اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.11.14 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043301/مناقصه-واگذاری-خدمات... با عنوان : اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.11.14 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043301/مناقصه-واگذاری-خدمات-تعمیر-و-نگهداری-و-بروزرسانی-تجهیزات-سخت-افزاری-و-نرم-افزاری---نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری خدمات تعمیر و نگهداری و بروزرسانی تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری ...- نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه واگذاری خدمات تعمیر و نگهداری و بروزرسانی تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری ...- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043306/فراخوان-احداث-و-بازسازی-مسجد-و-سرویس-بهداشتی--'>فراخوان احداث و بازسازی مسجد و سرویس بهداشتی ... / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی، فراخوان احداث و بازسازی مسجد و سرویس بهداشتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043311/مناقصه-خرید-تجهیزات-سامانه-هوشمند-الکترونیکی-حفاظت-فیزیکی--'>مناقصه خرید تجهیزات سامانه هوشمند الکترونیکی حفاظت فیزیکی... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید تجهیزات سامانه هوشمند الکترونیکی حفاظت فیزیکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043312/مناقصه-نیرورسانی-توسعه-و-بازسازی-شبکه-های-توزیع-نیروی-برق---نوبت-دوم'>مناقصه نیرورسانی، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق...- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه نیرورسانی، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق...- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043313/مناقصه-نیرورسانی-توسعه-و-بازسازی-شبکه-های-توزیع-نیروی-برق---نوبت-دوم'>مناقصه نیرورسانی، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق.. - نوبت دوم / مناقصه نیرورسانی، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق.. - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043316/مناقصه-ارائه-خدمات-مورد-نیاز-تعمیرات-اساسی-دیگ-بخار-و---نوبت-دوم'>مناقصه ارائه خدمات مورد نیاز تعمیرات اساسی دیگ بخار و ...- نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه ارائه خدمات مورد نیاز تعمیرات اساسی دیگ بخار و ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043318/مناقصه-احداث-پارک-منطقه-اسکان-(نوبت-دوم)'>مناقصه احداث پارک منطقه اسکان (نوبت دوم) / مناقصه, مناقصه احداث پارک منطقه اسکان... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043320/مناقصه-خرید-نصب-و-راه-اندازی-انجام-خدمات-فنی-و-پشتیبانی----نوبت-دوم'>مناقصه خرید، نصب و راه اندازی، انجام خدمات فنی و پشتیبانی ... - نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه خرید، نصب و راه اندازی، انجام خدمات فنی و پشتیبانی ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043321/فراخوان-ارایه-خدمات-تعمیر-و-نگهداری-ماشین-آلات-اداره-تعمیرات-و-عملیات-حمل-و-نقل---(نوبت-دوم)'>فراخوان ارایه خدمات تعمیر و نگهداری ماشین آلات اداره تعمیرات و عملیات حمل و نقل.... (نوبت دوم) / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان ارایه خدمات تعمیر و نگهداری ماشین آلات اداره تعمیرات و عملیات حمل و نقل.... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043327/مناقصه-شناسایی-پیمانکار-جهت-ممیزی-و-ارائه-برچسب-انرژی---'>مناقصه شناسایی پیمانکار جهت ممیزی و ارائه برچسب انرژی .... / مناقصه شناسایی پیمانکار جهت ممیزی و ارائه برچسب انرژی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043328/مناقصه-خرید-22-دستگاه-RTU-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 22 دستگاه RTU نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید 22 دستگاه RTU نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043330/فراخوان-شناسایی-مشاوران-حقیقی-و-حقوقی-اقتصاد-شهری--'>فراخوان شناسایی مشاوران حقیقی و حقوقی اقتصاد شهری... / فراخوان، فراخوان شناسایی مشاوران حقیقی و حقوقی اقتصاد شهری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043333/مناقصه-مراقبت-و-آبیاری-کشتهای-سنواتی---'>مناقصه مراقبت و آبیاری کشتهای سنواتی .... / مناقصه, مناقصه مراقبت و آبیاری کشتهای سنواتی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043342/مناقصه-نیرورسانی-توسعه-و-بازسازی-شبکه-های-توزیع-نیروی-برق---نوبت-دوم'>مناقصه نیرورسانی، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق... - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه نیرورسانی، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق...- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043343/مناقصه-تامین-خدمات-فنی-و-غیرفنی--'>مناقصه تامین خدمات فنی و غیرفنی ... / مناقصه ,مناقصه تامین خدمات فنی و غیرفنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043346/مناقصه-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذای-کارکنان-ایستگاه-های-تقویت-فشار-گاز--'>مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای کارکنان ایستگاه های تقویت فشار گاز... / مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای کارکنان ایستگاه های تقویت فشار گاز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043347/مناقصه-خرید-نصب-برج-و-عملیات-سیمکشی-خط-132-کیلوولت-ارتباطی-پست----نوبت-دوم'>مناقصه خرید، نصب برج و عملیات سیمکشی خط  132 کیلوولت ارتباطی پست ... - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه خرید، نصب برج و عملیات سیمکشی خط  132 کیلوولت ارتباطی پست ...- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043349/مناقصه-احداث-ساختمان-اداری--نوبت-دوم'>مناقصه احداث ساختمان اداری ...نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه احداث ساختمان اداری ....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043350/مناقصه-تامین-یک-دستگاه-تراش-چرخ-چاله-ای--'>مناقصه تامین یک دستگاه تراش چرخ چاله ای ... / مناقصه, مناقصه تامین یک دستگاه تراش چرخ چاله ای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043351/مناقصه-خرید-بارگیری-حمل-شیرآلات-اتصالات-و-متعلقات-فولادی--'>مناقصه خرید، بارگیری، حمل شیرآلات، اتصالات و متعلقات فولادی.... / مناقصه, مناقصه خرید، بارگیری، حمل شیرآلات، اتصالات و متعلقات فولادی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043354/مناقصه-ساخت-و-نصب-سکوی-دسترسی-تاسیسات--نوبت-دوم'>مناقصه ساخت و نصب سکوی دسترسی تاسیسات....نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه ساخت و نصب سکوی دسترسی تاسیسات....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043355/مناقصه-نظافت-ایستگاه-های-خط-1--'>مناقصه نظافت ایستگاه های خط 1... / مناقصه, مناقصه نظافت ایستگاه های خط 1...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043357/مناقصه-پروژه-زیرسازی-جدولگذاری-و-آسفالت-شهرک-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه زیرسازی جدولگذاری و آسفالت شهرک- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه زیرسازی جدولگذاری و آسفالت شهرک- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043360/مناقصه-پروژه-پل-عابر-پیاده--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه پل عابر پیاده - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه پل عابر پیاده - نوبت  دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043361/مناقصه-خرید-590-شاخه-فین-تیوب'>مناقصه خرید 590 شاخه فین تیوب / آگهی مناقصه , مناقصه خرید 590 شاخه فین تیوب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043363/مناقصه-احداث-کانال-جمع-آوری-آب-های-سطحی'>مناقصه احداث کانال جمع آوری آب های سطحی / آگهی مناقصه عمومی, احداث کانال جمع آوری آب های سطحی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043366/مناقصه-تهیه-یونیفرم-کارکنان--'>مناقصه تهیه یونیفرم کارکنان ... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تهیه یونیفرم کارکنان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043367/مناقصه-اجرای-عملیات-توسعه-شبکه-FTTH'>مناقصه اجرای عملیات توسعه شبکه FTTH / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات توسعه شبکه FTTH</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043369/مناقصه-خرید-کود-و-سم-و-بذر'>مناقصه خرید کود و سم و بذر / مناقصه ، مناقصه خرید کود و سم و بذر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043371/مناقصه-خدمات-و-تنظیفات-فضای-سبز--'>مناقصه خدمات و تنظیفات فضای سبز ... / آگهی مناقصه , مناقصه خدمات و تنظیفات فضای سبز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043372/مناقصه-لکه-گیری-معابر--'>مناقصه لکه گیری معابر.... / مناقصه, مناقصه لکه گیری معابر....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043375/مناقصه-انجام-خدمات-نمودارگیری-در-حین-حفاری--'>مناقصه انجام خدمات نمودارگیری در حین حفاری... / مناقصه انجام خدمات نمودارگیری در حین حفاری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043378/مناقصه-عملیات-ساختمانی-(سیویل)-تهیه-ساخت-و-نصب-و-تجهیزات-الکترومکانیکال-و--'>مناقصه عملیات ساختمانی (سیویل)، تهیه، ساخت و نصب و تجهیزات الکترومکانیکال و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات ساختمانی (سیویل)، تهیه، ساخت و نصب و تجهیزات الکترومکانیکال و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043379/مناقصه-واگذاری-حجمی-زمانی-اداره-انبار-نفت---نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری حجمی/زمانی اداره انبار نفت ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری حجمی/زمانی اداره انبار نفت ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043380/مناقصه-احداث-دیوار-حائل---نوبت-دوم'>مناقصه احداث دیوار حائل ...- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث دیوار حائل ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043383/مناقصه-تکمیل-فاز-اول-زمین-فوتبال--'>مناقصه تکمیل فاز اول زمین فوتبال ... / مناقصه ,مناقصه تکمیل فاز اول زمین فوتبال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043386/تجدید-مناقصه-ادامه-اجرای-عملیات-ساختمانی--نوبت-چهارم'>تجدید مناقصه ادامه اجرای عملیات ساختمانی  - نوبت چهارم / تجدید آگهی مناقصه , تجدید مناقصه ادامه اجرای عملیات ساختمانی - نوبت چهارم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043387/مناقصه-احداث-بند-سنگی-ملاتی---نوبت-دوم'>مناقصه احداث بند سنگی ملاتی .... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث بند سنگی ملاتی .... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043388/مناقصه-خرید-بارگیری-حمل-باراندازی-و-تحویل-لوله-های-فولادی--'>مناقصه خرید، بارگیری، حمل، باراندازی و تحویل لوله های فولادی... / مناقصه, مناقصه خرید، بارگیری، حمل، باراندازی و تحویل لوله های فولادی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043392/مناقصه-اجاره-ماشین-آلات-عمرانی-و-خدماتی--نوبت-دوم'>مناقصه اجاره ماشین آلات عمرانی و خدماتی....نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه اجاره ماشین آلات عمرانی و خدماتی...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043393/مناقصه-اجرای-عملیات-هندریل-ها-و-کف-سازی--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات هندریل ها و کف سازی ...نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه , مناقصه اجرای عملیات هندریل ها و کف سازی ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043394/مناقصه-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-سطح-شهر-(نوبت-دوم)'>مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز سطح شهر (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز سطح شهر (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043399/مناقصه-تعداد-78000-برگ-زینک-حرارتی'>مناقصه تعداد 78000 برگ زینک حرارتی / آگهی مناقصه,مناقصه تعداد 78000 برگ زینک حرارتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043401/مناقصه-خرید-تجهیزات-نود-گیت-وی-سایت-و-تجهیزات--تجدید'>مناقصه خرید تجهیزات نود، گیت وی، سایت و تجهیزات.. تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه خرید تجهیزات نود، گیت وی، سایت و تجهیزات.. تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043404/فراخوان-خرید-بتن-(معمولی-و-نسوز)'>فراخوان خرید بتن (معمولی و نسوز)  / آگهی فراخوان, فراخوان خرید بتن (معمولی و نسوز) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043405/مناقصه-تامین-تعدادی-نیروی-انسانی'>مناقصه تامین تعدادی نیروی انسانی / آگهی مناقصه,مناقصه تامین تعدادی نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043409/مناقصه-خدمات-ترمیم-و-نگهداری-فضای-سبز-سایت-4--نوبت-دوم'>مناقصه خدمات ترمیم و نگهداری فضای سبز سایت 4 - نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه خدمات ترمیم و نگهداری فضای سبز سایت 4- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043410/مناقصه-خرید-انواع-کابل--'>مناقصه خرید انواع کابل... / مناقصه خرید انواع کابل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043412/مناقصه-خرید-انواع-سیم-آلومینیوم--'>مناقصه خرید انواع سیم آلومینیوم ... / مناقصه ,مناقصه خرید انواع سیم آلومینیوم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043414/مناقصه-خدمات-تامین-خودروهای-استیجاری--نوبت-دوم'>مناقصه خدمات تامین خودروهای استیجاری... نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه خدمات تامین خودروهای استیجاری... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043415/مناقصه-جذب-پیمانکار'>مناقصه جذب پیمانکار  / مناقصه جذب پیمانکار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043416/مناقصه-تصفیه-خانه-فاضلاب--'>مناقصه تصفیه خانه فاضلاب ... / مناقصه, مناقصه تصفیه خانه فاضلاب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043419/مناقصه-خرید-61-تن-روغن-ترانسفورمر---نوبت-دوم'>مناقصه خرید 61 تن روغن ترانسفورمر....- نوبت دوم / مناقصه, مناقصه خرید 61 تن روغن ترانسفورمر....- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043421/تجدید-مناقصه-خرید-اقلام-تولید-داخل-و-اجرای-پروژه'>تجدید مناقصه خرید اقلام تولید داخل و اجرای پروژه  / تجدید مناقصه خرید اقلام تولید داخل و اجرای پروژه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043422/مناقصه-تعداد-15-دستگاه-گاز-سنج-پرتابل-با-اندازه-گیری-دی-اکسید-کربن-تجدید'>مناقصه  تعداد 15 دستگاه گاز سنج پرتابل با اندازه گیری دی اکسید کربن- تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه  تعداد 15 دستگاه گاز سنج پرتابل با اندازه گیری دی اکسید کربن- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043426/مناقصه-خرید-قطعات-ولوو-پنتا'>مناقصه خرید قطعات ولوو پنتا / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید  قطعات ولوو پنتا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043427/اصلاحیه-مناقصه-احداث-راه-روستائی-و-بهسازی-و-آسفالت--'>اصلاحیه مناقصه احداث راه روستائی و بهسازی و آسفالت ... / مناقصه عمومی, اصلاحیه مناقصه احداث راه روستائی و بهسازی و آسفالت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043428/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-نگهداری-و-تعمیرات-بخش-تاسیسات-و-روشنایی'>مناقصه انتخاب پیمانکار نگهداری و تعمیرات بخش تاسیسات و روشنایی / آگهی مناقصه,مناقصه انتخاب پیمانکار نگهداری و تعمیرات بخش تاسیسات و روشنایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043430/مناقصه-اجرای-طرح-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای طرح زیرسازی و آسفالت معابر نوبت دوم  / مناقصه عمومی ، مناقصه اجرای طرح زیرسازی و آسفالت معابر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043433/مناقصه-سرویس-ایاب-ذهاب-پرسنل--'>مناقصه سرویس ایاب ذهاب پرسنل... / مناقصه سرویس ایاب ذهاب پرسنل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043434/مناقصه-خرید-کلیه-خدمات-اندازه-گیری-میدانی-و-تغییرات-فیزیکی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید کلیه خدمات اندازه گیری میدانی و تغییرات فیزیکی نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه خرید کلیه خدمات اندازه گیری میدانی و تغییرات فیزیکی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043436/فراخوان-جذب-سرمایه-گذار'>فراخوان جذب سرمایه گذار / مناقصه, فراخوان جذب سرمایه گذار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043437/تجدید-فراخوان-مناقصه-خرید-کنتور-در-سایزهای-مختلف'>تجدید فراخوان مناقصه خرید کنتور در سایزهای مختلف / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی تجدید مناقصه, تجدید فراخوان مناقصه خرید کنتور در سایزهای مختلف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043438/مناقصه-تعمیرات-یکدستگاه-جرثقیل-160-تنی-دروازه-ای-تجدید'>مناقصه تعمیرات یکدستگاه جرثقیل 160 تنی دروازه ای- تجدید  / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه تعمیرات یکدستگاه جرثقیل 160 تنی دروازه ای- تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043440/مناقصه-رنگهای-دریایی-واحدهای-شناور'>مناقصه رنگهای دریایی واحدهای شناور  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه رنگهای دریایی واحدهای شناور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043441/مناقصه-لوله-و-اتصالات-استیل-بدون-درز'>مناقصه لوله و اتصالات استیل بدون درز  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه لوله و اتصالات استیل بدون درز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043443/تجدید-فراخوان-مناقصه-تهیه-بذر-قره-یونجه-به-مقدار-15-تن'>تجدید فراخوان مناقصه تهیه بذر قره یونجه به مقدار 15 تن / فراخوان آگهی مناقصه عمومی، تجدید فراخوان مناقصه تهیه بذر قره یونجه به مقدار 15 تن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043447/مناقصه-خرید-50-دستگاه-تابلوهای-کنترل-و-حفاظت--'>مناقصه خرید 50 دستگاه تابلوهای کنترل و حفاظت ... / مناقصه ,مناقصه خرید 50 دستگاه تابلوهای کنترل و حفاظت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043448/مناقصه-مشمع-پی-وی-سی'>مناقصه مشمع پی وی سی  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه مشمع پی وی سی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043451/مناقصه-انجام-خدمات-اپراتوری-و-کنترل-و-نظارت-فنی-مورد-نیاز--'>مناقصه انجام خدمات اپراتوری و کنترل و نظارت فنی مورد نیاز.... / مناقصه, مناقصه انجام خدمات اپراتوری و کنترل و نظارت فنی مورد نیاز....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043453/تجدید-مناقصه-روکش-آسفالت-محور-دشتاب--'>تجدید مناقصه روکش آسفالت محور دشتاب...  / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه روکش آسفالت محور دشتاب... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043456/مناقصه-فرآیند-کنترل-قطعات'>مناقصه فرآیند کنترل قطعات / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه فرآیند کنترل قطعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043459/مناقصه-واگذاری-امور-خدماتی--'>مناقصه واگذاری امور خدماتی ... / مناقصه واگذاری امور خدماتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043461/مناقصه-مدیریت-راهبری-بهره-برداری-نگهداری-و-تعمیرات-تاسیسات-و-تجهیزات-نوبت-دوم'>مناقصه مدیریت، راهبری، بهره برداری، نگهداری و تعمیرات تاسیسات و تجهیزات نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه مدیریت، راهبری، بهره برداری، نگهداری و تعمیرات تاسیسات و تجهیزات نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043463/مناقصه-بیس-و-آسفالت-شهرک-صنعتی--نوبت-دوم'>مناقصه بیس و آسفالت شهرک صنعتی...نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه بیس و آسفالت شهرک صنعتی...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043464/مناقصه-پارچه-تنظیف'>مناقصه پارچه تنظیف / مناقصه, مناقصه پارچه تنظیف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043465/فراخوان-پروژه-احداث-بانجی-جامپینگ-BUNGEE-JUMPING'>فراخوان پروژه احداث بانجی جامپینگ BUNGEE JUMPING   / فراخوان پروژه احداث بانجی جامپینگ BUNGEE JUMPING  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043466/مناقصه-خرید-ماشین-آلات-و-تجهیزات-تولید-آسفالت-گرم---نوبت-دوم'>مناقصه خرید ماشین آلات و تجهیزات تولید آسفالت گرم... - نوبت دوم / آگهی مناقصه، مناقصه خرید ماشین آلات و تجهیزات تولید آسفالت گرم... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043469/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت--نوبت-دوم'>مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت....نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043471/مناقصه-ساخت-و-نصب-366-متر-طول-گارد-خط-ریلی-و--'>مناقصه ساخت و نصب 366 متر طول گارد خط ریلی و ... / مناقصه ,مناقصه ساخت و نصب 366 متر طول گارد خط ریلی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043475/مناقصه-عملیات-حرارتی'>مناقصه عملیات حرارتی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه عملیات حرارتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043476/مناقصه-احداث-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-در-نقاط-مختلف--'>مناقصه احداث شبکه جمع آوری فاضلاب در نقاط مختلف .. / مناقصه، مناقصه احداث شبکه جمع آوری فاضلاب در نقاط مختلف ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043479/مناقصه-فعالیتهای-تکمیلی-در-دهانه-های-G-F-E'>مناقصه فعالیتهای تکمیلی در دهانه های G-F-E  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  فعالیتهای تکمیلی در دهانه های G-F-E </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043480/مناقصه-تهیه-و-نصب-دوربین-های--نوبت-دوم'>مناقصه تهیه و نصب دوربین های ...نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه تهیه و نصب دوربین های ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043482/مناقصه-نظارت-بر-پروژه-های-توسعه-و-احداث-اصلاح-و-بهینه-سازی--'>مناقصه  نظارت بر پروژه های توسعه و احداث، اصلاح و بهینه سازی ... / مناقصه  نظارت بر پروژه های توسعه و احداث، اصلاح و بهینه سازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043483/مناقصه-نگهداری-راه-و-عملیات-راهداری-نوبت-دوم'>مناقصه نگهداری راه و عملیات راهداری  نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نگهداری راه و عملیات راهداری   نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043484/مناقصه-رنگ-آمیزی-مخازن-و-لوله-ها-و-سازه-های-صنعتی'>مناقصه رنگ آمیزی مخازن و لوله ها و سازه های صنعتی  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه رنگ آمیزی مخازن و لوله ها و سازه های صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043489/مناقصه-عملیات-اجرای-پیاده-روسازی-تجدید'>مناقصه عملیات اجرای پیاده روسازی  تجدید  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرای پیاده روسازی تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043494/مناقصه-احداث-جایگاه-سوخت-نوبت-دوم'>مناقصه احداث جایگاه سوخت نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث جایگاه سوخت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043496/مناقصه-خریداری-کنتور-مورد-نیاز--نوبت-دوم'>مناقصه خریداری کنتور مورد نیاز...نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه خریداری کنتور مورد نیاز...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043507/مناقصه-تهیه-1080-جفت-کفش-بانوان'>مناقصه تهیه 1080 جفت کفش بانوان / مناقصه ,مناقصه تهیه 1080 جفت کفش بانوان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043509/مناقصه-عملیات-احداث-ایستگاه'>مناقصه عملیات احداث ایستگاه  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه عملیات احداث ایستگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043511/مناقصه-مسیر-شبکه-توزیع-و-نصب-انشعابات-گاز---نوبت-دوم'>مناقصه مسیر، شبکه توزیع و نصب انشعابات گاز...- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه مسیر، شبکه توزیع و نصب انشعابات گاز... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043512/مناقصه-تعویض-پوشش-خط-لوله---نوبت-دوم'>مناقصه تعویض پوشش خط لوله .... نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه تعویض پوشش خط لوله .... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043516/مناقصه-تامین-کمبود-نیروهای-کادر-درمانی-بیمارستان-آریا'>مناقصه تامین کمبود نیروهای کادر درمانی بیمارستان آریا  / مناقصه تامین کمبود نیروهای کادر درمانی بیمارستان آریا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043519/فراخوان-اجرای-عملیات-باقیمانده-خط-انتقال-آب-و-شبکه-آبیاری-اراضی----نوبت-دوم'>فراخوان اجرای عملیات باقیمانده خط انتقال آب و شبکه آبیاری اراضی ... - نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی، فراخوان اجرای عملیات باقیمانده خط انتقال آب و شبکه آبیاری اراضی ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043521/مناقصه-انجام-خدمات-ایاب-و-ذهاب-و-جابجائی-کارکنان-تجدید'>مناقصه انجام خدمات ایاب و ذهاب و جابجائی کارکنان- تجدید / تجدید نخست فراخوان عمومی, مناقصه انجام خدمات ایاب و ذهاب و جابجائی کارکنان- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043526/تجدید-فراخوان-مناقصه-عمومی-قرائت-ادوات-ایستگاه-های-آب-و-هواشناسی---نوبت-چهارم'>تجدید فراخوان مناقصه عمومی قرائت ادوات ایستگاه های آب و هواشناسی... - نوبت چهارم / تجدید فراخوان مناقصه عمومی، تجدید فراخوان مناقصه عمومی قرائت ادوات ایستگاه های آب و هواشناسی... - نوبت چهارم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043527/مناقصه-عملیات-اجرایی-تغییر-خوراک-آب-آتش-نشانی--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی تغییر خوراک آب آتش نشانی ...نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه عملیات اجرایی تغییر خوراک آب آتش نشانی ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043532/مناقصه-پروژه-احداث-پل-های-دائمی-بر-روی-رودخانه--'>مناقصه پروژه احداث پل های دائمی  بر روی رودخانه... / مناقصه پروژه احداث پل های دائمی  بر روی رودخانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043535/تجدید-فراخوان-ارزیابی-کیفی-اجاره-1000-دستگاه-خودپرداز-نو'>تجدید فراخوان ارزیابی کیفی اجاره 1000 دستگاه خودپرداز نو  / فراخوان ارزیابی کیفی ، تجدید فراخوان ارزیابی کیفی اجاره 1000 دستگاه خودپرداز نو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043536/فراخوان-مصالح-و-اجرای-دستمزدی-ساخت-و-تولید-انواع-تیربتونی----(نوبت-دوم)'>فراخوان مصالح و اجرای دستمزدی ساخت و تولید انواع تیربتونی  ....  (نوبت دوم) / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان  مصالح و اجرای دستمزدی ساخت و تولید انواع تیربتونی  .... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043537/مناقصه-انجام-بهره-برداری-و-نگهداری-از-ماشین-آلات-سنگین-راهسازی--'>مناقصه انجام بهره برداری و نگهداری از ماشین آلات سنگین راهسازی ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام بهره برداری و نگهداری از ماشین آلات سنگین راهسازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043542/مناقصه-خدمات-عمومی-پشتیبانی-و-نقلیه-مدیریت-منطقه-پارس-3--(نوبت-دوم)'>مناقصه خدمات عمومی، پشتیبانی و نقلیه مدیریت منطقه پارس 3 .. (نوبت دوم) / مناقصه خدمات عمومی، پشتیبانی و نقلیه مدیریت منطقه پارس 3 .. (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043549/تجدید-مناقصه-تامین-60-نفر-بازرس-خطوط-توسط-شرکت-های-ذیصلاح--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه تامین 60 نفر بازرس خطوط توسط شرکت های ذیصلاح... نوبت دوم / مناقصه تامین 60 نفر بازرس خطوط توسط شرکت های ذیصلاح... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043550/مناقصه-اجاره-2-فروند-شناور'>مناقصه اجاره 2 فروند شناور / مناقصه، مناقصه اجاره 2 فروند شناور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043553/فراخوان-ارتقاء-400-دستگاه-کیوسک-اطلاع-رسانی'>فراخوان ارتقاء 400 دستگاه کیوسک اطلاع رسانی  / فراخوان ارزیابی کیفی ، فراخوان ارتقاء 400 دستگاه کیوسک اطلاع رسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043554/مناقصه-انجام-خدمات-اداری--مالی-و-فنی-مهندسی'>مناقصه انجام خدمات اداری - مالی و فنی مهندسی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات اداری - مالی و فنی مهندسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043557/مناقصه-تعویض-جداول-فرسوده-در-سطح-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه تعویض جداول فرسوده در سطح شهر نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تعویض جداول فرسوده در سطح شهر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043561/مناقصه-احداث-مدرسه--نوبت-دوم'>مناقصه احداث مدرسه ...نوبت دوم / مناقصه احداث مدرسه ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043562/مناقصه-ساماندهی-انهار-عمومی-نوبت-دوم'>مناقصه ساماندهی انهار عمومی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ساماندهی انهار عمومی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043563/مناقصه-خرید-خدمات-راهبری--سرویس-و-نگهداری-دوره-ای-تاسیسات-مکانیکی-و-برقی--نوبت-دوم'>مناقصه خرید خدمات راهبری ، سرویس و نگهداری دوره ای تاسیسات مکانیکی و برقی - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه خرید خدمات راهبری ، سرویس و نگهداری دوره ای تاسیسات مکانیکی و برقی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043564/تجدید-مناقصه-اجرای-عملیات-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-محور--(نوبت-دوم)'>تجدید مناقصه اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت محور... (نوبت دوم) / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت محور... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043565/مناقصه-لکه-گیری-و-مرمت-آسفالت-معابر-سطح-شهر--'>مناقصه  لکه گیری و مرمت آسفالت معابر سطح شهر... / مناقصه  لکه گیری و مرمت آسفالت معابر سطح شهر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043568/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-مورد-نیاز---(نوبت-دوم)'>مناقصه تامین نیروی انسانی مورد نیاز ... (نوبت دوم) / مناقصه, مناقصه تامین نیروی انسانی مورد نیاز ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043570/مناقصه-پیاده-رو-سازی---'>مناقصه پیاده رو سازی .... / مناقصه, مناقصه پیاده رو سازی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043576/مناقصه-تامین-اقلام-و-راه-اندازی-یک-عدد-ایستگاه-اندازه-گیری--نوبت-دوم'>مناقصه تامین اقلام و راه اندازی یک عدد ایستگاه اندازه گیری.. نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین اقلام و راه اندازی یک عدد ایستگاه اندازه گیری.. نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043577/مناقصه-STUD-BOLT-و----نوبت-دوم'>مناقصه STUD BOLT و ...  - نوبت  دوم / مناقصه ,مناقصه STUD BOLT و ...  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043583/مناقصه-واگذاری-انجام-طبخ-و-توزیع-غذای-کارکنان--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری انجام طبخ و توزیع غذای کارکنان... نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری انجام طبخ و توزیع غذای کارکنان... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043584/مناقصه-خرید-3-دستگاه-تانک-پروسس'>مناقصه خرید 3 دستگاه تانک پروسس / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید 3 دستگاه تانک پروسس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043585/مناقصه-تامین-تجهیزات-تست-موتور-بنزینی'>مناقصه تامین تجهیزات تست موتور بنزینی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تامین تجهیزات تست موتور بنزینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043588/مناقصه-عملیات-تهیه-ساخت-و-نصب-اسکلت-فلزی--'>مناقصه عملیات تهیه، ساخت و نصب اسکلت فلزی.... / مناقصه, مناقصه عملیات تهیه، ساخت و نصب اسکلت فلزی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043590/مناقصه-تامین-تجهیزات-جانبی-دینامومتر'>مناقصه تامین تجهیزات جانبی دینامومتر  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تامین تجهیزات جانبی دینامومتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043596/مناقصه-خرید-آبگرمکن-و-یخچال-(کالای-ایرانی)-نوبت-دوم'>مناقصه خرید آبگرمکن و یخچال (کالای ایرانی) نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خرید آبگرمکن و یخچال (کالای ایرانی) نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043597/مناقصه-طرح-آبرسانی--'>مناقصه طرح آبرسانی... / مناقصه عمومی, مناقصه طرح آبرسانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043599/مناقصه-انجام-خدمات-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذای-کارکنان-و--'>مناقصه انجام خدمات تهیه، طبخ و توزیع غذای کارکنان و ... / مناقصه انجام خدمات تهیه، طبخ و توزیع غذای کارکنان و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043600/مناقصه-انجام-خدمات-مطالعات-جامع-مخازن--'>مناقصه انجام خدمات مطالعات جامع مخازن ... / مناقصه ,مناقصه انجام خدمات مطالعات جامع مخازن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043602/مناقصه-خرید-بانک-خازنی-و-فیدرهای-خروجی-پست-های-فوق-توزیع-نوبت-دوم'>مناقصه خرید بانک خازنی و فیدرهای خروجی پست های فوق توزیع- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید بانک خازنی و فیدرهای خروجی پست های فوق توزیع- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043610/مناقصه-انجام-کارهای-خدماتی-پشتیبانی-و-حفاظت-فیزیکی--نوبت-دوم'>مناقصه انجام کارهای خدماتی، پشتیبانی و حفاظت فیزیکی....نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه انجام کارهای خدماتی، پشتیبانی و حفاظت فیزیکی....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043611/مناقصه-تکمیل-دیوار-ساحلی-رودخانه-شادچای--'>مناقصه تکمیل دیوار ساحلی رودخانه شادچای ... / مناقصه تکمیل دیوار ساحلی رودخانه شادچای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043612/مناقصه-بهینه-سازی-سیستم-تاسیسات-و--تمدید'>مناقصه بهینه سازی سیستم تاسیسات و ...تمدید / مناقصه, مناقصه بهینه سازی سیستم تاسیسات و ...تمدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043615/مناقصه-اجرای-زیرسازی--جدولگذاری-و-آسفالت-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای زیرسازی ، جدولگذاری و آسفالت  نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای زیرسازی ، جدولگذاری و آسفالت  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043620/تجدید-مناقصه-اداره-مستقل-اورژانس-بیمارستان-امام-خمینی-(ره)'>تجدید مناقصه اداره مستقل اورژانس بیمارستان امام خمینی (ره)  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، تجدید مناقصه اداره مستقل اورژانس بیمارستان امام خمینی (ره)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043621/دومین-کنفرانس-ملی-فرهنگ-سازمانی'>دومین کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی / دومین کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043622/مناقصه-خرید-نصب-راه-اندازی-آموزش-بهره-برداری-و-پردازش-داده-دستگاه-های-شتابنگار--'>مناقصه خرید،نصب، راه  اندازی، آموزش بهره برداری و پردازش داده دستگاه های شتابنگار ... / مناقصه ,مناقصه خرید،نصب، راه  اندازی، آموزش بهره برداری و پردازش داده دستگاه های شتابنگار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043624/مناقصه-انجام-خدمات-بازرسی-حفاظت-فنی-آزمایشگاه-و-فرآورش-در-مناطق-عملیاتی--نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات بازرسی، حفاظت فنی، آزمایشگاه و فرآورش در مناطق عملیاتی... نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات بازرسی، حفاظت فنی، آزمایشگاه و فرآورش در مناطق عملیاتی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043626/مناقصه-انجام-خدمات-چاپ-و-پاکت-گذاری-و-پست-جرائم-رانندگی'>مناقصه  انجام خدمات چاپ و پاکت گذاری و پست جرائم رانندگی  / مناقصه  انجام خدمات چاپ و پاکت گذاری و پست جرائم رانندگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043627/فراخوان-سیستم-لرزش-کمپرسورهای-کوپربسمر-و-توربواکسپندر-نوبت-دوم'>فراخوان سیستم لرزش کمپرسورهای کوپربسمر و توربواکسپندر نوبت دوم  / فراخوان , فراخوان خرید سیستم لرزش و کمپرسورهای کوپربسمر و توربواکسپندر  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043629/مناقصه-اجرای-روکش-آسفالت'>مناقصه اجرای روکش آسفالت / آگهی مناقصه,مناقصه اجرای روکش آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043631/مناقصه-خرید-سیم-فاز-هاوک-و-فیبر-نوری-نوبت-دوم'>مناقصه خرید سیم فاز هاوک و فیبر نوری نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید سیم فاز هاوک و فیبر نوری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043634/مناقصه-آبرسانی-مجتمع---نوبت-دوم'>مناقصه آبرسانی مجتمع ... نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه آبرسانی مجتمع ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043635/مناقصه-تامین-دو-دستگاه-آسانسور-بیمارستانی'>مناقصه تامین دو دستگاه آسانسور بیمارستانی / مناقصه,مناقصه تامین دو دستگاه آسانسور بیمارستانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043637/مناقصه-خرید-تعداد-40-دستگاه-آندوسکوپ-فلکس'>مناقصه خرید تعداد 40 دستگاه آندوسکوپ فلکس / مناقصه عمومی, مناقصه خرید تعداد 40 دستگاه آندوسکوپ فلکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043638/مناقصه-ساخت-پانل-های-دیواره-اواپراتور-واحدهای-بخار'>مناقصه ساخت پانل های دیواره اواپراتور واحدهای بخار / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه ساخت پانل های دیواره اواپراتور واحدهای بخار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043639/مناقصه-خرید-2-دستگاه-وسیله-نقلیه-برقی'>مناقصه خرید 2 دستگاه وسیله نقلیه برقی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید 2 دستگاه وسیله نقلیه برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043641/فراخوان-شناسایی-و-ارزیابی-تامین-کنندگان-آنالایزر-آنلاین-غبار'>فراخوان شناسایی و ارزیابی تامین کنندگان آنالایزر آنلاین غبار / آگهی فراخوان , فراخوان شناسایی و ارزیابی تامین کنندگان آنالایزر آنلاین غبار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043642/مناقصه-سیستم-آب-شیرین-کن'>مناقصه سیستم آب شیرین کن / مناقصه عمومی , مناقصه سیستم آب شیرین کن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043648/مناقصه-امورات-تهیه-و-طبخ-غذا--'>مناقصه امورات تهیه و طبخ غذا.... / مناقصه مناقصه امورات تهیه و طبخ غذا....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043649/مناقصه-خرید-نصب-و-راه-اندازی-دستگاههای-آنالایزر-گازهای-خروجی'>مناقصه خرید نصب و راه اندازی دستگاههای آنالایزر گازهای خروجی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید نصب و راه اندازی دستگاههای آنالایزر گازهای خروجی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043651/مناقصه-بهسازی-و-ارتقاء-کیفیت-کارخانه-آسفالت'>مناقصه بهسازی و ارتقاء کیفیت کارخانه آسفالت / آگهی عمومی, مناقصه بهسازی و ارتقاء کیفیت کارخانه آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043655/فراخوان-اجرای-پروژه-خط-انتقال-پساب-فاضلاب-شهری'>فراخوان اجرای پروژه خط انتقال پساب فاضلاب شهری  / آگهی فراخوان شناسایی و جذب سرمایه گذار,فراخوان  اجرای پروژه خط انتقال پساب فاضلاب شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043656/مناقصه-تهیه-و-اجرای-عملیات-عایق-کاری-موتورخانه-و-اتاق-های-هواساز--'>مناقصه تهیه و اجرای عملیات عایق کاری موتورخانه و اتاق های هواساز... / مناقصه تهیه و اجرای عملیات عایق کاری موتورخانه و اتاق های هواساز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043657/مناقصه-واگذاری-امور-نقلیه-و-حمل-و-نقل-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری امور نقلیه و حمل و نقل نوبت دوم / آگهی مناقصه، مناقصه واگذاری امور نقلیه و حمل و نقل نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043659/مناقصه-انجام-عملیات-توسعه-و-احداث-و-اصلاح-و-بهینه-سازی-شبکه-توزیع-برق--نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات توسعه و احداث و اصلاح و بهینه سازی شبکه توزیع برق.. نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه انجام عملیات توسعه و احداث و اصلاح و بهینه سازی شبکه توزیع برق.. نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043660/فراخوان-مناقصه-خرید-پمپ-خودمکش-سیار-و---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خرید پمپ خودمکش سیار و ... نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصات عمومی, فراخوان مناقصه خرید پمپ خودمکش سیار و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043664/مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت--'>مناقصه زیرسازی و آسفالت ... / مناقصه ,مناقصه زیرسازی و آسفالت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043667/مناقصه-خرید-700-عدد-مجموعه-فلزی-شامل-تامین-مواد-اولیه--'>مناقصه  خرید 700 عدد مجموعه فلزی شامل تامین مواد اولیه ... / آگهی مناقصه, مناقصه  خرید 700 عدد مجموعه فلزی شامل تامین مواد اولیه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043669/تجدید-فراخوان-تامین-منابع-مالی-طراحی-احداث--تکمیل-و-بهره-برداری-از-تاسیسات-فاضلاب--'>تجدید فراخوان تامین منابع مالی، طراحی، احداث ، تکمیل و بهره برداری از تاسیسات فاضلاب... / آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار، تجدید فراخوان تامین منابع مالی، طراحی، احداث ، تکمیل و بهره برداری از تاسیسات فاضلاب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043671/مناقصه-تهیه-مواد-اولیه-طبخ-و-توزیع-غذای-پرسنل'>مناقصه تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذای پرسنل  / مناقصه,مناقصه تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذای پرسنل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043672/فراخوان-استعلام-عمومی-انجام-امور-تنظیفات-و-بیماریاری--'>فراخوان استعلام عمومی انجام امور تنظیفات و بیماریاری... / آگهی فراخوان استعلام عمومی، فراخوان استعلام عمومی انجام امور تنظیفات و بیماریاری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043673/مناقصه-عملیات-اجرایی-و-تامین-تجهیزات-آبگیر-موقت-طرح-آبرسانی'>مناقصه عملیات اجرایی و تامین تجهیزات آبگیر موقت طرح آبرسانی  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه عملیات اجرایی و تامین تجهیزات آبگیر موقت طرح آبرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043676/مناقصه-تامین-تجهیزات-ایستگاه-کاری'>مناقصه تامین تجهیزات ایستگاه کاری  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه تامین تجهیزات ایستگاه کاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043677/مناقصه-تکمیل-عملیات-باقیمانده-بند-لاستیکی-و-تاسیسات-وابسته'>مناقصه تکمیل عملیات باقیمانده بند لاستیکی و تاسیسات وابسته / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه تکمیل عملیات باقیمانده بند لاستیکی و تاسیسات وابسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043680/مناقصه-ماشین-کاری-35075-عدد-بدنه-های-شیرآلات--'>مناقصه ماشین کاری 35075 عدد بدنه های شیرآلات ... / مناقصه , مناقصه ماشین کاری 35075 عدد بدنه های شیرآلات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043681/مناقصه-عملیات-احداث-ساختمان-ناحیه-دو-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات احداث ساختمان ناحیه دو  نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات احداث ساختمان ناحیه دو  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043682/مناقصه-اجرای-آسفالت-زیرسازی-جدول-گذاری-پیاده-رو-سازی--'>مناقصه اجرای آسفالت، زیرسازی، جدول گذاری، پیاده رو سازی....  / مناقصه, مناقصه اجرای آسفالت، زیرسازی، جدول گذاری، پیاده رو سازی.... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043685/مناقصه-عملیات-اجرای-شبکه-فاضلاب-و-انشعاب-خانگی--'>مناقصه عملیات اجرای شبکه فاضلاب و انشعاب خانگی... / مناقصه عملیات اجرای شبکه فاضلاب و انشعاب خانگی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043686/فراخوان-بازسازی-سکوی-مسافری-نوبت-دوم'>فراخوان بازسازی سکوی مسافری نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, فراخوان بازسازی سکوی مسافری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043687/مناقصه-بهینه-سازی-روشنایی-محوطه-پیرامونی--نوبت-دوم'>مناقصه بهینه سازی روشنایی محوطه پیرامونی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه بهینه سازی روشنایی محوطه پیرامونی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043688/مناقصه-تکمیل-عملیات-ساختمانی-و-تاسیساتی-ساختمان--'>مناقصه تکمیل عملیات ساختمانی و تاسیساتی ساختمان... / مناقصه، مناقصه تکمیل عملیات ساختمانی و تاسیساتی ساختمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043689/فراخوان-جمع-آوری-تجهیزات-TDM-و-پیاده-سازی-شبکه-های-ACCESS-تمدید'>فراخوان جمع آوری تجهیزات TDM و پیاده سازی شبکه های ACCESS- تمدید / آگهی تمدید فراخوان, فراخوان جمع آوری تجهیزات TDM و پیاده سازی شبکه های ACCESS- تمدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043690/ارزیابی-کیفی-پروژه-تعمیر-و-بازسازی-9-مورد-ایستگاههای-گاز-(نوبت-دوم)'>ارزیابی کیفی پروژه تعمیر و بازسازی 9 مورد ایستگاههای گاز (نوبت دوم) / آگهی ارزیابی کیفی یک مرحله ای ، ارزیابی کیفی پروژه تعمیر و بازسازی 9 مورد ایستگاههای گاز (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043692/مناقصه-خرید-دستگاه-سیستم-کامل-PQMS-و-تجهیزات-جانبی--نوبت-دوم'>مناقصه خرید دستگاه سیستم کامل PQMS و تجهیزات جانبی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید دستگاه سیستم کامل PQMS و تجهیزات جانبی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043694/مناقصه-خرید-520-عدد-زنجیره-مقره-سیلیکونی--نوبت-دوم'>مناقصه خرید 520 عدد زنجیره مقره سیلیکونی - نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه خرید 520 عدد زنجیره مقره سیلیکونی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043695/تجدید-مناقصه-اجرای-مدول-دوم-تصفیه-خانه-فاضلاب--'>تجدید مناقصه اجرای مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب ... / فراخوان تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه اجرای مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043696/ارزیابی-کیفی-عملیات-اجرای-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-خطوط-پراکنده'> ارزیابی کیفی عملیات اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب خطوط پراکنده / آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران ، ارزیابی کیفی عملیات اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب خطوط پراکنده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043698/مناقصه-40-000-متر-کابل-نوری-کانالی-48Core-NZ'>مناقصه  40.000 متر کابل نوری کانالی 48Core-NZ / خلاصه آگهی مناقصه, مناقصه  40.000 متر کابل نوری کانالی 48Core-NZ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043702/مناقصه-اجرای-عملیات-زیرسازی-و-روکش-آسفالت-معابر'>مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و روکش آسفالت معابر  / آگهی مناقصه , اجرای عملیات زیرسازی و روکش آسفالت معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043703/مناقصه-واگذاری-عملیات-اجرائی-ساخت-یک-باب-سوله'>مناقصه واگذاری عملیات اجرائی ساخت یک باب سوله  / مناقصه,مناقصه واگذاری عملیات اجرائی ساخت یک باب سوله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043705/مناقصه-خرید-سیم-و-کابل-مورد-نیاز---'>مناقصه خرید سیم و کابل مورد نیاز .... / مناقصه, مناقصه خرید سیم و کابل مورد نیاز ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043706/تجدید-مناقصه-یک-دستگاه-پکیج-کامل-سیستم-میترینگ-اورفیسی-گاز'>تجدید مناقصه یک دستگاه پکیج کامل سیستم میترینگ اورفیسی گاز / تجدید آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه یک دستگاه پکیج کامل سیستم میترینگ اورفیسی گاز- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043712/مناقصه-حمل-آب-بهداشتی-آبگیری-اجرای-شبکه-فاضلاب--تجدید'>مناقصه حمل آب بهداشتی، آبگیری، اجرای شبکه فاضلاب...تجدید  / مناقصه عمومی, مناقصه حمل آب بهداشتی، آبگیری، اجرای شبکه فاضلاب...تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043713/مناقصه-تامین-2000-لیتر-محلول-لیتیم-برماید-55---'>مناقصه تامین 2000 لیتر محلول لیتیم برماید 55% ... / مناقصه,مناقصه تامین 2000 لیتر محلول لیتیم برماید 55% ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043714/مناقصه-تهیه-تجهیزات-و-سیم-کشی-سیم-محافظ-حاوی-فیبر-نوری--نوبت-دوم'>مناقصه تهیه تجهیزات و سیم کشی سیم محافظ حاوی فیبر نوری  - نوبت دوم / آگهی مناقصات عمومی یک مرحله ای,مناقصه تهیه تجهیزات و سیم کشی سیم محافظ حاوی فیبر نوری  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043716/مناقصه-خرید-کانکتور-انشعاب-فشار-ضعیف-کابل-خودنگهدار'>مناقصه خرید کانکتور انشعاب فشار ضعیف کابل خودنگهدار / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید کانکتور انشعاب فشار ضعیف کابل خودنگهدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043718/مناقصه-خرید-جدیدترین-ویرایش-تمدید-پشتیبانی-و-افزودن-ماژولهای-محاسباتی----نوبت-دوم'>مناقصه خرید جدیدترین ویرایش، تمدید پشتیبانی و افزودن ماژولهای محاسباتی ... - نوبت دوم / آگهی برگزاری مناقصه عمومی، مناقصه خرید جدیدترین ویرایش، تمدید پشتیبانی و افزودن ماژولهای محاسباتی ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043719/تمدید-مناقصه-تکمیل-ساختمان-اداری-نوبت-دوم'>تمدید مناقصه تکمیل ساختمان اداری- نوبت دوم  / تمدید مناقصه,مناقصه تکمیل ساختمان اداری- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043720/فراخوان-نگهداری-و-ترمیم-فضای-سبز-اداره-کل-راه-آهن'>فراخوان نگهداری و ترمیم فضای سبز اداره کل راه آهن  / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی,فراخوان نگهداری و ترمیم فضای سبز اداره کل راه آهن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043721/مناقصه-حفاری-چاه-های-پیزومتر--'>مناقصه حفاری چاه های پیزومتر ... / مناقصه, مناقصه حفاری چاه های پیزومتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043724/آگهی-مناقصه-عمومی-فضای-سبز'>آگهی مناقصه عمومی فضای سبز  / آگهی مناقصه عمومی , آگهی مناقصه عمومی فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043725/مناقصه-گلوله-فولادی-ماکسی-کروم--'>مناقصه گلوله فولادی ماکسی کروم ... / مناقصه,مناقصه گلوله فولادی ماکسی کروم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043727/تجدید-فراخوان-مناقصه-خرید-کنتور'>تجدید فراخوان مناقصه خرید کنتور  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی تجدید مناقصه, تجدید فراخوان مناقصه خرید کنتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043728/تجدید-مناقصه-عملیات-پیگیری-و-وصول-مطالبات-آبفا--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عملیات پیگیری و وصول مطالبات آبفا - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید مناقصه عملیات پیگیری و وصول مطالبات آبفا- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043729/مناقصه-خرید-دو-مجموعه-کمپرسور-هوای-ابزار-دقیق--'>مناقصه خرید دو مجموعه کمپرسور هوای ابزار دقیق ... / مناقصه ,مناقصه خرید دو مجموعه کمپرسور هوای ابزار دقیق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043730/مناقصه-خرید-لوله-پلی‌اتیلن-با-سایزها-و-فشارکاری-مختلف'>مناقصه خرید لوله پلی‌اتیلن با سایزها و فشارکاری مختلف  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید لوله پلی‌اتیلن با سایزها و فشارکاری مختلف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043731/مناقصه-خدمات-نگهداری-و-بهبود-فضای-سبز-و-نظافت-اماکن'>مناقصه خدمات نگهداری و بهبود فضای سبز و نظافت اماکن / مناقصه عمومی, مناقصه خدمات نگهداری و بهبود فضای سبز و نظافت اماکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043734/مناقصه-خدمات-بهره-برداری-و-نگهداری-از-نیروگاه--'>مناقصه خدمات بهره برداری و نگهداری از نیروگاه.... / مناقصه, مناقصه خدمات بهره برداری و نگهداری از نیروگاه....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043736/مناقصه-پروژه-اصلاح-شبکه-فشار-متوسط-و-پست-هوایی-و-احداث-شبکه-فشار-ضعیف-و--'>مناقصه پروژه اصلاح شبکه فشار متوسط و پست هوایی و احداث شبکه فشار ضعیف  و ... / مناقصه پروژه اصلاح شبکه فشار متوسط و پست هوایی و احداث شبکه فشار ضعیف  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043737/تجدید-مناقصه-اجرای-عملیات-5000-متر-مربع-آسفالت-نوار-حفاری-شبکه-توزیع-آب'>تجدید مناقصه اجرای عملیات 5000 متر مربع آسفالت نوار حفاری شبکه توزیع آب / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه اجرای عملیات 5000 متر مربع آسفالت نوار حفاری شبکه توزیع آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043738/مناقصه-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-نوبت-دوم'>مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه حفظ و  نگهداری فضای سبز- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043742/مناقصه-اجرای-شبکه-توزیع-شبکه'>مناقصه اجرای شبکه توزیع شبکه  / مناقصه ,مناقصه اجرای شبکه توزیع شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043745/مناقصه-اجرای-شبکه-برق-آبرسانی--'>مناقصه  اجرای شبکه برق، آبرسانی ... / مناقصه  اجرای شبکه برق، آبرسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043746/مناقصه-خرید-قطعات-یدکی-ژنراتور--'>مناقصه خرید قطعات یدکی ژنراتور ... / مناقصه, مناقصه خرید قطعات یدکی ژنراتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043749/مناقصه-ساخت-دوقلم-کالا-YORKMESH-COALESING-PAD---DEMISTER-PAD--'>مناقصه ساخت دوقلم کالا YORKMESH COALESING PAD  &  DEMISTER PAD... / مناقصه ,مناقصه ساخت دوقلم کالا YORKMESH COALESING PAD  &  DEMISTER PAD...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043752/مناقصه-عملیات-خرید-سنگ-قبور-آرامستان-(نوبت-دوم)'>مناقصه عملیات خرید سنگ قبور آرامستان  (نوبت دوم) / مناقصه ,مناقصه عملیات خرید سنگ قبور آرامستان (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043753/مناقصه-اجرای-شبکه-توزیع-شبکه-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای شبکه توزیع شبکه  نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه اجرای شبکه توزیع شبکه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043755/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-واحد-انتظامات-و-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه تامین نیروی انسانی واحد انتظامات و نگهداری فضای سبز / مناقصه,مناقصه تامین نیروی انسانی واحد انتظامات و نگهداری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043758/مناقصه-فوریتهای-برق--خط-گرم-و-سرویس-و-نگهداری-شبکه-و-تاسیسات---'>مناقصه فوریتهای برق ، خط گرم و سرویس و نگهداری شبکه و تاسیسات .... / آگهی مناقصات عمومی , مناقصه فوریتهای برق ، خط گرم و سرویس و نگهداری شبکه و تاسیسات ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043761/مناقصه-خرید-چمن-مصنوعی--نوبت-دوم'>مناقصه خرید چمن مصنوعی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ، مناقصه خرید چمن مصنوعی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043764/فراخوان-مشارکت-احداث-ساختمان-فرهنگسرا'>فراخوان مشارکت احداث ساختمان فرهنگسرا / مناقصه, فراخوان مشارکت احداث ساختمان فرهنگسرا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043766/اصلاحیه-مناقصه-خرید-انواع-ترانسفورماتور--'>اصلاحیه مناقصه خرید انواع ترانسفورماتور ... / مناقصه , اصلاحیه مناقصه خرید انواع ترانسفورماتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043767/تجدید-مناقصه-احداث-دیوار-منازل-سازمانی--'>تجدید مناقصه احداث دیوار منازل سازمانی... / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه احداث دیوار منازل سازمانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043772/مناقصه-اجرای-عملیات-جدول-گذاری-محوطه-سازی-و-پارک-سازی--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات جدول گذاری، محوطه سازی و پارک سازی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات جدول گذاری، محوطه سازی و پارک سازی- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043774/مناقصه-تهیه-و-اجرای-لوله-400-به-طول-تقریبی-710-متر--'>مناقصه تهیه و اجرای لوله 400 به طول تقریبی 710 متر... / مناقصه عمومی, مناقصه تهیه و اجرای لوله 400 به طول تقریبی 710 متر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043781/مناقصه-انجام-کارهای-خدمات-نگهبانی---نوبت-دوم'>مناقصه انجام کارهای خدمات نگهبانی ... نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه انجام کارهای خدمات نگهبانی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043785/فراخوان-اجرای-سازه-ساختمان-اداری--'>فراخوان اجرای سازه ساختمان اداری ... / فراخوان شناسایی و  ارزیابی کیفی پیمانکاران , فراخوان اجرای سازه ساختمان اداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043787/مناقصه-اجرای-پروژه-قیرپاشی-و-آسفالت-مسیر--'>مناقصه اجرای پروژه قیرپاشی و آسفالت مسیر ... / مناقصه اجرای پروژه قیرپاشی و آسفالت مسیر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043790/مناقصه-خرید-انواع-چراغ-لاک-پشتی-و-انواع-لامپ-بخار-سدیم-و-کم-مصرف---'>مناقصه خرید انواع چراغ لاک پشتی و انواع لامپ بخار سدیم و کم مصرف .... / مناقصه ,مناقصه خرید انواع چراغ لاک پشتی و انواع لامپ بخار سدیم و کم مصرف ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043791/مناقصه-کانال-سازی-و-اجرای-فیبرنوری'>مناقصه کانال سازی و اجرای فیبرنوری  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه کانال سازی و اجرای فیبرنوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043793/فراخوان-واگذاری-طرح-های-تملک-دارایی-های-سرمایه-ای'>فراخوان واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای / فراخوان واگذاری،  فراخوان واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043798/مناقصه-احداث-شبکه-توزیع-و-تغذیه-و-ساخت-و-نصب-انشعابات-(نوبت-دوم)'>مناقصه احداث شبکه توزیع و تغذیه و ساخت و نصب انشعابات  (نوبت دوم) / مناقصه ,مناقصه احداث شبکه توزیع و تغذیه و ساخت و نصب انشعابات (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043799/مناقصه-خدمات-نظافت-و-باربری'>مناقصه خدمات نظافت و باربری / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه خدمات نظافت و باربری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043801/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-تجهیزات-سیستم-صوت-و-تصویر--'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای تجهیزات سیستم صوت و تصویر... / مناقصه, مناقصه تهیه مصالح و اجرای تجهیزات سیستم صوت و تصویر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043802/استعلام-تایر-آجدار--سایت-ستاد'>استعلام تایر آجدار , سایت ستاد / استعلام , استعلام تایر آجدار , سایت ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043803/مناقصه-خرید-هوارسان-و-فن-کوئل'>مناقصه خرید هوارسان و فن کوئل / آگهی مناقصه، مناقصه خرید هوارسان و فن کوئل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043804/فراخوان-اجرای-عملیات-تکمیل-پروژه-ساختمان-کلاس‌ها-(نوبت-دوم)'>فراخوان اجرای عملیات تکمیل پروژه ساختمان کلاس‌ها (نوبت دوم) / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله‌ای,فراخوان اجرای عملیات تکمیل پروژه ساختمان کلاس‌ها (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043805/مناقصه-انجام-خدمات-آزمایشگاهی--'>مناقصه انجام خدمات آزمایشگاهی ... / مناقصه انجام خدمات آزمایشگاهی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043807/مناقصه-خرید-چیلر'>مناقصه خرید چیلر / آگهی مناقصه،مناقصه خرید چیلر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043809/استعلام-ورق-پلی-کربنات--سامانه-ستاد'>استعلام ورق پلی کربنات , سامانه ستاد / استعلام , استعلام ورق پلی کربنات , سامانه ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043810/مناقصه-خرید-و-طبخ-پرسی-در-محل-آشپزخانه'>مناقصه خرید و طبخ پرسی در محل آشپزخانه / آگهی مناقصه ، مناقصه خرید و طبخ پرسی در محل آشپزخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043811/مناقصه-عملیات-اجرایی-خطوط-آبرسانی-در--'>مناقصه عملیات اجرایی خطوط آبرسانی در ... / مناقصه ,مناقصه عملیات اجرایی خطوط آبرسانی در ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043815/استعلام-خرید-تجهیزات-کامپیوتر--سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام خرید تجهیزات کامپیوتر , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  / استعلام , استعلام خرید تجهیزات کامپیوتر , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043819/مناقصه-پروژه-خدمات-پیمانکار-خط-گرم-در-حوزه-عملیاتی--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه خدمات پیمانکار خط گرم در حوزه عملیاتی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه خدمات پیمانکار خط گرم در حوزه عملیاتی- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043820/مناقصه-خدمات-حفاظت-اراضی'>مناقصه خدمات حفاظت اراضی / مناقصه عمومی, مناقصه خدمات حفاظت اراضی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043821/مناقصه-تعدادی-خودرو-سبک-با-راننده'>مناقصه تعدادی خودرو سبک با راننده / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه تعدادی خودرو سبک با راننده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043826/فراخوان-خرید-مصالح-تاسیسات-مکانیکی--'>فراخوان خرید مصالح تاسیسات مکانیکی ...  / فراخوان خرید مصالح تاسیسات مکانیکی ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043832/مناقصه-چیپ-سیل-محورهای-سطح-استان--تجدید'>مناقصه چیپ سیل محورهای سطح استان... تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه چیپ سیل محورهای سطح استان... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043833/مناقصه-دیوار-کشی-زمین-نوبت-دوم'>مناقصه دیوار کشی زمین نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه دیوار کشی زمین نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043834/فراخوان-عملیات-شیب-بندی-و-بتن-لیسه-ای-پشت-بام---'>فراخوان عملیات شیب بندی و بتن لیسه ای پشت بام .... / فراخوان ، فراخوان عملیات شیب بندی و بتن لیسه ای پشت بام ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043836/اصلاحیه-مناقصه-عملیات-اجرایی-لوله-گذاری--'>اصلاحیه مناقصه عملیات اجرایی لوله گذاری ...  / اصلاحیه آگهی مناقصه، اصلاحیه مناقصه عملیات اجرایی لوله گذاری ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043841/مناقصه-احداث-شبکه-های-فرعی-آبیاری-و-زهکشی--'>مناقصه احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی ... / مناقصه عمومی, مناقصه احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043843/مناقصه-خرید-ایستگاه-بچینگ-بتن-نوبت-دوم'>مناقصه خرید ایستگاه بچینگ بتن نوبت دوم  / آگهی مناقصه ، مناقصه خرید ایستگاه بچینگ بتن نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043844/مناقصه-بهسازی-و-آسفالت-راههای-روستایی'>مناقصه بهسازی و آسفالت راههای روستایی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه بهسازی و آسفالت راههای روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043846/شناسایی-پیمانکار-عملیات-تولید-نمکهای-نیتراته'>شناسایی پیمانکار عملیات تولید نمکهای نیتراته / آگهی شناسایی پیمانکار ,شناسایی پیمانکار عملیات تولید نمکهای نیتراته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043847/مناقصه-احداث-اسکلت-هنرستان'>مناقصه احداث اسکلت هنرستان / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه احداث اسکلت هنرستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043855/اصلاحیه-مناقصه-عملیات-اجرایی-احداث-ساختمان--'>اصلاحیه مناقصه عملیات اجرایی احداث ساختمان ... / اصلاحیه آگهی مناقصه، اصلاحیه مناقصه عملیات اجرایی احداث ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043860/مناقصه-خرید-انواع-کنتور-دیجیتالی-کابل-فیوز---'>مناقصه خرید انواع کنتور دیجیتالی، کابل، فیوز،..... / مناقصه, مناقصه خرید انواع کنتور دیجیتالی، کابل، فیوز،.....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043861/مناقصه-شناسایی-و-ارزیابی-پیمانکاران-جهت-واگذاری-تامین-تعداد-تقریبی-135-نفر-نیروی-انسانی'>مناقصه شناسایی و ارزیابی پیمانکاران جهت واگذاری تامین تعداد تقریبی 135 نفر نیروی انسانی  / مناقصه,مناقصه شناسایی و ارزیابی پیمانکاران جهت واگذاری تامین تعداد تقریبی 135 نفر نیروی انسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043864/مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت-کوچه-ها-و-معابر-و--'>مناقصه زیرسازی و آسفالت کوچه ها و معابر و ... / مناقصه زیرسازی و آسفالت کوچه ها و معابر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043867/مناقصهDevelopment-and-Implementation-of-a-Master-Plan-for-Environmental-Conservation-and-Management-of-Southern'>مناقصهDevelopment and Implementation of a Master Plan for Environmental Conservation and Management of Southern  / مناقصه Development and Implementation of a Master Plan for Environmental Conservation and Management of Southern </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043868/مناقصه-Department-of-Environment-(DOE)-has-started-the-Project-on-Development-and-Implementation'>مناقصه Department of Environment (DOE) has started the Project on Development and Implementation  / مناقصه Department of Environment (DOE) has started the Project on Development and Implementation </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043869/مناقصه-تهیه-و-طرح-جامع-مدیریت-پسماند--'>مناقصه تهیه و طرح جامع مدیریت پسماند ... / مناقصه ,مناقصه تهیه و طرح جامع مدیریت پسماند ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043870/آگهی-مناقصه-انجام-مطالعات-لازم-و-بروزرسانی-و-همخوانی-نقاط-ثابت'>آگهی مناقصه انجام مطالعات لازم و بروزرسانی و همخوانی نقاط ثابت  / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه  انجام مطالعات لازم و بروزرسانی و همخوانی نقاط ثابت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043871/مناقصه-اجاره-بیست-و-پنج-دستگاه-خودرو-سواری'>مناقصه اجاره بیست و پنج دستگاه خودرو سواری  / مناقصه عمومی,مناقصه اجاره بیست و پنج دستگاه خودرو سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043873/مناقصه-ایجاد-توسعه-معابر-شهری-نوبت-دوم'>مناقصه  ایجاد  توسعه معابر شهری نوبت دوم  / اگهی مناقصه , مناقصه  ایجاد  توسعه معابر شهری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043874/مناقصه-بیمه-عمر-و-حوادث-گروهی-کارکنان'>مناقصه بیمه عمر و حوادث گروهی کارکنان / آگهی مناقصه , مناقصه بیمه عمر و حوادث گروهی کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043875/مناقصه-پروژه-جداسازی-آب-شرب-از-اب-خام-فضای-سبز--'>مناقصه پروژه جداسازی آب شرب از اب خام فضای سبز... / مناقصه پروژه جداسازی آب شرب از اب خام فضای سبز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043878/مناقصه-تعمیر-و-بهسازی-ساختمان-شماره-2----نوبت-دوم'>مناقصه تعمیر و بهسازی ساختمان شماره 2 ... - نوبت دوم / فراخوان مناقصه ، مناقصه تعمیر و بهسازی ساختمان شماره 2 ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043882/آگهی-مناقصه-اجرای-پروژه-تکمیل-فاز-2-پارک-شهر'>آگهی مناقصه اجرای پروژه تکمیل فاز 2 پارک شهر / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه  اجرای پروژه تکمیل فاز 2 پارک شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043885/مناقصه-پروژه-احداث-تله-سیژ-بر-روی-رودخانه-کارون--'>مناقصه پروژه احداث تله سیژ بر روی رودخانه کارون... / مناقصه پروژه احداث تله سیژ بر روی رودخانه کارون...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043892/مناقصه-همسان-سازی-دریچه-های-فاضلاب---نوبت-دوم'>مناقصه همسان سازی دریچه های فاضلاب... - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه همسان سازی دریچه های فاضلاب... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043894/فراخوان-مشارکت-در-سرمایه-گذاری-احداث-مراکز-محلات'>فراخوان مشارکت در سرمایه گذاری احداث مراکز محلات  / فراخوان , فراخوان مشارکت در سرمایه گذاری احداث مراکز محلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043895/مناقصه-بازرسی-و-اخذ-گواهینامه-استاندارد-و-سلامت-بالابرهای-موجود'>مناقصه بازرسی و اخذ گواهینامه استاندارد و سلامت بالابرهای موجود / مناقصه بازرسی و اخذ گواهینامه استاندارد و سلامت بالابرهای موجود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043900/تجدید-مناقصه-اجرای-عملیات-طرحهای-نیرو-رسانی-به-پروژه-های-روستایی-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه  اجرای عملیات طرحهای نیرو رسانی به پروژه های روستایی نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه, تجدید مناقصه  اجرای عملیات طرحهای نیرو رسانی به پروژه های روستایی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043901/مناقصه-مقدار-600-000-کیلوگرم-هیدروکسید-پتاسیم-(KOH)'>مناقصه مقدار 600.000 کیلوگرم هیدروکسید پتاسیم (KOH) / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه مقدار 600.000 کیلوگرم هیدروکسید پتاسیم (KOH)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043904/تجدید-مناقصه-اجرای-عملیات-اصلاح-و-بهینه-سازی-شبکه-های-روستایی-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجرای عملیات اصلاح و بهینه سازی شبکه های روستایی نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه, تجدید مناقصه اجرای عملیات اصلاح و بهینه سازی شبکه های روستایی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043905/مناقصه-بخشی-از-امور-نگهبانی-مراکز-تابعه-دانشگاه--'>مناقصه بخشی از امور نگهبانی مراکز تابعه دانشگاه... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه بخشی از امور نگهبانی مراکز تابعه دانشگاه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043906/مناقصه-بازسازی-ساختمان-پانل-ایستگاه-های--'>مناقصه بازسازی ساختمان پانل ایستگاه های... / مناقصه بازسازی ساختمان پانل ایستگاه های...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043907/تجدید-مناقصه-خرید-دو-دستگاه-سرور-و-تجهیزات-جانبی'>تجدید مناقصه خرید دو دستگاه سرور و تجهیزات جانبی / مناقصه,تجدید مناقصه خرید دو دستگاه سرور و تجهیزات جانبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043911/مناقصه-خرید-1650-متر-لوله-فولادی'>مناقصه خرید 1650 متر لوله فولادی  / مناقصه عمومی, مناقصه خرید 1650 متر لوله فولادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043917/مناقصه-انجام-خدمات-علف-چینی-و-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز--نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات علف چینی و حفظ و نگهداری فضای سبز... نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی ، مناقصه انجام خدمات علف چینی و حفظ و نگهداری فضای سبز... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043918/مناقصه-خرید-2200-متر-لوله-GRP-آبی-شرب-و--'>مناقصه خرید 2200 متر لوله GRP آبی شرب و... / مناقصه عمومی, مناقصه خرید 2200 متر لوله GRP آبی شرب و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043923/فراخوان-تعمیر-و-بهسازی-ساختمان-واحدهای-عملیاتی-نوبت-دوم'>فراخوان تعمیر و بهسازی ساختمان واحدهای عملیاتی  نوبت دوم  / فراخوان مناقصه، فراخوان تعمیر و بهسازی ساختمان واحدهای عملیاتی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043927/مناقصه-پروژه-خرید-نصب-راه-اندازی-بهره-برداری-ونگهداری-از-سامانه-دوربین-مداربسته--'>مناقصه پروژه خرید، نصب، راه اندازی، بهره برداری ونگهداری از سامانه دوربین مداربسته ... / مناقصه,مناقصه پروژه خرید، نصب، راه اندازی، بهره برداری ونگهداری از سامانه دوربین مداربسته ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043929/مناقصه-تکمیل-مجموعه-ورزشی-نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل مجموعه ورزشی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل مجموعه ورزشی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043931/مناقصه-خرید-تجهیزات-پزشكی-كاشتنی'>مناقصه خرید تجهیزات پزشكی كاشتنی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید تجهیزات پزشكی كاشتنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043935/مناقصه-تامین-نگهداری-واحدهای-مسکونی-و-نظافت-محوطه--'>مناقصه تامین، نگهداری واحدهای مسکونی و نظافت محوطه ... / مناقصه ,مناقصه تامین، نگهداری واحدهای مسکونی و نظافت محوطه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043936/مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات-برقی-و-مکانیکی-ساختمان-های--'>مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمان های ... / مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمان های ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043938/مناقصه-روکش-آسفالت--نوبت-دوم'>مناقصه روکش آسفالت...نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه روکش آسفالت...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043939/تجدید-مناقصه-تجهیزات-پست-برق-زمینی-احداث-کلینیک'>تجدید مناقصه تجهیزات پست برق زمینی احداث کلینیک / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه تجهیزات پست برق زمینی احداث کلینیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043941/مناقصه-واگذاری-امور-تهیه-و-طبخ-و-توزیع-مواد-غذایی'>مناقصه واگذاری امور تهیه و طبخ و توزیع مواد غذایی / آگهی مناقصه، مناقصه واگذاری امور تهیه و طبخ و توزیع مواد غذایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043943/مناقصه-احداث-پروژه-ساختمان-نوبت-دوم'>مناقصه احداث پروژه ساختمان -نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه احداث پروژه ساختمان -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043947/مناقصه-عملیات-تهیه-حمل-و-نصب-حفاظ-جانبی-(گاردریل)-شبکه-آبیاری-دشت-'>مناقصه عملیات تهیه، حمل و نصب حفاظ جانبی (گاردریل) شبکه آبیاری دشت.. / مناقصه عملیات تهیه، حمل و نصب حفاظ جانبی (گاردریل) شبکه آبیاری دشت..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043950/تجدید-مناقصه-ایجاد-توسعه-و-اصلاح-شبکه-معابر-شهری---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه ایجاد، توسعه و اصلاح شبکه معابر شهری .. - نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه ایجاد، توسعه و اصلاح شبکه معابر شهری .. - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043952/مناقصه-واگذاری-کلیه-عملیات-برق-رسانی-در-حوزه-های---تجدید'>مناقصه واگذاری کلیه عملیات برق رسانی در حوزه های ... تجدید / تجدید مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری کلیه عملیات برق رسانی در حوزه های ... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043954/مناقصه-بیمه-مسئولیت-مدنی'>مناقصه بیمه مسئولیت مدنی / مناقصه عمومی, مناقصه بیمه مسئولیت مدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043957/فراخوان-انجام-خدمات-تعمیرات-تهویه-و-تبرید-اماکن-و-تاسیسات'>فراخوان انجام خدمات تعمیرات تهویه و تبرید اماکن و تاسیسات / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه  انجام خدمات تعمیرات تهویه و تبرید اماکن و تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043959/مناقصه-نیرو-رسانی---'>مناقصه نیرو رسانی .... / مناقصه, مناقصه نیرو رسانی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043960/مناقصه-خرید-خدمات-سرویس-ایاب-و-ذهاب-کارکنان'>مناقصه خرید خدمات سرویس ایاب و ذهاب کارکنان  / مناقصه , مناقصه خرید خدمات سرویس ایاب و ذهاب کارکنان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043961/فراخوان-خدمات-تامین-خودروی-سواری'>فراخوان خدمات تامین خودروی سواری  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان خدمات تامین خودروی سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043963/تجدید-مناقصه-بهسازی-و-رفع-نقاط-حادثه-خیز---'>تجدید مناقصه بهسازی و رفع نقاط حادثه خیز  ... / آگهی مناقصه عمومی,تجدید مناقصه بهسازی و رفع نقاط حادثه خیز  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043967/مناقصه-بهسازی-مسیل-و-احداث-دیوار-ساحلی'>مناقصه بهسازی مسیل و احداث دیوار ساحلی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه بهسازی مسیل و احداث دیوار ساحلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043969/مناقصه-امور-مربوط-به-تسطیح-خاک-و-پسماندهای-ساختمانی'>مناقصه امور مربوط به تسطیح خاک و پسماندهای ساختمانی / آگهی مناقصه, مناقصه امور مربوط به تسطیح خاک و پسماندهای ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043971/اصلاحیه-مناقصه-اجرای-دیوار-حائل-کنار-رودخانه'>اصلاحیه مناقصه اجرای دیوار حائل کنار رودخانه  / اصلاحیه , اصلاحیه مناقصه  اجرای دیوار حائل کنار رودخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043973/مناقصه-مدیریت-امور-انبار---نوبت-دوم'>مناقصه مدیریت امور انبار ... نوبت دوم  / آگهی فرآیند ارجاع کار عمومی, مناقصه مدیریت امور انبار ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043975/مناقصه-تکمیل-و-به-بهره-برداری-رساندن-بخش-های-تشریح-و-آزمایشگاه-و--'>مناقصه تکمیل و به بهره برداری رساندن بخش های تشریح و آزمایشگاه و ... / مناقصه,مناقصه تکمیل و به بهره برداری رساندن بخش های تشریح و آزمایشگاه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043976/مناقصه-اجرای-عملیات-سرویس-و-نگهداری-روشنایی-معابر'>مناقصه اجرای عملیات سرویس و نگهداری روشنایی معابر / مناقصه , مناقصه اجرای عملیات سرویس و نگهداری روشنایی معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043979/مناقصه-عملیات-بهره-برداری--تعمیر-و-نگهداری-و-رفع-اتفاقات-تاسیسات-آبرسانی-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات بهره برداری ، تعمیر و نگهداری و رفع اتفاقات تاسیسات آبرسانی نوبت دوم / مناقصه , مناقصه عملیات بهره برداری ، تعمیر و نگهداری و رفع اتفاقات تاسیسات آبرسانی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043980/تجدید-مناقصه-تکمیل-مدرسه-8-کلاسه---'>تجدید مناقصه تکمیل مدرسه 8 کلاسه  ... / مناقصه,تجدید مناقصه تکمیل مدرسه 8 کلاسه  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043981/مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن-90-و-125--'>مناقصه خرید لوله پلی اتیلن 90 و 125... / مناقصه خرید لوله پلی اتیلن 90 و 125...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043984/مناقصه-واگذاری-برون-سپاری-تولید-محصول-نیترات-سدیم'>مناقصه واگذاری برون سپاری تولید محصول نیترات سدیم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری  برون سپاری تولید محصول نیترات سدیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043985/فراخوان-تعمیر-و-بهسازی-ساختمان-واحدهای-عملیاتی'>فراخوان تعمیر و بهسازی ساختمان واحدهای عملیاتی   / فراخوان مناقصه، فراخوان تعمیر و بهسازی ساختمان واحدهای عملیاتی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043987/مناقصه-اجرای-عملیات-حمل-و-پخش-آسفالت-خیابانهای'>مناقصه اجرای عملیات حمل و پخش آسفالت خیابانهای / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات حمل و پخش آسفالت خیابانهای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043990/مناقصه-عملیات-اجرایی-پروژه-های-آبرسانی-روستاها'>مناقصه عملیات اجرایی پروژه های آبرسانی روستاها / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرایی پروژه های آبرسانی روستاها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043992/مناقصه-احداث-و-بهسازی-تعدادی-از-معابر-نوبت-دوم'>مناقصه احداث و بهسازی تعدادی از معابر  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه احداث و بهسازی تعدادی از معابر  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043993/مناقصه-گازرسانی-به-روستای-گودو-نوبت-دوم'>مناقصه گازرسانی به روستای گودو نوبت دوم  / مناقصه گازرسانی به روستای گودو نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043994/مناقصه-امور-تهیه-و-طبخ-و-توزیع-مواد-غذایی--'>مناقصه  امور تهیه و طبخ و توزیع مواد غذایی ... / مناقصه  امور تهیه و طبخ و توزیع مواد غذایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044002/مناقصه-احداث-یک-باب-مدرسه'>مناقصه احداث یک باب مدرسه  / مناقصه عمومی, مناقصه احداث یک باب مدرسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044004/فراخوان-یک-دستگاه-جایگاه-سوخت-سیار-کانتینری'>فراخوان یک دستگاه جایگاه سوخت سیار کانتینری / آگهی فراخوان,فراخوان یک دستگاه جایگاه سوخت سیار کانتینری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044005/مناقصه-انجام-مطالعات-و-بررسی-بهینه-سازی-تولید-چاه-ها--'>مناقصه انجام مطالعات و بررسی بهینه سازی تولید چاه ها ... / مناقصه ,مناقصه انجام مطالعات و بررسی بهینه سازی تولید چاه ها ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044007/تجدید-مناقصه-اجرای-بهبود-عبور-و-مرور-شهری'>تجدید مناقصه اجرای بهبود عبور و مرور شهری  / تجدید مناقصه، تجدید مناقصه اجرای بهبود عبور و مرور شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044010/مناقصه-عملیات-تکمیلی-بیمارستان-32-تختخوابی-مجدد-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات تکمیلی بیمارستان 32 تختخوابی مجدد- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی مجدد , مناقصه عملیات تکمیلی بیمارستان 32 تختخوابی مجدد- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044012/فراخوان-عمومی-جذب-سرمایه-گذار-جهت-احداث-دبستان-12-کلاسه-منطقه-کیانشهر-اهواز-و--'>فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار جهت احداث دبستان 12 کلاسه منطقه کیانشهر اهواز و ... / فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار جهت احداث دبستان 12 کلاسه منطقه کیانشهر اهواز و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044015/فراخوان-اجاره-قسمتی-از-ایستگاههای-مکانیزه'>فراخوان اجاره قسمتی از ایستگاههای مکانیزه / آگهی فراخوان,فراخوان اجاره قسمتی از ایستگاههای مکانیزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044016/مناقصه-خرید-و-نصب-تجهیزات-تکمیل-کارخانه-کمپوست-نوبت-دوم'>مناقصه خرید و نصب تجهیزات تکمیل کارخانه کمپوست  نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید و نصب تجهیزات تکمیل کارخانه کمپوست نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044019/مناقصه-واگذاری-امور-آشپزخانه'> مناقصه واگذاری امور آشپزخانه  / آگهی مناقصه عمومی,  مناقصه واگذاری امور آشپزخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044022/مناقصه-ارزیابی-پوشش-و-بررسی-خطوط-لوله-انتقال-گاز--'>مناقصه ارزیابی پوشش و بررسی خطوط لوله انتقال گاز ... / مناقصه, مناقصه ارزیابی پوشش و بررسی خطوط لوله انتقال گاز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044023/مناقصه-تهیه-رنگ-سرد-و-اجرای-خط-کشی-و--نوبت-دوم'>مناقصه تهیه رنگ سرد و اجرای خط کشی و ...نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه تهیه رنگ سرد و اجرای خط کشی و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044024/آگهی-شناسایی-جهت-برون-سپاری-بخش-فیزیوتراپی-نوبت-دوم'>آگهی شناسایی جهت برون سپاری بخش فیزیوتراپی نوبت دوم / آگهی شناسایی ، آگهی شناسایی جهت برون سپاری بخش فیزیوتراپی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044026/مناقصه-پروژه-نوسازی-خطوط-لوله-نفت-مخلوط--'>مناقصه  پروژه نوسازی خطوط لوله نفت مخلوط ... / مناقصه  پروژه نوسازی خطوط لوله نفت مخلوط ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044028/مناقصه-خرید-و-اجرای-سیستم-های-اعلام-و-اطفاء-حریق-و-تهویه-اتاق'>مناقصه خرید و اجرای سیستم های اعلام و اطفاء حریق و تهویه اتاق  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه خرید و اجرای سیستم های اعلام و اطفاء حریق و تهویه اتاق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044031/مناقصه-انجام-خدمات-طراحی-نقشه-های-اجرایی--'>مناقصه انجام خدمات طراحی نقشه های اجرایی ... / مناقصه ,مناقصه انجام خدمات طراحی نقشه های اجرایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044038/مناقصه-عمومی-خرید-لوازم-فاضلاب-PVC'>مناقصه عمومی خرید لوازم فاضلاب PVC   / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خرید لوازم فاضلاب PVC  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044042/فراخوان-پروژه-بیس-و-آسفالت-پراکنده-شهرک-صنعتی'>فراخوان پروژه بیس و آسفالت پراکنده شهرک صنعتی / آگهی فراخوان, فراخوان پروژه بیس و آسفالت پراکنده شهرک صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044043/مناقصه-خرید-لوله-فولادی---نوبت-دوم'>مناقصه خرید لوله فولادی .... نوبت دوم / مناقصه,مناقصه خرید لوله فولادی .... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044045/تجدید-مناقصه-پروژه-تهیه-تجهیزات-و-احداث-شبکه-توزیع-و-نصب-انشعابات-پلی-اتیلینی--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع و نصب انشعابات پلی اتیلینی - نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, تجدید مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع و نصب انشعابات پلی اتیلینی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044046/استعلام-عملیات-مدیریت-هرزآب--'>استعلام عملیات مدیریت هرزآب ... / استعلام استعلام عملیات مدیریت هرزآب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044049/استعلام-باطری'>استعلام باطری  / استعلام,استعلام باطری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044050/مناقصه-عملیات-احداث-یکصد-عدد-حوضچه-شیر-فلکه-آب--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات احداث یکصد عدد حوضچه شیر فلکه آب - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات احداث یکصد عدد حوضچه شیر فلکه آب - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044052/استعلام-مجموعه-قطعات-یدکی-کاربرد-موتور-گیربکس-آسانسور'>استعلام مجموعه قطعات یدکی کاربرد موتور گیربکس آسانسور  / استعلام، استعلام مجموعه قطعات یدکی کاربرد موتور گیربکس آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044054/مناقصه-بهسازی-و-آسفالت-راه-روستایی-و--'>مناقصه بهسازی و آسفالت راه روستایی و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه بهسازی و آسفالت راه روستایی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044057/فراخوان-انجام-مجموعه-فعالیت-های-نگهداری-و-تعمیرات-تاسیسات-گازرسانی---'>فراخوان انجام مجموعه فعالیت های نگهداری و تعمیرات تاسیسات گازرسانی ....  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه، فراخوان انجام مجموعه فعالیت های نگهداری و تعمیرات تاسیسات گازرسانی .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044058/مناقصه-انجام-خدمات-نمودار-گیری-و-چاه-پیمایی-'>مناقصه انجام خدمات نمودار گیری و چاه پیمایی.. / مناقصه انجام خدمات نمودار گیری و چاه پیمایی..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044060/استعلام-انواع-کاسه-نمد--'>استعلام انواع کاسه نمد ... / استعلام,استعلام انواع کاسه نمد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044061/استعلام-موتور-و--'>استعلام موتور و ... / استعلام , استعلام موتور و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044063/استعلام-مواد-افزودنی-به-آب'>استعلام مواد افزودنی به آب / استعلام , استعلام مواد افزودنی به آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044064/فراخوان-انجام-عملیات-انگیزشی-چاه--'>فراخوان انجام عملیات انگیزشی چاه... / مناقصه, فراخوان انجام عملیات انگیزشی چاه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044066/مناقصه-عملیات-مغزه-گیری-و-خدمات-مربوطه-از-چاههای-نفت--گاز'>مناقصه عملیات مغزه گیری و خدمات مربوطه از چاههای نفت ، گاز / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه، مناقصه عملیات مغزه گیری و خدمات مربوطه از چاههای نفت ، گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044067/مناقصه-محدود-دو-مرحله-ای-تامین-متمرکز-پکیج-انشعاب-آب'>مناقصه محدود دو مرحله ای تامین متمرکز پکیج انشعاب آب  / مناقصه محدود دو مرحله ای تامین متمرکز پکیج انشعاب آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044068/مناقصه-عمومی-مربوط-به-تامین-خدمات-اداری-و-اجتماعی'>مناقصه عمومی مربوط به تامین خدمات اداری و اجتماعی  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی مربوط به تامین خدمات اداری و اجتماعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044069/مناقصه-عملیات-باقیمانده-لوله-گذاری-روستاهای-پرنیمه----نوبت-دوم'>مناقصه عملیات باقیمانده لوله گذاری روستاهای پرنیمه ... - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه عملیات باقیمانده لوله گذاری روستاهای پرنیمه ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044070/مناقصه-نگهداری-و-بهره-برداری-و-امور-اداری-قرائت-توزیع-قبوض-و--'>مناقصه نگهداری و بهره برداری و امور اداری قرائت توزیع قبوض و ... / مناقصه نگهداری و بهره برداری و امور اداری قرائت توزیع قبوض و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044071/استعلام-بازرسی-طرح-طاها'>استعلام بازرسی طرح طاها / استعلام,استعلام بازرسی طرح طاها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044073/استعلام-کیس-رایانه-کامل-مدل-MD121--'>استعلام کیس رایانه کامل مدل MD121 ... / استعلام,استعلام کیس رایانه کامل مدل MD121 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044075/استعلام-سیم-ها-و-کابل-های-مخابراتی-و-ابزار-دقیقی'>استعلام سیم ها و کابل های مخابراتی و ابزار دقیقی / استعلام، استعلام  سیم ها و کابل های مخابراتی و ابزار دقیقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044076/مناقصه-ارزیابی-پوشش-و-بررسی-خطوط-لوله-انتقال-گاز---نوبت-دوم'>مناقصه ارزیابی پوشش و بررسی خطوط لوله انتقال گاز ... نوبت دوم / مناقصه, مناقصه ارزیابی پوشش و بررسی خطوط لوله انتقال گاز ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044077/مناقصه-مرمت-و-بهسازی-جاده-و-محوطه-چاه'>مناقصه مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه / مناقصه ,مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044079/استعلام-گیرموتور-دانفوس'>استعلام گیرموتور دانفوس  / استعلام , استعلام گیرموتور دانفوس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044080/مناقصه-احداث-کانال-های-جمع-آوری-ودفع-آبهای-سطحی--'>مناقصه احداث کانال های جمع آوری ودفع آبهای سطحی ... / مناقصه عمومی, مناقصه احداث کانال های جمع آوری ودفع آبهای سطحی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044081/مناقصه-علمیات-مغزه-گیری-و-خدمات-مربوطه-از-چاه-های-نفت-گاز-میعانات--'>مناقصه علمیات مغزه گیری و خدمات مربوطه از چاه های نفت، گاز- میعانات ... / مناقصه علمیات مغزه گیری و خدمات مربوطه از چاه های نفت، گاز- میعانات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044082/استعلام-دوربین-و-وسایل-حفاظتی-امنیتی-و-تجهیزات-مربوطه'>استعلام دوربین و وسایل حفاظتی، امنیتی و تجهیزات مربوطه / استعلام,استعلام دوربین و وسایل حفاظتی، امنیتی و تجهیزات مربوطه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044085/مناقصه-بهسازی-و-آسفالت-راههای-روستایی'>مناقصه بهسازی و آسفالت راههای روستایی / مناقصه,مناقصه بهسازی و آسفالت راههای روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044086/مناقصه-تامین-خدمات-اداری-و-اجتماعی--'>مناقصه تامین خدمات اداری و اجتماعی ... / مناقصه ,مناقصه تامین خدمات اداری و اجتماعی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044088/مناقصه-خرید-و-نصب-پایه-و-علائم-ترافیکی'>مناقصه خرید و نصب پایه و علائم ترافیکی     / مناقصه خرید و نصب پایه و علائم ترافیکی    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044089/استعلام-یدکی-اکسپنشن-جوینت-های'>استعلام یدکی اکسپنشن جوینت های  / استعلام , استعلام یدکی اکسپنشن جوینت های </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044091/استعلام-اجرای-امورات-تعویض-bras-معیوب-و-یدکی'>استعلام اجرای امورات تعویض bras معیوب و یدکی  / استعلام, استعلام اجرای امورات تعویض bras معیوب و یدکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044092/مناقصه-تهیه-و-نصب-۸-کیلومتر-گاردریل-و-متعلقات'>مناقصه تهیه و نصب ۸ کیلومتر گاردریل و متعلقات / مناقصه تهیه و نصب ۸ کیلومتر گاردریل و متعلقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044093/استعلام-کارتریج-طرح-درجه-یک-و-اورجینال'>استعلام کارتریج طرح درجه یک و اورجینال  / استعلام , استعلام کارتریج طرح درجه یک و اورجینال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044094/استعلام-گیر-موتور-دانفوس'>استعلام گیر موتور دانفوس  / استعلام , استعلام گیر موتور دانفوس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044096/استعلام-ترانس---'>استعلام ترانس .... / استعلام , استعلام ترانس ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044097/مناقصه-خرید-۲۲-دستگاه-RTV'>مناقصه خرید ۲۲ دستگاه RTV     / مناقصه خرید ۲۲ دستگاه RTV    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044099/فراخوان-خرید-و-نصب-آسانسور-PC-شهرستان-کرج'>فراخوان خرید و نصب آسانسور PC شهرستان کرج / فراخوان خرید و نصب آسانسور PC شهرستان کرج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044100/استعلام-25-دستگاه-تلویزیون'>استعلام 25 دستگاه تلویزیون  / استعلام , استعلام 25 دستگاه تلویزیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044101/استعلام-تهیه-برج-نوری-گالوانیزه-10-متری-با-سبد-ثابت'>استعلام تهیه برج نوری گالوانیزه 10 متری با سبد ثابت / استعلام,استعلام تهیه برج نوری گالوانیزه 10 متری با سبد ثابت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044103/مناقصه-ساخت-بنای-یادمان-شهدا'>مناقصه ساخت بنای یادمان شهدا     / مناقصه ساخت بنای یادمان شهدا    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044104/مناقصه-تهیه-و-توزیع-غذا---'>مناقصه تهیه و توزیع غذا... - / آگهی فراخوان مناقصه, مناقصه تهیه و توزیع غذا.... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044107/تجدید-مناقصه-نگهداری-و-بازسازی-شبکه-های-کابل--هوایی--'>تجدید مناقصه نگهداری و بازسازی شبکه های کابل ، هوایی... / آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه نگهداری و بازسازی شبکه های کابل ، هوایی... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044108/استعلام-باطری-70-آمپر--'>استعلام باطری 70 آمپر... / استعلام, استعلام باطری 70 آمپر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044109/استعلام-نصب-و-بالا-کشیدن-الکتروپمپ--'>استعلام نصب و بالا کشیدن الکتروپمپ ... / استعلام,استعلام نصب و بالا کشیدن الکتروپمپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044110/استعلام-تجهیزات-راه-اندازی-و-انواع-گرم-کن-های-صنعتی--'>استعلام تجهیزات راه اندازی و انواع گرم کن های صنعتی... / استعلام، استعلام تجهیزات راه اندازی و انواع گرم کن های صنعتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044111/استعلام-لوله-فلزی'>استعلام  لوله فلزی / استعلام,استعلام  لوله فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044112/استعلام-بازسازی-حوضچه-ها-حسب-جلوگیری-از-خسارات-مالی-و-جانی'>استعلام بازسازی حوضچه ها حسب جلوگیری از خسارات مالی و جانی / استعلام, استعلام بازسازی حوضچه ها حسب جلوگیری از خسارات مالی و جانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044113/مناقصه-انجام-خدمات-طراحی-تامین-نصب-وراه-اندازی-ایستگاه-پایش-آنلاین--'>مناقصه انجام خدمات طراحی، تامین، نصب  وراه اندازی ایستگاه پایش آنلاین... / مناقصه انجام خدمات طراحی، تامین، نصب  وراه اندازی ایستگاه پایش آنلاین...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044115/استعلام-متر-لیزری--چرخ-متر--GPS'>استعلام متر لیزری ، چرخ متر ، GPS  / استعلام , استعلام متر لیزری ، چرخ متر ، GPS </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044117/مناقصه-واگذاری-بخشی-از-امور-نگهبانی--'>مناقصه واگذاری بخشی از امور نگهبانی ... / مناقصه , مناقصه واگذاری بخشی از امور نگهبانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044119/استعلام-خرید-50-لوله-3-4-گالوانیزه-مرغوب'>استعلام خرید 50 لوله 3/4 گالوانیزه مرغوب / استعلام , استعلام خرید 50 لوله 3/4 گالوانیزه مرغوب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044121/مناقصه-ساخت-پانل-های-دیواره-اواپراتور-واحدهای-بخار-نیروگاه--'>مناقصه ساخت پانل های دیواره اواپراتور واحدهای بخار نیروگاه ... / مناقصه ساخت پانل های دیواره اواپراتور واحدهای بخار نیروگاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044122/استعلام-چرخ-از-جنس-vcn150--'>استعلام چرخ از جنس vcn150 ... / استعلام, استعلام چرخ از جنس vcn150 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044124/استعلام-خرید-دال-بتونی'>استعلام خرید دال بتونی / استعلام, استعلام خرید دال بتونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044125/استعلام-کابل-شبکه--'>استعلام کابل شبکه... / استعلام , استعلام کابل شبکه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044127/مناقصه-خریداری-گوشت-قرمز-منجمد-برزیلی--'>مناقصه خریداری گوشت قرمز منجمد برزیلی ... / مناقصه ,مناقصه خریداری گوشت قرمز منجمد برزیلی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044128/استعلام-فیوز-ترمینال-100-زوجی-قهوه-ای'>استعلام فیوز ترمینال 100 زوجی قهوه ای / استعلام, استعلام فیوز ترمینال 100 زوجی قهوه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044129/مناقصه-بهسازی-وآسفالت-معابر'>مناقصه بهسازی وآسفالت معابر / مناقصه,مناقصه بهسازی وآسفالت معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044130/استعلام-کابل-ها-و-رساناها-و--'>استعلام کابل ها و رساناها و ... / استعلام , استعلام کابل ها و رساناها و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044131/استعلام-چاپگر-تحویلداری'>استعلام چاپگر تحویلداری / استعلام,استعلام  چاپگر تحویلداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044132/مناقصه-فعالیت-های-مربوط-به-سلامت-انسان'>مناقصه فعالیت های مربوط به سلامت انسان / مناقصه , مناقصه فعالیت های مربوط به سلامت انسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044133/​فراخوان-مناقصه-خرید-تابلو-اطلاعاتی'>​فراخوان مناقصه خرید تابلو اطلاعاتی / ​فراخوان مناقصه , ​فراخوان مناقصه خرید تابلو اطلاعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044134/مناقصه-واگذاری-شستشو-فسفاته-کاری-ماشین-کاری-و--'>مناقصه واگذاری شستشو، فسفاته کاری، ماشین کاری و ... / مناقصه واگذاری شستشو، فسفاته کاری، ماشین کاری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044135/استعلام-باتری-12-ولت'>استعلام باتری 12 ولت / استعلام, استعلام باتری 12 ولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044136/فراخوان-خرید--نصب-و-راه-اندازی-29-دستگاه-ترانسفورماتور-و---'>فراخوان خرید ، نصب و راه اندازی 29 دستگاه ترانسفورماتور و .... / فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان خرید ، نصب و راه اندازی 29 دستگاه ترانسفورماتور و 85 دستگاه تابلو برق  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044137/مناقصه-تامین-خودروهای-استیجاری-و-ایاب-و-ذهاب'>مناقصه تامین خودروهای استیجاری و ایاب و ذهاب / مناقصه تامین خودروهای استیجاری و ایاب و ذهاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044138/مناقصه-بهسازی-وآسفالت-معابر--'>مناقصه بهسازی وآسفالت معابر ... / مناقصه,مناقصه بهسازی وآسفالت معابر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044140/مناقصه-اجرای-عملیات-تعمیرات-4-واحد-ساختمانی--'>مناقصه اجرای عملیات تعمیرات 4 واحد ساختمانی... / مناقصه, مناقصه اجرای عملیات تعمیرات 4 واحد ساختمانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044141/استعلام-چای-قرمز---'>استعلام چای قرمز  .... / استعلام , استعلام چای قرمز  ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044142/استعلام-گلوب-ولو-4-اینچ'>استعلام گلوب ولو 4 اینچ  / استعلام, استعلام گلوب ولو 4 اینچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044143/مناقصه-تهیه-و-اجرای-تاسیسات-مکانیکی-پروژه-نیاوران'>مناقصه تهیه و اجرای تاسیسات مکانیکی پروژه نیاوران  / مناقصه تهیه و اجرای تاسیسات مکانیکی پروژه نیاوران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044144/استعلام-شیرآلات-و-اتصالات'>استعلام شیرآلات و اتصالات / استعلام, استعلام شیرآلات و اتصالات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044145/استعلام-فیلترهای-ماشین-آلات'>استعلام فیلترهای ماشین آلات  / استعلام ,استعلام فیلترهای ماشین آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044146/مناقصه-انتقال-خط-برق-نیرگاه-زباله-سوز'>مناقصه انتقال خط برق نیرگاه زباله سوز  / مناقصه انتقال خط برق نیرگاه زباله سوز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044147/مناقصه-فعالیت-های-مدیریت-وجوه'>مناقصه فعالیت های مدیریت وجوه / مناقصه, مناقصه فعالیت های مدیریت وجوه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044148/استعلام-ALL-IN-ONE-LENEVO-INTEL-I5-4GB--'>استعلام ALL IN ONE LENEVO INTEL I5 4GB ...  / استعلام, استعلام ALL IN ONE LENEVO INTEL I5 4GB ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044149/مناقصه-سرمایه-گذاری-و-استفاده-از-فضاهای-تبلیغاتی---'>مناقصه سرمایه گذاری و استفاده از فضاهای تبلیغاتی .... / مناقصه, مناقصه سرمایه گذاری و استفاده از فضاهای تبلیغاتی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044150/استعلام-خاموش-کننده-حاوی-پودر-مخلوط-با-گاز---'>استعلام خاموش کننده حاوی پودر مخلوط با گاز  ... / استعلام,استعلام خاموش کننده حاوی پودر مخلوط با گاز  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044151/مناقصه-تولید-محصولات-فلزی-سازه-ای--'>مناقصه تولید محصولات فلزی سازه ای... / مناقصه, مناقصه تولید محصولات فلزی سازه ای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044152/استعلام-چای-500-گرمی'>استعلام چای 500 گرمی / استعلام, استعلام چای 500 گرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044153/استعلام-عملیات-اصلاح-بخشی-از-شبکه-برق-فشار-متوسط'>استعلام عملیات اصلاح بخشی از شبکه برق فشار متوسط  / استعلام,استعلام  عملیات اصلاح بخشی از شبکه برق فشار متوسط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044154/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی / استعلام, استعلام کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044155/استعلام-30-عدد-ترموس-10-لیتری'>استعلام  30 عدد ترموس 10 لیتری  / استعلام, استعلام  30 عدد ترموس 10 لیتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044156/استعلام-آشکارسازها-و-انتقال-دهنده-های-سیگنال-و-سوئیچ-ها'>استعلام آشکارسازها و انتقال دهنده های سیگنال و سوئیچ ها  / استعلام, استعلام آشکارسازها و انتقال دهنده های سیگنال و سوئیچ ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044157/استعلام-فلش-مموری'>استعلام فلش مموری / استعلام , استعلام فلش مموری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044158/مناقصه-توسعه-و-پشتیبانی-فنی-سیستم-یکپارچه-وب-سایت-ها-و--'>مناقصه توسعه و پشتیبانی فنی سیستم یکپارچه وب سایت ها و.... / مناقصه توسعه و پشتیبانی فنی سیستم یکپارچه وب سایت ها و....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044160/استعلام-اتصالات-آهنی'>استعلام اتصالات آهنی / استعلام , استعلام اتصالات آهنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044161/استعلام-اجرای-آسفالت-روستای-کهریز-گیژان-شهرستان-رومشکان'>استعلام اجرای آسفالت روستای کهریز گیژان شهرستان رومشکان / استعلام, استعلام اجرای آسفالت روستای کهریز گیژان شهرستان رومشکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044162/استعلام-جرای-طرح-هادی-روستای-نهرابی'>استعلام جرای طرح هادی روستای نهرابی / استعلام , استعلام اجرای طرح هادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044163/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای'>استعلام اجرای طرح هادی روستای / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044164/استعلام-لامپ-کم-مصرف'>استعلام لامپ کم مصرف  / استعلام, استعلام لامپ کم مصرف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044165/استعلام-سوئیچ-شبکه--'>استعلام سوئیچ شبکه ... / استعلام,استعلام سوئیچ شبکه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044166/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای-برم-الیگودرز'>استعلام اجرای طرح هادی روستای برم الیگودرز / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستای برم الیگودرز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044167/استعلام-جرای-طرح-هادی-روستای-دره-بیان'>استعلام جرای طرح هادی روستای دره بیان / استعلام , استعلام اجرای طرح هادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044168/استعلام-فعالیتهای-نصب-تاسیسات-برق-و--'>استعلام فعالیتهای نصب تاسیسات برق و ... / استعلام , استعلام فعالیتهای نصب تاسیسات برق و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044169/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای-سراب-برد-زنجیر'>استعلام اجرای طرح هادی روستای  سراب برد زنجیر  / استعلام , استعلام  اجرای طرح هادی روستای  سراب برد زنجیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044171/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای'>استعلام اجرای طرح هادی روستای / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044172/استعلام-تعداد-20-دستگاه-یونیت-PC'>استعلام تعداد 20 دستگاه یونیت PC / استعلام, استعلام تعداد 20 دستگاه یونیت PC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044173/استعلام-خرید-کلی-باتری-خشک-قابل-شارژ-بدون-اسید'>استعلام خرید کلی باتری خشک قابل شارژ بدون اسید / استعلام , استعلام خرید کلی باتری خشک قابل شارژ بدون اسید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044174/مناقصه-امور-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذا--'>مناقصه امور تهیه، طبخ و توزیع غذا... / مناقصه, مناقصه امور تهیه، طبخ و توزیع غذا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044175/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای-محمود-آباد-گاوکل'>استعلام اجرای طرح هادی روستای  محمود آباد گاوکل / استعلام , استعلام اجرای طرح هادی روستای  محمود آباد گاوکل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044176/استعلام-میلگرد'>استعلام میلگرد / استعلام , استعلام میلگرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044177/استعلام-کاغذ-A4-A3-برش-لیزری'>استعلام کاغذ A4/A3 برش لیزری / استعلام, استعلام کاغذ A4/A3 برش لیزری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044178/استعلام-میلگرد-آجدار-فولادی--'>استعلام میلگرد آجدار فولادی... / استعلام, مناقصه میلگرد آجدار فولادی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044179/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستاهای-نجف-آباد'>استعلام اجرای طرح هادی روستاهای نجف آباد / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستاهای نجف آباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044180/استعلام-کامپیوتر-و-لپ-تاپ'>استعلام کامپیوتر و لپ تاپ / استعلام, استعلام کامپیوتر و لپ تاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044181/استعلام-خرید-یک-دستگاه-تلویزیون-65-اینچ'>استعلام خرید یک دستگاه تلویزیون 65 اینچ / استعلام , استعلام خرید یک دستگاه تلویزیون 65 اینچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044182/استعلام-​اسکن-پرونده-های-پرسنلی'>استعلام ​اسکن پرونده های پرسنلی / استعلام، استعلام ​اسکن پرونده های پرسنلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044183/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای-رماوندی'>استعلام اجرای طرح هادی روستای رماوندی / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستای رماوندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044184/استعلام-حوله-پردیس-سایز-40--70'>استعلام حوله پردیس سایز 40 * 70 / استعلام, استعلام حوله پردیس سایز 40 * 70</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044185/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای-سرتخت-شهرستان-صحنه'>استعلام اجرای طرح هادی روستای سرتخت شهرستان صحنه / استعلام , استعلام اجرای طرح هادی روستای سرتخت شهرستان صحنه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044187/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای'>استعلام اجرای طرح هادی روستای  / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044188/استعلام-دستگاه-الکترولیز-نمک-طعام'>استعلام دستگاه الکترولیز نمک طعام / استعلام, استعلام دستگاه الکترولیز نمک طعام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044189/استعلام-تهیه-پوشینه-برای-معلولین-ضایعه-نخایی--'>استعلام تهیه پوشینه برای معلولین ضایعه نخایی... / استعلام, استعلام تهیه پوشینه برای معلولین ضایعه نخایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044190/استعلام-اجرای-کانال-سنگی-و-دال-بتنی-روستای-حیران--'>استعلام اجرای کانال سنگی و دال بتنی روستای حیران ... / استعلام, استعلام اجرای کانال سنگی و دال بتنی روستای حیران ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044191/استعلام-اجرای-آسفالت-معابر'>استعلام اجرای آسفالت معابر  / استعلام,استعلام اجرای آسفالت معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044193/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای-کیوه-نان'>استعلام اجرای طرح هادی روستای کیوه نان  / استعلام , استعلام اجرای طرح هادی روستای کیوه نان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044194/استعلام-توسعه-برق'>استعلام توسعه برق  / استعلام ,استعلام توسعه برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044195/مناقصه-تهیه-مصالح-و-لوله-گذاری-خط-انتقال-آب-و-بهسازی--'>مناقصه تهیه مصالح و لوله گذاری خط انتقال آب و بهسازی ... / مناقصه,مناقصه تهیه مصالح و لوله گذاری خط انتقال آب و بهسازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044197/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای'>استعلام اجرای طرح هادی روستای  / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044198/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای-چشمه-کبود'>استعلام اجرای طرح هادی روستای چشمه کبود  / استعلام , استعلام اجرای طرح هادی روستای چشمه کبود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044199/استعلام-اجرای-آسفالت-روستای-رومیانی'>استعلام اجرای آسفالت روستای رومیانی / استعلام,استعلام اجرای آسفالت روستای رومیانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044200/استعلام-کیف-پالتویی-چرمی'>استعلام کیف پالتویی چرمی / استعلام, استعلام کیف پالتویی چرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044201/استعلام-فعالیتهای-مخابراتی-باسیم-بی-سیم-و-ماهواره-ای'>استعلام فعالیتهای مخابراتی باسیم، بی سیم و ماهواره ای / استعلام, استعلام فعالیتهای مخابراتی باسیم، بی سیم و ماهواره ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044202/استعلام-روغن-نمره-30-معمولی'>استعلام روغن نمره 30 معمولی /  استعلام , استعلام روغن نمره 30 معمولی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044203/مناقصه-خرید-الکتروموتور-شناور-و-پمپ-شناور'>مناقصه خرید الکتروموتور شناور و پمپ شناور / مناقصه، مناقصه خرید الکتروموتور شناور و پمپ شناور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044204/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای-سنجابید-رایگان'>استعلام اجرای طرح هادی روستای سنجابید رایگان / استعلام , استعلام اجرای طرح هادی روستای سنجابید رایگان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044206/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای'>استعلام اجرای طرح هادی روستای  / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044207/استعلام-36-عدد-رک-دیواری'>استعلام 36 عدد رک دیواری  / استعلام, استعلام 36 عدد رک دیواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044208/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای-دواردرمیان-شهرستان-اسلام-آباد-غرب'>استعلام اجرای طرح هادی روستای دواردرمیان شهرستان اسلام آباد غرب / استعلام , استعلام اجرای طرح هادی روستای دواردرمیان شهرستان اسلام آباد غرب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044209/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستاهای-عمه-و-سلیمانیه'>استعلام اجرای طرح هادی روستاهای عمه و سلیمانیه / استعلام , استعلام اجرای طرح هادی روستاهای عمه و سلیمانیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044210/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-حفاظت-فیزیکی-و-تامین-امنیت-نگهبانی'>مناقصه عمومی یک مرحله ای حفاظت فیزیکی و تامین امنیت نگهبانی / مناقصه عمومی یک مرحله ای حفاظت فیزیکی و تامین امنیت نگهبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044211/استعلام-معاینه-فنی-و-بازرسی-موتورخانه-ها--'>استعلام معاینه فنی و بازرسی موتورخانه ها... / استعلام, استعلام معاینه فنی و بازرسی موتورخانه ها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044212/استعلام-شکر-بسته-بندی-3-کیلویی'>استعلام شکر بسته بندی 3 کیلویی / استعلام, استعلام شکر بسته بندی 3 کیلویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044213/استعلام-اجرای-طرح-هادی--'>استعلام اجرای طرح هادی ... / استعلام,استعلام اجرای طرح هادی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044214/فراخوان-تامین--نصب--راه-اندازی--راهبری-و-خدمات-پشتیبانی-تاسیسات--'>فراخوان تامین ، نصب ، راه اندازی ، راهبری و خدمات پشتیبانی تاسیسات... / فراخوان شناسایی پیمانکار , فراخوان تامین ، نصب ، راه اندازی ، راهبری و خدمات پشتیبانی تاسیسات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044215/مناقصه-خرید-الکتروموتور-و-محرک-پنوماتیکی-و-رگلاتور-گازی'>مناقصه خرید الکتروموتور و محرک پنوماتیکی و رگلاتور گازی / مناقصه، مناقصه خرید الکتروموتور و محرک پنوماتیکی و رگلاتور گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044216/استعلام-روغن-نمره-40-معمولی'>استعلام روغن نمره 40 معمولی /  استعلام , استعلام روغن نمره40 معمولی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044217/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای-زلان'>استعلام اجرای طرح هادی روستای زلان  / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستای زلان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044218/استعلام-اجرای-طرح-هادی--'>استعلام اجرای طرح هادی ... / استعلام,استعلام اجرای طرح هادی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044219/استعلام-تهیه-و-اجرای-مرمت-و-بازسازی-مخزن-بتنی'>استعلام تهیه و اجرای مرمت و بازسازی مخزن بتنی / استعلام,استعلام تهیه و اجرای مرمت و بازسازی مخزن بتنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044220/استعلام-لوبیا-بسته-بندی-یک-کیلویی-شرکتی'>استعلام لوبیا بسته بندی یک کیلویی شرکتی  / استعلام, استعلام لوبیا بسته بندی یک کیلویی شرکتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044221/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-حفاظت-فیزیکی'>مناقصه عمومی یک مرحله ای حفاظت فیزیکی / مناقصه عمومی یک مرحله ای حفاظت فیزیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044222/استعلام-خرید-بذر-قره-یونجه'>استعلام خرید بذر قره یونجه / استعلام, استعلام خرید بذر قره یونجه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044223/استعلام-تیغه-ولو-دروازه-ای-(شیر-اسلاری)'>استعلام تیغه ولو دروازه ای (شیر اسلاری) /  استعلام , استعلام تیغه ولو دروازه ای (شیر اسلاری)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044224/مناقصه-خرید-لوازم-فاضلاب-PVC'>مناقصه خرید لوازم فاضلاب PVC / مناقصه خرید لوازم فاضلاب PVC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044225/استعلام-​فلوترانسمیتر-FT'>استعلام ​فلوترانسمیتر FT / استعلام, استعلام  ​فلوترانسمیتر FT</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044226/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای-قمرالی'>استعلام اجرای طرح هادی روستای قمرالی / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستای قمرالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044227/استعلام-روغن-سرخ-کردنی-2-لیتری'>استعلام  روغن سرخ کردنی 2 لیتری  / استعلام, استعلام  روغن سرخ کردنی 2 لیتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044228/مناقصه-اجرای-عملیات-انتقال-نیرو-و-برق-رسانی--'>مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برق رسانی ... / مناقصه ,مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برق رسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044229/استعلام-دوربین-تحت-شبکه-بولت-ipc4431-چهار-مگاپیکسل'>استعلام دوربین تحت شبکه بولت ipc4431 چهار مگاپیکسل / استعلام, استعلام دوربین تحت شبکه بولت ipc4431 چهار مگاپیکسل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044230/استعلام-برنج-ایرانی'>استعلام  برنج ایرانی / استعلام, استعلام  برنج ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044231/استعلام-عملیات-اجرایی-طرح-هادی-روستای-شهرستانک'>استعلام  عملیات اجرایی طرح هادی روستای شهرستانک / استعلام , استعلام عملیات اجرایی طرح هادی روستای شهرستانک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044232/استعلام-تهیه-و-اجرای-آیتمهای-درخواستی-مرکز-رفاهی-جهت-استخر'>استعلام تهیه و اجرای آیتمهای درخواستی مرکز رفاهی جهت استخر / استعلام, استعلام تهیه و اجرای آیتمهای درخواستی مرکز رفاهی جهت استخر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044233/استعلام-اجرای-بهسازی-محیط-و-اصلاح-معابر'>استعلام اجرای بهسازی محیط و اصلاح معابر / استعلام, استعلام اجرای بهسازی محیط و اصلاح معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044234/استعلام-فیلتر-نمدی-سقفی'>استعلام فیلتر نمدی سقفی  / استعلام,استعلام فیلتر نمدی سقفی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044235/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-احداث-چمن-مصنوعی'>مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث چمن مصنوعی / مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث چمن مصنوعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044236/استعلام-رایانه-همراه-15-4-IN-مدل-TECRA-توشیبا--'>استعلام رایانه همراه 15/4 IN مدل TECRA توشیبا ... / استعلام,استعلام رایانه همراه 15/4 IN مدل TECRA توشیبا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044239/استعلام-خرید-لوازم-التحریر'>استعلام خرید لوازم التحریر / استعلام, استعلام خرید لوازم التحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044240/اجرای-طرح-هادی-روستای-نی-پهن-عبدالله'>اجرای طرح هادی روستای نی پهن عبدالله  / استعلام, اجرای طرح هادی روستای نی پهن عبدالله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044241/استعلام-سایر-فعالیت-های-حرفه-ای-علمی-و-فنی'>استعلام سایر فعالیت های حرفه ای، علمی و فنی  / استعلام, استعلام سایر فعالیت های حرفه ای، علمی و فنی طبقه بندی نشده در جای دیگر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044242/استعلام-عملیات-اجرایی-طرح-هادی-روستای'>استعلام  عملیات اجرایی طرح هادی روستای  / استعلام , استعلام عملیات اجرایی طرح هادی روستای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044243/فراخوان-طراحی-تامین-لوازم-و-نصب-آژیر'>فراخوان طراحی، تامین لوازم و نصب آژیر / فراخوان طراحی، تامین لوازم و نصب آژیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044244/استعلام-پمپ-دنده-ای-روغن-پینیون'>استعلام پمپ دنده ای روغن پینیون /  استعلام , استعلام پمپ دنده ای روغن پینیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044245/استعلام-باکس-پالت'>استعلام باکس پالت / استعلام, استعلام باکس پالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044246/استعلام-بلبرینگ-کانوایر-C'>استعلام بلبرینگ کانوایر C / استعلام,استعلام بلبرینگ کانوایر C</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044247/استعلام-تلویزیون-سیم-رابط-و-آنتن-تلویزیونی-هانی'>استعلام تلویزیون، سیم رابط و آنتن تلویزیونی هانی / استعلام,استعلام تلویزیون، سیم رابط و آنتن تلویزیونی هانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044248/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای-قلعه-گلینه-علیا'>استعلام اجرای طرح هادی روستای قلعه گلینه علیا  / استعلام ,استعلام اجرای طرح هادی روستای قلعه گلینه علیا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044249/استعلام-عملیات-اجرایی-طرح-هادی-روستای-دستجرد'>استعلام عملیات اجرایی طرح هادی روستای دستجرد / استعلام , استعلام عملیات اجرایی طرح هادی روستای دستجرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044250/مناقصه-M-SYSTEM'>مناقصه M-SYSTEM / مناقصه , مناقصه M-SYSTEM</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044252/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای-سنگان-سفلی'>استعلام اجرای طرح هادی روستای سنگان سفلی  / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستای سنگان سفلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044253/استعلام-ساخت-سایر-پروژه-های-مهندسی-عمران'>استعلام  ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران / استعلام , استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044255/مناقصه-خرید-قطعات-الکتریکی--'>مناقصه خرید قطعات الکتریکی ... / مناقصه ,مناقصه خرید قطعات الکتریکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044256/استعلام-ساخت-سایر-پروژه-های-مهندسی-عمران'>استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران / استعلام , استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044257/استعلام-احداث-کانال-انتقال-آب'>استعلام احداث کانال انتقال آب / استعلام, استعلام احداث کانال انتقال آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044258/استعلام-الکتروموتور-با-فن-جهت-سیستم-هوادهی-تصفیه-خانه'>استعلام الکتروموتور با فن جهت سیستم هوادهی تصفیه خانه / استعلام, استعلام الکتروموتور با فن جهت سیستم هوادهی تصفیه خانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044259/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای-کله-جوب-پایین'>استعلام اجرای طرح هادی روستای کله جوب پایین  / استعلام ,استعلام اجرای طرح هادی روستای کله جوب پایین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044260/استعلام-عملیات-اجرایی-طرح-هادی-روستای-محمودیان'>استعلام عملیات اجرایی طرح هادی روستای محمودیان / استعلام , استعلام عملیات اجرایی طرح هادی روستای محمودیان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044261/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای'>استعلام اجرای طرح هادی روستای  / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044262/استعلام-رله-دیفرانسیل-ترانس-استیشن'>استعلام رله دیفرانسیل ترانس استیشن / استعلام, استعلام رله دیفرانسیل ترانس استیشن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044263/استعلام-تعمیرات-حوضچه-آرامش-شیرخانه-سد-علویان-مراغه'>استعلام تعمیرات حوضچه آرامش شیرخانه سد علویان- مراغه / استعلام, استعلام تعمیرات حوضچه آرامش شیرخانه سد علویان- مراغه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044264/استعلام-لوازم-تحریر-اداری'>استعلام لوازم تحریر اداری / استعلام,استعلام لوازم تحریر اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044265/مناقصه-PENUMATIC-ACTUATOR'>مناقصه PENUMATIC ACTUATOR / مناقصه , مناقصه PENUMATIC ACTUATOR</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044266/استعلام-پالت-مدولار'>استعلام پالت مدولار / استعلام,استعلام پالت مدولار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044267/استعلام-یخچال-امرسان-20-فوت'>استعلام یخچال امرسان 20 فوت  / استعلام,استعلام یخچال امرسان 20 فوت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044268/استعلام-ساخت-سایر-پروژه-های-مهندسی-عمران'>استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران / استعلام , استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044269/استعلام-مرمت-و-لایروبی-قنات'>استعلام مرمت و لایروبی قنات / استعلام , استعلام لایروبی و مرمت قنات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044270/استعلام-ساخت-سایر-پروژه-های-مهندسی-عمران'>استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران  / استعلام , استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044271/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای-فیقان'>استعلام اجرای طرح هادی روستای فیقان  / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستای فیقان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044272/استعلام-عملیات-واگذاری-انجام-خدمات-راهبری-و--'>استعلام عملیات واگذاری انجام خدمات راهبری و... / استعلام, استعلام عملیات واگذاری انجام خدمات راهبری و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044273/استعلام-ست-کیف-پول-و-کمربند-مردانه'>استعلام ست کیف پول و کمربند مردانه   / استعلام, استعلام ست کیف پول و کمربند مردانه  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044274/استعلام-احیا-و-مرمت-قنات-دشت-سفلی-رونیز-استهبان'>استعلام احیا و مرمت قنات دشت سفلی رونیز استهبان / استعلام, استعلام احیا و مرمت قنات دشت سفلی رونیز استهبان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044275/استعلام-ساخت-سایر-پروژه-های-مهندسی-عمران'>استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران  / استعلام, استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044276/مناقصه-MOISTURE-ANALYZER'>مناقصه MOISTURE ANALYZER / مناقصه , مناقصه MOISTURE ANALYZER</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044277/استعلام-تکمیل-و-کنترل-سیلاب'>استعلام تکمیل و کنترل سیلاب / استعلام, استعلام تکمیل و کنترل سیلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044278/استعلام-ساخت-سایر-پروژه-های-مهندسی-عمران'>استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران / استعلام , استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044279/استعلام-سایر-فعالیت-های-مددکاری-اجتماعی'>استعلام سایر فعالیت های مددکاری اجتماعی / استعلام, استعلام سایر فعالیت های مددکاری اجتماعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044280/استعلام-عملیات-اجرایی-طرح-هادی-روستای-قلعه'>استعلام عملیات اجرایی طرح هادی روستای قلعه / استعلام , استعلام عملیات اجرایی طرح هادی روستای قلعه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044281/استعلام-مرمت-و-ساخت-اتاقکهای-کلرزنی--'>استعلام مرمت و ساخت اتاقکهای کلرزنی... / استعلام , استعلام مرمت و ساخت اتاقکهای کلرزنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044282/استعلام-مرمت-و-لایروبی-قنات'>استعلام مرمت و لایروبی قنات / استعلام , استعلام لایروبی و مرمت قنات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044283/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستاهای-کهرار-سفلی-و--'>استعلام اجرای طرح هادی روستاهای کهرار سفلی و ...  / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستاهای کهرار سفلی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044284/مناقصه-خرید-رگولاتور-در-سایزهای-مختلف'>مناقصه خرید رگولاتور در سایزهای مختلف / مناقصه خرید رگولاتور در سایزهای مختلف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044285/استعلام-عملیات-اجرایی-طرح-هادی'>استعلام عملیات اجرایی طرح هادی / استعلام , استعلام عملیات اجرایی طرح هادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044286/استعلام-قند-شکسته--'>استعلام قند شکسته ... / استعلام,استعلام قند شکسته ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044287/استعلام-بروز-رسانی-سیستم-کنترل-3-فاز'>استعلام بروز رسانی سیستم کنترل 3 فاز  / استعلام , استعلام بروز رسانی سیستم کنترل 3 فاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044288/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام,استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044289/استعلام-بازطراحی-نظام-خدمات-اجتماعی-و--'>استعلام بازطراحی نظام خدمات اجتماعی و ... / استعلام, استعلام بازطراحی نظام خدمات اجتماعی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044290/استعلام-سیستم-صوتی-شامل-آمپلی-فایر--'>استعلام سیستم صوتی شامل آمپلی فایر ... / استعلام , استعلام سیستم صوتی شامل آمپلی فایر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044291/استعلام-رنگ-اپوکسی-کف'>استعلام رنگ اپوکسی کف / استعلام ,استعلام رنگ اپوکسی کف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044292/مناقصه-LATHE-MACHINE'>مناقصه LATHE MACHINE / مناقصه , مناقصه LATHE MACHINE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044293/استعلام-اجرای-طرح-هادی--'>استعلام اجرای طرح هادی ... / استعلام,استعلام اجرای طرح هادی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044294/استعلام-تعمیر-هسته-استاتور-و-روتور-الکتروموتور-فشار-قوی'>استعلام تعمیر هسته استاتور و روتور الکتروموتور فشار قوی / استعلام , استعلام تعمیر هسته استاتور و روتور الکتروموتور فشار قوی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044295/آگهی-فراخوان-شناسایی-انجام-تعمیرات-اساسی-هیدروژن-پلانت'>آگهی فراخوان شناسایی انجام تعمیرات اساسی هیدروژن پلانت / آگهی فراخوان شناسایی،آگهی فراخوان شناسایی انجام تعمیرات اساسی هیدروژن پلانت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044296/استعلام-عملیات-اجرایی-طرح-هادی'>استعلام عملیات اجرایی طرح هادی / استعلام , استعلام عملیات اجرایی طرح هادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044297/استعلام-ساخت-سایر-پروژه-های-مهندسی-عمران'>استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران  / استعلام , استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043302/مزایده-یک-دستگاه-تاب-زنجیری-کودک'>مزایده یک دستگاه تاب زنجیری کودک / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه تاب زنجیری کودک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043303/مزایده-یک-عدد-دستگاه-دیزل-ژنراتور'>مزایده یک عدد دستگاه دیزل ژنراتور / آگهی مزایده، مزایده یک عدد دستگاه دیزل ژنراتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043304/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-595مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 595مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 595مترمربع نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043305/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-باغ-مساحت-1362-80متر'>مزایده ششدانگ یک قطعه باغ مساحت 1362.80متر / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه باغ مساحت 1362.80متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043307/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-251-48متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 251.48متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 251.48متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043308/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-221-64متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت عرصه 221.64متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت عرصه 221.64متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043309/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-195-7متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت عرصه 195.7متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت عرصه 195.7متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043310/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-290-مترمربع'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 290 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 290 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043314/مزایده-فروش-تعدادی-قطعه-زمین-کاربری-مسکونی-تجاری-حمل-و-نقل-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی قطعه زمین کاربری مسکونی تجاری حمل و نقل نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعدادی قطعه زمین کاربری مسکونی تجاری حمل و نقل نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043315/مزایده-فروش-املاک-بصورت-نقد-و-اقساط-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک بصورت نقد و اقساط نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش املاک بصورت نقد و اقساط نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043317/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-419-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 419 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 419 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043319/مزایده-ششدانگ-ملک-بخش-سه-اردبیل'>مزایده ششدانگ ملک بخش سه اردبیل  / مزایده,مزایده ششدانگ ملک بخش سه اردبیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043322/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-263-75متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 263.75متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 263.75متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043323/مزایده-اموال-منقول-و-غیرمنقول-شامل-زمین-و-پلاک-ثبتی'>مزایده اموال منقول و غیرمنقول شامل زمین و پلاک ثبتی / مزایده,مزایده اموال منقول و غیرمنقول شامل زمین و پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043324/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-5560-64متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 5560.64متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 5560.64متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043325/مزایده-واگذاری-پارکینگ-ورودی'>مزایده واگذاری پارکینگ ورودی / مزایده عمومی, مزایده واگذاری پارکینگ ورودی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043326/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-110-000مترمربع'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 110.000مترمربع  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 110.000مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043329/مزایده-فروش-تعدادی-خودرو-شامل-اتوبوس-سپهرمان-نوبت-سوم'>مزایده فروش  تعدادی خودرو شامل اتوبوس سپهرمان- نوبت سوم / آگهی مزایده, مزایده فروش  تعدادی خودرو شامل اتوبوس سپهرمان- نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043331/مزایده-ششدانگ-زمین-کشاورزی-مساحت-105-هکتار'>مزایده ششدانگ زمین کشاورزی مساحت 105 هکتار / مزایده,مزایده ششدانگ زمین کشاورزی مساحت 105 هکتار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043332/مزایده-واگذاری-یک-قطعه-زمین---'>مزایده واگذاری یک قطعه زمین .... / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری یک قطعه زمین ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043334/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-1677-50متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 1677.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 1677.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043335/مزایده-یک-دستگاه-بیل-مکانیکی-چرخ-زنجیری'>مزایده یک دستگاه بیل مکانیکی چرخ زنجیری / مزایده,مزایده یک دستگاه بیل مکانیکی چرخ زنجیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043336/مزایده-منزل-مسکونی-با-قدمت-سی-سال-مرحله-اول'>مزایده منزل مسکونی با قدمت سی سال مرحله اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی با قدمت سی سال مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043337/مزایده-بهره-برداری-شهر-بازی-بزرگ-پارک-ملت--'>مزایده بهره برداری شهر بازی بزرگ پارک ملت... / مزایده عمومی، مزایده بهره برداری شهر بازی بزرگ پارک ملت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043338/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-سواری-پاترول-دو-درب--'>مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری پاترول دو درب.... / آگهی مزایده ، مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری پاترول دو درب....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043339/مزایده-آپارتمان-مساحت-95-مترمربع'>مزایده آپارتمان مساحت 95 مترمربع  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 95 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043340/مزایده-اجاره-دو-باب-مغازه-تجاری'>مزایده اجاره دو باب مغازه تجاری / مزایده, مزایده اجاره دو باب مغازه تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043341/مزایده-اموال-غیرمنقول-شامل-آپارتمان-اسناد-رهنی'>مزایده اموال غیرمنقول شامل آپارتمان اسناد رهنی  / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول شامل آپارتمان اسناد رهنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043344/مزایده-مغازه-های-موقوفه-پاساژ-امامزاده-احمد'>مزایده مغازه های موقوفه پاساژ امامزاده احمد  / آگهی مزایده, مزایده مغازه های موقوفه پاساژ امامزاده احمد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043345/مزایده-فروش-اکسید-روی'>مزایده فروش اکسید روی  / آگهی مزایده عام , مزایده فروش اکسید روی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043348/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-دوم-قدمت-هشت-ساله'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه دوم قدمت هشت ساله / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه دوم قدمت هشت ساله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043352/مزایده-تعدادی-وسائط-نقلیه--'>مزایده تعدادی وسائط نقلیه ... / مزایده ,مزایده تعدادی وسائط نقلیه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043353/مزایده-سند-مالکیت-یک-قطعه-زمین-مساحت-1178-28متر'>مزایده سند مالکیت یک قطعه زمین مساحت 1178.28متر / مزایده,مزایده سند مالکیت یک قطعه زمین مساحت 1178.28متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043356/مزایده-سه-ساعت-و-دقیقه-آب-با-زمین-مرحله-اول'>مزایده سه ساعت و دقیقه آب با زمین مرحله اول  / مزایده,مزایده سه ساعت و دقیقه آب با زمین مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043358/مزایده-قاب-عروسکی--'>مزایده قاب عروسکی... / آگهی مزایده، مزایده قاب عروسکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043359/مزایده-ششدانگ-زمین-محصور-مساحت-1093متر'>مزایده ششدانگ زمین محصور مساحت 1093متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین محصور مساحت 1093متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043362/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-اعیان-119-03متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت اعیان 119.03متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت اعیان 119.03متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043364/مزایده-ششدانگ-ملک-به-میزان-یکصد-من-مشاع-زمین-مزروعی-دیم'>مزایده ششدانگ ملک به میزان یکصد من مشاع زمین مزروعی دیم / مزایده,مزایده ششدانگ ملک به میزان یکصد من مشاع زمین مزروعی دیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043365/مزایده-فروش-تعدادی-از-ماشین-آلات-مازاد-و-مستعمل--'>مزایده فروش تعدادی از ماشین آلات مازاد و مستعمل ... / مزایده ,مزایده فروش تعدادی از ماشین آلات مازاد و مستعمل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043368/مزایده-سه-دانگ-پلاک-ثبتی-سه-فرعی-از-یازده-اصلی'>مزایده سه دانگ پلاک ثبتی سه فرعی از یازده اصلی  / مزایده,مزایده سه دانگ پلاک ثبتی سه فرعی از یازده اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043370/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-511-متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 511 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 511 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043373/مزایده-یک-قطعه-زمین-مسکونی-عرصه-248متر'>مزایده یک قطعه زمین مسکونی عرصه 248متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی عرصه 248متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043374/مزایده-بهره-برداری-از-جایگاه-تک-منظوره-CNG---نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از جایگاه تک منظوره  CNG... - نوبت دوم / آگهی مزایده، مزایده بهره برداری از جایگاه تک منظوره  CNG... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043376/مزایده-یک-واحد-مسکونی-مساحت-عرصه-963-14متر'>مزایده یک واحد مسکونی مساحت عرصه 963.14متر  / مزایده,مزایده یک واحد مسکونی مساحت عرصه 963.14متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043377/مزایده-واگذاری-غرف'>مزایده واگذاری غرف  / مزایده, مزایده واگذاری غرف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043381/مزایده-فروش-ششدانگ-زمین-سوله-و-ساختمان-کارگاه-5699متر'>مزایده فروش ششدانگ زمین سوله و ساختمان کارگاه 5699متر  / مزایده,مزایده فروش ششدانگ زمین سوله و ساختمان کارگاه 5699متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043382/مزایده-دو-دستگاه-خودرو-پراید--'>مزایده دو دستگاه خودرو پراید... / مزایده دو دستگاه خودرو پراید...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043384/مزایده-50-ثوب-پالتو-زنانه--'>مزایده 50 ثوب پالتو زنانه... / مزایده,مزایده 50 ثوب پالتو زنانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043385/مزایده-فروش-یک-دستگاه-کامیونت-ایسوزو-5200'>مزایده فروش یک دستگاه کامیونت ایسوزو 5200 / مزایده, مزایده فروش یک دستگاه کامیونت ایسوزو 5200</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043389/مزایده-فروش-آپارتمان-مسکونی-مساحت-74-مترمربع'>مزایده فروش آپارتمان مسکونی مساحت 74 مترمربع  / مزایده,مزایده فروش آپارتمان مسکونی مساحت 74 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043390/مزایده-تعداد-21-دستگاه-کامیونت-بادسان-و-فوتون'>مزایده تعداد 21 دستگاه کامیونت بادسان و فوتون / آگهی مزایده,مزایده تعداد 21 دستگاه کامیونت بادسان و فوتون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043391/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پراید-GTX'>مزایده یک دستگاه سواری پراید GTX   / مزایده,مزایده یک دستگاه سواری پراید GTX </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043395/مزایده-یک-دستگاه-تیغ-ابریشم-و-مخمل--نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه تیغ ابریشم و مخمل - نوبت دوم / مزایده, مزایده یک دستگاه تیغ ابریشم و مخمل - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043396/مزایده-یک-دهنه-مغازه-مساحت-27-متر-نوبت-اول'>مزایده یک دهنه مغازه مساحت 27 متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک دهنه مغازه مساحت 27 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043397/مزایده-یک-عدد-دینام-اتوبوس---'>مزایده یک عدد دینام اتوبوس .... / مزایده,مزایده یک عدد دینام اتوبوس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043398/مزایده-دینام-کوچک-دینام-بزرگ--'>مزایده دینام کوچک، دینام بزرگ... / آگهی مزایده، مزایده دینام کوچک، دینام بزرگ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043400/مزایده-یک-قطعه-زمین-بخش-14-اردبیل-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین بخش 14 اردبیل نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین بخش 14 اردبیل نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043402/مزایده-دو-دستگاه-چربی-گیر--'>مزایده دو دستگاه چربی گیر... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده دو دستگاه چربی گیر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043403/مزایده-ششدانگ-زمین-مزروعی-مساحت-20107متر'>مزایده ششدانگ زمین مزروعی مساحت 20107متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مزروعی مساحت 20107متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043406/مزایده-املاک-شامل-خانه-قدیمی-و-انباری-و-شالیزار'>مزایده املاک شامل خانه قدیمی و انباری و شالیزار  / مزایده,مزایده املاک شامل خانه قدیمی و انباری و شالیزار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043407/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پراید-مرحله-دوم'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید -مرحله دوم / اگهی مزایده ، مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید -مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043408/مزایده-پلاک-ثبتی-قطعه-5-تفکیکی-بخش-24-گیلان'>مزایده پلاک ثبتی قطعه 5 تفکیکی بخش 24 گیلان / مزایده,مزایده پلاک ثبتی قطعه 5 تفکیکی بخش 24 گیلان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043411/مزایده-خط-تلفن-همراه--'>مزایده خط تلفن همراه... / آگهی مزایده، مزایده خط تلفن همراه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043413/مزایده-یک-قطعه-زمین-مزروعی-مساحت-هفت-هکتار'>مزایده یک قطعه زمین مزروعی مساحت هفت هکتار / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مزروعی مساحت هفت هکتار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043417/مزایده-ملکی-مسکونی-مساحت-سیصد-متر-نوبت-دوم'>مزایده ملکی مسکونی مساحت سیصد متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملکی مسکونی مساحت سیصد متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043418/مزایده-ششدانگ-قطعه-سی-و-سه-مساحت-297-22متر'>مزایده ششدانگ قطعه سی و سه مساحت 297.22متر  / مزایده,مزایده ششدانگ قطعه سی و سه مساحت 297.22متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043420/مزایده-فروش-یکدستگاه-سی-ان-سی'>مزایده فروش یکدستگاه سی ان سی  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه سی ان سی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043423/مزایده-زمین-مسکونی-مساحت-صد-و-هفتاد-متر'>مزایده زمین مسکونی مساحت صد و هفتاد متر / مزایده,مزایده زمین مسکونی مساحت صد و هفتاد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043424/مزایده-فروش-یکدستگاه-دریل-رادیال-مدل-zg'>مزایده فروش یکدستگاه دریل رادیال مدل zg  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه دریل رادیال مدل zg </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043425/مزایده-یک-واحد-مسکونی-مساحت-345متر-مرحله-دوم'>مزایده یک واحد مسکونی مساحت 345متر مرحله دوم  / مزایده,مزایده یک واحد مسکونی مساحت 345متر مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043429/مزایده-ششدانگ-پلاک-1035-فرعی-مرحله-اول'>مزایده ششدانگ پلاک 1035 فرعی مرحله اول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 1035 فرعی مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043431/مزایده-فروش-بی-سیم-های-قدیمی-تجدید--نوبت-دوم'>مزایده فروش بی سیم های قدیمی تجدید - نوبت دوم  / تجدید مزایده عمومی ، مزایده فروش بی سیم های قدیمی تجدید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043432/مزایده-ملک-مساحت-150-مترمربع-مرحله-دوم'>مزایده ملک مساحت 150 مترمربع مرحله دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت 150 مترمربع مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043435/مزایده-زمین-مسکونی-مساحت-77-5متر'>مزایده زمین مسکونی مساحت 77.5متر  / مزایده,مزایده زمین مسکونی مساحت 77.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043439/مزایده-دستگاه-تلمبه-بنزین--'>مزایده دستگاه تلمبه بنزین.... / مزایده, مزایده دستگاه تلمبه بنزین....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043442/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-با-اعیانی-مساحت-2139متر'>مزایده فروش یک قطعه زمین با اعیانی مساحت 2139متر / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین با اعیانی مساحت 2139متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043444/مزایده-160-شاخه-لوله-فاضلاب-بتنی-نوبت-دوم'>مزایده 160 شاخه لوله فاضلاب بتنی -نوبت دوم / مزایده, مزایده 160 شاخه لوله فاضلاب بتنی -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043445/مزایده-یک-مرحله-ای-املاک--نوبت-دوم'>مزایده یک مرحله ای املاک - نوبت دوم  / مزایده عمومی,مزایده یک مرحله ای املاک - نوبت  دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043446/مزایده-آپارتمان-مساحت-110-49متر-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان مساحت 110.49متر نوبت اول / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 110.49متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043449/مزایده-یک-واحد-مسکونی-بخش-22-گیلان'>مزایده یک واحد مسکونی بخش 22 گیلان  / مزایده,مزایده یک واحد مسکونی بخش 22 گیلان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043450/مزایده-کانکس---'>مزایده کانکس .... / مزایده, مزایده کانکس ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043452/مزایده-یک-دستگاه-کمباین-کشاورزی'>مزایده یک دستگاه کمباین کشاورزی  / مزایده, مزایده یک دستگاه کمباین کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043454/مزایده-بهره-برداری-تعدادی-از-ایستگاههای--'>مزایده بهره برداری تعدادی از ایستگاههای... / آگهی مزایده , مزایده بهره برداری تعدادی از ایستگاههای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043455/مزایده-فروش-انواع-لوازم-اسقاط---نوبت-دوم'>مزایده فروش انواع لوازم اسقاط... - نوبت دوم / مزایده ,مزایده فروش انواع لوازم اسقاط... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043457/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سوزوکی--'>مزایده یک دستگاه خودرو سوزوکی... / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سوزوکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043458/فراخوان-واگذاری-زمین-با-کاربری-درمانی-(آزمایشگاه)-نوبت-دوم'>فراخوان واگذاری زمین با کاربری درمانی (آزمایشگاه)- نوبت دوم  / مزایده , فراخوان واگذاری زمین با کاربری درمانی (آزمایشگاه)- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043460/مزایده-جایگاه-توزیع-CNG-آیدین--نوبت-دوم'>مزایده جایگاه توزیع CNG آیدین  - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده جایگاه توزیع CNG آیدین  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043462/مزایده-فروش-تعدادی-دستگاه-پرس'>مزایده فروش تعدادی دستگاه پرس / مزایده, مزایده فروش تعدادی دستگاه پرس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043467/مزایده-فروش-ماشین-آلات-مازاد--'>مزایده فروش ماشین آلات مازاد ... / مزایده فروش ماشین آلات مازاد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043468/مزایده-اقلام-مازاد-و-یکدستگاه-تاورکرین'>مزایده اقلام مازاد و یکدستگاه تاورکرین / مزایده, مزایده اقلام مازاد و یکدستگاه تاورکرین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043470/مزایده-بزرگ-املاک-مازاد-سیستم-بانکی-کشور'>مزایده بزرگ املاک مازاد سیستم بانکی کشور / مزایده,مزایده بزرگ املاک مازاد سیستم بانکی کشور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043472/مزایده-1200-تن-ماسه-و-500-تن-شن'>مزایده 1200 تن ماسه و 500 تن شن / مزایده, مزایده 1200 تن ماسه و 500 تن شن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043473/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پراید'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید / آگهی مزایده مال منقول، مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043474/مزایده-ششدانگ-زمین-به-پلاک-2995-فرعی'>مزایده ششدانگ زمین به پلاک 2995 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین به پلاک 2995 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043477/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-سواری-پراید-مدل-1386'>مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری پراید مدل 1386 / مزایده اموال , مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری پراید مدل 1386</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043478/مزایده-فروش-دو-قطعه-زمین-256-و-57-متر'>مزایده فروش دو قطعه زمین 256 و 57 متر  / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین 256 و 57 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043481/مزایده-واگذاری-یک-قطعه-زمین-مسکونی-1017متر'>مزایده واگذاری یک قطعه زمین مسکونی 1017متر / مزایده,مزایده واگذاری یک قطعه زمین مسکونی 1017متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043485/مزایده-فروش-متقال-و-رو-تختی-دو-نفره'>مزایده فروش متقال و رو تختی دو نفره / آگهی مزایده , مزایده فروش متقال و رو تختی دو نفره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043486/مزایده-آند-ضایعاتی-30-تن-کاتد-ضایعاتی-8-تن'>مزایده آند ضایعاتی 30 تن، کاتد ضایعاتی 8 تن / مزایده, مزایده آند ضایعاتی 30 تن، کاتد ضایعاتی 8 تن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043487/مزایده-زمین-شالیزاری-مساحت-3000متر'>مزایده زمین شالیزاری مساحت 3000متر  / مزایده,مزایده زمین شالیزاری مساحت 3000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043488/مزایده-فروش-ضبط-سواری-بنز--نوبت-دوم'>مزایده فروش ضبط سواری بنز  - نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش ضبط سواری بنز  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043490/مزایده-ششدانگ-زمین-مشتمل-بر-اعیانات-احداثی'>مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر اعیانات احداثی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر اعیانات احداثی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043491/مزایده-دو-دستگاه-آمبولانس'>مزایده دو دستگاه آمبولانس / مزایده, مزایده دو دستگاه آمبولانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043492/مزایده-فروش-اقلام-اسقاطی-شامل-آهن-آلات-لاستیک-ماشین-آلات-سبک-و----نوبت-دوم'>مزایده فروش اقلام اسقاطی شامل آهن آلات، لاستیک ماشین آلات سبک و ... - نوبت دوم / مزایده  فروش اقلام اسقاطی شامل آهن آلات، لاستیک ماشین آلات سبک و ...- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043493/مزایده-فروش-یکدستگاه-کمپرسور-باد-صنعتی'>مزایده فروش یکدستگاه کمپرسور باد صنعتی / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه کمپرسور باد صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043495/مزایده-پلاک-ثبتی-115-فرعی-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی 115 فرعی نوبت دوم  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 115 فرعی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043497/مزایده-سرقفلی-و-ملک-مغازه-نوبت-دوم-غیرمنقول'>مزایده سرقفلی و ملک مغازه نوبت دوم غیرمنقول  / مزایده,مزایده سرقفلی و ملک مغازه نوبت دوم غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043498/مزایده-فروش-9-دستگاه-خودروی-ملکی--'>مزایده فروش 9 دستگاه خودروی ملکی ... / مزایده فروش 9 دستگاه خودروی ملکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043499/مزایده-فروش-تمامی-درختان-اکالیپتوس-تجدید'>مزایده فروش تمامی درختان اکالیپتوس تجدید  / آگهی مزایده , مزایده فروش تمامی درختان اکالیپتوس تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043500/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-سه-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی بخش سه نوبت دوم  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش سه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043501/مزایده-فروش-یک-خط-تلفن'>مزایده فروش یک خط تلفن  / آگهی مزایده , مزایده فروش یک خط تلفن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043502/مزایده-اجاره-یک-واحد-تجاری'>مزایده اجاره یک واحد تجاری / مزایده, مزایده اجاره یک واحد تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043503/مزایده-ششدانگ-زمین-کاربری-باغ-و-زراعی-1030متر'>مزایده ششدانگ زمین کاربری باغ و زراعی 1030متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین کاربری باغ و زراعی 1030متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043504/تجدید-مزایده-اجاره-فضای-تبلیغاتی--'>تجدید مزایده اجاره فضای تبلیغاتی ... / آگهی تجدید مزایده عمومی، تجدید مزایده اجاره فضای تبلیغاتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043505/مزایده-واگذاری-امتیاز-بهره-برداری-از-2-دستگاه-تلویزیون-شهری'>مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از 2 دستگاه تلویزیون شهری / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از 2 دستگاه تلویزیون شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043506/مزایده-واگذاری-امتیاز-بهره-برداری-از-تالار--'>مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از تالار.... / مزایده, مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از تالار....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043508/مزایده-فروش-یکدستگاه-ماشین-تزریق-پلاستیک'>مزایده فروش یکدستگاه ماشین تزریق پلاستیک / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه ماشین تزریق پلاستیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043510/مزایده-عمارت-مسکونی-مساحت-201-67متر'>مزایده عمارت مسکونی مساحت 201.67متر / مزایده,مزایده عمارت مسکونی مساحت 201.67متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043513/مزایده-تعداد-از-خودروهای-خود'>مزایده تعداد از خودروهای خود   / مزایده تعداد از خودروهای خود  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043514/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مسکونی-پلاک-سی-و-یک-فرعی'>مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی پلاک سی و یک فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی پلاک سی و یک فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043515/مزایده-فروش-بالابر-صنعتی-220-کیلوگرمی--'>مزایده فروش بالابر صنعتی 220 کیلوگرمی ... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش بالابر صنعتی 220 کیلوگرمی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043517/مزایده-واگذاری-مهدکودک'>مزایده واگذاری مهدکودک  / مزایده, مزایده واگذاری مهدکودک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043518/تجدید-مزایده-اماکن-تجاری-بلاتصدی-مناطق--نوبت-دوم'>تجدید مزایده اماکن تجاری بلاتصدی مناطق ...نوبت دوم  / مزایده, تجدید مزایده اماکن تجاری بلاتصدی مناطق ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043520/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-207-متر-قدمت-20-سال'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 207 متر قدمت 20 سال  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 207 متر قدمت 20 سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043522/مزایده-واگذاری-کافی-شاپ'>مزایده واگذاری کافی شاپ / مزایده, مزایده واگذاری کافی شاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043523/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-131-13متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 131.13متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 131.13متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043524/مزایده-6000-هزار-جفت-دمپایی-مردانه-و-زنانه--نوبت-دوم'>مزایده 6000 هزار جفت دمپایی مردانه و زنانه...نوبت دوم  / مزایده, مزایده 6000 هزار جفت دمپایی مردانه و زنانه...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043525/مزایده-خطوط-تولید-ورزالیت--'>مزایده خطوط تولید ورزالیت ...  / مزایده خطوط تولید ورزالیت ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043528/مزایده-سرقفلی-جز-پلاک-ثبتی-شماره-1753-و-1752'>مزایده سرقفلی جز پلاک ثبتی شماره 1753 و 1752  / مزایده,مزایده سرقفلی جز پلاک ثبتی شماره 1753 و 1752 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043529/مزایده-آهن-آلات-بشکه-خالی-کارتن-پلاستیک--'>مزایده آهن آلات، بشکه خالی، کارتن، پلاستیک... / مزایده, مزایده آهن آلات، بشکه خالی، کارتن، پلاستیک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043530/مزایده-فروش-خودروی-سواری-پژو-پارس'>مزایده فروش خودروی سواری پژو پارس / آگهی مزایده , مزایده فروش خودروی سواری پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043531/مزایده-میز-کار-هود-دستگاه-پرس-دستگاه-همزن--نوبت-دوم'>مزایده میز کار، هود،دستگاه پرس، دستگاه همزن...نوبت دوم / مزایده, مزایده میز کار، هود،دستگاه پرس، دستگاه همزن...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043533/مزایده-ملک-محوطه-ویلایی-عرصه-230متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک محوطه ویلایی عرصه 230متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک محوطه ویلایی عرصه 230متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043534/مزایده-ششدانگ-مغازه-بخش-14-ناحیه-55-مرحله-اول'>مزایده ششدانگ مغازه بخش 14 ناحیه 55 مرحله اول / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه بخش 14 ناحیه 55 مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043538/مزایده-فروش-یکدستگاه-سواری-پراید'>مزایده فروش یکدستگاه سواری پراید / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043539/مزایده-انواع-کتاب'>مزایده انواع کتاب  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده انواع کتاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043540/مزایده-جایگاه-CNG---نوبت-دوم'>مزایده جایگاه CNG ... نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده جایگاه CNG ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043541/مزایده-پلاک-ثبتی-باغ-چای-بخش-14-گیلان'>مزایده پلاک ثبتی باغ چای بخش 14 گیلان / مزایده,مزایده پلاک ثبتی باغ چای بخش 14 گیلان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043543/مزایده-آپارتمان-مسکونی-بخش-چهارده-ناحیه-سنگی-مرحله-دوم'>مزایده آپارتمان مسکونی بخش چهارده ناحیه سنگی مرحله دوم / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی بخش چهارده ناحیه سنگی مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043544/مزایده-انتخاب-پیمانکار-کشتارگاه-نیمه-صنعتی--نوبت-دوم'>مزایده انتخاب پیمانکار کشتارگاه نیمه صنعتی...نوبت دوم  / مزایده ,مزایده انتخاب پیمانکار کشتارگاه نیمه صنعتی...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043545/مزایده-بهره-برداری-از-بخش-داروخانه-رادیولوژی--'>مزایده بهره برداری از بخش داروخانه، رادیولوژی.... / مزایده, مزایده بهره برداری از بخش داروخانه، رادیولوژی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043546/مزایده-یکدستگاه-نیسان-وانت'>مزایده یکدستگاه نیسان وانت  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده یکدستگاه نیسان وانت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043547/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-پارس-مدل-1388'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس مدل 1388 / مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس مدل 1388</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043548/مزایده-زمین-خشکی-نوبت-چهارم'>مزایده زمین خشکی نوبت چهارم / مزایده,مزایده زمین خشکی نوبت چهارم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043551/مزایده-پرس-شیلنگ-اسپیلت-یونیت--نوبت-دوم'>مزایده پرس شیلنگ، اسپیلت یونیت ...نوبت دوم  / مزایده,مزایده پرس شیلنگ، اسپیلت یونیت ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043552/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-144-مترمربع'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 144 مترمربع  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 144 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043555/مزایده-یک-دستگاه-پژو-پارس-ELX-مدل-1390'>مزایده  یک دستگاه پژو پارس ELX مدل 1390  / مزایده, مزایده  یک دستگاه پژو پارس ELX مدل 1390 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043556/مزایده-املاک-بجامانده-از-مورث'>مزایده املاک بجامانده از مورث / مزایده,مزایده املاک بجامانده از مورث</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043558/مزایده-یکدستگاه-خودروی-سواری-مگان'>مزایده  یکدستگاه خودروی سواری مگان / مزایده, مزایده  یکدستگاه خودروی سواری مگان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043559/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-2000متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 2000متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 2000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043560/مزایده-کانکس-نوبت-دوم'>مزایده کانکس نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده کانکس نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043566/مزایده-دستگاه-جوش-پلی-اتیلن-دستگاه-بتن-یر-زرد'>مزایده دستگاه جوش پلی اتیلن- دستگاه بتن یر زرد  / مزایده,مزایده دستگاه جوش پلی اتیلن- دستگاه بتن یر زرد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043567/مزایده-یک-دستگاه-قایق-400-بدنی---'>مزایده یک دستگاه قایق 400 بدنی .... / مزایده ، مزایده یک دستگاه قایق 400 بدنی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043569/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-پراید'>مزایده یک دستگاه اتومبیل پراید / مزایده، مزایده یک دستگاه اتومبیل پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043571/مزایده-واگذاری-یک-باب-غرفه'>مزایده  واگذاری یک باب غرفه  / آگهی مزایده عمومی, مزایده  واگذاری یک باب غرفه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043572/مزایده-ششدانگ-اعیان-آپارتمان-قطعه-سه-تفکیکی'>مزایده ششدانگ اعیان آپارتمان قطعه سه تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ اعیان آپارتمان قطعه سه تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043573/مزایده-واگذاری-انتشارات'>مزایده واگذاری انتشارات / مزایده,مزایده واگذاری انتشارات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043574/مزایده-دستگاه-فریزر-ویترینی-تمام-استیل--'>مزایده دستگاه فریزر ویترینی تمام استیل.... / مزایده,مزایده دستگاه فریزر ویترینی تمام استیل....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043575/مزایده-انواع-کانکس-با-ابعاد-مختلف-نوبت-دوم'>مزایده انواع کانکس با ابعاد مختلف  نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده انواع کانکس با ابعاد مختلف  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043578/مزایده-یک-دستگاه-کارخانه-آسفالت-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه کارخانه آسفالت نوبت دوم  / آگهی مزایده,مزایده یک دستگاه کارخانه آسفالت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043579/مزایده-ششدانگ-چهار-باب-مغازه-متصل-به-هم'>مزایده ششدانگ چهار باب مغازه متصل به هم  / مزایده,مزایده ششدانگ چهار باب مغازه متصل به هم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043580/مزایده-400-عدد-مانتو-دخترانه-و-زنانه-نوبت-دوم'>مزایده 400 عدد مانتو دخترانه و زنانه  نوبت دوم  / مزایده,مزایده 400 عدد مانتو دخترانه و زنانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043581/مزایده-اجاره-غرفه-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده اجاره غرفه تجاری- نوبت دوم  / مزایده, مزایده اجاره غرفه تجاری- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043582/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-پلاک-هفده-فرعی'>مزایده ششدانگ یکباب خانه پلاک هفده فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه پلاک هفده فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043586/مزایده-واگذاری-سالن-آمفی-تئاتر'>مزایده واگذاری سالن آمفی تئاتر / مزایده,مزایده واگذاری سالن آمفی تئاتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043587/مزایده-خانه-مشتمل-بر-مغازه-پلاک-1460-فرعی'>مزایده خانه مشتمل بر مغازه پلاک 1460 فرعی / مزایده,مزایده خانه مشتمل بر مغازه پلاک 1460 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043589/مزایده-زمینی-با-کاربری-خدماتی-و-رفاهی-(رستوران)-نوبت-دوم'>مزایده زمینی با کاربری خدماتی و رفاهی (رستوران) نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی ، مزایده زمینی با کاربری خدماتی و رفاهی (رستوران) نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043591/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-147-95متر'>مزایده منزل مسکونی عرصه 147.95متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 147.95متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043592/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-108-430متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 108.430متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 108.430متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043593/مزایده-واگذاری-حق-استفاده-از-منافع-5-باب-غرفه'>مزایده واگذاری حق استفاده از منافع 5 باب غرفه / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری حق استفاده از منافع 5 باب غرفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043594/مزایده-ورق-دم-قیچی-گروه-D--'>مزایده ورق دم قیچی گروه D... / مزایده,مزایده ورق دم قیچی گروه D...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043595/مزایده-سه-دانگ-یک-واحد-مسکونی-مساحت-141متر'>مزایده سه دانگ یک واحد مسکونی مساحت 141متر  / مزایده,مزایده سه دانگ یک واحد مسکونی مساحت 141متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043598/مزایده-پلاک-ثبتی-14706-فرعی-از-یک-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 14706 فرعی از یک اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 14706 فرعی از یک اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043601/مزایده-فروش-یکدستگاه-ون-هیوندای-و---نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه ون هیوندای و ... نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش یکدستگاه ون هیوندای و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043603/مزایده-واگذاری-تعدادی-از-اموال-غیرمنقول-کاربری-دامداری-مسکونی-آپارتمان'>مزایده واگذاری تعدادی از اموال غیرمنقول کاربری دامداری مسکونی آپارتمان  / مزایده,مزایده واگذاری تعدادی از اموال غیرمنقول کاربری دامداری مسکونی آپارتمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043604/مزایده-واگذاری-8-باب-غرفه-خود'>مزایده واگذاری 8 باب غرفه خود / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده واگذاری 8 باب غرفه خود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043605/مزایده-تعدادی-از-واحدهای-سوله-صنفی-و-واحدهای-تجاری-و-اداری--'>مزایده تعدادی از واحدهای سوله صنفی و واحدهای تجاری و اداری ... / آگهی مزایده، مزایده تعدادی از واحدهای سوله صنفی و واحدهای تجاری و اداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043606/مزایده-اقلام-مازاد-و-مستعمل-مرتبه-سوم'>مزایده اقلام مازاد و مستعمل مرتبه سوم / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای ، مزایده اقلام مازاد و مستعمل مرتبه سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043607/مزایده-فروش-ششدانگ-پلاک-ثبتی-508-فرعی-از-سه-اصلی'>مزایده فروش ششدانگ پلاک ثبتی 508 فرعی از سه اصلی / مزایده,مزایده فروش ششدانگ پلاک ثبتی 508 فرعی از سه اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043608/مزایده-فروش-خودرو-و-اقلام-بندرعباس'>مزایده فروش خودرو و اقلام بندرعباس / مزایده فروش خودرو و اقلام بندرعباس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043609/مزایده-فروش-ماشین-آلات'>مزایده فروش ماشین آلات  / مزایده , مزایده فروش ماشین آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043613/اصلاحیه-مزایده-ششدانگ-یکبابخانه-مساحت-245-95-مترمربع'>اصلاحیه مزایده ششدانگ یکبابخانه مساحت 245/95 مترمربع  / اصلاحیه مزایده , اصلاحیه مزایده ششدانگ یکبابخانه مساحت 245/95 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043614/مزایده-فروش-املاک-مازاد-بانک-ملی-ایران'>مزایده فروش املاک مازاد بانک ملی ایران  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بانک ملی ایران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043616/مزایده-ورق-های-صنعتی-(روغنی)'>مزایده ورق های صنعتی (روغنی) / مزایده,مزایده ورق های صنعتی (روغنی)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043617/مزایده-مدیریت-و-تعمیرات-جایگاه-های-سوخت--'>مزایده مدیریت و تعمیرات جایگاه های سوخت.... / مزایده, مزایده مدیریت و تعمیرات جایگاه های سوخت....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043618/مزایده-فروش-املاک-مازاد-شهرستان-الیگودرز'>مزایده فروش املاک مازاد شهرستان الیگودرز  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد شهرستان الیگودرز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043619/مزایده-تعداد-22-دستگاه-انواع-وانت-نیسان-خودروهای-سنگین--'>مزایده تعداد 22 دستگاه انواع وانت نیسان، خودروهای سنگین... / آگهی مزایده، مزایده تعداد 22 دستگاه انواع وانت نیسان، خودروهای سنگین...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043623/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-شش-ثبت-بابل'>مزایده پلاک ثبتی بخش شش ثبت بابل  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش شش ثبت بابل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043625/مزایده-1-5-دانگ-از-سند-ملکی-مساحت-762-5متر'>مزایده 1.5 دانگ از سند ملکی مساحت 762.5متر  / مزایده,مزایده 1.5 دانگ از سند ملکی مساحت 762.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043628/مزایده-انواع-ورق-تخم-مرغی-بزرگ-و--'>مزایده انواع ورق تخم مرغی بزرگ و ... / مزایده, مزایده انواع ورق تخم مرغی بزرگ و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043630/مزایده-قطعه-زمین-مساحت-صد-و-هشت-مترمربع-مرحله-اول'>مزایده قطعه زمین مساحت صد و هشت مترمربع مرحله اول / مزایده,مزایده قطعه زمین مساحت صد و هشت مترمربع مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043632/مزایده-اجاره-غرفه----نوبت-دوم'>مزایده اجاره غرفه ... - نوبت دوم / آگهی حراج حضوری، مزایده اجاره غرفه ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043633/مزایده-ششدانگ-پلاک-130-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک 130 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 130 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043636/مزایده-اراضی-کشاورزی-نوبت-اول'>مزایده  اراضی کشاورزی نوبت اول / مزایده,مزایده  اراضی کشاورزی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043640/مزایده-ملک-مساحت-324-مترمربع-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 324 مترمربع نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک مساحت 324 مترمربع نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043643/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-209-81متر-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 209.81متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 209.81متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043644/مزایده-اتومبیل-هیوندایی-سوناتا--'>مزایده اتومبیل هیوندایی سوناتا ... / مزایده,مزایده اتومبیل هیوندایی سوناتا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043645/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-1795-75متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 1795.75متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 1795.75متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043646/مزایده-سواری-هاچ-بک'>مزایده سواری هاچ بک / آگهی مزایده ، مزایده سواری هاچ بک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043647/مزایده-فروش-تراکم-تجاری-سیار-مساحت-152-متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش تراکم تجاری سیار مساحت 152 متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تراکم تجاری سیار مساحت 152 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043650/فراخوان-مزایده-عمومی-واگذاری-مجتمع-تجاری--تفریحی--'>فراخوان مزایده عمومی واگذاری مجتمع تجاری - تفریحی... / فراخوان مزایده عمومی، فراخوان مزایده عمومی واگذاری مجتمع تجاری - تفریحی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043652/مزایده-پلاکهای-ثبتی-296-و-295-فرعی-بخش-سه-تهران'>مزایده پلاکهای ثبتی 296 و 295 فرعی بخش سه تهران / مزایده,مزایده پلاکهای ثبتی 296 و 295 فرعی بخش سه تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043653/مزایده-38-دستگاه-خودرو-8-دستگاه-موتورسیکلت--'>مزایده 38 دستگاه خودرو، 8 دستگاه موتورسیکلت... / مزایده, مزایده 38 دستگاه خودرو، 8 دستگاه موتورسیکلت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043654/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-450-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 450 متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 450 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043658/مزایده-عمومی-املاک-یک-مرحله-ای-تعداد-24-رقبه-تملیکی'>مزایده عمومی املاک یک مرحله ای تعداد 24 رقبه تملیکی  / مزایده,مزایده عمومی املاک یک مرحله ای تعداد 24 رقبه تملیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043661/مزایده-یک-دستگاه-لیفتراک-سهند-4-تن-(دیزل)'>مزایده یک دستگاه لیفتراک سهند 4 تن (دیزل) / مزایده,مزایده یک دستگاه لیفتراک سهند 4 تن (دیزل)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043662/مزایده-فروش-تعدادی-از-زمینها-مغازه-ها-و-املاک-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی از زمینها مغازه ها و املاک نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از زمینها مغازه ها و املاک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043663/تجدید-فراخوان-تامین-منابع-مالی-طراحی-احداث--تکمیل-و-بهره-برداری-از-تاسیسات-فاضلاب--'>تجدید فراخوان تامین منابع مالی، طراحی، احداث ، تکمیل و بهره برداری از تاسیسات فاضلاب... / آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار، تجدید فراخوان تامین منابع مالی، طراحی، احداث ، تکمیل و بهره برداری از تاسیسات فاضلاب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043665/مزایده-فروش-املاک-بانک-ملی-ایران-شرایط-ویژه-استثنایی'>مزایده فروش املاک بانک ملی ایران شرایط ویژه استثنایی   / مزایده,مزایده فروش املاک بانک ملی ایران شرایط ویژه استثنایی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043666/یک-دستگاه-وانت-مزدا'>یک دستگاه وانت مزدا / آگهی مزایده , یک دستگاه وانت مزدا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043668/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-101-20متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 101.20متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 101.20متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043670/مزایده-انواع-جرثقیل--'>مزایده انواع جرثقیل.... / اگهی مزایده , مزایده انواع جرثقیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043674/مزایده-یک-دستگاه-سری-تراش--مرحله-دوم'>مزایده یک دستگاه سری تراش - مرحله دوم / اگهی مزایده , مزایده یک دستگاه سری تراش - مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043675/مزایده-ششدانگ-خانه-پلاک-73-فرعی-از-6541-اصلی'>مزایده ششدانگ خانه پلاک 73 فرعی از 6541 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ خانه پلاک 73 فرعی از 6541 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043678/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-خانه-مساحت-1524-65متر'>مزایده سه دانگ مشاع از خانه مساحت 1524.65متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از خانه مساحت 1524.65متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043679/مزایده-واگذاری-بوفه-مرکزی-(کافی-شاپ)-بوفه-خوابگاه--'>مزایده واگذاری بوفه مرکزی (کافی شاپ)، بوفه خوابگاه... / مزایده, مزایده واگذاری بوفه مرکزی (کافی شاپ)، بوفه خوابگاه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043683/مزایده-ساختمان-مساحت-58-00متر-غیرمنقول'>مزایده ساختمان مساحت 58.00متر غیرمنقول / مزایده,مزایده ساختمان مساحت 58.00متر غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043684/مزایده-فروش-8-رقبه-از-املاک-ملکی-و-تملیکی-مازاد'>مزایده فروش 8 رقبه از املاک ملکی و تملیکی مازاد  / مزایده,مزایده فروش 8 رقبه از املاک ملکی و تملیکی مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043691/مزایده-بهره-برداری-از-تعدادی-غرفه'>مزایده بهره برداری از تعدادی غرفه / آگهی مزایده عمومی, مزایده بهره برداری از تعدادی غرفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043693/مزایده-فروش-لوازم-یدکی-نو-و-راکد-مازاد-بر-نیاز'>مزایده فروش لوازم یدکی نو و راکد مازاد بر نیاز / مزایده,مزایده فروش لوازم یدکی نو و راکد مازاد بر نیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043697/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-شهر-تبریز-نقد-اقساط'>مزایده فروش تعدادی از املاک شهر تبریز نقد اقساط  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک شهر تبریز نقد اقساط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043699/مزایده-املاک-و-اموال-تملیکی-نوبت-دوم'>مزایده املاک و اموال تملیکی نوبت دوم  / مزایده,مزایده املاک و اموال تملیکی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043700/مزایده-فروش-44-واحد-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش 44 واحد مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش 44 واحد مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043701/مزایده-تعداد-12-خط-از-خطوط-تلفنهای-همراه-دائمی'>مزایده تعداد 12 خط  از خطوط تلفنهای همراه دائمی  / آگهی مزایده عمومی, مزایده تعداد 12 خط  از خطوط تلفنهای همراه دائمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043704/مزایده-یکباب-منزل-مساحت-77-88مترمربع'>مزایده یکباب منزل مساحت 77.88مترمربع  / مزایده,مزایده یکباب منزل مساحت 77.88مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043707/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-87-67متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 87.67متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 87.67متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043708/مزایده-اجاره-غرفه-رستوران-و-کارواش'>مزایده اجاره غرفه رستوران و کارواش / آگهی مزایده , مزایده اجاره غرفه رستوران و کارواش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043709/مزایده-یکباب-مغازه-مساحت-30-30متر'>مزایده یکباب مغازه مساحت 30.30متر  / مزایده,مزایده یکباب مغازه مساحت 30.30متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043710/مزایده-یک-دستگاه-دیزل-ژنراتور-زیمنس'>مزایده یک دستگاه دیزل ژنراتور زیمنس  / مزایده یک دستگاه دیزل ژنراتور زیمنس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043711/مزایده-تمامی-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-421-2متر'>مزایده تمامی ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 421.2متر  / مزایده,مزایده تمامی ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 421.2متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043715/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-3649-77متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 3649.77متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 3649.77متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043717/مزایده-ششدانگ-اعیان-یکباب-منزل-عرصه-149-38متر'>مزایده ششدانگ اعیان یکباب منزل عرصه 149.38متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اعیان یکباب منزل عرصه 149.38متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043722/مزایده-موازی-8402-متر-زمین-مشاع-با-حقابه'>مزایده موازی 8402 متر زمین مشاع با حقابه / مزایده,مزایده موازی 8402 متر زمین مشاع با حقابه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043723/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-وانت-پیکان'>مزایده یک دستگاه خودروی وانت پیکان / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه خودروی وانت پیکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043726/مزایده-دو-قطعه-ملک-مساحت-51000-و-6151545متر'>مزایده دو قطعه ملک مساحت 51000 و 6151545متر / مزایده,مزایده دو قطعه ملک مساحت 51000 و 6151545متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043732/مزایده-معدن-واریز-کشفی-آستارا'>مزایده معدن واریز کشفی آستارا  / مزایده, مزایده معدن واریز کشفی آستارا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043733/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-پژو-405'>مزایده یک دستگاه خودروی پژو 405 / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه خودروی پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043735/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-سمند-Ef7'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری سمند Ef7  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه خودروی سواری سمند Ef7 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043739/تجدید-مزایده-فروش-تنه-درختان--نوبت-دوم'>تجدید مزایده فروش تنه درختان - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , تجدید مزایده فروش تنه درختان - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043740/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت-71-15مترمربع'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 71.15مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 71.15مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043741/مزایده-یکباب-مغازه-مساحت-14-93مترمربع'>مزایده یکباب مغازه مساحت 14.93مترمربع / مزایده,مزایده یکباب مغازه مساحت 14.93مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043743/مزایده-5-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-بخش-نه-مشهد'>مزایده 5 دانگ مشاع از پلاک ثبتی بخش نه مشهد / مزایده,مزایده 5 دانگ مشاع از پلاک ثبتی بخش نه مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043744/مزایده-دستگاه-کانکس-یخچال--'>مزایده دستگاه کانکس، یخچال... / مزایده, مزایده دستگاه کانکس، یخچال...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043747/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-عرصه-362-5مترمربع'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 362.5مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 362.5مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043748/مزایده-لوازم-منزل'>مزایده لوازم منزل  / مزایده,مزایده لوازم منزل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043750/مزایده-فروش-وسائط-نقلیه-مازاد-بر-نیاز-96-11-14'>مزایده فروش وسائط نقلیه مازاد بر نیاز 96.11.14  / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش وسائط نقلیه مازاد بر نیاز  96.11.14</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043751/مزایده-فروش-تعدادی-از-پلاکهای-تجاری-تجدید'>مزایده فروش تعدادی از پلاکهای تجاری تجدید / مزایده,مزایده فروش تعدادی از پلاکهای تجاری تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043754/مزایده-واگذاری-به-اجاره-یکباب-زیرزمین'>مزایده واگذاری به اجاره یکباب زیرزمین / مزایده, مزایده واگذاری به اجاره یکباب زیرزمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043756/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-کل-212-82متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت کل 212.82متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت کل 212.82متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043757/مزایده-یک-مجموعه-5-واحدی'>مزایده یک مجموعه 5 واحدی   / مزایده یک مجموعه 5 واحدی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043759/مزایده-ششدانگ-پلاک-بخش-شش-بجنورد-مساحت-10000متر--'>مزایده ششدانگ پلاک بخش شش بجنورد مساحت 10000متر ... / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک بخش شش بجنورد مساحت 10000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043760/مزایده-اجاره-یک-باب-مغازه'>مزایده اجاره یک باب مغازه / مزایده , مزایده اجاره یک باب مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043762/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-245-11متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 245.11متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 245.11متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043763/مزایده-اجاره-تعدادی-از-واحدهای-تجاری-و-مسکونی'>مزایده اجاره تعدادی از واحدهای تجاری و مسکونی / آگهی مزایده کتبی , مزایده اجاره تعدادی از واحدهای تجاری و مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043765/مزایده-فروش-منزل-مسکونی-عرصه-546مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده فروش منزل مسکونی عرصه 546مترمربع نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش منزل مسکونی عرصه 546مترمربع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043768/مزایده-اجاره-5-باب-مغازه--'>مزایده اجاره 5 باب مغازه ... / مزایده,مزایده اجاره 5 باب مغازه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043769/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-4915متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 4915متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 4915متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043770/مزایده-فروش-املاک-مازاد-و-تملیکی-نقد-و-اقساط'>مزایده فروش املاک مازاد و تملیکی نقد و اقساط  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد و تملیکی نقد و اقساط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043771/فراخوان-واگذاری-پارک-جنگلی'>فراخوان واگذاری پارک جنگلی / آگهی فراخوان , فراخوان واگذاری پارک جنگلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043773/مزایده-فروش-یک-دستگاه-سکلو-کابین----نوبت-دوم'>مزایده فروش یک دستگاه سکلو کابین ... - نوبت دوم  / مزایده, مزایده فروش یک دستگاه سکلو کابین ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043775/مزایده-فروش-اموال-مازاد-و-اسقاطی-شامل-صندلی-فلزی-صندلی-گردان-و--'>مزایده فروش اموال مازاد و اسقاطی شامل صندلی فلزی، صندلی گردان و ... / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش اموال مازاد و اسقاطی شامل صندلی فلزی، صندلی گردان و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043776/آگهی-فراخوان-واگذاری-پنج-قطعه-زمین-چمن-مصنوعی'>آگهی فراخوان واگذاری پنج قطعه زمین چمن مصنوعی  / آگهی فراخوان،آگهی فراخوان واگذاری پنج قطعه زمین چمن مصنوعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043777/مزایده-منزل-ویلایی-عرصه-590متر-نوبت-اول'>مزایده منزل ویلایی عرصه 590متر نوبت اول  / مزایده,مزایده منزل ویلایی عرصه 590متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043778/مزایده-دستگاه-چرخ-گوشت-صنعتی-تمام-استیل---نوبت-دوم'>مزایده دستگاه چرخ گوشت صنعتی تمام استیل ....نوبت دوم / مزایده, مزایده دستگاه چرخ گوشت صنعتی تمام استیل ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043779/مزایده-یک-دستگاه-جک-پالت--'>مزایده یک دستگاه جک پالت ... / مزایده,مزایده یک دستگاه جک پالت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043780/مزایده-فروش-اموال-اسقاطی'>مزایده فروش اموال اسقاطی / آگهی مزایده , مزایده فروش اموال اسقاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043782/آگهی-فراخوان-واگذاری-جایگاه-عرضه-میوه-و-تره-بار'>آگهی فراخوان واگذاری جایگاه عرضه میوه و تره بار / آگهی فراخوان،آگهی فراخوان واگذاری جایگاه عرضه میوه و تره بار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043783/مزایده-واگذاری-تعداد-محدودی-از-واحدهای-تجاری-و-قطعات-زمین-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری تعداد محدودی از واحدهای تجاری و قطعات زمین نوبت دوم  / مزایده,مزایده واگذاری تعداد محدودی از واحدهای تجاری و قطعات زمین نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043784/مزایده-ششدانگ-زمین-زراعی-آبی'>مزایده ششدانگ زمین زراعی آبی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین زراعی آبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043786/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-148-متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 148 متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 148 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043788/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-عرصه-89-19متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 89.19متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 89.19متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043789/مزایده-ششدانگ-باغ-و-زمین-خام'>مزایده ششدانگ باغ و زمین خام / مزایده,مزایده ششدانگ باغ و زمین خام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043792/مزایده-فروش-سه-قطعه-زمین-کاربری-مسکونی-تراکم-زیاد-تجدید'>مزایده فروش سه قطعه زمین کاربری مسکونی تراکم زیاد تجدید / مزایده,مزایده فروش سه قطعه زمین کاربری مسکونی تراکم زیاد تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043794/آگهی-فراخوان-واگذاری-آهن-آلات-و-ماشین-آلات-فرسوده'>آگهی فراخوان واگذاری آهن آلات و ماشین آلات فرسوده / آگهی فراخوان،آگهی فراخوان واگذاری آهن آلات و ماشین آلات فرسوده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043795/مزایده-غرفه-انتشارات-شهرداری-(مرحله-اول--نوبت-دوم)'>مزایده غرفه انتشارات شهرداری (مرحله اول - نوبت دوم) / آگهی مزایده, مزایده غرفه انتشارات (مرحله اول - نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043796/مزایده-خودرو-بسترون-فاو-B50-با-رنگ-مشکی'>مزایده خودرو بسترون فاو- B50 با رنگ مشکی / مزایده اموال منقول, مزایده خودرو بسترون فاو- B50 با رنگ مشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043797/مزایده-سیم-کارت'>مزایده سیم کارت  / مزایده ,مزایده سیم کارت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043800/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پیکان'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پیکان / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی سواری پیکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043806/مزایده-یک-دستگاه-آسیاب-صنعتی'>مزایده یک دستگاه آسیاب صنعتی  / مزایده,مزایده یک دستگاه آسیاب صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043808/مزایده-قطعه-زمین-با-بناهای-احداثی-مساحت-5700متر-نوبت-دوم'>مزایده قطعه زمین با بناهای احداثی مساحت 5700متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده قطعه زمین با بناهای احداثی مساحت 5700متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043812/مزایده-اجاره-غرفه-خواروبار-فروشی-مرحله-دوم-نوبت-اول'>مزایده اجاره غرفه خواروبار فروشی -مرحله دوم نوبت اول / آگهی مزایده , مزایده  اجاره غرفه خواروبار فروشی -مرحله دوم نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043813/مزایده-کشتارگاه-دام-صنعتی--نوبت-دوم'>مزایده کشتارگاه دام صنعتی  - نوبت دوم / اگهی مزایده ,مزایده کشتارگاه دام صنعتی  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043814/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-187-2متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 187.2متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 187.2متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043816/مزایده-واگذاری-6-پلاک-زمین-با-کاربری-فضای-سبز--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری 6 پلاک زمین با کاربری فضای سبز - نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده واگذاری 6 پلاک زمین با کاربری فضای سبز - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043817/مزایده-سه-دانگ-پلاک-ثبتی-قطعه-هفتصد-و-شصت-و-یک-تفکیکی-نوبت-دوم'>مزایده سه دانگ پلاک ثبتی قطعه هفتصد و شصت و یک تفکیکی نوبت دوم  / مزایده,مزایده سه دانگ پلاک ثبتی قطعه هفتصد و شصت و یک تفکیکی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043818/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-673-4متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 673.4متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 673.4متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043822/مزایده-فروش-سه-قطعه-زمین-تفکیکی-کاربری-مسکونی'>مزایده فروش سه قطعه زمین تفکیکی کاربری مسکونی  / مزایده,مزایده فروش سه قطعه زمین تفکیکی کاربری مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043823/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-پژو-405'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پژو 405  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پژو 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043824/مزایده-ششدانگ-پلاک-75-فرعی-عرصه-74-3متر'>مزایده ششدانگ پلاک 75 فرعی عرصه 74.3متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 75 فرعی عرصه 74.3متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043825/مزایده-مانتو-در-مدلهای-مختلف-کاپشن-چرم-معمولی-و--نوبت-دوم'>مزایده مانتو در مدلهای مختلف- کاپشن چرم معمولی و ...نوبت دوم  / مزایده اموال منقول, مزایده مانتو در مدلهای مختلف- کاپشن چرم معمولی و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043827/فراخوان-مزایده-اجاره-عرصه-(زمین)-محل-استقرار-دستگاه-بازی-ترامپولین'>فراخوان مزایده اجاره عرصه (زمین) محل استقرار دستگاه بازی ترامپولین / آگهی فراخوان مزایده حضوری, فراخوان مزایده اجاره عرصه (زمین) محل استقرار دستگاه بازی ترامپولین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043828/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-167-40متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 167.40متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 167.40متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043829/مزایده-مانتورهای-رنگی-در-چندین-مدل-و--نوبت-دوم'>مزایده مانتورهای رنگی در چندین مدل و ...نوبت دوم  / مزایده, مزایده مانتورهای رنگی در چندین مدل و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043830/مزایده-اجاره-بخشی-از-محوطه-بوستان-گلاب-'>مزایده اجاره بخشی از محوطه بوستان گلاب.. / مزایده اجاره بخشی از محوطه بوستان گلاب..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043831/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-74-23متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 74.23متر / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 74.23متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043835/مزایده-فروش-یک-دستگاه-لودر--96-11-14'>مزایده  فروش یک دستگاه لودر...96.11.14 / مزایده, مزایده فروش یک دستگاه لودر...96.11.14</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043837/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-2002متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 2002متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 2002متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043838/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-171-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 171 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 171 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043839/مزایده-فروش-گازهای-مشعل--نوبت-دوم'>مزایده فروش گازهای مشعل - نوبت دوم / فراخوان مزایده عمومی, مزایده فروش گازهای مشعل - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043840/مزایده-یک-خط-موبایل'>مزایده یک خط موبایل / مزایده,مزایده یک خط موبایل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043842/مزایده-واگذاری-غرفه-های-تجاری-و--'>مزایده واگذاری غرفه های تجاری و ... / مزایده ,مزایده واگذاری غرفه های تجاری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043845/مزایده-دو-دستگاه-کپسول-هوا-و-گاز-با-کل-متعلقات-و--نوبت-دوم'>مزایده دو دستگاه کپسول هوا و گاز با کل متعلقات  و ...نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده دو دستگاه کپسول هوا و گاز با کل متعلقات  و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043848/مزایده-دو-دستگاه-مخزن-6000-لیتری-تمام-استیل'>مزایده دو دستگاه مخزن 6000 لیتری تمام استیل  / آگهی مزایده, مزایده دو دستگاه مخزن 6000 لیتری تمام استیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043849/مزایده-فروش-املاک-و-مستغلات-بانک-تجارت-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک و مستغلات بانک تجارت نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش املاک و مستغلات بانک تجارت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043850/مزایده-فروش-600-عدد-پیراهن'>مزایده فروش 600 عدد پیراهن / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش 600 عدد پیراهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043851/مزایده-واگذاری-بخشی-از-فضای-باغ-معروف-به-سه-گوش'>مزایده واگذاری بخشی از فضای باغ معروف به سه گوش / مزایده,مزایده واگذاری بخشی از فضای باغ معروف به سه گوش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043852/مزایده-اجاره-چهار-واحد-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده اجاره چهار واحد تجاری- نوبت دوم   / مزایده ، مزایده اجاره چهار واحد تجاری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043853/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-دویست-و-پانزده-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت دویست و پانزده متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت دویست و پانزده متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043854/مزایده-فروش-تجهیزات-الکترونیکی-و-رایانه-ای-نوبت-دوم'>مزایده فروش تجهیزات الکترونیکی و رایانه ای نوبت دوم / آگهی مزایده فروش، مزایده فروش تجهیزات الکترونیکی و رایانه ای نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043856/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-حوزه-استحفاظی'>مزایده فروش تعدادی از املاک حوزه استحفاظی  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک حوزه استحفاظی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043857/مزایده-انواع-کفش-و-کیف-دفعه-ی-2'>مزایده انواع کفش و کیف- دفعه ی 2 / آگهی مزایده, مزایده انواع کفش و کیف- دفعه 2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043858/مزایده-اجاره-یک-باب-غرفه'>مزایده اجاره یک باب غرفه  / آگهی مزایده عمومی،مزایده اجاره یک باب غرفه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043859/مزایده-ملک-مسکونی-با-قدمت-بیش-از-20-سال'>مزایده ملک مسکونی با قدمت بیش از 20 سال / مزایده,مزایده ملک مسکونی با قدمت بیش از 20 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043862/مزایده-یک-باب-مغازه-نوبت-دوم'>مزایده یک باب مغازه نوبت دوم / آگهی مزایده، مزایده یک باب مغازه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043863/مزایده-فروش-تعدادی-از-واحدهای-مسکونی-نقد-و-اقساط'>مزایده فروش تعدادی از واحدهای مسکونی نقد و اقساط  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از واحدهای مسکونی نقد و اقساط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043865/مزایده-واگذاری-یک-باب-واحد-خدماتی-اداری'>مزایده واگذاری یک باب واحد خدماتی اداری / آگهی مزایده، مزایده واگذاری یک باب واحد خدماتی اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043866/مزایده-اقلام-و-لوازم-مستهلک-و-غیرقابل-مصرف'>مزایده اقلام و لوازم مستهلک و غیرقابل مصرف / آگهی مزایده , مزایده  اقلام و لوازم مستهلک و غیرقابل مصرف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043872/مزایده-فروش-املاک-مازاد-سطح-استان-نقد-و-اقساط'>مزایده فروش املاک مازاد سطح استان نقد و اقساط  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد سطح استان نقد و اقساط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043876/مزایده-فراخوان-واگذاری-املاک-شماره-سه'>مزایده فراخوان واگذاری املاک شماره سه  / مزایده,مزایده فراخوان واگذاری املاک شماره سه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043877/مزایده-فروش-تعدادی-از-ماشین-آلات-(کامیون-باری-و-لودر)'>مزایده فروش تعدادی از ماشین آلات (کامیون باری و لودر)  / مزایده فروش تعدادی از ماشین آلات (کامیون باری و لودر) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043879/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-111-83متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 111.83متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 111.83متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043880/مزایده-تعدادی-از-لوازم-و-قطعات-یدکی'>مزایده تعدادی از لوازم و قطعات یدکی  / مزایده تعدادی از لوازم و قطعات یدکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043881/مزایده-باغ-اشجار-میوه-نوبت-اول'>مزایده باغ اشجار میوه نوبت اول / مزایده,مزایده باغ اشجار میوه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043883/مزایده-فروش-یک-دستگاه-سواری-پراید'>مزایده فروش یک دستگاه سواری پراید / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043884/مزایده-خانه-مسکونی-مساحت-488متر-نوبت-دوم'>مزایده خانه مسکونی مساحت 488متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده خانه مسکونی مساحت 488متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043886/مزایده-واگذاری-یک-باب-فروشگاه--'>مزایده واگذاری یک باب فروشگاه ... / مزایده ,مزایده واگذاری یک باب فروشگاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043887/مزایده-نود-هکتار-باغ-پسته-مرحله-دوم'>مزایده نود هکتار باغ پسته مرحله دوم / مزایده,مزایده نود هکتار باغ پسته مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043888/مزایده-فروش-تجهیزات-کارخانه--'>مزایده فروش تجهیزات کارخانه ... / مزایده, مزایده فروش تجهیزات کارخانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043889/مزایده-واگذاری-املاک-و-مستغلات-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری املاک و مستغلات نوبت دوم  / آگهی مزایده اجاره، مزایده واگذاری املاک و مستغلات  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043890/مزایده-ملک-مشاع-مساحت-457-15متر'>مزایده ملک مشاع مساحت 457.15متر / مزایده,مزایده ملک مشاع مساحت 457.15متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043891/مزایده-واگذاری-به-اجاره-8-باب-مغازه'>مزایده واگذاری به اجاره 8 باب مغازه  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره 8 باب مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043893/مزایده-اجناس-اداری--خوابگاهی--ابزارآلات-و-غیره'>مزایده اجناس اداری ، خوابگاهی ، ابزارآلات و غیره   / مزایده اجناس اداری ، خوابگاهی ، ابزارآلات و غیره  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043896/مزایده-پلاک-1790-و-1971-فرعی'>مزایده پلاک 1790 و 1971 فرعی / مزایده,مزایده پلاک 1790 و 1971 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043897/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-سمت-جنوب-غربی-طبقه-دوم-بخش-چهارده'>مزایده ششدانگ آپارتمان سمت جنوب غربی طبقه دوم بخش چهارده  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان سمت جنوب غربی طبقه دوم بخش چهارده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043898/مزایده-فروش-اموال-اسقاطی-از-قبیل-میز-و-نیمکت---'>مزایده فروش اموال اسقاطی از قبیل میز و نیمکت .... / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش اموال اسقاطی از قبیل میز و نیمکت ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043899/مزایده-تمامت-و-همگی-ششدانگ-اعیانی-کاشانه-مسکونی'>مزایده تمامت و همگی ششدانگ اعیانی کاشانه مسکونی / مزایده,مزایده تمامت و همگی ششدانگ اعیانی کاشانه مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043902/مزایده-ششدانگ-اعیانی-یکباب-فروشگاه-تجاری'>مزایده ششدانگ اعیانی یکباب فروشگاه تجاری / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی یکباب فروشگاه تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043903/مزایده-یک-دستگاه-کامیون-جرثقیل-دار'>مزایده یک دستگاه کامیون جرثقیل دار  / مزایده , مزایده یک دستگاه کامیون جرثقیل دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043908/مزایده-واگذاری-قسمتی-از-زمین-پارک-خیرین'>مزایده واگذاری قسمتی از زمین پارک خیرین / آگهی مزایده, مزایده واگذاری قسمتی از زمین پارک خیرین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043909/مزایده-سواری-زانتیا'>مزایده سواری زانتیا  / مزایده, مزایده سواری زانتیا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043910/مزایده-مغازه-مساحت-کل-سی-مترمربع'>مزایده مغازه مساحت کل سی مترمربع  / مزایده,مزایده مغازه مساحت کل سی مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043912/مزایده-فروش-خودرو-کمپرسی-آمریکایی-6-چرخ'>مزایده فروش خودرو کمپرسی آمریکایی 6 چرخ  / آگهی فروش , مزایده فروش خودرو کمپرسی آمریکایی 6 چرخ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043913/مزایده-فروش-دو-قطعه-زمین-1728-41-و-1762متر'>مزایده فروش دو قطعه زمین 1728.41 و 1762متر  / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین 1728.41 و 1762متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043914/مزایده-بهره-برداری-از-جایگاه-CNG'>مزایده بهره برداری از جایگاه CNG  / مزایده,  مزایده بهره برداری از جایگاه CNG </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043915/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-تحت-پلاک-45-فرعی'>مزایده ششدانگ یکباب خانه تحت پلاک 45 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه تحت پلاک 45 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043916/مزایده-یک-دستگاه-جنراتور-برق-دیزلی'>مزایده یک دستگاه جنراتور برق دیزلی / مزایده، مزایده یک دستگاه جنراتور برق دیزلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043919/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-25-فارس'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 25 فارس  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 25 فارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043920/مزایده-کارواش-(باس-واش)-نوبت-دوم'>مزایده کارواش (باس واش) نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده کارواش (باس واش) نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043921/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-مفید-84-متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت مفید 84 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت مفید 84 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043922/مزایده-فروش-تعداد-9-دستگاه-خودرو'>مزایده  فروش  تعداد 9 دستگاه خودرو  / مزایده,  مزایده فروش  تعداد 9 دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043924/مزایده-فروش-تعداد-46-دستگاه-خودروی-سواری-و---'>مزایده فروش  تعداد 46 دستگاه خودروی سواری و .... / حراج حضوری, مزایده فروش  تعداد 46 دستگاه خودروی سواری و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043925/مزایده-واگذاری-امکانات--'>مزایده واگذاری امکانات... / آگهی مزایده، مزایده واگذاری امکانات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043926/مزایده-آپارتمان-مساحت-هشتاد-و-چهار-مترمربع'>مزایده آپارتمان مساحت هشتاد و چهار مترمربع / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت هشتاد و چهار مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043928/مزایده-ملک-مساحت-228-80مترمربع'>مزایده ملک مساحت 228.80مترمربع  / مزایده,مزایده ملک مساحت 228.80مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043930/مزایده-اقلام-ضایعاتی'>مزایده اقلام ضایعاتی / مزایده, مزایده اقلام ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043932/مزایده-فروش-تعداد-19-دستگاه-خودرو-مازاد-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد 19 دستگاه خودرو مازاد- نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش تعداد 19 دستگاه خودرو مازاد- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043933/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-مازاد-بر-نیاز-بانک-قوامین'>مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد بر نیاز بانک قوامین  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد بر نیاز بانک قوامین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043934/مزايده-فروش-یکدستگاه-کامیون-کمپرسی-شاسی--نوبت-دوم-چاپ-اول'>مزايده فروش یکدستگاه کامیون کمپرسی شاسی  - نوبت دوم چاپ اول / آگهی مزایده ، مزايده فروش یکدستگاه کامیون کمپرسی شاسی - نوبت دوم چاپ اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043937/مزایده-5-هزار-متر-گلخانه-نوبت-دوم'>مزایده 5 هزار متر گلخانه نوبت دوم / مزایده 5 هزار متر گلخانه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043940/مزایده-بهره-برداری-از-باغ-خانواده-گلسرخ-و--نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از باغ خانواده گلسرخ و ...نوبت دوم / مزایده,مزایده بهره برداری از باغ خانواده گلسرخ و ساخت 10 عدد آلاچیق چوبی ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043942/مزایده-دستگاه-پژو-405-به-رنگ-نقره-ای'>مزایده دستگاه پژو 405 به رنگ نقره ای / آگهی مزایده, مزایده دستگاه پژو 405 به رنگ نقره ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043944/مزایده-ساختمان-مساحت-عرصه-230مترمربع'>مزایده ساختمان مساحت عرصه 230مترمربع  / مزایده,مزایده ساختمان مساحت عرصه 230مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043945/مزایده-فروش-7-دستگاه-خودرو'>مزایده فروش 7 دستگاه خودرو / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش 7 دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043946/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-234-09متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 234.09متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 234.09متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043948/مزایده-یک-دستگاه-میکسر-رنگ-دست-دوم-بار-دوم'>مزایده یک دستگاه میکسر رنگ دست دوم  بار دوم  / آگهی مزایده مال منقول، مزایده یک دستگاه میکسر رنگ دست دوم  بار دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043949/مزایده-قطعه-زمینی-مساحت-230مترمربع'>مزایده قطعه زمینی مساحت 230مترمربع  / مزایده,مزایده قطعه زمینی مساحت 230مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043951/تجدید-مزایده-اجاره-مجموعه-واحدهای-تجاری--نوبت-دوم'>تجدید مزایده اجاره مجموعه واحدهای تجاری - نوبت دوم  / مزایده, تجدید مزایده اجاره مجموعه واحدهای تجاری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043953/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-450-متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 450 متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 450 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043955/مزایده-بهره-برداری-از-تعدادی-غرفه--نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از تعدادی غرفه - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده بهره برداری از تعدادی غرفه - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043956/مزایده-فروش-تعداد-محدودی-از-املاک-شهر-جدید-شیرین-شهر'>مزایده فروش تعداد محدودی از املاک شهر جدید شیرین شهر  / مزایده ,مزایده فروش تعداد محدودی از املاک شهر جدید شیرین شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043958/مزایده-سواری-پژو-405GLX'>مزایده سواری پژو 405GLX  / آگهی مزایده، مزایده سواری پژو 405GLX </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043962/مزایده-عمومی-فروش-تعدادی-از-املاک-مازاد-استان-قزوین'>مزایده عمومی فروش تعدادی از املاک مازاد استان قزوین  / مزایده ,مزایده عمومی فروش تعدادی از املاک مازاد استان قزوین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043964/مزایده-فروش-یکدستگاه-قالب-تزریق-فولادی'>مزایده فروش یکدستگاه قالب تزریق فولادی / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه قالب تزریق فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043965/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-آبی-و-باغ-خشک-شده'>مزایده یک قطعه زمین زراعی آبی و باغ خشک شده  / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین زراعی آبی و باغ خشک شده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043966/مزایده-اجاره-کانکس-موجود-در-پارک--مرحله-اول-چاپ-دوم'>مزایده اجاره کانکس موجود در پارک - مرحله اول چاپ دوم  / مزایده , مزایده اجاره کانکس موجود در پارک - مرحله اول چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043968/مزایده-بهره-برداری-از-جایگاه-CNG'>مزایده بهره برداری از جایگاه CNG  / مزایده ، مزایده بهره برداری از جایگاه CNG </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043970/مزایده-ششدانگ-زمین-مسکونی-مساحت-311-54متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ زمین مسکونی مساحت 311.54متر نوبت اول  / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مسکونی مساحت 311.54متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043972/مزایده-ششدانگ-یکباب-مرغداری-دامداری-54394متر'>مزایده ششدانگ یکباب مرغداری دامداری 54394متر / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب مرغداری دامداری 54394متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043974/اصلاحیه-مزایده-خانه-مسکونی-سه-خوابه-بخش-4-یزد'>اصلاحیه مزایده خانه مسکونی سه خوابه بخش 4 یزد / اصلاحیه , اصلاحیه مزایده خانه مسکونی سه خوابه بخش 4 یزد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043977/مزایده-چند-قطعه-زمین-زراعی-فاقد-سند-رسمی-نوبت-دوم'>مزایده چند قطعه زمین زراعی فاقد سند رسمی نوبت دوم  / مزایده ,مزایده چند قطعه زمین زراعی فاقد سند رسمی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043978/مزایده-عمومی-اماکن-بخش-درمانگاه-تخصصی-و--'>مزایده عمومی اماکن بخش درمانگاه تخصصی و ...  / مزایده عمومی اماکن بخش درمانگاه تخصصی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043982/مزایده-دو-قطعه-زمین-مزروعی-جمعا-4100متر'>مزایده دو قطعه زمین مزروعی جمعا 4100متر  / مزایده ,مزایده دو قطعه زمین مزروعی جمعا 4100متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043983/مزایده-اجاره-فضاهای-تحت-مدیریت'>مزایده اجاره فضاهای تحت مدیریت  / آگهی مزایده , مزایده اجاره فضاهای تحت مدیریت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043986/مزایده-یکباب-خانه-دارای-سند-رسمی-نوبت-دوم'>مزایده یکباب خانه دارای سند رسمی نوبت دوم  / مزایده ,مزایده یکباب خانه دارای سند رسمی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043988/مزایده-فروش-کابل-برق-آلومینیومی-و-کابل-فولادی-اسقاط--'>مزایده فروش کابل برق آلومینیومی و کابل فولادی اسقاط ... / مزایده عمومی, مزایده فروش کابل برق آلومینیومی و کابل فولادی اسقاط ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043989/مزایده-تمامی-ششدانگ-پلاک-ثبتی-قدمت-بالای-5-سال'>مزایده تمامی ششدانگ پلاک ثبتی قدمت بالای 5 سال  / مزایده ,مزایده تمامی ششدانگ پلاک ثبتی قدمت بالای 5 سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043991/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-250-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 250 متر  / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین مساحت 250 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043995/مزایده-فروش-مغازه-تجاری-مساحت-402-54متر'>مزایده فروش مغازه تجاری مساحت 402.54متر  / مزایده ,مزایده فروش مغازه تجاری مساحت 402.54متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043996/مزایده-یک-دستگاه-پراید-مدل-1390'>مزایده یک دستگاه پراید مدل 1390 / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه پراید مدل 1390</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043997/مزایده-عمومی-هرس-درختان-و-فروش-چوب-حاصله'>مزایده عمومی هرس درختان و فروش چوب حاصله  / مزایده عمومی , مزایده عمومی هرس درختان و فروش چوب حاصله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043998/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-432متر-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی مساحت 432متر نوبت اول / مزایده ,مزایده منزل مسکونی مساحت 432متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043999/مزایده-بهره-برداری-و-اجاره-مکانهای-اعلام-شده---'>مزایده بهره برداری و اجاره مکانهای اعلام شده .... / مزایده,  مزایده بهره برداری و اجاره مکانهای اعلام شده ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044000/مزایده-تعدادی-از-غرفه-ها-و-دستگاه-های-بازی--'>مزایده تعدادی از غرفه ها و دستگاه های بازی ... / آگهی مزایده عمومی، مزایده تعدادی از غرفه ها و دستگاه های بازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044001/مزایده-تعدادی-خودپرداز-NCR'>مزایده تعدادی خودپرداز NCR / آگهی مزایده,مزایده  تعدادی خودپرداز NCR</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044003/ابطال-مزایده-ساختمان-ملکی-بخش-ثبتی-نوبت-دوم'>ابطال مزایده ساختمان ملکی بخش ثبتی  نوبت دوم  / ابطال مزایده, ابطال مزایده ساختمان ملکی بخش ثبتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044006/مزایده-یک-قطعه-زمینی-مساحت-224-متر'>مزایده یک قطعه زمینی مساحت 224 متر / مزایده ,مزایده یک قطعه زمینی مساحت 224 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044008/مزایده-تعداد-14-عدد-بوفه'>مزایده تعداد 14 عدد بوفه / مزایده ,مزایده تعداد 14 عدد بوفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044009/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-363مترمربع-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه 363مترمربع نوبت اول / مزایده ,مزایده ملک مساحت عرصه 363مترمربع نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044011/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-2670-03متر-نوبت-سوم'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 2670.03متر نوبت سوم / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 2670.03متر نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044013/مزایده-قاب-موبایل--'>مزایده قاب موبایل... / آگهی مزایده، مزایده قاب موبایل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044014/مزایده-پلاک-ثبتی-و-زمین-مزروعی-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی و زمین مزروعی نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی و زمین مزروعی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044017/خلاصه-آگهی-مزایده-وگذاری-به-اجاره-یک-باب-زیرزمین-جهت-استفاده-فروشگاه-مواد-غذایی'>خلاصه آگهی مزایده وگذاری به اجاره یک باب زیرزمین جهت استفاده فروشگاه مواد غذایی  / خلاصه آگهی مزایده وگذاری به اجاره یک باب زیرزمین جهت استفاده فروشگاه مواد غذایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044018/مزایده-فروش-یک-واحد-آپارتمان-مسکونی'>مزایده فروش یک واحد آپارتمان مسکونی  / مزایده,مزایده فروش یک واحد آپارتمان مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044020/مزایده-خط-شماره--'>مزایده خط شماره... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده خط شماره...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044021/مزایده-ششدانگ-پلاک-مساحت-125000مترمربع'>مزایده ششدانگ پلاک مساحت 125000مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک مساحت 125000مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044025/مزایده-اموال-مازاد-و-اسقاطی'>مزایده اموال مازاد و اسقاطی / مزایده عمومی, مزایده اموال مازاد و اسقاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044027/مزایده-یکباب-دامداری-کلنگی-مساحت-عرصه-1800متر'>مزایده یکباب دامداری کلنگی مساحت عرصه 1800متر / مزایده,مزایده یکباب دامداری کلنگی مساحت عرصه 1800متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044029/مزایده-فروش-املاک-بانک-مهر-اقتصاد'>مزایده فروش املاک بانک مهر اقتصاد / مزایده,مزایده فروش املاک بانک مهر اقتصاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044030/مزایده-فروش-اموال-غیرمنقول'>مزایده فروش اموال غیرمنقول / مزایده,مزایده فروش اموال غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044032/مزایده-اجاره-ساختمان'>مزایده اجاره ساختمان / مزایده,مزایده اجاره ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044033/مزایده-10-سهم-از-صد-سهم-مشاع-کل-ملک-نوبت-اول'>مزایده 10 سهم از صد سهم مشاع کل ملک نوبت اول / مزایده,مزایده 10 سهم از صد سهم مشاع کل ملک نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044034/مزایده-یک-دستگاه-سمپاش--یک-دستگاه-پمپ'>مزایده یک دستگاه سمپاش ، یک دستگاه پمپ / مزایده,مزایده یک دستگاه سمپاش ، یک دستگاه پمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044035/مزایده-فروش-خودروهای-مازاد'>مزایده فروش خودروهای مازاد / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش خودروهای مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044036/اصلاحیه-مزایده-فروش-خودرو'>اصلاحیه مزایده فروش خودرو / اصلاحیه مزایده , اصلاحیه مزایده فروش خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044037/مزایده-یک-قطعه-زمین-بخش-یازده-ثبت-چمستان-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین بخش یازده ثبت چمستان نوبت اول  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین بخش یازده ثبت چمستان نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044039/مزایده-انواع-تخته-فرش'>مزایده انواع تخته فرش  / مزایده,مزایده انواع تخته فرش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044040/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-پلاک-ثبتی-یازده-فرعی'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی پلاک ثبتی یازده فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی پلاک ثبتی یازده فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044041/مزایده-صندلی-اداری--نوبت-دوم'>مزایده صندلی اداری....نوبت دوم  / مزایده, مزایده صندلی اداری....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044044/مزایده-دو-قطعه-زمین-خالی-96-و-97متر'>مزایده دو قطعه زمین خالی 96 و 97متر / مزایده,مزایده دو قطعه زمین خالی 96 و 97متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044047/مزایده-فروش-تعداد-5-پلاک-زمین-کاربری-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد 5 پلاک زمین کاربری مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعداد 5 پلاک زمین کاربری مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044048/مزایده-واگذاری-اجاره-یک-قطعه-باغ'>مزایده واگذاری اجاره یک قطعه باغ / آگهی مزایده,مزایده واگذاری اجاره یک قطعه باغ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044051/مزایده-پلاک-ثبتی-911-فرعی-بخش-14-ثبت-اصفهان'>مزایده پلاک ثبتی 911 فرعی بخش 14 ثبت اصفهان / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 911 فرعی بخش 14 ثبت اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044053/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-121-70متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 121.70متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 121.70متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044055/مزایده-یک-دستگاه-سمند-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه سمند  نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه سمند  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044056/مزایده-فروش-محصولات-ضایعاتی--'>مزایده فروش محصولات ضایعاتی ... / مزایده ,مزایده فروش محصولات ضایعاتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044059/مزایده-ملک-مساحت-1198-27متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 1198.27متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک مساحت 1198.27متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044062/مزایده-2-دستگاه-یونیت-روغن-هیدرولیک-و--'>مزایده  2 دستگاه یونیت روغن هیدرولیک و ... / آگهی مزایده, مزایده  2 دستگاه یونیت روغن هیدرولیک و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044065/مزایده-دو-دانگ-از-ششدانگ-پلاک-شماره-1960-الی-1959-اصلی'>مزایده دو دانگ از ششدانگ پلاک شماره 1960 الی 1959 اصلی / مزایده,مزایده دو دانگ از ششدانگ پلاک شماره 1960 الی 1959 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044072/مزایده-فروش-اموال-اسقاطی'>مزایده فروش اموال اسقاطی  / مزایده فروش اموال اسقاطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044074/مزایده-دو-دانگ-از-ششدانگ-از-پلاک-شماره-863-بخش-سه'>مزایده دو دانگ از ششدانگ از پلاک شماره 863 بخش سه  / مزایده,مزایده دو دانگ از ششدانگ از پلاک شماره 863 بخش سه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044078/مزایده-یک-قطعه-پلاک-بیست-فرعی-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه پلاک بیست فرعی نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه پلاک بیست فرعی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044083/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-مازاد-بر-نیاز'>مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد بر نیاز  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد بر نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044084/مزایده-تعدادی-از-ماشین-آلات-اسقاطی-و-کارکرده-شده'>مزایده تعدادی از ماشین آلات اسقاطی و کارکرده شده  / آگهی مزایده , مزایده تعدادی از ماشین آلات اسقاطی و کارکرده شده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044087/مزایده-ششدانگ-ملک-تجاری-انباری-بخش-دو-کرمان'>مزایده ششدانگ ملک تجاری انباری بخش دو کرمان / مزایده,مزایده ششدانگ ملک تجاری انباری بخش دو کرمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044090/مزایده-اعیانی-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-103-7متر'>مزایده اعیانی ششدانگ آپارتمان مساحت 103.7متر  / مزایده,مزایده اعیانی ششدانگ آپارتمان مساحت 103.7متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044095/مزایده-فروش-ساختمان-تجاری-مسکونی'>مزایده فروش ساختمان تجاری مسکونی / مزایده,مزایده فروش ساختمان تجاری مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044098/مزایده-فروش-ملک-تملیکی-عرصه-6959-5مترمربع'>مزایده فروش ملک تملیکی عرصه 6959.5مترمربع / مزایده,مزایده فروش ملک تملیکی عرصه 6959.5مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044102/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-1533متر'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 1533متر  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 1533متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044105/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-300-47متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 300.47متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 300.47متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044106/مزایده-منزل-مسکونی-نیمه-ساز-فاقد-سند'>مزایده منزل مسکونی نیمه ساز فاقد سند / مزایده,مزایده منزل مسکونی نیمه ساز فاقد سند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044114/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-سیصد-مترمربع'>مزایده ملک مساحت عرصه سیصد مترمربع / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه سیصد مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044116/مزایده-سواری-پژو-405'>مزایده سواری پژو 405 / مزایده,مزایده سواری پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044118/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت-95-40متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 95.40متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 95.40متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044120/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-318-97متر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 318.97متر نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 318.97متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044123/مزایده-فروش-47-مورد-از-املاک'>مزایده فروش 47 مورد از املاک / مزایده,مزایده فروش 47 مورد از املاک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044126/مزایده-90-58-مترمربع-زمین-از-پلاک-3155-8623'>مزایده 90.58 مترمربع زمین از پلاک 3155/8623  / مزایده,مزایده 90.58 مترمربع زمین از پلاک 3155/8623 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044139/مزایده-واگذاری-اجاره-یکباب-منزل-مسکونی-به-مدت-یکسال'>مزایده واگذاری اجاره یکباب منزل مسکونی به مدت یکسال  / مزایده,مزایده واگذاری اجاره یکباب منزل مسکونی به مدت یکسال  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044159/مزایده-فروش-مقادیری-ضایعات--'>مزایده فروش مقادیری ضایعات ... / مزایده ,مزایده فروش مقادیری ضایعات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044170/مزایده-خطوط-تولید-ورزالیت-آغشته-سازی-پرس-های-ملامینه-و--'>مزایده خطوط تولید ورزالیت، آغشته سازی، پرس های ملامینه و ... / مزایده خطوط تولید ورزالیت، آغشته سازی، پرس های ملامینه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044186/مزایده-فروش-خودرو--'>مزایده فروش خودرو... / مزایده, مزایده فروش خودرو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044192/مزایده-واگذاری-مجتمع-تجاری--تفریحی-سعدی--'> مزایده واگذاری مجتمع تجاری - تفریحی سعدی...  /  مزایده واگذاری مجتمع تجاری - تفریحی سعدی... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044196/مزایده-واگذاری-مجتمع-تجاری--تفریحی-سعدی--'>مزایده واگذاری مجتمع تجاری - تفریحی سعدی... / مزایده واگذاری مجتمع تجاری - تفریحی سعدی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044205/مزایده-فروش-خودرو--'>مزایده فروش خودرو... / مزایده, مزایده فروش خودرو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044237/مزایده-واگذاری-2-واحد-جایگاه-CNG'>مزایده واگذاری 2 واحد جایگاه CNG / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری 2 واحد جایگاه CNG</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044238/مزایده-فروش-خودرو--'>مزایده فروش خودرو.... / مزایده, مزایده فروش خودرو....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044251/مزایده-پلاک-ثبتی-مرحله-اول'>مزایده پلاک ثبتی مرحله اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044254/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-پژو-405-جی-ال-ایکس'>مزایده یک دستگاه اتومبیل پژو 405 جی ال ایکس / آگهی مزایده , یک دستگاه اتومبیل پژو 405 جی ال ایکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044298/استعلام-اجرای-خط-انتقال-مخزن-بیله-سوار'>استعلام اجرای خط انتقال مخزن بیله سوار / استعلام بها, استعلام اجرای خط انتقال مخزن بیله سوار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044299/استعلام-اسکنر-و-پرینتر-و-مانیتور'>استعلام اسکنر و پرینتر و مانیتور / استعلام, استعلام اسکنر و پرینتر و مانیتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044300/استعلام-دی-وی-دی'>استعلام دی وی دی  / استعلام,استعلام دی وی دی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044301/مناقصه-​UPS'>مناقصه ​UPS / مناقصه , مناقصه ​UPS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044302/استعلام-توسعه-برق-روستای--'>استعلام توسعه برق روستای ... / استعلام , استعلام توسعه برق روستای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044303/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای-فیروزآباد'>استعلام اجرای طرح هادی روستای فیروزآباد  / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستای فیروزآباد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044304/استعلام-اجرای-طرح-هادی--'>استعلام اجرای طرح هادی ... / استعلام,استعلام اجرای طرح هادی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044305/استعلام-ترمیم-و-اصلاح-خط-انتقال-آب-خام-گرمی-واقع-در-سه-راهی-خروسلو'>استعلام ترمیم و اصلاح خط انتقال آب خام گرمی واقع در سه راهی خروسلو / استعلام بها, استعلام ترمیم و اصلاح خط انتقال آب خام گرمی واقع در سه راهی خروسلو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044306/استعلام-اجرای-بهسازی-محیط-و-اصلاح-معابر'>استعلام اجرای بهسازی محیط و اصلاح معابر / استعلام, استعلام اجرای بهسازی محیط و اصلاح معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044307/استعلام-طرح-توسعه-مشترکین--'>استعلام طرح توسعه مشترکین ... / استعلام,استعلام طرح توسعه مشترکین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044308/استعلام-خرید-روغن-ماشین-آلات'>استعلام خرید روغن ماشین آلات / استعلام, استعلام خرید روغن ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044309/استعلام-بسته-نرم-افزار-آنتی-ویروس'>استعلام بسته نرم افزار آنتی ویروس / استعلام , استعلام بسته نرم افزار آنتی ویروس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044310/استعلام-تعویض-و-شستشوی-مقره-های-آلوده'>استعلام تعویض و شستشوی مقره های آلوده / استعلام , استعلام تعویض و شستشوی مقره های آلوده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044311/استعلام-اجرای-خط-انتقال-مخزن-جعفرآباد'>استعلام اجرای خط انتقال مخزن جعفرآباد / استعلام بها, استعلام اجرای خط انتقال مخزن جعفرآباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044312/استعلام-شیر-صنعتی-زباله-لاستیکی'>استعلام شیر صنعتی زباله لاستیکی  / استعلام,استعلام شیر صنعتی زباله لاستیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044313/استعلام-میز-اداری-کارمندی'>استعلام میز اداری کارمندی / استعلام , استعلام میز اداری کارمندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044314/استعلام-خرید-1-دستگاه-الکتروپمپ'>استعلام خرید 1 دستگاه الکتروپمپ  / استعلام, استعلام خرید 1 دستگاه الکتروپمپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044315/استعلام-تکمیل-پروژه-آرامستان--'>استعلام تکمیل پروژه آرامستان ... / استعلام,استعلام تکمیل پروژه آرامستان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044316/مناقصه-LATHE-MACHINE'>مناقصه LATHE MACHINE / مناقصه , مناقصه LATHE MACHINE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044317/استعلام-تهیه-و-اجرای-با-مصالح-سقف-کاذب-سرویس-های-بهداشتی'>استعلام تهیه و اجرای با مصالح سقف کاذب سرویس های بهداشتی  / استعلام , استعلام تهیه و اجرای با مصالح سقف کاذب سرویس های بهداشتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044318/استعلام-ملزومات-لوازم-اداری'>استعلام ملزومات لوازم اداری / استعلام , استعلام ملزومات لوازم اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044319/استعلام-گریس-معمولی'>استعلام گریس معمولی /  استعلام , استعلام گریس معمولی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044320/استعلام-داده-آمایی-کلیه-اطلاعات-پرونده-های-ثبتی--'>استعلام داده آمایی کلیه اطلاعات پرونده های ثبتی... / استعلام, استعلام داده آمایی کلیه اطلاعات پرونده های ثبتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044321/استعلام-دستگاه-الکترولیز-نمک-طعام'>استعلام  دستگاه الکترولیز نمک طعام / استعلام, استعلام  دستگاه الکترولیز نمک طعام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044322/استعلام-دستمال-کاغذی-سافتلن-صد-برگ-دولا'>استعلام دستمال کاغذی سافتلن- صد برگ دولا / استعلام , استعلام دستمال کاغذی سافتلن- صد برگ دولا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044323/استعلام-ارائه-دفترچه-راهنمای-خدمات'>استعلام ارائه دفترچه راهنمای خدمات / استعلام , استعلام ارائه دفترچه راهنمای خدمات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044324/استعلام-توسعه-برق--'>استعلام توسعه برق ... / استعلام,استعلام توسعه برق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044325/استعلام-ساخت-سایر-پروژه-های-مهندسی-عمران'>استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران  / استعلام, استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044326/فراخوان-مناقصه-خرید-تجهیزات-توسعه-شبکه-ATN'>فراخوان مناقصه خرید تجهیزات توسعه شبکه ATN / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ,فراخوان مناقصه خرید تجهیزات توسعه شبکه ATN</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044327/استعلام-ساخت-سایر-پروژه-های-مهندسی-عمران'>استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران / استعلام , استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044328/استعلام-خرید-باطری'>استعلام خرید باطری  / استعلام ,استعلام خرید باطری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044329/استعلام-چاپ-اقلام-تبلیغاتی'>استعلام چاپ اقلام تبلیغاتی / استعلام , استعلام چاپ اقلام تبلیغاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044330/استعلام-میز-کنفرانس--'>استعلام میز کنفرانس ... / استعلام, استعلام میز کنفرانس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044331/استعلام-عملیات-اجرایی-خرید-و-کارگزاری-2-9km-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام  عملیات اجرایی خرید و کارگزاری 2.9km لوله پلی اتیلن / استعلام , استعلام  عملیات اجرایی خرید و کارگزاری 2.9km لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044332/استعلام-خرید-یک-دستگاه-جی-پی-اس--'>استعلام خرید یک دستگاه جی پی اس ... / استعلام,استعلام خرید یک دستگاه جی پی اس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044334/استعلام-رایانه-رومیزی-و-سایر-تجهیزات-فناوری-و-اداری'>استعلام رایانه رومیزی و سایر تجهیزات فناوری و اداری / استعلام , استعلام رایانه رومیزی و سایر تجهیزات فناوری و اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044335/استعلام-طرح-توسعه-مشترکین--'>استعلام طرح توسعه مشترکین ... / استعلام,استعلام طرح توسعه مشترکین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044336/استعلام-طرح-توسعه-روستایی--'>استعلام طرح توسعه روستایی ... / استعلام,استعلام طرح توسعه روستایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044337/استعلام-روتر-شبکه'>استعلام روتر شبکه  / استعلام , استعلام روتر شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044338/استعلام-رایانه'>استعلام رایانه  / استعلام,استعلام رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044339/استعلام-کولر-گازی-صنعتی'>استعلام کولر گازی صنعتی / استعلام , استعلام کولر گازی صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044340/استعلام-کاغذ'>استعلام کاغذ / استعلام , استعلام کاغذ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044341/استعلام-اجرای-بهسازی-محیط-و-اصلاح-معابر-روستاها'>استعلام  اجرای بهسازی محیط و اصلاح معابر روستاها / استعلام , استعلام  اجرای بهسازی محیط و اصلاح معابر روستاها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044342/استعلام-کابل-برق-افشان'>استعلام  کابل برق افشان / استعلام , استعلام  کابل برق افشان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044343/استعلام-تجهیزات-خانگی-اداری--'>استعلام تجهیزات خانگی، اداری ... / استعلام, استعلام تجهیزات خانگی، اداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044344/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستاهای-باسکله'>استعلام اجرای طرح هادی روستاهای باسکله / استعلام , استعلام اجرای طرح هادی روستاهای باسکله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044345/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای'>استعلام اجرای طرح هادی روستای  / استعلام , استعلام اجرای طرح هادی روستای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044346/استعلام-سبد-کالای-خوراکی--'>استعلام سبد کالای خوراکی ... / استعلام,استعلام سبد کالای خوراکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044347/استعلام-چاپ-پیک-شادی'>استعلام چاپ پیک شادی  / استعلام, استعلام چاپ پیک شادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044348/استعلام-رایانه-با-متعلقات'>استعلام رایانه با متعلقات / استعلام, استعلام رایانه با متعلقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044349/استعلام-صندوق-چوبی'>استعلام صندوق چوبی / استعلام, استعلام صندوق چوبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044350/استعلام-تمامی-شیرآلات-از-جنس-چدن--'>استعلام تمامی شیرآلات از جنس چدن ... / استعلام,استعلام تمامی شیرآلات از جنس چدن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044351/استعلام-سبد-گالیا-12-30-40'>استعلام سبد گالیا 12*30*40 / استعلام , استعلام سبد گالیا 12*30*40</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1044352/استعلام-شیر-هواگیری-و-اتصال-قابل-پیاده-کردن'>استعلام شیر هواگیری و اتصال قابل پیاده کردن / استعلام,استعلام شیر هواگیری و اتصال قابل پیاده کردن</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 13 تاريخ : سه شنبه 18 ارديبهشت 1397 ساعت: 11:33