اطلاعات مناقصات وم زایدات ثبت شده تاریخ 96.11.16 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045510/فراخوان-خرید-خدمات-م... با عنوان : اطلاعات مناقصات وم زایدات ثبت شده تاریخ 96.11.16 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045510/فراخوان-خرید-خدمات-مشاوره----نوبت-دوم'>فراخوان خرید خدمات مشاوره ... - نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مشاوران، فراخوان خرید خدمات مشاوره ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045512/مناقصه-عملیات-اجرای-روکش-آسفالت-در-سطح-منطقه-یک'>مناقصه عملیات اجرای روکش آسفالت در سطح منطقه یک / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عملیات اجرای روکش آسفالت در سطح منطقه یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045515/فراخوان-عمومی-جذب-سرمایه-گذار---نوبت-دوم'>فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار... - نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی، فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045518/تجدید-مناقصه-هدایت-آبهای-سطحی-شهرک-صنعتی--'>تجدید مناقصه هدایت آبهای سطحی شهرک صنعتی... / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه هدایت آبهای سطحی شهرک صنعتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045526/مناقصه-احداث-ساختمان--نوبت-دوم'>مناقصه احداث ساختمان ...نوبت دوم / مناقصه , مناقصه احداث ساختمان ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045529/مناقصه-خرید-رگولاتور--نوبت-دوم'>مناقصه خرید رگولاتور - نوبت دوم / مناقصه خرید رگولاتور در سایزهای مختلف - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045530/مناقصه-تهیه-و-مونتاژ-برج-خنک-کننده-مکعبی--(نوبت-دوم)'>مناقصه تهیه و مونتاژ برج خنک کننده مکعبی... (نوبت دوم) / مناقصه تهیه و مونتاژ برج خنک کننده مکعبی... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045532/مناقصه-تولید-و-مونتاژ-انواع-قطعات-مکانیکی-داخل-صنعت'>مناقصه تولید و مونتاژ انواع قطعات مکانیکی داخل صنعت / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تولید و مونتاژ انواع قطعات مکانیکی داخل صنعت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045533/مناقصه-ROTARY-SLIPS--نوبت-دوم'>مناقصه  ROTARY SLIPS - نوبت دوم / آگهی مناقصه ، مناقصه  ROTARY SLIPS - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045536/مناقصه-خدمات-عمومی-تنظیفات-تاسیسات-و-فضای-سبز---(نوبت-دوم)'>مناقصه خدمات عمومی، تنظیفات تاسیسات و فضای سبز.... (نوبت دوم) / مناقصه, مناقصه خدمات عمومی، تنظیفات تاسیسات و فضای سبز.... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045537/فراخوان-گازرسانی-به-حفرات-خالی-شهرها-و-روستاها--نوبت-دوم'>فراخوان گازرسانی به حفرات خالی شهرها و روستاها...نوبت دوم / مناقصه, فراخوان گازرسانی به حفرات خالی شهرها و روستاها...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045539/مناقصه-خدمات-مالی-و-حسابداری-تجدید-(نوبت-دوم)'>مناقصه خدمات مالی و حسابداری تجدید (نوبت دوم) / تجدید آگهی فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه خدمات مالی و حسابداری تجدید (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045540/مناقصه-احداث-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-در-نقاط-مختلف--نوبت-دوم'>مناقصه احداث شبکه جمع آوری فاضلاب در نقاط مختلف ..نوبت دوم / مناقصه، مناقصه احداث شبکه جمع آوری فاضلاب در نقاط مختلف ..نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045543/مناقصه-انجام-خدمات-تهیه-و-پخت-سرو-توزیع--(نوبت-دوم)'>مناقصه انجام خدمات تهیه و پخت، سرو توزیع... (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات تهیه و پخت، سرو توزیع... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045544/فراخوان-مناقصه-احداث-کانال-عبور-تاسیسات-برقی-فشار-متوسط'>فراخوان مناقصه احداث کانال عبور تاسیسات برقی فشار متوسط / فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه احداث کانال عبور تاسیسات برقی فشار متوسط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045546/مناقصه-مرمت-و-بهسازی-جاده-و-محوطه-چاه--نوبت-دوم'>مناقصه مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه - نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045548/مناقصه-خرید-و-نصب-و-راه-اندازی-چند-دستگاه-توربین-گازی--'>مناقصه خرید و نصب و راه اندازی چند دستگاه توربین گازی... / مناقصه, مناقصه خرید و نصب و راه اندازی چند دستگاه توربین گازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045550/مناقصه-خرید-اتصالات-پلی-اتیلن-گازی'>مناقصه خرید اتصالات پلی اتیلن گازی  / مناقصه ، مناقصه خرید اتصالات پلی اتیلن گازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045552/مناقصه-عملیات-اجرای-پروژه-های-آبرسانی--(نوبت-دوم)'>مناقصه عملیات اجرای پروژه های آبرسانی... (نوبت دوم) / مناقصه عملیات اجرای پروژه های آبرسانی... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045553/تجدید-دوم-مناقصه-آسفالت-زیرآب--نوبت-دوم'>تجدید دوم مناقصه آسفالت زیرآب ...نوبت دوم / مناقصه, تجدید دوم مناقصه آسفالت زیرآب ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045554/مناقصه-بهسازی-سکو-سرویس-بهداشتی'>مناقصه بهسازی سکو، سرویس بهداشتی  / مناقصه ,مناقصه بهسازی سکو، سرویس بهداشتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045556/مناقصه-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذای-کارکنان--نوبت-دوم'>مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای کارکنان - نوبت دوم / مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای کارکنان ایستگاه های تقویت فشار گاز...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045558/مناقصه-خرید-50-دستگاه-تابلوهای-کنترل-و-حفاظت--(نوبت-دوم)'>مناقصه خرید 50 دستگاه تابلوهای کنترل و حفاظت ...(نوبت دوم) / مناقصه ,مناقصه خرید 50 دستگاه تابلوهای کنترل و حفاظت ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045563/فراخوان-یک-دستگاه-جایگاه-سوخت-سیار-کانتینری-نوبت-دوم'>فراخوان یک دستگاه جایگاه سوخت سیار کانتینری- نوبت دوم  / آگهی فراخوان,فراخوان یک دستگاه جایگاه سوخت سیار کانتینری- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045570/مناقصه-عملیات-بهسازی-پیاده-رو-بستر-سازی-و-اجرای-دیوار--'>مناقصه عملیات بهسازی پیاده رو، بستر سازی و اجرای دیوار ... / مناقصه ,مناقصه عملیات بهسازی پیاده رو، بستر سازی و اجرای دیوار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045572/تجدید-مناقصه-واگذاری-کلیه-امور-خرید-و-تامین-گونه-های-گیاهی-مورد-نیاز-فضای-سبز--'>تجدید مناقصه واگذاری کلیه امور خرید و تامین گونه های گیاهی مورد نیاز فضای سبز... / آگهی تجدید مناقصه, تجدید مناقصه واگذاری کلیه امور خرید و تامین گونه های گیاهی مورد نیاز فضای سبز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045573/مناقصه-خریداری-تعدادی-کنتور-حجمی-و-کنتور-آب--نوبت-دوم'>مناقصه خریداری تعدادی کنتور حجمی و کنتور آب ...نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه خریداری تعدادی کنتور حجمی و کنتور آب ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045574/مناقصه-پروژه-های-توسعه-و-احداث-و-بهینه-سازی-شبکه-های-توزیع---نوبت-دوم'>مناقصه پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045576/مناقصه-اجرای-کوله-ضلع-غربی-و-تکمیل-کوله-ضلع-شرقی-(نوبت-دوم)'>مناقصه اجرای کوله ضلع غربی و تکمیل کوله ضلع شرقی (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای کوله ضلع غربی و تکمیل کوله ضلع شرقی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045579/مناقصه-HYDRANT-WITH-WATER--FOAM-MONITOR--نوبت-دوم'>مناقصه HYDRANT WITH WATER & FOAM MONITOR - نوبت دوم   / مناقصه , مناقصه HYDRANT WITH WATER & FOAM MONITOR - نوبت دوم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045580/مناقصه-اجرای-عملیات-نظافت-روزانه-ساختمانها-محوطه-و-کلیه-امور-خدمات-عمومی-(نوبت-دوم)'>مناقصه اجرای عملیات نظافت روزانه ساختمانها، محوطه و کلیه امور خدمات عمومی (نوبت دوم) / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای عملیات نظافت روزانه ساختمانها، محوطه و کلیه امور خدمات عمومی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045586/مناقصه-دستگاه-آنالیز-فلز-مدل-PMI-Master-Smart--نوبت-دوم'>مناقصه دستگاه آنالیز فلز مدل PMI Master Smart - نوبت دوم  / آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی, مناقصه دستگاه آنالیز فلز مدل PMI Master Smart - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045589/مناقصه-​احداث-سیستم-روشنایی---نوبت-دوم'>مناقصه ​احداث سیستم روشنایی ....نوبت دوم  / مناقصه ​احداث سیستم روشنایی ....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045590/مناقصه-حفاری-لوله-گذاری-و-پمپاژ-یک-حلقه-چاه-آب-شرب-300-متری--'>مناقصه حفاری، لوله گذاری و پمپاژ یک حلقه چاه آب شرب 300 متری...  / آگهی مناقصات، مناقصه حفاری، لوله گذاری و پمپاژ یک حلقه چاه آب شرب 300 متری... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045591/مناقصه-تعداد-ده-قلم-کالای-پوشاک-و-تنظیف--'>مناقصه تعداد ده قلم کالای پوشاک و تنظیف... / مناقصه, مناقصه تعداد ده قلم کالای پوشاک و تنظیف...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045593/مناقصه-گازرسانی-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه گازرسانی تجدید- نوبت دوم  / آگهی تجدید برگزاری مناقصه عمومی ، مناقصه گازرسانی تجدید- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045595/مناقصه-ایمن-سازی-جاده-دسترسی--نوبت-دوم'>مناقصه ایمن سازی جاده دسترسی ...نوبت دوم  / مناقصه ایمن سازی جاده دسترسی ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045597/مناقصه-تهیه-مواد-اولیه--طبخ-و-توزیع-غذا'>مناقصه تهیه مواد اولیه ، طبخ و توزیع غذا / آگهی مناقصه , مناقصه تهیه مواد اولیه ، طبخ و توزیع غذا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045598/مناقصه-احداث-پارک-بانوان----مرحله-دوم'>مناقصه احداث پارک بانوان  ...- مرحله دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث پارک بانوان  ... - مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045601/مناقصه-درب-اتوماتیک'>مناقصه درب اتوماتیک / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه درب اتوماتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045603/مناقصه-احداث-ایستگاه-تقلیل-فشار-و-شبکه-توزیع-گاز--نوبت-دوم'>مناقصه احداث ایستگاه تقلیل فشار و شبکه توزیع گاز ...نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه احداث ایستگاه تقلیل فشار و شبکه توزیع گاز ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045605/مناقصه-آسفالت-خیابان-های----مرحله-دوم'>مناقصه آسفالت خیابان های ... - مرحله دوم / مناقصه ,مناقصه  آسفالت خیابان های ... - مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045606/فراخوان-اجرای-خط-انتقال--منبع-200-مترمکعبی-و-ساختمان-تاسیسات-نوبت-دوم'>فراخوان اجرای خط انتقال ، منبع 200 مترمکعبی و ساختمان تاسیسات -نوبت دوم / فراخوان مناقصه یک مرحله‌ ای, فراخوان اجرای خط انتقال ، منبع 200 مترمکعبی و ساختمان تاسیسات -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045608/مناقصه-انجام-فعالیت-های-مختلف-عمرانی---نوبت-دوم'>مناقصه انجام فعالیت های مختلف عمرانی ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه انجام فعالیت های مختلف عمرانی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045613/مناقصه-اجرای-زیرسازی-آسفالت-و-جدول-گذاری--'>مناقصه اجرای زیرسازی، آسفالت و جدول گذاری... / مناقصه ,مناقصه اجرای زیرسازی، آسفالت و جدول گذاری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045615/مناقصه-خرید-بسته-بندی-و-تحویل-سبد-کالای-عیدانه-و-کالای-پروتئینی--'>مناقصه خرید، بسته بندی و تحویل سبد کالای عیدانه و کالای پروتئینی... / مناقصه, مناقصه خرید، بسته بندی و تحویل سبد کالای عیدانه و کالای پروتئینی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045618/مناقصه-اجرای-عملیات-آسفالت-شامل-تهیه-مصالح-سنگی'>مناقصه اجرای عملیات آسفالت شامل تهیه مصالح سنگی / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات آسفالت شامل تهیه مصالح سنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045619/مناقصه-تکمیل-پیست-دومیدانی-و-زمین-چمن-فوتبال---نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل پیست دومیدانی و زمین چمن فوتبال ... نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی  ,مناقصه تکمیل پیست دومیدانی و زمین چمن فوتبال ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045621/مناقصه-خرید-تجهیزات-سامانه-هوشمند-الکترونیکی-حفاظت-فیزیکی--نوبت-دوم'>مناقصه خرید تجهیزات سامانه هوشمند الکترونیکی حفاظت فیزیکی... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید تجهیزات سامانه هوشمند الکترونیکی حفاظت فیزیکی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045622/مناقصه-تهیه-و-طبخ-غذا-در-رستوران--'>مناقصه تهیه و طبخ غذا در رستوران... / مناقصه تهیه و طبخ غذا در رستوران...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045624/مناقصه-خرید-9-دستگاه-پمپ-Andritz'>مناقصه خرید 9 دستگاه پمپ Andritz / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید 9 دستگاه پمپ Andritz</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045625/مناقصه-لوح-فشرده-DVD-و-CD-مربوط-به-کتاب-های-درسی--'>مناقصه لوح فشرده DVD و CD مربوط به کتاب های درسی... / مناقصه, مناقصه لوح فشرده DVD و CD مربوط به کتاب های درسی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045626/مناقصه-تجهیز-چاه-ها---نوبت-دوم'>مناقصه تجهیز چاه ها ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه ,مناقصه تجهیز چاه ها ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045627/مناقصه-امور-خدماتی'>مناقصه امور خدماتی   / مناقصه , مناقصه امور خدماتی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045628/مناقصه-slip-assembly--نوبت-دوم'>مناقصه slip assembly - نوبت دوم  / اگهی مناقصه , مناقصه slip assembly - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045630/مناقصه-خدمات-احداث-ایستگاه-فیبرنوری---نوبت-دوم'>مناقصه خدمات احداث ایستگاه فیبرنوری ... نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه خدمات احداث ایستگاه فیبرنوری ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045632/مناقصه-اجرای-پروژه-تعویض-سیم'>مناقصه اجرای پروژه تعویض سیم  / مناقصه , مناقصه اجرای پروژه تعویض سیم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045633/مناقصه-خرید-400-تن-زیر-شانه-پنبه'>مناقصه خرید 400 تن زیر شانه پنبه / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خرید 400 تن زیر شانه پنبه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045636/مناقصه-خرید-و-نصب-و-راه-اندازی-ست-کامل-جک-120-تنی-بالابر-واگن--'>مناقصه خرید و نصب و راه اندازی ست کامل جک 120 تنی بالابر واگن ... / مناقصه ,مناقصه خرید و نصب و راه اندازی ست کامل جک 120 تنی بالابر واگن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045638/مناقصه-خرید-100-تن-مادوریت-مایع'>مناقصه خرید 100 تن مادوریت مایع / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خرید 100 تن مادوریت مایع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045640/مناقصه-امور-نگهداری-و-راهبری-فضای-سبز'>مناقصه امور نگهداری و راهبری فضای سبز  / آگهی مناقصه,مناقصه امور نگهداری و راهبری فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045642/مناقصه-خرید-سیستم-تحت-وب--نوبت-دوم'>مناقصه خرید سیستم تحت وب - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید سیستم تحت وب - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045643/مناقصه-پروژه-انجام-عملیات-آماده-سازی-اراضی---نوبت-دوم'>مناقصه پروژه انجام عملیات آماده سازی اراضی ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه انجام عملیات آماده سازی اراضی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045646/مناقصه-عملیات-نقشه-برداری-و-مطالعات-حدبستر-و-حریم-رودخانه-های---نوبت-دوم'>مناقصه عملیات نقشه برداری و مطالعات حدبستر و حریم رودخانه های ... نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه عملیات و نقشه برداری و مطالعات حدبستر و حریم رودخانه های ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045648/مناقصه-تهیه-و-حمل-و-نصب-نیوجرسی-مفصل-آزادراه-و---'>مناقصه تهیه و حمل و نصب نیوجرسی مفصل آزادراه و .... / مناقصه تهیه و حمل و نصب نیوجرسی مفصل آزادراه و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045650/فراخوان-انجام-خدمات-آنژیوگرافی-آنژیوپلاستی-و-جراحی-قلب---تجدید'>فراخوان انجام خدمات آنژیوگرافی، آنژیوپلاستی و جراحی قلب ... تجدید / آگهی تجدید فراخوان عمومی, فراخوان انجام خدمات آنژیوگرافی، آنژیوپلاستی و جراحی قلب ... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045652/اصلاحیه-مناقصه-طراحی-ساخت-خرید-نصب-راه-اندازی-و-تست-2-دستگاه-پکیج-چیلر'>اصلاحیه مناقصه طراحی، ساخت، خرید، نصب، راه اندازی و تست 2 دستگاه پکیج چیلر / اصلاحیه مناقصه, مناقصه طراحی، ساخت، خرید، نصب، راه اندازی و تست 2 دستگاه پکیج چیلر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045653/تجدید-مناقصه-احداث-مخزن-بتنی-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه احداث مخزن بتنی  نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه احداث مخزن بتنی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045659/مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات-و---نوبت-دوم'>مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات و ... نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045663/مناقصه-بازسازی-و-نصب-انشعابات-آب---'>مناقصه بازسازی و نصب انشعابات آب .... / آگهی مناقصه، مناقصه بازسازی و نصب انشعابات آب ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045673/مناقصه-بهسازی-و-اصلاح-آبنماها-دیوارچینی-و-محوطه-سازی-احداث-بوستان--'>مناقصه بهسازی و اصلاح آبنماها، دیوارچینی و محوطه سازی، احداث بوستان ... / مناقصه بهسازی و اصلاح آبنماها، دیوارچینی و محوطه سازی، احداث بوستان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045675/نشست-هم-اندیشی-کمیسیون-فرهنگی--اجتماعی-شورای-کلانشهر-تبریز'>نشست هم اندیشی کمیسیون فرهنگی ، اجتماعی شورای کلانشهر تبریز  / نشست هم اندیشی کمیسیون فرهنگی ، اجتماعی شورای کلانشهر تبریز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045681/مناقصه-فوریتهای-برق--خط-گرم-و-سرویس-و-نگهداری-شبکه-و-تاسیسات---نوبت-دوم'>مناقصه فوریتهای برق ، خط گرم و سرویس و نگهداری شبکه و تاسیسات ....نوبت دوم / آگهی مناقصات عمومی , مناقصه فوریتهای برق ، خط گرم و سرویس و نگهداری شبکه و تاسیسات ....نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045682/فراخوان-انتخاب-مشاور-جهت-خدمات-مشاوره-خرید--نصب-و-راه-اندازی-و-پشتیبانی--نوبت-دوم'>فراخوان انتخاب مشاور جهت خدمات مشاوره خرید ، نصب و راه اندازی و پشتیبانی... نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی ، فراخوان انتخاب مشاور جهت خدمات مشاوره خرید ، نصب و راه اندازی و پشتیبانی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045685/تجدید-مناقصه-پروژه-ترمیم-و-لکه-گیری-آسفالت-سطح-شهر'>تجدید مناقصه پروژه ترمیم و لکه گیری آسفالت سطح شهر  / آگهی مناقصه عمومی , تجدید مناقصه پروژه ترمیم و لکه گیری آسفالت سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045687/مناقصه-مجتمع-آبرسانی--نوبت-دوم'>مناقصه مجتمع آبرسانی ...نوبت دوم / مناقصه ،مناقصه مجتمع آبرسانی ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045689/مناقصه-خرید-ماسه-شکسته-کوهی--نوبت-دوم'>مناقصه خرید ماسه شکسته کوهی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه خرید ماسه شکسته کوهی- نوبت دوم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045690/مناقصه-تعمیرات-اساسی-پل--نوبت-دوم'>مناقصه تعمیرات اساسی پل - نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه تعمیرات اساسی پل - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045691/مناقصه-مشاوره-طراحی-معماری--معماری-داخلی'>مناقصه مشاوره طراحی معماری ، معماری داخلی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه مشاوره طراحی معماری ، معماری داخلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045692/فراخوان-بهینه-سازی-شبکه-روستایی-شهرستان-های--نوبت-دوم'>فراخوان بهینه سازی شبکه روستایی شهرستان های...نوبت دوم / مناقصه, فراخوان بهینه سازی شبکه روستایی شهرستان های...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045696/مناقصه-انجام-خدمات-مشاوره-طراحی-مقاوم-سازی'>مناقصه انجام خدمات مشاوره طراحی مقاوم سازی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات مشاوره طراحی مقاوم سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045700/فراخوان-خدمات-نظافتی-پشتیبانی'>فراخوان خدمات نظافتی پشتیبانی / فراخوان مناقصه,فراخوان خدمات نظافتی پشتیبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045707/مناقصه-واگذاری-حجمی-زمانی-اداره-امور-عملیات-تاسیسات-نفت'>مناقصه واگذاری حجمی زمانی اداره امور عملیات تاسیسات نفت / آگهی مناقصه,مناقصه واگذاری حجمی زمانی اداره امور عملیات تاسیسات نفت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045711/اصلاحیه-مناقصه-واگذاری-امور-خدماتی--'>اصلاحیه مناقصه واگذاری امور خدماتی ... / مناقصه ، اصلاحیه مناقصه واگذاری امور خدماتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045712/فراخوان-ارتقاء-400-دستگاه-کیوسک-اطلاع-رسانی-نوبت-دوم'>فراخوان ارتقاء 400 دستگاه کیوسک اطلاع رسانی  نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی ، فراخوان ارتقاء 400 دستگاه کیوسک اطلاع رسانی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045713/اصلاحیه-مناقصه-عملیات-جداره-سازی-و-حذف-زوائد-فیزیکی'>اصلاحیه مناقصه عملیات جداره سازی و حذف زوائد فیزیکی  / اصلاحیه مناقصه عمومی , مناقصه عملیات جداره سازی و حذف زوائد فیزیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045716/مناقصه-اجرای-عملیات-جمع-آوری-زباله-و-رفت-و-روب'> مناقصه اجرای عملیات جمع آوری زباله و رفت و روب  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ، مناقصه اجرای عملیات جمع آوری زباله و رفت و روب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045718/مناقصه-حفظ-و-نگهداری-کلیه-عرصه-های-فضای-سبز--'>مناقصه حفظ و نگهداری کلیه عرصه های فضای سبز... / مناقصه عمومی, مناقصه حفظ و نگهداری کلیه عرصه های فضای سبز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045720/مناقصه-اجرای-عملیات-گازرسانی--'>مناقصه اجرای عملیات گازرسانی... / آگهی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات گازرسانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045721/مناقصه-نگهداری-و-تعمیرات-خطوط-و-سوزن-ها'>مناقصه نگهداری و تعمیرات خطوط و سوزن ها / آگهی مناقصه,مناقصه نگهداری و تعمیرات خطوط و سوزن ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045723/تجدید-مناقصه-تامین-تجهیزات-موردنیاز-و-نصب--اصلاح-و-راه-اندازی-دو-دستگاه-جرثقیل-سقفی'>تجدید مناقصه تامین تجهیزات موردنیاز و نصب ، اصلاح و راه اندازی دو دستگاه جرثقیل سقفی / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه تامین تجهیزات موردنیاز و نصب ، اصلاح و راه اندازی دو دستگاه جرثقیل سقفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045727/مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن-تک-جداره--'>مناقصه خرید لوله پلی اتیلن تک جداره ... / مناقصه ,مناقصه خرید لوله پلی اتیلن تک جداره ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045728/مناقصه-عملیات-اجرای-پروژه-های-آبرسانی---نوبت-دوم'>مناقصه  عملیات اجرای پروژه های آبرسانی ....نوبت دوم  / مناقصه  عملیات اجرای پروژه های آبرسانی ....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045729/تجدید-فراخوان-مناقصه-خرید-کنتور-در-سایزهای-مختلف-نوبت-دوم'>تجدید فراخوان مناقصه خرید کنتور در سایزهای مختلف نوبت دوم  / تجدید آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه, تجدید فراخوان مناقصه خرید کنتور در سایزهای مختلف نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045731/مناقصه-پروژه-های-عمرانی--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه های عمرانی ...نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه پروژه های عمرانی ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045733/مناقصه-تعویض--بهینه-سازی--اصلاح-شبکه-آب-آتش-نشانی-و--'>مناقصه تعویض ، بهینه سازی ، اصلاح شبکه آب آتش نشانی و ... / مناقصه عمومی , مناقصه تعویض ، بهینه سازی ، اصلاح شبکه آب آتش نشانی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045734/مناقصه-احداث-مدرسه--'>مناقصه احداث مدرسه ... / مناقصه احداث مدرسه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045735/مناقصه-تعمیرات-یکدستگاه-جرثقیل-160-تنی-دروازه-ای-تجدید--نوبت-دوم'>مناقصه تعمیرات یکدستگاه جرثقیل 160 تنی دروازه ای- تجدید - نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه تعمیرات یکدستگاه جرثقیل 160 تنی دروازه ای- تجدید  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045737/مناقصه-کات-اوت-فیوز-پلیمری-بدون-المان-نوبت-دوم'>مناقصه کات اوت فیوز پلیمری بدون المان نوبت دوم  / آگهی مناقصه دو مرحله ای ، مناقصه کات اوت فیوز پلیمری بدون المان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045739/مناقصه-casing-and-Tubing-Hydraulic-Power-نوبت-دوم'>مناقصه casing and Tubing Hydraulic Power نوبت دوم  / آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی به صورت دو مرحله ای به روش نیمه فشرده،مناقصه casing and Tubing Hydraulic Power  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045740/مناقصه-دستگاه-ارتعاش-سنج'>مناقصه دستگاه ارتعاش سنج  / مناقصه عمومی , مناقصه دستگاه ارتعاش سنج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045741/مناقصه-اجرای-عملیات-ساختمانی-پست-63-20-کیلوولت'>مناقصه اجرای عملیات ساختمانی پست 63/20 کیلوولت  / مناقصه عمومی,  مناقصه اجرای عملیات ساختمانی پست 63/20 کیلوولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045742/مناقصه-تهیه-لوله-و-تجهیزات-و-اجرای-عملیات-طرح-تامین-و-انتقال-آب-----نوبت-دوم'>مناقصه تهیه لوله و تجهیزات و اجرای عملیات طرح تامین و انتقال آب ..... - نوبت دوم / مناقصه, مناقصه تهیه لوله و تجهیزات و اجرای عملیات طرح تامین و انتقال آب ..... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045744/مناقصه-امور-تهیه-و-طبخ-و-توزیع-غذای-با-مصالح-بیمارستان'>مناقصه امور تهیه و طبخ و توزیع غذای با مصالح بیمارستان  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  امور تهیه و طبخ و توزیع غذای با مصالح بیمارستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045745/مناقصه-تامین-و-پشتیبانی-خودروهای-سواری-موردنیاز-سازمان'>مناقصه تامین و پشتیبانی خودروهای سواری موردنیاز سازمان / مناقصه,مناقصه تامین و پشتیبانی خودروهای سواری موردنیاز سازمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045746/مناقصه-خرید-انواع-کنتور-دیجیتالی-کابل-فیوز-----نوبت-دوم'>مناقصه خرید انواع کنتور دیجیتالی، کابل، فیوز،..... - نوبت دوم / مناقصه, مناقصه خرید انواع کنتور دیجیتالی، کابل، فیوز،.... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045748/مناقصه-خرید-و-اجرای-رنگ-محوری-در-سطح-منطقه-(نوبت-دوم)'>مناقصه خرید و اجرای رنگ محوری در سطح منطقه  (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی,  مناقصه خرید و اجرای رنگ محوری در سطح منطقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045749/مناقصه-انجام-عملیات-حفاری-و-لوله-گذاری-15-حلقه-چاههای'>مناقصه انجام عملیات حفاری و لوله گذاری 15 حلقه چاههای / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه انجام عملیات حفاری و لوله گذاری 15 حلقه چاههای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045750/تمدید-مناقصه-نگهداری-و-تعمیر-سیستم-های-هوشمند-حمل-و-نقل--نوبت-دوم'>تمدید مناقصه نگهداری و تعمیر سیستم های هوشمند حمل و نقل... نوبت دوم  / تمدید مناقصه ,تمدید مناقصه نگهداری و تعمیر سیستم های هوشمند حمل و نقل... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045753/مناقصه-احدث-بند-سنگی-ملاتی---نوبت-دوم'>مناقصه احدث بند سنگی ملاتی.... نوبت دوم / مناقصه,مناقصه احدث بند سنگی ملاتی.... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045756/مناقصه-توسعه-و-بازسازی-شبکه-های-توزیع-نیروی-برق'>مناقصه توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی,مناقصه توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045758/فراخوان-خرید-2-دستگاه-ترانسفورماتور'>فراخوان خرید 2 دستگاه ترانسفورماتور  / فراخوان خرید 2 دستگاه ترانسفورماتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045759/مناقصه-نگهداری-و-توسعه-مقطعی-شبکه-کابل-شبکه-فیبر-دسترسی-و--'>مناقصه نگهداری و توسعه مقطعی شبکه کابل، شبکه فیبر دسترسی و ... / مناقصه نگهداری و توسعه مقطعی شبکه کابل، شبکه فیبر دسترسی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045761/مناقصه-امور-نظافت-و-خدماتی'>مناقصه امور نظافت و خدماتی  / مناقصه,مناقصه احدث بند سنگی ملاتی.... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045763/فراخوان-تامین-2-ست-فن-کولر'>فراخوان تامین 2 ست فن کولر  / فراخوان تامین 2 ست فن کولر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045765/تمدید-مناقصه-خرید-تعداد-یکدستگاه-خودروی-آمبولانس'>تمدید مناقصه خرید تعداد یکدستگاه خودروی آمبولانس / تمدید مناقصه عمومی، تمدید مناقصه خرید تعداد یکدستگاه خودروی آمبولانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045766/مناقصه-آسفالت-باندی-به-طول-1500-متر'>مناقصه آسفالت باندی به طول 1500 متر  / آگهی مناقصه, مناقصه آسفالت باندی به طول 1500 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045768/فراخوان-خرید-2-دستگاه-تابلو-20-کیلوولت---'>فراخوان خرید 2 دستگاه تابلو 20 کیلوولت .... / فراخوان ،فراخوان خرید 2 دستگاه تابلو 20 کیلوولت ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045773/مناقصه-عملیات-ماشینکاری-دیسک'>مناقصه  عملیات ماشینکاری دیسک / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه  عملیات ماشینکاری دیسک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045774/مناقصه-اجاره-2-فروند-شناور--نوبت-دوم'>مناقصه اجاره 2 فروند شناور - نوبت دوم / مناقصه، مناقصه اجاره 2 فروند شناور - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045775/تمدید-مناقصه-خرید-لایسنس-پشتیبانی-SMA-و-مجوزهای-SDK-نرم-افزار-نظارت-تصویری--نوبت-دوم'>تمدید مناقصه خرید لایسنس پشتیبانی SMA و مجوزهای SDK نرم افزار نظارت تصویری... نوبت دوم  / تمدید مناقصه ، تمدید مناقصه خرید لایسنس پشتیبانی SMA و مجوزهای SDK نرم افزار نظارت تصویری... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045780/مناقصه-اجاره-لیفتراک-با-راننده'>مناقصه  اجاره لیفتراک با راننده  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجاره لیفتراک با راننده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045781/مناقصه-تعداد-492-دستگاه-کلید-اتوماتیک-در-آمپراژ-مختلف--'>مناقصه تعداد 492 دستگاه کلید اتوماتیک در آمپراژ مختلف ... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تعداد 492 دستگاه کلید اتوماتیک در آمپراژ مختلف ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045783/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-حفاظتی-و-مراقبتی'>مناقصه تامین نیروی انسانی حفاظتی و مراقبتی / مناقصه , مناقصه تامین نیروی انسانی حفاظتی و مراقبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045785/مناقصه-برون-سپاری-تصدی-مشاغل-قابل-واگذاری-امورات-به-بخش-خصوصی--'>مناقصه برون سپاری تصدی مشاغل قابل واگذاری امورات به بخش خصوصی ... / مناقصه ,مناقصه برون سپاری تصدی مشاغل قابل واگذاری امورات به بخش خصوصی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045786/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی'>مناقصه تامین نیروی انسانی / مناقصه , مناقصه تامین نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045792/مناقصه-واگذاری-بخشی-از-امور-نگهبانی--اصلاحیه'>مناقصه واگذاری بخشی از امور نگهبانی ...اصلاحیه / مناقصه , مناقصه واگذاری بخشی از امور نگهبانی ...اصلاحیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045794/مناقصه-resin-amberlite'>مناقصه  resin amberlite / اگهی مناقصه , مناقصه  resin amberlite</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045795/مناقصه-خرید-تعداد-31-دستگاه-آمبولانس-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه خرید تعداد 31 دستگاه آمبولانس تجدید  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید تعداد 31 دستگاه آمبولانس تجدید  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045796/مناقصه-خدمات-راهبردی--نگهداری--سرویس-و-تعمیرات--'>مناقصه خدمات راهبردی ، نگهداری ، سرویس و تعمیرات... / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه خدمات راهبردی ، نگهداری ، سرویس و تعمیرات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045800/منافصه-زیرسازی-آسفالت-معابر'>منافصه زیرسازی آسفالت معابر / مناقصه عمومی , منافصه زیرسازی آسفالت معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045802/تجدید-مناقصه-تعداد-6-قلم-مواد-همراه-و-تکنیکال-و-امولسیفایر'>تجدید مناقصه تعداد 6 قلم مواد همراه و تکنیکال و امولسیفایر / آگهی تجدید مناقصه عمومی بین المللی یک مرحله ای ,مناقصه تعداد 6 قلم مواد همراه و تکنیکال و امولسیفایر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045807/مناقصه-عملیات-خرید-وسایل-بازی-کودکان--'>مناقصه عملیات خرید وسایل بازی کودکان... / مناقصه , مناقصه عملیات خرید وسایل بازی کودکان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045808/مناقصه-نگهداری-و-تعمیرات-خطوط-و-سوزن-های--'>مناقصه نگهداری و تعمیرات خطوط و سوزن های ... / مناقصه ,مناقصه نگهداری و تعمیرات خطوط و سوزن های ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045810/مناقصه-شبکه-های-توزیع-نیروی-برق-شامل-تهیه-مصالح-نصب-و-برکناری-تاسیسات-پروژه-شهری-برق'>مناقصه شبکه های توزیع نیروی برق شامل تهیه مصالح، نصب و برکناری تاسیسات پروژه شهری برق / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه شبکه های توزیع نیروی برق شامل تهیه مصالح، نصب و برکناری تاسیسات پروژه شهری برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045812/مناقصه-خدمات-تنظیف-پذیرایی--خدمات-اداری--'>مناقصه خدمات تنظیف پذیرایی - خدمات اداری ... / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه خدمات تنظیف پذیرایی - خدمات اداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045813/فراخوان-شناسایی-شناسایی-سرمایه-گذار-در-طرح-احداث-نواحی-صنعتی-نوبت-دوم'>فراخوان شناسایی شناسایی سرمایه گذار در طرح احداث نواحی صنعتی نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان شناسایی شناسایی سرمایه گذار در طرح احداث نواحی صنعتی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045818/مناقصه-عملیات-نظافت-و-رفت-و-روب-معابر-ناحیه-7'>مناقصه عملیات نظافت و رفت و روب معابر ناحیه 7 / مناقصه , مناقصه عملیات نظافت و رفت و روب معابر ناحیه 7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045819/مناقصه-خرید-یکدستگاه-بالابر-خودکششی---نوبت-دوم'>مناقصه خرید یکدستگاه بالابر خودکششی ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه خرید یکدستگاه بالابر خودکششی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045821/مناقصه-پروژه-احداث-شبکه-توزیع-روستا'>مناقصه پروژه احداث شبکه توزیع روستا / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه پروژه احداث شبکه توزیع روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045823/مناقصه-واگذاری-احداث-شبستان-آستان-متبرکه-(نوبت-دوم)'>مناقصه واگذاری احداث شبستان آستان متبرکه (نوبت دوم) / مناقصه ، مناقصه واگذاری احداث شبستان آستان متبرکه (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045829/مناقصه-رنگهای-دریایی-واحدهای-شناور-نوبت-دوم'>مناقصه رنگهای دریایی واحدهای شناور- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه رنگهای دریایی واحدهای شناور- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045831/فراخوان-ارزیابی-کیفی-مشاوران-در-زمینه-پروژه-های-راهسازی'>فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران در زمینه پروژه های راهسازی  / فراخوان عمومی, فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران در زمینه پروژه های راهسازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045834/مناقصه-تعداد-15-دستگاه-گازسنج-پرتابل-با-اندازه-گیری-دی-اکسید-کربن-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه تعداد 15 دستگاه گازسنج پرتابل با اندازه گیری دی اکسید کربن- تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه  تعداد 15 دستگاه گاز سنج پرتابل با اندازه گیری دی اکسید کربن- تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045835/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-سفت-کاری--'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای سفت کاری... / آگهی مناقصه , مناقصه تهیه مصالح و اجرای سفت کاری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045836/مناقصه-خرید-قطعات-ولوو-پنتا-نوبت-دوم'>مناقصه خرید قطعات ولوو پنتا- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید  قطعات ولوو پنتا- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045838/مناقصه-آسفالت-مکانیزه-سطح-شهر-تجدید'>مناقصه آسفالت مکانیزه سطح شهر تجدید  / آگهی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه آسفالت مکانیزه سطح شهر تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045839/مناقصه-خرید-دستگاه-شاسی-و-دستگاه-کاربری-حمل-پسماند'>مناقصه خرید دستگاه شاسی و دستگاه کاربری حمل پسماند  / مناقصه خرید دستگاه شاسی و دستگاه کاربری حمل پسماند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045841/مناقصه-خرید-تعداد-90-دستگاه-تانکر-آب-ده-هزار-لیتری'>مناقصه خرید تعداد 90 دستگاه تانکر آب ده هزار لیتری / آگهی مناقصه,مناقصه خرید تعداد 90 دستگاه تانکر آب ده هزار لیتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045843/مناقصه-اجرای-عملیات-کانال-کنی-و-خاکبرداری-دستی--'>مناقصه اجرای عملیات کانال کنی و خاکبرداری دستی ... / مناقصه ,مناقصه اجرای عملیات کانال کنی و خاکبرداری دستی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045847/مناقصه-تهیه-مصالح-و-خط-کشی-های-گرم-و-سرد-ترافیکی--'>مناقصه تهیه مصالح و خط کشی های گرم و سرد ترافیکی... / مناقصه عمومی، مناقصه تهیه مصالح و خط کشی های گرم و سرد ترافیکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045854/مناقصه-تهیه-مصالح-حمل-و-اجرای-سقف-کاذب--'>مناقصه تهیه مصالح، حمل و اجرای سقف کاذب... / مناقصه عمومی, مناقصه تهیه مصالح، حمل و اجرای سقف کاذب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045858/مناقصه-مرمت--نگهداری-و-بهسازی-معابر-اصلی--'>مناقصه مرمت ، نگهداری و بهسازی معابر اصلی... / مناقصه, مناقصه مرمت ، نگهداری و بهسازی معابر اصلی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045859/تجدید-مناقصه-انجام-عملیات-جمع-آوری-کلیه-پسماندهای-خانگی---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه انجام عملیات جمع آوری کلیه پسماندهای خانگی، ... نوبت دوم / مناقصه,تجدید مناقصه انجام عملیات جمع آوری کلیه پسماندهای خانگی، ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045863/مناقصه-خط-انتقال-آب-و--'>مناقصه خط انتقال آب و ... / آگهی مناقصه, مناقصه خط انتقال آب و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045865/تمدید-مناقصه-عملیات-حفاری-تعداد-58-حلقه-چاه'>تمدید مناقصه عملیات حفاری تعداد 58 حلقه چاه / تمدید مناقصه، مناقصه عملیات تعداد 58 حلقه چاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045866/مناقصه-کات-اوت-فیوز-پلیمری-بدون-المان'>مناقصه کات اوت فیوز پلیمری بدون المان / آگهی مناقصه دو مرحله ای ، مناقصه کات اوت فیوز پلیمری بدون المان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045867/مناقصه-عایق-استخر-ذخیره-آب-پارک--تجدید'>مناقصه عایق استخر ذخیره آب پارک ...تجدید  / مناقصه عمومی, مناقصه عایق استخر ذخیره آب پارک ...تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045872/مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-تجهیزات-مخابراتی-و-الکترونیکی--'>مناقصه تعمیر و نگهداری تجهیزات مخابراتی و الکترونیکی... / مناقصه تعمیر و نگهداری تجهیزات مخابراتی و الکترونیکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045875/مناقصه-عملیات-اجرایی-ساخت-ابنیه-موتورخانه-تجهیز-و-احداث-خط-پمپاژ-تعدادی-از-چاه-های---نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی ساخت ابنیه موتورخانه، تجهیز و احداث خط پمپاژ تعدادی از چاه های ... نوبت دوم  / فراخوان مناقصه , مناقصه عملیات اجرایی ساخت ابنیه موتورخانه، تجهیز و احداث خط پمپاژ تعدادی از چاه های ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045876/آگهی-مناقصه-عمومی-کاشت-و-نگهداری-درختان'>آگهی مناقصه عمومی کاشت و نگهداری درختان / آگهی مناقصه عمومی , آگهی مناقصه عمومی کاشت و نگهداری درختان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045877/مناقصه-2000-mt-of-ferrosilicon'>مناقصه 2000 mt of ferrosilicon  / مناقصه 2000 mt of ferrosilicon </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045878/مناقصه-حفاری-چاه-های-پیزومتر--نوبت-دوم'>مناقصه حفاری چاه های پیزومتر ...نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه حفاری چاه های پیزومتر ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045883/مناقصه-خدمات-پیمانکاری-جمع-آوری-و-تصفیه-خانه-فاضلاب---نوبت-دوم'>مناقصه خدمات پیمانکاری جمع آوری و تصفیه خانه فاضلاب .....نوبت دوم / مناقصه, مناقصه خدمات پیمانکاری جمع آوری و تصفیه خانه فاضلاب .....نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045884/مناقصه-پیمانکار-ایاب-و-ذهاب-کارکنان'>مناقصه پیمانکار ایاب و ذهاب کارکنان / آگهی مناقصه, مناقصه پیمانکار ایاب و ذهاب کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045886/مناقصه-اجرای-عملیات-آسفالت-شامل-تهیه-مصالح-سنگی-و-پخت'>مناقصه اجرای عملیات آسفالت شامل تهیه مصالح سنگی و پخت / مناقصه اجرای عملیات آسفالت شامل تهیه مصالح سنگی و پخت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045888/فراخوان-انجام-مجموعه-فعالیت-های-نگهداری-و-تعمیرات-تاسیسات-گازرسانی---نوبت-دوم'>فراخوان انجام مجموعه فعالیت های نگهداری و تعمیرات تاسیسات گازرسانی .... نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه، فراخوان انجام مجموعه فعالیت های نگهداری و تعمیرات تاسیسات گازرسانی .... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045890/مناقصه-واگذاری-کارهای-مرتبط-با-خدمات-مشترکین--'>مناقصه واگذاری کارهای مرتبط با خدمات مشترکین... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه واگذاری کارهای مرتبط با خدمات مشترکین...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045895/مناقصه-تهیه-کلیه-مواد-اولیه-پخت-و-توزیع-غذای-دانشجویی--نوبت-دوم'>مناقصه تهیه کلیه مواد اولیه پخت و توزیع غذای دانشجویی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه  تهیه کلیه مواد اولیه پخت و توزیع غذای دانشجویی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045897/مناقصه-خرید-انواع-تابلو-فشار-ضعیف-کامپوزیت-با-فونداسیون'>مناقصه خرید انواع تابلو فشار ضعیف کامپوزیت با فونداسیون / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید انواع تابلو فشار ضعیف کامپوزیت با فونداسیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045898/استعلام-رب-گوجه-فرنگی-سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام رب گوجه فرنگی, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  / استعلام ,استعلام رب گوجه فرنگی, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045899/مناقصه-اجرای-پروژه-های-تست-و-بازرسی-لوازم-اندازه-گیری-مشترکین--'>مناقصه اجرای پروژه های تست و بازرسی لوازم اندازه گیری مشترکین ... / مناقصه ,مناقصه اجرای پروژه های تست و بازرسی لوازم اندازه گیری مشترکین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045900/تجدید-مناقصه-اجرای-زیرسازی-و-آسفالت-معابر--'>تجدید مناقصه اجرای زیرسازی و آسفالت معابر ... / مناقصه,فراخوان انجام مجموعه فعالیت های نگهداری و تعمیرات تاسیسات گازرسانی .... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045902/تجدید-مناقصه-امور-تعمیر-و-بازسازی-دو-دستگاه-چیلر'>تجدید مناقصه امور تعمیر و بازسازی دو دستگاه چیلر  / تجدید مناقصه ، تجدید مناقصه امور تعمیر و بازسازی دو دستگاه چیلر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045903/مناقصه-عملیات-بهره-برداری-نگهداری-رفع-نواقص--'>مناقصه عملیات بهره برداری، نگهداری، رفع نواقص... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عملیات بهره برداری، نگهداری، رفع نواقص...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045904/مناقصه-اجرای-تاسیسات-مکانیکی-پروژه-های-در-حال-ساخت'>مناقصه اجرای تاسیسات مکانیکی پروژه های در حال ساخت / مناقصه عمومی , مناقصه اجرای تاسیسات مکانیکی پروژه های در حال ساخت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045906/مناقصه-خرید-انواع-چراغ-لاک-پشتی-بخار-سدیم'>مناقصه خرید انواع چراغ لاک پشتی بخار سدیم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید انواع چراغ لاک پشتی بخار سدیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045908/استعلام-صندلی-آموزشی-تحریر--سایت-ستاد'>استعلام صندلی آموزشی تحریر , سایت ستاد / استعلام ,استعلام صندلی آموزشی تحریر , سایت ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045909/مناقصه-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-بوستان'>مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز بوستان / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز بوستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045911/استعلام-خرید-یک-دستگاه-مبدل--سامانه-ستاد'>استعلام خرید یک دستگاه مبدل , سامانه ستاد / استعلام ,استعلام خرید یک دستگاه مبدل , سامانه ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045913/تجدید-مناقصه-احداث-راه-روستایی-مشکوهی'>تجدید مناقصه احداث راه روستایی مشکوهی / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه احداث راه روستایی مشکوهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045914/مناقصه-اجرای-عملیات-حفاظت-جنگل-و-اقدامات-اجتناب-ناپذیر-در-حوضه-های-آبخیز-نوبت-دوم'>مناقصه  اجرای عملیات حفاظت جنگل و اقدامات اجتناب ناپذیر در حوضه های آبخیز- نوبت دوم / مناقصه,مناقصه  اجرای عملیات حفاظت جنگل و اقدامات اجتناب ناپذیر در حوضه های آبخیز- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045919/مناقصه-پروژه-ساخت-و-نصب-دریچه-های-ایمن-و--'>مناقصه  پروژه ساخت و نصب دریچه های ایمن و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  پروژه ساخت و نصب دریچه های ایمن و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045921/مناقصه-اجرای-زیرسازی-و-روسازی-راه-روستایی--'>مناقصه اجرای زیرسازی و روسازی راه روستایی ... / مناقصه اجرای زیرسازی و روسازی راه روستایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045924/مناقصه-مقدار-3200-متر-لوله-پلی-اتیلن'>مناقصه مقدار 3200 متر لوله پلی اتیلن  / مناقصه ، مناقصه مقدار 3200 متر لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045931/تجدید-مناقصه-بهسازی-و-آسفالت-معابر-و-میادین-سطح-شهر'>تجدید مناقصه بهسازی و آسفالت معابر و میادین سطح شهر  / آگهی تجدید مناقصه ، تجدید مناقصه بهسازی و آسفالت معابر و میادین سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045932/تجدید-مناقصه-پروژه-واگذاری-بهسازی-و-تعریض-جاده'>تجدید مناقصه پروژه واگذاری بهسازی و تعریض جاده  / آگهی تجدید مناقصه، تجدید مناقصه پروژه واگذاری بهسازی و تعریض جاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045934/مناقصه-دفن-زباله-و-اجرای-امور-نظافت-و-پاکیزه-سازی--96-11-16'>مناقصه دفن زباله و اجرای امور نظافت و پاکیزه سازی - 96.11.16 / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه دفن زباله و اجرای امور نظافت و پاکیزه سازی 96.11.16</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045935/آگهی-شناسایی-پیمانکاران-ابنیه-جهت-توسعه-و-تکمیل-ساختمان'>آگهی شناسایی پیمانکاران ابنیه  جهت توسعه و تکمیل ساختمان / آگهی شناسایی پیمانکاران ابنیه ،آگهی شناسایی پیمانکاران ابنیه  جهت توسعه و تکمیل ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045936/فراخوان-خدمات-مشاوره-انجام-نظارت-بر-پروژه-احداث-باشگاه-ملوانان'>فراخوان خدمات مشاوره انجام نظارت بر پروژه احداث باشگاه ملوانان / فراخوان,فراخوان خدمات مشاوره انجام نظارت بر پروژه احداث باشگاه ملوانان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045938/مناقصه-عملیات-احداث-شبکه-فرعی-اراضی'>مناقصه عملیات احداث شبکه فرعی اراضی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات احداث شبکه فرعی اراضی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045941/تجدید-فراخوان-مناقصه-خرید-کنتور-نوبت-دوم'>تجدید فراخوان مناقصه خرید کنتور  نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی تجدید مناقصه, تجدید فراخوان مناقصه خرید کنتور  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045945/مناقصه-عملیات-اجرایی-اصلاح-شبکه-توزیع-آب-و--'>مناقصه عملیات اجرایی اصلاح شبکه توزیع آب  و... / مناقصه عملیات اجرایی اصلاح شبکه توزیع آب  و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045951/مناقصه-خرید-خدمات-طبخ-و-توزیع-غذای-جلسات'>مناقصه خرید خدمات طبخ و توزیع غذای جلسات / مناقصه,مناقصه خرید خدمات طبخ و توزیع غذای جلسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045952/مناقصه-عمومی-خرید-و-اجرای-سیستم-روشنایی-و----نوبت-دوم'>مناقصه عمومی خرید و اجرای سیستم روشنایی و ...  - نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خرید و اجرای سیستم روشنایی و ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045954/مناقصه-خرید-آسفالت-گرم-به-صورت-تنی-جهت-معابر-شهر--نوبت-دوم--چاپ-اول'>مناقصه خرید آسفالت گرم به صورت تنی جهت معابر شهر - نوبت دوم - چاپ اول / آگهی مناقصه، مناقصه خرید آسفالت گرم به صورت تنی جهت معابر شهر - نوبت دوم - چاپ اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045955/مناقصه-اجرای-عملیات-گازرسانی-به-روستاها'>مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به روستاها  / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به روستاها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045956/مناقصه-تکمیل-محوطه-سازی-و-آسفالت-و-ترمیم-ترانشه-های----نوبت-دوم'>مناقصه  تکمیل محوطه سازی و آسفالت و ترمیم ترانشه های .... - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  تکمیل محوطه سازی و آسفالت و ترمیم ترانشه های .... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045958/مناقصه-خرید-کنتور-سه-فاز-اتصال-مستقیم-و-سه-فاز-ولتاژ-اولیه-طرح--'>مناقصه خرید کنتور سه فاز اتصال مستقیم و سه فاز ولتاژ اولیه طرح ... / مناقصه, خرید کنتور سه فاز اتصال مستقیم و سه فاز ولتاژ اولیه طرح ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045963/آگهی-فراخوان-مناقصه-اجرای-عملیات-آماده-سازی--تجدید'>آگهی فراخوان مناقصه اجرای عملیات آماده سازی ...تجدید  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی,آگهی فراخوان مناقصه اجرای عملیات آماده سازی ...تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045964/مناقصه-نگهداری-و-توسعه-مقطعی-شبکه-کابل-شبکه-فیبر-دسترسی-و-xdsl--'>مناقصه نگهداری و توسعه مقطعی شبکه کابل، شبکه فیبر دسترسی و xdsl... / آگهی مناقصه، مناقصه نگهداری و توسعه مقطعی شبکه کابل، شبکه فیبر دسترسی و xdsl...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045966/مناقصه-خرید-درب-اتوماتیک'>مناقصه خرید درب اتوماتیک  / آگهی مناقصه،مناقصه خرید درب اتوماتیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045967/مناقصه-اجرای-آماده-سازی-اولیه--بسترسازی--تامین--'>مناقصه اجرای آماده سازی اولیه ، بسترسازی ، تامین... / فراخوان مناقصه عمومی ، مناقصه اجرای آماده سازی اولیه ، بسترسازی ، تامین...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045969/مناقصه-امورات-مربوط-به-تامین-و-طبخ-و-توزیع-غذا---'>مناقصه امورات مربوط به تامین و طبخ و توزیع غذا..... / مناقصه, مناقصه امورات مربوط به تامین و طبخ و توزیع غذا.....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045970/مناقصه-اجرای-عملیات-گازرسانی--'>مناقصه اجرای عملیات گازرسانی ... / مناقصه, اجرای عملیات گازرسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045971/مناقصه-دوخت-کت-و-شلوار-فرم-اداری-کارمندان'>مناقصه دوخت کت و شلوار فرم اداری کارمندان / مناقصه,مناقصه دوخت کت و شلوار فرم اداری کارمندان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045974/اصلاحیه-مناقصه-خرید-2000-عدد-فیوز-گات'>اصلاحیه مناقصه خرید 2000 عدد فیوز گات / اصلاحیه مناقصه ,مناقصه خرید 2000 عدد فیوز گات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045975/مناقصه-خدمات-تعمیر-و-نگهداری-کارهای-مستغلاتی'>مناقصه خدمات تعمیر و نگهداری کارهای مستغلاتی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خدمات تعمیر و نگهداری کارهای مستغلاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045976/فراخوان-خاکریزی-همراه-با-آبپاشی-و-غلطک'>فراخوان خاکریزی همراه با آبپاشی و غلطک  / آگهی فراخوان عمومی, فراخوان خاکریزی همراه با آبپاشی و غلطک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045978/تجدید-مناقصه-اجرای-فنس-دور-میدان--'>تجدید مناقصه اجرای فنس دور میدان... / آگهی مناقصه عمومی , تجدید مناقصه اجرای فنس دور میدان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045981/فراخوان-سرویس-ایاب-و-ذهاب-(مینی-بوس-بنز)-پرسنل'>فراخوان سرویس ایاب و ذهاب (مینی بوس بنز) پرسنل / آگهی فراخوان عمومی, فراخوان سرویس ایاب و ذهاب (مینی بوس بنز) پرسنل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045982/مناقصه-توسعه-و-تکمیل-پارک-و-فضای-سبز-شهر-و--'>مناقصه توسعه و تکمیل پارک و فضای سبز شهر و ...  / آگهی مناقصه, مناقصه توسعه و تکمیل پارک و فضای سبز شهر و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045987/تجدید-مناقصه-آیتم-های-گلکاری-باغچه-ها-سرزنی-چمن--'>تجدید مناقصه آیتم های گلکاری باغچه ها، سرزنی چمن ... / تجدید آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه آیتم های گلکاری باغچه ها، سرزنی چمن ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045993/مناقصه-احداث-سکو-تماشاگران-ورزشگاه-فوتبال--نوبت-دوم'>مناقصه احداث سکو تماشاگران ورزشگاه فوتبال - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث سکو تماشاگران ورزشگاه فوتبال - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045994/مناقصه-پروژه-های-آبرسانی--'>مناقصه پروژه های آبرسانی ... / مناقصه ,مناقصه پروژه های آبرسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045995/مناقصه-عملیات-بهره-برداری-منطقه-برخوار'>مناقصه عملیات بهره برداری منطقه برخوار  / مناقصه,مناقصه عملیات بهره برداری منطقه برخوار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045999/مناقصه-کلیه-عملیات-خدمات-شهری-شهر--'>مناقصه کلیه عملیات خدمات شهری شهر ... / آگهی ماقصه عمومی، مناقصه کلیه عملیات خدمات شهری شهر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046000/فراخوان-مناقصه-واگذاری-خدمات-امور-مشترکین-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه واگذاری خدمات امور مشترکین- نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ، فراخوان مناقصه واگذاری خدمات امور مشترکین- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046003/مناقصه-اجرای-13196-متر-پروژه-گازرسانی'>مناقصه اجرای 13196 متر پروژه گازرسانی  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه اجرای 13196 متر پروژه گازرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046007/مناقصه-بیمه-جامع-مسئولیت-شهروندی-نوبت-دوم'>مناقصه بیمه جامع مسئولیت شهروندی نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه بیمه جامع مسئولیت شهروندی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046008/مناقصه-عملیات-بازگشایی-مسیر-رودخانه-ها-و-آزادسازی-تصرفات--'>مناقصه عملیات بازگشایی مسیر رودخانه ها و آزادسازی تصرفات ... / مناقصه, عملیات بازگشایی مسیر رودخانه ها و آزادسازی تصرفات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046012/مناقصه-امور-مربوط-به-تسطیح-خاک-و-پسماندهای-ساختمانی-نوبت-دوم'>مناقصه امور مربوط به تسطیح خاک و پسماندهای ساختمانی نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه امور مربوط به تسطیح خاک و پسماندهای ساختمانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046014/مناقصه-نظافت-محیط-کار-و-خدمات-آبدارخانه-ها--'>مناقصه نظافت محیط کار و خدمات آبدارخانه ها ... / مناقصه ,مناقصه نظافت محیط کار و خدمات آبدارخانه ها ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046017/مناقصه-انجام-خدمات-بارکدخوانی-و-تغذیه-اسناد-مالی-و-پشتیبانی'>مناقصه انجام خدمات بارکدخوانی و تغذیه اسناد مالی و پشتیبانی  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  انجام خدمات بارکدخوانی و تغذیه اسناد مالی و پشتیبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046020/مناقصه-تکمیل-و-به-بهره-برداری-رساندن-بخش-های-تشریح-و-آزمایشگاه-و---نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل و به بهره برداری رساندن بخش های تشریح و آزمایشگاه و ... نوبت دوم / مناقصه,مناقصه تکمیل و به بهره برداری رساندن بخش های تشریح و آزمایشگاه و ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046022/فراخوان-واگذاری-مرکز-فیزیوتراپی-نوبت-دوم'>فراخوان واگذاری مرکز فیزیوتراپی  نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی, فراخوان واگذاری مرکز فیزیوتراپی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046025/مناقصه-خدمات-نگهداری-و-بهبود-فضای-سبز-و-نظافت-اماکن--نوبت-دوم'>مناقصه خدمات نگهداری و بهبود فضای سبز و نظافت اماکن - نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه خدمات نگهداری و بهبود فضای سبز و نظافت اماکن- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046030/مناقصه-انجام-خدمات-نگهبانی-و-حفاظت-فیزیکی--'>مناقصه انجام خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی... / مناقصه, انجام خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046033/مناقصه-خرید-و-نصب-و-راه-اندازی-سیستم-نظارت-تصویری--'>مناقصه خرید و نصب و راه اندازی سیستم نظارت تصویری ... / مناقصه,مناقصه خرید و نصب و راه اندازی سیستم نظارت تصویری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046037/فراخوان-خرید-سیستم-کامل-پلاروگرافی'>فراخوان خرید سیستم کامل پلاروگرافی / آگهی فراخوان , فراخوان خرید سیستم کامل پلاروگرافی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046038/اصلاحیه-فراخوان-اجرای-فاز-2-بلوار-آیت-اله-خامنه-ای'>اصلاحیه فراخوان اجرای فاز 2 بلوار آیت اله خامنه ای / اصلاحیه  فراخوان، فراخوان اجرای فاز 2 بلوار آیت اله خامنه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046040/فراخوان-استعلام-واحد-چاپ-و-تکثیر-ساختمان-مرکزی'>فراخوان استعلام واحد چاپ و تکثیر ساختمان مرکزی  / آگهی فراخوان استعلام عمومی, فراخوان استعلام واحد چاپ و تکثیر ساختمان مرکزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046042/مناقصه-جدول-گذاری-و-لبه-گذاری-معابر-سطح-شهر--نوبت-دوم'>مناقصه جدول گذاری و لبه گذاری معابر سطح شهر ...نوبت دوم / مناقصه , مناقصه جدول گذاری و لبه گذاری معابر سطح شهر ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046045/مناقصه-عملیات-احداث-فرازبند-نشیب-بند-تکمیل-تونل-های-تزریق-تحتانی-و--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات احداث فرازبند، نشیب بند، تکمیل تونل های تزریق تحتانی و ...نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه عملیات احداث فرازبند، نشیب بند، تکمیل تونل های تزریق تحتانی و ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046046/مناقصه-خرید-انواع-ترانسفورماتور-20-کیلوولت-کم-تلفات'>مناقصه خرید انواع ترانسفورماتور 20 کیلوولت کم تلفات / مناقصه, خرید انواع ترانسفورماتور 20 کیلوولت کم تلفات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046049/آگهی-مناقصه-اجرای-قیرپاشی-و-آسفالت-معابر'> آگهی مناقصه اجرای قیرپاشی و آسفالت معابر  / آگهی مناقصه ، آگهی مناقصه اجرای قیرپاشی و آسفالت معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046050/مناقصه-خرید-انواع-ترانسفورماتور-20-کیلو-ولت'>مناقصه خرید انواع ترانسفورماتور 20 کیلو ولت / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید انواع ترانسفورماتور 20 کیلو ولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046052/اصلاحیه-فراخوان-مناقصه-خرید-کنتور'>اصلاحیه فراخوان مناقصه خرید کنتور / اصلاحیه مناقصه,  فراخوان مناقصه خرید کنتور  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046054/فراخوان-شناسایی-پیمانکار-نصب-کنتور-آب'>فراخوان شناسایی پیمانکار نصب کنتور آب / فراخوان شناسایی پیمانکار , فراخوان شناسایی پیمانکار نصب کنتور آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046057/مناقصه-ایمن-سازی-فیزیکی-در---نوبت-دوم'>مناقصه ایمن سازی فیزیکی در ... نوبت دوم / مناقصه,مناقصه ایمن سازی فیزیکی در ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046058/مناقصه-نیرو-رسانی---نوبت-دوم'>مناقصه نیرو رسانی ....نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه نیرو رسانی ....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046059/استعلام-واگذاری-مرکز-علی-ابن-ابیطالب-لپویی---'>استعلام واگذاری مرکز علی ابن ابیطالب لپویی  .... / فراخوان, استعلام واگذاری مرکز علی ابن ابیطالب لپویی  ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046060/مناقصه​-تهیه-و-نصب-دوربین-های-نظارت-تصویری'>مناقصه​ تهیه و نصب دوربین های نظارت تصویری / آگهی مناقصه ، مناقصه ​تهیه و نصب دوربین های نظارت تصویری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046063/مناقصه-توسعه-و-اصلاح-شبکه-نصب-انشعابات-نصب-کنتور-و--نوبت-دوم'>مناقصه توسعه و اصلاح شبکه، نصب انشعابات نصب کنتور و ...نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه توسعه و اصلاح شبکه، نصب انشعابات نصب کنتور و ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046065/مناقصه-واگذاری-تامین-نیروی-انسانی'>مناقصه واگذاری تامین نیروی انسانی / اگهی مناقصه , مناقصه واگذاری تامین نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046068/مناقصه-اجرای-عملیات-پیاده-راه-سازی-خیابان--'>مناقصه اجرای عملیات پیاده راه سازی خیابان ... / آگهی مناقصه عمومی عمرانی,مناقصه اجرای عملیات پیاده راه سازی خیابان .</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046070/اصلاحیه-مناقصه-بازسازی-بخش-آزمایشگاه'>اصلاحیه مناقصه بازسازی بخش آزمایشگاه  / اصلاحیه مناقصه , مناقصه بازسازی بخش آزمایشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046072/مناقصه-انجام-امورات-خدمات-شهری-رامشیر-رفت-و-روب--لایروبی-جداول--جمع-آوری-زباله'>مناقصه انجام امورات خدمات شهری رامشیر رفت و روب - لایروبی جداول - جمع آوری زباله / مناقصه,مناقصه انجام امورات خدمات شهری رامشیر رفت و روب - لایروبی جداول - جمع آوری زباله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046075/استعلام-واگذاری-واحد-گفتار-درمانی'>استعلام واگذاری واحد گفتار درمانی / فراخوان ,  استعلام واگذاری واحد گفتار درمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046076/مناقصه-اجرای-13200-متر-پروژه-گازرسانی'>مناقصه اجرای 13200 متر پروژه گازرسانی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای 13200 متر پروژه گازرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046077/مناقصه-تکمیل-احداث-کتابخانه-عمومی--نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل احداث کتابخانه عمومی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تکمیل احداث کتابخانه عمومی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046079/مناقصه-واگذاری-حجمی-خدمات-حفاظتی-و-انتظامی-اورژانس'>مناقصه واگذاری حجمی خدمات حفاظتی و انتظامی  اورژانس / آگهی مناقصه,مناقصه واگذاری حجمی خدمات حفاظتی و انتظامی  اورژانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046080/مناقصه-واگذاری-بخشهای-خدمات-شهری-و-فضای-سبز-مرحله-دوم-نوبت-اول'>مناقصه واگذاری بخشهای خدمات شهری و فضای سبز مرحله دوم نوبت اول  / اگهی مناقصه , مناقصه واگذاری بخشهای خدمات شهری و فضای سبز مرحله دوم نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046081/مناقصه-پروژه-نیرورسانی-فاز-29-طرح-550-000-هکتاری---'>مناقصه پروژه نیرورسانی فاز 29 طرح 550.000 هکتاری  ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه نیرورسانی فاز 29 طرح 550.000 هکتاری  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046083/مناقصه-تکمیل-کارهای-باقیمانده-مرکز-تفکیک-دانان-و-خط-لوله-جریانی---'>مناقصه تکمیل کارهای باقیمانده مرکز تفکیک دانان و خط لوله جریانی .... / مناقصه, تکمیل کارهای باقیمانده مرکز تفکیک دانان و خط لوله جریانی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046087/مناقصه-مسقف-سازی-پل-های-عابر-پیاده---نوبت-سوم'>مناقصه مسقف سازی پل های عابر پیاده ... نوبت سوم  / مناقصه ,مناقصه مسقف سازی پل های عابر پیاده ... نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046088/تجدید-مناقصه-واگذاری-حجمی-زمانی-اداره-امور-جایگاه-CNG-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه واگذاری حجمی زمانی اداره امور جایگاه CNG- نوبت دوم / مناقصه,تجدید مناقصه واگذاری حجمی زمانی اداره امور جایگاه CNG- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046089/فراخوان-استعلام-واگذاری-ارائه-خرید-خدمات-واحد-خونگیری'>فراخوان استعلام واگذاری ارائه خرید خدمات واحد خونگیری  / آگهی فراخوان عمومی شرکت در استعلام , فراخوان استعلام واگذاری ارائه خرید خدمات واحد خونگیری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046090/مناقصه-نگهداری-شبکه-کابل-و-هوایی'>مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی / آگهی مناقصه , مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046091/مناقصه-خدمات-قرائت-کنتور-و-توزیع-اوراق-تشخیص-قبوض--'>مناقصه خدمات قرائت کنتور و توزیع اوراق تشخیص قبوض ... / مناقصه ,مناقصه خدمات قرائت کنتور و توزیع اوراق تشخیص قبوض ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046096/تجدید-مناقصه-بهسازی-و-رفع-نقاط-حادثه-خیز---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه بهسازی و رفع نقاط حادثه خیز  ...نوبت دوم / مناقصه ,تجدید مناقصه بهسازی و رفع نقاط حادثه خیز  ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046097/مناقصه-اجرای-عملیات-بهسازی-جداول'>مناقصه اجرای عملیات بهسازی جداول / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات بهسازی جداول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046098/استعلام-نمک-طعام-دانه-نخودی'> استعلام نمک طعام دانه نخودی / استعلام ، استعلام نمک طعام دانه نخودی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046099/مناقصه-اجرای-طرح-هادی-تعدادی-از-روستاهای-استان'>مناقصه  اجرای طرح هادی تعدادی از روستاهای استان / مناقصه عمومی, مناقصه  اجرای طرح هادی تعدادی از روستاهای استان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046103/مناقصه-عمومی-تهیه-و-اجرای-عملیات-اسیدشویی--نوبت-دوم'>مناقصه عمومی تهیه و اجرای عملیات اسیدشویی - نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی تهیه و اجرای عملیات اسیدشویی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046104/مناقصه-پروژه-نصب-و-ساخت-یک-دستگاه-مخزن-مایعات-گازی-STORAGE-VESSEL--'>مناقصه پروژه نصب و ساخت یک دستگاه مخزن مایعات گازی STORAGE VESSEL... / مناقصه پروژه نصب و ساخت یک دستگاه مخزن مایعات گازی STORAGE VESSEL...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046106/مناقصه-عمومی-خرید-و-نصب-لوازمات-روشنایی--نوبت-دوم'>مناقصه عمومی خرید و نصب لوازمات روشنایی  - نوبت دوم / مناقصه,مناقصه عمومی خرید و نصب لوازمات روشنایی  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046108/مناقصه-اجرای-پروژه-پارک-ساحلی'>مناقصه اجرای پروژه پارک ساحلی / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای پروژه پارک ساحلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046110/استعلام-خرید-41ردیف-انواع-مته-فولادی'>استعلام خرید 41ردیف انواع مته فولادی / استعلام ، استعلام خرید 41ردیف انواع مته فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046114/استعلام-5ردیف-فیلتر'>استعلام  5ردیف فیلتر   / استعلام, استعلام ​ 5ردیف فیلتر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046115/مناقصه-اجاره-یکدستگاه-خودرو-جهت-سرویس-ایاب-و-ذهاب'>مناقصه اجاره یکدستگاه خودرو جهت سرویس ایاب و ذهاب / آگهی مناقصه , مناقصه اجاره یکدستگاه خودرو جهت سرویس ایاب و ذهاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046117/فراخوان-تامین-نصب-راه-اندازی-راهبری-و-خدمات-پشتیبانی-تاسیسات--نوبت-دوم'>فراخوان تامین، نصب، راه اندازی، راهبری و خدمات پشتیبانی تاسیسات - نوبت دوم  / فراخوان شناسایی پیمانکار, فراخوان تامین، نصب، راه اندازی، راهبری و خدمات پشتیبانی تاسیسات - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046118/مناقصه-امورات-خدمات-شهری'>مناقصه امورات خدمات شهری  / آگهی مناقصه , مناقصه قسمتی از امورات خدمات شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046119/استعلام-پروژه-تعمیرات-اداره-ورزش-و-جوانان-سیاهکل'>استعلام پروژه تعمیرات اداره ورزش و جوانان سیاهکل / استعلام, استعلام  پروژه تعمیرات اداره ورزش و جوانان سیاهکل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046120/فراخوان-احداث-مخازن-بتنی--'>فراخوان احداث مخازن بتنی ...  / مناقصه, فراخوان احداث مخازن بتنی ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046121/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام,استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046122/استعلام-پروژه-تعمیرات-سالن-ورزشی-شهید-ذبیحی'>استعلام پروژه تعمیرات سالن ورزشی شهید ذبیحی / استعلام, استعلام پروژه تعمیرات سالن ورزشی شهید ذبیحی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046124/استعلام-تامین-و-تجهیز-خرید-اقلام-آموزشی-و-کمک-آموزشی'>استعلام تامین و تجهیز خرید اقلام آموزشی و کمک آموزشی  / استعلام , استعلام تامین و تجهیز خرید اقلام آموزشی و کمک آموزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046125/استعلام-پروژه-آبیاری-و-مراقبت-از-کشت-های-سنواتی'>استعلام پروژه آبیاری و مراقبت از کشت های سنواتی  / استعلام,استعلام پروژه آبیاری و مراقبت از کشت های سنواتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046127/استعلام-تعمیرات-خانه-های-عالم'>استعلام تعمیرات خانه های عالم / استعلام, استعلام تعمیرات خانه های عالم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046128/مناقصه-نوسازی-ساختمان-اداری-محوطه-سازی--'>مناقصه نوسازی ساختمان اداری، محوطه سازی... / مناقصه , مناقصه نوسازی ساختمان اداری، محوطه سازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046129/استعلام-کیت-تراکئوستومی-pdt'>استعلام کیت تراکئوستومی pdt / استعلام ,استعلام کیت تراکئوستومی pdt</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046130/استعلام-ترانس-جریان-36-کیلوولت'>استعلام ترانس جریان 36 کیلوولت / استعلام, استعلام ترانس جریان 36 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046131/استعلام-شولدرویل--تخت-معاینه--'>استعلام شولدرویل - تخت معاینه ...  / استعلام ,استعلام شولدرویل - تخت معاینه ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046133/مناقصه-ایجاد-و-توسعه-فضای-سبز'>مناقصه ایجاد و توسعه فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه ایجاد و توسعه فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046134/استعلام-دستکش-زیبایی-پروتز'>استعلام دستکش زیبایی پروتز  / استعلام ,استعلام دستکش زیبایی پروتز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046136/استعلام-انجام-عملیات-و-خدمات-اصلاح-مدارات-افت-فشار-گاز'>استعلام انجام عملیات و خدمات اصلاح مدارات افت فشار گاز / استعلام,استعلام انجام عملیات و خدمات اصلاح مدارات افت فشار گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046138/استعلام-بهینه-سازی-تاسیسات-بیهوازی-و-هوازی-تصفیه-خانه-فاضلاب'>استعلام بهینه سازی تاسیسات بیهوازی و هوازی تصفیه خانه فاضلاب / استعلام , استعلام بهینه سازی تاسیسات بیهوازی و هوازی تصفیه خانه فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046139/استعلام-خرید-و-اجرای-نمای-کامپوزیت-ساختمان'>استعلام خرید و اجرای نمای کامپوزیت ساختمان  / استعلام ,استعلام خرید و اجرای نمای کامپوزیت ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046141/مناقصه-تامین-مالی-طرحی-تهیه-و-خرید-اجرا-نصب-و-راه-اندازی--آب-چاه-های--'>مناقصه تامین مالی، طرحی، تهیه و خرید، اجرا، نصب و راه اندازی .. آب چاه های ... / مناقصه تامین مالی، طرحی، تهیه و خرید، اجرا، نصب و راه اندازی .. آب چاه های ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046143/تجدید-مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن-با-قطر-630-میلیمتر-و-pn4-و-pe-820--'>تجدید مناقصه خرید لوله پلی اتیلن با قطر 630 میلیمتر و pn4 و pe 820 ... / مناقصه,تجدید مناقصه خرید لوله پلی اتیلن با قطر 630 میلیمتر و pn4 و pe 820 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046144/استعلام-تعمیرات-اداره-راهداری-و-حمل-و-نقل-جاده-ای'>استعلام  تعمیرات اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای / استعلام, استعلام  تعمیرات اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046145/استعلام-خرید-ملزومات-اداری--'>استعلام خرید ملزومات اداری... / استعلام, استعلام خرید ملزومات اداری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046146/مناقصه-اجرای-عملیات-بهسازی-و-اجرای-زیرسازی-و-کانیوا'>مناقصه اجرای عملیات بهسازی و اجرای زیرسازی و کانیوا  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات بهسازی و اجرای زیرسازی و کانیوا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046147/استعلام-پمپ-درد'>استعلام پمپ درد  / استعلام ,استعلام پمپ درد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046148/استعلام-اجرای-لوله-گذاری-انتقال-آب-با-لوله'>استعلام اجرای لوله گذاری انتقال آب با لوله  / استعلام ,استعلام اجرای لوله گذاری انتقال آب با لوله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046149/استعلام-تامین-نهال-گل-محمدی'>استعلام  تامین نهال گل محمدی  / استعلام , استعلام  تامین نهال گل محمدی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046150/استعلام-پرده-های-جداکننده-بخشهای-بستری'>استعلام پرده های جداکننده بخشهای بستری   / استعلام ,استعلام پرده های جداکننده بخشهای بستری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046152/استعلام-فعالیت-های-مخابراتی-با-سیم--بی-سیم-و--'>استعلام فعالیت های مخابراتی با سیم ، بی سیم و ... / استعلام ,استعلام فعالیت های مخابراتی با سیم ، بی سیم و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046153/مناقصه-خرید-قطعات-مکانیکال-سیل'>مناقصه خرید قطعات مکانیکال سیل / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, مناقصه خرید قطعات مکانیکال سیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046155/استعلام-تولید-انتقال-و-توزیع-برق'>استعلام تولید، انتقال و توزیع برق / استعلام ,استعلام تولید، انتقال و توزیع برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046157/استعلام--استیمولاتور'>استعلام   استیمولاتور  / استعلام , استعلام   استیمولاتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046158/تجدید-مناقصه-عملیات-تکمیلی-تلمبه-خانه--ساختمان-های-جنبی-و-محوطه-سازی-تاسیسات'>تجدید مناقصه عملیات تکمیلی تلمبه خانه ، ساختمان های جنبی و محوطه سازی تاسیسات / آگهی فراخوان تجدید مناقصه، تجدید مناقصه عملیات تکمیلی تلمبه خانه ، ساختمان های جنبی و محوطه سازی تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046159/استعلام-تامین-و-تجهیز-حفاظ-بتنی-مفصلی-(نیوجرسی)'>استعلام تامین و تجهیز حفاظ بتنی مفصلی (نیوجرسی)  / استعلام, استعلام تامین و تجهیز حفاظ بتنی مفصلی (نیوجرسی) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046160/استعلام-میکروست-پیکمد'>استعلام میکروست پیکمد / استعلام ,استعلام میکروست پیکمد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046162/استعلام-تعمیرات-ساختمان-اداره'>استعلام تعمیرات ساختمان اداره / استعلام, استعلام تعمیرات ساختمان اداره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046163/مناقصه-خرید-تهیه-حمل-و-پخش-آسفالت-سطح-شهر--'>مناقصه خرید، تهیه، حمل و پخش آسفالت سطح شهر... / مناقصه, خرید، تهیه، حمل و پخش آسفالت سطح شهر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046164/مناقصه-احداث-ساختمان-HSE'>مناقصه احداث ساختمان HSE / اگهی مناقصه , مناقصه احداث ساختمان HSE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046167/استعلام-کابل-خاکی-و---'>استعلام کابل خاکی و .... / استعلام ,استعلام کابل خاکی و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046168/استعلام-گریس-نسوز'>استعلام گریس نسوز  / استعلام گریس نسوز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046170/استعلام-کنتور-آب-الکترومغناطیسی-فلنجی'>استعلام کنتور آب الکترومغناطیسی فلنجی / استعلام ،استعلام کنتور آب الکترومغناطیسی فلنجی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046171/استعلام-پروژه-تعمیرات-اداره-ورزش-و-جوانان--'>استعلام پروژه تعمیرات اداره ورزش و جوانان... / استعلام, استعلام  پروژه تعمیرات اداره ورزش و جوانان... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046172/مناقصه-خرید-تجهیزات-و-لوازم-ایمنی--نوبت-سوم'>مناقصه خرید تجهیزات و لوازم ایمنی - نوبت سوم  / مناقصه , مناقصه خرید تجهیزات و لوازم ایمنی - نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046173/مناقصه-خرید-1600-دست-لباس-فرم-مهندسی'>مناقصه خرید 1600 دست لباس فرم مهندسی / مناقصه , مناقصه خرید 1600 دست لباس فرم مهندسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046174/استعلام-قلم-کوتر'>استعلام قلم کوتر / استعلام , استعلام قلم کوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046176/ارزیابی-کیفی-مناقصه-انجام-خدمات-گریسکاری-چاهها-جریان-دادن-چاهها-به-گودال-سوخت--'>ارزیابی کیفی مناقصه انجام خدمات گریسکاری چاهها، جریان دادن چاهها به گودال سوخت... / آگهی فراخوان, ارزیابی کیفی مناقصه انجام خدمات گریسکاری چاهها، جریان دادن چاهها به گودال سوخت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046177/مناقصه-احداث-شبکه-دوم-تغذیه-گوره-کلاستر'>مناقصه احداث شبکه دوم تغذیه گوره -کلاستر / مناقصه احداث شبکه دوم تغذیه گوره -کلاستر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046179/مناقصه-پروژه-کاهش-تلفات-شبکه-برق'>مناقصه پروژه کاهش تلفات شبکه برق / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه کاهش تلفات شبکه برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046181/مناقصه-خرید-برج-و-برج-بندی-خط-انتقال'>مناقصه خرید برج و برج بندی خط انتقال  / مناقصه ,مناقصه خرید برج و برج بندی خط انتقال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046182/استعلام-پنبه-هیدروفیل-توپک'>استعلام  پنبه هیدروفیل توپک / استعلام, استعلام پنبه هیدروفیل توپک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046184/استعلام-سیلندر-هیدرولیکی'>استعلام سیلندر هیدرولیکی  / استعلام ,استعلام سیلندر هیدرولیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046185/مناقصه-عمومی-عملیات-زیرسازی-جدول-گذاری--'>مناقصه عمومی عملیات زیرسازی جدول گذاری... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عمومی عملیات زیرسازی جدول گذاری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046186/مناقصه-تعویض-لوله-کشی-آب-مصرفی-و-رادیاتورهای'>مناقصه تعویض لوله کشی آب مصرفی و رادیاتورهای  / مناقصه ,مناقصه تعویض لوله کشی آب مصرفی و رادیاتورهای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046188/استعلام-پروژه-تعمیرات-سالن-شهید-ساغری-لوشان'>استعلام پروژه تعمیرات سالن شهید ساغری لوشان / استعلام, استعلام  پروژه تعمیرات سالن شهید ساغری لوشان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046190/مناقصه-خرید-METHYL-DIETHANOL-AMINE-MDEAJ-SOLVENT-SUITABLE-FOR-GAS--'>مناقصه خرید METHYL DIETHANOL AMINE MDEAJ SOLVENT SUITABLE FOR GAS ... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید METHYL DIETHANOL AMINE MDEAJ SOLVENT SUITABLE FOR GAS ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046191/مناقصه-تمدید-پروژه-کاهش-تلفات-شبکه-برق'>مناقصه تمدید پروژه کاهش تلفات شبکه برق / مناقصه ,مناقصه تمدید پروژه کاهش تلفات شبکه برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046192/استعلام-پروژه-دیوارکشی-زمین-ورزشی'>استعلام پروژه دیوارکشی زمین ورزشی  / استعلام, استعلام پروژه دیوارکشی زمین ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046193/استعلام-کنتور-دیجیتال-MK6E'>استعلام کنتور دیجیتال MK6E   / استعلام , استعلام کنتور دیجیتال MK6E  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046195/استعلام-طناب-چهار-گوش'>استعلام  طناب چهار گوش  / استعلام, استعلام  طناب چهار گوش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046196/استعلام-۶-دستگاه-اسکنر-a4'>استعلام ۶ دستگاه اسکنر a4 / استعلام ,استعلام ۶ دستگاه اسکنر a4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046197/استعلام-خدمات-آموزشی-مقررات-ایمنی'>استعلام خدمات آموزشی مقررات ایمنی  / استعلام , استعلام خدمات آموزشی مقررات ایمنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046199/استعلام-خرید-لوازم-مصرفی-پزشکی'>استعلام خرید لوازم مصرفی پزشکی  / استعلام, استعلام خرید لوازم مصرفی پزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046200/استعلام-کابل-برق'>استعلام کابل برق  / استعلام ,استعلام کابل برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046201/استعلام-پمپ-دنده-ای-روغن'>استعلام پمپ دنده ای روغن / استعلام ، استعلام پمپ دنده ای روغن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046202/استعلام-گاز-هیدروژن-خالص--'>استعلام گاز هیدروژن خالص ... / استعلام ,  استعلام گاز هیدروژن خالص ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046203/استعلام-خرید-نهال-مورد-نیاز-عملیات-بیولوژیک'>استعلام خرید نهال مورد نیاز عملیات بیولوژیک  / استعلام ,استعلام خرید نهال مورد نیاز عملیات بیولوژیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046204/مناقصه-احداث-ساختمان-سالن-غذاخوری-و--'>مناقصه احداث ساختمان سالن غذاخوری و... / مناقصه ,مناقصه احداث ساختمان سالن غذاخوری و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046205/استعلام-دوربین-مدار-بسته'>استعلام دوربین مدار بسته  / استعلام, استعلام دوربین مدار بسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046206/استعلام-بهاء-عملیات-آبیاری-سنواتی'>استعلام بهاء عملیات آبیاری سنواتی / استعلام, استعلام بهاء عملیات آبیاری سنواتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046207/استعلام-رک-دیواری-و-زمینی-پایا-سیستم'>استعلام رک دیواری و زمینی پایا سیستم  / استعلام , استعلام رک دیواری و زمینی پایا سیستم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046208/استعلام-استورج'>استعلام استورج / استعلام , استعلام استورج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046209/استعلام-پروژه-تعمیرات-سالن-31-خرداد'>استعلام  پروژه تعمیرات سالن 31 خرداد  / استعلام, استعلام   پروژه تعمیرات سالن 31 خرداد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046210/استعلام-الکترو-پمپ-گریز-از-مرکز'>استعلام  الکترو پمپ گریز از مرکز   / استعلام , استعلام  الکترو پمپ گریز از مرکز  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046211/استعلام-قرارداد-نگهبانان-شرکت'>استعلام قرارداد نگهبانان شرکت  / استعلام ,استعلام قرارداد نگهبانان شرکت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046212/استعلام-میکروکوت-هموگلوبین-سنج-دستگاه-Hb201'>استعلام میکروکوت هموگلوبین سنج دستگاه Hb201 / استعلام, استعلام میکروکوت هموگلوبین سنج دستگاه Hb201</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046213/استعلام-پروژه-تعمیرات-اداره-ورزش-و-جوانان-رودبار'>استعلام  پروژه تعمیرات اداره ورزش و جوانان رودبار / استعلام, استعلام   پروژه تعمیرات اداره ورزش و جوانان رودبار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046214/استعلام-خرید-لباس-راهداری'>استعلام خرید لباس راهداری  / استعلام , استعلام خرید لباس راهداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046215/استعلام-موضوع-----2-ردیف-فیلترهایداک'>استعلام موضوع :       2 ردیف فیلترهایداک   / استعلام , استعلام ردیف فیلترهایداک  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046216/استعلام-خرید-کامپیوتر-و-کیس'>استعلام خرید کامپیوتر و کیس  / استعلام ,استعلام خرید کامپیوتر و کیس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046218/استعلام-باند-گچی'>استعلام باند گچی  / استعلام,استعلام باند گچی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046220/استعلام-یک-دستگاه-لپ-تاپ'>استعلام یک دستگاه لپ تاپ / استعلام ,استعلام یک دستگاه لپ تاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046221/استعلام-خرید-ترمومتر-روغن-و-ترمومتر-سیم-پیچ'>استعلام خرید ترمومتر روغن و ترمومتر سیم پیچ  / استعلام , استعلام خرید ترمومتر روغن و ترمومتر سیم پیچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046222/استعلام-سرویس-تعمیر-و-نگهداری-از-سیستمهای-مکانیکی-پستهای-انتقال--'>استعلام سرویس، تعمیر و نگهداری از سیستمهای مکانیکی پستهای انتقال ... / استعلام, استعلام سرویس، تعمیر و نگهداری از سیستمهای مکانیکی پستهای انتقال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046223/استعلام-دوخت-مانتو-و-شلوار'>استعلام دوخت مانتو و شلوار  / استعلام ,استعلام دوخت مانتو و شلوار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046224/مناقصه-عملیات-بازگشایی-مسیر-رودخانه-ها-و-آزاد-سازی-تصرفات--'>مناقصه عملیات بازگشایی مسیر رودخانه ها و آزاد سازی تصرفات... / مناقصه , مناقصه عملیات بازگشایی مسیر رودخانه ها و آزاد سازی تصرفات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046225/استعلام-بهاء-عملیات-آبیاری-سنواتی'>استعلام بهاء عملیات آبیاری سنواتی / استعلام, استعلام بهاء عملیات آبیاری سنواتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046226/استعلام-بهاء-عملیات-آبیاری-سنواتی'>استعلام بهاء عملیات آبیاری سنواتی  / استعلام ,استعلام بهاء عملیات آبیاری سنواتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046227/استعلام-حفاری-در-عمق-80-سانت--'>استعلام حفاری در عمق 80 سانت... / استعلام ، استعلام حفاری در عمق 80 سانت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046228/استعلام-دروازه-فوتسال-و-تور'>استعلام دروازه فوتسال و تور  / استعلام , استعلام دروازه فوتسال و تور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046230/استعلام-امورات-نظافتی-خدمات-آبدارخانه-نگهبانی--'>استعلام امورات نظافتی، خدمات آبدارخانه، نگهبانی ... / استعلام, استعلام امورات نظافتی، خدمات آبدارخانه، نگهبانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046231/استعلام-حفر-چاه'>استعلام حفر چاه / استعلام, استعلام حفر چاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046233/استعلام-خرید-بذر-قره-یونجه'>استعلام خرید بذر قره یونجه / استعلام, استعلام خرید بذر قره یونجه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046234/استعلام-چاپگرانی-کارت'>استعلام چاپگرانی کارت / استعلام, استعلام چاپگرانی کارت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046235/استعلام-خرید-ماژول-های-امنیتی'>استعلام خرید ماژول های امنیتی  / استعلام,استعلام خرید ماژول های امنیتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046236/استعلام-دیگ-آب-بند'>استعلام دیگ آب بند / استعلام، استعلام دیگ آب بند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046237/استعلام-دروازه-فوتسال-و-تور'>استعلام دروازه فوتسال و تور  / استعلام , استعلام دروازه فوتسال و تور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046239/استعلام-برچیدن-درب-ورودی-نیروگاه--'>استعلام برچیدن درب ورودی نیروگاه.... / استعلام, استعلام برچیدن درب ورودی نیروگاه....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046240/استعلام-یو-پی-اس'>استعلام یو پی اس / استعلام , استعلام یو پی اس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046241/استعلام-تعمیر-فنس-خاوه'>استعلام تعمیر فنس خاوه  / استعلام, استعلام تعمیر فنس خاوه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046242/استعلام-دو-دستگاه-تلویزیون-اسنوا'>استعلام دو دستگاه تلویزیون اسنوا  / استعلام, استعلام دو دستگاه تلویزیون اسنوا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046243/استعلام-خرید-تیر-سیمانی-15-متری'>استعلام خرید تیر سیمانی 15 متری / استعلام , استعلام خرید تیر سیمانی 15 متری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046244/مناقصه-بهسازی-و-آسفالت-محورهای-روستایی--نوبت-دوم'>مناقصه بهسازی و آسفالت محورهای روستایی ...نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه بهسازی و آسفالت محورهای روستایی ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046246/استعلام-فازمتر-دستی'>استعلام فازمتر دستی / استعلام، استعلام فازمتر دستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046247/استعلام-خرید-سیستم-1523-جهت-ارتباط-با-مشترکین'>استعلام خرید سیستم 1523 جهت ارتباط با مشترکین / استعلام ,استعلام خرید سیستم 1523 جهت ارتباط با مشترکین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046248/استعلام-​قطعات-موتور-خودرو-پیکاب'>استعلام ​قطعات موتور خودرو پیکاب / استعلام، استعلام ​قطعات موتور خودرو پیکاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046250/مناقصه-تعمیر-اساسی-دو-دستگاه-موتور-دیزل-پمپ-آتش-نشانی--'>مناقصه تعمیر اساسی دو دستگاه موتور دیزل پمپ آتش نشانی ... / مناقصه ,مناقصه تعمیر اساسی دو دستگاه موتور دیزل پمپ آتش نشانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046251/استعلام-مبلمان-اداری'>استعلام مبلمان اداری  / استعلام, استعلام مبلمان اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046252/استعلام-اجرای-بخشی-از-ساختمان-موزه-اسفراین'>استعلام  اجرای بخشی از ساختمان موزه اسفراین / استعلام,استعلام  اجرای بخشی از ساختمان موزه اسفراین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046253/استعلام-پوشه-پلاستیکی-پرونده-های-دائمی'>استعلام پوشه پلاستیکی پرونده های دائمی / استعلام , استعلام پوشه پلاستیکی پرونده های دائمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046255/مناقصه-خدمات-بهره-برداری-و-نگهداری-از-نیروگاه--نوبت-دوم'>مناقصه خدمات بهره برداری و نگهداری از نیروگاه....نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه خدمات بهره برداری و نگهداری از نیروگاه....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046256/مناقصه-عملیات-احداث-فونداسیون-نصب-برج-و-سیمکشی-خطوط-63-کیلوولت--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات احداث فونداسیون، نصب برج و سیمکشی خطوط 63 کیلوولت...نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه عملیات احداث فونداسیون، نصب برج و سیمکشی خطوط 63 کیلوولت...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046257/استعلام-خرید-یک-دستگاه-سرور'>استعلام خرید یک دستگاه سرور / استعلام, استعلام خرید یک دستگاه سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046258/استعلام-مرمت-برج-مقبره-کندال'>استعلام مرمت برج مقبره کندال  / استعلام, استعلام مرمت برج مقبره کندال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046259/استعلام-بهاء-عملیات-آبیاری-سنواتی--'>استعلام بهاء عملیات آبیاری سنواتی ... / استعلام ,استعلام بهاء عملیات آبیاری سنواتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046260/مناقصه-تعویض-پوشش-خط-لوله'>مناقصه تعویض پوشش خط لوله / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تعویض پوشش خط لوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046261/استعلام-تهیه-نمایشگر-در-سالن-مسافری'>استعلام تهیه نمایشگر در سالن مسافری / استعلام, استعلام تهیه نمایشگر در سالن مسافری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046263/استعلام-تهیه-و-نصب-ویندوفیلم-امنیتی'>استعلام تهیه و نصب ویندوفیلم امنیتی  / استعلام, استعلام تهیه و نصب ویندوفیلم امنیتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046264/استعلام-تجهیزات-شبکه'>استعلام تجهیزات شبکه  / استعلام , استعلام تجهیزات شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046265/استعلام-بارکد-خوان'>استعلام بارکد خوان  / استعلام, استعلام بارکد خوان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046266/استعلام-بهاء-عملیات-آبیاری-سنواتی--'>استعلام بهاء عملیات آبیاری سنواتی ... / استعلام ,استعلام بهاء عملیات آبیاری سنواتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046268/استعلام-مراقبت-آبیاری-و-نگهداری-از-فضای-سبز'>استعلام مراقبت، آبیاری و نگهداری از فضای سبز  / استعلام , استعلام مراقبت، آبیاری و نگهداری از فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046269/استعلام-فن-جهت-کولینگ-تاور'>استعلام فن جهت کولینگ تاور  / استعلام ,استعلام فن جهت کولینگ تاور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046270/استعلام-3-دستگاه-پرینتر'>استعلام 3 دستگاه پرینتر  / استعلام ,استعلام  3 دستگاه پرینتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046271/استعلام-واکر-خردسال-چرخدار'>استعلام واکر خردسال چرخدار  / استعلام , استعلام واکر خردسال چرخدار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046272/استعلام-خرید-یک-دستگاه-san-switch'>استعلام خرید یک دستگاه san switch / استعلام, استعلام خرید یک دستگاه san switch</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046273/استعلام-دتکتور-دود-پرلا-1260-اورجینال'>استعلام دتکتور دود پرلا 1260 اورجینال  / استعلام , استعلام دتکتور دود پرلا 1260 اورجینال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046274/استعلام-رک-تجهیزات-رایانه--'>استعلام رک تجهیزات رایانه ... /  استعلام، استعلام رک تجهیزات رایانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046275/استعلام-خرید-صندلی-گردان-و-ثابت'>استعلام خرید صندلی گردان و ثابت / استعلام , استعلام خرید صندلی گردان و ثابت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046276/استعلام-خرید-نصب-راه-اندازی-سیستم-دوربین-مداربسته'>استعلام خرید نصب راه اندازی سیستم دوربین مداربسته  / استعلام ,استعلام خرید نصب راه اندازی سیستم دوربین مداربسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046277/استعلام-حفر-چاه'>استعلام حفر چاه / استعلام, استعلام حفر چاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046279/استعلام-تعداد-12-عدد-میز'>استعلام تعداد 12 عدد میز  / استعلام, استعلام تعداد 12 عدد میز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046280/استعلام-خرید-40-عدد-کامپیوتر'>استعلام خرید 40 عدد کامپیوتر / استعلام , استعلام خرید 40 عدد کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046281/استعلام-تهیه-و-تامین-دو-عدد-بریکر'>استعلام تهیه و تامین دو عدد بریکر  / استعلام , استعلام تهیه و تامین دو عدد بریکر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046282/استعلام-اجاره-یک-سالن-ورزشی'>استعلام اجاره یک سالن ورزشی  / استعلام ,استعلام اجاره یک سالن ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046283/استعلام-تهیه-مصالح-و-تکمیل-ارتباط-مخابراتی'>استعلام تهیه مصالح و تکمیل ارتباط مخابراتی / استعلام,  استعلام تهیه مصالح و تکمیل ارتباط مخابراتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046284/استعلام-خرید-تجهیزات-کامپیوتری'>استعلام خرید تجهیزات کامپیوتری  / استعلام ,استعلام تجهیزات کامپیوتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046285/استعلام-اسکنر-a3'>استعلام اسکنر a3  / استعلام, استعلام اسکنر a3 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046286/مناقصه-تامین-2-500-دستگاه-ترازوی-دیجیتال-فروشگاهی'>مناقصه تامین 2،500 دستگاه ترازوی دیجیتال فروشگاهی  / آگهی مناقصه , مناقصه تامین 2،500 دستگاه ترازوی دیجیتال فروشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046287/استعلام-اکسنتریک-شافت'>استعلام اکسنتریک شافت / استعلام ,استعلام اکسنتریک شافت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046288/استعلام-کابینت-آشپزخانه'>استعلام کابینت آشپزخانه   / استعلام,استعلام استعلام کابینت آشپزخانه  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046289/استعلام-خرید-انواع-کابل-و-تجهیزات-جانبی'>استعلام خرید انواع کابل و تجهیزات جانبی / استعلام, استعلام خرید انواع کابل و تجهیزات جانبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046290/استعلام-اجرای-و-بازسازی-ساختمان-مامورسرای-پست-همت'>استعلام  اجرای و بازسازی ساختمان مامورسرای پست همت / استعلام, استعلام  اجرای و بازسازی ساختمان مامورسرای پست همت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046291/مناقصه-بازسازی-بهسازی-و-توسعه-ساختمان--'>مناقصه بازسازی، بهسازی و توسعه ساختمان ... / مناقصه ,مناقصه بازسازی، بهسازی و توسعه ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046292/استعلام-کانکس-نصب-در-محل--'>استعلام کانکس نصب در محل... / استعلام , استعلام کانکس نصب در محل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046293/استعلام--احداث-کانال-های-چشمه-پهن'>استعلام   احداث کانال های چشمه پهن / استعلام, استعلام   احداث کانال های چشمه پهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046294/استعلام-پیچ-و-مهره--'>استعلام پیچ و مهره ... / استعلام ,استعلام پیچ و مهره ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046295/استعلام-تعویض-کانال-اصلی-پشت-خط-بیلت--'>استعلام تعویض کانال اصلی پشت خط بیلت ... / استعلام, استعلام تعویض کانال اصلی پشت خط بیلت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046296/استعلام-خرید-دستگاه-پایش-کشاورزی-دیتالاگر'>استعلام خرید دستگاه پایش کشاورزی دیتالاگر  / استعلام , استعلام خرید دستگاه پایش کشاورزی دیتالاگر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046297/استعلام-گلوبال-ولو-شناوری'>استعلام گلوبال ولو شناوری / استعلام, استعلام گلوبال ولو شناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046298/استعلام-هزینه-خدمات-بیویانک'>استعلام هزینه خدمات بیویانک  / استعلام, استعلام هزینه خدمات بیویانک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046299/استعلام-پرینتر-تحویلداری---'>استعلام پرینتر تحویلداری .... / استعلام , استعلام پرینتر تحویلداری، پورت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046300/استعلام-نمک-سنگ-خوراکی'>استعلام نمک سنگ خوراکی  / استعلام , استعلام نمک سنگ خوراکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046301/استعلام-برنج-تایلندی'>استعلام برنج تایلندی  / استعلام, استعلام برنج تایلندی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046302/استعلام-خرید-روتر--مودم-APN'>استعلام خرید روتر - مودم APN  / استعلام , استعلام خرید روتر - مودم APN </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046303/استعلام-صندلی-کنفرانس-مدل-پایه-ثابت--'>استعلام صندلی کنفرانس مدل پایه ثابت... / استعلام, استعلام صندلی کنفرانس مدل پایه ثابت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046304/استعلام-ساماندهی-و-مرمت-مسجد'>استعلام ساماندهی و مرمت مسجد / استعلام ,استعلام ساماندهی و مرمت مسجد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046305/استعلام-سیستم-صوتی-و--'>استعلام سیستم صوتی و ... / استعلام, استعلام سیستم صوتی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046306/استعلام-ماده-شیمیایی-مادوریت'>استعلام ماده شیمیایی مادوریت  / استعلام, استعلام ماده شیمیایی مادوریت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046307/استعلام-کاغذ-80-گرمی-A4'>استعلام کاغذ 80 گرمی A4 / استعلام , استعلام کاغذ 80 گرمی A4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046308/استعلام-ساندویچ-پانل-3d'>استعلام ساندویچ پانل 3d / استعلام ,استعلام ساندویچ پانل 3d</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046309/استعلام-تعمیرات-دوربین-های-مداربسته--'>استعلام تعمیرات دوربین های مداربسته  ..  / استعلام, استعلام تعمیرات دوربین های مداربسته  .. </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046310/استعلام-خرید-بذر-قره-یونجه'>استعلام  خرید بذر قره یونجه  / استعلام , استعلام خرید بذر قره یونجه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046311/استعلام-آنتی-ویروس-کسپرسکی'>استعلام آنتی ویروس کسپرسکی / استعلام , استعلام آنتی ویروس کسپرسکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046312/استعلام-هافرون-R16-به-همراه-مکمل'>استعلام هافرون R16 به همراه مکمل  / استعلام، استعلام هافرون R16 به همراه مکمل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046313/استعلام-احیاء-و-مرمت-قنات-آبسرک'>استعلام احیاء و مرمت قنات آبسرک / استعلام ,استعلام احیاء و مرمت قنات آبسرک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046314/استعلام-​کامپیوتر-اصلی-فرز-GORATU'>استعلام ​کامپیوتر اصلی فرز GORATU / استعلام, استعلام ​کامپیوتر اصلی فرز GORATU</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046315/استعلام-ماشینها-وتجهیزات-اداری-وکامپیوتری-واجزاءآنها'>استعلام ماشینها وتجهیزات اداری وکامپیوتری واجزاءآنها  / استعلام , استعلام ماشینها وتجهیزات اداری وکامپیوتری واجزاءآنها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046316/استعلام-گازها-و-مواد-شیمیایی-صنعتی'>استعلام گازها و مواد شیمیایی صنعتی  / استعلامف استعلام گازها و مواد شیمیایی صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046317/استعلام-هارد-دیسک'>استعلام هارد دیسک  / استعلام , استعلام هارد دیسک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046318/استعلام-عصای-آلومینیومی-مدل-حلقه'>استعلام عصای  آلومینیومی مدل حلقه / استعلام , استعلام عصای مچی آلومینیومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046319/استعلام-تاتامی-ورزشی'>استعلام تاتامی ورزشی  / استعلام , استعلام تاتامی ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046320/مناقصه-توسعه--اصلاح-و-نگهداری-شبکه-های-برق-روستاهای--'>مناقصه توسعه - اصلاح و نگهداری شبکه های برق روستاهای ... / مناقصه, توسعه - اصلاح و نگهداری شبکه های برق روستاهای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046321/استعلام-ریبون-پرینتر-لیبل-زن'>استعلام ریبون پرینتر لیبل زن   / استعلام, استعلام ریبون پرینتر لیبل زن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046322/استعلام-​شیر-برقی'>استعلام ​شیر برقی  / استعلام , استعلام ​شیر برقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046323/استعلام-صندلی-چرخدار-کنفرانسی-RL175'>استعلام صندلی چرخدار کنفرانسی RL175 / استعلام ، استعلام صندلی چرخدار کنفرانسی RL175</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046324/استعلام-اینسرت-کف-تراش-ذوذنقه-ای'>استعلام اینسرت کف تراش ذوذنقه ای  / استعلام , استعلام اینسرت کف تراش ذوذنقه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046325/استعلام-نوار-عصب-و-عضله-دو-کاناله'>استعلام نوار عصب و عضله دو کاناله  / استعلام ,استعلام نوار عصب و عضله دو کاناله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046326/استعلام-کاسه-نمد'>استعلام کاسه نمد  / استعلام , استعلام کاسه نمد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046327/استعلام-ساماندهی-و-مرمت-پل'>استعلام ساماندهی و مرمت پل / استعلام ,استعلام ساماندهی و مرمت پل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046328/استعلام-پرده-های-جدا-کننده-بخشهای-بستری'>استعلام پرده های جدا کننده بخشهای بستری  / استعلام ,استعلام پرده های جدا کننده بخشهای بستری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046329/استعلام-ترانس'>استعلام ترانس / استعلام, استعلام ترانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046330/استعلام-انواع-مصالح-و-مقاطع-فلزی-ساختمان'>استعلام انواع مصالح و مقاطع فلزی ساختمان  / استعلام ,استعلام انواع مصالح و مقاطع فلزی ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046331/استعلام-طراحی-ساخت-و-نصب-درب-کوره-رنگ-بصورت-پنوماتیک'>استعلام طراحی، ساخت و نصب درب کوره رنگ بصورت پنوماتیک / استعلام,استعلام طراحی، ساخت و نصب درب کوره رنگ بصورت پنوماتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046332/استعلام-کیس-رایانه-کامل-مدل-MD121--'>استعلام کیس رایانه کامل مدل MD121 ... / استعلام,استعلام کیس رایانه کامل مدل MD121 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046333/استعلام-کنتاکتور-و-دیسکانتکت-فیوز-و--'>استعلام کنتاکتور و دیسکانتکت فیوز و ...  / استعلام , استعلام کنتاکتور و دیسکانتکت فیوز و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046334/استعلام-باطری-کفشور'>استعلام باطری کفشور  / استعلام ,استعلام باطری کفشور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046335/استعلام-صندلی-رایانه'>استعلام صندلی رایانه  / استعلام، استعلام صندلی رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046336/استعلام-چهار-آیتم-سیم-آلومینیومی'>استعلام چهار آیتم سیم آلومینیومی / استعلام ,استعلام چهار آیتم سیم آلومینیومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046337/استعلام-اجرای-عملیات-گابیونی-حوزه'>استعلام اجرای عملیات گابیونی حوزه  / استعلام ,استعلام اجرای عملیات گابیونی حوزه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046338/مناقصه-خدمات-نگهبانی-و-حفاظت-فیزیکی-حوزه-ستادی-سدها-و--'>مناقصه خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی حوزه ستادی، سدها و ... / مناقصه ,مناقصه خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی حوزه ستادی، سدها و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046339/استعلام-سوئیچ-دیتا-شبکه'>استعلام سوئیچ دیتا شبکه / استعلام, استعلام سوئیچ دیتا شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046340/استعلام-پرزگیر-لباس'>استعلام پرزگیر لباس / استعلام ,استعلام پرزگیر لباس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046341/استعلام-هولتر-۱۲-کاناله-مد-کانتکت'>استعلام هولتر ۱۲ کاناله مد کانتکت / استعلام ,استعلام هولتر ۱۲ کاناله مد کانتکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046342/استعلام-برگزاری-همایش-با-سرفصل-های'>استعلام برگزاری همایش با سرفصل های / استعلام ,استعلام برگزاری همایش با سرفصل های</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046343/مناقصه-خرید-رایانه-بدون-کیس-و-تجهیزات-کمک-آموزشی--'>مناقصه خرید رایانه بدون کیس و تجهیزات کمک آموزشی... / مناقصه خرید رایانه بدون کیس و تجهیزات کمک آموزشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046344/استعلام-تونر-ریکو'>استعلام تونر ریکو / استعلام , استعلام استعلام تونر ریکو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046345/استعلام-فن-با-بلید-ایرفول-استنلس-استیل--'>استعلام فن با بلید ایرفول استنلس استیل... / استعلام،استعلام فن با بلید ایرفول استنلس استیل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046346/استعلام-واگذاری-ارسال-مرسولات-پستی'>استعلام واگذاری ارسال مرسولات پستی / استعلام,استعلام واگذاری ارسال مرسولات پستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046347/استعلام-خرید-وسایل-و-تجهیزات-بخشی-رادیولوژی-دامپزشکی'>استعلام خرید وسایل و تجهیزات بخشی رادیولوژی دامپزشکی  / استعلام, استعلام خرید وسایل و تجهیزات بخشی رادیولوژی دامپزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046348/استعلام-موتور-دمپر'>استعلام موتور دمپر  / استعلام ,استعلام موتور دمپر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046349/استعلام-کوپلینگ-REXROTH-و--'>استعلام کوپلینگ REXROTH  و ...  / استعلام ، استعلام کوپلینگ REXROTH  و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046350/استعلام-تلویزیون-LCD'>استعلام تلویزیون LCD  / استعلام, استعلام تلویزیون LCD </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046351/استعلام-شیر-باتومی-3-2-خارجی--SMC-ژاپن-یا-FESTO'>استعلام شیر باتومی 3/2 خارجی - SMC ژاپن یا FESTO / استعلام,استعلام شیر باتومی 3/2 خارجی - SMC ژاپن یا FESTO</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046352/استعلام-تعمیرات-خانه-های-عالم--'>استعلام تعمیرات خانه های عالم... / استعلام, استعلام تعمیرات خانه های عالم...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046353/استعلام-راهبند-جهت-تقاطع-های-راه-آهن'>استعلام راهبند جهت تقاطع های راه آهن / استعلام, استعلام راهبند جهت تقاطع های راه آهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046354/استعلام-دوربین-عکاسی-'>استعلام دوربین عکاسی.. / استعلام , استعلام دوربین عکاسی..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046355/استعلام-ساعت-صنعتی'>استعلام ساعت صنعتی  / استعلام, استعلام ساعت صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046356/استعلام-برنج-هندی'>استعلام برنج هندی  / استعلام ، استعلام برنج هندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046357/استعلام-دستگاه-ذوب-و-انجماد-بتن'>استعلام دستگاه ذوب و انجماد بتن  / استعلام ,استعلام دستگاه ذوب و انجماد بتن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046358/استعلام-ورق-استیل-نسوز'>استعلام ورق استیل نسوز / استعلام, استعلام ورق استیل نسوز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046359/استعلام-تهیه-و-نصب-سیستم-دوربین-مداربسته'> استعلام تهیه و نصب سیستم دوربین مداربسته / استعلام ، استعلام تهیه و نصب سیستم دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046360/مناقصه-خارج-سازی-خطوط-لوله-جریانی-10-اینچ-و-احداث-12-کیلومتر-خط-لوله-جریانی-6-اینچ--نوبت-دوم'>مناقصه خارج سازی خطوط لوله جریانی 10 اینچ و احداث 12 کیلومتر خط لوله جریانی 6 اینچ...نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه خارج سازی خطوط لوله جریانی 10 اینچ و احداث 12 کیلومتر خط لوله جریانی 6 اینچ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046361/استعلام-دیوار-پوش-mdf'>استعلام دیوار پوش mdf / استعلام, استعلام دیوار پوش mdf</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046362/استعلام-بهای-لیفتراک'>استعلام بهای لیفتراک / استعلام, استعلام بهای لیفتراک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046363/استعلام-ساماندهی-و-مرمت-مسجد--یخچال'>استعلام  ساماندهی و مرمت مسجد ، یخچال / استعلام ,استعلام  ساماندهی و مرمت مسجد ، یخچال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046364/استعلام-سنسور-اکسیژن-نوع-اکسید--'>استعلام سنسور اکسیژن نوع اکسید ... / استعلام,استعلام سنسور اکسیژن نوع اکسید ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046365/استعلام-برنج-1121'>استعلام برنج 1121  / استعلام، استعلام برنج 1121 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046366/استعلام-مرمت-بناهای-تاریخی'>استعلام مرمت بناهای تاریخی  / استعلام ,استعلام مرمت بناهای تاریخی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046367/استعلام-الکتروموتور-و--'>استعلام الکتروموتور و ...  / استعلام , استعلام الکتروموتور و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046368/استعلام​-کلیدها-و-متعلقات'>استعلام​ کلیدها و متعلقات / استعلام,استعلام​ کلیدها و متعلقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046369/مناقصه-تهیه-تجهیزات-و-گازرسانی'>مناقصه تهیه تجهیزات و گازرسانی  / مناقصه ,مناقصه تهیه تجهیزات و گازرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046370/استعلام-عملیات-تست-و-کالیبراسیون-رله-های-حفاظتی'>استعلام عملیات تست و کالیبراسیون رله های حفاظتی  / استعلام , استعلام عملیات تست و کالیبراسیون رله های حفاظتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046372/استعلام-150-دستگاه-سوییچ'>استعلام  150 دستگاه سوییچ / استعلام, استعلام  150 دستگاه سوییچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046374/استعلام-موتورسیکلت-کویر-125-سی-سی-CDI'>استعلام موتورسیکلت کویر 125 سی سی CDI / استعلام,استعلام موتورسیکلت کویر 125 سی سی CDI</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046375/استعلام-سیستم-کنترل-سرریز-فلوتر-مخزن'>استعلام سیستم کنترل سرریز فلوتر مخزن  / استعلام ,استعلام سیستم کنترل سرریز فلوتر مخزن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046376/استعلام-مرمت-قلعه-گلاشگرد-فاریاب'>استعلام  مرمت قلعه گلاشگرد فاریاب / استعلام, استعلام مرمت قلعه گلاشگرد فاریاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046377/استعلام-پله-اسپیرال-و--'>استعلام پله اسپیرال و ... / استعلام بهای الکترونیکی, استعلام پله اسپیرال و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046378/مناقصه-طراحی-تهیه-تجهیزات-و-احداث-خط-تغذیه'>مناقصه طراحی تهیه تجهیزات و احداث خط تغذیه  / مناقصه ,مناقصه طراحی تهیه تجهیزات و احداث خط تغذیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046379/استعلام-خرید-نصب-راه-اندازی-سیستم-دوربین-مداربسته'>استعلام خرید نصب راه اندازی سیستم دوربین مداربسته  / استعلام ,استعلام خرید نصب راه اندازی سیستم دوربین مداربسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046380/استعلام-خرید-سنگ-نما-و-کاشی-سرامیک'>استعلام خرید سنگ نما و کاشی سرامیک / استعلام، استعلام خرید سنگ نما و کاشی سرامیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046381/استعلام-ترانس-جریان-و-ولتاژ--'>استعلام ترانس جریان و ولتاژ ... / استعلام,استعلام ترانس جریان و ولتاژ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046382/استعلام-دستگاه-دوربین-فیلمبرداری'>استعلام دستگاه دوربین فیلمبرداری  / استعلام, استعلام دستگاه دوربین فیلمبرداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046383/استعلام-مربا-هویج--'>استعلام مربا هویج... / استعلام , استعلام مربا هویج...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046384/استعلام-کت-و-شلوار--'>استعلام کت و شلوار... / استعلام, استعلام کت و شلوار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046385/استعلام-اجرای-لوله-گذاری-انتقال-آب-با-لوله'>استعلام اجرای لوله گذاری انتقال آب با لوله  / استعلام , استعلام اجرای لوله گذاری انتقال آب با لوله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046386/مناقصه-تهیه-و-اجرای-کف-پوش-رولی---نوبت-دوم'>مناقصه تهیه و اجرای کف پوش رولی ....نوبت دوم  / مناقهص ,مناقصه تهیه و اجرای کف پوش رولی ....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046387/مناقصه-احداث-مخزن-۲۵۰۰-متر-مکعبی'>مناقصه احداث مخزن ۲۵۰۰ متر مکعبی / مناقصه ,مناقصه احداث مخزن ۲۵۰۰ متر مکعبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046388/مناقصه-خرید-و-اجرای-رنگ-دو-جزیی-و-پرسپکتیو-عابر-پیاده--'>مناقصه خرید و اجرای رنگ دو جزیی و پرسپکتیو عابر پیاده ... / مناقصه, خرید و اجرای رنگ دو جزیی و پرسپکتیو عابر پیاده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046389/استعلام-یک-دستگاه-چهار-کاره'>استعلام یک دستگاه چهار کاره  / استعلام , استعلام یک دستگاه چهار کاره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046390/استعلام-تونر-ریکو'>استعلام تونر ریکو / استعلام, استعلام تونر ریکو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046391/مناقصه-خرید-سیم-و-کابل-مورد-نیاز---نوبت-دوم'>مناقصه خرید سیم و کابل مورد نیاز ....نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه خرید سیم و کابل مورد نیاز ....نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046392/مناقصه-پروژه-تهیه-تجهیزات-و-احداث-شبکه-توزیع-۴۷۳۰۰-متر-شبکه-پلی-اتیلن'>مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع ۴۷۳۰۰ متر شبکه پلی اتیلن / مناقصه ,مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع ۴۷۳۰۰ متر شبکه پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046393/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-عمومی'>مناقصه واگذاری امور خدمات عمومی  / مناقصه,مناقصه واگذاری امور خدمات عمومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046394/استعلام-خرید-آنتی-ویروس'>استعلام خرید آنتی ویروس  / استعلام , استعلام خرید آنتی ویروس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046395/استعلام-داکت-ترانک-جنس-PVC--'>استعلام داکت ترانک جنس PVC ... / استعلام,استعلام داکت ترانک جنس PVC ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046397/استعلام-ترانشه-برداری-محور-روستایی'>استعلام ترانشه برداری محور روستایی / استعلام, استعلام ترانشه برداری محور روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046398/فراخوان-مناقصه-ساخت-و-نصب-500-عدد-علمک-پراکنده-و--'>فراخوان مناقصه ساخت و نصب 500 عدد علمک پراکنده و ...  / فراخوان مناقصه ساخت و نصب 500 عدد علمک پراکنده و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046399/مناقصه-تعمیر-و-اجرای-درز-انبساط-پلها'>مناقصه تعمیر و اجرای درز انبساط پلها / مناقصه,مناقصه تعمیر و اجرای درز انبساط پلها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046400/استعلام-خرید-22-اصله-تیر-بتونی'>استعلام خرید 22 اصله تیر بتونی / استعلام , استعلام خرید 22 اصله تیر بتونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046401/استعلام-سوئیچ-دیتا-شبکه-رایانه'>استعلام سوئیچ دیتا شبکه رایانه  / استعلام, استعلام سوئیچ دیتا شبکه رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046402/استعلام-برگزاری-همایش-با-سرفصل-های-مشخص'>استعلام برگزاری همایش با سرفصل های مشخص  / استعلام ,استعلام برگزاری همایش با سرفصل های مشخص </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046403/استعلام-مواد-آزمایشگاهی'>استعلام مواد آزمایشگاهی  / استعلام , استعلام مواد آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046404/استعلام-ساخت-بنا'>استعلام ساخت بنا / استعلام , استعلام ساخت بنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046405/استعلام-تجهیزات-و-اقلام-تاسیسات'>استعلام تجهیزات و اقلام تاسیسات  / استعلام , استعلام تجهیزات و اقلام تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046407/استعلام-بیمه-درمان-تکمیلی'>استعلام بیمه درمان تکمیلی / استعلام ، استعلام بیمه درمان تکمیلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046408/استعلام-مرمت-حمام-تاریخی'>استعلام مرمت حمام تاریخی  / استعلام ,استعلام مرمت حمام تاریخی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046409/مناقصه-خرید-19500-متر-انواع-کابل-فشار-ضعیف-مسی-و-آلومینیومی'>مناقصه خرید 19500 متر انواع کابل فشار ضعیف مسی و آلومینیومی  / مناقصه ,خرید 19500 متر انواع کابل فشار ضعیف مسی و آلومینیومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046410/فراخوان-پروژه-نگهداری-از-جنگلکاری-منطقه-سیجان'>فراخوان پروژه نگهداری از جنگلکاری منطقه سیجان  / فراخوان,فراخوان پروژه نگهداری از جنگلکاری منطقه سیجان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046411/استعلام-اجاق-گاز-4-شعله'>استعلام اجاق گاز 4 شعله / استعلام , اجاق گاز 4 شعله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046412/استعلام-ساخت-بنا'>استعلام ساخت بنا / استعلام,استعلام ساخت بنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046413/استعلام-ساماندهی-محوطه-عین-الزوم'>استعلام ساماندهی محوطه عین الزوم / استعلام ,استعلام  ساماندهی محوطه عین الزوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046414/استعلام-بهای-خرید-نصب-و-راه-اندازی-دوربین-مدار-بسته'>استعلام بهای خرید، نصب و راه اندازی دوربین مدار بسته  / استعلام بهاء, استعلام بهای خرید، نصب و راه اندازی دوربین مدار بسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046416/استعلام-اجرای-لوله-گذاری-انتقال-آب-با-لوله'>استعلام اجرای لوله گذاری انتقال آب با لوله  / استعلام , استعلام اجرای لوله گذاری انتقال آب با لوله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046417/فراخوان-مناقصه-تعویض-1100-عملک-فلزی-و-تبدیل-آن-به-پلی-اتیلن'>فراخوان مناقصه تعویض 1100 عملک فلزی و تبدیل آن به پلی اتیلن  / فراخوان مناقصه تعویض 1100 عملک فلزی و تبدیل آن به پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046418/استعلام-شلوار-گرمکن--تی-شرت-یقه-دار--'>استعلام شلوار گرمکن - تی شرت یقه دار... / استعلام , استعلام شلوار گرمکن - تی شرت یقه دار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046419/استعلام-نوت-بوک-asus'>استعلام نوت بوک asus / استعلام, استعلام نوت بوک asus</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046420/مناقصه-تعمیر-و-عملیات-حفاظت-پلهای-حوزه'>مناقصه تعمیر و عملیات حفاظت پلهای حوزه / مناقصه,مناقصه تعمیر و عملیات حفاظت پلهای حوزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045500/مزایده-ششدانگ-اعیانی-یکباب-خانه-مساحت-20-235متر'>مزایده ششدانگ اعیانی یکباب خانه مساحت 20.235متر / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی یکباب خانه مساحت 20.235متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045501/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-72-65مترمربع'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 72.65مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 72.65مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045502/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مسکونی-مساحت-عرصه-143متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی مساحت عرصه 143متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی مساحت عرصه 143متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045503/مزایده-ششدانگ-پلاک-نوزده-فرعی-مساحت-58-50متر'>مزایده ششدانگ پلاک نوزده فرعی مساحت 58.50متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک نوزده فرعی مساحت 58.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045504/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-128-61مترمربع'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 128.61مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 128.61مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045505/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-99-50متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 99.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 99.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045506/مزایده-ششدانگ-پلاک-360-فرعی-از-94-اصلی-بخش-چهار-ساوه'>مزایده ششدانگ پلاک 360 فرعی از 94 اصلی بخش چهار ساوه / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 360 فرعی از 94 اصلی بخش چهار ساوه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045507/مزایده-همگی-و-تمامت-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-250متر'>مزایده همگی و تمامت ششدانگ آپارتمان مساحت 250متر / مزایده,مزایده همگی و تمامت ششدانگ آپارتمان مساحت 250متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045508/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-ملکی-شماره-هفتاد-و-چهار'>مزایده فروش یک قطعه زمین ملکی شماره هفتاد و چهار / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین ملکی شماره هفتاد و چهار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045509/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-ملکی-شماره-نود-و-شش'>مزایده فروش یک قطعه زمین ملکی شماره نود و شش  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین ملکی شماره نود و شش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045511/مزایده-ملک-خانه-مسکونی-مساحت-عرصه-260مترمربع'>مزایده ملک خانه مسکونی مساحت عرصه 260مترمربع  / مزایده,مزایده ملک خانه مسکونی مساحت عرصه 260مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045513/مزایده-سرقفلی-دو-باب-مغازه-بخش-دو-اهواز'>مزایده سرقفلی دو باب مغازه بخش دو اهواز  / مزایده,مزایده سرقفلی دو باب مغازه بخش دو اهواز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045514/مزایده-سرقفلی-مغازه-ششدانگ-زمین-مساحت-2855متر'>مزایده سرقفلی مغازه ششدانگ زمین مساحت 2855متر / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه ششدانگ زمین مساحت 2855متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045516/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-ملکی-صد-و-ده-مترمربع'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان ملکی صد و ده مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان ملکی صد و ده مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045517/مزایده-منزل-مسکونی-سند-ثبتی-3134-فرعی-از-8-اصلی'>مزایده منزل مسکونی سند ثبتی 3134 فرعی از 8 اصلی  / مزایده,مزایده منزل مسکونی سند ثبتی 3134 فرعی از 8 اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045519/مزایده-آپارتمان-مسکونی-به-مقدار-80-54متر'>مزایده آپارتمان مسکونی به مقدار 80.54متر / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی به مقدار 80.54متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045520/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-مرحله-دوم'>مزایده یک قطعه زمین زراعی مرحله دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045521/مزایده-ششدانگ-قطعه-شش-تفکیکی-پلاک-111-فرعی'>مزایده ششدانگ قطعه شش تفکیکی پلاک 111 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ قطعه شش تفکیکی پلاک 111 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045522/مزایده-پسماند-خشک-سازمان'>مزایده پسماند خشک سازمان / آگهی مزایده، مزایده پسماند خشک سازمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045523/مزایده-اموال-غیرمنقول-شامل-ششدانگ-ساختمان-و-زمین-نوبت-اول'>مزایده اموال غیرمنقول شامل ششدانگ ساختمان و زمین نوبت اول / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول شامل ششدانگ ساختمان و زمین نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045524/مزایده-4-دستگاه-از-خودروهای----نوبت-دوم'>مزایده 4 دستگاه از خودروهای ... - نوبت دوم / مزایده ,مزایده 4 دستگاه از خودروهای ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045525/مزایده-ملک-به-پلاک-ثبتی-شماره-4418-بخش-7-تهران'>مزایده ملک به پلاک ثبتی شماره 4418 بخش 7 تهران  / مزایده,مزایده ملک به پلاک ثبتی شماره 4418 بخش 7 تهران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045527/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-1694-7متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 1694.7متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 1694.7متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045528/مزایده-سرامیک---نوبت-دوم'>مزایده سرامیک ... نوبت دوم  / مزایده, مزایده سرامیک ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045531/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-87-44مترمربع'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 87.44مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 87.44مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045534/مزایده-فروش-دو-دستگاه-پمپ-و--'>مزایده فروش دو دستگاه پمپ و ... / مزایده, مزایده فروش دو دستگاه پمپ و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045535/مزایده-سه-دانگ-سرقفلی-مغازه-نوبت-دوم'>مزایده سه دانگ سرقفلی مغازه نوبت دوم / مزایده,مزایده سه دانگ سرقفلی مغازه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045538/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-424مترمربع'>مزایده ملک مساحت عرصه 424مترمربع  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 424مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045541/مزایده-ملک-زمینی-مساحت-5000مترمربع-نوبت-اول'>مزایده ملک زمینی مساحت 5000مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده ملک زمینی مساحت 5000مترمربع نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045542/مزایده-فروش-خودروی-سواری-مدل-95'>مزایده فروش خودروی سواری مدل 95 / مزایده , مزایده فروش خودروی سواری مدل 95</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045545/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مسکونی-زیربنای-260متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی زیربنای 260متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی زیربنای 260متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045547/مزایده-سه-قطعه-زمین-صیفی-کاری-و-شالیزار'>مزایده سه قطعه زمین صیفی کاری و شالیزار  / مزایده,مزایده سه قطعه زمین صیفی کاری و شالیزار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045549/مزایده-منزل-مساحت-هشتاد-و-یک-مترمربع'>مزایده منزل مساحت هشتاد و یک مترمربع / مزایده,مزایده منزل مساحت هشتاد و یک مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045551/مزایده-پلاک-ثبتی-به-شماره-183-ثبتی-مرحله-دوم'>مزایده پلاک ثبتی به شماره 183 ثبتی مرحله دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی به شماره 183 ثبتی مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045555/مزایده-2-قطعه-زمین-زراعی'>مزایده 2 قطعه زمین زراعی / مزایده,مزایده 2 قطعه زمین زراعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045557/مزایده-فروش-تعداد-8-دستگاه-اتوبوس-O355--'>مزایده فروش تعداد 8 دستگاه اتوبوس O355 ... / مزایده، مزایده فروش تعداد 8 دستگاه اتوبوس O355 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045559/مزایده-ملک-مشاع-بخش-یک-بهبهان-نوبت-اول'>مزایده ملک مشاع بخش یک بهبهان نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مشاع بخش یک بهبهان نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045560/مزایده-فروش-خودر-پژو-روآ'>مزایده فروش خودر پژو روآ / مزایده , مزایده فروش خودر پژو روآ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045561/مزایده-فروش-انواع-فریزر-صندوقی-و-کباب-پز-تابشی-تمام-استیل'>مزایده فروش انواع فریزر صندوقی و کباب پز تابشی تمام استیل / آگهی مزایده و فروش اموال منقول , مزایده فروش انواع فریزر صندوقی و کباب پز تابشی تمام استیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045562/مزایده-مغازه-تجاری-مساحت-67-14متر'>مزایده مغازه تجاری مساحت 67.14متر  / مزایده,مزایده مغازه تجاری مساحت 67.14متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045564/مزایده-ملک-مساحت-هفتاد-متر-از-کل-عرصه-165متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت هفتاد متر از کل عرصه 165متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت هفتاد متر از کل عرصه 165متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045565/مزایده-سنگ-گرانیت--'>مزایده سنگ گرانیت... / آگهی مزایده، مزایده سنگ گرانیت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045566/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-دو-شماره-557-فرعی'>مزایده پلاک ثبتی بخش دو شماره 557 فرعی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش دو شماره 557 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045567/فراخوان-اجاره-قسمتی-از-ایستگاههای-مکانیزه-نوبت-دوم'>فراخوان اجاره قسمتی از ایستگاههای مکانیزه- نوبت دوم  / آگهی فراخوان,فراخوان اجاره قسمتی از ایستگاههای مکانیزه- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045568/مزایده-فروش-دستگاه-هواساز'>مزایده فروش دستگاه هواساز / مزایده , مزایده فروش دستگاه هواساز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045569/مزایده-فروش-کاپشن--تک-کت--شلوار-گرمی--'>مزایده فروش کاپشن ، تک کت ، شلوار گرمی... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش کاپشن ، تک کت ، شلوار گرمی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045571/مزایده-ملک-مشاع-مساحت-69-56متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مشاع مساحت 69.56متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک مشاع مساحت 69.56متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045575/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-1100متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 1100متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 1100متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045577/مزایده-اموال-شرکت-شامل-عرصه-کاربری-صنعتی-9000متر'>مزایده اموال شرکت شامل عرصه کاربری صنعتی 9000متر / مزایده,مزایده اموال شرکت شامل عرصه کاربری صنعتی 9000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045578/مزایده-فروش-انواع-موتور-برق--دستگاه-جوش-برق-رایان-میلر--'>مزایده فروش انواع موتور برق ، دستگاه جوش برق رایان میلر... / آگهی مزایده , مزایده فروش انواع موتور برق ، دستگاه جوش برق رایان میلر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045581/مزایده-یک-دستگاه-گیوتین-3-متری-و--'>مزایده  یک دستگاه گیوتین 3 متری و ... / آگهی مزایده, مزایده  یک دستگاه گیوتین 3 متری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045582/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-هشت-یزد'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش هشت یزد / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش هشت یزد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045583/مزایده-ششدانگ-زمین-با-بنای-احداثی-سند-رهنی'>مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی سند رهنی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی سند رهنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045584/مزایده-یکدستگاه-خودروی-سواری-جک'>مزایده یکدستگاه خودروی سواری جک  / آگهی مزایده, مزایده یکدستگاه خودروی سواری جک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045585/مزایده-ملک-بخش-هفت-تبریز-نوبت-دوم'>مزایده ملک بخش هفت تبریز نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک بخش هفت تبریز نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045587/مزایده-اجاره-زمین-چمن-مصنوعی-و--'>مزایده اجاره زمین چمن مصنوعی و ... / آگهی مزایده , مزایده اجاره زمین چمن مصنوعی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045588/مزایده-ششدانگ-سرقفلی-مغازه-غیرمنقول-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ سرقفلی مغازه غیرمنقول نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ سرقفلی مغازه غیرمنقول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045592/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-یک-شاهرود-مرحله-اول'>مزایده پلاک ثبتی بخش یک شاهرود مرحله اول  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش یک شاهرود مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045594/مزایده-عمارت-مسکونی-بخش-سه-نهاوند-نوبت-اول'>مزایده عمارت مسکونی بخش سه نهاوند نوبت اول / مزایده,مزایده عمارت مسکونی بخش سه نهاوند نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045596/مزایده-فروش-7-دستگاه-خودرو-کار-کرده'>مزایده فروش 7 دستگاه خودرو کار کرده  / آگهی مزایده , مزایده فروش 7 دستگاه خودرو کار کرده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045599/مزایده-یکباب-ویلا-مساحت-عرصه-1650متر'>مزایده یکباب ویلا مساحت عرصه 1650متر  / مزایده,مزایده یکباب ویلا مساحت عرصه 1650متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045600/مزایده-ضایعات-نبیش-دور-ورق--'>مزایده ضایعات نبیش دور ورق... / مزایده, مزایده ضایعات نبیش دور ورق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045602/مزایده-عرصه-یک-قطعه-زمین-مساحت-97-50متر'>مزایده عرصه یک قطعه زمین مساحت 97.50متر / مزایده,مزایده عرصه یک قطعه زمین مساحت 97.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045604/مزایده-یکدستگاه-CNC-سه-محور-و-یکدستگاه-وکیوم-PVC-تک-سینی'>مزایده یکدستگاه CNC سه محور و یکدستگاه وکیوم PVC تک سینی / مزایده اموال منقول, مزایده یکدستگاه CNC سه محور و یکدستگاه وکیوم PVC تک سینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045607/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-زمین-محصور-1924متر'>مزایده سه دانگ مشاع از زمین محصور 1924متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از زمین محصور 1924متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045609/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-98-47متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 98.47متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 98.47متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045610/مزایده-یک-دستگاه-فتوکپی-توشیبا'>مزایده یک دستگاه فتوکپی توشیبا / مزایده یک دستگاه فتوکپی توشیبا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045611/مزایده-فروش-خط-تلفن-همراه'>مزایده فروش خط تلفن همراه / مزایده , مزایده فروش خط تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045612/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-111-73متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 111.73متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 111.73متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045614/مزایده-اجاره-تاسیسات-شن-و-ماسه'>مزایده اجاره تاسیسات شن و ماسه / آگهی مزایده,مزایده اجاره تاسیسات شن و ماسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045616/مزایده-اجاره-یک-نقطه-از-شهر-با-قابلیت-تبلیغاتی-و-بهره-برداری--نوبت-دوم'>مزایده اجاره یک نقطه از شهر با قابلیت تبلیغاتی و بهره برداری - نوبت دوم  / مزایده ,مزایده اجاره یک نقطه از شهر با قابلیت تبلیغاتی و بهره برداری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045617/مزایده-زمین-مساحت-2500متر-مرحله-اول'>مزایده زمین مساحت 2500متر مرحله اول  / مزایده,مزایده زمین مساحت 2500متر مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045620/مزایده-ساختمان-تجاری-مسکونی-قدمت-بیش-از-30-سال'>مزایده ساختمان تجاری مسکونی قدمت بیش از 30 سال / مزایده,مزایده ساختمان تجاری مسکونی قدمت بیش از 30 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045623/مزایده-فروش-تعدادی-گوساله-نر-و--'>مزایده فروش تعدادی گوساله نر و ... / آگهی مزایده , مزایده فروش تعدادی گوساله نر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045629/مزایده-واگذاری-تعداد-ده-قطعه-زمین-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری تعداد ده قطعه زمین مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده واگذاری تعداد ده قطعه زمین مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045631/مزایده-فروش-سه-واحد-مسکونی-مساحت-هر-کدام-127متر'>مزایده فروش سه واحد مسکونی مساحت هر کدام 127متر  / مزایده,مزایده فروش سه واحد مسکونی مساحت هر کدام 127متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045634/مزایده-دستگاه-دوربین-کانن-D1'>مزایده دستگاه دوربین کانن D1 / آگهی مزایده, مزایده دستگاه دوربین کانن D1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045635/مزایده-آپارتمان-مسکونی-در-4-طبقه'>مزایده آپارتمان مسکونی در 4 طبقه / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی در 4 طبقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045637/مزایده-سند-مالکیت-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-293-70متر'>مزایده سند مالکیت ششدانگ یکباب خانه مساحت 293.70متر / مزایده,مزایده سند مالکیت ششدانگ یکباب خانه مساحت 293.70متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045639/مزایده-فروش-وسایل-نقلیه-فرسوده-سبک-و-نیمه-سنگین-نوبت-دوم'>مزایده فروش وسایل نقلیه فرسوده سبک و نیمه سنگین- نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش وسایل نقلیه فرسوده سبک و نیمه سنگین- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045641/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-102-35متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 102.35متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 102.35متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045644/مزایده-ملک-مغازه-تجاری-مساحت-16-64متر'>مزایده ملک مغازه تجاری مساحت 16.64متر / مزایده,مزایده ملک مغازه تجاری مساحت 16.64متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045645/مزایده-عمومی-فروش-اتومبیل-های-خود'>مزایده عمومی فروش اتومبیل های خود / آگهی مزایده عمومی ,مزایده عمومی فروش اتومبیل های خود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045647/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-مال-غیرمنقول-مرحله-اول'>مزایده یک قطعه زمین زراعی مال غیرمنقول مرحله اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی مال غیرمنقول مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045649/مزایده-تعداد-500-عدد-لوله-های-ایرانیت'>مزایده تعداد 500 عدد لوله های ایرانیت / مزایده,مزایده تعداد 500 عدد لوله های ایرانیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045651/مزایده-ملک-مساحت-550متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت 550متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک مساحت 550متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045654/مزایده-بیست-و-یک-راس-گاو'>مزایده بیست و یک راس گاو  / مزایده ،مزایده بیست و یک راس گاو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045655/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-وانت-پیکان'>مزایده یک دستگاه خودرو وانت پیکان / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو وانت پیکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045656/مزایده-قطعه-زمینی-عرصه-289متر'>مزایده قطعه زمینی عرصه 289متر / مزایده,مزایده قطعه زمینی عرصه 289متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045657/مزایده-یک-دستگاه-پرس-برگ-تمام-اتوماتیک-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه پرس برگ تمام اتوماتیک نوبت دوم  / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه پرس برگ تمام اتوماتیک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045658/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-رانا'>مزایده یک دستگاه خودرو رانا  / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو رانا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045660/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-مسکونی-با-قدمت-12-سال'>مزایده ششدانگ یکباب منزل مسکونی با قدمت 12 سال / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل مسکونی با قدمت 12 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045661/مزایده-تعداد-61-دستگاه-خودرو-تعداد-95-دستگاه-موتور-سیکلت-و--'>مزایده  تعداد 61 دستگاه خودرو، تعداد 95 دستگاه موتور سیکلت  و ... / آگهی مزایده, مزایده  تعداد 61 دستگاه خودرو، تعداد 95 دستگاه موتور سیکلت  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045662/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-سیزده-گیلان-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی بخش سیزده گیلان نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش سیزده گیلان نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045664/مزایده-یک-دستگاه-فیلتر-زنی-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه فیلتر زنی نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک دستگاه فیلتر زنی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045665/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-شماره-448-فرعی-مرحله-دوم'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شماره 448 فرعی مرحله دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شماره 448 فرعی مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045666/مزایده-یخچال-ایستاده--'>مزایده یخچال ایستاده.... / مزایده, مزایده یخچال ایستاده....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045667/مزایده-فروش-قطعات-و-لوازم-یدکی-ادوات-و-ماشین-های-کشاورزی'>مزایده فروش قطعات و لوازم یدکی ادوات و ماشین های کشاورزی / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای,مزایده فروش قطعات و لوازم یدکی ادوات و ماشین های کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045668/مزایده-یکباب-خانه-و-محوطه-نوبت-اول'>مزایده یکباب خانه و محوطه نوبت اول  / مزایده,مزایده یکباب خانه و محوطه نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045669/مزایده-زمین-محصور-مساحت-545متر-نوبت-اول'>مزایده زمین محصور مساحت 545متر نوبت اول / مزایده,مزایده زمین محصور مساحت 545متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045670/مزایده-کالیته-3160-به-رنگ-مشکی'>مزایده کالیته 3160 به رنگ مشکی  / مزایده,مزایده کالیته 3160 به رنگ مشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045671/مزایده-فروش-خودروهای-سبک-و-سنگین-اسقاط-و-مستعمل--'>مزایده فروش خودروهای سبک و سنگین اسقاط و مستعمل ... / آگهی مزایده ، مزایده فروش خودروهای سبک و سنگین اسقاط و مستعمل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045672/مزایده-دیزل-ژنراتور---'>مزایده دیزل ژنراتور .... / مزایده,مزایده دیزل ژنراتور ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045674/مزایده-قطعه-زمین-شن-و-ماسه-ای-تجدید'>مزایده قطعه زمین شن و ماسه ای تجدید / مزایده,مزایده قطعه زمین شن و ماسه ای تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045676/مزایده-50-جفت-کفش-مردانه'>مزایده 50 جفت کفش مردانه  / مزایده,مزایده 50 جفت کفش مردانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045677/مزایده-سنگ-تراورتن'>مزایده سنگ تراورتن  / مزایده,مزایده سنگ تراورتن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045678/مزایده-ششدانگ-زمین-محصور--'>مزایده ششدانگ زمین محصور ... / مزایده,مزایده ششدانگ زمین محصور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045679/مزایده-5700-کیلوگرم-پلت-sd-شده-رنگی-کوکتل'>مزایده 5700 کیلوگرم پلت sd شده رنگی کوکتل  / مزایده, مزایده 5700 کیلوگرم پلت sd شده رنگی کوکتل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045680/مزایده-ملک-مغازه-مساحت-21-متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مغازه مساحت 21 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مغازه مساحت 21 متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045683/مزایده-دو-قطعه-زمین-عرصه-هر-کدام-420متر'>مزایده دو قطعه زمین عرصه هر کدام 420متر / مزایده,مزایده دو قطعه زمین عرصه هر کدام 420متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045684/مزایده-پراید-سواری'>مزایده پراید سواری / آگهی مزایده ,مزایده پراید سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045686/مزایده-55-سهم-مشاع-از-308-سهم-زمین-مساحت-55-متر'>مزایده 55 سهم مشاع از 308 سهم زمین مساحت 55 متر / مزایده,مزایده 55 سهم مشاع از 308 سهم زمین مساحت 55 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045688/مزایده-واگذاری-سهام--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری سهام ...نوبت دوم  / مزایده, مزایده واگذاری سهام ....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045693/مزایده-ملک-زمینی-پلاک-شماره-نه-از-اصلی-66-نوبت-دوم'>مزایده ملک زمینی پلاک شماره نه از اصلی 66 نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک زمینی پلاک شماره نه از اصلی 66 نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045694/مزایده-کانکس-خدمات-مداحان-و-تشریفات--تجدید'>مزایده کانکس خدمات مداحان و تشریفات... تجدید  / مزایده ,مزایده کانکس خدمات مداحان و تشریفات...تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045695/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-403-96متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 403.96متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 403.96متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045697/تجدید-مزایده-اموال-منقول-و-اسقاطی---نوبت-دوم'>تجدید مزایده اموال منقول و اسقاطی  ... نوبت دوم  / تجدید مزایده , تجدید مزایده اموال منقول و اسقاطی  ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045698/مزایده-زمین-توقیفی-مساحت-عرصه-صد-مترمربع'>مزایده زمین توقیفی مساحت عرصه صد مترمربع / مزایده,مزایده زمین توقیفی مساحت عرصه صد مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045699/مزایده-یخچال-هاویس---'>مزایده یخچال هاویس .... / مزایده, مزایده یخچال هاویس ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045701/مزایده-باغ-پسته-و-زمین'>مزایده باغ پسته و زمین / مزایده,مزایده باغ پسته و زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045702/مزایده-فروش-یک-دستگاه-اتومبیل-پراید'>مزایده فروش یک دستگاه اتومبیل پراید  / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه اتومبیل پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045703/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-یکباب-خانه-164-92متر'>مزایده دو دانگ مشاع از یکباب خانه 164.92متر / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از یکباب خانه 164.92متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045704/مزایده-اجاره-املاک-(تجدید-مزایده)'>مزایده اجاره املاک (تجدید مزایده) / مزایده عمومی, مزایده اجاره املاک (تجدید مزایده)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045705/مزایده-قطعه-زمین-مساحت-350-متر-از-زمین-700-متر-بخش-سه'>مزایده قطعه زمین مساحت 350 متر از زمین 700 متر بخش سه / مزایده,مزایده قطعه زمین مساحت 350 متر از زمین 700 متر بخش سه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045706/مزایده-فروش-انواع-تلویزیون-های-LED-درجه-دو--در-سایز-و-مدلهای-مختلف--'>مزایده فروش انواع تلویزیون های LED درجه دو ، در سایز و مدلهای مختلف ... / آگهی مزایده , مزایده فروش انواع تلویزیون های LED درجه دو ، در سایز و مدلهای مختلف ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045708/مزایده-واگذاری-بازارچه-زائر'>مزایده واگذاری بازارچه زائر / آگهی مزایده , مزایده واگذاری بازارچه زائر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045709/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-و-خودروهای-مازاد'>مزایده فروش تعدادی از املاک و خودروهای مازاد  / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش تعدادی از املاک و خودروهای مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045710/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-باغ-مساحت-1362-80متر'>مزایده ششدانگ یک قطعه باغ مساحت 1362.80متر / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه باغ مساحت 1362.80متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045714/مزایده-ملک-بخش-10-مشهد-مرحله-اول'>مزایده ملک بخش 10 مشهد مرحله اول / مزایده,مزایده ملک بخش 10 مشهد مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045715/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-213-57متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 213.57متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 213.57متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045717/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-296-8متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 296.8متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 296.8متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045719/مزایده-ساختمان-مساحت-هفتاد-و-دو-متر'>مزایده ساختمان مساحت هفتاد و دو متر  / مزایده,مزایده ساختمان مساحت هفتاد و دو متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045722/مزایده-ملک-مسکونی-مساحت-اعیان-262متر'>مزایده ملک مسکونی مساحت اعیان 262متر  / مزایده,مزایده ملک مسکونی مساحت اعیان 262متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045724/مزایده-یک-دستگاه-بیلر-پرس-علوفه-جاندیز'> مزایده یک دستگاه بیلر پرس علوفه جاندیز / آگهی مزایده,  مزایده یک دستگاه بیلر پرس علوفه جاندیز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045725/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-اول-210-25متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول 210.25متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول 210.25متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045726/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-210-20متر-قطعه-هشتم'>مزایده ششدانگ آپارتمان 210.20متر قطعه هشتم / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان 210.20متر قطعه هشتم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045730/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-203-65متر-طبقه-چهارم'>مزایده ششدانگ آپارتمان 203.65متر طبقه چهارم  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان 203.65متر طبقه چهارم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045732/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-107-44متر-قطعه-4-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان 107.44متر قطعه 4 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان 107.44متر قطعه 4 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045736/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-بخش-یازده-71-50متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان بخش یازده 71.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان بخش یازده 71.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045738/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-همکف-134-10متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه همکف 134.10متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه همکف 134.10متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045743/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-98-96متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 98.96متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 98.96متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045747/مزایده-فروش-خودرو'>مزایده فروش خودرو  / مزایده، مزایده فروش خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045751/مزایده-اجاره-میدان-احشام--نوبت-دوم'>مزایده اجاره میدان احشام... نوبت دوم / مزایده,مزایده اجاره میدان احشام... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045752/مزایده-واگذاری-به-اجاره-واحدهای-کارواش-سبک-و-سنگین-بوفه-غذاخوری-و--'>مزایده واگذاری به اجاره واحدهای کارواش سبک و سنگین، بوفه، غذاخوری و ... / مزایده, مزایده واگذاری به اجاره واحدهای کارواش سبک و سنگین، بوفه، غذاخوری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045754/مزایده-مازاد-پلاک-ثبتی-شماره-308-فرعی-از-یک-اصلی'>مزایده مازاد پلاک ثبتی شماره 308 فرعی از یک اصلی / مزایده,مزایده مازاد پلاک ثبتی شماره 308 فرعی از یک اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045755/مزایده-ملک-بصورت-باغ-مرکبات--ژنراتور--موتور-دیزلی'>مزایده ملک بصورت باغ مرکبات ، ژنراتور ، موتور دیزلی / مزایده,مزایده ملک بصورت باغ مرکبات ، ژنراتور ، موتور دیزلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045757/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-385متر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 385متر نوبت اول  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 385متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045760/تجدید-مزایده-یک-دستگاه-پژو-پارس--نوبت-دوم'>تجدید مزایده یک دستگاه پژو پارس   نوبت دوم  / تجدید مزایده , تجدید مزایده یک دستگاه پژو پارس   نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045762/مزایده-ملک-مشتمل-بر-سه-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-169-25متر'>مزایده ملک مشتمل بر سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی 169.25متر  / مزایده,مزایده ملک مشتمل بر سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی 169.25متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045764/مزایده-فروش-انبار-سوله-مساحت-1056-08مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده فروش انبار سوله مساحت 1056.08مترمربع نوبت دوم  / مزایده ,مزایده فروش انبار سوله مساحت 1056.08مترمربع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045767/مزایده-واگذاری-استیجاری-مکان-بوفه'>مزایده واگذاری استیجاری مکان بوفه  / مزایده , مزایده واگذاری استیجاری مکان بوفه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045769/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-335-90متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 335.90متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مساحت 335.90متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045770/مزایده-فروش-کلیه-تجهیزات-خط-تولید-کارخانه-سنگبری'>مزایده فروش کلیه تجهیزات خط تولید کارخانه سنگبری / مزایده , مزایده فروش کلیه تجهیزات خط تولید کارخانه سنگبری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045771/مزایده-ششدانگ-ملک-به-پلاک-ثبتی-85-17386'>مزایده ششدانگ ملک به پلاک ثبتی 85/17386  / مزایده ,مزایده ششدانگ ملک به پلاک ثبتی 85/17386 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045772/مزایده-اجاره-6-باب-غرفه-جایگاه-احشام'>مزایده اجاره 6 باب غرفه جایگاه احشام / مزایده عمومی, شهرداری بندرامام خمینی (ره)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045776/مزایده-دو-پلاک-ثبتی-هر-کدام-79-متر'>مزایده دو پلاک ثبتی هر کدام 79 متر / مزایده ,مزایده دو پلاک ثبتی هر کدام 79 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045777/آگهی-حراج-ضایعات-چوب-الوار--'>آگهی حراج ضایعات چوب الوار... / آگهی حراج، آگهی حراج ضایعات چوب الوار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045778/مزایده-نقره'>مزایده نقره  / اگهی مزایده , مزایده نقره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045779/مزایده-پلاک-ثبتی-10847-فرعی-بخش-شش-تهران'>مزایده پلاک ثبتی 10847 فرعی بخش شش تهران  / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی 10847 فرعی بخش شش تهران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045782/مزایده-فروش-تعدادی-اموال-اسقاطی-و-ملزومات-مازاد'>مزایده فروش تعدادی اموال اسقاطی و ملزومات مازاد / مزایده, مزایده فروش تعدادی اموال اسقاطی و ملزومات مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045784/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-اول-71-84متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول 71.84متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول 71.84متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045787/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-528-75متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 528.75متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مساحت 528.75متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045788/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-و-تجهیزات-شرکت-ذوب-ریس-96-11-16'>مزایده ششدانگ یک قطعه زمین و تجهیزات شرکت ذوب ریس  96.11.16 / آگهی مزایده اموال غیر منقول,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین و تجهیزات شرکت ذوب ریس 96.11.16</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045789/مزایده-فروش-چهار-دستگاه-خودرو-کارکرده'>مزایده فروش چهار دستگاه خودرو کارکرده  / مزایده, مزایده فروش چهار دستگاه خودرو کارکرده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045790/مزایده-آپارتمان-مساحت-156-55مترمربع'>مزایده آپارتمان مساحت 156.55مترمربع  / مزایده ,مزایده آپارتمان مساحت 156.55مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045791/مزایده-فروش-سه-واحد-از-واحدهای-تجاری-خدماتی'>مزایده فروش سه واحد از واحدهای تجاری خدماتی  / مزایده ,مزایده فروش سه واحد از واحدهای تجاری خدماتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045793/مزایده-4-دانگ-مشاع-از-زمین-مساحت-20150متر'>مزایده 4 دانگ مشاع از زمین مساحت 20150متر / مزایده ,مزایده 4 دانگ مشاع از زمین مساحت 20150متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045797/فراخوان-واگذاری-بهره-برداری-از-پارکینگ-وسائط-نقلیه'>فراخوان واگذاری بهره برداری از پارکینگ وسائط نقلیه / فراخوان,فراخوان واگذاری بهره برداری از پارکینگ وسائط نقلیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045798/مزایده-عرصه-و-اعیان-مساحت-تقریبی-150-مترمربع'>مزایده عرصه و اعیان مساحت تقریبی 150 مترمربع / مزایده ,مزایده عرصه و اعیان مساحت تقریبی 150 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045799/مزایده-منزل-مسکونی-اموال-منقول-غیرمنقول'>مزایده منزل مسکونی اموال منقول غیرمنقول / مزایده ,مزایده منزل مسکونی اموال منقول غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045801/مزایده-اجاره-تعدادی-از-سرقفلی-های-مجتمع-تجاری-عقیق'>مزایده اجاره تعدادی از سرقفلی های مجتمع تجاری عقیق / مزایده, مزایده اجاره تعدادی از سرقفلی های مجتمع تجاری عقیق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045803/مزایده-عرصه-و-اعیان-یک-قطعه-زمین--فنجان--دیس'>مزایده عرصه و اعیان یک قطعه زمین ، فنجان ، دیس / آگهی مزایده,مزایده عرصه و اعیان یک قطعه زمین ، فنجان ، دیس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045804/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-تجاری-قدمت-بیش-از-40-سال'>مزایده ششدانگ آپارتمان تجاری قدمت بیش از 40 سال / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان تجاری قدمت بیش از 40 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045805/مزایده-بهره-برداری-از-جایگاه-سی-ان-جی'>مزایده بهره برداری از جایگاه سی ان جی  / مزایده , مزایده بهره برداری از جایگاه سی ان جی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045806/مزایده-ششدانگ-اعیان-آپارتمان-58-22متر'>مزایده ششدانگ اعیان آپارتمان 58.22متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ اعیان آپارتمان 58.22متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045809/مزایده-واگذاری-پروانه-بهره-برداری-معدن-سنگ-آهن-و-مس'>مزایده واگذاری  پروانه بهره برداری معدن سنگ آهن و مس  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری  پروانه بهره برداری معدن سنگ آهن و مس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045811/مزایده-منزل-مسکونی-به-پلاک-ثبتی-33-11-2-و-انبار'>مزایده منزل مسکونی به پلاک ثبتی 33/11/2 و انبار  / مزایده ,مزایده منزل مسکونی به پلاک ثبتی 33/11/2 و انبار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045814/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پژو-پارس'>مزایده یک دستگاه سواری پژو پارس / مزایده , مزایده یک دستگاه سواری پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045815/مزایده-تعداد-12-عدد-صندلی-راننده-کامیون--'>مزایده تعداد 12 عدد صندلی راننده کامیون... / مزایده، مزایده تعداد 12 عدد صندلی راننده کامیون...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045816/مزایده-اقلام-مازاد-ماشین-آلات-صنعتی'>مزایده  اقلام مازاد ماشین آلات صنعتی / مزایده, مزایده  اقلام مازاد ماشین آلات صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045817/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-قطعه-16-تفکیکی'>مزایده پلاک ثبتی شماره قطعه 16 تفکیکی  / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی شماره قطعه 16 تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045820/مزایده-فروش-قطعات-زمین-با-کاربری-های-مختلف-واحدهای-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده فروش قطعات زمین با کاربری های مختلف واحدهای تجاری نوبت دوم  / مزایده ,مزایده فروش قطعات زمین با کاربری های مختلف واحدهای تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045822/مزایده-فروش-آپارتمانهای-مسکونی-و-واحدهای-اداری-تجاری'>مزایده فروش آپارتمانهای مسکونی و واحدهای اداری تجاری / مزایده ,مزایده فروش آپارتمانهای مسکونی و واحدهای اداری تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045824/مزایده-اجاره-سالن-آمفی-تئاتر'>مزایده اجاره سالن آمفی تئاتر / مزایده , مزایده اجاره سالن آمفی تئاتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045825/مزایده-اجاره-باغات-و-زمین-های-مزروعی--'>مزایده اجاره باغات و زمین های مزروعی ... / مزایده اجاره باغات و زمین های مزروعی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045826/مزایده-فروش-اموال-و-املاک-مازاد-و-تملیکی-نقد-و-اقساط'>مزایده فروش اموال و املاک مازاد و تملیکی نقد و اقساط  / مزایده ,مزایده فروش اموال و املاک مازاد و تملیکی نقد و اقساط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045827/مزایده-واگذاری-اجاره-یک-قطعه-باغ'>مزایده واگذاری اجاره یک قطعه باغ / آگهی مزایده,مزایده واگذاری اجاره یک قطعه باغ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045828/مزایده-ده-درصد-سهام-شرکت-گروه-صنعتی-لوله'>مزایده ده درصد سهام شرکت گروه صنعتی لوله / آگهی مزایده,مزایده ده درصد سهام شرکت گروه صنعتی لوله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045830/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-188-19متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 188.19متر / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 188.19متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045832/مزایده-فروش-حدود-60-تن-اسید-چرب-کارخانه'>مزایده فروش حدود 60 تن اسید چرب کارخانه / مزایده,مزایده  فروش حدود 60 تن اسید چرب کارخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045833/مزایده-بهره-برداری-از-فضای-لوازم-التحریر'>مزایده بهره برداری از فضای لوازم التحریر / آگهی مزایده , مزایده بهره برداری از فضای لوازم التحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045837/مزایده-4-دانگ-و-نیم-مشاع-از-باغ-میمی-3058-80متر'>مزایده 4 دانگ و نیم مشاع از باغ میمی 3058.80متر / مزایده ,مزایده 4 دانگ و نیم مشاع از باغ میمی 3058.80متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045840/مزایده-یک-دستگاه-کامیون-و-یک-دستگاه-لودر--'>مزایده یک دستگاه کامیون و یک دستگاه لودر ... / مزایده عمومی, مزایده یک دستگاه کامیون و یک دستگاه لودر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045842/مزایده-فروش-قطعات-مسکونی-آموزشی-فرهنگی-نوبت-دوم'>مزایده فروش قطعات مسکونی آموزشی فرهنگی نوبت دوم  / مزایده ,مزایده فروش قطعات مسکونی آموزشی فرهنگی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045844/مزایده-خودرو-سواری-سمند-مدل-92-رنگ'>مزایده خودرو سواری سمند مدل 92 رنگ  / مزایده , مزایده خودرو سواری سمند مدل 92 رنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045845/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مسکونی-مساحت-190-85متر-نوبت-سوم'>مزایده فروش یک قطعه زمین مسکونی مساحت 190.85متر نوبت سوم / مزایده ,مزایده فروش یک قطعه زمین مسکونی مساحت 190.85متر نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045846/مزایده-مواد-آهن-آلات-لوازم-تاسیساتی-اثاثیه-و--'>مزایده مواد، آهن آلات، لوازم تاسیساتی، اثاثیه و... / مزایده عمومی, مزایده مواد، آهن آلات، لوازم تاسیساتی، اثاثیه و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045848/مزایده-اقلام-مازاد-و-فرسوده'>مزایده اقلام مازاد و فرسوده  / مزایده,مزایده اقلام مازاد و فرسوده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045849/مزایده-نخ-با-درصد-الیاف-صد-درصدی'>مزایده نخ با درصد الیاف صد درصدی / آگهی مزایده,مزایده نخ با درصد الیاف صد درصدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045850/مزایده-واحد-تجاری-مساحت-380-متر-نوبت-دوم'>مزایده واحد تجاری مساحت 380 متر نوبت دوم / مزایده ,مزایده واحد تجاری مساحت 380 متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045851/مزایده-اقلام-مازاد-و-مستعمل'>مزایده اقلام مازاد و مستعمل  / اگهی مزایده , مزایده اقلام مازاد و مستعمل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045852/مزایده-ششدانگ-اعیان-آپارتمان-مساحت-138-28متر'>مزایده ششدانگ اعیان آپارتمان مساحت 138.28متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ اعیان آپارتمان مساحت 138.28متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045853/فراخوان-واگذاری-سهام-شرکت---'>فراخوان واگذاری سهام شرکت  ... / مزایده , فراخوان واگذاری سهام شرکت  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045855/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پژو-206-سفید-رنگ'>مزایده یک دستگاه سواری پژو 206 سفید رنگ  / مزایده,مزایده یک دستگاه سواری پژو 206 سفید رنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045856/مزایده-فروش-تعداد-1-دستگاه-اتوبوس-بنز-302-اسقاطی'>مزایده فروش تعداد 1 دستگاه اتوبوس بنز 302 اسقاطی / آگهی مزایده , مزایده فروش تعداد 1 دستگاه اتوبوس بنز 302 اسقاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045857/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-کاربری-تجاری'>مزایده فروش یک قطعه زمین کاربری تجاری  / مزایده ,مزایده فروش یک قطعه زمین کاربری تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045860/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-قطعه-اول-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی قطعه اول تفکیکی  / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی قطعه اول تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045861/مزایده-خدمات-درمانگاهی-کلینیک-ویژه--'>مزایده خدمات درمانگاهی کلینیک ویژه ... / مزایده , مزایده خدمات درمانگاهی کلینیک ویژه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045862/مزایده-یک-دستگاه-یخچال-فریزر--مرحله-دوم'>مزایده یک دستگاه یخچال فریزر - مرحله دوم / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه یخچال فریزر - مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045864/مزایده-فروش-یکباب-مغازه-مساحت-یازده-متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکباب مغازه مساحت یازده متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یکباب مغازه مساحت یازده متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045868/مزایده-باغ-مرکبات-مساحت-338متر'>مزایده باغ مرکبات مساحت 338متر / مزایده,مزایده باغ مرکبات مساحت 338متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045869/مزایده-اجاره-استخر-دانشکده'>مزایده اجاره استخر دانشکده / مزایده, مزایده اجاره استخر دانشکده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045870/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-274-07متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 274.07متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 274.07متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045871/مزایده-یک-دستگاه-نیسان-کمپرسی-مرحله-دوم'>مزایده یک دستگاه نیسان کمپرسی- مرحله دوم  / مزایده, مزایده یک دستگاه نیسان کمپرسی- مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045873/مزایده-ضایعات-و-آهن-آلات-فرسوده'>مزایده ضایعات و آهن آلات فرسوده / مزایده,مزایده ضایعات و آهن آلات فرسوده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045874/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-53-متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 53 متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 53 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045879/مزایده-ساختمان-شماره-قطعه-182-بصورت-مشاع-نوبت-اول'>مزایده ساختمان شماره قطعه 182 بصورت مشاع نوبت اول / مزایده,مزایده ساختمان شماره قطعه 182 بصورت مشاع نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045880/مزایده-فروش-املاک-بانک-مهر-اقتصاد'>مزایده فروش املاک بانک مهر اقتصاد  / مزایده,مزایده فروش املاک بانک مهر اقتصاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045881/مزایده-مغازه-86-متر'>مزایده مغازه 86 متر / مزایده,مزایده مغازه 86 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045882/مزایده-فروش-تعداد-9-دستگاه-خودرو'>مزایده فروش تعداد 9 دستگاه خودرو / آگهی مزایده , مزایده فروش تعداد 9 دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045885/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-2022-20متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 2022.20متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 2022.20متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045887/مزایده-اجاره-بهره-برداری-از-سالن-ورزشی---'>مزایده اجاره بهره برداری از سالن ورزشی .... / آگهی مزایده عمومی ، مزایده اجاره بهره برداری از سالن ورزشی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045889/مزایده-پلاک-ثبتی-قطعه-دو-تفکیکی-مرحله-اول'>مزایده پلاک ثبتی قطعه دو تفکیکی مرحله اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی قطعه دو تفکیکی مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045891/مزایده-فروش-دو-رشته-خط-موبایل--نوبت-دوم'>مزایده فروش دو رشته خط موبایل - نوبت دوم / مزایده , مزایده فروش دو رشته خط موبایل - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045892/مزایده-زمین-زراعی-دیم-با-حدود-نه-ساعت-حق-آب'>مزایده زمین زراعی دیم با حدود نه ساعت حق آب / مزایده,مزایده زمین زراعی دیم با حدود نه ساعت حق آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045893/مزایده-اجاره-یکساله-جایگاه-CNG'>مزایده اجاره یکساله جایگاه CNG / آگهی مزایده ,مزایده  اجاره یکساله جایگاه CNG</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045894/مزایده-یک-قطعه-زمین-باغ-فندق-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین باغ فندق نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین باغ فندق نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045896/مزایده-فروش-تعداد-3-دستگاه-خودروی'>مزایده فروش  تعداد 3 دستگاه خودروی  / مزایده,مزایده فروش  تعداد 3 دستگاه خودروی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045901/مزایده-خانه-مسکونی-قدیمی-پلاک-ثبتی-70-فرعی'>مزایده خانه مسکونی قدیمی پلاک ثبتی 70 فرعی / مزایده,مزایده خانه مسکونی قدیمی پلاک ثبتی 70 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045905/مزایده-سه-قطعه-زمین-اموال-غیرمنقول-نوبت-اول'>مزایده سه قطعه زمین اموال غیرمنقول نوبت اول / مزایده,مزایده سه قطعه زمین اموال غیرمنقول نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045907/مزایده-ملک-مغازه-مساحت-ده-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مغازه مساحت ده متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مغازه مساحت ده متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045910/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-2-تبریز-نوبت-اول-غیرمنقول'>مزایده پلاک ثبتی بخش 2 تبریز نوبت اول غیرمنقول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش 2 تبریز نوبت اول غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045912/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-ده-تبریز-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی بخش ده تبریز نوبت اول  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش ده تبریز نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045915/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-7-تبریز-غیرمنقول-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی بخش 7 تبریز غیرمنقول نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش 7 تبریز غیرمنقول نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045916/مزایده-ملک-بخش-66-تبریز-مال-مشاعی-نوبت-اول'>مزایده ملک بخش 66 تبریز مال مشاعی نوبت اول / مزایده,مزایده ملک بخش 66 تبریز مال مشاعی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045917/مزایده-فروش-تعدادی-ماشین-آلات-فرسوده-و-اسقاط'>مزایده فروش تعدادی ماشین آلات فرسوده و اسقاط / آگهی مزایده , مزایده فروش تعدادی ماشین آلات فرسوده و اسقاط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045918/مزایده-انواع-جرثقیل---نوبت-دوم'>مزایده انواع جرثقیل.... نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده انواع جرثقیل نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045920/اصلاحیه-مزایده-پژو-پارس--بازوی-غلطان-کامیون-بنز'>اصلاحیه مزایده پژو پارس ، بازوی غلطان، کامیون بنز  / اصلاحیه مزایده  پژو پارس ، بازوی غلطان، کامیون بنز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045922/مزایده-فروش-تیر-چوبی-و-سیم--'>مزایده فروش تیر چوبی و سیم ... / آگهی مزایده , مزایده فروش تیر چوبی و سیم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045923/مزایده-سرقفلی-پلاک-ثبتی-3690-اصلی-نوبت-دوم'>مزایده سرقفلی پلاک ثبتی 3690 اصلی نوبت دوم / مزایده,مزایده سرقفلی پلاک ثبتی 3690 اصلی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045925/مزایده-تعداد-هشت-واحد-تجاری-96-11-16'>مزایده تعداد هشت واحد تجاری 96.11.16 / آگهی مزایده عمومی , مزایده تعداد هشت واحد تجاری 96.11.16</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045926/مزایده-خودرو-پراید-سفید-مدل-1388'>مزایده خودرو پراید سفید مدل 1388 / آگهی مزایده, مزایده خودرو پراید سفید مدل 1388</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045927/مزایده-فروش-تعدادی-از-ماشین-آلات-مازاد-و-مستعمل-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی از ماشین آلات مازاد و مستعمل نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش تعدادی از ماشین آلات مازاد و مستعمل نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045928/مزایده-پلاک-ثبتی-با-قدمت-بیش-از-سی-سال-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی با قدمت بیش از سی سال نوبت اول  / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی با قدمت بیش از سی سال نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045929/مزایده-فروش-خودرو'>مزایده فروش خودرو / مزایده فروش خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045930/مزایده-فروش-ساختمان-عرصه-1400مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده فروش ساختمان عرصه 1400مترمربع نوبت دوم  / مزایده ,مزایده فروش ساختمان عرصه 1400مترمربع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045933/مزایده-فروش-سنگ'>مزایده فروش سنگ / آگهی مزایده, مزایده فروش سنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045937/مزایده-آپارتمان-مساحت-83-87مترمربع'>مزایده آپارتمان مساحت 83.87مترمربع  / مزایده ,مزایده آپارتمان مساحت 83.87مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045939/مزایده-فروش-املاک-کاربری-تجاری-خدماتی-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک کاربری تجاری خدماتی مسکونی نوبت دوم / مزایده ,مزایده فروش املاک کاربری تجاری خدماتی مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045940/مزایده-واگذاری-تعدادی-قطعه-زمین-از-اراضی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری تعدادی قطعه زمین از اراضی نوبت دوم  / مزایده ,مزایده واگذاری تعدادی قطعه زمین از اراضی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045942/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-با-قدمت-بنای-20-سال'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی با قدمت بنای 20 سال / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی با قدمت بنای 20 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045943/مزایده-زمین-با-کاربری-کارگاهی-نوبت-دوم'>مزایده زمین با کاربری کارگاهی نوبت دوم  / آگهی مزایده ، مزایده زمین با کاربری کارگاهی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045944/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-آریسان'>مزایده فروش یکدستگاه خودروی آریسان / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودروی آریسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045946/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سیستم-پژو-تیپ-پارس'>مزایده یک دستگاه خودرو سیستم پژو تیپ پارس / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه خودرو سیستم پژو تیپ پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045947/مزایده-فروش-یکدستگاه-دیگ-بخار-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه دیگ بخار نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول ، مزایده فروش یکدستگاه دیگ بخار نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045948/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-سواری-تیبا-مدل-1395--نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری تیبا مدل 1395  - نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری تیبا مدل 1395 - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045949/مزایده-فروش-پراید-هاچ-بک'>مزایده فروش پراید هاچ بک / آگهی مزایده مال غیر منقول ، مزایده فروش پراید هاچ بک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045950/مزایده-دو-دستگاه-مشعل-دیگ-بخار'>مزایده دو دستگاه مشعل دیگ بخار / آگهی مزایده، مزایده دو دستگاه مشعل دیگ بخار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045953/مزایده-فروش-73520-متر-لوله-16-میلیمتر'>مزایده فروش 73520 متر لوله 16 میلیمتر / آگهی مزایده اموال منقول ، مزایده فروش 73520 متر لوله 16 میلیمتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045957/مزایده-جک-پالت-یک-تنی--گاز--دستگاه-اره-دیسکی-نوبت-دوم'>مزایده جک پالت یک تنی ، گاز  ، دستگاه اره دیسکی نوبت دوم  / مزایده,مزایده جک پالت یک تنی ، گاز  ، دستگاه اره دیسکی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045959/مزایده-ساختمان-تجاری-مسکونی-مساحت-148-5متر'>مزایده ساختمان تجاری مسکونی مساحت 148.5متر / مزایده ,مزایده ساختمان تجاری مسکونی مساحت 148.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045960/تجدید-مزایده-بهره-برداری-از-غرفه-حمل-و-نقل-در-پایانه-بار--نوبت-دوم'>تجدید مزایده بهره برداری از غرفه حمل و نقل در پایانه بار - نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای, مزایده بهره برداری از غرفه حمل و نقل در پایانه بار - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045961/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-17-بهشهر'>مزایده پلاک ثبتی بخش 17 بهشهر / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی بخش 17 بهشهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045962/مزایده-عرصه-و-اعیان-یک-قطعه-زمین-بخش-چهار'>مزایده عرصه و اعیان یک قطعه زمین بخش چهار / مزایده ,مزایده عرصه و اعیان یک قطعه زمین بخش چهار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045965/مزایده-فروش-هشت-قطعه-از-زمینهای-بزرگراه-نوبت-دوم'>مزایده فروش هشت قطعه از زمینهای بزرگراه نوبت دوم  / مزایده ,مزایده فروش هشت قطعه از زمینهای بزرگراه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045968/مزایده-ملک-به-پلاک-ثبتی-3-936-بخش-شش-زنجان'>مزایده ملک به پلاک ثبتی 3.936 بخش شش زنجان  / مزایده ,مزایده ملک به پلاک ثبتی 3.936 بخش شش زنجان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045972/مزایده-2-25-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-ملک-مسکونی'>مزایده 2.25 دانگ مشاع از ششدانگ ملک مسکونی / مزایده ,مزایده 2.25 دانگ مشاع از ششدانگ ملک مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045973/مزایده-یک-دستگاه-کامیون-کشنده-هوو'>مزایده یک دستگاه کامیون کشنده هوو  / مزایده,مزایده یک دستگاه کامیون کشنده هوو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045977/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-یک-طبقه-همکف-112-متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی یک طبقه همکف 112 متر / مزایده ,مزایده ششدانگ منزل مسکونی یک طبقه همکف 112 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045979/مزایده-ششدانگ-عرصه-قطعه-زمین-مسکونی-شماره-بیست-و-شش'>مزایده ششدانگ عرصه قطعه زمین مسکونی شماره بیست و شش / مزایده ,مزایده ششدانگ عرصه قطعه زمین مسکونی شماره بیست و شش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045980/مزایده-خودروی-سواری-پژو-405'>مزایده خودروی سواری پژو 405  / مزایده,مزایده خودروی سواری پژو 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045983/مزایده-فروش-خودروها'>مزایده فروش خودروها / آگهی مزایده عمومی,مزایده فروش خودروها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045984/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-با-قدمت-ده-سال'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی با قدمت ده سال / مزایده ,مزایده ششدانگ منزل مسکونی با قدمت ده سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045985/مزایده-اجاره-محل-دفن-زباله---نوبت-دوم'>مزایده اجاره محل دفن زباله ... نوبت دوم  / مزایده ,مزایده اجاره محل دفن زباله ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045986/مزایده-ملک-مسکونی-عرصه-دویست-متر'>مزایده ملک مسکونی عرصه دویست متر / مزایده ,مزایده ملک مسکونی عرصه دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045988/مزایده-پوچ-گیری-سه-دستگاه-با-الکتروموتور-و-فنی---'>مزایده پوچ گیری سه دستگاه با الکتروموتور و فنی ....  / مزایده,مزایده پوچ گیری سه دستگاه با الکتروموتور و فنی .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045989/مزایده-خودروی-سواری-پژو-206'>مزایده خودروی سواری پژو 206 / آگهی مزایده, مزایده خودروی سواری پژو 206</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045990/مزایده-یک-دستگاه-تونلی-پخت-نان-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه تونلی پخت نان نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک دستگاه تونلی پخت نان  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045991/مزایده-فروش-فتوکپی-شارپ--مانیتور--کیس-کامپیوتر--'>مزایده فروش فتوکپی شارپ ، مانیتور ، کیس کامپیوتر.... / آگهی مزایده , مزایده فروش فتوکپی شارپ ، مانیتور ، کیس کامپیوتر....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045992/مزایده-فروش-املاک-مازاد-بر-نیاز-استان-کرمان'>مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز استان کرمان  / مزایده ,مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز استان کرمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045996/مزایده-اجاره-محل-استقرار-غرفه-های-نوروزی-نوبت-دوم'>مزایده اجاره محل استقرار غرفه های نوروزی نوبت دوم  / آگهی حراج , مزایده اجاره محل استقرار غرفه های نوروزی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045997/مزایده-ششدانگ-پلاکهای-ثبتی-بخش-4-کرمان-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ پلاکهای ثبتی بخش 4 کرمان نوبت دوم / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاکهای ثبتی بخش 4 کرمان نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045998/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-2338متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 2338متر / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین مساحت 2338متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046001/مزایده-ساختمان-مساحت-194-متر-قدمت-25-سال'>مزایده ساختمان مساحت 194 متر قدمت 25 سال  / مزایده ,مزایده ساختمان مساحت 194 متر قدمت 25 سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046002/مزایده-فروش-نام-های-تجاری'>مزایده فروش نام های تجاری / مزایده,مزایده فروش نام های تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046004/مزایده-یک-قطعه-باغ-مساحت-2000متر'>مزایده یک قطعه باغ مساحت 2000متر  / مزایده ,مزایده یک قطعه باغ مساحت 2000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046005/مزایده-فروش-سه-واحد-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده فروش سه واحد تجاری نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش سه واحد تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046006/اطلاعیه-مزایده-فروش-دامهای-حذفی'>اطلاعیه مزایده فروش دامهای حذفی / اطلاعیه مزایده,مزایده فروش دامهای حذفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046009/مزایده-اعیان-یکباب-زمین-دیوارکشی-شده-نوبت-اول'>مزایده اعیان یکباب زمین دیوارکشی شده نوبت اول  / مزایده,مزایده اعیان یکباب زمین دیوارکشی شده نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046010/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-434-20مترمربع'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 434.20مترمربع / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 434.20مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046011/مزایده-خودرو-سواری-پژو--'>مزایده خودرو سواری پژو ... / مزایده,مزایده خودرو سواری پژو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046013/آگهی-حراج-حضوری-تعداد-42-دستگاه-خودرو-قابل-شماره-گذاری'>آگهی حراج حضوری تعداد 42 دستگاه خودرو قابل شماره گذاری / آگهی حراج حضوری، آگهی حراج حضوری تعداد 42 دستگاه خودرو قابل شماره گذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046015/مزایده-فروش-آپارتمان-مسکونی-و-سرقفلی-مغازه-150-و-46-57متر'>مزایده فروش آپارتمان مسکونی و سرقفلی مغازه 150 و 46.57متر  / مزایده,مزایده فروش آپارتمان مسکونی و سرقفلی مغازه 150 و 46.57متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046016/مزایده-واشر-سرسیلندر--'>مزایده واشر سرسیلندر ... / مزایده,مزایده واشر سرسیلندر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046018/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-عرصه-672-30متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 672.30متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 672.30متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046019/مزایده-اجاره-محل-غرفه-تنقلات-تجدید-نوبت-دوم'>مزایده اجاره محل غرفه تنقلات تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده , مزایده اجاره محل غرفه تنقلات تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046021/مزایده-فروش-تعدادی-واحد-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی واحد تجاری نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعدادی واحد تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046023/مزایده-ملک-مسکونی-عرصه-253متر'>مزایده ملک مسکونی عرصه 253متر / مزایده,مزایده ملک مسکونی عرصه 253متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046024/مزایده-یک-دستگاه-سواری-نیسان-رونیز'>مزایده یک دستگاه سواری نیسان رونیز / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه سواری نیسان رونیز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046026/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-پلاک-66-اصلی-بخش-چهارده'>مزایده ششدانگ یکباب خانه پلاک 66 اصلی بخش چهارده  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه پلاک 66 اصلی بخش چهارده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046027/مزایده-سه-دانگ-مشاع-یک-درب-باغچه-بخش-چهار-اصفهان'>مزایده سه دانگ مشاع یک درب باغچه بخش چهار اصفهان / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع یک درب باغچه بخش چهار اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046028/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-129-مترمربع'>مزایده منزل مسکونی عرصه 129 مترمربع / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 129 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046029/مزایده-فروش-دریل-ام-ساخت-آلمان-و--'>مزایده فروش دریل ام ساخت آلمان و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش دریل ام ساخت آلمان و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046031/مزایده-جت-پرینتر-مشکی---'>مزایده جت پرینتر مشکی .... / مزایده, مزایده جت پرینتر مشکی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046032/آگهی-مزایده-واگذاری-استیجاری-پارکینگ'>آگهی مزایده واگذاری استیجاری پارکینگ / مزایده , آگهی مزایده واگذاری استیجاری پارکینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046034/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-66-18مترمربع'>مزایده ملک مساحت عرصه 66.18مترمربع / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 66.18مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046035/مزایده-سواری-پژو-تیپ-پارس-xu7'>مزایده سواری پژو تیپ پارس xu7  / آگهی مزایده، مزایده سواری پژو تیپ پارس xu7 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046036/مزایده-یکصد-بسته-20-کیلوئی-نخ'>مزایده یکصد بسته 20 کیلوئی نخ  / آگهی مزایده, مزایده یکصد بسته 20 کیلوئی نخ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046039/مزایده-واگذاری-یک-دستگاه-کارخانه-سنگ-شکن-تجدید'>مزایده واگذاری یک دستگاه کارخانه سنگ شکن تجدید  / اگهی مزایده, مزایده واگذاری یک دستگاه کارخانه سنگ شکن تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046041/مزایده-فروش-املاک-کاربری-مسکونی'>مزایده فروش املاک کاربری مسکونی  / مزایده,مزایده فروش املاک کاربری مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046043/مزایده-اجاره-دو-باب-مغازه-تجدید-نوبت-دوم'>مزایده اجاره دو باب مغازه تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده , مزایده اجاره دو باب مغازه تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046044/مزایده-ششدانگ-زمین-بصورت-باغ-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ زمین بصورت باغ نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بصورت باغ نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046047/مزایده-ششدانگ-ملک-مسکونی-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ ملک مسکونی نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مسکونی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046048/مزایده-سنگ-ساختمانی'>مزایده سنگ ساختمانی / مزایده,مزایده سنگ ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046051/مزایده-اماکن-ورزشی'>مزایده اماکن ورزشی / آگهی مزایده,مزایده اماکن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046053/مزایده-آپارتمان-منطقه-لورک'>مزایده آپارتمان منطقه لورک  / مزایده,مزایده آپارتمان منطقه لورک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046055/مزایده-ایری-یر-1-مساحت-1187-متر--تریلی--تراکتور-و---نوبت-دوم'>مزایده ایری یر 1 مساحت 1187 متر ، تریلی ، تراکتور و ... نوبت دوم  / مزایده،مزایده ایری یر 1 مساحت 1187 متر ، تریلی ، تراکتور- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046056/فراخوان-بکارگیری-ماشین-حمل-جسد-متوفیات-نوبت-دوم'>فراخوان بکارگیری ماشین حمل جسد متوفیات نوبت دوم  / فراخوان عمومی, فراخوان بکارگیری ماشین حمل جسد متوفیات نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046061/مزایده-فروش-کابل-برق-آلومینیومی-و-کابل-فولادی-اسقاط----نوبت-دوم'>مزایده فروش کابل برق آلومینیومی و کابل فولادی اسقاط ... - نوبت دوم / مزایده عمومی, مزایده فروش کابل برق آلومینیومی و کابل فولادی اسقاط ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046062/تمدید-مزایده-اجاره-رستوران-مجموعه-فرهنگی--ورزشی-و-تفریحی'>تمدید مزایده اجاره رستوران مجموعه فرهنگی ، ورزشی و تفریحی / تمدید مزایده عمومی , مزایده اجاره رستوران مجموعه فرهنگی ، ورزشی و تفریحی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046064/مزایده-امور-بهره-برداری-و-نگهداشت-و-تعمیرات-جزیی-تجهیزات-و-تاسیسات-مرحله-سوم--نوبت-دوم'>مزایده امور بهره برداری و نگهداشت و تعمیرات جزیی تجهیزات و تاسیسات -مرحله سوم - نوبت دوم / مزایده، مزایده امور بهره برداری و نگهداشت و تعمیرات جزیی تجهیزات و تاسیسات تعداد یک جایگاه عرضه گاز طبیعی فشرده CNG مرحله سوم - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046066/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-209-17متر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 209.17متر نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 209.17متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046067/مزایده-یک-دستگاه-تانکر-با-آهن-سیاه-20-هزار-لیتری'>مزایده یک دستگاه تانکر با آهن سیاه 20 هزار لیتری / آگهی مزایده مال منقول,مزایده یک دستگاه تانکر با آهن سیاه 20 هزار لیتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046069/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-200-85متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 200.85متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 200.85متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046071/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-2173-43متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 2173.43متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 2173.43متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046073/مزایده-اجاره-یک-واحد-مرغداری-گوشتی'>مزایده اجاره یک واحد مرغداری گوشتی / آگهی مزایده ، مزایده اجاره یک واحد مرغداری گوشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046074/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-324متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت عرصه 324متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 324متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046078/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-دویست-و-نود-و-شش-متر-و-65-دسی-متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت دویست و نود و شش متر و 65 دسی متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت دویست و نود و شش متر و 65 دسی متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046082/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-56-متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 56 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 56 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046084/تجدید-مزایده-واگذاری-اجاره-مکان-جهت-اسقرار-کیوسک'>تجدید مزایده واگذاری اجاره مکان جهت اسقرار کیوسک  / آگهی مزایده عمومی ,  تجدید مزایده واگذاری اجاره مکان جهت اسقرار کیوسک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046085/مزایده-فروش-تعداد-4-قطعه-زمین-تجاری-تجدید-96-11-16'>مزایده فروش تعداد 4 قطعه زمین تجاری تجدید 96.11.16 / مزایده,مزایده فروش تعداد 4 قطعه زمین تجاری تجدید 96.11.16</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046086/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-رنگ-نقره-ای-مدل-87'>مزایده یک دستگاه اتومبیل رنگ نقره ای مدل 87 / مزایده,مزایده یک دستگاه اتومبیل رنگ نقره ای مدل 87</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046092/مزایده-پیراهن---'>مزایده پیراهن .... / مزایده, مزایده پیراهن ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046093/مزایده-سواری-خودروی-سمند'>مزایده سواری خودروی سمند / مزایده، مزایده سواری خودروی سمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046094/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-800-97متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 800.97متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 800.97متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046095/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-250مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 250مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 250مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046100/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-51-متر-و-64-صدم-متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان 51 متر و 64 صدم متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان 51 متر و 64 صدم متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046101/اصلاحیه-مزایده-فروش-سه-قطعه-زمین-کاربری-مسکونی-تراکم-زیاد'>اصلاحیه مزایده فروش سه قطعه زمین کاربری مسکونی تراکم زیاد / اصلاحیه مزایده,مزایده فروش سه قطعه زمین کاربری مسکونی تراکم زیاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046102/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-153-40متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 153.40متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 153.40متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046105/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-93-79مترمربع'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 93.79مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 93.79مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046107/مزایده-اعیانی-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-85-70متر'>مزایده اعیانی ششدانگ آپارتمان مساحت 85.70متر / مزایده,مزایده اعیانی ششدانگ آپارتمان مساحت 85.70متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046109/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-احداثی-در-زمین-172-5متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه احداثی در زمین 172.5متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه احداثی در زمین 172.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046111/مزایده-تعدادی-از-خودروهای-کار-کرده-مرحله-دوم'>مزایده تعدادی از خودروهای کار کرده  مرحله دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده تعدادی از خودروهای کار کرده  مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046112/مزایده-اعیانی-ششدانگ-آپارتمان-قدمت-سیزده-سال'>مزایده اعیانی ششدانگ آپارتمان قدمت سیزده سال / مزایده,مزایده اعیانی ششدانگ آپارتمان قدمت سیزده سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046113/مزایده-1-قطعه-زمین-زراعی-و---'>مزایده 1 قطعه زمین زراعی و ....  / آگهی مزایده , مزایده 1 قطعه زمین زراعی و .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046116/مزایده-واگذاری-2-باب-واحد-مسکونی-تجدید'>مزایده واگذاری 2 باب واحد مسکونی تجدید / مزایده,مزایده واگذاری 2 باب واحد مسکونی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046123/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-دویست-متر-قطعه-هفده'>مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست متر قطعه هفده  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست متر قطعه هفده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046126/مزایده-پلاک-365-9004-بخش-ده-تهران-و-یک-فروند-کشتی'>مزایده پلاک 365/9004 بخش ده تهران و یک فروند کشتی / مزایده,مزایده پلاک 365/9004 بخش ده تهران و یک فروند کشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046132/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-557-82متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه 557.82متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 557.82متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046135/مزایده-47-سهم-از-100-سهم-از-سه-دانگ-از-ششدانگ-مشاع-بصورت-سرقفلی'>مزایده 47 سهم از 100 سهم از سه دانگ از ششدانگ مشاع بصورت سرقفلی / مزایده,مزایده 47 سهم از 100 سهم از سه دانگ از ششدانگ مشاع بصورت سرقفلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046137/مزایده-پلاک-ثبتی-عرصه-219-10مترمربع'>مزایده پلاک ثبتی عرصه 219.10مترمربع  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی عرصه 219.10مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046140/مزایده-موازی-2-4-دانگ-مشاع-از-پلاک-12-7829-بخش-سه'>مزایده موازی 2.4 دانگ مشاع از پلاک 12/7829 بخش سه  / مزایده,مزایده موازی 2.4 دانگ مشاع از پلاک 12/7829 بخش سه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046142/اصلاحیه-مزایده-واگذاری-تعدادی-از-اراضی-و-املاک-نقد-و-اقساط'>اصلاحیه مزایده واگذاری تعدادی از اراضی و املاک نقد و اقساط  / اصلاحیه مزایده,مزایده واگذاری تعدادی از اراضی و املاک نقد و اقساط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046151/مزایده-یک-قطعه-ملک-عرصه-صد-و-ده-متر-مرحله-اول'>مزایده یک قطعه ملک عرصه صد و ده متر مرحله اول / مزایده,مزایده یک قطعه ملک عرصه صد و ده متر مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046154/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-113-9متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 113.9متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 113.9متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046156/مزایده-ملک-مساحت-327-63متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 327.63متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک مساحت 327.63متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046161/مزایده-ششدانگ-مفروز-مغازه-مساحت-1552متر'>مزایده ششدانگ مفروز مغازه مساحت 1552متر / مزایده,مزایده ششدانگ مفروز مغازه مساحت 1552متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046165/مزایده-یکباب-دامداری-مساحت-257متر-نوبت-اول'>مزایده یکباب دامداری مساحت 257متر نوبت اول / مزایده,مزایده یکباب دامداری مساحت 257متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046166/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-دیم-11-300متر'>مزایده یک قطعه زمین زراعی دیم 11.300متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی دیم 11.300متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046169/مزایده-یک-قطعه-زمین-خالصه-مساحت-194-40متر'>مزایده یک قطعه زمین خالصه مساحت 194.40متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین خالصه مساحت 194.40متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046175/مزایده-یک-دانگ-و-نیم-مشاع-از-زمین-5-000متر'>مزایده یک دانگ و نیم مشاع از زمین 5.000متر / مزایده,مزایده یک دانگ و نیم مشاع از زمین 5.000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046178/مزایده-فروش-تعداد-یک-رقبه-املاک-51-84مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد یک رقبه املاک 51.84مترمربع نوبت دوم  / مزایده ،مزایده فروش تعداد یک رقبه املاک 51.84مترمربع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046180/مزایده-بهره-برداری-از-بازار-روز--'>مزایده بهره برداری از بازار روز ... / مزایده , مزایده بهره برداری از بازار روز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046183/مزایده-آپارتمان-قولنامه-ای-مساحت-105متر'>مزایده آپارتمان قولنامه ای مساحت 105متر / مزایده ،مزایده آپارتمان قولنامه ای مساحت 105متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046187/مزایده-زمین-مزروعی-مساحت-41958-34متر'>مزایده زمین مزروعی مساحت 41958.34متر  / مزایده ،مزایده زمین مزروعی مساحت 41958.34متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046189/مزایده-ششدانگ-زمین-مسکونی-مساحت-نود-متر'>مزایده ششدانگ زمین مسکونی مساحت نود متر / مزایده ،مزایده ششدانگ زمین مسکونی مساحت نود متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046194/مزایده-فروش-ملک-شارع-متروکه-چاپ-دوم'>مزایده فروش ملک شارع متروکه چاپ دوم  / مزایده,مزایده فروش ملک شارع متروکه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046198/مزایده-زمین-شالیزاری-22-000متر-و-مقدار-1470-کیلوگرم-برنج'>مزایده زمین شالیزاری 22.000متر و مقدار 1470 کیلوگرم برنج / مزایده,مزایده زمین شالیزاری 22.000متر و مقدار 1470 کیلوگرم برنج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046217/مزایده-عمومی-محدوده-های-اکتشافی-و-معادن-متروکه'>مزایده عمومی محدوده های اکتشافی و معادن متروکه  / آگهی مزایده عمومی، مزایده عمومی محدوده های اکتشافی و معادن متروکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046219/مزایده-دو-قطعه-زمین-مساحت-824-5-و-1054-21متر-نوبت-دوم'>مزایده دو قطعه زمین مساحت 824.5 و 1054.21متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده دو قطعه زمین مساحت 824.5 و 1054.21متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046229/مزایده-فروش-تعداد-54-فقره-از-املاک'>مزایده فروش تعداد 54 فقره از املاک / مزایده,مزایده فروش تعداد 54 فقره از املاک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046232/مزایده-ملک-آپارتمان-مسکونی-دو-خوابه-125-60متر'>مزایده ملک آپارتمان مسکونی دو خوابه 125.60متر  / مزایده,مزایده ملک آپارتمان مسکونی دو خوابه 125.60متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046238/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-با-قدمت40-سال'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی با قدمت40 سال / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی با قدمت40 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046245/مزایده-7-قطعه-زمین-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده 7 قطعه زمین مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده 7 قطعه زمین مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046249/مزایده-مغازه-قولنامه-ای-ابعاد-مفید-هفت-متر-نوبت-دوم'>مزایده مغازه قولنامه ای ابعاد مفید هفت متر نوبت دوم / مزایده,مزایده مغازه قولنامه ای ابعاد مفید هفت متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046254/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-هفتاد-متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت هفتاد متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت هفتاد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046262/مزایده-ششدانگ-نه-قطعه-آپارتمان-مسکونی'>مزایده ششدانگ نه قطعه آپارتمان مسکونی / مزایده,مزایده ششدانگ نه قطعه آپارتمان مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046267/مزایده-زمین-صیفی-کاری-مساحت-300-متر'>مزایده زمین صیفی کاری مساحت 300 متر / مزایده,مزایده زمین صیفی کاری مساحت 300 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046278/مزایده-واگذاری-یک-قطعه-زمین--'>مزایده واگذاری یک قطعه زمین ... / مزایده ,مزایده واگذاری یک قطعه زمین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046371/استعلام-واگذاری-محل-جهت-ارایه-خدمات-تایپ-و-تکثیر'>استعلام واگذاری محل جهت ارایه خدمات تایپ و تکثیر / استعلام,استعلام واگذاری محل جهت ارایه خدمات تایپ و تکثیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046373/استعلام-واگذاری-محل-جهت-غرفه-مواد-غذایی'>استعلام واگذاری محل جهت غرفه مواد غذایی / استعلام,استعلام واگذاری محل جهت غرفه مواد غذایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046396/مزایده-واگذاری-امتیاز-سرقفلی-ساختمان-یک-واحد-بانک--نوبت-دوم'>مزایده  واگذاری امتیاز سرقفلی ساختمان یک واحد بانک - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده  واگذاری امتیاز سرقفلی ساختمان یک واحد بانک - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046406/مزایده-هفت-دهم-دانگ-مشاع-از-عمارت-مسکونی'>مزایده هفت دهم دانگ مشاع از عمارت مسکونی / مزایده,مزایده هفت دهم دانگ مشاع از عمارت مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046415/مزایده-یکباب-خانه-قطعه-208-تفکیکی-نوبت-دوم'>مزایده یکباب خانه قطعه 208 تفکیکی نوبت دوم  / مزایده,مزایده یکباب خانه قطعه 208 تفکیکی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046421/مزایده-اجاره-سه-ساله-یک-قطعه-زمین-با-کاربری-خدمات-خودرو'>مزایده اجاره سه ساله یک قطعه زمین با کاربری خدمات خودرو  / مزایده اجاره سه ساله یک قطعه زمین با کاربری خدمات خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046422/مناقصه-تهیه--نصب-تعمیرو-مرمت-و-بازسازی-و-رنگ-آمیزی-گاردریلها'>مناقصه تهیه ، نصب ،تعمیرو مرمت و بازسازی و رنگ آمیزی گاردریلها / مناقصه,مناقصه تهیه ، نصب ،تعمیرو مرمت و بازسازی و رنگ آمیزی گاردریلها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046423/مناقصه-پروژه-نگهداری-از-جنگلکاری-منطقه-سیجان--'>مناقصه پروژه نگهداری از جنگلکاری منطقه سیجان... / مناقصه, پروژه نگهداری از جنگلکاری منطقه سیجان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046424/استعلام-اسکنر-اثر-انگشت'>استعلام اسکنر اثر انگشت  / استعلام ,استعلام اسکنر اثر انگشت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046425/استعلام-کیس-کامپیوتر--'>استعلام کیس کامپیوتر... / استعلام, استعلام کیس کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046426/استعلام-اجرای-عملیات-سنگ-ملاتی'>استعلام اجرای عملیات سنگ ملاتی / استعلام , استعلام اجرای عملیات سنگ ملاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046427/استعلام-دستگاه-فتوکپی-دیجیتال'>استعلام دستگاه فتوکپی دیجیتال  / استعلام , استعلام دستگاه فتوکپی دیجیتال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046428/مناقصه-ساخت-و-نصب-۴۰۰-عدد-علمک-پلی-اتیلن-پراکنده'>مناقصه ساخت و نصب ۴۰۰ عدد علمک پلی اتیلن پراکنده  / مناقصه ,مناقصه ساخت و نصب ۴۰۰ عدد علمک پلی اتیلن پراکنده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046429/استعلام-خرید-نصب-راه-اندازی-و-آموزش-تجهیزات-سل-کانتر--'>استعلام خرید، نصب، راه اندازی و آموزش تجهیزات سل کانتر ... / استعلام,استعلام خرید، نصب، راه اندازی و آموزش تجهیزات سل کانتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046430/استعلام-پکیج-شوفاژ-دیواری-گازی'>استعلام پکیج شوفاژ دیواری گازی  /  استعلام، استعلام پکیج شوفاژ دیواری گازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046431/استعلام-لوله-pvc-فشار-قوی'>استعلام لوله pvc فشار قوی  / استعلام ,استعلام لوله pvc فشار قوی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046432/ارزیابی-کیفی-بصورت-فشرده-عملیات-ماسه-آسفالت-سرد'>ارزیابی کیفی بصورت فشرده عملیات ماسه آسفالت سرد / ارزیابی کیفی بصورت فشرده عملیات ماسه آسفالت سرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046433/استعلام-روان-نویس-و-ماژیک'>استعلام روان نویس و ماژیک  / استعلام، استعلام روان نویس و ماژیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046434/استعلام-خرید-لوازم-مصرفی-دندانپزشکی'>استعلام خرید لوازم مصرفی دندانپزشکی /  استعلام، استعلام خرید لوازم مصرفی دندانپزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046435/مناقصه-خرید-ACTIVATED-MDEA-AMDEA'>مناقصه خرید ACTIVATED MDEA AMDEA / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه خرید ACTIVATED MDEA AMDEA</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046436/استعلام-اسید-سیتریک'>استعلام اسید سیتریک / استعلام , استعلام اسید سیتریک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046437/استعلام-اجرای-دیوارپوش-و-قرنیز'>استعلام اجرای دیوارپوش و قرنیز  / استعلام, استعلام اجرای دیوارپوش و قرنیز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046438/استعلام-چکمه-پلاستیکی'>استعلام چکمه پلاستیکی  / استعلام , استعلام چکمه پلاستیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046439/استعلام-PD-مربوط-به-ارتقا-پایانه-راه-دور-پست'>استعلام PD مربوط به ارتقا پایانه راه دور پست / استعلام , استعلام PD مربوط به ارتقا پایانه راه دور پست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046440/استعلام-ثابت-کننده-زانو-سما'>استعلام ثابت کننده زانو سما / استعلام , استعلام ثابت کننده زانو سما</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046441/استعلام-تجدید-مناقصه-نهال-کار-قرکانلو-اسفراین'>استعلام تجدید مناقصه نهال کار قرکانلو اسفراین /  استعلام، استعلام تجدید مناقصه نهال کار قرکانلو اسفراین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046442/استعلام-تهیه-غذا--چلو-گوشت-گوسفندی-با-مخلفات'>استعلام تهیه غذا - چلو گوشت گوسفندی با مخلفات / استعلام , استعلام تهیه غذا - چلو گوشت گوسفندی با مخلفات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046443/استعلام-چاپگر-رنگی-ابسون'>استعلام چاپگر رنگی ابسون  / استعلام ،استعلام چاپگر رنگی ابسون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046444/مناقصه-خرید-کنتور-گاز-خانگی'>مناقصه خرید کنتور گاز خانگی     / مناقصه,مناقصه خرید کنتور گاز خانگی    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046445/مناقصه-عملیات-تکمیلی-بلوک-شماره-2-ساختمان-آموزشی-دانشگاه'>مناقصه عملیات تکمیلی بلوک شماره 2 ساختمان آموزشی دانشگاه / مناقصه, عملیات تکمیلی بلوک شماره 2 ساختمان آموزشی دانشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046446/فراخوان-مزایده-اقلام-اسقاطی'>فراخوان مزایده اقلام اسقاطی  / فراخوان مزایده اقلام اسقاطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046447/استعلام-تهیه-حمل-و-نصب-تعدادی-شیر-هیدرانت'>استعلام تهیه، حمل و نصب تعدادی شیر هیدرانت / استعلام، استعلام تهیه، حمل و نصب تعدادی شیر هیدرانت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046448/استعلام-دستگاه-تست-ورزش-همراه-با-تردمیل'>استعلام دستگاه تست ورزش همراه با تردمیل / استعلام , استعلام دستگاه تست ورزش همراه با تردمیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046449/استعلام-جهت-4-سالن-ورزشی-گرماتاب--'>استعلام جهت 4 سالن ورزشی گرماتاب ... / استعلام, استعلام جهت 4 سالن ورزشی گرماتاب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046450/فراخوان-مناقصه-تامین-خدمات-عمومی'>فراخوان مناقصه تامین خدمات عمومی  / فراخوان , فراخوان مناقصه تامین خدمات عمومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046451/اصلاحیه-مناقصه-خرید-تجهیزات-سیستم-پرتابل-روشنایی-سطوح-پروازی'>اصلاحیه مناقصه خرید تجهیزات سیستم پرتابل روشنایی سطوح پروازی / اصلاحیه فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه خرید تجهیزات سیستم پرتابل روشنایی سطوح پروازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046452/استعلام-کاغذ'>استعلام کاغذ  / استعلام , استعلام کاغذ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046453/استعلام-کاور'>استعلام کاور / استعلام ,استعلام کاور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046454/استعلام-تهیه-و-نصب-آسانسور'>استعلام تهیه و نصب آسانسور / استعلام , استعلام تهیه و نصب آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046455/استعلام-واگذاری-محل-غرفه-مواد-غذایی--'>استعلام واگذاری محل غرفه مواد غذایی ... / استعلام,استعلام واگذاری محل غرفه مواد غذایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046456/مناقصه-اجرای-عملیات-استاندارد-سازی-وسایل-بازی-کودکان'>مناقصه اجرای عملیات استاندارد سازی وسایل بازی کودکان / مناقصه اجرای عملیات استاندارد سازی وسایل بازی کودکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046457/اصلاحیه-مناقصه-خدمات-پشتیبانی--نگهداری-سیستم-اعلان-حریق'>اصلاحیه مناقصه خدمات پشتیبانی - نگهداری سیستم اعلان حریق / اصلاحیه مناقصه, مناقصه خدمات پشتیبانی - نگهداری سیستم اعلان حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046458/استعلام-سوند-دبل-جی-ضد-رسوب'>استعلام سوند دبل جی ضد رسوب / استعلام , استعلام سوند دبل جی ضد رسوب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046459/ارزیابی-کیفی-بصورت-فشرده-عملیات-ماسه-آسفالت-سرد-قطعه-دوم'>ارزیابی کیفی بصورت فشرده عملیات ماسه آسفالت سرد قطعه دوم / ارزیابی کیفی بصورت فشرده عملیات ماسه آسفالت سرد قطعه دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046460/مناقصه-راهبری-نگهداری-و-تعمیرات-تاسیسات-برق-و-مکانیک-و-مخابرات-ساختمان-های-سازمان-'>مناقصه راهبری، نگهداری و تعمیرات، تاسیسات برق و مکانیک و مخابرات ساختمان های سازمان.. / مناقصه, راهبری، نگهداری و تعمیرات، تاسیسات برق و مکانیک و مخابرات ساختمان های سازمان..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046461/استعلام-دوربین-دیجیتال'>استعلام دوربین دیجیتال / استعلام ,استعلام  دوربین دیجیتال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046462/مناقصه-تعمیر-اساسی-دو-دستگاه-موتور-دیزل-پمپ-آتش-نشانی--'>مناقصه تعمیر اساسی دو دستگاه موتور دیزل پمپ آتش نشانی ... / مناقصه ,مناقصه تعمیر اساسی دو دستگاه موتور دیزل پمپ آتش نشانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046463/مناقصه-اجرای-عملیات-همسطح-سازی-دریچه-های--'>مناقصه اجرای عملیات همسطح سازی دریچه های.... / مناقصه , مناقصه اجرای عملیات همسطح سازی دریچه های....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046464/استعلام-لایروبی-قنات'>استعلام لایروبی قنات / استعلام , استعلام لایروبی قنات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046465/استعلام-سوییچ-سیسکو'>استعلام سوییچ سیسکو / استعلام , استعلام سوییچ سیسکو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046466/استعلام-پتو-گلبافت'>استعلام پتو گلبافت / استعلام پتو گلبافت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046467/استعلام-واکسن-دوگانه-طیور'>استعلام واکسن دوگانه طیور / استعلام , استعلام واکسن دوگانه طیور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046468/استعلام-کنتاکتور-160-کیلووات-220-ولت--'>استعلام کنتاکتور 160 کیلووات 220 ولت ... / استعلام,استعلام کنتاکتور 160 کیلووات 220 ولت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046469/مناقصه-افزایه-اسیدی'>مناقصه افزایه اسیدی / مناقصه , مناقصه افزایه اسیدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046470/استعلام-خرید-چراغ-سقفی'>استعلام خرید چراغ سقفی / استعلام ,استعلام خرید چراغ سقفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046471/استعلام-کفپوش-پی-وی-سی-جدید-5-میلی-متر'>استعلام کفپوش پی وی سی جدید 5 میلی متر / استعلام , استعلام کفپوش پی وی سی جدید 5 میلی متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046472/آگهی-مناقصه-mputerize-Torque-Turn-Time-نوبت-دوم'>آگهی مناقصه mputerize Torque/ Turn/ Time نوبت دوم  / آگهی مناقصه ، آگهی مناقصه mputerize Torque/ Turn/ Time - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046473/استعلام-سرعت-سنج'>استعلام سرعت سنج / استعلام,استعلام سرعت سنج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046474/استعلام-مرمت-باغ-حافظی-طزجان'>استعلام مرمت باغ حافظی طزجان / استعلام, استعلام مرمت باغ حافظی طزجان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046475/استعلام-تعمیر-رایانه-و-تجهیزات-ارتباطی'>استعلام تعمیر رایانه و تجهیزات ارتباطی  / استعلام , استعلام تعمیر رایانه و تجهیزات ارتباطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046476/استعلام-دسته-گردان-کلید-فیوز-کتابی---'>استعلام دسته گردان کلید فیوز کتابی  ... / استعلام,استعلام دسته گردان کلید فیوز کتابی  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046477/استعلام-نوسازی-ساختمان'>استعلام نوسازی ساختمان / استعلام,استعلام نوسازی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046478/استعلام-تعمیرات-خانه-های-عالم--'>استعلام تعمیرات خانه های عالم... / استعلام, استعلام تعمیرات خانه های عالم...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046479/مناقصه-سبک-سازی-و-لایروبی-ترانشه---'>مناقصه سبک سازی و لایروبی ترانشه .... / مناقصه, مناقصه سبک سازی و لایروبی ترانشه ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046480/استعلام-الکتروپمپ-شناور'>استعلام الکتروپمپ شناور / استعلام , استعلام الکتروپمپ شناور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046481/استعلام-دستگاه-مدیریت-شبکه-رایانه'>استعلام دستگاه مدیریت شبکه رایانه  / استعلام ,استعلام دستگاه مدیریت شبکه رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046482/استعلام-هفده-قلم-لوازم-تاسیساتی'>استعلام هفده قلم لوازم تاسیساتی / استعلام ,استعلام هفده قلم لوازم تاسیساتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046483/استعلام-ضبط-کننده-64-کانال-پاناسونیک'>استعلام ضبط کننده 64 کانال پاناسونیک / استعلام , استعلام ضبط کننده 64 کانال پاناسونیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046484/مناقصه-اجرای-شبکه-20-کیلوولت-دومداره-تامین-برق--'>مناقصه اجرای شبکه 20 کیلوولت دومداره تامین برق ... / مناقصه اجرای شبکه 20 کیلوولت دومداره تامین برق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046485/استعلام-ارتباطی-و-مخابراتی'>استعلام ارتباطی و مخابراتی  / استعلام ,استعلام ارتباطی و مخابراتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046486/استعلام-تعمیر-و-بازسازی-زیرزمین'>استعلام تعمیر و بازسازی زیرزمین / استعلام,استعلام تعمیر و بازسازی زیرزمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046487/استعلام-نردوبان-3-متری-دو-طرفه-مدل-هارمنی'>استعلام نردوبان 3 متری دو طرفه مدل هارمنی  / استعلام , استعلام نردوبان 3 متری دو طرفه مدل هارمنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046488/استعلام-پنجره-آلارم-24-تایی'>استعلام پنجره آلارم 24 تایی / استعلام , استعلام پنجره آلارم 24 تایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046489/استعلام-احداث-کانال-بتنی'>استعلام احداث کانال بتنی / استعلام,استعلام احداث کانال بتنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046490/استعلام-خرید-کامپیوتر-و-تبلت'>استعلام خرید کامپیوتر و تبلت  / استعلام , استعلام خرید کامپیوتر و تبلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046491/استعلام-مدیریت-چرا'>استعلام مدیریت چرا  / استعلام , استعلام مدیریت چرا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046492/استعلام-عقد-قرارداد-یک-ساله-بیمه-تکمیلی'>استعلام عقد قرارداد یک ساله بیمه تکمیلی / استعلام ,استعلام عقد قرارداد یک ساله بیمه تکمیلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046493/استعلام-فعالیتهای-پست'>استعلام فعالیتهای پست / استعلام,استعلام فعالیتهای پست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046494/مناقصه-خرید-220-عدد-شیشه-(لوله)-دی-الکتریک-کوارتز--'>مناقصه خرید 220 عدد شیشه (لوله) دی الکتریک کوارتز .. / مناقصه خرید 220 عدد شیشه (لوله) دی الکتریک کوارتز ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046495/استعلام-تهیه-و-تعویض-تجهیزات-آسانسور'>استعلام تهیه و تعویض تجهیزات آسانسور / استعلام , استعلام تهیه و تعویض تجهیزات آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046496/استعلام-بارگیری-حمل-و-نقل-تجهیزات-ارتباطی'>استعلام بارگیری حمل و نقل تجهیزات ارتباطی / استعلام ,استعلام بارگیری حمل و نقل تجهیزات ارتباطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046497/استعلام-تجهیز-انبار-سوخت'>استعلام تجهیز انبار سوخت  / استعلام , استعلام تجهیز انبار سوخت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046498/مناقصه-عملیات-اجرایی-احداث-مخازن-300-مترمکعبی-ایلود--300-مترمکعبی-برکه-لاری-و----نوبت-اول'>مناقصه عملیات اجرایی احداث مخازن 300 مترمکعبی ایلود ، 300 مترمکعبی برکه لاری و ... - نوبت اول  / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه عملیات اجرایی احداث مخازن 300 مترمکعبی ایلود ، 300 مترمکعبی برکه لاری و ... - نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046499/استعلام-بیمه'>استعلام بیمه / استعلام , استعلام بیمه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046500/استعلام-جلد-چرمی'>استعلام جلد چرمی  / استعلام ، استعلام جلد چرمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046501/استعلام-فلو-ترانسمیتر-FT--'>استعلام فلو ترانسمیتر FT ... / استعلام,استعلام فلو ترانسمیتر FT ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046502/استعلام-دو-دستگاه-کیس-کامل-کامپیوتر'>استعلام دو دستگاه کیس کامل کامپیوتر / استعلام,استعلام دو دستگاه کیس کامل کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046503/استعلام-رقومی-سازی-و-اصلاح-نقشه-سنواتی-کاداستر'>استعلام رقومی سازی و اصلاح نقشه سنواتی کاداستر  / استعلام , استعلام رقومی سازی و اصلاح نقشه سنواتی کاداستر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046504/استعلام-انجام-خدمات-کامل-واحد-چاپ-و-تکثیر--'>استعلام انجام خدمات کامل واحد چاپ و تکثیر ... / استعلام , استعلام انجام خدمات کامل واحد چاپ و تکثیر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046505/مناقصه-اجاره-1000-دستگاه-خودپرداز-نو-اعم-از-دیواری-و-سالنی---'>مناقصه اجاره 1000 دستگاه خودپرداز نو -اعم از دیواری و سالنی -... / مناقصه ,مناقصه اجاره 1000 دستگاه خودپرداز نو -اعم از دیواری و سالنی -...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046506/استعلام-کیف-اداری-زنانه-تمام-چرم'>استعلام کیف اداری زنانه تمام چرم / استعلام , استعلام کیف اداری زنانه تمام چرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046507/استعلام-محلول-فیکساتیو'>استعلام محلول فیکساتیو / استعلام,استعلام محلول فیکساتیو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046508/استعلام-اجرای-خط-انتقال-و-تهیه-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام اجرای خط انتقال و تهیه لوله پلی اتیلن / استعلام,استعلام اجرای خط انتقال و تهیه لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046509/استعلام-کاغذ-a4'>استعلام  کاغذ a4 / استعلام , استعلام  کاغذ a4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046510/استعلام-کاغذ-A4'>استعلام کاغذ A4    / استعلام , استعلام کاغذ A4   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046511/مزایده-عمومی-1-دستگاه-کامیون-یخچالدار-فوتون'>مزایده عمومی 1 دستگاه کامیون یخچالدار فوتون  / مزایده عمومی , مزایده عمومی 1 دستگاه کامیون یخچالدار فوتون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046512/استعلام-سویچ-شبکه-سیسکو'>استعلام سویچ شبکه سیسکو / استعلام, استعلام سویچ شبکه سیسکو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046513/استعلام-پیاز-سنبل'>استعلام پیاز سنبل / استعلام , استعلام پیاز سنبل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046514/مناقصه-خدمات-عمومی-و-پشتیبانی'>مناقصه خدمات عمومی و پشتیبانی / مناقصه، مناقصه خدمات عمومی و پشتیبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046515/استعلام-تعمیرات-اساسی-سالن-نمایش'>استعلام تعمیرات اساسی سالن نمایش / استعلام, استعلام تعمیرات اساسی سالن نمایش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046516/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای-نوشهر-شهرستان-اردبیل'>استعلام اجرای طرح هادی روستای نوشهر شهرستان اردبیل / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستای نوشهر شهرستان اردبیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046517/استعلام-فعالیت-های-خدمات-پشتیبانی'>استعلام فعالیت های خدمات پشتیبانی / استعلام, استعلام فعالیت های خدمات پشتیبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046518/استعلام-پوشه-آویز-PP-سایز-FC-کد-HF-01پاپکو'>استعلام پوشه آویز PP سایز FC کد HF-01پاپکو / استعلام , استعلام پوشه آویز PP سایز FC کد HF-01پاپکو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046519/استعلام-دستگاه-لیزر-پرتوان'>استعلام دستگاه لیزر پرتوان / استعلام , استعلام دستگاه لیزر پرتوان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046520/استعلام-تسمه-برقی'>استعلام تسمه برقی  / استعلام , استعلام تسمه برقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046521/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری-اطلاعات-سخت-افزار'>استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات سخت افزار  / استعلام, استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات سخت افزار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046522/استعلام-گوشت-منجمد-برزیلی'>استعلام گوشت منجمد برزیلی  / استعلام ,استعلام گوشت منجمد برزیلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046523/مناقصه-واگذاری-ساخت-غرفه---'>مناقصه واگذاری ساخت غرفه .... / مناقصه, مناقصه واگذاری ساخت غرفه ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046524/استعلام-واگذاری-محل-جهت-غرفه-کافی-شاپ--'>استعلام واگذاری محل جهت غرفه کافی شاپ ... / استعلام,استعلام واگذاری محل جهت غرفه کافی شاپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046525/استعلام-کرایه-اتوبوس'>استعلام کرایه اتوبوس / استعلام , استعلام کرایه اتوبوس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046526/استعلام-چکاب-زنان-بالای-35-سال'>استعلام چکاب زنان بالای 35 سال  / استعلام , استعلام چکاب زنان بالای 35 سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046527/استعلام-فعالیتهای-طراحی-تخصصی'>استعلام فعالیتهای طراحی تخصصی / استعلام , استعلام فعالیتهای طراحی تخصصی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046528/استعلام-باطری-100AH-مخصوص-UPS'> استعلام  باطری 100AH مخصوص UPS / استعلام, استعلام  باطری 100AH مخصوص UPS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046529/استعلام-واگذاری-محل-جهت-غرفه-آبمیوه--'>استعلام واگذاری محل جهت غرفه آبمیوه ... / استعلام.استعلام واگذاری محل جهت غرفه آبمیوه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046530/استعلام-روتر'>استعلام روتر  / استعلام , استعلام روتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046531/استعلام-بازدید-و-اجرای-دوره-های-آموزشی-و-ماهی-دار-کردن-استخر'>استعلام بازدید و اجرای دوره های آموزشی و ماهی دار کردن استخر / استعلام ,استعلام بازدید و اجرای دوره های آموزشی و ماهی دار کردن استخر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046532/استعلام-تعمیر-و-عملیات-حفاظت-پلهای'>استعلام تعمیر و عملیات حفاظت پلهای  / استعلام، استعلام تعمیر و عملیات حفاظت پلهای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046533/تجدید-مزایده-اجاره-املاک'>تجدید مزایده اجاره املاک  / تجدید آگهی مزایده عمومی، تجدید مزایده اجاره املاک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046534/استعلام-واگذاری-محل-جهت-غرفه-اسباب-بازی--'>استعلام واگذاری محل جهت غرفه اسباب بازی ... / استعلام.استعلام واگذاری محل جهت غرفه اسباب بازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046535/استعلام-باتری-سیلد-اسید'>استعلام باتری سیلد اسید / استعلام, استعلام باتری سیلد اسید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046536/استعلام-اجرای-عملیات-خشکه-چین'>استعلام  اجرای عملیات خشکه چین  / استعلام,استعلام  اجرای عملیات خشکه چین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046537/استعلام-مرمت-بناهای-بردسیر'>استعلام مرمت بناهای بردسیر / استعلام, استعلام مرمت بناهای بردسیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046538/استعلام-احداث-کیوسک'>استعلام احداث کیوسک / استعلام ,استعلام احداث کیوسک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046539/استعلام-تعمیر-و-عملیات-حفاظت-پلهای'>استعلام تعمیر و عملیات حفاظت پلهای / استعلام , استعلام تعمیر و عملیات حفاظت پلهای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046540/استعلام-سایر-فعالیتهای-تخصصی-ساختمان-و--'>استعلام سایر فعالیتهای تخصصی ساختمان و ... / استعلام, استعلام سایر فعالیتهای تخصصی ساختمان و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046541/استعلام-قنات-چه-سر-منطقه-چاشم'>استعلام قنات چه سر منطقه چاشم / استعلام, استعلام قنات چه سر منطقه چاشم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046542/استعلام-برنج-هندی'>استعلام برنج هندی  / استعلام,استعلام برنج هندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046543/استعلام-کابل-برق'>استعلام کابل برق  / استعلام ,استعلام کابل برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046544/استعلام-گوشت-منجمد-برزیلی'>استعلام گوشت منجمد برزیلی  / استعلام.استعلام گوشت منجمد برزیلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046545/استعلام-آی-پی-فن'>استعلام آی پی فن / استعلام ,استعلام آی پی فن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046546/استعلام-حوله-حمام-و-دست-صورت'>استعلام  حوله حمام و دست صورت / استعلام , استعلام  حوله حمام و دست صورت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046547/استعلام-کنتور-حجمی-الکترومغناطیس'>استعلام کنتور حجمی الکترومغناطیس / استعلام , استعلام کنتور حجمی الکترومغناطیس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046548/استعلام-قنات-بالا-رودبار'>استعلام قنات بالا رودبار / استعلام , استعلام قنات بالا رودبار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046549/استعلام-انجام-تست-و-آنالیز-زیرساخت-شبکه-غیرفعال'>استعلام انجام تست و آنالیز زیرساخت شبکه غیرفعال / استعلام, استعلام انجام تست و آنالیز زیرساخت شبکه غیرفعال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046550/استعلام-آبسردکن-آنی-سری-دماوند'>استعلام آبسردکن آنی سری دماوند / استعلام ,استعلام آبسردکن آنی سری دماوند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046551/استعلام-خرید-آرماتور'>استعلام خرید آرماتور / استعلام ,استعلام خرید آرماتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046552/استعلام-میز-کنفرانس'>استعلام میز کنفرانس / استعلام.استعلام میز کنفرانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046553/استعلام-سرب-پلمپ'>استعلام سرب پلمپ / استعلام , استعلام سرب پلمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046554/استعلام-تامین-قطعات-رایانه'>استعلام تامین قطعات رایانه  / استعلام , استعلام تامین قطعات رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046555/استعلام-خرید-دتکتور-تشخیص-گاز'>استعلام خرید دتکتور تشخیص گاز / استعلام , استعلام خرید دتکتور تشخیص گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046556/استعلام-تعداد-یک-نفر-راننده'>استعلام تعداد یک نفر راننده / استعلام، استعلام تعداد یک نفر راننده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046557/استعلام-دکل-مخابراتی-به-ارتفاع-33-متر'>استعلام دکل مخابراتی به ارتفاع 33 متر  / استعلام، استعلام دکل مخابراتی به ارتفاع 33 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046558/استعلام-تکمیل-ساماندهی-بخشی-از-کال-پسته'>استعلام تکمیل ساماندهی بخشی از کال پسته / استعلام ,استعلام تکمیل ساماندهی بخشی از کال پسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046559/استعلام-قنات-عبادی-آباد--'>استعلام قنات عبادی آباد ... / استعلام.استعلام قنات عبادی آباد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046560/استعلام-کاغذ-تحریر'>استعلام کاغذ تحریر / استعلام , استعلام کاغذ تحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046561/استعلام-ساماندهی-بخشی-از-رودخانه-اسفیدان'>استعلام ساماندهی بخشی از رودخانه اسفیدان / استعلام ,استعلام ساماندهی بخشی از رودخانه اسفیدان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046562/استعلام-خرید-یک-دستگاه-سوییچ-و-یک-دستگاه-ماژول'>استعلام خرید یک دستگاه سوییچ و یک دستگاه ماژول  / استعلام, استعلام  خرید یک دستگاه سوییچ و یک دستگاه ماژول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046563/استعلام-اجرای-طرح-هادی'>استعلام اجرای طرح هادی / استعلام , استعلام اجرای طرح هادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046564/استعلام-تایر-لیفتراک-و-تایر-پیکاب'>استعلام تایر لیفتراک و تایر پیکاب / استعلام,استعلام تایر لیفتراک و تایر پیکاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046565/استعلام-احداث-کانال-انتقال-آب-روستای'>استعلام احداث کانال انتقال آب روستای / استعلام, استعلام احداث کانال انتقال آب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046566/استعلام-فعالیتهای-پست'>استعلام فعالیتهای پست / استعلام,استعلام فعالیتهای پست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046567/استعلام-حفظ-و-نگهداری-20-هکتار-فضای-سبز'>استعلام حفظ و نگهداری 20 هکتار فضای سبز  / استعلام, استعلام  حفظ و نگهداری 20 هکتار فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046568/استعلام-فعالیتهای-پست'>استعلام فعالیتهای پست / استعلام,استعلام فعالیتهای پست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046569/استعلام-اجرای-ریزش-برداری'>استعلام اجرای ریزش برداری / استعلام ,استعلام اجرای ریزش برداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046570/استعلام-سرور-hpe-dl380-gen9-8sff'>استعلام سرور hpe dl380 gen9 8sff  / استعلام,استعلام سرور hpe dl380 gen9 8sff </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046571/استعلام-خرید-موارد-و-تجهیزات-آزمایشگاهی-آب'>استعلام خرید موارد و تجهیزات آزمایشگاهی آب   / استعلام,استعلام خرید موارد و تجهیزات آزمایشگاهی آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046572/استعلام-ارائه-خدمات-عارضه-یابی-سریع-و-شناسایی-پروژه-های-بهبود'>استعلام ارائه خدمات عارضه یابی سریع و شناسایی پروژه های بهبود / استعلام, استعلام ارائه خدمات عارضه یابی سریع و شناسایی پروژه های بهبود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046573/استعلام-چای-گلستان-500-گرمی'>استعلام چای گلستان 500 گرمی / استعلام ,استعلام چای گلستان 500 گرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046574/استعلام-احداث-زیرساخت-های-مجتمع-گلخانه-ای'>استعلام احداث زیرساخت های مجتمع گلخانه ای / استعلام,استعلام احداث زیر ساخت های مجتمع گلخانه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046575/استعلام-تعویض-کنتور-خراب-با-نو'>استعلام تعویض کنتور خراب با نو  / استعلام , استعلام تعویض کنتور خراب با نو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046576/تجدید-استعلام-تعمیر-و-عملیات-حفاظت-پلهای-حوزه'>تجدید استعلام تعمیر و عملیات حفاظت پلهای حوزه  / تجدید استعلام , تجدید استعلام تعمیر و عملیات حفاظت پلهای حوزه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046577/استعلام-تجهیزات-و-وسایل-تحصیلی-و-اداری'>استعلام تجهیزات و وسایل تحصیلی و اداری / استعلام, استعلام تجهیزات و وسایل تحصیلی و اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046578/استعلام-اجرای-طرح-هادی'>استعلام اجرای طرح هادی / استعلام , استعلام اجرای طرح هادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046579/استعلام-چسب'>استعلام  چسب / استعلام , استعلام چسب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046580/مزایده-واگذاری-تعدادی-غرف--'>مزایده واگذاری تعدادی غرف ... / مزایده, واگذاری تعدادی غرف ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046581/استعلام-خرید-104-عدد-پرژکتور'>استعلام خرید 104 عدد پرژکتور / استعلام , استعلام خرید 104 عدد پرژکتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046582/استعلام-درخواست-راننده-با-خودرو'>استعلام درخواست راننده با خودرو / استعلام, استعلام درخواست راننده با خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046583/استعلام-چرخ-هرزگرد-آسانسور--'>استعلام چرخ هرزگرد آسانسور ... / استعلام,استعلام چرخ هرزگرد آسانسور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046584/استعلام-6900-کیلوگرم-پلاستیک-پوشش--'>استعلام 6900 کیلوگرم پلاستیک پوشش ... / استعلام,استعلام 6900 کیلوگرم پلاستیک پوشش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046585/استعلام-دوربین-مداربسته'>استعلام دوربین مداربسته  / استعلام، استعلام دوربین مداربسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046586/استعلام-لوله-گذاری-خط-انتقال-چدن-داکتیل'>استعلام لوله گذاری خط انتقال چدن داکتیل / استعلام , استعلام لوله گذاری خط انتقال چدن داکتیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046587/استعلام-لیبل-و-ریبون'>استعلام لیبل و ریبون  / استعلام , استعلام لیبل و ریبون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046588/استعلام-خرید-نصب-و-راه-اندازی-و-نگهداری-دوربین-های-شناسگر-ترددشمار'>استعلام خرید، نصب و راه اندازی و نگهداری دوربین های شناسگر ترددشمار / استعلام,استعلام خرید، نصب و راه اندازی و نگهداری دوربین های شناسگر ترددشمار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046589/استعلام-کنتور-دیجیتال-MK6E'>استعلام کنتور دیجیتال MK6E   / استعلام , استعلام کنتور دیجیتال MK6E  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046590/استعلام-ساخت-پل-و-جاده-بین-مزارع'>استعلام ساخت پل و جاده بین مزارع  / استعلام, استعلام ساخت پل و جاده بین مزارع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046591/استعلام-فلومتر-الکترو-مغناطیسی-150-میلی'>استعلام فلومتر الکترو مغناطیسی 150 میلی  / استعلام, استعلام فلومتر الکترو مغناطیسی 150 میلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046592/استعلام-سیستم-کامل-رایانه'>استعلام سیستم کامل رایانه / استعلام , استعلام سیستم کامل رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046593/استعلام-کارتریج'>استعلام کارتریج / استعلام، استعلام کارتریج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046594/استعلام-بنر-نشست-خبری--'>استعلام بنر نشست خبری... / استعلام، استعلام بنر نشست خبری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046595/استعلام-برگزاری-مراسم-دهه-فجر'>استعلام برگزاری مراسم دهه فجر / استعلام , استعلام برگزاری مراسم دهه فجر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046596/استعلام-اجرای-سایت-های-الگویی--'>استعلام اجرای سایت های الگویی,... / استعلام,استعلام اجرای سایت های الگویی,...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046597/استعلام-دیگ-کاسپین-بویلر-فولادی'>استعلام دیگ کاسپین بویلر فولادی / استعلام, استعلام دیگ کاسپین بویلر فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046598/استعلام-باطری-یو-پی-اس'>استعلام باطری یو پی اس / استعلام, استعلام  باطری یو پی اس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046599/استعلام-قطعات-کامپیوتری'>استعلام قطعات کامپیوتری / استعلام. استعلام قطعات کامپیوتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046600/استعلام-تعداد-یک-نفر-راننده'>استعلام تعداد یک نفر راننده / استعلام، استعلام تعداد یک نفر راننده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046601/استعلام-مراقبت-و-نگهداری-قرق-جنگل'>استعلام مراقبت و نگهداری قرق جنگل  / استعلام,استعلام مراقبت و نگهداری قرق جنگل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046602/استعلام-خرید-قطعات-دم-تیغ-ماشین-آلات-راهداری'>استعلام خرید قطعات دم تیغ ماشین آلات راهداری / استعلام , استعلام خرید قطعات دم تیغ ماشین آلات راهداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046603/استعلام-کانکس-موتورخانه'>استعلام کانکس موتورخانه  / استعلام , استعلام کانکس موتورخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046604/استعلام-گلیسرول'>استعلام گلیسرول / استعلام ,استعلام گلیسرول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046605/استعلام-ماوس-و-کیبرد'>استعلام ماوس و کیبرد / استعلام، استعلام ماوس و کیبرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046606/استعلام-باطری-یو-پی-اس'>استعلام باطری یو پی اس / استعلام, استعلام  باطری یو پی اس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046607/استعلام-تلویزیون'>استعلام تلویزیون / استعلام , استعلام تلویزیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046608/استعلام-اجرای-لوله-گذاری-انتقال-آب-با-لوله'>استعلام اجرای لوله گذاری انتقال آب با لوله  / استعلام , استعلام اجرای لوله گذاری انتقال آب با لوله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046609/استعلام-دوربین-مداربسته-IP-MEGAPIXEL'>استعلام دوربین مداربسته IP MEGAPIXEL  / استعلام،استعلام دوربین مداربسته IP MEGAPIXEL </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046610/استعلام-تیر-آهن-نمره-14-به-تعداد-3-شاخه'>استعلام  تیر آهن نمره 14 به تعداد 3 شاخه / استعلام, استعلام  تیر آهن نمره 14 به تعداد 3 شاخه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046611/استعلام-microsoft-surface-pro-4-with-keyboard'>استعلام microsoft surface pro 4 with keyboard / استعلام,استعلام microsoft surface pro 4 with keyboard</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046612/استعلام-برنج-تایلندی'>استعلام برنج تایلندی  / استعلام , استعلام برنج تایلندی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046613/استعلام-ماشین-لباسشویی-تجهیزات-خانگی'>استعلام ماشین لباسشویی تجهیزات خانگی /  استعلام، استعلام ماشین لباسشویی تجهیزات خانگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046614/استعلام-خرید-لوازم-جهت-نصب-18-مورد-علمک-گاز-پراکنده'>استعلام خرید لوازم جهت نصب 18 مورد علمک گاز پراکنده / استعلام , استعلام خرید لوازم جهت نصب 18 مورد علمک گاز پراکنده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046615/استعلام-برگزاری-40-دوره-آموزشی--'>استعلام برگزاری 40 دوره آموزشی... / استعلام , استعلام برگزاری 40 دوره آموزشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046616/استعلام-آبسردکن-دو-یره-آنی'>استعلام آبسردکن دو یره آنی / استعلام , استعلام آبسردکن دو یره آنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046617/مناقصه-تکمیل-ابتدایی-و-احداث-ابتدایی--'>مناقصه تکمیل ابتدایی و احداث ابتدایی... / مناقصه , مناقصه تکمیل ابتدایی و احداث ابتدایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046618/مناقصه-احداث-و-بهسازی-کانالهای-عمومی'>مناقصه احداث و بهسازی کانالهای عمومی / آگهی مناقصه , مناقصه احداث و بهسازی کانالهای عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046619/استعلام-بابت-قرارداد-خرید-خدمات-گیاهپزشکی-در-قالب-شبکه-مراقبت'>استعلام بابت قرارداد خرید خدمات گیاهپزشکی در قالب شبکه مراقبت  / استعلام, استعلام بابت قرارداد خرید خدمات گیاهپزشکی در قالب شبکه مراقبت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046620/استعلام-تهیه-و-نصب-سازه-نگهدارنده-2-عدد-بیلبورد'>استعلام تهیه و نصب سازه نگهدارنده 2 عدد بیلبورد  / استعلام, استعلام  تهیه و نصب سازه نگهدارنده 2 عدد بیلبورد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046621/استعلام-عملیات-اجرایی-احداث-جاده-از--'>استعلام عملیات اجرایی احداث جاده از... / استعلام,استعلام عملیات اجرایی احداث جاده از...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046622/استعلام-باطری-UPS-مشهد'>استعلام باطری UPS مشهد / استعلام , استعلام باطری UPS مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046623/استعلام-اجرای-ورودی-و-خروجی-ایستگاه-تقلیل-فشار'>استعلام اجرای ورودی و خروجی ایستگاه تقلیل فشار  / استعلام, استعلام اجرای ورودی و خروجی ایستگاه تقلیل فشار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046624/استعلام-تونر-کارتریج-قوطی-پلی-اتیلنی--'>استعلام تونر کارتریج قوطی پلی اتیلنی ... / استعلام,استعلام تونر کارتریج قوطی پلی اتیلنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046625/استعلام-چراغ-سقفی'>استعلام چراغ سقفی / استعلام , استعلام چراغ سقفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046626/استعلام-سایر-فعالیت-های-حرفه-ای-علمی--'>استعلام سایر فعالیت های حرفه ای، علمی ... / استعلام , استعلام سایر فعالیت های حرفه ای، علمی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046627/استعلام-تعمیرات-خانه-های-عالم-شهرستان-اسفراین'>استعلام تعمیرات خانه های عالم شهرستان اسفراین  / استعلام, استعلام تعمیرات خانه های عالم شهرستان اسفراین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046628/استعلام-اجرای-شبکه-گاز-در-واحدهای-کارگاهی'>استعلام اجرای شبکه گاز در واحدهای کارگاهی / استعلام,استعلام  اجرای شبکه گاز در واحدهای کارگاهی شهرک صنعتی ایوانکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046629/استعلام-مجموعه-بیرینگ'>استعلام مجموعه بیرینگ / استعلام , استعلام مجموعه بیرینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046630/استعلام-اجرای-پست-برق-50-کاوا'>استعلام اجرای پست برق 50 کاوا  / استعلام , استعلام اجرای پست برق 50 کاوا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046631/استعلام-سوئیچ-24-پورت-POE'>استعلام سوئیچ 24 پورت POE   / استعلام,استعلام سوئیچ 24 پورت POE  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046632/استعلام-تجهیزات-و-وسایل-تحصیلی-و-اداری'>استعلام تجهیزات و وسایل تحصیلی و اداری / استعلام , استعلام تجهیزات و وسایل تحصیلی و اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046633/استعلام-ست-مبل'>استعلام ست مبل  / استعلام , استعلام ست مبل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046634/استعلام-تهیه-علائم-اخباری-انتظامی-و-اطلاعاتی'>استعلام تهیه علائم اخباری، انتظامی و اطلاعاتی  / استعلام ,  استعلام تهیه علائم اخباری، انتظامی و اطلاعاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046635/استعلام-پوشه-ضخیم-در-5-رنگ'>استعلام پوشه ضخیم در 5 رنگ / استعلام, استعلام پوشه ضخیم در 5 رنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046636/استعلام-دستگاه-کارت-خوان'>استعلام دستگاه کارت خوان / استعلام,استعلام دستگاه کارت خوان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046637/استعلام-جاده-بین-مزارع-و-200-مترمکعب-عملیات-سنگ'>استعلام جاده بین مزارع و 200 مترمکعب عملیات سنگ / استعلام, استعلام جاده بین مزارع و 200 مترمکعب عملیات سنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046638/استعلام-ساک-دستی-قلمکار--'>استعلام ساک دستی قلمکار ... / استعلام,استعلام ساک دستی قلمکار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046639/استعلام-هارد-دیسک'>استعلام هارد دیسک / استعلام , استعلام هارد دیسک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046640/استعلام-قند-شکسته'>استعلام قند شکسته  / استعلام, استعلام قند شکسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046641/استعلام-خرید-لوازم-برقی-و-گازی'>استعلام خرید لوازم برقی و گازی  / استعلام,استعلام خرید لوازم برقی و گازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046642/استعلام-ایمن-سازی-حاشیه-و-میانه-آزاد-راه-قزوین'>استعلام ایمن سازی حاشیه و میانه آزاد راه قزوین / استعلام,استعلام ایمن سازی حاشیه و میانه آزاد راه قزوین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046643/استعلام-تلویزیون'>استعلام تلویزیون / استعلام , استعلام تلویزیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046644/استعلام-تجهیز-انبار-سوخت'>استعلام تجهیز انبار سوخت / استعلام ,  استعلام تجهیز انبار سوخت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046645/استعلام-دوربین-مداربسته'>استعلام دوربین مداربسته   / استعلام،استعلام دوربین مداربسته  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046646/استعلام-پنجره-2-جداره-upvc'>استعلام پنجره 2 جداره upvc / استعلام, استعلام پنجره 2 جداره upvc </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046647/استعلام-روتر-شبکه-سیسکو'>استعلام روتر شبکه سیسکو / استعلام , استعلام روتر شبکه سیسکو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046648/استعلام-دوربین-مداربسته-و-دستگاه-ضبط-و-پخش'>استعلام دوربین مداربسته و دستگاه ضبط و پخش / استعلام,استعلام دوربین مداربسته و دستگاه ضبط و پخش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046649/استعلام-خرید-و-نصب-کلید-ژنراتور'>استعلام خرید و نصب کلید ژنراتور / استعلام , استعلام خرید و نصب کلید ژنراتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046650/مناقصه-بهسازی-و-آسفالت-راه--'>مناقصه بهسازی و آسفالت راه ... / مناقصه, مناقصه بهسازی و آسفالت راه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046651/مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-سیستم-های-علائم-الکتریکی'>مناقصه تعمیر و نگهداری سیستم های علائم الکتریکی / آگهی مناقصه ، مناقصه تعمیر و نگهداری سیستم های علائم الکتریکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046652/استعلام-اجرای-لوله-گذاری'>استعلام اجرای لوله گذاری / استعلام , استعلام اجرای لوله گذاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046653/استعلام-فعالیتهای-مخابراتی-با-سیم'>استعلام فعالیتهای مخابراتی  با سیم / استعلام ,استعلام فعالیتهای مخابراتی  با سیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046654/استعلام-تلویزیون-LED'>استعلام تلویزیون LED / استعلام , استعلام تلویزیون LED</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046655/استعلام-اجرای-فیبر-نوری'>استعلام اجرای فیبر نوری  / استعلام،استعلام اجرای فیبر نوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046656/استعلام-29-قلم-کالا--'>استعلام 29 قلم کالا ... / استعلام.استعلام 29 قلم کالا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046657/استعلام-چاپ-نقشه-تبریز'>استعلام چاپ نقشه تبریز  / استعلام , استعلام چاپ نقشه تبریز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046658/استعلام-اجرای-لوله-گذاری'>استعلام اجرای لوله گذاری / استعلام , استعلام اجرای لوله گذاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046659/استعلام-کمد-کتابخانه---'>استعلام کمد کتابخانه  ....  / استعلام,استعلام کمد کتابخانه  .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046660/استعلام-تلفن-بی-سیم-خانگی'>استعلام تلفن بی سیم خانگی / استعلام, استعلام تلفن بی سیم خانگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046661/استعلام-خرید-رنگ-روغنی-و-پلاستیک'>استعلام خرید رنگ روغنی و پلاستیک  / استعلام , استعلام خرید رنگ روغنی و پلاستیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046662/استعلام-عملیات-خرید-و-نصب-سیستم-تجهیزات-اتاق-کنترل-مانیتورینگ'>استعلام عملیات خرید و نصب سیستم تجهیزات اتاق کنترل مانیتورینگ / استعلام , استعلام عملیات خرید و نصب سیستم تجهیزات اتاق کنترل مانیتورینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046663/استعلام-​رب-گوجه'>استعلام ​رب گوجه  / استعلام,  استعلام ​رب گوجه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046664/فراخوان-خرید-چراغهای-خیابانی-بخار-سدیم-دایکاست--'>فراخوان خرید چراغهای خیابانی بخار سدیم دایکاست ... / فراخوان.فراخوان خرید چراغهای خیابانی بخار سدیم دایکاست ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046665/استعلام-تعداد-یک-نفر-راننده-با-خودرو'>استعلام تعداد یک نفر راننده با خودرو  / استعلام, استعلام تعداد یک نفر راننده با خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046666/استعلام-​دستگاه-سن-استورج-و-TAP'>استعلام ​دستگاه سن استورج و TAP    / استعلام, استعلام ​دستگاه سن استورج و TAP  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046667/استعلام-ساخت-کانکس'>استعلام ساخت کانکس  / استعلام , استعلام ساخت کانکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046668/مناقصه-تهیه-و-نصب-راه-پله'>مناقصه تهیه و نصب راه پله / مناقصه,مناقصه تهیه و نصب راه پله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046669/استعلام-عملیات-خرید-و-نصب-سیستم-تجهیزات-دوربین-مدار-بسته'>استعلام عملیات خرید و نصب سیستم تجهیزات دوربین مدار بسته / استعلام ,استعلام عملیات خرید و نصب سیستم تجهیزات دوربین مدار بسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046670/مناقصه-حمل--نصب-و-راه-اندازی-تابلوهای-برق-و-الکتروپمپ-به-همراه--'>مناقصه حمل ، نصب و راه اندازی تابلوهای برق و الکتروپمپ به همراه ... / مناقصه ,مناقصه حمل ، نصب و راه اندازی تابلوهای برق و الکتروپمپ به همراه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046671/استعلام-کتاب-آموزش-نماز-نوجوانان'>استعلام کتاب آموزش نماز نوجوانان  / استعلام, استعلام کتاب آموزش نماز نوجوانان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046672/استعلام-لوله-چدن-داکتیل-200-میلیمتری'>استعلام لوله چدن داکتیل 200 میلیمتری  / استعلام , استعلام لوله چدن داکتیل 200 میلیمتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046673/استعلام-لباس-کار-یکبار-مصرف-ضدآب'>استعلام لباس کار یکبار مصرف ضدآب  / استعلام, استعلام لباس کار یکبار مصرف ضدآب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1046674/مزایده-واگذاری-پارکینگ-وسائط-نقلیه-مسافری--'>مزایده واگذاری پارکینگ وسائط نقلیه مسافری.... / مزایده, مزایده واگذاری پارکینگ وسائط نقلیه مسافری....</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 11 تاريخ : شنبه 22 ارديبهشت 1397 ساعت: 11:37