اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.11.07 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036650/مناقصه-خرید-کابل-های... با عنوان : اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.11.07 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036650/مناقصه-خرید-کابل-های-الکتریک-و-فرمان-یکدستگاه-واحد-25-مگاواتی'>مناقصه خرید کابل های الکتریک و فرمان یکدستگاه واحد 25 مگاواتی  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید کابل های الکتریک و فرمان یکدستگاه واحد 25 مگاواتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036651/مناقصه-برج-روشنایی-نوبت-دوم'>مناقصه برج روشنایی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه برج روشنایی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036658/مناقصه-مدیریت-و-نظارت-بر-نیروهای-خدمات--'>مناقصه مدیریت و نظارت بر نیروهای خدمات ... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه مدیریت و نظارت بر نیروهای خدمات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036660/مناقصه-کنتور-دیجیتالی-تکفاز-چند-تعرفه-الکترونیکی--نوبت-دوم'>مناقصه کنتور دیجیتالی تکفاز چند تعرفه الکترونیکی - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه کنتور دیجیتالی تکفاز چند تعرفه الکترونیکی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036662/مناقصه-اجرای-انتقال-نیرو-و-برقرسانی--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای انتقال نیرو و برقرسانی....نوبت دوم / مناقصه, مناقصه اجرای انتقال نیرو و برقرسانی....نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036663/مناقصه-خرید-500000-عدد-قطعه-فولادی'>مناقصه خرید 500000 عدد قطعه فولادی / آگهی مناقصه ، مناقصه خرید 500000 عدد قطعه فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036666/مناقصه-تعویض-جداول-فرسوده-در-سطح-شهر'>مناقصه تعویض جداول فرسوده در سطح شهر / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تعویض جداول فرسوده در سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036668/فراخوان-انتخاب-مشاور-جهت-انجام-خدمات-بازنگری--'>فراخوان انتخاب مشاور جهت انجام خدمات بازنگری ... / آگهی فراخوان ، فراخوان انتخاب مشاور جهت انجام خدمات بازنگری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036669/مناقصه-ساماندهی-انهار-عمومی'>مناقصه ساماندهی انهار عمومی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ساماندهی انهار عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036670/مناقصه-2500-متر-لوله-چدن-داکتیل-تایتونی'>مناقصه  2500 متر لوله چدن داکتیل تایتونی  / آگهی مناقصه, مناقصه  2500 متر لوله چدن داکتیل تایتونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036675/مناقصه-تکمیل-ساختمان-شهرداری--'>مناقصه تکمیل ساختمان شهرداری ... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه تکمیل ساختمان شهرداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036676/تجدید-مناقصه-13-دستگاه-خودروی-پژو-یا-سمند--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه 13 دستگاه خودروی پژو یا سمند - نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه, مناقصه 13 دستگاه خودروی پژو یا سمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036677/مناقصه-خرید-خدمات-حمل-و-نقل-و-ماموریتهای-اداری--'>مناقصه خرید خدمات حمل و نقل و ماموریتهای اداری ... / مناقصه,مناقصه خرید خدمات حمل و نقل و ماموریتهای اداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036679/مناقصه-یکدستگاه-بلدوزر-D-7-با-اتاق-کامل--نوبت-دوم'>مناقصه یکدستگاه بلدوزر D-7 با اتاق کامل - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی,  مناقصه یکدستگاه بلدوزر D-7 با اتاق کامل - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036680/ارزیابی-کیفی-خرید-13-عدد-COMPLETE-SET-THREE-PHASE-INDUCTION---نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی خرید 13 عدد COMPLETE SET THREE PHASE INDUCTION ... نوبت دوم   / آگهی عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران , ارزیابی کیفی خرید 13 عدد COMPLETE SET THREE PHASE INDUCTION ... نوبت دوم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036681/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-تریلی-کشنده---(نوبت-دوم)'>مناقصه خرید یک دستگاه تریلی کشنده ... (نوبت دوم) / مناقصه,مناقصه خرید یک دستگاه تریلی کشنده ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036685/مناقصه-عملیات-تکمیل-و-تجهیز-مخازن-و-تاسیسات-آب-روستایی'>مناقصه عملیات تکمیل و تجهیز مخازن و تاسیسات آب روستایی / مناقصه ، مناقصه عملیات تکمیل و تجهیز مخازن و تاسیسات آب روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036687/مناقصه-رفت-و-روب-و-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه رفت و روب و حفظ و نگهداری فضای سبز / آگهی مناقصه ، مناقصه رفت و روب و حفظ و نگهداری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036689/مناقصه-عملیات-تکمیل-و-تجهیز-مخازن-و-تاسیسات-آب-روستایی'>مناقصه عملیات تکمیل و تجهیز مخازن و تاسیسات آب روستایی / مناقصه ، مناقصه عملیات تکمیل و تجهیز مخازن و تاسیسات آب روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036693/مناقصه-عملیات-تست-الکتریکی-شبکه-کابل-مسی-آبونه-و-مرکزی--'>مناقصه عملیات تست الکتریکی شبکه کابل مسی، آبونه و مرکزی ... / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات تست الکتریکی شبکه کابل مسی، آبونه و مرکزی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036694/مناقصه-اجرای-عملیات-پروژه-گازرسانی-به-شهرک-صنعتی--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات پروژه گازرسانی به شهرک صنعتی...نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات پروژه گازرسانی به شهرک صنعتی...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036695/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی'>مناقصه تامین نیروی انسانی / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه تامین نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036698/مناقصه-خرید-نصب-راه-اندازی-نگهداری-و-پشتیبانی-سامانه-های-منابع-انسانی-و--'>مناقصه خرید، نصب، راه اندازی، نگهداری و پشتیبانی سامانه های منابع انسانی و... / مناقصه خرید، نصب، راه اندازی، نگهداری و پشتیبانی سامانه های منابع انسانی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036699/مناقصه-اداره-امور-و-اجرای-حجمی-زمانی-عملیات-جایگاه-شرکتی---نوبت-دوم'>مناقصه اداره امور و اجرای حجمی زمانی عملیات جایگاه شرکتی ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اداره امور و اجرای حجمی زمانی عملیات جایگاه شرکتی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036700/مناقصه-احداث-مخزن-بتنی-و--نوبت-دوم'>مناقصه احداث مخزن بتنی و ...نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه احداث مخزن بتنی و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036702/فراخوان-ارزیابی-کیفی-انجام-خدمات-عمومی--پشتیبانی-و-نقلیه'>فراخوان ارزیابی کیفی انجام خدمات عمومی ، پشتیبانی و نقلیه  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی انجام خدمات عمومی ، پشتیبانی و نقلیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036704/مناقصه-تعویض-سیم-یا-کابل--نوبت-دوم'>مناقصه تعویض سیم یا کابل...نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه تعویض سیم یا کابل...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036705/تمدید-مناقصه-خرید-21-دستگاه-ترانسفورماتور-33-کیلوولت'>تمدید مناقصه خرید 21 دستگاه ترانسفورماتور 33 کیلوولت / آگهی تمدید مناقصه عمومی، تمدید مناقصه خرید 21 دستگاه ترانسفورماتور 33 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036706/مناقصه-خرید-10-لینک-STM1-پهنای-باند-اینترنت-تجدید-نوبت-سوم'>مناقصه خرید 10 لینک STM1 پهنای باند اینترنت تجدید نوبت سوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه خرید 10 لینک STM1 پهنای باند اینترنت تجدید نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036710/ارزیابی-کیفی-تکمیل-سد-تاخیری-بیدخون-نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی تکمیل سد تاخیری بیدخون- نوبت دوم  / مناقصه, ارزیابی کیفی تکمیل سد تاخیری بیدخون- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036711/مناقصه-عملیات-تکمیل-و-تجهیز-مخازن-و-تاسیسات-آب-روستایی--'>مناقصه عملیات تکمیل و تجهیز مخازن و تاسیسات آب روستایی... / مناقصه ، مناقصه عملیات تکمیل و تجهیز مخازن و تاسیسات آب روستایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036712/مناقصه-پروژه-تکمیل-سالن-ورزشی---'>مناقصه پروژه تکمیل سالن ورزشی .... / مناقصه پروژه تکمیل سالن ورزشی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036713/فراخوان-ارزیابی-کیفی-انجام-خدمات-راهبری--تعمیر-و-نگهداری'>فراخوان ارزیابی کیفی انجام خدمات راهبری ، تعمیر و نگهداری / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی انجام خدمات راهبری ، تعمیر و نگهداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036714/ارزیابی-کیفی-خرید-11-قلم-قطعات-یدکی-موتور--نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی خرید 11 قلم قطعات یدکی موتور ...نوبت دوم  / مناقصه, ارزیابی کیفی خرید 11 قلم قطعات یدکی موتور ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036715/مناقصه-خدمات-پرسکاری-و-اتیلینگ-قطعات-انواع-الکتروموتور---'>مناقصه خدمات پرسکاری و اتیلینگ قطعات انواع الکتروموتور  ... / مناقصه خدمات پرسکاری و اتیلینگ قطعات انواع الکتروموتور  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036717/آگهی-واگذاری-سه-دستگاه-اتوبوس-اسکانیا-و-ارائه-خدمات-ایاب-و-ذهاب'>آگهی واگذاری سه دستگاه اتوبوس اسکانیا و ارائه خدمات ایاب و ذهاب / آگهی واگذاری، آگهی واگذاری سه دستگاه اتوبوس اسکانیا و ارائه خدمات ایاب و ذهاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036719/مناقصه-خرید-نرم-افزار'>مناقصه خرید نرم افزار / مناقصه عمومی, مناقصه خرید نرم افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036720/مناقصه-تکمیل-احداث-سد-لاستیکی--نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل احداث سد لاستیکی ...نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه تکمیل احداث سد لاستیکی ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036722/مناقصه-عملیات-اجرایی-اسکلت-بعد-از-تراز-فوندانسیون-دیوار-چینی-و--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی اسکلت بعد از تراز فوندانسیون، دیوار چینی و ...نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه عملیات اجرایی اسکلت بعد از تراز فوندانسیون، دیوار چینی و ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036725/مناقصه-اجرای-عملیات-قلع-و-قمع-و-تخریب-مستحدثات-غیرمجاز--'>مناقصه اجرای عملیات قلع و قمع و تخریب مستحدثات غیرمجاز.... / مناقصه, مناقصه اجرای عملیات قلع و قمع و تخریب مستحدثات غیرمجاز....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036726/مناقصه-​خرید-خدمات-فنی-تخصصی-تجهیزات-پسیو-در-زیر-ساخت-شبکه--96-11-07'>مناقصه ​خرید  خدمات فنی -تخصصی تجهیزات پسیو در زیر ساخت شبکه - 96.11.07 / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه ​خرید  خدمات فنی -تخصصی تجهیزات پسیو در زیر ساخت شبکه - 96.11.07</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036729/تجدید-مناقصه-اجرای-پیوندک-سرشاخه-کاری---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجرای پیوندک سرشاخه کاری ....نوبت دوم / مناقصه, تجدیدمناقصه اجرای پیوندک سرشاخه کاری ....نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036730/مناقصه-اصلاح-طرح-هندسی-رمپ-ایمن-سازی-ناحیه-انتقالی-30-دستگاه-پل---نوبت-دوم'>مناقصه اصلاح طرح هندسی رمپ، ایمن سازی ناحیه انتقالی 30 دستگاه پل... - نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه اصلاح طرح هندسی رمپ، ایمن سازی ناحیه انتقالی 30 دستگاه پل...- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036731/مناقصه-تخریب-و-نوسازی-شعبه--نوبت-دوم'>مناقصه تخریب و نوسازی شعبه - نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه تخریب و نوسازی شعبه - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036733/مناقصه-خرید-انواع-کاغذ-گلاسه-و-تحریر'>مناقصه خرید انواع کاغذ گلاسه و تحریر  / آگهی مناقصه, مناقصه خرید  انواع کاغذ گلاسه و تحریر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036735/فراخوان-مناقصه-احداث-ابنیه-فنی-در-مسیر-خطوط-لوله-56-اینچ--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه احداث ابنیه فنی در مسیر خطوط لوله 56 اینچ - نوبت دوم  / مناقصه, فراخوان مناقصه احداث ابنیه فنی در مسیر خطوط لوله 56 اینچ - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036736/مناقصه-انواع-کارتن'>مناقصه انواع کارتن / مناقصه عمومی, مناقصه انواع کارتن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036738/مناقصه-خرید-کنتور-آب-و-ست-انشعاب-آب--'>مناقصه خرید کنتور آب و ست انشعاب آب ... / مناقصه خرید کنتور آب و ست انشعاب آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036741/تجدید-مناقصه-خرید-یک-دستگاه-دیزل-ژنراتور--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور - نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036747/مناقصه-1100-کیلوگرم-نمک-قلع'>مناقصه 1100 کیلوگرم نمک قلع / مناقصه عمومی, مناقصه 1100 کیلوگرم نمک قلع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036749/مناقصه-ساخت-رستوران-آمفی-تئاتر'>مناقصه ساخت رستوران آمفی تئاتر / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ساخت رستوران آمفی تئاتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036750/مناقصه-65-تن-ورق-فولادی--'>مناقصه 65 تن ورق فولادی... / مناقصه عمومی, مناقصه 65 تن ورق فولادی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036752/فراخوان-طراحی-ساخت-نصب-و-بهره-برداری-تابلوهای-ایستاده-اسکرولینگ'>فراخوان طراحی ساخت، نصب و بهره برداری تابلوهای ایستاده اسکرولینگ / فراخوان، فراخوان طراحی ساخت، نصب و بهره برداری تابلوهای ایستاده اسکرولینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036753/مناقصه-سرویس-ایاب-و-ذهاب-کارکنان'>مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان  / آگهی مناقصه ، مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036756/مناقصه-آماده-سازی-و-عملیات-اجرایی-باقی-مانده-تقاطع-و--'>مناقصه آماده سازی و عملیات اجرایی باقی مانده تقاطع و ... / مناقصه ,مناقصه آماده سازی و عملیات اجرایی باقی مانده تقاطع و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036758/مناقصه-عملیات-ساخت-ماشین-کاری-پرس-کاری--'>مناقصه عملیات ساخت، ماشین کاری، پرس کاری ... / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات ساخت، ماشین کاری، پرس کاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036761/مناقصه-تهیه-یک-دستگاه-کانتین---'>مناقصه تهیه یک دستگاه کانتین .... / آگهی مناقصه ، مناقصه تهیه یک دستگاه کانتین ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036762/مناقصه-انجام-امور-خدماتی-و-پشتیبانی-و--'>مناقصه انجام امور خدماتی و پشتیبانی  و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام امور خدماتی و پشتیبانی  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036763/مناقصه-خرید-تعدادی-از-ابزارآلات-قطعات-و-اقلام-یدکی--'>مناقصه خرید تعدادی از ابزارآلات، قطعات و اقلام یدکی... / مناقصه عمومی, مناقصه خرید تعدادی از ابزارآلات، قطعات و اقلام یدکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036767/مناقصه-عملیات-اجرای-دیوار-چینی-و--'>مناقصه عملیات اجرای دیوار چینی و ... / آگهی مناقصه ، مناقصه عملیات اجرای دیوار چینی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036768/مناقصه-بهسازی-جاده--نوبت-دوم'>مناقصه بهسازی جاده ...نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه بهسازی جاده ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036769/مناقصه-پیمانکاری-استخراج-و-حمل-70-هزار-تن-سنگ-آهک'>مناقصه پیمانکاری استخراج و حمل 70 هزار تن سنگ آهک  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه پیمانکاری استخراج و حمل 70 هزار تن سنگ آهک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036771/مناقصه-ساماندهی-رودخانه-مرزی--نوبت-دوم'>مناقصه ساماندهی رودخانه مرزی ...نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه ساماندهی رودخانه مرزی ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036772/مناقصه-احداث-ساختمان-ستادی-فاز-اداری-(بخش-سفت-کاری)--نوبت-دوم'>مناقصه  احداث ساختمان ستادی فاز اداری (بخش سفت کاری)... نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه  احداث ساختمان ستادی فاز اداری (بخش سفت کاری)... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036773/مناقصه-اجرای-خط-تغذیه-فولادی-و-شبکه-توزیع-فولادی-و--'>مناقصه اجرای خط تغذیه فولادی و شبکه توزیع فولادی و... / مناقصه اجرای خط تغذیه فولادی و شبکه توزیع فولادی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036775/مناقصه-پروژه-رنگ-آمیزی-تاسیسات-تقویت-فشار-و-تزریق-گاز-300-500-کرنج--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه رنگ آمیزی تاسیسات تقویت فشار و تزریق گاز 300/500 کرنج...نوبت دوم / مناقصه پروژه رنگ آمیزی تاسیسات تقویت فشار و تزریق گاز 300/500 کرنج...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036776/مناقصه-ساخت-نصب-جابجایی-جمع-آوری-و-رفع-نشتی-انشعابات--'>مناقصه ساخت، نصب، جابجایی، جمع آوری و رفع نشتی انشعابات... / مناقصه عمومی، مناقصه ساخت، نصب، جابجایی، جمع آوری و رفع نشتی انشعابات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036778/مناقصه-طراحی--خرید-تجهیزات-و-مصالح--ساخت--تست--راه-اندازی-و-تحویل-فضاهای-تمیز--تجدید-دوم'>مناقصه طراحی ، خرید تجهیزات و مصالح ، ساخت ، تست ، راه اندازی و تحویل فضاهای تمیز.. تجدید دوم / آگهی تجدید دوم مناقصه عمومی , مناقصه طراحی ، خرید تجهیزات و مصالح ، ساخت ، تست ، راه اندازی و تحویل فضاهای تمیز.. تجدید دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036779/مناقصه-عملیات-مربوط-به-پنج-واحد-رستورانی--'>مناقصه عملیات مربوط به پنج واحد رستورانی ... / آگهی مناقصه ، مناقصه عملیات مربوط به پنج واحد رستورانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036780/مناقصه-تکمیل-فاز-1-معابر-داخلی-سایت--'>مناقصه تکمیل فاز 1 معابر داخلی سایت... / مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل فاز 1 معابر داخلی سایت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036781/مناقصه-عملیات-اجرایی-ابنیه--تاسیسات-برق-و-مکانیک--'>مناقصه عملیات اجرایی ابنیه ، تاسیسات برق و مکانیک.... / مناقصه, مناقصه عملیات اجرایی ابنیه ، تاسیسات برق و مکانیک....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036784/مناقصه-خرید-12-عدد-سوئیچ-وکیوم--'>مناقصه خرید 12 عدد سوئیچ وکیوم... / مناقصه ,مناقصه خرید 12 عدد سوئیچ وکیوم...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036785/مناقصه-خرید-برنج-هندی'>مناقصه خرید برنج هندی  / آگهی مناقصه عمومی بین المللی , مناقصه خرید برنج هندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036786/مناقصه-پروژه-های-نهالکاری-و-مراقبت-و-آبیاری---نوبت-دوم'>مناقصه پروژه های نهالکاری و مراقبت و آبیاری ... نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه پروژه های نهالکاری و مراقبت و آبیاری ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036788/تجدید-مناقصه-خرید-البسه-استحقاقی'>تجدید مناقصه خرید البسه استحقاقی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید مناقصه خرید البسه استحقاقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036790/مناقصه-تامین-تجهیزات-سیگنال-رسانی-ساختمان-العالم--'>مناقصه تامین تجهیزات سیگنال رسانی ساختمان العالم... / مناقصه تامین تجهیزات سیگنال رسانی ساختمان العالم...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036792/تجدید-فراخوان-مناقصه-عملیات-خرید-گاز-کلر-99-9-درصد'>تجدید فراخوان مناقصه عملیات خرید گاز کلر 99/9 درصد / تجدید آگهی فراخوان مناقصه عمومی، تجدید فراخوان مناقصه عملیات خرید گاز کلر 99/9 درصد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036793/اصلاحیه-مناقصه-خرید-و-تحویل-گل-و-گیاه'>اصلاحیه مناقصه خرید و تحویل گل و گیاه  / اصلاحیه مناقصه خرید و تحویل گل و گیاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036795/فراخوان-مناقصه-بیل-مکانیکی-چرخ-لاستیکی-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه بیل مکانیکی چرخ لاستیکی -نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه بیل مکانیکی چرخ لاستیکی -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036796/مناقصه-سیستم-ارتباط-با-مشتری-CRM--'>مناقصه سیستم ارتباط با مشتری CRM ... / مناقصه ,مناقصه سیستم ارتباط با مشتری CRM ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036797/مناقصه-پروژه-تعمیر-و-تعریض-و-بهسازی-پل-های-مختلف--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه تعمیر و تعریض و بهسازی پل های مختلف...نوبت دوم  / مناقصه پروژه تعمیر و تعریض و بهسازی پل های مختلف...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036798/مناقصه-اجرای-امور-نظافت-و-پاکیزه-سازی-معابر-شهری-و--تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای امور نظافت و پاکیزه سازی معابر شهری و... تجدید نوبت دوم   / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه اجرای امور نظافت و پاکیزه سازی معابر شهری و... تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036801/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی--'>مناقصه تامین نیروی انسانی ... / مناقصه تامین نیروی انسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036802/مناقصه-تهیه-و-اجرای-عایق-پیش-ساخته--نوبت-دوم'>مناقصه تهیه و اجرای عایق پیش ساخته...نوبت دوم  / مناقصه تهیه و اجرای عایق پیش ساخته...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036806/فراخوان-اجاره-جرثقیل-و--'>فراخوان اجاره جرثقیل و ... / آگهی شناسایی پیمانکار , فراخوان اجاره جرثقیل و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036808/مناقصه-افزایش-ظرفیت-تابلوی--نوبت-دوم'>مناقصه افزایش ظرفیت تابلوی ...نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه افزایش ظرفیت تابلوی ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036809/اصلاحیه-مناقصه-خرید-و-تحویل-گل-و-گیاه--'>اصلاحیه مناقصه خرید و تحویل گل و گیاه ... / مناقصه عمومی, اصلاحیه مناقصه خرید و تحویل گل و گیاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036810/مناقصه-بهسازی-و-تغییر-کاربری-ساختمان-هاب-پستی-به-ترمینال-مسافربری--نوبت-دوم'>مناقصه بهسازی و تغییر کاربری ساختمان هاب پستی به ترمینال مسافربری...نوبت دوم  / مناقصه بهسازی و تغییر کاربری ساختمان هاب پستی به ترمینال مسافربری...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036813/مناقصه-ساحل-سازی-رودخانه--'>مناقصه ساحل سازی رودخانه ... / مناقصه ساحل سازی رودخانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036817/فراخوان-مناقصه-عملیات-خرید-10000-دستگاه-کنتور-مولتی-تجدید'>فراخوان مناقصه  عملیات خرید 10000 دستگاه کنتور مولتی تجدید  / آگهی فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه  عملیات خرید 10000 دستگاه کنتور مولتی تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036822/فراخوان-خرید-57-ردیف-لاینر'>فراخوان خرید 57 ردیف لاینر / آگهی فراخوان,فراخوان خرید 57 ردیف لاینر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036824/مناقصه-P-F-BEJING--SICHUAN-HONGHUA'>مناقصه  P/F BEJING & SICHUAN HONGHUA / مناقصه ,مناقصه  P/F BEJING & SICHUAN HONGHUA</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036829/مناقصه-اجرای-عملیات-پیاده-روسازی--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات پیاده روسازی - نوبت دوم / آگهی مناقصه، مناقصه اجرای عملیات پیاده روسازی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036833/مناقصه-تکمیل-سالن-ورزشی--نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل سالن ورزشی... نوبت دوم  / آگهی فراخوان دوم مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل سالن ورزشی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036834/فراخوان-مناقصه-کارت-های-الکترونیکی-توربین-رستون---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه کارت های الکترونیکی توربین رستون ... نوبت دوم / مناقصه ,فراخوان مناقصه کارت های الکترونیکی توربین رستون ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036839/تجدید-مناقصه-خرید-قطعات-الکتریکال-و-ابزار-دقیق-سامانه-مانیتورینگ--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید قطعات الکتریکال و ابزار دقیق سامانه مانیتورینگ...نوبت دوم / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه خرید قطعات الکتریکال و ابزار دقیق سامانه مانیتورینگ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036840/مناقصه-اجرای-عملیات-آسفالت-شامل-تهیه-مصالح-سنگی-و-پخت--(نوبت-دوم)'>مناقصه اجرای عملیات آسفالت شامل تهیه مصالح سنگی و پخت... (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات آسفالت شامل تهیه مصالح سنگی و پخت... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036847/مناقصه-طراحی-و-ساخت-انبارها-و-سوله-های-سرپوشیده--'>مناقصه طراحی و ساخت انبارها و سوله های سرپوشیده... / مناقصه, مناقصه طراحی و ساخت انبارها و سوله های سرپوشیده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036848/مناقصه-واگذاری-اجرای-عملیات-شهری-شامل-جمع-آوری-و-حمل-زباله-و---(نوبت-دوم)'>مناقصه واگذاری اجرای عملیات شهری شامل جمع آوری و حمل زباله و ... (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری اجرای عملیات شهری شامل جمع آوری و حمل زباله و ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036852/مناقصه-خرید-2000-عدد-فیوز-گات-اوت-پلیمری-و--نوبت-دوم'>مناقصه خرید 2000 عدد فیوز گات  اوت پلیمری و ...نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه خرید 2000 عدد فیوز گات  اوت پلیمری و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036858/مناقصه-عملیات-طراحی-تفضیلی-تامین-کالا-و-مصالح-مصرفی'>مناقصه عملیات طراحی تفضیلی ،تامین کالا و مصالح مصرفی  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات طراحی تفضیلی ،تامین کالا و مصالح مصرفی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036865/مناقصه-تکمیل-باغ-فدک-آسفالت-معابر--نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل باغ فدک، آسفالت معابر ...نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه تکمیل باغ فدک، آسفالت معابر ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036867/مناقصه-بند-انحرافی-و-کانال-انتقال-آب---نوبت-دوم'>مناقصه بند انحرافی و کانال انتقال آب .... نوبت دوم / مناقصه,مناقصه بند انحرافی و کانال انتقال آب .... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036869/مناقصه-اجرای-زیرسازی--جدولگذاری-و-آسفالت'>مناقصه اجرای زیرسازی ، جدولگذاری و آسفالت  / مناقصه , مناقصه اجرای زیرسازی ، جدولگذاری و آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036871/مناقصه-عملیات-احداث-ساختمان-ناحیه-دو'>مناقصه عملیات احداث ساختمان ناحیه دو  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات احداث ساختمان ناحیه دو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036877/مناقصه-عملیات-تکمیل-باند-دوم-قطعه-دوم-کنار-گذر--'>مناقصه عملیات تکمیل باند دوم قطعه دوم کنار گذر... / مناقصه عملیات تکمیل باند دوم قطعه دوم کنار گذر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036878/مناقصه-عملیات-اجرایی-احداث-سیفون-انتقال-زه-آب--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی احداث سیفون انتقال زه آب... نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه عملیات اجرایی احداث سیفون انتقال زه آب... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036879/تجدید-فراخوان-خرید-300-تن-لوله-پلی-اتیلن-نوبت-دوم'>تجدید فراخوان خرید 300 تن لوله پلی اتیلن نوبت دوم  / فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان خرید 300 تن لوله پلی اتیلن نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036883/فراخوان-مناقصه-خرید-3600-دستگاه-برقگیر-24-کیلولوت-پلیمری-و--'>فراخوان مناقصه خرید 3600 دستگاه برقگیر 24 کیلولوت پلیمری و ... / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه خرید 3600 دستگاه برقگیر 24 کیلولوت پلیمری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036884/مناقصه-تامین-کالای-مورد-نیاز----نوبت-دوم'>مناقصه تامین کالای مورد نیاز.... - نوبت دوم / مناقصه, مناقصه تامین کالای مورد نیاز.... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036889/مناقصه-خرید-روغن-ترانسفورماتور--نوبت-دوم'>مناقصه خرید روغن ترانسفورماتور...نوبت دوم  / مناقصه خرید روغن ترانسفورماتور...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036890/فراخوان-مناقصه-کمپرسور-هوا-دیزلی-چرخ-دار--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه کمپرسور هوا دیزلی چرخ دار - نوبت  دوم / مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه کمپرسور هوا دیزلی چرخ دار - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036891/مناقصه-طرح-آبرسانی-و--نوبت-دوم'>مناقصه طرح آبرسانی و ...نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه طرح آبرسانی و ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036892/مناقصه-اجرای-پازل-خیابان---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پازل خیابان ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه اجرای پازل خیابان ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036895/مناقصه-واگذاری-انجام-خدمات-و-امورات-طراحی-پروژه-های-سرمایه-گذاری-توزیع-و-نیرورسانی-در---نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری انجام خدمات و امورات طراحی پروژه های سرمایه گذاری توزیع و نیرورسانی در...- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری انجام خدمات و امورات طراحی پروژه های سرمایه گذاری توزیع و نیرورسانی در...- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036896/مناقصه-خرید-الکتروپمپ-فشار-ضعیف--نوبت-دوم'>مناقصه خرید الکتروپمپ فشار ضعیف... نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه خرید الکتروپمپ فشار ضعیف... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036897/مناقصه-تعمیرات-اساسی-قرنیز-و-ارتقای-ایمنی-نرده-پل-ها'>مناقصه تعمیرات اساسی قرنیز و ارتقای ایمنی نرده پل ها / مناقصه تعمیرات اساسی قرنیز و ارتقای ایمنی نرده پل ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036898/مناقصه-اجرای-عملیات-اصلاح-و-بازسازی-شبکه-توزیع-آب'>مناقصه  اجرای عملیات اصلاح و بازسازی شبکه توزیع آب / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  اجرای عملیات اصلاح و بازسازی شبکه توزیع آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036900/فراخوان-پروژه-آماده-سازی-(عملیات-خاکی-و-جدول-کشی-و--)'>فراخوان پروژه آماده سازی (عملیات خاکی و جدول کشی و ...)   / فراخوان پروژه آماده سازی (عملیات خاکی و جدول کشی و ...)  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036902/مناقصه-اجرای-عملیات-توسعه-شبکه-FTTH-فاز-دوم-و--'>مناقصه اجرای عملیات توسعه شبکه FTTH فاز دوم و ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات توسعه شبکه FTTH فاز دوم و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036903/مناقصه-خرید-و-نصب-و-راه-اندازی-و-گارانتی-تجهیزات-ذخیره-سازی'>مناقصه  خرید و نصب و راه اندازی و گارانتی تجهیزات ذخیره سازی / مناقصه, مناقصه  خرید و نصب و راه اندازی و گارانتی تجهیزات ذخیره سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036904/مناقصه-انجام-خدمات-امداد-گازبانی--کنتورخوانی-و-توزیع-صورتحساب--نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات امداد، گازبانی ، کنتورخوانی و توزیع صورتحساب - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات امداد، گازبانی ، کنتورخوانی و توزیع صورتحساب - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036906/طراحی-کیوسک-نان-قدس-رضوی'>طراحی کیوسک نان قدس رضوی  / طراحی کیوسک نان قدس رضوی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036908/مناقصه-انجام-عملیات-خرید-و-اجرای-پوشش-و--'>مناقصه انجام عملیات خرید و اجرای پوشش و ... / مناقصه ,مناقصه انجام عملیات خرید و اجرای پوشش و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036911/مناقصه-تامین-لوله-های-پلی-اتیلن'>مناقصه تامین لوله های پلی اتیلن / آگهی مناقصه, مناقصه تامین لوله های پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036912/مناقصه-خرید-انواع-کنتور-دیجیتالی-تک-فاز-و-سه-فاز'>مناقصه خرید انواع کنتور دیجیتالی تک فاز و سه فاز  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ,مناقصه خرید انواع کنتور دیجیتالی تک فاز و سه فاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036916/مناقصه-خرید-​AUTOMATED-COLORIMETER-نوبت-دوم'>مناقصه خرید ​AUTOMATED COLORIMETER نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه خرید ​AUTOMATED COLORIMETER نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036917/مناقصه-حمل-شیر-تولیدی-نوبت-دوم'>مناقصه حمل شیر تولیدی نوبت دوم  / آگهی مناقصه، مناقصه حمل شیر تولیدی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036918/مناقصه-آسفالت-معابر-شهر--'>مناقصه آسفالت معابر شهر.... / مناقصه, مناقصه آسفالت معابر شهر....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036920/فراخوان-مناقصه-پروژه-بهسازی-و-آسفالت-راههای-روستایی--'>فراخوان مناقصه پروژه بهسازی و آسفالت راههای روستایی... / فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه پروژه بهسازی و آسفالت راههای روستایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036922/مناقصه-خرید-انواع-کابل-خودنگهدار-فشار-ضعیف-آلیاژی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید انواع کابل خودنگهدار فشار ضعیف آلیاژی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید انواع کابل خودنگهدار فشار ضعیف آلیاژی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036924/مناقصه-احداث-خطوط-انتقال-پساب-تصفیه-خانه-و-خطوط-انتقال-فاضلاب--'>مناقصه احداث خطوط انتقال پساب تصفیه خانه و خطوط انتقال فاضلاب ... / مناقصه احداث خطوط انتقال پساب تصفیه خانه و خطوط انتقال فاضلاب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036925/مناقصه-​خرید--نصب-و-اجرای-ارتینگ-و-SURGE-PROTECTION'>مناقصه ​خرید  ،نصب و اجرای ارتینگ و SURGE PROTECTION / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه ​خرید  ،نصب و اجرای ارتینگ و SURGE PROTECTION</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036929/مناقصه-تکمیل-پروژه-تعریض-محور---نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل پروژه تعریض محور ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل پروژه تعریض محور ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036936/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-جهت-حمل-قوای-محرکه'>مناقصه انتخاب پیمانکار جهت حمل قوای محرکه / آگهی مناقصه,مناقصه انتخاب پیمانکار جهت حمل قوای محرکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036938/مناقصه-خرید-سینی-شانه-ای-سلولزی'>مناقصه خرید سینی شانه ای سلولزی / مناقصه, مناقصه خرید سینی شانه ای سلولزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036941/مناقصه-احداث-پل-روگذر--(نوبت-دوم)'>مناقصه احداث پل روگذر... (نوبت دوم) / مناقصه ,مناقصه احداث پل روگذر... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036942/ارزیابی-کیفی-خرید-پرس-هیدرولیکی-و-قطعات-یدکی-دستگاه-جوشکاری-نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی خرید پرس هیدرولیکی و قطعات یدکی دستگاه جوشکاری نوبت دوم  / اگهی ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی خرید پرس هیدرولیکی و قطعات یدکی دستگاه جوشکاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036946/فراخوان-عملیات-اجرایی-روکش-آسفالت-گرم---نوبت-دوم'>فراخوان عملیات اجرایی روکش آسفالت گرم.... نوبت دوم  / آگهی فراخوان، فراخوان عملیات اجرایی روکش آسفالت گرم.... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036950/مناقصه-انجام-کلیه-عملیات-حمل-و-نقل-داخلی-شامل-جمع-آوری-بارگیری-و--'>مناقصه انجام کلیه عملیات حمل و نقل داخلی شامل جمع آوری، بارگیری و ...  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام کلیه عملیات حمل و نقل داخلی شامل جمع آوری، بارگیری و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036954/تمدیدمناقصه-نیرورسانی-تامین-برق--'>تمدیدمناقصه نیرورسانی تامین برق.... / مناقصه, تمدیدمناقصه نیرورسانی تامین برق....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036958/مناقصه-تهیه-مصالح-و-تکمیل-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-و--'>مناقصه تهیه مصالح و تکمیل شبکه جمع آوری فاضلاب و ... / مناقصه تهیه مصالح و تکمیل شبکه جمع آوری فاضلاب و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036959/تمدید-مناقصه-تامین--نصب-و-راه-اندازی-16-دستگاه-خنک-کننده-تابلو-برق'>تمدید مناقصه تامین ، نصب و راه اندازی 16 دستگاه خنک کننده تابلو برق  / آگهی مناقصه عمومی , تمدید مناقصه تامین ، نصب و راه اندازی 16 دستگاه خنک کننده تابلو برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036963/مناقصه-سرای-محله-چهارده-معصوم'>مناقصه سرای محله چهارده معصوم / آگهی مناقصهف مناقصه سرای محله چهارده معصوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036964/مناقصه-جذب-سرمایه-گذار'>مناقصه جذب سرمایه گذار  / مناقصه ,مناقصه جذب سرمایه گذار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036967/مناقصه-انجام-خدمات-تعمیر-نگهداری-تجهیزات-و-تاسیسات'>مناقصه انجام خدمات تعمیر، نگهداری تجهیزات و تاسیسات  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران , مناقصه انجام خدمات تعمیر، نگهداری تجهیزات و تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036969/مناقصه-واگذاری-بیمه-مسئولیت-مدنی--'>مناقصه واگذاری بیمه مسئولیت مدنی ... / مناقصه , مناقصه واگذاری بیمه مسئولیت مدنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036972/مناقصه-بکارگیری-ماشین-آلات-سنگین-جهت-انجام-کارهای-زیربنایی--تجدید'>مناقصه بکارگیری ماشین آلات سنگین جهت انجام کارهای زیربنایی... تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه بکارگیری ماشین آلات سنگین جهت انجام کارهای زیربنایی... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036974/مناقصه-انتخاب-مشاور--'>مناقصه انتخاب مشاور ... / مناقصه ,مناقصه انتخاب مشاور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036984/مناقصه-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-سطح-شهر'>مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز سطح شهر / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036987/مناقصه-تکمیل-کانال-خلیج-فارس-(C9)'>مناقصه  تکمیل کانال خلیج فارس (C9)  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه  تکمیل کانال خلیج فارس (C9) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036989/مناقصه-بهسازی-و-آسفالت--'>مناقصه بهسازی و آسفالت... / مناقصه, مناقصه بهسازی و آسفالت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036991/مناقصه-احداث-سی-بلند-ضلع-غربی-سایت--'>مناقصه احداث سی بلند ضلع غربی سایت... / مناقصه احداث سی بلند ضلع غربی سایت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036992/مناقصه-ساماندهی-رفیوژ-وسط-بلوار-و--'>مناقصه ساماندهی رفیوژ وسط بلوار و ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ساماندهی رفیوژ وسط بلوار و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036993/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی'>مناقصه تامین نیروی انسانی  / آگهی مناقصه , مناقصه تامین نیروی انسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036994/مناقصه-احداث-پل-هوایی-عابر-پیاده-در-روستای--'>مناقصه احداث پل هوایی عابر پیاده در روستای... / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه احداث پل هوایی عابر پیاده در روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036995/مناقصه-اجرای-عملیات-آماده-سازی-فاز-3-و-4-فولاد-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات آماده سازی فاز 3 و 4 فولاد نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات آماده سازی فاز 3 و 4 فولاد نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036999/مناقصه-تامین-سرویس-های-ایاب-و-ذهاب'>مناقصه تامین سرویس های ایاب و ذهاب  / آگهی مناقصه, مناقصه تامین سرویس های ایاب و ذهاب - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037000/مناقصه-تهیه-نقشه--مشخصات-و-بسته-های-سرمایه-گذاری'>مناقصه تهیه نقشه ، مشخصات و بسته های سرمایه گذاری / آگهی دعوت به همکاری , مناقصه تهیه نقشه ، مشخصات و بسته های سرمایه گذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037001/فراخوان-پروژه-تجهیز-و-بهره-برداری-از-سایت-قایق-سواری-بر-روی-دریاچه'>فراخوان پروژه تجهیز و بهره برداری از سایت قایق سواری بر روی دریاچه  / فراخوان, فراخوان پروژه تجهیز و بهره برداری از سایت قایق سواری بر روی دریاچه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037003/اصلاحیه-مناقصه-احداث-دبستان'>اصلاحیه مناقصه احداث دبستان  / اصلاحیه , اصلاحیه مناقصه احداث دبستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037010/مناقصه-عملیات-خرید-سنگ-قبور-آرامستان'>مناقصه عملیات خرید سنگ قبور آرامستان  / مناقصه ,مناقصه عملیات خرید سنگ قبور آرامستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037014/مناقصه-پشتیبانی--تعمیر-و-نگهداری-سیستمهای-رایانه-ای-و-تجهیزات-بانکی'>مناقصه پشتیبانی ، تعمیر و نگهداری سیستمهای رایانه ای و تجهیزات بانکی / آگهی مناقصه , مناقصه پشتیبانی ، تعمیر و نگهداری سیستمهای رایانه ای و تجهیزات بانکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037017/اصلاحیه-فراخوان-ارزیابی-کیفی-ادوات-ابزار-دقیق'>اصلاحیه فراخوان ارزیابی کیفی ادوات ابزار دقیق / اصلاحیه مناقصه ,فراخوان ارزیابی کیفی ادوات ابزار دقیق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037020/مناقصه-خرید-حمل-و-نصب-ساختمان-نیمه-پیش-ساخته-منطقه--'>مناقصه خرید، حمل و نصب ساختمان نیمه پیش ساخته منطقه... / مناقصه خرید، حمل و نصب ساختمان نیمه پیش ساخته منطقه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037022/اصلاحیه-مناقصه-روکش-آسفالت-سطح-شهر'>اصلاحیه مناقصه روکش آسفالت سطح شهر / اصلاحیه مناقصه روکش آسفالت سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037023/مناقصه-لوله-گذاری--'>مناقصه لوله گذاری ... / مناقصه ,مناقصه لوله گذاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037024/مناقصه-سرویس-دهی-به-کارکنان-ایستگاه-های-طولحظ'>مناقصه  سرویس دهی به کارکنان ایستگاه های طولحظ / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه  سرویس دهی به کارکنان ایستگاه های طولحظ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037028/مناقصه-تامین-و-راهبری-مکانیزم-های-سنگین-و-نیمه-سنگین--'>مناقصه تامین و راهبری مکانیزم های سنگین و نیمه سنگین ... / مناقصه ,مناقصه تامین و راهبری مکانیزم های سنگین و نیمه سنگین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037029/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-دفتری-سوختگیری-هواپیمایی-و-نمازخانه-بین-راهی-منطقه'>مناقصه واگذاری امور خدمات دفتری، سوختگیری هواپیمایی و نمازخانه بین راهی منطقه / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور خدمات دفتری، سوختگیری هواپیمایی و نمازخانه بین راهی منطقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037031/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-لودر-جهت-اجرای-عملیات-زیرسازی-باند-کندرو--نوبت-دوم'>مناقصه انتخاب پیمانکار لودر جهت اجرای عملیات زیرسازی باند کندرو... نوبت دوم  / آگهی مناقصه، مناقصه انتخاب پیمانکار لودر جهت اجرای عملیات زیرسازی باند کندرو... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037032/فراخوان-مناقصه-عمومی-انجام-فعالیتهای-بهره-برداری-و-تعمیرات-واحدهای-بخار-و-مولدهای-توربین-گاز'>فراخوان مناقصه عمومی انجام فعالیتهای بهره برداری و تعمیرات واحدهای بخار و مولدهای توربین گاز  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی انجام فعالیتهای بهره برداری و تعمیرات واحدهای بخار و مولدهای توربین گاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037039/مناقصه-عملیات-مرمت-و-بهسازی-بوستان-های'>مناقصه عملیات مرمت و بهسازی بوستان های / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  عملیات مرمت و بهسازی بوستان های</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037042/فراخوان-مناقصه-ارائه-خدمات-پشتیبانی-در-حوزه-های-اداری-مالی--'>فراخوان مناقصه ارائه خدمات پشتیبانی در حوزه های اداری، مالی ... / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه ارائه خدمات پشتیبانی در حوزه های اداری، مالی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037043/مناقصه-اجرای-طرح-روستا--'>مناقصه اجرای طرح روستا.... / مناقصه, مناقصه اجرای طرح روستا....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037052/مناقصه-اجرای-رفوژ-وسط-و-جدول-خیابان-چاپ-دوم'>مناقصه اجرای رفوژ وسط و جدول خیابان..چاپ دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای رفوژ وسط و جدول خیابان..چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037053/اولین-سمپوزیوم-تخصصی-اتیسم'>اولین سمپوزیوم تخصصی اتیسم  / اولین سمپوزیوم تخصصی اتیسم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037055/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-سرویس-دهی-امور-خدماتی--'>مناقصه انتخاب پیمانکار سرویس دهی امور خدماتی... / مناقصه ,مناقصه انتخاب پیمانکار سرویس دهی امور خدماتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037057/تجدید-مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-عملیات-مربوط-به-تامین-برق-روستای----نوبت-دوم'>تجدید مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات مربوط به تامین برق روستای...  - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات مربوط به تامین برق روستای... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037058/مناقصه-فروش-ضایعات-کارخانه-و-ضایعات-تولیدی'>مناقصه فروش ضایعات کارخانه و ضایعات تولیدی / مناقصه, مناقصه فروش ضایعات کارخانه و ضایعات تولیدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037060/مناقصه-خدمات-و-نگهداری-تاسیسات--'>مناقصه خدمات و نگهداری تاسیسات.... / مناقصه, مناقصه خدمات و نگهداری تاسیسات....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037063/آگهی-مناقصه-واگذاری-تسهیلات-زایمانی'>آگهی مناقصه واگذاری تسهیلات زایمانی / آگهی مناقصه ، آگهی مناقصه واگذاری تسهیلات زایمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037064/مناقصه-خدمات-سرویس-ایاب-و-ذهاب-کارکنان'>مناقصه خدمات سرویس ایاب و ذهاب کارکنان   / مناقصه, مناقصه خدمات سرویس ایاب و ذهاب کارکنان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037068/مناقصه-خط-انتقال-آب-از-پارک--نوبت-دوم'>مناقصه خط انتقال آب از پارک - نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه خط انتقال آب از پارک - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037071/مناقصه-سیم-پیچی-الکتروموتورهای-صنعتی-و---'>مناقصه سیم پیچی الکتروموتورهای صنعتی و .... / مناقصه ,مناقصه سیم پیچی الکتروموتورهای صنعتی و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037072/مناقصه-ساخت-12-قلم-کالا-شامل-مبدل-های-DOUBLE-PIPE'>مناقصه ساخت 12 قلم کالا شامل مبدل های DOUBLE PIPE / مناقصه ساخت 12 قلم کالا شامل مبدل های DOUBLE PIPE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037078/مناقصه-تکمیل-کانال-خلیج-فارس-(C9)--نوبت-دوم'>مناقصه  تکمیل کانال خلیج فارس (C9) - نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه  تکمیل کانال خلیج فارس (C9) - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037082/مناقصه-سیم-پیچی-الکتروموتورهای--'>مناقصه سیم پیچی الکتروموتورهای ... / مناقصه ,مناقصه سیم پیچی الکتروموتورهای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037086/مناقصه-خرید-قطعات-جرثقیل-300-تن-دماگ'>مناقصه خرید قطعات جرثقیل 300 تن دماگ / مناقصه محدود, مناقصه خرید قطعات جرثقیل 300 تن دماگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037087/تجدید-مناقصه-روکش-آسفالت--'>تجدید مناقصه روکش آسفالت... / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه روکش آسفالت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037088/استعلام-دستگاه-نمک-پاش-سیار-سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام دستگاه نمک پاش سیار, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  / استعلام ,استعلام دستگاه نمک پاش سیار, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037089/مناقصه-اجرای-تراش-و-لکه-گیری-با-آسفالت-گرم--'>مناقصه اجرای تراش و لکه گیری با آسفالت گرم... / مناقصه اجرای تراش و لکه گیری با آسفالت گرم...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037092/تجدید-مناقصه-حفظ-و-نگهداری-و-توسعه-فضای-سبز-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه حفظ و نگهداری و توسعه فضای سبز نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی ، تجدید مناقصه حفظ و نگهداری و توسعه فضای سبز نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037093/مناقصه-خرید-قطعات-جرثقیل-120-تن-دماگ'>مناقصه خرید قطعات جرثقیل 120 تن دماگ / مناقصه محدود, مناقصه خرید قطعات جرثقیل 120 تن دماگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037094/استعلام-لیوان-کاغذی-سایت-ستاد'>استعلام لیوان کاغذی, سایت ستاد / استعلام ,استعلام لیوان کاغذی, سایت ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037095/اصلاحیه-تجدید-مناقصه-عملیات-پیگیری-و-وصول-مطالبات'>اصلاحیه تجدید مناقصه عملیات پیگیری و وصول مطالبات / اصلاحیه تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه عملیات پیگیری و وصول مطالبات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037096/استعلام-میکروسکوپ-بیولوژی-سامانه-ستاد'>استعلام میکروسکوپ بیولوژی, سامانه ستاد / استعلام ,استعلام میکروسکوپ بیولوژی, سامانه ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037099/مناقصه-خرید-دیگ-آبگرم-فولادی-به-همراه-متعلقات-مربوطه'>مناقصه خرید دیگ آبگرم فولادی به همراه متعلقات مربوطه  / مناقصه خرید, مناقصه خرید دیگ آبگرم فولادی به همراه متعلقات مربوطه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037106/مناقصه-خرید-کاتالیست-راکتورهای-واحد-09'>مناقصه خرید کاتالیست راکتورهای واحد 09 / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید کاتالیست راکتورهای واحد 09</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037109/مناقصه-تامین-و-راهبری-مکانیزم-های-سنگین-و-نیمه-سنگین--'>مناقصه تامین و راهبری مکانیزم های سنگین و نیمه سنگین... / مناقصه تامین و راهبری مکانیزم های سنگین و نیمه سنگین...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037112/فراخوان-واگذاری-تاکسی-تلفنی'>فراخوان واگذاری تاکسی تلفنی  / آگهی فراخوان عمومی شرکت در استعلام قیمت ، فراخوان واگذاری تاکسی تلفنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037114/مناقصه-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذای-بیمارستان-دکتر-شهیدزاده--'>مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای بیمارستان دکتر شهیدزاده... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای بیمارستان دکتر شهیدزاده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037117/تجدید-مناقصه-خرید-تجهیزات-ورزشی'>تجدید مناقصه خرید تجهیزات ورزشی / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه خرید تجهیزات ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037118/استعلام-دو-دستگاه-سرور'>استعلام دو دستگاه سرور / استعلام ,استعلام دو دستگاه سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037120/مناقصه-اجرای-پروژه-هدایت-آب-های-سطحی-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پروژه هدایت آب های سطحی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای پروژه هدایت آب های سطحی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037122/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-محدوده-C-تجدید'>مناقصه  عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده C- تجدید / تجدید آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده C- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037123/مناقصه-مرمت-و-بهسازی-شبکه-های-برق-شهری-و-روستایی'>مناقصه مرمت و بهسازی شبکه های برق شهری و روستایی  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه مرمت و بهسازی شبکه های برق شهری و روستایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037125/مناقصه-تهیه-نصب-و-راه-اندازی-سیستم-اطفا-حریق-اتوماتیک-گازی--'>مناقصه تهیه، نصب و راه اندازی سیستم اطفا حریق اتوماتیک گازی... / مناقصه تهیه، نصب و راه اندازی سیستم اطفا حریق اتوماتیک گازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037126/مناقصه-اجرای-شبکه-آبیاری-زهکشی'>مناقصه اجرای شبکه آبیاری زهکشی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای شبکه آبیاری زهکشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037127/مناقصه-پروژه-احداث-شبکه-توزیع-و-تغذیه-و-ساخت-و-نصب-انشعابات-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه احداث شبکه توزیع و تغذیه و ساخت و نصب انشعابات- نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه , مناقصه پروژه احداث شبکه توزیع و تغذیه و ساخت و نصب انشعابات- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037133/شناسایی-و-ارزیابی-پیمانکاران-ذیصلاح-جهت-تهیه-و-تامین-مصالح-و-اجرای-عملیات-گودبرداری--'>شناسایی و ارزیابی پیمانکاران ذیصلاح جهت تهیه و تامین مصالح و اجرای عملیات گودبرداری... / آگهی شناسایی و ارزیابی پیمانکار، شناسایی و ارزیابی پیمانکاران ذیصلاح جهت تهیه و تامین مصالح و اجرای عملیات گودبرداری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037135/مناقصه-بهسازی-و-آسفالت-معابر-سطح-شهر---نوبت-دوم'>مناقصه بهسازی و آسفالت معابر سطح شهر   - نوبت دوم / مناقصه,مناقصه بهسازی و آسفالت معابر سطح شهر  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037136/فراخوان-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز'>فراخوان حفظ و نگهداری فضای سبز / مناقصه, فراخوان حفظ و نگهداری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037139/مناقصه-عملیات-احداث-سیل-بند-ضلع-غربی--'>مناقصه عملیات احداث سیل بند ضلع غربی .. / مناقصه عملیات احداث سیل بند ضلع غربی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037140/فراخوان-اجرای-عملیات-نهالکاری'>فراخوان اجرای عملیات نهالکاری   / فراخوان ,فراخوان اجرای عملیات نهالکاری  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037141/مناقصه-واگذاری-خدمات-NST-و-OCT-و-EKG-بیمارستان--'>مناقصه واگذاری خدمات NST و OCT و EKG بیمارستان... / مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری خدمات NST و OCT و EKG بیمارستان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037142/مناقصه-کابلهای-فشار-ضعیف--'>مناقصه کابلهای فشار ضعیف ... / مناقصه ,مناقصه کابلهای فشار ضعیف ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037143/مناقصه-واگذاری-خدمات-پیش-بیمارستانی--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری خدمات پیش بیمارستانی ...نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه واگذاری خدمات پیش بیمارستانی ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037146/مناقصه-طرح-اصلاح-و-توسعه-شبکه-توزیع-آب-شهر--'>مناقصه طرح اصلاح و توسعه شبکه توزیع آب شهر... / مناقصه طرح اصلاح و توسعه شبکه توزیع آب شهر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037147/مناقصه-اجرای-56563-متر-پروژه-گازرسانی--'>مناقصه اجرای 56563 متر پروژه گازرسانی ... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای 56563 متر پروژه گازرسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037148/مناقصه-حفاظت-فیزیکی---نوبت-دوم'>مناقصه حفاظت فیزیکی  ... نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه حفاظت فیزیکی  ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037149/مناقصه-واگذاری-انجام-کلیه-امور-مربوط-به-PM-و-نگهداری-و-رفع-خرابی--'>مناقصه واگذاری انجام کلیه امور مربوط به PM و نگهداری و رفع خرابی ... / آگهی مناقصه دو مرحله ای, مناقصه واگذاری انجام کلیه امور مربوط به PM و نگهداری و رفع خرابی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037151/فراخوان-اجرای-عملیات-امور-مراقبت-از-جنگلکاریهای-سنواتی'>فراخوان اجرای عملیات امور مراقبت از جنگلکاریهای سنواتی / فراخوان ,فراخوان اجرای عملیات امور مراقبت از جنگلکاریهای سنواتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037154/مناقصه-تهیه-و-نصب-دوربین-های--'>مناقصه تهیه و نصب دوربین های ... / مناقصه ,مناقصه تهیه و نصب دوربین های ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037155/مناقصه-عملیات-مرمت-و-بهسازی-بوستان-های--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات مرمت و بهسازی بوستان های - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  عملیات مرمت و بهسازی بوستان های - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037158/مناقصه-اجرای-جدول-آسفالت-معابر-شهر--'>مناقصه اجرای جدول، آسفالت معابر شهر ... / مناقصه,مناقصه اجرای جدول، آسفالت معابر شهر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037161/مناقصه-کلیه-عملیات-حفاری-سبدگذاری-و-بتن-ریزی-شمع-های-پل--'>مناقصه کلیه عملیات حفاری، سبدگذاری و بتن ریزی شمع های پل... / مناقصه کلیه عملیات حفاری، سبدگذاری و بتن ریزی شمع های پل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037164/مناقصه-تکمیل-استخر--'>مناقصه تکمیل استخر... / مناقصه, مناقصه تکمیل استخر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037165/فراخوان-واگذاری-مرکز-فیزیوتراپی'>فراخوان واگذاری مرکز فیزیوتراپی  / آگهی فراخوان عمومی, فراخوان واگذاری مرکز فیزیوتراپی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037166/مناقصه-اصلاح-شبکه-آب-شرب'>مناقصه اصلاح شبکه آب شرب / مناقصه , مناقصه اصلاح شبکه آب شرب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037172/تجدید-مناقصه-تهیه--حمل-و-تخلیه-آب-و-خاک-زراعی-و-گونه-های-گیاهی-و-اقلام-تاسیساتی--'>تجدید مناقصه تهیه ، حمل و تخلیه آب و خاک زراعی و گونه های گیاهی و اقلام تاسیساتی... / فراخوان تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه تهیه ، حمل و تخلیه آب و خاک زراعی و گونه های گیاهی و اقلام تاسیساتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037175/مناقصه-خرید-رایانه-و-ملزومات'>مناقصه خرید رایانه و ملزومات / مناقصه , مناقصه خرید رایانه و ملزومات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037176/مناقصه-نگهداری-و-توسعه-فضای-سبز-شهری--نوبت-دوم'>مناقصه نگهداری و توسعه فضای سبز شهری - نوبت دوم  / مناقصه  ,مناقصه نگهداری و توسعه فضای سبز شهری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037177/مناقصه-واگذاری-کنترل-سیل-تغذیه-مصنوعی-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری کنترل سیل تغذیه مصنوعی نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه واگذاری کنترل سیل تغذیه مصنوعی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037179/مناقصه-عملیات-خاکبرداری-خاکریزی-بیس-ریزی-و-اجرای-آسفالت-و-کانیواگذاری--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات خاکبرداری، خاکریزی، بیس ریزی و اجرای آسفالت و کانیواگذاری...نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه عملیات خاکبرداری، خاکریزی، بیس ریزی و اجرای آسفالت و کانیواگذاری...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037185/مناقصه-اجرای-6500-متر-پروژه-شبکه-گازرسانی-شبکه-خط-تغذیه--'>مناقصه اجرای 6500 متر پروژه شبکه گازرسانی شبکه خط تغذیه ... / مناقصه,مناقصه اجرای 6500 متر پروژه شبکه گازرسانی شبکه خط تغذیه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037188/مناقصه-تامین-60-نفر-بازرس-خطوط-توسط-شرکت-های-ذیصلاح'>مناقصه تامین 60 نفر بازرس خطوط توسط شرکت های ذیصلاح / مناقصه تامین 60 نفر بازرس خطوط توسط شرکت های ذیصلاح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037190/مناقصه-اجرای-کلکتور-اصلی-شبکه-جمع-آوری-و-انتقال-فاضلاب-و---(نوبت-دوم)'>مناقصه اجرای کلکتور اصلی شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب و ... (نوبت دوم) / آگهی برگزاری مناقصه عمومی, مناقصه اجرای کلکتور اصلی شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب و ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037193/مناقصه-واگذاری-اداره-امور-انبار-نفت-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری اداره امور انبار نفت نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری اداره امور انبار نفت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037197/مناقصه-احداث-دیوار-محوطه-به-متراژ-580-متر--نوبت-دوم'>مناقصه احداث دیوار محوطه به متراژ 580 متر... نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی, مناقصه احداث دیوار محوطه به متراژ 580 متر... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037199/تجدیدمناقصه-طراحی-ساخت-نصب-دستگاه-کندانسینگ-یونیت--'>تجدیدمناقصه طراحی، ساخت، نصب دستگاه کندانسینگ یونیت.... / مناقصه, تجدیدمناقصه طراحی، ساخت، نصب دستگاه کندانسینگ یونیت....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037200/مناقصه-تکمیل-پیست-اسکی-و--'>مناقصه تکمیل پیست اسکی و ... / آگهی مناقصه, مناقصه تکمیل پیست اسکی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037202/مناقصه-تهیه-و-اجرای-خط-کشی-ترافیکی-طولی-خیابانها-و--(تجدید)'>مناقصه تهیه و اجرای خط کشی ترافیکی طولی خیابانها و... (تجدید) / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه تهیه و اجرای خط کشی ترافیکی طولی خیابانها و... (تجدید)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037203/تجدید-مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-عملیات-محوطه-سازی-داخلی----نوبت-دوم'>تجدید مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات محوطه سازی داخلی ... - نوبت دوم / فراخوان تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات محوطه سازی داخلی ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037205/مناقصه-اجرای-عملیات-خرید-آسفالت-جهت-سطح-محدوده--'>مناقصه اجرای عملیات خرید آسفالت جهت سطح محدوده ... / مناقصه اجرای عملیات خرید آسفالت جهت سطح محدوده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037206/مناقصه-انجام-عملیات-تست-های-غیر-مخرب'>مناقصه انجام عملیات تست های غیر مخرب   / مناقصه انجام عملیات تست های غیر مخرب  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037213/مناقصه-اجرای-عملیات-ساختمانی-و-تاسیسات-نوبت-دوم'>مناقصه  اجرای عملیات ساختمانی و تاسیسات نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه  اجرای عملیات ساختمانی و تاسیسات نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037215/تجدید-مناقصه-ایجاد-توسعه-و-اصلاح-شبکه-معابر-شهری--'>تجدید مناقصه ایجاد، توسعه و اصلاح شبکه معابر شهری .. / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه ایجاد، توسعه و اصلاح شبکه معابر شهری ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037218/مناقصه-ساخت-تعداد-20-000-عدد-کفشک-ترمز-چدنی-بوژی-Y25LSD1-نوبت-دوم'>مناقصه ساخت تعداد 20.000 عدد کفشک ترمز چدنی بوژی Y25LSD1 نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه، مناقصه ساخت تعداد 20.000 عدد کفشک ترمز چدنی بوژی Y25LSD1 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037221/تجدید-مناقصه-تهیه--حمل-و-تخلیه-آب-و-خاک-زراعی-و-گونه-های-گیاهی-و-اقلام-تاسیساتی--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه تهیه ، حمل و تخلیه آب و خاک زراعی و گونه های گیاهی و اقلام تاسیساتی... نوبت دوم / فراخوان تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه تهیه ، حمل و تخلیه آب و خاک زراعی و گونه های گیاهی و اقلام تاسیساتی... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037223/مناقصه-اجرای-عملیات-ساختمانی-و-تاسیسات'>مناقصه اجرای عملیات ساختمانی و تاسیسات  / آگهی مناقصه, مناقصه  اجرای عملیات ساختمانی و تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037224/مناقصه-ایجاد-زیر-ساخت-های-گردشگری--'>مناقصه ایجاد زیر ساخت های گردشگری ... / مناقصه ,مناقصه ایجاد زیر ساخت های گردشگری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037226/مناقصه-خرید-و-راه-اندازی-دو-دستگاه-آسانسور--'>مناقصه خرید و راه اندازی دو دستگاه آسانسور... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید و راه اندازی دو دستگاه آسانسور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037229/مناقصه-خدماتی-و-نظافتی---'>مناقصه  خدماتی و نظافتی .... / آگهی مناقصه, مناقصه  خدماتی و نظافتی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037230/تجدید-مناقصه-خرید-دستگاه-ترانس--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید دستگاه ترانس....نوبت دوم  / مناقصه ,تجدید مناقصه خرید دستگاه ترانس....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037231/مناقصه-عملیات-شستشو-و-ویدئومتری-خطوط-و-شبکه-جمع-آوری-(نوبت-دوم)'>مناقصه عملیات شستشو و ویدئومتری خطوط و شبکه جمع آوری (نوبت دوم) / مناقصه , مناقصه عملیات شستشو و ویدئومتری خطوط و شبکه جمع آوری (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037232/مناقصه-​اجرای-خط-آب-315-میلیمتر-بطول-2000-متر---نوبت-دوم'>مناقصه ​اجرای خط آب 315 میلیمتر بطول 2000 متر ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ​اجرای خط آب 315 میلیمتر بطول 2000 متر... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037234/مناقصه-ارائه-خدمات-در-مجموعه-های-ورزشی-شرکت-و-مربیان-سالن-های-ورزشی-نوبت-دوم'>مناقصه ارائه خدمات در مجموعه های ورزشی شرکت و مربیان سالن های ورزشی- نوبت دوم / مناقصه,مناقصه ارائه خدمات در مجموعه های ورزشی شرکت و مربیان سالن های ورزشی- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037236/فراخوان-انتخاب-پبمانکار-فضای-سبز-تجدید--نوبت-دوم'>فراخوان انتخاب پبمانکار فضای سبز تجدید   نوبت دوم / آگهی تجدید فراخوان پیمانکار , فراخوان انتخاب پبمانکار فضای سبز تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037237/تجدید-مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-عملیات-محوطه-سازی-داخلی--'>تجدید مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات محوطه سازی داخلی ...  / فراخوان تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات محوطه سازی داخلی ...  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037243/مناقصه-تهیه-و-نصب-گاردریل-در--'>مناقصه تهیه و نصب گاردریل در... / مناقصه ,مناقصه تهیه و نصب گاردریل در...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037245/مناقصه-تهیه-و-اجرای-خط-کشی-ترافیکی-طولی-خیابانها-و--(تجدید)-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه و اجرای خط کشی ترافیکی طولی خیابانها و... (تجدید) نوبت دوم / مناقصه,مناقصه تهیه و اجرای خط کشی ترافیکی طولی خیابانها و... (تجدید) نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037247/فراخوان-انتخاب-سرمایه-گذار-ذیصلاح-برای-مشارکت-در-ساخت-مراکز-خدمات-محله-ای-نوبت-دوم'>فراخوان انتخاب سرمایه گذار ذیصلاح برای مشارکت در ساخت مراکز خدمات محله ای- نوبت دوم  / آگهی فراخوان, فراخوان انتخاب سرمایه گذار ذیصلاح برای مشارکت در ساخت مراکز خدمات محله ای- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037250/آگهی-فراخوان-مناقصه-خدمات-تامین-خودروهای-سواری'>آگهی فراخوان مناقصه خدمات تامین خودروهای سواری  / آگهی فراخوان ، آگهی فراخوان خدمات تامین خودروهای سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037251/مناقصه-عملیات-تکمیل-باند-دوم-قطعه-دوم-کنار-گذر--'>مناقصه  عملیات تکمیل باند دوم قطعه دوم کنار گذر... / مناقصه  عملیات تکمیل باند دوم قطعه دوم کنار گذر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037257/تجدید-مناقصه-تکمیل-عملیات-عمرانی-پل-تقاطع-غیرهمسطح'>تجدید مناقصه تکمیل عملیات عمرانی پل تقاطع غیرهمسطح  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تکمیل عملیات عمرانی پل تقاطع غیرهمسطح </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037260/مناقصه-پروژه-ایجاد-و-اصلاح-شبکه-جمع-آوری-و-دفع-آب-های-سطحی---نوبت-چهارم'>مناقصه پروژه ایجاد و اصلاح شبکه جمع آوری و دفع آب های سطحی... - نوبت چهارم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه ایجاد و اصلاح شبکه جمع آوری و دفع آب های سطحی... - نوبت چهارم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037261/مناقصه-اجرای-سیستم-ارت'>مناقصه اجرای سیستم ارت / مناقصه,مناقصه اجرای سیستم ارت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037264/مناقصه-پروژه-رنگ-آمیزی-تاسیسات-تقویت-فشار-گاز-200-کرنج---نوبت-دوم'>مناقصه پروژه رنگ آمیزی تاسیسات تقویت فشار گاز 200 کرنج... - نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه پروژه رنگ آمیزی تاسیسات تقویت فشار گاز 200 کرنج... - نوبت  دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037265/فراخوان-ball-VALVE'>فراخوان ball VALVE / آگهی فراخوان ارزیابی کیفیوفراخوان ball VALVE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037268/مناقصه-خرید-دستگاه-لیفتراک-7-تنی-و-یک-دستگاه-لیفتراک-5-تنی-'>مناقصه خرید  دستگاه لیفتراک 7 تنی و یک دستگاه لیفتراک 5 تنی.. / مناقصه خرید  دستگاه لیفتراک 7 تنی و یک دستگاه لیفتراک 5 تنی..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037269/مناقصه-تکمیل-مجموعه-ورزشی'>مناقصه تکمیل مجموعه ورزشی  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل مجموعه ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037271/فراخوان-سرمایه-گذاران-برای-ساخت-مراکز-محلات-فرهنگ'>فراخوان سرمایه گذاران برای ساخت مراکز محلات فرهنگ / فراخوان , فراخوان شناسایی و انتخاب سرمایه گذاران برای ساخت مراکز محلات فرهنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037272/تجدید-مناقصه-عمومی-اجرای-روشنایی-محوطه-های-عمومی--'>تجدید مناقصه عمومی اجرای روشنایی محوطه های عمومی...  / فراخوان تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه عمومی اجرای روشنایی محوطه های عمومی... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037273/مناقصه-احداث-شبکه-جمع-آوری-و-خط-انتقال-فاضلاب--نوبت-دوم'>مناقصه احداث شبکه جمع آوری و خط انتقال فاضلاب....نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه احداث شبکه جمع آوری و خط انتقال فاضلاب....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037277/مناقصه-اجرای-عملیات-نصب-سیستم-صاعقه-گیر---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات نصب سیستم صاعقه گیر ... نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه اجرای عملیات نصب سیستم صاعقه گیر ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037279/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-باغ-های-تحت-اختیار'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز باغ های تحت اختیار / مناقصه, مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز باغ های تحت اختیار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037280/تجدید-مناقصه-محوطه-سازی-جهت-فاز--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه محوطه سازی جهت فاز ...نوبت دوم / مناقصه ,تجدید مناقصه محوطه سازی جهت فاز ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037284/استعلام-یونیت-ELCM--'>استعلام یونیت ELCM... / استعلام , استعلام یونیت ELCM...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037285/مناقصه-حفاظت-فیزیکی-شهرکها-و-نواحی-صنعتی--'>مناقصه حفاظت فیزیکی شهرکها و نواحی صنعتی ... / مناقصه ,مناقصه حفاظت فیزیکی شهرکها و نواحی صنعتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037287/مناقصه-ارائه-خدمات-صنعتی-مجتمع--نوبت-دوم'>مناقصه ارائه خدمات صنعتی مجتمع... نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه ارائه خدمات صنعتی مجتمع... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037289/مناقصه-خط-کشی-سرد-ترافیکی-راههای-روستایی'>مناقصه خط کشی سرد ترافیکی راههای روستایی  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خط کشی سرد ترافیکی راههای روستایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037290/مناقصه-ارایه-خدمات-اداری--عمومی-و-پشتیبانی---نوبت-دوم'>مناقصه ارایه خدمات اداری ، عمومی و پشتیبانی ... نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه ارایه خدمات اداری ، عمومی و پشتیبانی ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037291/مناقصه-پروژه-نیرو-رسانی-فاز---(نوبت-دوم)'>مناقصه پروژه نیرو رسانی فاز ... (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه پروژه نیرو رسانی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037292/مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت-نوبت-دوم'>مناقصه زیرسازی و آسفالت نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه زیرسازی و آسفالت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037294/مناقصه-اجرای-عملیات-هندریل-ها-و-کف-سازی--'>مناقصه اجرای عملیات هندریل ها و کف سازی ... / مناقصه اجرای عملیات هندریل ها و کف سازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037297/استعلام-حفاری-در-عمق-80-سانت--'>استعلام حفاری در عمق 80 سانت... / استعلام, استعلام حفاری در عمق 80 سانت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037300/مناقصه-روکش-و-آسفالت-کوچه-ها'>مناقصه روکش و آسفالت کوچه ها / مناقصه, مناقصه روکش و آسفالت کوچه ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037302/مناقصه-تامین-خودروهای-استیجاری'>مناقصه تامین خودروهای استیجاری / مناقصه ,مناقصه تامین خودروهای استیجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037304/استعلام-طرح-نصب-کافونوری'>استعلام طرح نصب کافونوری  / استعلام, استعلام طرح نصب کافونوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037305/استعلام-خرید-کابل--'>استعلام خرید کابل... / استعلام، استعلام خرید کابل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037310/مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-خودرو--'>مناقصه تعمیر و نگهداری خودرو.... / مناقصه, مناقصه تعمیر و نگهداری خودرو....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037312/تجدید-مناقصه-اجرای-تقاطع-غیرهمسطح-و---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجرای تقاطع غیرهمسطح و ...- نوبت دوم  / مناقصه اجرای تقاطع غیرهمسطح و بازسازی ابنیه خسارت دیده از حوادث ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037314/استعلام-دستگاه-اسپکتروفتومتر-و-کدورت-سنج'>استعلام دستگاه اسپکتروفتومتر و کدورت سنج  / استعلام ,استعلام دستگاه اسپکتروفتومتر و کدورت سنج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037315/مناقصه-تعمیرات-مهمانسرای-90-اتاقه--'>مناقصه تعمیرات مهمانسرای 90 اتاقه... / مناقصه عمومی، مناقصه تعمیرات مهمانسرای 90 اتاقه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037317/استعلام-انکوباتور'>استعلام انکوباتور  / استعلام ,استعلام انکوباتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037318/فراخوان-بهسازی-کتابخانه-مرکزی--'>فراخوان بهسازی کتابخانه مرکزی ... / فراخوان,فراخوان بهسازی کتابخانه مرکزی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037319/مناقصه-طراحی-و-ساخت-انبارها-و-سوله-های-سرپوشیده-و-فنس-کشی-محوطه-گمرک--'>مناقصه طراحی و ساخت انبارها و سوله های سرپوشیده و فنس کشی محوطه گمرک ... / مناقصه طراحی و ساخت انبارها و سوله های سرپوشیده و فنس کشی محوطه گمرک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037320/تجدید-مناقصه-انجام-خدمات-حفاظت-فیزیکی-و-انتظامات-و--'>تجدید مناقصه  انجام خدمات حفاظت فیزیکی و انتظامات و ...  / آگهی تجدید مناقصه عمومی,مناقصه انجام خدمات حفاظت فیزیکی و انتظامات و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037321/استعلام-​خرید-چراغ-خیابانی-بخار-سدیم'>استعلام ​خرید چراغ خیابانی بخار سدیم  / استعلام , استعلام ​خرید چراغ خیابانی بخار سدیم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037323/استعلام-​خرید-مصالح-و-انجام-تعمیرات'>استعلام ​خرید مصالح و انجام تعمیرات / استعلام، استعلام ​خرید مصالح و انجام تعمیرات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037324/مناقصه-خرید-ساپورت-های-نگهدارنده-فن-های-پوسته-توربین'>مناقصه خرید ساپورت های نگهدارنده فن های پوسته توربین  / مناقصه, مناقصه خرید ساپورت های نگهدارنده فن های پوسته توربین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037325/استعلام-اسپیکر-بلوتوثی-هارمن-کاردن--'>استعلام اسپیکر بلوتوثی هارمن کاردن ... / استعلام, استعلام اسپیکر بلوتوثی هارمن کاردن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037326/استعلام-رایانه-کامل'>استعلام رایانه کامل  / استعلام ,استعلام رایانه کامل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037329/استعلام-تهیه-نقشه-های-پهنه-بندی'>استعلام تهیه نقشه های پهنه بندی  / استعلام ,استعلام تهیه نقشه های پهنه بندی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037330/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-جابجایی--چیدمان--'>فراخوان مناقصه انجام خدمات جابجایی ، چیدمان ... / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه انجام خدمات جابجایی ، چیدمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037332/استعلام-gps--متر-لیزری-و--'>استعلام gps ، متر لیزری و ... / استعلام ,استعلام gps ، متر لیزری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037333/استعلام-انکوباتور'>استعلام انکوباتور  / استعلام ,استعلام انکوباتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037335/استعلام-خرید-برقگیر'>استعلام خرید برقگیر  / استعلام ,استعلام خرید برقگیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037337/استعلام-آماده-سازی-و-اجرای-عملیات-عمرانی-دکل-و-نصب-و-راه-اندازی--'>استعلام آماده سازی و اجرای عملیات عمرانی دکل و نصب و راه اندازی... / استعلام، استعلام آماده سازی و اجرای عملیات عمرانی دکل و نصب و راه اندازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037340/استعلام-حفاری-یک-حلقه-چاه'>استعلام حفاری یک حلقه چاه / استعلام ,استعلام حفاری یک حلقه چاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037341/فراخوان-تکمیل-سالن-ورزشی-سقف-کوتاه-مجموعه-ورزشی'>فراخوان تکمیل سالن ورزشی سقف کوتاه مجموعه ورزشی / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان تکمیل سالن ورزشی سقف کوتاه مجموعه ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037343/استعلام-حفر-چاه'>استعلام حفر چاه / استعلام ,استعلام حفر چاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037344/استعلام-خرید-تلویزیون-Xvision'>استعلام خرید تلویزیون Xvision / استعلام، استعلام خرید تلویزیون Xvision</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037345/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی'>مناقصه تامین نیروی انسانی   / مناقصه,مناقصه تامین نیروی انسانی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037347/استعلام-مفصل-فشار-ضعیف-کابل-خود-نگهدار'>استعلام مفصل فشار ضعیف کابل خود نگهدار / استعلام ,استعلام مفصل فشار ضعیف کابل خود نگهدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037348/استعلام-دریچه-چدن-داکتیل'>استعلام دریچه چدن داکتیل / استعلام, استعلام دریچه چدن داکتیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037349/فراخوان-تکمیل-سالن-ورزشی-سقف-کوتاه-مجموعه-ورزشی'>فراخوان تکمیل سالن ورزشی سقف کوتاه مجموعه ورزشی / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان تکمیل سالن ورزشی سقف کوتاه مجموعه ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037350/مناقصه-تکمیل-عملیات-اجرایی-آماده-سازی-معابر-سایت--'>مناقصه تکمیل عملیات اجرایی آماده سازی معابر سایت ... / مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل عملیات اجرایی آماده سازی معابر سایت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037352/مناقصه-احداث-فضای-سبز--'>مناقصه احداث فضای سبز.... / مناقصه, مناقصه احداث فضای سبز....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037353/استعلام-تعمیرات-اداره-ماشین-آلات-مرکز--'>استعلام تعمیرات اداره ماشین آلات مرکز... / استعلام, استعلام تعمیرات اداره ماشین آلات مرکز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037355/استعلام-ماژول--انواع-بچکورد-آداپتور'>استعلام ماژول - انواع بچکورد- آداپتور  / استعلام, استعلام ماژول - انواع بچکورد- آداپتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037356/آگهی-شناسایی-جهت-برون-سپاری-بخش-فیزیوتراپی'>آگهی شناسایی جهت برون سپاری بخش فیزیوتراپی / آگهی شناسایی ، آگهی شناسایی جهت برون سپاری بخش فیزیوتراپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037357/استعلام-gear-s3-classic'>استعلام gear s3 classic / استعلام ,استعلام gear s3 classic</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037358/استعلام-بخاری'>استعلام بخاری / استعلام ,استعلام بخاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037360/استعلام-قنات-چه-سر-منطقه-چاشم'>استعلام قنات چه سر منطقه چاشم / استعلام, استعلام قنات چه سر منطقه چاشم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037362/استعلام-تکمیل-متوسطه-6-کلاسه-شهید-هاشم'>استعلام تکمیل متوسطه 6 کلاسه شهید هاشم / استعلام ,استعلام تکمیل متوسطه 6 کلاسه شهید هاشم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037363/استعلام-خرید-اقلام-جهت-اتومات-سازی--'>استعلام خرید اقلام جهت اتومات سازی... / استعلام, استعلام خرید اقلام جهت اتومات سازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037365/استعلام-خدمات'>استعلام خدمات / استعلام ,استعلام خدمات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037366/استعلام-​بازسازی-15-دهنه-چشمه-بازسازی'>استعلام ​بازسازی 15 دهنه چشمه، بازسازی  / استعلام ,استعلام ​بازسازی 15 دهنه چشمه، بازسازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037367/استعلام-خرید-میز-و-صندلی'>استعلام خرید میز و صندلی  / استعلام, استعلام خرید میز و صندلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037368/استعلام-خرید-تجهیزات-جهت-مجتمع-های--'>استعلام خرید تجهیزات جهت مجتمع های... / استعلام, استعلام خرید تجهیزات جهت مجتمع های...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037369/استعلام-خدمات'>استعلام خدمات / استعلام, استعلام خدمات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037370/استعلام-خرید-کابینت'>استعلام خرید کابینت / استعلام, استعلام خرید کابینت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037372/استعلام-تکمیل-ساختمان-های-جدید-ادارات--'>استعلام تکمیل ساختمان های جدید ادارات... / استعلام, استعلام تکمیل ساختمان های جدید ادارات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037373/استعلام-خرید-انواع-مقره-پلیمری'>استعلام خرید انواع مقره پلیمری / استعلام , استعلام خرید انواع مقره پلیمری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037374/استعلام-خرید-سیمان'>استعلام خرید سیمان  / استعلام, استعلام خرید سیمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037375/استعلام-اجرای-آسفالت-معابر'>استعلام اجرای آسفالت معابر  / استعلام , استعلام اجرای آسفالت معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037376/استعلام-خرید-تجهیزات-جهت-مجتمع-های--'>استعلام خرید تجهیزات جهت مجتمع های... / استعلام, استعلام خرید تجهیزات جهت مجتمع های...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037377/استعلام-اجرای-آسفالت-معابر'>استعلام اجرای آسفالت معابر  / استعلام , استعلام اجرای آسفالت معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037378/استعلام-خرید-4-دستگاه-مخزن-پلی-اتیلن'>استعلام خرید 4 دستگاه مخزن پلی اتیلن  / استعلام, استعلام خرید 4 دستگاه مخزن پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037379/استعلام-اجرای-جدولگذاری'>استعلام اجرای جدولگذاری / استعلام , استعلام اجرای جدولگذاری روستای بازران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037380/مناقصه-پروژه-نیرورسانی-کاهش-تلفات--'>مناقصه پروژه نیرورسانی، کاهش تلفات ... / مناقصه پروژه نیرورسانی، کاهش تلفات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037381/استعلام-​تجهیزات-هواشناسی'>استعلام ​تجهیزات هواشناسی / استعلام ,استعلام ​تجهیزات هواشناسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037382/استعلام-اجرای-جدولگذاری'>استعلام اجرای جدولگذاری / استعلام , استعلام اجرای جدولگذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037383/استعلام-وسایل-خانه'>استعلام وسایل خانه / استعلام ,استعلام وسایل خانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037384/استعلام-احداث-پروژه-از-دیدارهای-محوطه'>استعلام احداث پروژه از دیدارهای محوطه  / استعلام , استعلام احداث پروژه از دیدارهای محوطه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037385/استعلام-خرید-تجهیزات-جهت-مجتمع-های--'>استعلام خرید تجهیزات جهت مجتمع های... / استعلام, استعلام خرید تجهیزات جهت مجتمع های...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037386/استعلام-اجرای-جدولگذاری-و--'>استعلام اجرای جدولگذاری و ... / استعلام, استعلام اجرای جدولگذاری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037387/استعلام-اجرای-جدولگذاری'>استعلام اجرای جدولگذاری / استعلام , استعلام اجرای جدولگذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037388/استعلام-تهیه-مصالح-و-اجرای-شبکه-توزیع'>استعلام تهیه مصالح و اجرای شبکه توزیع / استعلام ,استعلام تهیه مصالح و اجرای شبکه توزیع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037389/استعلام-پیاز-درشت'>استعلام پیاز درشت  / استعلام ,استعلام پیاز درشت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037390/استعلام-اجرای-آسفالت-معابر'>استعلام اجرای آسفالت معابر  / استعلام , استعلام اجرای آسفالت معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037391/استعلام-خرید-انواع-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام خرید انواع لوله پلی اتیلن / استعلام, استعلام خرید انواع لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037392/استعلام-اجرای-جدولگذاری-روستای-خماجین'>استعلام اجرای جدولگذاری روستای خماجین  / استعلام, استعلام اجرای جدولگذاری روستای خماجین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037393/استعلام-پرینتر-چند-کاره-لیزری-کانن'>استعلام پرینتر چند کاره لیزری کانن / استعلام, استعلام پرینتر چند کاره لیزری کانن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037394/استعلام-ارائه-خدمات-بیمه-ای'>استعلام ارائه خدمات بیمه ای  / استعلام ,استعلام ارائه خدمات بیمه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037395/مناقصه-خرید-روغن-موتور--'>مناقصه خرید روغن موتور.... / مناقصه, مناقصه خرید روغن موتور....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037396/استعلام-پریز-روکار-صنعتی'>استعلام پریز روکار صنعتی / استعلام, استعلام پریز روکار صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037397/استعلام-MODEL-PED-FE1-30VO-S-FE1-TO-3'>استعلام MODEL:PED-FE1- 30VO/S FE1 TO 3 / استعلام , استعلام MODEL:PED-FE1- 30VO/S FE1 TO 3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037398/استعلام-​تانک-نیتروژن'>استعلام ​تانک نیتروژن / استعلام, استعلام ​تانک نیتروژن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037399/استعلام-لپ-تاپ-ایسوس'>استعلام لپ تاپ ایسوس  / استعلام, استعلام لپ تاپ ایسوس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037400/استعلام-کپسول-آتش-نشانی'>استعلام کپسول آتش نشانی  / استعلام ,استعلام کپسول آتش نشانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037401/استعلام-اجرای-آسفالت-معابر'>استعلام اجرای آسفالت معابر  / استعلام , استعلام اجرای آسفالت معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037403/استعلام-تلویزیون-هوشمند-ایکس-ویژن'>استعلام تلویزیون هوشمند ایکس ویژن / استعلام ,استعلام تلویزیون هوشمند ایکس ویژن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037404/استعلام-تامین-و-تجهیز-تابلو-خطرنما'>استعلام تامین و تجهیز تابلو خطرنما  / استعلام, استعلام تامین و تجهیز تابلو خطرنما </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037405/استعلام-کامپیوتر'>استعلام کامپیوتر / استعلام, استعلام کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037406/استعلام-​سیستم-اعلام-حریق--'>استعلام ​سیستم اعلام حریق... / استعلام, استعلام ​سیستم اعلام حریق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037408/استعلام-اجرای-جدولگذاری'>استعلام اجرای جدولگذاری / استعلام , استعلام اجرای جدولگذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037409/استعلام-سیب-زمینی-درشت-و-درجه-یک'>استعلام سیب زمینی درشت و درجه یک / استعلام , استعلام سیب زمینی درشت و درجه یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037410/استعلام-رله-مکانیکی'>استعلام رله مکانیکی  / استعلام ,استعلام رله مکانیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037411/استعلام-پاور-بانک'>استعلام پاور بانک  / استعلام,استعلام پاور بانک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037412/استعلام-تهیه-و-نصب-کاغذ-دیواری'>استعلام تهیه و نصب کاغذ دیواری / استعلام ,استعلام تهیه و نصب کاغذ دیواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037413/مناقصه-خرید-پک-مایع-17-5---'>مناقصه خرید پک مایع 17/5% ... / مناقصه ,مناقصه خرید پک مایع 17/5% ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037414/استعلام-صندلی-و-میز-کنفرانس-اداری'>استعلام صندلی و میز کنفرانس اداری  / استعلام, استعلام صندلی و میز کنفرانس اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037415/استعلام-تهیه-و-اجرای-زیرسازی-دو-لایه'>استعلام تهیه و اجرای زیرسازی دو لایه  / استعلام ,استعلام تهیه و اجرای زیرسازی دو لایه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037417/استعلام-اجرای-آسفالت-معابر'>استعلام اجرای آسفالت معابر  / استعلام , استعلام اجرای آسفالت معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037418/استعلام-اجرای-جدولگذاری--'>استعلام اجرای جدولگذاری... / استعلام , استعلام اجرای جدولگذاری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037419/استعلام-کولر-گازی-سرمایشی'>استعلام کولر گازی سرمایشی  / استعلام , استعلام کولر گازی سرمایشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037420/استعلام-​خرید-دستگاه-ضبط-کننده-تحت-شبکه'>استعلام ​خرید دستگاه ضبط کننده تحت شبکه / استعلام, استعلام ​خرید دستگاه ضبط کننده تحت شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037421/استعلام-کپه-کاری'>استعلام کپه کاری  / استعلام , استعلام کپه کاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037422/استعلام-اجرای-طرح-هادی'>استعلام اجرای طرح هادی  / استعلام ,استعلام اجرای طرح هادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037424/استعلام-خرید-کامپیوتر-PC-اسکنر-و-پرینتر'>استعلام خرید کامپیوتر PC، اسکنر و پرینتر / استعلام ,استعلام خرید کامپیوتر PC، اسکنر و پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037425/استعلام-تهیه-و-نصب-پایه-تابلو-اطلاعات'>استعلام تهیه و نصب پایه تابلو اطلاعات  / استعلام, استعلام تهیه و نصب پایه تابلو اطلاعات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037427/استعلام-خرید-مواد-مصرفی-و-ابزار-کارگاه'>استعلام خرید مواد مصرفی و ابزار کارگاه  / استعلام ,استعلام خرید مواد مصرفی و ابزار کارگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037429/استعلام-فرش-گلیم-و-موکت--'>استعلام فرش، گلیم و موکت ... / استعلام,استعلام فرش، گلیم و موکت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037430/استعلام-قند-شکسته'>استعلام قند شکسته  / استعلام,استعلام قند شکسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037431/استعلام-پروژه-ترمیم-بند-و-بازگشایی'>استعلام پروژه ترمیم بند و بازگشایی / استعلام, استعلام پروژه ترمیم بند و بازگشایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037432/استعلام-واچ-بویه'>استعلام واچ بویه  / استعلام ,استعلام واچ بویه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037434/استعلام-انجام-عملیات-سم-پاشی'>استعلام انجام عملیات سم پاشی / استعلام, استعلام انجام عملیات سم پاشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037435/استعلام-بیستول-بیهوشی'>استعلام بیستول بیهوشی  / استعلام ,استعلام بیستول بیهوشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037436/استعلام-کاغذ-a4-کپی-مکس'>استعلام کاغذ a4 کپی مکس / استعلام,استعلام کاغذ a4 کپی مکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037437/استعلام-ساکشن-و-نوار-قلب'>استعلام ساکشن و نوار قلب  / استعلام ,استعلام ساکشن و نوار قلب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037439/استعلام-قنات--'>استعلام قنات... / استعلام, استعلام قنات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037440/استعلام-خرید-یخچال-7-فوت-ایرانی'>استعلام خرید یخچال 7 فوت ایرانی / استعلام , استعلام خرید یخچال 7 فوت ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037441/استعلام-قند-حبه'>استعلام قند حبه  / استعلام ,استعلام قند حبه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037442/استعلام-مدیا-کانورتور-شبکه-1000'>استعلام مدیا کانورتور شبکه 1000 / استعلام ,استعلام مدیا کانورتور شبکه 1000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037443/مناقصه-خدمات-پشتیبانی--'>مناقصه خدمات پشتیبانی ... / مناقصه ,مناقصه خدمات پشتیبانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037444/استعلام-احداث-مرمت-و-بهسازی-ساختمان'>استعلام احداث- مرمت و بهسازی ساختمان / استعلام,استعلام احداث- مرمت و بهسازی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037446/استعلام-​ماشین-لباسشویی-5-کیلویی'>استعلام ​ماشین لباسشویی 5 کیلویی / استعلام, استعلام ​ماشین لباسشویی 5 کیلویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037447/استعلام-خدمات-پشتیبانی-نرم-افزار-حقوق--'>استعلام خدمات پشتیبانی نرم افزار حقوق ... / استعلام, استعلام خدمات پشتیبانی نرم افزار حقوق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037448/استعلام-خرید-لوازم-یدکی-سخت-افزار'>استعلام خرید لوازم یدکی سخت افزار / استعلام , استعلام خرید لوازم یدکی سخت افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037449/استعلام-قنات-بالا--'>استعلام قنات بالا... / استعلام, استعلام قنات بالا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037450/استعلام-خرید-دوربین-دیجیتال'>استعلام خرید دوربین دیجیتال  / استعلام ,استعلام خرید دوربین دیجیتال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037451/استعلام-​انجام-عملیات-اجرائی-فیبر-نوری'>استعلام ​انجام عملیات اجرائی فیبر نوری  / استعلام ,استعلام ​انجام عملیات اجرائی فیبر نوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037452/استعلام-دوربین-عکاسی-و-چی-پی-اس-و--'>استعلام دوربین عکاسی و چی پی اس و... / استعلام ,استعلام دوربین عکاسی و چی پی اس و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037454/استعلام-تجهیزات-خانگی'>استعلام تجهیزات خانگی  / استعلام , استعلام تجهیزات خانگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037455/استعلام-تهیه-نصب-LED-PVC'>استعلام تهیه نصب LED, PVC / استعلام, استعلام تهیه نصب LED, PVC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037456/استعلام-خرید-تعداد-تقریبی-3600-پرس-غذا--'>استعلام خرید تعداد تقریبی 3600 پرس غذا... / استعلام, استعلام خرید تعداد تقریبی 3600 پرس غذا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037457/مناقصه-اجرای-خط-انتقال-آب-'>مناقصه  اجرای خط انتقال آب.. / مناقصه  اجرای خط انتقال آب..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037458/استعلام-رایانه-همراه'>استعلام رایانه همراه  / استعلام ,استعلام رایانه همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037459/استعلام-مایع-دستشویی-گلرنگ'>استعلام مایع دستشویی گلرنگ  / استعلام , استعلام مایع دستشویی گلرنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037461/استعلام-cyberoam-cr50ing-tvs'>استعلام cyberoam cr50ing tvs / استعلام ,استعلام cyberoam cr50ing tvs</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037462/استعلام-عملیات-back-up-از-برنامه--'>استعلام عملیات back up از برنامه... / استعلام, استعلام عملیات back up از برنامه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037463/استعلام-گوشت-گوساله-ران-و-سردست'>استعلام گوشت گوساله ران و سردست  / استعلام , استعلام گوشت گوساله ران و سردست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037464/استعلام-تجهیزات-ناوبری-مراد-3'>استعلام تجهیزات ناوبری مراد 3  / استعلام, استعلام تجهیزات ناوبری مراد 3 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037465/استعلام-چاپ-و-صحافی-دفترچه'>استعلام چاپ و صحافی دفترچه / استعلام ,استعلام چاپ و صحافی دفترچه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037466/استعلام-حفاری-و-لوله-گذاری-4-حلقه-چاه'>استعلام حفاری و لوله گذاری 4 حلقه چاه / استعلام, استعلام حفاری و لوله گذاری 4 حلقه چاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037467/استعلام-خرید-خدمات-گیاهپز--'>استعلام خرید خدمات گیاهپز... / استعلام, استعلام خرید خدمات گیاهپز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037468/استعلام-خرید-فایروال'>استعلام خرید فایروال / استعلام,استعلام خرید فایروال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037470/استعلام-بهبود-وضعیت-شبکه-ساختمان-اداری--'>استعلام بهبود وضعیت شبکه ساختمان اداری ...  / استعلام , استعلام بهبود وضعیت شبکه ساختمان اداری ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037471/استعلام-ریبون-چاپگر-تحویلداری'>استعلام ریبون چاپگر تحویلداری  / استعلام , استعلام ریبون چاپگر تحویلداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037472/استعلام-خرید-ورق-آهن'>استعلام خرید ورق آهن  / استعلام, استعلام خرید ورق آهن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037473/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستا'>استعلام اجرای طرح هادی روستا / استعلام,استعلام اجرای طرح هادی روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037475/استعلام-کفپوش-پلی-فلکس--ضخامت-4-5-میلی-متر'>استعلام کفپوش پلی فلکس - ضخامت 4/5 میلی متر / استعلام, استعلام کفپوش پلی فلکس - ضخامت 4/5 میلی متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037476/استعلام-تجهیزات-خانگی'>استعلام تجهیزات خانگی  / استعلام , استعلام تجهیزات خانگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037477/استعلام-خرید-126-دستگاه-آبگرمکن-خورشیدی'>استعلام خرید 126 دستگاه آبگرمکن خورشیدی  / استعلام, استعلام خرید 126 دستگاه آبگرمکن خورشیدی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037478/استعلام-​پرینتر-4-کاره'>استعلام ​پرینتر 4 کاره / استعلام ,استعلام ​پرینتر 4 کاره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037479/استعلام-مربای-تکنفره-هویج-پنجاه-گرمی-H--'>استعلام مربای تکنفره هویج پنجاه گرمی H... / استعلام, استعلام مربای تکنفره هویج پنجاه گرمی H...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037480/آگهی-اجرای-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-روستای'> آگهی  اجرای زیرسازی و آسفالت معابر روستای / آگهی مناقصه ، آگهی  اجرای زیرسازی و آسفالت معابر روستای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037481/استعلام-صندلی-آرایشگری'>استعلام صندلی آرایشگری / استعلام, استعلام صندلی آرایشگری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037482/استعلام-پنیر-گچی-حلب'>استعلام پنیر گچی حلب  / استعلام ,استعلام پنیر گچی حلب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037484/استعلام-​لوازم-برق-کشی-ساختمان'>استعلام ​لوازم برق کشی ساختمان / استعلام, استعلام ​لوازم برق کشی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037485/استعلام-30-عدد-فنر-کششی-سکیونر'>استعلام 30 عدد فنر کششی سکیونر / استعلام ,استعلام 30 عدد فنر کششی سکیونر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037486/استعلام-لوله-های-پلی-اتیلن'>استعلام لوله های پلی اتیلن  / استعلام , استعلام لوله های پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037487/استعلام-تکمیل-ساختمان-های-جدید-ادارات--'>استعلام تکمیل ساختمان های جدید ادارات... / استعلام, استعلام تکمیل ساختمان های جدید ادارات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037488/استعلام-رم-سرور'>استعلام رم سرور / استعلام ,استعلام رم سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037489/استعلام-چاپ-اوراق-مالیاتی'>استعلام چاپ اوراق مالیاتی / استعلام , استعلام چاپ اوراق مالیاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037490/استعلام-نصب-دوربین-و-راه-اندازی-به-همراه'>استعلام نصب دوربین و راه اندازی به همراه / استعلام, استعلام نصب دوربین و راه اندازی به همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037491/استعلام-​تهیه-قطعات-سخت-افزاری-رایانه'>استعلام ​تهیه قطعات سخت افزاری رایانه / استعلام, استعلام ​تهیه قطعات سخت افزاری رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037493/استعلام-چاپ-اوراق-مالیاتی'>استعلام چاپ اوراق مالیاتی / استعلام , استعلام چاپ اوراق مالیاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037494/استعلام-​دستگاه-پرفراژ'>استعلام ​دستگاه پرفراژ / استعلام, استعلام ​دستگاه پرفراژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037495/استعلام-خرید-و-نصب-عایق-رطوبتی--'>استعلام خرید و نصب عایق رطوبتی... / استعلام, استعلام خرید و نصب عایق رطوبتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037496/استعلام-تکمیل-روشنایی'>استعلام تکمیل روشنایی  / استعلام ,استعلام تکمیل روشنایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037497/استعلام-​پهنای-باند-اینترنت'>استعلام ​پهنای باند اینترنت  / استعلام, استعلام ​پهنای باند اینترنت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037499/استعلام-خرید-کولر-اسپلیت-دیواری'>استعلام خرید کولر اسپلیت دیواری / استعلام, استعلام خرید کولر اسپلیت دیواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037500/استعلام-زیرسازی-متر-مربع-7000'>استعلام زیرسازی متر مربع 7000  / استعلام , استعلام زیرسازی متر مربع 7000 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037501/استعلام-پلاستیک-و-ملامین'>استعلام پلاستیک و ملامین  / استعلام , استعلام پلاستیک و ملامین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037502/استعلام-دیوار-پیش-ساخته-بتنی'>استعلام دیوار پیش ساخته بتنی  / استعلام ,استعلام دیوار پیش ساخته بتنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037503/تعمیرات-اساسی-یک-واحد-از-منازل--'>تعمیرات اساسی یک واحد از منازل ... / استعلام, تعمیرات اساسی یک واحد از منازل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037505/استعلام-ظروف-یکبار-مصرف'>استعلام ظروف یکبار مصرف / استعلام , استعلام ظروف یکبار مصرف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037506/استعلام-ترموکوپل-دابل-نوع-k'>استعلام ترموکوپل دابل نوع k / استعلام, استعلام ترموکوپل دابل نوع k</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037507/استعلام-خرید-تعداد-2200-عدد-فرمون-tortr'>استعلام خرید تعداد 2200 عدد فرمون tortr  / استعلام , استعلام خرید تعداد 2200 عدد فرمون tortr </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037508/استعلام-اجاره-یک-سالن-ورزشی'>استعلام اجاره یک سالن ورزشی  / استعلام ,استعلام اجاره یک سالن ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037509/استعلام-اتوکلاو-مدل-فلش-جدید-23-لیتری'>استعلام اتوکلاو مدل فلش جدید 23 لیتری / استعلام, استعلام اتوکلاو مدل فلش جدید 23 لیتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037510/استعلام-اتومبیل-و-موتورسیکلت'>استعلام اتومبیل و موتورسیکلت / استعلام , استعلام اتومبیل و موتورسیکلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037511/مناقصه-مشارکت-در-ساخت-پروژه-باغ-ویلایی-و-تاسیسات-زیربنایی--'>مناقصه مشارکت در ساخت پروژه باغ ویلایی و تاسیسات زیربنایی... / مناقصه مشارکت در ساخت پروژه باغ ویلایی و تاسیسات زیربنایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037512/استعلام-خرید-دیوار-پوش'>استعلام خرید دیوار پوش  / استعلام ,استعلام خرید دیوار پوش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037514/استعلام-هارد-اینترنال'>استعلام هارد اینترنال  / استعلام، استعلام هارد اینترنال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037515/استعلام-خرید-3000-عدد-کنتور--'>استعلام خرید 3000 عدد کنتور... / استعلام, استعلام خرید 3000 عدد کنتور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037516/استعلام-سنسور-اکسیژن-نوع-اکسید-زیرکنیوم-اکسیژن-آنالایزر'>استعلام سنسور اکسیژن نوع اکسید زیرکنیوم اکسیژن آنالایزر / استعلام, استعلام سنسور اکسیژن نوع اکسید زیرکنیوم اکسیژن آنالایزر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037517/استعلام-مطالعه-و-طراحی-روشنایی-و-تهویه'>استعلام مطالعه و طراحی روشنایی و تهویه  / استعلام ,استعلام مطالعه و طراحی روشنایی و تهویه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037518/استعلام-باطری'>استعلام باطری  / استعلام , استعلام باطری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037519/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری--'>استعلام کامپیوتر و فناوری ..  / استعلام , استعلام کامپیوتر و فناوری .. </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037521/استعلام-کاور-بدون-آستین'>استعلام کاور بدون آستین / استعلام, استعلام کاور بدون آستین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037523/استعلام-هود-موضعی-جوشکاری-موتور-KW-1-1-2800-RPM'>استعلام هود موضعی جوشکاری موتور KW-1.1 2800 RPM / استعلام, استعلام هود موضعی جوشکاری موتور KW-1.1 2800 RPM</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037524/مناقصه-احیاء-و-عمران-موقوفات--'>مناقصه احیاء و عمران موقوفات ... / مناقصه ,مناقصه احیاء و عمران موقوفات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037525/استعلام-شینسل-سینه-بوقلمون'>استعلام شینسل سینه بوقلمون  / استعلام, استعلام شینسل سینه بوقلمون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037526/استعلام-دستگاه-کپی'>استعلام دستگاه کپی  / استعلام , استعلام دستگاه کپی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037527/استعلام-اجرای-سنگ-گرانیت'>استعلام اجرای سنگ گرانیت / استعلام , استعلام اجرای سنگ گرانیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037528/استعلام-رله-دیفرانسیل-ترانس-استیشن-واحد-گازی-با-تغذیه'>استعلام رله دیفرانسیل ترانس استیشن واحد گازی با تغذیه / استعلام, استعلام رله دیفرانسیل ترانس استیشن واحد گازی با تغذیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037529/مناقصه-عمومی-خرید-تجهیزات-برقی-برای-پارکهای-نوبت-سوم'>مناقصه عمومی خرید تجهیزات برقی برای پارکهای  نوبت سوم  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خرید تجهیزات برقی برای پارکهای  نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037530/استعلام-تابلو-سافت-38-کیلووات--'>استعلام تابلو سافت 38 کیلووات ... / استعلام, استعلام تابلو سافت 38 کیلووات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037531/استعلام-اگزوز-فن-قرقره-ای'>استعلام اگزوز فن قرقره ای  / استعلام , استعلام اگزوز فن قرقره ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037532/استعلام-خرید-یو-پی-اس--'>استعلام خرید یو.پی. اس... / استعلام, استعلام خرید یو.پی. اس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037533/استعلام-لوازم-شبکه'>استعلام لوازم شبکه  / استعلام, استعلام لوازم شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037534/استعلام-تهیه-مصالح-و-تجهیز-چاه'>استعلام تهیه مصالح و تجهیز چاه  / استعلام ,استعلام تهیه مصالح و تجهیز چاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037535/استعلام-تبلت-سامسونگ'>استعلام تبلت سامسونگ / استعلام, استعلام تبلت سامسونگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037536/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستا--'>استعلام اجرای طرح هادی روستا... / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037537/استعلام-ذرت-علوفه'>استعلام ذرت علوفه  / استعلام , استعلام ذرت علوفه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037538/استعلام​-چاپگر-لیزری-رنگی'>استعلام​ چاپگر لیزری رنگی / استعلام, استعلام ​چاپگر لیزری رنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037539/استعلام-مقاطع-فلزی-خاص-و--'>استعلام مقاطع فلزی خاص و ... / استعلام ,استعلام مقاطع فلزی خاص و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037540/استعلام-لوازم-التحریر'>استعلام لوازم التحریر / استعلام, استعلام لوازم التحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037542/استعلام-عایق-پشم-سنگ'>استعلام عایق پشم سنگ / استعلام, استعلام عایق پشم سنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037543/استعلام-میز-مدیریتی-و-صندلی-مدیریتی'>استعلام میز مدیریتی و صندلی مدیریتی / استعلام, استعلام صندلی و میز جلو مبلی مدیریتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037544/استعلام-خرید-اسپرم-منجمد-گاو'>استعلام خرید اسپرم منجمد گاو / استعلام, استعلام خرید اسپرم منجمد گاو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037545/استعلام-​برنج-نیم-دانه-5000-کیلو'>استعلام ​برنج نیم دانه 5000 کیلو / استعلام ,استعلام ​برنج نیم دانه 5000 کیلو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037546/مناقصه-نظارت-بر-تخریب-و-نوسازی-ساختمان--'>مناقصه نظارت بر تخریب و نوسازی ساختمان.... / مناقصه, مناقصه نظارت بر  تخریب و نوسازی ساختمان....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037548/استعلام-وینچ-بادی'>استعلام وینچ بادی / استعلام, استعلام وینچ بادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037549/استعلام-کلیدها-و-متعلقات-و--'>استعلام کلیدها و متعلقات و ... / استعلام ,استعلام کلیدها و متعلقات و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037550/استعلام-رفع-نواقص-ساختمان-و-تاسیسات'>استعلام رفع نواقص ساختمان و تاسیسات  / استعلام , استعلام رفع نواقص ساختمان و تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037551/استعلام-ساولن-700-گالن'>استعلام ساولن 700 گالن / استعلام, استعلام ساولن 700 گالن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037553/استعلام-ست-لباس-یک-بار-مصرف-بیمارستانی'>استعلام ست لباس یک بار مصرف بیمارستانی / استعلام,استعلام ست لباس یک بار مصرف بیمارستانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037555/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای--'>استعلام اجرای طرح هادی روستای... / استعلام , استعلام اجرای طرح هادی روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037556/استعلام-دستگاه-هواساز-و--'>استعلام دستگاه هواساز و ...  / استعلام, استعلام دستگاه هواساز و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037558/استعلام-دریچه-چدن-داکتیل'>استعلام دریچه چدن داکتیل / استعلام, استعلام دریچه چدن داکتیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037559/استعلام-دمنده-هوا--'>استعلام دمنده هوا... / استعلام , استعلام دمنده هوا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037560/استعلام-کاتریج-پرینتر'>استعلام کاتریج پرینتر / استعلام , استعلام کاتریج پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037561/استعلام-​دوربین-صوتی-و-تصویر'>استعلام ​دوربین، صوتی و تصویر / استعلام, استعلام ​دوربین، صوتی و تصویر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037562/استعلام-سرجک-به-تعداد-۹۴۰-عدد'>استعلام سرجک به تعداد ۹۴۰ عدد / استعلام ,استعلام سرجک به تعداد ۹۴۰ عدد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037563/استعلام-رله-ها-و-کنتاکتورها-و-متعلقات-مربوطه---'>استعلام رله ها و کنتاکتورها و متعلقات مربوطه  .... / استعلام ، استعلام رله ها و کنتاکتورها و متعلقات مربوطه  ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037564/استعلام-باتری-سیلد'>استعلام باتری سیلد / استعلام ,استعلام باتری سیلد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037565/استعلام-متر-لیزری'>استعلام متر لیزری  / استعلام ,استعلام متر لیزری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037566/استعلام-موتور-DC-و--'>استعلام موتور DC و ... / استعلام ,استعلام موتور DC و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037568/استعلام-چای-ایرانی'>استعلام چای ایرانی / استعلام,استعلام چای ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037569/استعلامUPS-10KVA'>استعلامUPS 10KVA / استعلام , استعلام UPS 10KVA</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037570/مناقصه-احداث-مامورسرا-در--'>مناقصه احداث مامورسرا در ... / مناقصه ,مناقصه احداث مامورسرا در ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037571/استعلام-لوازم-خودرو'>استعلام لوازم خودرو / استعلام , استعلام لوازم خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037572/استعلام-کیس-رایانه-و-هارد'>استعلام کیس رایانه و هارد  / استعلام ,استعلام کیس رایانه و هارد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037573/استعلام-​لایروبی-قنات-قاضی-آباد'>استعلام ​لایروبی قنات قاضی آباد  / استعلام, استعلام ​لایروبی قنات قاضی آباد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036640/مزایده-فروش-یک-واحد-مسکونی-و-دو-باب-مغازه-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک واحد مسکونی و دو باب مغازه نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش یک واحد مسکونی و دو باب مغازه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036641/مزایده-ملک-مسکونی-نوبت-اول'>مزایده ملک مسکونی نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک مسکونی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036642/مزایده-فروش-یکباب-ساختمان-مسکونی-نیمه-ساخته'>مزایده فروش یکباب ساختمان مسکونی نیمه ساخته / مزایده,مزایده فروش یکباب ساختمان مسکونی نیمه ساخته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036643/مزایده-آپارتمان-بخش-نه-مشهد'>مزایده آپارتمان بخش نه مشهد / مزایده,مزایده آپارتمان بخش نه مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036644/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-باغ-مساحت-36095متر'>مزایده ششدانگ یک قطعه باغ مساحت 36095متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه باغ مساحت 36095متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036645/مزایده-سه-دانگ-از-منزل-مسکونی-به-شماره-ملک-بیست-و-دو-فرعی'>مزایده سه دانگ از منزل مسکونی به شماره ملک بیست و دو فرعی / مزایده,مزایده سه دانگ از منزل مسکونی به شماره ملک بیست و دو فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036646/مزایده-فروش-تعداد-6-فقره-املاک-آماده-فروش'>مزایده فروش تعداد 6 فقره املاک آماده فروش / مزایده,مزایده فروش تعداد 6 فقره املاک آماده فروش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036647/مزایده-کوره-رنگ-استاتیک--'>مزایده کوره رنگ استاتیک... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده کوره رنگ استاتیک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036648/مزایده-ملک-مشاع-مساحت-207-متر'>مزایده ملک مشاع مساحت 207 متر / مزایده,مزایده ملک مشاع مساحت 207 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036649/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-225-مترمربع-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 225 مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 225 مترمربع نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036652/مزایده-تعداد-21-قطعه-زمین-با-کاربری-های-مختلف'>مزایده تعداد 21 قطعه زمین با کاربری های مختلف  / مزایده,مزایده تعداد 21 قطعه زمین با کاربری های مختلف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036653/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-پلاک-77286-فرعی'>مزایده دو دانگ مشاع از پلاک 77286 فرعی / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از پلاک 77286 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036654/مزایده-آپارتمان-مساحت-عرصه-82-مترمربع'>مزایده آپارتمان مساحت عرصه 82 مترمربع / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت عرصه 82 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036655/مزایده-فروش-اقلام-ابزارآلات-یدکی'>مزایده فروش اقلام ابزارآلات یدکی / آگهی مزایده , مزایده فروش اقلام ابزارآلات یدکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036656/مزایده-فروش-زمین-و-مغازه-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده فروش زمین و مغازه تجاری نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش زمین و مغازه تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036657/مزایده-اجاره-اراضی-شالیکاری--نوبت-دوم'>مزایده اجاره اراضی شالیکاری... نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده اجاره اراضی شالیکاری... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036659/مزایده-فروش-املاک-مازاد-شهری-و-روستایی-تجدید'>مزایده فروش املاک مازاد شهری و روستایی تجدید / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد شهری و روستایی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036661/مزایده-ششدانگ-اعیان-منزل-مساحت-178-12متر'>مزایده ششدانگ اعیان منزل مساحت 178.12متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اعیان منزل مساحت 178.12متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036664/مزایده-ملک-مساحت-196-مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت 196 مترمربع نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک مساحت 196 مترمربع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036665/مزایده-واگذاری-استیجاری-20-مترمربع-از-آرامستان-باغ-بهشت--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری استیجاری 20 مترمربع از آرامستان باغ بهشت - نوبت دوم / آگهی مزایده، مزایده واگذاری استیجاری 20 مترمربع از آرامستان باغ بهشت - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036667/مزایده-بزرگ-املاک-مازاد-سیستم-بانکی-کشور'>مزایده بزرگ املاک مازاد سیستم بانکی کشور  / مزایده,مزایده بزرگ املاک مازاد سیستم بانکی کشور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036671/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیانی-مساحت-عرصه-199-23متر'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیانی مساحت عرصه 199.23متر  / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیانی مساحت عرصه 199.23متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036672/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-پلاک-ثبتی-مساحت-108-متر'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی مساحت 108 متر / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی مساحت 108 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036673/مزایده-اجناس-مازاد-و-اسقاط--نوبت-دوم'>مزایده اجناس مازاد و اسقاط  - نوبت دوم / مزایده ,مزایده اجناس مازاد و اسقاط  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036674/مزایده-ششدانگ-پلاک-294-فرعی-از-یک-فرعی-138-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک 294 فرعی از یک فرعی 138 اصلی  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 294 فرعی از یک فرعی 138 اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036678/مزایده-ساختمان-مساحت-عرصه-251-87مترمربع'>مزایده ساختمان مساحت عرصه 251.87مترمربع / مزایده,مزایده ساختمان مساحت عرصه 251.87مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036682/مزایده-فروش-18-واحد-مسکونی-از-مجتمع-طلوع-کیش-نوبت-دوم'>مزایده فروش 18 واحد مسکونی از مجتمع طلوع کیش نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش 18 واحد مسکونی از مجتمع طلوع کیش نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036683/مزایده-حدود-50-تن-ضایعات-شامل-آهن-آلات-آلومینیوم-و--'>مزایده حدود 50 تن ضایعات شامل آهن آلات، آلومینیوم و... / آگهی مزایده، مزایده حدود 50 تن ضایعات شامل آهن آلات، آلومینیوم و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036684/مزایده-فروش-بشکه-فلزی-چسب-تاریخ-گذشته-روغن-لیفتراک-و---(نوبت-دوم)'>مزایده فروش بشکه فلزی، چسب تاریخ گذشته، روغن، لیفتراک و ... (نوبت دوم) / مزایده فروش بشکه فلزی، چسب تاریخ گذشته، روغن، لیفتراک و ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036686/مزایده-دو-نهم-مشاع-از-20-سیر-مشاع-از-مدار-20-سهم-قنات-محمودآباد-پلاک-84-اصلی'>مزایده دو نهم مشاع از 20 سیر مشاع از مدار 20 سهم قنات محمودآباد پلاک 84 اصلی / مزایده,مزایده دو نهم مشاع از 20 سیر مشاع از مدار 20 سهم قنات محمودآباد پلاک 84 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036688/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-دو-مساحت-136-50متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه دو مساحت 136.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه دو مساحت 136.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036690/مزایده-دستگاه-سنگ-فرز--'>مزایده دستگاه سنگ فرز... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده دستگاه سنگ فرز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036691/مزایده-سه-دستگاه-خودرو--'>مزایده سه دستگاه  خودرو... / مزایده, مزایده سه دستگاه  خودرو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036692/مزایده-مقدار-1-1-سهم-از-1-5-سهم-مشاع-از-5-سهم-از-پلاک-2-918-مفروز'>مزایده مقدار 1.1 سهم از 1.5 سهم مشاع از 5 سهم از پلاک 2.918 مفروز / مزایده,مزایده مقدار 1.1 سهم از 1.5 سهم مشاع از 5 سهم از پلاک 2.918 مفروز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036696/مزایده-منزل-مسکونی-بخش-9-مشهد-تجدید'>مزایده منزل مسکونی بخش 9 مشهد تجدید  / مزایده,مزایده منزل مسکونی بخش 9 مشهد تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036697/مزایده-فروش-خط-تلفن-همراه'>مزایده فروش خط تلفن همراه  / مزایده, مزایده فروش خط تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036701/مزایده-فروش-لوله-های-مازاد--'>مزایده فروش لوله های مازاد... / مزایده, مزایده فروش لوله های مازاد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036703/مزایده-فروش-اراضی-و-املاک-نقد-و-اقساط-نوبت-دوم'>مزایده فروش اراضی و املاک نقد و اقساط نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش اراضی و املاک نقد و اقساط نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036707/مزایده-فروش-29-تن-پسته-خشک'>مزایده فروش 29 تن پسته خشک / آگهی مزایده ، مزایده فروش 29 تن پسته خشک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036708/مزایده-ششدانگ-اعیان-آپارتمان-مساحت-57-مترمربع'>مزایده ششدانگ اعیان آپارتمان مساحت 57 مترمربع   / مزایده,مزایده ششدانگ اعیان آپارتمان مساحت 57 مترمربع  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036709/مزایده-انواع-ضایعات-قوطی-سازی-و-بسته-بندی--'>مزایده انواع ضایعات قوطی سازی و بسته بندی... / مزایده , مزایده انواع ضایعات قوطی سازی و بسته بندی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036716/مزایده-فروش-یکدستگاه-کامیون-باری-اتاق-چوبی'>مزایده فروش یکدستگاه کامیون باری اتاق چوبی / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه کامیون باری اتاق چوبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036718/مزایده-ملک-بخش-بیست-و-نه-گیلان-نوبت-اول'>مزایده ملک بخش بیست و نه گیلان نوبت اول / مزایده,مزایده ملک بخش بیست و نه گیلان نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036721/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-24-گیلان'>مزایده پلاک ثبتی بخش 24 گیلان / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش 24 گیلان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036723/مزایده-پلاک-160-46-و-ششدانگ-ملک-شماره-266-فرعی'>مزایده پلاک 160/46 و ششدانگ ملک شماره 266 فرعی / مزایده,مزایده پلاک 160/46 و ششدانگ ملک شماره 266 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036724/مزایده-فروش-آهن-آلات-ضایعاتی--آلومینیوم-ضایعاتی--96-11-07'>مزایده فروش آهن آلات ضایعاتی - آلومینیوم ضایعاتی... 96.11.07 / مزایده , مزایده فروش آهن آلات ضایعاتی - آلومینیوم ضایعاتی... 96.11.07</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036727/مزایده-انواع-قطعات-یدکی-مکانیکال-ابزار-دقیق-آزمایشگاه--'>مزایده انواع قطعات یدکی مکانیکال، ابزار دقیق، آزمایشگاه... / مزایده, مزایده انواع قطعات یدکی مکانیکال، ابزار دقیق، آزمایشگاه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036728/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-360-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 360 متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 360 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036732/مزایده-یکباب-خانه-و-محوطه-500-متر'>مزایده یکباب خانه و محوطه 500 متر  / مزایده,مزایده یکباب خانه و محوطه 500 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036734/مزایده-یکقطعه-زمین-بایر-نوبت-اول'>مزایده یکقطعه زمین بایر نوبت اول  / مزایده,مزایده یکقطعه زمین بایر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036737/مزایده-خودروهای-مازاد-بر-نیاز-نوبت-دوم'>مزایده خودروهای مازاد بر نیاز  نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی ، مزایده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036739/مزایده-فروش-سه-دستگاه-از-خودروهای-وانت--'>مزایده فروش سه دستگاه از خودروهای وانت ... / مزایده , مزایده فروش سه دستگاه از خودروهای وانت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036740/مزایده-ملک-باغ-چای-مساحت-270-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک باغ چای مساحت 270 متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک باغ چای مساحت 270 متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036742/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پژو-تیپ-206-5tu'>مزایده یک دستگاه سواری پژو تیپ 206 5tu   / مزایده,مزایده یک دستگاه سواری پژو تیپ 206 5tu </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036743/مزایده-فروش-مقدار-600-تن-بیلت-برنجی-سرب-دار-Ms58'>مزایده فروش مقدار 600 تن بیلت برنجی سرب دار Ms58  / آگهی مزایده ، مزایده فروش مقدار 600 تن بیلت برنجی سرب دار Ms58 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036744/مزایده-یک-باب-مغازه-نوبت-دوم'>مزایده یک باب مغازه  نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده یک باب مغازه نوبت  دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036745/مزایده-4-دانگ-مشاع-از-زمین-مساحت-1200متر'>مزایده 4 دانگ مشاع از زمین مساحت 1200متر  / مزایده,مزایده 4 دانگ مشاع از زمین مساحت 1200متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036746/مزایده-یک-دستگاه-کامیونت-ایسوز'>مزایده یک دستگاه کامیونت ایسوز  / مزایده یک دستگاه کامیونت ایسوز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036748/مزایده-ششدانگ-زمین-بخش-بیست-و-یک-اردبیل'>مزایده ششدانگ زمین بخش بیست و یک اردبیل  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بخش بیست و یک اردبیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036751/مزایده-زمین-مسکونی-مساحت-285-متر-نوبت-اول'>مزایده زمین مسکونی مساحت 285 متر نوبت اول  / مزایده,مزایده زمین مسکونی مساحت 285 متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036754/مزایده-صندلی-گردان--'>مزایده صندلی گردان.... / مزایده,مزایده صندلی گردان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036755/مزایده-زمین-غیر-مسکونی-مساحت-1000متر'>مزایده زمین غیر مسکونی مساحت 1000متر / مزایده,مزایده زمین غیر مسکونی مساحت 1000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036757/مزایده-دو-واحد-مسکونی-مشاع-مساحت-240-متر-مرحله-اول'>مزایده دو واحد مسکونی مشاع مساحت 240 متر مرحله اول  / مزایده,مزایده دو واحد مسکونی مشاع مساحت 240 متر مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036759/مزایده-حق-تملک-اعیانی-پلاک-ثبتی-401-فرعی-از-یک-اصلی'>مزایده حق تملک اعیانی پلاک ثبتی 401 فرعی از یک اصلی  / مزایده,مزایده حق تملک اعیانی پلاک ثبتی 401 فرعی از یک اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036760/مزایده-ضایعات-حاصل-از-برش-ورق-آلیاژی'>مزایده ضایعات حاصل از برش ورق آلیاژی / آگهی مزایده عمومی,مزایده ضایعات حاصل از برش ورق آلیاژی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036764/مزایده-ملک-بخش-9-تبریز-نوبت-اول'>مزایده ملک بخش 9 تبریز نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک بخش 9 تبریز نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036765/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-7-تبریز-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی بخش 7 تبریز نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش 7 تبریز نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036766/مزایده-فروش-دو-پلاک-زمین-و-اجاره-تعدادی-از-اماکن-خود--نوبت-دوم'>مزایده  فروش دو پلاک زمین و اجاره تعدادی از اماکن خود...نوبت دوم  / مزایده  فروش دو پلاک زمین و اجاره تعدادی از اماکن خود...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036770/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-4-تبریز-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی بخش 4 تبریز نوبت اول  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش 4 تبریز نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036774/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-پنج-تبریز-مال-مشاعی'>مزایده پلاک ثبتی بخش پنج تبریز مال مشاعی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش پنج تبریز مال مشاعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036777/مزایده-شش-من-محلی-زمین-کشاورزی-تجدید'>مزایده شش من محلی زمین کشاورزی تجدید / مزایده,مزایده شش من محلی زمین کشاورزی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036782/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-10-تبریز-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی بخش 10 تبریز نوبت اول  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش 10 تبریز نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036783/اصلاحیه-مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی'>اصلاحیه مزایده ششدانگ پلاک ثبتی / اصلاحیه مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036787/مزایده-ملک-عرصه-202-مترمربع-نوبت-اول'>مزایده ملک عرصه 202 مترمربع نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک عرصه 202 مترمربع نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036789/مزایده-عمارت-مسکونی-بخش-سه-نهاوند-نوبت-دوم'>مزایده عمارت مسکونی بخش سه نهاوند نوبت دوم  / مزایده,مزایده عمارت مسکونی بخش سه نهاوند نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036791/مزایده-فروش-بی-سیم-های-قدیمی-تجدید'>مزایده فروش بی سیم های قدیمی تجدید  / تجدید مزایده عمومی ، مزایده فروش بی سیم های قدیمی تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036794/مزایده-ششدانگ-زمین-مسکونی-مزروعی-600-متر'>مزایده ششدانگ زمین مسکونی مزروعی 600 متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مسکونی مزروعی 600 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036799/مزایده-زمین-زراعی-بخش-دو-اموال-غیرمنقول'>مزایده زمین زراعی بخش دو اموال غیرمنقول  / مزایده,مزایده زمین زراعی بخش دو اموال غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036800/مزایده-دستگاه-چاپ-رنگی'>مزایده دستگاه چاپ رنگی / آگهی مزایده اموال منقول و غیرمنقول,مزایده دستگاه چاپ رنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036803/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-1345مترمربع-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 1345مترمربع نوبت اول  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 1345مترمربع نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036804/مزایده-فروش-خودرو-فینیشر-فوکل'>مزایده فروش خودرو فینیشر فوکل / آگهی مزایده, مزایده فروش خودرو فینیشر فوکل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036805/مزاید-فروش-ضایعات-آسانسور'>مزاید فروش ضایعات آسانسور / مزایده، مزاید فروش ضایعات آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036807/مزایده-خانه-و-محوطه-فاقد-سند-مالکیت'>مزایده خانه و محوطه فاقد سند مالکیت / مزایده,مزایده خانه و محوطه فاقد سند مالکیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036811/مزایده-بهره-برداری-از-مجموعه-استخر-و-سونای-سرپوشیده'>مزایده بهره برداری از مجموعه استخر و سونای سرپوشیده / مزایده، مزایده بهره برداری از مجموعه استخر و سونای سرپوشیده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036812/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-محوطه-محصور-290-40متر'>مزایده ششدانگ یک قطعه محوطه محصور 290.40متر / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه محوطه محصور 290.40متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036814/مزایده-اموال-توقیفی'>مزایده اموال توقیفی / مزایده, مزایده اموال توقیفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036815/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-192-89-متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 192.89 متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 192.89 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036816/مزایده-فروش-آهن-آلات-و--'>مزایده فروش آهن آلات و ... / مزایده، مزایده فروش آهن آلات و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036818/مزایده-یک-دستگاه-تولید-فیلتر-هوای-دارای-2-الکتروموتور--'>مزایده یک دستگاه تولید فیلتر هوای دارای 2 الکتروموتور... / مزایده، مزایده یک دستگاه تولید فیلتر هوای دارای 2 الکتروموتور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036819/مزایده-ملک-مساحت-5599-75-متر'>مزایده ملک مساحت 5599.75 متر / مزایده,مزایده ملک مساحت 5599.75 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036820/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پژو-405'>مزایده یک دستگاه سواری پژو 405 / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه سواری پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036821/مزایده-یخچال--'>مزایده یخچال.... / مزایده,مزایده یخچال....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036823/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-320-79متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 320.79متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 320.79متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036825/مزایده-فروش-خودرو-سواری-و-سنگین'>مزایده فروش خودرو سواری و سنگین  / آگهی مزایده ، مزایده فروش خودرو سواری و سنگین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036826/مزایده-یک-دستگاه-پراید-مدل-1388'>مزایده یک دستگاه پراید مدل 1388 / مزایده, مزایده یک دستگاه پراید مدل 1388</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036827/مزایده-پلاک-ثبتی-1-116-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی 1/116 نوبت دوم  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 1/116 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036828/مزایده-واگذاری-غرفه-و-زمین-در-پایانه-ها-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری غرفه و زمین در پایانه ها  نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی ,مزایده واگذاری غرفه و زمین در پایانه ها  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036830/مزایده-واگذاری-اجاره-استخر-یاس-نراقی'>مزایده واگذاری اجاره استخر یاس نراقی / مزایده، مزایده واگذاری اجاره استخر یاس نراقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036831/مزایده-فروش-انواع-مخزن-1000-لیتری-پلاستیکی'>مزایده فروش انواع مخزن 1000 لیتری پلاستیکی / مزایده , مزایده فروش انواع مخزن 1000 لیتری پلاستیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036832/مزایده-آپارتمان-قطعه-ششم-تفکیکی'>مزایده آپارتمان قطعه ششم تفکیکی  / مزایده,مزایده آپارتمان قطعه ششم تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036835/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-142-66متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 142.66متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 142.66متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036836/مزایده-سواری-پژو-405'>مزایده سواری پژو 405  / آگهی مزایده عمومی، مزایده سواری پژو 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036837/مزایده-فروش-2291-اصله-درخت-صنوبر-نوبت-دوم'>مزایده فروش 2291 اصله درخت صنوبر- نوبت دوم  / مزایده, مزایده فروش 2291 اصله درخت صنوبر- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036838/مزایده-اموال-غیرمنقول-شامل-پلاکهای-ثبتی'>مزایده اموال غیرمنقول شامل پلاکهای ثبتی / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول شامل پلاکهای ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036841/مزایده-فروش-خودرو-وانت-نیسان-زامیاد-مدل-1395'>مزایده فروش خودرو وانت نیسان زامیاد مدل 1395  / مزایده , مزایده فروش خودرو وانت نیسان زامیاد مدل 1395 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036842/مزایده-فروش-اقلام-ضایعاتی---نوبت-دوم'>مزایده  فروش اقلام ضایعاتی ... نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده  فروش اقلام ضایعاتی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036843/مزایده-فروش-دو-دستگاه-چاپ-بر-روی-کاشی-و-سرامیک'>مزایده فروش دو دستگاه چاپ بر روی کاشی و سرامیک  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش دو دستگاه چاپ بر روی کاشی و سرامیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036844/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-99-98-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه 99.98 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 99.98 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036845/مزایده-اقلام-کار-کرده-و-ضایعاتی--'>مزایده اقلام کار کرده و ضایعاتی ... / آگهی مزایده پاکتی، مزایده اقلام کار کرده و ضایعاتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036846/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پراید-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه خودرو پراید- نوبت دوم  / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه خودرو پراید- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036849/مزایده-سیم-کارت-به-شماره-09111718501'>مزایده سیم کارت به شماره 09111718501  / آگهی مزایده مال منقول,مزایده سیم کارت به شماره 09111718501 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036850/مزایده-آپارتمان-مسکونی'>مزایده آپارتمان مسکونی / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036851/مزایده-فروش-گلیم-فرش-پشمی--یخچال-فریزر-30-فوت--'>مزایده فروش گلیم فرش پشمی ، یخچال فریزر 30 فوت... / آگهی مزایده و فروش اموال منقول , مزایده فروش گلیم فرش پشمی ، یخچال فریزر 30 فوت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036853/اگهی-مزایده-مجموعه-معدنی-سنگ-آهن'>اگهی مزایده مجموعه معدنی سنگ آهن  / اگهی مزایده , مزایده مجموعه معدنی سنگ آهن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036854/مزایده-فروش-مانتو-دخترانه--تی-شرت-و--'>مزایده فروش مانتو دخترانه - تی شرت و... / مزایده , مزایده فروش مانتو دخترانه - تی شرت و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036855/مزایده-تعدادی-وسائط-نقلیه--'>مزایده تعدادی وسائط نقلیه ... / مزایده ,مزایده تعدادی وسائط نقلیه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036856/مزایده-مغازه-صرافی-مساحت-48-متر-و-آپارتمان-196متر-96-11-7'>مزایده مغازه صرافی مساحت 48 متر و آپارتمان 196متر 96.11.7 / مزایده,مزایده مغازه صرافی مساحت 48 متر و آپارتمان 196متر 96.11.7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036857/مزایده-فروش-تجهیزات-و-دستگاه-های-مربوط-مخازن-CNG-و--'>مزایده فروش تجهیزات و دستگاه های مربوط مخازن CNG و ... / مزایده فروش تجهیزات و دستگاه های مربوط مخازن CNG و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036859/مزایده-یک-قطعه-زمین-ساختمانی-مسکونی-205-70متر'>مزایده یک قطعه زمین ساختمانی مسکونی 205.70متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین ساختمانی مسکونی 205.70متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036860/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-سواری-ریو-LS1500-مدل-1387'>مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری ریو LS1500 مدل 1387  / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری ریو LS1500 مدل 1387 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036861/مزایده-فروش-سواری-پژو-پارس-سفید'>مزایده فروش سواری پژو پارس سفید / مزایده , مزایده فروش سواری پژو پارس سفید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036862/مزایده-واگذاری-جایگاه-CNG-جهت-بهره-برداری-به-صورت-اجاره-ای-تجدید'>مزایده واگذاری جایگاه CNG جهت بهره برداری به صورت اجاره ای- تجدید / تجدید مزایده عمومی, مزایده واگذاری جایگاه CNG جهت بهره برداری به صورت اجاره ای- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036863/مزایده-راس-گاو'>مزایده راس گاو  / آگهی مزایده , مزایده راس گاو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036864/مزایده-یک-قطعه-باغ-مبذر-65-من-زراعی-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه باغ مبذر 65 من زراعی نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه باغ مبذر 65 من زراعی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036866/مزایده-سرقفلی-مغازه-تجاری-مساحت-بیست-و-هشت-متر'>مزایده سرقفلی مغازه تجاری مساحت بیست و هشت متر / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه تجاری مساحت بیست و هشت متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036868/مزایده-واگذاری-نمایندگی-بیمه'>مزایده واگذاری نمایندگی بیمه / مزایده, مزایده واگذاری نمایندگی بیمه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036870/مزایده-ملک-مساحت-1561-78متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت 1561.78متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک مساحت 1561.78متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036872/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-690-32-شامل-اعیانی-سالن-تولید-نایلون'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 690/32 شامل اعیانی سالن تولید نایلون / مزایده اموال غیر منقول,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 690/32 شامل اعیانی سالن تولید نایلون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036873/مزایده-فروش-استدبولت'>مزایده فروش استدبولت / مزایده، مزایده فروش استدبولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036874/مزایده-تمامت-ششدانگ-زمین-مساحت-360-52متر'>مزایده تمامت ششدانگ زمین مساحت 360.52متر / مزایده,مزایده تمامت ششدانگ زمین مساحت 360.52متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036875/مزایده-فروش-اقلام-مستهلک-و-ضایعاتی'>مزایده فروش اقلام مستهلک و ضایعاتی  / مزایده , مزایده فروش اقلام مستهلک و ضایعاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036876/مزایده-زمین-مساحت-135-67مترمربع'>مزایده زمین مساحت 135.67مترمربع  / مزایده,مزایده زمین مساحت 135.67مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036880/مزایده-ششدانگ-زمین-پلاک-ثبتی-669-فرعی'>مزایده ششدانگ زمین پلاک ثبتی 669 فرعی  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین پلاک ثبتی 669 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036881/مزایده-واگذاری-یک-قطعه-زمین-مزروعی--'>مزایده واگذاری یک قطعه زمین مزروعی ... / مزایده,مزایده واگذاری یک قطعه زمین مزروعی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036882/اگهی-مزایده-155-کارتن-کاشی'>اگهی مزایده 155 کارتن کاشی  / آگهی مزایده , مزایده 155 کارتن کاشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036885/مزایده-مغازه-مساحت-20-166مترمربع'>مزایده مغازه مساحت 20.166مترمربع / مزایده,مزایده مغازه مساحت 20.166مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036886/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-پراید-تیپ-صبا'>مزایده یک دستگاه اتومبیل پراید تیپ صبا  / آگهی مزایده,مزایده یک دستگاه اتومبیل پراید تیپ صبا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036887/مزایده-فروش-یک-دستگاه-ون-هیوندای-و--'>مزایده فروش یک دستگاه ون هیوندای و ... / آگهی مزایده عمومی ,مزایده فروش یک دستگاه ون هیوندای و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036888/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-68-73متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 68.73متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 68.73متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036893/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-احداثی-در-زمین-مساحت-64-80متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه احداثی در زمین مساحت 64.80متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه احداثی در زمین مساحت 64.80متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036894/مزایده-واگذاری-مجتمع-تجاری-شهر-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری مجتمع تجاری شهر- نوبت دوم  / آگهی مزایده ، مزایده واگذاری مجتمع تجاری شهر- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036899/مزایده-ششدانگ-منافع-تجاری-و-سرقفلی-مغازه-پلاک-4-فرعی'>مزایده ششدانگ منافع تجاری و سرقفلی مغازه پلاک 4 فرعی  / مزایده,مزایده ششدانگ منافع تجاری و سرقفلی مغازه پلاک 4 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036901/مزایده-ششدانگ-باقی-مانده-ساختمان-به-شماره-پلاک-ثبتی-60-فرعی'>مزایده ششدانگ باقی مانده ساختمان به شماره پلاک ثبتی 60 فرعی  / مزایده,مزایده ششدانگ باقی مانده ساختمان به شماره پلاک ثبتی 60 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036905/مزایده-آلایش-دامی-حاصل-از-ذبح-کشتارگاه'>مزایده آلایش دامی حاصل از ذبح کشتارگاه  / مزایده، مزایده آلایش دامی حاصل از ذبح کشتارگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036907/مزایده-پلاک-ثبتی-212-فرعی-مساحت-80-657متر'>مزایده پلاک ثبتی 212 فرعی مساحت 80.657متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 212 فرعی مساحت 80.657متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036909/مزایده-فروش-اقلام-ضایعاتی-شامل-انواع-قطعات-مازاد-خودروهای-تولیدی-و--96-11-7'>مزایده فروش اقلام ضایعاتی شامل انواع قطعات مازاد خودروهای تولیدی و ...96.11.7 / آگهی مزایده, مزایده فروش اقلام ضایعاتی شامل انواع قطعات مازاد خودروهای تولیدی و ...96.11.7 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036910/مزایده-باغ-مشجر-مساحت-7536متر-نوبت-سوم'>مزایده باغ مشجر مساحت 7536متر نوبت سوم  / مزایده,مزایده باغ مشجر مساحت 7536متر نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036913/مزایده-واگذاری-سه-باب-مغازه-تجاری'>مزایده واگذاری سه باب مغازه تجاری  / مزایده,مزایده واگذاری سه باب مغازه تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036914/مزایده-حمل-متوفی'>مزایده حمل متوفی / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده حمل متوفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036915/مزایده-ساختمان-اداری-سه-نبش-عرصه-831-53-متر'>مزایده ساختمان اداری سه نبش عرصه 831.53 متر  / مزایده,مزایده ساختمان اداری سه نبش عرصه 831.53 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036919/مزایده-واگذاری-امور-بازار-هفتگی-شهر-تجدید'>مزایده واگذاری امور بازار هفتگی شهر- تجدید / تجدید آگهی مزایده, مزایده واگذاری امور بازار هفتگی شهر- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036921/مزایده-میوه-خوری'>مزایده میوه خوری  / اگهی مزایده , مزایده میوه خوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036923/مزایده-7-هکتار-مشاع-از-زمین-مزروعی-آبی-زار'>مزایده 7 هکتار مشاع از زمین مزروعی آبی زار / مزایده,مزایده 7 هکتار مشاع از زمین مزروعی آبی زار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036926/مزایده-انواع-خودرو-و-اقلام-مازاد-و-ضایعاتی'>مزایده  انواع خودرو و اقلام مازاد و ضایعاتی / مزایده,مزایده  انواع خودرو و اقلام مازاد و ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036927/حراج-اجاره-بوفه--'>حراج اجاره بوفه ... / مزایده,حراج اجاره بوفه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036928/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-49-مترمربع'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 49 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 49 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036930/مزایده-یک-دستگاه-آمبولانس-تویوتا'>مزایده یک دستگاه آمبولانس تویوتا  / آگهی مزایده,مزایده  یک دستگاه آمبولانس تویوتا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036931/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-69-38-متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 69.38 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 69.38 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036932/مزایده-سند-مالکیت-دو-باب-آپارتمان-248-20-و-251-05متر'>مزایده سند مالکیت دو باب آپارتمان 248.20 و 251.05متر  / مزایده,مزایده سند مالکیت دو باب آپارتمان 248.20 و 251.05متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036933/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-پژو-405--'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پژو 405 ... / مزایده,مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پژو 405 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036934/مزایده-واگذاری-جمع-آوری-پسماند-خشک-شهری-و-ضایعات--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری جمع آوری پسماند خشک شهری و ضایعات... نوبت دوم / مزایده ,مزایده واگذاری جمع آوری پسماند خشک شهری و ضایعات... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036935/مزایده-دو-باب-آپارتمان-اداری-طبقه-سوم-واحد-شمالی-و-جنوبی'>مزایده دو باب آپارتمان اداری طبقه سوم واحد شمالی و جنوبی / مزایده,مزایده دو باب آپارتمان اداری طبقه سوم واحد شمالی و جنوبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036937/مزایده-واگذاری-مغازه--'>مزایده واگذاری مغازه ... / آگهی مزایده، مزایده واگذاری مغازه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036939/مزایده-فروش-لوازم-ساختمانی-تاسیساتی-ماشین-آلات-و-ضایعات'>مزایده فروش لوازم ساختمانی، تاسیساتی، ماشین آلات و ضایعات  / مزایده فروش لوازم ساختمانی، تاسیساتی، ماشین آلات و ضایعات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036940/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-دویست-مترمربع'>مزایده منزل مسکونی عرصه دویست مترمربع  / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه دویست مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036943/مزایده-واگذاری-انتشارات-دانشجویی-96-11-7'>مزایده واگذاری انتشارات دانشجویی 96.11.7 / آگهی مزایده, مزایده واگذاری انتشارات دانشجویی 96.11.7 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036944/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-6160-69متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 6160.69متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 6160.69متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036945/مزایده-اجاره-جایگاه-های-CNG-شماره-1-و-2-نوبت-دوم'>مزایده اجاره جایگاه های CNG شماره 1 و 2  نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده اجاره جایگاه های CNG شماره 1 و 2  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036947/مزایده-اجرای-تفکیک-زباله--نوبت-دوم'>مزایده اجرای تفکیک زباله - نوبت دوم / مزایده,مزایده اجرای تفکیک زباله - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036948/مزایده-سه-دانگ-از-زیرزمین-مجتمع-مساحت-173-5متر'>مزایده سه دانگ از زیرزمین مجتمع مساحت 173.5متر  / مزایده,مزایده سه دانگ از زیرزمین مجتمع مساحت 173.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036949/مزایده-یک-دستگاه-سواری-سمند-ایکس-7'>مزایده یک دستگاه سواری سمند ایکس 7  / مزایده,مزایده یک دستگاه سواری سمند ایکس 7 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036951/مزایده-دو-قطعه-ملک-15229-و-2050متر'>مزایده دو قطعه ملک 15229 و 2050متر  / مزایده,مزایده دو قطعه ملک 15229 و 2050متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036952/مزایده-اجاره-ماهانه-کافه-کتاب---نوبت-اول-چاپ-دوم'>مزایده اجاره ماهانه کافه کتاب ... نوبت اول  چاپ دوم  / آگهی مزایده عمومی، مزایده اجاره ماهانه کافه کتاب ... نوبت اول  چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036953/مزایده-اجاره-استخر---نوبت-دوم'>مزایده اجاره استخر ... نوبت دوم / مزایده,مزایده اجاره استخر ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036955/مزایده-یک-دستگاه-کمباین-مدل-1394'>مزایده یک دستگاه کمباین مدل 1394 / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه کمباین مدل 1394</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036956/مزایده-ملک-مشاع-مساحت-9-31-مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده ملک مشاع مساحت 9.31 مترمربع نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک مشاع مساحت 9.31 مترمربع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036957/مزایده-واگذاری-باشگاه-ورزشی---'>مزایده واگذاری باشگاه ورزشی .... / آگهی مزایده، مزایده واگذاری باشگاه ورزشی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036960/مزایده-سرقفلی-مغازه-مساحت-شصت-متر'>مزایده سرقفلی مغازه مساحت شصت متر  / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه مساحت شصت متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036961/مزایده-فروش-75-هزار-تن-کنسانتره-سنگ-آهن-تولیدی'>مزایده فروش 75 هزار تن کنسانتره سنگ آهن تولیدی  / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش 75 هزار تن کنسانتره سنگ آهن تولیدی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036962/اگهی-مزایده-خودرو'>اگهی مزایده خودرو  / اگهی مزایده , اگهی مزایده خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036965/مزایده-فروش-خط-تلفن-همراه--'>مزایده فروش خط تلفن همراه ... / مزایده,مزایده فروش خط تلفن همراه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036966/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-28-ناحیه-55-گیلان'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 28 ناحیه 55 گیلان  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 28 ناحیه 55 گیلان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036968/مزایده-9-باب-مغازه-موقوفه--'>مزایده 9 باب مغازه موقوفه... / مزایده, مزایده 9 باب مغازه موقوفه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036970/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-اول-76-55-متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول 76.55 متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول 76.55 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036971/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-405'>مزایده  یک دستگاه خودرو سواری پژو 405  / آگهی مزایده عمومی, مزایده  یک دستگاه خودرو سواری پژو 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036973/مزایده-پلاک-1579-3844-بخش-سه-اهواز'>مزایده پلاک 1579/3844 بخش سه اهواز  / مزایده,مزایده پلاک 1579/3844 بخش سه اهواز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036975/مزایده-ششدانگ-اعیان-آپارتمان-مساحت-57-متر'>مزایده ششدانگ اعیان آپارتمان مساحت 57 متر / مزایده,مزایده ششدانگ اعیان آپارتمان مساحت 57 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036976/مزایده-فروش-لاستیک-رینگ-و--'>مزایده فروش لاستیک رینگ و ... / مزایده , مزایده فروش لاستیک رینگ و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036977/مزایده-یک-دستگاه-مینی-بوس-ایویکو'>مزایده یک دستگاه مینی بوس ایویکو  / آگهی مزایده,مزایده یک دستگاه مینی بوس ایویکو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036978/مزایده-بهره-برداری-از-سالن-ورزشی-خانه-فرهنگ-سنجیده-و--'>مزایده بهره برداری از سالن ورزشی خانه فرهنگ سنجیده و ... / مزایده,مزایده بهره برداری از سالن ورزشی خانه فرهنگ سنجیده و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036979/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-2000-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 2000 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 2000 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036980/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-زانتیا-sx'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری زانتیا sx  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری زانتیا sx </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036981/مزایده-ملک-مساحت-67-57-مترمربع-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 67.57 مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت 67.57 مترمربع نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036982/مزایده-خودروها-و-ماشین-آلات-کارگاهی-مازاد'>مزایده خودروها و ماشین آلات کارگاهی مازاد  / آگهی مزایده، مزایده خودروها و ماشین آلات کارگاهی مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036983/مزایده-ششدانگ-سه-باب-ساختمان-نوبت-اول-غیرمنقول'>مزایده ششدانگ سه باب ساختمان نوبت اول غیرمنقول / مزایده,مزایده ششدانگ سه باب ساختمان نوبت اول غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036985/مزایده-واگذاری-محل-مهدکودک-تجدید-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری محل مهدکودک تجدید نوبت دوم  / مزایده , مزایده واگذاری محل مهدکودک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036986/مزایده-ملک-شماره-ثبتی-2-350-بخش-یک-سمنان'>مزایده ملک شماره ثبتی 2.350 بخش یک سمنان / مزایده,مزایده ملک شماره ثبتی 2.350 بخش یک سمنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036988/مزایده-خودرو-پراید-مرحله-دوم'>مزایده خودرو پراید -مرحله دوم  / آگهی مزایده , مزایده خودرو پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036990/مزایده-یک-دستگاه-کولر-گازی-ال-جی--'>مزایده یک دستگاه کولر گازی ال جی ... / مزایده,مزایده یک دستگاه کولر گازی ال جی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036996/تجدید-مزایده-فروش-تنه-درختان'>تجدید مزایده فروش تنه درختان  / آگهی مزایده عمومی , تجدید مزایده فروش تنه درختان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036997/مزایده-فروش-خودرو-سواری-پژو-405-خاکستری'>مزایده فروش خودرو سواری پژو 405 خاکستری / مزایده, مزایده فروش خودرو سواری پژو 405 خاکستری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036998/مزایده-سه-واحد-آپارتمان-مسکونی-مرحله-اول'>مزایده سه واحد آپارتمان مسکونی مرحله اول / مزایده,مزایده سه واحد آپارتمان مسکونی مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037002/مزایده-ملک-مغازه-مساحت-75-13متر'>مزایده ملک مغازه مساحت 75.13متر / مزایده,مزایده ملک مغازه مساحت 75.13متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037004/مزایده-اجاره-شناور-فردوس-یک'>مزایده اجاره شناور فردوس یک / مزایده,مزایده اجاره شناور فردوس یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037005/مزایده-فروش-خودرو-سواری-هیوندا-اکسنت-1600'>مزایده فروش خودرو سواری هیوندا اکسنت 1600 / مزایده , مزایده فروش خودرو سواری هیوندا اکسنت 1600</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037006/مزایده-یک-دستگاه-نیسان-کمپرسی-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه نیسان کمپرسی- نوبت دوم  / مزایده, مزایده یک دستگاه نیسان کمپرسی- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037007/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-160-متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 160 متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 160 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037008/مزایده-منزل-مسکونی-نوبت-اول-غیرمنقول'>مزایده منزل مسکونی نوبت اول غیرمنقول  / مزایده,مزایده منزل مسکونی نوبت اول غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037009/مزایده-شماره-انتظامی-17ج737-ایران-84-به-شماره-موتور-158361394m'>مزایده شماره انتظامی 17ج737 ایران 84 به شماره موتور 158361394m / مزایده شماره انتظامی 17ج737 ایران 84 به شماره موتور 158361394m</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037011/مزایده-فروش-خودرو-پژو-206'>مزایده فروش خودرو پژو 206 / مزایده , مزایده فروش خودرو پژو 206</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037012/مزایده-پلاک-ثبتی-قطعه-690-تفکیکی'>مزایده پلاک ثبتی قطعه 690 تفکیکی  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی قطعه 690 تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037013/مزایده-کفپوش-پر-تردد-96-11-7'>مزایده کفپوش پر تردد  96.11.7  / آگهی مزایده,مزایده کفپوش پر تردد  96.11.7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037015/مزایده-اجاره-پارکینگ-اغذیه-فروشی---نوبت-دوم'>مزایده اجاره پارکینگ، اغذیه فروشی ... نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره پارکینگ، اغذیه فروشی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037016/مزایده-کابل-مسی-افشان-مسی--'>مزایده کابل مسی افشان مسی... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده کابل مسی افشان مسی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037018/مزایده-زمین-شالیزاری-نوبت-دوم'>مزایده زمین شالیزاری نوبت دوم / مزایده,مزایده زمین شالیزاری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037019/مزایده-زمینی-کاربری-فعلی-صیفی-کاری-مساحت-200-متر'>مزایده زمینی کاربری فعلی صیفی کاری مساحت 200 متر  / مزایده,مزایده زمینی کاربری فعلی صیفی کاری مساحت 200 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037021/مزایده-ششدانگ-خانه-عرصه-665-مترمربع'>مزایده ششدانگ خانه عرصه 665 مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ خانه عرصه 665 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037025/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-142-15متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 142.15متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 142.15متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037026/مزایده-یک-دستگاه-بیل-مکانیکی-چرخ-لاستیکی-هیدرولیکی'>مزایده یک دستگاه بیل مکانیکی چرخ لاستیکی هیدرولیکی  / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه بیل مکانیکی چرخ لاستیکی هیدرولیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037027/مزایده-فروش-واحدهای-تجاری-تجدید-نوبت-دوم'>مزایده فروش واحدهای تجاری تجدید نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش واحدهای تجاری تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037030/مزایده-شش-دانگ-یک-دستگاه-کامیون-کمپرسی--'>مزایده شش دانگ یک دستگاه کامیون کمپرسی ... / مزایده,مزایده شش دانگ یک دستگاه کامیون کمپرسی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037033/مزایده-عرصه-و-اعیان-و-مستحدثات-کارخانه-زمین-مساحت-7-200متر-نوبت-دوم'>مزایده عرصه و اعیان و مستحدثات کارخانه زمین مساحت 7.200متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده عرصه و اعیان و مستحدثات کارخانه زمین مساحت 7.200متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037034/مزایده-یک-فقره-خط-تلفن-همراه'>مزایده یک فقره خط تلفن همراه / مزایده,مزایده یک فقره خط تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037035/مزایده-گاو-تلبسه-تلقیح-شده--'>مزایده گاو تلبسه تلقیح شده... / مزایده, مزایده گاو تلبسه تلقیح شده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037036/مزایده-فروش-املاک-مازاد-بر-نیاز-بانک-کشاورزی'>مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز بانک کشاورزی  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز بانک کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037037/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-پژو-پارس--نوبت-دوم'>مزایده فروش یک دستگاه خودرو پژو پارس  - نوبت دوم / آگهی فراخوان مزایده، مزایده فروش یک دستگاه خودرو پژو پارس - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037038/مزایده-حدود-250-تن-تنه-های-درختان-جنگل-زبان-گنجشک-اقاقیا-و--'>مزایده حدود 250 تن تنه های درختان جنگل، زبان گنجشک، اقاقیا و ... / مزایده حدود 250 تن تنه های درختان جنگل، زبان گنجشک، اقاقیا و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037040/مزایده-فروش-املاک-در-تهران-و-شهرستان-ها-نقد-و-اقساط'>مزایده فروش املاک در تهران و شهرستان ها نقد و اقساط  / مزایده,مزایده فروش املاک در تهران و شهرستان ها نقد و اقساط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037041/مزایده-سهام'>مزایده سهام / آگهی مزایده، مزایده سهام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037044/مزایده-یک-باب-زیرزمین-چاپ-دوم'>مزایده یک باب زیرزمین چاپ دوم  / مزایده ، مزایده یک باب زیرزمین چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037045/مزایده-اجاره-دکه-شماره-4-پارک-شهر--چاپ-دوم'>مزایده اجاره دکه شماره 4 پارک شهر - چاپ دوم / آگهی مزایده, مزایده  اجاره دکه شماره 4 پارک شهر -چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037047/مزایده-فروش-تعدادی-از-اموال-غیرمنقول-تملیکی-استان-اردبیل'>مزایده فروش تعدادی از اموال غیرمنقول تملیکی استان اردبیل  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از اموال غیرمنقول تملیکی استان اردبیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037048/مزایده-اجاره-چهار-باب-غرفه-و-دو-باب-مغازه'>مزایده اجاره چهار باب غرفه و دو باب مغازه / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره چهار باب غرفه و دو باب مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037049/مزایده-فروش-املاک-تملیکی-با-شرایط-ویژه-و-استثنایی'>مزایده فروش املاک تملیکی با شرایط ویژه و استثنایی  / مزایده,مزایده فروش املاک تملیکی با شرایط ویژه و استثنایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037050/مزایده-فروش-سهام'>مزایده فروش سهام  / مزایده ,مزایده فروش سهام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037051/مزایده-فروش-اقلام-مستعمل'>مزایده فروش اقلام مستعمل  / مزایده, مزایده فروش اقلام مستعمل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037054/مزایده-مبل-میز-اداری-چوبی-صندلی-گردان-چرخدار-و--نوبت-دوم'>مزایده  مبل- میز اداری چوبی- صندلی گردان چرخدار و ...نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده  مبل- میز اداری چوبی- صندلی گردان چرخدار و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037056/مزایده-دستگاه-حضور-و-غیاب---نوبت-دوم'>مزایده دستگاه حضور و غیاب ... نوبت دوم / مزایده,مزایده دستگاه حضور و غیاب ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037059/مزایده-ششدانگ-4-باب-واحد-تجاری'>مزایده ششدانگ 4 باب واحد تجاری  / مزایده,مزایده ششدانگ 4 باب واحد تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037061/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-پژو'>مزایده یک دستگاه خودروی پژو  / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی پژو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037062/مزایده-ششدانگ-4-دستگاه-آپارتمان'>مزایده ششدانگ 4 دستگاه آپارتمان / مزایده,مزایده ششدانگ 4 دستگاه آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037065/مزایده-ششدانگ-چهار-دستگاه-آپارتمان-مال-غیرمنقول'>مزایده ششدانگ چهار دستگاه آپارتمان مال غیرمنقول  / مزایده,مزایده ششدانگ چهار دستگاه آپارتمان مال غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037066/مزایده-نصب-و-بهره-برداری-30-عدد-پایه-استرابورد-نوبت-دوم'>مزایده نصب و بهره برداری 30 عدد پایه استرابورد  نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی ,مزایده  نصب و بهره برداری 30 عدد پایه استرابورد  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037067/مزایده-فروش-7-دستگاه-ماشین-آلات-سبک-و-سنگین--'>مزایده فروش 7 دستگاه ماشین آلات سبک و سنگین... / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش 7 دستگاه ماشین آلات سبک و سنگین...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037069/مزایده-ششدانگ-سه-دستگاه-آپارتمان-مسکونی'>مزایده ششدانگ سه دستگاه آپارتمان مسکونی / مزایده,مزایده ششدانگ سه دستگاه آپارتمان مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037070/مزایده-ششدانگ-4-باب-آپارتمان-کلاسه-7260-س-3-و-9001938'>مزایده ششدانگ 4 باب آپارتمان  کلاسه 7260 س 3 و 9001938 / مزایده,مزایده ششدانگ 4 باب آپارتمان  کلاسه 7260 س 3 و 9001938</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037073/مزایده-4-باب-آپارتمان-56-54-و-74-55-و-56-09-و-60-64متر'>مزایده 4 باب آپارتمان 56.54 و 74.55 و 56.09 و 60.64متر / مزایده,مزایده 4 باب آپارتمان 56.54 و 74.55 و 56.09 و 60.64متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037074/مزایده-واگذاری-جهت-بهره-برداری-از-استخر-ایثار-(شهدای-غواص)'>مزایده واگذاری جهت بهره برداری از استخر ایثار (شهدای غواص) / مزایده عمومی، مزایده واگذاری جهت بهره برداری از استخر ایثار (شهدای غواص)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037075/مزایده-چهار-باب-آپارتمان-بخش-12-تهران'>مزایده چهار باب آپارتمان بخش 12 تهران / مزایده,مزایده چهار باب آپارتمان بخش 12 تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037076/مزایده-دو-عدد-پرو-سس-تانک-1-تنی-و-500-لیتری--'>مزایده دو عدد پرو سس تانک 1 تنی و 500 لیتری.... / مزایده ،مزایده دو عدد پرو سس تانک 1 تنی و 500 لیتری....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037077/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-حدود-300-متری'>مزایده یک قطعه زمین به مساحت حدود 300 متری / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین به مساحت حدود 300 متری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037079/مزایده-چهار-دستگاه-آپارتمان-74-45-و-75-48-و-56-09-و-60-54متر-غیرمنقول'>مزایده چهار دستگاه آپارتمان 74.45 و 75.48 و 56.09 و 60.54متر غیرمنقول  / مزایده,مزایده چهار دستگاه آپارتمان 74.45 و 75.48 و 56.09 و 60.54متر غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037080/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-مزروعی'>مزایده ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037081/مزایده-4-باب-آپارتمان-قطعه-41-و-42-و-43-و-44-تفکیکی'>مزایده 4 باب آپارتمان قطعه 41 و 42 و 43 و 44 تفکیکی / مزایده,مزایده 4 باب آپارتمان قطعه 41 و 42 و 43 و 44 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037083/مزایده-کولر-گازی-کباب-پز-صندلی--'>مزایده کولر گازی، کباب پز، صندلی... / مزایده, مزایده کولر گازی، کباب پز، صندلی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037084/مزایده-اموال-غیرمنقول-شامل-پلاک-ثبتی'>مزایده اموال غیرمنقول شامل پلاک ثبتی / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول شامل پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037085/مزایده-یک-دستگاه-آپارتمان-به-مساحت-90-78-مترمربع'>مزایده یک دستگاه آپارتمان به مساحت 90/78 مترمربع / مزایده,مزایده یک دستگاه آپارتمان به مساحت 90/78 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037090/مزایده-ملک-بخش-16-ثبت-قائمشهر-نوبت-اول'>مزایده ملک بخش 16 ثبت قائمشهر نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک بخش 16 ثبت قائمشهر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037091/مزایده-پلاک-84-فرعی-از-یک-اصلی'>مزایده پلاک 84 فرعی از یک اصلی / مزایده,مزایده پلاک 84 فرعی از یک اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037097/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-77000-00-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 77000.00 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 77000.00 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037098/استعلام-اجاره-بیلبورد-ـ-پل-هوایی--'>استعلام اجاره بیلبورد ـ پل هوایی ... / استعلام ,استعلام اجاره بیلبورد ـ پل هوایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037100/فراخوان-واگذاری-اجاره-مکان-پارکینگ'>فراخوان واگذاری اجاره مکان پارکینگ / آگهی فراخوان عمومی شرکت در استعلام قیمت، فراخوان واگذاری اجاره مکان پارکینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037101/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-زانتیا---(نوبت-دوم)'>مزایده فروش یک دستگاه خودرو زانتیا ... (نوبت دوم) / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه خودرو زانتیا ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037575/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن  / استعلام ,استعلام لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037577/استعلام-خرید-رایانه-و-تلفن-بی-سیم'>استعلام خرید رایانه و تلفن بی سیم / استعلام , استعلام خرید رایانه و تلفن بی سیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037578/استعلام-خرید-اتصالات-چدنی-و-فولادی'>استعلام خرید اتصالات چدنی و فولادی / استعلام , استعلام خرید اتصالات چدنی و فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037579/استعلام-درآیو-میکرومستر'>استعلام درآیو میکرومستر / استعلام, استعلام درآیو میکرومستر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037580/استعلام-الکتروپمپ'>استعلام الکتروپمپ  / استعلام ,استعلام الکتروپمپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037581/مناقصه-خرید-111-دستگاه-ایستگاه-گاز'>مناقصه خرید 111 دستگاه ایستگاه گاز  / مناقصه خرید 111 دستگاه ایستگاه گاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037582/استعلام-رستریکتور-ونت-و-بالانسینگ-ولو'>استعلام رستریکتور ونت و بالانسینگ ولو / استعلام, استعلام رستریکتور ونت و بالانسینگ ولو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037584/استعلام-خرید-نصب-و-راه-اندازی-و-آموزش'>استعلام خرید، نصب و راه اندازی و آموزش / استعلام, استعلام خرید، نصب و راه اندازی و آموزش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037585/استعلام-صدور-بیمه-نامه-شخص-ثالث'>استعلام صدور بیمه نامه شخص ثالث / استعلام,استعلام صدور بیمه نامه شخص ثالث</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037586/استعلام-تهیه-و-نصب-درب-ریلی'>استعلام تهیه و نصب درب ریلی / استعلام , استعلام تهیه و نصب درب ریلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037587/استعلام-خرید-دیوار-پوش-و-کف-پوش-اتاق'>استعلام خرید دیوار پوش و کف پوش اتاق  / استعلام , استعلام خرید دیوار پوش و کف پوش اتاق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037588/استعلام-رله-ها-و-کنتاکتورها-و-متعلقات--'>استعلام رله ها و کنتاکتورها و متعلقات.... / استعلام ,استعلام رله ها وکنتاکتورها و متعلقات....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037589/استعلام-کنتاکتور-و-دیسکانتکت-فیوز--'>استعلام کنتاکتور و دیسکانتکت فیوز.... / استعلام , استعلام کنتاکتور و دیسکانتکت فیوز....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037590/استعلام-دامیبار-کامل'>استعلام دامیبار کامل / استعلام ,استعلام دامیبار کامل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037591/استعلام-​​دستگاه-نانوتراپ'>استعلام ​​دستگاه نانوتراپ  / استعلام, استعلام ​​دستگاه نانوتراپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037593/استعلام-اجاق-گاز-۵-شعله'>استعلام اجاق گاز ۵ شعله  / استعلام ,استعلام اجاق گاز ۵ شعله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037594/استعلام-هزینه-رنگ-کاری-و-نقاشی'>استعلام هزینه رنگ کاری و نقاشی  / استعلام, استعلام هزینه رنگ کاری و نقاشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037595/استعلام-لوله-و-فلنج-و-اتصالات-پلی-اتیلن'>استعلام لوله و فلنج و اتصالات پلی اتیلن  / استعلام, استعلام لوله و فلنج و اتصالات پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037597/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستا--'>استعلام اجرای طرح هادی روستا... / استعلام ,استعلام اجرای طرح هادی روستا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037598/استعلام-کابل-تفلونی-شیلدار-نسوز'>استعلام کابل تفلونی شیلدار نسوز / استعلام , استعلام کابل تفلونی شیلدار نسوز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037599/استعلام-قطره-گیر-کولینگ-تاور'>استعلام قطره گیر کولینگ تاور / استعلام, استعلام قطره گیر کولینگ تاور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037600/استعلام-خرید-33000-عدد-جاسوئیچی'>استعلام خرید 33000 عدد جاسوئیچی  / استعلام,استعلام خرید 33000 عدد جاسوئیچی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037601/استعلام-کابل-تفلونی-شیلدار-نسوز'>استعلام کابل تفلونی شیلدار نسوز / استعلام , استعلام کابل تفلونی شیلدار نسوز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037602/استعلام-خرید-لوازم-لینک-رادیویی'>استعلام خرید لوازم لینک رادیویی / استعلام ,استعلام خرید لوازم لینک رادیویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037603/فراخوان-اجرای-عملیات-خط-انتقال-فاضلاب-نگین'>فراخوان اجرای عملیات خط انتقال فاضلاب نگین / فراخوان اجرای عملیات خط انتقال فاضلاب نگین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037605/استعلام-ورق-آلومینیوم'>استعلام ورق آلومینیوم  / استعلام ورق آلومینیوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037606/استعلام-پروژکتور'>استعلام پروژکتور  / استعلام,استعلام پروژکتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037607/استعلام-گازفریون-22'>استعلام گازفریون 22  / استعلام, استعلام گازفریون 22 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037609/استعلام-نوار-نوری-آفتاب-و-مهتاب--'>استعلام نوار نوری آفتاب و مهتاب... / استعلام نوار نوری آفتاب و مهتاب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037610/استعلام-رله-ها-و-کنتاکتور-ها-و-متعلقات'>استعلام رله ها و کنتاکتور ها و متعلقات / استعلام , استعلام رله ها و کنتاکتور ها و متعلقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037611/استعلام-تهیه-مصالح-و-تکمیل-ساختمان'>استعلام تهیه مصالح و تکمیل ساختمان / استعلام ,استعلام تهیه مصالح و تکمیل ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037612/مناقصه-پروژه-بهسازی-وآسفالت-راههای-روستایی'>مناقصه پروژه بهسازی وآسفالت راههای روستایی / مناقصه پروژه بهسازی وآسفالت راههای روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037613/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستا--'>استعلام اجرای طرح هادی روستا... / استعلام ,استعلام اجرای طرح هادی روستا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037616/فراخوان-خاکبرداری-٬زیر-سازی--مرمت-و-آسفالت'>فراخوان خاکبرداری ٬زیر سازی - مرمت و آسفالت  / فراخوان خاکبرداری ٬زیر سازی - مرمت و آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037617/استعلام-جرثقیل'>استعلام جرثقیل / استعلام , استعلام جرثقیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037618/استعلام-تاسیسات-و-مصالح--'>استعلام تاسیسات و مصالح... / استعلام, استعلام تاسیسات و مصالح...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037619/استعلام-رله-ها-و-کنتاکتورها-و-متعلقات-مربوطه--'>استعلام رله ها و کنتاکتورها و متعلقات مربوطه... / استعلام, استعلام رله ها و کنتاکتورها و متعلقات مربوطه..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037620/استعلام-کود-کمپوست-مقدار-5-تن-هوموس--'>استعلام کود کمپوست مقدار 5 تن هوموس ... / استعلام, استعلام کود کمپوست مقدار 5 تن هوموس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037622/مناقصه-پروژه-بهسازی-وآسفالت-راههای-روستایی'>مناقصه پروژه بهسازی وآسفالت راههای روستایی / مناقصه پروژه بهسازی وآسفالت راههای روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037623/استعلام-چای-عطا'>استعلام چای عطا / استعلام ,استعلام چای عطا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037625/استعلام-خرید-6-عدد-لامپ-پروژکتور'>استعلام خرید 6 عدد لامپ پروژکتور  / استعلام, استعلام خرید 6 عدد لامپ پروژکتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037626/استعلام-hdd-2tb-silicin'>استعلام hdd 2tb silicin / استعلام ,استعلام hdd 2tb silicin</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037627/استعلام-سیم-بکسل-مغز-فولادی--'>استعلام سیم بکسل مغز فولادی ... / استعلام,استعلام سیم بکسل مغز فولادی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037628/استعلام-اجرای-عملیات-ابخیزداری'>استعلام اجرای عملیات ابخیزداری / استعلام , استعلام اجرای عملیات ابخیزداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037629/استعلام-کمد-دیواری'>استعلام کمد دیواری  / استعلام ,استعلام کمد دیواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037630/مناقصه-نگهداری-تعمیرات-بازسازی-مقاوم-سازی-خطوط-شبکه-ها'>مناقصه نگهداری تعمیرات بازسازی مقاوم سازی خطوط شبکه ها / مناقصه نگهداری تعمیرات بازسازی مقاوم سازی خطوط شبکه ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037632/استعلام-کابل-کشی-و-واگذاری-برق-DC'>استعلام کابل کشی و واگذاری برق DC  / استعلام, استعلام کابل کشی و واگذاری برق DC </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037633/استعلام-خرید-کیس-رایانه-و--'>استعلام خرید کیس رایانه و ... / استعلام ,استعلام خرید کیس رایانه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037634/استعلام-چای'>استعلام چای  / استعلام ,استعلام چای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037636/استعلام-عملیات-راهداری-و-راهداری-زمستان'>استعلام عملیات راهداری و راهداری زمستان / استعلام ,استعلام عملیات راهداری و راهداری زمستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037637/استعلام-بازسازی-ساختمانهای-نگهبانی'>استعلام بازسازی ساختمانهای نگهبانی / استعلام , استعلام بازسازی ساختمانهای نگهبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037639/استعلام-پرده-زبرا'>استعلام پرده زبرا / استعلام , استعلام پرده زبرا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037640/استعلام-تهیه-و-نصب-کشسانی-و-تابل--'>استعلام تهیه و نصب کشسانی و تابل... / استعلام ,استعلام تهیه و نصب کشسانی و تابل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037641/مناقصه-انجام-عملیات-خدمات-مهندسی-خرید-تجهیزات-و-نصب-و--'>مناقصه انجام عملیات خدمات مهندسی، خرید تجهیزات و نصب و... / مناقصه انجام عملیات خدمات مهندسی، خرید تجهیزات و نصب و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037642/فراخوان-طرح-آبرسانی'>فراخوان طرح آبرسانی  / فراخوان, فراخوان طرح آبرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037643/استعلام-​​لوازم-خودرو'>استعلام ​​لوازم خودرو / استعلام, استعلام ​​لوازم خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037645/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستا--'>استعلام اجرای طرح هادی روستا... / استعلام ,استعلام اجرای طرح هادی روستا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037646/استعلام-کوپلر-الکتروفیوژن-پلی-اتیلن'>استعلام کوپلر الکتروفیوژن پلی اتیلن / استعلام , استعلام کوپلر الکتروفیوژن پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037647/استعلام-لپ-تاپ'>استعلام لپ تاپ / استعلام ,استعلام لپ تاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037650/مناقصه-انجام-عملیات-خدمات-مهندسی-خرید-تجهیزات-و-نصب---'>مناقصه انجام عملیات خدمات مهندسی، خرید تجهیزات و نصب .... / مناقصه ,مناقصه انجام عملیات خدمات مهندسی، خرید تجهیزات و نصب ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037651/استعلام-تعمیرات-ساختمانی'>استعلام تعمیرات ساختمانی  / استعلام ,استعلام تعمیرات ساختمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037652/استعلام-آنژیوکت'>استعلام آنژیوکت / استعلام , استعلام آنژیوکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037653/استعلام-باطری-ups-و-شارژر-باطری--'>استعلام باطری ups و شارژر باطری ... / استعلام,استعلام باطری ups و شارژر باطری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037654/استعلام-کیت-کامل-ترمز-و-مجموعه-تنظیم-بار'>استعلام کیت کامل ترمز و مجموعه تنظیم بار  / استعلام , استعلام کیت کامل ترمز و مجموعه تنظیم بار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037655/مناقصه-ایجاد-سیستم-مدیریت-انرژی--'>مناقصه ایجاد سیستم مدیریت انرژی.... / مناقصه, مناقصه ایجاد سیستم مدیریت انرژی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037656/استعلام-تلفن-کننده-سیم-کارتی--'>استعلام تلفن کننده سیم کارتی... / استعلام, استعلام تلفن کننده سیم کارتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037659/استعلام-نگهداری-و-سرویس-روشنایی'>استعلام نگهداری و سرویس روشنایی  / استعلام ,استعلام نگهداری و سرویس روشنایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037660/استعلام-خرید-تجهیزات-اداری-پلیس-راههای--'>استعلام خرید تجهیزات اداری پلیس راههای... / استعلام, استعلام خرید تجهیزات اداری پلیس راههای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037663/استعلام-تهیه-مصالح-و-تعویض-و-افزایش'>استعلام تهیه مصالح و تعویض و افزایش / استعلام ,استعلام تهیه مصالح و تعویض و افزایش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037666/استعلام-پودر-لباسشویی-دستی-دریا'>استعلام پودر لباسشویی دستی دریا  / استعلام ,استعلام پودر لباسشویی دستی دریا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037667/استعلام-خرید-یراق-آلات-فیبر-نوری'>استعلام خرید یراق آلات فیبر نوری  / استعلام ,استعلام خرید یراق آلات فیبر نوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037668/مناقصه-تعمیرات-قرنیز-وابنیه-پلها'>مناقصه تعمیرات قرنیز وابنیه پلها     / مناقصه تعمیرات قرنیز وابنیه پلها    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037669/استعلام-درب-اتوماتیک-با-شیشه-سکوریت'>استعلام درب اتوماتیک با شیشه سکوریت  / استعلام ,استعلام درب اتوماتیک با شیشه سکوریت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037672/استعلام-سرویس-و-اورهال-پستهای-برق-(ترانسقورماتور)'>استعلام سرویس و اورهال پستهای برق (ترانسقورماتور) / استعلام,استعلام سرویس و اورهال پستهای برق (ترانسقورماتور)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037673/استعلام-مبارزه-با-آفات-و-جوانه-خوار-بل--'>استعلام مبارزه با آفات و جوانه خوار بل...  / استعلام , استعلام مبارزه با آفات و جوانه خوار بل... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037674/استعلام-سرسمپلر--'>استعلام سرسمپلر... / استعلام , استعلام سرسمپلر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037675/اصلاحیه-واگذاری-امور-تاسیسات-شبکه-بهداشت-و-درمان-بوکان'>اصلاحیه واگذاری امور تاسیسات شبکه بهداشت و درمان بوکان     / اصلاحیه واگذاری امور تاسیسات شبکه بهداشت و درمان بوکان    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037676/استعلام-خرید-۷-دستگاه-دوربین-صنعتی'>استعلام خرید ۷ دستگاه دوربین صنعتی  / استعلام ,استعلام خرید ۷ دستگاه دوربین صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037678/استعلام-خاکبرداری-و-خاکریزی-و--'>استعلام خاکبرداری و خاکریزی و ... / استعلام, استعلام خاکبرداری و خاکریزی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037679/استعلام-باطری-جهت-برق-خورشیدی'>استعلام باطری جهت برق خورشیدی / استعلام , استعلام باطری جهت برق خورشیدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037681/استعلام-کتاب'>استعلام کتاب / استعلام, استعلام کتاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037682/استعلام-اتوماسیون-بیسیم'>استعلام اتوماسیون بیسیم  / استعلام ,استعلام اتوماسیون بیسیم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037683/استعلام​-صفحه-نمایش'>استعلام​ صفحه نمایش / استعلام ,استعلام ​صفحه نمایش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037686/استعلام-ایستگاه-کنترل-مرکزی-نیمه--'>استعلام ایستگاه کنترل مرکزی نیمه ... / استعلام,استعلام ایستگاه کنترل مرکزی نیمه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037687/استعلام-تهیه-مصالح-غیر-از-ترانس'>استعلام تهیه مصالح غیر از ترانس / استعلام , استعلام تهیه مصالح غیر از ترانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037688/استعلام-خرید-تجهیزات-کنترل-تردد-بندر'>استعلام خرید تجهیزات کنترل تردد بندر  / استعلام ,استعلام خرید تجهیزات کنترل تردد بندر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037689/استعلام-تعمیرات-کلی-خودروهای-اداره-کل--'>استعلام تعمیرات کلی خودروهای اداره کل... / استعلام, استعلام تعمیرات کلی خودروهای اداره کل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037690/استعلام-زغال-کک-96--26000-کیلوگرم'>استعلام زغال کک 96%، 26000 کیلوگرم / استعلام , استعلام زغال کک 96%، 26000 کیلوگرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037691/استعلام-خدمات-پروژه-ساماندهی-فیزیکی-و--'>استعلام خدمات پروژه ساماندهی فیزیکی و ...  / استعلام ,استعلام خدمات پروژه ساماندهی فیزیکی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037694/استعلام​-برگزاری-همایش-تجلیل-از-نمونه'>استعلام​ برگزاری همایش تجلیل از نمونه / استعلام ,استعلام برگزاری همایش تجلیل از نمونه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037695/استعلام-تعمیرات-ساختمان'>استعلام تعمیرات ساختمان / استعلام ,استعلام تعمیرات ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037696/استعلام-کارت-مرکز-تلفن'>استعلام کارت مرکز تلفن  / استعلام ,استعلام کارت مرکز تلفن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037697/استعلام-خیارشور'>استعلام خیارشور  / استعلام, استعلام خیارشور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037698/استعلام-کیس-کامپیوتر'>استعلام کیس کامپیوتر  / استعلام,استعلام کیس کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037699/استعلام-تهیه-مصالح-و-اجرای-پارکینگ-سبک'> استعلام تهیه مصالح و اجرای پارکینگ سبک / استعلام , استعلام تهیه مصالح و اجرای پارکینگ سبک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037700/استعلام-آند-و-مفصل'>استعلام آند و مفصل / استعلام,استعلام آند و مفصل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037701/استعلام​-تامین-خودروی-مورد-نیاز'>استعلام​ تامین خودروی مورد نیاز / استعلام, استعلام تامین خودروی مورد نیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037703/استعلام-اتومبیل-و-موتورسیکلت'>استعلام اتومبیل و موتورسیکلت  / استعلام,استعلام اتومبیل و موتورسیکلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037704/استعلام-مانیتور-اسکنر-و-سوئیچ'>استعلام مانیتور، اسکنر و سوئیچ  / استعلام ,استعلام مانیتور، اسکنر و سوئیچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037706/استعلام-خرید-و-اجرای-چمن-مصنوعی'>استعلام خرید و اجرای چمن مصنوعی / استعلام,استعلام خرید و اجرای چمن مصنوعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037707/استعلام-رب-گوجه-فرنگی'>استعلام رب گوجه فرنگی / استعلام,استعلام رب گوجه فرنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037708/استعلام-گیره-پوشه-فلزی'>استعلام گیره پوشه فلزی / استعلام , استعلام گیره پوشه فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037709/استعلام-برگزاری-2-دوره-آموزشی-طراحی--'>استعلام برگزاری 2 دوره آموزشی طراحی ... / استعلام,استعلام برگزاری 2 دوره آموزشی طراحی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037710/استعلام-سرویس-و-تعمیرات-روشنایی-ساختمان---'>استعلام سرویس و تعمیرات روشنایی ساختمان .... / استعلام ,استعلام سرویس و تعمیرات روشنایی ساختمان ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037711/استعلام-​تجهیزات-امنیتی'>استعلام ​تجهیزات امنیتی / استعلام , استعلام ​تجهیزات امنیتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037712/استعلام-کامپیوتر'>استعلام کامپیوتر  / استعلام ,استعلام کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037713/استعلام-رنگ-آمیزی-قرقره-های-کابل-و-پیچ'>استعلام رنگ آمیزی قرقره های کابل و پیچ  / استعلام, استعلام رنگ آمیزی قرقره های کابل و پیچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037716/مناقصه-بهسازی-و-آسفالت-راه-روستایی'>مناقصه بهسازی و آسفالت راه روستایی / آگهی مناقصه, مناقصه بهسازی و آسفالت راه روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037717/استعلام-تعمیرات-اساسی-و-عایق-رطوبتی'>استعلام تعمیرات اساسی و عایق رطوبتی  / استعلام, استعلام تعمیرات اساسی و عایق رطوبتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037718/استعلام-سه-آیتم-ورق-فولادی-گالوانیزه'>استعلام سه آیتم ورق فولادی گالوانیزه  / استعلام ,استعلام سه آیتم ورق فولادی گالوانیزه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037719/استعلام-تامین-مواد-مصرفی-آزمایشگاه'>استعلام تامین مواد مصرفی آزمایشگاه / استعلام,استعلام تامین مواد مصرفی آزمایشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037720/استعلام-ملزومات-نقلیه'>استعلام ملزومات نقلیه / استعلام,استعلام ملزومات نقلیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037721/استعلام-لوازم-صوتی-سالن-آمفی-تئاتر'>استعلام لوازم صوتی سالن آمفی تئاتر / استعلام, استعلام لوازم صوتی سالن آمفی تئاتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037722/استعلام-توری-فنس-مفتولی-گالوانیزه'>استعلام توری فنس مفتولی گالوانیزه / استعلام , استعلام توری فنس مفتولی گالوانیزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037723/مناقصه-خرید-و-راه-اندازی-دو-دستگاه-آسانسور--'>مناقصه خرید و راه اندازی دو دستگاه آسانسور ... / مناقصه عمومی, مناقصه خرید و راه اندازی دو دستگاه آسانسور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037725/استعلام-خرید-انواع-فیوز-کات-اوت'>استعلام خرید انواع فیوز کات اوت / استعلام ,استعلام خرید انواع فیوز کات اوت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037726/استعلام​-چاپگر-HP-2035'>استعلام​ چاپگر HP 2035 / استعلام, استعلام​ چاپگر HP 2035</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037727/استعلام-​برگزاری-تور-نمایشگاهی'>استعلام ​برگزاری تور نمایشگاهی / استعلام, استعلام ​برگزاری تور نمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037728/استعلام-کمربند-چرم'>استعلام کمربند چرم  / استعلام,استعلام کمربند چرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037730/استعلام-الکتروپمپ'>استعلام الکتروپمپ  / استعلام ,استعلام الکتروپمپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037731/مناقصه-عملیات-بهسازی-و-آسفالت-راههای-روستایی--'>مناقصه عملیات بهسازی و آسفالت راههای روستایی ... / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات بهسازی و آسفالت راههای روستایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037732/استعلام-خرید-تارگت-طلا'>استعلام خرید تارگت طلا / استعلام , استعلام خرید تارگت طلا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037733/مناقصه-انجام-خدمات-جابه-جایی-چیدمان-بارگیری-و--'>مناقصه انجام خدمات جابه جایی، چیدمان، بارگیری و ... / مناقصه انجام خدمات جابه جایی، چیدمان، بارگیری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037734/استعلام-خرید-کلید-فشار-ضعیف-حرارتی--'>استعلام خرید کلید فشار ضعیف، حرارتی... / استعلام ,استعلام خرید کلید فشار ضعیف، حرارتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037735/استعلام-پرینتر-چک-مدل-olivitti-rr2-plus'>استعلام پرینتر چک مدل olivitti rr2 plus / استعلام,استعلام پرینتر چک مدل olivitti rr2 plus</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037736/استعلام-برگزاری-دوره-بازاریابی-فرش'>استعلام برگزاری دوره بازاریابی فرش  / استعلام , استعلام برگزاری دوره بازاریابی فرش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037738/استعلام-قند-شکسته'>استعلام قند شکسته  / استعلام,استعلام قند شکسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037740/استعلام-دیوارهای-پیش-ساخته-بتنی'>استعلام دیوارهای پیش ساخته بتنی / استعلام, استعلام دیوارهای پیش ساخته بتنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037741/استعلام-الکتروپمپ'>استعلام الکتروپمپ  / استعلام ,استعلام الکتروپمپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037742/استعلام-باتری-UPS'>استعلام باتری UPS / استعلام , استعلام باتری UPS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037743/استعلام-خدمات'>استعلام خدمات / استعلام,استعلام خدمات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037744/استعلام-خرید-کانتر-MTB'>استعلام خرید کانتر MTB  / استعلام,استعلام خرید کانتر MTB </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037746/استعلام-تعمیر-و-مرمت-و-بازسازی-کامل'>استعلام تعمیر و مرمت و بازسازی کامل / استعلام ,استعلام تعمیر و مرمت و بازسازی کامل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037747/استعلام-تهیه-و-اجرای-ایزوگام'>استعلام تهیه و اجرای ایزوگام / استعلام ,استعلام تهیه و اجرای ایزوگام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037748/مناقصه-بهسازی-و-آسفالت-راه-روستایی'>مناقصه بهسازی و آسفالت راه روستایی / آگهی مناقصه, مناقصه بهسازی و آسفالت راه روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037750/استعلام-قیمت-فنس-کشی'>استعلام قیمت فنس کشی / استعلام , استعلام قیمت فنس کشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037751/استعلام-تابلوی-سردرب-مراکز--'>استعلام تابلوی سردرب مراکز ... / استعلام,استعلام تابلوی سردرب مراکز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037752/استعلام-دوربین-پاناسونیک-و-کابل-شبکه'>استعلام دوربین پاناسونیک و کابل شبکه / استعلام,استعلام دوربین پاناسونیک و کابل شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037754/استعلام-اجرای-طرح-هادی'>استعلام اجرای طرح هادی  / استعلام , استعلام اجرای طرح هادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037755/استعلام-اجرای-سیستم-گرمایشی-مامور-سرا'>استعلام اجرای سیستم گرمایشی مامور سرا / استعلام ,استعلام اجرای سیستم گرمایشی مامور سرا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037756/استعلام-دکل-مخابراتی-مهاری-با-قاعده-G4'>استعلام دکل مخابراتی مهاری با قاعده G4 / استعلام,استعلام دکل مخابراتی مهاری با قاعده G4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037757/استعلام-دروازه-فوتسال-طرح-جدید-با-لوله'>استعلام دروازه فوتسال طرح جدید با لوله / استعلام, استعلام دروازه فوتسال طرح جدید با لوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037758/استعلام-دو-دستگاه-بوشینگ-خازنی-100'>استعلام دو دستگاه بوشینگ خازنی 100 / استعلام ,استعلام دو دستگاه بوشینگ خازنی 100</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037760/استعلام-عملیات-مدیریت-هرزآب'>استعلام عملیات مدیریت هرزآب / استعلام ,استعلام عملیات مدیریت هرزآب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037762/استعلام-الکتروپمپ--'>استعلام الکتروپمپ ... / استعلام,استعلام الکتروپمپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037763/استعلام-یک-دستگاه-GrandStream-GXP1625'>استعلام یک دستگاه GrandStream GXP1625 / استعلام,استعلام یک دستگاه GrandStream GXP1625</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037764/استعلام-انجام-خدمات-مربوط-به-همسطح-سازی-منهولهای-فاضلاب-شهر--'>استعلام انجام خدمات مربوط به همسطح سازی منهولهای فاضلاب شهر... / استعلام , استعلام انجام خدمات مربوط به همسطح سازی منهولهای فاضلاب شهر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037765/استعلام-صندلی-چرخدار'>استعلام صندلی چرخدار  / استعلام, استعلام صندلی چرخدار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037766/استعلام-بخاری-جت-فن'>استعلام بخاری جت فن  / استعلام ,استعلام بخاری جت فن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037768/استعلام-جیره-بهداشتی-مردانه'>استعلام جیره بهداشتی مردانه  / استعلام، استعلام جیره بهداشتی مردانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037770/استعلام-تهیه-مصالح-و-اجرای-خط'>استعلام تهیه مصالح و اجرای خط  / استعلام, استعلام تهیه مصالح و اجرای خط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037771/مناقصه-تامین-تجهیزات-و-نگهداری-و-تعمیر-مجموعه-دستگاه-های-پرس-کارتن-افقی--'>مناقصه تامین تجهیزات و نگهداری و تعمیر مجموعه دستگاه های پرس کارتن افقی ... / مناقصه ,مناقصه تامین تجهیزات و نگهداری و تعمیر مجموعه دستگاه های پرس کارتن افقی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037772/استعلام-​اجرای-شبکه-گاز'>استعلام ​اجرای شبکه گاز / استعلام ,استعلام ​اجرای شبکه گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037773/استعلام-بهسازی-چشمه-های-عشایری'>استعلام بهسازی چشمه های عشایری  / استعلام ,استعلام بهسازی چشمه های عشایری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037774/استعلام-یک-دستگاه-voip-gateway--'>استعلام یک دستگاه voip gateway ... / استعلام ,استعلام یک دستگاه voip gateway ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037775/استعلام-دروازه-فوتسال-طرح-جدید-با-لوله'>استعلام دروازه فوتسال طرح جدید با لوله / استعلام, استعلام دروازه فوتسال طرح جدید با لوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037778/استعلام-کاغذ-A4'>استعلام کاغذ A4  / استعلام, استعلام کاغذ A4  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037779/مناقصه-آبرسانی-به-روستا-سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>مناقصه آبرسانی به روستا, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  / مناقصه ,مناقصه آبرسانی به روستا, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037781/استعلام-آبرسانی--مدیریت'>استعلام آبرسانی ، مدیریت  / استعلام , استعلام آبرسانی ، مدیریت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037782/استعلام-تلویزیون-مدل-5890-سامسونگ-55-اینچ'>استعلام تلویزیون مدل 5890 سامسونگ 55 اینچ / استعلام,استعلام تلویزیون مدل 5890 سامسونگ 55 اینچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037783/فراخوان-طرح-اصلاح-و-توسعه-شبکه-توزیع-آب-شهر-سرخس'>فراخوان طرح اصلاح و توسعه شبکه توزیع آب شهر سرخس / فراخوان طرح اصلاح و توسعه شبکه توزیع آب شهر سرخس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037784/استعلام-پروژه-تعمیرات-مخزن-1600-و--'>استعلام پروژه تعمیرات مخزن 1600 و... / استعلام, استعلام پروژه تعمیرات مخزن 1600 و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037786/استعلام-ساخت-تابلو-چلنیوم'>استعلام ساخت تابلو چلنیوم  / استعلام, ساخت تابلو چلنیوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037787/استعلام-خرید-کالای-لوازم-تحریر'>استعلام خرید کالای لوازم تحریر  / استعلام,استعلام خرید کالای لوازم تحریر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037788/استعلام-دستگاه-کنترل-تردد-اتاق-سرور'>استعلام دستگاه کنترل تردد اتاق سرور / استعلام ,استعلام دستگاه کنترل تردد اتاق سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037792/استعلام-خرید-یکدستگاه-الکتروشوک'>استعلام خرید یکدستگاه الکتروشوک / استعلام, استعلام خرید یکدستگاه الکتروشوک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037793/مناقصه-احداث-خطوط-محوری-چاه-اب-کشاورزی'>مناقصه احداث خطوط محوری چاه اب کشاورزی / مناقصه , مناقصه احداث خطوط محوری چاه اب کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037794/استعلام-تهیه-مصالح-و-تامین-برق'>استعلام تهیه مصالح و تامین برق  / استعلام , استعلام تهیه مصالح و تامین برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037796/استعلام-عملیات-اجرایی-آزمایش-پمپاژ-14--'>استعلام عملیات اجرایی آزمایش پمپاژ  14.... / استعلام , استعلام عملیات اجرایی آزمایش پمپاژ  14....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037798/استعلام-خرید-پایه-گاردریل'>استعلام خرید پایه گاردریل / استعلام, استعلام خرید پایه گاردریل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037800/فراخوان-خدمات-پشتیبانی-نگهداری-و-رفع-نواقص-سیستم-اعلان-و-اطفاء-حریق--'>فراخوان خدمات پشتیبانی، نگهداری و رفع نواقص سیستم اعلان و اطفاء حریق... / مناقصه عمومی, فراخوان خدمات پشتیبانی، نگهداری و رفع نواقص سیستم اعلان و اطفاء حریق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037801/استعلام-اسپلیت-یونیت'>استعلام اسپلیت یونیت  / استعلام , استعلام اسپلیت یونیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037804/مناقصه-خدمات-پشتیبانی٬نگهداری-و-رفع-نواقص-سیستم-اعلان-و-اطفاء-حریق'>مناقصه خدمات پشتیبانی٬نگهداری و رفع نواقص سیستم اعلان و اطفاء حریق / مناقصه خدمات پشتیبانی٬نگهداری و رفع نواقص سیستم اعلان و اطفاء حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037805/مناقصه-خرید-کنتور'>مناقصه خرید کنتور / آگهی مناقصه ,  مناقصه خرید کنتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037807/استعلام-تهیه-و-اجرای-کابل-برق--'>استعلام تهیه و اجرای کابل برق... / استعلام, استعلام تهیه و اجرای کابل برق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037808/اصلاحیه-1-مناقصه-خرید-تجهیزات-server-wireless-voip-swiching-routing'>اصلاحیه 1 مناقصه خرید تجهیزات server,wireless,voip,swiching,routing / اصلاحیه 1مناقصه خرید تجهیزات server,wireless,voip,swiching,routing</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037810/استعلام-درزگیری-و-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت--'>استعلام درزگیری و لکه گیری و روکش آسفالت... / استعلام, استعلام درزگیری و لکه گیری و روکش آسفالت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037811/استعلام-دروازه-فوتسال-طرح-جدید-لوله-7'>استعلام دروازه فوتسال طرح جدید لوله 7 / استعلام, استعلام دروازه فوتسال طرح جدید لوله 7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037812/مناقصه-خدمات-حمل-و-نقل-درون-شهری-و-برون-شهری'>مناقصه خدمات حمل و نقل درون شهری و برون شهری / مناقصه ,مناقصه خدمات حمل و نقل درون شهری و برون شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037813/مناقصه-نصب-انشعاب-تعمییر-و-نگهداری-امورکیفی-تاسیسات-چاه-سالم'>مناقصه  نصب انشعاب تعمییر و نگهداری امورکیفی تاسیسات چاه سالم / اگهی مناقصه , مناقصه  نصب انشعاب تعمییر و نگهداری امورکیفی تاسیسات چاه سالم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037814/استعلام-خرید-آهن-آلات'>استعلام خرید آهن آلات / استعلام, استعلام خرید آهن آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037815/مناقصه-احداث-پل-هوایی-عابر-پیاده'>مناقصه احداث پل هوایی عابر پیاده / مناقصه ,مناقصه احداث پل هوایی عابر پیاده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037816/استعلام-خدمات'>استعلام خدمات / استعلام , استعلام خدمات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037817/استعلام-مرمت-جایگاه-چادر-و-احداث-سرویس--'>استعلام مرمت جایگاه چادر و احداث سرویس... / استعلام ,استعلام مرمت جایگاه چادر و احداث سرویس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037818/مناقصه-خرید-8-دستگاه-الکتروپمپ-فشار-قوی-630-کیلو-وات-ایستگاه-پمپاژ'>مناقصه خرید 8 دستگاه الکتروپمپ فشار قوی 630 کیلو وات ایستگاه پمپاژ  / مناقصه عمومی، مناقصه خرید 8 دستگاه الکتروپمپ فشار قوی 630 کیلو وات ایستگاه پمپاژ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037819/مناقصه-بهره-برداری-و-نگهداری-از-تاسیسات-و-مشترکین'>مناقصه بهره برداری و نگهداری از تاسیسات و مشترکین  / اگهی مناقصه , مناقصه بهره برداری و نگهداری از تاسیسات و مشترکین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037820/مناقصه-HYDRANT-WITH-WATER--FOAM-MONITOR'>مناقصه HYDRANT WITH WATER & FOAM MONITOR / مناقصه ,مناقصه HYDRANT WITH WATER & FOAM MONITOR</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037821/استعلام-تکمیل-تاسیسات-مدرسه-راهنمایی-ش--'>استعلام تکمیل تاسیسات مدرسه راهنمایی ش... / استعلام, استعلام تکمیل تاسیسات مدرسه راهنمایی ش...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037822/استعلام-یک-عدد-سازه-فلزی'>استعلام یک عدد سازه فلزی  / استعلام , استعلام یک عدد سازه فلزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037823/استعلام-پروژه-اصلاح-و-بهینه-شبکه-فشار--'>استعلام پروژه اصلاح و بهینه شبکه فشار ... / استعلام ,استعلام پروژه اصلاح و بهینه شبکه فشار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037824/استعلام-​دوربین-D80-کنون'>استعلام ​دوربین D80 کنون / استعلام ,استعلام ​دوربین D80 کنون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037825/استعلام-مواد-غذایی-و-نوشیدنی'>استعلام مواد غذایی و نوشیدنی / استعلام, استعلام مواد غذایی و نوشیدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037826/استعلام​-چاپگر'>استعلام​ چاپگر / استعلام , استعلام​ چاپگر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037827/استعلام-اجرای-2000مترمربع-بیس'>استعلام اجرای 2000مترمربع بیس / استعلام,استعلام اجرای 2000مترمربع بیس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037828/استعلام-اصلاح-و-بهسازی-اتاق-مرکز-کنترل--'>استعلام اصلاح و بهسازی اتاق مرکز کنترل... / استعلام، استعلام اصلاح و بهسازی اتاق مرکز کنترل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037829/استعلام-اجرای-890-مترمربع-سنگفرش-شهرک'>استعلام اجرای 890 مترمربع سنگفرش شهرک  / استعلام,استعلام اجرای 890 مترمربع سنگفرش شهرک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037830/استعلام-اجرای-700-متر-طول-جدول-شهرک--'>استعلام اجرای 700 متر طول جدول شهرک... / استعلام, استعلام اجرای 700 متر طول جدول شهرک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037831/استعلام​-اجرای-2100-متر-مربع-سنگفرش'>استعلام​ اجرای 2100 متر مربع سنگفرش / استعلام , استعلام​ اجرای 2100 متر مربع سنگفرش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037832/استعلام-تامین-اسفنج-واژینال-گوسفند'>استعلام تامین اسفنج واژینال گوسفند  / استعلام, استعلام تامین اسفنج واژینال گوسفند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037833/استعلام-افزایش-قدرت--'>استعلام افزایش قدرت... / استعلام, استعلام افزایش قدرت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037834/استعلام-​عملیات-لایروبی-و-رسوب-برداری-آ--'>استعلام ​عملیات لایروبی و رسوب برداری آ...  / استعلام، استعلام ​عملیات لایروبی و رسوب برداری آ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037836/استعلام-آنتی-ویروس'>استعلام آنتی ویروس / استعلام، استعلام آنتی ویروس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037837/استعلام-نصب-و-اجرای-دیوارپوش-و-سقف-کاذب'>استعلام نصب و اجرای دیوارپوش و سقف کاذب / استعلام ,استعلام نصب و اجرای دیوارپوش و سقف کاذب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037838/مناقصه-امور-خدماتی-درمانگاه-تخصصی-بیمارستان'>مناقصه امور خدماتی درمانگاه تخصصی بیمارستان / اگهی مناقصه , مناقصه  امور خدماتی درمانگاه تخصصی بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037839/استعلام-خرید--نصب-و-راه-اندازی'>استعلام خرید ، نصب و راه اندازی / استعلام ,استعلام خرید ، نصب و راه اندازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037840/استعلام-مخزن-20000-لیتری-سه-لایه-عمودی'>استعلام مخزن 20000 لیتری سه لایه عمودی / استعلام , استعلام مخزن 20000 لیتری سه لایه عمودی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037841/استعلام-یو-پی-اس-ساخت-ایران'>استعلام یو پی اس ساخت ایران / استعلام, استعلام یو پی اس ساخت ایران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037842/استعلام-دیوار-کشی-اداره-سینوپتیک-هواشناسی'>استعلام دیوار کشی اداره سینوپتیک هواشناسی  / استعلام ,استعلام دیوار کشی اداره سینوپتیک هواشناسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037843/استعلام-HPE-BASIC-4-9K'>استعلام HPE BASIC 4.9K  / استعلام , استعلام HPE BASIC 4.9K </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037844/استعلام-باطری'>استعلام باطری  / استعلام , استعلام باطری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037845/استعلام-کپی-کاتریج'>استعلام کپی کاتریج / استعلام, استعلام کپی کاتریج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037846/استعلام-بهسازی-و-نوسازی-ساختمان'>استعلام بهسازی و نوسازی ساختمان / استعلام , استعلام بهسازی و نوسازی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037848/استعلام-صندلی-سالنی-فرودگاهی'>استعلام صندلی سالنی فرودگاهی  / استعلام ,استعلام صندلی سالنی فرودگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037849/استعلام-مانیتورینگ-رایانه-ای-و-رصد'>استعلام مانیتورینگ رایانه ای و رصد  / استعلام , استعلام مانیتورینگ رایانه ای و رصد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037850/استعلام-درب-اتوماتیک-با-شیشه-سکوریت'>استعلام درب اتوماتیک با شیشه سکوریت  / استعلام ,استعلام درب اتوماتیک با شیشه سکوریت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037851/استعلام-​آداپتور'>استعلام ​آداپتور  / استعلام ,استعلام ​آداپتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037852/استعلام-پروانه-موتور-200-دوزمانه-یاماها'>استعلام پروانه موتور 200 دوزمانه یاماها / استعلام, استعلام پروانه موتور 200 دوزمانه یاماها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037853/استعلام-لایسنس-یک-ساله-انتی-ویروس-KASP--'>استعلام لایسنس یک ساله انتی ویروس KASP... / استعلام, استعلام لایسنس یک ساله انتی ویروس KASP...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037854/استعلام-عملیات-سرویس-نگهداری-و-تعمیر'>استعلام عملیات سرویس نگهداری و تعمیر  / استعلام ,استعلام عملیات سرویس نگهداری و تعمیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037855/استعلام-انجام-خدمات-پشتیبانی-نرم-افزار--'>استعلام انجام خدمات پشتیبانی نرم افزار ... / استعلام,استعلام انجام خدمات پشتیبانی نرم افزار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037856/استعلام-کنتاکتهای-مادگی-کلید-های-20'>استعلام کنتاکتهای مادگی کلید های 20 / استعلام ,استعلام کنتاکتهای مادگی کلید های 20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037857/استعلام-تعویض-لوله-های-سیستم-آبیاری'>استعلام تعویض لوله های سیستم آبیاری  / استعلام , استعلام تعویض لوله های سیستم آبیاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037858/استعلام-اجرای-۵۵۰-مترمربع-سنگفرش'>استعلام اجرای ۵۵۰ مترمربع سنگفرش / استعلام ,استعلام اجرای ۵۵۰ مترمربع سنگفرش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037859/استعلام-یو-پی-اس'>استعلام یو پی اس / استعلام , استعلام یو پی اس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037860/استعلام-چای'>استعلام چای  / استعلام ,استعلام چای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037861/استعلام-کارتریج'>استعلام کارتریج / استعلام ,استعلام کارتریج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037862/استعلام-صندلی'>استعلام صندلی  / استعلام , استعلام صندلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037863/استعلام-کابل--'>استعلام کابل ... / استعلام, استعلام کابل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037865/استعلام-مواد-غذایی-و-نوشیدنی'>استعلام مواد غذایی و نوشیدنی / استعلام , استعلام مواد غذایی و نوشیدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037866/استعلام-خرید-یو-اس-پی'>استعلام خرید یو اس پی / استعلام,استعلام خرید یو اس پی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037867/استعلام-گروه-موسیقی-تئاتر--پذیرائی--'>استعلام گروه موسیقی، تئاتر ، پذیرائی ... / استعلام,استعلام گروه موسیقی، تئاتر ، پذیرائی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037868/استعلام-واگذاری-تعداد-۹۵-پرونده'>استعلام واگذاری تعداد ۹۵ پرونده / استعلام ,استعلام واگذاری تعداد ۹۵ پرونده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037869/استعلام-اجرای-بهسازی-محیط-و-اصلاح-معابر'>استعلام اجرای بهسازی محیط و اصلاح معابر  / استعلام ,استعلام اجرای بهسازی محیط و اصلاح معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037870/استعلام-اجرای-بهسازی-محیط-و-اصلاح-معابر'>استعلام اجرای بهسازی محیط و اصلاح معابر  / استعلام ,استعلام اجرای بهسازی محیط و اصلاح معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037871/استعلام-تجهیزات-خانگی--'>استعلام تجهیزات خانگی... / استعلام, استعلام تجهیزات خانگی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037872/استعلام-الکتروپمپ'>استعلام الکتروپمپ  / استعلام ,استعلام الکتروپمپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037874/استعلام-شستشوی-مقره-های'>استعلام شستشوی مقره های  / استعلام , استعلام شستشوی مقره های </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037875/استعلام-دوخت-کاپشن-زمستانه-و-بهاره-و--'>استعلام دوخت کاپشن زمستانه و بهاره و... / استعلام, استعلام دوخت کاپشن زمستانه و بهاره و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037876/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری  / استعلام , استعلام کامپیوتر و فناوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037877/استعلام-اتو-برقی-بخار--'>استعلام اتو برقی بخار ... / استعلام,استعلام اتو برقی بخار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037878/استعلام-خرید-ماژول-SFP'>استعلام خرید ماژول SFP / استعلام ,استعلام خرید ماژول SFP</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037879/استعلام-پروژه-احداث-شبکه-فشار-ضعیف-فاز---'>استعلام پروژه احداث شبکه فشار ضعیف فاز ....  / استعلام، استعلام پروژه احداث شبکه فشار ضعیف فاز .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037880/استعلام-گیشه-و-دیوارکوبی-با-ام-دی-اف'>استعلام گیشه و دیوارکوبی با ام دی اف / استعلام ,استعلام گیشه و دیوارکوبی با ام دی اف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037881/استعلام-یو-پی-اس'>استعلام یو پی اس / استعلام , استعلام یو پی اس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037882/استعلام-اسپیلت'>استعلام اسپیلت  / استعلام,  استعلام اسپیلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037883/استعلام-تعمیر-دو-دستگاه-کف-ساب'>استعلام تعمیر دو دستگاه کف ساب  / استعلام, استعلام تعمیر دو دستگاه کف ساب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037884/استعلام-اجرای-۲۳۰۰-مترمربع-بیس'>استعلام اجرای ۲۳۰۰ مترمربع بیس  / استعلام ,استعلام اجرای ۲۳۰۰ مترمربع بیس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037885/استعلام-خدمات'>استعلام خدمات / استعلام ,استعلام خدمات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037886/مناقصه-اجرای-زیرساخت-های-گردشگری---'>مناقصه اجرای زیرساخت های گردشگری .... / مناقصه, مناقصه اجرای زیرساخت های گردشگری ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037102/مزایده-اموال-و-املاک-مساحت-عرصه-1620-مترمربع'>مزایده اموال و املاک مساحت عرصه 1620 مترمربع / مزایده,مزایده اموال و املاک مساحت عرصه 1620 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037103/مزایده-ششدانگ-پلاک-26-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک 26 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 26 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037104/مزایده-اجاره-یک-باب-مغازه-تجاری-96-11-7'>مزایده  اجاره یک باب مغازه تجاری 96.11.7 / مزایده , مزایده  اجاره یک باب مغازه تجاری 96.11.7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037105/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-یک-باب-خانه'>مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037107/مزایده-فروش-یکباب-انبار-فله-قدیمی-مساحت-25-50متر'>مزایده فروش یکباب انبار فله قدیمی مساحت 25.50متر  / مزایده,مزایده فروش یکباب انبار فله قدیمی مساحت 25.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037108/مزایده-پمپ-بادی--'>مزایده پمپ بادی ... / مزایده,مزایده پمپ بادی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037110/مزایده-ملک-مساحت-هفتاد-و-شش-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت هفتاد و شش متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت هفتاد و شش متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037111/مزایده-ششدانگ-ملک-به-مساحت-عرصه-175-مترمربع'>مزایده ششدانگ ملک به مساحت عرصه 175 مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ ملک به مساحت عرصه 175 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037113/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پراید--'>مزایده یک دستگاه سواری پراید ... / مزایده,مزایده یک دستگاه سواری پراید ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037115/مزایده-فروش-تعداد-4-دستگاه-خودروی-وانت-پیکان-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد 4 دستگاه خودروی وانت پیکان نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش تعداد 4 دستگاه خودروی وانت پیکان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037116/مزایده-یک-دستگاه-کامیون-کمپرسی--'>مزایده یک دستگاه کامیون کمپرسی... / مزایده, مزایده یک دستگاه کامیون کمپرسی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037119/مزایده-بک-باب-آپارتمان-طبقه-دوم-مساحت-83-75-مترمربع'>مزایده بک باب آپارتمان طبقه دوم مساحت 83/75 مترمربع / مزایده،مزایده بک باب آپارتمان طبقه دوم مساحت 83/75 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037121/مزایده-فروش-لاستیک-های-دست-دوم'>مزایده فروش لاستیک های دست دوم / مزایده، مزایده فروش لاستیک های دست دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037124/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-عرصه-555-23-متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 555.23 متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 555.23 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037128/مزایده-ملک-شماره-8-فرعی-عرصه-749-73متر'>مزایده ملک شماره 8 فرعی عرصه 749.73متر / مزایده,مزایده ملک شماره 8 فرعی عرصه 749.73متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037129/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-1000-مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین به مساحت 1000 مترمربع  / مزایده،مزایده یک قطعه زمین به مساحت 1000 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037130/مزایده-لوازم-مهندسی-آلومینیوم-دیپ-برنجی-بشکه--'>مزایده لوازم مهندسی، آلومینیوم، دیپ برنجی، بشکه... / مزایده، مزایده لوازم مهندسی، آلومینیوم، دیپ برنجی، بشکه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037131/مزایده-یک-واحد-آپاتمان-به-مساحت-98-35-مترمربع'>مزایده یک واحد آپاتمان به مساحت 98/35 مترمربع  / مزایده،مزایده یک واحد آپاتمان به مساحت 98/35 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037132/مزایده-ششدانگ-یک-دهنه-مغازه-مساحت-24-20متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ یک دهنه مغازه مساحت 24.20متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ یک دهنه مغازه مساحت 24.20متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037134/مزایده-لوازم-نیروگاهی--نوبت-دوم'>مزایده لوازم نیروگاهی ...نوبت دوم  / مزایده ,مزایده لوازم نیروگاهی ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037137/مزایده-فروش-خودرو--'>مزایده فروش خودرو ... / مزایده, مزایده فروش خودرو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037138/مزایده-تعدادی-خودرو-سواری-قابل-شماره-گذاری'>مزایده تعدادی خودرو سواری قابل شماره گذاری / آگهی مزایده، مزایده تعدادی خودرو سواری قابل شماره گذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037144/مزایده-فروش-لوازم-ساختمانی--'>مزایده فروش لوازم ساختمانی.... / مزایده, مزایده فروش لوازم ساختمانی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037145/مزایده-فروش-اموال-اسقاطی-و-ضایعات-نوبت-دوم'>مزایده فروش اموال اسقاطی و ضایعات نوبت دوم  / اگهی مزایده , مزایده فروش اموال اسقاطی و ضایعات  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037150/تجدید-مزایده-واگذاری-غرفه-کافه-تریا'>تجدید مزایده واگذاری غرفه کافه تریا / تجدید آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری غرفه کافه تریا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037152/مزایده-واگذاری-اجاره-مکان-اقامتگاه-همراهان-بیماران'>مزایده واگذاری اجاره مکان اقامتگاه همراهان بیماران / مزایده, مزایده واگذاری اجاره مکان اقامتگاه همراهان بیماران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037153/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-1250-متر-مرحله-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 1250 متر مرحله اول  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 1250 متر مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037156/مزایده-ملک-مساحت-4-هکتار'>مزایده ملک مساحت 4 هکتار  / مزایده,مزایده ملک مساحت 4 هکتار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037157/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-1785-فرعی'>مزایده دو دانگ مشاع از پلاک ثبتی 1785 فرعی / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از پلاک ثبتی 1785 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037159/مزایده-فروش-ملک-انبار-چالوس-و-مرکز-مخابرات-روستای-علی-آباد-نوبت-دوم'>مزایده فروش ملک انبار چالوس و مرکز مخابرات روستای علی آباد نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش ملک انبار چالوس و مرکز مخابرات روستای علی آباد نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037160/تجدید-مزایده-عرضه-ماهی-گلی-و-سفره-هفت-سین'>تجدید مزایده  عرضه ماهی گلی و سفره هفت سین   / تجدید مزایده , تجدید مزایده  عرضه ماهی گلی و سفره هفت سین  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037162/مزایده-پلاک-ثبتی-11224-2-30-بخش-21-یزد'>مزایده پلاک ثبتی 11224/2/30 بخش 21 یزد / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 11224/2/30 بخش 21 یزد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037163/مزایده-غرفه-انتشارات-شهرداری'>مزایده غرفه انتشارات شهرداری / آگهی مزایده, مزایده غرفه انتشارات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037167/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-نه-فرعی-بخش-بیست-و-سه-یزد'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی نه فرعی بخش بیست و سه یزد / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی نه فرعی بخش بیست و سه یزد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037168/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-یک-باب-منزل'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یک باب منزل  / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یک باب منزل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037169/مزایده-ششدانگ-پلاک-49-فرعی-بخش-22-گیلان'>مزایده ششدانگ پلاک 49 فرعی بخش 22 گیلان / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 49 فرعی بخش 22 گیلان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037170/مزایده-یک-قطعه-زمین-کاربری-آموزشی-4416-متر'>مزایده یک قطعه زمین کاربری آموزشی 4416 متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کاربری آموزشی 4416 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037171/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-به-مساحت-276-مترمربع'>مزایده ششدانگ یکباب خانه به مساحت 276 مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه به مساحت 276 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037173/مزایده-ساختمان-مسکونی-بصورت-اسکلت-فلزی-نوبت-اول'>مزایده ساختمان مسکونی بصورت اسکلت فلزی نوبت اول / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی بصورت اسکلت فلزی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037174/مزایده-واگذاری-کامیون-کشنده-کاماز'>مزایده واگذاری کامیون کشنده کاماز / آگهی مزایده , مزایده واگذاری کامیون کشنده کاماز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037178/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-زمین-349-60متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت زمین 349.60متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت زمین 349.60متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037180/مزایده-مجموعه-خط-کامل-آسیاب-میسکر--'>مزایده مجموعه خط کامل آسیاب میسکر... / آگهی مزایده، مزایده مجموعه خط کامل آسیاب میسکر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037181/مزایده-نگهداری-اجاره-و-بهره-برداری-از--'>مزایده نگهداری، اجاره و بهره برداری از ... / مزایده ,مزایده نگهداری، اجاره و بهره برداری از ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037182/مزایده-تمامی-ششدانگ-زمین-مساحت-268-95متر'>مزایده تمامی ششدانگ زمین مساحت 268.95متر / مزایده,مزایده تمامی ششدانگ زمین مساحت 268.95متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037183/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-پژو-پارس-Xu7-مدل-1389'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو پژو پارس Xu7 مدل 1389  / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودرو پژو پارس Xu7 مدل 1389 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037184/مزایده-دو-باب-آپارتمان-قطعه-یک-و-5-تفکیکی'>مزایده دو باب آپارتمان قطعه یک و 5 تفکیکی / مزایده,مزایده دو باب آپارتمان قطعه یک و 5 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037186/مزایده-واگذاری-به-اجاره-سالن'>مزایده واگذاری به اجاره سالن / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره سالن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037187/مزایده-تجهیزات-متعلق-به-شبکه-آبیاری-بارانی'>مزایده تجهیزات متعلق به شبکه آبیاری بارانی / آگهی مزایده، مزایده تجهیزات متعلق به شبکه آبیاری بارانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037189/مزایده-1600-متر-از-پلاک-ثبتی-99-355-نوبت-اول'>مزایده 1600 متر از پلاک ثبتی 99/355 نوبت اول / مزایده,مزایده 1600 متر از پلاک ثبتی 99/355 نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037191/مزایده-یک-مجموعه-5-واحدی'>مزایده یک مجموعه 5 واحدی   / مزایده یک مجموعه 5 واحدی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037192/مزایده-فروش-انواع-تزریق-پلاستیک--نوبت-دوم'>مزایده فروش انواع تزریق پلاستیک... نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش انواع تزریق پلاستیک... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037194/مزایده-یک-دستگاه-پراید-مدل-91'>مزایده یک دستگاه پراید مدل 91 / مزایده, مزایده یک دستگاه پراید مدل 91</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037195/مزایده-یکباب-مغازه-از-پلاک-ثبتی-43-3935-نوبت-اول'>مزایده یکباب مغازه از پلاک ثبتی 43/3935 نوبت اول / مزایده,مزایده یکباب مغازه از پلاک ثبتی 43/3935 نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037196/مزایده-پلاک-ثبتی-19087-فرعی-بخش-یک-اردبیل-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی 19087 فرعی بخش یک اردبیل نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 19087 فرعی بخش یک اردبیل نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037198/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-1500مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 1500مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 1500مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037201/مزایده-بهره-برداری-از-امکانات-ورزشی--'>مزایده بهره برداری از امکانات ورزشی ... / مزایده ,مزایده بهره برداری از امکانات ورزشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037204/مزایده-فروش-یکدستگاه-سواری-سمند-مدل-1389'>مزایده فروش یکدستگاه سواری سمند مدل 1389  / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه سواری سمند مدل 1389 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037207/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-باغ-مساحت-622-5متر'>مزایده ششدانگ یک قطعه باغ مساحت 622.5متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه باغ مساحت 622.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037208/تجدید-مزایده-غرفه-آهنگری'>تجدید مزایده غرفه آهنگری  / تجدید مزایده عمومی , تجدید مزایده غرفه آهنگری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037209/مزایده-یک-دستگاه-مخزن-ماست-و-موسیر--'>مزایده یک دستگاه مخزن ماست و موسیر... / مزایده, مزایده یک دستگاه مخزن ماست و موسیر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037210/مزایده-خودرو-زانتیا-مدل-1384'>مزایده خودرو زانتیا مدل 1384 / آگهی مزایده, مزایده خودرو زانتیا مدل 1384</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037211/مزایده-واگذاری-تعدادی-از-واحدهای-مسکونی-به-مدت-یکسال-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری تعدادی از واحدهای مسکونی به مدت یکسال نوبت دوم  / مزایده,مزایده واگذاری تعدادی از واحدهای مسکونی به مدت یکسال نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037212/مزایده-دوازده-عدد-کارتن-نخ-های-مشکی-و-سورمه-ای'>مزایده دوازده عدد کارتن نخ های مشکی و سورمه ای / آگهی مزایده، مزایده دوازده عدد کارتن نخ های مشکی و سورمه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037214/مزایده-فروش-انواع-کولر-و-انواع-یخچال-فریزر'>مزایده فروش انواع کولر و انواع یخچال فریزر  / آگهی مزایده اموال توقیفی , مزایده فروش انواع کولر و انواع یخچال فریزر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037216/مزایده-فروش-خاموت-مستهلک'>مزایده فروش خاموت مستهلک / آگهی مزایده , مزایده فروش خاموت مستهلک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037217/مزایده-ملک-مشاعی-به-شماره-پلاک-ثبتی-7000-فرعی-بخش-چهارده'>مزایده ملک مشاعی به شماره پلاک ثبتی 7000 فرعی بخش چهارده / مزایده,مزایده ملک مشاعی به شماره پلاک ثبتی 7000 فرعی بخش چهارده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037219/مزایده-فروش-ایزوگام'>مزایده فروش ایزوگام  / آگهی مزایده , مزایده فروش ایزوگام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037220/مزایده-اعیانی-شش-دانگ-یک-باب-کارگاه-احداثی--'>مزایده اعیانی شش دانگ یک باب کارگاه احداثی ... / مزایده,مزایده اعیانی شش دانگ یک باب کارگاه احداثی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037222/مزایده-ملک-مشاعی-84-1074'>مزایده ملک مشاعی 84/1074  / مزایده,مزایده ملک مشاعی 84/1074 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037225/مزایده-زمین-های-کشاورزی-نوبت-دوم'>مزایده زمین های کشاورزی  نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده زمین های کشاورزی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037227/مزایده-یک-دستگاه-خط-پنبه-پاک-کنی-نوبت-سوم'>مزایده یک دستگاه خط پنبه پاک کنی- نوبت سوم / مزایده,مزایده یک دستگاه خط پنبه پاک کنی- نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037228/مزایده-آپارتمان-بخش-شش-ثبت-اصفهان'>مزایده آپارتمان بخش شش ثبت اصفهان / مزایده,مزایده آپارتمان بخش شش ثبت اصفهان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037233/مزایده-کشتارگاه-دام-صنعتی'>مزایده کشتارگاه دام صنعتی  / اگهی مزایده ,مزایده کشتارگاه دام صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037235/مزایده-فروش-کالا'>مزایده فروش کالا  / مزایده فروش کالا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037238/مزایده-جایگاه-CNG--'>مزایده جایگاه CNG ... / مزایده, مزایده جایگاه CNG ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037239/مزایده-فروش-لوله-دو-جداره-کاروگیت-پلی-اتیلن-نوبت-دوم'>مزایده فروش لوله دو جداره کاروگیت پلی اتیلن  نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده فروش لوله دو جداره کاروگیت پلی اتیلن نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037240/مزایده-امتیاز-بهره-برداری-از-ییلاق-پلاک-566-از-بخش-سه-اردبیل'>مزایده امتیاز بهره برداری از ییلاق پلاک 566 از بخش سه اردبیل / مزایده,مزایده امتیاز بهره برداری از ییلاق پلاک 566 از بخش سه اردبیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037241/مزایده-19-05-سهم-از-یکصد-100-پلاک-ثبتی-بخش-چهار'>مزایده 19.05 سهم از یکصد 100 پلاک ثبتی بخش چهار / مزایده,مزایده 19.05 سهم از یکصد 100 پلاک ثبتی بخش چهار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037242/مزایده-1-56-دانگ-از-ششدانگ-کارگاه-ریخته-گری-عرصه-350-متر'>مزایده 1.56 دانگ از ششدانگ کارگاه ریخته گری عرصه 350 متر / مزایده,مزایده 1.56 دانگ از ششدانگ کارگاه ریخته گری عرصه 350 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037244/مزایده-فروش-تعدادی-خودروهای-کارکرده'>مزایده فروش تعدادی خودروهای کارکرده   / مزایده عمومی، مزایده فروش تعدادی خودروهای کارکرده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037246/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-9935-بخش-21-یزد'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 9935 بخش 21 یزد  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 9935 بخش 21 یزد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037248/مزایده-ملک-مسکونی-عرصه-109-2متر'>مزایده ملک مسکونی عرصه 109.2متر / مزایده,مزایده ملک مسکونی عرصه 109.2متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037249/مزایده-فروش-خودرو--'>مزایده فروش خودرو.... / مزایده, مزایده فروش خودرو....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037252/مزایده-یک-دستگاه-مینی-بوس-هیوندا'> مزایده یک دستگاه مینی بوس هیوندا / مزایده عمومی,  مزایده یک دستگاه مینی بوس هیوندا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037253/مزایده-فروش-املاک-مازاد-بر-نیاز-شرایط-نقدی'>مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز شرایط نقدی  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز شرایط نقدی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037254/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-۴۰۵'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو ۴۰۵ / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو ۴۰۵</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037255/مزایده-شیشه-سکوریت'>مزایده شیشه سکوریت  / اگهی مزایده , مزایده شیشه سکوریت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037256/مزایده-فروش-کولر-اسپیلت'>مزایده فروش کولر اسپیلت / آگهی مزایده , مزایده فروش کولر اسپیلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037258/مزایده-فرش-ماشینی--'>مزایده فرش ماشینی ... / مزایده,مزایده فرش ماشینی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037259/مزایده-قطعه-زمینی-مساحت-214-71-مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده قطعه زمینی مساحت 214.71 مترمربع نوبت دوم / مزایده ,مزایده قطعه زمینی مساحت 214.71 مترمربع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037262/مزایده-دو-دانگ-و-158-1-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-مغازه'>مزایده دو دانگ و 158.1 هزارم یک دانگ مشاع از مغازه / مزایده ,مزایده دو دانگ و 158.1 هزارم یک دانگ مشاع از مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037263/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-105-40متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 105.40متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 105.40متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037266/مزایده-مغازه-مساحت-155-متر-مرحله-اول'>مزایده مغازه مساحت 155 متر مرحله اول  / مزایده ,مزایده مغازه مساحت 155 متر مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037267/مزایده-فروش-یکعدد-کمپرسور-هوا-متحرک--'>مزایده فروش یکعدد کمپرسور هوا متحرک ... / آگهی مزایده و فروش اموال غیر منقول , مزایده فروش یکعدد کمپرسور هوا متحرک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037270/مزایده-دو-دانگ-و-553-7-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی'>مزایده دو دانگ و 553.7 هزارم یک دانگ مشاع از پلاک ثبتی / مزایده ,مزایده دو دانگ و 553.7 هزارم یک دانگ مشاع از پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037274/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پراید-مدل-1388'>مزایده یک دستگاه سواری پراید مدل 1388 / مزایده, مزایده یک دستگاه سواری پراید مدل 1388</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037275/مزایده-تعدادی-مانیتور-و-پرینتر--نوبت-دوم'>مزایده تعدادی مانیتور و پرینتر - نوبت دوم / مزایده,مزایده تعدادی مانیتور و پرینتر - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037276/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-5-اصفهان-غیرمنقول'>مزایده پلاک ثبتی بخش 5 اصفهان غیرمنقول / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی بخش 5 اصفهان غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037278/مزایده-ملک-مشاع-بخش-14-ثبت-اصفهان'>مزایده ملک مشاع بخش 14 ثبت اصفهان / مزایده ,مزایده ملک مشاع بخش 14 ثبت اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037281/مزایده-واگذاری-6-پلاک-زمین-با-کاربری-فضای-سبز'>مزایده واگذاری 6 پلاک زمین با کاربری فضای سبز / آگهی مزایده , مزایده واگذاری 6 پلاک زمین با کاربری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037282/مزایده-یک-دستگاه-یخچال--'>مزایده یک دستگاه یخچال ... / مزایده,مزایده یک دستگاه یخچال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037283/مزایده-فروش-ماژول-کامپیوتر-و-صفحه-نمایش--'>مزایده فروش ماژول کامپیوتر و صفحه نمایش... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش ماژول کامپیوتر و صفحه نمایش...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037286/مزایده-فروش-تعداد-نه-واحد-از-آپارتمانهای-باقیمانده-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد نه واحد از آپارتمانهای باقیمانده مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعداد نه واحد از آپارتمانهای باقیمانده مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037288/مزایده-واگذاری-زمین-جهت-احداث-باسکول--'>مزایده واگذاری زمین جهت احداث باسکول.... / مزایده, مزایده واگذاری زمین جهت احداث باسکول....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037293/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-149-95متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 149.95متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 149.95متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037295/مزایده-ملک-عرصه-172-97-مترمربع'>مزایده ملک عرصه 172.97 مترمربع / مزایده,مزایده ملک عرصه 172.97 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037296/مزایده-فروش-خودرو-پژو'>مزایده فروش خودرو پژو / آگهی مزایده , مزایده فروش خودرو پژو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037298/مزایده-اجاره-کانکس'>مزایده اجاره کانکس  / اگهی مزایده , مزایده اجاره کانکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037299/مزایده-دو-قطعه-زمین-4500-و-196000متر'>مزایده دو قطعه زمین 4500 و 196000متر / مزایده,مزایده دو قطعه زمین 4500 و 196000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037301/مزایده-اجاره-یکساله-مجموعه-کارخانه-آسفالت-و-سنگ-شکن'>مزایده اجاره یکساله مجموعه کارخانه آسفالت و سنگ شکن  / آگهی مزایده عمومی حراج,مزایده اجاره یکساله مجموعه کارخانه آسفالت و سنگ شکن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037303/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-چهارصد-و-نود-و-دو-متر-و-بیست-و-هشت-دسیمتر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت چهارصد و نود و دو متر و بیست و هشت دسیمتر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت چهارصد و نود و دو متر و بیست و هشت دسیمتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037306/مزایده-فروش-لوله-های-پلی-اتیلن'>مزایده فروش لوله های پلی اتیلن / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش لوله های پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037307/مزایده-مقدار-80-تن-اکسید-روی'>مزایده مقدار 80 تن اکسید روی / مزایده عمومی,مزایده مقدار 80 تن اکسید روی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037308/مزایده-8336-مترمربع-زمین-مرحله-اول'>مزایده 8336 مترمربع زمین مرحله اول / مزایده,مزایده 8336 مترمربع زمین مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037309/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-سواری-زانتیا-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری زانتیا  نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری زانتیا  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037311/مزایده-عمومی-فروش-خودرو'>مزایده عمومی فروش خودرو  / مزایده عمومی فروش خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037313/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-94-21متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 94.21متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 94.21متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037316/مزایده-یک-قطعه-باغ-مساحت-1400-مترمربع'>مزایده یک قطعه باغ مساحت 1400 مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه باغ مساحت 1400 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037322/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-533-92متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 533.92متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 533.92متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037327/مزایده-فروش-دو-واحد-از-آپارتمان-مسکونی-بلوک-A-جنوبی-نوبت-چهارم'>مزایده فروش دو واحد از آپارتمان مسکونی بلوک A جنوبی نوبت چهارم  / مزایده,مزایده فروش دو واحد از آپارتمان مسکونی بلوک A جنوبی نوبت چهارم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037328/مزایده-اجاره-مکان-نوبت-دوم'>مزایده اجاره مکان نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره مکان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037331/مزایده-سه-دانگ-از-زمین-162-متر-بصورت-مشاعی'>مزایده سه دانگ از زمین 162 متر بصورت مشاعی / مزایده,مزایده سه دانگ از زمین 162 متر بصورت مشاعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037334/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-664-97متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 664.97متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 664.97متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037336/مزایده-اجاره-کانکس-موجود-در-پارک-شکوفه--'>مزایده اجاره کانکس موجود در پارک شکوفه ... / مزایده اجاره کانکس موجود در پارک شکوفه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037338/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-12-فارس'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 12 فارس / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 12 فارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037339/مزایده-فروش-یکدستگاه-پراید-مدل-1388'>مزایده فروش یکدستگاه پراید مدل 1388  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه پراید مدل 1388 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037342/مزایده-پلاک-ثبتی-12280-فرعی-قطعه-578-تفکیکی'>مزایده پلاک ثبتی 12280 فرعی قطعه 578 تفکیکی  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 12280 فرعی قطعه 578 تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037346/مزایده-فروش-تعدادی-محدود-از-زمینهای-مسکونی-تجاری-خدماتی-ورزشی'>مزایده فروش تعدادی محدود از زمینهای مسکونی تجاری خدماتی ورزشی  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 12280 فرعی قطعه 578 تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037351/مزایده-واگذاری-دو-واحد-آپارتمان-مسکونی-مساحت-193-متر'>مزایده واگذاری دو واحد آپارتمان مسکونی مساحت 193 متر  / مزایده,مزایده واگذاری دو واحد آپارتمان مسکونی مساحت 193 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037354/مزایده-ملک-مساحت-24-16-متر'>مزایده ملک مساحت 24.16 متر / مزایده,مزایده ملک مساحت 24.16 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037359/مزایده-یکباب-منزل-مساحت-عرصه-70-50-مترمربع'>مزایده یکباب منزل مساحت عرصه 70.50 مترمربع  / مزایده,مزایده یکباب منزل مساحت عرصه 70.50 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037361/مزایده-فروش-تعداد-7-دستگاه-تانکر-حمل-مواد--'>مزایده فروش تعداد 7 دستگاه تانکر حمل مواد... / مزایده , مزایده فروش تعداد 7 دستگاه تانکر حمل مواد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037364/مزایده-ملک-تعرفه-شده-26-1670-اصلی-مرحله-اول'>مزایده ملک تعرفه شده 26/1670 اصلی مرحله اول / مزایده,مزایده ملک تعرفه شده 26/1670 اصلی مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037371/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-قطعه-دو-تفکیکی-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی قطعه دو تفکیکی نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی قطعه دو تفکیکی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037402/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-سی-و-شش-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه سی و شش تفکیکی  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه سی و شش تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037407/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-دو-تفکیکی-130-40متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه دو تفکیکی 130.40متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه دو تفکیکی 130.40متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037416/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-اول-156-66متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول 156.66متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول 156.66متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037423/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-142-26متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 142.26متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 142.26متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037426/اصلاحیه-مزایده-اجاره-واحدهای-تجاری'>اصلاحیه مزایده اجاره واحدهای تجاری  / اصلاحیه مزایده عمومی، مزایده اجاره واحدهای تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037428/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-دویست-متر-قدمت-شش-سال'>مزایده پلاک ثبتی مساحت دویست متر قدمت شش سال  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت دویست متر قدمت شش سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037433/مزایده-یکباب-خانه-مساحت-319-مترمربع'>مزایده یکباب خانه مساحت 319 مترمربع / مزایده,مزایده یکباب خانه مساحت 319 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037438/مزایده-ملک-تحت-پلاک-27-1009-بخش-هفت'>مزایده ملک تحت پلاک 27/1009 بخش هفت / مزایده,مزایده ملک تحت پلاک 27/1009 بخش هفت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037445/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-سیصد-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت سیصد متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت سیصد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037453/مزایده-آپارتمان-مسکونی-قطعه-8-تفکیکی-بخش-پنج'>مزایده آپارتمان مسکونی قطعه 8 تفکیکی بخش پنج / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی قطعه 8 تفکیکی بخش پنج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037460/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-115-55-متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 115.55 متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 115.55 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037469/اصلاحیه-مزایده-ساخت-یک-دستگاه-باسکول-50-تنی'>اصلاحیه مزایده ساخت یک دستگاه باسکول 50 تنی  / مزایده , مزایده ساخت یک دستگاه باسکول 50 تنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037474/مزایده-ششدانگ-قطعه-416-تفکیکی-86-03متر'>مزایده ششدانگ قطعه 416 تفکیکی 86.03متر  / مزایده,مزایده ششدانگ قطعه 416 تفکیکی 86.03متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037483/مزایده-ششدانگ-ملک-عرصه-250-08متر'>مزایده ششدانگ ملک عرصه 250.08متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملک عرصه 250.08متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037492/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-قطعه-46-تفکیکی-240متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه قطعه 46 تفکیکی 240متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه قطعه 46 تفکیکی 240متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037498/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-81-83متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 81.83متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 81.83متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037504/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-1556-فرعی-بخش-نه'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1556 فرعی بخش نه / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1556 فرعی بخش نه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037513/مزایده-آپارتمان-قطعه-سیزده-تفکیکی'>مزایده آپارتمان قطعه سیزده تفکیکی / مزایده,مزایده آپارتمان قطعه سیزده تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037520/مزایده-واگذاری-حق-بهره-برداری-زمین-جهت-احداث-باسکول'>مزایده واگذاری حق بهره برداری زمین جهت احداث باسکول / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری حق بهره برداری زمین جهت احداث باسکول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037522/مزایده-عمومی-فروش-املاک-مازاد-بانک-صادرات'>مزایده عمومی فروش املاک مازاد بانک صادرات  / مزایده,مزایده عمومی فروش املاک مازاد بانک صادرات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037541/ممزایده-ششدانگ-زمین-پلاک-شماره-774-فرعی'>ممزایده ششدانگ زمین پلاک شماره 774 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین پلاک شماره 774 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037547/مزایده-پلاک-ثبتی-با-قدمت-بالای-40-سال'>مزایده پلاک ثبتی با قدمت بالای 40 سال / مزایده,مزایده پلاک ثبتی با قدمت بالای 40 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037552/مزایده-فروش-تعداد-5-پلاک-زمین-کاربری-مسکونی'>مزایده فروش تعداد 5 پلاک زمین کاربری مسکونی  / مزایده,مزایده فروش تعداد 5 پلاک زمین کاربری مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037554/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-ویلایی-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک قطعه زمین ویلایی نوبت دوم / مزایده ,مزایده فروش یک قطعه زمین ویلایی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037557/مزایده-فروش-املاک-شامل-زمین-دفتر-کار-و-واحد-تجاری-و-ساختمان-تجدید'>مزایده فروش املاک شامل زمین.دفتر کار و واحد تجاری و ساختمان تجدید / مزایده,مزایده فروش املاک شامل زمین.دفتر کار و واحد تجاری و ساختمان تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037567/مزایده-آپارتمان-مساحت-98-32مترمربع'>مزایده آپارتمان مساحت 98.32مترمربع  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 98.32مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037574/مزایده-پلاک-ثبتی-7-598-بخش-16-قائمشهر-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی 7/598 بخش 16 قائمشهر نوبت دوم  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 7/598 بخش 16 قائمشهر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037576/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-237-فرعی-بخش-یک'>مزایده پلاک ثبتی شماره 237 فرعی بخش یک  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 237 فرعی بخش یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037583/مزایده-ساختمان-مساحت-492متر-مرحله-اول'>مزایده ساختمان مساحت 492متر مرحله اول / مزایده,مزایده ساختمان مساحت 492متر مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037592/مزایده-عمومی-فروش-املاک-مازاد'>مزایده عمومی فروش املاک مازاد  / مزایده,مزایده عمومی فروش املاک مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037596/مزایده-ساختمان-به-مساحت-909-31متر-نوبت-اول'>مزایده ساختمان به مساحت 909.31متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ساختمان به مساحت 909.31متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037604/مزایده-دو-سهم-مشاع-از-80-سهم-سه-دانگ-مشاع-از-ملک-و-یک-واحد-دامداری'>مزایده دو سهم مشاع از 80 سهم سه دانگ مشاع از ملک و یک واحد دامداری / مزایده,مزایده دو سهم مشاع از 80 سهم سه دانگ مشاع از ملک و یک واحد دامداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037608/مزایده-فروش-زمینهای-تجاری-تجدید-نوبت-دوم'>مزایده فروش زمینهای تجاری تجدید نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش زمینهای تجاری تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037614/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-پلاک-12411-فرعی'>مزایده ششدانگ آپارتمان پلاک 12411 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان پلاک 12411 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037615/مزایده-ملک-به-مساحت-140-مترمربع'>مزایده ملک به مساحت 140 مترمربع / مزایده,مزایده ملک به مساحت 140 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037621/مزایده-ملک-مجتمع-آپارتمانی-4-طبقه-نوبت-اول'>مزایده ملک مجتمع آپارتمانی 4 طبقه نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مجتمع آپارتمانی 4 طبقه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037624/مزایده-فروش-72-حبه-مشاع-از-72-حبه-شش-دانگ'>مزایده فروش 72 حبه مشاع از 72 حبه شش دانگ  / مزایده,مزایده فروش 72 حبه مشاع از 72 حبه شش دانگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037631/مزایده-یک-قطعه-زمین-با-کاربری-مسکونی'>مزایده یک قطعه زمین با کاربری مسکونی / مزایده,مزایده یک قطعه زمین با کاربری مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037635/مزایده-پلاک-ثبتی-1981-2-زیربنای-52-متر'>مزایده پلاک ثبتی 1981/2 زیربنای 52 متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 1981/2 زیربنای 52 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037638/مزایده-ضایعات-چوب-های-اروپایی'>مزایده ضایعات چوب های اروپایی / مزایده, مزایده ضایعات چوب های اروپایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037644/مزایده-فروش-تعدادی-از-زمینها-مغازه-ها-و-املاک'>مزایده فروش تعدادی از زمینها مغازه ها و املاک  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از زمینها مغازه ها و املاک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037648/مزایده-ملک-با-کاربری-مسکونی-مساحت-600-مترمربع'>مزایده ملک با کاربری مسکونی مساحت 600 مترمربع / مزایده,مزایده ملک با کاربری مسکونی مساحت 600 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037649/مزایده-925-2-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-ملک'>مزایده 925.2 هزارم یک دانگ مشاع از ملک / مزایده,مزایده 925.2 هزارم یک دانگ مشاع از ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037657/مزایده-5-دانگ-و-372-4-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-آپارتمان'>مزایده 5 دانگ و 372.4 هزارم یک دانگ مشاع از آپارتمان  / مزایده,مزایده 5 دانگ و 372.4 هزارم یک دانگ مشاع از آپارتمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037658/مزایده-اجرای-طرح-کارت-پارک-ساعتی'>مزایده اجرای طرح کارت پارک ساعتی  / اجرای طرح کارت پارک ساعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037661/مزایده-واگذاری-اجاری-ارائه-خدمات-آزمایشگاه'>مزایده واگذاری اجاری ارائه خدمات آزمایشگاه  / مزایده, مزایده  واگذاری اجاری ارائه خدمات آزمایشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037662/مزایده-چهار-نیم-دانگ-مشاع'>مزایده چهار نیم دانگ مشاع  / مزایده,مزایده چهار نیم دانگ مشاع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037664/مزایده-یکدستگاه-مینی-بوس-رهرو'>مزایده  یکدستگاه مینی بوس رهرو  / مزایده  یکدستگاه مینی بوس رهرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037665/مزایده-ملک-ششدانگ-مغازه-مساحت-93-7متر'>مزایده ملک ششدانگ مغازه مساحت 93.7متر / مزایده,مزایده ملک ششدانگ مغازه مساحت 93.7متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037670/مزایده-فروش-تعداد-25-قطعه-زمین-کاربری-مسکونی-تجاری-چاپ-دوم'>مزایده فروش تعداد 25 قطعه زمین کاربری مسکونی تجاری چاپ دوم / مزایده,مزایده فروش تعداد 25 قطعه زمین کاربری مسکونی تجاری چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037671/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-66-137'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 66/137 / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 66/137</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037677/مزایده-فروش-املاک-مازاد-و-تملیکی-در-شهرستانها-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک مازاد و تملیکی در شهرستانها نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد و تملیکی در شهرستانها نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037680/فراخوان-واگذاری-اجاری-داروخانه-بیمارستان'>فراخوان واگذاری اجاری داروخانه بیمارستان / فراخوان, فراخوان واگذاری اجاری داروخانه بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037684/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-210-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 210 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 210 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037685/مزایده-29-7-حبه-از-مجموع-72-حبه-مغازه-از-ساختمان-دو-طبقه'>مزایده 29.7 حبه از مجموع 72 حبه مغازه از ساختمان دو طبقه / مزایده,مزایده 29.7 حبه از مجموع 72 حبه مغازه از ساختمان دو طبقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037692/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-133-45متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 133.45متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 133.45متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037693/فراخوان-واگذاری-اجاری-بیمارستان'>فراخوان واگذاری اجاری بیمارستان  / فراخوان, فراخوان واگذاری اجاری بیمارستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037702/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-210-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 210 مترمربع / مزایده,مزایده ملک پلاک ثبتی 789 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037705/مزایده-مغازه-تجاری-عرصه-432-83مترمربع'>مزایده مغازه تجاری عرصه 432.83مترمربع  / مزایده,مزایده مغازه تجاری عرصه 432.83مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037714/مزایده-فروش-تعداد-سه-قطعه-زمین-مسکونی-تجدید-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد سه قطعه زمین مسکونی تجدید نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعداد سه قطعه زمین مسکونی تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037715/مزایده-ملک-بصورت-یک-باب-واحد-مسکونی'>مزایده ملک بصورت یک باب واحد مسکونی / مزایده,مزایده ملک بصورت یک باب واحد مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037724/مزایده-فروش-املاک-عرصه-180-و-305-متر'>مزایده فروش املاک عرصه 180 و 305 متر  / مزایده,مزایده فروش املاک عرصه 180 و 305 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037729/مزایده-ششدانگ-باب-پلاک-ثبتی-1617'>مزایده ششدانگ باب پلاک ثبتی 1617 / مزایده,مزایده ششدانگ باب پلاک ثبتی 1617</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037737/مزایده-فروش-تعدادی-از-قطعات-تفکیکی-مسکونی'>مزایده فروش تعدادی از قطعات تفکیکی مسکونی  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از قطعات تفکیکی مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037739/مزایده-ششدانگ-یک-باب-خانه'>مزایده ششدانگ یک باب خانه   / مزایده,مزایده ششدانگ یک باب خانه  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037745/مزایده-دو-باب-زمین-203-60-و-228-77متر'>مزایده دو باب زمین 203.60 و 228.77متر  / مزایده,مزایده دو باب زمین 203.60 و 228.77متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037749/مزایده-ششدانگ-یک-باب-مغازه-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ یک باب مغازه نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ یک باب مغازه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037753/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-16-ثبت-اصفهان'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 16 ثبت اصفهان  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 16 ثبت اصفهان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037759/مزایده-عرصه-و-اعیان-آپارتمان-به-مساحت-54-90-مترمربع'>مزایده عرصه و اعیان آپارتمان به مساحت 54/90 مترمربع / مزایده,مزایده عرصه و اعیان آپارتمان به مساحت 54/90 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037761/مزایده-آپارتمان-مسکونی-و-یک-واحد-تجاری-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان مسکونی و یک واحد تجاری نوبت اول / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی و یک واحد تجاری نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037767/مزایده-ششدانگ-ملک-با-کاربری-تجاری'>مزایده ششدانگ ملک با کاربری تجاری  / مزایده,مزایده ششدانگ ملک با کاربری تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037769/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-267-40متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 267.40متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 267.40متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037776/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-11900متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 11900متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 11900متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037777/مزایده-فروش-یک-واحد-تجاری-مساحت-365متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک واحد تجاری مساحت 365متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک واحد تجاری مساحت 365متر   نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037780/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-430-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 430 متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 430 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037785/مزایده-ششدانگ-یک-واحد-تجاری-قطعه-دوم'>مزایده ششدانگ یک واحد تجاری قطعه دوم / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد تجاری قطعه دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037789/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-93-15متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 93.15متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 93.15متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037790/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-دوم-64-سابق'>مزایده ششدانگ یک قطعه دوم 64 سابق / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه دوم 64 سابق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037791/مزایده-49-84-حبه-مشاع-از-72-حبه-ششدانگ-ملکی-هریک-از-پلاک-ثبتی-فرعی'>مزایده 49.84 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ ملکی هریک از پلاک ثبتی فرعی  / مزایده,مزایده 49.84 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ ملکی هریک از پلاک ثبتی فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037795/مزایده-تمامی-ششدانگ-زمین-پلاک-ثبتی-7501-فرعی-250متر'>مزایده تمامی ششدانگ زمین پلاک ثبتی 7501 فرعی 250متر / مزایده,مزایده تمامی ششدانگ زمین پلاک ثبتی 7501 فرعی 250متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037797/مزایده-فروش-19-243-حبه-مشاع-از-72-حبه-ششدانگ-ملکی'>مزایده فروش 19/243 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ ملکی / مزایده,مزایده فروش 19/243 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ ملکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037799/مزایده-فروش-املاک-مازاد-بانک'>مزایده فروش املاک مازاد بانک  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بانک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037802/مزایده-ششدانگ-پلاک-134-5-به-عرصه-142-مترمربع'>مزایده ششدانگ پلاک 134/5 به عرصه 142 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 134/5 به عرصه 142 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037803/مزایده-زمین-محصور-اعیان-146-مترمربع'>مزایده زمین محصور اعیان 146 مترمربع / مزایده,مزایده زمین محصور اعیان 146 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037806/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-14-ثبت-اصفهان'>مزایده پلاک ثبتی بخش 14 ثبت اصفهان / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش 14 ثبت اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037809/مزایده-فروش-تعدادی-محدود-از-زمین-های-مسکونی'>مزایده فروش تعدادی محدود از زمین های مسکونی / مزایده,مزایده فروش تعدادی محدود از زمین های مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037835/مزایده-انواع-لوازم-اداری-و-کامپیوتری-ضایعاتی--'>مزایده انواع لوازم اداری و کامپیوتری ضایعاتی ... / مزایده,مزایده انواع لوازم اداری و کامپیوتری ضایعاتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037847/مزایده-املاک-مزروعی-آشجرد-3000-مترمربع'>مزایده املاک مزروعی آشجرد 3000 مترمربع / مزایده,مزایده املاک مزروعی آشجرد 3000 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037864/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-بخش-سیزده-اصفهان'>مزایده یک قطعه زمین زراعی بخش سیزده اصفهان / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی بخش سیزده اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037873/مزایده-تمامیت-ششدانگ-مشاع-ملک-مساحت-331-40متر'>مزایده تمامیت ششدانگ مشاع ملک مساحت 331.40متر / مزایده,مزایده تمامیت ششدانگ مشاع ملک مساحت 331.40متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1037887/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پراید-مدل-1385'>مزایده یک دستگاه خودرو پراید مدل 1385 / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو پراید مدل 1385</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 27 تاريخ : يکشنبه 9 ارديبهشت 1397 ساعت: 11:31