اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.11.08 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037888/مناقصه-طراحی--خرید-ت... با عنوان : اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.11.08 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037888/مناقصه-طراحی--خرید-تجهیزات-و-مصالح--ساخت--تست--راه-اندازی-و-تحویل-فضاهای-تمیز--نوبت-دوم'>مناقصه طراحی ، خرید تجهیزات و مصالح ، ساخت ، تست ، راه اندازی و تحویل فضاهای تمیز.. نوبت دوم  / آگهی تجدید دوم مناقصه عمومی , مناقصه طراحی ، خرید تجهیزات و مصالح ، ساخت ، تست ، راه اندازی و تحویل فضاهای تمیز.. نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037889/تجدید-مناقصه-اجرای-تراش-و-لکه-گیری-با-آسفالت-گرم---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجرای تراش و لکه گیری با آسفالت گرم... - نوبت دوم / آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه اجرای تراش و لکه گیری با آسفالت گرم... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037892/مناقصه-خرید-حمل-و-نصب-ساختمان-نیمه-پیش-ساخته-منطقه---نوبت-دوم'>مناقصه خرید، حمل و نصب ساختمان نیمه پیش ساخته منطقه... - نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه خرید، حمل و نصب ساختمان نیمه پیش ساخته منطقه...- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037897/مناقصه-خرید-تعداد-106-عدد-آفتامات-هوای-فشرده-خودروی-خاص'>مناقصه خرید تعداد 106 عدد آفتامات هوای فشرده خودروی خاص / آگهی مناقصه، مناقصه خرید تعداد 106 عدد آفتامات هوای فشرده خودروی خاص</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037900/مناقصه-تامین-اقلام-نسوز'>مناقصه تامین اقلام نسوز / آگهی مناقصه، مناقصه تامین اقلام نسوز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037903/تجدید-مناقصه-خرید-14-قلم-سموم-موردنیاز'>تجدید مناقصه خرید 14 قلم سموم موردنیاز / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه خرید 14 قلم سموم موردنیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037904/فراخوان-مناقصه-خرید-کنتور-1-2-آبگرم'>فراخوان مناقصه خرید کنتور 1/2 آبگرم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه خرید کنتور 1/2 آبگرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037905/مناقصه-خرید-برنج-هندی--نوبت-دوم'>مناقصه خرید برنج هندی  - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی بین المللی , مناقصه خرید برنج هندی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037906/مناقصه-طراحی-و-ساخت-انبارها-و-سوله-های-سرپوشیده-و-فنس-کشی-محوطه-گمرک--نوبت-دوم'>مناقصه طراحی و ساخت انبارها و سوله های سرپوشیده و فنس کشی محوطه گمرک ...نوبت دوم  / مناقصه طراحی و ساخت انبارها و سوله های سرپوشیده و فنس کشی محوطه گمرک ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037908/فراخوان-ارزیابی-کیفی-انجام-خدمات-عمومی--پشتیبانی-و-نقلیه-(نوبت-دوم)'>فراخوان ارزیابی کیفی انجام خدمات عمومی ، پشتیبانی و نقلیه  (نوبت دوم) / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی انجام خدمات عمومی ، پشتیبانی و نقلیه (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037909/مناقصه-مدیریت-و-نظارت-بر-نیروهای-خدمات----نوبت-دوم'>مناقصه مدیریت و نظارت بر نیروهای خدمات ... - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه مدیریت و نظارت بر نیروهای خدمات ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037911/فراخوان-ارزیابی-کیفی-انجام-خدمات-راهبری--تعمیر-و-نگهداری-(نوبت-دوم)'>فراخوان ارزیابی کیفی انجام خدمات راهبری ، تعمیر و نگهداری (نوبت دوم) / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی انجام خدمات راهبری ، تعمیر و نگهداری (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037913/مناقصه-عملیات-ساختمانی-و-تامین-تجهیزات-باقیمانده-نصب-تست-و-راه-اندازی--تجدید'>مناقصه عملیات ساختمانی و تامین تجهیزات باقیمانده، نصب، تست و راه اندازی...تجدید  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات ساختمانی و تامین تجهیزات باقیمانده، نصب، تست و راه اندازی...تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037914/شناسایی-پیمانکار-جهت-خرید-نصب--راه-اندازی-و--یک-عدد-دستگاه-RO-صنعتی--'>شناسایی پیمانکار جهت خرید، نصب ، راه اندازی و... یک عدد دستگاه RO صنعتی... / آگهی شناسایی پیمانکار، شناسایی پیمانکار جهت خرید، نصب ، راه اندازی و... یک عدد دستگاه RO صنعتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037915/تجدید-مناقصه-کابلهای-فشار-ضعیف---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه کابلهای فشار ضعیف ... نوبت دوم  / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه کابلهای فشار ضعیف ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037916/مناقصه-نصب-و-راه-اندازی-سخت-افزار-و-نرم-افزار-پارکومتر-هوشمند---نوبت-دوم'>مناقصه نصب و راه اندازی سخت افزار و نرم افزار پارکومتر هوشمند... - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه نصب و راه اندازی سخت افزار و نرم افزار پارکومتر هوشمند...- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037917/مناقصه-عملیات-جداره-سازی-و-حذف-زوائد-فیزیکی--'>مناقصه عملیات جداره سازی و حذف زوائد فیزیکی ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات جداره سازی و حذف زوائد فیزیکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037918/تجدید-مناقصه-تهیه-مصالح-و-احداث-سوله-کارگاهی-96-11-08'>تجدید مناقصه تهیه مصالح و احداث سوله کارگاهی 96.11.08 / مناقصه , تجدید مناقصه تهیه مصالح و احداث سوله کارگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037919/تجدید-مناقصه-اجرای-پروژه-ممیزی-شهر'>تجدید مناقصه اجرای پروژه ممیزی شهر / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید مناقصه اجرای پروژه ممیزی شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037921/فراخوان-مشارکت-در-ساخت-مجتمع-تجاری-و-خدماتی-شهرداری---نوبت-دوم'>فراخوان مشارکت در ساخت مجتمع تجاری و خدماتی شهرداری... - نوبت دوم / مناقصه, فراخوان مشارکت در ساخت مجتمع تجاری و خدماتی شهرداری... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037922/مناقصه-مشارکت-در-ساخت--'>مناقصه مشارکت در ساخت ... / مناقصه مشارکت در ساخت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037923/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-اداری-برقکار-حفار--'>مناقصه تامین نیروی انسانی اداری، برقکار، حفار... / مناقصه عمومی, مناقصه تامین نیروی انسانی اداری، برقکار، حفار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037924/مناقصه-خرید--لوله-چدن'>مناقصه خرید   لوله چدن / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید لوله چدن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037925/مناقصه-ساخت-نصب-جابجایی-جمع-آوری-و-رفع-نشتی-انشعابات--نوبت-دوم'>مناقصه ساخت، نصب، جابجایی، جمع آوری و رفع نشتی انشعابات... نوبت دوم  / مناقصه عمومی ، مناقصه ساخت، نصب، جابجایی، جمع آوری و رفع نشتی انشعابات... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037927/مناقصه-خرید-روغن-موتور-نوبت-دوم'>مناقصه خرید روغن موتور نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید روغن موتور نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037928/مناقصه-خرید-ادوات-ابزار-دقیق--'>مناقصه خرید ادوات ابزار دقیق ...  / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه، مناقصه خرید ادوات ابزار دقیق ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037929/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی'>مناقصه تامین نیروی انسانی  / آگهی مناقصه ، مناقصه تامین نیروی انسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037930/ارزیابی-کیفی-خرید-PEPPERL-AND-FOCHS-INSTRUMENT-DEVICES-نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی خرید PEPPERL AND FOCHS INSTRUMENT DEVICES نوبت دوم  / آگهی عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران ، ارزیابی کیفی خرید PEPPERL AND FOCHS INSTRUMENT DEVICES نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037931/مناقصه-اجرای-پروژه-های-توسعه-و-احداث-و-بهینه-سازی-شبکه-های-توزیع'>مناقصه  اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037933/مناقصه-HYDRANT-WITH-WATER--FOAM-MONITOR'>مناقصه HYDRANT WITH WATER & FOAM MONITOR / مناقصه ,مناقصه HYDRANT WITH WATER & FOAM MONITOR</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037935/مناقصه-تعداد-یک-دستگاه-ماشین-اتومات-پانچ-جلد'>مناقصه تعداد یک دستگاه ماشین اتومات پانچ جلد  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تعداد یک دستگاه ماشین اتومات پانچ جلد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037936/مناقصه-خرید-خدمات-حمل-و-نقل-و-ماموریتهای-اداری--نوبت-دوم'>مناقصه خرید خدمات حمل و نقل و ماموریتهای اداری ...نوبت دوم  / مناقصه,مناقصه خرید خدمات حمل و نقل و ماموریتهای اداری ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037938/مناقصه-تامین-خودروهای-استیجاری-درون-شهری-و-برون-شهری-مرحله-اول-نوبت-دوم'>مناقصه تامین خودروهای استیجاری درون شهری و برون شهری مرحله اول نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین خودروهای استیجاری درون شهری و برون شهری مرحله اول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037939/مناقصه-بازسازی-دبستان-احداث-مدرسه-و--'>مناقصه بازسازی دبستان، احداث مدرسه و ... / مناقصه بازسازی دبستان، احداث مدرسه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037940/مناقصه-انجام-عملیات-حفاری-اکتشافی-مغزه-گیری'>مناقصه انجام عملیات حفاری اکتشافی مغزه گیری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام عملیات حفاری اکتشافی مغزه گیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037941/مناقصه-تهیه-نصب-و-راه-اندازی-پکیج-هوایی-یکپارچه'>مناقصه تهیه، نصب و راه اندازی پکیج هوایی یکپارچه / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  اجرای عملیات تهیه، نصب و راه اندازی پکیج هوایی یکپارچه ساختمان منطقه برق ... نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037942/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-در-مناطق-سه-گانه--مرحله-اول-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز در مناطق سه گانه... مرحله اول نوبت دوم  / اگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز در مناطق سه گانه... مرحله اول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037944/مناقصه-تامین-تحویل-نصب-راه-اندازی-آموزش-و-مستندسازی-سامانه-نظارت-تصویری'>مناقصه تامین، تحویل، نصب، راه اندازی، آموزش و مستندسازی سامانه نظارت تصویری / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی, مناقصه تامین، تحویل، نصب، راه اندازی، آموزش و مستندسازی سامانه نظارت تصویری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037947/تجدید-مناقصه-عملیات-ساختمانی-و-تامین-تجهیزات-باقیمانده-نصب-تست-و-راه-اندازی--'>تجدید مناقصه عملیات ساختمانی و تامین تجهیزات باقیمانده، نصب، تست و راه اندازی... / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه عملیات ساختمانی و تامین تجهیزات باقیمانده، نصب، تست و راه اندازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037949/مناقصه-خرید-12-عدد-سوئیچ-وکیوم--نوبت-دوم'>مناقصه خرید 12 عدد سوئیچ وکیوم... نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه خرید 12 عدد سوئیچ وکیوم... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037950/مناقصه-خرید-نصب-راه-اندازی-و-گارانتی-نرم-افزار-اسکن'>مناقصه خرید، نصب، راه اندازی و گارانتی نرم افزار اسکن / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید، نصب، راه اندازی و گارانتی نرم افزار اسکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037951/مناقصه-پروژه-زیرسازی-جدولگذاری-و-آسفالت-شهرک'>مناقصه پروژه زیرسازی جدولگذاری و آسفالت شهرک / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه زیرسازی جدولگذاری و آسفالت شهرک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037952/مناقصه-تامین-تجهیزات-سیگنال-رسانی-ساختمان-العالم--نوبت-دوم'>مناقصه تامین تجهیزات سیگنال رسانی ساختمان العالم... نوبت دوم  / آگهی فراخوان , مناقصه تامین تجهیزات سیگنال رسانی ساختمان العالم... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037953/مناقصه-پروژه-پل-عابر-پیاده'>مناقصه پروژه پل عابر پیاده  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه پل عابر پیاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037954/مناقصه-احداث-کانال-بتنی-دودهک'>مناقصه احداث کانال بتنی دودهک / آگهی مناقصه، مناقصه احداث کانال بتنی دودهک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037955/مناقصه-نظارت-کارگاهی-پروژه-تکمیل-ایستگاه-پمپاژ--'>مناقصه نظارت کارگاهی پروژه تکمیل ایستگاه پمپاژ... / مناقصه نظارت کارگاهی پروژه تکمیل ایستگاه پمپاژ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037956/مناقصه-عملیات-طراحی-مهندسی-تدارکات-ساختمان-و-نصب-و-راه-اندازی--'>مناقصه عملیات طراحی، مهندسی، تدارکات، ساختمان و نصب و راه اندازی... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عملیات طراحی، مهندسی، تدارکات، ساختمان و نصب و راه اندازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037957/مناقصه-خرید-یراق--برجبندی-و-سیمکشی--'>مناقصه خرید یراق ، برجبندی و سیمکشی ... / آگهی ارزیابی کیفی , مناقصه خرید یراق ، برجبندی و سیمکشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037958/سومین-همایش-فرصتهای-بازرگانی-و-سرمایه-گذاری-ایران-و-چین-96-11-08'>سومین همایش فرصتهای بازرگانی و سرمایه گذاری ایران و چین 96.11.08 / سومین همایش فرصتهای بازرگانی و سرمایه گذاری ایران و چین 96.11.08</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037960/فراخوان-مشاوره-احداث-کارخانه-فرآوری--'>فراخوان مشاوره احداث کارخانه فرآوری ... / مناقصه, فراخوان مشاوره احداث کارخانه فرآوری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037961/سیاست-های-پولی-و-چالش-های-بانکداری-و-تولید-96-11-08'>سیاست های پولی و چالش های بانکداری و تولید 96.11.08 / سیاست های پولی و چالش های بانکداری و تولید 96.11.08</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037962/مناقصه-پروژه-بهسازی-و-بازسازی-جاده-های-اصلی-و-محوطه-های-واحدهای-فرآورش-و--'>مناقصه پروژه بهسازی و بازسازی جاده های اصلی و محوطه های واحدهای فرآورش و ... / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه پروژه بهسازی و بازسازی جاده های اصلی و محوطه های واحدهای فرآورش و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037963/مناقصه-نسبت-به-خرید-و-اجرای-سیستم-آبیاری-سنتر-پیوت--'>مناقصه نسبت به خرید و اجرای سیستم آبیاری سنتر پیوت... / آگهی مناقصه، مناقصه نسبت به خرید و اجرای سیستم آبیاری سنتر پیوت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037965/مناقصه-تکمیل-ساختمان-شهرداری-نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل ساختمان شهرداری نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه تکمیل ساختمان شهرداری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037966/مناقصه-نرم-افزار-اتوماسیون-و--'>مناقصه نرم افزار اتوماسیون و ... / مناقصه ,مناقصه نرم افزار اتوماسیون و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037968/مناقصه-اجرای-عملیات-سیستم-زه-کشی-و--'>مناقصه اجرای عملیات سیستم زه کشی و ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات سیستم زه کشی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037970/مناقصه-اجرای-عملیات-تکمیل-طبقه-دوم-سوله--'>مناقصه اجرای عملیات تکمیل طبقه دوم سوله... / مناقصه اجرای عملیات تکمیل طبقه دوم سوله...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037971/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-سیستمهای-روشنایی'>استعلام تعمیر و نگهداری سیستمهای روشنایی  / استعلام , استعلام تعمیر و نگهداری سیستمهای روشنایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037972/مناقصه-نوسازی-(ممیزی)-تجدید'>مناقصه نوسازی (ممیزی) تجدید / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه نوسازی (ممیزی) تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037973/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستا--'>استعلام اجرای طرح هادی روستا... / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037974/استعلام-پمپ-کف-کش'>استعلام پمپ کف کش / استعلام , استعلام پمپ کف کش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037975/استعلام-رسید-مشتری-حرارتی-وینکور-خالدا--'>استعلام رسید مشتری حرارتی وینکور خالدا... / استعلام، استعلام رسید مشتری حرارتی وینکور خالدا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037977/استعلام-​پیمانکار-خطوط'>استعلام ​پیمانکار خطوط  / استعلام, استعلام ​پیمانکار خطوط شهرستان سلطانیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037978/استعلام-پیمانکار-خطوط-شهرستان--'>استعلام پیمانکار خطوط شهرستان... / استعلام, استعلام پیمانکار خطوط شهرستان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037979/استعلام-اجرای-عملیات-نیرو-رسانی'>استعلام اجرای عملیات نیرو رسانی / استعلام , استعلام اجرای عملیات نیرو رسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037980/استعلام-​ماشین-لباسشویی'>استعلام ​ماشین لباسشویی / استعلام, استعلام ​ماشین لباسشویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037981/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-سونوگرافی'>مناقصه خرید یک دستگاه سونوگرافی  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید یک دستگاه سونوگرافی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037982/استعلام-عدس-ایرانی-درجه-یک-فله'>استعلام عدس ایرانی درجه یک فله / استعلام, استعلام عدس ایرانی درجه یک فله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037983/استعلام-خرید-لاین-کنترلر-بدون-نصب'>استعلام خرید لاین کنترلر بدون نصب / استعلام, استعلام خرید لاین کنترلر بدون نصب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037984/مناقصه-عملیات-زیرسازی-و-روسازی-محورهای-روستایی--'>مناقصه عملیات زیرسازی و روسازی محورهای روستایی... / مناقصه, مناقصه عملیات زیرسازی و روسازی محورهای روستایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037985/استعلام-خرید-لوازم-یدکی-سخت-افزار'>استعلام خرید لوازم یدکی سخت افزار / استعلام , استعلام خرید لوازم یدکی سخت افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037986/استعلام-پیمانکار-خطوط--'>استعلام پیمانکار خطوط ... / استعلام , استعلام پیمانکار خطوط ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037987/استعلام-​رب-گوجه-فرنگی'>استعلام ​رب گوجه فرنگی  / استعلام, استعلام ​رب گوجه فرنگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037988/استعلام-یخچال-فریزر'>استعلام یخچال فریزر  / استعلام , استعلام یخچال فریزر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037989/استعلام-پیمانکار-خطوط-شهرستان-طارم'>استعلام پیمانکار خطوط شهرستان طارم  / استعلام , استعلام پیمانکار خطوط شهرستان طارم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037991/مناقصه-نیرورسانی-توسعه-و-بازسازی-شبکه-های-توزیع-نیروی-برق--'>مناقصه نیرورسانی، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه نیرورسانی، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037992/مناقصه-خرید-سیستم-تحت-وب'>مناقصه خرید سیستم تحت وب  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید سیستم تحت وب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037994/مناقصه-اجرای-عملیات-انتقال-نیرو-و-برق-رسانی-شبکه-های-توزیع--'>مناقصه  اجرای عملیات انتقال نیرو و برق رسانی شبکه های توزیع... / مناقصه  اجرای عملیات انتقال نیرو و برق رسانی شبکه های توزیع...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037998/مناقصه-عملیات-احداث-مخزن-2500-متر-مکعبی--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات احداث مخزن 2500 متر مکعبی... نوبت دوم  / آگهی مناقصه و ارزیابی کیفی، مناقصه عملیات احداث مخزن 2500 متر مکعبی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037999/تجدید-مناقصه-احداث-کانال-دفع-آبهای-سطحی-شهر'>تجدید مناقصه احداث کانال دفع آبهای سطحی شهر  / آگهی تجدید مناقصه, تجدید مناقصه احداث کانال دفع آبهای سطحی شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038001/مناقصه-بهره-برداری-نگهداری-و-تعمیرات-آسیابهای-سیمان-و-بارگیرخانه--'>مناقصه بهره برداری، نگهداری و تعمیرات آسیابهای سیمان و بارگیرخانه.... / آگهی مناقصه، مناقصه بهره برداری، نگهداری و تعمیرات آسیابهای سیمان و بارگیرخانه....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038004/مناقصه-انجام-خدمات-تعمیر-نگهداری-تجهیزات-و-تاسیسات-نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات تعمیر، نگهداری تجهیزات و تاسیسات  نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران , مناقصه انجام خدمات تعمیر، نگهداری تجهیزات و تاسیسات  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038006/مناقصه-عملیات-خط-انتقال-آب-در-شهر--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات خط انتقال آب در شهر...نوبت دوم  / آگهی مناقصه، مناقصه عملیات خط انتقال آب در شهر...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038011/مناقصه-نیرورسانی-توسعه-و-بازسازی-شبکه-های-توزیع-نیروی-برق-شامل--'>مناقصه نیرورسانی، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق شامل... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه نیرورسانی، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق شامل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038012/مناقصه-عمومی-ترمیم-زیرسازی--اجرای-بیس-و-احداث-سه-فقره-آبرو-لوله-ای-و--'>مناقصه عمومی ترمیم زیرسازی ، اجرای بیس و احداث سه فقره آبرو لوله ای و ...  / مناقصه عمومی ترمیم زیرسازی ، اجرای بیس و احداث سه فقره آبرو لوله ای و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038013/مناقصه-اجرای-خدمات-تنظیفات-شهری-شامل-جمع-آوری-زباله-و-حمل-و-دفع-پسماند-(نوبت-دوم)'>مناقصه اجرای خدمات تنظیفات شهری شامل جمع آوری زباله و حمل و دفع پسماند (نوبت دوم) / مناقصه اجرای خدمات تنظیفات شهری شامل جمع آوری زباله و حمل و دفع پسماند (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038017/مناقصه-تهیه-مصالح-و-تکمیل-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-و---(نوبت-دوم)'>مناقصه تهیه مصالح و تکمیل شبکه جمع آوری فاضلاب و ... (نوبت دوم) / مناقصه تهیه مصالح و تکمیل شبکه جمع آوری فاضلاب و ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038019/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-نانوزتاسایزر-نوبت-دوم'>مناقصه خرید یک دستگاه نانوزتاسایزر- نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه خرید یک دستگاه نانوزتاسایزر- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038020/مناقصه-طرح-اصلاح-و-توسعه-شبکه-توزیع-آب-شهر--(نوبت-دوم)'>مناقصه طرح اصلاح و توسعه شبکه توزیع آب شهر... (نوبت دوم) / مناقصه طرح اصلاح و توسعه شبکه توزیع آب شهر... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038023/مناقصه-ایجاد-زیر-ساخت-های-گردشگری---(نوبت-دوم)'>مناقصه ایجاد زیر ساخت های گردشگری ... (نوبت دوم) / مناقصه ,مناقصه ایجاد زیر ساخت های گردشگری ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038025/مناقصه-عملیات-طراحی-تامین--نصب-و-راه-اندازی-سیستم-تامین-برق-اضطراری'>مناقصه عملیات طراحی تامین ، نصب و راه اندازی سیستم تامین برق اضطراری / اگهی مناقصه , مناقصه عملیات طراحی تامین ، نصب و راه اندازی سیستم تامین برق اضطراری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038027/مناقصه-واگذاری-امور-خدماتی--پشتیبانی-و-امور-نقلیه-و-رانندگی-(نوبت-دوم)'>مناقصه واگذاری امور خدماتی ، پشتیبانی و امور نقلیه و رانندگی (نوبت دوم) / اگهی مناقصه , مناقصه واگذاری امور خدماتی ، پشتیبانی و امور نقلیه و رانندگی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038031/فراخوان-مناقصه-انتخاب-پیمانکار-جهت-واگذاری-خدمات-حمل-و-نقل'>فراخوان مناقصه انتخاب پیمانکار جهت واگذاری خدمات حمل و نقل  / فراخوان , فراخوان مناقصه انتخاب پیمانکار جهت واگذاری خدمات حمل و نقل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038032/مناقصه-انجام-عملیات-آزادسای-از-بستر-و-حریم-رودخانه-های-استان--'>مناقصه انجام عملیات آزادسای از بستر و حریم رودخانه های استان.... / مناقصه, مناقصه انجام عملیات آزادسای از بستر و حریم رودخانه های استان....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038036/فراخوان-انجام-خدمات-امداد-تعمیرات-گازبانی--نوبت-دوم'>فراخوان انجام خدمات امداد، تعمیرات، گازبانی...نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان انجام خدمات امداد، تعمیرات، گازبانی...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038040/تجدید-فراخوان-تهیه-مواد-اولیه-طبخ-و-توزیع-غذای-بیمارستان--'>تجدید فراخوان تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذای بیمارستان... / مناقصه, تجدید فراخوان تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذای بیمارستان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038042/مناقصه-آبرسانی-به-مجتمع-های-روستایی-شهرستان'>مناقصه آبرسانی به مجتمع های روستایی شهرستان / مناقصه ,مناقصه آبرسانی به مجتمع های روستایی شهرستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038043/مناقصه-تهیه-و-تحویل-دو-دستگاه-روف-تاپ--'>مناقصه تهیه و تحویل دو دستگاه روف تاپ ... / آگهی مناقصه، مناقصه تهیه و تحویل دو دستگاه روف تاپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038045/تجدید-مناقصه-خرید-55308-متر-لوله-پلی-اتیلن-تک-جداره'>تجدید مناقصه خرید 55308 متر لوله پلی اتیلن تک جداره  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , تجدید مناقصه خرید 55308 متر لوله پلی اتیلن تک جداره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038049/مناقصه-عملیات-طراحی-و-تهیه-و-احداث-فضای-سبز'>مناقصه عملیات طراحی و تهیه و احداث فضای سبز / اگهی مناقصه , مناقصه عملیات طراحی و تهیه و احداث فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038053/مناقصه-جمع-آوری-و-هدایت-آب-های-سطحی-منطقه-یک'>مناقصه جمع آوری و هدایت آب های سطحی منطقه یک / مناقصه عمومی, مناقصه جمع آوری و هدایت آب های سطحی منطقه یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038058/استعلام-محوطه-سازی-ساختمان-اداره--سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام محوطه سازی ساختمان اداره , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  / استعلام ,استعلام محوطه سازی ساختمان اداره , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038059/مناقصه-خرید-بیمه-نامه-های-مورد-نیاز-شهرداری'>مناقصه خرید بیمه نامه های مورد نیاز شهرداری / آگهی مناقصه, مناقصه خرید بیمه نامه های مورد نیاز شهرداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038061/استعلام-پروژه-اجرای-آسفالت-گرم-سامانه-ستاد'>استعلام پروژه اجرای آسفالت گرم, سامانه ستاد / استعلام ,استعلام پروژه اجرای آسفالت گرم, سامانه ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038063/فراخوان-ارزیابی-صلاحیت-مالی-سرمایه-گذار-نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی صلاحیت مالی سرمایه گذار نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی , فراخوان ارزیابی صلاحیت مالی سرمایه گذار نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038066/مناقصه-عمومی-نظارت-و-اجرائیات-ساختمانی'>مناقصه عمومی نظارت و اجرائیات ساختمانی  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عمومی نظارت و اجرائیات ساختمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038068/استعلام-تلفن-رومیزی-سایت-ستاد'>استعلام تلفن رومیزی, سایت ستاد / استعلام ,استعلام تلفن رومیزی, سایت ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038069/مناقصه-آبرسانی-به-مجتمع-های-روستایی-شهرستان'>مناقصه آبرسانی به مجتمع های روستایی شهرستان / مناقصه ,مناقصه آبرسانی به مجتمع های روستایی شهرستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038070/مناقصه-تهیه-مواد-اولیه-آماده-سازی-طبخ-و-توزیع-غذای-بیمارستان--مرحله-سوم'>مناقصه تهیه مواد اولیه، آماده سازی، طبخ و توزیع غذای بیمارستان - مرحله سوم  / مناقصه عمومی, مناقصه تهیه مواد اولیه، آماده سازی، طبخ و توزیع غذای بیمارستان - مرحله سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038075/فراوان-تکمیل-عملیات-احداث-اسکله-صیادی--'>فراوان تکمیل عملیات احداث  اسکله صیادی ... / مناقصه عمومی, فراوان تکمیل عملیات احداث  اسکله صیادی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038081/مناقصه-تکمیل-مجتمع-شهید-فولادی-طبس-(فاز-2)'>مناقصه تکمیل مجتمع شهید فولادی طبس (فاز 2) / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تکمیل مجتمع شهید فولادی طبس (فاز 2)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038082/مناقصه-تهیه--تحویل--نصب-و-راه-اندازی-17-عدد-نمایشگر'>مناقصه تهیه ، تحویل ، نصب و راه اندازی 17 عدد نمایشگر / آگهی مناقصه ، مناقصه تهیه ، تحویل ، نصب و راه اندازی 17 عدد نمایشگر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038084/استعلام-پیمانکار-خطوط-اداره-پست'>استعلام پیمانکار خطوط اداره پست  / استعلام, استعلام پیمانکار خطوط اداره پست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038089/استعلام-دو-دستگاه-اسپیلت-12000-ال-جی-سرد'>استعلام دو دستگاه اسپیلت 12000 ال جی سرد / استعلام, استعلام دو دستگاه اسپیلت 12000 ال جی سرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038091/فراخوان-شناسایی-پیمانکاران-تعمیرات-و-نگهداری-تاسیسات-مکانیکی-و-الکتریکی-و-ساختمانی--'>فراخوان شناسایی پیمانکاران تعمیرات و نگهداری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی و ساختمانی... / فراخوان عمومی، فراخوان شناسایی پیمانکاران تعمیرات و نگهداری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی و ساختمانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038092/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستا--'>استعلام اجرای طرح هادی روستا... / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038094/مناقصه-استعلام-بهسازی-پروژه-180-واحدی'>مناقصه استعلام بهسازی پروژه 180 واحدی  / مناقصه استعلام , مناقصه استعلام بهسازی پروژه 180 واحدی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038097/استعلام-اجرای-سایبان-پارکینگ-ساختمان'>استعلام اجرای سایبان پارکینگ ساختمان / استعلام, استعلام اجرای سایبان پارکینگ ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038101/استعلام-سرور-مدل-HP-DL380-G9'>استعلام سرور مدل HP DL380 G9 / استعلام, استعلام سرور مدل HP DL380 G9</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038107/استعلام-بهسازی-و-خرید-سیستم-سرمایش'>استعلام بهسازی و خرید سیستم سرمایش / استعلام, استعلام بهسازی و خرید سیستم سرمایش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038109/مناقصه-عملیات-تهیه-مصالح-و-احداث-اسکلت-فلزی--(نوبت-دوم)'>مناقصه عملیات تهیه مصالح و احداث اسکلت فلزی... (نوبت دوم) / اگهی مناقصه , مناقصه عملیات تهیه مصالح و احداث اسکلت فلزی... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038113/فراخوان-مناقصه-خرید-3600-دستگاه-برقگیر-24-کیلولوت-پلیمری-و---(نوبت-دوم)'>فراخوان مناقصه خرید 3600 دستگاه برقگیر 24 کیلولوت پلیمری و ... (نوبت دوم) / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه خرید 3600 دستگاه برقگیر 24 کیلولوت پلیمری و ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038116/مناقصه-عملیات-احداث-سیل-بند-ضلع-غربی---نوبت-دوم'>مناقصه عملیات احداث سیل بند ضلع غربی .. - نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران مناقصه عمومی، مناقصه عملیات احداث سیل بند ضلع غربی .. - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038120/تجدید-مناقصه-اجرای-عملیات-مرمت-و-لکه-گیری-آسفالت-سطح-منطقه'>تجدید مناقصه اجرای عملیات مرمت و لکه گیری آسفالت سطح منطقه / آگهی مناقصه عمومی ، تجدید مناقصه اجرای عملیات مرمت و لکه گیری آسفالت سطح منطقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038123/مناقصه-تعمیر-سرویس-و-نگهداری-و-راهبری-تاسیسات---نوبت-دوم'>مناقصه تعمیر سرویس و نگهداری و راهبری تاسیسات.... نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه تعمیر سرویس و نگهداری و راهبری تاسیسات.... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038125/مناقصه-اجرای-خط-تغذیه-فولادی-و-شبکه-توزیع-فولادی-و--(نوبت-دوم)'>مناقصه اجرای خط تغذیه فولادی و شبکه توزیع فولادی و... (نوبت دوم) / مناقصه اجرای خط تغذیه فولادی و شبکه توزیع فولادی و... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038132/مناقصه-ساخت-و-بهره-برداری-از-فضاهای-تبلیغاتی-سطح-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه ساخت و بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی سطح شهر..نوبت دوم / مناقصه ساخت و بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی سطح شهر.نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038134/مناقصه-عملیات-تکمیل-و-تجهیز-مخازن-و-تاسیسات-آب-روستایی--'>مناقصه عملیات تکمیل و تجهیز مخازن و تاسیسات آب روستایی... / مناقصه ، مناقصه عملیات تکمیل و تجهیز مخازن و تاسیسات آب روستایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038138/فراخوان-مناقصه-مرمت-شهری-گذر--'>فراخوان مناقصه مرمت شهری گذر... / فراخوان مناقصه یک مرحله ای , فراخوان مناقصه مرمت شهری گذر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038139/مناقصه-انتخاب-مشاور--نوبت-دوم'>مناقصه انتخاب مشاور ...نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه انتخاب مشاور ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038140/مناقصه-حفر-چاه---'>مناقصه حفر چاه .... / مناقصه, مناقصه حفر چاه ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038141/مناقصه-خرید-پاور-آنالایزر--'>مناقصه خرید پاور آنالایزر... / مناقصه عمومیع مناقصه خرید پاور آنالایزر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038142/آگهی-واگذاری-و-برون-سپاری-فعالیت-های-سواد-آموزی'>آگهی واگذاری و برون سپاری فعالیت های سواد آموزی / آگهی دعوت به همکاری، آگهی واگذاری و برون سپاری فعالیت های سواد آموزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038143/فراخوان-انتخاب-مشاور-جهت-انجام-خدمات-بازنگری---(نوبت-دوم)'>فراخوان انتخاب مشاور جهت انجام خدمات بازنگری ... (نوبت دوم) / آگهی فراخوان ، فراخوان انتخاب مشاور جهت انجام خدمات بازنگری ...(نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038144/فراخوان-مناقصه-پروژه-بهسازی-و-آسفالت-راههای-روستایی--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه پروژه بهسازی و آسفالت راههای روستایی...نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه پروژه بهسازی و آسفالت راههای روستایی...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038146/مناقصه-واگذاری-حجمی-اداره-امور-انبار-نفت--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری حجمی اداره امور انبار نفت...نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه واگذاری حجمی اداره امور انبار نفت...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038149/مناقصه-خرید-310-دستگاه-دوربین-مداربسته-و-سایر-تجهیزات'>مناقصه خرید 310 دستگاه دوربین مداربسته و سایر تجهیزات / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید 310 دستگاه دوربین مداربسته و سایر تجهیزات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038150/مزایده-واگذاری-و-نگهداری-فضای-سبز-و-امور-خدماتی-و-تاسیساتی'>مزایده واگذاری و نگهداری فضای سبز و امور خدماتی و تاسیساتی / آگهی مزایده عمومی، مزایده واگذاری و نگهداری فضای سبز و امور خدماتی و تاسیساتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038151/مناقصه-خدمات-لجستیکی-و-نمایندگی-کشتیرانی--'>مناقصه خدمات لجستیکی و نمایندگی کشتیرانی... / مناقصه, مناقصه خدمات لجستیکی و نمایندگی کشتیرانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038152/مناقصه-تعمیرات-اساسی-قرنیز-و-ارتقای-ایمنی-نرده-پل-ها--نوبت-دوم'>مناقصه تعمیرات اساسی قرنیز و ارتقای ایمنی نرده پل ها... نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه تعمیرات اساسی قرنیز و ارتقای ایمنی نرده پل ها... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038156/مناقصه-اجرای-عملیات-مربوط-به-نصب-و-اصلاح-لوازم-اندازه-گیری'>مناقصه اجرای عملیات مربوط به نصب و اصلاح لوازم اندازه گیری / آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای ،مناقصه اجرای عملیات مربوط به نصب و اصلاح لوازم اندازه گیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038159/مناقصه-تهیه-و-اجرای-کاغذ-دیواری-برند-fidelity--lsi-wallcovering'>مناقصه  تهیه و اجرای کاغذ دیواری برند  fidelity , lsi wallcovering  / اگهی مناقصه , مناقصه  تهیه و اجرای کاغذ دیواری برند  fidelity , lsi wallcovering </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038161/مناقصه-خرید-دو-دستگاه-ترانس-قدرت-و-دو-دستگاه-ترانس-کمپکت-پست--'>مناقصه خرید دو دستگاه ترانس قدرت و دو دستگاه ترانس کمپکت پست ... / مناقصه ,مناقصه خرید دو دستگاه ترانس قدرت و دو دستگاه ترانس کمپکت پست ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038162/فراخوان-مناقصه-عملیات-مربوط-به-توسعه-و-بازسازی-شبکه-آب'>فراخوان مناقصه عملیات مربوط به توسعه و بازسازی شبکه آب / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه عملیات مربوط به توسعه و بازسازی شبکه آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038165/مناقصه-عملیات-تخریب-و-حمل-نخاله-ساختمان--'>مناقصه عملیات تخریب و حمل نخاله ساختمان... / مناقصه, مناقصه عملیات تخریب و حمل نخاله ساختمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038167/مناقصه-خرید-دستگاه-لیفتراک-7-تنی-و-یک-دستگاه-لیفتراک-5-تنی--نوبت-دوم'>مناقصه خرید  دستگاه لیفتراک 7 تنی و یک دستگاه لیفتراک 5 تنی.. نوبت دوم  / مناقصه خرید  دستگاه لیفتراک 7 تنی و یک دستگاه لیفتراک 5 تنی.. نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038168/مناقصه-انجام-امور-خدمات-به-صورت-حجمی'>مناقصه انجام امور خدمات به صورت حجمی  / مناقصه ,مناقصه انجام امور خدمات به صورت حجمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038170/مناقصه-سنگ-کاری-رابیتس-کاری-گچ-کاری--'>مناقصه سنگ کاری، رابیتس کاری، گچ کاری... / مناقصه, مناقصه سنگ کاری، رابیتس کاری، گچ کاری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038172/اصلاحیه-مناقصه-احداث-جاده-و-محل-چاه-شرق-841'>اصلاحیه مناقصه احداث جاده و محل چاه شرق 841  / اصلاحیه مناقصه عمومی , مناقصه احداث جاده و محل چاه شرق 841 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038176/مناقصه-آسفالت-خیابانها'>مناقصه آسفالت خیابانها / آگهی مناقصه محدود ، مناقصه آسفالت خیابانها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038181/مناقصه-احداث-مخزن-بتنی-و--اصلاحیه'>مناقصه احداث مخزن بتنی و ...اصلاحیه / مناقصه ,مناقصه احداث مخزن بتنی و ...اصلاحیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038183/مناقصه-شناسایی-تامین-کننده-شیرخشک-اسیدسولفوریک-سود-مایع--'>مناقصه شناسایی تامین کننده شیرخشک، اسیدسولفوریک، سود مایع... / مناقصه, مناقصه شناسایی تامین کننده شیرخشک، اسیدسولفوریک، سود مایع...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038184/مناقصه-قیرپاشی-تک-کت-و-پخش-آسفالت'>مناقصه قیرپاشی تک کت و پخش آسفالت / آگهی مناقصه محدود ، مناقصه قیرپاشی تک کت و پخش آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038185/اصلاحیه-مناقصه-احداث-سکوی-تماشاگران-ورزشگاه'>اصلاحیه مناقصه احداث سکوی تماشاگران ورزشگاه  / اصلاحیه مناقصه عمومی, مناقصه احداث سکوی تماشاگران ورزشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038187/تجدید-مناقصه-گازرسانی-به-حفرات-خالی-و-توسعه-شبکه-منطقه-2-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه گازرسانی به حفرات خالی و توسعه شبکه منطقه 2- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , تجدید مناقصه گازرسانی به حفرات خالی و توسعه شبکه منطقه 2- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038189/سی-و-ششمین-جشنواره-فیلم-فجر'>سی و ششمین جشنواره فیلم فجر / سی و ششمین جشنواره فیلم فجر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038190/مناقصه-عملیات-تهیه-قالب-و-قالب-بندی--'>مناقصه عملیات تهیه قالب و قالب بندی... / مناقصه , مناقصه عملیات تهیه قالب و قالب بندی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038191/مناقصه-خرید-315-کیلومتر-سیم-آلومینیوم-هاینا-روکشدار---تمدید'>مناقصه خرید 315 کیلومتر سیم آلومینیوم، هاینا روکشدار ... تمدید  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید 315 کیلومتر سیم آلومینیوم، هاینا روکشدار ..تمدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038192/مناقصه-واگذاری-خدمات-انبارداری-و-ترخیص-و-تهیه-کالاهای-برق--'>مناقصه  واگذاری خدمات انبارداری و ترخیص و تهیه کالاهای برق ... / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, مناقصه  واگذاری خدمات انبارداری و ترخیص و تهیه کالاهای برق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038195/مناقصه-خرید-و-نصب-فیلتر-خودشوینده'>مناقصه خرید و نصب فیلتر خودشوینده / آگهی مناقصه های عمومی , مناقصه خرید و نصب فیلتر خودشوینده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038201/مناقصه-واگذاری-بهره-برداری-از-تصفیه-خانه-فاضلاب--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری بهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری بهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038205/فراخوان-شناسایی-سرمایه-گذار-در-طرح-احداث-ناحیه-صنعتی--نوبت-دوم'>فراخوان شناسایی سرمایه گذار در طرح احداث ناحیه صنعتی...نوبت دوم  / مناقصه, فراخوان شناسایی سرمایه گذار در طرح احداث ناحیه صنعتی...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038211/مناقصه-تخریب-و-بازسازی-پل'>مناقصه تخریب و بازسازی پل / آگهی مناقصه، مناقصه تخریب و بازسازی پل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038215/مناقصه-خرید-برج-خنک-کننده'>مناقصه خرید برج خنک کننده  / مناقصه, مناقصه خرید برج خنک کننده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038217/فراخوان-دعوت-راه-اندازی-دفاتر-خدمات-نوسازی-بافت-های'>فراخوان دعوت راه اندازی دفاتر خدمات نوسازی بافت های / فراخوان دعوت , فراخوان دعوت راه اندازی دفاتر خدمات نوسازی بافت های</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038219/فراخوان-مشارکت-و-سرمایه-گذاری-در-طراحی-اجرا-و-بهره-برداری-شهربازی--نوبت-دوم'>فراخوان مشارکت و سرمایه گذاری در طراحی، اجرا و بهره برداری شهربازی - نوبت دوم  / فراخوان، فراخوان مشارکت و سرمایه گذاری در طراحی، اجرا و بهره برداری شهربازی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038221/مناقصه-انجام-امورات-نگهداری-فضای-سبز---تجدید'>مناقصه انجام امورات نگهداری فضای سبز ... تجدید / تجدید آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام امورات نگهداری فضای سبز ... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038225/مناقصه-تخریب-و-بازسازی-پل-داریوش'>مناقصه تخریب و بازسازی پل داریوش  / آگهی مناقصه، مناقصه تخریب و بازسازی پل داریوش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038228/تمدید-مناقصه-ساخت-20-عدد-اسکید-تاپکوت-پژو--'>تمدید مناقصه ساخت 20 عدد اسکید تاپکوت پژو... / مناقصه,تمدید مناقصه ساخت 20 عدد اسکید تاپکوت پژو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038229/مناقصه-پیاده-روسازی-خیابانها-و-معابر-سطح-شهر-تجدید'>مناقصه پیاده روسازی خیابانها و معابر سطح شهر تجدید / تجدید آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پیاده روسازی خیابانها و معابر سطح شهر تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038230/مناقصه-احداث-بوستان-در-سایت-جوراب-بافی'>مناقصه احداث بوستان در سایت جوراب بافی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه احداث بوستان در سایت جوراب بافی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038234/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-سردخانه-زیر-صفر--'>مناقصه خرید یک دستگاه سردخانه زیر صفر ... / مناقصه ,مناقصه خرید یک دستگاه سردخانه زیر صفر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038246/مناقصه-تعمیرات-مهمانسرای-90-اتاقه--نوبت-دوم'>مناقصه تعمیرات مهمانسرای 90 اتاقه...نوبت دوم  / مناقصه عمومی، مناقصه تعمیرات مهمانسرای 90 اتاقه...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038247/مناقصه-حمل-و-نقل-درون-شهری-اداری--مرحله-دوم-نوبت-چاپ-اول'>مناقصه حمل و نقل درون شهری اداری...مرحله دوم نوبت چاپ اول  / مناقصه ,مناقصه حمل و نقل درون شهری اداری...مرحله دوم نوبت چاپ اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038249/مناقصه-پروژه-احیاء-و-مرمت-قنوات---نوبت-دوم'>مناقصه پروژه احیاء و مرمت قنوات ... نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه پروژه احیاء و مرمت قنوات ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038250/مناقصه-احیاء-و-عمران-موقوفات--نوبت-دوم'>مناقصه احیاء و عمران موقوفات ...نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه احیاء و عمران موقوفات ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038251/مناقصه-احیاء-و-عمران-موقوفات---(نوبت-دوم)'>مناقصه احیاء و عمران موقوفات ... (نوبت دوم) / مناقصه ,مناقصه احیاء و عمران موقوفات ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037890/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-حدود-40-هزار-متر'>مزایده فروش یک قطعه زمین حدود 40 هزار متر / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین حدود 40 هزار متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037891/مزایده-فراخوان-عمومی-فروش-املاک'>مزایده فراخوان عمومی فروش املاک / مزایده,مزایده فراخوان عمومی فروش املاک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037893/مزایده-تعداد-21-قطعه-زمین-با-کاربری-های-مختلف-نوبت-دوم'>مزایده تعداد 21 قطعه زمین با کاربری های مختلف نوبت دوم  / مزایده,مزایده تعداد 21 قطعه زمین با کاربری های مختلف نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037894/مزایده-فروش-تعداد-3-دستگاه-جرثقیل'>مزایده فروش تعداد 3 دستگاه جرثقیل / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش تعداد 3 دستگاه جرثقیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037895/مزایده-پلت-کوکتل'>مزایده پلت کوکتل  / مزایده, مزایده پلت کوکتل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037896/مزایده-فروش-ششدانگ-یک-قطعه-ملک-باغی-مرکبات-94875متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش ششدانگ یک قطعه ملک باغی مرکبات 94875متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش ششدانگ یک قطعه ملک باغی مرکبات 94875متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037898/مزایده-تعداد-20-سهم-از-سهام-شرکت-نوریا'>مزایده تعداد 20 سهم از سهام شرکت نوریا / مزایده,مزایده تعداد 20 سهم از سهام شرکت نوریا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037899/مزایده-قطع-کن-دستگاه-رنده-سه-کاره-و--'>مزایده قطع کن، دستگاه رنده سه کاره و... / مزایده, مزایده قطع کن، دستگاه رنده سه کاره و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037901/مزایده-ششدانگ-پلاک-160-فرعی-از-ده-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک 160 فرعی از ده اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 160 فرعی از ده اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037902/مزایده-یک-دستگاه-پراید-مدل-1379'>مزایده یک دستگاه پراید مدل 1379 / مزایده, مزایده یک دستگاه پراید مدل 1379</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038255/مناقصه-ایجاد--توسعه-و-اصلاح-معابر-شهری-نوبت-دوم'>مناقصه ایجاد ، توسعه و اصلاح معابر شهری- نوبت دوم  / آگهی مناقصه، مناقصه ایجاد ، توسعه و اصلاح معابر شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038257/مناقصه-پارک-11-هکتاری--نوبت-دوم'>مناقصه پارک 11 هکتاری - نوبت دوم  / دعوتنامه آگهی مناقصه ، مناقصه پارک 11 هکتاری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038263/مناقصه-اجرای-6500-متر-پروژه-شبکه-گازرسانی-شبکه-خط-تغذیه--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای 6500 متر پروژه شبکه گازرسانی شبکه خط تغذیه ...نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه اجرای 6500 متر پروژه شبکه گازرسانی شبکه خط تغذیه ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038264/مناقصه-خدمات-سرویس-ایاب-و-ذهاب-پرسنل--'>مناقصه خدمات سرویس ایاب و ذهاب پرسنل... / مناقصه ,مناقصه خدمات سرویس ایاب و ذهاب پرسنل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038266/فراخوان-اجرای-عملیات-امور-مراقبت-از-جنگلکاریهای-سنواتی--نوبت-دوم'>فراخوان اجرای عملیات امور مراقبت از جنگلکاریهای سنواتی... نوبت دوم / مناقصه ,فراخوان اجرای عملیات امور مراقبت از جنگلکاریهای سنواتی... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038268/تمدید-مهلت-فروش-مناقصات-عمومی-خرید-کیت-کامل-انشعاب-اصلاح-شبکه-آب'>تمدید مهلت فروش مناقصات عمومی خرید کیت کامل انشعاب اصلاح شبکه آب  / مناقصه , تمدید مهلت فروش مناقصات عمومی خرید کیت کامل انشعاب اصلاح شبکه آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038269/تجدیدمناقصه-تهیه-چاپ-نصب-جمع-آوری-بنرهای-سازه-های-تبلیغات-فرهنگی--'>تجدیدمناقصه تهیه، چاپ، نصب، جمع آوری بنرهای سازه های تبلیغات فرهنگی.... / مناقصه, تجدیدمناقصه تهیه، چاپ، نصب، جمع آوری بنرهای سازه های تبلیغات فرهنگی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038271/آگهی-فراخوان-واگذاری-طرح-های-تملک-دارایی-های-سرمایه-ای'>آگهی فراخوان واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای  / آگهی فراخوان  ، آگهی فراخوان واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038272/فراخوان-اجرای-عملیات-نهالکاری---نوبت-دوم'>فراخوان اجرای عملیات نهالکاری  ... نوبت دوم / مناقصه ,فراخوان اجرای عملیات نهالکاری  ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038274/مناقصه-خط-کشی-محوری-عابر-پیاده-کاهنده-های-سرعت-و-ایستگاه-های-تاکسی---نوبت-دوم'>مناقصه خط کشی محوری، عابر پیاده، کاهنده های سرعت و ایستگاه های تاکسی...- نوبت دوم / آگهی مناقصه، مناقصه خط کشی محوری، عابر پیاده، کاهنده های سرعت و ایستگاه های تاکسی... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038280/اصلاحیه-مناقصه-تکمیل-عملیات-اجرایی-آماده-سازی-معابر-سایت--'>اصلاحیه مناقصه تکمیل عملیات اجرایی آماده سازی معابر سایت ... / اصلاحیه مناقصه عمومی, اصلاحیه مناقصه تکمیل عملیات اجرایی آماده سازی معابر سایت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038284/مناقصه-شناسائی-پیمانکار-جهت-واگذاری-فعالیتهای-مرتبط-با-خدمات-کارشناسی-طراحی-و--'>مناقصه شناسائی پیمانکار جهت واگذاری فعالیتهای مرتبط با خدمات کارشناسی طراحی و ... / فراخوان عمومی, مناقصه شناسائی پیمانکار جهت واگذاری فعالیتهای مرتبط با خدمات کارشناسی طراحی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038291/مناقصه-آماده-سازی-و-عملیات-اجرایی-باقی-مانده-تقاطع-و---نوبت-دوم'>مناقصه آماده سازی و عملیات اجرایی باقی مانده تقاطع و ... نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه آماده سازی و عملیات اجرایی باقی مانده تقاطع و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038294/مناقصه-انجام-خرید-2-دستگاه-دیزل-ژنراتور-آگهی-دوم--نوبت-دوم'>مناقصه انجام خرید 2 دستگاه دیزل ژنراتور  آگهی دوم - نوبت دوم  / آگهی دوم مناقصه, مناقصه انجام خرید 2 دستگاه دیزل ژنراتور  آگهی دوم - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038296/مناقصه-عملیات-بهره-برداری-و-نگهداری-از-شبکه-های-آبیاری-و-زهکشی-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی  نوبت دوم  / مناقصه عملیات بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038299/تجدید-مناقصه-انجام-امورات-خدمات-شهری--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه انجام امورات خدمات شهری... نوبت دوم / تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه انجام امورات خدمات شهری... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038300/ارزیابی-کیفی-تامین-59-قلم-قطعات-یدکی-مورد-نیاز-جهت-تجهیزات-نصب-شده-در-پست-برق-GIS--نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی تامین 59 قلم قطعات یدکی مورد نیاز جهت تجهیزات نصب شده در پست برق GIS - نوبت دوم  / آگهی عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران، ارزیابی کیفی تامین 59 قلم قطعات یدکی مورد نیاز جهت تجهیزات نصب شده در پست برق GIS - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038302/مناقصه-خرید-نصب-راه-اندازی-نگهداری-و-پشتیبانی-سامانه--نوبت-دوم'>مناقصه خرید، نصب، راه اندازی، نگهداری و پشتیبانی سامانه... نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه خرید، نصب، راه اندازی، نگهداری و پشتیبانی سامانه... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038304/مناقصه-حفاظت-فیزیکی-شهرکها-و-نواحی-صنعتی--نوبت-دوم'>مناقصه حفاظت فیزیکی شهرکها و نواحی صنعتی ...نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه حفاظت فیزیکی شهرکها و نواحی صنعتی ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038310/فراخوان-طراحی-و-محاسبات-ساختمان-تجاری--نوبت-دوم'>فراخوان طراحی و محاسبات ساختمان تجاری... نوبت دوم  / آگهی فراخوان ، فراخوان طراحی و محاسبات ساختمان تجاری... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038313/مناقصه-پروژه-تکمیل-سالن-ورزشی---نوبت-دوم'>مناقصه پروژه تکمیل سالن ورزشی ....نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه پروژه تکمیل سالن ورزشی ....نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038318/مناقصه-حفر-چاه-عمیق--'>مناقصه حفر چاه عمیق ... / مناقصه, مناقصه حفر چاه عمیق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038319/مناقصه-اجرای-امور-فضای-سبز--جمع-آوری-زباله--نگهبانی--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای امور فضای سبز ، جمع آوری زباله ، نگهبانی... نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه اجرای امور فضای سبز ، جمع آوری زباله ، نگهبانی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038320/مناقصه-لوله-گذاری-لوله-های-پلی-اتیلن--نوبت-دوم'>مناقصه لوله گذاری لوله های پلی اتیلن ...نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه لوله گذاری لوله های پلی اتیلن- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038321/مناقصه-خرید-البسه-های-غیراستریل-و-البسه-استریل-ولپک-های-جراحی-(نوبت-دوم)'>مناقصه خرید البسه های غیراستریل و البسه استریل ولپک های جراحی (نوبت دوم) / مناقصه , مناقصه خرید البسه های غیراستریل و البسه استریل ولپک های جراحی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038322/مناقصه-2500-متر-لوله-چدن-داکتیل-تایتونی--نوبت-دوم'>مناقصه  2500 متر لوله چدن داکتیل تایتونی  - نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه  2500 متر لوله چدن داکتیل تایتونی  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038324/مناقصه-بهسازی-و-آسفالت-معابر-و-نصب-علائم-رانندگی-نوبت-دوم'>مناقصه بهسازی و آسفالت معابر و نصب علائم رانندگی- نوبت دوم  / آگهی مناقصه یک مرحله ای,مناقصه بهسازی و آسفالت معابر و نصب علائم رانندگی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038326/مناقصه-تامین-گازهای-صنعتی'>مناقصه تامین گازهای صنعتی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تامین گازهای صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038329/آگهی-فراخوان-پروژه-احداث-منبع-بتنی-آب--ایستگاه-پمپاژ'> آگهی فراخوان پروژه احداث منبع بتنی آب ، ایستگاه پمپاژ  / آگهی فراخوان ، آگهی فراخوان پروژه احداث منبع بتنی آب ، ایستگاه پمپاژ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038331/مناقصه-خدمات-پشتیبانی-منطقه'>مناقصه خدمات پشتیبانی منطقه  / مناقصه , مناقصه خدمات پشتیبانی منطقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038333/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-آنکال-کلید-در-دست-امورهای-برق-روشنایی'>مناقصه انتخاب پیمانکار آنکال کلید در دست امورهای برق روشنایی  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ، مناقصه انتخاب پیمانکار آنکال کلید در دست امورهای برق روشنایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038334/مناقصه-اصلاح-و-بهینه-سازی-شبکه-برق-روستایی--'>مناقصه اصلاح و بهینه سازی شبکه برق روستایی... / مناقصه ,مناقصه اصلاح و بهینه سازی شبکه برق روستایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038335/مناقصه-پشتیبانی-تجهیزات-رایانه-ای'>مناقصه پشتیبانی تجهیزات رایانه ای  / مناقصه ,مناقصه پشتیبانی تجهیزات رایانه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038336/مناقصه-حسابرسی-اسناد-مالی--نوبت-سوم'>مناقصه حسابرسی اسناد مالی - نوبت سوم  / مناقصه, مناقصه حسابرسی اسناد مالی - نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038340/مناقصه-واگذاری-مشارکتی-واحد-شنوایی-سنجی'>مناقصه واگذاری مشارکتی واحد شنوایی سنجی  / مناقصه ,مناقصه  واگذاری مشارکتی واحد شنوایی سنجی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038343/مناقصه-P-F-NATIONAL-DRAWWORKS--نوبت-دوم'>مناقصه  P/F NATIONAL DRAWWORKS - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه  P/F NATIONAL DRAWWORKS - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038344/آگهی-مناقصه-عمومی-اجرای-پیاده-روسازی-از-پل-حاجی'>آگهی مناقصه عمومی اجرای پیاده روسازی از پل حاجی / آگهی مناقصه عمومی ،آگهی مناقصه عمومی اجرای پیاده روسازی از پل حاجی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038347/مناقصه-اجرای-طرح-هادی-روستایی'>مناقصه اجرای طرح هادی روستایی / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه اجرای طرح هادی روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038348/فراخوان-تامین-کارتهای-الکترونیکی-سیستمهای-کنترل-توربین-های-گازی--نوبت-دوم'>فراخوان تامین کارتهای الکترونیکی سیستمهای کنترل توربین های گازی... نوبت دوم  / مناقصه ,فراخوان تامین کارتهای الکترونیکی سیستمهای کنترل توربین های گازی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038349/مناقصه-اجرای-محوطه-سازی-و-فضاسازی-پارک--'>مناقصه اجرای محوطه سازی و فضاسازی پارک... / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای محوطه سازی و فضاسازی پارک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038352/مناقصه-نظافت-رفت-و-روب-و-جمع-آوری-زباله'>مناقصه نظافت، رفت و روب و جمع آوری زباله  / آگهی مناقصه, مناقصه نظافت، رفت و روب و جمع آوری زباله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038355/مناقصه-خرید-حمل-و-تحویل-مقدار-800-متر-لوله-چدن--'>مناقصه  خرید، حمل و تحویل مقدار 800 متر لوله چدن... / مناقصه  خرید، حمل و تحویل مقدار 800 متر لوله چدن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038358/مناقصه-P-F-BEJING--SICHUAN-HONGHUA-نوبت-دوم'>مناقصه  P/F BEJING & SICHUAN HONGHUA نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه  P/F BEJING & SICHUAN HONGHUA نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038362/فراخوان-شناسایی-سرمایه-گذار-به-منظور-اجرا-و-توسعه-شبکه-فیبر-نوری'>فراخوان شناسایی سرمایه گذار به منظور اجرا و توسعه شبکه فیبر نوری / آگهی فراخوان عمومی ، فراخوان شناسایی سرمایه گذار به منظور اجرا و توسعه شبکه فیبر نوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038366/مناقصه-خرید-111-دستگاه-ایستگاه-اندازه-گیری-و-تقلیل-فشار--'>مناقصه خرید 111 دستگاه ایستگاه اندازه گیری و تقلیل فشار ... / مناقصه ,مناقصه خرید 111 دستگاه ایستگاه اندازه گیری و تقلیل فشار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038370/مناقصه-انجام-عملیات-اجرای-سازه-دو-دستگاه-پانسیون-پزشک--'>مناقصه انجام عملیات اجرای سازه دو دستگاه پانسیون پزشک... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه انجام عملیات اجرای سازه دو دستگاه پانسیون پزشک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038374/فراخوان-عمومی-شناسایی-سرمایه-گذاری-به-منظور-اجرا-و-توسعه-شبکه-فیبر-نوری'>فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذاری به منظور اجرا و توسعه شبکه فیبر نوری  / فراخوان عمومی , فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذاری به منظور اجرا و توسعه شبکه فیبر نوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038375/مناقصه-اجرای-قسمتی-از-شبکه-20-کیلوولت-برق-رسانی-فاز-3-منطقه--'>مناقصه اجرای قسمتی از شبکه 20 کیلوولت برق رسانی فاز 3 منطقه... / مناقصه , مناقصه اجرای قسمتی از شبکه 20 کیلوولت برق رسانی فاز 3 منطقه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038388/مناقصه-خرید-تجهیزات-ورزشی-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه خرید تجهیزات ورزشی تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه خرید تجهیزات ورزشی تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038390/مناقصه-توسعه-کتابخانه-عمومی--'>مناقصه توسعه کتابخانه عمومی... / فراخوان مناقصه، مناقصه توسعه کتابخانه عمومی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038395/تجدید-مناقصه-تامین-نیروی-انسانی---'>تجدید مناقصه تامین نیروی انسانی  ... / مناقصه,تجدید مناقصه تامین نیروی انسانی  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038396/اصلاحیه-مناقصه-پروژه-های-عمرانی'>اصلاحیه مناقصه پروژه های عمرانی / مناقصه, مناقصه پروژه های عمرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038400/مناقصه-خرید-فیوز--کلید--'>مناقصه خرید فیوز ، کلید.... / مناقصه, مناقصه خرید فیوز ، کلید....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038404/مناقصه-سرویس-ایاب-و-ذهاب-پرسنل--'>مناقصه سرویس ایاب و ذهاب پرسنل ... / مناقصه سرویس ایاب و ذهاب پرسنل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038406/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-محدوده-C'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده C / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده C</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038408/مناقصه-عملیات-حفر-و-جابجایی-چاه'>مناقصه عملیات حفر و جابجایی چاه  / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات حفر و جابجایی چاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038417/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-محدوده-A'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده A / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده A</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038421/مناقصه-اصلاح-شبکه-آب-شرب--نوبت-دوم'>مناقصه اصلاح شبکه آب شرب - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه اصلاح شبکه آب شرب - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038425/مناقصه-قرائت-کنتور-صدور-چاپ-و-توزیع-قبض--'>مناقصه  قرائت کنتور، صدور، چاپ و توزیع قبض... / مناقصه  قرائت کنتور، صدور، چاپ و توزیع قبض...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038434/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-و--'>مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت و ... / مناقصه ,مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038435/فراخوان-مناقصه-اجرای-طرح-هادی-روستاهای--'>فراخوان مناقصه اجرای طرح هادی روستاهای ... / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه اجرای طرح هادی روستاهای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038439/مناقصه-احداث-فاز-2-پروژه-بیمارستان-32-تخت-خوابی-'>مناقصه احداث فاز 2 پروژه بیمارستان 32 تخت خوابی.. / مناقصه احداث فاز 2 پروژه بیمارستان 32 تخت خوابی..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038444/مناقصه-عمومی-توسعه-فیدر'>مناقصه عمومی توسعه فیدر  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی توسعه فیدر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038447/فراخوان-مناقصه-حفر-یک-حلقه-چاه-آهکی'>فراخوان مناقصه حفر یک حلقه چاه آهکی / آگهی فراخوان , فراخوان مناقصه حفر یک حلقه چاه آهکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038450/مزایده-تعداد-135-عدد-میز-کامپیوتر-شیشه-ای'>مزایده تعداد 135 عدد میز کامپیوتر شیشه ای  / مزایده , مزایده تعداد 135 عدد میز کامپیوتر شیشه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038451/مناقصه-اجرای-56563-متر-پروژه-گازرسانی---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای 56563 متر پروژه گازرسانی ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه اجرای 56563 متر پروژه گازرسانی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038452/اصلاحیه-مناقصه-اجرای-زیرسازی--آسفالت-و-جدول-گذاری-معابر'>اصلاحیه مناقصه اجرای زیرسازی ، آسفالت و جدول گذاری معابر / اصلاحیه مناقصه ,مناقصه اجرای زیرسازی ، آسفالت و جدول گذاری معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038457/فراخوان-مناقصه-عملیات-روسازی-و-آسفالت-راه-دسترسی-به-بازارچه-مرزی'>فراخوان مناقصه عملیات روسازی و آسفالت راه دسترسی به بازارچه مرزی / فراخوان مناقصه ، فراخوان عملیات روسازی و آسفالت راه دسترسی به بازارچه مرزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038458/تجدید-مناقصه-اجرای-خطوط-لوله-آب-بین-مخازن'>تجدید مناقصه اجرای خطوط لوله آب بین مخازن  / آگهی تجدید مناقصه , تجدید مناقصه اجرای خطوط لوله آب بین مخازن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038459/فراخوان-مناقصه-حفر-یک-حلقه-چاه-آهکی'>فراخوان مناقصه حفر یک حلقه چاه آهکی / آگهی فراخوان , فراخوان مناقصه حفر یک حلقه چاه آهکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038461/مناقصه-و-ارزیابی-کیفی-اصلاح-شبکه-آب-شهر---تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه و ارزیابی کیفی اصلاح شبکه آب شهر ... تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه و ارزیابی کیفی , مناقصه و ارزیابی کیفی اصلاح شبکه آب شهر ... تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038462/مناقصه-حفر-یک-حلقه-چاه-آهکی--نوبت-دوم'>مناقصه حفر یک حلقه چاه آهکی  - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه حفر یک حلقه چاه آهکی  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038463/مناقصه-واگذاری-خدمات-شهری-و-فضای-سبز'>مناقصه واگذاری خدمات شهری و فضای سبز  / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری خدمات شهری و فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038465/مناقصه-خرید-الکتروپمپ-پلنجری-دستگاه-فرآورش-سیار'>مناقصه خرید الکتروپمپ پلنجری دستگاه فرآورش سیار  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید الکتروپمپ پلنجری دستگاه فرآورش سیار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038466/مناقصه-بکارگیری-نیروی-انسانی-در-زمینه-های-مختلف'>مناقصه بکارگیری نیروی انسانی در زمینه های مختلف / مزایده ,مناقصه بکارگیری نیروی انسانی در زمینه های مختلف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038467/فراخوان-ارزیابی-پیمانکاران-جهت-تهیه-لیست-کوتاه--نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی پیمانکاران جهت تهیه لیست کوتاه  - نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی , فراخوان ارزیابی پیمانکاران جهت تهیه لیست کوتاه  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038468/مناقصه-عملیات-اصلاح-و-ترمیم-و-تکمیل-لاین-دوم-و-مابقی-لاین-اول-خیابان---نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اصلاح و ترمیم و تکمیل لاین دوم و مابقی لاین اول خیابان... - نوبت دوم / آگهی مناقصه، مناقصه عملیات اصلاح و ترمیم و تکمیل لاین دوم و مابقی لاین اول خیابان... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038470/فراخوان-مناقصه-حفر-یک-حلقه-چاه-آبرفتی--آهکی'>فراخوان مناقصه حفر یک حلقه چاه آبرفتی - آهکی / آگهی فراخوان , فراخوان مناقصه حفر یک حلقه چاه آبرفتی - آهکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038472/تجدیدمناقصه-خرید-نصب-و-راه-اندازی-دستگاه-مانیتورینگ-مواد-سمی---'>تجدیدمناقصه خرید، نصب و راه اندازی دستگاه مانیتورینگ مواد سمی..... / مناقصه, تجدیدمناقصه خرید، نصب و راه اندازی دستگاه مانیتورینگ مواد سمی.....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038473/مناقصه-احداث-فضای-سبز--نوبت-دوم'>مناقصه احداث فضای سبز - نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه احداث فضای سبز - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038475/تجدید-مناقصه-واگذاری-تبدیل-ولتاژ-شبکه-فشار-متوسط-دانشکده--'>تجدید مناقصه واگذاری تبدیل ولتاژ شبکه فشار متوسط دانشکده... / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه واگذاری تبدیل ولتاژ شبکه فشار متوسط دانشکده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038476/مناقصه-عملیات-ممیزی-املاک-شهر'>مناقصه عملیات ممیزی املاک شهر  / مناقصه,مناقصه عملیات ممیزی املاک شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038477/مناقصه-تکمیل-استخر-سرپوشیده'>مناقصه تکمیل استخر سرپوشیده / مناقصه, مناقصه تکمیل استخر سرپوشیده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038480/فراخوان-تهیه-طبخ-و-سرو-سه-وعده-غذا-خدمات-اتاقداری--'>فراخوان تهیه، طبخ و سرو سه وعده غذا، خدمات اتاقداری... / مناقصه عمومی,  فراخوان تهیه، طبخ و سرو سه وعده غذا، خدمات اتاقداری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038482/مناقصه-تامین-۵۹-قلم-قطعات-یدکی-مورد-نیاز-جهت-تجهیزات-نصب-شده'>مناقصه تامین ۵۹ قلم قطعات یدکی مورد نیاز جهت تجهیزات نصب شده  / مناقصه ,مناقصه تامین ۵۹ قلم قطعات یدکی مورد نیاز جهت تجهیزات نصب شده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038484/مناقصه-عملیات-خط-کشی-معابر-در--'>مناقصه عملیات خط کشی معابر در ... / مناقصه ,مناقصه عملیات خط کشی معابر در ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038486/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستا--'>استعلام اجرای طرح هادی روستا... / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038488/استعلام-فشارسنج-عقربه-ای-با-گوشی-ایرانی'>استعلام فشارسنج عقربه ای با گوشی ایرانی / استعلام، استعلام فشارسنج عقربه ای با گوشی ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038489/مناقصه-خریداقلام-گیاهی'>مناقصه خریداقلام گیاهی  / مناقصه عمومی, مناقصه خریداقلام گیاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038491/استعلام-خرید-یک-دستگاه-الکتروپمپ'>استعلام خرید یک دستگاه الکتروپمپ / استعلام، استعلام خرید یک دستگاه الکتروپمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038492/مناقصه-عمومی-تامین-نیروی-انسانی-طراحی-و--'>مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی طراحی و ...  / مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی طراحی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038494/استعلام-خدمات-آژانس--تاکسی-تلفنی--'>استعلام خدمات آژانس - تاکسی تلفنی ...   / استعلام , استعلام خدمات آژانس - تاکسی تلفنی ...  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038495/مناقصه-تهیه-و-طبخ-غذا'>مناقصه تهیه و طبخ غذا  / مناقصه , مناقصه تهیه و طبخ غذا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038496/فراخوان-بهسازی-کتابخانه-مرکزی--نوبت-دوم'>فراخوان بهسازی کتابخانه مرکزی ...نوبت دوم  / مناقصه ,فراخوان بهسازی کتابخانه مرکزی ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038497/مناقصه-عملیات-بهره-برداری-و-نگهداری-از-شبکه-های-آبیاری-و-زهکشی-پایاب--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی پایاب - نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه عملیات بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی پایاب- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038500/مناقصه-روکش-آسفالت--'>مناقصه روکش آسفالت... / مناقصه روکش آسفالت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038501/استعلام-دوربینهای-حفاظتی'>استعلام دوربینهای حفاظتی  / استعلام , استعلام دوربینهای حفاظتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038502/استعلام-خرید-کارتهای-دستگاه-ثبات-خطا--'>استعلام خرید کارتهای دستگاه ثبات خطا ... / استعلام، استعلام خرید کارتهای دستگاه ثبات خطا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038504/استعلام-عملیات-جنگل-کاری-غنی-سازی'>استعلام عملیات جنگل کاری غنی سازی  / استعلام , استعلام عملیات جنگل کاری غنی سازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038506/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری / استعلام , استعلام کامپیوتر و فناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038508/استعلام-رایانه'>استعلام رایانه  / استعلام,استعلام رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038510/استعلام-انجام-عملیات-اجرایی-ارتباط'>استعلام انجام عملیات اجرایی ارتباط / استعلام , استعلام انجام عملیات اجرایی ارتباط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038511/مناقصه-خرید-کنتور-آب-و-ست-انشعاب-آب----نوبت-دوم'>مناقصه خرید کنتور آب و ست انشعاب آب ... - نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی تولید کنندگان، مناقصه خرید کنتور آب و ست انشعاب آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038512/مناقصه-طراحی-ساخت-خرید-نصب-راه-اندازی-و-تست-یک-دستگاه-پکیج-چیلر-اسکرو-هوا-خنک'>مناقصه طراحی، ساخت، خرید، نصب، راه اندازی و تست یک دستگاه پکیج چیلر اسکرو هوا خنک  / آگهی اول مناقصه, مناقصه طراحی، ساخت، خرید، نصب، راه اندازی و تست یک دستگاه پکیج چیلر اسکرو هوا خنک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038513/مناقصه-خرید-پنج-قلم-لوله-جهت-ساپورت'>مناقصه خرید پنج قلم لوله جهت ساپورت / مناقصه ,مناقصه خرید پنج قلم لوله جهت ساپورت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038516/مناقصه-واگذاری-بیمه-مسئولیت-مدنی--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری بیمه مسئولیت مدنی ...نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه واگذاری بیمه مسئولیت مدنی ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038518/مناقصه-طراحی-ساخت-خرید-نصب-راه-اندازی-و-تست-دو-دستگاه-پکیج-چیلر--'>مناقصه طراحی، ساخت، خرید، نصب، راه اندازی و تست دو دستگاه پکیج چیلر ... / آگهی اول مناقصه, مناقصه طراحی، ساخت، خرید، نصب، راه اندازی و تست دو دستگاه پکیج چیلر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038521/مناقصه-تامین-نیرو'>مناقصه تامین نیرو  / آگهی مناقصه , مناقصه تامین نیرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038525/مناقصه-واگذاری-کلیه-امور-مربوط-به-خدمات-عمومی-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری کلیه امور مربوط به خدمات عمومی نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری کلیه امور مربوط به خدمات عمومی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038530/مناقصه-امور-خدمات-و-تنظیفات-نگهبانی--'>مناقصه امور خدمات و تنظیفات، نگهبانی... / مناقصه عمومی, مناقصه امور خدمات و تنظیفات، نگهبانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038532/مناقصه-ایجاد-توسعه-معابر-شهری'>مناقصه  ایجاد  توسعه معابر شهری / اگهی مناقصه , مناقصه  ایجاد  توسعه معابر شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038534/فراخوان-توسعه-6-کلاسه-در-مدرسه-شقایق--'>فراخوان توسعه 6 کلاسه در مدرسه شقایق... / آگهی مناقصه عمومی، فراخوان توسعه 6 کلاسه در مدرسه شقایق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038535/مناقصه-اجرای-کتابخانه--'>مناقصه اجرای کتابخانه ... / مناقصه اجرای کتابخانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038536/مناقصه-توسعه-و-اصلاح-شبکه-توزیع-آب-آشامیدنی'>مناقصه توسعه و اصلاح شبکه توزیع آب آشامیدنی / مناقصه  ،مناقصه توسعه و اصلاح شبکه توزیع آب آشامیدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038537/مناقصه-پروژه-احداث-ساختمان-آتش-نشانی-96-11-07'>مناقصه پروژه احداث ساختمان آتش نشانی 96.11.07 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه احداث ساختمان آتش نشانی96.11.07</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038541/فراخوان-احداث-سازه-ساختمان-اداری--نوبت-دوم'>فراخوان احداث سازه ساختمان اداری ...نوبت دوم  / فراخوان شناسایی و  ارزیابی کیفی پیمانکاران , فراخوان اجرای سازه ساختمان اداری ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038546/مناقصه-اجرای-خدمات-گازبانی-در--'>مناقصه اجرای خدمات گازبانی در ... / مناقصه ,مناقصه اجرای خدمات گازبانی در ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038548/مناقصه-بی-خطرسازی-پسماندهای-عفونی'>مناقصه بی خطرسازی پسماندهای عفونی / آگهی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه بی خطرسازی پسماندهای عفونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038550/تجدید-فراخوان-انجام-خدمات-تهیه--طبخ--توزیع-و-سرو-سه-وعده--نوبت-دوم'>تجدید فراخوان انجام خدمات تهیه , طبخ , توزیع و سرو سه وعده...نوبت دوم  / تجدید فراخوان مناقصه عمومی، تجدید فراخوان انجام خدمات تهیه , طبخ , توزیع و سرو سه وعده...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038551/مناقصه-ایجاد-و-توسعه-معابر-سطح-شهر-و---چاپ-سوم'>مناقصه ایجاد و توسعه معابر سطح شهر و ... چاپ سوم  / مناقصه,مناقصه ایجاد و توسعه معابر سطح شهر و ... چاپ سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038557/مناقصه-ماسه-نرم-برای-بستر-گاوهای-دامداری'>مناقصه ماسه نرم برای بستر گاوهای دامداری / آگهی مناقصه، مناقصه ماسه نرم برای بستر گاوهای دامداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038560/آگهی-فراخوان-عمومی-احداث-پارک-بادی-کودکان'>آگهی فراخوان عمومی احداث پارک بادی کودکان / آگهی فراخوان عمومی ،آگهی فراخوان عمومی  احداث پارک بادی کودکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038561/مناقصه-عملیات-ساختمان---'>مناقصه عملیات ساختمان .... / مناقصه, مناقصه عملیات ساختمان ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038563/مناقصه-خدمات-اپراتوری-اداره-ارتباطات-مردمی'>مناقصه خدمات اپراتوری اداره ارتباطات مردمی / آگهی مناقصه, مناقصه خدمات اپراتوری اداره ارتباطات مردمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038564/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-جهت-اجرای-عملیات-عمرانی-با-دستگاه-لودر--چاپ-دوم'>مناقصه انتخاب پیمانکار جهت اجرای عملیات عمرانی با دستگاه لودر - چاپ دوم / آگهی مناقصه ، مناقصه انتخاب پیمانکار جهت اجرای عملیات عمرانی با دستگاه لودر - چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038567/فراخوان-جذب-سرمایه-گذاری-عملیات-عمرانی-پروژه-مجتمع-مسکونی'>فراخوان جذب سرمایه گذاری عملیات عمرانی پروژه مجتمع مسکونی  / فراخوان جذب سرمایه گذاری عملیات عمرانی پروژه مجتمع مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038568/آگهی-فراخوان-عمومی-راه-اندازی-پیست-موتور-چهار-چرخ'>آگهی فراخوان عمومی راه اندازی پیست موتور چهار چرخ / آگهی فراخوان عمومی ،آگهی فراخوان عمومی راه اندازی پیست موتور چهار چرخ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038569/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-جهت-اجرای-کارهای-عملیات-عمرانی--چاپ-دوم'>مناقصه انتخاب پیمانکار جهت اجرای کارهای عملیات عمرانی - چاپ دوم / آگهی مناقصه ، مناقصه انتخاب پیمانکار جهت اجرای کارهای عملیات عمرانی - چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038570/مناقصه-ایجاد-توسعه-معابر-شهری'>مناقصه ایجاد توسعه معابر شهری / اگهی مناقصه , مناقصه ایجاد توسعه معابر شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038575/مناقصه-عملیات-اصلاح-و-ترمیم-و-تکمیل-لاین-دوم-و-مابقی-لاین-اول-خیابان'>مناقصه عملیات اصلاح و ترمیم و تکمیل لاین دوم و مابقی لاین اول خیابان / آگهی مناقصه، مناقصه عملیات اصلاح و ترمیم و تکمیل لاین دوم و مابقی لاین اول خیابان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038577/مناقصه-نصب-اسکلت-فلزی-سوله'>مناقصه نصب اسکلت فلزی سوله  / مناقصه نصب اسکلت فلزی سوله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038580/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-ناحیه-یک----نوبت-سوم'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز ناحیه یک  ...  نوبت سوم / مناقصه,مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز ناحیه یک  ... نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038583/استعلام-تلفن-ماهواره-ای'>استعلام تلفن ماهواره ای / استعلام ,استعلام تلفن ماهواره ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038584/استعلام-اجرای-طرح-هادی-سنگفرش-روستای--'>استعلام اجرای طرح هادی، سنگفرش، روستای... / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی، سنگفرش، روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038587/مناقصه-واگذاری-انجام-بخشی-از-وظایف-و-فعالیت-های-شهرداری--'>مناقصه واگذاری انجام بخشی از وظایف و فعالیت های شهرداری... / مناقصه, مناقصه واگذاری انجام بخشی از وظایف و فعالیت های شهرداری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038588/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن  / استعلام ,استعلام لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038589/استعلام-لوازم-شوینده'>استعلام لوازم شوینده  / استعلام، استعلام لوازم شوینده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038590/استعلام-تجهیزات-مورد-نیاز'>استعلام تجهیزات مورد نیاز  / استعلام ,استعلام تجهیزات مورد نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038591/مناقصه-تخریب-و-بازسازی-پل-محله-جونکی--'>مناقصه تخریب و بازسازی پل محله جونکی ... / مناقصه تخریب و بازسازی پل محله جونکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038593/استعلام-الکتروپمپ-همراه-اتصالات'>استعلام الکتروپمپ همراه اتصالات / استعلام ,استعلام الکتروپمپ همراه اتصالات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038594/استعلام-دوچرخه-اسپینینگ-باشگاهی-PQ880'>استعلام دوچرخه اسپینینگ باشگاهی PQ880 / استعلام، استعلام دوچرخه اسپینینگ باشگاهی PQ880</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038596/تجدید-مناقصه-عمومی-اجرای-روشنایی-محوطه-های-عمومی--(نوبت-دوم)'>تجدید مناقصه عمومی اجرای روشنایی محوطه های عمومی... (نوبت دوم) / فراخوان تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه عمومی اجرای روشنایی محوطه های عمومی... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038598/استعلام-بکارگیری-یک-دستگاه-خودرو'>استعلام بکارگیری یک دستگاه خودرو / استعلام ,استعلام بکارگیری یک دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038600/استعلام-خرید-۵-دستگاه-کنتور'>استعلام خرید ۵ دستگاه کنتور / استعلام ,استعلام خرید ۵ دستگاه کنتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038601/استعلام-اجرای-آسفالت-روستای--'>استعلام اجرای آسفالت روستای ... / استعلام، استعلام اجرای آسفالت روستای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038602/مناقصه-تامین-برق-توسعه-روستایی'>مناقصه  تامین برق توسعه روستایی / مناقصه,مناقصه  تامین برق توسعه روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038603/مناقصه-هدایت-و-نگهداری-خودروهای-سبک-اداره-ترابری'>مناقصه هدایت و نگهداری خودروهای سبک اداره ترابری / مناقصه ، مناقصه هدایت و نگهداری خودروهای سبک اداره ترابری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038604/مناقصه-جذب-سرمایه-گذار--'>مناقصه جذب سرمایه گذار.... / مناقصه, مناقصه جذب سرمایه گذار....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038605/استعلام-سیستم-کانورتور-به-همراه-پروتکشنه'>استعلام سیستم کانورتور به همراه پروتکشنه  / استعلام , استعلام سیستم کانورتور به همراه پروتکشنه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038606/استعلام-برنج-پاکستانی'>استعلام برنج پاکستانی / استعلام برنج پاکستانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038607/استعلام-اجرای-۱۷۵۰-مترمربع-بیس'>استعلام اجرای ۱۷۵۰ مترمربع بیس / استعلام ,استعلام اجرای ۱۷۵۰ مترمربع بیس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038608/مناقصه-خرید-ترانسفورماتور-و-سیم-آلومینیوم'>مناقصه خرید ترانسفورماتور و سیم آلومینیوم / مناقصه,مناقصه خرید ترانسفورماتور و سیم آلومینیوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038609/استعلام-پکیج-زمینی-چگالشی-گاز-سوز-با--'>استعلام پکیج زمینی چگالشی گاز سوز با... / استعلام, استعلام پکیج زمینی چگالشی گاز سوز با...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038611/استعلام-خرید-برنج-تایلندی'>استعلام خرید برنج تایلندی  / استعلام , استعلام خرید برنج تایلندی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038612/استعلام-​​​خرید-چاپگر-شناسنامه'>استعلام ​​​خرید چاپگر شناسنامه / استعلام, استعلام ​​​خرید چاپگر شناسنامه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038613/استعلام-سکو-استارت-استخر'>استعلام سکو استارت استخر / استعلام, استعلام سکو استارت استخر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038614/استعلام-لوله-کشی-گاز-تهیه-و-تعویض-شیر--'>استعلام لوله کشی گاز، تهیه و تعویض شیر... / استعلام, استعلام لوله کشی گاز، تهیه و تعویض شیر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038615/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی--'>مناقصه تامین نیروی انسانی ... / مناقصه تامین نیروی انسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038616/استعلام-سورتر-سه-خانه-تست-و-اسکناس'>استعلام سورتر سه خانه تست و اسکناس  / استعلام,استعلام سورتر سه خانه تست و اسکناس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038618/استعلام-تهیه-تحویل-و-نصب-تجهیزات'>استعلام تهیه تحویل و نصب تجهیزات  / استعلام ,استعلام تهیه تحویل و نصب تجهیزات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038619/استعلام-دستمال-کاغذی-تنو'>استعلام دستمال کاغذی تنو / استعلام، استعلام دستمال کاغذی تنو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038620/استعلام-باتری-100ah-با-تاریخ-تولید-زیر-6-ماه--'>استعلام باتری 100ah با تاریخ تولید زیر 6 ماه... / استعلام, استعلام باتری 100ah با تاریخ تولید زیر 6 ماه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038621/استعلام-تیغ-زنی-و-مرمت-ایلراههای--'>استعلام تیغ زنی و مرمت ایلراههای ... / استعلام,استعلام تیغ زنی و مرمت ایلراههای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038622/استعلام-خریدBSA-سیگما-کد-4612'>استعلام خریدBSA سیگما کد 4612 / استعلام, استعلام خریدBSA سیگما کد 4612</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038623/استعلام-بکارگیری-شش-دستگاه-خودرو-پژو'>استعلام بکارگیری شش دستگاه خودرو پژو / استعلام ,استعلام بکارگیری شش دستگاه خودرو پژو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038625/استعلام-دستگاه-کپی-شارپ'>استعلام دستگاه کپی شارپ / استعلام, استعلام دستگاه کپی شارپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038626/استعلام-دوربین-عکس-برداری-و-فیلمبرداری'>استعلام دوربین عکس برداری و فیلمبرداری  / استعلام, استعلام دوربین عکس برداری و فیلمبرداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038628/استعلام-تخم-مرغ-معمولی-تاریخ-دار-ایران-'>استعلام تخم مرغ معمولی تاریخ دار ایران.. / استعلام, استعلام تخم مرغ معمولی تاریخ دار ایران..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038629/استعلام-تهیه-و-اجرای-کابل-برق-شیرخوارگ--'>استعلام تهیه و اجرای کابل برق شیرخوارگ... / استعلام, استعلام تهیه و اجرای کابل برق شیرخوارگ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038630/استعلام-ram'>استعلام ram / استعلام ,استعلام ram</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038631/مناقصه-عملیات-امداد--نگهداری--بهره-برداری-و--'>مناقصه عملیات امداد ، نگهداری ، بهره برداری و ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات امداد ، نگهداری ، بهره برداری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038632/استعلام-​دستگاه-تست-قند-خون-با-نوار-ایرانی'>استعلام ​دستگاه تست قند خون با نوار ایرانی  / استعلام, استعلام ​دستگاه تست قند خون با نوار ایرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038633/استعلام-الکتروپمپ'>استعلام الکتروپمپ  / استعلام ,استعلام الکتروپمپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038634/استعلام-دروازه-فوتسال-طرح-جدید-با-لوله--'>استعلام دروازه فوتسال طرح جدید با لوله... / استعلام، استعلام دروازه فوتسال طرح جدید با لوله...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038635/استعلام-کارتریج'>استعلام کارتریج / استعلام ,استعلام کارتریج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038637/استعلام-سیزده-ردیف-تیغه-فرز-و-تیغچه-الماسه'>استعلام سیزده ردیف تیغه فرز و تیغچه الماسه / استعلام, استعلام سیزده ردیف تیغه فرز و تیغچه الماسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038638/استعلام-کفش-نیم-پوتین'>استعلام کفش نیم پوتین  / استعلام, استعلام کفش نیم پوتین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038639/استعلام-الکتروپمپ-عمودی--'>استعلام الکتروپمپ عمودی ... / استعلام, استعلام الکتروپمپ عمودی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038640/استعلام-بهسازی-سکو'>استعلام بهسازی سکو / استعلام ,استعلام بهسازی سکو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038641/استعلام-مانیتور-سوئیچ'>استعلام مانیتور سوئیچ / استعلام , استعلام مانیتور سوئیچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038642/استعلام-دوربین-عکاسی-با-قابلیت-فیلم-بر--'>استعلام دوربین عکاسی با قابلیت فیلم بر... / استعلام, استعلام دوربین عکاسی با قابلیت فیلم بر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038644/استعلام-خرید-ماسک-ضد-گرد-و-غبار-سوپاپدار'>استعلام خرید ماسک ضد گرد و غبار سوپاپدار  / استعلام ,استعلام خرید ماسک ضد گرد و غبار سوپاپدار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038645/استعلام-مشاوره-همکاری-ممیزی-مراقبتی--'>استعلام مشاوره همکاری ممیزی مراقبتی ... / استعلام,استعلام مشاوره همکاری ممیزی مراقبتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038646/استعلام-پروژه-اصلاح-و-بهینه-شبکه-توزیع--'>استعلام پروژه اصلاح و بهینه شبکه توزیع... / استعلام, استعلام پروژه اصلاح و بهینه شبکه توزیع...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038647/استعلام-ابزارآلات-الکتریکی'>استعلام ابزارآلات الکتریکی / استعلام, استعلام ابزارآلات الکتریکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038648/استعلام-ASUS-R542U-H-D-D1'>استعلام ASUS R542U H.D.D1 / استعلام , استعلام ASUS R542U H.D.D1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038650/استعلام-بروزرسانی-سیستم-اعلان-حریق'>استعلام بروزرسانی سیستم اعلان حریق  / استعلام, استعلام بروزرسانی سیستم اعلان حریق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038651/استعلام-عملیات-تغییر-شبکه-برق--'>استعلام عملیات تغییر شبکه برق ... / استعلام,استعلام عملیات تغییر شبکه برق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038652/استعلام-سرویسکاری-ماشین-آلات-راهداری'>استعلام سرویسکاری ماشین آلات راهداری  / استعلام ,استعلام سرویسکاری ماشین آلات راهداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038653/استعلام-مونتاژ-دکل-یکصد-متری'>استعلام مونتاژ دکل یکصد متری  / استعلام , استعلام مونتاژ دکل یکصد متری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038654/استعلام-تعمیر-و-سرویس-شش-دستگاه-لیفتراک'>استعلام تعمیر و سرویس شش دستگاه لیفتراک  / استعلام, استعلام تعمیر و سرویس شش دستگاه لیفتراک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038655/استعلام-​تعمیر-و-ساخت-و-ساز--'>استعلام ​تعمیر و ساخت و ساز... / استعلام, استعلام ​تعمیر و ساخت و ساز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038656/استعلام-خرید-سنگ-تراورتن--'>استعلام خرید سنگ تراورتن ... / استعلام, استعلام خرید سنگ تراورتن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038657/استعلام-همزن'>استعلام همزن  / استعلام ,استعلام همزن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038658/استعلام-الکتروپمپ'>استعلام الکتروپمپ  / استعلام ,استعلام الکتروپمپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038659/استعلام-اجرای-طرح--'>استعلام اجرای طرح ... / استعلام,استعلام اجرای طرح ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038660/مناقصه-نصب-انشعاب-تعمیرو-نگهداری-امور-کیفی-بهره-برداری--'>مناقصه نصب انشعاب، تعمیرو  نگهداری، امور کیفی بهره برداری ... / مناقصه نصب انشعاب، تعمیرو  نگهداری، امور کیفی بهره برداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038662/استعلام-تهیه-و-اجرای-بیس-و-آسفالت-یلقی--'>استعلام تهیه و اجرای بیس و آسفالت یلقی... / استعلام, استعلام تهیه و اجرای بیس و آسفالت یلقی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038663/استعلام-خرید-انواع-سنگ-سنباده-فیبری'>استعلام خرید انواع سنگ سنباده فیبری   / استعلام,استعلام خرید انواع سنگ سنباده فیبری  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038664/استعلام-لپ-تاپ'>استعلام لپ تاپ / استعلام , استعلام لپ تاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038665/استعلام-آب-رسانی-مدیریت'>استعلام آب رسانی، مدیریت  / استعلام ,استعلام آب رسانی، مدیریت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038666/استعلام-اجرای-طرح-هادی--'>استعلام اجرای طرح هادی ... / استعلام,استعلام اجرای طرح هادی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038667/استعلام-خرید-30-دستگاه-کامپیوتر'>استعلام خرید 30 دستگاه کامپیوتر / استعلام, استعلام خرید 30 دستگاه کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038668/استعلام-اجرای-بهسازی-محیط-و-اصلاح-معابر--'>استعلام اجرای بهسازی محیط و اصلاح معابر... / استعلام, استعلام اجرای بهسازی محیط و اصلاح معابر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038669/استعلام-تلویزیون'>استعلام تلویزیون / استعلام, استعلام تلویزیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038671/مناقصه-واگذاری-حجمی-امور-رفت-و-روب-و-خدمات-شهری-از--'>مناقصه واگذاری حجمی امور رفت و روب و خدمات شهری از ... / مناقصه ,مناقصه واگذاری حجمی امور رفت و روب و خدمات شهری از ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038672/استعلام-خدمات-پشتیبانی-سامانه'>استعلام خدمات پشتیبانی سامانه / استعلام , استعلام خدمات پشتیبانی سامانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038673/استعلام-ساعت-دیواری-دیجیتالی'>استعلام ساعت دیواری دیجیتالی / استعلام, استعلام ساعت دیواری دیجیتالی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038674/استعلام-دستگاه-اندازه-گیری-دما-رطوبت'>استعلام دستگاه اندازه گیری دما رطوبت  / استعلام ,استعلام دستگاه اندازه گیری دما رطوبت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038675/استعلام-خرید-پهنای-باند--'>استعلام خرید پهنای باند ... / استعلام,استعلام خرید پهنای باند ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038676/استعلام-اجرای-طرح-هادی-اجرای-آسفالت-م--'>استعلام اجرای طرح هادی اجرای آسفالت م... / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی اجرای آسفالت م...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038677/استعلام-بهسازی-و-نوسازی-و-نصبیات-ساختمان'>استعلام بهسازی و نوسازی و نصبیات ساختمان / استعلام, استعلام بهسازی و نوسازی و نصبیات ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038678/استعلام-ترانس-جریان'>استعلام ترانس جریان  / استعلام ,استعلام ترانس جریان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038679/استعلام-اجرای-بهسازی-محیط-و-اصلاح-معابر--'>استعلام اجرای بهسازی محیط و اصلاح معابر... / استعلام, استعلام اجرای بهسازی محیط و اصلاح معابر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038680/استعلام-چاپگر-لیزری'>استعلام چاپگر لیزری  / استعلام , استعلام چاپگر لیزری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038681/استعلام-کارتریج'>استعلام کارتریج / استعلام ,استعلام کارتریج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038682/استعلام-معاینات-و-آزمایشات-ادواری'>استعلام معاینات و آزمایشات ادواری / استعلام , استعلام معاینات و آزمایشات ادواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038683/استعلام-لوله-مانسمان-گالوانیزه--خوشاب'>استعلام لوله مانسمان گالوانیزه - خوشاب / استعلام,استعلام لوله مانسمان گالوانیزه - خوشاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038684/استعلام-خرید-کولر-گازی-50-هزار-ال-جی-م--'>استعلام خرید کولر گازی 50 هزار ال جی م... / استعلام, استعلام خرید کولر گازی 50 هزار ال جی م...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038686/استعلام-تهیه-و-اجرای-مرمت-و-بازسازی'>استعلام تهیه و اجرای مرمت و بازسازی  / استعلام , استعلام تهیه و اجرای مرمت و بازسازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038687/استعلام-وسایل-توانبخشی'>استعلام وسایل توانبخشی  / استعلام, استعلام وسایل توانبخشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038688/استعلام-​لوبیا-چیتی'>استعلام ​لوبیا چیتی  / استعلام, استعلام ​لوبیا چیتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038689/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-9دستگاه'>استعلام نصب و راه اندازی 9دستگاه / استعلام , استعلام نصب و راه اندازی 9دستگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038690/استعلام-تهیه-نصب-و-راه-اندازی-دوربین--'>استعلام تهیه، نصب و راه اندازی دوربین... / استعلام, استعلام تهیه، نصب و راه اندازی دوربین...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038691/استعلام-کویل-بخار'>استعلام کویل بخار / استعلام , استعلام کویل بخار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038692/استعلام-دستگاه-دیونایزر-آب'>استعلام دستگاه دیونایزر آب / استعلام, استعلام دستگاه دیونایزر آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038693/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستا'>استعلام اجرای طرح هادی روستا / استعلام ,استعلام اجرای طرح هادی روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038694/استعلام-چرخ-گوشت-ایستاده'>استعلام چرخ گوشت ایستاده  / استعلام ,استعلام چرخ گوشت ایستاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038695/استعلام-سامانه-مدیریت-عملکرد'>استعلام سامانه مدیریت عملکرد / استعلام ,استعلام سامانه مدیریت عملکرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038696/استعلام-تعویض-5-دستگاه-بریکر-230-و--'>استعلام تعویض 5 دستگاه بریکر 230 و... / استعلام, استعلام تعویض 5 دستگاه بریکر 230 و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038697/استعلام-ورق-هسته-ترانسفورماتور--'>استعلام ورق هسته ترانسفورماتور ... / استعلام,استعلام ورق هسته ترانسفورماتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038698/استعلام-تلویزیون'>استعلام تلویزیون / استعلام , استعلام تلویزیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038699/استعلام-بازدید-از-کارخانه-های-خوراک'>استعلام بازدید از کارخانه های خوراک  / استعلام , استعلام بازدید از کارخانه های خوراک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038700/استعلام-خرید-سوئیچ-24-پورت'>استعلام خرید سوئیچ 24 پورت  / استعلام, استعلام خرید سوئیچ 24 پورت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038701/استعلام-پیمانکار-خطوط-زنجان'>استعلام پیمانکار خطوط زنجان  / استعلام , استعلام پیمانکار خطوط زنجان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038702/استعلام-اجرای-سقف-کاذب-از-جنس-تایل'>استعلام اجرای سقف کاذب از جنس تایل / استعلام ,استعلام اجرای سقف کاذب از جنس تایل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038704/استعلام-پنکه-پایه-بلند-تایمردار-طبق--'>استعلام پنکه پایه بلند تایمردار طبق ... / استعلام, استعلام پنکه پایه بلند تایمردار طبق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038705/مناقصه-واگذاری-نصب-نگهداری-پشتیبانی-فنی-بازسازی-و-بهره-برداری-تلفن-های-همگانی--'>مناقصه واگذاری نصب، نگهداری، پشتیبانی فنی، بازسازی و بهره برداری تلفن های همگانی ... / مناقصه واگذاری نصب، نگهداری، پشتیبانی فنی، بازسازی و بهره برداری تلفن های همگانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038706/استعلام-خدمات'>استعلام خدمات / استعلام ,استعلام خدمات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038707/استعلام-خرید-یونیت-ویندوزی'>استعلام خرید یونیت ویندوزی / استعلام , استعلام خرید یونیت ویندوزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038708/استعلام-خرید-6-دستگاه-سرور-سوپرمیکرو'>استعلام خرید 6 دستگاه سرور سوپرمیکرو / استعلام,استعلام خرید 6 دستگاه سرور سوپرمیکرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038709/استعلام-خرید-برج-های-تلسکوپی'>استعلام خرید برج های تلسکوپی / استعلام, استعلام خرید برج های تلسکوپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038710/استعلام-روتر-سیسکو--'>استعلام روتر سیسکو ... / استعلام, استعلام روتر سیسکو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038712/استعلام-تهیه-مصالح-و-اجرای-بیس-راه--'>استعلام تهیه مصالح و اجرای بیس راه ... / استعلام, استعلام تهیه مصالح و اجرای بیس راه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038713/استعلام-خرید-شیشه-ماسک-جوشكاری'>استعلام خرید شیشه ماسک جوشكاری  / استعلام, استعلام خرید شیشه ماسک جوشكاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038714/استعلام-خدمات-عمومی'>استعلام خدمات عمومی / استعلام, استعلام خدمات عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038715/استعلام-خرید-100-000-لوله-پلاستیکی-شفاف'>استعلام خرید 100.000 لوله پلاستیکی شفاف / استعلام,استعلام خرید 100.000 لوله پلاستیکی شفاف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038716/استعلام-خرید-لوازم-و-نصب-مبدل-های-16-پورت'>استعلام خرید لوازم و نصب مبدل های 16 پورت / استعلام , استعلام خرید لوازم و نصب مبدل های 16 پورت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038717/استعلام-واگذاری-58-پرونده-غیرقابل-باز'>استعلام واگذاری 58 پرونده غیرقابل باز / استعلام, استعلام واگذاری 58 پرونده غیرقابل باز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038718/استعلام-مرمت-دیوار-حصار-اداره-راهداری--'>استعلام مرمت دیوار حصار اداره راهداری... / استعلام, استعلام مرمت دیوار حصار اداره راهداری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038719/استعلام-یراق-آلات-پست--کنکتور-تی-کنکت'>استعلام یراق آلات پست - کنکتور، تی کنکت / استعلام, استعلام یراق آلات پست - کنکتور، تی کنکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038721/استعلام-زیرسازی-واحداث-ابنیه-فنی--'>استعلام زیرسازی واحداث ابنیه فنی ... / استعلام,استعلام زیرسازی واحداث ابنیه فنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038722/استعلام-هفده-ردیف-دسته-و-واسطه-بکس-و-آچار-بکس-و-آچار'>استعلام  هفده ردیف دسته و واسطه بکس و آچار بکس و آچار   / استعلام, استعلام  هفده ردیف دسته و واسطه بکس و آچار بکس و آچار  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038723/استعلام-تهیه-و-نصب-ارستر-ترکیبی'>استعلام تهیه و نصب ارستر ترکیبی / استعلام , استعلام تهیه و نصب ارستر ترکیبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038724/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستا--'>استعلام اجرای طرح هادی روستا... / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038725/استعلام-مانیتور'>استعلام مانیتور  / استعلام ,استعلام مانیتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038726/استعلام-ساخت-و-ساز-ساختمان-انتقال-خون'>استعلام ساخت و ساز ساختمان انتقال خون / استعلام, استعلام ساخت و ساز ساختمان انتقال خون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038727/استعلام-مودم-همراه-تی-پی-لینک'>استعلام مودم همراه تی پی لینک / استعلام,استعلام مودم همراه تی پی لینک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038728/استعلام-تهیه-تمامی-مصالح-ساخت-و-نصب--'>استعلام تهیه تمامی مصالح، ساخت و نصب ... / استعلام,استعلام تهیه تمامی مصالح، ساخت و نصب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038729/استعلام-باسکول-دیجیتالی'>استعلام باسکول دیجیتالی / استعلام , استعلام باسکول دیجیتالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038730/استعلام-​خدمات'>استعلام ​خدمات / استعلام , استعلام ​خدمات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038731/استعلام-ساخت-و-ساز'>استعلام ساخت و ساز  / استعلام, استعلام ساخت و ساز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038732/استعلام-پیمانکار-خطوط-شهرستان--'>استعلام پیمانکار خطوط شهرستان... / استعلام, استعلام پیمانکار خطوط شهرستان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038733/استعلام-چهارده-ردیف-قفل-و-مته-و-قیچی-و--'>استعلام چهارده ردیف قفل و مته و قیچی و ...   / استعلام, استعلام چهارده ردیف قفل و مته و قیچی و ...  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038734/استعلام-بهاء-انجام-خدمات-مشاوره-در-زمینه-پروژه-های-فتوولتائیک-و--'>استعلام بهاء انجام خدمات مشاوره در زمینه پروژه های فتوولتائیک و ... / استعلام بهاء انجام خدمات مشاوره در زمینه پروژه های فتوولتائیک و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038735/استعلام-کاغذ-تحریر'>استعلام کاغذ تحریر  / استعلام ,استعلام کاغذ تحریر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038736/استعلام-بوستر-پمپ-دور-متغیر-آب-رسانی--'>استعلام بوستر پمپ دور متغیر آب رسانی ... / استعلام, استعلام بوستر پمپ دور متغیر آب رسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038737/استعلام-چاپ-و-صحافی-دفاتر-تشکیلاتی'>استعلام چاپ و صحافی دفاتر تشکیلاتی / استعلام,استعلام چاپ و صحافی دفاتر تشکیلاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038738/استعلام-سه-آیتم-کنکتور--'>استعلام سه آیتم کنکتور... / استعلام, استعلام سه آیتم کنکتور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038739/استعلام-برگزاری-دوره-های-آموزشی-حوزه--'>استعلام برگزاری دوره های آموزشی حوزه ... / استعلام, استعلام برگزاری دوره های آموزشی حوزه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038740/استعلام-تعداد-31-دستگاه-رایانه'>استعلام تعداد 31 دستگاه رایانه  / استعلام, استعلام تعداد 31 دستگاه رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038741/استعلام-یو-پی-اس-فاراتل'>استعلام یو پی اس فاراتل  / استعلام, استعلام یو پی اس فاراتل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038742/استعلام-ده-ردیف-کلاهک-پلاسما-و-ژیگلور'>استعلام ده ردیف کلاهک پلاسما و ژیگلور   / استعلام, استعلام ده ردیف کلاهک پلاسما و ژیگلور  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038744/استعلام-شیر-فتوالکتریک'>استعلام شیر فتوالکتریک / استعلام,استعلام شیر فتوالکتریک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038745/استعلام-کارتریج-چاپگر'>استعلام کارتریج چاپگر / استعلام ,استعلام کارتریج چاپگر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038746/استعلام-تکمیل-راه-روستایی--'>استعلام تکمیل راه روستایی ... / استعلام,استعلام تکمیل راه روستایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038747/استعلام-مودم'>استعلام مودم  / استعلام, استعلام مودم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038748/استعلام-زیرسازی--بیس-و-احداث-ابنیه-فنی'>استعلام زیرسازی ، بیس و احداث ابنیه فنی / استعلام,استعلام زیرسازی ، بیس و احداث ابنیه فنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038749/استعلام-تعمیرات-ساختمانهای-ادارات'>استعلام تعمیرات ساختمانهای ادارات / استعلام ,استعلام تعمیرات ساختمانهای ادارات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038750/استعلام-اجرای-طرح-هادی'>استعلام اجرای طرح هادی / استعلام , استعلام اجرای طرح هادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038751/استعلام-کرایه-وسایل-نقلیه-موتوری'>استعلام کرایه وسایل نقلیه موتوری / استعلام,استعلام کرایه وسایل نقلیه موتوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038752/استعلام-​پشتیبانی-و-نگهداری-و-نیز-ایجاد--'>استعلام ​پشتیبانی و نگهداری و نیز ایجاد... / استعلام، استعلام ​پشتیبانی و نگهداری و نیز ایجاد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038754/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستا'>استعلام اجرای طرح هادی روستا / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038755/استعلام-ورق-گالوانیزه'>استعلام ورق گالوانیزه / استعلام, استعلام ورق گالوانیزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038756/استعلام-کاسه-نمد-فنردار-آببند-یورینگ-واشر-و--'>استعلام کاسه نمد فنردار .آببند یورینگ .واشر و ...   / استعلام, استعلام کاسه نمد فنردار .آببند یورینگ .واشر و ...  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038757/استعلام-ساخت-3-باب-مخزن'>استعلام ساخت 3 باب مخزن / استعلام, استعلام ساخت 3 باب مخزن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038758/استعلام-تابلو-شماره-و-خطر--'>استعلام تابلو شماره و خطر ... / استعلام,استعلام تابلو شماره و خطر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038759/استعلام-آشکارساز-شعله'>استعلام آشکارساز شعله  / استعلام, استعلام آشکارساز شعله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038760/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستا'>استعلام اجرای طرح هادی روستا / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038761/استعلام-آزمون-شیمیایی-میکروبی-و-رنگ'>استعلام آزمون شیمیایی، میکروبی و رنگ / استعلام, استعلام آزمون شیمیایی، میکروبی و رنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038763/استعلام-تعمیرشافت-ماندرل-دانیلی-راستگرد'>استعلام تعمیرشافت ماندرل دانیلی راستگرد   / استعلام, استعلام تعمیرشافت ماندرل دانیلی راستگرد  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038764/مناقصه-واگذاری-تاسیسات-مرکز-آموزشی-درمانی--'>مناقصه واگذاری تاسیسات مرکز آموزشی درمانی ... / مناقصه واگذاری تاسیسات مرکز آموزشی درمانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038765/استعلام-تهیه-مصالح-و-تکمیل-ساختمان'>استعلام تهیه مصالح و تکمیل ساختمان / استعلام ,استعلام تهیه مصالح و تکمیل ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038766/استعلام-مبارزه-با-آفت-ملخ'>استعلام مبارزه با آفت ملخ  / استعلام ,استعلام مبارزه با آفت ملخ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038767/استعلام-تهیه-و-نصب-5-عدد-کولر-گازی'>استعلام تهیه و نصب 5 عدد کولر گازی  / استعلام , استعلام تهیه و نصب 5 عدد کولر گازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038768/مناقصه-احداث-و-تکمیل-مخزن--'>مناقصه احداث و تکمیل مخزن ... / مناقصه ,مناقصه احداث و تکمیل مخزن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038770/استعلام-سیب-زمینی'>استعلام سیب زمینی  / استعلام ,استعلام سیب زمینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038771/استعلام-نماسازی-ساختمان-پزشکی'>استعلام نماسازی ساختمان پزشکی  / استعلام ,استعلام نماسازی ساختمان پزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038772/استعلام-خرما'>استعلام خرما  / استعلام ,استعلام خرما </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038774/استعلام-خرید-نوشت-افزار'>استعلام خرید نوشت افزار  / استعلام, استعلام خرید نوشت افزار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038775/استعلام-اجرای-طرح-جامع-پدافند'>استعلام اجرای طرح جامع پدافند  / استعلام ,استعلام اجرای طرح جامع پدافند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038777/استعلام-تکمیل-زمین-چمن-تختی'>استعلام تکمیل زمین چمن تختی  / استعلام, استعلام تکمیل زمین چمن تختی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038778/استعلام-scanner-canon-lide'>استعلام scanner canon lide / استعلام ,استعلام scanner canon lide</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038779/استعلام-پکیج-زمینی'>استعلام پکیج زمینی  / استعلام, استعلام پکیج زمینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038780/استعلام-خرید-خدمات-مددکاری-و-روانشناسی'>استعلام خرید خدمات مددکاری و روانشناسی  / استعلام , استعلام خرید خدمات مددکاری و روانشناسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038782/استعلام-برگزاری-دوره-آموزشی-بدو-خدمت'>استعلام برگزاری دوره آموزشی بدو خدمت / استعلام, استعلام برگزاری دوره آموزشی بدو خدمت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038783/استعلام-لوازم-برقی'>استعلام لوازم برقی / استعلام , استعلام لوازم برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038784/استعلام-پادری'>استعلام پادری / استعلام , استعلام پادری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038785/استعلام-​​ماست'>استعلام ​​ماست / استعلام, استعلام ​​ماست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038787/استعلام-تجهیزات-و-وسایل'>استعلام تجهیزات و وسایل  / استعلام, استعلام تجهیزات و وسایل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038788/استعلام-رایانه-و-لوازم-جانبی'>استعلام رایانه و لوازم جانبی  / استعلام, استعلام رایانه و لوازم جانبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038789/استعلام-تکمیل-زمین-چمن-مصنوعی-کچوبه'>استعلام تکمیل زمین چمن مصنوعی کچوبه / استعلام, استعلام تکمیل زمین چمن مصنوعی کچوبه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038790/مناقصه-خدمات-فنی-اداری-باغبانی-و-تنظیفات-تاسیسات-گاز--'>مناقصه خدمات فنی اداری، باغبانی و تنظیفات تاسیسات گاز ... / مناقصه خدمات فنی اداری، باغبانی و تنظیفات تاسیسات گاز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038791/استعلام-​پوشه-مقوایی'>استعلام ​پوشه مقوایی / استعلام , استعلام ​پوشه مقوایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038792/استعلام-کیت-هیستامین'>استعلام کیت هیستامین / استعلام, استعلام کیت هیستامین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038793/استعلام-ابزارآلات-الکتریکی'>استعلام ابزارآلات الکتریکی / استعلام ,استعلام ابزارآلات الکتریکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038795/استعلام-عملیات-آشکارسازی-و-اندازه-گیری'>استعلام عملیات آشکارسازی و اندازه گیری / استعلام عملیات آشکارسازی و اندازه گیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038796/استعلام-​کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام ​کامپیوتر و فناوری / استعلام ,استعلام ​کامپیوتر و فناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038797/استعلام-​لایروبی-4-رشته-قنات'>استعلام ​لایروبی 4 رشته قنات  / استعلام , استعلام ​لایروبی 4 رشته قنات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038799/استعلام-تلویزیون'>استعلام تلویزیون / استعلام , استعلام تلویزیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038800/استعلام-ساخت-تعداد-70-عدد-صندوق--'>استعلام ساخت تعداد 70 عدد صندوق ... / استعلام, استعلام ساخت تعداد 70 عدد صندوق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038801/استعلام-اجرای-نمایشگاه-گردشگری'>استعلام اجرای نمایشگاه گردشگری  / استعلام, استعلام اجرای نمایشگاه گردشگری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038802/استعلام-پوشاک-و-کفش'>استعلام پوشاک و کفش  / استعلام , استعلام پوشاک و کفش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038803/استعلام-اجرای-نصب-پی-دی-یو'>استعلام اجرای نصب پی دی یو  / استعلام ,استعلام اجرای نصب پی دی یو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038805/استعلام-ژورنال-کاغذی--'>استعلام ژورنال کاغذی ... / استعلام,استعلام ژورنال کاغذی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038806/استعلام-حفاری-و-لوله-گذاری-یک-حلقه'>استعلام حفاری و لوله گذاری یک حلقه / استعلام , استعلام حفاری و لوله گذاری یک حلقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038807/استعلام-دستگاه-بادی-کامپوزیشن-بوکا'>استعلام دستگاه بادی کامپوزیشن بوکا  / استعلام, استعلام دستگاه بادی کامپوزیشن بوکا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038809/استعلام-خرید-10-دستگاه-مانیتور-صنعتی--'>استعلام خرید 10 دستگاه مانیتور صنعتی ... / استعلام,استعلام خرید 10 دستگاه مانیتور صنعتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038810/استعلام-یک-دستگاه-خودروی-پژو-پارس'>استعلام یک دستگاه خودروی پژو پارس / استعلام ,استعلام یک دستگاه خودروی پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038811/استعلام-مبارزه-با-آفات-و-جوانه'>استعلام مبارزه با آفات و جوانه   / استعلام ,استعلام مبارزه با آفات و جوانه  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038812/استعلام-خرید-رک-28-یونیت'>استعلام خرید رک 28 یونیت / استعلام,استعلام خرید رک 28 یونیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038813/استعلام-خرید-خدمات-مشاوره-امکان-سنجی'>استعلام خرید خدمات مشاوره امکان سنجی  / استعلام , استعلام خرید خدمات مشاوره امکان سنجی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038814/استعلام-موکت-و-فایل'>استعلام موکت و فایل / استعلام,استعلام موکت و فایل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038815/استعلام-۱۲-دستگاه-لاین-تراپ'>استعلام ۱۲ دستگاه لاین تراپ  / استعلام ,استعلام ۱۲ دستگاه لاین تراپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038817/استعلام-پیمانکار-خطوط--'>استعلام پیمانکار خطوط ... / استعلام,استعلام پیمانکار خطوط ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038820/استعلام-درام-کارتریج-و-تونر'>استعلام درام کارتریج و تونر / استعلام ,استعلام درام کارتریج و تونر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038821/استعلام-سیم-آلومینیوم-مینک-۷۰'>استعلام سیم آلومینیوم مینک ۷۰ / استعلام ,استعلام سیم آلومینیوم مینک ۷۰</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038822/استعلام-بهینه-سازی-سیستم-تاسیسات-خطوط'>استعلام بهینه سازی سیستم تاسیسات خطوط / استعلام , استعلام بهینه سازی سیستم تاسیسات خطوط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038824/استعلام-تولید-و-فرآوری'>استعلام تولید و فرآوری  / استعلام,استعلام تولید و فرآوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038827/استعلام-مربا-هویج'>استعلام مربا هویج  / استعلام ,استعلام مربا هویج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038828/استعلام-دیتا-پرژکتور'>استعلام دیتا پرژکتور  / استعلام , استعلام دیتا پرژکتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038829/استعلام-قیت-آموزش-دوره'>استعلام  قیت آموزش دوره / استعلام , استعلام  قیت آموزش دوره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038830/استعلام-ویدئو-پروژکتور'>استعلام ویدئو پروژکتور / استعلام, استعلام ویدئو پروژکتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038831/اصلاحیه-مناقصه-اجرای-پروژه-آسفالت-ریزی'>اصلاحیه مناقصه اجرای پروژه آسفالت ریزی  / اصلاحیه مناقصه عمومی, مناقصه اجرای پروژه آسفالت ریزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037907/مزایده-فروش-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-لیفان'>مزایده فروش یک دستگاه اتومبیل سواری لیفان  / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه اتومبیل سواری لیفان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037910/مزایده-ملک-مشاع-مساحت-207-مترمربع'>مزایده ملک مشاع مساحت 207 مترمربع / مزایده,مزایده ملک مشاع مساحت 207 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037912/مزایده-فروش-تعدادی-ماشین-آلات---(نوبت-دوم)'>مزایده فروش تعدادی ماشین آلات ... (نوبت دوم) / مزایده فروش تعدادی ماشین آلات ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037920/مزایده-تاور-کرین-2-دستگاه--بچینگ-مستعمل-3-دستگاه--'>مزایده تاور کرین 2 دستگاه - بچینگ مستعمل 3 دستگاه ... / آگهی مزایده، مزایده تاور کرین 2 دستگاه - بچینگ مستعمل 3 دستگاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037926/مزایده-فروش-وسائط-نقلیه-مازاد-بر-نیاز'>مزایده فروش وسائط نقلیه مازاد بر نیاز / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش وسائط نقلیه مازاد بر نیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037932/مزایده-واگذاری-شرکت-های-غیربورسی-و--'>مزایده واگذاری شرکت های غیربورسی و ... / مزایده ,مزایده واگذاری شرکت های غیربورسی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037934/مزایده-فروش-املاک-بصورت-نقدی-و-اقساطی'>مزایده فروش املاک بصورت نقدی و اقساطی  / مزایده,مزایده فروش املاک بصورت نقدی و اقساطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037937/مزایده-فروش-عرصه-اعیان-تجهیزات-و-ماشین-آلات-اثاثه-و-منصوبات--'>مزایده فروش عرصه، اعیان، تجهیزات و ماشین آلات، اثاثه و منصوبات ... / آگهی مزایده اموال منقول و غیرمنقول، مزایده فروش عرصه، اعیان، تجهیزات و ماشین آلات، اثاثه و منصوبات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037943/واگذاری-بهره-برداری-از-غرفه-های-تجاری--'>واگذاری بهره برداری از غرفه های تجاری ... / واگذاری، واگذاری بهره برداری از غرفه های تجاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037945/مزایده-فروش-روغن-سوخته-لاستیک-فرسوده-ضایعات-آهنی-و---مرحله-اول-نوبت-دوم'>مزایده فروش روغن سوخته، لاستیک فرسوده، ضایعات آهنی و ... مرحله اول نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش روغن سوخته، لاستیک فرسوده، ضایعات آهنی و ... مرحله اول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037946/مزایده-فروش-دو-دستگاه-خودرو-نوبت-دوم'>مزایده فروش دو دستگاه خودرو نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده فروش دو دستگاه خودرو نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037948/مزایده-سهام-شرکت-های-تحت-مالکیت--'>مزایده  سهام شرکت های تحت مالکیت ... / مزایده ,مزایده  سهام شرکت های تحت مالکیت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037959/مزایده-فروش-تعداد-50-دستگاه-خودرو--تعداد-17-دستگاه-موتورسیکلت'>مزایده فروش تعداد 50 دستگاه خودرو ، تعداد 17 دستگاه موتورسیکلت / آگهی مزایده , مزایده فروش تعداد 50 دستگاه خودرو ، تعداد 17 دستگاه موتورسیکلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037964/مزایده-اجاره-ابزارهای-تبلیغاتی--نوبت-دوم'>مزایده اجاره ابزارهای تبلیغاتی ...نوبت دوم  / مزایده , مزایده اجاره ابزارهای تبلیغاتی ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037967/مزایده-فروش-خودروهای-سبک-و-سنگین-تجدید'>مزایده فروش خودروهای سبک و سنگین تجدید / تجدید آگهی مزایده عمومی ، مزایده فروش خودروهای سبک و سنگین تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037969/مزایده-اجاره-رستوران-مجتمع-رفاهی-میلاد'>مزایده اجاره رستوران مجتمع رفاهی میلاد / آگهی مزایده،مزایده اجاره رستوران مجتمع رفاهی میلاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037976/مزایده-فروش-املاک-مساحت-29-12-و-81-63متر'>مزایده فروش املاک مساحت 29.12 و 81.63متر  / مزایده,مزایده فروش املاک مساحت 29.12 و 81.63متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037990/مزایده-فروش-تعداد-4-قطعه-زمین-تجاری-تجدید'>مزایده فروش تعداد 4 قطعه زمین تجاری تجدید / مزایده,مزایده فروش تعداد 4 قطعه زمین تجاری تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037993/مزایده-فروش-5-قطعه-زمین-نوبت-دوم'>مزایده فروش 5 قطعه زمین نوبت دوم  / مزایده ،مزایده فروش 5 قطعه زمین نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037995/مزایده-جرثقیل-ترانس-برق--'>مزایده جرثقیل، ترانس برق ... / مزایده, مزایده جرثقیل، ترانس برق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037996/مزایده-ششدانگ-باغ-مساحت-14661-6متر'>مزایده ششدانگ باغ مساحت 14661.6متر / مزایده ،مزایده ششدانگ باغ مساحت 14661.6متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037997/مزایده-فروش-وسایل-نقلیه-فرسوده-سبک-و-نیمه-سنگین'>مزایده فروش وسایل نقلیه فرسوده سبک و نیمه سنگین / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش وسایل نقلیه فرسوده سبک و نیمه سنگین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038000/مزایده-فروش-4-قطعه-زمین-کاربری-تجاری'>مزایده فروش 4 قطعه زمین کاربری تجاری  / مزایده ،مزایده فروش 4 قطعه زمین کاربری تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038002/مزایده-دستگاه-کمپرسور'>مزایده دستگاه کمپرسور / مزایده, مزایده دستگاه کمپرسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038003/مزایده-773-7-هزارم-4-سهم-مشاع-از-16-سهم-ملک'>مزایده 773.7 هزارم 4 سهم مشاع از 16 سهم ملک / مزایده ،مزایده 773.7 هزارم 4 سهم مشاع از 16 سهم ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038005/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت-113-43متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 113.43متر / مزایده ،مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 113.43متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038007/مزایده-اجاره-پارکینگ-نوبت-دوم'>مزایده اجاره پارکینگ نوبت دوم  / آگهی مزایده، مزایده اجاره پارکینگ نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038008/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-25-231متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 25.231متر  / مزایده ،مزایده ششدانگ زمین مساحت 25.231متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038009/تجدید-مزایده-واگذاری-غرفه-کافه-تریا-نوبت-دوم'>تجدید مزایده واگذاری غرفه کافه تریا نوبت دوم  / تجدید آگهی مزایده عمومی, تجدید مزایده واگذاری غرفه کافه تریا  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038010/مزایده-تمامت-ششدانگ-یکباب-منزل-پلاک-یک-فرعی-از-591-اصلی'>مزایده تمامت ششدانگ یکباب منزل پلاک یک فرعی از 591 اصلی / مزایده ،مزایده تمامت ششدانگ یکباب منزل پلاک یک فرعی از 591 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038014/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-153-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 153 متر / مزایده ،مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 153 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038015/مزایده-اجاره-15-واحد-تجاری-تجدید-نوبت-دوم'>مزایده اجاره 15 واحد تجاری تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده عمومی , مزایده اجاره 15 واحد تجاری تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038016/تجدید-مزایده-عرضه-ماهی-گلی-و-سفره-هفت-سین--نوبت-دوم'>تجدید مزایده  عرضه ماهی گلی و سفره هفت سین   نوبت دوم  / تجدید مزایده , تجدید مزایده  عرضه ماهی گلی و سفره هفت سین   نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038018/مزایده-فروش-املاک-شهرداری-درگز-تجدید'>مزایده فروش املاک شهرداری درگز تجدید / مزایده,مزایده فروش املاک شهرداری درگز تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038021/مزایده-فروش-ژنراتور-نوبت-دوم'>مزایده فروش ژنراتور نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش ژنراتور نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038022/مزایده-ششدانگ-یکباب-دامداری-بخش-دو-سیستان'>مزایده ششدانگ یکباب دامداری بخش دو سیستان / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب دامداری بخش دو سیستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038024/مزایده-ششدانگ-یکباب-قطعه-پلاک-222-فرعی-از-20-اصلی'>مزایده ششدانگ یکباب قطعه پلاک 222 فرعی از 20 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب قطعه پلاک 222 فرعی از 20 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038026/مزایده-ششدانگ-پلاک-10155-فرعی-از-یک-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک 10155 فرعی از یک اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 10155 فرعی از یک اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038028/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-سواری-پراید'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری پراید / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038029/تجدید-مزایده-غرفه-آهنگری-نوبت-دوم'>تجدید مزایده غرفه آهنگری  نوبت دوم  / تجدید مزایده عمومی , تجدید مزایده غرفه آهنگری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038030/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-113-7مترمربع'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 113.7مترمربع  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 113.7مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038033/مزایده-آپارتمان-سمت-غربی-طبقه-سوم'>مزایده آپارتمان سمت غربی طبقه سوم / مزایده,مزایده آپارتمان سمت غربی طبقه سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038034/مزایده-ششدانگ-زمین-مزروعی-پلاک-18-فرعی'>مزایده ششدانگ زمین مزروعی پلاک 18 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مزروعی پلاک 18 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038035/مزایده-اجاره-دو-باب-مغازه-در-بازار--'>مزایده اجاره دو باب مغازه در بازار... / مزایده, مزایده اجاره دو باب مغازه در بازار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038037/مزایده-کولر-گازی-مارک-میتسوبیشی'>مزایده کولر گازی مارک میتسوبیشی  / آگهی مزایده، مزایده کولر گازی مارک میتسوبیشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038038/مزایده-عمومی-اجاره-ساختمان'>مزایده عمومی اجاره ساختمان  / آگهی مزایده عمومی , مزایده عمومی اجاره ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038039/مزایده-باغ-نوبت-اول'>مزایده باغ نوبت اول / مزایده,مزایده باغ نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038041/مزایده-آپارتمان-پلاک-ثبتی-2-18821-اصلی-مرحله-اول'>مزایده آپارتمان پلاک ثبتی 2/18821 اصلی مرحله اول / مزایده,مزایده آپارتمان پلاک ثبتی 2/18821 اصلی مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038044/مزایده-فروش-یکدستگاه-پراید-مدل-1387'>مزایده فروش یکدستگاه پراید مدل 1387  / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه پراید مدل 1387 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038046/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-دو-کرمان-مرحله-دوم'>مزایده پلاک ثبتی بخش دو کرمان مرحله دوم  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش دو کرمان مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038047/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-165-80متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 165.80متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 165.80متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038048/مزایده-545-ردیف-لوازم-یدکی'>مزایده 545 ردیف لوازم یدکی / آگهی مزایده اموال منقول و غیرمنقول، مزایده 545 ردیف لوازم یدکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038050/مزایده-فروش-یکدستگاه-اتومبیل-سواری-پراید-هاچ-بک-تجدید'>مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل سواری پراید هاچ بک تجدید / آگهی تجدید مزایده اموال منقول و غیر منقول , مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل سواری پراید هاچ بک تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038051/مزایده-فروش-املاک-کاربری-تجاری-تجدید'>مزایده فروش املاک کاربری تجاری تجدید / مزایده,مزایده فروش املاک کاربری تجاری تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038052/مزایده-یکباب-منزل-مسکونی-قدیمی-مرحله-اول'>مزایده یکباب منزل مسکونی قدیمی مرحله اول  / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی قدیمی مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038054/مزایده-یک-قطعه-زمین-دیمزار-مساحت-14135-5متر'>مزایده یک قطعه زمین دیمزار مساحت 14135.5متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین دیمزار مساحت 14135.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038055/مزایده-فروش-مانیتور-تلویزیون-پرینتر--'>مزایده فروش مانیتور، تلویزیون، پرینتر... / آگهی مزایده، مزایده فروش مانیتور، تلویزیون، پرینتر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038056/مزایده-ملک-عرصه-533-20متر'>مزایده ملک عرصه 533.20متر / مزایده,مزایده ملک عرصه 533.20متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038057/مزایده-ششدانگ-مفروز-منزل-مسکونی-مرحله-دوم'>مزایده ششدانگ مفروز منزل مسکونی مرحله دوم / مزایده,مزایده ششدانگ مفروز منزل مسکونی مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038060/مزایده-زمین-مساحت-دویست-و-سی-و-هشت-هزار-و-ششصد-و-چهل-و-نه-متر'>مزایده زمین مساحت دویست و سی و هشت هزار و ششصد و چهل و نه متر  / مزایده,مزایده زمین مساحت دویست و سی و هشت هزار و ششصد و چهل و نه متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038062/فراخوان-عمومی-واگذاری-مکان-چاپ-و-تکثیر-واحد-خودگردان--'>فراخوان عمومی واگذاری مکان چاپ و تکثیر واحد خودگردان... / آگهی فراخوان عمومی شرکت در استعلام قیمت، فراخوان عمومی واگذاری مکان چاپ و تکثیر واحد خودگردان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038064/مزایده-ششدانگ-مفروز-ساختمان-تجاری-مسکونی-بخش-یک'>مزایده ششدانگ مفروز ساختمان تجاری مسکونی بخش یک / مزایده,مزایده ششدانگ مفروز ساختمان تجاری مسکونی بخش یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038065/مزایده-نگهداری-اجاره-و-بهره-برداری-از-علوفه-و-سردرختی-باغ-نوبت-دوم'>مزایده نگهداری، اجاره و بهره برداری از علوفه و سردرختی باغ- نوبت دوم  / مزایده ,مزایده نگهداری، اجاره و بهره برداری از علوفه و سردرختی باغ- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038067/مزایده-فروش-یک-دستگاه-سیستم-کامپیوتر'>مزایده فروش یک دستگاه سیستم کامپیوتر / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه سیستم کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038071/مزایده-یکباب-مغازه-عرصه-زمین-23-9متر'>مزایده یکباب مغازه عرصه زمین 23.9متر  / مزایده,مزایده یکباب مغازه عرصه زمین 23.9متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038072/مزایده-فروش-انواع-پرس-100-و-45-تن-ضربه-ای'>مزایده فروش انواع پرس 100 و 45 تن ضربه ای / آگهی مزایده , مزایده فروش انواع پرس 100 و 45 تن ضربه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038073/مزایده-فروش-دستگاه-تولید-نایلون'>مزایده فروش دستگاه تولید نایلون / آگهی مزایده, مزایده فروش دستگاه تولید نایلون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038074/مزایده-فروش-املاک-کاربری-مسکونی-تجدید'>مزایده فروش املاک کاربری مسکونی تجدید / مزایده,مزایده فروش املاک کاربری مسکونی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038076/مزایده-فروش-دستگاه-4-گاز-ساخت-فرانسه--(نوبت-سوم-)'>مزایده فروش دستگاه 4 گاز ساخت فرانسه....(نوبت سوم ) / آگهی مزایده , مزایده فروش دستگاه 4 گاز ساخت فرانسه.... (نوبت سوم )</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038077/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-54-21مترمربع'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 54.21مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 54.21مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038078/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-تویوتا-کرونا'>مزایده فروش یکدستگاه خودروی تویوتا کرونا / آگهی مزایده, مزایده فروش یکدستگاه خودروی تویوتا کرونا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038079/مزایده-ششدانگ-پلاک-257-فرعی-و-یکباب-ساختمان-مرحله-دوم'>مزایده ششدانگ پلاک 257 فرعی و یکباب ساختمان مرحله دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 257 فرعی و یکباب ساختمان مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038080/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-105-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 105 متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 105 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038083/مزایده-4-5-ساعت-آب-و-اراضی-مرحله-اول'>مزایده 4.5 ساعت آب و اراضی مرحله اول / مزایده,مزایده 4.5 ساعت آب و اراضی مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038085/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-2492متر-مرحله-دوم'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 2492متر مرحله دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 2492متر مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038086/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-206'>مزایده یک دستگاه خودروی 206  / آگهی مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی 206 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038087/مزایده-اجاره-اماکن--'>مزایده اجاره اماکن ... / مزایده , مزایده اجاره اماکن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038088/مزایده-یک-قطعه-زمین-خشکی-باغی-مشجر-7180متر'>مزایده یک قطعه زمین خشکی باغی مشجر 7180متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین خشکی باغی مشجر 7180متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038090/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-870متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 870متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 870متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038093/مزایده-ملکی-تجاری-با-قدمت-ده-ساله'>مزایده ملکی تجاری با قدمت ده ساله / مزایده,مزایده ملکی تجاری با قدمت ده ساله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038095/مزایده-یک-قطعه-زمین-بایر-کاربری-باغی-5000متر'>مزایده یک قطعه زمین بایر کاربری باغی 5000متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین بایر کاربری باغی 5000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038096/مزایده-۳۱-رول-نوار-پرده-و----نوبت-دوم'>مزایده ۳۱ رول نوار پرده و ... - نوبت دوم / مزایده ,مزایده ۳۱ رول نوار پرده و ...- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038098/مزایده-فروش-املاک-مازاد-و-تملیکی-استان-البرز-نقد-و-اقساط'>مزایده فروش املاک مازاد و تملیکی استان البرز نقد و اقساط  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد و تملیکی استان البرز نقد و اقساط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038099/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پراید-132'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید 132  / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید 132 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038100/مزایده-فروش-کیف-دستی-و-بزرگ-زنانه--اسپرت-مردانه--کفش-زنانه'>مزایده فروش کیف دستی و بزرگ زنانه ، اسپرت مردانه ، کفش زنانه  / آگهی مزایده مال منقول , مزایده فروش کیف دستی و بزرگ زنانه ، اسپرت مردانه ، کفش زنانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038102/مزایده-ملک-مساحت-تقریبی-هفتاد-و-چهار-متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت تقریبی هفتاد و چهار متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک مساحت تقریبی هفتاد و چهار متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038103/مزایده-اجاره-10-فضای-تجاری-با-کاربری-فروش-کتاب'>مزایده اجاره 10 فضای تجاری با کاربری فروش کتاب / آگهی مزایده ، مزایده اجاره 10 فضای تجاری با کاربری فروش کتاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038104/تجدید-مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پژو-پارس'>تجدید مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس  / تجدید مزایده , تجدید مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038105/مزایده-کمباین-برنج-دروکن--'>مزایده کمباین برنج دروکن... / آگهی مزایده فروش اموال منقول، مزایده کمباین برنج دروکن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038106/مزایده-16-56-حبه-مشاع-از-72-حبه-ششدانگ-زمین-11550متر'>مزایده 16.56 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ زمین 11550متر  / مزایده,مزایده 16.56 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ زمین 11550متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038108/مزایده-فروش-یکدستگاه-موتورسیکلت-پالس-200-سی-سی'>مزایده فروش یکدستگاه موتورسیکلت پالس 200 سی سی / آگهی مزایده مال منقول , مزایده فروش یکدستگاه موتورسیکلت پالس 200 سی سی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038110/مزایده-سه-دانگ-ملک-به-شماره-ثبتی-536-فرعی-نوبت-اول'>مزایده سه دانگ ملک به شماره ثبتی 536 فرعی نوبت اول / مزایده,مزایده سه دانگ ملک به شماره ثبتی 536 فرعی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038111/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-پارس-مدل-1387'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس مدل 1387 / مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس مدل 1387</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038112/مزایده-فروش-یخچال-فریزر-و--'>مزایده فروش یخچال فریزر و ... / مزایده , مزایده فروش یخچال فریزر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038114/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-8-قزوین-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی بخش 8 قزوین نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش 8 قزوین نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038115/مزایده-مغازه-مساحت-5-مترمربع'>مزایده مغازه مساحت 5 مترمربع  / مزایده,مزایده مغازه مساحت 5 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038117/مزایده-بهره-برداری-از-فضاهای-موقت-تجاری-و--'>مزایده بهره برداری از فضاهای موقت تجاری و ... / آگهی مزایده ، مزایده بهره برداری از فضاهای موقت تجاری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038118/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-ملک-شماره-424-فرعی-قطعه-دو-تفکیکی'>مزایده سه دانگ مشاع از ملک شماره 424 فرعی قطعه دو تفکیکی / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ملک شماره 424 فرعی قطعه دو تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038119/مزایده-اجاره-سالن-همایش'>مزایده اجاره سالن همایش  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره سالن همایش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038121/مزایده-پلاک-ثبتی-7182-9541-بخش-دو-تهران'>مزایده پلاک ثبتی 7182/9541 بخش دو تهران / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 7182/9541 بخش دو تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038122/مزایده-بهره-برداری-از-فضاهای-موقت-تجاری-با-کاربری-ساندویچ-و--'>مزایده بهره برداری از فضاهای موقت تجاری با کاربری ساندویچ و ... / آگهی مزایده ، مزایده بهره برداری از فضاهای موقت تجاری با کاربری ساندویچ و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038124/مزایده-یک-دستگاه-لیفتراک-کوماتسو'>مزایده یک دستگاه لیفتراک کوماتسو / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه لیفتراک کوماتسو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038126/مزایده-ملک-یک-قطعه-زمین-مساحت-65-215متر-مرحله-اول'>مزایده ملک یک قطعه زمین مساحت 65.215متر مرحله اول / مزایده,مزایده ملک یک قطعه زمین مساحت 65.215متر مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038127/مزایده-فروش-یکدستگاه-ماشین-تراش-CNC-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه ماشین تراش CNC نوبت دوم  / آگهی فروش اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه ماشین تراش CNC نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038128/مزایده-سوله-و-کارگاه-فروشگاه-های-شهرک-کارگاهی---نوبت-دوم'>مزایده سوله و کارگاه فروشگاه های شهرک کارگاهی... - نوبت دوم / آگهی مزایده، مزایده سوله و کارگاه فروشگاه های شهرک کارگاهی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038129/مزایده-ملک-مساحت-داخلی-مغازه-75-متر-مرحله-دوم'>مزایده ملک مساحت داخلی مغازه 75 متر مرحله دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت داخلی مغازه 75 متر مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038130/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-پراید'>مزایده فروش یکدستگاه خودروی پراید / مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودروی پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038131/مزایده-فروش-انواع-گوساله-نر-و-ماده-قطع-شیر--تجدید'>مزایده فروش انواع گوساله نر و ماده قطع شیر - تجدید / تجدید آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش انواع گوساله نر و ماده قطع شیر - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038133/مزایده-ملک-به-پلاک-ثبتی-5396-فرعی'>مزایده ملک به پلاک ثبتی 5396 فرعی / مزایده,مزایده ملک به پلاک ثبتی 5396 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038135/مزایده-فروش-کولر-گازی-ایستاده-جنرال--اسپیلت-جنرال'>مزایده فروش کولر گازی ایستاده جنرال - اسپیلت جنرال  / آگهی مزایده, مزایده فروش کولر گازی ایستاده جنرال - اسپیلت جنرال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038136/مزایده-فرش-ماشینی---نوبت-دوم'>مزایده فرش ماشینی... - نوبت دوم / آگهی مزایده مال غیرمنقول، مزایده فرش ماشینی...- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038137/مزایده-بهره-برداری-از-غرفه-تجاری-با-کاربری--'>مزایده بهره برداری از غرفه تجاری با کاربری ... / مزایده, مزایده بهره برداری از غرفه تجاری با کاربری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038145/مزایده-واگذاری-محل-های-بوفه-و----نوبت-دوم'>مزایده واگذاری محل های بوفه  و ...  - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی,مزایده واگذاری محل های بوفه  و ... - نوبت  دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038147/مزایده-فروش-دو-عدد-ماشین-سواری'>مزایده فروش دو عدد ماشین سواری / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش دو عدد ماشین سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038148/مزایده-واحد-آژانس'>مزایده واحد آژانس / آگهی مزایده ، مزایده واحد آژانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038153/مزایده-یک-قطعه-زمین-مزروعی-و-خودرو'>مزایده یک قطعه زمین مزروعی و خودرو  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مزروعی و خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038154/مزایده-دستگاه-بخور'>مزایده  دستگاه بخور  / اگهی مزایده , مزایده  دستگاه بخور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038155/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-168-60متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 168.60متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 168.60متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038157/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-149-10متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 149.10متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 149.10متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038158/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-25-47متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 25.47متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 25.47متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038160/مزایده-ششدانگ-دو-باب-زمین-209-35-و-100متر'>مزایده ششدانگ دو باب زمین 209.35 و 100متر / مزایده,مزایده ششدانگ دو باب زمین 209.35 و 100متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038163/مزایده-1عدد-کاناپه-اداری--مبل-چرمی--آبسردکن'>مزایده 1عدد کاناپه اداری ، مبل چرمی ، آبسردکن / مزایده,مزایده 1عدد کاناپه اداری ، مبل چرمی ، آبسردکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038164/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-سیصد-مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین مساحت سیصد مترمربع  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت سیصد مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038166/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-344-95متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 344.95متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 344.95متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038169/مزایده-اموال-و-املاک-اموال-غیرمنقول-نوبت-دوم'>مزایده اموال و املاک اموال غیرمنقول نوبت دوم  / مزایده,مزایده اموال و املاک اموال غیرمنقول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038171/مزایده-قطعه-زمینی-مساحت-459متر'>مزایده قطعه زمینی مساحت 459متر  / مزایده,مزایده قطعه زمینی مساحت 459متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038173/مزایده-فروش-1000-تن-ضایعات-فلزی'>مزایده فروش 1000 تن ضایعات فلزی / مزایده, مزایده فروش 1000 تن ضایعات فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038174/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-وانت-نیسان-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک دستگاه خودرو وانت نیسان نوبت دوم  / مزایده فروش یک دستگاه خودرو وانت نیسان  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038175/مزایده-50-من-محلی-باغ-اناری'>مزایده 50 من محلی باغ اناری / مزایده,مزایده 50 من محلی باغ اناری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038177/مزایده-فروش-10-واحد-آپارتمان-و-یکباب-واحد-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده فروش 10 واحد آپارتمان و یکباب واحد تجاری نوبت دوم  / مزایده ,مزایده فروش 10 واحد آپارتمان و یکباب واحد تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038178/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-عرصه-250-متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 250 متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 250 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038179/مزایده-بهره-برداری-از-جایگاه-CNG--نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از جایگاه CNG ...نوبت دوم  / آگهی فراخوان مزایده , مزایده بهره برداری از جایگاه CNG ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038180/مزایده-ششدانگ-زمین-بخش-5-گیلان'>مزایده ششدانگ زمین بخش 5 گیلان  / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین بخش 5 گیلان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038182/مزایده-دو-باب-زمین-تجاری-39-44-و-34-50متر'>مزایده دو باب زمین تجاری 39.44 و 34.50متر / مزایده ,مزایده دو باب زمین تجاری 39.44 و 34.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038186/مزایده-ششدانگ-پلاک-فرعی-2886-بخش-7-گیلان'>مزایده ششدانگ پلاک فرعی 2886 بخش 7 گیلان / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک فرعی 2886 بخش 7 گیلان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038188/مزایده-واحد-تجاری-شماره-هشت-مساحت-24-08متر'>مزایده واحد تجاری شماره هشت مساحت 24.08متر  / مزایده ,مزایده واحد تجاری شماره هشت مساحت 24.08متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038193/مزایده-عمومی-واگذاری-اجاره-یک-ساله-انتشارات-دانشگاه'>مزایده عمومی واگذاری اجاره یک ساله انتشارات دانشگاه / آگهی مزایده عمومی، مزایده عمومی واگذاری اجاره یک ساله انتشارات دانشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038194/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-یکباب-منزل-بصورت-قولنامه-ای'>مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب منزل بصورت قولنامه ای / مزایده ,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب منزل بصورت قولنامه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038196/مزایده-املاک-مازاد'>مزایده املاک مازاد / مزایده ,مزایده املاک مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038197/مزایده-ضایعات-ورقهای-ذوبی-پرس-شده--'>مزایده ضایعات ورقهای ذوبی پرس شده... / مزایده, مزایده ضایعات ورقهای ذوبی پرس شده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038198/مزایده-یک-دستگاه-کوره-سه-تنی-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه کوره سه تنی نوبت دوم  / مزایده یک دستگاه کوره سه تنی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038199/مزایده-واگذاری-اجاره-یک-ساله-بوفه-های-دانشگاه'>مزایده واگذاری اجاره یک ساله بوفه های دانشگاه / آگهی مزایده عمومی، مزایده واگذاری اجاره یک ساله بوفه های دانشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038200/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-152-50متر'>مزایده منزل مسکونی عرصه 152.50متر / مزایده ,مزایده منزل مسکونی عرصه 152.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038202/مزایده-یک-دستگاه-پژو-405-(نوبت-دوم)'>مزایده یک دستگاه پژو 405 (نوبت دوم) / مزایده, مزایده یک دستگاه پژو 405 (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038203/مزایده-ملک-با-قدمت-25-سال-نوبت-اول'>مزایده ملک با قدمت 25 سال نوبت اول / مزایده ,مزایده ملک با قدمت 25 سال نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038204/مزایده-یک-دستگاه-سواری-سایپا-با-تیپ-تیبا'>مزایده یک دستگاه سواری سایپا با تیپ تیبا  / مزایده ,مزایده یک دستگاه سواری سایپا با تیپ تیبا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038206/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-شماره-پلاک-ثبتی-3624-فرعی'>مزایده یک قطعه زمین به شماره پلاک ثبتی 3624 فرعی / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین به شماره پلاک ثبتی 3624 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038207/مزایده-واگذاری-به-صورت-اجاره-یک-باب-واحد-تجاری'>مزایده واگذاری به صورت اجاره یک باب واحد تجاری / آگهی مزایده عمومی، مزایده واگذاری به صورت اجاره یک باب واحد تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038208/مزایده-اجاره-سالن-بدنسازی'>مزایده اجاره سالن بدنسازی / مزایده عمومی, مزایده اجاره سالن بدنسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038209/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-252-52متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 252.52متر  / مزایده ,مزایده منزل مسکونی مساحت 252.52متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038210/مزایده-یک-قطعه-زمین-مسکونی-193-75متر'>مزایده یک قطعه زمین مسکونی 193.75متر / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین مسکونی 193.75متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038212/مزایده-ضایعات--'>مزایده ضایعات... / مزایده, مزایده ضایعات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038213/مزایده-41-قصب-زمین-مشجر-پسته-ای'>مزایده 41 قصب زمین مشجر پسته ای / مزایده ,مزایده 41 قصب زمین مشجر پسته ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038214/مزایده-اقلام-ضایعاتی--'>مزایده اقلام ضایعاتی... / مزایده, مزایده اقلام ضایعاتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038216/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-973-3متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 973.3متر / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 973.3متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038218/مزایده-بهره-برداری-از-بخش-های--'>مزایده بهره برداری از بخش های ... / آگهی مزایده عمومی، مزایده بهره برداری از بخش های ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038220/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-160-6مترمربع'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 160.6مترمربع  / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 160.6مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038222/مزایده-فروش-ضایعات'>مزایده فروش ضایعات / مزایده, مزایده فروش ضایعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038223/مزایده-عمومی-اجاره-یک-باب-ساختمان'>مزایده عمومی اجاره یک باب ساختمان  / مزایده ,مزایده عمومی اجاره یک باب ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038224/مزایده-فروش-آپارتمان-مسکونی-مساحت-154-مترمربع'>مزایده فروش آپارتمان مسکونی مساحت 154 مترمربع  / مزایده ,مزایده فروش آپارتمان مسکونی مساحت 154 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038226/مزایده-واگذاری-مرکز-معاینه-فنی-خودرو-سبک--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری مرکز معاینه فنی خودرو سبک - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری مرکز معاینه فنی خودرو سبک - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038227/مزایده-هشت-قطعه-زمین-تجاری-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده هشت قطعه زمین تجاری مسکونی نوبت دوم  / مزایده ,مزایده هشت قطعه زمین تجاری مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038231/مزایده-یک-قطعه-زمین-کشاورزی-مساحت-یک-هکتار'>مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت یک هکتار / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت یک هکتار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038232/مزایده-فروش-خودرو-پیکان-سواری-مدل-1383----نوبت-دوم'>مزایده فروش خودرو پیکان سواری مدل 1383 ... - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش خودرو پیکان سواری مدل 1383 ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038233/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-201-51متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 201.51متر / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مساحت 201.51متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038235/مزایده-4-دستگاه-کامیون-صفر-کیلومتر'>مزایده 4 دستگاه کامیون صفر کیلومتر / مزایده, مزایده 4 دستگاه کامیون صفر کیلومتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038236/مزایده-فروش-اقلام-مستعمل--نوبت-دوم'>مزایده فروش اقلام مستعمل  - نوبت دوم / مزایده, مزایده فروش اقلام مستعمل - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038237/مزایده-ششدانگ-پلاکهای-ثبتی-حوزه-ثبت-گرگان-مرحله-اول'>مزایده ششدانگ پلاکهای ثبتی حوزه ثبت گرگان مرحله اول / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاکهای ثبتی حوزه ثبت گرگان مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038238/مزایده-فروش-سه-قطعه-زمین'>مزایده فروش سه قطعه زمین  / مزایده ,مزایده فروش سه قطعه زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038239/مزایده-مجوز-اکران-آگهی-و-تبلیغات'>مزایده مجوز اکران آگهی و تبلیغات / آگهی مزایده عمومی , مزایده مجوز اکران آگهی و تبلیغات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038240/مزایده-فروش-سه-دستگاه-خودرو'>مزایده فروش سه دستگاه خودرو  / فراخوان مزایده عمومی, مزایده فروش سه دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038241/مزایده-ششدانگ-زمین-مزروعی-سی-و-سه-هزار-و-ششصد-و-نود-و-شش-متر'>مزایده ششدانگ زمین مزروعی سی و سه هزار و ششصد و نود و شش متر / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مزروعی سی و سه هزار و ششصد و نود و شش متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038242/آگهی-مزایده-فروش-سه-دستگاه-ماشین-آلات'>آگهی مزایده فروش سه دستگاه ماشین آلات / آگهی مزایده ،آگهی مزایده فروش سه دستگاه ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038243/مزایده-ششدانگ-یک-کارخانه'>مزایده ششدانگ یک کارخانه  / اگهی مزایده , مزایده ششدانگ یک کارخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038244/مزایده-واگذاری-املاک-نقد-و-اقساط'>مزایده واگذاری املاک نقد و اقساط  / مزایده ,مزایده واگذاری املاک نقد و اقساط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038245/مزایده-33-ردیف-تجهیزات-کارگاهی-و-ابزار-اثاثیه-اداری--'>مزایده 33 ردیف تجهیزات کارگاهی و ابزار، اثاثیه اداری... / مزایده عمومی, مزایده 33 ردیف تجهیزات کارگاهی و ابزار، اثاثیه اداری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038248/مزایده-فروش-املاک-استان-تهران-البرز-مناطق-آزاد-کیش-قشم'>مزایده فروش املاک استان تهران البرز مناطق آزاد کیش قشم / مزایده ,مزایده فروش املاک استان تهران البرز مناطق آزاد کیش قشم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038252/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-900-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 900 متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مساحت 900 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038253/مزایده-واگذاری-به-اجاره-منافع-سه-واحد-آپارتمان-تجاری-یک-باب-مغازه-و-یک-باب-زیرزمین-تجاری'>مزایده واگذاری به اجاره منافع سه واحد آپارتمان تجاری، یک باب مغازه و یک باب زیرزمین تجاری / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره منافع سه واحد آپارتمان تجاری، یک باب مغازه و یک باب زیرزمین تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038254/مزایده-اجاره-دکه-فروش-نان--نوبت-دوم'>مزایده اجاره دکه فروش نان... نوبت دوم / مزایده ,مزایده اجاره دکه فروش نان... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038256/مزایده-واگذاری-5-باب-آپارتمان-مسکونی'>مزایده واگذاری 5 باب آپارتمان مسکونی  / مزایده ,مزایده واگذاری 5 باب آپارتمان مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038258/مزایده-زمین-مساحت-101-47مترمربع-نوبت-اول'>مزایده زمین مساحت 101.47مترمربع نوبت اول / مزایده ,مزایده زمین مساحت 101.47مترمربع نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038259/مزایده-ششدانگ-سرقفلی-مغازه-جز-پلاک-ثبتی-شماره-3306-مرحله-دوم'>مزایده ششدانگ سرقفلی مغازه جز پلاک ثبتی شماره 3306 مرحله دوم / مزایده ,مزایده ششدانگ سرقفلی مغازه جز پلاک ثبتی شماره 3306 مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038260/تجدید-مزایده-اقلام-برقی-آهن-آلات-پیچ-و-مهر-و-یراق-آلات-و---نوبت-دوم'>تجدید مزایده اقلام برقی، آهن آلات، پیچ و مهر و یراق آلات و ... نوبت دوم  / تجدید مزایده, تجدید مزایده اقلام برقی، آهن آلات، پیچ و مهر و یراق آلات و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038261/مزایده-فروش-سلج-و-مواد-زائد-تولیدی-مخزن-کانتا--نوبت-دوم'>مزایده فروش سلج و مواد زائد تولیدی مخزن کانتا - نوبت دوم  / مزایده ، مزایده فروش سلج و مواد زائد تولیدی مخزن کانتا- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038262/مزایده-نمایشگاه-بهار-مالگه-کیودر-ایام-نوروز'>مزایده نمایشگاه بهار مالگه کیودر ایام نوروز  / آگهی مزایده، مزایده نمایشگاه بهار مالگه کیودر ایام نوروز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038265/مزایده-فروش-سه-قطعه-زمین-به-پلاک-151-فرعی'>مزایده فروش سه قطعه زمین به پلاک 151 فرعی  / مزایده ,مزایده فروش سه قطعه زمین به پلاک 151 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038267/مزایده-حق-الامتیاز-یک-خط-تلفن-همراه'>مزایده حق الامتیاز یک خط تلفن همراه / آگهی مزایده, مزایده حق الامتیاز یک خط تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038270/مزایده-بهره-برداری-از-بازار-هفتگی-نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از بازار هفتگی نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری از بازار هفتگی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038273/مزایده-فروش-زمین-مساحت-صد-و-بیست-مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده فروش زمین مساحت صد و بیست مترمربع نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش زمین مساحت صد و بیست مترمربع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038275/مزایده-آپارتمان-مسکونی-بخش-دو-بجنورد-نوبت-دوم'>مزایده آپارتمان مسکونی بخش دو بجنورد نوبت دوم / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی بخش دو بجنورد نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038276/مزایده-سواری-پراید-مدل-85-به-رنگ-سبز'>مزایده سواری پراید مدل 85 به رنگ سبز  / مزایده, مزایده سواری پراید مدل 85 به رنگ سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038277/مزایده-خودروی-پژو-پارس'>مزایده خودروی پژو پارس / مزایده, مزایده خودروی پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038278/مزایده-فروش-فرش--تابلو-فرش'>مزایده فروش فرش ، تابلو فرش  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش فرش ، تابلو فرش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038279/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-250متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 250متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 250متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038281/مزایده-پلاک-ثبتی-یک-فرعی-از-7729-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی یک فرعی از 7729 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی یک فرعی از 7729 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038282/مزایده-فروش-یکدستگاه-بیل-مکانیکی-(بکهو)'>مزایده فروش یکدستگاه بیل مکانیکی (بکهو)  / آگهی مزایده عمومی، مزایده فروش یکدستگاه بیل مکانیکی (بکهو) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038283/مزایده-واگذاری-مرکز-معاینه-فنی-خودرو-سبک--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری مرکز معاینه فنی خودرو سبک - نوبت دوم  / مزایده ,مزایده واگذاری مرکز معاینه فنی خودرو سبک- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038285/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-89-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 89 متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 89 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038286/مزایده-فروش-آهن-آلات-مدفون'>مزایده فروش آهن آلات مدفون / مزایده,مزایده فروش آهن آلات مدفون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038287/مزایده-900-عدد-یاتاقان-ثابت-و-متحرک'>مزایده 900 عدد یاتاقان ثابت و متحرک / مزایده, مزایده 900 عدد یاتاقان ثابت و متحرک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038288/مزایده-دو-دانگ-از-ششدانگ-ملک-مسکونی-عرصه-230-47متر'>مزایده دو دانگ از ششدانگ ملک مسکونی عرصه 230.47متر / مزایده,مزایده دو دانگ از ششدانگ ملک مسکونی عرصه 230.47متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038289/مزایده-یک-خط-تلفن'>مزایده یک خط تلفن / آگهی مزایده, مزایده یک خط تلفن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038290/مزایده-فروش-یکدستگاه-سواری-پژو-206-مدل-1383'>مزایده فروش یکدستگاه سواری پژو 206 مدل 1383  / مزایده , مزایده فروش یکدستگاه سواری پژو 206 مدل 1383 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038292/مزایده-خودرو-سواری-تیبا'>مزایده خودرو سواری تیبا  / آگهی مزایده، مزایده خودرو سواری تیبا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038293/مزایده-فروش-املاک-و-مستغلات-بصورت-نقدی-تجدید'>مزایده فروش املاک و مستغلات بصورت نقدی تجدید / مزایده,مزایده فروش املاک و مستغلات بصورت نقدی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038295/مزایده-اجاره-سالن-ترمینال'>مزایده اجاره سالن ترمینال / مزایده ,مزایده اجاره سالن ترمینال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038297/مزایده-کارواش-در-پایانه'>مزایده کارواش در پایانه / مزایده, مزایده کارواش در پایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038298/مزایده-واگذاری-غرفات-بازار-گل-و-گیاه--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری غرفات بازار گل و گیاه ...نوبت دوم  / مزایده واگذاری غرفات بازار گل و گیاه ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038301/مزایده-70-متر-لوله-6-اینچ-فلزی--'>مزایده 70 متر لوله 6 اینچ فلزی.... / آگهی مزایده، مزایده 70 متر لوله 6 اینچ فلزی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038303/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-پراید-مدل-1378-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه خودروی پراید مدل 1378- نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده یک دستگاه خودروی پراید مدل 1378 - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038305/مزایده-قطعات-2-و-3-و-4-با-پلاکهای-2228-و-2229-2-و-2229-نوبت-اول'>مزایده قطعات 2 و 3 و 4 با پلاکهای 2228 و 2229/2 و 2229 نوبت اول / مزایده,مزایده قطعات 2 و 3 و 4 با پلاکهای 2228 و 2229/2 و 2229 نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038306/مزایده-اجاره-پارکینگ-پارک-رعنا'>مزایده اجاره پارکینگ پارک رعنا / مزایده, مزایده کارواش در پایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038307/مزایده-تلویزیون-جاروبرقی--'>مزایده تلویزیون، جاروبرقی... / آگهی مزایده، مزایده تلویزیون، جاروبرقی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038308/مزایده-فروش-خودرو-پیکان-سواری--نوبت-دوم'>مزایده فروش خودرو پیکان سواری - نوبت دوم  / مزایده فروش خودرو پیکان سواری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038309/مزایده-واگذاری-مجموعه-های-ورزشی--'>مزایده واگذاری مجموعه های ورزشی ... / مزایده ,مزایده واگذاری مجموعه های ورزشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038311/مزایده-فروش-5-قطعه-زمین-تجاری-و-5-قطعه-مسکونی'>مزایده فروش 5 قطعه زمین تجاری و 5 قطعه مسکونی  / مزایده,مزایده فروش 5 قطعه زمین تجاری و 5 قطعه مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038312/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پراید-وانت'>مزایده یک دستگاه خودرو پراید وانت  / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو پراید وانت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038314/مزایده-ششدانگ-ساختمان-عرصه-191-08متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ ساختمان عرصه 191.08متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان عرصه 191.08متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038315/مزایده-انواع-جعبه-فیوز--قرقره-50-متری-کابل-و--'>مزایده انواع جعبه فیوز - قرقره 50 متری کابل و ... / آگهی مزایده, مزایده انواع جعبه فیوز - قرقره 50 متری کابل و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038316/مزایده-اجاره-بازار-روز-هفتگی--نوبت-دوم'>مزایده اجاره بازار روز هفتگی - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی، مزایده اجاره بازار روز هفتگی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038317/اصلاحیه-مزایده-ششدانگ-اعیان-یکباب-منزل'>اصلاحیه مزایده ششدانگ اعیان یکباب منزل  / اصلاحیه مزایده,مزایده ششدانگ اعیان یکباب منزل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038323/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-1252-فرعی-از-18-اصلی'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان 1252 فرعی از 18 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان 1252 فرعی از 18 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038325/مزایده-یک-قطعه-زمین-بخش-چهار-ثبت-قم-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین بخش چهار ثبت قم نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین بخش چهار ثبت قم نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038327/اصلاحیه-مزایده-واگذاری-آزمایشگاه'>اصلاحیه مزایده واگذاری آزمایشگاه  / مزایده ,اصلاحیه مزایده واگذاری آزمایشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038328/مزایده-5-71-دانگ-از-ششدانگ-زمین-بخش-5-نیشابور'>مزایده 5.71 دانگ از ششدانگ زمین بخش 5 نیشابور / مزایده,مزایده 5.71 دانگ از ششدانگ زمین بخش 5 نیشابور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038330/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-عرصه-450-متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ یکباب منزل عرصه 450 متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل عرصه 450 متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038332/مزایده-ششدانگ-خانه-مساحت-356-50متر'>مزایده ششدانگ خانه مساحت 356.50متر  / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مساحت 356.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038337/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-دویست-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت دویست متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038338/مزایده-ششدانگ-دو-باب-خانه-قطعه-یک-مسجد-سلیمان'>مزایده ششدانگ دو باب خانه قطعه یک مسجد سلیمان / مزایده,مزایده ششدانگ دو باب خانه قطعه یک مسجد سلیمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038339/مزایده-واگذاری-اموال-اسقاطی-(دو-دستگاه-چیلر-و-سه-دستگاه-برج-خنک-کننده)'>مزایده واگذاری اموال اسقاطی (دو دستگاه چیلر و سه دستگاه برج خنک کننده) / آگهی مزایده، مزایده واگذاری اموال اسقاطی (دو دستگاه چیلر و سه دستگاه برج خنک کننده)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038341/مزایده-واگذاری-مجوز-تکمیل-و-بهره-برداری-از-فضای-نااماده'>مزایده واگذاری مجوز تکمیل و بهره برداری از فضای نااماده / مزایده, مزایده واگذاری مجوز تکمیل و بهره برداری از فضای نااماده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038342/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-تحت-پلاک-1-15946-غیرمنقول'>مزایده ششدانگ یکباب خانه تحت پلاک 1/15946 غیرمنقول / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه تحت پلاک 1/15946 غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038345/مزایده-بهره-برداری-از-غرفات----نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از غرفات.... - نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده بهره برداری از غرفات.... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038346/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-تحت-پلاک-ثبتی-1-842'>مزایده ششدانگ یکباب خانه تحت پلاک ثبتی 1/842  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه تحت پلاک ثبتی 1/842 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038350/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-309-35-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 309.35 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 309.35 متر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038351/مزایده-یک-دستگاه-پرس-ضربه-ای'>مزایده یک دستگاه پرس ضربه ای / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه پرس ضربه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038353/اگهی-مزایده-وانت-پیکان'>اگهی مزایده وانت پیکان  / اگهی مزایده , مزایده وانت پیکان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038354/مزایده-اجاره-برخی-از-غرفات-و-سوله-های-میدان-مرکزی-تره-بار--نوبت-دوم'>مزایده اجاره برخی از غرفات و سوله های میدان مرکزی تره بار....نوبت دوم  / مزایده ,مزایده اجاره برخی از غرفات و سوله های میدان مرکزی تره بار....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038356/مزایده-فروش-باغ-مساحت-2160-37-متر'>مزایده فروش باغ مساحت 2160.37 متر / مزایده,مزایده فروش باغ مساحت 2160.37 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038357/مزایده-اجاره-تعدادی-فضای-تجاری--'>مزایده اجاره تعدادی فضای تجاری.... / مناقصه, مزایده اجاره تعدادی فضای تجاری....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038359/تجدید-مزایده-اجاره-محل-کافی-شاپ-باغ-خانواده'>تجدید مزایده اجاره محل کافی شاپ باغ خانواده / مزایده , تجدید مزایده اجاره محل کافی شاپ باغ خانواده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038360/مزایده-فروش-8-قطعه-زمین-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش 8 قطعه زمین مسکونی نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش 8 قطعه زمین مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038361/اصلاحیه-مزایده-تعداد-شش-قطعه-زمین-و-آپارتمان-مسکونی'>اصلاحیه مزایده تعداد شش قطعه زمین و آپارتمان مسکونی / اصلاحیه مزایده ,مزایده تعداد شش قطعه زمین و آپارتمان مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038363/مزایده-واگذاری-املاک-و-مستغلات-کاربری-مسکونی'>مزایده واگذاری املاک و مستغلات کاربری مسکونی  / مزایده,مزایده واگذاری املاک و مستغلات کاربری مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038364/مزایده-فروش-اقلام-کام-پکتور-بوماگ-و--'>مزایده فروش اقلام کام پکتور بوماگ و ... / مزایده, مزایده فروش اقلام کام پکتور بوماگ و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038365/مزایده-دستگاه-کوپله-لوله'>مزایده دستگاه کوپله لوله  / مزایده ,مزایده دستگاه کوپله لوله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038367/مزایده-چهار-دستگاه-کانکس-6-متری'>مزایده چهار دستگاه کانکس 6 متری / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده چهار دستگاه کانکس 6 متری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038368/مزایده-اعیانی-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-151-66متر'>مزایده اعیانی ششدانگ آپارتمان مساحت 151.66متر / مزایده,مزایده اعیانی ششدانگ آپارتمان مساحت 151.66متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038369/مزایده-اجاره-معدن-زباله--'>مزایده اجاره معدن زباله ... / مزایده, مزایده اجاره معدن زباله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038371/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-کامیون-کشنده'>مزایده یک دستگاه خودروی کامیون کشنده  / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودروی کامیون کشنده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038372/مزایده-ملک-مشاع-به-پلاک-ثبتی-78-3238-بخش-یازده'>مزایده ملک مشاع به پلاک ثبتی 78/3238 بخش یازده / مزایده,مزایده ملک مشاع به پلاک ثبتی 78/3238 بخش یازده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038373/مزایده-خودرو-سواری-پراید-صبا-جی-تی-ایکس'>مزایده خودرو سواری پراید صبا جی تی ایکس  / آگهی مزایده، مزایده خودرو سواری پراید صبا جی تی ایکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038376/مزایده-نصب-و-بهره-برداری-بیلبردهای-تبلیغاتی'>مزایده نصب و بهره برداری بیلبردهای تبلیغاتی / مزایده نصب و بهره برداری بیلبردهای تبلیغاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038377/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-رنو-مگان'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری رنو مگان  / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی سواری رنو مگان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038378/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-399-45متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 399.45متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 399.45متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038379/مزایده-لوستر-6-شاخه-بزرگ-استیل-درب-ام-دی-اف'>مزایده لوستر 6 شاخه بزرگ استیل- درب ام دی اف  / آگهی مزایده, مزایده لوستر 6 شاخه بزرگ استیل- درب ام دی اف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038380/مزایده-اجاره-سوله'>مزایده اجاره سوله  / مزایده, مزایده اجاره سوله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038381/مزایده-اجاره-یک-باب-سوله-و-محوطه-دیوارکشی-شده'>مزایده اجاره یک باب سوله و محوطه دیوارکشی شده  / مزایده ,مزایده اجاره یک باب سوله و محوطه دیوارکشی شده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038382/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-یک-طبقه-با-اسکلت-بتنی-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی یک طبقه با اسکلت بتنی نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی یک طبقه با اسکلت بتنی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038383/مزایده-سواری-پژو-آردی--'>مزایده سواری پژو آردی ... / مزایده,مزایده سواری پژو آردی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038384/مزایده-فروش-سه-باب-واحد-خدماتی-هر-واحد-195-متر'>مزایده فروش سه باب واحد خدماتی هر واحد 195 متر  / مزایده,مزایده فروش سه باب واحد خدماتی هر واحد 195 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038385/مزایده-بهره-برداری-از-منابع-درآمدی-پارک-مرحله-اول--چاپ-دوم'>مزایده بهره برداری از منابع درآمدی پارک -مرحله اول - چاپ دوم  / آگهی مزایده، مزایده بهره برداری از منابع درآمدی پارک  -مرحله اول - چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038386/مزایده-یک-دستگاه-کارخانه-آب-معدنی'>مزایده یک دستگاه کارخانه آب معدنی  / مزایده,مزایده یک دستگاه کارخانه آب معدنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038387/مزایده-منزل-مسکونی-تحت-پلاک-3-77-بخش-شش-نوبت-دوم'>مزایده منزل مسکونی تحت پلاک 3/77 بخش شش نوبت دوم  / مزایده,مزایده منزل مسکونی تحت پلاک 3/77 بخش شش نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038389/مزایده-یک-واحد-گاوداری-مساحت-1047-متر'>مزایده یک واحد گاوداری مساحت 1047 متر  / مزایده,مزایده یک واحد گاوداری مساحت 1047 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038391/مزایده-یک-دستگاه-کامیون-کشنده-دانگ-فنگ'>مزایده یک دستگاه کامیون کشنده دانگ فنگ  / مزایده , مزایده یک دستگاه کامیون کشنده دانگ فنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038392/مزایده-فروش-حدود-16350-کیلوگرم-مواد-حاصل-از-بوجاری-بذور-گندم--جو---نوبت-دوم'>مزایده فروش حدود 16350 کیلوگرم مواد حاصل از بوجاری بذور گندم - جو ... نوبت دوم / مزایده ,مزایده فروش حدود 16350 کیلوگرم مواد حاصل از بوجاری بذور گندم - جو ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038393/مزایده-سواری-پژو-پارس-و-پراید--'>مزایده سواری پژو پارس و پراید... / مزایده, مزایده سواری پژو پارس و پراید...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038394/مزایده-یک-دستگاه-دایکات-مقوا-همراه-با-تابلو-برق'>مزایده یک دستگاه دایکات مقوا همراه با تابلو برق  / مزایده , مزایده یک دستگاه دایکات مقوا همراه با تابلو برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038397/مزایده-ششدانگ-یک-واحد-گاوداری-مساحت-4000-متر'>مزایده ششدانگ یک واحد گاوداری مساحت 4000 متر / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد گاوداری مساحت 4000 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038398/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-پارس'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس  / مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038399/مزایده-ششدانگ-سه-قطعه-زمین-اموال-غیرمنقول-اسناد-رهنی'>مزایده ششدانگ سه قطعه زمین اموال غیرمنقول اسناد رهنی / مزایده,مزایده ششدانگ سه قطعه زمین اموال غیرمنقول اسناد رهنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038401/مزایده-سنگ-مرمریت'>مزایده سنگ مرمریت  / مزایده ,مزایده سنگ مرمریت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038402/مزایده-فروش-مغازه-تجاری-شهرداری-شماره-پنج'>مزایده فروش مغازه تجاری شهرداری شماره پنج / مزایده,مزایده فروش مغازه تجاری شهرداری شماره پنج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038403/مزایده-دوربین-سانیو'>مزایده دوربین سانیو  / مزایده ,مزایده دوربین سانیو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038405/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-101-50متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 101.50متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 101.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038407/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-تیبا'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری تیبا / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودروی سواری تیبا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038409/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-سوزوکی'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری سوزوکی  / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودروی سواری سوزوکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038410/مزایده-25-تن-سیب-لبنانی-قرمز-و-سفید-درجه-یک'>مزایده 25 تن سیب لبنانی قرمز و سفید درجه یک / مزایده,مزایده 25 تن سیب لبنانی قرمز و سفید درجه یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038411/مزایده-فروش-دو-دستگاه-پرکن-شش-نازله-مایعات--'>مزایده فروش دو دستگاه پرکن شش نازله مایعات.... / آگهی مزایده , مزایده فروش دو دستگاه پرکن شش نازله مایعات....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038412/مزایده-سنگ-فرشی-و-سنگ-طولی-تراورتن'>مزایده سنگ فرشی و سنگ طولی تراورتن / مزایده ,مزایده سنگ فرشی و سنگ طولی تراورتن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038413/مزایده-یخچال-کالباس-بر--'>مزایده یخچال، کالباس بر ... / مزایده, مزایده یخچال، کالباس بر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038414/مزایده-تعداد-بیست-عدد-شمش-فولادی'>مزایده تعداد بیست عدد شمش فولادی  / مزایده , مزایده تعداد بیست عدد شمش فولادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038415/مزایده-مجموعه-بازی-کودکان--نوبت-دوم'>مزایده مجموعه بازی کودکان   نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده مجموعه بازی کودکان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038416/مزایده-ششدانگ-زمین-قطعه-اول-تفکیکی--'>مزایده ششدانگ زمین قطعه اول تفکیکی .. / مزایده,مزایده ششدانگ زمین قطعه اول تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038418/مزایده-مغازه-مساحت-65-مترمربع-نوبت-اول'>مزایده مغازه مساحت 65 مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده مغازه مساحت 65 مترمربع نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038419/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-۲۰۶'>مزایده یک دستگاه خودروی ۲۰۶ / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودروی ۲۰۶</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038420/مزایده-فروش-یکدستگاه-کامیون-جک-اراز'>مزایده فروش یکدستگاه کامیون جک اراز / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه کامیون جک اراز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038422/مزایده-یک-قطعه-ملک-مشجر-مساحت-500-متر'>مزایده یک قطعه ملک مشجر مساحت 500 متر / مزایده,مزایده یک قطعه ملک مشجر مساحت 500 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038423/مزایده-واگذاری-گاراژ-راه-روستایی-نوبت-دوم'>مزایده  واگذاری گاراژ راه روستایی- نوبت دوم / مزایده,مزایده  واگذاری گاراژ راه روستایی- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038424/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-کامیون-کشنده'>مزایده یک دستگاه خودرو کامیون کشنده  / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو کامیون کشنده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038426/مزایده-ششدانگ-خانه-پلاک-1344-و-سند-مالکیت-پلاک-2107-2'>مزایده ششدانگ خانه پلاک 1344 و سند مالکیت پلاک 2107/2  / مزایده,مزایده ششدانگ خانه پلاک 1344 و سند مالکیت پلاک 2107/2 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038427/مزایده-تلفن-همراه'>مزایده تلفن همراه  / مزایده ,مزایده تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038428/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پراید--'>مزایده یک دستگاه سواری پراید ... / مزایده,مزایده یک دستگاه سواری پراید ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038429/مزایده-پلاکهای-ثبتی-شماره-162-2752-و-162-4968-نوبت-اول'>مزایده پلاکهای ثبتی شماره 162/2752 و 162/4968 نوبت اول  / مزایده,مزایده پلاکهای ثبتی شماره 162/2752 و 162/4968 نوبت اول  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038430/آگهی-فروش-موتور-دیزل-ژنراتور'>آگهی فروش موتور دیزل ژنراتور  / مزایده ، آگهی فروش موتور دیزل ژنراتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038431/فراخوان-استعلام-واگذاری-بوفه'>فراخوان استعلام واگذاری بوفه / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان استعلام واگذاری بوفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038432/مزایده-خط-همراه'>مزایده خط همراه  / مزایده ,مزایده خط همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038433/مزایده-پلاک-ثبتی-118-فرعی-و-زمین-پلاک-5-فرعی'>مزایده پلاک ثبتی 118 فرعی و زمین پلاک 5 فرعی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 118 فرعی و زمین پلاک 5 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038436/مزایده-۲-تخته-فرش-تمام-ابریشم'>مزایده ۲ تخته فرش تمام ابریشم  / مزایده ,مزایده ۲ تخته فرش تمام ابریشم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038437/مزایده-پلاک-ثبتی-260-فرعی-178-اصلی-بخش-نه-مشهد'>مزایده پلاک ثبتی 260 فرعی 178 اصلی بخش نه مشهد / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 260 فرعی 178 اصلی بخش نه مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038438/مزایده-یک-دستگاه-آسانسور-4-نفره--نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه آسانسور 4 نفره - نوبت دوم / مزایده,مزایده یک دستگاه آسانسور 4 نفره - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038440/مزایده-اجاره-شهربازی-مغازه-رستوران--'>مزایده اجاره شهربازی، مغازه، رستوران... / مزایده عمومی, مزایده اجاره شهربازی، مغازه، رستوران...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038441/مزایده-لوازم-اشپزخانه'>مزایده لوازم اشپزخانه  / آگهی مزایده , مزایده لوازم اشپزخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038442/مزایده-دو-باب-آپارتمان-مساحت-154-12-و-87-9متر'>مزایده دو باب آپارتمان مساحت 154.12 و 87.9متر / مزایده,مزایده دو باب آپارتمان مساحت 154.12 و 87.9متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038443/مزایده-یک-دستگاه-خودرو'>مزایده یک دستگاه خودرو  / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038445/مزایده-امتیاز-بهره-برداری-از-ورودی-ها-و-پارکینگ-پارک-شهر-بازی--نوبت-دوم'>مزایده امتیاز بهره برداری از ورودی ها و پارکینگ پارک شهر بازی - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی، مزایده امتیاز بهره برداری از ورودی ها و پارکینگ پارک شهر بازی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038446/مزایده-تمامیت-ششدانگ-6748-فرعی-100-16متر'>مزایده تمامیت ششدانگ 6748 فرعی 100.16متر  / مزایده,مزایده تمامیت ششدانگ 6748 فرعی 100.16متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038448/مزایده-فروش-املاک-تملیکی-با-شرایط-ویژه-و-استثنایی-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک تملیکی با شرایط ویژه و استثنایی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش املاک تملیکی با شرایط ویژه و استثنایی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038449/مزایده-سواری-پراید-مدل-1387-و-قطعه-زمین-و-ملک--'>مزایده سواری پراید مدل 1387 و قطعه زمین و ملک... / مزایده , مزایده سواری پراید مدل 1387 و قطعه زمین و ملک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038453/مزایده-اموال-اسقاط-و-مازاد--'>مزایده اموال اسقاط و مازاد ... / مزایده ,مزایده اموال اسقاط و مازاد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038454/مزایده-ملک-به-پلاک-ثبتی-15055-فرعی-از-نه-اصلی'>مزایده ملک به پلاک ثبتی 15055 فرعی از نه اصلی  / مزایده,مزایده ملک به پلاک ثبتی 15055 فرعی از نه اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038455/مزایده-واگذاری-پنج-مورد-جایگاه-CNG'>مزایده واگذاری پنج مورد جایگاه CNG / مزایده واگذاری پنج مورد جایگاه CNG</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038456/مزایده-آپارتمان-مساحت-91-21متر-قطعه-48-تفکیکی'>مزایده آپارتمان مساحت 91.21متر قطعه 48 تفکیکی / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 91.21متر قطعه 48 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038460/مزایده-بهره-برداری-از-تعدادی-غرف-جهت-عرضه-نهال'>مزایده بهره برداری از تعدادی غرف جهت عرضه نهال / آگهی مزایده عمومی, مزایده بهره برداری از تعدادی غرف جهت عرضه نهال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038464/مزایده-ششدانگ-پلاک-4223-و-5153-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک 4223 و 5153 اصلی  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 4223 و 5153 اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038469/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-1676متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 1676متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 1676متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038471/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-وانت-نیسان-آبی-رنگ'>مزایده یک دستگاه خودروی وانت نیسان آبی رنگ  / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی وانت نیسان آبی رنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038474/مزایده-ششدانگ-خانه-مسکونی-به-شماره-1117-فرعی'>مزایده ششدانگ خانه مسکونی به شماره 1117 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مسکونی به شماره 1117 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038478/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-1258-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 1258 متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 1258 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038479/اصلاحیه-مزایده-داروخانه-بیمارستان-حضرت-ولی-عصر-عج'>اصلاحیه مزایده داروخانه بیمارستان حضرت ولی عصر عج / مزایده ,اصلاحیه مزایده داروخانه بیمارستان حضرت ولی عصر عج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038481/مزایده-ملک-مساحت-230-04مترمربع-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 230.04مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت 230.04مترمربع نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038483/اصلاحیه-مزایده-واگذاری-بیمارستان-امام-رضا-ع-کامفیروز'>اصلاحیه مزایده واگذاری بیمارستان امام رضا ع کامفیروز  / مزایده ,اصلاحیه مزایده واگذاری بیمارستان امام رضا ع کامفیروز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038485/مزایده-ششدانگ-زمین-باغبانی-مساحت-52-33متر'>مزایده ششدانگ زمین باغبانی مساحت 52.33متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین باغبانی مساحت 52.33متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038487/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-157-20متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 157.20متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 157.20متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038490/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-قطعه-4-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی قطعه 4 تفکیکی  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی قطعه 4 تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038493/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-126-35متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 126.35متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 126.35متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038498/مزایده-یک-قطعه-اراضی-دیمی-مساحت-28500متر'>مزایده یک قطعه اراضی دیمی مساحت 28500متر / مزایده,مزایده یک قطعه اراضی دیمی مساحت 28500متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038499/مزایده-فروش-اموال-اسقاطی-شامل-آهن-آلات-تانک-لاستیک-و-بشکه'>مزایده فروش اموال اسقاطی، شامل آهن آلات، تانک، لاستیک و بشکه  / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش اموال اسقاطی، شامل آهن آلات، تانک، لاستیک و بشکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038503/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-شماره-12509-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شماره 12509 فرعی  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شماره 12509 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038505/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-قطعه-سه-تفکیکی-125-93متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه سه تفکیکی 125.93متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه سه تفکیکی 125.93متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038507/مزایده-یک-قطعه-زمین-خالی-مساحت-59-متر'>مزایده یک قطعه زمین خالی مساحت 59 متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین خالی مساحت 59 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038509/مزایده-زمین-زراعی-آبی-مساحت-7403متر'>مزایده زمین زراعی آبی مساحت 7403متر / مزایده,مزایده زمین زراعی آبی مساحت 7403متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038514/مزایده-پلاک-شماره-10376-از-6556-اصلی-بخش-هشت'>مزایده پلاک شماره 10376 از 6556 اصلی بخش هشت / مزایده,مزایده پلاک شماره 10376 از 6556 اصلی بخش هشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038515/مزایده-ملک-مسکونی-در-یک-طبقه-در-زمین-روستایی-فاقد-سند-رسمی'>مزایده ملک مسکونی در یک طبقه در زمین روستایی فاقد سند رسمی / مزایده,مزایده ملک مسکونی در یک طبقه در زمین روستایی فاقد سند رسمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038517/مزایده-اجاره-بهاء-کشتارگاه-دام--'>مزایده اجاره بهاء کشتارگاه دام ... / مزایده عمومی, مزایده اجاره بهاء کشتارگاه دام ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038519/مزایده-پلاک-ثبتی-عرصه-290-67متر'>مزایده پلاک ثبتی عرصه 290.67متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی عرصه 290.67متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038520/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-پژو-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه خودروی پژو  نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی پژو  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038522/مزایده-اسکلت-فلزی'>مزایده اسکلت فلزی  / مزایده ,مزایده اسکلت فلزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038523/مزایده-ششدانگ-پلاک-شماره-10557-فرعی-بخش-4-یزد'>مزایده ششدانگ پلاک شماره 10557 فرعی بخش 4 یزد  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک شماره 10557 فرعی بخش 4 یزد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038524/مزایده-خودرو-بی-ام-و--نوبت-دوم'>مزایده خودرو بی ام و  - نوبت دوم  / اگهی مزایده , مزایده خودرو بی ام و  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038526/مزایده-مجمع-آوری-پسماندهای-خشک-قابل-بازیافت-نوبت-دوم'>مزایده مجمع آوری پسماندهای خشک قابل بازیافت- نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده مجمع آوری پسماندهای خشک قابل بازیافت- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038527/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-پژو-آردی'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پژو آردی / مزایده , مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پژو آردی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038528/مزایده-اراضی-شهرهای-زاهدان-و-سراوان-و-میرجاوه'>مزایده اراضی شهرهای زاهدان و سراوان و میرجاوه  / مزایده,مزایده اراضی شهرهای زاهدان و سراوان و میرجاوه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038529/مزایده-اجاره-تلویزیون-شهری--'>مزایده اجاره تلویزیون شهری... / مزایده, مزایده اجاره تلویزیون شهری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038531/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-313-مترمربع'>مزایده منزل مسکونی عرصه 313 مترمربع  / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 313 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038533/مزایده-سه-دستگاه-اجاق-گاز'>مزایده سه دستگاه اجاق گاز / آگهی مزایده, مزایده سه دستگاه اجاق گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038538/مزایده-دو-دستگاه-خودرو--'>مزایده دو دستگاه خودرو... / مزایده, مزایده دو دستگاه خودرو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038539/مزایده-لوله-های-پلی-اتیلن-با-سایزهای-مختلف--مرحله-دوم'>مزایده لوله های پلی اتیلن با سایزهای مختلف - مرحله دوم / مزایده,مزایده لوله های پلی اتیلن با سایزهای مختلف - مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038540/مزایده-واگذاری-ملک-مسکونی-مساحت-195-90مترمربع'>مزایده واگذاری ملک مسکونی مساحت 195.90مترمربع  / مزایده,مزایده واگذاری ملک مسکونی مساحت 195.90مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038542/اصلاحیه-مزایده-ششدانگ-آپارتمان'>اصلاحیه مزایده ششدانگ آپارتمان  / اصلاحیه مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038543/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-2477-21متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 2477.21متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 2477.21متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038544/مزایده-تلویزیون-ال-سی-دی--مبل-و--'>مزایده تلویزیون ال سی دی ، مبل و ...  / مزایده تلویزیون ال سی دی ، مبل و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038545/مزایده-خودرو-سواری-آردی'>مزایده خودرو سواری آردی / مزایده, مزایده خودرو سواری آردی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038547/مزایده-خانه-مسکونی-عرصه-230-54مترمربع'>مزایده خانه مسکونی عرصه 230.54مترمربع / مزایده,مزایده خانه مسکونی عرصه 230.54مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038549/مزایده-واگذاری-اجاره-اماکن-و-تاسیسات-ورزشی---نوبت-دوم'>مزایده واگذاری اجاره اماکن و تاسیسات ورزشی... - نوبت  دوم / مزایده, مزایده واگذاری اجاره اماکن و تاسیسات ورزشی... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038552/مزایده-یک-دستگاه-آیس-بانک-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه آیس بانک- نوبت دوم  / مزایده, مزایده یک دستگاه آیس بانک- ن وبت د وم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038553/مزایده-منزل-مسکونی-مال-غیرمنقول'>مزایده منزل مسکونی مال غیرمنقول / مزایده,مزایده منزل مسکونی مال غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038554/مزایده-اجاره-یکساله-مجموعه-کارخانه-آسفالت-و-سنگ-شکن--نوبت-دوم'>مزایده اجاره یکساله مجموعه کارخانه آسفالت و سنگ شکن  - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره یکساله مجموعه کارخانه آسفالت و سنگ شکن  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038555/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-دو-کرمان-مال-غیرمنقول'>مزایده پلاک ثبتی بخش دو کرمان مال غیرمنقول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش دو کرمان مال غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038556/تجدید-مزایده-بهره-برداری-از-غرفات-بازار-گیاهان-دارویی-نوبت-دوم'>تجدید مزایده بهره برداری از غرفات بازار گیاهان دارویی- نوبت دوم  / تجدید آگهی مزایده، مزایده بهره برداری از غرفات بازار گیاهان دارویی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038558/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-پلاکهای-ثبتی-دو-فرعی'>مزایده دو دانگ مشاع از پلاکهای ثبتی دو فرعی / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از پلاکهای ثبتی دو فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038559/مزایده-ملک-مغازه-تجاری-مساحت-21-73متر'>مزایده ملک مغازه تجاری مساحت 21.73متر / مزایده,مزایده ملک مغازه تجاری مساحت 21.73متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038562/مزایده-ششدانگ-پلاک-22-فرعی-از-12-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک 22 فرعی از 12 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 22 فرعی از 12 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038565/مزایده-یک-دستگاه-کمپرسور-هوای-فشرده'>مزایده یک دستگاه کمپرسور هوای فشرده  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه کمپرسور هوای فشرده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038566/مزایده-ملک-مساحت-760-50متر'>مزایده ملک مساحت 760.50متر / مزایده,مزایده ملک مساحت 760.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038571/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-سه-96-40متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه سه 96.40متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه سه 96.40متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038572/مزایده-غرفه-جگرفروشی-بازی-های-کامپیوتری-عکاسی-و--'>مزایده غرفه جگرفروشی، بازی های کامپیوتری، عکاسی و ... / مزایده غرفه جگرفروشی، بازی های کامپیوتری، عکاسی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038573/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-پارس'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس  / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038574/مزایده-پلاک-ثبتی-362-1842-مرحله-دوم'>مزایده پلاک ثبتی 362/1842 مرحله دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 362/1842 مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038576/مزایده-پلاک-3558-و-3480-نوبت-اول'>مزایده پلاک 3558 و 3480 نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک 3558 و 3480 نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038578/مزایده-چهار-دستگاه-لیفتراک-کلارک--'>مزایده چهار دستگاه لیفتراک کلارک ... / آگهی مزایده، مزایده چهار دستگاه لیفتراک کلارک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038579/مزایده-فروش-لوله-های-پلی-اتیلن-نوبت-دوم'>مزایده فروش لوله های پلی اتیلن- نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش لوله های پلی اتیلن-  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038581/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-255-فرعی-بخش-یک'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 255 فرعی بخش یک / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 255 فرعی بخش یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038582/مزایده-فروش-دو-قطعه-زمین-کاربری-مسکونی'>مزایده فروش دو قطعه زمین کاربری مسکونی / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین کاربری مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038585/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-اول-212-03متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول 212.03متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول 212.03متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038586/مزایده-کامپیوتر-سامسونگ--گوشی-موبایل-و--'>مزایده کامپیوتر سامسونگ ، گوشی موبایل و ...  / مزایده , مزایده کامپیوتر سامسونگ ، گوشی موبایل و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038592/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-ساختمان-170-متر'>مزایده سه دانگ مشاع از ساختمان 170 متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ساختمان 170 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038595/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-51-5مترمربع'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 51.5مترمربع / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 51.5مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038597/مزایده-چاپگر-لیزری-سه-کاره--تلفن-رومیزی-و--'>مزایده چاپگر لیزری سه کاره ، تلفن رومیزی و ...  / مزایده , مزایده چاپگر لیزری سه کاره ، تلفن رومیزی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038599/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-زمین-مساحت-307-01متر'>مزایده سه دانگ مشاع از زمین مساحت 307.01متر  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از زمین مساحت 307.01متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038610/مزایده-ششدانگ-پلاک-462-فرعی-مساحت-1284-70متر'>مزایده ششدانگ پلاک 462 فرعی مساحت 1284.70متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 462 فرعی مساحت 1284.70متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038617/مزایده-ششدانگ-عرصه-زمین-مساحت-315-71متر'>مزایده ششدانگ عرصه زمین مساحت 315.71متر / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه زمین مساحت 315.71متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038624/مزایده-فروش-تعداد-یکدستگاه-خودرو'>مزایده فروش تعداد یکدستگاه خودرو  / آگهی مزایده , مزایده فروش تعداد یکدستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038627/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-چهار-بخش-چهارده'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه چهار بخش چهارده / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه چهار بخش چهارده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038636/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-181-44متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 181.44متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 181.44متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038643/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-4668-متر'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 4668 متر  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 4668 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038649/مزایده-4-حبه-آب-و-زمین-نوبت-اول'>مزایده 4 حبه آب و زمین نوبت اول / مزایده,مزایده 4 حبه آب و زمین نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038661/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-به-شماره-پلاک-77-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به شماره پلاک 77 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به شماره پلاک 77 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038670/مزایده-یک-هکتار-معادل-ده-هزار-متر-زمین-کشاورزی'>مزایده یک هکتار معادل ده هزار متر زمین کشاورزی / مزایده,مزایده یک هکتار معادل ده هزار متر زمین کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038685/مزایده-مجتمع-مسکونی-5-واحدی'>مزایده مجتمع مسکونی 5 واحدی / مزایده,مزایده مجتمع مسکونی 5 واحدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038703/مزایده-ششدانگ-پلاک-58-فرعی-بخش-سه-کرمان'>مزایده ششدانگ پلاک 58 فرعی بخش سه کرمان / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 58 فرعی بخش سه کرمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038711/مزایده-املاک-مساحت-اعیان-80-40-و-97-30متر'>مزایده املاک مساحت اعیان 80.40 و 97.30متر  / مزایده,مزایده املاک مساحت اعیان 80.40 و 97.30متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038720/مزایده-یک-دستگاه-وانت-مزدا-دو-کابین--'>مزایده یک دستگاه وانت مزدا دو کابین ... / مزایده ,مزایده یک دستگاه وانت مزدا دو کابین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038743/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-88-63متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 88.63متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 88.63متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038753/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت-63-متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 63 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 63 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038762/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-573-30متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 573.30متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 573.30متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038769/مزایده-ملک-مسکونی-بخش-4-ارومیه-نوبت-دوم'>مزایده ملک مسکونی بخش 4 ارومیه نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مسکونی بخش 4 ارومیه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038773/مزایده-سه-دانگ-مشاع-یکباب-خانه-قولنامه-ای-نوبت-اول'>مزایده سه دانگ مشاع یکباب خانه قولنامه ای نوبت اول / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع یکباب خانه قولنامه ای نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038776/مزایده-منزل-مسکونی-اموال-غیرمنقول-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی اموال غیرمنقول نوبت اول  / مزایده,مزایده منزل مسکونی اموال غیرمنقول نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038781/مزایده-پلاک-ثبتی-زمین-باغی-عرصه-182-متر'>مزایده پلاک ثبتی زمین باغی عرصه 182 متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی زمین باغی عرصه 182 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038786/مزایده-خانه-مساحت-121-متر-نوبت-اول'>مزایده خانه مساحت 121 متر نوبت اول  / مزایده,مزایده خانه مساحت 121 متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038794/مزایده-فروش-املاک-تجدید'>مزایده فروش املاک تجدید  / مزایده,مزایده فروش املاک تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038798/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-173-15متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 173.15متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 173.15متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038804/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-94-متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 94 متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 94 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038808/مزایده-فروش-تعدادی-املاک-و-مستغلات-کاربری-تجاری-سرقفلی'>مزایده فروش تعدادی املاک و مستغلات کاربری تجاری سرقفلی / مزایده,مزایده فروش تعدادی املاک و مستغلات کاربری تجاری سرقفلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038816/مزایده-یک-واحد-دامداری-متروکه-گاو-شیری-1000متر'>مزایده یک واحد دامداری متروکه گاو شیری 1000متر / مزایده,مزایده یک واحد دامداری متروکه گاو شیری 1000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038818/مزایده-واگذاری-واحدهای-تجاری-و--'>مزایده واگذاری واحدهای تجاری و ... / مزایده ,مزایده واگذاری واحدهای تجاری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038819/مزایده-ششدانگ-پلاکهای-ثبتی-شماره-3218-2108'>مزایده ششدانگ پلاکهای ثبتی شماره 3218/2108 / مزایده,مزایده ششدانگ پلاکهای ثبتی شماره 3218/2108</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038823/مزایده-ملک-مساحت-107421-26متر'>مزایده ملک مساحت 107421.26متر / مزایده,مزایده ملک مساحت 107421.26متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038825/مزایده-اجاره-املاک'>مزایده  اجاره املاک  / مزایده,مزایده اجاره املاک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038826/مزایده-ساختمان-مسکونی-مساحت-124-متر'>مزایده ساختمان مسکونی مساحت 124 متر / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی مساحت 124 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1038832/اصلاحیه-مزایده-فروش-ملک-انبار-چالوس-و-مرکز-مخابرات-روستا'>اصلاحیه مزایده فروش ملک انبار چالوس و مرکز مخابرات روستا / اصلاحیه مزایده,مزایده فروش ملک انبار چالوس و مرکز مخابرات روستا</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 10 تاريخ : دوشنبه 10 ارديبهشت 1397 ساعت: 11:49