اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.3.28 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872277/مزایده-فروش-املاک-ماز... با عنوان : اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.3.28 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872277/مزایده-فروش-املاک-مازاد-بر-نیاز'>مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872294/مناقصه-اجرای-عملیات-پیاده-روسازی-خیابان-17-شهریور-فاز-1--نوبت-دوم---'>مناقصه اجرای عملیات پیاده روسازی خیابان 17 شهریور فاز 1 - نوبت دوم .... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات پیاده روسازی خیابان 17 شهریور فاز 1 - نوبت دوم ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872553/مناقصه-خرید-ماسه-شکسته-صفر-تا-6-میلیمتر-رودخانه-ای--نوبت-دوم'>مناقصه خرید ماسه شکسته صفر تا 6 میلیمتر رودخانه ای - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید ماسه شکسته صفر تا 6 میلیمتر رودخانه ای  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872646/مزایده-فروش-پودر-باریت-و-هماتیت'>مزایده فروش پودر باریت و هماتیت / مزایده , مزایده  فروش پودر باریت و هماتیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872592/مزایده-فروش-یکباب-آپارتمان-مسکونی-102-06مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکباب آپارتمان مسکونی 102.06مترمربع نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یکباب آپارتمان مسکونی 102.06مترمربع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/873033/استعلام-والو-سوپاپی-چدنی'>استعلام والو سوپاپی چدنی  / استعلام , استعلام والو سوپاپی چدنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/873027/استعلام-خرید-8000-تن-فرومنگنزپرکربن'>استعلام خرید 8000 تن فرومنگنزپرکربن   / استعلام خرید 8000 تن فرومنگنزپرکربن  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872547/مزایده-تراکتور-فرگوسن'>مزایده تراکتور فرگوسن  / مزایده, مزایده تراکتور فرگوسن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872793/فراخوان-مناقصه-پروژه-استاندارد-سازی-و-تجهیز-ساختمان-دیتا-سنتر'>فراخوان مناقصه پروژه استاندارد سازی و تجهیز ساختمان دیتا سنتر  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه پروژه استاندارد سازی و تجهیز ساختمان دیتا سنتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872736/مزایده-فروش-مقداری-آهن-آلات-و-مصالح-ساختمانی'>مزایده فروش مقداری آهن آلات و مصالح ساختمانی  / مزایده,مزایده فروش مقداری آهن آلات و مصالح ساختمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872791/مزایده-یک-قطعه-زمین-مسکونی-با-پلاک-ثبتی-21-401'>مزایده یک قطعه زمین مسکونی با پلاک ثبتی 21.401 / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی با پلاک ثبتی 21.401</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872805/مناقصه-ارجاع-کار-خدمات-نظافت-پذیرایی-و-دبیرخانه'>مناقصه ارجاع کار خدمات نظافت پذیرایی و دبیرخانه  / آگهی مناقصه , مناقصه ارجاع کار خدمات نظافت پذیرایی و دبیرخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872756/مناقصه-پروژه-اجرای-جوی-و-جدول'>مناقصه پروژه اجرای جوی و جدول  / آگهی مناقصه، مناقصه پروژه اجرای جوی و جدول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872586/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-371-متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 371 متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 371 متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872837/مناقصه-شبکه-گذاری-پراکنده-شهرستان-خرمشهر'>مناقصه شبکه گذاری پراکنده شهرستان خرمشهر   / مناقصه , مناقصه شبکه گذاری پراکنده شهرستان خرمشهر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872783/مزایده-واگذاری-به-صورت-اجاره-املاک-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری به صورت اجاره املاک- نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری به صورت اجاره املاک- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872827/مزایده-فروش-املاک-مازاد-بانک'>مزایده فروش املاک مازاد بانک  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بانک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872818/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-166-21متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 166.21متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 166.21متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872768/مناقصه-بهسازی-خیابان-چاپ-دوم'>مناقصه بهسازی خیابان  چاپ دوم  / اگهی مناقصه عمومی , مناقصه بهسازی خیابان  چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872812/مزایده-اجاره-اراضی-کشاورزی--104-هکتار'>مزایده اجاره اراضی کشاورزی   104 هکتار  / آگهی مزایده ، مزایده اجاره اراضی کشاورزی  104 هکتار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872798/مزایده-اجاره-اراضی-کشاورزی'>مزایده اجاره اراضی کشاورزی  / آگهی مزایده ، مزایده اجاره اراضی کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872588/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-20000متر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 20000متر نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 20000متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872931/مزایده-زمین-کشاورزی-و--'>مزایده زمین کشاورزی و ... / مزایده,مزایده زمین کشاورزی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872815/مناقصه-تامین-65-دستگاه-وانت-دو-کابین'>مناقصه تامین 65 دستگاه وانت دو کابین                  / آگهی مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی , مناقصه تامین 65 دستگاه وانت دو کابین                 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872794/مزایده-واگذاری-امتیاز-سرقفلی-و-امتیاز-بهره-برداری-موقت-تعدادی-از-غرف-بازارچه-ها'>مزایده واگذاری  امتیاز سرقفلی و امتیاز بهره برداری موقت تعدادی از غرف بازارچه ها / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری  امتیاز سرقفلی و امتیاز بهره برداری موقت تعدادی از غرف بازارچه ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872774/مناقصه-سرویس-های-فنی-دستگاههای-سرد-کننده-و-خنک-کننده'>مناقصه سرویس های فنی دستگاههای سرد کننده و خنک کننده / مناقصه عمومی, مناقصه سرویس های فنی دستگاههای سرد کننده و خنک کننده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872777/مزایده-فروش-یکدستگاه-آهن-آلات'>مزایده فروش یکدستگاه آهن آلات  / مزایده , مزایده فروش یکدستگاه آهن آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872869/اصلاحیه-واگذاری-حفاظت-فیزیکی'>اصلاحیه واگذاری حفاظت فیزیکی  / اصلاحیه مناقصه ,  واگذاری حفاظت فیزیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872816/مناقصه-تهیه--ساخت--نصب-و-راه-اندازی-تاسیسات-مهار-ضربه-قوچ--'>مناقصه تهیه , ساخت , نصب و راه اندازی تاسیسات مهار ضربه قوچ ... / آگهی فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی , مناقصه تهیه , ساخت , نصب و راه اندازی تاسیسات مهار ضربه قوچ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872778/تجد-ید-مناقصه-اجرای-خرید-نصب-و-راه-اندازی-دوربین-ثبت-تخلفات-در-معابر-شهر-تجدید-نوبت-دوم--مرحله-دوم-96-3-28'>تجد ید مناقصه اجرای خرید، نصب و راه اندازی دوربین ثبت تخلفات در معابر شهر- تجدید نوبت دوم - مرحله دوم 96.3.28 / آگهی تجدید مناقصه عمومی,تجدید مناقصه اجرای خرید، نصب و راه اندازی دوربین ثبت تخلفات در معابر شهر- تجدید نوبت دوم - مرحله دوم 96.3.28</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872549/مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت-تجدید'>مناقصه زیرسازی و آسفالت تجدید / تجدید مناقصه عمومی , مناقصه زیرسازی و آسفالت تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872726/مناقصه-اجرای-اینترنت-وایرلس-پهنای-باند-96-3-28'>مناقصه اجرای اینترنت وایرلس پهنای باند  96.3.28 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای اینترنت وایرلس پهنای باند 96.3.28</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872937/مزایده-یک-واحد-اپارتمان-مسکونی-مساحت-180-متر'>مزایده یک واحد اپارتمان مسکونی مساحت 180 متر / مزایده,مزایده یک واحد اپارتمان مسکونی مساحت 180 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872771/مزایده-یکباب-منزل-مسکونی-مساحت-308-مترمربع'>مزایده یکباب منزل مسکونی مساحت 308 مترمربع / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی مساحت 308 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872608/مزایده-واگذاری-یک-باب-واحد-تجاری'>مزایده واگذاری یک باب واحد تجاری / مزایده,مزایده واگذاری یک باب واحد تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872839/مزایده-املاک-ثبتی-296-و-295-فرعی-از-29-اصلی-و-ماشین-آلات'>مزایده املاک ثبتی 296 و 295 فرعی از 29 اصلی و ماشین آلات / مزایده,مزایده املاک ثبتی 296 و 295 فرعی از 29 اصلی و ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872799/مناقصه-کلیه-فعالیت-های-خدماتی-شامل-رفت-و-روب-ـ-جمع-آوری-زباله-و-فضای-سبز'>مناقصه کلیه فعالیت های خدماتی شامل رفت و روب ـ جمع آوری زباله و فضای سبز / آگهی مناقصه ,مناقصه کلیه فعالیت های خدماتی شامل رفت و روب ـ جمع آوری زباله و فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872792/مناقصه-انتخاب-طراح'>مناقصه انتخاب طراح / مناقصه , مناقصه انتخاب طراح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872761/تجدید-مزایده-اجاره-ماهیانه-محل-ماهیانه-رستوران----بار-دوم--چاپ-دوم'>تجدید مزایده  اجاره ماهیانه محل ماهیانه رستوران ....  بار دوم   چاپ دوم  / مزایده ، مزایده  اجاره ماهیانه محل ماهیانه رستوران ....  بار دوم   چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872807/آگهی-مناقصه-عمومی-پروژه-سنگ-فرش-پیاده-راه-و-احیای-جاده-ابریشم'>آگهی مناقصه عمومی  پروژه سنگ فرش پیاده راه و احیای جاده ابریشم / آگهی مناقصه عمومی،آگهی مناقصه عمومی پروژه سنگ فرش پیاده راه و احیای جاده ابریشم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872828/آگهی-مناقصه-واگذاری-انجام-امور-خدمات-نیروی-انسانی'>آگهی مناقصه واگذاری انجام امور خدمات نیروی انسانی / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه  واگذاری انجام امور خدمات نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872348/مناقصه-اداره-امور-و-اجرای-حجمی-زمانی-عملیات-جایگاه-شرکتی--نوبت-دوم'>مناقصه اداره امور و اجرای حجمی زمانی عملیات جایگاه شرکتی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده,مناقصه اداره امور و اجرای حجمی زمانی عملیات جایگاه شرکتی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872775/آگهی-ارزیابی-جهت-مناقصه-عمومی-حفاری-و-چیدن--پوشش-و-تسطیح-و-برداشت-خاک-مازاد'>آگهی ارزیابی جهت مناقصه عمومی حفاری و چیدن ، پوشش و تسطیح و برداشت خاک مازاد  / آگهی ارزیابی جهت مناقصه عمومی ،آگهی ارزیابی جهت مناقصه عمومی حفاری و چیدن ، پوشش و تسطیح و برداشت خاک مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872781/مزایده-فروش-تعداد-محدودی-خودرو--نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد محدودی خودرو - نوبت دوم  / مزایده فروش تعداد محدودی خودرو نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872833/مزایده-یک-قطعه-زمین-کشاورزی-سطح-5-هکتار'>مزایده یک قطعه زمین کشاورزی سطح 5 هکتار  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی سطح 5 هکتار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872824/مزایده-اجاره-سالن-چند-منظوره-ورزشی'>مزایده اجاره سالن چند منظوره ورزشی / مزایده ، مزایده اجاره سالن چند منظوره ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872965/استعلام-بهاء-فروش-لوازم-اسقاط-و-مازاد-بر-نیاز'>استعلام بهاء فروش لوازم اسقاط و مازاد بر نیاز  / استعلام , استعلام بهاء فروش لوازم اسقاط و مازاد بر نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872352/مناقصه-پروژه-احداث-و-اصلاح-و-بهینه-شبکه-شهری-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه احداث و اصلاح و بهینه شبکه شهری- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه پروژه احداث و اصلاح و بهینه شبکه شهری- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872914/مزایده--تعداد-43-دستگاه-خودرو-سبک-و-سنگین'>مزایده   تعداد 43 دستگاه خودرو سبک و سنگین  / مزایده , مزایده   تعداد 43 دستگاه خودرو سبک و سنگین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872596/مناقصه-آسفالت--قیرپاشی--حمل-و-پخش-(آسفالت-ریزی-معابر-شهری)-96-3-28'>مناقصه آسفالت - قیرپاشی - حمل و پخش (آسفالت ریزی معابر شهری) 96/3/28 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه آسفالت - قیرپاشی - حمل و پخش (آسفالت ریزی معابر شهری) 96/3/28</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872328/آگهی-مناقصه-عمومی-طراحی--تامین-و-اجراء-توسعه-سالن-رنگ-2'>آگهی مناقصه عمومی طراحی ، تامین و اجراء توسعه سالن رنگ 2 / آگهی مناقصه عمومی ،آگهی مناقصه عمومی  طراحی ، تامین و اجراء توسعه سالن رنگ 2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872583/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-700-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 700 متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 700 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872568/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-به-شماره-16388-فرعی-از-69-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به شماره 16388 فرعی از 69 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به شماره 16388 فرعی از 69 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872542/مزایده-مخزن-تک-جداره-استیل'>مزایده مخزن تک جداره استیل   / مزایده , مزایده مخزن تک جداره استیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872573/مزایده-ششدانگ-زمین-قولنامه-ای-مساحت-450-متر'>مزایده ششدانگ زمین قولنامه ای مساحت 450 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین قولنامه ای مساحت 450 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872610/مزایده-آهن-آلات-ضایعاتی--مقدار-800-متر-کابل'>مزایده آهن آلات ضایعاتی - مقدار 800 متر کابل  / مزایده,مزایده آهن آلات ضایعاتی - مقدار 800 متر کابل آهن آلات ضایعاتی - مقدار 800 متر کابل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872570/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-120-مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین به مساحت 120 مترمربع  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 120 مترمربع  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872567/اصلاحیه-مناقصه-واگذاری-خدمات-نظافت-و-باربری'>اصلاحیه مناقصه واگذاری خدمات نظافت و باربری / آگهی مناقصه یک مرحله ای, اصلاحیه مناقصه واگذاری خدمات نظافت و باربری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872314/مناقصه-تامین-کادر-بهداری'>مناقصه تامین کادر بهداری / آگهی مناقصه, مناقصه تامین کادر بهداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872566/​فراخوان-ارزیابی-کیفی-خدمات-نگهداری-و-پشتیبانی-تجهیزات-رایانه-ای'>​فراخوان ارزیابی کیفی خدمات نگهداری و پشتیبانی تجهیزات رایانه ای / ​فراخوان ارزیابی کیفی , ​فراخوان ارزیابی کیفی خدمات نگهداری و پشتیبانی تجهیزات رایانه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872564/مناقصه-واگذاری-احداث-زیرگذر-رسول-اکرم-ص-تجدید'>مناقصه واگذاری احداث زیرگذر رسول اکرم ص تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری احداث زیرگذر رسول اکرم ص تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872307/مزایده-دو-قطعه-پلاک-ثبتی-8507-27-و-8488-95متر'>مزایده دو قطعه پلاک ثبتی 8507.27 و 8488.95متر  / مزایده,مزایده دو قطعه پلاک ثبتی 8507.27 و 8488.95متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872302/مزایده-یک-دستگاه-تانکر'>مزایده یک دستگاه تانکر  / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه تانکر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872310/مزایده-ششدانگ-یکباب-پلاک-شماره-782-فرعی-مساحت-135-55متر'>مزایده ششدانگ یکباب پلاک شماره 782 فرعی مساحت 135.55متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب پلاک شماره 782 فرعی مساحت 135.55متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872320/مزایده-جایگاه-CNG--نوبت-دوم'>مزایده  جایگاه CNG  - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی,مزایده  جایگاه CNG -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872309/مزایده-واگذاری-حفظ-و-نگهداری-کلیه-ابنیه-فنی-ساختمان-و-تاسسات-و-خدمات-میدان-میوه-و-تره-بار--مرحله-دوم'>مزایده واگذاری حفظ و نگهداری کلیه ابنیه فنی، ساختمان و تاسسات و خدمات میدان میوه و تره بار - مرحله دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده  واگذاری حفظ و نگهداری کلیه ابنیه فنی، ساختمان و تاسسات و خدمات میدان میوه و تره بار - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872599/مزایده-فروش-7-قطعه-زمین-نوبت-دوم'>مزایده فروش 7 قطعه زمین نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش 7 قطعه زمین نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872322/مزایده-فروش-دو-دستگاه-آسانسور'>مزایده  فروش دو دستگاه آسانسور / مزایده,مزایده  فروش دو دستگاه آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872332/مزایده-اجاره-رستوران-گردان-و-کافی-شاپ-در-دو-طبقه'>مزایده اجاره رستوران گردان و کافی شاپ در دو طبقه  / آگهی مزایده، مزایده اجاره رستوران گردان و کافی شاپ در دو طبقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872597/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-بخش-هفت-چناران'>مزایده ششدانگ یکباب منزل بخش هفت چناران / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل بخش هفت چناران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872953/مزایده-ملک-با-عرصه-هفتصد-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک با عرصه هفتصد متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک با عرصه هفتصد متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872602/مزایده-فروش-یک-واحد-تجاری-از-مجتمع-ناشران-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک واحد تجاری از مجتمع ناشران نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش یک واحد تجاری از مجتمع ناشران نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872329/فراخوان-PRESSURE-GAUGE-نوبت-دوم'>فراخوان PRESSURE GAUGE نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان PRESSURE GAUGE نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872342/مناقصه-DENSIMETER-TRANSMITTER-AND-SENSOR-و---نوبت-دوم'>مناقصه DENSIMETER TRANSMITTER AND SENSOR و ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی , مناقصه DENSIMETER TRANSMITTER AND SENSOR و ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872601/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-329-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 329 مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 329 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872603/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-1005-5-مترمربع'>مزایده  ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 1005/5 مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 1005/5 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872595/مزایده-یک-قطعه-ملک-به-مساحت-حدود-5000-متر-مربع-کلاسه-940571'>مزایده یک قطعه ملک به مساحت حدود 5000 متر مربع کلاسه 940571  / مزایده,مزایده یک قطعه ملک به مساحت حدود 5000 متر مربع کلاسه 940571 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872336/مزایده-فروش-دو-دستگاه-پمپ-آب'>مزایده فروش دو دستگاه پمپ آب / آگهی مزایده , مزایده فروش دو دستگاه پمپ آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872383/مناقصه-حفر-یک-حلقه-چاه-دستگاهی-به-روش-دورانی'>مناقصه حفر یک حلقه چاه دستگاهی به روش دورانی  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه حفر یک حلقه چاه دستگاهی به روش دورانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872721/مناقصه-تهیه-نصب-و-راه-اندازی-4-دستگاه-آسانسور-(نفربر-و-برانکاردبر)'>مناقصه تهیه نصب و راه اندازی 4 دستگاه آسانسور (نفربر و برانکاردبر)  / مناقصه , مناقصه تهیه نصب و راه اندازی 4 دستگاه آسانسور (نفربر و برانکاردبر) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872308/مناقصه-ساخت-انواع-پوش-از-جنس-زاماک'>مناقصه ساخت انواع پوش از جنس زاماک / آگهی مناقصه, مناقصه ساخت انواع پوش از جنس زاماک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872388/فراخوان-خرید-و-نصب-و-راه-اندازی-انواع-ترانسفورماتور-توزیع-96-03-28'>فراخوان خرید و نصب و راه اندازی انواع ترانسفورماتور توزیع-96.03.28 / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان خرید و نصب و راه اندازی انواع ترانسفورماتور توزیع-96.03.28</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872357/مزایده-فروش-پالت-آهنی-میز-کار-اداری-و--'>مزایده فروش پالت آهنی، میز کار اداری و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش پالت آهنی، میز کار اداری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872361/مزایده-یک-دستگاه-فلاکپرم-ذرت-5-ردیفه'> مزایده یک دستگاه فلاکپرم ذرت 5 ردیفه / آگهی مزایده مال منقول,  مزایده یک دستگاه فلاکپرم ذرت 5 ردیفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872351/مزایده-یک-دستگاه-موتور-سیکلت-هوندا-125'>مزایده یک دستگاه موتور سیکلت هوندا 125 / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه موتور سیکلت هوندا 125</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872384/مزایده-سند-مالکیت-مشاع-350-سهم-از-4200-سهم-پلاک-431-فرعی'>مزایده سند مالکیت مشاع 350 سهم از 4200 سهم پلاک 431 فرعی / مزایده,مزایده سند مالکیت مشاع 350 سهم از 4200 سهم پلاک 431 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872382/مزایده-قطعه-زمینی-به-مساحت-1075-3متر-نوبت-اول'>مزایده قطعه زمینی به مساحت 1075.3متر نوبت اول / مزایده,مزایده قطعه زمینی به مساحت 1075.3متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872345/مزایده-فروش-بخاری-گازی'>مزایده فروش بخاری گازی / مزایده, مزایده فروش بخاری گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872339/مزایده-فروش-پارچه'>مزایده فروش پارچه / مزایده, مزایده فروش پارچه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872377/مزایده-مقدار100-متر-از-سیصد-متر-زمین-مسکونی'>مزایده مقدار100 متر از سیصد متر زمین مسکونی / مزایده,مزایده مقدار100 متر از سیصد متر زمین مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872338/مزایده-ششدانگ-پلاک-قطعه-اول-تفکیکی-بخش-یک-اردبیل'>مزایده ششدانگ پلاک قطعه اول تفکیکی بخش یک اردبیل / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک قطعه اول تفکیکی بخش یک اردبیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872280/مناقصه-انجام-امور-پشتیبانی-و-خدمات-تنظیف-96-3-28'>مناقصه انجام امور پشتیبانی و خدمات تنظیف 96.3.28 / آگهی مناقصه, مناقصه انجام امور پشتیبانی و خدمات تنظیف  96.3.28</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872340/مزایده-پلاک-ثبتی-50908-فرعی-از-508-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 50908 فرعی از 508 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 50908 فرعی از 508 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872360/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-153-07متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 153.07متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 153.07متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872363/مزایده-دو-قطعه-زمین-و-یک-قطعه-خانه-سرا'>مزایده دو قطعه زمین و یک قطعه خانه سرا / مزایده,مزایده دو قطعه زمین و یک قطعه خانه سرا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872335/مناقصه-خدمات-قرائت-و-توزیع-قبوض-و-اخطاریه-مشترکین'>مناقصه خدمات قرائت و توزیع قبوض و اخطاریه مشترکین  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خدمات قرائت و توزیع قبوض و اخطاریه مشترکین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872356/فراخوان-انجام-عملیات-اجرای-10-کیلومتر-اصلاح-شبکه-آب-سبزوار'>فراخوان انجام عملیات اجرای 10 کیلومتر اصلاح شبکه آب سبزوار  / فراخوان , فراخوان انجام عملیات اجرای 10 کیلومتر اصلاح شبکه آب سبزوار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872347/مزایده-دو-دستگاه-اتوبوس-بنز-355-مدل-81'>مزایده دو دستگاه اتوبوس بنز 355 مدل 81 / آگهی مزایده دو دستگاه اتوبوس بنز 355 مدل 81</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872286/مناقصه-خرید-مواد--طبخ-صبحانه--ناهار--شام-بیماران--همراهان-بیماران-و-پرسنل-شاغل-996-3-28'>مناقصه خرید مواد ، طبخ صبحانه ، ناهار ، شام بیماران ، همراهان بیماران و پرسنل شاغل 996.3.28 / مناقصه , مناقصه خرید مواد ، طبخ صبحانه ، ناهار ، شام بیماران ، همراهان بیماران و پرسنل شاغل 96.3.28</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872334/مناقصه-واگذاری-عملیات-نصب-انشعابات-پای-پستی-عادی-و-دیماندی-ثانویه-مشترکین-'>مناقصه واگذاری عملیات نصب انشعابات پای پستی عادی و دیماندی ثانویه مشترکین.. / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه واگذاری عملیات نصب انشعابات پای پستی عادی و دیماندی ثانویه مشترکین...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872371/مزایده-ششدانگ-زمین-به-مساحت-400-22مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین به مساحت 400.22مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین به مساحت 400.22مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872368/مزایده-سه-فقره-ملک-بازداشتی-نوبت-اول'>مزایده سه فقره ملک بازداشتی نوبت اول / مزایده,مزایده سه فقره ملک بازداشتی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872331/مزایده-واگذاری-دو-باب-مغازه-جهت-خدمات-تعمیرگاهی--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری دو باب مغازه جهت خدمات تعمیرگاهی....نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری دو باب مغازه جهت خدمات تعمیرگاهی....نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872362/فراخوان-عملیات-تکمیلی-پروژه-آبرسانی-به-روستاهای-لاورده-و-لاورگل'>فراخوان عملیات تکمیلی پروژه آبرسانی به روستاهای لاورده و لاورگل / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی و فروش اسناد , فراخوان عملیات تکمیلی پروژه آبرسانی به روستاهای لاورده و لاورگل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872380/مناقصه-نگهداری-شبکه-آب-منطقه-4-تبریز'>مناقصه نگهداری شبکه آب منطقه 4 تبریز  / مناقصه نگهداری شبکه آب منطقه 4 تبریز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872399/مناقصه-تهیه-مصالح-و-حفاری-چاه-روتاری-و--'>مناقصه تهیه مصالح و حفاری چاه روتاری و ...  / مناقصه ، مناقصه تهیه مصالح و حفاری چاه روتاری و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872333/فراخوان-نسبت-به-اسکان-و-پذیرایی-بازنشستگان-و-مستمری-بگیران-نوبت-دوم'>فراخوان نسبت به اسکان و پذیرایی بازنشستگان و مستمری بگیران نوبت دوم / فراخوان ، فراخوان نسبت به اسکان و پذیرایی بازنشستگان و مستمری بگیران نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872353/مناقصه-عمومی-انجام-امور-کپی-و-تکثیر'>مناقصه عمومی انجام امور کپی و تکثیر  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه عمومی انجام امور کپی و تکثیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872341/فراخوان-تامین-گونه-های-گیاهی'>فراخوان تامین گونه های گیاهی / فراخوان, فراخوان تامین گونه های گیاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872321/فراخوان-احداث-مجتمع-تجاری-و-خدماتی-افلاک-نما'>فراخوان احداث مجتمع تجاری و خدماتی افلاک نما / فراخوان , فراخوان احداث مجتمع تجاری و خدماتی افلاک نما</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872439/مزایده-6000-سهم-مشاع-از-ششدانگ-پلاک-6316-فرعی-نوبت-دوم'>مزایده 6000 سهم مشاع از ششدانگ پلاک 6316 فرعی نوبت دوم  / مزایده,مزایده 6000 سهم مشاع از ششدانگ پلاک 6316 فرعی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872432/مزایده-ششدانگ-یکباب-زمین-به-مساحت-247-17متر'>مزایده ششدانگ یکباب زمین به مساحت 247.17متر / مزایده,ممزایده ششدانگ یکباب زمین به مساحت 247.17متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872391/مناقصه-خرید-و-اجرای-پروژه-آسفالت-ریزی-معابر-سطح-شهر'>مناقصه خرید و اجرای پروژه آسفالت ریزی معابر سطح شهر  / آگهی مناقصه, مناقصه خرید و اجرای پروژه آسفالت ریزی معابر سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872411/مزایده-اجاره-و-فروش-چهار-باب-غرفه-و-یک-قطعه-زمین'>مزایده اجاره و فروش چهار باب غرفه و یک قطعه زمین  / مزایده , مزایده اجاره و فروش چهار باب غرفه و یک قطعه زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872829/مناقصه-خرید--نصب-و-راه-اندازی-یک-دستگاه-ایکس-ری-کامیونی--کانتینری-موبایلی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید , نصب و راه اندازی یک دستگاه ایکس ری کامیونی - کانتینری موبایلی  نوبت دوم  / مناقصه عمومی  , مناقصه خرید , نصب و راه اندازی یک دستگاه ایکس ری کامیونی - کانتینری موبایلی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872561/تجدید-آگهی-فراخوان-عملیات-اجرایی-روکش-آسفالت-نازک-پلیمری-اتوبان-قزوین-96-3-28'>تجدید آگهی فراخوان عملیات اجرایی روکش آسفالت نازک پلیمری اتوبان قزوین -96.3.28 / تجدید آگهی فراخوان عمومی ، تجدید آگهی فراخوان عملیات اجرایی روکش آسفالت نازک پلیمری اتوبان قزوین - نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872406/فراخوان-راه-اندازی-نهاد-توسعه-محله'>فراخوان راه اندازی نهاد توسعه محله / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان راه اندازی نهاد توسعه محله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872443/مزایده-فروش-تعداد-38-رقبه-املاک-تملیکی'>مزایده فروش تعداد 38 رقبه املاک تملیکی   / مزایده,مزایده فروش تعداد 38 رقبه املاک تملیکی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872359/مزایده-فروش-تجهیزات-تعمیرگاهی-و-خودرویی'>مزایده فروش تجهیزات تعمیرگاهی و خودرویی / آگهی مزایده , مزایده فروش تجهیزات تعمیرگاهی و خودرویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872311/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سمند-ایکس-V-مدل-1390'>مزایده یک دستگاه خودرو سمند ایکس V مدل 1390 / مزایده سمند مدل 1390 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872364/مناقصه-ارائه-خدمات-جهت-اجاره-55-دستگاه-خودرو-نوبت-دوم'>مناقصه ارائه خدمات جهت اجاره 55 دستگاه خودرو نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ارائه خدمات جهت اجاره 55 دستگاه خودرو نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872369/مناقصه-خرید--نصب-و-راه-اندازی-تعداد-18-دستگاه-ups-نوبت-دوم'>مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی تعداد 18 دستگاه ups نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی تعداد 18 دستگاه ups نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872375/فراخوان-مناقصه-تامین-خدمات-عمومی-حراست-تجدید-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تامین خدمات عمومی حراست تجدید نوبت دوم / فراخوان تجدید مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه تامین خدمات عمومی حراست تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872386/مناقصه-احداث-رمپ-های-ورود-و-خروج-تونل'>مناقصه احداث رمپ های ورود و خروج تونل / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه احداث رمپ های ورود و خروج تونل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872344/مناقصه-عملیات-محوطه-سازی-پیرسرا----نوبت-دوم'>مناقصه عملیات محوطه سازی پیرسرا  ....  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات محوطه سازی پیرسرا  .... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872354/مزایده-ارایه-خدمات-مجموعه-سلف-سرویس-دانشگاه'>مزایده  ارایه خدمات مجموعه سلف سرویس دانشگاه / مزایده,مزایده  ارایه خدمات مجموعه سلف سرویس دانشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872584/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-به-مساحت-327-85-مترمربع'>مزایده ششدانگ یکباب منزل به مساحت 327.85 مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل به مساحت 327.85 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872606/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-اعیان-132متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه اعیان 132متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه اعیان 132متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872289/مناقصه-اجرای-جدول-گذاری-و-آسفالت-کوچه--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای جدول گذاری و آسفالت کوچه  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه اجرای جدول گذاری و آسفالت کوچه  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872305/مزایده-جمع-آوری-پسماندهای-خشک--96-3-28'>مزایده جمع آوری پسماندهای خشک ...96.3.28 / مزایده, مزایده جمع آوری پسماندهای خشک ... نوبت اول  96.3.28</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872703/فراخوان-احداث-و-بهره-برداری-بازار-روز'>فراخوان احداث و بهره برداری بازار روز  / فراخوان , فراخوان  احداث و بهره برداری بازار روز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872904/استعلام-خرما'>استعلام خرما / استعلام، استعلام خرما</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872899/استعلام-تهیه-طرح-بهره-برداری-باریجه'>استعلام تهیه طرح بهره برداری باریجه / استعلام, استعلام تهیه طرح بهره برداری باریجه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872927/استعلام-درب-خزانه'>استعلام درب خزانه  / استعلام, استعلام درب خزانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872934/استعلام-کسب-و-کار'>استعلام کسب و کار / استعلام, استعلام کسب و کار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872945/استعلام-سایر-فعالیت-های-مددکاری-اجتماعی-بدون-تحلیل-محل-اقامت'>استعلام سایر فعالیت های مددکاری اجتماعی بدون تحلیل محل اقامت / استعلام, استعلام سایر فعالیت های مددکاری اجتماعی بدون تحلیل محل اقامت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872948/استعلام-مطالعه-بافت-روستای-ورده'>استعلام مطالعه بافت روستای ورده  / استعلام, استعلام مطالعه بافت روستای ورده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872932/استعلام-کیس-با-مشخصان-به-شرح-پیوست'>استعلام کیس با مشخصان به شرح پیوست  / استعلام کیس با مشخصان به شرح پیوست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/873014/استعلام-قیمت-عملیات-احداث-کانال-انتقال-آب-پاسنگ(بازه-دوم)'>استعلام قیمت: عملیات احداث کانال انتقال آب پاسنگ(بازه دوم) / استعلام قیمت: عملیات احداث کانال انتقال آب پاسنگ(بازه دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872694/فراخوان-احداث-بخشی-از-شبکه-آب-و-فاضلاب'>فراخوان احداث بخشی از شبکه آب و فاضلاب / فراخوان شرکت , فراخوان احداث بخشی از شبکه آب و فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/873001/فراخوان-عملیات-احداث-کانال-بتنی-و-خط-انتقال-آببندان-ولاغوز(بازه۱)'>فراخوان عملیات احداث کانال بتنی و خط انتقال آببندان ولاغوز(بازه۱)     / فراخوان عملیات احداث کانال بتنی و خط انتقال آببندان ولاغوز(بازه۱)    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872995/فراخوان-حمل-و-نصب-ایستگاه-ترکیبی-۱۰۰۰-متر-مکعب٬--'>فراخوان حمل و نصب ایستگاه ترکیبی ۱۰۰۰ متر مکعب٬ ... / فراخوان حمل و نصب ایستگاه ترکیبی ۱۰۰۰ متر مکعب٬ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/873048/دعوتنامه-عملیات-لایروبی-و-ساماندهی-رودخانه-آق-سو'>دعوتنامه عملیات لایروبی و ساماندهی رودخانه آق سو / دعوتنامه عملیات لایروبی و ساماندهی رودخانه آق سو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/873041/دعوتنامه-عملیات-تثبیت-بستر-و-ساماندهی-رودخانه-مسیل-قره-آغاچ'>دعوتنامه عملیات تثبیت بستر و ساماندهی رودخانه مسیل قره آغاچ    / دعوتنامه عملیات تثبیت بستر و ساماندهی رودخانه مسیل قره آغاچ   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/873035/دعوتنامه-عملیات-تثبیت-بستر-و-ساماندهی-رودخانه-زیارت'>دعوتنامه عملیات تثبیت بستر و ساماندهی رودخانه زیارت   / دعوتنامه عملیات تثبیت بستر و ساماندهی رودخانه زیارت  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/873030/دعوتنامه-عملیات-تثبیت-بستر-و-ساماندهی-رودخانه'>دعوتنامه عملیات تثبیت بستر و ساماندهی رودخانه  / دعوتنامه عملیات تثبیت بستر و ساماندهی رودخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/873017/دعوتنامه-عملیات-لایروبی-و-ساماندهی-رودخانه-های-کبودوال'>دعوتنامه عملیات لایروبی و ساماندهی رودخانه های کبودوال / دعوتنامه عملیات لایروبی و ساماندهی رودخانه های کبودوال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/873081/استعلام-عملیات-تثبیت-بستر-و-ساماندهی-مسیل-قرقجیق'>استعلام عملیات تثبیت بستر و ساماندهی مسیل قرقجیق / استعلام عملیات تثبیت بستر و ساماندهی مسیل قرقجیق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/873074/استعلام-عملیات-تثبیت-بستر-و-ساماندهی-رودخانه'>استعلام عملیات تثبیت بستر و ساماندهی رودخانه / استعلام عملیات تثبیت بستر و ساماندهی رودخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/873059/مناقصه-نظارت-کارگاهی-و-عالیه-زهکشی-اراضی-اولویت-دار-استان-گلستان'>مناقصه نظارت کارگاهی و عالیه زهکشی اراضی اولویت دار استان گلستان / مناقصه نظارت کارگاهی و عالیه زهکشی اراضی اولویت دار استان گلستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872442/تجدید-فراخوان-خدمات-نگهداری-از-تاسیسات'>تجدید فراخوان خدمات نگهداری از تاسیسات  / تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان  خدمات نگهداری از تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/873021/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-پشتیبانی-و-نظافت-مرکز-آموزشی'>مناقصه واگذاری امور خدمات پشتیبانی و نظافت مرکز آموزشی / آگهی مناقصه ,مناقصه واگذاری امور خدمات پشتیبانی و نظافت مرکز آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/873010/ارزیابی-کیفی-خدمات-نظافت--نگهداری-فضای-سبز--تعمییر-و-نگهداری-تاسیسات'>ارزیابی کیفی خدمات نظافت - نگهداری فضای سبز - تعمییر و نگهداری تاسیسات / ارزیابی کیفی خدمات نظافت - نگهداری فضای سبز - تعمییر و نگهداری تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/873038/مناقصه-خرید-تجهیزات-دفاتر-روستائی'>مناقصه خرید تجهیزات دفاتر روستائی / آگهی مناقصه ,خرید تجهیزات دفاتر روستائی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/873049/فراخوان-آزمایشگاه-مستقر-مکانیک-خاک'>فراخوان آزمایشگاه مستقر مکانیک خاک / فراخوان آزمایشگاه مستقر مکانیک خاک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/873065/مناقصه-احداث-هنرستان'>مناقصه احداث هنرستان / مناقصه ,مناقصه احداث هنرستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/873078/مناقصه-تهیه-مصالح-و-احداث-مخزن-آب-بتنی'>مناقصه تهیه مصالح و احداث مخزن آب بتنی / مناقصه تهیه مصالح و احداث مخزن آب بتنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/873005/مناقصه-تهیه-مصالح-و-نیرو-رسانی-به-محل-تجهیز-چاه'>مناقصه تهیه مصالح و نیرو رسانی به محل تجهیز چاه / مناقصه تهیه مصالح و نیرو رسانی به محل تجهیز چاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/873025/مناقصه-تهیه-مصالح-و-حفاری-یک-حلقه-چاه-دستی'>مناقصه تهیه مصالح و حفاری یک حلقه چاه دستی / مناقصه تهیه مصالح و حفاری یک حلقه چاه دستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872452/مناقصه-خرید-سکسیونر-هوایی-گازی'>مناقصه خرید سکسیونر هوایی گازی  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید سکسیونر هوایی گازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/873000/فراخوان-انجام-امور-خدماتی-و-پشتیبانی-شرکت-گاز-استان-کرمان'>فراخوان انجام امور خدماتی و پشتیبانی شرکت گاز استان کرمان     / فراخوان انجام امور خدماتی و پشتیبانی شرکت گاز استان کرمان    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/873006/مناقصه-گازرسانی-به-خط-تغذیه-شهرک-صنعتی-دماوند۲'>مناقصه گازرسانی به خط تغذیه شهرک صنعتی دماوند۲     / مناقصه گازرسانی به خط تغذیه شهرک صنعتی دماوند۲    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/873018/فراخوان-احداث-پل-پنبه-چوله-ساری'>فراخوان احداث پل پنبه چوله ساری     / فراخوان احداث پل پنبه چوله ساری    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/873139/استعلام-کولر-گازی-و-اسپیلت'>استعلام کولر گازی و اسپیلت / استعلام کولر گازی و اسپیلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/873116/استعلام-فرز-دندانپزشکی'>استعلام فرز دندانپزشکی / استعلام فرز دندانپزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/873098/استعلام-برنج-ایرانی-طارم'>استعلام برنج ایرانی طارم / استعلام برنج ایرانی طارم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/873124/استعلام-مطالعه-موزه-خانه-دکتر-مصدق'>استعلام مطالعه موزه خانه دکتر مصدق  / استعلام, استعلام مطالعه موزه خانه دکتر مصدق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872465/فراخوان-خدمات-گازبانی'>فراخوان خدمات گازبانی  / فراخوان آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان خدمات گازبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/873115/استعلام-FNVE-3016-S15-فاروس-16-کانال-مدل-NVR'>استعلام FNVE-3016-S15 فاروس 16 کانال مدل NVR / استعلام, استعلام FNVE-3016-S15 فاروس 16 کانال مدل NVR</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/873094/استعلام-مرغ'>استعلام مرغ / استعلام, استعلام مرغ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/873145/استعلام-خرید-رایانه'>استعلام خرید رایانه / استعلام , استعلام خرید رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/873127/استعلام-fortigate-800d-firewall'>استعلام fortigate 800d firewall / استعلام fortigate 800d firewall</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/873103/استعلام-تهیه-طرح-منابه-پایه-و-اجتماعی-و-اقتصادی'>استعلام تهیه طرح منابه پایه و اجتماعی و اقتصادی / استعلام, استعلام تهیه طرح منابه پایه و اجتماعی و اقتصادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/873086/استعلام-عسل-بدون-موم'>استعلام عسل بدون موم / استعلام,استعلام عسل بدون موم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/873142/استعلام-پمپ-3-اسب-2-پروانه-پنتاکس-ایتالیایی-تک-فاز'>استعلام پمپ 3 اسب 2 پروانه پنتاکس ایتالیایی تک فاز  / استعلام , استعلام پمپ 3 اسب 2 پروانه پنتاکس ایتالیایی تک فاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/873146/استعلام-پنیرUFحلب-14-کیلوگرم'>استعلام پنیرUFحلب 14 کیلوگرم / استعلام پنیرUFحلب 14 کیلوگرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/873120/استعلام-مطالعه-کاخ-مروارید'>استعلام مطالعه کاخ مروارید / استعلام مطالعه کاخ مروارید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/873155/استعلام-خرما-رطب-مضافتی-بم'>استعلام خرما رطب مضافتی بم / استعلام خرما رطب مضافتی بم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872434/مزایده-سواری-سمند'>مزایده سواری سمند  / مزایده , مزایده سواری سمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/873148/استعلام-درب-اتومات-لابل-90--'>استعلام درب اتومات لابل 90 ... / استعلام, استعلام درب اتومات لابل 90 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/873123/استعلام-دمنده-اطفا-حریق-بنزینی---'>استعلام دمنده اطفا حریق بنزینی .... / استعلام دمنده اطفا حریق بنزینی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/873105/استعلام-تهیه-و-تدوین-طرح-های-توسعه-روستایی--'>استعلام تهیه و تدوین طرح های توسعه روستایی ... / استعلام, استعلام تهیه و تدوین طرح های توسعه روستایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/873153/استعلام-اسکنر'>استعلام اسکنر / استعلام, استعلام اسکنر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/873099/استعلام-پنیر-لاکتیکی'>استعلام پنیر لاکتیکی  / استعلام پنیر لاکتیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/873143/استعلام-مطالعه-و-پی-گردی-کاخ-سلیمانیه'>استعلام مطالعه و پی گردی کاخ سلیمانیه  / استعلام مطالعه و پی گردی کاخ سلیمانیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/873122/استعلام-اسپیلت'>استعلام اسپیلت / استعلام اسپیلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/873149/استعلام-مطالعه-و-اجرای-سناریوی-کاخ-سلیمانیه'>استعلام مطالعه و اجرای سناریوی کاخ سلیمانیه  / استعلام مطالعه و اجرای سناریوی کاخ سلیمانیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/873097/استعلام-مرغ-کامل-منجمد-آماده-طبخ-کارتن'>استعلام مرغ کامل منجمد آماده طبخ کارتن / استعلام , استعلام مرغ کامل منجمد آماده طبخ کارتن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/873118/استعلام-خرید-رم-سرور-جهت-ارتقا-سرورها'>استعلام خرید رم سرور جهت ارتقا سرورها  / استعلام , استعلام خرید رم سرور جهت ارتقا سرورها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872422/مناقصه-DOWN-HOLE-AND-WELLHEAD-PRESSURE----نوبت-دوم'>مناقصه DOWN HOLE AND WELLHEAD PRESSURE ... - نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی,مناقصه DOWN HOLE AND WELLHEAD PRESSURE ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/873131/استعلام-انجام-امور-مربوط-به-خدمات-رسانی-بازنشستگان'>استعلام انجام امور مربوط به خدمات رسانی بازنشستگان  / استعلام ,استعلام انجام امور مربوط به خدمات رسانی بازنشستگان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/873144/استعلام-خرید-دستگاه-سرور-HP'>استعلام خرید دستگاه سرور HP / استعلام, استعلام خرید رم سرور hp</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/873159/استعلام-گوشت-برزیلی-سردست-منجمد-گوساله'>استعلام گوشت برزیلی سردست منجمد گوساله / استعلام , استعلام گوشت برزیلی سردست منجمد گوساله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/873147/استعلام-مطالعه-اکیپ-کسب-و-کار-روستاهای-محدوده-طرح-ترسیب'>استعلام مطالعه اکیپ کسب و کار روستاهای محدوده طرح ترسیب / استعلام,  استعلام مطالعه اکیپ کسب و کار روستاهای محدوده طرح ترسیب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/873133/استعلام-لاستیک-پیکاب-و-پژو'>استعلام  لاستیک پیکاب و پژو / استعلام, استعلام  لاستیک پیکاب و پژو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/873121/استعلام-درب-اتاق-سرور'>استعلام درب اتاق سرور / استعلام , استعلام درب اتاق سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/873101/استعلام-خرید-ارتقا-قطعات-سرور'>استعلام خرید ارتقا قطعات سرور / استعلام , استعلام خرید ارتقا قطعات سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/873130/استعلام-تخریب-سنگهای-کف'>استعلام تخریب سنگهای کف / استعلام تخریب سنگهای کف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/873110/استعلام-پرینتر'>استعلام پرینتر  / استعلام پرینتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/873119/استعلام-فعالیت-های-سازمان-های-دارای-عضو-مربوط-به-کسب-و-کار--کارفرمایان-و-سازمان-های-حرفه-ای'>استعلام فعالیت های سازمان های  دارای عضو مربوط به کسب و کار ، کارفرمایان و سازمان های حرفه ای  / استعلام، استعلام فعالیت های سازمان های  دارای عضو مربوط به کسب و کار ، کارفرمایان و سازمان های حرفه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872502/مزایده-فروش-تعداد-7-پلاک-مسکونی-ثبتی-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد 7 پلاک مسکونی ثبتی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعداد 7 پلاک مسکونی ثبتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/873141/استعلام-ساماندهی-موزه-کاخ-سلیمانیه'>استعلام  ساماندهی موزه کاخ سلیمانیه  / استعلام  ساماندهی موزه کاخ سلیمانیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/873129/استعلام-برنامه-فعالیتهای-فرهنگی-روزانه-مربوط-به-اردوی-دانش-آموزی'>استعلام برنامه فعالیتهای فرهنگی روزانه مربوط به اردوی دانش آموزی / استعلام برنامه فعالیتهای فرهنگی روزانه مربوط به اردوی دانش آموزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/873108/استعلام-دستگاه-اسکنر-A3'>استعلام دستگاه اسکنر A3 / استعلام دستگاه اسکنر A3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/873091/استعلام-خرید-10-دستگاه-رایانه'>استعلام خرید 10 دستگاه رایانه  / استعلام خرید 10 دستگاه رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/873134/استعلام-15-دستگاه-کولر-گازی-12000-ال-جی-سرد-و-گرم'>استعلام  15 دستگاه کولر گازی 12000 ال جی سرد و گرم / استعلام, استعلام  15 دستگاه کولر گازی 12000 ال جی سرد و گرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/873102/استعلام-خرید-10-عدد-دوربین-چشمی'>استعلام خرید 10 عدد دوربین چشمی / استعلام, استعلام خرید 10 عدد دوربین چشمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/873088/استعلام-دوربینهای-AXIS'>استعلام  دوربینهای AXIS / استعلام, استعلام  دوربینهای AXIS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/873137/استعلام-تهیه-آسفالت-جهت-لکه-گیری-راههای-اصلی'>استعلام تهیه آسفالت جهت لکه گیری راههای اصلی  / استعلام تهیه آسفالت جهت لکه گیری راههای اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/873111/استعلام-خرید-ارتقا-سیستم-ذخیره-سازی'>استعلام خرید ارتقا سیستم ذخیره سازی / استعلام , استعلام خرید ارتقا سیستم ذخیره سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/873090/استعلام-دریچه-منهول-بدون-طوقه'>استعلام دریچه منهول بدون طوقه / استعلام، استعلام دریچه منهول بدون طوقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872636/جشنواره-تامین-مالی-از-طریق-انتشار-اوراق-بهادار-اسلامی'>جشنواره تامین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار اسلامی / جشنواره تامین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار اسلامی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/873100/استعلام-طراحی-ساخت-و-اجرای-پارتیشن-دو-جداره-MDF-در-مرکز-فناوری-و-کسب-و-کار-یزد'>استعلام طراحی ,ساخت و اجرای پارتیشن دو جداره MDF در مرکز فناوری و کسب و کار یزد / استعلام طراحی ,ساخت و اجرای پارتیشن دو جداره MDF در مرکز فناوری و کسب و کار یزد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/873152/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان-و-احداث-خط-انتقال'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان و احداث خط انتقال  / استعلام , استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان و احداث خط انتقال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/873132/استعلام-فیلتر-پاکتی'>استعلام فیلتر پاکتی  / استعلام فیلتر پاکتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/873109/استعلام-مایع-دستشویی'>استعلام مایع دستشویی  / استعلام, استعلام مایع دستشویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/873151/استعلام-موتور-برق-دیزلی-RATO'>استعلام موتور برق دیزلی RATO  / استعلام موتور برق دیزلی RATO </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/873150/استعلام-مایه-ظرفشویی-یک-لیتری'>استعلام مایه ظرفشویی یک لیتری  / استعلام,استعلام مایه ظرفشویی یک لیتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/873138/استعلام-خرید-محفظه-و-شیشه-رطوبت-گیر-و---'>استعلام خرید محفظه و شیشه رطوبت گیر و .... / استعلام ، استعلام خرید محفظه و شیشه رطوبت گیر و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/873112/استعلام-مایع-سفید-کننده-(-وایتکس-)'>استعلام مایع سفید کننده ( وایتکس ) / استعلام مایع سفید کننده ( وایتکس )</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/873158/استعلام-پروژه-سیستم-گرمایشی-مدرسه'>استعلام پروژه سیستم گرمایشی مدرسه  / استعلام , استعلام پروژه سیستم گرمایشی مدرسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/873095/استعلام-ظروف-یک-بار-مصرف'>استعلام ظروف یک بار مصرف / استعلام ظروف یک بار مصرف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872493/اصلاحیه-مزایده-مقدار-70000-کیلوگرم-کاغذ-و-اوراق-باطله'>اصلاحیه مزایده مقدار 70000 کیلوگرم کاغذ و اوراق باطله / اصلاحیه مزایده عمومی, مزایده مقدار 70000 کیلوگرم کاغذ و اوراق باطله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/873128/استعلام-مایع-جرم-گیر'>استعلام مایع جرم گیر  / استعلام مایع جرم گیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/873107/استعلام-ساعت-حضور-و-غیاب'>استعلام ساعت حضور و غیاب / استعلام ساعت حضور و غیاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/873157/استعلام-تجهیزات-پست'>استعلام تجهیزات پست / استعلام تجهیزات پست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/873114/استعلام-تهیه-مصالح-پخت-و-پخش-و-کوبیدگی-آسفالت'>استعلام تهیه مصالح -پخت و پخش و کوبیدگی آسفالت / استعلام تهیه مصالح -پخت و پخش و کوبیدگی آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/873125/استعلام-مایع-شیشه-شور'>استعلام مایع شیشه شور  / استعلام مایع شیشه شور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/873136/استعلام-پودر-رخشا'>استعلام پودر رخشا / استعلام,استعلام پودر رخشا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/873156/استعلام-یک-عدد-فازمتر-230-کیلوولت'>استعلام یک عدد فازمتر 230 کیلوولت  / استعلام , استعلام یک عدد فازمتر 230 کیلوولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/873154/استعلام-کولر-گازی-ایرانی'>استعلام کولر گازی ایرانی / استعلام، استعلام کولر گازی ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/873140/استعلام-سیستم-گرمایشی-مدرسه-شبانه-روزی-شهدای-احمدی-حاجی-آباد'>استعلام سیستم گرمایشی مدرسه شبانه روزی شهدای احمدی حاجی آباد / استعلام , استعلام سیستم گرمایشی مدرسه شبانه روزی شهدای احمدی حاجی آباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/873126/استعلام-پودر-رخت-شویی'>استعلام پودر رخت شویی / استعلام, استعلام صابون دست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872299/مناقصه-تامین-خدمات-سرویس-ایاب-و-ذهاب-کارکنان-رسمی-96-3-27'>مناقصه تامین خدمات سرویس ایاب و ذهاب کارکنان رسمی 96.3.27 / آگهی مناقصه,مناقصه سرویس ایاب ذهاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/873113/استعلام-صابون-دست'>استعلام صابون دست / استعلام, استعلام صابون دست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/873093/استعلام-بهسازی-نمای-ساختمان'>استعلام بهسازی نمای ساختمان / استعلام، استعلام دستگاه نوبت دهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/873117/استعلام-جک-پالت-بالابر-برقی'>استعلام جک پالت بالابر برقی / استعلام, استعلام جک پالت بالابر برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/873096/استعلام-40-دست-مبل-راحتی'>استعلام 40 دست مبل راحتی / استعلام 40 دست مبل راحتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/873135/استعلام-سیم-ارت-افشان-1-رشته-ای'>استعلام سیم ارت افشان 1 رشته ای  / استعلام , استعلام سیم ارت افشان 1 رشته ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/873087/استعلام-سان-رکوردر'>استعلام سان رکوردر / استعلام سان رکوردر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872468/فراخوان-عمومی-جذب-سرمایه-گذار-به-منظور-مشارکت'>فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار به منظور مشارکت / فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار به منظور مشارکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872457/مناقصه-خرید-دو-دستگاه-کمپرسور-هوا-و----نوبت-دوم'>مناقصه خرید دو دستگاه کمپرسور هوا و ... - نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه خرید دو دستگاه کمپرسور هوا و ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872438/آگهی-مزایده-فروش-اقلام-ضایعاتی--نوبت-دوم'>آگهی مزایده فروش اقلام ضایعاتی - نوبت دوم  / آگهی مزایده فروش اقلام ضایعاتی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872450/فراخوان-مناقصه-عمومی-تامین-کالای-PARTS-FOR-HOWDEN-REXIPROCATING-COMPRESSOR'>فراخوان مناقصه عمومی تامین کالای PARTS FOR HOWDEN REXIPROCATING COMPRESSOR / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی تامین کالای PARTS FOR HOWDEN REXIPROCATING COMPRESSOR</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872418/مناقصه-تولید-مجموعه-باکس-فلزی--نوبت-دوم'>مناقصه تولید مجموعه باکس فلزی - نوبت دوم  / مناقصه تولید مجموعه باکس فلزی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872424/مناقصه-خرید-47-کد-قطعات-فورج-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 47 کد قطعات فورج- نوبت دوم  / مناقصه خرید 47 کد قطعات فورج - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872428/مناقصه-واگذاری-تولید-قطعات-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری تولید قطعات- نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری تولید قطعات- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872435/مناقصه-واگذاری-تولید-قطعاتW9-10--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری تولید قطعاتW9-10 - نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری تولید قطعاتW9-10 - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872337/مناقصه-خرید-مجموعه-بازی-کودکان--'>مناقصه خرید مجموعه بازی کودکان... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید مجموعه بازی کودکان... نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872387/مزایده-ملک-به-شماره-پرونده-اجرایی-950404-نوبت-اول'>مزایده ملک به شماره پرونده اجرایی 950404 نوبت اول / مزایده,مزایده ملک به شماره پرونده اجرایی 950404 نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872390/مزایده-یک-دانگ-مشاع-از-ساختمان-مسکونی-دو-طبقه'>مزایده یک دانگ مشاع از ساختمان مسکونی دو طبقه / مزایده,مزایده یک دانگ مشاع از ساختمان مسکونی دو طبقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872491/مناقصه-ادامه-احداث-مقبره-شهدای-گمنام-نوبت-دوم'>مناقصه ادامه احداث مقبره شهدای گمنام نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ادامه احداث مقبره شهدای گمنام نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872396/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-ناحیه-48-دهلران'>مزایده ششدانگ یکباب خانه ناحیه 48 دهلران / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه ناحیه 48 دهلران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872464/تجدید-مناقصه-پروژه-بازیافت-آسفالت-سرد--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه پروژه بازیافت آسفالت سرد - نوبت دوم  / تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه پروژه بازیافت آسفالت سرد - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872478/تجدید-مناقصه-عمومی-پوشش-رودخانه-خضر--'>تجدید مناقصه عمومی پوشش رودخانه خضر... / تجدید مناقصه عمومی , مناقصه عمومی پوشش رودخانه خضر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872453/مزایده-واگذاری-حق-بهره-برداری-از-سالن-های--'>مزایده واگذاری حق بهره برداری از سالن های...  / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری حق بهره برداری از سالن های ... نوبت اول مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872327/مناقصه-تکمیل-عملیات-اجرایی-بوستان-دوستدار-کودک'>مناقصه تکمیل عملیات اجرایی بوستان دوستدار کودک  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل عملیات اجرایی بوستان دوستدار کودک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872445/مزایده-پارکینگ-عمومی-فرهنگ'>مزایده پارکینگ عمومی فرهنگ  / مزایده, مزایده پارکینگ عمومی فرهنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872541/مزایده-فروش-جمع-آوری-مواد-بازیافتی--96-3-28'>مزایده فروش جمع آوری مواد بازیافتی - 96.3.28 / آگهی مزایده , مزایده فروش مواد بازیافتی جمع آوری شده -96.3.28</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872485/تجدید-مزایده-واگذاری-غرفه-مسافربری-شماره-14-نوبت-اول'>تجدید مزایده واگذاری غرفه مسافربری شماره 14- نوبت اول / تجدید آگهی مزایده عمومی , تجدید مزایده واگذاری غرفه مسافربری شماره 14-نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872402/مزایده-ششدانگ-یکباب-عمارت-به-مساحت-889-35متر'>مزایده ششدانگ یکباب عمارت به مساحت 889.35متر / مزایده,ممزایده ششدانگ یکباب عمارت به مساحت 889.35متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872408/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-یک-فرعی-3261-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی یک فرعی 3261 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی یک فرعی 3261 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872410/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-طبقه-ششم-159-30متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه ششم 159.30متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه ششم 159.30متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872412/مزایده-ملک-در-یک-مجموعه-دو-واحدی'>مزایده ملک در یک مجموعه دو واحدی / مزایده,مزایده ملک در یک مجموعه دو واحدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872513/مناقصه-عملیات-آسفالت-ریزی-معابر'>مناقصه عملیات آسفالت ریزی معابر  / مناقصه , مناقصه عملیات آسفالت ریزی معابر  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872437/تجد-ید-مناقصه-عمومی-زیرسازی-و-آسفالت-شهرک-مهدیه-96-3-28'>تجد ید مناقصه عمومی زیرسازی و آسفالت شهرک مهدیه  96.3.28 / تجد ید مناقصه عمومی ,تجدید مناقصه عمومی زیرسازی و آسفالت شهرک مهدیه  96.3.28 نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872295/مناقصه-عملیات-احداث-بازارهای-میوه-و-تره-بار-96-3-28'>مناقصه عملیات احداث بازارهای میوه و تره بار 96.3.28 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات احداث بازارهای میوه و تره بار  96.3.28</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872458/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-عملیات-جداول-و-کفپوش-بتنی-چاپ-دوم'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات جداول و کفپوش بتنی چاپ دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات جداول و کفپوش بتنی چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872427/مناقصه-آهن-آلات-و-کابل-برق-نوبت-دوم'>مناقصه آهن آلات و کابل برق نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی, مناقصه آهن آلات و کابل برق نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872471/مزایده-فروش-یکدستگاه-تلویزیون-LCD-پاناسونیک--'>مزایده فروش یکدستگاه تلویزیون LCD پاناسونیک... / مزایده , مزایده فروش یکدستگاه تلویزیون LCD پاناسونیک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872470/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-تهیه-و-نصب-دیوار-محوطه-سایت-ساختمانی-نگهبانی---تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی یک مرحله ای  تهیه و نصب دیوار محوطه سایت، ساختمانی نگهبانی.... تجدید  نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی، مناقصه عمومی  تهیه و نصب دیوار محوطه سایت، ساختمانی نگهبانی.... تجدید  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872475/مناقصه-انجام-امور-مربوط-به-بیمه-مسئولیت-نوبت-دوم'>مناقصه انجام امور مربوط به بیمه مسئولیت نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام امور مربوط به بیمه مسئولیت نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872557/تجدید-مناقصه-عملیات--حمل-و-تخلیه-مقدار-200-هزار-تن-انواع-کود-شیمیایی----نوبت-اول'>تجدید مناقصه عملیات , حمل و تخلیه مقدار 200 هزار تن انواع کود شیمیایی ... - نوبت اول / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید مناقصه عملیات , حمل و تخلیه مقدار 200 هزار تن انواع کود شیمیایی ... - نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872501/مزایده-واگذاری-تعدادی-غرفه'>مزایده واگذاری تعدادی غرفه  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری تعدادی غرفه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872466/مزایده-اجاره-کافی-شاپ-نوبت-دوم'>مزایده اجاره کافی شاپ نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره کافی شاپ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872492/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-بخش-سه-ثبت-ساری'>مزایده ششدانگ اپارتمان بخش سه ثبت ساری  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان بخش سه ثبت ساری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872482/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پراید'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید  / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری پراید تیپ 132 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872416/مزایده-ساختمان-مسکونی-عرصه-320-متر'>مزایده ساختمان مسکونی عرصه 320 متر / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی عرصه 320 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872423/مزایده-ساختمان-مسکونی-مساحت-184-90متر'>مزایده ساختمان مسکونی مساحت 184.90متر  / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی مساحت 184.90متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872490/مزایده-کاه-و-کلش-حاصل-از-برداشت-غلات'>مزایده  کاه و کلش حاصل از برداشت غلات / آگهی مزایده، مزایده کاه و کلش حاصل از برداشت غلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872530/مناقصه-احداث-ساختمان-و-سپتیک-و-پیاده-رو-مرکز-روستایی-پهلوان-کشی'>مناقصه احداث ساختمان و سپتیک و پیاده رو مرکز روستایی پهلوان کشی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه احداث ساختمان و سپتیک و پیاده رو مرکز روستایی پهلوان کشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872510/مناقصه-حفاظت-و-نگهبانی-24-ساعته-محدوده-فیزیکی-کارخانه-کود-آلی'>مناقصه حفاظت و نگهبانی 24 ساعته محدوده فیزیکی کارخانه کود آلی / آگهی مناقصه , مناقصه حفاظت و نگهبانی 24 ساعته محدوده فیزیکی کارخانه کود آلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872558/مناقصه-اجرای-کامل-عملیات-ساختمانی--'>مناقصه  اجرای کامل عملیات ساختمانی ... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه  اجرای کامل عملیات ساختمانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872472/مناقصه-پیمانکار-جهت-اجرای-پروژه'>مناقصه پیمانکار جهت اجرای پروژه  / مناقصه , مناقصه پیمانکار جهت اجرای پروژه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872505/مناقصه-پروژه-تهیه-تجهیزات-و-احداث-شبکه-توزیع-خط-تغذیه-و--'>مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع، خط تغذیه و ... / آگهی مناقصه ,مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع، خط تغذیه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872670/نخستین-سمینار-بین-المللی-فناوری-معدنکاری-ایران-96-3-28'>نخستین سمینار بین المللی فناوری معدنکاری ایران 96.3.28 / نخستین سیمنار بین المللی فناوری معدنکاری ایران 96.3.28</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872480/مناقصه-varco-spining-wrench'>مناقصه varco spining wrench / آگهی مناقصه, مناقصه varco spining wrench</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872524/مزایده-یکدستگاه-تویوتا-پرادو'>مزایده یکدستگاه تویوتا پرادو  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یکدستگاه تویوتا پرادو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872301/مناقصه-نظافت-و-نگهداری-آبدارخانه'>مناقصه نظافت و نگهداری آبدارخانه / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه نظافت و نگهداری آبدارخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872494/مناقصه-عمومی-انجام-امور-خدمات-عمومی--فنی-و-اداری'>مناقصه عمومی انجام امور خدمات عمومی ، فنی و اداری  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی انجام امور خدمات عمومی ، فنی و اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872543/مزایده-املاک-شامل-زمین-زراعی-نوبت-اول'>مزایده املاک شامل زمین زراعی نوبت اول / مزایده,مزایده املاک شامل زمین زراعی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872522/مناقصه-خرید-تجهیزات-UPS'>مناقصه خرید تجهیزات UPS   / مناقصه , مناقصه خرید تجهیزات UPS  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872473/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی--نوبت-دوم'>مناقصه تامین نیروی انسانی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872483/تجدید-فراخوان-مناقصه-کانون-ارزیابی-مدیران-شرکت-ملی-گاز-ایران'>تجدید فراخوان مناقصه کانون ارزیابی مدیران شرکت ملی گاز ایران / تجدید فراخوان مناقصه عمومی، تجدید فراخوان مناقصه کانون ارزیابی مدیران شرکت ملی گاز ایران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872538/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-915-90متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 915.90متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 915.90متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872539/مزایده-ملک-مسکونی-مساحت-عرصه-یکصد-متر'>مزایده ملک مسکونی مساحت عرصه یکصد متر / مزایده,مزایده ملک مسکونی مساحت عرصه یکصد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872611/فراخوان-رهن-اجاره-ساختمان-اداری'>فراخوان رهن/اجاره ساختمان اداری  / فراخوان عمومی,فراخوان رهن/اجاره ساختمان اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872533/مزایده-ششدانگ-زمین-به-مساحت-250-مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین به مساحت 250 مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین به مساحت 250 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872532/مزایده-فروش-دو-دستگاه-خودرو'>مزایده فروش دو دستگاه خودرو / آگهی مزایده عمومی,مزایده فروش دو دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872649/مزایده-فروش-یکباب-منزل-مسکونی-مساحت-136-مترمربع'>مزایده فروش یکباب منزل مسکونی مساحت 136 مترمربع  / مزایده,مزایده فروش یکباب منزل مسکونی مساحت 136 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872593/مزایده-اجاره-ساختمان-نوبت-دوم'>مزایده اجاره ساختمان نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی ,مزایده اجاره ساختمان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872600/فراخوان-جهت-تامین-کابل-240-و-کابل-300'>فراخوان جهت تامین کابل 240 و کابل 300  / فراخوان شناسایی تامین کننده,فراخوان  جهت تامین کابل 240 و کابل 300 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872506/فراخوان-مناقصه-احداث-کتابخانه-بان-برز-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه احداث کتابخانه بان برز  نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه, فراخوان مناقصه احداث کتابخانه بان برز نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872281/مناقصه-عملیات-اجرای-محوطه-سازی-و-تکمیلی-ایستگاه-پمپاژ-تصفیه-خانه--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرای محوطه سازی و تکمیلی ایستگاه پمپاژ تصفیه خانه  -نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرای محوطه سازی و تکمیلی ایستگاه پمپاژ تصفیه خانه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872500/مزایده-فروش-2-دستگاه-وانت-نیسان-یخچالدار-دیزلی-مدل-90'>مزایده فروش 2 دستگاه وانت نیسان یخچالدار دیزلی مدل 90  / آگهی فروش , مزایده فروش 2 دستگاه وانت نیسان یخچالدار دیزلی مدل 90 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872512/مناقصه-نوسازی-دفتر-مرکزی-شرکت'>مناقصه نوسازی دفتر مرکزی شرکت  / آگهی فراخوان مشارکت ,مناقصه نوسازی دفتر مرکزی شرکت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872516/مناقصه-تعمیر-2-دستگاه-کمپرسور-و--'>مناقصه تعمیر 2 دستگاه کمپرسور و ... / آگهی مناقصه ,مناقصه تعمیر 2 دستگاه کمپرسور و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872526/مزایده-حدود-2000-تن-سنگ-مس-اکسیدی'>مزایده حدود 2000 تن سنگ مس اکسیدی  / مزایده, مزایده حدود 2000 تن سنگ مس اکسیدی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872594/مزایده-فروش-ساختمانها-و-زمینهای-بلااستفاده-و-زمین-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش ساختمانها و زمینهای بلااستفاده و زمین مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش ساختمانها و زمینهای بلااستفاده و زمین مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872279/تجدید-مناقصه-تامین-خدمات-سرویس-ایاب-و-ذهاب-کارکنان-رسمی--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه تامین خدمات سرویس ایاب و ذهاب کارکنان رسمی - نوبت دوم  / تجد ید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده ,تجدید مناقصه تامین خدمات سرویس ایاب و ذهاب کارکنان رسمی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872278/مناقصه-عملیات-اجرایی-لوله-گذاری-با-لوله-های-چدن-نشکن-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی لوله گذاری با لوله های چدن نشکن نوبت دوم / مناقصه, مناقصه عملیات اجرایی لوله گذاری با لوله های چدن نشکن نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872548/مزایده-ملک-یک-قطعه-زمین-مساحت-44-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک یک قطعه زمین مساحت 44 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک یک قطعه زمین مساحت 44 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872517/مناقصه-تامین-منابع-مالی-و-اجرای-بخشی-از-شبکه-های-اصلی-و-فرعی---نوبت-دوم'>مناقصه تامین منابع مالی و اجرای بخشی از شبکه های اصلی و فرعی ... نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه تامین منابع مالی و اجرای بخشی از شبکه های اصلی و فرعی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872555/مزایده-ملک-به-مساحت-245-2مترمربع'>مزایده ملک به مساحت 245.2مترمربع  / مزایده,مزایده ملک به مساحت 245.2مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872556/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-طبقه-ششم-بخش-دو-اردبیل'>مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه ششم بخش دو اردبیل / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه ششم بخش دو اردبیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872559/مزایده-ملک-به-مساحت-272-5-مترمربع-کلاسه-950150-33'>مزایده  ملک به مساحت 272/5 مترمربع کلاسه 950150-33  / مزایده,مزایده  ملک به مساحت 272/5 مترمربع کلاسه 950150-33 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872647/مزایده-دستگاه-ماشین-سنتر-cnc'>مزایده دستگاه ماشین سنتر cnc  / مزایده دستگاه ماشین سنتر cnc </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872637/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پژو-پارس'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس / مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872540/مزایده-ششدانگ-یک-دستگاه-ساختمان-کلاسه-1-921756'>مزایده ششدانگ یک دستگاه ساختمان کلاسه 1.921756  / مزایده,مزایده ششدانگ یک دستگاه ساختمان کلاسه 1.921756 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872552/مزایده-یک-قطعه-زمین-کشاورزی-به-متراژ-10000-مترمربع-کلاسه-951282-مرحله-دوم'>مزایده  یک قطعه زمین کشاورزی به متراژ 10000 مترمربع کلاسه 951282 مرحله دوم  / مزایده,مزایده  یک قطعه زمین کشاورزی به متراژ 10000 مترمربع کلاسه 951282 مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872545/مزایده-عرصه-248-50-مترمربع-کلاسه-950345-نوبت-دوم'>مزایده عرصه 248/50 مترمربع کلاسه 950345 نوبت دوم  / مزایده,مزایده عرصه 248/50 مترمربع کلاسه 950345 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872661/مزایده-دستگاه-لبه-چسبان-نوارزن--'>مزایده دستگاه لبه چسبان نوارزن ... / مزایده دستگاه لبه چسبان نوارزن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872487/مزایده-فروش-تعدادی-از-واحدهای-مسکونی'>مزایده فروش تعدادی از واحدهای مسکونی / مزایده,مزایده فروش تعدادی از واحدهای مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872569/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-186-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 186 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 186 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872446/مزایده-شش-دانگ-یک-باب-منزل-مسکونی-کلاسه-950070-مرحله-اول'>مزایده شش دانگ یک باب منزل مسکونی کلاسه 950070 مرحله اول  / مزایده,مزایده شش دانگ یک باب منزل مسکونی کلاسه 950070 مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872455/مزایده-میزان-457-سهم-مشاع-از-914-سهم-از-1040-سهم-ششدانگ-پلاک-ثبتی'>مزایده میزان 457 سهم مشاع از 914 سهم از 1040 سهم ششدانگ پلاک ثبتی  / مزایده,مزایده میزان 457 سهم مشاع از 914 سهم از 1040 سهم ششدانگ پلاک ثبتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872462/مزایده-پلاک-ثبتی-14-2128-کلاسه-950135'>مزایده پلاک ثبتی 14/2128 کلاسه 950135  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 14/2128 کلاسه 950135 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872449/مزایده-فروش-هشت-ساعت-از-مدار-چهارده-روز-آب-عمیق'>مزایده فروش هشت ساعت از مدار چهارده روز آب عمیق / آگهی مزایده, مزایده فروش هشت ساعت از مدار چهارده روز آب عمیق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872572/مزایده-یک-دستگاه-یخچال-اجاق-گاز-و--'>مزایده یک دستگاه یخچال، اجاق گاز و ... / آگهی مزایده مال منقول ,مزایده یک دستگاه یخچال، اجاق گاز و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872495/مزایده-یک-باب-منزل-مسکونی-کلنگی-پرونده-960108'>مزایده یک باب منزل مسکونی کلنگی پرونده 960108  / مزایده,مزایده یک باب منزل مسکونی کلنگی پرونده 960108 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872504/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-به-صورت-منزل-مسکونی-کلاسه-950283-2-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به صورت منزل مسکونی کلاسه 950283.2 نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به صورت منزل مسکونی کلاسه 950283.2 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872499/مزایده-منزل-مسکونی-با-عرصه-199-5متر-نوبت-دوم'>مزایده منزل مسکونی با عرصه 199.5متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده منزل مسکونی با عرصه 199.5متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872507/مزایده-ملک-بخش-هفت-گیلان-نوبت-سوم'>مزایده ملک بخش هفت گیلان نوبت سوم  / مزایده,مزایده ملک بخش هفت گیلان نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872514/مزایده-ملک-عرصه-و-اعیان-خانه-کلاسه-960032-بار-دوم'>مزایده ملک عرصه و اعیان خانه کلاسه 960032 بار دوم  / مزایده,مزایده ملک عرصه و اعیان خانه کلاسه 960032 بار دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872534/مزایده-باسکول'>مزایده باسکول / مزایده اموال غیر منقول ,مزایده باسکول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872488/مزایده-یک-قطعه-زمین-مشتمل-یک-باب-خانه-بایگانی-950377'>مزایده یک قطعه زمین مشتمل یک باب خانه بایگانی 950377  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مشتمل یک باب خانه بایگانی 950377 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872536/مزایده-یک-دستگاه-آپارتمان-پلاک-ثبتی-1572-1744-قطعه-4-پرونده-9500273'>مزایده یک دستگاه آپارتمان پلاک ثبتی 1572/1744 قطعه 4 پرونده 9500273  / مزایده,مزایده یک دستگاه آپارتمان پلاک ثبتی 1572/1744 قطعه 4 پرونده 9500273 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872528/مزایده-زمین-شالیزاری-به-مساحت-400-متر-مربع-کلاسه-940341'>مزایده زمین شالیزاری به مساحت 400 متر مربع کلاسه 940341  / مزایده,مزایده زمین شالیزاری به مساحت 400 متر مربع کلاسه 940341 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872605/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-سواری-پژو-405-مدل-1393'>مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری پژو 405 مدل 1393  / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری پژو 405 مدل 1393 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872476/مزایده-ملک-توقیفی-تعرفه-شده-نوبت-دوم'>مزایده ملک توقیفی تعرفه شده نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک توقیفی تعرفه شده نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872343/مناقصه-خرید-بیل-مکانیکی--نوبت-دوم'>مناقصه خرید بیل مکانیکی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید بیل مکانیکی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872515/مزایده-4-802-هزارم-دانگ-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی'>مزایده 4.802 هزارم دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 4.802 هزارم دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872579/مزایده-البسه'>مزایده البسه / آگهی مزایده ,مزایده البسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872519/مزایده-ششدانگ-زمین-پلاک-ثبتی-شصت-و-شش-فرعی'>مزایده ششدانگ زمین پلاک ثبتی شصت و شش فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین پلاک ثبتی شصت و شش فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872521/مزایده-یک-قطعه-زمین-خانه-سرا-بخش-هجده'>مزایده یک قطعه زمین خانه سرا بخش هجده / مزایده,مزایده یک قطعه زمین خانه سرا بخش هجده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872956/مزایده-یخچال'>مزایده یخچال / آگهی مزایده , مزایده یخچال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872523/مزایده-دو-باب-مغازه-با-زیربنای-29-متر-نوبت-اول'>مزایده دو باب مغازه با زیربنای 29 متر نوبت اول  / مزایده,مزایده دو باب مغازه با زیربنای 29 متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872527/مزایده-سه-دانگ-از-پلاک-شماره-45-فرعی-نوبت-اول'>مزایده سه دانگ از پلاک شماره 45 فرعی نوبت اول / مزایده,مزایده سه دانگ از پلاک شماره 45 فرعی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872520/مزایده-پلاک-به-متراژ-اعیان-260مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده پلاک به متراژ اعیان 260مترمربع نوبت دوم  / مزایده,مزایده پلاک به متراژ اعیان 260مترمربع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872518/مزایده-یک-قطعه-زمین-مسکونی-کلاسه-960349-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مسکونی کلاسه 960349  نوبت اول  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی کلاسه 960349  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872550/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده یک دستگاه خودرو سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872374/تمدید-فراخوان-انجام-نگهداری-و-تعمیرات-سیستم-های-مخابراتی-و-تله-متری'>تمدید فراخوان انجام نگهداری و تعمیرات سیستم های مخابراتی و تله متری / آگهی تمدید  فراخوان های ارزیابی کیفی,فراخوان انجام نگهداری و تعمیرات سیستم های مخابراتی و تله متری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872425/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودروی-سواری-ال-90'>مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری ال 90 / مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری ال 90</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872664/اصلاحیه-مناقصه-خرید-یک-ست-تابلوی-20-کیلوولت-MDS-هشت-سلولی-نوبت-دوم'>اصلاحیه مناقصه خرید یک ست تابلوی 20 کیلوولت MDS هشت سلولی- نوبت دوم  / اصلاحیه، مناقصه خرید یک ست تابلوی 20 کیلوولت MDS هشت سلولی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872421/فراخوان-مناقصه-خرید-گاز-کلر-و-کلروفریک-و--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خرید گاز کلر و کلروفریک و...نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه خرید گاز کلر و کلروفریک و...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872292/فراخوان-تکمیل-کارهای-ساختمان-و-تاسیسات---نوبت-دوم'>فراخوان تکمیل کارهای ساختمان و تاسیسات....- نوبت دوم  / آگهی فراخوان , فراخوان تکمیل کارهای ساختمان و تاسیسات....- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872430/فراخوان-مناقصه-احداث-برید-عرضی-در-رودخانه-کترا-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه احداث برید عرضی در رودخانه کترا نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه احداث برید عرضی در رودخانه کترا نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872447/ارزیابی-کیفی-مهندسین-مشاور-جهت-مطالعات-اندازه-گیری-میزان-نشست-جریان-الکتریکی-نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی مهندسین مشاور جهت مطالعات اندازه گیری میزان نشست جریان الکتریکی نوبت دوم / آگهی دوم ارزیابی کیفی ، ارزیابی کیفی مهندسین مشاور جهت مطالعات اندازه گیری میزان نشست جریان الکتریکی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872497/تجدید-مناقصه-اولویت-اول-تکمیل-بخشی-از-آماده-سازی-معابر--'>تجدید مناقصه اولویت اول تکمیل بخشی از آماده سازی معابر ... / تجدید مناقصه عمومی, مناقصه اولویت اول تکمیل بخشی از آماده سازی معابر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872415/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-اپوکسی-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای اپوکسی- نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه تهیه مصالح و اجرای اپوکسی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872419/مناقصه-تهیه-نرم-افزار-و-استقرار-سیستم-نگهداری-پیشگیرانه--نوبت-دوم'>مناقصه تهیه نرم افزار و استقرار سیستم نگهداری پیشگیرانه - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه تهیه نرم افزار و استقرار سیستم نگهداری پیشگیرانه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872426/اطلاعیه-خرید-تخم-مرغ-و---نوبت-دوم'>اطلاعیه خرید تخم مرغ و ...- نوبت دوم  / اطلاعیه , اطلاعیه خرید تخم مرغ و ...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872291/فراخوان-تکمیل-کارهای-ساختمان-و-تاسیسات-استودیو---نوبت-دوم'>فراخوان تکمیل کارهای ساختمان و تاسیسات استودیو....- نوبت دوم  / آگهی فراخوان , فراخوان تکمیل کارهای ساختمان و تاسیسات استودیو....- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872654/اصلاحیه-مناقصه-عملیات-تهیه-و-نصب-پانل-های-بتنی-پیش-ساخته-دیوار'>اصلاحیه مناقصه عملیات تهیه و نصب پانل های بتنی پیش ساخته دیوار / اصلاحیه مناقصه،آگهی مناقصه  عملیات تهیه و نصب پانل های بتنی پیش ساخته دیوار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872398/مناقصه-انجام-عملیات-پارتیشن-بندی-بلوک-1-ساختمان-اداری'>مناقصه انجام عملیات پارتیشن بندی بلوک 1 ساختمان اداری / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام عملیات پارتیشن بندی بلوک 1 ساختمان اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872441/مناقصه-خرید-خدمات-تخصصی-بهداشتی-و-درمانی---'>مناقصه خرید خدمات تخصصی بهداشتی و درمانی..... / مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید خدمات تخصصی بهداشتی و درمانی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872404/آگهی-شناسایی-پیمانکار-واگذاری-مرکز-ناباروری'>آگهی شناسایی پیمانکار واگذاری  مرکز ناباروری / آگهی شناسایی پیمانکار واگذاری  مرکز ناباروری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872407/مزایده-یخچال-ویترینی-سرپایی--قفسه-نوپان'>مزایده یخچال ویترینی سرپایی ، قفسه نوپان  / مزایده,مزایده یخچال ویترینی سرپایی ، قفسه نوپان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872454/مزایده-اپارتمان-مساحت-138-مترمربع-نوبت-اول'>مزایده اپارتمان مساحت 138 مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده اپارتمان مساحت 138 مترمربع نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872288/فراخوان-تامین-نصب-راه-اندازی-و-پشتیبانی-از-11000-نسخه-آنتی-ویروس--نوبت-دوم'>فراخوان تامین نصب راه اندازی و پشتیبانی از 11000 نسخه آنتی ویروس - نوبت دوم  / فراخوان  , فراخوان تامین نصب راه اندازی و پشتیبانی از 11000 نسخه آنتی ویروس - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872451/مزایده-3000-متر-زمین-شالیزاری'>مزایده 3000 متر زمین شالیزاری / مزایده,مزایده 3000 متر زمین شالیزاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872448/مزایده-واگذاری-یکباب-از-مغازه-های-بازار-روز-کتالم'>مزایده واگذاری یکباب از مغازه های بازار روز کتالم  / مزایده,مزایده واگذاری یکباب از مغازه های بازار روز کتالم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872456/مزایده-املاک-پلاک-40-اصلی-مبذر-7-هکتار'>مزایده املاک پلاک 40 اصلی مبذر 7 هکتار / مزایده,مزایده املاک پلاک 40 اصلی مبذر 7 هکتار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872509/مزایده-فروش-اسکلت-فلزی-شامل-تیرآهن'>مزایده فروش اسکلت فلزی شامل تیرآهن  / آگهی مزایده اموال توقیفی , مزایده فروش اسکلت فلزی شامل تیرآهن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872379/مناقصه-اجرای-باقیمانده-عملیات-خاکی-و-ساخت-اسکلت-بتنی-ساختمانهای-اصلی----نوبت-دوم'>مناقصه اجرای باقیمانده عملیات خاکی و ساخت اسکلت بتنی ساختمانهای اصلی ... - نوبت دوم  / ​آگهی مناقصه فراخوان نخست, مناقصه اجرای باقیمانده عملیات خاکی و ساخت اسکلت بتنی ساختمانهای اصلی ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872392/مناقصه-تهیه-و-پخش-لکه-گیری-و-پخش-آسفالت-12-0-و-19-0-به-صورت-پخش-دستی--'>مناقصه تهیه و پخش لکه گیری و پخش آسفالت 12- 0 و 19- 0 به صورت پخش دستی... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه و پخش لکه گیری و پخش آسفالت 12- 0 و 19- 0 به صورت پخش دستی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872461/مزایده-فروش-اموال-اسقاطی'>مزایده فروش اموال اسقاطی / آگهی مزایده , مزایده فروش اموال اسقاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872477/مزایده-شش-دانگ-عرصه-و-اعیان-به-مساحت-200-مترمربع-کلاسه-950428'>مزایده شش دانگ عرصه و اعیان به مساحت 200 مترمربع کلاسه 950428 / مزایده,مزایده شش دانگ عرصه و اعیان به مساحت 200 مترمربع کلاسه 950428</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872420/مزایده-راهبری--تعمیر-و-نگهداری-و-بهره-برداری-از-2-جایگاه-سوخت'>مزایده راهبری - تعمیر و نگهداری و بهره برداری از 2 جایگاه سوخت / آگهی مزایده عمومی , مزایده راهبری - تعمیر و نگهداری و بهره برداری از 2 جایگاه سوخت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872484/مزایده-یک-باب-حجره-به-شماره-60-کلاسه-950434'>مزایده یک باب حجره به شماره 60 کلاسه 950434  / مزایده,مزایده یک باب حجره به شماره 60 کلاسه 950434 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872290/تجدید-فراخوان-مناقصه-بهسازی-دکل-102-متری-نوبت-دوم'>تجدید فراخوان مناقصه بهسازی دکل 102 متری- نوبت دوم  / آگهی فراخوان , تجدید فراخوان مناقصه بهسازی دکل 102 متری- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872498/مزایده-یک-قطعه-زمین-کشاورزی-مساحت-1000متر'>مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 1000متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 1000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872436/مزایده-لوازم-یدکی-موتور-سیکلت'>مزایده لوازم یدکی موتور سیکلت  / آگی مزایده , مزایده لوازم یدکی موتور سیکلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872496/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-220-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 220 متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 220 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872467/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-شماره-950288-2-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان شماره 950288/2 نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان شماره 950288/2 نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872474/مزایده-ششدانگ-یک-باب-خانه-بایگانی-9200226'>مزایده ششدانگ یک باب خانه بایگانی 9200226  / مزایده,مزایده ششدانگ یک باب خانه بایگانی 9200226 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872486/مزایده-پلاک-ثبتی-دو-خوابه-اموال-غیرمنقول'>مزایده پلاک ثبتی دو خوابه اموال غیرمنقول  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی دو خوابه اموال غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872431/مزایده-واگذاری-تعدادی-از-مراکز-تحت-پوشش-خود-اعم-از-کتابخانه-و--'>مزایده واگذاری تعدادی از مراکز تحت پوشش خود اعم از کتابخانه و ... / مزایده ,مزایده واگذاری تعدادی از مراکز تحت پوشش خود اعم از کتابخانه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872459/مزایده-خودرو'>مزایده خودرو / آگهی مزایده ,مزایده خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872444/مزایده-تلفن-همراه'>مزایده تلفن همراه  / آگهی مزایده ,مزایده تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872395/مناقصه-پروژه-احداث-ساختمان-و-سپتیک-بهداشتی'>مناقصه پروژه احداث ساختمان و سپتیک بهداشتی  / مناقصه ,مناقصه پروژه احداث ساختمان و سپتیک بهداشتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872400/فراخوان-خرید-لوله-پلی-اتیلن-10-اتمسفر'>فراخوان خرید لوله پلی اتیلن 10 اتمسفر / آگهی فراخوان مناقصه یک مرحله ای,فراخوان خرید لوله پلی اتیلن 10 اتمسفر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872481/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-به-مساحت-213-13متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 213.13متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 213.13متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872417/مزایده-منقول-قطعات-یدکی-خودرو'>مزایده منقول قطعات یدکی خودرو  / مزایده ,مزایده منقول قطعات یدکی خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872367/تجدید-فراخوان-اجرای-سیستم-تله-متری-و-کنترل-از-راه-دور-تاسیسات'>تجدید فراخوان اجرای سیستم تله متری و کنترل از راه دور تاسیسات / تجدید آگهی فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان اجرای سیستم تله متری و کنترل از راه دور تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872469/مزایده-واگذاری-املاک-مازاد-تملیکی-نقد-و-اقساطی'>مزایده واگذاری املاک مازاد تملیکی نقد و اقساطی / مزایده,مزایده واگذاری املاک مازاد تملیکی نقد و اقساطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872503/مناقصه-انجام-خدمات-حمل-و-نقل-نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات حمل و نقل- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات حمل و نقل- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872283/فراخوان-سرویس--حمل-و-نقل-درون-شهری-و-برون-شهری-خودروهای-سواری-با-راننده-و-بدون-راننده--نوبت-دوم'>فراخوان سرویس ، حمل و نقل درون شهری و برون شهری خودروهای سواری با راننده و بدون راننده - نوبت دوم  / فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکار, فراخوان حمل و نقل درون شهری و برون شهری خودروهای سواری با راننده و بدون راننده - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872285/فراخوان-دستگاه-تصفیه-فیزیکی-روغن-صنعتی-تحت-خلاء-نوبت-دوم'>فراخوان دستگاه تصفیه فیزیکی روغن صنعتی تحت خلاء- نوبت دوم  / فراخوان دستگاه تصفیه فیزیکی روغن صنعتی تحت خلاء- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872529/مناقصه-خرید-فیوز-اوت-تیغه-ای'>مناقصه خرید فیوز اوت تیغه ای  / آگهی مناقصه , مناقصه خرید فیوز اوت تیغه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872551/مناقصه-جمع-آوری-مواد-بازیافتی--تعمیر--حفظ-و-نگهداری-و-بهره-برداری---96-3-28'>مناقصه جمع آوری مواد بازیافتی ، تعمیر ، حفظ و نگهداری و بهره برداری... - 96.3.28 / آگهی مناقصه , مناقصه جمع آوری مواد بازیافتی ، تعمیر ، حفظ و نگهداری و بهره برداری... - 96.3.28</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872554/مزایده-ته-چر-زراعت-حدود-23-هکتار--'>مزایده ته چر زراعت حدود 23 هکتار ... / مزایده ته چر زراعت حدود 23 هکتار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872531/مناقصه-خرید-خطایاب'>مناقصه خرید خطایاب  / آگهی مناقصه , مناقصه خرید خطایاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872537/مناقصه-خرید-انواع-اتو-ترانس'>مناقصه خرید انواع اتو ترانس  / آگهی مناقصه , مناقصه خرید انواع اتو ترانس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872562/مناقصه-نگهداری-و-پشتیبانی-شبکه-کابل-و-هوایی--'>مناقصه نگهداری و پشتیبانی شبکه کابل و هوایی ... / خلاصه آگهی مناقصه ، مناقصه نگهداری و پشتیبانی شبکه کابل و هوایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872463/مزایده-فروش-املاک-مازاد-بر-نیاز-و-تملیکی'>مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز و تملیکی  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز و تملیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872433/فراخوان-خرید-و-اجرای-خط-انتقال-آب----نوبت-دوم'>فراخوان خرید و اجرای خط انتقال آب ....- نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان خرید و اجرای خط انتقال آب ....- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872939/مناقصه-عملیات-جدولگذاری-و-بهسازی-و-اصلاح-جداول-مرحله-دوم-نوبت-اول'>مناقصه عملیات جدولگذاری و بهسازی و اصلاح جداول مرحله دوم نوبت اول  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات جدولگذاری و بهسازی و اصلاح جداول-مرحله دوم نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872282/مناقصه-اجرای-پنجره-ها-و-نمای-ساختمان---نوبت-دوم'>مناقصه  اجرای پنجره ها و نمای ساختمان...- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه  اجرای پنجره ها و نمای ساختمان... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872563/مزایده-اعیانی-احداثی-در-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-5000متر'>مزایده اعیانی احداثی در یک قطعه زمین به مساحت 5000متر / مزایده,مزایده اعیانی احداثی در یک قطعه زمین به مساحت 5000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872565/مزایده-اعیانی-احداثی-در-زمین-3000متر-بصورت-کارگاه'>مزایده اعیانی احداثی در زمین 3000متر بصورت کارگاه  / مزایده,مزایده اعیانی احداثی در زمین 3000متر بصورت کارگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872925/مناقصه-تکمیل-نمازخانه-و-سرویس-بهداشتی--نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل نمازخانه و سرویس بهداشتی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه تکمیل نمازخانه و سرویس بهداشتی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872511/مناقصه-خرید-مقدار-پنج-هزار-متر-لوله-پلی-اتیلن-250-میلیمتر'>مناقصه خرید مقدار پنج هزار متر لوله پلی اتیلن 250 میلیمتر  / مناقصه, مناقصه خرید مقدار پنج هزار متر لوله پلی اتیلن 250 میلیمتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872489/مزایده-ضایعات-رول-کیسه-و--'>مزایده ضایعات رول کیسه و ... / آگهی مزایده, مزایده ضایعات رول کیسه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872662/مزایده-فروش-شش-دستگاه-آپارتمان-اداری'>مزایده فروش شش دستگاه آپارتمان اداری  / مزایده,مزایده فروش شش دستگاه آپارتمان اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872429/مناقصه-عملیات-سمپاشی-مزارع-و-کشت-و-داشت-ذرت'>مناقصه عملیات سمپاشی مزارع و کشت و داشت ذرت / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات سمپاشی مزارع و کشت و داشت ذرت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872440/مناقصه-انجام-بخش-هایی-از-کارهای-عمرانی-(ابنیه)-ساختمان-در-حال-احداث'>مناقصه انجام بخش هایی از کارهای عمرانی (ابنیه) ساختمان در حال احداث  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام بخش هایی از کارهای عمرانی (ابنیه) ساختمان در حال احداث </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872460/مناقصه-انجام-خدمات-پشتیبانی-شرکت-تولید-نیروی-برق'>مناقصه  انجام خدمات پشتیبانی شرکت تولید نیروی برق / فراخوان اعلام آمادگی مناقصه گران, مناقصه  انجام خدمات پشتیبانی شرکت تولید نیروی برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872330/مناقصه-عمومی-خرید-2300-اصله-پایه-بتنی---'>مناقصه عمومی خرید 2300 اصله پایه بتنی .... / مناقصه , مناقصه عمومی خرید 2300 اصله پایه بتنی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872479/مناقصه-تهیه-و-نصب-تعداد-15-دستگاه-MOF'>مناقصه تهیه و نصب تعداد 15 دستگاه MOF / مناقصه عمومی, مناقصه تهیه و نصب تعداد 15 دستگاه MOF</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872525/مزایده-واگذاری-به-اجاره-تعدادی-از-اماکن-و-غرفه-ها'>مزایده واگذاری به اجاره  تعدادی از اماکن و غرفه ها / فراخوان مزایده عمومی, مزایده واگذاری به اجاره  تعدادی از اماکن و غرفه ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872535/مناقصه-عملیات-اجرائی-بهسازی-و-آسفالت'>مناقصه عملیات اجرائی بهسازی و آسفالت / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرائی بهسازی و آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872544/فراخوان-مناقصه-اجرای-پروژه-احداث-ساختمانهای-اداری-و-نگهبانی-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه اجرای پروژه احداث ساختمانهای اداری و نگهبانی- نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه اجرای پروژه احداث ساختمانهای اداری و نگهبانی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872546/فراخوان-مناقصه-اجرای-پروژه-احداث-فضای-سبز-و-درختکاری--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه اجرای پروژه احداث فضای سبز و درختکاری - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه اجرای پروژه احداث فضای سبز و درختکاری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872668/مزایده-ششدانگ-زمین-بصورت-خانه-343متر'>مزایده ششدانگ زمین بصورت خانه 343متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بصورت خانه 343متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872349/تجدید-فراخوان-تامین-نصب-و-راه-اندازی-و-نگهداری-سامانه-های-حمل-و-نقل-نوبت-دوم'>تجدید فراخوان تامین، نصب و راه اندازی و نگهداری سامانه های حمل و نقل نوبت دوم  / تجدید فراخوان عمومی، تامین، نصب و راه اندازی و نگهداری سامانه های حمل و نقل نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872665/مزایده-130-سهم-مشاع-از-10000-سهم-پلاک-ثبتی'>مزایده 130 سهم مشاع از 10000 سهم پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 130 سهم مشاع از 10000 سهم پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872624/مزایده-فروش-یک-دستگاه-پخت-نان-سنگک-و--'>مزایده فروش یک دستگاه پخت نان سنگک و ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش یک دستگاه پخت نان سنگک و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872560/فراخوان-واگذاری-کلیه-امور-و-خدمات-مربوط-به-مدیریت-بهره-برداری-و-خدمات-گاز-شهری--نوبت-دوم'>فراخوان واگذاری کلیه امور و خدمات مربوط به مدیریت بهره برداری و خدمات گاز شهری - نوبت دوم  / فراخوان واگذاری کلیه امور و خدمات مربوط به مدیریت بهره برداری و خدمات گاز شهری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872397/تجدید-مناقصه-اجرای-پروژه-بهسازی-و-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه  اجرای پروژه بهسازی و زیرسازی و آسفالت معابر- نوبت دوم  / آگهی تجدید  مناقصه عمومی,مناقصه  اجرای پروژه بهسازی و زیرسازی و آسفالت معابر- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872401/مناقصه-مرمت-خانه-سیفی-محله-جولان-همدان--نوبت-دوم'>مناقصه  مرمت خانه سیفی محله جولان همدان - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه  مرمت خانه سیفی محله جولان همدان - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872414/مناقصه-احداث-پل-عابر-پیاده-روی-رودخانه-کارون'>مناقصه احداث پل عابر پیاده روی رودخانه کارون  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث پل عابر پیاده روی رودخانه کارون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872508/مزایده-واگذاری-املاک-و-'>مزایده واگذاری املاک و.. / مزایده,مزایده واگذاری املاک و..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872373/مناقصه-واگذاری-عملیات-تعمیر-و-زیباسازی-سقف-جایگاه-CNG-با-کامپوزیت'>مناقصه  واگذاری عملیات تعمیر و زیباسازی سقف جایگاه CNG با کامپوزیت  / آگهی مناقصه,مناقصه واگذاری عملیات تعمیر و زیباسازی سقف جایگاه CNG با کامپوزیت ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872381/مناقصه-تهیه-و-تحویل-34680-متر-انواع-کابل-ژله'>مناقصه تهیه و تحویل 34680 متر انواع کابل ژله / آگهی مناقصه,مناقصه تهیه و تحویل 34680 متر انواع کابل ژله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872370/فراخوان-تهیه-نقشه-کاداستر-اراضی-کشاورزی'>فراخوان  تهیه نقشه کاداستر اراضی کشاورزی / فراخوان  تهیه نقشه کاداستر اراضی کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/873106/مناقصه-عمومی-امور-تعمیرات-و-نگهداری-تاسیسات-بیمارستانها-96-3-28'>مناقصه عمومی امور تعمیرات و نگهداری تاسیسات بیمارستانها 96.3.28 / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی امور تعمیرات و نگهداری تاسیسات بیمارستانها 96.3.28</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/873083/مناقصه-امور-طبخ-و-توزیع-غذای-بیماران-و-کارکنان-بیمارستان'>مناقصه امور طبخ و توزیع غذای بیماران و کارکنان بیمارستان  / مناقصه , مناقصه امور طبخ و توزیع غذای بیماران و کارکنان بیمارستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/873043/استعلام-دستگاه-شستشو-و-جرمگیر-رادیاتور--'>استعلام دستگاه شستشو و جرمگیر رادیاتور... / استعلام دستگاه شستشو و جرمگیر رادیاتور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/873015/استعلام-اقلام-ساختنی-(-طبق-نمونه-)---'>استعلام اقلام ساختنی ( طبق نمونه ) .... / استعلام اقلام ساختنی ( طبق نمونه ) ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872358/مناقصه-اصلاح-و-اجرای-جداول-و-کف-پوش--'>مناقصه اصلاح و اجرای جداول و کف پوش ... / مناقصه اصلاح و اجرای جداول و کف پوش ... نوبت اول- مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/873092/استعلام-راهند-بازویی-به-همراه-کارت-خوان-و-نرم-افزار-گزارش-دهی--'>استعلام راهند بازویی به همراه کارت خوان و نرم افزار گزارش دهی ... / استعلام راهند بازویی به همراه کارت خوان و نرم افزار گزارش دهی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872385/مزایده-تعداد-سه-دستگاه-خودروی-مازاد-خود'>مزایده تعداد سه دستگاه خودروی مازاد خود  / مزایده , مزایده  تعداد سه دستگاه خودروی مازاد خود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872984/آگهی-مزایده-فروش-اقلام-مستعمل-و-اسقاط'>آگهی مزایده فروش اقلام مستعمل و اسقاط / آگهی مزایده ، مزایده فروش اقلام مستعمل و اسقاط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872297/مناقصه-مدیریت-فنی-و-اجرایی-مراکز-تحقیقات-آموزش-و-مشاوره-فضای-سبز'>مناقصه مدیریت فنی و اجرایی مراکز تحقیقات آموزش و مشاوره فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه مدیریت فنی و اجرایی مراکز تحقیقات آموزش و مشاوره فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/873011/مناقصه-خرید-تعداد-1-500-000-عدد-دبه-پلی-ایتلن-ماست'>مناقصه  خرید تعداد 1.500.000 عدد دبه پلی ایتلن ماست / مناقصه عمومی, مناقصه  خرید تعداد 1.500.000 عدد دبه پلی ایتلن ماست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/873070/استعلام-پله-اضطراری-خوابگاه-خواهران'>استعلام پله اضطراری خوابگاه خواهران / استعلام پله اضطراری خوابگاه خواهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/873082/استعلام-انجام-امور-مربوط-به-خدمات-رسانی-بازنشستگان'>استعلام انجام امور مربوط به خدمات رسانی بازنشستگان  / استعلام ,استعلام انجام امور مربوط به خدمات رسانی بازنشستگان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/873080/استعلام-دوربین'>استعلام  دوربین / استعلام , استعلام دوربین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/873076/استعلام-کولر-گازی-اسپیلت-هایسنس'>استعلام کولر گازی اسپیلت هایسنس / استعلام کولر گازی اسپیلت هایسنس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872350/آگهی-مزایده-فروش-یک-دستگاه-لودر-کاترپیلار--'>آگهی مزایده  فروش  یک دستگاه لودر کاترپیلار ... / آگهی مزایده ،آگهی مزایده  فروش  یک دستگاه لودر کاترپیلار ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/873064/استعلام-بیمه-اماکن'>استعلام بیمه اماکن  / استعلام , استعلام بیمه اماکن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/873056/استعلام-دستگاه-ضبط-کننده'>استعلام دستگاه ضبط کننده / استعلام, استعلام دستگاه ضبط کننده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/873079/استعلام-حفاظت-و-آماده-سازی-و-مرمت-مجموعه'>استعلام  حفاظت و آماده سازی و مرمت مجموعه  / استعلام , استعلام حفاظت و آماده سازی و مرمت مجموعه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/873075/استعلام-فایل-مخصوص-نگهداری-کارت-مالی-هوشمند'>استعلام  فایل مخصوص نگهداری کارت مالی هوشمند  / استعلام , استعلام فایل مخصوص نگهداری کارت مالی هوشمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/873071/استعلام-دوربین--صوتی-و-تصویر'>استعلام  دوربین ، صوتی و تصویر / استعلام , استعلام دوربین ، صوتی و تصویر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/873055/استعلام-مایع-ظرفشویی'>استعلام  مایع ظرفشویی / استعلام , استعلام مایع ظرفشویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/873062/استعلام-پرده-کرکره-چوب-خالص-طرح-MDF'>استعلام  پرده کرکره چوب خالص طرح MDF / استعلام , استعلام پرده کرکره چوب خالص طرح MDF</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/873069/استعلام-پودر-دستی'>استعلام پودر دستی  / استعلام، استعلام پودر دستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/873063/استعلام-پارتیشن-ترکیبی-MDF--ورق-پلی-کربنات--کمد-بایگانی-و--'>استعلام پارتیشن ترکیبی MDF ، ورق پلی کربنات ، کمد بایگانی و ...  / استعلام , استعلام پارتیشن ترکیبی MDF ، ورق پلی کربنات ، کمد بایگانی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/873085/استعلام-خرید-چراغ-صنعتی-جهت-روشنایی-سالن-فوتسال'>استعلام خرید چراغ صنعتی جهت روشنایی سالن فوتسال   / استعلام خرید چراغ صنعتی جهت روشنایی سالن فوتسال  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872413/مناقصه-خرید-تجهیزات-20-دستگاه-UPS-(برق-اضطراری-)'>مناقصه خرید تجهیزات  20 دستگاه UPS (برق اضطراری ) / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید تجهیزات  20 دستگاه UPS (برق اضطراری ) نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/873104/استعلام-مکمل-غذای-سگ-و-کنسرو-لوبیا-و--'>استعلام مکمل غذای سگ و کنسرو لوبیا و ...  / استعلام , استعلام مکمل غذای سگ و کنسرو لوبیا و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/873051/استعلام-لوله-110-63-90-گلپایگان'>استعلام لوله 110.63.90 گلپایگان / استعلام , استعلام لوله 110.63.90 گلپایگان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/873073/استعلام-تهیه-و-نصب-تابلوهای-معرفی-جاذبه-های-گردشگری'>استعلام تهیه و نصب تابلوهای معرفی جاذبه های گردشگری  / استعلام,استعلام تهیه و نصب تابلوهای معرفی جاذبه های گردشگری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/873066/استعلام-دیوار-کوب'>استعلام دیوار کوب / استعلام, استعلام دیوار کوب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/873058/استعلام-مایع-دستشویی-به-مقدار-2780-لیتر'>استعلام مایع دستشویی به مقدار 2780 لیتر / استعلام, استعلام مایع دستشویی به مقدار 2780 لیتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/873053/استعلام-خرید-صندلی'>استعلام خرید صندلی / استعلام, استعلام خرید صندلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/873045/استعلام-دستگاه-واکس-کفش-چهار-برس-دو-شیر'>استعلام دستگاه واکس کفش چهار برس دو شیر  / استعلام, استعلام دستگاه واکس کفش چهار برس دو شیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/873036/استعلام-اسپکترومتر'>استعلام اسپکترومتر / استعلام, استعلام اسپکترومتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/873089/استعلام-ردیاب-خودرویی-gps'>استعلام  ردیاب خودرویی gps / استعلام, استعلام   ردیاب خودرویی gps </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/873077/استعلام-دیزل-ژنراتور-برق'>استعلام دیزل ژنراتور برق / استعلام , استعلام دیزل ژنراتور برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872393/مزایده-پنج-هزار-سوله-96-3-28'>مزایده پنج هزار سوله  96.3.28 / آگهی مزایده عمومی,مزایده پنج هزار سوله  96.3.28</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/873072/استعلام-شامپو-200-گرمی'>استعلام شامپو 200 گرمی  / استعلام , استعلام شامپو 200 گرمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/873068/استعلام-درب-شیشه-ای-اتوماتیک'>استعلام درب شیشه ای اتوماتیک / استعلام ، استعلام درب شیشه ای اتوماتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/873061/استعلام-تجهیز-چاه'>استعلام تجهیز چاه  / استعلام تجهیز چاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/873028/استعلام-خرید-پکیج'>استعلام خرید پکیج / استعلام, استعلام خرید پکیج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/873024/استعلام-تهیه-و-نصب-انواع-شیشه-طبق-2-برگ-لیست-پیوست'>استعلام  تهیه و نصب انواع شیشه طبق 2 برگ لیست پیوست  / استعلام , استعلام  تهیه و نصب انواع شیشه طبق 2 برگ لیست پیوست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872982/استعلام-خرید-کولر-گازی'>استعلام خرید کولر گازی  / استعلام, استعلام خرید کولر گازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/873031/استعلام-خرید-لامپ-18-وات-LED'>استعلام خرید لامپ 18 وات LED / استعلام ,استعلام خرید لامپ 18 وات LED</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/873044/استعلام-10-عدد-کیس-کامپیوتر-پنتیوم-4'>استعلام 10 عدد کیس کامپیوتر پنتیوم  4  / استعلام , استعلام 10 عدد کیس کامپیوتر پنتیوم  4 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/873057/استعلام-بلند-گوی-سقفی'>استعلام بلند گوی سقفی  / استعلام بلند گوی سقفی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872346/مناقصه-لکه-گیری-و-جداول-و-پیاده-روهای-مرکز-مناطق-و-نواحی-شهریار--نوبت-دوم'>مناقصه لکه گیری و جداول و پیاده روهای مرکز، مناطق و نواحی شهریار  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه لکه گیری و جداول و پیاده روهای مرکز، مناطق و نواحی شهریار  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872975/استعلام-زونکن-و-کارتن'>استعلام  زونکن و کارتن  / استعلام زونکن و کارتن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/873042/استعلام-هارد-داخلی-سرور-یک-ترا-بایت'>استعلام هارد داخلی سرور یک ترا بایت  / استعلام, استعلام هارد داخلی سرور یک ترا بایت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/873037/استعلام-کاتریج-لیزری-05-مدل-جی-اند'>استعلام کاتریج لیزری 05 مدل جی اند  / استعلام, استعلام  کاتریج لیزری 05 مدل جی اند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872963/استعلام-چمن-مصنوعی'>استعلام  چمن مصنوعی  / استعلام , استعلام چمن مصنوعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/873029/استعلام-تابلو-LED'>استعلام  تابلو LED  / استعلام , استعلام تابلو LED </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/873020/استعلام-اجرای-خط-لوله-6-اینچ-فلزی-به-منظور-گازرسانی'>استعلام اجرای خط لوله 6 اینچ فلزی به منظور گازرسانی  / استعلام, استعلام اجرای خط لوله 6 اینچ فلزی به منظور گازرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/873003/استعلام-خرید-پکیج-موتورخانه-سیار'>استعلام خرید پکیج موتورخانه سیار  / استعلام , استعلام خرید پکیج موتورخانه سیار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872971/استعلام-حفاری-یک-حلقه-چاه-آهکی'>استعلام حفاری یک حلقه چاه آهکی / استعلام حفاری یک حلقه چاه آهکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872972/استعلام-تعدادی-کفش-شاهین-ناتاشا-مدل-پتینه'>استعلام  تعدادی کفش شاهین ناتاشا مدل پتینه / استعلام , استعلام تعدادی کفش شاهین ناتاشا مدل پتینه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/873046/استعلام-خرید-2-دستگاه-رله-دیفرانسیل'>استعلام  خرید 2 دستگاه رله دیفرانسیل / استعلام , استعلام خرید 2 دستگاه رله دیفرانسیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872355/مناقصه-انتقال-نیرو-و-برقرسانی-به-شبکه-های-توزیع-نیرو-و-عملیات-جایگزینی-شبکه-مسی----نوبت-دوم'>مناقصه انتقال نیرو و برقرسانی به شبکه های توزیع نیرو و عملیات جایگزینی شبکه مسی.... - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه انتقال نیرو و برقرسانی به شبکه های توزیع نیرو و عملیات جایگزینی شبکه مسی.... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/873034/استعلام-داکت-اپیلت-جهت-فضای-150-متری-انبار'>استعلام  داکت اپیلت جهت فضای 150 متری انبار / استعلام , استعلام داکت اپیلت جهت فضای 150 متری انبار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872983/استعلام-50-دستگاه-اسکنر-تک-انگشتی-مدل-FUTRONIC'>استعلام  50 دستگاه اسکنر تک انگشتی مدل FUTRONIC / استعلام , استعلام 50 دستگاه اسکنر تک انگشتی مدل FUTRONIC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872944/استعلام-مصالح-میدان-خان'>استعلام مصالح میدان خان / استعلام مصالح میدان خان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872978/استعلام-نگهداری-مناطق-احیا-شده-و-قرق'>استعلام نگهداری مناطق احیا شده و قرق / استعلام نگهداری مناطق احیا شده و قرق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872990/استعلام-عملیات-بهسازی-و-نوسازی-ساختمان'>استعلام عملیات بهسازی و نوسازی ساختمان / استعلام عملیات بهسازی و نوسازی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872997/استعلام-احداث-شبکه-برق-فشار-متوسط'>استعلام احداث شبکه برق فشار متوسط  / استعلام احداث شبکه برق فشار متوسط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872933/استعلام-صندلی-گردان-کارمندی-مدل-70-آرام-گستر'>استعلام صندلی گردان کارمندی مدل 70 آرام گستر  / استعلام, استعلام صندلی گردان کارمندی مدل 70 آرام گستر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872952/استعلام-10-دستگاه-اسکنر-4-انگشتی-مدل-suprima'>استعلام 10 دستگاه اسکنر 4 انگشتی مدل suprima  / استعلام , استعلام 10 دستگاه اسکنر 4 انگشتی مدل suprima </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872962/استعلام-احداث-یک-باب-منبع-موتور-خانه-26-متر-مکعبی---'>استعلام احداث یک باب منبع موتور خانه 26 متر مکعبی .... / استعلام احداث یک باب منبع موتور خانه 26 متر مکعبی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872969/استعلام-تخته-وایت-برد'>استعلام  تخته وایت برد  / استعلام , استعلام  تخته وایت برد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/873022/استعلام-پاوربانک'>استعلام  پاوربانک   / استعلام, استعلام  پاوربانک  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/873002/استعلام-اجرای-ابنیه-و-دکوراسیون-داخلی-سالن'>استعلام اجرای ابنیه و دکوراسیون داخلی سالن / استعلام , استعلام اجرای ابنیه و دکوراسیون داخلی سالن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872964/استعلام-ریبون-اصلی-دستگاه-صدور-آنی-کارت-evolis'>استعلام  ریبون اصلی دستگاه صدور آنی کارت evolis   / استعلام, استعلام  ریبون اصلی دستگاه صدور آنی کارت evolis  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872942/استعلام-خرید-دریچه-منهول-باطوقه'>استعلام خرید دریچه منهول باطوقه  / استعلام، استعلام خرید دریچه منهول باطوقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872930/استعلام-تهیه-مصالح-و-بازسازی-ساختمان'>استعلام تهیه مصالح و بازسازی ساختمان / استعلام, استعلام تهیه مصالح و بازسازی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/873050/استعلام-کنتور-برق-3-فاز--5-آمپر--100-و-400-وات'>استعلام کنتور برق 3 فاز - 5 آمپر - 100 و 400 وات / استعلام ,استعلام کنتور برق 3 فاز - 5 آمپر - 100 و 400 وات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/873032/استعلام-تعمیر-دو-دستگاه-کمپرسور-دیسکاسوالو'>استعلام تعمیر دو دستگاه کمپرسور دیسکاسوالو / استعلام ,استعلام تعمیر دو دستگاه کمپرسور دیسکاسوالو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/873013/استعلام-لایسنس-سیتربکس-طبق-لیست-پیوست'>استعلام لایسنس سیتربکس طبق لیست پیوست / استعلام ,استعلام لایسنس سیتربکس طبق لیست پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872947/استعلام-مواد-شیمیایی'>استعلام مواد شیمیایی  / استعلام ,استعلام مواد شیمیایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872919/استعلام-کامپیوتر-ALL-IN-ONE'>استعلام کامپیوتر ALL IN ONE / استعلام کامپیوتر ALL IN ONE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/873084/استعلام-باطری-قلمی--'>استعلام باطری قلمی... / استعلام، استعلام باطری قلمی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872929/استعلام-خرید-فن-کوئل-زمینی-برند-تهویه-دماوند'>استعلام خرید فن کوئل زمینی برند تهویه دماوند / استعلام, استعلام خرید فن کوئل زمینی برند تهویه دماوند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872989/استعلام-میز-اداری-6-سری'>استعلام میز اداری 6 سری / استعلام، استعلام میز اداری 6 سری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/873008/استعلام-تهیه-قطعات-و-تعمیرات-اساسی-3دستگاه-ماشین-آلات-راهسازی'>استعلام تهیه قطعات و تعمیرات اساسی 3دستگاه ماشین آلات راهسازی / استعلام، استعلام تهیه قطعات و تعمیرات اساسی 3دستگاه ماشین آلات راهسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872974/استعلام-صابون-75-گرمی'>استعلام صابون 75 گرمی / استعلام صابون 75 گرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872915/استعلام-لوله-کشی-شوفاژ'>استعلام لوله کشی شوفاژ  / استعلام، استعلام لوله کشی شوفاژ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872372/مناقصه-خرید-انواع-سنباده-و-پد-مصرفی--'>مناقصه خرید انواع سنباده و پد مصرفی... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید انواع سنباده و پد مصرفی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872906/استعلام-جک-پالت-بر'>استعلام جک پالت بر / استعلام, استعلام جک پالت بر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872920/استعلام-انجام-کار-تهیه-و-نصب-یک-عدد-تابلو-توزیع-داخلی'>استعلام انجام کار، تهیه و نصب یک عدد تابلو توزیع داخلی / استعلام, استعلام انجام کار، تهیه و نصب یک عدد تابلو توزیع داخلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872957/استعلام-جت-اسکنر-مدل-AVISION-NIG-125'>استعلام جت اسکنر مدل AVISION NIG 125 / استعلام, استعلام جت اسکنر مدل AVISION NIG 125</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872955/استعلام-جوهر-نمک'>استعلام جوهر نمک  / استعلام جوهر نمک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/873012/استعلام-سایر-فعالیت-های-خدمات-پشتیبانی-کسب-و-کار-طبقه-بندی-نشده'>استعلام سایر فعالیت های خدمات پشتیبانی کسب و کار طبقه بندی نشده / استعلام, استعلام سایر فعالیت های خدمات پشتیبانی کسب و کار طبقه بندی نشده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872981/استعلام-ترالی-سه-طبقه-و-ترولی-پذیرایی'>استعلام ترالی سه طبقه و ترولی پذیرایی / استعلام ، استعلام ترالی سه طبقه و ترولی پذیرایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872954/استعلام-یک-دستگاه-کولر-گازی'>استعلام یک دستگاه کولر گازی / استعلام, استعلام یک دستگاه کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872909/استعلام-تهیه-طرح-بهره-برداری-با-اریجه'>استعلام تهیه طرح بهره برداری با اریجه  / استعلام, استعلام تهیه طرح بهره برداری با اریجه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872366/مناقصه-طراحی-تهیه-حمل-و-اجرای-سیستم-اعلام-اطفاء-حریق-200-FM'>مناقصه طراحی، تهیه، حمل و اجرای سیستم اعلام  اطفاء حریق 200- FM / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه طراحی، تهیه، حمل و اجرای سیستم اعلام  اطفاء حریق 200- FM</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/873039/استعلام-تهیه-طرح-بهره-برداری-باریجه'>استعلام تهیه طرح بهره برداری باریجه / استعلام, استعلام تهیه طرح بهره برداری باریجه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/873026/استعلام-سیب-زمینی'>استعلام سیب زمینی / استعلام ,استعلام سیب زمینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872985/استعلام-معاینات-و-آزمایشات-پرسنل'>استعلام معاینات و آزمایشات پرسنل / استعلام ,استعلام معاینات و آزمایشات پرسنل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872935/استعلام-یک-دستگاه-تلویزیون-43-اینچ-و-یک-دستگاه-تلویزیون-32-اینچ'>استعلام یک دستگاه تلویزیون 43 اینچ و یک دستگاه تلویزیون 32 اینچ / استعلام یک دستگاه تلویزیون 43 اینچ و یک دستگاه تلویزیون 32 اینچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872908/استعلام-مایع-دستشویی'>استعلام مایع دستشویی / استعلام, استعلام  مایع دستشویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/873060/استعلام-هارد-دیسک-سرور-رایانه--'>استعلام هارد دیسک سرور رایانه ... / استعلام، استعلام هارد دیسک سرور رایانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872996/استعلام-گمانه-زنی-تپه-ازبکی'>استعلام گمانه زنی تپه ازبکی / استعلام, استعلام گمانه زنی تپه ازبکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/873052/استعلام-مادر-برد-رایانه--'>استعلام مادر برد رایانه... / استعلام, استعلام مادر برد رایانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872980/استعلام-وایتکس'>استعلام وایتکس / استعلام، استعلام وایتکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872284/آگهی-مناقصه-عمومی-طراحی--تامین-و-اجراء-توسعه-سالن-مونتاژ'>آگهی مناقصه عمومی طراحی ، تامین و اجراء توسعه سالن مونتاژ  / آگهی مناقصه عمومی ،آگهی مناقصه عمومی  طراحی ، تامین و اجراء توسعه سالن مونتاژ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872378/مناقصه-انجام-امور-خدمات-عمومی-در-مجتمع-سنگ-آهن-جلال-آباد---'>مناقصه انجام امور خدمات عمومی در مجتمع سنگ آهن جلال آباد ....  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام امور خدمات عمومی در مجتمع سنگ آهن جلال آباد .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872691/مزایده-محل-استقرار-دستگاه-روباه-پرنده-جنب-شهربازی-و--'>مزایده محل استقرار دستگاه روباه پرنده جنب شهربازی و ...  / آگهی حراج , مزایده محل استقرار دستگاه روباه پرنده جنب شهربازی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872632/مزایده-سواری-پراید-صبا-جی-تی-ایکس-مدل-1381'>مزایده سواری پراید صبا جی تی ایکس مدل 1381  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده سواری پراید صبا جی تی ایکس مدل 1381 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872754/مزایده-ملک-پلاک-50-اصلی-بخش-5-قزوین-نوبت-دوم'>مزایده ملک پلاک 50 اصلی بخش 5 قزوین نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک پلاک 50 اصلی بخش 5 قزوین نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872690/مزایده-یک-دستگاه-ماشین-اتوماتیک-تولید-بطری-پلی-اتیلن'>مزایده یک دستگاه ماشین اتوماتیک تولید بطری پلی اتیلن / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده یک دستگاه ماشین اتوماتیک تولید بطری پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/873016/مزایده-پلاک-ثبتی-48-اصلی-مساحت-208-9متر'>مزایده پلاک ثبتی 48 اصلی مساحت 208.9متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 48 اصلی مساحت 208.9متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872678/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری  / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده یک دستگاه خودروی سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872638/مزایده-ششدانگ-یکباب-باغ-مساحت-568-50متر'>مزایده ششدانگ یکباب باغ مساحت 568.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب باغ مساحت 568.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872642/مزایده-فروش-سرقفلی-تعدادی-از-واحدهای-تجاری-و-آپارتمان-مسکونی'>مزایده فروش سرقفلی تعدادی از واحدهای تجاری و آپارتمان مسکونی  / مزایده,مزایده فروش سرقفلی تعدادی از واحدهای تجاری و آپارتمان مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872316/مناقصه-احداث-آبگیر-ایستگاه-پمپاژ-شماره-1-(ps1)-طرح-انتقال-آب'>مناقصه احداث آبگیر، ایستگاه پمپاژ شماره 1 (ps1) طرح انتقال آب  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث آبگیر، ایستگاه پمپاژ شماره 1 (ps1) طرح انتقال آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872634/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-سطح-شهر'>مزایده فروش تعدادی از املاک سطح شهر  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872630/مناقصه-آسفالت-و-لکه-گیری-و-ترانشه-ها-نوبت-دوم'>مناقصه آسفالت و لکه گیری و ترانشه ها نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه آسفالت و لکه گیری و ترانشه ها نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872623/تجدید-مناقصه-خرید-مصالح-شن-و-ماسه-جهت-تولید-آسفالت--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید مصالح شن و ماسه جهت تولید آسفالت - نوبت دوم  / آگهی مناقصه , تجدید مناقصه خرید مصالح شن و ماسه جهت تولید آسفالت - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872635/مزایده-اجناس-اسقاطی-و-مازاد'>مزایده اجناس اسقاطی و مازاد  / آگهی مزایده,مزایده  اجناس اسقاطی و مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872615/مزایده-دو-دستگاه-مانیتور-tv'>مزایده دو دستگاه مانیتور tv  / آگهی مزایده, مزایده دو دستگاه مانیتور tv </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872326/فراخوان-انجام-خدمات-نگهبانی-و-حفاظت-از-کلیه-ساختمانها-و-تاسیسات'>فراخوان انجام خدمات نگهبانی و حفاظت از کلیه ساختمانها و تاسیسات  / آگهی فراخوان عمومی  , فراخوان انجام خدمات نگهبانی و حفاظت از کلیه ساختمانها و تاسیسات  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872621/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-در-یک-قطعه-زمین-119-40متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه در یک قطعه زمین 119.40متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه در یک قطعه زمین 119.40متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872625/مزایده-ملک-مشاعی-اپارتمان-مساحت-109-20متر'>مزایده ملک مشاعی اپارتمان مساحت 109.20متر / مزایده,مزایده ملک مشاعی اپارتمان مساحت 109.20متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872627/مزایده-ششدانگ-زمین-به-مساحت600مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین به مساحت600مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین به مساحت600مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872677/مناقصه-مقدار-375-تن-جوی-علوفه-ای-جهت-توزیع-دربین-دامداران'>مناقصه مقدار 375 تن جوی علوفه ای جهت توزیع دربین دامداران / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه مقدار 375 تن جوی علوفه ای جهت توزیع دربین دامداران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872652/مناقصه-خرید-انواع-یراق-آلات-کابل-خودنگهدار-و-وینچ-کلمپ-پلی-آمیدی-و---نوبت-دوم'>مناقصه خرید انواع یراق آلات کابل خودنگهدار و وینچ کلمپ پلی آمیدی و ... نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه های عمومی, مناقصه خرید انواع یراق آلات کابل خودنگهدار و وینچ کلمپ پلی آمیدی و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872645/مناقصه-ترانس-اندازه-گیری-جریان-و-ولتاژ-اولیه-MOF'>مناقصه ترانس اندازه گیری جریان و ولتاژ اولیه MOF / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه ترانس اندازه گیری جریان و ولتاژ اولیه MOF</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872658/مناقصه-جدول-گذاری-سطح-شهر--'>مناقصه جدول گذاری سطح شهر ...  / آگهی مناقصه , مناقصه جدول گذاری سطح شهر ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872639/مناقصه-عملیات-ردیابی-و-مبارزه-با-ملخ-صحرایی-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات ردیابی و مبارزه با ملخ صحرایی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه عملیات ردیابی و مبارزه با ملخ صحرایی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872287/مزایده-گاراژ-مساحت-عرصه-450-مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده گاراژ مساحت عرصه 450 مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده گاراژ مساحت عرصه 450 مترمربع نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872633/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-پژو-206-آریان'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو پژو 206 آریان / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودرو پژو 206 آریان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872622/مناقصه-امورات-خدمات-شهری-نوبت-دوم'>مناقصه امورات خدمات شهری نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه امورات خدمات شهری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872616/مزایده-فروش-دو-دستگاه-از-ماشین-آلات-نوبت-دوم'>مزایده فروش دو دستگاه از ماشین آلات نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش دو دستگاه از ماشین آلات نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872618/فراخوان-مناقصه-خرید-4-دستگاه-انواع-تابلو-بیست-کیلو-ولت'>فراخوان مناقصه خرید 4 دستگاه انواع تابلو بیست کیلو ولت / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه خرید 4 دستگاه انواع تابلو بیست کیلو ولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872626/مزایده-آبگرمکن-زمینی--'>مزایده آبگرمکن زمینی...  / مزایده , مزایده آبگرمکن زمینی... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872614/مزایده-فروش-تعدادی-از-پلاکهای-تجاری-و-مسکونی'>مزایده فروش تعدادی از پلاکهای تجاری و مسکونی  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از پلاکهای تجاری و مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872617/مزایده-مال-با-سند-مالکیت-به-مساحت-هشتاد-و-چهار-متر'>مزایده مال با سند مالکیت به مساحت هشتاد و چهار متر / مزایده,مزایده مال با سند مالکیت به مساحت هشتاد و چهار متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872609/مزایده-یک-واحد-آپارتمان-عرصه-86-21مترمربع'>مزایده یک واحد آپارتمان عرصه 86.21مترمربع  / مزایده,مزایده یک واحد آپارتمان عرصه 86.21مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872631/مزایده-پرس-هیدرولیک-لوله-و-اتصالات'>مزایده پرس هیدرولیک لوله و اتصالات  / آگهی مزایده ,مزایده پرس هیدرولیک لوله و اتصالات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/873023/مزایده-دو-عدد-دپوی-خشت-خام'>مزایده دو عدد دپوی خشت خام / مزایده,مزایده دو عدد دپوی خشت خام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872628/مزایده-دستگاه-کلوچه-زن-و--'>مزایده دستگاه کلوچه زن و ... / آگهی مزایده ,مزایده دستگاه کلوچه زن و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872587/مناقصه-واگذاری-تامین-بخشی-از-نیروی-انسانی'>مناقصه واگذاری تامین بخشی از نیروی انسانی / آگهی مناقصه ، مناقصه واگذاری تامین بخشی از نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872582/مزایده-اجاره-بهره-برداری-جایگاه-سوم-عرضه-گاز-CNG'>مزایده اجاره بهره برداری جایگاه سوم عرضه گاز CNG  / آگهی مزایده, مزایده اجاره بهره برداری جایگاه سوم عرضه گاز CNG  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872739/تمدید-مزایده-فروش-تعدادی-محدود-از-زمینهای-مسکونی-و-تجاری-خدماتی'>تمدید مزایده فروش تعدادی محدود از زمینهای مسکونی و تجاری خدماتی  / تمدید مزایده,مزایده فروش تعدادی محدود از زمینهای مسکونی و تجاری خدماتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872591/تجدید-مزایده-واگذاری-2-واحد-سالن-ورزشی'>تجدید مزایده واگذاری 2 واحد سالن ورزشی / آگهی تجدید مزایده عمومی, تجدید مزایده واگذاری 2 واحد سالن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872598/فراخوان-مناقصه-تعمیرات-و-نگهداری-شبکه-و-تاسیسات-آبرسانی-روستاهای-شهرستان-بندر-لنگه-میناب'>فراخوان مناقصه تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات آبرسانی روستاهای شهرستان بندر لنگه میناب / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات آبرسانی روستاهای شهرستان بندر لنگه میناب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872607/فراخوان-احداث-مدرسه-12-کلاسه---نوبت-دوم'>فراخوان احداث مدرسه 12 کلاسه ... نوبت دوم  / آگهی فراخوان, فراخوان احداث مدرسه 12 کلاسه .... -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872323/مناقصه-احداث-مجموعه-آموزشی'>مناقصه  احداث مجموعه آموزشی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  احداث مجموعه آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872576/مناقصه-توسعه-شهری-فاز-1---نوبت-دوم'>مناقصه توسعه شهری فاز 1 .... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه توسعه شهری فاز 1 .... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872578/مناقصه-واگذاری-امور-نگهداری-و-توسعه-فضای-سبز-شهری-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری  امور نگهداری و توسعه فضای سبز شهری نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری  امور نگهداری و توسعه فضای سبز شهری نوبت دومخ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872585/تجدید-مناقصه-احداث-ساختمان-خانه-محله-بابل--96-3-28'>تجدید مناقصه احداث ساختمان خانه محله بابل ...96.3.28 / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, تجدید مناقصه احداث ساختمان خانه محله بابل نوبت اول 96.3.28</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872604/مزایده-دو-دستگاه-خودروی'>مزایده دو دستگاه خودروی  / مزایده, مزایده دو دستگاه خودروی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872590/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-نوبت-دوم'>مناقصه تامین نیروی انسانی نوبت دوم  / آگهی مناقصه ,مناقصه تامین نیروی انسانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872619/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-طبقه-سه-جنوبی-90-50متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه سه جنوبی 90.50متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه سه جنوبی 90.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872613/مزایده-فروش-انواع-سماور-برنجی-و-استیل-گازی-مرحله-دوم'>مزایده فروش انواع سماور برنجی و استیل گازی مرحله دوم  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش انواع سماور برنجی و استیل گازی مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872318/مناقصه-خرید-12-کانکس-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 12 کانکس- نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه خرید 12 کانکس- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872687/مناقصه-آسفالت-بخشی-از-معابر-سطح-شهر-تجدید'>مناقصه آسفالت بخشی از معابر سطح شهر تجدید  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه آسفالت بخشی از معابر سطح شهر تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872811/مناقصه-راهبری-نگهداری-تعمیرات-تاسیسات-آب'>مناقصه راهبری، نگهداری، تعمیرات تاسیسات آب / مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه راهبری، نگهداری، تعمیرات تاسیسات آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872753/مزایده-تعدادی-لاستیک-رادیال'>مزایده تعدادی لاستیک رادیال / آگهی مزایده عمومی, مزایده تعدادی لاستیک رادیال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872776/مزایده-تعدادی-از-دستگاهها-و-ماشین-آلات'>مزایده تعدادی از دستگاهها و ماشین آلات / آگهی مزایده عمومی, مزایده تعدادی از دستگاهها و ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872766/مناقصه-لکه-گیری-آسفالت-نوارهای-حفاری'>مناقصه لکه گیری آسفالت نوارهای حفاری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه لکه گیری آسفالت نوارهای حفاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872784/تجدید-مناقصه-ایاب-و-ذهاب-پرسنل-معدن-پابدانا-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه ایاب و ذهاب پرسنل معدن پابدانا  نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه ایاب و ذهاب پرسنل معدن پابدانا ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872789/مزایده-خودرو-سواری-زانتیا'>مزایده خودرو سواری زانتیا / مزایده خودرو سواری زانتیا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872940/مزایده-یکباب-ساختمان-دو-طبقه-نوبت-اول'>مزایده یکباب ساختمان دو طبقه نوبت اول / مزایده,مزایده یکباب ساختمان دو طبقه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872729/مزایده-اجاره-ساختمان'>مزایده اجاره ساختمان  / آگهی اجاره ,مزایده اجاره ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872706/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-405-رنگ-متالیک'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو 405 رنگ متالیک / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده یک دستگاه خودرو پژو 405 رنگ متالیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872713/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-پژو-206-مدل-1381'>مزایده یک دستگاه خودروی پژو 206 مدل 1381 / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی پژو 206 مدل 1381</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872697/تجدید-مناقصه-امور-خدمات-شهری-و-فضای-سبز-و-تنظیفات'>تجدید مناقصه امور خدمات شهری و فضای سبز و تنظیفات  / آگهی تجدید مناقصه , تجدید مناقصه امور خدمات شهری و فضای سبز و تنظیفات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872704/مزایده-فروش-2-دستگاه-تراش-و-یکدستگاه-تولید-زوار--نوبت-دوم'> مزایده فروش 2 دستگاه تراش و یکدستگاه تولید زوار  - نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش 2 دستگاه تراش و یکدستگاه تولید زوار  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872716/مزایده-مقداری-لوازم-منزل'>مزایده مقداری لوازم منزل  / مزایده , مزایده مقداری لوازم منزل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872313/مزایده-واگذاری-جایگاه-CNG'>مزایده واگذاری جایگاه CNG / آگهی مزایده , مزایده واگذاری جایگاه CNG</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872892/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-اپارتمان-مساحت-85-66متر'>مزایده سه دانگ مشاع از اپارتمان مساحت 85.66متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از اپارتمان مساحت 85.66متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872699/مناقصه-خرید-فیوز-کت-اوت-تیغه-ای'>مناقصه خرید فیوز کت اوت تیغه ای / آگهی مناقصه , مناقصه خرید فیوز کت اوت تیغه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872709/فراخوان-دعوت-از-تولیدکنندگان-گل-و-گیاه-برای-تامین-گونه-های-گیاهی'>فراخوان دعوت از تولیدکنندگان گل و گیاه برای تامین گونه های گیاهی / آگهی فراخوان, فراخوان دعوت از تولیدکنندگان گل و گیاه برای تامین گونه های گیاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872718/مزایده-واگذاری-به-اجاره-کافی-شاپ-و-غرفه-تجاری'>مزایده واگذاری به اجاره کافی شاپ و غرفه تجاری / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری به اجاره کافی شاپ و غرفه تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872810/مزایده-فروش-قسمتی-از-املاک-بدون-متصرف-نوبت-دوم'>مزایده فروش قسمتی از املاک بدون متصرف نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش قسمتی از املاک بدون متصرف نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872679/مزایده-خودرو-سواری-سمند-به-رنگ-نقره-ای-متالیک'>مزایده خودرو سواری سمند به رنگ نقره ای متالیک  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده خودرو سواری سمند به رنگ نقره ای متالیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872389/اصلاحیه-مناقصه-خرید-150-تن-سیم-هادی-پرظرفیت'>اصلاحیه مناقصه خرید 150 تن سیم هادی پرظرفیت / اصلاحیه , مناقصه خرید 150 تن سیم هادی پرظرفیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872734/مزایده-43-سهم-از-240-سهم-ششدانگ-پلاک-ثبتی'>مزایده 43 سهم از 240 سهم ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 43 سهم از 240 سهم ششدانگ پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872741/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-140-مترمربع-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه 140 مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 140 مترمربع نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872779/مزایده-فروش-مدرسه-بلااستفاده'>مزایده فروش مدرسه بلااستفاده / مزایده,مزایده فروش مدرسه بلااستفاده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872743/مناقصه-عمومی-تامین-خودرو-جهت-ماموریت-های-نصب-و-تعمیرات-و--'>مناقصه عمومی تامین خودرو جهت ماموریت های نصب و تعمیرات و ... / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی تامین خودرو جهت ماموریت های نصب و تعمیرات و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872698/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-یک-زنجان-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی بخش یک زنجان نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش یک زنجان نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872701/مزایده-یک-واحد-اپارتمان-بخش-7-زنجان-نوبت-اول'>مزایده یک واحد اپارتمان بخش 7 زنجان نوبت اول / مزایده,مزایده یک واحد اپارتمان بخش 7 زنجان نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872680/مزایده-فروش-تعداد-17-عدد-سلول-تابلوی-برق-و--'>مزایده فروش تعداد 17 عدد سلول تابلوی برق و ... / مزایده , مزایده فروش تعداد 17 عدد سلول تابلوی برق و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872669/مزایده-واگذاری-بازارچه-صنایع-دستی-جنب-رختشویخانه-تجدید-مرحله-دوم-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری بازارچه صنایع دستی جنب رختشویخانه تجدید مرحله دوم نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده , مزایده واگذاری بازارچه صنایع دستی جنب رختشویخانه تجدید مرحله دوم نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872684/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-206-مدل-82-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 206 مدل 82  نوبت دوم  / مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 206 مدل 82  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872304/مناقصه-جمع-آوری-پسماندهای-موجود-در-ملک-کارخانه-قند'>مناقصه  جمع آوری پسماندهای موجود در ملک کارخانه قند / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  جمع آوری پسماندهای موجود در ملک کارخانه قند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872319/مناقصه-اجرای-پروژه-مرمت-و-نگهداری-ناحیه-امامزاده-علی-ع----'>مناقصه اجرای پروژه مرمت و نگهداری ناحیه امامزاده علی ع  ..... / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه اجرای پروژه مرمت و نگهداری ناحیه امامزاده علی ع  .....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872695/مزایده-یک-دستگاه-ماشین-لباسشویی--'>مزایده یک دستگاه ماشین لباسشویی ... / مزایده یک دستگاه ماشین لباسشویی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872708/مزایده-یک-عدد-منبع-آب-هوایی-با-دکل-نوبت-دوم'>مزایده یک عدد منبع آب هوایی با دکل- نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک عدد منبع آب هوایی با دکل- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872712/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پراید'>مزایده یک دستگاه خودرو پراید / مزایده یک دستگاه خودرو پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872725/مزایده-رنگ-موی-سیمون---'>مزایده رنگ موی سیمون .... / مزایده رنگ موی سیمون ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872782/مزایده-ششدانگ-یکباب-عمارت-به-مساحت-94-040متر'>مزایده ششدانگ یکباب عمارت به مساحت 94.040متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب عمارت به مساحت 94.040متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872786/مزایده-یک-قطعه-باغ-انگور-قدیمی-700متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه باغ انگور قدیمی 700متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه باغ انگور قدیمی 700متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872325/مناقصه-خدمات-عمومی-حمل-و-نقل-پالایشگاه-و-اماکن-تابعه--نوبت-دوم'>مناقصه خدمات عمومی حمل و نقل پالایشگاه و اماکن تابعه...نوبت دوم  / مناقصه، مناقصه خدمات عمومی حمل و نقل پالایشگاه و اماکن تابعه...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872730/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پژو-مدل-1385-رنگ-نقره-ای-متالیک-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه سواری پژو مدل 1385 رنگ نقره ای متالیک- نوبت دوم  / آگهی مزایده, اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف ابهر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872705/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-462مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 462مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 462مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872683/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-سمند-سورن-مدل-90'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو سمند سورن مدل 90  / آگهی مزایده ، مزایده فروش یکدستگاه خودرو سمند سورن مدل 90 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872686/مناقصه-احداث-ساختمان-راهدارخانه-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه احداث ساختمان راهدارخانه تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه ، مناقصه احداث ساختمان راهدارخانه تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872696/مناقصه-عملیات-سرویس-و-نگهداری-و-حراست-ماهیانه-آسانسورها--'>مناقصه عملیات سرویس و نگهداری و حراست ماهیانه آسانسورها... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات سرویس و نگهداری و حراست ماهیانه آسانسورها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872744/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-به-پلاک-شماره-چهل-فرعی'>مزایده ششدانگ اپارتمان به پلاک شماره چهل فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به پلاک شماره چهل فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872702/مناقصه-اجرای-13500-متر-خط-انتقال-گاز---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای 13500 متر خط انتقال گاز ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای 13500 متر خط انتقال گاز ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872727/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-3100متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین به مساحت 3100متر نوبت اول  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 3100متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872724/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-210مترمربع'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 210مترمربع / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 210مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872306/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-مازاد-بر-نیاز'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری مازاد بر نیاز  / مزایده یک دستگاه خودروی سواری مازاد بر نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872719/مزایده-20-سهم-از-سهام-صد-سهم-ملک-شماره-725-13'>مزایده 20 سهم از سهام صد سهم ملک شماره 725.13  / مزایده,مزایده 20 سهم از سهام صد سهم ملک شماره 725.13 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872714/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-187-5متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 187.5متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 187.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872746/مناقصه-اجرای-36020-متر-شبکه-و-خط-انتقال-فلزی-و-پلی-اتیلن-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای 36020 متر شبکه و خط انتقال فلزی و پلی اتیلن نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای 36020 متر شبکه و خط انتقال فلزی و پلی اتیلن نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872804/اگهی-مناقصه-تهیه-طرح-مطالعاتی-احداث-مجتمع-خدماتی-و-رفاهی'>اگهی مناقصه تهیه طرح مطالعاتی احداث مجتمع خدماتی و رفاهی / آگهی مناقصه , مناقصه تهیه طرح مطالعاتی احداث مجتمع خدماتی و رفاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872737/آگهی-خرید-تعدادی-ماشین-آلات'>آگهی خرید تعدادی ماشین آلات  / آگهی خرید تعدادی ماشین آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872797/مزایده-یکباب-مغازه-یک-دهانه-مساحت-سی-و-شش-متر'>مزایده یکباب مغازه یک دهانه مساحت سی و شش متر / مزایده,مزایده یکباب مغازه یک دهانه مساحت سی و شش متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872717/مزایده-یک-دستگاه-سواری-سیستم-پژو-پارس-به-رنگ-خاکستری'>مزایده یک دستگاه سواری سیستم پژو پارس به رنگ خاکستری  / آگهی مزایده , مزایده یک دستگاه سواری سیستم پژو پارس به رنگ خاکستری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872898/آگهی-مناقصه-زمین-مرجع-نمودن-نقشه-های-ثبتی--نوبت-دوم'>آگهی مناقصه زمین مرجع نمودن نقشه های ثبتی  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه زمین مرجع نمودن نقشه های ثبتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872298/مزایده-مزایده-یکدستگاه-موتوربرق-و--'>مزایده مزایده یکدستگاه موتوربرق و .. / مزایده,مزایده مزایده یکدستگاه موتوربرق و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872760/مناقصه-خدمات-شهری-و-فضای-سبز--نوبت-دوم'>مناقصه خدمات شهری و فضای سبز  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه خدمات شهری و فضای سبز - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872752/مناقصه-عمومی-قیرپاشی-و-آسفالت--نوبت-دوم'>مناقصه عمومی قیرپاشی و آسفالت - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عمومی قیرپاشی و آسفالت - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872747/مناقصه-اجاره-10-دستگاه-کمپرسی--نوبت-دوم'>مناقصه  اجاره 10 دستگاه کمپرسی  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  اجاره 10 دستگاه کمپرسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872772/مناقصه-فنس-کشی-اطراف-گود-زباله---تجدید--نوبت-دوم'>مناقصه فنس کشی اطراف گود زباله ... تجدید - نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه فنس کشی اطراف گود زباله ... تجدید- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872762/مناقصه-عملیات-تهیه--بارگیری--حمل-و-نصب-عرضه-فلزی---'>مناقصه عملیات تهیه , بارگیری , حمل و نصب عرضه فلزی .... / مناقصه عملیات تهیه , بارگیری , حمل و نصب عرضه فلزی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872788/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پراید-131-SL'>مزایده یک دستگاه سواری پراید 131 SL  / مزایده,مزایده یک دستگاه سواری پراید 131 SL </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872806/آگهی-تمدید-مناقصات-حفاظت-فیزیکی-و-خدمات-پشتیبانی'>آگهی تمدید مناقصات حفاظت فیزیکی و خدمات پشتیبانی  / آگهی تمدید مناقصات حفاظت فیزیکی و خدمات پشتیبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872819/مناقصه-تامین-امنیت-و-حفاظت-فیزیکی-هلی-کوپتر-اورژانس-هوایی'>مناقصه تامین امنیت و حفاظت فیزیکی هلی کوپتر اورژانس هوایی  / مناقصه , مناقصه تامین امنیت و حفاظت فیزیکی هلی کوپتر اورژانس هوایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872835/مناقصه-عمومی-بهسازی-معابر'>مناقصه عمومی بهسازی معابر  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی بهسازی معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872864/فراخوان-مناقصه-عمومی-حفر-یک-حلقه-چاه-آبرفتی--کنگلومرایی--آهک-مارنی-به-متراژ-400-متر'>فراخوان مناقصه عمومی حفر یک حلقه چاه آبرفتی ، کنگلومرایی ، آهک مارنی به متراژ 400 متر  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی حفر یک حلقه چاه آبرفتی ، کنگلومرایی ، آهک مارنی به متراژ 400 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872764/مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن-96-3-28'>مناقصه  خرید لوله پلی اتیلن 96.3.28 / آگهی فراخوان, مناقصه  خرید لوله پلی اتیلن  96.3.28</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872749/مناقصه-عملیات-بارگیری-و-حمل-مصالح-و-آسفالت--'>مناقصه عملیات بارگیری و حمل مصالح و آسفالت ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات بارگیری و حمل مصالح و آسفالت ... نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872759/مزایده-فروش-زمین-تجاری-مسکونی-مساحت-752مترمربع'>مزایده فروش زمین تجاری مسکونی مساحت 752مترمربع  / مزایده,مزایده فروش زمین تجاری مسکونی مساحت 752مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872787/مزایده-بهره-برداری-از-جایگاه-96-3-28CNG'>مزایده بهره برداری از جایگاه  96.3.28CNG / آگهی مزایده عمومی,مزایده بهره برداری از جایگاه CNG نوبت اول 96.3.28</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872720/مزایده-بوفه-های-مواد-غذایی'>مزایده بوفه های مواد غذایی  / مزایده, مزایده بوفه های مواد غذایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872765/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-1669-25-بخش-4-شیراز'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1669.25 بخش 4 شیراز / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1669.25 بخش 4 شیراز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872961/مزایده-22-سهم-از-1000-سهم-سهام-پلاک-ثبتی'>مزایده 22 سهم از 1000 سهم سهام پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 22 سهم از 1000 سهم سهام پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872731/مزایده-فروش-یک-دستگاه-سواری-پژو-207-سفید'>مزایده فروش یک دستگاه سواری پژو 207 سفید  / آگهی مزایده , مزایده فروش یک دستگاه سواری پژو 207 سفید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872958/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-عرصه-176-متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 176 متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 176 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872409/دومین-جشنواره-فیلم-180-ثانیه-ای-پاسارگاد-96-3-28'>دومین جشنواره فیلم 180 ثانیه ای پاسارگاد 96.3.28 / دومین جشنواره فیلم 180 ثانیه ای پاسارگاد 96.3.28</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872711/مزایده-فروش-دستگاه-پرکن-مربا-و-رب-و--'>مزایده فروش دستگاه پرکن مربا و رب و ... / مزایده , مزایده فروش دستگاه پرکن مربا و رب و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872740/مزایده-واگذاری-غرفه-های-استیجاری-ترمینال--'>مزایده واگذاری غرفه های استیجاری ترمینال... / آگهی مزایده ,مزایده واگذاری غرفه های استیجاری ترمینال...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872700/مناقصه-واگذاری-بخش-خدمات-شهری-شامل-جمع-آوری-پسماندهای-مسکونی-و-تجاری--'>مناقصه واگذاری بخش خدمات شهری شامل جمع آوری پسماندهای مسکونی و تجاری ...  / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری بخش خدمات شهری شامل جمع آوری پسماندهای مسکونی و تجاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872748/مزایده-فروش-7-قطعه-زمین-کاربری-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده فروش 7 قطعه زمین کاربری تجاری نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش 7 قطعه زمین کاربری تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872723/مناقصه-امور-نقلیه'>مناقصه امور نقلیه  / آگهی مناقصه, مناقصه امور نقلیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872742/تجدید-فراخوان-احداث-مجموعه-پارکینگ-تفریحی-و-ورزشی-نوبت-دوم--چاپ-دوم'>تجدید فراخوان احداث مجموعه پارکینگ تفریحی و ورزشی -نوبت دوم - چاپ دوم / آگهی تجدید فراخوان عمومی ,تجدید فراخوان احداث مجموعه پارکینگ تفریحی و ورزشی - نوبت دوم - چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872770/تجدید-مزایده-واگذاری-محل-بهره-برداری-جهت-نصب-تابلو-سه-وجهی'>تجدید مزایده واگذاری محل بهره برداری جهت نصب تابلو سه وجهی / آگهی تجدید مزایده عمومی, تجدید مزایده واگذاری محل بهره برداری جهت نصب تابلو سه وجهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872376/مزایده-دو-سهم-از-5-سهم-ششدانگ-به-استثنای-بهای-ثمنیه-اعیان'>مزایده دو سهم از 5 سهم ششدانگ به استثنای بهای ثمنیه اعیان / مزایده,مزایده دو سهم از 5 سهم ششدانگ به استثنای بهای ثمنیه اعیان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872780/تجدید-مزایده-واگذاری-بهره-برداری-از-سازه-ها'>تجدید مزایده واگذاری بهره برداری از سازه ها / آگهی تجدید مزایده عمومی, تجدید مزایده واگذاری بهره برداری از سازه ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872813/مزایده-اجاره-پارکینگ-عمومی-ماشین-آلات-سنگین----نوبت-دوم--چاپ-اول'>مزایده اجاره پارکینگ عمومی ماشین آلات سنگین ... - نوبت دوم - چاپ اول / آگهی مزایده , مزایده اجاره پارکینگ عمومی ماشین آلات سنگین ...  نوبت دوم - چاپ اول  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872831/تجدید-مزایده-واگذاری-محل-پارکینگ-خودروهای-سنگین'>تجدید مزایده واگذاری محل پارکینگ خودروهای سنگین / آگهی تجدید مزایده عمومی, تجدید مزایده  واگذاری محل پارکینگ خودروهای سنگین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872738/مزایده-اجاره-یک-قطعه-زمین'>مزایده اجاره یک قطعه زمین / آگهی مزایده , مزایده اجاره یک قطعه زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872820/مزایده-ششدانگ-پلاک-5172-فرعی-از-دو-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک 5172 فرعی از دو اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 5172 فرعی از دو اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872667/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-اداری-و-قسمتی-از-امور-حراست-96-3-28'>مناقصه واگذاری امور خدمات اداری و قسمتی از امور حراست 96.3.28 / آگهی مناقصه,مناقصه واگذاری امور خدمات اداری و قسمتی از امور حراست 96.3.28</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872672/مناقصه-2-دستگاه-آسانسور-96-3-28'>مناقصه 2 دستگاه آسانسور 96.3.28 / آگهی مناقصه,مناقصه 2 دستگاه آسانسور  96.3.28</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872685/مزایده-یک-دستگاه-ساختمان-مسکونی-بخش-14-اصفهان'>مزایده یک دستگاه ساختمان مسکونی بخش 14 اصفهان / مزایده,مزایده یک دستگاه ساختمان مسکونی بخش 14 اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872660/مناقصه-تهیه--خرید-و-تحویل-در-محل-آسفالت'> مناقصه تهیه ، خرید و تحویل در محل آسفالت  /  مناقصه , مناقصه تهیه ، خرید و تحویل در محل آسفالت  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872653/مزایده-واگذاری-تعدادی-زمین-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری تعدادی زمین تجاری نوبت دوم / مزایده,مزایده واگذاری تعدادی زمین تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872651/مناقصه-تکمیل-مدرسه-مشارکتی-ملوک-پارسایی-ناحیه-5--'>مناقصه تکمیل مدرسه مشارکتی ملوک پارسایی ناحیه 5... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تکمیل مدرسه مشارکتی ملوک پارسایی ناحیه 5...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872663/مزایده-کامیونت-سیستم-هیوندای'>مزایده کامیونت سیستم هیوندای / آگهی مزایده، مزایده کامیونت سیستم هیوندای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872693/مزایده-ششدانگ-72-حبه-قطعه-تفکیکی-یک-بخش-شش-اصفهان'>مزایده ششدانگ 72 حبه قطعه تفکیکی یک بخش شش اصفهان  / مزایده,مزایده ششدانگ 72 حبه قطعه تفکیکی یک بخش شش اصفهان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872689/مزایده-ششدانگ-زیرزمین-تجاری-مساحت-190-75متر'>مزایده ششدانگ زیرزمین تجاری مساحت 190.75متر / مزایده,مزایده ششدانگ زیرزمین تجاری مساحت 190.75متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872674/مزایده-فروش-یک-دستگاه-اتومبیل-پژو-405'>مزایده فروش یک دستگاه اتومبیل پژو 405 / آگهی مزایده، مزایده فروش یک دستگاه اتومبیل پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872682/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-نردبان-بالابر-هیدرولیکی-آتش-نشانی-با-ارتفاع-56-متر--نوبت-دوم'>مناقصه خرید یک دستگاه نردبان بالابر هیدرولیکی آتش نشانی با ارتفاع 56 متر  - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه خرید یک دستگاه نردبان بالابر هیدرولیکی آتش نشانی با ارتفاع 56 متر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872688/تجدید-مزایده-واگذاری-فضای-مورد-نیاز-جهت-نصب-کیوسک-اغذیه-فروشی'>تجدید مزایده واگذاری فضای مورد نیاز جهت نصب کیوسک اغذیه فروشی / آگهی تجدید مزایده ، تجدید مزایده واگذاری فضای مورد نیاز جهت نصب کیوسک اغذیه فروشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872571/مزایده-یک-قطعه-زمین-دوبر-با-ساختمان-چهار-طبقه-کلاسه-950279-48-ج'>مزایده  یک قطعه زمین دوبر با ساختمان چهار طبقه کلاسه 950279/48 ج / مزایده,مزایده یک قطعه زمین دوبر با ساختمان چهار طبقه کلاسه 950279/48 ج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872640/مناقصه-خرید-لاستیک-مورد-نیاز-ماشین-آلات'>مناقصه خرید لاستیک مورد نیاز ماشین آلات / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید لاستیک مورد نیاز ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872644/مناقصه-خرید-روغن-موتور-مورد-نیاز-ماشین-آلات'>مناقصه خرید روغن موتور مورد نیاز ماشین آلات / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید روغن موتور مورد نیاز ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872650/مزایده-واگذاری-مغازه-به-متراژ-30-مترمربع--تجدید'> مزایده واگذاری مغازه به متراژ 30 مترمربع  - تجدید / آگهی تجدید مزایده،  مزایده واگذاری مغازه به متراژ 30 مترمربع - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872673/مزایده-فروش-ساختمان-دهیاری-سابق-عرصه-1015متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش ساختمان دهیاری سابق عرصه 1015متر نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش ساختمان دهیاری سابق عرصه 1015متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872671/مزایده-فروش-یک-واحد-تجاری-همکف-19-متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک واحد تجاری همکف 19 متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک واحد تجاری همکف 19 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872656/مزایده-اجاره-بهره-برداری-جایگاه-اول-عرضه-گاز-CNG--چاپ-دوم'>مزایده اجاره بهره برداری جایگاه اول عرضه گاز CNG - چاپ دوم  / آگهی مزایده, مزایده اجاره بهره برداری جایگاه اول عرضه گاز CNG - چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872681/مزایده-فروش-تعداد-یک-پلاک-زمین'>مزایده فروش تعداد یک پلاک زمین / مزایده,مزایده فروش تعداد یک پلاک زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872785/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-سواری-پراید-دو-گانه-سوز-مدل-1385'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری پراید دو گانه سوز مدل 1385  / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری پراید دو گانه سوز مدل 1385 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872676/مزایده-11-04-حبه-از-72-حبه-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی'>مزایده 11.04 حبه از 72 حبه از ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 11.04 حبه از 72 حبه از ششدانگ پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872612/مزایده-خط-تلفن-همراه'>مزایده خط تلفن همراه  / مزایده, مزایده خط تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872675/آگهی-مناقصه--عملیات-خرید-رنگ-و-زنگ-زدایی-و-رنگ-آمیزی'>آگهی مناقصه   عملیات خرید رنگ و زنگ زدایی و رنگ آمیزی / آگهی مناقصه ، مناقصه  عملیات خرید رنگ و زنگ زدایی و رنگ آمیزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872657/مزایده-فروش-املاک-شامل-آپارتمان-مغازه-زمین-و-دفتر-کار-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک شامل آپارتمان.مغازه.زمین و دفتر کار نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش املاک شامل آپارتمان.مغازه.زمین و دفتر کار نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872643/مزایده-اجاره-بهره-برداری-قسمتی-از-ملک--نوبت-دوم'>مزایده اجاره بهره برداری قسمتی از ملک  - نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده اجاره بهره برداری قسمتی از ملک  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872648/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-اجرای-جدول-گذاری-و-پیاده-روسازی-سطح-شهر--نوبت-دوم'>مناقصه انتخاب پیمانکار اجرای جدول گذاری و پیاده روسازی سطح شهر - نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه انتخاب پیمانکار اجرای جدول گذاری و پیاده روسازی سطح شهر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872666/مناقصه-عملیات-راهبری-و-نگهداشت-برق-و-تاسیسات-و-تجهیزات-مکانیکی-پایانه-ها'>مناقصه عملیات راهبری و نگهداشت برق و تاسیسات و تجهیزات مکانیکی پایانه ها / مناقصه , مناقصه عملیات راهبری و نگهداشت برق و تاسیسات و تجهیزات مکانیکی پایانه ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872655/مزایده-انواع-دوربین-های-نقشه-برداری---'>مزایده انواع دوربین های نقشه برداری..... / آگهی مزایده عمومی,مزایده انواع دوربین های نقشه برداری....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872641/مزایده-دستگاه-جرثقیل-دروازه-ای-نوبت-دوم'>مزایده دستگاه جرثقیل دروازه ای نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی ,مزایده دستگاه جرثقیل دروازه ای نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872802/مزایده-فروش-املاک-استان-اصفهان'>مزایده فروش املاک استان اصفهان  / مزایده,مزایده فروش املاک استان اصفهان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872293/مناقصه-تهیه-غذای-روزانه-کارکنان'>مناقصه  تهیه غذای روزانه کارکنان  / مناقصه, مناقصه  تهیه غذای روزانه کارکنان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872769/مزایده-4-محدوده-امیدبخش-پهنه-اکتشافی'>مزایده 4 محدوده امیدبخش پهنه اکتشافی / آگهی مزایده عمومی , مزایده 4 محدوده امیدبخش پهنه اکتشافی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872751/مزایده-حضوری-(حراج)-فروش-2-دستگاه-ماشین-آلات-نوبت-دوم-اصلاحیه'> مزایده حضوری (حراج) فروش 2 دستگاه ماشین آلات نوبت دوم اصلاحیه  / آگهی مزایده حضوری (حراج) ، مزایده حضوری (حراج) فروش 2 دستگاه ماشین آلات نوبت دوم اصلاحیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872924/مزایده-تمامت-سه-دانگ-مشاع-از-یکباب-منزل-314-50متر'>مزایده تمامت سه دانگ مشاع از یکباب منزل 314.50متر / مزایده,مزایده تمامت سه دانگ مشاع از یکباب منزل 314.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872803/مزایده-یک-دستگاه-لیفتراک-دیزلی--'>مزایده یک دستگاه لیفتراک دیزلی... / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه لیفتراک دیزلی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872757/فراخوان-مناقصه-تعمیرات-و-نگهداری-شبکه-و-تاسیسات-آبرسانی-روستاهای-سیریک'>فراخوان مناقصه تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات آبرسانی روستاهای سیریک / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات آبرسانی روستاهای سیریک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872728/مزایده-فروش-ضایعات-آهن-آلات-موجود-در-انبار-ضایعات-کارگاه-امانی'>مزایده فروش ضایعات آهن آلات موجود در انبار ضایعات کارگاه امانی  / آگهی مزایده عمومی، مزایده فروش ضایعات آهن آلات موجود در انبار ضایعات کارگاه امانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872707/تجدید-مزایده-جایگاه-CNG'>تجدید مزایده جایگاه CNG  / آگهی مزایده , تجدید مزایده جایگاهCNG </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872750/مزایده-ششدانگ-یکباب-ساختمان-مساحت-252-متر'>مزایده ششدانگ یکباب ساختمان مساحت 252 متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب ساختمان مساحت 252 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872296/مزایده-تعداد-7-دستگاه-بیلبورد-تبلیغاتی-شهری-تک-وجهی--نوبت-دوم'>مزایده تعداد 7 دستگاه بیلبورد تبلیغاتی شهری تک وجهی - نوبت دوم  / آگهی مزایده ، مزایده تعداد 7 دستگاه بیلبورد تبلیغاتی شهری تک وجهی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872800/مزایده-سه-دانگ-اپارتمان-به-شماره-قطعه-59-از-36913-فرعی'>مزایده سه دانگ اپارتمان به شماره قطعه 59 از 36913 فرعی / مزایده,مزایده سه دانگ اپارتمان به شماره قطعه 59 از 36913 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872659/مزایده-بهره-برداری-از-یک-قطعه-زمین'>مزایده بهره برداری از یک قطعه زمین  / مزایده , مزایده بهره برداری از یک قطعه زمین  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872715/مناقصه-واگذاری-خدمات-شهری-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری خدمات شهری  نوبت دوم  / آگهی مناقصه,مناقصه واگذاری خدمات شهری  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872722/مزایده-فروش-لودر-96-3-28'>مزایده فروش لودر  96.3.28 / آگهی مزایده , مزایده فروش لودر  96.3.28</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872773/مزایده-فروش-ماشین-آلات-مینی-بوس-و--'>مزایده فروش ماشین آلات مینی بوس و ... / مزایده عمومی , مزایده فروش ماشین آلات مینی بوس و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872692/فراخوان-مزایده-عمومی-فروش-تیرهای-بتونی-اسقاط-نوبت-دوم'>فراخوان مزایده عمومی فروش تیرهای بتونی اسقاط  نوبت دوم  / فراخوان مزایده عمومی ،فراخوان مزایده عمومی  فروش تیرهای بتونی اسقاط  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872733/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-وانت-نیسان-2400-مدل-77'>مزایده یک دستگاه خودرو وانت نیسان 2400 مدل 77  / مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو وانت نیسان 2400 مدل 77  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872896/مناقصه-پروژه-های-آبرسانی-96-3-28'>مناقصه پروژه های آبرسانی 96.3.28 / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه پروژه های آبرسانی 96.3.28 نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872312/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-پلاک-1867-فرعی-از-13-اصلی'>مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ پلاک 1867 فرعی از 13 اصلی  / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ پلاک 1867 فرعی از 13 اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872710/فراخوان-مشارکت-سرمایه-گذاری-ساخت-پروژه-مجتمع-تجاری-بیله-سوار-نوبت-دوم'>فراخوان مشارکت سرمایه گذاری ساخت پروژه مجتمع تجاری بیله سوار  نوبت دوم  / آگهی فراخوان , فراخوان مشارکت سرمایه گذاری ساخت پروژه مجتمع تجاری بیله سوار  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872795/مزایده-ششدانگ-خانه-پلاک-شماره-چهل-و-سه-اصلی'>مزایده ششدانگ خانه پلاک شماره چهل و سه اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ خانه پلاک شماره چهل و سه اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872840/مزایده-یک-دستگاه-سواری-سمند'>مزایده یک دستگاه سواری سمند  / مزایده , مزایده یک دستگاه سواری سمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872808/مزایده-اجاره-یک-قطعه-زمین-را-جهت-عرضه-گل-و-گیاه-و-نهال-فروشی--نوبت-دوم'>مزایده اجاره یک قطعه زمین را جهت عرضه گل و گیاه و نهال فروشی  - نوبت دوم  / مزایده , مزایده اجاره یک قطعه زمین را جهت عرضه گل و گیاه و نهال فروشی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872966/مزایده-فروش-14-قطعه-زمین-سه-واحد-آپارتمان-و-نه-واحد-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده فروش 14 قطعه زمین.سه واحد آپارتمان و نه واحد تجاری نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش 14 قطعه زمین.سه واحد آپارتمان و نه واحد تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872796/مزایده-قرقره-بزرگ-بانچر-و--'>مزایده قرقره بزرگ بانچر و ...  / مزایده , مزایده قرقره بزرگ بانچر و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872755/مزایده-اتومبیل-پژو-206-تیپ-2'>مزایده  اتومبیل پژو 206 تیپ 2 / مزایده  اتومبیل پژو 206 تیپ 2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872315/مزایده-سه-دانگ-پلاک-ثبتی-زمین-به-مساحت-69-50متر'>مزایده سه دانگ پلاک ثبتی زمین به مساحت 69.50متر / مزایده,مزایده سه دانگ پلاک ثبتی زمین به مساحت 69.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872758/مزایده-اجاره-مغازه-شماره-23--نوبت-دوم'>مزایده اجاره مغازه شماره 23 - نوبت دوم  / آگهی مزایده,مزایده اجاره مغازه شماره 23</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872767/مزایده-زمین-جهت-استقرار-و-نصب-4-عدد-کیوسک--نوبت-دوم'>مزایده زمین جهت استقرار و نصب 4 عدد کیوسک - نوبت دوم  / آگهی مزایده,مزایده زمین جهت استقرار و نصب 4 عدد کیوسک - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872732/مزایده-تاسیسات-حمل-و-نقلی'>مزایده  تاسیسات حمل و نقلی / فراخوان مزایده عمومی, مزایده  تاسیسات حمل و نقلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872897/مزایده-یک-قطعه-زمین-عرصه-485-75متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین عرصه 485.75متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین عرصه 485.75متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872735/مزایده-بهره-برداری-و-احیاء-محصول-فرعی-مرتعی-آنغوزه--نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری و احیاء محصول فرعی مرتعی آنغوزه - نوبت  دوم  / مزایده عمومی, مزایده بهره برداری و احیاء محصول فرعی مرتعی آنغوزه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872745/مزایده-یک-دستگاه-سواری-خودرو-پژو-405-و--'>مزایده  یک دستگاه سواری خودرو پژو 405 و ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده  یک دستگاه سواری خودرو پژو 405 و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872830/مزایده-3-74-دانگ-از-ششدانگ-زمین-نوبت-اول'>مزایده 3.74 دانگ از ششدانگ زمین نوبت اول  / مزایده,مزایده 3.74 دانگ از ششدانگ زمین نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872317/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-147-28متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 147.28متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 147.28متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872817/مزایده-یک-قطعه-زمین-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872825/مزایده-سرقفلی-ملک-مساحت-هفده-مترمربع'>مزایده سرقفلی ملک مساحت هفده مترمربع  / مزایده,مزایده سرقفلی ملک مساحت هفده مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872763/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-نوبت-دوم'>مناقصه تامین نیروی انسانی- نوبت دوم  / آگهی مناقصه,مناقصه تامین نیروی انسانی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/873047/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-1910-فرعی-از-3526-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی شماره 1910 فرعی از 3526 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 1910 فرعی از 3526 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/873067/مزایده-1-دستگاه-سواری-نوع-سیستم-و-شماره-انتظامی-سمند'>مزایده 1 دستگاه سواری نوع سیستم و شماره انتظامی سمند / مزایده,مزایده 1 دستگاه سواری نوع سیستم و شماره انتظامی سمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872845/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-ملک-به-شماره-164-فرعی'>مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ ملک به شماره 164 فرعی  / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ ملک به شماره 164 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/873040/مزایده-دو-دانگ-از-پلاک-ثبتی-به-شماره-69764-فرعی'>مزایده دو دانگ از پلاک ثبتی به شماره 69764 فرعی / مزایده,مزایده دو دانگ از پلاک ثبتی به شماره 69764 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872324/مناقصه-عملیات-کنترل-کیفی-و-نمونه-برداری-آب'>مناقصه عملیات کنترل کیفی و نمونه برداری آب / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات کنترل کیفی و نمونه برداری آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872821/مزایده-فروش-یکدستگاه-پژو-پارس-سیلندر-معیوب-قابل-شماره-گذاری'>مزایده فروش یکدستگاه پژو پارس سیلندر معیوب قابل شماره گذاری / آگهی مزایده ، مزایده فروش یکدستگاه پژو پارس سیلندر معیوب قابل شماره گذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872903/مزایده-ماترک-ملک-پلاک-33-فرعی-از-376-اصلی-نوبت-اول'>مزایده ماترک ملک پلاک 33 فرعی از 376 اصلی نوبت اول / مزایده,مزایده ماترک ملک پلاک 33 فرعی از 376 اصلی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872843/مزایده-فروش-یکدستگاه-بستنی-ساز'>مزایده فروش یکدستگاه بستنی ساز / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه بستنی ساز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/873054/مزایده-یکباب-مغازه-قولنامه-ای-نوبت-دوم'>مزایده یکباب مغازه قولنامه ای نوبت دوم  / مزایده,مزایده یکباب مغازه قولنامه ای نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872986/مزایده-352-9-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی'>مزایده 352.9 هزارم یک دانگ مشاع از پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 352.9 هزارم یک دانگ مشاع از پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872849/مزایده-607-1-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-اپارتمان'>مزایده 607.1 هزارم یک دانگ مشاع از اپارتمان / مزایده,مزایده 607.1 هزارم یک دانگ مشاع از اپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872991/مزایده-سند-اوقافی-مساحت-20821-متر-مرحله-دوم'>مزایده سند اوقافی مساحت 20821 متر مرحله دوم / مزایده,مزایده سند اوقافی مساحت 20821 متر مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872847/مزایده-دو-باب-کارگاه-و-حقوق-استیجاری-قطعه-934-تجدید'>مزایده دو باب کارگاه و حقوق استیجاری قطعه 934 تجدید / مزایده,مزایده دو باب کارگاه و حقوق استیجاری قطعه 934 تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872852/مزایده-صد-من-محلی-زمین-مزروعی-مشاع-بخش-4-کاشمر'>مزایده صد من محلی زمین مزروعی مشاع بخش 4 کاشمر / مزایده,مزایده صد من محلی زمین مزروعی مشاع بخش 4 کاشمر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872303/مناقصه-پروژه-تامین-برق-روستائی--'>مناقصه پروژه تامین برق روستائی ... / مناقصه عمومی, مناقصه پروژه تامین برق روستائی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872855/مزایده-تمامی-ششدانگ-دو-باب-ساختمان-مساحت-374متر'>مزایده تمامی ششدانگ دو باب ساختمان مساحت 374متر  / مزایده,مزایده تمامی ششدانگ دو باب ساختمان مساحت 374متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872994/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-و-محوطه-مساحت-218-15متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه و محوطه مساحت 218.15متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه و محوطه مساحت 218.15متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872999/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-طبقه-اول-مساحت-58-20متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه اول مساحت 58.20متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه اول مساحت 58.20متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872993/مزایده-املاک-موروثی-شامل-زمین-مغازه-و-خانه-نوبت-اول'>مزایده املاک موروثی شامل زمین .مغازه و خانه نوبت اول / مزایده,مزایده املاک موروثی شامل زمین .مغازه و خانه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872790/مزایده-واگذاری-سلف-سرویس-و-انتشارات-آموزشکده-96-3-27'>مزایده واگذاری سلف سرویس و انتشارات آموزشکده 96.3.27 / مزایده , مزایده واگذاری سلف سرویس و انتشارات آموزشکده 96.3.27</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872907/مزایده-تمامی-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-340-50متر'>مزایده تمامی ششدانگ یکباب خانه  مساحت 340.50متر / مزایده,مزایده تمامی ششدانگ یکباب خانه  مساحت 340.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872884/مزایده-ملک-مساحت-182-مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت 182 مترمربع نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک مساحت 182 مترمربع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872880/مزایده-یک-قطعه-زمین-آبگیر-مساحت-2000متر-مرحله-اول'>مزایده یک قطعه زمین آبگیر مساحت 2000متر مرحله اول  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین آبگیر مساحت 2000متر مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872300/مناقصه-خرید-یکدستگاه-تماشاخانه-سیار-نوبت-سوم'>مناقصه خرید یکدستگاه تماشاخانه سیار نوبت سوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید یک دستگاه تماشاخانه سیار نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872822/مزایده-فروش-شش-دستگاه-خودروی-سواری'>مزایده فروش شش دستگاه خودروی سواری / آگهی مزایده, مزایده فروش شش دستگاه خودروی سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872801/مزایده-کتبی-اجاره-استخر-شنای-سرپوشیده--تجدید'>مزایده کتبی اجاره استخر شنای سرپوشیده -  تجدید / آگهی تجدید مزایده کتبی, مزایده کتبی اجاره استخر شنای سرپوشیده -  تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872917/مزایده-فروش-کارخانه-چایسازی'>مزایده فروش کارخانه چایسازی / مزایده,مزایده فروش کارخانه چایسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872809/مناقصه-اجرای-تاسیسات-مکانیکی-و-برقی-کولرهای-گازی-اسپیلت'>مناقصه اجرای تاسیسات مکانیکی و برقی کولرهای گازی اسپیلت / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای تاسیسات مکانیکی و برقی کولرهای گازی اسپیلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872814/مزایده-یک-دستگاه-فرز-بلغاری'>مزایده یک دستگاه فرز بلغاری   / مزایده, مزایده یک دستگاه فرز بلغاری  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872394/مناقصه-عملیات-اجرایی-لوله-گذاری-بطول-حدودا-24-کیلومتر-روستای-دافچاه'>مناقصه عملیات اجرایی لوله گذاری بطول حدودا 24 کیلومتر روستای دافچاه  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات اجرایی لوله گذاری بطول حدودا 24 کیلومتر روستای دافچاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872926/مزایده-اقلام-ضایعاتی-و-ماشین-آلات-خود'>مزایده اقلام ضایعاتی و ماشین آلات خود  / مزایده , مزایده اقلام ضایعاتی و ماشین آلات خود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872946/مزایده-حق-کسب-و-پیشه-یکباب-مغازه-مساحت-3-28متر'>مزایده حق کسب و پیشه یکباب مغازه مساحت 3.28متر / مزایده,مزایده حق کسب و پیشه یکباب مغازه مساحت 3.28متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872976/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-85-مترمربع-مرحله-اول'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 85 مترمربع مرحله اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 85 مترمربع مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872973/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-382-50متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 382.50متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 382.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872823/مناقصه-سرویس-های-ایاب-و-ذهاب-سیمان'>مناقصه سرویس های ایاب و ذهاب سیمان  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه سرویس های ایاب و ذهاب سیمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872836/مناقصه-عمومی-جدولگذاری-معابر-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی جدولگذاری معابر  نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی جدولگذاری معابر  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872826/مناقصه-عمومی-نسبت-به-اجرای-دیوار-ساحلی-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی نسبت به اجرای دیوار ساحلی  نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی نسبت به اجرای دیوار ساحلی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/873004/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-341-50متر-نوبت-دوم'>مزایده منزل مسکونی مساحت 341.50متر نوبت دوم / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 341.50متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872912/مزایده-فروش-هود-و-روشویی-و--'>مزایده فروش هود و روشویی و ... / مزایده,مزایده فروش هود و روشویی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872403/مناقصه-عملیات-اجرایی-لوله-گذاری-بطول-حدودا-118-کیلومتر-بالوله-پلی-اتیلن--'>مناقصه عملیات اجرایی لوله گذاری بطول حدودا 118 کیلومتر بالوله پلی اتیلن ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات اجرایی لوله گذاری بطول حدودا 118 کیلومتر بالوله پلی اتیلن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/873009/مزایده-ششدانگ-یکباب-مغازه-قطعه-دو-تفکیکی-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ یکباب مغازه قطعه دو تفکیکی نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب مغازه قطعه دو تفکیکی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872832/مناقصه-عملیات-جمع-آوری-و-حمل-زباله-رفت-و-روب-معابر-لایروبی-و--'>مناقصه عملیات جمع آوری و حمل زباله، رفت و روب معابر، لایروبی و ... / آگهی مناقصه ,مناقصه عملیات جمع آوری و حمل زباله، رفت و روب معابر، لایروبی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872842/مناقصه-عملیات-دپو-بارگیری-و-حمل-مصالح-زیرسازی'>مناقصه عملیات دپو، بارگیری و حمل مصالح زیرسازی  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه عملیات دپو، بارگیری و حمل مصالح زیرسازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872916/ارزیابی-کیفی-انجام-خدمات-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذا-نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی انجام خدمات تهیه طبخ و توزیع غذا  نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی انجام خدمات تهیه طبخ و توزیع غذا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872905/مناقصه-انجام-خدمات-تهیه--طبخ-و-توزیع-غذا'>مناقصه انجام خدمات تهیه ، طبخ و توزیع غذا  / مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات تهیه ، طبخ و توزیع غذا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872895/مناقصه-واگذاری-عملیات-ساخت-و-تکمیل-ساختمان-دهیاری-روستا'>مناقصه واگذاری عملیات ساخت و تکمیل ساختمان دهیاری روستا / مناقصه واگذاری عملیات ساخت و تکمیل ساختمان دهیاری روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872885/مناقصه-واگذاری-عملیات-زیرسازی-و-آسفالت-خیابانها-و-معابر-روستا'>مناقصه واگذاری عملیات زیرسازی و آسفالت خیابانها و معابر روستا / مناقصه واگذاری عملیات زیرسازی و آسفالت خیابانها و معابر روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872865/مناقصه-برق-رسانی-به-مسکن-مهر-و--'>مناقصه برق رسانی به مسکن مهر و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه برق رسانی به مسکن مهر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872405/اصلاحیه-مناقصه-نگهداری-کلینیک-گل-و-گیاه'>اصلاحیه مناقصه نگهداری کلینیک گل و گیاه / اصلاحیه مناقصه عمومی , مناقصه نگهداری کلینیک گل و گیاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872365/مناقصه-خرید-خطوط-و-نقوش-با-رنگ-دو-جزیی--'>مناقصه خرید خطوط و نقوش با رنگ دو جزیی ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید خطوط و نقوش با رنگ دو جزیی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872844/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام , استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872943/استعلام-بازسازی-سالن-شیخ-بهایی-ال-سی-تی'>استعلام بازسازی سالن شیخ بهایی ال سی تی  / استعلام , استعلام بازسازی سالن شیخ بهایی ال سی تی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872959/استعلام-ویدئو-کنفرانس'>استعلام ویدئو کنفرانس / استعلام ویدئو کنفرانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872951/استعلام-سوئیچ-دیتا-شبکه'>استعلام سوئیچ دیتا شبکه / استعلام، استعلام سوئیچ دیتا شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872967/استعلام-دمنده-اطفا-حریق-بنزینی-مدل-BV162-مرجع-سازنده-GREEN-LAND'>استعلام دمنده اطفا حریق بنزینی مدل BV162 مرجع سازنده GREEN LAND / استعلام, استعلام دمنده اطفا حریق بنزینی مدل BV162 مرجع سازنده GREEN LAND</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872876/استعلام-پاکت-نمونه-105'>استعلام پاکت نمونه 105  / استعلام, استعلام پاکت نمونه 105 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872887/استعلام-پرچم-ایران'>استعلام پرچم ایران / استعلام پرچم ایران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872874/استعلام-پرینتر-لیزری-اچ-پی'>استعلام پرینتر لیزری اچ پی / استعلام, استعلام پرینتر لیزری اچ پی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872913/استعلام-کاغذ-a5'>استعلام  کاغذ a5 / استعلام  کاغذ a5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872620/مزایده-خط-تلفن-همراه'>مزایده  خط تلفن همراه  / مزایده  , مزایده خط تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872877/استعلام-آسانسور-با-موتور-مونتاناری'>استعلام  آسانسور با موتور مونتاناری / استعلام, استعلام  آسانسور با موتور مونتاناری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872988/استعلام-لوازم-برقی'>استعلام لوازم برقی  / استعلام, استعلام لوازم برقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/873019/استعلام-خدمات-مشاوره-فرودگاهی'>استعلام خدمات مشاوره فرودگاهی  / استعلام, استعلام خدمات مشاوره فرودگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872992/استعلام-کاغذ-A4'>استعلام  کاغذ A4 / استعلام , استعلام  کاغذ A4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872998/استعلام-اجناس-مورد-نیاز-جهت-روشنایی-امور-بهره-برداری-بوشهر'>استعلام اجناس مورد نیاز جهت روشنایی امور بهره برداری بوشهر  / استعلام , استعلام اجناس مورد نیاز جهت روشنایی امور بهره برداری بوشهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/873007/استعلام-ارتقا-عملکرد-و-حفظ-سیستم-روشنایی'>استعلام ارتقا عملکرد و حفظ سیستم روشنایی  / استعلام , استعلام ارتقا عملکرد و حفظ سیستم روشنایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872858/استعلام-کاغذA3'>استعلام کاغذA3  / استعلام, استعلام کاغذA3 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872846/استعلام-صندلی-کارشناسی-با-دسته-قابل-تنظیم'>استعلام صندلی کارشناسی با دسته قابل تنظیم / استعلام, استعلام صندلی کارشناسی با دسته قابل تنظیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872834/استعلام-یخچال-10-فوت-درب-ام-دستگیره-ام-امرسان'>استعلام یخچال 10 فوت درب ام دستگیره ام امرسان  / استعلام, استعلام یخچال 10 فوت درب ام دستگیره ام امرسان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872911/استعلام-واگذاری-امور-نگهبانی-اداره-کل-استاندار-آذربایجان-شرقی--'>استعلام واگذاری امور نگهبانی اداره کل استاندار آذربایجان شرقی ... / استعلام واگذاری امور نگهبانی اداره کل استاندار آذربایجان شرقی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872575/مزایده-یک-باب-خانه-مسکونی-جنوبی-به-مساحت-551-60-مترمربع-کلاسه-950334-29'>مزایده  یک باب خانه مسکونی جنوبی به مساحت 551/60 مترمربع کلاسه 950334.29  / مزایده,مزایده  یک باب خانه مسکونی جنوبی به مساحت 551/60 مترمربع کلاسه 950334.29 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872888/استعلام-آسانسور'>استعلام آسانسور / استعلام, استعلام آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872883/استعلام-خرید-و-نصب-و-اجرای-نمای-کامپوزیت-و-درب-و-پنجره'>استعلام خرید و نصب و اجرای نمای کامپوزیت و درب و پنجره  / استعلام, استعلام خرید و نصب و اجرای نمای کامپوزیت و درب و پنجره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872853/استعلام-ساخت-و-نصب-لاکر--نیکمت-و-پارتیشن'>استعلام ساخت و نصب لاکر ، نیکمت و پارتیشن / استعلام ,استعلام ساخت و نصب لاکر ، نیکمت و پارتیشن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872862/استعلام-انجام-خدمات-سمپاشی'>استعلام انجام خدمات سمپاشی / استعلام انجام خدمات سمپاشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872857/استعلام-ویلچر-بر-پله-پیما'>استعلام ویلچر بر پله پیما  / استعلام, استعلام ویلچر بر پله پیما </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872873/استعلام-دستگاه-کپی'>استعلام دستگاه کپی / استعلام دستگاه کپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872879/استعلام-تعمیر-و-مرمت-و-نصب-چراغهای-چشمک-زن'>استعلام تعمیر و مرمت و نصب چراغهای چشمک زن  / استعلام تعمیر و مرمت و نصب چراغهای چشمک زن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872881/استعلام-تلویزیون-ال-جی-ال-ای-دی-42-اینچ'>استعلام تلویزیون ال جی ال ای دی 42 اینچ  / استعلام تلویزیون ال جی ال ای دی 42 اینچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872923/استعلام-دستگاه-انگشتی-BIOstation2-oepw'>استعلام دستگاه انگشتی BIOstation2-oepw / استعلام دستگاه انگشتی BIOstation2-oepw</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872918/استعلام-شیکر-ارلنی-آزمایشگاهی-دیجیتالی'>استعلام شیکر ارلنی آزمایشگاهی دیجیتالی / استعلام شیکر ارلنی آزمایشگاهی دیجیتالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872580/مزایده-ششدانگ-ملک-واقع-در-خیابان-انقلاب-کلاسه-960042-57'>مزایده  ششدانگ ملک واقع در خیابان انقلاب کلاسه 960042.57  / مزایده,مزایده  ششدانگ ملک واقع در خیابان انقلاب کلاسه 960042.57 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872901/استعلام-دوربین-دیجیتال-کانن-مدل-IXUS-285'>استعلام دوربین دیجیتال کانن مدل IXUS 285  / استعلام دوربین دیجیتال کانن مدل IXUS 285 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872910/استعلام-کابل-16-35-3-با-کد-N2XRY'>استعلام کابل 16+35*3 با کد N2XRY / استعلام کابل 16+35*3 با کد N2XRY</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872861/استعلام-بازسازی-سالن-شیخ-بهایی-السی-تی'>استعلام بازسازی سالن شیخ بهایی السی تی  / استعلام , استعلام بازسازی سالن شیخ بهایی السی تی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872856/استعلام-ساخت-پارکینگ'>استعلام ساخت پارکینگ / استعلام, استعلام ساخت پارکینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872848/استعلام-بهسازی-محور-تفت--ده-بالا'>استعلام بهسازی محور تفت - ده بالا / استعلم، استعلام بهسازی محور تفت - ده بالا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872889/استعلام-دستگاه-x-rey-مدل-el-5030c'>استعلام دستگاه x-rey مدل el-5030c / استعلام , استعلام دستگاه x-rey مدل el-5030c</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872882/استعلام-اجرای-کانال-جایگزین-فاضلاب-آشپزخانه-باشگاه'>استعلام اجرای کانال جایگزین فاضلاب آشپزخانه باشگاه  / استعلام, استعلام اجرای کانال جایگزین فاضلاب آشپزخانه باشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872938/استعلام-ایستگاه-هواشناسی-VAISALA'>استعلام ایستگاه هواشناسی VAISALA / استعلام, استعلام ایستگاه هواشناسی VAISALA</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872928/استعلام-عملیات-نصب-و-ترمیم-ایزوگام-ایستگاههای-استان-فارس'>استعلام عملیات نصب و ترمیم ایزوگام ایستگاههای استان فارس / استعلام, استعلام عملیات نصب و ترمیم ایزوگام ایستگاههای استان فارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872574/مزایده-ماترک-شامل-4-هکتار-زمین-در-نه-قطعه-نوبت-اول'>مزایده ماترک شامل 4 هکتار زمین در نه قطعه نوبت اول / مزایده,مزایده ماترک شامل 4 هکتار زمین در نه قطعه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872977/استعلام-تلفن-رومیزی'>استعلام تلفن رومیزی / استعلام , استعلام تلفن رومیزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872921/استعلام-ساخت-و-نصب-کابینت-زمینی-و-دیواری'>استعلام ساخت و نصب کابینت زمینی و دیواری / استعلام  ساخت و نصب کابینت زمینی و دیواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872987/استعلام-ساخت-و-نصب-کمد-لاکر'>استعلام ساخت و نصب کمد لاکر  / استعلام ,استعلام ساخت و نصب کمد لاکر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872922/استعلام-زیرسازی-و-اجرای-سنگ-فرش'>استعلام زیرسازی و اجرای سنگ فرش   / استعلام, استعلام زیرسازی و اجرای سنگ فرش  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872893/استعلام-دستگاه-نوبت-دهی'>استعلام دستگاه نوبت دهی / استعلام،  استعلام دستگاه نوبت دهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872886/استعلام-پارتیشن--'>استعلام پارتیشن... / استعلام, استعلام پارتیشن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872878/استعلام-اجاره-یک-دستگاه-تویوتا-ون-تشریفاتی'>استعلام اجاره یک دستگاه تویوتا ون تشریفاتی / استعلام , استعلام اجاره یک دستگاه تویوتا ون تشریفاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872870/استعلام-رایانه-All-in-One--'>استعلام رایانه All in One ... / استعلام, استعلام رایانه All in One ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872577/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-دیم-مساحت-یک-هکتار'>مزایده یک قطعه زمین زراعی دیم مساحت یک هکتار  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی دیم مساحت یک هکتار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872950/استعلام-کولر-گازی'>استعلام  کولر گازی  / استعلام , استعلام کولر گازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872936/استعلام-خرید-28-تن-هادی-هاک-برای-خط-63-کیلو-ولت'>استعلام  خرید 28 تن هادی هاک برای خط 63 کیلو ولت  / استعلام , استعلام خرید 28 تن هادی هاک برای خط 63 کیلو ولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872941/استعلام-سقف-کش-سان-و-پروفیل'>استعلام  سقف کش سان و پروفیل / استعلام , استعلام سقف کش سان و پروفیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872900/استعلام-بطری-مخصوص-شوینده-cc750-مرجع-عرضه-کننده-صنایع-پلاستیک-مرکز'>استعلام بطری مخصوص شوینده cc750 مرجع عرضه کننده صنایع پلاستیک مرکز  / استعلام بطری مخصوص شوینده cc750 مرجع عرضه کننده صنایع پلاستیک مرکز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872902/استعلام-ظروف-چینی'>استعلام  ظروف چینی  / استعلام   ظروف چینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872890/استعلام-اجرای-زیرسازی-و-آسفالت--'>استعلام اجرای زیرسازی و آسفالت ... / استعلام اجرای زیرسازی و آسفالت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872894/استعلام-قاشق-و-چنگال'>استعلام  قاشق و چنگال  / استعلام  قاشق و چنگال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872968/استعلام-ساخت-جاده-و-راه-آهن'>استعلام ساخت جاده و راه آهن / استعلام ساخت جاده و راه آهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872581/مزایده-یک-قطعه-زمین-کاربری-زراعی-عرصه-500-متر'>مزایده یک قطعه زمین کاربری زراعی عرصه 500 متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کاربری زراعی عرصه 500 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872891/استعلام-خرید-16-دستگاه-رله-NOC'>استعلام خرید 16 دستگاه رله NOC  / استعلام خرید 16 دستگاه رله NOC </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872863/استعلام-خرید-یراق-آلات-خطوط-انتقال-و-فوق-توزیع'>استعلام خرید یراق آلات خطوط انتقال و فوق توزیع  / استعلام ، استعلام خرید یراق آلات خطوط انتقال و فوق توزیع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872866/استعلام-366-قطعه-سیم-کارت-دیتا-4G-ایرانسل-مخصوص-APN'>استعلام 366 قطعه سیم کارت دیتا 4G  ایرانسل مخصوص APN  / استعلام , استعلام 366 قطعه سیم کارت دیتا 4G  ایرانسل مخصوص APN </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872871/استعلام-لپ-تاپ-یک-دستگاه--'>استعلام لپ تاپ یک دستگاه ... / استعلام , استعلام لپ تاپ یک دستگاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872970/استعلام-خرید-لایسنس'>استعلام خرید لایسنس  / استعلام ، استعلام خرید لایسنس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872859/استعلام-مصالح-شیخداد'>استعلام مصالح شیخداد / استعلام, استعلام مصالح شیخداد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872838/استعلام-دستگاه-سوئیچ-شبکه-PLANET-FNSW-2401'>استعلام  دستگاه سوئیچ شبکه PLANET FNSW 2401 / استعلام, استعلام  دستگاه سوئیچ شبکه PLANET FNSW 2401</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872860/استعلام-چیلر-جذبی-لیتیوم-بروماید'>استعلام چیلر جذبی لیتیوم بروماید  / استعلام چیلر جذبی لیتیوم بروماید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872854/استعلام-شستشوی-نمای-ساختمان--'>استعلام شستشوی نمای ساختمان ... / استعلام شستشوی نمای ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872851/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872850/استعلام-موتور-سیکلت-125-سی-سی-دینو-5-دنده-استارتی'>استعلام  موتور سیکلت 125 سی سی دینو 5 دنده استارتی / استعلام, استعلام  موتور سیکلت 125 سی سی دینو 5 دنده استارتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872867/استعلام-سم-مالاتیون'>استعلام سم مالاتیون / استعلام , استعلام سم مالاتیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872841/استعلام-لپ-تاپ'>استعلام لپ تاپ / استعلام لپ تاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872872/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-پی-ال-سی-و-شارژ-48-ولت-ایستگاه-66-کیلوولت-و--'>استعلام نصب و راه اندازی پی ال سی و شارژ 48 ولت ایستگاه 66 کیلوولت و ...  / استعلام , استعلام نصب و راه اندازی پی ال سی و شارژ 48 ولت ایستگاه 66 کیلوولت و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872949/استعلام-اردوگاه-های-توریستی--پارک-های-وسایل-نقلیه-تفریحی-و-پارک-های-تریلرها'>استعلام اردوگاه های توریستی ، پارک های وسایل نقلیه تفریحی و پارک های تریلرها  / استعلام, استعلام اردوگاه های توریستی ، پارک های وسایل نقلیه تفریحی و پارک های تریلرها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872960/استعلام-مرمت-و-حفاظت-بافت-تاریخی-شهر-دزفول'>استعلام مرمت و حفاظت بافت تاریخی شهر دزفول  / استعلام, استعلام مرمت و حفاظت بافت تاریخی شهر دزفول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872979/استعلام-دستگاه-ضبط-کننده-سامسونگ-NVR'>استعلام دستگاه ضبط کننده سامسونگ NVR  / استعلام, استعلام دستگاه ضبط کننده سامسونگ NVR </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872629/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پژو-GLX405-ساخت-88'>مزایده  یک دستگاه سواری پژو GLX405 ساخت 88 / مزایده , مزایده یک دستگاه سواری پژو GLX405 ساخت 88 نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872868/مزایده-فروش-35-قلم-کالای-اسقاطی'>مزایده فروش 35 قلم کالای اسقاطی / مزایده فروش 35 قلم کالای اسقاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872589/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-10586-124-بخش-یک-قم-کلاسه-9100403001100352'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 10586.124 بخش یک قم کلاسه 9100403001100352  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 10586.124 بخش یک قم کلاسه 9100403001100352 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/872875/اصلاحیه-مناقصه-خرید-انواع-کت-اوت-پلیمری'>اصلاحیه مناقصه خرید انواع کت اوت پلیمری / اصلاحیه مناقصه خرید انواع کت اوت پلیمری</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 10 تاريخ : سه شنبه 24 مرداد 1396 ساعت: 11:44