اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.11.01 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032469/تجدید-مناقصه-خرید-سا... با عنوان : اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.11.01 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032469/تجدید-مناقصه-خرید-ساخت-حمل-و-تحویل-یک-فروند-قایق-جمع-آوری-زباله---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید/ساخت، حمل و تحویل یک فروند قایق جمع آوری زباله... - نوبت دوم / فراخوان تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه خرید/ساخت، حمل و تحویل یک فروند قایق جمع آوری زباله... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032471/فراخوان-تهیه-لیست-کوتاه'>فراخوان تهیه لیست کوتاه   / فراخوان تهیه لیست کوتاه  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032481/مناقصه-پروژه-کمپ-بین-راهی-در-شهر--'>مناقصه پروژه کمپ بین راهی در شهر ... / مناقصه پروژه کمپ بین راهی در شهر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032486/تجدید-مناقصه-بیمه-درمان-تکمیلی---'>تجدید مناقصه بیمه درمان تکمیلی..... / مناقصه, تجدید مناقصه بیمه درمان تکمیلی.....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032487/مناقصه-زیرسازی-و-جدولگذاری-آسفالت--'>مناقصه زیرسازی و جدولگذاری آسفالت... / مناقصه عمومی, مناقصه زیرسازی و جدولگذاری آسفالت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032488/مناقصه-تخریب-و-بازسازی-احداث-دبستان-6-کلاسه--'>مناقصه تخریب و بازسازی احداث دبستان 6 کلاسه ... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تخریب و بازسازی احداث دبستان 6 کلاسه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032490/مناقصه-واگذاری-فضای-سبز--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری فضای سبز - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری فضای سبز - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032492/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-عملیات-مربوط-به-برونسپاری-پروژه-احداث-خط-20-کیلوولت---نوبت-دوم'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات مربوط به برونسپاری پروژه احداث خط 20 کیلوولت ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات مربوط به برونسپاری پروژه احداث خط 20 کیلوولت ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032494/مناقصه-روسازی-آسفالت-شهرک-ها-و-نواحی-صنعتی--نوبت-دوم'>مناقصه روسازی آسفالت شهرک ها و نواحی صنعتی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه روسازی آسفالت شهرک ها و نواحی صنعتی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032495/مناقصه-ساخت-و-بهره-برداری-از-فضاهای-تبلیغاتی-سطح-شهر-'>مناقصه ساخت و بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی سطح شهر.. / مناقصه ساخت و بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی سطح شهر..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032497/مناقصه-مدیریت-و-تامین-نیروی-انسانی'>مناقصه مدیریت و تامین نیروی انسانی / آگهی مناقصه، مناقصه مدیریت و تامین نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032498/مناقصه-واگذاری-پارکینگ-خودرو--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری پارکینگ خودرو....نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری پارکینگ خودرو....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032508/مناقصه-ارزیابی-کیفی-خدمات-امداد-و-بهربرداری--وصول-مطالبات--نوبت-دوم'>مناقصه ارزیابی کیفی خدمات امداد و بهربرداری ، وصول مطالبات...نوبت دوم  / آگهی مناقصه ارزیابی کیفی , مناقصه ارزیابی کیفی خدمات امداد و بهربرداری ، وصول مطالبات...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032509/فراخوان-تامین-اجاره-یک-فروند-یدک-کش-جهت-حمل-محمولات-دریایی-تجدید--نوبت-دوم'>فراخوان تامین اجاره یک فروند یدک کش جهت حمل محمولات دریایی- تجدید... نوبت دوم / مناقصه ,فراخوان تامین اجاره یک فروند یدک کش جهت حمل محمولات دریایی- تجدید... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032510/فراخوان-عملیات-احداث-مخزن-10000-مترمکعبی-و-ساختمان---تجدید-نوبت-دوم'>فراخوان عملیات احداث مخزن 10000 مترمکعبی و ساختمان ... تجدید نوبت دوم  / تجدید آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان عملیات احداث مخزن 10000 مترمکعبی و ساختمان ... تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032511/مناقصه-نصب-علائم-الکتریکی-سه-ایستگاه-بازگشایی-شده--'>مناقصه نصب علائم الکتریکی سه ایستگاه بازگشایی شده ... / مناقصه ,مناقصه نصب علائم الکتریکی سه ایستگاه بازگشایی شده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032512/مناقصه-امور-مدیریتی-و-نگهداری-و-راهبردی-تاسیسات-مکانیکی-و-الکتریکی-ساختمان-بیمارستان--'>مناقصه امور مدیریتی و نگهداری و راهبردی تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ساختمان بیمارستان... / مناقصه امور مدیریتی و نگهداری و راهبردی تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ساختمان بیمارستان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032515/مناقصه-بهره-برداری-از-تاسیسات-آب-آشامیدنی-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه بهره برداری از تاسیسات آب آشامیدنی تجدید نوبت دوم  / تجدید مناقصه عمومی , مناقصه بهره برداری از تاسیسات آب آشامیدنی تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032516/مناقصه-خرید-اقلام-نهاده-دامی-مورد-نیاز---'>مناقصه خرید اقلام نهاده دامی مورد نیاز .... / مناقصه, مناقصه خرید اقلام نهاده دامی مورد نیاز ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032518/مناقصه-250-000-کیلوگرم-رول-کاغذ-کاربن'>مناقصه 250.000 کیلوگرم رول کاغذ کاربن / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه 250.000 کیلوگرم رول کاغذ کاربن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032520/مناقصه-توسعه-بی-ترانس-پست-63-کیلوولت-و---تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه توسعه بی ترانس پست 63 کیلوولت و ... تجدید نوبت دوم  / آگهی مناقصات عمومی , مناقصه توسعه بی ترانس پست 63 کیلوولت و ... تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032522/تجدید-مناقصه-خدمات-بهره-برداری-و-نگهداری-از-شبکه-فاضلاب--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خدمات بهره برداری و نگهداری از شبکه فاضلاب... نوبت دوم / تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه خدمات بهره برداری و نگهداری از شبکه فاضلاب... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032528/مناقصه-اجرای-تقاطع-غیرهمسطح-و-بازسازی-ابنیه-خسارت-دیده-از-حوادث--'>مناقصه اجرای تقاطع غیرهمسطح و بازسازی ابنیه خسارت دیده از حوادث ... / مناقصه اجرای تقاطع غیرهمسطح و بازسازی ابنیه خسارت دیده از حوادث ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032529/شناسایی-پیمانکار-جهت-خرید-10-ست-قطعات-فلزی--'>شناسایی پیمانکار جهت خرید 10 ست قطعات فلزی ... / آگهی شناسایی پیمانکار ، شناسایی پیمانکار جهت خرید 10 ست قطعات فلزی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032534/مناقصه-خرید-نصب-تست-و-راه-اندازی-تجهیزات--'>مناقصه خرید، نصب، تست و راه اندازی تجهیزات ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید، نصب، تست و راه اندازی تجهیزات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032535/مناقصه-خرید-و-گارانتی-و-پشتیبانی-1000-دستگاه-چاپگر-لیزری-تک-رنگ'>مناقصه خرید و گارانتی و پشتیبانی 1000 دستگاه چاپگر لیزری تک رنگ / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید و گارانتی و پشتیبانی 1000 دستگاه چاپگر لیزری تک رنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032536/تجدید-مناقصه-اجرای-روکش-آسفالت-و--'>تجدید مناقصه اجرای روکش آسفالت و.... / مناقصه, تجدید مناقصه اجرای روکش آسفالت و....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032539/اولین-گردهمایی-عمومی-کار-گروه-علمی-مناقصه-و-مزایده-96-11-02'>اولین گردهمایی عمومی کار گروه علمی مناقصه و مزایده 96.11.02 / اولین گردهمایی عمومی کار گروه علمی مناقصه و مزایده96.11.02</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032540/فراخوان-مناقصه-عملیات-حفر-و-کف-شکنی-چاهها-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عملیات حفر و کف شکنی چاهها نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه عملیات حفر و کف شکنی چاهها نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032542/مناقصه-تامین-خدمات-سرویس-و-نگهداری-تجهیزات-ایمنی-و-تجهیزات-آتش-نشانی-نوبت-سوم'>مناقصه تامین خدمات، سرویس و نگهداری تجهیزات ایمنی و تجهیزات آتش نشانی- نوبت سوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  تامین خدمات، سرویس و نگهداری تجهیزات ایمنی و تجهیزات آتش نشانی- نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032544/مناقصه-خاکبرداری-جاده-دسترسی-و-مسیر-اجرای-دیوار-بتنی---'>مناقصه خاکبرداری جاده دسترسی و مسیر اجرای دیوار بتنی .... / مناقصه، مناقصه خاکبرداری جاده دسترسی و مسیر اجرای دیوار بتنی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032545/مناقصه-تکمیل-فاز-دو-ساختمان-شهرداری--نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل فاز دو ساختمان شهرداری...نوبت دوم  / مناقصه تکمیل فاز دو ساختمان شهرداری...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032551/مناقصه-خرید-تعداد-1010-عدد-دستگاه-اندازه-گیری-کیفیت-روغن--'>مناقصه خرید تعداد 1010 عدد دستگاه اندازه گیری کیفیت روغن.... / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خرید تعداد 1010 عدد دستگاه اندازه گیری کیفیت روغن ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032553/مناقصه-خرید-پالت---(نوبت-دوم)'>مناقصه خرید پالت ... (نوبت دوم) / مناقصه, مناقصه خرید پالت ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032554/مناقصه-نجام-عملیات-خدمات-مهندسی-خرید-تجهیزات-نصب-تست-و-راه-اندازی-نوبت-دوم'>مناقصه نجام عملیات خدمات مهندسی، خرید تجهیزات، نصب، تست و راه اندازی- نوبت دوم  / مناقصه نجام عملیات خدمات مهندسی، خرید تجهیزات، نصب، تست و راه اندازی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032555/مناقصه-خرید-تعدادی-تجهیزات-کامپیوتری'>مناقصه خرید تعدادی تجهیزات کامپیوتری / آگهی مناقصه، مناقصه خرید تعدادی تجهیزات کامپیوتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032556/مناقصه-پروژه-خدمات-فنی-و-مهندسی'>مناقصه پروژه خدمات فنی و مهندسی  / مناقصه , مناقصه پروژه خدمات فنی و مهندسی در سطح استان قم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032557/مناقصه-خرید-تعداد-1010-عدد-دستگاه-اندازه-گیری-نوبت-دوم'>مناقصه خرید تعداد 1010 عدد دستگاه اندازه گیری نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خرید تعداد 1010 عدد دستگاه اندازه گیری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032558/مناقصه-تکمیل-خط-انتقال-قطعه-دوم-و-تکمیل-ساختمان-نگهبانی--'>مناقصه تکمیل خط انتقال قطعه دوم و تکمیل ساختمان نگهبانی ... / مناقصه تکمیل خط انتقال قطعه دوم و تکمیل ساختمان نگهبانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032561/مناقصه-تامین-6-دستگاه-سرور--'>مناقصه تامین 6 دستگاه سرور... / مناقصه عمومی, مناقصه تامین 6 دستگاه سرور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032564/مناقصه-Hydrogen-Generator-250-cc-min-نوبت-دوم'>مناقصه Hydrogen Generator 250 cc/min- نوبت دوم  / آگهی مناقصه، مناقصه Hydrogen Generator 250 cc/min -  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032566/مناقصه-خرید-دو-دستگاه-ترانس-50-مگاولت-آمپری-به-همراه-دو-دستگاه-ترانس-کمپک-برای--'>مناقصه خرید دو دستگاه ترانس 50 مگاولت آمپری به همراه دو دستگاه ترانس کمپک برای ... / مناقصه ,مناقصه خرید دو دستگاه ترانس 50 مگاولت آمپری به همراه دو دستگاه ترانس کمپک برای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032568/مناقصه-ارائه-خدمات-اداری'>مناقصه ارائه خدمات اداری  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, مناقصه ارائه خدمات اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032569/مناقصه-خرید-تعداد-34000-دستگاه-کنتور-تکفاز-و-سه-فاز-دیجیتالی--نوبت-دوم'>مناقصه خرید تعداد 34000 دستگاه کنتور تکفاز و سه فاز دیجیتالی ...نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه خرید تعداد 34000 دستگاه کنتور تکفاز و سه فاز دیجیتالی ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032570/مناقصه-خرید-متریال-و-اجرای-عملیات-کف-سازی-محوطه-HPGR'>مناقصه خرید متریال و اجرای عملیات کف سازی محوطه HPGR / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید متریال و اجرای عملیات کف سازی محوطه HPGR</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032574/مناقصه-خدمات-حراست-و-نگهبانی---'>مناقصه خدمات حراست و نگهبانی..... / مناقصه, مناقصه خدمات حراست و نگهبانی.....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032576/مناقصه-اجرای-عملیات-محوطه-سازی-سیلوی-50-هزار-تنی-گندم--نوبت-دوم'>مناقصه  اجرای عملیات محوطه سازی سیلوی 50 هزار تنی گندم...نوبت دوم  / مناقصه  اجرای عملیات محوطه سازی سیلوی 50 هزار تنی گندم...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032578/مناقصه-اجرای-پروژه-شبکه-روشنایی-معابر-و-آیلند-شهرک-صنعتی-نوبت-دوم'>مناقصه  اجرای پروژه شبکه روشنایی معابر و آیلند شهرک صنعتی- نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه  اجرای پروژه شبکه روشنایی معابر و آیلند شهرک صنعتی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032579/مناقصه-خرید-20-تن-آنتی-فوم'>مناقصه خرید 20 تن آنتی فوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ، مناقصه خرید 20 تن آنتی فوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032580/مناقصه-انجام-امور-مربوط-به-قرائت-کنتور-و-توزیع-صورتحساب-مشترکین---نوبت-دوم'>مناقصه انجام امور مربوط به قرائت کنتور و توزیع صورتحساب مشترکین ... نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه انجام امور مربوط به قرائت کنتور و توزیع صورتحساب مشترکین ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032582/مناقصه-خرید-رب-گوجه-فرنگی-و---نوبت-دوم'>مناقصه خرید رب گوجه فرنگی و ....نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه خرید رب گوجه فرنگی و ....نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032583/مناقصه-خرید-خدمات-فنی-و-مهندسی-حوزه-نظارت-بر-سرویس-های-رادیویی'>مناقصه  خرید خدمات فنی و مهندسی حوزه نظارت بر سرویس های رادیویی / مناقصه  خرید خدمات فنی و مهندسی حوزه نظارت بر سرویس های رادیویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032584/مناقصه-احداث-کندرو-و-کانال-آبهای-سطحی--96-11-02'>مناقصه احداث کندرو و کانال آبهای سطحی ...96.11.02 / مناقصه ، مناقصه احداث کندرو و کانال آبهای سطحی ...96.11.02</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032585/مناقصه-خرید-4-دستگاه-ترانس-63-20-کیلوولت-و-4-دستگاه-ترانس-کمپکت--نوبت-دوم'>مناقصه خرید 4 دستگاه ترانس 63/20 کیلوولت و 4 دستگاه ترانس کمپکت - نوبت دوم  / مناقصه  خرید 4 دستگاه ترانس 63/20 کیلوولت و 4 دستگاه ترانس کمپکت- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032589/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز-پیمان-الف-ناحیه-یک--96-11-02'>مناقصه نگهداری فضای سبز پیمان الف ناحیه یک  - 96.11.02 / مناقصه ، مناقصه نگهداری فضای سبز پیمان الف ناحیه یک منطقه ده - 96.11.02</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032593/مناقصه-اجاره-یک-فروند-شناور-تندر-مسافربری'>مناقصه اجاره یک فروند شناور تندر مسافربری / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی و دومرحله ای,مناقصه اجاره یک فروند شناور تندر مسافربری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032595/تمدید-فراخوان-طراحی-و-اجرای-المان-های-نوروزی--'>تمدید فراخوان طراحی و اجرای المان های نوروزی... / تمدید مهلت فراخوان, تمدید فراخوان طراحی و  اجرای المان های نوروزی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032596/مناقصه-اجرای-آسانسور--'>مناقصه اجرای آسانسور ... / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای آسانسور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032599/مناقصه-جهت-خرید-کابل-و-پایه-چراغ-های-مورد-نیاز--'>مناقصه جهت خرید کابل و پایه چراغ های مورد نیاز ... / مناقصه ,مناقصه جهت خرید کابل و پایه چراغ های مورد نیاز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032601/تجدید-مناقصه-احداث--اصلاح-و-برکناری-خط-و-پست--تبدیل-شبکه-فشار-متوسط-هوایی-و---'>تجدید مناقصه احداث ، اصلاح و برکناری خط و پست ، تبدیل شبکه فشار متوسط هوایی و.....  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, تجدید مناقصه احداث ، اصلاح و برکناری خط و پست ، تبدیل شبکه فشار متوسط هوایی و..... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032604/مناقصه-واگذاری-حجمی-زمانی-امور-خدماتی-تجدید'>مناقصه واگذاری حجمی زمانی امور خدماتی تجدید  / آگهی مناقصات عمومی یک مرحله ای ، مناقصه واگذاری حجمی زمانی امور خدماتی تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032605/مناقصه-خرید-نصب-و-راه-اندازی-انجام-خدمات-فنی-و-پشتیبانی--'>مناقصه  خرید، نصب و راه اندازی، انجام خدمات فنی و پشتیبانی ... / آگهی مناقصه, مناقصه  خرید، نصب و راه اندازی، انجام خدمات فنی و پشتیبانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032606/مناقصه-حفظ-و-نگهداری-و-توسعه-فضای-سبز-و-تنظیفات-صنعتی-و-غیرصنعتی-در--'>مناقصه حفظ و نگهداری و توسعه فضای سبز و تنظیفات صنعتی و غیرصنعتی در ... / مناقصه ,مناقصه حفظ و نگهداری و توسعه فضای سبز و تنظیفات صنعتی و غیرصنعتی در ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032607/مناقصه-اجرای-خط-انتقال-فاضلاب---(نوبت-دوم)'>مناقصه اجرای خط انتقال فاضلاب.... (نوبت دوم) / مناقصه, مناقصه اجرای خط انتقال فاضلاب.... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032609/تجدید-مناقصه-اجرای-فاز-دوم-پارک-رسالت'>تجدید مناقصه اجرای فاز دوم پارک رسالت   / تجدید آگهی شرکت در مناقصه عمومی، تجدید مناقصه اجرای فاز دوم پارک رسالت  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032611/مناقصه-خرید-سیم-محافظ-حاوی-فیبر-نوری-opgw'>مناقصه خرید سیم محافظ حاوی فیبر نوری opgw  / آگهی مناقصه, مناقصه خرید سیم محافظ حاوی فیبر نوری opgw </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032612/مناقصه-N2-COMPRESSOR-SUPER-نوبت-دوم'>مناقصه N2 COMPRESSOR SUPER- نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه N2 COMPRESSOR SUPER - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032616/ارزیابی-کیفی-و-مناقصه-عملیات-اجرایی-خطوط-انتقال-و-مخزن-بتنی'>ارزیابی کیفی و مناقصه عملیات اجرایی خطوط انتقال و مخزن بتنی / آگهی ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی , ارزیابی کیفی و مناقصه عملیات اجرایی خطوط انتقال و مخزن بتنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032620/تجدید-مناقصه-اجرای-پروژه-لکه-گیری-آسفالت-معابر-و-نوارهای-حفاری'>تجدید مناقصه اجرای پروژه لکه گیری آسفالت معابر و نوارهای حفاری / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه اجرای پروژه لکه گیری آسفالت معابر و نوارهای حفاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032621/مناقصه-احداث-مدرسه-'>مناقصه احداث مدرسه.. / مناقصه احداث مدرسه..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032623/مناقصه-خرید-دو-دستگاه-ترانس-50-مگاولت-آمپری-به-همراه-دو-دستگاه-ترانس-کمپک-برای--'>مناقصه خرید دو دستگاه ترانس 50 مگاولت آمپری به همراه دو دستگاه ترانس کمپک برای ... / مناقصه ,مناقصه خرید دو دستگاه ترانس 50 مگاولت آمپری به همراه دو دستگاه ترانس کمپک برای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032624/مناقصه-خرید-تجهیزات-صوتی'>مناقصه خرید تجهیزات صوتی  / اگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید تجهیزات صوتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032626/مناقصه-انجام-کلیه-امور-خدماتی-نظافتی-بهداشت-محیط--'>مناقصه انجام کلیه امور خدماتی، نظافتی، بهداشت محیط ... / مناقصه عمومی, مناقصه انجام کلیه امور خدماتی، نظافتی، بهداشت محیط ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032627/مناقصه-آسفالت-معابر-سطح-شهر-دهج-نوبت-سوم'>مناقصه آسفالت معابر سطح شهر دهج نوبت سوم / مناقصه,مناقصه آسفالت معابر سطح شهر دهج نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032629/مناقصه-نیرو-رسانی-توسعه-و-بازسازی-شبکه-های-توزیع-نیروی-برق'>مناقصه نیرو رسانی، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی,مناقصه نیرو رسانی، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032633/مناقصه-خرید--نصب-و-راه-اندازی-UPS-سایت-های-شبکه'>مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی UPS سایت های شبکه / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی UPS سایت های شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032635/مناقصه-تکمیل-مدرسه-تیپ-670--'>مناقصه تکمیل مدرسه تیپ 670 ... / مناقصه تکمیل مدرسه تیپ 670 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032641/تمدید-مناقصه-عملیات-کانال-کنی-و-کابل-کشی-فیبر-نوری'>تمدید مناقصه عملیات کانال کنی و کابل کشی فیبر نوری / آگهی مناقصه , تمدید مناقصه عملیات کانال کنی و کابل کشی فیبر نوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032642/مناقصه-خرید-متعلقات-و-انجام-رنگ-آمیزی-سه-اصله-دکل-مخابراتی--نوبت-دوم'>مناقصه  خرید متعلقات و انجام رنگ آمیزی سه اصله دکل مخابراتی ...نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه  خرید متعلقات و انجام رنگ آمیزی سه اصله دکل مخابراتی ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032643/هشتمین-سمینار-بین-المللی-آسانسور-و-پله-برقی-ایران'>هشتمین سمینار بین المللی آسانسور و پله برقی ایران / هشتمین سمینار بین المللی آسانسور و پله برقی ایران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032644/مناقصه-تامین-منابع-مالی-احداث-بهره-برداری-احداث-تضفیه-خانه--'>مناقصه تامین منابع مالی، احداث، بهره برداری احداث تضفیه خانه.... / مناقصه, مناقصه تامین منابع مالی، احداث، بهره برداری احداث تضفیه خانه....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032646/مناقصه-بازنگری-و-به-روز-رسانی-مطالعات-و-ارائه-طرح-مقاوم-سازی-متره-و-برآورد-و--'>مناقصه بازنگری و به روز رسانی مطالعات و ارائه طرح مقاوم سازی، متره و برآورد و... / مناقصه بازنگری و به روز رسانی مطالعات و ارائه طرح مقاوم سازی، متره و برآورد و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032652/مناقصه-احداث-فونداسیون--برجبندی-و-سیمکشی'>مناقصه احداث فونداسیون ، برجبندی و سیمکشی  / مناقصه ، احداث فونداسیون ، برجبندی و سیمکشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032655/مناقصه-Coring-Tools---نوبت-دوم'>مناقصه Coring Tools ... نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه Coring Tools ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032658/فراخوان-مناقصه-حفر-یک-حلقه-چاه-آب-شرب---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه حفر یک حلقه چاه آب شرب ... نوبت دوم / مناقصه ,فراخوان مناقصه حفر یک حلقه چاه آب شرب ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032666/مناقصه-عملیات-اجرایی-لوله-گذاری--'>مناقصه عملیات اجرایی لوله گذاری ... / مناقصه عملیات اجرایی لوله گذاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032667/اصلاحیه-مناقصه-اجرای-جدول-و-زیرسازی-و-آسفالت-معابر'>اصلاحیه مناقصه اجرای جدول و زیرسازی و آسفالت معابر  / اصلاحیه مناقصه عمومی , مناقصه اجرای جدول و زیرسازی و آسفالت معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032672/مناقصه-خرید-و-حمل-و-پخش-مکانیزه-و-دستی-آسفالت--نوبت-دوم'>مناقصه خرید و حمل و پخش مکانیزه و دستی آسفالت ...نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه خرید و حمل و پخش مکانیزه و دستی آسفالت ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032673/مناقصه-اجرای-کلیه-عملیات-سالیانه-ابنیه-تاسیسات-مکانیکی-و-برقی-'>مناقصه اجرای کلیه عملیات سالیانه ابنیه، تاسیسات مکانیکی و برقی.. / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای کلیه عملیات سالیانه ابنیه، تاسیسات مکانیکی و برقی..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032677/اصلاحی-مناقصه-رفت-و-روب-و-جمع-آوری-زباله-به-صورت-مکانیزه--نوبت-دوم'>اصلاحی مناقصه رفت و روب و جمع آوری زباله به صورت مکانیزه... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, اصلاحی مناقصه رفت و روب و جمع آوری زباله به صورت مکانیزه... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032680/مناقصه-احداث-مرکز-داده-پالایشگاه-گاز---اصلاحیه-نوبت-دوم'>مناقصه احداث مرکز داده پالایشگاه گاز ... اصلاحیه نوبت دوم  / آگهی اصلاحیه مناقصه , مناقصه احداث مرکز داده پالایشگاه گاز ... اصلاحیه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032682/تجدید-مناقصه-خرید-قطعات-الکتریکال-و-ابزار-دقیق-سامانه-مانیتورینگ--'>تجدید مناقصه خرید قطعات الکتریکال و ابزار دقیق سامانه مانیتورینگ... / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه خرید قطعات الکتریکال و ابزار دقیق سامانه مانیتورینگ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032683/تجدید-مناقصه-خرید-700-تن-کلروفریک-96-11-2'>تجدید مناقصه خرید 700 تن کلروفریک 96.11.2 / آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی ، تجدید مناقصه خرید 700 تن کلروفریک  96.11.2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032685/مناقصه-عملیات-اجرایی-احداث-ساختمان---'>مناقصه عملیات اجرایی احداث ساختمان ..... / مناقصه, مناقصه عملیات اجرایی احداث ساختمان .....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032687/مناقصه-خرید-یک-عدد-مولد-ژنراتور-با-متعلقات---'>مناقصه خرید یک عدد مولد ژنراتور با متعلقات .... / مناقصه ، مناقصه خرید یک عدد مولد ژنراتور با متعلقات ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032689/مناقصه-خرید-رله-حفاظتی-پست-های-انتقال-و-فوق-توزیع-نوبت-دوم'>مناقصه خرید رله حفاظتی پست های انتقال و فوق توزیع- نوبت دوم  / مناقصه خرید رله حفاظتی پست های انتقال و فوق توزیع- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032694/مناقصه-تامین-منابع-مالی-بهره-برداری-و-انتقال-پروژه-احداث-تصفیه-خانه-اضطراری--'>مناقصه تامین منابع مالی، بهره برداری و انتقال پروژه احداث تصفیه خانه اضطراری ... / مناقصه , مناقصه تامین منابع مالی، بهره برداری و انتقال پروژه احداث تصفیه خانه اضطراری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032697/مناقصه-خرید-انواع-کنتور-سه-فاز-نوبت-دوم'>مناقصه خرید انواع کنتور سه فاز نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خرید انواع کنتور سه فاز نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032699/مناقصه-واگذاری-خدمات-تولید-و-مونتاژ-محصولات-کلینیکال--'>مناقصه واگذاری خدمات تولید و مونتاژ محصولات کلینیکال... / مناقصه, مناقصه واگذاری خدمات تولید و مونتاژ محصولات کلینیکال...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032716/آگهی-مناقصه-عمومی-احداث-ایستگاه-آتش-نشانی-اراضی-پشتیبانی'>آگهی مناقصه عمومی  احداث ایستگاه آتش نشانی اراضی پشتیبانی / آگهی مناقصه عمومی ،آگهی مناقصه عمومی  احداث ایستگاه آتش نشانی اراضی پشتیبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032719/مناقصه-اجرای-عملیات-ترمیم-اصلاح-و-احداث-کانال-ها-و-جوی-های-سطح-شهر'>مناقصه اجرای عملیات ترمیم، اصلاح و احداث کانال ها و جوی های سطح شهر  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای عملیات ترمیم، اصلاح و احداث کانال ها و جوی های سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032720/مناقصه-اجرای-عملیات-ساختمانی-و-تاسیسات-بیمارستان--(نوبت-دوم)'>مناقصه اجرای عملیات ساختمانی و تاسیسات بیمارستان... (نوبت دوم) / مناقصه ,مناقصه اجرای عملیات ساختمانی و تاسیسات بیمارستان... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032723/مناقصه-خدمات-تحصیلداری-خدماتی-ماشین-نویسی-بیمه-و-اپراتوری--نوبت-دوم'>مناقصه خدمات تحصیلداری، خدماتی، ماشین نویسی، بیمه و اپراتوری ..نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه خدمات تحصیلداری، خدماتی، ماشین نویسی، بیمه و اپراتوری ..نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032729/فراخوان-ارزیابی-کیفی-خرید-102-دستگاه-الکترو-موتور-و-پمپ-افقی-و-شناور-نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی خرید 102 دستگاه الکترو موتور و پمپ افقی و شناور نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی خرید 102 دستگاه الکترو موتور و پمپ افقی و شناور نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032730/مناقصه-احداث-فضاهای-روباز-ورزشی---نوبت-دوم'>مناقصه احداث فضاهای روباز ورزشی ....نوبت دوم / مناقصه, مناقصه احداث فضاهای روباز ورزشی ....نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032731/مناقصه-خرید-250-تن-خمیر-الیاف-بلند-و-الیاف-کوتاه--نوبت-دوم'>مناقصه خرید 250 تن خمیر الیاف بلند و الیاف کوتاه - نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه خرید 250 تن خمیر الیاف بلند و الیاف کوتاه - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032738/مناقصه-خرید-21-دستگاه-ترانسفورماتور-132-34-کیلووات-با-ظرفیت-50-مگاولت-آمپر-پنج-دستگاه-تابلوی-AVR-دوبل-و---نوبت-دوم'>مناقصه خرید 21 دستگاه ترانسفورماتور 132/34 کیلووات با ظرفیت 50 مگاولت آمپر، پنج دستگاه تابلوی AVR دوبل و ...- نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه خرید 21 دستگاه ترانسفورماتور 132/34 کیلووات با ظرفیت 50 مگاولت آمپر، پنج دستگاه تابلوی AVR دوبل و ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032739/مناقصه-حفر-و-لوله-گذاری-و-پمپاژ-یک-حلقه-چاه-آب-شرب-در--نوبت-دوم'>مناقصه حفر و لوله گذاری و پمپاژ یک حلقه چاه آب شرب در ...نوبت دوم / مناقصه, مناقصه حفر و لوله گذاری و پمپاژ یک حلقه چاه آب شرب در ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032740/مناقصه-ارائه-خدمات-رستوران--'>مناقصه  ارائه خدمات رستوران... / مناقصه, مناقصه  ارائه خدمات رستوران...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032744/مناقصه-تعداد-24000-عدد-پالت-از-جنس-HDPE-به-ابعاد--نوبت-دوم'>مناقصه تعداد 24000 عدد پالت از جنس HDPE به ابعاد ...نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه تعداد 24000 عدد پالت از جنس HDPE به ابعاد ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032745/مناقصه-اجرای-بخشی-از-عملیات-پروژه-مجتمع-فرهنگی'>مناقصه اجرای بخشی از عملیات پروژه مجتمع فرهنگی / مناقصه  ،مناقصه اجرای بخشی از عملیات پروژه مجتمع فرهنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032747/مناقصه-خرید-نهاده-های-کشاورزی'>مناقصه خرید نهاده های کشاورزی / اگهی مناقصه , مناقصه خرید نهاده های کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032748/فراحوان-انتخاب-شعار-گردشگری-ایران'>فراحوان انتخاب شعار گردشگری ایران / فراخوان,فراحوان انتخاب شعار گردشگری ایران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032749/مناقصه-انجام-عملیات-جمع-آوری-سرباره-مذاب---نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات جمع آوری سرباره مذاب.... نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه انجام عملیات جمع آوری سرباره مذاب.... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032751/مناقصه-عملیات-اجرایی-طرح-های-اصلاح-هندسی--'>مناقصه عملیات اجرایی طرح های اصلاح هندسی... / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرایی طرح های اصلاح هندسی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032752/مناقصه-خرید-مواد-شیمیایی--نوبت-دوم'>مناقصه خرید مواد شیمیایی ...نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه خرید مواد شیمیایی ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032753/مناقصه-تکمیل-سالن-ورزشی-و-احداث-دبستان--'>مناقصه تکمیل سالن ورزشی و احداث دبستان ... / مناقصه تکمیل سالن ورزشی و احداث دبستان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032754/تمدید-فراخوان-جمع-آوری-تجهیزات-TDM-و--'>تمدید فراخوان جمع آوری تجهیزات TDM و ... / مناقصه  ، تمدید فراخوان جمع آوری تجهیزات TDM و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032758/مناقصه-حمایت-از-احیاء-بهسازی-و-نوسازی-بافت-های-فرسوده-و-ناکارآمد-شهری--'>مناقصه حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری... / مناقصه ,مناقصه حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032760/فراخوان-شناسایی-پیمانکار-جهت-خرید-با-نظارت-بر-ساخت-یک-دست-کامل-از-دیافراگم--نوبت-دوم'>فراخوان شناسایی پیمانکار جهت خرید با نظارت بر ساخت یک دست کامل از دیافراگم... نوبت دوم  / مناقصه ,فراخوان شناسایی پیمانکار جهت خرید با نظارت بر ساخت یک دست کامل از دیافراگم... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032761/فراخوان-طراحی-سرمایه-گذاری-ساخت-و-بهره-برداری--'>فراخوان طراحی، سرمایه گذاری، ساخت و بهره برداری ... / فراخوان,فراخوان طراحی، سرمایه گذاری، ساخت و بهره برداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032762/مناقصه-عملیات-مبارزه-تلفیقی-کنترل-جمعیت-موش'>مناقصه عملیات مبارزه تلفیقی کنترل جمعیت موش  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات مبارزه تلفیقی کنترل جمعیت موش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032764/مناقصه-مشارکت-در-ساخت'>مناقصه مشارکت در ساخت / مناقصه, مناقصه مشارکت در ساخت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032766/مناقصه-خرید-انواع-تابلو-فشار-ضعیف--'>مناقصه خرید انواع تابلو فشار ضعیف... / آگهی مناقصات عمومی دو مرحله ای، مناقصه خرید انواع تابلو فشار ضعیف...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032767/فراخوان-مناقصه-انجام-امور-سرویس-و-نگهداری-تاسیسات'>فراخوان مناقصه انجام امور سرویس و نگهداری تاسیسات / فراخوان عمومی مناقصه , فراخوان مناقصه انجام امور سرویس و نگهداری تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032769/مناقصه-پروژه-احداث-دو-دستگاه-پل-عابر-پیاده-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه احداث دو دستگاه پل عابر پیاده -نوبت دوم / مناقصه عمومی,مناقصه پروژه احداث دو دستگاه پل عابر پیاده -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032770/فراخوان-دریافت-اطلاعات-شرکت-های-ارائه-کننده-سامانه-بانکداری'>فراخوان دریافت اطلاعات شرکت های ارائه کننده سامانه بانکداری / فراخوان , فراخوان دریافت اطلاعات شرکت های ارائه کننده سامانه بانکداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032772/مناقصه-تعمیرات-اساسی-یک-دستگاه-توربین-ژنراتور-A-تایفون-SGT-100'>مناقصه تعمیرات اساسی، یک دستگاه توربین ژنراتور A تایفون SGT-100  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی, مناقصه تعمیرات اساسی، یک دستگاه توربین ژنراتور A تایفون SGT-100 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032773/آگهی-شناسایی-پیمانکار-اجرای-تاسیسات-مکانیکال-و-الکتریکال'>آگهی شناسایی پیمانکار,اجرای تاسیسات مکانیکال و الکتریکال / آگهی شناسایی پیمانکار,اجرای تاسیسات مکانیکال و الکتریکال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032774/مناقصه-انجام-خدمات-پرورش-توسعه-و-نگهداری-فضای-سبز---نوبت-دوم'>مناقصه  انجام خدمات پرورش، توسعه و نگهداری فضای سبز ... نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه  انجام خدمات پرورش، توسعه و نگهداری فضای سبز ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032776/مناقصه-بهسازی-و-آسفالت'>مناقصه بهسازی و آسفالت  / فراخوان , فراخوان مناقصه بهسازی و آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032779/مناقصه-تهیه-و-تامین-مصالح-متریال-تجهیزات--نوبت-دوم'>مناقصه تهیه و تامین مصالح، متریال، تجهیزات....نوبت دوم / مناقصه, مناقصه تهیه و تامین مصالح، متریال، تجهیزات....نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032781/فراخوان-پیمانکار-ساختمانی-(مقاوم-سازی)'>فراخوان پیمانکار ساختمانی (مقاوم سازی) / آگهی فراخوان، فراخوان پیمانکار ساختمانی (مقاوم سازی)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032782/مناقصه-اجرای-عملیات-مرمت-خطوط-انتقال-آب--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات مرمت خطوط انتقال آب ...نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه اجرای عملیات مرمت خطوط انتقال آب ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032786/مناقصه-پروژه-اصلاح-شبکه-فشار-متوسط-و-پست-هوایی-و-احداث-شبکه-فشار-ضعیف-و--'>مناقصه پروژه اصلاح شبکه فشار متوسط و پست هوایی و احداث شبکه فشار ضعیف  و ... / مناقصه پروژه اصلاح شبکه فشار متوسط و پست هوایی و احداث شبکه فشار ضعیف  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032788/مناقصه-عملیات-توسعه-و-نگهداری-و-راهبری-فضای-سبز'>مناقصه عملیات توسعه و نگهداری و راهبری فضای سبز  / مناقصه , مناقصه عملیات توسعه و نگهداری و راهبری فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032789/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-ترانس-200-مگاولت-آمپری'>مناقصه خرید یک دستگاه ترانس 200 مگاولت آمپری  / مناقصه , مناقصه خرید یک دستگاه ترانس 200 مگاولت آمپری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032791/مناقصه-پروژه-احداث-سردهنه-نوبت-دوم'>مناقصه  پروژه احداث سردهنه  نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه  پروژه احداث سردهنه  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032793/مناقصه-اجرای-عملیات-آبخیزداری-و-کنترل-سیل-حوزه-آبخیز--'>مناقصه اجرای عملیات آبخیزداری و کنترل سیل حوزه آبخیز ... / مناقصه ,مناقصه اجرای عملیات آبخیزداری و کنترل سیل حوزه آبخیز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032795/مناقصه-فرمانتور'>مناقصه فرمانتور  / آگهی مناقصه , مناقصه فرمانتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032796/مناقصه-4-دستگاه-بویلر--مرحله-دوم'>مناقصه 4 دستگاه بویلر - مرحله دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه  4 دستگاه بویلر - مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032801/تمدید-مهلت-مناقصه-تجهیزات-HP-Server--'>تمدید مهلت مناقصه تجهیزات HP Server ... / مناقصه,تمدید مهلت مناقصه تجهیزات HP Server ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032804/مناقصه-اجرای-بازسازی-و-تعمیرات-محوطه-انبار--'>مناقصه اجرای بازسازی و تعمیرات محوطه انبار... / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای بازسازی و تعمیرات محوطه انبار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032805/فراخوان-مناقصه-تعمیرات-اساسی-اسکله-غربی-اصلاحی-نوبت-سوم'>فراخوان مناقصه تعمیرات اساسی اسکله غربی اصلاحی نوبت سوم  / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی , فراخوان مناقصه تعمیرات اساسی اسکله غربی اصلاحی نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032806/مناقصه-تامین-نصب-و-راه-اندازی-تجهیزات-و-لوازم-سیستمهای-حفاظتی-و--96-11-02'>مناقصه تامین، نصب و راه اندازی تجهیزات و لوازم سیستمهای حفاظتی و... 96.11.02 / مناقصه , مناقصه تامین، نصب و راه اندازی تجهیزات و لوازم سیستمهای حفاظتی و... 96.11.02</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032808/مناقصه-واگذاری-امور-جمع-آوری-سد-معبر-و-نگهبانی-نوبت-اول-بار-دوم'>مناقصه واگذاری امور جمع آوری سد معبر و نگهبانی نوبت اول بار دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور جمع آوری سد معبر و نگهبانی نوبت اول بار دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032809/مناقصه-احداث-پارک-جانبازان--'>مناقصه احداث پارک جانبازان ... / مناقصه احداث پارک جانبازان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032812/مناقصه-اجرای-پوشش-ضد-حریق-اسکلت-فلزی-سقف-آشپزخانه----مرحله-دوم'>مناقصه اجرای پوشش ضد حریق اسکلت فلزی سقف آشپزخانه ... - مرحله دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای پوشش ضد حریق اسکلت فلزی سقف آشپزخانه ... - مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032813/فراخوان-مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-نظافت--باربری'>فراخوان مناقصه واگذاری امور خدمات نظافت ، باربری / فراخوان مناقصه ، فراخوان مناقصه واگذاری امور خدمات نظافت ، باربری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032817/مناقصه-خرید-14-دستگاه-پمپ-آبرسانی-صنعتی----مرحله-دوم'>مناقصه خرید 14 دستگاه پمپ آبرسانی صنعتی ... - مرحله دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید 14 دستگاه پمپ آبرسانی صنعتی ... - مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032818/مناقصه-استقرار-نیرو-و-تجهیز-ایستگاه-آتش-نشانی'>مناقصه  استقرار نیرو و تجهیز ایستگاه آتش نشانی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  استقرار نیرو و تجهیز ایستگاه آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032819/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-مخزن-ذخیره-آب-مصرفی-مرحله-دوم'>مناقصه خرید یک دستگاه مخزن ذخیره آب مصرفی- مرحله دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه  خرید یک دستگاه مخزن ذخیره آب مصرفی - مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032825/مناقصه-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-بوستان-ها-میادین-و---(نوبت-دوم)'>مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز بوستان ها، میادین و ... (نوبت دوم) / مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز بوستان ها، میادین و ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032827/مناقصه-خدمات-خودرویی-(آژانس)--'>مناقصه خدمات خودرویی (آژانس)... / مناقصه، مناقصه خدمات خودرویی (آژانس)...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032828/مناقصه-واگذاری-امور-جمع-آوری-سد-معبر-و-نگهبانی--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری امور جمع آوری سد معبر و نگهبانی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور جمع آوری سد معبر و نگهبانی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032829/مناقصه-خرید-دوربین-و-تجهیزات-نقشه-برداری'>مناقصه خرید دوربین و تجهیزات نقشه برداری / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید دوربین و تجهیزات نقشه برداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032830/مناقصه-انجام-امور-سرویس-و-نگهداری-تاسیسات-ساختمانهای-واحدهای--'>مناقصه انجام امور سرویس و نگهداری تاسیسات ساختمانهای واحدهای ... / مناقصه ,مناقصه انجام امور سرویس و نگهداری تاسیسات ساختمانهای واحدهای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032832/فراخوان-مناقصه-P-F-ELECTRICAL-PANEL-L-V-SWITCHEAR--MCC-ABB'>فراخوان مناقصه P/F ELECTRICAL PANEL L.V.SWITCHEAR & MCC ABB / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه P/F ELECTRICAL PANEL L.V.SWITCHEAR & MCC ABB</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032834/مناقصه-بازسازی-و-احداث-حوضچه-و-استاندارد-سازی-انشعابات-و--'>مناقصه بازسازی و احداث حوضچه و استاندارد سازی انشعابات و ... / مناقصه بازسازی و احداث حوضچه و استاندارد سازی انشعابات و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032838/فراخوان-سرمایه-گذاری-در-مجتمع--'>فراخوان سرمایه گذاری در مجتمع ... / فراخوان عمومی , فراخوان سرمایه گذاری در مجتمع ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032841/خدمات-تهیه-طبخ-غذا-و-سرو-سه-وعده-غذایی-(صبحانه-ناهار-شام)'>خدمات تهیه، طبخ غذا و سرو سه وعده غذایی (صبحانه، ناهار، شام) / آگهی مناقصه، خدمات تهیه، طبخ غذا و سرو سه وعده غذایی (صبحانه، ناهار، شام)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032846/مناقصه-خرید-کابل-های-قدرت'>مناقصه خرید کابل های قدرت / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید کابل های قدرت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032847/مناقصه-انجام-خدمات-حراستی-نگهبانی-و-حفاظت-فیزیکی---'>مناقصه انجام خدمات حراستی، نگهبانی و حفاظت فیزیکی ,... / مناقصه ,مناقصه انجام خدمات حراستی، نگهبانی و حفاظت فیزیکی ,...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032850/مناقصه-تهیه-حمل-و-نصب-سردخانه-(8-دستگاه)----مرحله-دوم'>مناقصه تهیه- حمل و نصب سردخانه (8 دستگاه) ... - مرحله دوم / مناقصه,مناقصه تهیه- حمل و نصب سردخانه (8 دستگاه) ... - مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032852/مناقصه-تکمیل-ساختمان-کتابخانه-96-11-01'>مناقصه تکمیل ساختمان کتابخانه 96.11.01 / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تکمیل ساختمان کتابخانه 96.11.01</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032856/مناقصه-تکمیل-ساختمان-کتابخانه-نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل ساختمان کتابخانه نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تکمیل ساختمان کتابخانه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032858/مناقصه-تامین-غذای-کارکنان--'>مناقصه تامین غذای کارکنان... / مناقصه عمومی, مناقصه تامین غذای کارکنان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032859/تمدید-مناقصه-خرید-12-قلم-کابل-علائمی--'>تمدید مناقصه خرید 12 قلم کابل علائمی ... / مناقصه,تمدید مناقصه خرید 12 قلم کابل علائمی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032861/هشتمین-همایش-چشم-انداز-صنعت-فولاد-و-معدن-ایران-با-نگاهی-به-بازار-96-11-02'>هشتمین همایش چشم انداز صنعت فولاد و معدن ایران با نگاهی به بازار 96.11.02 / هشتمین همایش چشم انداز صنعت فولاد و معدن ایران با نگاهی به بازار -96.11.02</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032865/اولین-دوره-جشنواره-ملی-پوسترهای-صنعت-نمایشگاهی'>اولین دوره جشنواره ملی پوسترهای صنعت نمایشگاهی  / اولین دوره جشنواره ملی پوسترهای صنعت نمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032867/مناقصه-حفاری-و-تجهیز-چاه-آب-آشامیدنی--'>مناقصه  حفاری و تجهیز چاه آب آشامیدنی ... / مناقصه  حفاری و تجهیز چاه آب آشامیدنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032869/مناقصه-انجام-خدمات-اطفاء-حریق-امداد-و-نجات-و-راهبری-پنج-ایستگاه-آتش-نشانی--96-11-01'>مناقصه انجام خدمات اطفاء حریق، امداد و نجات و راهبری پنج ایستگاه آتش نشانی - 96.11.01 / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه انجام خدمات اطفاء حریق، امداد و نجات و راهبری پنج ایستگاه آتش نشانی -96.11.01</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032870/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-جرثقیل-ده-تن--نوبت-دوم'>مناقصه خرید یک دستگاه جرثقیل ده تن - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید یک دستگاه جرثقیل ده تن - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032871/مناقصه-احداث-تونل-دسترسی-میانی--'>مناقصه احداث تونل دسترسی میانی... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه احداث تونل دسترسی میانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032872/مناقصه-پروژه-رفیوژ-خیابان---'>مناقصه پروژه رفیوژ خیابان .... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه رفیوژ خیابان ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032873/مناقصهو-اگذاری-عملیات-اجرا-و-انتقال-انرژی-نیروگاه-زمین'>مناقصهو اگذاری عملیات اجرا و انتقال انرژی نیروگاه زمین / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه واگذاری عملیات اجرا و انتقال انرژی نیروگاه زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032875/مناقصه-واگذاری-امور-تهیه-و-پخت-و-توزیع-غذا-بار-دوم'>مناقصه واگذاری امور تهیه و پخت و توزیع غذا بار دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور تهیه و پخت و توزیع غذا بار دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032876/حامی-هفتمین-همایش-بانکداری-الکترونیک'>حامی هفتمین همایش بانکداری الکترونیک / حامی هفتمین همایش بانکداری الکترونیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032882/مناقصه-خرید-آسفالت-تجدید'>مناقصه خرید آسفالت تجدید  / تجدید آگهی مناقصه , مناقصه خرید آسفالت تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032883/مناقصه-تهیه-و-اجرای-آسفالت-گرم-راههای-روستایی'>مناقصه تهیه و اجرای آسفالت گرم راههای روستایی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه و اجرای آسفالت گرم راههای روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032885/فراخوان-مناقصه-عمومی-پروژه-بهسازی-و-آسفالت---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عمومی پروژه بهسازی و آسفالت ... نوبت دوم / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه عمومی پروژه بهسازی و آسفالت ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032888/مناقصه-گازرسانی-به-روستاهای----نوبت-دوم'>مناقصه گازرسانی به روستاهای .... - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه گازرسانی به روستاهای .... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032889/مناقصه-خدمات-«نگهداری-پشتیبانی-و-پایش-فنی-شبکه-ملی-مدارس-ایران-(رشد)»--'>مناقصه خدمات «نگهداری، پشتیبانی و پایش فنی شبکه ملی مدارس ایران (رشد)» ... / مناقصه خدمات «نگهداری، پشتیبانی و پایش فنی شبکه ملی مدارس ایران (رشد)» ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032890/مناقصه-عایق-استخر-ذخیره-آب-پارک--'>مناقصه عایق استخر ذخیره آب پارک ... / مناقصه عمومی, مناقصه عایق استخر ذخیره آب پارک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032896/مناقصه-تکمیل-راه-روستایی-انجیره-بن-کوه'>مناقصه تکمیل راه روستایی انجیره- بن کوه / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل راه روستایی انجیره- بن کوه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032898/مناقصه-ساماندهی-معابر-شهری'>مناقصه ساماندهی معابر شهری / مناقصه عمومی, مناقصه ساماندهی معابر شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032900/مناقصه-تهیه-و-اجرای-آسفالت-گرم-راههای-روستایی--'>مناقصه تهیه و اجرای آسفالت گرم راههای روستایی ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه و اجرای آسفالت گرم راههای روستایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032901/مناقصه-تامین-سرویس-ایاب-و-ذهاب-کارکنان-انبار--'>مناقصه تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان انبار ... / مناقصه ,مناقصه تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان انبار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032902/مناقصه-خدمات-حجمی-نیروگاه-سیکل-ترکیبی--نوبت-دوم'>مناقصه خدمات حجمی نیروگاه سیکل ترکیبی ...نوبت دوم / مناقصه , مناقصه خدمات حجمی نیروگاه سیکل ترکیبی ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032903/مناقصه-احداث-یک-مدرسه-15-کلاسه'>مناقصه احداث یک مدرسه 15 کلاسه / مناقصه عمومی, مناقصه احداث یک مدرسه 15 کلاسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032904/مناقصه-فراخوان-تکمیل-زمین-فوتبال--'>مناقصه فراخوان تکمیل زمین فوتبال ... / مناقصه, مناقصه فراخوان تکمیل زمین فوتبال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032905/مناقصه-عملیات-هدایت-و-دفع-آب-های-سطحی--'>مناقصه عملیات هدایت و دفع آب های سطحی... / مناقصه عملیات هدایت و دفع آب های سطحی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032907/مناقصه-تهیه-و-اجرای-آسفالت-گرم-راههای-روستایی--'>مناقصه تهیه و اجرای آسفالت گرم راههای روستایی ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه و اجرای آسفالت گرم راههای روستایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032909/مناقصه-فراخوان-واگذاری-وظایف--'>مناقصه فراخوان واگذاری وظایف... / مناقصه عمومی, مناقصه فراخوان واگذاری وظایف...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032912/استعلام-دستگاه-دور-کننده-موش-و-حشرات--سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام دستگاه دور کننده موش و حشرات , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  / استعلام ,استعلام دستگاه دور کننده موش و حشرات , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032915/تجدید-مناقصه-تهیه-کسری-تجهیزات--نصب--تست-و-راه-اندازی-پست-مدولار'>تجدید مناقصه تهیه کسری تجهیزات ، نصب  ،تست و راه اندازی پست مدولار  / تجدید مناقصه , مناقصه تهیه کسری تجهیزات ، نصب  ،تست و راه اندازی پست مدولار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032916/استعلام-کیس-اسمبل-شده--سامانه-ستاد'>استعلام کیس اسمبل شده , سامانه ستاد / استعلام ,استعلام کیس اسمبل شده , سامانه ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032921/مناقصه-واگذاری-تهیه-پخت-و-توزیع-غذای-بیمارستان--'>مناقصه واگذاری تهیه، پخت و توزیع غذای بیمارستان... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه  واگذاری تهیه، پخت و توزیع غذای بیمارستان... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032922/مناقصه-لوله-گذاری-احداث-مخازن-آبرسانی--'>مناقصه لوله گذاری، احداث مخازن، آبرسانی.... / مناقصه, مناقصه لوله گذاری، احداث مخازن، آبرسانی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032923/استعلام-برقرسانی--سایت-ستاد'>استعلام برقرسانی , سایت ستاد / استعلام,استعلام برقرسانی , سایت ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032927/مناقصه-تهیه-خرید-حمل-و-نصب-کالاهای-مورد-نیاز-از-جمله-7-عدد-دوربین-های-حرارتی-و--'>مناقصه تهیه، خرید، حمل و نصب کالاهای مورد نیاز از جمله 7 عدد دوربین های حرارتی و ... / مناقصه تهیه، خرید، حمل و نصب کالاهای مورد نیاز از جمله 7 عدد دوربین های حرارتی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032931/مناقصه-اجرای-فرش-موزاییک-پارک'>مناقصه اجرای فرش موزاییک پارک / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای فرش موزاییک پارک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032933/تجدید-مناقصه-اجرای-توسعه-و-نگهداری-پروژه-های-فضای-سبز'>تجدید مناقصه اجرای توسعه و نگهداری پروژه های فضای سبز / مناقصه,تجدید مناقصه اجرای توسعه و نگهداری پروژه های فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032934/تجدید-مناقصه-احداث-سکوی-تماشاگران-ورزشگاه--'>تجدید مناقصه احداث سکوی تماشاگران ورزشگاه ... / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه احداث سکوی تماشاگران ورزشگاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032937/اصلاحیه-مناقصه-اجرای-قسمتی-از-تقاطع-غیرهمسطح'>اصلاحیه مناقصه اجرای قسمتی از تقاطع غیرهمسطح  / اصلاحیه مناقصه , مناقصه اجرای قسمتی از تقاطع غیرهمسطح </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032939/مناقصه-امور-خدماتی'>مناقصه امور خدماتی  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه امور خدماتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032940/تجدید-مناقصه-و-ارزیابی-کیفی-اصلاح-شبکه-آب-شهر-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه و ارزیابی کیفی اصلاح شبکه آب شهر  نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه و ارزیابی کیفی, مناقصه و ارزیابی کیفی اصلاح شبکه آب شهر  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032941/مناقصه-احداث-نیروگاه-خورشیدی-نوبت-دوم'>مناقصه احداث نیروگاه خورشیدی نوبت دوم  / اگهی مناقصه , مناقصه احداث نیروگاه خورشیدی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032942/همایش-پاکسازی-و-رکاب-زنی-دور-جزیره-لارک'>همایش پاکسازی و رکاب زنی دور جزیره لارک / همایش پاکسازی و رکاب زنی دور جزیره لارک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032944/فراخوان-مناقصه-پیاده-روسازی-معابر-شهر-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه پیاده روسازی معابر شهر نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه پیاده روسازی معابر شهر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032945/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز--'>مناقصه نگهداری فضای سبز ... / مناقصه , مناقصه نگهداری فضای سبز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032948/مناقصه-بهسازی-و-روکش-آسفالت-درزگیری-و--'>مناقصه بهسازی و روکش آسفالت، درزگیری و ... / مناقصه بهسازی و روکش آسفالت، درزگیری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032950/برگزاری-چهارمین-جشنواره-نقاشی-کودک-و-نوجوان'>برگزاری چهارمین جشنواره نقاشی کودک و نوجوان  / برگزاری چهارمین جشنواره نقاشی کودک و نوجوان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032952/فراخوان-واگذاری-مراکز-جامع-سلامت-حر-ریاحی'>فراخوان واگذاری مراکز جامع سلامت حر ریاحی / آگهی فراخوان عمومی,مناقصه واگذاری مراکز جامع سلامت حر ریاحی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032955/فراخوان-انتخاب-پیمانکار-جهت-خرید-نصب-نگهداری-پشتیبانی--نوبت-دوم'>فراخوان انتخاب پیمانکار جهت خرید، نصب، نگهداری، پشتیبانی...نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی جهت انتخاب پیمانکار، فراخوان انتخاب پیمانکار جهت خرید، نصب، نگهداری، پشتیبانی...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032957/مناقصه-تهیه-و-توزیع-غذا--'>مناقصه تهیه و توزیع غذا.... / مناقصه, مناقصه تهیه و توزیع غذا....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032962/مناقصه-تامین-نصب-و-راه-اندازی-تجهیزات-و-لوازم-سیستمهای-حفاظتی-و--96-11-02-(نوبت-دوم)'>مناقصه تامین، نصب و راه اندازی تجهیزات و لوازم سیستمهای حفاظتی و... 96.11.02 (نوبت دوم) / مناقصه , مناقصه تامین، نصب و راه اندازی تجهیزات و لوازم سیستمهای حفاظتی و... 96.11.02 (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032964/دهمین-جشنواره-تجسمی-فجر'>دهمین جشنواره تجسمی فجر / دهمین جشنواره تجسمی فجر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032966/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-اکسیژن-ساز--'>مناقصه خرید یک دستگاه اکسیژن ساز ... / مناقصه,مناقصه خرید یک دستگاه اکسیژن ساز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032967/همایش-ملی-نکوداشت-خادمان-علم-و-فرهنگ'>همایش ملی نکوداشت خادمان علم و فرهنگ / همایش ملی نکوداشت خادمان علم و فرهنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032970/مناقصه-اجرای-عملیات-سنگفرش-جدولگذاری-و-اجرای-کانیوو'>مناقصه اجرای عملیات سنگفرش، جدولگذاری و اجرای کانیوو / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات سنگفرش، جدولگذاری و اجرای کانیوو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032972/مناقصه-واگذاری-امور-حمل-و-نقل-تجدید'>مناقصه واگذاری امور حمل و نقل- تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری امور حمل و نقل- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032974/مناقصه-تامین-2-دستگاه-ذخیره-ساز-با-ظرفیت-1230-ترابایت--'>مناقصه تامین 2 دستگاه ذخیره ساز با ظرفیت 1230 ترابایت ... / مناقصه ,مناقصه تامین 2 دستگاه ذخیره ساز با ظرفیت 1230 ترابایت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032975/مناقصه-خط-کشی-حوزه-استحفاظی-راه-ها--'>مناقصه خط کشی حوزه استحفاظی راه ها ... / مناقصه, مناقصه خط کشی حوزه استحفاظی راه ها ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032979/فراخوان-احداث-سازه-ساختمان-اداری-مرکز-خدمات-حوزه-علمیه--'>فراخوان احداث سازه ساختمان اداری مرکز خدمات حوزه علمیه ... / فراخوان شناسایی و  ارزیابی کیفی پیمانکاران, فراخوان احداث سازه ساختمان اداری مرکز خدمات حوزه علمیه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032981/مناقصه-اجرای-پوشش-ساندویچ-پانل-دیوارهای-سالن'>مناقصه اجرای پوشش ساندویچ پانل دیوارهای سالن / مناقصه,مناقصه اجرای پوشش ساندویچ پانل دیوارهای سالن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032985/تجدید-فراخوان-واگذاری-امور-حمل-و-نقل-واحدهای-تابعه-شهر-کرمان-مشروح-در-بلوک-2'>تجدید فراخوان واگذاری امور حمل و نقل واحدهای تابعه شهر کرمان مشروح در بلوک 2 / فراخوان مناقصه,تجدید فراخوان واگذاری امور حمل و نقل واحدهای تابعه شهر کرمان مشروح در بلوک 2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032988/فراخوان-واگذاری-امور-حمل-و-نقل--تجدید'>فراخوان واگذاری امور حمل و نقل - تجدید  / آگهی تجدید مناقصه عمومی, فراخوان واگذاری امور حمل و نقل - تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032990/مناقصه-بازسازی-ایستگاه-های-تلویزیونی-دیجیتال--'>مناقصه بازسازی ایستگاه های تلویزیونی دیجیتال ... / مناقصه , مناقصه بازسازی ایستگاه های تلویزیونی دیجیتال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032996/مناقصه-واگذاری-خرید-کیف-بهداشتی-بیماران-بستری'>مناقصه واگذاری خرید کیف بهداشتی بیماران بستری  / مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری خرید کیف بهداشتی بیماران بستری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032999/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-محدوده-C--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده C - نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده c- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033000/فراخوان-واگذاری-مشارکتی-واحد-مشاوره-تغذیه'>فراخوان  واگذاری مشارکتی واحد مشاوره تغذیه / آگهی فراخوان عمومی,فراخوان  واگذاری مشارکتی واحد مشاوره تغذیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033002/مناقصه-اجرای-عملیات-کفسازی--مرمت-و-مناسب-سازی-گذرهای'>مناقصه اجرای عملیات کفسازی ، مرمت و مناسب سازی گذرهای  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات کفسازی ، مرمت و مناسب سازی گذرهای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033003/مناقصه-پیگیری-قضایی-چکهای-بلامحل----نوبت-دوم'>مناقصه پیگیری قضایی چکهای بلامحل...  - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه پیگیری قضایی چکهای بلامحل... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033009/مناقصه-واگذاری-خودرو-گشت-به-بخش-خصوصی'>مناقصه  واگذاری خودرو گشت به بخش خصوصی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  واگذاری خودرو گشت به بخش خصوصی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033010/مناقصه-عملیات-مرمت-و-بدنه-سازی-گذرهای'>مناقصه عملیات مرمت و بدنه سازی گذرهای  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات مرمت و بدنه سازی گذرهای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033012/مناقصه-خدمات-مشاوره--'>مناقصه خدمات مشاوره ... / مناقصه خدمات مشاوره ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033017/مناقصه-عملیات-نسوز-کاری-شامل-تخریب--تخلیه--آجر-چینی'>مناقصه عملیات نسوز کاری شامل تخریب ، تخلیه ، آجر چینی / مناقصه , مناقصه عملیات نسوز کاری شامل تخریب ، تخلیه ، آجر چینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033018/تجدید-فراخوان-واگذاری-امور-حمل-و-نقل-واحدهای-تابعه-شهر-کرمان-مشروح-در-بلوک-5'>تجدید فراخوان واگذاری امور حمل و نقل واحدهای تابعه شهر کرمان مشروح در بلوک 5 / فراخوان مناقصه,تجدید فراخوان واگذاری امور حمل و نقل واحدهای تابعه شهر کرمان مشروح در بلوک 5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033024/تجدید-فراخوان-واگذاری-امور-حمل-و-نقل-واحدهای-تابعه-شهر-کرمان-مشروح-در-بلوک-1'>تجدید فراخوان واگذاری امور حمل و نقل واحدهای تابعه شهر کرمان مشروح در بلوک 1 / فراخوان مناقصه,تجدید فراخوان واگذاری امور حمل و نقل واحدهای تابعه شهر کرمان مشروح در بلوک 1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033026/مناقصه-توسعه-شبکه-های-توزیع-نیروی-برق--'>مناقصه توسعه شبکه های توزیع نیروی برق... / مناقصه, مناقصه توسعه شبکه های توزیع نیروی برق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033027/مناقصه-خدمات-امداد-قرائت-کنتور-و-توزیع-صورتحساب--وصول-مطالبات--'>مناقصه  خدمات امداد، قرائت کنتور و توزیع صورتحساب ، وصول مطالبات ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  خدمات امداد، قرائت کنتور و توزیع صورتحساب ، وصول مطالبات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033029/تجدید-مناقصه-عملیات-تعمیرات-و-نگهداری-شبکه-انتقال-و-فوق-توزیع'>تجدید مناقصه عملیات تعمیرات و نگهداری شبکه انتقال و فوق توزیع  / مناقصه ,تجدید مناقصه عملیات تعمیرات و نگهداری شبکه انتقال و فوق توزیع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033032/مناقصه-اجرای-طرح-هادی-روستایی'>مناقصه اجرای طرح هادی روستایی / مناقصه ، مناقصه اجرای طرح هادی روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033034/مناقصه-نیرورسانی-توسعه-و-بازسازی-شبکه-های-توزیع-نیروی-برق-شامل-تهیه-مصالح-نصب-و-برکناری-تاسیسات-پروژه--'>مناقصه نیرورسانی، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق شامل تهیه مصالح، نصب و برکناری تاسیسات پروژه ... / مناقصه , مناقصه نیرورسانی، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق شامل تهیه مصالح، نصب و برکناری تاسیسات پروژه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033037/مناقصه-اجرای-14000-متر-پروژه-شبکه-گازرسانی-و-شبکه-پلی-اتیلن'>مناقصه اجرای 14000  متر پروژه شبکه گازرسانی و شبکه پلی اتیلن / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه اجرای 14000  متر پروژه شبکه گازرسانی و شبکه پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033038/مناقصه-انجام-عملیات-تنظیف-و-رفت-و-روب--تجدید-(نوبت-دوم)'>مناقصه انجام عملیات تنظیف و رفت و روب... تجدید (نوبت دوم) / تجدید آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام عملیات تنظیف و رفت و روب... تجدید (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033039/مناقصه-نیرورسانی-توسعه-و-بازسازی-شبکه-های-توزیع-نیروی-برق--'>مناقصه نیرورسانی، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق... / مناقصه نیرورسانی، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033043/مناقصه-حمل-جو-از-بندر'>مناقصه حمل جو از بندر  / مناقصه ,مناقصه حمل جو از بندر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033046/فراخوان-مناقصه-خرید-فوم-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خرید فوم نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه خرید فوم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033048/استعلام-تراس-برق'>استعلام تراس برق  / استعلام ,استعلام تراس برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033053/استعلام-خرید-مجموعه-مواد-مصرفی-کارگاه'>استعلام خرید مجموعه مواد مصرفی کارگاه / استعلام ,استعلام خرید مجموعه مواد مصرفی کارگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033054/تجدید-مناقصه-عملیات-حمل-جاده-ای--'>تجدید مناقصه عملیات حمل جاده ای.... / مناقصه, تجدید مناقصه عملیات حمل جاده ای....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033055/فراخوان-مناقصه-​تکمیل-خانه-کوهنوردی'>فراخوان مناقصه ​تکمیل خانه کوهنوردی  / فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه ​تکمیل خانه کوهنوردی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033056/مناقصه-انجام-خدمات-در-معاونت-های-تدارکات-سفارشات-کالای-پروژه-ها-و-امور-اداری-و-پشتیبانی--نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات در معاونت های تدارکات، سفارشات، کالای پروژه ها و امور اداری و پشتیبانی...نوبت دوم  / مناقصه انجام خدمات در معاونت های تدارکات، سفارشات، کالای پروژه ها و امور اداری و پشتیبانی...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033057/استعلام-تعمیر-ترانسفورماتور'>استعلام تعمیر ترانسفورماتور  / استعلام ,استعلام تعمیر ترانسفورماتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033058/مناقصه-واگذاری-کلیه-امور-مربوط-به-خدمات-عمومی'>مناقصه واگذاری کلیه امور مربوط به خدمات عمومی / مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری کلیه امور مربوط به خدمات عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033060/استعلام-​تکمیل-سالن-ورزشی'>استعلام ​تکمیل سالن ورزشی / استعلام ,استعلام ​تکمیل سالن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033062/مناقصه-گازرسانی'>مناقصه گازرسانی / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه گازرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033063/استعلام-برقرسانی'>استعلام برقرسانی  / استعلام ,استعلام برقرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033065/استعلام-تعمیرات-اساسی-ساختمان'>استعلام تعمیرات اساسی ساختمان  / استعلام ,استعلام تعمیرات اساسی ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033066/تجدید-استعلام-خرید-و-نصب-کابل-20-کیلوولت-500-متر-مربع'>تجدید استعلام خرید و نصب کابل 20 کیلوولت 500 متر مربع / مناقصه عمومی, تجدید استعلام خرید و نصب کابل 20 کیلوولت 500 متر مربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033068/فراخوان-احداث-سازه-ساختمان-اداری-مرکز-خدمات-حوزه-علمیه--'>فراخوان احداث سازه ساختمان اداری مرکز خدمات حوزه علمیه... / فراخوان شناسایی و  ارزیابی کیفی پیمانکاران, فراخوان احداث سازه ساختمان اداری مرکز خدمات حوزه علمیه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033069/استعلام-پشتیبانی-دوربین-های-نظارتی-تصویری'>استعلام پشتیبانی دوربین های نظارتی تصویری  / استعلام ,استعلام پشتیبانی دوربین های نظارتی تصویری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033070/مناقصه-اجرای-40561--متر-پروژه-شبکه-گازرسانی-فلزی-و-پلی-اتیلن'>مناقصه اجرای 40561   متر پروژه شبکه گازرسانی فلزی و پلی اتیلن / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه اجرای 40561   متر پروژه شبکه گازرسانی فلزی و پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033072/استعلام-مانیتور-سوئیچ'>استعلام مانیتور سوئیچ  / استعلام ,استعلام مانیتور سوئیچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033074/استعلام-لوله-استیل'>استعلام لوله استیل   / مناقصه, استعلام لوله استیل  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033075/استعلام-خرید-لوله-و-اتصالات'>استعلام خرید لوله و اتصالات / استعلام ,استعلام خرید لوله و اتصالات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033076/مناقصه-خرید-نصب-و-راه-اندازی-و-پشتیبانی-و-گارانتی-دو-دستگاه-تجهیزات-پردازشی-تیغه-ای--'>مناقصه خرید نصب و راه اندازی و پشتیبانی و گارانتی دو دستگاه تجهیزات پردازشی تیغه ای... / مناقصه خرید نصب و راه اندازی و پشتیبانی و گارانتی دو دستگاه تجهیزات پردازشی تیغه ای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033077/استعلام-حمام-التروسونیک'>استعلام حمام التروسونیک / مناقصه, استعلام حمام التروسونیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033078/استعلام-کارت-ucc-ترمینال-پی-ال-سی'>استعلام کارت ucc ترمینال پی ال سی  / استعلام ,استعلام کارت ucc ترمینال پی ال سی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033081/فراخوان-مناقصه-تکمیل-ساختمان-و-محوطه-تجاری-تجدید'>فراخوان مناقصه تکمیل ساختمان و محوطه تجاری تجدید / تجدید فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه تکمیل ساختمان و محوطه تجاری تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033084/فراخوان-احداث-و-بهره-برداری-تالار-نوبت-دوم'>فراخوان احداث و بهره برداری تالار نوبت دوم  / آگهی فراخوان ، فراخوان احداث و بهره برداری تالار نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033085/فراخوان-پروژه-های-آتی-نوسازی-و-بازسازی-ساختمان'>فراخوان پروژه های آتی نوسازی و بازسازی ساختمان  / فراخوان ارزیابی کیفی صلاحیت مناقصه گران، فراخوان پروژه های آتی نوسازی و بازسازی ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033086/مناقصه-واگذاری-اداره-امور-انبار-نفت'>مناقصه واگذاری اداره امور انبار نفت / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری اداره امور انبار نفت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033088/مناقصه-انجام-خدمات-مکانیک-تعمیرات-دستگاهها--جوشکار--'>مناقصه انجام خدمات مکانیک تعمیرات دستگاهها ، جوشکار.... / مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات مکانیک تعمیرات دستگاهها ، جوشکار....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033089/مناقصه-ایجاد-و-توسعه-معابر-سطح-شهر-و---چاپ-دوم'>مناقصه ایجاد و توسعه معابر سطح شهر و ... چاپ دوم  / مناقصه,مناقصه ایجاد و توسعه معابر سطح شهر و ... چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033091/مناقصه-عملیات-اجرایی-احداث-سیفون-انتقال-زه-آب'>مناقصه عملیات اجرایی احداث سیفون انتقال زه آب / مناقصه ,مناقصه عملیات اجرایی احداث سیفون انتقال زه آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033092/مناقصه-20-پروژه-ورزشی-شامل-احداث-زمین-چمن-مصنوعی-و--نوبت-دوم'>مناقصه 20 پروژه ورزشی شامل احداث زمین چمن مصنوعی و ...نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه 20 پروژه ورزشی شامل احداث زمین چمن مصنوعی و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033094/استعلام-تغذیه-کننده-گریس'>استعلام تغذیه کننده گریس  / استعلام ,استعلام تغذیه کننده گریس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033095/فراخوان-احداث-و-راه-اندازی-باشگاه-بیلیارد'>فراخوان  احداث و راه اندازی باشگاه بیلیارد / آگهی فراخوان ، فراخوان  احداث و راه اندازی باشگاه بیلیارد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033097/فراخوان-راه-اندازی-قایق-سواری-و-جت-اسکی-و--'>فراخوان راه اندازی قایق سواری و جت اسکی و... / مناقصه، فراخوان راه اندازی قایق سواری و جت اسکی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033098/تجدید-مناقصه-مقاوم-سازی-بهینه-سازی-سیستم-ارتینگ--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه مقاوم سازی بهینه سازی سیستم ارتینگ - نوبت دوم / مناقصه ,تجدید مناقصه مقاوم سازی بهینه سازی سیستم ارتینگ - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033099/استعلام-بند-داخلی-کلاه-ایمنی'>استعلام بند داخلی کلاه ایمنی  / استعلام,استعلام بند داخلی کلاه ایمنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033101/استعلام-دمونتاژ-برج-مشبک-230-کیلوولت-و--'>استعلام دمونتاژ برج مشبک 230 کیلوولت و ...  / استعلام دمونتاژ برج مشبک 230 کیلوولت و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033102/جشنواره-دست-بافته-های-خرما'>جشنواره دست بافته های خرما / جشنواره دست بافته های خرما</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033103/مناقصه-پروژه-تعمیرات-مجموعه-ورزشی-آزادی--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه تعمیرات مجموعه ورزشی آزادی - نوبت دوم / مناقصه,مناقصه پروژه تعمیرات مجموعه ورزشی آزادی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033105/مناقصه-P-F-NATIONAL-DRAWWORKS'>مناقصه  P/F NATIONAL DRAWWORKS / مناقصه ,مناقصه  P/F NATIONAL DRAWWORKS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033107/مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت'>مناقصه زیرسازی و آسفالت / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه زیرسازی و آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033108/مناقصه-خرید-MASONEILAN-CONTROL-VALVE'>مناقصه خرید MASONEILAN CONTROL VALVE    / مناقصه , مناقصه خرید MASONEILAN CONTROL VALVE    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033109/مناقصه-راهبری-و-نگهدای-مستغلات--'>مناقصه راهبری و نگهدای مستغلات... / مناقصه, مناقصه راهبری و نگهدای مستغلات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033111/مناقصه-حفاری-مجدد-و-آزمایش-پمپاژ-چاه'>مناقصه حفاری مجدد و آزمایش پمپاژ چاه  / مناقصه ,مناقصه حفاری مجدد و آزمایش پمپاژ چاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033113/جشنواره-قصه-گویی'>جشنواره قصه گویی / جشنواره قصه گویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033114/تجدید-مناقصه-اجرای-شبکه-جمع-آوری-و-نصب-انشعابات-فاضلاب---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجرای شبکه جمع آوری و نصب انشعابات فاضلاب ... نوبت دوم / مناقصه ,تجدید مناقصه اجرای شبکه جمع آوری و نصب انشعابات فاضلاب ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033116/فراخوان-مشارکت-در-زیباسازی-و-ایجاد-کسب-در-امور-تغذیه'>فراخوان مشارکت در زیباسازی و ایجاد کسب در امور تغذیه / مناقصه, فراخوان مشارکت در زیباسازی و ایجاد کسب در امور تغذیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033118/مناقصه-تکمیل-ساختمان-اداری--96-11-2'>مناقصه تکمیل ساختمان اداری - 96.11.2 / مناقصه , مناقصه تکمیل ساختمان اداری - 96.11.2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033123/مناقصه-انجام-خدمات-روزمره-تنظیفات-نگهداشت-و-کنترل-اماکن-و-تاسیسات-ورزشی-و--نوبت-دوم'>مناقصه  انجام خدمات روزمره تنظیفات، نگهداشت و کنترل اماکن و تاسیسات ورزشی و ...نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی, مناقصه  انجام خدمات روزمره تنظیفات، نگهداشت و کنترل اماکن و تاسیسات ورزشی و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033124/استعلام-گالش-عایق-برق'>استعلام گالش عایق برق   / استعلام,استعلام گالش عایق برق  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033125/استعلام-پرینتر'>استعلام پرینتر / استعلام ,استعلام پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033127/مناقصه-بهره-برداری-و-اپراتوری-تعداد-11-دستگاه-اره-نواری--'>مناقصه بهره برداری و اپراتوری تعداد 11 دستگاه اره نواری .. / مناقصه بهره برداری و اپراتوری تعداد 11 دستگاه اره نواری ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033128/مناقصه-FLOW-OUT-PADDEL--'>مناقصه FLOW OUT PADDEL....  / مناقصه FLOW OUT PADDEL.... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033130/مناقصه-خرید-و-نصب-تجهیزات-ذخیره-سازی---'>مناقصه خرید و نصب تجهیزات ذخیره سازی .... / مناقصه, مناقصه خرید و نصب تجهیزات ذخیره سازی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033132/استعلام-سیزده-ردیف-مواد-شیمیایی-بهداشت'>استعلام سیزده ردیف مواد شیمیایی بهداشت / استعلام ,استعلام سیزده ردیف مواد شیمیایی بهداشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033133/فراخوان-واگذاری-تامین-امنیت-تاسیسات--'>فراخوان واگذاری تامین امنیت تاسیسات... / مناقصه عمومی, فراخوان واگذاری تامین امنیت تاسیسات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033135/مناقصه-عمومی-عملیات-اجرایی-روکش-آسفالت-معابر-و----نوبت-دوم--چاپ-دوم'>مناقصه عمومی عملیات اجرایی روکش آسفالت معابر و ... - نوبت دوم - چاپ دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عمومی عملیات اجرایی روکش آسفالت معابر و ... - نوبت دوم - چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033137/مناقصه-واگذاری-اداره-امور-انبار-نفت-بروجرد'>مناقصه واگذاری اداره امور انبار نفت بروجرد  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری اداره امور انبار نفت بروجرد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033138/مناقصه-P-F-BEJING--SICHUAN-HONGHUA'>مناقصه  P/F BEJING & SICHUAN HONGHUA / مناقصه ,مناقصه  P/F BEJING & SICHUAN HONGHUA</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033139/استعلام-ارائه-خدمات-توسعه-و-پشتیبانی-در-خصوص-سیستم-حضور-و-غیاب'>استعلام ارائه خدمات توسعه و پشتیبانی در خصوص سیستم حضور و غیاب / استعلام , استعلام ارائه خدمات توسعه و پشتیبانی در خصوص سیستم حضور و غیاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033141/فراخوان-عمومی-انتخاب-سرمایه-گذار-ساماندهی-فلافلی-های-سیار--نوبت-دوم'>فراخوان عمومی انتخاب سرمایه گذار ساماندهی فلافلی های سیار - نوبت دوم / مناقصه ,فراخوان عمومی انتخاب سرمایه گذار ساماندهی فلافلی های سیار - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033145/مناقصه-پروژه-نیرو-رسانی'>مناقصه پروژه نیرو رسانی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه پروژه نیرو رسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033147/استعلام-خرید-تجهیزات-امداد-و-نجات---نوبت-چهارم'>استعلام خرید تجهیزات امداد و نجات ... نوبت چهارم  / استعلام, استعلام خرید تجهیزات امداد و نجات ... نوبت چهارم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033148/مناقصه-احداث-جاده'>مناقصه احداث جاده  / مناقصه ,مناقصه احداث جاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033151/استعلام-بهاء-دو-عدد-تابلو-دو-طرفه'>استعلام بهاء  دو عدد تابلو دو طرفه / استعلام بهاء،استعلام بهاء  دو عدد تابلو دو طرفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033153/ارزیابی-کیفی-و-مناقصه-تعمیرات-اساسی-واحد-تصفیه-گاز-نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی و مناقصه تعمیرات اساسی واحد تصفیه گاز نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی ، ارزیابی کیفی و مناقصه تعمیرات اساسی واحد تصفیه گاز نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033155/تجدید-استعلام-یونیت-پمپ'>تجدید استعلام یونیت پمپ   / تجدید استعلام , استعلام  یونیت پمپ  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033156/مناقصه-P-F-VIBRO--METER-SENSOR'>مناقصه P/F VIBRO - METER SENSOR / آگهی ارزیابی کیفی تامین کنندگان,مناقصه P/F VIBRO - METER SENSOR</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033159/مناقصه-پروژه-احداث-شبکه-توزیع-گاز-و-ساخت-و-نصب-59-انشعاب-پلی-اتیلن'>مناقصه  پروژه احداث شبکه توزیع گاز و ساخت و نصب 59 انشعاب پلی اتیلن / آگهی ارزیابی کیفی, مناقصه  پروژه احداث شبکه توزیع گاز و ساخت و نصب 59 انشعاب پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033160/مناقصه-پیمان-کابل-گذاری-فیبر-نوری--'>مناقصه پیمان کابل گذاری فیبر نوری ... / مناقصه پیمان کابل گذاری فیبر نوری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033162/استعلام-آب-اسید-باطری-C=1-260(اسید-سولفوریک)'>استعلام آب اسید باطری C=1.260(اسید سولفوریک)   / مناقصه, استعلام آب اسید باطری C=1.260(اسید سولفوریک)  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033163/مناقصه-واگذاری-اداره-امور-انبار-نفت-خرم-آباد'>مناقصه واگذاری اداره امور انبار نفت خرم آباد / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری اداره امور انبار نفت خرم آباد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033164/مناقصه-خدمات-پشتیبانی-سخت-افزار-و-نرم-افزار-و-پسیو'>مناقصه خدمات پشتیبانی سخت افزار و نرم افزار و پسیو / مناقصه,مناقصه خدمات پشتیبانی سخت افزار و نرم افزار و پسیو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033166/مناقصه-انتخاب-مشاور-برای-اجرای-طرح-نظرسنجی-از-مسافرین'>مناقصه انتخاب مشاور برای اجرای طرح نظرسنجی از مسافرین / مناقصه, مناقصه انتخاب مشاور برای اجرای طرح نظرسنجی از مسافرین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033167/تجدید-استعلام-پمپ-ژاکت'>تجدید استعلام پمپ ژاکت / مناقصه, تجدید استعلام پمپ ژاکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033168/استعلام-عملیات-سیم-کشی-در-پست-گرمی'>استعلام عملیات سیم کشی در پست گرمی / استعلام عملیات سیم کشی در پست گرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033169/فراخوان-ارزیابی-و-انتخاب-سرمایه-گذاران-جهت-مشارکت-در-ایجاد-تاسیسات-فاضلاب--نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی و انتخاب سرمایه گذاران جهت مشارکت در ایجاد تاسیسات فاضلاب - نوبت دوم / آگهی شناسایی سرمایه گذار, فراخوان ارزیابی و انتخاب سرمایه گذاران جهت مشارکت در ایجاد تاسیسات فاضلاب - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033171/استعلام-ورق-فولادی-آجدار'>استعلام ورق فولادی آجدار   / استعلام ورق فولادی آجدار  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033172/فراخوان-کمپرسور-هوا-دیزلی-چرخ-دار'>فراخوان  کمپرسور هوا دیزلی چرخ دار / مناقصه عمومی, فراخوان  کمپرسور هوا دیزلی چرخ دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033173/آگهی-ارزیابی-کیفی-مناقصه-عمومی-پروژه-توپگرانی-هوشمند-خطوط-لوله'>آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی پروژه توپگرانی هوشمند خطوط لوله  / مناقصه, آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی پروژه توپگرانی هوشمند خطوط لوله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033174/مناقصه-plug-valve'>مناقصه plug valve / مناقصه ,مناقصه plug valve</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033175/چهارمین-کنفرانس-ملی-علوم-و-مهندسی-کامپیوتر-و-فناوری-اطلاعات'>چهارمین کنفرانس ملی علوم و مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات / چهارمین کنفرانس ملی علوم و مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033176/مناقصه-انجام-بخشی-از-عملیات-مانور-و-عیب-یابی-شبکه-فشار-متوسط-توسط-نیروهای-فنی-در-محدوده--'>مناقصه انجام بخشی از عملیات مانور و عیب یابی شبکه فشار متوسط توسط نیروهای فنی در محدوده ... / مناقصه مناقصه انجام بخشی از عملیات مانور و عیب یابی شبکه فشار متوسط توسط نیروهای فنی در محدوده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033177/استعلام-برقرسانی'>استعلام برقرسانی  / استعلام ,استعلام برقرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033178/استعلام-کابل-نسوز-با-عایق-سیلیکون'>استعلام کابل نسوز با عایق سیلیکون / استعلام، استعلام کابل نسوز با عایق سیلیکون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033180/استعلام-خرید-کابل'>استعلام خرید کابل / مناقصه عمومی, استعلام خرید کابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033181/استعلام-لوازم-تاسیساتی'>استعلام لوازم تاسیساتی / استعلام , استعلام لوازم تاسیساتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033183/استعلام-انجام-خدمات-و-سرویس-و-نگهداری--'>استعلام انجام خدمات و سرویس و نگهداری... / استعلام, استعلام انجام خدمات و سرویس و نگهداری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033184/استعلام-لکه-گیری-و-آسفالت-معابر--'>استعلام لکه گیری و آسفالت معابر ...  / استعلام ، استعلام لکه گیری و آسفالت معابر ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033185/استعلام-خرید-6-عدد-توری-پلی-زیوس'>استعلام خرید 6 عدد توری پلی زیوس / استعلام، استعلام خرید 6 عدد توری پلی زیوس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033186/استعلام-ترانسفورماتور-100KVA-بیست-کیلو'>استعلام ترانسفورماتور 100KVA بیست کیلو / استعلام, استعلام ترانسفورماتور 100KVA بیست کیلو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033187/کنفرانس-بین-المللی-اقتصاد-مدیریت'>کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت / کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033188/استعلام-اجرای-شبکه-برق-ایستگاه'>استعلام اجرای شبکه برق ایستگاه  / استعلام, استعلام اجرای شبکه برق ایستگاه  ...  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033189/مناقصه-خرید-بلبرینگ'>مناقصه خرید بلبرینگ  / مناقصه ,مناقصه خرید بلبرینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033190/استعلام-حبوبات-لوبیا-لیمو-عمانی---'>استعلام حبوبات، لوبیا، لیمو عمانی، ... / استعلام, استعلام حبوبات، لوبیا، لیمو عمانی، ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033192/استعلام-پروژه-پژوهشی'>استعلام پروژه پژوهشی / استعلام, استعلام پروژه پژوهشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033193/استعلام-تخریب-و-جمع-آوری-نخاله-و-آماده-'>استعلام تخریب و جمع آوری نخاله و آماده.. / استعلام, استعلام تخریب و جمع آوری نخاله و آماده..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033194/استعلام-33-5-کیلوگرم-مرکب-نامرئی'>استعلام 33/5 کیلوگرم مرکب نامرئی  / استعلام, استعلام 33/5 کیلوگرم مرکب نامرئی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033196/استعلام-پمپ-تزریق-آب-ژاول'>استعلام پمپ تزریق آب ژاول  / استعلام ,استعلام پمپ تزریق آب ژاول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033197/مناقصه-حفاری-و-کانال-کنی-و-حفر-جای-مفصل'>مناقصه حفاری و کانال کنی و حفر جای مفصل   / مناقصه حفاری و کانال کنی و حفر جای مفصل  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033198/استعلام-احداث-بندهای-رسوبگیر-800'>استعلام احداث بندهای رسوبگیر 800 / استعلام, استعلام احداث بندهای رسوبگیر 800</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033199/استعلام-قفسه-استیل'>استعلام قفسه استیل / استعلام, استعلام قفسه استیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033200/مناقصه-احداث-ساختمان-ستادی-فاز-اداری-(بخش-سفت-کاری)'>مناقصه  احداث ساختمان ستادی فاز اداری (بخش سفت کاری) / مناقصه  احداث ساختمان ستادی فاز اداری (بخش سفت کاری)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033201/استعلام-برنج-هندی'>استعلام برنج هندی / استعلام, استعلام برنج هندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033202/مناقصه-احداث-ایستگاه-آتش-نشانی'>مناقصه احداث ایستگاه آتش نشانی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث ایستگاه آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033204/استعلام-خدمات'>استعلام خدمات / استعلام ,استعلام خدمات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033205/استعلام-محصولات-الکترونیکی'>استعلام محصولات الکترونیکی  / استعلام , استعلام محصولات الکترونیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033206/استعلام-چراغ-سیگنال'>استعلام چراغ سیگنال / استعلام ,استعلام چراغ سیگنال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033207/استعلام-تامین-خودرو-گروه-um-شرکت-برق--'>استعلام تامین خودرو گروه um شرکت برق ... / استعلام, استعلام تامین خودرو گروه um شرکت برق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033208/استعلام-عملیات-ساختمانی-و-تاسیساتی'>استعلام عملیات ساختمانی و تاسیساتی / استعلام ,استعلام عملیات ساختمانی و تاسیساتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033209/مناقصه-عمومی-تهیه--طبخ--توزیع-و-سرو-غذای-گرم'>مناقصه عمومی تهیه ، طبخ ، توزیع و سرو غذای گرم  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی تهیه ، طبخ ، توزیع و سرو غذای گرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033210/استعلام-تسمه-و-ناودانی-فولادی'>استعلام تسمه و ناودانی فولادی  / مناقصه, استعلام تسمه و ناودانی فولادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033212/استعلام-سیم-نسوز'>استعلام سیم نسوز / استعلام ,استعلام سیم نسوز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033213/استعلام-ساک-دستی-برزنتی-واتر-و-سایبان'>استعلام ساک دستی برزنتی واتر و سایبان / استعلام , استعلام ساک دستی برزنتی واتر و سایبان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033214/استعلام-safepad-جهت-استفاده-در-hsm'>استعلام safepad جهت استفاده در hsm / استعلام, استعلام safepad جهت استفاده در hsm</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033215/مناقصه-Hammer-Plug-Valve--'>مناقصه Hammer Plug Valve...  / آگهی مناقصه، مناقصه Hammer Plug Valve... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033216/استعلام-تعمیر-یک-دستگاه-ATU'>استعلام تعمیر یک دستگاه ATU / استعلام, استعلام تعمیر یک دستگاه ATU</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033217/استعلام-دفترچه-یادداشت-و-خودکار--'>استعلام دفترچه یادداشت و خودکار... / استعلام, استعلام دفترچه یادداشت و خودکار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033218/استعلام-دو-ردیف-سرامیک-و-لوازم-پمپ-شستشو'>استعلام دو ردیف سرامیک و لوازم پمپ شستشو  / استعلام ,استعلام دو ردیف سرامیک و لوازم پمپ شستشو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033219/استعلام-افزایش-تولید'>استعلام افزایش تولید / استعلام, استعلام افزایش تولید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033221/استعلام-خرید-دوربین-سامانه-ثبت-تخلف'>استعلام خرید دوربین سامانه ثبت تخلف  / استعلام ,استعلام خرید دوربین سامانه ثبت تخلف  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033222/استعلام-خدمات'>استعلام خدمات / استعلام, استعلام خدمات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033223/استعلام-کابل-آلومینیوم-95--185-3-رم--'>استعلام کابل آلومینیوم 95 + 185* 3 رم... / استعلام, استعلام کابل آلومینیوم 95 + 185* 3 رم...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033224/استعلام-خرید-مینی-سنگ-کفگرد-و-اره-عمود-بر'>استعلام خرید مینی سنگ کفگرد و اره عمود بر  / استعلام, استعلام خرید مینی سنگ کفگرد و اره عمود بر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033225/استعلام-احداث-رسوبگیر-حجم-700'>استعلام احداث رسوبگیر حجم 700 / استعلام, استعلام احداث رسوبگیر حجم 700</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033227/استعلام-رک-سه-شلف-جهت-مرکز-تلفن'>استعلام رک سه شلف جهت مرکز تلفن / استعلام, استعلام رک سه شلف جهت مرکز تلفن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033228/استعلام-پمپ-تزریق-آب-ژاول--'>استعلام پمپ تزریق آب ژاول ... / استعلام, استعلام پمپ تزریق آب ژاول ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033229/استعلام-سرجک-به-تعداد-940'>استعلام سرجک به تعداد 940 / استعلام ,استعلام سرجک به تعداد 940</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033230/استعلام-​خرید-یک-مجموعه-یراق-آلات'>استعلام ​خرید یک مجموعه یراق آلات / استعلام, استعلام ​خرید یک مجموعه یراق آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033231/استعلام-خرید-کامپیوتر-و-تجهیزات-مربوطه'>استعلام خرید کامپیوتر و تجهیزات مربوطه  / استعلام, استعلام خرید کامپیوتر و تجهیزات مربوطه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033232/استعلام-جدول-گذاری-و-کانیو--اجرای-طرح--'>استعلام جدول گذاری و کانیو - اجرای طرح... / استعلام, استعلام جدول گذاری و کانیو - اجرای طرح...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033233/استعلام-سیستم-دوربین-حفاظتی-و-ملحقات'>استعلام سیستم دوربین حفاظتی و ملحقات  / استعلام , استعلام سیستم دوربین حفاظتی و ملحقات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033234/استعلام-گوشت-سردست-گوساله'>استعلام گوشت سردست گوساله / استعلام, استعلام گوشت سردست گوساله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033235/استعلام-تامین-امنیت-و-حراست-از-پست'>استعلام تامین امنیت و حراست از پست / استعلام, استعلام تامین امنیت و حراست از پست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033236/استعلام-اجرای-عملیات-آبخیزداری-در-حوضه'>استعلام اجرای عملیات آبخیزداری در حوضه / استعلام, استعلام اجرای عملیات آبخیزداری در حوضه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033237/استعلام-صندلی-دسته-تحریر-بتا-با-پایه-کن--'>استعلام صندلی دسته تحریر بتا با پایه کن... / استعلام, استعلام صندلی دسته تحریر بتا با پایه کن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033239/مناقصه-ساماندهی-و-تکمیل-بندر--'>مناقصه ساماندهی و تکمیل بندر ... / مناقصه,مناقصه ساماندهی و تکمیل بندر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033240/استعلام-اسپکترومتر'>استعلام اسپکترومتر  / استعلام ,استعلام اسپکترومتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033241/استعلام-انجام-عملیات-تهیه-و-نصب-درب-ری--'>استعلام انجام عملیات تهیه و نصب درب ری... / استعلام, استعلام انجام عملیات تهیه و نصب درب ری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033242/استعلام-تلویزیون-ایکس-ویژن-43-اینچ'>استعلام تلویزیون ایکس ویژن 43 اینچ / استعلام, استعلام تلویزیون ایکس ویژن 43 اینچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033243/استعلام-حفاری-یک-حلقه-چاه-دستگاهی'>استعلام حفاری یک حلقه چاه دستگاهی  / استعلام, استعلام حفاری یک حلقه چاه دستگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033245/استعلام-قفسه-استیل-3-طبقه'>استعلام قفسه استیل 3 طبقه  / استعلام, استعلام قفسه استیل 3 طبقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033246/مناقصه-واگذاری-امور-خدماتی-دفتری-سوختگیری-هواپیمایی--'>مناقصه واگذاری امور خدماتی، دفتری، سوختگیری هواپیمایی... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری امور خدماتی، دفتری، سوختگیری هواپیمایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033247/استعلام-نصب-55-عدد-فیوژن-onu'>استعلام نصب 55 عدد فیوژن onu  / استعلام,استعلام نصب 55 عدد فیوژن onu </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033248/استعلام-لوازم-خانگی-و-اداری'>استعلام لوازم خانگی و اداری  / استعلام , استعلام لوازم خانگی و اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033249/استعلام-اسیلو-سکوپ-2-کاناله-دیجیتال-100--'>استعلام اسیلو سکوپ 2 کاناله دیجیتال 100... / استعلام, استعلام اسیلو سکوپ 2 کاناله دیجیتال 100...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033250/استعلام-Ram-kingmax-4-G-DDR3-1600-Mhz'>استعلام Ram kingmax 4 G DDR3 1600 Mhz / استعلام , استعلام Ram kingmax 4 G DDR3 1600 Mhz</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033251/استعلام-آشکارساز-اشعه-آلفابتا-و-گاما'>استعلام آشکارساز اشعه آلفابتا و گاما / استعلام, استعلام آشکارساز اشعه آلفابتا و گاما</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033253/استعلام-خدمات'>استعلام خدمات / استعلام, استعلام خدمات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033254/استعلام-ریبون-چاپگر-تحویلداری--'>استعلام ریبون چاپگر تحویلداری... / استعلام, استعلام ریبون چاپگر تحویلداری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033255/استعلام-بیمه-مسئولیت-حرفه-ای-اداره-کل--'>استعلام بیمه مسئولیت حرفه ای اداره کل ...  / استعلام , استعلام بیمه مسئولیت حرفه ای اداره کل ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033256/چهارمین-کنفرانس-ملی-پژوهش-های-نوین-در-مهندسی-برق'>چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی برق / چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033257/استعلام-4-دستگاه-یخچال-فریزر'>استعلام 4 دستگاه یخچال فریزر / استعلام, استعلام 4 دستگاه یخچال فریزر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033258/استعلام-احداث-بندهای-رسوبگیر-گابیونی'>استعلام احداث بندهای رسوبگیر گابیونی / استعلام, استعلام  احداث بندهای رسوبگیر گابیونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033260/استعلام-پول-شمار-ایستاده'>استعلام پول شمار ایستاده  / استعلام,استعلام پول شمار ایستاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033261/استعلام-کولر-گازی-معمولی-12000'>استعلام کولر گازی معمولی 12000 / استعلام, استعلام کولر گازی معمولی 12000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033262/مناقصه-اجرای-روشنایی-و--'>مناقصه اجرای روشنایی و ... / مناقصه ,مناقصه اجرای روشنایی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033263/استعلام-تجهیزات-خانگی--'>استعلام تجهیزات خانگی ... / استعلام,استعلام تجهیزات خانگی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033264/استعلام-ریبون-چاپگر-تحویلداری'>استعلام ریبون چاپگر تحویلداری  / استعلام, استعلام ریبون چاپگر تحویلداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033265/جشنواره-بین-المللی-طراحی-گنسای'>جشنواره بین المللی طراحی گنسای / جشنواره بین المللی طراحی گنسای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033266/استعلام-خرید-100-بشکه-روغن-ترانس-کلاس-یک--'>استعلام خرید 100 بشکه روغن ترانس کلاس یک ... / استعلام، استعلام خرید 100 بشکه روغن ترانس کلاس یک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033267/استعلام-تلفن-ماهواره-ای'>استعلام تلفن ماهواره ای  / استعلام , استعلام تلفن ماهواره ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033269/استعلام-هارد'>استعلام هارد / استعلام, استعلام هارد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033271/استعلام-رنگ-آمیزی-نرده-و-دیوار-محوطه--'>استعلام رنگ آمیزی نرده و دیوار محوطه ... / استعلام,استعلام رنگ آمیزی نرده و دیوار محوطه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033272/استعلام-خرید-9-دستگاه-تابلو-AC-با-کلی--'>استعلام خرید 9 دستگاه تابلو AC با کلی... / استعلام, استعلام خرید 9 دستگاه تابلو AC با کلی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033273/استعلام-پمپ-تزریق-آب-ژاول'>استعلام پمپ تزریق آب ژاول  / استعلام ,استعلام پمپ تزریق آب ژاول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033274/استعلام-فلش-مموری'>استعلام فلش مموری / استعلام ,استعلام فلش مموری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033276/استعلام-اتاق-کامل-کامیون-بنز-2624'>استعلام اتاق کامل کامیون بنز 2624 / استعلام,استعلام اتاق کامل کامیون بنز 2624</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033277/استعلام-خرید-فیلتر-ماشین-آلات-راهسازی'>استعلام خرید فیلتر ماشین آلات راهسازی  / استعلام ,استعلام خرید فیلتر ماشین آلات راهسازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033278/مناقصه-پروژه-نیرورسانی-پروژه-کاهش-تلفات--'>مناقصه پروژه نیرورسانی، پروژه کاهش تلفات ... / مناقصه پروژه نیرورسانی، پروژه کاهش تلفات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033279/استعلام-دوربین-فیلمبرداری'>استعلام دوربین فیلمبرداری / استعلام, استعلام دوربین فیلمبرداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033280/استعلام-میکروسانتریفوژ-ایرانی'>استعلام میکروسانتریفوژ ایرانی / استعلام, استعلام میکروسانتریفوژ ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033281/استعلام-بیمه-عمر-و-حوادث'>استعلام بیمه عمر و حوادث  / استعلام, استعلام بیمه عمر و حوادث </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033282/مناقصه-انواع-نایلون-و-پاکت-شیر--'>مناقصه انواع نایلون و پاکت شیر.... / مناقصه, مناقصه انواع نایلون و پاکت شیر....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033284/استعلام-پلاک-ولو-و-گسکت'>استعلام پلاک ولو و گسکت / استعلام , استعلام پلاک ولو و گسکت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033285/استعلام-تجهیزات-امنیتی'>استعلام تجهیزات امنیتی / استعلام ,استعلام تجهیزات امنیتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033286/استعلام-خدمات'>استعلام خدمات / استعلام , استعلام خدمات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033287/استعلام-جمع-آوری-و-حمل-به-بیرون-محوطه'>استعلام جمع آوری و حمل به بیرون محوطه / استعلام, استعلام جمع آوری و حمل به بیرون محوطه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033288/استعلام-یک-دستگاه-تبلت'>استعلام یک دستگاه تبلت  / استعلام ,استعلام یک دستگاه تبلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033289/استعلام-​تابلو-برق'>استعلام ​تابلو برق / استعلام, استعلام ​تابلو برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033290/استعلام-مادربرد-و-سی-پی-یو'>استعلام مادربرد و سی پی یو  / استعلام ,استعلام مادربرد و سی پی یو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033291/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-آبرسانی-مجتمع-سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>مناقصه عمومی یک مرحله ای آبرسانی مجتمع, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / مناقصه ,مناقصه عمومی یک مرحله ای آبرسانی مجتمع, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033292/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-پروژه-برق-رسانی-به-روستای-بدون-برق-گرمامیر'>مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه برق رسانی به روستای بدون برق گرمامیر  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه برق رسانی به روستای بدون برق گرمامیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033293/استعلام-دستگاه-تصفیه-هوا'>استعلام دستگاه تصفیه هوا / استعلام , استعلام دستگاه تصفیه هوا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033294/استعلام-اجرای-طرح-هادی'>استعلام اجرای طرح هادی  / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033295/مناقصه-عملیات-نهالکاری-ترسیب-کربن'>مناقصه عملیات نهالکاری ترسیب کربن / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات نهالکاری ترسیب کربن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033297/استعلام-​تابلو-خازن-کامل-با-فریم'>استعلام ​تابلو خازن کامل با فریم  / استعلام، استعلام ​تابلو خازن کامل با فریم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033298/مناقصه-پروژه-برق-رسانی-به-روستا--'>مناقصه پروژه برق رسانی به روستا... / مناقصه عمومی, مناقصه پروژه برق رسانی به روستا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033299/استعلام-اجرای-طرح-هادی'>استعلام اجرای طرح هادی / استعلام , استعلام اجرای طرح هادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033300/استعلام-مودم-خط-تلفن'>استعلام مودم خط تلفن / استعلام ,استعلام مودم خط تلفن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033301/استعلام-انجام-تست-مقره-سرامیکی'>استعلام انجام تست مقره سرامیکی / استعلام , استعلام انجام تست مقره سرامیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033303/استعلام-تعویض-کابینت-و-درب-کمد'>استعلام تعویض کابینت و درب کمد / استعلام, استعلام تعویض کابینت و درب کمد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033304/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-آبرسانی'>مناقصه عمومی یک مرحله آبرسانی / مناقصه ,مناقصه عمومی یک مرحله آبرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033305/استعلام-تعمیرات-سرویس-بهداشتی'>استعلام تعمیرات سرویس بهداشتی  / استعلام , استعلام تعمیرات سرویس بهداشتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033306/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن  / استعلام ,استعلام لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033307/استعلام-پست-66-نورآباد'>استعلام پست 66 نورآباد / استعلام, استعلام پست 66 نورآباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033308/استعلام-کابل-کشی-به-متراژ-1050-متر'>استعلام کابل کشی به متراژ 1050 متر / استعلام , استعلام کابل کشی به متراژ 1050 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033309/مناقصه-عملیات-نهالکاری-بیابان-در-محدوده-ترسیب-کربن'>مناقصه عملیات نهالکاری بیابان در محدوده ترسیب کربن  / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات نهالکاری بیابان در محدوده ترسیب کربن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033310/استعلام-​پنی-سیلیناز'>استعلام ​پنی سیلیناز / استعلام, استعلام ​پنی سیلیناز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033312/استعلام-ساخت-سردخانه-زیر-صفر'>استعلام ساخت سردخانه زیر صفر / استعلام, استعلام ساخت سردخانه زیر صفر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033313/استعلام-دستگاههای-مخابراتی'>استعلام دستگاههای مخابراتی / استعلام , استعلام دستگاههای مخابراتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033314/استعلام-سه-دستگاه-سرور--'>استعلام سه دستگاه سرور... / استعلام, استعلام سه دستگاه سرور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033315/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-آبرسانی-مجتمع'>مناقصه عمومی یک مرحله ای آبرسانی مجتمع / مناقصه ,مناقصه عمومی یک مرحله آبرسانی مجتمع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033316/استعلام-ایزولاسیون-موتورخانه'>استعلام ایزولاسیون موتورخانه  / استعلام, استعلام ایزولاسیون موتورخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033317/استعلام-ترازوی-دیجیتالی'>استعلام ترازوی دیجیتالی  / استعلام, استعلام ترازوی دیجیتالی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033318/مناقصه-نهالکاری-۲۲۲-هکتاری'>مناقصه نهالکاری ۲۲۲ هکتاری  / مناقصه ,مناقصه نهالکاری ۲۲۲ هکتاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033319/استعلام-دوربین-و-وسایل-حفاظتی-امنیتی-و--'>استعلام دوربین و وسایل حفاظتی، امنیتی و... / استعلام, استعلام دوربین و وسایل حفاظتی، امنیتی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033320/استعلام-احیاء-و-مرمت-قنات-حاجی-آباد'>استعلام احیاء و مرمت قنات حاجی آباد / استعلام ,استعلام احیاء و مرمت قنات حاجی آباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033321/مناقصه-اجرای-416-هکتار-نهالکاری-در--'>مناقصه اجرای 416  هکتار نهالکاری در ... / مناقصه ,مناقصه اجرای 416  هکتار نهالکاری در ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033322/استعلام-​ست-سمپلر'>استعلام ​ست سمپلر / استعلام، استعلام ​ست سمپلر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033323/استعلام-​محلول-شستشوی-فیلتر'>استعلام ​محلول شستشوی فیلتر / استعلام, استعلام ​محلول شستشوی فیلتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033324/استعلام-کابل-کشی-مخابراتی'>استعلام کابل کشی مخابراتی / استعلام , استعلام کابل کشی مخابراتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033325/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای-اویل'>استعلام اجرای طرح هادی روستای اویل  / استعلام , استعلام اجرای طرح هادی روستای اویل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033326/استعلام-30-عدد-فنر-کششی-سکیونر-BBC-SGF'>استعلام 30 عدد فنر کششی سکیونر BBC-SGF / استعلام, استعلام 30 عدد فنر کششی سکیونر BBC-SGF</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033327/استعلام-asus-h-110-mc-ddr4'>استعلام asus h 110 mc ddr4 / استعلام ,استعلام asus h 110 mc ddr4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033328/استعلام-خرید-رنگ-زینکا-و-محلول-رنگ-زین--'>استعلام خرید رنگ زینکا و محلول رنگ زین... / استعلام, استعلام خرید رنگ زینکا و محلول رنگ زین...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033329/استعلام-​توءین-80'>استعلام ​توءین 80   / استعلام, استعلام توءین 80  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033330/فراخوان-ارزیابی-کیفی-تکمیل-سالن-ورزشی-سقف-کوتاه'>فراخوان ارزیابی کیفی تکمیل سالن ورزشی سقف کوتاه / فراخوان ارزیابی کیفی, فراخوان ارزیابی کیفی تکمیل سالن ورزشی سقف کوتاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033331/استعلام-انجام-عملیات-ژئورادار'>استعلام انجام عملیات ژئورادار  / استعلام ,استعلام انجام عملیات ژئورادار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033332/استعلام-بافر-استاندارد-4-و-7-PH'>استعلام بافر استاندارد 4 و 7 PH / استعلام, استعلام بافر استاندارد 4 و 7 PH</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033333/استعلام-لوازم-مصرفی-پزشکی'>استعلام لوازم مصرفی پزشکی  / استعلام ,استعلام لوازم مصرفی پزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033334/استعلام-کیف-زیپ-دار-مشکی'>استعلام کیف زیپ دار مشکی  / استعلام ,استعلام کیف زیپ دار مشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033335/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای-آلوچ-مشگ--'>استعلام اجرای طرح هادی روستای آلوچ مشگ... / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستای آلوچ مشگ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033336/استعلام-اجرت-چاپ-A4-635000-A5'>استعلام اجرت چاپ A4: 635000 A5 / استعلام, استعلام اجرت چاپ A4: 635000 A5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033337/استعلام-عملیات-اجرایی-تکمیل-پروژه-رزن'>استعلام عملیات اجرایی تکمیل پروژه رزن / استعلام ,استعلام عملیات اجرایی تکمیل پروژه رزن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033338/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-9دستگاه'>استعلام نصب و راه اندازی 9دستگاه / استعلام , استعلام نصب و راه اندازی 9دستگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033339/استعلام-باسیل-ترموفیلوس-استئاروس'>استعلام باسیل ترموفیلوس استئاروس / استعلام, استعلام باسیل ترموفیلوس استئاروس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033340/استعلام-لیبل-خام'>استعلام لیبل خام  / استعلام ,استعلام لیبل خام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033341/استعلام-احداث-کانال-آبرسانی-کاج--'>استعلام احداث کانال آبرسانی کاج... / استعلام, استعلام احداث کانال آبرسانی کاج...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033342/مناقصه-ارزیابی-کیفی-جهت-لیست-کوتاه'>مناقصه ارزیابی کیفی جهت لیست کوتاه  / مناقصه ,مناقصه ارزیابی کیفی جهت لیست کوتاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033343/استعلام-الکترود-PH'>استعلام الکترود PH / استعلام, استعلام الکترود PH</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033344/استعلام-احداث-کانال-آبرسانی'>استعلام احداث کانال آبرسانی / استعلام, استعلام احداث کانال آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033345/استعلام-خرید-خدمات-نگهداری-فضاهای-جدید--'>استعلام خرید خدمات نگهداری فضاهای جدید... / استعلام, استعلام خرید خدمات نگهداری فضاهای جدید...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033346/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای-وی'>استعلام اجرای طرح هادی روستای وی / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستای وی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033347/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-پروژه-برق-رسانی-به-روستای-بدون-برق-بالارود'>مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه برق رسانی به روستای بدون برق بالارود  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه برق رسانی به روستای بدون برق بالارود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033348/استعلام-تابلوی-سردرب-مراکز--'>استعلام تابلوی سردرب مراکز ... / استعلام,استعلام تابلوی سردرب مراکز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033349/استعلام-کاغذ-A4-ورق-80-گرم-به-تعداد-500'>استعلام کاغذ A4 ورق 80 گرم به تعداد 500 / استعلام, استعلام کاغذ A4 ورق 80 گرم به تعداد 500</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033350/منافصه-تعمیرات-اساسی-یک-دستگاه-توربین-ژنراتور-A-تایفون-100-SGT--'>منافصه تعمیرات اساسی یک دستگاه توربین ژنراتور A تایفون 100- SGT ... / منافصه تعمیرات اساسی یک دستگاه توربین ژنراتور A تایفون 100- SGT ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033351/مناقصه-عملیات-نهالکاری-بیابان-در-محدوده-ترسیب-کربن'>مناقصه عملیات نهالکاری بیابان در محدوده ترسیب کربن  / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات نهالکاری بیابان در محدوده ترسیب کربن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033352/مناقصه-واگذاری-امور-نگهداری-و-راهبردی-تاسیسات-برقی-و-مکانیکی-بیمارستان'>مناقصه واگذاری امور نگهداری و راهبردی تاسیسات برقی و مکانیکی بیمارستان / مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری امور نگهداری و راهبردی تاسیسات برقی و مکانیکی بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033353/استعلام-بها-احداث-200-مورد-بند-خاکی'>استعلام بها احداث 200 مورد بند خاکی  / استعلام , استعلام بها احداث 200 مورد بند خاکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033354/مناقصه-واگذاری-امور-نگهداری-و-راهبردی-تاسیسات'>مناقصه واگذاری امور نگهداری و راهبردی تاسیسات  / مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور نگهداری و راهبردی تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033355/استعلام-24000-عدد-تی-بگ-دمنوش-گیاهی'>استعلام 24000 عدد تی بگ دمنوش گیاهی / استعلام, استعلام 24000 عدد تی بگ دمنوش گیاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033356/استعلام-اجرای-طرح-هادی'>استعلام اجرای طرح هادی  / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033357/استعلام-​احداث-مخزن-هوایی-50-مترمکعبی'>استعلام ​احداث مخزن هوایی 50 مترمکعبی / استعلام, استعلام ​احداث مخزن هوایی 50 مترمکعبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033358/استعلام-افزایش-تولید'>استعلام افزایش تولید / استعلام, استعلام افزایش تولید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033359/استعلام-دستگاه-UPS-ONLINE-10-KAVA'>استعلام دستگاه UPS ONLINE 10 KAVA   / استعلام, استعلام دستگاه UPS ONLINE 10 KAVA  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033360/استعلام-​سرویس-و-نگهداری-سیستم-حفاظت'>استعلام ​سرویس و نگهداری سیستم حفاظت / استعلام ,استعلام ​سرویس و نگهداری سیستم حفاظت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033362/مناقصه-گازرسانی'>مناقصه گازرسانی  / مناقصه ,مناقصه گازرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033363/مناقصه-حفاری-و-کانال-کنی---'>مناقصه حفاری و کانال کنی .... / مناقصه, مناقصه حفاری و کانال کنی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033364/استعلام-لپ-تاپ'>استعلام لپ تاپ / استعلام , استعلام لپ تاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033365/استعلام-10-بشکه-روغن-هیدرولیک--'>استعلام 10 بشکه روغن هیدرولیک... / استعلام, استعلام 10 بشکه روغن هیدرولیک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033366/استعلام-سنسور-کشش'>استعلام سنسور کشش   / استعلام , استعلام سنسور کشش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033367/استعلام-دو-دستگاه-بوشینگ-خازنی-100'>استعلام دو دستگاه بوشینگ خازنی 100 / استعلام ,استعلام دو دستگاه بوشینگ خازنی 100</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033368/استعلام-اجرای-نهالکاری-112-هکتار'>استعلام اجرای نهالکاری 112 هکتار  / استعلام , استعلام اجرای نهالکاری 112 هکتار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033369/استعلام-سوییچ-سیسکو-ایکس-24-پورت'>استعلام سوییچ سیسکو ایکس 24 پورت / استعلام ,استعلام سوییچ سیسکو ایکس 24 پورت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033370/مناقصه-واگذاری-امور-نگهداری-و-راهبردی-تاسیسات-برقی-و-مکانیکی-بیمارستان-ولی-عصر-(عج)'>مناقصه واگذاری امور نگهداری و راهبردی تاسیسات برقی و مکانیکی بیمارستان ولی عصر (عج)  / مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری امور نگهداری و راهبردی تاسیسات برقی و مکانیکی بیمارستان ولی عصر (عج) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033372/مناقصه-اجرای-بلوار-ورودی-شاخص'>مناقصه اجرای بلوار ورودی شاخص  / مناقصه ,مناقصه اجرای بلوار ورودی شاخص </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033373/استعلام-قرارداد-خرید-خدمات-ارتباط'>استعلام قرارداد خرید خدمات ارتباط / استعلام, استعلام قرارداد خرید خدمات ارتباط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033374/استعلام-اجرای-طرح-هادی'>استعلام اجرای طرح هادی  / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033375/استعلام-خرید-خدمات-نگهداری-فضاهای-جدید--'>استعلام خرید خدمات نگهداری فضاهای جدید.... / استعلام, استعلام خرید خدمات نگهداری فضاهای جدید....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033376/استعلام-ترازوی-دیجیتالی'>استعلام ترازوی دیجیتالی  / استعلام, استعلام ترازوی دیجیتالی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033377/استعلام-تهیه-و-نصب-ترانس-برق-و-اقلام'>استعلام تهیه و نصب ترانس برق و اقلام / استعلام ,استعلام تهیه و نصب ترانس برق و اقلام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033379/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن  / استعلام ,استعلام لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033380/استعلام-احداث-پست-هوایی-نیرورسانی-برق--'>استعلام احداث پست هوایی نیرورسانی برق... / استعلام, استعلام احداث پست هوایی نیرورسانی برق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033381/استعلام-فیلمبرداری-و-نصب-آشغالگیر'>استعلام فیلمبرداری و نصب آشغالگیر / استعلام ,استعلام فیلمبرداری و نصب آشغالگیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033382/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای--'>استعلام اجرای طرح هادی روستای... / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033383/استعلام-صندلی-آزمایشگاهی-پایه-بلند'>استعلام صندلی آزمایشگاهی پایه بلند / استعلام, استعلام صندلی آزمایشگاهی پایه بلند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033385/استعلام-کاغذA4'>استعلام  کاغذA4 / استعلام, استعلام  کاغذA4 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033386/استعلام-خرید-و-اجرای-دیوار-پوش-و-سقف-pvc'>استعلام خرید و اجرای دیوار پوش و سقف pvc / استعلام , استعلام خرید و اجرای دیوار پوش و سقف pvc</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033387/فراخوان-احداث-مدرسه-2-کلاسه'>فراخوان احداث مدرسه 2 کلاسه / آگهی مناقصه , فراخوان احداث مدرسه 2 کلاسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033388/استعلام-اجرای-طرح-هادی'>استعلام اجرای طرح هادی / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033389/مناقصه-محدود-ایاب-و-ذهاب-پرسنل-شرکت-سایپا'>مناقصه محدود ایاب و ذهاب پرسنل شرکت سایپا / مناقصه,مناقصه محدود ایاب و ذهاب پرسنل شرکت سایپا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033390/استعلام10-دستگاه-سرور'>استعلام10 دستگاه سرور / استعلام, استعلام 10 دستگاه سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033391/فراخوان-تهیه-و-نصب-پنجره-ها-و-دربها-و-توری--'>فراخوان تهیه و نصب پنجره ها  و دربها و توری ... / فراخوان,فراخوان تهیه و نصب پنجره ها  و دربها و توری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033393/استعلام-حفر-یک-حلقه-چاه-فاضلاب'>استعلام حفر یک حلقه چاه فاضلاب  / استعلام, استعلام حفر یک حلقه چاه فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033394/استعلام-تجهیزات-و-وسایل--'>استعلام تجهیزات و وسایل... / استعلام, استعلام تجهیزات و وسایل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033395/استعلام-خدمات'>استعلام خدمات / استعلام ,استعلام خدمات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033396/استعلام-تجهیزات-شبکه-ای-و-کامپیوتری---'>استعلام تجهیزات شبکه ای و کامپیوتری .... / استعلام , استعلام تجهیزات شبکه ای و کامپیوتری ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033397/استعلام-خرید-رایانه-و-تلفن'>استعلام خرید رایانه و تلفن / استعلام, استعلام خرید رایانه و تلفن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033398/استعلام-تهیه-و-تامین--'>استعلام تهیه و تامین... / استعلام, استعلام تهیه و تامین...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033399/استعلام-دیتا-پروژکتور'>استعلام دیتا پروژکتور / استعلام ,استعلام دیتا پروژکتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033400/استعلام-اجرای-شبکه-برق-ایستگاه'>استعلام اجرای شبکه برق ایستگاه  / استعلام ,استعلام اجرای شبکه برق ایستگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033402/استعلام-ورزشی'>استعلام ورزشی / استعلام ,استعلام ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033403/مناقصه-واگذاری-امور-نگهداری-و-راهبردی-تاسیسات-برقی-و-مکانیکی'>مناقصه واگذاری امور نگهداری و راهبردی تاسیسات برقی و مکانیکی  / مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور نگهداری و راهبردی تاسیسات برقی و مکانیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033404/استعلام-مرمت-و-لایروبی-قنات'>استعلام مرمت و لایروبی قنات  / استعلام, استعلام مرمت و لایروبی قنات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032464/مزایده-پلاک-99-فرعی-بخش-ثبتی-هفت-خلخال'>مزایده پلاک 99 فرعی بخش ثبتی هفت خلخال / مزایده ,مزایده پلاک 99 فرعی بخش ثبتی هفت خلخال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032465/مزایده-یک-دهنه-مغازه-بصورت-سرقفلی-بخش-هفت-اردبیل'>مزایده یک دهنه مغازه بصورت سرقفلی بخش هفت اردبیل / مزایده ,مزایده یک دهنه مغازه بصورت سرقفلی بخش هفت اردبیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032466/مزایده-مغازه-مساحت-دوازده-مترمربع'>مزایده مغازه مساحت دوازده مترمربع  / مزایده ,مزایده مغازه مساحت دوازده مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032467/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-5744-فرعی-از-یک-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی شماره 5744 فرعی از یک اصلی / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی شماره 5744 فرعی از یک اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032468/مزایده-اعیان-منزل-مسکونی-و-زمین-زراعی-10216متر'>مزایده اعیان منزل مسکونی و زمین زراعی 10216متر / مزایده ,مزایده اعیان منزل مسکونی و زمین زراعی 10216متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032470/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-هشتاد-و-هشت-متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت هشتاد و هشت متر / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت هشتاد و هشت متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032472/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-79-63متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 79.63متر / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مساحت 79.63متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032473/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-33mvmx'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری 33mvmx  / آگهی مزایده مال منقول، مزایده یک دستگاه خودرو سواری 33mvmx </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032474/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-عرصه-255-متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 255 متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 255 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032475/مزایده-پلاک-سه-فرعی-از-697-اصلی-بخش-13-مشهد'>مزایده پلاک سه فرعی از 697 اصلی بخش 13 مشهد  / مزایده ,مزایده پلاک سه فرعی از 697 اصلی بخش 13 مشهد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032476/مزایده-یک-دستگاه-تزریق-پلاستیک'>مزایده یک دستگاه تزریق پلاستیک / مزایده, مزایده یک دستگاه تزریق پلاستیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032477/مزایده-بهره-برداری-از-استخر-کارگران-قزوین--'>مزایده بهره برداری از استخر کارگران قزوین.... / اگهی مزایده, مزایده بهره برداری از استخر کارگران قزوین....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032478/مزایده-فروش-خودرو--نوبت-دوم'>مزایده فروش خودرو - نوبت دوم / آگهی مزایده، مزایده فروش خودرو - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032479/مزایده-ملک-مشاع-مساحت-5-5-در-5-قطعه'>مزایده ملک مشاع مساحت 5.5 در 5 قطعه / مزایده ,مزایده ملک مشاع مساحت 5.5 در 5 قطعه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032480/مزایده-فروش-تعداد-3460-عدد-بشکه-فلزی-220-لیتری--'>مزایده فروش تعداد 3460 عدد بشکه فلزی 220 لیتری ... / فراخوان مزایده عمومی، مزایده فروش تعداد 3460 عدد بشکه فلزی 220 لیتری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032482/مزایده-یک-قطعه-زمین-خالی-مساحت-144-متر'>مزایده یک قطعه زمین خالی مساحت 144 متر / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین خالی مساحت 144 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032483/مزایده-ششدانگ-زمین-محصور-و-ملک-مسکونی'>مزایده ششدانگ زمین محصور و ملک مسکونی  / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین محصور و ملک مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032484/مزایده-واگذاری-اجاره-جایگاه-CNG---(نوبت-دوم)'>مزایده واگذاری اجاره جایگاه CNG ... (نوبت دوم) / مزایده, مزایده واگذاری اجاره جایگاه CNG ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032485/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-134-00متر-مرحله-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه 134.00متر مرحله اول  / مزایده ,مزایده ملک مساحت عرصه 134.00متر مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032489/مزایده-فروش-دو-قطعه-ملک-عرصه-250-و-200-متر'>مزایده فروش دو قطعه ملک عرصه 250 و 200 متر  / مزایده ,مزایده فروش دو قطعه ملک عرصه 250 و 200 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032491/مزایده-اتوبوس-شهری'>مزایده اتوبوس شهری / مزایده, مزایده اتوبوس شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032493/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-7926-83متر'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 7926.83متر  / مزایده ,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 7926.83متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032496/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-109-66متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 109.66متر / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 109.66متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032499/مزایده-پلاک-ثبتی-9532-فرعی-از-4678-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 9532 فرعی از 4678 اصلی  / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی 9532 فرعی از 4678 اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032500/مزایده-ششدانگ-مغازه-آپارتمان-و-زمین'>مزایده ششدانگ مغازه.آپارتمان و زمین / مزایده ,مزایده ششدانگ مغازه.آپارتمان و زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032501/مزایده-تعداد-سه-دستگاه-کولر-آبی-بزرگ'>مزایده تعداد سه دستگاه کولر آبی بزرگ / آگهی مزایده, مزایده تعداد سه دستگاه کولر آبی بزرگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032502/مزایده-واگذاری-پارکینگ-عمومی-بهار-(نوبت-دوم)'>مزایده واگذاری پارکینگ عمومی بهار (نوبت دوم) / مزایده ,مزایده واگذاری پارکینگ عمومی بهار (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032503/مزایده-5-دانگ-مشاع-از-زمین-287-50متر'>مزایده 5 دانگ مشاع از زمین 287.50متر  / مزایده ,مزایده 5 دانگ مشاع از زمین 287.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032504/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-93-62متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 93.62متر / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی مساحت 93.62متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032505/مزایده-خط-همراه'>مزایده خط همراه  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده خط همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032506/مزایده-یک-خط-تلفن-همراه'>مزایده یک خط تلفن همراه  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک خط تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032507/مزایده-ملک-مساحت-20-99متر-بخش-هفت-تهران'>مزایده ملک مساحت 20.99متر بخش هفت تهران  / مزایده ,مزایده ملک مساحت 20.99متر بخش هفت تهران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032513/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-77-50متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 77.50متر / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مساحت 77.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032514/مزایده-خودروی-تویوتا-یاریس'>مزایده خودروی تویوتا یاریس  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده خودروی تویوتا یاریس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032517/مزایده-فروش-سرقفلی-باقیمانده-واحدهای-تجاری'>مزایده فروش سرقفلی باقیمانده واحدهای تجاری / مزایده ,مزایده فروش سرقفلی باقیمانده واحدهای تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032519/مزایده-فروش-سرقفلی-باقیمانده-واحدهای-تجاری-مجتمع-الغدیر'>مزایده فروش سرقفلی باقیمانده واحدهای تجاری مجتمع الغدیر / مزایده ,مزایده فروش سرقفلی باقیمانده واحدهای تجاری مجتمع الغدیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032521/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-145-93متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 145.93متر / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 145.93متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032523/مزایده-سه-هکتار-زمین-مزروعی-بخش-بیست-و-یک'>مزایده سه هکتار زمین مزروعی بخش بیست و یک / مزایده ,مزایده سه هکتار زمین مزروعی بخش بیست و یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032524/مزایده-بکهولودر--پاکت-عقب-(نوبت-دوم)'>مزایده بکهولودر + پاکت عقب (نوبت دوم) / مزایده عمومی, مزایده بکهولودر + پاکت عقب (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032525/مزایده-یک-دست-مبل-7-نفره--فرش-ماشینی--'>مزایده یک دست مبل 7 نفره،  فرش ماشینی... / مزایده اموال منقول، مزایده یک دست مبل 7 نفره،  فرش ماشینی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032526/مزایده-املاک-مشاعی-به-پلاکهای-ثبتی-1464-فرعی-بخش-هفده'>مزایده املاک مشاعی به پلاکهای ثبتی 1464 فرعی بخش هفده / مزایده ,مزایده املاک مشاعی به پلاکهای ثبتی 1464 فرعی بخش هفده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032527/مزایده-پلاک-ثبتی-205-فرعی-از-سه-اصلی-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی 205 فرعی از سه اصلی نوبت دوم / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی 205 فرعی از سه اصلی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032530/مزایده-اجاره-بهره-برداری-جایگاه-تک-منظوره-CNG-با-کمپرسور-و-تجهیزات-کوانشین-کره-1200--'>مزایده اجاره بهره برداری جایگاه تک منظوره CNG با کمپرسور و تجهیزات کوانشین کره 1200 ... / مزایده ,مزایده اجاره بهره برداری جایگاه تک منظوره CNG با کمپرسور و تجهیزات کوانشین کره 1200 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032531/مزایده-آپارتمان-مسکونی-قولنامه-ای-74-متر'>مزایده آپارتمان مسکونی قولنامه ای 74 متر / مزایده ,مزایده آپارتمان مسکونی قولنامه ای 74 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032532/مزایده-همگی-تمامت-ششدانگ-یکباب-خانه-132-12متر'>مزایده همگی تمامت ششدانگ یکباب خانه 132.12متر / مزایده ,مزایده همگی تمامت ششدانگ یکباب خانه 132.12متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032533/مزایده-ساختمان-بخش-15-آبیک-نوبت-اول'>مزایده ساختمان بخش 15 آبیک نوبت اول / مزایده ,مزایده ساختمان بخش 15 آبیک نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032537/مزایده-خانه-مساحت-سیصد-و-بیست-و-هفت-متر-و-سی-و-دو-دسیمتر'>مزایده خانه مساحت سیصد و بیست و هفت متر و سی و دو دسیمتر  / مزایده ,مزایده خانه مساحت سیصد و بیست و هفت متر و سی و دو دسیمتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032538/فراخوان-مزایده-زمان-های-پذیرش--جذب-و-پخش-آگهی-های-بازرگانی-بومی-نوبت-دوم'>فراخوان مزایده زمان های پذیرش ، جذب و پخش آگهی های بازرگانی بومی- نوبت دوم  / آگهی فراخوان مزایده عمومی,مزایده زمان های پذیرش ، جذب و پخش آگهی های بازرگانی بومی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032541/مزایده-اجاره-مکان-سلف-سرویس--'>مزایده اجاره مکان سلف سرویس ... / مزایده, مزایده اجاره مکان سلف سرویس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032543/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-7-تهران-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی بخش 7 تهران نوبت اول  / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی بخش 7 تهران نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032546/مزایده-اجاره-پارکینگ-دانشجویی'>مزایده اجاره پارکینگ دانشجویی / مزایده, مزایده اجاره پارکینگ دانشجویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032547/مزایده-فروش-اقلام-مازاد-انبار---نوبت-دوم'>مزایده فروش اقلام مازاد انبار.... نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی مزایده , مزایده فروش اقلام مازاد انبار.... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032548/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-با-قدمت-15-سال'>مزایده ششدانگ اپارتمان با قدمت 15 سال / مزایده ,مزایده ششدانگ اپارتمان با قدمت 15 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032549/مزایده-اجاره-مکان-نانوایی'>مزایده اجاره مکان نانوایی / مزایده, مزایده اجاره مکان نانوایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032550/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-از-فضاهای-تبلیغاتی-محیطی'>مزایده واگذاری بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی محیطی / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی محیطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032552/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-112-متر'>مزایده منزل مسکونی عرصه 112 متر / مزایده ,مزایده منزل مسکونی عرصه 112 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032559/مزایده-ششدانگ-یک-واحد-مسکونی-بخش-سه-کرمان'>مزایده ششدانگ یک واحد مسکونی بخش سه کرمان / مزایده ,مزایده ششدانگ یک واحد مسکونی بخش سه کرمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032560/مزایده-یک-قطعه-زمین-با-سند-عادی'>مزایده یک قطعه زمین با سند عادی / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین با سند عادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032562/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-ملک-بخش-چهار'>مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ ملک بخش چهار  / مزایده ,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ ملک بخش چهار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032563/مزایده-اقلام-فرسوده-و-ضایعاتی'>مزایده اقلام فرسوده و ضایعاتی / آگهی مزایده, مزایده اقلام فرسوده و ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032565/مزایده-عرصه-و-اعیان-مسکونی-و-زمین-اموال-غیرمنقول'>مزایده عرصه و اعیان مسکونی و زمین اموال غیرمنقول / مزایده ,مزایده عرصه و اعیان مسکونی و زمین اموال غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032567/مزایده-فروش-املاک-مازاد-بر-نیاز-بخش-شش-مشهد'>مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز بخش شش مشهد  / مزایده ,مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز بخش شش مشهد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032571/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-نوبت-اول-غیرمنقول'>مزایده ششدانگ یکباب خانه نوبت اول غیرمنقول / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب خانه نوبت اول غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032572/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-یک-تبریز'>مزایده سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی بخش یک تبریز / مزایده ,مزایده سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی بخش یک تبریز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032573/مزایده-اکتشاف-و-بهره-برداری-تعدادی-از-محدوده-های-اکتشافی--محدوده-های-معدنی--'>مزایده اکتشاف و بهره برداری تعدادی از محدوده های اکتشافی / محدوده های معدنی... / آگهی مزایده عمومی , مزایده اکتشاف و بهره برداری تعدادی از محدوده های اکتشافی / محدوده های معدنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032575/مزایده-آپارتمان-مسکونی-بخش-7-تبریز-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان مسکونی بخش 7 تبریز نوبت اول  / مزایده ,مزایده آپارتمان مسکونی بخش 7 تبریز نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032577/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-ده-تبریز-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی بخش ده تبریز نوبت دوم  / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی بخش ده تبریز نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032581/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-130-97متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 130.97متر / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 130.97متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032586/مزایده-پلاک-ثبتی-149-فرعی-مرحله-اول'>مزایده پلاک ثبتی 149 فرعی مرحله اول  / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی 149 فرعی مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032587/مزایده-15000-تن-کنجاله-کلزا'>مزایده 15000 تن کنجاله کلزا / مزایده, مزایده 15000 تن کنجاله کلزا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032588/مزایده-فروش-ماشین-آلات-مستهلک--'>مزایده فروش ماشین آلات مستهلک... / مزایده, مزایده فروش ماشین آلات مستهلک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032590/مزایده-سه-قطعه-زمین-زراعی-و-یک-قطعه-مسکونی-مرحله-اول'>مزایده سه قطعه زمین زراعی و یک قطعه مسکونی مرحله اول  / مزایده ,مزایده سه قطعه زمین زراعی و یک قطعه مسکونی مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032591/مزایده-فروش-تعداد-66-قلم-لوازم-اسقاط-دارای-مس'>مزایده فروش تعداد 66 قلم لوازم اسقاط دارای مس / آگهی مزایده عمومی,مزایده فروش تعداد 66 قلم لوازم اسقاط دارای مس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032592/مزایده-پلاک-ثبتی-قطعه-شصت-تفکیکی-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی قطعه شصت تفکیکی نوبت اول / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی قطعه شصت تفکیکی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032594/مزایده-زمین-تجاری-شهر-مشهد-و-مغازه-شهرستان-کاشمر'>مزایده زمین تجاری شهر مشهد و مغازه شهرستان کاشمر  / مزایده ,مزایده زمین تجاری شهر مشهد و مغازه شهرستان کاشمر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032597/مزایده-تلویزیون-LCD-سامسونگ--کمد-ویترینی'>مزایده تلویزیون LCD سامسونگ  ، کمد ویترینی / مزایده, مزایده تلویزیون LCD سامسونگ  ، کمد ویترینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032598/مزایده-یک-قطعه-زمین-محوطه-خانه-200متر'>مزایده یک قطعه زمین محوطه خانه 200متر  / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین محوطه خانه 200متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032600/مزایده-فروش-مقدار-197034-متر-مکعب-انواع-شن-و-ماسه'>مزایده فروش مقدار 197034 متر مکعب انواع شن و ماسه / آگهی مزایده , مزایده فروش مقدار 197034 متر مکعب انواع شن و ماسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032602/مزایده-املاک-شامل-منزل-مسکونی-و-بادام-زار-مرحله-اول'>مزایده املاک شامل منزل مسکونی و بادام زار مرحله اول  / مزایده ,مزایده املاک شامل منزل مسکونی و بادام زار مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032603/مزایده-حدود-300-تن-ضایعات-آهنی'>مزایده حدود 300 تن ضایعات آهنی / آگهی مزایده عمومی، مزایده حدود 300 تن ضایعات آهنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032608/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-پلاک-590-فرعی'>مزایده ششدانگ یکباب منزل پلاک 590 فرعی / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب منزل پلاک 590 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032610/مزایده-واگذاری-داروخانه-های-مراکز-آموزشی-درمانی'>مزایده واگذاری داروخانه های مراکز آموزشی درمانی / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری داروخانه های مراکز آموزشی درمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032613/مزایده-ششدانگ-به-پلاک-ثبتی-صد-و-شش-فرعی-بخش-ده-تهران'>مزایده ششدانگ به پلاک ثبتی صد و شش فرعی بخش ده تهران  / مزایده ,مزایده ششدانگ به پلاک ثبتی صد و شش فرعی بخش ده تهران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032614/مزایده-21-دستگاه-خودرو-سبک'>مزایده 21 دستگاه خودرو سبک / اگهی مزایده , مزایده 21 دستگاه خودرو سبک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032615/مزایده-فروش-سیم-مسی-کابل-مسی--تجهیزات-شبکه-و---(نوبت-دوم)'>مزایده فروش سیم مسی، کابل مسی،  تجهیزات شبکه و ... (نوبت دوم) / مزایده فروش سیم مسی، کابل مسی،  تجهیزات شبکه و ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032617/مزایده-پلاک-ثبتی-1833-فرعی-از-9040-اصلی-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی 1833 فرعی از 9040 اصلی نوبت دوم / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی 1833 فرعی از 9040 اصلی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032618/مزایده-ملک-بخش-سه-تبریز-نوبت-دوم'>مزایده ملک بخش سه تبریز نوبت دوم / مزایده ,مزایده ملک بخش سه تبریز نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032619/مزایده-ضایعات-پوشال-کاغذی--'>مزایده ضایعات پوشال کاغذی ... / مزایده ,مزایده ضایعات پوشال کاغذی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032622/مزایده-انجام-سرمایه-گذاری-جهت-طراحی-و-احداث-کارخانه-تولید-کاغذ-نوبت-دوم'>مزایده انجام سرمایه گذاری جهت طراحی و احداث کارخانه تولید کاغذ- نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده انجام سرمایه گذاری جهت طراحی و احداث کارخانه تولید کاغذ- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032625/مزایده-ساختمان-مسکونی-نوبت-اول'>مزایده ساختمان مسکونی نوبت اول / مزایده ,مزایده ساختمان مسکونی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032628/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-6200-متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 6200 متر نوبت دوم  / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین مساحت 6200 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032630/مزایده-فروش-حدود-45-تن-گندم-و-حدود-45-تن-جو'>مزایده فروش حدود 45 تن گندم و حدود 45 تن جو / آگهی مزایده, مزایده فروش حدود 45 تن گندم و حدود 45 تن جو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032631/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-پراید'>مزایده یک دستگاه خودروی پراید  / آگهی مزایده مال منقول، مزایده یک دستگاه خودروی پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032632/مزایده-اموال-غیرمنقول-شامل-زمین-نوبت-اول'>مزایده اموال غیرمنقول شامل زمین نوبت اول / مزایده ,مزایده اموال غیرمنقول شامل زمین نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032634/مزایده-فروش-کارخانه'>مزایده فروش کارخانه / مزایده, مزایده فروش کارخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032636/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-پژو-206-مدل-92-به-رنگ-سفید'>مزایده یک دستگاه خودروی پژو 206 مدل 92 به رنگ سفید / آگهی مزایده مال منقول,مزایده یک دستگاه خودروی پژو 206 مدل 92 به رنگ سفید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032637/مزایده-ملک-مساحت-شصت-و-نه-متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت شصت و نه متر نوبت دوم  / مزایده ,مزایده ملک مساحت شصت و نه متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032638/مزایده-فروش-ماشین-آلات-خط-تولید-شیر'>مزایده فروش ماشین آلات خط تولید شیر  / مزایده، مزایده فروش ماشین آلات خط تولید شیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032639/مزایده-تعداد-1300-مانتو'>مزایده تعداد 1300 مانتو / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده تعداد 1300 مانتو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032640/مزایده-مغازه-مساحت-3-71-متر-نوبت-اول'>مزایده مغازه مساحت 3.71 متر نوبت اول / مزایده ,مزایده مغازه مساحت 3.71 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032645/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-دویست-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست متر  / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032647/مزایده-یکدستگاه-خودروی-پراید'>مزایده یکدستگاه خودروی پراید / آگهی مزایده, مزایده یکدستگاه خودروی پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032648/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-و-تجهیزات-شرکت-ذوب-ریس'>مزایده ششدانگ یک قطعه زمین و تجهیزات شرکت ذوب ریس  / آگهی مزایده اموال غیر منقول,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین و تجهیزات شرکت ذوب ریس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032649/مزایده-واگذاری-یکی-از-املاک-عرصه-1195-58متر-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری یکی از املاک عرصه 1195.58متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده واگذاری یکی از املاک عرصه 1195.58متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032650/مزایده-کولر-آبی-بخاری-گازی'>مزایده کولر آبی، بخاری گازی / مزایده, مزایده کولر آبی، بخاری گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032651/مزایده-فروش-واحدهای-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش واحدهای مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش واحدهای مسکونی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032653/مزایده-فروش-سه-دستگاه-خودروی-سواری-شهرداری'>مزایده فروش سه دستگاه خودروی سواری شهرداری / آگهی مزایده، مزایده فروش سه دستگاه خودروی سواری شهرداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032654/مزایده-فروش-املاک-شامل-باغ-و-یک-واحد-انباری'>مزایده فروش املاک شامل باغ و یک واحد انباری  / مزایده,مزایده فروش املاک شامل باغ و یک واحد انباری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032656/مزایده-ساختمان-مسکونی-بخش-سه-شوشتر'>مزایده ساختمان مسکونی بخش سه شوشتر / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی بخش سه شوشتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032657/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-از-نوع-سواری-سیستم-نیسان'>مزایده یک دستگاه اتومبیل از نوع سواری سیستم نیسان  / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده یک دستگاه اتومبیل از نوع سواری سیستم نیسان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032659/مزایده-ملک-زمین-مزروعی-مساحت-272699متر'>مزایده ملک زمین مزروعی مساحت 272699متر / مزایده,مزایده ملک زمین مزروعی مساحت 272699متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032660/مزایده-منزل-مسکونی-قطعه-زمین-اثاث--'>مزایده منزل مسکونی، قطعه زمین، اثاث... / مزایده, مزایده منزل مسکونی، قطعه زمین، اثاث...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032661/حراج-حضوری-سنگهای-آسیاب-چدنی-مستعمل-و-ضایعاتی-به-وزن-کلی-200-تن'>حراج حضوری سنگهای آسیاب چدنی مستعمل و ضایعاتی به وزن کلی 200 تن  / آگهی حراج حضوری ، حراج حضوری سنگهای آسیاب چدنی مستعمل و ضایعاتی به وزن کلی 200 تن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032662/مزایده-یک-دستگاه-اره-نواری-فلزی-تمام-اتوماتیک'>مزایده یک دستگاه اره نواری فلزی تمام اتوماتیک / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه اره نواری فلزی تمام اتوماتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032663/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-کاربری-درمانی-و-بهداشتی-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک قطعه زمین کاربری درمانی و بهداشتی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین کاربری درمانی و بهداشتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032664/تجدید-مزایده-فروش-یک-دستگاه-تراکتور-فرگوسن'>تجدید مزایده  فروش یک دستگاه تراکتور فرگوسن / تجدید آگهی مزایده,مزایده  فروش یک دستگاه تراکتور فرگوسن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032665/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-2040-6متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 2040.6متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 2040.6متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032668/مزایده-دستگاه-چاپ-بنر---نوبت-دوم'>مزایده دستگاه چاپ بنر ... نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده دستگاه چاپ بنر ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032669/مزایده-یک-دستگاه-تریلی'> مزایده یک دستگاه تریلی  / مزایده,  مزایده یک دستگاه تریلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032670/مزایده-1-56-دانگ-مشاع-از-دو-دانگ-مشاع-از-زمین-صد-متر'>مزایده 1.56 دانگ مشاع از دو دانگ مشاع از زمین صد متر  / مزایده,مزایده 1.56 دانگ مشاع از دو دانگ مشاع از زمین صد متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032671/مزایده-امتیاز-یک-خط-تلفن-همراه'>مزایده امتیاز یک خط تلفن همراه / آگهی مزایده, مزایده امتیاز یک خط تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032674/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-دوو-سی-یلو'>مزایده یک دستگاه خودروی دوو سی یلو / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی دوو سی یلو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032675/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-سیستم-سمند'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری سیستم سمند  / مزایده، مزایده یک دستگاه خودرو سواری سیستم سمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032676/تجدید-مزایده-ماشین-آلات-پسته-پاک-کنی-و--'>تجدید مزایده ماشین آلات پسته پاک کنی و ... / آگهی تجدید مزایده, تجدید مزایده ماشین آلات پسته پاک کنی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032678/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-وانت-پیکان'>مزایده یک دستگاه خودروی وانت پیکان / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه خودروی وانت پیکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032679/مزایده-ملک-یکباب-واحد-مسکونی-ویلایی-612-5متر'>مزایده ملک یکباب واحد مسکونی ویلایی 612.5متر / مزایده,مزایده ملک یکباب واحد مسکونی ویلایی 612.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032681/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-330-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 330 متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 330 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032684/مزایده-تعداد-2-عدد-کپسول-گاز'>مزایده تعداد 2 عدد کپسول گاز / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده تعداد 2 عدد کپسول گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032686/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-337-مترمربع'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 337 مترمربع  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 337 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032688/مزایده-ششدانگ-زمین-قطعه-394-تفکیکی'>مزایده ششدانگ زمین قطعه 394 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین قطعه 394 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032690/مزایده-فروش-یک-دستگاه-پراید-نقره-ای'>مزایده فروش یک دستگاه پراید نقره ای  / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه پراید نقره ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032691/مزایده-کمپرس-بنز-تیپ-WH'>مزایده کمپرس بنز تیپ WH / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده کمپرس بنز تیپ WH</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032692/مزایده-ملک-با-زمینی-مساحت-230-متر-تجدید'>مزایده ملک با زمینی مساحت 230 متر تجدید / مزایده,مزایده ملک با زمینی مساحت 230 متر تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032693/مزایده-برون-سپاری-مرکز-فرهنگی-رفاهی'>مزایده برون سپاری مرکز فرهنگی، رفاهی / آگهی مزایده عمومی,مزایده برون سپاری مرکز فرهنگی، رفاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032695/مزایده-فروش-تاکسی-سواری-پراید-GLXI'>مزایده فروش تاکسی سواری پراید GLXI  / مزایده , مزایده فروش تاکسی سواری پراید GLXI </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032696/مزایده-فروش-محل-کارخانه-طراحی-و-مونتاژ'>مزایده فروش محل کارخانه طراحی و مونتاژ / مزایده,مزایده فروش محل کارخانه طراحی و مونتاژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032698/مزایده-فروش-یکدستگاه-کامیونت--نوبت-دوم'> مزایده فروش یکدستگاه کامیونت - نوبت دوم / آگهی مزایده ,  مزایده فروش یکدستگاه کامیونت - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032700/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-دو-قم-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی بخش دو قم نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش دو قم نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032701/مزایده-خودروی-پراید-مدل-1381-به-رنگ-سفید'>مزایده خودروی پراید مدل 1381 به رنگ سفید  / آگهی مزایده,مزایده خودروی پراید مدل 1381 به رنگ سفید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032702/مزایده-دستگاه-موتور-برق-دورمن'>مزایده دستگاه موتور برق دورمن  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده دستگاه موتور برق دورمن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032703/مزایده-فروش-یک-دستگاه-آب-سردکن-و--'>مزایده فروش یک دستگاه آب سردکن و ... / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه آب سردکن و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032704/مزایده-پلاک-های-ثبتی-8256-اصلی-بخش-یک-قم-نوبت-اول'>مزایده پلاک های ثبتی 8256 اصلی بخش یک قم نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک های ثبتی 8256 اصلی بخش یک قم نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032705/مزایده-دو-پلاک-8256-و-8256-1-مجموعا-یک-ساختمان-نوبت-اول'>مزایده دو پلاک 8256 و 8256/1 مجموعا یک ساختمان نوبت اول / مزایده,مزایده دو پلاک 8256 و 8256/1 مجموعا یک ساختمان نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032706/مزایده-اجاره-یک-باب-مغازه'>مزایده اجاره یک باب مغازه / مزایده عمومی, مزایده اجاره یک باب مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032707/مزایده-خودرو-سواری-کارسیو-بشی-تیپ-پاجرو'>مزایده خودرو سواری کارسیو بشی تیپ پاجرو  / مزایده,مزایده خودرو سواری کارسیو بشی تیپ پاجرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032708/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-202-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 202 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 202 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032709/مزایده-کاپشن'>مزایده کاپشن / آگهی مزایده, مزایده کاپشن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032710/مزایده-فروش-سیم-مسی--'>مزایده فروش سیم مسی ... / مزایده فروش سیم مسی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032711/مزایده-تعداد-780-کارتن-15-عددی-مایع-ظرفشویی-ریکا'>مزایده تعداد 780 کارتن 15 عددی مایع ظرفشویی ریکا / مزایده,مزایده تعداد 780 کارتن 15 عددی مایع ظرفشویی ریکا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032712/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پراید'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032713/مزایده-یک-خط-تلفن-همراه'>مزایده یک خط تلفن همراه / مزایده,مزایده یک خط تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032714/مزایده-سواری-زانتیا'>مزایده سواری زانتیا  / اگهی مزایده , مزایده سواری زانتیا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032715/مزایده-سرویس-مبلمان-نیم-سمت-مبلمان-یک-عدد-بوفه-و--'>مزایده سرویس مبلمان- نیم سمت مبلمان- یک عدد بوفه و ... / آگهی مزایده,مزایده سرویس مبلمان- نیم سمت مبلمان- یک عدد بوفه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032717/مزایده-نوع-و-سیستم-سواری-ریو-تیپ-ال-اس-1500--'>مزایده نوع و سیستم سواری ریو تیپ ال اس 1500 ... / مزایده,مزایده نوع و سیستم سواری ریو تیپ ال اس 1500 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032718/مزایده-فروش-دو-واحد-اداری-نیمه-کاره-و-4-باب-مغازه'>مزایده فروش دو واحد اداری نیمه  کاره و 4 باب مغازه  / مزایده,مزایده فروش دو واحد اداری نیمه  کاره و 4 باب مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032721/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-سه-شهر-کرمانشاه'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش سه شهر کرمانشاه  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش سه شهر کرمانشاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032722/مزایده-فروش-پنج-دستگاه-کامپیوتر-و--'>مزایده فروش پنج دستگاه کامپیوتر و ... / مزایده , مزایده فروش پنج دستگاه کامپیوتر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032724/مزایده-جرثقیل-25-تنی-کاتو'>مزایده جرثقیل 25 تنی کاتو / مزایده جرثقیل 25 تنی کاتو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032725/فراخوان-ساخت-و-بهره-برداری-از-پارک-علمی'>فراخوان ساخت و بهره برداری از پارک علمی / آگهی فراخوان عمومی، فراخوان ساخت و بهره برداری از پارک علمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032726/مزایده-واگذاری-عرصه-قطعه-99-موقوفه-امیر-ابن-عضدالدوله'>مزایده واگذاری عرصه قطعه 99 موقوفه امیر ابن عضدالدوله / مزایده,مزایده واگذاری عرصه قطعه 99 موقوفه امیر ابن عضدالدوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032727/مزایده-فروش-اموال-اسقاط-و-فرسوده-اداری'>مزایده فروش اموال اسقاط و فرسوده اداری  / مزایده فروش اموال اسقاط و فرسوده اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032728/مزایده-یک-دستگاه-ماشین-تزریق-پلاستیک--'>مزایده یک دستگاه ماشین تزریق پلاستیک... / مزایده عمومی, مزایده یک دستگاه ماشین تزریق پلاستیک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032732/مزایده-فروش-سنگ--قرنیز-و---'>مزایده فروش سنگ ، قرنیز و .... / مزایده , مزایده فروش سنگ ، قرنیز و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032733/مزایده-آپارتمان-مسکونی-84-7متر'>مزایده آپارتمان مسکونی 84.7متر / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی 84.7متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032734/مزایده-برون-سپاری-بخشهای-درمانگاه-تخصصی-شاهد'>مزایده برون سپاری بخشهای درمانگاه تخصصی شاهد / مزایده عمومی, مزایده برون سپاری بخشهای درمانگاه تخصصی شاهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032735/مزایده-واگذاری-املاک-مازاد-سطح-استان-نقد-و-اقساط'>مزایده واگذاری املاک مازاد سطح استان نقد و اقساط  / مزایده,مزایده واگذاری املاک مازاد سطح استان نقد و اقساط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032736/مزایده-یک-دستگاه-خرمن-کوب--'>مزایده یک دستگاه خرمن کوب ... / مزایده,مزایده یک دستگاه خرمن کوب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032737/مزایده-بیل-مکانیکی-و--'>مزایده بیل مکانیکی و ... / مزایده بیل مکانیکی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032741/مزایده-فوق-العاده-سراسری-املاک-و-مستغلات'>مزایده فوق العاده سراسری املاک و مستغلات  / مزایده,مزایده فوق العاده سراسری املاک و مستغلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032742/مزایده-فروش-سهام-به-شماره-5143'>مزایده فروش سهام به شماره 5143 / آگهی مزایده, مزایده فروش سهام به شماره 5143</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032743/مزایده-اجاره-تابلوهای-تبلیغاتی-نوبت-دوم'>مزایده اجاره تابلوهای تبلیغاتی نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده اجاره تابلوهای تبلیغاتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032746/مزایده-باغ-مساحت-1000متر-نوبت-اول'>مزایده باغ مساحت 1000متر نوبت اول / مزایده,مزایده باغ مساحت 1000متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032750/مزایده-ششدانگ-اعیان-یکباب-منزل-عرصه-150-متر'>مزایده ششدانگ اعیان یکباب منزل عرصه 150 متر / مزایده,مزایده ششدانگ اعیان یکباب منزل عرصه 150 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032755/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-سمند-مدل-1390'>مزایده فروش یک دستگاه خودرو سمند مدل 1390 / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه خودرو سمند مدل 1390</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032756/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-207-15متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 207.15متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 207.15متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032757/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-نه-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه نه تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه نه تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032759/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-120-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 120 متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 120 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032763/مزایده-پرس-125-تن-ضربه-ای-EBU'>مزایده پرس 125 تن ضربه ای EBU / مزایده پرس 125 تن ضربه ای EBU</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032765/تجدید-مزایده-فروش-اتصالات-پلی-اتیلن--'>تجدید مزایده فروش اتصالات پلی اتیلن... / مزایده, تجدید مزایده فروش اتصالات پلی اتیلن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032768/مزایده-اموال-غیرمنقول-شامل-زمین-زراعی-نوبت-دوم'>مزایده اموال غیرمنقول شامل زمین زراعی نوبت دوم  / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول شامل زمین زراعی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032771/مزایده-فروش-4-قطعه-زمین-مسکونی'>مزایده فروش 4 قطعه زمین مسکونی  / مزایده,مزایده فروش 4 قطعه زمین مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032775/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-سمند--'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری سمند... / مزایده, مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری سمند...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032777/مزایده-فرش-اقلام-مازاد-خود-از-قبیل-کانکس-ضایعات-آهن-آلات-آلومینیوم-و---تجدید'>مزایده فرش اقلام مازاد خود از قبیل کانکس- ضایعات آهن آلات- آلومینیوم و ... تجدید / آگهی تجدید مزایده, مزایده فرش اقلام مازاد خود از قبیل کانکس- ضایعات آهن آلات- آلومینیوم و ... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032778/مزایده-فروش-قطعات-تجهیزات-شهری-واحد-آپارتمانی-مسکونی-آموزشی'>مزایده فروش قطعات تجهیزات شهری واحد آپارتمانی مسکونی آموزشی / مزایده,مزایده فروش قطعات تجهیزات شهری واحد آپارتمانی مسکونی آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032780/مزایده-فروش-دو-قطعه-زمین-آموزشی-1531-75-و-1646-30متر'>مزایده فروش دو قطعه زمین آموزشی 1531.75 و 1646.30متر  / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین آموزشی 1531.75 و 1646.30متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032783/مزایده-یخچال-یخچال-بستنی-یخچال-ایستاده-دستگاه-همزن--'>مزایده یخچال، یخچال بستنی، یخچال ایستاده، دستگاه همزن... / مزایده , مزایده یخچال، یخچال بستنی، یخچال ایستاده، دستگاه همزن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032784/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-پلاک-40-فرعی-بخش-دو'>مزایده ششدانگ یکباب منزل پلاک 40 فرعی بخش دو / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل پلاک 40 فرعی بخش دو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032785/مزایده-واگذاری-و-اجاره-یک-باب-کیوسک-تنقلاتی--'>مزایده واگذاری و اجاره یک باب کیوسک تنقلاتی ... / مزایده,مزایده واگذاری و اجاره یک باب کیوسک تنقلاتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032787/مزایده-فروش-مقدار-226-تن-پودر-فروسیلیس'>مزایده فروش  مقدار 226 تن پودر فروسیلیس / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش  مقدار 226 تن پودر فروسیلیس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032790/مزایده-176-هزارم-دانگ-از-پلاک-3912-29-بخش-یک'>مزایده 176 هزارم دانگ از پلاک 3912/29 بخش یک / مزایده,مزایده 176 هزارم دانگ از پلاک 3912/29 بخش یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032792/مزایده-قطعه-زمینی-مساحت-142-متر'>مزایده قطعه زمینی مساحت 142 متر  / مزایده,مزایده قطعه زمینی مساحت 142 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032794/مزایده-فروش-فوری-2-دستگاه-لیفتراک-7-تنی-دیزلی'>مزایده فروش فوری 2 دستگاه لیفتراک 7 تنی دیزلی  / مزایده,مزایده فروش فوری 2 دستگاه لیفتراک 7 تنی دیزلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032797/مزایده-حدود-15000-دست-شلوار-جین-کشی'>مزایده حدود 15000 دست شلوار جین کشی / مزایده,مزایده حدود 15000 دست شلوار جین کشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032798/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-مساحت-223-متر'>مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 223 متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 223 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032799/مزایده-فروش-دو-دستگاه-خودرو-و--نوبت-دوم'>مزایده فروش دو دستگاه خودرو و ...نوبت دوم  / مزایده ,مزایده فروش دو دستگاه خودرو و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032800/مزایده-زمین-تجاری-شهرستان-تایباد-نوبت-دوم'>مزایده زمین تجاری شهرستان تایباد نوبت دوم  / مزایده,مزایده زمین تجاری شهرستان تایباد نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032802/مزایده-فروش-700-تن-فنل-نامنطبق-تجدید'>مزایده فروش 700 تن فنل نامنطبق- تجدید / فراخوان تجدید مزایده عمومی, مزایده فروش 700 تن فنل نامنطبق- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032803/مزایده-حدود-50-تن-ضایعات-آهن-آلات'>مزایده حدود 50 تن ضایعات آهن آلات  / مزایده، مزایده حدود 50 تن ضایعات آهن آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032807/مزایده-فروش-املاک-مازاد-بانک-ملی-ایران'>مزایده فروش املاک مازاد بانک ملی ایران  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بانک ملی ایران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032810/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-02-همدان'>مزایده پلاک ثبتی بخش 02 همدان  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش 02 همدان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032811/فراخوان-مزایده-تعداد-17-دستگاه-نیسان-پیکاپ-و-دستگاه-وانت'>فراخوان مزایده تعداد 17 دستگاه نیسان پیکاپ و دستگاه وانت / فراخوان مزایده , فراخوان مزایده  تعداد 17 دستگاه نیسان پیکاپ و دستگاه وانت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032814/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-وانت-پیکان'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو وانت پیکان  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودرو وانت پیکان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032815/مزایده-سهام'>مزایده سهام  / مزایده , مزایده سهام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032816/مزایده-یکباب-ساختمان-مسکونی-بخش-پنج-نوبت-دوم'>مزایده یکباب ساختمان مسکونی بخش پنج نوبت دوم / مزایده,مزایده یکباب ساختمان مسکونی بخش پنج نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032820/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-یک-واحد-پلاک-ثبتی-بخش-دو-اهواز'>مزایده سه دانگ مشاع از یک واحد پلاک ثبتی بخش دو اهواز  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از یک واحد پلاک ثبتی بخش دو اهواز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032821/مزایده-66-سهم-از-100-سهم-شرکت'>مزایده 66 سهم از 100 سهم شرکت  / آگهی مزایده , مزایده 66 سهم از 100 سهم شرکت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032822/مزایده-فروش-کامیون-کشنده-ولوو'>مزایده فروش کامیون کشنده ولوو / مزایده , مزایده فروش کامیون کشنده ولوو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032823/مزایده-یک-دستگاه-سمند-سواری---'>مزایده یک دستگاه سمند سواری .... / آگهی مزایده,مزایده یک دستگاه سمند سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032824/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-17500-متر-کاربری-زراعی'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 17500 متر کاربری زراعی  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 17500 متر کاربری زراعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032826/مزایده-ساختمان-ویلایی-با-قدمت-بیش-از-40-سال'>مزایده ساختمان ویلایی با قدمت بیش از 40 سال  / مزایده,مزایده ساختمان ویلایی با قدمت بیش از 40 سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032831/مزایده-یک-دستگاه-پراید-مدل-1383'>مزایده یک دستگاه پراید مدل 1383 / مزایده, مزایده یک دستگاه پراید مدل 1383</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032833/مزایده-واگذاری-مدیریت-بهره-وری-نهالستان--'>مزایده واگذاری مدیریت بهره وری نهالستان ... / مزایده,مزایده واگذاری مدیریت بهره وری نهالستان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032835/مزایده-واگذاری-و-اجاره-یک-باب-کیوسک-تنقلاتی--'>مزایده واگذاری و اجاره یک باب کیوسک تنقلاتی ... / مزایده,مزایده واگذاری و اجاره یک باب کیوسک تنقلاتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032836/مزایده-فروش-املاک-مازاد-بر-نیاز-استان-یزد-نقد-و-اقساط'>مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز استان یزد نقد و اقساط  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز استان یزد نقد و اقساط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032837/مزایده-وانت-تویوتا-هایلوکس--'>مزایده وانت تویوتا هایلوکس... / مزایده, مزایده وانت تویوتا هایلوکس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032839/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-مازاد-بر-نیاز'>مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد بر نیاز  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد بر نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032840/مزایده-ششدانگ-قطعه-زمین-به-مساحت-250-مترمربع'>مزایده ششدانگ قطعه زمین به مساحت 250 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ قطعه زمین به مساحت 250 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032842/مزایده-فروش-شارع-به-مساحت-327-مترمربع'>مزایده فروش شارع به مساحت 327 مترمربع  / مزایده,مزایده فروش شارع به مساحت 327 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032843/فراخوان-مزایده-سرمایه-گذاری-در-مجتمع--'>فراخوان مزایده سرمایه گذاری در مجتمع ... / فراخوان عمومی , فراخوان مزایده سرمایه گذاری در مجتمع ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032844/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-به-مساحت-72-مترمربع'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به مساحت 72 مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به مساحت 72 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032845/مزایده-املاک'>مزایده املاک  / مزایده,مزایده املاک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032848/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-68-55متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 68.55متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 68.55متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032849/مزایده-ششدانگ-یک-واحد-تجاری-به-مساحت-19-65-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک واحد تجاری به مساحت 19/65 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد تجاری به مساحت 19/65 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032851/مزایده-فروش-یکدستگاه-ال-سی-دی-شارپ-مدل-32-مرحله-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه ال سی دی شارپ مدل 32 مرحله دوم  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه ال سی دی شارپ مدل 32 مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032853/مزایده-آپارتمان-مسکونی-بخش-45-کرمان'>مزایده آپارتمان مسکونی بخش 45 کرمان / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی بخش 45 کرمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032854/مزایده-واگذاری-سالنی-با-متراژ-650-متر-مربع-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری سالنی با متراژ 650 متر مربع- نوبت دوم  / مزایده واگذاری سالنی با متراژ 650 متر مربع- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032855/مزایده-یک-قطعه-زمین-بایر-به-مساحت-937-مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین بایر به مساحت 937 مترمربع  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین بایر به مساحت 937 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032857/مزایده-آپارتمان-مسکونی-بخش-ده'>مزایده آپارتمان مسکونی بخش ده / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی بخش ده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032860/مزایده-ششدانگ-یک-دستگاه-ساختمان-ویلایی-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ یک دستگاه ساختمان ویلایی نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ یک دستگاه ساختمان ویلایی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032862/مزایده-زمین-مساحت-کلی-ده-هکتار'>مزایده زمین مساحت کلی ده هکتار  / مزایده,مزایده زمین مساحت کلی ده هکتار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032863/مزایده-ملک-مساحت-5007-متر'>مزایده ملک مساحت 5007 متر / مزایده,مزایده ملک مساحت 5007 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032864/مزایده-یکباب-ساختمان-مسکونی-بمساحت-56-مترمربع'>مزایده یکباب ساختمان مسکونی بمساحت 56 مترمربع  / مزایده,مزایده یکباب ساختمان مسکونی بمساحت 56 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032866/مزایده-یکدستگاه-کشنده-اسکانیا-ده-چرخ'>مزایده یکدستگاه کشنده اسکانیا ده چرخ / مزایده یکدستگاه کشنده اسکانیا ده چرخ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032868/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-روآ-مدل-1387-یک-خط-تلفن-همراه-فیش-های-حجم-عمره---'>مزایده یک دستگاه اتومبیل روآ مدل 1387، یک خط تلفن همراه، فیش های حجم عمره، ... / مزایده, مزایده یک دستگاه اتومبیل روآ مدل 1387، یک خط تلفن همراه، فیش های حجم عمره، ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032874/مزایده-ملک-به-مساحت-74-10-مترمربع'>مزایده ملک به  مساحت 74/10 مترمربع / مزایده،مزایده ملک به  مساحت 74/10 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032877/آگهی-مزایده-فروش-اموال-اسقاطی--نوبت-دوم'>آگهی مزایده فروش اموال اسقاطی - نوبت دوم / آگهی مزایده,آگهی مزایده فروش اموال اسقاطی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032878/مزایده-بهره-برداری-از-سالن-بدنسازی---نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از سالن بدنسازی .... نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده بهره برداری از سالن بدنسازی .... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032879/مزایده-واگذاری-کیوسک-شیشه-ای-و-دو-غرفه-پارک-شادی'>مزایده واگذاری کیوسک شیشه ای و دو غرفه پارک شادی / مزایده, مزایده واگذاری کیوسک شیشه ای و دو غرفه پارک شادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032880/مزایده-ششدانگ-یک-دستگاه-آپارتمان-مسکونی'>مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی / مزایده,مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032881/مزایده-یک-دستگاه-فیدر-بدون-الکتروموتور--نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه فیدر بدون الکتروموتور... نوبت دوم  / مزایده، مزایده یک دستگاه فیدر بدون الکتروموتور... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032884/مزایده-دو-عدد-یخچال-ویترینی'>مزایده دو عدد یخچال ویترینی  / مزایده,مزایده دو عدد یخچال ویترینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032886/مزایده-یک-باب-ساختمان-مسکونی-به-متراژ-165-مترمربع'>مزایده یک باب ساختمان مسکونی به متراژ 165 مترمربع / مزایده ,مزایده یک باب ساختمان مسکونی به متراژ 165 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032887/مزایده-آپارتمان-طبقه-سه-85-86متر'>مزایده آپارتمان طبقه سه 85.86متر / مزایده,مزایده آپارتمان طبقه سه 85.86متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032891/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-320-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 320 متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 320 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032892/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-13867-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 13867 فرعی  / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 13867 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032893/مزایده-واگذاری-و-اجاره-یک-باب-کیوسک-تنقلاتی--'>مزایده واگذاری و اجاره یک باب کیوسک تنقلاتی ... / آگهی مزایده,مزایده واگذاری و اجاره یک باب کیوسک تنقلاتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032894/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-473-65متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 473.65متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 473.65متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032895/مزایده-ششدانگ-یکباب-باغچه-مساحت-443-22متر'>مزایده ششدانگ یکباب باغچه مساحت 443.22متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب باغچه مساحت 443.22متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032897/مزایده-عرصه-و-اعیان-یکدستگاه-منزل-مسکونی'>مزایده عرصه و اعیان یکدستگاه منزل مسکونی  / مزایده,مزایده عرصه و اعیان یکدستگاه منزل مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032899/مزایده-پلاک-ثبتی-16839-2395-بخش-ده-تهران'>مزایده پلاک ثبتی 16839/2395 بخش ده تهران / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 16839/2395 بخش ده تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032906/مزایده-205-دست-کت-و-شلوار'>مزایده 205 دست کت و شلوار  / مزایده,مزایده 205 دست کت و شلوار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032908/مزایده-6-دانگ-یک-قطعه-زمین-با-بنای-احداثی'>مزایده 6 دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی  / مزایده,مزایده 6 دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032910/مزایده-اماکن-ورزشی--'>مزایده اماکن ورزشی ... / مزایده ,مزایده اماکن ورزشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032911/مزایده-یکدستگاه-برش-کالباس--'>مزایده یکدستگاه برش کالباس... / آگهی مزایده اموال، مزایده یکدستگاه برش کالباس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032913/مزایده-دستگاه-چرخ-خیاطی--دستگاه-چرخ-تک-سوز'>مزایده دستگاه چرخ خیاطی ، دستگاه چرخ تک سوز / مزایده,مزایده دستگاه چرخ خیاطی ، دستگاه چرخ تک سوز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032914/مزایده-خدمات-بهره-برداری--تعمیر-و-نگهداشت-جایگاه-عرضه-سوخت-دو-منظوره-(نوبت-دوم)'>مزایده خدمات بهره برداری ، تعمیر و نگهداشت جایگاه عرضه سوخت دو منظوره  (نوبت دوم) / مزایده , مزایده خدمات بهره برداری ، تعمیر و نگهداشت جایگاه عرضه سوخت دو منظوره (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032917/مزایده-زمین-مساحت-364مترمربع-بخش-سه'>مزایده زمین مساحت 364مترمربع بخش سه / مزایده,مزایده زمین مساحت 364مترمربع بخش سه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032918/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-همکف'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه همکف  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه همکف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032919/مزایده-اگزوز-زین-گلگیر-حلقه-لاستیک--'>مزایده اگزوز، زین، گلگیر، حلقه لاستیک... / مزایده, مزایده اگزوز، زین، گلگیر، حلقه لاستیک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032920/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-8284-فرعی-از-116-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی شماره 8284 فرعی از 116 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 8284 فرعی از 116 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032924/مزایده-ششدانگ-یکبابخانه-مساحت-245-95-مترمربع'>مزایده ششدانگ یکبابخانه مساحت 245/95 مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ یکبابخانه مساحت 245/95 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032925/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-چهارده'>مزایده پلاک ثبتی بخش چهارده  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش چهارده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032926/مزایده-یکباب-خانه-4-خوابه-زیربنای-همکف-160-متر'>مزایده یکباب خانه 4 خوابه زیربنای همکف 160 متر / مزایده,مزایده یکباب خانه 4 خوابه زیربنای همکف 160 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032928/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-محصوربه-مساحت-2014-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک قطعه زمین محصوربه مساحت 2014 مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین محصوربه مساحت 2014 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032929/اصلاحیه-مزایده-​زمین-اسکیت-راپل-و-فضای-تولید-گل-و-گیاه'>اصلاحیه مزایده ​زمین اسکیت، راپل و فضای تولید گل و گیاه  / آگهی مزایده، مزایده ​زمین اسکیت، راپل و فضای تولید گل و گیاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032930/مزایده-2-سهم-مشاع-از-7-سهم-آپارتمان-76-17متر'>مزایده 2 سهم مشاع از 7 سهم آپارتمان 76.17متر  / مزایده,مزایده 2 سهم مشاع از 7 سهم آپارتمان 76.17متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032932/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-936متر-مرحله-اول'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 936متر مرحله اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 936متر مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032935/مزایده-ششدانگ-یک-باب-منزل-به-مساحت-388-70-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک باب منزل به مساحت 388/70 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یک باب منزل به مساحت 388/70 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032936/مزایده-ششدانگ-اعیانی-ساختمان-عرصه-361-متر'>مزایده ششدانگ اعیانی ساختمان عرصه 361 متر / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی ساختمان عرصه 361 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032938/مزایده-فروش-یکدستگاه-مینی-لودر---نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه مینی لودر ... نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه مینی لودر ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032943/مزایده-آپارتمان-مساحت-صد-و-شصت-و-شش-متر-و-ده-سانت'>مزایده آپارتمان مساحت صد و شصت و شش متر و ده سانت  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت صد و شصت و شش متر و ده سانت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032946/مزایده-4-قطعه-سنگ-مرمریت-سیاه-دفعه-2'>مزایده 4 قطعه سنگ مرمریت سیاه- دفعه 2 / آگهی مزایده, مزایده 4 قطعه سنگ مرمریت سیاه- دفعه 2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032947/مزایده-تعداد-85-عدد-پالت--'>مزایده تعداد 85 عدد پالت ... / مزایده,مزایده تعداد 85 عدد پالت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032949/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-88-42متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 88.42متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 88.42متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032951/مزایده-اجاره-جایگاه-عرضه-گاز-طبیعی-CNG-تجدید-چاپ-دوم'>مزایده اجاره جایگاه عرضه گاز طبیعی CNG تجدید چاپ دوم  / تجدید اگهی مزایده , مزایده اجاره جایگاه عرضه گاز طبیعی CNG تجدید چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032953/مزایده-پلاک-ثبتی-به-شماره-سی-فرعی-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی به شماره سی فرعی نوبت دوم  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی به شماره سی فرعی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032954/مزایده-فروش-دستگاه-پانچر-و--'>مزایده فروش دستگاه پانچر و ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش دستگاه پانچر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032956/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-599-متر-مرحله-اول'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 599 متر مرحله اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 599 متر مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032958/مزایده-فروش-هفتاد-شاخه-لوله-آزبست-کلاس-سی'>مزایده فروش هفتاد شاخه لوله آزبست کلاس سی  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش هفتاد شاخه لوله آزبست کلاس سی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032959/مزایده-ششدانگ-زمین-بایر-مساحت-1470متر'>مزایده ششدانگ زمین بایر مساحت 1470متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بایر مساحت 1470متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032960/مزایده-فروش-حدود-45-تن-گندم-و-حدود-45-تن-جو--'>مزایده فروش حدود 45 تن گندم و حدود 45 تن جو... / مزایده ,مزایده فروش حدود 45 تن گندم و حدود 45 تن جو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032961/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-104-04متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 104.04متر / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 104.04متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032963/مزایده-یک-دستگاه-قله-بر-سی-تیغه-ای'> مزایده یک دستگاه قله بر سی تیغه ای / آگهی مزایده,  مزایده یک دستگاه قله بر سی تیغه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032965/مزایده-تمامی-ششدانگ-ساختمان-مساحت-333-11متر'>مزایده تمامی ششدانگ ساختمان مساحت 333.11متر  / مزایده,مزایده تمامی ششدانگ ساختمان مساحت 333.11متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032968/مزایده-اجاره-محل-غرفه-های-پایانه-نوبت-دوم'>مزایده اجاره محل غرفه های پایانه -نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره محل غرفه های پایانه -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032969/مزایده-پلاک-3543-فرعی-از-155-اصلی'>مزایده پلاک 3543 فرعی از 155 اصلی / مزایده,مزایده پلاک 3543 فرعی از 155 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032971/مزایده-فروش-یکدستگاه-اتومبیل-سواری-پراید-مدل-1388'>مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل سواری پراید مدل 1388  / مزایده , مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل سواری پراید مدل 1388 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032973/مزایده-سند-مالکیت-ششدانگ-یکباب-خانه-561-متر'>مزایده سند مالکیت ششدانگ یکباب خانه 561 متر / مزایده,مزایده سند مالکیت ششدانگ یکباب خانه 561 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032976/مزایده-فروش-وسایل-بازی'>مزایده فروش وسایل بازی / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش وسایل بازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032977/مزایده-بونکر-سیمان'>مزایده بونکر سیمان  / مزایده, مزایده بونکر سیمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032978/مزایده-فروش-تعداد-18-رقبه-املاک-تملیکی'>مزایده فروش تعداد 18 رقبه املاک تملیکی  / مزایده,مزایده فروش تعداد 18 رقبه املاک تملیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032980/مزایده-فروش-انواع-چدن-و-آهن-آلات-اسقاط-و--'>مزایده فروش انواع چدن و آهن آلات اسقاط و ... / مزایده فروش انواع چدن و آهن آلات اسقاط و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032982/مزایده-رکتی-فایر-کپسول-هوای-برش-کاری-موتور-ویبره-کلنگ-دو-سر--'>مزایده رکتی فایر، کپسول هوای برش کاری، موتور ویبره، کلنگ دو سر... / مزایده, مزایده رکتی فایر، کپسول هوای برش کاری، موتور ویبره، کلنگ دو سر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032983/مزایده-پلاکهای-ثبتی-10413-162-غیرمنقول'>مزایده پلاکهای ثبتی 10413/162 غیرمنقول  / مزایده,مزایده پلاکهای ثبتی 10413/162 غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032984/مزایده-خودرو'>مزایده خودرو  / اگهی مزایده , مزایده خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032986/مزایده-فروش-یکدستگاه-بتونیر-(دستگاه-خلاته-بتون)'>مزایده فروش یکدستگاه بتونیر (دستگاه خلاته بتون)  / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه بتونیر (دستگاه خلاته بتون) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032987/مزایده-واگذاری-اجرای-طرح-تفکیک-زباله'>مزایده واگذاری اجرای طرح تفکیک زباله / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری اجرای طرح تفکیک زباله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032989/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-84-متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 84 متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 84 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032991/مزایده-اقلام-اسقاطی-و-مستعمل'>مزایده اقلام اسقاطی و مستعمل  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اقلام اسقاطی و مستعمل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032992/مزایده-ملک-بخش-یازده-حوزه-ثبت-محمودآباد-نوبت-اول'>مزایده ملک بخش یازده حوزه ثبت محمودآباد نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک بخش یازده حوزه ثبت محمودآباد نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032993/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پراید-تیپ-جی-ال-ایکس'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید تیپ جی ال ایکس  / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید تیپ جی ال ایکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032994/مزایده-زمین-مساحت-270-مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده زمین مساحت 270 مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده زمین مساحت 270 مترمربع نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032995/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پژو-405--'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 405 ... / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 405 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032997/مزایده-قطعه-زمینی-مساحت-900-متر-نوبت-اول'>مزایده قطعه زمینی مساحت 900 متر نوبت اول / مزایده,مزایده قطعه زمینی مساحت 900 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1032998/مزایده-فروش-16-قلم-از-ضایعات-فلزی-و-غیرفلزی--'>مزایده فروش 16 قلم از ضایعات فلزی و غیرفلزی... / مزایده فروش 16 قلم از ضایعات فلزی و غیرفلزی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033001/مزایده-تعداد-13-طاقه-پارچه-پرده-ای'>مزایده تعداد 13 طاقه پارچه پرده ای  / مزایده,مزایده تعداد 13 طاقه پارچه پرده ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033004/مزایده-42-دستگاه-بیلبورد-و-6-دستگاه-لایت-باکس'>مزایده 42 دستگاه بیلبورد و 6 دستگاه لایت باکس / مزایده, مزایده 42 دستگاه بیلبورد و 6 دستگاه لایت باکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033005/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودروی-سازمانی--'>مزایده فروش یک دستگاه خودروی سازمانی ... / مزایده ,مزایده فروش یک دستگاه خودروی سازمانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033006/مزایده-مال-غیرمنقول-شامل-زمین'>مزایده مال غیرمنقول شامل زمین / مزایده,مزایده مال غیرمنقول شامل زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033007/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-267-8متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 267.8متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 267.8متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033008/تجدید-مزایده-انتشارات-دانشجویی'>تجدید مزایده انتشارات دانشجویی / آگهی تجدید مزایده عمومی، تجدید مزایده انتشارات دانشجویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033011/مزایده-ششدانگ-پلاک-مساحت-262-6مترمربع'>مزایده ششدانگ پلاک مساحت 262.6مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک مساحت 262.6مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033013/مزایده-سه-واحد-آپارتمان-بخش-ده-فارس-شهرستان-فسا'>مزایده سه واحد آپارتمان بخش ده فارس شهرستان فسا / مزایده,مزایده سه واحد آپارتمان بخش ده فارس شهرستان فسا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033014/تجدید-مزایده-تعدادی-غرف'>تجدید مزایده تعدادی غرف  / تجدید مزایده تعدادی غرف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033015/مزایده-واگذاری-حق-سرقفلی-تعداد-محدودی-از-واحدهای-تجاری'>مزایده واگذاری حق سرقفلی تعداد محدودی از واحدهای تجاری / مزایده  ،مزایده واگذاری حق سرقفلی تعداد محدودی از واحدهای تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033016/مزایده-فروش-دفتر-به-مساحت-شصت-و-دو-مترمربع'>مزایده فروش دفتر به مساحت شصت و دو مترمربع  / مزایده,مزایده فروش دفتر به مساحت شصت و دو مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033019/مزایده-فروش-زمین-با-کاربری-تجاری-و-مسکونی'>مزایده فروش زمین با کاربری تجاری و مسکونی  / مزایده,مزایده فروش زمین با کاربری تجاری و مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033020/فراخوان-مزایده-اجاره-منزل-تاریخی-حسام-الدیوان'>فراخوان مزایده اجاره منزل تاریخی حسام الدیوان / فراخوان مزایده,فراخوان مزایده اجاره منزل تاریخی حسام الدیوان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033021/مزایده-میوه-های-سردرختی-و-انجام-عملیات-باغبانی-باغ-جنت'>مزایده میوه های سردرختی و انجام عملیات باغبانی باغ جنت / آگهی یک مرحله ای مزایده، مزایده میوه های سردرختی و انجام عملیات باغبانی باغ جنت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033022/مزایده-اجاره-غرفه'>مزایده اجاره غرفه / آگهی مزایده , مزایده اجاره غرفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033023/مزایده-فروش-تعداد-سه-قطعه-زمین-مسکونی-تجدید'>مزایده فروش تعداد سه قطعه زمین مسکونی تجدید / مزایده,مزایده فروش تعداد سه قطعه زمین مسکونی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033025/مزایده-دو-دانگ-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-22-یزد'>مزایده دو دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی بخش 22 یزد / مزایده,مزایده دو دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی بخش 22 یزد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033028/مزایده-فروش-35-قطعه-زمین-کاربری-صنعتی-کارگاهی'>مزایده فروش 35 قطعه زمین کاربری صنعتی کارگاهی  / مزایده,مزایده فروش 35 قطعه زمین کاربری صنعتی کارگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033030/خلاصه-مزایده-اجاره-یک-واحد-تجاری-به-مساحت-200'>خلاصه مزایده اجاره یک واحد تجاری به مساحت 200  / خلاصه آگهی مزایده، خلاصه مزایده اجاره یک واحد تجاری به مساحت 200 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033031/مزایده-یک-باب-منزل-مسکونی-فرش-دستباف-فرش-ماشینی--نوبت-دوم'>مزایده یک باب منزل مسکونی، فرش دستباف، فرش ماشینی...نوبت دوم  / آگهی مزایده، مزایده یک باب منزل مسکونی، فرش دستباف، فرش ماشینی...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033033/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پژو-پارس--بار-دوم'>مزایده یک دستگاه سواری پژو پارس - بار دوم / مزایده,مزایده یک دستگاه سواری پژو پارس - بار دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033035/مزایده-اجاره-پارکینگ-روباز-گجیل'>مزایده اجاره پارکینگ روباز گجیل / آگهی مزایده , مزایده اجاره پارکینگ روباز گجیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033036/مزایده-فروش-تعداد-ده-پلاک-زمین'>مزایده فروش تعداد ده پلاک زمین  / مزایده,مزایده فروش تعداد ده پلاک زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033040/مزایده-یک-دستگاه-پژو-سفید-رنگ'>مزایده یک دستگاه پژو سفید رنگ  / مزایده,مزایده یک دستگاه پژو سفید رنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033041/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-149-14متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 149.14متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 149.14متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033042/مزایده-وانت-نیسان-یخچالدار'>مزایده وانت نیسان یخچالدار  / اگهی مزایده , مزایده وانت نیسان یخچالدار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033044/مزایده-ملک-اجاره-ای'>مزایده ملک اجاره ای / مزایده, مزایده ملک اجاره ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033045/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-306-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 306 متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 306 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033047/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-220-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 220 متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 220 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033049/مزایده-واگذاری-یک-واحد-مسکونی-مساحت-140-مترمربع'>مزایده واگذاری یک واحد مسکونی مساحت 140 مترمربع  / مزایده,مزایده واگذاری یک واحد مسکونی مساحت 140 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033050/مزایده-فروش-یکدستگاه-سیلوی-سیمان'>مزایده فروش یکدستگاه سیلوی سیمان / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه سیلوی سیمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033051/مزایده-سرقفلی-یک-باب-مغازه-و-اعیانی-یکباب-واحد-مسکونی'>مزایده سرقفلی یک باب مغازه و اعیانی یکباب واحد مسکونی / آگهی مزایده، مزایده سرقفلی یک باب مغازه و اعیانی یکباب واحد مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033052/مزایده-کاشی-تک-گل-و--'>مزایده کاشی تک گل و ... / آگهی مزایده, مزایده کاشی تک گل و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033059/مزایده-واگذاری-مدیریت-بازار-هفتگی-(پنج-شنبه-بازار)'>مزایده واگذاری مدیریت بازار هفتگی (پنج شنبه بازار) / مزایده,مزایده واگذاری مدیریت بازار هفتگی (پنج شنبه بازار)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033061/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-منزل-یکصد-و-چهل-و-سه-متر-و-نود-صدم-متر'>مزایده سه دانگ مشاع از منزل یکصد و چهل و سه متر و نود صدم متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از منزل یکصد و چهل و سه متر و نود صدم متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033064/مزایده-اجاره-قسمتی-از-فضای-پارک'>مزایده اجاره قسمتی از فضای پارک  / آگهی مزایده , مزایده اجاره قسمتی از فضای پارک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033067/مزایده-آپارتمان-مساحت-142-57-متر'>مزایده آپارتمان مساحت 142.57 متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 142.57 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033071/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-دویست-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت دویست متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت دویست متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033073/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-با-کاربری-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033079/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-پلاک-ثبتی-3-66-اصلی-بخش-نه'>مزایده یک قطعه زمین به پلاک ثبتی 3.66 اصلی بخش نه / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به پلاک ثبتی 3.66 اصلی بخش نه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033080/مزایده-خودروی-سواری-پژو-405-دوگانه-سوز'>مزایده خودروی سواری پژو 405 دوگانه سوز / آگهی مزایده اموال ,مزایده خودروی سواری پژو 405 دوگانه سوز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033082/مزایده-اجاره-بوفه-و-فروشگاه-استخر-و-سونای--'>مزایده اجاره بوفه و فروشگاه استخر و سونای ... / مزایده,مزایده اجاره بوفه و فروشگاه استخر و سونای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033083/مزایده-بهره-برداری-از-شهربازی--'>مزایده بهره برداری از شهربازی... / مزایده, مزایده بهره برداری از شهربازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033087/مزایده-آپارتمان-مساحت-104-13متر'>مزایده آپارتمان مساحت 104.13متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 104.13متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033090/مزایده-ملک-با-قدمت-25-سال'>مزایده ملک با قدمت 25 سال / مزایده,مزایده ملک با قدمت 25 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033093/مزایده-فروش-12-باب-مغازه-تجاری'>مزایده فروش 12 باب مغازه تجاری  / مزایده,مزایده فروش 12 باب مغازه تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033096/اصلاحیه-مزایده-ششدانگ-زمین'>اصلاحیه مزایده ششدانگ زمین  / اصلاحیه مزایده,مزایده فروش ششدانگ زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033100/مزایده-ملک-به-شماره-پلاک-ثبتی-1578-517-بخش-سه'>مزایده ملک به شماره پلاک ثبتی 1578/517 بخش سه  / مزایده,مزایده ملک به شماره پلاک ثبتی 1578/517 بخش سه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033104/مزایده-اجاره-مکان-نصب-یک-باب-دکه-(نوبت-دوم)'> مزایده اجاره مکان نصب یک باب دکه (نوبت دوم) / آگهی مزایده، مزایده اجاره مکان نصب یک باب دکه (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033106/مزایده-منزل-و-زمین-مسکونی-هرکدام-517-متر'>مزایده منزل و زمین مسکونی هرکدام 517 متر / مزایده,مزایده منزل و زمین مسکونی هرکدام 517 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033110/مزایده-فروش-تعدادی-ماشین-آلات--'>مزایده فروش تعدادی ماشین آلات ... / مزایده فروش تعدادی ماشین آلات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033112/مزایده-فروش-سرقفلی-تعداد-دو-باب-مغازه-نوبت-دوم'>مزایده فروش سرقفلی تعداد دو باب مغازه نوبت دوم  / مزایده ,مزایده فروش سرقفلی تعداد دو باب مغازه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033115/مزایده-تعداد-9-دستگاه-از-خودروهای-سواری-فرسوده--نوبت-دوم'>مزایده تعداد 9 دستگاه از خودروهای سواری فرسوده - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده تعداد 9 دستگاه از خودروهای سواری فرسوده- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033117/مزایده-فروش-اعیانی-5-قطعه-از-زمینهای-تفکیکی'>مزایده فروش اعیانی 5 قطعه از زمینهای تفکیکی  / مزایده ,مزایده فروش اعیانی 5 قطعه از زمینهای تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033119/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-168-مترمربع-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی مساحت 168 مترمربع نوبت اول / مزایده ,مزایده منزل مسکونی مساحت 168 مترمربع نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033120/مزایده-فروش-382-تن-ضایعات-حاصل-از-بوجاری--نوبت-دوم'>مزایده فروش 382 تن ضایعات حاصل از بوجاری ...نوبت دوم / مزایده ,مزایده فروش 382 تن ضایعات حاصل از بوجاری ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033121/مزایده-یک-قطعه-زمین-خالصه-مساحت-194-40متر'>مزایده یک قطعه زمین خالصه مساحت 194.40متر / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین خالصه مساحت 194.40متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033122/مزایده-اجاره-دکه-شماره-4-پارک-شهر'>مزایده  اجاره دکه شماره 4 پارک شهر  / آگهی مزایده, مزایده  اجاره دکه شماره 4 پارک شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033126/مزایده-زمین-زراعی-دیم-مساحت-11-300متر'>مزایده زمین زراعی دیم مساحت 11.300متر  / مزایده ,مزایده زمین زراعی دیم مساحت 11.300متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033129/مزایده-یک-دستگاه-لیفتراک-کوماتسو'>مزایده یک دستگاه لیفتراک کوماتسو / آگهی مزایده اموال غیرمنقول، مزایده یک دستگاه لیفتراک کوماتسو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033131/مزایده-یکباب-واحد-تجاری-مساحت-44-28متر'>مزایده یکباب واحد تجاری مساحت 44.28متر / مزایده ,مزایده یکباب واحد تجاری مساحت 44.28متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033134/مزایده-منزل-مسکونی-و-مغازه-بخش-یک-گناباد-مرحله-اول'>مزایده منزل مسکونی و مغازه بخش یک گناباد مرحله اول / مزایده ,مزایده منزل مسکونی و مغازه بخش یک گناباد مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033405/استعلام-شیکر-سرو-لوژیک'>استعلام شیکر سرو لوژیک / استعلام, استعلام شیکر سرو لوژیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033406/استعلام-۵-عدد-گیشه-۱۵۰-سانتی-متری'>استعلام ۵ عدد گیشه ۱۵۰ سانتی متری  / استعلام ,استعلام ۵ عدد گیشه ۱۵۰ سانتی متری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033407/فراخوان-توسعه-تجهیزات-زیرساخت-اتوماسیون-مراکز'>فراخوان توسعه تجهیزات زیرساخت اتوماسیون مراکز / فراخوان,فراخوان توسعه تجهیزات زیرساخت اتوماسیون مراکز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033408/استعلام-خدمات-عمومی'>استعلام خدمات عمومی / استعلام، استعلام خدمات عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033409/استعلام-پشتیبانی-نرم-افزار-IBM-TIVOLI'>استعلام پشتیبانی نرم افزار IBM TIVOLI / استعلام ,استعلام پشتیبانی نرم افزار IBM TIVOLI</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033410/استعلام-دوربین-حفاظتی'>استعلام  دوربین حفاظتی  / استعلام , استعلام  دوربین حفاظتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033411/استعلام-کاتریج-چاپ-شناسنامه'>استعلام کاتریج چاپ شناسنامه  / استعلام, استعلام کاتریج چاپ شناسنامه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033413/استعلام-پیشخوان-اداری-MDF'>استعلام پیشخوان اداری MDF / استعلام ,استعلام پیشخوان اداری MDF</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033414/استعلام-اجرای-شبکه-مخابرات-خیابان-جدید--'>استعلام اجرای شبکه مخابرات خیابان جدید... / استعلام, استعلام اجرای شبکه مخابرات خیابان جدید...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033415/استعلام-روتر-NEW-و-اقلام-اطاق-سایت'>استعلام روتر NEW و اقلام اطاق سایت  / استعلام, استعلام روتر NEW و اقلام اطاق سایت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033416/استعلام-لپ-تاب-ایسوس'>استعلام لپ تاب ایسوس / استعلام ، استعلام لپ تاب ایسوس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033417/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای-باریکلا'>استعلام اجرای طرح هادی روستای باریکلا / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستای باریکلا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033418/استعلام-1-عدد-کنترلر'>استعلام 1 عدد کنترلر  / استعلام ,استعلام 1 عدد کنترلر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033419/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری  / استعلام, استعلام کامپیوتر و فناوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033420/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن / استعلام, استعلام لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033421/استعلام-2-دستگاه-زیرساخت-سخت-افزاری'>استعلام 2 دستگاه زیرساخت سخت افزاری / استعلام ,استعلام 2 دستگاه زیرساخت سخت افزاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033422/استعلام-اجرای-طرح-هادی'>استعلام اجرای طرح هادی / استعلام ,استعلام اجرای طرح هادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033423/استعلام-محیط-کشت'>استعلام محیط کشت  / استعلام, استعلام محیط کشت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033425/استعلام-نه-دستگاه-سرور'>استعلام نه دستگاه سرور / استعلام, استعلام نه دستگاه سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033426/استعلام-قطعات-کیس'>استعلام قطعات کیس / استعلام ,استعلام قطعات کیس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033427/استعلام-پوشاک-و-کفش'>استعلام پوشاک و کفش / استعلام, استعلام پوشاک و کفش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033428/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری--'>استعلام کامپیوتر و فناوری... / استعلام, استعلام کامپیوتر و فناوری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033429/استعلام-سرور-hp-DL380-G9'>استعلام سرور hp DL380 G9 / استعلام, استعلام سرور hp DL380 G9</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033430/استعلام-تهیه-مصالح-و-نصب-و-اجرای'>استعلام تهیه مصالح و نصب و اجرای / استعلام, استعلام تهیه مصالح و نصب و اجرای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033431/استعلام-دوربین-تحت-شبکه-بولت'>استعلام دوربین تحت شبکه بولت  / استعلام ،استعلام دوربین تحت شبکه بولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033432/اصلاحیه-مناقصه-بهسازی-و-آسفالت-راه-روستایی'>اصلاحیه مناقصه بهسازی و آسفالت راه روستایی  / اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی, مناقصه بهسازی و آسفالت راه روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033433/استعلام-گوشت-ران-و-سینه-بدون-پوست'>استعلام گوشت ران و سینه بدون پوست  / استعلام ,استعلام گوشت ران و سینه بدون پوست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033434/استعلام-تجهیزات-ذخیره-سازی'>استعلام تجهیزات ذخیره سازی / استعلام, استعلام تجهیزات ذخیره سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033435/استعلام-یکدستگاه-سرور-و-تجهیزات'>استعلام یکدستگاه سرور و تجهیزات  / استعلام , استعلام یکدستگاه سرور و تجهیزات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033436/استعلام-تعریض-کانال-بتنی-سیلاب-شهرک'>استعلام تعریض کانال بتنی سیلاب شهرک  / استعلام, استعلام تعریض کانال بتنی سیلاب شهرک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033437/استعلام-مرمت-و-لایروبی-قنات'>استعلام مرمت و لایروبی قنات / استعلام , ​استعلام مرمت و لایروبی قنات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033438/استعلام-تجهیزات-خانگی--'>استعلام تجهیزات خانگی... / استعلام، استعلام تجهیزات خانگی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033439/استعلام-افزایش-تولید'>استعلام افزایش تولید / استعلام, استعلام افزایش تولید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033440/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری  / استعلام, استعلام کامپیوتر و فناوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033441/استعلام-اعلام-و-اطفاء-حریق-اتاق-سرور'>استعلام اعلام و اطفاء حریق اتاق سرور  / استعلام ,استعلام اعلام و اطفاء حریق اتاق سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033442/استعلام-اجرای-طرح-هادی-لمرد'>استعلام اجرای طرح هادی لمرد  / استعلام,استعلام اجرای طرح هادی لمرد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033443/استعلام-کاغذ-A4-با-کیفیت-80-گرمی'>استعلام کاغذ A4 با کیفیت 80 گرمی / استعلام, استعلام کاغذ A4 با کیفیت 80 گرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033444/استعلام-دوربین-عکاسی'>استعلام دوربین عکاسی  / استعلام ,استعلام دوربین عکاسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033445/استعلام-دستگاه-NVR'>استعلام دستگاه NVR  / استعلام , استعلام دستگاه NVR </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033446/استعلام-4-دستگاه-هارد-HP-مدل-10K-Sas-ط--'>استعلام 4 دستگاه هارد HP مدل 10K-Sas ط... / استعلام, استعلام سرور hp DL380 G9</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033447/استعلام-مرمت-و-لایروبی-قنات'>استعلام مرمت و لایروبی قنات / استعلام , ​استعلام مرمت و لایروبی قنات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033448/استعلام-ترانس-HIGH-VOLTAGE--'>استعلام ترانس HIGH VOLTAGE ... / استعلام,استعلام ترانس HIGH VOLTAGE ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033449/استعلام-آهن-آلات'>استعلام آهن آلات / استعلام , استعلام آهن آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033450/مناقصه-اجرای-کانال-هدایت-سیلاب--'>مناقصه اجرای کانال هدایت سیلاب ... / مناقصه اجرای کانال هدایت سیلاب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033451/استعلام-احیاء-و-مرمت-قنات-طالب-آباد'>استعلام احیاء و مرمت قنات طالب آباد  / استعلام , استعلام احیاء و مرمت قنات طالب آباد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033452/استعلام-طراحی-تهیه-و-نصب-تابلوی-چلنیوم'>استعلام طراحی تهیه و نصب تابلوی چلنیوم  / استعلام ,استعلام طراحی تهیه و نصب تابلوی چلنیوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033453/استعلام-تکمیل-ابنیه-فنی-راه-روستایی'>استعلام تکمیل ابنیه فنی راه روستایی / استعلام , استعلام تکمیل ابنیه فنی راه روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033455/استعلام-تکمیل-ابنیه-فنی-راه-روستایی'>استعلام تکمیل ابنیه فنی راه روستایی / استعلام , استعلام تکمیل ابنیه فنی راه روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033456/استعلام-چای-فومنات-450-گرمی'>استعلام چای فومنات 450 گرمی / استعلام, استعلام چای فومنات 450 گرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033457/تجدید-استعلام-عملیات-نهالکاری'>تجدید استعلام عملیات نهالکاری / تجدید استعلام, تجدید استعلام عملیات نهالکاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033458/استعلام-​خرید-تعداد-75-عدد-فونداسیون'>استعلام ​خرید تعداد 75 عدد فونداسیون  / استعلام , استعلام ​خرید تعداد 75 عدد فونداسیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033459/استعلام-دفتر-خط-دار'>استعلام دفتر خط دار / استعلام, استعلام دفتر خط دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033460/استعلام-آند-و-مفصل'>استعلام آند و مفصل  / استعلام , استعلام آند و مفصل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033461/استعلام-کاغذ-چاپگر'>استعلام کاغذ چاپگر / استعلام ,استعلام کاغذ چاپگر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033462/استعلام-محیط-کشت--'>استعلام محیط کشت ... / استعلام,استعلام محیط کشت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033463/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای-گلورد-ساری'>استعلام اجرای طرح هادی روستای گلورد ساری / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستای گلورد ساری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033464/استعلام​-خرید-یک-دستگاه-کوره-گرافیتی'>استعلام​ خرید یک دستگاه کوره گرافیتی / استعلام, استعلام ​​خرید یک دستگاه کوره گرافیتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033465/استعلام-عملیات-بازرسی-و-فیلمبرداری'>استعلام عملیات بازرسی و فیلمبرداری  / استعلام , استعلام عملیات بازرسی و فیلمبرداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033466/استعلام-ساخت-تابلو-برق-توزیع-تابلو-خازن'>استعلام ساخت تابلو برق توزیع تابلو خازن / استعلام , استعلام ساخت تابلو برق توزیع تابلو خازن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033468/استعلام-مرمت-و-لایروبی-قنات'>استعلام مرمت و لایروبی قنات / استعلام ,استعلام مرمت و لایروبی قنات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033469/استعلام-محیط-کشت-caso-agar'>استعلام محیط کشت caso agar / استعلام, استعلام محیط کشت caso agar</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033470/مناقصه-اجرای-پل--'>مناقصه اجرای پل ... / مناقصه, مناقصه اجرای پل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033471/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن  / استعلام ,استعلام لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033472/استعلام-رنگ-آمیزی-قرقره-های-کابل-و-پیچ'>استعلام رنگ آمیزی قرقره های کابل و پیچ  / استعلام, استعلام رنگ آمیزی قرقره های کابل و پیچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033473/استعلام-زنگ-زدایی-و-رنگ-آمیزی-مخزن-هوا--'>استعلام زنگ زدایی و رنگ آمیزی مخزن هوا... / استعلام, استعلام زنگ زدایی و رنگ آمیزی مخزن هوا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033474/استعلام-​احداث-مخزن-هوایی-50-مترمکعبی'>استعلام ​احداث مخزن هوایی 50 مترمکعبی / استعلام ,استعلام ​احداث مخزن هوایی 50 مترمکعبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033475/استعلام-​فشارشکن'>استعلام ​فشارشکن / استعلام ,استعلام ​فشارشکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033476/استعلام-خرید-تعدادی-کارتریج'>استعلام خرید تعدادی کارتریج / استعلام , استعلام خرید تعدادی کارتریج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033477/استعلام-محیط-کشت-caso-broth'>استعلام محیط کشت caso broth / استعلام, استعلام محیط کشت caso broth</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033478/استعلام-شیکر'>استعلام شیکر  / استعلام , استعلام شیکر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033480/استعلام-اتصالات-پلی-اتیلن'>استعلام اتصالات پلی اتیلن  / استعلام ,استعلام اتصالات پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033481/استعلام-احیاء-و-مرمت-قنات-چناران-آبگرم-سرخه'>استعلام احیاء و مرمت قنات چناران آبگرم سرخه / استعلام , استعلام احیاء و مرمت قنات چناران آبگرم سرخه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033482/استعلام-کلیه-هزینه-تجهیزات--'>استعلام کلیه هزینه تجهیزات ... / استعلام,استعلام کلیه هزینه تجهیزات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033483/استعلام-پرینتر'>استعلام پرینتر / استعلام, استعلام پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033484/استعلام-دستگاه-منگنه-معمولی-مدل-HD-12'>استعلام دستگاه منگنه معمولی مدل HD-12 / استعلام, استعلام دستگاه منگنه معمولی مدل HD-12</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033485/تجدید-استعلام-عملیات-نهالکاری'>تجدید استعلام عملیات نهالکاری / استعلام ,تجدید استعلام عملیات نهالکاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033486/استعلام-مرمت-و-لایروبی-قنات-روستا--'>استعلام مرمت و لایروبی قنات روستا... / استعلام, استعلام مرمت و لایروبی قنات روستا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033487/استعلام-لوازم-التحریر'>استعلام لوازم التحریر  / استعلام , استعلام لوازم التحریر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033488/استعلام-تعمیر-و-بازسازی-بخشی-از-پلاک2--'>استعلام تعمیر و بازسازی بخشی از پلاک2 ..  / استعلام, استعلام تعمیر و بازسازی بخشی از پلاک2 ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033489/استعلام-محیط-کشت-MRS-AGAR'>استعلام محیط کشت MRS AGAR  / استعلام, استعلام محیط کشت MRS AGAR </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033490/استعلام-افزایش-تولید'>استعلام  افزایش تولید / استعلام , استعلام  افزایش تولید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033491/استعلام-خرید-و-نصب-مسیر-نما--'>استعلام خرید و نصب مسیر نما ... / استعلام,استعلام خرید و نصب مسیر نما ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033492/استعلام-باند-گچی-10-سانت'>استعلام باند گچی 10 سانت / استعلام, استعلام باند گچی 10 سانت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033493/استعلام-نظارت-گیاه-پزشکی-برآفات--'>استعلام نظارت گیاه پزشکی برآفات... / استعلام, استعلام نظارت گیاه پزشکی برآفات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033494/استعلام-تعمیرات-پارکت-انجام-ساب-و-لاک'>استعلام تعمیرات پارکت انجام ساب و لاک / استعلام, استعلام تعمیرات پارکت انجام ساب و لاک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033496/استعلام-شیر-رادیا-توربا-مارک-سام'>استعلام شیر رادیا توربا مارک سام / استعلام, استعلام شیر رادیا توربا مارک سام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033497/استعلام-تهیه-و-اجرای-بیس-و-آسفالت-راه'>استعلام تهیه و اجرای بیس و آسفالت راه / استعلام, استعلام تهیه و اجرای بیس و آسفالت راه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033498/استعلام-خرید-دو-عدد-عایق-مخروطی'>استعلام خرید دو عدد عایق مخروطی / استعلام, استعلام خرید دو عدد عایق مخروطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033499/استعلام-نظارت-گیاه-پزشکی'>استعلام نظارت گیاه پزشکی  / استعلام ,استعلام نظارت گیاه پزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033500/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن  / استعلام ,استعلام لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033501/استعلام-محیط-کشت--'>استعلام محیط کشت ... / استعلام,استعلام محیط کشت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033502/استعلام-مرمت-و-لایروبی-قنات'>استعلام مرمت و لایروبی قنات  / استعلام , استعلام مرمت و لایروبی قنات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033503/استعلام-QNAP'>استعلام QNAP  / استعلام ,استعلام QNAP</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033504/استعلام-پمپ-هرمتیک'>استعلام پمپ هرمتیک / استعلام, استعلام پمپ هرمتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033505/استعلام-225-بسته-ست-اصلاح-سر--'>استعلام 225 بسته ست اصلاح سر ... / استعلام, استعلام 225 بسته ست اصلاح سر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033506/استعلام-محیط-کشت'>استعلام محیط کشت  / استعلام ، استعلام محیط کشت   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033507/استعلام-اجرای-طرح-هادی'>استعلام اجرای طرح هادی  / استعلام ,استعلام اجرای طرح هادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033508/استعلام-گوشت-ران-و-سینه-بدون-پوست'>استعلام گوشت ران و سینه بدون پوست  / استعلام ,استعلام گوشت ران و سینه بدون پوست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033509/استعلام-نگهداری-تعمیر-و-بیمه-حوادث-و--'>استعلام نگهداری تعمیر و بیمه حوادث و... / استعلام, استعلام نگهداری تعمیر و بیمه حوادث و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033510/استعلام-مقدار-5330-لیتر-سم-سای-هالوتری'>استعلام مقدار 5330 لیتر سم سای هالوتری / استعلام,استعلام مقدار 5330 لیتر سم سای هالوتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033511/استعلام-مرمت-و-لایروبی-قنات'>استعلام مرمت و لایروبی قنات  / استعلام ,استعلام مرمت و لایروبی قنات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033512/استعلام-​اجرای-شبکه-گاز'>استعلام ​اجرای شبکه گاز / استعلام ,استعلام ​اجرای شبکه گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033513/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-سیستم-اعلام-حریق'>استعلام نصب و راه اندازی سیستم اعلام حریق / استعلام, استعلام نصب و راه اندازی سیستم اعلام حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033514/استعلام-نظارت-گیاه-پزشکی-برآفات--'>استعلام نظارت گیاه پزشکی برآفات... / استعلام, استعلام نظارت گیاه پزشکی برآفات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033515/استعلام-بیرینگ-bearing--'>استعلام بیرینگ bearing ... / استعلام,استعلام بیرینگ bearing ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033516/استعلام-یک-دستگاه-فایروال-بومی--'>استعلام یک دستگاه فایروال بومی ... / استعلام ,استعلام یک دستگاه فایروال بومی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033517/استعلام-تجهیزات-شبکه'>استعلام تجهیزات شبکه  / استعلام , استعلام تجهیزات شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033518/استعلام-احیاء-و-مرمت-و-لایروبی-قنات'>استعلام احیاء و مرمت و لایروبی قنات / استعلام, استعلام احیاء و مرمت و لایروبی قنات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033519/استعلام-ساخت-کانتر'>استعلام ساخت کانتر  / استعلام ,استعلام ساخت کانتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033520/مناقصه-P-F-VIBRO-METER»SENSOR--'>مناقصه P/F"VIBRO-METER»SENSOR... / مناقصه , مناقصه P/F"VIBRO-METER»SENSOR...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033521/استعلام-نظارت-گیاه-پزشکی-برآفات--'>استعلام نظارت گیاه پزشکی برآفات... / استعلام ,استعلام نظارت گیاه پزشکی برآفات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033522/استعلام-نظارت-گیاه-پزشکی'>استعلام نظارت گیاه پزشکی  / استعلام ,استعلام نظارت گیاه پزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033523/استعلام-لوله-های-پلی-اتیلن'>استعلام لوله های پلی اتیلن / استعلام, استعلام لوله های پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033524/مناقصه-تجهیز-اتاق-های-عمل--'>مناقصه تجهیز اتاق های عمل ... / مناقصه تجهیز اتاق های عمل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033525/استعلام-راه-اندازی-و-نصب-دوربین-مدار-بسته'>استعلام راه اندازی و نصب دوربین مدار بسته  / استعلام, استعلام راه اندازی و نصب دوربین مدار بسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033526/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستا'>استعلام اجرای طرح هادی روستا / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033527/استعلام-انجام-تعمیرات--'>استعلام انجام تعمیرات... / استعلام,استعلام انجام تعمیرات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033528/استعلام-کیس-و-مانیتور'>استعلام کیس و مانیتور / استعلام ,استعلام کیس و مانیتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033529/استعلام-فیلتر-Millipore0-8m'>استعلام فیلتر Millipore0.8m / استعلام, استعلام فیلتر Millipore0.8m</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033530/استعلام-اجرای-طرح-هادی'>استعلام اجرای طرح هادی  / استعلام , استعلام اجرای طرح هادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033531/استعلام-افزایش-تولید'>استعلام  افزایش تولید / استعلام , استعلام  افزایش تولید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033533/استعلام-​تهیه-مصالح-و-اجرای-لوله-کشی-شوفاژ'>استعلام ​تهیه مصالح و اجرای لوله کشی شوفاژ  / استعلام، استعلام ​تهیه مصالح و اجرای لوله کشی شوفاژ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033534/استعلام-اجرای-طرح-هادی-علوی-کلا-میر'>استعلام اجرای طرح هادی علوی کلا میر  / استعلام , استعلام اجرای طرح هادی علوی کلا میر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033535/استعلام-اجرای-دیوار-بلوکی-محوطه-تصفیه'>استعلام اجرای دیوار بلوکی محوطه تصفیه / استعلام, استعلام اجرای دیوار بلوکی محوطه تصفیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033536/استعلام-آب-رسانی-و-مدیریت'>استعلام آب رسانی و مدیریت  / استعلام ,استعلام آب رسانی و مدیریت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033537/استعلام-ساخت-حمل-و-نصب-233-عدد-پنل-بتن--'>استعلام ساخت، حمل و نصب 233 عدد پنل بتن ... / استعلام,استعلام ساخت، حمل و نصب 233 عدد پنل بتن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033538/مناقصه-انتخاب-مشاوره-پیرایش-ساماندهی-و-مرمت--'>مناقصه انتخاب مشاوره پیرایش، ساماندهی و مرمت... / مناقصه, مناقصه انتخاب مشاوره پیرایش، ساماندهی و مرمت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033539/استعلام-زیرسازی-و-اجرای-بیس-امامزاده'>استعلام زیرسازی و اجرای بیس امامزاده / استعلام ,استعلام زیرسازی و اجرای بیس امامزاده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033540/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای-خرم-آباد'>استعلام اجرای طرح هادی روستای خرم آباد / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستای خرم آباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033541/استعلام-مرمت-و-لایروبی-قنات'>استعلام مرمت و لایروبی قنات  / استعلام, استعلام مرمت و لایروبی قنات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033542/استعلام-نظارت-گیاه-پزشکی-بر-آفات'>استعلام نظارت گیاه پزشکی بر آفات  / استعلام , استعلام نظارت گیاه پزشکی بر آفات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033545/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای--'>استعلام اجرای طرح هادی روستای... / استعلام , استعلام اجرای طرح هادی روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033546/استعلام-سوییچ-سیسکو'>استعلام سوییچ سیسکو / استعلام , استعلام سوییچ سیسکو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033547/استعلام-تشک-فنری-یک-نفره-دریم-سایز-12'>استعلام تشک فنری یک نفره دریم سایز 12 / استعلام ,استعلام تشک فنری یک نفره دریم سایز 12</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033548/مناقصه-پشتیبانی-و-نگهداری-از-سامانه-های-نظارتی--'>مناقصه پشتیبانی و نگهداری از سامانه های نظارتی... / مناقصه, مناقصه پشتیبانی و نگهداری از سامانه های نظارتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033549/استعلام-مرمت-و-لایروبی-قنات--'>استعلام مرمت و لایروبی قنات ... / استعلام,استعلام مرمت و لایروبی قنات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033550/فراخوان-خرید-بیمه-دارائیها'>فراخوان خرید بیمه دارائیها / فراخوان ، فراخوان خرید بیمه دارائیها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033551/استعلام-شلف-توسعه'>استعلام شلف توسعه  / استعلام ,استعلام شلف توسعه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033552/استعلام-احیاء-و-مرمت-و-لایروبی-قنات'>استعلام احیاء و مرمت و لایروبی قنات / استعلام, استعلام احیاء و مرمت و لایروبی قنات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033553/استعلام-اجرای-دیوار-بلوکی-محوطه-مخزن'>استعلام اجرای دیوار بلوکی محوطه مخزن  / استعلام, استعلام اجرای دیوار بلوکی محوطه مخزن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033555/استعلام-کلمپ-استیل'>استعلام کلمپ استیل / استعلام, استعلام کلمپ استیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033556/استعلام-خدمات-آبرسانی'>استعلام خدمات آبرسانی  / استعلام ,استعلام خدمات آبرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033557/استعلام-خرید-تجهیزات'>استعلام خرید تجهیزات / استعلام , استعلام خرید تجهیزات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033558/مناقصه-خرید-استقرار-راه-اندازی--'>مناقصه خرید، استقرار، راه اندازی ... / مناقصه, مناقصه خرید، استقرار، راه اندازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033559/استعلام-کابل-فیبر-نوری'>استعلام کابل فیبر نوری / استعلام, استعلام کابل فیبر نوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033560/استعلام-تهیه-و-حمل-لوله-و-اتصالات'>استعلام تهیه و حمل لوله و اتصالات / استعلام , استعلام تهیه و حمل لوله و اتصالات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033561/مناقصه-نصب-و-راه-اندازی-تجهیزات-ایستگاهی-و--'>مناقصه نصب و راه اندازی تجهیزات ایستگاهی و.... / مناقصه, مناقصه نصب و راه اندازی تجهیزات ایستگاهی و....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033562/استعلام-حفاظ-آکاردئونی'>استعلام حفاظ آکاردئونی   / استعلام ,استعلام حفاظ آکاردئونی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033563/مناقصه-اصلاح-شبکه-آب-کوزران'>مناقصه اصلاح شبکه آب کوزران   / مناقصه اصلاح شبکه آب کوزران  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033564/استعلام-دستگاه-ضبط-تصاویر-16-کانال--'>استعلام دستگاه ضبط تصاویر 16 کانال ... / استعلام,استعلام دستگاه ضبط تصاویر 16 کانال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033566/استعلام-سوئیچ-شبکه'>استعلام سوئیچ شبکه  / استعلام, استعلام سوئیچ شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033567/استعلام-خدمات'>استعلام خدمات / استعلام , استعلام خدمات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033568/استعلام-نظارت-گیاه-پزشکی-برآفات--'>استعلام نظارت گیاه پزشکی برآفات... / استعلام, استعلام نظارت گیاه پزشکی برآفات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033569/استعلام-حذف-والوهای-ونت-سایز-6--'>استعلام حذف والوهای ونت سایز 6 ... / استعلام,استعلام حذف والوهای ونت سایز 6 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033570/مناقصه-انجام-کارهای-خدمات-نگهبانی'>مناقصه انجام کارهای خدمات نگهبانی / آگهی مناقصه، مناقصه انجام کارهای خدمات نگهبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033571/استعلام-پروژه-تامین-آب--'>استعلام پروژه تامین آب ... / استعلام,استعلام پروژه تامین آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033573/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای--'>استعلام اجرای طرح هادی روستای... / استعلام , استعلام اجرای طرح هادی روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033574/استعلام-خرید-لوازم-کولر-اسپیلت'>استعلام خرید لوازم کولر اسپیلت  / استعلام, استعلام خرید لوازم کولر اسپیلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033575/استعلام-احداث-کانال-آبرسانی'>استعلام احداث کانال آبرسانی  / استعلام ,استعلام احداث کانال آبرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033576/استعلام-نظارت-گیاه-پزشکی-برآفات--'>استعلام نظارت گیاه پزشکی برآفات... / استعلام, استعلام نظارت گیاه پزشکی برآفات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033578/استعلام-الکتروموتور-و-پمپ-توربینی'>استعلام الکتروموتور و پمپ توربینی  / استعلام ,استعلام الکتروموتور و پمپ توربینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033579/استعلام-کاغذ-چاپگر'>استعلام کاغذ چاپگر / استعلام, استعلام کاغذ چاپگر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033580/استعلام-لاستیک-سوزوکی'>استعلام لاستیک سوزوکی / استعلام,استعلام لاستیک سوزوکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033581/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای--'>استعلام اجرای طرح هادی روستای... / استعلام ,استعلام اجرای طرح هادی روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033582/آگهی-ارزیابی-کیفی-مطالعات-مرحله-اول-و-دوم-تعمیرات-اساسی-ابنیه-تاسیسات'> آگهی ارزیابی کیفی مطالعات مرحله اول و دوم تعمیرات اساسی ابنیه تاسیسات      /  آگهی ارزیابی کیفی    ، آگهی ارزیابی کیفی مطالعات مرحله اول و دوم تعمیرات اساسی ابنیه تاسیسات      </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033583/استعلام-انجام-عملیات-ارتباطات-پستهای--'>استعلام انجام عملیات ارتباطات پستهای ... / استعلام, استعلام انجام عملیات ارتباطات پستهای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033584/استعلام-خرید-لوازم-مخابرات-و-دیسپاچینگ'>استعلام خرید لوازم مخابرات و دیسپاچینگ  / استعلام ,استعلام خرید لوازم مخابرات و دیسپاچینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033585/استعلام-برد-داخلی-آنالوگ-8-پورتی'>استعلام برد داخلی آنالوگ 8 پورتی  / استعلام , استعلام برد داخلی آنالوگ 8 پورتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033586/استعلام-نصب-و-اجرای-پوشش-سقف-و-دیوار-ساندویچ-پنل'>استعلام نصب و اجرای پوشش سقف و دیوار ساندویچ پنل  / استعلام , استعلام نصب و اجرای پوشش سقف و دیوار ساندویچ پنل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033587/استعلام-احداث-کانال-آبرسانی'>استعلام احداث کانال آبرسانی  / استعلام ,استعلام احداث کانال آبرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033589/مناقصه-مطالعات-مرحله-اول-و-دوم-تعمیرات-اساسی-ابنیه-تاسیسات--'>مناقصه مطالعات مرحله اول و دوم تعمیرات اساسی ابنیه تاسیسات... / مناقصه مطالعات مرحله اول و دوم تعمیرات اساسی ابنیه تاسیسات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033590/آگهی-مناقصه--خرید-۰۰۰ر۰۰۰ر۴-عدد-کارت-مغناطیسی'>آگهی مناقصه   خرید ۰۰۰ر۰۰۰ر۴ عدد کارت مغناطیسی / آگهی مناقصه  ،آگهی مناقصه   خرید ۰۰۰ر۰۰۰ر۴ عدد کارت مغناطیسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033591/استعلام-آسفالت-جاده-دسترسی-شهرک-صنعتی'>استعلام آسفالت جاده دسترسی شهرک صنعتی  / استعلام , استعلام آسفالت جاده دسترسی شهرک صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033592/استعلام-خرید-کامپیوتر'>استعلام خرید کامپیوتر  / استعلام ,استعلام خرید کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033593/استعلام-تهیه-و-نصب-سد-در-ورودی-سد-ماملو'>استعلام تهیه و نصب سد در ورودی سد ماملو  / استعلام ,استعلام تهیه و نصب سد در ورودی سد ماملو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033594/استعلام-مرمت-و-لایروبی-قنات-روستا'>استعلام مرمت و لایروبی قنات روستا  / استعلام, استعلام مرمت و لایروبی قنات روستا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033595/مناقصه-خرید-600-دستگاه-رایانه-کیس---'>مناقصه خرید 600 دستگاه رایانه -کیس- ... / مناقصه , مناقصه خرید 600 دستگاه رایانه -کیس- ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033596/استعلام-طراحی-و-ساخت-درب-پنوماتیک-کوره-رنگ'>استعلام طراحی و ساخت درب پنوماتیک کوره رنگ  / استعلام , استعلام طراحی و ساخت درب پنوماتیک کوره رنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033597/استعلام-پشتیبانی-تجهیزات-برق-اضطراری'>استعلام پشتیبانی تجهیزات برق اضطراری  / استعلام ,استعلام پشتیبانی تجهیزات برق اضطراری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033598/استعلام-ایمپلر-پمپ--ksb-OMEGA200'>استعلام ایمپلر پمپ -  ksb-OMEGA200 / استعلام, استعلام ایمپلر پمپ -  ksb-OMEGA200</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033599/استعلام-تمدید-لایسنس-آنتی-ویروس'>استعلام تمدید لایسنس آنتی ویروس / استعلام ,استعلام تمدید لایسنس آنتی ویروس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033600/فراخوان-مناقصه-تکمیل-توسعه-شبکه-آب'>فراخوان مناقصه تکمیل توسعه شبکه آب / فراخوان مناقصه ,فراخوان مناقصه تکمیل توسعه شبکه آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033602/استعلام-آزمایش-روانگرایی-و-مکانیک'>استعلام آزمایش روانگرایی و مکانیک  / استعلام ,استعلام آزمایش روانگرایی و مکانیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033603/استعلام-شافت-اصلی-گیربکس-دستگاه-حفاری--'>استعلام شافت اصلی گیربکس دستگاه حفاری ... / استعلام,استعلام شافت اصلی گیربکس دستگاه حفاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033604/استعلام-زیرسازی-و-بیس-راه-روستایی'>استعلام زیرسازی و بیس راه روستایی  / استعلام ,استعلام زیرسازی و بیس راه روستایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033605/استعلام-استارت-ولوو-پنتا-G720'>استعلام استارت ولوو پنتا G720 / استعلام, استعلام استارت ولوو پنتا G720</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033606/استعلام-قند-شکسته'>استعلام قند شکسته  / استعلام,استعلام قند شکسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033608/استعلام-گیربکس-نوار-نقاله'>استعلام گیربکس نوار نقاله / استعلام ,استعلام گیربکس نوار نقاله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033609/تجدید-مناقصه-گازرسانی-به-۷-روستای-محور-امامقلی'>تجدید مناقصه گازرسانی به ۷ روستای محور امامقلی / مناقصه ,تجدید مناقصه گازرسانی به ۷ روستای محور امامقلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033610/استعلام-احداث-کانال-آبرسانی'>استعلام احداث کانال آبرسانی  / استعلام ,استعلام احداث کانال آبرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033611/استعلام-خرید-50-عدد-رله-بدون-پایه'>استعلام خرید 50 عدد رله بدون پایه  / استعلام خرید 50 عدد رله بدون پایه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033612/استعلام-پنج-پره-چوک-درپوش--'>استعلام پنج پره چوک، درپوش... / استعلام, استعلام پنج پره چوک، درپوش...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033613/استعلام-سنگ-شکن-فکی'>استعلام سنگ شکن فکی / استعلام ,استعلام سنگ شکن فکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033614/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-250-م-م-دو-جداره-فاضلابی-با-کوپلر-و-واشر-مربوطه'>استعلام لوله پلی اتیلن 250 م م دو جداره فاضلابی با کوپلر و واشر مربوطه / استعلام، استعلام لوله پلی اتیلن 250 م م دو جداره فاضلابی با کوپلر و واشر مربوطه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033615/استعلام-دستگاه-communicator-جهت-کالیبره-کردن'>استعلام دستگاه communicator جهت کالیبره کردن / استعلام,استعلام دستگاه communicator جهت کالیبره کردن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033616/استعلام-احداث-۷۰-مورد-بند-خاکی'>استعلام احداث ۷۰ مورد بند خاکی  / استعلام ,استعلام احداث ۷۰ مورد بند خاکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033617/استعلام-تهیه-رنگ-سرد-ترافیکی-زرد'>استعلام تهیه رنگ سرد ترافیکی زرد / استعلام , استعلام تهیه رنگ سرد ترافیکی زرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033618/استعلام-فلکه-اصلی-آسانسور'>استعلام فلکه اصلی آسانسور  / استعلام, استعلام فلکه اصلی آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033619/استعلام-مخزن-ورودی-هیدروسیکلون'>استعلام مخزن ورودی هیدروسیکلون / استعلام ,استعلام مخزن ورودی هیدروسیکلون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033620/استعلام-کوپلینگ-بین-گیربکس-و-طبلک-نوار-لاستیکی--'>استعلام کوپلینگ بین گیربکس و طبلک نوار لاستیکی ... / استعلام,استعلام کوپلینگ بین گیربکس و طبلک نوار لاستیکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033621/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای--'>استعلام اجرای طرح هادی روستای... / استعلام , استعلام اجرای طرح هادی روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033622/استعلام-تعمیر-POWER-AMPLIFIER'>استعلام تعمیر POWER AMPLIFIER / استعلام ,استعلام تعمیر POWER AMPLIFIER</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033623/استعلام-ترموکوپل'>استعلام ترموکوپل  / استعلام , استعلام ترموکوپل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033624/استعلام-احداث-کانال-آبرسانی---'>استعلام احداث کانال آبرسانی  ... / استعلام,استعلام احداث کانال آبرسانی  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033625/استعلام-​کامپیوتر'>استعلام ​کامپیوتر / استعلام , استعلام ​کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033626/استعلام-سطح-سنج-آلتراسونیک'>استعلام سطح سنج آلتراسونیک  / استعلام ,استعلام سطح سنج آلتراسونیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033628/استعلام-تهیه-و-تعویض-درب-کابین-و-طبقات-آسانسور-ساختمان'>استعلام تهیه و تعویض درب کابین و طبقات آسانسور ساختمان   / استعلام , استعلام تهیه و تعویض درب کابین و طبقات آسانسور ساختمان  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033629/استعلام-خرید-و-نصب-مربوط-به-آسانسور-های-خوابگاه-96-11-02'>استعلام خرید و نصب مربوط به آسانسور های خوابگاه 96.11.02 / استعلام ,استعلام خرید و نصب مربوط به آسانسور های خوابگاه 96.11.02</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033630/استعلام-کارت-شبکه--'>استعلام کارت شبکه ... / استعلام,استعلام کارت شبکه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033631/استعلام-احداث-چاله-های-آبگیر'>استعلام احداث چاله های آبگیر  / استعلام ,استعلام احداث چاله های آبگیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033632/استعلام-انجام-امور-تاسیساتی--'>استعلام انجام امور تاسیساتی... / استعلام, استعلام انجام امور تاسیساتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033633/استعلام-ایزولاتور-آنالوگ-و--'>استعلام ایزولاتور آنالوگ و ... / استعلام ,استعلام ایزولاتور آنالوگ و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033634/استعلام-​بیستول-بیهوشی-تله-دارت--'>استعلام ​بیستول بیهوشی تله دارت ...  / استعلام , استعلام ​بیستول بیهوشی تله دارت ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033635/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن  / استعلام ، استعلام لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033636/استعلام-لایروبی-و-احیای-نهر--'>استعلام لایروبی و احیای نهر ... / استعلام,استعلام لایروبی و احیای نهر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033637/مناقصه-اجرای-پروژه-نشت-یابی-و-کنترل-تلفات-فیزیکی-آب--'>مناقصه  اجرای پروژه نشت یابی و کنترل تلفات فیزیکی آب... / مناقصه  اجرای پروژه نشت یابی و کنترل تلفات فیزیکی آب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033638/استعلام-تهیه-و-نصب-گاردریل'>استعلام تهیه و نصب گاردریل / استعلام,استعلام تهیه و نصب گاردریل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033639/مناقصه-نبشی-چپ-و-راست-زیر-آرنجی-نیسان'>مناقصه نبشی چپ و راست زیر آرنجی نیسان / مناقصه، مناقصه نبشی چپ و راست زیر آرنجی نیسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033640/استعلام-نقشه-برداری-و-طراحی-خطوط-انتقال'>استعلام نقشه برداری و طراحی خطوط انتقال  / استعلام ,استعلام نقشه برداری و طراحی خطوط انتقال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033641/استعلام-لوله-فاضلابی-نمره-250-همراه-با-کوپلر-و-واشر-مربوطه'>استعلام لوله فاضلابی نمره 250 همراه با کوپلر و واشر مربوطه / استعلام، استعلام لوله فاضلابی نمره 250 همراه با کوپلر و واشر مربوطه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033642/استعلام-زانو-دو-سر-ساکت-45-درجه--'>استعلام زانو دو سر ساکت 45 درجه... / استعلام, استعلام زانو دو سر ساکت 45 درجه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033643/استعلام-ساخت-فن-VC-آلستوم'>استعلام ساخت فن VC  آلستوم  / استعلام , استعلام ساخت فن VC  آلستوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033644/استعلام-​اجرای-عملیات-تخریب-نخاله-برد--'>استعلام ​اجرای عملیات تخریب نخاله برد...  / استعلام , استعلام اجرای عملیات تخریب نخاله برد... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033645/استعلام-اجرای-طرح-هادی-کردکلا-جویبار'>استعلام اجرای طرح هادی کردکلا جویبار  / استعلام ,استعلام اجرای طرح هادی کردکلا جویبار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033646/استعلام-احداث-70-مورد-بند-خاکی-توام'>استعلام احداث 70 مورد بند خاکی توام / استعلام ,استعلام احداث 70 مورد بند خاکی توام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033647/استعلام-اجرای-40-هکتار-نهالکاری--'>استعلام اجرای 40 هکتار نهالکاری ... / استعلام,استعلام اجرای 40 هکتار نهالکاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033648/استعلام-احداث-کانال-آبرسانی---'>استعلام احداث کانال آبرسانی  ... / استعلام,استعلام احداث کانال آبرسانی  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033649/استعلام-تکمیل-و-بازسازی-ساختمان-اداره'>استعلام تکمیل و بازسازی ساختمان اداره  / استعلام ,استعلام تکمیل و بازسازی ساختمان اداره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033650/استعلام-حلوا-شکری-50-گرم'>استعلام حلوا شکری 50 گرم  / استعلام,استعلام حلوا شکری 50 گرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033651/مناقصه-​خرید--نصب-و-اجرای-ارتینگ-و-SURGE-PROTECTION'>مناقصه ​خرید  ،نصب و اجرای ارتینگ و SURGE PROTECTION / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه ​خرید  ،نصب و اجرای ارتینگ و SURGE PROTECTION</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033652/استعلام-اجرای-با-مصالح-پاگرد-آسانسور'>استعلام اجرای با مصالح پاگرد آسانسور / استعلام , استعلام اجرای با مصالح پاگرد آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033653/استعلام-تجهیزات-ناوبری-مراد-3'>استعلام تجهیزات ناوبری مراد 3  / استعلام, استعلام تجهیزات ناوبری مراد 3 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033654/استعلام-جاده-بین-مزارع'>استعلام جاده بین مزارع / استعلام ,استعلام جاده بین مزارع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033655/استعلام-قند-حبه'>استعلام قند حبه  / استعلام ,استعلام قند حبه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033656/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای--'>استعلام اجرای طرح هادی روستای... / استعلام , استعلام اجرای طرح هادی روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033657/استعلام-مقره-ساپورت-اتکایی--'>استعلام مقره ساپورت اتکایی ... / استعلام,استعلام مقره ساپورت اتکایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033658/استعلام-احداث-کانال-آبرسانی---'>استعلام احداث کانال آبرسانی  ... / استعلام,استعلام احداث کانال آبرسانی  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033659/مناقصه-خرید-قالبهای-فوم-صندلی-خودرو'>مناقصه خرید قالبهای فوم صندلی خودرو / مناقصه، مناقصه خرید قالبهای فوم صندلی خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033660/استعلام-خرید-قطعات-جرثقیل-۱۱۰-تن'>استعلام خرید قطعات جرثقیل ۱۱۰ تن  / استعلام ,استعلام خرید قطعات جرثقیل ۱۱۰ تن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033661/استعلام-خرید-جالباسی--میز-تلفن-و--'>استعلام خرید جالباسی ، میز تلفن و ... / استعلام , استعلام خرید جالباسی ، میز تلفن و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033662/استعلام-فیلتر-سرنگی'>استعلام فیلتر سرنگی / استعلام ,استعلام فیلتر سرنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033663/استعلام-احداث-چاله-آبگیر-توام-با-بذر'>استعلام احداث چاله آبگیر توام با بذر / استعلام ,استعلام احداث چاله آبگیر توام با بذر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033664/استعلام-واگذاری-خرید-خدمات-واحد-CSR-به-صورت-حجمی'>استعلام واگذاری خرید خدمات واحد CSR به صورت حجمی / استعلام, استعلام واگذاری خرید خدمات واحد CSR به صورت حجمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033665/استعلام-خرید-پتوی-یکنفره-گلبافت--ملحفه'>استعلام خرید پتوی یکنفره گلبافت ، ملحفه  / استعلام , استعلام خرید پتوی یکنفره گلبافت ، ملحفه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033666/استعلام-مربا'>استعلام مربا  / استعلام ,استعلام مربا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033667/استعلام-خرید-فرش'>استعلام خرید فرش / استعلام , استعلام خرید فرش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033668/مناقصه-​خرید-خدمات-فنی-تخصصی-تجهیزات-پسیو-در-زیر-ساخت-شبکه'>مناقصه ​خرید  خدمات فنی -تخصصی تجهیزات پسیو در زیر ساخت شبکه  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه ​خرید  خدمات فنی -تخصصی تجهیزات پسیو در زیر ساخت شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033669/استعلام-بمبو'>استعلام بمبو / استعلام ,استعلام بمبو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033670/استعلام-کولر-گازی-اسپلیت-دیواری-ایرانی'>استعلام کولر گازی اسپلیت دیواری ایرانی / استعلام, استعلام کولر گازی اسپلیت دیواری ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033671/استعلام-توسعه-دهنده-پورت-USB'>استعلام توسعه دهنده پورت USB  / استعلام , استعلام توسعه دهنده پورت USB </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033672/استعلام-​فسفات-تری-سدیک'>استعلام ​فسفات تری سدیک  / استعلام، استعلام ​فسفات تری سدیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033673/استعلام-لایروبی-و-احیای-نهر'>استعلام لایروبی و احیای نهر  / استعلام ,استعلام لایروبی و احیای نهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033675/استعلام-پرینتر'>استعلام پرینتر / استعلام, استعلام پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033676/استعلام-​پانزده-قلم-لوازم-آشپزخانه'>استعلام ​پانزده قلم لوازم آشپزخانه  / استعلام ,استعلام ​پانزده قلم لوازم آشپزخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033677/استعلام-تهیه-و-نصب-و-راه-اندازی-سیستم'>استعلام تهیه و نصب و راه اندازی سیستم  / استعلام ,استعلام تهیه و نصب و راه اندازی سیستم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033678/مناقصه-احداث-مدرسه-تیپ-92030--'>مناقصه احداث مدرسه تیپ 92030 ... / مناقصه ,مناقصه احداث مدرسه تیپ 92030 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033679/استعلام-خرید-پلیت-آهنی'>استعلام خرید پلیت آهنی  / استعلام ,استعلام خرید پلیت آهنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033680/استعلام-واگذاری-342-پرونده'>استعلام واگذاری 342 پرونده  / استعلام ، استعلام واگذاری 342 پرونده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033681/فراخوان-انجام-عملیات-تامین-و-نصب-و-راه-اندازی--'>فراخوان انجام عملیات تامین و نصب و راه اندازی ... / فراخوان,فراخوان انجام عملیات تامین و نصب و راه اندازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033682/استعلام-تالیف-و-انتشار'>استعلام تالیف و انتشار  / استعلام ,استعلام تالیف و انتشار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033683/استعلام-خرید-کالای-لوازم-تحریر'>استعلام خرید کالای لوازم تحریر  / استعلام,استعلام خرید کالای لوازم تحریر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033684/استعلام-تجهیزات-شبکه-و-سرور'>استعلام تجهیزات شبکه و سرور / استعلام ,استعلام تجهیزات شبکه و سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033685/استعلام-ترموکوپل'>استعلام ترموکوپل  / استعلام , استعلام ترموکوپل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033686/استعلام-مطالعات-راههای-روستایی-و-فرعی'>استعلام مطالعات راههای روستایی و فرعی / استعلام ,استعلام مطالعات راههای روستایی و فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033687/استعلام-بیم-دتکتور-80-متری'>استعلام بیم دتکتور 80 متری  / استعلام, استعلام بیم دتکتور 80 متری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033688/مناقصه-خرید-نصب-و-راه-اندازی-949-دستگاه-کنتور-هوشمند-آب-و-برق-تجدید'>مناقصه خرید نصب و راه اندازی 949 دستگاه کنتور هوشمند آب و برق تجدید  / اگهی مناقصه , مناقصه خرید نصب و راه اندازی 949 دستگاه کنتور هوشمند آب و برق تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033689/استعلام-اجرای-عملیات-بیولوژیک'>استعلام اجرای عملیات بیولوژیک  / استعلام ,استعلام اجرای عملیات بیولوژیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033690/استعلام-انواع-منهول-پلی-اتیلن'>استعلام انواع منهول پلی اتیلن  / استعلام ، استعلام انواع منهول پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033691/استعلام-برنج'>استعلام برنج  / استعلام ,استعلام برنج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033692/استعلام-۵-دستگاه-اسکنر'>استعلام ۵ دستگاه اسکنر  / استعلام ,استعلام ۵ دستگاه اسکنر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033693/استعلام-​دیگ-فولادی-آبگرم-با-مشعل-دوگان'>استعلام ​دیگ فولادی آبگرم با مشعل دوگان / استعلام, استعلام ​دیگ فولادی آبگرم با مشعل دوگان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033694/استعلام-سوئیچ-48-پورت'>استعلام سوئیچ 48 پورت  / استعلام , استعلام سوئیچ 48 پورت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033695/استعلام-POWER-SUPPLY'>استعلام POWER SUPPLY  / فرم استعلام بها , استعلام POWER SUPPLY </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033696/استعلام-مطالعات-راههای-روستایی'>استعلام مطالعات راههای روستایی  / استعلام ,استعلام مطالعات راههای روستایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033697/استعلام-تعمیرات-تابلو-خازن-برق-ساختمان'>استعلام تعمیرات تابلو خازن برق ساختمان  / استعلام,استعلام تعمیرات تابلو خازن برق ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033698/استعلام-احداث-سردرب-ورودی-نگهبانی'>استعلام احداث سردرب ورودی نگهبانی / استعلام , استعلام احداث سردرب ورودی نگهبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033699/استعلام-تهیه-و-اجرای-مرمت-و-بازسازی-فنس'>استعلام تهیه و اجرای مرمت و بازسازی فنس  / استعلام ,استعلام تهیه و اجرای مرمت و بازسازی فنس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033700/استعلام-کت-و-شلوار-مردانه'>استعلام کت و شلوار مردانه  / استعلام، استعلام کت و شلوار مردانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033701/استعلام-تهیه-و-نصب-راه-اندازی-دوربین'>استعلام تهیه و نصب راه اندازی دوربین  / استعلام ,استعلام تهیه و نصب راه اندازی دوربین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033702/استعلام-بلوک-کمپرسور-DIA6030-BAr--'>استعلام بلوک کمپرسور  DIA6030 BAr... / استعلام بها، استعلام بلوک کمپرسور  DIA6030 BAr</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033703/استعلام-خدمات-ارتقاء-و-بروز-رسانی'>استعلام خدمات ارتقاء و بروز رسانی  / استعلام , استعلام خدمات ارتقاء و بروز رسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033704/استعلام-​انجام-و-ارائه-خدمات-تعمیرات-و--'>استعلام ​انجام و ارائه خدمات تعمیرات و ... / استعلام, استعلام انجام و ارائه خدمات تعمیرات و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033705/استعلام-لپ-تاپ'>استعلام لپ تاپ / استعلام ,استعلام لپ تاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033706/استعلام-آجر-فشاری'>استعلام آجر فشاری / استعلام , استعلام آجر فشاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033707/استعلام-تهیه-مصالح-و-اجرای-خط-استفاده'>استعلام تهیه مصالح و اجرای خط استفاده  / استعلام ,استعلام تهیه مصالح و اجرای خط استفاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033708/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای-نارنج'>استعلام اجرای طرح هادی روستای نارنج  / استعلام ,استعلام اجرای طرح هادی روستای نارنج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033709/استعلام-اینورتر-اسپلیت-سرد-و-گرم'>استعلام اینورتر اسپلیت سرد و گرم / استعلام , استعلام اینورتر اسپلیت سرد و گرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033710/استعلام-​خرید-سه-دستگاه-تراسفورماتور'>استعلام ​خرید سه دستگاه تراسفورماتور / استعلام, استعلام خرید سه دستگاه تراسفورماتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033711/استعلام-​کپسول-های-آتش-نشانی'>استعلام ​کپسول های آتش نشانی  / استعلام ,استعلام ​کپسول های آتش نشانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033712/مناقصه-تکمیل-مدرسه--'>مناقصه تکمیل مدرسه ... / مناقصه, مناقصه تکمیل مدرسه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033713/استعلام-دوربین-صوتی-و-تصویر'>استعلام دوربین، صوتی و تصویر  / استعلام ,استعلام دوربین، صوتی و تصویر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033714/استعلام-ساخت-برجک'>استعلام ساخت برجک / استعلام , استعلام ساخت برجک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033715/استعلام-تجهیزات-خانگی'>استعلام تجهیزات خانگی  / استعلام,استعلام تجهیزات خانگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033716/استعلام-تجهیزات-و-وسایل--'>استعلام تجهیزات و وسایل... / استعلام, استعلام تجهیزات و وسایل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033718/استعلام-​​خرید-سود-پرک-صنعتی'>استعلام ​​خرید سود پرک صنعتی / استعلام، استعلام ​​خرید سود پرک صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033719/استعلام-اجرای-لوله-گذاری-به-طول-9600--'>استعلام اجرای لوله گذاری به طول 9600 ... / استعلام,استعلام اجرای لوله گذاری به طول 9600 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033720/استعلام-نماسازی-ساختمان-پزشکی'>استعلام نماسازی ساختمان پزشکی  / استعلام ,استعلام نماسازی ساختمان پزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033721/استعلام-tsco-gaming-tm-754-ga-mouse'>استعلام tsco gaming tm 754 ga mouse / استعلام, استعلام tsco gaming tm 754 ga mouse</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033722/استعلام-لایروبی-و-احیا-چاه-به-عمق-120-متر'>استعلام لایروبی و  احیا چاه به عمق 120 متر  / استعلام ,استعلام لایروبی و  احیا چاه به عمق 120 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033723/استعلام-تعویض-بلوزهای-محور-والو-فشارشکن-ایرپری-هیتر'>استعلام تعویض بلوزهای محور والو فشارشکن ایرپری هیتر  / استعلام تعویض بلوزهای محور والو فشارشکن ایرپری هیتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033724/استعلام-احداث--بهسازی-و-نگهداری'>استعلام احداث ، بهسازی و نگهداری  / استعلام , استعلام احداث ، بهسازی و نگهداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033725/استعلام-اجرای-طرح-هادی'>استعلام اجرای طرح هادی  / استعلام ,استعلام اجرای طرح هادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033726/استعلام-بازگشایی-و-آزادسازی-تصرفات'>استعلام بازگشایی و آزادسازی تصرفات / استعلام, استعلام بازگشایی و آزادسازی تصرفات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033727/استعلام-خرید-اتو-چای-ساز-جاروبرقی--'>استعلام خرید اتو، چای ساز، جاروبرقی... / استعلام, استعلام خرید اتو، چای ساز، جاروبرقی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033728/استعلام-گوشت-منجمد'>استعلام گوشت منجمد  / استعلام,استعلام گوشت منجمد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033729/استعلام-تهیه-یک-دستگاه-رک-مبدل-48--'>استعلام تهیه یک دستگاه رک مبدل 48 ... / استعلام,استعلام تهیه یک دستگاه رک مبدل 48 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033730/استعلام-تعویض-بلوزهای-محور-والو-فشارشکن-بویلر'>استعلام تعویض بلوزهای محور والو فشارشکن بویلر  / استعلام تعویض بلوزهای محور والو فشارشکن بویلر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033731/استعلام-دوربین-صوتی-و-تصویر'>استعلام دوربین، صوتی و تصویر  / استعلام ,استعلام دوربین، صوتی و تصویر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033732/استعلام-تعمیرات-اماکن-گمرکی'>استعلام تعمیرات اماکن گمرکی  / استعلام , استعلام تعمیرات اماکن گمرکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033733/استعلام-رادیو-میکروتیک'>استعلام رادیو میکروتیک / استعلام, استعلام رادیو میکروتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033734/استعلام-شبکه-مراقبت'>استعلام شبکه مراقبت / استعلام, استعلام شبکه مراقبت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033735/استعلام-​عملیات-اجرایی-نصب-1000-رشته'>استعلام ​عملیات اجرایی نصب 1000 رشته / استعلام, استعلام ​عملیات اجرایی نصب 1000 رشته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033736/استعلام-خرید-۳۶-قلم-لوازم-آشپزخانه'>استعلام خرید ۳۶ قلم لوازم آشپزخانه / استعلام ,استعلام خرید ۳۶ قلم لوازم آشپزخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033737/استعلام-تهیه-و-اجرای-دیوار-دو-بر-نما--'>استعلام تهیه و اجرای دیوار دو بر نما... / استعلام, استعلام تهیه و اجرای دیوار دو بر نما...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033738/استعلام-ساخت-و-نصب-و-راه-اندازی'>استعلام ساخت و نصب و راه اندازی / استعلام , استعلام ساخت و نصب و راه اندازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033739/استعلام-خرید-کود-طرح--'>استعلام خرید کود طرح ... / استعلام,استعلام خرید کود طرح ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033740/استعلام-آنتن-دیش'>استعلام آنتن دیش  / استعلام ,استعلام آنتن دیش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033741/استعلام-خرید-60-عدد-دروتر'>استعلام خرید 60 عدد دروتر / استعلام, استعلام خرید 60 عدد دروتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033742/استعلام-اجرای-382-هکتار-مدیریت-رواناب'>استعلام اجرای 382 هکتار مدیریت رواناب / استعلام , استعلام اجرای 382 هکتار مدیریت رواناب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033744/استعلام-خدمات'>استعلام خدمات / استعلام, استعلام خدمات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033745/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستا--'>استعلام اجرای طرح هادی روستا... / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033747/استعلام-پارتیشن-تک-جداره'>استعلام پارتیشن تک جداره  / استعلام ,استعلام پارتیشن تک جداره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033748/استعلام-مطالعات-راههای-روستایی-و-فرعی'>استعلام مطالعات راههای روستایی و فرعی / استعلام ,استعلام مطالعات راههای روستایی و فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033749/استعلام-طرح-اقدام-پژوهی-ساماندهی'>استعلام طرح اقدام پژوهی ساماندهی / استعلام,استعلام طرح اقدام پژوهی ساماندهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033750/استعلام-تهیه-تمامی-مصالح-ساخت-و-نصب'>استعلام تهیه تمامی مصالح ساخت و نصب  / استعلام ,استعلام تهیه تمامی مصالح ساخت و نصب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033751/استعلام-بخاری-گازی--'>استعلام بخاری گازی ... / استعلام ,استعلام بخاری گازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033752/استعلام-الکل-ایزوپروپیل-با-درجه-خلوص-99--'>استعلام الکل ایزوپروپیل با درجه خلوص 99%... / استعلام, استعلام الکل ایزوپروپیل با درجه خلوص 99%...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033753/استعلام-​دیگ-فولادی-آبگرم-با-مشعل-دوگان'>استعلام ​دیگ فولادی آبگرم با مشعل دوگان / استعلام ,استعلام ​دیگ فولادی آبگرم با مشعل دوگان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033754/استعلام-رایانه-رومیزی'>استعلام رایانه رومیزی / استعلام, استعلام رایانه رومیزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033755/استعلام-ساخت-اتصال-پارچه-ای-نسوز'>استعلام ساخت اتصال پارچه ای نسوز  / استعلام بها , استعلام ساخت اتصال پارچه ای نسوز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033756/استعلام-​میلگرد-a3-10'>استعلام ​میلگرد a3  10 / استعلام, استعلام ​میلگرد a3  10</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033757/استعلام-کالیبره-و-تست-سیفتی'>استعلام کالیبره  و تست سیفتی / استعلام، استعلام کالیبره  و تست سیفتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033759/استعلام-HP-DL380G9-پیش-فاکتور-رسمی--'>استعلام HP-DL380G9 پیش فاکتور رسمی... / استعلام, استعلام HP-DL380G9 پیش فاکتور رسمی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033760/استعلام-ساخت-25-کلیپ-صوتی-و-تصویری-آموزش--'>استعلام ساخت 25 کلیپ صوتی و تصویری آموزش... / استعلام، استعلام ساخت 25 کلیپ صوتی و تصویری آموزش...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033761/استعلام-خرید-تجهیزات-آسانسور'>استعلام خرید تجهیزات آسانسور  / استعلام ,استعلام ​دیگ فولادی آبگرم با مشعل دوگان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033762/استعلام-احداث-کانال-آبرسانی'>استعلام احداث کانال آبرسانی  / استعلام,استعلام احداث کانال آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033763/استعلام-شیر-و-اتصال-چدنی'>استعلام شیر و اتصال چدنی / استعلام, استعلام ​شیر و اتصال چدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033764/استعلام-اجرای-طرح-هادی'>استعلام اجرای طرح هادی  / استعلام , استعلام اجرای طرح هادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033765/مناقصه-پروژه-توپکرانی-هوشمند-خطوط-لوله--'>مناقصه پروژه توپکرانی هوشمند خطوط لوله ... / مناقصه پروژه توپکرانی هوشمند خطوط لوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033766/مناقصه-خرید-حمل-نصب-و-راه-اندازی-سیستم-ها-و-تجهیزات-اعلام-و-اطفاء-حریق--'>مناقصه خرید، حمل، نصب و راه اندازی سیستم ها و تجهیزات اعلام و اطفاء حریق... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید، حمل، نصب و راه اندازی سیستم ها و تجهیزات اعلام و اطفاء حریق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033767/فراخوان-انجام-خدمات-آنژیوگرافی-آنژیوپلاستی--'>فراخوان انجام خدمات آنژیوگرافی، آنژیوپلاستی ... / فراخوان,فراخوان انجام خدمات آنژیوگرافی، آنژیوپلاستی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033768/مناقصه-خرید-4-000-000-عدد-کارت-مغناطیسی-HICO-تجدید-شده--'>مناقصه خرید 4.000.000 عدد کارت مغناطیسی HICO -تجدید شده-... / مناقصه , مناقصه خرید 4.000.000 عدد کارت مغناطیسی HICO -تجدید شده-...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033769/مناقصه-تامین-بنتونیت--'>مناقصه تامین بنتونیت.... / مناقصه, مناقصه تامین بنتونیت....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033770/مناقصه-انجام-عملیات-بازرسی-سرویس-نگهداری'>مناقصه انجام عملیات بازرسی سرویس نگهداری / مناقصه, مناقصه انجام عملیات بازرسی سرویس نگهداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033771/مناقصه-تهیه-مصالح-و-انجام-عملیات-بازسازی-و-جوشکاری'>مناقصه تهیه مصالح و انجام عملیات بازسازی و جوشکاری  / مناقصه, مناقصه تهیه مصالح و انجام عملیات بازسازی و جوشکاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033136/مزایده-۱۵۰-متر-کابل'>مزایده ۱۵۰ متر کابل  / مزایده ,مزایده ۱۵۰ متر کابل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033140/مزایده-ساختمان-مسکونی-عرصه-161-37متر'>مزایده ساختمان مسکونی عرصه 161.37متر  / مزایده ,مزایده ساختمان مسکونی عرصه 161.37متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033142/مزايده-یک-واحد-پارکینگ-عمومی--نوبت-دوم-چاپ-دوم'>مزايده یک واحد پارکینگ عمومی - نوبت دوم  چاپ دوم / مزایده ، مزايده یک واحد پارکینگ عمومی - نوبت دوم  چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033143/اصلاحیه-مزایده-فروش-تعداد-14-دستگاه-املاک-تملیکی'>اصلاحیه مزایده فروش تعداد 14 دستگاه املاک تملیکی  / اصلاحیه مزایده,مزایده فروش تعداد 14 دستگاه املاک تملیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033144/مزایده-یک-واحد-دامداری-مساحت-250-متر'>مزایده یک واحد دامداری مساحت 250 متر  / مزایده ,مزایده یک واحد دامداری مساحت 250 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033146/مزایده-زمین-زراعی-مساحت-3500متر'>مزایده زمین زراعی مساحت 3500متر / مزایده ,مزایده زمین زراعی مساحت 3500متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033149/مزایده-زمین-کشاورزی-نوبت-دوم'>مزایده زمین کشاورزی نوبت دوم / مزایده ,مزایده زمین کشاورزی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033150/مزایده-واگذاری-به-اجاره-شش-دانگ-(عرصه-و-اعیان-و-سرقفلی)-یک-باب-مغازه'>مزایده واگذاری به اجاره  شش دانگ (عرصه و اعیان و سرقفلی) یک باب مغازه / آگهی مزایده واگذاری به اجاره، مزایده واگذاری به اجاره  شش دانگ (عرصه و اعیان و سرقفلی) یک باب مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033152/مزایده-یک-دستگاه-تلویزیون'>مزایده یک دستگاه تلویزیون  / مزایده ,مزایده یک دستگاه تلویزیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033154/مزایده-دو-باب-مغازه-ششدانگ-عرصه-93-9متر-قدمت-ده-ساله'>مزایده دو باب مغازه ششدانگ عرصه 93.9متر قدمت ده ساله  / مزایده ,مزایده دو باب مغازه ششدانگ عرصه 93.9متر قدمت ده ساله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033157/تجدید-مزایده-اجاره-زمین--نوبت-دوم'>تجدید مزایده اجاره زمین - نوبت  دوم / تجدید آگهی مزایده, تجدید مزایده اجاره زمین  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033158/مزایده-۸۵-قطعه-روکش-صندلی-خودرو'>مزایده ۸۵ قطعه روکش صندلی خودرو  / مزایده ,مزایده ۸۵ قطعه روکش صندلی خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033161/مزایده-اجاره-کلبه-اغذیه-فروشی--نوبت-دوم'>مزایده اجاره کلبه اغذیه فروشی  - نوبت دوم / مزایده ,مزایده اجاره کلبه اغذیه فروشی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033165/مزایده-فروش-19-قطعه-زمین-تجاری-مسکونی'>مزایده فروش 19 قطعه زمین تجاری مسکونی  / مزایده ,مزایده فروش 19 قطعه زمین تجاری مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033170/مزایده-یک-قطعه-زمین-کشاورزی-مساحت-1018-5متر'>مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 1018.5متر / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 1018.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033179/مزایده-52-084-حبه-مشاع-از-72-حبه-ششدانگ-ملکی'>مزایده 52.084 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ ملکی  / مزایده ,مزایده 52.084 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ ملکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033182/مزایده-آپارتمان-مساحت-100-35متر'>مزایده آپارتمان مساحت 100.35متر  / مزایده ,مزایده آپارتمان مساحت 100.35متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033191/مزایده-فروش-یکباب-ساختمان-عرصه-4672متر-بخش-ده'>مزایده فروش یکباب ساختمان عرصه 4672متر بخش ده / مزایده ,مزایده فروش یکباب ساختمان عرصه 4672متر بخش ده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033195/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-یکصد-و-هفتمتر-و-چهارده-سانتی-متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت یکصد و هفتمتر و چهارده سانتی متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت یکصد و هفتمتر و چهارده سانتی متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033203/مزایده-ساختمان-مساحت-عرصه-305-مترمربع'>مزایده ساختمان مساحت عرصه 305 مترمربع / مزایده ,مزایده ساختمان مساحت عرصه 305 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033211/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-منزل-مسکونی-عرصه-97-5متر'>مزایده سه دانگ مشاع از منزل مسکونی عرصه 97.5متر  / مزایده ,مزایده سه دانگ مشاع از منزل مسکونی عرصه 97.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033220/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-با-قدمت-بیش-از-نه-سال-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ آپارتمان با قدمت بیش از نه سال نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان با قدمت بیش از نه سال نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033226/مزایده-عمارت-پلاک-ثبتی-دو-فرعی-نوبت-دوم'>مزایده عمارت پلاک ثبتی دو فرعی نوبت دوم  / مزایده,مزایده عمارت پلاک ثبتی دو فرعی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033238/مزایده-ششدانگ-پلاک-25-فرعی-6800متر'>مزایده ششدانگ پلاک 25 فرعی 6800متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 25 فرعی 6800متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033244/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-437-متر-بخش-دو'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 437 متر بخش دو / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 437 متر بخش دو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033252/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-مازاد'>مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033259/مزایده-یک-قطعه-زمین-خالی-مساحت-138-90متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین خالی مساحت 138.90متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین خالی مساحت 138.90متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033268/مزایده-فروش-یکباب-مغازه-تجاری-مساحت-72-95متر'>مزایده فروش یکباب مغازه تجاری مساحت 72.95متر  / مزایده,مزایده فروش یکباب مغازه تجاری مساحت 72.95متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033270/مزایده-زمین-جهت-راه-اندازی-و-بهره-برداری-جمعه-بازار'>مزایده زمین جهت راه اندازی و بهره برداری جمعه بازار / خلاصه مزایده عمومی ، مزایده زمین جهت راه اندازی و بهره برداری جمعه بازار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033275/مزایده-یک-قطعه-زمین-قطعه-42-تفکیکی'>مزایده یک قطعه زمین قطعه 42 تفکیکی  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین قطعه 42 تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033283/مزایده-کارگاه-نجاری-مساحت-339-2متر'>مزایده کارگاه نجاری مساحت 339.2متر / مزایده,مزایده کارگاه نجاری مساحت 339.2متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033296/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-374-5متر'>مزایده منزل مسکونی عرصه 374.5متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 374.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033302/مزایده-پلاک-ثبت-شده-مشاره-2564-فرعی-بخش-چهار'>مزایده پلاک ثبت شده مشاره 2564 فرعی بخش چهار / مزایده,مزایده پلاک ثبت شده مشاره 2564 فرعی بخش چهار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033311/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-شش-یزد-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی بخش شش یزد نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش شش یزد نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033361/مزایده-پلاک-ثبت-شده-شماره-نوزده-فرعی-بخش-چهار-یزد'>مزایده پلاک ثبت شده شماره نوزده فرعی بخش چهار یزد / مزایده,مزایده پلاک ثبت شده شماره نوزده فرعی بخش چهار یزد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033371/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-دویست-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت دویست متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033378/مزایده-فروش-تعدادی-از-پلاکهای-کارگاهی-و-تجاری-و-مسکونی'>مزایده فروش تعدادی از پلاکهای کارگاهی و تجاری و مسکونی  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از پلاکهای کارگاهی و تجاری و مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033384/مزایده-ملک-مساحت-77-19مترمربع'>مزایده ملک مساحت 77.19مترمربع  / مزایده,مزایده ملک مساحت 77.19مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033392/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-184-متر-و-96-دسیمتر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 184 متر و 96 دسیمتر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 184 متر و 96 دسیمتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033401/مزایده-چند-قطعه-زمین-کشاورزی-و-مسکونی'>مزایده چند قطعه زمین کشاورزی و مسکونی / مزایده,مزایده چند قطعه زمین کشاورزی و مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033412/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک قطعه زمین مسکونی نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مسکونی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033424/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-باغ-و-یک-قطعه-شیلات'>مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان باغ و یک قطعه شیلات / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان باغ و یک قطعه شیلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033454/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-1200متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 1200متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 1200متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033467/مزایده-خانه-مساحت-149-95متر'>مزایده خانه مساحت 149.95متر / مزایده,مزایده خانه مساحت 149.95متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033479/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-زمین-312-5متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه زمین 312.5متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه زمین 312.5متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033495/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-192-56متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 192.56متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 192.56متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033532/مزایده-منزل-مسکونی-و-یک-قطعه-باغ-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی و یک قطعه باغ نوبت اول  / مزایده,مزایده منزل مسکونی و یک قطعه باغ نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033543/مزایده-واگذاری-مجموعه-اماکن-ورزشی'>مزایده واگذاری مجموعه اماکن ورزشی / مزایده واگذاری مجموعه اماکن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033544/مزایده-مجموعه-دو-واحدی-اموال-غیرمنقول'>مزایده مجموعه دو واحدی اموال غیرمنقول / مزایده,مزایده مجموعه دو واحدی اموال غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033554/مزایده-میزان-21-حبه-مشاع-از-72-حبه-پلاک-116-موسوم-به-قنات-نوبت-دوم'>مزایده میزان 21 حبه مشاع از 72 حبه پلاک 116 موسوم به قنات نوبت دوم  / مزایده,مزایده میزان 21 حبه مشاع از 72 حبه پلاک 116 موسوم به قنات نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033565/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-سه-طبقه-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی سه طبقه نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی سه طبقه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033572/مزایده-آپارتمان-مساحت-173-84متر'>مزایده آپارتمان مساحت 173.84متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 173.84متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033577/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-مثلثی-شده-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ یک قطعه زمین مثلثی شده نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین مثلثی شده نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033588/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-03-فرعی-بخش-دو-نایین'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 03 فرعی بخش دو نایین / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 03 فرعی بخش دو نایین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033601/مزایده-ششدانگ-ملک-به-پلاک-ثبتی-3844-فرعی'>مزایده ششدانگ ملک به پلاک ثبتی 3844 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ ملک به پلاک ثبتی 3844 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033607/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-124-95متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 124.95متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 124.95متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033627/مزایده-فروش-برنج--'>مزایده فروش برنج ... / مزایده, مزایده فروش برنج ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033674/استعلام-اجاره-واگذاری-واحد-فیزیوتراپی'>استعلام اجاره واگذاری واحد فیزیوتراپی  / استعلام, استعلام اجاره واگذاری واحد فیزیوتراپی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033717/مزایده-ضایعات-آهن-آلومینیوم-پلاستیک-لاستیک-خودرو--'>مزایده ضایعات آهن، آلومینیوم، پلاستیک،لاستیک خودرو... / مزایده عمومی, مزایده ضایعات آهن، آلومینیوم، پلاستیک،لاستیک خودرو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033743/مزایده-فروش-23-دستگاه-خودرو--'>مزایده فروش 23 دستگاه خودرو... / مزایده ,مزایده فروش 23 دستگاه خودرو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033746/مزایده-یکباب-خانه-ششدانگ-مساحت-116-2مترمربع'>مزایده یکباب خانه ششدانگ مساحت 116.2مترمربع / مزایده,مزایده یکباب خانه ششدانگ مساحت 116.2مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1033758/مزایده-واگذاری-اماکن-ورزشی--'>مزایده واگذاری اماکن ورزشی.... / مزایده, مزایده واگذاری اماکن ورزشی....</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 13 تاريخ : سه شنبه 4 ارديبهشت 1397 ساعت: 11:42