اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.11.05 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036021/تجدید-مناقصه-اجرای-ر... با عنوان : اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.11.05 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036021/تجدید-مناقصه-اجرای-روشنایی-و-فضای-سبز-خیابان--'>تجدید مناقصه اجرای روشنایی و فضای سبز خیابان... / تجدید آگهی، تجدید مناقصه اجرای روشنایی و فضای سبز خیابان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036023/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-حدود-35-کیلومتر--نوبت-دوم'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای حدود 35 کیلومتر ...نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه تهیه مصالح و اجرای حدود 35 کیلومتر ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036024/مناقصه-P-F-VIBRO-METER»SENSOR--نوبت-دوم'>مناقصه P/F"VIBRO-METER»SENSOR...نوبت دوم / مناقصه , مناقصه P/F"VIBRO-METER»SENSOR...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036028/فراخوان-تعمیرات-و-مستندسازی-تابلوهای-سر-درب-و-نمای-خارجی--'>فراخوان تعمیرات و مستندسازی تابلوهای سر درب و نمای خارجی... / فراخوان، فراخوان تعمیرات و مستندسازی تابلوهای سر درب و نمای خارجی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036040/مناقصه-تامین-Mobile-Pillar-JIBCrane-نوبت-دوم'>مناقصه تامین Mobile Pillar JIBCrane نوبت دوم  / مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه تامین Mobile Pillar JIBCrane نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036042/تمدید-مناقصه-مرمت-و-ساماندهی-عمارت----نوبت-سوم'>تمدید مناقصه مرمت و ساماندهی عمارت ..... نوبت سوم / تمدید مناقصه عمومی دو مرحله ایف تمدید مناقصه مرمت و ساماندهی عمارت ..... نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036044/مناقصه-بهسازی-محورهای-سیردان---(نوبت-دوم)'>مناقصه بهسازی محورهای سیردان ... (نوبت دوم) / آگهی مناقصه, مناقصه بهسازی محورهای سیردان ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036046/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-حدود-1000-کیلومتر-شبکه-توزیع--نوبت-دوم'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای حدود 1000 کیلومتر شبکه توزیع ...نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه تهیه مصالح و اجرای حدود 1000 کیلومتر شبکه توزیع ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036049/مناقصه-عملیات-تکمیل-و-تجهیز-مخازن-و-تاسیسات----نوبت-دوم'>مناقصه عملیات تکمیل و تجهیز مخازن و تاسیسات ... - نوبت دوم / مناقصه عملیات تکمیل و تجهیز مخازن و تاسیسات ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036050/مناقصه-راهبری-و-نگهدای-مستغلات--نوبت-دوم'>مناقصه راهبری و نگهدای مستغلات...نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه راهبری و نگهدای مستغلات...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036052/مناقصه-حفاظت-فیزیکی'>مناقصه حفاظت فیزیکی   / آگهی مناقصه، مناقصه حفاظت فیزیکی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036055/مناقصه-انسداد-چاه-های-غیرمجاز-منصوبات-چاه-های-مجاز----نوبت-دوم'>مناقصه انسداد چاه های غیرمجاز، منصوبات چاه های مجاز .... - نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه انسداد چاه های غیرمجاز، منصوبات چاه های مجاز ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036056/مناقصه-واگذاری-خدمات-پیش-بیمارستانی'>مناقصه واگذاری خدمات پیش بیمارستانی  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری خدمات پیش بیمارستانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036057/مناقصه-خرید-و-تحویل-تجهیزات-شبکه--نوبت-دوم'>مناقصه خرید و تحویل تجهیزات شبکه...نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه خرید و تحویل تجهیزات شبکه...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036058/مناقصه-اجرای-طرح-هادی-تعدادی-از-روستاهای-استان'>مناقصه اجرای طرح هادی تعدادی از روستاهای استان / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای طرح هادی تعدادی از روستاهای استان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036061/مناقصه-نگهداری-و-حفاظت-فیزیکی-سیستم-روشنایی----نوبت-دوم'>مناقصه نگهداری و حفاظت فیزیکی سیستم روشنایی ... - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری و حفاظت فیزیکی سیستم روشنایی ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036062/مناقصه-خرید-1000-ست-مجموعه-قطعات-شامل-تامین-مواد-اولیه-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 1000 ست مجموعه قطعات شامل تامین مواد اولیه نوبت دوم  / آگهی مناقصات , مناقصه خرید 1000 ست مجموعه قطعات شامل تامین مواد اولیه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036064/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-حدود-28-کیلومتر-خط-تغذیه--نوبت-دوم'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای حدود 28 کیلومتر خط تغذیه...نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه تهیه مصالح و اجرای حدود 28 کیلومتر خط تغذیه...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036066/مناقصه-اجرای-3-باب-استخر-ژئوممبران'>مناقصه اجرای 3 باب استخر ژئوممبران / آگهی مناقصه ، مناقصه اجرای 3 باب استخر ژئوممبران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036069/مناقصه-انجام-کارهای-خدماتی-حوزه-معاونت-مالی-و-پشتیبانی-و-خدمات-مشترکین-و-درآمد--نوبت-دوم'>مناقصه انجام کارهای خدماتی حوزه معاونت مالی و پشتیبانی و خدمات مشترکین و درآمد ...نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه انجام کارهای خدماتی حوزه معاونت مالی و پشتیبانی و خدمات مشترکین و درآمد ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036070/مناقصه-پروژه-آب-ایمبیشن-آسیاب-B'>مناقصه پروژه آب ایمبیشن آسیاب B / مناقصه,مناقصه پروژه آب ایمبیشن آسیاب B</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036074/فراخوان-مناقصه-P-F-ELECTRICAL-PANEL-L-V-SWITCHEAR--MCC-ABB--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه P/F ELECTRICAL PANEL L.V.SWITCHEAR & MCC ABB - نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه P/F ELECTRICAL PANEL L.V.SWITCHEAR & MCC ABB - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036075/مناقصه-سنگ-آهن'>مناقصه سنگ آهن   / مناقصه, مناقصه سنگ آهن  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036079/مناقصه-کنتور-دیجیتالی-تکفاز-چند-تعرفه-الکترونیکی--'>مناقصه کنتور دیجیتالی تکفاز چند تعرفه الکترونیکی... / مناقصه ,مناقصه کنتور دیجیتالی تکفاز چند تعرفه الکترونیکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036080/فراخوان-مناقصه-عملیات-اجرایی-شبکه-توزیع-آب-روستاهای---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عملیات اجرایی شبکه توزیع آب روستاهای .... نوبت دوم  / مناقصه ,فراخوان مناقصه عملیات اجرایی شبکه توزیع آب روستاهای .... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036081/مناقصه-ساخت-و-تعویض-پاندل-های-رهیت--نوبت-دوم'>مناقصه ساخت و تعویض پاندل های رهیت ...نوبت دوم / مناقصه, مناقصه ساخت و تعویض پاندل های رهیت ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036085/مناقصه-نظافت-ساختمانها-محوطه--فضای-سبز-پردیس-دانشگاهی--نوبت-دوم'>مناقصه نظافت ساختمانها، محوطه ، فضای سبز پردیس دانشگاهی....نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه نظافت ساختمانها، محوطه ، فضای سبز پردیس دانشگاهی....نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036087/مناقصه-خرید-(تهیه--تامین-و-تحویل)-لوازم-کامل-نصب-انشعابات-آب'>مناقصه خرید (تهیه ، تامین و تحویل) لوازم کامل نصب انشعابات آب  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه خرید (تهیه ، تامین و تحویل) لوازم کامل نصب انشعابات آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036089/مناقصه-خدمات-سرویس-ایاب-و-ذهاب-کارکنان--مرحله-دوم'>مناقصه خدمات سرویس ایاب و ذهاب کارکنان - مرحله دوم  / مناقصه, مناقصه خدمات سرویس ایاب و ذهاب کارکنان - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036092/مناقصه-انجام-عملیات-راهبری-نیروگاه-ها-و-شبکه-های-برق--نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات راهبری نیروگاه ها و شبکه های برق ...نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه انجام عملیات راهبری نیروگاه ها و شبکه های برق ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036095/مناقصه-انجام-خدمات-تامین-و-راهبری-خودرو--نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات تامین و راهبری خودرو...نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه انجام خدمات تامین و راهبری خودرو...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036099/مناقصه-انجام-خدمات-عمومی-اداری-و-پشتیبانی--نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات عمومی، اداری و پشتیبانی... نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه انجام خدمات عمومی، اداری و پشتیبانی... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036100/مناقصه-خرید-کنتور---نوبت-دوم'>مناقصه خرید کنتور ....نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه خرید کنتور ....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036102/مناقصه-اداره-امور-و-اجرای-حجمی-زمانی-عملیات-جایگاه-شرکتی--'>مناقصه اداره امور و اجرای حجمی زمانی عملیات جایگاه شرکتی ... / مناقصه عمومی, مناقصه اداره امور و اجرای حجمی زمانی عملیات جایگاه شرکتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036103/تمدید-مدت-ارزیابی-کیفی-مناقصه-گران-خرید-10-دستگاه-پایانه-راه-دور-انتقال--نوبت-دوم'>تمدید مدت ارزیابی کیفی مناقصه گران خرید 10 دستگاه پایانه راه دور انتقال - نوبت دوم / آگهی تمدید مدت ارزیابی کیفی مناقصه گران، تمدید مدت ارزیابی کیفی مناقصه گران خرید 10 دستگاه پایانه راه دور انتقال - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036107/مناقصه-خرید-کیت-کامل-انشعاب-آب-خانگی---نوبت-دوم'>مناقصه خرید کیت کامل انشعاب آب خانگی ... نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه خرید کیت کامل انشعاب آب خانگی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036108/مناقصه-برون-سپاری-امور-خدمات-شهری--نوبت-دوم'>مناقصه برون سپاری امور خدمات شهری  - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه برون سپاری امور خدمات شهری - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036110/مناقصه-اجرای-انتقال-نیرو-و-برقرسانی--'>مناقصه اجرای انتقال نیرو و برقرسانی.... / مناقصه, مناقصه اجرای انتقال نیرو و برقرسانی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036111/مناقصه-خرید-سه-دستگاه-دیزل-ژنراتور'>مناقصه خرید سه دستگاه دیزل ژنراتور  / مناقصه خرید سه دستگاه دیزل ژنراتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036112/مناقصه-عملیات-اجرایی-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-و--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی شبکه جمع آوری فاضلاب و ...نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه عملیات اجرایی شبکه جمع آوری فاضلاب و ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036115/مناقصه-گازرسانی-به-اولین-خوشه-زیر-مجموعه-صنعت-(نوبت-دوم)'>مناقصه  گازرسانی به اولین خوشه زیر مجموعه صنعت (نوبت دوم) / مناقصه ,مناقصه  گازرسانی به اولین خوشه زیر مجموعه صنعت (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036116/مناقصه-انجام-امداد-حوادث-تعمیرات-تاسیسات-آبرسانی---تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه انجام امداد حوادث، تعمیرات تاسیسات آبرسانی ... تجدید نوبت دوم  / تجدید آگهی فراخوان ارزیابی , مناقصه انجام امداد حوادث، تعمیرات تاسیسات آبرسانی ... تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036119/تجدید-مناقصه-پروژه-ساخت-قبور-جدید'>تجدید مناقصه پروژه ساخت قبور جدید  / تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه پروژه ساخت قبور جدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036120/مناقصه-حفاظت-فیزیکی'>مناقصه حفاظت فیزیکی  / مناقصه حفاظت فیزیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036121/مناقصه-واگذاری-اداره-امور-انبار-نفت--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری اداره امور انبار نفت... نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه واگذاری اداره امور انبار نفت... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036122/مناقصه-پشتیبانی-عمومی-خدمات-اجتماعی-و-رفاهی---(نوبت-دوم)'>مناقصه پشتیبانی عمومی -خدمات اجتماعی و رفاهی- ... (نوبت دوم) / مناقصه ,مناقصه پشتیبانی عمومی -خدمات اجتماعی و رفاهی- ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036124/مناقصه-احداث-جاده-دسترسی-شهرک-صنعتی-نوبت-دوم'>مناقصه احداث جاده دسترسی شهرک صنعتی- نوبت دوم  / آگهی مناقصه، مناقصه احداث جاده دسترسی شهرک صنعتی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036125/مناقصه-عملیات-اجرای-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب---تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب.... تجدید نوبت دوم  / تجدید آگهی فراخوان ارزیابی , مناقصه عملیات اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب.... تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036129/مناقصه-عملیات-اجرایی-اصلاح-بخشی-از-شبکه-توزیع-و-انشعابات-آب--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی اصلاح بخشی از شبکه توزیع و انشعابات آب...نوبت دوم  / مناقصه,مناقصه عملیات اجرایی اصلاح بخشی از شبکه توزیع و انشعابات آب...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036130/مناقصه-عملیات-حفر-و-پمپاژ-سه-حلقه-چاه-آب-آشامیدنی---نوبت-دوم'>مناقصه عملیات حفر و پمپاژ سه حلقه چاه آب آشامیدنی ... نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی , مناقصه عملیات حفر و پمپاژ سه حلقه چاه آب آشامیدنی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036134/مناقصه-خرید-سیم-آلومینیوم-نمره-120-(هاینا)--نوبت-دوم'>مناقصه خرید سیم آلومینیوم نمره 120 (هاینا)...نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه خرید سیم آلومینیوم نمره 120 (هاینا)...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036138/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-دفتری-سوختگیری-هواپیمایی-و-نمازخانه-بین-راهی-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری امور خدمات دفتری، سوختگیری هواپیمایی و نمازخانه بین راهی- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری امور خدمات دفتری، سوختگیری هواپیمایی و نمازخانه بین راهی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036140/مناقصه-بیمه-آتش-سوزی-اموال-و-اثاثیه'>مناقصه بیمه آتش سوزی اموال و اثاثیه   / مناقصه, مناقصه بیمه آتش سوزی اموال و اثاثیه  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036142/مناقصه-طراحی-و-احداث-مجموعه-های-پروژه-تفریحی--گردشگری-پارک--'>مناقصه طراحی و احداث مجموعه های پروژه تفریحی - گردشگری پارک ... / مناقصه طراحی و احداث مجموعه های پروژه تفریحی - گردشگری پارک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036143/مناقصه-اصلاح-طرح-هندسی-رمپ-ایمن-سازی-ناحیه-انتقالی-30-دستگاه-پل--'>مناقصه اصلاح طرح هندسی رمپ، ایمن سازی ناحیه انتقالی 30 دستگاه پل... / مناقصه عمومی, مناقصه اصلاح طرح هندسی رمپ، ایمن سازی ناحیه انتقالی 30 دستگاه پل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036149/مناقصه-احداث-پل-روگذر--'>مناقصه احداث پل روگذر... / مناقصه ,مناقصه احداث پل روگذر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036152/فراخوان-مناقصه-بیل-مکانیکی-چرخ-لاستیکی'>فراخوان مناقصه بیل مکانیکی چرخ لاستیکی  / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه بیل مکانیکی چرخ لاستیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036157/مناقصه-تهیه-(خرید)-حمل-و-نصب-پکیج-ایستگاه-پمپاژ-شبکه-آبیاری--نوبت-دوم'>مناقصه تهیه (خرید)، حمل و نصب پکیج ایستگاه پمپاژ شبکه آبیاری ...نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه تهیه (خرید)، حمل و نصب پکیج ایستگاه پمپاژ شبکه آبیاری ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036160/مناقصه-جذب-پیمانکار-واجد-شرایط-جهت-عملیات-تکمیل-و-ساخت-یادمان-شهدای-گمنام-نوبت-دوم'>مناقصه جذب پیمانکار واجد شرایط جهت عملیات تکمیل و ساخت یادمان شهدای گمنام نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه جذب پیمانکار واجد شرایط جهت عملیات تکمیل و ساخت یادمان شهدای گمنام نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036165/مناقصه-اجرای-عملیات-آسفالت-شامل-تهیه-مصالح-سنگی-و-پخت--'>مناقصه اجرای عملیات آسفالت شامل تهیه مصالح سنگی و پخت... / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات آسفالت شامل تهیه مصالح سنگی و پخت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036167/مناقصه-واگذاری-خدمات-رفت-و-روب-و-زباله-سطح-شهر'>مناقصه واگذاری خدمات رفت و روب و زباله سطح شهر / آگهی مناقصه ,مناقصه واگذاری خدمات رفت و روب و زباله سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036168/تجدید-مناقصه-عمومی-جهت-لکه-گیری-معابر'>تجدید مناقصه عمومی جهت لکه گیری معابر / تجدید آگهی مناقصه عمومی، تجدید مناقصه عمومی جهت لکه گیری معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036169/فراخوان-واگذاری-بخش-های-دیالیز-بیمارستان-های-تابعه--نوبت-دوم'>فراخوان واگذاری بخش های دیالیز بیمارستان های تابعه - نوبت دوم  / مناقصه , فراخوان واگذاری بخش های دیالیز بیمارستان های تابعه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036171/مناقصه-واگذاری-خدمات-عملیاتی-فنی--توسعه-و-نگهداشت-فضای-سبز'>مناقصه واگذاری خدمات عملیاتی فنی ، توسعه و نگهداشت فضای سبز  / آگهی مناقصه ,مناقصه واگذاری خدمات عملیاتی فنی ، توسعه و نگهداشت فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036172/لغو-مناقصه-عمومی-عملیات-اجرای-پروژه-های-آبرسانی-به-روستاها'>لغو مناقصه عمومی عملیات اجرای پروژه های آبرسانی به روستاها  / لغو مناقصه عمومی عملیات اجرای پروژه های آبرسانی به روستاها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036174/مناقصه-نظافت-و-اجرای-امور-خدماتی-پارکینگ-طبقاتی-زائر--'>مناقصه نظافت و اجرای امور خدماتی پارکینگ طبقاتی زائر... / مناقصه عمومی, مناقصه نظافت و اجرای امور خدماتی پارکینگ طبقاتی زائر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036176/تجدیدمناقصه-بهره-برداری-از-تاسیسات-آب--نوبت-دوم'>تجدیدمناقصه بهره برداری از تاسیسات آب ...نوبت دوم / مناقصه, تجدیدمناقصه بهره برداری از تاسیسات آب ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036178/مناقصه-واگذاری-اداره-امور-انبار-نفت-بروجرد--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری اداره امور انبار نفت بروجرد - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری اداره امور انبار نفت بروجرد - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036182/مناقصه-خدمات-حراست-و-نگهبانی----نوبت-دوم'>مناقصه خدمات حراست و نگهبانی..... - نوبت دوم / مناقصه, مناقصه خدمات حراست و نگهبانی..... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036183/فراخوان-مشارکت-در-احداث-مجتمع-تجاری--مسکونی-نوبت-دوم'>فراخوان مشارکت در احداث مجتمع تجاری - مسکونی نوبت دوم  / فراخوان مشارکت، فراخوان مشارکت در احداث مجتمع تجاری - مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036185/مناقصه-یکدستگاه-بلدوزر-D-7-با-اتاق-کامل'> مناقصه یکدستگاه بلدوزر D-7 با اتاق کامل / فراخوان مناقصه عمومی,  مناقصه یکدستگاه بلدوزر D-7 با اتاق کامل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036188/مناقصه-خرید-الکتروپمپ-فشار-ضعیف--'>مناقصه خرید الکتروپمپ فشار ضعیف... / مناقصه خرید الکتروپمپ فشار ضعیف...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036191/مناقصه-خرید-و-تحویل-گل-و-گیاه'>مناقصه خرید و تحویل گل و گیاه / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خرید و تحویل گل و گیاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036198/اصلاحیه-مناقصه-اجرای-انتقال-نیرو-و-برقرسانی'>اصلاحیه مناقصه اجرای انتقال نیرو و برقرسانی / اصلاحیه مناقصه, مناقصه اجرای انتقال نیرو و برقرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036204/مناقصه-تکمیل-احداث-سد-لاستیکی--'>مناقصه تکمیل احداث سد لاستیکی ... / مناقصه, مناقصه تکمیل احداث سد لاستیکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036209/مناقصه-تامین-سرویس-ایاب-و-ذهاب-کارکنان-انبار--نوبت-دوم'>مناقصه تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان انبار ...نوبت دوم / مناقصه , مناقصه تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان انبار ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036210/مناقصه-اجرای-موزاییک-فرش'>مناقصه اجرای موزاییک فرش / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای موزاییک فرش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036212/مناقصه-خرید-حمل-و-نصب-5-دستگاه-پست-20KV-کمپکت-ترانسفورماتور-و--نوبت-دوم'>مناقصه خرید، حمل و نصب 5 دستگاه پست 20KV کمپکت، ترانسفورماتور و ...نوبت دوم / مناقصه ،مناقصه خرید، حمل و نصب 5 دستگاه پست 20KV کمپکت، ترانسفورماتور و ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036214/اصلاحیه-مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن--نوبت-دوم'>اصلاحیه مناقصه خرید لوله پلی اتیلن... نوبت دوم  / اصلاحیه مناقصه ,اصلاحیه مناقصه خرید لوله پلی اتیلن... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036217/مناقصه-خرید-و-تحویل-گل-و-گیاه--'>مناقصه خرید و تحویل گل و گیاه ... / مناقصه خرید و تحویل گل و گیاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036222/مناقصه-خرید-راه-اندازی-کنترل-2-دستگاه-تابلو-پیام-متغیر-VMS--نوبت-دوم'>مناقصه خرید، راه اندازی، کنترل 2 دستگاه تابلو پیام متغیر VMS...نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه خرید، راه اندازی، کنترل 2 دستگاه تابلو پیام متغیر VMS...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036228/مناقصه-بهسازی-جاده--'>مناقصه بهسازی جاده ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه بهسازی جاده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036229/مناقصه-مجتمع-آبرسانی--'>مناقصه مجتمع آبرسانی...  / مناقصه های عمومی یک مرحله ای، مناقصه مجتمع آبرسانی... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036233/فراخوان-مناقصه-کارت-های-الکترونیکی-توربین-رستون'>فراخوان مناقصه کارت های الکترونیکی توربین رستون  / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه کارت های الکترونیکی توربین رستون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036234/نخستین-کنگره-سراسری-شعر-و-داستان-حضرت-ام-البنین'>نخستین کنگره سراسری شعر و داستان حضرت ام البنین / نخستین کنگره سراسری شعر و داستان حضرت ام البنین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036238/مناقصه-بهسازی-و-تغییر-کاربری-ساختمان-هاب-پستی-به-ترمینال-مسافربری--'>مناقصه بهسازی و تغییر کاربری ساختمان هاب پستی به ترمینال مسافربری... / مناقصه بهسازی و تغییر کاربری ساختمان هاب پستی به ترمینال مسافربری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036239/مناقصه-پروژه-تکمیل-بلوار--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه تکمیل بلوار ...نوبت دوم  / مناقصه,مناقصه پروژه تکمیل بلوار ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036241/مناقصه-امور-مربوط-به-کنترل-و-نظارت-بر-ساخت-و-سازها-و-پیشگیری-و-جلوگیری--96-11-5'>مناقصه امور مربوط به کنترل و نظارت بر ساخت و سازها و پیشگیری و جلوگیری... 96.11.5 / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه امور مربوط به کنترل و نظارت بر ساخت و سازها و پیشگیری و جلوگیری... - 96.11.5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036245/مناقصه-تامین-و-پشتیبانی-نیروی-انسانی--96-11-5'>مناقصه تامین و پشتیبانی نیروی انسانی... 96.11.5 / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تامین و پشتیبانی نیروی انسانی... 96.11.5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036246/مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن---'>مناقصه خرید لوله پلی اتیلن ....  / مناقصه  , مناقصه خرید لوله پلی اتیلن .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036247/اصلاحیه-مناقصه-انجام-خدمات-وظایف-نگهبانی-و-حفاظت-از-کلیه-ساختمانهای-اداری'>اصلاحیه مناقصه انجام خدمات وظایف نگهبانی و حفاظت از کلیه ساختمانهای اداری / اصلاحیه مناقصه ,مناقصه انجام خدمات وظایف نگهبانی و حفاظت از کلیه ساختمانهای اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036249/مناقصه-انجام-خدمات-امداد-گازبانی--کنتورخوانی-و-توزیع-صورتحساب'>مناقصه انجام خدمات امداد، گازبانی ، کنتورخوانی و توزیع صورتحساب / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات امداد، گازبانی ، کنتورخوانی و توزیع صورتحساب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036250/مناقصه-خط-انتقال-آب-از-پارک'>مناقصه خط انتقال آب از پارک  / مناقصه ,مناقصه خط انتقال آب از پارک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036255/مناقصه-عملیات-تعداد-58-حلقه-چاه-به-میزان-2200-متر-طول--'>مناقصه عملیات تعداد 58 حلقه چاه به میزان 2200 متر طول ... / آگهی مناقصه، مناقصه عملیات تعداد 58 حلقه چاه به میزان 2200 متر طول ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036256/مناقصه-عملیات-اجرایی-بخشی-از-کارهای-باقیمانده-ساختمان-فناوری-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی بخشی از کارهای باقیمانده ساختمان فناوری- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرایی بخشی از کارهای باقیمانده ساختمان فناوری- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036258/تجدید-مناقصه-تهیه-کسری-تجهیزات--نصب--تست-و-راه-اندازی-پست-مدولار---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه تهیه کسری تجهیزات ، نصب  ،تست و راه اندازی پست مدولار ... نوبت دوم / تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه تهیه کسری تجهیزات ، نصب  ،تست و راه اندازی پست مدولار ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036259/مناقصه-پروژه-تعمیر-و-تعریض-و-بهسازی-پل-های-مختلف--'>مناقصه پروژه تعمیر و تعریض و بهسازی پل های مختلف... / مناقصه پروژه تعمیر و تعریض و بهسازی پل های مختلف...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036260/مناقصه-احداث-مخزن-بتنی-و--'>مناقصه احداث مخزن بتنی و ... / مناقصه ,مناقصه احداث مخزن بتنی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036267/مناقصه-ساماندهی-گلزار-شهدای--'>مناقصه ساماندهی گلزار شهدای... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه ساماندهی گلزار شهدای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036271/فراخوان-تکمیل-و-تجهیز-و-راه-اندازی-و-بهره-برداری--نوبت-دوم'>فراخوان تکمیل و تجهیز و راه اندازی و بهره برداری ...نوبت دوم / مناقصه ,فراخوان تکمیل و تجهیز و راه اندازی و بهره برداری ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036273/مناقصه-اجرای-3-باب-استخر-ژئوممبران--'>مناقصه اجرای 3 باب استخر ژئوممبران ... / مناقصه اجرای 3 باب استخر ژئوممبران ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036275/فراخوان-اجرای-ساختمان-نظارت-ذوب-مس-خاتون-آباد--نوبت-دوم'>فراخوان اجرای ساختمان نظارت ذوب مس خاتون آباد - نوبت دوم / فراخوان ، فراخوان اجرای ساختمان نظارت ذوب مس خاتون آباد - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036276/تجدید-مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-عملیات-مربوط-به-تامین-برق-روستای--'>تجدید مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات مربوط به تامین برق روستای...  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات مربوط به تامین برق روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036279/مناقصه-ساماندهی-گلزار-شهدای--'>مناقصه ساماندهی گلزار شهدای... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه ساماندهی گلزار شهدای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036281/مناقصه-خدمات-مرکز-پیام--امدادرسانی-و-دیسپچینگ--نوبت-دوم'>مناقصه خدمات مرکز پیام ، امدادرسانی و دیسپچینگ... نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه خدمات مرکز پیام ، امدادرسانی و دیسپچینگ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036282/فراخوان-عمومی-عملیات-صدور--توزیع--پیگیری-و-وصول-عوارض-سالیانه'>فراخوان عمومی عملیات صدور ، توزیع ، پیگیری و وصول عوارض سالیانه / فراخوان عمومی , فراخوان عمومی عملیات صدور ، توزیع ، پیگیری و وصول عوارض سالیانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036284/مناقصه-تعویض-سیم-یا-کابل--'>مناقصه تعویض سیم یا کابل... / مناقصه, مناقصه تعویض سیم یا کابل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036286/مناقصه-اجرای-ایستگاه-آتش-نشانی-همسان--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای ایستگاه آتش نشانی همسان...نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه اجرای ایستگاه آتش نشانی همسان...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036287/مناقصه-ساماندهی-گلزار-شهدای--'>مناقصه ساماندهی گلزار شهدای... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه ساماندهی گلزار شهدای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036289/فراخوان-مناقصه-تکمیل-سالن-چند-منظوره-ورزشی-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تکمیل سالن چند منظوره ورزشی نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ، فراخوان مناقصه تکمیل سالن چند منظوره ورزشی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036292/استعلام-بیمه-مازاد-تکمیلی--سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام بیمه مازاد تکمیلی , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  / استعلام ,استعلام بیمه مازاد تکمیلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036297/استعلام-موکت-و-فایل-سایت-ستاد'>استعلام موکت و فایل, سایت ستاد / استعلام ,استعلام موکت و فایل, سایت ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036299/استعلام-درب-اتوماتیک-شیشه-سکوریت-سامانه-ستاد'>استعلام درب اتوماتیک شیشه سکوریت ,سامانه ستاد / استعلام ,استعلام درب اتوماتیک شیشه سکوریت ,سامانه ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036302/مناقصه-خرید-روغن-ترانسفورماتور--'>مناقصه خرید روغن ترانسفورماتور... / مناقصه خرید روغن ترانسفورماتور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036303/مناقصه-اجرای-عملیات-آماده-سازی-فاز-3-و-4-فولاد'>مناقصه اجرای عملیات آماده سازی فاز 3 و 4 فولاد / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات آماده سازی فاز 3 و 4 فولاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036304/فراخوان-طرح-ساماندهی-سرویس-مدارس'>فراخوان طرح ساماندهی سرویس مدارس / آگهی فراخوان،فراخوان طرح ساماندهی سرویس مدارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036317/مناقصه-عملیات-تجهیز-و-نوسازی-اراضی-زیر-سد'>مناقصه عملیات تجهیز و نوسازی اراضی زیر سد  / مناقصه ,مناقصه عملیات تجهیز و نوسازی اراضی زیر سد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036320/مناقصه-خرید-48-عدد-الکتروپمپ-شناور'>مناقصه خرید 48 عدد الکتروپمپ شناور  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید 48 عدد الکتروپمپ شناور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036322/فراخوان-عملیات-اجرایی-روکش-آسفالت-گرم--'>فراخوان عملیات اجرایی روکش آسفالت گرم.... / آگهی فراخوان، فراخوان عملیات اجرایی روکش آسفالت گرم....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036323/مناقصه-اجرای-عملیات-لوله-گذاری-فاضلاب-محله----نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری فاضلاب محله ... - نوبت دوم / آگهی برگزاری مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری فاضلاب محله ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036324/مناقصه-احداث-بند-آبگیر--حوضچه-مکش-و-ایستگاه-پمپاژ-روستای--چاپ-دوم'>مناقصه احداث بند آبگیر ، حوضچه مکش و ایستگاه پمپاژ روستای... چاپ دوم / مناقصه ,مناقصه احداث بند آبگیر ، حوضچه مکش و ایستگاه پمپاژ روستای... چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036326/تجدید-مناقصه-خریداری-120-تن-کود-سولفات-آمونیم'>تجدید مناقصه خریداری 120 تن کود سولفات آمونیم / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه خریداری 120 تن کود سولفات آمونیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036328/مناقصه-واگذاری-پروژه-جدول-گذاری-و-اجرای-کانیو-مرحله-دوم-نوبت-دوم'>مناقصه  واگذاری پروژه جدول گذاری و اجرای کانیو مرحله دوم نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه  واگذاری پروژه جدول گذاری و اجرای کانیو مرحله دوم نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036337/مناقصه-ساماندهی-رودخانه-مرزی--'>مناقصه ساماندهی رودخانه مرزی ... / مناقصه, مناقصه ساماندهی رودخانه مرزی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036338/مناقصه-تهیه-مصالح-ساخت-و-نصب-قرنیز-پیش-ساخته-نمای-عرشه-تجدید'> مناقصه تهیه مصالح، ساخت و نصب قرنیز پیش ساخته نمای عرشه تجدید  / آگهی مناقصه عمومی، تجدید مناقصه تهیه مصالح، ساخت و نصب قرنیز پیش ساخته نمای عرشه تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036339/مناقصه-چاپ-جلد-پیک-های-نوروزی-(نوبت-دوم)'>مناقصه چاپ جلد پیک های نوروزی  (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, مناقصه چاپ جلد پیک های نوروزی  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036341/مناقصه-خرید-2000-عدد-فیوز-گات-اوت-پلیمری-و--'>مناقصه خرید 2000 عدد فیوز گات  اوت پلیمری و ... / مناقصه ,مناقصه خرید 2000 عدد فیوز گات  اوت پلیمری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036342/مناقصه-پروژه-آبرسانی--'>مناقصه پروژه آبرسانی ...  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه آبرسانی ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036344/مناقصه-حفر-یک-حلقه-چاه-آهکی'>مناقصه حفر یک حلقه چاه آهکی  / مناقصه ,مناقصه حفر یک حلقه چاه آهکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036346/مناقصه-واگذاری-حجمی-اداره-امور-انبار-نفت--'>مناقصه واگذاری حجمی اداره امور انبار نفت... / مناقصه واگذاری حجمی اداره امور انبار نفت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036347/مناقصه-تعمیرات-و-نگهداری-شبکه-و-تاسیسات-گازرسانی'>مناقصه تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات گازرسانی / آگهی مناقصه , مناقصه تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات گازرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036350/مناقصه-ارتباط-۲۴-نقطه-از-کارخانجات-به-صورت-مانیتورینگ'>مناقصه ارتباط ۲۴ نقطه از کارخانجات به صورت مانیتورینگ / مناقصه ,مناقصه ارتباط ۲۴ نقطه از کارخانجات به صورت مانیتورینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036352/مناقصه-عملیات-اجرایی-خرید-و-لوله-گذاری--'>مناقصه عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری... / آگهی فراخوان, مناقصه عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036355/تجدید-مناقصه-خرید-انواع-لوله-پلی-اتیلن-10-اتمسفر-و-اتصالات--96-11-05'>تجدید مناقصه خرید انواع لوله پلی اتیلن 10 اتمسفر و اتصالات...96.11.05 / مناقصه, تجدید مناقصه خرید انواع لوله پلی اتیلن 10 اتمسفر و اتصالات...96.11.05</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036356/مناقصه-واگذاری-کنترل-سیل-تغذیه-مصنوعی'>مناقصه واگذاری کنترل سیل تغذیه مصنوعی / مناقصه ,مناقصه واگذاری کنترل سیل تغذیه مصنوعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036358/مناقصه-اصلاح-شبکه-توزیع-آب-شرب-نوبت-دوم'>مناقصه اصلاح شبکه توزیع آب شرب نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه اصلاح شبکه توزیع آب شرب نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036359/تجدید-مناقصه-گازرسانی-به-حفرات-خالی-و-توسعه-شبکه-منطقه-2'>تجدید مناقصه گازرسانی به حفرات خالی و توسعه شبکه منطقه 2 / آگهی مناقصه عمومی , تجدید مناقصه گازرسانی به حفرات خالی و توسعه شبکه منطقه 2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036360/مناقصه-خرید-انواع-کابل-خودنگهدار-فشار-ضعیف-آلیاژی--'>مناقصه خرید انواع کابل خودنگهدار فشار ضعیف آلیاژی ... / مناقصه,مناقصه خرید انواع کابل خودنگهدار فشار ضعیف آلیاژی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036362/مناقصه-احداث-فرهنگسرا--'>مناقصه احداث فرهنگسرا ... / مناقصه احداث فرهنگسرا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036363/استعلام-رادیو-آنتن'>استعلام رادیو آنتن  / استعلام ,استعلام رادیو آنتن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036367/تجدید-مناقصه-عملیات-مربوط-به-تکمیل-و-راه-اندازی-بلوک-میانی-ساختمان'>تجدید مناقصه عملیات مربوط به تکمیل و راه اندازی بلوک میانی ساختمان / تجدید آگهی مناقصه، تجدید مناقصه عملیات مربوط به تکمیل و راه اندازی بلوک میانی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036368/استعلام-خرید-اتصالات-پروژه-چرم-نوده'>استعلام خرید اتصالات پروژه چرم نوده / استعلام ,استعلام خرید اتصالات پروژه چرم نوده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036371/اطلاعیه-پروژه-احداث-خانه-جوان'>اطلاعیه پروژه احداث خانه جوان  / اطلاعیه , اطلاعیه پروژه احداث خانه جوان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036372/استعلام-تابلو-روشنایی-معابر--'>استعلام تابلو روشنایی معابر... / استعلام, استعلام تابلو روشنایی معابر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036373/مناقصه-خرید-57-عدد-لاینر'>مناقصه خرید 57 عدد لاینر / مناقصه ، مناقصه خرید 57 عدد لاینر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036375/استعلام-عملیات-آبخیزداری-در-حوزه-آبخیز'>استعلام عملیات آبخیزداری در حوزه آبخیز / استعلام ,استعلام عملیات آبخیزداری در حوزه آبخیز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036378/ارزیابی-کیفی-مناقصه-خدمات-ترمیم-و-نگهداری-فضای-سبز-سایت-یک'>ارزیابی کیفی مناقصه خدمات ترمیم و نگهداری فضای سبز سایت یک / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران، ارزیابی کیفی مناقصه خدمات ترمیم و نگهداری فضای سبز سایت یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036379/مناقصه-طراحی-خرید-ساخت-نصب-وتست-وراه-اندازی-سیستم-جمع-آوری-لجن'>مناقصه طراحی,خرید,ساخت,نصب وتست وراه اندازی سیستم جمع آوری لجن  / مناقصه ، مناقصه طراحی,خرید,ساخت,نصب وتست وراه اندازی سیستم جمع آوری لجن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036381/فراخوان-مناقصه-الکتروپمپ-پلنجری-دستگاه-فرآورش-سیار-شماره-3'>فراخوان مناقصه الکتروپمپ پلنجری دستگاه فرآورش سیار شماره 3 / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی الکتروپمپ پلنجری دستگاه فرآورش سیار شماره 3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036382/فراخوان-شناسایی-پیمانکاران'>فراخوان شناسایی پیمانکاران  / فراخوان , فراخوان شناسایی پیمانکاران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036384/استعلام-تخلیه-از-کشتی--حمل-شهری-و-دپوسازی'>استعلام تخلیه از کشتی ، حمل شهری و دپوسازی / استعلام ,استعلام تخلیه از کشتی ، حمل شهری و دپوسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036386/استعلام-دفترچه-تبلیغاتی'>استعلام دفترچه تبلیغاتی / استعلام,استعلام دفترچه تبلیغاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036387/ارزیابی-کیفی-مناقصه-خدمات-عمومی-پشتیبانی-و-نقلیه-مدیریت'>ارزیابی کیفی مناقصه خدمات عمومی، پشتیبانی و نقلیه مدیریت / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران، ارزیابی کیفی مناقصه خدمات عمومی، پشتیبانی و نقلیه مدیریت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036388/مناقصه-احداث-مجتمع-تجاری-اداری-بهارستان--'>مناقصه احداث مجتمع تجاری اداری بهارستان... / مناقصه ,مناقصه احداث مجتمع تجاری اداری بهارستان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036389/استعلام-کانکتور-نری-OBD-II'>استعلام کانکتور نری OBD II  / استعلام , استعلام کانکتور نری OBD II </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036390/ارزیابی-کیفی-استقرار-دائمی-یک-فروند-بالگرد'>ارزیابی کیفی استقرار دائمی یک فروند بالگرد  / مناقصه, ارزیابی کیفی استقرار دائمی یک فروند بالگرد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036392/استعلام-خرید-برنج'>استعلام خرید برنج / استعلام ,استعلام خرید برنج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036394/استعلام-دستگاه-ساعت-حضور-غیاب--'>استعلام دستگاه ساعت حضور غیاب ... / استعلام,استعلام دستگاه ساعت حضور غیاب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036395/استعلام-خرید-ملزومات-بهداشتی'>استعلام خرید ملزومات بهداشتی  / استعلام، استعلام خرید ملزومات بهداشتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036399/استعلام-نرم-افزار-لایسنس'>استعلام نرم افزار لایسنس  / استعلام ,استعلام نرم افزار لایسنس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036400/استعلام-تیغچه-تیپ-درسینگ-و--'>استعلام تیغچه تیپ درسینگ و ... / استعلام ,استعلام تیغچه تیپ درسینگ و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036401/ارزیابی-کیفی-خدمات-ترمیم-و-نگهداری-فضای-سبز-سایت-دو'>ارزیابی کیفی خدمات ترمیم و نگهداری فضای سبز سایت دو  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران ، ارزیابی کیفی خدمات ترمیم و نگهداری فضای سبز سایت دو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036403/مناقصه-خرید-انواع-کابل-خودنگهدار-فشار-ضعیف-آلیاژی--'>مناقصه خرید انواع کابل خودنگهدار فشار ضعیف آلیاژی... / مناقصه خرید انواع کابل خودنگهدار فشار ضعیف آلیاژی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036405/استعلام-الکترود-PH-با-کابل-و--'>استعلام الکترود PH با کابل و ... / استعلام, استعلام الکترود PH با کابل و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036406/مناقصه-2500-متر-لوله-پلی-اتیلن'>مناقصه  2500 متر لوله پلی اتیلن  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  2500 متر لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036407/مناقصه-تعمیر-سرویس-و-نگهداری-و-راهبری-تاسیسات--'>مناقصه تعمیر سرویس و نگهداری و راهبری تاسیسات.... / مناقصه, مناقصه تعمیر سرویس و نگهداری و راهبری تاسیسات....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036408/استعلام-سری-شیرآلات-آشپزخانه-و-بهداشتی--'>استعلام سری شیرآلات آشپزخانه و بهداشتی ...  / استعلام , استعلام سری شیرآلات آشپزخانه و بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036413/استعلام-الکتروموتور-leroysomer--'>استعلام الکتروموتور leroysomer ... / استعلام، استعلام الکتروموتور leroysomer ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036415/اصلاحیه-فراخوان-مناقصه-خط-تغذیه-شبکه-توزیع-و-ساخت-و-نصب-یک-مورد-ایستگاه-تقلیل-فشار-TBS'>اصلاحیه فراخوان مناقصه خط تغذیه، شبکه توزیع و ساخت و نصب یک مورد ایستگاه تقلیل فشار TBS  / اصلاحیه فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه ، فراخوان مناقصه خط تغذیه، شبکه توزیع و ساخت و نصب یک مورد ایستگاه تقلیل فشار TBS </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036416/استعلام-کیس-و-هارداکستر'>استعلام کیس و هارداکستر  / استعلام , استعلام کیس و هارداکستر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036417/استعلام-بهاء-خرید-12-ردیف-بیرینگ-های-پروژه-ریل'>استعلام بهاء خرید 12 ردیف بیرینگ های پروژه ریل  / استعلام, استعلام بهاء خرید 12 ردیف بیرینگ های پروژه ریل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036419/استعلام-تعویض-لوله-های-آتش-خوار-دیگ-فولادی---'>استعلام تعویض لوله های آتش خوار دیگ فولادی .... / استعلام, استعلام تعویض لوله های آتش خوار دیگ فولادی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036420/مناقصه-پروژه-احداث-شبکه-توزیع-و-تغذیه-و-ساخت-و-نصب-انشعابات'>مناقصه پروژه احداث شبکه توزیع و تغذیه و ساخت و نصب انشعابات / آگهی فراخوان مناقصه , مناقصه پروژه احداث شبکه توزیع و تغذیه و ساخت و نصب انشعابات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036422/استعلام-اجرای-عملیات-جنرال-سرویس---'>استعلام اجرای عملیات جنرال سرویس  .... / استعلام , استعلام اجرای عملیات جنرال سرویس 2 دست ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036423/استعلام-آچار-چپقی-شارژی'>استعلام آچار چپقی شارژی / استعلام ,استعلام آچار چپقی شارژی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036020/مزایده-ساختمان-مساحت-504-98مترمربع'>مزایده ساختمان مساحت 504.98مترمربع / مزایده,مزایده ساختمان مساحت 504.98مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036022/مزایده-پلاک-ثبتی-به-شماره-423-فرعی-از-44-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی به شماره 423 فرعی از 44 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی به شماره 423 فرعی از 44 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036025/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-ساختمان-مساحت-168-متر'>مزایده سه دانگ از ششدانگ ساختمان مساحت 168 متر / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ ساختمان مساحت 168 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036026/مزایده-تعداد-40-دستگاه-خودرو-تعداد-28-دستگاه-موتورسیکلت--'>مزایده تعداد 40 دستگاه خودرو، تعداد 28 دستگاه موتورسیکلت... / آگهی مزایده، مزایده تعداد 40 دستگاه خودرو، تعداد 28 دستگاه موتورسیکلت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036027/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-2900متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 2900متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 2900متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036029/مزایده-ساختمان-مسکونی-زیربنای-120-مترمربع'>مزایده ساختمان مسکونی زیربنای 120 مترمربع  / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی زیربنای 120 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036030/مزایده-اموال-منقول-تلفن-همراه'>مزایده اموال منقول تلفن همراه  / مزایده, مزایده اموال منقول تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036031/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی'>مزایده یک قطعه زمین زراعی / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036032/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-عرصه-و-اعیان-قطعه-32-تفکیکی'>مزایده دو دانگ مشاع از عرصه و اعیان قطعه 32 تفکیکی / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از عرصه و اعیان قطعه 32 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036033/مزایده-فروش-ماهی-پرورشی'>مزایده فروش ماهی پرورشی / آگهی مزایده، مزایده فروش ماهی پرورشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036034/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-سرقفلی-مغازه-مساحت-نه-متر'>مزایده سه دانگ از ششدانگ سرقفلی مغازه مساحت نه متر / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ سرقفلی مغازه مساحت نه متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036035/مزایده-محل-انتشارات-(تکثیر-و-کپی)-مجتمع-دانشگاهی'>مزایده محل انتشارات (تکثیر و کپی) مجتمع دانشگاهی / آگهی مزایده عمومی، مزایده محل انتشارات (تکثیر و کپی) مجتمع دانشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036036/مزایده-تعداد-حدود-20-راس-تلیسه-آبستن--'>مزایده تعداد حدود 20 راس تلیسه آبستن.... / آگهی مزایده ، مزایده تعداد حدود 20 راس تلیسه آبستن....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036037/مزایده-پلاک-ثبتی-314-فرعی-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی 314 فرعی نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 314 فرعی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036038/مزایده-یک-قطعه-زمین-بخش-هجده-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین بخش هجده نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین بخش هجده نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036039/مزایده-منزل-مسکونی-و-سه-قطعه-زمین-نوبت-دوم'>مزایده منزل مسکونی و سه قطعه زمین نوبت دوم / مزایده,مزایده منزل مسکونی و سه قطعه زمین نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036041/مزایده-یکباب-منزل-مسکونی-در-سه-طبقه-نوبت-اول'>مزایده یکباب منزل مسکونی در سه طبقه نوبت اول / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی در سه طبقه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036043/مزایده-اجاره-ساختمان'>مزایده اجاره ساختمان  / آگهی مزایده عمومی,  مزایده اجاره ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036045/مزایده-سه-دانگ-از-ملک-بخش-دو-ثبت-کردکوی'>مزایده سه دانگ از ملک بخش دو ثبت کردکوی / مزایده,مزایده سه دانگ از ملک بخش دو ثبت کردکوی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036047/مزایده-ششدانگ-یکبابخانه-تحت-پلاک-3941-فرعی'>مزایده ششدانگ یکبابخانه تحت پلاک 3941 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ یکبابخانه تحت پلاک 3941 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036048/مزایده-پلاک-شماره-6014-فرعی-از-یک-اصلی-نوبت-اول'>مزایده پلاک شماره 6014 فرعی از یک اصلی نوبت اول  / مزایده,مزایده پلاک شماره 6014 فرعی از یک اصلی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036051/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-137-8متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت عرصه 137.8متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت عرصه 137.8متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036053/مزایده-ساماندهی-ایستگاه-نخاله-و-زباله--'>مزایده ساماندهی ایستگاه نخاله و زباله ... / مزایده, مزایده ساماندهی ایستگاه نخاله و زباله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036054/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-قطعه-307-تفکیکی-بخش-یازده-تهران'>مزایده سه دانگ مشاع از قطعه 307 تفکیکی بخش یازده تهران  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از قطعه 307 تفکیکی بخش یازده تهران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036059/مزایده-اعیانی-ششدانگ-یکباب-کارگاه-مساحت-973-40متر'>مزایده اعیانی ششدانگ یکباب کارگاه مساحت 973.40متر  / مزایده,مزایده اعیانی ششدانگ یکباب کارگاه مساحت 973.40متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036060/مزایده-یک-دستگاه-سیستم-استیشن-گاز-بهمراه-یک-دستگاه-پمپ'>مزایده یک دستگاه سیستم استیشن گاز بهمراه یک دستگاه پمپ  / مزایده  یک دستگاه سیستم استیشن گاز بهمراه یک دستگاه پمپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036063/مزایده-فروش-هجده-دستگاه-خودرو-سبک-اسقاط--نوبت-دوم'>مزایده فروش هجده دستگاه خودرو سبک اسقاط ...نوبت دوم / مزایده ,مزایده فروش هجده دستگاه خودرو سبک اسقاط ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036065/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-23078متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 23078متر   / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 23078متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036067/مزایده-فروش-فرش-دستبافت-و--'>مزایده فروش فرش دستبافت و ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش فرش دستبافت و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036068/مزایده-مغازه-تجاری-بخش-سه-سنندج-نوبت-دوم'>مزایده مغازه تجاری بخش سه سنندج نوبت دوم / مزایده,مزایده مغازه تجاری بخش سه سنندج نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036071/مزایده-فروش-زمین-و-مستحدثات-کارخانه-آبفر'>مزایده فروش زمین و مستحدثات کارخانه آبفر / آگهی مزایده عمومی، مزایده فروش زمین و مستحدثات کارخانه آبفر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036072/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-87-89متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 87.89متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 87.89متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036073/مزایده-تعداد-200-عدد-گارد-آکواریومی'>مزایده تعداد 200 عدد گارد آکواریومی / آگهی مزایده, مزایده تعداد 200 عدد گارد آکواریومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036076/مزایده-ششدانگ-زمین-مزروعی-بصورت-باغ-میمی-مرحله-اول'>مزایده ششدانگ زمین مزروعی بصورت باغ میمی مرحله اول  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مزروعی بصورت باغ میمی مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036077/مزایده-اجاره-اراضی-شالیکاری--'>مزایده اجاره اراضی شالیکاری... / مزایده اجاره اراضی شالیکاری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036078/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-در-زمینی-مساحت-194-54متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه در زمینی مساحت 194.54متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه در زمینی مساحت 194.54متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036082/مزایده-یک-دستگاه-PET-تولید-بطری-های-پلاستیکی'> مزایده یک دستگاه PET تولید بطری های پلاستیکی / آگهی مزایده,  مزایده یک دستگاه PET تولید بطری های پلاستیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036083/مزایده-اجاره-پارکینگ-دانشجویی--'>مزایده اجاره پارکینگ دانشجویی...  / آگهی مزایده عمومی، مزایده اجاره پارکینگ دانشجویی... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036084/مزایده-اموال-مستعمل-و-مازاد-بر-مصرف--'>مزایده اموال مستعمل و مازاد بر مصرف... / مزایده عمومیع مزایده اموال مستعمل و مازاد بر مصرف...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036086/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-477-98متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 477.98متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 477.98متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036088/مزایده-فروش-3-دستگاه-خودروی-آمبولانس--نوبت-دوم'>مزایده فروش 3 دستگاه خودروی آمبولانس... نوبت دوم / مزایده ,مزایده فروش 3 دستگاه خودروی آمبولانس... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036090/مزایده-یک-دستگاه-ماشین-تراش'>مزایده یک دستگاه ماشین تراش  / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه ماشین تراش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036091/مزایده-یک-قطعه-زمین-بخش-نه-ثبت-نکا'>مزایده یک قطعه زمین بخش نه ثبت نکا  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین بخش نه ثبت نکا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036093/مزایده-ملک-مسکونی-بخش-نه-اموال-غیرمنقول'>مزایده ملک مسکونی بخش نه اموال غیرمنقول  / مزایده,مزایده ملک مسکونی بخش نه اموال غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036094/مزایده-یک-قطعه-زمین-با-کاربری-تاسیسات-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین با کاربری تاسیسات- نوبت دوم  / آگهی مزایده، مزایده یک قطعه زمین با کاربری تاسیسات- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036096/مزایده-یک-دستگاه-ماشین-شستشوی-قالی'>مزایده یک دستگاه ماشین شستشوی قالی / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه ماشین شستشوی قالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036097/مزایده-یک-دست-مبل---'>مزایده یک دست مبل .... / مزایده, مزایده یک دست مبل ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036098/مزایده-سه-دانگ-ملک-به-شماره-پلاک-هفت-فرعی'>مزایده سه دانگ ملک به شماره پلاک هفت فرعی / مزایده,مزایده سه دانگ ملک به شماره پلاک هفت فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036101/مزایده-یک-دانگ-پلاک-ثبتی-بخش-04-نوبت-اول'>مزایده یک دانگ پلاک ثبتی بخش 04 نوبت اول / مزایده,مزایده یک دانگ پلاک ثبتی بخش 04 نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036104/مزایده-یک-دستگاه-قله-بر'>مزایده یک دستگاه قله بر / مزایده,مزایده یک دستگاه قله بر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036105/مزایده-فروش-30000-تن-سنگ-نوبت-دوم'>مزایده فروش 30000 تن سنگ نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش 30000 تن سنگ نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036106/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-7-تبریز-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی بخش 7 تبریز نوبت اول  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش 7 تبریز نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036109/مزایده-دو-دانگ-از-ششدانگ-پلاک-بیست-و-یک-نوبت-اول'>مزایده دو دانگ از ششدانگ پلاک بیست و یک نوبت اول / مزایده,مزایده دو دانگ از ششدانگ پلاک بیست و یک نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036113/مزایده-یکباب-مغازه-مساحت-65-19متر'>مزایده یکباب مغازه مساحت 65.19متر / مزایده,مزایده یکباب مغازه مساحت 65.19متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036114/مزایده-لوازم-نیروگاهی--'>مزایده لوازم نیروگاهی ... / مزایده , مزایده لوازم نیروگاهی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036117/مزایده-اجاره-جایگاه-سی-ان-جی'>مزایده  اجاره جایگاه سی ان جی / آگهی مزایده عمومی, مزایده  اجاره جایگاه سی ان جی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036118/مزایده-ششدانگ-زمین-مشتمل-بر-ساختمان-370متر'>مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر ساختمان 370متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر ساختمان 370متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036123/مزایده-دو-سهم-مشاع-از-20-سهم-باغ-مرکبات-5352متر'>مزایده دو سهم مشاع از 20 سهم باغ مرکبات 5352متر  / مزایده,مزایده دو سهم مشاع از 20 سهم باغ مرکبات 5352متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036126/مزایده-یک-قطعه-زمین-سیصد-متر'>مزایده یک قطعه زمین سیصد متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین سیصد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036127/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-وانت-پیکان'>مزایده یک دستگاه خودرو وانت پیکان / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو وانت پیکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036128/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-80-41مترمربع'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 80.41مترمربع / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 80.41مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036131/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-415-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 415 متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 415 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036132/حراج-انواع-کالای-مستعمل--آبدیده-گوشی-تلفن'>حراج انواع کالای مستعمل ، آبدیده گوشی تلفن / آگهی حراج حضوری ، حراج انواع کالای مستعمل ، آبدیده گوشی تلفن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036133/مزایده-فروش-8-دستگاه-خودرو-سبک-و-سنگین-و-یک-دستگاه-سیم-تریلر'>مزایده فروش 8 دستگاه خودرو سبک و سنگین و یک دستگاه سیم تریلر / مزایده عمومی, مزایده فروش 8 دستگاه خودرو سبک و سنگین و یک دستگاه سیم تریلر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036135/مزایده-یک-عدد-کانکس'>مزایده یک عدد کانکس / مزایده,مزایده یک عدد کانکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036136/مزایده-واگذاری-اجاره-13-دستگاه-کانکس-تجدید-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری اجاره 13 دستگاه کانکس تجدید نوبت دوم  / تجدید آگهی مزایده , مزایده واگذاری اجاره 13 دستگاه کانکس تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036137/مزایده-یکباب-مغازه-اموال-منقول-غیرمنقول'>مزایده یکباب مغازه اموال منقول غیرمنقول  / مزایده,مزایده یکباب مغازه اموال منقول غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036139/مزایده-ششدانگ-زمین-و-آپارتمان'>مزایده ششدانگ زمین و آپارتمان  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین و آپارتمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036141/مزایده-فروش-یک-دستگاه-شیرینگ-بسته-بندی-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک دستگاه شیرینگ بسته بندی- نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده فروش یک دستگاه شیرینگ بسته بندی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036144/مزایده-ششدانگ-دو-باب-آپارتمان-غیرمنقول'>مزایده ششدانگ دو باب آپارتمان غیرمنقول  / مزایده,مزایده ششدانگ دو باب آپارتمان غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036145/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پژو-405'>مزایده یک دستگاه سواری پژو 405 / مزایده ,مزایده یک دستگاه سواری پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036146/مزایده-دو-باب-آپارتمان-258-17-و-240-27متر'>مزایده دو باب آپارتمان 258.17 و 240.27متر / مزایده,مزایده دو باب آپارتمان 258.17 و 240.27متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036147/مزایده-خط-کامل-صحافی-نوبت-دوم'>مزایده خط کامل صحافی- نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده خط کامل صحافی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036148/مزایده-یک-دستگاه-پیکان-مدل-82'>مزایده یک دستگاه پیکان مدل 82 / مزایده ,مزایده یک دستگاه پیکان مدل 82</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036150/مزایده-پلاک-ثبتی-7182-9541-بخش-دو-تهران'>مزایده پلاک ثبتی 7182/9541 بخش دو تهران / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 7182/9541 بخش دو تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036151/مزایده-لوازم-خانگی'>مزایده لوازم خانگی  / مزایده ,مزایده لوازم خانگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036153/مزایده-یک-عدد-یخچال-فریزر-سامسونگ'>مزایده یک عدد یخچال فریزر سامسونگ / آگهی مزایده، مزایده یک عدد یخچال فریزر سامسونگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036154/مزایده-یک-دستگاه-موتور'>مزایده یک دستگاه موتور / مزایده, مزایده یک دستگاه موتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036155/مزایده-فروش-و-واگذاری-املاک-تجدید'>مزایده فروش و واگذاری املاک تجدید / مزایده,مزایده فروش و واگذاری املاک تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036156/مزایده-خودرو-پراید'>مزایده خودرو پراید  / آگهی مزایده, مزایده خودرو پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036158/مزایده-آپارتمان-مغازه-باغ-مرحله-اول'>مزایده آپارتمان.مغازه.باغ مرحله اول  / مزایده,مزایده آپارتمان.مغازه.باغ مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036159/مزایده-فروش-خودرو-سواری-ماکسیما-نقره-ای-متالیک--مرحله-دوم'>مزایده فروش خودرو سواری ماکسیما نقره ای متالیک  - مرحله دوم / مزایده , مزایده فروش خودرو سواری ماکسیما نقره ای متالیک  -مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036161/مزایده-واگذاری-اجاره-دو-باب-مغازه-تجاری'>مزایده واگذاری اجاره دو باب مغازه تجاری  / مزایده ,مزایده واگذاری اجاره دو باب مغازه تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036162/مزایده-ششدانگ-زمین-قطعه-455-تفکیکی'>مزایده ششدانگ زمین قطعه 455 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین قطعه 455 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036163/مزایده-فروش-کالا'>مزایده فروش کالا / مزایده فروش کالا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036164/مزایده-بهره-برداری-از-جایگاه-CNG--نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از جایگاه CNG ...نوبت دوم  / مزایده ,مزایده بهره برداری از جایگاه CNG ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036166/مزایده-ملک-به-پلاک-ثبتی-1778-و-1779-فرعی'>مزایده ملک به پلاک ثبتی 1778 و 1779 فرعی  / مزایده,مزایده ملک به پلاک ثبتی 1778 و 1779 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036170/مزایده-ششدانگ-ملک-به-پلاک-ثبتی-48-3850'>مزایده ششدانگ ملک به پلاک ثبتی 48/3850 / مزایده,مزایده ششدانگ ملک به پلاک ثبتی 48/3850</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036173/مزایده-باغ-میمی-و-منزل-مسکونی-و-زمین-مزروعی'>مزایده باغ میمی و منزل مسکونی و زمین مزروعی  / مزایده,مزایده باغ میمی و منزل مسکونی و زمین مزروعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036175/مزایده-خودرو-سواری-پژو-پارس'>مزایده خودرو سواری پژو پارس / آگهی مزایده اموال غیرمنقول، مزایده خودرو سواری پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036177/تجدید-مزایده-واگذاری-اجاره-پارکینگ'>تجدید مزایده واگذاری اجاره پارکینگ  / مزایده,تجدید مزایده واگذاری اجاره پارکینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036179/مزایده-استانی-املاک-مازاد-بانک-ملی-ایران'>مزایده استانی املاک مازاد بانک ملی ایران  / مزایده,مزایده استانی املاک مازاد بانک ملی ایران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036180/مزایده-واگذاری-مکان-اجاره-جهت-ارائه-خدمات-فتوکپی'>مزایده واگذاری مکان اجاره جهت ارائه خدمات فتوکپی  / مزایده ,مزایده واگذاری مکان اجاره جهت ارائه خدمات فتوکپی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036181/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-شماره-174-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شماره 174 فرعی  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شماره 174 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036184/مزایده-عمومی-فروش-سه-قطعه-زمین'>مزایده عمومی فروش سه قطعه زمین  / مزایده,مزایده عمومی فروش سه قطعه زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036186/مزایده-ملک-مساحت-86-2متر-بخش-یک'>مزایده ملک مساحت 86.2متر بخش یک / مزایده,مزایده ملک مساحت 86.2متر بخش یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036187/مزایده-ارائه-خدمات-آمبولانس-خصوصی'>مزایده ارائه خدمات آمبولانس خصوصی / مزایده, مزایده ارائه خدمات آمبولانس خصوصی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036189/مزایده-اجاره-یک-نقطه-از-شهر-با-قابلیت-تبلیغاتی-و-بهره-برداری'>مزایده اجاره یک نقطه از شهر با قابلیت تبلیغاتی و بهره برداری  / مزایده ,مزایده اجاره یک نقطه از شهر با قابلیت تبلیغاتی و بهره برداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036190/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-دو-ثبت-قم-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی بخش دو ثبت قم نوبت دوم  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش دو ثبت قم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036192/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-قطعه-سوم-تفکیکی'>مزایده ششدانگ یکباب خانه قطعه سوم تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه قطعه سوم تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036193/مزایده-یخچال-فریزر--اجاق-گاز--کولر-آبی--کتری-فوری'>مزایده یخچال فریزر ، اجاق گاز ، کولر آبی ، کتری فوری / مزایده,مزایده یخچال فریزر ، اجاق گاز ، کولر آبی ، کتری فوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036194/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-پراید'>مزایده یک دستگاه خودروی پراید  / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036195/مزایده-میز-نارهاخوری-سیخ-کباب--'>مزایده  میز نارهاخوری، سیخ کباب... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده  میز نارهاخوری، سیخ کباب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036196/مزایده-فروش-چهار-قلم-رادیاتور'>مزایده فروش چهار قلم رادیاتور / آگهی مزایده, مزایده فروش چهار قلم رادیاتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036197/مزایده-دو-باب-آپارتمان-251-05-و-249-02متر-غیرمنقول'>مزایده دو باب آپارتمان 251.05 و 249.02متر غیرمنقول  / مزایده,مزایده دو باب آپارتمان 251.05 و 249.02متر غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036199/مزایده-واگذاری-سهام--'>مزایده واگذاری سهام ... / مزایده, مزایده واگذاری سهام ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036200/مزایده-خودرو-پژو'>مزایده خودرو پژو  / مزایده,مزایده خودرو پژو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036201/مزایده-واگذاری-غرفه-و-زمین-در-پایانه-ها'>مزایده واگذاری غرفه و زمین در پایانه ها  / مزایده ,مزایده واگذاری غرفه و زمین در پایانه ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036202/مزایده-فروش-کله-گاوی-دیفرانسیل--پیستون-موتور---نوبت-دوم'>مزایده فروش کله گاوی دیفرانسیل ، پیستون موتور ... نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش کله گاوی دیفرانسیل ، پیستون موتور ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036203/مزایده-واگذاری-ملک-ویلایی-مسکونی-عرصه-250-مترمربع'>مزایده واگذاری ملک ویلایی مسکونی عرصه 250 مترمربع  / مزایده,مزایده واگذاری ملک ویلایی مسکونی عرصه 250 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036205/مزایده-فروش-25-دستگاه-انواع-خودرو-مازاد--نوبت-دوم'>مزایده فروش 25 دستگاه انواع خودرو مازاد - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش 25 دستگاه انواع خودرو مازاد - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036206/مزایده-سنگ-تراونتن-تجری-و--'>مزایده سنگ تراونتن تجری و ... / مزایده ,مزایده سنگ تراونتن تجری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036207/مزایده-کیف-چرمی-قاب-های-کپی-قاب-محافظ--'>مزایده کیف چرمی، قاب های کپی، قاب محافظ.... / مزایده, مزایده کیف چرمی، قاب های کپی، قاب محافظ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036208/مزایده-ملک-شماره-4560-فرعی-از-21-اصلی'>مزایده ملک شماره 4560 فرعی از 21 اصلی / مزایده,مزایده ملک شماره 4560 فرعی از 21 اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036211/مزایده-3-دستگاه-مانیتور-رومیزی--یک-دستگاه-پرینتر'>مزایده 3 دستگاه مانیتور رومیزی ، یک دستگاه پرینتر  / مزایده ,مزایده 3 دستگاه مانیتور رومیزی ، یک دستگاه پرینتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036213/مزایده-سند-مالکیت-سه-دانگ-مشاع-از-پلاک-55-فرعی'>مزایده سند مالکیت سه دانگ مشاع از پلاک 55 فرعی / مزایده,مزایده سند مالکیت سه دانگ مشاع از پلاک 55 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036215/مزایده-یک-دستگاه-سواری-سایپا-131-مدل-93'>مزایده یک دستگاه سواری سایپا 131 مدل 93 / مزایده, مزایده یک دستگاه سواری سایپا 131 مدل 93</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036216/مزایده-فروش-یکدستگاه-مخلوط-کن-صنعتی'>مزایده فروش یکدستگاه مخلوط کن صنعتی / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه مخلوط کن صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036218/مزایده-700-مترمربع-سنگ-فرش--80-مترمربع-سنگ-چرمی'>مزایده 700 مترمربع سنگ فرش  ،80 مترمربع سنگ چرمی / مزایده ,مزایده 700 مترمربع سنگ فرش  ،80 مترمربع سنگ چرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036219/مزایده-ساختمان-مساحت-174-7متر-بخش-سه'>مزایده ساختمان مساحت 174.7متر بخش سه / مزایده,مزایده ساختمان مساحت 174.7متر بخش سه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036220/مزایده-اجاره-مکان-نمایشگاه-فصلی--نوبت-دوم'>مزایده اجاره مکان نمایشگاه فصلی ...نوبت دوم  / مزایده ,مزایده اجاره مکان نمایشگاه فصلی ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036221/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-نیسان-ماکسیما'>مزایده یک دستگاه خودرو نیسان ماکسیما / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو نیسان ماکسیما</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036223/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پراید'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036224/مزایده-آپارتمان-بخش-یازده-تهران-طبقه-اول-جنوب-شرقی-11-50متر'>مزایده آپارتمان بخش یازده تهران طبقه اول جنوب شرقی 11.50متر  / مزایده,مزایده آپارتمان بخش یازده تهران طبقه اول جنوب شرقی 11.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036225/مزایده-فروش-50-راس-جوانه-پروار-هلشتاین'>مزایده فروش 50 راس جوانه پروار هلشتاین / مزایده , مزایده فروش 50 راس جوانه پروار هلشتاین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036226/مزایده-یک-قطعه-باغ-ویلایی-مساحت-3485متر'>مزایده یک قطعه باغ ویلایی مساحت 3485متر / مزایده,مزایده یک قطعه باغ ویلایی مساحت 3485متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036227/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-سه-اردبیل'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش سه اردبیل / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش سه اردبیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036230/مزایده-اجناس-مازاد-و-اسقاط'>مزایده اجناس مازاد و اسقاط  / مزایده ,مزایده اجناس مازاد و اسقاط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036231/مزایده-فروش-تعداد-3460-عدد-بشکه-فلزی-220-لیتری--نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد 3460 عدد بشکه فلزی 220 لیتری ...نوبت دوم  / فراخوان مزایده عمومی، مزایده فروش تعداد 3460 عدد بشکه فلزی 220 لیتری ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036232/مزایده-موازی-7-سهم-از-26-5-سهم-مشاع-از-10-72-سهم-مشاع-پلاک-هجده'>مزایده موازی 7 سهم از 26.5 سهم مشاع از 10.72 سهم مشاع پلاک هجده  / مزایده,مزایده موازی 7 سهم از 26.5 سهم مشاع از 10.72 سهم مشاع پلاک هجده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036235/مزایده-فروش-انواع-یخچال-ایستاده-ویترینی'>مزایده فروش انواع یخچال ایستاده ویترینی / آگهی مزایده مال منقول , مزایده فروش انواع یخچال ایستاده ویترینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036236/مزایده-86-سهم-مشاع-از-144-سهم-پلاک-ثبتی-69-63متر'>مزایده 86 سهم مشاع از 144 سهم پلاک ثبتی 69.63متر  / مزایده,مزایده 86 سهم مشاع از 144 سهم پلاک ثبتی 69.63متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036237/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-سمند-lx'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری سمند lx / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودروی سواری سمند lx</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036240/مزایده-پلاک-ثبتی-19087-فرعی-بخش-یک-اردبیل'>مزایده پلاک ثبتی 19087 فرعی بخش یک اردبیل / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 19087 فرعی بخش یک اردبیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036242/مزایده-فروش-خودرو-سواری-پژو-GLX--تجدید'> مزایده فروش خودرو سواری پژو GLX - تجدید / آگهی تجدید مزایده عمومی , مزایده فروش خودرو سواری پژو GLX - تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036243/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-420-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 420 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 420 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036244/مزایده-فروش-فرش--یخچال-و-فریزر-دو-قلو--'>مزایده فروش فرش ، یخچال و فریزر دو قلو... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش فرش ، یخچال و فریزر دو قلو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036248/مزایده-مغازه-مساحت-سیزده-متر'>مزایده مغازه مساحت سیزده متر  / مزایده,مزایده مغازه مساحت سیزده متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036251/مزایده-اجاره-استند-تبلیغاتی-نوبت-دوم'>مزایده اجاره استند تبلیغاتی- نوبت دوم  / مزایده, مزایده اجاره استند تبلیغاتی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036252/مزایده-ملک-مساحت-431-65متر'>مزایده ملک مساحت 431.65متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت 431.65متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036253/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-157-62متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 157.62متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 157.62متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036254/تجدید-مزایده-نصب-بنر-و-بهره-برداری-از-دستگاه-تابلو-تبلیغاتی--نوبت-دوم'>تجدید مزایده نصب بنر و بهره برداری از دستگاه تابلو تبلیغاتی...نوبت دوم  / مزایده ,تجدید مزایده نصب بنر و بهره برداری از دستگاه تابلو تبلیغاتی...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036257/مزایده-فروش-واحدهای-تجاری-تجدید'>مزایده فروش واحدهای تجاری تجدید / مزایده,مزایده فروش واحدهای تجاری تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036261/مزایده-ملک-بخش-نه-تبریز-نوبت-دوم'>مزایده ملک بخش نه تبریز نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک بخش نه تبریز نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036262/تجدید-مزایده-فروش-دو-دستگاه-خودروی-اسقاط---نوبت-دوم'>تجدید مزایده فروش دو دستگاه خودروی اسقاط ... نوبت دوم / تجدید مزایده ,تجدید مزایده فروش دو دستگاه خودروی اسقاط ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036263/مزایده-فروش-تعداد-4-دستگاه-خنک-کننده--نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد 4 دستگاه خنک کننده - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش تعداد 4 دستگاه خنک کننده - نوبت  دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036264/تجدید-مزایده-واگذاری-محل-های-مهد-کودک-مستقر-در-بیمارستان'>تجدید مزایده واگذاری محل های مهد کودک مستقر در بیمارستان / آگهی تجدید مزایده، تجدید مزایده واگذاری محل های مهد کودک مستقر در بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036265/مزایده-ملک-مساحت-اعیان-58-50مترمربع-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت اعیان 58.50مترمربع نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک مساحت اعیان 58.50مترمربع نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036266/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-از-تالارپذیرایی-سالن-ورزشی-آمفی-تئاتر--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری بهره برداری از تالارپذیرایی، سالن ورزشی، آمفی تئاتر - نوبت دوم  / مزایده, مزایده واگذاری بهره برداری از تالارپذیرایی، سالن ورزشی، آمفی تئاتر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036268/مزایده-واگذاری-مکان-4-باب-کیوسک--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری مکان 4 باب کیوسک...نوبت دوم  / مزایده ,مزایده واگذاری مکان 4 باب کیوسک...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036269/مزایده-ملک-در-قطعه-زمینی-مساحت-49-62متر'>مزایده ملک در قطعه زمینی مساحت 49.62متر  / مزایده,مزایده ملک در قطعه زمینی مساحت 49.62متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036270/مزایده-ملک-مشاعی-مساحت-482-متر'>مزایده ملک مشاعی مساحت 482 متر / مزایده,مزایده ملک مشاعی مساحت 482 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036272/مزایده-دپوی-بزرگ-خاک-مخصوص-آجرپزی'>مزایده دپوی بزرگ خاک مخصوص آجرپزی / مزایده, مزایده دپوی بزرگ خاک مخصوص آجرپزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036274/مزایده-ملک-یک-قطعه-زمین-خانه-سرا-نوبت-دوم'>مزایده ملک یک قطعه زمین خانه سرا نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک یک قطعه زمین خانه سرا نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036277/مزایده-تعدادی-کامپیوتر-شامل-کیس-کامل-و-مونیتور--'>مزایده تعدادی کامپیوتر شامل کیس کامل و مونیتور ... / آگهی مزایده، مزایده تعدادی کامپیوتر شامل کیس کامل و مونیتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036278/مزایده-یک-دستگاه-آردی'>مزایده یک دستگاه آردی  / مزایده ,مزایده یک دستگاه آردی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036280/مزایده-یک-قطعه-باغ-مساحت-5000متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه باغ مساحت 5000متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه باغ مساحت 5000متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036283/مزایده-ملک-یک-قطعه-زمین-زراعی-خشکه-زاری-نوبت-دوم'>مزایده ملک یک قطعه زمین زراعی خشکه زاری نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک یک قطعه زمین زراعی خشکه زاری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036285/مزایده-یک-دستگاه-کانکس'>مزایده یک دستگاه کانکس / مزایده, مزایده یک دستگاه کانکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036288/مزایده-یک-قطعه-زمین-ساختمان-مسکونی-مرحله-اول'>مزایده یک قطعه زمین ساختمان مسکونی مرحله اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین ساختمان مسکونی مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036290/مزایده-یک-قطعه-باغ-تحت-پلاک-232-فرعی-مرحله-اول'>مزایده یک قطعه باغ تحت پلاک 232 فرعی مرحله اول / مزایده,مزایده یک قطعه باغ تحت پلاک 232 فرعی مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036291/مزایده-واگذاری-خدمات-داروخانه-بیمارستان-های--'>مزایده واگذاری خدمات داروخانه بیمارستان های ... / مزایده ,مزایده واگذاری خدمات داروخانه بیمارستان های ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036293/مزایده-فروش-دربهای-ریلی-فلزی-دو-لنگه-و--'>مزایده فروش دربهای ریلی فلزی دو لنگه  و ... / مزایده, مزایده فروش دربهای ریلی فلزی دو لنگه  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036294/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-87-49متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 87.49متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 87.49متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036295/مزایده-فروش-یکدستگاه-تراکتور-باغی-کمرشکن'>مزایده فروش یکدستگاه تراکتور باغی کمرشکن / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه تراکتور باغی کمرشکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036426/استعلام-خرید-سیلندر-جک-هیدرولیکی'>استعلام  خرید سیلندر جک هیدرولیکی  / استعلام ,استعلام  خرید سیلندر جک هیدرولیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036427/استعلام-خرید-11-ردیف-حلقه-اصلی-با-حلقه-رابط'>استعلام خرید 11 ردیف حلقه اصلی با حلقه رابط  / استعلام,استعلام خرید 11 ردیف حلقه اصلی با حلقه رابط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036428/استعلام-زنجیر-حمل-بار-و-تسمه-برزنتی--'>استعلام زنجیر حمل بار و تسمه برزنتی... / استعلام, استعلام زنجیر حمل بار و تسمه برزنتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036429/استعلام-کانکتور-سنسور-LUMBERG--'>استعلام کانکتور سنسور LUMBERG... / استعلام , استعلام کانکتور سنسور LUMBERG...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036431/استعلام-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذا'>استعلام تهیه طبخ و توزیع غذا / استعلام , استعلام تهیه طبخ و توزیع غذا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036432/استعلام-انجام-آزمایشات-پرسنل'>استعلام انجام آزمایشات پرسنل  / استعلام, استعلام انجام آزمایشات پرسنل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036433/استعلام-سه-عدد-سیلندر-پنوماتیکی'>استعلام سه عدد سیلندر پنوماتیکی  / استعلام ,استعلام سه عدد سیلندر پنوماتیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036434/مناقصه-عمومی-احداث-و-ترمیم-ابنیه-فنی-و-بهسازی-راه'>مناقصه عمومی احداث و ترمیم ابنیه فنی و بهسازی راه  / مناقصه عمومی احداث و ترمیم ابنیه فنی و بهسازی راه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036436/استعلام-گیت-کنترل-تردد-افراد'>استعلام گیت کنترل تردد افراد / استعلام, استعلام گیت کنترل تردد افراد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036437/استعلام-عملیات-آبخیزداری'>استعلام عملیات آبخیزداری / استعلام , استعلام عملیات آبخیزداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036438/استعلام-عملیات-آبخیزداری-در-حوزه-آبخیز--'>استعلام عملیات آبخیزداری در حوزه آبخیز... / استعلام, استعلام عملیات آبخیزداری در حوزه آبخیز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036439/استعلام-حواله-انبار'>استعلام حواله انبار  / استعلام, استعلام حواله انبار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036440/مناقصه-احداث-پست-63-20-کیلوولت'>مناقصه احداث پست 63/20 کیلوولت  / مناقصه ,مناقصه احداث پست 63/20 کیلوولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036441/مناقصه-عملیات-بهره-برداری-و-نگهداری-از-شبکه-های-آبیاری-و-زهکشی-پایاب--'>مناقصه عملیات بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی پایاب.... / مناقصه ,مناقصه عملیات بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی پایاب....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036442/استعلام-تجهیزات-کامپیوتری'>استعلام تجهیزات کامپیوتری  / استعلام ,استعلام تجهیزات کامپیوتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036443/استعلام-کفش-و-البسه-و-طناب-و-کیسه-حمل--'>استعلام کفش و البسه و طناب و کیسه حمل ...  / استعلام, استعلام کفش و البسه و طناب و کیسه حمل ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036445/استعلام-تهیه-مصالح-و-اجرای-طعمه--'>استعلام تهیه مصالح و اجرای طعمه... / استعلام, استعلام تهیه مصالح و اجرای طعمه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036446/استعلام-ساخت-داخل-سالن-اجتماعات-گمرک'>استعلام ساخت داخل سالن اجتماعات گمرک / استعلام , استعلام ساخت داخل سالن اجتماعات گمرک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036447/مناقصه-واگذاری-بهره-برداری-از-تصفیه-خانه-فاضلاب--'>مناقصه واگذاری بهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب... / مناقصه, مناقصه واگذاری بهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036448/استعلام-رسید-مشتری-خودپرداز'>استعلام رسید مشتری خودپرداز  / استعلام ,استعلام رسید مشتری خودپرداز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036450/استعلام-دوربین-های-حفاظتی'>استعلام دوربین های حفاظتی / استعلام, استعلام دوربین های حفاظتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036451/استعلام-اینورتر-N700E-تک-فار-0-75KW-پرتو'>استعلام اینورتر N700E تک فار 0.75KW پرتو / استعلام, استعلام اینورتر N700E تک فار 0.75KW پرتو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036452/استعلام-موتور-برق--مولد-برق--بنزینی'>استعلام موتور برق ، مولد برق ، بنزینی / استعلام , استعلام موتور برق ، مولد برق ، بنزینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036453/مناقصه-عملیات-بهره-برداری-و-نگهداری-از-شبکه-های-آبیاری-و-زهکشی'>مناقصه عملیات بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی  / مناقصه عملیات بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036454/استعلام-تکمیل-سالن-ورزشی'>استعلام تکمیل سالن ورزشی / استعلام, استعلام تکمیل سالن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036455/استعلام-تجهیزات-و-وسایل'>استعلام تجهیزات و وسایل  / استعلام ,استعلام تجهیزات و وسایل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036456/استعلام-حفاری--لوله-گذاری'>استعلام حفاری ، لوله گذاری  / استعلام ,استعلام حفاری ، لوله گذاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036457/استعلام-ابزارالات-الکتریکی'>استعلام ابزارالات الکتریکی / استعلام , استعلام ابزارالات الکتریکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036458/استعلام-​خرید-5-دستگاه-دیزل-ژنراتور'>استعلام ​خرید 5 دستگاه دیزل ژنراتور / استعلام, استعلام ​خرید 5 دستگاه دیزل ژنراتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036460/استعلام-تکمیل-سالن-ورزشی'>استعلام تکمیل سالن ورزشی / استعلام, استعلام تکمیل سالن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036461/استعلام-ایزوگام-فویلدار'>استعلام ایزوگام فویلدار / استعلام, استعلام ایزوگام فویلدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036463/استعلام-اجاره-یک-دستگاه-خودرو-مدل-92--'>استعلام اجاره یک دستگاه خودرو مدل 92... / استعلام, استعلام اجاره یک دستگاه خودرو مدل 92...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036464/استعلام-مایع-ظرفشویی'>استعلام مایع ظرفشویی  / استعلام , استعلام مایع ظرفشویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036465/استعلام-لوازم-یکبار-مصرف-بیمارستانی'>استعلام لوازم یکبار مصرف بیمارستانی / استعلام، استعلام لوازم یکبار مصرف بیمارستانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036466/استعلام-71-عدد-HDD'>استعلام 71 عدد HDD  / استعلام, استعلام 71 عدد HDD </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036467/استعلام-میلنگ'>استعلام میلنگ / استعلام, استعلام میلنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036469/استعلام-لوبیا-قرمز-فله-درجه-یک'>استعلام لوبیا قرمز فله درجه یک / استعلام, استعلام لوبیا قرمز فله درجه یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036470/استعلام-اجاره-یک-دستگاه-ون-تشریفاتی'>استعلام اجاره یک دستگاه ون تشریفاتی / استعلام، استعلام اجاره یک دستگاه ون تشریفاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036471/استعلام-تابلوی-سردرب-مراکز'>استعلام تابلوی سردرب مراکز / استعلام , استعلام تابلوی سردرب مراکز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036473/استعلام-56-دستگاه-NVR-و-118-دستگاه-دور--'>استعلام 56 دستگاه NVR و 118 دستگاه دور... / استعلام, استعلام 56 دستگاه NVR و 118 دستگاه دور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036474/استعلام-انجام-عملیات-تهیه-و-اجرای-خط'>استعلام انجام عملیات تهیه و اجرای خط  / استعلام , استعلام انجام عملیات تهیه و اجرای خط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036475/استعلام-ساب-و-لاک-پارکت'>استعلام ساب و لاک پارکت  / استعلام, استعلام ساب و لاک پارکت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036477/استعلام-نگهداری-و-پشتیبانی'>استعلام نگهداری و پشتیبانی / استعلام , استعلام نگهداری و پشتیبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036478/استعلام-اجرا-و-ارائه-قفسه-بایگانی--'>استعلام اجرا و ارائه قفسه بایگانی... / استعلام, استعلام اجرا و ارائه قفسه بایگانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036479/استعلام-سنسور-وکیوم'>استعلام سنسور وکیوم / استعلام, استعلام سنسور وکیوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036480/مناقصه-تست-و-بازدید-لوازم-اندازه-گیری-مشترکین-سه-فاز-و--'>مناقصه تست و بازدید لوازم اندازه گیری مشترکین سه فاز و ... / مناقصه ,مناقصه تست و بازدید لوازم اندازه گیری مشترکین سه فاز و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036482/استعلام-60-عدد-ماسک-صورت'>استعلام 60 عدد ماسک صورت / استعلام، استعلام 60 عدد ماسک صورت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036483/استعلام-عملیات-آبخیزداری'>استعلام عملیات آبخیزداری  / استعلام, استعلام عملیات آبخیزداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036485/استعلام-15-دستگاه-NVR'>استعلام 15 دستگاه NVR / استعلام, استعلام 15 دستگاه NVR</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036486/استعلام-مرمت-برج-مقبره-کندال'>استعلام مرمت برج مقبره کندال  / استعلام, استعلام مرمت برج مقبره کندال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036487/استعلام-دوربین-و-وسایل-حفاظتی--امنیتی'>استعلام دوربین و وسایل حفاظتی ، امنیتی / استعلام , استعلام دوربین و وسایل حفاظتی ، امنیتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036489/استعلام-​دوربین-صوتی-و-تصویر'>استعلام ​دوربین، صوتی و تصویر / استعلام، استعلام ​دوربین، صوتی و تصویر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036490/استعلام-حفاری-چاه-دستی'>استعلام حفاری چاه دستی / استعلام ,استعلام حفاری چاه دستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036491/استعلام-خرید-کامپیوتر-ALO'>استعلام خرید کامپیوتر ALO  / استعلام , استعلام خرید کامپیوتر ALO </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036492/استعلام-پالت-چوبی'>استعلام پالت چوبی  / استعلام , استعلام پالت چوبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036493/استعلام-احداث-زیرسازی-معابر'>استعلام احداث زیرسازی معابر / استعلام , استعلام احداث زیرسازی معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036494/استعلام-خدمات--'>استعلام خدمات... / استعلام, استعلام خدمات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036495/استعلام-خدمات-مشاوره-کنترل-کیفی-و-بازر--'>استعلام خدمات مشاوره کنترل کیفی و بازر...  / استعلام , استعلام خدمات مشاوره کنترل کیفی و بازر... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036497/استعلام-خرید-۱۰-دستگاه-الکتروپمپ'>استعلام خرید ۱۰ دستگاه الکتروپمپ  / استعلام ,استعلام خرید ۱۰ دستگاه الکتروپمپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036499/استعلام-​عملیات-تسطیح-لیزری'>استعلام ​عملیات تسطیح لیزری / استعلام، استعلام ​عملیات تسطیح لیزری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036500/استعلام-تهیه-و-ارسال-تجهیزات-شبکه-دیتا--'>استعلام تهیه و ارسال تجهیزات شبکه دیتا... / استعلام, استعلام تهیه و ارسال تجهیزات شبکه دیتا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036501/استعلام-اجرای-بهسازی-محیط-و-اصلاح-معابر'>استعلام اجرای بهسازی محیط و اصلاح معابر  / استعلام ,استعلام اجرای بهسازی محیط و اصلاح معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036502/استعلام-انجام-امور-تاسیساتی'>استعلام انجام امور تاسیساتی  / استعلام , استعلام انجام امور تاسیساتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036503/استعلام-سویا-سبحان'>استعلام سویا سبحان  / استعلام, استعلام سویا سبحان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036504/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-چاپگر-شناسنامه'>استعلام تعمیر و نگهداری چاپگر شناسنامه  / استعلام, استعلام تعمیر و نگهداری چاپگر شناسنامه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036505/استعلام-سنگ-گرانیت-گل-پنبه-ای-40-40-به---'>استعلام سنگ گرانیت گل پنبه ای 40*40 به ....  / استعلام , استعلام سنگ گرانیت گل پنبه ای 40*40 به .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036506/استعلام-اصلاح-و-بازسازی-بخشی-از-شبکه--'>استعلام اصلاح و بازسازی بخشی از شبکه... / استعلام, استعلام اصلاح و بازسازی بخشی از شبکه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036507/استعلام-سیم-مسی-گراند'>استعلام سیم مسی گراند / استعلام, استعلام سیم مسی گراند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036509/استعلام-عملیات-آبخیزداری'>استعلام عملیات آبخیزداری  / استعلام, استعلام عملیات آبخیزداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036510/استعلام-​خرید-پایه-تابلوی-علائم-ایمنی--'>استعلام ​خرید پایه تابلوی علائم ایمنی... / استعلام، استعلام ​خرید پایه تابلوی علائم ایمنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036511/استعلام-عملیات-آبخیزداری'>استعلام عملیات آبخیزداری  / استعلام, استعلام عملیات آبخیزداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036512/مناقصه-عملیات-اجرایی-اسکلت-بعد-از-تراز-فوندانسیون-دیوار-چینی-و--'>مناقصه عملیات اجرایی اسکلت بعد از تراز فوندانسیون، دیوار چینی و ... / مناقصه عملیات اجرایی اسکلت بعد از تراز فوندانسیون، دیوار چینی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036513/استعلام-کپی-رنگی-دو-رو'>استعلام کپی رنگی دو رو  / استعلام, استعلام کپی رنگی دو رو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036514/استعلام-تهیه-علائم-و-تجهیزات-ایمنی--'>استعلام تهیه علائم و تجهیزات ایمنی ... / استعلام, استعلام تهیه علائم و تجهیزات ایمنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036515/استعلام-موکت-جهت-سالن-کنفرانس'>استعلام موکت جهت سالن کنفرانس  / استعلام ,استعلام موکت جهت سالن کنفرانس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036517/مناقصه-پروژه-بهسازی-و-آسفالت-راههای-روستایی-منصور-بلاغی'>مناقصه پروژه بهسازی و آسفالت راههای روستایی منصور بلاغی / مناقصه عمومی, مناقصه پروژه بهسازی و آسفالت راههای روستایی منصور بلاغی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036518/استعلام-کیفیت-البسه'>استعلام کیفیت البسه  / استعلام ,استعلام کیفیت البسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036519/استعلام-خرید-علائم-ایمنی-تابلوهای--'>استعلام خرید علائم ایمنی، تابلوهای... / استعلام, استعلام خرید علائم ایمنی، تابلوهای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036521/استعلام-رسید-مشتری-خودپرداز-NCR-چاپ-دا--'>استعلام رسید مشتری خودپرداز NCR چاپ دا... / استعلام, استعلام رسید مشتری خودپرداز NCR چاپ دا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036522/استعلام-ساخت-زنجیر-اسکراپر'>استعلام ساخت زنجیر اسکراپر / استعلام ,استعلام ساخت زنجیر اسکراپر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036523/استعلام-مسیرنمای-ارتجاعی'>استعلام مسیرنمای ارتجاعی / استعلام، استعلام مسیرنمای ارتجاعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036524/استعلام-ریبون-صدور-آنی-کارت-سیاه-و-سفید'>استعلام ریبون صدور آنی کارت سیاه و سفید  / استعلام,استعلام ریبون صدور آنی کارت سیاه و سفید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036525/استعلام-رسید-مشتری-خودپرداز-GRG-چاپ-دا--'>استعلام رسید مشتری خودپرداز GRG چاپ دا...  / استعلام, استعلام رسید مشتری خودپرداز GRG چاپ دا... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036526/استعلام-تهیه-و-نصب-علایم'>استعلام تهیه و نصب علایم  / استعلام, استعلام تهیه و نصب علایم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036528/استعلام-تهیه-و-اجرای-ایزوگام'>استعلام تهیه و اجرای ایزوگام / استعلام ,استعلام تهیه و اجرای ایزوگام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036529/استعلام-کاغذ-کاربنلس'>استعلام کاغذ کاربنلس / استعلام , استعلام کاغذ کاربنلس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036530/استعلام-​دوربین-صوتی-و-تصویر'>استعلام ​دوربین، صوتی و تصویر / استعلام، استعلام ​دوربین، صوتی و تصویر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036531/استعلام-​آرشیو-اسناد-و-مدارک-منضم--'>استعلام ​آرشیو اسناد و مدارک منضم... / استعلام، استعلام ​آرشیو اسناد و مدارک منضم...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036532/استعلام-عملیات-آبخیزداری'>استعلام عملیات آبخیزداری  / استعلام, استعلام عملیات آبخیزداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036533/استعلام-روغن'>استعلام روغن  / استعلام ,استعلام روغن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036535/استعلام-تامین-لاستیک-خودروی-سبک-و-سنگین'>استعلام تامین لاستیک خودروی سبک و سنگین  / استعلام, استعلام تامین لاستیک خودروی سبک و سنگین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036536/استعلام-کیس'>استعلام کیس / استعلام, استعلام کیس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036537/استعلام-لوله-گالوانیزه'>استعلام لوله گالوانیزه  / استعلام, استعلام لوله گالوانیزه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036538/تجدیدمناقصه-اجرای-پیوندک-سرشاخه-کاری---'>تجدیدمناقصه اجرای پیوندک سرشاخه کاری .... / مناقصه, تجدیدمناقصه اجرای پیوندک سرشاخه کاری ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036539/استعلام-خرید-لوله'>استعلام خرید لوله  / استعلام ,استعلام خرید لوله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036540/استعلام-تعمیرات-اماکن-ورزشی'>استعلام تعمیرات اماکن ورزشی / استعلام ، استعلام تعمیرات اماکن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036541/استعلام-خرید-کولر-اسپلیت-دیواری'>استعلام خرید کولر اسپلیت دیواری  / استعلام ,استعلام خرید کولر اسپلیت دیواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036542/استعلام-سیلر-پرتابل'>استعلام سیلر پرتابل / استعلام، استعلام سیلر پرتابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036543/استعلام-DV-WILDCARD-SSL-CERTIFICATE'>استعلام DV WILDCARD SSL CERTIFICATE     / استعلام, استعلام DV WILDCARD SSL CERTIFICATE  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036545/استعلام-احداث-کانال-انتقال-آب'>استعلام احداث کانال انتقال آب  / استعلام, استعلام احداث کانال انتقال آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036546/استعلام-بازسازی-سیل'>استعلام بازسازی سیل / استعلام ,استعلام بازسازی سیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036547/استعلام-کاغذ-کاربنلس'>استعلام کاغذ کاربنلس / استعلام , استعلام کاغذ کاربنلس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036548/مناقصه-خرید-ترانسهای-125-مگاوولت-آمپر-پست-230-کیوولت'>مناقصه خرید ترانسهای 125 مگاوولت آمپر پست 230 کیوولت / مناقصه عمومی, مناقصه خرید ترانسهای 125 مگاوولت آمپر پست 230 کیوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036549/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-دوربین'>استعلام تعمیر و نگهداری دوربین / استعلام, استعلام تعمیر و نگهداری دوربین مداربسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036550/استعلام-پوشش-سقف-پارکینگ'>استعلام پوشش سقف پارکینگ  / استعلام ,استعلام پوشش سقف پارکینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036551/تجدید-استعلام-عملیات-مرمت-چشمه--'>تجدید استعلام عملیات مرمت چشمه ... / تجدیداستعلام, تجدید استعلام عملیات مرمت چشمه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036552/استعلام-​نیاز-به-ساخت-و-نصب-پارتیشنهای--'>استعلام ​نیاز به ساخت و نصب پارتیشنهای... / استعلام، استعلام ​نیاز به ساخت و نصب پارتیشنهای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036554/استعلام-​پروژه-ممیزی-اراضی'>استعلام ​پروژه ممیزی اراضی  / استعلام, استعلام ​پروژه ممیزی اراضی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036555/مناقصه-بهسازی-و-آسفالت-محور-سامانه-تدارکات-الکترونیکی'>مناقصه بهسازی و آسفالت محور, سامانه تدارکات الکترونیکی  / مناقصه , مناقصه بهسازی و آسفالت محور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036557/استعلام-​خرید-نصب-و-بروزرسانی--'>استعلام ​خرید، نصب و بروزرسانی ... / استعلام، استعلام ​خرید، نصب و بروزرسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036558/استعلام-موتور-دیزل-صنعتی'>استعلام موتور دیزل صنعتی  / استعلام ,استعلام موتور دیزل صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036559/استعلام-مراقبت-و-نگهداری-قرق'>استعلام مراقبت و نگهداری قرق / استعلام, استعلام مراقبت و نگهداری قرق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036560/مناقصه-اجرای-عملیات-ساختمان-شبکه-های-آبیاری'>مناقصه  اجرای عملیات ساختمان شبکه های آبیاری / مناقصه ,مناقصه  اجرای عملیات ساختمان شبکه های آبیاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036561/ارزیابی-کیفی-شبکه-توزیع-آب-نقاط-الحاقی-شرق'>ارزیابی کیفی شبکه توزیع آب نقاط الحاقی شرق   / ارزیابی کیفی شبکه توزیع آب نقاط الحاقی شرق  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036562/استعلام-محصولات-آرایشی'>استعلام محصولات آرایشی / استعلام , استعلام محصولات آرایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036563/استعلام-توسعه-جنگل-با-نهال'>استعلام توسعه جنگل با نهال / استعلام,استعلام توسعه جنگل با نهال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036565/استعلام-کیسه-زباله'>استعلام کیسه زباله  / استعلام ,استعلام کیسه زباله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036566/استعلام-​مرمت-پل--'>استعلام ​مرمت پل... / استعلام، استعلام ​مرمت پل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036567/استعلام-لوازم-برقی'>استعلام لوازم برقی / استعلام , استعلام لوازم برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036568/استعلام-خرید-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام خرید لوله پلی اتیلن  / استعلام ,استعلام خرید لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036569/تجدید-مناقصه-کپه-کاری'>تجدید مناقصه کپه کاری  / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه کپه کاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036570/استعلام-خرید-کامپیوتر--'>استعلام خرید کامپیوتر ... / استعلام,استعلام خرید کامپیوتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036571/آگهی-مناقصه-انجام-امور-خدمات-عمومی٬فنیو-اداری'>آگهی مناقصه  انجام امور خدمات عمومی٬فنیو اداری  /  آگهی مناقصه ، آگهی مناقصه  انجام امور خدمات عمومی٬فنیو اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036573/مناقصه-اجرای-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب--'>مناقصه اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب... / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036574/استعلام-خدمات'>استعلام خدمات / استعلام ,استعلام خدمات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036575/استعلام-فلفل-سیاه-درجه-یک'>استعلام فلفل سیاه درجه یک / استعلام , استعلام فلفل سیاه درجه یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036576/استعلام-عملیات-آبخیزداری'>استعلام عملیات آبخیزداری / استعلام, استعلام عملیات آبخیزداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036577/استعلام-کپسول-گاز-کربنیک'>استعلام کپسول گاز کربنیک  / استعلام ,استعلام کپسول گاز کربنیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036578/استعلام-تجهیزات-و-وسایل--'>استعلام تجهیزات و وسایل ... / استعلام,استعلام تجهیزات و وسایل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036579/استعلام-server-سرور-اچ-پی-با-گارانتی--'>استعلام server سرور اچ پی با گارانتی... / استعلام, استعلام server سرور اچ پی با گارانتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036580/مناقصه-اجرای-کلکتور-اصلی-شبکه-جمع-آوری-و-انتقال-فاضلاب-و--'>مناقصه اجرای کلکتور اصلی شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب و ... / آگهی برگزاری مناقصه عمومی, مناقصه اجرای کلکتور اصلی شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036581/استعلام-رایانه--'>استعلام رایانه ... / استعلام, استعلام رایانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036583/مناقصه-عملیات-نشت-یابی-تاسیسات-گاز'>مناقصه عملیات نشت یابی تاسیسات گاز / آگهی فراخوان مناقصه , مناقصه عملیات نشت یابی تاسیسات گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036584/استعلام-مربا-هویج--'>استعلام مربا هویج ... / استعلام ,استعلام مربا هویج ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036585/استعلام-مایع-دستشویی-4-لیتری-صحت--'>استعلام مایع دستشویی 4 لیتری صحت... / استعلام, استعلام مایع دستشویی 4 لیتری صحت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036586/مناقصه-اجرای-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب'>مناقصه اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب  / مناقصه , مناقصه اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036588/استعلام-توسعه-جنگل-بذر'>استعلام توسعه جنگل بذر  / استعلام , استعلام توسعه جنگل بذر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036590/استعلام-مرمت-تزیینات-نقاشی-عمران'>استعلام مرمت تزیینات نقاشی عمران / استعلام , استعلام مرمت تزیینات نقاشی عمران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036591/استعلام-مایع-ظرفشویی'>استعلام مایع ظرفشویی  / استعلام , استعلام مایع ظرفشویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036592/استعلام-swe140-bt-staxio-series-duplex'>استعلام swe140 bt staxio series duplex / استعلام, استعلام swe140 bt staxio series duplex</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036593/استعلام-عدس-درجه-یک-کانادایی--'>استعلام عدس درجه یک کانادایی ... / استعلام,استعلام عدس درجه یک کانادایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036594/استعلام-لایروبی-در-4-رشته-قنات'>استعلام لایروبی در 4 رشته قنات  / استعلام, استعلام لایروبی در 4 رشته قنات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036596/استعلام-خرید-دوربین-مداربسته'>استعلام خرید دوربین مداربسته / استعلام, استعلام خرید دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036597/استعلام-عملیات-آبخیزداری'>استعلام عملیات آبخیزداری / استعلام, استعلام عملیات آبخیزداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036598/تجدید-فراخوان-انجام-خدمات-تهیه--طبخ--توزیع-و-سرو-سه-وعده--'>تجدید فراخوان انجام خدمات تهیه , طبخ , توزیع و سرو سه وعده... / تجدید فراخوان مناقصه عمومی، تجدید فراخوان انجام خدمات تهیه , طبخ , توزیع و سرو سه وعده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036599/استعلام-کیسه-زباله-بیمارستانی'>استعلام کیسه زباله بیمارستانی  / استعلام , استعلام کیسه زباله بیمارستانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036600/استعلام-پروژه-حد-نگاری-و-اصلاح-هندسی-و--'>استعلام پروژه حد نگاری و اصلاح هندسی و... / استعلام, استعلام پروژه حد نگاری و اصلاح هندسی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036601/استعلام-خرید-سیم-روکش-دار'>استعلام خرید سیم روکش دار / استعلام, استعلام خرید سیم روکش دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036602/مناقصه-انجام-خدمات-آبدارخانه-و-تنظیفات'>مناقصه انجام خدمات آبدارخانه و تنظیفات  / مناقصه ,مناقصه انجام خدمات آبدارخانه و تنظیفات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036603/استعلام-طرح-بازسازی-پیاده-رو-اطراف--'>استعلام طرح بازسازی پیاده رو اطراف... / استعلام, استعلام طرح بازسازی پیاده رو اطراف...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036604/استعلام-لپ-تاپ'>استعلام لپ تاپ / استعلام ,استعلام لپ تاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036605/استعلام-ساخت-اتاقک-بتنی'>استعلام ساخت اتاقک بتنی / استعلام, استعلام ساخت اتاقک بتنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036606/استعلام-کامپیوتر'>استعلام کامپیوتر  / استعلام, استعلام کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036607/استعلام-تجهیزات-و-وسایل'>استعلام تجهیزات و وسایل / استعلام, استعلام تجهیزات و وسایل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036608/استعلام-لایروبی-در-3-رشته-قنات'>استعلام لایروبی در 3 رشته قنات / استعلام, استعلام لایروبی در 3 رشته قنات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036609/استعلام-ترانس-برق'>استعلام ترانس برق / استعلام, استعلام ترانس برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036610/استعلام-اجرای-عملیات-بیولوژیک'>استعلام اجرای عملیات بیولوژیک  / استعلام ,استعلام اجرای عملیات بیولوژیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036611/استعلام-لوازم-مصرفی-تحریر'>استعلام لوازم مصرفی تحریر / استعلام, استعلام لوازم مصرفی تحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036612/استعلام-خرید-و-نصب-تجهیزات-فتوولتائیک'>استعلام خرید و نصب تجهیزات فتوولتائیک  / استعلام, استعلام خرید و نصب تجهیزات فتوولتائیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036613/استعلام-چای-گلستان'>استعلام چای گلستان / استعلام, استعلام چای گلستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036614/استعلام-خرید-اتصالات-فولادی'>استعلام خرید اتصالات فولادی  / استعلام , استعلام خرید اتصالات فولادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036615/استعلام-تکمیل-دبیرستان'>استعلام تکمیل دبیرستان  / استعلام, استعلام تکمیل دبیرستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036616/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-تجهیزات-سخت-افزار'>استعلام تعمیر و نگهداری تجهیزات سخت افزار / استعلام ,استعلام تعمیر و نگهداری تجهیزات سخت افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036617/استعلام-غنی-سازی-جنگل-بذر'>استعلام غنی سازی جنگل بذر  / استعلام , استعلام غنی سازی جنگل بذر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036618/اصلاحیه-مناقصه-ساماندهی-رودخانه-بازفت'>اصلاحیه مناقصه ساماندهی رودخانه بازفت / اصلاحیه مناقصه , مناقصه ساماندهی رودخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036619/استعلام-خرید-کامپیوتر-pc--اسکنر-اسناد'>استعلام خرید کامپیوتر pc ، اسکنر اسناد  / استعلام, استعلام خرید کامپیوتر pc ، اسکنر اسناد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036620/مناقصه-عملیات-حفاری-و-لوله-گذاری-به-قطر-14-اینچ--'>مناقصه عملیات حفاری و لوله گذاری به قطر 14 اینچ ... / مناقصه,مناقصه عملیات حفاری و لوله گذاری به قطر 14 اینچ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036621/استعلام-رایانه--'>استعلام رایانه ... / استعلام, استعلام رایانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036622/استعلام-خرید-مواد-مصرفی-کارگاه-آموزشی'>استعلام خرید مواد مصرفی کارگاه آموزشی / استعلام, استعلام خرید مواد مصرفی کارگاه آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036623/اصلاحیه-مناقصه-ساماندهی-رودخانه-کارون'>اصلاحیه مناقصه ساماندهی رودخانه کارون / اصلاحیه مناقصه , مناقصه ساماندهی رودخانه کارون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036624/استعلام-احیاء-و-مرمت-قنات'>استعلام احیاء و مرمت قنات  / استعلام , استعلام احیاء و مرمت قنات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036625/استعلام-کانکس--'>استعلام کانکس ... / استعلام, استعلام کانکس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036626/استعلام-آبیاری-چهار-مرحله-ای'>استعلام آبیاری چهار مرحله ای / استعلام, استعلام آبیاری چهار مرحله ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036627/استعلام-دو-دستگاه-پرینتر-لیزری-اچ-پی'>استعلام دو دستگاه پرینتر لیزری اچ پی  / استعلام,استعلام دو دستگاه پرینتر لیزری اچ پی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036628/استعلام-خرید-تجهیزات-نصب-و-راه-انداز--'>استعلام خرید تجهیزات، نصب و راه انداز... / استعلام,استعلام خرید تجهیزات، نصب و راه انداز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036629/اصلاحیه-مناقصه-ساماندهی-رودخانه-خشکه-رود'>اصلاحیه مناقصه ساماندهی رودخانه خشکه رود / اصلاحیه مناقصه , مناقصه ساماندهی رودخانه خشکه رود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036630/استعلام-پیمانکار-جهت-انجام-کارهای-رختکن--'>استعلام پیمانکار جهت انجام کارهای رختکن ... / استعلام,استعلام پیمانکار جهت انجام کارهای رختکن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036631/استعلام-​کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام ​کامپیوتر و فناوری / استعلام, استعلام ​کامپیوتر و فناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036632/مناقصه-خرید-پرسی-غذای-بیمارستان'>مناقصه خرید پرسی غذای بیمارستان / آگهی مناقصات عمومی , مناقصه خرید پرسی غذای بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036633/استعلام-آب-رسانی-مدیریت'>استعلام آب رسانی، مدیریت / استعلام, استعلام آب رسانی، مدیریت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036634/مناقصه-واگذاری-بی-خطر-سازی-پسماندهای-عفونی'>مناقصه واگذاری بی خطر سازی پسماندهای عفونی / آگهی مناقصه ، مناقصه واگذاری بی خطر سازی پسماندهای عفونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036635/استعلام-تشک-بستری'>استعلام تشک بستری / استعلام, استعلام تشک بستری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036636/مناقصه-تهیه-مواد-اولیه-پخت-و-توزیع-غذای-ناهار'>مناقصه تهیه مواد اولیه، پخت و توزیع غذای ناهار / مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه تهیه مواد اولیه، پخت و توزیع غذای ناهار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036637/مناقصه-فراخوان-واگذاری-امور-خدمات-مرتبط-با-آموزش'>مناقصه فراخوان واگذاری امور خدمات مرتبط با آموزش / مناقصه, مناقصه فراخوان واگذاری امور خدمات مرتبط با آموزش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036639/مناقصه-واگذاری-سرویس-ایاب-و-ذهاب-واحدهای-تابعه'>مناقصه واگذاری سرویس ایاب و ذهاب واحدهای تابعه  / مناقصه,مناقصه واگذاری سرویس ایاب و ذهاب واحدهای تابعه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036296/مزایده-مقداری-ماشین-آلات-اثاثیه-اداری--'>مزایده مقداری ماشین آلات، اثاثیه اداری... / آگهی مزایده، مزایده مقداری ماشین آلات، اثاثیه اداری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036298/مزایده-مغازه-به-پلاک-ثبتی-138-اصلی-نوبت-اول'>مزایده مغازه به پلاک ثبتی 138 اصلی نوبت اول  / مزایده,مزایده مغازه به پلاک ثبتی 138 اصلی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036300/مزایده-اراضی-کشاورزی-نسق-های-زراعتی-نوبت-اول'>مزایده اراضی کشاورزی نسق های زراعتی نوبت اول / مزایده,مزایده اراضی کشاورزی نسق های زراعتی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036301/مزایده-اقلام-ضایعاتی-و-مستعمل-مازاد'>مزایده اقلام ضایعاتی و مستعمل مازاد  / مزایده , مزایده اقلام ضایعاتی و مستعمل مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036305/مزایده-اجاره-مکان-عینک-سازی'>مزایده اجاره مکان عینک سازی / اگهی مزایده , مزایده اجاره مکان عینک سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036306/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودروی-نیسان-وانت-دیزلی'>مزایده فروش یک دستگاه خودروی نیسان وانت دیزلی / مزایده, مزایده فروش یک دستگاه خودروی نیسان وانت دیزلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036307/تجدید-مزایده-فروش-پسته'>تجدید مزایده فروش پسته / آگهی تجدید مزایده، تجدید مزایده فروش پسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036308/مزایده-ساختمان-مسکونی-مساحت-115-متر'>مزایده ساختمان مسکونی مساحت 115 متر / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی مساحت 115 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036309/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-1000-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 1000 متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 1000 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036310/مزایده-واگذاری-بازارچه-هفتگی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری بازارچه هفتگی- نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری بازارچه هفتگی- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036311/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-97-64متر-تجدید-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 97.64متر تجدید نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 97.64متر تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036312/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-وانت-مزدا'>مزایده یک دستگاه خودروی وانت مزدا / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی وانت مزدا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036313/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-پراید'>مزایده یک دستگاه خودروی پراید  / آگهی مزایده مال منقول، مزایده یک دستگاه خودروی پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036314/مزایده-فروش-تعدادی-از-قطعات-مسکونی'>مزایده فروش تعدادی از قطعات مسکونی  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از قطعات مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036315/مزایده-فروش-تعدادی-زمین-کاربری-تجاری-تجدید'>مزایده فروش تعدادی زمین کاربری تجاری تجدید / مزایده,مزایده فروش تعدادی زمین کاربری تجاری تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036316/مزایده-غرف-مواد-غذایی-و-دستگاه-های-بازی-کودکان'>مزایده غرف مواد غذایی و دستگاه های بازی کودکان / مزایده ,مزایده غرف مواد غذایی و دستگاه های بازی کودکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036318/مزایده-اجاره-مجموعه-ورزشی--نوبت-دوم'>مزایده اجاره مجموعه ورزشی  - نوبت دوم / اگهی مزایده , مزایده اجاره مجموعه ورزشی  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036319/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-کل-اعیان-125-متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت کل اعیان 125 متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت کل اعیان 125 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036321/مزایده-فروش-انواع-سیم-و-کابل-اسقاط'>مزایده فروش انواع سیم و کابل اسقاط / مزایده محدود , مزایده فروش انواع سیم و کابل اسقاط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036325/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-250-مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 250 مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 250 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036327/مزایده-آپارتمان-مساحت-99-88مترمربع'>مزایده آپارتمان مساحت 99.88مترمربع  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 99.88مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036329/مزایده-دستگاه-تولید-نایلون'>مزایده دستگاه تولید نایلون / مزایده, مزایده دستگاه تولید نایلون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036330/مزایده-یک-دستگاه-ملک-تجاری-عرصه-73-78متر'>مزایده یک دستگاه ملک تجاری عرصه 73.78متر  / مزایده,مزایده یک دستگاه ملک تجاری عرصه 73.78متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036331/مزایده-فروش-دو-دستگاه-الکتروموتور'>مزایده فروش دو دستگاه الکتروموتور / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش دو دستگاه الکتروموتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036332/مزایده-واگذاری-مغازه-های-سطح-شهر'>مزایده واگذاری مغازه های سطح شهر  / آگهی مزایده، مزایده واگذاری مغازه های سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036333/مزایده-فروش-ضایعات-و-زباله-های-خشک--'>مزایده فروش ضایعات و زباله های خشک... / آگهی مزایده، مزایده فروش ضایعات و زباله های خشک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036334/مزایده-خانه-به-شماره-7648-فرعی-از-یک-اصلی'>مزایده خانه به شماره 7648 فرعی از یک اصلی  / مزایده,مزایده خانه به شماره 7648 فرعی از یک اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036335/مزایده-یک-دستگاه-وانت-زامیاد-مدل-1393'>مزایده یک دستگاه وانت زامیاد مدل 1393 / مزایده, مزایده یک دستگاه وانت زامیاد مدل 1393</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036336/مزایده-فروش-تویوتا-هایلوکس-2015-مرحله-دوم'>مزایده فروش تویوتا هایلوکس 2015 مرحله دوم / مزایده , مزایده فروش تویوتا هایلوکس 2015 مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036340/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-145-82متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 145.82متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 145.82متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036343/مزایده-ملک-به-شماره-پلاک-4012-1-1405-نوبت-اول'>مزایده ملک به شماره پلاک 4012-1/1405 نوبت اول / مزایده,مزایده ملک به شماره پلاک 4012-1/1405 نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036345/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-زمین-مساحت-201-04متر'>مزایده سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی زمین مساحت 201.04متر / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی زمین مساحت 201.04متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036348/مزایده-یک-قطعه-زمین-شالیزاری-مساحت-1600متر'>مزایده یک قطعه زمین شالیزاری مساحت 1600متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین شالیزاری مساحت 1600متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036349/مزایده-واگذاری-تعداد-9-عدد-تابلو-تبلیغات--'>مزایده واگذاری تعداد 9 عدد تابلو تبلیغات... / آگهی مزایده،مزایده واگذاری تعداد 9 عدد تابلو تبلیغات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036351/مزایده-قطعه-زمین-خانه-و-زراعی-نوبت-اول'>مزایده قطعه زمین خانه و زراعی نوبت اول  / مزایده,مزایده قطعه زمین خانه و زراعی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036353/مزایده-فروش-تعداد-4-دستگاه-خودروی-وانت-پیکان'>مزایده فروش تعداد 4 دستگاه خودروی وانت پیکان / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش تعداد 4 دستگاه خودروی وانت پیکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036354/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-مساحت-1825متر'>مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی مساحت 1825متر  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی مساحت 1825متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036357/مزایده-اراضی-مزروعی-نوبت-اول'>مزایده اراضی مزروعی نوبت اول  / مزایده,مزایده اراضی مزروعی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036361/مزایده-اجاره-پارکینگ-دانشجویی--'>مزایده اجاره پارکینگ دانشجویی ... / مزایده ,مزایده اجاره پارکینگ دانشجویی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036364/مزایده-زمین-شماره-یک-مساحت-6550متر-مرحله-اول'>مزایده زمین شماره یک مساحت 6550متر مرحله اول / مزایده,مزایده زمین شماره یک مساحت 6550متر مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036365/مزایده-محل-انتشارات-(تکثیر-و-کپی)--'>مزایده محل انتشارات (تکثیر و کپی)... / مزایده, مزایده محل انتشارات (تکثیر و کپی)...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036366/مزایده-فروش-شش-دستگاه-ماشین-آلات-نوبت-دوم'>مزایده فروش شش دستگاه ماشین آلات- نوبت دوم / آگهی مزایده,مزایده  فروش شش دستگاه ماشین آلات- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036369/مزایده-اجاره-دکه-ها-و-دیگر-مکانها'>مزایده اجاره دکه ها و دیگر مکانها / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره دکه ها و دیگر مکانها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036370/مزایده-ملک-به-شماره-239-2401'>مزایده ملک به شماره 239/2401  / مزایده,مزایده ملک به شماره 239/2401 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036374/مزایده-ششدانگ-پلاک-1302-1377-غیرمنقول'>مزایده ششدانگ پلاک 1302/1377 غیرمنقول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 1302/1377 غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036376/مزایده-واگذاری-تالار-پذیرایی'>مزایده واگذاری تالار پذیرایی / آگهی مزایده, مزایده واگذاری تالار پذیرایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036377/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-480-مترمربع'>مزایده منزل مسکونی عرصه 480 مترمربع  / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 480 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036380/مزایده-ششدانگ-پلاک-1386-49-اسناد-رهنی'>مزایده ششدانگ پلاک 1386/49 اسناد رهنی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 1386/49 اسناد رهنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036383/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-شصت-مترمربع'>مزایده پلاک ثبتی مساحت شصت مترمربع  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت شصت مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036385/مزایده-فروش-ملک-انبار-چالوس-و-مرکز-مخابرات-روستای-علی-آباد'>مزایده فروش ملک انبار چالوس و مرکز مخابرات روستای علی آباد  / مزایده,مزایده فروش ملک انبار چالوس و مرکز مخابرات روستای علی آباد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036391/آگهی-مزایده-عمومی-بهره‌برداری-از-استخر-های-سرپوشیده-آقایان'>آگهی مزایده عمومی بهره‌برداری از استخر های سرپوشیده آقایان / آگهی مزایده عمومی،آگهی مزایده عمومی بهره‌برداری از استخر های سرپوشیده آقایان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036393/مزایده-پلاک-ثبتی-1532-فرعی-بخش-سه-بیرجند'>مزایده پلاک ثبتی 1532 فرعی بخش سه بیرجند  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 1532 فرعی بخش سه بیرجند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036396/مزایده-واگذاری-امور-اجاره-پارکینگ-کلینیک'>مزایده واگذاری امور اجاره پارکینگ کلینیک / اگهی مزایده , مزایده واگذاری امور اجاره پارکینگ کلینیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036397/اصلاحیه-مزایده-فروش-املاک-مازاد-بانک-نقد-و-اقساط'>اصلاحیه مزایده فروش املاک مازاد بانک نقد و اقساط  / اصلاحیه مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بانک نقد و اقساط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036398/مزایده-پلاک-ثبتی-168-فرعی-بخش-5-فارس'>مزایده پلاک ثبتی 168 فرعی بخش 5 فارس / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 168 فرعی بخش 5 فارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036402/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-311-40مترمربع'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 311.40مترمربع / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 311.40مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036404/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-قطعه-دو-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی قطعه دو تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی قطعه دو تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036409/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-264-65متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 264.65متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 264.65متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036410/مزایده-دو-سهم-مشاع-از-10-سهم-عرصه-و-اعیان-منزل-قولنامه-ای'>مزایده دو سهم مشاع از 10 سهم عرصه و اعیان منزل قولنامه ای / مزایده,مزایده دو سهم مشاع از 10 سهم عرصه و اعیان منزل قولنامه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036411/حراج-فروش-حدود-16350-کیلوگرم-مواد-حاصل-از-بوجاری-بذور-گندم--جو'>حراج فروش حدود 16350 کیلوگرم مواد حاصل از بوجاری بذور گندم - جو  / آگهی حراج , حراج فروش حدود 16350 کیلوگرم مواد حاصل از بوجاری بذور گندم - جو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036412/مزایده-فروش-املاک-کاربری-تجاری-مسکونی-صنعتی-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک کاربری تجاری مسکونی صنعتی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش املاک کاربری تجاری مسکونی صنعتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036414/مزایده-دو-باب-آپارتمان-مسکونی-اموال-منقول-و-غیرمنقول'>مزایده دو باب آپارتمان مسکونی اموال منقول و غیرمنقول  / مزایده,مزایده دو باب آپارتمان مسکونی اموال منقول و غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036418/مزایده-5-دانگ-و-697-4-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-آپارتمان-تجاری'>مزایده 5 دانگ و 697.4 هزارم یک دانگ مشاع از آپارتمان تجاری / مزایده,مزایده 5 دانگ و 697.4 هزارم یک دانگ مشاع از آپارتمان تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036421/اطلاعیه-مزایده-فروش-تعداد-نه-فقره-املاک-شهر-همدان'>اطلاعیه مزایده فروش تعداد نه فقره املاک شهر همدان / اطلاعیه مزایده,مزایده فروش تعداد نه فقره املاک شهر همدان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036424/مزایده-پلاک-ثبتی-251-فرعی-از-2185-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 251 فرعی از 2185 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 251 فرعی از 2185 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036425/مزایده-عمارت-بخش-7-زنجان'>مزایده عمارت بخش 7 زنجان / مزایده,مزایده عمارت بخش 7 زنجان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036430/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-3020متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 3020متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 3020متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036435/مزایده-ششدانگ-واحد-آپارتمانی-مساحت-63-92متر'>مزایده ششدانگ واحد آپارتمانی مساحت 63.92متر / مزایده,مزایده ششدانگ واحد آپارتمانی مساحت 63.92متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036444/مزایده-ششدانگ-زمین-مسکونی-مساحت-187متر'>مزایده ششدانگ زمین مسکونی مساحت 187متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مسکونی مساحت 187متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036449/مزایده-ملک-مساحت-4070مترمربع-مرحله-دوم'>مزایده ملک مساحت 4070مترمربع مرحله دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت 4070مترمربع مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036459/مزایده-فروش-5-قطعه-زمین-کاربری-مسکونی-تجاری'>مزایده فروش 5 قطعه زمین کاربری مسکونی تجاری  / مزایده,مزایده فروش 5 قطعه زمین کاربری مسکونی تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036462/مزایده-سرقفلی-یک-دانگ-از-ششدانگ-مغازه-نوبت-اول'>مزایده سرقفلی یک دانگ از ششدانگ مغازه نوبت اول / مزایده,مزایده سرقفلی یک دانگ از ششدانگ مغازه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036468/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-ویلایی-73-متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی ویلایی 73 متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی ویلایی 73 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036472/مزایده-ملک-مشاعی-141-160-قطعه-71-تفکیکی'>مزایده ملک مشاعی 141/160 قطعه 71 تفکیکی / مزایده,مزایده ملک مشاعی 141/160 قطعه 71 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036476/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-دویست-متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت دویست متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036481/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-220-متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 220 متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 220 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036484/مزایده-فروش-خودرو--'>مزایده فروش خودرو.... / مزایده,مزایده فروش خودرو....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036488/مزایده-دو-پلاک-ثبتی-مساحت-232-مترمربع'>مزایده دو پلاک ثبتی مساحت 232 مترمربع  / مزایده,مزایده دو پلاک ثبتی مساحت 232 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036496/مزایده-ششدانگ-دو-باب-منزل-مسکونی-بخش-یازده-فارس-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ دو باب منزل مسکونی بخش یازده فارس نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ دو باب منزل مسکونی بخش یازده فارس نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036498/مزایده-اجاره-سوله-باغ-گلها--'>مزایده اجاره سوله باغ گلها ... / مزایده ,مزایده اجاره سوله باغ گلها ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036508/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-22-300مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 22.300مترمربع  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 22.300مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036516/مزایده-یک-قطعه-زمین-1000-متری'>مزایده یک قطعه زمین 1000 متری / مزایده,مزایده یک قطعه زمین 1000 متری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036520/مزایده-ششدانگ-زمین-مسکونی-عرصه-613-02متر'>مزایده ششدانگ زمین مسکونی عرصه 613.02متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مسکونی عرصه 613.02متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036527/مزایده-155-7-هزارم-تمامت-ملک'>مزایده 155.7 هزارم تمامت ملک / مزایده,مزایده 155.7 هزارم تمامت ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036534/مزایده-ششدانگ-زمین-مزروعی-مساحت-15000متر'>مزایده ششدانگ زمین مزروعی مساحت 15000متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مزروعی مساحت 15000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036544/مزایده-زمین-کاربری-مسکونی-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده زمین کاربری مسکونی تجاری نوبت دوم  / مزایده,مزایده زمین کاربری مسکونی تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036553/مزایده-پلاک-ثبتی-عرصه-صد-و-پنجاه-متر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی عرصه صد و پنجاه متر نوبت اول  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی عرصه صد و پنجاه متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036556/مزایده-یک-قطعه-زمین-مشاع-مساحت-2500-متر'>مزایده یک قطعه زمین مشاع مساحت 2500 متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مشاع مساحت 2500 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036564/مزایده-پلاک-ثبتی-عمارت-مساحت-عرصه-154-متر'>مزایده پلاک ثبتی عمارت مساحت عرصه 154 متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی عمارت مساحت عرصه 154 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036572/مزایده-آپارتمان-مساحت-اعیان-147-30متر-قدمت-بالای-ده-سال'>مزایده آپارتمان مساحت اعیان 147.30متر قدمت بالای ده سال  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت اعیان 147.30متر قدمت بالای ده سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036582/مزایده-ششدانگ-کامیون-آکسور'>مزایده ششدانگ کامیون آکسور  / مزایده,مزایده ششدانگ کامیون آکسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036587/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-171610متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 171610متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 171610متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036589/مزایده-فروش-اقلام-مستهلک-و-ضایعاتی-واحد-اداری'>مزایده فروش اقلام مستهلک و ضایعاتی واحد اداری  / مزایده ,مزایده فروش اقلام مستهلک و ضایعاتی واحد اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036595/فراخوان-مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودروی-مگان-کارکرده'> فراخوان مزایده فروش یک دستگاه خودروی مگان کارکرده /  فراخوان مزایده، فراخوان  مزایده فروش یک دستگاه خودروی مگان کارکرده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036638/مزایده-250-تن-سنگ-ترا-اونیکس--'>مزایده 250 تن سنگ ترا اونیکس... / آگهی مزایده، مزایده 250 تن سنگ ترا اونیکس...</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 13 تاريخ : شنبه 8 ارديبهشت 1397 ساعت: 12:03