اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.11.09 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038833/استعلام-بها-مناقصه-ت... با عنوان : اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.11.09 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038833/استعلام-بها-مناقصه-تعمیر-و-نگهداشت-تاسیسات'>استعلام بها مناقصه تعمیر و نگهداشت تاسیسات / استعلام بها مناقصه تعمیر و نگهداشت تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038834/استعلام-خرید-میلگرد--'>استعلام خرید میلگرد ... / استعلام، استعلام خرید میلگرد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038835/استعلام-رایانه'>استعلام رایانه  / استعلام ,  استعلام رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038836/مناقصه-اجرای-خطوط-لوله-ورودی-و-خروجی-از-تاسیسات-آبرسانی'>مناقصه اجرای خطوط لوله ورودی و خروجی از تاسیسات آبرسانی / مناقصه اجرای خطوط لوله ورودی و خروجی از تاسیسات آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038837/استعلام-محوطه-سازی-و-تکمیل-ساختمان--'>استعلام محوطه سازی و تکمیل ساختمان... / استعلام، استعلام محوطه سازی و تکمیل ساختمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038838/استعلام-انجام-عملیات-مربوط-به-طرح--'>استعلام انجام عملیات مربوط به طرح ... / استعلام , استعلام انجام عملیات مربوط به طرح ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038839/استعلام-خرید-صندلی-گردان'>استعلام خرید صندلی گردان / استعلام, استعلام خرید صندلی گردان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038840/استعلام-تجهیز-آسانسور-ایستگاه-برق--'>استعلام تجهیز آسانسور ایستگاه برق... / استعلام, استعلام تجهیز آسانسور ایستگاه برق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038841/استعلام-مایع-ظرفشویی-گلی'>استعلام مایع ظرفشویی گلی / استعلام ,استعلام مایع ظرفشویی گلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038842/استعلام-پلاتر--'>استعلام پلاتر... / استعلام, استعلام پلاتر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038843/مناقصه-واگذاری-خدمات-خودرویی'>مناقصه واگذاری خدمات خودرویی / مناقصه واگذاری خدمات خودرویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038844/استعلام-لوازم-تاسیساتی'>استعلام لوازم تاسیساتی / استعلام , استعلام لوازم تاسیساتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038845/استعلام-​قطعات-موتور-خودرو-پیکاب'>استعلام ​قطعات موتور خودرو پیکاب / استعلام، استعلام ​قطعات موتور خودرو پیکاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038846/استعلام-خرید-اسکنر-10-انگشتی'>استعلام خرید اسکنر 10 انگشتی / استعلام , استعلام خرید اسکنر 10 انگشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038847/مناقصه-احداث-مرکز-جامع-سلامت-شاهور'>مناقصه احداث مرکز جامع سلامت شاهور / مناقصه احداث مرکز جامع سلامت شاهور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038848/استعلام-اسکنر'>استعلام اسکنر / استعلام ,استعلام اسکنر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038849/استعلام-اجرای-روستای--'>استعلام اجرای روستای... / استعلام, استعلام اجرای روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038850/استعلام-شینسل-سینه-بوقلمون'>استعلام شینسل سینه بوقلمون  / استعلام, استعلام شینسل سینه بوقلمون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038851/استعلام-رله-فیندر-125-ولت-10-آمپر-DC--'>استعلام رله فیندر 125 ولت 10 آمپر DC... / استعلام, استعلام رله فیندر 125 ولت 10 آمپر DC...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038852/استعلام-خرید-قطعات-و-نصب-و-راه-اندازی'>استعلام خرید قطعات و نصب و راه اندازی  / استعلام , استعلام خرید قطعات و نصب و راه اندازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038853/استعلام-اجرای-3750-متر-مربع-بیس-و-آسفالت--'>استعلام اجرای 3750 متر مربع بیس و آسفالت... / استعلام, استعلام اجرای 3750 متر مربع بیس و آسفالت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038854/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن  / استعلام , استعلام لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038855/استعلام-امور-تاسیساتی'>استعلام امور تاسیساتی / استعلام, استعلام امور تاسیساتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038856/استعلام-خرید-تجهیزات-شبکه'>استعلام خرید تجهیزات شبکه / استعلام ,استعلام خرید تجهیزات شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038857/استعلام-ارتقاء-حفاظت-فیزیکی-و-نصب-سیم--'>استعلام ارتقاء حفاظت فیزیکی و نصب سیم... / استعلام, استعلام ارتقاء حفاظت فیزیکی و نصب سیم...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038858/استعلام-خرید-آنتی-ویروس--'>استعلام خرید آنتی ویروس ... / استعلام، استعلام خرید آنتی ویروس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038859/استعلام-​اسکن-پرونده-های-پرسنلی'>استعلام ​اسکن پرونده های پرسنلی / استعلام، استعلام ​اسکن پرونده های پرسنلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038860/استعلام-خرید-تجهیزات-مورد-نیاز-ایستگاه--'>استعلام خرید تجهیزات مورد نیاز ایستگاه... / استعلام, استعلام خرید تجهیزات مورد نیاز ایستگاه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038861/استعلام-خرید-پاپگر-تالی'>استعلام خرید پاپگر تالی / استعلام ، استعلام خرید پاپگر تالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038862/استعلام-UPS-GETEC--AP160N--10KS-رک-مونت'>استعلام UPS GETEC - AP160N - 10KS رک مونت / استعلام, استعلام UPS GETEC - AP160N - 10KS رک مونت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038863/استعلام-کپسول--نازل--'>استعلام کپسول ، نازل ... / استعلام , استعلام کپسول ، نازل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038864/استعلام-خرید-یک-سرویس-مبل'>استعلام خرید یک سرویس مبل  / استعلام ,استعلام خرید یک سرویس مبل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038865/استعلام-اجرای-طرح-هادی'>استعلام اجرای طرح هادی / استعلام , استعلام اجرای طرح هادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038866/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای--'>استعلام اجرای طرح هادی روستای ... / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038867/استعلام-اجرای-طرح-هادی--'>استعلام اجرای طرح هادی ... / استعلام , استعلام اجرای طرح هادی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038868/استعلام-خرید50000-لوله-پلاستیکی-شفاف'>استعلام خرید50000 لوله پلاستیکی شفاف / استعلام,استعلام خرید50000 لوله پلاستیکی شفاف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038869/استعلام-مایع-جرم-گیر-اتی-3800-گرم'>استعلام مایع جرم گیر اتی 3800 گرم / استعلام, استعلام مایع جرم گیر اتی 3800 گرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038870/استعلام-رایانه--کامپیوتر'>استعلام رایانه ، کامپیوتر  / استعلام ,  استعلام رایانه ، کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038871/استعلام-دفترچه-راهنمای-خودرو--'>استعلام دفترچه راهنمای خودرو... / استعلام، استعلام دفترچه راهنمای خودرو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038872/استعلام-خرید-1-دستگاه-خودرو-پژو-پارس'>استعلام خرید 1 دستگاه خودرو پژو پارس  / استعلام ,استعلام خرید 1 دستگاه خودرو پژو پارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038873/استعلام-دوربین--صوتی-و-تصویر'>استعلام دوربین ، صوتی و تصویر / استعلام , استعلام دوربین ، صوتی و تصویر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038874/استعلام-مبلمان-و-دکوراسیون'>استعلام مبلمان  و دکوراسیون / استعلام ,  استعلام مبلمان  و دکوراسیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038875/استعلام-گوشت-منجمد-گوساله'>استعلام گوشت منجمد گوساله / استعلام, استعلام گوشت منجمد گوساله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038876/استعلام-توسعه-جنگل-با-بذر'>استعلام توسعه جنگل با بذر / استعلام , استعلام توسعه جنگل با بذر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038877/استعلام-اسپکتروفتومتر--'>استعلام اسپکتروفتومتر ... / استعلام , استعلام اسپکتروفتومتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038878/استعلام-دیوارپوش-MDF'>استعلام دیوارپوش MDF / استعلام، استعلام دیوارپوش MDF</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038879/استعلام-خرید-دوربین-کامپیوتر-ذخیره-ساز'>استعلام خرید دوربین کامپیوتر ذخیره ساز  / استعلام , استعلام خرید دوربین کامپیوتر ذخیره ساز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038880/استعلام-خرید-میز-اداری-و-مبل'>استعلام خرید میز اداری و مبل / استعلام, استعلام خرید میز اداری و مبل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038881/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای'>استعلام اجرای طرح هادی روستای  / استعلام , استعلام اجرای طرح هادی روستای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038882/استعلام-کلاله-آفتاب-گیر-معمولی-و-شال-دار--'>استعلام کلاله آفتاب گیر معمولی و شال دار... / استعلام, استعلام کلاله آفتاب گیر معمولی و شال دار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038883/استعلام-عملیات-حفاری-و-لوله-گذاری'>استعلام عملیات حفاری و لوله گذاری / استعلام, استعلام عملیات حفاری و لوله گذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038884/استعلام-پرینتر-hp'>استعلام پرینتر hp / استعلام، استعلام پرینتر hp</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038885/استعلام-مرکز-تلفن-سنترال'>استعلام مرکز تلفن سنترال  / استعلام ,  استعلام مرکز تلفن سنترال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038886/استعلام-نگهداری-و-پشتیبانی-یک-دستگاه--'>استعلام نگهداری و پشتیبانی یک دستگاه ... / استعلام , استعلام نگهداری و پشتیبانی یک دستگاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038887/استعلام-خرید-بلوک-سقفی-و-دیواری-سفالی'>استعلام خرید بلوک سقفی  و دیواری سفالی  / استعلام ,استعلام خرید بلوک سقفی  و دیواری سفالی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038888/استعلام-انواع-کابل'>استعلام انواع کابل / استعلام, استعلام انواع کابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038889/استعلام-کیس'>استعلام کیس  / استعلام , استعلام کیس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038890/استعلام-MB-ASUS-H81-MC--'>استعلام MB:ASUS H81 MC... / استعلام، استعلام MB:ASUS H81 MC...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038891/استعلام-اجرای-کانال-آبرسانی'>استعلام اجرای کانال آبرسانی / استعلام , استعلام اجرای کانال آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038892/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای'>استعلام اجرای طرح هادی روستای  / استعلام , استعلام اجرای طرح هادی روستای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038893/استعلام-دوربین-شکاری'>استعلام دوربین شکاری / استعلام , استعلام دوربین شکاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038894/استعلام-تهیه-و-اجرای-ایزوگام'>استعلام تهیه و اجرای ایزوگام / استعلام ,استعلام تهیه و اجرای ایزوگام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038895/استعلام-خرید-مقدار-300-متر-لوله--'>استعلام خرید مقدار 300 متر لوله ... / استعلام , استعلام خرید مقدار 300 متر لوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038896/استعلام-انجام-خدمات-تغذیه-و-نیرو'>استعلام انجام خدمات تغذیه و نیرو / استعلام , استعلام انجام خدمات تغذیه و نیرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038897/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای--'>استعلام اجرای طرح هادی روستای ... / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038898/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری / استعلام , استعلام کامپیوتر و فناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038899/استعلام-نمک-ید-دار'>استعلام نمک ید دار  / استعلام , استعلام نمک ید دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038900/استعلام-چسب-مخصوص-تست'>استعلام چسب مخصوص تست  / استعلام , استعلام چسب مخصوص تست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038901/استعلام-استقرار-یک-دستگاه-ترانسفورماتور'>استعلام استقرار یک دستگاه ترانسفورماتور / استعلام , استعلام استقرار یک دستگاه ترانسفورماتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038902/استعلام-توسعه-بهبود-و-پشتیبانی-سامانه--'>استعلام توسعه، بهبود و پشتیبانی سامانه... / استعلام, استعلام توسعه، بهبود و پشتیبانی سامانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038903/استعلام-لاستیک-شال-و-تیوپ'>استعلام لاستیک شال و تیوپ / استعلام, استعلام لاستیک شال و تیوپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038904/استعلام-کابل--'>استعلام کابل ... / استعلام , استعلام کابل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038905/استعلام-تلفن-سوپر-ست'>استعلام تلفن سوپر ست  / استعلام , استعلام تلفن سوپر ست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038906/استعلام-درایو-دستگاه-فرز-'>استعلام درایو دستگاه فرز.. / استعلام , استعلام درایو دستگاه فرز..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038907/استعلام-دوربین-فیلمبرداری'>استعلام دوربین فیلمبرداری  / استعلام ,استعلام دوربین فیلمبرداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038908/استعلام-​​​خرید-چاپگر'>استعلام ​​​خرید چاپگر / استعلام, استعلام ​​خرید چاپگر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038911/مناقصه-توسعه-کتابخانه-عمومی---نوبت-دوم'>مناقصه توسعه کتابخانه عمومی... - نوبت دوم / فراخوان مناقصه، مناقصه توسعه کتابخانه عمومی...- نوبت  دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038913/مناقصه-خدمات-پشتیبانی-منطقه-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات پشتیبانی منطقه نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه , مناقصه خدمات پشتیبانی منطقه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038918/مناقصه-انجام-عملیات-خرید-و-اجرای-پوشش-و---نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات خرید و اجرای پوشش و ... نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه انجام عملیات خرید و اجرای پوشش و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038920/مناقصه-نگهداری-پشتیبانی-PM-و-رفع-خرابی-تغذیه-نیرو-و-تاسیسات-مراکز--'>مناقصه نگهداری، پشتیبانی PM و رفع خرابی، تغذیه نیرو و تاسیسات مراکز... / مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری، پشتیبانی PM و رفع خرابی، تغذیه نیرو و تاسیسات مراکز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038922/شناسایی-پیمانکار-خرید--نصب--راه-اندازی-و--'>شناسایی پیمانکار خرید ، نصب ، راه اندازی و ... / آگهی شناسایی پیمانکار، شناسایی پیمانکار خرید ، نصب ، راه اندازی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038924/شناسایی-پیمانکار-جهت-ماشینکاری-قطعه-فولادی--'>شناسایی پیمانکار جهت ماشینکاری قطعه فولادی... / آگهی شناسایی پیمانکار ، شناسایی پیمانکار جهت ماشینکاری قطعه فولادی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038929/فراخوان-مشارکت-در-ساخت-22-واحد-مسکونی--'>فراخوان مشارکت در ساخت 22 واحد مسکونی ... / آگهی فراخوان عمومی ، فراخوان مشارکت در ساخت 22 واحد مسکونی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038932/مناقصه-تکمیل-ساختمان-اداره-ثبت-احوال---نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل ساختمان اداره ثبت احوال ... نوبت دوم  / فراخوان مناقصات عمومی , مناقصه تکمیل ساختمان اداره ثبت احوال ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038933/مناقصه-تامین-یو-پی-اس-های-توان-بالا'>مناقصه تامین یو پی اس های توان بالا / آگهی مناقصه تک مرحله ای ، مناقصه تامین یو پی اس های توان بالا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038945/مناقصه-احداث-خطوط-انتقال-پساب-تصفیه-خانه-و-خطوط-انتقال-فاضلاب---(نوبت-دوم)'>مناقصه احداث خطوط انتقال پساب تصفیه خانه و خطوط انتقال فاضلاب ... (نوبت دوم) / مناقصه احداث خطوط انتقال پساب تصفیه خانه و خطوط انتقال فاضلاب ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038947/مناقصه-خرید-دو-دستگاه-ترانس-قدرت-و-دو-دستگاه-ترانس-کمپکت-پست---(نوبت-دوم)'>مناقصه خرید دو دستگاه ترانس قدرت و دو دستگاه ترانس کمپکت پست ... (نوبت دوم) / مناقصه ,مناقصه خرید دو دستگاه ترانس قدرت و دو دستگاه ترانس کمپکت پست ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038948/آگهی-تامین-دستگاه-های-شتابدهنده-خطی-مرحله-دوم'>آگهی تامین دستگاه های شتابدهنده خطی مرحله دوم  / آگهی ، آگهی تامین دستگاه های شتابدهنده خطی  مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038950/مناقصه-خرید-پاور-آنالایزر--(نوبت-دوم)'>مناقصه خرید پاور آنالایزر... (نوبت دوم) / مناقصه عمومیع مناقصه خرید پاور آنالایزر... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038952/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-اداری-برقکار-حفار--نوبت-دوم'>مناقصه تامین نیروی انسانی اداری، برقکار، حفار...نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه تامین نیروی انسانی اداری، برقکار، حفار...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038955/مناقصه-تامین-تحویل-نصب-راه-اندازی-آموزش-و-مستندسازی-سامانه-نظارت-تصویری-نوبت-دوم'>مناقصه تامین، تحویل، نصب، راه اندازی، آموزش و مستندسازی سامانه نظارت تصویری نوبت دوم  / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی, مناقصه تامین، تحویل، نصب، راه اندازی، آموزش و مستندسازی سامانه نظارت تصویری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038956/مناقصه-اجرای-پروژه-های-توسعه-و-احداث-و-بهینه-سازی-شبکه-های-توزیع-نوبت-دوم'>مناقصه  اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038959/مناقصه-تامین-خودرو-برای-سرویس-ایاب-و-ذهاب-اداری'>مناقصه تامین خودرو برای سرویس ایاب و ذهاب اداری  / مناقصه عمومی, مناقصه تامین خودرو برای سرویس ایاب و ذهاب اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038960/مناقصه-عملیات-اجرای-روکش-آسفالت-در-سطح-معابر-منطقه-یک'>مناقصه عملیات اجرای روکش آسفالت در سطح معابر منطقه یک / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرای روکش آسفالت در سطح معابر منطقه یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038964/تجدید-مناقصه-امور-بیمه-ای-خود-در-رشته-های-باربری-وارداتی-باربری-داخلی-(دریایی)--نوبت-دوم'> تجدید مناقصه امور بیمه ای خود در رشته های باربری وارداتی، باربری داخلی (دریایی) - نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی,  مناقصه امور بیمه ای خود در رشته های باربری وارداتی، باربری داخلی (دریایی) - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038968/مناقصه-اجرای-عملیات-سیستم-زه-کشی-و---نوبت-دو'>مناقصه اجرای عملیات سیستم زه کشی و ... نوبت دو  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات سیستم زه کشی و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038970/فراخوان-تهیه-و-اجرای-سامانه-اتوماسیون-چهار-دهنه-اندازه-گیری-نفتکش---تجدید'>فراخوان تهیه و اجرای سامانه اتوماسیون چهار دهنه اندازه گیری نفتکش ... تجدید  / تجدید مناقصه عمومی, فراخوان تهیه و اجرای سامانه اتوماسیون چهار دهنه اندازه گیری نفتکش ... تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038971/مناقصه-دفن-زباله-و-اجرای-امور-نظافت-و-پاکیزه-سازی--نوبت-دوم'>مناقصه دفن زباله و اجرای امور نظافت و پاکیزه سازی... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه دفن زباله و اجرای امور نظافت و پاکیزه سازی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038972/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی----نوبت-دوم'>مناقصه تامین نیروی انسانی  ... - نوبت دوم / آگهی مناقصه ، مناقصه تامین نیروی انسانی... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038976/مناقصه-انجام-عملیات-تخلیه-و-بارگیری-و-صفافی-ادوات--'>مناقصه انجام عملیات تخلیه و بارگیری و صفافی ادوات ... / مناقصه, مناقصه انجام عملیات تخلیه و بارگیری و صفافی ادوات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038980/فراخوان-احداث-و-بهره-برداری-تالار-شهرداری-نوبت-دوم'>فراخوان احداث و بهره برداری تالار شهرداری نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی ، فراخوان احداث و بهره برداری تالار شهرداری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038981/مناقصه-حفظ-و-نگهداری-و-توسعه-فضای-سبز-و-تنظیفات-صنعتی-و-غیرصنعتی-در----نوبت-دوم'>مناقصه حفظ و نگهداری و توسعه فضای سبز و تنظیفات صنعتی و غیرصنعتی در ... - نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه حفظ و نگهداری و توسعه فضای سبز و تنظیفات صنعتی و غیرصنعتی در ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038982/آگهی-مناقصه-خرید-فلدسپات-پتاسیک'>آگهی مناقصه خرید فلدسپات پتاسیک  / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه خرید فلدسپات پتاسیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038983/مناقصه-فروش-75-هزار-تن-کنسانتره-سنگ-آهن-تولیدی'>مناقصه فروش 75 هزار تن کنسانتره سنگ آهن تولیدی  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه فروش 75 هزار تن کنسانتره سنگ آهن تولیدی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038985/فراخوان-احداث-و-راه-اندازی-باشگاه-بیلیارد'>فراخوان احداث و راه اندازی باشگاه بیلیارد / آگهی فراخوان ، فراخوان احداث و راه اندازی باشگاه بیلیارد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038987/مناقصه-خرید-بلیط-در-خطوط-پروازی--'>مناقصه خرید بلیط در خطوط پروازی... / مناقصه , مناقصه خرید بلیط در خطوط پروازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038991/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-سرویس-دهی-امور-خدماتی--نوبت-دوم'>مناقصه انتخاب پیمانکار سرویس دهی امور خدماتی... نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه انتخاب پیمانکار سرویس دهی امور خدماتی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038993/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز-نواحی-3-و-4-نوبت-دوم'>مناقصه نگهداری فضای سبز نواحی 3 و 4- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری فضای سبز نواحی 3 و 4- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038995/مناقصه-انجام-خدمات-تامین-نیروی-انسانی-بخش-فنی-اداری-آبدارخانه--'>مناقصه انجام خدمات تامین نیروی انسانی بخش فنی، اداری، آبدارخانه... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه انجام خدمات تامین نیروی انسانی بخش فنی، اداری، آبدارخانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038998/مناقصه-خرید-دستگاه-عیب-یاب-و-تست-ترانسفورماتور'>مناقصه خرید دستگاه عیب یاب و تست ترانسفورماتور  / آگهی مناقصه ، مناقصه خرید دستگاه عیب یاب و تست ترانسفورماتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039001/فراخوان-تریلر-پمپ-آتش-نشانی-HALE--نوبت-دوم'>فراخوان تریلر پمپ آتش نشانی HALE - نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان تریلر پمپ آتش نشانی HALE- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039003/مناقصه-تهیه-نمونه-آزمایشگاهی-در-کارگاه-نمونه-سازی--تجدید'> مناقصه تهیه نمونه آزمایشگاهی در کارگاه نمونه سازی - تجدید / آگهی دعوت به تجدید مناقصه عمومی,  مناقصه تهیه نمونه آزمایشگاهی در کارگاه نمونه سازی - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039004/تمدید-مناقصه-پروژه-برق-رسانی-به-روستای-بدون-برق--'>تمدید مناقصه پروژه برق رسانی به روستای بدون برق ...  / آگهی تمدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , تمدید مناقصه پروژه برق رسانی به روستای بدون برق ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039006/مناقصه-اجرای-کوله-ضلع-غربی-و-تکمیل-کوله-ضلع-شرقی'>مناقصه اجرای کوله ضلع غربی و تکمیل کوله ضلع شرقی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای کوله ضلع غربی و تکمیل کوله ضلع شرقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039007/مناقصه-ایجاد-سیستم-مدیریت-انرژی---نوبت-دوم'>مناقصه ایجاد سیستم مدیریت انرژی....- نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی, مناقصه ایجاد سیستم مدیریت انرژی.... - نوبت  دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039008/مناقصه-کلیه-عملیات-حفاری-سبدگذاری-و-بتن-ریزی-شمع-های-پل--(مرحله-دوم)'>مناقصه کلیه عملیات حفاری، سبدگذاری و بتن ریزی شمع های پل... (مرحله دوم) / مناقصه کلیه عملیات حفاری، سبدگذاری و بتن ریزی شمع های پل... (مرحله دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039009/مناقصه-ساخت-و-تکمیل-پارکینگ-های-الحاقی'>مناقصه ساخت و تکمیل پارکینگ های الحاقی / اگهی مناقصه , مناقصه ساخت و تکمیل پارکینگ های الحاقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039011/آگهی-مناقصه-خرید-سنگ-آهن'>آگهی مناقصه خرید سنگ آهن  / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه خرید سنگ آهن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039012/فراخوان-مناقصه-عملیات-مربوط-به-توسعه-و-بازسازی-شبکه-آب--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عملیات مربوط به توسعه و بازسازی شبکه آب - نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه عملیات مربوط به توسعه و بازسازی شبکه آب - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039015/مناقصه-آسفالت-و-جدول-گذاری--'>مناقصه آسفالت و جدول گذاری... / مناقصه ,مناقصه آسفالت و جدول گذاری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039016/آگهی-مناقصه-خرید-سنگ-گچ'>آگهی مناقصه خرید سنگ گچ  / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه خرید سنگ گچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039019/مناقصه-اجرای-جدول-گذاری-و-آسفالت-محوطه-گیتهای-ورودی-و-راه-ترانزیت-پایانه'>مناقصه اجرای جدول گذاری و آسفالت محوطه گیتهای ورودی و راه ترانزیت پایانه / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای جدول گذاری و آسفالت محوطه گیتهای ورودی و راه ترانزیت پایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039020/مناقصه-تامین-خدمات-پشتیبانی-منطقه-یک'>مناقصه تامین خدمات پشتیبانی منطقه یک  / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه تامین خدمات پشتیبانی منطقه یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039022/مناقصه-عملیات-اجرایی-پروژه-هدایت-سیلاب-اراضی--'>مناقصه عملیات اجرایی پروژه هدایت سیلاب اراضی.... / مناقصه, مناقصه عملیات اجرایی پروژه هدایت سیلاب اراضی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039024/مناقصه-Instrument-Calibraion-Bench--نوبت-دوم'>مناقصه Instrument Calibraion Bench..- نوبت دوم  / مناقصه,مناقصه Instrument Calibraion Bench - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039029/مناقصه-خرید-دیزل-ژنراتور-باتری-خشک-تابلو-برق-و--'>مناقصه خرید دیزل ژنراتور، باتری خشک، تابلو برق و ... / مناقصه خرید دیزل ژنراتور، باتری خشک، تابلو برق و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039031/مناقصه-پیمانسپاری-امور-تولیدی-و-پشتیبانی-صنعت-نسوز'>مناقصه پیمانسپاری امور تولیدی و پشتیبانی صنعت نسوز  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه پیمانسپاری امور تولیدی و پشتیبانی صنعت نسوز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039035/مناقصه-انجام-سرویس-های-ایاب-و-ذهاب'>مناقصه انجام سرویس های ایاب و ذهاب  / مناقصه, مناقصه انجام سرویس های ایاب و ذهاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039037/مناقصه-عملیات-تکمیل-و-تجهیز-مخازن-و-تاسیسات-آب-روستایی-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات تکمیل و تجهیز مخازن و تاسیسات آب روستایی نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه عملیات تکمیل و تجهیز مخازن و تاسیسات آب روستایی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039043/مناقصه-خریداری-اقلام-و-نهاده-های-دامی--'>مناقصه خریداری اقلام و نهاده های دامی... / مناقصه ,مناقصه خریداری اقلام و نهاده های دامی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039045/مناقصه-اجرای-تعمیرات--بازسازی-و-توسعه-ساختمانی---'>مناقصه اجرای تعمیرات , بازسازی و توسعه ساختمانی  ... / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای تعمیرات , بازسازی و توسعه ساختمانی  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039046/مناقصه-احداث-و-آسفالت-اداره-راه--'>مناقصه احداث و آسفالت اداره راه ... / مناقصه احداث و آسفالت اداره راه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039049/مناقصه-نیرورسانی-توسعه-و-بازسازی-شبکه-های-توزیع-نیروی-برق-شامل---نوبت-دوم'>مناقصه نیرورسانی، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق شامل... - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه نیرورسانی، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق شامل... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039053/تجدیدمناقصه-خرید-نصب-و-راه-اندازی-دستگاه-مانیتورینگ-آنلاین--'>تجدیدمناقصه خرید، نصب و راه اندازی دستگاه مانیتورینگ آنلاین.... / مناقصه, تجدیدمناقصه خرید، نصب و راه اندازی دستگاه مانیتورینگ آنلاین....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039054/مناقصه-استاندارد-کردن-10-دستگاه-آسانسور'>مناقصه  استاندارد کردن 10 دستگاه آسانسور / آگهی مناقصه, مناقصه  استاندارد کردن 10 دستگاه آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039055/مناقصه-انجام-35000-متر-عملیات-حفاری---'>مناقصه انجام 35000 متر عملیات حفاری  ... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه انجام 35000 متر عملیات حفاری... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039058/مناقصه-تهیه-و-اجرای-لوله-های-بتنی'>مناقصه تهیه و اجرای لوله های بتنی / مناقصه , مناقصه تهیه و اجرای لوله های بتنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039061/مناقصه-انجام-عملیات-خدمات-مهندسی-خرید-تجهیزات-و-نصب---'>مناقصه انجام عملیات خدمات مهندسی، خرید تجهیزات و نصب، ... / مناقصه عمومی, مناقصه انجام عملیات خدمات مهندسی، خرید تجهیزات و نصب، ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039063/مناقصه-واگذاری-تولید-کارمزدی-کره-اسپرید-نیم-چرب'>مناقصه واگذاری تولید کارمزدی کره اسپرید نیم چرب  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه واگذاری تولید کارمزدی کره اسپرید نیم چرب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039065/مناقصه-طرح-اصلاح-و-توسعه-شبکه-توزیع-آب--'>مناقصه طرح اصلاح و توسعه شبکه توزیع آب... / مناقصه طرح اصلاح و توسعه شبکه توزیع آب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039066/مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات-مکانیکی-و-الکتریکی--'>مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی... / مناقصه, مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039067/مناقصه-عملیات-ساختمانی-و-تامین-تجهیزات-باقیمانده-نصب-تست-و-راه-اندازی--تجدید-(نوبت-دوم)'>مناقصه عملیات ساختمانی و تامین تجهیزات باقیمانده، نصب، تست و راه اندازی...تجدید (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات ساختمانی و تامین تجهیزات باقیمانده، نصب، تست و راه اندازی...تجدید  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039068/مناقصه-اجرای-آسفالت--'>مناقصه اجرای آسفالت ... / مناقصه ,مناقصه اجرای آسفالت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039069/مناقصه-شستشو--ضدعفونی-و-اطو-(-لنرژی-)-البسه-بیمارستانی'>مناقصه شستشو , ضدعفونی و اطو ( لنرژی ) البسه بیمارستانی / آگهی مناقصه, مناقصه شستشو , ضدعفونی و اطو ( لنرژی ) البسه بیمارستانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039071/مناقصه-زیرسازی-و-جدولگذاری-آسفالت--نوبت-دوم'>مناقصه زیرسازی و جدولگذاری آسفالت... نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه زیرسازی و جدولگذاری آسفالت... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039075/مناقصه-نرم-افزار-اتوماسیون-و---نوبت-دوم'>مناقصه نرم افزار اتوماسیون و ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه نرم افزار اتوماسیون و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039078/فراخوان-جذب-سرمایه-گذار-به-منظور-نوسازی-بافت-های-فرسوده'>فراخوان جذب سرمایه گذار به منظور نوسازی بافت های فرسوده / فراخوان جذب سرمایه گذار، فراخوان جذب سرمایه گذار به منظور نوسازی بافت های فرسوده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039079/مناقصه-عملیات-لوله-کشی-نصب-و-راه-اندازی-گاز--'>مناقصه عملیات لوله کشی، نصب و راه اندازی گاز.... / مناقصه, مناقصه عملیات لوله کشی، نصب و راه اندازی گاز....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039081/تجدید-مناقصه-عملیات-ساختمانی-و-تامین-تجهیزات-باقیمانده-نصب-تست-و-راه-اندازی--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عملیات ساختمانی و تامین تجهیزات باقیمانده، نصب، تست و راه اندازی... نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه عملیات ساختمانی و تامین تجهیزات باقیمانده، نصب، تست و راه اندازی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039084/فراخوان-ارزیابی-کیفی-بهسازی-و-آسفالت-راههای-روستایی--'>فراخوان ارزیابی کیفی بهسازی و آسفالت راههای روستایی... / مناقصه, فراخوان ارزیابی کیفی بهسازی و آسفالت راههای روستایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039087/مناقصه-آسفالت-معابر-سطح-شهر--نوبت-دوم'>مناقصه آسفالت معابر سطح شهر - نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه آسفالت معابر شهر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039088/مناقصه-انجام-پروژه-طراحی-و-احداث-ساختمان-صنعتی-کوره-عملیات-حرارتی-دمپینگ-رینگ--'>مناقصه انجام پروژه طراحی و احداث ساختمان صنعتی کوره عملیات حرارتی دمپینگ رینگ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام پروژه طراحی و احداث ساختمان صنعتی کوره عملیات حرارتی دمپینگ رینگ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039089/مناقصه-حفر--تجهیز-و-خط-انتقال-یک-حلقه-چاه'>مناقصه حفر ، تجهیز و خط انتقال یک حلقه چاه  / مناقصه,مناقصه حفر ، تجهیز و خط انتقال یک حلقه چاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039092/مناقصه-واگذاری-امور-راهبری-نگهداری-و-تعمیرات-تاسیسات-برقی-و-مکانیکی--'>مناقصه واگذاری امور راهبری، نگهداری و تعمیرات تاسیسات برقی و مکانیکی ... / مناقصه واگذاری امور راهبری، نگهداری و تعمیرات تاسیسات برقی و مکانیکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039093/مناقصه-اجرای-عملیات-تکمیل-طبقه-دوم-سوله--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات تکمیل طبقه دوم سوله...نوبت دوم  / مناقصه اجرای عملیات تکمیل طبقه دوم سوله...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039096/مناقصه-خدمات-پیمانکاری-عملیات-حفر-لوله-گذاری-و---'>مناقصه خدمات پیمانکاری -عملیات حفر، لوله گذاری و .... / مناقصه ,مناقصه خدمات پیمانکاری -عملیات حفر، لوله گذاری و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039097/مناقصه-خرید-یراق--برجبندی-و-سیمکشی--نوبت-دوم'>مناقصه خرید یراق ، برجبندی و سیمکشی ...نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی , مناقصه خرید یراق ، برجبندی و سیمکشی ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039099/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-جهت-انجام-خدمات-طراحی-ساخت-و-نصب-استراکچر-فلزی'>مناقصه انتخاب پیمانکار جهت انجام خدمات طراحی، ساخت و نصب استراکچر فلزی / آگهی مناقصه, مناقصه انتخاب پیمانکار جهت انجام خدمات طراحی، ساخت و نصب استراکچر فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039101/اصلاحیه-مناقصه-واگذاری-اجرای-عملیات-شهری-شامل-جمع-آوری-و-حمل-زباله'>اصلاحیه مناقصه واگذاری اجرای عملیات شهری شامل جمع آوری و حمل زباله  / اصلاحیه مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری اجرای عملیات شهری شامل جمع آوری و حمل زباله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039102/مناقصه-انجام-عملیات-آزادسای-از-بستر-و-حریم-رودخانه-های-استان---(نوبت-دوم)'>مناقصه انجام عملیات آزادسای از بستر و حریم رودخانه های استان.... (نوبت دوم) / مناقصه, مناقصه انجام عملیات آزادسای از بستر و حریم رودخانه های استان.... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039104/تجدید-مناقصه-خرید-14-قلم-سموم-موردنیاز-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید 14 قلم سموم موردنیاز نوبت دوم  / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه خرید 14 قلم سموم موردنیاز نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039107/فراخوان-مناقصه-احداث-آموزشگاه-15-کلاسه--'>فراخوان مناقصه احداث آموزشگاه 15 کلاسه... / آگهی فراخوان اول مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه احداث آموزشگاه 15 کلاسه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039108/مناقصه-بازسازی-و-پوشش-کانال-و--'>مناقصه بازسازی و پوشش کانال و ... / آگهی مناقصه ، مناقصه بازسازی و پوشش کانال و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039110/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی'>مناقصه تامین نیروی انسانی  / مناقصه عمومی, مناقصه تامین نیروی انسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039112/تجدید-مناقصه-اجرای-حدود-60-000-مترمربع-آسفالت--مرحله-دوم--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجرای حدود 60.000 مترمربع آسفالت - مرحله دوم - نوبت دوم / آگهی مناقصه , تجدید مناقصه اجرای حدود 60.000 مترمربع آسفالت - مرحله دوم - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039113/مناقصه-حمل-زغال-از-معادن-پابدانا--'>مناقصه حمل زغال از معادن پابدانا... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه حمل زغال از معادن پابدانا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039116/مناقصه-خرید-ادوات-ابزار-دقیق---(نوبت-دوم)'>مناقصه خرید ادوات ابزار دقیق ... (نوبت دوم) / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه، مناقصه خرید ادوات ابزار دقیق ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039119/مناقصه-خریداری-کنتور-مورد-نیاز--'>مناقصه خریداری کنتور مورد نیاز... / مناقصه ,مناقصه خریداری کنتور مورد نیاز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039121/تجدید-مناقصه-اجاره-زمانی-یدک-کش'>تجدید مناقصه اجاره زمانی یدک کش  / تجدید مناقصه ، تجدید مناقصه اجاره زمانی یدک کش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039129/مناقصه-پروژه-بهسازی-و-بازسازی-جاده-های-اصلی-و-محوطه-های-واحدهای-فرآورش-و---نوبت-دوم'>مناقصه پروژه بهسازی و بازسازی جاده های اصلی و محوطه های واحدهای فرآورش و ... نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه پروژه بهسازی و بازسازی جاده های اصلی و محوطه های واحدهای فرآورش و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039130/مناقصه-واگذاری-امور-نگهداری-فضای-سبز-مجموعه-های-تابعه'>مناقصه  واگذاری امور نگهداری فضای سبز مجموعه های تابعه / مناقصه, مناقصه  واگذاری امور نگهداری فضای سبز مجموعه های تابعه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039132/مناقصه-خرید-کابل-185-4-آلومینیوم-فشار-ضعیف'>مناقصه خرید کابل 185*4 آلومینیوم فشار ضعیف  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید کابل 185*4 آلومینیوم فشار ضعیف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039133/مناقصه-واگذاری-کارهای-مربوط-به-ساختمان-آبدارخانه-و--'>مناقصه واگذاری کارهای مربوط به ساختمان، آبدارخانه و ... / مناقصه واگذاری کارهای مربوط به ساختمان، آبدارخانه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039135/مناقصه-تهیه-و-تامین-کلیه-مصالح-تجهیزات-و-اجرای-سرریز-سد--'>مناقصه تهیه و تامین کلیه مصالح، تجهیزات و اجرای سرریز سد ... / مناقصه عمومی, مناقصه تهیه و تامین کلیه مصالح، تجهیزات و اجرای سرریز سد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039137/مناقصه-تهیه-البسه-کارکنان-مرکز-اورژانس-تهران'>مناقصه تهیه البسه کارکنان مرکز اورژانس تهران / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه البسه کارکنان مرکز اورژانس تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039138/مناقصه-تامین-مواد-اولیه--طبخ-و-توزیع-975-پرس-غذای'>مناقصه تامین مواد اولیه ، طبخ و توزیع 975 پرس غذای / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین مواد اولیه ، طبخ و توزیع 975 پرس غذای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039140/فراخوان-خرید-لوله-بر-دستی--'>فراخوان خرید لوله بر دستی ... / مناقصه, فراخوان خرید لوله بر دستی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039141/مناقصه-عملیات-تکمیل-و-تجهیز-مخازن-و-تاسیسات-آب-روستایی--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات تکمیل و تجهیز مخازن و تاسیسات آب روستایی... نوبت دوم / فراخوان مناقصه ، مناقصه عملیات تکمیل و تجهیز مخازن و تاسیسات آب روستایی... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039145/مناقصه-واگذاری-امور-نگهداری-تاسیسات'>مناقصه واگذاری امور نگهداری تاسیسات / مناقصه , مناقصه واگذاری امور نگهداری تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039146/مناقصه-عملیات-تکمیل-و-تجهیز-مخازن-و-تاسیسات-آب-روستایی-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات تکمیل و تجهیز مخازن و تاسیسات آب روستایی نوبت دوم  / فراخوان مناقصه ، مناقصه عملیات تکمیل و تجهیز مخازن و تاسیسات آب روستایی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039148/فراخوان-شناسایی-سرمایه-گذار-تکمیل-بخشی-از-تاسیسات-فاضلاب'>فراخوان شناسایی سرمایه گذار تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب / آگهی فراخوان , فراخوان شناسایی سرمایه گذار تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039152/مناقصه-انجام-خدمات-نگهداری-فضای-سبز--'>مناقصه انجام خدمات نگهداری فضای سبز.... / مناقصه, مناقصه انجام خدمات نگهداری فضای سبز....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039158/مناقصه-تهیه-نصب-و-راه-اندازی-پکیج-هوایی-یکپارچه-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه، نصب و راه اندازی پکیج هوایی یکپارچه نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه، نصب و راه اندازی پکیج هوایی یکپارچه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039160/مناقصه-خرید-انواع-کارتن'>مناقصه خرید انواع کارتن  / مناقصه , مناقصه خرید انواع کارتن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039161/مناقصه-اجرای-عملیات-انتقال-نیرو-و-برق-رسانی-شبکه-های-توزیع--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برق رسانی شبکه های توزیع... نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برق رسانی شبکه های توزیع... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039167/فراخوان-تکمیل-باقیمانده-عملیات-ساخت--حمل-و-نصب--'>فراخوان تکمیل باقیمانده عملیات ساخت ، حمل و نصب ... / فراخوان , فراخوان تکمیل باقیمانده عملیات ساخت ، حمل و نصب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039173/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-سونوگرافی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید یک دستگاه سونوگرافی  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خرید یک دستگاه سونوگرافی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039175/مناقصه-پروژه-تعمیر-و-نگهداشت-ابنیه-فنی-و-صنعتی-منطقه-عملیاتی-نفت-شهر--'>مناقصه پروژه تعمیر و نگهداشت ابنیه فنی و صنعتی منطقه عملیاتی نفت شهر ...  / مناقصه عمومی, مناقصه پروژه تعمیر و نگهداشت ابنیه فنی و صنعتی منطقه عملیاتی نفت شهر ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039177/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت--'>مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت.... / مناقصه, مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039179/مناقصه-خریداری-2-دستگاه-دیزل-ژنراتور--'>مناقصه خریداری 2 دستگاه دیزل ژنراتور... / مناقصه ,مناقصه خریداری 2 دستگاه دیزل ژنراتور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039181/مناقصه-خرید-350-کیلومتر-کابل-برق-پروژه-ATC'>مناقصه  خرید 350 کیلومتر کابل برق پروژه ATC / فراخوان مناقصه, مناقصه  خرید 350 کیلومتر کابل برق پروژه ATC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039183/مناقصه-خدمات-نشت-یابی-تاسیسات-گاز'>مناقصه خدمات نشت یابی تاسیسات گاز / مناقصه  , مناقصه خدمات نشت یابی تاسیسات گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039185/مناقصه-عملیات-ترمیم-و-لایروبی-حوضچه-های-تغذیه-و--'>مناقصه عملیات ترمیم و لایروبی حوضچه های تغذیه و... / مناقصه عملیات ترمیم و لایروبی حوضچه های تغذیه و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039186/مناقصه-اجرای-عملیات-سنگفرش-جدولگذاری-و-اجرای-کانیوو--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات سنگفرش، جدولگذاری و اجرای کانیوو - نوبت  دوم / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات سنگفرش، جدولگذاری و اجرای کانیوو- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039187/تجدید-مناقصه-واگذاری-امور-بیماربری-بیمارستان-و--'>تجدید مناقصه واگذاری امور بیماربری بیمارستان و ... / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه واگذاری امور بیماربری بیمارستان و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039188/مناقصه-تعویض-سیم-یا-کابل--'>مناقصه تعویض سیم یا کابل... / مناقصه, مناقصه تعویض سیم یا کابل..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039192/مناقصه-تعریض-و-بهسازی-محور--'>مناقصه تعریض و بهسازی محور ... / آگهی فراخوان عمومی, مناقصه تعریض و بهسازی محور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039193/مناقصه-پروژه-اجرای-مخزن-بتنی'>مناقصه پروژه اجرای مخزن بتنی  / اگهی مناقصه , مناقصه پروژه اجرای مخزن بتنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039195/مناقصه-تکمیل-سالن-ورزشی--'>مناقصه تکمیل سالن ورزشی ... / آگهی مناقصه، مناقصه تکمیل سالن ورزشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039197/مناقصه-خرید-راه-اندازی-و-پشتیبانی-سیستم-ذخیره-ساز-ستاد'>مناقصه  خرید، راه اندازی و پشتیبانی سیستم ذخیره ساز ستاد  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  خرید، راه اندازی و پشتیبانی سیستم ذخیره ساز ستاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039201/مناقصه-خرید-ساکشن-و-دیسشارژ-ولوو-قطعات-یدکی-کمپرسورهای-نئوپنیون'>مناقصه  خرید ساکشن و دیسشارژ ولوو قطعات یدکی کمپرسورهای نئوپنیون / مناقصه ,مناقصه  خرید ساکشن و دیسشارژ ولوو قطعات یدکی کمپرسورهای نئوپنیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039203/مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن---نوبت-دوم'>مناقصه خرید لوله پلی اتیلن .... نوبت دوم  / مناقصه  , مناقصه خرید لوله پلی اتیلن .... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039208/مناقصه-تولید-قطعات-با-کد-018001'>مناقصه تولید قطعات با کد 018001  / مناقصه ، مناقصه تولید قطعات با کد 018001 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039211/مناقصه-تعمیرات-اساسی-مجتمع-ها---نوبت-دوم'>مناقصه تعمیرات اساسی مجتمع ها ... نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه تعمیرات اساسی مجتمع ها ....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039212/مناقصه-ساماندهی-معابر-شهری-نوبت-دوم'>مناقصه ساماندهی معابر شهری نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه ساماندهی معابر شهری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039214/اصلاحیه-مناقصه-اجرای-پروژه-های-توسعه-و-احداث-و-بهینه-سازی-شبکه-های-توزیع'>اصلاحیه مناقصه اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع / اصلاحیه مناقصه عمومی, مناقصه اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039218/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-دوربین-مداربسته-سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام نصب و راه اندازی دوربین مداربسته, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  / استعلام ,استعلام نصب و راه اندازی دوربین مداربسته, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039222/مناقصه-پروژه-ترمیم-جاده-اصلی--'>مناقصه پروژه ترمیم جاده اصلی... / مناقصه پروژه ترمیم جاده اصلی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039223/استعلام-کولر-گازی-اسپلیت-دو-پانل-ظرفیت-سایت-ستاد'>استعلام کولر گازی اسپلیت دو پانل ظرفیت, سایت ستاد / استعلام ,استعلام کولر گازی اسپلیت دو پانل ظرفیت, سایت ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039228/استعلام-اجرای-عملیات-حفاری-یک-حلقه-چاه-سامانه-ستاد'>استعلام اجرای عملیات حفاری یک حلقه چاه, سامانه ستاد / استعلام ,استعلام اجرای عملیات حفاری یک حلقه چاه, سامانه ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039229/فراخوان-احداث-سازه-ساختمان-اداری-مرکز-خدمات-حوزه-علمیه---نوبت-دوم'>فراخوان احداث سازه ساختمان اداری مرکز خدمات حوزه علمیه ... نوبت دوم  / فراخوان شناسایی و  ارزیابی کیفی پیمانکاران , فراخوان احداث سازه ساختمان اداری مرکز خدمات حوزه علمیه ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039233/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-عمومی-و-نظافتی'>مناقصه واگذاری امور خدمات عمومی و نظافتی / فراخوان , مناقصه واگذاری امور خدمات عمومی و نظافتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039236/مناقصه-ترمیم-پوشش-خط-لوله--'>مناقصه ترمیم پوشش خط لوله ... / مناقصه ,مناقصه ترمیم پوشش خط لوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039238/مناقصه-عملیات-اجرای-آسفالت--'>مناقصه عملیات اجرای آسفالت... / مناقصه عملیات اجرای آسفالت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039239/مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-پست-برق-تاسیسات--'>مناقصه تعمیر و نگهداری پست برق تاسیسات.... / مناقصه, مناقصه تعمیر و نگهداری پست برق تاسیسات....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039240/فراخوان-مناقصه-خرید-دستگاه-جی-سی-مس-(GC-MS)'>فراخوان مناقصه خرید دستگاه جی سی مس (GC/MS) / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه خرید دستگاه جی سی مس (GC/MS)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039241/مناقصه-جذب-شریک-در-امر-سرمایه-گذاری-و-ساخت-وساز-'>مناقصه  جذب شریک در امر سرمایه گذاری و ساخت وساز.. / مناقصه  جذب شریک در امر سرمایه گذاری و ساخت وساز..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039243/مناقصه-اجرای-زیرسازی-و-روکش-آسفالت-محوطه--'>مناقصه اجرای زیرسازی و روکش آسفالت محوطه ... / مناقصه ,مناقصه اجرای زیرسازی و روکش آسفالت محوطه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039246/مناقصه-جذب-سرمایه-گذار--'>مناقصه جذب سرمایه گذار.... / مناقصه, مناقصه جذب سرمایه گذار....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039247/مناقصه-تهیه--حمل-و-اجرای-قیر-پریمکت'>مناقصه تهیه ، حمل و اجرای قیر پریمکت / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تهیه ، حمل و اجرای قیر پریمکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039253/مناقصه-خرید-150-تن-لوله-پلی-اتیلن-تک-یا-چند-لایه--'>مناقصه خرید 150 تن لوله پلی اتیلن تک یا چند لایه ... / مناقصه ,مناقصه خرید 150 تن لوله پلی اتیلن تک یا چند لایه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039254/مناقصه-دال-بتنی-جهت-معابر-سطح-شهر'>مناقصه دال بتنی جهت معابر سطح شهر / مناقصه, مناقصه دال بتنی جهت معابر سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039256/مناقصه-لوله-گذاری-و-احداث-ابنیه--'>مناقصه  لوله گذاری و احداث ابنیه ... / مناقصه  لوله گذاری و احداث ابنیه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039259/مناقصه-اجرای-پروژه-بوته-کاری-در-طرح-مقابله-با-بیابانزایی'>مناقصه اجرای پروژه بوته کاری در طرح مقابله با بیابانزایی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای پروژه بوته کاری در طرح مقابله با بیابانزایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039261/مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت-کوچه-ها-و-معابر-شهر--'>مناقصه زیرسازی و آسفالت کوچه ها و معابر شهر... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه زیرسازی و آسفالت کوچه ها و معابر شهر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039262/مناقصه-واگذاری-مدیریتی-و-انجام-حجمی-امور-مربوط-به-نظافت'>مناقصه واگذاری مدیریتی و انجام حجمی امور مربوط به نظافت / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه واگذاری مدیریتی و انجام حجمی امور مربوط به نظافت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039265/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-نظافت-عمومی---'>مناقصه واگذاری امور خدمات نظافت عمومی .... / مناقصه, مناقصه واگذاری امور خدمات نظافت عمومی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039268/مناقصه-پروژه-تعمیرات-و-نگهداری-شبکه-تاسیسات-گاز--ابزار-دقیق-و-حفاظت-از-زنگ'>مناقصه پروژه تعمیرات و نگهداری شبکه تاسیسات گاز ، ابزار دقیق و حفاظت از زنگ / آگهی ارزیابی کیفی, مناقصه پروژه تعمیرات و نگهداری شبکه تاسیسات گاز ، ابزار دقیق و حفاظت از زنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039277/مناقصه-اجرای-خطوط-ورودی-و-خروجی-از-تاسیسات-ناحیه-آبرسانی'>مناقصه اجرای خطوط ورودی و خروجی از تاسیسات ناحیه آبرسانی / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای خطوط لوله ورودی و خروجی از تاسیسات آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039278/مناقصه-واگذاری-پیاده-روسازی-بلوار-اصلی'>مناقصه واگذاری  پیاده روسازی بلوار اصلی / مناقصه , مناقصه واگذاری  پیاده روسازی بلوار اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039280/مناقصه-واگذاری-کلیه-خدمات-مربوط-به-حمل-نفت--'>مناقصه واگذاری کلیه خدمات مربوط به حمل نفت ... / مناقصه,مناقصه واگذاری کلیه خدمات مربوط به حمل نفت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039282/مناقصه-راهبری-و-نگهداری-تاسیسات-بیمارستان'>مناقصه راهبری و نگهداری تاسیسات بیمارستان  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه راهبری و نگهداری تاسیسات بیمارستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039283/مناقصه-توسعه-6-کلاسه-در-مدرسه---نوبت-دوم'>مناقصه توسعه 6 کلاسه در مدرسه ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه توسعه 6 کلاسه در مدرسه ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039287/مناقصه-طراحی-و-نصب-تهویه-صنعتی--'>مناقصه طراحی و نصب تهویه صنعتی... / مناقصه, مناقصه طراحی و نصب تهویه صنعتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039288/اصلاحیه-مناقصه-آسفالت-معابر-سطح-شهر'>اصلاحیه مناقصه آسفالت معابر سطح شهر / اصلاحیه مناقصه, مناقصه آسفالت معابر شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039289/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-محدوده-C-تجدید-(نوبت-دوم)'>مناقصه  عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده C- تجدید (نوبت دوم) / تجدید آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده C- تجدید (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039292/مناقصه-لوله-گذاری-لوله-های-فولادی'>مناقصه لوله گذاری لوله های فولادی / مناقصه عمومی, مناقصه لوله گذاری لوله های فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039293/فراخوان-مناقصه-اجرای-طرح-هادی-روستاهای--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه اجرای طرح هادی روستاهای ...نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه اجرای طرح هادی روستاهای ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039295/مناقصه-خرید-500-تن-لوله-پلی-اتیلن--'>مناقصه  خرید 500 تن لوله پلی اتیلن... / مناقصه  خرید 500 تن لوله پلی اتیلن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039298/مناقصه-خدمات-ترمیم-و-نگهداری-فضای-سبز--'>مناقصه خدمات ترمیم و نگهداری فضای سبز ... / مناقصه ,مناقصه خدمات ترمیم و نگهداری فضای سبز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039299/مناقصه-تامین-سرویس-های-ایاب-و-ذهاب-(نوبت-دوم)'>مناقصه تامین سرویس های ایاب و ذهاب  (نوبت دوم) / آگهی مناقصه, مناقصه تامین سرویس های ایاب و ذهاب - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039301/مناقصه-پروژه-های-تعمیر-تجهیز-حفظ-و-نگهداری-اماکن-ورزشی'>مناقصه پروژه های تعمیر، تجهیز، حفظ و نگهداری اماکن ورزشی / مناقصه, مناقصه پروژه های تعمیر، تجهیز، حفظ و نگهداری اماکن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039302/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-(نوبت-دوم)'>مناقصه تامین نیروی انسانی  (نوبت دوم) / آگهی مناقصه , مناقصه تامین نیروی انسانی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039304/مناقصه-خرید-دستگاه-جی-سی-مس-'>مناقصه خرید دستگاه جی سی مس.. / مناقصه خرید دستگاه جی سی مس..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039306/فراخوان-ارزیابی-و-توانسنجی-پیمانکار-صلاحیتدار-جهت-عملیات-نگهداری-پارکها--'>فراخوان ارزیابی و توانسنجی پیمانکار صلاحیتدار جهت عملیات نگهداری پارکها ... / آگهی فراخوان، فراخوان ارزیابی و توانسنجی پیمانکار صلاحیتدار جهت عملیات نگهداری پارکها ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039307/مناقصه-اجرای-فاز-دوم-نصب-و-راه-اندازی-سیستم-لوپ-پروور-انبار-نفت-تجدید'>مناقصه اجرای فاز دوم  نصب و راه اندازی سیستم لوپ پروور انبار نفت- تجدید  / فراخوان تجدید مناقصه, مناقصه اجرای فاز دوم  نصب و راه اندازی سیستم لوپ پروور انبار نفت- تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039309/آگهی-فراخوان-واگذاری-مدیریت-و-بهره-برداری-و-تولید-نهال'>آگهی فراخوان واگذاری مدیریت و بهره برداری و تولید نهال / آگهی فراخوان ،آگهی فراخوان واگذاری مدیریت و بهره برداری و تولید نهال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039310/مناقصه-سرمایه-گذار-جهت-ساخت-و-بهره-برداری-نیروگاه-بیو-گاز-تصفیه-خانه-فاضلاب-'>مناقصه سرمایه گذار جهت ساخت و بهره برداری نیروگاه بیو گاز تصفیه خانه فاضلاب.. / مناقصه سرمایه گذار جهت ساخت و بهره برداری نیروگاه بیو گاز تصفیه خانه فاضلاب..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039312/مناقصه-2500-متر-لوله-پلی-اتیلن--نوبت-دوم'>مناقصه  2500 متر لوله پلی اتیلن  - نوبت  دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  2500 متر لوله پلی اتیلن  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039315/مناقصه-خرید-80-دستگاه-کنتور-سه-فاز--تجدید'>مناقصه خرید 80 دستگاه کنتور سه فاز... تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه خرید 80 دستگاه کنتور سه فاز... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039316/مناقصه-تکمیل-پارک--نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل پارک... نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه تکمیل پارک... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039318/مناقصه-احداث-یک-مدرسه-15-کلاسه-نوبت-دوم'>مناقصه احداث یک مدرسه 15 کلاسه- نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه احداث یک مدرسه 15 کلاسه- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039319/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-آنکال-کلید-در-دست-امورهای-برق-روشنایی---نوبت-دوم'>مناقصه انتخاب پیمانکار آنکال کلید در دست امورهای برق روشنایی ... نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه انتخاب پیمانکار آنکال کلید در دست امورهای برق روشنایی ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039320/مناقصه-پروژه-آبرسانی----نوبت-دوم'>مناقصه پروژه آبرسانی ...  - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه آبرسانی ...  - نوبت  دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039323/نخستین-کنفرانس-ملی-فیتوشیمی-گیاهان-دارویی'>نخستین کنفرانس ملی فیتوشیمی گیاهان دارویی / نخستین کنفرانس ملی فیتوشیمی گیاهان دارویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039324/مناقصه-عملیات-آبرسانی---'>مناقصه عملیات آبرسانی  ... / مناقصه ,مناقصه عملیات آبرسانی  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039325/آگهی-مناقصه-عمومی-رفع-نواقص-ساختمانی'>آگهی مناقصه عمومی رفع نواقص ساختمانی  / آگهی مناقصه عمومی ،آگهی مناقصه عمومی  رفع نواقص ساختمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039326/تجدید-مناقصه-اجرای-پروژه-لکه-گیری-آسفالت-معابر-و-نوارهای-حفاری--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجرای پروژه لکه گیری آسفالت معابر و نوارهای حفاری...نوبت دوم  / مناقصه ,تجدید مناقصه اجرای پروژه لکه گیری آسفالت معابر و نوارهای حفاری...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039327/مناقصه-فراخوان-جذب-سرمایه-گذار'>مناقصه فراخوان جذب سرمایه گذار / مناقصه عمومی, مناقصه تامین نیروی انسانی  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039328/مناقصه-اجرای-فرش-موزاییک-پارک-نوبت-اول--چاپ-دوم'>مناقصه اجرای فرش موزاییک پارک -نوبت اول - چاپ دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای فرش موزاییک پارک -نوبت اول - چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039331/مناقصه-عملیات-اجرایی-بند-بتنی--'>مناقصه عملیات اجرایی بند بتنی ... / مناقصه عملیات اجرایی بند بتنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039336/مناقصه-نیرورسانی-توسعه-و-بازسازی-شبکه-های-توزیع-نیروی-برق--نوبت-دوم'>مناقصه نیرورسانی، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق...نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه نیرورسانی، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039338/مناقصه-ایجاد-و-توسعه-معابر-شهر--نوبت-دوم'>مناقصه ایجاد و توسعه معابر شهر - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه ایجاد و توسعه معابر شهر - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039339/مناقصه-پروژه-کمپ-بین-راهی-در-شهر--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه کمپ بین راهی در شهر ...نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه پروژه کمپ بین راهی در شهر ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039340/مناقصه-عملیات-امداد-نگهداری--بهره-برداری-و-تعمیرات-تاسیسات-گازرسانی--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات امداد، نگهداری ، بهره برداری و تعمیرات تاسیسات گازرسانی... نوبت دوم  / اگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات امداد، نگهداری ، بهره برداری و تعمیرات تاسیسات گازرسانی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039341/فراخوان-مناقصه-تعمیرات-اساسی-دو-دستگاه-توربین'>فراخوان مناقصه تعمیرات اساسی دو دستگاه توربین  / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه تعمیرات اساسی دو دستگاه توربین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039344/مناقصه-انجام-خدمات-جابه-جایی-چیدمان-بارگیری-و--نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات جابه جایی، چیدمان، بارگیری و ...نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه انجام خدمات جابه جایی، چیدمان، بارگیری و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039345/مناقصه-واگذاری-احداث-شبستان-آستان-متبرکه'>مناقصه واگذاری احداث شبستان آستان متبرکه / مناقصه ، مناقصه واگذاری احداث شبستان آستان متبرکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039346/مناقصه-انجام-پروژه-بروزرسانی-نقشه'>مناقصه انجام پروژه بروزرسانی نقشه / آگهی مناقصه, مناقصه انجام پروژه بروزرسانی نقشه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039347/مناقصه-تخریب-و-بازسازی-پل-محله-جونکی--نوبت-دوم'>مناقصه تخریب و بازسازی پل محله جونکی ...نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه تخریب و بازسازی پل محله جونکی ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039350/مناقصه-اجرای-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039352/مناقصه-آبرسانی-به-شهرک-صنعتی'>مناقصه آبرسانی به شهرک صنعتی  / آگهی برگزاری مناقصه عمومی, مناقصه آبرسانی به شهرک صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039355/مناقصه-حمل-آب'>مناقصه حمل آب  / مناقصه های عمومی , مناقصه حمل آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039356/مناقصه-خرید-48-عدد-الکتروپمپ-شناور--نوبت-دوم'>مناقصه خرید 48 عدد الکتروپمپ شناور - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید 48 عدد الکتروپمپ شناور - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039357/مناقصه-انجام-لایروبی-جویها-به-همراه-جاروکشی-به-صورت-سنتی'>مناقصه انجام لایروبی جویها به همراه جاروکشی به صورت سنتی  / آگهی مناقصه، مناقصه انجام لایروبی جویها به همراه جاروکشی به صورت سنتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039360/مناقصه-واگذاری-واحد-فیزیوتراپی-بیمارستان--'>مناقصه واگذاری واحد فیزیوتراپی بیمارستان... / مناقصه عمومی, مزایده واگذاری واحد فیزیوتراپی بیمارستان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039362/مناقصه-ایمن-سازی-جاده-دسترسی--'>مناقصه ایمن سازی جاده دسترسی ... / مناقصه ایمن سازی جاده دسترسی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039364/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-باغ-های-تحت-اختیار-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز باغ های تحت اختیار- نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز باغ های تحت اختیار - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039367/مناقصه-سرویس-نگهداری-و-پشتیبانی-سخت-افزارها-نرم-افزارها--'>مناقصه سرویس، نگهداری و پشتیبانی سخت افزارها، نرم افزارها... / مناقصه ,مناقصه سرویس، نگهداری و پشتیبانی سخت افزارها، نرم افزارها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039368/ارزیابی-کیفی-مناقصه-انجام-خدمات-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذا-(ناهار-و-شام)'>ارزیابی کیفی مناقصه انجام خدمات تهیه طبخ و توزیع غذا (ناهار و شام) / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی , ارزیابی کیفی مناقصه انجام خدمات تهیه طبخ و توزیع غذا (ناهار و شام)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039370/فراخوان-مناقصه-خرید-بال-ولو-10-و-8-و-12-اینچ'>فراخوان مناقصه خرید بال ولو 10 و 8 و 12 اینچ / فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه خرید بال ولو 10 و 8 و 12 اینچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039374/مناقصه-خریداقلام-گیاهی--نوبت-دوم'>مناقصه خریداقلام گیاهی - نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه خریداقلام گیاهی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039376/مناقصه-خرید-لوله-فلزی'>مناقصه خرید  لوله فلزی / مناقصه,مناقصه خرید  لوله فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039377/مناقصه-اجرای-خط-انتقال-آب-نوبت-دوم'>مناقصه  اجرای خط انتقال آب..نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه  اجرای خط انتقال آب..نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039379/مناقصه-بیمه-جامع-مسئولیت-شهروندی'>مناقصه بیمه جامع مسئولیت شهروندی / آگهی مناقصه, مناقصه بیمه جامع مسئولیت شهروندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039383/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-محدوده-G-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده G- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده G</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039386/آگهی-مناقصه-عمومی-پروژه-اجرای-زیرسازی-و-روکش-آسفالت-معابر'>آگهی مناقصه عمومی  پروژه اجرای زیرسازی و روکش آسفالت معابر  / آگهی مناقصه عمومی ،آگهی مناقصه عمومی   پروژه اجرای زیرسازی و روکش آسفالت معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039388/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-محدوده-A-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده A- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده A- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039390/مناقصه-نگهداری-یازده-دستگاه-آسانسور'>مناقصه نگهداری یازده دستگاه آسانسور / مناقصه نگهداری یازده دستگاه آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039394/مناقصه-انجام-خدمات-آبدارخانه-و-تنظیفات--نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات آبدارخانه و تنظیفات  - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه انجام خدمات آبدارخانه و تنظیفات  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039396/مناقصه-خرید-انواع-باتری-همراه-با-جایگاه-فلزی'>مناقصه خرید انواع باتری همراه با جایگاه فلزی / آگهی مناقصه دو مرحله ای , مناقصه خرید انواع باتری همراه با جایگاه فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039399/تجدید-مناقصه-اجاره-37-دستگاه-خودرو-وانت-نیسان-پیکاب-دوکابین-نوبت-سوم'>تجدید مناقصه اجاره 37 دستگاه خودرو وانت نیسان پیکاب دوکابین نوبت سوم  / تجدید آگهی مناقصه, تجدید مناقصه اجاره 37 دستگاه خودرو وانت نیسان پیکاب دوکابین نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039401/مناقصه-خرید-فیوز-کلید----نوبت-دوم'>مناقصه خرید فیوز، کلید.... - نوبت دوم / مناقصه, مناقصه خرید فیوز ، کلید.... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039406/تجدید-مناقصه-تعمیر-بوش-لاینر'>تجدید مناقصه تعمیر بوش لاینر / فراخوان آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه تعمیر بوش لاینر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039408/فراخوان-دعوت-به-مشارکت-در-ساخت'>فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت / مناقصه, فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039410/مناقصه-اجرای-خطوط-لوله-ورودی-و-خروجی-از-تاسیسات-آبرسانی'>مناقصه اجرای خطوط لوله ورودی و خروجی از تاسیسات آبرسانی / مناقصه اجرای خطوط لوله ورودی و خروجی از تاسیسات آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039415/مناقصه-تکمیل-مدرسه-12-کلاسه-مسکن-مهر--'>مناقصه تکمیل مدرسه 12 کلاسه مسکن مهر ... / مناقصه,مناقصه تکمیل مدرسه 12 کلاسه مسکن مهر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039417/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی'>مناقصه تامین نیروی انسانی / آگهی مناقصه ، مناقصه تامین نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039418/مناقصه-خرید-یک-عدد-مولد-ژنراتور-با-متعلقات---نوبت-دوم'>مناقصه خرید یک عدد مولد ژنراتور با متعلقات ....نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه خرید یک عدد مولد ژنراتور با متعلقات ....نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039419/مناقصه-خرید-بال-ولو--'>مناقصه خرید بال ولو.... / مناقصه, مناقصه خرید بال ولو....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039421/مناقصه-نصب-و-بهینه-سازی-سیستم-اعلام-حریق-ستاد'>مناقصه نصب و بهینه سازی سیستم اعلام حریق ستاد / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه نصب و بهینه سازی سیستم اعلام حریق ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039422/مناقصه-تکمیل-استخر-سرپوشیده-نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل استخر سرپوشیده نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه تکمیل استخر سرپوشیده نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039423/مناقصه-عملیات-زیرسازی-و-روسازی-محورهای-روستایی--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات زیرسازی و روسازی محورهای روستایی...نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه عملیات زیرسازی و روسازی محورهای روستایی...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039425/تجدید-مناقصه-بیمه-درمان-تکمیلی---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه بیمه درمان تکمیلی.....نوبت دوم / مناقصه ,تجدید مناقصه بیمه درمان تکمیلی.....نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039426/مناقصه-خدمات-پشتیبانی--نوبت-دوم'>مناقصه خدمات پشتیبانی ...نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه خدمات پشتیبانی ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039427/مناقصه-پروژه-برق-رسانی-به-روستای-بدون-برق--تمدید'>مناقصه پروژه برق رسانی به روستای بدون برق - تمدید / آگهی تمدید مناقصه عمومی, مناقصه پروژه برق رسانی به روستای بدون برق - تمدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039428/استعلام-یک-ردیف-کابل-جمع-کن'>استعلام یک ردیف کابل جمع کن / استعلام,استعلام یک ردیف کابل جمع کن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039429/استعلام-تکمیل-و-تجهیز-ساختمان-دیسپاچینگ--'>استعلام تکمیل و تجهیز ساختمان دیسپاچینگ ... / مناقصه عمومی, استعلام تکمیل و تجهیز ساختمان دیسپاچینگ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039431/فراخوان-تهیه-طبخ-و-سرو-سه-وعده-غذا-خدمات-اتاقداری--نوبت-دوم'>فراخوان تهیه، طبخ و سرو سه وعده غذا، خدمات اتاقداری...نوبت دوم  / مناقصه عمومی,  فراخوان تهیه، طبخ و سرو سه وعده غذا، خدمات اتاقداری...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039433/استعلام-خرید-3-دستگاه-سی-تی-132-کیلوولت'>استعلام خرید 3 دستگاه سی تی 132 کیلوولت / مناقصه عمومی,  استعلام خرید 3 دستگاه سی تی 132 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039434/استعلام-تهیه-مصالح-و-تکمیل-ساختمان'>استعلام تهیه مصالح و تکمیل ساختمان / استعلام ,استعلام تهیه مصالح و تکمیل ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039435/استعلام-انجام-خدمات-مشاوره-در-زمینه-پروژه-های-فتوولتائیک'>استعلام انجام خدمات مشاوره در زمینه پروژه های فتوولتائیک / استعلام, استعلام انجام خدمات مشاوره در زمینه پروژه های فتوولتائیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039436/مناقصه-امور-خدمات-و-تنظیفات-نگهبانی--نوبت-دوم'>مناقصه امور خدمات و تنظیفات، نگهبانی...نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه امور خدمات و تنظیفات، نگهبانی...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039437/مناقصه-انجام-خدمات-تنظیفات--امور-آبدارخانه-ها'>مناقصه انجام خدمات تنظیفات ، امور آبدارخانه ها / مناقصه عمومی , مناقصه مناقصه انجام خدمات تنظیفات ، امور آبدارخانه ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039440/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن  / استعلام ,استعلام لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039441/مناقصه-اصلاح-و-بهینه-سازی-شبکه-برق-روستایی--نوبت-دوم'>مناقصه اصلاح و بهینه سازی شبکه برق روستایی...نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه اصلاح و بهینه سازی شبکه برق روستایی...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039443/استعلام-اجرای-طرح-احیا-و-بازسازی-معدن'>استعلام اجرای طرح احیا و بازسازی معدن / استعلام ,استعلام اجرای طرح احیا و بازسازی معدن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039444/استعلام-گازوئیل'>استعلام گازوئیل / استعلام, استعلام گازوئیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039445/تجدید-مناقصه-انجام-عملیات-جمع-آوری-کلیه-پسماندهای-خانگی-نخاله-ها-و-شاخه-های-درختان'>تجدید مناقصه انجام عملیات جمع آوری کلیه پسماندهای خانگی، نخاله ها و شاخه های درختان   / مناقصه,تجدید مناقصه انجام عملیات جمع آوری کلیه پسماندهای خانگی، نخاله ها و شاخه های درختان  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039446/مناقصه-جدول-گذاری-و-لبه-گذاری-معابر-سطح-شهر--'>مناقصه جدول گذاری و لبه گذاری معابر سطح شهر ... / مناقصه ,مناقصه جدول گذاری و لبه گذاری معابر سطح شهر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039448/استعلام-دارو-پزشکی-و-سلامت'>استعلام دارو، پزشکی و سلامت  / استعلام ,استعلام دارو، پزشکی و سلامت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039450/استعلام-آنژیوکت-برند-ویترومد--'>استعلام آنژیوکت برند ویترومد ... / استعلام, استعلام آنژیوکت برند ویترومد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039451/مناقصه-خدمات-ترمیم-و-نگهداری-فضای-سبز--'>مناقصه خدمات ترمیم و نگهداری فضای سبز ... / مناقصه ,مناقصه خدمات ترمیم و نگهداری فضای سبز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039452/استعلام-لاستیک-پیکاپ-و-کاپرا'>استعلام لاستیک پیکاپ و کاپرا / استعلام ,استعلام لاستیک پیکاپ و کاپرا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039456/مناقصه-انجام-سرویس-نگهداری-تعمیرات-نظافت-و-راهبری--'>مناقصه انجام سرویس، نگهداری، تعمیرات، نظافت و راهبری ... / مناقصه انجام سرویس، نگهداری، تعمیرات، نظافت و راهبری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039457/استعلام-بسته-شماره-82-96-22'>استعلام بسته شماره 82-96-22 / استعلام ,استعلام بسته شماره 82-96-22</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039459/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای--'>استعلام اجرای طرح هادی روستای... / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039460/استعلام-تکمیل-و-تجهیز-ساختمان-دیسپاچینگ'> استعلام تکمیل و تجهیز ساختمان دیسپاچینگ  / مناقصه عمومی, استعلام استعلام تکمیل و تجهیز ساختمان دیسپاچینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039462/استعلام-پایش-پیش-آگاهی-پیشگیری'>استعلام پایش، پیش آگاهی، پیشگیری  / استعلام ,استعلام پایش، پیش آگاهی، پیشگیری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039463/استعلام-روکش-آسفالت-محور--'>استعلام روکش آسفالت محور ... / استعلام, استعلام روکش آسفالت محور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039464/مناقصه-خرید-250-کیلومتر-کابل-بلاک-میانی---'>مناقصه خرید 250 کیلومتر کابل بلاک میانی .... / فراخوان مناقصه، مناقصه خرید 250 کیلومتر کابل بلاک میانی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039465/استعلام-خرید-مانیتور-لمسی'>استعلام خرید مانیتور لمسی  / استعلام ,استعلام خرید مانیتور لمسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039467/استعلام-یکدستگاه-تصفیه-هوای-airproce'>استعلام یکدستگاه تصفیه هوای airproce / استعلام , استعلام یکدستگاه تصفیه هوای airproce</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039468/استعلام-تعویض-چراغهای-مهتابی'>استعلام تعویض چراغهای مهتابی / استعلام, استعلام تعویض چراغهای مهتابی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039469/استعلام-پتو-گلبافت-یکنفره--'>استعلام پتو گلبافت یکنفره... / استعلام, استعلام پتو گلبافت یکنفره...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039470/مناقصه-انجام-خدمات-تامین-خودروهای-مینی-بوس'>مناقصه انجام خدمات تامین خودروهای مینی بوس / مناقصه، مناقصه انجام خدمات تامین خودروهای مینی بوس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039472/اصلاحیه-مناقصه-اجرای-محوطه-سازی-و-فضاسازی-پارک'>اصلاحیه مناقصه اجرای محوطه سازی و فضاسازی پارک / اصلاحیه مناقصه عمومی, مناقصه اجرای محوطه سازی و فضاسازی پارک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039473/استعلام-اجرای-جدول-گذاری'>استعلام اجرای جدول گذاری  / استعلام, استعلام اجرای جدول گذاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039475/استعلام-تجهیزات-خانگی'>استعلام تجهیزات خانگی  / استعلام , استعلام تجهیزات خانگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039476/استعلام-تجهیزات-و-وسایل--'>استعلام تجهیزات و وسایل... / استعلام, استعلام تجهیزات و وسایل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039477/مناقصه-عملیات-اجرایی-احداث-پارک--'>مناقصه عملیات اجرایی احداث پارک ... / مناقصه , مناقصه عملیات اجرایی احداث پارک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039479/استعلام-پروژه-تکمیل-دیوار-محوطه'>استعلام پروژه تکمیل دیوار محوطه  / استعلام, استعلام پروژه تکمیل دیوار محوطه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039480/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای--'>استعلام اجرای طرح هادی روستای... / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039481/فراخوان-تعمیر-اساسی-دو-دستگاه-موتور-دیزل-پمپ-آتش-نشانی--'>فراخوان تعمیر اساسی دو دستگاه موتور دیزل پمپ آتش نشانی... / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان تعمیر اساسی دو دستگاه موتور دیزل پمپ آتش نشانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039482/مناقصه-خرید-سیستم-PLC'>مناقصه خرید  سیستم PLC / مناقصه خرید  سیستم PLC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039483/استعلام-RFID-کارتخوان'>استعلام RFID کارتخوان / استعلام, استعلام RFID کارتخوان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039484/استعلام-آشکارسازها-و-انتقال-دهنده-های-سیگنال-و-سوئچ-ها'>استعلام آشکارسازها و انتقال دهنده های سیگنال و سوئچ ها  / استعلام ، استعلام آشکارسازها و انتقال دهنده های سیگنال و سوئچ ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039485/مناقصه-تعمیرات-و-بازسازی-و-کالیبراسیون-انواع-کنتور--'>مناقصه تعمیرات و بازسازی و کالیبراسیون انواع کنتور ... / مناقصه,مناقصه تعمیرات و بازسازی و کالیبراسیون انواع کنتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039486/استعلام-تهیه-نصب-و-راه-اندازی-دوربین--'>استعلام تهیه، نصب و راه اندازی دوربین... / استعلام, استعلام تهیه، نصب و راه اندازی دوربین...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039488/استعلام-بررسی-اکتشافی--'>استعلام بررسی اکتشافی... / استعلام, استعلام بررسی اکتشافی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039489/استعلام-چاپ-78500-فرم-غربالگری-شنوایی'>استعلام چاپ 78500 فرم غربالگری شنوایی  / استعلام ,استعلام چاپ 78500 فرم غربالگری شنوایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039491/استعلام-دستگاه-اتوسکوپ-به-همراه-افتالم--'>استعلام دستگاه اتوسکوپ به همراه افتالم... / استعلام, استعلام دستگاه اتوسکوپ به همراه افتالم...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039492/استعلام-اسپیلت'>استعلام اسپیلت  / استعلام,  استعلام اسپیلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039493/استعلام-تهیه-اقلام-مورد-نیاز'>استعلام تهیه اقلام مورد نیاز  / استعلام ,استعلام تهیه اقلام مورد نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039494/استعلام-335-عدد-جعبه-سکه-بهار-آزادی--'>استعلام 335 عدد جعبه سکه بهار آزادی... / استعلام, استعلام 335 عدد جعبه سکه بهار آزادی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039495/استعلام-احداث-دیوار-پیرامونی-سوله'>استعلام احداث دیوار پیرامونی سوله / استعلام , استعلام احداث دیوار پیرامونی سوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039496/استعلام-تهیه-مصالح-و-تعویض-و-افزایش'>استعلام تهیه مصالح و تعویض و افزایش  / استعلام ,استعلام تهیه مصالح و تعویض و افزایش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039497/استعلام-گرافیت-گرانوله'>استعلام گرافیت گرانوله / استعلام، استعلام گرافیت گرانوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039498/استعلام-دستکش-ضد-اسید'>استعلام دستکش ضد اسید / استعلام,استعلام دستکش ضد اسید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039499/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای--'>استعلام اجرای طرح هادی روستای... / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039500/مناقصه-عمومی-خرید-و-نصب-لوازمات-روشنایی'>مناقصه عمومی خرید و نصب لوازمات روشنایی  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خرید و نصب لوازمات روشنایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039501/استعلام-سکوبندی-آزمایشگاه'>استعلام سکوبندی آزمایشگاه / استعلام, استعلام سکوبندی آزمایشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039502/مناقصه-تکمیل-سالن-ورزشی--'>مناقصه تکمیل سالن ورزشی ... / مناقصه, مناقصه تکمیل سالن ورزشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039503/استعلام-خدمات-تامین-و-نصب-گاردریل-و-فن--'>استعلام خدمات تامین و نصب گاردریل و فن... / استعلام, استعلام خدمات تامین و نصب گاردریل و فن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039504/استعلام-رطوبت-گیر-آلومینا-اکتیو-با-دانه-بندی-6-میلیمتر'>استعلام رطوبت گیر آلومینا اکتیو با دانه بندی 6 میلیمتر / استعلام، استعلام رطوبت گیر آلومینا اکتیو با دانه بندی 6 میلیمتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039505/استعلام-سنگ-شکسته-کوهی'>استعلام سنگ شکسته کوهی / استعلام,استعلام سنگ شکسته کوهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039506/استعلام-اسکنر-دبیرخانه-ای'>استعلام اسکنر دبیرخانه ای  / استعلام , استعلام اسکنر دبیرخانه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039507/استعلام-فلومتر'>استعلام فلومتر / استعلام ,استعلام فلومتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039508/استعلام-عملیات-بهره-برداری-و-نگهداری--'>استعلام عملیات بهره برداری و نگهداری ...  / استعلام, استعلام عملیات بهره برداری و نگهداری ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039509/استعلام-مطالعه-طراحی-و-نقشه-کشی-فاز-2--'>استعلام مطالعه طراحی و نقشه کشی فاز 2... / استعلام, استعلام مطالعه طراحی و نقشه کشی فاز 2...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039510/استعلام-خرید-11-دستگاه-شارژر'>استعلام خرید 11 دستگاه شارژر / استعلام , استعلام خرید 11 دستگاه شارژر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039511/استعلام-اره-موتوری'>استعلام اره موتوری / استعلام,استعلام اره موتوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039512/استعلام-نرم-افزار-لایسنس'>استعلام نرم افزار لایسنس / استعلام, استعلام نرم افزار لایسنس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039513/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای--'>استعلام اجرای طرح هادی روستای... / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039514/مناقصه-اجرای-زیرساخت-های-گردشگری---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای زیرساخت های گردشگری .... نوبت دوم / مناقصه,مناقصه اجرای زیرساخت های گردشگری .... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039516/مناقصه-انجام-خدمات-حفاظت-فیزیکی-از-ساختمان-ها-تاسیسات--'>مناقصه انجام خدمات حفاظت فیزیکی از ساختمان ها تاسیسات... / مناقصه، مناقصه انجام خدمات حفاظت فیزیکی از ساختمان ها تاسیسات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039517/استعلام-تامین-رایانه'>استعلام تامین رایانه / استعلام, استعلام تامین رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039518/استعلام-یخچال-آزمایشگاهی'>استعلام یخچال آزمایشگاهی / استعلام, استعلام یخچال آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039519/فراخوان-مناقصه-عمومی-ایمن-سازی-خط-24-اینچ'>فراخوان مناقصه عمومی ایمن سازی خط 24 اینچ  / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه عمومی ایمن سازی خط 24 اینچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039520/استعلام-کیس-مینی-کامپیوتر-سولمیت'>استعلام کیس مینی کامپیوتر سولمیت / استعلام, استعلام کیس مینی کامپیوتر سولمیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039521/استعلام-اتوکلاو-دندانپزشکی-با-مشخصات-پ--'>استعلام اتوکلاو دندانپزشکی با مشخصات پ... / استعلام, استعلام اتوکلاو دندانپزشکی با مشخصات پ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039523/استعلام-لاستیک-خودرو-پژو-405'>استعلام لاستیک خودرو پژو 405 / استعلام ,استعلام لاستیک خودرو پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039524/استعلام-خرید-کامپیوتر'>استعلام خرید کامپیوتر  / استعلام ,استعلام خرید کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039525/استعلام-خدمات-مطالعات-ژئوتکنیک'>استعلام خدمات مطالعات ژئوتکنیک / استعلام , استعلام خدمات مطالعات ژئوتکنیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039526/استعلام-آب-رسانی؛-مدیریت--'>استعلام آب رسانی؛ مدیریت... / استعلام, استعلام آب رسانی؛ مدیریت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039527/فراخوان-مناقصه-عمومی-اصلاحیه-خطوط-لوله-پیش-گرمکن--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عمومی اصلاحیه خطوط لوله پیش گرمکن  - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی اصلاحیه خطوط لوله پیش گرمکن  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039529/استعلام-پلاک-کوبی-و-ثبت-اطلاعات--'>استعلام پلاک کوبی و ثبت اطلاعات ... / استعلام , استعلام پلاک کوبی و ثبت اطلاعات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039530/استعلام-​Gateway-voip-quintum-tenor-D'>استعلام ​Gateway voip quintum tenor D / استعلام , استعلام ​Gateway voip quintum tenor D</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039532/استعلام-تهیه-مصالح-و-احداث-و-تست-مخزن'>استعلام تهیه مصالح و احداث و تست مخزن / استعلام , استعلام تهیه مصالح و احداث و تست مخزن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039533/استعلام-خرید-خدمات-مشاور-ناظر--'>استعلام خرید خدمات مشاور ناظر ... / استعلام, استعلام خرید خدمات مشاور ناظر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039535/مناقصه-انجام-خدمات-حفاظت-فیزیکی-از-ساختمان-ها-و--'>مناقصه انجام خدمات حفاظت فیزیکی از ساختمان ها و ... / مناقصه انجام خدمات حفاظت فیزیکی از ساختمان ها و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039536/استعلام-کاور-ژیله-یقه-دار'>استعلام کاور ژیله یقه دار  / استعلام , استعلام کاور ژیله یقه دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039537/استعلام-احداث-موتورخانه-و-انبار'>استعلام احداث موتورخانه و انبار  / استعلام, استعلام احداث موتورخانه و انبار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039538/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-دوربین-مداربسته'>استعلام نصب و راه اندازی دوربین مداربسته / استعلام ,استعلام نصب و راه اندازی دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039540/استعلام-محافظ-کپسولهای-تنفسی-BESAFE'>استعلام محافظ کپسولهای تنفسی BESAFE  / استعلام,استعلام محافظ کپسولهای تنفسی BESAFE </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039541/استعلام-دوربین-و-کانورتر-جهت-واحدهای-صنعتی--'>استعلام دوربین و کانورتر جهت واحدهای صنعتی ... / استعلام,استعلام دوربین و کانورتر جهت واحدهای صنعتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039543/استعلام-​لوازم-انشعاب-فاضلابی--'>استعلام ​لوازم انشعاب فاضلابی... / استعلام, استعلام ​لوازم انشعاب فاضلابی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039544/استعلام-اجاره-چهار-دستگاه-اتوبوس'>استعلام اجاره چهار دستگاه اتوبوس / استعلام , استعلام اجاره چهار دستگاه اتوبوس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039546/استعلام-برگزاری-کلاس-آموزش'>استعلام برگزاری کلاس آموزش / استعلام,استعلام برگزاری کلاس آموزش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039547/استعلام-داکت-کف-خواب-لگراند'>استعلام داکت کف خواب لگراند / استعلام , استعلام داکت کف خواب لگراند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039549/استعلام-حفر-میل-چاه-در-خشکی'>استعلام حفر میل چاه در خشکی / استعلام ,استعلام حفر میل چاه در خشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039550/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری--'>استعلام کامپیوتر و فناوری... / استعلام, استعلام کامپیوتر و فناوری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039551/مناقصه-P-F--RENHE-WELL-LOGGING-EQUIPMENT'>مناقصه P/F  "RENHE" WELL LOGGING EQUIPMENT / مناقصه , مناقصه P/F  "RENHE" WELL LOGGING EQUIPMENT</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039553/استعلام-ترانس-جریان-و-ولتاژ'>استعلام ترانس جریان و ولتاژ / استعلام , استعلام ترانس جریان و ولتاژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039554/استعلام-باطری'>استعلام باطری  / استعلام , استعلام باطری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039555/استعلام-یک-عدد-رایانه-کامل'>استعلام یک عدد رایانه کامل  / استعلام، استعلام یک عدد رایانه کامل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039556/استعلام-گیت-والو-فولادی-با-محرک-الکتریکی'>استعلام گیت والو فولادی با محرک الکتریکی  / استعلام,استعلام گیت والو فولادی با محرک الکتریکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039557/استعلام-انجام-خدمات-تسهیل-گری--'>استعلام انجام خدمات تسهیل گری... / استعلام، استعلام انجام خدمات تسهیل گری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039558/استعلام-سانتریفیوژ'>استعلام سانتریفیوژ / استعلام , استعلام سانتریفیوژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039559/استعلام-فشارسنج-دیجیتال-رکورددار'>استعلام فشارسنج دیجیتال رکورددار / استعلام, استعلام فشارسنج دیجیتال رکورددار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039560/استعلام-تهیه-مصالح-و-لوله-گذاری'>استعلام تهیه مصالح و لوله گذاری  / استعلام , استعلام تهیه مصالح و لوله گذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039561/دومین-همایش-ملی-صنعت-اسب'>دومین همایش ملی صنعت اسب  / دومین همایش ملی صنعت اسب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039562/استعلام-موکت-رول-سجاده-ای-نماز'>استعلام موکت رول سجاده ای نماز / استعلام, استعلام موکت رول سجاده ای نماز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039563/استعلام-اضافه-نمودن-کله-گی-فرز'>استعلام اضافه نمودن کله گی فرز  / استعلام اضافه نمودن کله گی فرز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039564/استعلام-​لباس-کاور-آستین-دار'>استعلام ​لباس کاور آستین دار  / استعلام , استعلام ​لباس کاور آستین دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039565/مناقصه-عمومی-همراه-با-ارزیابی-کیفی-ساده-تامین-خدمات-مربوط-به-چاپ-تهیه-و-تکثیر'>مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی ساده تامین خدمات مربوط به چاپ تهیه و تکثیر  / مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی ساده تامین خدمات مربوط به چاپ تهیه و تکثیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039566/استعلام-خدمات'>استعلام خدمات / استعلام ,استعلام خدمات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039567/استعلام-انواع-مصالح-و-مقاطع-فلزی-ساختمان-و--'>استعلام انواع مصالح و مقاطع فلزی ساختمان و ... / استعلام, استعلام انواع مصالح و مقاطع فلزی ساختمان و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039568/استعلام-لباس-کاور-دانش-آموزی-جوانان'>استعلام لباس کاور دانش آموزی جوانان / استعلام , استعلام لباس کاور دانش آموزی جوانان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039569/استعلام-قطعات-و-تجهیزات-خاص-بخش-تعمیرات--'>استعلام قطعات و تجهیزات خاص بخش تعمیرات ... / استعلام, استعلام قطعات و تجهیزات خاص بخش تعمیرات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039570/استعلام-کلیدها-و-متعلقات'>استعلام کلیدها و متعلقات / استعلام,استعلام کلیدها و متعلقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039571/استعلام-کنترل-والو-فولادی-جوشی-با-محرک'>استعلام کنترل والو فولادی جوشی با محرک / استعلام کنترل والو فولادی جوشی با محرک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039572/استعلام-اجرای-فونداسیون-و-محوطه-نسب--'>استعلام اجرای فونداسیون و محوطه نسب... / استعلام, استعلام اجرای فونداسیون و محوطه نسب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039573/استعلام-​تهیه-تجهیزات-سرمایش-آزاد'>استعلام ​تهیه تجهیزات سرمایش آزاد / استعلام، استعلام ​تهیه تجهیزات سرمایش آزاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039574/مناقصه-خدمات-عمومی-پشتیبانی-و-نقلیه--'>مناقصه خدمات عمومی، پشتیبانی و نقلیه.... / مناقصه, مناقصه خدمات عمومی، پشتیبانی و نقلیه....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039575/پنجمین-کنگره-پژوهشی-سالیانه-دانشجویان'>پنجمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان / پنجمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039576/استعلام-تجهیزات-راه-اندازی-و-انواع-گرم-کن-های-صنعتی'>استعلام تجهیزات راه اندازی و انواع گرم کن های صنعتی / استعلام, استعلام تجهیزات راه اندازی و انواع گرم کن های صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039577/استعلام-آداپتاسیون'>استعلام آداپتاسیون / استعلام, استعلام آداپتاسیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039578/استعلام-بیمه-تجهیزات-الکترونیک--'>استعلام بیمه تجهیزات الکترونیک... / استعلام, استعلام بیمه تجهیزات الکترونیک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039579/استعلام-ذرت-علوفه'>استعلام ذرت علوفه  / استعلام , استعلام ذرت علوفه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039580/استعلام-کابلها-و-رساناها-'>استعلام کابلها و رساناها.. / استعلام , استعلام کابلها و رساناها..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039581/چهارمین-کنگره-سراسری-اپتومتری'>چهارمین کنگره سراسری اپتومتری / چهارمین کنگره سراسری اپتومتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039582/استعلام-اتصالات-و-فلنج-ها'>استعلام اتصالات و فلنج ها / استعلام, استعلام اتصالات و فلنج ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039583/استعلام-قطره-گیر-کولینگ-تاور--'>استعلام قطره گیر کولینگ تاور... / استعلام, استعلام قطره گیر کولینگ تاور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039584/مناقصه-همراه-با-ارزیابی-کیفی-ساده-تامین-خدمات-راهبری-دستگاههای-سیمان-و-انگیزش-چاه'>مناقصه همراه با ارزیابی کیفی ساده تامین خدمات راهبری دستگاههای سیمان و انگیزش چاه  / مناقصه همراه با ارزیابی کیفی ساده ,مناقصه همراه با ارزیابی کیفی ساده تامین خدمات راهبری دستگاههای سیمان و انگیزش چاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039585/استعلام-Flexible'>استعلام Flexible / استعلام ,استعلام Flexible</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039586/استعلام-​​چاپگر'>استعلام ​​چاپگر / استعلام, استعلام چاپگر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039587/فراخوان-خرید-160000-لیتر-دی-اتانول-آمین--'>فراخوان خرید 160000 لیتر دی اتانول آمین ... / فراخوان,فراخوان خرید 160000 لیتر دی اتانول آمین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039588/استعلام-تجهیزات-سیستم-های-هیدرولیکی'>استعلام تجهیزات سیستم های هیدرولیکی / استعلام, استعلام تجهیزات سیستم های هیدرولیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039589/استعلام-ترولی-حمل-چای'>استعلام ترولی حمل چای  / استعلام, استعلام ترولی حمل چای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039590/استعلام-خرید-15-دستگاه-دوربین-مداربسته'>استعلام خرید 15 دستگاه دوربین مداربسته / استعلام, استعلام خرید 15 دستگاه دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039591/استعلام-خودرو-سمند'>استعلام خودرو سمند  / استعلام, استعلام خودرو سمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039592/استعلام-ساخت-مجموعه-اسلاید-گیت-کوره-احیا'>استعلام ساخت مجموعه اسلاید گیت کوره احیا / استعلام , استعلام ساخت مجموعه اسلاید گیت کوره احیا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039593/مناقصه-اجرای-بخشی-از-شبکه-توزیع-آب'>مناقصه اجرای بخشی از شبکه توزیع آب / مناقصات , مناقصه اجرای بخشی از شبکه توزیع آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039594/استعلام-​پروانه-پلاستیکی'>استعلام ​پروانه پلاستیکی / استعلام, استعلام ​پروانه پلاستیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039595/استعلام-تجهیزات-رفاهی-خوابگاه'>استعلام تجهیزات رفاهی خوابگاه / استعلام,استعلام تجهیزات رفاهی خوابگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039596/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای-فرم'>استعلام  اجرای طرح هادی روستای فرم  / استعلام, استعلام  اجرای طرح هادی روستای فرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039597/استعلام-تجهیزات-و-اقلام-تاسیسات'>استعلام تجهیزات و اقلام تاسیسات  / استعلام , استعلام تجهیزات و اقلام تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039598/استعلام-پمپهای-مولکولار-و-گریس-سرنگی'>استعلام پمپهای مولکولار و گریس سرنگی / استعلام, استعلام پمپهای مولکولار و گریس سرنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039599/استعلام-مواد-غذایی-و-نوشیدنی'>استعلام مواد غذایی و نوشیدنی / استعلام , استعلام مواد غذایی و نوشیدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039600/استعلام-رگلاتور-سیلندر--'>استعلام رگلاتور سیلندر ... / استعلام , استعلام رگلاتور سیلندر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039601/استعلام-اجرای-بهسازی-محیط-و-اصلاح-معابر--'>استعلام اجرای بهسازی محیط و اصلاح معابر... / استعلام, استعلام اجرای بهسازی محیط و اصلاح معابر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039602/استعلام-تهیه-و-اجرای-مرمت-و-بازسازی-فنس'>استعلام تهیه و اجرای مرمت و بازسازی فنس  / استعلام ,استعلام تهیه و اجرای مرمت و بازسازی فنس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039603/استعلام-اجرا-و-ارائه-قفسه-بایگانی--'>استعلام اجرا و ارائه قفسه بایگانی... / استعلام, استعلام اجرا و ارائه قفسه بایگانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039604/استعلام-توزیع-کننده-هیدرولیکی-دستی'>استعلام  توزیع کننده هیدرولیکی دستی  / استعلام, استعلام  توزیع کننده هیدرولیکی دستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039605/استعلام-خدمات'>استعلام خدمات / استعلام , استعلام خدمات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039606/استعلام-​چیدمان-اداری'>استعلام ​چیدمان اداری / استعلام ,استعلام ​چیدمان اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039607/استعلام-تجهیزات-سخت-افزاری'>استعلام تجهیزات سخت افزاری / استعلام ,استعلام تجهیزات سخت افزاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039608/استعلام-​نخود-فله-ایرانی-درجه-یک'>استعلام ​نخود فله ایرانی درجه یک / استعلام, استعلام ​نخود فله ایرانی درجه یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039609/استعلام-30-عدد-RAM'>استعلام 30 عدد RAM / استعلام, استعلام 30 عدد RAM</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039610/استعلام-خدمات'>استعلام خدمات  / استعلام ,استعلام خدمات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039611/استعلام-کلاسور-و-لاک-غلط-گیر-قلمی'>استعلام کلاسور و لاک غلط گیر قلمی  / استعلام , استعلام کلاسور و لاک غلط گیر قلمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039612/استعلام-احداث-رمپ-های-ورودی-و-خروجی'>استعلام احداث رمپ های ورودی و خروجی  / استعلام , استعلام احداث رمپ های ورودی و خروجی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039613/استعلام-پروژه-مرمت-و-بهسازی-چشمه-سارها'>استعلام پروژه مرمت و بهسازی چشمه سارها / استعلام, استعلام پروژه مرمت و بهسازی چشمه سارها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039614/استعلام-کارت-شبکه'>استعلام کارت شبکه  / استعلام,استعلام کارت شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039615/استعلام-شیرآلات-مارک-قهرمان--'>استعلام شیرآلات مارک قهرمان ... / استعلام,استعلام شیرآلات مارک قهرمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039616/استعلام-تهیه-مصالح-و-تجهیز-چاه'>استعلام تهیه مصالح و تجهیز چاه / استعلام , استعلام تهیه مصالح و تجهیز چاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039617/استعلام-دستگاه-کپی-مدل-2303A'>استعلام  دستگاه کپی مدل 2303A  / استعلام, استعلام  دستگاه کپی مدل 2303A </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039618/استعلام-اجرای-طرح-هادی'>استعلام  اجرای طرح هادی  / استعلام, استعلام  اجرای طرح هادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039619/استعلام-احداث-بخشی-از-دیواره-های-محوطه'>استعلام احداث بخشی از دیواره های محوطه / استعلام, استعلام احداث بخشی از دیواره های محوطه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039620/استعلام-خرید-دو-دستگاه-راه-بند-تک-فاز'>استعلام خرید دو دستگاه راه بند تک فاز  / استعلام,استعلام خرید دو دستگاه راه بند تک فاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039621/استعلام-الکتروپمپ--'>استعلام الکتروپمپ ... / استعلام,استعلام الکتروپمپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039622/استعلام-خرید-رابط-پلی-اتیلن'>استعلام خرید رابط پلی اتیلن / استعلام , استعلام خرید رابط پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039623/استعلام-آهن-آلات-شامل-قوطی'>استعلام آهن آلات شامل قوطی / استعلام, استعلام آهن آلات شامل قوطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039624/استعلام-ولو-تقسیم-کننده-گریس--'>استعلام ولو تقسیم کننده گریس... / استعلام، استعلام ولو تقسیم کننده گریس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039625/استعلام-15-دستگاه-NVR'>استعلام 15 دستگاه NVR / استعلام, استعلام 15 دستگاه NVR</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039626/مناقصه-مخلوط-ریزی-و-تسطیح-مسیر-خط-لوله-سراسری-محدوده'>مناقصه مخلوط ریزی و تسطیح مسیر خط لوله سراسری محدوده  / مناقصه, مناقصه مخلوط ریزی و تسطیح مسیر خط لوله سراسری محدوده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039627/استعلام-بهسازی-و-نوسازی-اتاق-L1'>استعلام بهسازی و نوسازی اتاق L1 / استعلام,استعلام بهسازی و نوسازی اتاق L1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039628/استعلام-مبل-راحتی'>استعلام مبل راحتی  / استعلام ,استعلام مبل راحتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039629/استعلام-تهیه-لوازم-روشنایی-جهت-شبکه-ها'>استعلام تهیه لوازم روشنایی جهت شبکه ها / استعلام, استعلام تهیه لوازم روشنایی جهت شبکه ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039630/استعلام-تامین-بستر-فیبر-نوری--'>استعلام تامین بستر فیبر نوری ... / استعلام, استعلام تامین بستر فیبر نوری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039631/استعلام-جاروبرقی-ایرانی-سطلی'>استعلام جاروبرقی ایرانی/ سطلی / استعلام، استعلام جاروبرقی ایرانی/ سطلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039632/استعلام-اجرای-عملیات-جدول-گذاری-و-آسفالت'>استعلام اجرای عملیات جدول گذاری و آسفالت / استعلام , استعلام اجرای عملیات جدول گذاری و آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039633/استعلام-اجرای-شبکه-برق-فشار-متوسط--'>استعلام اجرای شبکه برق فشار متوسط ... / استعلام,استعلام اجرای شبکه برق فشار متوسط ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039634/استعلام-آب-رسانی؛-مدیریت--'>استعلام آب رسانی؛ مدیریت... / استعلام, استعلام آب رسانی؛ مدیریت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039635/دومین-کنفرانس-بین-المللی-پژوهش-های-نوین'>دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین / دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039636/استعلام-تهیه-مصالح-و-لوله-گذاری'>استعلام تهیه مصالح و لوله گذاری / استعلام , استعلام تهیه مصالح و لوله گذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039637/استعلام-عدس-سبز-امسالی-درشت-اعلا'>استعلام عدس سبز امسالی درشت اعلا / استعلام,استعلام عدس سبز امسالی درشت اعلا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039638/استعلام-عملیات-جنگل-با-بذر'>استعلام عملیات جنگل با بذر  / استعلام , استعلام عملیات جنگل با بذر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039639/استعلام-خدمات'>استعلام خدمات / استعلام ,استعلام خدمات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039640/استعلام-​خرید-سوییچ-و-فیبر-نوری'>استعلام ​خرید سوییچ و فیبر نوری / استعلام, استعلام ​خرید سوییچ و فیبر نوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039641/استعلام-لپه-ایرانی'>استعلام لپه ایرانی / استعلام , استعلام لپه ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039642/استعلام-کمپرسور-باد-بهسان'>استعلام کمپرسور باد بهسان / استعلام، استعلام کمپرسور باد بهسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039643/ششمین-کنگره-جراحی-خراسان'>ششمین کنگره جراحی خراسان / ششمین کنگره جراحی خراسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039644/استعلام-چهار-عدد-دوربین-مداربسته--'>استعلام چهار عدد دوربین مداربسته ... / استعلام,استعلام چهار عدد دوربین مداربسته ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039645/استعلام-تخت-خواب-ام-دی-اف-یک-نفره'>استعلام تخت خواب ام دی اف یک نفره  / استعلام, استعلام تخت خواب ام دی اف یک نفره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039646/استعلام-لوبیا-سفید'>استعلام لوبیا سفید  / استعلام,استعلام لوبیا سفید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039647/استعلام-تهیه-نقشه-و-مختصات-UTM'>استعلام تهیه نقشه و مختصات UTM / استعلام, استعلام تهیه نقشه و مختصات UTM</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039648/استعلام-خرید-5-دستگاه-کنتور-الکترو--'>استعلام خرید 5 دستگاه کنتور الکترو... / استعلام, استعلام خرید 5 دستگاه کنتور الکترو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039649/استعلام-تهیه-و-اجرای-قسمتی-از-انشعاب--'>استعلام تهیه و اجرای قسمتی از انشعاب... / استعلام, استعلام تهیه و اجرای قسمتی از انشعاب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039650/استعلام-انتخاب-مشاور-جهت-پروژه-مرمت'>استعلام انتخاب مشاور جهت پروژه مرمت / استعلام , استعلام انتخاب مشاور جهت پروژه مرمت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039651/استعلام-تعمیر-ساختمانیها-طولخط--'>استعلام تعمیر ساختمانیها طولخط ... / استعلام,استعلام تعمیر ساختمانیها طولخط ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039652/استعلام-بیمه-ساختمانها-انبارها-و-تاسیسات'>استعلام بیمه ساختمانها، انبارها و تاسیسات / استعلام,استعلام بیمه ساختمانها، انبارها و تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039653/استعلام-تهیه-مصالح'>استعلام تهیه مصالح  / استعلام , استعلام تهیه مصالح </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039654/استعلام-لاستیک-شال-و-تیوپ'>استعلام لاستیک شال و تیوپ / استعلام, استعلام لاستیک شال و تیوپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039655/استعلام-مواد-غذایی-و-نوشیدنی'>استعلام مواد غذایی و نوشیدنی / استعلام , استعلام مواد غذایی و نوشیدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039656/استعلام-دوربین-عکاسی'>استعلام دوربین عکاسی  / استعلام , استعلام دوربین عکاسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039657/استعلام-گابیون-بند--'>استعلام گابیون بند... / استعلام, استعلام گابیون بند...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039658/استعلام-تهیه-مصالح-و-تجهیز-دو-فقره-چاه'>استعلام تهیه مصالح و تجهیز دو فقره چاه  / استعلام ,استعلام تهیه مصالح و تجهیز دو فقره چاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039659/استعلام-لوله-فولادی-بدون-درز-گالوانیزه'>استعلام لوله فولادی بدون درز گالوانیزه / استعلام, استعلام لوله فولادی بدون درز گالوانیزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038909/مزایده-فروش-قطعات-در-شهرستان-بوانات'>مزایده فروش قطعات در شهرستان بوانات / مزایده,مزایده فروش قطعات در شهرستان بوانات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038910/مزایده-100-سهام-شرکت-بهره-برداری-و-صنایع-چوب-فریم--نوبت-دوم'>مزایده 100% سهام شرکت بهره برداری و صنایع چوب فریم... نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده 100% سهام شرکت بهره برداری و صنایع چوب فریم... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038912/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-دوم-47-69متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه دوم 47.69متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه دوم 47.69متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038914/مزایده-اجاره-یک-باب-مغازه-(نوبت-دوم)'>مزایده اجاره یک باب مغازه (نوبت دوم) / مزایده عمومی, مزایده اجاره یک باب مغازه (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038915/مزایده-واگذاری-تعداد-10-قطعه-از-قطعات-بخش-پنج-بصورت-نقدی'>مزایده واگذاری تعداد 10 قطعه از قطعات بخش پنج بصورت نقدی  / مزایده,مزایده واگذاری تعداد 10 قطعه از قطعات بخش پنج بصورت نقدی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038916/مزایده-خودرو-سواری-پژو-کرایه-بین-شهری'>مزایده خودرو سواری پژو کرایه بین شهری  / مزایده، مزایده خودرو سواری پژو کرایه بین شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038917/مزایده-پلاکهای-ثبتی-اسناد-رهنی'>مزایده پلاکهای ثبتی اسناد رهنی / مزایده,مزایده پلاکهای ثبتی اسناد رهنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038919/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-12952-فرعی-از-33-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی شماره 12952 فرعی از 33 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 12952 فرعی از 33 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038921/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-اول-111-42متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول 111.42متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول 111.42متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038923/مزایده-سواری-پژو-پارس-XU7'>مزایده سواری پژو پارس XU7  / آگهی مزایده, مزایده سواری پژو پارس XU7 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038925/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-342-متر-نوبت-چهارم'>مزایده ملک مساحت عرصه 342 متر نوبت چهارم / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 342 متر نوبت چهارم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038926/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پراید-مدل-1380'>مزایده یک دستگاه سواری پراید مدل 1380 / مزایده, مزایده یک دستگاه سواری پراید مدل 1380</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038927/مزایده-ششدانگ-خانه-و-محوطه-بخش-28-گیلان'>مزایده ششدانگ خانه و محوطه بخش 28 گیلان  / مزایده,مزایده ششدانگ خانه و محوطه بخش 28 گیلان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038928/مزایده-خودروی-سواری-مگان'>مزایده خودروی سواری مگان  / آگهی مزایده, مزایده خودروی سواری مگان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038930/مزایده-اراضی-پلاک-41-اصلی-بخش-نه-قم-نوبت-دوم'>مزایده اراضی پلاک 41 اصلی بخش نه قم نوبت دوم  / مزایده,مزایده اراضی پلاک 41 اصلی بخش نه قم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038931/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پژو-405'>مزایده یک دستگاه سواری پژو 405 / مزایده, مزایده یک دستگاه سواری پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038934/مزایده-فروش-مبل-و--'>مزایده فروش مبل و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش مبل و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038935/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-51-75متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 51.75متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 51.75متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038936/مزایده-اجاره-بخشی-از-فضای-مازاد-آموزشگاه--'>مزایده اجاره  بخشی از فضای مازاد آموزشگاه ... / آگهی مزایده عمومی، مزایده اجاره  بخشی از فضای مازاد آموزشگاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038937/مزایده-واگذاری-املاک-مساحت-451-24-و-536-40متر'>مزایده واگذاری املاک مساحت 451.24 و 536.40متر  / مزایده,مزایده واگذاری املاک مساحت 451.24 و 536.40متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038938/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-سواری-هاچ-بک-سایپا-تیبا-2'>مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری هاچ بک سایپا تیبا 2  / مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری هاچ بک سایپا تیبا 2 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038939/مزایده-فروش-تعداد-یکصد-عدد-درب-چوبی-روس-و--'>مزایده فروش تعداد یکصد عدد درب چوبی روس و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش تعداد یکصد عدد درب چوبی روس و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038940/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-یک-اربعه-تربت-حیدریه'>مزایده پلاک ثبتی بخش یک اربعه تربت حیدریه / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش یک اربعه تربت حیدریه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038941/مزایده-سواری-میتسوبیشی-گالانت'>مزایده سواری میتسوبیشی گالانت / آگهی فروش اموال منقول، مزایده سواری میتسوبیشی گالانت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038942/مزایده-یک-قطعه-زمین-کشاورزی-مرحله-اول'>مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مرحله اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038943/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-سواری-رنو-تندر-90'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری رنو تندر 90 / مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری رنو تندر 90</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038944/مزایده-21-دستگاه-خودرو-سبک-نوبت-دوم'>مزایده 21 دستگاه خودرو سبک- نوبت دوم  / اگهی مزایده , مزایده 21 دستگاه خودرو سبک- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038946/مزایده-یک-قطعه-زمین-مسکونی-مرحله-اول'>مزایده یک قطعه زمین مسکونی مرحله اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038949/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-119-متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 119 متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 119 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038951/مزایده-فروش-خودرو-پراید-سواری'>مزایده فروش خودرو پراید سواری / مزایده , مزایده فروش خودرو پراید سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038953/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-415-20متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 415.20متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 415.20متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038954/مزایده-خودروی-سواری-پراید--'>مزایده خودروی سواری پراید ... / آگهی مزایده اموال غیرمنقول، مزایده خودروی سواری پراید ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038957/مزایده-فروش-انواع-گوساله-نر-و-ماده-قطع-شیر--نوبت-دوم'>مزایده فروش انواع گوساله نر و ماده قطع شیر - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش انواع گوساله نر و ماده قطع شیر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038958/مزایده-منزل-مسکونی-شماره-ثبت-4740-مرحله-اول'>مزایده منزل مسکونی شماره ثبت 4740 مرحله اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی شماره ثبت 4740 مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038961/مزایده-دو-قطعه-زمین-کاربری-زراعی-سند-رهنی'>مزایده دو قطعه زمین کاربری زراعی سند رهنی / مزایده,مزایده دو قطعه زمین کاربری زراعی سند رهنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038962/مزایده-فروش-دستگاه-برش-کاشی-و--'>مزایده فروش دستگاه برش کاشی و ... / مزایده , مزایده فروش دستگاه برش کاشی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038963/مزایده-میزان-2-5-هکتار-زمین-آبی-نوبت-اول'>مزایده میزان 2.5 هکتار زمین آبی نوبت اول / مزایده,مزایده میزان 2.5 هکتار زمین آبی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038965/مزایده-تعداد-هشت-واحد-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده تعداد هشت واحد تجاری نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده تعداد هشت واحد تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038966/مزایده-یک-دستگاه-شیت-کن-کاغذ--'>مزایده یک دستگاه  شیت کن کاغذ... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه  شیت کن کاغذ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038967/مزایده-ساختمان-یک-طبقه-مساحت-یکصد-مترمربع'>مزایده ساختمان یک طبقه مساحت یکصد مترمربع / مزایده,مزایده ساختمان یک طبقه مساحت یکصد مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038969/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-118-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 118 متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 118 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038973/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-172-متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 172 متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 172 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038974/مزایده-فروش-خم-بر-هیدرولیکی'>مزایده فروش خم بر هیدرولیکی  / مزایده , مزایده فروش خم بر هیدرولیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038975/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-85-99متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 85.99متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 85.99متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038977/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-ساخته-شده-در-زمین-76-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه ساخته شده در زمین 76 متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه ساخته شده در زمین 76 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038978/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-پارس'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038979/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-دوم-82-27متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه دوم 82.27متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه دوم 82.27متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038984/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-253-64-متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 253.64 متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 253.64 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038986/مزایده-یک-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-سرقفلی-مغازه-نوبت-دوم'>مزایده یک دانگ مشاع از ششدانگ سرقفلی مغازه نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک دانگ مشاع از ششدانگ سرقفلی مغازه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038988/مزایده-ملک-قطعه-سوم-تفکیکی-بخش-دو-تهران-نوبت-اول'>مزایده ملک قطعه سوم تفکیکی بخش دو تهران نوبت اول / مزایده,مزایده ملک قطعه سوم تفکیکی بخش دو تهران نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038989/مزایده-پیکان-سواری'>مزایده پیکان سواری  / اگهی مزایده , مزایده پیکان سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038990/مزایده-خودروی-سواری-دوو-سیلو'>مزایده خودروی سواری دوو سیلو / آگهی مزایده مال منقول، مزایده خودروی سواری دوو سیلو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038992/مزایده-ملک-با-قدمت-حدود-چهل-سال'>مزایده ملک با قدمت حدود چهل سال  / مزایده,مزایده ملک با قدمت حدود چهل سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038994/مزایده-ملک-مشاع-به-پلاک-ثبتی-شماره-سه-فرعی-بخش-یازده-تهران'>مزایده ملک مشاع به پلاک ثبتی شماره سه فرعی بخش یازده تهران  / مزایده,مزایده ملک مشاع به پلاک ثبتی شماره سه فرعی بخش یازده تهران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038996/مزایده-ملک-مساحت-157-28متر'>مزایده ملک مساحت 157.28متر / مزایده,مزایده ملک مساحت 157.28متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038997/مزایده-میزان-2000-تن-آهن-آلات-ضایعاتی'>مزایده میزان 2000 تن آهن آلات ضایعاتی / مزایده , مزایده میزان 2000 تن آهن آلات ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038999/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-به-پلاک-ثبتی-شماره-30035-فرعی'>مزایده ششدانگ اپارتمان به پلاک ثبتی شماره 30035 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به پلاک ثبتی شماره 30035 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039000/مزایده-یک-واحد-مسکونی-مساحت-288-متر'>مزایده یک واحد مسکونی مساحت 288 متر / مزایده,مزایده یک واحد مسکونی مساحت 288 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039002/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-کلاسه-462متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی کلاسه 462متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی کلاسه 462متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039005/مزایده-ملک-مساحت-656مترمربع-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 656مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت 656مترمربع نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039010/مزایده-عمومی-فروش-واحدهای-مسکونی'>مزایده عمومی فروش واحدهای مسکونی  / مزایده,مزایده عمومی فروش واحدهای مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039013/مزایده-پلاک-ثبتی-عرصه-294متر'>مزایده پلاک ثبتی عرصه 294متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی عرصه 294متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039014/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-77-5مترمربع'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 77.5مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 77.5مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039017/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-14840متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 14840متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 14840متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039018/مزایده-فروش-خط-تولید-و-چیدمان-بردهای-الکترونیکی--'>مزایده فروش خط تولید و چیدمان بردهای الکترونیکی ... / آگهی مزایده , مزایده فروش خط تولید و چیدمان بردهای الکترونیکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039021/مزایده-آپارتمان-مساحت-230-مترمربع'>مزایده آپارتمان مساحت 230 مترمربع  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 230 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039023/مزایده-فروش-تعدادی-دستگاه-ماشین-آلات-آبیاری'>مزایده فروش تعدادی دستگاه ماشین آلات آبیاری / آگهی مزایده , مزایده فروش تعدادی دستگاه ماشین آلات آبیاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039025/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-178-70-متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 178.70 متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 178.70 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039026/مزایده-فروش-چهار-دستگاه-سمند'>مزایده فروش چهار دستگاه سمند / آگهی مزایده , مزایده فروش چهار دستگاه سمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039027/مزایده-پلاک-4575-729-کاربری-زمین'>مزایده پلاک 4575/729 کاربری زمین / مزایده,مزایده پلاک 4575/729 کاربری زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039028/فراخوان-واگذاری-غرف-تجاری-و-خدماتی-و-پارکینگ-ها'>فراخوان واگذاری غرف تجاری و خدماتی و پارکینگ ها  / آگهی فراخوان عمومی شناسایی متقاضی, فراخوان واگذاری غرف تجاری و خدماتی و پارکینگ ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039030/مزایده-فروش-تعدادی-از-اموال-غیرمنقول-تملیکی-استان-اردبیل-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی از اموال غیرمنقول تملیکی استان اردبیل نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش تعدادی از اموال غیرمنقول تملیکی استان اردبیل نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039032/مزایده-8-دستگاه-اتوبوس-های-زامیاد-(مرحله-سوم)'>مزایده 8 دستگاه اتوبوس های زامیاد (مرحله سوم) / آگهی مزایده عمومی، مزایده 8 دستگاه اتوبوس های زامیاد (مرحله سوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039033/مزایده-فروش-دو-دستگاه-خودرو-پراید'>مزایده فروش دو دستگاه خودرو پراید  / آگهی مزایده , مزایده فروش دو دستگاه خودرو پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039034/مزایده-یک-واحد-گاوداری-مساحت-2800متر'>مزایده یک واحد گاوداری مساحت 2800متر / مزایده,مزایده یک واحد گاوداری مساحت 2800متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039036/مزایده-فروش-دو-قطعه-زمین-آموزشی-1531-75-و-1646-30متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش دو قطعه زمین آموزشی 1531.75 و 1646.30متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین آموزشی 1531.75 و 1646.30متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039038/مزایده-فروش-سیم-کارت-تلفن-همراه-اول'>مزایده فروش سیم کارت تلفن همراه اول  / آگهی مزایده , مزایده فروش سیم کارت تلفن همراه اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039039/مزایده-فروش-تعدادی-ماشین-آلات-سبک-و-تجهیزات'>مزایده فروش  تعدادی ماشین آلات سبک و تجهیزات / مزایده, مزایده فروش  تعدادی ماشین آلات سبک و تجهیزات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039040/مزایده-اراضی-شهرهای-زاهدان-و-سراوان-و-میرجاوه-نوبت-دوم'>مزایده اراضی شهرهای زاهدان و سراوان و میرجاوه نوبت دوم  / مزایده,مزایده اراضی شهرهای زاهدان و سراوان و میرجاوه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039041/مزایده-اجاره-بهره-برداری-جایگاه-تک-منظوره-CNG-با-کمپرسور-و---نوبت-دوم'>مزایده اجاره بهره برداری جایگاه تک منظوره CNG با کمپرسور و ... نوبت دوم  / مزایده ,مزایده اجاره بهره برداری جایگاه تک منظوره CNG با کمپرسور و ... نوبت دو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039042/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-184-72-متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 184.72 متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 184.72 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039044/مزایده-فروش-شارع-به-مساحت-327-مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده فروش شارع به مساحت 327 مترمربع نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش شارع به مساحت 327 مترمربع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039047/مزایده-اجاره-سوله'>مزایده اجاره سوله  / مزایده عمومی, مزایده اجاره سوله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039048/مزایده-تمامی-ششدانگ-مغازه-آپارتمان-اداری-51-30متر'>مزایده تمامی ششدانگ مغازه آپارتمان اداری 51.30متر  / مزایده,مزایده تمامی ششدانگ مغازه آپارتمان اداری 51.30متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039050/مزایده-فروش-یک-دستگاه-موتورسیکلت'>مزایده فروش یک دستگاه موتورسیکلت / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه موتورسیکلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039660/استعلام-6000-عدد-پوشه-طرحدار-روغنی'>استعلام 6000 عدد پوشه طرحدار روغنی / استعلام , استعلام 6000 عدد پوشه طرحدار روغنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039661/استعلام-​تهیه-و-اجرای-خط-برگشت-با-لوله--'>استعلام ​تهیه و اجرای خط برگشت با لوله... / استعلام, استعلام ​تهیه و اجرای خط برگشت با لوله...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039662/استعلام-دارو-پزشکی-و-سلامت'>استعلام دارو، پزشکی و سلامت / استعلام,استعلام دارو، پزشکی و سلامت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039663/استعلام-تعمیرات-موتورخانه-و-تعویض-راد--'>استعلام تعمیرات موتورخانه و تعویض راد... / استعلام, استعلام تعمیرات موتورخانه و تعویض راد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039664/سومین-همایش-ملی-عمران-معماری'>سومین همایش ملی عمران معماری / سومین همایش ملی عمران معماری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039665/استعلام-اجرای-طرح-هادی'>استعلام اجرای طرح هادی / استعلام , استعلام اجرای طرح هادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039666/استعلام-ساخت-مخزن-فلزی-آب--مستحکم-سازی'>استعلام ساخت مخزن فلزی آب - مستحکم سازی / استعلام, استعلام ساخت مخزن فلزی آب - مستحکم سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039667/استعلام-چهارده-عدد-صندلی-اداری'>استعلام چهارده عدد صندلی اداری  / استعلام,استعلام چهارده عدد صندلی اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039668/استعلام-اجرای-طرح-هادی'>استعلام اجرای طرح هادی / استعلام , استعلام اجرای طرح هادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039669/استعلام-آب-رسانی؛-مدیریت--'>استعلام آب رسانی؛ مدیریت... / استعلام, استعلام آب رسانی؛ مدیریت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039670/استعلام-چادر-بادی'>استعلام چادر بادی / استعلام, استعلام چادر بادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039671/استعلام-کیت-Amp-y-fier-cat-no'>استعلام کیت Amp y fier cat no / استعلام,استعلام کیت Amp y fier cat no</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039672/استعلام-ارائه-خدمات-فنی-و-پشتیبانی'>استعلام ارائه خدمات فنی و پشتیبانی  / استعلام, استعلام ارائه خدمات فنی و پشتیبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039673/استعلام-خرید-و-نصب-و-راه-اندازی--'>استعلام خرید و نصب و راه اندازی ... / استعلام,استعلام خرید و نصب و راه اندازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039674/دومین-همایش-ملی-بتن'>دومین همایش ملی بتن / دومین همایش ملی بتن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039675/استعلام-تجدید-مناقصه-عملیات-گابیون'>استعلام تجدید مناقصه عملیات گابیون / استعلام, استعلام تجدید مناقصه عملیات گابیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039676/استعلام-سشوار-هتلی'>استعلام سشوار هتلی / استعلام , استعلام سشوار هتلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039677/استعلام-چای-شکسته-زرین-مخصوص-طلادر'>استعلام چای شکسته زرین- مخصوص طلادر / استعلام، استعلام چای شکسته زرین- مخصوص طلادر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039678/استعلام-تامین-35-نفر--'>استعلام تامین 35 نفر... / استعلام, استعلام تامین 35 نفر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039679/استعلام-تعداد-36-سلول-باتری'>استعلام تعداد 36 سلول باتری / استعلام, استعلام تعداد 36 سلول باتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039680/استعلام-تهیه-مصالح-و-لوله-گذاری'>استعلام تهیه مصالح و لوله گذاری / استعلام , استعلام تهیه مصالح و لوله گذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039681/استعلام-احیا-و-مرمت-آبسرک'>استعلام احیا و مرمت آبسرک  / استعلام, استعلام احیا و مرمت آبسرک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039682/استعلام-اقلام-مورد-نیاز-کارگاه-ذوب-و-ارسال-مواد'>استعلام اقلام مورد نیاز کارگاه ذوب و ارسال مواد  / استعلام, استعلام اقلام مورد نیاز کارگاه ذوب و ارسال مواد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039683/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستا--'>استعلام اجرای طرح هادی روستا... / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039684/استعلام-قند-سفید-شکسته-کارتن-۱۰-کیلویی'>استعلام قند سفید شکسته کارتن ۱۰ کیلویی  / استعلام, استعلام قند سفید شکسته کارتن ۱۰ کیلویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039685/استعلام-تاسیسات-و-مصالح'>استعلام تاسیسات و مصالح  / استعلام, استعلام تاسیسات و مصالح </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039686/استعلام-تهیه-مصالح-و-لوله-گذاری'>استعلام تهیه مصالح و لوله گذاری / استعلام , استعلام تهیه مصالح و لوله گذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039687/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستا--'>استعلام اجرای طرح هادی روستا... / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039688/استعلام-چای-خشک-ایرانی-درجه-2-فله-10-کیلویی'>استعلام چای خشک ایرانی درجه 2 فله 10 کیلویی / استعلام, استعلام چای خشک ایرانی درجه 2 فله 10 کیلویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039689/استعلام-پرونده-خوانی-و-شناسایی-زمین-های--'>استعلام پرونده خوانی و شناسایی زمین های ...  / استعلام, استعلام پرونده خوانی و شناسایی زمین های ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039690/استعلام-لوازم-التحریر--'>استعلام لوازم التحریر ... / استعلام,استعلام لوازم التحریر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039691/استعلام-شارژ-کپسولهای-آتش-نشانی'>استعلام شارژ کپسولهای آتش نشانی  / استعلام , استعلام شارژ کپسولهای آتش نشانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039692/استعلام-DV-WILDCARD-SSL-CERTIFICATE'>استعلام DV WILDCARD SSL CERTIFICATE     / استعلام, استعلام DV WILDCARD SSL CERTIFICATE  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039693/استعلام-حفر-کانال'> استعلام حفر کانال / استعلام, استعلام حفر کانال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039694/استعلام-اجرای-طرح-هادی-آسفالت-معابر'>استعلام اجرای طرح هادی، آسفالت معابر / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی، آسفالت معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039695/استعلام-تامین-ALL-IN-ONE'>استعلام تامین ALL IN ONE  / استعلام,استعلام تامین ALL IN ONE </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039696/استعلام-یکدستگاه-کیس'>استعلام یکدستگاه کیس  / استعلام , استعلام یکدستگاه کیس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039697/استعلام-استارت-مهتابی-40-وات'>استعلام استارت مهتابی 40 وات  / استعلام, استعلام استارت مهتابی 40 وات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039698/استعلام-اجرای-بهسازی-محیط-و-اصلاح-معابر--'>استعلام اجرای بهسازی محیط و اصلاح معابر... / استعلام, استعلام اجرای بهسازی محیط و اصلاح معابر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039699/استعلام-انجام-عملیات-جابجایی-خطوط-برق'>استعلام انجام عملیات جابجایی خطوط برق / استعلام , استعلام انجام عملیات جابجایی خطوط برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039700/استعلام-اجرای-کانال-آبرسانی--'>استعلام اجرای کانال آبرسانی ... / استعلام,استعلام اجرای کانال آبرسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039701/استعلام-کادو-و-تزئینات'>استعلام کادو و تزئینات / استعلام, استعلام کادو و تزئینات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039702/استعلام-سمعک-پشت-گوشی'>استعلام سمعک پشت گوشی / استعلام , استعلام سمعک پشت گوشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039703/استعلام-اجرای-طرح-هادی-سوته-خیل'>استعلام اجرای طرح هادی سوته خیل   / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی سوته خیل  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039704/استعلام-خدمات'>استعلام خدمات / استعلام ,استعلام خدمات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039705/استعلام-برچیدن-درب-ورودی-نیروگاه--'>استعلام برچیدن درب ورودی نیروگاه ... / استعلام,استعلام برچیدن درب ورودی نیروگاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039706/استعلام-افزایش-تولید'>استعلام افزایش تولید / استعلام , استعلام افزایش تولید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039707/استعلام-دارو-پزشکی-و-سلامت'>استعلام دارو، پزشکی و سلامت / استعلام,استعلام دارو، پزشکی و سلامت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039708/استعلام-بخارشوی'>استعلام بخارشوی  / استعلام, استعلام بخارشوی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039709/استعلام-نگهداری-روشنایی'>استعلام نگهداری روشنایی / استعلام , استعلام نگهداری روشنایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039710/فراخوان-گازرسانی-به-واحدهای-پراکنده'>فراخوان  گازرسانی به واحدهای پراکنده / فراخوان, فراخوان  گازرسانی به واحدهای پراکنده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039711/استعلام-تکمیل-راه-روستایی-کاشان-خزایی'>استعلام تکمیل راه روستایی کاشان خزایی  / استعلام,استعلام تکمیل راه روستایی کاشان خزایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039712/استعلام-کابل-ها-و-رسانا-ها-و--'>استعلام کابل ها و رسانا ها و ...  / استعلام , استعلام کابل ها و رسانا ها و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039713/مناقصه-تهیه-و-استقرار-دستگاه-های-مورد-نیاز-واحد-رختشویخانه--'> مناقصه تهیه و استقرار دستگاه های مورد نیاز واحد رختشویخانه ... / مناقصه،  مناقصه تهیه و استقرار دستگاه های مورد نیاز واحد رختشویخانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039714/استعلام-خرید-بسته-نرم-افزار-پشتیبان'>استعلام خرید بسته نرم افزار پشتیبان / استعلام , استعلام خرید بسته نرم افزار پشتیبان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039715/استعلام-دوربین-و-وسایل-حفاظتی-امنیتی'>استعلام دوربین و وسایل حفاظتی امنیتی / استعلام , استعلام دوربین و وسایل حفاظتی ، امنیتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039716/فراخوان-گازرسانی-به-واحدهای-تولیدی--'>فراخوان گازرسانی به واحدهای تولیدی ... / فراخوان, فراخوان  گازرسانی به واحدهای تولیدی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039717/استعلام-اجرای-طرح-هادی--'>استعلام اجرای طرح هادی ... / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039718/استعلام-کاغذ-تحریر'>استعلام کاغذ تحریر  / استعلام , استعلام کاغذ تحریر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039719/مناقصه-خدمات-خودرویی-و-سرویس-ایاب-و-ذهاب-نیروگاه'>مناقصه خدمات خودرویی و سرویس ایاب و ذهاب نیروگاه / مناقصه,مناقصه خدمات خودرویی و سرویس ایاب و ذهاب نیروگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039720/استعلام-​عملیات-اجرایی-فنس-کشی'>استعلام ​عملیات اجرایی فنس کشی / استعلام, استعلام ​عملیات اجرایی فنس کشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039721/استعلام-کرایه-یک-دستگاه-خودرو-با-راننده'>استعلام کرایه یک دستگاه خودرو با راننده / استعلام, استعلام کرایه یک دستگاه خودرو با راننده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039722/استعلام-عملیات-اجرایی--تامین--نصب-و--'>استعلام عملیات اجرایی ، تامین ، نصب و ...  / استعلام , استعلام کلاسور و لاک غلط گیر قلمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039723/استعلام-انتخاب-مشاور-جهت-پروژه-مخابرات'>استعلام انتخاب مشاور جهت پروژه مخابرات / استعلام, استعلام انتخاب مشاور جهت پروژه مخابرات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039724/استعلام-صندلی-چرخدار-اداری'>استعلام صندلی چرخدار اداری  / استعلام, استعلام صندلی چرخدار اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039725/استعلام-تکمیل-استخر-ذخیره-آب-شیرغان'>استعلام تکمیل استخر ذخیره آب شیرغان / استعلام, استعلام تکمیل استخر ذخیره آب شیرغان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039726/استعلام-تعداد-9-عدد-درب-ضد-سرقت--'>استعلام تعداد 9 عدد درب ضد سرقت ... / استعلام,استعلام تعداد 9 عدد درب ضد سرقت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039727/مناقصه-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذا-نیروگاه-سیکل-ترکیبی'>مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذا نیروگاه سیکل ترکیبی / مناقصه, مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذا نیروگاه سیکل ترکیبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039728/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن / استعلام , استعلام لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039729/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-پاسگاه-های-پلی'>استعلام تعمیر و نگهداری پاسگاه های پلی  / استعلام, استعلام تعمیر و نگهداری پاسگاه های پلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039730/استعلام-تجهیزات-خانگی'>استعلام تجهیزات خانگی  / استعلام , استعلام تجهیزات خانگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039731/استعلام-​لایروبی-4-رشته-قنات'>استعلام ​لایروبی 4 رشته قنات  / استعلام , استعلام ​لایروبی 4 رشته قنات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039732/استعلام-نگهبانی-و-حراست-از-ستاد-برق'>استعلام نگهبانی و حراست از ستاد برق / استعلام, استعلام نگهبانی و حراست از ستاد برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039733/مناقصه-انجام-خدمات-حفظ-نگهداری-و-توسعه-فضای-سبزنیروگاه-سیکل-ترکیبی'>مناقصه انجام خدمات حفظ، نگهداری و توسعه فضای سبزنیروگاه سیکل ترکیبی / مناقصه, مناقصه انجام خدمات حفظ، نگهداری و توسعه فضای سبزنیروگاه سیکل ترکیبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039734/استعلام-افزایش-تولید'>استعلام افزایش تولید / استعلام , استعلام افزایش تولید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039735/استعلام-بهسازی-و-ارتقاء-سیستم-مانیتوری--'>استعلام بهسازی و ارتقاء سیستم مانیتوری ... / استعلام, استعلام بهسازی و ارتقاء سیستم مانیتوری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039736/استعلام-دوربین-نیکون'>استعلام دوربین نیکون  / استعلام , استعلام دوربین نیکون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039737/استعلام-لوازم-یدکی-تپ-چنجر-COUNTERSUNK'>استعلام لوازم یدکی تپ چنجر COUNTERSUNK / استعلام , استعلام لوازم یدکی تپ چنجر COUNTERSUNK</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039738/اصلاحیه-فراخوان-تکمیل-استخر-سرپوشیده-مجموعه-ورزشی-کارگران'>اصلاحیه فراخوان تکمیل استخر سرپوشیده مجموعه ورزشی کارگران / اصلاحیه فراخوان ,فراخوان تکمیل استخر سرپوشیده مجموعه ورزشی کارگران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039739/استعلام-افزایش-تولید'>استعلام افزایش تولید / استعلام , استعلام افزایش تولید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039740/استعلام-پمپ-لجن-کش--'>استعلام پمپ لجن کش ... / استعلام,استعلام پمپ لجن کش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039741/استعلام-اجرای-طرح-هادی--'>استعلام اجرای طرح هادی ... / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039742/چهارمین-همایش-بتین-اندیشه'>چهارمین همایش بتین اندیشه / چهارمین همایش بتین اندیشه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039743/استعلام-کیس-رایانه-و-هارد'>استعلام کیس رایانه و هارد  / استعلام ,استعلام کیس رایانه و هارد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039744/استعلام-چسب-پانسمان-سوزن'>استعلام چسب پانسمان سوزن / استعلام , استعلام چسب پانسمان سوزن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039745/مناقصه-اصلاح-و-بهینه-سازی-شبکه-برق-روستایی-نقاط-مختلف---سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>مناقصه اصلاح و بهینه سازی شبکه برق روستایی نقاط مختلف..., سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / مناقصه عمومی, مناقصه اصلاح و بهینه سازی شبکه برق روستایی نقاط مختلف...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039746/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری / استعلام , استعلام کامپیوتر و فناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039747/استعلام-مبدل-برق'>استعلام مبدل برق  / استعلام ,استعلام مبدل برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039748/استعلام-لوله-درب-قرمز-آزمایشگاهی'>استعلام لوله درب قرمز آزمایشگاهی / استعلام , استعلام لوله درب قرمز آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039749/استعلام-تجهیزات-راه-اندازی-و-انواع-گرم-کن-های-صنعتی--'>استعلام تجهیزات راه اندازی و انواع گرم کن های صنعتی... / استعلام، استعلام تجهیزات راه اندازی و انواع گرم کن های صنعتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039750/استعلام-تعمیر-دیزل-جدید-النصب-در-PC--'>استعلام تعمیر دیزل جدید النصب در PC ... / استعلام ,استعلام تعمیر دیزل جدید النصب در PC ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039751/استعلام-برگزاری-تور-صنعتی-ویژه-مدیران--'>استعلام برگزاری تور صنعتی ویژه مدیران... / استعلام, استعلام برگزاری تور صنعتی ویژه مدیران...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039752/استعلام-خدمات'>استعلام خدمات  / استعلام, استعلام خدمات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039753/همایش-یافته-های-نوین-در-علوم-کشاورزی--محیط-زیست-و-منابع-طبیعی-پایدار'>همایش یافته های نوین در علوم کشاورزی ، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار  / همایش یافته های نوین در علوم کشاورزی ، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039754/استعلام-پیچ-MDF'>استعلام پیچ MDF  / استعلام ,استعلام پیچ MDF  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039755/استعلام-پتوی-راشل-یک-نفره'>استعلام پتوی راشل یک نفره / استعلام , استعلام پتوی راشل یک نفره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039756/استعلام-دارو-پزشکی-و-سلامت'>استعلام دارو پزشکی و سلامت / استعلام , استعلام دارو پزشکی و سلامت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039757/استعلام-طراحی-تهیه-و-نصب-کلید-دوطرفه--'>استعلام طراحی، تهیه و نصب کلید دوطرفه... / استعلام, استعلام طراحی، تهیه و نصب کلید دوطرفه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039758/استعلام-اصلاح-شبکه-آب-شهرضا'>استعلام اصلاح شبکه آب شهرضا / استعلام اصلاح شبکه آب شهرضا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039759/استعلام-​یک-عدد-ربات-پرنده--'>استعلام ​یک عدد ربات پرنده... / استعلام، استعلام ​یک عدد ربات پرنده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039760/دومین-همایش-بین-المللی-پژوهش-های-کاربردی-در-علوم-کشاورزی'>دومین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی  در علوم کشاورزی / دومین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی  در علوم کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039761/استعلام-خرید-لوازم-کمک-آموزشی-ایمنی--'>استعلام خرید لوازم کمک آموزشی ایمنی... / استعلام, استعلام خرید لوازم کمک آموزشی ایمنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039762/استعلام-​1-دستگاه-تبلت'>استعلام ​1 دستگاه تبلت / استعلام, استعلام ​1 دستگاه تبلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039763/استعلام-ایرانکد-مشابه-می-باشد'>استعلام ایرانکد مشابه می باشد / استعلام , استعلام ایرانکد مشابه می باشد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039764/استعلام-دستگاه-رطوب-ساز-اولتراسونیک'>استعلام دستگاه رطوب ساز اولتراسونیک / استعلام , استعلام دستگاه رطوب ساز اولتراسونیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039765/استعلام-قطعات-DUCHTING'>استعلام قطعات DUCHTING / استعلام, استعلام قطعات DUCHTING</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039766/استعلام-​بخاری-گازسوز-بخاری-نفتی-آبگرم--'>استعلام ​بخاری گازسوز، بخاری نفتی، آبگرم... / استعلام، استعلام ​بخاری گازسوز، بخاری نفتی، آبگرم...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039767/سیزدهمین-همایش-بین-المللی-سواحل-بنادر-و-سازه-های-دریایی'>سیزدهمین همایش بین المللی سواحل بنادر و سازه های دریایی / سیزدهمین همایش بین المللی سواحل بنادر و سازه های دریایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039768/استعلام-تشک-مواج-سلولی'>استعلام تشک مواج سلولی / استعلام, استعلام تشک مواج سلولی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039769/استعلام-تهیه-مصالح-و-لوله-گذاری'>استعلام تهیه مصالح و لوله گذاری / استعلام , استعلام تهیه مصالح و لوله گذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039770/استعلام-تهیه-مصالح-و-لوله-گذاری'>استعلام تهیه مصالح و لوله گذاری / استعلام , استعلام تهیه مصالح و لوله گذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039771/استعلام-تهیه-و-اجرای-خط-شبکه-برق'>استعلام تهیه و اجرای خط شبکه برق / استعلام , استعلام تهیه و اجرای خط شبکه برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039772/استعلام-برف-روبی-2-راه-کوهستانی'>استعلام برف روبی 2 راه کوهستانی / استعلام , استعلام برف روبی 2 راه کوهستانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039773/استعلام-احداث-سوله-فیلترهای-شنی-ایستگاه-پمپاژ-آب'>استعلام احداث سوله فیلترهای شنی ایستگاه پمپاژ آب / استعلام احداث سوله فیلترهای شنی ایستگاه پمپاژ آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039774/استعلام-بازسازی-و-بهسازی-آسانسور--'>استعلام بازسازی و بهسازی آسانسور ... / استعلام, استعلام بازسازی و بهسازی آسانسور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039775/استعلام-تامین-لوازم-و-بازسازی-تغذیه-و--'>استعلام تامین لوازم و بازسازی تغذیه و... / استعلام, استعلام تامین لوازم و بازسازی تغذیه و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039776/استعلام-پیاز-درشت'>استعلام پیاز درشت  / استعلام ,استعلام پیاز درشت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039777/کنفرانس-پارادایم-های-نوین'>کنفرانس پارادایم های نوین  / کنفرانس پارادایم های نوین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039778/استعلام-تهیه-لوازم-و-تجهیزات-و--'>استعلام تهیه لوازم و تجهیزات و... / استعلام , استعلام تهیه لوازم و تجهیزات و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039779/استعلام-15-دستگاه-NVR'>استعلام 15 دستگاه NVR / استعلام, استعلام 15 دستگاه NVR</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039780/استعلام-مرمت-و-رفع-نواقص-تاسیسات-برقی'>استعلام مرمت و رفع نواقص تاسیسات برقی / استعلام , استعلام مرمت و رفع نواقص تاسیسات برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039781/استعلام-​پست-لارومیگوآب-شیرین'>استعلام ​پست لارومیگوآب شیرین / استعلام، استعلام ​پست لارومیگوآب شیرین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039782/استعلام-تهیه-تجهیزات-و-اجرای-شبکه--'>استعلام تهیه تجهیزات و اجرای شبکه ... / استعلام,استعلام تهیه تجهیزات و اجرای شبکه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039783/استعلام-آب-رسانی؛-مدیریت--'>استعلام آب رسانی؛ مدیریت... / استعلام, استعلام آب رسانی؛ مدیریت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039784/استعلام-پیرومتر'>استعلام پیرومتر / استعلام پیرومتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039785/استعلام-خرید-14-ردیف-انواع-ابزارآلات'>استعلام خرید 14 ردیف انواع ابزارآلات / استعلام, استعلام خرید 14 ردیف انواع ابزارآلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039786/استعلام-آنتی-سرم-درخواستی--'>استعلام آنتی سرم درخواستی ... / استعلام,استعلام آنتی سرم درخواستی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039787/استعلام-118-دستگاه-دوربین'>استعلام 118 دستگاه دوربین  / استعلام, استعلام  118 دستگاه دوربین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039788/استعلام-تجهیزات-ترانس'>استعلام تجهیزات ترانس  / استعلام, استعلام تجهیزات ترانس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039789/استعلام-تهیه-مصالح-و-تجهیز-چاه'>استعلام تهیه مصالح و تجهیز چاه  / استعلام , استعلام تهیه مصالح و تجهیز چاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039790/استعلام-آشکارسازها-و-انتقال-دهنده-های-سیگنال--'>استعلام آشکارسازها و انتقال دهنده های سیگنال ... / استعلام,استعلام آشکارسازها و انتقال دهنده های سیگنال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039791/استعلام-تهیه-و-احداث-یک-باب-فنس-و-محوطه'>استعلام تهیه و احداث یک باب فنس و محوطه  / استعلام ,استعلام تهیه و احداث یک باب فنس و محوطه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039792/مناقصه-ساخت-و-نصب-1000-انشعاب-پلی-اتیلن'>مناقصه ساخت و نصب 1000 انشعاب پلی اتیلن / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه ساخت و نصب 1000 انشعاب پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039793/استعلام-عملیات-لایروبی-و-ریپ-رپ-چینی'>استعلام عملیات لایروبی و ریپ رپ چینی / استعلام , استعلام عملیات لایروبی و ریپ رپ چینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039794/مناقصه-خرید-سیم-هادی-لینکس-و-سیم-محافظ'>مناقصه خرید سیم هادی لینکس و سیم محافظ  / مناقصه , مناقصه خرید سیم هادی لینکس و سیم محافظ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039795/فراخوان-تجدید-مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-خدمات-نگهبانی'>فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات نگهبانی / فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات نگهبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039796/مناقصه-اجرای-سنگ-فرش-روستاهای--'>مناقصه اجرای سنگ فرش روستاهای... / مناقصه، مناقصه اجرای سنگ فرش روستاهای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039797/استعلام-اسکنر-A3-KODAK-3200'>استعلام اسکنر A3 KODAK 3200 / استعلام ,استعلام اسکنر A3 KODAK 3200</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039798/استعلام-تایم-پهنای-باند-دیتای'>استعلام تایم پهنای باند دیتای / استعلام ,استعلام تایم پهنای باند دیتای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039799/استعلام-لوله-فولادی-ساده-و-مشبک--'>استعلام لوله فولادی ساده و مشبک ... / استعلام,استعلام لوله فولادی ساده و مشبک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039800/استعلام-یونیت-SLD64'>استعلام یونیت SLD64 / استعلام, استعلام یونیت SLD64</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039801/استعلام-احداث-نیروگاه-خورشیدی'>استعلام احداث نیروگاه خورشیدی / استعلام ,استعلام احداث نیروگاه خورشیدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039802/استعلام-تهیه-و-اجرای-یک-باب-فونداسیون'>استعلام تهیه و اجرای یک باب فونداسیون / استعلام, استعلام تهیه و اجرای یک باب فونداسیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039803/استعلام-مرمت-و-رفع-نواقص-تاسیسات-برقی'>استعلام مرمت و رفع نواقص تاسیسات برقی / استعلام , استعلام مرمت و رفع نواقص تاسیسات برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039804/مناقصه-اجرای-جدول-و-سنگ-فرش-روستاهای--'>مناقصه اجرای جدول و سنگ فرش روستاهای...  / مناقصه، مناقصه اجرای جدول و سنگ فرش روستاهای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039805/مناقصه-اجرای-سنگ-فرش-روستاهای--'>مناقصه اجرای سنگ فرش روستاهای... / مناقصه، مناقصه اجرای سنگ فرش روستاهای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039806/استعلام-نصب-یکدستگاه-ترانس'>استعلام نصب یکدستگاه ترانس / استعلام , استعلام نصب یکدستگاه ترانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039807/استعلام-بسته-شماره-122-96-81--'>استعلام بسته شماره 122-96-81 ... / استعلام,استعلام بسته شماره 122-96-81 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039808/مناقصه-اجرای-جدول-و-سنگ-فرش-روستاهای-سورال'>مناقصه اجرای جدول و سنگ فرش روستاهای سورال /  مناقصه اجرای جدول و سنگ فرش روستاهای سورال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039809/استعلام-چاپگر-کارت-دو-رو-زن'>استعلام چاپگر کارت دو رو زن / استعلام , استعلام چاپگر کارت دو رو زن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039810/مناقصه-اجرای-جدول-و-سنگ-فرش-روستاهای--'>مناقصه اجرای جدول و سنگ فرش روستاهای...  / مناقصه، مناقصه اجرای جدول و سنگ فرش روستاهای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039811/مناقصه-اجرای-سنگ-فرش-روستاهای-باشبلاغ-و--'>مناقصه اجرای سنگ فرش روستاهای باشبلاغ و ...  / مناقصه، مناقصه اجرای سنگ فرش روستاهای باشبلاغ و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039812/استعلام-دروازه-فوتسال-طرح-جدید-با-لوله--'>استعلام دروازه فوتسال طرح جدید با لوله... / استعلام,استعلام دروازه فوتسال طرح جدید با لوله...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039813/استعلام-اجرای-طرح-هادی--'>استعلام اجرای طرح هادی ... / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039814/مناقصه-اجرای-سنگ-فرش-روستای-وله-ژیر'>مناقصه اجرای سنگ فرش روستای وله ژیر  / مناقصه، مناقصه اجرای سنگ فرش روستای وله ژیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039815/استعلام-کاور-چرخ-دنده-و--'>استعلام کاور چرخ دنده و ...  / استعلام ,استعلام کاور چرخ دنده و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039816/مناقصه-اجرای-سنگ-فرش-روستاهای--'>مناقصه اجرای سنگ فرش روستاهای ... / مناقصه، مناقصه اجرای سنگ فرش روستاهای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039817/استعلام-خرید-اتصالات'>استعلام خرید اتصالات / استعلام , استعلام خرید اتصالات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039818/استعلام-عملیات-اجرایی-حفر-کانال--'>استعلام عملیات اجرایی حفر کانال ... / استعلام,استعلام عملیات اجرایی حفر کانال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039819/استعلام-پرینتر-دو-رو-زن-hp-402dn'>استعلام پرینتر دو رو زن hp 402dn / استعلام، استعلام پرینتر دو رو زن hp 402dn</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039820/استعلام-​تونر-دستگاه-کپی-شارپ'>استعلام ​تونر دستگاه کپی شارپ / استعلام , استعلام ​تونر دستگاه کپی شارپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039821/مناقصه-اجرای-جدول-و-سنگ-فرش-روستاهای--'>مناقصه اجرای جدول و سنگ فرش روستاهای... / مناقصه، مناقصه اجرای جدول و سنگ فرش روستاهای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039822/مناقصه-مطالعه-و-طراحی-معماری'>مناقصه مطالعه و طراحی معماری  / مناقصه مطالعه و طراحی معماری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039823/مناقصه-اجرای-سنگ-فرش-روستاهای-یازیبلاغی-و--'>مناقصه اجرای سنگ فرش روستاهای یازیبلاغی و ...  / مناقصه، مناقصه اجرای سنگ فرش روستاهای یازیبلاغی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039824/استعلام-کابل-150-1-NYY'>استعلام کابل 150*1 NYY / استعلام , استعلام کابل 150*1 NYY</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039825/استعلام-کنترل-سیل-و-رسوب-حوضه-آبخیز--'>استعلام کنترل سیل و رسوب حوضه آبخیز ... / استعلام,استعلام کنترل سیل و رسوب حوضه آبخیز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039826/مناقصه-اجرای-جدول-و-سنگ-فرش-روستاهای--'>مناقصه اجرای جدول و سنگ فرش روستاهای... / مناقصه، مناقصه اجرای جدول و سنگ فرش روستاهای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039827/مناقصه-اجرای-سنگ-فرش-روستای-کوره-دره'>مناقصه اجرای سنگ فرش روستای کوره دره  / مناقصه، مناقصه اجرای سنگ فرش روستای کوره دره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039828/مناقصه-اجرای-جدول-و-سنگ-فرش-روستاهای-کرگ-آباد'>مناقصه اجرای جدول و سنگ فرش روستاهای کرگ آباد / مناقصه اجرای جدول و سنگ فرش روستاهای کرگ آباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039829/استعلام-تهیه-و-نصب-درب-ریلی'>استعلام تهیه و نصب درب ریلی / استعلام , استعلام تهیه و نصب درب ریلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039830/استعلام-تجهیزات-و-وسایل'>استعلام تجهیزات و وسایل / استعلام، استعلام تجهیزات و وسایل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039831/استعلام-کابل-جبران-ساز--'>استعلام کابل جبران ساز... / استعلام, استعلام کابل جبران ساز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039832/مناقصه-اجرای-سنگ-فرش-روستای-شمسه'>مناقصه اجرای سنگ فرش روستای شمسه  / مناقصه، مناقصه اجرای سنگ فرش روستای شمسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039833/مناقصه-اجرای-جدول-و-سنگ-فرش-روستاهای--'>مناقصه اجرای جدول و سنگ فرش روستاهای... / مناقصه، مناقصه اجرای جدول و سنگ فرش روستاهای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039834/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-آب'>استعلام لوله پلی اتیلن آب / استعلام,استعلام لوله پلی اتیلن آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039835/استعلام-دستگاه-حضور-و-غیاب-تصویری'>استعلام دستگاه حضور و غیاب تصویری  / استعلام, استعلام دستگاه حضور و غیاب تصویری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039836/استعلام-لوله-کاروگیت-فاضلابی'>استعلام لوله کاروگیت فاضلابی  / استعلام ,استعلام لوله کاروگیت فاضلابی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039837/مناقصه-اجرای-سنگ-فرش-روستاهای-تخت-زنگی-و--'>مناقصه اجرای سنگ فرش روستاهای تخت زنگی و ...  / مناقصه , مناقصه اجرای سنگ فرش روستاهای تخت زنگی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039838/استعلام-ریبون-چاپگر'>استعلام ریبون چاپگر  / استعلام , استعلام ریبون چاپگر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039839/مناقصه-اجرای-جدول-و-سنگ-فرش-روستاهای--'>مناقصه اجرای جدول و سنگ فرش روستاهای... / مناقصه، مناقصه اجرای جدول و سنگ فرش روستاهای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039840/مناقصه-اجرای-سنگ-فرش-روستای-ایرانخواه'>مناقصه اجرای سنگ فرش روستای ایرانخواه  / مناقصه , مناقصه اجرای سنگ فرش روستای ایرانخواه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039841/مناقصه-اجرای-سنگ-فرش-روستاهای-گرگرعلیا-و--'>مناقصه اجرای سنگ فرش روستاهای گرگرعلیا و ...  / مناقصه , مناقصه اجرای سنگ فرش روستاهای گرگرعلیا و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039842/استعلام-تعمیر-پل-رودخانه-شور'>استعلام تعمیر پل رودخانه شور / استعلام,استعلام تعمیر پل رودخانه شور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039843/استعلام-دوربین--صوتی-و-تصویر'>استعلام دوربین ، صوتی و تصویر / استعلام , استعلام دوربین ، صوتی و تصویر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039844/استعلام-نیازمند-6-عدد-دوربین-مداربسته'> استعلام نیازمند 6 عدد دوربین مداربسته / استعلام,  استعلام نیازمند 6 عدد دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039845/استعلام-باطری-ups-و-شارژر-باطری'>استعلام باطری ups و شارژر باطری / استعلام , استعلام باطری ups و شارژر باطری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039846/استعلام-مرمت-و-رفع-نواقص-تاسیسات-برقی--'>استعلام مرمت و رفع نواقص تاسیسات برقی ... / استعلام,استعلام مرمت و رفع نواقص تاسیسات برقی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039847/استعلام-ساماندهی-و-نگهداری-کانال-های'>استعلام ساماندهی و نگهداری کانال های  / استعلام , استعلام ساماندهی و نگهداری کانال های </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039848/استعلام-سیم-پیچی-یک-دستگاه-الکتروموتور'>استعلام سیم پیچی یک دستگاه الکتروموتور / استعلام، استعلام سیم پیچی یک دستگاه الکتروموتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039849/استعلام-تهیه-مصالح-و-تجهیز-چاه'>استعلام تهیه مصالح و تجهیز چاه  / استعلام , استعلام تهیه مصالح و تجهیز چاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039850/استعلام-خرید-دوربین-مداربسته'>استعلام خرید دوربین مداربسته / استعلام , استعلام خرید دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039851/استعلام-اتصالات-آب'>استعلام اتصالات آب / استعلام , استعلام اتصالات آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039852/استعلام-​کامپیوتر'>استعلام ​کامپیوتر / استعلام, استعلام ​کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039853/مناقصه-خرید-و-راه-اندازی-سه-دستگاه-چیلر-هوا-خنک-بیمارستان--'>مناقصه خرید و راه اندازی سه دستگاه چیلر هوا خنک بیمارستان... / مناقصه عمومی, مناقصه خرید و راه اندازی سه دستگاه چیلر هوا خنک بیمارستان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039854/فراخوان-عمومی-انجام-عملیات-ساخت-ساختمان-آزمایشگاه'>فراخوان عمومی انجام عملیات ساخت ساختمان آزمایشگاه / فراخوان عمومی انجام عملیات ساخت ساختمان آزمایشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039855/استعلام-13-دستگاه-کیس'>استعلام 13 دستگاه کیس / استعلام,استعلام 13 دستگاه کیس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039856/استعلام-یک-دستگاه-مودم--'>استعلام یک دستگاه مودم ... / استعلام,استعلام یک دستگاه مودم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039857/استعلام-خرید-مقدار-3000-کیلوگرم-هیدرازین-هیدراته'>استعلام خرید مقدار 3000 کیلوگرم هیدرازین هیدراته / استعلام، استعلام خرید مقدار 3000 کیلوگرم هیدرازین هیدراته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039858/استعلام-تاسیسات-رادیاتور-و-پکیج'>استعلام تاسیسات رادیاتور و پکیج / استعلام , استعلام تاسیسات رادیاتور و پکیج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039859/استعلام-اجرای-حفر-چاه'>استعلام اجرای حفر چاه / استعلام, استعلام اجرای حفر چاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039860/استعلام-نایلکس-پلاستیکی'>استعلام نایلکس پلاستیکی  / استعلام ,استعلام نایلکس پلاستیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039861/استعلام-نصب-تابلو-برق-dc-و-کابلکشی'>استعلام نصب تابلو برق dc و کابلکشی / استعلام , استعلام نصب تابلو برق dc و کابلکشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039862/استعلام-خرید-کفش-عایق-برق'>استعلام خرید کفش عایق برق  / استعلام , استعلام خرید کفش عایق برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039863/استعلام-نصب-دیوارپوش-و-سقف-کاذب'>استعلام نصب دیوارپوش و سقف کاذب / استعلام,استعلام نصب دیوارپوش و سقف کاذب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039864/مناقصه-بروزرسانی-و-مستند-سازی-استانداردهای-سیستم-مدیریت-یکپارچه--'>مناقصه بروزرسانی و مستند سازی استانداردهای سیستم مدیریت یکپارچه... / مناقصه، مناقصه بروزرسانی و مستند سازی استانداردهای سیستم مدیریت یکپارچه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039865/استعلام-کابل-300-1-NYY'>استعلام کابل 300*1 NYY / استعلام , استعلام کابل 300*1 NYY</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039866/استعلام-دستگاه-کاغذ-خردکن-نیکیتا'>استعلام دستگاه کاغذ خردکن نیکیتا / استعلام,استعلام دستگاه کاغذ خردکن نیکیتا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039867/استعلام-خرید-لوازم-اداری-بهزیستی'>استعلام خرید لوازم اداری بهزیستی  / استعلام, استعلام خرید لوازم اداری بهزیستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039868/استعلام-ترموکوپل'>استعلام ترموکوپل / استعلام، استعلام ترموکوپل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039869/استعلام-ساخت-مخزن-فلزی-آب--مستحکم-سازی'>استعلام ساخت مخزن فلزی آب - مستحکم سازی / استعلام, استعلام ساخت مخزن فلزی آب - مستحکم سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039870/استعلام-خرید-اسکنر-چهر-کاره--'>استعلام خرید اسکنر، چهر کاره ... / استعلام , استعلام خرید اسکنر، چهر کاره ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039871/استعلام-مرمت-و-رفع-نواقص-تاسیسات-برقی--'>استعلام مرمت و رفع نواقص تاسیسات برقی ... / استعلام , استعلام مرمت و رفع نواقص تاسیسات برقی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039872/استعلام-عملیات-بازسازی--'>استعلام عملیات بازسازی ... / استعلام,استعلام عملیات بازسازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039873/استعلام-اسکنر-A3-KODAK-3200'>استعلام اسکنر A3 KODAK 3200 / استعلام ,استعلام اسکنر A3 KODAK 3200</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039874/فراخوان-عمومی-انجام-عملیات-سرویس-توربو'>فراخوان عمومی انجام عملیات سرویس توربو / فراخوان عمومی انجام عملیات سرویس توربو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039875/استعلام-بسته-شماره-24--96--82-منطقه-غرب'>استعلام بسته شماره 24 - 96 - 82 منطقه غرب  / استعلام, استعلام بسته شماره 24 - 96 - 82 منطقه غرب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039876/استعلام-اورهال-سه-دستگاه-تپ-چنجر'>استعلام اورهال سه دستگاه تپ چنجر / استعلام ,استعلام اورهال سه دستگاه تپ چنجر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039878/استعلام-تهیه-مصالح-غیر-از-ترانس-و-تیر--'>استعلام تهیه مصالح، غیر از ترانس و تیر... / استعلام، استعلام تهیه مصالح، غیر از ترانس و تیر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039879/استعلام-نوت-بوک'>استعلام نوت بوک / استعلام, استعلام نوت بوک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039880/استعلام-خرید-لوازم-شبکه-و-نصب-آن-در-محل-نیروگاه-بیستون'>استعلام خرید لوازم شبکه و نصب آن در محل نیروگاه بیستون / استعلام، استعلام خرید لوازم شبکه و نصب آن در محل نیروگاه بیستون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039881/استعلام-آبسردکن-2-شیره-خوابیده'>استعلام آبسردکن 2 شیره خوابیده / استعلام , استعلام آبسردکن 2 شیره خوابیده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039882/استعلام-بسته-شماره-27-96-82-منطقه-غرب'>استعلام بسته شماره 27-96-82 منطقه غرب  / استعلام, استعلام بسته شماره 27-96-82 منطقه غرب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039883/استعلام-المنت-LP'>استعلام المنت LP  / استعلام, استعلام المنت LP </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039884/استعلام-عملیات-لایروبی-و-ریپ-رپ-چینی--'>استعلام عملیات لایروبی و ریپ رپ چینی ... / استعلام,استعلام عملیات لایروبی و ریپ رپ چینی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039885/استعلام-اجرای-طرح-هادی--'>استعلام اجرای طرح هادی ... / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039886/استعلام-خرید-و-نصب-باطری'>استعلام خرید و نصب باطری  / استعلام, استعلام خرید و نصب باطری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039887/استعلام-واگذاری-خرید-خدمات-امور-نگهداشت-سخت-افزار--'>استعلام واگذاری خرید خدمات امور نگهداشت سخت افزار... / استعلام, استعلام واگذاری خرید خدمات امور نگهداشت سخت افزار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039888/استعلام-خرید-و-نصب-تجهیزات-سیستم-دوربین'>استعلام خرید و نصب تجهیزات سیستم دوربین / استعلام, استعلام خرید و نصب تجهیزات سیستم دوربین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039889/فراخوان-عمومی-انجام-عملیات-خرید-ترپ-ایمنی-سیلندر-یک-تنی-گاز'>فراخوان عمومی انجام عملیات خرید ترپ ایمنی سیلندر یک تنی گاز / فراخوان عمومی انجام عملیات خرید ترپ ایمنی سیلندر یک تنی گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039890/استعلام-چاپگر-کارت-دو-رو-زن'>استعلام چاپگر کارت دو رو زن / استعلام , استعلام چاپگر کارت دو رو زن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039891/استعلام-اسکنر-A4-KODAK-2820'>استعلام اسکنر A4 KODAK 2820 / استعلام، استعلام اسکنر A4 KODAK 2820</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039892/استعلام-خرید-9-دستگاه-تابلو-AC-با-کلی--'>استعلام خرید 9 دستگاه تابلو AC با کلی... / استعلام, استعلام خرید 9 دستگاه تابلو AC با کلی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039893/لغو-مناقصه-مدیریت-و-راهبری--نگهداری-و-بهره-برداری-صحیح-از-شبکه'>لغو مناقصه مدیریت و راهبری ، نگهداری و بهره برداری صحیح از شبکه  / لغو مناقصه , مناقصه مدیریت و راهبری ، نگهداری و بهره برداری صحیح از شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039894/استعلام-محصولات-شیمیائی'>استعلام محصولات شیمیائی / استعلام,استعلام محصولات شیمیائی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039895/استعلام-بسته-شماره-28-96-82-منطقه--'>استعلام بسته شماره 28- 96- 82 منطقه ... / استعلام, استعلام بسته شماره 28- 96- 82 منطقه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039896/استعلام-لوله-و-اتصالات-پروپلین'>استعلام لوله و اتصالات پروپلین  / استعلام, استعلام لوله و اتصالات پروپلین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039897/استعلام-​خرید-6-دستگاه-ترانس-جریان'>استعلام ​خرید 6 دستگاه ترانس جریان / استعلام, استعلام ​خرید 6 دستگاه ترانس جریان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039898/استعلام-​اجرای-دیوارپوش-و-قرنیز'>استعلام ​اجرای دیوارپوش و قرنیز / استعلام,استعلام ​اجرای دیوارپوش و قرنیز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039899/استعلام-پرینتر-دو-رو-زن-hp-402dn'>استعلام پرینتر دو رو زن hp 402dn / استعلام، استعلام پرینتر دو رو زن hp 402dn</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039900/استعلام-​​شیرآلات'>استعلام ​​شیرآلات / استعلام ,استعلام ​​شیرآلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039901/استعلام-تغییرات-طبقه-همکف'>استعلام تغییرات طبقه همکف / استعلام, استعلام تغییرات طبقه همکف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039902/همایش-مدیریت--حسابداری--اقتصاد-و-علوم-اجتماعی'>همایش مدیریت ، حسابداری ، اقتصاد و علوم اجتماعی  / همایش مدیریت ، حسابداری ، اقتصاد و علوم اجتماعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039903/مناقصه-خدمات-سیم-پیچی-دو-دستگاه-آرمیچر-موتور-حرکت-و-برداشت-و-فشار-اکسکاواتور'>مناقصه خدمات سیم پیچی دو دستگاه آرمیچر موتور حرکت و برداشت و فشار اکسکاواتور  / مناقصه خدمات سیم پیچی دو دستگاه آرمیچر موتور حرکت و برداشت و فشار اکسکاواتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039904/استعلام-خرید-دیگ-فولادی--'>استعلام خرید دیگ فولادی ... / استعلام,استعلام خرید دیگ فولادی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039905/استعلام-آب-رسانی؛-مدیریت--'>استعلام آب رسانی؛ مدیریت... / استعلام, استعلام آب رسانی؛ مدیریت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039906/استعلام-​خازن-و-کنتاکتور'>استعلام ​خازن و کنتاکتور / استعلام, استعلام ​خازن و کنتاکتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039907/استعلام-هارد-کشویی-سرور-اچ-پی-PROLINT--'>استعلام هارد کشویی سرور اچ پی PROLINT.... / استعلام, استعلام هارد کشویی سرور اچ پی PROLINT....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039908/استعلام-اجرای-عملیات-حفاری-یک-حلقه-چاه'>استعلام اجرای عملیات حفاری یک حلقه چاه  / استعلام , استعلام اجرای عملیات حفاری یک حلقه چاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039909/استعلام-تلویزیون'>استعلام تلویزیون / استعلام , استعلام تلویزیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039910/استعلام-پرینتر-اچ-پی-1102'>استعلام پرینتر اچ پی 1102 / استعلام,استعلام پرینتر اچ پی 1102</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039911/استعلام-پتو-یک-نفره-گلبافت'>استعلام پتو یک نفره گلبافت / استعلام, استعلام پتو یک نفره گلبافت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039912/استعلام-25-قلم-تجهیزات-امداد-کوهستان'>استعلام 25 قلم تجهیزات امداد کوهستان / استعلام ,استعلام 25 قلم تجهیزات امداد کوهستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039913/استعلام-تجهیزات-برق-اضطراری-و-ابزارهای-'>استعلام تجهیزات برق اضطراری و ابزارهای.. / استعلام, استعلام تجهیزات برق اضطراری و ابزارهای..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039914/استعلام-انجام-خدمات-تسهیل-گری--'>استعلام انجام خدمات تسهیل گری... / استعلام، استعلام انجام خدمات تسهیل گری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039915/استعلام-کیبورد-و-موس-وایرلس-بی-سیم'>استعلام کیبورد و موس وایرلس بی سیم / استعلام ,استعلام کیبورد و موس وایرلس بی سیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039916/استعلام-نصب-سیم-خاردار-خطی'>استعلام نصب سیم خاردار خطی  / استعلام, استعلام نصب سیم خاردار خطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039917/استعلام-حفاظ-آکاردئونی'>استعلام حفاظ آکاردئونی   / استعلام ,استعلام حفاظ آکاردئونی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039918/فراخوان-اطلاع-رسانی-جهت-تعمیر-یک-دستگاه-بورت-متلر-تولدو'>فراخوان اطلاع رسانی جهت تعمیر یک دستگاه بورت متلر تولدو  / فراخوان، فراخوان اطلاع رسانی جهت تعمیر یک دستگاه بورت متلر تولدو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039919/استعلام-​عملیات-اجرایی-نصب-1000-رشته'>استعلام ​عملیات اجرایی نصب 1000 رشته / استعلام, استعلام ​عملیات اجرایی نصب 1000 رشته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039920/استعلام-لاستیک-خودرو'>استعلام لاستیک خودرو / استعلام,استعلام لاستیک خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039921/استعلام-جابجایی-شبکه-برق-روستا'>استعلام جابجایی شبکه برق روستا / استعلام, استعلام جابجایی شبکه برق روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039922/استعلام-خرید-تجهیزات-آزمایشگاه-فیزیولوژی'>استعلام خرید تجهیزات آزمایشگاه فیزیولوژی / استعلام خرید تجهیزات آزمایشگاه فیزیولوژی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039923/استعلام-جابجایی-شبکه-برق-روستا'>استعلام جابجایی شبکه برق روستا / استعلام, استعلام جابجایی شبکه برق روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039924/استعلام-اجرای-بهسازی-محیط-و-اصلاح-معابر--'>استعلام اجرای بهسازی محیط و اصلاح معابر... / استعلام, استعلام اجرای بهسازی محیط و اصلاح معابر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039925/استعلام-​خرید-مصالح-میلگرد-و-بتن-آماده'>استعلام ​خرید مصالح میلگرد و بتن آماده / استعلام, استعلام ​خرید مصالح میلگرد و بتن آماده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039926/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری / استعلام, استعلام کامپیوتر و فناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039927/استعلام-اجرای-طرح-هادی--'>استعلام اجرای طرح هادی ... / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039928/استعلام-اجرای-طرح-هادی--'>استعلام اجرای طرح هادی ... / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039929/استعلام-گونی-پلاستیکی'>استعلام گونی پلاستیکی  / استعلام , استعلام گونی پلاستیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039930/استعلام-تلویزیون'>استعلام تلویزیون / استعلام , استعلام تلویزیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039931/مناقصه-خرید-و-راه-اندازی-هفت-دستگاه-هواساز'>مناقصه خرید و راه اندازی هفت دستگاه هواساز  / مناقصه,مناقصه خرید و راه اندازی هفت دستگاه هواساز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039932/استعلام-​چهار-آیتم-سیم-آلومینیومی'>استعلام ​چهار آیتم سیم آلومینیومی  / استعلام,استعلام ​چهار آیتم سیم آلومینیومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039933/استعلام-دوربین-نیکون-مدل-5600--'>استعلام دوربین نیکون مدل 5600 ... / استعلام,استعلام دوربین نیکون مدل 5600 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039934/استعلام-خرید-پرینتر'>استعلام خرید پرینتر / استعلام, استعلام خرید پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039935/استعلام-​اجرای-درز-انبساط-با-آسفالت-پلی'>استعلام ​اجرای درز انبساط با آسفالت پلی / استعلام, استعلام ​اجرای درز انبساط با آسفالت پلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039936/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری--'>استعلام کامپیوتر و فناوری... / استعلام , استعلام کامپیوتر و فناوری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039937/استعلام-انجام-خدمات-تسهیل-گری--'>استعلام انجام خدمات تسهیل گری... / استعلام، استعلام انجام خدمات تسهیل گری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039938/استعلام-میز-کنفرانس'>استعلام میز کنفرانس / استعلام,استعلام میز کنفرانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039939/استعلام-بازرسی-از-تجهیزات-زمین-های--'>استعلام بازرسی از تجهیزات زمین های ... / استعلام , استعلام بازرسی از تجهیزات زمین های ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039940/استعلام-نگهداری-و-خدمات'>استعلام نگهداری و خدمات / استعلام, استعلام نگهداری و خدمات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039941/استعلام-6-عدد-فایل-فلزی-دوار-رمز-دار'>استعلام 6 عدد فایل فلزی دوار رمز دار  / استعلام, استعلام 6 عدد فایل فلزی دوار رمز دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039942/استعلام-تهیه-و-نصب-و-تهیه-گاردریل-با-متعلقات'>استعلام تهیه و نصب و تهیه گاردریل با متعلقات  / استعلام, استعلام تهیه و نصب و تهیه گاردریل با متعلقات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039943/استعلام-اجرای-1000-متر-مربع-آسفالت--'>استعلام اجرای 1000 متر مربع آسفالت... / استعلام, استعلام اجرای 1000 متر مربع آسفالت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039944/استعلام-رنگ-آمیزی-کانکس-و-فنس-چشمی'>استعلام رنگ آمیزی کانکس و فنس چشمی / استعلام, استعلام رنگ آمیزی کانکس و فنس چشمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039945/استعلام-عدس--'>استعلام عدس ... / استعلام,استعلام عدس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039946/استعلام-خرید-فایروال-ایرانی-مدل-DSC-8000'>استعلام خرید فایروال ایرانی مدل DSC-8000 / استعلام,استعلام خرید فایروال ایرانی مدل DSC-8000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039947/استعلام-ماکارانی'>استعلام ماکارانی  / استعلام ,استعلام ماکارانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039948/استعلام-خرید-مصالح-آسفالتی'>استعلام خرید مصالح آسفالتی  / استعلام , استعلام خرید مصالح آسفالتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039949/استعلام-خرید-آذوقه'>استعلام خرید آذوقه  / استعلام, استعلام خرید آذوقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039950/استعلام-gear-s3-classic'>استعلام gear s3 classic / استعلام ,استعلام gear s3 classic</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039951/استعلام-انجام-خدمات-تسهیل-گری--'>استعلام انجام خدمات تسهیل گری ... / استعلام,استعلام انجام خدمات تسهیل گری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039952/استعلام-تجهیزات-پزشکی'>استعلام تجهیزات پزشکی / استعلام,استعلام تجهیزات پزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039953/استعلام-کدورت-سنج'>استعلام کدورت سنج  / استعلام ,استعلام کدورت سنج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039954/استعلام-تجهیزات-و-اقلام-متعلق-به-تابلو'>استعلام تجهیزات و اقلام متعلق به تابلو / استعلام, استعلام تجهیزات و اقلام متعلق به تابلو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039955/استعلام-​قیچی-مفتول-بر-چینی-دستی--'>استعلام ​قیچی مفتول بر چینی دستی... / استعلام, استعلام ​قیچی مفتول بر چینی دستی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039956/استعلام-سیب-زمینی-تازه-فاقد-بسته-بندی'>استعلام سیب زمینی تازه فاقد بسته بندی / استعلام ,استعلام سیب زمینی تازه فاقد بسته بندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039957/استعلام-کاتتر-همودیالیز-دایم-هموستار'>استعلام کاتتر همودیالیز دایم هموستار / استعلام ,استعلام کاتتر همودیالیز دایم هموستار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039958/استعلام-​لوله-پلی-پروپیلین-Pp'>استعلام ​لوله پلی پروپیلین Pp / استعلام, استعلام ​لوله پلی پروپیلین Pp</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039959/استعلام-خرید-کارتریج-ایرانی'>استعلام خرید کارتریج ایرانی  / استعلام, استعلام خرید کارتریج ایرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039960/استعلام-تهیه-و-نصب-گاردریل-با-متعلقات--'>استعلام تهیه و نصب گاردریل با متعلقات ... / استعلام,استعلام تهیه و نصب گاردریل با متعلقات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039961/استعلام-گلدوزی-آرم-درجه-ایثار'>استعلام گلدوزی آرم درجه ایثار  / استعلام ,استعلام گلدوزی آرم درجه ایثار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039962/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-جهت-انجام-خدمات-نفرماهی'>مناقصه انتخاب پیمانکار جهت انجام خدمات نفرماهی / مناقصه انتخاب پیمانکار جهت انجام خدمات نفرماهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039963/فراخوان-خرید-تجهیزات-مرکز-کنترل'>فراخوان خرید تجهیزات مرکز کنترل  / فراخوان خرید تجهیزات مرکز کنترل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039964/استعلام-خرید-تجهیزات-ملزومات-کامپیوتری'>استعلام خرید تجهیزات ملزومات کامپیوتری  / استعلام, استعلام خرید تجهیزات ملزومات کامپیوتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039965/استعلام-دیوارهای-پیش-ساخته-بتنی'>استعلام دیوارهای پیش ساخته بتنی / استعلام,استعلام دیوارهای پیش ساخته بتنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039966/استعلام-خرید-و-حمل-مصالح-جهت-آسفالت'>استعلام خرید و حمل مصالح جهت آسفالت / استعلام , استعلام خرید و حمل مصالح جهت آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039967/فراخوان-ارزیابی-کیفی-تکثیر--اسکن-کپی--پرینت-رنگی-و--'>فراخوان ارزیابی کیفی تکثیر ، اسکن کپی ، پرینت رنگی و ...  / فراخوان ارزیابی کیفی تکثیر ، اسکن کپی ، پرینت رنگی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039968/استعلام-ورق-پلی-اتیلن-تیوار-1000-با-ضخامت-15MM'>استعلام ورق پلی اتیلن تیوار 1000 با ضخامت 15MM /  استعلام  , استعلام  ورق پلی اتیلن تیوار 1000 با ضخامت 15MM</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039969/استعلام-دارو'>استعلام دارو  / استعلام, استعلام دارو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039970/استعلام-دستگاه-ذخیره-ساز-رایانه'>استعلام دستگاه ذخیره ساز رایانه  / استعلام, استعلام دستگاه ذخیره ساز رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039971/استعلام-شلوار-تک-فرم'>استعلام شلوار تک فرم  / استعلام ،استعلام شلوار تک فرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039972/استعلام-عملیات-احداث-فنس-و-بانک-خازنی--'>استعلام عملیات احداث فنس و بانک خازنی... / استعلام, استعلام عملیات احداث فنس و بانک خازنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039973/استعلام-تهیه-و-نصب-و-راه-اندازی-دستگاه'>استعلام تهیه و نصب و راه اندازی دستگاه / استعلام, استعلام تهیه و نصب و راه اندازی دستگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039974/فراخوان-اجرای-حوضچه-استخر-داخل-پارک-12-هکتاری'>فراخوان اجرای حوضچه استخر داخل پارک 12 هکتاری  / فراخوان اجرای حوضچه استخر داخل پارک 12 هکتاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039975/مناقصه-اجرای-عملیات-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت'>مناقصه اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت / مناقصه , مناقصه اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039976/استعلام-تابلو-برق'>استعلام تابلو برق  / استعلام,استعلام تابلو برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039977/استعلام-شلوار-سرمه-ای'>استعلام شلوار سرمه ای / استعلام , استعلام شلوار سرمه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039978/مناقصه-اجرای-عملیات-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت'>مناقصه اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت / مناقصه , مناقصه اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039979/استعلام-پریز-چهار-خانه'>استعلام پریز چهار خانه  / استعلام , استعلام پریز چهار خانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039980/استعلام-سطل-زباله-چرخدار'>استعلام سطل زباله چرخدار / استعلام , استعلام سطل زباله چرخدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039981/استعلام-بسته-شماره-37-96-82-منطقه-غرب--'>استعلام بسته شماره 37- 96- 82 منطقه غرب... / استعلام, استعلام بسته شماره 37- 96- 82 منطقه غرب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039982/استعلام-گریتینگ-تسمه-در-تسمه-گالوانیزه'>استعلام گریتینگ تسمه در تسمه گالوانیزه / استعلام , استعلام گریتینگ تسمه در تسمه گالوانیزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039983/استعلام-تعویض-و-تعمیر-تعدادی-از-هواکشها'>استعلام تعویض و تعمیر تعدادی از هواکشها / استعلام ,استعلام تعویض و تعمیر تعدادی از هواکشها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039984/استعلام-تجهیزات-امنیتی'>استعلام تجهیزات امنیتی / استعلام , استعلام تجهیزات امنیتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039985/استعلام-بازرسی-و-نمونه-برداری-طرح-طاها--'>استعلام بازرسی و نمونه برداری طرح طاها... / استعلام, استعلام بازرسی و نمونه برداری طرح طاها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039986/استعلام-موکت-و-فایل'>استعلام موکت و فایل / استعلام,استعلام موکت و فایل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039987/استعلام-2-عدد-گیر-موتور-و--'>استعلام 2 عدد گیر موتور و... / استعلام ,استعلام 2 عدد گیر موتور و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039988/استعلام-لوازم-خانگی'>استعلام لوازم خانگی / استعلام , استعلام لوازم خانگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039989/استعلام-الکتروپمپ-83-کیلووات--'>استعلام الکتروپمپ 83 کیلووات ... / استعلام,استعلام الکتروپمپ 83 کیلووات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039990/استعلام-انجام-خدمات-تسهیل-گری--'>استعلام انجام خدمات تسهیل گری ... / استعلام,استعلام انجام خدمات تسهیل گری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039991/استعلام-خرید-کلی-باتری-خشک-قابل-شارژ'>استعلام خرید کلی باتری خشک قابل شارژ / استعلام,استعلام خرید کلی باتری خشک قابل شارژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039992/استعلام-نصب-سیم-خاردار-خطی'>استعلام نصب سیم خاردار خطی  / استعلام, استعلام نصب سیم خاردار خطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039993/استعلام-ماشین-حساب'>استعلام ماشین حساب / استعلام, استعلام ماشین حساب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039994/استعلام-انجام-خدمات-تسهیل-گری--'>استعلام انجام خدمات تسهیل گری ... / استعلام,استعلام انجام خدمات تسهیل گری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039995/استعلام-تهیه-خرید-تجهیزات-نصب-پشتیبانی'>استعلام تهیه، خرید تجهیزات، نصب، پشتیبانی / استعلام,استعلام تهیه، خرید تجهیزات، نصب، پشتیبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039996/استعلام-خرید-تجهیزات-ارتباطی'>استعلام خرید تجهیزات ارتباطی  / استعلام , استعلام خرید تجهیزات ارتباطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039997/استعلام-server-gen9'>استعلام server gen9  / استعلام,استعلام server gen9 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039998/استعلام-خرید-خدمات-گیاهپزشکی'>استعلام خرید خدمات گیاهپزشکی  / استعلام,استعلام خرید خدمات گیاهپزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039999/استعلام-میکروسکوپ'>استعلام میکروسکوپ / استعلام ,استعلام میکروسکوپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040000/استعلام-2-عدد-اسپیلت-اینورتر-سرد-و-گرم--'>استعلام 2 عدد اسپیلت اینورتر سرد و گرم ... / استعلام,استعلام 2 عدد اسپیلت اینورتر سرد و گرم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040001/فراخوان-مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت'>فراخوان مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت  / فراخوان مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040002/فراخوان-ارایه-خدمات-پرسنل-نفر-ماهی-در-حوزه-فنی'>فراخوان ارایه خدمات پرسنل نفر ماهی در حوزه فنی / فراخوان ارایه خدمات پرسنل نفر ماهی در حوزه فنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040003/استعلام-انجام-خدمات-تسهیل-گری--'>استعلام انجام خدمات تسهیل گری ... / استعلام,استعلام انجام خدمات تسهیل گری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040004/استعلام-قند-شکسته-ده-کیلویی'>استعلام قند شکسته ده کیلویی  / استعلام,استعلام قند شکسته ده کیلویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040005/استعلام-خرید-صندلی-گردان-و-ثابت'>استعلام خرید صندلی گردان و ثابت / استعلام, استعلام خرید صندلی گردان و ثابت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040006/استعلام-کلید-خلاء'>استعلام کلید خلاء / استعلام,استعلام کلید خلاء</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040007/استعلام-برنج-دانه-بلند'>استعلام برنج دانه بلند  / استعلام , استعلام برنج دانه بلند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040008/فراخوان-ارایه-خدمات-پرسنل-نفر-ماهی-در-حوزه-مالی'>فراخوان ارایه خدمات پرسنل نفر ماهی در حوزه مالی / فراخوان ارایه خدمات پرسنل نفر ماهی در حوزه مالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040009/مناقصه-انجام-کارهای-تکمیلی-کاسه-استادیوم'>مناقصه انجام کارهای تکمیلی کاسه استادیوم / مناقصه، مناقصه انجام کارهای تکمیلی کاسه استادیوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040010/استعلام-پمپ-سلوشن-چیلر-جذبی-100-تن'>استعلام پمپ سلوشن چیلر جذبی 100 تن / استعلام,استعلام پمپ سلوشن چیلر جذبی 100 تن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040011/استعلام-کانکس'>استعلام کانکس / استعلام , استعلام کانکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040012/استعلام-دیوارهای-پیش-ساخته'>استعلام دیوارهای پیش ساخته  / استعلام, استعلام دیوارهای پیش ساخته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040013/استعلام-کاتتر-همودیالیز-دایم-هموسپیلیت'>استعلام کاتتر همودیالیز دایم هموسپیلیت / استعلام ,استعلام کاتتر همودیالیز دایم هموسپیلیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040014/مناقصه-پروژه-گازرسانی'>مناقصه پروژه گازرسانی / مناقصه,مناقصه پروژه گازرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040015/استعلام-خرید-کف-کاذب--رنگ-اپوکسی'>استعلام خرید کف کاذب - رنگ اپوکسی / استعلام, استعلام خرید کف کاذب - رنگ اپوکسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040016/استعلام-خرید-نصب-و-راه-اندازی-سیستم'>استعلام خرید نصب و راه اندازی سیستم  / استعلام ,استعلام خرید نصب و راه اندازی سیستم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040017/فراخوان-احداث-ساختمان-اداری-و-محوطه-سازی'>فراخوان احداث ساختمان اداری و محوطه سازی  / فراخوان,فراخوان احداث ساختمان اداری و محوطه سازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040018/استعلام-قنات-بالا-رودبار'>استعلام قنات بالا رودبار / استعلام , استعلام قنات بالا رودبار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040020/استعلام-خرید-بلیط-قطار-جهت-120-نفر--'>استعلام خرید بلیط قطار جهت 120 نفر ... / استعلام, استعلام خرید بلیط قطار جهت 120 نفر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040021/استعلام-عملیات-مرکز-کنترل-ترافیک-شهری'>استعلام عملیات مرکز کنترل ترافیک شهری / استعلام , استعلام عملیات مرکز کنترل ترافیک شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040024/مناقصه-سرویس-دهی-به-کارکنان-ایستگاه-های-طولحظ-نوبت-دوم'>مناقصه  سرویس دهی به کارکنان ایستگاه های طولحظ نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه  سرویس دهی به کارکنان ایستگاه های طولحظ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040025/استعلام-گوشت-منجمد-سردست'>استعلام گوشت منجمد سردست / استعلام ,استعلام گوشت منجمد سردست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040026/استعلام-تجهیز-و-نوسازی-و-بهسازی-دفاتر'>استعلام تجهیز و نوسازی و بهسازی دفاتر / استعلام, استعلام تجهیز و نوسازی و بهسازی دفاتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040027/استعلام-تیغه-برفروبی'>استعلام تیغه برفروبی  / استعلام, استعلام تیغه برفروبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040028/استعلام-​پیراهن-ساده'>استعلام ​پیراهن ساده  / استعلام , استعلام ​پیراهن ساده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040029/استعلام-پودر-کلر'>استعلام پودر کلر / استعلام , استعلام پودر کلر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040030/استعلام-فعالیتهای-احداث-پلتفرم-هواشناس'>استعلام فعالیتهای احداث پلتفرم هواشناس / استعلام , استعلام فعالیتهای احداث پلتفرم هواشناس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040031/مناقصه-طراحی-و-چاپ-سررسید'>مناقصه طراحی و چاپ سررسید / مناقصه طراحی و چاپ سررسید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040032/فراخوان-استعلام-بهای-واگذاری-حمل-زباله-های-غیر-عفونی'>فراخوان استعلام بهای واگذاری حمل زباله های غیر عفونی  / فراخوان استعلام بهای واگذاری حمل زباله های غیر عفونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040033/استعلام-اجرای-عملیات-جمع-آوری-گارد--'>استعلام اجرای عملیات جمع آوری گارد... / استعلام , استعلام اجرای عملیات جمع آوری گارد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040035/استعلام-​دستگاه-دست-خشک-کن'>استعلام ​دستگاه دست خشک کن  / استعلام، استعلام ​دستگاه دست خشک کن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040036/استعلام-خرید-دو-دستگاه-هدست'>استعلام خرید دو دستگاه هدست  / استعلام , استعلام خرید دو دستگاه هدست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040037/استعلام-دستگاه-برش-لیزر'>استعلام دستگاه برش لیزر / استعلام ,استعلام دستگاه برش لیزر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040038/استعلام-صندلی-چرخدار-مناسب-جهت-میز-کنفرانس'>استعلام صندلی چرخدار مناسب جهت میز کنفرانس / استعلام، استعلام صندلی چرخدار مناسب جهت میز کنفرانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040039/استعلام-کنتور-الکترومغناطیس-3-اینچ'>استعلام کنتور الکترومغناطیس 3 اینچ  / استعلام , استعلام کنتور الکترومغناطیس 3 اینچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040040/استعلام-آبلیمو-شیشه-ای'>استعلام آبلیمو شیشه ای  / استعلام,استعلام آبلیمو شیشه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040041/استعلام-ست-تعویض-خون'>استعلام ست تعویض خون  / استعلام , استعلام ست تعویض خون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040043/استعلام-طرح-احداث-سردهنه-زراعی-روستای--'>استعلام طرح احداث سردهنه زراعی روستای... / استعلام، استعلام طرح احداث سردهنه زراعی روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040044/استعلام-خرید-سخت-افزارها-و-تجهیزات-جانبی'>استعلام خرید سخت افزارها و تجهیزات جانبی / استعلام , استعلام خرید سخت افزارها و تجهیزات جانبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040045/استعلام-دستگاه-کارت-پرینتر'>استعلام دستگاه کارت پرینتر / استعلام, استعلام دستگاه کارت پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040046/استعلام-خدمات'>استعلام خدمات  / استعلام , استعلام خدمات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040047/استعلام-انجام-خدمات-تسهیل-گری--'>استعلام انجام خدمات تسهیل گری... / استعلام، استعلام انجام خدمات تسهیل گری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040048/استعلام-پروژه-احداث--توسعه-و-نگهداری'>استعلام پروژه احداث ، توسعه و نگهداری  / استعلام , استعلام پروژه احداث ، توسعه و نگهداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040049/استعلام-خرید-سنسورهای-ایستگاه-خودکار'>استعلام خرید سنسورهای ایستگاه خودکار  / استعلام , استعلام خرید سنسورهای ایستگاه خودکار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040050/استعلام-قطعات-کامپیوتر'>استعلام قطعات کامپیوتر / استعلام, استعلام قطعات کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040051/استعلام-دوربین-مداربسته'>استعلام دوربین مداربسته / استعلام , استعلام خرید دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040052/استعلام-تهیه-نهال-درخت-جهت-فضای-سبز'>استعلام تهیه نهال درخت جهت فضای سبز / استعلام , استعلام تهیه نهال درخت جهت فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040053/استعلام-نیاز-به-تامین-کنندگان-گشت'>استعلام نیاز به تامین کنندگان گشت / استعلام , استعلام نیاز به تامین کنندگان گشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040054/استعلام-انجام-خدمات-تسهیل-گری--'>استعلام انجام خدمات تسهیل گری... / استعلام، استعلام انجام خدمات تسهیل گری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040055/استعلام-دو-حلقه-تسمه-لاستیکی-آپارات-شده-آجدار'>استعلام دو حلقه تسمه لاستیکی آپارات شده آجدار / استعلام دو حلقه تسمه لاستیکی آپارات شده آجدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040056/استعلام-طراحی-ساخت-نصب-و-راه-اندازی'>استعلام طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی / استعلام , استعلام طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040057/استعلام-خرید-باتری'>استعلام خرید باتری / استعلام, استعلام خرید باتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040058/استعلام-دو-دستگاه-کیس-و-دو-دستگاه-مانیتور'>استعلام دو دستگاه کیس و دو دستگاه مانیتور  / استعلام , استعلام دو دستگاه کیس و دو دستگاه مانیتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040059/استعلام-پمپ-بنزین-سیار-آتش-نشانی'>استعلام پمپ بنزین سیار آتش نشانی  / استعلام , استعلام پمپ بنزین سیار آتش نشانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040060/استعلام-میکروست-سویا'>استعلام میکروست سویا  / استعلام , استعلام میکروست سویا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040061/استعلام-تجهیزات-سرور'>استعلام تجهیزات سرور  / استعلام, استعلام تجهیزات سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040062/استعلام-SANPLING-SYSTEM--'>استعلام SANPLING SYSTEM ... / استعلام,استعلام SANPLING SYSTEM ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040063/استعلام-​لوله-پلی'>استعلام ​لوله پلی  / استعلام, استعلام ​لوله پلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040064/استعلام-اسید-کلریدریک-تیترازول'>استعلام اسید کلریدریک تیترازول  / استعلام , استعلام اسید کلریدریک تیترازول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040065/استعلام-پوشاک-و-کفش'>استعلام پوشاک و کفش  / استعلام , استعلام پوشاک و کفش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040066/استعلام-مایع-ظرفشویی'>استعلام مایع ظرفشویی  / استعلام , استعلام مایع ظرفشویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040067/استعلام-واگذاری-خرید-خدمات-امور-نگهداشت-سخت-افزار-و-شبکه-رایانه'>استعلام واگذاری خرید خدمات امور نگهداشت سخت افزار و شبکه رایانه / استعلام،  استعلام واگذاری خرید خدمات امور نگهداشت سخت افزار و شبکه رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040068/استعلام-زنجیر-چرخ'>استعلام زنجیر چرخ / استعلام, استعلام زنجیر چرخ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040069/استعلام-دستگاه-فتوکپی'>استعلام دستگاه فتوکپی / استعلام, استعلام دستگاه فتوکپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040070/استعلام-​بازسازی-و-ترمیم-و-تعویض-استاب'>استعلام ​بازسازی و ترمیم و تعویض استاب  / استعلام , استعلام ​بازسازی و ترمیم و تعویض استاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040071/مناقصه-ساخت-پمپ-BOWL-CASING--SUCTION-CASING'>مناقصه ساخت پمپ BOWL CASING & SUCTION CASING / مناقصه ساخت پمپ BOWL CASING & SUCTION CASING</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040072/استعلام-اجرای-دال-بتنی'>استعلام اجرای دال بتنی / استعلام , استعلام اجرای دال بتنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040073/استعلام-انجام-خدمات-مربوط-به-راه-انداز'>استعلام انجام خدمات مربوط به راه انداز / استعلام, استعلام انجام خدمات مربوط به راه انداز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040074/استعلام-30-هزار-اصله-نهال-بادام'>استعلام 30 هزار اصله نهال بادام / استعلام, استعلام 30 هزار اصله نهال بادام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040075/مناقصه-خرید-سامانه-جامع-مدیریت-عملیات-آتشنشانی'>مناقصه خرید سامانه جامع مدیریت عملیات آتشنشانی  / مناقصه , مناقصه خرید سامانه جامع مدیریت عملیات آتشنشانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040076/استعلام-تامین-گازکلر-و-سیلندر'>استعلام تامین گازکلر و سیلندر  / استعلام , استعلام تامین گازکلر و سیلندر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040077/استعلام-برگزاری-کلاس-آموزش'>استعلام برگزاری کلاس آموزش / استعلام,استعلام برگزاری کلاس آموزش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040078/استعلام-کیس-رایانه-مانیتور-lg-led'>استعلام کیس رایانه- مانیتور lg led  / استعلام , استعلام کیس رایانه- مانیتور lg led </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040080/استعلام-تجهیزات-موتورخانه'>استعلام تجهیزات موتورخانه  / استعلام,استعلام تجهیزات موتورخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040081/استعلام-تلویزیون-ال-ای-دی'>استعلام تلویزیون ال ای دی / استعلام , استعلام تلویزیون ال ای دی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040082/استعلام-​خرید-وسایل-مورد-نیاز-شیلات--'>استعلام ​خرید وسایل مورد نیاز شیلات... / استعلام, استعلام ​خرید وسایل مورد نیاز شیلات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040083/استعلام-ساخت-یک-فروند-شناور'>استعلام ساخت یک فروند شناور / استعلام , استعلام ساخت یک فروند شناور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040084/استعلام-اجرای-بهسازی-محیط-و-اصلاح-معابر--'>استعلام اجرای بهسازی محیط و اصلاح معابر... / استعلام, استعلام اجرای بهسازی محیط و اصلاح معابر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040085/استعلام-​پرداخت-به-صورت-اسناد-خزانه'>استعلام ​پرداخت به صورت اسناد خزانه  / استعلام , استعلام ​پرداخت به صورت اسناد خزانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040086/استعلام-خرید-دوربین-و-متعلقات'>استعلام خرید دوربین و متعلقات / استعلام , استعلام خرید دوربین و متعلقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040087/استعلام-تابلو-سافت-استارتر-با-قدرت-55-'>استعلام تابلو سافت  استارتر با قدرت  55.. / استعلام, استعلام تابلو سافت  استارتر با قدرت  55..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040088/استعلام-ram'>استعلام ram  / استعلام, استعلام ram </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040090/استعلام-FIBER-OPTIC-PATCH-CORD--'>استعلام FIBER OPTIC PATCH CORD ... / استعلام ,استعلام FIBER OPTIC PATCH CORD ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040091/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-جهت-انجام-خدمات-نفر-ماهی-در-بخش-های-مالی--اداری-و-خدمات'>مناقصه انتخاب پیمانکار جهت انجام خدمات نفر ماهی در بخش های مالی - اداری و خدمات / مناقصه، مناقصه انتخاب پیمانکار جهت انجام خدمات نفر ماهی در بخش های مالی - اداری و خدمات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040093/استعلام-باطری-سرب-اسید-2-ولتی-420-آمپر'>استعلام باطری سرب اسید 2 ولتی 420 آمپر / استعلام , استعلام باطری سرب اسید 2 ولتی 420 آمپر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040094/استعلام-اجرای-دیوار-حایل-سنگی'>استعلام اجرای دیوار حایل سنگی / استعلام , استعلام اجرای دیوار حایل سنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040095/استعلام-تهیه-تجهیزات-و-اجرای-شبکه--'>استعلام تهیه تجهیزات و اجرای شبکه ... / استعلام,استعلام تهیه تجهیزات و اجرای شبکه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039051/مزایده-فروش-دو-دستگاه-آپارتمان-(دفتر-کار-شرکت)-و-تعدادی-اموال-منقول'>مزایده فروش دو دستگاه آپارتمان (دفتر کار شرکت) و تعدادی اموال منقول / آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول , مزایده فروش دو دستگاه آپارتمان (دفتر کار شرکت) و تعدادی اموال منقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039052/مزایده-فروش-یکباب-مغازه-تجاری-مساحت-72-95متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکباب مغازه تجاری مساحت 72.95متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یکباب مغازه تجاری مساحت 72.95متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039056/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پژو-آردی'>مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری پژو آردی / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری پژو آردی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039057/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-دوم-مساحت-122-84متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه دوم مساحت 122.84متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه دوم مساحت 122.84متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039059/مزایده-فروش-4-قطعه-زمین-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش 4 قطعه زمین مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش 4 قطعه زمین مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039060/مزایده-فروش-یکدستگاه-تولید-بطری-های-پلاستیکی-pet-(بادکن)-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه تولید بطری های پلاستیکی pet (بادکن) نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه تولید بطری های پلاستیکی pet (بادکن) نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039062/مزایده-فروش-خودرو-سواری-ماکسیما'>مزایده فروش خودرو سواری ماکسیما / مزایده , مزایده فروش خودرو سواری ماکسیما</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039064/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-100-8متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 100.8متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 100.8متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039070/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-220-مترمربع'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 220 مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 220 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039072/مزایده-ملک-تجاری-ششدانگ-زمین-مساحت-141-86متر'>مزایده ملک تجاری ششدانگ زمین مساحت 141.86متر  / مزایده,مزایده ملک تجاری ششدانگ زمین مساحت 141.86متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039073/مزایده-یک-دستگاه-کوره-قوس-الکتریکی'>مزایده یک دستگاه کوره قوس الکتریکی  / مزایده,مزایده یک دستگاه کوره قوس الکتریکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039074/مزایده-فروش-یک-تخته-فرش'>مزایده فروش یک تخته فرش  / مزایده , مزایده فروش یک تخته فرش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039076/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-دو-نهاوند-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی بخش دو نهاوند نوبت اول  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش دو نهاوند نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039077/مزایده-ملک-نوبت-دوم'>مزایده ملک نوبت دوم  / اگهی مزایده ,  مزایده ملک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039080/مزایده-43-469-سهم-مشاع-از-240-سهم-ملک-نوبت-دوم'>مزایده 43.469 سهم مشاع از 240 سهم ملک نوبت دوم / مزایده,مزایده 43.469 سهم مشاع از 240 سهم ملک نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039082/مزایده-فروش-قالب-فوم-زین-موتور-سیکلت-به-جنس-آلومینیومی'>مزایده فروش قالب فوم زین موتور سیکلت به جنس آلومینیومی  / مزایده , مزایده فروش قالب فوم زین موتور سیکلت به جنس آلومینیومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039083/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-92-2متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 92.2متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 92.2متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039085/مزایده-فروش-1000-تن-ضایعات-فلزی--نوبت-دوم'>مزایده فروش 1000 تن ضایعات فلزی... نوبت دوم / مزایده ,مزایده فروش 1000 تن ضایعات فلزی... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039086/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-عرصه-492-88متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 492.88متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 492.88متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039090/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-172-متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 172 متر / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 172 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039091/تجدید-مزایده-یک-دستگاه-پژو-پارس'>تجدید مزایده یک دستگاه پژو پارس   / تجدید مزایده , تجدید مزایده یک دستگاه پژو پارس  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039094/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-با-قدمت-45-ساله'>مزایده ششدانگ آپارتمان با قدمت 45 ساله / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان با قدمت 45 ساله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039095/مزایده-48-نقطه-از-فضای-تبلیغات-شهری--نوبت-دوم'>مزایده 48 نقطه از فضای تبلیغات شهری - نوبت دوم  / مزایده ,مزایده 48 نقطه از فضای تبلیغات شهری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039098/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت-175-متر-و-45-دسی-متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 175 متر و 45 دسی متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 175 متر و 45 دسی متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039100/مزایده-فروش-اجناس-اسقاط-فروش-سیم-مسی-اسقاط-به-اشخاص-حقوقی--تمدید'>مزایده فروش اجناس اسقاط، فروش سیم مسی اسقاط به اشخاص حقوقی...تمدید  / مزایده فروش اجناس اسقاط، فروش سیم مسی اسقاط به اشخاص حقوقی...تمدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039103/مزایده-فروش-ملک-شارع-متروکه'>مزایده فروش ملک شارع متروکه / مزایده,مزایده فروش ملک شارع متروکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039105/مزایده-سه-دانگ-از-زمین-مسکونی-عرصه-506-متر-تجدید'>مزایده سه دانگ از زمین مسکونی عرصه 506 متر تجدید  / مزایده,مزایده سه دانگ از زمین مسکونی عرصه 506 متر تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039106/اصلاحیه-حراج-اجاره-بوفه'>اصلاحیه حراج اجاره بوفه / مزایده,حراج اجاره بوفه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039109/مزایده-آپارتمان-مسکونی-قطعه-ده-تفکیکی'>مزایده آپارتمان مسکونی قطعه ده تفکیکی / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی قطعه ده تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039111/مزایده-سرقفلی-مغازه-مساحت-بیست-و-سه-متر'>مزایده سرقفلی مغازه مساحت بیست و سه متر / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه مساحت بیست و سه متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039114/فراخوان-مزایده-فروش-مقداری-ضایعات-فلزی'>فراخوان مزایده فروش مقداری ضایعات فلزی / آگهی فراخوان مزایده عمومی , فراخوان مزایده فروش مقداری ضایعات فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039115/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-سه-ثبتی-شاهرود-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی بخش سه ثبتی شاهرود نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش سه ثبتی شاهرود نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039117/مزایده-فروش-سه-دستگاه-خودروی-سواری-شهرداری-96-11-09'>مزایده فروش سه دستگاه خودروی سواری شهرداری- 96.11.09 / آگهی مزایده، مزایده فروش سه دستگاه خودروی سواری شهرداری- 96.11.09</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039118/مزایده-پلاک-653-655-مساحت-135-مترمربع'>مزایده پلاک 653/655 مساحت 135 مترمربع / مزایده,مزایده پلاک 653/655 مساحت 135 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039120/مزایده-منزل-مسکونی-ویلایی-دو-طبقه-نوبت-دوم'>مزایده منزل مسکونی ویلایی دو طبقه نوبت دوم  / مزایده,مزایده منزل مسکونی ویلایی دو طبقه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039122/فراخوان-مزایده-فروش-مقداری-ضایعات-فلز-برنج'>فراخوان مزایده فروش مقداری ضایعات فلز برنج / آگهی فراخوان مزایده عمومی , فراخوان مزایده فروش مقداری ضایعات فلز برنج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039123/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-1553-75متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 1553.75متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 1553.75متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039124/مزایده-لامپ-پنل-سقفی'>مزایده لامپ پنل سقفی  / آگهی مزایده، مزایده لامپ پنل سقفی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039125/مزایده-منزل-مسکونی-و-زمین-با-کاربری-زراعی-آبی-نوبت-دوم'>مزایده منزل مسکونی و زمین با کاربری زراعی آبی نوبت دوم  / مزایده,مزایده منزل مسکونی و زمین با کاربری زراعی آبی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039126/فراخوان-شناسایی-سرمایه-گذار-تکمیل-بخشی-از-تاسیسات-فاضلاب'>فراخوان شناسایی سرمایه گذار تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب / آگهی فراخوان , فراخوان شناسایی سرمایه گذار تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039127/فراخوان-مزایده-فروش-روغن-آلوده'>فراخوان مزایده فروش روغن آلوده  / آگهی فراخوان مزایده عمومی , فراخوان مزایده فروش روغن آلوده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039128/مزایده-یک-راس-اسب--نوبت-دوم'>مزایده یک راس اسب  - نوبت دوم / مزایده, مزایده یک راس اسب - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039131/مزایده-ملک-بخش-5-الوند-نوبت-اول'>مزایده ملک بخش 5 الوند نوبت اول   / مزایده,مزایده ملک بخش 5 الوند نوبت اول  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039134/مزایده-تلویزیون-رنگی-ال-سی-دی--کامپیوتر-کارکرده--نوبت-دوم'>مزایده تلویزیون رنگی ال سی دی ، کامپیوتر کارکرده  - نوبت دوم / مزایده,مزایده تلویزیون رنگی ال سی دی ، کامپیوتر کارکرده - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039136/مزایده-ملک-بخش-5-تبریز-عرصه-105-متر'>مزایده ملک بخش 5 تبریز عرصه 105 متر / مزایده,مزایده ملک بخش 5 تبریز عرصه 105 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039139/مزایده-پلاک-ثبتی-عرصه-صد-و-شصت-متر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی عرصه صد و شصت متر نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی عرصه صد و شصت متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039142/مزایده-فروش-قطعات-یدکی-انواع-خودرو'>مزایده فروش قطعات یدکی انواع خودرو  / آگهی مزایده , مزایده فروش قطعات یدکی انواع خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039143/مزایده-پولکی-10-و-12-روسی--'>مزایده پولکی 10 و 12 روسی... / آگهی مزایده اموال منقولف مزایده پولکی 10 و 12 روسی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039144/مزایده-پلاک-ثبتی-1014-فرعی-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی 1014 فرعی نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 1014 فرعی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039147/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-229متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 229متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 229متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039149/مزایده-یکباب-خانه-و-محوطه-با-دروازه-آهنی-نوبت-اول'>مزایده یکباب خانه و محوطه با دروازه آهنی نوبت اول / مزایده,مزایده یکباب خانه و محوطه با دروازه آهنی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039150/مزایده-کالاهای-تحت-اختیار'>مزایده کالاهای تحت اختیار  / مزایده , مزایده کالاهای تحت اختیار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039151/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پراید--نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه سواری پراید - نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه سواری پراید - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039153/مزایده-ملک-یک-قطعه-زمین-مساحت-177-21متر-نوبت-اول'>مزایده ملک یک قطعه زمین مساحت 177.21متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک یک قطعه زمین مساحت 177.21متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039154/مزایده-فروش-حدود-46-تن-کامپاند-برگشتی'>مزایده فروش حدود 46 تن کامپاند برگشتی / آگهی مزایده , مزایده فروش حدود 46 تن کامپاند برگشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039155/مزایده-فروش-5-دستگاه-خودرو-سواری-و--'>مزایده فروش 5 دستگاه خودرو سواری و ... / مزایده ,مزایده فروش 5 دستگاه خودرو سواری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039156/مزایده-ملک-بصورت-تجاری-با-کف-سرامیک-و-کاغذ-دیواری-نوبت-دوم'>مزایده ملک بصورت تجاری با کف سرامیک و کاغذ دیواری نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک بصورت تجاری با کف سرامیک و کاغذ دیواری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039157/مزایده-تخته-فرش-دستباف'>مزایده تخته فرش دستباف  / آگهی مزایده ، مزایده تخته فرش دستباف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039159/مزایده-مغازه-بخش-یک-ملایر'>مزایده مغازه بخش یک ملایر / مزایده,مزایده مغازه بخش یک ملایر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039162/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-202-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 202 متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 202 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039163/مزایده-کلاف-مبل--کلاف-سرویس-خواب--ساعت-سفید'>مزایده کلاف مبل ، کلاف سرویس خواب ، ساعت سفید  / آگهی مزایده ، مزایده کلاف مبل ، کلاف سرویس خواب ، ساعت سفید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039164/فراخوان-مزایده-فروش-1500-عدد-ظرف-هزار-لیتری-پلاستیکی-با-شیر-تخلیه--'>فراخوان مزایده فروش 1500 عدد ظرف هزار لیتری پلاستیکی با شیر تخلیه... / آگهی فراخوان مزایده عمومی , فراخوان مزایده فروش 1500 عدد ظرف هزار لیتری پلاستیکی با شیر تخلیه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039165/مزایده-آپارتمان-بخش-5-تبریز-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان بخش 5 تبریز نوبت اول  / مزایده,مزایده آپارتمان بخش 5 تبریز نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039166/مزایده-باغ-فندق-و-زمین-نوبت-اول'>مزایده باغ فندق و زمین نوبت اول  / مزایده,مزایده باغ فندق و زمین نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039168/مزایده-فروش-گازهای-مشعل'>مزایده فروش گازهای مشعل / فراخوان مزایده عمومی, مزایده فروش گازهای مشعل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039169/مزایده-ششدانگ-عرصه-یکباب-خانه-بخش-15-گیلان-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ عرصه یکباب خانه بخش 15 گیلان نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه یکباب خانه بخش 15 گیلان نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039170/مزایده-محدوده-های-شن-و-ماسه-کوهی'>مزایده محدوده های شن و ماسه کوهی / آگهی مزایده , مزایده محدوده های شن و ماسه کوهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039171/فراخوان-مزایده-فروش-لوازم-یدکی-مربوط-به-خط-تولید-ظروف-یک-و-چهار-لیتری--'>فراخوان مزایده فروش لوازم یدکی مربوط به خط تولید ظروف یک و چهار لیتری ... / آگهی فراخوان مزایده عمومی , فراخوان مزایده فروش لوازم یدکی مربوط به خط تولید ظروف یک و چهار لیتری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039172/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-684متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 684متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 684متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039174/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-880-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 880 متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 880 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039176/مزایده-آپارتمان-مساحت-69-19متر'>مزایده آپارتمان مساحت 69.19متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 69.19متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039178/مزایده-فروش-تعدادی-ماشین-آلات-فرسوده-و--'>مزایده فروش تعدادی ماشین آلات فرسوده و ... / آگهی مزایده , مزایده فروش تعدادی ماشین آلات فرسوده و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039180/مزایده-واگذاری-قطعه-زمین-دوم-تفکیکی-مساحت-624-27متر-نوبت-دوم-96-11-9'>مزایده واگذاری قطعه زمین دوم تفکیکی مساحت 624.27متر نوبت دوم 96.11.9 / مزایده,مزایده واگذاری قطعه زمین دوم تفکیکی مساحت 624.27متر نوبت دوم 96.11.9</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039182/مزایده-اقلام-اسقاطی-و-مستعمل--نوبت-دوم'>مزایده اقلام اسقاطی و مستعمل  - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده اقلام اسقاطی و مستعمل  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039184/مزایده-اجاره-اماکن-ورزشی--'>مزایده اجاره اماکن ورزشی... / مزایده, مزایده اجاره اماکن ورزشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039189/مزایده-اجاره-و-مشارکت-آشپزخانه-مسجد--'>مزایده اجاره و مشارکت آشپزخانه مسجد... / مزایده اجاره و مشارکت آشپزخانه مسجد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039190/مزایده-اموال-منقول-و-اسقاطی---'>مزایده اموال منقول و اسقاطی  ... / مزایده ,مزایده اموال منقول و اسقاطی  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039191/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-پلاک-ثبتی-3360-فرعی'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی پلاک ثبتی 3360 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی پلاک ثبتی 3360 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039194/مزایده-واگذاری-قسمتی-از-املاک-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری قسمتی از املاک نوبت دوم  / مزایده,مزایده واگذاری قسمتی از املاک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039196/مزایده-فروش-املاک-مازاد-بر-نیاز-بانک-کشاورزی'>مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز بانک کشاورزی  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز بانک کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039198/مزایده-فروش-کالاها'>مزایده فروش کالاها / مزایده , مزایده فروش کالاها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039199/مزایده-خط-همراه'>مزایده خط همراه / مزایده, مزایده خط همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039200/مزایده-فروش-املاک-تملیکی-نقد-اقساط-بدون-متصرف-و-متصرف-دار-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک تملیکی نقد اقساط بدون متصرف و متصرف دار نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش املاک تملیکی نقد اقساط بدون متصرف و متصرف دار نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039202/مزایده-فروش-یک-دستگاه-پژو-پارس-سفید'>مزایده فروش یک دستگاه پژو پارس سفید / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه پژو پارس سفید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039204/مزایده-فروش-سه-مورد-از-واحدهای-ملکی'>مزایده فروش سه مورد از واحدهای ملکی / مزایده,مزایده فروش سه مورد از واحدهای ملکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039205/مزایده-دو-تخته-فرش-ابریشم-و-یک-تخته-قالیچه-ابریشم'>مزایده دو تخته فرش ابریشم و یک تخته قالیچه ابریشم / مزایده، مزایده دو تخته فرش ابریشم و یک تخته قالیچه ابریشم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039206/مزایده-مزارع-پرورش-ماهی-پس-ویشه-و-تکثیر-ماهی'>مزایده مزارع پرورش ماهی پس ویشه و تکثیر ماهی / آگهی مزایده عمومی , مزایده مزارع پرورش ماهی پس ویشه و تکثیر ماهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039207/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-50-40متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 50.40متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 50.40متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039209/مزایده-خدمات-نمایشگاه--نوبت-دوم'>مزایده خدمات نمایشگاه ...نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده خدمات نمایشگاه ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039210/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-1000متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 1000متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 1000متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039213/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-400-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 400 متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 400 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039215/مزایده-فروش-خودروی-سواری-پراید'>مزایده فروش خودروی سواری پراید  / آگهی مزایده , مزایده فروش خودروی سواری پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039216/مزایده-مغازه-86-متر'>مزایده مغازه 86 متر / مزایده , مزایده مغازه 86 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039217/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-با-قدمت-25-سال-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی با قدمت 25 سال نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی با قدمت 25 سال نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039219/مزایده-یک-دستگاه-وانت-نیسان-مدل-1381'>مزایده یک دستگاه وانت نیسان مدل 1381 / مزایده, مزایده یک دستگاه وانت نیسان مدل 1381</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039220/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-78-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 78 متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 78 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039221/مزایده-واگذاری-کیوسک-شیشه-ای-و-دو-غرفه-پارک--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری کیوسک شیشه ای و دو غرفه پارک... نوبت دوم  / مزایده, مزایده واگذاری کیوسک شیشه ای و دو غرفه پارک... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039224/آگهی-مزایده-واگذاری-غار-دریند'>آگهی مزایده واگذاری غار دریند  / آگهی مزایده,آگهی مزایده واگذاری غار دریند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039225/مزایده-پلاک-ثبتی-عرصه-211-26مترمربع'>مزایده پلاک ثبتی عرصه 211.26مترمربع  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی عرصه 211.26مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039226/تجدید-مزایده-برنج-های-آبدیده-و-ته-انباری--'>تجدید مزایده برنج های آبدیده و ته انباری... / آگهی تجدید مزایده، تجدید مزایده برنج های آبدیده و ته انباری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039227/مزایده-یکباب-واحد-تجاری-مساحت-25-58متر'>مزایده یکباب واحد تجاری مساحت 25.58متر / مزایده,مزایده یکباب واحد تجاری مساحت 25.58متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039230/مزایده-اجاره-اماکن-ورزشی-و-تجاری--'>مزایده اجاره اماکن ورزشی و تجاری... / مزایده, مزایده اجاره اماکن ورزشی و تجاری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039231/مزایده-اجاره-بخشی-از-فضای-موجود-در-کلینیک-های'>مزایده اجاره بخشی از فضای موجود در کلینیک های / مزایده ، مزایده اجاره بخشی از فضای موجود در کلینیک های</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039232/مزایده-واگذاری-قسمتی-از-املاک-شماره-نه'>مزایده واگذاری قسمتی از املاک شماره نه  / مزایده,مزایده واگذاری قسمتی از املاک شماره نه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039234/مزایده-ملک-شماره-شصت-ونه-فرعی'>مزایده ملک شماره شصت ونه فرعی  / مزایده,مزایده ملک شماره شصت ونه فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039235/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خوروی-سواری-پژو-پارس-مدل-1392'>مزایده فروش یک دستگاه خوروی سواری پژو پارس مدل 1392  / آگهی مزایده، مزایده فروش یک دستگاه خوروی سواری پژو پارس مدل 1392 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039237/مزایده-اجاره-بوفه-آموزشکده-سما'>مزایده اجاره بوفه آموزشکده سما / مزایده, مزایده اجاره بوفه آموزشکده سما</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039242/مزایده-واگذاری-امتیاز-بهره-برداری-یک-قطعه-عرصه-با-کاربری-تجاری'>مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری یک قطعه  عرصه با کاربری تجاری / مزایده, مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری یک قطعه  عرصه با کاربری تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039244/مزایده-اجاره-مجتمع-ساختمانی-حمایتی--'>مزایده اجاره مجتمع ساختمانی حمایتی ... / فراخوان مزایده، مزایده اجاره مجتمع ساختمانی حمایتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039245/مزایده-ششدانگ-محل-طرح-و-ماشین-آلات'>مزایده ششدانگ محل طرح و ماشین آلات  / آگهی مزایده، مزایده ششدانگ محل طرح و ماشین آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039248/مزایده-اجاره-مجتمع-ساختمانی-حمایتی--'>مزایده اجاره مجتمع ساختمانی حمایتی ... / فراخوان مزایده، مزایده اجاره مجتمع ساختمانی حمایتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039249/مزایده-اجاره-مجتمع-ساختمانی-حمایتی--'>مزایده اجاره مجتمع ساختمانی حمایتی ... / فراخوان مزایده، مزایده اجاره مجتمع ساختمانی حمایتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039250/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-چهار-ارومیه'>مزایده پلاک ثبتی بخش چهار ارومیه / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش چهار ارومیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039251/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-هفتاد-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه هفتاد متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه هفتاد متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039252/مزایده-خودرو-سواری-پژو-206'>مزایده خودرو سواری پژو 206  / مزایده,مزایده خودرو سواری پژو 206 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039255/مزایده-پلاک-ثبتی-عرصه-284-متر-نوبت-سوم'>مزایده پلاک ثبتی عرصه 284 متر نوبت سوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی عرصه 284 متر نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039257/مزایده-آپارتمان-با-زیربنای-72-39-متر-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان با زیربنای 72.39 متر نوبت اول / مزایده,مزایده آپارتمان با زیربنای 72.39 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039258/مزایده-فروش-املاک-و-مستغلات-بصورت-نقدی-تجدید-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک و مستغلات بصورت نقدی تجدید نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش املاک و مستغلات بصورت نقدی تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039260/مزایده-آپارتمان-مساحت-71-68-مترمربع-مرحله-اول'>مزایده آپارتمان مساحت 71.68 مترمربع مرحله اول / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 71.68 مترمربع مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039263/مزایده-ششدانگ-مغازه-مساحت-24-31متر'>مزایده ششدانگ مغازه مساحت 24.31متر / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه مساحت 24.31متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039264/مزایده-ششدانگ-سه-باب-خانه-بخش-سه-یزد'>مزایده ششدانگ سه باب خانه بخش سه یزد  / مزایده,مزایده ششدانگ سه باب خانه بخش سه یزد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039266/مزایده-شیر-یک-ضرب--'>مزایده شیر یک ضرب ... / مزایده,مزایده شیر یک ضرب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039267/مزایده-خانه-مسکونی-مساحت-دویست-متر-نوبت-اول'>مزایده خانه مسکونی مساحت دویست متر نوبت اول / مزایده,مزایده خانه مسکونی مساحت دویست متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039269/مزایده-اجاره-کانکس-سیار'>مزایده اجاره کانکس سیار  / فراخوان مزایده ، مزایده اجاره کانکس سیار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039270/مزایده-ششدانگ-دو-باب-خانه-و-یک-قطعه-زمین-بصورت-کارخانه-تولیدی'>مزایده ششدانگ دو باب خانه و یک قطعه زمین بصورت کارخانه تولیدی / مزایده,مزایده ششدانگ دو باب خانه و یک قطعه زمین بصورت کارخانه تولیدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039271/مزایده-عمومی-واگذاری-بهره-برداری-از-مجموعه-ورزشی--'>مزایده عمومی واگذاری بهره برداری از مجموعه ورزشی... / مزایده عمومی واگذاری بهره برداری از مجموعه ورزشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039272/مزایده-رستوران-با-تجهیزات-کامل--'>مزایده رستوران با تجهیزات کامل ... / مزایده ,مزایده رستوران با تجهیزات کامل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039273/مزایده-زمین-کشاورزی-تحت-پلاک-3768-100-نوبت-دوم'>مزایده زمین کشاورزی تحت پلاک 3768/100 نوبت دوم / مزایده,مزایده زمین کشاورزی تحت پلاک 3768/100 نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039274/مزایده-فروش-یکدستگاه-کامیون-کشنده'>مزایده فروش یکدستگاه کامیون کشنده  / مزایده , مزایده فروش یکدستگاه کامیون کشنده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039275/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-با-قدمت-بیست-سال'>مزایده ششدانگ یکباب خانه با قدمت بیست سال / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه با قدمت بیست سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039276/مزایده-ششدانگ-ساختمان-سه-طبقه-عرصه-161-44متر'>مزایده ششدانگ ساختمان سه طبقه عرصه 161.44متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان سه طبقه عرصه 161.44متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039279/مزایده-ششدانگ-ملک-بخش-پانزده-فارس-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ ملک بخش پانزده فارس نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ ملک بخش پانزده فارس نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039281/مزایده-تعدادی-اتومبیل--'>مزایده تعدادی اتومبیل ... / مزایده تعدادی اتومبیل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039284/مزایده-آپارتمان-مسکونی-دو-خوابه-85-متر'>مزایده آپارتمان مسکونی دو خوابه 85 متر / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی دو خوابه 85 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039285/مزایده-فروش-املاک-شهرداری-تجدید'>مزایده فروش املاک شهرداری تجدید / مزایده,مزایده فروش املاک شهرداری تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039286/مزایده-زمین-مساحت-500-متر-کاربری-زراعی'>مزایده زمین مساحت 500 متر کاربری زراعی / مزایده,مزایده زمین مساحت 500 متر کاربری زراعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039290/مزایده-مازاد-پنجم-ششدانگ-پلاک-یک-فرعی-از-قطعه-ششم-بخش-یک-اردبیل'>مزایده مازاد پنجم ششدانگ پلاک یک فرعی از قطعه ششم بخش یک اردبیل / مزایده,مزایده مازاد پنجم ششدانگ پلاک یک فرعی از قطعه ششم بخش یک اردبیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039291/مزایده-ملکی-35-66-حبه-از-72-حبه-منزل-مسکونی-عرصه-129-متر'>مزایده ملکی 35.66 حبه از 72 حبه منزل مسکونی عرصه 129 متر  / مزایده,مزایده ملکی 35.66 حبه از 72 حبه منزل مسکونی عرصه 129 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039294/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-153-40متر'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 153.40متر  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 153.40متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039296/مزایده-فروش-سه-دستگاه-خودرو-نوبت-دوم'>مزایده فروش سه دستگاه خودرو نوبت دوم  / فراخوان مزایده عمومی, مزایده فروش سه دستگاه خودرو  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039297/مزایده-یک-دستگاه-پراید-و-ششدانگ-ملک-و--'>مزایده یک دستگاه پراید و ششدانگ ملک و.... / مزایده, مزایده یک دستگاه پراید و ششدانگ ملک و....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039300/مزایده-خانه-مسکونی-456-58متر-و-وانت-پیکان'>مزایده خانه مسکونی 456.58متر و وانت پیکان / مزایده,مزایده خانه مسکونی 456.58متر و وانت پیکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039303/مزایده-یک-قطعه-زمین-مشتمل-بر-باغ-نخیلات-قدیمی'>مزایده یک قطعه زمین مشتمل بر باغ نخیلات قدیمی / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مشتمل بر باغ نخیلات قدیمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039305/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-132-متر-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی مساحت 132 متر نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 132 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039308/مزایده-فروش-املاک-مازاد-کاربری-بلااستفاده'>مزایده فروش املاک مازاد کاربری بلااستفاده  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد کاربری بلااستفاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039311/مزایده-ششدانگ-زمین-عرصه-505-9متر'>مزایده ششدانگ زمین عرصه 505.9متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین عرصه 505.9متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039313/مزایده-ششدانگ-زمین-عرصه-541-60متر'>مزایده ششدانگ زمین عرصه 541.60متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین عرصه 541.60متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039314/مزایده-اجاره-3-واجد-تجاری'>مزایده اجاره 3 واجد تجاری  / آگهی مزایده , مزایده اجاره 3 واجد تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039317/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-163-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 163 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 163 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039321/مزایده-فروش-خودرو-پراید-هاچ-بک'>مزایده فروش خودرو پراید هاچ بک / آگهی مزایده , مزایده فروش خودرو پراید هاچ بک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039322/مزایده-فروش-تعدادی-از-مستحدثات-شامل-سوله-و-کارگاه-فروشگاههای-شهرک-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی از مستحدثات شامل سوله و کارگاه فروشگاههای شهرک نوبت دوم  / مزایده ,مزایده فروش تعدادی از مستحدثات شامل سوله و کارگاه فروشگاههای شهرک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039329/مزایده-فروش-ساختمان-مساحت-عرصه-837-63متر-نوبت-سوم'>مزایده فروش ساختمان مساحت عرصه 837.63متر نوبت سوم  / مزایده ,مزایده فروش ساختمان مساحت عرصه 837.63متر نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039330/مزایده-اقلام-فرسوده-و-ضایعاتی--نوبت-دوم'>مزایده اقلام فرسوده و ضایعاتی... نوبت دوم / مزایده ,مزایده اقلام فرسوده و ضایعاتی... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039332/مزایده-فروش-تعدادی-از-پلاکهای-کارگاهی-و-تجاری-و-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی از پلاکهای کارگاهی و تجاری و مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از پلاکهای کارگاهی و تجاری و مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039333/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-از-فضاهای-تبلیغاتی-محیطی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی محیطی نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی محیطی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039334/مزایده-واگذاری-اجاره-منافع-و-حق-بهره-برداری-از-پارکینگ'>مزایده واگذاری اجاره منافع و حق بهره برداری از پارکینگ  / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری اجاره منافع و حق بهره برداری از پارکینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039335/مزایده-8920-سهم-مشاع-از-57570-سهم-از-ملک'>مزایده 8920 سهم مشاع از 57570 سهم از ملک  / مزایده,مزایده 8920 سهم مشاع از 57570 سهم از ملک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039337/مزایده-فروش-19-قطعه-زمین-تجاری-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش 19 قطعه زمین تجاری مسکونی نوبت دوم  / مزایده ,مزایده فروش 19 قطعه زمین تجاری مسکونی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039342/مزایده-فرش-سرویس-چدن-سرامیکی-تابه--'>مزایده فرش، سرویس چدن سرامیکی، تابه... / مزایده، مزایده فرش، سرویس چدن سرامیکی، تابه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039343/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-قطعه-اول-تفکیکی-112-50متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه قطعه اول تفکیکی 112.50متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب خانه قطعه اول تفکیکی 112.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039348/مزایده-زمین-حدود-15-من-محلی-نوبت-اول'>مزایده زمین حدود 15 من محلی نوبت اول / مزایده ,مزایده زمین حدود 15 من محلی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039349/مزایده-یک-دستگاه-پژو-405-جی-ال-ایکس--'>مزایده یک دستگاه پژو 405 جی ال ایکس ... / آگهی مزایده عمومی، مزایده یک دستگاه پژو 405 جی ال ایکس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039351/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-مگان'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری مگان  / مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو سواری مگان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039353/مزایده-واگذاری-بوفه-بیمارستان--'>مزایده واگذاری بوفه بیمارستان ... / مزایده عمومی, مزایده واگذاری بوفه بیمارستان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039354/مزایده-پلاک-ثبتی-به-شماره-114974-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی به شماره 114974 نوبت اول / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی به شماره 114974 نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039358/مزایده-ششدانگ-پلاک-شش-فرعی-مساحت-145-3متر'>مزایده ششدانگ پلاک شش فرعی مساحت 145.3متر / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک شش فرعی مساحت 145.3متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039359/مزایده-دستگاه-آزمایشگاهی-الیزاواشر-و--'>مزایده دستگاه آزمایشگاهی الیزاواشر و ...  / مزایده دستگاه آزمایشگاهی الیزاواشر و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039361/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-قطعه-ششم-57-30متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی قطعه ششم 57.30متر / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی قطعه ششم 57.30متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039363/مزایده-ششدانگ-اعیان-آپارتمان-مساحت-82-متر'>مزایده ششدانگ اعیان آپارتمان مساحت 82 متر / مزایده ,مزایده ششدانگ اعیان آپارتمان مساحت 82 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039365/مزایده-کت-تک-پسرانه-و--'>مزایده کت تک پسرانه و ...  / مزایده , مزایده کت تک پسرانه و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039366/مزایده-ششدانگ-پلاک-19-فرعی-217-50متر'>مزایده ششدانگ پلاک 19 فرعی 217.50متر / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک 19 فرعی 217.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039369/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-67-17متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 67.17متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 67.17متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039371/مزایده-آپارتمان-مسکونی-قطعه-یک-تفکیکی-140-27متر'>مزایده آپارتمان مسکونی قطعه یک تفکیکی 140.27متر / مزایده ,مزایده آپارتمان مسکونی قطعه یک تفکیکی 140.27متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039372/فراخوان-بکارگیری-ماشین-حمل-جسد-متوفیات'>فراخوان بکارگیری ماشین حمل جسد متوفیات / فراخوان عمومی, فراخوان بکارگیری ماشین حمل جسد متوفیات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039373/مزایده-اجاره-زمین-کشاورزی'>مزایده اجاره زمین کشاورزی / مزایده, مزایده اجاره زمین کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039375/مزایده-واگذاری-املاک-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری املاک نوبت دوم  / مزایده ,مزایده واگذاری املاک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039378/مزایده-اجاره-قسمتی-از-فضای-پارک--نوبت-دوم'>مزایده اجاره قسمتی از فضای پارک  - نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده اجاره قسمتی از فضای پارک - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039380/مزایده-فروش-املاک-مسکونی-تجاری-اداری-و-اراضی'>مزایده فروش املاک مسکونی تجاری اداری و اراضی / مزایده ,مزایده فروش املاک مسکونی تجاری اداری و اراضی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039381/مزایده-امور-بهره-برداری-و-نگهداشت-و-تعمیرات-جزیی-تجهیزات-و-تاسیسات-تعداد-یک-جایگاه-عرضه-گاز-طبیعی-فشرده-CNG-مرحله-سوم--نوبت-اول'>مزایده امور بهره برداری و نگهداشت و تعمیرات جزیی تجهیزات و تاسیسات تعداد یک جایگاه عرضه گاز طبیعی فشرده CNG مرحله سوم - نوبت اول / مزایده، مزایده امور بهره برداری و نگهداشت و تعمیرات جزیی تجهیزات و تاسیسات تعداد یک جایگاه عرضه گاز طبیعی فشرده CNG مرحله سوم - نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039382/مزایده-ششدانگ-پلاک-17335-فرعی-از-یک-اصلی-بخش-ده'>مزایده ششدانگ پلاک 17335 فرعی از یک اصلی بخش ده / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک 17335 فرعی از یک اصلی بخش ده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039384/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-زانتیا'>مزایده یک دستگاه اتومبیل زانتیا  / مزایده , مزایده یک دستگاه اتومبیل زانتیا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039385/تجدید-مزایده-اجاره-محل-کافی-شاپ-باغ-خانواده-نوبت-دوم'>تجدید مزایده اجاره محل کافی شاپ باغ خانواده- نوبت دوم  / مزایده , تجدید مزایده اجاره محل کافی شاپ باغ خانواده- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039387/مزایده-اجاره-بوفه-و-فروشگاه-استخر-و-سونای---نوبت-دوم'>مزایده اجاره بوفه و فروشگاه استخر و سونای ... نوبت دوم / مزایده,مزایده اجاره بوفه و فروشگاه استخر و سونای ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039389/مزایده-یک-واحد-حیاط-مسکونی-مساحت-577-متر'>مزایده یک واحد حیاط مسکونی مساحت 577 متر  / مزایده ,مزایده یک واحد حیاط مسکونی مساحت 577 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039391/مزایده-فروش-اموال-اسقاطی-شامل-آهن-آلات-تانک-لاستیک-و-بشکه--نوبت-دوم'>مزایده فروش اموال اسقاطی، شامل آهن آلات، تانک، لاستیک و بشکه - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش اموال اسقاطی، شامل آهن آلات، تانک، لاستیک و بشکه - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039392/مزایده-اجاره-ساختمان-بیرون-بر'>مزایده اجاره ساختمان بیرون بر  / مزایده، مزایده اجاره ساختمان بیرون بر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039393/مزایده-حیاط-مسکونی-مساحت-شصت-و-شش-متر-نوبت-دوم'>مزایده حیاط مسکونی مساحت شصت و شش متر نوبت دوم / مزایده ,مزایده حیاط مسکونی مساحت شصت و شش متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039395/مزایده-فروش-تعداد-ده-پلاک-زمین-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد ده پلاک زمین نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعداد ده پلاک زمین نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039397/مزایده-بهره-برداری-از-تعدادی-غرف-جهت-عرضه-ماهی--'>مزایده بهره برداری از تعدادی غرف جهت عرضه ماهی ... / مزایده عمومی, مزایده بهره برداری از تعدادی غرف جهت عرضه ماهی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039398/ممزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-عرصه-272-8متر'>ممزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 272.8متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 272.8متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039400/مزایده-یک-دستگاه-نیسال-مدل-64-و-زمین-قدیم-شرکت--'>مزایده یک دستگاه نیسال مدل 64 و زمین قدیم شرکت... / مزایده ,مزایده یک دستگاه نیسال مدل 64 و زمین قدیم شرکت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039402/مزایده-دو-قطعه-زمین-مساحت-824-5-و-1054-21متر'>مزایده دو قطعه زمین مساحت 824.5 و 1054.21متر  / مزایده,مزایده دو قطعه زمین مساحت 824.5 و 1054.21متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039403/مزایده-ششدانگ-پلاک-دو-فرعی-372مترمربع'>مزایده ششدانگ پلاک دو فرعی 372مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک دو فرعی 372مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039404/آگهی-مزایده-سواری-پراید'>آگهی مزایده سواری پراید  / آگهی مزایده ,  مزایده سواری پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039405/مزایده-فروش-معدن-سنگ-آهک'>مزایده فروش معدن سنگ آهک / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش معدن سنگ آهک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039407/مزایده-اعیانی-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-228-متر'>مزایده اعیانی ششدانگ یکباب خانه مساحت 228 متر / مزایده,مزایده اعیانی ششدانگ یکباب خانه مساحت 228 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039409/مزایده-اجاره-محل-دفن-زباله--'>مزایده اجاره محل دفن زباله ... / مزایده ,مزایده اجاره محل دفن زباله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039411/مزایده-فروش-تعداد-بیست-و-شش-دستگاه-انواع-اتوبوس-مینی-بوس-و--'>مزایده فروش تعداد بیست و شش دستگاه انواع  اتوبوس، مینی بوس و ... / فراخوان مزایده عمومی, مزایده فروش تعداد بیست و شش دستگاه انواع  اتوبوس، مینی بوس و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039412/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پراید-مدل-1390'>مزایده یک دستگاه خودرو پراید مدل 1390 / مزایده، مزایده یک دستگاه خودرو پراید مدل 1390</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039413/مزایده-یک-قطعه-باغ-مساحت-نه-هزار-و-پانصد-متر'>مزایده یک قطعه باغ مساحت نه هزار و پانصد متر  / مزایده,مزایده یک قطعه باغ مساحت نه هزار و پانصد متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039414/مزایده-فروش-اقلام-اسقاطی'>مزایده فروش اقلام اسقاطی / آگهی مزایده , مزایده فروش اقلام اسقاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039416/مزایده-یک-دانگ-از-ششدانگ-مغازه-33-60متر'>مزایده یک دانگ از ششدانگ مغازه 33.60متر  / مزایده,مزایده یک دانگ از ششدانگ مغازه 33.60متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039420/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-عرصه-343-33متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 343.33متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 343.33متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039424/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-305-19متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 305.19متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 305.19متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039430/مزایده-املاک-و-اراضی-روستای-ذلکه-نوبت-دوم'>مزایده املاک و اراضی روستای ذلکه نوبت دوم  / مزایده,مزایده املاک و اراضی روستای ذلکه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039432/مزایده-ششدانگ-زمین-محصور-مساحت-302-4متر'>مزایده ششدانگ زمین محصور مساحت 302.4متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین محصور مساحت 302.4متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039438/مزایده-آپارتمان-مسکونی-دو-خوابه-نوساز-113-66متر'>مزایده آپارتمان مسکونی دو خوابه نوساز 113.66متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی دو خوابه نوساز 113.66متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039439/مزایده-طرح-تولید-مشارکتی-مرکز-تکثیر-و-پرورش-ماهیان'>مزایده طرح تولید مشارکتی مرکز تکثیر و پرورش ماهیان / آگهی مزایده عمومی , مزایده طرح تولید مشارکتی مرکز تکثیر و پرورش ماهیان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039442/مزایده-ششدانگ-پلاک-باقی-مانده-8235-8-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک باقی مانده 8235/8 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک باقی مانده 8235/8 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039447/مزایده-یک-پلاک-زمین-دولتی-مساحت-84-50متر'>مزایده یک پلاک زمین دولتی مساحت 84.50متر  / مزایده,مزایده یک پلاک زمین دولتی مساحت 84.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039449/مزایده-فروش-املاک-تجدید-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک تجدید نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش املاک تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039453/تجدیدمزایده-اجاره-مغازه--'>تجدیدمزایده اجاره مغازه ... / مزایده, تجدیدمزایده اجاره مغازه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039454/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-214-85متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 214.85متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 214.85متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039455/مزایده-اجاره-سالن-بسته-بندی-سردخانه'>مزایده اجاره سالن بسته بندی سردخانه / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره سالن بسته بندی سردخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039458/مزایده-اجاره-باسکول-الکترونیکی--'>مزایده اجاره باسکول الکترونیکی ... / مزایده,مزایده اجاره باسکول الکترونیکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039461/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-عرصه-و-اعیان-450-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه و اعیان 450 متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه و اعیان 450 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039466/مزایده-پلاک-ثبتی-1513-1-بخش-دو-اهواز'>مزایده پلاک ثبتی 1513/1 بخش دو اهواز / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 1513/1 بخش دو اهواز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039471/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-هشت-یزد'>مزایده پلاک ثبتی بخش هشت یزد / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش هشت یزد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039474/مزایده-پلاک-5751-بخش-دوازده-یزد-نوبت-اول'>مزایده پلاک 5751 بخش دوازده یزد نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک 5751 بخش دوازده یزد نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039478/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-355-مترمربع'>مزایده منزل مسکونی عرصه 355 مترمربع / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 355 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039487/مزایده-واگذاری-تعدادی-از-اراضی-و-املاک-نقد-و-اقساط'>مزایده واگذاری تعدادی از اراضی و املاک نقد و اقساط  / مزایده,مزایده واگذاری تعدادی از اراضی و املاک نقد و اقساط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039490/مزایده-فروش-اموال-غیرمنقول-املاک-نقدی-و-اقساط-96-11-9'>مزایده فروش اموال غیرمنقول املاک نقدی و اقساط 96.11.9 / مزایده,مزایده فروش اموال غیرمنقول املاک نقدی و اقساط 96.11.9</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039515/مزایده-فروش-واحد-تجاری-شماره-چهار-مساحت-18-متر'>مزایده فروش واحد تجاری شماره چهار مساحت 18 متر  / مزایده,مزایده فروش واحد تجاری شماره چهار مساحت 18 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039522/مزایده-آپارتمان-مساحت-82-74متر-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان مساحت 82.74متر نوبت اول / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 82.74متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039528/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-105-93متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 105.93متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 105.93متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039531/مزایده-تعداد-هفت-دستگاه-خودرو--'>مزایده تعداد هفت دستگاه خودرو ... / مزایده ,مزایده تعداد هفت دستگاه خودرو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039534/مزایده-زمین-بصورت-باغچه-مشجر-مساحت-995-6متر'>مزایده زمین بصورت باغچه مشجر مساحت 995.6متر / مزایده,مزایده زمین بصورت باغچه مشجر مساحت 995.6متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039539/مزایده-یک-قطعه-زمین-با-کاربری-مسکونی-به-متراژ-1572-26-مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین با کاربری مسکونی به متراژ 1572/26 مترمربع نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین با کاربری مسکونی به متراژ 1572/26 مترمربع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039542/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-صد-و-سی-متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت صد و سی متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت صد و سی متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039545/مزایده-ششدانگ-ملک-مسکونی-مساحت-450-مترمربع'>مزایده ششدانگ ملک مسکونی مساحت 450 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مسکونی مساحت 450 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039548/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-صد-و-ده-متر-بصورت-مغازه-تجاری'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت صد و ده متر بصورت مغازه تجاری / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت صد و ده متر بصورت مغازه تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039552/مزایده-واگذاری-فضای-مشاوره---نوبت-دوم'>مزایده واگذاری فضای مشاوره ... نوبت دوم / مزایده,مزایده واگذاری فضای مشاوره ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1039877/استعلام-واگذاری-اجاره-محل-فیزیکی'>استعلام واگذاری اجاره محل فیزیکی  / استعلام, استعلام واگذاری اجاره محل فیزیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040019/مزایده-تعداد-104-دستگاه-خودرو-سبک'>مزایده تعداد 104 دستگاه خودرو سبک  / مزایده, مزایده تعداد 104 دستگاه خودرو سبک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040022/فراخوان-مزایده-فروش-339-قلم-انواع-لوازم-اداری-و-تجهیزات-مخابراتی'>فراخوان مزایده فروش 339 قلم انواع لوازم اداری و تجهیزات مخابراتی  / فراخوان مزایده , فراخوان مزایده فروش 339 قلم انواع لوازم اداری و تجهیزات مخابراتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040023/مزایده-منزل-کلنگی-مساحت-723-70متر'>مزایده منزل کلنگی مساحت 723.70متر / مزایده,مزایده منزل کلنگی مساحت 723.70متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040034/مزایده-بهره-برداری-از-پارکینگ-ها'>مزایده بهره برداری از پارکینگ ها / آگهی مزایده عمومی , مزایده  بهره برداری از پارکینگ ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040042/مزایده-بهره-برداری-از-تالار'>مزایده بهره برداری از تالار / آگهی مزایده عمومی , مزایده  بهره برداری از تالار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040079/استعلام-واگذاری-محل-داروخانه'>استعلام واگذاری محل داروخانه / استعلام,استعلام واگذاری محل داروخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040089/مزایده-اماکن-ورزشی'>مزایده اماکن ورزشی  / مزایده ، مزایده اماکن ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1040092/فراخوان-مزایده-فروش40-دستگاه-خودروی-قابل-شماره‏-گذاری'>فراخوان مزایده فروش40  دستگاه خودروی قابل شماره‏ گذاری     / فراخوان مزایده ، فراخوان مزایده فروش 40 دستگاه خودروی قابل شماره‏ گذاری    </a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 19 تاريخ : سه شنبه 11 ارديبهشت 1397 ساعت: 11:26