اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.11.15 در سایت | بلاگ

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.11.15 در سایت

ساخت وبلاگ

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044356/آگهی-مناقصه-عمومی-اجرای-پیاده-روسازی-از-پل-حاجی--نوبت-دوم'>آگهی مناقصه عمومی اجرای پیاده روسازی از پل حاجی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ،آگهی مناقصه عمومی اجرای پیاده روسازی از پل حاجی - نوبت  دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044359/مناقصه-سرویس-ایاب-ذهاب-پرسنل---نوبت-دوم'>مناقصه سرویس ایاب ذهاب پرسنل... - نوبت دوم / آگهی فراخوان شرکت در مناقصه، مناقصه سرویس ایاب ذهاب پرسنل... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044366/تجدید-مناقصه-اجرای-مدول-تصفیه-خانه-فاضلاب-شهرک-صنعتی---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجرای مدول تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی... - نوبت دوم / فراخوان تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه اجرای مدول تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044371/مناقصه-پروژه-احداث-شبکه-توزیع-گاز-و-ساخت-و-نصب-59-انشعاب-پلی-اتیلن-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه احداث شبکه توزیع گاز و ساخت و نصب 59 انشعاب پلی اتیلن- نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی, مناقصه  پروژه احداث شبکه توزیع گاز و ساخت و نصب 59 انشعاب پلی اتیلن - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044380/مناقصه-احداث-ساختمان--'>مناقصه احداث ساختمان ... / مناقصه ,مناقصه احداث ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044386/مناقصه-پروژه-آبرسانی-به-کوتان--'>مناقصه پروژه آبرسانی به کوتان... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه آبرسانی به کوتان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044388/مناقصه-خرید-خدمات-مشاوره--'>مناقصه خرید خدمات مشاوره ... / مناقصه خرید خدمات مشاوره ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044389/مناقصه-تامین-خدمات-فنی-و-غیرفنی---(نوبت-دوم)'>مناقصه تامین خدمات فنی و غیرفنی ... (نوبت دوم) / مناقصه ,مناقصه تامین خدمات فنی و غیرفنی ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044391/تجدید-مناقصه-اجرای-پروژه-ممیزی-شهر--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجرای پروژه ممیزی شهر - نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید مناقصه اجرای پروژه ممیزی شهر - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044393/مناقصه-مراقبت-و-آبیاری-کشتهای-سنواتی---(نوبت-دوم)'>مناقصه مراقبت و آبیاری کشتهای سنواتی .... (نوبت دوم) / مناقصه, مناقصه مراقبت و آبیاری کشتهای سنواتی .... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044394/تجدید-مناقصه-اجرای-مدول-دوم-تصفیه-خانه-فاضلاب----نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجرای مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب ... - نوبت دوم / فراخوان تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه اجرای مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044398/مناقصه-واگذاری-یک-قطعه-زمین--'>مناقصه واگذاری یک قطعه زمین... / مناقصه واگذاری یک قطعه زمین...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044400/مناقصه-خرید-بارگیری-حمل-شیرآلات-اتصالات-و-متعلقات-فولادی--نوبت-دوم'>مناقصه خرید، بارگیری، حمل شیرآلات، اتصالات و متعلقات فولادی....نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی , مناقصه خرید، بارگیری، حمل شیرآلات، اتصالات و متعلقات فولادی....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044401/تجدید-مناقصه-سرویس-و-نگهداری-تاسیسات-الکتریکی-مکانیکی-و-تعمیرات--'>تجدید مناقصه سرویس و نگهداری تاسیسات الکتریکی، مکانیکی و تعمیرات... / فراخوان تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه سرویس و نگهداری تاسیسات الکتریکی، مکانیکی و تعمیرات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044404/مناقصه-پروژه-نوسازی-خطوط-لوله-نفت-مخلوط----نوبت-دوم'>مناقصه پروژه نوسازی خطوط لوله نفت مخلوط ... - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه پروژه نوسازی خطوط لوله نفت مخلوط ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044405/مناقصه-طرح-آبرسانی--نوبت-دوم'>مناقصه طرح آبرسانی... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه طرح آبرسانی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044407/مناقصه-خرید-کنتور-سه-فاز-اتصال-مستقیم-و-سه-فاز-ولتاژ-اولیه--تجدید'>مناقصه خرید کنتور سه فاز اتصال مستقیم و سه فاز ولتاژ اولیه ...تجدید / تجدید مناقصه,مناقصه خرید کنتور سه فاز اتصال مستقیم و سه فاز ولتاژ اولیه ...تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044408/مناقصه-انجام-نظافت-محوطه-و-ساختمانهای-شرکت-تجدید'>مناقصه انجام نظافت محوطه و ساختمانهای شرکت تجدید / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه انجام نظافت محوطه و ساختمانهای شرکت تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044410/مناقصه-عملیات-تهیه-حمل-و-نصب-حفاظ-جانبی-(گاردریل)-شبکه-آبیاری-دشت---نوبت-دوم'>مناقصه عملیات تهیه، حمل و نصب حفاظ جانبی (گاردریل) شبکه آبیاری دشت.. - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عملیات تهیه، حمل و نصب حفاظ جانبی (گاردریل) شبکه آبیاری دشت... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044411/مناقصه-خرید-بارگیری-حمل-باراندازی-و-تحویل-لوله-های-فولادی--نوبت-دوم'>مناقصه خرید، بارگیری، حمل، باراندازی و تحویل لوله های فولادی...نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی , مناقصه خرید، بارگیری، حمل، باراندازی و تحویل لوله های فولادی...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044412/مناقصه-خدمات-عمومی-تنظیفات-تاسیسات-و-فضای-سبز--'>مناقصه خدمات عمومی، تنظیفات تاسیسات و فضای سبز.... / مناقصه, مناقصه خدمات عمومی، تنظیفات تاسیسات و فضای سبز....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044414/مناقصه-انجام-خدمات-نمودار-گیری-و-چاه-پیمایی--نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات نمودار گیری و چاه پیمایی..- نوبت دوم / فراخوان شناسایی پیمانکاران، مناقصه انجام خدمات نمودار گیری و چاه پیمایی..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044415/مناقصه-شبکه-اصلی-آبیاری-و-زهکشی-دشتهای-آبرزی--'>مناقصه شبکه اصلی آبیاری و زهکشی دشتهای آبرزی ... / مناقصه شبکه اصلی آبیاری و زهکشی دشتهای آبرزی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044421/مناقصه-عملیات-ساختمانی-(سیویل)-تهیه-ساخت-و-نصب-و-تجهیزات-الکترومکانیکال-و---نوبت-دوم'>مناقصه عملیات ساختمانی (سیویل)، تهیه، ساخت و نصب و تجهیزات الکترومکانیکال و ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات ساختمانی (سیویل)، تهیه، ساخت و نصب و تجهیزات الکترومکانیکال و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044422/فراخوان-گازرسانی-به-حفرات-خالی-شهرها-و-روستاها--'>فراخوان گازرسانی به حفرات خالی شهرها و روستاها... / مناقصه, فراخوان گازرسانی به حفرات خالی شهرها و روستاها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044423/مناقصه-slip-assembly'>مناقصه slip assembly  / اگهی مناقصه , مناقصه slip assembly </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044424/مناقصه-تعمیر-و-بازسازی-دفتر-پروژه-مسقف-کردن-پاسیو-و----نوبت-دوم'>مناقصه تعمیر و بازسازی دفتر، پروژه مسقف کردن پاسیو و ... - نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه تعمیر و بازسازی دفتر، پروژه مسقف کردن پاسیو و ...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044425/مناقصه-پروژه-توپک-رانی-هوشمند--'>مناقصه پروژه توپک رانی هوشمند ... / مناقصه ,مناقصه پروژه توپک رانی هوشمند ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044429/آگهی-مناقصه-casing-and-Tubing-Hydraulic-Power'>آگهی مناقصه casing and Tubing Hydraulic Power / آگهی مناقصه ، آگهی مناقصه casing and Tubing Hydraulic Power </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044430/تجدید-مناقصه-خرید-تعداد-778-اصله-انواع-پایه-بتونی-چهارگوش'>تجدید مناقصه خرید تعداد 778- اصله انواع پایه بتونی چهارگوش  / آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه خرید تعداد 778- اصله انواع پایه بتونی چهارگوش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044431/مناقصه-انجام-خدمات-مطالعات-جامع-مخازن--نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات مطالعات جامع مخازن ...نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه انجام خدمات مطالعات جامع مخازن ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044432/مناقصه-25-قلم-ادوات-ابزار-دقیق-توربین'>مناقصه 25 قلم ادوات ابزار دقیق توربین  / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه، مناقصه 25 قلم ادوات ابزار دقیق توربین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044436/مناقصه-پروژه-اصلاح-شبکه-فشار-متوسط-و-پست-هوایی---اصلاحیه-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه اصلاح شبکه فشار متوسط و پست هوایی .... اصلاحیه نوبت دوم  / اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه اصلاح شبکه فشار متوسط و پست هوایی .... اصلاحیه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044437/تجدید-مناقصه-خرید-103561-کیلوگرم-لوله-پلی-اتیلن-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید 103561 کیلوگرم لوله پلی اتیلن نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه خرید 103561 کیلوگرم لوله پلی اتیلن نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044439/مناقصه-خرید-انواع-لاستیک-خودرو---(نوبت-دوم)'>مناقصه خرید انواع لاستیک خودرو ... (نوبت دوم) / مناقصه خرید انواع لاستیک خودرو ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044440/فراخوان-ball-VALVE-(نوبت-دوم)'>فراخوان ball VALVE (نوبت دوم) / آگهی فراخوان ارزیابی کیفیوفراخوان ball VALVE (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044442/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-لیفتراک-سه-تنی'>مناقصه خرید یک دستگاه لیفتراک سه تنی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه خرید یک دستگاه لیفتراک سه تنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044444/فراخوان-انجام-خدمات-آزمایشگاهی--نوبت-دوم'>فراخوان انجام خدمات آزمایشگاهی ...نوبت دوم  / فراخوان شناسایی پیمانکار , فراخوان انجام خدمات آزمایشگاهی ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044445/مناقصه-اقلام-غذایی-مورد-نیاز'>مناقصه اقلام غذایی مورد نیاز  / مناقصه عمومی ,مناقصه اقلام غذایی مورد نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044448/مناقصه-تهیه-و-نصب-یک-دستگاه-دیزل-ژنراتور--'>مناقصه تهیه و نصب یک دستگاه دیزل ژنراتور... / مناقصه تهیه و نصب یک دستگاه دیزل ژنراتور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044449/مناقصه-P-F--RENHE-WELL-LOGGING-EQUIPMENT-نوبت-دوم'>مناقصه P/F  "RENHE" WELL LOGGING EQUIPMENT نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه P/F  "RENHE" WELL LOGGING EQUIPMENT نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044451/مناقصه-ساخت-پانل-های-دیواره-اواپراتور-واحدهای-بخار--نوبت-دوم'>مناقصه ساخت پانل های دیواره اواپراتور واحدهای بخار - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه ساخت پانل های دیواره اواپراتور واحدهای بخار - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044452/آگهی-مناقصه-ROTARY-SLIPS'>آگهی مناقصه  ROTARY SLIPS  / آگهی مناقصه ، آگهی مناقصه ROTARY SLIPS </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044453/مناقصه-تامین-اقلام-مورد-نیاز--'>مناقصه تامین اقلام مورد نیاز ... / مناقصهو مناقصه تامین اقلام مورد نیاز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044454/مناقصه-خرید-انواع-چراغ-لاک-پشتی-و-انواع-لامپ-بخار-سدیم---نوبت-دوم'>مناقصه خرید انواع چراغ لاک پشتی و انواع لامپ بخار سدیم ... نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه خرید انواع چراغ لاک پشتی و انواع لامپ بخار سدیم ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044455/مناقصه-خریداری-گوشت-قرمز-منجمد-برزیلی--نوبت-دوم'>مناقصه خریداری گوشت قرمز منجمد برزیلی - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه خریداری گوشت قرمز منجمد برزیلی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044456/آگهی-مناقصه-mputerize-Torque-Turn-Time'>آگهی مناقصه mputerize Torque/ Turn/ Time / آگهی مناقصه ، آگهی مناقصه mputerize Torque/ Turn/ Time - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044457/فراخوان--خرید-ساکشن-و-دیسشارژ-ولوو-قطعات-یدکی-کمپرسورهای-نئوپنیون-نوبت-دوم'>فراخوان   خرید ساکشن و دیسشارژ ولوو قطعات یدکی کمپرسورهای نئوپنیون نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای ,مناقصه  خرید ساکشن و دیسشارژ ولوو قطعات یدکی کمپرسورهای نئوپنیون نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044458/مناقصه-احداث-دیوار-حایل-رودخانه-اصلی-نوبت-دوم'>مناقصه احداث دیوار حایل رودخانه اصلی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه احداث دیوار حایل رودخانه اصلی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044459/تجدید-دوم-مناقصه-آسفالت-زیرآب--'>تجدید دوم مناقصه آسفالت زیرآب ... / مناقصه, تجدید دوم مناقصه آسفالت زیرآب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044462/فراخوان-مناقصه-احداث-دبستان-یک-کلاسه-و--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه احداث دبستان یک کلاسه و ...نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه, فراخوان مناقصه احداث دبستان یک کلاسه و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044464/مناقصه-واگذاری-کلیه-عملیات-برق-رسانی-در-حوزه-های---تجدید--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری کلیه عملیات برق رسانی در حوزه های ... تجدید - نوبت دوم / تجدید مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری کلیه عملیات برق رسانی در حوزه های ... تجدید - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044466/مناقصه-ایمن-سازی-فیزیکی-در--'>مناقصه ایمن سازی فیزیکی در ... / مناقصه ,مناقصه ایمن سازی فیزیکی در ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044467/مناقصه-نظافت-رفت-و-روب-و-جمع-آوری-زباله-نوبت-دوم'>مناقصه نظافت، رفت و روب و جمع آوری زباله نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه نظافت، رفت و روب و جمع آوری زباله نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044470/تجدید-مناقصه-پروژه-احداث-زمین-چمن-مصنوعی'>تجدید مناقصه پروژه احداث زمین چمن مصنوعی / آگهی دعوت به مناقصه یک مرحله ای عمومی, تجدید مناقصه پروژه احداث زمین چمن مصنوعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044471/مناقصه-تنظیفات-و-پاکسازی-محوطه-ها-معابر-و-اماکن-اداره-کل-بنادر'>مناقصه تنظیفات و پاکسازی محوطه ها، معابر و اماکن اداره کل بنادر  / آگهی مناقصه,مناقصه تنظیفات و پاکسازی محوطه ها، معابر و اماکن اداره کل بنادر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044472/مناقصه-پروژه-نیرورسانی---نوبت-دوم'>مناقصه پروژه نیرورسانی ...- نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه پروژه نیرورسانی ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044474/فراخوان-مناقصه-تعمیرات-اساسی-دو-دستگاه-توربین--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تعمیرات اساسی دو دستگاه توربین - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه تعمیرات اساسی دو دستگاه توربین - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044475/مناقصه-اجرای-عملیات-انتقال-نیرو-و-برق-رسانی----نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برق رسانی ... -  نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برق رسانی ... -  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044477/مناقصه-چیپ-سیل-محورهای-سطح-استان--تجدید--نوبت-دوم'>مناقصه چیپ سیل محورهای سطح استان... تجدید - نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه چیپ سیل محورهای سطح استان... تجدید - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044478/مناقصه-تکمیل-مجتمع-پارک-امیر-کبیر-عالیخانی'>مناقصه تکمیل مجتمع پارک امیر کبیر عالیخانی / مناقصه ، مناقصه تکمیل مجتمع پارک امیر کبیر عالیخانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044481/مناقصه-خرید-دو-دستگاه-پمپ-KSB-نوبت-دوم'>مناقصه خرید دو دستگاه پمپ KSB نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه خرید دو دستگاه پمپ KSB نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044483/مناقصه-خرید-لوله-پلی‌اتیلن-با-سایزها-و-فشارکاری-مختلف--نوبت-دوم'>مناقصه خرید لوله پلی‌اتیلن با سایزها و فشارکاری مختلف  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید لوله پلی‌اتیلن با سایزها و فشارکاری مختلف  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044484/مناقصه-خرید-700-عدد-مجموعه-فلزی-شامل-تامین-مواد-اولیه--نوبت-دوم'>مناقصه  خرید 700 عدد مجموعه فلزی شامل تامین مواد اولیه ...نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه  خرید 700 عدد مجموعه فلزی شامل تامین مواد اولیه ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044485/مناقصه-تامین-نگهداری-واحدهای-مسکونی-و-نظافت-محوطه---نوبت-دوم'>مناقصه تامین، نگهداری واحدهای مسکونی و نظافت محوطه ...- نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه تامین، نگهداری واحدهای مسکونی و نظافت محوطه ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044486/مناقصه-تکمیل-عملیات-باقیمانده-بند-لاستیکی-و-تاسیسات-وابسته-نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل عملیات باقیمانده بند لاستیکی و تاسیسات وابسته نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه تکمیل عملیات باقیمانده بند لاستیکی و تاسیسات وابسته نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044488/مناقصه-خرید-الیاف-پنبه'>مناقصه خرید الیاف پنبه / آگهی مناقصه , مناقصه خرید الیاف پنبه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044489/مناقصه-خرید-و-اجرای-سیستم-های-اعلام-و-اطفاء-حریق-و-تهویه-اتاق--نوبت-دوم'>مناقصه خرید و اجرای سیستم های اعلام و اطفاء حریق و تهویه اتاق  - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه خرید و اجرای سیستم های اعلام و اطفاء حریق و تهویه اتاق - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044490/مناقصه-عملیات-اجرایی-و-تامین-تجهیزات-آبگیر-موقت-طرح-آبرسانی-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی و تامین تجهیزات آبگیر موقت طرح آبرسانی  نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه عملیات اجرایی و تامین تجهیزات آبگیر موقت طرح آبرسانی   نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044491/مناقصه-تهیه-ساخت-و-نصب-کانال-هوای-تازه-و-فشار-مثبت-دو-برج'>مناقصه  تهیه، ساخت و نصب کانال هوای تازه و فشار مثبت دو برج / آگهی مناقصه, مناقصه  تهیه، ساخت و نصب کانال هوای تازه و فشار مثبت دو برج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044494/مناقصه-خرید-انواع-سیم-آلومینیوم--نوبت-دوم'>مناقصه خرید انواع سیم آلومینیوم ...نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه خرید انواع سیم آلومینیوم ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044495/مناقصه-خرید-پارچه--پوشاک--ساک-دستی'>مناقصه خرید پارچه - پوشاک - ساک دستی / آگهی مناقصه , مناقصه خرید پارچه - پوشاک - ساک دستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044497/مناقصه-خرید-انواع-کابل--نوبت-دوم'>مناقصه خرید انواع کابل...نوبت دوم  / مناقصه خرید انواع کابل...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044499/مناقصه-طراحی-و-خدمات-فنی-و-مهندسی-نوبت-دوم'>مناقصه طراحی و خدمات فنی و مهندسی- نوبت دوم  / آگهی مناقصه  عمومی , مناقصه طراحی و خدمات فنی و مهندسی- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044500/تمدید-مناقصه-عمومی-خرید-اجرا-و-نصب-10-دستگاه-بالابر'>تمدید مناقصه عمومی خرید، اجرا و نصب 10 دستگاه بالابر  / مناقصه, تمدید مناقصه عمومی خرید، اجرا و نصب 10 دستگاه بالابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044501/مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن-90-و-125--(نوبت-دوم)'>مناقصه خرید لوله پلی اتیلن 90 و 125... (نوبت دوم) / مناقصه خرید لوله پلی اتیلن 90 و 125... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044505/مناقصه-تهیه-لوله-و-تجهیزات-و-اجرای-عملیات-طرح-تامین-و-انتقال-آب---'>مناقصه تهیه لوله و تجهیزات و اجرای عملیات طرح تامین و انتقال آب ..... / مناقصه, مناقصه تهیه لوله و تجهیزات و اجرای عملیات طرح تامین و انتقال آب .....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044507/مناقصه-تهیه-تحویل-7-قلم-تجهیزات-کنترلی'>مناقصه تهیه ،تحویل 7 قلم تجهیزات کنترلی / آگهی مناقصه ، مناقصه تهیه ،تحویل 7 قلم تجهیزات کنترلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044508/فراخوان-نمایندگی-فروش-محصولات-و-سرویس-های-ADSL-در-سطح-استان'>فراخوان نمایندگی فروش محصولات و سرویس های ADSL در سطح استان / مناقصه, فراخوان نمایندگی فروش محصولات و سرویس های ADSL در سطح استان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044509/فراخوان-نگهداری-و-ترمیم-فضای-سبز-اداره-کل-راه-آهن--نوبت-دوم'>فراخوان نگهداری و ترمیم فضای سبز اداره کل راه آهن  - نوبت دوم / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی,فراخوان نگهداری و ترمیم فضای سبز اداره کل راه آهن  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044513/مناقصه-خرید-FILTER-PACKAGE-FOR-AMINE-UNIT-نوبت-دوم'>مناقصه خرید FILTER PACKAGE FOR AMINE UNIT نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه خرید FILTER PACKAGE FOR AMINE UNIT نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044515/مناقصه-تامین-تجهیزات-ایستگاه-کاری--نوبت-دوم'>مناقصه تامین تجهیزات ایستگاه کاری  - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه تامین تجهیزات ایستگاه کاری - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044517/مناقصه-ترخیص-محموله-های-صادراتی-و-وارداتی'>مناقصه ترخیص محموله های صادراتی و وارداتی / آگهی مناقصه,مناقصه ترخیص محموله های صادراتی و وارداتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044518/مناقصه-پروژه-انجام-عملیات-آماده-سازی-اراضی--'>مناقصه پروژه انجام عملیات آماده سازی اراضی ... / مناقصه پروژه انجام عملیات آماده سازی اراضی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044520/مناقصه-تامین-خدمات-اداری-و-اجتماعی---نوبت-دوم'>مناقصه تامین خدمات اداری و اجتماعی ... نوبت دوم  / اگهی مناقصه , مناقصه تامین خدمات اداری و اجتماعی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044522/فراخوان-مناقصه-عملیات-احداث-4-باب-مخازن-50-مترمکعبی--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عملیات احداث 4 باب مخازن 50 مترمکعبی... نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه عملیات احداث 4 باب مخازن 50 مترمکعبی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044523/تجدید-مناقصه-پروژه-واگذاری-بهسازی-و-تعریض-جاده'>تجدید مناقصه پروژه واگذاری بهسازی و تعریض جاده  / آگهی تجدید مناقصه های عمومی, تجدید مناقصه پروژه واگذاری بهسازی و تعریض جاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044527/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-بالابر-خودکششی--'>مناقصه خرید یک دستگاه بالابر خودکششی ... / مناقصه ,مناقصه خرید یک دستگاه بالابر خودکششی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044529/مناقصه-خدمات-نظافت-و-باربری--نوبت-دوم'>مناقصه خدمات نظافت و باربری - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه خدمات نظافت و باربری - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044530/مناقصه-علمیات-مغزه-گیری-و-خدمات-مربوطه-از-چاههای-نفت-گاز-میعانات--نوبت-دوم'>مناقصه علمیات مغزه گیری و خدمات مربوطه از چاههای نفت، گاز- میعانات ...نوبت دوم  / مناقصه علمیات مغزه گیری و خدمات مربوطه از چاههای نفت، گاز- میعانات ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044535/فراخوان-مناقصه-PLATE-HEAT-EXCHANGER-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه  PLATE HEAT EXCHANGER نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه  PLATE HEAT EXCHANGER نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044539/مناقصه-عملیات-اجرای-پروژه-های-آبرسانی---'>مناقصه  عملیات اجرای پروژه های آبرسانی .... / مناقصه  عملیات اجرای پروژه های آبرسانی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044543/مناقصه-بهسازی-و-آسفالت---'>مناقصه بهسازی و آسفالت .... / مناقصه, مناقصه بهسازی و آسفالت ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044544/فراخوان-تکمیل-و-احداث-پروژه-های-انبوه-سازی'>فراخوان تکمیل و احداث پروژه های انبوه سازی / فراخوان عمومی,فراخوان تکمیل و احداث پروژه های انبوه سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044546/مناقصه-واگذاری-امور-راهبری-نیروی-انسانی-مورد-نیاز-اداری-و-مالی--'>مناقصه واگذاری امور راهبری نیروی انسانی مورد نیاز اداری و مالی... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه واگذاری امور راهبری نیروی انسانی مورد نیاز اداری و مالی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044548/مناقصه-عملیات-اجرای-شبکه-فاضلاب-و-انشعاب-خانگی--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرای شبکه فاضلاب و انشعاب خانگی...نوبت دوم  / مناقصه عملیات اجرای شبکه فاضلاب و انشعاب خانگی...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044549/مناقصه-اجرای-پروژه-جدول-گذاری-تخریب-آسفالت-زیرسازی-و-آسفالت--'>مناقصه اجرای پروژه جدول گذاری، تخریب آسفالت، زیرسازی و آسفالت... / مناقصه اجرای پروژه جدول گذاری، تخریب آسفالت، زیرسازی و آسفالت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044551/مناقصه-انجام-مطالعات-و-بررسی-بهینه-سازی-تولید-چاه-ها---(نوبت-دوم)'>مناقصه انجام مطالعات و بررسی بهینه سازی تولید چاه ها ... (نوبت دوم) / مناقصه ,مناقصه انجام مطالعات و بررسی بهینه سازی تولید چاه ها ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044552/تجدید-فراخوان-تامین-منابع-مالی-طراحی-احداث--تکمیل-و-بهره-برداری-از-تاسیسات-فاضلاب--نوبت-دوم'>تجدید فراخوان تامین منابع مالی، طراحی، احداث ، تکمیل و بهره برداری از تاسیسات فاضلاب...نوبت دوم  / آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار، تجدید فراخوان تامین منابع مالی، طراحی، احداث ، تکمیل و بهره برداری از تاسیسات فاضلاب...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044554/مناقصه-تعمیرات-اساسی-پل-های--'>مناقصه تعمیرات اساسی پل های ... / مناقصه ,مناقصه تعمیرات اساسی پل های ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044558/مناقصه-انجام-خدمات-اپراتوری-و-کنترل-و-نظارت-فنی-مورد-نیاز---(نوبت-دوم)'>مناقصه انجام خدمات اپراتوری و کنترل و نظارت فنی مورد نیاز.... (نوبت دوم) / مناقصه, مناقصه انجام خدمات اپراتوری و کنترل و نظارت فنی مورد نیاز.... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044559/مناقصه-ارائه-طرح-و-اجرای-سقف-در-سالن-های-تولیدی'>مناقصه ارائه طرح و اجرای سقف در سالن های تولیدی / آگهی مناقصه، مناقصه ارائه طرح و اجرای سقف در سالن های تولیدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044560/فراخوان-راه-اندازی-دفاتر-خدمات-نوسازی-بافت-های-فرسوده'>فراخوان راه اندازی دفاتر خدمات نوسازی بافت های فرسوده / فراخوان راه اندازی دفاتر خدمات نوسازی بافت های فرسوده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044563/مناقصه-خرید-قطعات-یدکی-ژنراتور--نوبت-دوم'>مناقصه خرید قطعات یدکی ژنراتور ...نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه خرید قطعات یدکی ژنراتور ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044565/مناقصه-خرید-تعداد-250-دستگاه-چراغ-معاینه-نوبت-دوم'>مناقصه خرید تعداد 250 دستگاه چراغ معاینه نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید تعداد 250 دستگاه چراغ معاینه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044568/فراخوان-بهینه-سازی-شبکه-روستایی-شهرستان-های--'>فراخوان بهینه سازی شبکه روستایی شهرستان های... / مناقصه, فراخوان بهینه سازی شبکه روستایی شهرستان های...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044572/مناقصه-تصفیه-خانه-فاضلاب--نوبت-دوم'>مناقصه تصفیه خانه فاضلاب ...نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه تصفیه خانه فاضلاب ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044574/مناقصه-خرید-تعداد-40-دستگاه-آندوسکوپ-فلکس-نوبت-دوم'>مناقصه خرید تعداد 40 دستگاه آندوسکوپ فلکس نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید تعداد 40 دستگاه آندوسکوپ فلکس نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044579/تجدید-مناقصه-احداث-مخزن-بتنی'>تجدید مناقصه احداث مخزن بتنی  / آگهی مناقصه عمومی , تجدید مناقصه احداث مخزن بتنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044580/مناقصه-خرید-تعداد-31-دستگاه-آمبولانس-تجدید'>مناقصه خرید تعداد 31 دستگاه آمبولانس تجدید  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید تعداد 31 دستگاه آمبولانس تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044582/مناقصه-تعمیرات-تجهیزات-و-تاسیسات-شبکه-توزیع-و-انشعابات-آب-و--'>مناقصه تعمیرات تجهیزات و تاسیسات شبکه توزیع و انشعابات آب و ... / مناقصه تعمیرات تجهیزات و تاسیسات شبکه توزیع و انشعابات آب و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044584/مناقصه-خرید-کانکتور-انشعاب-فشار-ضعیف-کابل-خودنگهدار-(نوبت-دوم)'>مناقصه خرید کانکتور انشعاب فشار ضعیف کابل خودنگهدار (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید کانکتور انشعاب فشار ضعیف کابل خودنگهدار (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044586/اصلاحیه-مناقصه-عملیات-ساختمان'>اصلاحیه مناقصه عملیات ساختمان / اصلاحیه مناقصه ,مناقصه عملیات ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044587/مناقصه-نظارت-بر-پروژه-های-توسعه-و-احداث-اصلاح-و-بهینه-سازی---(نوبت-دوم)'>مناقصه  نظارت بر پروژه های توسعه و احداث، اصلاح و بهینه سازی ... (نوبت دوم) / مناقصه  نظارت بر پروژه های توسعه و احداث، اصلاح و بهینه سازی ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044590/مناقصه-تهیه-تولید-فروش-و-تحویل-45-قلم-انواع-شیرآلات-و-متعلقات--'>مناقصه تهیه، تولید، فروش و تحویل 45 قلم انواع شیرآلات و متعلقات ... / مناقصه ,مناقصه تهیه، تولید، فروش و تحویل 45 قلم انواع شیرآلات و متعلقات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044593/مناقصه-تامین-خدمات-پشتیبانی-منطقه-یک-(نوبت-دوم)'>مناقصه تامین خدمات پشتیبانی منطقه یک  (نوبت دوم) / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه تامین خدمات پشتیبانی منطقه یک  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044594/مناقصه-خرید-50-تخته-تشک-کشتی'>مناقصه خرید 50 تخته تشک کشتی / مناقصه خرید 50 تخته تشک کشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044597/مناقصه-نوسازی-(ممیزی)-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه نوسازی (ممیزی) تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه نوسازی (ممیزی) تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044598/مناقصه-فاز-4-عملیات-احداث-پارک'>مناقصه فاز 4 عملیات احداث پارک / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه​ ​فاز 4 عملیات احداث پارک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044604/مناقصه-انجام-امور-خدمات-به-صورت-حجمی-نوبت-دوم'>مناقصه انجام امور خدمات به صورت حجمی نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه انجام امور خدمات به صورت حجمی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044607/مناقصه-انجام-امور-حفاظت-و-صیانت-از-اموال-و-املاک---'>مناقصه انجام امور حفاظت و صیانت از اموال و املاک .... / مناقصه انجام امور حفاظت و صیانت از اموال و املاک ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044610/مناقصه-خرید-7200-عدد-رینگ-کشتی--'>مناقصه خرید 7200 عدد رینگ کشتی ... / مناقصه ,مناقصه خرید 7200 عدد رینگ کشتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044617/فراخوان-دعوت-به-مشارکت-در-ساخت--96-11-15'>فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت - 96.11.15 / فراخوان , فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت - 96.11.15</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044618/فراخوان-امور-خدمات-شهری'>فراخوان امور خدمات شهری / آگهی فراخوان ,فراخوان امور خدمات شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044623/مناقصه-حفر-چاه-عمیق-آب--اصلاح-و-بازسازی-شبکه-توزیع-آب-و----نوبت-دوم'>مناقصه حفر چاه عمیق آب ، اصلاح و بازسازی شبکه توزیع آب و ... - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه حفر چاه عمیق آب ، اصلاح و بازسازی شبکه توزیع آب و ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044625/مناقصه-خرید-نصب-راه-اندازی-آموزش-بهره-برداری-و-پردازش-داده-دستگاه-های-شتابنگار----نوبت-دوم'>مناقصه خرید،نصب، راه  اندازی، آموزش بهره برداری و پردازش داده دستگاه های شتابنگار ... - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه خرید،نصب، راه  اندازی، آموزش بهره برداری و پردازش داده دستگاه های شتابنگار ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044629/مناقصه-تامین-و-بکارگیری-نیروی-انسانی-لازم-جهت-انجام-خدمات-مورد-نیاز--'>مناقصه تامین و بکارگیری نیروی انسانی لازم جهت انجام خدمات مورد نیاز.... / مناقصه, مناقصه تامین و بکارگیری نیروی انسانی لازم جهت انجام خدمات مورد نیاز....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044630/مناقصه-فراخوان-جذب-سرمایه-گذار-عملیات-طراحی-و-احداث--اجرا-و-بهره-برداری--نوبت-دوم'>مناقصه فراخوان جذب سرمایه گذار عملیات طراحی و احداث ، اجرا و بهره برداری - نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه فراخوان جذب سرمایه گذار عملیات طراحی و احداث ، اجرا و بهره برداری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044632/مناقصه-خدمات-پروژه-تکمیل-مدول-4-3-2-1-تصفیه-خانه--'>مناقصه خدمات پروژه تکمیل مدول 4، 3، 2، 1 تصفیه خانه ... / مناقصه خدمات پروژه تکمیل مدول 4، 3، 2، 1 تصفیه خانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044633/تجدید-مناقصه-خرید-یک-دستگاه-تانکر-حمل-شیر-24-تن---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید یک دستگاه تانکر حمل شیر 24 تن .... نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه خرید یک دستگاه تانکر حمل شیر 24 تن .... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044635/مناقصه-تامین-البسه'>مناقصه تامین البسه / مناقصه عمومی , مناقصه تامین البسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044636/تجدید-مناقصه-حمل-آب-بهداشتی--آبگیری--حمل-و-تخلیه-آب'>تجدید مناقصه حمل آب بهداشتی ، آبگیری ، حمل و تخلیه آب / تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه حمل آب بهداشتی ، آبگیری ، حمل و تخلیه آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044639/مناقصه-عملیات-مربوط-به-کنترل-مبادی-ورودی-حفاظت-و-مراقبت-از-اماکن--'>مناقصه عملیات مربوط به کنترل مبادی ورودی، حفاظت و مراقبت از اماکن... / مناقصه عملیات مربوط به کنترل مبادی ورودی، حفاظت و مراقبت از اماکن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044651/مناقصه-تکمیل-پیست-دومیدانی-و-زمین-چمن-فوتبال--'>مناقصه تکمیل پیست دومیدانی و زمین چمن فوتبال ... / مناقصه ,مناقصه تکمیل پیست دومیدانی و زمین چمن فوتبال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044653/فراخوان-اجرای-خط-انتقال--منبع-200-مترمکعبی-و-ساختمان-تاسیسات'>فراخوان اجرای خط انتقال ، منبع 200 مترمکعبی و ساختمان تاسیسات / فراخوان مناقصه یک مرحله‌ ای,فراخوان اجرای خط انتقال ، منبع 200 مترمکعبی و ساختمان تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044658/مناقصه-تهیه-و-اجرای-کف-پوش-رولی---'>مناقصه تهیه و اجرای کف پوش رولی .... / مناقصه, مناقصه تهیه و اجرای کف پوش رولی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044659/تمدید-مناقصه-عملیات-استخراج-بارگیری-حمل-و-دپوی-مارل'>تمدید مناقصه عملیات استخراج، بارگیری، حمل و دپوی مارل  / تمدید مناقصه, مناقصه عملیات استخراج، بارگیری، حمل و دپوی مارل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044662/فراخوان-تهیه-و-اجرای-تاسیسات-مکانیکی-و-روشنایی'>فراخوان تهیه و اجرای تاسیسات مکانیکی و روشنایی / فراخوان , فراخوان تهیه و اجرای تاسیسات مکانیکی و روشنایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044665/فراخوان-بهره-برداری-سرمایه-گذاران-و-بخش-خصوصی'>فراخوان بهره برداری سرمایه گذاران و بخش خصوصی / فراخوان , فراخوان بهره برداری سرمایه گذاران و بخش خصوصی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044669/مناقصه-ساخت-دیوار-حصار-مخزن--'>مناقصه ساخت دیوار حصار مخزن ... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه ساخت دیوار حصار مخزن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044672/اولین-همایش-بین-المللی-پژوهش'>اولین همایش بین المللی پژوهش  / اولین همایش بین المللی پژوهش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044676/مناقصه-واگذاری-حجمی-امور-رفت-و-روب-و-خدمات-شهری-از----نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری حجمی امور رفت و روب و خدمات شهری از ... - نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه واگذاری حجمی امور رفت و روب و خدمات شهری از ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044680/فراخوان-تامین-نصب-راه-اندازی-راهبری-و-خدمات-پشتیبانی-تاسیسات-و--'>فراخوان تامین، نصب، راه اندازی، راهبری و خدمات پشتیبانی تاسیسات و ... / فراخوان شناسایی پیمانکار, فراخوان تامین، نصب، راه اندازی، راهبری و خدمات پشتیبانی تاسیسات و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044685/سیاست-های-پولی-و-چالش-های-بانکداری-و-تولید-96-11-15'>سیاست های پولی و چالش های بانکداری و تولید 96.11.15 / سیاست های پولی و چالش های بانکداری و تولید 96.11.15</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044686/مناقصه-عمومی-کنترل-و-نظارت-بر-ساخت-و-سازها-و--'>مناقصه عمومی کنترل و نظارت بر ساخت و سازها و ...  / آگهی مناقصه , مناقصه عمومی کنترل و نظارت بر ساخت و سازها و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044687/مناقصه-کنترل-و-نظارت-بر-ساخت-و-سازها--'>مناقصه کنترل و نظارت بر ساخت و سازها ... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه کنترل و نظارت بر ساخت و سازها ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044690/مناقصه-خرید-و-نصب-آسانسور-واحدهای-مسکونی--'>مناقصه خرید و نصب آسانسور واحدهای مسکونی... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید و نصب آسانسور واحدهای مسکونی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044692/مناقصه-کنترل-و-نظارت-بر-ساخت-و-سازهای-غیر-مجاز'>مناقصه کنترل و نظارت بر ساخت و سازهای غیر مجاز / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه کنترل و نظارت بر ساخت و سازهای غیر مجاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044694/مناقصه-کنترل-و-نظارت-بر-ساخت-و-سازهای-غیر-مجاز-در--'>مناقصه کنترل و نظارت بر ساخت و سازهای غیر مجاز در ... / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه کنترل و نظارت بر ساخت و سازهای غیر مجاز در ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044697/تجدید-مناقصه-عملیات-اصلاح-شبکه-در-شهر-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عملیات اصلاح شبکه در شهر نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه و ارزیابی کیفی,مناقصه عملیات اصلاح شبکه در شهر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044699/مناقصه-حمل-محصولات-تولیدی-96-11-15'>مناقصه حمل محصولات تولیدی  96.11.15 / آگهی مناقصه , مناقصه حمل محصولات تولیدی  96.11.15</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044706/مناقصه-تکمیل-یک-دستگاه-آپارتمان-8-واحدی'>مناقصه تکمیل یک دستگاه آپارتمان 8 واحدی / آگهی مناقصه,مناقصه تکمیل یک دستگاه آپارتمان 8 واحدی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044708/مناقصه-​احداث-سیستم-روشنایی---'>مناقصه ​احداث سیستم روشنایی .... / مناقصه ​احداث سیستم روشنایی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044709/مناقصه-پروژه-احداث-دیوار-حفاظتی-معابر'>مناقصه پروژه احداث دیوار حفاظتی معابر  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه احداث دیوار حفاظتی معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044711/مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت-کوچه-ها-و-معابر-شهر--نوبت-دوم'>مناقصه زیرسازی و آسفالت کوچه ها و معابر شهر... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه زیرسازی و آسفالت کوچه ها و معابر شهر... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044712/مناقصه-عمومی-نظارت-و-اجرائیات-ساختمانی-نوبت-اول-چاپ-دوم'>مناقصه عمومی نظارت و اجرائیات ساختمانی نوبت اول چاپ دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عمومی نظارت و اجرائیات ساختمانی نوبت اول چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044714/تجدید-مناقصه-انتخاب-مشاور-جهت-طراحی-سالن-همایش'>تجدید مناقصه انتخاب مشاور جهت طراحی سالن همایش / تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه انتخاب مشاور جهت طراحی سالن همایش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044715/اصلاحیه-مناقصه-اجرای-بخشی-از-عملیات-پروژه-مجتمع-فرهنگی'>اصلاحیه مناقصه اجرای بخشی از عملیات پروژه مجتمع فرهنگی / اصلاحیه مناقصه ،مناقصه اجرای بخشی از عملیات پروژه مجتمع فرهنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044720/مناقصه-ساخت-مخزن-500-مترمکعبی'>مناقصه ساخت مخزن 500 مترمکعبی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ساخت مخزن 500 مترمکعبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044723/تجدید-مناقصه-زیرسازی-و-جدولگذاری-معابر'>تجدید مناقصه زیرسازی و جدولگذاری معابر / تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه زیرسازی و جدولگذاری معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044726/مناقصه-واگذاری-بیمه-تکمیلی-پرسنل'>مناقصه واگذاری  بیمه تکمیلی پرسنل  / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری بیمه تکمیلی پرسنل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044728/مناقصه-خرید-لباس-شنا-زنانه'>مناقصه  خرید  لباس شنا زنانه / مناقصه , مناقصه خرید  لباس شنا زنانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044734/تمدید-مناقصه-ثبت-مشاغل-در-سامانه-118--'>تمدید مناقصه ثبت مشاغل در سامانه 118 ...  / آگهی تمدید مناقصه، تمدید مناقصه ثبت مشاغل در سامانه 118 ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044735/مناقصه-عمومی-خرید-6-عدد-پروژکتور-ضد-انفجار-96-11-15'>مناقصه عمومی خرید  6 عدد پروژکتور ضد انفجار 96.11.15 / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خرید  6 عدد پروژکتور ضد انفجار 96.11.15</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044736/فراخوان-پاکسازی-تنظیفات-نگهداری--حفاظت-و-آبیاری-فضای-سبز'>فراخوان پاکسازی، تنظیفات، نگهداری ، حفاظت و آبیاری فضای سبز / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان  پاکسازی، تنظیفات، نگهداری ، حفاظت و آبیاری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044738/تجدید-مناقصه-عملیات-تعمیرات-تخصصی-و-مرمت-پل-های-واقع-در-پهنه--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عملیات تعمیرات تخصصی و مرمت پل های واقع در پهنه... نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه عملیات تعمیرات تخصصی و مرمت پل های واقع در پهنه... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044740/مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-پست-برق-تاسیسات----نوبت-دوم'>مناقصه تعمیر و نگهداری پست برق تاسیسات.... - نوبت دوم / مناقصه, مناقصه تعمیر و نگهداری پست برق تاسیسات.... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044743/مناقصه-احداث-سکو-تماشاگران-ورزشگاه-فوتبال--'>مناقصه احداث سکو تماشاگران ورزشگاه فوتبال... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث سکو تماشاگران ورزشگاه فوتبال...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044745/فراخوان-تکمیل-سوله-آموزشی-مجتمع-آموزشی'>فراخوان تکمیل سوله آموزشی مجتمع آموزشی  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان تکمیل سوله آموزشی مجتمع آموزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044747/تجدید-ارزیابی-کیفی-مناقصه-واگذاری-خدمات-گازرسانی-و-مدیریت-بهره-برداری-نوبت-دوم'>تجدید ارزیابی کیفی مناقصه واگذاری خدمات گازرسانی و مدیریت بهره برداری نوبت دوم  / مناقصه, تجدید ارزیابی کیفی مناقصه واگذاری خدمات گازرسانی و مدیریت بهره برداری  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044749/مناقصه-نگهداری-تعداد-9-دستگاه-سرویس-بهداشتی--'>مناقصه نگهداری تعداد 9 دستگاه سرویس بهداشتی ... / مناقصه نگهداری تعداد 9 دستگاه سرویس بهداشتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044751/مناقصه-پیاده-روسازی-در-شهر--'>مناقصه پیاده روسازی در شهر... / مناقصه , مناقصه پیاده روسازی در شهر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044755/مناقصه-واگذاری-امور-مربوط-به-انضباط-شهری--'>مناقصه واگذاری امور مربوط به انضباط شهری ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور مربوط به انضباط شهری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044758/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت--'>مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت ... / مناقصه, مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044759/مناقصه-توسعه-و-پشتیبانی-فنی-سیستم-یکپارچه-وب-سایت-ها-و---نوبت-دوم'>مناقصه توسعه و پشتیبانی فنی سیستم یکپارچه وب سایت ها و.... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه توسعه و پشتیبانی فنی سیستم یکپارچه وب سایت ها و.... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044762/مناقصه-طراحی-و-برآورد-اولیه-هزینه-های-احداث-یک-باب-گلخانه-گیاهان-آپارتمانی-و--'>مناقصه طراحی و برآورد اولیه هزینه های احداث یک باب گلخانه گیاهان آپارتمانی و ... / مناقصه طراحی و برآورد اولیه هزینه های احداث یک باب گلخانه گیاهان آپارتمانی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044763/مناقصه-احداث-کانال-جمع-آوری-و-دفع-آبهای-سطحی-ناحیه-کارگاهی--'>مناقصه احداث کانال جمع آوری و دفع آبهای سطحی ناحیه کارگاهی... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه احداث کانال جمع آوری و دفع آبهای سطحی ناحیه کارگاهی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044766/فراخوان-داروخانه-شبانه-روزی-بیمارستان'>فراخوان داروخانه شبانه روزی بیمارستان / آگهی فراخوان استعلام عمومی,فراخوان داروخانه شبانه روزی بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044767/مناقصه-نگهداری-و-توسعه-مقطعی-شبکه-کابل--شبکه-فیبر-دسترسی-و-XDSL'>مناقصه نگهداری و توسعه مقطعی شبکه کابل ، شبکه فیبر دسترسی و XDSL  / مناقصه , مناقصه نگهداری و توسعه مقطعی شبکه کابل ، شبکه فیبر دسترسی و XDSL </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044768/فراخوان-ساخت-و-بهره-برداری-سایبان-تاکسی'>فراخوان ساخت و بهره برداری سایبان تاکسی / آگهی فراخوان , فراخوان ساخت و بهره برداری سایبان تاکسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044771/مناقصه-برقرسانی-به-شهرک--'>مناقصه برقرسانی به شهرک ... / مناقصه عمومی, مناقصه برقرسانی به شهرک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044776/مناقصه-واگذاری-امورات-خدمات-شهری---'>مناقصه واگذاری امورات خدمات شهری  ... / مناقصه,مناقصه واگذاری امورات خدمات شهری  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044777/مناقصه-خرید-و-نصب-آسانسور-PC'>مناقصه خرید و نصب آسانسور PC  / مناقصه ، مناقصه خرید و نصب آسانسور PC </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044779/مناقصه-بهسازی-و-آسفالت-راه-روستایی-و----نوبت-دوم'>مناقصه بهسازی و آسفالت راه روستایی و ... - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه بهسازی و آسفالت راه روستایی و ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044785/مناقصه-توسعه-و-اصلاح-شبکه-نصب-انشعابات-نصب-کنتور-و--'>مناقصه توسعه و اصلاح شبکه، نصب انشعابات نصب کنتور و ... / مناقصه ,مناقصه توسعه و اصلاح شبکه، نصب انشعابات نصب کنتور و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044786/مناقصه-احداث-ایستگاه-تقلیل-فشار-و-شبکه-توزیع-گاز--'>مناقصه احداث ایستگاه تقلیل فشار و شبکه توزیع گاز ... / مناقصه احداث ایستگاه تقلیل فشار و شبکه توزیع گاز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044788/مناقصه-خرید-قطعات-الکتریکی---نوبت-دوم'>مناقصه خرید قطعات الکتریکی ... نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه خرید قطعات الکتریکی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044791/تجدید-مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن'>تجدید مناقصه خرید لوله پلی اتیلن / تجدید مناقصه یک مرحله ای، تجدید مناقصه خرید لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044795/مناقصه-عملیات-احداث-فرازبند-نشیب-بند-تکمیل-تونل-های-تزریق-تحتانی-و--'>مناقصه عملیات احداث فرازبند، نشیب بند، تکمیل تونل های تزریق تحتانی و ... / مناقصه عملیات احداث فرازبند، نشیب بند، تکمیل تونل های تزریق تحتانی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044799/مناقصه-تکمیل-راه---تجدید'>مناقصه تکمیل راه ... تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل راه ... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044803/مناقصه-پروژه-اجرایی-عملیات-آبخیزداری-حوزه-آبخیز'>مناقصه پروژه اجرایی عملیات آبخیزداری حوزه آبخیز / فراخوان مناقصه ،  فراخوان پروژه اجرایی عملیات آبخیزداری حوزه آبخیز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044804/فراخوان-مناقصه-درزگیری-با-قیر-پلیمری-و-اجرای-آسفالت-حفاظتی-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه درزگیری با قیر پلیمری و اجرای آسفالت حفاظتی نوبت دوم  / فراخوان , فراخوان مناقصه درزگیری با قیر پلیمری و اجرای آسفالت حفاظتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044808/مناقصه-تجهیز-تعدادی-از-مراکز-خود-به-دوربین-مداربسته--'>مناقصه تجهیز تعدادی از مراکز خود به دوربین مداربسته ... / مناقصه تجهیز تعدادی از مراکز خود به دوربین مداربسته ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044810/مناقصه-پروژه-اجرایی-عملیات-آبخیزداری-حوزه-آبخیز'>مناقصه پروژه اجرایی عملیات آبخیزداری حوزه آبخیز / فراخوان مناقصه ،  فراخوان پروژه اجرایی عملیات آبخیزداری حوزه آبخیز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044812/مناقصه-ارائه-طرح-و-اجرای-سقف-در-سالن-های-تولیدی'>مناقصه ارائه طرح و اجرای سقف در سالن های تولیدی / مناقصه ارائه طرح و اجرای سقف در سالن های تولیدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044813/مناقصه-پروژه-اجرایی-عملیات-آبخیزداری-حوزه-آبخیز-خانقاه--'>مناقصه پروژه اجرایی عملیات آبخیزداری حوزه آبخیز خانقاه... / مناقصه, مناقصه پروژه اجرایی عملیات آبخیزداری حوزه آبخیز خانقاه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044814/مناقصه-عملیات-اجرایی-تکمیل-خوابگاه--'>مناقصه عملیات اجرایی تکمیل خوابگاه.... / مناقصه, مناقصه عملیات اجرایی تکمیل خوابگاه....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044815/مناقصه-خدمات-احداث-ایستگاه-فیبرنوری--'>مناقصه خدمات احداث ایستگاه فیبرنوری .. / مناقصه ,مناقصه خدمات احداث ایستگاه فیبرنوری ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044817/مناقصه-عمومی-واگذاری-امور-بارگیری--حمل-و-دفن-زباله'>مناقصه عمومی واگذاری امور بارگیری ، حمل و دفن زباله  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی واگذاری امور بارگیری ، حمل و دفن زباله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044819/مناقصه-تکمیل-ابنیه-فنی-محور---تجدید'>مناقصه تکمیل ابنیه فنی محور ... تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل ابنیه فنی محور ... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044820/مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت---نوبت-دوم'>مناقصه زیرسازی و آسفالت ... نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه زیرسازی و آسفالت ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044821/مناقصه-تجهیز-چاه-ها--'>مناقصه تجهیز چاه ها ... / مناقصه ,مناقصه تجهیز چاه ها ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044822/مناقصه-اجرای-خطوط-پراکنده-فاضلاب-و--'>مناقصه اجرای خطوط پراکنده فاضلاب و ... / مناقصه اجرای خطوط پراکنده فاضلاب و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044824/مناقصه-احداث-و-تکمیل-کانال-جمع-آوری-آب-های-سطحی-شهر'>مناقصه احداث و تکمیل کانال جمع آوری آب های سطحی شهر / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه احداث و تکمیل کانال جمع آوری آب های سطحی شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044825/فراخوان-احداث-و-بازسازی-مسجد-و-سرویس-بهداشتی---نوبت-دوم'>فراخوان احداث و بازسازی مسجد و سرویس بهداشتی ... نوبت دوم  / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی ، فراخوان احداث و بازسازی مسجد و سرویس بهداشتی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044828/مناقصه-خرید-و-نصب-بالغ-بر-1600-عدد-چراغ-LED'>مناقصه خرید و نصب بالغ بر 1600 عدد چراغ LED / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید و نصب بالغ بر 1600 عدد چراغ LED</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044831/مناقصه-پروژه-اجرایی-عملیات-آبخیزداری-حوزه-آبخیز'>مناقصه پروژه اجرایی عملیات آبخیزداری حوزه آبخیز / فراخوان مناقصه ،  فراخوان پروژه اجرایی عملیات آبخیزداری حوزه آبخیز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044833/مناقصه-مجتمع-آبرسانی-توسعه--'>مناقصه مجتمع آبرسانی توسعه... / مناقصه های عمومی، مناقصه مجتمع آبرسانی توسعه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044836/مناقصه-قطعات-خودروی-Bais'>مناقصه قطعات خودروی Bais / مناقصه, مناقصه قطعات خودروی Bais</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044838/فراخوان-انجام-خدمات-تکثیر--اسکن--کپی--'>فراخوان انجام خدمات تکثیر ، اسکن ، کپی... / آگهی فراخوان , فراخوان انجام خدمات تکثیر ، اسکن ، کپی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044839/مناقصه-عمومی-انجام-خدمات-امور-حمل-و-نقل'>مناقصه عمومی انجام خدمات امور حمل و نقل  / مناقصه عمومی انجام خدمات امور حمل و نقل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044842/مناقصه-پروژه-اجرایی-عملیات-آبخیزداری-حوزه-آبخیز'>مناقصه پروژه اجرایی عملیات آبخیزداری حوزه آبخیز / فراخوان مناقصه ،  فراخوان پروژه اجرایی عملیات آبخیزداری حوزه آبخیز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044843/استعلام-تولید-نهال--سایت-ستاد'>استعلام تولید نهال , سایت ستاد / استعلام , استعلام تولید نهال , سایت ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044845/مناقصه-مجتمع-آبرسانی-توسعه-روستاهای--'>مناقصه مجتمع آبرسانی توسعه روستاهای ... / مناقصه مجتمع آبرسانی توسعه روستاهای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044851/مناقصه-تامین-کلید-هوایی---'>مناقصه تامین کلید هوایی .... / مناقصه, مناقصه تامین کلید هوایی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044852/مناقصه-واگذاری-خدمات-شهری-و-فضای-سبز'>مناقصه واگذاری خدمات شهری و فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه واگذاری خدمات شهری و فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044853/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-جهت-انجام-امور-خدماتی-و-انتظامی'>مناقصه تامین نیروی انسانی جهت انجام امور خدماتی و انتظامی / مناقصه عمومی, مناقصه تامین نیروی انسانی جهت انجام امور خدماتی و انتظامی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044858/استعلام-دیوارکشی-پست--سامانه-ستاد'>استعلام دیوارکشی پست , سامانه ستاد / استعلام , استعلام دیوارکشی پست , سامانه ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044860/مناقصه-زیرسازی-تاحد-لایه-اساس--'>مناقصه زیرسازی تاحد لایه اساس ... / مناقصه ,مناقصه زیرسازی تاحد لایه اساس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044864/مناقصه-حفاری-و-خرید-لوله-جدار--'>مناقصه حفاری و خرید لوله جدار.... / مناقصه, مناقصه حفاری و خرید لوله جدار....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044865/مناقصه-واگذاری-قسمتی-از-عملیات-اجرایی-پل'>مناقصه واگذاری  قسمتی از عملیات اجرایی پل / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری  قسمتی از عملیات اجرایی پل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044871/مناقصه-آسفالت-راه-های-دسترسی-مجتمع-های-خدماتی--رفاهی'>مناقصه آسفالت راه های دسترسی مجتمع های خدماتی - رفاهی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه  آسفالت راه های دسترسی مجتمع های خدماتی - رفاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044874/مناقصه-تامین-البسه--'>مناقصه تامین البسه ... / مناقصه,  مناقصه تامین البسه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044875/مناقصه-آسفالت-راه-های-دسترسی-مجتمع-های-خدماتی--رفاهی-بین-راهی'>مناقصه آسفالت راه های دسترسی مجتمع های خدماتی - رفاهی بین راهی  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه   آسفالت راه های دسترسی مجتمع های خدماتی - رفاهی بین راهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044880/مناقصه-اجرای-عملیات-قیرپاشی-و-آسفالت-کوی-دانشجو--'>مناقصه اجرای عملیات قیرپاشی و آسفالت کوی دانشجو ... / آگهی مناقصه، مناقصه اجرای عملیات قیرپاشی و آسفالت کوی دانشجو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044881/فراخوان-ارزیابی-مناقصه-عمومی-امور-حمل-و-نقل'>فراخوان ارزیابی مناقصه عمومی امور حمل و نقل  / فراخوان , فراخوان ارزیابی مناقصه عمومی امور حمل و نقل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044883/مناقصه-عملیات-عمرانی-اجرای-محوطه-سازی-و-پیاده-روسازی-تجدید'>مناقصه عملیات عمرانی اجرای محوطه سازی و پیاده روسازی تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه عملیات عمرانی اجرای محوطه سازی و پیاده روسازی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044888/مناقصه-امور-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذای--'>مناقصه امور تهیه، طبخ و توزیع غذای ... / مناقصه ,مناقصه امور تهیه، طبخ و توزیع غذای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044893/مناقصه-عملیات-احداث-فونداسیون-نصب-برج-و-سیمکشی-خطوط-63-کیلوولت--'>مناقصه عملیات احداث فونداسیون، نصب برج و سیمکشی خطوط 63 کیلوولت... / مناقصه عملیات احداث فونداسیون، نصب برج و سیمکشی خطوط 63 کیلوولت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044899/فراخوان-خرید-انواع-لوله-پلی-اتیلن'>فراخوان خرید انواع لوله پلی اتیلن / اگهی فراخوان ,  فراخوان خرید انواع لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044900/مناقصه-سنگ-فرش-پیاده-روی-شهر--مرحله-سوم'>مناقصه سنگ فرش پیاده روی شهر  - مرحله سوم / اگهی مناقصه عمومی , مناقصه سنگ فرش پیاده روی شهر  - مرحله سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044901/مناقصه-خدمات-پیمانکاری-جمع-آوری-و-تصفیه-خانه-فاضلاب---'>مناقصه خدمات پیمانکاری جمع آوری و تصفیه خانه فاضلاب ..... / مناقصه, مناقصه خدمات پیمانکاری جمع آوری و تصفیه خانه فاضلاب .....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044903/فراخوان-مناقصه-تکمیل-مرکز-جامع-سلامت'>فراخوان مناقصه تکمیل مرکز جامع سلامت / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه تکمیل مرکز جامع سلامت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044905/مناقصه-جذب-سرمایه-گذار--نوبت-دوم'>مناقصه جذب سرمایه گذار....نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه جذب سرمایه گذار....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044906/استعلام-ماده-شیمیایی-سود-مایع--سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام ماده شیمیایی سود مایع , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  / استعلام , استعلام ماده شیمیایی سود مایع , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044908/تجدید-مناقصه-تامین-نیروی-انسانی---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه تامین نیروی انسانی  ... نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه,مناقصه تامین نیروی انسانی  ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044909/مناقصه-واگذاری-بخش-خدمات-شهری'>مناقصه واگذاری بخش خدمات شهری  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه واگذاری بخش خدمات شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044911/مناقصه-عمومی-خرید-و-اجرای-سیستم-روشنایی-و--'>مناقصه عمومی خرید و اجرای سیستم روشنایی و ...  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خرید و اجرای سیستم روشنایی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044913/مناقصه-واگذاری-انجام-بخشی-از-وظایف-و-فعالیت-های-شهرداری--چاپ-دوم'>مناقصه واگذاری انجام بخشی از وظایف و فعالیت های شهرداری...چاپ دوم  / مناقصه, مناقصه واگذاری انجام بخشی از وظایف و فعالیت های شهرداری...چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044916/فراخوان-انجام-خدمات-تعمیرات-تهویه-و-تبرید-اماکن-و-تاسیسات--نوبت-دوم'>فراخوان انجام خدمات تعمیرات تهویه و تبرید اماکن و تاسیسات - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه  انجام خدمات تعمیرات تهویه و تبرید اماکن و تاسیسات - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044917/مناقصه-لکه-گیری-درزگیری-و-فوگ-سیل-آسفالت-سطحی-و--'>مناقصه لکه گیری درزگیری و فوگ سیل، آسفالت سطحی و ... / مناقصه لکه گیری درزگیری و فوگ سیل، آسفالت سطحی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044918/فراخوان-خدمات-تامین-خودروی-سواری-نوبت-دوم'>فراخوان خدمات تامین خودروی سواری نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان خدمات تامین خودروی سواری  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044922/مناقصه-کارگیری-پیمانکار-جهت-اجرای-کانال'>مناقصه کارگیری پیمانکار جهت اجرای کانال / آگهی مناقصه , مناقصه کارگیری پیمانکار جهت اجرای کانال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044923/مناقصه-تهیه-و-خرید-علائم-مسیر-نما-جهت-نما-اخباری-و--'>مناقصه تهیه و خرید علائم مسیر نما، جهت نما، اخباری و ... / مناقصه ,مناقصه تهیه و خرید علائم مسیر نما، جهت نما، اخباری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044924/مناقصه-خرید-حمل-نصب-و-راهبری-دستگاه-آب-شیرین-کن--'>مناقصه خرید، حمل، نصب و راهبری دستگاه آب شیرین کن.... / مناقصه, مناقصه خرید، حمل، نصب و راهبری دستگاه آب شیرین کن....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044932/مناقصه-تهیه-و-اجرای-سیستم-خنک-کننده'>مناقصه تهیه و اجرای سیستم خنک کننده / مناقصه , مناقصه تهیه و اجرای سیستم خنک کننده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044934/مناقصه-نصب-و-بهینه-سازی-سیستم-اعلام-حریق-ستاد-نوبت-دوم'>مناقصه نصب و بهینه سازی سیستم اعلام حریق ستاد نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه نصب و بهینه سازی سیستم اعلام حریق ستاد نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044937/مناقصه-خرید-دیزل-ژنراتور--تجدید'>مناقصه خرید دیزل ژنراتور...تجدید  / مناقصه, مناقصه خرید دیزل ژنراتور...تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044939/مناقصه-انجام-پروژه-بروزرسانی-نقشه--نوبت-دوم'>مناقصه انجام پروژه بروزرسانی نقشه - نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه انجام پروژه بروزرسانی نقشه - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044940/مناقصه-واگذاری-آسفالت-خیابانهای-سطح-شهر-تجدید'>مناقصه واگذاری آسفالت خیابانهای سطح شهر تجدید / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه واگذاری آسفالت خیابانهای سطح شهر تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044947/مناقصه-بکارگیری-پیمانکار-جهت-اجرای-بلوار'>مناقصه بکارگیری پیمانکار جهت اجرای بلوار / آگهی مناقصه , مناقصه بکارگیری پیمانکار جهت اجرای بلوار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044948/مناقصه-خرید-و-اجرای-آسفالت--جدول-گذاری-و----مرحله-دوم'>مناقصه خرید و اجرای آسفالت ، جدول گذاری و ... - مرحله دوم  / آگهی مناقصه، مناقصه خرید و اجرای آسفالت ، جدول گذاری و ... - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044950/فراخوان-اجرای-سازه-ساختمان-اداری-اهواز'>فراخوان اجرای سازه ساختمان اداری اهواز / فراخوان شناسایی و  ارزیابی کیفی پیمانکاران , فراخوان  اجرای سازه ساختمان اداری اهواز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044951/مناقصه-عملیات-زیرسازی--جدولگذاری--'>مناقصه عملیات زیرسازی - جدولگذاری ... / مناقصه ,مناقصه عملیات زیرسازی - جدولگذاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044952/مناقصه-بیمه-مسئولیت-مدنی-نوبت-دوم'>مناقصه بیمه مسئولیت مدنی نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه بیمه مسئولیت مدنی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044953/مناقصه-احداث-شبکه-های-فرعی-آبیاری-و-زهکشی----نوبت-دوم'>مناقصه احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی ... - نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044954/مناقصه-بکارگیری-پیمانکار-جهت-اجرای-بلوار'>مناقصه بکارگیری پیمانکار جهت اجرای بلوار / آگهی مناقصه , مناقصه بکارگیری پیمانکار جهت اجرای بلوار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044960/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-عملیات-محوطه-سازی'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات محوطه سازی / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات محوطه سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044962/تجدید-مناقصه-واگذاری-حجمی-زمانی-اداره-امور-جایگاه-CNG'>تجدید مناقصه واگذاری حجمی زمانی اداره امور جایگاه CNG / آگهی تجدید مناقصه عمومی,  تجدید مناقصه واگذاری حجمی زمانی اداره امور جایگاه CNG</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044965/تجدید-مناقصه-روکش-آسفالت-محور-دشتاب----نوبت-دوم'>تجدید مناقصه روکش آسفالت محور دشتاب...  - نوبت دوم  / تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه روکش آسفالت محور دشتاب...  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044967/مناقصه-تکمیل-محوطه-سازی-و-آسفالت-و-ترمیم-ترانشه-های---'>مناقصه  تکمیل محوطه سازی و آسفالت و ترمیم ترانشه های .... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  تکمیل محوطه سازی و آسفالت و ترمیم ترانشه های ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044968/مناقصه-انجام-خدمات-سرویس-های-ایاب-و-ذهاب-پرسنل-آگهی-دوم'>مناقصه انجام خدمات سرویس های ایاب و ذهاب پرسنل آگهی دوم  / آگهی اول مناقصه, مناقصه انجام خدمات سرویس های ایاب و ذهاب پرسنل  آگهی دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044972/تجدید-مناقصه-تعمیر-بوش-لاینر-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه تعمیر بوش لاینر نوبت دوم  / فراخوان آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه تعمیر بوش لاینر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044974/مناقصه-پروژه-احداث-ساختمان-آتش-نشانی-مرحله-دوم-نوبت-اول'>مناقصه پروژه احداث ساختمان آتش نشانی- مرحله دوم نوبت اول  / مناقصه,مناقصه پروژه احداث ساختمان آتش نشانی-مرحله دوم نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044975/مناقصه-بازسازی-بخش-آزمایشگاه-نوبت-دوم'>مناقصه بازسازی بخش آزمایشگاه نوبت دوم  / آگهی اول مناقصه , مناقصه بازسازی بخش آزمایشگاه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044976/مناقصه-اجرای-پروژه-ممیزی-شهر-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پروژه ممیزی شهر تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای پروژه ممیزی شهر تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044978/مناقصه-آسفالت-راه-های-دسترسی-مجتمع-های-خدماتی--رفاهی-بین-راهی--'>مناقصه  آسفالت راه های دسترسی مجتمع های خدماتی - رفاهی بین راهی .. / مناقصه  آسفالت راه های دسترسی مجتمع های خدماتی - رفاهی بین راهی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044979/فراخوان-انجام-عملیات-انگیزشی-چاه---نوبت-دوم'>فراخوان انجام عملیات انگیزشی چاه... - نوبت دوم / مناقصه, فراخوان انجام عملیات انگیزشی چاه... - نوبت  دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044981/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز  / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044982/مناقصه-سرویس-ایاب-و-ذهاب-پرسنل'>مناقصه سرویس ایاب و ذهاب پرسنل / آگهی مناقصه, مناقصه  سرویس ایاب و ذهاب پرسنل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044984/تجدید-مناقصه-تکمیل-مدرسه-8-کلاسه----نوبت-هشتم'>تجدید مناقصه تکمیل مدرسه 8 کلاسه  ...  نوبت هشتم  / مناقصه,تجدید مناقصه تکمیل مدرسه 8 کلاسه  ... نوبت هشتم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044985/تجدید-مناقصه-نگهداری-و-بهره-برداری-و-امور-اداری-و-قرائت-توزیع-قبوض'>تجدید مناقصه نگهداری و بهره برداری و امور اداری و قرائت توزیع قبوض / آگهی تجدید مناقصات عمومی یک مرحله ای,مناقصه نگهداری و بهره برداری و امور اداری و قرائت توزیع قبوض</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044986/مناقصه-اصلاح-شبکه-آب-و-استاندارد-سازی-آب--نوبت-دوم'>مناقصه اصلاح شبکه آب و استاندارد سازی آب  - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اصلاح شبکه آب و استاندارد سازی آب  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044987/فراخوان-مناقصه-خرید-بال-ولو-10-و-8-و-12-اینچ--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خرید بال ولو 10 و 8 و 12 اینچ - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه خرید بال ولو 10 و 8 و 12 اینچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044988/مناقصه-عملیات-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-شهر--'>مناقصه عملیات زیرسازی و آسفالت معابر شهر... / مناقصه, مناقصه عملیات زیرسازی و آسفالت معابر شهر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044989/مناقصه-عمومی-همراه-با-ارزیابی-کیفی-ساده-تامین-خدمات-مربوط-به-چاپ-تهیه-و-تکثیر--نوبت-دوم'>مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی ساده تامین خدمات مربوط به چاپ تهیه و تکثیر - نوبت دوم  / مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی ساده تامین خدمات مربوط به چاپ تهیه و تکثیر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044990/مناقصه-آسفالت-راه-های-دسترسی-مجتمع-های-خدماتی--رفاهی--'>مناقصه آسفالت راه های دسترسی مجتمع های خدماتی - رفاهی... / مناقصه آسفالت راه های دسترسی مجتمع های خدماتی - رفاهی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044991/مناقصه-خرید-مخازن-زباله-از-جنس-گالوانیزه'>مناقصه خرید مخازن زباله از جنس گالوانیزه  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید مخازن زباله از جنس گالوانیزه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044993/مناقصه-تامین-Line-pipes'>مناقصه تامین Line pipes / آگهی مناقصه , مناقصه تامین Line pipes</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044997/مناقصه-احداث-فاز-دوم-پارک-جنگلی'>مناقصه احداث فاز دوم پارک جنگلی  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه احداث فاز دوم پارک جنگلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044998/فراخوان-مناقصه-عمومی-ایمن-سازی-خط-24-اینچ---(نوبت-دوم)'>فراخوان مناقصه عمومی ایمن سازی خط 24 اینچ ... (نوبت دوم) / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه عمومی ایمن سازی خط 24 اینچ  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044999/فراخوان-مناقصه-اجرای-زیرسازی-و-آسفالت-کانالهای-گاز--تجدید'>فراخوان مناقصه  اجرای زیرسازی و آسفالت کانالهای گاز - تجدید / آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه  اجرای زیرسازی و آسفالت کانالهای گاز - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045001/مناقصه-عمومی-تهیه-و-اجرای-عملیات-اسیدشویی'>مناقصه عمومی تهیه و اجرای عملیات اسیدشویی  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی تهیه و اجرای عملیات اسیدشویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045002/مناقصه-اجرای-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-و-نصب-انشعاب-فاضلاب---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب و نصب انشعاب فاضلاب... - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب و نصب انشعاب فاضلاب... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045003/مناقصه-عملیات-اجرایی-پروژه-های-آبرسانی-روستاها-(نوبت-دوم)'>مناقصه عملیات اجرایی پروژه های آبرسانی روستاها (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرایی پروژه های آبرسانی روستاها (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045004/مناقصه-خرید-بال-ولو--نوبت-دوم'>مناقصه خرید بال ولو....نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید بال ولو....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045007/تجدید-مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-در-بلوک-A'>تجدید مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز  در بلوک A / تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز  در بلوک A</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045009/مناقصه-گهداری-و-توسعه-مقطعی-شبکه-کابل-شبکه-فیبر-دسترسی-و--'>مناقصه گهداری و توسعه مقطعی شبکه کابل، شبکه فیبر دسترسی و ... / مناقصه گهداری و توسعه مقطعی شبکه کابل، شبکه فیبر دسترسی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045011/مناقصه-عمومی-بهسازی-معابر-شهرک'>مناقصه عمومی بهسازی معابر شهرک  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی بهسازی معابر شهرک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045013/مناقصه-اجرای-عملیات-گازرسانی-به-روستاها'>مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به  روستاها / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی , مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به  روستاها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045014/مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت-محلات-(نوبت-دوم)'>مناقصه زیرسازی و آسفالت محلات  (نوبت دوم) / آگهی مناقصه، مناقصه زیرسازی و آسفالت محلات  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045020/مناقصه-انجام-کارهای-ساختمانی-جهت-احداث-فونداسیون-ترانس-قدرت-t2'>مناقصه انجام کارهای ساختمانی جهت احداث فونداسیون ترانس قدرت t2  / مناقصه، مناقصه استعلام انجام کارهای ساختمانی جهت احداث فونداسیون ترانس قدرت t2 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045021/مناقصه-اجرای-عملیات-گازرسانی-به-شهر-بازفت'>مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به  شهر بازفت / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی , مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به  شهر بازفت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045023/مناقصه-تکمیل-آپارتمان---'>مناقصه تکمیل آپارتمان .... / مناقصه, مناقصه تکمیل آپارتمان ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045024/تجدید-مناقصه-عملیات-جمع-آوری-و-حمل-زباله'>تجدید مناقصه عملیات جمع آوری و حمل زباله  / آگهی مناقصه عمومی , تجدید مناقصه عملیات جمع آوری و حمل زباله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045025/مناقصه-تامین-افراد-مورد-نیاز-جهت-انجام-امور-خدماتی-و-فنی'>مناقصه تامین افراد مورد نیاز جهت انجام امور خدماتی و فنی  / مناقصه,مناقصه تامین افراد مورد نیاز جهت انجام امور خدماتی و فنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045027/مناقصه-تکمیل-احداث-کتابخانه-عمومی'>مناقصه تکمیل احداث کتابخانه عمومی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تکمیل احداث کتابخانه عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045028/مناقصه-اجرای-عملیات-حفاظت-جنگل-و-اقدامات-اجتناب-ناپذیر-در-حوضه-های-آبخیز'>مناقصه  اجرای عملیات حفاظت جنگل و اقدامات اجتناب ناپذیر در حوضه های آبخیز / مناقصه,مناقصه  اجرای عملیات حفاظت جنگل و اقدامات اجتناب ناپذیر در حوضه های آبخیز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045029/تجدید-مناقصه-اجرای-عملیات-گازرسانی-به-باقیمانده-روستاهای-آبسرده'>تجدید مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به باقیمانده روستاهای آبسرده / تجدید آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به باقیمانده روستاهای آبسرده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045030/اصلاحیه-مناقصه-احداث-شبکه-های-فرعی-آبیاری-و-زهکشی'>اصلاحیه مناقصه احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی  / اصلاحیه مناقصه عمومی, مناقصه احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045032/مناقصه-خدمات-فضای-سبز--'>مناقصه خدمات فضای سبز ... / مناقصه خدمات فضای سبز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045033/مناقصه-عمومی-خرید-ALUMINA-CATALYST'>مناقصه عمومی خرید ALUMINA CATALYST  / مناقصه عمومی خرید ALUMINA CATALYST </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045035/فراخوانaccessories-for-rescssv'>فراخوانaccessories  for  rescssv  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی ، فراخوانaccessories  for  rescssv </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045036/استعلام-یازده-ردیف-آب-بند'>استعلام یازده ردیف آب بند / استعلام ,استعلام یازده ردیف آب بند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045037/اصلاحیه-مناقصه-بازسازی-بخش-آزمایشگاه'>اصلاحیه مناقصه بازسازی بخش آزمایشگاه  / اصلاحیه مناقصه , مناقصه بازسازی بخش آزمایشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045042/استعلام-پنج-ردیف-شیر-آتش-نشانی'>استعلام پنج ردیف شیر آتش نشانی  / استعلام، استعلام پنج ردیف شیر آتش نشانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045044/مناقصه-مقاوم-سازی-ساختمان-ایستگاهها--'>مناقصه مقاوم سازی ساختمان ایستگاهها... / مناقصه عمومی, مناقصه مقاوم سازی ساختمان ایستگاهها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045046/استعلام-تعمیر-کمپرسور-هوای-XP900'>استعلام تعمیر کمپرسور هوای XP900 / استعلام، استعلام تعمیر کمپرسور هوای XP900</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045049/مناقصه-اسکن-پرونده-های-مشترکین'>مناقصه اسکن پرونده های مشترکین  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اسکن پرونده های مشترکین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045050/مناقصه-پخت-و-توزیع-غذای-دانشجویی-و-سرویس-ایاب-و-ذهاب-دانشجویی--'>مناقصه پخت و توزیع غذای دانشجویی و سرویس ایاب و ذهاب دانشجویی ... / مناقصه ,مناقصه پخت و توزیع غذای دانشجویی و سرویس ایاب و ذهاب دانشجویی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045052/مناقصه-STUD-BOLT'>مناقصه STUD BOLT  / مناقصه , مناقصه STUD BOLT </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045053/فراخوان-پیش-ارزیابی-نمایندگی-کد-1010'>فراخوان پیش ارزیابی نمایندگی کد 1010  / فراخوان پیش ارزیابی،فراخوان پیش ارزیابی نمایندگی کد 1010 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045054/مناقصه-تامین-سرویس-های-ایاب-و-ذهاب-پرسنل-و---'>مناقصه تامین سرویس های ایاب و ذهاب پرسنل و .... / مناقصه تامین سرویس های ایاب و ذهاب پرسنل و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045055/مناقصه-Gas-Chromatograph'>مناقصه Gas Chromatograph / آگهی مناقصه, مناقصه Gas Chromatograph</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045057/مناقصه-تامین-آب-مورد-نیاز-پروژه-های-حفاری--'>مناقصه تامین آب مورد نیاز پروژه های حفاری ... / مناقصه,مناقصه تامین آب مورد نیاز پروژه های حفاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045058/استعلام-خرید-JOINGING-SHEET'>استعلام خرید JOINGING SHEET / استعلام خرید JOINGING SHEET</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045060/اصلاحیه-مناقصه-تویوتا-هایلوکس'>اصلاحیه مناقصه تویوتا هایلوکس / اصلاحیه مناقصه عمومی, مناقصه تویوتا هایلوکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045062/مناقصه-خرید-اقلام-مصرفی-اسپیلت-های-نیروگاه--'>مناقصه خرید اقلام مصرفی اسپیلت های نیروگاه ... / مناقصه,مناقصه خرید اقلام مصرفی اسپیلت های نیروگاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045063/استعلام-پیچ-و-مهره-و-بست'>استعلام پیچ و مهره و بست / استعلام, استعلام پیچ و مهره و بست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045065/استعلام-قطعات-بالابر-هیدرولیکی'>استعلام قطعات بالابر هیدرولیکی  / استعلام , استعلام قطعات بالابر هیدرولیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045067/مناقصه-عملیات-بازسازی-تاسیسات-الکتریکی-و-ایمن-سازی-بازارهای-میوه--'>مناقصه عملیات بازسازی تاسیسات الکتریکی و ایمن سازی بازارهای میوه.... / مناقصه, مناقصه عملیات بازسازی تاسیسات الکتریکی و ایمن سازی بازارهای میوه....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045068/استعلام-چهار-ردیف-شیر-پنوماتیک-مارک-ROOS'>استعلام چهار ردیف شیر پنوماتیک مارک ROOS / استعلام, استعلام چهار ردیف شیر پنوماتیک مارک ROOS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045069/مناقصه-خرید-کابل-آرمودار'>مناقصه خرید کابل آرمودار / مناقصه, مناقصه خرید کابل آرمودار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045071/اصلاحیه-مناقصه-ارائه-خدمات-مورد-نیاز-تعمیرات-اساسی-دیگ-بخار-و--'>اصلاحیه مناقصه ارائه خدمات مورد نیاز تعمیرات اساسی دیگ بخار و ... / اصلاحیه , مناقصه ارائه خدمات مورد نیاز تعمیرات اساسی دیگ بخار و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045072/استعلام-پیچ-و-مهره'>استعلام پیچ و مهره  / استعلام , استعلام پیچ و مهره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045074/استعلام-والو-تعویض-خط-سیستم-گریس-مارک-LINCOLN'>استعلام والو تعویض خط سیستم گریس مارک LINCOLN   / استعلام, استعلام والو تعویض خط سیستم گریس مارک LINCOLN  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045076/مناقصه-خرید-8-قلم-قطعات-تجهیزات-Gas-Detection-System--'>مناقصه خرید 8 قلم قطعات تجهیزات Gas Detection System... / مناقصه خرید 8 قلم قطعات تجهیزات Gas Detection System...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045078/مناقصه-Bottom-Hole-Sampler-for-Slick-Line-Operation'>مناقصه Bottom Hole Sampler for Slick Line Operation  / آگهی مناقصه، مناقصه Bottom Hole Sampler for Slick Line Operation </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045079/مناقصه-nder-Balance-Perforation-Equipment'>مناقصه nder Balance Perforation Equipment / آگهی مناقصه, مناقصه nder Balance Perforation Equipment</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045081/استعلام-خرید-انواع-زانو-و-سه-راه-جوشی-و-بوشن-فولادی'>استعلام خرید انواع زانو و سه راه جوشی و بوشن فولادی  / استعلام، استعلام خرید انواع زانو و سه راه جوشی و بوشن فولادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045082/اصلاحیه-مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت-محلات'>اصلاحیه مناقصه زیرسازی و آسفالت محلات / اصلاحیه آگهی مناقصه، مناقصه زیرسازی و آسفالت محلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045084/مناقصه-تنظیفات-و-پاکسازی-محوطه-ها--'>مناقصه تنظیفات و پاکسازی محوطه ها.... / آگهی مناقصه , مناقصه تنظیفات و پاکسازی محوطه ها....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045086/مناقصه-VALVE-COVER-STUD-BOLT'>مناقصه VALVE COVER STUD BOLT  / مناقصه, مناقصه VALVE COVER STUD BOLT </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045087/استعلام-ورق-چک-ولو-برنزی--'>استعلام ورق، چک ولو برنزی... / استعلام, استعلام والو تعویض خط سیستم گریس مارک LINCOLN  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045088/مناقصه-خرید-کابل-آرموردار'>مناقصه خرید کابل آرموردار / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه خرید کابل آرموردار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045089/مناقصه-ارائه-خدمات-پروازی-انواع-بالگرد-جهت-پروژه-های-حفاری'>مناقصه ارائه خدمات پروازی انواع بالگرد جهت پروژه های حفاری / مناقصه,مناقصه ارائه خدمات پروازی انواع بالگرد جهت پروژه های حفاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045091/مناقصه-خرید-Molecular-Sieve-و-Silica-Gel'>مناقصه خرید Molecular Sieve و Silica Gel  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید Molecular Sieve و Silica Gel </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045092/مناقصه-خدمات-حمل-کانتیرهای-حاوی-مواد-و-قطعات-از-انبار-اختصاصی--'>مناقصه خدمات حمل کانتیرهای حاوی مواد و قطعات از انبار اختصاصی... / مناقصه خدمات حمل کانتیرهای حاوی مواد و قطعات از انبار اختصاصی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045094/مرکز-تحقیقات-سوختگی-دانشگاه-علوم-پزشکی'>مرکز تحقیقات سوختگی دانشگاه علوم پزشکی / مرکز تحقیقات سوختگی دانشگاه علوم پزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045095/مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات-و--'>مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات و ... / مناقصه ,مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045097/مناقصه-عملیات-جمع-آوری--حمل-و-تخلیه-خاک--مرحله-دوم'>مناقصه عملیات جمع آوری ، حمل و تخلیه خاک... مرحله دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات جمع آوری ، حمل و تخلیه خاک... مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045098/استعلام-ورق'>استعلام ورق / استعلام, استعلام ورق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045099/همایش-مدیریت-و-حسابداری-و-هفتمین-کنفرانس-کارآفرینی-و-نوآوری-های-باز'>همایش مدیریت و حسابداری و هفتمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز  / همایش مدیریت و حسابداری و هفتمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045100/استعلام-خرید-2-ردیف-کابل-و-کانکتور'>استعلام خرید 2 ردیف کابل و کانکتور  / استعلام , استعلام خرید 2 ردیف کابل و کانکتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045102/مناقصه-خریدلوله-پلی-اتیلن---'>مناقصه  خریدلوله پلی اتیلن  ... / مناقصه,مناقصه  خریدلوله پلی اتیلن  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045104/مناقصه-خدمات-و-نگهداری-دو-باب-ساختمان-اداری--'>مناقصه خدمات و نگهداری دو باب ساختمان اداری... / مناقصه خدمات و نگهداری دو باب ساختمان اداری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045105/اولین-همایش-بین-المللی-مهندسی-مکانیک'>اولین همایش بین المللی مهندسی مکانیک / اولین همایش بین المللی مهندسی مکانیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045108/استعلام-جمع-آوری-کلیه-سیگنالهای-پست--'>استعلام جمع آوری کلیه سیگنالهای پست ... / استعلام, استعلام جمع آوری کلیه سیگنالهای پست ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045109/مناقصه-عملیات-اصلاح-و-ترمیم-وتکمیل-لاین-دوم-ومابقی-لاین-اول--'>مناقصه عملیات اصلاح و ترمیم وتکمیل لاین دوم ومابقی لاین اول ... / مناقصه,مناقصه عملیات اصلاح و ترمیم وتکمیل لاین دوم ومابقی لاین اول ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045111/مناقصه-اجرای-انشعابات-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-و-آماده-سازی--'>مناقصه اجرای انشعابات شبکه جمع آوری فاضلاب و آماده سازی ... / مناقصه , مناقصه اجرای انشعابات شبکه جمع آوری فاضلاب و آماده سازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045112/استعلام-فیوز-گازی-و--'>استعلام فیوز گازی و ...  / استعلام,استعلام فیوز گازی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045113/همایش-اقتصاد-مقاومتی-با-رویکرد-تولید-و-اشتغال'>همایش اقتصاد مقاومتی با رویکرد تولید و اشتغال  / همایش اقتصاد مقاومتی با رویکرد تولید و اشتغال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045116/مناقصه-احدث-بند-سنگی-ملاتی--'>مناقصه احدث بند سنگی ملاتی.... / مناقصه, مناقصه احدث بند سنگی ملاتی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045117/فراخوان-انجام-عملیات-توسعه-و-احداث-و-اصلاح-و-بهینه-سازی'>فراخوان انجام عملیات توسعه و احداث و اصلاح و بهینه سازی / فراخوان انجام عملیات توسعه و احداث و اصلاح و بهینه سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045119/اولین-همایش-بین-المللی-مدیریت'>اولین همایش بین المللی مدیریت / اولین همایش بین المللی مدیریت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045121/استعلام-خرید-سیستم-ضبط-مکالمات-امور-دیسپاچینگ'>استعلام  خرید سیستم ضبط مکالمات امور دیسپاچینگ / استعلام, استعلام  خرید سیستم ضبط مکالمات امور دیسپاچینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045122/مناقصه-انتقال-خط-شبکه-برق-و-جاده-سازی-و-آسفالت--'>مناقصه انتقال خط شبکه برق و جاده سازی و آسفالت ... / مناقصه انتقال خط شبکه برق و جاده سازی و آسفالت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045125/دعوتنامه-کارهای-ساختمانی-احداث-جاده-دسترسی'>دعوتنامه کارهای ساختمانی احداث جاده دسترسی / دعوتنامه کارهای ساختمانی احداث جاده دسترسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045127/همایش-کشوری-کودکان-با-نیازهای-خاص'>همایش کشوری کودکان با نیازهای خاص / همایش کشوری کودکان با نیازهای خاص</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045129/استعلام-دستگاه-الکل-سنج-تنفسی'>استعلام دستگاه الکل سنج تنفسی  / استعلام, استعلام دستگاه الکل سنج تنفسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045130/همایش-بین-المللی-علوم-اعصاب'>همایش بین المللی علوم اعصاب / همایش بین المللی علوم اعصاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045131/مناقصه-عملیات-خاکی-و-احداث-معابر--'>مناقصه عملیات خاکی و احداث معابر ... / مناقصه ,مناقصه عملیات خاکی و احداث معابر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045133/مناقصه-خط-انتقال-آب--'>مناقصه خط انتقال آب ... / مناقصه,مناقصه خط انتقال آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045135/مناقصه-عملیات-بهره-برداری--تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات-آب'>مناقصه عملیات بهره برداری ، تعمیر و نگهداری تاسیسات آب / مناقصه عملیات بهره برداری ، تعمیر و نگهداری تاسیسات آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045136/همایش-مدیریت-بر-مبنای-هوشمندی'>همایش مدیریت بر مبنای هوشمندی  / همایش مدیریت بر مبنای هوشمندی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045137/مناقصه-خدمات-مهندسی--تامین--کنترل-کیفی--'>مناقصه خدمات مهندسی ، تامین ، کنترل کیفی ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خدمات مهندسی ، تامین ، کنترل کیفی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045138/مناقصه-ایجاد-و-توسعه-فضاهای-سبز-و-پارک-های-سطح-شهر'>مناقصه ایجاد و توسعه فضاهای سبز و پارک های سطح شهر   / مناقصه ایجاد و توسعه فضاهای سبز و پارک های سطح شهر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045139/استعلام-مطالعات-پدافند-غیرعامل-سد'>استعلام مطالعات پدافند غیرعامل سد / استعلام قیمت, استعلام مطالعات پدافند غیرعامل سد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045140/استعلام-کارتریج'>استعلام کارتریج / استعلام , استعلام کارتریج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045141/مناقصه-نیرورسانی-برق--'>مناقصه نیرورسانی برق ... / مناقصه,مناقصه نیرورسانی برق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045145/مناقصه-تکمیل-زیرساخت-های-پارک-جنگلی-40-هکتاری--'>مناقصه تکمیل زیرساخت های پارک جنگلی 40 هکتاری ... / مناقصه تکمیل زیرساخت های پارک جنگلی 40 هکتاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045147/مناقصه-اجرای-نازک-کاری-و-تاسیسات-و-معماری-داخلی--'>مناقصه اجرای نازک کاری و تاسیسات و معماری داخلی ... / مناقصه,مناقصه اجرای نازک کاری و تاسیسات و معماری داخلی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045148/استعلام-باطری-یو-پی-اس'>استعلام باطری یو پی اس  / استعلام , استعلام باطری یو پی اس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045149/استعلام-آب-پخش-کن-و-اسپرینکلر-و-محافظ-لوله'>استعلام آب پخش کن و اسپرینکلر و محافظ لوله  / استعلام, استعلام آب پخش کن و اسپرینکلر و محافظ لوله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045151/مناقصه-استفاده-از-خدمات-امور-نقلیه-تعداد-۷-دستگاه-خودرو'>مناقصه استفاده از خدمات امور نقلیه تعداد ۷ دستگاه خودرو / مناقصه استفاده از خدمات امور نقلیه تعداد ۷ دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045152/استعلام-ورق-PVC-سفت'>استعلام ورق PVC سفت  / استعلام، استعلام ورق PVC سفت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045153/استعلام-ماده-شیمیایی-سیلیکات-سدیم'>استعلام ماده شیمیایی سیلیکات سدیم / استعلام , استعلام ماده شیمیایی سیلیکات سدیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045155/استعلام-نازل-پاشش-مارک-LECHLER'>استعلام نازل پاشش مارک LECHLER / استعلام, استعلام نازل پاشش مارک LECHLER</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045156/مناقصه-خرید-تیوب-باندل-tube-bundle'>مناقصه خرید تیوب باندل tube bundle  / مناقصه , مناقصه خرید تیوب باندل tube bundle </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045157/مناقصه-تامین-اقلام-مورد-نیاز---'>مناقصه تامین اقلام مورد نیاز .... / مناقصه, مناقصه تامین اقلام مورد نیاز ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045159/استعلام-برنج-هندی'>استعلام برنج هندی  / استعلام,استعلام برنج هندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045161/مناقصه-انجام-امور-خدمات-حجمی--'>مناقصه  انجام امور خدمات حجمی ... / مناقصه,مناقصه  انجام امور خدمات حجمی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045163/همایش-تخصصی-لجستیک-در-فرماندهی-حوادث'>همایش تخصصی لجستیک در فرماندهی حوادث / همایش تخصصی لجستیک در فرماندهی حوادث</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045164/استعلام-پراکسی-سوئیچ-مارک-TUCKER---'>استعلام پراکسی سوئیچ مارک TUCKER .... / استعلام , استعلام پراکسی سوئیچ مارک TUCKER ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045165/استعلام-صندلی-فرودگاهی-سه-نفره'>استعلام صندلی فرودگاهی سه نفره  / استعلام, استعلام صندلی فرودگاهی سه نفره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045166/استعلام-پاور-کارتریج-حافظه-سرور---'>استعلام پاور، کارتریج، حافظه سرور، ... / استعلام, استعلام پاور، کارتریج، حافظه سرور، ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045168/همایش-بحران-آب--شهرهای-ایران'>همایش بحران آب ، شهرهای ایران / همایش بحران آب ، شهرهای ایران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045169/استعلام-خرید-یک-عدد-مانیتور-با-یک-عدد-کیس-کامل'>استعلام خرید یک عدد مانیتور با یک عدد کیس کامل / استعلام , استعلام خرید یک عدد مانیتور با یک عدد کیس کامل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045170/استعلام-دسته-پنس-obara'>استعلام دسته پنس obara / استعلام , استعلام دسته پنس obara</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045171/استعلام-بسته-نرم-افزار-آنتی-ویروس-کسپرسی-DVD'>استعلام بسته نرم افزار آنتی ویروس کسپرسی DVD / استعلام، استعلام بسته نرم افزار آنتی ویروس کسپرسی DVD</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045172/استعلام-انجام-خدمات-بهسازی-و-نوسازی'>استعلام انجام خدمات بهسازی و نوسازی  / استعلام, استعلام انجام خدمات بهسازی و نوسازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045173/کنفرانس-ملی-کنفرانس-ملی-تاب-آوری-و-ایمنی-ساختمان'>کنفرانس ملی کنفرانس ملی تاب آوری و ایمنی ساختمان / کنفرانس ملی کنفرانس ملی تاب آوری و ایمنی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045175/مناقصه-سرویس-ایاب-و-ذهاب-کارکنان--'>مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان... / مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045176/مناقصه-عملیات-بهره-برداری-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات--'>مناقصه عملیات بهره برداری، تعمیر و نگهداری تاسیسات ... / مناقصه ,مناقصه عملیات بهره برداری، تعمیر و نگهداری تاسیسات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045178/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-ساماندهی-معابر'>مناقصه عمومی یک مرحله ای ساماندهی معابر  / مناقصه ،مناقصه عمومی یک مرحله ای ساماندهی معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045179/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-کولر-VRF-90000'>استعلام  تعمیر و نگهداری کولر VRF 90000  / استعلام, استعلام  تعمیر و نگهداری کولر VRF 90000 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045180/استعلام-هورمون'>استعلام هورمون / استعلام , استعلام هورمون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045182/استعلام-عملیات-خرید-حمل-نصب-و-رنگ-آمیزی-نرده--'>استعلام عملیات خرید، حمل، نصب و رنگ آمیزی نرده... / استعلام، استعلام عملیات خرید، حمل، نصب و رنگ آمیزی نرده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045183/استعلام-HP-DL380-G9-24-SFF-CPU-2-2637V4-RAM--'>استعلام HP DL380 G9 24 SFF/CPU 2* 2637V4 RAM... / استعلام , استعلام HP DL380 G9 24 SFF/CPU 2* 2637V4 RAM...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045184/استعلام-انجام-خدمات-امور-دفتری-و-تایپ'>استعلام انجام خدمات امور دفتری و تایپ  / استعلام, استعلام انجام خدمات امور دفتری و تایپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045185/استعلام-مدیریت-کنترل-تردد-هوشمند'>استعلام مدیریت کنترل تردد هوشمند  / استعلام ,استعلام مدیریت کنترل تردد هوشمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045186/استعلام-رادیو-سیستم-انتقال-مخابراتی'>استعلام رادیو سیستم انتقال مخابراتی / استعلام , استعلام رادیو سیستم انتقال مخابراتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045188/مناقصه-تعویض-سیم-یا-کابل'>مناقصه تعویض سیم یا کابل / مناقصه, مناقصه تعویض سیم یا کابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045189/استعلام-باتری-هوا-روی-سمعک--'>استعلام باتری هوا روی سمعک... / استعلام، استعلام باتری هوا روی سمعک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045190/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن / استعلام , استعلام لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045191/استعلام-کنترل-سیل-و-رسوب-حوزه-آبخیز-شهید-فکری'>استعلام کنترل سیل و رسوب حوزه آبخیز شهید فکری / استعلام , استعلام کنترل سیل و رسوب حوزه آبخیز شهید فکری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045193/استعلام-اقلام-تراش-طبق-مشخصات-فنی--'>استعلام اقلام تراش طبق مشخصات فنی ... / استعلام,استعلام اقلام تراش طبق مشخصات فنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045194/استعلام-پودر-خوراک-ماهی-و--'>استعلام پودر خوراک ماهی و ... / استعلام, استعلام پودر خوراک ماهی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045196/مناقصه-واگذاری-امور-خدماتی-و-پشتیبانی'>مناقصه واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی / مناقصه ، مناقصه واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045197/استعلام-پرینتر-لیبل-10-10'>استعلام پرینتر لیبل 10*10 / استعلام, استعلام  پرینتر لیبل 10*10</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045199/مناقصه-امور-تغذیه-ای-خرید-و-توزیع-غذا'>مناقصه امور تغذیه ای، خرید و توزیع غذا / مناقصه, مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045200/استعلام-ترانس-جریان'>استعلام ترانس جریان / استعلام، استعلام ترانس جریان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045201/دانشجویان-دانشگاه-علوم-پزشکی-ارومیه'>دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه  / دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045202/استعلام-لرزه-گیر-مهاردار-لاستیکی'>استعلام لرزه گیر مهاردار لاستیکی / استعلام , استعلام لرزه گیر مهاردار لاستیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045203/استعلام-الکتروموتور-LEROYSOMER--'>استعلام الکتروموتور LEROYSOMER ... / استعلام, استعلام الکتروموتور LEROYSOMER ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045204/استعلام-آنالیزور-گاز-محیط'>استعلام آنالیزور گاز محیط  / استعلام, استعلام آنالیزور گاز محیط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045205/استعلام-باند-گچی'>استعلام باند گچی  / استعلام,استعلام باند گچی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045206/مناقصه-پروژه-های-توسعه-و-احداث-و-بهینه-سازی-شبکه-های-توزیع--'>مناقصه پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع ... / مناقصه پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045207/استعلام-تمدید-سالانه-کسبرسکی--'>استعلام تمدید سالانه کسبرسکی ... / استعلام,استعلام تمدید سالانه کسبرسکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045208/اولین-همایش-آینده-کسب-و-کارهای-فناورانه-و-نوآورانه'>اولین همایش آینده کسب و کارهای فناورانه و نوآورانه / اولین همایش آینده کسب و کارهای فناورانه و نوآورانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045209/استعلام-خرید-سرور-و-تجهیزات-سرور'>استعلام خرید سرور و تجهیزات سرور / استعلام, استعلام خرید سرور و تجهیزات سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045210/استعلام-کنترل-سیل-و-رسوب-حوزه-آبخیز'>استعلام کنترل سیل و رسوب حوزه آبخیز / استعلام , استعلام کنترل سیل و رسوب حوزه آبخیز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045211/دهمین-کنفرانس-بین-المللی-روانشناسی'>دهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی / دهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045212/استعلام-انجام-خدمات-بهسازی-و-نوسازی'>استعلام انجام خدمات بهسازی و نوسازی  / استعلام, استعلام انجام خدمات بهسازی و نوسازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045213/استعلام-لوازم-آزمایشگاهی--'>استعلام لوازم آزمایشگاهی... / استعلام , استعلام لوازم آزمایشگاهی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045214/استعلام-کیف-دستی-چرمی-مردانه'>استعلام کیف دستی چرمی مردانه  / استعلام، استعلام کیف دستی چرمی مردانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045215/استعلام-دوره-رنگرزان'>استعلام دوره رنگرزان / استعلام,استعلام دوره رنگرزان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045216/مناقصه-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز--'>مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز ... / مناقصه ,مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045217/استعلام-فعالیت-های-سازمان-های-دارای-عضو-مربوط-به-کسب-و-کار'>استعلام  فعالیت های سازمان های دارای عضو مربوط به کسب و کار / استعلام, استعلام  فعالیت های سازمان های دارای عضو مربوط به کسب و کار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045218/اولین-همایش-بین-المللی-زبان-و-ادبیات-فارسی'>اولین همایش بین المللی زبان و ادبیات فارسی / اولین همایش بین المللی زبان و ادبیات فارسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045219/استعلام-موتور-سردخانه-منفی-40-درجه'>استعلام موتور سردخانه منفی 40 درجه / استعلام, استعلام  موتور سردخانه منفی 40 درجه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045220/استعلام-خرید-تجهیزات-سیستم-مکانیزه-گشت-نگهبانی'>استعلام خرید تجهیزات سیستم مکانیزه گشت نگهبانی / استعلام, استعلام خرید تجهیزات سیستم مکانیزه گشت نگهبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045221/استعلام-تحلیل-و-آزمایش-فنی'>استعلام تحلیل و آزمایش فنی / استعلام، استعلام تحلیل و آزمایش فنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045222/استعلام-خرید-دوربین-مداربسته'>استعلام خرید دوربین مداربسته  / استعلام,استعلام خرید دوربین مداربسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045223/استعلام-خرید-و-نصب-تجهیزات-سیستم-دوربین-مدار-بسته'>استعلام خرید و نصب تجهیزات سیستم دوربین مدار بسته  / استعلام, استعلام خرید و نصب تجهیزات سیستم دوربین مدار بسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045224/استعلام-عملیات-اورهال-و-تعمیرات-اساسی-6-دستگاه-تپ-چنجر--'>استعلام عملیات اورهال و تعمیرات اساسی 6 دستگاه تپ چنجر ... / استعلام,استعلام عملیات اورهال و تعمیرات اساسی 6 دستگاه تپ چنجر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045225/استعلام-دستگاه-فتوکپی'>استعلام دستگاه فتوکپی / استعلام، استعلام دستگاه فتوکپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045226/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی / استعلام , استعلام کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045227/استعلام-سرور-رایانه-مدل-dl380--'>استعلام سرور رایانه مدل dl380 ... / استعلام,استعلام سرور رایانه مدل dl380 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045228/استعلام-رکابی-و-کفش-و--'>استعلام رکابی و کفش و ... / استعلام، استعلام رکابی و کفش و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045229/استعلام-خرید-2500-بسته-کاغذ-A4'>استعلام خرید 2500 بسته کاغذ A4 / استعلام , استعلام خرید 2500 بسته کاغذ A4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045230/دومین-کنگره-کودکان-استاد-امیر-حکیمی'>دومین کنگره کودکان استاد امیر حکیمی / دومین کنگره کودکان استاد امیر حکیمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045231/استعلام-تونر-کپی-شارپ-236'>استعلام تونر کپی شارپ 236 / استعلام ,استعلام تونر کپی شارپ 236</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045232/استعلام-هارد-دیسک-رایانه--'>استعلام هارد دیسک رایانه... / استعلام, استعلام هارد دیسک رایانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045233/استعلام-ساماندهی-و-نگهداری-کانال-های-آبیاری--'>استعلام ساماندهی و نگهداری کانال های آبیاری... / استعلام، استعلام ساماندهی و نگهداری کانال های آبیاری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045234/استعلام-تخریب-و-ساخت-و-بازسازی-کامل'>استعلام تخریب و ساخت و بازسازی کامل / استعلام، استعلام تخریب و ساخت و بازسازی کامل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045235/استعلام-فرش'>استعلام فرش / استعلام, استعلام فرش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045236/استعلام-انجام-خدمات-بهسازی-و-نوسازی--'>استعلام انجام خدمات بهسازی و نوسازی... / استعلام, استعلام انجام خدمات بهسازی و نوسازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045237/مناقصه-سرمایه-گذاری---'>مناقصه سرمایه گذاری .... / مناقصه, مناقصه سرمایه گذاری ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045238/استعلام-خرید-6-دستگاه-رله-دیفرانسیل'>استعلام خرید 6 دستگاه رله دیفرانسیل / استعلام, استعلام خرید 6 دستگاه رله دیفرانسیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045239/استعلام-سیست-ارتمیا'>استعلام سیست ارتمیا  / استعلام , استعلام سیست ارتمیا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045240/استعلام-سنگ-گرانیت-هلویی'>استعلام سنگ گرانیت هلویی / استعلام، استعلام سنگ گرانیت هلویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045241/استعلام-قند-درجه-یک'>استعلام قند درجه یک / استعلام, استعلام قند درجه یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045243/مناقصه-خریداری-تعدادی-کنتور-حجمی-و-کنتور-آب--'>مناقصه خریداری تعدادی کنتور حجمی و کنتور آب ... / مناقصه ,مناقصه خریداری تعدادی کنتور حجمی و کنتور آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045244/استعلام-تهیه-نصب-و-راه-اندازی-دوربین-مداربسته'>استعلام تهیه، نصب و راه اندازی دوربین مداربسته / استعلام، استعلام تهیه، نصب و راه اندازی دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045246/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستا--'>استعلام اجرای طرح هادی روستا... / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045247/استعلام-خرید-آبشخور'>استعلام خرید آبشخور  / استعلام,استعلام خرید آبشخور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045248/استعلام-درب-آگوستیک'>استعلام  درب آگوستیک / استعلام، استعلام  درب آگوستیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045250/استعلام-تعداد-600-عدد-ریموت-و--'>استعلام تعداد 600 عدد ریموت و ... / استعلام، استعلام تعداد 600 عدد ریموت و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045251/استعلام-کابل-شبکه-ارتباطی-فیبر-نوری-بچکورد'>استعلام کابل شبکه ارتباطی فیبر نوری بچکورد / استعلام, استعلام کابل شبکه ارتباطی فیبر نوری بچکورد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045252/استعلام-مجتمع-آبرسانی-زول-شهرستان--'>استعلام مجتمع آبرسانی زول شهرستان... / استعلام, استعلام مجتمع آبرسانی زول شهرستان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045253/استعلام-واگذاری-عملیات-بهره-برداری-و-نگهداری-شبانه-روزی'>استعلام واگذاری عملیات بهره برداری و نگهداری شبانه روزی / استعلام، استعلام واگذاری عملیات بهره برداری و نگهداری شبانه روزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045254/استعلام-میز-اداری-مدیریتی-MDF--'>استعلام میز اداری مدیریتی MDF ... / استعلام ,  استعلام میز اداری مدیریتی MDF ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045256/استعلام-لوله-فولادی-آبده-دو-سر-فلنج--'>استعلام لوله فولادی آبده دو سر فلنج ... / استعلام,استعلام لوله فولادی آبده دو سر فلنج ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045257/استعلام-دو-عدد-کابل'>استعلام دو عدد کابل  / استعلام , استعلام دو عدد کابل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045259/استعلام-شناسایی-و-اولویت-بندی-صنایع--'>استعلام شناسایی و اولویت بندی صنایع ... / استعلام, استعلام شناسایی و اولویت بندی صنایع ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045260/استعلام-سی-پی-یو--مادربرد-رم-کارت-گرافیک'>استعلام سی پی یو - مادربرد- رم- کارت گرافیک / استعلام, استعلام سی پی یو - مادربرد- رم- کارت گرافیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045261/استعلام-بخاری-گازی'>استعلام بخاری گازی  / استعلام، استعلام بخاری گازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045262/استعلام-بشقاب-میناکاری'>استعلام بشقاب میناکاری / استعلام , استعلام بشقاب میناکاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045263/استعلام-گاز-استریل-8-لایه--'>استعلام  گاز استریل 8 لایه ... / استعلام, استعلام  گاز استریل 8 لایه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045265/استعلام-دوربین-عکاسی-دیجیتال--'>استعلام دوربین عکاسی دیجیتال ... / استعلام,استعلام دوربین عکاسی دیجیتال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045266/استعلام-واگذاری-توزیع-امانت-در-سطح-شهر-ر'>استعلام  واگذاری توزیع امانت در سطح شهر ر / استعلام، استعلام  واگذاری توزیع امانت در سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045267/استعلام-شیلنگ-هیدرولیک-و--'>استعلام شیلنگ هیدرولیک و ...  / استعلام ,استعلام شیلنگ هیدرولیک و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045268/استعلام-گاز-غیر-استریل-نیم-کیلویی-مدل-ثمین-طب'>استعلام گاز غیر استریل نیم کیلویی مدل ثمین طب / استعلام, استعلام گاز غیر استریل نیم کیلویی مدل ثمین طب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045269/استعلام-چاپگر'>استعلام چاپگر / استعلام, استعلام چاپگر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045270/استعلام-ملزومات-کلاس-ایروبیک-و-یوگا'>استعلام ملزومات کلاس ایروبیک و یوگا / استعلام, استعلام ملزومات کلاس ایروبیک و یوگا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045271/مناقصه-عملیات-اجرای-پروژه-های-آبرسانی--'>مناقصه عملیات اجرای پروژه های آبرسانی... / مناقصه عملیات اجرای پروژه های آبرسانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045272/استعلام-ساخت-نمای-داخل-سالن-اجتماعات--'>استعلام ساخت نمای داخل سالن اجتماعات ... / استعلام,استعلام ساخت نمای داخل سالن اجتماعات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045273/استعلام-حفر-چاه-دستی--'>استعلام حفر چاه دستی ... / استعلام, استعلام حفر چاه دستی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045275/استعلام-چاپ-سالنامه-آماری'>استعلام چاپ سالنامه آماری  / استعلام, استعلام چاپ سالنامه آماری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045276/استعلام-قفسه-فلزی-کتابخانه-ای'>استعلام قفسه فلزی کتابخانه ای / استعلام , استعلام قفسه فلزی کتابخانه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045277/استعلام-رایانه-همراه'>استعلام  رایانه همراه / استعلام، استعلام  رایانه همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045278/فراخوان-مناقصه-احداث-دبستان-یک-کلاسه-و--'>فراخوان مناقصه احداث دبستان یک کلاسه و ... / آگهی فراخوان مناقصه, فراخوان مناقصه احداث دبستان یک کلاسه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045279/استعلام-بسته-نرم-افزار'>استعلام بسته نرم افزار / استعلام , استعلام بسته نرم افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045280/مناقصه-خرید--حمل--نصب--راه-اندازی--بهره-برداری-و-راهبری-دستگاه-آب-شیرین-کن--'>مناقصه خرید - حمل - نصب - راه اندازی - بهره برداری و راهبری دستگاه آب شیرین کن ...  / مناقصه ,مناقصه خرید - حمل - نصب - راه اندازی - بهره برداری و راهبری دستگاه آب شیرین کن ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045281/استعلام-تامین-لوازم-اداری'>استعلام  تامین لوازم اداری  / استعلام, استعلام تامین لوازم اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045282/استعلام-مرمت-و-رفع-نواقص-تاسیسات-برقی-مکانیکی--'>استعلام مرمت و رفع نواقص تاسیسات برقی مکانیکی... / استعلام, استعلام مرمت و رفع نواقص تاسیسات برقی مکانیکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045283/استعلام-مزدا-تک-کابین'>استعلام مزدا تک کابین / استعلام, استعلام مزدا تک کابین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045285/استعلام-پرده-کرکره-ای'>استعلام پرده کرکره ای / استعلام، استعلام  پرده کرکره ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045286/استعلام-خرید-نصب-و-راه-اندازی-سیستم-دوربین-مداربسته'>استعلام خرید، نصب و راه اندازی سیستم دوربین مداربسته / استعلام، استعلام خرید، نصب و راه اندازی سیستم دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045287/استعلام-مرمت-تزئینات-نقاشی-سقف-ایوان'>استعلام مرمت تزئینات نقاشی سقف ایوان  / استعلام,استعلام مرمت تزئینات نقاشی سقف ایوان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045288/استعلام-نرم-افزار-آنالیز-صورت-وضعیت'>استعلام نرم افزار آنالیز صورت وضعیت  / استعلام, استعلام نرم افزار آنالیز صورت وضعیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045290/استعلام-پروفیل-زد-ورق-کرکره-ای--'>استعلام پروفیل زد، ورق کرکره ای ... / استعلام,استعلام پروفیل زد، ورق کرکره ای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045291/مناقصه-خرید-تابلو-اطلاعاتی--'>مناقصه خرید تابلو اطلاعاتی.... / مناقصه, مناقصه خرید تابلو اطلاعاتی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045292/استعلام-کامپیوتر-شخصی'>استعلام کامپیوتر شخصی / استعلام , استعلام کامپیوتر شخصی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045293/استعلام-32-عدد-میز-اداری'>استعلام 32 عدد میز اداری / استعلام, استعلام 32 عدد میز اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045294/استعلام-یک-دستگاه-ویدیو-پروژکتور'>استعلام یک دستگاه ویدیو پروژکتور  / استعلام, استعلام یک دستگاه ویدیو پروژکتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045295/استعلام-تابلو-برق-اندازه-گیری-غیر-مستقیم'>استعلام تابلو برق اندازه گیری غیر مستقیم  / استعلام ,استعلام تابلو برق اندازه گیری غیر مستقیم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045297/استعلام-خرید-لاستیک-چرخ-خودرو'>استعلام خرید لاستیک چرخ خودرو / استعلام , استعلام خرید لاستیک چرخ خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045298/استعلام-کنترلر-هوشمند-شیر-فشارشکن-مودم-ارسال-اطلاعات'>استعلام کنترلر هوشمند شیر فشارشکن- مودم ارسال اطلاعات / استعلام,استعلام کنترلر هوشمند شیر فشارشکن- مودم ارسال اطلاعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045299/استعلام-ماده-شیمیایی-فلوکولانت--'>استعلام ماده شیمیایی فلوکولانت... / استعلام, استعلام ماده شیمیایی فلوکولانت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045300/مناقصه-پروژه-احداث-مجتمع-ورزشی-زورخانه--'>مناقصه پروژه احداث مجتمع ورزشی زورخانه... / مناقصه پروژه احداث مجتمع ورزشی زورخانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045301/استعلام-واگذاری-مدیریت-و-بهربرداری-نهالستان--'>استعلام واگذاری مدیریت و بهربرداری نهالستان ... / استعلام,استعلام واگذاری مدیریت و بهربرداری نهالستان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045302/استعلام-کارت-مایفر'>استعلام کارت مایفر  / استعلام , استعلام کارت مایفر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045303/استعلام-تامین-برق-آبرسانی'>استعلام تامین برق آبرسانی / استعلام , استعلام تامین برق آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045304/استعلام-هفده-قلم-لوازم-تاسیساتی'>استعلام هفده قلم لوازم تاسیساتی / استعلام ,استعلام هفده قلم لوازم تاسیساتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045305/استعلام-تولید-سایر-مصنوعات-طبقه-بندی-نشده-در-جای-دیگر'>استعلام تولید سایر مصنوعات طبقه بندی نشده در جای دیگر / استعلام, استعلام تولید سایر مصنوعات طبقه بندی نشده در جای دیگر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045306/استعلام-کاغذ-دبل-آ'>استعلام کاغذ دبل آ / استعلام , استعلام کاغذ دبل آ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045307/استعلام-بن-بن-20-لیتری'>استعلام  بن بن 20 لیتری / استعلام, استعلام  بن بن 20 لیتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045309/استعلام-فکس-سرور'>استعلام فکس سرور  / استعلام , استعلام فکس سرور  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045310/استعلام-بررسی-راهکارهای-استراتژیک'>استعلام بررسی راهکارهای استراتژیک / استعلام , استعلام بررسی راهکارهای استراتژیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045311/استعلام-پروژه-ایجاد-اپلیکیشن-همراه-فرآیندهای-سازمانی'>استعلام پروژه ایجاد اپلیکیشن همراه فرآیندهای سازمانی / استعلام, استعلام پروژه ایجاد اپلیکیشن همراه فرآیندهای سازمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045313/استعلام-لنترن-و-پنل-20-وات'>استعلام لنترن و پنل 20 وات  / استعلام,استعلام لنترن و پنل 20 وات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045314/استعلام-تجهیزات-هواشناسی-و-کامپیوتر'>استعلام تجهیزات هواشناسی و کامپیوتر  / استعلام , استعلام تجهیزات هواشناسی و کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045315/استعلام-واگذاری-مدیریت-و-بهره-برداری-و-تولید-نهال'>استعلام واگذاری مدیریت و بهره برداری و تولید نهال  / استعلام , استعلام واگذاری مدیریت و بهره برداری و تولید نهال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045316/استعلام-تهیه-و-تنظیم-و-ارائه-طراحی-مفهومی-مرکز-داده-پشتیبان'>استعلام تهیه و تنظیم و ارائه طراحی مفهومی مرکز داده پشتیبان  / استعلام, استعلام تهیه و تنظیم و ارائه طراحی مفهومی مرکز داده پشتیبان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045317/استعلام-تامین-برق-رسانی'>استعلام تامین برق رسانی / استعلام , استعلام تامین برق رسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045318/استعلام-تمدید-سالانه-کسپرسکی'>استعلام تمدید سالانه کسپرسکی  / استعلام, استعلام تمدید سالانه کسپرسکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045319/استعلام-تهیه-گرافیک-متحرک'>استعلام تهیه گرافیک متحرک / استعلام,  استعلام تهیه گرافیک متحرک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045320/استعلام-فنجان-و-نعلبکی-قندان--'>استعلام فنجان و نعلبکی، قندان... / استعلام, استعلام فنجان و نعلبکی، قندان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045321/فراخوان-تعمیر-نگهداری-و-راهبری-تاسیسات-در-بیماستان--سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>فراخوان تعمیر نگهداری و راهبری تاسیسات در بیماستان , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / فراخوان تعمیر نگهداری و راهبری تاسیسات در بیماستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045322/استعلام-مرمت--تکمیل-و-تجهیز-موزه-صدرالعلما'>استعلام مرمت ، تکمیل و تجهیز موزه صدرالعلما  / استعلام,استعلام مرمت ، تکمیل و تجهیز موزه صدرالعلما </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045324/استعلام-دوخت-کت-و-شلوار'>استعلام دوخت کت و شلوار / استعلام, استعلام دوخت کت و شلوار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045325/استعلام-منبع-آب-5000-لیتری-ت'>استعلام منبع آب 5000 لیتری ت / استعلام,  استعلام منبع آب 5000 لیتری ت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045326/استعلام-خرید-یکدستگاه-اسکنر'>استعلام خرید یکدستگاه اسکنر / استعلام , استعلام خرید یکدستگاه اسکنر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045327/استعلام-تابلو-راه-انداز-سافت-استارتی--'>استعلام تابلو راه انداز سافت استارتی ... / استعلام,استعلام تابلو راه انداز سافت استارتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045329/استعلام-هورمون-HCG'>استعلام هورمون HCG   / استعلام , استعلام هورمون HCG  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045330/استعلام-کاغذ-دبل-آ'>استعلام کاغذ دبل آ / استعلام , استعلام کاغذ دبل آ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045331/مناقصه-دعوت-نسبت-به-اجاره-ساختمانی--'>مناقصه دعوت نسبت به اجاره ساختمانی ... / مناقصه دعوت نسبت به اجاره ساختمانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045332/استعلام-دستگاه-چند-کاره-چاپگر--اسکنر-و-کپی'>استعلام دستگاه چند کاره چاپگر ، اسکنر و کپی  / استعلام, استعلام دستگاه چند کاره چاپگر ، اسکنر و کپی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045333/استعلام-خرید-سیستم-سیار-ثبت-نام-کارت-ملی-هوشمند-همراه'>استعلام خرید سیستم سیار ثبت نام کارت ملی هوشمند همراه  / استعلام, استعلام خرید سیستم سیار ثبت نام کارت ملی هوشمند همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044353/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مسکونی-مساحت-169-50متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی مساحت 169.50متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی مساحت 169.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044354/مزایده-پلاک-ثبتی-فرعی-88-از-سی-و-نه-اصلی-بخش-ده'>مزایده پلاک ثبتی فرعی 88 از سی و نه اصلی بخش ده  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی فرعی 88 از سی و نه اصلی بخش ده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044355/مزایده-ششدانگ-زمین-مسکونی-مساحت-350متر'>مزایده ششدانگ زمین مسکونی مساحت 350متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مسکونی مساحت 350متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044357/مزایده-14-سهم-مشاع-از-96-سهم-پلاک-ثبتی-عرصه-171متر'>مزایده 14 سهم مشاع از 96 سهم پلاک ثبتی عرصه 171متر  / مزایده,مزایده 14 سهم مشاع از 96 سهم پلاک ثبتی عرصه 171متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044358/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-190-26متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 190.26متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 190.26متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044360/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت-136-45متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 136.45متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 136.45متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044361/مزایده-ملک-مشاع-به-پلاک-ثبتی-8338-فرعی-از-37-اصلی'>مزایده ملک مشاع به پلاک ثبتی 8338 فرعی از 37 اصلی / مزایده,مزایده ملک مشاع به پلاک ثبتی 8338 فرعی از 37 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044362/تجدید-مزایده-یک-دستگاه-بیل-بکهو'>تجدید مزایده یک دستگاه بیل بکهو / آگهی تجدید مزایده ، تجدید مزایده یک دستگاه بیل بکهو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044363/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-243-33مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 243.33مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 243.33مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044364/مزایده-دو-واحد-آپارتمان-طبقه-سوم-و-پنجم'>مزایده دو واحد آپارتمان طبقه سوم و پنجم  / مزایده,مزایده دو واحد آپارتمان طبقه سوم و پنجم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044365/مزایده-آپارتمان-مساحت-66-64متر'>مزایده آپارتمان مساحت 66.64متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 66.64متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044367/مزایده-یک-قطعه-زمین-باغ-مرکبات-مساحت-2584متر'>مزایده یک قطعه زمین باغ مرکبات مساحت 2584متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین باغ مرکبات مساحت 2584متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044368/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-1300متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 1300متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 1300متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044369/مزایده-منزل-مسکونی-دو-طبقه-و-زمین-شالیزاری'>مزایده منزل مسکونی دو طبقه و زمین شالیزاری / مزایده,مزایده منزل مسکونی دو طبقه و زمین شالیزاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044370/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-شماره-154-فرعی-مساحت-4376متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شماره 154 فرعی مساحت 4376متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شماره 154 فرعی مساحت 4376متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044372/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-100-04متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 100.04متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 100.04متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044373/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-سه-83-85متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه سه 83.85متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه سه 83.85متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044374/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-170-2199-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 170/2199 نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 170/2199 نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044375/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-124-15مترمربع'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 124.15مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 124.15مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044376/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-پارس'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو پارس / آگهی مزایده عمومی، مزایده یک دستگاه خودرو پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044377/مزایده-واگذاری-تعداد-20-قطعه-زمین-بصورت-نقدی'>مزایده واگذاری تعداد 20 قطعه زمین بصورت نقدی  / مزایده,مزایده واگذاری تعداد 20 قطعه زمین بصورت نقدی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044378/مزایده-12-شعیر-و-چهل-و-هفت-صدم-شعیر-مشاعی-از-ساختمان-عرصه-شش-هزار-متر'>مزایده 12 شعیر و چهل و هفت صدم شعیر مشاعی از ساختمان عرصه شش هزار متر  / مزایده,مزایده 12 شعیر و چهل و هفت صدم شعیر مشاعی از ساختمان عرصه شش هزار متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044379/مزایده-خودرو-سواری-پراید-صندوقدار'>مزایده خودرو سواری پراید صندوقدار  / مزایده خودرو سواری پراید صندوقدار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044381/مزایده-اراضی-زراعی-نوبت-اول'>مزایده اراضی زراعی نوبت اول  / مزایده,مزایده اراضی زراعی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044382/مزایده-پلاک-ثبتی-قطعه-43-تفکیکی-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی قطعه 43 تفکیکی نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی قطعه 43 تفکیکی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044383/مزایده-یک-دستگاه-کامیونت-باری-فلزی-پراید'>مزایده یک دستگاه کامیونت باری فلزی پراید  / مزایده , مزایده یک دستگاه کامیونت باری فلزی پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044384/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-390-47متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 390.47متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 390.47متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044385/مزایده-ملک-یک-خوابه-مساحت-هفتاد-متر'>مزایده ملک یک خوابه مساحت هفتاد متر / مزایده,مزایده ملک یک خوابه مساحت هفتاد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044387/مزایده-ملک-یک-قطعه-زمین-مساحت-صد-و-سی-متر'>مزایده ملک یک قطعه زمین مساحت صد و سی متر  / مزایده,مزایده ملک یک قطعه زمین مساحت صد و سی متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044390/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-53-23مترمربع'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 53.23مترمربع / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 53.23مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044392/مزایده-فروش-8-رقبه-از-املاک-ملکی-و-تملیکی-مازاد-نوبت-دوم'>مزایده فروش 8 رقبه از املاک ملکی و تملیکی مازاد نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش 8 رقبه از املاک ملکی و تملیکی مازاد نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044395/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-پلاک-4193-فرعی'>مزایده ششدانگ یکباب خانه پلاک 4193 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه پلاک 4193 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044396/مزایده-یک-خط-تلفن-همراه'>مزایده یک خط تلفن همراه / مزایده, مزایده یک خط تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044397/مزایده-چهار-قطعه-ملک-اموال-غیرمنقول'>مزایده چهار قطعه ملک اموال غیرمنقول  / مزایده,مزایده چهار قطعه ملک اموال غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044399/مزایده-ششدانگ-خانه-و-محوطه-بخش-28-گیلان'>مزایده ششدانگ خانه و محوطه بخش 28 گیلان  / مزایده,مزایده ششدانگ خانه و محوطه بخش 28 گیلان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044402/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-142-مترمربع-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 142 مترمربع نوبت اول  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 142 مترمربع نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044403/مزایده-یک-دستگاه-تغلیظ-خلا-یک-دستگاه-لیبل-زن-اتوماتیک--'>مزایده یک دستگاه تغلیظ خلا، یک دستگاه لیبل زن اتوماتیک... / مزایده, مزایده یک دستگاه تغلیظ خلا، یک دستگاه لیبل زن اتوماتیک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044406/مزایده-ششدانگ-زمین-شالیزاری-1000متر'>مزایده ششدانگ زمین شالیزاری 1000متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین شالیزاری 1000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044409/مزایده-یکباب-خانه-دو-طبقه-مساحت-دویست-متر'>مزایده یکباب خانه دو طبقه مساحت دویست متر / مزایده,مزایده یکباب خانه دو طبقه مساحت دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044413/مزایده-یک-دستگاه-خم-کن-دستی-2-متری'> مزایده یک دستگاه خم کن دستی 2 متری / آگهی مزایده,  مزایده یک دستگاه خم کن دستی 2 متری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044416/مزایده-امتیاز-یک-خط-تلفن-همراه-به-شماره-09121344779'>مزایده امتیاز یک خط تلفن همراه به شماره 09121344779 / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده امتیاز یک خط تلفن همراه به شماره 09121344779</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044417/مزایده-کف-پوش-پادری-قلم-مو-رنگ'>مزایده کف پوش پادری، قلم مو رنگ / آگهی مزایده مال منقول، مزایده کف پوش پادری، قلم مو رنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044418/مزایده-فروش-یک-دستگاه-ترانسفورماتور--96-11-15'>مزایده فروش یک دستگاه ترانسفورماتور... 96.11.15 / آگهی مزایده، مزایده فروش یک دستگاه ترانسفورماتور... - 96.11.15</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044419/مزایده-یک-دستگاه-قایق-400-بدنی'>مزایده یک دستگاه قایق 400 بدنی / مزایده,مزایده یک دستگاه قایق 400 بدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044420/مزایده-فروش-13-دستگاه-آشیانه-مرغ-نوبت-دوم'>مزایده فروش 13 دستگاه آشیانه مرغ نوبت دوم  / مزایده , مزایده فروش 13 دستگاه آشیانه مرغ نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044426/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-پژو-پارس'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پژو پارس  / آگهی مزایده , مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پژو پارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044427/مزایده-فروش-آپارتمان-مسکونی-مساحت-154-مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده فروش آپارتمان مسکونی مساحت 154 مترمربع نوبت دوم  / مزایده ,مزایده فروش آپارتمان مسکونی مساحت 154 مترمربع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044428/مزایده-فروش-یکدستگاه-یخچال-22-فوت'>مزایده فروش یکدستگاه یخچال 22 فوت / مزایده , مزایده فروش یکدستگاه یخچال 22 فوت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044433/مزایده-تعداد-55-جفت-از-کفش-مردانه'>مزایده تعداد 55 جفت از کفش مردانه / مزایده , مزایده تعداد 55 جفت از کفش مردانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044434/مزایده-4-37-دانگ-مشاع-از-آپارتمان-144-28متر'>مزایده 4.37 دانگ مشاع از آپارتمان 144.28متر / مزایده ,مزایده 4.37 دانگ مشاع از آپارتمان 144.28متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044435/مزایده-ششدانگ-عرصه-یک-قطعه-زمین-مساحت-387-70متر'>مزایده ششدانگ عرصه یک قطعه زمین مساحت 387.70متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ عرصه یک قطعه زمین مساحت 387.70متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044438/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-دویست-و-شانزده-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست و شانزده متر  / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست و شانزده متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044441/مزایده-اموال-غیرمنقول-شامل-ششدانگ-پلاک-بخش-نه-مشهد'>مزایده اموال غیرمنقول شامل ششدانگ پلاک بخش نه مشهد / مزایده ,مزایده اموال غیرمنقول شامل ششدانگ پلاک بخش نه مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044443/تجدید-مزایده-عمومی-واگذاری-کمپینگ-اقامتی-و-اردوگاه-تفریحی'>تجدید مزایده عمومی واگذاری کمپینگ اقامتی و اردوگاه تفریحی  / تجدید آگهی مزایده عمومی، تجدید مزایده عمومی واگذاری کمپینگ اقامتی و اردوگاه تفریحی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044446/مزایده-اراضی-کشاورزی-مساحت-121360-50متر'>مزایده اراضی کشاورزی مساحت 121360.50متر  / مزایده ,مزایده اراضی کشاورزی مساحت 121360.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044447/مزایده-فروش-انواع-سیم-و-کابل--'>مزایده فروش انواع سیم و کابل ... / مزایده ,مزایده فروش انواع سیم و کابل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044450/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-220-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 220 متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 220 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044460/مزایده-فروش-قطعات-یدکی-خودرو-پاترول-مازاد'>مزایده فروش قطعات یدکی خودرو پاترول مازاد / مزایده ,مزایده فروش قطعات یدکی خودرو پاترول مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044461/مزایده-مازاد-دوم-ششدانگ-مساحت-عرصه-195-متر-نوبت-دوم'>مزایده مازاد دوم ششدانگ مساحت عرصه 195 متر نوبت دوم / مزایده ,مزایده مازاد دوم ششدانگ مساحت عرصه 195 متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044463/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-72-12متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت عرصه 72.12متر / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت عرصه 72.12متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044465/مزایده-آپارتمان-مساحت-77-45متر-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان مساحت 77.45متر نوبت اول / مزایده ,مزایده آپارتمان مساحت 77.45متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044468/مزایده-فروش-دو-واحد-آپارتمان-مسکونی-و-مغازه-تجاری'>مزایده فروش دو واحد آپارتمان مسکونی و مغازه تجاری  / مزایده ,مزایده فروش دو واحد آپارتمان مسکونی و مغازه تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044469/مزایده-فروش-مواد-ضایعاتی'>مزایده فروش مواد ضایعاتی / مزایده ,مزایده فروش مواد ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044473/مزایده-ملک-مساحت-هفتاد-و-سه-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت هفتاد و سه متر نوبت اول / مزایده ,مزایده ملک مساحت هفتاد و سه متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044476/مزایده-ملک-مساحت-121-68متر'>مزایده ملک مساحت 121.68متر  / مزایده ,مزایده ملک مساحت 121.68متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044479/مزایده-پژو-پارس-مدل-94-سفید-روغنی'>مزایده پژو پارس مدل 94 سفید روغنی  / مزایده, مزایده پژو پارس مدل 94 سفید روغنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044480/مزایده-واگذاری-مجموعه-ورزشی-با-کاربری-چندمنظوره--'>مزایده واگذاری مجموعه ورزشی با کاربری چندمنظوره... / مزایده عمومی, مزایده واگذاری مجموعه ورزشی با کاربری چندمنظوره...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044482/مزایده-ملک-بخش-نه-مشهد-اموال-منقول-غیرمنقول-اصلاحی'>مزایده ملک بخش نه مشهد اموال منقول غیرمنقول اصلاحی / مزایده ,مزایده ملک بخش نه مشهد اموال منقول غیرمنقول اصلاحی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044487/مزایده-عمومی-املاک-و-مستغلات'>مزایده عمومی املاک و مستغلات / مزایده ,مزایده عمومی املاک و مستغلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044492/مزایده-ملک-بخش-9-مشهد-دو-خوابه'>مزایده ملک بخش 9 مشهد دو خوابه / مزایده ,مزایده ملک بخش 9 مشهد دو خوابه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044493/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-glx405'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو glx405  / آگهی مزایده,مزایده  یک دستگاه خودرو پژو glx405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044496/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-آپارتمان-165-47متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه آپارتمان 165.47متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب خانه آپارتمان 165.47متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044498/مزایده-فروش-امول-اسقاط-و-بلااستفاده--'>مزایده فروش امول اسقاط و بلااستفاده... / مزایده فروش امول اسقاط و بلااستفاده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044502/مزایده-ملک-ششدانگ-اعیانی-مسکونی-و-قدیمی-110-متر'>مزایده ملک ششدانگ اعیانی مسکونی و قدیمی 110 متر  / مزایده ,مزایده ملک ششدانگ اعیانی مسکونی و قدیمی 110 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044503/مزایده-واگذاری-پارکینگ'>مزایده واگذاری پارکینگ / مزایده عمومی, مزایده واگذاری پارکینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044504/مزایده-یک-قطعه-زمین-پشته-مشجر'>مزایده یک قطعه زمین پشته مشجر / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین پشته مشجر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044506/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-119-84متر-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی عرصه 119.84متر نوبت اول / مزایده ,مزایده منزل مسکونی عرصه 119.84متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044510/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-82-01متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 82.01متر / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 82.01متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044511/مزایده-یک-قطعه-زمین-دیمار-و-باغ-انگور-و-موتورسیکلت-اسقاطی-و-اوراقی'>مزایده یک قطعه زمین دیمار و باغ انگور و موتورسیکلت اسقاطی و اوراقی  / مزایده , مزایده یک قطعه زمین دیمار و باغ انگور و موتورسیکلت اسقاطی و اوراقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044512/مزایده-واگذاری-سیستم-رادیو'>مزایده واگذاری سیستم رادیو  / مزایده عمومی, مزایده واگذاری سیستم رادیو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044514/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-515-95متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 515.95متر  / مزایده ,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 515.95متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044516/مزایده-ششدانگ-مغازه-مساحت-107-59متر'>مزایده ششدانگ مغازه مساحت 107.59متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ مغازه مساحت 107.59متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044519/مزایده-ملک-مساحت-هشتاد-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت هشتاد متر نوبت اول  / مزایده ,مزایده ملک مساحت هشتاد متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044521/مزایده-ماشین-لباسشویی'>مزایده ماشین لباسشویی / مزایده,مزایده ماشین لباسشویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044524/مزایده-املاک-شامل-زمین-و-آپارتمان-نوبت-دوم'>مزایده املاک شامل زمین و آپارتمان نوبت دوم / مزایده ,مزایده املاک شامل زمین و آپارتمان نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044525/مزایده-واگذاری-مدرسه-منحله-با-کاربری-آموزشی'>مزایده واگذاری مدرسه منحله با کاربری آموزشی  / مزایده واگذاری مدرسه منحله با کاربری آموزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044526/مزایده-فروش-تعداد-14-دستگاه-انواع-خودروهای-سبک'>مزایده فروش تعداد 14 دستگاه انواع خودروهای سبک / آگهی مزایده, مزایده فروش تعداد 14 دستگاه انواع خودروهای سبک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044528/مزایده-ششدانگ-زمین-بخش-ده-گیلان'>مزایده ششدانگ زمین بخش ده گیلان / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین بخش ده گیلان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044531/مزایده-سویشرت--بلوز-و-شلوار-بچگانه--پیراهن--بلوز-شلوار'>مزایده سویشرت ، بلوز و شلوار بچگانه ، پیراهن ، بلوز شلوار  / مزایده,مزایده سویشرت ، بلوز و شلوار بچگانه ، پیراهن ، بلوز شلوار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044532/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-عرصه-158-5متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 158.5متر / مزایده ,مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 158.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044533/مزایده-واگذاری-دیوار-مدرسه-جهت-نصب-بنر'>مزایده واگذاری دیوار مدرسه جهت نصب بنر  / مزایده واگذاری دیوار مدرسه جهت نصب بنر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044534/مزایده-باغ-مساحت-1416-66متر'>مزایده باغ مساحت 1416.66متر  / مزایده ,مزایده باغ مساحت 1416.66متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044536/مزایده-زمین-مزروعی-اموال-غیرمنقول'>مزایده زمین مزروعی اموال غیرمنقول / مزایده ,مزایده زمین مزروعی اموال غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044537/مزایده-تویوتا-پرادو'>مزایده تویوتا پرادو  / مزایده تویوتا پرادو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044538/مزایده-یک-قطعه-زمین-مقدار-سه-هزار-متر'>مزایده یک قطعه زمین مقدار سه هزار متر / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین مقدار سه هزار متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044540/مزایده-واگذاری-5-کلاس-کانون-با-کاربری-آموزشی'>مزایده واگذاری 5 کلاس کانون با کاربری آموزشی  / مزایده واگذاری 5 کلاس کانون با کاربری آموزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044541/مزایده-فروش-تعداد-متنابهی-موتورسیکلت-سنگین'>مزایده فروش تعداد متنابهی موتورسیکلت سنگین / مزایده, مزایده فروش  تعداد متنابهی موتورسیکلت سنگین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044542/مزایده-پلاک-ثبتی-و-مغازه-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی و مغازه نوبت اول  / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی و مغازه نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044545/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-نه-تبریز-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی بخش نه تبریز نوبت دوم / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی بخش نه تبریز نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044547/مزایده-زمین-مسکونی-مقدار-هفتاد-متر'>مزایده زمین مسکونی مقدار هفتاد متر / مزایده ,مزایده زمین مسکونی مقدار هفتاد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044550/مزایده-ماترک-مشتمل-بر-زمین-مسکونی-زراعی'>مزایده ماترک مشتمل بر زمین مسکونی زراعی / مزایده ,مزایده ماترک مشتمل بر زمین مسکونی زراعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044553/مزایده-واگذاری-مدرسه-منحله-با-کاربری-آموزشی'>مزایده واگذاری مدرسه منحله با کاربری آموزشی  / مزایده واگذاری مدرسه منحله با کاربری آموزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044555/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-وانت-مزدا-دوکابین'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو وانت مزدا دوکابین / مزایده, مزایده فروش یکدستگاه خودرو وانت مزدا دوکابین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044556/مزایده-فروش-قطعات-مسکونی-آموزشی-فرهنگی'>مزایده فروش قطعات مسکونی آموزشی فرهنگی  / مزایده ,مزایده فروش قطعات مسکونی آموزشی فرهنگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044557/تجدید-فراخوان-تامین-منابع-مالی-طراحی-احداث--تکمیل-و-بهره-برداری-از-تاسیسات-فاضلاب--نوبت-دوم'>تجدید فراخوان تامین منابع مالی، طراحی، احداث ، تکمیل و بهره برداری از تاسیسات فاضلاب...نوبت دوم  / آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار، تجدید فراخوان تامین منابع مالی، طراحی، احداث ، تکمیل و بهره برداری از تاسیسات فاضلاب...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044561/مزایده-واگذاری-ملک-امام-جمعه-با-کاربری-آموزشی'>مزایده واگذاری ملک امام جمعه با کاربری آموزشی  / مزایده , مزایده واگذاری ملک امام جمعه با کاربری آموزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044562/تمدید-مزایده-فروش-املاک-مازاد-بانک'>تمدید مزایده فروش املاک مازاد بانک  / تمدید مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بانک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044564/مزایده-یک-قطعه-زمین'>مزایده یک قطعه زمین / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044566/مزایده-منزل-مسکونی-بخش-چهارده-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی بخش چهارده نوبت اول / مزایده ,مزایده منزل مسکونی بخش چهارده نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044567/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-روآ'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری روآ  / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده یک دستگاه خودروی سواری روآ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044569/مزایده-فروش-تعداد-53-دستگاه-خودرو-مازاد'>مزایده فروش تعداد 53 دستگاه خودرو مازاد  / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش تعداد 53 دستگاه خودرو مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044570/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مساحت-213-15متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 213.15متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 213.15متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044571/مزایده-دستگاه-تراش-دستی-دو-متری-و--'>مزایده دستگاه تراش دستی دو متری و ... / آگهی مزایده, مزایده دستگاه تراش دستی دو متری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044573/مزایده-آپارتمان-مساحت-76-47متر'>مزایده آپارتمان مساحت 76.47متر / مزایده ,مزایده آپارتمان مساحت 76.47متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044575/مزایده-پرس-کاغذ-3-مرحله-ای'>مزایده پرس کاغذ  3 مرحله ای / آگهی مزایده,مزایده پرس کاغذ  3 مرحله ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044576/مزایده-خودروی-سواری-ماکسیما-سیستم-نیسان'>مزایده خودروی سواری ماکسیما سیستم نیسان / آگهی مزایده, مزایده خودروی سواری ماکسیما سیستم نیسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044577/مزایده-ششدانگ-یکباب-واحد-تجاری-مساحت-41-67متر'>مزایده ششدانگ یکباب واحد تجاری مساحت 41.67متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب واحد تجاری مساحت 41.67متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044578/مزایده-آپارتمان-مساحت-73-66متر'>مزایده آپارتمان مساحت 73.66متر / مزایده ,مزایده آپارتمان مساحت 73.66متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044581/مزایده-تاپ-زنانه--شلوار-طرح-لی--شلوار-کشدار-زنانه'>مزایده تاپ زنانه - شلوار طرح لی - شلوار کشدار زنانه  / آگهی مزایده,مزایده تاپ زنانه - شلوار طرح لی - شلوار کشدار زنانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044583/مزایده-یک-قطعه-زمین-مسکونی-مساحت-301-65متر'>مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 301.65متر  / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 301.65متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044585/مزایده-4-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-4-فرعی'>مزایده 4 دانگ مشاع از پلاک ثبتی 4 فرعی / مزایده ,مزایده 4 دانگ مشاع از پلاک ثبتی 4 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044588/مزایده-یک-دستگاه-دیگ-بویلر-روغن-داغ-افقی'>مزایده یک دستگاه دیگ بویلر روغن داغ افقی / آگهی مزایده,مزایده یک دستگاه دیگ بویلر روغن داغ افقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044589/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-67-65متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 67.65متر / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 67.65متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044591/مزایده-سهام-شرکت-های-تحت-مالکیت----96-11-15'>مزایده  سهام شرکت های تحت مالکیت ... - 96.11.15 / مزایده ,مزایده سهام شرکت های تحت مالکیت ... - 96.11.15</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044592/مزایده-یک-باب-مغازه---'>مزایده یک باب مغازه  .... / آگهی عمومی، مزایده یک باب مغازه  ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044595/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-دو-همدان'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش دو همدان / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش دو همدان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044596/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پراید'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی سوتری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044599/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-2984-فرعی-بخش-یک'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 2984 فرعی بخش یک / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 2984 فرعی بخش یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044600/مزایده-خودرو-پژو-آردی---نوبت-دوم'>مزایده خودرو پژو آردی .. - نوبت دوم / مزایده,مزایده خودرو پژو آردی .. - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044601/اصلاحیه-مزایده-فروش-یک-دستگاه-لودر-ولوو-BM4400'>اصلاحیه مزایده فروش یک دستگاه لودر ولوو BM4400  / اصلاحیه مزایده,مزایده فروش یک دستگاه لودر ولوو BM4400 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044602/مزایده-فروش-انبار-سوله-مساحت-1056-08مترمربع'>مزایده فروش انبار سوله مساحت 1056.08مترمربع / مزایده ,مزایده فروش انبار سوله مساحت 1056.08مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044603/مزایده-یکدستگاه-پژو-روا'>مزایده یکدستگاه پژو روا  / آگهی مزایده , مزایده یکدستگاه پژو روا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044605/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-اعیان-16050متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت اعیان 16050متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت اعیان 16050متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044606/مزایده-مقدار-متنابهی-آهن-آلات---نوبت-دوم'>مزایده مقدار متنابهی آهن آلات... - نوبت دوم / آگهی مزایده، مزایده مقدار متنابهی آهن آلات...  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044608/مزایده-مقدار-متنابهی-آهن-آلات-و-لوله-و-ستون-های-گالوانیزه----نوبت-دوم'>مزایده مقدار متنابهی آهن آلات و لوله و ستون های گالوانیزه.... - نوبت دوم / آگهی مزایده،مزایده مقدار متنابهی آهن آلات و لوله و ستون های گالوانیزه.... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044609/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-بخش-دو-سیستان-قدمت-15-سال'>مزایده ششدانگ یکباب منزل بخش دو سیستان قدمت 15 سال / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب منزل بخش دو سیستان قدمت 15 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044611/اصلاحیه-مزایده-واگذاری-املاک-و-مستغلات-کاربری-مسکونی'>اصلاحیه مزایده واگذاری املاک و مستغلات کاربری مسکونی / اصلاحیه مزایده,مزایده واگذاری املاک و مستغلات کاربری مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044612/مزایده-ششدانگ-ساختمان-اعیان-506-09متر'>مزایده ششدانگ ساختمان اعیان 506.09متر / مزایده ,مزایده ششدانگ ساختمان اعیان 506.09متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044613/مزایده-فروش-لوازم-و-کالای-مازاد-بر-نیاز'>مزایده فروش لوازم و کالای مازاد بر نیاز / آگهی مزایده , مزایده فروش لوازم و کالای مازاد بر نیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044614/مزایده-یک-دستگاه-وانت-مزدا-رنگ-نقره-ای--نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه وانت مزدا رنگ نقره ای  - نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده یک دستگاه وانت مزدا رنگ نقره ای  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044615/مزایده-ملک-مساحت-1134متر'>مزایده ملک مساحت 1134متر / مزایده ,مزایده ملک مساحت 1134متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044616/تجدید-مزایده-یک-دستگاه-اره-فلکه-و--'>تجدید مزایده  یک دستگاه اره فلکه و ... / آگهی تجدید مزایده, تجدید مزایده  یک دستگاه اره فلکه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044619/مزایده-فروش-املاک-مازاد-بر-نیاز-شرایط-نقد-و-اقساط'>مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز شرایط نقد و اقساط  / مزایده ,مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز شرایط نقد و اقساط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044620/مزایده-واگذاری-تعداد-44-فقره-از-املاک-مازاد-نقد-اقساط'>مزایده واگذاری تعداد 44 فقره از املاک مازاد نقد اقساط  / مزایده ,مزایده واگذاری تعداد 44 فقره از املاک مازاد نقد اقساط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044621/مزایده-زیرپوش-حلقه-ای--جوراب-شلواری-پنتی-و--'>مزایده زیرپوش حلقه ای- - جوراب شلواری پنتی و ... / آگهی مزایده, مزایده زیرپوش حلقه ای- - جوراب شلواری پنتی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044622/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-پارس'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس  / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044624/مزایده-فروش-قطعات-زمین-با-کاربری-های-مختلف-واحدهای-تجاری'>مزایده فروش قطعات زمین با کاربری های مختلف واحدهای تجاری  / مزایده ,مزایده فروش قطعات زمین با کاربری های مختلف واحدهای تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044626/تجدید-مزایده-مینی-بوس-بنز-309'>تجدید مزایده مینی بوس بنز 309 / آگهی تجدید مزایده, تجدید مزایده مینی بوس بنز 309</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044627/مزایده-یکدستگاه-خودرو-مزدا-دو-کابین-و-مقداری-ضایعات-برنج--'>مزایده یکدستگاه خودرو مزدا دو کابین و مقداری ضایعات برنج... / آگهی مزایده عمومی , مزایده یکدستگاه خودرو مزدا دو کابین و مقداری ضایعات برنج...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044628/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-500-متر-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 500 متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 500 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044631/مزایده-ساختمان-مساحت-837متر-نوبت-دوم'>مزایده ساختمان مساحت 837متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ساختمان مساحت 837متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044634/مزایده-فروش-پارچه'>مزایده فروش پارچه  / مزایده, مزایده فروش پارچه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044637/مزایده-یک-دستگاه-دوکاره--'>مزایده یک دستگاه دوکاره ... / مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه دوکاره ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044638/مزایده-فروش-تعدادی-از-قطعات-تجاری-مساحت-49-70متر'>مزایده فروش تعدادی از قطعات تجاری مساحت 49.70متر  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از قطعات تجاری مساحت 49.70متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044640/مزایده-فروش-یکدستگاه-سواری-پژو-پارس-مدل-85'>مزایده فروش یکدستگاه سواری پژو پارس مدل 85  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه سواری پژو پارس مدل 85 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044641/مزایده-بافت-ضخیم--بافت-نازک--کمربند'>مزایده بافت ضخیم ، بافت نازک ، کمربند / مزایده,مزایده بافت ضخیم ، بافت نازک ، کمربند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044642/مزایده-ششدانگ-مغازه-تجاری-مساحت-25-17متر'>مزایده ششدانگ مغازه تجاری مساحت 25.17متر / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه تجاری مساحت 25.17متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044643/مزایده-کاشی-سرامیک-باند-حاشیه-کاشی--نوبت-دوم'>مزایده کاشی، سرامیک، باند حاشیه کاشی...نوبت دوم  / مزایده, مزایده کاشی، سرامیک، باند حاشیه کاشی...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044644/مزایده-یک-دستگاه-وانت-مزدا-دو-کابین---(نوبت-دوم)'>مزایده یک دستگاه وانت مزدا دو کابین ... (نوبت دوم) / مزایده ,مزایده یک دستگاه وانت مزدا دو کابین ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044645/مزایده-ملک-مسکونی-مساحت-137-65متر'>مزایده ملک مسکونی مساحت 137.65متر / مزایده,مزایده ملک مسکونی مساحت 137.65متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044646/فروش-یکدستگاه-خودرو-کامیونت-مسقف-فلزی'>فروش یکدستگاه خودرو کامیونت مسقف فلزی / آگهی مزایده اموال غیر منقول , فروش یکدستگاه خودرو کامیونت مسقف فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044647/مزایده-فروش-املاک-مساحت-29-12-و-81-63متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک مساحت 29.12 و 81.63متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش املاک مساحت 29.12 و 81.63متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044648/مزایده-فروش-خودروهای-مازاد-(نوبت-دوم)'>مزایده فروش خودروهای مازاد (نوبت دوم) / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش خودروهای مازاد (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044649/مزایده-فروش-مغازه-تجاری-شهرداری-شماره-پنج-نوبت-دوم'>مزایده فروش مغازه تجاری شهرداری شماره پنج نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش مغازه تجاری شهرداری شماره پنج نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044650/مزایده-اجاره-یکدستگاه-بیل-بکهو-TDL86'>مزایده اجاره یکدستگاه بیل بکهو TDL86  / آگهی مزایده , مزایده اجاره یکدستگاه بیل بکهو TDL86 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044652/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-کلی57-متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت کلی57 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت کلی57 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044654/مزایده-تلویزیون-ویدیو'>مزایده تلویزیون، ویدیو / مزایده, مزایده تلویزیون، ویدیو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044655/مزایده-ماشین-آلات-مازاد-و-تملیکی'>مزایده ماشین آلات مازاد و تملیکی  / مزایده,مزایده ماشین آلات مازاد و تملیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044656/مزایده-فروش-ساختمان-اداری-منطقه-هشت-نوبت-دوم'>مزایده فروش ساختمان اداری منطقه هشت نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش ساختمان اداری منطقه هشت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044657/آگهی-مزایده-واگذاری-غرفه-ها--دستگاه-های-بازی'>آگهی مزایده واگذاری  غرفه ها ، دستگاه های بازی / آگهی مزایده ، آگهی مزایده واگذاری  غرفه ها ، دستگاه های بازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044660/مزایده-ملک-بخش-سه-تبریز-نوبت-اول-غیرمنقول'>مزایده ملک بخش سه تبریز نوبت اول غیرمنقول / مزایده,مزایده ملک بخش سه تبریز نوبت اول غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044661/مزایده-فروش-4-قطعه-زمین-مسکونی'>مزایده فروش 4 قطعه زمین مسکونی  / مزایده,مزایده فروش 4 قطعه زمین مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044663/مزایده-نمایشگاه-بهار-نوبت-دوم'>مزایده نمایشگاه بهار نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده نمایشگاه بهار نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044664/مزایده-آپارتمان-مسکونی-اموال-غیرمنقول'>مزایده آپارتمان مسکونی اموال غیرمنقول  / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی اموال غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044666/مزایده-تلویزیون-32-اینچ-آبسردکن-دو-کار'>مزایده تلویزیون 32 اینچ- آبسردکن دو کار / آگهی مزایده اموال غیر منقول,مزایده تلویزیون 32 اینچ- آبسردکن دو کار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044667/مزایده-یک-قطعه-زمین-با-کاربری-تجاری-خدماتی-و-اداری--'>مزایده یک قطعه زمین با کاربری تجاری خدماتی و اداری...  / مزایده یک قطعه زمین با کاربری تجاری خدماتی و اداری... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044668/مزایده-عرضه-عمومی-سهام-شرکت-نورد--'>مزایده عرضه عمومی سهام شرکت نورد ... / مزایده , مزایده عرضه عمومی سهام شرکت نورد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044670/مزایده-ششدانگ-پلاک-یک-فرعی-مساحت-3339متر'>مزایده ششدانگ پلاک یک فرعی مساحت 3339متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک یک فرعی مساحت 3339متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044671/مزایده-واگذاری-غرفه-های-بازار-روز--نوبت-دهم'>مزایده واگذاری غرفه های بازار روز - نوبت دهم / آگهی مزایده , مزایده واگذاری غرفه های بازار روز - نوبت دهم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044673/مزایده-اجاره-مغازه-پارکینگ-سالن-ورزشی--'>مزایده اجاره مغازه، پارکینگ، سالن ورزشی ... / مزایده اجاره مغازه، پارکینگ، سالن ورزشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044674/مزایده-ششدانگ-مغازه-قطعه-دوم-تفکیکی'>مزایده ششدانگ مغازه قطعه دوم تفکیکی  / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه قطعه دوم تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044675/مزایده-ملک-تجاری-مساحت-101-20مترمربع'>مزایده ملک تجاری مساحت 101.20مترمربع  / مزایده,مزایده ملک تجاری مساحت 101.20مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044677/فراخوان-فضاهای-تبلیغات-محیطی'>فراخوان  فضاهای تبلیغات محیطی / آگهی فراخوان ، آگهی فراخوان  فضاهای تبلیغات محیطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044678/مزایده-واگذاری-استیجاری-یک-قطعه-زمین-یک-واحد-تجاری--'>مزایده واگذاری استیجاری یک قطعه زمین، یک واحد تجاری... / مزایده, مزایده واگذاری استیجاری یک قطعه زمین، یک واحد تجاری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044679/مزایده-زمین-کشاورزی-مساحت-سه-هکتار-مرحله-اول'>مزایده زمین کشاورزی مساحت سه هکتار مرحله اول / مزایده,مزایده زمین کشاورزی مساحت سه هکتار مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044681/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-سواری-مرحله-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری مرحله دوم  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044682/مزایده-ملک-تجاری-پلاک-ثبتی-دو-قطعه-زمینی-275-و-264متر'>مزایده ملک تجاری پلاک ثبتی دو قطعه زمینی 275 و 264متر  / مزایده,مزایده ملک تجاری پلاک ثبتی دو قطعه زمینی 275 و 264متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044683/مزایده-تعداد-یک-دستگاه-تلویزیون-led-42'>مزایده تعداد یک دستگاه تلویزیون led 42 / مزایده,مزایده تعداد یک دستگاه تلویزیون led 42</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044684/مزایده-تعدادی-اقلام-نو-مستعمل-ضایعاتی-و-اسقاط--'>مزایده تعدادی اقلام نو، مستعمل، ضایعاتی و اسقاط ... / مزایده ,مزایده تعدادی اقلام نو، مستعمل، ضایعاتی و اسقاط ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044688/مزایده-آپارتمان-مساحت-یکصد-و-شش-متر-و-شصت-دسی-متر'>مزایده آپارتمان مساحت یکصد و شش متر و شصت دسی متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت یکصد و شش متر و شصت دسی متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044689/مزایده-خودرو-سواری-سانگ-یانگ'>مزایده خودرو سواری سانگ یانگ / مزایده ,مزایده خودرو سواری سانگ یانگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044691/مزایده-واگذاری-ضایعات-آهن-آلات-و-اسقاطی--'>مزایده واگذاری ضایعات آهن آلات و اسقاطی... / مزایده واگذاری ضایعات آهن آلات و اسقاطی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044693/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-170-53متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 170.53متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 170.53متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044695/مزایده-دستگاه-بدنسازی-سرشانه-سیم-کش-پرس-پا--'>مزایده دستگاه بدنسازی، سرشانه سیم کش، پرس پا ... / مزایده, مزایده دستگاه بدنسازی، سرشانه سیم کش، پرس پا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044696/مزایده-یک-قطعه-زمین--مرحله-دوم--نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین....مرحله دوم  - نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده یک قطعه زمین....مرحله دوم  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044698/مزایده-املاک-به-پلاک-ثبتی-48-8162-و-114-740'>مزایده املاک به پلاک ثبتی 48/8162 و 114/740  / مزایده,مزایده املاک به پلاک ثبتی 48/8162 و 114/740 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044700/مزایده-بهره-برداری-تعدادی-از-سازه-های-تبلیغاتی-سطح-شهر'>مزایده بهره برداری تعدادی از سازه های تبلیغاتی سطح شهر / آگهی مزایده، مزایده بهره برداری تعدادی از سازه های تبلیغاتی سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044701/مزایده-فروش-دستگاههای-میکسر-کوچک-بتن--'>مزایده فروش دستگاههای میکسر کوچک بتن... / آگهی مزایده , مزایده فروش دستگاههای میکسر کوچک بتن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044702/مزایده-فروش-280-متر-سنگ-تراورتن--'>مزایده فروش 280 متر سنگ تراورتن... / مزایده, مزایده فروش 280 متر سنگ تراورتن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044703/مزایده-تمامت-ششدانگ-پلاک-888-متصل-به-675-فرعی'>مزایده تمامت ششدانگ پلاک 888 متصل به 675 فرعی / مزایده,مزایده تمامت ششدانگ پلاک 888 متصل به 675 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044704/مزایده-ملک-مساحت-67-28متر'>مزایده ملک مساحت 67.28متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت 67.28متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044705/مزایده-اجاره-محل-واحد-تزریقات-و-پانسمان-بیمارستان-گلدیس--'>مزایده اجاره محل واحد تزریقات و پانسمان بیمارستان گلدیس ... / آگهی مزایده عمومی، مزایده اجاره محل واحد تزریقات و پانسمان بیمارستان گلدیس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044707/اصلاحیه-مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مسکونی'>اصلاحیه مزایده فروش یک قطعه زمین مسکونی / اصلاحیه مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044710/مزایده-ششدانگ-یک-واحد-تجاری-مساحت-19-79متر'>مزایده ششدانگ یک واحد تجاری مساحت 19.79متر / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد تجاری مساحت 19.79متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044713/مزایده-منزل-مسکونی-بخش-سه-سبزوار'>مزایده منزل مسکونی بخش سه سبزوار / مزایده,مزایده منزل مسکونی بخش سه سبزوار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044716/مزایده-واگذاری-به-اجاره-سالن-(نوبت-دوم)'>مزایده واگذاری به اجاره سالن (نوبت دوم) / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره سالن (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044717/مزایده-یک-قطعه-زمین-کشاورزی-مساحت-823متر'>مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 823متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 823متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044718/مزایده-فروش-سیم-مسی-اسقاطی'>مزایده فروش سیم مسی اسقاطی / مزایده,مزایده فروش سیم مسی اسقاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044719/مزایده-ساخت-و-بهره-برداری-بیلبورد-تبلیغاتی---نوبت-دوم'>مزایده ساخت و بهره برداری بیلبورد تبلیغاتی ... نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده ساخت و بهره برداری بیلبورد تبلیغاتی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044721/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-315-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 315 متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 315 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044722/مزایده-یک-دستگاه-پژو-پارس-و--'>مزایده یک دستگاه پژو پارس و ...  / مزایده یک دستگاه پژو پارس و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044724/مزایده-آپارتمان-مساحت-61-85مترمربع'>مزایده آپارتمان مساحت 61.85مترمربع  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 61.85مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044725/مزایده-بهره-برداری-از-5-زمین-چمن-مصنوعی--'>مزایده بهره برداری از 5 زمین چمن مصنوعی ... / مزایده ,مزایده بهره برداری از 5 زمین چمن مصنوعی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044727/مزایده-دستگاه-موتور-جوش-350-آمپر'>مزایده دستگاه موتور جوش 350 آمپر / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده دستگاه موتور جوش 350 آمپر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044729/تمدید-مهلت-مزایده-فروش-25-دستگاه-کانکس--مرحله-سوم'>تمدید مهلت مزایده فروش 25 دستگاه کانکس - مرحله سوم / تمدید مهلت مزایده، تمدید مهلت مزایده فروش 25 دستگاه کانکس - مرحله سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044730/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-دویست-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت دویست متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044731/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-سواری-رنو-مگان'>مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری رنو مگان  / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری رنو مگان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044732/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-مدل-1391'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو مدل 1391 / آگهی مزایده مال منقول, مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو مدل 1391</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044733/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-ده-مشهد-غیرمنقول'>مزایده پلاک ثبتی بخش ده مشهد غیرمنقول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش ده مشهد غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044737/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-212-56متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 212.56متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 212.56متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044739/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-212-4متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت عرصه 212.4متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت عرصه 212.4متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044741/مزایده-یک-دستگاه-یخچال-خودرویی'>مزایده یک دستگاه یخچال خودرویی  / مزایده , مزایده یک دستگاه یخچال خودرویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044742/مزایده-یک-دستگاه-ماشین-تراش-CNC-دو-متری'>مزایده یک دستگاه ماشین تراش CNC دو متری  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه ماشین تراش CNC دو متری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044744/مزایده-ملک-مساحت-کل-صد-و-شصت-متر'>مزایده ملک مساحت کل صد و شصت متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت کل صد و شصت متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044746/مزایده-فروش-املاک-و-مستغلات-بانک-تجارت'>مزایده فروش املاک و مستغلات بانک تجارت  / مزایده,مزایده فروش املاک و مستغلات بانک تجارت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044748/مزایده-یک-دستگاه-پراید-مدل-81'>مزایده یک دستگاه پراید مدل 81  / مزایده, مزایده یک دستگاه پراید مدل 81 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044750/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-143-2متر-بخش-یک'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 143.2متر بخش یک / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 143.2متر بخش یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044752/مزایده-فروش-یک-خط-تلفن-همراه--'>مزایده فروش یک خط تلفن همراه ... / مزایده,مزایده فروش یک خط تلفن همراه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044753/مزایده-زمین-با-کاربری-کارگاهی'>مزایده زمین با کاربری کارگاهی / آگهی مزایده ، مزایده زمین با کاربری کارگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044754/مزایده-فروش-ده-پلاک-زمین-نوبت-دوم'>مزایده فروش ده پلاک زمین نوبت دوم  / مزایده ,مزایده فروش ده پلاک زمین نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044756/مزایده-1-5-دانگ-از-سند-ملکی-762-5متر'>مزایده 1.5 دانگ از سند ملکی 762.5متر  / مزایده ,مزایده 1.5 دانگ از سند ملکی 762.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044757/مزایده-فروش-دو-دستگاه-تزریق-ظروف-PLC'>مزایده فروش دو دستگاه تزریق ظروف PLC  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش دو دستگاه تزریق ظروف PLC </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044760/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-ال-90--'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری ال 90 ... / مزایده,مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری ال 90 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044761/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-22-300متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 22.300متر  / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین مساحت 22.300متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044764/مزایده-بهره-برداری-از-مجموعه-ورزشی--'>مزایده بهره برداری از مجموعه ورزشی ... / مزایده ,مزایده بهره برداری از مجموعه ورزشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044765/اگهی-مزایده-فروش-سهام'>اگهی مزایده فروش سهام  / اگهی مزایده عمومی،اگهی مزایده فروش سهام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044769/مزایده-دو-بندیل-شمش-آلومینیوم'>مزایده دو بندیل شمش آلومینیوم  / مزایده, مزایده دو بندیل شمش آلومینیوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044770/مزایده-فروش-سه-قطعه-زمین'>مزایده فروش سه قطعه زمین  / مزایده ,مزایده فروش سه قطعه زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044772/مزایده-یک-عدد-سیم-کارت-همراه-اول'>مزایده یک عدد سیم کارت همراه اول / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک عدد سیم کارت همراه اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044773/مزایده-5500-کیسه-گچ-سفیدکاری'>مزایده 5500 کیسه گچ سفیدکاری  / مزایده, مزایده 5500 کیسه گچ سفیدکاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044774/مزایده-یک-دستگاه-موتورسیکلت-اپاچی-180--'>مزایده یک دستگاه موتورسیکلت اپاچی 180... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه موتورسیکلت اپاچی 180...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044775/مزایده-ششدانگ-اعیان-مسکونی-پلاک-34040-فرعی'>مزایده ششدانگ اعیان مسکونی پلاک 34040 فرعی  / مزایده ,مزایده ششدانگ اعیان مسکونی پلاک 34040 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044778/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-بخش-نه-مشهد'>مزایده ششدانگ اپارتمان بخش نه مشهد  / مزایده ,مزایده ششدانگ اپارتمان بخش نه مشهد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044780/مزایده-خودروی-سواری-شورلت-کاپریس'>مزایده خودروی سواری شورلت کاپریس / آگهی مزایده، مزایده خودروی سواری شورلت کاپریس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044781/مزایده-پلاک-ثبتی-عرصه-250-متر'>مزایده پلاک ثبتی عرصه 250 متر  / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی عرصه 250 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044782/مزایده-ششدانگ-زمین-مزروعی-103290-5متر'>مزایده ششدانگ زمین مزروعی 103290.5متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مزروعی 103290.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044783/مزایده-فروش-تعداد-سه-دستگاه-وسیله-نقلیه-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد سه دستگاه وسیله نقلیه نوبت دوم  / مزایده , مزایده فروش تعداد سه دستگاه وسیله نقلیه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044784/مزایده-فروش-سواری-پژو-پارس-و-پراید--نوبت-دوم'>مزایده فروش سواری پژو پارس و پراید... نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش سواری پژو پارس و پراید... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044787/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-با-اعیانی-مساحت-2139متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک قطعه زمین با اعیانی مساحت 2139متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین با اعیانی مساحت 2139متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044789/مزایده-دستگاه-جوش-co2'>مزایده دستگاه جوش co2 / مزایده, مزایده دستگاه جوش co2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044790/مزایده-تعداد-سی-عدد-چهارچوب-کف-پهن-و--'>مزایده  تعداد سی عدد چهارچوب کف پهن و ... / مزایده, مزایده  تعداد سی عدد چهارچوب کف پهن و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044792/مزایده-تمامیت-ششدانگ-اعیان-مسکونی-مساحت-247-97متر'>مزایده تمامیت ششدانگ اعیان مسکونی مساحت 247.97متر / مزایده,مزایده تمامیت ششدانگ اعیان مسکونی مساحت 247.97متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044793/مزایده-خودروی-سواری-پراید-صندوق-دار'>مزایده خودروی سواری پراید صندوق دار  / مزایده , مزایده خودروی سواری پراید صندوق دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044794/مزایده-فروش-زمین-های-مسکونی-و-واحدهی-تجاری-احداث-شده'>مزایده فروش زمین های مسکونی و واحدهی تجاری احداث شده  / مزایده,مزایده فروش زمین های مسکونی و واحدهی تجاری احداث شده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044796/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-سیصد-متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت سیصد متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت سیصد متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044797/تجدید-مزایده-یک-دستگاه-سمند-سواری--تراکتور-و--'>تجدید مزایده یک دستگاه سمند سواری ، تراکتور  و ... / تجدید مزایده, تجدید مزایده یک دستگاه سمند سواری ، تراکتور  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044798/مزایده-فروش-کانکس'>مزایده فروش کانکس / آگهی مزایده, مزایده فروش کانکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044800/مزایده-عمومی-تعداد-2-دستگاه-اتومبیل-زائد'>مزایده عمومی تعداد 2 دستگاه اتومبیل زائد  / مزایده ،مزایده عمومی تعداد 2 دستگاه اتومبیل زائد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044801/مزایده-ملک-بخش-سه-اردبیل-اموال-غیرمنقول'>مزایده ملک بخش سه اردبیل اموال غیرمنقول / مزایده,مزایده ملک بخش سه اردبیل اموال غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044802/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-کار-موسو'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری کار موسو  / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه خودرو سواری کار موسو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044805/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-110-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 110 متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 110 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044806/مزایده-سواری-سمند-تیپ-ایکس-7'>مزایده سواری سمند تیپ ایکس 7  / آگهی مزایده, مزایده سواری سمند تیپ ایکس 7 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044807/مزایده-یک-دستگاه-وانت-زامیاد-سفید'>مزایده یک دستگاه وانت زامیاد سفید / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده یک دستگاه وانت زامیاد سفید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044809/مزایده-سهام'>مزایده سهام / آگهی مزایده، مزایده سهام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044811/مزایده-پژو-405-مدل-1377'>مزایده پژو 405 مدل 1377  / آگهی مزایده, مزایده پژو 405 مدل 1377 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044816/مزایده-یک-دستگاه-سواری-دوو-تیپ-ریسر'>مزایده یک دستگاه سواری دوو تیپ ریسر  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه سواری دوو تیپ ریسر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044818/مزایده-ملک-بخش-سه-اردبیل-اموال-غیرمنقول-نوبت-دوم'>مزایده ملک بخش سه اردبیل اموال غیرمنقول نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک بخش سه اردبیل اموال غیرمنقول نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044823/مزایده-زمین-مساحت-144-0مترمربع-مرحله-اول'>مزایده زمین مساحت 144.0مترمربع مرحله اول / مزایده,مزایده زمین مساحت 144.0مترمربع مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044826/مزایده-ساختمان-مسکونی-بخش-یک-ملایر-نوبت-اول'>مزایده ساختمان مسکونی بخش یک ملایر نوبت اول  / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی بخش یک ملایر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044827/مزایده-3-تن-تخمه-آفتابگردان-سفید--500-کیلو-تخمه-کردی'>مزایده 3 تن تخمه آفتابگردان سفید ، 500 کیلو تخمه کردی / مزایده, مزایده 3 تن تخمه آفتابگردان سفید ، 500 کیلو تخمه کردی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044829/مزایده-باغ-مشجر-و-زمین-محوطه-اموال-غیرمنقول'>مزایده باغ مشجر و زمین محوطه اموال غیرمنقول / مزایده,مزایده باغ مشجر و زمین محوطه اموال غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044830/مزایده-ماترک-شامل-زمین'>مزایده ماترک شامل زمین / مزایده,مزایده ماترک شامل زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044832/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-278متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 278متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 278متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044834/مزایده-فروش-لوازم-و-وسایل-مازاد-نوبت-دوم'>مزایده فروش لوازم و وسایل مازاد- نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش لوازم و وسایل مازاد- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044835/مزایده-اجاره-غرفه-های-مجتمع-ورزشی-و-آموزشی-تجدید'>مزایده اجاره غرفه های مجتمع ورزشی و آموزشی تجدید  / آگهی مزایده , مزایده اجاره غرفه های مجتمع ورزشی و آموزشی تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044837/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-24-گیلان-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 24 گیلان نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 24 گیلان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044840/مزایده-ملک-مساحت-نود-و-هشت-متر'>مزایده ملک مساحت نود و هشت متر / مزایده,مزایده ملک مساحت نود و هشت متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044841/مزایده-خودرو-پژو-206-مدل-1385'>مزایده خودرو پژو 206 مدل 1385 / آگهی مزایده, مزایده خودرو پژو 206 مدل 1385</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044844/مزایده-واگذاری-سرقفلی-واحدهای-اداری-تجاری'>مزایده واگذاری سرقفلی واحدهای اداری تجاری  / مزایده,مزایده واگذاری سرقفلی واحدهای اداری تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044846/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-83-75متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 83.75متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 83.75متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044847/اصلاحیه-مزایده-فروش-تعداد-2-دستگاه-خودروی-مازاد-بر-نیاز'>اصلاحیه مزایده فروش تعداد 2 دستگاه خودروی مازاد بر نیاز  / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش تعداد 2 دستگاه خودروی مازاد بر نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044848/مزایده-فروش-مقداری-سنگ-گرانیت-مشکی'>مزایده فروش مقداری سنگ گرانیت مشکی / آگهی مزایده, مزایده فروش مقداری سنگ گرانیت مشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044849/مزایده-واگذاری-تعداد-محدودی-از-واحدهای-تجاری'>مزایده واگذاری تعداد محدودی از واحدهای تجاری  / مزایده، مزایده واگذاری تعداد محدودی از واحدهای تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044850/مزایده-پلاکهای-ثبتی-1107-فرعی-از-163-اصلی'>مزایده پلاکهای ثبتی 1107 فرعی از 163 اصلی / مزایده,مزایده پلاکهای ثبتی 1107 فرعی از 163 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044854/مزایده-سه-دانگ-آپارتمان-پلاک-ثبتی-157-27396-نوبت-دوم'>مزایده سه دانگ آپارتمان پلاک ثبتی 157/27396 نوبت دوم  / مزایده,مزایده سه دانگ آپارتمان پلاک ثبتی 157/27396 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044855/اگهی-مشارکت-در-سرمایه-گذاری-نوبت-دوم'> اگهی مشارکت در سرمایه گذاری  نوبت دوم  / آگهی ، اگهی مشارکت در سرمایه گذاری  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044856/مزایده-تعداد-یک-دستگاه-مینی-لودر-LG312--تجدید'>مزایده تعداد یک دستگاه مینی لودر LG312  - تجدید / تجدید آگهی مزایده, مزایده  تعداد یک دستگاه مینی لودر LG312  - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044857/مزایده-اجاره-تلویزیون-شهری--(نوبت-دوم)'>مزایده اجاره تلویزیون شهری... (نوبت دوم) / مزایده, مزایده اجاره تلویزیون شهری... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044859/مزایده-فروش-اراضی-تجاری-تجدید'>مزایده فروش اراضی تجاری تجدید / مزایده,مزایده فروش اراضی تجاری تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044861/مزایده-اقلام-و-لوازم-مستهلک-و-غیرقابل-مصرف--نوبت-دوم'>مزایده اقلام و لوازم مستهلک و غیرقابل مصرف - نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده  اقلام و لوازم مستهلک و غیرقابل مصرف - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044862/مزایده-فروش-تعدادی-دیزل-ژنراتور-کارکرده--'>مزایده فروش تعدادی دیزل ژنراتور کارکرده... / آگهی مناقصه عمومی ، مزایده فروش تعدادی دیزل ژنراتور کارکرده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044863/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-بیست-و-شش'>مزایده پلاک ثبتی بخش بیست و شش  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش بیست و شش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044866/مزایده-اجاره-معدن-زباله--نوبت-دوم'>مزایده اجاره معدن زباله ...نوبت دوم  / مزایده , مزایده اجاره معدن زباله ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044867/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-کیا-موحاوی'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری کیا موحاوی / آگهی مزایده،مزایده یک دستگاه خودرو سواری کیا موحاوی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044868/مزایده-یک-قطعه-زمین-سند-عادی-مساحت-1400متر'>مزایده یک قطعه زمین سند عادی مساحت 1400متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین سند عادی مساحت 1400متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044869/فراخوان-مزایده-اجاره-عرصه-(زمین)-محل-استقرار-دستگاه-بازی-ترامپولین-(نوبت-دوم)'>فراخوان مزایده اجاره عرصه (زمین) محل استقرار دستگاه بازی ترامپولین (نوبت دوم) / آگهی فراخوان مزایده حضوری, فراخوان مزایده اجاره عرصه (زمین) محل استقرار دستگاه بازی ترامپولین (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044870/مزایده-سه-دانگ-یک-واحد-گاوداری-عرصه-547متر'>مزایده سه دانگ یک واحد گاوداری عرصه 547متر  / مزایده,مزایده سه دانگ یک واحد گاوداری عرصه 547متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044872/مزایده-اجاره-قسمتی-از-فضای-پارک-تجدید'>مزایده اجاره قسمتی از فضای پارک- تجدید / آگهی تجدید مزایده, مزایده اجاره قسمتی از فضای پارک- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044873/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-623متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 623متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 623متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044876/مزایده-واگذاری-داروخانه-های-مراکز'>مزایده واگذاری داروخانه های مراکز / مزایده,مزایده واگذاری داروخانه های مراکز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044877/مزایده-ششدانگ-اصل-و-مازاد-اول-و-دوم-پلاک-4449-فرعی'>مزایده ششدانگ اصل و مازاد اول و دوم پلاک 4449 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ اصل و مازاد اول و دوم پلاک 4449 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044878/مزایده-واگذاری-یک-واحد-تجاری--'>مزایده واگذاری یک واحد تجاری.... / مناقصه, مزایده واگذاری یک واحد تجاری....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044879/مزایده-پیکان-سواری'>مزایده پیکان سواری  / اگهی مزایده , مزایده پیکان سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044882/مزایده-پلاک-4443-فرعی-بخش-چهار-یزد'>مزایده پلاک 4443 فرعی بخش چهار یزد / مزایده,مزایده پلاک 4443 فرعی بخش چهار یزد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044884/مزایده-باقیمانده-1341-فرعی-6526-بخش-چهار-غیرمنقول'>مزایده باقیمانده 1341 فرعی 6526 بخش چهار غیرمنقول  / مزایده,مزایده باقیمانده 1341 فرعی 6526 بخش چهار غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044885/مزایده-پلاک-4441-فرعی-مساحت-95-27متر'>مزایده پلاک 4441 فرعی مساحت 95.27متر / مزایده,مزایده پلاک 4441 فرعی مساحت 95.27متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044886/مزایده-فروش-چهار-دستگاه-ماشین-آلات-اسقاطی'>مزایده  فروش چهار دستگاه ماشین آلات اسقاطی / آگهی مزایده, مزایده  فروش چهار دستگاه ماشین آلات اسقاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044887/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبت-شده-عرصه-352-5متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبت شده عرصه 352.5متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبت شده عرصه 352.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044889/مزایده-اجاره-شهربازی-مغازه-رستوران-نوبت-دوم'>مزایده اجاره شهربازی، مغازه، رستوران- نوبت دوم  / مزایده عمومی, مزایده اجاره شهربازی، مغازه، رستوران- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044890/مزایده-یک-باب-گلخانه-نایلونی--'>مزایده یک باب گلخانه نایلونی... / آگهی مزایده اموال غیرمنقول، مزایده یک باب گلخانه نایلونی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044891/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبت-شده-مساحت-عرصه-سیصدمترمربع'>مزایده ششدانگ پلاک ثبت شده مساحت عرصه سیصدمترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبت شده مساحت عرصه سیصدمترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044892/مزایده-پلاک-ثبتی-4922-اصلی-بخش-شش-یزد'>مزایده پلاک ثبتی 4922 اصلی بخش شش یزد / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 4922 اصلی بخش شش یزد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044894/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبت-شده-عرصه-219-6متر'>مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبت شده عرصه 219.6متر  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبت شده عرصه 219.6متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044895/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-وانت-پیکان'>مزایده یک دستگاه اتومبیل وانت پیکان  / مزایده , مزایده یک دستگاه اتومبیل وانت پیکان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044896/تجدید-مزایده-اجاره-محل-استقرار-غرفه-تنقلات-بوستان-یاسمن'>تجدید مزایده اجاره محل استقرار غرفه تنقلات بوستان یاسمن / آگهی تجدید مزایده, مزایده اجاره محل استقرار غرفه تنقلات بوستان یاسمن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044897/مزایده-اجاره-زمین--'>مزایده اجاره زمین ... / مزایده ,مزایده اجاره زمین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044898/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-360متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 360متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 360متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044902/مزایده-194500-هزار-متر-لوله-16-میلیمتر'>مزایده 194500 هزار متر لوله 16 میلیمتر  / مزایده، مزایده 194500 هزار متر لوله 16 میلیمتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044904/مزایده-اجاره-اماکن--نوبت-دوم'>مزایده اجاره اماکن ...نوبت  دوم  / مزایده , مزایده اجاره اماکن ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044907/مزایده-اجاره-محل-استقرار-غرفه-های-نوروزی'>مزایده اجاره محل استقرار غرفه های نوروزی / آگهی حراج , مزایده اجاره محل استقرار غرفه های نوروزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044910/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-250-مترمربع'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 250 مترمربع  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 250 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044912/مزایده-پلاک-ثبت-شده-مساحت-108-3متر'>مزایده پلاک ثبت شده مساحت 108.3متر / مزایده,مزایده پلاک ثبت شده مساحت 108.3متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044914/مزایده-فروش-47-مورد-از-املاک-نوبت-دوم'>مزایده فروش 47 مورد از املاک نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش 47 مورد از املاک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044915/مزایده-یک-دستگاه-پراید-سفید-رنگ'>مزایده یک دستگاه پراید سفید رنگ / آگهی مزایده,مزایده یک دستگاه پراید سفید رنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044919/مزایده-اجناس-مازاد-و-مستعمل'>مزایده اجناس مازاد و مستعمل  / آگهی مزایده عمومی ,مزایده اجناس مازاد و مستعمل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044920/مزایده-اجاره-دفتر-کار'>مزایده اجاره دفتر کار  / مزایده, مزایده اجاره دفتر کار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044921/مزایده-فروش-املاک-شهر-صدرا-یک-مرحله-ای'>مزایده فروش املاک شهر صدرا یک مرحله ای  / مزایده,مزایده فروش املاک شهر صدرا یک مرحله ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044925/تجدید-مزایده-بهره-برداری-از-فرکانس-رادیویی-تاکسی-بی-سیم-133'>تجدید مزایده بهره برداری از فرکانس رادیویی تاکسی بی سیم 133   / تجدید مزایده , تجدید مزایده بهره برداری از فرکانس رادیویی تاکسی بی سیم 133  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044926/تجدید-مزایده-بهره-برداری-از-غرفه-حمل-و-نقل-در-پایانه-بار'>تجدید مزایده بهره برداری از غرفه حمل و نقل در پایانه بار / آگهی تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای, مزایده بهره برداری از غرفه حمل و نقل در پایانه بار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044927/مزایده-فروش-آهن-آلات-اسقاطی'>مزایده فروش آهن آلات اسقاطی  / آگهی فروش, مزایده فروش آهن آلات اسقاطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044928/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-150-55متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 150.55متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 150.55متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044929/مزایده-واگذاری-کارخانه-سنک-شکن-(تولیدی-شن-و-ماسه)'>مزایده واگذاری کارخانه سنک شکن (تولیدی شن و ماسه) / آگهی مزایده، مزایده واگذاری کارخانه سنک شکن (تولیدی شن و ماسه)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044930/مزایده-یخچال-سوپرمارک-چهاردرب'>مزایده یخچال سوپرمارک چهاردرب / مزایده, مزایده یخچال سوپرمارک چهاردرب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044931/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-147-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 147 متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 147 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044933/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مسکونی-در-دو-طبقه-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی در دو طبقه نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی در دو طبقه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044935/مزایده-کامیون-کشنده-دانگ-فنگ--'>مزایده کامیون کشنده دانگ فنگ... / مزایده, مزایده کامیون کشنده دانگ فنگ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044936/مزایده-2-سهم-از-25-سهم-زمین-مزروعی-نوبت-اول'>مزایده 2 سهم از 25 سهم زمین مزروعی نوبت اول / مزایده,مزایده 2 سهم از 25 سهم زمین مزروعی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044938/مزایده-کمپرسور-هوای-فشرده'>مزایده کمپرسور هوای فشرده  / اگهی مزایده , مزایده کمپرسور هوای فشرده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044941/مزایده-اجاره-زمین--نوبت-سوم'>مزایده اجاره زمین - نوبت سوم /  آگهی مزایده,  مزایده اجاره زمین  - نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044942/فراخوان-دعوت-به-مشارکت-نسبت-به-بهره-برداری-از-بازار-روز'>فراخوان دعوت به مشارکت نسبت به بهره برداری از بازار روز  / فراخوان دعوت به مشارکت نسبت به بهره برداری از بازار روز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044943/مزایده-سنگ-های-آنتیک-گیوتین--'>مزایده سنگ های آنتیک گیوتین...  / مزایده, مزایده سنگ های آنتیک گیوتین... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044944/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-بیست-و-هشت-ناحیه-55-گیلان'>مزایده پلاک ثبتی بخش بیست و هشت ناحیه 55 گیلان / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش بیست و هشت ناحیه 55 گیلان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044945/مزایده-اجاره-زمین--نوبت-سوم'>مزایده اجاره زمین - نوبت سوم / آگهی مزایده، مزایده اجاره زمین - نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044946/مزایده-عمارت-اموال-غیرمنقول-نوبت-دوم'>مزایده عمارت اموال غیرمنقول نوبت دوم / مزایده,مزایده عمارت اموال غیرمنقول نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044949/مزایده-مقداری-ضایعات-شامل-آهن-آلات'>مزایده مقداری ضایعات شامل آهن آلات / مزایده , مزایده مقداری ضایعات شامل آهن آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044955/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-312متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 312متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 312متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044956/مزایده-لوازم-اداری-مستعمل-انواع-خودروهای-سبک-و-سنگین--'>مزایده لوازم اداری مستعمل، انواع خودروهای سبک و سنگین... / مزایده, مزایده لوازم اداری مستعمل، انواع خودروهای سبک و سنگین...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044957/مزایده-تلویزیون'>مزایده تلویزیون / اگهی مزایده , مزایده تلویزیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044958/مزایده-فروش-تعدادی-واحد-تجاری'>مزایده فروش تعدادی واحد تجاری / مزایده,مزایده فروش تعدادی واحد تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044959/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-سواری-تیبا'>مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری تیبا  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری تیبا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044961/مزایده-واگذاری-تعداد-40-000-000-سهم-شرکت--'>مزایده واگذاری تعداد 40.000.000 سهم شرکت ... / مزایده واگذاری تعداد 40.000.000 سهم شرکت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044963/مزایده-فروش-ساختمان-عرصه-1400مترمربع'>مزایده فروش ساختمان عرصه 1400مترمربع  / مزایده ,مزایده فروش ساختمان عرصه 1400مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044964/مزایده-خودرو-وانت-پیکان'>مزایده خودرو وانت پیکان  / اگهی مزایده , مزایده خودرو وانت پیکان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044966/مزایده-فروش-املاک-کاربری-تجاری-خدماتی-مسکونی'>مزایده فروش املاک کاربری تجاری خدماتی مسکونی  / مزایده ,مزایده فروش املاک کاربری تجاری خدماتی مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044969/مزایده-فروش-8-مورد-املاک'>مزایده فروش 8 مورد املاک  / مزایده ,مزایده فروش 8 مورد املاک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044970/مزایده-خط-تلفن-همراه'>مزایده خط تلفن همراه / مزایده , مزایده خط تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044971/مزایده-فروش-زمین-مسکونی-ضایعات-فلزی-پلاستیکی--'> مزایده فروش زمین مسکونی، ضایعات فلزی، پلاستیکی... / مزایده,  مزایده فروش زمین مسکونی، ضایعات فلزی، پلاستیکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044973/مزایده-یک-واحد-گلخانه-قطعه-زمین-زراعی-معادل-7100متر-نوبت-دوم'>مزایده یک واحد گلخانه قطعه زمین زراعی معادل 7100متر نوبت دوم  / مزایده ,مزایده یک واحد گلخانه قطعه زمین زراعی معادل 7100متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044977/مزایده-فروش-املاک-مازاد-و-تملیکی-نقد-و-اقساط-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک مازاد و تملیکی نقد و اقساط نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد و تملیکی نقد و اقساط نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044980/مزایده-پلاک-4448-فرعی-6526-مجزا-شده-از-1341-بخش-چهار'>مزایده پلاک 4448 فرعی 6526 مجزا شده از 1341 بخش چهار  / مزایده,مزایده پلاک 4448 فرعی 6526 مجزا شده از 1341 بخش چهار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044983/مزایده-پلاک-ثبت-شده-دو-فرعی-اعیان-310-متر'>مزایده پلاک ثبت شده دو فرعی اعیان 310 متر / مزایده,مزایده پلاک ثبت شده دو فرعی اعیان 310 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044992/مزایده-واگذاری-مقدار-37-63متر-از-زمین'>مزایده واگذاری مقدار 37.63متر از زمین / مزایده,مزایده واگذاری مقدار 37.63متر از زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044994/مزایده-املاک-سه-قطعه-زمین-متعلق-به-شهرداری'>مزایده املاک سه قطعه زمین متعلق به شهرداری  / مزایده,مزایده املاک سه قطعه زمین متعلق به شهرداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044995/مزایده-واگذاری-کارخانه-آسفالت'>مزایده واگذاری کارخانه آسفالت / آگهی مزایده، مزایده واگذاری کارخانه آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044996/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-294-83متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه 294.83متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 294.83متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045000/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-285-55متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 285.55متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 285.55متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045005/مزایده-لنت-ال-92--'>مزایده لنت ال 92... / آگهی مزایده، مزایده لنت ال 92...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045006/مزایده-شش-قطعه-زمین-و-ساختمان-مرحله-دوم'>مزایده شش قطعه زمین و ساختمان مرحله دوم / مزایده,مزایده شش قطعه زمین و ساختمان مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045008/مزایده-32-دستگاه-ترانسفورماتور'>مزایده  32 دستگاه ترانسفورماتور  / آگهی مزایده، مزایده  32 دستگاه ترانسفورماتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045010/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-یک-اراک-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش یک اراک نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش یک اراک نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045012/مزایده-ملک-بصورت-قولنامه-ای-مرحله-اول'>مزایده ملک بصورت قولنامه ای مرحله اول / مزایده,مزایده ملک بصورت قولنامه ای مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045015/مزایده-واگذاری-یک-قطعه-زمین-جهت-احداث-نیروگاه-خوررشیدی---'>مزایده واگذاری یک قطعه زمین جهت احداث نیروگاه خوررشیدی .... / مزایده , مزایده واگذاری یک قطعه زمین جهت احداث نیروگاه خورشیدی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045016/مزایده-ملک-با-قدمت-دوازده-سال-نوبت-دوم'>مزایده ملک با قدمت دوازده سال نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک با قدمت دوازده سال نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045017/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-و-محوطه-مساحت-سیصد-و-نود-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه و محوطه مساحت سیصد و نود متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه و محوطه مساحت سیصد و نود متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045018/مزایده-دستگاه-کویل-بوته-کوره'>مزایده دستگاه کویل بوته کوره  / اگهی مزایده , مزایده دستگاه کویل بوته کوره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045019/مزایده-واگذاری-فروش-7-قطعه-زمین-دارای-سند-مالکیت'>مزایده واگذاری فروش 7 قطعه زمین دارای سند مالکیت  / مزایده,مزایده واگذاری فروش 7 قطعه زمین دارای سند مالکیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045022/مزایده-انتشارات-دانشجویی--'>مزایده انتشارات دانشجویی ... / مزایده انتشارات دانشجویی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045026/مزایده-فروش-املاک-و-مستغلات-تحت-اختیار-خود-نوبت-سوم'>مزایده فروش املاک و مستغلات تحت اختیار خود نوبت سوم / مزایده,مزایده فروش املاک و مستغلات تحت اختیار خود نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045031/مزایده-یک-پلاک-زمین-دولتی-مساحت-84-50متر-نوبت-دوم'>مزایده یک پلاک زمین دولتی مساحت 84.50متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک پلاک زمین دولتی مساحت 84.50متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045034/مزایده-فروش-دو-قطعه-زمین-کاربری-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش دو قطعه زمین کاربری مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین کاربری مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045038/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-اعیان-240-متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی اعیان 240 متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی اعیان 240 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045039/مزایده-بهره-برداری--حفظ-و-نگهداری-و-مدیریت-کشتارگاه-دام-مرحله-دوم'>مزایده بهره برداری ، حفظ و نگهداری و مدیریت کشتارگاه دام مرحله دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری ، حفظ و نگهداری و مدیریت کشتارگاه دام مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045040/مزایده-سه-دانگ-از-خانه-مسکونی-آپارتمان-عرصه-118متر'>مزایده سه دانگ از خانه مسکونی آپارتمان عرصه 118متر  / مزایده,مزایده سه دانگ از خانه مسکونی آپارتمان عرصه 118متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045041/مزایده-اجاره-محل-ساختمان-مدرسه-آموزشی--'>مزایده اجاره محل ساختمان مدرسه آموزشی ... / مزایده اجاره محل ساختمان مدرسه آموزشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045043/مزایده-واگذاری-غرفه-تایپ-و-تکثیر--'>مزایده واگذاری غرفه تایپ و تکثیر ... / مناقصه, مزایده واگذاری غرفه تایپ و تکثیر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045045/مزایده-یکدستگاه-پژو-405-جی-ال-ایکس---نوبت-دوم'>مزایده یکدستگاه پژو 405 جی ال ایکس ... نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی ، مزایده یکدستگاه پژو 405 جی ال ایکس ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045047/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-150-مترمربع'>مزایده منزل مسکونی عرصه 150 مترمربع  / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 150 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045048/تمدید-مزایده-فروش-املاک-مازاد-بانک'>تمدید مزایده فروش املاک مازاد بانک  / تمدید مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بانک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045051/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-270-مترمربع'>مزایده ملک مساحت عرصه 270 مترمربع / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 270 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045056/مزایده-فروش-املاک-مازاد-بانک-انصار'>مزایده فروش املاک مازاد بانک انصار  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بانک انصار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045059/مزایده-فروش-املاک-و-مستغلات-استان-آذربایجان-شرقی'>مزایده فروش املاک و مستغلات استان آذربایجان شرقی  / مزایده,مزایده فروش املاک و مستغلات استان آذربایجان شرقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045061/مزایده-ملک-شماره-9928-فرعی-از-22-اصلی'>مزایده ملک شماره 9928 فرعی از 22 اصلی  / مزایده,مزایده ملک شماره 9928 فرعی از 22 اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045064/مزامزایده-سه-دانگ-از-منزل-مسکونی-عرصه-186-متر'>مزامزایده سه دانگ از منزل مسکونی عرصه 186 متر / مزایده,مزایده سه دانگ از منزل مسکونی عرصه 186 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045066/مزایده-فروش-املاک-شهرداری-تجدید-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک شهرداری تجدید نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش املاک شهرداری تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045070/مزایده-ملک-مساحت-275مترمربع-مرحله-دوم'>مزایده ملک مساحت 275مترمربع مرحله دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت 275مترمربع مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045073/مزایده-مزرعه-نظام-آباد-به-پلاک-ثبتی-1301-اصلی'>مزایده مزرعه نظام آباد به پلاک ثبتی 1301 اصلی / مزایده,مزایده مزرعه نظام آباد به پلاک ثبتی 1301 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045075/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-12-9525-بخش-چهارده'>مزایده پلاک ثبتی شماره 12/9525 بخش چهارده / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 12/9525 بخش چهارده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045077/اصلاحیه-مزایده-اماکن-تجاری-بلاتصدی-مناطق'>اصلاحیه مزایده اماکن تجاری بلاتصدی مناطق  / اصلاحیه مزایده, تجدید مزایده اماکن تجاری بلاتصدی مناطق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045080/مزایده-فروش-مجموعه-انبارهای-اتحادیه-تعاونی'>مزایده فروش مجموعه انبارهای اتحادیه تعاونی / مزایده,مزایده فروش مجموعه انبارهای اتحادیه تعاونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045083/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-زیربنای-143-متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی زیربنای 143 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی زیربنای 143 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045085/مزایده-ساختمان-ویلایی-مسکونی'>مزایده ساختمان ویلایی مسکونی  / مزایده,مزایده ساختمان ویلایی مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045090/مزایده-فروش-املاک-استان-کرمانشاه'>مزایده فروش املاک استان کرمانشاه  / مزایده,مزایده فروش املاک استان کرمانشاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045093/مزایده-تعدادی-از-اماکن-ورزشی----نوبت-دوم'>مزایده تعدادی از اماکن ورزشی...  - نوبت دوم / آگهی مزایده، مزایده تعدادی از اماکن ورزشی...  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045096/مزایده-خانه-و-محوطه-اعیانی-احداثی-روی-عرصه-ملک-یکباب-انبار-45-متر'>مزایده خانه و محوطه اعیانی احداثی روی عرصه ملک یکباب انبار 45 متر  / مزایده,مزایده خانه و محوطه اعیانی احداثی روی عرصه ملک یکباب انبار 45 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045101/مزایده-دو-قطعه-زمین-1507-9-و-1758-43متر'>مزایده دو قطعه زمین 1507.9 و 1758.43متر / مزایده,مزایده دو قطعه زمین 1507.9 و 1758.43متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045103/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-1089-20متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 1089.20متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 1089.20متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045106/مزایده-پلاک-ثبتی-1733-21-بخش-یک'>مزایده پلاک ثبتی 1733/21 بخش یک / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 1733/21 بخش یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045107/استعلام-کابل-پست-برق'>استعلام کابل پست برق  / استعلام , استعلام کابل پست برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045110/مزایده-عرصه-و-اعیان-مساحت-عرصه-800-مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده عرصه و اعیان مساحت عرصه 800 مترمربع نوبت دوم  / مزایده,مزایده عرصه و اعیان مساحت عرصه 800 مترمربع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045114/مزایده-یک-باب-آپارتمان-تجاری'>مزایده یک باب آپارتمان تجاری  / مزایده,مزایده یک باب آپارتمان تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045115/مزایده-آپارتمان-بخش-بیست-و-یک-گیلان-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان بخش بیست و یک گیلان نوبت اول / مزایده,مزایده آپارتمان بخش بیست و یک گیلان نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045118/مزایده-آپارتمان-قطعه-سیزده-تفکیکی-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان قطعه سیزده تفکیکی نوبت اول / مزایده,مزایده آپارتمان قطعه سیزده تفکیکی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045120/مزایده-ملک-مسکونی-به-مساحت-125-مترمربع'>مزایده ملک مسکونی به مساحت 125 مترمربع / مزایده,مزایده ملک مسکونی به مساحت 125 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045123/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-سه-کرمان-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی بخش سه کرمان نوبت دوم  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش سه کرمان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045124/مزایده-ششدانگ-اعیانی-یک-باب-منزل'>مزایده ششدانگ اعیانی یک باب منزل / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی یک باب منزل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045126/مزایده-فروش-4-قطعه-زمین-کاربری-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده فروش 4 قطعه زمین کاربری تجاری نوبت دوم  / مزایده ،مزایده فروش 4 قطعه زمین کاربری تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045128/مزایده-114-8-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-ششدانگ'>مزایده 114/8 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ / مزایده,مزایده 114/8 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045132/مزایده-ملک-تجاری-مشاعی-بخش-دو-اهواز'>مزایده ملک تجاری مشاعی بخش دو اهواز  / مزایده ،مزایده ملک تجاری مشاعی بخش دو اهواز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045134/مزایده-یک-دوم-مشاع-از-منزل-عرصه-273-مترمربع'>مزایده یک دوم مشاع از منزل عرصه 273 مترمربع  / مزایده,مزایده یک دوم مشاع از منزل عرصه 273 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045142/فراخوان-پیش-ارزیابی-نمایندگی-کد-1010'>فراخوان پیش ارزیابی نمایندگی کد 1010  / فراخوان پیش ارزیابی،فراخوان پیش ارزیابی نمایندگی کد 1010 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045143/مزایده-یک-واحد-منزل-مسکونی-پلاک343-419-نوبت-اول'>مزایده یک واحد منزل مسکونی پلاک343/419 نوبت اول / مزایده ،مزایده یک واحد منزل مسکونی پلاک343/419 نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045144/مزایده-بهره-برداری-از-غرفه-سوغات'>مزایده  بهره برداری از غرفه سوغات  / مزایده  بهره برداری از غرفه سوغات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045146/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-113-86متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 113.86متر  / مزایده ،مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 113.86متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045150/مزایده-منزل-مسکونی-زیربنای-دویست-متر'>مزایده منزل مسکونی زیربنای دویست متر / مزایده ،مزایده منزل مسکونی زیربنای دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045154/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-دوم-44-64متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه دوم 44.64متر / مزایده ،مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه دوم 44.64متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045158/مزایده-سند-مالکیت-یکباب-خانه-مساحت-222-1متر'>مزایده سند مالکیت یکباب خانه مساحت 222.1متر / مزایده ،مزایده سند مالکیت یکباب خانه مساحت 222.1متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045160/مزایده-فروش-تعداد-63-دستگاه-خودرو-مختلف-سبک-و-یک-دستگاه-اتوبوس-بنز-302'>مزایده فروش تعداد 63 دستگاه خودرو مختلف سبک و یک دستگاه اتوبوس بنز 302  / مزایده فروش تعداد 63 دستگاه خودرو مختلف سبک و یک دستگاه اتوبوس بنز 302 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045162/مزایده-خانه-مسکونی-مساحت-92-متر'>مزایده خانه مسکونی مساحت 92 متر  / مزایده ،مزایده خانه مسکونی مساحت 92 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045167/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-ساختمان-80-6متر'>مزایده ملک مساحت عرصه ساختمان 80.6متر / مزایده ،مزایده ملک مساحت عرصه ساختمان 80.6متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045174/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-588-فرعی-از20-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی شماره 588 فرعی از20 اصلی / مزایده ،مزایده پلاک ثبتی شماره 588 فرعی از20 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045177/مزایده-ششدانگ-زمین-مسکونی-مساحت-363متر'>مزایده ششدانگ زمین مسکونی مساحت 363متر / مزایده ،مزایده ششدانگ زمین مسکونی مساحت 363متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045181/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-2235متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 2235متر  / مزایده ،مزایده یک قطعه زمین مساحت 2235متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045187/مزایده-پلاک-ثبتی-مسکونی-عرصه-99-متر'>مزایده پلاک ثبتی مسکونی عرصه 99 متر / مزایده ،مزایده پلاک ثبتی مسکونی عرصه 99 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045192/مزایده-آپارتمان-قطعه-شش-تفکیکی'>مزایده آپارتمان قطعه شش تفکیکی / مزایده ،مزایده آپارتمان قطعه شش تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045195/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-پنج-ارومیه'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش پنج ارومیه / مزایده ،مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش پنج ارومیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045198/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-یکباب-خانه-پلاک-ثبتی-1617-فرعی'>مزایده سه دانگ مشاع از یکباب خانه پلاک ثبتی 1617 فرعی / مزایده ،مزایده سه دانگ مشاع از یکباب خانه پلاک ثبتی 1617 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045242/مزایده-ساختمان-مسکونی-بخش-شش-ارومیه-نوبت-اول'>مزایده ساختمان مسکونی بخش شش ارومیه نوبت اول  / مزایده ،مزایده ساختمان مسکونی بخش شش ارومیه نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045245/مزایده-یک-قطعه-باغ-سیب-مساحت-9800متر'>مزایده یک قطعه باغ سیب مساحت 9800متر / مزایده ،مزایده یک قطعه باغ سیب مساحت 9800متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045249/مزایده-فروش-اموال-مازاد-تملیکی-کاربری-مسکونی-خدماتی-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده فروش اموال مازاد تملیکی کاربری مسکونی خدماتی تجاری نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش اموال مازاد تملیکی کاربری مسکونی خدماتی تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045255/مزایده-یک-قطعه-زمین-کشاورزی-بخش-7-فارس'>مزایده یک قطعه زمین کشاورزی بخش 7 فارس / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی بخش 7 فارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045258/مزایده-منزل-مسکونی-دو-طبقه-عرصه-260-متر'>مزایده منزل مسکونی دو طبقه عرصه 260 متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی دو طبقه عرصه 260 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045264/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-225-50متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 225.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 225.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045274/مزایده-یکباب-گاوداری-مساحت-700-مترمربع'>مزایده یکباب گاوداری مساحت 700 مترمربع  / مزایده,مزایده یکباب گاوداری مساحت 700 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045284/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-176-56متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 176.56متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 176.56متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045289/مزایده-سرقفلی-مغازه-استیجاری-مساحت-15-متر'>مزایده سرقفلی مغازه استیجاری مساحت 15 متر / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه استیجاری مساحت 15 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045296/مزایده-دو-قطعه-ملک-مساحت-100-و-110متر'>مزایده دو قطعه ملک مساحت 100 و 110متر / مزایده,مزایده دو قطعه ملک مساحت 100 و 110متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045308/مزایده-ملک-بخش-15-ثبت-اصفهان'>مزایده ملک بخش 15 ثبت اصفهان  / مزایده,مزایده ملک بخش 15 ثبت اصفهان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045312/مزایده-ساختمان-مسکونی-میزان-747-76متر'>مزایده ساختمان مسکونی میزان 747.76متر / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی میزان 747.76متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045323/مزایده-یک-دانگ-و-396-5-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-ملک'>مزایده یک دانگ و 396.5 هزارم یک دانگ مشاع از ملک / مزایده,مزایده یک دانگ و 396.5 هزارم یک دانگ مشاع از ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045328/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-105-60متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 105.60متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 105.60متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045334/مزایده-یک-دستگاه-منزل-مسکونی-عرصه-114متر'>مزایده یک دستگاه منزل مسکونی عرصه 114متر  / مزایده,مزایده یک دستگاه منزل مسکونی عرصه 114متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045335/استعلام-کیت-هیستامین'>استعلام کیت هیستامین / استعلام, استعلام کیت هیستامین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045336/استعلام-سبد-کالای-خوراکی'>استعلام سبد کالای خوراکی / استعلام , استعلام سبد کالای خوراکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045337/مناقصه-روکش-آسفالت-و-احداث-راه--'>مناقصه روکش آسفالت و احداث راه ... / مناقصه ,مناقصه روکش آسفالت و احداث راه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045338/استعلام-کاغذ'>استعلام کاغذ / استعلام , استعلام کاغذ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045339/فراخوان-تعمیر-نگهداری-و-راهبری-تاسیسات-در-بیماستان'>فراخوان تعمیر نگهداری و راهبری تاسیسات در بیماستان  / فراخوان تعمیر نگهداری و راهبری تاسیسات در بیماستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045340/استعلام-تهیه-و-ساخت-و-نصب-تابلو-راهنمای-طبقات'>استعلام تهیه و ساخت و نصب تابلو راهنمای طبقات / استعلام, استعلام تهیه و ساخت و نصب تابلو راهنمای طبقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045341/استعلام-فعالیت-های-مخابراتی-باسیم-بی-سیم-و-ماهواره-ای'>استعلام فعالیت های مخابراتی باسیم، بی سیم و ماهواره ای / استعلام، استعلام فعالیت های مخابراتی باسیم، بی سیم و ماهواره ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045342/استعلام-لنز-تله-مدل-سیگما-سری-c--'>استعلام لنز تله مدل سیگما سری c ... / استعلام,استعلام لنز تله مدل سیگما سری c ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045343/استعلام-تهیه-ساخت-و-نصب-نرده-بانکی'>استعلام تهیه ساخت و نصب نرده بانکی  / استعلام, استعلام تهیه ساخت و نصب نرده بانکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045344/استعلام-پروژه-اصلاح-و-بهینه-شبکه-فشار-ضعیف'>استعلام پروژه اصلاح و بهینه شبکه فشار ضعیف  / استعلام, استعلام پروژه اصلاح و بهینه شبکه فشار ضعیف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045345/استعلام-مصالح-مورد-نیاز-جهت-تکمیل-و-محوطه-سازی--'>استعلام مصالح مورد نیاز جهت تکمیل و محوطه سازی... / استعلام, استعلام مصالح مورد نیاز جهت تکمیل و محوطه سازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045346/استعلام-خرید-تابلو-برق-سافت-استار'>استعلام خرید تابلو برق سافت استار / استعلام , استعلام خرید تابلو برق سافت استار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045347/استعلام-کنترلر-دما-و-رطوبت'> استعلام کنترلر دما و رطوبت  / استعلام , استعلام کنترلر دما و رطوبت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045348/استعلام-مرمت-باغ-حافظی-طرزجان-یزد'>استعلام  مرمت باغ حافظی طرزجان یزد / استعلام، استعلام   مرمت باغ حافظی طرزجان یزد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045349/استعلام-نقشه-برداری-و-تهیه-نقشه-توپوگرافی'>استعلام نقشه برداری و تهیه نقشه توپوگرافی / استعلام, استعلام نقشه برداری و تهیه نقشه توپوگرافی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045350/استعلام-مبلمان-و-دکوراسیون'>استعلام مبلمان و دکوراسیون / استعلام ,استعلام مبلمان و دکوراسیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045351/فراخوان-تعمیر-نگهداری-و-راهبری-تاسیسات-در-بیماستان'>فراخوان تعمیر نگهداری و راهبری تاسیسات در بیماستان  / فراخوان تعمیر نگهداری و راهبری تاسیسات در بیماستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045352/استعلام-دستمال-حوله-ای-بزرگ'>استعلام دستمال حوله ای بزرگ / استعلام, استعلام دستمال حوله ای بزرگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045353/استعلام-خرید-50-بشکه-روغن-ترانس-نیناس--'>استعلام خرید 50 بشکه روغن ترانس نیناس ... / استعلام,استعلام خرید 50 بشکه روغن ترانس نیناس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045354/استعلام-ترانس-برق'>استعلام ترانس برق / استعلام, استعلام ترانس برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045355/استعلام-تهیه-مصالح-و-اجرای-پارتیشن-بندی-MDF--'>استعلام تهیه مصالح و اجرای پارتیشن بندی MDF ... / استعلام, استعلام تهیه مصالح و اجرای پارتیشن بندی MDF ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045356/استعلام-تهیه-نصب-و-راه-اندازی-دو-دستگاه-پکیج-سرمایشی'>استعلام  تهیه، نصب و راه اندازی دو دستگاه پکیج سرمایشی / استعلام, استعلام  تهیه، نصب و راه اندازی دو دستگاه پکیج سرمایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045357/استعلام-خرید-مقره-شیشه-ای'>استعلام خرید مقره شیشه ای  / استعلام , استعلام خرید مقره شیشه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045358/استعلام-کفکش'>استعلام کفکش / استعلام, استعلام کفکش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045359/استعلام-انجام-خدمات-بهسازی-و-نوسازی--'>استعلام انجام خدمات بهسازی و نوسازی... / استعلام, استعلام انجام خدمات بهسازی و نوسازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045360/استعلام-فعالیت-های-حرفه-ای-علمی-و-فنی'>استعلام فعالیت های حرفه ای، علمی و فنی / استعلام، استعلام   فعالیت های حرفه ای، علمی و فنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045361/استعلام-تکمیل-ترمیم-نوار-حفاری-(لکه-گیری)-ناحیه-صنعتی'>استعلام تکمیل ترمیم نوار حفاری (لکه گیری) ناحیه صنعتی / استعلام, استعلام تکمیل ترمیم نوار حفاری (لکه گیری) ناحیه صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045362/استعلام-باتری-ها--'>استعلام باتری ها ... / استعلام,استعلام باتری ها ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045363/استعلام-کدورت-سنج'>استعلام کدورت سنج / استعلام ,استعلام کدورت سنج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045364/استعلام-تهیه-و-تامین-اجرای-عملیات-آسفالت'>استعلام تهیه و تامین اجرای عملیات آسفالت / استعلام , استعلام تهیه و تامین اجرای عملیات آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045365/استعلام-گاز-طبی-استریل-8-لایه'>استعلام  گاز طبی استریل 8 لایه / استعلام, استعلام  گاز طبی استریل 8 لایه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045366/استعلام-خرید-پیچ-و-مهره--'>استعلام خرید پیچ و مهره... / استعلام, استعلام خرید پیچ و مهره...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045367/استعلام-کارت-زرد--سموم-فسفر-دوزنگ-و-اسپینوزاد-و--'>استعلام کارت زرد ، سموم فسفر دوزنگ و اسپینوزاد و ...  / استعلام, استعلام کارت زرد ، سموم فسفر دوزنگ و اسپینوزاد و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045368/مناقصه-امور-تنظیفات-و-خدمات-بهداشت-و-درمان'>مناقصه امور تنظیفات و خدمات بهداشت و درمان  / مناقصه، مناقصه امور تنظیفات و خدمات بهداشت و درمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045369/فراخوان-تعمیر-نگهداری-و-راهبری-تاسیسات-در-مرکز-آموزشی'>فراخوان  تعمیر نگهداری و راهبری تاسیسات در مرکز آموزشی / فراخوان  تعمیر نگهداری و راهبری تاسیسات در مرکز آموزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045370/مناقصه-احداث-بوستان--'>مناقصه احداث بوستان.... / مناقصه, مناقصه احداث بوستان....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045371/فراخوان-تعمیر-نگهداری-و-راهبری-تاسیسات-در-مرکز-آموزشی'>فراخوان  تعمیر نگهداری و راهبری تاسیسات در مرکز آموزشی / فراخوان  تعمیر نگهداری و راهبری تاسیسات در مرکز آموزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045372/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-کولر'>استعلام تعمیر و نگهداری کولر / استعلام , استعلام تعمیر و نگهداری کولر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045373/استعلام-15-عدد-مانیتور-به-همراه-19-عدد-هارد-ssd--'>استعلام 15 عدد مانیتور به همراه 19 عدد هارد ssd ... / استعلام,استعلام 15 عدد مانیتور به همراه 19 عدد هارد ssd ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045374/استعلام-الکتروپمپ-شناور'>استعلام الکتروپمپ شناور / استعلام,استعلام الکتروپمپ شناور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045375/مناقصه-تعمیر-نگهداری-و-راهبری-تاسیسات-در-بیماستان--'>مناقصه تعمیر نگهداری و راهبری تاسیسات در بیماستان ... / مناقصه عمومی، مناقصه تعمیر نگهداری و راهبری تاسیسات در بیماستان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045376/استعلام-اجرای-زیرسازی-و-آسفالت-لکه-گیری-و-جدول-گذاری'>استعلام  اجرای زیرسازی و آسفالت لکه گیری و جدول گذاری / استعلام، استعلام   اجرای زیرسازی و آسفالت لکه گیری و جدول گذاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045377/فراخوان-تعمیر-نگهداری-و-راهبری-تاسیسات'>فراخوان تعمیر نگهداری و راهبری تاسیسات / مناقصه عمومی, فراخوان تعمیر نگهداری و راهبری تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045378/فراخوان-تعمیر-نگهداری-و-راهبری-تاسیسات-در-مرکز-آموزشی'>فراخوان  تعمیر نگهداری و راهبری تاسیسات در مرکز آموزشی / فراخوان  تعمیر نگهداری و راهبری تاسیسات در مرکز آموزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045379/استعلام-خرید-قطعات-سخت-افزار-و-نرم-افزار-سرور'>استعلام خرید قطعات سخت افزار و نرم افزار سرور  / استعلام, استعلام خرید قطعات سخت افزار و نرم افزار سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045380/مناقصه-تعمیر-نگهداری-و-راهبری-تاسیسات-در-مرکز-آموزشی-درمانی-و-تحقیقاتی'>مناقصه تعمیر نگهداری و راهبری تاسیسات در مرکز آموزشی، درمانی و تحقیقاتی / مناقصه عمومی, مناقصه تعمیر نگهداری و راهبری تاسیسات در مرکز آموزشی، درمانی و تحقیقاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045381/استعلام-نگهداری-و-تعمیرات-تاسیسات-سیستم-های-تله-متری'>استعلام  نگهداری و تعمیرات تاسیسات سیستم های تله متری  / استعلام، استعلام  نگهداری و تعمیرات تاسیسات سیستم های تله متری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045382/مناقصه-اجرای-دکوراتیو-و-کمدبندی-بخش-های-بستری'>مناقصه اجرای دکوراتیو و کمدبندی بخش های بستری / مناقصه,مناقصه اجرای دکوراتیو و کمدبندی بخش های بستری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045383/استعلام-دستمال-حوله-ای-بزرگ'>استعلام دستمال حوله ای بزرگ / استعلام , استعلام دستمال حوله ای بزرگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045384/مناقصه-تعمیر-نگهداری-و-راهبری-تاسیسات'>مناقصه تعمیر نگهداری و راهبری تاسیسات / مناقصه عمومی, مناقصه تعمیر نگهداری و راهبری تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045385/مناقصه-تعمیر-نگهداری-و-راهبری-تاسیسات'>مناقصه تعمیر نگهداری و راهبری تاسیسات / مناقصه عمومی, مناقصه تعمیر نگهداری و راهبری تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045386/مناقصه-احداث-شبکه-فرعی-زیر-سد-بافت'>مناقصه احداث شبکه فرعی زیر سد بافت  / مناقصه عمومی، مناقصه احداث شبکه فرعی زیر سد بافت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045387/استعلام-دستمال-توالتی'>استعلام دستمال توالتی / استعلام , استعلام دستمال توالتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045388/استعلام-دستگاه-ضبط-تصاویر-دوربین-مداربسته---'>استعلام دستگاه ضبط تصاویر دوربین مداربسته .... / استعلام, استعلام دستگاه ضبط تصاویر دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045389/مناقصه-تعمیر-نگهداری-و-راهبری-تاسیسات'>مناقصه تعمیر نگهداری و راهبری تاسیسات / مناقصه عمومی, مناقصه تعمیر نگهداری و راهبری تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045390/استعلام-خرید-درب-یو-پی-وی-سی-وین'>استعلام خرید درب یو پی وی سی وین  / استعلام, استعلام خرید درب یو پی وی سی وین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045391/مناقصه-عمومی-خرید-خدمات-نیروهای-حجمی'>مناقصه عمومی خرید خدمات نیروهای حجمی  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خرید خدمات نیروهای حجمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045392/فراخوان-تعمیر-نگهداری-و-راهبری-تاسیسات-در-مرکز-آموزشی'>فراخوان  تعمیر نگهداری و راهبری تاسیسات در مرکز آموزشی / فراخوان  تعمیر نگهداری و راهبری تاسیسات در مرکز آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045393/مناقصه-تهیه-مصالح-و-تجهیز-چاه--'>مناقصه تهیه مصالح و تجهیز چاه ... / مناقصه عمومی, مناقصه تهیه مصالح و تجهیز چاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045394/استعلام-تجهیزات-کامپیوتری'>استعلام تجهیزات کامپیوتری  / استعلام, استعلام تجهیزات کامپیوتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045395/استعلام-امور-خدمات-و-تنظیفات-شبکه-بهداشت-و-درمان'>استعلام امور خدمات و تنظیفات شبکه بهداشت و درمان / استعلام , استعلام امور خدمات و تنظیفات شبکه بهداشت و درمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045396/مناقصه-اجرای-فوگسیل-محور--'>مناقصه اجرای فوگسیل محور... / مناقصه عمومی، مناقصه اجرای فوگسیل محور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045397/مناقصه-اجرای-فوگسیل-محور--'>مناقصه اجرای فوگسیل محور... / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای فوگسیل محور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045398/استعلام-اجرای-رنگ-آمیزی-بخش-های-بستری'>استعلام اجرای رنگ آمیزی بخش های بستری / استعلام , استعلام اجرای رنگ آمیزی بخش های بستری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045399/استعلام-تعمیرات-و-بهسازی-فضای-بخش-های-بستری'>استعلام تعمیرات و بهسازی فضای بخش های بستری / استعلام , استعلام تعمیرات و بهسازی فضای بخش های بستری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045400/مناقصه-تعمیر-نگهداری-و-راهبری-تاسیسات--'>مناقصه تعمیر، نگهداری و راهبری تاسیسات ... / مناقصه عمومی, مناقصه تعمیر، نگهداری و راهبری تاسیسات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045401/استعلام-خرید-تهیه-مواد-و-ملزومات-مصرفی-آزمایشگاهی'>استعلام خرید، تهیه مواد و ملزومات مصرفی آزمایشگاهی / استعلام , استعلام خرید، تهیه مواد و ملزومات مصرفی آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045402/استعلام-بج-سینه'>استعلام بج سینه  / استعلام , استعلام بج سینه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045403/مناقصه-تعمیرات-چهار-دستگاه-پل-خاص--'>مناقصه تعمیرات چهار دستگاه پل خاص... / مناقصه عمومی, مناقصه تعمیرات چهار دستگاه پل خاص...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045404/استعلام-دیوار-پیش-ساخته-بتن'>استعلام دیوار پیش ساخته بتن / استعلام, استعلام دیوار پیش ساخته بتن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045405/مناقصه-تعمیر-نگهداری-و-راهبری-تاسیسات--'>مناقصه تعمیر، نگهداری و راهبری تاسیسات ... / مناقصه,مناقصه تعمیر، نگهداری و راهبری تاسیسات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045406/استعلام-سیب-زمینی-تازه-فاقد-بسته-بندی-کیلوگرمی'>استعلام سیب زمینی تازه فاقد بسته بندی کیلوگرمی / استعلام، استعلام  سیب زمینی تازه فاقد بسته بندی کیلوگرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045407/استعلام-اسپکتروفتومتر'>استعلام اسپکتروفتومتر  / استعلام , استعلام اسپکتروفتومتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045408/استعلام-بهای-اجرای-عملیات-نهالکاری-آبیاری'>استعلام بهای اجرای عملیات نهالکاری آبیاری / استعلام، استعلام بهای اجرای عملیات نهالکاری آبیاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045409/مناقصه-نگهداری-و-ترمیم-فضای-سبز-ایستگاه-ها--'>مناقصه نگهداری و ترمیم فضای سبز ایستگاه ها... / مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری و ترمیم فضای سبز ایستگاه ها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045410/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-کولر-کاستی'>استعلام تعمیر و نگهداری کولر کاستی / استعلام , استعلام تعمیر و نگهداری کولر کاستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045411/مناقصه-تعمیر-نگهداری-و-راهبری-تاسیسات--'>مناقصه تعمیر، نگهداری و راهبری تاسیسات ... / مناقصه,مناقصه تعمیر، نگهداری و راهبری تاسیسات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045412/مناقصه-تعمیر-نگهداری-و-راهبری-تاسیسات-در-مرکز-آموزشی-و-درمانی'>مناقصه تعمیر نگهداری و راهبری تاسیسات در مرکز آموزشی و درمانی / مناقصه عمومی, مناقصه تعمیر نگهداری و راهبری تاسیسات در مرکز آموزشی، درمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045413/استعلام-جابجایی-و-حمل-کالا-اقلام-و-ملزومات-اداری--'>استعلام جابجایی و حمل کالا، اقلام و ملزومات اداری ... / استعلام , استعلام جابجایی و حمل کالا، اقلام و ملزومات اداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045414/استعلام-فعالیت-های-پشتیبانی-کشاورزی'>استعلام فعالیت های پشتیبانی کشاورزی / استعلام، استعلام فعالیت های پشتیبانی کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045415/مناقصه-P-F--MCCOY-(FARR)-HYD-POWER'>مناقصه P/F : MCCOY (FARR) HYD.POWER / مناقصه P/F : MCCOY (FARR) HYD.POWER</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045416/استعلام-تعریض-کانال-بتنی-سیلاب'>استعلام تعریض کانال بتنی سیلاب  / استعلام،استعلام تعریض کانال بتنی سیلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045417/استعلام-اجرای-عملیات-حفاری-یک-حلقه-چاه'>استعلام اجرای عملیات حفاری یک حلقه چاه  / استعلام , استعلام اجرای عملیات حفاری یک حلقه چاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045418/استعلام-واگذاری-اجاری-داروخانه-بیمارستان'>استعلام واگذاری اجاری داروخانه بیمارستان / استعلام,استعلام واگذاری اجاری داروخانه بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045419/استعلام-​اصلاح-سیستم-آبیاری-قطره-ای'>استعلام ​اصلاح سیستم آبیاری قطره ای / استعلام , استعلام ​اصلاح سیستم آبیاری قطره ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045420/استعلام-تجهیزات-کامپیوتری'>استعلام تجهیزات کامپیوتری  / استعلام, استعلام تجهیزات کامپیوتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045421/استعلام-خرید-کابل--ترمینال-پست'>استعلام خرید کابل ، ترمینال ،پست / استعلام, استعلام خرید کابل ، ترمینال ،پست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045422/استعلام-کانتینر-یخچالدار'>استعلام کانتینر یخچالدار  / استعلام,استعلام کانتینر یخچالدار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045423/مناقصه-تعمیر-نگهداری-و-راهبری-تاسیسات--'>مناقصه تعمیر، نگهداری و راهبری تاسیسات ... / مناقصه,مناقصه تعمیر، نگهداری و راهبری تاسیسات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045424/فراخوان-تهیه-مصالح-و-اجرای-انشعابات-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب'>فراخوان تهیه مصالح و اجرای انشعابات شبکه جمع آوری فاضلاب  / مناقصه, فراخوان تهیه مصالح و اجرای انشعابات شبکه جمع آوری فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045425/استعلام-عملیات-آبخیزداری-سنگ-ملات--'>استعلام عملیات آبخیزداری سنگ ملات... / استعلام، استعلام عملیات آبخیزداری سنگ ملات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045426/مناقصه-خرید-قطعات-THERMO-SCIENTTTIFIC-NITON-XL۵'>مناقصه خرید قطعات THERMO SCIENTTTIFIC NITON XL۵     / مناقصه خرید قطعات THERMO SCIENTTTIFIC NITON XL۵    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045427/مناقصه-تعمیر-نگهداری-و-راهبری-تاسیسات--'>مناقصه تعمیر، نگهداری و راهبری تاسیسات ... / مناقصه,مناقصه تعمیر، نگهداری و راهبری تاسیسات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045428/استعلام-اجرای-عملیات-آبخیزداری-سنگ-ملات'>استعلام اجرای عملیات آبخیزداری سنگ ملات  / استعلام,استعلام اجرای عملیات آبخیزداری سنگ ملات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045429/مناقصه-یک-مرحله-ای-بصورت-حجمی-خدمات-حافظت-فیزیکی-از-اموال-تاسیسات-و-املاک'>مناقصه یک مرحله ای بصورت حجمی -خدمات حافظت فیزیکی از اموال، تاسیسات و املاک     / مناقصه یک مرحله ای بصورت حجمی -خدمات حافظت فیزیکی از اموال، تاسیسات و املاک    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045430/استعلام-​تجهیزات-شبکه'>استعلام ​تجهیزات شبکه  / استعلام, استعلام ​تجهیزات شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045431/استعلام-عملیات-نهالکاری-آبیاری-و-نگهداری'>استعلام عملیات نهالکاری آبیاری و نگهداری  / استعلام، استعلام عملیات نهالکاری آبیاری و نگهداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045432/استعلام-اجرای-عملیات-آبخیزداری-سنگ-ملات-حوزه-قالیباف'>استعلام اجرای عملیات آبخیزداری سنگ ملات حوزه قالیباف / استعلام,استعلام اجرای عملیات آبخیزداری سنگ ملات حوزه قالیباف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045433/فراخوان-مناقصه-عمومی-واگذاری-امور-تغذیه'>فراخوان مناقصه عمومی واگذاری امور تغذیه  / ​فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه عمومی واگذاری امور تغذیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045434/استعلام-دیوار-محوطه-ساختمان-اداری'>استعلام دیوار محوطه ساختمان اداری  / استعلام,استعلام دیوار محوطه ساختمان اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045435/فراخوان-استعلام-اجاره-مکان-بوفه'>فراخوان استعلام اجاره مکان بوفه / فراخوان استعلام , فراخوان استعلام اجاره مکان بوفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045436/مناقصه-عمومی-واگذاری-سرویس-ایاب-و-ذهاب-کارکنان'>مناقصه عمومی واگذاری سرویس ایاب و ذهاب کارکنان / مناقصه عمومی واگذاری سرویس ایاب و ذهاب کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045437/استعلام-مایع-سفیدکننده'>استعلام مایع سفیدکننده / استعلام،استعلام مایع سفیدکننده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045438/مناقصه-اصلاح-شبکه-اب-و-استاندارد-سازی-انشعابات-آب'>مناقصه اصلاح شبکه اب و استاندارد سازی انشعابات آب / مناقصه اصلاح شبکه اب و استاندارد سازی انشعابات آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045439/فراخوان-تهیه-مصالح-و-آماده-سازی-بخشی-از-راه-دسترسی'>فراخوان تهیه مصالح و آماده سازی بخشی از راه دسترسی  / فراخوان ,فراخوان تهیه مصالح و آماده سازی بخشی از راه دسترسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045440/استعلام-قیمت-مطالعات-پدافند-غیرعامل-سد-نرماب-و-تأسیسات-وابسته'>استعلام قیمت: مطالعات پدافند غیرعامل سد نرماب و تأسیسات وابسته     / استعلام قیمت: مطالعات پدافند غیرعامل سد نرماب و تأسیسات وابسته    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045441/استعلام-واگذاری-اجاری-داروخانه-بیمارستان'>استعلام واگذاری اجاری داروخانه بیمارستان / استعلام,استعلام واگذاری اجاری داروخانه بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045442/مناقصه-اجرای-قیمتی-ازشبکه-فاضلاب-مهدیه'>مناقصه اجرای قیمتی ازشبکه فاضلاب مهدیه     / مناقصه اجرای قیمتی ازشبکه فاضلاب مهدیه    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045443/استعلام-لباس-فرم'>استعلام لباس فرم  / استعلام,استعلام لباس فرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045444/مناقصه-اجرای-شبکه-توزیع-داخلی'>مناقصه اجرای شبکه توزیع داخلی / مناقصه , مناقصه اجرای شبکه توزیع داخلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045445/استعلام-عملیات-اجرایی-ساخت-حوضچه-والوهای-شبکه-آبرسانی--'>استعلام عملیات اجرایی ساخت حوضچه والوهای شبکه آبرسانی... / استعلام، استعلام عملیات اجرایی ساخت حوضچه والوهای شبکه آبرسانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045446/استعلام-اجرای-شبکه-مخابرات-جهت-تامین-تلفن'>استعلام  اجرای شبکه مخابرات جهت تامین تلفن / استعلام، استعلام اجرای شبکه مخابرات جهت تامین تلفن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045447/مناقصه-خرید-۶-قلم-ابزار-آلات-کارگاهی'>مناقصه خرید ۶ قلم ابزار آلات کارگاهی     / مناقصه خرید ۶ قلم ابزار آلات کارگاهی    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045448/استعلام-اجرای-عملیات-آبخیزداری-سنگ-ملات-حوزه-ایج'>استعلام اجرای عملیات آبخیزداری سنگ ملات حوزه ایج / استعلام، استعلام اجرای عملیات آبخیزداری سنگ ملات حوزه ایج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045449/استعلام-پیاز-درشت-درجه-یک'>استعلام پیاز درشت درجه یک / استعلام,استعلام پیاز درشت درجه یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045450/مناقصه-اجرای-خط-برق-و-نصب-ترانس'>مناقصه اجرای خط برق و نصب ترانس  / مناقصه, مناقصه اجرای خط برق و نصب ترانس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045451/استعلام-حلوا-شکری-ساده-بسته-100-عددی-سلفونی'>استعلام حلوا شکری ساده بسته 100 عددی سلفونی / استعلام، استعلام حلوا شکری ساده بسته 100 عددی سلفونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045452/مناقصه-خریدCORROSION-INHIBITOR-NORUST-GL۵۰'>مناقصه خریدCORROSION INHIBITOR NORUST GL۵۰     / مناقصه , مناقصه خریدCORROSION INHIBITOR NORUST GL۵۰    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045453/استعلام-تجهیزات-کامپیوتر'>استعلام تجهیزات کامپیوتر  / استعلام , استعلام تجهیزات کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045454/استعلام-خرید-لوازم-آزمایشگاهی'>استعلام خرید لوازم آزمایشگاهی / استعلام,استعلام خرید لوازم آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045455/استعلام-توالت-فرنگی-مبله'>استعلام توالت فرنگی مبله    / استعلام , استعلام توالت فرنگی مبله  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045456/استعلام-تهیه-و-نصب-برج-نوری-به-همراه-نیرورسانی--'>استعلام تهیه و نصب برج نوری به همراه نیرورسانی ... / استعلام,استعلام تهیه و نصب برج نوری به همراه نیرورسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045457/استعلام-حبوبات'>استعلام حبوبات / استعلام،استعلام حبوبات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045458/استعلام​-گوشت-گوساله-منجمد-برزیلی'>استعلام​ گوشت گوساله منجمد برزیلی / استعلام , استعلام​ گوشت گوساله منجمد برزیلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045459/مناقصه-انجام-حجم-تعمیرات-اساسی'>مناقصه انجام حجم تعمیرات اساسی  / مناقصه , مناقصه انجام حجم تعمیرات اساسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045460/مناقصه-تخلیه-و-بارگیری-راکتورهای-TRAIN-Bو-TRAIN-واحد-RCD'>مناقصه تخلیه و بارگیری راکتورهای TRAIN Bو TRAIN واحد RCD / فراخوان مناقصه , مناقصه تخلیه و بارگیری راکتورهای TRAIN Bو TRAIN واحد RCD</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045461/استعلام-ترازو-مدل-and'>استعلام ترازو مدل and  / استعلام، استعلام ترازو مدل and </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045462/استعلام-احداث-ایستگاه-تقلیل-فشار-گاز-شهرک-صنعتی-کیاسر'>استعلام احداث ایستگاه تقلیل فشار گاز شهرک صنعتی کیاسر / استعلام , استعلام احداث ایستگاه تقلیل فشار گاز شهرک صنعتی کیاسر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045463/استعلام​-نمک-طعام-تصفیه-شده-یددار'>استعلام​ نمک طعام تصفیه شده یددار / استعلام , استعلام​ نمک طعام تصفیه شده یددار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045464/مناقصه-اجرای-خط-پمپاژ-و-فنس-کشی--'>مناقصه اجرای خط پمپاژ و فنس کشی... / مناقصه , مناقصه اجرای خط پمپاژ و فنس کشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045465/استعلام-دستگاه-ضبط-صوت-و-تصویر-تحت-شبکه--'>استعلام دستگاه ضبط صوت و تصویر تحت شبکه ... / استعلام,استعلام دستگاه ضبط صوت و تصویر تحت شبکه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045466/فراخوان-مناقصه-عملیات-جنگلکاری-فضای-سبز-تنظیفات-و-فاضلاب'>فراخوان مناقصه عملیات جنگلکاری فضای سبز تنظیفات و فاضلاب  / فراخوان مناقصه عملیات جنگلکاری فضای سبز تنظیفات و فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045467/استعلام-لوازم-اداری'>استعلام  لوازم اداری / استعلام،استعلام  لوازم اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045468/استعلام-کاور-کفش'>استعلام کاور کفش  / استعلام ، استعلام ست کاور کفش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045469/استعلام-خرید-یخچال-جهت-بهداشت-محیط'>استعلام خرید یخچال جهت بهداشت محیط  / استعلام , استعلام​ خرید یخچال جهت بهداشت محیط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045470/استعلام-​رب-گوجه-فرنگی'>استعلام ​رب گوجه فرنگی  / استعلام, استعلام ​رب گوجه فرنگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045471/مناقصه-خرید-قطعات-یدکی-VIBRO-CONTROL-DEVICE-TOKYO'>مناقصه خرید قطعات یدکی VIBRO CONTROL DEVICE TOKYO     / مناقصه , مناقصه خرید قطعات یدکی VIBRO CONTROL DEVICE TOKYO    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045472/استعلام-رفع-نقاط-حادثه-خیز-و-اصلاح-قوس--'>استعلام رفع نقاط حادثه خیز و اصلاح قوس ... / استعلام,استعلام رفع نقاط حادثه خیز و اصلاح قوس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045473/مناقصه-عملیات-تعمیرات-و-نگهداری-تاسیسات-گازرسانی-و--'>مناقصه عملیات تعمیرات و نگهداری تاسیسات گازرسانی و...  / مناقصه عملیات تعمیرات و نگهداری تاسیسات گازرسانی و... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045474/مناقصه-تعمیر-نگهداری-و-راهبری-تاسیسات--'>مناقصه تعمیر، نگهداری و راهبری تاسیسات ... / مناقصه,مناقصه تعمیر، نگهداری و راهبری تاسیسات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045475/فراخوان-مناقصه-خدمات-مورد-نیاز-آبدارخانه-ها-خدمات-عمومی-تنظیفات'>فراخوان مناقصه خدمات مورد نیاز آبدارخانه ها خدمات عمومی تنظیفات  / فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه خدمات مورد نیاز آبدارخانه ها خدمات عمومی تنظیفات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045476/مناقصه-اجرای-قسمتی-از-شبکه-فاضلاب'>مناقصه اجرای قسمتی از شبکه فاضلاب  / مناقصه اجرای قسمتی از شبکه فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045477/استعلام-ارتقا-نرم-افزار'>استعلام ارتقا نرم افزار / استعلام،استعلام ارتقا نرم افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045478/استعلام-دیگ-آبگرم-مستقیم'>استعلام دیگ آبگرم مستقیم / استعلام , استعلام​ دیگ آبگرم مستقیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045479/مناقصه-اجرای-خط-پمپاژ-و-فنس-کشی-و-تجهیز-چاه'>مناقصه اجرای خط پمپاژ و فنس کشی و تجهیز چاه / مناقصه , مناقصه اجرای خط پمپاژ و فنس کشی و تجهیز چاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045480/استعلام-کولر-گازی-24000'>استعلام کولر گازی 24000 / استعلام ,  استعلام کولر گازی 24000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045481/استعلام-سرامیک-دهبید-تک-سرام'>استعلام  سرامیک دهبید تک سرام / استعلام،استعلام  سرامیک دهبید تک سرام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045482/استعلام-پروژه-آبیاری-و-مراقبت-از-فضاهای-سبز--'>استعلام پروژه آبیاری و مراقبت از فضاهای سبز ... / استعلام,استعلام پروژه آبیاری و مراقبت از فضاهای سبز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045483/استعلام-باطری-سیلد-اسید--'>استعلام باطری سیلد اسید ... / استعلام , استعلام باطری سیلد اسید ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045484/استعلام-برنج-سفید-دانه-بلند'>استعلام برنج سفید دانه بلند / استعلام، استعلام برنج سفید دانه بلند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045485/استعلام-تجهیزات-دوربین-مداربسته'>استعلام تجهیزات دوربین مداربسته / استعلام،استعلام تجهیزات دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045486/استعلام-پرتال-5-گاز'>استعلام پرتال 5 گاز / استعلام,استعلام پرتال 5 گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045487/مناقصه-عمومی-واگذاری-سرویس-ایاب-و-ذهاب-کارکنان'>مناقصه عمومی واگذاری سرویس ایاب و ذهاب کارکنان / مناقصه عمومی واگذاری سرویس ایاب و ذهاب کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045488/استعلام-خرید-پیراهن--شلوار--کت-شلوار'>استعلام خرید پیراهن - شلوار - کت شلوار / استعلام , استعلام خرید پیراهن - شلوار - کت شلوار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045489/استعلام-طراحی-شبکه-20-کیلووات'>استعلام طراحی شبکه 20 کیلووات  / استعلام , استعلام​ طراحی شبکه 20 کیلووات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045490/استعلام-تکمیل-قطعه-اول-راه-روستایی--'>استعلام تکمیل قطعه اول راه روستایی ... / استعلام,استعلام تکمیل قطعه اول راه روستایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045491/استعلام-خرید-هیتر-70-وات-220-ولت-صفحه-ای'>استعلام خرید هیتر 70 وات 220 ولت صفحه ای / استعلام , استعلام خرید هیتر 70 وات 220 ولت صفحه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045492/استعلام-زیباسازی-محوطه-و-حاشیه-بلوار'>استعلام زیباسازی محوطه و حاشیه بلوار / استعلام , استعلام زیباسازی محوطه و حاشیه بلوار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045493/استعلام-روغن-تراسفورماتور'>استعلام روغن تراسفورماتور  / استعلام , استعلام ​روغن تراسفورماتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045494/استعلام-گوشت-گوساله-منجمد-برزیلی--'>استعلام گوشت گوساله منجمد برزیلی ... / استعلام,استعلام گوشت گوساله منجمد برزیلی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045495/استعلام-طراحی-شبکه-آب-و-جمع-آوری-فاضلاب-شهرک'>استعلام طراحی شبکه آب و جمع آوری فاضلاب شهرک / استعلام , استعلام​ طراحی شبکه آب و جمع آوری فاضلاب شهرک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045496/استعلام-دمونتاژ-4-عدد-دستگاه-بایگانی'>استعلام دمونتاژ 4 عدد دستگاه بایگانی / استعلام,استعلام دمونتاژ 4 عدد دستگاه بایگانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045497/استعلام-تخم-مرغ-معمولی'>استعلام تخم مرغ معمولی / استعلام، استعلام تخم مرغ معمولی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045498/استعلام-دستگاه-ضبط-صوت-و-تصویر-تحت-شبکه--'>استعلام دستگاه ضبط صوت و تصویر تحت شبکه ... / استعلام,استعلام دستگاه ضبط صوت و تصویر تحت شبکه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1045499/استعلام-چسب-ضدحساسیت'> استعلام چسب ضدحساسیت / استعلام،  استعلام چسب ضدحساسیت</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 26 تاريخ : پنجشنبه 20 ارديبهشت 1397 ساعت: 11:51