اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.11.03 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033773/مناقصه-تامین-2-دستگا... با عنوان : اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.11.03 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033773/مناقصه-تامین-2-دستگاه-ذخیره-ساز-با-ظرفیت-1230-ترابایت----نوبت-دوم'>مناقصه تامین 2 دستگاه ذخیره ساز با ظرفیت 1230 ترابایت ... - نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه تامین 2 دستگاه ذخیره ساز با ظرفیت 1230 ترابایت ... - نوبت  دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033774/مناقصه-بازسازی-ایستگاه-های-تلویزیونی-دیجیتال---نوبت-دوم'>مناقصه بازسازی ایستگاه های تلویزیونی دیجیتال ...- نوبت دوم / مناقصه , مناقصه بازسازی ایستگاه های تلویزیونی دیجیتال ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033775/مناقصه-ایاب-و-ذهاب-کارکنان-و-خانواده-ها'>مناقصه ایاب و ذهاب کارکنان و خانواده ها  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه ایاب و ذهاب کارکنان و خانواده ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033776/تجدید-مناقصه-انجام-خدمات-مشاور-مطالعات-امکان-سنجی-و-طراحی-بنیادی-گازسوز-نمودن-کامل-بویلرهای-قدیمی-واحد-آب-برق-و--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه انجام خدمات مشاور مطالعات امکان سنجی و طراحی بنیادی گازسوز نمودن کامل بویلرهای قدیمی واحد آب، برق و... نوبت دوم  / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه انجام خدمات مشاور مطالعات امکان سنجی و طراحی بنیادی گازسوز نمودن کامل بویلرهای قدیمی واحد آب، برق و...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033777/فراخوان-مناقصه-نگهداری-فضای-سبز-و-خدمات-عمومی'>فراخوان مناقصه نگهداری فضای سبز و خدمات عمومی  / آگهی فراخوان مناقصه دو مرحله ای، فراخوان مناقصه نگهداری فضای سبز و خدمات عمومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033778/مناقصه-خرید-نصب-تست-و-راه-اندازی-تجهیزات---نوبت-دوم'>مناقصه خرید، نصب، تست و راه اندازی تجهیزات ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید، نصب، تست و راه اندازی تجهیزات ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033781/مناقصه-انجام-امور-خدمات-عمومی-فنی-و-اداری-در-مجتمع-طرح-های-اکتشافی-و-معدنی--96-11-3'>مناقصه انجام امور خدمات عمومی، فنی و اداری در مجتمع طرح های اکتشافی و معدنی - 96.11.3 / آگهی مناقصه عمومیف مناقصه انجام امور خدمات عمومی، فنی و اداری در مجتمع طرح های اکتشافی و معدنی - 96.11.3 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033782/تجدید-مناقصه-عملیات-پارک-سازی--مرحله-دوم--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عملیات پارک سازی...مرحله دوم - نوبت دوم / مناقصه, تجدید مناقصه عملیات پارک سازی...مرحله دوم - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033783/فراخوان-مناقصه-خرید-1-520-000-لیتر-LDHI-مورد-نیاز-(نوبت-دوم)'>فراخوان مناقصه خرید 1.520.000 لیتر LDHI مورد نیاز  (نوبت دوم) / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه خرید 1.520.000 لیتر LDHI مورد نیاز (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033784/مناقصه-احداث-مدرسه-تیپ-92030---نوبت-دوم'>مناقصه احداث مدرسه تیپ 92030 ... نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه احداث مدرسه تیپ 92030 ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033786/مناقصه-انجام-بخشی-از-عملیات-مانور-و-عیب-یابی-شبکه-فشار---نوبت-دوم'>مناقصه انجام بخشی از عملیات مانور و عیب یابی شبکه فشار ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام بخشی از عملیات مانور و عیب یابی شبکه فشار ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033788/مناقصه-پروژه-ارتقاء-سامانه-کنترل-مانیتورینگ-VIBRATION-F-G---(نوبت-دوم)'>مناقصه پروژه ارتقاء سامانه کنترل، مانیتورینگ، VIBRATION، F&G ... (نوبت دوم) / مناقصه ,مناقصه پروژه ارتقاء سامانه کنترل، مانیتورینگ، VIBRATION، F&G ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033789/مناقصه-توسعه-شبکه-های-توزیع-نیروی-برق---نوبت-دوم'>مناقصه توسعه شبکه های توزیع نیروی برق... - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه توسعه شبکه های توزیع نیروی برق... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033792/مناقصه-امور-خدمات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-خدمات-طبخ--'>مناقصه امور خدمات حفظ و نگهداری فضای سبز، خدمات طبخ ... / مناقصه امور خدمات حفظ و نگهداری فضای سبز، خدمات طبخ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033793/مناقصه-خرید-دو-دستگاه-ترانس-50-مگاولت-آمپری-به-همراه-دو-دستگاه-ترانس-کمپکت-برای---نوبت-دوم'>مناقصه خرید دو دستگاه ترانس 50 مگاولت آمپری به همراه دو دستگاه ترانس کمپکت برای ...- نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه خرید دو دستگاه ترانس 50 مگاولت آمپری به همراه دو دستگاه ترانس کمپکت برای ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033794/مناقصه-خرید-4-000-000-عدد-کارت-مغناطیسی-HICO-تجدید-شده---(نوبت-دوم)'>مناقصه خرید 4.000.000 عدد کارت مغناطیسی HICO -تجدید شده-... (نوبت دوم) / مناقصه , مناقصه خرید 4.000.000 عدد کارت مغناطیسی HICO -تجدید شده-... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033796/مناقصه-اجرای-شبکه-توزیع-آب-و-انشعابات-خانگی---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای شبکه توزیع آب و انشعابات خانگی... - نوبت دوم / مناقصه, مناقصه اجرای شبکه توزیع آب و انشعابات خانگی... - نوبت  دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033798/مناقصه-خرید-آسفالت-جهت-پخش-اکیپ-دستی--نوبت-دوم'>مناقصه خرید آسفالت جهت پخش اکیپ دستی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید آسفالت جهت پخش اکیپ دستی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033800/مناقصه-زیرسازی-و-جدول-گذاری-معابر--نوبت-دوم'>مناقصه زیرسازی و جدول گذاری معابر - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه زیرسازی و جدول گذاری معابر - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033802/فراخوان-مشاوران-جهت-انجام-خدمات-مهندسی--مطالعات-تعیین-حد-بستر-و-حریم--نوبت-دوم'>فراخوان مشاوران جهت انجام خدمات مهندسی - مطالعات تعیین حد بستر و حریم... نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران , فراخوان مشاوران جهت انجام خدمات مهندسی - مطالعات تعیین حد بستر و حریم... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033804/مناقصه-خرید-100-000-تن-شن-و-ماسه-کوهی'>مناقصه خرید 100.000 تن شن و ماسه کوهی   / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید 100.000 تن شن و ماسه کوهی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033805/فراخوان-ارزیابی-کیفی-برگزاری-دوره-های-آموزشی--'>فراخوان ارزیابی کیفی برگزاری دوره های آموزشی... / مناقصه, فراخوان ارزیابی کیفی برگزاری دوره های آموزشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033808/مناقصه-انجام-کلیه-کارهای-خدماتی-و-نظافتی'>مناقصه انجام کلیه کارهای خدماتی و نظافتی  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه انجام کلیه کارهای خدماتی و نظافتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033809/مناقصه-تکمیل-مدرسه-تیپ-670---(نوبت-دوم)'>مناقصه تکمیل مدرسه تیپ 670 ... (نوبت دوم) / مناقصه تکمیل مدرسه تیپ 670 ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033811/مناقصه-احداث-آزاد-راه-های--'>مناقصه احداث آزاد راه های ... / مناقصه احداث آزاد راه های ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033812/تمدید-مناقصه-پروژه-اصلاح-و-بهینه-سازی-شبکه-برق'>تمدید مناقصه پروژه اصلاح و بهینه سازی شبکه برق / تمدید مناقصه , تمدید مناقصه پروژه اصلاح و بهینه سازی شبکه برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033814/مناقصه-انجام-خدمات-داربست-بندی'>مناقصه انجام خدمات داربست بندی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات داربست بند ی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033815/مناقصه-خرید-و-اجرای-دو-دستگاه-آسانسور'>مناقصه خرید و اجرای دو دستگاه آسانسور / آگهی مناقصه , مناقصه خرید و اجرای دو دستگاه آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033819/مناقصه-خرید-شش-دستگاه-سرور'>مناقصه خرید شش دستگاه سرور  / آگهی مناقصه , مناقصه خرید شش دستگاه سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033821/مناقصه-تکمیل-مدرسه--'>مناقصه تکمیل مدرسه.... / مناقصه, مناقصه تکمیل مدرسه....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033823/مناقصه-احداث-مدرسه-تیپ-456--'>مناقصه احداث مدرسه تیپ 456... / مناقصه , مناقصه احداث مدرسه تیپ 456...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033830/مناقصه-تامین-Hammer-Plug-Valve--'>مناقصه تامین Hammer Plug Valve...  / آگهی مناقصه ، مناقصه تامین Hammer Plug Valve... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033831/مناقصه-انواع-نایلون-و-پاکت-شیر--نوبت-دوم'>مناقصه انواع نایلون و پاکت شیر....نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه انواع نایلون و پاکت شیر....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033833/مناقصه-تامین-plug-valve'>مناقصه تامین plug valve / مناقصه , مناقصه تامین plug valve</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033834/مناقصه-تامین-مالی-طراحی-تهیه-و-تامین-اجناس-و-اجرای-عملیات-لوله-گذاری-نوبت-دوم'>مناقصه تامین مالی، طراحی، تهیه و تامین اجناس و اجرای عملیات لوله گذاری- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه  تامین مالی، طراحی، تهیه و تامین اجناس و اجرای عملیات لوله گذاری- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033840/مناقصه-بهسازی-چشمه-سرابکلان-نوبت-سوم'>مناقصه بهسازی چشمه سرابکلان- نوبت سوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه بهسازی چشمه سرابکلان- نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033842/مناقصه-اجرای-عملیات-ساخت-دال-های-بتنی-حوضچه-های-شیرآلات--'>مناقصه اجرای عملیات ساخت دال های بتنی حوضچه های شیرآلات... / آگهی مناقصات عمومی، مناقصه اجرای عملیات ساخت دال های بتنی حوضچه های شیرآلات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033843/فراخوان-تامین--نصب-و-راه-اندازی-فایروال-(نوبت-دوم)'>فراخوان تامین ، نصب و راه اندازی فایروال (نوبت دوم) / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان تامین ، نصب و راه اندازی فایروال (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033846/مناقصه-تامین-منابع-مالی-احداث-بهره-برداری-احداث-تضفیه-خانه---نوبت-دوم'>مناقصه تامین منابع مالی، احداث، بهره برداری احداث تضفیه خانه.... نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه تامین منابع مالی، احداث، بهره برداری احداث تضفیه خانه.... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033847/مناقصه-تعمیرات-و-نگهداری-تاسیسات-مکانیکی-و-برقی-و-موتورها--'>مناقصه تعمیرات و نگهداری تاسیسات مکانیکی و برقی و موتورها... / مناقصه تعمیرات و نگهداری تاسیسات مکانیکی و برقی و موتورها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033848/مناقصه-امور-راهبری-تاسیسات-برقی-مکانیکی-و-مخابراتی'>مناقصه امور راهبری تاسیسات برقی- مکانیکی و مخابراتی  / آگهی مناقصه یک مرحله ای, مناقصه امور راهبری تاسیسات برقی- مکانیکی و مخابراتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033850/فراخوان-مناقصه-عملیات-حفر-و-کف-شکنی-و-تقویت-مصنوعی-چاهها'>فراخوان مناقصه عملیات حفر و کف شکنی و تقویت مصنوعی چاهها  / فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه عملیات حفر و کف شکنی و تقویت مصنوعی چاهها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033852/مناقصه-اصلاح-شبکه-توزیع-آب--'>مناقصه اصلاح شبکه توزیع آب ... / مناقصه ,مناقصه اصلاح شبکه توزیع آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033853/مناقصه-ایاب-و-ذهاب'>مناقصه ایاب و ذهاب / مناقصه, مناقصه ایاب و ذهاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033854/مناقصه-نگهداری-و-راهبری-تاسیسات-شبکه-کابل-و-هوائی-مرکز--'>مناقصه نگهداری و راهبری تاسیسات شبکه کابل و هوائی مرکز ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نگهداری و راهبری تاسیسات شبکه کابل و هوائی مرکز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033855/مناقصه-طبخ-و-توزیع-غذای-دانشجویی-مرکز--'>مناقصه طبخ و توزیع غذای دانشجویی مرکز... / مناقصه طبخ و توزیع غذای دانشجویی مرکز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033856/مناقصه-خرید-تعدادی-تجهیزات-کامپیوتری-نوبت-دوم'>مناقصه خرید تعدادی تجهیزات کامپیوتری- نوبت دوم  / آگهی مناقصه، مناقصه خرید تعدادی تجهیزات کامپیوتری- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033858/مناقصه-خدمات-ترابری-ساختمان-مرکزی--نوبت-دوم'>مناقصه خدمات ترابری ساختمان مرکزی - نوبت دوم / مناقصه, مناقصه خدمات ترابری ساختمان مرکزی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033861/مناقصه-انتقال-بدنه-تیبا-از-بدنه-1-به-رنگ-1'>مناقصه انتقال بدنه تیبا از بدنه 1 به رنگ 1  / آگهی مناقصه, مناقصه انتقال بدنه تیبا از بدنه 1 به رنگ 1 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033862/مناقصه-پروژه-های-عمرانی-تامین-برق-روستاهای--'>مناقصه پروژه های عمرانی تامین برق روستاهای... / آگهی فراخوان مناقصه های عمومی، مناقصه پروژه های عمرانی تامین برق روستاهای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033863/مناقصه-اجاره-یک-فروند-شناور-تندرو-مسافربری--نوبت-دوم'>مناقصه اجاره یک فروند شناور تندرو مسافربری - نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی و دومرحله ای, مناقصه اجاره یک فروند شناور تندرو مسافربری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033869/مناقصه-نیرو-رسانی-توسعه-و-بازسازی-شبکه-های-توزیع-نیروی-برق-نوبت-دوم'>مناقصه نیرو رسانی، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی,مناقصه نیرو رسانی، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033870/مناقصه-اجرای-عملیات-عمرانی-شامل-احداث-ابنیه-و-تاسیسات--'>مناقصه  اجرای عملیات عمرانی شامل احداث ابنیه و تاسیسات ... / آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار, مناقصه  اجرای عملیات عمرانی شامل احداث ابنیه و تاسیسات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033871/مناقصه-اجرای-انتقال-نیرو-و-برقرسانی-شبکه-های-توزیع---'>مناقصه اجرای انتقال نیرو و برقرسانی شبکه های توزیع .... / مناقصه, مناقصه اجرای انتقال نیرو و برقرسانی شبکه های توزیع ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033873/مناقصه-نصب-و-اجرا-شلنگ-های-دریپردار-و-مه-پاش'>مناقصه نصب و اجرا شلنگ های دریپردار و مه پاش / آگهی مناقصه , مناقصه نصب و اجرا شلنگ های دریپردار و مه پاش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033874/مناقصه-خرید-انواع-ترانسفورماتور-و-سیم-آلومینیوم-روکش-دار-هاینا'>مناقصه خرید انواع ترانسفورماتور و سیم آلومینیوم روکش دار هاینا / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه خرید انواع ترانسفورماتور و سیم آلومینیوم روکش دار هاینا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033875/مناقصه-اجرای-عملیات-پارک-خطی-حد-فاصل-میدان-نیروی-دریایی-تا-سالن-همایش-های--(مرحله-دوم--نوبت-دوم)'>مناقصه اجرای عملیات پارک خطی حد فاصل میدان نیروی دریایی تا سالن همایش های... (مرحله دوم - نوبت دوم) / مناقصه اجرای عملیات پارک خطی حد فاصل میدان نیروی دریایی تا سالن همایش های... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033876/مناقصه-ترمیم-ترانشه-ها-زیرسازی-جداول-و-آسفالت-بخشی-از-معابر--'>مناقصه ترمیم ترانشه ها، زیرسازی، جداول و آسفالت بخشی از معابر... / مناقصه ترمیم ترانشه ها، زیرسازی، جداول و آسفالت بخشی از معابر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033878/فراخوان-مناقصه-عملیات-حفر-و-کف-شکنی-چاهها-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عملیات حفر و کف شکنی چاهها نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه عملیات حفر و کف شکنی چاهها نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033880/مناقصه-عملیات-اجرایی-احداث-دیوار-ساحلی--(نوبت-دوم)'>مناقصه عملیات اجرایی احداث دیوار ساحلی ...(نوبت دوم) / مناقصه عملیات اجرایی احداث دیوار ساحلی ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033881/مناقصه-انجام-خدمات-حفاظت-و-حراست-فیزیکی--نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات حفاظت و حراست فیزیکی ...نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات حفاظت و حراست فیزیکی ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033882/مناقصه-عمومی-تامین-و-توزیع-غذا'>مناقصه عمومی تامین و توزیع غذا  / اگهی مناقصه عمومی , مناقصه عمومی تامین و توزیع غذا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033884/مناقصه-تعمیر-جوشکاری-تانک-سیار-حمل-گاز-مایع'>مناقصه  تعمیر جوشکاری تانک سیار حمل گاز مایع / مناقصه, مناقصه  تعمیر جوشکاری تانک سیار حمل گاز مایع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033887/مناقصه-بهسازی-و-آسفالت-محور-کبکان----نوبت-دوم'>مناقصه بهسازی و آسفالت محور کبکان .... - نوبت دوم / فراخوان , فراخوان مناقصه بهسازی و آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033890/فراخوان-ارزیابی-کیفی-تامین-راهکارهای-احراز-هویت--'>فراخوان ارزیابی کیفی تامین راهکارهای احراز هویت... / مناقصه, فراخوان ارزیابی کیفی تامین راهکارهای احراز هویت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033893/مناقصه-خدمات-طبخ-و-توزیع-غذای-کارکنان'>مناقصه خدمات طبخ و توزیع غذای کارکنان  / آگهی مناقصه, مناقصه خدمات طبخ و توزیع غذای کارکنان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033895/مناقصه-خرید-خدمات-فنی-و-مهندسی-حوزه-نظارت-بر-سرویس-های-رادیویی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید خدمات فنی و مهندسی حوزه نظارت بر سرویس های رادیویی نوبت دوم  / اگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید خدمات فنی و مهندسی حوزه نظارت بر سرویس های رادیویی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033896/مناقصه-خرید-دستگاه-CMC256-With-test-universe--نوبت-دوم'>مناقصه خرید دستگاه  CMC256 With test universe  - نوبت دوم / آگهی مناقصه، مناقصه خرید دستگاه  CMC256 With test universe  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033898/تمدید-مناقصه-عملیات-ایمنی--کنترل-ترافیک-و---(نوبت-دوم)'>تمدید مناقصه عملیات ایمنی ، کنترل  ترافیک و ... (نوبت دوم) / آگهی مناقصات عمومی ، تمدید مناقصه عملیات ایمنی ، کنترل  ترافیک و ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033900/مناقصه-نقاشی-ساختمان-ها-و-جداول-کارخانه'>مناقصه نقاشی ساختمان ها و جداول کارخانه / آگهی مناقصه , مناقصه نقاشی ساختمان ها و جداول کارخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033902/مناقصه-ساخت-و-بهره-برداری-از-فضاهای-تبلیغاتی-سطح-شهر-اصلاحیه'>مناقصه ساخت و بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی سطح شهر..اصلاحیه  / مناقصه ساخت و بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی سطح شهر..اصلاحیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033903/فراخوان-مناقصه-عملیات-تکمیل-و-تجهیز-مخازن-و-تاسیسات-روستایی-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عملیات تکمیل و تجهیز مخازن و تاسیسات روستایی نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه عملیات تکمیل و تجهیز مخازن و تاسیسات روستایی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033907/مناقصه-خدمات-حراست-و-نگهبانی-از-تاسیسات-و-اماکن-شرکت-بهره-برداری-نفت-و-گاز--نوبت-دوم'>مناقصه خدمات حراست و نگهبانی از تاسیسات و اماکن شرکت بهره برداری نفت و گاز ...نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه خدمات حراست و نگهبانی از تاسیسات و اماکن شرکت بهره برداری نفت و گاز ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033908/فراخوان-احداث-و-تکمیل-ساختمان-های-پایگاه-سلامت-سپهری--'>فراخوان احداث و تکمیل ساختمان های پایگاه سلامت سپهری... / آگهی فراخوان، فراخوان احداث و تکمیل ساختمان های پایگاه سلامت سپهری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033909/مناقصه-تعمیر--نگهداری-و-راهبری-تاسیسات-مکانیکی-و-الکتریکی'>مناقصه  تعمیر ، نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی / آگهی مناقصه, مناقصه  تعمیر ، نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033911/مناقصه-خرید-دو-قلم-نهاده-دامی-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه خرید دو قلم نهاده دامی تجدید نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید دو قلم نهاده دامی تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033914/مناقصه-پروژه-احداث-خط-تغذیه-روستاهای-بیرجند-و-سربیشه-به-روش-pc'>مناقصه پروژه احداث خط تغذیه روستاهای بیرجند و سربیشه به روش pc / مناقصه پروژه احداث خط تغذیه روستاهای بیرجند و سربیشه به روش pc</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033916/منافصه-تعمیرات-اساسی-یک-دستگاه-توربین-ژنراتور-A-تایفون-100-SGT---(نوبت-دوم)'>منافصه تعمیرات اساسی یک دستگاه توربین ژنراتور A تایفون 100- SGT ... (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, منافصه تعمیرات اساسی یک دستگاه توربین ژنراتور A تایفون 100- SGT ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033920/فراخوان-تامین-منابع-مالی-بهره-برداری-و-انتقال-پروژه-احداث-تصفیه-خانه-اضطراری----نوبت-دوم'>فراخوان تامین منابع مالی، بهره برداری و انتقال پروژه احداث تصفیه خانه اضطراری ... - نوبت دوم / آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار , فراخوان تامین منابع مالی، بهره برداری و انتقال پروژه احداث تصفیه خانه اضطراری ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033923/اصلاحیه-مناقصه-عملیات-اجرای-دیوار-ساحلی-و-کانال-سنگی'>اصلاحیه مناقصه عملیات اجرای دیوار ساحلی و کانال سنگی / اصلاحیه مناقصه ,مناقصه عملیات اجرای دیوار ساحلی و کانال سنگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033924/مناقصه-پروژه-توپکرانی-هوشمند-خطوط-لوله---(نوبت-دوم)'>مناقصه پروژه توپکرانی هوشمند خطوط لوله ... (نوبت دوم) / مناقصه پروژه توپکرانی هوشمند خطوط لوله ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033927/فراخوان-مناقصه-بازرسی-کمی-و-کیفی-محصولات-پتروشیمی-96-11-03'>فراخوان مناقصه بازرسی کمی و کیفی محصولات پتروشیمی 96.11.03 / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی ، فراخوان مناقصه بازرسی کمی و کیفی محصولات پتروشیمی 96.11.03</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033928/مناقصه-حفاری-و-کانال-کنی---نوبت-دوم'>مناقصه حفاری و کانال کنی ....نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه حفاری و کانال کنی ....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033929/مناقصه-اجرای-پروژه-احداث-خط-انتقال-آب'>مناقصه اجرای پروژه احداث خط انتقال آب  / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای پروژه احداث خط انتقال آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033933/مناقصه-انجام-خدمات-مهندسی--مطالعات-تعیین-حد-بستر-و-حریم--نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات مهندسی - مطالعات تعیین حد بستر و حریم...نوبت دوم / مناقصه,مناقصه انجام خدمات مهندسی - مطالعات تعیین حد بستر و حریم...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033934/مناقصه-تکمیل-تخریب-و-بازسازی-مدرسه--نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل تخریب و بازسازی مدرسه...نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه تکمیل تخریب و بازسازی مدرسه...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033935/مناقصه-خرید-قطعات-و-لوازم-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات-سرمایشی--'>مناقصه خرید قطعات و لوازم، تعمیر و نگهداری تاسیسات سرمایشی.... / مناقصه, مناقصه خرید قطعات و لوازم، تعمیر و نگهداری تاسیسات سرمایشی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033936/فراخوان-مناقصه-بازرسی-کمی-و-کیفی-محصولات--'>فراخوان مناقصه بازرسی کمی و کیفی محصولات... / فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه بازرسی کمی و کیفی محصولات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033937/اصلاحیه-مناقصه-P-F-VIBRO--METER-SENSOR'>اصلاحیه مناقصه P/F VIBRO - METER SENSOR / اصلاحیه ارزیابی کیفی تامین کنندگان,مناقصه P/F VIBRO - METER SENSOR</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033939/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز--'>مناقصه نگهداری فضای سبز... / مناقصه نگهداری فضای سبز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033940/مناقصه-عملیات-کانال-کنی-و-کابل-کشی-فیبر-نوری--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات کانال کنی و کابل کشی فیبر نوری - نوبت دوم / آگهی مناقصه ,  مناقصه عملیات کانال کنی و کابل کشی فیبر نوری - نوبت  دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033946/مناقصه-خرید-دو-دستگاه-ترانس-50-مگاولت-آمپری---نوبت-دوم'>مناقصه خرید دو دستگاه ترانس 50 مگاولت آمپری ... نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه خرید دو دستگاه ترانس 50 مگاولت آمپری ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033950/مناقصه-تهیه-مصالح-و-انجام-کلیه-فعالیت-های-اجرایی-جهت-عایق-بندی-دیواره-و--'>مناقصه تهیه مصالح و انجام کلیه فعالیت های اجرایی جهت عایق بندی دیواره و ... / آگهی دعوت به مناقصه, مناقصه تهیه مصالح و انجام کلیه فعالیت های اجرایی جهت عایق بندی دیواره و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033951/اصلاحیه-مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن--'>اصلاحیه مناقصه خرید لوله پلی اتیلن...  / اصلاحیه آگهی مناقصه ، اصلاحیه مناقصه خرید لوله پلی اتیلن... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033952/تجدید-مناقصه-تهیه-و-اجرای-خط-سرد-ترافیکی-همراه-با-کلاسبید-و--'>تجدید مناقصه تهیه و اجرای خط سرد ترافیکی همراه با کلاسبید و ... / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه تهیه و اجرای خط سرد ترافیکی همراه با کلاسبید و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033955/مناقصه-اجرای-پروژه-طرح-احداث-پارک-عمومی-شهر--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پروژه طرح احداث پارک عمومی شهر  - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه اجرای پروژه طرح احداث پارک عمومی شهر  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033956/مناقصه-نصب-و-راه-اندازی-دستگاه-چیلر-جذبی-نوبت-دوم'>مناقصه نصب و راه اندازی دستگاه چیلر جذبی نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه نصب و راه اندازی دستگاه چیلر جذبی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033959/مناقصه-آبرسانی-به-مجتمع-های-روستایی-شهرستان--نوبت-دوم'>مناقصه آبرسانی به مجتمع های روستایی شهرستان ...نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه آبرسانی به مجتمع های روستایی شهرستان ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033960/مناقصه-زیرسازی-و-پخش-آسفالت-کمربندی--تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه زیرسازی و پخش آسفالت کمربندی... تجدید  نوبت دوم  / تجدید مناقصه عمومی , مناقصه زیرسازی و پخش آسفالت کمربندی...تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033962/مناقصه-احداث-فونداسیون--برجبندی-و-سیمکشی--نوبت-دوم'>مناقصه احداث فونداسیون ، برجبندی و سیمکشی - نوبت دوم / آگهی مناقصه، مناقصه احداث فونداسیون، برجبندی و سیمکشی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033963/مناقصه-اجرای-ساحل-سازی---(نوبت-دوم)'>مناقصه اجرای ساحل سازی ... (نوبت دوم) / مناقصه, مناقصه اجرای ساحل سازی ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033965/مناقصه-​تکمیل-ساختمان-اداره-ثبت-احوال-و----نوبت-دوم'>مناقصه ​تکمیل ساختمان اداره ثبت احوال و ... - نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران، مناقصه ​تکمیل ساختمان اداره ثبت احوال و ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033966/مناقصه-اجرای-416-هکتار-نهالکاری--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای 416  هکتار نهالکاری ...نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه اجرای 416  هکتار نهالکاری  ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033967/مناقصه-حمایت-از-احیاء-بهسازی-و-نوسازی-بافت-های-فرسوده-و-ناکارآمد-شهری--نوبت-دوم'>مناقصه حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری... نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری...  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033969/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-ترانس-200-مگاولت-آمپری-نوبت-دوم'>مناقصه خرید یک دستگاه ترانس 200 مگاولت آمپری  نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه خرید یک دستگاه ترانس 200 مگاولت آمپری  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033970/فراخوان-خرید-6-دستگاه-جرثقیل-دروازه-ای--نوبت-دوم'>فراخوان خرید 6 دستگاه جرثقیل دروازه ای... نوبت دوم / مناقصه ,فراخوان خرید 6 دستگاه جرثقیل دروازه ای... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033974/مناقصه-اجرای-آسفالت-گرم-و-سرد'>مناقصه  اجرای آسفالت گرم و سرد  / مناقصه عمومی, مناقصه  اجرای آسفالت گرم و سرد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033977/مناقصه-پروژه-اصلاح-شبکه-فشار-متوسط-و-پست-هوایی-و-احداث-شبکه-فشار-ضعیف-و---نوبت-دوم'>مناقصه پروژه اصلاح شبکه فشار متوسط و پست هوایی و احداث شبکه فشار ضعیف  و ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه پروژه اصلاح شبکه فشار متوسط و پست هوایی و احداث شبکه فشار ضعیف  و ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033978/مناقصه-بازرسی-خطوط-لوله-دریایی-نفت-و-گاز--'>مناقصه بازرسی خطوط لوله دریایی نفت و گاز.... / مناقصه, مناقصه بازرسی خطوط لوله دریایی نفت و گاز....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033979/مناقصه-امور-حمل-و-نقل-درون-شهری-و-برون-شهری'>مناقصه امور حمل و نقل درون شهری و برون شهری / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه امور حمل و نقل درون شهری و برون شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033981/فراخوان-مشارکت-در-ساخت-و-ساز-96-11-3'>فراخوان مشارکت در ساخت و ساز  96.11.3  / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان مشارکت در ساخت و ساز  96.11.3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033983/مناقصه-خرید-دستگاه-کنتور-تکفاز-دیجیتالی--'>مناقصه خرید دستگاه کنتور تکفاز دیجیتالی... / مناقصه خرید دستگاه کنتور تکفاز دیجیتالی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033985/اصلاحیه-مناقصه-عملیات-اجرایی-چند-منظوره'>اصلاحیه مناقصه عملیات اجرایی چند منظوره / اصلاحیه مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرایی چند منظوره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033986/مناقصه-خرید-درختان-ریشه-ای'>مناقصه  خرید درختان ریشه ای  / آگهی مناقصه, مناقصه  خرید درختان ریشه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033987/تجدید-مناقصه-عملیات-پیگیری-و-وصول-مطالبات-96-11-03'>تجدید مناقصه عملیات پیگیری و وصول مطالبات 96.11.03 / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه عملیات پیگیری و وصول مطالبات 96.11.03</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033988/مناقصه-انجام-قسمتی-از-خدمات-نقلیه-درون-شهری-و-برون-شهری--'>مناقصه انجام قسمتی از خدمات نقلیه درون شهری و برون شهری... / مناقصه عمومی, مناقصه انجام قسمتی از خدمات نقلیه درون شهری و برون شهری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033990/مناقصه-بازسازی-و-احداث-حوضچه-و-استاندارد-سازی-انشعابات-و----نوبت-دوم'>مناقصه بازسازی و احداث حوضچه و استاندارد سازی انشعابات و ... - نوبت دوم / آگهی مناقصه، مناقصه بازسازی و احداث حوضچه و استاندارد سازی انشعابات و ...- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033992/مناقصه-عملیات-اجرایی-لوله-گذاری----نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی لوله گذاری ... - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عملیات اجرایی لوله گذاری ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033993/مناقصه-بهسازی-و-زیرسازی-معابر-شهری-با-آسفالت--'>مناقصه بهسازی و زیرسازی معابر شهری با آسفالت... / مناقصه ,مناقصه بهسازی و زیرسازی معابر شهری با آسفالت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033994/مناقصه-نصب-علائم-الکتریکی-سه-ایستگاه-بازگشایی-شده--نوبت-دوم'>مناقصه نصب علائم الکتریکی سه ایستگاه بازگشایی شده ...نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه نصب علائم الکتریکی سه ایستگاه بازگشایی شده ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034002/اصلاحیه-مناقصه-اجرای-416-هکتار-نهالکاری'>اصلاحیه مناقصه اجرای 416  هکتار نهالکاری / مناقصه ,مناقصه اجرای 416  هکتار نهالکاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034006/فراخوان-عملیات-تکمیل-و-تجهیز-مخازن-و-تاسیسات-روستایی--نوبت-دوم'>فراخوان عملیات تکمیل  و تجهیز مخازن و تاسیسات روستایی - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای,فراخوان  عملیات تکمیل  و تجهیز مخازن و تاسیسات روستایی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034008/مناقصه-خرید-اقلام-مورد-نیاز--'>مناقصه خرید اقلام  مورد نیاز ... / مناقصه, مناقصه خرید اقلام  مورد نیاز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034010/مناقصه-عملیات-اجرایی-احداث-ساختمان---نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی احداث ساختمان .....نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه عملیات اجرایی احداث ساختمان .....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034011/مناقصه-عمومی-پروژه-تهیه-كالا-و-اجرای-سیستم-پایش-الكترونیک-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی پروژه تهیه كالا و اجرای سیستم پایش الكترونیک نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی پروژه تهیه كالا و اجرای سیستم پایش الكترونیک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034013/فراخوان-عملیات-حفاری-و-لوله-گذاری-1700-متر-چاه-مشاهده-ای-و--'>فراخوان عملیات حفاری و لوله گذاری 1700 متر چاه مشاهده ای و.... / فراخوان ارزیابی ، فراخوان عملیات حفاری و لوله گذاری 1700 متر چاه مشاهده ای و....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034017/مناقصه-پروژه-احداث-موقعیت-و-جایگاه-دسترسی-E015N-سومار--'>مناقصه پروژه احداث موقعیت و جایگاه دسترسی E015N سومار ... / مناقصه پروژه احداث موقعیت و جایگاه دسترسی E015N سومار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034018/مناقصه-انسداد-چاه-های-غیرمجاز-منصوبات-چاه-های-مجاز---'>مناقصه انسداد چاه های غیرمجاز، منصوبات چاه های مجاز .... / مناقصه ,مناقصه انسداد چاه های غیرمجاز، منصوبات چاه های مجاز ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034020/مناقصه-نیرورسانی-توسعه-و-بازسازی-شبکه-های-توزیع-نیروی-برق--نوبت-دوم'>مناقصه نیرورسانی، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق...نوبت دوم  / مناقصه نیرورسانی، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034022/مناقصه-خرید-مقداری-لوله-چدن-700-با-واشر'>مناقصه خرید مقداری لوله چدن 700 با واشر  / آگهی مناقصه, مناقصه خرید مقداری لوله چدن 700 با واشر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034024/مناقصه-وگذاری-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز--نوبت-دوم'>مناقصه وگذاری حفظ و نگهداری فضای سبز - نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه وگذاری حفظ و نگهداری فضای سبز - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034025/اصلاحیه-منافصه-تعمیرات-اساسی-یک-دستگاه-توربین-ژنراتور'>اصلاحیه منافصه تعمیرات اساسی یک دستگاه توربین ژنراتور  / اصلاحیه منافصه تعمیرات اساسی یک دستگاه توربین ژنراتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034028/مناقصه-واگذاری-امور-آشپزخانه'>مناقصه واگذاری امور آشپزخانه / مناقصه, مناقصه واگذاری امور آشپزخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034031/مناقصه-آسفالت-معابر-سطح-شهر-تجدید'>مناقصه آسفالت معابر سطح شهر- تجدید  / تجدید آگهی مناقصه عمومی, مناقصه آسفالت معابر سطح شهر- تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034033/مناقصه-جذب-سرمایه-گذار-احداث-پمپ-بنزین-و-خدمات-جانبی-آن'>مناقصه جذب سرمایه گذار احداث پمپ بنزین و خدمات جانبی آن  / جذب سرمایه گذار ، مناقصه جذب سرمایه گذار احداث پمپ بنزین و خدمات جانبی آن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034034/مناقصه-وگذاری-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-قسمت-شرقی'>مناقصه وگذاری حفظ و نگهداری فضای سبز قسمت شرقی  / مناقصه عمومی , مناقصه وگذاری حفظ و نگهداری فضای سبز قسمت شرقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034037/مناقصه-تعمیرات-اساسی-یک-دستگاه-توربین-ژنراتور-A-تایفون-SGT-100-(نوبت-دوم)'>مناقصه تعمیرات اساسی، یک دستگاه توربین ژنراتور A تایفون SGT-100  (نوبت دوم) / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی, مناقصه تعمیرات اساسی، یک دستگاه توربین ژنراتور A تایفون SGT-100  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034039/تمدید-مناقصه-خرید--بازسازی-پره-های-واحد-گازی-BBC13D'>تمدید مناقصه خرید - بازسازی پره های واحد گازی BBC13D / تمدید مناقصه عمومی , مناقصه خرید - بازسازی پره های واحد گازی BBC13D</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034041/مناقصه-احداث-مدول-تصفیه-خانه--'>مناقصه احداث مدول تصفیه خانه.... / مناقصه, مناقصه احداث مدول تصفیه خانه....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034047/مناقصه-خرید-پرس-هیدرولیکی-و-قطعات-یدکی-دستگاه-جوشکاری'>مناقصه خرید پرس هیدرولیکی و قطعات یدکی دستگاه جوشکاری  / مناقصه خرید پرس هیدرولیکی و قطعات یدکی دستگاه جوشکاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034051/فراخوان-اجرای-طرح-ارتقا-مدول-اول-و-ساخت-مدول-دوم-تصفیه-خانه--'>فراخوان اجرای طرح ارتقا مدول اول و ساخت مدول دوم تصفیه خانه... / اگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار , فراخوان اجرای طرح ارتقا مدول اول و ساخت مدول دوم تصفیه خانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034055/مناقصه-انجام-عملیات-توسعه-و-بهینه-سازی-شبکه-های-توزیع-برق'>مناقصه انجام عملیات توسعه و بهینه سازی شبکه های توزیع برق  / مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه انجام عملیات توسعه و بهینه سازی شبکه های توزیع برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034059/مناقصه-طبخ-و-توزیع-غذای-رستوران-کارکنان'>مناقصه طبخ و توزیع غذای رستوران کارکنان / آگهی مناقصه، مناقصه طبخ و توزیع غذای رستوران کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034060/مناقصه-احداث-پل-عابر-پیاده'>مناقصه احداث پل عابر پیاده  / مناقصه  ، مناقصه احداث پل عابر پیاده در محور کرمان - باغین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034063/اصلاحیه-تجدید-مناقصه-اجرای-روکش-آسفالت'>اصلاحیه تجدید مناقصه اجرای روکش آسفالت  / اصلاحیه مناقصه, مناقصه اجرای روکش آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034065/آگهی-فراخوان-عمومی-اجرای-پروژه-های-عمرانی'>آگهی فراخوان عمومی اجرای پروژه های عمرانی  / آگهی فراخوان عمومی،آگهی فراخوان عمومی اجرای پروژه های عمرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034069/اصلاحیه-مناقصه-اجرای-عملیات-آبخیزداری-و-کنترل-سیل-حوزه-آبخیز'>اصلاحیه مناقصه اجرای عملیات آبخیزداری و کنترل سیل حوزه آبخیز  / اصلاحیه مناقصه ,مناقصه اجرای عملیات آبخیزداری و کنترل سیل حوزه آبخیز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034070/مناقصه-احداث-دیوار-محوطه-به-متراژ-580-متر--'>مناقصه احداث دیوار محوطه به متراژ 580 متر... / مناقصه ارزیابی کیفی, مناقصه احداث دیوار محوطه به متراژ 580 متر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034071/فراخوان-مرمت-و-نگهداری-راههای-عشایری'>فراخوان مرمت و نگهداری راههای عشایری / فراخوان انتخاب پیمانکار ، فراخوان مرمت و نگهداری راههای عشایری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034072/مناقصه-عملیات-برون-سپاری-نگهبانی-حفظ-و-حراست-از-مخازن-تاسیسات-و-تصفیه-خانه-و--'>مناقصه عملیات برون سپاری نگهبانی، حفظ و حراست از مخازن، تاسیسات و تصفیه خانه و ... / مناقصه عملیات برون سپاری نگهبانی، حفظ و حراست از مخازن، تاسیسات و تصفیه خانه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034076/مناقصه-انجام-خدمات-وظایف-نگهبانی-و-حفاظت-از-کلیه-ساختمانهای-اداری-تاسیسات-و-تجهیزات--'>مناقصه انجام خدمات وظایف نگهبانی و حفاظت از کلیه ساختمانهای اداری، تاسیسات و تجهیزات ... / مناقصه ,مناقصه انجام خدمات وظایف نگهبانی و حفاظت از کلیه ساختمانهای اداری، تاسیسات و تجهیزات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034081/مناقصه-عمومی-انجام-مجموعه-فعالیت-های-نگهداری-و-تعمیرات-تاسیسات-گازرسانی-(نوبت-دوم)'>مناقصه عمومی انجام مجموعه فعالیت های نگهداری و تعمیرات تاسیسات گازرسانی  (نوبت دوم) / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی انجام مجموعه فعالیت های نگهداری و تعمیرات تاسیسات گازرسانی  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034087/فراخوان-مناقصه-خط-تغذیه-شبکه-توزیع-و-ساخت-و-نصب-یک-مورد-ایستگاه-تقلیل-فشار-TBS---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خط تغذیه، شبکه توزیع و ساخت و نصب یک مورد ایستگاه تقلیل فشار TBS ... نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه ، فراخوان مناقصه خط تغذیه، شبکه توزیع و ساخت و نصب یک مورد ایستگاه تقلیل فشار TBS ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034088/مناقصه-ارائه-خدمات-جهت-تامین-39-نفر-نیروی-انسانی-جهت-حفظ-و-حراست--'>مناقصه ارائه خدمات جهت تامین 39 نفر نیروی انسانی جهت حفظ و حراست ... / مناقصه ارائه خدمات جهت تامین 39 نفر نیروی انسانی جهت حفظ و حراست ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034089/اصلاحیه-مناقصه-امور-مدیریتی-و-نگهداری-و-راهبردی-تاسیسات-مکانیکی'>اصلاحیه مناقصه امور مدیریتی و نگهداری و راهبردی تاسیسات مکانیکی  / اصلاحیه مناقصه امور مدیریتی و نگهداری و راهبردی تاسیسات مکانیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034093/فراخوان-خدمات-بهزیستی'>فراخوان خدمات بهزیستی  / فراخوان خدمات بهزیستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034095/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی--'>مناقصه تامین نیروی انسانی.... / مناقصه, مناقصه تامین نیروی انسانی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034099/جشنواره-فروش-فرج-سایپا'>جشنواره فروش فرج سایپا / جشنواره فروش فرج سایپا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034105/فراخوان-دستگاه-تهویه--نوبت-دوم'>فراخوان دستگاه تهویه... نوبت دوم  / مناقصه ,فراخوان دستگاه تهویه... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034111/مناقصه-خرید-ترانس-های-125-مگاولت-آمپر-پست-230-کیلوولت--'>مناقصه خرید ترانس های 125 مگاولت آمپر پست 230 کیلوولت... / مناقصه خرید ترانس های 125 مگاولت آمپر پست 230 کیلوولت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034117/مناقصه-نگهداری-و-گشت-مسیر-فیبر-نوری-و-تست-و-سنجش-شبکه-کابل'>مناقصه نگهداری و گشت مسیر فیبر نوری و تست و سنجش شبکه کابل / مناقصه عمومی , مناقصه نگهداری و گشت مسیر فیبر نوری و تست و سنجش شبکه کابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034119/مناقصه-انجام-حمل-و-توزیع-اقلام-اساسی'>مناقصه انجام حمل و توزیع اقلام اساسی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام حمل و توزیع اقلام اساسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034127/مناقصه-اجرای-شبکه-آب-و-فاضلاب-قسمتی-از-فاز-4--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای شبکه آب و فاضلاب قسمتی از فاز 4...نوبت دوم  / آگهی مناقصه ، مناقصه اجرای شبکه آب و فاضلاب قسمتی از فاز 4...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034128/مناقصه-تامین-منابع-مالی-و-اجرایی-بخشی-از-شبکه-های-اصلی-و-فرعی-جمع-آوری-فاضلاب--'>مناقصه تامین منابع مالی و اجرایی بخشی از شبکه های اصلی و فرعی جمع آوری فاضلاب... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تامین منابع مالی و اجرایی بخشی از شبکه های اصلی و فرعی جمع آوری فاضلاب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034139/مناقصه-اجرای-عملیات-کفسازی--مرمت-و-مناسب-سازی-گذرهای--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات کفسازی ، مرمت و مناسب سازی گذرهای  - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات کفسازی ، مرمت و مناسب سازی گذرهای  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034140/مناقصه-انجام-کارهای-عمرانی-و-تکمیل-کتابخانه'>مناقصه انجام کارهای عمرانی و تکمیل کتابخانه / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام کارهای عمرانی و تکمیل کتابخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034143/اصلاحیه-مناقصه-عملیات-مرمت-و-بدنه-سازی-گذرهای'>اصلاحیه مناقصه عملیات مرمت و بدنه سازی گذرهای  / اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی , اصلاحیه مناقصه عملیات مرمت و بدنه سازی گذرهای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034144/مناقصه-خرید-کابلهای-قدرت'>مناقصه خرید کابلهای قدرت / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید کابلهای قدرت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034149/مناقصه-واگذاری-کلیه-خدمات-مجموعه-شامل-نگهبانی--آبیاری--'>مناقصه واگذاری کلیه خدمات مجموعه شامل نگهبانی ، آبیاری... / مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری کلیه خدمات مجموعه شامل نگهبانی ، آبیاری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034154/مناقصه-اجرای-عملیات-بستر-سازی-و-آسفالت-محورهای--'>مناقصه اجرای عملیات بستر سازی و آسفالت محورهای ... / مناقصه ,مناقصه اجرای عملیات بستر سازی و آسفالت محورهای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034156/مناقصه-اجرای-40561-متر-پروژه-شبکه-گازرسانی-فلزی-و-پلی-اتیلن--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای 40561 متر پروژه شبکه گازرسانی فلزی و پلی اتیلن - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه اجرای 40561 متر پروژه شبکه گازرسانی فلزی و پلی اتیلن - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034158/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-محدوده-F'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای محدوده F   / آگهی مناقصه عمومی,  مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای محدوده F  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034159/مناقصه-خدمات-بیمه---'>مناقصه خدمات بیمه ..... / مناقصه, مناقصه خدمات بیمه .....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034160/مناقصه-اجرای-14000-متر-پروژه-شبکه-گازرسانی-و-شبکه-پلی-اتیلن--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای 14000  متر پروژه شبکه گازرسانی و شبکه پلی اتیلن - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه اجرای 14000  متر پروژه شبکه گازرسانی و شبکه پلی اتیلن - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034165/فراخوان-اجرای-عملیات-آبخیزداری-در-حوضه-های-آبخیز'>فراخوان اجرای عملیات آبخیزداری در حوضه های آبخیز / آگهی فراخوان پیمانکاران , فراخوان اجرای عملیات آبخیزداری در حوضه های آبخیز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034167/مناقصه-زیرسازی--جدول-گذاری--آسفالت-گرم--'>مناقصه  زیرسازی - جدول گذاری - آسفالت گرم... / مناقصه  زیرسازی - جدول گذاری - آسفالت گرم...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034171/مناقصه-گازرسانی-نوبت-دوم'>مناقصه گازرسانی- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه گازرسانی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034173/مناقصه-ارزیابی-کیفی-عملیات-کنترل-سیل-و-رسوب--'>مناقصه ارزیابی کیفی عملیات کنترل سیل و رسوب... / مناقصه, مناقصه ارزیابی کیفی عملیات کنترل سیل و رسوب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034175/فراخوان-نصب-تلویزیون-شهری--'>فراخوان نصب تلویزیون شهری... / آگهی فراخوان، فراخوان نصب تلویزیون شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034178/مناقصه-نیرورسانی-توسعه-و-بازسازی-شبکه-های-توزیع-نیروی-برق-شامل-تهیه-مصالح--نوبت-دوم'>مناقصه نیرورسانی، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق شامل تهیه مصالح... نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه نیرورسانی، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق شامل تهیه مصالح... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034179/فراخوان-ارزیابی-کیفی-پیمانکاران-ارائه-خدمات-تهیه--طبخ-و-توزیع-غذای-کارکنان'>فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران ارائه خدمات تهیه ، طبخ و توزیع  غذای کارکنان / فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران ،فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران  ارائه خدمات تهیه ، طبخ و توزیع  غذای کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034182/مناقصه-تکمیل-پارک-ها-و-فضای-سبز--'>مناقصه تکمیل پارک ها و فضای سبز ... / مناقصه تکمیل پارک ها و فضای سبز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034185/مناقصه-اجرای-تکمیل-محوطه-سازی-جاده-دسترسی-انبار-و-دژبانی--'>مناقصه اجرای تکمیل محوطه سازی، جاده دسترسی، انبار و دژبانی ... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای تکمیل محوطه سازی، جاده دسترسی، انبار و دژبانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034187/مناقصه-اجرای-خدمات-پشتیبانی-و-برگزاری-دوره-های-آموزشی-و-کارگاه-های-ظرفیت-سازی--تجدید'>مناقصه اجرای خدمات پشتیبانی و برگزاری دوره های آموزشی و کارگاه های ظرفیت سازی...تجدید  / آگهی مناقصه، مناقصه اجرای خدمات پشتیبانی و برگزاری دوره های آموزشی و کارگاه های ظرفیت سازی...تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034188/مناقصه-عملیات-اجرایی-شبکه-داخلی--'>مناقصه عملیات اجرایی شبکه داخلی.... / مناقصه, مناقصه عملیات اجرایی شبکه داخلی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034190/مناقصه-اجرای-تکمیل-محوطه-سازی-جاده-دسترسی-انبار-و-دژبانی----نوبت-دوم'>مناقصه اجرای تکمیل محوطه سازی، جاده دسترسی، انبار و دژبانی ... - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای تکمیل محوطه سازی، جاده دسترسی، انبار و دژبانی ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034192/مناقصه-تامین-Mobile-Pillar-JIBCrane'>مناقصه تامین Mobile Pillar JIBCrane / مناقصه تامین Mobile Pillar JIBCrane</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034195/مناقصه-عملیات-نگهداری-و-راهبری-و-تعمیرات-جاری-شبکه-های-گاز--'>مناقصه عملیات نگهداری و راهبری و تعمیرات جاری شبکه های گاز... / مناقصه عملیات نگهداری و راهبری و تعمیرات جاری شبکه های گاز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034196/مناقصه-عملیات-سازه-بتنی--'>مناقصه عملیات سازه بتنی.... / مناقصه, مناقصه عملیات سازه بتنی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034199/مناقصه-تکمیل-روسازی-محور---نوبت-سوم'>مناقصه تکمیل روسازی محور ... نوبت سوم  / مناقصه,مناقصه تکمیل روسازی محور ... نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034201/استعلام-اجاره-یک-سالن-ورزشی-سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام اجاره یک سالن ورزشی ,سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  / استعلام ,استعلام اجاره یک سالن ورزشی ,سامانه تدارکات الکترونیکی دولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034202/استعلام-دوربین-فیلمبرداری-سایت-ستاد'>استعلام دوربین فیلمبرداری, سایت ستاد / استعلام ,استعلام دوربین فیلمبرداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034203/مناقصه-ارائه-خدمات-صنعتی-مجتمع'>مناقصه ارائه خدمات صنعتی مجتمع / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ارائه خدمات صنعتی مجتمع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034205/فراخوان-مناقصه-اجرای-سازه-ساختمان-اداری-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه اجرای سازه ساختمان اداری نوبت دوم / فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی , فراخوان مناقصه اجرای سازه ساختمان اداری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034206/استعلام-خرید-روغن-سامانه-ستاد'>استعلام خرید روغن, سامانه ستاد / استعلام ,استعلام خرید روغن, سامانه ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034207/مناقصه-انجام-خدمات-حراستی-نگهبانی-و-حفاظت-فیزیکی---نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات حراستی، نگهبانی و حفاظت فیزیکی ,...نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه انجام خدمات حراستی، نگهبانی و حفاظت فیزیکی ,...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034208/فراخوان-اجرای-انجام-خدمات-حمل-و-نقل---(نوبت-دوم)'>فراخوان اجرای انجام خدمات حمل و نقل ... (نوبت دوم) / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی,فراخوان اجرای انجام خدمات حمل و نقل... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034209/مناقصه-ارایه-خدمات-اداری--عمومی-و-پشتیبانی'>مناقصه ارایه خدمات اداری ، عمومی و پشتیبانی  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ارایه خدمات اداری ، عمومی و پشتیبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034213/مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن-دوجداره-فاضلابی-کاروگیت'>مناقصه خرید لوله پلی اتیلن دوجداره فاضلابی کاروگیت / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید لوله پلی اتیلن دوجداره فاضلابی کاروگیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034216/مناقصه-انجام-قسمتی-از-خدمات-نقلیه--'>مناقصه انجام قسمتی از خدمات نقلیه ... / مناقصه ,مناقصه انجام قسمتی از خدمات نقلیه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034217/مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-و-راهبری-تاسیسات-سردخانه-ساختمان-اداری-و--'>مناقصه  تعمیر و نگهداری و راهبری تاسیسات سردخانه، ساختمان اداری و ... / مناقصه  تعمیر و نگهداری و راهبری تاسیسات سردخانه، ساختمان اداری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034218/مناقصه-FINANCIAL-SERVICE-PROVIDERS--CASH-TRANSFER-SOLUTIONS'>مناقصه FINANCIAL SERVICE PROVIDERS - CASH TRANSFER SOLUTIONS / آگهی مناقصه , مناقصه FINANCIAL SERVICE PROVIDERS - CASH TRANSFER SOLUTIONS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034221/مناقصه-عملیات-نگهداری-تعمیرات-تحویل-آب-در-کنتور-مشترکین-روستا-و-شهرستان--'>مناقصه عملیات نگهداری، تعمیرات، تحویل آب در کنتور مشترکین روستا و شهرستان... / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات نگهداری، تعمیرات، تحویل آب در کنتور مشترکین روستا و شهرستان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034223/مناقصه-احداث-جاده-(نوبت-دوم)'>مناقصه احداث جاده  (نوبت دوم) / مناقصه ,مناقصه احداث جاده  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034226/اصلاحیه-مناقصه-اجرای-خدمات-پشتیبانی-و-برگزاری-دوره-های-آموزشی-و-کارگاه'>اصلاحیه مناقصه اجرای خدمات پشتیبانی و برگزاری دوره های آموزشی و کارگاه  / اصلاحیه مناقصه، مناقصه اجرای خدمات پشتیبانی و برگزاری دوره های آموزشی و کارگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034230/مناقصه-مواد-اولیه-مورد-نیاز-کارخانه--'>مناقصه مواد اولیه مورد نیاز کارخانه... / مناقصه ,مناقصه مواد اولیه مورد نیاز کارخانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034235/تجدید-مناقصه-خرید-انواع-لوله-پلی-اتیلن-10-اتمسفر-و-اتصالات--'>تجدید مناقصه خرید انواع لوله پلی اتیلن 10 اتمسفر و اتصالات... / مناقصه, تجدید مناقصه خرید انواع لوله پلی اتیلن 10 اتمسفر و اتصالات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034237/مناقصه-اجرای-بند-آبگیر'>مناقصه اجرای بند آبگیر  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه اجرای بند آبگیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034238/سمینار-آموزشی-تکنیک-های-نوین'>سمینار آموزشی تکنیک های نوین / سمینار آموزشی تکنیک های نوین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034240/مناقصه-عملیات-پیمانکاری-نظافت-محوطه-کل-کارخانه--'>مناقصه عملیات پیمانکاری نظافت محوطه کل کارخانه ... / مناقصه ,مناقصه عملیات پیمانکاری نظافت محوطه کل کارخانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034241/مناقصه-بازرسی-کمی-و-کیفی-محصولات-شرکت--'>مناقصه بازرسی کمی و کیفی محصولات شرکت ... / مناقصه بازرسی کمی و کیفی محصولات شرکت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034242/مناقصه-انجام-حمل-و-توزیع-اقلام-اساسی--'>مناقصه انجام حمل و توزیع اقلام اساسی.... / مناقصه, مناقصه انجام حمل و توزیع اقلام اساسی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034243/مناقصه-خرید-9-قلم-کابل-جلی-فیلد-خاکی--'>مناقصه خرید 9 قلم کابل جلی فیلد خاکی ... / مناقصه ,مناقصه خرید 9 قلم کابل جلی فیلد خاکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034244/مناقصه-تهیه-کالا-و-نصب-تسهیلات-سرچاهی-و-خط-لوله-جریانی-چاه-های-موقعیت--'>مناقصه تهیه کالا و نصب تسهیلات سرچاهی و خط لوله جریانی چاه های موقعیت .. / مناقصه تهیه کالا و نصب تسهیلات سرچاهی و خط لوله جریانی چاه های موقعیت ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034246/مناقصه-خرید-2-عدد-کامل-و-قطعات-یدکی-فن-های-کوفیمکو-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 2 عدد کامل و قطعات یدکی فن های کوفیمکو  نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه خرید 2 عدد کامل و قطعات یدکی فن های کوفیمکو  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034247/مناقصه-تکمیل-دیوار-پیش-ساخته-شهرک-صنعتی--نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل دیوار پیش ساخته شهرک صنعتی... نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل دیوار پیش ساخته شهرک صنعتی... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034248/مناقصه-Instrument-Calibraion-Bench--'>مناقصه Instrument Calibraion Bench... / مناقصه,مناقصه Instrument Calibraion Bench...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034249/مناقصه-انجام-امور-نگهبانی--'>مناقصه انجام امور نگهبانی... / مناقصه, مناقصه انجام امور نگهبانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034250/مناقصه-انجام-تعمرات-و-تغییرات-اصلاحی-تجهیزات-مخازن-صادراتی'>مناقصه انجام تعمرات و تغییرات اصلاحی تجهیزات مخازن صادراتی / مناقصه انجام تعمرات و تغییرات اصلاحی تجهیزات مخازن صادراتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034251/فراخوان-اجرای-طرحهای-کوچک-تامین-آب---نوبت-دوم'>فراخوان اجرای طرحهای کوچک تامین آب ... نوبت دوم / آگهی فراخوان , فراخوان اجرای طرحهای کوچک تامین آب ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034252/مناقصه-تهیه-و-تحویل-تعداد-316-دست-کت-و-شلوار--'>مناقصه تهیه و تحویل تعداد 316 دست کت و شلوار... / مناقصه ,مناقصه تهیه و تحویل تعداد 316 دست کت و شلوار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034253/مناقصه-تهیه-و-تامین-3-500-عدد-گلیم--'>مناقصه تهیه و تامین 3.500 عدد گلیم ... / مناقصه ,مناقصه تهیه و تامین 3.500 عدد گلیم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034255/آگهی-فراخوان-سیستم-دوربین-مداربسته'>آگهی فراخوان  سیستم دوربین مداربسته / آگهی فراخوان ،آگهی فراخوان  سیستم دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034256/مناقصه-عملیات-مرمت-و-بدنه-سازی-گذرهای---نوبت-دوم'>مناقصه عملیات مرمت و بدنه سازی گذرهای ... نوبت دوم / مناقصه,مناقصه عملیات مرمت و بدنه سازی گذرهای ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034258/مناقصه-عملیات-مرمت-لکه-گیری-و-ترمیم-ترانشه--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات مرمت، لکه گیری و ترمیم ترانشه - نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات مرمت، لکه گیری و ترمیم ترانشه - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034259/نخستین-جشنواره-ملی-بازیافت'>نخستین جشنواره ملی بازیافت  / نخستین جشنواره ملی بازیافت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034261/مناقصه-خدمات-امداد-قرائت-کنتور-و-توزیع-صورتحساب--وصول-مطالبات--نوبت-دوم'>مناقصه خدمات امداد، قرائت کنتور و توزیع صورتحساب ، وصول مطالبات ...نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  خدمات امداد، قرائت کنتور و توزیع صورتحساب ، وصول مطالبات ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034265/مناقصه-اجرای-سیستم-ارت'>مناقصه  اجرای سیستم ارت  / آگهی مناقصه, مناقصه  اجرای سیستم ارت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034266/مناقصه-خریداری-کفپوش-و-جداول-سمنت-پلاست-مرحله-دوم-نوبت-اول'>مناقصه خریداری کفپوش و جداول سمنت پلاست  مرحله دوم نوبت اول / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خریداری کفپوش و جداول سمنت پلاست  مرحله دوم نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034268/مناقصه-خدمات-مشترکین-روستاهای-شهرستان--'>مناقصه خدمات مشترکین روستاهای شهرستان... / مناقصه عمومی, مناقصه خدمات مشترکین روستاهای شهرستان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034269/مناقصه-خرید-اقلام-مورد-نیاز--'>مناقصه خرید اقلام مورد نیاز.... / مناقصه, مناقصه خرید اقلام مورد نیاز....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034270/تجدید-مناقصه-دستگاه-نردبان-بالابر-هیدرولیکی-آتش-نشانی--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه دستگاه نردبان بالابر هیدرولیکی آتش نشانی...نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه دستگاه نردبان بالابر هیدرولیکی آتش نشانی... نوبت د وم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034272/فراخوان-مناقصه-تکمیل-سالن-چند-منظوره-ورزشی'>فراخوان مناقصه تکمیل سالن چند منظوره ورزشی / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ، فراخوان مناقصه تکمیل سالن چند منظوره ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034273/مناقصه-احداث-مخزن-1000-مترمکعبی----نوبت-دوم'>مناقصه احداث مخزن 1000 مترمکعبی.... - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث مخزن 1000 مترمکعبی....- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034279/مناقصه-اجاره-61-دستگاه-خودرو-سبک'>مناقصه اجاره 61 دستگاه خودرو سبک / مناقصه ,مناقصه اجاره 61 دستگاه خودرو سبک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034280/مناقصه-احداث-سازه-ساختمان-اداری-مرکز-خدمات-حوزه-علمیه--نوبت-دوم'>مناقصه احداث سازه ساختمان اداری مرکز خدمات حوزه علمیه...نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه احداث سازه ساختمان اداری مرکز خدمات حوزه علمیه...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034284/مناقصه-خرید-آسفالت-بلوار-شهیدان-صالحی'>مناقصه خرید آسفالت بلوار شهیدان صالحی / آگهی مناقصه ، مناقصه خرید آسفالت بلوار شهیدان صالحی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034288/مناقصه-اصلاح-شبکه-و-نصب-انشعابات-آب---نوبت-دوم'>مناقصه اصلاح شبکه و نصب انشعابات آب ... نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه اصلاح شبکه و نصب انشعابات آب .. نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034290/فراخوان-انجام-عملیات-اجرایی-احداث-فونداسیون-های-خط-132'> فراخوان انجام عملیات اجرایی احداث فونداسیون های خط 132 / فراخوان ارزیابی ، فراخوان انجام عملیات اجرایی احداث فونداسیون های خط 132</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034293/فراخوان-پروژه-احداث-مدول-دوم-تصفیه-خانه-فاضلاب-ناحیه-صنعتی--'>فراخوان پروژه احداث مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب ناحیه صنعتی... / آگهی فراخوان, فراخوان پروژه احداث مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب ناحیه صنعتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034295/مناقصه-خرید-3120-متر-لوله-فولادی--'>مناقصه خرید 3120 متر لوله فولادی... / مناقصه عمومی, مناقصه خرید 3120 متر لوله فولادی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034297/استعلام-تعمیرات-و-نگهداری-معابر-پیاده-روها-و-ابنیه-شهری'>استعلام تعمیرات و نگهداری معابر پیاده روها و ابنیه شهری / استعلام, استعلام تعمیرات و نگهداری معابر پیاده روها و ابنیه شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034298/مناقصه-انجام-خدمات-اطفاء-حریق-امداد-و-نجات-و-راهبری-پنج-ایستگاه-آتش-نشانی-نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات اطفاء حریق، امداد و نجات و راهبری پنج ایستگاه آتش نشانی نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه انجام خدمات اطفاء حریق، امداد و نجات و راهبری پنج ایستگاه آتش نشانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034301/مناقصه-طبخ-و-توزیع-روزانه'>مناقصه طبخ و توزیع روزانه / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه طبخ و توزیع روزانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034308/تجدید-فراخوان-خرید-کیت-کامل-انشعاب-آب-خانگی'>تجدید فراخوان خرید کیت کامل انشعاب آب خانگی  / تجدید فراخوان , تجدید فراخوان خرید کیت کامل انشعاب آب خانگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034310/مناقصه-واگذاری-امور-خدماتی---نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری امور خدماتی ... نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه واگذاری امور خدماتی ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034311/مناقصهو-اگذاری-عملیات-اجرا-و-انتقال-انرژی-نیروگاه-زمین-نوبت-دوم'>مناقصهو اگذاری عملیات اجرا و انتقال انرژی نیروگاه زمین نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه واگذاری عملیات اجرا و انتقال انرژی نیروگاه زمین نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034316/مناقصه-خرید-و-نصب-و-راه-اندازی-دوربین-های-مداربسته'>مناقصه خرید و نصب و راه اندازی دوربین های مداربسته  / مناقصه ,مناقصه خرید و نصب و راه اندازی دوربین های مداربسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034318/تجدید-مناقصه-خرید-دستگاه-ترانس--'>تجدید مناقصه خرید دستگاه ترانس.... / مناقصه, تجدید مناقصه خرید دستگاه ترانس....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034319/استعلام-هود-آزمایشگاهی'>استعلام هود آزمایشگاهی   / استعلام, استعلام هود آزمایشگاهی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034320/مناقصه-عملیات-رسوب-زدایی-و-تعویض-تیوب-های-بلاک-شده-کندانسور--'>مناقصه عملیات رسوب زدایی و تعویض تیوب های بلاک شده کندانسور ... / مناقصه عملیات رسوب زدایی و تعویض تیوب های بلاک شده کندانسور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034321/مناقصه-اجرای-حفاری-و-کابلکشی-11-مورد-از-طرح-سایتهای'>مناقصه  اجرای حفاری و کابلکشی 11 مورد از طرح سایتهای / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه  اجرای حفاری و کابلکشی 11 مورد از طرح سایتهای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034323/مناقصه-خرید-یکدستگاه-ازن-ژنراتور'>مناقصه خرید یکدستگاه ازن ژنراتور / آگهی مناقصه , مناقصه خرید یکدستگاه ازن ژنراتور  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034328/مناقصه-تهاتر-چدن-داکتیل'>مناقصه تهاتر چدن داکتیل  / مناقصه, مناقصه تهاتر چدن داکتیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034330/مناقصه-خرید-دستگاه-امحا-لامپ-فلوروسنت'>مناقصه خرید دستگاه امحا لامپ فلوروسنت  / مناقصه ,مناقصه خرید دستگاه امحا لامپ فلوروسنت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034331/استعلام-شیلنگ-تفلونی-اکسیژن'>استعلام شیلنگ تفلونی اکسیژن / استعلام , استعلام شیلنگ تفلونی اکسیژن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034332/مناقصه-احداث-ساختمان--'>مناقصه احداث ساختمان ... / مناقصه ,مناقصه احداث ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034334/استعلام-کاغذ-کاربنلس-70-100-مرغوب'>استعلام کاغذ کاربنلس 70*100 مرغوب / استعلام, استعلام کاغذ کاربنلس 70*100 مرغوب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034335/استعلام-اجرای-طرح-هادی'>استعلام اجرای طرح هادی  / استعلام , استعلام اجرای طرح هادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034336/استعلام-باطری-سیلداسید'>استعلام باطری سیلداسید  / استعلام ,استعلام باطری سیلداسید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034337/استعلام-برقرسانی'>استعلام برقرسانی  / استعلام ,جهت رويت اطلاعات بيشتر اصل اگهی به قسمت تصوير اگهی درسايت پارس نمادداده ها مراجعه فرماييد.</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034338/استعلام-10000-کیلوگرم-الکل-متلیک'>استعلام 10000 کیلوگرم الکل متلیک  / استعلام ,استعلام 10000 کیلوگرم الکل متلیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034339/استعلام-لوله-فولادی-بدون-درز'>استعلام لوله فولادی بدون درز / استعلام , استعلام لوله فولادی بدون درز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034340/استعلام-ترمینال-رله-ای-و-پل-ترمینال-رله-ای-فونیکس-کنتاکت'>استعلام ترمینال رله ای و پل ترمینال رله ای فونیکس کنتاکت / استعلام ,استعلام ترمینال رله ای و پل ترمینال رله ای فونیکس کنتاکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034344/استعلام-لوله-فولادی-بدون-درز'>استعلام لوله فولادی بدون درز / استعلام , استعلام لوله فولادی بدون درز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034345/مناقصه-انجام-تعمیرات-و-تغییرات-تجهیزات-مخازن-صادراتی--'>مناقصه انجام تعمیرات و تغییرات تجهیزات مخازن صادراتی ... / مناقصه انجام تعمیرات و تغییرات تجهیزات مخازن صادراتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034347/مناقصه-محدود-ساخت-ROTOR-COMPLETE'>مناقصه محدود ساخت ROTOR COMPLETE / مناقصه محدود ساخت ROTOR COMPLETE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034350/استعلام-اقلام-پله-برقی-FUJI-LIFT--'>استعلام اقلام پله برقی FUJI LIFT... / استعلام, استعلام اقلام پله برقی FUJI LIFT...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034351/استعلام-کوپلینگ-ـ-مارک-پارکر-و--'>استعلام کوپلینگ ـ مارک پارکر و ... / استعلام ,استعلام کوپلینگ ـ مارک پارکر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034354/استعلام-مواد-شیمیایی-18-ردیف'>استعلام مواد شیمیایی 18 ردیف / استعلام , استعلام مواد شیمیایی 18 ردیف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034355/استعلام-درب-وپنجره-آلومینیم-دراندازه-های-مختلف'>استعلام درب وپنجره آلومینیم دراندازه های مختلف   / استعلام درب وپنجره آلومینیم دراندازه های مختلف  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034356/استعلام-پمپ-و-قطعات'>استعلام پمپ و قطعات   / استعلام پمپ و قطعات  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034358/استعلام-21ردیف-قطعات-نورد'>استعلام  21ردیف قطعات نورد   / استعلام,استعلام  21ردیف قطعات نورد  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034359/مناقصه-بازسازی-استخر'>مناقصه بازسازی استخر  / اگهی مناقصه , مناقصه بازسازی استخر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034360/استعلام-خرید-لوازم-اداری'>استعلام خرید لوازم اداری  / استعلام , استعلام خرید لوازم اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034362/مناقصه-خرید-دستگاه-پایش-آب-های-زیر-زمینی'>مناقصه خرید دستگاه پایش آب های زیر زمینی  / مناقصه  ،مناقصه خرید دستگاه پایش آب های زیر زمینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034363/استعلام-ASUS-VIVOBOOK-MAX-X541UV-CPU-I'>استعلام ASUS VIVOBOOK MAX X541UV/CPU I / استعلام, استعلام ASUS VIVOBOOK MAX X541UV/CPU I</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034365/استعلام-خرید-رولبرینگ'>استعلام  خرید رولبرینگ  / استعلام, استعلام  خرید رولبرینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034366/استعلام-استانداردسازی-سیستم-گرمایشی'>استعلام استانداردسازی سیستم گرمایشی / استعلام , استعلام استانداردسازی سیستم گرمایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034368/استعلام-سیم-1-5-و-2-5'>استعلام سیم 1/5 و 2/5  / استعلام , استعلام سیم 1/5 و 2/5 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034369/مناقصه-امور-خدماتی-و-پشتیبانی--'>مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی ... / مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034370/مناقصه-عملیات-خط-انتقال-آب-در-شهر--'>مناقصه عملیات خط انتقال آب در شهر... / آگهی مناقصه، مناقصه عملیات خط انتقال آب در شهر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034371/مناقصه-انجام-امور-خدمات-عمومی-فنی-و-اداری'>مناقصه انجام امور خدمات عمومی، فنی و اداری / مناقصه, مناقصه انجام امور خدمات عمومی، فنی و اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034372/استعلام-اقلام-تاسیساتی-و-برنجی-ساختنی--'>استعلام اقلام تاسیساتی و برنجی ساختنی... / استعلام ، استعلام اقلام تاسیساتی و برنجی ساختنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034373/مناقصه-قرائت-کنتور--توزیع-قبوض-وصول-مطالبات'>مناقصه قرائت کنتور ، توزیع قبوض، وصول مطالبات  / مناقصه ,مناقصه قرائت کنتور ، توزیع قبوض، وصول مطالبات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034374/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-39-کیلومتر-خط-تغذیه--'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای 39 کیلومتر خط تغذیه... / مناقصه عمومی, مناقصه تهیه مصالح و اجرای 39 کیلومتر خط تغذیه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034375/استعلام-شیلنگ-دسته-کنترل-بالانسر-بادی-و--'>استعلام شیلنگ دسته کنترل بالانسر بادی و ...  / استعلام , استعلام شیلنگ دسته کنترل بالانسر بادی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034376/استعلام-تیغه-اره-دیسکی-آب-صابونی-و--'>استعلام تیغه اره دیسکی آب صابونی و ... / استعلام ,استعلام تیغه اره دیسکی آب صابونی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034377/فراخوان-استعلام-قیمت-واگذاری-شنوایی-سنجی-درمانگاه'>فراخوان استعلام قیمت واگذاری شنوایی سنجی درمانگاه  / اگهی فراخوان , فراخوان استعلام قیمت واگذاری شنوایی سنجی درمانگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034379/استعلام-دستگاه-کپی-شارپ'>استعلام دستگاه کپی شارپ  / استعلام ,استعلام  دستگاه کپی شارپ x201  با گارانتی ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034381/مناقصه-عملیات-احداث-مخزن-2500-متر-مکعبی--'>مناقصه عملیات احداث مخزن 2500 متر مکعبی... / آگهی مناقصه و ارزیابی کیفی، مناقصه عملیات احداث مخزن 2500 متر مکعبی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034382/استعلام-خرید-و-نصب-و-راه-اندازی-کولر'>استعلام خرید و نصب و راه اندازی کولر / استعلام, استعلام خرید و نصب و راه اندازی کولر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034383/مناقصه-استعلام-ارزیابی-کیفی-مشاوران--'>مناقصه استعلام ارزیابی کیفی مشاوران ... / مناقصه , مناقصه استعلام ارزیابی کیفی مشاوران ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034384/مناقصه-تعمیرو-نگهداری-و-بازسازی-شبکه-و-تامین-آب-روستاهای-تحت-پوشش'>مناقصه تعمیرو نگهداری و بازسازی شبکه و تامین آب روستاهای تحت پوشش  / مناقصه,مناقصه تعمیرو نگهداری و بازسازی شبکه و تامین آب روستاهای تحت پوشش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034386/کنگره-بین-الملی-زیست-شناسی-ایران'> کنگره بین الملی زیست شناسی ایران /  کنگره بین الملی زیست شناسی ایران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034387/مناقصه-راهبری-نگهداری-و-تعمیر-تاسیسات-آب-و--'>مناقصه راهبری، نگهداری و تعمیر تاسیسات آب و ... / مناقصه ,مناقصه راهبری، نگهداری و تعمیر تاسیسات آب و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034390/استعلام-عملیات-انجام-کارهای-ساختمانی'>استعلام عملیات انجام کارهای ساختمانی / استعلام عملیات انجام کارهای ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034391/دومین-کنفرانس-ملی-آب-و-هواشناسی-ایران'>دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران / دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034392/تجدید-مناقصه-و-ارزیابی-کیفی-اصلاح-شبکه-آب-شهر--'>تجدید مناقصه و ارزیابی کیفی اصلاح شبکه آب شهر ... / آگهی تجدید مناقصه و ارزیابی کیفی , تجدید مناقصه و ارزیابی کیفی اصلاح شبکه آب شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034394/استعلام-انجام-آزمون-های-مربوط-به-تست-اقلام-حفاظت-فردی'>استعلام انجام آزمون های مربوط به تست اقلام حفاظت فردی / استعلام, استعلام انجام آزمون های مربوط به تست اقلام حفاظت فردی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034395/استعلام-لوله-فاضلابی'>استعلام لوله فاضلابی  / استعلام ,استعلام لوله فاضلابی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034396/استعلام-نصب-ترانس-۲۰-۱۳۲-کیلوولت'>استعلام نصب ترانس ۲۰/۱۳۲ کیلوولت  / استعلام,استعلام نصب ترانس ۲۰/۱۳۲ کیلوولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034397/استعلام-سر-و-موتور-مارک-دستگاه-CNC-با-مارک-SIEMENS'>استعلام سر و موتور مارک دستگاه CNC با مارک SIEMENS / استعلام , استعلام سر و موتور مارک دستگاه CNC با مارک SIEMENS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034399/استعلام-خرید-لوازم-اداری'>استعلام خرید لوازم اداری  / استعلام , استعلام خرید لوازم اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034400/دومین-همایش-ملی-مراکز-داده'>دومین همایش ملی مراکز داده / دومین همایش ملی مراکز داده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034401/مناقصه-روسازی-و-آسفالت---'>مناقصه روسازی و آسفالت .... / مناقصه, مناقصه روسازی و آسفالت ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034402/مناقصه-احداث-جدولگذاری٬-پیاده-رو-سازی-و-آسفالت'>مناقصه احداث جدولگذاری٬ پیاده رو سازی و آسفالت  / مناقصه,مناقصه احداث جدولگذاری٬ پیاده رو سازی و آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034403/مناقصه-حفر-یک-حلقه-چاه-آهکی'>مناقصه حفر یک حلقه چاه آهکی  / مناقصه ,مناقصه حفر یک حلقه چاه آهکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034405/فراخوان-خرید-کنتور-G۴-G۶-G۱۰'>فراخوان خرید کنتور G۴.G۶.G۱۰     / فراخوان,فراخوان خرید کنتور G۴.G۶.G۱۰    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034406/استعلام-عملیات-ساخت-و-نصب-سیستم-تهویه--'>استعلام عملیات ساخت و نصب سیستم تهویه... / استعلام, استعلام عملیات ساخت و نصب سیستم تهویه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034408/استعلام-گاردان-با-نقشه'>استعلام گاردان با نقشه  / استعلام ,استعلام گاردان با نقشه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034409/همایش-ملی-مدیریت-و-کسب-و-کار-الکترونیکی'>همایش ملی مدیریت و کسب و کار الکترونیکی / همایش ملی مدیریت و کسب و کار الکترونیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034410/استعلام-لاستیک-منجیط-دار--'>استعلام لاستیک منجیط دار ...  / استعلام, استعلام لاستیک منجیط دار ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034411/استعلام-اسید-فسفریک'>استعلام اسید فسفریک / استعلام ,استعلام اسید فسفریک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034412/استعلام-خرید-خدمات-تهیه-نقشه-های-تفصیل--'>استعلام خرید خدمات تهیه نقشه های تفصیل ... / استعلام,استعلام خرید خدمات تهیه نقشه های تفصیل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034414/دومین-کنگره-بین-المللی-استراتژی-های-پیشگیری'>دومین کنگره بین المللی استراتژی های پیشگیری / دومین کنگره بین المللی استراتژی های پیشگیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034415/استعلام-رایانه--اسکنر--چاپگر'>استعلام رایانه - اسکنر - چاپگر / استعلام, استعلام رایانه - اسکنر - چاپگر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034416/استعلام-تعمیرات-ساختمان'>استعلام تعمیرات ساختمان / استعلام ,استعلام تعمیرات ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034417/استعلام-تهیه-و-تحویل-تجهیزات-دیتا--'>استعلام تهیه و تحویل تجهیزات دیتا ... / استعلام,استعلام تهیه و تحویل تجهیزات دیتا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034418/استعلام-​پذیرایی-جهت-اجلاس-مدیران-مالیاتی'>استعلام ​پذیرایی جهت اجلاس مدیران مالیاتی / استعلام, استعلام ​پذیرایی جهت اجلاس مدیران مالیاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034419/استعلام-خدمات'>استعلام خدمات / استعلام ,استعلام خدمات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034421/استعلام-اورهال-یک-دستگاه-ترانسفورماتور'>استعلام اورهال یک دستگاه ترانسفورماتور / استعلام ,استعلام اورهال یک دستگاه ترانسفورماتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034422/استعلام-پمپ-لجن-کش--'>استعلام پمپ لجن کش ... / استعلام,استعلام پمپ لجن کش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034423/استعلام-تهیه--حمل--باراندازی--نصب--تست'>استعلام تهیه ، حمل ، باراندازی ، نصب ، تست / استعلام,استعلام تهیه ، حمل ، باراندازی ، نصب ، تست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034424/استعلام-خرید-لوازم-مزدا-2000'>استعلام خرید لوازم مزدا 2000 / استعلام, استعلام خرید لوازم مزدا 2000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034426/استعلام-سورتر-اسکناس'>استعلام سورتر اسکناس / استعلام, استعلام سورتر اسکناس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034428/استعلام-تعمیرات-ساختمان-باسکول'>استعلام تعمیرات ساختمان باسکول  / استعلام ,استعلام تعمیرات ساختمان باسکول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034429/مناقصه-نگهداری-و-گشت-مسیر-فیبرنوری-و--'>مناقصه نگهداری و گشت مسیر فیبرنوری و ... / مناقصه ,مناقصه نگهداری و گشت مسیر فیبرنوری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034430/استعلام-ورزشی'>استعلام ورزشی / استعلام, استعلام ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034431/استعلام-عملیات-تامین-سرمایش-آزاد-سالن'>استعلام عملیات تامین سرمایش آزاد سالن  / استعلام , استعلام عملیات تامین سرمایش آزاد سالن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034432/استعلام-لوله-UPVC-و-فلنج-اسپیکات'>استعلام لوله UPVC  و فلنج اسپیکات  / استعلام , استعلام لوله UPVC  و فلنج اسپیکات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034433/استعلام-سم-بند-یوکارب'>استعلام سم بند یوکارب / استعلام استعلام سم بند یوکارب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034434/بزرگترین-کنگره-بین-المللی-مدیریت-و-تشریفات'>بزرگترین کنگره بین المللی مدیریت و تشریفات  / بزرگترین کنگره بین المللی مدیریت و تشریفات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034435/استعلام-اقلام-دندان-پزشکی--'>استعلام اقلام دندان پزشکی ... / استعلام,استعلام اقلام دندان پزشکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034436/استعلام-12-دستگاه-لاین-تراب-ولاین'>استعلام 12 دستگاه لاین تراب ولاین  / استعلام ,استعلام 12 دستگاه لاین تراب ولاین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034438/استعلام-خرید-لوازم-مورد-نیاز-بهینه-ساز--'>استعلام خرید لوازم مورد نیاز بهینه ساز ... / استعلام, استعلام خرید لوازم مورد نیاز بهینه ساز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034439/استعلام-تلویزیون-LED-سایز-43-و-تلویزیون--'>استعلام تلویزیون LED سایز 43 و تلویزیون... / استعلام, استعلام تلویزیون LED سایز 43 و تلویزیون...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034440/استعلام-دستگاه-الکتروتراپی'>استعلام دستگاه الکتروتراپی / استعلام, استعلام دستگاه الکتروتراپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034442/استعلام-پشتیبانی-نرم-افزاری-و-مشاوره-ف--'>استعلام پشتیبانی نرم افزاری و مشاوره ف...  / استعلام,استعلام پشتیبانی نرم افزاری و مشاوره ف... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034443/استعلام-مودم-اسکادا'>استعلام مودم اسکادا / استعلام, استعلام مودم اسکادا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034444/استعلام-برگزاری-گلگشت-یکروزه-تله-کابین--'>استعلام برگزاری گلگشت یکروزه تله کابین ... / استعلام,استعلام برگزاری گلگشت یکروزه تله کابین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034445/دومین-همایش-ملی-مدیریت-و-بحران-و-پدافند-غیر-عامل'>دومین همایش ملی مدیریت و بحران و پدافند غیر عامل / دومین همایش ملی مدیریت و بحران و پدافند غیر عامل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034446/استعلام-باند-رول-بسته-بندی'>استعلام باند رول بسته بندی  / استعلام ,استعلام باند رول بسته بندی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034447/استعلام-ترانس-برق'>استعلام ترانس برق / استعلام, استعلام ترانس برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034448/استعلام-خدمات'>استعلام خدمات / استعلام , استعلام خدمات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034450/استعلام-نماسازی-ساختمان-پزشکی'>استعلام نماسازی ساختمان پزشکی  / استعلام ,استعلام نماسازی ساختمان پزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034451/استعلام-میلگرد-14-و-16-و-22'>استعلام میلگرد 14 و 16 و 22 / استعلام, استعلام میلگرد 14 و 16 و 22</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034452/استعلام-خرید-6-دستگاه-ترانسفورماتور-ول--'>استعلام خرید 6 دستگاه ترانسفورماتور ول...  / استعلام, استعلام خرید 6 دستگاه ترانسفورماتور ول... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034453/استعلام-خرید-3-دستگاه-ترانس-سی-تی'>استعلام خرید 3 دستگاه ترانس سی تی / استعلام, استعلام خرید 3 دستگاه ترانس سی تی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034454/استعلام-اره-موتوری'>استعلام اره موتوری / استعلام,استعلام اره موتوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034455/استعلام-آبگرمکن-گازی'>استعلام آبگرمکن گازی / استعلام , استعلام آبگرمکن گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034456/استعلام-محکم-سازی-و-توسعه-مختصر-حدود-15--'>استعلام محکم سازی و توسعه مختصر حدود 15... / استعلام, استعلام محکم سازی و توسعه مختصر حدود 15...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034457/استعلام-بازسازی-و-نوسازی-سیستم-روشنایی'>استعلام بازسازی و نوسازی سیستم روشنایی  / استعلام, استعلام بازسازی و نوسازی سیستم روشنایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034458/استعلام-خدمات'>استعلام خدمات / استعلام ,استعلام خدمات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034459/استعلام-پرینتر-4-کاره-اچ-پی-با-گارانتی--'>استعلام پرینتر 4 کاره اچ پی با گارانتی... / استعلام, استعلام پرینتر 4 کاره اچ پی با گارانتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034460/استعلام-کپسول-آتش-نشانی'>استعلام کپسول آتش نشانی  / استعلام ,استعلام کپسول آتش نشانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034461/استعلام-خرید-لوازم-و-ابزار-آرایشگاه'>استعلام خرید لوازم و ابزار آرایشگاه  / استعلام ,استعلام خرید لوازم و ابزار آرایشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034462/مناقصه-پروژه-برق-رسانی-به-روستای-بدون-برق-هارکیزه'>مناقصه پروژه برق رسانی به روستای بدون برق هارکیزه / مناقصه عمومی , مناقصه پروژه برق رسانی به روستای بدون برق هارکیزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034463/استعلام-آلارم-یونیت'>استعلام آلارم یونیت  / استعلام ,استعلام آلارم یونیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034464/اولین-همایش-مدیریت-اقتصاد-و-اقتصاد-مقاومتی'>اولین همایش مدیریت اقتصاد و اقتصاد مقاومتی / اولین همایش مدیریت اقتصاد و اقتصاد مقاومتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034465/استعلام-ملزومات-پزشکی'>استعلام ملزومات پزشکی / استعلام, استعلام ملزومات پزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034466/استعلام-ملزومات-پزشکی'>استعلام ملزومات پزشکی / استعلام ,استعلام ملزومات پزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034467/استعلام-واگذاری-تعداد-50-پرونده--'>استعلام واگذاری تعداد 50 پرونده ... / استعلام,استعلام واگذاری تعداد 50 پرونده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034468/استعلام-تعویض-سقف-کاذب'>استعلام تعویض سقف کاذب  / استعلام ,استعلام تعویض سقف کاذب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034469/استعلام-قطعات-سخت-افزار-کامپیوتر'>استعلام قطعات سخت افزار کامپیوتر / استعلام , استعلام قطعات سخت افزار کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034470/استعلام-ملزومات-پزشکی'>استعلام ملزومات پزشکی / استعلام, استعلام ملزومات پزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034471/استعلام-لایروبی-و-احیای-نهر'>استعلام لایروبی و احیای نهر  / استعلام ,استعلام لایروبی و احیای نهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034472/استعلام-واگذاری-تعداد-233-پرونده--'>استعلام واگذاری تعداد 233 پرونده ... / استعلام,استعلام واگذاری تعداد 233 پرونده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034473/استعلام-واگذاری-تعداد-67-پرونده'>استعلام واگذاری تعداد 67 پرونده  / استعلام, استعلام واگذاری تعداد 67 پرونده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034474/مناقصه-سرویس--نگهداری-و-تعمیرات-سیستم-های-روشنایی-محورهای'>مناقصه سرویس ، نگهداری و تعمیرات سیستم های روشنایی محورهای / مناقصه عمومی ، مناقصه سرویس ، نگهداری و تعمیرات سیستم های روشنایی محورهای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034475/استعلام-واگذاری-تعداد-200-پرونده--'>استعلام واگذاری تعداد 200 پرونده ... / استعلام,استعلام واگذاری تعداد 200 پرونده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034476/استعلام-محصولات-آرایشی'>استعلام محصولات آرایشی  / استعلام ,استعلام محصولات آرایشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034477/تجدیدمناقصه-خرید-لوازم-و-ابزار-ساختمانی-مورد-نیاز--'>تجدیدمناقصه خرید لوازم و ابزار ساختمانی مورد نیاز.... / مناقصه, تجدیدمناقصه خرید لوازم و ابزار ساختمانی مورد نیاز....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034478/استعلام-​اجرای-سنگ-فرش-سواره-رو-خیابان--'>استعلام ​اجرای سنگ فرش سواره رو خیابان ...  / استعلام ,استعلام ​اجرای سنگ فرش سواره رو خیابان ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034479/استعلام-برف-روبی-2-راه-کوهستانی'>استعلام برف روبی 2 راه کوهستانی / استعلام, استعلام برف روبی 2 راه کوهستانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034480/یازدهمین-همایش-بین-المللی-پژوهش-های-قرآنی'>یازدهمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی / یازدهمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034481/استعلام-واگذاری-تعداد-326-پرونده--'>استعلام واگذاری تعداد 326 پرونده ... / استعلام,استعلام واگذاری تعداد 326 پرونده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034482/استعلام-خرید-تعداد-44-عدد-مخزن-پلیمری'>استعلام خرید تعداد 44 عدد مخزن پلیمری / استعلام, استعلام خرید تعداد 44 عدد مخزن پلیمری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034483/استعلام-خرید-ایزوگام---'>استعلام خرید ایزوگام  ... / استعلام,استعلام خرید ایزوگام  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034485/کنفرانس-ملی-علوم-اسلامی-و-پژوهش-های-دینی96-11-03'>کنفرانس ملی علوم اسلامی و پژوهش های دینی96.11.03 / کنفرانس ملی علوم اسلامی و پژوهش های دینی 96.11.03</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034486/استعلام-واگذاری-170-پرونده--'>استعلام واگذاری 170 پرونده ... / استعلام,استعلام واگذاری 170 پرونده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034487/استعلام-ملزومات-پزشکی'>استعلام ملزومات پزشکی / استعلام, استعلام ملزومات پزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034488/استعلام​-درب-دو-لنگه'>استعلام​ درب دو لنگه / استعلام, استعلام ​درب دو لنگه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034489/استعلام-​تجهیزات-و-وسایل'>استعلام ​تجهیزات و وسایل  / استعلام,استعلام ​تجهیزات و وسایل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034490/استعلام-خرید-لوله-گالوانیزه'>استعلام خرید لوله گالوانیزه  / استعلام, استعلام خرید لوله گالوانیزه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034491/استعلام-مایع-ظرفشویی'>استعلام مایع ظرفشویی  / استعلام,استعلام مایع ظرفشویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034492/استعلام-واگذاری-تعداد-۶۷-پرونده'>استعلام واگذاری تعداد ۶۷ پرونده  / استعلام ,استعلام واگذاری تعداد ۶۷ پرونده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034493/استعلام-خرید-دریچه-منهول-کامپوزیتی'>استعلام خرید دریچه منهول کامپوزیتی / استعلام, استعلام خرید دریچه منهول کامپوزیتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034494/مناقصه-خرید-کیت-کامل-انشعاب-آب-خانگی'>مناقصه خرید کیت کامل انشعاب آب خانگی  / مناقصه خرید کیت کامل انشعاب آب خانگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034495/استعلام-بررسی-اکتشافی-و-شناسایی-مواد--'>استعلام بررسی اکتشافی و شناسایی مواد ... / استعلام,استعلام بررسی اکتشافی و شناسایی مواد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034496/سومین-کنفرانس-بین-المللی-مهندسی-مکانیک-و-هوافضا'>سومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و هوافضا / سومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و هوافضا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034497/مناقصه-عمومی-انجام-خدمات-مشاوره-شغلی'>مناقصه عمومی انجام خدمات مشاوره شغلی  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی انجام خدمات مشاوره شغلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034498/استعلام-پرچم-ایران'>استعلام پرچم ایران  / استعلام ,استعلام پرچم ایران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034499/استعلام-واگذاری-تعداد108-پرونده'>استعلام واگذاری تعداد108 پرونده  / استعلام ,استعلام واگذاری تعداد108 پرونده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034500/استعلام-چاپگر-تحویلداری'>استعلام چاپگر تحویلداری / استعلام, استعلام چاپگر تحویلداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034501/استعلام-سیم-بکسل-شماره-8-و-10'>استعلام سیم بکسل شماره 8 و 10 / استعلام ,استعلام سیم بکسل شماره 8 و 10</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034502/مناقصه-واگذاری-امور-نگهداری-و-راهبردی-تاسیسات-برقی-و-مکانیکی'>مناقصه واگذاری امور نگهداری و راهبردی تاسیسات برقی و مکانیکی  / مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری امور نگهداری و راهبردی تاسیسات برقی و مکانیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034503/استعلام-لوله-گذاری-حفر-کانال--'>استعلام لوله گذاری حفر کانال ... / استعلام, استعلام لوله گذاری حفر کانال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034504/استعلام-واگذاری-تعداد-۷۸-پرونده'>استعلام واگذاری تعداد ۷۸ پرونده  / استعلام ,استعلام واگذاری تعداد ۷۸ پرونده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034505/استعلام-قیمت-توسعه'>استعلام قیمت توسعه / استعلام , استعلام قیمت توسعه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034506/استعلام-​مشخصات-فنی-قطعات-مکانیکی-کمد'>استعلام ​مشخصات فنی قطعات مکانیکی کمد  / استعلام,استعلام ​مشخصات فنی قطعات مکانیکی کمد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034507/مناقصه-واگذاری-امور-نگهداری-و-راهبردی-تاسیسات-برقی-و-مکانیکی-کلینیک--'>مناقصه واگذاری امور نگهداری و راهبردی تاسیسات برقی و مکانیکی کلینیک... / مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری امور نگهداری و راهبردی تاسیسات برقی و مکانیکی کلینیک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034508/نخستین-همایش-ملی-هنر-و-سلامت'>نخستین همایش ملی هنر و سلامت / نخستین همایش ملی هنر و سلامت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034509/استعلام-مایع-دستشویی'>استعلام مایع دستشویی  / استعلام, استعلام​ مایع دستشویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034510/استعلام-تعمیرات-اساسی-سرویس-های-بهداشت--'>استعلام تعمیرات اساسی سرویس های بهداشت ...  / استعلام, استعلام تعمیرات اساسی سرویس های بهداشت ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034511/مناقصه-پروژه-برق-رسانی'>مناقصه پروژه برق رسانی  / مناقصه عمومی , مناقصه پروژه برق رسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034512/همایش-دوچرخه-سواری-همه-رده-های-سنی'>همایش دوچرخه سواری همه رده های سنی / همایش دوچرخه سواری همه رده های سنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034513/استعلام-مایع-سفیدکننده'>استعلام مایع سفیدکننده / استعلام, استعلام مایع سفیدکننده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034514/مناقصه-تعمیر-نگهداری-تاسیسات-ساختمان-مدیریت-و-شعبه-مرکزی-بانک--'>مناقصه تعمیر  نگهداری تاسیسات ساختمان مدیریت و شعبه مرکزی بانک... / مناقصه عمومی, مناقصه تعمیر  نگهداری تاسیسات ساختمان مدیریت و شعبه مرکزی بانک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034515/استعلام-الکتروپمپ-افقی-پنتاکس-ایتالیا--'>استعلام الکتروپمپ افقی پنتاکس ایتالیا...    / استعلام, استعلام الکتروپمپ افقی پنتاکس ایتالیا... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034516/استعلام-هفت-عدد-شیر-قطع'>استعلام هفت عدد شیر قطع / استعلام,استعلام هفت عدد شیر قطع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034517/استعلام-واگذاری-خدمات-مرکز'>استعلام واگذاری خدمات مرکز  / استعلام ,استعلام واگذاری خدمات مرکز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034518/استعلام-پودر-دستی-500-گرمی'>استعلام پودر دستی 500 گرمی / استعلام, استعلام پودر دستی 500 گرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034519/مناقصه-تکمیل-و-تجهیز-مخازن-و-تاسیسات-آب-روستایی--'>مناقصه تکمیل و تجهیز مخازن و تاسیسات آب روستایی... / مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل و تجهیز مخازن و تاسیسات آب روستایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034520/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-شبکه-روشنایی--سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای شبکه روشنایی , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  / مناقصه ,مناقصه تهیه مصالح و اجرای شبکه روشنایی , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034521/استعلام-ورق-شیشه-ای-پلی-کربنات'>استعلام ورق شیشه ای پلی کربنات / استعلام ,استعلام ورق شیشه ای پلی کربنات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034522/استعلام-کانکس-پیش-ساخته-آهنی'>استعلام کانکس پیش ساخته آهنی   / استعلام ,استعلام کانکس پیش ساخته آهنی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034523/استعلام-شیرآلات-KWC-مدل-ریتا--'>استعلام شیرآلات KWC مدل ریتا ... / استعلام,استعلام شیرآلات KWC مدل ریتا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034524/استعلام-مانیتور-حرفه-ای'>استعلام مانیتور حرفه ای / استعلام , استعلام مانیتور حرفه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034525/استعلام-لاستیک-پژو-405'>استعلام لاستیک پژو 405 / استعلام , استعلام لاستیک پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034526/فراخوان-احداث-ساختمان-ایستگاه-تقلیل-فشار'>فراخوان احداث ساختمان ایستگاه تقلیل فشار / فراخوان احداث ساختمان ایستگاه تقلیل فشار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034527/مناقصه-فونداسیون-نصب-برج-و-تیر-بتونی-بهمراه-سیم-کشی--'>مناقصه فونداسیون، نصب برج و تیر بتونی بهمراه سیم کشی ... / مناقصه عمومی, مناقصه فونداسیون، نصب برج و تیر بتونی بهمراه سیم کشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034528/استعلام-خرید-لوازم-اداری'>استعلام خرید لوازم اداری  / استعلام,استعلام خرید لوازم اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034529/استعلام-واگذاری-تعداد-100-پرونده--'>استعلام واگذاری تعداد 100 پرونده... / استعلام, استعلام واگذاری تعداد 100 پرونده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034530/استعلام-​ساخت-شابلون'>استعلام ​ساخت شابلون  / استعلام,استعلام ​ساخت شابلون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034531/استعلام-شینسل-سینه-مرغ-منجمد'>استعلام شینسل سینه مرغ منجمد  / استعلام,استعلام شینسل سینه مرغ منجمد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034532/کنفرانس-کسب-و-کار-الکترونیکی'>کنفرانس کسب و کار الکترونیکی / کنفرانس کسب و کار الکترونیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034533/استعلام-تعمیر--تنظیم-و-سرویس-نگهداری'>استعلام تعمیر ، تنظیم و سرویس نگهداری  / استعلام, ااستعلام تعمیر ، تنظیم و سرویس نگهداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034534/استعلام-خرید-لوازم-مورد-نیاز-جهت-اورهال'>استعلام خرید لوازم مورد نیاز جهت اورهال / استعلام, استعلام خرید لوازم مورد نیاز جهت اورهال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034535/مناقصه-عملیات-اجرایی-تکمیل-تصفیه-خانه'>مناقصه عملیات اجرایی تکمیل تصفیه خانه  / مناقصه ,مناقصه عملیات اجرایی تکمیل تصفیه خانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034536/استعلام-صندلی-گردان-کارشناسی-مانند-نمو--'>استعلام صندلی گردان کارشناسی مانند نمو... / استعلام, استعلام صندلی گردان کارشناسی مانند نمو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034537/استعلام-خرید-خدمات-تهیه-نقشه-های-تفصیل'>استعلام خرید خدمات تهیه نقشه های تفصیل / استعلام , استعلام خرید خدمات تهیه نقشه های تفصیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034538/استعلام-ملزومات-پزشکی'>استعلام ملزومات پزشکی / استعلام, استعلام ملزومات پزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034539/مناقصه-عملیات-تکمیل-و-تجهیز-مخازن-و-تاسیسات--'>مناقصه عملیات تکمیل و تجهیز مخازن و تاسیسات ... / مناقصه عملیات تکمیل و تجهیز مخازن و تاسیسات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034540/استعلام-تکمیل-استخر'>استعلام تکمیل استخر  / استعلام, استعلام تکمیل استخر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034542/استعلام-کفش-تمام-چرم'>استعلام کفش تمام چرم  / استعلام, استعلام کفش تمام چرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034543/استعلام-الکتروپمپ-لجن-کش--'>استعلام الکتروپمپ لجن کش ... / استعلام,استعلام الکتروپمپ لجن کش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034544/مناقصه-عملیات-اجرایی-تکمیل-تصفیه-خانه'>مناقصه عملیات اجرایی تکمیل تصفیه خانه  / مناقصه ,مناقصه عملیات اجرایی تکمیل تصفیه خانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034545/استعلام-تهیه-و-نصب-کشسانی-و-تابل--'>استعلام تهیه و نصب کشسانی و تابل... / استعلام, استعلام تهیه و نصب کشسانی و تابل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034546/استعلام-باکس-پالت'>استعلام باکس پالت  / استعلام, استعلام باکس پالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034547/استعلام​-دیفیوزر-10-اینچ-نوع-هوادهی'>استعلام​ دیفیوزر 10 اینچ نوع هوادهی / استعلام, استعلام ​دیفیوزر 10 اینچ نوع هوادهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034548/استعلام-پنجره-های-upvc'>استعلام پنجره های upvc / استعلام ,استعلام پنجره های upvc</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034549/استعلام-خدمات'>استعلام خدمات  / استعلام, استعلام خدمات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034550/استعلام-سم-فسفر-دوزنگ'>استعلام سم فسفر دوزنگ / استعلام, استعلام سم فسفر دوزنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034551/استعلام-سم-ملاتیون'>استعلام سم ملاتیون / استعلام, استعلام سم ملاتیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034552/استعلام-مجموعه-رله-و-مخازن-آبسردکن'>استعلام مجموعه رله و مخازن آبسردکن / استعلام , استعلام مجموعه رله و مخازن آبسردکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034553/مناقصه-بهره-برداری--خلیل-آباد'>مناقصه بهره برداری - خلیل آباد / مناقصه عمومی , مناقصه بهره برداری - خلیل آباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034554/استعلام-سمعک-پشت-گوشی-دیجیتال--'>استعلام سمعک پشت گوشی دیجیتال ... / استعلام,استعلام سمعک پشت گوشی دیجیتال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034555/استعلام​-گوشت-گوساله-منجمد-برزیلی'>استعلام​ گوشت گوساله منجمد برزیلی / استعلام , استعلام​ گوشت گوساله منجمد برزیلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034556/استعلام-دستگاه-ذخیره-ساز-تحت-شبکه-NAS--'>استعلام دستگاه ذخیره ساز تحت شبکه NAS... / استعلام, استعلام دستگاه ذخیره ساز تحت شبکه NAS...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034557/استعلام-خرید-نرم-افزار-و-اسقرار-سامانه'>استعلام خرید نرم افزار و اسقرار سامانه  / استعلام, استعلام خرید نرم افزار و اسقرار سامانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034558/مناقصه-عمومی-خرید-و-اجرای-آبیاری-قطره-ای-و-فضای-سبز'>مناقصه عمومی خرید و اجرای آبیاری قطره ای و فضای سبز  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خرید و اجرای آبیاری قطره ای و فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034559/استعلام-تامین-تجهیزات-و-عملیات-نصب-و-راه'>استعلام تامین تجهیزات و عملیات نصب و راه / استعلام,استعلام تامین تجهیزات و عملیات نصب و راه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034560/استعلام-کابل-تخت'>استعلام کابل تخت / استعلام, استعلام کابل تخت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034561/استعلام-تولید-رسانه-های-آموزشی'>استعلام تولید رسانه های آموزشی / استعلام, استعلام تولید رسانه های آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034562/استعلام-کیت-IDENTI-DIRECT--'>استعلام کیت IDENTI DIRECT ... / استعلام,استعلام کیت IDENTI DIRECT ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034564/استعلام-مشخصات-فنی-پروژه-ساخت-و-بهسازی'>استعلام مشخصات فنی پروژه ساخت و بهسازی  / استعلام,استعلام مشخصات فنی پروژه ساخت و بهسازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034565/استعلام-انجام-داک-مولتی-کت-نور-دو'>استعلام انجام داک مولتی کت نور دو  / استعلام, استعلام انجام داک مولتی کت نور دو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034566/استعلام-دوربین-عکاسی'>استعلام دوربین عکاسی  / استعلام ,استعلام دوربین عکاسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034567/استعلام-تعمیرات-کتابخانه-مرکزی--'>استعلام تعمیرات کتابخانه مرکزی... / استعلام, استعلام تعمیرات کتابخانه مرکزی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034568/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری--'>استعلام کامپیوتر و فناوری... / استعلام, استعلام کامپیوتر و فناوری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034569/استعلام-اجرای-طرح-هادی'>استعلام اجرای طرح هادی  / استعلام , استعلام اجرای طرح هادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034571/استعلام-25-دستگاه-کیس-طبق-الزامات-و--'>استعلام 25 دستگاه کیس طبق الزامات و... / استعلام, استعلام 25 دستگاه کیس طبق الزامات و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034572/استعلام-اجرای-عملیات-سرویس-اساسی-سیستم'>استعلام اجرای عملیات سرویس اساسی سیستم / استعلام, استعلام اجرای عملیات سرویس اساسی سیستم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034573/استعلام-کاغذ-کاربنلس-70-100-مرغوب'>استعلام کاغذ کاربنلس 70*100 مرغوب / استعلام, استعلام کاغذ کاربنلس 70*100 مرغوب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034574/استعلام-تیغ-زنی-و-مرمت-ایلراههای--'>استعلام تیغ زنی و مرمت ایلراههای ... / استعلام,استعلام تیغ زنی و مرمت ایلراههای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034575/استعلام-خرید-لوازم-اداری'>استعلام خرید لوازم اداری / استعلام, استعلام خرید لوازم اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034576/استعلام-​تهیه--نصب-و-راه-اندازی-اسکنر'>استعلام ​تهیه ، نصب و راه اندازی اسکنر / استعلام , استعلام ​تهیه ، نصب و راه اندازی اسکنر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034577/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس-فرزانگان'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس فرزانگان / استعلام,استعلام تعمیرات اساسی مدارس فرزانگان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034578/استعلام-اجرای-سیستم-آبیاری-تحت-فشار'>استعلام اجرای سیستم آبیاری تحت فشار  / استعلام ,استعلام اجرای سیستم آبیاری تحت فشار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034579/استعلام-اجرای-عملیات-نیرو-رسانی'>استعلام اجرای عملیات نیرو رسانی  / استعلام, استعلام اجرای عملیات نیرو رسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034580/استعلام-خرید-قطعات-کامپیوتر'>استعلام خرید قطعات کامپیوتر / استعلام, استعلام خرید قطعات کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034581/استعلام-کپسول-CO2--'>استعلام کپسول CO2 ... / استعلام,استعلام کپسول CO2 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034583/استعلام-هزینه-تعمیر-و-بازسازی-چهار-دست--'>استعلام هزینه تعمیر و بازسازی چهار دست... / استعلام, استعلام هزینه تعمیر و بازسازی چهار دست...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034584/مناقصه-امور-نگهداری-و-راهبری-تاسیسات-برقی-و-مکانیکی--'>مناقصه امور نگهداری و راهبری تاسیسات برقی و مکانیکی... / مناقصه امور نگهداری و راهبری تاسیسات برقی و مکانیکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034585/استعلام-الکترو-موتور-شناور'>استعلام الکترو موتور شناور  / استعلام ,استعلام الکترو موتور شناور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034586/استعلام-بهاء-خرید-تجهیزات-مصرفی'>استعلام بهاء خرید تجهیزات مصرفی / استعلام, استعلام بهاء خرید تجهیزات مصرفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034587/استعلام-بلوئر-رونتای-20kw-تایوانی'>استعلام بلوئر رونتای 20kw تایوانی  / استعلام,استعلام بلوئر رونتای 20kw تایوانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034588/استعلام-2-دستگاه-زیرساخت-سخت-افزاری'>استعلام 2 دستگاه زیرساخت سخت افزاری / استعلام ,استعلام 2 دستگاه زیرساخت سخت افزاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034590/استعلام-کیت-تعمیراتی-کمپرسور-اطلس-کوپکو'>استعلام کیت تعمیراتی کمپرسور اطلس کوپکو / استعلام, استعلام کیت تعمیراتی کمپرسور اطلس کوپکو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034591/استعلام-تعمیرات-سقف-گالری'>استعلام تعمیرات سقف گالری / استعلام , استعلام تعمیرات سقف گالری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034592/استعلام-کاغذ-A4--80-گرمی'>استعلام کاغذ A4 - 80 گرمی / استعلام, استعلام کاغذ A4 - 80 گرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034593/استعلام-تجهیزات-خانگی'>استعلام تجهیزات خانگی  / استعلام ,استعلام تجهیزات خانگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034594/استعلام-درب-آهنی'>استعلام درب آهنی  / استعلام, استعلام درب آهنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034595/استعلام-دستگاه-ست-تنفسی-کوله-ای--'>استعلام دستگاه ست، تنفسی کوله ای ... / استعلام,استعلام دستگاه ست، تنفسی کوله ای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034596/استعلام-hp-laserjet-p-2035-پرینتر'>استعلام hp laserjet p 2035 پرینتر / استعلام, استعلام hp laserjet p 2035 پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034597/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری--'>استعلام کامپیوتر و فناوری... / استعلام, استعلام کامپیوتر و فناوری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034598/استعلام-۱۰-دستگاه-سرور'>استعلام ۱۰ دستگاه سرور  / استعلام ,استعلام ۱۰ دستگاه سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034599/استعلام-بهاء-خرید-12-دستگاه-کامپیوتر'>استعلام بهاء خرید 12 دستگاه کامپیوتر  / استعلام بهاء, استعلام بهاء خرید 12 دستگاه کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034600/استعلام-خرید-رله-ایزوله-کننده'>استعلام خرید رله ایزوله کننده  / استعلام , استعلام خرید رله ایزوله کننده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034601/استعلام-دستگاه-dvd-player-با-قابلیت'>استعلام دستگاه dvd player با قابلیت  / استعلام,استعلام دستگاه dvd player با قابلیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034602/استعلام-چاپگر-رایانه-لیزری'>استعلام چاپگر رایانه لیزری / استعلام , استعلام چاپگر رایانه لیزری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034603/استعلام-لوله-گذاری-شبکه-توزیع--'>استعلام لوله گذاری شبکه توزیع ... / استعلام,استعلام لوله گذاری شبکه توزیع ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034604/استعلام-کیت-سایز-استاندارد-Gene-scan60'>استعلام کیت سایز استاندارد Gene scan60 / استعلام, استعلام کیت سایز استاندارد Gene scan60</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034605/استعلام-خرید-۵۷-عدد-کاپشن'>استعلام خرید ۵۷ عدد کاپشن  / استعلام ,استعلام خرید ۵۷ عدد کاپشن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034606/استعلام-تکمیل-توسعه-4-کلاس'>استعلام تکمیل توسعه 4 کلاس  / استعلام, استعلام تکمیل توسعه 4 کلاس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034607/استعلام-خرید-ترمومتر-روغن'>استعلام خرید ترمومتر روغن / استعلام , استعلام خرید ترمومتر روغن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034609/استعلام-​دستگاه-سن-استورج-و-TAP'>استعلام ​دستگاه سن استورج و TAP    / استعلام,استعلام ​دستگاه سن استورج و TAP   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034610/استعلام-سیمکشی-فیبرنوری'>استعلام سیمکشی فیبرنوری / استعلام ,استعلام سیمکشی فیبرنوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034611/استعلام-حفاری-یک-حلقه-چاه-آب-شرب-به-رو--'>استعلام حفاری یک حلقه چاه آب شرب به رو...  / استعلام,استعلام حفاری یک حلقه چاه آب شرب به رو... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034612/استعلام-دستگاه-MIKROTIK'>استعلام دستگاه MIKROTIK / استعلام ,استعلام دستگاه MIKROTIK</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034613/استعلام-خرید-کامپیوتر-و-متعلقات--'>استعلام خرید کامپیوتر و متعلقات... / استعلام, استعلام خرید کامپیوتر و متعلقات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034614/استعلام-پروژه-خرید--نصب--تست-و-راه-اندازی'>استعلام پروژه خرید ، نصب ، تست و راه اندازی / استعلام, استعلام پروژه خرید ، نصب ، تست و راه اندازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034615/استعلام-تامین-و-تجهیز-لوازم-اداری'>استعلام تامین و تجهیز لوازم اداری / استعلام , استعلام تامین و تجهیز لوازم اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034616/مناقصه-خرید-لوله-چدن-700-با-واشر'>مناقصه خرید  لوله چدن 700 با واشر  / مناقصه خرید  لوله چدن 700 با واشر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034617/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-200-میلی-متری'>استعلام لوله پلی اتیلن 200 میلی متری / استعلام ,استعلام لوله پلی اتیلن 200 میلی متری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034618/استعلام-تابلو-ستاره-مثلث'>استعلام تابلو ستاره مثلث / استعلام , استعلام تابلو ستاره مثلث</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034619/استعلام-تهیه-نصب-و-راه-اندازی-دوربین'>استعلام تهیه نصب و راه اندازی دوربین  / استعلام ,استعلام تهیه نصب و راه اندازی دوربین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034621/استعلام-استانداردسازی-سیستم-گرمایشی--'>استعلام استانداردسازی سیستم گرمایشی... / استعلام, استعلام استانداردسازی سیستم گرمایشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034623/استعلام-مطالعه-و-طراحی-پروژه-اداری-فنی'>استعلام مطالعه و طراحی پروژه اداری فنی  / استعلام, استعلام مطالعه و طراحی پروژه اداری فنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034624/استعلام-اجرای-پوشش-حفاظتی'>استعلام اجرای پوشش حفاظتی  / استعلام,  استعلام اجرای پوشش حفاظتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034625/استعلام-تجهیزات-و-وسایل'>استعلام تجهیزات و وسایل  / استعلام ,استعلام تجهیزات و وسایل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034626/استعلام-چاپ-فرم-گواهینامه-ثبت-نام-اشخاص'>استعلام چاپ فرم گواهینامه ثبت نام اشخاص / استعلام , استعلام چاپ فرم گواهینامه ثبت نام اشخاص</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034627/استعلام-تعمیرات-اساسی-و-تکمیل-ساختمانه'>استعلام تعمیرات اساسی و تکمیل ساختمانه / استعلام,استعلام تعمیرات اساسی و تکمیل ساختمانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034629/استعلام-برقرسانی'>استعلام برقرسانی  / استعلام ,استعلام برقرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034630/استعلام-ساخت-زنجیر-گندم-برکانوایر'>استعلام ساخت زنجیر گندم برکانوایر / استعلام ,استعلام ساخت زنجیر گندم برکانوایر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034631/استعلام-چاپ-و-نصب-بیلبوردهای-تبلیغاتی'>استعلام چاپ و نصب بیلبوردهای تبلیغاتی / استعلام,استعلام چاپ و نصب بیلبوردهای تبلیغاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034632/مناقصه-واگذاری-خدمات-تولید-و-مونتاژ-محصولات-کلینیکال--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری خدمات تولید و مونتاژ محصولات کلینیکال...نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه واگذاری خدمات تولید و مونتاژ محصولات کلینیکال...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034633/استعلام-کارتریج-چاپگر'>استعلام کارتریج چاپگر  / استعلام , استعلام کارتریج چاپگر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034634/استعلام-احداث-کانال-آبرسانی-گدار-پهن'>استعلام احداث کانال آبرسانی گدار پهن / استعلام,استعلام احداث کانال آبرسانی گدار پهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034635/استعلام-درب-اتوماتیک-شیشه-سکوریت'>استعلام درب اتوماتیک شیشه سکوریت  / استعلام ,استعلام درب اتوماتیک شیشه سکوریت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034636/مناقصه-خرید-و-نصب-پیش-سردکن-کشتارگاه-صنعتی-دام--نوبت-دوم'>مناقصه خرید و نصب پیش سردکن کشتارگاه صنعتی دام...نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه خرید و نصب پیش سردکن کشتارگاه صنعتی دام...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034637/استعلام-اجرای-عملیات-جنرال-سرویس---'>استعلام اجرای عملیات جنرال سرویس  .... / استعلام , استعلام اجرای عملیات جنرال سرویس 2 دست ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034638/استعلام-تجهیزات-و-وسایل'>استعلام تجهیزات و وسایل / استعلام ,استعلام تجهیزات و وسایل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034639/استعلام-خرید--نصب--راه-اندازی-و-آموزش'>استعلام خرید ، نصب ، راه اندازی و آموزش  / استعلام, استعلام خرید ، نصب ، راه اندازی و آموزش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034640/مناقصه-خدمات-مرکز-پیام٬امداد-رسانی-و-دیسپچینگ'>مناقصه خدمات مرکز پیام٬امداد رسانی و دیسپچینگ / آگهی ارزیابی کیفی, مناقصه خدمات مرکز پیام٬امداد رسانی و دیسپچینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034641/استعلام-اصلاح-و-بازسازی-شبکه-ها--'>استعلام اصلاح و بازسازی شبکه ها... / استعلام, استعلام اصلاح و بازسازی شبکه ها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034642/استعلام-خرید-اسکنر'>استعلام خرید اسکنر  / استعلام ,استعلام خرید اسکنر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034643/مناقصه-آبرسانی-به-مجتمع-های-روستایی--نوبت-دوم'>مناقصه آبرسانی به مجتمع های روستایی...نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه آبرسانی به مجتمع های روستایی...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034644/استعلام-الکتروپمپ-30-کیلووات-4-345'>استعلام الکتروپمپ 30 کیلووات 4/ 345 / استعلام, استعلام الکتروپمپ 30 کیلووات 4/ 345</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034645/استعلام-دیوار-محوطه-ساختمان-اداری-دشت'>استعلام دیوار محوطه ساختمان اداری دشت / استعلام,استعلام دیوار محوطه ساختمان اداری دشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034646/استعلام-چاپ-پیک-شادی'>استعلام چاپ پیک شادی  / استعلام , استعلام چاپ پیک شادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034647/مناقصه-حفاری-و-تجهیز-چاه-آب-آشامیدنی--نوبت-دوم'>مناقصه حفاری و تجهیز چاه آب آشامیدنی ...نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه حفاری و تجهیز چاه آب آشامیدنی ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034648/مناقصه-آبرسانی-گرگی-مندرک'>مناقصه آبرسانی گرگی مندرک / مناقصه آبرسانی گرگی مندرک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033772/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-و-حقوق-سرقفلی-واحدهای-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان و حقوق سرقفلی واحدهای تجاری نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان و حقوق سرقفلی واحدهای تجاری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033779/مزایده-اجاره-محل-های-بوفه-و-انتشارات-دانشجویی--مرحله-دوم'>مزایده اجاره محل های بوفه و انتشارات دانشجویی - مرحله دوم / آگهی مزایده, مزایده اجاره محل های بوفه و انتشارات دانشجویی - مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033780/مزایده-فروش-16-قلم-از-ضایعات-فلزی-و-غیرفلزی--(نوبت-دوم)'>مزایده فروش 16 قلم از ضایعات فلزی و غیرفلزی... (نوبت دوم) / مزایده فروش 16 قلم از ضایعات فلزی و غیرفلزی... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033785/مزایده-فروش-ماشین-آلات-خط-تولید-شیر-(نوبت-دوم)'>مزایده فروش ماشین آلات خط تولید شیر  (نوبت دوم) / مزایده، مزایده فروش ماشین آلات خط تولید شیر  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033787/مزایده-فروش-سهام'>مزایده فروش سهام  / آگهی مزایده، مزایده فروش سهام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033790/مزایده-انجام-امور-انتشاراتی'>مزایده انجام امور انتشاراتی  / آگهی مزایده , مزایده انجام امور انتشاراتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033791/مزایده-اجاره-ساخت-و-بهره-برداری-رسانه-های-محیطی'>مزایده اجاره ساخت و بهره برداری رسانه های محیطی / مزایده اجاره ساخت و بهره برداری رسانه های محیطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033795/مزایده-آپارتمان-مساحت-60-52مترمربع'>مزایده آپارتمان مساحت 60.52مترمربع  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 60.52مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033797/مزایده-اجاره-بوفه-انتشارات-دانشجویی-نوبت-دوم'>مزایده اجاره بوفه انتشارات دانشجویی نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده اجاره بوفه انتشارات دانشجویی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033799/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت-87-09متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 87.09متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 87.09متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033801/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-109-30مترمربع'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 109.30مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 109.30مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033803/مزایده-اجاره-مجموعه-تالار-پذیرایی-نوبت-دوم'>مزایده اجاره مجموعه تالار پذیرایی نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده اجاره مجموعه تالار پذیرایی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033806/مزایده-پلاک-ثبتی-ششدانگ-زمین-مساحت-30000متر'>مزایده پلاک ثبتی ششدانگ زمین مساحت 30000متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی ششدانگ زمین مساحت 30000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033807/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-4-208مترمربع-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 4.208مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 4.208مترمربع نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033810/مزایده-فروش-دو-دستگاه-خودرو-سواری-زانتیا'>مزایده فروش دو دستگاه خودرو سواری زانتیا  / مزایده عمومی، مزایده فروش دو دستگاه خودرو سواری زانتیا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033813/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-ملکی-بلوار-راوندی-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک قطعه زمین ملکی بلوار راوندی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین ملکی بلوار راوندی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033816/مزایده-سواری-پراید'>مزایده سواری پراید / مزایده,مزایده سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033817/مزایده-فروش-انواع-چدن-و-آهن-آلات-اسقاط-و---نوبت-دوم'>مزایده فروش انواع چدن و آهن آلات اسقاط و ... نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده فروش انواع چدن و آهن آلات اسقاط و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033818/تجدید-مزایده-سالن-تجهیزات-ورزشی-دیجیتال'>تجدید مزایده سالن تجهیزات ورزشی دیجیتال  / آگهی تجدید مزایده، تجدید مزایده سالن تجهیزات ورزشی دیجیتال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033820/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-72-09متر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 72.09متر نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 72.09متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033822/مزایده-ششدانگ-زمین-مشتمل-بر-کوره-آجرپزی-پلاک-25-فرعی'>مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر کوره آجرپزی پلاک 25 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر کوره آجرپزی پلاک 25 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033824/مزایده-ششدانگ-پلاک-مساحت-3778-75مترمربع'>مزایده ششدانگ پلاک مساحت 3778.75مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک مساحت 3778.75مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033825/مزایده-ده-تخته-فرش'>مزایده ده تخته فرش / آگهی مزایده اموال، مزایده ده تخته فرش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033826/مزایده-فروش-حدود-65-تن-پنبه'>مزایده فروش حدود 65 تن پنبه  / آگهی مزایده، مزایده فروش حدود 65 تن پنبه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033827/مزایده-واگذاری-12-بنای-تاریخی-به-صورت-قرارداد-سرمایه-گذاری'>مزایده واگذاری  12 بنای تاریخی به صورت قرارداد سرمایه گذاری  / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری  12 بنای تاریخی به صورت قرارداد سرمایه گذاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033828/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-پژو-اس-دی--V9-مدل-91'>مزایده یک دستگاه خودروی پژو اس دی - V9 مدل 91  / آگهی مزایده اموال، مزایده یک دستگاه خودروی پژو اس دی - V9 مدل 91 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033829/مزایده-ششدانگ-ملک-مساحت-عرصه-105-متر'>مزایده ششدانگ ملک مساحت عرصه 105 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مساحت عرصه 105 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033832/مزایده-فروش-تعداد-3-واحد-آپارتمان-کاربری-اداری'>مزایده فروش تعداد 3 واحد آپارتمان کاربری اداری  / مزایده,مزایده فروش تعداد 3 واحد آپارتمان کاربری اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033835/مزایده-جایگاه-های-CNG'>مزایده جایگاه های CNG / مزایده جایگاه های CNG</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033836/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-4-تفکیکی-42-30متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه 4 تفکیکی 42.30متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه 4 تفکیکی 42.30متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033837/مزایده-ششدانگ-اعیانی-آپارتمان-مساحت-102-15متر'>مزایده ششدانگ اعیانی آپارتمان مساحت 102.15متر / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی آپارتمان مساحت 102.15متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033838/مزایده-فروش-خودرو-سواری-پژو-206'>مزایده فروش خودرو سواری پژو 206  / مزایده , مزایده فروش خودرو سواری پژو 206 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033839/مزایده-واگذاری-سهام-دارایی-و-جایگاه-های-سوخت'>مزایده واگذاری سهام، دارایی و جایگاه های سوخت / مزایده, مزایده واگذاری سهام، دارایی و جایگاه های سوخت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033841/مزایده-فروش-هوابرش--شاطون-سنگ-فرز-و--'>مزایده فروش هوابرش ، شاطون سنگ فرز و ... / مزایده , مزایده فروش هوابرش ، شاطون سنگ فرز و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033844/مزایده-ملک-به-شماره-22-1259-تجدید-نوبت-اول'>مزایده ملک به شماره 22/1259 تجدید نوبت اول / مزایده,مزایده ملک به شماره 22/1259 تجدید نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033845/مزایده-انواع-کنتور--'>مزایده انواع کنتور.... / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده انواع کنتور....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033849/مزایده-زمین-تجاری-شهر-مشهد-و-مغازه-شهرستان-کاشمر-نوبت-دوم'>مزایده زمین تجاری شهر مشهد و مغازه شهرستان کاشمر نوبت دوم  / مزایده ,مزایده زمین تجاری شهر مشهد و مغازه شهرستان کاشمر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033851/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-1355-فرعی-از-49-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1355 فرعی از 49 اصلی / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1355 فرعی از 49 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033857/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-539-88متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 539.88متر  / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی مساحت 539.88متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033859/مزایده-بوفه'>مزایده بوفه / مزایده, مناقصه ایاب و ذهاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033860/آگهی-مزایده-تجهیزات-کارخانه-فولاد--مرحله-دوم'>آگهی مزایده تجهیزات کارخانه فولاد ...مرحله دوم  / مزایده ,آگهی مزایده تجهیزات کارخانه فولاد ...مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033864/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-به-شماره-پلاک-227-فرعی-بخش-دو-خوی'>مزایده ششدانگ یکباب خانه به شماره پلاک 227 فرعی بخش دو خوی / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب خانه به شماره پلاک 227 فرعی بخش دو خوی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033865/مزایده-فروش-یکدستگاه-همزن-به-ظرفیت-2000-لیتر--'>مزایده فروش یکدستگاه همزن به ظرفیت 2000 لیتر... / آگهی مزایده و فروش اموال غیر منقول , مزایده فروش یکدستگاه همزن به ظرفیت 2000 لیتر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033866/مزایده-فروش-خودرو-مورانو'>مزایده فروش خودرو مورانو  / آگهی مزایده , مزایده فروش خودرو مورانو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033867/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-ملک-تجاری-67-99متر'>مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ ملک تجاری 67.99متر  / مزایده ,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ ملک تجاری 67.99متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033868/مزایده-یک-دستگاه-دیزل-ژنراتور--'>مزایده یک دستگاه دیزل ژنراتور... / مزایده,  مزایده یک دستگاه دیزل ژنراتور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033872/مزایده-ساختمان-در-زمینی-مساحت-195-متر'>مزایده ساختمان در زمینی مساحت 195 متر / مزایده ,مزایده ساختمان در زمینی مساحت 195 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033877/مزایده-تعدادی-شیرآلات-لوله-و-اتصالات-و-تجهیزات-کارگاهی'>مزایده تعدادی شیرآلات، لوله و اتصالات و تجهیزات کارگاهی / آگهی مزایده, مزایده تعدادی شیرآلات، لوله و اتصالات و تجهیزات کارگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033879/مزایده-پلاک-ثبتی-1141-1911-بخش-سه-اهواز-و-سواری-پژو'>مزایده پلاک ثبتی 1141/1911 بخش سه اهواز و سواری پژو / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی 1141/1911 بخش سه اهواز و سواری پژو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033883/مزایده-ملک'>مزایده ملک / مزایده ,مزایده ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033885/مزایده-آپارتمان-مساحت-140-50مترمربع'>مزایده آپارتمان مساحت 140.50مترمربع / مزایده ,مزایده آپارتمان مساحت 140.50مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033886/مزایده-خودرو-سواری-پژو-پارس-نقره-ای'>مزایده خودرو سواری پژو پارس نقره ای  / آگهی مزایده ,مزایده خودرو سواری پژو پارس نقره ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033888/مزایده-اجاره-بخش-هایی-از-ساختمان-درمانگاه--'>مزایده اجاره بخش هایی از ساختمان درمانگاه ... / مزایده ,مزایده اجاره بخش هایی از ساختمان درمانگاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033889/مزایده-یک-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-17-مشهد'>مزایده یک دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی بخش 17 مشهد / مزایده ,مزایده یک دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی بخش 17 مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033891/مزایده-پلاک-ثبتی-159-فرعی-بخش-هفده-مشهد-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی 159 فرعی بخش هفده مشهد نوبت دوم / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی 159 فرعی بخش هفده مشهد نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033892/مزایده-تلفن-همراه'>مزایده تلفن همراه / مزایده ,مزایده تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033894/مزایده-فروش-موتورسیکلت'>مزایده فروش موتورسیکلت / مزایده , مزایده فروش موتورسیکلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033897/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مسکونی-بخش-45-کرمان'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مسکونی بخش 45 کرمان  / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب خانه مسکونی بخش 45 کرمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033899/مزایده-فروش-کلیه-لوازم-و-تجهیزات-تولیدی-کارخانه-یخسازی'>مزایده فروش  کلیه لوازم و تجهیزات تولیدی کارخانه یخسازی  / مزایده, مزایده فروش  کلیه لوازم و تجهیزات تولیدی کارخانه یخسازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033901/مزایده-فروش-دینام-مستعمل'>مزایده فروش دینام مستعمل  / مزایده , مزایده فروش دینام مستعمل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033904/مزایده-پلاک-2029-57-اصلی'>مزایده پلاک 2029/57 اصلی / مزایده ,مزایده پلاک 2029/57 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033905/مزایده-تعداد-شش-قطعه-زمین-و-آپارتمان-مسکونی'>مزایده تعداد شش قطعه زمین و آپارتمان مسکونی / مزایده ,مزایده تعداد شش قطعه زمین و آپارتمان مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033906/مزایده-15000-تن-کنجاله-کلزا-نوبت-دوم'>مزایده 15000 تن کنجاله کلزا نوبت دوم  / مزایده, مزایده 15000 تن کنجاله کلزا نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033910/مزایده-فروش-یخچال-ویترینی-و--'>مزایده فروش یخچال ویترینی و ... / مزایده , مزایده فروش یخچال ویترینی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033912/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-250-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 250 متر / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین مساحت 250 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033913/مزایده-فروش-برنج--نوبت-دوم'>مزایده فروش برنج ...نوبت دوم  / مزایده, مزایده فروش برنج ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033915/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-800-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 800 متر / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین مساحت 800 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033917/مزایده-راه-اندازی-و-بهره-برداری-از-جمعه-بازار-نوبت-دوم'>مزایده راه اندازی و بهره برداری از جمعه بازار  نوبت دوم  / مزایده ، مزایده راه اندازی و بهره برداری از جمعه بازار   نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033918/مزایده-دو-سهم-مشاع-از-نه-سهم-ششدانگ-زمین-بخش-هشت'>مزایده دو سهم مشاع از نه سهم ششدانگ زمین بخش هشت / مزایده ,مزایده دو سهم مشاع از نه سهم ششدانگ زمین بخش هشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033919/مزایده-فروش-تراکتور-مستعمل'>مزایده فروش تراکتور مستعمل  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش تراکتور مستعمل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033921/مزایده-یک-باب-سالن-ورزشی-چند-منظوره-به-همراه-زمین'> مزایده یک باب سالن ورزشی چند منظوره به همراه زمین  / آگهی مزایده,  مزایده یک باب سالن ورزشی چند منظوره به همراه زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033922/مزایده-زمین-مساحت-سیصد-متر'>مزایده زمین مساحت سیصد متر / مزایده ,مزایده زمین مساحت سیصد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033925/مزایده-جمع-آوری-و-حمل-و-نقل-پسماندهای-خشک-در-سطح-منطقه--'>مزایده جمع آوری و حمل و نقل پسماندهای خشک در سطح منطقه... / مزایده ,مزایده جمع آوری و حمل و نقل پسماندهای خشک در سطح منطقه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033926/مزایده-پلاک-اصلی-3661-الی-3775-از-اراضی-شهر-آشوب-مرحله-سوم'>مزایده پلاک اصلی 3661 الی 3775 از اراضی شهر آشوب مرحله سوم  / مزایده ,مزایده پلاک اصلی 3661 الی 3775 از اراضی شهر آشوب مرحله سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033930/مزایده-پلاک-ثبتی-1903-فرعی-بخش-یازده-تهران'>مزایده پلاک ثبتی 1903 فرعی بخش یازده تهران / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی 1903 فرعی بخش یازده تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033931/مزایده-فروش-انواع-کمپرسور-آیس--'>مزایده فروش انواع کمپرسور آیس... / آگهی مزایده , مزایده فروش انواع کمپرسور آیس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033932/مزایده-0-25-دانگ-مشاع-از-زمین-با-بنای-احداثی-نوبت-اول'>مزایده 0.25 دانگ مشاع از زمین با بنای احداثی نوبت اول / مزایده ,مزایده 0.25 دانگ مشاع از زمین با بنای احداثی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033938/مزایده-پلاک-ثبتی-6957-فرعی-از-115-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 6957 فرعی از 115 اصلی / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی 6957 فرعی از 115 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033941/مزایده-ششدانگ-دو-دستگاه-آپارتمان-مسکونی-بخش-ده-تهران'>مزایده ششدانگ دو دستگاه آپارتمان مسکونی بخش ده تهران / مزایده ,مزایده ششدانگ دو دستگاه آپارتمان مسکونی بخش ده تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033942/مزایده-فروش-قطعات-تجهیزات-شهری-واحد-آپارتمانی-مسکونی-آموزشی-نوبت-دوم'>مزایده فروش قطعات تجهیزات شهری واحد آپارتمانی مسکونی آموزشی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش قطعات تجهیزات شهری واحد آپارتمانی مسکونی آموزشی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033943/تصحیح-مزایده-واگذاری-4-باب-مغازه-با-کاربری-تجاری'>تصحیح مزایده واگذاری 4 باب مغازه با کاربری تجاری / تصحیح مزایده , مزایده واگذاری 4 باب مغازه با کاربری تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033944/مزایده-یک-دستگاه-کارخانه-آسفالت'>مزایده یک دستگاه کارخانه آسفالت / آگهی مزایده,مزایده یک دستگاه کارخانه آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033945/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-مازاد-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033947/مزایده-صخره-نوردی-بادی-بسکتبال-بادی--'>مزایده صخره نوردی بادی، بسکتبال بادی... / مزایده, مزایده صخره نوردی بادی، بسکتبال بادی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033948/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-اول-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه اول تفکیکی  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه اول تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033949/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-سه-اردبیل'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش سه اردبیل / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش سه اردبیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033953/مزایده-دستگاه-فیدر-و-سیلو-تغذیه-خاک--دستگاه-آسیاب'>مزایده دستگاه فیدر و سیلو تغذیه خاک ، دستگاه آسیاب / مزایده,مزایده دستگاه فیدر و سیلو تغذیه خاک ، دستگاه آسیاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033954/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-77-09متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 77.09متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 77.09متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033957/مزایده-واگذاری-امور-بهره-برداری-نگهداری-و-تعمیر-تجهیزات-و-تاسیسات-جایگاه-CNG--'>مزایده واگذاری امور بهره برداری، نگهداری و تعمیر تجهیزات و تاسیسات جایگاه CNG... / مزایده واگذاری امور بهره برداری، نگهداری و تعمیر تجهیزات و تاسیسات جایگاه CNG...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033958/مزایده-یخچال-فریزسیلوان'>مزایده یخچال فریزسیلوان / مزایده, مزایده یخچال فریزسیلوان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033961/مزایده-زمین-مساحت-121-84متر'>مزایده زمین مساحت 121.84متر / مزایده,مزایده زمین مساحت 121.84متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033964/مزایده-یک-قطعه-زمین-و-باغ-سیب-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین و باغ سیب نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین و باغ سیب نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033968/مزایده-باغ-بخش-8-کرمانشاه'>مزایده باغ بخش 8 کرمانشاه / مزایده,مزایده باغ بخش 8 کرمانشاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033971/مزایده-ملک-سالن-سوله-مساحت-700-مترمربع-نوبت-اول'>مزایده ملک سالن سوله مساحت 700 مترمربع نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک سالن سوله مساحت 700 مترمربع نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033972/مزایده-فروش-مقدار-تقریبی-حدود-30-تن-محصول-پسته-خشک'>مزایده فروش مقدار تقریبی حدود 30 تن محصول پسته خشک  / مزایده , مزایده فروش مقدار تقریبی حدود 30 تن محصول پسته خشک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033973/مزایده-ملک-دارای-انشعابات-آب-و-برق-و-سه-فاز-گاز-شهری'>مزایده ملک دارای انشعابات آب و برق و سه فاز گاز شهری / مزایده,مزایده ملک دارای انشعابات آب و برق و سه فاز گاز شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033975/مزایده-مانیتور-تلویزیون-کولر--'>مزایده مانیتور، تلویزیون، کولر... / مزایده, مزایده مانیتور، تلویزیون، کولر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033976/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-دویست-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت دویست متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033980/مزایده-پلاک-ثبتی-با-قدمت-12-سال'>مزایده پلاک ثبتی با قدمت 12 سال  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی با قدمت 12 سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033982/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-268-70متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 268.70متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 268.70متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033984/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-اپارتمان-قطعه-5-تفکیکی'>مزایده سه دانگ از ششدانگ اپارتمان قطعه 5 تفکیکی / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ اپارتمان قطعه 5 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033989/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-قطعه-سه-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی قطعه سه تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی قطعه سه تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033991/مزایده-شش-دانگ-خودروی-کامیون-مسقف-ایسوز-تجدید'>مزایده شش دانگ خودروی کامیون مسقف ایسوز تجدید  / آگهی مزایده , مزایده شش دانگ خودروی کامیون مسقف ایسوز تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033995/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-دویست-متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ زمین مساحت دویست متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت دویست متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033996/مزایده-تعداد-130-عدد-بشکه-220-لیتری-خالی-اصلاحیه'>مزایده تعداد 130 عدد بشکه 220 لیتری خالی- اصلاحیه / اصلاحیه اگهی مزایده , مزایده تعداد 130 عدد بشکه 220 لیتری خالی- اصلاحیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033997/مزایده-ملک-بخش-نه-تبریز-نوبت-اول'>مزایده ملک بخش نه تبریز نوبت اول / مزایده,مزایده ملک بخش نه تبریز نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033998/فراخوان-فروش-4-دستگاه-خودروی-سواری'>فراخوان فروش 4 دستگاه خودروی سواری  / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان فروش 4 دستگاه خودروی سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033999/مزایده-فروش-یک-دستگاه-سواری-زانتیا'>مزایده فروش یک دستگاه سواری زانتیا  / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه سواری زانتیا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034000/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-دویست-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه دویست متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه دویست متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034001/مزایده-یک-دستگاه-پرس-برک--نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه پرس برک - نوبت دوم  / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه پرس برک - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034003/مزایده-3-تخته-فرش-دستباف'>مزایده 3 تخته فرش دستباف / آگهی مزایده، مزایده 3 تخته فرش دستباف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034004/مزایده-ملک-بخش-5-تبریز-مال-مشاعی-نوبت-اول'>مزایده ملک بخش 5 تبریز مال مشاعی نوبت اول / مزایده,مزایده ملک بخش 5 تبریز مال مشاعی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034005/مزایده-اجاره-فضای-کانون-قدس-جهت-سنگهای-زینتی'>مزایده اجاره فضای کانون قدس جهت سنگهای زینتی / آگهی مزایده , مزایده اجاره فضای کانون قدس جهت سنگهای زینتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034007/مزایده-ملک-مشاع-بخش-نه-آبادان-نوبت-اول'>مزایده ملک مشاع بخش نه آبادان نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مشاع بخش نه آبادان نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034009/مزایده-فروش-یکدستگاه-کامیونت-کمپرسی-آمیکو'>مزایده فروش یکدستگاه کامیونت کمپرسی آمیکو / مزایده , مزایده فروش یکدستگاه کامیونت کمپرسی آمیکو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034012/مزایده-ملک-یکباب-خانه-و-محوطه-نوبت-دوم'>مزایده ملک یکباب خانه و محوطه نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک یکباب خانه و محوطه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034014/مزایده-قطعه-زمین-محصور-شده-نوبت-اول-غیرمنقول'>مزایده قطعه زمین محصور شده نوبت اول غیرمنقول  / مزایده,مزایده قطعه زمین محصور شده نوبت اول غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034015/مزایده-فروش-اقلام-مازاد-بر-مصرف-شامل-لوازم-یدکی-ولووان-10-و-اف-12-و-فیلترهای-هواکش-اسکانیا-113-و--نوبت-دوم'>مزایده فروش اقلام مازاد بر مصرف شامل لوازم یدکی ولووان 10 و اف 12 و فیلترهای هواکش اسکانیا 113 و...نوبت دوم  / مزایده ,مزایده فروش اقلام مازاد بر مصرف شامل لوازم یدکی ولووان 10 و اف 12 و فیلترهای هواکش اسکانیا 113 و...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034016/مزایده-فروش-تعدادی-تلیسه-آبستن-و-غیر-آبستن--'>مزایده فروش تعدادی تلیسه آبستن و غیر آبستن... / آگهی مزایده ، مزایده فروش تعدادی تلیسه آبستن و غیر آبستن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034019/مزایده-انواع-لباس-خواب-و-لباس-زیر-زنانه'>مزایده انواع لباس خواب و لباس زیر زنانه   / مزایده ، مزایده انواع لباس خواب و لباس زیر زنانه  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034021/مزایده-آپارتمان-دو-خوابه-مساحت-23-86متر'>مزایده آپارتمان دو خوابه مساحت 23.86متر  / مزایده,مزایده آپارتمان دو خوابه مساحت 23.86متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034023/مزایده-یک-قطعه-پلاک-ثبتی-205-10متر-مرحله-اول'>مزایده یک قطعه پلاک ثبتی 205.10متر مرحله اول  / مزایده,مزایده یک قطعه پلاک ثبتی 205.10متر مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034026/مزایده-زمین-مزروعی-مرحله-اول'>مزایده زمین مزروعی مرحله اول / مزایده,مزایده زمین مزروعی مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034027/مزایده-یک-قطعه-زمین-مال-غیرمنقول-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مال غیرمنقول نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مال غیرمنقول نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034029/مزایده-ملک-بخش-7-تبریز-نوبت-دوم'>مزایده ملک بخش 7 تبریز نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک بخش 7 تبریز نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034030/مزایده-سواری-پراید-سایپا-131-SE'>مزایده سواری پراید سایپا 131 SE  / آگهی مزایده، مزایده سواری پراید سایپا 131 SE </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034032/مزایده-ملک-بخش-نه-تبریز-اموال-غیرمنقول'>مزایده ملک بخش نه تبریز اموال غیرمنقول  / مزایده,مزایده ملک بخش نه تبریز اموال غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034035/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-نوبت-سوم'>مزایده ششدانگ یکباب خانه نوبت سوم / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034036/مزایده-واگذاری-15-واحد-تجاری-از-مجتمع-تجاری-اداری-و-بازارچه-شهرداری-(نوبت-دوم)'>مزایده واگذاری 15 واحد تجاری از مجتمع تجاری اداری و بازارچه شهرداری (نوبت دوم) / آگهی مزایده عمومی، مزایده واگذاری 15 واحد تجاری از مجتمع تجاری اداری و بازارچه شهرداری (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034038/مزایده-فروش-25-دستگاه-انواع-خودرو-مازاد'>مزایده فروش 25 دستگاه انواع خودرو مازاد / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش 25 دستگاه انواع خودرو مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034040/مزایده-خودرو-سواری-ام-وی-ام'>مزایده خودرو سواری ام وی ام / مزایده, مزایده خودرو سواری ام وی ام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034042/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-ولوو'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری ولوو / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی سواری ولوو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034043/مزایده-فروش-خط-تلفن-همراه'>مزایده فروش خط تلفن همراه  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده فروش خط تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034044/مزایده-یک-قطعه-زمین-مشاع-پلاک-198-فرعی'>مزایده یک قطعه زمین مشاع پلاک 198 فرعی  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مشاع پلاک 198 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034045/مزایده-فروش-خودروی-تویوتا-و--'>مزایده فروش خودروی تویوتا و ... / مزایده , مزایده فروش خودروی تویوتا و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034046/فراخوان-اجرای-طرح-ارتقا-مدول-اول-و-ساخت-مدول-دوم-تصفیه-خانه--'>فراخوان اجرای طرح ارتقا مدول اول و ساخت مدول دوم تصفیه خانه... / اگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار , فراخوان اجرای طرح ارتقا مدول اول و ساخت مدول دوم تصفیه خانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034048/مزایده-فروش-یکدستگاه-فرز-عمودی'>مزایده فروش یکدستگاه فرز عمودی / مزایده , مزایده فروش یکدستگاه فرز عمودی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034049/مزایده-یکباب-مرغداری-بخش-سه-اردبیل-نوبت-اول'>مزایده یکباب مرغداری بخش سه اردبیل نوبت اول  / مزایده,مزایده یکباب مرغداری بخش سه اردبیل نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034050/مزایده-ماشین-لباسشویی-تلویزیون-فرش--'>مزایده ماشین لباسشویی، تلویزیون، فرش... / مزایده, مزایده ماشین لباسشویی، تلویزیون، فرش...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034052/لغو-استعلام-مزایده-اجرای-عملیات-بندری-در-مورد-کالاهای-کانتینری-و-غیر-کانتینری'>لغو استعلام مزایده اجرای عملیات بندری در مورد کالاهای کانتینری و غیر کانتینری / لغو استعلام مزایده , مزایده اجرای عملیات بندری در مورد کالاهای کانتینری و غیر کانتینری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034053/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-دو-کرمان'>مزایده پلاک ثبتی بخش دو کرمان / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش دو کرمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034054/مزایده-واگذاری-جایگاه-سوخت-CNG--مرحله-دوم'>مزایده واگذاری جایگاه سوخت CNG - مرحله دوم / آگهی مزایده، مزایده واگذاری جایگاه سوخت CNG - مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034056/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-یکبابخانه-محوطه-نوبت-اول'>مزایده سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه محوطه نوبت اول / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه محوطه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034057/مزایده-فروش-یک-دستگاه-تویوتا-هایلوکس-مرحله-دوم'>مزایده فروش  یک دستگاه تویوتا هایلوکس مرحله دوم  / مزایده , مزایده فروش  یک دستگاه تویوتا هایلوکس مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034058/مزایده-ملک-مساحت-672-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک  مساحت 672 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک  مساحت 672 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034061/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-پلاک-6013-2-اصلی'>مزایده دو دانگ مشاع از پلاک 6013/2 اصلی / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از پلاک 6013/2 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034062/مزایده-گاز-هود-شیرآلات-سینک-و---مرحله-دوم'>مزایده گاز، هود، شیرآلات، سینک و... - مرحله دوم / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده گاز، هود، شیرآلات، سینک و... - مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034064/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-22-32متر-بخش-پنج'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 22.32متر بخش پنج  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 22.32متر بخش پنج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034066/مزایده-فروش-پولیف-3-2-تن--دستگاه-جوش-با-کابل-اتصال--نوبت-دوم'>مزایده فروش پولیف 3/2 تن ، دستگاه جوش با کابل اتصال ...نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش پولیف 3/2 تن ، دستگاه جوش با کابل اتصال ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034067/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-یازده-تهران'>مزایده پلاک ثبتی بخش یازده تهران  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش یازده تهران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034068/مزایده-فروش-وسایل-لوازم-یدکی-شامل-80متر-چرم-6-متری--نوبت-دوم'>مزایده فروش وسایل لوازم یدکی شامل 80متر چرم 6 متری... نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده فروش وسایل لوازم یدکی شامل 80متر چرم 6 متری... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034073/مزایده-لباسشویی-تمام-اتوماتیک'>مزایده لباسشویی تمام اتوماتیک  / آگهی مزایده و فروش اموال منقول، مزایده لباسشویی تمام اتوماتیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034074/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-180-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 180 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 180 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034075/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-از-مجموعه-ورزشی--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری بهره برداری از مجموعه ورزشی ...نوبت دوم  / مزایده, مزایده واگذاری بهره برداری از مجموعه ورزشی ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034077/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-با-قدمت-بالای-25-سال'>مزایده ششدانگ یکباب خانه با قدمت بالای 25 سال / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه با قدمت بالای 25 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034078/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-پژو-405'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو پژو 405 / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودرو پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034079/مزایده-فروش-کناره-500-شانه-مرینوس-کاشان----نوبت-دوم'>مزایده فروش کناره 500 شانه مرینوس کاشان.... - نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش کناره 500 شانه مرینوس کاشان.... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034080/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-206-75متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 206.75متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 206.75متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034082/مزایده-سیستم-سایزینگ-و-مجموعه-سورتینگ-میوه'>مزایده سیستم سایزینگ و مجموعه سورتینگ میوه  / آگهی مزایده, مزایده سیستم سایزینگ و مجموعه سورتینگ میوه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034083/مزایده-عرصه-و-اعیانی-ملک-مساحت-289-07متر'>مزایده عرصه و اعیانی ملک مساحت 289.07متر / مزایده,مزایده عرصه و اعیانی ملک مساحت 289.07متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034084/مزایده-فروش-چای-سنواتی-تاریخ-مصرف-گذشته'>مزایده فروش چای سنواتی تاریخ مصرف گذشته / مزایده ,مزایده فروش چای سنواتی تاریخ مصرف گذشته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034085/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-478-فرعی-از-68-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 478 فرعی از 68 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 478 فرعی از 68 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034086/مزایده-دو-دستگاه-موتور-کامل-دست-دوم-نوبت-دوم'>مزایده دو دستگاه موتور کامل دست دوم- نوبت دوم  / آگهی مزایده,مزایده دو دستگاه موتور کامل دست دوم- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034090/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-115-90متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 115.90متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 115.90متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034091/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-178متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی 178متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی 178متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034092/مزایده-اعیان-ملک-ثبتی-شماره-85-فرعی'>مزایده اعیان ملک ثبتی شماره 85 فرعی / مزایده,مزایده اعیان ملک ثبتی شماره 85 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034094/مزایده-فروش-بشقاب-خورش-خوری-و--'>مزایده فروش بشقاب خورش خوری و ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش بشقاب خورش خوری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034096/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-347متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 347متر نوبت دوم   / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 347متر نوبت دوم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034097/مزایده-ملک-به-متراژ-تقریبی-107-متر'>مزایده ملک به متراژ تقریبی 107 متر / مزایده,مزایده ملک به متراژ تقریبی 107 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034098/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-ملکی-شماره-74-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک قطعه زمین ملکی شماره 74 نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین ملکی شماره 74 نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034100/مزایده-فروش-تعداد-ده-دستگاه-از-منازل-سازمانی-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد ده دستگاه از منازل سازمانی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعداد ده دستگاه از منازل سازمانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034101/مزایده-ملکی-حدود-194-مترمربع'>مزایده ملکی حدود 194 مترمربع / مزایده,مزایده ملکی حدود 194 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034102/مزایده-اجاره-جایگاه-های-عرضه-ماهی-قرمز-سبزه-و-محصولات-مرتبط-با-ایام-نوروز'>مزایده اجاره جایگاه های عرضه ماهی قرمز، سبزه و محصولات مرتبط با ایام نوروز / آگهی مزایده عمومی، مزایده اجاره جایگاه های عرضه ماهی قرمز، سبزه و محصولات مرتبط با ایام نوروز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034103/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پژو-206-رنگ-قرمز-مدل-1383'>مزایده یک دستگاه سواری پژو 206 رنگ قرمز مدل 1383 / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه سواری پژو 206 رنگ قرمز مدل 1383</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034104/مزایده-یک-قطعه-زمین-خانه-و-محوطه-750متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین خانه و محوطه 750متر  نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین خانه و محوطه 750متر   نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034106/مزایده-پلاک-ثبتی-2739-17-اصلی-بخش-دو-ثبت-قم'>مزایده پلاک ثبتی 2739/17 اصلی بخش دو ثبت قم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 2739/17 اصلی بخش دو ثبت قم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034107/مزایده-48-نقطه-از-فضای-تبلیغات-شهری--'>مزایده 48 نقطه از فضای تبلیغات شهری... / مزایده ,مزایده 48 نقطه از فضای تبلیغات شهری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034108/مزایده-ششدانگ-ملک-بخش-12-سبزوار'>مزایده ششدانگ ملک بخش 12 سبزوار  / مزایده,مزایده ششدانگ ملک بخش 12 سبزوار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034109/مزایده-خودرو-سواری-پژو-پارس'>مزایده خودرو سواری پژو پارس / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده خودرو سواری پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034110/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-یک-قطعه-زمین'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034112/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-109-09متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 109.09متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 109.09متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034113/مزایده-اجاره-جایگاه-عرضه-ماهی-قرمز-سبزه--'>مزایده اجاره جایگاه عرضه ماهی قرمز، سبزه ... / مزایده عمومی, مزایده اجاره جایگاه عرضه ماهی قرمز، سبزه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034114/تجدید-مزایده-فروش-دو-دستگاه-خودروی-اسقاط---96-11-3'>تجدید مزایده فروش دو دستگاه خودروی اسقاط ... 96.11.3 / آگهی تجدید مزایده عمومی، تجدید مزایده فروش دو دستگاه خودروی اسقاط ... 96.11.3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034115/مزایده-آزمایشگاه-مرکز-آموزشی-درمانی'>مزایده آزمایشگاه مرکز آموزشی درمانی  / مزایده عمومی,  مزایده آزمایشگاه مرکز آموزشی درمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034116/مزایده-سه-دانگ-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-200-مترمربع'>مزایده سه دانگ یک قطعه زمین به مساحت 200 مترمربع / مزایده,مزایده سه دانگ یک قطعه زمین به مساحت 200 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034118/مزایده-واگذاری-یکباب-واحد-مسکونی-مساحت-239-85متر'>مزایده واگذاری یکباب واحد مسکونی مساحت 239.85متر / مزایده,مزایده واگذاری یکباب واحد مسکونی مساحت 239.85متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034120/مزایده-تعداد-یک-دستگاه-کارتن-تاکن-و--'>مزایده تعداد یک دستگاه کارتن تاکن و ... / آگهی مزایده, مزایده تعداد یک دستگاه کارتن تاکن و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034121/مزایده-فروش-ساختمان-اداری-نوساز-مساحت-کلی-2784متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش ساختمان اداری نوساز مساحت کلی 2784متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش ساختمان اداری نوساز مساحت کلی 2784متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034122/مزایده-اقلام-ماشین-آلات-و-تجهیزات--'>مزایده اقلام ماشین آلات و تجهیزات ... / مزایده, مزایده اقلام ماشین آلات و تجهیزات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034123/مزایده-یک-قطعه-زمین'>مزایده یک قطعه زمین / مزایده,مزایده یک قطعه زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034124/مزایده-ملک-مساحت-235-متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت 235 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت 235 متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034125/مزایده-فروش-یکدستگاه-تاور-برقی-پنج-طبقه--نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه تاور برقی پنج طبقه - نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه تاور برقی پنج طبقه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034126/مزایده-مغازه-جز-پلاک-ثبتی-50968-فرعی-بخش-یازده'>مزایده مغازه جز پلاک ثبتی 50968 فرعی بخش یازده / مزایده,مزایده مغازه جز پلاک ثبتی 50968 فرعی بخش یازده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034129/مزایده-3-3-دانگ-از-پلاک-ثبتی-3304-فرعی-ناحیه-دو'>مزایده 3.3 دانگ از پلاک ثبتی 3304 فرعی ناحیه دو / مزایده,مزایده 3.3 دانگ از پلاک ثبتی 3304 فرعی ناحیه دو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034130/مزایده-ششدانگ-یکدستگاه-آپارتمان-به-مساحت-64-61-مترمربع'>مزایده ششدانگ یکدستگاه آپارتمان به مساحت 64/61 مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ یکدستگاه آپارتمان به مساحت 64/61 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034131/مزایده-سیزده-راس-گوسفند-ماده'>مزایده سیزده راس گوسفند ماده / آگهی مزایده , مزایده سیزده راس گوسفند ماده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034132/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-اکسنت'>مزایده یک دستگاه خودرو اکسنت  / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو اکسنت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034133/مزایده-داروخانه-بیمارستان-حضرت-ولیعصر-(عج)'>مزایده داروخانه بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) / مزایده, مزایده داروخانه بیمارستان حضرت ولیعصر (عج)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034134/مزایده-بهره-برداری-از-باقیمانده-غرفات-بازارهای-روز--'>مزایده بهره برداری از باقیمانده غرفات بازارهای روز... / مزایده بهره برداری از باقیمانده غرفات بازارهای روز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034135/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-283-فرعی-از-سه-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی شماره 283 فرعی از سه اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 283 فرعی از سه اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034136/مزایده-یک-دانگ-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-نه-تبریز-نوبت-دوم'>مزایده یک دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی بخش نه تبریز  نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی بخش نه تبریز نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034137/مزایده-یک-دستگاه-سواری-هاچ-بک'>مزایده یک دستگاه سواری هاچ بک / مزایده,مزایده یک دستگاه سواری هاچ بک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034138/مزایده-مغازه-بخش-سه-اردبیل-نوبت-اول'>مزایده مغازه بخش سه اردبیل نوبت اول  / مزایده,مزایده مغازه بخش سه اردبیل نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034141/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-210-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 210 مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 210 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034142/مزایده-پلاک-ثبتی-قطعه-یک-و-شش-و-ده-تفکیکی'>مزایده پلاک ثبتی قطعه یک و شش و ده تفکیکی  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی قطعه یک و شش و ده تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034145/مزایده-زمین-مساحت-صد-و-چهل-و-یک-متر-و-پنج-صدم-دسیمتر'>مزایده زمین مساحت صد و چهل و یک متر و پنج صدم دسیمتر  / مزایده,مزایده زمین مساحت صد و چهل و یک متر و پنج صدم دسیمتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034146/مزایده-دویست-و-شصت-و-هشت-سهم-مشاع-از-ششصد-سهم-ششدانگ'>مزایده دویست و شصت و هشت سهم مشاع از ششصد سهم ششدانگ / مزایده,مزایده دویست و شصت و هشت سهم مشاع از ششصد سهم ششدانگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034147/مزایده-اجاره-غرفه--نوبت-دوم'>مزایده اجاره غرفه - نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده اجاره غرفه - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034148/مزایده-18-سهم-از-100-سهم-از-سه-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی'>مزایده 18 سهم از 100 سهم از سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 18 سهم از 100 سهم از سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034150/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-یک-قطعه-زمین'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی یک قطعه زمین / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی یک قطعه زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034151/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-آپارتمان-مسکونی-65-80متر'>مزایده سه دانگ مشاع از آپارتمان مسکونی 65.80متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از آپارتمان مسکونی 65.80متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034152/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-از-تالارپذیرایی-سالن-ورزشی-آمفی-تئاتر--'>مزایده واگذاری بهره برداری از تالارپذیرایی، سالن ورزشی، آمفی تئاتر... / مزایده, مزایده واگذاری بهره برداری از تالارپذیرایی، سالن ورزشی، آمفی تئاتر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034153/مزایده-آپارتمان-قطعه-دو-تفکیکی-بخش-یازده'>مزایده آپارتمان قطعه دو تفکیکی بخش یازده / مزایده,مزایده آپارتمان قطعه دو تفکیکی بخش یازده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034155/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-پارس-xv-مدل-1394'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو پارس xv مدل 1394  / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو پژو پارس xv مدل 1394 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034157/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-125-10متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 125.10متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 125.10متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034161/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-324-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 324 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 324 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034162/مزایده-یک-دستگاه-دوربین-نقشه-برداری-لایکا'>مزایده یک دستگاه دوربین نقشه برداری لایکا / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه دوربین نقشه برداری لایکا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034163/مزایده-لوله-جداره--الکتروپمپ-شناور--لوله-آبکش'>مزایده لوله جداره ، الکتروپمپ شناور ، لوله آبکش / آگهی مزایده, مزایده لوله جداره ، الکتروپمپ شناور ، لوله آبکش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034164/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-115-55متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 115.55متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 115.55متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034166/مزایده-فروش-سواری-پژو-405'>مزایده فروش سواری پژو 405  / اگهی مزایده , مزایده فروش سواری پژو 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034168/مزایده-زمین-مسکونی-مساحت-677-40متر-نوبت-اول'>مزایده زمین مسکونی مساحت 677.40متر نوبت اول  / مزایده,مزایده زمین مسکونی مساحت 677.40متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034169/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-264-54متر'>مزایده منزل مسکونی عرصه 264.54متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 264.54متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034170/مزایده-سایبان-فلزی'>مزایده سایبان فلزی / اگهی مزایده , مزایده سایبان فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034172/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-219-905متر'>مزایده یک قطعه زمین زراعی 219.905متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی 219.905متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034174/مزایده-اجاره-بیمارستان-امام-رضا-ع'>مزایده اجاره بیمارستان امام رضا ع  / مزایده عمومی,  مزایده اجاره بیمارستان امام رضا ع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034176/مزایده-4-14-سهم-از-شش-سهم-پلاک-پانصد-و-هفتاد-و-هشت-فرعی'>مزایده 4.14 سهم از شش سهم پلاک پانصد و هفتاد و هشت فرعی / مزایده,مزایده 4.14 سهم از شش سهم پلاک پانصد و هفتاد و هشت فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034177/مزایده-یک-واحد-دامداری'>مزایده یک واحد دامداری / مزایده,مزایده یک واحد دامداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034180/مزایده-ملک-یک-خوابه'>مزایده ملک یک خوابه  / مزایده,مزایده ملک یک خوابه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034181/مزایده-فروش-یک-راس-اسب-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک راس اسب نوبت دوم  / آگهی مزایده ، مزایده فروش یک راس اسب نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034183/مزایده-ملک-مساحت-ششدانگ-1200متر'>مزایده ملک مساحت ششدانگ 1200متر / مزایده,مزایده ملک مساحت ششدانگ 1200متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034184/مزایده-یک-دستگاه-کولر-گازی'>مزایده یک دستگاه کولر گازی / اگهی مزایده , مزایده یک دستگاه کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034186/مزایده-ششدانگ-ملک-بخش-15-فارس-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ ملک بخش 15 فارس نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ ملک بخش 15 فارس نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034189/مزایده-97000-متر-لوله-نیوپایپ'>مزایده 97000 متر لوله نیوپایپ / مزایده، مزایده 97000 متر لوله نیوپایپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034191/مزایده-ششدانگ-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پراید-جی-تی'>مزایده ششدانگ یک دستگاه خودرو سواری پراید جی تی / اگهی مزایده , مزایده ششدانگ یک دستگاه خودرو سواری پراید جی تی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034193/مزایده-حضوری-فروش-خودرو'>مزایده حضوری فروش خودرو / آگهی مزایده، مزایده حضوری فروش خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034194/مزايده-فروش-یکدستگاه-کامیون-کمپرسی-شاسی--چاپ-دوم'>مزايده فروش یکدستگاه کامیون کمپرسی شاسی  - چاپ دوم / آگهی مزایده ، مزايده فروش یکدستگاه کامیون کمپرسی شاسی - چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034197/مزایده-یک-دستگاه-اکسترودر'>مزایده یک دستگاه اکسترودر / آگهی مزایده و فروش اموال منقول، مزایده یک دستگاه اکسترودر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034198/اصلاحیه-فراخوان-جهت-واگذاری-غرف-فروشگاه-های-آزاد--'>اصلاحیه فراخوان جهت واگذاری غرف فروشگاه های آزاد... / مزایده , اصلاحیه فراخوان جهت واگذاری غرف فروشگاه های آزاد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034200/مزایده-فروش-اجناس-راکد-و-اسقاط--'>مزایده فروش اجناس راکد و اسقاط... / مزایده ,مزایده فروش اجناس راکد و اسقاط...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034204/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-پژو'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پژو / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پژو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034210/مزایده-یک-دستگاه-کباب-پز-تابشی'>مزایده یک دستگاه کباب پز تابشی / مزایده,مزایده یک دستگاه کباب پز تابشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034211/مزایده-ششدانگ-پلاک-شماره-56-فرعی-از-1550-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک شماره 56 فرعی از 1550 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک شماره 56 فرعی از 1550 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034212/مزایده-4-16-دانگ-از-ششدانگ-زمین-اوقافی-بخش-سه'>مزایده 4.16 دانگ از ششدانگ زمین اوقافی بخش سه / مزایده,مزایده 4.16 دانگ از ششدانگ زمین اوقافی بخش سه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034214/مزایده-اجازه-بهره-برداری-از-سالن-شماره-1-و-2-مجموعه-ورزشی-و-پیست-اسکیت-تختی-نوبت-دوم--چاپ-دوم'>مزایده اجازه بهره برداری از سالن شماره 1 و 2 مجموعه ورزشی و پیست اسکیت تختی- نوبت دوم - چاپ دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجازه بهره برداری از سالن شماره 1 و 2 مجموعه ورزشی و پیست اسکیت تختی - نوبت دوم - چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034215/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-هشتاد-و-یک-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت هشتاد و یک متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت هشتاد و یک متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034219/مزایده-ششدانگ-مفروز-منزل-مسکونی-مرحله-دوم'>مزایده ششدانگ مفروز منزل مسکونی مرحله دوم / مزایده,مزایده ششدانگ مفروز منزل مسکونی مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034220/مزایده-آپارتمان-دو-خوابه-مساحت-107-14متر'>مزایده آپارتمان دو خوابه مساحت 107.14متر  / مزایده,مزایده آپارتمان دو خوابه مساحت 107.14متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034222/مزایده-41-72-سهم-از-یکصد-سهم-پلاک-ثبتی'>مزایده 41.72 سهم از یکصد سهم پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 41.72 سهم از یکصد سهم پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034224/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-199-50متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 199.50متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 199.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034225/مزایده-سه-باب-ملک-مغازه-نوبت-اول'>مزایده سه باب ملک مغازه نوبت اول  / مزایده,مزایده سه باب ملک مغازه نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034227/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-پنج-ارومیه'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش پنج ارومیه / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش پنج ارومیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034228/مزایده-بهره-برداری-از-تعدادی-غرف-جهت-عرضه-نهال'>مزایده بهره برداری از تعدادی غرف جهت عرضه نهال / آگهی مزایده عمومی, مزایده بهره برداری از تعدادی غرف جهت عرضه نهال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034229/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-پلاک-5-فرعی'>مزایده ششدانگ آپارتمان پلاک 5 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان پلاک 5 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034231/مزایده-ششدانگ-یکباب-واحد-تجاری-مساحت-79-34متر'>مزایده ششدانگ یکباب واحد تجاری مساحت 79.34متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب واحد تجاری مساحت 79.34متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034232/مزایده-یک-قطعه-زمین-ملکی-شماره-نود-و-شش-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین ملکی شماره نود و شش نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین ملکی شماره نود و شش نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034233/مزایده-واگذاری-اجاره-مکان-جهت-اسقرار-کیوسک--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری اجاره مکان جهت اسقرار کیوسک - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری اجاره مکان جهت اسقرار کیوسک - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034234/مزایده-فروش-قطعه-زمین-مساحت-1375مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده فروش قطعه زمین مساحت 1375مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش قطعه زمین مساحت 1375مترمربع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034236/مزایده-فروش-قطعه-شماره-44-مساحت-117-متر'>مزایده فروش قطعه شماره 44 مساحت 117 متر  / مزایده,مزایده فروش قطعه شماره 44 مساحت 117 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034239/مزایده-فروش-بشکه-فلزی-چسب-تاریخ-گذشته-روغن-لیفتراک-و--'>مزایده فروش بشکه فلزی، چسب تاریخ گذشته، روغن، لیفتراک و ... / مزایده فروش بشکه فلزی، چسب تاریخ گذشته، روغن، لیفتراک و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034254/مزایده-فروش-قطعه-زمینی-مساحت-36-50متر'>مزایده فروش قطعه زمینی مساحت 36.50متر  / مزایده,مزایده فروش قطعه زمینی مساحت 36.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034257/مزایده-فروش-یک-دستگاه-لودر-HWL-65-هپکو--نوبت-اول-مرحله-دوم'>مزایده فروش یک دستگاه لودر HWL 65 هپکو - نوبت اول- مرحله دوم / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه لودر HWL 65 هپکو - نوبت اول- مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034260/مزایده-ملک-ساختمان-سه-طبقه-نوبت-اول'>مزایده ملک ساختمان سه طبقه نوبت اول / مزایده,مزایده ملک ساختمان سه طبقه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034262/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پراید-سیستم-سایپا-تیپ-131-SE'>مزایده یک دستگاه سواری پراید سیستم سایپا تیپ 131  SE  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه سواری پراید سیستم سایپا تیپ 131  SE </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034263/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-250-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 250 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 250 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034264/مزایده-اجاره-ایستگاه-تاکسی-نوبت-دوم'>مزایده اجاره ایستگاه تاکسی نوبت دوم / مزایده ,مزایده اجاره ایستگاه تاکسی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034267/مزایده-ششدانگ-کارگاه-چرم-ساری-و-خانه-پلاک-1707-فرعی'>مزایده ششدانگ کارگاه چرم ساری و خانه پلاک 1707 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ کارگاه چرم ساری و خانه پلاک 1707 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034271/مزایده-کارگاه-بخش-19-ثبتی-اصفهان'>مزایده کارگاه بخش 19 ثبتی اصفهان / مزایده,مزایده کارگاه بخش 19 ثبتی اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034274/مزایده-لوله-های-پلی-اتیلن-با-سایزهای-مختلف'>مزایده لوله های پلی اتیلن با سایزهای مختلف / مزایده,مزایده لوله های پلی اتیلن با سایزهای مختلف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034275/مزایده-فروش-8-قطعه-پلاک-زمین-تجدید'>مزایده فروش 8 قطعه پلاک زمین تجدید / مزایده,مزایده فروش 8 قطعه پلاک زمین تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034276/مزایده-فروشگاه-مواد-غذایی-زندان'>مزایده فروشگاه مواد غذایی زندان / آگهی مزایده,مزایده فروشگاه مواد غذایی زندان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034277/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-پژو'>مزایده یک دستگاه خودروی پژو  / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودروی پژو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034278/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-126-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 126 متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 126 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034281/مزایده-سهام'>مزایده سهام  / مزایده ,مزایده سهام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034282/مزایده-مغازه-قولنامه-ای-نوبت-اول'>مزایده مغازه قولنامه ای نوبت اول  / مزایده,مزایده مغازه قولنامه ای نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034283/مزایده-اجاره-یک-قطعه-زمین-با-ساختمان-نیمه-کاره-تجدید'>مزایده اجاره یک قطعه زمین با ساختمان نیمه کاره- تجدید / آگهی تجدید مزایده، مزایده اجاره یک قطعه زمین با ساختمان نیمه کاره- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034285/مزایده-یک-دستگاه-کامیون-باری'>مزایده یک دستگاه کامیون باری  / مزایده یک دستگاه کامیون باری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034286/مزایده-بهره-برداری-از-جایگاه-CNG--'>مزایده بهره برداری از جایگاه CNG ... / مزایده ,مزایده بهره برداری از جایگاه CNG ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034287/مزایده-ششدانگ-پلاک-5646-فرعی-156-9متر'>مزایده ششدانگ پلاک 5646 فرعی 156.9متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 5646 فرعی 156.9متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034289/مزایده-یک-دستگاه-ماشین-شات-پلاست---نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه ماشین شات پلاست ... نوبت دوم / مزایده ,مزایده یک دستگاه ماشین شات پلاست ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034291/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-1027-8متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 1027.8متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 1027.8متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034292/مزایده-یک-دستگاه-سواری-سمند'>مزایده یک دستگاه سواری سمند  / مزایده ,مزایده یک دستگاه سواری سمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034294/مزایده-تمامت-ششدانگ-ساختمان-درمانگاه-شبانه-روزی'>مزایده تمامت ششدانگ ساختمان درمانگاه شبانه روزی  / مزایده,مزایده تمامت ششدانگ ساختمان درمانگاه شبانه روزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034296/مزایده-فروش-املاک-تملیکی-مناطق-آزاد-کیش-و-قشم'>مزایده فروش املاک تملیکی مناطق آزاد کیش و قشم  / مزایده,مزایده فروش املاک تملیکی مناطق آزاد کیش و قشم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034299/مزایده-واگذاری-مغازه-های-جدید---(نوبت-دوم)'>مزایده واگذاری مغازه های جدید ... (نوبت دوم) / آگهی مزایده , مزایده واگذاری مغازه های جدید ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034300/مزایده-6-باب-مغازه-با-کاربری-تجاری---'>مزایده 6 باب مغازه با کاربری تجاری  ...  / مزایده 6 باب مغازه با کاربری تجاری  ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034302/مزایده-اجاره-بوفه-انتشارات-دانشجویی'>مزایده اجاره بوفه انتشارات دانشجویی / آگهی مزایده , مزایده اجاره بوفه انتشارات دانشجویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034303/مزایده-سیم-کارت-تلفن-همراه'>مزایده سیم کارت تلفن همراه / مزایده, مزایده سیم کارت تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034304/مزایده-سیم-کارت'>مزایده سیم کارت  / مزایده ,مزایده سیم کارت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034305/مزایده-2-5-دانگ-از-ششدانگ-حبه-مشاع-از-72-حبه-ششدانگ-ملکی'>مزایده 2.5 دانگ از ششدانگ حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ ملکی / مزایده,مزایده 2.5 دانگ از ششدانگ حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ ملکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034306/خلاصه-مزایده-یک-دستگاه-پژو-206-رنگ-سفید--تجدید'>خلاصه مزایده یک دستگاه پژو 206 رنگ سفید - تجدید  / خلاصه آگهی مزایده تجدیدی، خلاصه مزایده یک دستگاه پژو 206 رنگ سفید - تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034307/مزایده-یکدستگاه-سواری-پژو-405'>مزایده یکدستگاه سواری پژو 405 / مزایده ,مزایده یکدستگاه سواری پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034309/مزایده-ششدانگ-سه-دستگاه-آپارتمان'>مزایده ششدانگ سه دستگاه آپارتمان / مزایده,مزایده ششدانگ سه دستگاه آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034312/مزایده-فروش-یکدستگاه-سواری-پراید-132-مدل-1388'>مزایده فروش یکدستگاه سواری پراید 132 مدل 1388  / آگهی مزایده و فروش اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه سواری پراید 132 مدل 1388 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034313/مزایده-حقوق-استیجاری-یک-واحد-تجاری-تجدید'>مزایده حقوق استیجاری یک واحد تجاری تجدید / خلاصه آگهی مزایده تجدیدی , مزایده حقوق استیجاری یک واحد تجاری تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034314/مزایده-مشاعی-پلاک-ثبتی-1535-اصلی-388-54متر'>مزایده مشاعی پلاک ثبتی 1535 اصلی 388.54متر  / مزایده,مزایده مشاعی پلاک ثبتی 1535 اصلی 388.54متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034315/تجدید-مزایده-فروش-مزایده-اقلام-مازاد-خود-از-قبیل-کانکس-ضایعات-آهن-آلات-و-آلومینیوم-و--'>تجدید مزایده فروش مزایده اقلام مازاد خود از قبیل کانکس، ضایعات آهن آلات و آلومینیوم و... / آگهی مزایده، تجدید مزایده فروش مزایده اقلام مازاد خود از قبیل کانکس، ضایعات آهن آلات و آلومینیوم و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034317/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-2269-5متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 2269.5متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 2269.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034322/مزایده-واگذاری-مدیریت-بهره-وری-نهالستان----نوبت-دوم'>مزایده واگذاری مدیریت بهره وری نهالستان ... - نوبت دوم  / مزایده, مزایده واگذاری مدیریت بهره وری نهالستان ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034324/مزایده-فروش-تعداد-12-دستگاه-موتور-و--'>مزایده فروش تعداد 12 دستگاه موتور و ... / مزایده,مزایده فروش تعداد 12 دستگاه موتور و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034325/مزایده-فروش-یکدستگاه-کانکس-پیش-ساخته---نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه کانکس پیش ساخته ... نوبت دوم  / مزایده ,مزایده فروش یکدستگاه کانکس پیش ساخته ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034326/مزایده-گوشی-تلفن-همراه'>مزایده گوشی تلفن همراه  / اگهی مزایده , مزایده گوشی تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034327/مزایده-فروش-یک-دستگاه-موتورسیکلت-اسکوتر'>مزایده فروش یک دستگاه موتورسیکلت اسکوتر / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه موتورسیکلت اسکوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034329/مزایده-ملک-در-دو-طبقه-جمعا-394-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک در دو طبقه جمعا 394 متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک در دو طبقه جمعا 394 متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034333/مزایده-فروش-اراضی-و-املاک-نقد-و-اقساط'>مزایده فروش اراضی و املاک نقد و اقساط  / مزایده,مزایده فروش اراضی و املاک نقد و اقساط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034341/مزایده-یک-واحد-مسکونی-عرصه-293-8متر-نوبت-اول'>مزایده یک واحد مسکونی عرصه 293.8متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک واحد مسکونی عرصه 293.8متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034342/مزایده-لوله-مستعمل-خم-و-پوشش-دار--'>مزایده لوله مستعمل خم و پوشش دار... / مزایده عمومی, مزایده لوله مستعمل خم و پوشش دار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034343/مزایده-فروش-مغازه-تجاری-مساحت-36-62متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش مغازه تجاری مساحت 36.62متر نوبت دوم  / مزایده ,مزایده فروش مغازه تجاری مساحت 36.62متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034346/مزایده-نگهداشت-از-جایگاه-های-گاز-طبیعی-فشرده-CNG'>مزایده  نگهداشت از جایگاه های گاز طبیعی فشرده CNG / آگهی مزایده عمومی, مزایده  نگهداشت از جایگاه های گاز طبیعی فشرده CNG</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034348/مزایده-ششدانگ-خانه-شماره-بیست-و-یک-فرعی-بخش-دو'>مزایده ششدانگ خانه شماره بیست و یک فرعی بخش دو  / مزایده ,مزایده ششدانگ خانه شماره بیست و یک فرعی بخش دو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034349/مزایده-اجاره-اماکن-ورزشی'>مزایده اجاره اماکن ورزشی  / مزایده اجاره اماکن ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034352/مزایده-فروش-سلج-و-مواد-زائد-تولیدی-مخزن-کانتا'>مزایده فروش سلج و مواد زائد تولیدی مخزن کانتا / مزایده ، مزایده فروش سلج و مواد زائد تولیدی مخزن کانتا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034353/مزایده-فروش-4-قطعه-زمین-مسکونی'>مزایده فروش 4 قطعه زمین مسکونی  / مزایده ,مزایده فروش 4 قطعه زمین مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034357/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-و-آپارتمان-مسکونی-61-متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی از املاک و آپارتمان مسکونی 61 متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک و آپارتمان مسکونی 61 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034361/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-سیصد-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه سیصد متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه سیصد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034364/مزایده-پلاک-ثبتی-زیربنای-284-متر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی زیربنای 284 متر نوبت اول  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی زیربنای 284 متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034367/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت-73-14متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 73.14متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 73.14متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034378/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-338-2متر-نوبت-دوم'>مزایده منزل مسکونی مساحت 338.2متر نوبت دوم / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 338.2متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034380/مزایده-یک-قطعه-ملک-مساحت-336-متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه ملک مساحت 336 متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه ملک مساحت 336 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034385/مزایده-پلاک-ثبتی-نه-و-دوازده-فرعی-و-منزل-مسکونی'>مزایده پلاک ثبتی نه و دوازده فرعی و منزل مسکونی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی نه و دوازده فرعی و منزل مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034388/مزایده-فروش-تعداد-ده-قطعه-از-املاک-تحت-پلاک-41-چاه-سرخ'>مزایده فروش تعداد ده قطعه از املاک تحت پلاک 41 چاه سرخ / مزایده,مزایده فروش تعداد ده قطعه از املاک تحت پلاک 41 چاه سرخ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034389/مزایده-اجناس-اسقاطی-و-اجناس-سالم-مازاد'>مزایده اجناس اسقاطی و اجناس سالم مازاد     / مزایده ۹۶۰۰۵ اجناس اسقاطی و اجناس سالم مازاد    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034393/مزایده-منزل-مسکونی-بخش-هشت-ثبت-اصفهان'>مزایده منزل مسکونی بخش هشت ثبت اصفهان  / مزایده,مزایده منزل مسکونی بخش هشت ثبت اصفهان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034398/مزایده-1-688-سهم-از-یکصد-سهام-پلاک-ثبتی'>مزایده 1.688 سهم از یکصد سهام پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 1.688 سهم از یکصد سهام پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034404/مزایده-مغازه-مساحت-مفید-24-57متر'>مزایده مغازه مساحت مفید 24.57متر / مزایده,مزایده مغازه مساحت مفید 24.57متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034407/مزایده-فروش-کالاهای-اسقاط'>مزایده فروش کالاهای اسقاط / مزایده فروش کالاهای اسقاط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034413/مزایده-املاک-مورد-رهن'>مزایده املاک مورد رهن  / مزایده,مزایده املاک مورد رهن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034420/مزایده-پلاک-ثبتی-به-شماره-1306-فرعی-بخش-دو-بیرجند'>مزایده پلاک ثبتی به شماره 1306 فرعی بخش دو بیرجند / مزایده,مزایده پلاک ثبتی به شماره 1306 فرعی بخش دو بیرجند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034425/مزایده-فروش-8-قطعه-زمین'>مزایده فروش 8 قطعه زمین  / مزایده,مزایده فروش 8 قطعه زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034427/مزایده-فروش-هجده-دستگاه-خودرو-سبک-اسقاط--'>مزایده فروش هجده دستگاه خودرو سبک اسقاط ... / مزایده فروش هجده دستگاه خودرو سبک اسقاط ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034437/مزایده-تمامت-ششدانگ-پلاک-ثبتی-175-فرعی'>مزایده تمامت ششدانگ پلاک ثبتی 175 فرعی  / مزایده,مزایده تمامت ششدانگ پلاک ثبتی 175 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034441/مزایده-0-838-دانگ-پلاک-ثبتی-بخش-یک-سمنان'>مزایده 0.838 دانگ پلاک ثبتی بخش یک سمنان  / مزایده,مزایده 0.838 دانگ پلاک ثبتی بخش یک سمنان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034449/مزایده-فروش-ششدانگ-زمین-مسکونی-396-1متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش ششدانگ زمین مسکونی 396.1متر نوبت دوم  / مزایده ,مزایده فروش ششدانگ زمین مسکونی 396.1متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034484/مزایده-واگذاری-پنج-دهنه-مغازه-تجاری--'>مزایده واگذاری پنج دهنه مغازه تجاری... / مزایده , مزایده واگذاری پنج دهنه مغازه تجاری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034541/فروش-مقدار-20-هزار-تن-سینتر-آگلومره-آهن--'>فروش مقدار 20 هزار تن سینتر آگلومره آهن... / فروش مقدار 20 هزار تن سینتر آگلومره آهن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034563/مزایده-واگذاری-یک-محدوده-معدنی-مس-و-طلا'>مزایده واگذاری یک محدوده معدنی مس و طلا  / مزایده ,مزایده واگذاری یک محدوده معدنی مس و طلا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034570/مزایده-واگذاری-محدوده-معدنی'>مزایده واگذاری محدوده معدنی  / مزایده ,مزایده واگذاری محدوده معدنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034582/فروش-اقلام---'>فروش اقلام .... / مناقصه, فروش اقلام ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034589/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-بنز-یونیماگ--'>مزایده یک دستگاه خودرو بنز یونیماگ ... / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو بنز یونیماگ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034608/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-بصورت-نقدی'>مزایده فروش تعدادی از املاک بصورت نقدی  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک بصورت نقدی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034620/مزایده-سه-سهم-مشاع-از-مقسم-24-سهم-ملک-مسکونی'>مزایده سه سهم مشاع از مقسم 24 سهم ملک مسکونی / مزایده,مزایده سه سهم مشاع از مقسم 24 سهم ملک مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034622/مزایده-انتخاب-پیمانکار-کشتارگاه-نیمه-صنعتی--'>مزایده انتخاب پیمانکار کشتارگاه نیمه صنعتی... / مزایده ,مزایده انتخاب پیمانکار کشتارگاه نیمه صنعتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034628/مزایده-واگذاری-سهام-شرکت---'>مزایده واگذاری سهام شرکت .... / مناقصه, مزایده واگذاری سهام شرکت ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034649/مناقصه-عملیات-پیگیری-و-وصول-مطالبات-آبفا--'>مناقصه عملیات پیگیری و وصول مطالبات آبفا... / مناقصه عملیات پیگیری و وصول مطالبات آبفا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034650/استعلام-خرید-و-نصب-دیزل-ژنراتور-دریایی'>استعلام خرید و نصب دیزل ژنراتور دریایی  / استعلام, استعلام خرید و نصب دیزل ژنراتور دریایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034651/استعلام-دوربین-بالت-بیرونی'>استعلام دوربین بالت بیرونی / استعلام ,استعلام دوربین بالت بیرونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034652/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستا--'>استعلام اجرای طرح هادی روستا... / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034653/استعلام-دستگاه-اولتراسوند-فیزیوتراپی'>استعلام دستگاه اولتراسوند فیزیوتراپی / استعلام,استعلام دستگاه اولتراسوند فیزیوتراپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034654/فراخوان-مناقصه-آبرسانی-گرگی--'>فراخوان مناقصه آبرسانی گرگی... / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه آبرسانی گرگی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034655/استعلام-البسه-یگان-حفاظت'>استعلام البسه یگان حفاظت  / استعلام , استعلام البسه یگان حفاظت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034656/مناقصه-آبرسانی-کلکان-صحنه'> مناقصه آبرسانی کلکان صحنه     /  مناقصه آبرسانی کلکان صحنه    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034657/استعلام-رزین-پرولایت-c100-کاتیونی-اصل--'>استعلام رزین پرولایت c100 کاتیونی اصل... / استعلام, استعلام رزین پرولایت c100 کاتیونی اصل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034658/مناقصه-ساخت-٬-نصب-٬جا-به-جایی-٬-جمع-آوری-و-رفع-نشتی'>مناقصه ساخت ٬ نصب ٬جا به جایی ٬ جمع آوری و رفع نشتی / آگهی مناقصه, مناقصه ساخت ٬ نصب ٬جا به جایی ٬ جمع آوری و رفع نشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034659/استعلام-برگزاری-و-اجرای-برنامه-ها'>استعلام برگزاری و اجرای برنامه ها / استعلام,استعلام برگزاری و اجرای برنامه ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034660/مناقصه-اجرای-عملیات-آبخیزداری-و-کنترل-سیل-حوزه-آبخیز--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات آبخیزداری و کنترل سیل حوزه آبخیز ...نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه اجرای عملیات آبخیزداری و کنترل سیل حوزه آبخیز ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034661/استعلام-سیستم-رایانه-کامل'>استعلام سیستم رایانه کامل  / استعلام, استعلام سیستم رایانه کامل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034662/استعلام-لوازم-تحریر'>استعلام لوازم تحریر / استعلام,استعلام لوازم تحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034663/استعلام-اجرای-عملیات-زون-بندی-شبکه--'>استعلام اجرای عملیات زون بندی شبکه ... / استعلام,استعلام اجرای عملیات زون بندی شبکه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034664/استعلام-اتصالات-فولادی'>استعلام اتصالات فولادی / استعلام , استعلام اتصالات فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034665/مناقصه-حفر-چاه-عمیق-بریموند'>مناقصه حفر چاه عمیق بریموند  / مناقصه حفر چاه عمیق بریموند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034666/استعلام-کنتور-هوشمند-الکترومغناطیسی-3--'>استعلام کنتور هوشمند الکترومغناطیسی 3... / استعلام, استعلام کنتور هوشمند الکترومغناطیسی 3...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034667/استعلام-آب-رسانی-مدیریت'>استعلام آب رسانی، مدیریت  / استعلام ,استعلام آب رسانی، مدیریت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034668/استعلام-اسکنر-a3-a4'>استعلام اسکنر a3، a4 / استعلام , استعلام اسکنر a3، a4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034669/استعلام-تهیه-و-دوخت-کاور-پارچه-ایی'>استعلام تهیه و دوخت کاور پارچه ایی / استعلام ,استعلام تهیه و دوخت کاور پارچه ایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034670/استعلام-ورق-MDF-3M'>استعلام ورق MDF 3M   / استعلام, استعلام ورق MDF 3M  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034671/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستا--'>استعلام اجرای طرح هادی روستا... / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034672/مناقصه-گازرسانی-به-حفرات-خالی-٬نصب-انشعابات-و-رفع-نشتی-زیرزمینی'>مناقصه گازرسانی به حفرات خالی ٬نصب انشعابات و رفع نشتی زیرزمینی / آگهی مناقصه, مناقصه گازرسانی به حفرات خالی ٬نصب انشعابات و رفع نشتی زیرزمینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034673/استعلام-احداث-تابلو-ورودی-و-رنگ-آمیزی--'>استعلام احداث تابلو ورودی و رنگ آمیزی ... / استعلام,استعلام احداث تابلو ورودی و رنگ آمیزی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034674/استعلام-اجرای-2300-مترمربع-بیس'>استعلام اجرای 2300 مترمربع بیس  / استعلام,استعلام اجرای 2300 مترمربع بیس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034675/استعلام-تهیه-وسایل-و-تجهیزات'>استعلام تهیه وسایل و تجهیزات / استعلام ,استعلام تهیه وسایل و تجهیزات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034676/مناقصه-گازرسانی-به-۲۲-مورد-صنایع-در-سطح-استان-آذربایجان-غربی'>مناقصه گازرسانی به ۲۲ مورد صنایع در سطح استان آذربایجان غربی / مناقصه گازرسانی به ۲۲ مورد صنایع در سطح استان آذربایجان غربی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034677/استعلام-باطری'>استعلام باطری  / استعلام , استعلام باطری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034678/استعلام-خرید-101-دستگاه-کلرزنی-برقی--'>استعلام خرید 101 دستگاه کلرزنی برقی... / استعلام, استعلام خرید 101 دستگاه کلرزنی برقی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034679/استعلام-​لوله-ابکش-فولادی'>استعلام ​لوله ابکش فولادی / استعلام ,استعلام ​لوله ابکش فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034680/استعلام-سیم-خاردار'>استعلام سیم خاردار / استعلام ,استعلام سیم خاردار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034681/استعلام-استانداردسازی-سیستم-گرمایشی--'>استعلام استانداردسازی سیستم گرمایشی... / استعلام, استعلام استانداردسازی سیستم گرمایشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034682/استعلام-احداث-کانال-آبرسانی'>استعلام احداث کانال آبرسانی  / استعلام,استعلام احداث کانال آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034683/استعلام-کاغذ-A4'>استعلام کاغذ A4  / استعلام , استعلام کاغذ A4 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034684/استعلام-بازسازی-آسانسورهای-ساختمان'>استعلام بازسازی آسانسورهای ساختمان  / استعلام, استعلام بازسازی آسانسورهای ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034685/استعلام-قطعات-مصرفی--'>استعلام قطعات مصرفی ... / استعلام,استعلام قطعات مصرفی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034686/استعلام-مدل-اسکنر-epson-s530'>استعلام مدل اسکنر epson s530 / استعلام, استعلام مدل اسکنر epson s530</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034687/مناقصه-تعمیرات-و-نگهداری-شبکه-و-انشعابات-شهرستان-میاندوآب'>مناقصه تعمیرات و نگهداری شبکه و انشعابات شهرستان میاندوآب   / مناقصه تعمیرات و نگهداری شبکه و انشعابات شهرستان میاندوآب  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034688/استعلام-فاکس-پاناسونیک'>استعلام فاکس پاناسونیک / استعلام,استعلام فاکس پاناسونیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034689/استعلام-​​شیرآلات-'>استعلام ​​شیرآلات- / استعلام ,استعلام ​​شیرآلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034690/استعلام-مانیتور-سوئیچ'>استعلام مانیتور سوئیچ / استعلام , استعلام مانیتور سوئیچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034691/استعلام-احداث-کانال-آبرسانی'>استعلام احداث کانال آبرسانی  / استعلام ,استعلام احداث کانال آبرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034692/استعلام-سرامیک-کارخانه'>استعلام سرامیک کارخانه / استعلام, استعلام سرامیک کارخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034693/استعلام-دارو-پزشکی-و-سلامت'>استعلام  دارو، پزشکی و سلامت / استعلام، استعلام  دارو، پزشکی و سلامت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034694/مناقصه-احداث-ساختمان-پست-امداد-گاز-ناحیه-انارستان'>مناقصه احداث ساختمان پست امداد گاز ناحیه انارستان  / مناقصه خرید لوله پلی اتیلن در قطرهای مختلف    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034695/استعلام-خرید-نمک-طعام'>استعلام خرید نمک طعام  / استعلام,استعلام خرید نمک طعام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034696/مناقصه-طراحی-و-ساخت-سیستم-آب-بر-ساختمان-محوطه-و-تجهیزات-نیروگاه'>مناقصه طراحی و ساخت سیستم آب بر، ساختمان، محوطه و تجهیزات نیروگاه  / آگهی ارزیابی کیفی, مناقصه طراحی و ساخت سیستم آب بر، ساختمان، محوطه و تجهیزات نیروگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034697/استعلام-تهیه--نصب-و-راه-اندازی-بارکد'>استعلام تهیه ، نصب و راه اندازی بارکد / استعلام , استعلام تهیه ، نصب و راه اندازی بارکد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034698/استعلام-اجرای-طرح-هادی--'>استعلام اجرای طرح هادی ... / استعلام,استعلام اجرای طرح هادی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034699/استعلام-اجرای-2000مترمربع-بیس'>استعلام اجرای 2000مترمربع بیس / استعلام,استعلام اجرای 2000مترمربع بیس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034700/استعلام-تهیه-و-اجرای-ویدیو-پروژکتور-و--'>استعلام تهیه و اجرای ویدیو پروژکتور و... / استعلام, استعلام تهیه و اجرای ویدیو پروژکتور و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034701/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستا'>استعلام اجرای طرح هادی روستا / استعلام ,استعلام اجرای طرح هادی روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034702/استعلام-سم-دلتامترین'>استعلام سم دلتامترین / استعلام, استعلام سم دلتامترین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034703/استعلام-تمدید-لایسنس-آنتی-ویروس'>استعلام تمدید لایسنس آنتی ویروس / استعلام , استعلام تمدید لایسنس آنتی ویروس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034705/استعلام-کارت-های-مرکز-تلفن-اریکسون-MD110'>استعلام کارت های مرکز تلفن اریکسون MD110 / استعلام,استعلام کارت های مرکز تلفن اریکسون MD110</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034706/استعلام-دستگاه-فیزیوتراپی-لیزر-کم-توان'>استعلام دستگاه فیزیوتراپی لیزر کم توان / استعلام ,استعلام دستگاه فیزیوتراپی لیزر کم توان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034707/استعلام-هارد-اکسترنال-4tb-Ultra-wd'>استعلام هارد اکسترنال 4tb Ultra-wd / استعلام, استعلام هارد اکسترنال 4tb Ultra-wd</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034708/استعلام-لوله-کشی-آب-و-پکیج-و-تعمیر'>استعلام لوله کشی آب و پکیج و تعمیر  / استعلام,استعلام لوله کشی آب و پکیج و تعمیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034709/استعلام-دستگاه-پک-هیتر'>استعلام دستگاه پک هیتر  / استعلام,استعلام دستگاه پک هیتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034710/استعلام-عملیات-باقی-مانده-از-امورات'>استعلام عملیات باقی مانده از امورات  / استعلام, استعلام عملیات باقی مانده از امورات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034711/استعلام-​قطعات-کامپیوتری'>استعلام ​قطعات کامپیوتری / استعلام, استعلام ​قطعات کامپیوتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034712/استعلام-طراحی--چاپ-و-تحویل-250-هزار'>استعلام طراحی ، چاپ و تحویل 250 هزار  / استعلام , استعلام طراحی ، چاپ و تحویل 250 هزار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034713/استعلام-خرید-کفش--'>استعلام خرید کفش ... / استعلام,استعلام خرید کفش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034714/استعلام-دستگاه-کپی-توشیبا'>استعلام دستگاه کپی توشیبا / استعلام ,استعلام دستگاه کپی توشیبا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034715/استعلام-اجرای-طرح-هادی--'>استعلام اجرای طرح هادی ... / استعلام,استعلام اجرای طرح هادی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034716/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-عمومی-(تنظیف)-شبکه-بهداشت-و-درمان'>مناقصه واگذاری امور خدمات عمومی (تنظیف) شبکه بهداشت و درمان  / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری امور خدمات عمومی (تنظیف) شبکه بهداشت و درمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034717/استعلام-خرید-و-نصب-سیستم-دوربین-مداربسته'>استعلام خرید و نصب سیستم دوربین مداربسته / استعلام, استعلام خرید و نصب سیستم دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034718/استعلام-تهیه-مصالح-و-اجرای-شبکه-توزیع--'>استعلام تهیه مصالح و اجرای شبکه توزیع... / استعلام, استعلام تهیه مصالح و اجرای شبکه توزیع...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034719/استعلام-دوربین-دام-سقفی'>استعلام دوربین دام سقفی / استعلام ,استعلام دوربین دام سقفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034720/استعلام-اجرای-2100-مترمربع-سنگفرش'>استعلام اجرای 2100 مترمربع سنگفرش  / استعلام,استعلام اجرای 2100 مترمربع سنگفرش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034721/استعلام-استانداردسازی-سیستم-گرمایشی'>استعلام استانداردسازی سیستم گرمایشی  / استعلام ,استعلام استانداردسازی سیستم گرمایشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034722/استعلام-پارچه-کت-و-شلوار-مطهری-اصل-با'>استعلام پارچه کت و شلوار مطهری اصل با / استعلام، استعلام پارچه کت و شلوار مطهری اصل با</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034723/استعلام-گیربکس-اصلی-توربین-بادی-با-مشخصات--'>استعلام گیربکس اصلی توربین بادی با مشخصات... / استعلام, استعلام گیربکس اصلی توربین بادی با مشخصات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034724/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستا--'>استعلام اجرای طرح هادی روستا... / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034725/استعلام-خرید-کولر-اسپلیت-دیواری'>استعلام خرید کولر اسپلیت دیواری  / استعلام ,استعلام خرید کولر اسپلیت دیواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034726/استعلام-هارد-کشویی-سرور-اچ-پی-prolint'>استعلام هارد کشویی سرور اچ پی prolint  / استعلام , استعلام هارد کشویی سرور اچ پی prolint </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034727/استعلام-استانداردسازی-سیستم-گرمایشی'>استعلام استانداردسازی سیستم گرمایشی / استعلام, استعلام استانداردسازی سیستم گرمایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034728/استعلام-مبل'>استعلام مبل / استعلام, استعلام مبل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034729/استعلام-خرید-کیوسک-نگهبانی--'>استعلام خرید کیوسک نگهبانی ... / استعلام,استعلام خرید کیوسک نگهبانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034730/استعلام-​آنتن-و-رادیو'>استعلام ​آنتن و رادیو  / استعلام, استعلام ​آنتن و رادیو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034731/استعلام-دستگاه-مادون-قرمز'>استعلام دستگاه مادون قرمز / استعلام ,استعلام دستگاه مادون قرمز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034732/استعلام-ویدئو-پروژکتور'>استعلام ویدئو پروژکتور / استعلام, استعلام ویدئو پروژکتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034733/استعلام-​Swith-cisco-2960-G24'>استعلام ​Swith cisco 2960 G24 / استعلام، استعلام ​Swith cisco 2960 G24</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034734/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستا--'>استعلام اجرای طرح هادی روستا... / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034735/استعلام-تعدادی-کیس-اسمبل-شده--'>استعلام تعدادی کیس اسمبل شده... / استعلام, استعلام تعدادی کیس اسمبل شده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034736/استعلام-اجرای-890-مترمربع-سنگفرش'>استعلام اجرای 890 مترمربع سنگفرش  / استعلام,استعلام اجرای 890 مترمربع سنگفرش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034737/استعلام-hp-laserjet-p-2035-پرینتر'>استعلام hp laserjet p 2035 پرینتر / استعلام, استعلام hp laserjet p 2035 پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034738/استعلام-چای-فومنات-معطر'>استعلام چای فومنات معطر / استعلام , استعلام چای فومنات معطر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034739/استعلام-تهیه-لوازم-و-نصب-جهت-تقویت--'>استعلام تهیه لوازم و نصب جهت تقویت ... / استعلام,استعلام تهیه لوازم و نصب جهت تقویت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034740/استعلام-لاستیک-های-سبک'>استعلام لاستیک های سبک  / استعلام, استعلام لاستیک های سبک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034741/استعلام-استانداردسازی-سیستم-گرمایشی'>استعلام استانداردسازی سیستم گرمایشی  / استعلام ,استعلام استانداردسازی سیستم گرمایشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034742/استعلام-حفاری-یک-حلقه-چاه-آب-شرب-به-رو--'>استعلام حفاری یک حلقه چاه آب شرب به رو...  / استعلام,استعلام حفاری یک حلقه چاه آب شرب به رو... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034743/استعلام-ارتقاء-نرم-افزار-سازمان-الترون--'>استعلام ارتقاء نرم افزار سازمان الترون... / استعلام, استعلام ارتقاء نرم افزار سازمان الترون...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034744/استعلام-تعداد-13-عدد-صندلی-نیلپر--'>استعلام تعداد 13 عدد صندلی نیلپر ... / استعلام,استعلام تعداد 13 عدد صندلی نیلپر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034745/فراخوان-مناقصه-آبرسانی-گرگی--'>فراخوان مناقصه آبرسانی گرگی... / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه آبرسانی گرگی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034746/استعلام-تعویض-بریکر-و-سکسیونر'>استعلام تعویض بریکر و سکسیونر  / استعلام ,استعلام تعویض بریکر و سکسیونر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034747/استعلام-​انجام-مطالعات-طرح-جامع-منطقه'>استعلام ​انجام مطالعات طرح جامع منطقه  / استعلام,استعلام ​انجام مطالعات طرح جامع منطقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034748/استعلام-پروژه-توسعه-فضای-سبز'>استعلام پروژه توسعه فضای سبز / استعلام , استعلام پروژه توسعه فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034749/استعلام-تجهیزات-و-وسایل'>استعلام تجهیزات و وسایل / استعلام ,استعلام تجهیزات و وسایل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034750/استعلام-کت-و-شلوار-و-لباس-کار-و-کفش-پر--'>استعلام کت و شلوار و لباس کار و کفش پر...  / استعلام , استعلام کت و شلوار و لباس کار و کفش پر... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034751/استعلام-دیزل-پمپ-آتش-نشانی'>استعلام دیزل پمپ آتش نشانی / استعلام, استعلام دیزل پمپ آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034752/استعلام-کاغذ-COPIMAX'>استعلام کاغذ COPIMAX / استعلام ,استعلام کاغذ COPIMAX</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034753/استعلام-پروژه-سیستم-اعلام-حریق-پست-4'>استعلام پروژه سیستم اعلام حریق پست 4 / استعلام, استعلام پروژه سیستم اعلام حریق پست 4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034754/استعلام-خرید-بی-سیم-دیجیتال'>استعلام خرید بی سیم دیجیتال / استعلام, استعلام خرید بی سیم دیجیتال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034755/استعلام-خرید-الکترود-و-وسایل-جوشکاری'>استعلام خرید الکترود و وسایل جوشکاری  / استعلام, استعلام خرید الکترود و وسایل جوشکاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034756/استعلام-خرید-ماژول-G-SHDSL-V3'>استعلام خرید ماژول G.SHDSL V3  / استعلام,استعلام خرید ماژول G.SHDSL V3 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034757/استعلام-خرید-و-اجرای-آسفالت-و-ایزولاسیون'>استعلام خرید و اجرای آسفالت و ایزولاسیون / استعلام, استعلام خرید و اجرای آسفالت و ایزولاسیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034758/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستا'>استعلام اجرای طرح هادی روستا / استعلام ,استعلام اجرای طرح هادی روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034759/استعلام-دیگ-بخار-ده-تنی-25000-با-فشار--'>استعلام دیگ بخار ده تنی 25000 با فشار... / استعلام, استعلام دیگ بخار ده تنی 25000 با فشار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034760/استعلام-​کیبورد'>استعلام ​کیبورد / استعلام,استعلام ​کیبورد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034761/استعلام-استانداردسازی-سیستم-گرمایشی'>استعلام استانداردسازی سیستم گرمایشی  / استعلام ,استعلام استانداردسازی سیستم گرمایشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034762/مناقصه-عملیات-اجرایی-تکمیل-تصفیه-خانه--'>مناقصه عملیات اجرایی تکمیل تصفیه خانه ... / مناقصه ,مناقصه عملیات اجرایی تکمیل تصفیه خانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034763/استعلام-اسکنر-HP-300'>استعلام اسکنر HP 300 / استعلام ,استعلام اسکنر HP 300</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034764/استعلام-عملیات-تکمیل-ساختمان-آتشنشانی--'>استعلام عملیات تکمیل ساختمان آتشنشانی... / استعلام,استعلام عملیات تکمیل ساختمان آتشنشانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034765/استعلام-چشم-گربه-ای-آلومینیوم'>استعلام چشم گربه ای آلومینیوم  / استعلام , استعلام چشم گربه ای آلومینیوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034766/استعلام-خرید-رله-کنترلی-حفاظتی-BCPU'>استعلام خرید رله کنترلی حفاظتی BCPU / استعلام , استعلام خرید رله کنترلی حفاظتی BCPU</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034767/استعلام-لب-تاپ'>استعلام لب تاپ  / استعلام , استعلام لب تاپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034768/استعلام-ترمیم-معابر-داخلی-شهرک-صنعتی'>استعلام ترمیم معابر داخلی شهرک صنعتی  / استعلام ,استعلام ترمیم معابر داخلی شهرک صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034769/استعلام-heptafluorobutric-anhydride'>استعلام heptafluorobutric anhydride / استعلام ,استعلام heptafluorobutric anhydride</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034770/استعلام-ویدیو-پرژوکتور-و-پرده-نمایش--'>استعلام ویدیو پرژوکتور و پرده نمایش ... / استعلام,استعلام ویدیو پرژوکتور و پرده نمایش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034771/استعلام-شیر-کشویی-و-شیر-هوا--'>استعلام شیر کشویی و شیر هوا... / استعلام, استعلام شیر کشویی و شیر هوا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034772/مناقصه-خرید-خدمات-مراقبت-های-اولیه-سلامت-مرکز-بهداشت'>مناقصه خرید خدمات مراقبت های اولیه سلامت مرکز بهداشت  / مناقصه خرید خدمات مراقبت های اولیه سلامت مرکز بهداشت شرق اهواز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034773/استعلام-بهسازی-اتاقک-های-کلرزنی'>استعلام بهسازی اتاقک های کلرزنی / استعلام, استعلام بهسازی اتاقک های کلرزنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034774/استعلام-انجام-تعمیر-و-بازسازی-و-تعویض'>استعلام انجام تعمیر و بازسازی و تعویض  / استعلام ,استعلام انجام تعمیر و بازسازی و تعویض </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034775/استعلام-هواکش-صنعتی'>استعلام هواکش صنعتی / استعلام, استعلام هواکش صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034776/استعلام-سیستم-اعلام-حریق-در-پستهای-فوق'>استعلام  سیستم اعلام حریق در پستهای فوق / استعلام, استعلام  سیستم اعلام حریق در پستهای فوق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034777/استعلام-19-دستگاه-کیس--'>استعلام 19 دستگاه کیس ... / استعلام,استعلام 19 دستگاه کیس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034778/مناقصه-طراحی-المان-نوروزی-بهار-97--'>مناقصه طراحی المان نوروزی بهار 97... / مناقصه ,مناقصه طراحی المان نوروزی بهار 97...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034779/استعلام-درب-و-پنجره-یو-پی-وی-سی-14-عدد--'>استعلام درب و پنجره یو پی وی سی 14 عدد... / استعلام, استعلام درب و پنجره یو پی وی سی 14 عدد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034780/استعلام-دستگاه-چهار-کاره'>استعلام دستگاه چهار کاره  / استعلام,استعلام دستگاه چهار کاره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034781/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای-ارات'>استعلام اجرای طرح هادی روستای ارات  / استعلام ,استعلام اجرای طرح هادی روستای ارات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034782/استعلام-احداث-ایستگاه-تقلیل-فشار-گاز'>استعلام احداث ایستگاه تقلیل فشار گاز / استعلام ,استعلام احداث ایستگاه تقلیل فشار گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034783/استعلام-تجهیزات-خانگی--'>استعلام تجهیزات خانگی ... / استعلام,استعلام تجهیزات خانگی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034784/استعلام-دوخت-57-دست-کت-و-شلوار--'>استعلام دوخت 57 دست کت و شلوار....  / استعلام  ، استعلام دوخت 57 دست کت و شلوار.... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034785/استعلام-خرید-قطعات-مورد-نیاز-جهت-آورها--'>استعلام خرید قطعات مورد نیاز جهت آورها... / استعلام, استعلام خرید قطعات مورد نیاز جهت آورها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034786/استعلام-ساخت-شیرخانه-چشمه-توتی'>استعلام ساخت شیرخانه چشمه توتی  / استعلام، استعلام ساخت شیرخانه چشمه توتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034787/استعلام-لوازم-کامپیوتر'>استعلام لوازم کامپیوتر  / استعلام , استعلام لوازم کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034788/استعلامcpu--fan-box-6700-core-i7-اصل'>استعلامcpu + fan box 6700 core i7 اصل / استعلام, استعلام cpu + fan box 6700 core i7 اصل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034789/استعلام-لپ-تاپ-مانیتور'>استعلام لپ تاپ، مانیتور / استعلام ,استعلام لپ تاپ، مانیتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034790/استعلام-احداث-کانال-آبرسانی'>استعلام احداث کانال آبرسانی  / استعلام,استعلام احداث کانال آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034791/استعلام-باکس-پالت-چرخدار-پلاستیکی'>استعلام باکس پالت چرخدار پلاستیکی  / استعلام,استعلام باکس پالت چرخدار پلاستیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034792/استعلام-لوازم-مصرفی-آزمایشگاه--'>استعلام لوازم مصرفی آزمایشگاه ... / استعلام,استعلام لوازم مصرفی آزمایشگاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034793/اصلاحیه-خرید-لوازم-و-تجهیزات-مانوری'>اصلاحیه خرید لوازم و تجهیزات مانوری  / اصلاحیه , اصلاحیه خرید لوازم و تجهیزات مانوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034794/استعلام-تهیه-و-تامین-انواع-روغن-ماشین-آ--'>استعلام تهیه و تامین انواع روغن ماشین آ....  / استعلام, استعلام تهیه و تامین انواع روغن ماشین آ.... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034795/استعلام-احداث-کانال-آبرسانی'>استعلام احداث کانال آبرسانی  / استعلام,استعلام احداث کانال آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034796/استعلام-احداث-کانال-آبرسانی--'>استعلام احداث کانال آبرسانی ... / استعلام,استعلام احداث کانال آبرسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034797/استعلام-خرید--حمل--نصب-و-راه-اندازی'>استعلام خرید ، حمل ، نصب و راه اندازی  / استعلام, استعلام خرید ، حمل ، نصب و راه اندازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034798/استعلام-رادیو-انتن-پیگتل-سوئیچ-و--'>استعلام رادیو- انتن- پیگتل- سوئیچ و ... / استعلام, استعلام رادیو- انتن- پیگتل- سوئیچ و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034799/استعلام-اجرای-طرح-هادی'>استعلام اجرای طرح هادی  / استعلام , استعلام اجرای طرح هادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034800/استعلام-خرید-لوازم-التحریر'>استعلام خرید لوازم التحریر  / استعلام , استعلام خرید لوازم التحریر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034801/مزایده-فروش-خودرو'>مزایده فروش خودرو  / مزایده، مزایده فروش خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034802/استعلام-اسکنر--'>استعلام اسکنر ... / استعلام, استعلام اسکنر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034803/استعلام-تحریک-الکتریکی-چند-کاره'>استعلام تحریک الکتریکی چند کاره  / استعلام , استعلام تحریک الکتریکی چند کاره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034804/استعلام-اجرای-حفر-چاه'>استعلام اجرای حفر چاه / استعلام, استعلام اجرای حفر چاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034805/مناقصه-خرید-خدمات-مراقبت-های-اولیه-سلامت--'>مناقصه خرید خدمات مراقبت های اولیه سلامت ... / مناقصه,مناقصه خرید خدمات مراقبت های اولیه سلامت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034806/مزایده-فروش-آهن-آلات-ضایعاتی--آلومینیوم-ضایعاتی--'>مزایده فروش آهن آلات ضایعاتی - آلومینیوم ضایعاتی... / مزایده , مزایده فروش آهن آلات ضایعاتی - آلومینیوم ضایعاتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034807/اولین-حوزه-روانشناسی--علوم-تربیتی-و-جامعه-شناسی'>اولین حوزه روانشناسی ، علوم تربیتی و جامعه شناسی  / اولین حوزه روانشناسی ، علوم تربیتی و جامعه شناسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034808/استعلام-احداث-حصار-بخشداری'>استعلام احداث حصار بخشداری  / استعلام, استعلام احداث حصار بخشداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034809/آگهی-عملیات-نصب-انشعاب-فاضلاب-مسیرسازی'> آگهی عملیات نصب انشعاب فاضلاب مسیرسازی / آگهی ، آگهی عملیات نصب انشعاب فاضلاب مسیرسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034810/مناقصه-واگذاری-خدمات-خودرویی-(حمل-و-نقل)--'>مناقصه واگذاری خدمات خودرویی (حمل و نقل) ... / مناقصه, مناقصه واگذاری خدمات خودرویی (حمل و نقل) ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034811/استعلام-بهاء-خرید-تجهیزات-مصرفی'>استعلام بهاء خرید تجهیزات مصرفی / استعلام, استعلام بهاء خرید تجهیزات مصرفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034812/مناقصه-به-کارگیری-10-دستگاه-خودروی-سواری--'>مناقصه به کارگیری 10 دستگاه خودروی سواری... / مناقصه، مناقصه به کارگیری 10 دستگاه خودروی سواری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034813/مناقصه-خرید-خدمات-مراقبت-های-اولیه-سلامت--'>مناقصه خرید خدمات مراقبت های اولیه سلامت ... / مناقصه,مناقصه خرید خدمات مراقبت های اولیه سلامت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034814/تجدید-مزایده-اجاره-سوله-و-غرفه-بهداشتی'>تجدید مزایده اجاره سوله و غرفه بهداشتی  / تجدید مزایده ,تجدید مزایده اجاره سوله و غرفه بهداشتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034815/مزایده-فروش-12-دستگاه-خودرو-آمبولانس'>مزایده فروش 12 دستگاه خودرو آمبولانس / مزایده ,مزایده فروش 12 دستگاه خودرو آمبولانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034816/استعلام-یک-دستگاه-STORAGE'>استعلام یک دستگاه STORAGE  / استعلام، استعلام یک دستگاه STORAGE </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034817/استعلام-احداث-ساختمان-چاه-آب-شرب'>استعلام احداث ساختمان چاه آب شرب  / استعلام ، استعلام احداث ساختمان چاه آب شرب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034818/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-خط-کشی-تهیه-و-خرید-تابلوهای-اطلاعاتی-و--'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای خط کشی، تهیه و خرید تابلوهای اطلاعاتی و ... / مناقصه تهیه مصالح و اجرای خط کشی، تهیه و خرید تابلوهای اطلاعاتی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034819/مناقصه-انجام-سرویس-ایاب-و-ذهاب-دانشجویان-دانشگاه'>مناقصه انجام سرویس ایاب و ذهاب دانشجویان دانشگاه  / مناقصه، مناقصه انجام سرویس ایاب و ذهاب دانشجویان دانشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034820/مناقصه-گازرسانی-به-روستای-گودو'>مناقصه گازرسانی به روستای گودو / مناقصه گازرسانی به روستای گودو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034821/فراخوان-مزایده-فروش-خودروهای-مازاد'>فراخوان مزایده فروش خودروهای مازاد / فراخوان مزایده , فراخوان مزایده فروش خودروهای مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034822/اصلاحیه-مناقصه-طرح-آبرسانی-و-زیرسازی-و-آسفالت'>اصلاحیه مناقصه طرح آبرسانی و زیرسازی و آسفالت  / اصلاحیه , اصلاحیه مناقصه طرح آبرسانی و زیرسازی و آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034823/مناقصه-واگذاری-حجمی-ساعتی-امور-درمانگاه-تخصصی-بیمارستان'>مناقصه واگذاری حجمی ساعتی امور درمانگاه تخصصی بیمارستان  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه واگذاری حجمی ساعتی امور درمانگاه تخصصی بیمارستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034824/مناقصه-تعمیرات-انتقالی-و-بهسازی-منازل-آپارتمانی--'>مناقصه تعمیرات انتقالی و بهسازی منازل آپارتمانی... / مناقصه ,مناقصه تعمیرات انتقالی و بهسازی منازل آپارتمانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034825/مزایده-امتیاز-اجاره-و-بهره-برداری-موقت-دو-باب-غرفه'>مزایده امتیاز اجاره و بهره برداری موقت دو باب غرفه  / آگهی مزایده عمومی,مزایده امتیاز اجاره و بهره برداری موقت دو باب غرفه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034826/مناقصه-سرویس-تعمیر-نگهداری-شبکه-و-پشتیبانی-تجهیزات-کامپیوتری'> مناقصه سرویس تعمیر نگهداری شبکه و پشتیبانی تجهیزات کامپیوتری /  مناقصه سرویس تعمیر نگهداری شبکه و پشتیبانی تجهیزات کامپیوتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034827/مناقصه-پروژه-برق-رسانی'>مناقصه پروژه برق رسانی  / مناقصه عمومی , مناقصه پروژه برق رسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034828/آگهی-مناقصه-عملیات-بهسازی-بخشی-از-کانال-های-ابیاری-مزارع'>آگهی مناقصه عملیات بهسازی بخشی از کانال های ابیاری مزارع / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه عملیات بهسازی بخشی از کانال های ابیاری مزارع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034829/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-110-میلیمتر'>استعلام لوله پلی اتیلن 110 میلیمتر / استعلام , استعلام لوله پلی اتیلن 110 میلیمتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034830/مناقصه-تامین-امنیت-انتظامی-و-اجتماعی-بیمارستان-گلستان'>مناقصه تامین امنیت انتظامی و اجتماعی بیمارستان گلستان / مناقصه عمومی, مناقصه تامین امنیت انتظامی و اجتماعی بیمارستان گلستان اهواز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1034831/مناقصه-پروژه-های-آبرسانی--لوله-گذاری--احداث-مخزن-و--'>مناقصه پروژه های آبرسانی ، لوله گذاری ، احداث مخزن و ...  / مناقصه, مناقصه پروژه های آبرسانی ، لوله گذاری ، احداث مخزن و ... </a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 11 تاريخ : چهارشنبه 5 ارديبهشت 1397 ساعت: 11:27