-نصب-راه-اندازی-کالیبراسیون-و-انجام-خدمات-تعمیر-و--نوبت-دوم'>مناقصه خرید حمل نصب راه اندازی کالیبراسیون و انجام خدمات تعمیر و ...نوبت دوم  / مناقصه خرید حمل نصب راه اندازی کالیبراسیون و انجام خدمات تعمیر و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057788/مناقصه-عمرانی-ترمیم-و-اصلاح-شبکه-های-فشار-متوسط--نوبت-دوم'>مناقصه عمرانی ترمیم و اصلاح شبکه های فشار متوسط - نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه عمرانی ترمیم و اصلاح شبکه های فشار متوسط- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057789/تجدید-مناقصه-واگذاری-عملیات-نگهبانی-ساختمان-ستاد-و--'>تجدید مناقصه واگذاری عملیات نگهبانی ساختمان ستاد و ... / آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه واگذاری عملیات نگهبانی ساختمان ستاد و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057790/مناقصه-خرید-WAF'>مناقصه خرید WAF / آگهی مناقصه تک مرحله ای,  مناقصه خرید WAF</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057792/مناقصه-​احداث-زیرگذار-میدان-شهید-کشوری'>مناقصه ​احداث زیرگذار میدان شهید کشوری  / مناقصه ​احداث زیرگذار میدان شهید کشوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057797/مناقصه-احداث-ساختمان-اداری'>مناقصه احداث ساختمان اداری / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه احداث ساختمان اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057799/فراخوان-ساماندهی-رودخانه-سرباز--نوبت-دوم'>فراخوان ساماندهی رودخانه سرباز - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی  یک مرحله ای,فراخوان  ساماندهی رودخانه سرباز - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057800/مناقصه-عملیات-احداث-ایستگاه-پمپاژ-و--'>مناقصه عملیات احداث ایستگاه پمپاژ و ... / مناقصه ,مناقصه عملیات احداث ایستگاه پمپاژ و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057804/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-جهت-تامین-تعداد-140-نفر-نیروی-انسانی-نوبت-دوم'>مناقصه انتخاب پیمانکار جهت تامین تعداد 140 نفر نیروی انسانی  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه انتخاب پیمانکار جهت تامین تعداد 140 نفر نیروی انسانی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057806/مناقصات-راهبری-مراقبت-نگهداری-و-بهره-برداری-و-تعمیرات-کلیه-تجهیزات-برقی'>مناقصات راهبری، مراقبت، نگهداری و بهره برداری و تعمیرات کلیه تجهیزات برقی / آگهی مناقصات عمومی با ارزیابی کیفی , مناقصه راهبری، مراقبت، نگهداری و بهره برداری و تعمیرات کلیه تجهیزات برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057807/مناقصه-خرید-خط-با-رنگ-سرد-ترافیکی-و---نوبت-دوم'>مناقصه خرید خط با رنگ سرد ترافیکی و...- نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه خرید خط با رنگ سرد ترافیکی و...- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057809/مناقصه-خرید-2-دستگاه-ترانسفورماتور-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 2 دستگاه ترانسفورماتور نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه خرید 2 دستگاه ترانسفورماتور نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057813/مناقصه-قرائت-کنتور-و--نوبت-دوم'>مناقصه قرائت کنتور و ...نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه قرائت کنتور و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057814/مناقصه-انجام-امور-خدمات-عمومی--'>مناقصه انجام امور خدمات عمومی... / مناقصه, مناقصه انجام امور خدمات عمومی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057816/مناقصه-اجرای-کامل-عملیات-ساختمانی--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای کامل عملیات ساختمانی... نوبت دوم  / مناقصه اجرای کامل عملیات ساختمانی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057817/فراخوان-مناقصه-عمومی-عملیات-اجرایی-انتقال-آب-با-لوله-پایاب-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عمومی  عملیات اجرایی انتقال آب با لوله پایاب نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه عمومی  عملیات اجرایی انتقال آب با لوله پایاب نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057818/مناقصه-بانداژ-جهت-واگنهای-مسافری'>مناقصه بانداژ جهت واگنهای مسافری  / اگهی مناقصه , مناقصه بانداژ جهت واگنهای مسافری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057819/فراخوان-ارزیابی-کیفی-خرید-دو-دستگاه-پمپ-گلایکول-نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی خرید دو دستگاه پمپ گلایکول نوبت دوم  / مناقصه, فراخوان ارزیابی کیفی خرید دو دستگاه پمپ گلایکول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057821/مناقصه-خرید-اقلام-نسوز-واحد-احیاء-نوبت-دوم'>مناقصه خرید اقلام نسوز واحد احیاء- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید اقلام نسوز واحد احیاء- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057822/مناقصه-عملیات-خاکی-ودیوار-حصار-آجری-پست-132-کیلوولت'>مناقصه عملیات خاکی ودیوار حصار آجری پست 132 کیلوولت / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات خاکی ودیوار حصار آجری پست 132 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057826/مناقصه-تامین-نیروی-نگهبان-جهت-حفاظت-فیزیکی-اماکن---نوبت-دوم'>مناقصه تامین نیروی نگهبان جهت حفاظت فیزیکی اماکن ...- نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه تامین نیروی نگهبان جهت حفاظت فیزیکی اماکن ...- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057827/فراخوان-مناقصه-ONLINE-ANALYZER-FOR-UINT-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه ONLINE ANALYZER FOR UINT نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه ONLINE ANALYZER FOR UINT نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057829/تجدید-مناقصه-خرید-و-نصب-و-راه-اندازی-دوربین-های-مداربسته-شهری'>تجدید مناقصه خرید و نصب و راه اندازی دوربین های مداربسته شهری / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه خرید و نصب و راه اندازی دوربین های مداربسته شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057832/مناقصه-تامین-مواد-فوم-صندلی-ایزوسیانات-با-گرید-8001--'>مناقصه تامین مواد فوم صندلی ایزوسیانات با گرید 8001 ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین مواد فوم صندلی ایزوسیانات با گرید 8001 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057833/مناقصه-خروجی-راه---'>مناقصه خروجی راه .... / مناقصه ,مناقصه خروجی راه ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057834/مناقصه-واگذاری-مدیریت-خدمات-بهره-برداری-شهر--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری مدیریت خدمات بهره برداری شهر....نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران، مناقصه واگذاری مدیریت خدمات بهره برداری شهر....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057836/مناقصه-انجام-خدمات-امور-فنی-و-اداری-بهره-برداری-کنترل-کیفی'>مناقصه انجام خدمات امور فنی و اداری، بهره برداری، کنترل کیفی / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه  انجام خدمات امور فنی و اداری، بهره برداری، کنترل کیفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057837/فراخوان-ساماندهی-رودخانه---نوبت-دوم'>فراخوان ساماندهی رودخانه ... نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی  یک مرحله ای , فراخوان ساماندهی رودخانه ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057838/تجدید-مناقصه-اجرای-پروژه-لکه-گیری-آسفالت-معابر-و--'>تجدید مناقصه اجرای پروژه لکه گیری آسفالت معابر و ... / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه اجرای پروژه لکه گیری آسفالت معابر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057845/مناقصه-اجرای-جوب-50-سانتی---96-11-29'>مناقصه اجرای جوب 50 سانتی... - 96.11.29 / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای جوب 50 سانتی... - 96.11.29</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057846/مناقصه-احداث-تقاطع-زیرگذر-پایانه-بار--'>مناقصه احداث تقاطع زیرگذر پایانه بار ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه احداث تقاطع زیرگذر پایانه بار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057848/مناقصه-عملیات-اجرایی-لوله-گذاری-بطول-حدودا-9-کیلومتر--'>مناقصه عملیات اجرایی لوله گذاری بطول حدودا 9 کیلومتر ... / مناقصه , مناقصه عملیات اجرایی لوله گذاری بطول حدودا 9 کیلومتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057855/فراخوان-مناقصه-جمع-آوری-2125-عدد-شیر-پیاده-رو-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه جمع آوری 2125 عدد شیر پیاده رو نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه ، فراخوان مناقصه جمع آوری 2125 عدد شیر پیاده رو نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057861/مناقصه-زیرسازی--آسفالت--نوبت-دوم'>مناقصه زیرسازی ، آسفالت - نوبت دوم  / آگهی مناقصه ,مناقصه زیرسازی ، آسفالت - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057863/فراخوان-جوشکاری-درزریل-خطوط-ایستگاه-ها--'>فراخوان جوشکاری درزریل خطوط ایستگاه ها... / مناقصه عمومی, فراخوان جوشکاری درزریل خطوط ایستگاه ها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057864/مناقصه-تکمیل-فنس-کشی-زمین-ورزشی-تعمیرات-اساسی-امکان-ورزشی-و--'>مناقصه تکمیل فنس کشی زمین ورزشی، تعمیرات اساسی امکان ورزشی و ... / مناقصه تکمیل فنس کشی زمین ورزشی، تعمیرات اساسی امکان ورزشی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057874/مناقصه-اجرای-عملیات-بسترسازی-و-آسفالت-و--'>مناقصه اجرای عملیات بسترسازی و آسفالت و ... / فراخوان مناقصات عمومی, مناقصه اجرای عملیات بسترسازی و آسفالت و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057875/فراخوان-مناقصه-نصب-پل-باکسی'>فراخوان مناقصه نصب پل باکسی / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی , فراخوان مناقصه نصب پل باکسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057877/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-عملیات-مربوطه-به-تامین-برق-مساکن-مهر-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات مربوطه به تامین برق مساکن مهر  نوبت دوم  / آگهی مناقصات عمومی یک مرحله ای ، مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات مربوطه به تامین برق مساکن مهر  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057882/مناقصه-FAST--TEMPERATURE-MEMORY-GAUGE-FOR-SLICK-LINE-OPERATION-نوبت-دوم'>مناقصه FAST - TEMPERATURE MEMORY GAUGE FOR SLICK LINE OPERATION نوبت دوم  / آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی,مناقصه FAST - TEMPERATURE MEMORY GAUGE FOR SLICK LINE OPERATION نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057883/مناقصه-اجرای-عملیات-تعمیرات-پیشگیرانه-شبکه-های-توزیع--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات تعمیرات پیشگیرانه شبکه های توزیع  - نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای عملیات تعمیرات پیشگیرانه شبکه های توزیع  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057884/مناقصه-قرائت-کنتور-وصول-مطالبات-و-توزیع-قبوض-آب-بها--'>مناقصه قرائت کنتور، وصول مطالبات و توزیع قبوض آب بها ... / مناقصه ,مناقصه قرائت کنتور، وصول مطالبات و توزیع قبوض آب بها ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057885/مناقصه-اجرای-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب'>مناقصه اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب  / مناقصه ، اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057887/مناقصه-نوسازی-دوباب-منزل-سازمانی---نوبت-دوم'>مناقصه نوسازی دوباب منزل سازمانی ... نوبت دوم  / مناقصه عمومی یک مرحله ای  ,مناقصه نوسازی دوباب منزل سازمانی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057893/مناقصه-مخزن-بتنی-استوانه-ای----نوبت-دوم'>مناقصه مخزن بتنی استوانه ای ... - نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه مخزن بتنی استوانه ای ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057894/مناقصه-WELL-logging-Contractor-pre-qualification'>مناقصه WELL logging Contractor pre- qualification / مناقصه WELL logging Contractor pre- qualification</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057900/مناقصه-WELL-logging-Contractor-pre-qualification-نوبت-دوم'>مناقصه WELL logging Contractor pre- qualification نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه WELL logging Contractor pre- qualification نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057902/فراخوان-مناقصه-اجرای-عملیات-راهسازی'>فراخوان مناقصه اجرای عملیات راهسازی / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه اجرای عملیات راهسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057905/مناقصه-انجام-پروژه-ساختمان-اداری--'>مناقصه انجام پروژه ساختمان اداری ... / مناقصه ,مناقصه انجام پروژه ساختمان اداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057907/فراخوان-شناسایی-سازندگان-و-تامین-کنندگان-داخلی-بالابرهای-خط-گرم'>فراخوان شناسایی سازندگان و تامین کنندگان داخلی بالابرهای خط گرم / فراخوان عمومی, فراخوان شناسایی سازندگان و تامین کنندگان داخلی بالابرهای خط گرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057909/مناقصه-اجرای-عملیات-سفت-کاری-و-هوشمند-سازی'>مناقصه اجرای عملیات سفت کاری و هوشمند سازی / آگهی مناقصه,مناقصه اجرای عملیات سفت کاری و هوشمند سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057911/تجدید-مناقصه-تکمیل-عملیات-احداث-باند-عملیات-خاکی---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه تکمیل عملیات احداث باند، عملیات خاکی، ... نوبت دوم  / تجدید مناقصه, تجدید مناقصه تکمیل عملیات احداث باند، عملیات خاکی، ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057913/مناقصه-جدول-گذاری-زیرسازی-و-آسفالت-محله-کردر'>مناقصه جدول گذاری، زیرسازی و آسفالت محله کردر / مناقصه جدول گذاری، زیرسازی و آسفالت محله کردر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057916/مناقصه-قطعات-پمپ-های-507-و-5311-کارخانه-فرآوری-نوبت-دوم'>مناقصه قطعات پمپ های 507 و 5311 کارخانه فرآوری- نوبت دوم  / اگهی مناقصه , مناقصه قطعات پمپ های 507 و 5311 کارخانه فرآوری- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057918/مناقصه-چرم-گاوی-و---نوبت-دوم'>مناقصه چرم گاوی و ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه چرم گاوی و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057919/مناقصه-دیزل-ژنراتور-Genset-کوپل-فابریک-نوبت-دوم'>مناقصه دیزل ژنراتور  Genset کوپل فابریک  نوبت دوم  / آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی ، مناقصه دیزل ژنراتور  Genset کوپل فابریک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057920/آگهی-فروش-اسناد-ارزیابی-کیفی-عملیات-اجرایی-اصلاح-شبکه-آب-با-لوله‌های-پلی-اتیلن-تجدید'>آگهی فروش اسناد ارزیابی کیفی عملیات اجرایی اصلاح شبکه آب با لوله‌های پلی اتیلن تجدید  / آگهی فروش اسناد ارزیابی کیفی،آگهی فروش اسناد ارزیابی کیفی عملیات اجرایی اصلاح شبکه آب با لوله‌های پلی اتیلن تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057925/تجدید-مناقصه-انجام-خدمات-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات-حرارتی-و-برودتی--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه انجام خدمات تعمیر و نگهداری تاسیسات حرارتی و برودتی... نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه انجام خدمات تعمیر و نگهداری تاسیسات حرارتی و برودتی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057926/مناقصه-خرید-6500-کیلوگرم-رزین-آنیونی-ضعیف-A100-و--'>مناقصه خرید 6500 کیلوگرم رزین آنیونی ضعیف A100 و ... / مناقصه ,مناقصه خرید 6500 کیلوگرم رزین آنیونی ضعیف A100 و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057928/مناقصه-خرید-access-ma5616-huawei--تجدید'>مناقصه خرید access ma5616 huawei   تجدید  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید access ma5616 huawei   تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057929/اصلاحیه-فراخوان-مناقصه-اجرای-عملیات-احداث-مدول-دوم-تصفیه-خانه'>اصلاحیه فراخوان مناقصه اجرای عملیات احداث مدول دوم تصفیه خانه  / آگهی اصلاحیه فراخوان مناقصه عمومی ، اصلاحیه فراخوان مناقصه اجرای عملیات احداث مدول دوم تصفیه خانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057930/مناقصه-لوله-گذاری-خط-اصلی-و-احداث-مخزن---نوبت-دوم'>مناقصه لوله گذاری خط اصلی و احداث مخزن ....نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه لوله گذاری خط اصلی و احداث مخزن ....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057932/تجدید-مناقصه-تعمیر-و-ارتقاء-دو-دستگاه-ابزار-EMIT-به-ابزار-XRMI'>تجدید مناقصه تعمیر و ارتقاء دو دستگاه ابزار EMIT به ابزار XRMI  / آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی ، تجدید مناقصه تعمیر و ارتقاء دو دستگاه ابزار EMIT به ابزار XRMI </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057937/مناقصه-طراحی-نظارت-و-مدیریت-پیمان-سویل-و-تاسیسات-مکانیکی-و--'>مناقصه طراحی، نظارت و مدیریت پیمان سویل و تاسیسات مکانیکی و ... / مناقصه, مناقصه طراحی، نظارت و مدیریت پیمان سویل و تاسیسات مکانیکی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057938/مناقصه-تامین-بالابرهای-هیدرولیک-معمولی--'>مناقصه تامین بالابرهای هیدرولیک معمولی... / مناقصه, مناقصه تامین بالابرهای هیدرولیک معمولی...     </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057941/مناقصه-عملیات-تنظیف-و-رفت-و-روب-و-جمع-آوری-زباله-در-سطح--'>مناقصه عملیات تنظیف و رفت و روب و جمع آوری زباله در سطح ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات تنظیف و رفت و روب و جمع آوری زباله در سطح ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057942/مناقصه-اجرای-خدمات-آبدارخانه-و-نظافت-میزها-و-اطاق-ها'>مناقصه اجرای خدمات آبدارخانه و نظافت میزها و اطاق ها / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای خدمات آبدارخانه و نظافت میزها و اطاق ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057943/مناقصه-واگذاری-امور-بهره-برداری-از-جایگاههای-مرزی--'>مناقصه واگذاری امور بهره برداری از جایگاههای مرزی ... / مناقصه , مناقصه واگذاری امور بهره برداری از جایگاههای مرزی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057946/فراخوان-مناقصه-خدمات-2-پایگاه-اورژانس-اراک'>فراخوان مناقصه خدمات 2 پایگاه اورژانس اراک / فراخوان مناقصه ،فراخوان مناقصه  خدمات 2 پایگاه اورژانس اراک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057947/مناقصه-آموزش-و-مشاوره-و-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه آموزش و مشاوره و حفظ و نگهداری فضای سبز / آگهی مناقصه، مناقصه آموزش و مشاوره و حفظ و نگهداری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057948/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-جهت-تامین-70-نفر-نیروی-انسانی-نوبت-دوم'>مناقصه انتخاب پیمانکار جهت تامین 70 نفر نیروی انسانی نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه انتخاب پیمانکار جهت تامین 70 نفر نیروی انسانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057953/مناقصه-logging-while-Drilling-نوبت-دوم'>مناقصه logging while Drilling- نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه logging while Drilling- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057957/سلسه-نشست-های-عدالت-اجتماعی'>سلسه نشست های عدالت اجتماعی / سلسه نشست های عدالت اجتماعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057959/تجدید-مناقصه-انجام-خدمات-نظافت-علف-چینی-و-سمپاشی--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه انجام خدمات نظافت، علف چینی و سمپاشی...نوبت دوم  / مناقصه عمومی,تجدید مناقصه انجام خدمات نظافت، علف چینی و سمپاشی...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057963/سیاست-های-پولی-و-چالش-های-بانکداری-و-تولید-96-11-29'>سیاست های پولی و چالش های بانکداری و تولید 96.11.29 / سیاست های پولی و چالش های بانکداری و تولید 96.11.29</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057964/مناقصه-احداث-پلی-کلینیک'>مناقصه احداث پلی کلینیک / آگهی شناسایی و ارزیابی , مناقصه احداث پلی کلینیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057966/استعلام-معابر--'>استعلام معابر ... / استعلام ,استعلام معابر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057967/مناقصه-توسعه-خوشه-فرش-دستباف--نوبت-دوم'>مناقصه توسعه خوشه فرش دستباف - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه توسعه خوشه فرش دستباف - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057969/مناقصه-تهیه-تجهیزات-و-اجرای-سیستم-نظارتی-و-حفاظتی-تاسیسات-آبی--نوبت-دوم'>مناقصه تهیه تجهیزات و اجرای سیستم نظارتی و حفاظتی تاسیسات آبی...نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه تهیه تجهیزات و اجرای سیستم نظارتی و حفاظتی تاسیسات آبی...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057977/مناقصه-خرید-خدمات-گروه-پرستای-و-مامایی'>مناقصه خرید خدمات گروه پرستای و مامایی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه خرید خدمات گروه پرستای و مامایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057978/استعلام-پرینتر--'>استعلام پرینتر ... / استعلام ,استعلام پرینتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057979/مناقصه-اجرای-عملیات-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-و--'>مناقصه اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت و ...  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057984/فراخوان-تامین-آلومینیوم-نیمکره--'>فراخوان تامین آلومینیوم نیمکره ... / مناقصه, فراخوان تامین آلومینیوم نیمکره ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057985/فراخوان-مناقصه-آبرسانی-به-مجتمع-روستایی'>فراخوان مناقصه آبرسانی به مجتمع روستایی / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه آبرسانی به مجتمع روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057988/مناقصه-عمومی-خرید-و-نصب-دو-دستگاه-آسانسور'>مناقصه عمومی خرید و نصب دو دستگاه آسانسور / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عمومی خرید و نصب دو دستگاه آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057990/استعلام-اجرای-قسمتی-از-معابر-طرح-های-روستای-ده-علی--'>استعلام  اجرای قسمتی از معابر طرح های روستای ده علی ... / استعلام  اجرای قسمتی از معابر طرح های روستای ده علی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057991/اصلاحیه-مناقصه-خرید-انواع-لوله-های-بدون-درز-و-گالوانیزه-و--'>اصلاحیه مناقصه خرید انواع لوله های بدون درز و گالوانیزه و.... / اصلاحیه مناقصه ، مناقصه خرید انواع لوله های بدون درز و گالوانیزه و....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057992/مناقصه-واگذاری-عملیات-استخراج-معادن-سنگ-تزئینی--'>مناقصه واگذاری عملیات استخراج معادن سنگ تزئینی ... / مناقصه , مناقصه واگذاری عملیات استخراج معادن سنگ تزئینی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057994/مناقصه-نصب-1260-انشعاب-پلی-اتیلن-نوبت-دوم'>مناقصه نصب 1260 انشعاب پلی اتیلن  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه  نصب 1260 انشعاب پلی اتیلن  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057997/استعلام-گوشی-تلفن--'>استعلام گوشی تلفن ... / استعلام ,استعلام گوشی تلفن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057999/استعلام-اتوکلاو-25-لیتری'>استعلام  اتوکلاو 25 لیتری / استعلام  اتوکلاو 25 لیتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058001/تجدید-مناقصه-حفظ-و-نگهداری-اماکن-ورزشی'>تجدید مناقصه حفظ و نگهداری اماکن ورزشی / آگهی شرکت در تجدید مناقصه عمومی,مناقصه حفظ و نگهداری اماکن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058004/فراخوان-احداث-ساختمان-کنترل-مرکزی-نوبت-دوم'>فراخوان احداث ساختمان کنترل مرکزی نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان احداث ساختمان کنترل مرکزی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058005/استعلام-معابر--'>استعلام معابر ... / استعلام ,استعلام معابر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058006/استعلام-دستگاه-حضور-و-غیاب-مجهز-به-سیستم-های-گیرنده-اثر-انگشت-مدل-x990-c'>استعلام دستگاه حضور و غیاب مجهز به سیستم های گیرنده اثر انگشت مدل x990-c  / استعلام دستگاه حضور و غیاب مجهز به سیستم های گیرنده اثر انگشت مدل x990-c </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058007/مناقصه-خدمات-تامین-10-نفر-راننده-لیفتراک'>مناقصه  خدمات تامین 10 نفر راننده لیفتراک / مناقصه , مناقصه  خدمات تامین 10 نفر راننده لیفتراک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058008/فراخوان-مناقصه-آبرسانی-به-مجتمع-های-روستایی'>فراخوان مناقصه آبرسانی به مجتمع های روستایی / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه آبرسانی به مجتمع های روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058010/استعلام-انتقال-آب--'>استعلام انتقال آب ... / استعلام ,استعلام انتقال آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058011/استعلام-اجرای-قسمتی-از-معابر-طرح-هادی-روستای-گریک--'>استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستای گریک... / استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستای گریک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058012/مناقصه-اجرای-14000-متر-شبکه-پلی-اتیلن-و--'>مناقصه اجرای 14000 متر شبکه پلی اتیلن و ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای 14000 متر شبکه پلی اتیلن و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058015/مناقصه-انجام-پروژه-رنگ-آمیزی-تجهیزات-صنعتی--'>مناقصه انجام پروژه رنگ آمیزی تجهیزات صنعتی... / مناقصه عمومی , مناقصه انجام پروژه رنگ آمیزی تجهیزات صنعتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058016/فراخوان-ارزیابی-کیفی-انبوه-سازان-و-شرکتهای-دارای-صلاحیت-پیمانکاری'>فراخوان ارزیابی کیفی انبوه سازان و شرکتهای دارای صلاحیت پیمانکاری / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی انبوه سازان و شرکتهای دارای صلاحیت پیمانکاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058017/استعلام-احداث-خانه-عالم-در-روستای-رامین--'>استعلام  احداث خانه عالم در روستای رامین... / استعلام  احداث خانه عالم در روستای رامین...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058018/استعلام-طرح-هادی--'>استعلام طرح هادی ... / استعلام ,استعلام طرح هادی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058019/مناقصه-پروژه-بهسازی-و-آسفالت-نوع-2-راههای-روستایی-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه بهسازی و آسفالت نوع 2 راههای روستایی نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه پروژه بهسازی و آسفالت نوع 2 راههای روستایی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058020/استعلام-صحافی-اسناد-بایگانی-ثبت-احوال--'>استعلام صحافی اسناد بایگانی ثبت احوال ... / استعلام صحافی اسناد بایگانی ثبت احوال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058022/مناقصه-تهیه-و-نصب-18-دستگاه-آسانسور--'>مناقصه تهیه و نصب 18 دستگاه آسانسور... / مناقصه عمومی, مناقصه تهیه و نصب 18 دستگاه آسانسور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058023/مناقصه-خرید-3-ردیف-اقلام-مکانیکی-خودرو'>مناقصه خرید 3 ردیف اقلام مکانیکی خودرو / آگهی مناقصه, مناقصه خرید 3 ردیف اقلام مکانیکی خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058024/مناقصه-برون-سپاری-فعالیت-های-قرائت-کنتور-وصول-مطالبات-و-توزیع-قبوض-آب--'>مناقصه برون سپاری فعالیت های قرائت کنتور، وصول مطالبات و توزیع قبوض آب ... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه برون سپاری فعالیت های قرائت کنتور، وصول مطالبات و توزیع قبوض آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058026/استعلام-احداث-دیوار-حائل-سنگی-و-خاکبرداری-پاسگاه-پلیس-راه--'>استعلام احداث دیوار حائل سنگی و خاکبرداری پاسگاه پلیس راه... / استعلام احداث دیوار حائل سنگی و خاکبرداری پاسگاه پلیس راه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058027/استعلام-تاسیسات-برقی-و--'>استعلام تاسیسات برقی و ... / استعلام ,استعلام تاسیسات برقی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058031/استعلام-فعالیت-های-مخابراتی--'>استعلام فعالیت های مخابراتی ... / استعلام فعالیت های مخابراتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058032/مناقصه-ارائه-خدمات-ایاب-و-ذهاب'>مناقصه ارائه خدمات ایاب و ذهاب / آگهی مناقصه,  مناقصه ارائه خدمات ایاب و ذهاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058034/استعلام-جاروبرقی--'>استعلام جاروبرقی ... / استعلام ,استعلام جاروبرقی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058036/استعلام-آسفالت-ماشینی-روستای-قلعتین--'>استعلام آسفالت ماشینی روستای قلعتین... / استعلام آسفالت ماشینی روستای قلعتین...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058041/استعلام-خودرو--'>استعلام خودرو ... /  استعلام ,استعلام خودرو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058042/استعلام-آسفالت-ماشینی-روستای-مهدی-آباد--'>استعلام آسفالت ماشینی روستای مهدی آباد ... / استعلام آسفالت ماشینی روستای مهدی آباد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058043/فراخوان-ساخت-ماشین-حمل-دریچه-پالت-کار--'>فراخوان ساخت ماشین حمل، دریچه، پالت کار... / مناقصه, فراخوان ساخت ماشین حمل، دریچه، پالت کار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058044/مناقصه-تامین-غذا-جهت-پرسنل'>مناقصه تامین غذا جهت پرسنل / مناقصه , مناقصه تامین غذا جهت پرسنل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058047/استعلام-ساخت-جاده-و-راه-آهن--'>استعلام ساخت جاده و راه آهن ... / استعلام, استعلام ساخت جاده و راه آهن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058048/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-انجام-آسفالت--لکه-گیری-و-ترمیم-ترانشه-ها-مرحله-دوم-نوبت-اول'>مناقصه انتخاب پیمانکار انجام آسفالت ، لکه گیری و ترمیم ترانشه ها مرحله دوم نوبت اول / آگهی مناقصه , مناقصه انتخاب پیمانکار انجام آسفالت ، لکه گیری و ترمیم ترانشه ها - مرحله دوم نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058049/مناقصه-اجرای-عملیات-پیاده-روسازی-معابر'>مناقصه اجرای عملیات پیاده روسازی معابر / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای عملیات پیاده روسازی معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058051/استعلام-طرح-هادی--'>استعلام طرح هادی ... / استعلام , استعلام طرح هادی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058056/مناقصه-عملیات-مرمت--کانال--دال--جدول--کانیو-و--'>مناقصه عملیات مرمت ، کانال ، دال ، جدول ، کانیو و... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات مرمت ، کانال ، دال ، جدول ، کانیو و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058059/مناقصه-احداث-4-فنداسیون'>مناقصه احداث 4 فنداسیون / آگهی مناقصه , مناقصه احداث 4 فنداسیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058060/مناقصه-اصلاح-و-بازسازی-شبکه-توزیع-آب---نوبت-دوم'>مناقصه اصلاح و بازسازی شبکه توزیع آب... - نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه اصلاح و بازسازی شبکه توزیع آب... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058062/مناقصه-انجام-امور-خدماتی-نظافتی-آبیاری-و-نگهداری-فضای-سبز-و--'>مناقصه انجام امور خدماتی، نظافتی، آبیاری و نگهداری فضای سبز و ...  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام امور خدماتی، نظافتی، آبیاری و نگهداری فضای سبز و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058063/فراخوان-تعمیرات-اساسی-یک-دستگاه-سطح-B'>فراخوان تعمیرات اساسی یک دستگاه سطح B / آگهی فراخوان مناقصه عمومی,فراخوان تعمیرات اساسی یک دستگاه سطح B</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058065/اصلاحیه-مناقصه-خدمات-نقشه-های-کاداستر-96-11-29'>اصلاحیه مناقصه خدمات نقشه های کاداستر 96.11.29 / مناقصه ، اصلاحیه مناقصه خدمات نقشه های کاداستر 96.11.29</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058071/مناقصه-ارائه-خدمات-حفاظت--حراست-و-نگهبانی--'>مناقصه ارائه خدمات حفاظت ، حراست و نگهبانی.... / آگهی مناقصات عمومی , مناقصه ارائه خدمات حفاظت ، حراست و نگهبانی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058077/مناقصه-خدمات-تنظیمات-و-پذیرایی-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات تنظیمات و پذیرایی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خدمات تنظیمات و پذیرایی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058079/مناقصه-ساخت-ماشین-حمل-شمش---'>مناقصه ساخت ماشین حمل شمش .... / مناقصه, مناقصه ساخت ماشین حمل شمش ....     </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058085/مناقصه-Casing-Running-Tool-(CRT)-نوبت-دوم'>مناقصه Casing Running Tool (CRT)  نوبت دوم  / مناقصه Casing Running Tool (CRT)  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058087/فراخوان-اجرای-سازه-ساختمان-اداری--نوبت-دوم'>فراخوان اجرای سازه ساختمان اداری ...نوبت دوم  / فراخوان شناسایی و  ارزیابی کیفی پیمانکاران , فراخوان اجرای سازه ساختمان اداری ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058090/مناقصه-ساخت-مخزن'>مناقصه ساخت مخزن  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ساخت مخزن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058091/مناقصه-بازسازی-و-احداث-حوضچه-و-استاندارد-سازی-انشعابات--'>مناقصه بازسازی و احداث حوضچه و استاندارد سازی انشعابات... / آگهی مناقصه ، مناقصه بازسازی و احداث حوضچه و استاندارد سازی انشعابات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058093/مناقصه-تامین-کنتور-در-اقطار-مختلف-'>مناقصه تامین کنتور در اقطار مختلف.. / مناقصه تامین کنتور در اقطار مختلف..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058096/مناقصه-اجرای-عملیات-انتقال-نیرو-و-برقرسانی--'>مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برقرسانی ... / مناقصه ,مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برقرسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058099/تمدید-مناقصه-تامین-نیروی-انسانی--'>تمدید مناقصه تامین نیروی انسانی ... / تمدید مناقصه تامین نیروی انسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058101/مناقصه-بازسازی-تصفیه-خانه-آب-بندر-امام-و-احداث-ساختمان-های-کلرزنی--'>مناقصه بازسازی تصفیه خانه آب بندر امام و احداث ساختمان های کلرزنی ... / آگهی مناقصات، مناقصه بازسازی تصفیه خانه آب بندر امام و احداث ساختمان های کلرزنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058103/مناقصه-انجام-امورات-خدمات-شهری-و-فضای-سبز'>مناقصه انجام امورات خدمات شهری و فضای سبز  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام امورات خدمات شهری و فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058104/مناقصه-تکمیل-عملیات-اجرایی-پلی-کلینیک--'>مناقصه تکمیل عملیات اجرایی پلی کلینیک ... / مناقصه, مناقصه تکمیل عملیات اجرایی پلی کلینیک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058108/مناقصه-خرید-کفپوش'>مناقصه خرید کفپوش / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید کفپوش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058110/مناقصه-امور-خدماتی-و-پشتیبانی'>مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058114/مناقصه-ایجاد-و-توسعه-معابر-شهری'>مناقصه ایجاد و توسعه معابر شهری / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ایجاد و توسعه معابر شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058116/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-فنیشر-VOGELE-آلمان'>مناقصه خرید یک دستگاه فنیشر VOGELE آلمان  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید یک دستگاه فنیشر VOGELE آلمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058118/فراخوان-جمع-آوری-600-علمک-پلی-یورتان-تجدید'>فراخوان جمع آوری 600 علمک پلی یورتان تجدید  / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه جمع آوری 600 علمک پلی یورتان تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058120/فراخوان-اجرای-بخشی-از-فاز-تکمیلی-گاز-شهرک-صنعتی'>فراخوان اجرای بخشی از فاز تکمیلی گاز شهرک صنعتی / مناقصه عمومی, فراخوان اجرای بخشی از فاز تکمیلی گاز شهرک صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058122/مناقصه-امور-حفاظتی-و-نگهبانی'>مناقصه امور حفاظتی و نگهبانی  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه امور حفاظتی و نگهبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058123/فراخوان-اجرای-بخشی-از-آسفالت-و-محوطه-سازی-شهرک-صنعتی-زاگرس'>فراخوان اجرای بخشی از آسفالت و محوطه سازی شهرک صنعتی زاگرس / مناقصه عمومی, فراخوان اجرای بخشی از آسفالت و محوطه سازی شهرک صنعتی زاگرس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058131/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-اصلی-نوبت-دوم'>مناقصه  تهیه مصالح و اجرای زیرسازی و آسفالت معابر اصلی نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه  تهیه مصالح و اجرای زیرسازی و آسفالت معابر اصلی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058133/استعلام-مایع-دستشویی-سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام مایع دستشویی, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  / استعلام ,استعلام مایع دستشویی, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058135/مناقصه-اجرای-پروژه-احداث-سایت-اداری-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پروژه احداث سایت اداری- نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای پروژه احداث سایت اداری- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058136/مناقصه-HOUSE-KEEPING-نوبت-دوم'>مناقصه HOUSE KEEPING  نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه HOUSE KEEPING  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058138/فراخوان-سرمایه-گذاری-و-مشارکت-در-پروژه-احداث-کارخانه-سنگ-شکن'>فراخوان سرمایه گذاری و مشارکت در پروژه احداث کارخانه سنگ شکن / فراخوان عمومی ، فراخوان سرمایه گذاری و مشارکت در پروژه احداث کارخانه سنگ شکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058140/مناقصه-نیروهای-بخش-خصوصی'>مناقصه نیروهای بخش خصوصی / آگهی مناقهصه، مناقصه نیروهای بخش خصوصی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058141/تجدید-مناقصه-خرید-برق-و-آمادگی-از-نیروگاه--'>تجدید مناقصه خرید برق و آمادگی از نیروگاه ... / آگهی تجدید مناقصه های عمومی,مناقصه خرید برق و آمادگی از نیروگاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058142/استعلام-اجرای-قسمتی-از-معابر-طرح-هادی--سایت-ستاد'>استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی , سایت ستاد / استعلام ,استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی , سایت ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058143/مناقصه-عملیات-خاکی-و-دیوار-حصار-آجری-پست-132-کیلوولت'>مناقصه عملیات خاکی و دیوار حصار آجری پست 132 کیلوولت / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات خاکی و دیوار حصار آجری پست 132 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058147/استعلام-نصب-تست-و-راه-اندازی-یک-دستگاه-موبیل-سامانه-ستاد'>استعلام نصب، تست و راه اندازی یک دستگاه موبیل, سامانه ستاد / استعلام ,استعلام نصب، تست و راه اندازی یک دستگاه موبیل, سامانه ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058148/تجدید-مناقصه-مدیریت-امور-انبار--'>تجدید مناقصه مدیریت امور انبار ...  / آگهی تجدید فرآیند ارجاع کار عمومی، تجدید مناقصه مدیریت امور انبار ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058152/مناقصه-انجام-سردرب-نویسی-غرفه-های-نمایشگاه'>مناقصه انجام سردرب نویسی غرفه های نمایشگاه / مناقصه, مناقصه انجام سردرب نویسی غرفه های نمایشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058158/فراخوان-ارائه-خدمات-بهره-برداری-از-پست-ها-نوبت-دوم'>فراخوان ارائه خدمات بهره برداری از پست ها نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه یک مرحله ای,فراخوان ارائه خدمات بهره برداری از پست ها نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058160/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-در-مشاغل-تکنیسینی-برق-سیمبانی-و---'>مناقصه تامین نیروی انسانی در مشاغل تکنیسینی برق، سیمبانی و .... / مناقصه تامین نیروی انسانی در مشاغل تکنیسینی برق، سیمبانی و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058161/مناقصه-محور-کشویی-میل-فرمان-خودرو'>مناقصه محور کشویی میل فرمان خودرو / مناقصه ,مناقصه محور کشویی میل فرمان خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058162/مناقصه-انجام-عملیات-کیسه-گیری-انواع-کود-شیمیایی-فله-شامل-توزین--'>مناقصه انجام عملیات کیسه گیری انواع کود شیمیایی فله شامل توزین... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه انجام عملیات کیسه گیری انواع کود شیمیایی فله شامل توزین...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058163/مناقصه-واگذاری-امور-حمل-و-نقل-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری امور حمل و نقل نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه واگذاری امور حمل و نقل نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058165/مناقصه-عملیات-مربوط-به-توسعه-باقیمانده-شبکه-فاضلاب-شهر---نوبت-دوم'>مناقصه عملیات مربوط به توسعه باقیمانده شبکه فاضلاب شهر ... نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه عملیات مربوط به توسعه باقیمانده شبکه فاضلاب شهر ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058166/مناقصه-عملیات-مربوط-به-اجرای-خطوط-لوله-اصلی'>مناقصه عملیات مربوط به اجرای خطوط لوله اصلی  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه عملیات مربوط به اجرای خطوط لوله اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058173/مناقصه-عملیات-اجرایی-بیابان-زدایی-و-طرح-تثبیت-شن-و--'>مناقصه عملیات اجرایی بیابان زدایی و طرح تثبیت شن و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرایی بیابان زدایی و طرح تثبیت شن و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058178/مناقصه-لوله-گذاری-قسمتی-از-خط-انتقال'>مناقصه لوله گذاری قسمتی از خط انتقال  / آگهی مناقصه,مناقصه لوله گذاری قسمتی از خط انتقال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058181/مناقصه-اجرای-پروژه-موزاییک-فرش-پیاده-رو'>مناقصه اجرای پروژه موزاییک فرش پیاده رو  / مناقصه ، مناقصه اجرای پروژه موزاییک فرش پیاده رو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058182/اصلاحیه-مناقصه-ارائه-خدمات-تست-و-بازرسی-لوازم-اندازه-گیری-دیماندی-ثانویه'>اصلاحیه مناقصه ارائه خدمات تست و بازرسی لوازم اندازه گیری دیماندی ثانویه  / اصلاحیه مناقصه عمومی , مناقصه ارائه خدمات تست و بازرسی لوازم اندازه گیری دیماندی ثانویه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058185/مناقصه-ارزیابی-کیفی-اجرای-آسفالت-لایه-دوم-و-سوم--'>مناقصه ارزیابی کیفی اجرای آسفالت لایه دوم و سوم ... / مناقصه ارزیابی کیفی اجرای آسفالت لایه دوم و سوم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058188/تجدید-مناقصه-بکارگیری-7-دستگاه-خودروی-استیجاری-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه بکارگیری 7 دستگاه خودروی استیجاری  نوبت دوم  / تجدید مناقصه,تجدید مناقصه بکارگیری 7 دستگاه خودروی استیجاری  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058192/مناقصه-اصلاح-خط-انتقال-آب--نوبت-چهارم'>مناقصه اصلاح خط انتقال آب ...نوبت چهارم / مناقصه , مناقصه اصلاح خط انتقال آب ....نوبت چهارم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058196/مناقصه-اجرای-دراواسیونهای-بتنی--'>مناقصه اجرای دراواسیونهای بتنی ... / مناقصه, مناقصه اجرای دراواسیونهای بتنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058201/مناقصه-پروژه-احداث-پروژه-جدول-کانیو'>مناقصه پروژه احداث پروژه جدول کانیو / مناقصه عمومی , مناقصه پروژه احداث پروژه جدول کانیو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058203/فراخوان-تامین-تجهیزات-مورد-نیاز'>فراخوان تامین تجهیزات مورد نیاز  / آگهی فراخوان ارزیابی شرکت,فراخوان تامین تجهیزات مورد نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058204/مناقصه-اجرای-عملیات-ایست-و-بازرسی-و-گشت-و-مراقبت-از-عرصه-های-جنگلی-و-مرتعی'>مناقصه اجرای عملیات ایست و بازرسی و گشت و مراقبت از عرصه های جنگلی و مرتعی  / مناقصه ,مناقصه اجرای عملیات ایست و بازرسی و گشت و مراقبت از عرصه های جنگلی و مرتعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058205/مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت'>مناقصه زیرسازی و آسفالت  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه زیرسازی و آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058207/مناقصه-خرید-و-اجرا-سیستم-روشنایی'>مناقصه خرید و اجرا سیستم روشنایی  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید و اجرا سیستم روشنایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058210/سمینار-شاد-و-رایگان'>سمینار شاد و رایگان  / سمینار شاد و رایگان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058214/مناقصه-عمومی-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-محورهای--'>مناقصه عمومی لکه گیری و روکش آسفالت محورهای ... / مناقصه ، مناقصه عمومی لکه گیری و روکش آسفالت محورهای ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058217/مناقصه-تکمیل-سالن-ورزشی-گرجی-آباد-بابل'>مناقصه تکمیل سالن ورزشی گرجی آباد بابل  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل سالن ورزشی گرجی آباد بابل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058219/مناقصه-نصب-550-انشعاب-پلی-اتیلن-نوبت-دوم'>مناقصه نصب 550 انشعاب پلی اتیلن نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه نصب 550 انشعاب پلی اتیلن نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058220/مناقصه-نصب-1200-انشعاب-پلی-اتیلن-بصورت-مجتمع-و-پراکنده-به-روش-تامین-کالا-نوبت-دوم'>مناقصه نصب 1200 انشعاب پلی اتیلن بصورت مجتمع و پراکنده به روش تامین کالا نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه  نصب 1200 انشعاب پلی اتیلن بصورت مجتمع و پراکنده به روش تامین کالا نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058221/مناقصه-ترمیم-مسیر-زیرسازی-حفاری-خط-لوله-گاز--'>مناقصه ترمیم مسیر زیرسازی حفاری خط لوله گاز... / مناقصه عمومی, مناقصه ترمیم مسیر زیرسازی حفاری خط لوله گاز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058224/مناقصه-اجرای-عملیات-پیاده-روسازی-بلوارها'>مناقصه اجرای عملیات پیاده روسازی بلوارها / آگهی مناقصه , مناقصه  اجرای عملیات پیاده روسازی بلوارها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058225/مناقصه-تامین-برق-چاه-و--'>مناقصه تامین برق چاه و ... / مناقصه ,مناقصه تامین برق چاه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058227/مناقصه-اجرای-عملیات-پیاده-روسازی-معابر'>مناقصه اجرای عملیات پیاده روسازی معابر  / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای عملیات پیاده روسازی معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058228/تجدید-مناقصه-بهسازی-و-زیرسازی-معابر-شهری-با-آسفالت--'>تجدید مناقصه بهسازی و زیرسازی معابر شهری با آسفالت... / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه بهسازی و زیرسازی معابر شهری با آسفالت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058230/مناقصه-اجرای-عملیات-پیاده-روسازی'>مناقصه اجرای عملیات پیاده روسازی / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای عملیات پیاده روسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058232/مناقصه-اجرای-عملیات-جدول-گذاری-معابر'>مناقصه اجرای عملیات جدول گذاری معابر   / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای عملیات جدول گذاری معابر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058234/مناقصه-اجرای-سرویس-و-روانکاری-شیر--ساخت-و-تعمیرات-حوضچه-و---نوبت-دوم'>مناقصه  اجرای سرویس و روانکاری شیر ، ساخت و تعمیرات حوضچه و ... نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه  اجرای سرویس و روانکاری شیر ، ساخت و تعمیرات حوضچه و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058235/فراخوان-عملیات-اجرایی-خرید-و-لوله-گذاری-پروژه'>فراخوان عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری پروژه  / آگهی فراخوان، فراخوان عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری پروژه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058236/تجدید-مناقصه-تامین-نیروی-انسانی----نوبت-دوم'>تجدید مناقصه تامین نیروی انسانی  ...  نوبت دوم / تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه تامین نیروی انسانی  ...  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058238/مناقصه-ساخت-کانال-بتنی'>مناقصه ساخت کانال بتنی  / مناقصه ، مناقصه ساخت کانال بتنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058242/مناقصه-اجرای-عملیات-دیوار-مالون-(سنگی)-معابر'>مناقصه اجرای عملیات دیوار مالون (سنگی) معابر / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای عملیات دیوار مالون (سنگی) معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058243/مناقصه-اجرای-45435-متر-شبکه-فلزی-و-پلی-اتیلن---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای 45435 متر شبکه فلزی و پلی اتیلن ... نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه اجرای 45435 متر شبکه فلزی و پلی اتیلن ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058245/مناقصه-احداث-زمین-چمن-مصنوعی'>مناقصه احداث زمین چمن مصنوعی / آگهی مناقصه ,مناقصه احداث زمین چمن مصنوعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058248/فراخوان-عملیات-نگهداری-تعمیرات-بازسازی-شبکه-و-تحویل-آب'>فراخوان  عملیات نگهداری، تعمیرات، بازسازی شبکه و تحویل آب / آگهی فراخوان , فراخوان  عملیات نگهداری، تعمیرات، بازسازی شبکه و تحویل آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058252/تجدید-مناقصه-اجرای-پروژه-جدول-گذاری---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجرای پروژه جدول گذاری ... نوبت دوم / تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه اجرای پروژه جدول گذاری ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058253/مناقصه-جدول-گذاری-و-لبه-گذاری-معابر-سطح-شهر--تجدید'>مناقصه جدول گذاری و لبه گذاری معابر سطح شهر ..تجدید  / مناقصه , مناقصه جدول گذاری و لبه گذاری معابر سطح شهر ...تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058255/مناقصه-تامین-تجهیزات-سیستم-های-ذخیره-ساز-اطلاعات-حمل-نصب-و-راه-اندازی---(نوبت-دوم)'>مناقصه تامین تجهیزات سیستم های ذخیره ساز اطلاعات، حمل، نصب و راه اندازی ... (نوبت دوم) / مناقصه تامین تجهیزات سیستم های ذخیره ساز اطلاعات، حمل، نصب و راه اندازی ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058257/مناقصه-خرید-انواع-لامپ--'>مناقصه خرید انواع لامپ ... / مناقصه, مناقصه خرید انواع لامپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058260/استعلام-CRM-استاندارد-پودری'>استعلام CRM استاندارد پودری  / استعلام ,استعلام CRM استاندارد پودری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058261/فراخوان-طراحی-پارک-کوهستانی-شهر--'>فراخوان طراحی پارک کوهستانی شهر... / مناقصه, فراخوان طراحی پارک کوهستانی شهر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058262/فراخوان-واریانت-وحدت-آباد-محور'>فراخوان واریانت وحدت آباد محور  / آگهی فراخوان مناقصه، فراخوان واریانت وحدت آباد محور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058264/استعلام-اجرای-قسمتی-از-معابر-طرح-هادی-روستای'>استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستای / استعلام ,استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058265/استعلام-۷۹-جفت-کفش-ایمنی'>استعلام ۷۹ جفت کفش ایمنی  / استعلام ,استعلام ۷۹ جفت کفش ایمنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058266/مناقصه-انجام-پروژه-های-عمران-روستایی-تجدید'>مناقصه انجام پروژه های عمران روستایی تجدید / فراخوان تجدید برگزاری مناقصه عمومی , مناقصه انجام پروژه های عمران روستایی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058268/استعلام-اجرای-عملیات-نورپردازی-ساختمان'>استعلام اجرای عملیات نورپردازی ساختمان  / استعلام, استعلام اجرای عملیات نورپردازی ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058269/استعلام-یک-دستگاه-کامپیوتر'>استعلام یک دستگاه کامپیوتر  / استعلام ,استعلام یک دستگاه کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058271/فراخوان-مناقصه-احداث-پل-فلزی-عابر-پیاده-در-ایستگاه'>فراخوان مناقصه احداث پل فلزی عابر پیاده در ایستگاه / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی مناقصه، فراخوان مناقصه احداث پل فلزی عابر پیاده در ایستگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058272/استعلام-آسفالت-ماشینی-روستای-شهراب'>استعلام آسفالت ماشینی روستای شهراب / استعلام ، استعلام آسفالت ماشینی روستای شهراب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058274/استعلام-خط-لوله-انتقال-آب-کشاورزی'>استعلام خط لوله انتقال آب کشاورزی / استعلام, استعلام خط لوله انتقال آب کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058275/مناقصه-خرید-قطعات-beall-valve'>مناقصه خرید قطعات beall valve / مناقصه ,مناقصه خرید قطعات beall valve</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058276/مناقصه-تعمیرات-اساسی-و-تامین-قطعات-مورد-نیاز-140-دستگاه-انواع-الکتروموتور'>مناقصه تعمیرات اساسی و تامین قطعات مورد نیاز 140 دستگاه انواع الکتروموتور  / مناقصه تعمیرات اساسی و تامین قطعات مورد نیاز 140 دستگاه انواع الکتروموتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058279/استعلام-صندلی-کارشناسی-و--'>استعلام صندلی کارشناسی و ... / استعلام ,استعلام صندلی کارشناسی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058280/استعلام-اجرای-قسمتی-از-معابر-طرح-هادی'>استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی  / استعلام, استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058282/مناقصه-عملیات-زیرسازی-و-روکش-آسفالت-معابر'>مناقصه عملیات زیرسازی و روکش آسفالت معابر / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات زیرسازی و روکش آسفالت معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058283/استعلام-ریبون'>استعلام ریبون / استعلام , استعلام ریبون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058284/تجدید-ارزیابی-کیفی-حمل-سوخت-ایستگاه--'>تجدید ارزیابی کیفی حمل سوخت ایستگاه... / آگهی تجدید دعوت به ارزیابی کیفی , تجدید ارزیابی کیفی حمل سوخت ایستگاه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058285/مناقصه-ساخت-FEED-VALVE-پمپ-OMG-METERING'>مناقصه ساخت FEED VALVE  پمپ OMG METERING  / مناقصه, مناقصه ساخت FEED VALVE  پمپ OMG METERING </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058288/مناقصه-خرید-پانل-ارتینگ-اتوماتیک'>مناقصه خرید پانل ارتینگ اتوماتیک  / مناقصه، مناقصه خرید پانل ارتینگ اتوماتیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058289/استعلام-جابجایی-شبکه-برق--'>استعلام جابجایی شبکه برق... / استعلام, استعلام جابجایی شبکه برق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058290/استعلام-ساخت-بوش-قفلی-و--'>استعلام ساخت بوش قفلی و ... / استعلام ,استعلام ساخت بوش قفلی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058293/استعلام-جابجایی-شبکه-برق'>استعلام جابجایی شبکه برق / استعلام , استعلام جابجایی شبکه برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058294/استعلام-آسفالت-ماشینی-روستای--'>استعلام آسفالت ماشینی روستای ... / استعلام ، استعلام آسفالت ماشینی روستای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058296/مناقصه-ساخت-قطعات-مکانیکال-سیل'>مناقصه ساخت قطعات مکانیکال سیل  / مناقصه , مناقصه ساخت قطعات مکانیکال سیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058297/استعلام-تهیه-ازبیلت-9-شهرک-صنعتی'>استعلام  تهیه ازبیلت 9 شهرک صنعتی / استعلام, استعلام  تهیه ازبیلت 9 شهرک صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058298/استعلام-ساخت-تیزر-و-کلیپ-های-تلویزیونی'>استعلام ساخت تیزر و کلیپ های تلویزیونی / استعلام , استعلام ساخت تیزر و کلیپ های تلویزیونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058299/استعلام-اجرای-قسمتی-از-معابر-طرح-هادی'>استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی  / استعلام, استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058300/تجدید-مناقصه-عملیات-خرید--نصب-و-راه-اندازی-چیلر-فرهنگسرا'>تجدید مناقصه عملیات خرید ، نصب و راه اندازی چیلر فرهنگسرا / تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه عملیات خرید ، نصب و راه اندازی چیلر فرهنگسرا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058301/استعلام-سیستم-اعلان-و-اطفا-حریق-جهت-3-ایستگاه--'>استعلام سیستم اعلان و اطفا حریق جهت 3 ایستگاه... / استعلام, استعلام سیستم اعلان و اطفا حریق جهت 3 ایستگاه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058302/استعلام-خرید-یکعدد-تابلو'>استعلام خرید یکعدد تابلو   / استعلام , استعلام خرید یکعدد تابلو  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058303/مناقصه-اصلاح-قوس-های-افقی-و-قائم'>مناقصه اصلاح قوس های افقی و قائم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه اصلاح قوس های افقی و قائم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058305/مناقصه-شناسایی-مشاور--'>مناقصه شناسایی مشاور ... / مناقصه, مناقصه شناسایی مشاور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058306/استعلام-طرح-هادی-روستای--'>استعلام طرح هادی روستای... / استعلام , استعلام طرح هادی روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058307/استعلام-خدمات-مشاوره'>استعلام خدمات مشاوره / استعلام , استعلام خدمات مشاوره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058309/اصلاحیه-مناقصه-طرح-توسعه-مشترکین-روستایی-و---نوبت-دوم'>اصلاحیه مناقصه طرح توسعه مشترکین روستایی و ... نوبت دوم  / اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی, اصلاحیه مناقصه طرح توسعه مشترکین روستایی و ...تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058310/استعلام-یک-ردیف-زنجیر'>استعلام  یک ردیف زنجیر   / استعلام , استعلام یک ردیف زنجیر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058312/استعلام-طرح-هادی-روستای--'>استعلام طرح هادی روستای... / استعلام , استعلام طرح هادی روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058313/مناقصه-P-F-PAUL-AIRCO-CRYOGENICS-TRIPLEX-PUMPS'>مناقصه P/F PAUL AIRCO CRYOGENICS TRIPLEX PUMPS / مناقصه P/F PAUL AIRCO CRYOGENICS TRIPLEX PUMPS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058315/استعلام-دو-ردیف-ترولی-برقی-محرک'>استعلام دو ردیف ترولی برقی محرک / استعلام , استعلام دو ردیف ترولی برقی محرک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058317/استعلام-اجرای-نمای-ساختمان-اداری'>استعلام اجرای نمای ساختمان اداری / استعلام , استعلام اجرای نمای ساختمان اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058319/استعلام-مایع-صابون'>استعلام مایع صابون   / استعلام , استعلام مایع صابون  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058320/استعلام-بلور-فن--لوازم-یدکی--'>استعلام بلور فن ، لوازم یدکی.... / استعلام، استعلام بلور فن ، لوازم یدکی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058321/مناقصه-سرمایه-گذاری--'>مناقصه سرمایه گذاری ... / مناقصه ,مناقصه سرمایه گذاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058322/استعلام-والو-کنترل-فشار-هیدرولیکی'>استعلام والو کنترل فشار هیدرولیکی  / استعلام,استعلام والو کنترل فشار هیدرولیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058325/استعلام-سره-مخصوص-لوله-گیر-سایز-10-و--'>استعلام سره مخصوص لوله گیر سایز 10  و ... / استعلام, استعلام سره مخصوص لوله گیر سایز 10  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058326/استعلام-خط-اتصال-چاه-جدید-و-قدیم'>استعلام خط اتصال چاه جدید و قدیم  / استعلام ,استعلام خط اتصال چاه جدید و قدیم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058327/استعلام-فلش-OTG--'>استعلام فلش OTG... / استعلام، استعلام فلش OTG...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058329/استعلام-چسب-سیلکون-ملستیک'>استعلام چسب سیلکون ملستیک / استعلام, استعلام چسب سیلکون ملستیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058331/مناقصه-خرید-KENT-TRANSMITTEER'>مناقصه خرید KENT TRANSMITTEER   / مناقصه , مناقصه خرید KENT TRANSMITTEER  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058333/مناقصه-خرید-رگولاتور'>مناقصه خرید رگولاتور / مناقصه , مناقصه خرید رگولاتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058334/استعلام-تبلت-lenovo'>استعلام تبلت lenovo  / استعلام , استعلام تبلت lenovo </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058336/استعلام-پیچ-کوپلینگی'>استعلام پیچ کوپلینگی  / استعلام , استعلام پیچ کوپلینگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058337/استعلام-روغن-پارس'>استعلام روغن پارس / استعلام, استعلام روغن پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058341/استعلام-خاموش-کننده-حاوی-پودر-آتش-نشانی'>استعلام خاموش کننده حاوی پودر آتش نشانی / استعلام, استعلام خاموش کننده حاوی پودر آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058342/استعلام-تیغچه-الماسه-جوشی'>استعلام  تیغچه الماسه جوشی / استعلام , استعلام  تیغچه الماسه جوشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058344/گریس-ماهان-EP2--'>گریس ماهان EP2 ... / استعلام, گریس ماهان EP2 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058346/استعلام-احداث-خط-انتقال'>استعلام احداث خط انتقال  / استعلام ,استعلام احداث خط انتقال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058348/استعلام-آسفالت-ماشینی'>استعلام  آسفالت ماشینی  / استعلام, استعلام  آسفالت ماشینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058350/استعلام-اجرای-قسمتی-از-معابر-طرح-هادی-روستای--'>استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستای... / استعلام, استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058351/استعلام-لاستیک-روكشی'>استعلام لاستیک  روكشی   / استعلام ، استعلام لاستیک  روكشی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058354/مناقصه-نگهداشت-تاسیسات-بیمارستان'>مناقصه نگهداشت تاسیسات بیمارستان  / مناقصه ,مناقصه نگهداشت تاسیسات بیمارستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058355/مناقصه-عمومی-اجاره-یکدستگاه-بیل-مکانیکی-جهت-فعالیت-در-معدن-کویر-5'>مناقصه عمومی اجاره یکدستگاه بیل مکانیکی جهت فعالیت در معدن کویر 5 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجاره یکدستگاه بیل مکانیکی جهت فعالیت در معدن کویر 5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058356/استعلام-اجرای-قسمتی-از-معابر-طرح-هادی-روستای--'>استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستای... / استعلام, استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058358/استعلام-سیستم-اعلام-حریق'>استعلام سیستم اعلام حریق / استعلام, استعلام سیستم اعلام حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058360/استعلام-آسفالت-ماشینی-روستای--'>استعلام آسفالت ماشینی روستای ... / استعلام ، استعلام آسفالت ماشینی روستای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058361/مناقصه-تزریقات-و-پانسمان'>مناقصه تزریقات و پانسمان / مناقصه ,مناقصه تزریقات و پانسمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058363/مناقصه-بازسازی-تصفیه-آب-و---'>مناقصه بازسازی تصفیه آب و .... / مناقصه ,مناقصه بازسازی تصفیه آب و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058364/مناقصه-خرید-خدمات-اداره-خوابگاه-های-دانشجویی-غیردولتی-و--'>مناقصه خرید خدمات اداره خوابگاه های دانشجویی غیردولتی و ... / مناقصه خرید خدمات اداره خوابگاه های دانشجویی غیردولتی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058365/استعلام-تهیه-و-نصب-درب-و-پنجره--'>استعلام تهیه و نصب درب و پنجره ... / استعلام, استعلام تهیه و نصب درب و پنجره ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058366/استعلام-دوربین-مداربسته'>استعلام دوربین مداربسته  / استعلام, استعلام دوربین مداربسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058368/مناقصه-تعمیر-و-نگهداشت-تاسیسات-بیمارستان'>مناقصه تعمیر و نگهداشت تاسیسات بیمارستان  / مناقصه ,مناقصه تعمیر و نگهداشت تاسیسات بیمارستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058369/استعلام-فعالیت-های-خدماتی-سیستم-های-امنیتی'>استعلام فعالیت های خدماتی سیستم های امنیتی / استعلام, استعلام فعالیت های خدماتی سیستم های امنیتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058370/اولین-همایش-ملی-کارآفرینی'>اولین همایش ملی کارآفرینی / اولین همایش ملی کارآفرینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058371/آگهی-بکارگیری-نیروهای-خدماتی'>آگهی بکارگیری نیروهای خدماتی / آگهی ، آگهی بکارگیری نیروهای خدماتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058372/استعلام-2-قلم-تابلو-برق'>استعلام 2 قلم تابلو برق                                            / استعلام , استعلام 2 قلم تابلو برق                                           </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058373/استعلام-اجرای-عملیات-محوطه-سازی--'>استعلام اجرای عملیات محوطه سازی ... / استعلام, استعلام اجرای عملیات محوطه سازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058374/استعلام-اجرای-عملیات-محوطه-سازی--'>استعلام اجرای عملیات محوطه سازی ... / استعلام ، استعلام اجرای عملیات محوطه سازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058376/استعلام-بازسازی-بهسازی-و-آماده-سازی-اتاق'>استعلام بازسازی بهسازی و آماده سازی اتاق  / استعلام ,استعلام بازسازی بهسازی و آماده سازی اتاق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058377/استعلام-سیلندرهای-پنوماتیک-مارک-های-فستو-و-ایرتک'>استعلام سیلندرهای پنوماتیک مارک های فستو و ایرتک  / استعلام ، استعلام سیلندرهای پنوماتیک مارک های فستو و ایرتک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058379/مناقصه-پیمان-ایاب-و-ذهاب-کارکنان'>مناقصه پیمان ایاب و ذهاب کارکنان / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پیمان ایاب و ذهاب کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058380/استعلام-اجرای-قسمتی-از-معابر-طرح-هادی-روستا--'>استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستا... / استعلام, استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058381/مناقصه-خدمات-حفاظتی-و-مراقبتی'>مناقصه خدمات حفاظتی و مراقبتی  / مناقصه ,مناقصه خدمات حفاظتی و مراقبتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058383/استعلام-ساخت-سایر-پروژه-های-مهندسی-عمران'>استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران / استعلام, استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058384/استعلام-اجرای-طرح-هادی'>استعلام اجرای طرح هادی / استعلام , استعلام اجرای طرح هادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058385/مناقصه-خرید-قطعات-یدکی-ساخت-شرکت-B--K'>مناقصه خرید قطعات یدکی ساخت شرکت B & K / مناقصه, مناقصه خرید قطعات یدکی ساخت شرکت B & K </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058386/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-عمومی'>مناقصه واگذاری امور خدمات عمومی  / مناقصه, مناقصه واگذاری امور خدمات عمومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058388/استعلام-آسفالت-ماشینی-روستای--'>استعلام آسفالت ماشینی روستای ... / استعلام ، استعلام آسفالت ماشینی روستای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058389/استعلام-انجام-امور-خدمات-ایستگاهی-اداره-کل-راه-آهن'>استعلام انجام امور خدمات ایستگاهی اداره کل راه آهن / استعلام, استعلام انجام امور خدمات ایستگاهی اداره کل راه آهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058390/همایش-اموزشی--تخصصی-روابط-عمومی'>همایش اموزشی ، تخصصی روابط عمومی / همایش اموزشی ، تخصصی روابط عمومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058391/مناقصه-تجهیز-و-راه-اندازی-سالن-همایش-ساختمان-اداری-مرکزی-تجدید'>مناقصه تجهیز و راه اندازی سالن همایش ساختمان اداری مرکزی -تجدید / تجدید آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تجهیز و راه اندازی سالن همایش ساختمان اداری مرکزی -تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058392/استعلام-صندلی-مدیریتی-مدل-900-M-نام-تجارتی-نیلپر'>استعلام صندلی مدیریتی مدل 900 M نام تجارتی نیلپر / استعلام , استعلام صندلی مدیریتی مدل 900 M نام تجارتی نیلپر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058394/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-عمومی-و-فضای-سبز'>مناقصه واگذاری امور خدمات عمومی و فضای سبز  / مناقصه, مناقصه واگذاری امور خدمات عمومی و فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058395/استعلام-چاپ'>استعلام چاپ  / استعلام ,استعلام چاپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058396/استعلام-لوله-فولادی-بدون-درز'>استعلام لوله فولادی بدون درز / استعلام , استعلام لوله فولادی بدون درز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058398/استعلام-رایانه-همراه-تبلیتت-کتابخوان-الکترونیکی'>استعلام رایانه همراه تبلیتت کتابخوان الکترونیکی / استعلام, استعلام رایانه همراه تبلیتت کتابخوان الکترونیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058400/همایش-رتینوپاتی-در-نوزادان-نارس'>همایش رتینوپاتی در نوزادان نارس  / همایش رتینوپاتی در نوزادان نارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058401/استعلام-پل-سه-راهی-نفت-سفید'>استعلام  پل سه راهی نفت سفید / استعلام , استعلام  پل سه راهی نفت سفید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058403/استعلام-جابجایی-شبکه-برق-طرح-هادی-روستا'>استعلام جابجایی شبکه برق طرح هادی روستا  / استعلام ,استعلام جابجایی شبکه برق طرح هادی روستا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058404/فراخوان60-دستگاه-wall-split-cooler-24000-btu'>فراخوان60 دستگاه wall split cooler 24000 btu / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان 60 دستگاه wall split cooler 24000 btu</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058405/کنفرانس-ملی-اندیشه-های-نوین-و-خلاق'>کنفرانس ملی اندیشه های نوین و خلاق / کنفرانس ملی اندیشه های نوین و خلاق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058406/استعلام-آسفالت-ماشینی'>استعلام آسفالت ماشینی / استعلام ، استعلام آسفالت ماشینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058407/مناقصه-خرید-دستگاه-MFL'>مناقصه خرید دستگاه MFL / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید دستگاه MFL</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058409/مناقصه-خرید-گیربکس-توربین-گازی-SPACER'>مناقصه خرید گیربکس توربین گازی SPACER / مناقصه ,مناقصه خرید گیربکس توربین گازی SPACER</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058410/استعلام-ارتقای-سایت-پایش--'>استعلام ارتقای سایت پایش... / استعلام, استعلام ارتقای سایت پایش...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058411/همایش-سالیانه-انجمن'>همایش سالیانه انجمن  / همایش سالیانه انجمن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058412/استعلام-ماشین-یخساز-پودری--'>استعلام ماشین یخساز پودری... / استعلام, استعلام ماشین یخساز پودری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058414/مناقصه-خرید-سیم-بکسل'>مناقصه خرید سیم بکسل / مناقصه خرید سیم بکسل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058415/مناقصه-خرید-P-F-MASONEILAN'>مناقصه خرید P/F MASONEILAN / مناقصه ,مناقصه خرید P/F MASONEILAN</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058416/استعلام-اجرای-پارکینگ-پیش-ساخته'>استعلام اجرای پارکینگ پیش ساخته / استعلام ,استعلام اجرای پارکینگ پیش ساخته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058417/مناقصه-انژکتور-گاز--'>مناقصه انژکتور گاز ... / استعلام، مناقصه انژکتور گاز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058418/مناقصه-خرید-KOGANEI'>مناقصه خرید KOGANEI / مناقصه خرید KOGANEI</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058419/نخستین-کنفرانس-ملی-تحقیقات-کاربردی-در-علوم-انسانی-و-روانشناسی'>نخستین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در علوم انسانی و روانشناسی / نخستین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در علوم انسانی و روانشناسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058420/استعلام-سوئیچ-KVM-IP'>استعلام سوئیچ KVM IP  / استعلام , استعلام سوئیچ KVM IP</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058421/استعلام-آسفالت-ماشینی'>استعلام آسفالت ماشینی / استعلام ، استعلام آسفالت ماشینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058422/استعلام-ساخت-و-ساز'>استعلام ساخت و ساز  / استعلام, استعلام ساخت و ساز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058423/فراخوان-مناقصه-عمومی-تکمیل-ایستگاه-پمپاژ-و-حوضچه-مکش'>فراخوان مناقصه عمومی تکمیل ایستگاه پمپاژ و حوضچه مکش / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه عمومی به صورن یک مرحله ای,فراخوان تکمیل ایستگاه پمپاژ و حوضچه مکش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058425/استعلام-لوله-کشی'>استعلام لوله کشی / استعلام , استعلام لوله کشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058427/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری-اطلاعات'>استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات / استعلام, استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058428/استعلام-عملیات-نقشه-برداری-و-کاداستر'>استعلام عملیات نقشه برداری و کاداستر / استعلام ,استعلام عملیات نقشه برداری و کاداستر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058429/استعلام-صفحه-کلید-و-موس-بی-سیم-فراسو'>استعلام صفحه کلید و موس بی سیم فراسو / استعلام, استعلام صفحه کلید و موس بی سیم فراسو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058430/مناقصه-برنامه-مالی-خرد--'>مناقصه برنامه مالی خرد ... / مناقصه ,مناقصه برنامه مالی خرد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058432/استعلام-قیمت-فنس-کشی-انبار'>استعلام قیمت فنس کشی انبار  / استعلام ,استعلام قیمت فنس کشی انبار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058433/مناقصه-اصلاح-و-بازسازی-شبکه-های-برق-سرقت-شده'>مناقصه اصلاح و بازسازی شبکه های برق سرقت شده / مناقصه عمومی ، مناقصه اصلاح و بازسازی شبکه های برق سرقت شده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058434/استعلام-تهیه-مصالح-و-اجرای-زیرسازی-و-آسفالت'>استعلام تهیه مصالح و اجرای زیرسازی و آسفالت / استعلام , استعلام تهیه مصالح و اجرای زیرسازی و آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058436/مناقصه-اجرای-عملیات-زیرسای-و-روکش-آسفالت-معابر--'>مناقصه اجرای عملیات زیرسای و روکش آسفالت معابر... / مناقصه, مناقصه اجرای عملیات زیرسای و روکش آسفالت معابر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058437/استعلام-خرید-و-نگهداری-و-پشتیبانی-و-راه-اندازی-شبکه-رادیویی-VHF'>استعلام خرید و نگهداری و پشتیبانی و راه اندازی شبکه رادیویی VHF  / استعلام , استعلام خرید و نگهداری و پشتیبانی و راه اندازی شبکه رادیویی VHF </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058438/استعلام-رادیاتور-آلومینیومی-اتصالی'>استعلام رادیاتور آلومینیومی اتصالی / استعلام, استعلام رادیاتور آلومینیومی اتصالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058440/مناقصه-عملیات-پروژه-توسعه-روشنایی-معابر'>مناقصه عملیات پروژه توسعه روشنایی معابر / مناقصه ، مناقصه  عملیات پروژه توسعه روشنایی معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058443/اولین-همایش-ملی-کاربردهای-فناوری-اطلاعات'>اولین همایش ملی کاربردهای فناوری اطلاعات / اولین همایش ملی کاربردهای فناوری اطلاعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058444/استعلام-پوشش-بتنی-کانال-روستاها'>استعلام پوشش بتنی کانال روستاها / استعلام, استعلام پوشش بتنی کانال روستاها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058445/استعلام-حفاری-چاه-زراعی'>استعلام حفاری چاه زراعی  / استعلام, استعلام حفاری چاه زراعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058446/استعلام-بسته-شماره-122-96-81'>استعلام  بسته شماره 122-96-81  / استعلام, استعلام  بسته شماره 122-96-81 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058447/مناقصه-واگذاری-عملیات-پروژه-نصب-لوازم-اندازه-گیری-و-اصلاح-شبکه-روشنایی'>مناقصه واگذاری عملیات پروژه نصب لوازم اندازه گیری و اصلاح شبکه روشنایی  / مناقصه ,مناقصه واگذاری عملیات پروژه نصب لوازم اندازه گیری و اصلاح شبکه روشنایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058449/چهارمین-کنگره-بین-المللی-تولید-مثل'>چهارمین کنگره بین المللی تولید مثل / چهارمین کنگره بین المللی تولید مثل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058450/استعلام-اجرای-ترمیم-و-مرمت-جاده-دسترسی'>استعلام اجرای ترمیم و مرمت جاده دسترسی / استعلام, استعلام  اجرای ترمیم و مرمت جاده دسترسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058452/استعلام-نظارت-بر-عملیات-اجرایی-ترمیم-استخر-ذخیره-خاکی--'>استعلام نظارت بر عملیات اجرایی ترمیم استخر ذخیره خاکی... / استعلام نظارت بر عملیات اجرایی ترمیم استخر ذخیره خاکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058453/استعلام-بسته-شماره-28-96-82-منطقه-غرب-کلید-در-دست-بافت-فرسوده'>استعلام بسته شماره 28-96-82 منطقه غرب کلید در دست بافت فرسوده / استعلام, استعلام بسته شماره 28-96-82 منطقه غرب کلید در دست بافت فرسوده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058455/استعلام-سایر-فعالیت-های-حرفه-ای-علمی-و-فنی--'>استعلام سایر فعالیت های حرفه ای، علمی و فنی... / استعلام, استعلام سایر فعالیت های حرفه ای، علمی و فنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058456/همایش-آسیب-شناسی-اجتماعی--زمینه-ها--علل-و-راهکارها'>همایش آسیب شناسی اجتماعی ، زمینه ها ، علل و راهکارها  / همایش آسیب شناسی اجتماعی ، زمینه ها ، علل و راهکارها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058457/استعلام-فعالیت-های-تهیه-غذای-مراسم'>استعلام فعالیت های تهیه غذای مراسم / استعلام, استعلام فعالیت های تهیه غذای مراسم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058458/استعلام-استانداردسازی-موتورخانه-های-شرکت'>استعلام استانداردسازی موتورخانه های شرکت / استعلام ,استعلام استانداردسازی موتورخانه های شرکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058459/مناقصه-حفر-چاه-مکانیکی-آب-شرب'>مناقصه حفر چاه مکانیکی آب شرب / مناقصه حفر چاه مکانیکی آب شرب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058460/استعلام-اجرای-شبکه-برق-رسانی'>استعلام اجرای شبکه برق رسانی  / استعلام, استعلام اجرای شبکه برق رسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058461/استعلام-کاغذ'>استعلام کاغذ / استعلام, استعلام کاغذ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058462/استعلام-لباس-و-کفش-امدادی'>استعلام لباس و کفش امدادی  / استعلام,استعلام لباس و کفش امدادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058463/استعلام-فیلم-رادیولوژی-کداک'>استعلام فیلم رادیولوژی کداک / استعلام ,استعلام فیلم رادیولوژی کداک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058464/استعلام-تجهیزات-شبکه-رایانه'>استعلام تجهیزات شبکه رایانه  / استعلام , استعلام تجهیزات شبکه رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058465/استعلام-ترانشه-برداری-محور-روستایی'>استعلام ترانشه برداری محور روستایی / استعلام, استعلام ترانشه برداری محور روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058467/استعلام-ماسه-آسفالت-و-روکش'>استعلام ماسه آسفالت و روکش / استعلام, استعلام ماسه آسفالت و روکش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058468/همایش-سلولهای-بنیادی-و-پزشکی-بازساختی-در-ارولوژی-و-نفرولوژی'>همایش سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی در ارولوژی و نفرولوژی  / همایش سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی در ارولوژی و نفرولوژی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058469/مناقصه-عملیات-اصلاح-۱۲۸۵۰-متر-اصلاح-شبکه'>مناقصه عملیات اصلاح ۱۲۸۵۰ متر اصلاح شبکه / مناقصه عملیات اصلاح ۱۲۸۵۰ متر اصلاح شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058470/استعلام-خرید-بهداشتی'>استعلام خرید بهداشتی  / استعلام ,استعلام خرید بهداشتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058471/مناقصه-انجام-كلیه-خدمات-مرتبط-با-واحد-خدمات-مشتركین-آب-و-فاضلاب'>مناقصه انجام كلیه خدمات مرتبط با واحد خدمات مشتركین آب و فاضلاب / مناقصه , مناقصه انجام كلیه خدمات مرتبط با واحد خدمات مشتركین آب و فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058472/استعلام-مترتجاری-فلزی-غیر-قابل-انعطاف'>استعلام مترتجاری فلزی غیر قابل انعطاف  / استعلام, استعلام مترتجاری فلزی غیر قابل انعطاف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058473/دومین-کنفرانس-ملی-علوم-و-فناوری-نانو'>دومین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو / دومین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058474/مناقصه-اجرای-شیار-لرزاننده'>مناقصه اجرای شیار لرزاننده  / مناقصه اجرای شیار لرزاننده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058476/مناقصه-تامین-نیروی-خدمات-و-راننده'>مناقصه تامین نیروی خدمات و راننده  / مناقصه تامین نیروی خدمات و راننده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058477/استعلام-کامپیوتر-کامل-سه-دستگاه--'>استعلام کامپیوتر کامل سه دستگاه... / استعلام, استعلام کامپیوتر کامل سه دستگاه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058478/مناقصه-خرید-مقره-های-سیلیکونی-و-یراق-آلات-سیم-هادی-و-محافظ'>مناقصه خرید مقره های سیلیکونی و یراق آلات سیم هادی و محافظ  / مناقصه ,مناقصه خرید مقره های سیلیکونی و یراق آلات سیم هادی و محافظ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058479/مناقصه-شبکه-داخلی-گاز-رسانی'>مناقصه شبکه داخلی گاز رسانی  / مناقصه,مناقصه شبکه داخلی گاز رسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058480/اولین-همایش-سراسری-تازه-های-تیروئید-و-سندرم-متابولیک'>اولین همایش سراسری تازه های تیروئید و سندرم متابولیک / اولین همایش سراسری تازه های تیروئید و سندرم متابولیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058481/استعلام-مراقبت-بعد-از-حریق-و-اصلاح-و-بازسازی-اراضی-منابع-طبیعی'>استعلام  مراقبت بعد از حریق و اصلاح و بازسازی اراضی منابع طبیعی / استعلام, استعلام  مراقبت بعد از حریق و اصلاح و بازسازی اراضی منابع طبیعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058482/استعلام-سایر-فعالیت-های-حرفه-ای-علمی-و-فنی--'>استعلام سایر فعالیت های حرفه ای، علمی و فنی... / استعلام، استعلام سایر فعالیت های حرفه ای، علمی و فنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058483/استعلام-کانال-کول'>استعلام کانال کول  / استعلام ,استعلام کانال کول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058484/استعلام-اجرای-قسمتی-از-معابر-طرح-هادی'>استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی  / استعلام , استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058485/استعلام-اجرای-باسداکت-با-متعلقات-طبق-مشخصات-پیوست'>استعلام اجرای باسداکت با متعلقات طبق مشخصات پیوست / آگهی استعلام، استعلام اجرای باسداکت با متعلقات طبق مشخصات پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058486/استعلام-لوله-کشی-آبدارخانه--'>استعلام لوله کشی آبدارخانه... / استعلام, استعلام لوله کشی آبدارخانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058487/همایش-تولید-ملی-و-اشتغال-پایدار--چالشها-و-راهکارها'>همایش تولید ملی و اشتغال پایدار ، چالشها و راهکارها / همایش تولید ملی و اشتغال پایدار ، چالشها و راهکارها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058488/مناقصه-احداث-خیابان٬جدول-گذاری-٬زیرسازی٬لکه-گیری'>مناقصه احداث خیابان٬جدول گذاری ٬زیرسازی٬لکه گیری / مناقصه , مناقصه احداث خیابان٬جدول گذاری ٬زیرسازی٬لکه گیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058489/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-جهت-امور-نگهبانی---'>مناقصه تامین نیروی انسانی جهت امور نگهبانی .... / مناقصه, مناقصه تامین نیروی انسانی جهت امور نگهبانی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058490/استعلام-خرید-کالا-و-عملیات-نصب-و-راه-اندازی-سامانه-حفاظت-الکترونیکی-پست'>استعلام خرید کالا و عملیات نصب و راه اندازی سامانه حفاظت الکترونیکی پست / استعلام, استعلام خرید کالا و عملیات نصب و راه اندازی سامانه حفاظت الکترونیکی پست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058491/مناقصه-حفر-چاه'>مناقصه حفر چاه / مناقصه حفر چاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058492/مناقصه-احداث-خیابان-جدول-گذاری-زیرسازی'>مناقصه احداث خیابان جدول گذاری زیرسازی  / مناقصه, مناقصه احداث خیابان جدول گذاری زیرسازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058493/استعلام-کارگاه-معتادان-بهبودیافته'>استعلام کارگاه معتادان بهبودیافته / استعلام ,استعلام کارگاه معتادان بهبودیافته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058494/استعلام-پست-پاساژ-RMU--'>استعلام پست پاساژ RMU... / استعلام , استعلام پست پاساژ RMU...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058495/استعلام-عملیات-آبیاری-سنواتی-تجدید'>استعلام عملیات آبیاری سنواتی تجدید / استعلام , استعلام عملیات آبیاری سنواتی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058496/استعلام-مشاوره-کودکان-و-اطفال'>استعلام مشاوره کودکان و اطفال / استعلام, استعلام مشاوره کودکان و اطفال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058497/دومین-همایش-بین-المللی-التهاب-سیستم-عصبی'>دومین همایش بین المللی التهاب سیستم عصبی / دومین همایش بین المللی التهاب سیستم عصبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058498/استعلام-فعالیت-های-پشتیبانی-کشاورزی---'>استعلام فعالیت های پشتیبانی کشاورزی .... / استعلام, استعلام فعالیت های پشتیبانی کشاورزی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058499/مناقصه-اجرای-عملیات-آبخیزداری-مکانیکی-آبراهه'>مناقصه اجرای عملیات آبخیزداری مکانیکی آبراهه / مناقصه اجرای عملیات آبخیزداری مکانیکی آبراهه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058500/مناقصه-احداث-شبکه-توزیع-۲۰-کیلوولت٬پست-های-هوایی'>مناقصه احداث شبکه توزیع ۲۰ کیلوولت٬پست های هوایی / مناقصه ، مناقصه احداث شبکه توزیع ۲۰ کیلوولت٬پست های هوایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058501/استعلام-دوخت-تعداد-61-دست-کت-و-شلوار--'>استعلام دوخت تعداد 61 دست کت و شلوار ... / استعلام,استعلام دوخت تعداد 61 دست کت و شلوار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058502/استعلام-اجرای-خط-انتقال'>استعلام اجرای خط انتقال / استعلام , استعلام اجرای خط انتقال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058503/مناقصه-اجرای-امور-کاشت-توسعه-و-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-و-تاسیسات'>مناقصه  اجرای امور کاشت، توسعه و حفظ و نگهداری فضای سبز و تاسیسات  / مناقصه  اجرای امور کاشت، توسعه و حفظ و نگهداری فضای سبز و تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058504/استعلام-خرید-لوله-فولادی'>استعلام خرید لوله فولادی / استعلام, استعلام خرید لوله فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058505/استعلام-اجرای-قسمتی-از-معابر'>استعلام اجرای قسمتی از معابر  / استعلام ,استعلام اجرای قسمتی از معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058506/استعلام-پایه-فلزی'>استعلام پایه فلزی / استعلام ,استعلام پایه فلزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058507/استعلام-خدمات-اجرای-احکام-قضایی-مبنی-بر-پر-و-مسدودسازی-و-مسلوب-المنفعه-نمودن-چاههای-غیرمجاز'>استعلام خدمات اجرای احکام قضایی مبنی بر پر و مسدودسازی و مسلوب المنفعه نمودن چاههای غیرمجاز / استعلام, استعلام خدمات اجرای احکام قضایی مبنی بر پر و مسدودسازی و مسلوب المنفعه نمودن چاههای غیرمجاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058508/استعلام-عملیات-کف-شکنی-و-مرمت-چاه--'>استعلام عملیات کف شکنی و مرمت چاه ... / استعلام,استعلام عملیات کف شکنی و مرمت چاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058510/استعلام-خرید-16-عدد-صندلی-کارشناسی'>استعلام خرید 16 عدد صندلی کارشناسی / استعلام , استعلام خرید 16 عدد صندلی کارشناسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058511/مناقصه-احداث-خیابان-جدول-گذاری-زیرسازی-و-تهیه'>مناقصه احداث خیابان جدول گذاری زیرسازی و تهیه / مناقصه ، مناقصه احداث خیابان جدول گذاری زیرسازی و تهیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058512/تجدید-استعلام-بهای-اجرای-عملیات-نهالکاری-آبیاری-و--'>تجدید استعلام بهای اجرای عملیات نهالکاری آبیاری و ... / استعلام, تجدید استعلام بهای اجرای عملیات نهالکاری آبیاری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058513/استعلام-دیگ-چلوپز-380-لیتری-و-سرخ-کن-220-لیتری'>استعلام دیگ چلوپز 380 لیتری و سرخ کن 220 لیتری / استعلام , استعلام دیگ چلوپز 380 لیتری و سرخ کن 220 لیتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058514/استعلام-cpu-4170-و--'>استعلام cpu 4170 و ... / استعلام, استعلام cpu 4170 و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058515/استعلام-کابل-نیم-افشان-4-4-4-آرموردار'>استعلام کابل نیم افشان 4+4*4 آرموردار / استعلام, استعلام  کابل نیم افشان 4+4*4 آرموردار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058516/استعلام-تکمیل-اطلاعات-نظارتی-مرکز-دیسپاچینگ--'>استعلام تکمیل اطلاعات نظارتی مرکز دیسپاچینگ ... / استعلام,استعلام تکمیل اطلاعات نظارتی مرکز دیسپاچینگ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058517/اولین-همایش-ملی-دانشگاه--صلح-و-توسعه'>اولین همایش ملی دانشگاه ، صلح و توسعه / اولین همایش ملی دانشگاه ، صلح و توسعه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058518/استعلام-​سایر-فعالیت-های-خدمات-پشتیبانی'>استعلام ​سایر فعالیت های خدمات پشتیبانی / استعلام,استعلام ​سایر فعالیت های خدمات پشتیبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058519/مناقصه-نوسازی-و-تجهیز-ماشینهای-آتش-نشانی-به-تعداد-4-دستگاه'>مناقصه نوسازی و تجهیز ماشینهای آتش نشانی به تعداد 4 دستگاه / مناقصه, مناقصه نوسازی و تجهیز ماشینهای آتش نشانی به تعداد 4 دستگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058520/استعلام-عملیات-حفاری-یک-حلقه-چاه-آب'>استعلام عملیات حفاری یک حلقه چاه آب / استعلام,استعلام عملیات حفاری یک حلقه چاه آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058521/استعلام-شیر-صنعتی-فلکه-ای-تاسیسات-ساختمانی-جنس-برنجی--'>استعلام شیر صنعتی فلکه ای تاسیسات ساختمانی جنس برنجی... / استعلام , استعلام شیر صنعتی فلکه ای تاسیسات ساختمانی جنس برنجی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058522/استعلام-پشتیبانی-و-نگهداری-تجهیزات-برق-اضطراری'>استعلام پشتیبانی و نگهداری تجهیزات برق اضطراری / استعلام , استعلام پشتیبانی و نگهداری تجهیزات برق اضطراری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058523/استعلام-​اجرای-قسمتی-از-معابر-طرح-هادی'>استعلام ​اجرای قسمتی از معابر طرح هادی / استعلام,استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058524/استعلام-کارتریج-hp'>استعلام کارتریج hp  / استعلام , استعلام کارتریج hp </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058525/کنگره-بین-المللی-اختلالات-هماتولوژی-و-انکولوژی'>کنگره بین المللی اختلالات هماتولوژی و انکولوژی / کنگره بین المللی اختلالات هماتولوژی و انکولوژی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058526/استعلام-عملیات-حفاری-یک-حلقه-چاه-آب--'>استعلام عملیات حفاری یک حلقه چاه آب ... / استعلام,استعلام عملیات حفاری یک حلقه چاه آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058527/استعلام-ضخامت-سنج'>استعلام ضخامت سنج  / استعلام, استعلام ضخامت سنج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058529/آگهی-مناقصه--ارائه-خدمات-خودرویی-جهت-انجام-سرویس-های-اداری'>آگهی مناقصه   ارائه خدمات خودرویی جهت انجام سرویس های اداری / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه  ارائه خدمات خودرویی جهت انجام سرویس های اداری   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058530/استعلام-خرید-1000-عدد-سیدر-پروژسترون--'>استعلام خرید 1000 عدد سیدر پروژسترون ... / استعلام، استعلام خرید 1000 عدد سیدر پروژسترون ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058531/استعلام-​-تهیه-و-راه-اندازی-تجهیزات-مدیریت-شبکه'>استعلام ​ تهیه و راه اندازی تجهیزات مدیریت شبکه / استعلام,استعلام  تهیه و راه اندازی تجهیزات مدیریت شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057566/مزایده-فروش-املاک-شامل-4-قطعه-زمین'>مزایده فروش املاک شامل 4 قطعه زمین / مزایده,مزایده فروش املاک شامل 4 قطعه زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057569/مزایده-ششدانگ-پلاک-701-اصلی-بخش-یک-ملایر'>مزایده ششدانگ پلاک 701 اصلی بخش یک ملایر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 701 اصلی بخش یک ملایر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057570/مزایده-فروش-سرقفلی-سه-باب-مغازه-نوبت-دوم'>مزایده فروش سرقفلی سه باب مغازه نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش سرقفلی سه باب مغازه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057572/مزایده-39-سهم-مشاع-از-صد-سهم-ششدانگ-آپارتمان'>مزایده 39 سهم مشاع از صد سهم ششدانگ آپارتمان / مزایده,مزایده 39 سهم مشاع از صد سهم ششدانگ آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057574/مزایده-کابل--سیم-مسی-آهن-آلات---'>مزایده کابل ، سیم مسی، آهن آلات .... / مزایده ، مزایده کابل ، سیم مسی، آهن آلات ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057575/مزایده-الوارها-و-درختان-بریده--نوبت-دوم'>مزایده الوارها و درختان بریده - نوبت دوم / آگهی مزایده حضوری، مزایده الوارها و درختان بریده - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057577/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-159-46متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 159.46متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 159.46متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057578/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-655-50متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 655.50متر نوبت دوم  / مزایده ,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 655.50متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057582/مزایده-تعداد-1000-دستگاه-موتورسیکلت-اوراقی'>مزایده تعداد 1000 دستگاه موتورسیکلت اوراقی / مزایده, مزایده تعداد 1000 دستگاه موتورسیکلت اوراقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057589/مزایده-خودروی-سواری-پراید-مدل-1387'>مزایده خودروی سواری پراید مدل 1387 / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده خودروی سواری پراید مدل 1387</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057592/مزایده-800-عدد-گردو--'>مزایده 800 عدد گردو .. / مزایده ,مزایده 800 عدد گردو ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057596/مزایده-تعداد-12-باب-مغازه'>مزایده تعداد 12 باب مغازه / آگهی مزایده، مزایده تعداد 12 باب مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057604/مزایده-پلاک-7426-فرعی-عرصه-1125متر'>مزایده پلاک 7426 فرعی عرصه 1125متر  / مزایده ,مزایده پلاک 7426 فرعی عرصه 1125متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057607/مزایده-اجاره-فروشگاه'>مزایده اجاره فروشگاه / آگهی مزایده , مزایده اجاره فروشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057610/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-پلاک-شش-فرعی'>مزایده ششدانگ یکباب منزل پلاک شش فرعی / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب منزل پلاک شش فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057611/مزایده-اجاره-استخر-شریعتی'>مزایده اجاره استخر شریعتی / آگهی مزایده , مزایده اجاره استخر شریعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057613/مزایده-بهره-برداری-موقت-از-2-باب-سالن-سینمایی--تجدید--نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری موقت از 2 باب سالن سینمایی ..تجدید - نوبت دوم  / مزایده , مزایده بهره برداری موقت از 2 باب سالن سینمایی ...تجدید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057614/مزایده-اموال-مغازه-تعویض-روغنی-و-لوازم-خانگی'>مزایده اموال مغازه تعویض روغنی و لوازم خانگی  / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده اموال مغازه تعویض روغنی و لوازم خانگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057615/مزایده-ملک-مساحت-385مترمربع'>مزایده ملک مساحت 385مترمربع / مزایده ,مزایده ملک مساحت 385مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057616/مزایده-واگذاری-به-اجاره-محوطه-ای-شامل-2-دهنه-مسقف-و--'>مزایده واگذاری به اجاره محوطه ای شامل 2 دهنه مسقف و ... / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری به اجاره محوطه ای شامل 2 دهنه مسقف و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057617/مزایده-1-باب-کلاس-مدرسه-طریق-القدس'>مزایده 1 باب کلاس مدرسه طریق القدس  / آگهی مزایده , مزایده 1 باب کلاس مدرسه طریق القدس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057620/مزایده-4-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-117-26متر'>مزایده 4 دانگ مشاع از پلاک ثبتی 117.26متر / مزایده ,مزایده 4 دانگ مشاع از پلاک ثبتی 117.26متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057621/مزایده-یک-باب-اتاق-(بیمه)'>مزایده یک باب اتاق (بیمه)  / آگهی مزایده , مزایده یک باب اتاق (بیمه) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057622/مزایده-فروش-82-قلم-از-اقلام-مازاد'>مزایده فروش 82 قلم از اقلام مازاد / مزایده, مزایده فروش 82 قلم از اقلام مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057623/مزایده-زمین-قطعه-5-تفکیکی'>مزایده زمین قطعه 5 تفکیکی  / مزایده ,مزایده زمین قطعه 5 تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057627/مزایده-یک-باب-اتاق-تکثیر'>مزایده یک باب اتاق تکثیر / آگهی مزایده , مزایده یک باب اتاق تکثیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057629/مزایده-مال-مشاع-ملک-فاقد-پلاک-ثبتی-قطعه-5-غیرمنقول'>مزایده مال مشاع ملک فاقد پلاک ثبتی قطعه 5 غیرمنقول  / مزایده ,مزایده مال مشاع ملک فاقد پلاک ثبتی قطعه 5 غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057630/مزایده-یک-باب-اتاق-(آرایشگاه)'>مزایده یک باب اتاق (آرایشگاه) / آگهی مزایده , مزایده یک باب اتاق (آرایشگاه)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057632/مزایده-منزل-مسکونی-و-زمین-زراعی'>مزایده منزل مسکونی و زمین زراعی  / مزایده ,مزایده منزل مسکونی و زمین زراعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057638/مزایده-فروش-سه-قطعه-زمین-متعلق-به-شهرداری'>مزایده فروش سه قطعه زمین متعلق به شهرداری  / مزایده ,مزایده فروش سه قطعه زمین متعلق به شهرداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057639/مزایده-فروشگاه-لوازم-التحریر'>مزایده فروشگاه لوازم التحریر / آگهی مزایده , مزایده فروشگاه لوازم التحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057643/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-450-مترمربع'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 450 مترمربع / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی مساحت 450 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057646/مزایده-ششدانگ-زمین-غیر-مشجر-مساحت-500متر'>مزایده ششدانگ زمین غیر مشجر مساحت 500متر  / مزایده مزایده ششدانگ زمین غیر مشجر مساحت 500متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057647/مزایده-کالاهای-تحت-اختیار-207-اموال-منقول'>مزایده کالاهای تحت اختیار 207 اموال منقول / مزایده, مزایده کالاهای تحت اختیار 207 اموال منقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057648/مزایده-یک-دستگاه-تاور-کرین-12-تن-مدل-F3-29'>مزایده یک دستگاه تاور کرین 12 تن مدل F3-29 / آگهی مزایده عمومی, مزایده یک دستگاه تاور کرین 12 تن مدل F3-29</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057650/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مشتمل-بر-ساختمان-10-128متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مشتمل بر ساختمان 10.128متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مشتمل بر ساختمان 10.128متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057656/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-مساحت-1518-20متر'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان مساحت 1518.20متر / مزایده ,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان مساحت 1518.20متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057660/مزایده-ملک-به-پلاک-ثبتی-شماره-نود-و-نه-فرعی-نوبت-اول'>مزایده ملک به پلاک ثبتی شماره نود و نه فرعی نوبت اول  / مزایده ,مزایده ملک به پلاک ثبتی شماره نود و نه فرعی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057661/مزایده-1-باب-واحد-آموزشی-و-انتقال'>مزایده 1 باب واحد آموزشی و انتقال  / مزایده, مزایده 1 باب واحد آموزشی و انتقال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057663/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-81-74مترمربع'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 81.74مترمربع / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی مساحت 81.74مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057666/مزایده-فروش-لوازم-اداری-اسقاطی'>مزایده فروش لوازم اداری اسقاطی / آگهی مزایده, مزایده فروش لوازم اداری اسقاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057670/مزایده-فروش-اموال-و-املاک-مساحت-119-14-و-103-88متر'>مزایده فروش اموال و املاک مساحت 119.14 و 103.88متر  / مزایده ,مزایده فروش اموال و املاک مساحت 119.14 و 103.88متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057671/مزایده-ضایعات-فلزی-خود-به-مقدار-تقریبی-50-تن-ذوبی-و-صنعتی-و-استیل'>مزایده ضایعات فلزی خود به مقدار تقریبی 50 تن ذوبی و صنعتی و استیل / آگهی مزایده عمومی، مزایده ضایعات فلزی خود به مقدار تقریبی 50 تن ذوبی و صنعتی و استیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057673/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-قطعه-چهارده-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی قطعه چهارده تفکیکی  / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی قطعه چهارده تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057674/مزایده-مبلمان-هفت-نفره--تلویزیون-LED-و--'>مزایده مبلمان هفت نفره - تلویزیون LED و ... / آگهی مزایده, مزایده مبلمان هفت نفره - تلویزیون LED و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057676/مزایده-محدوده-های-اکتشافی-شن-و-ماسه-کوهی'>مزایده محدوده های اکتشافی شن و ماسه کوهی  / آگهی مزایده عمومی , مزایده محدوده های اکتشافی شن و ماسه کوهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057678/مزایده-فروشگاه-شماره-یک-(فرش)'>مزایده فروشگاه شماره یک (فرش) / آگهی مزایده , مزایده فروشگاه شماره یک (فرش)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057679/مزایده-سه-دانگ-آپارتمان-مساحت-150-متر'>مزایده سه دانگ آپارتمان مساحت 150 متر  / مزایده ,مزایده سه دانگ آپارتمان مساحت 150 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057681/مزایده-فروشگاه-شماره-دو-(لوازم-منزل)'>مزایده فروشگاه شماره دو (لوازم منزل) / آگهی مزایده , مزایده فروشگاه شماره دو (لوازم منزل)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057682/مزایده-سه-دانگ-از-ملک-مساحت-308-متر-نوبت-دوم'>مزایده سه دانگ از ملک مساحت 308 متر نوبت دوم / مزایده ,مزایده سه دانگ از ملک مساحت 308 متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057683/مزایده-واگذاری-به-صورت-اجاره-یک-باب-اتاق'>مزایده واگذاری به صورت اجاره یک باب اتاق  / مزایده ، مزایده واگذاری به صورت اجاره یک باب اتاق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057684/مزایده-ششدانگ-یک-دستگاه-آپارتمان-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان نوبت اول / مزایده ,مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057685/مزایده-یک-دستگاه-پرس-خشکشویی'>مزایده یک دستگاه پرس خشکشویی / آگهی مزایده ، مزایده یک دستگاه پرس خشکشویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057687/مزایده-ملک-ساختمانی-به-مساحت-563-90متر'>مزایده ملک ساختمانی به مساحت 563.90متر  / مزایده ,مزایده ملک ساختمانی به مساحت 563.90متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057692/مزایده-خودروی-سمند-بژ-متالیک'>مزایده خودروی سمند بژ متالیک  / آگهی مزایده, مزایده خودروی سمند بژ متالیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057693/مزایده-باغ-مساحت-کل-10484-07متر'>مزایده باغ مساحت کل 10484.07متر / مزایده ,مزایده باغ مساحت کل 10484.07متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057694/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-کامیون-کمپرسی'>مزایده یک دستگاه خودرو کامیون کمپرسی  / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو کامیون کمپرسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057696/مزایده-پلاک-6092-فرعی-بخش-8-قزوین-نوبت-اول'>مزایده پلاک 6092 فرعی بخش 8 قزوین نوبت اول / مزایده ,مزایده پلاک 6092 فرعی بخش 8 قزوین نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057699/مزایده-فروش-21-دستگاه-خودرو-سبک-تجدید'>مزایده فروش 21 دستگاه خودرو سبک تجدید / آگهی تجدید مزایده عمومی , مزایده فروش 21 دستگاه خودرو سبک تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057703/مزایده-واگذاری-کارواش'>مزایده واگذاری کارواش / مزایده, مزایده واگذاری کارواش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057706/مزایده-ملک-مساحت-200-85متر'>مزایده ملک مساحت 200.85متر / مزایده ,مزایده ملک مساحت 200.85متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057709/مزایده-واگذاری-واحدهای-تجاری-شیرخوارگاه-مرکز-نگهداری-بیماران-روانی--(نوبت-دوم)'>مزایده واگذاری واحدهای تجاری شیرخوارگاه، مرکز نگهداری بیماران روانی... (نوبت دوم) / مزایده , مزایده واگذاری واحدهای تجاری شیرخوارگاه، مرکز نگهداری بیماران روانی... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057710/مزایده-ملک-مساحت-ساختمان-117-5متر'>مزایده ملک مساحت ساختمان 117.5متر  / مزایده ,مزایده ملک مساحت ساختمان 117.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057711/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-پارس-به-رنگ-نقره-ای'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو پارس به رنگ نقره ای  / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو پژو پارس به رنگ نقره ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057713/مزایده-یخچال-فریزر-اجاق-گاز--لباسشویی-ساندویچ-ساز-نوبت-دوم'>مزایده یخچال فریزر- اجاق گاز - لباسشویی- ساندویچ ساز نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده یخچال فریزر- اجاق گاز - لباسشویی- ساندویچ ساز نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057715/مزایده-مغازه-مساحت-12-80متر-نوبت-اول'>مزایده مغازه مساحت 12.80متر نوبت اول  / مزایده ,مزایده مغازه مساحت 12.80متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057717/مزایده-ملک-مساحت-125مترمربع-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 125مترمربع نوبت اول  / مزایده ,مزایده ملک مساحت 125مترمربع نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057719/مزایده-تعدادی-از-خودروهای-مازاد--نوبت-دوم'>مزایده  تعدادی از خودروهای مازاد   نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده  تعدادی از خودروهای مازاد   نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057720/مزایده-خودرو-سوزوکی--پژو-پارس--'>مزایده  خودرو سوزوکی،  پژو پارس.... / مزایده , مزایده  خودرو سوزوکی و پژو پارس....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057722/مزایده-پلاک-ثبتی-با-قدمت-22-سال-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی با قدمت 22 سال نوبت اول / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی با قدمت 22 سال نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057728/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-317-70متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 317.70متر / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 317.70متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057731/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-همکف-103-30متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه همکف 103.30متر / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه همکف 103.30متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057732/مزایده-تعدادی-خودرو--'>مزایده تعدادی خودرو ... / مزایده , مزایده تعدادی خودرو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057735/مزایده-پلاک-ثبتی-26014-فرعی-از-یک-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 26014 فرعی از یک اصلی / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی 26014 فرعی از یک اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057737/مزایده-ماشین-لباسشویی-تلویزیون-فرش--'>مزایده ماشین لباسشویی، تلویزیون، فرش... / مزایده, مزایده ماشین لباسشویی، تلویزیون، فرش...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057740/مزایده-واگذاری-خودرو--'>مزایده واگذاری خودرو ... / مزایده، مزایده واگذاری خودرو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057742/مزایده-زمینی-مساحت-کل-پلاک-12000متر'>مزایده زمینی مساحت کل پلاک 12000متر  / مزایده ,مزایده زمینی مساحت کل پلاک 12000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057744/مزایده-پارکینگ'>مزایده پارکینگ  / آگهی مزایده , مزایده پارکینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057745/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-عرصه-117-متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 117 متر / مزایده ,مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 117 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057747/مزایده-ششدانگ-مغازه-بخش-8-گیلان'>مزایده ششدانگ مغازه بخش 8 گیلان  / مزایده ,مزایده ششدانگ مغازه بخش 8 گیلان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057748/مزایده-دو-عدد-کولر-گازی-اسپیلت--'>مزایده دو عدد کولر گازی اسپیلت... / مزایده, مزایده دو عدد کولر گازی اسپیلت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057754/مزایده-فروش-یک-دستگاه-بسته-بندی-عمودی-مواد-پودری-و--'>مزایده فروش یک دستگاه بسته بندی عمودی مواد پودری و ... / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه بسته بندی عمودی مواد پودری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057755/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-95-15مترمربع'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 95.15مترمربع  / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 95.15مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057758/مزایده-ملک-تجاری-مساحت-47-2متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک تجاری مساحت 47.2متر نوبت دوم / مزایده ,مزایده ملک تجاری مساحت 47.2متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057759/مزایده-مجتمع-50-هکتاری-کشاورزی'>مزایده مجتمع 50 هکتاری کشاورزی / آگهی مزایده, مزایده مجتمع 50 هکتاری کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057760/مزایده-فروش-دو-باب-واحد-تجاری-14-19-و-14-28متر'>مزایده فروش دو باب واحد تجاری 14.19 و 14.28متر  / مزایده ,مزایده فروش دو باب واحد تجاری 14.19 و 14.28متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057763/مزایده-ملک-روستای-قلعه-سرآیش-خورشال-نوبت-اول'>مزایده ملک روستای قلعه سرآیش خورشال نوبت اول / مزایده ,مزایده ملک روستای قلعه سرآیش خورشال نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057764/مزایده-واگذاری-فضای-فیزیکی-و-تجهیزات-آزمایشگاه'>مزایده واگذاری فضای فیزیکی و تجهیزات آزمایشگاه  / آگهی واگذاری مشارکت, مزایده واگذاری فضای فیزیکی و تجهیزات آزمایشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057766/مزایده-فروش-دو-قطعه-زمین-آموزشی-1531-75-و-1646-30متر-تجدید'>مزایده فروش دو قطعه زمین آموزشی 1531.75 و 1646.30متر تجدید / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین آموزشی 1531.75 و 1646.30متر تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057767/مزایده-واگذاری-به-اجاره-بوفه-و-انتشارات'>مزایده واگذاری به اجاره بوفه و انتشارات  / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری به اجاره بوفه و انتشارات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057768/مزایده-یک-قطعه-زمین-بخش-هجده-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین بخش هجده نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین بخش هجده نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057771/مزایده-واگذاری-شرکتها-از-طریق-بازار-سرمایه--'>مزایده واگذاری شرکتها از طریق بازار سرمایه ... / مزایده ,مزایده واگذاری شرکتها از طریق بازار سرمایه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057773/مزایده-زمین-زراعی-مساحت-2083متر-نوبت-اول'>مزایده زمین زراعی مساحت 2083متر نوبت اول / مزایده,مزایده زمین زراعی مساحت 2083متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057777/مزایده-یک-قطعه-زمین-خشکی-مساحت-500متر'>مزایده یک قطعه زمین خشکی مساحت 500متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین خشکی مساحت 500متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057778/مزایده-پلاک-ثبتی-و-خودرو--فرش--تلویزیون--میز-ناهار-خوری--هود-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی و خودرو ، فرش ، تلویزیون ، میز ناهار خوری ، هود نوبت دوم  / مزایده , مزایده پلاک ثبتی و خودرو ، فرش ، تلویزیون ، میز ناهار خوری ، هود نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057779/اگهی-مزایده-مجموعه-زائر-سرا'>اگهی مزایده مجموعه زائر سرا / اگهی مزایده , مزایده مجموعه زائر سرا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057780/مزایده-تعدادی-خودرو-سبک-سنگین--'>مزایده تعدادی خودرو سبک سنگین... / مزایده ,مزایده تعدادی خودرو سبک سنگین...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057782/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-1260متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 1260متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 1260متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057784/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مساحت-123-50متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 123.50متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 123.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057791/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-546متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 546متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 546متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057793/فراخوان-مزایده-فروش-5-دستگاه-لیفتراک-مستهلک'>فراخوان مزایده فروش 5 دستگاه لیفتراک مستهلک / آگهی فراخوان مزایده عمومی , فراخوان مزایده فروش 5 دستگاه لیفتراک مستهلک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057794/مزایده-7-فقره-سند-مالکیت-نوبت-دوم'>مزایده 7 فقره سند مالکیت نوبت دوم  / مزایده,مزایده 7 فقره سند مالکیت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057795/مزایده-واگذاری-کانتر-با-کاربری-بیمه-در-پایانه-مرزی---(اصلاحیه)'>مزایده واگذاری کانتر با کاربری بیمه در پایانه مرزی ... (اصلاحیه) / آگهی مزایده عمومی ، مزایده واگذاری کانتر با کاربری بیمه در پایانه مرزی ... (اصلاحیه)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057796/مزایده-پلاک-ثبتی-1901-فرعی-مساحت-اعیان-20-متر'>مزایده پلاک ثبتی 1901 فرعی مساحت اعیان 20 متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 1901 فرعی مساحت اعیان 20 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057798/مزایده-حدود-88-تن-مازاد-مواد-اولیه-تولید-فرش'>مزایده حدود 88 تن مازاد مواد اولیه تولید فرش / آگهی مزایده ,مزایده حدود 88 تن مازاد مواد اولیه تولید فرش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057801/مزایده-ششدانگ-مغازه-اعم-از-عرصه-و-اعیان-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ مغازه اعم از عرصه و اعیان نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه اعم از عرصه و اعیان نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057802/مزایده-قطعه-1910-تفکیکی-از-پلاک-141-فرعی'>مزایده قطعه 1910 تفکیکی از پلاک 141 فرعی  / مزایده,مزایده قطعه 1910 تفکیکی از پلاک 141 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057803/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-سواری-تندر-90'>مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری تندر 90 / مزایده, مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری تندر 90</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057805/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-عرصه-225متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 225متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 225متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057808/مزایده-فروش-خودرو-پراید-پژو--'>مزایده فروش خودرو پراید، پژو ... / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش خودرو پراید، پژو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057810/مزایده-واحدهای-مسکونی-نوبت-اول'>مزایده واحدهای مسکونی نوبت اول / مزایده,مزایده واحدهای مسکونی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057811/مزایده-فروش-یکدستگاه-سواری-تاکسی-سمند-کار'>مزایده فروش یکدستگاه سواری تاکسی سمند کار  / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه سواری تاکسی سمند کار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057812/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-جیلی-امگراند-7'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری جیلی امگراند 7  / آگهی مزایده اموال منقول و غیرمنقول، مزایده یک دستگاه خودروی سواری جیلی امگراند 7 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057815/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-57-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 57 متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 57 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057820/اجاره-دو-باب-هتل-آپارتمان-و-متل'>اجاره دو باب هتل آپارتمان و متل  / اجاره دو باب هتل آپارتمان و متل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057823/مزایده-اموال-منقول-1-دستگاه-جیب-پخش-کن--'>مزایده اموال منقول 1- دستگاه جیب پخش کن ... / مزایده اموال منقول، مزایده اموال منقول 1- دستگاه جیب پخش کن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057824/مزایده-انواع-کابل-فرمان-آلمانی--'>مزایده انواع کابل فرمان آلمانی... / آگهی مزایده، مزایده انواع کابل فرمان آلمانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057825/مزایده-واگذاری-مغازه-شماره-20-و--'>مزایده واگذاری مغازه شماره 20 و ... / مزایده , مزایده واگذاری مغازه شماره 20 و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057828/مزایده-الکتروموتور-فلنچی--'>مزایده الکتروموتور فلنچی ... / مزایده, مزایده الکتروموتور فلنچی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057830/مزایده-فروش-زمینهای-جنب-گل-کوثر-5-قطعه-1050متر'>مزایده فروش زمینهای جنب گل کوثر 5 قطعه 1050متر  / مزایده,مزایده فروش زمینهای جنب گل کوثر 5 قطعه 1050متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057831/مزایده-بهره-برداری-تعدادی-از-محدوده-های-معدنی-و-اکتشافی'>مزایده بهره برداری تعدادی از محدوده های معدنی و اکتشافی  / آگهی مزایده عمومی, مزایده بهره برداری تعدادی از محدوده های معدنی و اکتشافی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057835/مزایده-ملک-دو-خوابه-واحد-آپارتمانی-با-موقعیت-شمالی'>مزایده ملک دو خوابه واحد آپارتمانی با موقعیت شمالی / مزایده,مزایده ملک دو خوابه واحد آپارتمانی با موقعیت شمالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057839/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-180-متر-مرحله-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 180 متر مرحله اول  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 180 متر مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057840/مزایده-خودروی-پراید-صبا-نقره-ای'>مزایده خودروی پراید صبا نقره ای / مزایده,مزایده خودروی پراید صبا نقره ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057841/مزایده-ده-عدد-قوطی-دارو-کپسول--'>مزایده ده عدد قوطی دارو کپسول ... / مزایده, مزایده ده عدد قوطی دارو کپسول ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057842/مزایده-زمین-مساحت-3547-9متر'>مزایده زمین مساحت 3547.9متر  / مزایده,مزایده زمین مساحت 3547.9متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057843/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-144-متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 144 متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 144 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057844/مزایده-یک-دستگاه-فرز-روسی'>مزایده یک دستگاه فرز روسی / مزایده,مزایده یک دستگاه فرز روسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057847/مزایده-حضوری-حراج-شهرداری-شیراز'>مزایده حضوری حراج شهرداری شیراز / مزایده حضوری، مزایده حضوری حراج شهرداری شیراز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057849/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-با-قدمت-20-سال'>مزایده ششدانگ یکباب خانه با قدمت 20 سال / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه با قدمت 20 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057850/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-81-34متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 81.34متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 81.34متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057851/مزایده-دستگاه-دوک-دستگاه-گردباف-دستگاه-گلدوزی'>مزایده دستگاه دوک- دستگاه گردباف- دستگاه گلدوزی / مزایده,مزایده دستگاه دوک- دستگاه گردباف- دستگاه گلدوزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057852/مزایده-کابل-مسی-زمینی-روکشدار'>مزایده کابل مسی زمینی روکشدار  / آگهی مزایده، مزایده کابل مسی زمینی روکشدار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057853/مزایده-پمپ-باد-اف--پمپ-باد--پمپ-کلاچ--فلاویل-با-دنده'>مزایده پمپ باد اف ، پمپ باد ، پمپ کلاچ ، فلاویل با دنده / مزایده,مزایده پمپ باد اف ، پمپ باد ، پمپ کلاچ ، فلاویل با دنده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057854/مزایده-کامیونت'>مزایده کامیونت  / اگهی مزایده , مزایده کامیونت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057856/مزایده-اجاره-اجرای-بوفه'>مزایده اجاره اجرای بوفه  / مزایده , مزایده اجاره اجرای بوفه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057857/مزایده-اموال-غیرمنقول-برروی-عرصه-یک-واحد-سوله-سالن-300-متر'>مزایده اموال غیرمنقول برروی عرصه یک واحد سوله سالن 300 متر  / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول برروی عرصه یک واحد سوله سالن 300 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057858/مزایده-یک-دستگاه-وانت-پیکان'>مزایده یک دستگاه وانت پیکان / آگهی مزایده , مزایده یک دستگاه وانت پیکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057859/مزایده-یک-دستگاه-ماشین-پخت-نان'>مزایده یک دستگاه ماشین پخت نان / مزایده ,مزایده یک دستگاه ماشین پخت نان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057860/مزایده-زمین-بخش-9-مشهد'>مزایده زمین بخش 9 مشهد / مزایده,مزایده زمین بخش 9 مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057862/مزایده-انواع-یخچال--ماشین-لباسشویی-بخاری-تلویزیون'>مزایده انواع یخچال - ماشین لباسشویی- بخاری- تلویزیون / مزایده,مزایده انواع یخچال - ماشین لباسشویی- بخاری- تلویزیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057865/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-پراید-مدل-1381--مرحله-دوم'>مزایده یک دستگاه اتومبیل پراید مدل 1381 - مرحله دوم / مزایده, مزایده یک دستگاه اتومبیل پراید مدل 1381 - مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057866/مزایده-ششدانگ-مغازه-باقیمانده-یک-قطعه-زمین'>مزایده ششدانگ مغازه باقیمانده یک قطعه زمین / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه باقیمانده یک قطعه زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057867/مزایده-سه-دستگاه-پرس'>مزایده سه دستگاه پرس  / مزایده ,مزایده سه دستگاه پرس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057868/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-sd'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو sd / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو پژو sd</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057869/مزایده-ششدانگ-دو-باب-آپارتمان'>مزایده ششدانگ دو باب آپارتمان / مزایده,مزایده ششدانگ دو باب آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057870/مزایده-4-دستگاه-یخچال-ویترینی--یک-دستگاه-یخچال-ویترینی'>مزایده 4 دستگاه یخچال ویترینی ، یک دستگاه یخچال ویترینی / مزایده ,مزایده 4 دستگاه یخچال ویترینی ، یک دستگاه یخچال ویترینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057871/مزایده-خودرو-سواری-پژو-پارس-رنگ-سبز'>مزایده خودرو سواری پژو پارس رنگ سبز  / مزایده ,مزایده خودرو سواری پژو پارس رنگ سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057872/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-ال-90--'>مزایده یک دستگاه خودرو ال 90 ... / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه خودرو ال 90 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057873/مزایده-فروش-املاک-و-مستغلات-در-تهران-و-شهرستان-ها'>مزایده فروش املاک و مستغلات در تهران و شهرستان ها  / مزایده,مزایده فروش املاک و مستغلات در تهران و شهرستان ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057876/مزایده-دستگاه-برش-کاغذ-دستگاه-دوخت-زنجیری-دستگاه-چسب-گرم'>مزایده دستگاه برش کاغذ، دستگاه دوخت زنجیری، دستگاه چسب گرم  / مزایده دستگاه برش کاغذ، دستگاه دوخت زنجیری، دستگاه چسب گرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057878/مزایده-220-یک-دستگاه-سواری-پراید'>مزایده 220 یک دستگاه سواری پراید  / مزایده ,مزایده 220 یک دستگاه سواری پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057879/آگهی-مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-با-کاربری-صنعتی'>آگهی مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری صنعتی / آگهی مزایده، آگهی مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057880/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-مازاد-بر-نیاز'>مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد بر نیاز  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد بر نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057881/مزایده-فروش-کالا--'>مزایده فروش کالا... / مزایده, مزایده فروش کالا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057886/مزایده-ساختمان-مسکونی-مساحت-66-67متر'>مزایده ساختمان مسکونی مساحت 66.67متر  / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی مساحت 66.67متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057888/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-پارس-نقره-ای'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس نقره ای  / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس نقره ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057889/مزایده-فروش-دستگاه-خمیرگیر--سیخ-کباب--'>مزایده فروش دستگاه خمیرگیر ، سیخ کباب... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش دستگاه خمیرگیر ، سیخ کباب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057890/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-136-37متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 136.37متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 136.37متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057891/مزایده-یک-تخته-فرش-نقشه-هریس'>مزایده یک تخته فرش نقشه هریس  / مزایده ,مزایده یک تخته فرش نقشه هریس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057892/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی از املاک نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057895/مزایده-یک-دستگاه-یحچال-ویترنی--ترازوی-دیجیتالی'>مزایده یک دستگاه یحچال ویترنی ، ترازوی دیجیتالی / مزایده ,مزایده یک دستگاه یحچال ویترنی ، ترازوی دیجیتالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057896/مزایده-فروش-اموال-غیرمنقول-مازاد-کاربری-تجاری-مسکونی-زمین-نوبت-دوم'>مزایده فروش اموال غیرمنقول مازاد کاربری تجاری مسکونی زمین نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش اموال غیرمنقول مازاد کاربری تجاری مسکونی زمین نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057897/مزایده-فروش-دیگ-چلوپز--دیگ-سرخ-کن-اجاق-گاز-و--'>مزایده فروش دیگ چلوپز ، دیگ سرخ کن، اجاق گاز و ... / مزایده فروش دیگ چلوپز ، دیگ سرخ کن، اجاق گاز و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057898/مزایده-فروش-یکدستگاه-سواری-ام-وی-ام-مدل-1395'>مزایده فروش یکدستگاه سواری ام وی ام مدل 1395  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه سواری ام وی ام مدل 1395 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057899/مزایده-فروش-ملک-کاربری-تجاری-فرهنگی-اداری'>مزایده فروش ملک کاربری تجاری فرهنگی اداری  / مزایده,مزایده فروش ملک کاربری تجاری فرهنگی اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057901/مزایده-واگذاری-بخش-فیزیوتراپی'>مزایده واگذاری بخش فیزیوتراپی / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای,مزایده واگذاری بخش فیزیوتراپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057903/مزایده-امتیاز-تاکسی-تلفنی'>مزایده امتیاز تاکسی تلفنی / مزایده,مزایده امتیاز تاکسی تلفنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057904/مزایده-فروش-قطعات-مسکونی-ویلایی'>مزایده فروش قطعات مسکونی ویلایی / مزایده,مزایده فروش قطعات مسکونی ویلایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057906/مزایده-بهره-برداری-از-تبلیغات-محیطی'>مزایده بهره برداری از تبلیغات محیطی  / اگهی مزایده , مزایده بهره برداری از تبلیغات محیطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057908/مزایده-ملک-بخش-دو-مشهد'>مزایده ملک بخش دو مشهد / مزایده,مزایده ملک بخش دو مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057910/مزایده-تی-شرت-دخترانه-تی-شرت-پسرانه--نوبت-دوم'>مزایده تی شرت دخترانه، تی شرت پسرانه...نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده تی شرت دخترانه، تی شرت پسرانه... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057912/مزایده-اقلام-مازاد-و-ضایعاتی-نیروگاه--'>مزایده اقلام مازاد و ضایعاتی نیروگاه ... / آگهی مزایده عمومی، مزایده اقلام مازاد و ضایعاتی نیروگاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057914/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-10-مشهد-منقول'>مزایده پلاک ثبتی بخش 10 مشهد منقول  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش 10 مشهد منقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057915/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-پلاک-944-فرعی'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان پلاک 944 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان پلاک 944 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057917/مزایده-زمین-کشاورزی-مشاع-تجدید'>مزایده زمین کشاورزی مشاع تجدید / مزایده,مزایده زمین کشاورزی مشاع تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057921/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-10490متر-کاربری-صنعتی'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 10490متر کاربری صنعتی / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 10490متر کاربری صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057922/مزایده-فروش-یخچال-فریزر-20-فوت--اجاق-گاز'>مزایده فروش یخچال فریزر 20 فوت ، اجاق گاز / آگهی مزایده و فروش اموال منقول , مزایده فروش یخچال فریزر 20 فوت ، اجاق گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057923/مزایده-فروش-براده-ها-و-قطعات-ضایعاتی-انواع-فلزات---(نوبت-دوم)'>مزایده فروش براده ها و قطعات ضایعاتی انواع فلزات ... (نوبت دوم) / مزایده , مزایده فروش براده ها و قطعات ضایعاتی انواع فلزات ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057924/مزایده-مشارکت-تجهیز-و-راه-اندازی-کلینیکهای-تخصصی--نوبت-دوم'>مزایده مشارکت تجهیز و راه اندازی کلینیکهای تخصصی  - نوبت دوم / مزایده عمومی، مزایده مشارکت تجهیز و راه اندازی کلینیکهای تخصصی  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057927/مزایده-یکباب-خانه-مساحت-عرصه-175متر'>مزایده یکباب خانه مساحت عرصه 175متر  / مزایده,مزایده یکباب خانه مساحت عرصه 175متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057931/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-547-80متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 547.80متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 547.80متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057933/مزایده-فروش-دستگاه-الیپ-تیکال-ورزشی---نوبت-دوم'>مزایده فروش دستگاه الیپ تیکال ورزشی.... نوبت دوم  / آگهی مزایده و فروش اموال منقول , مزایده فروش دستگاه الیپ تیکال ورزشی.... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057934/مزایده-اجاره-حدود-135-هکتار-از-اراضی-زراعی--نوبت-دوم'>مزایده اجاره حدود 135 هکتار از اراضی زراعی...نوبت دوم  / آگهی مزایده، مزایده اجاره حدود 135 هکتار از اراضی زراعی...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057935/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-ده-من-محلی'>مزایده یک قطعه زمین زراعی ده من محلی / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی ده من محلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057936/مزایده-فروش-تعداد-سه-فقره-ملک-تملیکی'>مزایده فروش تعداد سه فقره ملک تملیکی  / مزایده,مزایده فروش تعداد سه فقره ملک تملیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057939/مزایده-یک-دستگاه-لودر-ولو-ویک-دستگاه-خودرو-کامیونت-مکانیزه--'>مزایده یک دستگاه لودر ولو ویک دستگاه خودرو کامیونت مکانیزه ... / مزایده یک دستگاه لودر ولو ویک دستگاه خودرو کامیونت مکانیزه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057940/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-565-84متر-بخش-پنج'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 565.84متر بخش پنج / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 565.84متر بخش پنج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057944/مزایده-فروش-تلفن-همراه'>مزایده فروش تلفن همراه  / آگهی مزایده , مزایده فروش تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057945/مزایده-انواع-قطعات-و-ادوات-کشاورزی-و---'>مزایده  انواع قطعات و ادوات کشاورزی و .... / آگهی مزایده, مزایده  انواع قطعات و ادوات کشاورزی و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057949/مزایده-ششدانگ-زمین-بصورت-یکباب-خانه-175متر'>مزایده ششدانگ زمین بصورت یکباب خانه 175متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بصورت یکباب خانه 175متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057950/مزایده-فروش-زمین-و-فروش-دو-دستگاه-خودرو-نیسان--'>مزایده فروش زمین و فروش دو دستگاه خودرو نیسان ... / مزایده ,مزایده فروش زمین و فروش دو دستگاه خودرو نیسان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057951/مزایده-پدال-دنده-درب-باک--'>مزایده پدال دنده، درب باک ... / آگهی مزایده, مزایده پدال دنده، درب باک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057952/مزایده-فروش-لوازم-و-اتصالات-شیر-ساختمانی'>مزایده فروش لوازم و اتصالات شیر ساختمانی / مزایده , مزایده فروش لوازم و اتصالات شیر ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057954/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-عرصه-386-50متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 386.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 386.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057955/مزایده-سه-دستگاه-چرخ-خیاطی--دو-دستگاه-اتو-کلاو-40-کیلویی'>مزایده سه دستگاه چرخ خیاطی - دو دستگاه اتو کلاو 40 کیلویی / مزایده اموال منقول,مزایده سه دستگاه چرخ خیاطی - دو دستگاه اتو کلاو 40 کیلویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057956/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-88-86متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 88.86متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 88.86متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057958/مزایده-یخچال--کولر--ضبط-صوت--کامپیوتر'>مزایده یخچال ، کولر ، ضبط صوت ، کامپیوتر / آگهی مزایده,مزایده یخچال ، کولر ، ضبط صوت ، کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057960/مزایده-فروش-خودرو-پیکان-سواری'>مزایده فروش خودرو پیکان سواری / مزایده , مزایده فروش خودرو پیکان سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057961/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-قطعه-163-تفکیکی'>مزایده ششدانگ یکباب خانه قطعه 163 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه قطعه 163 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057962/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-تیبا-تیپ-231-مدل-91'>مزایده یک دستگاه خودرو تیبا تیپ 231 مدل 91 / مزایده یک دستگاه خودرو تیبا تیپ 231 مدل 91</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057965/تجدید-مزایده-بهره-برداری-از-باقیمانده-غرفات--'>تجدید مزایده بهره برداری از باقیمانده غرفات....  / آگهی تجدید مزایده, تجدید مزایده بهره برداری از باقیمانده غرفات.... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057968/مزایده-برگزاری-فروش-و-اجاره-تعدادی-از-املاک-سازمان-96-11-29'>مزایده برگزاری فروش و اجاره تعدادی از املاک سازمان 96.11.29 / مزایده , مزایده برگزاری فروش و اجاره تعدادی از املاک سازمان 96.11.29</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057970/مزایده-فروش-مقدار-21-هزار-لیتر-کود-مایع'>مزایده فروش مقدار 21 هزار لیتر کود مایع  / مزایده , مزایده فروش مقدار 21 هزار لیتر کود مایع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057971/مزایده-ششدانگ-زمین-نهر-متروکه-مسکونی-26-62متر'>مزایده ششدانگ زمین نهر متروکه مسکونی 26.62متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین نهر متروکه مسکونی 26.62متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057972/مزایده-ششدانگ-مغازه-مساحت-36-76متر'>مزایده ششدانگ مغازه مساحت 36.76متر / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه مساحت 36.76متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057973/مزایده-فروش-گردنبند-برلیان-و--'>مزایده فروش گردنبند برلیان و ... / مزایده , مزایده فروش گردنبند برلیان و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057974/مزایده-واگذاری-بوفه'>مزایده واگذاری بوفه / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری بوفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057975/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-سواری-MVM--مرحله-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری MVM - مرحله دوم / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری MVM - مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057976/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-86-32متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 86.32متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 86.32متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057980/اصلاحیه-مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-9-مشهد'>اصلاحیه مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 9 مشهد  / اصلاحیه مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 9 مشهد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057981/مزایده-زمین-مزروعی-مساحت-7257متر'>مزایده زمین مزروعی مساحت 7257متر  / مزایده,مزایده زمین مزروعی مساحت 7257متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057982/مزایده-اجاره-تعدادی-از-اماکن-ورزشی--'>مزایده اجاره تعدادی از اماکن ورزشی ... / مزایده اجاره تعدادی از اماکن ورزشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057983/مزایده-دویست-کیلوگرم-سیم-مسی'>مزایده دویست کیلوگرم سیم مسی  / مزایده ,مزایده دویست کیلوگرم سیم مسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057986/مزایده-پلاکهای-ثبتی-1001-فرعی-بخش-چهار-شیراز'>مزایده پلاکهای ثبتی 1001 فرعی بخش چهار شیراز  / مزایده,مزایده پلاکهای ثبتی 1001 فرعی بخش چهار شیراز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057987/مزایده-یک-دستگاه-پژو-405'>مزایده یک دستگاه پژو 405  / مزایده, مزایده یک دستگاه پژو 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057989/مزایده-ملک-مزروعی-از-پلاک-ثبتی-2483-بخش-دو-قم'>مزایده ملک مزروعی از پلاک ثبتی 2483 بخش دو قم  / مزایده,مزایده ملک مزروعی از پلاک ثبتی 2483 بخش دو قم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057993/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-533متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 533متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 533متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057995/مزایده-یک-دستگاه-تراکتور-باغی'>مزایده یک دستگاه تراکتور باغی / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه تراکتور باغی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057996/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-دویست-و-سی-و-یک-متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت دویست و سی و یک متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت دویست و سی و یک متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1057998/مزایده-یک-باب-آپارتمان-مسکونی--'>مزایده یک باب آپارتمان مسکونی... / آگهی مزایده اموال منقول و غیرمنقول، مزایده یک باب آپارتمان مسکونی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058000/مزایده-واگذاری-تعدادی-از-املاک-اموال-مازاد-تملیکی-استان-قزوین'>مزایده واگذاری تعدادی از املاک اموال مازاد تملیکی استان قزوین  / مزایده,مزایده واگذاری تعدادی از املاک اموال مازاد تملیکی استان قزوین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058002/مزایده-فروش-محصول-انواع-نخیلات'>مزایده فروش  محصول انواع نخیلات  / آگهی مزایده, مزایده فروش  محصول انواع نخیلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058003/مزایده-اجاره-رستوران-محوطه---نوبت-دوم'>مزایده اجاره رستوران، محوطه... - نوبت دوم / مزایده ، مزایده اجاره رستوران، محوطه ....- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058009/مزایده-سند-مالکیت-ششدانگ'>مزایده سند مالکیت ششدانگ  / مزایده,مزایده سند مالکیت ششدانگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058013/مزایده-فروش-خودرو-موتورسیکلت-و---'>مزایده فروش خودرو، موتورسیکلت و .... / مزایده, مزایده فروش خودرو، موتورسیکلت و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058014/حراج-654-دستگاه-موتورسیکلت-اوراقی--'>حراج  654 دستگاه موتورسیکلت اوراقی ... / آگهی حراج حضوری، حراج 654 دستگاه موتورسیکلت اوراقی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058021/مزایده-موتورسیکلت-و-یخچال-فریزر--کولر-گازی'>مزایده موتورسیکلت و یخچال فریزر ، کولر گازی / مزایده ,مزایده موتورسیکلت و یخچال فریزر ، کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058025/مزایده-انبار-سوله-پروژه-باستون--انبار-بدون-دیوار-باستون-های'>مزایده انبار سوله پروژه باستون ، انبار بدون دیوار باستون های  / مزایده ,مزایده انبار سوله پروژه باستون ، انبار بدون دیوار باستون های </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058028/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-1500متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 1500متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 1500متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058029/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-1930مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت عرصه 1930مترمربع نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 1930مترمربع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058030/مزایده-یک-دستگاه-دیزل-ژنراتور'>مزایده یک دستگاه دیزل ژنراتور / مزایده عمومی, مزایده یک دستگاه دیزل ژنراتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058033/مزایده-فروش-یک-قطعه-از-پلاک-مسکونی'>مزایده فروش یک قطعه از پلاک مسکونی / مزایده,مزایده فروش یک قطعه از پلاک مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058035/مزایده-واگذاری-4-قطعه-زمین-کاربری-صنعتی'>مزایده واگذاری 4 قطعه زمین کاربری صنعتی  / مزایده,مزایده واگذاری 4 قطعه زمین کاربری صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058037/مزایده-فروش-قطعه-زمین-مساحت-154متر'>مزایده فروش قطعه زمین مساحت 154متر / مزایده,مزایده فروش قطعه زمین مساحت 154متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058038/تجدید-مزایده-فروش-خودرو'>تجدید مزایده فروش خودرو / تجدید آگهی مزایده، تجدید مزایده فروش خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058039/مزایده-فروش-قطعه-زمین-مساحت-165-مترمربع'>مزایده فروش قطعه زمین مساحت 165 مترمربع / مزایده,مزایده فروش قطعه زمین مساحت 165 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058040/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-604-متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 604 متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 604 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058045/مزایده-یک-قطعه-زمین-کاربری-تجاری-غیر-تفکیکی-مساحت-40-متر'>مزایده یک قطعه زمین کاربری تجاری غیر تفکیکی مساحت 40 متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کاربری تجاری غیر تفکیکی مساحت 40 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058046/مزایده-واگذاری-یکباب-چایخانه-و-آلاچیق'>مزایده واگذاری یکباب چایخانه و آلاچیق  / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری یکباب چایخانه و آلاچیق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058050/مزایده-یک-قطعه-باغ-مساحت-کل-2375متر'>مزایده یک قطعه باغ مساحت کل 2375متر  / مزایده,مزایده یک قطعه باغ مساحت کل 2375متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058052/مزایده-واگذاری-تعداد-یک-واحد-تجاری-آماده-تحویل'>مزایده واگذاری تعداد یک واحد تجاری آماده تحویل / مزایده,مزایده واگذاری تعداد یک واحد تجاری آماده تحویل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058053/مزایده-یکدستگاه-نورد-ورق'>مزایده یکدستگاه نورد ورق / مزایده , مزایده یکدستگاه نورد ورق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058054/مزایده-ششدانگ-پلاک-1003-فرعی-مساحت-250-65متر'>مزایده ششدانگ پلاک 1003 فرعی مساحت 250.65متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 1003 فرعی مساحت 250.65متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058055/مزایده-فروش-دو-دستگاه-وسیله-نقلیه-کارکرده'>مزایده فروش دو دستگاه وسیله نقلیه کارکرده  / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش دو دستگاه وسیله نقلیه کارکرده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058057/مزایده-خودرو-پراید'>مزایده خودرو پراید  / مزایده,مزایده خودرو پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058058/مزایده-یک-دستگاه-تراش'>مزایده یک دستگاه تراش  / مزایده, مزایده یک دستگاه تراش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058061/مزایده-کافی-شاپ-و-تاکسی-سرویس--'>مزایده کافی شاپ و تاکسی سرویس ... / مزایده ,مزایده کافی شاپ و تاکسی سرویس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058064/مزایده-188-732-کیلوگرم-مواد-حاصل-از-بجوری-بذور-گندم--'>مزایده 188.732 کیلوگرم مواد حاصل از بجوری بذور گندم... / مزایده, مزایده 188.732 کیلوگرم مواد حاصل از بجوری بذور گندم...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058066/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-206-48متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه 206.48متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 206.48متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058067/مزایده-ضایعات-و-آهن-آلات-اسقاطی'>مزایده ضایعات و آهن آلات اسقاطی / مزایده ضایعات و آهن آلات اسقاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058068/تجدید-مزایده-اجاره-واحدهای-تجاری-پاساژ-گلستان'>تجدید مزایده اجاره واحدهای تجاری پاساژ گلستان / آگهی تجدید مزایده، تجدید مزایده اجاره واحدهای تجاری پاساژ گلستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058069/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-دویست-مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست مترمربع  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058070/مزایده-سواری-پژو-206'>مزایده سواری پژو 206 / مزایده , مزایده سواری پژو 206</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058072/مزایده-ملک-مساحت-یازده-هزار-و-صد-و-ده-متر'>مزایده ملک مساحت یازده هزار و صد و ده متر / مزایده,مزایده ملک مساحت یازده هزار و صد و ده متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058073/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-405-دو-گانه-سوز'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو 405 دو گانه سوز  / آگهی مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو پژو 405 دو گانه سوز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058074/مزایده-کتبی-واگذاری-اجاره-ماهیانه-استخر-فرهنگی-پارک--نوبت-دوم'>مزایده کتبی واگذاری اجاره ماهیانه استخر فرهنگی پارک - نوبت دوم  / اگهی مزایده ,مزایده کتبی واگذاری اجاره ماهیانه استخر فرهنگی پارک -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058075/مزایده-یک-دستگاه-پرس-جوش'>مزایده یک دستگاه پرس جوش / مزایده , مزایده یک دستگاه پرس جوش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058076/مزایده-دو-قطعه-زمین-کشاورزی-نوبت-دوم'>مزایده دو قطعه زمین کشاورزی نوبت دوم  / مزایده,مزایده دو قطعه زمین کشاورزی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058078/مزایده-گلگیر-جلو-چپ-و-راست-پژو-206-تعداد-200-عدد'>مزایده گلگیر جلو چپ و راست پژو 206 تعداد 200 عدد / آگهی مزایده,مزایده گلگیر جلو چپ و راست پژو 206 تعداد 200 عدد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058080/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-شصت-فرعی-بخش-دو'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شصت فرعی بخش دو / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شصت فرعی بخش دو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058081/مزایده-واگذاری-سه-باب-مغازه'>مزایده  واگذاری سه باب مغازه  / آگهی مزایده , مزایده  واگذاری سه باب مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058082/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-97متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت عرصه 97متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت عرصه 97متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058083/مزایده-کتبی-فروش-تنه-درختان-فرسوده-و-دپو-شده--نوبت-دوم-چاپ-دوم'>مزایده کتبی فروش تنه درختان فرسوده و دپو شده - نوبت دوم چاپ دوم  / آگهی مزایده کتبی, مزایده کتبی فروش تنه درختان فرسوده و دپو شده - نوبت دوم چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058084/مزایده-واگذاری-مدیریت-بهره-وری-اجرای-طرح-تفرجگاه-جنگلی-یاندشت--'>مزایده واگذاری مدیریت بهره وری اجرای طرح تفرجگاه جنگلی یاندشت ... / فراخوان مزایده , مزایده واگذاری مدیریت بهره وری اجرای طرح تفرجگاه جنگلی یاندشت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058086/مزایده-آپارتمان-بخش-چهار-رشت'>مزایده آپارتمان بخش چهار رشت / مزایده,مزایده آپارتمان بخش چهار رشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058088/مزایده-فروش-اقلام-ضایعاتی'>مزایده  فروش اقلام ضایعاتی / مزایده ، مزایده فروش  اقلام ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058089/مزایده-ششدانگ-زمین-محصور-مساحت-968متر'>مزایده ششدانگ زمین محصور مساحت 968متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین محصور مساحت 968متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058092/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-51-23مترمربع'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 51.23مترمربع / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 51.23مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058094/مزایده-عمومی-اجازه-بهره-برداری-موقت-از-دریاچه-مصنوعی-مرحله-دوم'>مزایده عمومی اجازه بهره برداری موقت از دریاچه مصنوعی  مرحله دوم  / مزایده عمومی اجازه بهره برداری موقت از دریاچه مصنوعی مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058095/مزایده-فروش-آهن-آلات-اسقاطی-شامل-تیرآهن-مش-و--'>مزایده فروش آهن آلات اسقاطی شامل تیرآهن، مش و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش آهن آلات اسقاطی شامل تیرآهن، مش و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058097/مزایده-فروش-ششدانگ-زمین-مساحت-164-10مترمربع'>مزایده فروش ششدانگ زمین مساحت 164.10مترمربع / مزایده,مزایده فروش ششدانگ زمین مساحت 164.10مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058098/مزایده-حق-امتیاز-و-اشتراک-تلفن-همراه'>مزایده حق امتیاز و اشتراک تلفن همراه / آگهی مزایده, مزایده حق امتیاز و اشتراک تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058100/مزایده-ششدانگ-پلاک-15191-3251-عرصه-225-24متر'>مزایده ششدانگ پلاک 15191/3251 عرصه 225.24متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 15191/3251 عرصه 225.24متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058102/مزایده-ضایعات-پلیمری'>مزایده ضایعات پلیمری / آگهی مزایده,مزایده ضایعات پلیمری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058105/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-مسکونی-عرصه-باقی-مانده-141-84متر'>مزایده ششدانگ یک قطعه مسکونی عرصه باقی مانده 141.84متر / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه مسکونی عرصه باقی مانده 141.84متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058106/مزایده-فروش-کامیون-فوتون'>مزایده فروش کامیون فوتون  / آگهی مزایده , مزایده فروش کامیون فوتون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058107/مزایده-ملک-تجاری-مساحت-شصت-مترمربع'>مزایده ملک تجاری مساحت شصت مترمربع / مزایده,مزایده ملک تجاری مساحت شصت مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058109/مزایده-ششدانگ-ساختمان-دارای-پلاک-ثبتی-شماره-یک-هزار-و-سیصد-و-چهل-و-یک-فرعی'>مزایده ششدانگ ساختمان دارای پلاک ثبتی شماره یک هزار و سیصد و چهل و یک فرعی  / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان دارای پلاک ثبتی شماره یک هزار و سیصد و چهل و یک فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058111/مزایده-وسیله-نقلیه'>مزایده وسیله نقلیه  / مزایده, مزایده وسیله نقلیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058112/مزایده-ششدانگ-پلاک-شماره-5-فرعی-106-17متر'>مزایده ششدانگ پلاک شماره 5 فرعی 106.17متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک شماره 5 فرعی 106.17متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058113/مزایده-یخچال-فریزر'>مزایده یخچال فریزر  / اگهی مزایده , مزایده یخچال فریزر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058115/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-1036متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 1036متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 1036متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058117/مزایده-زمین-کاربری-گردشگری-تفریحی-بخش-یک-فردوس'>مزایده زمین کاربری گردشگری تفریحی بخش یک فردوس  / مزایده,مزایده زمین کاربری گردشگری تفریحی بخش یک فردوس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058119/مزایده-فروش-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-و-ماشین-آلات-کارخانه'>مزایده فروش ششدانگ یک قطعه زمین و ماشین آلات کارخانه / آگهی مزایده , مزایده فروش ششدانگ یک قطعه زمین و ماشین آلات کارخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058121/مزایده-زمین-تجاری-مساحت-1142-86مترمربع'>مزایده زمین تجاری مساحت 1142.86مترمربع / مزایده,مزایده زمین تجاری مساحت 1142.86مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058124/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-سواری-پراید-SE132'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری پراید SE132  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری پراید SE132 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058125/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-113-34متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 113.34متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 113.34متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058126/تجدید-مزایده-بهره-برداری-از-غرفات-با-کاربری-عمده-فروشی'>تجدید مزایده بهره برداری از غرفات با کاربری عمده فروشی / آگهی تجدید مزایده,مزایده بهره برداری از غرفات با کاربری عمده فروشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058127/مزایده-یکدستگاه-پژو-405-جی-ال-ایکس----مرحله-دوم--نوبت-اول'>مزایده یکدستگاه پژو 405 جی ال ایکس ...  - مرحله دوم - نوبت اول  / آگهی مزایده عمومی ، مزایده یکدستگاه پژو 405 جی ال ایکس ...  - مرحله دوم - نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058128/مزایده-فروش-تعداد-دو-پلاک-از-اراضی-حوزه-سه'>مزایده فروش تعداد دو پلاک از اراضی حوزه سه / مزایده,مزایده فروش تعداد دو پلاک از اراضی حوزه سه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058129/مزایده-معرفی-و-توقیف-یک-دستگاه-کوپ-برگردان'> مزایده معرفی و توقیف یک دستگاه کوپ برگردان / آگهی مزایده،  مزایده  معرفی و توقیف یک دستگاه کوپ برگردان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058130/مزایده-میز-تلویزیون--'>مزایده میز تلویزیون... / مزایده, مزایده میز تلویزیون...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058132/مزایده-آهن-آلات-ضایعاتی-روغن-سوخته--انواع-لاستیک-و--'>مزایده آهن آلات ضایعاتی، روغن سوخته ، انواع لاستیک و ... / مزایده آهن آلات ضایعاتی، روغن سوخته ، انواع لاستیک و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058134/مزایده-زمین-مسکونی-مساحت-209-2مترمربع'>مزایده زمین مسکونی مساحت 209.2مترمربع  / مزایده,مزایده زمین مسکونی مساحت 209.2مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058137/مزایده-قالی'>مزایده قالی  / مزایده  , مزایده قالی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058139/مزایده-یک-قطعه-باغ-مساحت-8850متر'>مزایده یک قطعه باغ  مساحت 8850متر / مزایده,مزایده یک قطعه باغ  مساحت 8850متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058144/مزایده-حقوق-استیجاری-در-دو-قطعه-929-و-930-نوبت-اول'>مزایده حقوق استیجاری در دو قطعه 929 و 930 نوبت اول  / مزایده,مزایده حقوق استیجاری در دو قطعه 929 و 930 نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058145/مزایده-اجاره-محل-واحدهای-لیزر-درمانی--غربالگری'>مزایده اجاره محل واحدهای لیزر درمانی ، غربالگری / آگهی مزایده عمومی، مزایده اجاره محل واحدهای لیزر درمانی ، غربالگری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058146/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-آردی'>مزایده یک دستگاه خودروی آردی  / مزایده , مزایده یک دستگاه خودروی آردی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058149/مزایده-14-دستگاه-خودرو--'>مزایده 14 دستگاه خودرو ... / مزایده ,مزایده 14 دستگاه خودرو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058150/مزایده-واگذاری-سفره-خانه-سنتی'>مزایده واگذاری سفره خانه سنتی / آگهی مزایده,مزایده  واگذاری سفره خانه سنتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058151/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-5600مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 5600مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 5600مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058153/مزایده-زمین-مزروعی-مشاع-نوبت-اول'>مزایده زمین مزروعی مشاع نوبت اول / مزایده,مزایده زمین مزروعی مشاع نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058154/مزایده-موتور-ژنراتور'>مزایده موتور ژنراتور  / اگهی مزایده , مزایده موتور ژنراتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058155/مزایده-فروش-کانتینر-۲۰-فوت'>مزایده فروش کانتینر ۲۰ فوت / مزایده ,مزایده فروش کانتینر ۲۰ فوت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058156/مزایده-اجاره-بهاء-کشتارگاه-دام--مرحله-دوم-ـ-نوبت-دوم'>مزایده اجاره بهاء کشتارگاه دام ...مرحله دوم ـ نوبت دوم  / مزایده ,مزایده اجاره بهاء کشتارگاه دام ...مرحله دوم ـ نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058157/مزایده-ششدانگ-پلاک-شماره-10366-فرعی-بخش-سه-کرمان'>مزایده ششدانگ پلاک شماره 10366 فرعی بخش سه کرمان / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک شماره 10366 فرعی بخش سه کرمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058159/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-311-87متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 311.87متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 311.87متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058164/مزایده-ملک-مشاعی-قطعه-15465-تفکیکی'>مزایده ملک مشاعی قطعه 15465 تفکیکی / مزایده,مزایده ملک مشاعی قطعه 15465 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058167/مزایده-یک-قطعه-حیاط-مساحت-113-4متر'>مزایده یک قطعه حیاط مساحت 113.4متر  / مزایده,مزایده یک قطعه حیاط مساحت 113.4متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058168/مزایده-تعداد-7-دستگاه-خودروی-سواری'>مزایده تعداد 7 دستگاه خودروی سواری / آگهی مزایده,مزایده تعداد 7 دستگاه خودروی سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058169/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پراید'>مزایده یک دستگاه خودرو پراید / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058170/فراخوان-شناسایی-متقاضی-جهت-واگذاری-اماکن-تجاری-و-خدماتی'>فراخوان شناسایی متقاضی جهت واگذاری اماکن تجاری و خدماتی / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان شناسایی متقاضی جهت واگذاری اماکن تجاری و خدماتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058171/تجدید-مزایده-فروش-خودرو-و-مازاد-بر-نیاز-96-11-29'>تجدید مزایده فروش خودرو و مازاد بر نیاز 96.11.29 / مزایده عمومی, تجدید مزایده فروش خودرو و مازاد بر نیاز 96.11.29</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058172/مزایده-ششدانگ-قطعه-296-تفکیکی-بخش-9-تبریز'>مزایده ششدانگ قطعه 296 تفکیکی بخش 9 تبریز / مزایده,مزایده ششدانگ قطعه 296 تفکیکی بخش 9 تبریز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058174/مزایده-فروش-تعداد-چهار-دستگاه-خودرو---نوبت-دوم'>مزایده فروش  تعداد چهار دستگاه خودرو ... نوبت دوم / مزایده ,مزایده فروش  تعداد چهار دستگاه خودرو ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058175/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-440متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 440متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 440متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058176/مزایده-عمومی-واگذاری-مدیریت-بهره-وری-اجرای-طرح-تفرجگاه-جنگلی-یاندشت--'>مزایده عمومی واگذاری مدیریت بهره وری اجرای طرح تفرجگاه جنگلی یاندشت ... / مزایده عمومی, مزایده عمومی واگذاری مدیریت بهره وری اجرای طرح تفرجگاه جنگلی یاندشت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058177/مزایده-واگذاری-محوطه-شهربازی'>مزایده واگذاری محوطه شهربازی  / اگهی مزایده ,مزایده واگذاری محوطه شهربازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058179/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-136-83مترمربع'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 136.83مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 136.83مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058180/مزایده-اجاره-دو-باب-واحد-تجاری'>مزایده اجاره دو باب واحد تجاری  / مزایده ,مزایده اجاره دو باب واحد تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058183/مزایده-فروش-توری-فلزی-نمره-5-مستهلک-تجدید'>مزایده فروش توری فلزی نمره 5 مستهلک تجدید  / آگهی تجدید مزایده ، مزایده فروش توری فلزی نمره 5 مستهلک تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058184/مزایده-فروش-تعداد-یک-قطعه-زمین-مسکونی-شهری'>مزایده فروش تعداد یک قطعه زمین مسکونی شهری  / مزایده,مزایده فروش تعداد یک قطعه زمین مسکونی شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058186/مزایده-نصب-و-بهره-برداری-40-عدد-پایه-استرابورد'>مزایده نصب و بهره برداری 40 عدد پایه استرابورد   / مزایده عمومی, مزایده نصب و بهره برداری 40 عدد پایه استرابورد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058187/مزایده-یک-دستگاه-تلویزیون--'>مزایده یک دستگاه تلویزیون... / مزایده, مزایده یک دستگاه تلویزیون...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058189/مزایده-اجاره-غرفه-و-امکان-تجاری-تفریحی-و-ورزشی--مرحله-اول-نوبت-دوم'>مزایده اجاره غرفه و امکان تجاری، تفریحی و ورزشی...مرحله اول نوبت دوم  / مزایده , مزایده اجاره غرفه و امکان تجاری، تفریحی و ورزشی...مرحله اول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058190/مزایده-فروش-تعدادی-محدود-از-زمینهای-مسکونی-تجاری-خدماتی-ورزشی-آموزشی'>مزایده فروش تعدادی محدود از زمینهای مسکونی تجاری خدماتی ورزشی آموزشی  / مزایده,مزایده فروش تعدادی محدود از زمینهای مسکونی تجاری خدماتی ورزشی آموزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058191/مزایده-فروش-یک-دستگاه-اتوبوس-شهری--نوبت-دوم'>مزایده فروش یک دستگاه اتوبوس شهری  - نوبت دوم / آگهی مزایده,مزایده فروش یک دستگاه اتوبوس شهری  - چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058193/مزایده-واگذاری-غرفه-شماره-19-مرحله-اول-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری غرفه شماره 19- مرحله اول نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری غرفه شماره 19- مرحله اول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058194/مزایده-یک-دستگاه-کولر-گازی-و--'>مزایده یک دستگاه کولر گازی و ... / مزایده ,مزایده یک دستگاه کولر گازی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058195/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-94-02متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 94.02متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 94.02متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058197/مزایده-6-دستگاه-وسائل-نقلیه'>مزایده 6 دستگاه وسائل نقلیه / مزایده, مزایده 6 دستگاه وسائل نقلیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058198/مزایده-فروش-سیمان-پاکتی-نائین-تیپ-2'>مزایده فروش سیمان پاکتی نائین تیپ 2  / آگهی مزایده، مزایده فروش سیمان پاکتی نائین تیپ 2 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058199/اصلاحیه-مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-مازاد'>اصلاحیه مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد / اصلاحیه مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058200/مزایده-سرمایه-گذاری-طرحهای-تفریحی-و-توریستی-و-گردشگری--نوبت-دوم'>مزایده سرمایه گذاری طرحهای تفریحی و توریستی و گردشگری... نوبت دوم / مزایده ,مزایده سرمایه گذاری طرحهای تفریحی و توریستی و گردشگری... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058202/اصلاحیه-مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-8165متر'>اصلاحیه مزایده یک قطعه زمین مساحت 8165متر / اصلاحیه مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 8165متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058206/مزایده-ملک-مساحت-14545-5متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 14545.5متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت 14545.5متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058208/مزایده-اجاره-پارکینگ-خلیج-فارس-تجدید'>مزایده اجاره پارکینگ خلیج فارس- تجدید / آگهی تجدید مزایده, مزایده اجاره پارکینگ خلیج فارس- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058209/مزایده-فروش-لوازم-مازاد-موجود-در-انبار'>مزایده فروش لوازم مازاد موجود در انبار  / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش لوازم مازاد موجود در انبار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058211/مزایده-ملک-مساحت-194-69متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 194.69متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت 194.69متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058212/مزایده-واگذاری-اجاره-ساماندهی-بازار-هفتگی-کتالم-مرحله-اول--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری اجاره ساماندهی بازار هفتگی کتالم مرحله اول - نوبت دوم / مزایده، مزایده واگذاری اجاره ساماندهی بازار هفتگی کتالم مرحله اول - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058213/مزایده-سه-دستگاه-ماشین-آلات'>مزایده سه دستگاه ماشین آلات  / آگهی مزایده,مزایده سه دستگاه ماشین آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058215/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-242-24متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 242.24متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 242.24متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058216/مزایده-فروش-ماشین-آلات--'>مزایده فروش ماشین آلات ... / مزایده, مزایده فروش ماشین آلات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058218/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-210-75متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 210.75متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 210.75متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058222/مزایده-1-سهم-مشاع-از-17-سهم-از-7-سهم-مشاع-از-28-سهم-اراضی-مزروعی'>مزایده 1 سهم مشاع از 17 سهم از 7 سهم مشاع از 28 سهم اراضی مزروعی  / مزایده,مزایده 1 سهم مشاع از 17 سهم از 7 سهم مشاع از 28 سهم اراضی مزروعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058223/مزایده-واگذاری-مغازه-های-مجتمع-تجاری-تفریحی-نگین'>مزایده واگذاری مغازه های مجتمع تجاری تفریحی نگین  / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری مغازه های مجتمع تجاری تفریحی نگین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058226/مزایده-سرقفلی-مغازه-بخش-هفت-فارس'>مزایده سرقفلی مغازه بخش هفت فارس / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه بخش هفت فارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058229/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-بصورت-نقدی'>مزایده فروش تعدادی از املاک بصورت نقدی / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک بصورت نقدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058231/تمدید-مزایده-فروش-اراضی-و-املاک-نقد-و-اقساط'>تمدید مزایده فروش اراضی و املاک نقد و اقساط / تمدید مزایده,مزایده فروش اراضی و املاک نقد و اقساط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058233/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-276متر-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی مساحت 276متر نوبت اول  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 276متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058237/مزایده-ششدانگ-ملک-مسکونی-عرصه-68-80متر'>مزایده ششدانگ ملک مسکونی عرصه 68.80متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مسکونی عرصه 68.80متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058239/مزایده-واگذاری-مغازه-های-جدید----مرحله-د-وم'>مزایده واگذاری مغازه های جدید ... - مرحله د وم / آگهی مزایده , مزایده واگذاری مغازه های جدید ... مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058240/تجدید-مزایده-اجاره-سایت-بچینگ-خشک-و-ماشین-آلات--نوبت-دوم'>تجدید مزایده اجاره سایت بچینگ خشک و ماشین آلات ...نوبت دوم / تجدید مزایده ,تجدید مزایده اجاره سایت بچینگ خشک و ماشین آلات ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058241/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-زمین-349-60متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت زمین 349.60متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت زمین 349.60متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058244/مزایده-40-دستگاه-خودروی-قابل-شماره-گذاری-و-اوراق--'>مزایده 40 دستگاه خودروی قابل شماره گذاری و اوراق... / مزایده, مزایده 40 دستگاه خودروی قابل شماره گذاری و اوراق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058246/مزایده-ششدانگ-به-پلاک-ثبتی-169-فرعی-بخش-چهار-ارومیه'>مزایده ششدانگ به پلاک ثبتی 169 فرعی بخش چهار ارومیه / مزایده,مزایده ششدانگ به پلاک ثبتی 169 فرعی بخش چهار ارومیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058247/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-وانت-پیکان'>مزایده یک دستگاه اتومبیل وانت پیکان / مزایده ,مزایده یک دستگاه اتومبیل وانت پیکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058249/مزایده-یک-دستگاه-مینی-بوس-تویوتا'>مزایده یک دستگاه مینی بوس تویوتا  / مزایده, مزایده یک دستگاه مینی بوس تویوتا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058250/مزایده-دو-قطعه-زمین-قطعه-13-و-14-تفکیکی'>مزایده دو قطعه زمین قطعه 13 و 14 تفکیکی / مزایده,مزایده دو قطعه زمین قطعه 13 و 14 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058251/مزایده-فروش-حواله-فروش-گچ'>مزایده فروش حواله فروش گچ  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش حواله فروش گچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058254/مزایده-فروش-خط-تلفن-همراه'>مزایده فروش خط تلفن همراه  / متن آگهی مزایده , مزایده فروش خط تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058256/مزایده-فروش-شش-قطعه-از-املاک-کاربری-مسکونی'>مزایده فروش شش قطعه از املاک کاربری مسکونی  / مزایده,مزایده فروش شش قطعه از املاک کاربری مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058258/مزایده-واگذاری-به-صورت-اجاره-املاک-شامل-مجموعه-کافی-شاپ-و--'>مزایده واگذاری به صورت اجاره املاک شامل مجموعه کافی شاپ و ... / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به صورت اجاره املاک شامل مجموعه کافی شاپ و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058259/مزایده-فروش-ماشین-آلات-و--'>مزایده فروش ماشین آلات و ... / مزایده ,مزایده فروش ماشین آلات و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058263/مزایده-سه-دستگاه-خودرو--'> مزایده سه دستگاه خودرو ... / مزایده ،  مزایده سه دستگاه خودرو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058267/مزایده-غرفه-کتابفروشی'>مزایده غرفه کتابفروشی / اگهی مزایده , مزایده غرفه کتابفروشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058270/مزایده-پلاک-ثبتی-692-اصلی-بخش-20-تبریز'>مزایده پلاک ثبتی 692 اصلی بخش 20 تبریز / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 692 اصلی بخش 20 تبریز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058273/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-بدون-دریافت-کارمزد'>مزایده فروش تعدادی از املاک بدون دریافت کارمزد / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک بدون دریافت کارمزد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058277/مزایده-پلاک-ثبتی-بصورت-دفتر-کار-مساحت-81-71متر'>مزایده پلاک ثبتی بصورت دفتر کار مساحت 81.71متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بصورت دفتر کار مساحت 81.71متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058278/مزایده-دستگاه-لایت-باکس'>مزایده دستگاه لایت باکس  / اگهی مزایده , مزایده دستگاه لایت باکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058281/مزایده-واگذاری-تعدادی-از-اراضی-و-املاک-با-کاربری-های-مختلف'>مزایده واگذاری تعدادی از اراضی و املاک با کاربری های مختلف  / مزایده,مزایده واگذاری تعدادی از اراضی و املاک با کاربری های مختلف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058286/مزایده-فروش-80-تن-آهن-آلات-مستعمل-حراج'>مزایده فروش 80 تن آهن آلات مستعمل حراج  / مزایده فروش 80 تن آهن آلات مستعمل حراج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058287/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-اعیان-67-47متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت اعیان 67.47متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت اعیان 67.47متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058291/مزایده-فروش-تعداد-4-رقبه-املاک-تملیکی-نوبت-سوم'>مزایده فروش تعداد 4 رقبه املاک تملیکی نوبت سوم / مزایده,مزایده فروش تعداد 4 رقبه املاک تملیکی نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058292/مزایده-تعدادی-از-املاک-شهرک--'>مزایده تعدادی از املاک شهرک.... / مزایده, مزایده تعدادی از املاک شهرک....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058295/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-257-28مترمربع-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی عرصه 257.28مترمربع نوبت اول  / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 257.28مترمربع نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058304/مزایده-50-سهم-مشاع-از-100-سهم-زمین-1500متر'>مزایده 50 سهم مشاع از 100 سهم زمین 1500متر  / مزایده,مزایده 50 سهم مشاع از 100 سهم زمین 1500متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058308/مزایده-فروش-قطعات-ماشین-آلات-و--'>مزایده فروش قطعات ماشین آلات و ... / مزایده ,مزایده فروش قطعات ماشین آلات و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058311/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-71-35مترمربع-قطعه-اول'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 71.35مترمربع قطعه اول  / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 71.35مترمربع قطعه اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058314/مزایده-اتاق-جلو-کامیون-و--'>مزایده اتاق جلو کامیون و ... / مزایده ,مزایده اتاق جلو کامیون و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058316/مزایده-ششدانگ-پلاک-با-قدمت-ده-ساله-اعیان-274متر'>مزایده ششدانگ پلاک با قدمت ده ساله اعیان 274متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک با قدمت ده ساله اعیان 274متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058318/مزایده-دو-واحد-آپارتمان-اموال-غیرمنقول-نوبت-اول'>مزایده دو واحد آپارتمان اموال غیرمنقول نوبت اول  / مزایده,مزایده دو واحد آپارتمان اموال غیرمنقول نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058323/مزایده-اجاره-یکباب-خانه-قدیمی-مسکونی-عرصه-1167متر-نوبت-دوم'>مزایده اجاره یکباب خانه قدیمی مسکونی عرصه 1167متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده اجاره یکباب خانه قدیمی مسکونی عرصه 1167متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058324/مزایده-فروش-واحدهای-تجاری-مسکن-مهر'>مزایده فروش واحدهای تجاری مسکن مهر  / مزایده,مزایده فروش واحدهای تجاری مسکن مهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058328/مزایده-ششدانگ-خانه-ویلایی-مساحت-72-55متر'>مزایده ششدانگ خانه ویلایی مساحت 72.55متر / مزایده,مزایده ششدانگ خانه ویلایی مساحت 72.55متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058330/تجدید-مزایده-اجاره-محل-استقرار-غرفه'>تجدید مزایده اجاره محل استقرار غرفه  / آگهی تجدید مزایده , تجدید مزایده اجاره محل استقرار غرفه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058332/مزایده-اعیانی-ششدانگ-زمین-مساحت-200-متر'>مزایده اعیانی ششدانگ زمین مساحت 200 متر  / مزایده,مزایده اعیانی ششدانگ زمین مساحت 200 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058335/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-از-تفکیکی-شهرداری'>مزایده فروش یک قطعه زمین از تفکیکی شهرداری / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین از تفکیکی شهرداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058338/مزایده-فروش-ضایعات-موجود-در-محوطه-اختصاصی'>مزایده فروش ضایعات موجود در محوطه اختصاصی  / مزایده ,مزایده فروش ضایعات موجود در محوطه اختصاصی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058339/مزایده-فروش-لوازم-مازاد-موجود-در-انبار-نیروگاه-داراب'>مزایده فروش لوازم مازاد موجود در انبار نیروگاه داراب  / مزایده فروش لوازم مازاد موجود در انبار نیروگاه داراب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058340/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-126-83مترمربع'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 126.83مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 126.83مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058343/مزایده-واگذاری-نگهداری-و-بهره-برداری-از-پایانه---'>مزایده واگذاری نگهداری و بهره برداری از پایانه .... / مزایده, مزایده واگذاری نگهداری و بهره برداری از پایانه ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058345/اصلاحیه-مزایده-فروش-اموال-و-املاک-تملیکی'>اصلاحیه مزایده فروش اموال و املاک تملیکی  / اصلاحیه مزایده,مزایده فروش اموال و املاک تملیکی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058347/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-293متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 293متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 293متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058349/مزایده-سه-سهم-مشاع-از-زمین-مزرعه-مهدی-آباد-مرحله-اول'>مزایده سه سهم مشاع از زمین مزرعه مهدی آباد مرحله اول  / مزایده,مزایده سه سهم مشاع از زمین مزرعه مهدی آباد مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058352/مزایده-فروش-انواع-اقلام-اسقاطی-و-مازاد'>مزایده فروش انواع اقلام اسقاطی و مازاد / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش انواع اقلام اسقاطی و مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058353/مزایده-مقادیری-از-مواد-شیمیایی-گل-حفاری-از-رده-خارج-شده'>مزایده مقادیری از مواد شیمیایی گل حفاری از رده خارج شده / مزایده عمومی,مزایده مقادیری از مواد شیمیایی گل حفاری از رده خارج شده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058357/مزایده-ملک-مشاعی-زمین-مساحت-180-متر'>مزایده ملک مشاعی زمین مساحت 180 متر / مزایده,مزایده ملک مشاعی زمین مساحت 180 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058359/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-250-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 250 متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 250 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058362/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-یک-من-محلی-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت یک من محلی نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت یک من محلی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058367/مزایده-فروش-تعداد-5-رقبه-املاک-تملیکی'>مزایده فروش تعداد 5 رقبه املاک تملیکی  / مزایده,مزایده فروش تعداد 5 رقبه املاک تملیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058375/مزایده-پلاک-ثبتی-2139-2444-بخش-4-شیراز'>مزایده پلاک ثبتی 2139/2444 بخش 4 شیراز / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 2139/2444 بخش 4 شیراز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058378/مزایده-یک-قطعه-ملک-مساحت-1250متر'>مزایده یک قطعه ملک مساحت 1250متر / مزایده,مزایده یک قطعه ملک مساحت 1250متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058382/مزایده-یکباب-منزل-قدیمی-ساز-مساحت-60-متر'>مزایده یکباب منزل قدیمی ساز مساحت 60 متر  / مزایده,مزایده یکباب منزل قدیمی ساز مساحت 60 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058387/مزایده-واحد-تجاری-مساحت-47-50متر'>مزایده واحد تجاری مساحت 47.50متر / مزایده,مزایده واحد تجاری مساحت 47.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058393/مزایده-ششدانگ-مغازه-مساحت-28-48متر'>مزایده ششدانگ مغازه مساحت 28.48متر / مزایده ,مزایده ششدانگ مغازه مساحت 28.48متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058397/مزایده-فروش-لوازم-اسقاط-و-مازاد--'>مزایده فروش لوازم اسقاط و مازاد ... / مزایده, مزایده فروش لوازم اسقاط و مازاد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058399/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-126-83متر-بخش-چهار'>مزایده ششدانگ آپارتمان 126.83متر بخش چهار / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان 126.83متر بخش چهار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058402/مزایده-فروش-املاک-مازاد-و-تملیکی-بصورت-نقد-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک مازاد و تملیکی بصورت نقد نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد و تملیکی بصورت نقد نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058408/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-201-04مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت عرصه 201.04مترمربع نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 201.04مترمربع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058413/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعتی-مساحت-7146متر'>مزایده یک قطعه زمین زراعتی مساحت 7146متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعتی مساحت 7146متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058424/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-8-ارومیه-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 8 ارومیه نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 8 ارومیه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058426/مزایده-سه-دانگ-مشاع-غرفه-یازده-از-بلوک-13-میدان-میوه-تره-بار'>مزایده سه دانگ مشاع غرفه یازده از بلوک 13 میدان میوه تره بار / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع غرفه یازده از بلوک 13 میدان میوه تره بار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058431/مزایده-فروش-زمین-به-شماره-498-کاربری-مسکونی'>مزایده فروش زمین به شماره 498 کاربری مسکونی / مزایده,مزایده فروش زمین به شماره 498 کاربری مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058435/مزایده-فروش-زمین-مسکونی-مساحت-264مترمربع'>مزایده فروش زمین مسکونی مساحت 264مترمربع  / مزایده,مزایده فروش زمین مسکونی مساحت 264مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058439/مزایده-باغ-مشجر-مساحت-1811-متر-نوبت-دوم'>مزایده باغ مشجر مساحت 1811 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده باغ مشجر مساحت 1811 متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058441/مزایده-خودروی-پیکاب-دو-کابین--'>مزایده خودروی پیکاب دو کابین... / مزایده, مزایده خودروی پیکاب دو کابین...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058442/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-317-69متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 317.69متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 317.69متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058448/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-نود-و-نه-متر-و-هشتاد-صدم-متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت نود و نه متر و هشتاد صدم متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت نود و نه متر و هشتاد صدم متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058451/مزایده-0-73-دانگ-مشاع-به-مساحت-2500متر-بخش-5-البرز-نوبت-دوم'>مزایده 0.73 دانگ مشاع به مساحت 2500متر بخش 5 البرز نوبت دوم  / مزایده ,مزایده 0.73 دانگ مشاع به مساحت 2500متر بخش 5 البرز نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058454/مزایده-ششدانگ-ملک-مساحت-اعیان-115-45متر'>مزایده ششدانگ ملک مساحت اعیان 115.45متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مساحت اعیان 115.45متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058466/مزایده-واگذاری-واحدهای-تجاری-و-خدماتی-و-آموزشی'>مزایده واگذاری واحدهای تجاری و خدماتی و آموزشی / مزایده,مزایده واگذاری واحدهای تجاری و خدماتی و آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058475/مزایده-زمین-و-مسکن--'>مزایده زمین و مسکن ... / مزایده ,مزایده زمین و مسکن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058509/اصلاحیه-مزایده-فروش-سه-دستگاه-خودروی-مازاد'>اصلاحیه مزایده فروش سه دستگاه خودروی مازاد / اصلاحیه مزایده ,مزایده فروش سه دستگاه خودروی مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058528/مزایده-ضایعات-و-آهن-آلات-اسقاطی--'>مزایده ضایعات و آهن آلات اسقاطی ... / مزایده ,مزایده ضایعات و آهن آلات اسقاطی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058532/کنفرانس-بین-المللی-نقش-هنر-و-معماری'>کنفرانس بین المللی نقش هنر و معماری / اولین همایش ملی دانشگاه ، صلح و توسعه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058533/استعلام-سر-سوزن-انسولین'>استعلام سر سوزن انسولین / استعلام ,استعلام سر سوزن انسولین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058534/استعلام-کلمپ'>استعلام کلمپ / استعلام , استعلام کلمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058535/استعلام-3-دستگاه-سورتر-اسکناس'>استعلام 3 دستگاه سورتر اسکناس / استعلام، استعلام 3 دستگاه سورتر اسکناس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058536/آگهی-مناقصه--تهیه-و-نصب-نیوجرسی-مفصلی-در-حوزه-استحفاظی'>آگهی مناقصه   تهیه و نصب نیوجرسی مفصلی در حوزه استحفاظی / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه تهیه و نصب نیوجرسی مفصلی در حوزه استحفاظی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058537/مزایده-مجموعه-فرهنگی-و-ورزشی-شهرستان'>مزایده مجموعه فرهنگی و ورزشی شهرستان / مزایده, مزایده مجموعه فرهنگی و ورزشی شهرستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058538/استعلام-اقلام-و-تجهیزات-اداری'>استعلام اقلام و تجهیزات اداری  / استعلام ,استعلام اقلام و تجهیزات اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058539/استعلام-اجرای-بهسازی-و-نوسازی-ساختمان-و-تاسیسات-ساختمان--'>استعلام اجرای بهسازی و نوسازی ساختمان و تاسیسات ساختمان ... / استعلام,استعلام اجرای بهسازی و نوسازی ساختمان و تاسیسات ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058540/استعلام-خرید-نصب-و-پشتیبانی-دوساله-جهت-نورپردازی-ساختمان'>استعلام خرید، نصب و پشتیبانی دوساله جهت نورپردازی ساختمان / استعلام, استعلام خرید، نصب و پشتیبانی دوساله جهت نورپردازی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058541/استعلام-خدمات-گشت-و-حفاظت'>استعلام خدمات گشت و حفاظت  / استعلام , استعلام خدمات گشت و حفاظت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058542/مناقصه-خرید-۲۵۰-دستگاه-رایانه-و-تجهیزات'>مناقصه خرید ۲۵۰ دستگاه رایانه و تجهیزات  / مناقصه,مناقصه خرید ۲۵۰ دستگاه رایانه و تجهیزات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058543/استعلام-پشتیبانی-و-نگهداری-تجهیزات-برق-اضطراری'>استعلام پشتیبانی و نگهداری تجهیزات برق اضطراری / استعلام,استعلام پشتیبانی و نگهداری تجهیزات برق اضطراری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058544/استعلام-کامپیوتر-کامل-11دستگاه--'>استعلام کامپیوتر کامل 11دستگاه... / استعلام, استعلام کامپیوتر کامل 11دستگاه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058545/استعلام-محوطه-سازی-مجتمع-خدماتی'>استعلام محوطه سازی مجتمع خدماتی / استعلام ، استعلام محوطه سازی مجتمع خدماتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058546/استعلام-عملیات-خرید-و-لوله-گذاری-1050-متر-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام عملیات خرید و لوله گذاری 1050 متر لوله پلی اتیلن  / استعلام,استعلام   عملیات خرید و لوله گذاری 1050 متر لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058547/استعلام-حفاری-چاه--'>استعلام حفاری چاه ... / استعلام,استعلام حفاری چاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058548/استعلام-خرید-لوازم-ماشین-آلات-اداره-کل-راهداری-و-حمل-و-نقل-جاده-ای-استان-اردبیل'>استعلام خرید لوازم ماشین آلات اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اردبیل / آگهی استعلام، استعلام خرید لوازم ماشین آلات اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اردبیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058549/استعلام-اتصالات-مختلف'>استعلام اتصالات مختلف / استعلام , استعلام اتصالات مختلف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058550/استعلام-تکمیل-راه-روستایی'>استعلام تکمیل راه روستایی / استعلام,استعلام  تکمیل راه روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058551/استعلام-خرید-کیتهای-مصرفی--'>استعلام خرید کیتهای مصرفی... / استعلام , استعلام خرید کیتهای مصرفی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058552/استعلام-گونی-ساده-پلی-پروپیلن'>استعلام گونی ساده پلی پروپیلن / استعلام, استعلام گونی ساده پلی پروپیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058553/استعلام-نمایشگر-رایانه'>استعلام نمایشگر رایانه  / استعلام , استعلام نمایشگر رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058554/استعلام-خرید-یک-دستگاه-دوربین-دیجیتال'>استعلام خرید یک دستگاه دوربین دیجیتال / استعلام ,استعلام خرید یک دستگاه دوربین دیجیتال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058555/استعلام-آموزش-اصلاح-و-باز-اجتماعی-نمودن-زندانیان--'>استعلام آموزش اصلاح و باز اجتماعی نمودن زندانیان ... / استعلام,استعلام آموزش اصلاح و باز اجتماعی نمودن زندانیان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058556/استعلام-دستگاه-پرتابل'>استعلام دستگاه پرتابل / استعلام , استعلام دستگاه پرتابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058557/استعلام-تعداد-80-دست-کت-و-شلوار--'>استعلام تعداد 80 دست کت و شلوار ... / استعلام , استعلام تعداد 80 دست کت و شلوار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058558/استعلام-خرید-تجهیزات-ذخیره-ساز-HP-شبکه-رایانه'>استعلام خرید تجهیزات ذخیره ساز HP شبکه رایانه / استعلام , خرید تجهیزات ذخیره ساز HP شبکه رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058559/استعلام-برق-رسانی-قلعه-نی'>استعلام برق رسانی قلعه نی / استعلام, استعلام برق رسانی قلعه نی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058560/استعلام-خدمات-تهیه-پکیج'>استعلام خدمات تهیه پکیج  / استعلام ، استعلام خدمات تهیه پکیج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058561/استعلام-محوطه-سازی-مجتمع-گردشگری'>استعلام محوطه سازی مجتمع گردشگری / استعلام , استعلام محوطه سازی مجتمع گردشگری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058562/استعلام-سرور-dl380-g9'>استعلام سرور dl380  g9 / استعلام,استعلام سرور dl380  g9</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058563/استعلام-جمع-آوری-باطری'>استعلام جمع آوری باطری  / استعلام , استعلام جمع آوری باطری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058564/استعلام-1-دستگاه-تلویزیون'>استعلام 1 دستگاه تلویزیون  / استعلام، استعلام 1 دستگاه تلویزیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058565/استعلام-فعالیت-های-حرفه-ای-علمی-و-فنی--'>استعلام فعالیت های حرفه ای، علمی و فنی... / استعلام, استعلام فعالیت های حرفه ای، علمی و فنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058566/استعلام-دو-دستگاه-UPS'>استعلام دو دستگاه UPS  / استعلام , استعلام دو دستگاه UPS </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058567/استعلام-خرید-تجهیزات-جهت-مجتمع-های-فرهنگی-هنری'>استعلام خرید تجهیزات جهت مجتمع های فرهنگی هنری  / استعلام، استعلام خرید تجهیزات جهت مجتمع های فرهنگی هنری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058568/استعلام-20000-اصله-نهال-بادام--'>استعلام 20000 اصله نهال بادام ... / استعلام,استعلام 20000 اصله نهال بادام ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058569/استعلام-بلندگو--'>استعلام بلندگو .. / استعلام ،استعلام بلندگو ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058570/استعلام-تجهیزات-زیرساخت-شبکه'>استعلام تجهیزات زیرساخت شبکه / استعلام , استعلام تجهیزات زیرساخت شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058571/استعلام-اجرای-قسمتی-از-معابر-طرح-هادی-روستای--'>استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستای... / استعلام, استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058572/استعلام-دستگاه-کالیبراسیون'>استعلام دستگاه کالیبراسیون / استعلام,استعلام دستگاه کالیبراسیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058573/استعلام-اجرای-عملیات-محوطه-سازی-و-جدولگذاری'>استعلام اجرای عملیات محوطه سازی و جدولگذاری  / استعلام ، استعلام اجرای عملیات محوطه سازی و جدولگذاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058574/استعلام-اجرای-عملیات-جدولگذاری'>استعلام اجرای عملیات جدولگذاری / استعلام ، استعلام اجرای عملیات جدولگذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058575/استعلام-تلویزیون-32in-lcd-ال-جی-دیجیتال-دار'>استعلام تلویزیون 32in lcd ال جی دیجیتال دار / استعلام,استعلام تلویزیون 32in lcd ال جی دیجیتال دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058576/استعلام-نیاز-به-تامین-کنندگان-بلوک-بتنی'>استعلام نیاز به تامین کنندگان بلوک بتنی / استعلام, استعلام نیاز به تامین کنندگان بلوک بتنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058577/استعلام-خرید-تجهیزات-آزمایشگاهی-آب'>استعلام خرید تجهیزات آزمایشگاهی آب / استعلام,استعلام خرید تجهیزات آزمایشگاهی آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058578/استعلام-لوح-تقدیر'>استعلام لوح تقدیر / استعلام , استعلام لوح تقدیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058579/استعلام-خرید-و-نصب-آسانسور'>استعلام خرید و نصب آسانسور / استعلام , استعلام خرید و نصب آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058580/استعلام-مبدل-کنورتور'>استعلام مبدل کنورتور / استعلام ، استعلام مبدل کنورتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058581/استعلام-ساخت-تراک-قوس-دار'>استعلام ساخت تراک قوس دار / استعلام, استعلام ساخت تراک قوس دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058582/استعلام-سرور'>استعلام سرور / استعلام,استعلام سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058583/استعلام-اجرای-قسمتی-از-معابر-طرح-هادی-روستای--'>استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستای... / استعلام, استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058584/استعلام-خرید-خوراک-ماهی'>استعلام خرید خوراک ماهی / استعلام, استعلام خرید خوراک ماهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058585/استعلام-ست-تولید-تلویزیونی-هوشمند--'>استعلام ست تولید تلویزیونی هوشمند ... / استعلام , استعلام ست تولید تلویزیونی هوشمند ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058586/استعلام-ریبون-چاپگر'>استعلام ریبون چاپگر  / استعلام، استعلام ریبون چاپگر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058587/استعلام-اجرای-عملیات-جدولگذاری'>استعلام اجرای عملیات جدولگذاری / استعلام ، استعلام اجرای عملیات جدولگذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058588/مناقصه-خرید-ایستگاه-اندازه-گیری-و-تقلیل-فشار--'>مناقصه خرید ایستگاه اندازه گیری و تقلیل فشار ... / مناقصه, مناقصه خرید ایستگاه اندازه گیری و تقلیل فشار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058589/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-110'>استعلام لوله پلی اتیلن 110 / استعلام,استعلام لوله پلی اتیلن 110</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058590/استعلام-مقره-سیلیکونی--'>استعلام مقره سیلیکونی ... / استعلام,استعلام مقره سیلیکونی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058591/استعلام-15-دستگاه-پرینتر-لیزری'>استعلام  15 دستگاه پرینتر لیزری / استعلام , استعلام  15 دستگاه پرینتر لیزری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058592/استعلام-نصب-تجهیزات-passive-شبکه--'>استعلام نصب تجهیزات passive شبکه... / استعلام, استعلام نصب تجهیزات passive شبکه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058593/استعلام-پاکت-دکمه-دار--'> استعلام پاکت دکمه دار ... / آگهی استعلام، استعلام پاکت دکمه دار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058594/مزایده-زمین-مساحت-66-35مترمربع-نوبت-اول'>مزایده زمین مساحت 66.35مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده زمین مساحت 66.35مترمربع نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058595/مناصه-عملیات-بارگیری-محصول-تولیدی-شن-و-ماسه--'>مناصه عملیات بارگیری محصول تولیدی شن و ماسه... / مناقصه , مناصه عملیات بارگیری محصول تولیدی شن و ماسه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058596/استعلام-آنتی-ویروس-کسپرسکی'>استعلام آنتی ویروس کسپرسکی / استعلام , استعلام آنتی ویروس کسپرسکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058597/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات-ساختمان-قرارگاه--'>استعلام تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختمان قرارگاه... / استعلام, استعلام تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختمان قرارگاه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058598/استعلام-نرم-افزار-مدیریت-آرشیو-فایلهای-تصویری'>استعلام نرم افزار مدیریت آرشیو فایلهای تصویری / استعلام , استعلام نرم افزار مدیریت آرشیو فایلهای تصویری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058599/استعلام-گاو-صندوق'>استعلام گاو صندوق  / استعلام، استعلام گاو صندوق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058600/استعلام-اجرای-قسمتی-از-معابر-طرح-هادی-روستای--'>استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستای... / استعلام, استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058601/استعلام-پتو-دو-نفره'> استعلام پتو دو نفره / آگهی استعلام، استعلام پتو دو نفره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058602/استعلام-تامین-نیروی-حفاظتی-جهت-دیده-بانی'>استعلام تامین نیروی حفاظتی جهت دیده بانی / استعلام, استعلام تامین نیروی حفاظتی جهت دیده بانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058603/استعلام-خرید-لوازم-اداری-(میز-و-صندلی)'>استعلام خرید لوازم اداری (میز و صندلی) / استعلام, استعلام خرید لوازم اداری (میز و صندلی)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058604/استعلام-برق-رسانی'>استعلام برق رسانی  / استعلام ,استعلام برق رسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058605/استعلام-اجرای-عملیات-محوطه-سازی'>استعلام اجرای عملیات محوطه سازی  / استعلام ، استعلام اجرای عملیات محوطه سازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058606/استعلام-نصب-دوربینهای-مدار-بسته'>استعلام نصب دوربینهای مدار بسته / استعلام , استعلام نصب دوربینهای مدار بسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058607/استعلام-نقشه-برداری-هوایی-و-برداشت-اطلاعات-مکانی'>استعلام نقشه برداری هوایی و برداشت اطلاعات مکانی / استعلام، استعلام نقشه برداری هوایی و برداشت اطلاعات مکانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058608/مزایده-بهره-برداری-و-نگهداشت-جایگاه-cng'>مزایده بهره برداری و نگهداشت جایگاه cng / مزایده,مزایده بهره برداری و نگهداشت جایگاه cng</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058609/استعلام-اهرم-محرک-ماژول-ایمنی'>استعلام اهرم محرک ماژول ایمنی  / استعلام ,استعلام اهرم محرک ماژول ایمنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058610/استعلام-دیوارپوش-PVC-روکش-دار'>استعلام دیوارپوش PVC روکش دار / استعلام ,دیوارپوش PVC روکش دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058611/استعلام-کیس-رایانه-p4'>استعلام کیس رایانه p4  / استعلام , استعلام کیس رایانه p4 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058612/استعلام-جمع-آوری-تصفیه-و-تامین-آب'>استعلام جمع آوری تصفیه و تامین آب  / استعلام، استعلام جمع آوری تصفیه و تامین آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058613/استعلام-خرید-سرور-و-هارد-سرور-و-کامپیوتر'>استعلام خرید سرور و هارد سرور و کامپیوتر / استعلام,استعلام خرید سرور و هارد سرور و کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058614/استعلام-دستمال-کاغذی'>استعلام دستمال کاغذی / استعلام,استعلام دستمال کاغذی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058615/استعلام-اجرای-پوشش-حفاظتی-خاص-جهت-لوله-ها-و-شیرآلات-نیروگاه'>استعلام اجرای پوشش حفاظتی خاص جهت لوله ها و شیرآلات نیروگاه / استعلام ,استعلام اجرای پوشش حفاظتی خاص جهت لوله ها و شیرآلات نیروگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058616/استعلام-پایه-گاردریل'>استعلام پایه گاردریل / استعلام, استعلام پایه گاردریل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058617/استعلام-کاپ-و-مدال-ورزشی'>استعلام کاپ و مدال ورزشی  / استعلام ,استعلام کاپ و مدال ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058618/استعلام-ساخت-سایر-پروژه-های-مهندسی-عمران'>استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران / استعلام , استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058619/استعلام-خرید-سرور-ذخیره-ساز'>استعلام خرید سرور ذخیره ساز / استعلام,استعلام خرید سرور ذخیره ساز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058620/استعلام-خرید-۲۰-دستگاه-اسکنر-دبیرخانه-ای'>استعلام خرید ۲۰ دستگاه اسکنر دبیرخانه ای  / استعلام ,استعلام خرید ۲۰ دستگاه اسکنر دبیرخانه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058621/استعلام-محفظه-شیشه-ای--'>استعلام محفظه شیشه ای... / استعلام , استعلام محفظه شیشه ای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058622/استعلام-کاغذ-a4-ایرانی-و-مرغوب'>استعلام کاغذ a4 ایرانی و مرغوب / استعلام, استعلام کاغذ a4 ایرانی و مرغوب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058623/استعلام-تولید-انتقال-و-توزیع-برق'>استعلام تولید انتقال و توزیع برق / استعلام، استعلام تولید انتقال و توزیع برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058624/استعلام-بهای-تهیه-نصب-نگهداری-پشتیبانی'>استعلام بهای تهیه نصب نگهداری پشتیبانی / استعلام,استعلام بهای تهیه نصب نگهداری پشتیبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058625/استعلام-سرور-HP-proliant-DL380-G9'>استعلام سرور HP proliant DL380 G9  / استعلام، استعلام سرور HP proliant DL380 G9 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058626/اصلاحیه-مناقصه-عملیات-اصلاح-تابلوهای-تجاری'>اصلاحیه مناقصه عملیات اصلاح تابلوهای تجاری / اصلاحیه مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اصلاح تابلوهای تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058627/استعلام-استانداردسازی-موتورخانه-های-شرکت'>استعلام استانداردسازی موتورخانه های شرکت  / استعلام ,استعلام استانداردسازی موتورخانه های شرکت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058628/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-250-متر-بخش-دوازده-فارس'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 250 متر بخش دوازده فارس / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 250 متر بخش دوازده فارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058629/استعلام-اجرای-شبکه-ساختار-یافته--'>استعلام اجرای شبکه ساختار یافته ... / استعلام ,استعلام اجرای شبکه ساختار یافته ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058630/استعلام-فعالیت-نصب-و-راه-اندازی'>استعلام فعالیت نصب و راه اندازی  / استعلام ,استعلام فعالیت نصب و راه اندازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058631/استعلام-قند-شکسته-و-چای'>استعلام قند شکسته و چای / استعلام,استعلام قند شکسته و چای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058632/مناقصه-اجرای-پروژه-نقشه-برداری-و-طراحی-و-تعیین-خط-پروژه'>مناقصه اجرای پروژه نقشه برداری و طراحی و تعیین خط پروژه / مناقصه ، مناقصه اجرای پروژه نقشه برداری و طراحی و تعیین خط پروژه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058633/استعلام-حفاری--لوله-گذاری-و-آزمایش-پمپاژ-چاه-آب'>استعلام حفاری ، لوله گذاری و آزمایش پمپاژ چاه آب  / استعلام, استعلام حفاری ، لوله گذاری و آزمایش پمپاژ چاه آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058634/استعلام-خرید-تعداد-40-عدد-کلید-دیسکروپنسی'>استعلام خرید تعداد 40 عدد کلید دیسکروپنسی / استعلام , استعلام خرید تعداد 40 عدد کلید دیسکروپنسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058635/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات-ساختمان'>استعلام تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختمان  / استعلام, استعلام تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058636/استعلام-ایجاد-کمربند-حفاظتی'>استعلام ایجاد کمربند حفاظتی  / استعلام, استعلام ایجاد کمربند حفاظتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058637/استعلام-سایر-فعالیت-های-حرفه-ای-علمی-و--'>استعلام سایر فعالیت های حرفه ای، علمی و ... / استعلام ,استعلام سایر فعالیت های حرفه ای، علمی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058638/استعلام-دستگاه-اسکنر-مدل-72602-فوجیستو'>استعلام دستگاه اسکنر مدل 72602 فوجیستو / استعلام,استعلام دستگاه اسکنر مدل 72602 فوجیستو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058639/استعلام-یکدستگاه-اتوبوس'>استعلام یکدستگاه اتوبوس  / استعلام , استعلام یکدستگاه اتوبوس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058640/استعلام-دوره-آموزش-ارتقای-مهارت'>استعلام  دوره آموزش ارتقای مهارت  / استعلام ,استعلام  دوره آموزش ارتقای مهارت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058641/استعلام-فایروال'>استعلام فایروال  / استعلام ,استعلام فایروال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058642/استعلام-جی-پی-اس'>استعلام جی پی اس / استعلام , استعلام جی پی اس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058643/استعلام-سایر-آموزش-ها'>استعلام سایر آموزش ها / استعلام , استعلام سایر آموزش ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058644/استعلام-خرید-آنتی-ویروس-NOD32--'>استعلام خرید آنتی ویروس NOD32 .. / استعلام، استعلام خرید آنتی ویروس NOD32 ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058645/استعلام-واکر-تاشو-چرخدار'>استعلام واکر تاشو چرخدار  / استعلام ,استعلام واکر تاشو چرخدار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058646/استعلام-برگزاری-۷-دوره-آموزشی'>استعلام برگزاری ۷ دوره آموزشی  / استعلام ,استعلام برگزاری ۷ دوره آموزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058647/استعلام-دستگاه-الکتروکاردیوگراف-سه-کاناله-پزشکی--'>استعلام دستگاه الکتروکاردیوگراف سه کاناله پزشکی ... / استعلام,استعلام دستگاه الکتروکاردیوگراف سه کاناله پزشکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058648/استعلام-درب-شیشه-ای'>استعلام  درب شیشه ای / استعلام ,استعلام  درب شیشه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058649/استعلام-هندگان-پاشش-رنگ-پایه-اب-به-همراه-ایرپک-و-سوزن-و-نازل--'>استعلام هندگان پاشش رنگ پایه اب به همراه ایرپک و سوزن و نازل.... / استعلام , استعلام هندگان پاشش رنگ پایه اب به همراه ایرپک و سوزن و نازل....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058650/استعلام-پیش-بند-پلاستیکی'>استعلام پیش بند پلاستیکی  / استعلام, استعلام پیش بند پلاستیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058651/استعلام-سرور-رایانه'>استعلام سرور رایانه / استعلام , استعلام سرور رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058652/استعلام-کیس-رایانه-معمولی-مدل-پارس--'>استعلام کیس رایانه معمولی مدل پارس ... / آگهی استعلام، استعلام کیس رایانه معمولی مدل پارس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1058653/استعلام-تکمیل-بنا'>استعلام تکمیل بنا / استعلام, استعلام تکمیل بنا</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 12 تاريخ : چهارشنبه 2 خرداد 1397 ساعت: 11:43