اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.11.04 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034834/مناقصه-احداث-مدرسه-ت... با عنوان : اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.11.04 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034834/مناقصه-احداث-مدرسه-تیپ-456---نوبت-دوم'>مناقصه احداث مدرسه تیپ 456... - نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه , مناقصه احداث مدرسه تیپ 456... - نوبت  دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034836/فراخوان-مناقصه-نگهداری-فضای-سبز-و-خدمات-عمومی--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه نگهداری فضای سبز و خدمات عمومی - نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه دو مرحله ای، فراخوان مناقصه نگهداری فضای سبز و خدمات عمومی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034837/مناقصه-تکمیل-مدرسه----نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل مدرسه.... - نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه, مناقصه تکمیل مدرسه....- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034846/مناقصه-خرید-یک-ست-ترانزیشن-پیس'>مناقصه خرید یک ست ترانزیشن پیس / آگهی مناقصه، مناقصه خرید یک ست ترانزیشن پیس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034851/تمدید-مناقصه-عمومی-خرید-تجهیزات-ذخیره-ساز'>تمدید مناقصه عمومی خرید تجهیزات ذخیره ساز  / مناقصه عمومی , تمدید مناقصه عمومی خرید تجهیزات ذخیره ساز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034852/مناقصه-امور-خدماتی-و-پشتیبانی--نوبت-دوم'>مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی ...نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034853/مناقصه-تهیه-و-توزیع-غذا---نوبت-دوم'>مناقصه تهیه و توزیع غذا... - نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه, مناقصه تهیه و توزیع غذا.... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034856/مناقصه-استعلام-ارزیابی-کیفی-مشاوران--نوبت-دوم'>مناقصه استعلام ارزیابی کیفی مشاوران ...نوبت دوم / مناقصه , مناقصه استعلام ارزیابی کیفی مشاوران ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034860/تجدید-مناقصه-تعداد-2500-حلقه-لاستیک'>تجدید مناقصه تعداد 2500 حلقه لاستیک  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ، تجدید مناقصه تعداد 2500 حلقه لاستیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034862/تجدید-مناقصه-نصب-و-پشتیبانی-200-دستگاه-فیلتر-جذب-دوده-مورد-نیاز--'>تجدید مناقصه نصب و پشتیبانی 200 دستگاه فیلتر جذب دوده مورد نیاز ... / مناقصه, تجدید مناقصه نصب و پشتیبانی 200 دستگاه فیلتر جذب دوده مورد نیاز ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034864/مناقصه-بازرسی-خطوط-لوله-دریایی-نفت-و-گاز---نوبت-دوم'>مناقصه بازرسی خطوط لوله دریایی نفت و گاز.... نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه بازرسی خطوط لوله دریایی نفت و گاز.... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034865/مناقصه-مسابقه-نسبت-به-طراحی-و-انتخاب-لوگوی--'>مناقصه مسابقه نسبت به طراحی و انتخاب لوگوی ... / مناقصه مسابقه نسبت به طراحی و انتخاب لوگوی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034869/مناقصه-خدمات-نقشه-های-کاداستر--'>مناقصه خدمات نقشه های کاداستر.... / مناقصه, مناقصه خدمات نقشه های کاداستر....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034870/مناقصه-تامین-تحویل-و-راه-اندازی-تجهیزات-Access-Control--'>مناقصه تامین، تحویل و راه اندازی تجهیزات Access Control... / مناقصه عمومی, مناقصه تامین، تحویل و راه اندازی تجهیزات Access Control...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034872/مناقصه-احداث-تونل-دسترسی-میانی--نوبت-دوم'>مناقصه احداث تونل دسترسی میانی...نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه احداث تونل دسترسی میانی...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034873/فراخوان-ارزیابی-کف-پوش-سالن-ورزشی--96-11-4'>فراخوان ارزیابی کف پوش سالن ورزشی - 96.11.4 / فراخوان ارزیابی ، فراخوان ارزیابی کف پوش سالن ورزشی - 96.11.4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034876/مناقصه-تامین-و-راه-اندازی-تجهیزات-نظارت-و-ضبط-ویدیویی--'>مناقصه تامین و راه اندازی تجهیزات نظارت و ضبط ویدیویی ... / مناقصه عمومی, مناقصه تامین و راه اندازی تجهیزات نظارت و ضبط ویدیویی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034877/مناقصه-تامین-خدمات-نیروی-انسانی-پارک-ارم'>مناقصه تامین خدمات نیروی انسانی پارک ارم / مناقصه عمومی , مناقصه تامین خدمات نیروی انسانی پارک ارم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034880/فراخوان-تهیه-لیست-کوتاه---نوبت-دوم'>فراخوان تهیه لیست کوتاه   - نوبت دوم / فراخوانی عمویمی مناقصه، فراخوان تهیه لیست کوتاه  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034882/مناقصه-واگذاری-تمامی-فضای-مشاع-به-انضمام-تمامی-تاسیسات-و-تجهیزات-به-شرکتهای-بیمه'>مناقصه واگذاری تمامی فضای مشاع به انضمام تمامی تاسیسات و تجهیزات به شرکتهای بیمه / مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری تمامی فضای مشاع به انضمام تمامی تاسیسات و تجهیزات به شرکتهای بیمه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034884/مناقصه-احداث-شهربازی'>مناقصه احداث شهربازی  / مناقصه احداث شهربازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034886/مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-آسانسور-و-پله-برقی'>مناقصه  تعمیر و نگهداری آسانسور و پله برقی / مناقصه عمومی, مناقصه  تعمیر و نگهداری آسانسور و پله برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034889/مناقصه-سرمایه-گذاری-طراحی-احداث-بهره-برداری-راهبری-و-انتقال-نیروگاه-پسماندسوز--'>مناقصه سرمایه گذاری، طراحی، احداث، بهره برداری، راهبری و انتقال نیروگاه پسماندسوز ... / مناقصه سرمایه گذاری، طراحی، احداث، بهره برداری، راهبری و انتقال نیروگاه پسماندسوز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034892/مناقصه-احداث-مدول-دوم-تصفیه-خانه----نوبت-دوم'>مناقصه احداث مدول دوم تصفیه خانه.... - نوبت دوم / مناقصه, مناقصه احداث مدول تصفیه خانه.... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034896/مناقصه-خرید-لوله-چدن-700-با-واشر--نوبت-دوم'>مناقصه خرید لوله چدن 700 با واشر  - نوبت دوم / آگهی مناقصه، مناقصه خرید لوله چدن 700 با واشر - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034897/مناقصه-تامین-مالی-و-اجرای-تهیه-کنتورهای-هوشمند--'>مناقصه تامین مالی و اجرای تهیه کنتورهای هوشمند.... / مناقصه, مناقصه تامین مالی و اجرای تهیه کنتورهای هوشمند....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034901/مناقصه-تامین-هدایای-تبلیغاتی'>مناقصه تامین هدایای تبلیغاتی / مناقصه , مناقصه تامین هدایای تبلیغاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034904/مناقصه-خدمات-بیمه----نوبت-دوم'>مناقصه خدمات بیمه ..... نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه خدمات بیمه ..... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034906/مناقصه-بیمه-شخص-ثالث-وسائط-نقلیه--'>مناقصه بیمه شخص ثالث وسائط نقلیه... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه بیمه شخص ثالث وسائط نقلیه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034907/مناقصه-خرید-کنتور-معمولی--نوبت-دوم'>مناقصه خرید کنتور معمولی - نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه خرید کنتور معمولی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034908/مناقصه-طراحی-و-ساخت-دو-دستگاه-سیستم-بای-پس-33-کیلوولت-نوبت-دوم'>مناقصه طراحی و ساخت دو دستگاه سیستم بای پس 33 کیلوولت نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه طراحی و ساخت دو دستگاه سیستم بای پس 33 کیلوولت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034909/فراخوان-مناقصه-عملیات-حفر-و-کف-شکنی-و-تقویت-مصنوعی-چاهها--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عملیات حفر و کف شکنی و تقویت مصنوعی چاهها  - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه عملیات حفر و کف شکنی و تقویت مصنوعی چاهها  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034911/مناقصه-خدمات-«نگهداری-پشتیبانی-و-پایش-فنی-شبکه-ملی-مدارس-ایران-(رشد)»---(نوبت-دوم)'>مناقصه خدمات «نگهداری، پشتیبانی و پایش فنی شبکه ملی مدارس ایران (رشد)» ... (نوبت دوم) / مناقصه خدمات «نگهداری، پشتیبانی و پایش فنی شبکه ملی مدارس ایران (رشد)» ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034912/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-حدود-28-کیلومتر-خط-تغذیه--'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای حدود 28 کیلومتر خط تغذیه... / مناقصه تهیه مصالح و اجرای حدود 28 کیلومتر خط تغذیه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034913/مناقصه-خرید-7-قلم-کابل-برق-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 7 قلم کابل برق نوبت دوم  / فراخوان مناقصه , مناقصه خرید 7 قلم کابل برق نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034914/مناقصه-اجرای-آسفالت-معابر'>مناقصه اجرای آسفالت معابر / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای آسفالت معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034916/مناقصه-تهیه-حمل-و-اجرای-زیرسازی-لازم-و-پوشش-سقف-بدون-درز-پیست--'>مناقصه تهیه، حمل و اجرای زیرسازی لازم و پوشش سقف بدون درز پیست... / مناقصه , مناقصه تهیه، حمل و اجرای زیرسازی لازم و پوشش سقف بدون درز پیست...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034918/تجدید-مناقصه-نگهداری-شبکه-کابل-و-هوایی-با-تامین-مصالح--'>تجدید مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی با تامین مصالح ... / آگهی تجدید مناقصه , تجدید مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی با تامین مصالح ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034919/مناقصه-اصلاح-فیدرسیروان-و-کاهش-تلفات-و-توسعه-و-احداث-شبکه-توزیع-و---(نوبت-دوم)'>مناقصه  اصلاح فیدرسیروان و کاهش تلفات و توسعه و احداث شبکه توزیع و ... (نوبت دوم) / مناقصه  اصلاح فیدرسیروان و کاهش تلفات و توسعه و احداث شبکه توزیع و ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034920/مناقصه-تامین-روغن-خوراکی--'>مناقصه تامین روغن خوراکی.... / مناقصه, مناقصه تامین روغن خوراکی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034923/مناقصه-احداث-جاده-دسترسی-شهرک-صنعتی'>مناقصه احداث جاده دسترسی شهرک صنعتی / آگهی مناقصه، مناقصه احداث جاده دسترسی شهرک صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034924/مناقصه-انجام-خرید-2-دستگاه-دیزل-ژنراتور-آگهی-اول--نوبت-دوم'>مناقصه انجام خرید 2 دستگاه دیزل ژنراتور  آگهی اول - نوبت دوم  / آگهی اول مناقصه, مناقصه انجام خرید 2 دستگاه دیزل ژنراتور  آگهی اول - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034926/مناقصه-بازرسی-کمی-و-کیفی-محصولات-شرکت---(نوبت-دوم)'>مناقصه بازرسی کمی و کیفی محصولات شرکت ... (نوبت دوم) / مناقصه بازرسی کمی و کیفی محصولات شرکت ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034927/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-حدود-35-کیلومتر--'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای حدود 35 کیلومتر ... / آگهی مناقصه , مناقصه تهیه مصالح و اجرای حدود 35 کیلومتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034928/مناقصه-خرید-9-قلم-کابل-جلی-فیلد-خاکی--نوبت-دوم'>مناقصه خرید 9 قلم کابل جلی فیلد خاکی ...نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه خرید 9 قلم کابل جلی فیلد خاکی ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034930/مناقصه-خرید-نصب-و-راه-اندازی-دو-دستگاه-فیکوویترکتومی--'>مناقصه  خرید، نصب و راه اندازی دو دستگاه فیکوویترکتومی... / مناقصه  خرید، نصب و راه اندازی دو دستگاه فیکوویترکتومی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034931/مناقصه-پروژه-احداث-خط-تغذیه-روستاهای----نوبت-دوم'>مناقصه پروژه احداث خط تغذیه روستاهای ... - نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه پروژه احداث خط تغذیه روستاهای ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034932/فراخوان-انجام-خدمات-آنژیوگرافی-آنژیوپلاستی--نوبت-دوم'>فراخوان انجام خدمات آنژیوگرافی، آنژیوپلاستی ...نوبت دوم  / فراخوان,فراخوان انجام خدمات آنژیوگرافی، آنژیوپلاستی ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034934/فراخوان-ارزیابی-کیفی-پیمانکاران-ارائه-خدمات-تهیه--طبخ-و-توزیع-غذای-کارکنان-نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران ارائه خدمات تهیه ، طبخ و توزیع  غذای کارکنان- نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران ،فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران  ارائه خدمات تهیه ، طبخ و توزیع  غذای کارکنان- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034935/مناقصه-تهیه-مصالح-و-انجام-عملیات-بازسازی-و-جوشکاری--نوبت-دوم'>مناقصه تهیه مصالح و انجام عملیات بازسازی و جوشکاری  - نوبت دوم / مناقصه, مناقصه تهیه مصالح و انجام عملیات بازسازی و جوشکاری  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034938/مناقصه-انجام-عملیات-بازرسی-سرویس-نگهداری----نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات بازرسی سرویس نگهداری ... - نوبت دوم / مناقصه, مناقصه انجام عملیات بازرسی سرویس نگهداری... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034939/مناقصه-احداث-پل-عابر-پیاده-نوبت-دوم'>مناقصه احداث پل عابر پیاده  نوبت دوم  / مناقصه  ، مناقصه احداث پل عابر پیاده  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034940/مناقصه-خرید-نصب-و-راه-اندازی-سه-دستگاه-اکسیزن-ساز--'>مناقصه خرید، نصب و راه اندازی سه دستگاه اکسیزن ساز... / مناقصه ,مناقصه خرید، نصب و راه اندازی سه دستگاه اکسیزن ساز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034942/مناقصه-خدمات-حراست-و-نگهبانی-از-تاسیسات-و-اماکن-شرکت----نوبت-دوم'>مناقصه خدمات حراست و نگهبانی از تاسیسات و اماکن شرکت ... - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه خدمات حراست و نگهبانی از تاسیسات و اماکن شرکت ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034943/مناقصه-خرید-کنتور---'>مناقصه خرید کنتور .... / مناقصه, مناقصه خرید کنتور ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034947/تمدید-مناقصه-خرید-حمل-نصب-و-راه-اندازی-یک-دستگاه-ماشین-سنگ-زنی--96-11-4'>تمدید مناقصه خرید، حمل، نصب و راه اندازی یک دستگاه ماشین سنگ زنی... 96.11.4 / آگهی تمدید مناقصه، تمدید مناقصه خرید، حمل، نصب و راه اندازی یک دستگاه ماشین سنگ زنی... 96.11.4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034950/مناقصه-خرید-دوربین-و-تجهیزات-نقشه-برداری--نوبت-دوم'>مناقصه خرید دوربین و تجهیزات نقشه برداری - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید دوربین و تجهیزات نقشه برداری - نوبت  دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034951/مناقصه-واگذاری-حجمی-زمانی-امور-خدماتی-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری حجمی زمانی امور خدماتی تجدید نوبت دوم  / آگهی مناقصات عمومی یک مرحله ای ، مناقصه واگذاری حجمی زمانی امور خدماتی تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034955/تجدید-مناقصه-انجام-امور-انتظامات-و-حفاظت-پیرامونی'>تجدید مناقصه انجام امور انتظامات و حفاظت پیرامونی / آگهی تجدید مناقصه، تجدید مناقصه انجام امور انتظامات و حفاظت پیرامونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034956/مناقصه-عملیات-رسوب-زدایی-و-تعویض-تیوب-های-بلاک-شده-کندانسور--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات رسوب زدایی و تعویض تیوب های بلاک شده کندانسور ...نوبت دوم  / مناقصه عملیات رسوب زدایی و تعویض تیوب های بلاک شده کندانسور ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034957/مناقصه-واگذاری-اداره-امور-انبار-نفت--'>مناقصه  واگذاری اداره امور انبار نفت... / مناقصه  واگذاری اداره امور انبار نفت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034959/مناقصه-خرید-سیم-محافظ-حاوی-فیبر-نوری-opgw-نوبت-دوم'>مناقصه خرید سیم محافظ حاوی فیبر نوری opgw نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه خرید سیم محافظ حاوی فیبر نوری opgw نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034960/تجدید-مناقصه-طبخ-و-توزیع-غذای-کارکنان'>تجدید مناقصه طبخ و توزیع غذای کارکنان / آگهی تجدید مناقصه، تجدید مناقصه طبخ و توزیع غذای کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034962/تجدید-مناقصه-ارائه-خدمات-جهت-تامین-39-نفر-نیروی-انسانی-جهت-حفظ-و-حراست--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه ارائه خدمات جهت تامین 39 نفر نیروی انسانی جهت حفظ و حراست ...نوبت دوم / تجدید مناقصه ارائه خدمات جهت تامین 39 نفر نیروی انسانی جهت حفظ و حراست ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034963/مناقصه-انجام-امور-نگهبانی--نوبت-دوم'>مناقصه انجام امور نگهبانی... نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه انجام امور نگهبانی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034964/مناقصه-تامین-plug-valve-(نوبت-دوم)'>مناقصه تامین plug valve (نوبت دوم) / مناقصه , مناقصه تامین plug valve (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034966/مناقصه-عملیات-برون-سپاری-نگهبانی-حفظ-و-حراست-از-مخازن-تاسیسات-و-تصفیه-خانه-و--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات برون سپاری نگهبانی، حفظ و حراست از مخازن، تاسیسات و تصفیه خانه و ...نوبت دوم  / مناقصه عملیات برون سپاری نگهبانی، حفظ و حراست از مخازن، تاسیسات و تصفیه خانه و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034967/مناقصه-تامین-منابع-مالی-و-اجرایی-بخشی-از-شبکه-های-اصلی-و-فرعی-جمع-آوری-فاضلاب--نوبت-دوم'>مناقصه تامین منابع مالی و اجرایی بخشی از شبکه های اصلی و فرعی جمع آوری فاضلاب... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تامین منابع مالی و اجرایی بخشی از شبکه های اصلی و فرعی جمع آوری فاضلاب... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034968/مناقصه-بهسازی-محورهای-سیردان--'>مناقصه بهسازی محورهای سیردان ... / آگهی مناقصه, مناقصه بهسازی محورهای سیردان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034971/تجدید-مناقصه-نگهداری-شبکه-کابل-و-هوایی-با-تامین-مصالح-و-ملزومات'>تجدید مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی با تامین مصالح و ملزومات  / آگهی تجدید مناقصه ، تجدید مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی با تامین مصالح و ملزومات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034972/فراخوان-خدمات-فنی-اداری-باغبانی-و-تنظیفات-تاسیسات-نوبت-دوم'>فراخوان خدمات فنی اداری، باغبانی و تنظیفات تاسیسات  نوبت دوم  / آگهی فراخوان، فراخوان خدمات فنی اداری، باغبانی و تنظیفات تاسیسات نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034977/مناقصه-عملیات-پیگیری-و-وصول-مطالبات-آبفا--'>مناقصه عملیات پیگیری و وصول مطالبات آبفا... / مناقصه، مناقصه عملیات پیگیری و وصول مطالبات آبفا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034978/مناقصه-خرید-کود-و-سم'>مناقصه خرید کود و سم / آگهی مناقصه ، مناقصه خرید کود و سم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034980/مناقصه-اجرای-پل--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پل ...نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه اجرای پل ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034983/مناقصه-اجرای-کانال-هدایت-سیلاب--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای کانال هدایت سیلاب ...نوبت دوم  / مناقصه اجرای کانال هدایت سیلاب ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034984/مناقصه-خرید-تعداد-حدود-31000-پاکت'>مناقصه خرید تعداد حدود 31000 پاکت  / آگهی مناقصه ، مناقصه خرید تعداد حدود 31000 پاکت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034986/فراخوان-سرویس-راهبری-و-سرپرستی-تاسیسات-و-تجهیزات-مکانیکی-ـ-الکتریکی-بیمارستان-(نوبت-دوم)'>فراخوان سرویس، راهبری و سرپرستی تاسیسات و تجهیزات مکانیکی ـ الکتریکی بیمارستان (نوبت دوم) / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان سرویس، راهبری و سرپرستی تاسیسات و تجهیزات مکانیکی ـ الکتریکی بیمارستان (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034987/تجدید-مناقصه-خرید-و-نصب-تابلوهای-معابر-و-پلاک-کوبی'>تجدید مناقصه خرید و نصب تابلوهای معابر و پلاک کوبی   / تجدید مناقصه خرید و نصب تابلوهای معابر و پلاک کوبی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034988/فراخوان-مشارکت-در-احداث-مجتمع-تجاری--مسکونی'>فراخوان مشارکت در احداث مجتمع تجاری - مسکونی / فراخوان مشارکت، فراخوان مشارکت در احداث مجتمع تجاری - مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034990/مناقصه-ساخت--نصب-و-راه-اندازی-22-سلول-تابلوهای'>مناقصه ساخت ، نصب و راه اندازی 22 سلول تابلوهای / مناقصه, مناقصه ساخت ، نصب و راه اندازی 22 سلول تابلوهای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034991/مناقصه-خرید-مقدار-هزار-و-پانصد-تن-برنج'>مناقصه خرید مقدار هزار و پانصد تن برنج / آگهی مناقصه, مناقصه خرید مقدار هزار و پانصد تن برنج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034994/تجدید-مناقصه-تهیه-و-اجرای-خط-سرد-ترافیکی-همراه-با-کلاسبید-و--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه تهیه و اجرای خط سرد ترافیکی همراه با کلاسبید و ...نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه تهیه و اجرای خط سرد ترافیکی همراه با کلاسبید و ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034996/تجدید-مناقصه-خرید-سیستم-ALL-IN-ONE'>تجدید مناقصه خرید سیستم ALL IN ONE / آگهی تجدید مناقصه ، تجدید مناقصه خرید سیستم ALL IN ONE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034998/مناقصه-خرید-دستگاه-کنتور-تکفاز-دیجیتالی--(نوبت-دوم)'>مناقصه خرید دستگاه کنتور تکفاز دیجیتالی... (نوبت دوم) / مناقصه خرید دستگاه کنتور تکفاز دیجیتالی... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034999/مناقصه-کیورینگ-بتن-و-سنگ-کاری'>مناقصه کیورینگ بتن و سنگ کاری  / آگهی شناسایی پیمانکار, مناقصه کیورینگ بتن و سنگ کاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035000/مناقصه-خرید-انواع-ترانسفورماتور-و-سیم-آلومینیوم-روکش-دار-هاینا--نوبت-دوم'>مناقصه خرید انواع ترانسفورماتور و سیم آلومینیوم روکش دار هاینا - نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه خرید انواع ترانسفورماتور و سیم آلومینیوم روکش دار هاینا - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035002/مناقصه-پروژه-های-عمرانی-تامین-برق-روستاهای--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه های عمرانی تامین برق روستاهای...نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه های عمومی، مناقصه پروژه های عمرانی تامین برق روستاهای...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035007/مناقصه-اجرای-انتقال-نیرو-و-برقرسانی-شبکه-های-توزیع--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای انتقال نیرو و برقرسانی شبکه های توزیع ..نوبت دوم / مناقصه, مناقصه اجرای انتقال نیرو و برقرسانی شبکه های توزیع ..نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035010/شناسایی-و-ارزیابی-تامین-کنندگان-در-زمینه-های-صنعت-نیروگاهی-و-واحدهای-گازی-V94-2-و--'>شناسایی و ارزیابی تامین کنندگان در زمینه های صنعت نیروگاهی و واحدهای گازی V94.2 و... / آگهی شناسایی و ارزیابی تامین کنندگان، شناسایی و ارزیابی تامین کنندگان در زمینه های صنعت نیروگاهی و واحدهای گازی V94.2 و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035016/تجدید-مناقصه-اجرای-روکش-آسفالت-و----نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجرای روکش آسفالت و.... - نوبت دوم / آگهی دعوت تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه اجرای روکش آسفالت و.... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035019/مناقصه-پروژه-تجدید-ممیزی-و-نوسازی-سطح-شهر--'>مناقصه پروژه تجدید ممیزی و نوسازی سطح شهر... / مناقصه ,مناقصه پروژه تجدید ممیزی و نوسازی سطح شهر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035022/مناقصه-احداث-ساختمان----نوبت-دوم'>مناقصه احداث ساختمان ... - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه احداث ساختمان ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035023/مناقصه-واگذاری-خدمات-طراحی-سیستم-آبیاری-تحت-فشار'>مناقصه واگذاری خدمات طراحی سیستم آبیاری تحت فشار  / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری خدمات طراحی سیستم آبیاری تحت فشار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035026/مناقصه-پیمان-کنترل-و-نظارت-بر-ساخت-و-سازها-و--'>مناقصه پیمان کنترل و نظارت بر ساخت و سازها و ... / آگهی مناقصه , مناقصه پیمان کنترل و نظارت بر ساخت و سازها و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035029/مناقصه-خرید-راه-اندازی-کنترل-2-دستگاه-تابلو-پیام-متغیر-VMS--'>مناقصه خرید، راه اندازی، کنترل 2 دستگاه تابلو پیام متغیر VMS... / مناقصه عمومی, مناقصه خرید، راه اندازی، کنترل 2 دستگاه تابلو پیام متغیر VMS...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035031/فراخوان-مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-نظافت--باربری--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه واگذاری امور خدمات نظافت ، باربری - نوبت دوم / فراخوان مناقصه ، فراخوان مناقصه واگذاری امور خدمات نظافت ، باربری - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035032/مناقصه-خرید-انواع-آهن-آلات--'>مناقصه خرید انواع آهن آلات ... / مناقصه عمومی , مناقصه خرید انواع آهن آلات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035034/مناقصه-جمع-آوری-زباله-و-رفت-و-روب-و-غیره---(نوبت-دوم)'>مناقصه جمع آوری زباله و رفت و روب و غیره ... (نوبت دوم) / مناقصه جمع آوری زباله و رفت و روب و غیره ...  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035036/مناقصه-روسازی-و-آسفالت---نوبت-دوم'>مناقصه روسازی و آسفالت ....نوبت دوم / مناقصه, مناقصه روسازی و آسفالت ....نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035037/مناقصه-واگذاری-خدمات-فضای-سبز-و-خدمات-شهری'>مناقصه واگذاری خدمات فضای سبز و خدمات شهری / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری خدمات فضای سبز و خدمات شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035040/تجدید-مناقصه-لکه-گیری-و-تعمیرات-پیاده-روهای-معابر-سطح-شهر--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه لکه گیری و تعمیرات پیاده روهای معابر سطح شهر - نوبت دوم / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه لکه گیری و تعمیرات پیاده روهای معابر سطح شهر - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035043/مناقصه-FLOW-OUT-PADDEL---(نوبت-دوم)'>مناقصه FLOW OUT PADDEL....  (نوبت دوم) / مناقصه FLOW OUT PADDEL....  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035046/مناقصه-پروژه-احداث-موقعیت-و-جایگاه-دسترسی-E015N-سومار--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه احداث موقعیت و جایگاه دسترسی E015N سومار ...نوبت دوم  / مناقصه پروژه احداث موقعیت و جایگاه دسترسی E015N سومار ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035047/مناقصه-اجرای-عملیات-حفظ-و-نگهداری-پارکها-و-فضای-سبز--نوبت-اول--مرحله-دوم'>مناقصه اجرای عملیات حفظ و نگهداری پارکها و فضای سبز - نوبت اول - مرحله دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای عملیات حفظ و نگهداری پارکها و فضای سبز - نوبت اول - مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035049/مناقصه-پروژه-های-عمرانی--'>مناقصه پروژه های عمرانی ... / مناقصه, مناقصه پروژه های عمرانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035052/مناقصه-تکمیل-دو-طبقه-از-ساختمان--تجدید'>مناقصه تکمیل دو طبقه از ساختمان - تجدید / آگهی تجدید مناقصه,مناقصه  تکمیل دو طبقه از ساختمان - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035054/مناقصه-خرید--حمل--نظارت-بر-نصب-و-راه-اندازی-دو-دستگاه-چیلر-جذبی--بار-سوم'>مناقصه خرید ، حمل ، نظارت بر نصب و راه اندازی دو دستگاه چیلر جذبی... بار سوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خرید ، حمل ، نظارت بر نصب و راه اندازی دو دستگاه چیلر جذبی... بار سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035055/مناقصه-عملیات-احداث-پارک-نابینایان-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات احداث پارک نابینایان- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات احداث پارک نابینایان- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035056/مناقصه-بند-انحرافی-و-کانال-انتقال-آب---'>مناقصه بند انحرافی و کانال انتقال آب .... / مناقصه ,مناقصه بند انحرافی و کانال انتقال آب ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035057/مناقصه-بهره-برداری-و-اپراتوری-تعداد-11-دستگاه-اره-نواری--(نوبت-دوم)'>مناقصه بهره برداری و اپراتوری تعداد 11 دستگاه اره نواری .. (نوبت دوم) / مناقصه بهره برداری و اپراتوری تعداد 11 دستگاه اره نواری .. (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035058/مناقصه-خرید-1000-ست-مجموعه-قطعات-شامل-تامین-مواد-اولیه'>مناقصه خرید 1000 ست مجموعه قطعات شامل تامین مواد اولیه / آگهی مناقصات , مناقصه خرید 1000 ست مجموعه قطعات شامل تامین مواد اولیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035060/مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-و-راهبری-تاسیسات-سردخانه-ساختمان-اداری-و--نوبت-دوم'>مناقصه  تعمیر و نگهداری و راهبری تاسیسات سردخانه، ساختمان اداری و ...نوبت دوم  / مناقصه  تعمیر و نگهداری و راهبری تاسیسات سردخانه، ساختمان اداری و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035062/جشنواره-بزرگ-زمستانه'>جشنواره بزرگ زمستانه / جشنواره بزرگ زمستانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035064/فراخوان-مناقصه-بکارگیری-ماشین-آلات-و-تجهیزات---'>فراخوان مناقصه بکارگیری ماشین آلات و تجهیزات .... / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه بکارگیری ماشین آلات و تجهیزات ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035066/مناقصه-تامین-Hammer-Plug-Valve---(نوبت-دوم)'>مناقصه تامین Hammer Plug Valve...  (نوبت دوم) / آگهی مناقصه ، مناقصه تامین Hammer Plug Valve...  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035067/مناقصه-انجام-عملیات-توسعه-و-بهینه-سازی-شبکه-های-توزیع-برق-نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات توسعه و بهینه سازی شبکه های توزیع برق  نوبت دوم / مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه انجام عملیات توسعه و بهینه سازی شبکه های توزیع برق  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035068/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-حدود-1000-کیلومتر-شبکه-توزیع--'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای حدود 1000 کیلومتر شبکه توزیع ... / مناقصه تهیه مصالح و اجرای حدود 1000 کیلومتر شبکه توزیع ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035070/فراخوان-واگذاری-دانش-فنی-تولید-بذر-الیت-پایه-های-چغندر--نوبت-دوم'>فراخوان واگذاری دانش فنی تولید بذر الیت پایه های چغندر ...نوبت دوم  / آگهی فراخوان شناسایی، فراخوان واگذاری دانش فنی تولید بذر الیت پایه های چغندر ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035073/مناقصه-حفاری-و-تجهیز-چاه-آب-آشامیدنی---نوبت-دوم'>مناقصه  حفاری و تجهیز چاه آب آشامیدنی ... نوبت دوم  / مناقصه  حفاری و تجهیز چاه آب آشامیدنی ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035075/مناقصه-اجرای-بازسازی-و-تعمیرات-محوطه-انبار--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای بازسازی و تعمیرات محوطه انبار... نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه اجرای بازسازی و تعمیرات محوطه انبار... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035076/مناقصه-اجرای-آسفالت-گرم-و-سرد-نوبت-دوم'>مناقصه  اجرای آسفالت گرم و سرد نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه  اجرای آسفالت گرم و سرد  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035083/تجدید-مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن--'>تجدید مناقصه خرید لوله پلی اتیلن... / مناقصه, تجدید مناقصه خرید لوله پلی اتیلن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035098/تمدید-مناقصه-ارتباط-ماهواره-ای'>تمدید مناقصه ارتباط ماهواره ای  / تمدید مناقصه عمومی , مناقصه ارتباط ماهواره ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035102/مناقصه-اجرای-پروژه-نشت-یابی-و-کنترل-تلفات-فیزیکی-آب--نوبت-دوم'>مناقصه  اجرای پروژه نشت یابی و کنترل تلفات فیزیکی آب... نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه , مناقصه  اجرای پروژه نشت یابی و کنترل تلفات فیزیکی آب... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035103/مناقصه-ترمیم-ترانشه-ها-زیرسازی-جداول-و-آسفالت-بخشی-از-معابر--نوبت-دوم'>مناقصه ترمیم ترانشه ها، زیرسازی، جداول و آسفالت بخشی از معابر...نوبت دوم / مناقصه ترمیم ترانشه ها، زیرسازی، جداول و آسفالت بخشی از معابر...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035104/مناقصه-انجام-کارهای-خدماتی-حوزه-معاونت-مالی-و-پشتیبانی-و-خدمات-مشترکین-و-درآمد--'>مناقصه انجام کارهای خدماتی حوزه معاونت مالی و پشتیبانی و خدمات مشترکین و درآمد ... / مناقصه انجام کارهای خدماتی حوزه معاونت مالی و پشتیبانی و خدمات مشترکین و درآمد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035112/مناقصه-ارائه-خدمات-نقلیه-جهت-انجام-ماموریت-ها---'>مناقصه ارائه خدمات نقلیه جهت انجام ماموریت ها،.... / مناقصه ,مناقصه ارائه خدمات نقلیه جهت انجام ماموریت ها،....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035116/مناقصه-اجرای-کلیه-امورات-خدمات-شهری'>مناقصه اجرای کلیه امورات خدمات شهری / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای کلیه امورات خدمات شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035119/فراخوان-سرویس-ارتباط-ماهواره-ای-vsat---تجدید-(نوبت-دوم)'>فراخوان سرویس ارتباط ماهواره ای vsat ... تجدید (نوبت دوم) / آگهی فراخوان شناسایی تجدید , فراخوان سرویس ارتباط ماهواره ای vsat ... تجدید (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035120/اصلاحیه-مناقصه-انجام-امور-خدمات-خودرویی-مخابرات'>اصلاحیه مناقصه انجام امور خدمات خودرویی مخابرات / اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ,مناقصه انجام امور خدمات خودرویی مخابرات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035126/مناقصه-طرح-آبرسانی-و--'>مناقصه طرح آبرسانی و ... / مناقصه عمومی ، مناقصه طرح آبرسانی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035128/تجدید-مناقصه-اجرای-اسکلت-دیوارچینی-و-عملیات-تاسیسات-مکانیکی-و--'>تجدید مناقصه اجرای اسکلت، دیوارچینی و عملیات تاسیسات مکانیکی و ... / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه اجرای اسکلت، دیوارچینی و عملیات تاسیسات مکانیکی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035129/تجدید-مناقصه-عملیات-حمل-جاده-ای---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عملیات حمل جاده ای.... نوبت دوم / مناقصه,تجدید مناقصه عملیات حمل جاده ای.... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035132/فراخوان-مناقصه-عملیات-اجرایی-شبکه-توزیع-آب-روستاهای---'>فراخوان مناقصه عملیات اجرایی شبکه توزیع آب روستاهای ....  / فراخوان مناقصه عمومی،  فراخوان مناقصه  عملیات اجرایی شبکه توزیع آب روستاهای دهوک و .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035134/مناقصه-خرید-نصب-و-راه-اندازی-چهار-دستگاه-امحاء-پسماند--بار-سوم'>مناقصه خرید, نصب و راه اندازی چهار دستگاه امحاء پسماند -  بار سوم / آگهی مناقصه، مناقصه خرید, نصب و راه اندازی چهار دستگاه امحاء پسماند -  بار سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035137/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-شبکه-تغذیه-و-شبکه-توزیع-گاز-96-11-4'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای شبکه تغذیه و شبکه توزیع گاز 96.11.4 / مناقصه , مناقصه تهیه مصالح و اجرای شبکه تغذیه و شبکه توزیع گاز 96.11.4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035138/تمدید-مناقصه-نگهداری-و-تعمیر-سیستم-های-هوشمند-حمل-و-نقل--'>تمدید مناقصه نگهداری و تعمیر سیستم های هوشمند حمل و نقل... / مناقصه ,تمدید مناقصه نگهداری و تعمیر سیستم های هوشمند حمل و نقل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035141/تمدید-مناقصه-خرید-لایسنس-پشتیبانی-SMA-و-مجوزهای-SDK-نرم-افزار-نظارت-تصویری--'>تمدید مناقصه خرید لایسنس پشتیبانی SMA و مجوزهای SDK نرم افزار نظارت تصویری... / مناقصه، تمدید مناقصه خرید لایسنس پشتیبانی SMA و مجوزهای SDK نرم افزار نظارت تصویری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035144/مناقصه-خرید-10-دستگاه-پایانه-راه-دور-انتقال'>مناقصه خرید 10 دستگاه پایانه راه دور انتقال / مناقصه خرید 10 دستگاه پایانه راه دور انتقال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035146/مناقصه-نظافت-ساختمانها-محوطه--فضای-سبز-پردیس-دانشگاهی--'>مناقصه نظافت ساختمانها، محوطه ، فضای سبز پردیس دانشگاهی.... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نظافت ساختمانها، محوطه ، فضای سبز پردیس دانشگاهی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035149/مناقصه-واگذاری-امور-جاری-آرامستان-رضوان--مرحله-اول-نوبت-اول'>مناقصه واگذاری امور جاری آرامستان رضوان - مرحله اول نوبت اول  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه واگذاری امور جاری آرامستان رضوان - مرحله اول نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035154/مناقصه-خرید-و-تحویل-تجهیزات-شبکه--'>مناقصه خرید و تحویل تجهیزات شبکه... / مناقصه, مناقصه خرید و تحویل تجهیزات شبکه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035156/مناقصه-ساخت-و-تعویض-پاندل-های-رهیت--'>مناقصه ساخت و تعویض پاندل های رهیت ... / مناقصه,مناقصه ساخت و تعویض پاندل های رهیت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035157/فراخوان-ارزیابی-و-جذب-سرمایه-گذار-به-منظور-احداث-کارخانه--'>فراخوان ارزیابی و  جذب سرمایه گذار به منظور احداث کارخانه... / مناقصه عمومی, فراخوان ارزیابی و  جذب سرمایه گذار به منظور احداث کارخانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035159/مناقصه-احداث-ایستگاه-آتش-نشانی'>مناقصه  احداث ایستگاه آتش نشانی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث ایستگاه آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035161/مناقصه-تخریب-و-نوسازی-شعبه'>مناقصه تخریب و نوسازی شعبه  / مناقصه عمومی, مناقصه تخریب و نوسازی شعبه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035162/مناقصه-تجهیز-سه-دستگاه-خودروی-ایسوزو-جهت-اطفا-و-امداد-و-نجات'>مناقصه تجهیز سه دستگاه خودروی ایسوزو جهت اطفا و امداد و نجات / مناقصه تجهیز سه دستگاه خودروی ایسوزو جهت اطفا و امداد و نجات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035166/مناقصه-پروژه-های-نهالکاری-و-مراقبت-و-آبیاری-در--'>مناقصه پروژه های نهالکاری و مراقبت و آبیاری در... / مناقصه ,مناقصه پروژه های نهالکاری و مراقبت و آبیاری در...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035168/مناقصه-خدمات-و-حمل-پسماند-و-خدمات-تنظیف'>مناقصه خدمات و حمل پسماند و خدمات تنظیف / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات و حمل پسماند و خدمات تنظیف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035170/مناقصه-عملیات-اجرایی-تکمیل-تصفیه-خانه--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی تکمیل تصفیه خانه ...نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه عملیات اجرایی تکمیل تصفیه خانه ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035173/فراخوان-واگذاری-مجوز-احداث-مرکز-معاینه-فنی-خودروهای-سبک'>فراخوان واگذاری مجوز احداث مرکز معاینه فنی خودروهای سبک  / فراخوان واگذاری مجوز احداث مرکز معاینه فنی خودروهای سبک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035179/مناقصه-واگذاری-بخشی-از-خدمات-مالی-اداری-فنی-و-بهره-برداری-و--'>مناقصه واگذاری بخشی از خدمات مالی، اداری، فنی و بهره برداری و... / مناقصه واگذاری بخشی از خدمات مالی، اداری، فنی و بهره برداری و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035180/تجدید-مناقصه-واگذاری-خدمات-خودرویی-(حمل-و-نقل)----نوبت-دوم'>تجدید مناقصه واگذاری خدمات خودرویی (حمل و نقل) ... - نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه عمومی، تجدید مناقصه واگذاری خدمات خودرویی (حمل و نقل) ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035181/فراخوان-انتخاب-سرمایه-گذار-جهت-احداث-مجموعه-هایپرمارکت-نوبت-دوم-مرحله-دوم'>فراخوان انتخاب سرمایه گذار جهت احداث مجموعه هایپرمارکت نوبت دوم مرحله دوم  / آگهی فراخوان عمومی ، فراخوان انتخاب سرمایه گذار جهت احداث مجموعه هایپرمارکت نوبت دوم مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035182/مناقصه-خدمات-نظافت-و-آبدارخانه---'>مناقصه خدمات نظافت و آبدارخانه .... / مناقصه, مناقصه خدمات نظافت و آبدارخانه ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035188/مناقصه-اجرای-عملیات-لوله-گذاری-فاضلاب-محله--'>مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری فاضلاب محله ... / آگهی برگزاری مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری فاضلاب محله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035190/مناقصه-واگذاری-امور-ایاب-و-ذهاب-دانشجویی-و--'>مناقصه  واگذاری امور ایاب و ذهاب دانشجویی و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  واگذاری امور ایاب و ذهاب دانشجویی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035192/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-محدوده-F--(نوبت-دوم)'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای محدوده F   (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی,  مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای محدوده F   (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035193/مناقصه-فراخوان-تکمیل-زمین-فوتبال--نوبت-دوم'>مناقصه فراخوان تکمیل زمین فوتبال ...نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه فراخوان تکمیل زمین فوتبال ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035196/مناقصه-عملیات-برطرف-نمودن-حوادث-انشعابات-توزیع-خطوط-انتقال-بازسازی-انشعابات-و--'>مناقصه عملیات برطرف نمودن حوادث انشعابات توزیع، خطوط انتقال، بازسازی انشعابات و... / مناقصه عملیات برطرف نمودن حوادث انشعابات توزیع، خطوط انتقال، بازسازی انشعابات و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035198/مناقصه-اجرای-خدمات-پشتیبانی-و-برگزاری-دوره-های-آموزشی-و-کارگاه-های-ظرفیت-سازی--تجدید-(نوبت-دوم)'>مناقصه اجرای خدمات پشتیبانی و برگزاری دوره های آموزشی و کارگاه های ظرفیت سازی...تجدید (نوبت دوم) / آگهی مناقصه، مناقصه اجرای خدمات پشتیبانی و برگزاری دوره های آموزشی و کارگاه های ظرفیت سازی...تجدید  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035199/فراخوان-مناقصه-احداث-ابنیه-فنی-در-مسیر-خطوط-لوله-56-اینچ'>فراخوان مناقصه احداث ابنیه فنی در مسیر خطوط لوله 56 اینچ  / مناقصه, فراخوان مناقصه احداث ابنیه فنی در مسیر خطوط لوله 56 اینچ چهارم و هشتم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035201/مناقصه-خدمات-مرکز-پیام--امدادرسانی-و-دیسپچینگ'>مناقصه خدمات مرکز پیام ، امدادرسانی و دیسپچینگ / آگهی مناقصه , مناقصه خدمات مرکز پیام ، امدادرسانی و دیسپچینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035211/مناقصه-تامین-غذای-کارکنان--نوبت-دوم'>مناقصه تامین غذای کارکنان...نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه تامین غذای کارکنان...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035212/مناقصه-انجام-خدمات-حمل-و-نقل-و-سرویس-دهی-بوسیله-تامین-12-دستگاه-خودرو--'>مناقصه انجام خدمات حمل و نقل و سرویس دهی بوسیله تامین 12 دستگاه خودرو... / مناقصه ,مناقصه انجام خدمات حمل و نقل و سرویس دهی بوسیله تامین 12 دستگاه خودرو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035213/مناقصه-خرید-و-نصب-و-راه-اندازی-دوربین-های-مداربسته-شهری--'>مناقصه خرید و نصب و راه اندازی دوربین های مداربسته شهری... / مناقصه خرید و نصب و راه اندازی دوربین های مداربسته شهری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035215/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-نانوزتاسایزر'>مناقصه خرید یک دستگاه نانوزتاسایزر / مناقصه, مناقصه خرید یک دستگاه نانوزتاسایزر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035219/مناقصه-اجرای-عملیات-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-تجدید'>مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت معابر  تجدید  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت معابر تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035227/مناقصه-خرید-البسه-های-غیراستریل-و-البسه-استریل-ولپک-های-جراحی'>مناقصه خرید البسه های غیراستریل و البسه استریل ولپک های جراحی / مناقصه , مناقصه خرید البسه های غیراستریل و البسه استریل ولپک های جراحی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035230/مناقصه-انجام-کارهای-عمرانی-و-تکمیل-کتابخانه--نوبت-دوم'>مناقصه انجام کارهای عمرانی و تکمیل کتابخانه - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام کارهای عمرانی و تکمیل کتابخانه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035235/مناقصه-خرید-​AUTOMATED-COLORIMETER'>مناقصه خرید ​AUTOMATED COLORIMETER / مناقصه خرید ​AUTOMATED COLORIMETER</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035237/مناقصه-اسکن-پرونده-های-پزشکی'>مناقصه اسکن پرونده های پزشکی / آگهی مناقصه , مناقصه اسکن پرونده های پزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035238/مناقصه-اجرای-زیرسازی-و-روکش-آسفالت-معابر---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای زیرسازی و روکش آسفالت معابر ... نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه اجرای زیرسازی و روکش آسفالت معابر ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035244/مناقصه-نگهداری-و-حفاظت-فیزیکی-سیستم-روشنایی--'>مناقصه نگهداری و حفاظت فیزیکی سیستم روشنایی ... / مناقصه ,مناقصه نگهداری و حفاظت فیزیکی سیستم روشنایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035245/فراخوان-اجرای-سازه-ساختمان-اداری--'>فراخوان اجرای سازه ساختمان اداری ... / فراخوان شناسایی و  ارزیابی کیفی پیمانکاران , فراخوان اجرای سازه ساختمان اداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035249/فراخوان-واگذاری-بخش-های-دیالیز-بیمارستان-های-تابعه'>فراخوان واگذاری بخش های دیالیز بیمارستان های تابعه  / مناقصه , فراخوان واگذاری بخش های دیالیز بیمارستان های تابعه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035252/تجدید-مناقصه-احداث--اصلاح-و-برکناری-خط-و-پست--تبدیل-شبکه-فشار-متوسط-هوایی-و-----نوبت-دوم'>تجدید مناقصه احداث ، اصلاح و برکناری خط و پست ، تبدیل شبکه فشار متوسط هوایی و.....  - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, تجدید مناقصه احداث ، اصلاح و برکناری خط و پست ، تبدیل شبکه فشار متوسط هوایی و.....  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035256/مناقصه-انجام-عملیات-انتقال-نیرو-و-برق-رسانی'>مناقصه انجام عملیات انتقال نیرو و برق رسانی  / آگهی مناقصه, مناقصه  انجام عملیات انتقال نیرو و برق رسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035258/مناقصه-خرید-سیم-آلومینیوم-نمره-120-(هاینا)--'>مناقصه خرید سیم آلومینیوم نمره 120 (هاینا)... / مناقصه خرید سیم آلومینیوم نمره 120 (هاینا)...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035260/مناقصه-احداث-رادیه-و-برید-تعمیرات-و-تعویض-آب-روها-و--'>مناقصه احداث رادیه و برید، تعمیرات و تعویض آب روها و ... / مناقصه ,مناقصه احداث رادیه و برید، تعمیرات و تعویض آب روها و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035263/مناقصه-پروژه-آبرسانی--'>مناقصه پروژه آبرسانی ...  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه آبرسانی ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035267/فراخوان-اجرای-عملیات-آبخیزداری-در-حوضه-های-آبخیز-نوبت-دوم'>فراخوان اجرای عملیات آبخیزداری در حوضه های آبخیز نوبت دوم  / آگهی فراخوان پیمانکاران , فراخوان اجرای عملیات آبخیزداری در حوضه های آبخیز نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035273/مناقصه-خدمات-و-حمل-پسماند-و-خدمات-تنظیف-سطح-ناحیه-2'>مناقصه خدمات و حمل پسماند و خدمات تنظیف سطح ناحیه 2  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات و حمل پسماند و خدمات تنظیف سطح ناحیه 2 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035275/مناقصه-حمل-جو-از-بندر-(نوبت-دوم)'>مناقصه حمل جو از بندر (نوبت دوم) / مناقصه ,مناقصه حمل جو از بندر  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035278/مناقصه-عملیات-امداد--نگهداری--بهره-برداری-و---نوبت-دوم'>مناقصه عملیات امداد ، نگهداری ، بهره برداری و ... نوبت دوم / مناقصه,مناقصه عملیات امداد ، نگهداری ، بهره برداری و ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035280/مناقصه-خدمات-و-حمل-پسماند-و-خدمات-تنظیف-سطح-ناحیه-4--'>مناقصه خدمات و حمل پسماند و خدمات تنظیف سطح ناحیه 4... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات و حمل پسماند و خدمات تنظیف سطح ناحیه 4 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035282/مناقصه-اجرای-سازه-ساختمان--'>مناقصه اجرای سازه ساختمان... / مناقصه, مناقصه اجرای سازه ساختمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035283/مناقصه-تهیه-کالا-و-نصب-تسهیلات-سرچاهی-و-خط-لوله-جریانی-چاه-های-موقعیت--نوبت-دوم'>مناقصه تهیه کالا و نصب تسهیلات سرچاهی و خط لوله جریانی چاه های موقعیت ..نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه تهیه کالا و نصب تسهیلات سرچاهی و خط لوله جریانی چاه های موقعیت ..نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035286/مناقصه-خدمات-و-حمل-پسماند-و-خدمات-تنظیف-سطح-ناحیه-1--'>مناقصه خدمات و حمل پسماند و خدمات تنظیف سطح ناحیه 1... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات و حمل پسماند و خدمات تنظیف سطح ناحیه 1...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035288/مناقصه-خرید-اقلام-مورد-نیاز--نوبت-دوم'>مناقصه خرید اقلام مورد نیاز....نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه خرید اقلام مورد نیاز....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035290/مناقصه-اجرای-بند-آبگیر--چاپ-دوم'>مناقصه اجرای بند آبگیر - چاپ دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه اجرای بند آبگیر - چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035293/مناقصه-اصلاح-شبکه-توزیع-آب-شرب'>مناقصه  اصلاح شبکه توزیع آب شرب / مناقصه ,مناقصه  اصلاح شبکه توزیع آب شرب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035294/مناقصه-خرید-خدمات-تخصصی-پشتیبانی-خدماتی-بهداشتی-و-درمانی--'>مناقصه خرید خدمات تخصصی، پشتیبانی، خدماتی، بهداشتی و درمانی... / مناقصه خرید خدمات تخصصی، پشتیبانی، خدماتی، بهداشتی و درمانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035298/مناقصه-احداث-بند-آبگیر--حوضچه-مکش-و-ایستگاه-پمپاژ-روستای'>مناقصه احداث بند آبگیر ، حوضچه مکش و ایستگاه پمپاژ روستای / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه احداث بند آبگیر ، حوضچه مکش و ایستگاه پمپاژ روستای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035300/مناقصه-اجرای-امور-نظافت-و-پاکیزه-سازی-معابر-شهری---تجدید'>مناقصه اجرای امور نظافت و پاکیزه سازی معابر شهری .... تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه اجرای امور نظافت و پاکیزه سازی معابر شهری .... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035316/مناقصه-جمع-آوری-و-حمل-پسماند-و-خدمات-تنظیف--'>مناقصه جمع آوری و حمل پسماند و خدمات تنظیف... / مناقصه جمع آوری و حمل پسماند و خدمات تنظیف...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035319/مناقصه-تهیه-مواد-غذایی-مورد-نیاز--'>مناقصه تهیه مواد غذایی مورد نیاز... / مناقصه, مناقصه تهیه مواد غذایی مورد نیاز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035323/ارزیابی-کیفی-تکمیل-کانال-طرح-مهار-و-دفع-سیلاب--96-11-4'>ارزیابی کیفی تکمیل کانال، طرح مهار و دفع سیلاب...96.11.4  / مناقصه, ارزیابی کیفی تکمیل کانال، طرح مهار و دفع سیلاب...96.11.4 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035329/مناقصه-مشارکت-در-سرمایه-گذاری-معدن--96-11-4'>مناقصه  مشارکت در سرمایه گذاری معدن... 96.11.4 / مناقصه مشارکت در سرمایه گذاری معدن... 96.11.4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035330/مناقصه-تکمیل-پروژه-تعریض-محور--'>مناقصه تکمیل پروژه تعریض محور ... / مناقصه,مناقصه تکمیل پروژه تعریض محور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035336/مناقصه-تهیه-و-اجرای-عایق-پیش-ساخته--'>مناقصه تهیه و اجرای عایق پیش ساخته... / مناقصه تهیه و اجرای عایق پیش ساخته...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035337/مناقصه-احداث-مخزن-آب-3000-مترمکعبی-نظام-شهر--'>مناقصه احداث مخزن آب 3000 مترمکعبی نظام شهر... / مناقصه, مناقصه احداث مخزن آب 3000 مترمکعبی نظام شهر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035338/مناقصه-اجرای-پروژه-آسفالت-ریزی'>مناقصه اجرای پروژه آسفالت ریزی  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای پروژه آسفالت ریزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035343/استعلام-تهیه-و-اجرای-خط-شبکه-برق-سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام تهیه و اجرای خط شبکه برق, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  / استعلام ,استعلام تهیه و اجرای خط شبکه برق, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035348/مناقصه-انجام-امور-نگهداری-فضای-سبز---'>مناقصه انجام امور نگهداری فضای سبز .... / مناقصه, مناقصه انجام امور نگهداری فضای سبز ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035351/استعلام-سیب-زمینی--سایت-ستاد'>استعلام سیب زمینی , سایت ستاد / استعلام ,استعلام سیب زمینی , سایت ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035353/مناقصه-چاپ-جلد-پیک-های-نوروزی'>مناقصه چاپ جلد پیک های نوروزی  / اگهی مناقصه , مناقصه چاپ جلد پیک های نوروزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035356/استعلام-قفل-کمدی-سامانه-ستاد'>استعلام قفل کمدی, سامانه ستاد / استعلام ,استعلام قفل کمدی, سامانه ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035358/مناقصه-اجرای-حفاری-و-کابلکشی-11-مورد-از-طرح-سایتهای--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای حفاری و کابلکشی 11 مورد از طرح سایتهای - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه  اجرای حفاری و کابلکشی 11 مورد از طرح سایتهای - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035361/مناقصه-تهیه-(خرید)-حمل-و-نصب-پکیج-ایستگاه-پمپاژ-شبکه-آبیاری--'>مناقصه تهیه (خرید)، حمل و نصب پکیج ایستگاه پمپاژ شبکه آبیاری ... / مناقصه تهیه (خرید)، حمل و نصب پکیج ایستگاه پمپاژ شبکه آبیاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035362/مناقصه-واگذاری-بیمه-مسئولیت-حرفه-ای'>مناقصه واگذاری بیمه مسئولیت حرفه ای / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری بیمه مسئولیت حرفه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035365/فراخوان-ارزیابی-پیمانکاران-جهت-تهیه-لیست-کوتاه'>فراخوان ارزیابی پیمانکاران جهت تهیه لیست کوتاه  / فراخوان ارزیابی , فراخوان پیمانکاران جهت تهیه لیست کوتاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035369/مناقصه-افزایش-ظرفیت-تابلوی--'>مناقصه افزایش ظرفیت تابلوی ... / مناقصه , مناقصه افزایش ظرفیت تابلوی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035372/مناقصه-خرید-نصب-و-راه-اندازی-یک-دستگاه-سل-کانتر'>مناقصه خرید، نصب و راه اندازی یک دستگاه سل کانتر / مناقصه خرید، نصب و راه اندازی یک دستگاه سل کانتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035375/مناقصه-گازرسانی-به-اولین-خوشه-زیر-مجموعه-صنعت'>مناقصه  گازرسانی به اولین خوشه زیر مجموعه صنعت / مناقصه ,مناقصه  گازرسانی به اولین خوشه زیر مجموعه صنعت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035378/مناقصه-نوسازی-بهسازی-و-تجهیز-شهربازی--نوبت-دوم'>مناقصه نوسازی بهسازی و تجهیز شهربازی...نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه نوسازی بهسازی و تجهیز شهربازی...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035380/تجدید-مناقصه-خرید-نصب-و-راه-اندازی-یک-دستگاه-سل-کانتر'>تجدید مناقصه خرید، نصب و راه اندازی یک دستگاه سل کانتر  / آگهی مناقصه, تجدید مناقصه خرید، نصب و راه اندازی یک دستگاه سل کانتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035387/مناقصه-عملیات-اجرایی-بخشی-از-کارهای-باقیمانده-ساختمان-فناوری'>مناقصه عملیات اجرایی بخشی از کارهای باقیمانده ساختمان فناوری / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرایی بخشی از کارهای باقیمانده ساختمان فناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035388/فراخوان-مناقصه-تکمیل-خوابگاه-و-سلف-سرویس---'>فراخوان مناقصه تکمیل خوابگاه و سلف سرویس ....  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه تکمیل خوابگاه و سلف سرویس .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035391/مناقصه-اجرای-روشنایی-و--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای روشنایی و ...نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه اجرای روشنایی و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035392/اصلاحیه-مناقصه-ارزیابی-کیفی-عملیات-کنترل-سیل-و-رسوب'>اصلاحیه مناقصه ارزیابی کیفی عملیات کنترل سیل و رسوب / اصلاحیه مناقصه, مناقصه ارزیابی کیفی عملیات کنترل سیل و رسوب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035394/مناقصه-روکش-آسفالت-سطح-شهر---نوبت-دوم'>مناقصه روکش آسفالت سطح شهر ... نوبت دوم / مناقصه,مناقصه روکش آسفالت سطح شهر ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035395/فراخوان-واگذاری-تامین-امنیت-تاسیسات---نوبت-دوم'>فراخوان واگذاری تامین امنیت تاسیسات... - نوبت دوم / مناقصه عمومی, فراخوان واگذاری تامین امنیت تاسیسات... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035398/مناقصه-اجاره-61-دستگاه-خودرو-سبک---نوبت-دوم'>مناقصه اجاره 61 دستگاه خودرو سبک ... نوبت دوم / مناقصه,مناقصه اجاره 61 دستگاه خودرو سبک ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035399/مناقصه-خرید-گلهای-فصلی-پاییزه-و-زمستانه-در-منطقه-3--'>مناقصه خرید گلهای فصلی پاییزه و زمستانه در منطقه 3 ... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید گلهای فصلی پاییزه و زمستانه در منطقه 3 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035400/مناقصه-ایجاد--توسعه-و-اصلاح-معابر-شهری'>مناقصه ایجاد ، توسعه و اصلاح معابر شهری / آگهی مناقصه، مناقصه ایجاد ، توسعه و اصلاح معابر شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035403/مناقصه-تهیه-و-اجرای-ادامه-لوله-گذاری-خط-انتقال-آب--'>مناقصه تهیه و اجرای ادامه لوله گذاری خط انتقال آب ... / مناقصه ,مناقصه تهیه و اجرای ادامه لوله گذاری خط انتقال آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035404/آگهی-ارزیابی-صلاحیت-در-رشته-و-زمینه-کشاورزی-جنگل-و-منابع-طبیعی'>آگهی ارزیابی صلاحیت  در رشته و زمینه کشاورزی جنگل و منابع طبیعی / آگهی ارزیابی صلاحیت, آگهی ارزیابی صلاحیت  در رشته و زمینه کشاورزی جنگل و منابع طبیعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035405/مناقصه-پروژه-احداث-ساختمان-آتش-نشانی-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه احداث ساختمان آتش نشانی- نوبت دوم / مناقصه,مناقصه پروژه احداث ساختمان آتش نشانی- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035406/مناقصه-نگهداری-شبکه-مراکز-مخابراتی'>مناقصه  نگهداری شبکه مراکز مخابراتی  / آگهی مناقصه یک مرحله ای,مناقصه  نگهداری شبکه مراکز مخابراتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035407/مناقصه-پارک-11-هکتاری'>مناقصه پارک 11 هکتاری / دعوتنامه آگهی مناقصه ، مناقصه پارک 11 هکتاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035408/مناقصه-تامین-کالای-مورد-نیاز--'>مناقصه تامین کالای مورد نیاز.... / مناقصه, مناقصه تامین کالای مورد نیاز....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035409/مناقصه-پروژه-رنگ-آمیزی-تاسیسات-تقویت-فشار-و-تزریق-گاز-300-500-کرنج--'>مناقصه پروژه رنگ آمیزی تاسیسات تقویت فشار و تزریق گاز 300/500 کرنج... / مناقصه پروژه رنگ آمیزی تاسیسات تقویت فشار و تزریق گاز 300/500 کرنج...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035411/مناقصه-تعمیرات-انتقالی-و-بهسازی-منازل-آپارتمانی--نوبت-دوم'>مناقصه تعمیرات انتقالی و بهسازی منازل آپارتمانی... نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه تعمیرات انتقالی و بهسازی منازل آپارتمانی...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035415/مناقصه-اجرای-جاروکشی-و-تنظیف-خیابان-های-محدوده--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای جاروکشی و تنظیف خیابان های محدوده  - نوبت دوم / مناقصه,مناقصه اجرای جاروکشی و تنظیف خیابان های محدوده  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035419/آگهی-مناقصه-عملیات-بهسازی-بخشی-از-کانال-های-ابیاری-مزارع'>آگهی مناقصه عملیات بهسازی بخشی از کانال های ابیاری مزارع / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه عملیات بهسازی بخشی از کانال های ابیاری مزارع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035420/فراخوان-اجرای-طرح-گردشگری-روستا--نوبت-دوم'>فراخوان اجرای طرح گردشگری روستا...نوبت دوم / مناقصه عمومی, فراخوان اجرای طرح گردشگری روستا...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035421/مناقصه-تویوتا-هایلوکس'>مناقصه تویوتا هایلوکس / مناقصه عمومی, مناقصه تویوتا هایلوکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035423/مناقصه-عملیات-شستشو-و-ویدئومتری-خطوط-و-شبکه-جمع-آوری'>مناقصه عملیات شستشو و ویدئومتری خطوط و شبکه جمع آوری / مناقصه , مناقصه عملیات شستشو و ویدئومتری خطوط و شبکه جمع آوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035424/مناقصه-حفاری-مجدد-و-آزمایش-پمپاژ-چاه-نوبت-دوم'>مناقصه حفاری مجدد و آزمایش پمپاژ چاه  نوبت دوم / مناقصه , مناقصه حفاری مجدد و آزمایش پمپاژ چاه  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035425/مناقصه-انجام-خدمات-عمومی-اداری-و-پشتیبانی'>مناقصه انجام خدمات عمومی، اداری و پشتیبانی / مناقصه انجام خدمات عمومی، اداری و پشتیبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035426/مناقصه-ساخت-و-تعویض-باندل-های-رهیت-RH1a-و-RH1bبویلر--'>مناقصه ساخت و تعویض باندل های رهیت RH1a و RH1bبویلر ... / مناقصه , مناقصه ساخت و تعویض باندل های رهیت RH1a و RH1bبویلر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035427/مناقصه-احداث-و-بهسازی-تعدادی-از-معابر'>مناقصه احداث و بهسازی تعدادی از معابر  / مناقصه,مناقصه احداث و بهسازی تعدادی از معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035430/مناقصه-انجام-خدمات-مکانیک-تعمیرات-دستگاهها--جوشکار---(نوبت-دوم)'>مناقصه انجام خدمات مکانیک تعمیرات دستگاهها ، جوشکار.... (نوبت دوم) / مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات مکانیک تعمیرات دستگاهها ، جوشکار....(نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035432/مناقصه-تامین-امنیت-انتظامی-و-اجتماعی-بیمارستان-گلستان-نوبت-دوم'>مناقصه تامین امنیت انتظامی و اجتماعی بیمارستان گلستان- نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه تامین امنیت انتظامی و اجتماعی بیمارستان گلستان - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035434/استعلام-پاور-و--'>استعلام پاور و ... / استعلام ,استعلام پاور و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035437/مناقصه-انجام-خدمات-تامین-و-راهبری-خودرو--'>مناقصه انجام خدمات تامین و راهبری خودرو... / مناقصه, مناقصه انجام خدمات تامین و راهبری خودرو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035439/مناقصه-عمومی-توسعه-و-احداث-روستایی'>مناقصه عمومی توسعه و احداث روستایی  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی توسعه و احداث روستایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035440/مناقصه-تکمیل-خط-انتقال-آب-مخزن-جدید--نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل خط انتقال آب مخزن جدید - نوبت دوم  / مناقصه,مناقصه تکمیل خط انتقال آب مخزن جدید- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035442/استعلام-توسعه-و-احداث-شهری'>استعلام توسعه و احداث شهری / استعلام ,استعلام توسعه و احداث شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035443/مناقصه-ایجاد-و-توسعه-فضای-سبز'>مناقصه ایجاد و توسعه فضای سبز / آگهی مناقصه، مناقصه ایجاد و توسعه فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035445/مناقصه-بازسازی-استخر--نوبت-دوم'>مناقصه بازسازی استخر   نوبت دوم  / اگهی مناقصه , مناقصه بازسازی استخر   نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035450/استعلام-تجدید-و-اصلاح-بهینه-سازی-و--'>استعلام تجدید و اصلاح بهینه سازی و ... / استعلام ,استعلام تجدید و اصلاح بهینه سازی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035451/مناقصه-احداث-بلوار-و-میدان'>مناقصه احداث بلوار و میدان / آگهی مناقصه, مناقصه احداث بلوار و میدان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035452/استعلام-VOIP-GATE-WEY-MX120-96-FXO-و--'>استعلام VOIP GATE WEY MX120-96 FXO  و ...  / استعلام, استعلام VOIP GATE WEY MX120-96 FXO  و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035455/مناقصه-ایجاد-و-توسعه-معابر-شهر'>مناقصه ایجاد و توسعه معابر شهر / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه ایجاد و توسعه معابر شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035457/مناقصه-پروژه-رنگ-آمیزی-تاسیسات-تقویت-فشار-گاز-200-کرنج--'>مناقصه پروژه رنگ آمیزی تاسیسات تقویت فشار گاز 200 کرنج... / مناقصه عمومی, مناقصه پروژه رنگ آمیزی تاسیسات تقویت فشار گاز 200 کرنج...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035462/مناقصه-​تکمیل-کارهای-باقیمانده-ساختمانی-تصفیه-خانه-فاضلاب'>مناقصه ​تکمیل کارهای باقیمانده ساختمانی تصفیه خانه فاضلاب / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ​تکمیل کارهای باقیمانده ساختمانی تصفیه خانه فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035465/مناقصه-انجام-عملیات-پروژه-GPON-در-محدوده-مرکز'>مناقصه انجام عملیات پروژه GPON در محدوده مرکز / مناقصه ,مناقصه انجام عملیات پروژه GPON در محدوده مرکز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035467/مناقصه-خرید-حمل-و-نصب-5-دستگاه-پست-20KV-کمپکت-ترانسفورماتور-و--'>مناقصه خرید، حمل و نصب 5 دستگاه پست 20KV کمپکت، ترانسفورماتور و ... / مناقصه خرید، حمل و نصب 5 دستگاه پست 20KV کمپکت، ترانسفورماتور و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035470/استعلام-​دوازده-ردیف-انواع-فیلتر-ماشین-آلات'>استعلام ​دوازده ردیف انواع فیلتر ماشین آلات  / استعلام, استعلام ​دوازده ردیف انواع فیلتر ماشین آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035471/مناقصه-اجرای-امور-نظافت-و-پاکیزه-سازی-معابر-شهری-و--'>مناقصه اجرای امور نظافت و پاکیزه سازی معابر شهری و... / مناقصه ,مناقصه اجرای امور نظافت و پاکیزه سازی معابر شهری و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035472/مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت-محلات'>مناقصه زیرسازی و آسفالت محلات  / آگهی مناقصه، مناقصه زیرسازی و آسفالت محلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035475/استعلام-50-عدد-بوبین-سونولویید-والو-پنوماتیکی'>استعلام 50 عدد بوبین سونولویید والو پنوماتیکی / استعلام, استعلام 50 عدد بوبین سونولویید والو پنوماتیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035478/اصلاحیه-استعلام-خرید-تغذیه-کننده-گریس'>اصلاحیه استعلام خرید تغذیه کننده گریس  / اصلاحیه استعلام ,اصلاحیه استعلام خرید تغذیه کننده گریس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035479/مناقصه-کارتهای-الکترونیکی-توربین-رستون'>مناقصه کارتهای الکترونیکی توربین رستون  / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه کارتهای الکترونیکی توربین رستون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035482/استعلام-دستگاه-مولد-التراسونیک'>استعلام دستگاه مولد التراسونیک  / استعلام، استعلام دستگاه مولد التراسونیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035483/مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن-دوجداره-فاضلابی-کاروگیت-نوبت-دوم'>مناقصه خرید لوله پلی اتیلن دوجداره فاضلابی کاروگیت نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید لوله پلی اتیلن دوجداره فاضلابی کاروگیت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035484/استعلام-خرید-انواع-پیچ-و-مهره'>استعلام خرید انواع پیچ و مهره / استعلام ,استعلام خرید انواع پیچ و مهره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035487/استعلام-مبدل-حرارتی-صفحه-ای'>استعلام مبدل حرارتی صفحه ای  / استعلام ,استعلام مبدل حرارتی صفحه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035488/فراخوان-انجام-خدمات-امداد-تعمیرات-گازبانی--'>فراخوان انجام خدمات امداد، تعمیرات، گازبانی... / مناقصه عمومی, فراخوان انجام خدمات امداد، تعمیرات، گازبانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035490/استعلام-سه-ردیف-متریال-شافت-سیلندر'>استعلام سه ردیف متریال شافت سیلندر  / استعلام ,استعلام سه ردیف متریال شافت سیلندر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035493/استعلام-eva8400'>استعلام eva8400 / استعلام, استعلام eva8400</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035494/فراخوان-تامین-کارتهای-الکترونیکی-سیستمهای-کنترل-توربین-های-گازی'>فراخوان تامین کارتهای الکترونیکی سیستمهای کنترل توربین های گازی / مناقصه ، فراخوان تامین کارتهای الکترونیکی سیستمهای کنترل توربین های گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035495/استعلام-قطعات-کامپیوتر'>استعلام قطعات کامپیوتر  / استعلام, استعلام قطعات کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035496/مناقصه-اجرای-عملیات-نصب-سیستم-صاعقه-گیر--'>مناقصه اجرای عملیات نصب سیستم صاعقه گیر ...  / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه به منظور اجرای عملیات نصب سیستم صاعقه گیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035498/استعلام-اتصالات'>استعلام اتصالات / استعلام، استعلام اتصالات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035499/مناقصه-انجام-امور-نگهداری-فضای-سبز-و-گل-و-گیاه--'>مناقصه انجام امور نگهداری فضای سبز و گل و گیاه... / مناقصه انجام امور نگهداری فضای سبز و گل و گیاه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035501/استعلام-قند-شکسته'>استعلام قند شکسته  / استعلام,استعلام قند شکسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035502/استعلام-چاپ-و-نصب-بیلبوردهای-تبلیغاتی'>استعلام چاپ و نصب بیلبوردهای تبلیغاتی / استعلام,استعلام چاپ و نصب بیلبوردهای تبلیغاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035504/مناقصه-پشتیبانی-عمومی'>مناقصه پشتیبانی عمومی  / مناقصه , مناقصه پشتیبانی عمومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035505/مناقصه-ارائه-خدمات-در-مجموعه-های-ورزشی-شرکت-و-مربیان-سالن-های-ورزشی'>مناقصه ارائه خدمات در مجموعه های ورزشی شرکت و مربیان سالن های ورزشی / مناقصه ,مناقصه ارائه خدمات در مجموعه های ورزشی شرکت و مربیان سالن های ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035506/استعلام-استالایزر-ولتاژ-60-KVA-سه-فاز--'>استعلام استالایزر ولتاژ 60 KVA  سه فاز ...  / استعلام , استعلام استالایزر ولتاژ 60 KVA  سه فاز ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035507/استعلام-سیفتی-والو-فولادی'>استعلام سیفتی والو فولادی  / استعلام ,استعلام سیفتی والو فولادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035508/استعلام-ارائه-خدمات'>استعلام ارائه خدمات / استعلام, استعلام ارائه خدمات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035510/استعلام-تلفر-برقی-سیم-بکسلی'>استعلام تلفر برقی سیم بکسلی  / استعلام ,استعلام تلفر برقی سیم بکسلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035512/استعلام-تهیه-و-راه-اندازی-کانال-دوم-پی--'>استعلام تهیه و راه اندازی کانال دوم پی... / استعلام, استعلام تهیه و راه اندازی کانال دوم پی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035513/استعلام-دریچه-منهول-از-جنس-چدن-داکتیل'>استعلام دریچه منهول از جنس چدن داکتیل / استعلام, استعلام دریچه منهول از جنس چدن داکتیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035514/استعلام-​استابلایزر-ولتاژ-30kva-سه-فاز'>استعلام ​استابلایزر ولتاژ 30kva سه فاز / استعلام, استعلام ​استابلایزر ولتاژ 30kva سه فاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035516/استعلام-​تجهیزات-و-وسایل-ت--'>استعلام ​تجهیزات و وسایل ت...  / استعلام,استعلام ​تجهیزات و وسایل ت... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035517/استعلام-سرور-HP-DL380-G9'>استعلام سرور HP DL380 G9 / استعلام, استعلام سرور HP DL380 G9</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035520/استعلام-قوطی-چهارگوش'>استعلام قوطی چهارگوش  / استعلام, استعلام قوطی چهارگوش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035521/استعلام-خدمات'>استعلام خدمات / استعلام , استعلام خدمات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035522/استعلام-7-دستگاه-رایانه'>استعلام 7 دستگاه رایانه  / استعلام, استعلام 7 دستگاه رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035523/تجدیدمناقصه-بهره-برداری-از-تاسیسات-آب--'>تجدیدمناقصه بهره برداری از تاسیسات آب ... / مناقصه, تجدیدمناقصه بهره برداری از تاسیسات آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035524/استعلام-اکسس-پوینت'>استعلام اکسس پوینت / استعلام , استعلام اکسس پوینت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035525/استعلام-افزایش-ظرفیت-ترانس--'>استعلام افزایش ظرفیت ترانس ... / استعلام ,استعلام افزایش ظرفیت ترانس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035526/مناقصه-واگذاری-انجام-خدمات-و-امورات-طراحی-پروژه-های-سرمایه-گذاری-توزیع-و-نیرورسانی-در--'>مناقصه واگذاری انجام خدمات و امورات طراحی پروژه های سرمایه گذاری توزیع و نیرورسانی در... / مناقصه ,مناقصه واگذاری انجام خدمات و امورات طراحی پروژه های سرمایه گذاری توزیع و نیرورسانی در...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035527/استعلام-تعمیرات-و-بازسازی-شعبه'>استعلام تعمیرات و بازسازی شعبه / استعلام, استعلام تعمیرات و بازسازی شعبه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035528/استعلام-لایروبی-و-مرمت-قنوات-روستا--'>استعلام لایروبی و مرمت قنوات روستا... / استعلام, استعلام لایروبی و مرمت قنوات روستا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035529/استعلام-تهیه-و-نصب-کاناپی-دیزل-ژنراتور'>استعلام تهیه و نصب کاناپی دیزل ژنراتور  / استعلام ,استعلام تهیه و نصب کاناپی دیزل ژنراتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035531/استعلام-توپ-فوتبال--'>استعلام توپ فوتبال... / استعلام, استعلام توپ فوتبال...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035532/مناقصه-ساماندهی-مجموعه-فرهنگی--تاریخی-بیستون--'>مناقصه ساماندهی مجموعه فرهنگی - تاریخی بیستون ... / مناقصه ساماندهی مجموعه فرهنگی - تاریخی بیستون ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035533/استعلام-تامین-خودروی-در-اختیار-حداقل--'>استعلام تامین خودروی در اختیار حداقل... / استعلام, استعلام تامین خودروی در اختیار حداقل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035534/استعلام-میز-جلو-مبلی-چوبی'>استعلام میز جلو مبلی چوبی  / استعلام ,استعلام میز جلو مبلی چوبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035535/استعلام-تعمیر-و-بازسازی-ساختمان'>استعلام تعمیر و بازسازی ساختمان / استعلام, استعلام تعمیر و بازسازی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035536/استعلام-خرید-لاین-کنترلر'>استعلام خرید لاین کنترلر / استعلام, استعلام خرید لاین کنترلر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035538/استعلام-مرمت-و-لایروبی-قنات-روستا--'>استعلام مرمت و لایروبی قنات روستا... / استعلام, استعلام مرمت و لایروبی قنات روستا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035539/استعلام-تعمیرات-شعبه'>استعلام تعمیرات شعبه  / استعلام ,استعلام تعمیرات شعبه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035540/استعلام-تهیه-و-تامین-الکتروپمپ-کوپله'>استعلام تهیه و تامین الکتروپمپ کوپله / استعلام, استعلام تهیه و تامین الکتروپمپ کوپله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035541/استعلام-دستگاه-برش-لیزر'>استعلام دستگاه برش لیزر / استعلام ,استعلام دستگاه برش لیزر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035543/استعلام-50-تن-برنج-با-حداقل-2-ماه--'>استعلام 50 تن برنج با حداقل 2 ماه ... / استعلام, استعلام 50 تن برنج با حداقل 2 ماه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035544/استعلام-هارد-اینترنال'>استعلام هارد اینترنال  / استعلام، استعلام هارد اینترنال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035545/استعلام-پیاده-سازی-استاندارد-ایمنی'>استعلام پیاده سازی استاندارد ایمنی  / استعلام ,استعلام پیاده سازی استاندارد ایمنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035546/استعلام-هدست-بی-سیم-مدل--'>استعلام هدست بی سیم مدل... / استعلام, استعلام هدست بی سیم مدل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035548/استعلام-میز-جلو-مبلی-چوبی'>استعلام میز جلو مبلی چوبی  / استعلام ,استعلام میز جلو مبلی چوبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035549/استعلام-آب-رسانی-مدیریت--'>استعلام آب رسانی، مدیریت... / استعلام, استعلام آب رسانی، مدیریت... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035550/استعلام-نگهداری-و-راهبری-سیستم-سرمایشی--'>استعلام نگهداری و راهبری سیستم سرمایشی... / استعلام، استعلام نگهداری و راهبری سیستم سرمایشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035551/استعلام-یک-دستگاه-میکروفون-بی-سیم-دستی'>استعلام یک دستگاه میکروفون بی سیم دستی  / استعلام ,استعلام یک دستگاه میکروفون بی سیم دستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035552/استعلام-یک-دستگاه-آسانسور-مسافربر'>استعلام یک دستگاه آسانسور مسافربر  / استعلام, استعلام یک دستگاه آسانسور مسافربر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035553/استعلام-هزینه-حمل-ساخت-نصب-و-اجرا--'>استعلام هزینه حمل، ساخت، نصب و اجرا ... / استعلام, استعلام هزینه حمل، ساخت، نصب و اجرا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035555/استعلام-​لوبیا-چیتی-درجه-یک'>استعلام ​لوبیا چیتی درجه یک  / استعلام, استعلام ​لوبیا چیتی درجه یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035556/استعلام-راه-اندازی-کلید-خانه-20-کیلوول--'>استعلام راه اندازی کلید خانه 20 کیلوول... / استعلام, استعلام راه اندازی کلید خانه 20 کیلوول...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035557/استعلام-​بهسازی-محیط-و-اصلاح-معابر-روست--'>استعلام ​بهسازی محیط و اصلاح معابر روست... / استعلام، استعلام ​بهسازی محیط و اصلاح معابر روست...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035558/استعلام-دوربین-فیلمبرداری'>استعلام دوربین فیلمبرداری  / استعلام ,استعلام دوربین فیلمبرداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035559/استعلام-​تهیه-و-احداث-پست-هوایی-نیرورسان--'>استعلام ​تهیه و احداث پست هوایی نیرورسان... / استعلام, استعلام ​تهیه و احداث پست هوایی نیرورسان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035560/استعلام-پکیج-زمینی-چگالشی-گازسوز'>استعلام پکیج زمینی چگالشی گازسوز  / استعلام ,استعلام پکیج زمینی چگالشی گازسوز با ظ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035561/استعلام-آورهال-سه-دستگاه-تپ-چنجر'>استعلام آورهال سه دستگاه تپ چنجر / استعلام ,استعلام آورهال سه دستگاه تپ چنجر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035562/استعلام-ویدئو-کنفرانس'>استعلام ویدئو کنفرانس / استعلام , استعلام ویدئو کنفرانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035564/استعلام-برشر-ترنسمیتر'>استعلام برشر ترنسمیتر  / استعلام , استعلام برشر ترنسمیتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035565/استعلام-تعداد-18-دستگاه-خودروسواری-و--'>استعلام تعداد 18 دستگاه خودروسواری و... / استعلام, استعلام تعداد 18 دستگاه خودروسواری و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035566/استعلام-​2-عدد-دستگاه-fxs-full-call-یک--'>استعلام ​2 عدد دستگاه fxs full call یک ... / استعلام،استعلام ​2 عدد دستگاه fxs full call یک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035567/استعلام-unity400'>استعلام unity400 / استعلام, استعلام unity400</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035568/استعلام-گوشی-تلفن'>استعلام گوشی تلفن  / استعلام, استعلام گوشی تلفن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035570/استعلام-پنکه-دیواری'>استعلام پنکه دیواری  / استعلام ,استعلام پنکه دیواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035571/استعلام-خرید-کووت-حاوی-ژل-ضد-انعقاد-خون--'>استعلام خرید کووت حاوی ژل ضد انعقاد خون... / استعلام, استعلام خرید کووت حاوی ژل ضد انعقاد خون...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035572/استعلام-استانداردسازی-سیستم-گرمایشی'>استعلام استانداردسازی سیستم گرمایشی  / استعلام ,استعلام استانداردسازی سیستم گرمایشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035573/استعلام-​دستگاه-اندازه-گیری-نشت-و-قرائت--'>استعلام ​دستگاه اندازه گیری نشت و قرائت... / استعلام، استعلام ​دستگاه اندازه گیری نشت و قرائت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035574/استعلام-نیاز-به-تامین-کنندگان-گشت'>استعلام نیاز به تامین کنندگان گشت / استعلام , استعلام نیاز به تامین کنندگان گشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035577/استعلام-تامین-بستر-فیبر-نوری-جهت--'>استعلام تامین بستر فیبر نوری جهت ... / استعلام, استعلام تامین بستر فیبر نوری جهت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035578/استعلام-خرید-سه-دستگاه-پاور-آنالایزر'>استعلام خرید سه دستگاه پاور آنالایزر / استعلام, استعلام خرید سه دستگاه پاور آنالایزر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035579/استعلام-تجهیزات-لینک-رادیویی'>استعلام تجهیزات لینک رادیویی  / استعلام ,استعلام تجهیزات لینک رادیویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035580/استعلام-کامپیوتر-و-هارد-اکسترنال'>استعلام کامپیوتر و هارد اکسترنال / استعلام ,استعلام کامپیوتر و هارد اکسترنال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035581/استعلام-کامپیوتر--'>استعلام کامپیوتر ... / استعلام, استعلام کامپیوتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035582/استعلام-نکتار-هلو-و--'>استعلام نکتار هلو و ... / استعلام ,استعلام نکتار هلو و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035583/استعلام-10-دستگاه-پرینتر-لیزری-hp'>استعلام 10 دستگاه پرینتر لیزری hp / استعلام, استعلام 10 دستگاه پرینتر لیزری hp</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035584/استعلام-دمنده-هوا'>استعلام دمنده هوا  / استعلام ,استعلام دمنده هوا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035585/استعلام-خرید-لوازم-کارگاهی'>استعلام خرید لوازم کارگاهی  / استعلام ,استعلام خرید لوازم کارگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035586/استعلام-کابل-مخابراتی'>استعلام کابل مخابراتی / استعلام, استعلام کابل مخابراتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035587/استعلام-دوربین-عکاسی'>استعلام دوربین عکاسی / استعلام ,استعلام دوربین عکاسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035588/استعلام-دو-عدد-درب-شیشه-ای-تمام-اتوماتیک'>استعلام دو عدد درب شیشه ای تمام اتوماتیک / استعلام, استعلام دو عدد درب شیشه ای تمام اتوماتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035589/مناقصه-انجام-عملیات-راهبری-نیروگاه-ها-و-شبکه-های-برق--'>مناقصه انجام عملیات راهبری نیروگاه ها و شبکه های برق ... / مناقصه انجام عملیات راهبری نیروگاه ها و شبکه های برق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035590/مناقصه-خرید-P-F-MASONEILAN-PNEUMATIC-POSITIONERS'>مناقصه خرید P/F MASONEILAN PNEUMATIC POSITIONERS  / مناقصه , مناقصه خرید P/F MASONEILAN PNEUMATIC POSITIONERS </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035591/استعلام-خرید-مودم-های-روترو-تجهیزات'>استعلام خرید مودم های روترو تجهیزات  / استعلام ,استعلام خرید مودم های روترو تجهیزات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035592/مناقصه-نگهداری-و-ترمیم-فضای-سبز'>مناقصه  نگهداری و ترمیم فضای سبز / مناقصه عمومی, مناقصه  نگهداری و ترمیم فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035593/استعلام-بلوک-دیواری-سیمانی-کف-پر'>استعلام بلوک دیواری سیمانی کف پر / استعلام, استعلام بلوک دیواری سیمانی کف پر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035594/استعلام-کادو-و-تزئینات'>استعلام کادو و تزئینات  / استعلام ,استعلام کادو و تزئینات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035595/استعلام-خرید-الکتروپمپ-شناور'>استعلام خرید الکتروپمپ شناور / استعلام , استعلام خرید الکتروپمپ شناور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035596/استعلام-ماشین-حساب-رومیزی-مدل-DS-206--'>استعلام ماشین حساب رومیزی مدل DS 206... / استعلام, استعلام ماشین حساب رومیزی مدل DS 206...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035597/استعلام-شارژ-کپسول-آتش-نشانی'>استعلام شارژ کپسول آتش نشانی / استعلام, استعلام شارژ کپسول آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035598/استعلام-ماسه-سیلیسی'>استعلام ماسه سیلیسی / استعلام ، استعلام  ماسه سیلیسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035599/استعلام-خدمات'>استعلام خدمات  / استعلام, استعلام خدمات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035600/مناقصه-عملیات-زیرسازی-و-روسازی-نوار-حفاری-لوله-گذاری-فاضلاب--'>مناقصه عملیات زیرسازی و روسازی نوار حفاری لوله گذاری فاضلاب... / مناقصه ,مناقصه عملیات زیرسازی و روسازی نوار حفاری لوله گذاری فاضلاب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035601/استعلام-ست-لباس-و-کفش'>استعلام ست لباس و کفش  / استعلام ,استعلام ست لباس و کفش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035602/استعلام-خرید-تلویزیون-50-اینچ'>استعلام خرید تلویزیون 50 اینچ  / استعلام ,استعلام خرید تلویزیون 50 اینچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035603/استعلام-اقلام-مصرفی-دندانپزشکی'>استعلام اقلام مصرفی دندانپزشکی / استعلام, استعلام اقلام مصرفی دندانپزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035604/استعلام-لامپ-بیکن'>استعلام لامپ بیکن  / استعلام ,استعلام لامپ بیکن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035605/استعلام-مجموعه-پکینگ--'>استعلام مجموعه پکینگ... / استعلامف استعلام مجموعه پکینگ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035606/استعلام-ساخت-مخزن-بتنی--'>استعلام ساخت مخزن بتنی... / استعلام, استعلام ساخت مخزن بتنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035607/استعلام-600-متر-موکت-پالاز'>استعلام 600 متر موکت پالاز  / استعلام, استعلام 600 متر موکت پالاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035608/استعلام-دو-دستگاه-کیس-و-دو-دستگاه-مانیتور'>استعلام دو دستگاه کیس و دو دستگاه مانیتور / استعلام ,استعلام دو دستگاه کیس و دو دستگاه مانیتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035609/فراخوان-مناقصه-عمومی-اصلاحیه-خطوط-لوله-پیش-گرمکن'>فراخوان مناقصه عمومی اصلاحیه خطوط لوله پیش گرمکن  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی اصلاحیه خطوط لوله پیش گرمکن  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035610/استعلام-خرید-تلویزیون-50-اینچ-ایکس-ویژن'>استعلام خرید تلویزیون 50 اینچ ایکس ویژن / استعلام ,استعلام خرید تلویزیون 50 اینچ ایکس ویژن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035611/استعلام-لایروبی-و-مرمت-و-کانال-قنات--'>استعلام لایروبی و مرمت و کانال قنات ... / استعلام, استعلام لایروبی و مرمت و کانال قنات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035612/استعلام-حفاری-چاه-دستی'>استعلام حفاری چاه دستی / استعلام ,استعلام حفاری چاه دستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035613/استعلام-پیانو-کمانچه-تار-عود-تمبک'>استعلام پیانو، کمانچه، تار، عود، تمبک / استعلام, استعلام پیانو، کمانچه، تار، عود، تمبک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035614/استعلام-اجرای-عملیات-مراقبت-از-جنگلکاری'>استعلام اجرای عملیات مراقبت از جنگلکاری / استعلام ,استعلام اجرای عملیات مراقبت از جنگلکاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035615/استعلام-cisco-nexus'>استعلام cisco nexus  / استعلام, استعلام cisco nexus </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035616/استعلام-دو-دستگاه-فایروال-یک-دستگاه--'>استعلام دو دستگاه فایروال یک دستگاه... / استعلام, استعلام دو دستگاه فایروال یک دستگاه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035617/استعلام-خرید-۳۵۰-عدد-بخاری-دودکش-دار'>استعلام خرید ۳۵۰ عدد بخاری دودکش دار  / استعلام ,استعلام خرید ۳۵۰ عدد بخاری دودکش دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035619/استعلام-تهیه-و-اجرای-قسمتی-از-شبکه--'>استعلام تهیه و اجرای قسمتی از شبکه ... / استعلام, استعلام تهیه و اجرای قسمتی از شبکه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035620/استعلام-پروژه-تیغ-زنی-و-مرمت-و-بازسازی'>استعلام پروژه تیغ زنی و مرمت و بازسازی  / استعلام ,استعلام پروژه تیغ زنی و مرمت و بازسازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035621/استعلام-ماسه-مصالح-ساختمانی-سیمان'>استعلام ماسه مصالح ساختمانی سیمان  / استعلام ,استعلام ماسه مصالح ساختمانی سیمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035622/استعلام-آسفالت-ماشینی'>استعلام آسفالت ماشینی  / استعلام, استعلام آسفالت ماشینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035623/استعلام-مجموعه-شافت-استروک-ترمز-زیبره--'>استعلام مجموعه شافت استروک ترمز زیبره.... / استعلام , استعلام مجموعه شافت استروک ترمز زیبره....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035624/استعلام-دستگاه-پرفراژ-چک'>استعلام دستگاه پرفراژ چک / استعلام ,استعلام دستگاه پرفراژ چک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035625/استعلام-سیم-بکسل-مغز-کنفی'>استعلام سیم بکسل مغز کنفی / استعلام ,استعلام سیم بکسل مغز کنفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035627/استعلام-نصب-15-ست-110-ولت'>استعلام نصب 15 ست 110 ولت  / استعلام, استعلام نصب 15 ست 110 ولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035628/استعلام-نایلکس-پلاستیکی'>استعلام نایلکس پلاستیکی  / استعلام ,استعلام نایلکس پلاستیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035630/استعلام-رایانه-رومیزی'>استعلام رایانه رومیزی / استعلام, استعلام رایانه رومیزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035631/استعلام-2-دستگاه-فن-کویل-ساران--'>استعلام 2 دستگاه فن کویل ساران ... / استعلام,استعلام 2 دستگاه فن کویل ساران ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035633/مناقصه-اجرای-عملیات-آماده-سازی-فاز-3-و-4--'>مناقصه اجرای عملیات آماده سازی فاز 3 و 4 ... / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات آماده سازی فاز 3 و 4 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035634/استعلام-دیوار-محوطه-ساختمان-اداری-دشت'>استعلام دیوار محوطه ساختمان اداری دشت / استعلام,استعلام دیوار محوطه ساختمان اداری دشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035636/استعلام-اجرای-طرح-هادی'>استعلام اجرای طرح هادی  / استعلام , استعلام اجرای طرح هادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035637/استعلام-تهیه-و-نصب-تابلوی-برقی--'>استعلام تهیه و نصب تابلوی برقی... / استعلام , استعلام تهیه و نصب تابلوی برقی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035638/استعلام-2-دستگاه-فن-کویل-ساران--'>استعلام 2 دستگاه فن کویل ساران ... / استعلام,استعلام 2 دستگاه فن کویل ساران ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035640/استعلام-کاور-چرخ-دنده-و--'>استعلام کاور چرخ دنده و ...  / استعلام ,استعلام کاور چرخ دنده و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035641/مناقصه-واگذاری-انجام-امور-مربوط-به-خدمات-شهری-و--'>مناقصه واگذاری انجام امور مربوط به خدمات شهری و ... / مناقصه واگذاری انجام امور مربوط به خدمات شهری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035642/استعلام-قطعات-یدکی-جیب-کرین-و--'>استعلام قطعات یدکی جیب کرین و ... / استعلام, استعلام قطعات یدکی جیب کرین و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035643/استعلام-شین-مسی-یک-سر-فلاکسیبل-و--'>استعلام شین مسی یک سر فلاکسیبل و ... / استعلام, استعلام شین مسی یک سر فلاکسیبل و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035645/استعلام-تیشرت-بدون-کالر-و--'>استعلام تیشرت بدون کالر و ... / استعلام, استعلام تیشرت بدون کالر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035647/استعلام-تایرها-ـ-تیوب-ها-و--'>استعلام تایرها ـ تیوب ها و ... / استعلام ,استعلام تایرها ـ تیوب ها و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035651/استعلام-جک-وپکینگ-PARKER'>استعلام جک وپکینگ PARKER  / استعلام ,استعلام جک وپکینگ PARKER </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035652/استعلام-گیرموتورها-و-اکچویتورهای-برقی-و--'>استعلام گیرموتورها و اکچویتورهای برقی و ... / استعلام ,استعلام گیرموتورها و اکچویتورهای برقی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035653/استعلام-موتور-دی-سی'>استعلام موتور دی سی / استعلام، استعلام موتور دی سی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035654/استعلام-هود-موضعی-جوشکاری-موتور-KW-1-1-2800-RPM'>استعلام هود موضعی جوشکاری موتور KW-1.1 2800 RPM / استعلامف استعلام هود موضعی جوشکاری موتور KW-1.1 2800 RPM</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035655/استعلام-تجهیزات-راه-اندازی-و-انواع-گرم-کن-های-صنعتی'>استعلام تجهیزات راه اندازی و انواع گرم کن های صنعتی / استعلام, استعلام تجهیزات راه اندازی و انواع گرم کن های صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035656/مناقصه-عملیات-اجرایی-اصلاح-بخشی-از-شبکه-توزیع-و-انشعابات-آب--'>مناقصه عملیات اجرایی اصلاح بخشی از شبکه توزیع و انشعابات آب... / مناقصه,مناقصه عملیات اجرایی اصلاح بخشی از شبکه توزیع و انشعابات آب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035658/استعلام-عملیات-توسعه-جنگل-منطقه-محمودا-'>استعلام عملیات توسعه جنگل منطقه محمودا..  / استعلام , استعلام عملیات توسعه جنگل منطقه محمودا.. </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035659/استعلام-پمپ-ABS-و--'>استعلام پمپ ABS و ... / استعلام, استعلام پمپ ABS و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035661/مناقصه-واگذاری-امور-خدماتی---'>مناقصه واگذاری امور خدماتی  .... / مناقصه, مناقصه واگذاری امور خدماتی  ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035662/استعلام-رادیاتور-از-نوع-ایران-رادیاتور'>استعلام رادیاتور از نوع ایران رادیاتور / استعلام، استعلام رادیاتور از نوع ایران رادیاتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035663/استعلام-پشتیبانی-از-پورتال-وزارت-راه-و---'>استعلام پشتیبانی از پورتال وزارت راه و ....  / استعلام,استعلام پشتیبانی از پورتال وزارت راه و .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035665/استعلام-سیم-بکسل-و--'>استعلام سیم بکسل و ... / استعلام ,استعلام سیم بکسل و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035666/استعلام-خرید-اتصالات-فایبرگلاس'>استعلام خرید اتصالات فایبرگلاس  / استعلام, استعلام خرید اتصالات فایبرگلاس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035667/استعلام-خدمات'>استعلام خدمات  / استعلام, استعلام خدمات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035669/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-تکمیل-استادیوم-ورزشی'>مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل استادیوم ورزشی  / مناقصه ، مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل استادیوم ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035671/استعلام-50-تن-برنج-با-حداقل-2-ماه--'>استعلام 50 تن برنج با حداقل 2 ماه ... / استعلام, استعلام 50 تن برنج با حداقل 2 ماه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035672/استعلام-مرمت-و-لایروبی-قنات-روستا--'>استعلام مرمت و لایروبی قنات روستا... / استعلام, استعلام مرمت و لایروبی قنات روستا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035673/استعلام-تجهیزات-سیستم-های-هیدرولیکی--'>استعلام تجهیزات سیستم های هیدرولیکی... / استعلام, استعلام تجهیزات سیستم های هیدرولیکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035674/استعلام-تسمه-نقاله-مربوط-به-فیلتر-پرس-OCM-و--'>استعلام تسمه نقاله مربوط به فیلتر پرس OCM  و ...  / استعلام , استعلام تسمه نقاله مربوط به فیلتر پرس OCM  و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035676/استعلام-هد-70-سانتی-و--'>استعلام هد 70 سانتی و ... / استعلام, استعلام هد 70 سانتی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035677/استعلام-خرید-waf--'>استعلام خرید waf... / استعلام، استعلام خرید waf...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035678/استعلام-اجرای-عملیات-محوطه-سازی-و-جدول'>استعلام اجرای عملیات محوطه سازی و جدول / استعلام, اجرای عملیات محوطه سازی و جدول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035679/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-تکمیل-بازسازی-استادیوم--سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل بازسازی استادیوم , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  / مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل بازسازی استادیوم , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035680/استعلام-امور-تاسیساتی'>استعلام امور تاسیساتی  / استعلام, استعلام امور تاسیساتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035682/استعلام-تعداد-10-عدد-روتر-سیسکو'>استعلام تعداد 10 عدد روتر سیسکو / استعلام, استعلام تعداد 10 عدد روتر سیسکو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035683/استعلام-عملیات-توسعه-جنگل-منطقه--'>استعلام عملیات توسعه جنگل منطقه ... / استعلام , استعلام عملیات توسعه جنگل منطقه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035684/مناقصه-عمومی-تهیه--طبخ--توزیع-و-سرو-غذای-گرم---نوبت-دوم'>مناقصه عمومی تهیه ، طبخ ، توزیع و سرو غذای گرم ... نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه عمومی تهیه ، طبخ ، توزیع و سرو غذای گرم ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035685/استعلام-پروژه-مطالعات-و-طراحی-مقاوم-ساز--'>استعلام پروژه مطالعات و طراحی مقاوم ساز...  / استعلام, استعلام پروژه مطالعات و طراحی مقاوم ساز... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035686/استعلام-رله-avr-محصول-شرکت-regda'>استعلام رله avr محصول شرکت regda / استعلام, استعلام رله avr محصول شرکت regda</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035687/استعلام-اجرای-عملیات-افزایش-ظرفیت'>استعلام اجرای عملیات افزایش ظرفیت  / استعلام , استعلام اجرای عملیات افزایش ظرفیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035688/استعلام-4-عدد-هارد--'>استعلام 4 عدد هارد... / استعلام, استعلام 4 عدد هارد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035690/مناقصه-جمع-آوری-و-حمل-پسماند-و-خدمات-تنظیف--'>مناقصه جمع آوری و حمل پسماند و خدمات تنظیف... / مناقصه جمع آوری و حمل پسماند و خدمات تنظیف...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035691/استعلام-قسمت-عملگر-(کلگی)-جهت-لمیت--'>استعلام قسمت عملگر (کلگی) جهت لمیت... / استعلام, استعلام قسمت عملگر (کلگی) جهت لمیت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035692/استعلام​-لوله-کشی-آب-سرد-و-گرم'>استعلام​ لوله کشی آب سرد و گرم / استعلام ، استعلام​ لوله کشی آب سرد و گرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035693/استعلام-UPS-به-همراه-باتری-قابل-شارژ'>استعلام UPS به همراه باتری قابل شارژ / استعلام , استعلام UPS به همراه باتری قابل شارژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035695/استعلام-لپه-اذرشهر'>استعلام لپه اذرشهر / استعلام , استعلام لپه اذرشهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035696/استعلام-خرید-نصب-و-راه-اندازی-2-دستگاه--'>استعلام خرید، نصب و راه اندازی 2 دستگاه... / استعلام, استعلام خرید، نصب و راه اندازی 2 دستگاه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035697/استعلام-خرید-لوازم-مصرفی-پزشکی'>استعلام خرید لوازم مصرفی پزشکی  / استعلام, استعلام خرید لوازم مصرفی پزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035699/استعلام-تعمیرات-و-سرویس-کلی-خودروها'>استعلام تعمیرات و سرویس کلی خودروها / استعلام , استعلام تعمیرات و سرویس کلی خودروها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035700/استعلام-گروه-موسیقی-گروه-تئاتر--'>استعلام گروه موسیقی گروه تئاتر... / استعلام, استعلام گروه موسیقی گروه تئاتر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035701/استعلام-لوله-کشی-آب-و--'>استعلام لوله کشی آب و ... / استعلام ,استعلام لوله کشی آب و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035702/استعلام-تلویزیون'>استعلام تلویزیون  / استعلام ,استعلام تلویزیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035703/استعلام-50-تن-برنج-با-حداقل-2-ماه--'>استعلام 50 تن برنج با حداقل 2 ماه ... / استعلام, استعلام 50 تن برنج با حداقل 2 ماه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035705/استعلام-کیت-استخراج-DNA'>استعلام کیت استخراج DNA / استعلام، استعلام کیت استخراج DNA</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035706/استعلام-خرید-لوازم-کارگاهی'>استعلام خرید لوازم کارگاهی  / استعلام ,استعلام خرید لوازم کارگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035707/استعلام-میز-و-صندلی'>استعلام میز و صندلی / استعلام, استعلام میز و صندلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035708/استعلام-تهیه-مصالح-و-تعمیرات'>استعلام تهیه مصالح و تعمیرات / استعلام ,استعلام تهیه مصالح و تعمیرات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035709/استعلام-سیستم-روانکاری-سیم-بکسل'>استعلام سیستم روانکاری سیم بکسل / استعلام, استعلام سیستم روانکاری سیم بکسل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035710/استعلام-خرید-نصب-و-تجهیز-دوربین-مدار'>استعلام خرید نصب و تجهیز دوربین مدار / استعلام ,استعلام خرید نصب و تجهیز دوربین مدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035711/استعلام-دوربین-اسپید-دام'>استعلام دوربین اسپید دام  / استعلام ,استعلام دوربین اسپید دام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035712/استعلام-مجتمع-آبرسانی-حامی'>استعلام مجتمع آبرسانی حامی / استعلام,استعلام مجتمع آبرسانی حامی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035713/استعلام-پوشاک-و-کفش-جهت-نگهبان--'>استعلام پوشاک و کفش جهت نگهبان... / استعلام, استعلام پوشاک و کفش جهت نگهبان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035715/استعلام-خرید-لوازم--'>استعلام خرید لوازم... / استعلام, استعلام خرید لوازم...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035716/استعلام-اجرای-عملیات-جنگلکاری-مشارکتی'>استعلام اجرای عملیات جنگلکاری مشارکتی  / استعلام ,استعلام اجرای عملیات جنگلکاری مشارکتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035717/استعلام-ماژول-تقویت-کننده-و--'>استعلام ماژول تقویت کننده و ... / استعلام, استعلام ماژول تقویت کننده و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035718/استعلام-نهال-کاری-و-آبیاری-مرتع-قرکانل'>استعلام نهال کاری و آبیاری مرتع قرکانل / استعلام ,استعلام نهال کاری و آبیاری مرتع قرکانل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035720/استعلام-محل-تحویل-انبار-مرکزی-دانشگاه'>استعلام محل تحویل انبار مرکزی دانشگاه  / استعلام ,استعلام محل تحویل انبار مرکزی دانشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035721/استعلام-لایروبی-و-مرمت-قنوات-چمن--'>استعلام لایروبی و مرمت قنوات چمن... / استعلام, استعلام لایروبی و مرمت قنوات چمن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035722/مناقصه-تکمیل-پروژه--'>مناقصه تکمیل پروژه .. / مناقصه ,مناقصه تکمیل پروژه ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035723/استعلام-20-هزار-عدد-جلد-چرمی-کارت-عابر'>استعلام 20 هزار عدد جلد چرمی کارت عابر  / استعلام, استعلام20 هزار عدد جلد چرمی کارت عابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035724/استعلام-مانتیور-LG-مدل-20MP38HB'>استعلام مانتیور LG مدل 20MP38HB / استعلام, استعلام مانتیور LG مدل 20MP38HB</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035725/استعلام-تهیه-چای-500-گرمی'>استعلام تهیه چای 500 گرمی / استعلام, استعلام تهیه چای 500 گرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035726/استعلام-لاینر-محافظ-میکسر-و--'>استعلام لاینر محافظ میکسر و ...  / استعلام , استعلام لاینر محافظ میکسر و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035728/استعلام-عملیات-پارتیشن-بندی-سالن'>استعلام عملیات پارتیشن بندی سالن / استعلام ,استعلام عملیات پارتیشن بندی سالن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035729/استعلام-عملیات-توسعه-جنگل-با-بذر'>استعلام عملیات توسعه جنگل با بذر  / استعلام ,استعلام عملیات توسعه جنگل با بذر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035730/استعلام-پاکسازی-درختان-زالزالک'>استعلام پاکسازی درختان زالزالک / استعلام, استعلام پاکسازی درختان زالزالک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035731/استعلام-لوازم-کامپیوتری-گوشی-تلفن'>استعلام لوازم کامپیوتری- گوشی تلفن  / استعلام, استعلام لوازم کامپیوتری- گوشی تلفن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035732/استعلام-​نخود'>استعلام ​نخود / استعلام, استعلام ​نخود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035733/استعلام-لینک-رادیو--'>استعلام لینک رادیو... / استعلام, استعلام لینک رادیو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035734/استعلام-تعمیرات-سالن-ورزشی'>استعلام تعمیرات سالن ورزشی  / استعلام ,استعلام تعمیرات سالن ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035735/استعلام-نگهداری-و-راهبری-سیستم-سرمایشی'>استعلام نگهداری و راهبری سیستم سرمایشی / استعلام، استعلام نگهداری و راهبری سیستم سرمایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035736/استعلام-کنسرو-ماهی-اسان-بازشو'>استعلام کنسرو ماهی اسان بازشو / استعلام,استعلام کنسرو ماهی اسان بازشو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035738/استعلام-تعمیرات-ساختمان-اداره-راهداری'>استعلام تعمیرات ساختمان اداره راهداری / استعلام، استعلام تعمیرات ساختمان اداره راهداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035739/استعلام-سامانه-مدیریت-عملکرد'>استعلام سامانه مدیریت عملکرد / استعلام , استعلام سامانه مدیریت عملکرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035740/استعلام-کیس'>استعلام کیس / استعلام,استعلام کیس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035741/استعلام-افزایش-تولید'>استعلام افزایش تولید / استعلام , استعلام افزایش تولید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035742/مناقصه-انجام-امداد-حوادث-تعمیرات-تاسیسات-آبرسانی--'>مناقصه انجام امداد حوادث، تعمیرات تاسیسات آبرسانی ... / مناقصه انجام امداد حوادث، تعمیرات تاسیسات آبرسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035743/استعلام-نصب-و-اجرای-لدر-و-تهیه-و-نصب-س--'>استعلام نصب و اجرای لدر و تهیه و نصب س... / استعلام, استعلام نصب و اجرای لدر و تهیه و نصب س...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035744/استعلام-خدمات'>استعلام خدمات / استعلام, استعلام خدمات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035745/استعلام-احداث-کانال-آبرسانی--'>استعلام احداث کانال آبرسانی ... / استعلام,استعلام احداث کانال آبرسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035746/استعلام-کپسول-50KG-پودر-گاز-13-عدد'>استعلام کپسول 50KG پودر گاز 13 عدد / استعلام,استعلام کپسول 50KG پودر گاز 13 عدد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035747/استعلام-سرور-HP-DL580-G9-طبق-الزامات-و--'>استعلام سرور HP DL580 G9  طبق الزامات و... / استعلام, استعلام سرور HP DL580 G9  طبق الزامات و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035748/استعلام-تجهیزات-آزمایشگاه'>استعلام تجهیزات آزمایشگاه  / استعلام, استعلام تجهیزات آزمایشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035749/استعلام-​کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام ​کامپیوتر و فناوری / استعلام , استعلام ​کامپیوتر و فناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035750/استعلام-خدمات'>استعلام خدمات / استعلام ,استعلام خدمات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035751/استعلام-تهیه-و-اجرای-ایزوگام'>استعلام تهیه و اجرای ایزوگام / استعلام , استعلام تهیه و اجرای ایزوگام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035752/استعلام-احداث-کانال-آبرسانی--'>استعلام احداث کانال آبرسانی ... / استعلام,استعلام احداث کانال آبرسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035753/استعلام-خیارشور'>استعلام خیارشور  / استعلام, استعلام خیارشور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035754/استعلام-پشتی-طبی-ارگونومیک'>استعلام پشتی طبی ارگونومیک  / استعلام ,استعلام پشتی طبی ارگونومیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035755/استعلام-خرید-رله-کنترلی--'>استعلام خرید رله کنترلی... / استعلام, استعلام خرید رله کنترلی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035756/استعلام-تهیه-و-نصب-مانیتور-لمسی'>استعلام تهیه و نصب مانیتور لمسی  / استعلام ,استعلام تهیه و نصب مانیتور لمسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035757/استعلام-پکیج-کامل-نمونه-گیری-نوزادان'>استعلام پکیج کامل نمونه گیری نوزادان / استعلام, استعلام پکیج کامل نمونه گیری نوزادان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035758/استعلام-اجرای-درب-برقی-در-محوطه'>استعلام اجرای درب برقی در محوطه  / استعلام ,استعلام اجرای درب برقی در محوطه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035759/استعلام-ورق-هسته-ترانسفورماتور'>استعلام ورق هسته ترانسفورماتور / استعلام , استعلام ورق هسته ترانسفورماتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035760/استعلام-شهرستان-کیار-منطقه-جغدان'>استعلام شهرستان کیار منطقه جغدان  / استعلام , استعلام شهرستان کیار منطقه جغدان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035761/استعلام-تجهیزات-کامپیوتری'>استعلام تجهیزات کامپیوتری  / استعلام ,استعلام تجهیزات کامپیوتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035762/استعلام-اجرای-عملیات-اورهال'>استعلام اجرای عملیات اورهال  / استعلام ,استعلام اجرای عملیات اورهال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035763/استعلام-خرید-تعداد-تقریبی-3600-پرس-غذا--'>استعلام خرید تعداد تقریبی 3600 پرس غذا... / استعلام, استعلام خرید تعداد تقریبی 3600 پرس غذا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035764/استعلام-خرید-و-حمل-چمن-مصنوعی'>استعلام خرید و حمل چمن مصنوعی  / استعلام ,استعلام خرید و حمل چمن مصنوعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035765/استعلام-مجموعه-قطعات-کیس-رایانه'>استعلام مجموعه قطعات کیس رایانه / استعلام ,استعلام مجموعه قطعات کیس رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035766/استعلام-سر-سیم-مخصوص-ABB-به-تعداد-550---'>استعلام سر سیم مخصوص ABB به تعداد 550 .... / استعلام, استعلام سر سیم مخصوص ABB به تعداد 550 ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035767/استعلام-اجرای-لوله-کشی-آبرسانی-و-گرمای--'>استعلام اجرای لوله کشی آبرسانی و گرمای... / استعلام, استعلام اجرای لوله کشی آبرسانی و گرمای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035768/استعلام-تهیه-و-اجرای-زیرسازی-دو-لایه'>استعلام تهیه و اجرای زیرسازی دو لایه  / استعلام, استعلام تهیه و اجرای زیرسازی دو لایه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035769/استعلام-تهیه-چای-500-گرمی'>استعلام تهیه چای 500 گرمی / استعلام, استعلام تهیه چای 500 گرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035770/استعلام-تهیه-و-نصب-یک-دستگاه-درب--'>استعلام تهیه و نصب یک دستگاه درب... / استعلام, استعلام تهیه و نصب یک دستگاه درب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035771/استعلام-پریز-و-رابط-4-خانه---'>استعلام پریز و رابط 4 خانه .... / استعلام, استعلام پریز و رابط 4 خانه ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035772/مناقصه-انجام-عملیات-توسعه-و-بهینه-سازی-شبکه-های-توزیع-برق'>مناقصه انجام عملیات توسعه و بهینه سازی شبکه های توزیع برق / آگهی مناقصه, مناقصه انجام عملیات توسعه و بهینه سازی شبکه های توزیع برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035773/استعلام-پرینتر-کنون'>استعلام پرینتر کنون / استعلام, استعلام پرینتر کنون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034833/مزایده-منزل-مسکونی-به-پلاک-ثبتی-شماره-15632-از-یک-اصلی'>مزایده منزل مسکونی به پلاک ثبتی شماره 15632 از یک اصلی / مزایده,مزایده منزل مسکونی به پلاک ثبتی شماره 15632 از یک اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034835/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-مسکونی-مساحت-5775متر'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان مسکونی مساحت 5775متر  / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان مسکونی مساحت 5775متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034838/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-98-90مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 98.90مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 98.90مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034839/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-594-60متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 594.60متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 594.60متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034840/مزایده-واگذاری-تاسیسات-کامل-کارخانه-250-تنی-مرحله-دوم-نوبت-سوم'>مزایده واگذاری تاسیسات کامل کارخانه 250 تنی- مرحله دوم  نوبت سوم / آگهی فراخوان مزایده , مزایده واگذاری تاسیسات کامل کارخانه 250 تنی- مرحله دوم  نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034841/مزایده-فروش-انواع-لوله-آهن-الات-اتصالات-تاسیساتی-لوازم-برقی--'>مزایده فروش انواع لوله، آهن الات، اتصالات تاسیساتی، لوازم برقی... / آگهی مزایده، مزایده فروش انواع لوله، آهن الات، اتصالات تاسیساتی، لوازم برقی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034842/مزایده-سند-مالکیت-ششدانگ-یک-قطعه-محوطه-محصور-290-40متر'>مزایده سند مالکیت ششدانگ یک قطعه محوطه محصور 290.40متر / مزایده,مزایده سند مالکیت ششدانگ یک قطعه محوطه محصور 290.40متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034843/مزایده-املاک-مجتمع-تجاری-در-سه-طبقه-نوبت-سوم'>مزایده املاک مجتمع تجاری در سه طبقه نوبت سوم / مزایده,مزایده املاک مجتمع تجاری در سه طبقه نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034844/مزایده-سرقفلی-یک-واحد-مغازه-مساحت-چهارده-متر'>مزایده سرقفلی یک واحد مغازه مساحت چهارده متر / مزایده,مزایده سرقفلی یک واحد مغازه مساحت چهارده متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034845/مزایده-مغازه-تجاری-کفش-فروشی-نوبت-اول'>مزایده مغازه تجاری کفش فروشی نوبت اول  / مزایده,مزایده مغازه تجاری کفش فروشی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034847/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-976-5متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 976.5متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 976.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034848/فراخوان-واگذاری-شرکت-های--'>فراخوان واگذاری شرکت های... / فراخوان، فراخوان واگذاری شرکت های...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034849/مزایده-دو-واحد-آپارتمان-نوساز-مسکونی-برج-باغ'>مزایده دو واحد آپارتمان نوساز مسکونی برج باغ  / مزایده,مزایده دو واحد آپارتمان نوساز مسکونی برج باغ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034850/مزایده-چهل-و-نه-و-نه-دهم-سهم-مشاع-از-286-سهم-عرصه-و-اعیان-بخش-یک'>مزایده چهل و نه و نه دهم سهم مشاع از 286 سهم عرصه و اعیان بخش یک / مزایده,مزایده چهل و نه و نه دهم سهم مشاع از 286 سهم عرصه و اعیان بخش یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034854/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-800-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 800 متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 800 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034855/مزایده-فروش-چای-سنواتی-تاریخ-مصرف-گذشته-(نوبت-دوم)'>مزایده فروش چای سنواتی تاریخ مصرف گذشته (نوبت دوم) / مزایده ,مزایده فروش چای سنواتی تاریخ مصرف گذشته (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034857/مزایده-یک-واحد-منزل-مسکونی-عرصه-94-81مترمربع'>مزایده یک واحد منزل مسکونی عرصه 94.81مترمربع  / مزایده,مزایده یک واحد منزل مسکونی عرصه 94.81مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034858/مزایده-یک-دستگاه-کامیون-جرثقیل'>مزایده یک دستگاه کامیون جرثقیل / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه کامیون جرثقیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034859/مزایده-زمین-مزروعی-و-گاوداری-مساحت-8362متر'>مزایده زمین مزروعی و گاوداری مساحت 8362متر  / مزایده,مزایده زمین مزروعی و گاوداری مساحت 8362متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034861/مزایده-ششدانگ-از-پلاک-ثبتی-ملک-یک-واحد-از-طبقه-5-ساختمان-شش-طبقه-نمای-سنگ'>مزایده ششدانگ از پلاک ثبتی ملک یک واحد از طبقه 5 ساختمان شش طبقه نمای سنگ / مزایده,مزایده ششدانگ از پلاک ثبتی ملک یک واحد از طبقه 5 ساختمان شش طبقه نمای سنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034863/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-152-47متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 152.47متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 152.47متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034866/مزایده-پلاک-3220-فرعی-از-69-اصلی'>مزایده پلاک 3220 فرعی از 69 اصلی / مزایده,مزایده پلاک 3220 فرعی از 69 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034867/مزایده-8-قطعه-از-قطعات-زمین-های-تفکیکی'>مزایده 8 قطعه از قطعات زمین های تفکیکی / مزایده,مزایده 8 قطعه از قطعات زمین های تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034868/مزایده-قالیچه-ماشینی-ماشین-لباسشویی--'>مزایده قالیچه ماشینی، ماشین لباسشویی... / آگهی مزایده،مزایده قالیچه ماشینی، ماشین لباسشویی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034871/مزایده-آپارتمان-مساحت-88-59متر'>مزایده آپارتمان مساحت 88.59متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 88.59متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034874/مزایده-تعدادی-از-خودروهای-سبک-و-سنگین-کارکرده'>مزایده تعدادی از خودروهای سبک و سنگین کارکرده  / آگهی مزایده ،مزایده تعدادی از خودروهای سبک و سنگین کارکرده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034875/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-54-مترمربع'>مزایده ششدانگ یکباب خانه  مساحت 54 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه  مساحت 54 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034878/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-نه-اهواز'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش نه اهواز / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش نه اهواز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034879/مزایده-فروش-اقلام-مازاد-بر-نیاز-شامل-گل-میخ-مارک-بتا-و--'>مزایده فروش  اقلام مازاد بر نیاز شامل گل میخ مارک بتا و ... / مزایده, مزایده فروش  اقلام مازاد بر نیاز شامل گل میخ مارک بتا و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034881/مزایده-یک-دستگاه-ساختمان-ویلایی-دو-طبقه-مسکونی'>مزایده یک دستگاه ساختمان ویلایی دو طبقه مسکونی / مزایده,مزایده یک دستگاه ساختمان ویلایی دو طبقه مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034883/مزایده-ششدانگ-واحد-تجاری-مغازه-سی-و-سه-متر'>مزایده ششدانگ واحد تجاری مغازه سی و سه متر  / مزایده,مزایده ششدانگ واحد تجاری مغازه سی و سه متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034885/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پراید'>مزایده یک دستگاه خودرو پراید  / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه خودرو پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034887/مزایده-منزل-مسکونی-از-پلاک-ثبتی-4390-فرعی-بخش-یک'>مزایده منزل مسکونی از پلاک ثبتی 4390 فرعی بخش یک / مزایده,مزایده منزل مسکونی از پلاک ثبتی 4390 فرعی بخش یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034888/مزایده-عرصه-و-اعیان-آپارتمان-مسکونی-پلاک-16134-فرعی'>مزایده عرصه و اعیان آپارتمان مسکونی پلاک 16134 فرعی  / مزایده,مزایده عرصه و اعیان آپارتمان مسکونی پلاک 16134 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034890/مزایده-اقلام-ضایعاتی'>مزایده اقلام ضایعاتی / مزایده عمومی,مزایده اقلام ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034891/فراخوان-واگذاری-شرکت-های-حمل-و-نقل-آب-معدنی--'>فراخوان واگذاری شرکت های حمل و نقل، آب معدنی... / مزایده, فراخوان واگذاری شرکت های حمل و نقل، آب معدنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034893/مزایده-فروش-تعدادی-از-ماشین-آلات-اسقاط-و-مستعمل'>مزایده فروش تعدادی از ماشین آلات اسقاط و مستعمل / مزایده , مزایده فروش تعدادی از ماشین آلات اسقاط و مستعمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034894/مزایده-عمارت-به-مساحت-1020مترمربع'>مزایده عمارت به مساحت 1020مترمربع  / مزایده,مزایده عمارت به مساحت 1020مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034895/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودروی-هیوندای-النترا'>مزایده فروش  یک دستگاه خودروی هیوندای النترا  / مزایده, مزایده فروش  یک دستگاه خودروی هیوندای النترا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034898/مزایده-دو-دستگاه-آپارتمان-بخش-سه-تهران-مرحله-دوم'>مزایده دو دستگاه آپارتمان بخش سه تهران مرحله دوم / مزایده,مزایده دو دستگاه آپارتمان بخش سه تهران مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034899/فراخوان-واگذاری-شرکت-های-پتروشیمی-توسعه-صنایع-سرمایه-گذاری--'>فراخوان واگذاری شرکت های پتروشیمی، توسعه صنایع، سرمایه گذاری... / مزایده , فراخوان واگذاری شرکت های پتروشیمی، توسعه صنایع، سرمایه گذاری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034900/مزایده-غرف-و-دستگاههای-تفریحی-نوبت-سوم'>مزایده غرف و دستگاههای تفریحی نوبت سوم  / مزایده عمومی , مزایده غرف و دستگاههای تفریحی نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034902/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-144-مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 144 مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 144 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034903/مزایده-یک-باب-سالن-ورزشی-چند-منظوره-به-همراه-زمین--نوبت-دوم'>مزایده یک باب سالن ورزشی چند منظوره به همراه زمین - نوبت دوم / آگهی مزایده,  مزایده یک باب سالن ورزشی چند منظوره به همراه زمین - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034905/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-15-مراغه'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 15 مراغه / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 15 مراغه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034910/مزایده-یک-باب-مغازه'>مزایده یک باب مغازه  / آگهی مزایده,مزایده یک باب مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034915/مزایده-فروش-23-دستگاه-خودرو--(نوبت-دوم)'>مزایده فروش 23 دستگاه خودرو... (نوبت دوم) / مزایده, مزایده فروش 23 دستگاه خودرو... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034917/مزایده-سواری-رنو-تیپ-تندر-لوگان'>مزایده سواری رنو تیپ تندر لوگان / مزایده,مزایده سواری رنو تیپ تندر لوگان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034921/مزایده-خودروی-پراید-وانت'>مزایده خودروی پراید وانت / مزایده,مزایده خودروی پراید وانت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034922/مزایده-واگذاری-اماکن-ورزشی---(نوبت-دوم)'>مزایده واگذاری اماکن ورزشی.... (نوبت دوم) / مزایده, مزایده واگذاری اماکن ورزشی.... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034925/مزایده-فروش-ملک-مساحت-زمین-48450مترمربع'>مزایده فروش ملک مساحت زمین 48450مترمربع / مزایده,مزایده فروش ملک مساحت زمین 48450مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034929/مزایده-ششدانگ-مزرعه-شاهان-دره-به-پلاک-1446-فرعی'>مزایده ششدانگ مزرعه شاهان دره به پلاک 1446 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ مزرعه شاهان دره به پلاک 1446 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034933/مزایده-دو-باب-زمین-کشاورزی'>مزایده دو باب زمین کشاورزی / مزایده,مزایده دو باب زمین کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034936/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-57-25متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان 57.25متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان 57.25متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034937/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مسکونی-312-44متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی 312.44متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی 312.44متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034941/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-140-متر-مرحله-دوم'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 140 متر مرحله دوم  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 140 متر مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034944/مزایده-زمین-محلی-بخش-یک-تربت-حیدریه'>مزایده زمین محلی بخش یک تربت حیدریه / مزایده,مزایده زمین محلی بخش یک تربت حیدریه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034945/مزایده-فروش-اقلام-مازاد-از-قبیل-ژنراتور--تانکر-و--'>مزایده فروش اقلام مازاد از قبیل ژنراتور - تانکر و ... / مزایده, مزایده فروش اقلام مازاد از قبیل ژنراتور - تانکر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034946/مزایده-قطعات-سالم-غیرسالم-و-مستعمل-محصولات-تولیدی--نوبت-دوم'>مزایده قطعات سالم، غیرسالم و مستعمل محصولات تولیدی  - نوبت دوم / آگهی مزایده,مزایده قطعات سالم، غیرسالم و مستعمل محصولات تولیدی  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034948/مزایده-ششدانگ-زمین-با-ابنیه-بنای-احداثی-191-75-متر'>مزایده ششدانگ زمین با ابنیه بنای احداثی 191.75 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین با ابنیه بنای احداثی 191.75 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034949/مزایده-یک-دستگاه-آسیاب-گلوله-ای'>مزایده یک دستگاه آسیاب گلوله ای  / آگهی مزایده,مزایده یک دستگاه آسیاب گلوله ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034952/مزایده-فروش-تعداد-66-قلم-لوازم-اسقاط-دارای-مس-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد 66 قلم لوازم اسقاط دارای مس نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی,مزایده فروش تعداد 66 قلم لوازم اسقاط دارای مس نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034953/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-8-گیلان'>مزایده پلاک ثبتی بخش 8 گیلان / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش 8 گیلان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034954/مزایده-لوله-های-کربن-استیل-فرسوده-و-مستعمل-و-از-رده-خارج-در-سایزهای-مختلف--(نوبت-دوم)'>مزایده لوله های کربن استیل فرسوده و مستعمل و از رده خارج در سایزهای مختلف... (نوبت دوم) / مزایده ,مزایده لوله های کربن استیل فرسوده و مستعمل و از رده خارج در سایزهای مختلف... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034958/مزایده-ششدانگ-پلاک-بخش-بیست-و-پنج-گیلان'>مزایده ششدانگ پلاک بخش بیست و پنج گیلان  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک بخش بیست و پنج گیلان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034961/مزایده-ششدانگ-عرصه-به-پلاک-ثبتی-به-شماره-شش-تفکیکی-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ عرصه به پلاک ثبتی به شماره شش تفکیکی نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه به پلاک ثبتی به شماره شش تفکیکی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034965/مزایده-ملک-مساحت-322مترمربع'>مزایده ملک مساحت 322مترمربع / مزایده,مزایده ملک مساحت 322مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034969/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-4-کرمان-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 4 کرمان نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 4 کرمان نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034970/مزایده-واگذاری-12-بنای-تاریخی-به-صورت-قرارداد-سرمایه-گذاری-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری  12 بنای تاریخی به صورت قرارداد سرمایه گذاری -نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری  12 بنای تاریخی به صورت قرارداد سرمایه گذاری -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034973/مزایده-آپارتمان-بخش-5-قوچان-مرحله-دوم'>مزایده آپارتمان بخش 5 قوچان مرحله دوم  / مزایده,مزایده آپارتمان بخش 5 قوچان مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034974/مزایده-واگذاری-تمامی-فضای-مشاع-به-انضمام-تمامی-تاسیسات-و-تجهیزات-به-شرکتهای-بیمه'>مزایده واگذاری تمامی فضای مشاع به انضمام تمامی تاسیسات و تجهیزات به شرکتهای بیمه / مزایده, مزایده واگذاری تمامی فضای مشاع به انضمام تمامی تاسیسات و تجهیزات به شرکتهای بیمه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034975/تجدید-مزایده-یک-دستگاه-تانکر-24000-لیتری'>تجدید مزایده یک دستگاه تانکر 24000 لیتری / آگهی تجدید مزایده عمومی , تجدید مزایده یک دستگاه تانکر 24000 لیتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034976/مزایده-لوازم-مستعمل-و-اسقاطی'>مزایده لوازم مستعمل و اسقاطی / مزایده, مزایده لوازم مستعمل و اسقاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034979/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-صد-مترمربع'>مزایده منزل مسکونی عرصه صد مترمربع / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه صد مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034981/مزایده-اجاره-مستغلات-شهرداری--نوبت-دوم'>مزایده اجاره مستغلات شهرداری...نوبت دوم  / مزایده , مزایده اجاره مستغلات شهرداری...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034982/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-سه-120-41متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه سه 120.41متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه سه 120.41متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034985/مزایده-55000-متر-از-اراضی'>مزایده 55000 متر از اراضی / مزایده,مزایده 55000 متر از اراضی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034989/مزایده-سه-قطعه-زمین-زراعی-نوبت-سوم'>مزایده سه قطعه زمین زراعی نوبت سوم / مزایده,مزایده سه قطعه زمین زراعی نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034992/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-سه-تبریز-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی بخش سه تبریز نوبت اول  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش سه تبریز نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034993/مزایده-فروش-700-تن-فنل-نامنطبق-تجدید--نوبت-دوم'>مزایده فروش 700 تن فنل نامنطبق- تجدید - نوبت دوم / فراخوان تجدید مزایده عمومی, مزایده فروش 700 تن فنل نامنطبق- تجدید - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034995/مزایده-پژو-GLX405---'>مزایده پژو GLX405  ... / آگهی مزایده عمومی ، مزایده پژو GLX405  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034997/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-230-مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 230 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 230 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035001/مزایده-مقدار-4-5-دانگ-مشاع-از-آپارتمان-177-6متر'>مزایده مقدار 4.5 دانگ مشاع از آپارتمان 177.6متر / مزایده,مزایده مقدار 4.5 دانگ مشاع از آپارتمان 177.6متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035003/مزایده-یک-و-نیم-دانگ-از-ملک-نوبت-دوم'>مزایده یک و نیم دانگ از ملک نوبت دوم / مزایده,مزایده یک و نیم دانگ از ملک نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035004/مزایده-انواع-کنتور--نوبت-دوم'>مزایده انواع کنتور....نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده انواع کنتور....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035005/مزایده-واگذاری-کتابفروشی-و-سالن-سینما-و-بوفه-(نوبت-دوم)'>مزایده  واگذاری کتابفروشی و سالن سینما و بوفه (نوبت دوم) / آگهی مزایده, مزایده  واگذاری کتابفروشی و سالن سینما و بوفه (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035006/آگهی-فراخوان-واگذاری-زمین'> آگهی فراخوان واگذاری زمین / آگهی فراخوان ، آگهی فراخوان واگذاری زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035008/مزایده-واگذاری-فضای-طبقه-فوقانی-مغازه-(نوبت-دوم)'>مزایده واگذاری  فضای طبقه فوقانی مغازه  (نوبت دوم) / آگهی مزایده, مزایده واگذاری  فضای طبقه فوقانی مغازه  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035009/مزایده-فروش-پسته'>مزایده فروش پسته / آگهی مزایده, مزایده فروش پسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035011/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-L90'>مزایده یک دستگاه خودروی L90  / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی L90 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035012/مزایده-فروش-یک-دستگاه-وانت-پیکان'>مزایده فروش یک دستگاه وانت پیکان / آگهی مزایده , مزایده فروش یک دستگاه وانت پیکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035013/مزایده-فروش-املاک-مازاد-بر-نیاز-بصورت-نقد'>مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز بصورت نقد  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز بصورت نقد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035014/مزایده-واگذاری-تعداد-3-قطعه-زمین--نوبت-سوم'>مزایده واگذاری تعداد 3 قطعه زمین - نوبت سوم / آگهی مزایده، مزایده واگذاری تعداد 3 قطعه زمین - نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035015/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-220-38متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 220.38متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 220.38متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035017/مزایده-فروش-یک-دستگاه-پژو-206'>مزایده فروش یک دستگاه پژو 206 / آگهی مزایده ، مزایده فروش یک دستگاه پژو 206</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035018/مزایده-فروش-18-واحد-مسکونی-از-مجتمع-طلوع-کیش'>مزایده فروش 18 واحد مسکونی از مجتمع طلوع کیش  / مزایده,مزایده فروش 18 واحد مسکونی از مجتمع طلوع کیش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035020/مزایده-ملک-مساحت-مجموعا-60-83مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت مجموعا 60.83مترمربع نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک مساحت مجموعا 60.83مترمربع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035021/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پراید-نقره-ای-متالیک'>مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری پراید نقره ای متالیک / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری پراید نقره ای متالیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035024/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-103-80متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 103.80متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 103.80متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035025/مزایده-زمین-مزروعی-مرحله-اول'>مزایده زمین مزروعی مرحله اول / مزایده,مزایده زمین مزروعی مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035027/مزایده-فروش-سیم-مسی----نوبت-دوم'>مزایده فروش سیم مسی ... - نوبت دوم / آگهی مزایده، مزایده فروش سیم مسی ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035028/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-114-10متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 114.10متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 114.10متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035030/مزایده-مغازه-تجاری-مساحت-159-1متر'>مزایده مغازه تجاری مساحت 159.1متر / مزایده,مزایده مغازه تجاری مساحت 159.1متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035033/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-باغ-پلاک-809-فرعی'>مزایده ششدانگ یک قطعه باغ پلاک 809 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه باغ پلاک 809 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035035/واگذاری-حق-بهره-برداری-از-بازار-روزهای-مهدیه'>واگذاری حق بهره برداری از بازار روزهای مهدیه / واگذاری، واگذاری حق بهره برداری از بازار روزهای مهدیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035038/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-9-مشهد'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 9 مشهد  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 9 مشهد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035039/مزایده-اجاره-پایانه-های-بندری'>مزایده اجاره پایانه های بندری / فراخوان ارزیابی کیفی مزایده,فراخوان مزایده اجاره پایانه های بندری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035041/تجدید-مزایده-فروش-اتصالات-پلی-اتیلن--نوبت-دوم'>تجدید مزایده فروش اتصالات پلی اتیلن - نوبت دوم  / مزایده, تجدید مزایده فروش اتصالات پلی اتیلن - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035042/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-10-مشهد-غیرمنقول'>مزایده پلاک ثبتی بخش 10 مشهد غیرمنقول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش 10 مشهد غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035044/مزایده-خط-تلفن-همراه'>مزایده خط تلفن همراه / مزایده ، مزایده خط تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035045/مزایده-1-25-دانگ-از-ششدانگ-مشاع-پلاک-ثبتی-یک-فرعی'>مزایده 1.25 دانگ از ششدانگ مشاع پلاک ثبتی یک فرعی  / مزایده,مزایده 1.25 دانگ از ششدانگ مشاع پلاک ثبتی یک فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035048/مزایده-دو-خط-تلفن-همراه'>مزایده دو خط تلفن همراه / مزایده, مزایده دو خط تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035050/مزایده-فروش-استثنایی-املاک-در-گلبهار'>مزایده فروش استثنایی املاک در گلبهار  / مزایده,مزایده فروش استثنایی املاک در گلبهار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035051/مزایده-اموال-منقول-و-غیرمنقول--'>مزایده اموال منقول و غیرمنقول ... / مزایده اموال منقول و غیرمنقول ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035053/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-145-24متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 145.24متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 145.24متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035059/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-12933متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 12933متر نوبت اول  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 12933متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035061/مزایده-یکباب-خانه-به-شماره-79-فرعی-بخش-یک-اردبیل'>مزایده یکباب خانه به شماره 79 فرعی بخش یک اردبیل  / مزایده,مزایده یکباب خانه به شماره 79 فرعی بخش یک اردبیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035063/مزایده-فروش-کلیه-لوازم-و-قطعات-موجود-در-انبار'>مزایده فروش کلیه لوازم و قطعات موجود در انبار / آگهی مزایده، مزایده فروش کلیه لوازم و قطعات موجود در انبار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035065/مزایده-تعداد-شش-قطعه-زمین-و-آپارتمان-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده تعداد شش قطعه زمین و آپارتمان مسکونی نوبت دوم  / مزایده ,مزایده تعداد شش قطعه زمین و آپارتمان مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035069/مزایده-پلاک-ثبتی-118-35739-منقول-غیرمنقول'>مزایده پلاک ثبتی 118/35739 منقول غیرمنقول  / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی 118/35739 منقول غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035071/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-رانا'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری رانا  / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی سواری رانا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035072/مزایده-ملک-مشاعی-به-پلاک-ثبتی-4802-فرعی'>مزایده ملک مشاعی به پلاک ثبتی 4802 فرعی / مزایده ,مزایده ملک مشاعی به پلاک ثبتی 4802 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035074/مزایده-فروش-اموال-مازاد-و-مستعمل'>مزایده فروش اموال مازاد و مستعمل / مزایده عمومی، مزایده فروش اموال مازاد و مستعمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035077/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-157-5متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 157.5متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 157.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035078/مزایده-خودروی-سواری-پژو-206'>مزایده خودروی سواری پژو 206  / آگهی مزایده, مزایده خودروی سواری پژو 206 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035079/مزایده-زمین-زراعی-و-باغ-انگور-20500متر'>مزایده زمین زراعی و باغ انگور 20500متر / مزایده ,مزایده زمین زراعی و باغ انگور 20500متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035080/مزایده-فروش-خودروی-سواری-بنز-مرسدس'>مزایده فروش خودروی سواری بنز مرسدس / مزایده , مزایده فروش خودروی سواری بنز مرسدس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035081/مزایده-حق-الامتیاز-یک-خط-تلفن-همراه'>مزایده حق الامتیاز یک خط تلفن همراه  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده حق الامتیاز یک خط تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035082/مزایده-ساختمان-ویلایی-مساحت-نود-متر'>مزایده ساختمان ویلایی مساحت نود متر / مزایده ,مزایده ساختمان ویلایی مساحت نود متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035084/مزایده-یک-تابلوی-تبلیغات'>مزایده یک تابلوی تبلیغات  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک تابلوی تبلیغات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035085/مزایده-تعداد-390-جفت-ساق-دستی-زنانه---'>مزایده تعداد 390 جفت ساق دستی زنانه .... / مزایده ,مزایده تعداد 390 جفت ساق دستی زنانه ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035086/مزایده-فروش-یک-دستگاه-کامیون-کشنده-دنگ-فنگ-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک دستگاه کامیون کشنده دنگ فنگ- نوبت دوم  / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه کامیون کشنده دنگ فنگ- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035087/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-سطح-شهر'>مزایده فروش تعدادی از املاک سطح شهر  / مزایده ,مزایده فروش تعدادی از املاک سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035088/مزایده-برگزاری-فروش-و-اجاره-تعدادی-از-املاک-سازمان-96-11-4'>مزایده برگزاری فروش و اجاره تعدادی از املاک سازمان 96.11.4 / مزایده , مزایده برگزاری فروش و اجاره تعدادی از املاک سازمان 96.11.4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035089/مزایده-سنگ-زینتی'>مزایده سنگ زینتی / مزایده ,مزایده سنگ زینتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035090/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-صد-و-سی-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت صد و سی متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مساحت صد و سی متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035091/مزایده-یک-دستگاه-نیسان'>مزایده یک دستگاه نیسان / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه نیسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035092/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-90-62مترمربع'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 90.62مترمربع / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 90.62مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035093/مزایده-فروش-محل-کارخانه'> مزایده فروش محل کارخانه / آگهی مزایده ، مزایده فروش محل کارخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035094/مزایده-یک-دستگاه-پیکان-سواری'>مزایده یک دستگاه پیکان سواری / مزایده ,مزایده یک دستگاه پیکان سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035095/مزایده-فروش-یکدستگاه-سواری-پژو-آردی'>مزایده فروش یکدستگاه سواری پژو آردی / مزایده , مزایده فروش یکدستگاه سواری پژو آردی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035096/مزایده-فروش-یک-دستگاه-سپراتور'>مزایده فروش یک دستگاه سپراتور  / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه سپراتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035097/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-4-مساحت-245-11متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه 4 مساحت 245.11متر / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه 4 مساحت 245.11متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035099/مزایده-فروش-اقلام-مازاد-بر-نیاز--'>مزایده فروش اقلام مازاد بر نیاز... / مزایده, مزایده فروش اقلام مازاد بر نیاز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035100/مزایده-ملک-مساحت-اعیانی-55-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت اعیانی 55 متر نوبت اول / مزایده ,مزایده ملک مساحت اعیانی 55 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035101/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-آردی-1600-رنگ-نوک-مدادی-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو آردی 1600 رنگ نوک مدادی- نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو پژو آردی 1600 رنگ نوک مدادی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035105/مزایده-آپارتمان-مساحت-60-52مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده آپارتمان مساحت 60.52مترمربع نوبت دوم  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 60.52مترمربع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035106/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-کاربری-درمانی-و-بهداشتی-نوبت-دوم-تجدید'>مزایده فروش یک قطعه زمین کاربری درمانی و بهداشتی نوبت دوم تجدید / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین کاربری درمانی و بهداشتی نوبت دوم تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035107/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پژو--'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو ... / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035108/مزایده-سانتریفوژ-قند-آپارات-قند-دیگ-بخار--'>مزایده سانتریفوژ قند، آپارات قند، دیگ بخار،... / مزایده, مزایده سانتریفوژ قند، آپارات قند، دیگ بخار،...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035109/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-زمین-دویست-مترمربع'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت زمین دویست مترمربع  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت زمین دویست مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035110/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-دوگانه-دستی'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو دوگانه دستی  / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو پژو دوگانه دستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035111/مزایده-یک-قطعه-زمین-با-کاربری-تاسیسات'>مزایده یک قطعه زمین با کاربری تاسیسات / آگهی مزایده، مزایده یک قطعه زمین با کاربری تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035113/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-100-متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت عرصه 100 متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت عرصه 100 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035114/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-پژو-405'>مزایده یک دستگاه خودروی پژو 405  / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی پژو 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035115/تجدید-مزایده-واگذاری-محل-تابلوهای-استند-تبلیغاتی-سطح-شهر--(نوبت-دوم)'>تجدید مزایده واگذاری محل تابلوهای استند تبلیغاتی سطح شهر... (نوبت دوم) / مزایده, تجدید مزایده واگذاری محل تابلوهای استند تبلیغاتی سطح شهر... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035117/مزایده-آپارتمان-مساحت-44-24مترمربع'>مزایده آپارتمان مساحت 44.24مترمربع / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 44.24مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035118/مزایده-اداره-بیمارستان-امام-خمینی--'>مزایده اداره بیمارستان امام خمینی ... / مزایده اداره بیمارستان امام خمینی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035121/مزایده-لوازم-التحریر-نوبت-دوم'>مزایده لوازم التحریر- نوبت دوم  / مزایده لوازم التحریر- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035122/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مشاع-تجدید'>مزایده فروش یک قطعه زمین مشاع تجدید / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مشاع تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035123/مزایده-مقداری-سنگ-ساختمانی'>مزایده مقداری سنگ ساختمانی / مزایده,مزایده مقداری سنگ ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035124/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-27-91مترمربع'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 27.91مترمربع  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 27.91مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035125/مزایده-یک-دستگاه-کمپرسورباد--بخاری-کارگاهی'>مزایده یک دستگاه کمپرسورباد ، بخاری کارگاهی / مزایده,مزایده یک دستگاه کمپرسورباد ، بخاری کارگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035127/مزایده-سه-دانگ-پلاک-ثبتی-شماره-20325-فرعی'>مزایده سه دانگ پلاک ثبتی شماره 20325 فرعی / مزایده,مزایده سه دانگ پلاک ثبتی شماره 20325 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035130/مزایده-آپارتمان-مساحت-هفتاد-متر-و-هشتاد-و-نه-دسی-متر'>مزایده آپارتمان مساحت هفتاد متر و هشتاد و نه دسی متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت هفتاد متر و هشتاد و نه دسی متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035131/مزایده-فروش-یک-دستگاه-یخچال-ویترینی-ایستاده-و--'>مزایده فروش یک دستگاه یخچال ویترینی ایستاده و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش ک دستگاه یخچال ویترینی ایستاده و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035133/مزایده-فروش-تعدادی-قطعه-زمین-کاربری-مسکونی'>مزایده فروش تعدادی قطعه زمین کاربری مسکونی  / مزایده,مزایده فروش تعدادی قطعه زمین کاربری مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035135/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-78-03مترمربع'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 78.03مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 78.03مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035136/مزایده-یکدستگاه-سنتر-CNC-افقی--نوبت-دوم'>مزایده یکدستگاه سنتر CNC افقی - نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یکدستگاه سنتر CNC افقی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035139/مزایده-سرقفلی-پلاک-ثبتی-مغازه-بخش-ده-تهران'>مزایده سرقفلی پلاک ثبتی مغازه بخش ده تهران / مزایده,مزایده سرقفلی پلاک ثبتی مغازه بخش ده تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035140/مزایده-ملک-پلاک-ثبتی-29-فرعی-197متر'>مزایده ملک پلاک ثبتی 29 فرعی 197متر / مزایده,مزایده ملک پلاک ثبتی 29 فرعی 197متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035142/مزایده-ششدانگ-زمین-قطعه-سوم-تفکیکی'>مزایده ششدانگ زمین قطعه سوم تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین قطعه سوم تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035143/مزایده-دستگاه-بالابر-با-موتور-و--'>مزایده  دستگاه بالابر با موتور و ... / آگهی مزایده, مزایده  دستگاه بالابر با موتور و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035145/مزایده-فروش-دو-دستگاه-کولر-گازی'>مزایده فروش دو دستگاه کولر گازی / مزایده , مزایده فروش دو دستگاه کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035147/مزایده-آپارتمان-مساحت-شصت-و-شش-متر-و-شصت-و-سه-دسی-متر'>مزایده آپارتمان مساحت شصت و شش متر و شصت و سه دسی متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت شصت و شش متر و شصت و سه دسی متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035148/مزایده-فروش-ملک-جرثقیل-نوبت-دوم'>مزایده فروش ملک ،جرثقیل نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده فروش ملک ،جرثقیل نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035150/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-2105-6متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 2105.6متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 2105.6متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035151/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-پژو-پارس'>مزایده فروش یک دستگاه خودرو پژو پارس  / آگهی فراخوان مزایده، مزایده فروش یک دستگاه خودرو پژو پارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035152/مزایده-فروش-یکدستگاه-اکسترودر-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه اکسترودر- نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه اکسترودر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035153/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودروی-پژو-405-مدل-91'>مزایده فروش یک دستگاه خودروی پژو 405 مدل 91 / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه خودروی پژو 405 مدل 91</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035155/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-300-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 300 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 300 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035158/مزایده-سوله-و-دستگاه-و-ماشین-آلات-صنعتی'>مزایده سوله و دستگاه و ماشین آلات صنعتی  / اگهی مزایده , مزایده سوله و دستگاه و ماشین آلات صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035160/مزایده-واگذاری-تعدادی-از-املاک-مازاد-در-تهران-و-شهرستان-ها'>مزایده واگذاری تعدادی از املاک مازاد در تهران و شهرستان ها  / مزایده,مزایده واگذاری تعدادی از املاک مازاد در تهران و شهرستان ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035163/مزایده-فروش-یک-دستگاه-صنعتی-6-درب'>مزایده فروش یک دستگاه صنعتی 6 درب / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه صنعتی 6 درب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035164/مزایده-ششدانگ-اعیان-آپارتمان-بخش-نه-مشهد'>مزایده ششدانگ اعیان آپارتمان بخش نه مشهد / مزایده,مزایده ششدانگ اعیان آپارتمان بخش نه مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035165/مزایده-تعداد-140-عدد-انواع-ساعت-اسپرت--'>مزایده تعداد 140 عدد انواع ساعت اسپرت ... / مزایده,مزایده تعداد 140 عدد انواع ساعت اسپرت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035167/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مشتمل-بر-دو-باب-مغازه-434متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مشتمل بر دو باب مغازه 434متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مشتمل بر دو باب مغازه 434متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035169/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-285-71متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 285.71متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 285.71متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035171/مزایده-ششدانگ-زمین-نسقی-روستایی-فاقد-سند-مالکیت'>مزایده ششدانگ زمین نسقی روستایی فاقد سند مالکیت  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین نسقی روستایی فاقد سند مالکیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035172/مزایده-یک-دستگاه-سواری-هیوند-تیپ-آزرا'>مزایده یک دستگاه سواری هیوند تیپ آزرا  / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه سواری هیوند تیپ آزرا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035174/مزایده-فروش-میزان-1200-متر-مربع-سنگ-تراورتن'>مزایده فروش میزان 1200 متر مربع سنگ تراورتن / آگهی مزایده، مزایده فروش میزان 1200 متر مربع سنگ تراورتن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035175/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-عرصه-920-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 920 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 920 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035176/مزایده-فروش-اجاره-بها-و-ارزش-سرقفلی-سه-باب-مغازه-نوبت-اول-چاپ-دوم'>مزایده فروش اجاره بها و ارزش سرقفلی سه باب مغازه  نوبت اول چاپ دوم  / آگهی مزایده , مزایده فروش اجاره بها و ارزش سرقفلی سه باب مغازه  نوبت اول چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035177/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-405-نوک-مدادی'>مزایده یک دستگاه خودرو 405 نوک مدادی  / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو 405 نوک مدادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035178/مزایده-دو-باب-منزل-مسکونی-پلاک-ثبتی-شماره-861-فرعی-از-74-اصلی'>مزایده دو باب منزل مسکونی پلاک ثبتی شماره 861 فرعی از 74 اصلی  / مزایده,مزایده دو باب منزل مسکونی پلاک ثبتی شماره 861 فرعی از 74 اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035183/مزایده-سند-مالکیت-پلاک-88-فرعی-بخش-دو'>مزایده سند مالکیت پلاک 88 فرعی بخش دو / مزایده,مزایده سند مالکیت پلاک 88 فرعی بخش دو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035184/اصلاحیه-مزایده-حدود-300-تن-ضایعات-آهنی'>اصلاحیه مزایده حدود 300 تن ضایعات آهنی / اصلاحیه مزایده عمومی، مزایده حدود 300 تن ضایعات آهنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035185/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-118-56متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 118.56متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 118.56متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035186/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-پارس'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو پارس / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035187/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-22-گیلان'>مزایده پلاک ثبتی بخش 22 گیلان / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش 22 گیلان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035189/مزایده-اموال-مازاد-و-مستهلک'>مزایده  اموال مازاد  و مستهلک / آگهی مزایده، مزایده  اموال مازاد  و مستهلک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035191/مزایده-مقدار-تقریبی-55-تن-کاتالیست-مستعمل-راکتور--'>مزایده مقدار تقریبی 55 تن کاتالیست مستعمل راکتور ... / مزایده,مزایده مقدار تقریبی 55 تن کاتالیست مستعمل راکتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035194/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-113-2مترمربع'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 113.2مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 113.2مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035195/مزایده-فروشگاه-زندان-96-11-4'>مزایده فروشگاه زندان 96.11.4 / آگهی مزایده , مزایده فروشگاه زندان 96.11.4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035197/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سمند'>مزایده یک دستگاه خودرو سمند  / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه خودرو سمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035200/مزایده-اجاره-یک-واحد-مغازه-مجموعه-خدماتی-رفاهی--نوبت-دوم-چاپ-دوم'>مزایده اجاره یک واحد مغازه مجموعه خدماتی رفاهی... نوبت دوم چاپ دوم / مزایده , مزایده اجاره یک واحد مغازه مجموعه خدماتی رفاهی... نوبت دوم چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035202/مزایده-فروش-یک-دستگاه-لودر-ولوو-BM4400--'>مزایده فروش یک دستگاه لودر ولوو BM4400 ... / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه لودر ولوو BM4400 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035203/مزایده-فروش-تعداد-4-دستگاه-خنک-کننده'>مزایده فروش تعداد 4 دستگاه خنک کننده  / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش تعداد 4 دستگاه خنک کننده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035204/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-نود-متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت نود متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت نود متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035205/مزایده-یک-خط-موبایل--'>مزایده یک خط موبایل... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک خط موبایل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035206/مزایده-یک-ست-کامل-مبلمان'>مزایده یک ست کامل مبلمان / آگهی مزایده مال غیر منقول, مزایده یک ست کامل مبلمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035207/مزایده-1-73-سهم-از-240-سهم-از-ششدانگ-ملک'>مزایده 1.73 سهم از 240 سهم از ششدانگ ملک / مزایده,مزایده 1.73 سهم از 240 سهم از ششدانگ ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035208/مزایده-فروش-مقدار-1500-کیلو-برنج'>مزایده فروش مقدار 1500 کیلو برنج / مزایده ,مزایده فروش مقدار 1500 کیلو برنج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035209/مزایده-فروش-یک-دستگاه-کامیونت-نیسان-آبی'>مزایده فروش یک دستگاه کامیونت نیسان آبی / آگهی مزایده اموال منقول ، مزایده فروش یک دستگاه کامیونت نیسان آبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035210/مزایده-پلاک-ثبتی-693-از-502-فرعی'>مزایده پلاک ثبتی 693 از 502 فرعی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 693 از 502 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035214/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-458-فرعی-از-سه-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 458 فرعی از سه اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 458 فرعی از سه اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035216/مزایده-30-کارتن-12-عدد-شامپو-گلان--'>مزایده 30 کارتن 12 عدد شامپو گلان... / آگهی مزایده مال منقول، مزایده 30 کارتن 12 عدد شامپو گلان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035217/مزایده-فروش-درز-کن--دورکن-و--'>مزایده فروش درز کن - دورکن و ... / آگهی مزایده مال منقول, مزایده فروش درز کن - دورکن و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035218/مزایده-پلاک-ثبتی-117-فرعی-از-2815-اصلی-بخش-یک'>مزایده پلاک ثبتی 117 فرعی از 2815 اصلی بخش یک  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 117 فرعی از 2815 اصلی بخش یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035220/مزایده-فروش-حق-تقدمهای-استفاده-نشده-سهام'>مزایده فروش حق تقدمهای استفاده نشده سهام  / مزایده فروش حق تقدمهای استفاده نشده سهام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035221/مزایده-آپارتمان-مساحت-127-مترمربع'>مزایده آپارتمان مساحت 127 مترمربع / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 127 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035222/مزایده-فروش-پژو-206-نوبت-دوم'>مزایده فروش پژو 206 نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال , مزایده فروش پژو 206 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035223/مزایده-ویترین-چوبی-ویترین-فلزی--'>مزایده ویترین چوبی، ویترین فلزی... / مزایده، مزایده ویترین چوبی، ویترین فلزی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035224/مزایده-ملک-بخش-یک-اردبیل-قطعه-12-تفکیکی-نوبت-چهارم'>مزایده ملک بخش یک اردبیل قطعه 12 تفکیکی نوبت چهارم  / مزایده,مزایده ملک بخش یک اردبیل قطعه 12 تفکیکی نوبت چهارم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035225/مزایده-اجاره-قسمتی-از-فضای-بیرونی-پایانه-مسافربری-تجدید'>مزایده اجاره قسمتی از فضای بیرونی پایانه مسافربری- تجدید / آگهی تجدید مزایده, مزایده اجاره قسمتی از فضای بیرونی پایانه مسافربری- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035226/مزایده-اجاره-سالن-ورزشی'>مزایده اجاره سالن ورزشی  / مزایده,مزایده اجاره سالن ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035228/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-252-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 252 متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 252 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035229/مزایده-بهره-برداری-از-جایگاه-CNG--نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از جایگاه CNG - نوبت دوم  / آگهی مزایده، مزایده بهره برداری از جایگاه CNG - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035231/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودروی-سواری-دوو-ماتیز-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری دوو ماتیز نوبت دوم  / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری دوو ماتیز نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035232/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-وانت-نیسان'>مزایده یک دستگاه اتومبیل وانت نیسان  / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه اتومبیل وانت نیسان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035233/مزایده-1-25-دانگ-مشاع-از-منزل-مسکونی-شماره-409-فرعی'>مزایده 1.25 دانگ مشاع از منزل مسکونی شماره 409 فرعی / مزایده,مزایده 1.25 دانگ مشاع از منزل مسکونی شماره 409 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035234/مزایده-شیر-روشویی-شیر-حمام-و--'>مزایده شیر روشویی- شیر حمام و ... / مزایده,مزایده شیر روشویی- شیر حمام و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035236/مزایده-واگذاری-پارکینگ-عمومی'>مزایده  واگذاری پارکینگ عمومی / مزایده,مزایده  واگذاری پارکینگ عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035239/مزایده-3702-4-سهم-مشاع-از-155-689-سهم-مشاع-از-350-040-سهم-ملک'>مزایده 3702/4 سهم مشاع از 155/689 سهم مشاع از 350.040 سهم ملک  / مزایده,مزایده 3702/4 سهم مشاع از 155/689 سهم مشاع از 350.040 سهم ملک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035240/مزایده-فروش-سهام'>مزایده فروش سهام / آگهی مزایده مال غیرمنقول، مزایده فروش سهام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035241/مزایده-فروش-املاک-شامل-زمین-کاربری-مسکونی-کارگاهی-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک شامل زمین کاربری مسکونی کارگاهی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش املاک شامل زمین کاربری مسکونی کارگاهی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035242/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-میتسوبیشی'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری میتسوبیشی / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سواری میتسوبیشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035243/مزایده-1600-متر-از-پلاک-ثبتی-355-99-نوبت-اول'>مزایده 1600 متر از پلاک ثبتی 355/99 نوبت اول / مزایده,مزایده 1600 متر از پلاک ثبتی 355/99 نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035246/مزایده-ششدانگ-ساختمان-عرصه-نود-و-شش-متر'>مزایده ششدانگ ساختمان عرصه نود و شش متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان عرصه نود و شش متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035247/تجدید-مزایده-تعدادی-غرف--نوبت-دوم'>تجدید مزایده تعدادی غرف  - نوبت دوم / تجدید آگهی مزایده عمومی، تجدید مزایده تعدادی غرف - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035248/اگهی-مزایده-واگذاری-عوارض-ورودی-پارک-جنگلی'>اگهی مزایده واگذاری عوارض ورودی پارک جنگلی  / اگهی مزایده , اگهی مزایده واگذاری عوارض ورودی پارک جنگلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035250/مزایده-دستگاه-فریزر-و-دستگاه-بستنی-سه-قیفه'>مزایده دستگاه فریزر و دستگاه بستنی سه قیفه / مزایده, مزایده دستگاه فریزر و دستگاه بستنی سه قیفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035251/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-98-55متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 98.55متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 98.55متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035253/مزایده-واگذاری-یک-قطعه-زمین-180-هکتاری-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری یک قطعه زمین 180 هکتاری نوبت دوم  / مزایده, مزایده واگذاری یک قطعه زمین 180 هکتاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035254/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-یک-هزار-و-چهارصد-و-نود-و-شش-متر-و-پنجاه-دسیمتر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت یک هزار و چهارصد و نود و شش متر و پنجاه دسیمتر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت یک هزار و چهارصد و نود و شش متر و پنجاه دسیمتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035255/مزایده-دستگاه-تولید-دیوار-گچ-پیش-ساخته-و-دستگاه-تولید-گیپتون-نوبت-دوم'>مزایده دستگاه تولید دیوار گچ پیش ساخته و دستگاه تولید گیپتون- نوبت دوم  / مزایده عمومی, مزایده دستگاه تولید دیوار گچ پیش ساخته و دستگاه تولید گیپتون- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035257/مزایده-واگذاری-2-باب-مغازه--مرحله-چهارم'>مزایده واگذاری 2 باب مغازه - مرحله چهارم / آگهی مزایده , مزایده  واگذاری 2 باب مغازه - مرحله چهارم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035259/مزایده-مجموعه-وسایل-آزمایشگاهی--'>مزایده مجموعه وسایل آزمایشگاهی... / مزایده مجموعه وسایل آزمایشگاهی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035261/مزایده-روغن-خودرو-و-ضد-یخ'>مزایده روغن خودرو و ضد یخ / مزایده, مزایده روغن خودرو و ضد یخ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035262/آگهی-مزایده-فروش-کوره-و-آسیاب'>آگهی مزایده فروش کوره و آسیاب  / آگهی مزایده ,آگهی مزایده فروش کوره و آسیاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035264/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-ام-وی-ام'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری ام وی ام  / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سواری ام وی ام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035265/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پراید-تیپ-جی-ال-ایکس'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید تیپ جی ال ایکس  / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید تیپ جی ال ایکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035266/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-پراید-جی-تی-ایکس---'>مزایده یک دستگاه خودروی پراید جی تی ایکس .... / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی پراید جی تی ایکس ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035268/مزایده-گوساله-نر-و-تلیسه-غیرآبستن--'>مزایده گوساله نر و تلیسه غیرآبستن... / مزایده, مزایده گوساله نر و تلیسه غیرآبستن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035269/مزایده-اجاره-فضای-طبقه-فوقانی-سالن-جدید-ایستگاه-راه-آهن--'>مزایده اجاره فضای طبقه فوقانی سالن جدید ایستگاه راه آهن... / مزایده اجاره فضای طبقه فوقانی سالن جدید ایستگاه راه آهن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035270/مزایده-پلاک-599-فرعی-از-سیزده-اصلی-بخش-یک'>مزایده پلاک 599 فرعی از سیزده اصلی بخش یک  / مزایده,مزایده پلاک 599 فرعی از سیزده اصلی بخش یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035271/اصلاحیه-فراخوان-جهت-واگذاری-غرف-فروشگاه-های-آزاد--'>اصلاحیه فراخوان جهت واگذاری غرف فروشگاه های آزاد... / اصلاحیه آگهی فراخوان عمومی، اصلاحیه فراخوان جهت واگذاری غرف فروشگاه های آزاد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035272/مزایده-ملک-عمارت-قولنامه-ای-عرصه-68-مترمربع'>مزایده ملک عمارت قولنامه ای عرصه 68 مترمربع / مزایده,مزایده ملک عمارت قولنامه ای عرصه 68 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035274/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-و-باغی-ملکی-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین زراعی و باغی ملکی نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی و باغی ملکی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035276/مزایده-میزان-26-96-سهم-از-یکصد-سهم-سهام-پلاک-ثبتی'>مزایده میزان 26.96 سهم از یکصد سهم سهام پلاک ثبتی / مزایده,مزایده میزان 26.96 سهم از یکصد سهم سهام پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035277/مزایده-باغ-مرکبات-مساحت-650-مترمربع'>مزایده باغ مرکبات مساحت 650 مترمربع / مزایده,مزایده باغ مرکبات مساحت 650 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035279/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-244-75متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 244.75متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 244.75متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035281/مزایده-پلاک-574-فرعی-از-55-اصلی-نوبت-اول'>مزایده پلاک 574 فرعی از 55 اصلی نوبت اول  / مزایده,مزایده پلاک 574 فرعی از 55 اصلی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035284/مزایده-انواع-خودرو--'>مزایده انواع خودرو... / مزایده ,مزایده انواع خودرو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035285/مزایده-فروش-مقدار-تقریبی-4-تن-پسته--نوبت-دوم'>مزایده فروش مقدار تقریبی 4 تن پسته - نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش مقدار تقریبی 4 تن پسته - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035287/مزایده-کارخانه-لبنیاتی-شیر-پاستوریزه-مساحت-6919متر'>مزایده کارخانه لبنیاتی شیر پاستوریزه مساحت 6919متر / مزایده,مزایده کارخانه لبنیاتی شیر پاستوریزه مساحت 6919متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035289/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-1015-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 1015 متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 1015 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035291/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-پلاک-2-1109-بخش-یک-اراک-نوبت-دوم'>مزایده سه دانگ مشاع از پلاک 2/1109 بخش یک اراک نوبت دوم  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از پلاک 2/1109 بخش یک اراک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035292/مزایده-پلاک-ثبتی-43-اصلی-با-قدمت-سه-ساله'>مزایده پلاک ثبتی 43 اصلی با قدمت سه ساله / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 43 اصلی با قدمت سه ساله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035295/مزایده-جایگاه-CNG-شماره-یک-شهرداری'>مزایده جایگاه CNG شماره یک شهرداری / مزایده عمومی، مزایده جایگاه CNG شماره یک شهرداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035296/مزایده-ملک-مساحت-1325-75متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت 1325.75متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت 1325.75متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035297/مزایده-واگذاری-اجاره-باغ--'>مزایده واگذاری اجاره باغ ... / مناقصه, مزایده واگذاری اجاره باغ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035299/مزایده-ملک-مساحت-چهل-و-هشت-متر'>مزایده ملک مساحت چهل و هشت متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت چهل و هشت متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035774/استعلام-خدمات-اینترنت'>استعلام خدمات اینترنت  / استعلام, استعلام  خدمات اینترنت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035775/مناقصه-خرید-یکدستگاه-چیلر-LEW204D-تراکمی-60-تن-نوبت-دوم'>مناقصه خرید یکدستگاه چیلر LEW204D تراکمی 60 تن- نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه خرید یکدستگاه چیلر LEW204D تراکمی 60 تن- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035776/استعلام-تعداد-5000-عدد-بروشور-امنیت'>استعلام تعداد 5000 عدد بروشور امنیت / استعلام, استعلام تعداد 5000 عدد بروشور امنیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035777/استعلام-اجرای-سیستم-تقویت-زمین-ایستگاه'>استعلام اجرای سیستم تقویت زمین ایستگاه  / استعلام , استعلام اجرای سیستم تقویت زمین ایستگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035778/استعلام-لایسنس'>استعلام  لایسنس / استعلام , استعلام لایسنس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035779/استعلام-خرید-لوازم-جهت-ایستگاه-پمپاژ--'>استعلام خرید لوازم جهت ایستگاه پمپاژ... / استعلام, استعلام خرید لوازم جهت ایستگاه پمپاژ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035780/استعلام-کفش-کوهنوردی---'>استعلام کفش کوهنوردی  .... / استعلام , استعلام کفش کوهنوردی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035781/دعوتنامه-عملیات-اجرایی-قطعه-ب-راه-انزلی'>دعوتنامه عملیات اجرایی قطعه ب راه انزلی / دعوتنامه عملیات اجرایی قطعه ب راه انزلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035782/مناقصه-احداث-شبکه-جمع-اوری-و-خط-انتقال-فاضلاب'>مناقصه احداث شبکه جمع اوری و خط انتقال فاضلاب / آگهی ارزیابی کیفی, مناقصه احداث شبکه جمع اوری و خط انتقال فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035783/مناقصه-عملیات-اجرای-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب--'>مناقصه عملیات اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب.... / مناقصه, مناقصه عملیات اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035784/استعلام-تجهیزات-مورد-نیاز-کرتین-وال'>استعلام تجهیزات مورد نیاز کرتین وال / استعلام، استعلام تجهیزات مورد نیاز کرتین وال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035785/استعلام-مواد-غذایی-و-نوشیدنی'>استعلام مواد غذایی و نوشیدنی  / استعلام, استعلام مواد غذایی و نوشیدنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035786/مناقصه-عملیات-حفر-و-پمپاژ-سه-حلقه-چاه-آب-آشامیدنی--'>مناقصه عملیات حفر و پمپاژ سه حلقه چاه آب آشامیدنی ... / مناقصه عملیات حفر و پمپاژ سه حلقه چاه آب آشامیدنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035787/مناقصه-خرید-۱۰۰۰۰-متر-لوله-۹۰-میلیمتری-و-۱۶۰۰۸-متر-لوله-۱۲۵-میلیمتری'>مناقصه خرید ۱۰۰۰۰ متر لوله ۹۰ میلیمتری و ۱۶۰۰۸ متر لوله ۱۲۵ میلیمتری / مناقصه, مناقصه خرید ۱۰۰۰۰ متر لوله ۹۰ میلیمتری و ۱۶۰۰۸ متر لوله ۱۲۵ میلیمتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035788/استعلام-​موتورسیکلت-انژکتوری-150-شکاری'>استعلام ​موتورسیکلت انژکتوری 150 شکاری / استعلام، استعلام ​موتورسیکلت انژکتوری 150 شکاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035789/استعلام-مواد-افزودنی-به-آب'>استعلام مواد افزودنی به آب / استعلام , استعلام مواد افزودنی به آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035790/استعلام-احداث-کانال-آبرسانی--'>استعلام احداث کانال آبرسانی ... / استعلام,استعلام احداث کانال آبرسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035791/استعلام-خرید-مواد-بهداشتی'>استعلام خرید مواد بهداشتی  / استعلام ,استعلام خرید مواد بهداشتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035792/استعلام-تجهیزات-خانگی'>استعلام تجهیزات خانگی  / استعلام , استعلام تجهیزات خانگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035793/دعوتنامه-انجام-خدمات-مهندسی-مشاوره'>دعوتنامه انجام خدمات مهندسی مشاوره / دعوتنامه انجام خدمات مهندسی مشاوره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035794/استعلام-اجرای-کمپین-ژنتیک'>استعلام اجرای کمپین ژنتیک  / استعلام ,استعلام اجرای کمپین ژنتیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035795/مناقصه-تهیه-و-نصب-نیوجرسی-مفصلی'>مناقصه تهیه و نصب نیوجرسی مفصلی / آگهی مناقصه, مناقصه تهیه و نصب نیوجرسی مفصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035796/استعلام-برگزاری-دوره-های-آموزشی-حوزه--'>استعلام برگزاری دوره های آموزشی حوزه ... / استعلام, استعلام برگزاری دوره های آموزشی حوزه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035797/استعلام-خرید-اقلام-مصرفی-کارت--'>استعلام خرید اقلام مصرفی کارت ...  / استعلام،استعلام خرید اقلام مصرفی کارت ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035798/دعوتنامه-عملیات-اجرایی-قطعه-الف-راه-انزلی-رضوانشهر'>دعوتنامه عملیات اجرایی قطعه الف راه انزلی رضوانشهر / دعوتنامه عملیات اجرایی قطعه الف راه انزلی رضوانشهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035799/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن / استعلام , استعلام لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035800/استعلام-مجتمع-آبرسانی'>استعلام مجتمع آبرسانی  / استعلام ,استعلام مجتمع آبرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035801/استعلام-دستگاه-NDB-JD500'>استعلام دستگاه NDB JD500  / استعلام, استعلام دستگاه NDB JD500 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035802/مناقصه-تست-و-بازدیدکنتورهای-مشترکین-سه-فاز-و-تکفاز-غیر-دیماندی-و-پیگیری-های-مربوطه'>مناقصه تست و بازدیدکنتورهای مشترکین سه فاز و تکفاز غیر دیماندی و پیگیری های مربوطه   / مناقصه, مناقصه تست و بازدیدکنتورهای مشترکین سه فاز و تکفاز غیر دیماندی و پیگیری های مربوطه  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035803/استعلام-آورهال-تپ-چنجر-ترانس-230-کیلو--'>استعلام آورهال تپ چنجر ترانس 230 کیلو...  / استعلام ,استعلام آورهال تپ چنجر ترانس 230 کیلو... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035804/استعلام-خرید-لوازم-سرد-کننده'>استعلام خرید لوازم سرد کننده / استعلام, استعلام خرید لوازم سرد کننده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035805/استعلام-خدمات'>استعلام خدمات / استعلام ,استعلام خدمات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035806/استعلام-data-projector-epson-x32'>استعلام data projector epson x32  / استعلام, استعلام data projector epson x32 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035807/اسعلام-سمعک-پشت-گوشی'>اسعلام سمعک پشت گوشی  / استعلام ,اسعلام سمعک پشت گوشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035808/مناقصه-اصلاح-شبکه-آب-بخشی-از-منطقه-کهباد'>مناقصه اصلاح شبکه آب بخشی از منطقه کهباد  / مناقصه اصلاح شبکه آب بخشی از منطقه کهباد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035809/استعلام-​حوله-خشک-کن'>استعلام ​حوله خشک کن / استعلام، استعلام ​حوله خشک کن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035810/استعلام-دوخت-البسه'>استعلام دوخت البسه  / استعلام ,استعلام دوخت البسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035811/استعلام-قیمت-با-موضوع-نصب'>استعلام قیمت با موضوع نصب  / استعلام ,استعلام قیمت با موضوع نصب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035812/مناقصه-عملیات-اجرایی-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-و--'>مناقصه عملیات اجرایی شبکه جمع آوری فاضلاب و ... / مناقصه ,مناقصه عملیات اجرایی شبکه جمع آوری فاضلاب و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035813/مناقصه-خرید-و-نصب-دودستگاه-چیلر-جذبی-و-دو-دستگاه-برج-خنک-کننده'>مناقصه خرید و نصب دودستگاه چیلر جذبی و دو دستگاه برج خنک کننده     / مناقصه, مناقصه خرید و نصب دودستگاه چیلر جذبی و دو دستگاه برج خنک کننده    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035814/استعلام-سبد-کالا-خوراکی'>استعلام سبد کالا خوراکی  / استعلام ,استعلام سبد کالا خوراکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035815/مناقصه-تکمیل-آشیانه-ماشین-آلات'>مناقصه تکمیل آشیانه ماشین آلات / آگهی مناقصه, مناقصه تکمیل آشیانه ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035816/استعلام-تهیه-مصالح-و-اجرای-پارکینگ'>استعلام تهیه مصالح و اجرای پارکینگ  / استعلام ,استعلام تهیه مصالح و اجرای پارکینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035817/استعلام-​تخریب-و-برچیدند-کفپوش-قدیمی'>استعلام ​تخریب و برچیدند کفپوش قدیمی  / استعلام, استعلام ​تخریب و برچیدند کفپوش قدیمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035819/استعلام-باسکول-محورکش-ثابت'>استعلام باسکول محورکش ثابت / استعلام, استعلام باسکول محورکش ثابت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035820/استعلام-گلوب-ولو-4-اینچ--'>استعلام گلوب ولو 4 اینچ ... / استعلام,استعلام گلوب ولو 4 اینچ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035821/استعلام-کابل-برق'>استعلام کابل برق / استعلام, استعلام کابل برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035822/استعلام-ایمن-سازی-حاشیه-و-میانه-آزاد-راه'>استعلام ایمن سازی حاشیه و میانه آزاد راه  / استعلام ,استعلام ایمن سازی حاشیه و میانه آزاد راه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035823/مناقصه-تهیه-٬پخت-و-توزیع-غذای-بیمارستان'>مناقصه تهیه ٬پخت و توزیع غذای بیمارستان  / مناقصه تهیه ٬پخت و توزیع غذای بیمارستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035824/استعلام-بخاری-گازوئیلی'>استعلام بخاری گازوئیلی  / استعلام ,استعلام بخاری گازوئیلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035825/استعلام-گوشت-منجمد-سردست'>استعلام گوشت منجمد سردست / استعلام ,استعلام گوشت منجمد سردست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035826/استعلام-بطری-فیلتردار--'>استعلام بطری فیلتردار... / استعلام, استعلام بطری فیلتردار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035827/مناقصه-تعمیرات-پل-فلزی-تمنک'>مناقصه تعمیرات پل فلزی تمنک     / آگهی مناقصه, مناقصه تعمیرات پل فلزی تمنک    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035828/مناقصه-تغییر-هواساز-یک-دستگاه-کمپرسور-تک-اسکور-به-دو-اسکرو'>مناقصه تغییر هواساز یک دستگاه کمپرسور تک اسکور به دو اسکرو  / مناقصه , مناقصه تغییر هواساز یک دستگاه کمپرسور تک اسکور به دو اسکرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035829/استعلام-اجرای-لوله-گذاری-و-مخزن'>استعلام اجرای لوله گذاری و مخزن / استعلام ,استعلام اجرای لوله گذاری و مخزن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035830/استعلام-آسفالت-گرم'>استعلام آسفالت گرم  / استعلام ,استعلام آسفالت گرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035832/استعلام-الکتروموتور-با-فن--'>استعلام الکتروموتور با فن... / استعلام, استعلام الکتروموتور با فن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035833/مناقصه-تعمیرات-پل-فلزی-دروهان'>مناقصه  تعمیرات پل فلزی دروهان     / آگهی مناقصه, مناقصه  تعمیرات پل فلزی دروهان    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035834/استعلام-پاکسازی-درختان-زالزالک'>استعلام پاکسازی درختان زالزالک / استعلام,استعلام پاکسازی درختان زالزالک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035835/استعلام-گاز-صفحه-ای-اخوان'>استعلام گاز صفحه ای اخوان / استعلام, استعلام گاز صفحه ای اخوان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035836/مناقصه-تجهیز-اراضی-سد-بافت'>مناقصه تجهیز اراضی سد بافت     / مناقصه تجهیز اراضی سد بافت    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035837/استعلام-پلاک-کوبی-و-ثبت-اطلاعات--'>استعلام پلاک کوبی و ثبت اطلاعات ... / استعلام , استعلام پلاک کوبی و ثبت اطلاعات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035838/مناقصه-تعمیرات-پل-۲۰متری-منگیره'>مناقصه تعمیرات پل ۲۰متری منگیره     / آگهی مناقصه, مناقصه تعمیرات پل ۲۰متری منگیره    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035839/استعلام-سرور-DL580-G9-طبق-الزامات-و--'>استعلام سرور DL580 G9 طبق الزامات و... / استعلام, استعلام سرور DL580 G9 طبق الزامات و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035840/استعلام-تجهیزات-شبکه'>استعلام تجهیزات شبکه  / استعلام ,استعلام تجهیزات شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035841/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-تعمیرات-پل-فلزی-دروهان'>مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیرات پل فلزی دروهان / مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیرات پل فلزی دروهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035842/استعلام-عملیات-نوسازی-و-بهسازی-ساختمان--'>استعلام عملیات نوسازی و بهسازی ساختمان... / استعلام, استعلام عملیات نوسازی و بهسازی ساختمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035843/استعلام-شارژ-کپسولهای-آتش-نشانی'>استعلام شارژ کپسولهای آتش نشانی  / استعلام , استعلام شارژ کپسولهای آتش نشانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035844/فراخوان-ارزیابی-کیفی-خرید-یراق--برجبندی-و-سیمکشی'>فراخوان ارزیابی کیفی خرید یراق ، برجبندی و سیمکشی  / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی خرید یراق ، برجبندی و سیمکشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035845/مناقصه-احداث-شبکه-جمع-آوری-و-خط-انتقال-فاضلاب--'>مناقصه احداث شبکه جمع آوری و خط انتقال فاضلاب.... / مناقصه, مناقصه احداث شبکه جمع آوری و خط انتقال فاضلاب....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035846/استعلام-تعمیرات-حوضچه-آرامش-شیرخانه'>استعلام تعمیرات حوضچه آرامش شیرخانه / استعلام, استعلام تعمیرات حوضچه آرامش شیرخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035847/استعلام-احیا-مرمت-و-لایروبی-قنوات'>استعلام احیا، مرمت و لایروبی قنوات  / استعلام, استعلام احیا، مرمت و لایروبی قنوات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035848/استعلام-خرید-یک-دستگاه-فلاسک-اسفالت--'>استعلام خرید یک دستگاه فلاسک اسفالت... / استعلام , استعلام خرید یک دستگاه فلاسک اسفالت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035849/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-تکمیل-راه-روستایی-مارو'>مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل راه روستایی مارو / مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل راه روستایی مارو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035850/استعلام-​تجهیزات-ساختمانی'>استعلام ​تجهیزات ساختمانی / استعلام, استعلام ​تجهیزات ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035851/استعلام-تجهیزات-سیستم-های-هیدرولیکی--'>استعلام تجهیزات سیستم های هیدرولیکی ... / استعلام,استعلام تجهیزات سیستم های هیدرولیکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035853/استعلام-نظارت-بر-عملیات-اجرائی-استخر'>استعلام نظارت بر عملیات اجرائی استخر  / استعلام , استعلام نظارت بر عملیات اجرائی استخر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035854/استعلام-میکروسوئیچ-OMRON'>استعلام میکروسوئیچ OMRON / استعلام, استعلام میکروسوئیچ OMRON</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035855/استعلام-دستگاه-چهار-ایستگاهی-مولتی'>استعلام دستگاه چهار ایستگاهی مولتی  / استعلام ,استعلام دستگاه چهار ایستگاهی مولتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035856/مناقصه-زنگ-زدایی-و-رنگ-آمیزی-برجهای-خطوط'>مناقصه زنگ زدایی و رنگ آمیزی برجهای خطوط  / مناقصه ,مناقصه زنگ زدایی و رنگ آمیزی برجهای خطوط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035857/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-تهیه-و-اجرای-آسفالت'>مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و اجرای آسفالت / مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و اجرای آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035858/تجدید-مناقصه-خدمات-آموزشی-و-برگزاری-کارگاه-های-آموزشی'>تجدید مناقصه خدمات آموزشی و برگزاری کارگاه های آموزشی  / تجدید مناقصه، تجدید مناقصه خدمات آموزشی و برگزاری کارگاه های آموزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035859/مناقصه-خرید-و-نصب-فیلرهای-پرکننده-لبه-سکوی-ایستگاهها'>مناقصه خرید و نصب فیلرهای پرکننده لبه سکوی ایستگاهها    / مناقصه خرید و نصب فیلرهای پرکننده لبه سکوی ایستگاهها   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035860/مناقصه-خرید-انواع-تابلو-فشار-ضعیف--نوبت-دوم'>مناقصه خرید انواع تابلو فشار ضعیف...نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه خرید انواع تابلو فشار ضعیف...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035861/استعلام-آبرسانی-به-مجتمع-گردشگری'>استعلام آبرسانی به مجتمع گردشگری / استعلام, استعلام آبرسانی به مجتمع گردشگری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035862/استعلام-رنگ-آمیزی-جداول-بلوارها-و-میادین-سطح-شهر'>استعلام رنگ آمیزی جداول بلوارها و میادین سطح شهر / استعلام  ،استعلام رنگ آمیزی جداول بلوارها و میادین سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035864/مناقصه-عمومی-عملیات-آسفالت-روستاها'>مناقصه عمومی عملیات آسفالت روستاها / مناقصه ,مناقصه عمومی عملیات آسفالت روستاها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035865/مناقصه-خرید-انواع-زیپ-و-سرزیپ-و-چسب-ولکارو-نمدی-و-سوزنی'>مناقصه  خرید انواع زیپ و سرزیپ و چسب ولکارو نمدی و سوزنی / مناقصه، مناقصه  خرید انواع زیپ و سرزیپ و چسب ولکارو نمدی و سوزنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035866/استعلام-عملیات-اجرایی-احداث-سه-باب-آب--'>استعلام عملیات اجرایی احداث سه باب آب... / استعلام, استعلام عملیات اجرایی احداث سه باب آب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035867/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-طبخ-و-توزیع-غذا'>مناقصه عمومی یک مرحله ای طبخ و توزیع غذا / مناقصه ,مناقصه عمومی یک مرحله ای طبخ و توزیع غذا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035868/مناقصه-خرید-قطعات-تعمیرات-اساسی--'>مناقصه خرید قطعات تعمیرات اساسی... / مناقصه, مناقصه خرید قطعات تعمیرات اساسی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035869/مناقصه-تعمیرات-اساسی-قرنیز-و-ارتقای-ایمنی-نرده-پلها'>مناقصه تعمیرات اساسی قرنیز و ارتقای ایمنی نرده پلها  / مناقصه عمومی تعمیرات اساسی قرنیز و ارتقای ایمنی نرده پلها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035870/مناقصه-اجرای-عملیات-نصب-سیستم-صاعقه-گیر-و--'>مناقصه اجرای عملیات نصب سیستم صاعقه گیر و ... / مناقصه اجرای عملیات نصب سیستم صاعقه گیر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035871/استعلام-لجن-کش-4-اینچ'>استعلام لجن کش 4 اینچ / استعلام لجن کش 4 اینچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035872/استعلام-رولبرینگ-کروی--'>استعلام رولبرینگ کروی ... / استعلام ,استعلام رولبرینگ کروی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035873/مناقصه-تعمیرات-اساسی-پل-فلزی-تمنک'>مناقصه تعمیرات اساسی پل فلزی تمنک  / مناقصه ، مناقصه تعمیرات اساسی پل فلزی تمنک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035874/مناقصه-عمومی-عملیات-آسفالت-روستاها'>مناقصه عمومی عملیات آسفالت روستاها / مناقصه ,مناقصه عمومی عملیات آسفالت روستاها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035875/مناقصه-پشتیبانی-عمومی-خدمات-اجتماعی-و-رفاهی---'>مناقصه پشتیبانی عمومی -خدمات اجتماعی و رفاهی- ... / مناقصه ,مناقصه پشتیبانی عمومی -خدمات اجتماعی و رفاهی- ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035876/استعلام-PNEUMATIC-POSITIONER'>استعلام PNEUMATIC POSITIONER / استعلام , استعلام PNEUMATIC POSITIONER</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035877/مناقصه-تجهیزات-ANTENNA-LINE'>مناقصه تجهیزات ANTENNA LINE  / مناقصه , مناقصه تجهیزات ANTENNA LINE </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035878/مناقصه-تعمیرات-پل-20-متری-منگیره'>مناقصه تعمیرات پل 20 متری منگیره / مناقصه عمومی  تعمیرات پل 20 متری منگیره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035879/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-اجرای-عملیات-خدمات-مشرکین'>مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات خدمات مشرکین / مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات خدمات مشرکین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035880/تجدید-فراخوان-انجام-عملیات-فروش-11500-فقره-انشعابات-فاضلاب'>تجدید فراخوان  انجام عملیات فروش 11500 فقره انشعابات فاضلاب / تجدید فراخوان عمومی،فراخوان انجام عملیات فروش 11500 فقره انشعابات فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035881/فراخوان-طرح-اصلاح-و-توسعه-شبکه-توزیع-آب'>فراخوان طرح اصلاح و توسعه شبکه توزیع آب  / فراخوان , فراخوان طرح اصلاح و توسعه شبکه توزیع آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035882/استعلام-نقاشی-طبقه'>استعلام نقاشی طبقه  / استعلام , استعلام نقاشی طبقه  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035883/مناقصه-تهیه-و-اجرای-آسفالت-گرم-راههای-روستایی--'>مناقصه تهیه و اجرای آسفالت گرم راههای روستایی... / مناقصه عمومی, مناقصه تهیه و اجرای آسفالت گرم راههای روستایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035884/مناقصه-بهسازی-انبار-شن-و-نمک-دنا-پاتاوه'>مناقصه بهسازی انبار شن و نمک دنا پاتاوه  / مناقصه عمومی بهسازی انبار شن و نمک دنا پاتاوه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035885/استعلام-کانکتور-40-پین-ماژول-زیمنس--'>استعلام کانکتور 40 پین ماژول زیمنس... / استعلام , استعلام کانکتور 40 پین ماژول زیمنس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035886/استعلام-تخم-مرغ'>استعلام تخم مرغ  / استعلام, استعلام تخم مرغ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035887/استعلام-طراحی--نصب-و-اجرای-سیستم-اعلام-حریق'>استعلام طراحی ، نصب و اجرای سیستم اعلام حریق / استعلام , استعلام طراحی ، نصب و اجرای سیستم اعلام حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035888/استعلام-تعمیر-و-نگهداری'>استعلام تعمیر و نگهداری / استعلام , استعلام تعمیر و نگهداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035889/استعلام-سبد-کالا-خوراکی--'>استعلام سبد کالا، خوراکی... / استعلام, استعلام سبد کالا، خوراکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035890/مناقصه-اجرای-فاز-2--'>مناقصه اجرای فاز 2 ... / مناقصه,مناقصه اجرای فاز 2 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035891/استعلام-امنیت-و-شبکه'>استعلام امنیت و شبکه  / استعلام ,استعلام تعمیر و نگهداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035892/استعلام-ملبوس-زمستانه'>استعلام ملبوس زمستانه / استعلام, استعلام ملبوس زمستانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035893/استعلام-عملیات-اجرایی-حفاری'>استعلام عملیات اجرایی حفاری  / استعلام ,استعلام عملیات اجرایی حفاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035894/استعلام-خرید-225-بسته-ست-اصلاح-سر-مردان'>استعلام خرید 225  بسته ست اصلاح سر مردان  / استعلام, استعلام خرید 225  بسته ست اصلاح سر مردان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035895/استعلام-کفش-ایمنی-تمام-چرم'>استعلام کفش ایمنی تمام چرم  / استعلام , استعلام کفش ایمنی تمام چرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035896/استعلام-تهیه-عکس-و-فیلم-مستند-قنوات'>استعلام تهیه عکس و فیلم مستند قنوات  / استعلام , استعلام تهیه عکس و فیلم مستند قنوات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035897/استعلام-چاپ-و-نصب-بیلبوردهای-تبلیغاتی'>استعلام چاپ و نصب بیلبوردهای تبلیغاتی / استعلام,استعلام چاپ و نصب بیلبوردهای تبلیغاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035898/استعلام-خدمات-پشتیبانی-سیستم-برید--'>استعلام خدمات پشتیبانی سیستم برید... / استعلام, استعلام خدمات پشتیبانی سیستم برید...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035899/استعلام-سرویس-کولر-پنجره-ای'>استعلام سرویس کولر پنجره ای  / استعلام ,استعلام سرویس کولر پنجره ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035900/استعلام-ایمپلر-سام-پمپ--'>استعلام ایمپلر سام پمپ... / استعلام , استعلام ایمپلر سام پمپ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035901/استعلام-گل-یونجه'>استعلام گل یونجه / استعلام, استعلام گل یونجه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035902/استعلام-تامین-خودرو-UM'>استعلام تامین خودرو UM / استعلام , استعلام تامین خودرو UM</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035903/استعلام-لوازم-خانگی'>استعلام لوازم خانگی / استعلام, استعلام لوازم خانگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035904/استعلام-جوهر-زرد--'>استعلام جوهر زرد ... / استعلام,استعلام جوهر زرد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035905/استعلام-آبرسانی--مدیریت'>استعلام آبرسانی ، مدیریت  / استعلام ,استعلام آبرسانی ، مدیریت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035906/استعلام-خرید-دوربین'>استعلام خرید دوربین  / استعلام, استعلام خرید دوربین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035907/استعلامSMART-POSITIONER'>استعلامSMART POSITIONER / استعلام ,استعلامSMART POSITIONER</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035908/استعلام-تجهیزات-خانگی'>استعلام تجهیزات خانگی  / استعلام ,استعلام آبرسانی ، مدیریت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035909/استعلام-کود-کمپوست-مقدار-5-تن-هوموس--'>استعلام کود کمپوست مقدار 5 تن هوموس ... / استعلام, استعلام کود کمپوست مقدار 5 تن هوموس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035910/استعلام-تجهیزات-فعال-شبکه'>استعلام تجهیزات فعال شبکه  / استعلام ,استعلام تجهیزات فعال شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035911/استعلام-روان-نویس-آبی-UNIBALL-EYE--'>استعلام روان نویس آبی UNIBALL EYE ... / استعلام,استعلام روان نویس آبی UNIBALL EYE ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035912/استعلام-تامین-پهنای-باند-اختصاصی-اینترنت--'>استعلام تامین پهنای باند اختصاصی اینترنت... / استعلام, استعلام تامین پهنای باند اختصاصی اینترنت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035913/استعلام-خرید-500-عدد-زغال-ژنراتور-و--'>استعلام خرید 500 عدد زغال ژنراتور و... / استعلام, استعلام خرید 500 عدد زغال ژنراتور و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035914/استعلام-​پاکت-مخصوص-هدیه-کارت'>استعلام ​پاکت مخصوص هدیه کارت / استعلام, استعلام ​پاکت مخصوص هدیه کارت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035915/استعلام-200-عدد-پاور-بانک'>استعلام 200 عدد پاور بانک  / استعلام,استعلام 200 عدد پاور بانک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035916/استعلام-واگذاری-امور-تکثیر'>استعلام واگذاری امور تکثیر  / استعلام ,استعلام واگذاری امور تکثیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035917/استعلام-کمربند-حفاظتی'>استعلام کمربند حفاظتی / استعلام, استعلام کمربند حفاظتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035918/استعلام-یک-دستگاه-کیس--'>استعلام یک دستگاه کیس ... / استعلام,استعلام یک دستگاه کیس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035919/استعلام-تابلو-کنترلر-سیستم-مانیتورینگ'>استعلام تابلو کنترلر سیستم مانیتورینگ / استعلام, استعلام تابلو کنترلر سیستم مانیتورینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035920/استعلام-​فرش-9-متری-ماشینی'>استعلام ​فرش 9 متری ماشینی / استعلام ,استعلام ​فرش 9 متری ماشینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035921/استعلام-فن-کویل-زمینی'>استعلام فن کویل زمینی  / استعلام ,استعلام فن کویل زمینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035922/استعلام-تکمیل-ساختمان-سرایداری'>استعلام تکمیل ساختمان سرایداری  / استعلام, استعلام تکمیل ساختمان سرایداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035923/فراخوان-آسفالت-در-تعدادی-از-روستاها'>فراخوان آسفالت در تعدادی از روستاها / فراخوان , فراخوان آسفالت در تعدادی از روستاها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035924/استعلام-برش-آسفالت--خاکبرداری'>استعلام برش آسفالت ، خاکبرداری / استعلام, استعلام برش آسفالت ، خاکبرداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035925/استعلام-خرید-تارگت-طلا'>استعلام خرید تارگت طلا / استعلام , استعلام خرید تارگت طلا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035926/استعلام-مرمت-و-لایروبی-قنات'>استعلام مرمت و لایروبی قنات  / استعلام ,استعلام مرمت و لایروبی قنات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035927/استعلام-دستکش-مکانیکی-هفت-و-سه-چهارم--'>استعلام دستکش مکانیکی هفت و سه چهارم ... / استعلام,استعلام دستکش مکانیکی هفت و سه چهارم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035928/استعلام-​کنفرانس-کم-مدل-LOGITECH-BCC-950'>استعلام ​کنفرانس کم مدل LOGITECH BCC 950 / استعلام, استعلام ​کنفرانس کم مدل LOGITECH BCC 950</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035929/استعلام-تجهیزات-روشنایی-شامل-برج-نوری---'>استعلام تجهیزات روشنایی شامل برج نوری ....  / استعلام, استعلام تجهیزات روشنایی شامل برج نوری .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035930/استعلام-بهسازی-اتاقک-کلرزنی'>استعلام بهسازی اتاقک کلرزنی  / استعلام, استعلام بهسازی اتاقک کلرزنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035931/استعلام-تجهیزات-کنترل-تردد'>استعلام تجهیزات کنترل تردد / استعلام, استعلام تجهیزات کنترل تردد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035932/استعلام-1000-متر-موکت'>استعلام 1000 متر موکت / استعلام, استعلام 1000 متر موکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035933/استعلام-کمپرسور-دریایی'>استعلام کمپرسور دریایی / استعلام, استعلام کمپرسور دریایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035934/فراخوان-پروژه-احداث-منبع-بتنی-آب-ایستگاه-پمپاژ-و--'>فراخوان پروژه احداث منبع بتنی آب، ایستگاه پمپاژ و ... / آگهی فراخوان پیمانکاران، فراخوان پروژه احداث منبع بتنی آب، ایستگاه پمپاژ و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035935/استعلام-تهیه-و-اجرای-ایزوگام--'>استعلام تهیه و اجرای ایزوگام ... / استعلام,استعلام تهیه و اجرای ایزوگام ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035936/استعلام-لاستیک-پیکاپ-و-کاپرا'>استعلام لاستیک پیکاپ و کاپرا / استعلام ,استعلام لاستیک پیکاپ و کاپرا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035937/استعلام-​​خرید-اقلام-شبکه'>استعلام ​​خرید اقلام شبکه  / استعلام, استعلام ​خرید اقلام شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035938/استعلام-نقاشی-ساختمان--رنگ-پلاستیک'>استعلام نقاشی ساختمان - رنگ پلاستیک / استعلام , استعلام نقاشی ساختمان - رنگ پلاستیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035939/استعلام-تونر-چاپگر--'>استعلام تونر چاپگر ... / استعلام, استعلام تونر چاپگر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035940/استعلام-کابل-شبکه'>استعلام کابل شبکه / استعلام, استعلام کابل شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035941/استعلام-آبسردکن-ایسکول'>استعلام آبسردکن ایسکول  / استعلام ,استعلام آبسردکن ایسکول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035942/مناقصه-اجرای-عملیات-آسفالت--'>مناقصه اجرای عملیات آسفالت ... / مناقصه اجرای عملیات آسفالت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035943/استعلام-حبوبات-لوبیا-لیمو-عمانی---'>استعلام حبوبات، لوبیا، لیمو عمانی، ... / استعلام,استعلام حبوبات، لوبیا، لیمو عمانی، ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035944/استعلام-ایجاد-کتابخانه-تخصصی'>استعلام ایجاد کتابخانه تخصصی  / استعلام, استعلام ایجاد کتابخانه تخصصی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035945/استعلام-برچسب-یا-نوار-ولکرو-با-عرض-و--'>استعلام برچسب یا نوار ولکرو با عرض و... / استعلام , استعلام برچسب یا نوار ولکرو با عرض و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035946/استعلام-میکروسکوپ-سه-چشمی-اینورت-OT--'>استعلام میکروسکوپ سه چشمی اینورت OT...  / استعلام, میکروسکوپ سه چشمی اینورت OT... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035947/استعلام-خرید-یک-دستگاه-پرینتر-اپسون'>استعلام خرید یک دستگاه پرینتر اپسون / استعلام, استعلام خرید یک دستگاه پرینتر اپسون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035948/استعلام-رادیاتور-آلومینیومی'>استعلام رادیاتور آلومینیومی  / استعلام ,استعلام رادیاتور آلومینیومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035949/استعلام-پکیج-بوتان'>استعلام پکیج بوتان  / استعلام ,استعلام پکیج بوتان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035950/استعلام-پرده-کرکره-عمودی-ده-سانتی'>استعلام پرده کرکره عمودی ده سانتی  / استعلام ,استعلام پرده کرکره عمودی ده سانتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035952/استعلام-جوهر-نمک-گالن-20-لیتری'>استعلام جوهر نمک گالن 20 لیتری / استعلام، استعلام جوهر نمک گالن 20 لیتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035953/استعلام-کارت-صورت-پرداز-پیام-گو'>استعلام کارت صورت پرداز پیام گو / استعلام, استعلام کارت صورت پرداز پیام گو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035955/استعلام-اجرای-عملیات-بهسازی-سر-دهانه'>استعلام اجرای عملیات بهسازی سر دهانه  / استعلام ,استعلام اجرای عملیات بهسازی سر دهانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035956/استعلام-مرمت-و-لایروبی-قنات'>استعلام مرمت و لایروبی قنات  / استعلام ,استعلام مرمت و لایروبی قنات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035957/استعلام-خرید-گراب-لایروب'>استعلام خرید گراب لایروب  / استعلام,استعلام خرید گراب لایروب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035958/استعلام-دوخت-57-دست-کت-و-شلوار--'>استعلام دوخت 57 دست کت و شلوار....  / استعلام,استعلام دوخت 57 دست کت و شلوار.... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035959/استعلام-اجرای-بهسازی-محیط-و-اصلاح-معابر'>استعلام اجرای بهسازی محیط و اصلاح معابر / استعلام, استعلام اجرای بهسازی محیط و اصلاح معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035960/استعلام-کمربند-حفاظتی-هوشت-مازه-سوخته'>استعلام  کمربند حفاظتی هوشت مازه سوخته / استعلام,استعلام  کمربند حفاظتی هوشت مازه سوخته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035961/استعلام-تجهیزات-و-وسایل'>استعلام تجهیزات و وسایل / استعلام، استعلام تجهیزات و وسایل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035962/استعلام-فایر-وال-ماژولهای-مربوطه'>استعلام فایر وال ماژولهای مربوطه  / استعلام, استعلام فایر وال ماژولهای مربوطه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035963/استعلام-طرح-افزایش--'>استعلام طرح افزایش ... / استعلام,استعلام طرح افزایش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035964/استعلام-​تجهیزات-و-وسایل'>استعلام ​تجهیزات و وسایل  / استعلام, استعلام ​تجهیزات و وسایل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035965/استعلام-تهیه-و-نصب-کفپوش-پی-وی-سی--'>استعلام تهیه و نصب کفپوش پی وی سی ... / استعلام,استعلام تهیه و نصب کفپوش پی وی سی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035966/استعلام-تلویزیون-32-اینچ'>استعلام تلویزیون 32 اینچ  / استعلام, استعلام تلویزیون 32 اینچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035967/استعلام-لامپ-led-حبابی'>استعلام لامپ led حبابی  / استعلام ,استعلام لامپ led حبابی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035968/استعلام-تلویزیون-سامسونگ-ال-ای-دی'>استعلام تلویزیون سامسونگ ال ای دی  / استعلام ,استعلام تلویزیون سامسونگ ال ای دی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035969/استعلام-تجهیزات-پارکی-شامل-کف-پوش--ست--'>استعلام تجهیزات پارکی شامل کف پوش ، ست ...  / استعلام, استعلام تجهیزات پارکی شامل کف پوش ، ست ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035970/استعلام-عملیات-تعمیرات-ابنیه-فنی'>استعلام عملیات تعمیرات ابنیه فنی  / استعلام ,استعلام عملیات تعمیرات ابنیه فنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035971/استعلام-خرید-زیر-کلاینت-و-لوازم-کامپیوتر'>استعلام خرید زیر کلاینت و لوازم کامپیوتر  / استعلام , استعلام خرید زیر کلاینت و لوازم کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035972/استعلام-تعمیر-و-نگهداری'>استعلام تعمیر و نگهداری  / استعلام ,استعلام تعمیر و نگهداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035973/استعلام-انجام-عملیات-ارتباط-خط'>استعلام انجام عملیات ارتباط خط  / استعلام ,استعلام انجام عملیات ارتباط خط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035974/استعلام-تونر-کپی'>استعلام تونر کپی / استعلام , استعلام تونر کپی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035975/استعلام-کیس-کامپیوتر-با-متعلقات-40-همراه'>استعلام کیس کامپیوتر با متعلقات 40 همراه / استعلام,استعلام کیس کامپیوتر با متعلقات 40 همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035976/استعلام-دیوار-پیش-ساخته-بتنی--'>استعلام دیوار پیش ساخته بتنی ... / استعلام,استعلام دیوار پیش ساخته بتنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035977/استعلام-​تجهیزات-امنیتی'>استعلام ​تجهیزات امنیتی / استعلام , استعلام ​تجهیزات امنیتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035978/استعلام-تکمیل-پروژه-مجتمع-فرهنگی'>استعلام تکمیل پروژه مجتمع فرهنگی  / استعلام ,استعلام تکمیل پروژه مجتمع فرهنگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035979/استعلام-تهیه-مصالح-و-تعمیرات'>استعلام تهیه مصالح و تعمیرات / استعلام ,استعلام تهیه مصالح و تعمیرات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035980/استعلام-سیلگارد'>استعلام سیلگارد / استعلام, استعلام سیلگارد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035981/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن / استعلام , استعلام لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035982/استعلام-​تعداد-40-عدد-باتری'>استعلام ​تعداد 40 عدد باتری / استعلام , استعلام ​تعداد 40 عدد باتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035983/استعلام-خرید-خودکار-و-تابلو--'>استعلام خرید خودکار و تابلو ... / استعلام,استعلام خرید خودکار و تابلو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035984/استعلام-درب-الکترونیکی'>استعلام درب الکترونیکی / استعلام, استعلام درب الکترونیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035985/استعلام-خرید-تجهیزات-آزمایشگاه'>استعلام خرید تجهیزات آزمایشگاه / استعلام ,استعلام خرید تجهیزات آزمایشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035986/استعلام-اجرای-عملیات-بهسازی-سر-دهانه'>استعلام اجرای عملیات بهسازی سر دهانه  / استعلام ,استعلام اجرای عملیات بهسازی سر دهانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035987/استعلام-جوهر-نمک-4-لیتری-مایع-ظرفشویی'>استعلام جوهر نمک 4 لیتری مایع ظرفشویی  / استعلام، استعلام جوهر نمک 4 لیتری مایع ظرفشویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035988/استعلام-کپسول-آتش-نشانی'>استعلام کپسول آتش نشانی  / استعلام ,استعلام کپسول آتش نشانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035989/استعلام-عملیات-آبخیزداری-در-حوزه-آبخیز'>استعلام عملیات آبخیزداری در حوزه آبخیز / استعلام , استعلام ​عملیات آبخیزداری در حوزه آبخیز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035990/استعلام-عملیات-پارتیشن-بندی-سالن'>استعلام عملیات پارتیشن بندی سالن / استعلام ,استعلام عملیات پارتیشن بندی سالن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035991/استعلام-باطری-جهت-برق-خورشیدی'>استعلام باطری جهت برق خورشیدی  / استعلام ,استعلام باطری جهت برق خورشیدی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035992/استعلام-واتر-جت'>استعلام واتر جت  / استعلام ,استعلام واتر جت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035993/استعلام-لوازم-و-مواد-مصرفی-آزمایشگاه'>استعلام لوازم و مواد مصرفی آزمایشگاه / استعلام, استعلام لوازم و مواد مصرفی آزمایشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035994/استعلام-لب-تاب-ROG-GL502VM-ایسوس-15-اینچ'>استعلام لب تاب ROG GL502VM ایسوس 15 اینچ / استعلام,استعلام لب تاب ROG GL502VM ایسوس 15 اینچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035995/استعلام-عملیات-تعمیرات-ابنیه-فنی'>استعلام عملیات تعمیرات ابنیه فنی  / استعلام ,استعلام عملیات تعمیرات ابنیه فنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035996/استعلام-مبل-راحتی'>استعلام مبل راحتی  / استعلام ,استعلام مبل راحتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035997/استعلام-دستگاه-پکیج-فاضلاب'>استعلام دستگاه پکیج فاضلاب  / استعلام ,استعلام دستگاه پکیج فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035998/استعلام-لپ-تاپ'>استعلام لپ تاپ / استعلام ,استعلام لپ تاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035999/استعلام-خدمات'>استعلام خدمات / استعلام ,استعلام خدمات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036000/استعلام-سرور'>استعلام سرور / استعلام, استعلام سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036001/استعلام-زرماکارون-بسته-700-گرمی--'>استعلام زرماکارون بسته 700 گرمی ... / استعلام,استعلام زرماکارون بسته 700 گرمی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036002/استعلام-خرید-12-دستگاه-فاکس'>استعلام خرید 12 دستگاه فاکس / استعلام , استعلام خرید 12 دستگاه فاکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036003/استعلام-سامانه-پورتال-جامع-استانداری-فارس'>استعلام سامانه پورتال جامع استانداری فارس / استعلام ,استعلامسامانه پورتال جامع استانداری فارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036004/استعلام-گاومیش'>استعلام گاومیش  / استعلام ,استعلام گاومیش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036005/استعلام-عملیات-آبخیزداری-در-حوزه-آبخیز'>استعلام عملیات آبخیزداری در حوزه آبخیز / استعلام , استعلام ​عملیات آبخیزداری در حوزه آبخیز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036006/استعلام-سبد-کالا-خوراکی'>استعلام سبد کالا خوراکی  / استعلام ,استعلام سبد کالا خوراکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036007/استعلام-نصب-برج-و-سیم-کشی--'>استعلام نصب برج و سیم کشی... / استعلام , استعلام نصب برج و سیم کشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036008/استعلام-​Gateway-voip-quintum-tenor-D'>استعلام ​Gateway voip quintum tenor D / استعلام , استعلام ​Gateway voip quintum tenor D</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036009/استعلام-​برنج-سفید'>استعلام ​برنج سفید  / استعلام, استعلام ​برنج سفید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036010/استعلام-فرش-12-متری-ماشینی'>استعلام فرش 12 متری ماشینی / استعلام، استعلام فرش 12 متری ماشینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036011/استعلام-دوربین-پلاک-خوان-خودرو--'>استعلام دوربین پلاک خوان خودرو ... / استعلام,استعلام دوربین پلاک خوان خودرو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036012/استعلام-​کادو-و-تزئینات'>استعلام ​کادو و تزئینات  / استعلام ,استعلام ​کادو و تزئینات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036013/استعلام-اجاره-سیستم-صوتی'>استعلام اجاره سیستم صوتی / استعلام، استعلام اجاره سیستم صوتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036014/استعلام-کابل-برق-افشان--'>استعلام کابل برق افشان ... / استعلام، استعلام کابل برق افشان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036016/استعلام-پاور-بانک'>استعلام پاور بانک  / استعلام,استعلام پاور بانک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036017/استعلام-لوله-گذاری-و-بازسازی-شبکه'>استعلام لوله گذاری و بازسازی شبکه  / استعلام, استعلام لوله گذاری و بازسازی شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036018/استعلام-خاکبرداری-خاکریز-سمت-شرقی'>استعلام خاکبرداری خاکریز سمت شرقی / استعلام, استعلام خاکبرداری خاکریز سمت شرقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036019/استعلام-​مشاوره-و-برآورد-و-آنالیز-خسارات'>استعلام ​مشاوره و برآورد و آنالیز خسارات  / استعلام، استعلام ​مشاوره و برآورد و آنالیز خسارات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035301/مزایده-آپارتمان-مسکونی-86-47مترمربع'>مزایده آپارتمان مسکونی 86.47مترمربع / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی 86.47مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035302/تجدید-مزایده-فروش-سهام-شرکت---'>تجدید مزایده فروش سهام شرکت ....  / آگهی تجدید مزایده عمومی، تجدید مزایده فروش سهام شرکت .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035303/مزایده-خدمات-قایقرانی-دریاچه-کیو-نوبت-دوم'>مزایده خدمات قایقرانی دریاچه کیو- نوبت دوم  / مزایده,مزایده خدمات قایقرانی دریاچه کیو- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035304/مزایده-2-سهم-مشاع-از-15-سهم-ششدانگ-ملک'>مزایده 2 سهم مشاع از 15 سهم ششدانگ ملک  / مزایده,مزایده 2 سهم مشاع از 15 سهم ششدانگ ملک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035305/مزایده-فروش-تعدادی-گوساله-نر-شیرخوار-تعدادی-گوساله-نر-قطع-شیر-تعدادی-گاو-آبستن-داشتی-تعدادی-گاو-غیرآبستن-کشتارگاهی-ادوات-کشاورزی-و--'>مزایده فروش تعدادی گوساله نر شیرخوار، تعدادی گوساله نر قطع شیر، تعدادی گاو آبستن داشتی، تعدادی گاو غیرآبستن کشتارگاهی، ادوات کشاورزی و .. / مزایده فروش تعدادی گوساله نر شیرخوار، تعدادی گوساله نر قطع شیر، تعدادی گاو آبستن داشتی، تعدادی گاو غیرآبستن کشتارگاهی، ادوات کشاورزی و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035306/مزایده-املاک-مازاد-بانک-انصار'>مزایده املاک مازاد بانک انصار / مزایده,مزایده املاک مازاد بانک انصار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035307/مزایده-2-سهم-مشاع-از-18-سهم-مغازه-بخش-دو-مشهد'>مزایده 2 سهم مشاع از 18 سهم مغازه بخش دو مشهد / مزایده,مزایده 2 سهم مشاع از 18 سهم مغازه بخش دو مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035308/مزایده-واگذاری-به-اجاره-سه-باب-از-واحدهای-تجاری-ملکی--نوبت-دوم'>مزایده  واگذاری به اجاره سه باب از واحدهای تجاری ملکی - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده  واگذاری به اجاره سه باب از واحدهای تجاری ملکی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035309/مزایده-بهره-برداری-از-یکباب-رستوران-نیمه-کاره'>مزایده بهره برداری از یکباب رستوران نیمه کاره / مزایده,مزایده بهره برداری از یکباب رستوران نیمه کاره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035310/مزایده-609-8-هزارم-دو-سهم-مشاع-از-11-سهم-پلاک-ثبتی'>مزایده 609.8 هزارم دو سهم مشاع از 11 سهم پلاک ثبتی  / مزایده,مزایده 609.8 هزارم دو سهم مشاع از 11 سهم پلاک ثبتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035311/مزایده-حق-الامتیاز-برق-بهمراه-ترانس-KVQ84--'>مزایده حق الامتیاز برق بهمراه ترانس KVQ84 ... / مزایده,مزایده حق الامتیاز برق بهمراه ترانس KVQ84 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035312/مزایده-ملک-مشاعی-به-شماره-پلاک-ثبتی-2775-فرعی-نوبت-سوم'>مزایده ملک مشاعی به شماره پلاک ثبتی 2775 فرعی نوبت سوم / مزایده,مزایده ملک مشاعی به شماره پلاک ثبتی 2775 فرعی نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035313/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-و-اخذ-عوارض-از-فروشندگان--تجدید'>مزایده واگذاری بهره برداری و اخذ عوارض از فروشندگان...تجدید  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری بهره برداری و اخذ عوارض از فروشندگان... تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035314/مزایده-تعداد-25-دستگاه-ماشین-آلات-سبک'>مزایده تعداد 25 دستگاه ماشین آلات سبک / آگهی مزایده عمومی، مزایده تعداد 25 دستگاه ماشین آلات سبک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035315/مزایده-باغ-مساحت-28667متر'>مزایده باغ مساحت 28667متر / مزایده,مزایده باغ مساحت 28667متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035317/مزایده-مجموعه-بازی-کودکان'>مزایده مجموعه بازی کودکان  / آگهی مزایده , مزایده مجموعه بازی کودکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035318/مزایده-ملک-مسکونی-عرصه-79-65-سانتی-متر'>مزایده ملک مسکونی عرصه 79.65 سانتی متر  / مزایده,مزایده ملک مسکونی عرصه 79.65 سانتی متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035320/مزایده-فروش-تعدادی-قطعه-زمین-آپارتمانی-مساحت-1000متری-مرحله-سوم'>مزایده فروش تعدادی قطعه زمین آپارتمانی مساحت 1000متری مرحله سوم  / مزایده,مزایده فروش تعدادی قطعه زمین آپارتمانی مساحت 1000متری مرحله سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035321/مزایده-خودرو-سواری-پراید'>مزایده خودرو سواری پراید / مزایده, مزایده خودرو سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035322/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-167-20متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه 167.20متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 167.20متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035324/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پژو-پارس'>مزایده یک دستگاه سواری پژو پارس  / مزایده یک دستگاه سواری پژو پارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035325/مزایده-ملک-عرصه-201-04متر-نوبت-اول'>مزایده ملک عرصه 201.04متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک عرصه 201.04متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035326/مزایده-اجاره-یک-باب-استخر-پرورش-ماهیان-گرم-آبی'>مزایده اجاره یک باب استخر پرورش ماهیان گرم آبی  / آگهی مزایده, مزایده اجاره یک باب استخر پرورش ماهیان گرم آبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035327/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-10-181-متر-نوبت-دوم'>مزایده منزل مسکونی عرصه 10.181 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 10.181 متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035328/مزایده-واگذاری-ششدانگ-4-قطعه-زمین-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری ششدانگ 4 قطعه زمین نوبت دوم  / مزایده,مزایده واگذاری ششدانگ 4 قطعه زمین نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035331/مزایده-مشارکت-در-سرمایه-گذاری-معدن--96-11-4'>مزایده  مشارکت در سرمایه گذاری معدن... 96.11.4 / مزایده مشارکت در سرمایه گذاری معدن... 96.11.4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035332/مزایده-برخی-اقلام-مصرفی-و-تجهیزات-مازاد-نوبت-دوم'>مزایده برخی اقلام مصرفی و تجهیزات مازاد -نوبت دوم / مزایده، مزایده برخی اقلام مصرفی و تجهیزات مازاد -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035333/مزایده-ششدانگ-ملک-به-پلاک-ثبتی-468-فرعی-بخش-چهار'>مزایده ششدانگ ملک به پلاک ثبتی 468 فرعی بخش چهار  / مزایده,مزایده ششدانگ ملک به پلاک ثبتی 468 فرعی بخش چهار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035334/مزایده-یک-خودروی-سواری-ریو'>مزایده یک خودروی سواری ریو  / مزایده ,مزایده یک خودروی سواری ریو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035335/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-68-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه 68 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه 68 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035339/مزایده-آپارتمان-مساحت-شصت-مترمربع'>مزایده آپارتمان مساحت شصت مترمربع / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت شصت مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035340/مزایده-فروش-مقدار-1500-کیلو-برنج--نوبت-دوم'>مزایده فروش مقدار 1500 کیلو برنج - نوبت دوم / مزایده ,مزایده فروش مقدار 1500 کیلو برنج - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035341/مزایده-آپارتمان-به-پلاک-ثبتی-196530-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان به پلاک ثبتی 196530 نوبت اول / مزایده,مزایده آپارتمان به پلاک ثبتی 196530 نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035342/مزایده-رنگهای-ساختمانی-روغنی-براق-و-مات-مازاد'>مزایده رنگهای ساختمانی روغنی براق و مات مازاد  / مزایده رنگهای ساختمانی روغنی براق و مات مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035344/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-مگان--نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه خودروی مگان - نوبت دوم  / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودروی مگان - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035345/مزایده-سواری-سیستم-پژو-206--'>مزایده سواری سیستم پژو 206 ... / مزایده,مزایده سواری سیستم پژو 206 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035346/مزایده-پلاک-ثبتی-54-فرعی-بخش-سه-مهدیشهر'>مزایده پلاک ثبتی 54 فرعی بخش سه مهدیشهر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 54 فرعی بخش سه مهدیشهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035347/مزایده-اجاره-میدان-گندم-خشکبار-و-باسکول-60-تنی--96-11-4'>مزایده اجاره میدان گندم، خشکبار و باسکول 60 تنی - 96.11.4 / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره میدان گندم، خشکبار و باسکول 60 تنی  - 96.11.4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035349/مزایده-200-تن-محصول-پسته-فندقی--'>مزایده 200 تن محصول پسته فندقی... / مزایده, مزایده 200 تن محصول پسته فندقی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035350/مزایده-یک-دستگاه-لیبل-زن-opp-حرارتی-چسب-گرم-اتوماتیک----نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه لیبل زن opp حرارتی چسب گرم اتوماتیک ..... نوبت دوم / مزایده, مزایده یک دستگاه لیبل زن opp حرارتی چسب گرم اتوماتیک ..... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035352/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-401-77متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 401.77متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 401.77متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035354/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پژو-تیپ-405'>مزایده یک دستگاه سواری پژو تیپ 405  / آگهی مزایده , مزایده یک دستگاه سواری پژو تیپ 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035355/مزایده-پلاکهای-ثبتی-نوبت-اول'>مزایده پلاکهای ثبتی نوبت اول / مزایده,مزایده پلاکهای ثبتی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035357/مزایده-خودرو-سواری-سایپا-141'>مزایده خودرو سواری سایپا 141   / مزایده, مزایده خودرو سواری سایپا 141  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035359/مزایده-تلفن-همراه'>مزایده تلفن همراه  / آگهی مزایده, مزایده تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035360/مزایده-یکباب-خانه-و-محوطه-320-مترمربع'>مزایده یکباب خانه و محوطه 320 مترمربع  / مزایده,مزایده یکباب خانه و محوطه 320 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035363/مزایده-یک-واحد-ساختمان-مسکونی-عرصه-225-متر'>مزایده یک واحد ساختمان مسکونی عرصه 225 متر  / مزایده,مزایده یک واحد ساختمان مسکونی عرصه 225 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035364/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-تیبا'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری تیبا  / مزایده یک دستگاه خودروی سواری تیبا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035366/مزایده-فروش-املاک-مازاد-بانک-نقد-و-اقساط-مرحله-هفتم'>مزایده فروش املاک مازاد بانک نقد و اقساط مرحله هفتم  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بانک نقد و اقساط مرحله هفتم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035367/تجدید-مزایده-نصب-بنر-و-بهره-برداری-از-دستگاه-تابلو-تبلیغاتی--'>تجدید مزایده نصب بنر و بهره برداری از دستگاه تابلو تبلیغاتی... / مزایده عمومی, تجدید مزایده نصب بنر و بهره برداری از دستگاه تابلو تبلیغاتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035368/مزایده-یک-دستگاه-کامیون-کشنده-دانگ-فنگ--'>مزایده یک دستگاه کامیون کشنده دانگ فنگ ... / مزایده,مزایده یک دستگاه کامیون کشنده دانگ فنگ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035370/مزایده-سه-دانگ-پلاک-ثبتی-44-اصلی-مرحله-اول'>مزایده سه دانگ پلاک ثبتی 44 اصلی مرحله اول / مزایده,مزایده سه دانگ پلاک ثبتی 44 اصلی مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035371/مزایده-واگذاری-به-صورت-اجاره-بها-18-باب-غرفه-تجاری-بازار-میوه-و-تره-بار'>مزایده  واگذاری به صورت اجاره بها 18 باب غرفه تجاری بازار میوه و تره بار  / آگهی مزایده عمومی, مزایده  واگذاری به صورت اجاره بها 18 باب غرفه تجاری بازار میوه و تره بار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035373/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-زمین-809-35متر-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی مساحت زمین 809.35متر نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت زمین 809.35متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035374/مزایده-کاغذ-باطله-و-اسناد-امحایی'>مزایده کاغذ باطله و اسناد امحایی  / مزایده ,مزایده کاغذ باطله و اسناد امحایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035376/مزایده-مغازه-قولنامه-ای-مساحت-15-متر-نوبت-اول'>مزایده مغازه قولنامه ای مساحت 15 متر نوبت اول / مزایده,مزایده مغازه قولنامه ای مساحت 15 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035377/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-دووسی-بلو--'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری دووسی بلو ... / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو سواری دووسی بلو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035379/مزایده-واگذاری-به-صورت-اجاره-بها-استخر-ورزشی-شماره-2-شهرداری'>مزایده واگذاری به صورت اجاره بها استخر ورزشی شماره 2 شهرداری  / آگهی مزایده عمومی، مزایده واگذاری به صورت اجاره بها استخر ورزشی شماره 2 شهرداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035381/مزایده-زمین-زراعی-نسق-عادی-6000متر'>مزایده زمین زراعی نسق عادی 6000متر / مزایده,مزایده زمین زراعی نسق عادی 6000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035382/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-1823-84متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 1823.84متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 1823.84متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035383/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-ولیکس---نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه خودرو ولیکس ... نوبت دوم / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو ولیکس ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035384/مزایده-ششدانگ-مغازه-مساحت-22-12مترمربع'>مزایده ششدانگ مغازه مساحت 22.12مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه مساحت 22.12مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035385/مزایده-دو-خط-تلفن-همراه-اول'>مزایده دو خط تلفن همراه اول / مزایده اموال منقول، مزایده دو خط تلفن همراه اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035386/اگهی-مزایده-واگذاری-بهره-برداری-و-اداره-امور-مربوط-به-پارکینگ-های-مجتمع-تفریحی'>اگهی مزایده واگذاری بهره برداری و اداره امور مربوط به پارکینگ های مجتمع تفریحی / اگهی مزایده , اگهی مزایده واگذاری بهره برداری و اداره امور مربوط به پارکینگ های مجتمع تفریحی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035389/مزایده-5896-8-سهم-مشاع-از-77720-سهم-باغ-مرکبات'>مزایده 5896.8 سهم مشاع از 77720 سهم باغ مرکبات / مزایده,مزایده 5896.8 سهم مشاع از 77720 سهم باغ مرکبات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035390/مزایده-اجاره-ایستگاه-تاکسی-تجدید--96-11-4'>مزایده اجاره ایستگاه تاکسی تجدید - 96.11.4 / آگهی تجدید مزایده , مزایده اجاره ایستگاه تاکسی تجدید - 96.11.4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035393/مزایده-ملک-قولنامه-ای-اعیان-هفتاد-مترمربع-مرحله-اول'>مزایده ملک قولنامه ای اعیان هفتاد مترمربع مرحله اول / مزایده,مزایده ملک قولنامه ای اعیان هفتاد مترمربع مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035396/مزایده-ششدانگ-4-دستگاه-آپارتمان-مسکونی'>مزایده ششدانگ 4 دستگاه آپارتمان مسکونی / مزایده,مزایده ششدانگ 4 دستگاه آپارتمان مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035397/مزایده-واگذاری-کارگاه-خیاطی-به-صورت-مشارکتی'>مزایده واگذاری کارگاه خیاطی به صورت مشارکتی  / مزایده ,مناقصه نوسازی بهسازی و تجهیز شهربازی...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035401/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-1580-مترمربع--'>مزایده یک قطعه زمین به مساحت 1580 مترمربع....  / مزایده یک قطعه زمین به مساحت 1580 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035402/مزایده-حدود-30-راس-گوساله-نر'>مزایده حدود 30 راس گوساله نر   / مزایده,مزایده حدود 30 راس گوساله نر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035410/مزایده-فروش-سهام'>مزایده فروش سهام / مزایده ,مزایده سهام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035412/مزایده-ششدانگ-پلاک-3241-از-21-اصلی-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ پلاک 3241 از 21 اصلی نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 3241 از 21 اصلی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035413/مزایده-حق-بهره-برداری-غرفه-های-پایانه-های-مسافربری'>مزایده حق بهره برداری غرفه های پایانه های مسافربری  / مزایده ,مزایده حق بهره برداری غرفه های پایانه های مسافربری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035414/مزایده-فروش-زمین-مسکونی-مساحت-سیصد-متر'>مزایده فروش زمین مسکونی مساحت سیصد متر  / مزایده،مزایده فروش زمین مسکونی مساحت سیصد متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035416/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-یکباب-مسکونی-عرصه-57-62متر'>مزایده سه دانگ مشاع از یکباب مسکونی عرصه 57.62متر / مزایده،مزایده سه دانگ مشاع از یکباب مسکونی عرصه 57.62متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035417/تجدید-مزایده-اجاره-سوله-و-غرفه-بهداشتی--نوبت-دوم'>تجدید مزایده اجاره سوله و غرفه بهداشتی  -نوبت دوم  / تجدید مزایده , تجدید مزایده اجاره سوله و غرفه بهداشتی  -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035418/مزایده-فروش-ده-قطعه-زمین-تجاری-و-یک-قطعه-منزل-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش ده قطعه زمین تجاری و یک قطعه منزل مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش ده قطعه زمین تجاری و یک قطعه منزل مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035422/مزایده-خودرو-تویوتا-هایکوس'>مزایده خودرو تویوتا هایکوس / آگهی مزایده، مزایده خودرو تویوتا هایکوس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035428/مزایده-یک-دستگاه-باسکول-کامیونی'>مزایده یک دستگاه باسکول کامیونی / آگهی مزایده اموال غیرمنقول, مزایده یک دستگاه باسکول کامیونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035429/مزایده-پلاک-ثبت-شده-9284-اصلی-بخش-چهار-یزد'>مزایده پلاک ثبت شده 9284 اصلی بخش چهار یزد  / مزایده,مزایده پلاک ثبت شده 9284 اصلی بخش چهار یزد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035431/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-باقی-مانده-8107-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی باقی مانده 8107 فرعی  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی باقی مانده 8107 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035433/مزایده-خودرو-سمند-نقره-ای-یک-تخته-فرش'>مزایده خودرو سمند نقره ای، یک تخته فرش / آگهی مزایده، مزایده خودرو سمند نقره ای، یک تخته فرش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035435/مزایده-سه-دانگ-از-پلاک-ثبت-شده-شماره-655-بخش-یک-یزد'>مزایده سه دانگ از پلاک ثبت شده شماره 655 بخش یک یزد / مزایده,مزایده سه دانگ از پلاک ثبت شده شماره 655 بخش یک یزد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035436/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-و-تعمیرات-جایگاه-CNG'>مزایده واگذاری، بهره برداری و تعمیرات جایگاه CNG / مزایده, مزایده واگذاری، بهره برداری و تعمیرات جایگاه CNG</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035438/مزایده-سنگ-پله-گرانیت'>مزایده سنگ پله گرانیت  / مزایده ,مزایده سنگ پله گرانیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035441/مزایده-اجاره-تعدادی-از-مستحدثات-تجاری'>مزایده اجاره تعدادی از مستحدثات تجاری / آگهی مزایده, مزایده اجاره تعدادی از مستحدثات تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035444/مزایده-یک-باب-سالن-ورزشی-ژیمناستیک-نوبت-دوم'>مزایده یک باب سالن ورزشی ژیمناستیک- نوبت دوم  / مزایده, مزایده یک باب سالن ورزشی ژیمناستیک- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035446/مزایده-لنت-جلو-و-عقب-پروژکتور-سپر--'>مزایده لنت جلو و عقب، پروژکتور سپر... / مزایده, مزایده لنت جلو و عقب، پروژکتور سپر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035447/مزایده-فروش-میزان-10010-تن-کود-گوگرد-بنتونیتی-ضایعاتی-'>مزایده فروش میزان 10010 تن کود گوگرد بنتونیتی ضایعاتی.. / مزایده فروش میزان 10010 تن کود گوگرد بنتونیتی ضایعاتی..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035448/مزایده-یک-پلاک-زمین-مساحت-دویست-متر-غیرمنقول'>مزایده یک پلاک زمین مساحت دویست متر غیرمنقول  / مزایده,مزایده یک پلاک زمین مساحت دویست متر غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035449/مزایده-فروش-34-ملک-دفاتر-مخابرات-روستایی-مازاد'>مزایده فروش 34 ملک دفاتر مخابرات روستایی مازاد  / مزایده,مزایده فروش 34 ملک دفاتر مخابرات روستایی مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035453/مزایده-ساخت-یک-دستگاه-باسکول-50-تنی'>مزایده ساخت یک دستگاه باسکول 50 تنی  / مزایده , مزایده ساخت یک دستگاه باسکول 50 تنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035454/مزایده-مخزن-فلزی-تغذیه-و-فیدر--'>مزایده مخزن فلزی تغذیه و فیدر ... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده مخزن فلزی تغذیه و فیدر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035456/مزایده-فروش-آپارتمان-مسکونی-اعیان-85-53متر'>مزایده فروش آپارتمان مسکونی اعیان 85.53متر  / مزایده,مزایده فروش آپارتمان مسکونی اعیان 85.53متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035458/مزایده-ششدانگ-اعیانی-اپارتمان-مساحت-187-43متر'>مزایده ششدانگ اعیانی اپارتمان مساحت 187.43متر / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی اپارتمان مساحت 187.43متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035459/مزایده-یک-باب-مغازه-واقع-در-فن-آوران-و---'>مزایده یک باب مغازه واقع در فن آوران و .... / مزایده , مزایده یک باب مغازه واقع در فن آوران و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035460/مزایده-فروش-یک-دستگاه-برودتی'>مزایده فروش یک دستگاه برودتی / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه برودتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035461/مزایده-فروش-املاک-مازاد-و-تملیکی-در-شهرستانها'>مزایده فروش املاک مازاد و تملیکی در شهرستانها / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد و تملیکی در شهرستانها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035463/مزایده-دستگاه-تریلی'>مزایده دستگاه تریلی / مزایده , مزایده دستگاه تریلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035464/مزایده-یک-قطعه-زمین-مسکونی-150-متر'>مزایده یک قطعه زمین مسکونی 150 متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی 150 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035466/مزایده-فروش-ضایعات-تولید---'>مزایده فروش ضایعات تولید .... / مزایده, مزایده فروش ضایعات تولید ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035468/مزایده-ششدانگ-پلاک-3344-فرعی-بخش-چهارده'>مزایده ششدانگ پلاک 3344 فرعی بخش چهارده  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 3344 فرعی بخش چهارده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035469/مزایده-واگذاری-گلخانه---نوبت-دوم'>مزایده واگذاری گلخانه ... نوبت دوم / مزایده ,مزایده واگذاری گلخانه ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035473/مزایده-واگذاری-مغازه--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری مغازه... نوبت دوم / مزایده ,مزایده واگذاری مغازه... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035474/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-شماره-4323-بخش-یک-سمنان'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شماره 4323 بخش یک سمنان / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شماره 4323 بخش یک سمنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035476/مزایده-واگذاری-اجاره-جایگاه-سوخت-CNG--مرحله-دوم-نوبت-اول'>مزایده واگذاری اجاره جایگاه سوخت CNG - مرحله دوم نوبت اول  / مزایده,مزایده واگذاری اجاره جایگاه سوخت CNG - مرحله دوم نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035477/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-یک-طبقه-همکف-صد-متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی یک طبقه همکف صد متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی یک طبقه همکف صد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035480/مزایده-امتیاز-بهره-برداری-از-مجموعه-بازی'>مزایده امتیاز بهره برداری از مجموعه بازی / آگهی مزایده عمومی ،مزایده امتیاز بهره برداری از مجموعه بازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035481/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-106-50متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 106.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 106.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035485/مزایده-زمین-قطعه-سی-و-هفت-تفکیکی-نوبت-اول'>مزایده زمین قطعه سی و هفت تفکیکی نوبت اول / مزایده,مزایده زمین قطعه سی و هفت تفکیکی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035486/مزایده-واگذاری-محل-کیوسک-اغذیه-فروشی'>مزایده واگذاری محل کیوسک اغذیه فروشی  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری محل کیوسک اغذیه فروشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035489/مزایده-ششدانگ-باغ-مساحت-800-متر'>مزایده ششدانگ باغ مساحت 800 متر / مزایده,مزایده ششدانگ باغ مساحت 800 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035491/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-قدمت-بیش-از-35-سال'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی قدمت بیش از 35 سال / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی قدمت بیش از 35 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035492/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-زمین-مساحت-307-01متر'>مزایده سه دانگ مشاع از زمین مساحت 307.01متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از زمین مساحت 307.01متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035497/مزایده-ششدانگ-پلاک-یک-هزار-و-ششصد-و-هشتاد-و-هشت-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک یک هزار و ششصد و هشتاد و هشت فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک یک هزار و ششصد و هشتاد و هشت فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035500/مزایده-ششدانگ-زمین-مسکونی-عرصه-490متر'>مزایده ششدانگ زمین مسکونی عرصه 490متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مسکونی عرصه 490متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035503/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-554-80متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 554.80متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 554.80متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035509/مزایده-ساختمان-تجاری-مسکونی-عرصه-56-5متر'>مزایده ساختمان تجاری مسکونی عرصه 56.5متر  / مزایده,مزایده ساختمان تجاری مسکونی عرصه 56.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035511/مزایده-فروش-سرقفلی-18-باب-محل-مغازه-نوبت-دوم-96-11-4'>مزایده فروش سرقفلی 18 باب محل مغازه نوبت دوم 96.11.4 / مزایده,مزایده فروش سرقفلی 18 باب محل مغازه نوبت دوم 96.11.4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035515/اصلاحیه-مزایده-بهره-برداری-از-استخر-کارگران-قزوین'>اصلاحیه مزایده بهره برداری از استخر کارگران قزوین / اصلاحیه مزایده, مزایده بهره برداری از استخر کارگران قزوین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035518/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-430-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 430 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 430 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035519/مزایده-فروش-تعداد-سه-واحد-از-آپارتمانهای-مسکونی-بخش-نه-تبریز-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد سه واحد از آپارتمانهای مسکونی بخش نه تبریز نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعداد سه واحد از آپارتمانهای مسکونی بخش نه تبریز نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035530/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-چهار-100-55متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه چهار 100.55متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه چهار 100.55متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035537/مزایده-ششدانگ-پلاک-1302-443-قدمت-سی-سال'>مزایده ششدانگ پلاک 1302/443 قدمت سی سال / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 1302/443 قدمت سی سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035542/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-407-59متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 407.59متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 407.59متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035547/مزایده-آپارتمان-مساحت-90-متر-قطعه-16-تفکیکی'>مزایده آپارتمان مساحت 90 متر قطعه 16 تفکیکی / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 90 متر قطعه 16 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035554/مزایده-ششدانگ-ملک-با-سند-عادی-مساحت-1000متر'>مزایده ششدانگ ملک با سند عادی مساحت 1000متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ملک با سند عادی مساحت 1000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035563/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-61-74متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 61.74متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 61.74متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035569/مزایده-سه-و-نیم-دانگ-مشاع-از-زمین-بصورت-مجتمع-1007-77متر'>مزایده سه و نیم دانگ مشاع از زمین بصورت مجتمع 1007.77متر / مزایده,مزایده سه و نیم دانگ مشاع از زمین بصورت مجتمع 1007.77متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035575/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-101-65مترمربع'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 101.65مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 101.65مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035576/مزایده-فروش-سلج-و-مواد-زائد-تولیدی-حوضچه-سنگی'>مزایده فروش سلج و مواد زائد تولیدی حوضچه سنگی / مزایده ،مزایده فروش سلج و مواد زائد تولیدی حوضچه سنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035618/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-از-معادن-و-تکمیل-عملیات-اکتشافی--'>مزایده واگذاری بهره برداری از معادن و تکمیل عملیات اکتشافی... / مزایده واگذاری بهره برداری از معادن و تکمیل عملیات اکتشافی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035626/مزایده-پلاک-ثبتی-عرصه-276-27متر-مرحله-اول'>مزایده پلاک ثبتی عرصه 276.27متر مرحله اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی عرصه 276.27متر مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035629/مزایده-976-7-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-ملک'>مزایده 976.7 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ ملک / مزایده,مزایده 976.7 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035632/مزایده-ششدانگ-زمین-مسکونی-عرصه-699-15متر'>مزایده ششدانگ زمین مسکونی عرصه 699.15متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مسکونی عرصه 699.15متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035635/تجدیدمزایده-فروش-سهام--'>تجدیدمزایده فروش سهام.... / مزایده, تجدیدمزایده فروش سهام....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035639/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-خانه-مسکونی-150-متر-نوبت-اول'>مزایده سه دانگ مشاع از خانه مسکونی 150 متر نوبت اول / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از خانه مسکونی 150 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035644/مزایده-664-6-سهم-مشاع-از-1250-سهم-مشاع-از-690-000-سهم-ملک'>مزایده 664.6 سهم مشاع از 1250 سهم مشاع از 690.000 سهم ملک / مزایده,مزایده 664.6 سهم مشاع از 1250 سهم مشاع از 690.000 سهم ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035646/مزایده-واگذاری-تعدادی-از-زمینهای-خود-بصورت-نقد'>مزایده واگذاری تعدادی از زمینهای خود بصورت نقد  / مزایده,مزایده واگذاری تعدادی از زمینهای خود بصورت نقد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035648/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-فولکس-گل'>مزایده یک دستگاه خودرو فولکس گل  / مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو فولکس گل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035649/مزایده-اجاره-استخر--'>مزایده اجاره استخر ... / مزایده اجاره استخر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035650/مزایده-ملک-مساحت-هفتاد-و-شش-مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت هفتاد و شش مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت هفتاد و شش مترمربع نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035657/مزایده-پلاک-ثبتی-با-قدمت-بیش-از-50-سال'>مزایده پلاک ثبتی با قدمت بیش از 50 سال  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی با قدمت بیش از 50 سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035660/مزایده-ملک-یک-خوابه-زیربنای-67-متر'>مزایده ملک یک خوابه زیربنای 67 متر / مزایده,مزایده ملک یک خوابه زیربنای 67 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035664/مزایده-پلاک-ثبتی-عرصه-260-مترمربع'>مزایده پلاک ثبتی عرصه 260 مترمربع / مزایده,مزایده پلاک ثبتی عرصه 260 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035668/مزایده-فرورش-ضایعات-گندم-بذری'>مزایده فرورش ضایعات گندم بذری / مزایده فرورش ضایعات گندم بذری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035670/مزایده-فروش-امتیاز-دفترچه-سه-واحد-مسکونی'>مزایده فروش امتیاز دفترچه سه واحد مسکونی  / مزایده,مزایده فروش امتیاز دفترچه سه واحد مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035675/مزایده-ششدانگ-پلاک-6646-5-441-بخش-8-یزد'>مزایده ششدانگ پلاک 6646.5.441 بخش 8 یزد  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 6646.5.441 بخش 8 یزد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035681/مزایده-ملک-قطعه-20-تفکیکی'>مزایده ملک قطعه 20 تفکیکی / مزایده,مزایده ملک قطعه 20 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035689/مزایده-پلاک-ثبتی-به-شماره-یک-فرعی-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی به شماره یک فرعی نوبت اول  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی به شماره یک فرعی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035694/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-بصورت-نقدی-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی از املاک بصورت نقدی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک بصورت نقدی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035698/مزایده-فروش-1-پلاک-زمین-کاربری-اداری-و-تاسیسات-شهری-500-76متر'>مزایده فروش 1 پلاک زمین کاربری اداری و تاسیسات شهری 500.76متر  / مزایده,مزایده فروش 1 پلاک زمین کاربری اداری و تاسیسات شهری 500.76متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035704/مزایده-ملک-مساحت-657-14متر'>مزایده ملک مساحت 657.14متر / مزایده,مزایده ملک مساحت 657.14متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035714/مزایده-ششدانگ-پلاک-4476-فرعی-از-یک-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک 4476 فرعی از یک اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 4476 فرعی از یک اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035719/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-5-اصفهان'>مزایده پلاک ثبتی بخش 5 اصفهان / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش 5 اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035727/مزایده-پلاک-ثبتی-اسناد-ذمه'>مزایده پلاک ثبتی اسناد ذمه  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی اسناد ذمه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035737/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-173-متر'>مزایده منزل مسکونی عرصه 173  متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 173  متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035818/اطلاعیه-مزایده-فروش-دو-قطعه-زمین-مسکونی'>اطلاعیه مزایده فروش دو قطعه زمین مسکونی  / اطلاعیه مزایده ,مزایده فروش دو قطعه زمین مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035831/مزایده-واگذاری-بصورت-اجاره-اماکن-و-تاسیسات-ورزشی-شرکت'>مزایده واگذاری بصورت اجاره اماکن و تاسیسات ورزشی شرکت / مزایده واگذاری بصورت اجاره اماکن و تاسیسات ورزشی شرکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035852/مزایده-فروش-ماشین-آلات-سبک-و-سنگین'>مزایده فروش ماشین آلات سبک و سنگین  / مزایده فروش ماشین آلات سبک و سنگین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035863/مزایده-یک-قطعه-زمین-کشاورزی-مساحت-10500متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 10500متر نوبت دوم  / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 10500متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035951/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-صد-و-شصت-متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت صد و شصت متر  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت صد و شصت متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1035954/مزایده-واگذاری-اجاره-اماکن-و-تاسیسات-ورزشی--'>مزایده واگذاری اجاره اماکن و تاسیسات ورزشی... / مزایده, مزایده واگذاری اجاره اماکن و تاسیسات ورزشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1036015/مزایده-فروش-یک-دستگاه-لودر'>مزایده فروش یک دستگاه  لودر  / آگهی مزایده حضوری,مزایده فروش یک دستگاه  لودر </a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 24 تاريخ : پنجشنبه 6 ارديبهشت 1397 ساعت: 11:35