اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.11.12 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042559/فراخوان-تهیه-و-اجرای... با عنوان : اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.11.12 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042559/فراخوان-تهیه-و-اجرای-سامانه-اتوماسیون-چهار-دهنه-اندازه-گیری-نفتکش---تجدید-نوبت-دوم'>فراخوان تهیه و اجرای سامانه اتوماسیون چهار دهنه اندازه گیری نفتکش ... تجدید نوبت دوم / تجدید مناقصه عمومی, فراخوان تهیه و اجرای سامانه اتوماسیون چهار دهنه اندازه گیری نفتکش ... تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042560/مناقصه-عملیات-حمل-و-تخلیه-مقدار-200-هزار-تن-کود-شیمیایی--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات حمل و تخلیه مقدار 200 هزار تن کود شیمیایی - نوبت دوم / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات حمل و تخلیه مقدار 200 هزار تن کود شیمیایی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042562/مناقصه-خرید-مشاوره--نوبت-دوم'>مناقصه خرید مشاوره....نوبت دوم / مناقصه, مناقصه خرید مشاوره....نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042563/مناقصه-خرید-و-نصب-تجهیزات-صوت-و-تصویر-سالن-همایش'>مناقصه خرید و نصب تجهیزات صوت و تصویر سالن همایش / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید و نصب تجهیزات صوت و تصویر سالن همایش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042566/مناقصه-خدمات-تعمیر-و-نگهداری-خطوط-لوله---نوبت-دوم'>مناقصه خدمات تعمیر و نگهداری خطوط لوله ... نوبت دوم / مناقصه , مناقصه خدمات تعمیر و نگهداری خطوط لوله ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042570/مناقصه-خرید-بانک-خازنی-و-فیدرهای-خروجی-پست-های-فوق-توزیع'>مناقصه خرید بانک خازنی و فیدرهای خروجی پست های فوق توزیع / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید بانک خازنی و فیدرهای خروجی پست های فوق توزیع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042571/مناقصه-اجرای-عملیات-انتقال-نیرو-و-برقرسانی--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برقرسانی - نوبت دوم / مناقصه ،مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برقرسانی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042572/مناقصه-اجرای-عملیات-سازه-ساختمان-ستاد-مرکزی--'>مناقصه اجرای عملیات سازه ساختمان ستاد مرکزی ... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه اجرای عملیات سازه ساختمان ستاد مرکزی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042574/مناقصه-تهیه-و-حمل-مصالح-و-عملیات-نیرورسانی---نوبت-دوم'>مناقصه تهیه و حمل مصالح و عملیات نیرورسانی... - نوبت دوم / مناقصه, مناقصه تهیه و حمل مصالح و عملیات نیرورسانی... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042576/مناقصه-خدمات-پشتیبانی-عمومی-و-نظافتی'>مناقصه خدمات پشتیبانی عمومی و نظافتی / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه خدمات پشتیبانی عمومی و نظافتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042578/مناقصه-لوله-های-پلی-اتیلن--نوبت-دوم'>مناقصه لوله های پلی اتیلن  - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه لوله های پلی اتیلن - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042581/فراخوان-شناسایی-سرمایه-گذار-تکمیل-بخشی-از-تاسیسات-فاضلاب--نوبت-دوم'>فراخوان شناسایی سرمایه گذار تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب - نوبت دوم / آگهی فراخوان , فراخوان شناسایی سرمایه گذار تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042583/مناقصه-انتخاب-مشاور-نقشه-برداری--نوبت-دوم'>مناقصه انتخاب مشاور نقشه برداری....نوبت دوم / مناقصه, مناقصه انتخاب مشاور نقشه برداری....نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042587/مناقصه-واگذاری-عملیات-آبیاری--'>مناقصه واگذاری عملیات آبیاری ... / مناقصه واگذاری عملیات آبیاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042590/فراخوان-خرید-تجهیزات-مرکز-EOC-نوبت-دوم'>فراخوان خرید تجهیزات مرکز EOC نوبت دوم  / فراخوان ، فراخوان خرید تجهیزات مرکز EOC نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042591/تجدید-مناقصه-خرید-یک-دستگاه-تانکر-حمل-شیر-24-تن---'>تجدید مناقصه خرید یک دستگاه تانکر حمل شیر 24 تن .... / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه خرید یک دستگاه تانکر حمل شیر 24 تن ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042595/مناقصه-مقداری-لوله-پلی-اتیلن-200-و-250-(نوبت-دوم)'>مناقصه مقداری لوله پلی اتیلن 200 و 250  (نوبت دوم) / آگهی مناقصه، مناقصه مقداری لوله پلی اتیلن 200 و 250  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042597/مناقصه-خاکبرداری-اجرای-فونداسیون-و-کرسی-چینی-نوبت-دوم'>مناقصه خاکبرداری، اجرای فونداسیون و کرسی چینی نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه خاکبرداری، اجرای فونداسیون و کرسی چینی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042599/مناقصه-احداث-راهدارخانه--نوبت-دوم'>مناقصه احداث راهدارخانه - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه احداث راهدارخانه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042602/تجدید-مناقصه-انجام-خدمات-حمل-و-نقل-برون-شهری-دانشگاه--'>تجدید مناقصه انجام خدمات حمل و نقل برون شهری دانشگاه... / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه انجام خدمات حمل و نقل برون شهری دانشگاه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042604/فراخوان-خرید-لوله-بر-دستی---(نوبت-دوم)'>فراخوان خرید لوله بر دستی ... (نوبت دوم) / مناقصه, فراخوان خرید لوله بر دستی ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042606/مناقصه-خرید-لوله-های-کندانسور---نوبت-دوم'>مناقصه خرید لوله های کندانسور  ...نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه واگذاری خرید لوله های کندانسور...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042607/مناقصه-مقداری-لوله-چدن-با-واشرهای-مربوطه--نوبت-دوم'>مناقصه مقداری لوله چدن با واشرهای مربوطه ...نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه مقداری لوله چدن با واشرهای مربوطه ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042609/مناقصه-نیرورسانی-توسعه-و-بازسازی-شبکه-های-توزیع-نیروی-برق--'>مناقصه نیرورسانی، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق... / مناقصه نیرورسانی، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042611/مناقصه-خدمات-عمومی-پشتیبانی-و-نقلیه--نوبت-دوم'>مناقصه خدمات عمومی، پشتیبانی و نقلیه....نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه خدمات عمومی، پشتیبانی و نقلیه....نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042613/مناقصه-اجرای-موزاییک-فرش-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای موزاییک فرش نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای موزاییک فرش نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042614/مناقصه-مشارکت-در-ساخت--نوبت-دوم'>مناقصه مشارکت در ساخت...نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه مشارکت در ساخت...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042616/مناقصه-ساخت-و-نصب-1000-انشعاب-پلی-اتیلن-(نوبت-دوم)'>مناقصه ساخت و نصب 1000 انشعاب پلی اتیلن (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه ساخت و نصب 1000 انشعاب پلی اتیلن (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042617/مناقصه-اجرای-عملیات-ساختمانی-و-تاسیسات-بیمارستان--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات ساختمانی و تاسیسات بیمارستان...نوبت دوم / مناقصه , مناقصه اجرای عملیات ساختمانی و تاسیسات بیمارستان...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042619/فراخوان-واگذاری-مجوز-احداث-مرکز-معاینه-فنی-خودروهای-سبک--نوبت-دوم'>فراخوان واگذاری مجوز احداث مرکز معاینه فنی خودروهای سبک  - نوبت دوم / فراخوان واگذاری، فراخوان واگذاری مجوز احداث مرکز معاینه فنی خودروهای سبک- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042620/مناقصه-انجام-عملیات-کوددهی---'>مناقصه انجام عملیات کوددهی .... / مناقصه, مناقصه انجام عملیات کوددهی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042621/مناقصه-انجام-عملیات-توسعه-و-احداث-و-اصلاح-و-بهینه-سازی-شبکه-توزیع-برق-'>مناقصه انجام عملیات توسعه و احداث و اصلاح و بهینه سازی شبکه توزیع برق.. / مناقصه ,مناقصه انجام عملیات توسعه و احداث و اصلاح و بهینه سازی شبکه توزیع برق..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042624/مناقصه-انتقال-برق-و-احداث-دو-پست-شبکه-داخلی-750-کیلوواتی'>مناقصه انتقال برق و احداث دو پست شبکه داخلی 750 کیلوواتی / مناقصه , مناقصه انتقال برق و احداث دو پست شبکه داخلی 750 کیلوواتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042625/مناقصه-نیرورسانی-توسعه-و-بازسازی-شبکه-های-توزیع-نیروی-برق--'>مناقصه نیرورسانی، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق... / مناقصه نیرورسانی، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042628/مناقصه-احداث-پارک---مرحله-دوم'>مناقصه احداث پارک....  مرحله دوم  / آگهی مناقصه  , مناقصه احداث پارک.... مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042629/مناقصه-new-cathode-Block'>مناقصه  new cathode Block  / مناقصه، مناقصه  new cathode Block </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042632/مناقصه-خرید-تعداد-45-دستگاه-سونواکو-پرتابل-نوبت-دوم'>مناقصه خرید تعداد 45 دستگاه سونواکو پرتابل نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خرید تعداد 45 دستگاه سونواکو پرتابل نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042633/مناقصه-Side-Wall-cathode-Block-on-tender-basis'>مناقصه  Side Wall cathode Block on tender basis / مناقصه، مناقصه  Side Wall cathode Block on tender basis</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042634/مناقصه-واگذاری-اداره-امور-جایگاه-بنزین-و-گاز-CNG---تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری اداره امور جایگاه بنزین و گاز CNG .... تجدید نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری اداره امور جایگاه بنزین و گاز CNG .... تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042635/تجدید-مناقصه-وصول-مطالبات-معوقه-آب-بهاء-و-حق-انشعاب--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه وصول مطالبات معوقه آب بهاء و حق انشعاب - نوبت دوم  / فراخوان تجدید مناقصه عمومی , مناقصه وصول مطالبات معوقه آب بهاء و حق انشعاب- نوبت  دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042637/مناقصه-خرید-تعداد-100-دستگاه-ماشین-بیهوشی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید تعداد 100 دستگاه ماشین بیهوشی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خرید تعداد 100 دستگاه ماشین بیهوشی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042639/مناقصه-حمل-آب-نوبت-دوم'>مناقصه حمل آب  نوبت دوم / مناقصه های عمومی , مناقصه حمل آب  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042642/مناقصه-پروژه-تهیه-مصالح--نصب-و-اجرای-عملیات-سیویل-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه تهیه مصالح ، نصب و اجرای عملیات سیویل نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه پروژه تهیه مصالح ، نصب و اجرای عملیات سیویل نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042644/مناقصه-نظافت-و-اجرای-امور-خدماتی-پارکینگ-طبقاتی-زائر--(نوبت-دوم)'>مناقصه نظافت و اجرای امور خدماتی پارکینگ طبقاتی زائر... (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, مناقصه نظافت و اجرای امور خدماتی پارکینگ طبقاتی زائر... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042647/مناقصه-خدمات-پیمانکاری-عملیات-حفر-لوله-گذاری-چاه-آب--نوبت-دوم'>مناقصه خدمات پیمانکاری عملیات حفر، لوله گذاری  چاه آب...نوبت دوم / مناقصه, مناقصه خدمات پیمانکاری عملیات حفر، لوله گذاری  چاه آب...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042649/مناقصه-خرید-2900-عدد-مقره-سیلیکون-رابر-خطوط-فوق-توزیع--نوبت-دوم'>مناقصه خرید 2900 عدد مقره سیلیکون رابر خطوط فوق توزیع - نوبت  دوم / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران , مناقصه خرید 2900 عدد مقره سیلیکون رابر خطوط فوق توزیع- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042651/مناقصه-پروژه-تعمیر-و-نگهداشت-ابنیه-فنی-و-صنعتی-منطقه-عملیاتی-نفت-شهر---نوبت-دوم'>مناقصه پروژه تعمیر و نگهداشت ابنیه فنی و صنعتی منطقه عملیاتی نفت شهر ... نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه پروژه تعمیر و نگهداشت ابنیه فنی و صنعتی منطقه عملیاتی نفت شهر ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042655/مناقصه-نیرورسانی-توسعه-و-بازسازی-شبکه-های-توزیع-نیروی-برق-'>مناقصه نیرورسانی، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق.. / مناقصه نیرورسانی، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042659/تجدید-مناقصه-اجرای-عملیات-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-محور--'>تجدید مناقصه اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت محور... / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت محور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042660/فراخوان-عمومی-عملیات-صدور--توزیع--پیگیری-و-وصول-عوارض-سالیانه-نوبت-دوم'>فراخوان عمومی عملیات صدور ، توزیع ، پیگیری و وصول عوارض سالیانه- نوبت دوم / فراخوان عمومی , فراخوان عمومی عملیات صدور ، توزیع ، پیگیری و وصول عوارض سالیانه- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042663/مناقصه-حفر-چاه-عمیق-آب--'>مناقصه حفر چاه عمیق آب ... / مناقصه ,مناقصه حفر چاه عمیق آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042666/تمدید-مناقصه-خرید-انواع-آهن-آلات--'>تمدید مناقصه خرید انواع آهن آلات ... / مناقصه عمومی , تمدید مناقصه خرید انواع آهن آلات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042670/مناقصه-تامین-قارچ-بلانچ'>مناقصه تامین قارچ بلانچ / آگهی مناقصه, مناقصه تامین قارچ بلانچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042672/مناقصه-احداث-مدرسه--'>مناقصه احداث مدرسه ... / مناقصه احداث مدرسه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042674/مناقصه-امور-محوله-گاوداری'>مناقصه امور محوله گاوداری / مناقصه , مناقصه امور محوله گاوداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042679/مناقصه-اجرای-احداث-حوضچه--اتاقک-و-ابنیه-سرچاه--'>مناقصه اجرای احداث حوضچه ، اتاقک و ابنیه سرچاه... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه اجرای احداث حوضچه ، اتاقک و ابنیه سرچاه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042683/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-مبدل-حرارتی'>مناقصه خرید یک دستگاه مبدل حرارتی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید یک دستگاه مبدل حرارتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042684/تجدید-مناقصه-ادامه-اجرای-عملیات-ساختمانی--نوبت-سوم'>تجدید مناقصه ادامه اجرای عملیات ساختمانی  - نوبت سوم  / تجدید آگهی مناقصه , تجدید مناقصه ادامه اجرای عملیات ساختمانی - نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042686/مناقصه-ارتقای-سامانه-امور-سهام-خود-از-شرکت-های-فعال--'>مناقصه ارتقای سامانه امور سهام خود از شرکت های فعال... / مناقصه ,مناقصه ارتقای سامانه امور سهام خود از شرکت های فعال...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042689/مناقصه-انجام-خدمات-انسداد-چاه-های-غیرمجاز-و--نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات انسداد چاه های غیرمجاز و...نوبت دوم  / مناقصه انجام خدمات انسداد چاه های غیرمجاز و...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042697/مناقصه-عملیات-احداث-شبکه-برق----نوبت-دوم'>مناقصه عملیات احداث شبکه برق ... - نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه عملیات احداث شبکه برق ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042705/فراخوان-بازسازی-سکوی-مسافری'>فراخوان بازسازی سکوی مسافری / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, فراخوان بازسازی سکوی مسافری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042707/مناقصه-احداث-اسکلت-بتنی-فاز-2-بیمارستان--'>مناقصه احداث اسکلت بتنی فاز 2 بیمارستان... / مناقصه ,مناقصه احداث اسکلت بتنی فاز 2 بیمارستان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042708/مناقصه-انجام-کارهای-خدماتی-پشتیبانی-و-حفاظت-فیزیکی--'>مناقصه انجام کارهای خدماتی، پشتیبانی و حفاظت فیزیکی.... / مناقصه, مناقصه انجام کارهای خدماتی، پشتیبانی و حفاظت فیزیکی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042713/مناقصه-واگذاری-انجام-طبخ-و-توزیع-غذای-کارکنان--'>مناقصه  واگذاری انجام طبخ و توزیع غذای کارکنان... / مناقصه  واگذاری انجام طبخ و توزیع غذای کارکنان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042715/مناقصه-قرارداد-انجام-تعمیرات-زیرآبی-شناور-قایق-ناجی-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه قرارداد انجام تعمیرات زیرآبی شناور قایق ناجی تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه قرارداد انجام تعمیرات زیرآبی شناور قایق ناجی تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042721/فراخوان-مناقصه-خرید-پمپ-خودمکش-سیار-و--'>فراخوان مناقصه خرید پمپ خودمکش سیار و ... / آگهی فراخوان مناقصات عمومی, فراخوان مناقصه خرید پمپ خودمکش سیار و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042723/مناقصه-تهیه-و-اجرای-خط-انتقال-با-لوله-پلی-اتیلنPE80--'>مناقصه تهیه و اجرای خط انتقال با لوله پلی اتیلنPE80... /  مناقصه عمومی , مناقصه تهیه و اجرای خط انتقال با لوله پلی اتیلنPE80...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042734/مناقصه-تهیه-یونیفرم-کارکنان-زمینی-4750-دست-کت-و-دو-شلوار-و-982-ثوب-شلوار-تک'>مناقصه تهیه یونیفرم کارکنان زمینی 4750 دست کت و دو شلوار و 982 ثوب شلوار تک / مناقصه عمومی, مناقصه تهیه یونیفرم کارکنان زمینی 4750 دست کت و دو شلوار و 982 ثوب شلوار تک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042735/مناقصه-تفکیک-پسماند-از-مبدا-نوبت-سوم-مرحله-اول'>مناقصه تفکیک پسماند از مبدا نوبت سوم مرحله اول  / مناقصه , مناقصه تفکیک پسماند از مبدا نوبت سوم مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042736/مناقصه-پروژه-تعمیرات-و-نگهداری-شبکه--انشعابات--ایستگاهها-تعویض-کنتورهای-معیوب-و---نوبت-دوم'>مناقصه پروژه تعمیرات و نگهداری شبکه ، انشعابات ، ایستگاهها، تعویض کنتورهای معیوب و .... نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه پروژه تعمیرات و نگهداری شبکه ، انشعابات ، ایستگاهها، تعویض کنتورهای معیوب و .... نوبت د وم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042738/مناقصه-تولید-و-چاپ-1-500-000-فقره-گواهینامه-الکترونیکی-هوشمند--نوبت-دوم'>مناقصه تولید و چاپ 1.500.000 فقره گواهینامه الکترونیکی هوشمند ...نوبت دوم / مناقصه ،مناقصه تولید و چاپ 1.500.000 فقره گواهینامه الکترونیکی هوشمند ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042739/مناقصه-خرید-تعداد-200-دستگاه-ECG-تولید-داخل--نوبت-دوم'>مناقصه خرید تعداد 200 دستگاه ECG تولید داخل - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خرید تعداد 200 دستگاه ECG تولید داخل - نوبت  دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042741/تجدید-مناقصه-عمومی-جهت-لکه-گیری-معابر--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عمومی جهت لکه گیری معابر - نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه عمومی، تجدید مناقصه عمومی جهت لکه گیری معابر - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042742/مناقصه-خرید-تعداد-100-دستگاه-الکتروکوتر-نوبت-دوم'>مناقصه خرید تعداد 100 دستگاه الکتروکوتر- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خرید تعداد 100 دستگاه الکتروکوتر- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042743/مناقصه-ارزیابی-کیفی-و-انتخاب-مشاور-به-منظور-تهیه-نقشه-های-کاداستر---نوبت-دوم'>مناقصه ارزیابی کیفی و انتخاب مشاور به منظور تهیه نقشه های کاداستر ... نوبت دوم  / مناقصه ارزیابی کیفی و انتخاب مشاور به منظور تهیه نقشه های کاداستر ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042746/مناقصه-خرید-تعداد-120-دستگاه-ونتیلاتور-بزرگسال-و--نوبت-دوم'>مناقصه خرید تعداد 120 دستگاه ونتیلاتور بزرگسال و ...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خرید تعداد 120 دستگاه ونتیلاتور بزرگسال و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042747/مناقصه-احداث-تلمبه-خانه--'>مناقصه احداث تلمبه خانه ... / مناقصه ,مناقصه احداث تلمبه خانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042749/مناقصه-مدیریت-راهبری-بهره-برداری-نگهداری-و-تعمیرات-تاسیسات-و-تجهیزات'>مناقصه  مدیریت، راهبری، بهره برداری، نگهداری و تعمیرات تاسیسات و تجهیزات / مناقصه, مناقصه  مدیریت، راهبری، بهره برداری، نگهداری و تعمیرات تاسیسات و تجهیزات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042750/مناقصه-احداث-تاسیسات-زیربنایی--نوبت-دوم'>مناقصه احداث تاسیسات زیربنایی... نوبت دوم  / آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی, مناقصه احداث تاسیسات زیربنایی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042751/مناقصه-خرید-تعداد-15-دستگاه-سی-آرم--نوبت-دوم'>مناقصه خرید تعداد 15 دستگاه سی آرم - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خرید تعداد 15 دستگاه سی آرم - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042752/مناقصه-خرید-تعداد-50-دستگاه-رادیولوژی-پرتابل-نوبت-دوم'>مناقصه خرید تعداد 50 دستگاه رادیولوژی پرتابل- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خرید تعداد 50 دستگاه رادیولوژی پرتابل- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042753/مناقصه-مسیر-شبکه-توزیع-و-نصب-انشعابات-گاز--'>مناقصه مسیر، شبکه توزیع و نصب انشعابات گاز... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه مسیر، شبکه توزیع و نصب انشعابات گاز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042755/مناقصه-تعمیر-و-بازسازی-دفتر-پروژه-مسقف-کردن-پاسیو-و--'>مناقصه تعمیر و بازسازی دفتر، پروژه مسقف کردن پاسیو و ... / مناقصه تعمیر و بازسازی دفتر، پروژه مسقف کردن پاسیو و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042756/فراخوان-خدمات-نگهبانی-و-حراست-مجتمع-نوبت-دوم'>فراخوان خدمات نگهبانی و حراست مجتمع نوبت دوم  / فراخوان عمومی دعوت به مناقصه، مناقصه خدمات نگهبانی و حراست مجتمع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042757/مناقصه-خرید-تعداد-100-دستگاه-چراغ-سیالتیک--نوبت-دوم'>مناقصه خرید تعداد 100 دستگاه چراغ سیالتیک ...نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خرید تعداد 100 دستگاه چراغ سیالتیک ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042759/مناقصه-انجام-خدمات-بازرسی-حفاظت-فنی-آزمایشگاه-و-فرآورش-در-مناطق-عملیاتی--'>مناقصه انجام خدمات بازرسی، حفاظت فنی، آزمایشگاه و فرآورش در مناطق عملیاتی... / مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات بازرسی، حفاظت فنی، آزمایشگاه و فرآورش در مناطق عملیاتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042760/مناقصه-احداث-مجتمع-تجاری-اداری-بهارستان--نوبت-دوم'>مناقصه احداث مجتمع تجاری اداری بهارستان...نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه احداث مجتمع تجاری اداری بهارستان...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042762/مناقصه-خرید-تعداد-700-دستگاه-مانیتورینگ-ثابت--نوبت-دوم'>مناقصه خرید تعداد 700 دستگاه مانیتورینگ ثابت - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خرید تعداد 700 دستگاه مانیتورینگ ثابت - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042763/مناقصه-احداث-فرهنگسرا--نوبت-دوم'>مناقصه احداث فرهنگسرا ...نوبت دوم  / مناقصه احداث فرهنگسرا ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042766/مناقصه-خرید-250-عدد-پروتز-حلزون-شنوایی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 250 عدد پروتز حلزون شنوایی- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خرید 250 عدد پروتز حلزون شنوایی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042768/مناقصه-احداث-پارک-منطقه-اسکان'>مناقصه احداث پارک منطقه اسکان / مناقصه, مناقصه احداث پارک منطقه اسکان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042769/مناقصه-خرید-تعداد-240-دستگاه-ونتیلاتور-نوبت-دوم'>مناقصه خرید تعداد 240 دستگاه ونتیلاتور- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خرید تعداد 240 دستگاه ونتیلاتور- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042770/فراخوان-خدمات-حمل-مواد-شیمیایی-خوراک-و-تولیدات--نوبت-دوم'>فراخوان خدمات حمل مواد شیمیایی، خوراک و تولیدات... نوبت دوم  / فراخوان عمومی دعوت به مناقصه، مناقصه خدمات حمل مواد شیمیایی، خوراک و تولیدات... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042771/مناقصه-امور-حمل-و-نقل-و-خدمات-خودرویی--نوبت-دوم'>مناقصه امور حمل و نقل و خدمات خودرویی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه امور حمل و نقل و خدمات خودرویی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042774/مناقصه-تهیه-و-مونتاژ-برج-خنک-کننده-مکعبی--'>مناقصه تهیه و مونتاژ برج خنک کننده مکعبی... / مناقصه تهیه و مونتاژ برج خنک کننده مکعبی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042777/مناقصه-خرید-تعداد-50-دستگاه-اتوآنالایزر-نوبت-دوم'>مناقصه خرید تعداد 50 دستگاه اتوآنالایزر- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خرید تعداد 50 دستگاه اتوآنالایزر- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042778/فراخوان-مناقصه-بازگشایی-ایستگاه-راه-آهن--تجدید-دوم-نوبت-اول'>فراخوان مناقصه بازگشایی ایستگاه راه آهن... تجدید دوم نوبت اول / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی , فراخوان مناقصه بازگشایی ایستگاه راه آهن... تجدید دوم نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042780/مناقصه-خرید-تعداد-15-دستگاه-سی-آرم-نوبت-دوم'>مناقصه خرید تعداد 15 دستگاه سی آرم- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خرید تعداد 15 دستگاه سی آرم- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042782/مناقصه-خرید-تعداد-200-دستگاه-الکتروشوک-بایفیزیک-نوبت-دوم'>مناقصه خرید تعداد 200 دستگاه الکتروشوک بایفیزیک- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خرید تعداد 200 دستگاه الکتروشوک بایفیزیک- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042783/مناقصه-خرید-150-تن-لوله-پلی-اتیلن-تک-یا-چند-لایه--نوبت-دوم'>مناقصه خرید 150 تن لوله پلی اتیلن تک یا چند لایه ...نوبت دوم / مناقصه , مناقصه خرید 150 تن لوله پلی اتیلن تک یا چند لایه ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042787/مناقصه-مقداری-لوله-پلی-اتیلن-نوبت-دوم'>مناقصه مقداری لوله پلی اتیلن- نوبت دوم / آگهی مناقصه، مناقصه مقداری لوله پلی اتیلن- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042788/تجدید-مناقصه-خرید-103561-کیلوگرم-لوله-پلی-اتیلن'>تجدید مناقصه خرید 103561 کیلوگرم لوله پلی اتیلن / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه خرید 103561 کیلوگرم لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042795/تجدید-مناقصه-ایاب-و-ذهاب-دانشجویان'>تجدید مناقصه ایاب و ذهاب دانشجویان / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه ایاب و ذهاب دانشجویان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042796/مناقصه-راهبری-بهره-برداری-و-نگهداری-تصفیه-خانه-فاضلاب--نوبت-دوم'>مناقصه راهبری، بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه فاضلاب ...نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه راهبری، بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه فاضلاب ...نوبت  دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042797/مناقصه-احداث-خانه-فرهنگ-در-پارک-پانزده-خرداد-باقرآباد--'>مناقصه احداث خانه فرهنگ در پارک پانزده خرداد باقرآباد ... / مناقصه احداث خانه فرهنگ در پارک پانزده خرداد باقرآباد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042798/مناقصه-تهیه-مواد-اولیه-طبح-و-توزیع-غذا-تعمیر-و-نگهداری-و-راهبری-تاسیسات--'>مناقصه تهیه مواد اولیه، طبح و توزیع غذا، تعمیر و نگهداری و راهبری تاسیسات ... / مناقصه ,مناقصه تهیه مواد اولیه، طبح و توزیع غذا، تعمیر و نگهداری و راهبری تاسیسات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042801/مناقصه-آبرسانی-مجتمع--'>مناقصه آبرسانی مجتمع ... / مناقصه عمومی, مناقصه آبرسانی مجتمع ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042802/مناقصه-مرمت-گلزارهای-شهدای--'>مناقصه مرمت گلزارهای شهدای... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه مرمت گلزارهای شهدای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042805/فراخوان-مصالح-و-اجرای-دستمزدی-ساخت-و-تولید-انواع-تیربتونی---'>فراخوان مصالح و اجرای دستمزدی ساخت و تولید انواع تیربتونی  ....  / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان  مصالح و اجرای دستمزدی ساخت و تولید انواع تیربتونی  .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042807/مناقصه-پروژه-تعمیرات-و-نگهداری-شبکه-تاسیسات-گاز--ابزار-دقیق-و-حفاظت-از-زنگ-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه تعمیرات و نگهداری شبکه تاسیسات گاز ، ابزار دقیق و حفاظت از زنگ نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه, مناقصه پروژه تعمیرات و نگهداری شبکه تاسیسات گاز ، ابزار دقیق و حفاظت از زنگ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042808/مناقصه-لوله-گذاری-و-احداث-ابنیه--نوبت-دوم'>مناقصه  لوله گذاری و احداث ابنیه ...نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه  لوله گذاری و احداث ابنیه ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042809/مناقصه-مرمت-گلزارهای-شهدای-آبشیرین--'>مناقصه مرمت گلزارهای شهدای آبشیرین... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه مرمت گلزارهای شهدای آبشیرین...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042812/مناقصه-امور-حمل-اموات-نوبت-دوم'>مناقصه امور حمل اموات نوبت دوم  / آگهی مناقصه,مناقصه  امور حمل اموات نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042814/مناقصه-نگهداری-پارکها-و-فضای-سبز---'>مناقصه نگهداری پارکها و فضای سبز .... / مناقصه, مناقصه نگهداری پارکها و فضای سبز ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042816/مناقصه-امور-تهیه-مواد-اولیه-طبخ-و-توزیع-غذای-بیمارستان--'>مناقصه امور تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذای بیمارستان... / مناقصه امور تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذای بیمارستان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042818/مناقصه-عملیات-تکمیلی-بیمارستان-32-تختخوابی-مجدد'>مناقصه عملیات تکمیلی بیمارستان 32 تختخوابی مجدد / آگهی مناقصه عمومی مجدد , مناقصه عملیات تکمیلی بیمارستان 32 تختخوابی مجدد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042824/مناقصه-خدمات-عمومی-و-اجرایی-گاوداری--'>مناقصه خدمات عمومی و اجرایی گاوداری ... / مناقصه ,مناقصه خدمات عمومی و اجرایی گاوداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042825/مناقصه-انجام-کارهای-نظافتی-خدماتی-تاسیساتی-و-امور-فنی-و--'>مناقصه  انجام کارهای نظافتی، خدماتی، تاسیساتی و امور فنی و ... / مناقصه  انجام کارهای نظافتی، خدماتی، تاسیساتی و امور فنی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042832/مناقصه-خرید-مواد-اولیه---'>مناقصه خرید مواد اولیه .... / مناقصه, مناقصه خرید مواد اولیه ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042833/تجدید-مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید لوله پلی اتیلن... - نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه خرید لوله پلی اتیلن... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042834/مناقصه-جمع-آوری-و-حمل-پسماند-و-خدمات-تنظیف---نوبت-اول-چاپ-دوم'>مناقصه جمع آوری و حمل پسماند و خدمات تنظیف ... نوبت اول چاپ دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه جمع آوری و حمل پسماند و خدمات تنظیف ... نوبت اول چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042836/مناقصه-ارزیابی-کیفی-تهیه-و-تامین-مواد-اولیه-غذایی--'>مناقصه ارزیابی کیفی تهیه و تامین مواد اولیه غذایی... / مناقصه , مناقصه ارزیابی کیفی تهیه و تامین مواد اولیه غذایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042837/تمدید-مناقصه-خرید-تجهیزات-هواوی'>تمدید مناقصه خرید تجهیزات هواوی / تمدید مناقصه یک مرحله ای,مناقصه خرید تجهیزات هواوی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042839/مناقصه-شارژ-و-تست-هیدروستاتیک'>مناقصه  شارژ و تست هیدروستاتیک / مناقصه, مناقصه  شارژ و تست هیدروستاتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042842/مناقصه-مجتمع-آبرسانی--'>مناقصه مجتمع آبرسانی ... / مناقصه مجتمع آبرسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042844/تجدید-مناقصه-اصلاح-شبکه-توزیع-آب-و-استانداردسازی--'>تجدید مناقصه اصلاح شبکه توزیع آب و استانداردسازی ...  / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه اصلاح شبکه توزیع آب و استانداردسازی ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042845/مناقصه-اجرای-عملیات-جدول-گذاری-محوطه-سازی-و-پارک-سازی'>مناقصه اجرای عملیات جدول گذاری، محوطه سازی و پارک سازی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات جدول گذاری، محوطه سازی و پارک سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042847/مناقصه-تهیه-و-اجرای-آسفالت--'>مناقصه تهیه و اجرای آسفالت.... / مناقصه, مناقصه تهیه و اجرای آسفالت....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042849/مناقصه-برونسپاری-فعالیت-های-بهره-برداری-مشترکین-و-اداری'>مناقصه  برونسپاری فعالیت های بهره برداری، مشترکین و اداری / مناقصه عمومی, مناقصه  برونسپاری فعالیت های بهره برداری، مشترکین و اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042850/مناقصه-امور-پشتیبانی-نگهبانی-خدماتی-و--'>مناقصه امور پشتیبانی نگهبانی، خدماتی و ... / مناقصه ,مناقصه امور پشتیبانی نگهبانی، خدماتی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042853/همایش-فرهنگ-سازمانی'>همایش فرهنگ سازمانی  / همایش فرهنگ سازمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042862/مناقصه-خرید-نصب-برج-و-عملیات-سیمکشی-خط-132-کیلوولت-ارتباطی-پست--'>مناقصه خرید، نصب برج و عملیات سیمکشی خط  132 کیلوولت ارتباطی پست ... / مناقصه خرید، نصب برج و عملیات سیمکشی خط  132 کیلوولت ارتباطی پست ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042865/استعلام-لوله-پلی-اتیلن--سایت-ستاد'>استعلام لوله پلی اتیلن , سایت ستاد / استعلام , استعلام لوله پلی اتیلن , سایت ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042866/فراخوان-انجام-امورات-خدمات-بیمه-مسئولیت-حرفه-ای--'>فراخوان انجام امورات خدمات بیمه مسئولیت حرفه ای... / مناقصه, فراخوان انجام امورات خدمات بیمه مسئولیت حرفه ای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042870/مناقصه-واگذاری-امور-ایاب-و-ذهاب-کارکنان--'>مناقصه  واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان ... / مناقصه,مناقصه  واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042872/مناقصه-احداث-سازه-بتنی-ساختمان'>مناقصه احداث سازه بتنی ساختمان / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ، مناقصه احداث سازه بتنی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042874/استعلام-انجام-تعمیرات-ساختمانی--سامانه-ستاد'>استعلام انجام تعمیرات ساختمانی , سامانه ستاد / استعلام , استعلام انجام تعمیرات ساختمانی , سامانه ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042878/تجدید-مناقصه-خرید-80-دستگاه-کنتور-سه-فاز--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید 80 دستگاه کنتور سه فاز... نوبت دوم / مناقصه,تجدید مناقصه خرید 80 دستگاه کنتور سه فاز... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042883/تجدید-مناقصه-عملیات-مربوط-به-تکمیل-و-راه-اندازی-بلوک-میانی-ساختمان--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عملیات مربوط به تکمیل و راه اندازی بلوک میانی ساختمان - نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه، تجدید مناقصه عملیات مربوط به تکمیل و راه اندازی بلوک میانی ساختمان - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042884/تجدید-مناقصه-عملیات-خرید--نصب-و-راه-اندازی-چیلر-(نوبت-دوم)'>تجدید مناقصه عملیات خرید ، نصب و راه اندازی چیلر  (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی , تجدید مناقصه عملیات خرید ، نصب و راه اندازی چیلر  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042885/مناقصه-قطعات-یدکی-توربین-زمینس-SGT-400---نوبت-دوم'>مناقصه قطعات یدکی توربین زمینس SGT-400 ... نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه قطعات یدکی توربین زمینس SGT-400 ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042888/استعلام-تعویض-تابلوهای-20-کیلوولت--سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام تعویض تابلوهای 20 کیلوولت , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  / استعلام , استعلام تعویض تابلوهای 20 کیلوولت , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042889/مناقصه-واگذاری-خدمات-نظافتی-و-عمومی-اصلاحیه'>مناقصه واگذاری خدمات نظافتی و عمومی اصلاحیه  / آگهی مناقصات عمومی، مناقصه مناقصه واگذاری خدمات نظافتی و عمومی اصلاحیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042891/مناقصه-احداث-بند-سنگی-ملاتی---'>مناقصه احداث بند سنگی ملاتی .... / مناقصه, مناقصه احداث بند سنگی ملاتی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042893/مناقصه-واگذاری-عملیات-خاکبرداری--تسطیح--خاکریزی--'>مناقصه واگذاری عملیات خاکبرداری ، تسطیح ، خاکریزی... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری عملیات خاکبرداری ، تسطیح ، خاکریزی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042900/تجدید-فراخوان-حفاظت-فیزیکی-شهر-جدید-مجلسی--نوبت-دوم'>تجدید فراخوان حفاظت فیزیکی شهر جدید مجلسی - نوبت دوم / آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی ,فراخوان حفاظت فیزیکی شهر جدید مجلسی - نوبت  دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042901/مناقصه-عملیات-راهداری-محوری-حوزه-استحفاظی-غرب--'>مناقصه عملیات راهداری محوری حوزه استحفاظی غرب... / مناقصه,مناقصه عملیات راهداری محوری حوزه استحفاظی غرب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042904/ارزیابی-کیفی-پروژه-تعمیر-و-بازسازی-9-مورد-ایستگاههای-گاز'>ارزیابی کیفی پروژه تعمیر و بازسازی 9 مورد ایستگاههای گاز / آگهی ارزیابی کیفی یک مرحله ای ، ارزیابی کیفی پروژه تعمیر و بازسازی 9 مورد ایستگاههای گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042905/مناقصه-ساماندهی-میدان-سرچشمه'>مناقصه ساماندهی میدان سرچشمه / مناقصه ساماندهی میدان سرچشمه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042909/مناقصه-احداث-پروژه-ساختمان'>مناقصه احداث پروژه ساختمان  / مناقصه عمومی , مناقصه احداث پروژه ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042915/مناقصه-احداث-و-پوشش-کانال--'>مناقصه احداث و پوشش کانال ... / مناقصه ,مناقصه احداث و پوشش کانال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042916/مناقصه-انجام-خدمات-تهیه-و-تامین-خودروهای-سبک-با-راننده-نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات تهیه و تامین خودروهای سبک با راننده- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام خدمات تهیه و تامین خودروهای سبک با راننده- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042918/مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن-مورد-نیاز---نوبت-دوم'>مناقصه خرید لوله پلی اتیلن مورد نیاز .... نوبت دوم  / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید لوله پلی اتیلن مورد نیاز .... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042920/مناقصه-خریداری-سیب-زمینی--پیاز--'>مناقصه خریداری سیب زمینی ، پیاز... / آگهی مناقصه , مناقصه خریداری سیب زمینی ، پیاز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042921/مناقصه-اجرای-عملیات-روشنایی-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات روشنایی -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای عملیات روشنایی -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042922/مناقصه-تعمیرات-اساسی-مخازن-ذخیره-نفت-خام---نوبت-دوم'>مناقصه تعمیرات اساسی مخازن ذخیره نفت خام ... نوبت دوم / مناقصه,مناقصه تعمیرات اساسی مخازن ذخیره نفت خام ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042926/مناقصه-خرید-ایستگاه-بچینگ-بتن'>مناقصه خرید ایستگاه بچینگ بتن / آگهی مناقصه، مناقصه خرید ایستگاه بچینگ بتن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042927/فراخوان-خرید-3-دستگاه-برج-نوری-سیار--'>فراخوان خرید 3 دستگاه برج نوری سیار... / آگهی فراخوان شناسایی تولید کننده داخلی، فراخوان خرید 3 دستگاه برج نوری سیار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042930/مناقصه-نگهداری-شبکه-مراکز-مخابراتی'>مناقصه  نگهداری شبکه مراکز مخابراتی  / آگهی مناقصه یک مرحله ای,مناقصه  نگهداری شبکه مراکز مخابراتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042931/تجدید-مناقصه-پروژه-تهیه-تجهیزات-و-احداث-شبکه-توزیع-و-نصب-انشعابات-پلی-اتیلینی'>تجدید مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع و نصب انشعابات پلی اتیلینی / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع و نصب انشعابات پلی اتیلنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042933/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز - نوبت  دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز - نوبت  دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042935/استعلام-دستگاه-غبارگیر-و-جارو-برقی'>استعلام دستگاه غبارگیر و جارو برقی  / استعلام ,استعلام دستگاه غبارگیر و جارو برقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042936/مناقصه-عملیات-ساماندهی-بلوار--'>مناقصه عملیات ساماندهی بلوار.... / مناقصه, مناقصه عملیات ساماندهی بلوار....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042937/مناقصه-احداث-دیوار-ساحلی-و-پوشش-کانال-کوی-ورزش-نوبت-دوم'>مناقصه احداث دیوار ساحلی و پوشش کانال کوی ورزش نوبت دوم  / مناقصه,مناقصه احداث دیوار ساحلی و پوشش کانال کوی ورزش نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042939/مناقصه-انجام-کلیه-عملیات-قرائت-کنتور-و-توزیع-قبوض-برق-نوبت-دوم'>مناقصه انجام کلیه عملیات قرائت کنتور و توزیع قبوض برق- نوبت دوم / مناقصه,مناقصه انجام کلیه عملیات قرائت کنتور و توزیع قبوض برق- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042940/استعلام-گالش-عایق-برق'>استعلام گالش عایق برق   / استعلام,استعلام گالش عایق برق  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042942/استعلام-یک-دستگاه-مینی-بوس'>استعلام یک دستگاه مینی بوس   / استعلام, استعلام یک دستگاه مینی بوس  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042943/استعلام-تهیه-و-نصب-و-راه-اندازی-ترمینال-فیبر-نوری'>استعلام تهیه و نصب و راه اندازی ترمینال فیبر نوری  / اعلان عمومی استعلام، استعلام تهیه و نصب و راه اندازی ترمینال فیبر نوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042944/مناقصه-خرید-اتومبیل'>مناقصه خرید اتومبیل / مناقصه, مناقصه خرید اتومبیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042946/مناقصه-خرید-نصب-توسعه-و-بروزرسانی-سیستم-دوربین-های-مداربسته--'>مناقصه  خرید، نصب، توسعه و بروزرسانی سیستم دوربین های مداربسته... / مناقصه  خرید، نصب، توسعه و بروزرسانی سیستم دوربین های مداربسته...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042949/فراخوان-انجام-خدمات-حراست-و-نگهبانی-نواحی-1-و-2-غیر-صنعتی-حراست'>فراخوان انجام خدمات حراست و نگهبانی نواحی 1 و 2 غیر صنعتی حراست / فراخوان انجام خدمات حراست و نگهبانی نواحی 1 و 2 غیر صنعتی حراست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042951/مناقصه-برونسپاری-فعالیتهای-بهره-برداری-مشترکین-و--'>مناقصه برونسپاری فعالیتهای بهره برداری، مشترکین و ... / مناقصه ,مناقصه برونسپاری فعالیتهای بهره برداری، مشترکین و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042952/استعلام-تکمیل-تجهیزات-مخابراتی-پست-ها'>استعلام تکمیل تجهیزات مخابراتی پست ها  / استعلام ،استعلام تکمیل تجهیزات مخابراتی پست ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042954/استعلام-2-ردیف-تغذیه-کننده-گریس'>استعلام 2 ردیف تغذیه کننده گریس  / استعلام، استعلام 2 ردیف تغذیه کننده گریس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042955/تجدید-مناقصه-اجرای-عملیات-اصلاح-و-بهینه-سازی-شبکه-های-روستایی'>تجدید مناقصه اجرای عملیات اصلاح و بهینه سازی شبکه های روستایی / آگهی تجدید مناقصه, تجدید مناقصه اجرای عملیات اصلاح و بهینه سازی شبکه های روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042956/استعلام-دستگاه-لیبل-جمع-کن-پرینتر'>استعلام دستگاه لیبل جمع کن پرینتر   / استعلام,استعلام دستگاه لیبل جمع کن پرینتر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042957/مناقصه-خرید-P-F-HONEYWELL'>مناقصه خرید P/F: HONEYWELL  / مناقصه , مناقصه خرید P/F: HONEYWELL </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042960/مناقصه-عملیات-اجرایی-زیرسازی-جدول-گذاری-معابر-سطح-شهر---نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی زیرسازی، جدول گذاری معابر سطح شهر ... نوبت دوم / مناقصه,مناقصه عملیات اجرایی زیرسازی، جدول گذاری معابر سطح شهر ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042961/استعلام-انجام-تعمیرات-ساختمانی'>استعلام انجام تعمیرات ساختمانی / استعلام, استعلام انجام تعمیرات ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042963/استعلام-اجرای-اصلاح-سیم-فاز-خط-66-کیلوولت'>استعلام اجرای اصلاح سیم فاز خط 66 کیلوولت  / استعلام , استعلام  اجرای اصلاح سیم فاز خط 66 کیلوولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042965/تجدید-مناقصه-اجرای-عملیات-طرحهای-نیرو-رسانی-به-پروژه-های-روستایی'>تجدید مناقصه  اجرای عملیات طرحهای نیرو رسانی به پروژه های روستایی / آگهی تجدید مناقصه, تجدید مناقصه  اجرای عملیات طرحهای نیرو رسانی به پروژه های روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042967/مناقصه-امور-تهیه-و-طبخ-و-توزیع-غذا---'>مناقصه امور تهیه و طبخ و توزیع غذا .... / مناقصه, مناقصه امور تهیه و طبخ و توزیع غذا ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042968/استعلام-تکمیل-سالن-ورزشی'>استعلام تکمیل سالن ورزشی / استعلام,استعلام  تکمیل سالن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042970/استعلام-خرید-مقرع-اتکایی'>استعلام خرید مقرع اتکایی      / استعلام,استعلام خرید مقرع اتکایی     </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042974/استعلام-اجرای-شبکه-گاز-در-واحدهای-کارگاهی'>استعلام اجرای شبکه گاز در واحدهای کارگاهی / استعلام,استعلام  اجرای شبکه گاز در واحدهای کارگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042975/استعلام-البسه-متحد-الشکل-یگان-حفاظت'>استعلام البسه متحد الشکل یگان حفاظت / استعلام ، استعلام البسه متحد الشکل یگان حفاظت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042980/استعلام-یک-دستگاه-اسکنر'>استعلام یک دستگاه اسکنر / استعلام ، استعلام یک دستگاه اسکنر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042982/مناقصه-صدور-بیمه-نامه-مسئولیت-مدنی'>مناقصه صدور بیمه نامه مسئولیت مدنی / مناقصه ، مناقصه صدور بیمه نامه مسئولیت مدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042984/استعلام-رایانه-همراه'>استعلام رایانه همراه  / استعلام ,استعلام رایانه همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042988/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-جهت-انجام-خدمات-(-حجم-کار-)-اپراتوری-سامانه-121'>مناقصه انتخاب پیمانکار جهت انجام خدمات ( حجم کار ) اپراتوری سامانه 121  / مناقصه عمومی, مناقصه انتخاب پیمانکار جهت انجام خدمات ( حجم کار ) اپراتوری سامانه 121 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042990/مناقصه-انجام-خدمات-نگهداری-و-تعمیرات-شبكه-های'>مناقصه انجام خدمات نگهداری و تعمیرات شبكه های / مناقصه ، مناقصه انجام خدمات نگهداری و تعمیرات شبكه های</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042991/مناقصه-نسبت-به-واگذاری-نواحی-فضای-سبز-جهت-احداث-و-نگهداری'>مناقصه نسبت به واگذاری نواحی فضای سبز جهت احداث و نگهداری  / مناقصه , مناقصه نسبت به واگذاری نواحی فضای سبز جهت احداث و نگهداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042993/استعلام-اجرای-فونداسیون'>استعلام اجرای فونداسیون / استعلام ,استعلام اجرای فونداسیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042994/مناقصه-انجام-خدمات-تهیه-و-پخت-سرو-توزیع--'>مناقصه انجام خدمات تهیه و پخت، سرو توزیع... / مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات تهیه و پخت، سرو توزیع...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042995/مناقصه-تکمیل-فاز-یک-ساختمان--'>مناقصه تکمیل فاز یک ساختمان ... / مناقصه ,مناقصه تکمیل فاز یک ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042996/استعلام-صندلی-جرثقال-سقفی-نوع-تاشو'>استعلام صندلی جرثقال سقفی نوع تاشو / استعلام, استعلام صندلی جرثقال سقفی نوع تاشو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042998/استعلام-نقاشی-و-رنگ-کاری-مسجد'>استعلام نقاشی و رنگ کاری مسجد  / استعلام ,استعلام نقاشی و رنگ کاری مسجد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043000/مناقصه-انجام-خدمات-تامین-خودروهای-وانت-دوكابین-ریچ'>مناقصه انجام خدمات تامین خودروهای وانت دوكابین ریچ / مناقصه , مناقصه انجام خدمات تامین خودروهای وانت دوكابین ریچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043001/مناقصه-بهسازی-و-آسفالت-محورهای-روستایی--'>مناقصه بهسازی و آسفالت محورهای روستایی ... / مناقصه بهسازی و آسفالت محورهای روستایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043002/استعلام-تجهیزات-پی-ال-سی'>استعلام تجهیزات پی ال سی   / استعلام، استعلام تجهیزات پی ال سی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043005/استعلام-​اجرای-سیستم-سرمایش-و-گرمایش'>استعلام ​اجرای سیستم سرمایش و گرمایش / استعلام, استعلام ​اجرای سیستم سرمایش و گرمایش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043007/فراخوان-انجام-خدمات-حراست-و-نگهبانی-نواحی-2-3و5'>فراخوان انجام خدمات حراست و نگهبانی نواحی 2،3و5  / فراخوان ، فراخوان انجام خدمات حراست و نگهبانی نواحی 2،3و5 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043008/استعلام-کلید-برق-گازی-فشار'>استعلام کلید برق گازی فشار / استعلام, استعلام کلید برق گازی فشار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043010/مناقصه-نصب-تعمیر--نگهداری-و-تعویض-فیلتر-دستگاه-های-تصفیه-آب'>مناقصه نصب، تعمیر ، نگهداری و تعویض فیلتر دستگاه های تصفیه آب  / مناقصه , مناقصه نصب، تعمیر ، نگهداری و تعویض فیلتر دستگاه های تصفیه آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043011/استعلام-احداث-368-متر-شبکه-فشار-متوسط'> استعلام احداث 368 متر شبکه فشار متوسط / استعلام,  استعلام احداث 368 متر شبکه فشار متوسط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043012/مناقصه-یک-دستگاه-لودر--'>مناقصه یک دستگاه لودر... / مناقصه یک دستگاه لودر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043013/استعلام-بهاء-مواد-شیمیایی--'>استعلام بهاء مواد شیمیایی... / استعلام بهاء ، استعلام بهاء مواد شیمیایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043014/مناقصه-انجام-خدمات-مشاوره-آزمایشگاهی-و-انجام-آزمایشات-آسفالت-و--'>مناقصه انجام خدمات مشاوره آزمایشگاهی و انجام آزمایشات آسفالت و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات مشاوره آزمایشگاهی و انجام آزمایشات آسفالت و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043016/استعلام-خرید-مقره-اتکایی'>استعلام خرید مقره اتکایی / استعلام,استعلام خرید مقره اتکایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043017/استعلام-پروژه-شبکه-توزیع-آب-شهرک-صنعتی'>استعلام پروژه شبکه توزیع آب شهرک صنعتی / استعلام, استعلام ​پروژه شبکه توزیع آب شهرک صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043018/مناقصه-خارج-سازی-خطوط-لوله-جریانی-10-اینچ-و-احداث-12-کیلومتر-خط-لوله-جریانی-6-اینچ--'>مناقصه خارج سازی خطوط لوله جریانی 10 اینچ و احداث 12 کیلومتر خط لوله جریانی 6 اینچ... / مناقصه عمومی, مناقصه خارج سازی خطوط لوله جریانی 10 اینچ و احداث 12 کیلومتر خط لوله جریانی 6 اینچ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043021/استعلام-خدمات-عایق-کاری-و-ایزوگام-منازل-مسکونی'>استعلام خدمات عایق کاری و ایزوگام منازل مسکونی  / استعلام ,استعلام خدمات عایق کاری و ایزوگام منازل مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043025/مناقصه-عملیات-احداث-یکصد-عدد-حوضچه-شیر-فلکه-آب'>مناقصه عملیات احداث یکصد عدد حوضچه شیر فلکه آب / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات احداث یکصد عدد حوضچه شیر فلکه آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043026/مناقصه-خرید-لوله-فولادی'>مناقصه خرید لوله فولادی  / مناقصه , مناقصه خرید لوله فولادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043027/استعلام-نخ-و-سوزن-یکبار-مصرف-جراحی'>استعلام نخ و سوزن یکبار مصرف جراحی / استعلام, استعلام ​نخ و سوزن یکبار مصرف جراحی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043028/استعلام-کامپیوتر-همه-کاره'>استعلام کامپیوتر همه کاره  / استعلام, استعلام کامپیوتر همه کاره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043029/استعلام-اجرای-شیارهای-لرزاننده'>استعلام  اجرای شیارهای لرزاننده  / استعلام , استعلام  اجرای شیارهای لرزاننده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043031/استعلام-خرید-11-ردیف-حلقه-اصلی-با-حلقه-رابط'>استعلام خرید 11 ردیف حلقه اصلی با حلقه رابط  / استعلام,استعلام خرید 11 ردیف حلقه اصلی با حلقه رابط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043036/استعلام-داروی-ظهور-CTP'>استعلام داروی ظهور CTP / استعلام ,استعلام  داروی ظهور CTP</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043038/استعلام-استاندارد-سازی-و-پشتیبانی-آسانسور'>استعلام استاندارد سازی و پشتیبانی آسانسور / استعلام,  استعلام استاندارد سازی و پشتیبانی آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043040/استعلام-خرید-رنگ-روغنی-و-رنگ-لاستیک-و-تینر-و-سرنج-مایع'>استعلام خرید رنگ روغنی و رنگ لاستیک و تینر و سرنج مایع / استعلام, استعلام خرید رنگ روغنی و رنگ لاستیک و تینر و سرنج مایع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043042/استعلام-اجرای-آسفالت'>استعلام اجرای آسفالت  / استعلام, استعلام اجرای آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043044/استعلام-تکمیل-و-دیوارکشی-مجموعه-ورزشی'>استعلام تکمیل و دیوارکشی مجموعه ورزشی / استعلام ,استعلام تکمیل و دیوارکشی مجموعه ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043046/استعلام-فعالیت-های-حرفه-ای-علمی-و-فنی-طبقه-بندی-نشده--'>استعلام فعالیت های حرفه ای، علمی و فنی طبقه بندی نشده... / استعلام,  استعلام فعالیت های حرفه ای، علمی و فنی طبقه بندی نشده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043047/فراخوان-نظارت-بر-عمليات-احداث-خط-انتقال-آب-سد-انحرافی'> فراخوان نظارت بر عمليات احداث خط انتقال آب سد انحرافی / فراخوان ، فراخوان نظارت بر عمليات احداث خط انتقال آب سد انحرافی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043050/استعلام-کنترل-دوربین-sony'>استعلام کنترل دوربین sony / استعلام, استعلام کنترل دوربین sony</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043051/مناقصه-احداث-خیابان-اصلی-شهر--'>مناقصه احداث خیابان اصلی شهر.... / مناقصه, مناقصه احداث خیابان اصلی شهر....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043052/مناقصه-مشاور-حقوقی--'>مناقصه مشاور حقوقی ... / مناقصه مشاور حقوقی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043054/استعلام-تهیه-مصالح-و-اجرای-سیستم-حفاظت-کاتدیک--'>استعلام تهیه مصالح و اجرای سیستم حفاظت کاتدیک... / استعلام, استعلام تهیه مصالح و اجرای سیستم حفاظت کاتدیک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043056/مناقصه-تهیه-رنگ-سرد-و-اجرای-خط-کشی-و--'>مناقصه تهیه رنگ سرد و اجرای خط کشی و ... / مناقصه ,مناقصه تهیه رنگ سرد و اجرای خط کشی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043058/استعلام-اجرای-خط-کشی-حوزه-استان-مرکزی'>استعلام  اجرای خط کشی حوزه استان مرکزی   / استعلام, استعلام  اجرای خط کشی حوزه استان مرکزی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043059/استعلام-تهیه-و-نصب-ترانس-برق-و--'>استعلام تهیه و نصب ترانس برق و... / استعلام, استعلام تهیه و نصب ترانس برق و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043060/فراخوان-نظارت-بر-عمليات-احداث-خط-انتقال-آب-سد-انحرافی'>فراخوان نظارت بر عمليات احداث خط انتقال آب سد انحرافی / فراخوان ،فراخوان نظارت بر عمليات احداث خط انتقال آب سد انحرافی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043061/فراخوان-طرح-اصلاح-و-توسعه-شبکه-توزيع-آب'>فراخوان طرح اصلاح و توسعه شبکه توزيع آب / آگهی ارزیابی کیفی, فراخوان طرح اصلاح و توسعه شبکه توزيع آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043064/استعلام-بهاء-خرید-دو-دستگاه-تابلو-عمومی'>استعلام بهاء خرید دو دستگاه تابلو عمومی  / استعلام بهاء , استعلام بهاء خرید دو دستگاه تابلو عمومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043065/استعلام-کنترلر-ویدئو-وال'>استعلام کنترلر ویدئو وال / استعلام, استعلام کنترلر ویدئو وال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043066/مناقصه-طراحی-و-تامين-تجهيزات-و-راه-اندازی-سيستم-اعلام-و-اطفاء-حريق--'>مناقصه طراحی و تامين تجهيزات و راه اندازی سيستم اعلام و اطفاء حريق... / مناقصه , مناقصه طراحی و تامين تجهيزات و راه اندازی سيستم اعلام و اطفاء حريق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043067/مناقصه-خريد-خدمات-مشاغل-فوريتهای-پزشکی'>مناقصه خريد خدمات مشاغل فوريتهای پزشکی / آگهی مناقصه, مناقصه خريد خدمات مشاغل فوريتهای پزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043068/فراخوان-دعوتنامه-خدمات-نظارت-بر-عمليات-اجرايی-پروژه-بهسازی-محور-مهريز'> فراخوان  دعوتنامه خدمات نظارت بر عمليات اجرايی پروژه بهسازی محور مهريز /  فراخوان  دعوتنامه، فراخوان  دعوتنامه خدمات نظارت بر عمليات اجرايی پروژه بهسازی محور مهريز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043071/استعلام-اجرای-کفپوش-پلاستیک'>استعلام  اجرای کفپوش پلاستیک / استعلام, استعلام اجرای کفپوش پلاستیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043073/استعلام-تهیه-و-نصب-و-راه-اندازی-سیستم-های-اعلام-و-اطفاء-حریق--'>استعلام تهیه و نصب و راه اندازی سیستم های اعلام و اطفاء حریق... / استعلام, استعلام تهیه و نصب و راه اندازی سیستم های اعلام و اطفاء حریق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043074/مناقصه-ساحل-سازی-رودخانه'>مناقصه ساحل سازی رودخانه / مناقصه, مناقصه ساحل سازی رودخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043075/فراخوان-مناقصه-احداث-شبکه-آبیاری-و-زهکشی-اراضی'>فراخوان مناقصه احداث شبکه آبیاری و زهکشی اراضی / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای ، فراخوان مناقصه احداث شبکه آبیاری و زهکشی اراضی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043077/استعلام-تکمیل-زمین-چمن-مصنوعی'>استعلام تکمیل زمین چمن مصنوعی  / استعلام تکمیل زمین چمن مصنوعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043079/مناقصه-اجرای-عمليات-آماده-سازی-فاز۳-و۴--'>مناقصه اجرای عمليات آماده سازی فاز۳ و۴ ... / مناقصه, مناقصه اجرای عمليات آماده سازی فاز۳ و۴ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043080/استعلام-تولید-انتقال-و-توزیع-برق'>استعلام تولید، انتقال و توزیع برق / استعلام, استعلام تولید، انتقال و توزیع برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043081/مناقصه-انتخاب-پيمانکار-امور-خدماتی-و-پشتيبانی'>مناقصه انتخاب پيمانکار امور خدماتی و پشتيبانی  / آگهی مناقصه, مناقصه انتخاب پيمانکار امور خدماتی و پشتيبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043085/استعلام-موکت'>استعلام  موکت / استعلام, استعلام  موکت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043087/استعلام-کفش-کوهنوردی--کوله-کوهنوردی'>استعلام کفش کوهنوردی - کوله کوهنوردی / استعلام, استعلام کفش کوهنوردی - کوله کوهنوردی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043088/اصلاحیه-مناقصه-احداث-مدرسه'>اصلاحیه مناقصه احداث مدرسه / اصلاحیه مناقصه, مناقصه احداث مدرسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043089/استعلام-اجرای-ورودی-و-خروجی-ایستگاه-تقلیل-فشار-شهرک-صنعتی--'>استعلام اجرای ورودی و خروجی ایستگاه تقلیل فشار شهرک صنعتی... / استعلام, استعلام اجرای ورودی و خروجی ایستگاه تقلیل فشار شهرک صنعتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043090/مناقصه-واگذاری-مشارکتی-اتفاقات--'>مناقصه واگذاری مشارکتی اتفاقات ... / مناقصه, مناقصه واگذاری مشارکتی اتفاقات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043092/استعلام-آسانسور'>استعلام آسانسور  / استعلام, استعلام آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042555/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-165-72-متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 165.72 متر / مزایده ,مزایده ملک مساحت عرصه 165.72 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042556/مزایده-تعداد-30-عدد-گاوصندوق'>مزایده تعداد 30 عدد گاوصندوق  / مزایده, مزایده تعداد 30 عدد گاوصندوق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042557/مزایده-فروش-استثنایی-املاک-در-گلبهار-96-11-11'>مزایده فروش استثنایی املاک در گلبهار 96.11.11 / مزایده,مزایده فروش استثنایی املاک در گلبهار 96.11.11</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042558/مزایده-فروش-اقلام-ضایعاتی--نوبت-دوم'>مزایده فروش اقلام ضایعاتی....نوبت دوم / مزایده, مزایده فروش اقلام ضایعاتی....نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042561/مزایده-فروش-ملک-آقا-بزرگی-زمین-مشجر-محصور-771-10متر'>مزایده فروش ملک آقا بزرگی زمین مشجر محصور 771.10متر / مزایده,مزایده فروش ملک آقا بزرگی زمین مشجر محصور 771.10متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042564/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-205-7تر-قدمت-25-سال'>مزایده ملک مساحت عرصه 205.7تر قدمت 25 سال  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 205.7تر قدمت 25 سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042565/مزایده-ملک-شماره-86-96-تجدید-مرحله-اول'>مزایده ملک شماره 86/96 تجدید مرحله اول  / مزایده,مزایده ملک شماره 86/96 تجدید مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042567/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-پلاک-86-اصلی-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی پلاک 86 اصلی نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی پلاک 86 اصلی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042568/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-چهارصد-و-سی-و-یک-متر-و-شصت-و-پنج-صدم-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت چهارصد و سی و یک متر و شصت و پنج صدم متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت چهارصد و سی و یک متر و شصت و پنج صدم متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042569/مزایده-فروش-و-واگذاری-املاک-تجدید-نوبت-دوم'>مزایده فروش و واگذاری املاک تجدید نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش و واگذاری املاک تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042573/مزایده-منزل-مسکونی-پلاک-ثبتی-185-فرعی-مرحله-اول'>مزایده منزل مسکونی پلاک ثبتی 185 فرعی مرحله اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی پلاک ثبتی 185 فرعی مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042575/مزایده-یک-قطعه-زمین-باغ-چای-مساحت-دویست-متر'>مزایده یک قطعه زمین باغ چای مساحت دویست متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین باغ چای مساحت دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042577/مزایده-زمین-بایر-به-مقدار-175-مترمربع'>مزایده زمین بایر به مقدار 175 مترمربع / مزایده,مزایده زمین بایر به مقدار 175 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042579/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت-130-85متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 130.85متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 130.85متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042580/مزایده-اجاره-فضای-کانون-قدس-جهت-سنگهای-زینتی--نوبت-دوم'>مزایده اجاره فضای کانون قدس جهت سنگهای زینتی - نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده اجاره فضای کانون قدس جهت سنگهای زینتی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042582/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-یازده-تهران'>مزایده سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی بخش یازده تهران  / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی بخش یازده تهران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042584/مزایده-آپارتمان-مساحت-160-08مترمربع-بخش-دو-تهران'>مزایده آپارتمان مساحت 160.08مترمربع بخش دو تهران / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 160.08مترمربع بخش دو تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042585/مزایده-ساماندهی-ایستگاه-نخاله-و-زباله----نوبت-دوم'>مزایده ساماندهی ایستگاه نخاله و زباله ... - نوبت  دوم / مزایده, مزایده ساماندهی ایستگاه نخاله و زباله ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042586/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-112-90متر-غیرمنقول'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 112.90متر غیرمنقول / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 112.90متر غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042588/مزایده-اقلام-مازاد--مستعمل-و-بلااستفاده'>مزایده اقلام مازاد ، مستعمل و بلااستفاده / آگهی مزایده , مزایده اقلام مازاد ، مستعمل و بلااستفاده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042589/مزایده-ششدانگ-پلاک-15099-فرعی-بخش-ده-سنندج'>مزایده ششدانگ پلاک 15099 فرعی بخش ده سنندج  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 15099 فرعی بخش ده سنندج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042592/مزایده-4-دانگ-مشاع-از-پلاک-162-فرعی-بخش-هفت'>مزایده 4 دانگ مشاع از پلاک 162 فرعی بخش هفت / مزایده,مزایده 4 دانگ مشاع از پلاک 162 فرعی بخش هفت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042593/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-84-112-مترمربع'>مزایده ملک مساحت عرصه 84.112 مترمربع  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 84.112 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042594/مزایده-زمین-تنیس-کانون-قدس--'>مزایده زمین تنیس کانون قدس... / آگهی مزایده، مزایده زمین تنیس کانون قدس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042596/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت-39-92متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 39.92متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 39.92متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042598/مزایده-اجاره-غرفه-ها-و-فروش-دفاتر-کار'>مزایده اجاره غرفه ها و فروش دفاتر کار  / آگهی مزایده, مزایده اجاره غرفه ها و فروش دفاتر کار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042600/مزایده-فروش-339-قلم-انواع-لوازم-اداری-و-تجهیزات-مخابراتی-خارج-از-رده-و-اسقاط---(نوبت-دوم)'>مزایده فروش 339 قلم انواع لوازم اداری و تجهیزات مخابراتی خارج از رده و اسقاط ... (نوبت دوم) / مزایده ,مزایده فروش 339 قلم انواع لوازم اداری و تجهیزات مخابراتی خارج از رده و اسقاط ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042601/مزایده-ششدانگ-یک-واحد-تجاری-مساحت-12-71متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ یک واحد تجاری مساحت 12.71متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد تجاری مساحت 12.71متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042603/مزایده-ششدانگ-یکباب-واحد-تجاری-مساحت-27-16متر'>مزایده ششدانگ یکباب واحد تجاری مساحت 27.16متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب واحد تجاری مساحت 27.16متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042605/مزایده-فروش-یکدستگاه-کانتینر-خارجی-20-فوت--'>مزایده فروش یکدستگاه کانتینر خارجی 20 فوت... / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه کانتینر خارجی 20 فوت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042608/مزایده-ملک-مشاعی-مساحت-چهل-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مشاعی مساحت چهل متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مشاعی مساحت چهل متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042610/مزایده-خودرو-رنولوگان'>مزایده خودرو رنولوگان / مزایده, مزایده خودرو رنولوگان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042612/مزایده-ملک-مسکونی-عرصه-264-2متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مسکونی عرصه 264.2متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک مسکونی عرصه 264.2متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042615/مزایده-کمپینگهای-گردشگری-و-خدمات-رفاهی'>مزایده کمپینگهای گردشگری و خدمات رفاهی / آگهی مزایده , مزایده کمپینگهای گردشگری و خدمات رفاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042618/مزایده-ملک-سرقفلی-پلاکهای-ثبتی-بخش-یک-تبریز-نوبت-اول'>مزایده ملک سرقفلی پلاکهای ثبتی بخش یک تبریز نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک سرقفلی پلاکهای ثبتی بخش یک تبریز نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042622/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-دویست-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042623/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-5-نهبندان-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی بخش 5 نهبندان نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش 5 نهبندان نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042626/مزایده-فروش-ماشین-آلات'>مزایده فروش ماشین آلات / آگهی مزایده, مزایده فروش ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042627/مزایده-ششدانگ-زمین-صیفی-کاری-مساحت-520متر'>مزایده ششدانگ زمین صیفی کاری مساحت 520متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین صیفی کاری مساحت 520متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042630/مزایده-ششدانگ-ملک-بخش-5-تبریز'>مزایده ششدانگ ملک بخش 5  تبریز / مزایده,مزایده ششدانگ ملک بخش 5  تبریز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042631/مزایده-ششدانگ-زمین-قولنامه-ای-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ زمین قولنامه ای نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین قولنامه ای نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042636/حراج-حضوری-انواع-ابزارآلات-و-دستگاه-های-صنعتی---'>حراج حضوری انواع ابزارآلات و دستگاه های صنعتی .... / آگهی حراج، حراج حضوری انواع ابزارآلات و دستگاه های صنعتی و آهن آلات ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042638/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-5-فرعی'>مزایده پلاک ثبتی شماره 5 فرعی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 5 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042640/مزایده-یک-دستگاه-زانتیا-سیتروئن-بنزینی-روغنی'>مزایده یک دستگاه زانتیا سیتروئن بنزینی روغنی / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه زانتیا سیتروئن بنزینی روغنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042641/مزایده-فروش-انواع-سیم-مسی-اسقاط-آهن-آلات-اسقاطی-و--نوبت-دوم'>مزایده فروش انواع سیم مسی اسقاط، آهن آلات اسقاطی و ...نوبت دوم  / مزایده فروش انواع سیم مسی اسقاط، آهن آلات اسقاطی و ...نوبت  دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042643/مزایده-ششدانگ-زمین-مزروعی-مرحله-دوم'>مزایده ششدانگ زمین مزروعی مرحله دوم / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مزروعی مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042645/مزایده-واگذاری-به-اجاره-کارگاه-شن-و-ماسه--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری به اجاره کارگاه شن و ماسه - نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره کارگاه شن و ماسه  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042646/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-187-85متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 187.85متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 187.85متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042648/مزایده-آپارتمان-مساحت-78-متر-مرحله-دوم'>مزایده آپارتمان مساحت 78 متر مرحله دوم  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 78 متر مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042650/مزایده-فروش-سواری-پژو-206-تیپ-5'>مزایده فروش سواری پژو 206 تیپ 5  / آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول , مزایده فروش سواری پژو 206 تیپ 5 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042652/مزایده-ششدانگ-ساختمان-ویلایی'>مزایده ششدانگ ساختمان ویلایی / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان ویلایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042653/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-یک-شاهرود'>مزایده پلاک ثبتی بخش یک شاهرود  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش یک شاهرود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042654/اصلاحیه-مزایده-فروش-30-تن-انواع-کابل-مسی-اسقاط--نوبت-دوم'>اصلاحیه مزایده فروش 30 تن انواع کابل مسی اسقاط  - نوبت دوم / اصلاحیه آگهی مزایده، اصلاحیه مزایده فروش 30 تن انواع کابل مسی اسقاط - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042656/مزایده-اجاره-دو-باب-هتل-آپارتمان'>مزایده اجاره دو باب هتل آپارتمان  / مزایده اجاره دو باب هتل آپارتمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042657/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-60-60متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 60.60متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 60.60متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042658/خلاصه-آگهی-مزایده--فروش-انواع-آهن-آلات'>خلاصه آگهی مزایده   فروش انواع آهن آلات / خلاصه آگهی مزایده ،خلاصه آگهی مزایده   فروش انواع آهن آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042661/مزایده-ملک-تجاری-نوبت-اول-اموال-غیرمنقول'>مزایده ملک تجاری نوبت اول اموال غیرمنقول / مزایده,مزایده ملک تجاری نوبت اول اموال غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042662/مزایده-فروش-دستگاه-سردخانه-قابل-نصب---'>مزایده فروش دستگاه سردخانه قابل نصب .... / مناقصه, مزایده فروش دستگاه سردخانه قابل نصب ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042664/مزایده-فروش-دو-دستگاه-خودرو-سرانزا'>مزایده فروش دو دستگاه خودرو سرانزا  / آگهی مزایده , مزایده فروش دو دستگاه خودرو سرانزا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042665/مزایده-ملک-مسکونی-مساحت-384-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مسکونی مساحت 384 متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک مسکونی مساحت 384 متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042667/مزایده-ملک-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده ملک مسکونی نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مسکونی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042668/مزایده-آپارتمان-قطعه-ده-طبقه-چهار'>مزایده آپارتمان قطعه ده طبقه چهار / مزایده,مزایده آپارتمان قطعه ده طبقه چهار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042669/مزایده-8-هکتار-زمین-زراعی-از-12-هکتار-پلاک-81-فرعی'>مزایده 8 هکتار زمین زراعی از 12 هکتار پلاک 81 فرعی / مزایده,مزایده 8 هکتار زمین زراعی از 12 هکتار پلاک 81 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042671/مزایده-دستگاه-لمینت-پارچه'>مزایده دستگاه لمینت پارچه / آگهی مزایده مال منقول، مزایده دستگاه لمینت پارچه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042673/مزایده-فروش-املاک-مازاد-و-تملیکی-استان-البرز-نقد-و-اقساط-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک مازاد و تملیکی استان البرز نقد و اقساط نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد و تملیکی استان البرز نقد و اقساط نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042675/مزایده-فروش-8-دستگاه-خودرو-سبک-و-سنگین-و-یک-دستگاه-سیم-تریلر-نوبت-دوم'>مزایده فروش 8 دستگاه خودرو سبک و سنگین و یک دستگاه سیم تریلر- نوبت دوم / مزایده عمومی, مزایده فروش 8 دستگاه خودرو سبک و سنگین و یک دستگاه سیم تریلر - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042676/مزایده-فروش-پانصد-و-هفت-تخته-فرش-و--'>مزایده فروش پانصد و هفت تخته فرش و ... / آگهی مزایده , مزایده فروش پانصد و هفت تخته فرش و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042677/مزایده-خودرو-پژو-405'>مزایده خودرو پژو 405  / مزایده,مزایده خودرو پژو 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043093/فراخوان-ارزیابی-کیفی-ابزار-دقیق-توربین-TA'>فراخوان ارزیابی کیفی ابزار دقیق توربین TA  / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی ابزار دقیق توربین TA </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043095/استعلام-خرید-کولر-گازی-50-هزار-ال-جی--'>استعلام خرید کولر گازی 50 هزار ال جی... / استعلام, استعلام خرید کولر گازی 50 هزار ال جی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043096/استعلام-خرید-انواع-مختلف-توربین'>استعلام خرید انواع مختلف توربین  / استعلام, استعلام خرید انواع مختلف توربین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043098/فراخوان-ارزیابی-کیفی-کمپرسور-هوای-BW2--4D'>فراخوان ارزیابی کیفی کمپرسور هوای BW2 , 4D / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی کمپرسور هوای BW2 , 4D</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043099/مناقصه-دبستان-۳-کلاسه-روستای--'>مناقصه دبستان ۳ کلاسه روستای... / مناقصه, مناقصه دبستان ۳ کلاسه روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043100/مناقصه-واگذاری-سرویس-ایاب-و-ذهاب-کارکنان'>مناقصه  واگذاری سرویس ایاب و ذهاب کارکنان  / آگهی مناقصه, مناقصه  واگذاری سرویس ایاب و ذهاب کارکنان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043101/استعلام-گاز-فریون-R410---'>استعلام گاز فریون R410  ... / استعلام , استعلام گاز فریون R410  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043104/استعلام-آفات-همگانی'>استعلام آفات همگانی  / استعلام, استعلام آفات همگانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043105/استعلام-لوازم-ورزشی-و--'>استعلام لوازم ورزشی و ...  / استعلام, استعلام لوازم ورزشی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043106/فراخوان-ارزیابی-کیفی-قطعات-پمپ'>فراخوان ارزیابی کیفی قطعات پمپ / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی قطعات پمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043108/استعلام-میلگرد-سماتنه--پروفیل--تسمه'>استعلام میلگرد سماتنه - پروفیل - تسمه / استعلام، استعلام میلگرد سماتنه - پروفیل - تسمه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043109/مناقصه-تکميل-مدرسه-ابتدائی-خير-ساز'>مناقصه تکميل مدرسه ابتدائی خير ساز  / مناقصه, مناقصه تکميل مدرسه ابتدائی خير ساز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043110/استعلام-پایان-دهی-و-تکمیل-بنا'>استعلام پایان دهی و تکمیل بنا  / استعلام ,استعلام پایان دهی و تکمیل بنا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043111/فراخوان-ارزیابی-کیفی-تفلون'>فراخوان ارزیابی کیفی تفلون / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی تفلون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043112/استعلام-BALL-VALVE'>استعلام BALL VALVE / استعلام ,استعلام BALL VALVE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043113/استعلام-اقلام-با-مارک-اشنایدر'>استعلام اقلام با مارک اشنایدر  / استعلام ,استعلام اقلام با مارک اشنایدر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043116/استعلام-سرامیک-دهبید'>استعلام سرامیک دهبید / استعلام, استعلام سرامیک دهبید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043118/مناقصه-خدمات-خودرویی-(امور-نقلیه)-نوبت-پنجم'>مناقصه خدمات خودرویی (امور نقلیه) نوبت پنجم / آگهی مناقصه , مناقصه خدمات خودرویی (امور نقلیه) نوبت پنجم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043119/استعلام-تجهیزات-اداری'>استعلام تجهیزات اداری  / استعلام, استعلام تجهیزات اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043120/استعلام-رایانه-و-پرینتر-و-فاکس'>استعلام رایانه و پرینتر و فاکس / استعلام ,استعلام رایانه و پرینتر و فاکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043122/استعلام-دوربین-مدار-بسته-و--'>استعلام دوربین مدار بسته  و ... / استعلام, استعلام دوربین مدار بسته  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043123/استعلام-مبلمان-اداری'>استعلام مبلمان اداری  / استعلام , استعلام مبلمان اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043124/استعلام-دریچه-چدن-داکتیل'>استعلام دریچه چدن داکتیل / استعلام, استعلام دریچه چدن داکتیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043125/استعلام-پوش-باتن-DATER-با-سایز-10MM'>استعلام پوش باتن DATER با سایز 10MM / استعلام, استعلام پوش باتن DATER با سایز 10MM</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043126/استعلام-دوربین-عکاسی-CANON-D1300'>استعلام دوربین عکاسی CANON D1300 / استعلام ,استعلام دوربین عکاسی CANON D1300</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043127/مناقصه-زیرسازی-و-ساخت-کانیو-در-معابر-سطح-شهر--'>مناقصه زیرسازی و ساخت کانیو در معابر سطح شهر.... / مناقصه, مناقصه زیرسازی و ساخت کانیو در معابر سطح شهر....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043129/استعلام-استعلام-قیمت-پروژه-جدول-هدایت-آبهای-سطحی'>استعلام استعلام قیمت پروژه جدول هدایت آبهای سطحی / استعلام, استعلام قیمت پروژه جدول هدایت آبهای سطحی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043130/مناقصه-گازرسانی-تجدید'>مناقصه گازرسانی تجدید / آگهی تجدید برگزاری مناقصه عمومی ، مناقصه گازرسانی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043131/استعلام-شیر-برقی-در-سایزهای-مختلف'>استعلام  شیر برقی در سایزهای مختلف / استعلام, استعلام  شیر برقی در سایزهای مختلف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043132/فراخوان-خدمات-نظارت-بر-پروژه-تعميرات-اساسی-و-نگهداری-پل-های-بزرگ--'>فراخوان خدمات نظارت بر پروژه تعميرات اساسی و نگهداری پل های بزرگ... / فراخوان، فراخوان خدمات نظارت بر پروژه تعميرات اساسی و نگهداری پل های بزرگ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043133/مناقصه-اجرای-عملیات-احداث-فرازبند-نشیب-بند--'>مناقصه اجرای عملیات احداث فرازبند ,نشیب بند,... / آگهی مناقصه ,مناقصه اجرای عملیات احداث فرازبند ,نشیب بند,...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043134/استعلام-دو-دستگاه-پمپ-و--'>استعلام دو دستگاه پمپ و ... / استعلام, استعلام دو دستگاه پمپ و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043135/استعلام-تامین-برق-آبرسانی--'>استعلام تامین برق آبرسانی ... / استعلام,استعلام تامین برق آبرسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043136/استعلام-خرید-نرم-افزار'>استعلام خرید نرم افزار  / استعلام, استعلام خرید نرم افزار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043137/استعلام-19-قلم-کامپیوتر-و-پرینتر'>استعلام 19 قلم کامپیوتر و پرینتر / استعلام, استعلام 19 قلم کامپیوتر و پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043138/استعلام-کانکتور-نری-OBDII'>استعلام کانکتور نری OBDII / استعلام، استعلام کانکتور نری OBDII</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043139/استعلام-کاندوم-شیت--'>استعلام کاندوم شیت.... / استعلام, استعلام کاندوم شیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043140/مناقصه-خرید-500-دستگاه-رایانه-mini-pc'>مناقصه خرید 500 دستگاه رایانه mini pc  / مناقصه عمومی ,مناقصه خرید 500 دستگاه رایانه mini pc </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043142/فراخوان-توسعه-و-بازسازی-شبکه-آب'>فراخوان توسعه و بازسازی شبکه آب  / فراخوان , فراخوان توسعه و بازسازی شبکه آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043143/استعلام-تهیه-و-راه-اندازی-کانال-دوم-پی-ال-سی'>استعلام تهیه و راه اندازی کانال دوم پی ال سی / استعلام ,استعلام تهیه و راه اندازی کانال دوم پی ال سی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043144/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-حفاظ-ایمنی-(گاردریل)'>استعلام تعمیر و نگهداری حفاظ ایمنی (گاردریل)  / استعلام, استعلام تعمیر و نگهداری حفاظ ایمنی (گاردریل) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043145/استعلام-خرید-و-نصب-تابلوهای-برق--'>استعلام خرید و نصب تابلوهای برق ... / استعلام, استعلام خرید و نصب تابلوهای برق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043146/استعلام-سوئیچ-دیتا-شبکه-کامپیوتری'>استعلام سوئیچ دیتا شبکه کامپیوتری / استعلام, استعلام سوئیچ دیتا شبکه کامپیوتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043147/استعلام-خدمات-مهندسی-مشاوره-جهت-مطالعه-طراحی-و-اجرای-پایلوت--'>استعلام خدمات مهندسی مشاوره جهت مطالعه، طراحی و اجرای پایلوت... / استعلام, استعلام خدمات مهندسی مشاوره جهت مطالعه، طراحی و اجرای پایلوت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043148/استعلام-بهره-برداری-و-تعمیر-و-نگهداری-ایستگاه-گاز-نیروگاه-زواره--'>استعلام بهره برداری و تعمیر و نگهداری ایستگاه گاز نیروگاه زواره ... / استعلام,استعلام بهره برداری و تعمیر و نگهداری ایستگاه گاز نیروگاه زواره ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043149/استعلام-اجرای-روشنایی'>استعلام اجرای روشنایی  / استعلام ,استعلام اجرای روشنایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043150/استعلام-کیت-آزمایشگاهی'>استعلام کیت آزمایشگاهی  / استعلام,استعلام کیت آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043151/استعلام-ارتقاء-نرم-افزار-سازمان-الکترونیک-برید'>استعلام ارتقاء نرم افزار سازمان الکترونیک برید / استعلام, استعلام ارتقاء نرم افزار سازمان الکترونیک برید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043152/استعلام-نظارت-بر-عملیات-اجرائی-ترمیم-استخر--'>استعلام نظارت بر عملیات اجرائی ترمیم استخر... / استعلام, استعلام نظارت بر عملیات اجرائی ترمیم استخر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043153/استعلام-تلویزیون-LCD'>استعلام تلویزیون LCD / استعلام ,استعلام تلویزیون LCD</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043154/استعلام-اقلام-آسانسور--'>استعلام اقلام آسانسور .. / استعلام , استعلام اقلام آسانسور ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043155/استعلام-سه-دستگاه-سرور'>استعلام سه دستگاه سرور  / استعلام, استعلام سه دستگاه سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043156/استعلام-انجام-عملیات-ترمیم-و-بهسازی-مخزن-بتنی-فاضلاب--'>استعلام انجام عملیات ترمیم و بهسازی مخزن بتنی فاضلاب... / استعلام, استعلام انجام عملیات ترمیم و بهسازی مخزن بتنی فاضلاب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043157/استعلام-انجام-خدمات-خط-کشی-معابر-سطح-شرکت'>استعلام انجام خدمات خط کشی معابر سطح شرکت  / استعلام , استعلام انجام خدمات خط کشی معابر سطح شرکت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043158/استعلام-680-عدد-بلیط-استخر'>استعلام 680 عدد بلیط استخر  / استعلام, استعلام 680 عدد بلیط استخر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043159/استعلام-کابل-خشک'>استعلام کابل خشک  / استعلام ,استعلام کابل خشک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043160/استعلام-دستگاه-حضور-و-غیاب-اداری-با-قابلیت-تشخیص-چهره'>استعلام دستگاه حضور و غیاب اداری با قابلیت تشخیص چهره / استعلام, استعلام دستگاه حضور و غیاب اداری با قابلیت تشخیص چهره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043161/استعلام-لوازم-کامپیوتری'>استعلام لوازم کامپیوتری / استعلام, استعلام لوازم کامپیوتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043162/استعلام-h-d-d--power--case--ram-cpu-m-b'>استعلام h.d.d - power - case - ram-cpu-m.b / استعلام,استعلام h.d.d - power - case - ram-cpu-m.b</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043163/استعلام-صید-ماهی'>استعلام صید ماهی / استعلام , استعلام صید ماهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043164/استعلام-تهیه-ونصب-19-لنگه-درب-ضد-سرقت--'>استعلام تهیه ونصب 19 لنگه درب ضد سرقت... / استعلام ,استعلام تهیه ونصب 19 لنگه درب ضد سرقت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043165/استعلام-مدیریت-کنترل-تردد-هوشمند'>استعلام مدیریت کنترل تردد هوشمند  / استعلام ,استعلام مدیریت کنترل تردد هوشمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043166/فراخوان-خدمات-نظارت-بر-عمليات-اجرايی-پروژه-بهسازی-محور--'>فراخوان خدمات نظارت بر عمليات اجرايی پروژه بهسازی محور... / فراخوان، فراخوان خدمات نظارت بر عمليات اجرايی پروژه بهسازی محور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043167/مناقصه-واگذاری-سرویس-ایاب-و-ذهاب-کارکنان'>مناقصه  واگذاری سرویس ایاب و ذهاب کارکنان  / آگهی مناقصه, مناقصه  واگذاری سرویس ایاب و ذهاب کارکنان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043168/استعلام-تهیه-و-نصب-و-تعمیرات-مبلمان-قسمت-VIP-و---'>استعلام تهیه و نصب و تعمیرات مبلمان قسمت VIP و .... / استعلام, استعلام تهیه و نصب و تعمیرات مبلمان قسمت VIP و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043169/استعلام-فعالیت-های-نصب-تاسیسات-برق'>استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق / استعلام, استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043172/استعلام-خرید-قطعات-دو-تیغ-گریدر-کوماتسو'>استعلام خرید قطعات دو تیغ گریدر کوماتسو / استعلام, استعلام خرید قطعات دو تیغ گریدر کوماتسو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043173/استعلام-پاکت-تبلیغاتی-کارت-هدیه'>استعلام پاکت تبلیغاتی کارت هدیه / استعلام , استعلام پاکت تبلیغاتی کارت هدیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043174/استعلام-خرید-تجهیزات-انتقال-آب-از-سد-شمیل-به-بندرعباس'>استعلام خرید تجهیزات انتقال آب از سد شمیل به بندرعباس / استعلام ,استعلام خرید تجهیزات انتقال آب از سد شمیل به بندرعباس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043175/استعلام-عملیات-راهداری-و-راهداری-زمستانی'>استعلام عملیات راهداری و راهداری زمستانی / استعلام, استعلام عملیات راهداری و راهداری زمستانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043176/استعلام-خرید-لوازم-الکتریکی-و-برقی'>استعلام  خرید لوازم الکتریکی و برقی  / استعلام, استعلام  خرید لوازم الکتریکی و برقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043177/استعلام-هود-شیمیایی-آزمایشگاهی-ضد-اسید--'>استعلام هود شیمیایی آزمایشگاهی ضد اسید.... / استعلام,استعلام هود شیمیایی آزمایشگاهی ضد اسید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043178/استعلام-دوربین-عکاسی'>استعلام دوربین عکاسی / استعلام, استعلام دوربین عکاسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043179/استعلام-کفی-پلیتد-(لانه-زنبوری)'>استعلام کفی پلیتد (لانه زنبوری) / استعلام, استعلام کفی پلیتد (لانه زنبوری)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043180/استعلام-تهیه-لایسنس-TVS-سایبروم'>استعلام تهیه لایسنس TVS سایبروم  / استعلام , استعلام تهیه لایسنس TVS سایبروم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043181/استعلام-رایانه-همراه-لپ-تاپ--'>استعلام رایانه همراه لپ تاپ... / استعلام, استعلام رایانه همراه لپ تاپ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043182/استعلام-بهسازی-و-نوسازی-نمای-ساختمان-اداری'>استعلام بهسازی و نوسازی نمای ساختمان اداری / استعلام, استعلام بهسازی و نوسازی نمای ساختمان اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043183/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری-اطلاعات'>استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات / استعلام, استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043184/استعلام-عملیات-ساختمانی-جهت-5-دستگاه-بریکر-230-و--'>استعلام عملیات ساختمانی جهت 5 دستگاه بریکر 230 و ...  / استعلام , استعلام عملیات ساختمانی جهت 5 دستگاه بریکر 230 و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043185/استعلام-برقرسانی'>استعلام برقرسانی / استعلام, استعلام برقرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043186/استعلام-پک-جراحی-قلب'>استعلام پک جراحی قلب / استعلام, استعلام پک جراحی قلب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043187/استعلام-عملیات-کارهای-ساختمانی'>استعلام عملیات کارهای ساختمانی / استعلام , استعلام عملیات کارهای ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043188/استعلام-248-عدد-بلیط-استخر'>استعلام 248 عدد بلیط استخر  / استعلام, استعلام 248 عدد بلیط استخر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043189/استعلام-سید-ماهی-از-دریاچه-سد-زیردان'>استعلام سید ماهی از دریاچه سد زیردان / استعلام, استعلام سید ماهی از دریاچه سد زیردان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043190/استعلام-خرید-کولر-گازی'>استعلام خرید کولر گازی  / استعلام, استعلام خرید کولر گازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043191/استعلام-تولید--انتقال-و-توزیع-برق'>استعلام تولید ، انتقال و  توزیع برق / استعلام تولید ، انتقال و  توزیع برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043192/استعلام-لوله-کوپلینگ-و-فلنج-اسپیکات-grp'>استعلام لوله کوپلینگ و فلنج اسپیکات grp  / استعلام, استعلام لوله کوپلینگ و فلنج اسپیکات grp </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043194/استعلام-خرید-تجهیزات-نظارت-تصویری--'>استعلام خرید تجهیزات نظارت تصویری... / استعلام, استعلام خرید تجهیزات نظارت تصویری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043195/استعلام-مجتمع-آبرسانی-استند'>استعلام مجتمع آبرسانی استند / استعلام, استعلام مجتمع آبرسانی استند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043196/استعلام-شیرآلات-و-اتصالات'>استعلام شیرآلات و اتصالات / استعلام , استعلام شیرآلات و اتصالات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043197/استعلام-تابلو-راه-انداز-سافت-استارتی'>استعلام تابلو راه انداز سافت استارتی / استعلام, استعلام تابلو راه انداز سافت استارتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043198/استعلام-کیبرد-و-ماوس'>استعلام کیبرد و ماوس / استعلام,استعلام کیبرد و ماوس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043199/استعلام-فایل-بایگانی-جنس-فلزی'>استعلام فایل بایگانی جنس فلزی  / استعلام, استعلام فایل بایگانی جنس فلزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043200/استعلام-خرید-روغن-مصرفی-ماشین-آلات-راهداری--'>استعلام خرید روغن مصرفی ماشین آلات راهداری... / استعلام, استعلام خرید روغن مصرفی ماشین آلات راهداری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043201/استعلام-تجهیز-موتورخانه'>استعلام  تجهیز موتورخانه  / استعلام, استعلام  تجهیز موتورخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043202/استعلام-خرید-کابل-فیبرنوری'>استعلام خرید کابل فیبرنوری  / استعلام, استعلام خرید کابل فیبرنوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043203/استعلام-لوله-خرطومی'>استعلام لوله خرطومی  / استعلام، استعلام لوله خرطومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043204/تجدید-استعلام-نهالکاری-و-بذرکاری'>تجدید استعلام نهالکاری و بذرکاری / استعلام, تجدید استعلام نهالکاری و بذرکاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043205/استعلام-کارتن-بسته-بندی'>استعلام کارتن بسته بندی / استعلام, استعلام کارتن بسته بندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043206/استعلام-برقرسانی'>استعلام برقرسانی / استعلام , استعلام برقرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043208/استعلام-فعالیتهای-معماری-و-مهندسی'>استعلام فعالیتهای معماری و مهندسی / استعلام ، استعلام فعالیتهای معماری و مهندسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043209/استعلام-تخت-خواب--'>استعلام تخت خواب.... / استعلام، استعلام تخت خواب....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043210/استعلام-ماده-شیمیایی-مادوریت'>استعلام ماده شیمیایی مادوریت  / استعلام , استعلام ماده شیمیایی مادوریت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043211/استعلام-کانتینر-یخچالدار'>استعلام کانتینر یخچالدار / استعلام, استعلام کانتینر یخچالدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043212/استعلام-عملیات-قسمتی-از-اصلاح-شبکه-و-انشعابات-آب'>استعلام عملیات قسمتی از اصلاح شبکه و انشعابات آب / استعلام, استعلام عملیات قسمتی از اصلاح شبکه و انشعابات آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043213/استعلام-خرید-درچه-منهول-کامپوزیتی--'>استعلام خرید درچه منهول کامپوزیتی... / استعلام, استعلام خرید درچه منهول کامپوزیتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043215/استعلام-خرید-کارت-یدکی-جهت-مرکز-تلفن-UNIFY'>استعلام خرید کارت یدکی جهت مرکز تلفن UNIFY / استعلام, استعلام خرید کارت یدکی جهت مرکز تلفن UNIFY</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043217/استعلام-پریز-4-خانه-ارت-دار-کلید-دار'>استعلام پریز 4 خانه ارت دار کلید دار  / استعلام , استعلام پریز 4 خانه ارت دار کلید دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043218/استعلام-سنگ-لاشه-ماسه-ای-فاقد-بسته-بندی-تنی--'>استعلام سنگ لاشه ماسه ای فاقد بسته بندی تنی ... / استعلام,استعلام سنگ لاشه ماسه ای فاقد بسته بندی تنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043219/استعلام-خرید-تجهیزات-سیستم-مکانیزه-گشت-نگهبانی'>استعلام خرید تجهیزات سیستم مکانیزه گشت نگهبانی  / استعلام , استعلام خرید تجهیزات سیستم مکانیزه گشت نگهبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043220/استعلام-دستگاه-الکترولیز-نمک-طعام'>استعلام دستگاه الکترولیز نمک طعام / استعلام, استعلام دستگاه الکترولیز نمک طعام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043222/استعلام-فعالیت-های-تامین-جا-برای-اقامت-کوتاه-مدت'>استعلام فعالیت های تامین جا برای اقامت کوتاه مدت  / استعلام, استعلام فعالیت های تامین جا برای اقامت کوتاه مدت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043223/استعلام-اسکن-و-میکروفیلم-اسناد-مالی'>استعلام اسکن و میکروفیلم اسناد مالی / استعلام, استعلام اسکن و میکروفیلم اسناد مالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043224/استعلام-نرم-افزار'>استعلام نرم افزار / استعلام , استعلام نرم افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043225/تجدید-استعلام-پیشنهاد-قیمت-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذا'>تجدید استعلام پیشنهاد قیمت تهیه طبخ و توزیع غذا / استعلام, تجدید استعلام پیشنهاد قیمت تهیه طبخ و توزیع غذا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043226/استعلام-ست-ثانویه-اعمال-دارو-داخل-وریدی'>استعلام ست ثانویه اعمال دارو داخل وریدی / استعلام, استعلام ست ثانویه اعمال دارو داخل وریدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043227/استعلام-گرمکن-غذا--'>استعلام گرمکن غذا ... / استعلام, استعلام گرمکن غذا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043228/استعلام-خرید-سرور-و-تجهیزات-سرور'>استعلام خرید سرور و تجهیزات سرور / استعلام, استعلام خرید سرور و تجهیزات سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043229/استعلام-اجرای-عملیات-احداث-انواع-باغات-در-اراضی--'>استعلام اجرای عملیات احداث انواع باغات در اراضی... / استعلام, استعلام اجرای عملیات احداث انواع باغات در اراضی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043230/استعلام-خدمات-مشاوره'>استعلام خدمات مشاوره / استعلام, استعلام خدمات مشاوره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043231/استعلام-ست-لوازم-التحریر'>استعلام ست لوازم التحریر  / استعلام ,استعلام ست لوازم التحریر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043232/استعلام-باطری-HP-EVA-8400-Cache-Batteries'>استعلام باطری HP EVA 8400 Cache Batteries / استعلام, استعلام باطری HP EVA 8400 Cache Batteries</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043233/استعلام-احداث-104-متر-شبکه-فشار-متوسط--'>استعلام احداث 104 متر شبکه فشار متوسط ... / استعلام, استعلام احداث 104 متر شبکه فشار متوسط ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043234/استعلام-تخته-وایت-برد'>استعلام تخته وایت برد  / استعلام , استعلام تخته وایت برد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043235/استعلام-​فعالیت-های-نصب-تاسیسات-برق-لوله-کشی-و--'>استعلام ​فعالیت های نصب تاسیسات برق، لوله کشی و ... / استعلام, استعلام ​فعالیت های نصب تاسیسات برق، لوله کشی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043236/استعلام-دستگاه-کمک-بازرسی-گیت-وی'>استعلام دستگاه کمک بازرسی گیت وی / استعلام,استعلام دستگاه کمک بازرسی گیت وی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043237/استعلام-کپسول-آتش-نشانی'>استعلام کپسول آتش نشانی  / استعلام, استعلام کپسول آتش نشانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043238/مناقصه-واگذاری-نگهداری-و-تعمیر-و-راهبری-تاسیسات-مکانیکی-و-الکتریکی-3-بیمارستان-جنوب'>مناقصه واگذاری نگهداری و تعمیر و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی 3 بیمارستان جنوب / مناقصه, مناقصه واگذاری نگهداری و تعمیر و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی 3 بیمارستان جنوب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043239/استعلام-152-عدد-باطری'>استعلام  152 عدد باطری  / استعلام , استعلام 152 عدد باطری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043240/استعلام-کرکره-برقی'>استعلام کرکره برقی  / استعلام,استعلام کرکره برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043241/استعلام-پک-آنژیوگرافی-و-پک-پیس-میکر'>استعلام پک آنژیوگرافی و پک پیس میکر  / استعلام , استعلام پک آنژیوگرافی و پک پیس میکر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043242/استعلام-احداث-خط-آبگیری-ایستگاه-محمدیه'>استعلام احداث  خط آبگیری ایستگاه محمدیه / استعلام, استعلام احداث  خط آبگیری ایستگاه محمدیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043243/استعلام-​مجتمع-آبرسانی-قدمگاه--'>استعلام ​مجتمع آبرسانی قدمگاه ... / استعلام, استعلام ​مجتمع آبرسانی قدمگاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043244/استعلام-اجرای-انشعاب-آب-شهرک-صنعتی'>استعلام اجرای انشعاب آب شهرک صنعتی  / استعلام, استعلام اجرای انشعاب آب شهرک صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043246/استعلام-بسته-نرم-افزاری-Vmware'>استعلام بسته نرم افزاری Vmware / استعلام, استعلام بسته نرم افزاری Vmware</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043247/استعلام-اجرای-کانیو'>استعلام اجرای کانیو / استعلام, استعلام اجرای کانیو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043248/استعلام-برگزاری-جشنواره-طبخ-غذاهای-دریایی'>استعلام  برگزاری جشنواره طبخ غذاهای دریایی  / استعلام, استعلام  برگزاری جشنواره طبخ غذاهای دریایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043249/استعلام-روغن-وکیوم-4-لیتری--'>استعلام روغن وکیوم 4 لیتری.... / استعلام ,استعلام روغن وکیوم 4 لیتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043250/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن / استعلام, استعلام لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043251/استعلام-خرید-مقره-اتکایی'>استعلام خرید مقره اتکایی / استعلام,استعلام خرید مقره اتکایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043252/استعلام-جایگاه-ورزشگاه-هرات'>استعلام جایگاه ورزشگاه هرات / استعلام, استعلام جایگاه ورزشگاه هرات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043253/استعلام-پک-آرتروسکوپی-جراحی'>استعلام پک آرتروسکوپی جراحی / استعلام, استعلام پک آرتروسکوپی جراحی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043254/استعلام-توسعه-شبکه-فاضلاب'>استعلام توسعه شبکه فاضلاب  / استعلام, استعلام توسعه شبکه فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043255/استعلام-خرید-و-نصب-دیوارپوش'>استعلام خرید و نصب دیوارپوش / استعلام,استعلام خرید و نصب دیوارپوش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043256/استعلام-فن-کوئل'>استعلام فن کوئل  / استعلام , استعلام فن کوئل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043257/استعلام-خرید-3-پره-دیگ-مدل-شوفاژ-کار-و-تعویض-آن'>استعلام خرید 3 پره دیگ مدل شوفاژ کار و تعویض آن / استعلام , استعلام خرید 3 پره دیگ مدل شوفاژ کار و تعویض آن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043258/استعلام-لوازم-و-قطعات-دستگاه-پرینتر-چاپ-کارت-360'>استعلام لوازم و قطعات دستگاه پرینتر چاپ کارت 360 / استعلام, استعلام لوازم و قطعات دستگاه پرینتر چاپ کارت 360</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043259/استعلام-عملیات-راهداری-و-راهداری-زمستانی'>استعلام عملیات راهداری و راهداری زمستانی / استعلام, استعلام عملیات راهداری و راهداری زمستانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043260/استعلام-داکت-هدایت-کابل'>استعلام داکت هدایت کابل  / استعلام , استعلام داکت هدایت کابل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043261/استعلام-خرید-لوله-گالوانیزه'>استعلام خرید لوله گالوانیزه / استعلام, استعلام خرید لوله گالوانیزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043262/استعلام-تامین-نصب-و-راه-اندازی-آموزش--خدمات-پشتیبانی'>استعلام تامین، نصب و راه اندازی، آموزش ، خدمات پشتیبانی / استعلام, استعلام تامین، نصب و راه اندازی، آموزش ، خدمات پشتیبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043263/استعلام-سماور-برقی-اتوماتیک--'>استعلام سماور برقی اتوماتیک ... / استعلام, استعلام سماور برقی اتوماتیک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043264/استعلام-فلومتر-التراسونیک-ثابت'>استعلام فلومتر التراسونیک ثابت / استعلام , استعلام فلومتر التراسونیک ثابت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043265/استعلام-بسته-نرم-افزاری-storage-pack'>استعلام بسته نرم افزاری storage pack / استعلام, استعلام بسته نرم افزاری storage pack</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043266/استعلام-اجرای-کانال-متغیر-به-طول-290-متر-و--'>استعلام اجرای کانال متغیر به طول 290 متر و ...  / استعلام , استعلام اجرای کانال متغیر به طول 290 متر و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043267/استعلام-خرید-شافت-و-غلاف-و---'>استعلام خرید شافت و غلاف و ....  / استعلام, استعلام خرید شافت و غلاف و .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043268/استعلام-گاز-پنج-شعله'>استعلام گاز پنج شعله  / استعلام, استعلام گاز پنج شعله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043269/استعلام-بهای-اجرای-عملیات-آبخیزداری-احداث-بند-سنگ-و-ملات--'> استعلام بهای اجرای عملیات آبخیزداری احداث بند سنگ و ملات... / استعلام,  استعلام بهای اجرای عملیات آبخیزداری احداث بند سنگ و ملات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043270/استعلام-بهینه-سازی-سیستم-زمین-پستهای-63-کیلوولت'>استعلام بهینه سازی سیستم زمین پستهای 63 کیلوولت / استعلام, استعلام بهینه سازی سیستم زمین پستهای 63 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043271/استعلام-میز-و-صندلی'>استعلام میز و صندلی / استعلام, استعلام میز و صندلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043272/استعلام-عملیات-ساختمانی-احداث-فونداسیون-ترانس--'>استعلام عملیات ساختمانی احداث فونداسیون ترانس... / استعلام, استعلام عملیات ساختمانی احداث فونداسیون ترانس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043273/استعلام-مقاطعه-کاری-و-تعمیرات-و-سفید-کاری-ساختمان'>استعلام مقاطعه کاری و تعمیرات و سفید کاری ساختمان / استعلام , استعلام مقاطعه کاری و تعمیرات و سفید کاری ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043274/استعلام-خرید-مخزن-پلیمری-به-تعداد-44-عدد--'>استعلام خرید مخزن پلیمری به تعداد 44 عدد ... / استعلام,استعلام خرید مخزن پلیمری به تعداد 44 عدد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043275/استعلام-خرید-میز-و-صندلی'>استعلام خرید میز و صندلی  / استعلام , استعلام خرید میز و صندلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043276/استعلام-بادکنک-درجه-1-با-چاپ'>استعلام بادکنک درجه 1 با چاپ / استعلام, استعلام بادکنک درجه 1 با چاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043277/استعلام-تهیه-مصالح-ساخت-و-اجرای-پارتیشن-از-جنس-mdf-ایزوفام-دو-جداره'>استعلام تهیه مصالح، ساخت و اجرای پارتیشن از جنس mdf ایزوفام دو جداره / استعلام, استعلام تهیه مصالح، ساخت و اجرای پارتیشن از جنس mdf ایزوفام دو جداره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043278/استعلام-تجهیزات-ناوبری-مراد-3'>استعلام تجهیزات ناوبری مراد 3  / استعلام, استعلام تجهیزات ناوبری مراد 3 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043279/استعلام-رایانه-ALL-IN-ONE'>استعلام رایانه ALL IN ONE / استعلام, استعلام رایانه ALL IN ONE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043280/استعلام-صندلی-کارمندی--'>استعلام صندلی کارمندی ... / استعلام,استعلام صندلی کارمندی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043281/استعلام-سایر-فعالیت-های-مخابراتی'>استعلام سایر فعالیت های  مخابراتی / استعلام, استعلام سایر فعالیت های  مخابراتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043282/استعلام-فعالیتهای-تهیه-غذای-مراسم-و-سایر-خدمات-غذایی'>استعلام فعالیتهای تهیه غذای مراسم و سایر خدمات غذایی / استعلام, استعلام فعالیتهای تهیه غذای مراسم و سایر خدمات غذایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043283/استعلام-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام, استعلام فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043284/استعلام-کلاه-مقوایی'>استعلام کلاه مقوایی / استعلام , استعلام کلاه مقوایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043285/استعلام-اجرای-آسفالت-گرم--'>استعلام اجرای آسفالت گرم ... / استعلام, استعلام اجرای آسفالت گرم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043286/استعلام-کیف-مسافرتی-پروازی-مدل-پالرمو-1162'>استعلام کیف مسافرتی پروازی مدل پالرمو 1162  / استعلام , استعلام کیف مسافرتی پروازی مدل پالرمو 1162 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043287/استعلام-تجهیزات-فعال-شبکه--'>استعلام تجهیزات فعال شبکه ... /  استعلام ,استعلام تجهیزات فعال شبکه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043288/استعلام-آزمایشات-بتن-و-میلگرد-و-مصالح-پروژه-ساختمان'>استعلام آزمایشات بتن و میلگرد و مصالح پروژه ساختمان / استعلام, استعلام آزمایشات بتن و میلگرد و مصالح پروژه ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043290/استعلام-پکیج-یونیت-با-کویل'>استعلام پکیج یونیت با کویل  / استعلام, استعلام پکیج یونیت با کویل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043291/استعلام-لوازم-تاسیساتی'>استعلام لوازم تاسیساتی  / استعلام , استعلام لوازم تاسیساتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043292/استعلام-دریچه-چدن-داکتیل'>استعلام دریچه چدن داکتیل / استعلام, استعلام دریچه چدن داکتیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043293/استعلام-خرید-nport-moxa-5232-eu2-port-rs-485-to-ethemet'>استعلام خرید nport moxa 5232/eu2 port rs 485 to ethemet / استعلام, استعلام خرید nport moxa 5232/eu2 port rs 485 to ethemet</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043294/استعلام-دستگاه-الایزاریدر--'>استعلام دستگاه الایزاریدر ... / استعلام, استعلام دستگاه الایزاریدر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043295/استعلام-خرید-سوئیچ'>استعلام خرید سوئیچ / استعلام ,استعلام خرید سوئیچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043296/استعلام-دستگاه-وکیوم-کالاهای-الکترونیکی'>استعلام دستگاه وکیوم کالاهای الکترونیکی / استعلام, استعلام دستگاه وکیوم کالاهای الکترونیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043297/استعلام-فلزیاب-بازرسی-دستی'>استعلام فلزیاب بازرسی دستی / استعلام,استعلام فلزیاب بازرسی دستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043298/استعلام-ست-لباس-و-کفش'>استعلام ست لباس و کفش  / استعلام استعلام ست لباس و کفش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043299/استعلام-تمدید-سالانه-کسبرسکی--'>استعلام تمدید سالانه کسبرسکی ... / استعلام,استعلام تمدید سالانه کسبرسکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043300/مناقصه-احداث-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-در-نقاط-مختلف--'>مناقصه احداث شبکه جمع آوری فاضلاب در نقاط مختلف .. / مناقصه، مناقصه احداث شبکه جمع آوری فاضلاب در نقاط مختلف ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042678/مزایده-ششدانگ-عمارت-بخش-7-خرم-آباد-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ عمارت بخش 7 خرم آباد نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت بخش 7 خرم آباد نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042680/مزایده-عمارت-مسکونی-پلاک-154-فرعی-نوبت-دوم'>مزایده عمارت مسکونی پلاک 154 فرعی نوبت دوم  / مزایده,مزایده عمارت مسکونی پلاک 154 فرعی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042681/تجدید-مزایده-واگذاری-حق-بهره-برداری-از-مجموعه-های-ورزشی'>تجدید مزایده واگذاری حق بهره برداری از مجموعه های ورزشی  / آگهی تجدید مزایده عمومی, تجدید مزایده واگذاری حق بهره برداری از مجموعه های ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042682/مزایده-ملک-مساحت-215-70-دسیمتر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 215.70 دسیمتر نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک مساحت 215.70 دسیمتر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042685/مزایده-فروش-پسماندهای-فلزی-معمولی--'>مزایده فروش پسماندهای فلزی معمولی ... / مزایده فروش پسماندهای فلزی معمولی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042687/مزایده-یک-دستگاه-لیفتراک-ضایعات--'>مزایده یک دستگاه لیفتراک ضایعات... / مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه لیفتراک ضایعات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042688/مزایده-ملک-بخش-ده-مشهد-مرحله-اول'>مزایده ملک بخش ده مشهد مرحله اول  / مزایده,مزایده ملک بخش ده مشهد مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042690/مزایده-واگذاری-اجاره-پارکینگ-تجدید-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری اجاره پارکینگ تجدید نوبت دوم  / مزایده, مزایده واگذاری اجاره پارکینگ تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042691/مزایده-یک-دستگاه-آسیاب-مواد-پلاستیکی--'>مزایده یک دستگاه آسیاب مواد پلاستیکی.... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه آسیاب مواد پلاستیکی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042692/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-۴۰۵--نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو ۴۰۵ - نوبت دوم / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو ۴۰۵- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042693/مزایده-ساختمانی-تجاری-مسکونی-عرصه-مساحت-220متر'>مزایده ساختمانی تجاری مسکونی عرصه مساحت 220متر / مزایده,مزایده ساختمانی تجاری مسکونی عرصه مساحت 220متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042694/مزایده-واگذاری-اجاره-دو-باب-مغازه-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری اجاره دو باب مغازه تجاری نوبت دوم / مزایده , مزایده واگذاری اجاره دو باب مغازه تجاری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042695/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-119-20متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 119.20متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 119.20متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042696/مزایده-اجاره-تعداد-14-واحد-تجاری-و-مسکونی--'>مزایده اجاره  تعداد 14 واحد تجاری و مسکونی... / آگهی مزایده , مزایده اجاره  تعداد 14 واحد تجاری و مسکونی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042698/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-نود-متر-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی عرصه نود متر نوبت اول  / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه نود متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042699/مزایده-یک-دستگاه-دیزل-ژنراتور'>مزایده یک دستگاه دیزل ژنراتور / مزایده,مزایده یک دستگاه دیزل ژنراتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042700/مزایده-فروش-یک-دست-مبل-7-نفره'>مزایده فروش یک دست مبل 7 نفره  / آگهی مزایده , مزایده فروش یک دست مبل 7 نفره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042701/مزایده-ششدانگ-خانه-پلاک-5109-فرعی-بخش-یک-کرمانشاه'>مزایده ششدانگ خانه پلاک 5109 فرعی بخش یک کرمانشاه / مزایده,مزایده ششدانگ خانه پلاک 5109 فرعی بخش یک کرمانشاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042702/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-پراید-سفید-رنگ'>مزایده یک دستگاه خودروی پراید سفید رنگ / آگهی مزایده اموال غیرمنقول، مزایده یک دستگاه خودروی پراید سفید رنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042703/مزایده-مغازه-طبقه-دوم-حدود-12-متر'>مزایده مغازه طبقه دوم حدود 12 متر / مزایده,مزایده مغازه طبقه دوم حدود 12 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042704/مزایده-یک-دستگاه-لیفتراک-سهند'>مزایده یک دستگاه لیفتراک سهند  / مزایده,مزایده یک دستگاه لیفتراک سهند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042706/مزایده-زمین-مسکونی-مساحت-105-مترمربع'>مزایده زمین مسکونی مساحت 105 مترمربع / مزایده,مزایده زمین مسکونی مساحت 105 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042709/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-وانت-پراید-مشکی'>مزایده یک دستگاه خودروی وانت پراید مشکی / مزایده یک دستگاه خودروی وانت پراید مشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042710/مزایده-فروش-اجناس-اسقاط-فروش-سیم-مسی-اسقاط-تمدید-نوبت-دوم'>مزایده فروش اجناس اسقاط، فروش سیم مسی اسقاط تمدید نوبت دوم  / آگهی تمدید مزایده عمومی , مزایده فروش اجناس اسقاط، فروش سیم مسی اسقاط تمدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042711/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-2957متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 2957متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 2957متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042712/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پراید-نقره-ای'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید نقره ای   / آگهی مزایده،مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید نقره ای  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042714/مزایده-ششدانگ-پلاک-قطعه-هفت-تفکیکی'>مزایده ششدانگ پلاک قطعه هفت تفکیکی  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک قطعه هفت تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042716/مزایده-فروش-یکباب-واحد-تجاری-مساحت-11-35-مترمربع'>مزایده فروش یکباب واحد تجاری مساحت 11.35 مترمربع  / مزایده,مزایده فروش یکباب واحد تجاری مساحت 11.35 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042717/مزایده-دستگاه-تلمبه-بنزین--شناور-داخل-تانک'>مزایده دستگاه تلمبه بنزین - شناور داخل تانک / مزایده دستگاه تلمبه بنزین - شناور داخل تانک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042718/مزایده-یک-دستگاه-پرس'>مزایده یک دستگاه پرس / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه پرس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042719/مزایده-یکدستگاه-نوار-نقاله--یکدستگاه-مارپیچ--دو-دستگاه-نم-زن'>مزایده یکدستگاه نوار نقاله ، یکدستگاه مارپیچ ، دو دستگاه نم زن / مزایده,مزایده یکدستگاه نوار نقاله ، یکدستگاه مارپیچ ، دو دستگاه نم زن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042720/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-شماره-54-فرعی-از-16-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شماره 54 فرعی از 16 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شماره 54 فرعی از 16 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042722/مزایده-یک-دستگاه-پرس-دروازه-ای'>مزایده یک دستگاه پرس دروازه ای / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه پرس دروازه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042724/مزایده-دستگاه-کوره-پخت-کاشی-و-سرامیک'>مزایده دستگاه کوره پخت کاشی و سرامیک / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده دستگاه کوره پخت کاشی و سرامیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042725/مزایده-اجاره-جایگاه-سی-ان-جی-نوبت-دوم'>مزایده اجاره جایگاه سی ان جی نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره جایگاه سی ان جی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042726/مزایده-آپارتمان-مساحت-125-50متر'>مزایده آپارتمان مساحت 125.50متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 125.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042727/مزایده-فروش-کامیون-کشنده-هوو'>مزایده فروش کامیون کشنده هوو  / مزایده,مزایده فروش کامیون کشنده هوو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042728/مزایده-فروش-فرش--نوبت-دوم'>مزایده فروش فرش - نوبت دوم  / آگهی مزایده مال منقول , مزایده فروش فرش - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042729/مزایده-ملک-کاربری-کشاورزی-نوبت-اول'>مزایده ملک کاربری کشاورزی نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک کاربری کشاورزی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042730/مزایده-یک-خط-تلفن-همراه'>مزایده یک خط تلفن همراه / مزایده,مزایده یک خط تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042731/مزایده-یک-دستگاه-پرس-ضربه-ای-هیدرولیک--'>مزایده یک دستگاه پرس ضربه ای هیدرولیک... / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه پرس ضربه ای هیدرولیک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042732/مزایده-هاپر-به-شکل-استوانه--چهار-عدد-سیکلون'>مزایده هاپر به شکل استوانه - چهار عدد سیکلون / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده هاپر به شکل استوانه - چهار عدد سیکلون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042733/مزایده-ششدانگ-ملک-مسکونی-عرصه-89-17متر'>مزایده ششدانگ ملک مسکونی عرصه 89.17متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مسکونی عرصه 89.17متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042737/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-زمین-عرصه-166-90متر'> مزایده سه دانگ مشاع از زمین عرصه 166.90متر  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از زمین عرصه 166.90متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042740/مزایده-عرصه-زمین-زراعی-نوبت-اول'>مزایده عرصه زمین زراعی نوبت اول / مزایده,مزایده عرصه زمین زراعی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042744/مزایده-آپارتمان-مساحت-100-40متر-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان مساحت 100.40متر نوبت اول  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 100.40متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042745/مزایده-اجاره-مجموعه-ورشی---نوبت-دوم'>مزایده اجاره مجموعه ورشی ....نوبت دوم / مزایده, مزایده اجاره مجموعه ورشی ....نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042748/مزایده-منزل-مسکونی-پلاک-23-فرعی-از-79-اصلی'>مزایده منزل مسکونی پلاک 23 فرعی از 79 اصلی / مزایده,مزایده منزل مسکونی پلاک 23 فرعی از 79 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042754/مزایده-ملک-مساحت-هفتاد-مترمربع'>مزایده ملک مساحت هفتاد مترمربع  / مزایده,مزایده ملک مساحت هفتاد مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042758/مزایده-اسپیلت---'>مزایده اسپیلت .... / مزایده, مزایده اسپیلت ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042761/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-132-90متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 132.90متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 132.90متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042764/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-74-9متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 74.9متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 74.9متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042765/تجدید-مزایده-فروش-800-تن-استن-نوبت-دوم'>تجدید مزایده فروش  800 تن استن نوبت دوم  / فراخوان تجدید مزایده عمومی، تجدید مزایده فروش  800 تن استن نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042767/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-46-فرعی-بخش-سه-تهران'>مزایده پلاک ثبتی شماره 46 فرعی بخش سه تهران / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 46 فرعی بخش سه تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042772/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پژو-405'>مزایده یک دستگاه سواری پژو 405 / مزایده,مزایده یک دستگاه سواری پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042773/مزایده-ملک-بدون-انباری-و-پارکینگ'>مزایده ملک بدون انباری و پارکینگ / مزایده,مزایده ملک بدون انباری و پارکینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042775/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سمند-مدل-1388'>مزایده یک دستگاه خودرو سمند مدل 1388 / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سمند مدل 1388</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042776/مزایده-ملک-مساحت-500-مترمربع'>مزایده ملک مساحت 500 مترمربع  / مزایده,مزایده ملک مساحت 500 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042779/مزایده-خودرو-پراید-صبا-صندوقدار'>مزایده خودرو پراید صبا صندوقدار / مزایده,مزایده خودرو پراید صبا صندوقدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042781/مزایده-پلاک-ثبتی-19378-فرعی-بخش-ده-تهران'>مزایده پلاک ثبتی 19378 فرعی بخش ده تهران  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 19378 فرعی بخش ده تهران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042784/مزایده-فروش-سر-شاخه-های-هرس-شده-درختان-مرحله-دوم'>مزایده فروش سر شاخه های هرس شده درختان  مرحله دوم  / مزایده, مزایده فروش سر شاخه های هرس شده درختان  مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042785/مزایده-یک-دانگ-مشاع-از-زمین-238-000مترمربع-نوبت-اول'>مزایده یک دانگ مشاع از زمین 238.000مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده یک دانگ مشاع از زمین 238.000مترمربع نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042786/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-از-مجموعه-ورزشی--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری بهره برداری از مجموعه ورزشی...نوبت دوم  / مزایده عمومی , مزایده واگذاری بهره برداری از مجموعه ورزشی...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042789/مزایده-شرکت-هفت-چشمه-آبسرده-مساحت-مفید-12500متر'>مزایده شرکت هفت چشمه آبسرده مساحت مفید 12500متر / مزایده,مزایده شرکت هفت چشمه آبسرده مساحت مفید 12500متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042790/مزایده-بهره-برداری-از-رستوران-نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از رستوران نوبت دوم  / مزایده , مزایده بهره برداری از رستوران نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042791/مزایده-بخشی-از-اموال--'>مزایده بخشی از اموال... / آگهی مزایده، مزایده بخشی از اموال...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042792/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-111-25متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 111.25متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 111.25متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042793/مزایده-فروش-یکدستگاه-جت-پرینتر--کمپرسور--96-11-11'>مزایده فروش یکدستگاه جت پرینتر ، کمپرسور...96.11.11 / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه جت پرینتر ، کمپرسور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042794/مزایده-میزان-1194-سهم-مشاع-از-10-000-سهم-عرصه-اوقافی-واعیانی-ملک'>مزایده میزان 1194 سهم مشاع از 10.000 سهم عرصه اوقافی واعیانی ملک / مزایده,مزایده میزان 1194 سهم مشاع از 10.000 سهم عرصه اوقافی واعیانی ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042799/مزایده-دو-دانگ-و-13-5-شعیر-مشاع-از-ششدانگ-زمین-353-متر'>مزایده دو دانگ و 13.5 شعیر مشاع از ششدانگ زمین 353 متر  / مزایده,مزایده دو دانگ و 13.5 شعیر مشاع از ششدانگ زمین 353 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042800/مزایده-یک-دستگاه-پژو-پارس--مرحله-دوم-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه پژو پارس - مرحله دوم نوبت دوم  / مزایده, مزایده یک دستگاه پژو پارس - مرحله دوم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042803/مزایده-فروش-کالاها-نوبت-دوم'>مزایده فروش کالاها نوبت دوم / مزایده , مزایده فروش کالاها نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042804/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-510متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 510متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 510متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042806/مزایده-4-دانگ-عرصه-و-اعیان-ملک-بخش-سه-سبزوار'>مزایده 4 دانگ عرصه و اعیان ملک بخش سه سبزوار / مزایده,مزایده 4 دانگ عرصه و اعیان ملک بخش سه سبزوار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042810/مزایده-واگذاری-به-اجاره-مقدار-7-هکتار-از-اراضی-شالیکاری'>مزایده واگذاری به اجاره مقدار 7 هکتار از اراضی شالیکاری / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری به اجاره مقدار 7 هکتار از اراضی شالیکاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042811/مزایده-ششدانگ-پلاک-هشت-هزار-و-هشتاد-و-سه-فرعی-بخش-12-سبزوار'>مزایده ششدانگ پلاک هشت هزار و هشتاد و سه فرعی بخش 12 سبزوار  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک هشت هزار و هشتاد و سه فرعی بخش 12 سبزوار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042813/مزایده-ساختمان-مسکونی-پلاک-48114-فرعی'>مزایده ساختمان مسکونی پلاک 48114 فرعی / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی پلاک 48114 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042815/مزایده-یک-خط-موبایل-به-شماره-09111119367'>مزایده یک خط موبایل به شماره 09111119367 / آگهی مزایده اموال توقیفی,مزایده یک خط موبایل به شماره 09111119367</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042817/مزایده-22-شعیر-مشاع-از-96-شعیر-ششدانگ-پلاک-مورد-رهن-204-60متر'>مزایده 22 شعیر مشاع از 96 شعیر ششدانگ پلاک مورد رهن 204.60متر  / مزایده,مزایده 22 شعیر مشاع از 96 شعیر ششدانگ پلاک مورد رهن 204.60متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042819/مزایده-یک-خط-تلفن-همراه'>مزایده یک خط تلفن همراه / مزایده ,مزایده یک خط تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042820/مزایده-ششدانگ-ملک-مشاعی-مساحت-105-متر'>مزایده ششدانگ ملک مشاعی مساحت 105 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مشاعی مساحت 105 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042821/مزایده-سنگ-تراورتن-عباس-آباد---نوبت-دوم'>مزایده سنگ تراورتن عباس آباد... - نوبت دوم / آگهی مزایده، مزایده سنگ تراورتن عباس آباد... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042822/مزایده-یک-قطعه-زمین-شالیزاری-و-صیفی-کاری-نوبت-پنجم'>مزایده یک قطعه زمین شالیزاری و صیفی کاری نوبت پنجم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین شالیزاری و صیفی کاری نوبت پنجم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042823/مزایده-قطعات-و-لوازم-یدکی-خودروهای-سایپا'> مزایده قطعات و لوازم یدکی خودروهای سایپا  / آگهی مزایده,  مزایده قطعات و لوازم یدکی خودروهای سایپا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042826/مزایده-سه-قطعه-زمین-مزروعی-محوطه-خانه-مرحله-اول'>مزایده سه قطعه زمین مزروعی محوطه خانه مرحله اول / مزایده,مزایده سه قطعه زمین مزروعی محوطه خانه مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042827/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-13555-فرعی-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 13555 فرعی نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 13555 فرعی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042828/مزایده-ملک-پلاک-ثبتی-21-فرعی-نوبت-دوم'>مزایده ملک پلاک ثبتی 21 فرعی نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک پلاک ثبتی 21 فرعی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042829/تجدید-مزایده-اجاره-غرفه-ها-و-فروش-دفتر-کار'>تجدید مزایده اجاره غرفه ها و فروش دفتر کار / تجدید آگهی مزایده، تجدید مزایده اجاره غرفه ها و فروش دفتر کار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042830/مزایده-یک-دستگاه-سنگ-شکن-هیدروکن-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه سنگ شکن هیدروکن نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه سنگ شکن هیدروکن نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042831/مزایده-عمومی-فروش-املاک-مازاد-بانک-صادرات-نوبت-دوم'>مزایده عمومی فروش املاک مازاد بانک صادرات نوبت دوم  / مزایده,مزایده عمومی فروش املاک مازاد بانک صادرات نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042835/مزایده-فروش-دو-باب-واحد-تجاری-شماره-سه-و-هفت'>مزایده فروش دو باب واحد تجاری شماره سه و هفت  / مزایده,مزایده فروش دو باب واحد تجاری شماره سه و هفت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042838/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-شماره-2221-فرعی-بخش-22-گیلان'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان شماره 2221 فرعی بخش 22 گیلان / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان شماره 2221 فرعی بخش 22 گیلان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042840/مزایده-ملک-شماره-7-79-و-6-91-بخش-سه-اردبیل'>مزایده ملک شماره 7.79 و 6.91 بخش سه اردبیل / مزایده,مزایده ملک شماره 7.79 و 6.91 بخش سه اردبیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042841/مزایده-یکبابخانه-قطعه-سوم-شماره-4-فرعی-نوبت-دوم'>مزایده یکبابخانه قطعه سوم شماره 4 فرعی نوبت دوم / مزایده,مزایده یکبابخانه قطعه سوم شماره 4 فرعی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042843/مزایده-فرش-12-متری-تلویزیون-48-اینچ--'>مزایده فرش 12 متری، تلویزیون 48 اینچ... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده فرش 12 متری، تلویزیون 48 اینچ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042846/مزایده-واگذاری-2-باب-مغازه--مرحله-چهارم'>مزایده واگذاری 2 باب مغازه - مرحله چهارم / آگهی مزایده , مزایده  واگذاری 2 باب مغازه - مرحله چهارم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042848/فراخوان-تعداد-چهار-غرفه'>فراخوان تعداد چهار غرفه / آگهی فراخوان , فراخوان تعداد چهار غرفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042851/مزایده-یک-دستگاه-پژو-405'>مزایده یک دستگاه پژو 405  / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه پژو 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042852/مزایده-ششدانگ-واحد-تجاری-مسکونی-مساحت-190-متر'>مزایده ششدانگ واحد تجاری مسکونی مساحت 190 متر / مزایده,مزایده ششدانگ واحد تجاری مسکونی مساحت 190 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042854/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-سواری-زانتیا-تجدید-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری زانتیا تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده عمومی , مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری زانتیا تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042855/مزایده-غرفه-های-موجود-در-واحد-ترمینال-مسافربری'>مزایده غرفه های موجود در واحد ترمینال مسافربری / آگهی مزایده، مزایده غرفه های موجود در واحد ترمینال مسافربری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042856/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-از-دو-باب-مغازه--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری بهره برداری از دو باب مغازه - نوبت دوم  / آگهی مزایده ,مزایده واگذاری بهره برداری از دو باب مغازه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042857/مزایده-حمام-عمومی-متروکه-250-متر'>مزایده حمام عمومی متروکه 250 متر / مزایده,مزایده حمام عمومی متروکه 250 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042858/مزایده-فروش-دو-باب-واحد-تجاری-مساحت-16-6-و-17-67متر'>مزایده فروش دو باب واحد تجاری مساحت 16.6 و 17.67متر  / مزایده,مزایده فروش دو باب واحد تجاری مساحت 16.6 و 17.67متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042859/مزایده-اجاره-یک-باب-کارگاه-شارژ-کپسول-های-آتش-نشانی-نوبت-دوم'>مزایده اجاره یک باب کارگاه شارژ کپسول های آتش نشانی- نوبت دوم / آگهی حراج حضوری , مزایده اجاره یک باب کارگاه شارژ کپسول های آتش نشانی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042860/مزایده-فروش-خودرو-سواری-کار-هیوندا'>مزایده فروش خودرو سواری کار هیوندا  / آگهی مزایده , مزایده فروش خودرو سواری کار هیوندا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042861/مزایده-مغازه-مساحت-مفید-دوازده-متر'>مزایده مغازه مساحت مفید دوازده متر  / مزایده,مزایده مغازه مساحت مفید دوازده متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042863/مزایده-واگذاری-هفت-باب-مغازه'>مزایده واگذاری هفت باب مغازه / آگهی مزایده , مزایده  واگذاری هفت باب مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042864/مزایده-ملک-بخش-4-ناحیه-55-اموال-غیرمنقول'>مزایده ملک بخش 4 ناحیه 55 اموال غیرمنقول  / مزایده,مزایده ملک بخش 4 ناحیه 55 اموال غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042867/مزایده-تعداد-13-باب-واحد-تجاری'>مزایده تعداد 13 باب واحد تجاری  / مزایده, مزایده تعداد 13 باب واحد تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042868/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-130-96مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 130.96مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 130.96مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042869/مزایده-2-دستگاه-خودروی-سواری-نوبت-دوم'>مزایده 2 دستگاه خودروی سواری- نوبت دوم  / آگهی مزایده، مزایده 2 دستگاه خودروی سواری- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042871/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-98-متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 98 متر / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 98 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042873/مزایده-یک-دستگاه-سواری-نیسان-پاترول'>مزایده یک دستگاه سواری نیسان پاترول / مزایده,مزایده یک دستگاه سواری نیسان پاترول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042875/مزایده-آپارتمان-مسکونی-116-95متر-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان مسکونی 116.95متر نوبت اول  / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی 116.95متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042876/مزایده-بهره-برداری-از-تعدادی-غرفه'>مزایده بهره برداری از تعدادی غرفه   / آگهی مزایده عمومی, مزایده بهره برداری از تعدادی غرفه  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042877/مزایده-اقلام-هتلی-استوک-مستعمل-و-اسقاط--'>مزایده اقلام هتلی  استوک/ مستعمل و اسقاط... / مزایده, مزایده اقلام هتلی  استوک/ مستعمل و اسقاط...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042879/مزایده-نیم-دانگ-مشاع-از-سه-دانگ-مشاع-از-پلاک-161-3162-نوبت-اول'>مزایده نیم دانگ مشاع از سه دانگ مشاع از پلاک 161/3162 نوبت اول / مزایده,مزایده نیم دانگ مشاع از سه دانگ مشاع از پلاک 161/3162 نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042880/مزایده-4-دستگاه-از-خودروهای--'>مزایده 4 دستگاه از خودروهای ... / مزایده ,مزایده 4 دستگاه از خودروهای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042881/مزایده-فروش-یکدستگاه-تیلر-135-کیلویی--'>مزایده فروش یکدستگاه تیلر 135 کیلویی.... / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه تیلر 135 کیلویی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042882/مزایده-تعداد-10-دستگاه-ماشین-آلات'>مزایده تعداد 10 دستگاه ماشین آلات / آگهی مزایده,مزایده تعداد 10 دستگاه ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042886/مزایده-عرصه-و-اعیان-زمینی-مساحت-1917-6متر'>مزایده عرصه و اعیان زمینی مساحت 1917.6متر / مزایده,مزایده عرصه و اعیان زمینی مساحت 1917.6متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042887/مزایده-دستگاه-تزریق-پلاستیک--'>مزایده دستگاه تزریق پلاستیک.... / مزایده, مزایده دستگاه تزریق پلاستیک....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042890/مزایده-واگذاری-تعداد-9-عدد-تابلو-تبلیغات--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری تعداد 9 عدد تابلو تبلیغات...نوبت دوم / آگهی مزایده، مزایده واگذاری تعداد 9 عدد تابلو تبلیغات...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042892/مزایده-اتوکلاو-صافی-پرکن-کنسروجات--'>مزایده اتوکلاو، صافی، پرکن کنسروجات... / مزایده, مزایده اتوکلاو، صافی، پرکن کنسروجات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042894/مزایده-فروش-زمین-مسکونی'>مزایده فروش زمین مسکونی  / مزایده,مزایده فروش زمین مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042895/مزایده-واگذاری-محل-استقرار-ایستگاه-دوچرخه-و--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری محل استقرار ایستگاه دوچرخه و ...نوبت دوم  / آگهی حراج, مزایده واگذاری محل استقرار ایستگاه دوچرخه و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042896/مزایده-فروش-املاک-مساحت-عرصه-539-5مترمربع'>مزایده فروش املاک مساحت عرصه 539.5مترمربع  / مزایده,مزایده فروش املاک مساحت عرصه 539.5مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042897/مزایده-زمین-های-کشاورزی-نوبت-دوم-چاپ-دوم'>مزایده زمین های کشاورزی  نوبت دوم  چاپ دوم  / آگهی مزایده , مزایده زمین های کشاورزی  نوبت دوم  چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042898/مزایده-ملک-با-قدمت-بنا-بیست-سال-نوبت-اول'>مزایده ملک با قدمت بنا بیست سال نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک با قدمت بنا بیست سال نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042899/مزایده-فروش-سه-تابلو-فرش'>مزایده فروش سه تابلو فرش / آگهی مزایده, مزایده فروش سه تابلو فرش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042902/مزایده-ملک-بخش-5-ارومیه-نوبت-دوم'>مزایده ملک بخش 5 ارومیه نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک بخش 5 ارومیه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042903/مزایده-دو-واحد-تجاری'>مزایده دو واحد تجاری  / اگهی مزایده , مزایده دو واحد تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042906/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-ساخته-شده-در-زمین-مساحت-399متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه ساخته شده در زمین مساحت 399متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه ساخته شده در زمین مساحت 399متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042907/مزایده-خانه-مسکونی-عرصه-64-مترمربع-نوبت-اول'>مزایده خانه مسکونی عرصه 64 مترمربع نوبت اول  / مزایده,مزایده خانه مسکونی عرصه 64 مترمربع نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042908/مزایده-186-07-سهم-مشاع-از-412-سهم-زمین-1250متر'>مزایده 186.07 سهم مشاع از 412 سهم زمین 1250متر  / مزایده,مزایده 186.07 سهم مشاع از 412 سهم زمین 1250متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042910/مزایده-سواری-پژو-405'>مزایده سواری پژو 405 / آگهی مزایده عمومی, مزایده سواری پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042911/مزایده-فروش-196-کیسه-25-کیلویی-HDPE--'>مزایده فروش 196 کیسه 25 کیلویی HDPE ... / آگهی مزایده , مزایده فروش 196 کیسه 25 کیلویی HDPE ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042912/مزایده-ششدانگ-خانه-مسکونی-بخش-دو-ارومیه'>مزایده ششدانگ خانه مسکونی بخش دو ارومیه  / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مسکونی بخش دو ارومیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042913/آگهی-مزایده-عمومی-ماشین-آلات-و-تجهیزات'>آگهی مزایده عمومی ماشین آلات و تجهیزات / آگهی مزایده عمومی, آگهی مزایده عمومی ماشین آلات و تجهیزات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042914/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-عرصه-سیصد-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه سیصد متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه سیصد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042917/فراخوان-استعلام-واگذاری-داروخانه-بیمارستان'>فراخوان استعلام واگذاری داروخانه بیمارستان / آگهی فراخوان عمومی شرکت در استعلام قیمت، فراخوان استعلام واگذاری داروخانه بیمارستان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042919/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-عرصه-265متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت عرصه 265متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت عرصه 265متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042923/مزایده-ملک-بخش-یک-ارومیه-نوبت-اول'>مزایده ملک بخش یک ارومیه نوبت اول / مزایده,مزایده ملک بخش یک ارومیه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042924/مزایده-ششدانگ-پلاک1528-فرعی-بخش-5-ارومیه'>مزایده ششدانگ پلاک1528 فرعی بخش 5 ارومیه  / مزایدهمزایده ششدانگ پلاک1528 فرعی بخش 5 ارومیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042925/مزایده-مدارس'>مزایده مدارس / اگهی مزایده , مزایده مدارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042928/مزایده-زمین-زراعی-پلاک-ثبتی-137-2-تجدید'>مزایده زمین زراعی پلاک ثبتی 137/2 تجدید / مزایده,مزایده زمین زراعی پلاک ثبتی 137/2 تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042929/مزایده-دستگاه-کمپرسور-هوا--'>مزایده دستگاه کمپرسور هوا ... / مزایده, مزایده دستگاه کمپرسور هوا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042932/مزایده-اجاره-پارکینگها-تجدید-نوبت-دوم'>مزایده اجاره پارکینگها تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده عمومی , مزایده اجاره پارکینگها تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042934/مزایده-ملک-به-شماره-دو-فرعی-از-861-اصلی-نوبت-دوم'>مزایده ملک به شماره دو فرعی از 861 اصلی نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک به شماره دو فرعی از 861 اصلی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042938/مزایده-واگذاری-نگهداری-و-بهره-برداری-و-نگهداری-از-پارکینگ--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری نگهداری و بهره برداری و نگهداری از پارکینگ - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری نگهداری و بهره برداری و نگهداری از پارکینگ - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042941/مزایده-واگذاری-تعداد-محدودی-از-واحدهای-تجاری-و-قطعات-زمین'>مزایده واگذاری تعداد محدودی از واحدهای تجاری و قطعات زمین / مزایده,مزایده واگذاری تعداد محدودی از واحدهای تجاری و قطعات زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042945/مزایده-ملک-مساحت-195-مترمربع'>مزایده ملک مساحت 195 مترمربع  / مزایده,مزایده ملک مساحت 195 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042947/مزایده-فروش-8-قطعه-پلاک-زمین-تجدید-96-11-12'>مزایده فروش 8 قطعه پلاک زمین تجدید 96.11.12 / مزایده,مزایده فروش 8 قطعه پلاک زمین تجدید 96.11.12</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042948/مزایده-بهره-برداری-از-مرکز-معاینه-فنی-خودروهای-سبک-و-سنگین'>مزایده بهره برداری از مرکز معاینه فنی خودروهای سبک و سنگین / مزایده,مزایده بهره برداری از مرکز معاینه فنی خودروهای سبک و سنگین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042950/مزایده-ملک-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-سه-باب-مغازه-356-90متر'>مزایده ملک ششدانگ عرصه و اعیان سه باب مغازه 356.90متر / مزایده,مزایده ملک ششدانگ عرصه و اعیان سه باب مغازه 356.90متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042953/مزایده-4-دانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-177-متر'>مزایده 4 دانگ پلاک ثبتی مساحت 177 متر / مزایده,مزایده 4 دانگ پلاک ثبتی مساحت 177 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042958/مزایده-یک-قطعه-باغ-مساحت-2200متر'>مزایده یک قطعه باغ مساحت 2200متر / مزایده,مزایده یک قطعه باغ مساحت 2200متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042959/مزایده-ششدانگ-پلاک-مساحت-129-92مترمربع'>مزایده ششدانگ پلاک مساحت 129.92مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک مساحت 129.92مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042962/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-280-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 280 متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 280 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042964/مزایده-فروش-اقلام-اسقاطی-شامل-آهن-آلات-لاستیک-ماشین-آلات-سبک-و--'>مزایده  فروش اقلام اسقاطی شامل آهن آلات، لاستیک ماشین آلات سبک و ... / مزایده  فروش اقلام اسقاطی شامل آهن آلات، لاستیک ماشین آلات سبک و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042966/مزایده-289-7-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-سه-دانگ-ملک'>مزایده 289.7 هزارم یک دانگ مشاع از سه دانگ ملک  / مزایده,مزایده 289.7 هزارم یک دانگ مشاع از سه دانگ ملک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042969/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-پلاک-368-فرعی-بخش-هفت'>مزایده ششدانگ یکباب منزل پلاک 368 فرعی بخش هفت / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل پلاک 368 فرعی بخش هفت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042971/مزایده-یک-باب-دکه--'>مزایده یک باب دکه ... / مزایده ,مزایده یک باب دکه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042972/مزایده-913-1-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-ساختمان'>مزایده 913.1 هزارم یک دانگ مشاع از ساختمان / مزایده,مزایده 913.1 هزارم یک دانگ مشاع از ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042973/مزایده-اجاره-چهار-مکان-مجزای-فضاهای'>مزایده اجاره چهار مکان مجزای فضاهای / آگهی مزایده , مزایده اجاره چهار مکان مجزای فضاهای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042976/مزایده-فروش-زمین-مساحت-عرصه-544-70-متر'>مزایده فروش زمین مساحت عرصه 544.70 متر  / مزایده,مزایده فروش زمین مساحت عرصه 544.70 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042977/مزایده-212-9-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-یک-دانگ-مشاع-از-ششدانگ'>مزایده 212.9 هزارم یک دانگ مشاع از یک دانگ مشاع از ششدانگ / مزایده,مزایده 212.9 هزارم یک دانگ مشاع از یک دانگ مشاع از ششدانگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042978/مزایده-اجاره-قسمتی-از-زمین--'>مزایده اجاره قسمتی از زمین ... / مزایده اجاره قسمتی از زمین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042979/مزایده-حق-امتیاز-یک-رشته-تلفن-همراه--'>مزایده حق امتیاز یک رشته تلفن همراه... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده حق امتیاز یک رشته تلفن همراه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042981/مزایده-2-سهم-مشاع-از-8-سهم-سرقفلی-مغازه'>مزایده 2 سهم مشاع از 8 سهم سرقفلی مغازه  / مزایده,مزایده 2 سهم مشاع از 8 سهم سرقفلی مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042983/مزایده-پلاک-ثبتی-قدمت-45-سال'>مزایده پلاک ثبتی قدمت 45 سال / مزایده,مزایده پلاک ثبتی قدمت 45 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042985/مزایده-واگذاری-کیوسک-به-صورت-اجاره--'>مزایده  واگذاری کیوسک به صورت اجاره... / مزایده,مزایده  واگذاری کیوسک به صورت اجاره...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042986/مزایده-انجام-امور-کارت-پارک-حاشیه-ای-هوشمند'>مزایده انجام امور کارت پارک حاشیه ای هوشمند / آگهی مزایده , مزایده انجام امور کارت پارک حاشیه ای هوشمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042987/اصلاحیه-مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی'>اصلاحیه مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی  / اصلاحیه مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042989/مزایده-یخچال-فریزر-18-فوت--'>مزایده یخچال فریزر 18 فوت... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یخچال فریزر 18 فوت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042992/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-340-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 340 متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 340 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042997/مزایده-راه-اندازی-نمایشگاه-گل-و-گیاه--'>مزایده راه اندازی نمایشگاه گل و گیاه.... / مزایده, مزایده راه اندازی نمایشگاه گل و گیاه....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1042999/مزایده-تمامی-ششدانگ-اعیانی-کاشانه-135-03متر'>مزایده تمامی ششدانگ اعیانی کاشانه 135.03متر  / مزایده,مزایده تمامی ششدانگ اعیانی کاشانه 135.03متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043003/مزایده-فروش-انواع-کابلهای-مخابراتی--برقی--مواد-اولیه--'>مزایده فروش انواع کابلهای مخابراتی ، برقی ، مواد اولیه... / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش انواع کابلهای مخابراتی ، برقی ، مواد اولیه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043004/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-اعیان-صد-و-هشتاد-متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت اعیان صد و هشتاد متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت اعیان صد و هشتاد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043006/مزایده-عرصه-و-اعیان-طبقه-همکف-از-یکباب-خانه-دو-طبقه-59-40متر'>مزایده عرصه و اعیان طبقه همکف از یکباب خانه دو طبقه 59.40متر / مزایده,مزایده عرصه و اعیان طبقه همکف از یکباب خانه دو طبقه 59.40متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043009/مزایده-ششدانگ-پلاک-شماره-59-فرعی-بخش-4-ثبت-اصفهان'>مزایده ششدانگ پلاک شماره 59 فرعی بخش 4 ثبت اصفهان / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک شماره 59 فرعی بخش 4 ثبت اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043015/مزایده-ششدانگ-اعیانی-آپارتمان-مساحت-132-80متر'>مزایده ششدانگ اعیانی آپارتمان مساحت 132.80متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی آپارتمان مساحت 132.80متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043019/مزایده-آپارتمان-مساحت-عرصه-158-08متر'>مزایده آپارتمان مساحت عرصه 158.08متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت عرصه 158.08متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043020/مزایده-فروش-خودرو--'>مزایده فروش خودرو... / مزایده,مزایده فروش خودرو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043022/مزایده-منزل-مسکونی-و-زمین-مال-غیرمنقول-نوبت-دوم'>مزایده منزل مسکونی و زمین مال غیرمنقول نوبت دوم  / مزایده,مزایده منزل مسکونی و زمین مال غیرمنقول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043023/مزایده-فروش-ورنی-مادی-مصنوعی-و--'>مزایده فروش ورنی مادی مصنوعی و ... / مزایده, مزایده فروش ورنی مادی مصنوعی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043024/مزایده-فروش-تعداد-دو-قطعه-زمین-212-54-و-213-29متر'>مزایده فروش تعداد دو قطعه زمین 212.54 و 213.29متر  / مزایده,مزایده فروش تعداد دو قطعه زمین 212.54 و 213.29متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043030/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-180-متر'>مزایده منزل مسکونی عرصه 180 متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 180 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043032/مزایده-کاشی-و-سرامیک'>مزایده کاشی و سرامیک / آگهی مزایده, مزایده کاشی و سرامیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043033/مزایده-واگذاری-مغازه-های-سطح-شهر-مرحله-اول-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری مغازه های سطح شهر مرحله اول نوبت دوم  / آگهی مزایده ، مزایده واگذاری مغازه های سطح شهر مرحله اول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043034/مزایده-فروش-املاک-استان-آذربایجان-شرقی'>مزایده فروش املاک استان آذربایجان شرقی  / مزایده,مزایده فروش املاک استان آذربایجان شرقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043037/مزایده-یک-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-مشاع-پلاک-ثبتی-بخش-یازده-تهران'>مزایده یک دانگ مشاع از ششدانگ مشاع پلاک ثبتی بخش یازده تهران / مزایده,مزایده یک دانگ مشاع از ششدانگ مشاع پلاک ثبتی بخش یازده تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043039/مزایده-اجاره-غرفه--'>مزایده اجاره غرفه ... / مزایده اجاره غرفه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043041/مزایده-ملک-مشاع-پلاک-2816-فرعی-بخش-دو-تهران'>مزایده ملک مشاع پلاک 2816 فرعی بخش دو تهران / مزایده,مزایده ملک مشاع پلاک 2816 فرعی بخش دو تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043043/مزایده-تعداد-40-دستگاه-انواع-خودروی-سواری-و---'>مزایده تعداد 40 دستگاه انواع خودروی سواری و .... / آگهی حراج حضوری, مزایده تعداد 40 دستگاه انواع خودروی سواری و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043045/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-1553-75متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 1553.75متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 1553.75متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043048/مزایده-فروش-یک-واحد-آپارتمان-مسکونی'>مزایده فروش یک واحد آپارتمان مسکونی  / مزایده,مزایده فروش یک واحد آپارتمان مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043049/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-615-75متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 615.75متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 615.75متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043053/مزایده-پودر-نما--'>مزایده پودر نما ... / مزایده,مزایده پودر نما ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043055/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-482-88-متر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 482.88 متر نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 482.88 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043057/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-452-فرعی-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی شماره 452 فرعی نوبت اول  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 452 فرعی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043062/مزایده-پلاک-ثبتی-27-فرعی-مساحت-164-06متر'>مزایده پلاک ثبتی 27 فرعی مساحت 164.06متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 27 فرعی مساحت 164.06متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043063/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-عرصه-190-10متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 190.10متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 190.10متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043069/مزایده-13000-متر-از-20000متر-پلاک-ثبتی-مرحله-اول'>مزایده 13000 متر از 20000متر پلاک ثبتی مرحله اول / مزایده,مزایده 13000 متر از 20000متر پلاک ثبتی مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043070/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-ام-وی-ام--'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری ام وی ام ... / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو سواری ام وی ام ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043072/مزایده-784-هزارم-نیم-دانگ-مشاع-از-منزل-مسکونی'>مزایده 784 هزارم نیم دانگ مشاع از منزل مسکونی / مزایده,مزایده 784 هزارم نیم دانگ مشاع از منزل مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043076/مزایده-پلاک-ثبتی-102-فرعی-قدمت-شصت-سال'>مزایده پلاک ثبتی 102 فرعی قدمت شصت سال  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 102 فرعی قدمت شصت سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043078/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-مساحت-346-02متر'>مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 346.02متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 346.02متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043082/مزایده-یک-قطعه-زمین-باغ-مرکبات-5000متر'>مزایده یک قطعه زمین باغ مرکبات 5000متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین باغ مرکبات 5000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043083/مزایده-تعداد-91-دستگاه-خودرو'>مزایده تعداد 91 دستگاه خودرو  / مزایده , مزایده تعداد 91 دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043084/مزایده-اجاره-ساختمان--نوبت-دوم'>مزایده اجاره ساختمان - نوبت دوم / مزایده,مزایده اجاره ساختمان - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043086/مزایده-ششدانگ-ساختمان-بخش-38-تبریز'>مزایده ششدانگ ساختمان بخش 38 تبریز  / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان بخش 38 تبریز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043091/مزایده-قطعه-زمینی-مساحت-520متر'>مزایده قطعه زمینی مساحت 520متر  / مزایده,مزایده قطعه زمینی مساحت 520متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043094/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-قدیمی-ساز-و-زمین-و-باغ-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی قدیمی ساز و زمین و باغ نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی قدیمی ساز و زمین و باغ نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043097/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-پلاک-شماره-16907-فرعی'>مزایده ششدانگ آپارتمان پلاک شماره 16907 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان پلاک شماره 16907 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043102/مزایده-ششدانگ-اعیانی-آپارتمان-پلاک-شماره-262-فرعی-طبقه-سوم'>مزایده ششدانگ اعیانی آپارتمان پلاک شماره 262 فرعی طبقه سوم  / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی آپارتمان پلاک شماره 262 فرعی طبقه سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043103/مزایده-بهره-بردار-ی-از-فروشگاه-آبمیوه-و-بستنی-مینی-گلف'>مزایده بهره بردار ی از فروشگاه آبمیوه و بستنی مینی گلف / مزایده,مزایده بهره بردار ی از فروشگاه آبمیوه و بستنی مینی گلف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043107/مزایده-تمامت-و-همگی-ششدانگ-اعیانی-کاشانه-مسکونی-74-83متر'>مزایده تمامت و همگی ششدانگ اعیانی کاشانه مسکونی 74.83متر / مزایده,مزایده تمامت و همگی ششدانگ اعیانی کاشانه مسکونی 74.83متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043114/مزایده-یکدستگاه-دیزل'>مزایده یکدستگاه دیزل / مزایده,مزایده یکدستگاه دیزل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043115/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پژو-405'>مزایده یک دستگاه سواری پژو 405 / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده یک دستگاه سواری پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043117/تجدید-مزایده-بهره‌برداری-از-سالن-اسکیت-و-هاکی--'>تجدید مزایده بهره‌برداری از سالن اسکیت و هاکی ... / مزایده,تجدید مزایده بهره‌برداری از سالن اسکیت و هاکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043121/مزایده-یخچال-فریزر-مرحله-دوم'>مزایده یخچال فریزر  مرحله دوم  / اگهی مزایده , مزایده یخچال فریزر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043128/مزایده-فروش-یک-دستگاه-کامیون-کمپرسی-آرنا'>مزایده فروش یک دستگاه کامیون کمپرسی آرنا  / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه کامیون کمپرسی آرنا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043141/مزایده-یک-مرحله-ای-املاک'>مزایده یک مرحله ای املاک  / مزایده عمومی,مزایده یک مرحله ای املاک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043170/مزایده-واگذاری-محل-بوفه-بیمارستان'>مزایده واگذاری محل بوفه بیمارستان / مزایده,مزایده واگذاری محل بوفه بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043171/مزایده-فروش-خودرو--'>مزایده فروش خودرو... / مزایده, مزایده فروش خودرو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043193/مزایده-فروش-تعداد-53-دستگاه-خودرو--'>مزایده فروش تعداد 53 دستگاه خودرو ... / مزایده ,مزایده فروش تعداد 53 دستگاه خودرو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043207/مزایده-پلاک-516-فرعی-از-20-اصلی-نوبت-اول'>مزایده پلاک 516 فرعی از 20 اصلی نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک 516 فرعی از 20 اصلی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043214/مزایده-یک-قطعه-زمین-باغ-مرکبات'>مزایده یک قطعه زمین باغ مرکبات / مزایده,مزایده یک قطعه زمین باغ مرکبات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043216/مزایده-واگذاری-محل-بوفه-بیمارستان'>مزایده واگذاری محل بوفه بیمارستان / مزایده,مزایده واگذاری محل بوفه بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043221/مزایده-فروش-تعداد-9-قطعه-از-اراضی-مسکونی'>مزایده فروش تعداد 9 قطعه از اراضی مسکونی  / مزایده,مزایده فروش تعداد 9 قطعه از اراضی مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1043245/مزایده-واگذاری-محل-بوفه-بیمارستان'>مزایده واگذاری محل بوفه بیمارستان / مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده واگذاری محل بوفه بیمارستان</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 9 تاريخ : دوشنبه 17 ارديبهشت 1397 ساعت: 11:26