اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.10.25 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026017/مناقصه-عملیات-اجرایی... با عنوان : اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.10.25 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026017/مناقصه-عملیات-اجرایی-احداث-مخازن-300-مترمکعبی-ایلود---نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی احداث مخازن 300 مترمکعبی ایلود... - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه عملیات اجرایی احداث مخازن 300 مترمکعبی ایلود...- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026019/فراخوان-ارزیابی-کیفی-انتخاب-مشاور-جهت-پشتیبانی-سخت-افزاری--نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی انتخاب مشاور جهت پشتیبانی سخت افزاری... نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی ، فراخوان ارزیابی کیفی انتخاب مشاور جهت پشتیبانی سخت افزاری... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026024/مناقصه-احداث-پل-لوله-ای-تثبیت-پل-ها-و--نوبت-دوم'>مناقصه احداث پل لوله ای، تثبیت پل ها  و... نوبت دوم  / آگهی فراخوان و مناقصه احداث پل لوله ای، تثبیت پل ها  و... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026026/مناقصه-خرید-فنر-حلزونی'>مناقصه خرید فنر حلزونی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید فنر حلزونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026029/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-دوربین-فیلمبرداری---نوبت-دوم'>مناقصه خرید یک دستگاه دوربین فیلمبرداری ...- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید یک دستگاه دوربین فیلمبرداری ...- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026030/مناقصه-خرید-یکدستگاه-چیلر-LEW204D-تراکمی-60-تن-نوبت-دوم-96-10-25'>مناقصه خرید یکدستگاه چیلر LEW204D تراکمی 60 تن- نوبت دوم 96.10.25 / آگهی مناقصه یک مرحله ای ، مناقصه خرید یکدستگاه چیلر LEW204D تراکمی 60 تن - نوبت دوم 96.10.25</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026034/تجدید-مناقصه-تامین-تجهیزات-و-کالاهای-اختصاصی-و-تهیه-مصالح-عمومی---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه تامین تجهیزات و کالاهای اختصاصی و تهیه مصالح عمومی ...- نوبت دوم / آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه تامین تجهیزات و کالاهای اختصاصی و تهیه مصالح عمومی ...- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026035/مناقصه-اجرای-عملیات-توسعه-شبکه-فاضلاب-منطقه-6--(نوبت-دوم)'>مناقصه  اجرای عملیات توسعه شبکه فاضلاب منطقه 6... (نوبت دوم) / مناقصه, مناقصه  اجرای عملیات توسعه شبکه فاضلاب منطقه 6...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026037/مناقصه-آبرسانی-به-روستا--نوبت-دوم'>مناقصه آبرسانی به روستا - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه آبرسانی به روستا - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026040/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-تانکر-حمل-شیر-24-تن---'>مناقصه خرید یک دستگاه تانکر حمل شیر 24 تن .... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید یک دستگاه تانکر حمل شیر 24 تن ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026043/مناقصه-امور-نظافت-و-خدمات-پشتیبانی'>مناقصه امور نظافت و خدمات پشتیبانی / آگهی مناقصه, مناقصه امور نظافت و خدمات پشتیبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026046/مناقصه-خرید--نصب-و-راه-اندازی-سامانه-دوربین-مداربسته'>مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی سامانه دوربین مداربسته / مناقصه , مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی سامانه دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026050/مناقصه-یک-باب-تونل-انجماد'>مناقصه یک باب تونل انجماد  / مناقصه , مناقصه یک باب تونل انجماد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026052/فراخوان-مناقصه-عملیات-اجرایی-توسعه-و-بهسازی-شبکه-توزیع-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عملیات اجرایی توسعه و بهسازی شبکه توزیع نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ، فراخوان مناقصه عملیات اجرایی توسعه و بهسازی شبکه توزیع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026053/مناقصه-خرید-200000-متر-یک-تن-جو-دامی-از---(نوبت-دوم)'>مناقصه خرید 200000 متر یک تن جو دامی از ... (نوبت دوم) / مناقصه ,مناقصه خرید 200000 متر یک تن جو دامی از ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026054/مناقصه-تعداد-90000-عدد-سینی-نشاء'>مناقصه تعداد 90000 عدد سینی نشاء / مناقصه , مناقصه تعداد 90000 عدد سینی نشاء</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026057/فراخوان-بازسازی-استخر-بوستان---(نوبت-دوم)'>فراخوان بازسازی استخر بوستان .... (نوبت دوم) / فراخوان عمومی, فراخوان بازسازی استخر بوستان .... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026058/مناقصه-شناسایی-و-انتخاب-سرمایه-گذار-ذیصلاح-جهت-مشارکت-در-ساخت--'>مناقصه شناسایی و انتخاب سرمایه گذار ذیصلاح جهت مشارکت در ساخت ... / مناقصه ,مناقصه شناسایی و انتخاب سرمایه گذار ذیصلاح جهت مشارکت در ساخت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026060/فراخوان-اجاره-(تامین)-دو-فروند-شناور-عملیاتی-96-10-25'>فراخوان اجاره (تامین) دو فروند شناور عملیاتی 96.10.25 / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان اجاره (تامین) دو فروند شناور عملیاتی 96.10.25</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026064/مناقصه-خرید-تعداد-8000-دستگاه-کنتور-دیجیتال---نوبت-دوم'>مناقصه خرید تعداد 8000 دستگاه کنتور دیجیتال ...- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید تعداد 8000 دستگاه کنتور دیجیتال ...- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026065/مناقصه-تشکیل-2000-فقره-از-پرونده-های-متصرفین-اراضی-علوی'>مناقصه تشکیل 2000 فقره از پرونده های متصرفین اراضی علوی / مناقصه ، مناقصه تشکیل 2000 فقره از پرونده های متصرفین اراضی علوی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026066/فراخوان-مناقصه-اصلاح-و-توسعه-شبکه-توزیع-آب'>فراخوان مناقصه اصلاح و توسعه شبکه توزیع آب / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ، فراخوان مناقصه اصلاح و توسعه شبکه توزیع آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026067/تمدید-مناقصه-خرید-تجهیزات-مربوط-به-air-conditioning--ventilation--heating'>تمدید مناقصه خرید تجهیزات مربوط به air conditioning , ventilation , heating / آگهی تمدید مناقصه , تمدید مناقصه خرید تجهیزات مربوط به air conditioning , ventilation , heating</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026068/مناقصه-کنترل-و-نظارت-بر-ساخت-و-سازها-و-پیشگیری-و---'>مناقصه کنترل و نظارت بر ساخت و سازها و پیشگیری و .... / مناقصه کنترل و نظارت بر ساخت و سازها و پیشگیری و جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026071/مناقصه-تعریض-و-زیرسازی-آسفالت--'>مناقصه تعریض و زیرسازی آسفالت ... / آگهی مناقصه , مناقصه تعریض و زیرسازی آسفالت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026073/مناقصه-احداث-کندرو-و-کانال-آبهای-سطحی'>مناقصه احداث کندرو و کانال آبهای سطحی / مناقصه ، مناقصه احداث کندرو و کانال آبهای سطحی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026075/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز-پیمان-الف-ناحیه-یک'>مناقصه نگهداری فضای سبز پیمان الف ناحیه یک   / مناقصه ، مناقصه نگهداری فضای سبز پیمان الف ناحیه یک منطقه ده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026080/تمدید-مهلت-فراخوان-جذب-سرمایه-گذار-به-منظور-مشارکت-96-10-25'>تمدید مهلت فراخوان جذب سرمایه گذار به منظور مشارکت  96.10.25 / آگهی فراخوان, تمدید مهلت فراخوان جذب سرمایه گذار به منظور مشارکت  96.10.25</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026083/مناقصه-انجام-خدمات-پشتیبانی-مورد-نیاز-سیستم-های-رایانه-ای-پالایشگاه--96-10-25'>مناقصه انجام خدمات پشتیبانی مورد نیاز سیستم های رایانه ای پالایشگاه - 96.10.25 / مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات پشتیبانی مورد نیاز سیستم های رایانه ای پالایشگاه - 96.10.25</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026084/مناقصه-اجرای-عملیات-انتقال-نیرو-و-برق-رسانی-(نوبت-دوم)'>مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برق رسانی  (نوبت دوم) / مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برق رسانی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026085/مناقصه-احداث-کانکس-نمازخانه-و--'>مناقصه احداث کانکس نمازخانه و.... / مناقصه، مناقصه احداث کانکس نمازخانه و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026086/مناقصه-خرید-تعداد-پنج-دستگاه-دیزل-ژنراتور-اضطراری-سیار-100-کیلو-وات--(نوبت-دوم)'>مناقصه خرید تعداد پنج دستگاه دیزل ژنراتور اضطراری سیار 100 کیلو وات... (نوبت دوم) / مناقصه ,مناقصه خرید تعداد پنج دستگاه دیزل ژنراتور اضطراری سیار 100 کیلو وات... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026087/مناقصه-واگذاری-کلیه-امور-کاشت-و-نگهداری-فضای-سبز--'>مناقصه واگذاری کلیه امور کاشت و نگهداری فضای سبز ... / مناقصه واگذاری کلیه امور کاشت و نگهداری فضای سبز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026089/مناقصه-خرید-9-دستگاه-انواع-ژنراتور-و---نوبت-دوم'>مناقصه خرید 9 دستگاه انواع ژنراتور و ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خرید 9 دستگاه انواع ژنراتور و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026090/مناقصه-تکمیل-بنای-یادبود-سرداران-شهید-جنگ-تحمیلی-نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل بنای یادبود سرداران شهید جنگ تحمیلی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تکمیل بنای یادبود سرداران شهید جنگ تحمیلی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026092/مناقصه-واگذاری-کلیه-امور-خرید-و-تامین-گونه-های-گیاهی-مورد-نیاز-فضای-سبز--'>مناقصه واگذاری کلیه امور خرید و تامین گونه های گیاهی مورد نیاز فضای سبز... / مناقصه,مناقصه واگذاری کلیه امور خرید و تامین گونه های گیاهی مورد نیاز فضای سبز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026093/مناقصه-ماشینکاری-و-پرس-کاری-قطعه-فولادی'>مناقصه ماشینکاری و پرس کاری قطعه فولادی / مناقصه عمومی , مناقصه ماشینکاری و پرس کاری قطعه فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026094/فراخوان-طبخ-و-توزیع-غذای-نوبت-دوم'>فراخوان طبخ و توزیع غذای نوبت دوم  / فراخوان مناقصه دو مرحله ای , فراخوان طبخ و توزیع غذای نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026095/مناقصه-تعمیرات-و-نگهداری-شبکه-و-تاسیسات-گازرسانی--'>مناقصه تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات گازرسانی ... / مناقصه تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات گازرسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026098/مناقصه-واگذاری-خدمات-شهری-و-بازیافت-زباله-تجدید'>مناقصه واگذاری خدمات شهری و بازیافت زباله تجدید / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه واگذاری خدمات شهری و بازیافت زباله تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026099/مناقصه-تامین-انتقال-آب-شرب---نوبت-دوم'>مناقصه  تامین انتقال آب شرب ... نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه تامین انتقال آب شرب ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026102/مناقصه-خرید-16-قلم-ادوات-ابزار-دقیق--'>مناقصه خرید 16 قلم ادوات ابزار دقیق ... / مناقصه خرید 16 قلم ادوات ابزار دقیق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026103/مناقصه-احداث-مدارس-شهرستان-های--نوبت-دوم'>مناقصه احداث مدارس شهرستان های ...نوبت دوم  / مناقصه احداث مدارس شهرستان های ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026106/مناقصه-انجام-تعمیرات-اساسی---نوبت-دوم'>مناقصه انجام تعمیرات اساسی.... نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه انجام تعمیرات اساسی.... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026108/مناقصه-تامین--نصب-و-راه-اندازی-19-دستگاه-خنک-کننده-تابلو-برق'>مناقصه تامین ، نصب و راه اندازی 19 دستگاه خنک کننده تابلو برق / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین ، نصب و راه اندازی 19 دستگاه خنک کننده تابلو برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026111/مناقصه-27-آیتم-لوازم-یدکی-ربات-های-یاسکاوا'>مناقصه  27 آیتم لوازم یدکی ربات های یاسکاوا   / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه  27 آیتم لوازم یدکی ربات های یاسکاوا  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026112/مناقصه-عملیات-اجرای-شبکه-و-انشعابات-فاضلاب---نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرای شبکه و انشعابات فاضلاب .... نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه عملیات اجرای شبکه و انشعابات فاضلاب .... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026113/مناقصه-خرید-میلگرد-صاف-و--'>مناقصه خرید میلگرد صاف و ... / آگهی مناقصه، مناقصه خرید میلگرد صاف و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026114/فراخوان-مشارکت-در-ساخت-و-ساز'>فراخوان مشارکت در ساخت و ساز  / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان مشارکت در ساخت و ساز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026115/مناقصه-احداث-مدرسه-15-کلاسه-رهبری-و--نوبت-دوم'>مناقصه احداث مدرسه 15 کلاسه رهبری و... نوبت دوم  / آگهی فرخوان اول مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه احداث مدرسه 15 کلاسه رهبری و... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026118/مناقصه-تعداد-6330-عدد-انواع-بلوز-آستین-کوتاه-و-بلند'>مناقصه تعداد 6330 عدد انواع بلوز آستین کوتاه و بلند / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تعداد 6330 عدد انواع بلوز آستین کوتاه و بلند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026120/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-و-تامین-اقلام-و-مصالح-مصرفی--'>فراخوان مناقصه انجام خدمات و تامین اقلام و مصالح مصرفی... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه انجام خدمات و تامین اقلام و مصالح مصرفی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026121/مناقصه-پروژه-کاهش-تلفات-شبکه-برق---نوبت-دوم'>مناقصه پروژه کاهش تلفات شبکه برق ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه کاهش تلفات شبکه برق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026123/فراخوان-نه-قلم-153-عدد-لوازم-و-تجهیزات-ورزشی-و-بدنسازی-نوبت-دوم'>فراخوان نه قلم 153 عدد لوازم و تجهیزات ورزشی و بدنسازی- نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی,فراخوان نه قلم 153 عدد لوازم و تجهیزات ورزشی و بدنسازی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026127/مناقصه-خرید-مصالح---نوبت-دوم'>مناقصه خرید مصالح .... نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه خرید مصالح .... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026128/مناقصه-عملیات-تکمیل-ساختمان-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات تکمیل ساختمان  نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی,مناقصه  عملیات تکمیل ساختمان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026130/مناقصه-پروژه-نیرو-رسانی-جهادنصر--'>مناقصه پروژه نیرو رسانی جهادنصر ... / مناقصه پروژه نیرو رسانی جهادنصر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026134/مناقصه-واگذاری-امور-مربوط-به-خدمات-عمومی-اداری---نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری امور مربوط به خدمات عمومی اداری ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری امور مربوط به خدمات عمومی اداری ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026138/مناقصه-آسفالت-کاری-جاده-پیرامونی-جاده-های-دسترسی-به-فلرها-و-پارکینگ'>مناقصه آسفالت کاری جاده پیرامونی، جاده های دسترسی به فلرها و پارکینگ / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه آسفالت کاری جاده پیرامونی، جاده های دسترسی به فلرها و پارکینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026140/فراخوان-مناقصه-عملیات-اجرایی-مخزن-200-متر-مکعبی-و-شبکه-توزیع--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عملیات اجرایی مخزن 200 متر مکعبی و شبکه توزیع... نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه عملیات اجرایی مخزن 200 متر مکعبی و شبکه توزیع... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026143/آگهی-ارزیابی-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-مسکن-مهر'>آگهی ارزیابی شبکه جمع آوری فاضلاب مسکن مهر / آگهی ارزیابی کیفی ، آگهی ارزیابی شبکه جمع آوری فاضلاب مسکن مهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026144/اولین-دوره-جشنواره-ملی-پوسترهای-صنعت-نمایشگاهی'>اولین دوره جشنواره ملی پوسترهای صنعت نمایشگاهی  / اولین دوره جشنواره ملی پوسترهای صنعت نمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026151/مناقصه-حفاظت-از-اراضی-ملی-و-دولتی--'>مناقصه حفاظت از اراضی ملی و دولتی ... / مناقصه حفاظت از اراضی ملی و دولتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026153/فراخوان-تهیه-خرید-حمل-نصب-و-راه-اندازی-آسانسورهای-ساختمان-آموزشی-نوبت-دوم'>فراخوان تهیه، خرید، حمل، نصب و راه اندازی آسانسورهای ساختمان آموزشی نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی و مناقصه, فراخوان تهیه، خرید، حمل، نصب و راه اندازی آسانسورهای ساختمان آموزشی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026157/فراخوان-مناقصه-چیلرهای-تراکمی-کلینیک'>فراخوان مناقصه چیلرهای تراکمی کلینیک  / مناقصه, فراخوان مناقصه چیلرهای تراکمی کلینیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026158/تجدید-فراخوان-انجام-عملیات-تعمیر-و-راه-اندازی-نیروگاه-بادی---نوبت-دوم'>تجدید فراخوان  انجام عملیات تعمیر و راه اندازی نیروگاه بادی ... نوبت دوم  / تجدید فراخوان ارزیابی کیفی, مناقصه انجام عملیات تعمیر و راه اندازی نیروگاه بادی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026160/سومین-کنگره-شاعر-اهل-بیت'>سومین کنگره شاعر اهل بیت / سومین کنگره شاعر اهل بیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026163/مناقصه-اجرای-حدود-60-000-مترمربع-آسفالت--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای حدود 60.000 مترمربع آسفالت - نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای حدود 60.000 مترمربع آسفالت - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026165/مناقصه-گازرسانی-به-حفرات-خالی-و-توسعه-شبکه-نوبت-دوم'>مناقصه گازرسانی به حفرات خالی و توسعه شبکه نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه گازرسانی به حفرات خالی و توسعه شبکه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026171/مناقصه-خرید-انواع-جرثقیل--انواع-لیفتراک---نوبت-دوم'>مناقصه خرید انواع جرثقیل ، انواع لیفتراک ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید انواع جرثقیل ، انواع لیفتراک ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026173/تجدید-مناقصه-تعمیرات-اساسی-اسکله---(نوبت-دوم)'>تجدید مناقصه تعمیرات اساسی اسکله ... (نوبت دوم) / مناقصه, مناقصه تعمیرات اساسی اسکله ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026174/تمدید-فراخوان-ارزیابی-کیفی-مشارکت-در-مدرنیزه-کردن-سیستم-های-IT'>تمدید فراخوان ارزیابی کیفی مشارکت در مدرنیزه کردن سیستم های IT / تمدید مناقصه, فراخوان ارزیابی کیفی مشارکت در مدرنیزه کردن سیستم های IT </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026176/مناقصه-خرید-قطعات-یدکی-سیستم-تحریک-واحد---نوبت-دوم'>مناقصه خرید قطعات یدکی سیستم تحریک واحد ... نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه خرید قطعات یدکی سیستم تحریک واحد ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026178/مناقصه-توسعه-و-نگهداری-فضای-سبز--'>مناقصه توسعه و نگهداری فضای سبز ... / مناقصه توسعه و نگهداری فضای سبز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026184/اصلاحیه-مناقصه-دو-قلم-نهاده-دامی'>اصلاحیه مناقصه دو قلم نهاده دامی / اصلاحیه مناقصه عمومی ,مناقصه دو قلم نهاده دامی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026185/مناقصه-اجرای-عملیات-نگهداری-شبکه-کابل-و-هوایی--'>مناقصه اجرای عملیات نگهداری شبکه کابل و هوایی... / آگهی مناقصه دو مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات نگهداری شبکه کابل و هوایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026189/مناقصه-عملیات-نصب-برج-و-سیم-کشی--'>مناقصه عملیات نصب برج و سیم کشی ... / مناقصه ,مناقصه عملیات نصب برج و سیم کشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026191/مناقصه-احداث-استخر-شنای-سرپوشیده'>مناقصه احداث استخر شنای سرپوشیده / مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه احداث استخر شنای سرپوشیده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026193/یازدهمین-جشنواره-بین-المللی-فیلم-های-ورزشی-96-10-25'>یازدهمین جشنواره بین المللی فیلم های ورزشی 96.10.25 / یازدهمین جشنواره بین المللی فیلم های ورزشی 96.10.25</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026199/اگهی-فراخوان-آسیب-پذیری-های-امنیتی-و-آزمون-نفوذپذیری-در-حوزه-سیستم-های'>اگهی فراخوان  آسیب پذیری های امنیتی و آزمون نفوذپذیری در حوزه سیستم های / اگهی فراخوان ،اگهی فراخوان   آسیب پذیری های امنیتی و آزمون نفوذپذیری در حوزه سیستم های</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026202/مناقصه-خرید-450-عدد-چراغ-قوه-انفرادی--'>مناقصه خرید 450 عدد چراغ قوه انفرادی... / مناقصه, مناقصه خرید 450 عدد چراغ قوه انفرادی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026205/تجدید-مناقصه-تعمیر-مرمت-و-تعریض-پل-و--'>تجدید مناقصه تعمیر، مرمت و  تعریض پل و ...  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه تعمیر، مرمت و  تعریض پل و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026209/تجدید-مناقصه-خرید-تجهیزات-و-نصب-و-راه-اندازی-2-بی-خط-و---'>تجدید مناقصه خرید تجهیزات و نصب و راه اندازی 2 بی خط و .... / مناقصه, تجدید مناقصه خرید تجهیزات و نصب و راه اندازی 2 بی خط و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026210/مناقصه-ارتباط-ماهواره-ای'>مناقصه ارتباط ماهواره ای  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه ارتباط ماهواره ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026211/مناقصه-پروژه-احداث-دو-دستگاه-پل-عابر-پیاده'>مناقصه  پروژه احداث دو دستگاه پل عابر پیاده  / مناقصه عمومی, مناقصه  پروژه احداث دو دستگاه پل عابر پیاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026216/مناقصه-ساخت-سیلندرهای-گاز-مایع'>مناقصه ساخت سیلندرهای گاز مایع  / آگهی مناقصه,مناقصه ساخت سیلندرهای گاز مایع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026219/مناقصه-خرید-2-دستگاه-زنده-یاب-مجهز-به-سنسور-حرارتی-و-حرکتی--'>مناقصه خرید 2 دستگاه زنده یاب مجهز به سنسور حرارتی و حرکتی ... / مناقصه ,مناقصه خرید 2 دستگاه زنده یاب مجهز به سنسور حرارتی و حرکتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026222/مناقصه-تامین-تجهیزات-نصب-تست-و-راه-اندازی-پست-230-کیلوولت--96-10-25'>مناقصه تامین تجهیزات، نصب، تست و راه اندازی پست 230 کیلوولت... 96.10.25 / مناقصه عمومی, مناقصه تامین تجهیزات، نصب، تست و راه اندازی پست 230 کیلوولت... 96.10.25</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026224/مناقصه-عملیات-اجرایی-سفتکاری'>مناقصه عملیات اجرایی سفتکاری / مناقصه عملیات اجرایی سفتکاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026225/تجدید-مناقصه-تهیه-نصب-تعمیر-و-رنگ-آمیزی-گاردریل-های-سانحه-دیده----نوبت-دوم'>تجدید مناقصه تهیه، نصب، تعمیر و رنگ آمیزی گاردریل های سانحه دیده ... - نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه، تجدید مناقصه تهیه، نصب، تعمیر و رنگ آمیزی گاردریل های سانحه دیده ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026227/مناقصه-اجرای-عملیات-توسعه-شبکه-فاضلاب----نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات توسعه شبکه فاضلاب ... - نوبت دوم / آگهی فراخوان, مناقصه اجرای عملیات توسعه شبکه فاضلاب ...-  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026229/تجدید-مناقصه-بهینه-سازی-فیدرهای-20-کیلوولت'>تجدید مناقصه بهینه سازی فیدرهای 20 کیلوولت / مناقصه عمومی , مناقصه بهینه سازی فیدرهای 20 کیلوولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026232/مناقصه-4-دستگاه-بویلر'>مناقصه 4 دستگاه بویلر / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه  4 دستگاه بویلر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026233/مناقصه-عمومی-خرید-و-نصب-100-یکصد-دستگاه-سیستم-گرمایشی-نوبت-دوم-(آگهی-دوم)'>مناقصه عمومی خرید و نصب 100 یکصد دستگاه سیستم گرمایشی نوبت دوم  (آگهی دوم) / مناقصه عمومی ، مناقصه عمومی خرید و نصب 100 یکصد دستگاه سیستم گرمایشی نوبت دوم  (آگهی دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026234/مناقصه-سکسیونر-گازی-هوایی'>مناقصه سکسیونر گازی هوایی / آگهی مناقصه، مناقصه سکسیونر گازی هوایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026240/مناقصه-اجرای-عملیات-فونداسیون-سوله'>مناقصه اجرای عملیات فونداسیون سوله / آگهی مناقصه,مناقصه اجرای عملیات فونداسیون سوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026241/مناقصه-عملیات-جمع-آوری-و-حمل-پسماند--'>مناقصه عملیات جمع آوری و حمل پسماند.... / مناقصه, مناقصه عملیات جمع آوری و حمل پسماند....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026242/مناقصه-ارتقای-سامانه-مدیریت-شکبه-نوکیا-و---نوبت-دوم'>مناقصه ارتقای سامانه مدیریت شکبه نوکیا و ....نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه ارتقای سامانه مدیریت شکبه نوکیا و ....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026245/مناقصه-انجام-خدمات-مشاوره-طرح-امکان-سنجی-و-مکان-یابی-شهرک-های-گردشگری--'>مناقصه  انجام خدمات مشاوره طرح امکان سنجی و مکان یابی شهرک های گردشگری... / مناقصه  انجام خدمات مشاوره طرح امکان سنجی و مکان یابی شهرک های گردشگری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026246/مناقصه-خط-تولید-کود-گرانولی'>مناقصه خط تولید کود گرانولی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خط تولید کود گرانولی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026251/مناقصه-عملیات-احداث-کانال-بتنی--جدول-کانیو-و-نوه-بتنی'>مناقصه عملیات احداث کانال بتنی ، جدول کانیو و نوه بتنی / مناقصه , مناقصه عملیات احداث کانال بتنی ، جدول کانیو و نوه بتنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026252/مناقصه-احداث-درمانگاه'>مناقصه احداث درمانگاه / مناقصه احداث درمانگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026253/تجدید-مناقصه-خدمات-نگهداشت-اماکن-ورزشی'>تجدید مناقصه خدمات نگهداشت اماکن ورزشی / آگهی مناقصه ، تجدید مناقصه خدمات نگهداشت اماکن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026254/مناقصه-خرید-اقلام-تولید-داخل-و-اجرای-پروژه'>مناقصه خرید اقلام تولید داخل و اجرای پروژه  / مناقصه خرید اقلام تولید داخل و اجرای پروژه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026256/مناقصه-خرید-14-دستگاه-پمپ-آبرسانی-صنعتی--'>مناقصه خرید 14 دستگاه پمپ آبرسانی صنعتی ... / مناقصه,مناقصه خرید 14 دستگاه پمپ آبرسانی صنعتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026258/مناقصه-تهیه-حمل-و-نصب-سردخانه-(8-دستگاه)--'>مناقصه تهیه- حمل و نصب سردخانه (8 دستگاه) ... / مناقصه,مناقصه تهیه- حمل و نصب سردخانه (8 دستگاه) ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026259/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-مخزن-ذخیره-آب-مصرفی'>مناقصه خرید یک دستگاه مخزن ذخیره آب مصرفی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه  خرید یک دستگاه مخزن ذخیره آب مصرفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026260/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-ترانسفورماتور-خشک'>مناقصه خرید یک دستگاه ترانسفورماتور خشک  / مناقصه , مناقصه خرید یک دستگاه ترانسفورماتور خشک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026262/مناقصه-اجاره-8-دستگاه-خودرو-امداد-و-اتفاقات-و-سرکشی-تاسیسات'>مناقصه اجاره 8 دستگاه خودرو امداد و اتفاقات و سرکشی تاسیسات / آگهی فراخوان ارزیابی, مناقصه  اجاره 8 دستگاه خودرو امداد و اتفاقات و سرکشی تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026263/مناقصه-اجرای-پوشش-ضد-حریق-اسکلت-فلزی-سقف-آشپزخانه--'>مناقصه اجرای پوشش ضد حریق اسکلت فلزی سقف آشپزخانه ... / مناقصه,مناقصه اجرای پوشش ضد حریق اسکلت فلزی سقف آشپزخانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026264/مناقصه-دستگاه-BEVELING-خودرو-پله-دار-آتش-نشانی--'>مناقصه دستگاه BEVELING، خودرو پله دار آتش نشانی... / مناقصه عمومی, مناقصه دستگاه BEVELING، خودرو پله دار آتش نشانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026265/مناقصه-خرید-اقلام-ورزشی'>مناقصه خرید اقلام ورزشی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,  مناقصه خرید اقلام ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026267/مناقصه-دو-عدد-رولربرینگ---نوبت-دوم'>مناقصه دو عدد رولربرینگ ... نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه دو عدد رولربرینگ ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026268/آگهی-ارائه-خدمات-بهزیستی'>آگهی ارائه خدمات بهزیستی  / آگهی، آگهی ارائه خدمات بهزیستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026269/مناقصه-احداث-ایستگاه-پمپاژ-آب-تصفیه-شده-و-بخشی-از-خطوط-انتقال-آب-نوبت-دوم'>مناقصه احداث ایستگاه پمپاژ آب تصفیه شده و بخشی از خطوط انتقال آب- نوبت دوم  / مناقصه احداث ایستگاه پمپاژ آب تصفیه شده و بخشی از خطوط انتقال آب- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026271/مناقصه-احداث-آشپزخانه-و-رستوران---'>مناقصه احداث آشپزخانه و رستوران .... / مناقصه, مناقصه احداث آشپزخانه و رستوران ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026273/مناقصه-محوطه-سازی-واحد-اسید-فسفریک--'>مناقصه محوطه سازی واحد اسید فسفریک ... / مناقصه, مناقصه محوطه سازی واحد اسید فسفریک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026275/مناقصه-واگذاری-پشتیبانی-تجهیزات-رایانه-ای--'>مناقصه واگذاری پشتیبانی تجهیزات رایانه ای ... / مناقصه , مناقصه واگذاری پشتیبانی تجهیزات رایانه ای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026277/مناقصه-حصارکشی-اراضی-سایت-دوم-(نوبت-دوم)'>مناقصه حصارکشی اراضی سایت دوم (نوبت دوم) / آگهی برگزاری مناقصه، مناقصه حصارکشی اراضی سایت دوم (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026278/مناقصه-اجرای-طرح-تولید-قوای-محرکه-کم-مصرف-در-خودروهای-داخلی--'>مناقصه اجرای طرح تولید قوای محرکه کم مصرف در خودروهای داخلی ... / مناقصه اجرای طرح تولید قوای محرکه کم مصرف در خودروهای داخلی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026280/مناقصه-سرویس-و-نگهداری-سیستم-اعلام-حریق-آدرس--'>مناقصه سرویس و نگهداری سیستم اعلام حریق آدرس ... / مناقصه , مناقصه سرویس و نگهداری سیستم اعلام حریق آدرس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026281/مناقصه-بازسازی-ساختمان'>مناقصه بازسازی ساختمان  / آگهی مناقصه,مناقصه بازسازی ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026282/مناقصه-کار-ساخت-باقیمانده-واحدهای--'>مناقصه کار ساخت باقیمانده واحدهای... / مناقصه محدود، مناقصه کار ساخت باقیمانده واحدهای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026286/مناقصه-ارزیابی-کیفی-عملیات-اجرایی-مخازن-بتنی-زمینی-مجتمع--'>مناقصه ارزیابی کیفی عملیات اجرایی مخازن بتنی زمینی مجتمع... / مناقصه, مناقصه ارزیابی کیفی عملیات اجرایی مخازن بتنی زمینی مجتمع...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026287/مناقصه-یک-دستگاه-چیلر-تراکمی--'>مناقصه یک دستگاه چیلر تراکمی ... / مناقصه , مناقصه یک دستگاه چیلر تراکمی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026289/مناقصه-پروژه-نیرو-رسانی-جهاد-نصر'>مناقصه پروژه نیرو رسانی جهاد نصر / اصلاحیه مناقصه , مناقصه پروژه نیرو رسانی جهاد نصر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026292/مناقصه-ارزیابی-کیفی-عملیات-اجرایی-خط-انتقال-سایت-و-سرایداری-مجتمع--'>مناقصه ارزیابی کیفی عملیات اجرایی خط انتقال، سایت و سرایداری مجتمع... / مناقصه عمومی, مناقصه ارزیابی کیفی عملیات اجرایی خط انتقال، سایت و سرایداری مجتمع...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026293/فراخوان-واگذاری-تولید-محصولات-پلی-اتیلنی--'>فراخوان واگذاری تولید محصولات پلی اتیلنی ... / فراخوان , فراخوان واگذاری تولید محصولات پلی اتیلنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026294/آگهی-فراخوان-ChOKE-VALVE'>آگهی فراخوان ChOKE VALVE  / فراخوان,آگهی فراخوان ChOKE VALVE </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026297/تجدید-مناقصه-تکمیل-ساختمان-اداری'>تجدید مناقصه تکمیل ساختمان اداری / مناقصه , تجدید مناقصه تکمیل ساختمان اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026299/فراخوان-مناقصه-خدمات-نگهداری-و-تعمیرات-سیستم-های-کامپیوتری'>فراخوان مناقصه خدمات نگهداری و تعمیرات سیستم های کامپیوتری / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه خدمات نگهداری و تعمیرات سیستم های کامپیوتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026302/مناقصه-عملیات-تحکیم-بستر-و-جابجایی-برجهای-در-معرض-خطر-سیل--'>مناقصه عملیات تحکیم بستر و جابجایی برجهای در معرض خطر سیل ... / مناقصه, مناقصه عملیات تحکیم بستر و جابجایی برجهای در معرض خطر سیل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026304/فراخوان-خرید-19-250-000-عدد-پاکت-کاغذی'>فراخوان خرید 19.250.000 عدد پاکت کاغذی / فراخوان مناقصه , فراخوان خرید 19.250.000 عدد پاکت کاغذی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026312/مناقصه-خرید-15-دستگاه-MOF'>مناقصه خرید 15 دستگاه MOF / مناقصه عمومی, مناقصه خرید 15 دستگاه MOF</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026313/اولین-گردهمایی-عمومی-کار-گروه-علمی-مناقصه-و-مزایده'>اولین گردهمایی عمومی کار گروه علمی مناقصه و مزایده / اولین گردهمایی عمومی کار گروه علمی مناقصه و مزایده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026315/مناقصه-خرید-و-حمل-و-پخش-مکانیزه-و-دستی-آسفالت--'>مناقصه خرید و حمل و پخش مکانیزه و دستی آسفالت ... / مناقصه خرید و حمل و پخش مکانیزه و دستی آسفالت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026318/مناقصه-واگذاری-پارکینگ-عمومی-بهار'>مناقصه واگذاری پارکینگ عمومی بهار / مناقصه,مناقصه واگذاری پارکینگ عمومی بهار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026324/مناقصه-عملیات-اجرایی-کارهای-رنگ-آمیزی-کارخانه--'>مناقصه عملیات اجرایی کارهای رنگ آمیزی کارخانه ... / مناقصه عملیات اجرایی کارهای رنگ آمیزی کارخانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026325/مناقصه-گازرسانی'>مناقصه گازرسانی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه گازرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026328/فراخوان-اجرای-عملیات-تهیه-حمل-و-نصب-گاردریل--'>فراخوان اجرای عملیات تهیه، حمل و نصب گاردریل ... / مناقصه عمومی, فراخوان اجرای عملیات تهیه، حمل و نصب گاردریل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026338/مناقصه-واگذاری-پارکینگ-خودرو-سواری-15-خرداد'>مناقصه واگذاری پارکینگ خودرو سواری 15 خرداد / مناقصه ,مناقصه واگذاری پارکینگ خودرو سواری 15 خرداد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026341/مناقصه-خدمات-تحصیلداری-خدماتی-ماشین-نویسی-بیمه-و-اپراتوری--'>مناقصه خدمات تحصیلداری، خدماتی، ماشین نویسی، بیمه و اپراتوری .. / مناقصه خدمات تحصیلداری، خدماتی، ماشین نویسی، بیمه و اپراتوری ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026343/فراخوان-اجرای-عملیات-باقیمانده-خاکبرداری-خاکریزی--'>فراخوان اجرای عملیات باقیمانده خاکبرداری، خاکریزی... / مناقصه عمومی, فراخوان اجرای عملیات باقیمانده خاکبرداری، خاکریزی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026348/مناقصه-پروژه-آسفالت-بولوار--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه آسفالت بولوار - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه آسفالت بولوار - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026349/مناقصه-و-ارزیابی-کیفی-عملیات-خط-انتقال-آب'>مناقصه و ارزیابی کیفی عملیات خط انتقال آب   / مناقصه, مناقصه و ارزیابی کیفی عملیات خط انتقال آب در شهر بنارویه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026350/مناقصه-اجرای-طرح-هادی-تعدادی-از-روستاهای-استان'>مناقصه اجرای طرح هادی تعدادی از روستاهای استان / گهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای طرح هادی تعدادی از روستاهای استان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026351/مناقصه-خدمات-عمومی--'>مناقصه خدمات عمومی ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خدمات عمومی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026354/استعلام-مرسولات-پستی-واحد-مرکز-آموزشی-درمانی--'>استعلام مرسولات پستی واحد مرکز آموزشی درمانی... / استعلام, استعلام مرسولات پستی واحد مرکز آموزشی درمانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026357/مناقصه-تسطیح-مسیر-خط-لوله--'>مناقصه تسطیح مسیر خط لوله ... / مناقصه, مناقصه تسطیح مسیر خط لوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026361/استعلام-قیمت-واگذاری-مشارکتی-واحد-دندانپزشکی-بیمارستان--'>استعلام قیمت، واگذاری مشارکتی واحد دندانپزشکی بیمارستان... / استعلام, استعلام قیمت، واگذاری مشارکتی واحد دندانپزشکی بیمارستان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026362/مناقصه-پیگیری-قضایی-چکهای-بلامحل--'>مناقصه پیگیری قضایی چکهای بلامحل...  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه پیگیری قضایی چکهای بلامحل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026366/مناقصه-عملیات-برقرسانی-و-کابل-کشی--'>مناقصه عملیات برقرسانی و کابل کشی... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات برقرسانی و کابل کشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026371/مناقصه-تست-تیوب-مبدل-های-حرارتی-و-کولرهای-هوایی-و--'>مناقصه تست تیوب مبدل های حرارتی و کولرهای هوایی و... / مناقصه تست تیوب مبدل های حرارتی و کولرهای هوایی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026373/مناقصه-اجرای-26436-متر-پروژه-گازرسانی--'>مناقصه اجرای 26436 متر پروژه گازرسانی... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای 26436 متر پروژه گازرسانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026374/فراخوان-عملیات-اجرایی-حفر-یک-حلقه-چاه-آبرفتی-به-متراژ-250-متر'>فراخوان عملیات اجرایی حفر یک حلقه چاه آبرفتی به متراژ 250 متر / مناقصه عمومی, فراخوان عملیات اجرایی حفر یک حلقه چاه آبرفتی به متراژ 250 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026375/فراخوان-مناقصه-اجرای-حفرات-خالی-و-خط-تغذیه---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه اجرای حفرات خالی و خط تغذیه .... نوبت دوم  / فراخوان آگهی مناقصه , فراخوان مناقصه اجرای حفرات خالی و خط تغذیه .... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026379/مناقصه-عملیات-اجرای-روکش-آسفالت--'>مناقصه عملیات اجرای روکش آسفالت ... / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات اجرای روکش آسفالت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026380/مناقصه-واگذاری-فعالیتهای-حجمی-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری فعالیتهای حجمی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری فعالیتهای حجمی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026381/فراخوان-عملیات-اجرایی-خرید-و-لوله-گذاری-به-متراژ-15480-متر--'>فراخوان عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری به متراژ 15480 متر ... / مناقصه عمومی, فراخوان عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری به متراژ 15480 متر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026382/استعلام-آژیر-اعلان-حریق-برند-سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام آژیر اعلان حریق برند, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / استعلام ,استعلام آژیر اعلان حریق برند, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026385/استعلام-تخت-خواب-دو-طبقه-خوابگاهی--سایت-ستاد'>استعلام تخت خواب دو طبقه خوابگاهی , سایت ستاد / استعلام ,استعلام تخت خواب دو طبقه خوابگاهی , سایت ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026386/مناقصه-عملیات-ایجاد-و-اصلاح-آبخور-درختان-فضای-سبز'>مناقصه عملیات ایجاد و اصلاح آبخور درختان فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عملیات ایجاد و اصلاح آبخور درختان فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026387/استعلام-نصب-۱۲-عدد-کنتور--سامانه-ستاد'>استعلام نصب ۱۲ عدد کنتور , سامانه ستاد / استعلام ,استعلام نصب ۱۲ عدد کنتور , سامانه ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026388/فراخوان-عملیات-اجرایی-خرید-و-لوله-گذاری-به-متراژ-8868-متر--'>فراخوان عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری به متراژ 8868 متر ... / مناقصه عمومی, فراخوان عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری به متراژ 8868 متر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026389/تجدید-مناقصه-عملیات-پارک-سازی--'>تجدید مناقصه عملیات پارک سازی... / مناقصه, تجدید مناقصه عملیات پارک سازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026391/مناقصه-طرح-توسعه-مشترکین-روستایی--'>مناقصه طرح توسعه مشترکین روستایی... / مناقصه ,مناقصه طرح توسعه مشترکین روستایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026395/مناقصه-خرید-مخازن-فلزی'>مناقصه خرید مخازن فلزی  / مناقصه خرید مخازن فلزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026399/تجدید-فراخوان-مناقصه-احداث-ساختمان-مدرسه-واقع-در-جنب-سایت-مسکن-مهر'>تجدید فراخوان مناقصه احداث ساختمان مدرسه واقع در جنب سایت مسکن مهر / تجدید فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای, تجدید فراخوان مناقصه احداث ساختمان مدرسه واقع در جنب سایت مسکن مهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026401/مناقصه-خرید-دستگاه-ذخیره-سازی-اطلاعات'>مناقصه خرید دستگاه ذخیره سازی اطلاعات  / مناقصه خرید دستگاه ذخیره سازی اطلاعات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026405/مناقصه-اجرای-8688-متر-پروژه-شبکه-گازرسانی--'>مناقصه اجرای 8688 متر پروژه شبکه گازرسانی ... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای 8688 متر پروژه شبکه گازرسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026408/مناقصه-انجام-خدمات-حفاری--'>مناقصه انجام خدمات حفاری ... / مناقصه, مناقصه انجام خدمات حفاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026409/فراخوان-مناقصه-تکمیل-سالن-3000-نفری-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تکمیل سالن 3000 نفری- نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه تکمیل سالن 3000 نفری- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026410/فراخوان-مرمت-اساسی-ویلاهای'>فراخوان مرمت اساسی ویلاهای / آگهی فراخوان , فراخوان مرمت اساسی ویلاهای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026411/اصلاحیه-مناقصه-احداث-راه-روستایی'>اصلاحیه مناقصه احداث راه روستایی  / اصلاحیه مناقصه عمومی, مناقصه احداث راه روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026414/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-عملیات-بهسازی-معابر-و-ابنیه-های-سطح-جزیره'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات بهسازی معابر و ابنیه های سطح جزیره   / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات بهسازی معابر و ابنیه های سطح جزیره نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026415/استعلام-ارزیابی-کیفی-اجرای-پروژه-تولید-نهال---نوبت-دوم'>استعلام ارزیابی کیفی اجرای پروژه تولید نهال ... نوبت دوم / استعلام,استعلام ارزیابی کیفی اجرای پروژه تولید نهال ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026417/مناقصه-انجام-عملیات-تنظیف-و-رفت-و-روب--تجدید'>مناقصه انجام عملیات تنظیف و رفت و روب... تجدید / تجدید آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام عملیات تنظیف و رفت و روب... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026420/مناقصه-اجرای-6500-متر-پروژه-شبکه-گازرسانی-فلزی-و-پلی-اتیلن--'>مناقصه اجرای 6500 متر پروژه شبکه گازرسانی فلزی و پلی اتیلن... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای 6500 متر پروژه شبکه گازرسانی فلزی و پلی اتیلن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026421/مناقصه-ماشینکاری-و-پرس-کاری-قطعه-فولادی-به-تعداد-50-0000-عدد-و--'>مناقصه ماشینکاری و پرس کاری قطعه فولادی به تعداد 50.0000 عدد و ... / مناقصه ,مناقصه ماشینکاری و پرس کاری قطعه فولادی به تعداد 50.0000 عدد و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026424/فراخوان-مناقصه-احداث-7748-متر-خط-لوله-6-نفت-از-چاه-موقعیت-شرق-085---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه احداث 7748 متر خط لوله 6 نفت از چاه موقعیت شرق 085... - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه احداث 7748 متر خط لوله 6 نفت از چاه موقعیت شرق 085... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026427/مناقصه-خرید-وسایل-آشپزخانه-و-تجهیزات-پذیرایی-تالار--نوبت-دوم'>مناقصه خرید وسایل آشپزخانه و تجهیزات پذیرایی تالار  - نوبت دوم / آگهی مزایده, مناقصه خرید وسایل آشپزخانه و تجهیزات پذیرایی تالار - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026430/مناقصه-اجرای-عملیات-نگهداری-شبکه-کابل-و-هوایی-و-سیستم-های-ACCESS--'>مناقصه اجرای عملیات نگهداری شبکه کابل و هوایی و سیستم های ACCESS... / مناقصه ,مناقصه اجرای عملیات نگهداری شبکه کابل و هوایی و سیستم های ACCESS...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026433/مناقصه-اجرای-طرح-استحصال-پساب-و-شبکه-آبیاری-فضای-سبز--'>مناقصه اجرای طرح استحصال پساب و شبکه آبیاری فضای سبز... / مناقصه اجرای طرح استحصال پساب و شبکه آبیاری فضای سبز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026435/فراخوان-مناقصه-خرید-50000-لیتر-فوم-A-F-F-F-موردنیاز-فرودگاهها-تجدید'>فراخوان مناقصه خرید 50000 لیتر فوم A.F.F.F موردنیاز فرودگاهها تجدید  / مناقصه,فراخوان مناقصه خرید 50000 لیتر فوم A.F.F.F موردنیاز فرودگاهها تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026437/مناقصه-احداث-ساختمان-نگهبانی-مخازن--'>مناقصه احداث ساختمان نگهبانی، مخازن... / مناقصه عمومی, مناقصه احداث ساختمان نگهبانی، مخازن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026447/مناقصه-آسفالت-معابر--نوبت-دوم'>مناقصه آسفالت معابر - نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه آسفالت معابر - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026451/مناقصه-خرید-غذای-مجتمع-تربیتی'>مناقصه خرید غذای مجتمع تربیتی / اگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید غذای مجتمع تربیتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026452/مناقصه-تامین-طراحی-صدور-بسته-بندی-بازاریابی-توزیع-فروش--'>مناقصه تامین، طراحی، صدور، بسته بندی، بازاریابی، توزیع، فروش... / مناقصه تامین، طراحی، صدور، بسته بندی، بازاریابی، توزیع، فروش...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026454/تجدید-مناقصه-واگذاری-خدماتی-نظافت-و-باربری-اداره-کل-پست'>تجدید مناقصه واگذاری خدماتی نظافت و باربری اداره کل پست / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه واگذاری خدماتی نظافت و باربری اداره کل پست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026457/مناقصه-بهسازی-و-ایمن-سازی--'>مناقصه بهسازی و ایمن سازی ... / مناقصه , مناقصه بهسازی و ایمن سازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026462/فراخوان-تکمیل-استخر-سرپوشیده---96-10-25'>فراخوان تکمیل استخر سرپوشیده.... 96.10.25 / فراخوان عمومی , فراخوان تکمیل استخر سرپوشیده.... - 96.10.25</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026463/مناقصه-اجرای-طرح-استحصال-پساب-و-شبکه-آبیاری-فضای-سبز--'>مناقصه اجرای طرح استحصال پساب و شبکه آبیاری فضای سبز... / مناقصه اجرای طرح استحصال پساب و شبکه آبیاری فضای سبز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026465/مناقصه-تسطیح-ساماندهی-لایروبی-و-بسترسازی-مسیل--'>مناقصه تسطیح، ساماندهی، لایروبی و بسترسازی مسیل ... / مناقصه عمومی, مناقصه تسطیح، ساماندهی، لایروبی و بسترسازی مسیل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026468/مناقصه-تکمیل-و-ادامه-کانال-انتقال-آب-دشتک-علیا'>مناقصه تکمیل و ادامه کانال انتقال آب دشتک علیا / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه  تکمیل و ادامه کانال انتقال آب دشتک علیا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026482/مناقصه-آیتم-های-گلکاری-باغچه-ها-سرزنی-چمن---نوبت-دوم'>مناقصه آیتم های گلکاری باغچه ها، سرزنی چمن ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه آیتم های گلکاری باغچه ها، سرزنی چمن ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026483/مناقصه-تسطیح-ساماندهی-لایروبی-و-بستر-سازی-مسیل-در--'>مناقصه تسطیح، ساماندهی، لایروبی و بستر سازی مسیل در ... / مناقصه ,مناقصه تسطیح، ساماندهی، لایروبی و بستر سازی مسیل در ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026485/مناقصه-تهیه-تابلوهای-راهنمای-مسیر-سطح-شهر--نوبت-دوم'>مناقصه تهیه تابلوهای راهنمای مسیر سطح شهر... نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه تهیه تابلوهای راهنمای مسیر سطح شهر... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026486/مناقصه-احداث-نیروگاه-خورشیدی'>مناقصه احداث نیروگاه خورشیدی  / مناقصه,مناقصه احداث نیروگاه خورشیدی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026488/مناقصه-تامین--حمل-و-نصب-عایقهای-توربین-و---نوبت-دوم'>مناقصه تامین ، حمل و نصب عایقهای توربین و ... نوبت دوم / فراخوان , مناقصه تامین ، حمل و نصب عایقهای توربین و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026491/مناقصه-امورحفاظتی-و-مراقبتی--نوبت-دوم'>مناقصه امورحفاظتی و مراقبتی....نوبت دوم / مناقصه, مناقصه امورحفاظتی و مراقبتی....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026495/مناقصه-هدایت-آبهای-سطحی---نوبت-دوم'>مناقصه هدایت آبهای سطحی ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه هدایت آبهای سطحی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026499/مناقصه-تامین-قطعات-vi-brocontrol-device'>مناقصه  تامین قطعات  vi brocontrol -device  / اگهی مناقصه , مناقصه  تامین قطعات  vi brocontrol -device </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026501/مناقصه-نظارت-بر-اجرای-پروژه-ها---نوبت-دوم'>مناقصه نظارت بر اجرای پروژه ها ... نوبت دوم  / آگهی فراخوان مهندسین مشاور,مناقصه نظارت بر اجرای پروژه ها ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026503/فراخوان-تکمیل-ساختمان-اداری-آبفا--'>فراخوان تکمیل ساختمان اداری آبفا... / مناقصه عمومی, فراخوان تکمیل ساختمان اداری آبفا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026505/مناقصه-عملیات-تکمیل-ساختمان-موتورخانه'>مناقصه عملیات تکمیل ساختمان موتورخانه  / مناقصه ,مناقصه عملیات تکمیل ساختمان موتورخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026508/مناقصه-سرویس--تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات-الکتریکی--'>مناقصه سرویس ، تعمیر و نگهداری تاسیسات الکتریکی... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه سرویس ، تعمیر و نگهداری تاسیسات الکتریکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026509/مناقصه-پروژه-تعمیرات-انتقالی-17باب-منازل-کارگری--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه تعمیرات انتقالی 17باب منازل کارگری - نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه پروژه تعمیرات انتقالی 17باب منازل کارگری- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026511/مناقصه-خط-کشی-محورهای-مواصلاتی--'>مناقصه خط کشی محورهای مواصلاتی ... / مناقصه,مناقصه خط کشی محورهای مواصلاتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026513/مناقصه-ارائه-خدمات-جانبی-به-اداره-بازرگانی-و-بازرسی-انبارها--'>مناقصه ارائه خدمات جانبی به اداره بازرگانی و بازرسی انبارها... / مناقصه ارائه خدمات جانبی به اداره بازرگانی و بازرسی انبارها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026514/فراخوان-عمومی-انتخاب-سرمایه-گذار-ساماندهی-فلافلی-های-سیار--نوبت-دوم'>فراخوان عمومی انتخاب سرمایه گذار ساماندهی فلافلی های سیار - نوبت دوم / فراخوان عمومی , فراخوان عمومی انتخاب سرمایه گذار ساماندهی فلافلی های سیار - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026516/مناقصه-واگذاری-امور-جمع-آوری-سد-معبر-و-نگهبانی'>مناقصه واگذاری امور جمع آوری سد معبر و نگهبانی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور جمع آوری سد معبر و نگهبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026519/مناقصه-خرید-انواع-تیر-بتونی-گرد----نوبت-دوم'>مناقصه خرید انواع تیر بتونی گرد ... - نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه خرید انواع تیر بتونی گرد ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026524/فراخوان-ایجاد-و-توسعه-معابر-شهری-نوبت-دوم'>فراخوان ایجاد و توسعه معابر شهری  نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه ایجاد و توسعه معابر شهری  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026525/مناقصه-اجرای-عملیات-خاکریزی-فضای-سبز-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات خاکریزی فضای سبز  نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه اجرای عملیات خاکریزی فضای سبز  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026531/مناقصه-عملیات-مرمت-لکه-گیری-و-ترمیم-ترانشه-در-سطح-شهر'>مناقصه عملیات مرمت، لکه گیری و ترمیم ترانشه در سطح شهر / مناقصه عمومی,  مناقصه عملیات مرمت، لکه گیری و ترمیم ترانشه در سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026532/مناقصه-توسعه-بهبود-زیرساختف-قدرت-مانور---نوبت-دوم'> مناقصه توسعه بهبود زیرساختف قدرت مانور... - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی،  مناقصه توسعه بهبود زیرساختف قدرت مانور... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026533/مناقصه-عملیات-اجرای-خط-فاضلاب-600-میلی-متر-بتنی-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرای خط فاضلاب 600 میلی متر بتنی نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه عملیات اجرای خط فاضلاب 600 میلی متر بتنی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026536/مناقصه-اجرایی-عملیات-احداث-سالن-ورزشی'>مناقصه اجرایی عملیات احداث سالن ورزشی  / مناقصه ,مناقصه اجرایی عملیات احداث سالن ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026538/تجدید-مناقصه-اجرای-شبکه-جمع-آوری-و-نصب-انشعابات-فاضلاب'>تجدید مناقصه اجرای شبکه جمع آوری و نصب انشعابات فاضلاب  / آگهی تجدید مناقصه، مناقصه اجرای شبکه جمع آوری و نصب انشعابات فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026540/مناقصه-تامین-بخشی-از-خدمات-تخصصی-نوبت-دوم'>مناقصه تامین بخشی از خدمات تخصصی نوبت دوم  / آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی , مناقصه تامین بخشی از خدمات تخصصی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026542/مناقصه-احداث-فاز-دوم-پارک-جنگلی-جایزان'>مناقصه احداث فاز دوم پارک جنگلی جایزان  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه  احداث فاز دوم پارک جنگلی جایزان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026543/مناقصه-اجرای-عملیات-آسفالت-معابر--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات آسفالت معابر... نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای عملیات آسفالت معابر... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026544/مناقصه-احداث-اسکلت-دو-سقف-اول-کلینیک-تخصصی-بیمارستان--'>مناقصه احداث اسکلت دو سقف اول کلینیک تخصصی بیمارستان... / مناقصه عمومی, مناقصه احداث اسکلت دو سقف اول کلینیک تخصصی بیمارستان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026546/مناقصه-خرید-19250000-عدد-پاکت-کاغذی-و--'>مناقصه خرید 19250000 عدد پاکت کاغذی و ... / مناقصه خرید 19250000 عدد پاکت کاغذی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026550/مناقصه-ترمیم-جداول-فرسوده-بلوار-پاسداران--نوبت-دوم'>مناقصه ترمیم جداول فرسوده بلوار پاسداران ...نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ترمیم جداول فرسوده بلوار پاسداران ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026551/مناقصه-واگذاری-خدمات-درمان-سوء-مصرف'>مناقصه واگذاری خدمات درمان سوء مصرف / مناقصه ,مناقصه واگذاری خدمات درمان سوء مصرف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026561/مناقصه-خرید-340000-هزار-متر-انواع-کابل-پروتو-دور-مسی--'>مناقصه خرید 340000 هزار متر انواع کابل پروتو دور مسی ... / مناقصه خرید 340000 هزار متر انواع کابل پروتو دور مسی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026563/مناقصه-عمومی-عملیات-اجرایی-روکش-آسفالت-معابر-و----نوبت-دوم--چاپ-اول'>مناقصه عمومی عملیات اجرایی روکش آسفالت معابر و ... - نوبت دوم - چاپ اول / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عمومی عملیات اجرایی روکش آسفالت معابر و ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026567/مناقصه-اجرای-جوی-و-جدول-در-سطح-شهر'>مناقصه اجرای جوی و جدول در سطح شهر  / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای جوی و جدول در سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026568/مناقصه-خرید-20-000-تن-سنگ-آهن-هماتیت----نوبت-دوم'>مناقصه خرید 20.000 تن سنگ آهن هماتیت ... - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه خرید 20.000 تن سنگ آهن هماتیت ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026576/مناقصه-تامین-لوله-و-متعلقات-پلی-اتیلن-شبکه-فرعی-آبیاری--'>مناقصه تامین لوله و متعلقات پلی اتیلن شبکه فرعی آبیاری ... / مناقصه تامین لوله و متعلقات پلی اتیلن شبکه فرعی آبیاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026578/مناقصه-ارزیابی-کیفی-خدمات-تامین-خودروهای-ایاب-و-ذهاب-منطقه'>مناقصه ارزیابی کیفی خدمات تامین خودروهای ایاب و ذهاب منطقه / مناقصه, مناقصه ارزیابی کیفی خدمات تامین خودروهای ایاب و ذهاب منطقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026579/مناقصه-ساخت-و-نصب-تابلوهای-راهنمای-معابر-شهری---نوبت-دوم'>مناقصه ساخت و نصب تابلوهای راهنمای معابر شهری... - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ساخت و نصب تابلوهای راهنمای معابر شهری... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026580/مناقصه-تعمیرات-انتقالی-11-باب-منازل-کارمندی'>مناقصه تعمیرات انتقالی 11 باب منازل کارمندی  / اگهی مناقصه, مناقصه عمومی تعمیرات انتقالی 11 باب منازل کارمندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026583/مناقصه-مقاوم-سازی-و-نصب-سیستم-صاعقه-گیر-و----نوبت-دوم'>مناقصه مقاوم سازی و نصب سیستم صاعقه گیر و ... - نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه مقاوم سازی و نصب سیستم صاعقه گیر و ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026585/مناقصه-تهیه-و-تامین-25-دستگاه-مینی-بوس'>مناقصه تهیه و تامین 25 دستگاه مینی بوس / مناقصه عمومی ارزیابی کیفی ، مناقصه تهیه و تامین 25 دستگاه مینی بوس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026586/مناقصه-آماده-سازی-سایت-118-هکتاری-مسکن-مهر---نوبت-دوم'>مناقصه آماده سازی سایت 118 هکتاری مسکن مهر... - نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه آماده سازی سایت 118 هکتاری مسکن مهر... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026587/مناقصه-پروژه-نیرورسانی-جهاد-نصر-فاز-7'>مناقصه پروژه نیرورسانی جهاد نصر فاز 7  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه پروژه نیرورسانی جهاد نصر فاز 7 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026589/مناقصه-خرید-2-عدد-کامل-و-قطعات-یدکی-فن-های-کوفیمکو'>مناقصه خرید 2 عدد کامل و قطعات یدکی فن های کوفیمکو   / مناقصه ، مناقصه خرید 2 عدد کامل و قطعات یدکی فن های کوفیمکو  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026590/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی--نوبت-دوم'>مناقصه تامین نیروی انسانی - نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه تامین نیروی انسانی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026592/تجدید-مناقصه-پروژه-اجرای-لکه-گیری-درزگیری-و-اجرای-روکش-آسفالت--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه پروژه اجرای لکه گیری، درزگیری  و اجرای روکش آسفالت - نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه پروژه اجرای لکه گیری، درزگیری  و اجرای روکش آسفالت - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026595/مناقصه-احداث-ساختمان--'>مناقصه احداث ساختمان ... / مناقصه ,مناقصه احداث ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026596/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-عملیات-بهسازی-معابر-و-ابنیه-های--'>مناقصه  تهیه مصالح و اجرای عملیات بهسازی معابر و ابنیه های... / مناقصه  تهیه مصالح و اجرای عملیات بهسازی معابر و ابنیه های...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026597/فراخوان-پروژه-بازسازی-و-بهسازی-ساختمان-پلیس'>فراخوان پروژه بازسازی و بهسازی ساختمان پلیس / آکهی ارزیابی کیفی فراخوان نخست,فراخوان  پروژه بازسازی و بهسازی ساختمان پلیس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026601/مناقصه-انجام-خدمات-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذا'>مناقصه انجام خدمات تهیه طبخ و توزیع غذا / اگهی مناقصه, مناقصه انجام خدمات تهیه طبخ و توزیع غذا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026603/استعلام-خرید-و-تحویل-وال-واشر'>استعلام خرید و تحویل وال واشر / استعلام, استعلام خرید و تحویل وال واشر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026605/مناقصه-خدمات-نگهبانی-از-اماکن-اموال-و-تاسیسات-پالایشگاه'>مناقصه خدمات نگهبانی از اماکن، اموال و تاسیسات پالایشگاه / مناقصه ,مناقصه خدمات نگهبانی از اماکن، اموال و تاسیسات پالایشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026606/مناقصه-بازسازی-و-بهسازی-ساختمان-پلیس-ایستگاه-راه-آهن'>مناقصه بازسازی و بهسازی ساختمان پلیس ایستگاه راه آهن / آگهی ارزیابی کیفی (فراخوان نخست)، مناقصه بازسازی و بهسازی ساختمان پلیس ایستگاه راه آهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026608/فراخوان-خرید-سیستم-لرزش-و-کمپرسورهای-کوپربسمر-و-توربواکسپندر'>فراخوان خرید سیستم لرزش و کمپرسورهای کوپربسمر و توربواکسپندر  / فراخوان , فراخوان خرید سیستم لرزش و کمپرسورهای کوپربسمر و توربواکسپندر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026610/مناقصه-خرید-کنتورهای-دیافراگمی-و-رگولاتورهای-خانگی-و-تجاری'>مناقصه خرید کنتورهای دیافراگمی و رگولاتورهای خانگی و تجاری / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه  خرید کنتورهای دیافراگمی و رگولاتورهای خانگی و تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026613/مناقصه-انجام-امور-خدمات-عمومی-فنی-و-اداری-در-مجتمع-طرحهای-اکتشافی-و-معدنی'>مناقصه انجام امور خدمات عمومی، فنی و اداری در مجتمع طرحهای اکتشافی و معدنی / مناقصه, مناقصه انجام امور خدمات عمومی، فنی و اداری در مجتمع طرحهای اکتشافی و معدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026615/تجدید-مناقصه-عملیات-حق-العملکاری-حمل-جاده-ای--'>تجدید مناقصه عملیات حق العملکاری حمل جاده ای ... / مناقصه, تجدید مناقصه عملیات حق العملکاری حمل جاده ای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026616/تجدید-مناقصه-اجرای-عملیات-گازرسانی-به-پراکنده-2-اسلام-آباد-غرب'>تجدید مناقصه  اجرای عملیات گازرسانی به پراکنده 2 اسلام آباد غرب / تجدید آگهی مناقصه مناقصه یک مرحله ای,مناقصه  اجرای عملیات گازرسانی به پراکنده 2 اسلام آباد غرب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026617/مناقصه-نظافت-ساختمان-ها-و-محوطه-های-شرکت-و--'>مناقصه نظافت ساختمان ها و محوطه های شرکت و ... / مناقصه نظافت ساختمان ها و محوطه های شرکت و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026620/استعلام-تخلیه-و-بارگیری-و-حمل-نخاله-های--'>استعلام تخلیه و بارگیری و حمل نخاله های ... / استعلام بهاء , استعلام تخلیه و بارگیری و حمل نخاله های ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026621/مناقصه-خرید-نصب-و-راه-اندازی-و-پشتیبانی-و-نگهداری-۷۶-محور'>مناقصه خرید، نصب و راه اندازی و پشتیبانی و نگهداری ۷۶ محور  / مناقصه ,مناقصه خرید، نصب و راه اندازی و پشتیبانی و نگهداری ۷۶ محور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026623/مناقصه-CPRRPSOPM-INHIBITOR-NORUST-GL50-'>مناقصه CPRRPSOPM INHIBITOR "NORUST GL50" / اگهی مناقصه , مناقصه CPRRPSOPM INHIBITOR "NORUST GL50"</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026627/استعلام-دستگاه-تنفسی-ایرپک-دراگر-پی-ای-اس'>استعلام دستگاه تنفسی ایرپک دراگر پی ای اس / استعلام, استعلام دستگاه تنفسی ایرپک دراگر پی ای اس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026630/استعلام-انجام-عملیات-نقشه-برداری'>استعلام انجام عملیات نقشه برداری / استعلام انجام عملیات نقشه برداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026631/مناقصه-خرید-223-قلم-قطعه-یدکی-موتور-دریایی-YANMAR'>مناقصه خرید 223 قلم قطعه یدکی موتور دریایی YANMAR / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران، مناقصه خرید 223 قلم قطعه یدکی موتور دریایی YANMAR</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026632/مناقصه-خرید-و-حمل-انواع-لوله-های-پلی-اتیلن-PE80-و-PE100--'>مناقصه خرید و حمل انواع لوله های پلی اتیلن PE80 و PE100 ... / مناقصه خرید و حمل انواع لوله های پلی اتیلن PE80 و PE100 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026634/استعلام-حمل-جاده-ای-3500-تن-کک-داخلی'>استعلام حمل جاده ای 3500 تن کک داخلی  / استعلام, استعلام حمل جاده ای 3500 تن کک داخلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026635/مناقصه-خرید-و-اجرا-و-بازسازی-شبکه-آب-فضای-سبز'>مناقصه خرید و اجرا و بازسازی شبکه آب فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید و اجرا و بازسازی شبکه آب فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026636/مناقصه-اجرای-فونداسیون-دکل-منوپل-و-فنس'>مناقصه اجرای فونداسیون دکل منوپل و فنس  / مناقصه , مناقصه اجرای فونداسیون دکل منوپل و فنس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026639/مناقصه-پوشش-بتنی-کانال-انتقال-آب'>مناقصه پوشش بتنی کانال انتقال آب  / مناقصه ,مناقصه پوشش بتنی کانال انتقال آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026645/مناقصه-لوپ-شبکه--'>مناقصه لوپ شبکه... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه لوپ شبکه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026646/تجدید-مناقصه-رسیدگی-به-تخلفات-و---'>تجدید مناقصه رسیدگی به تخلفات و .... / منافصه, تجدید مناقصه رسیدگی به تخلفات و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026647/مناقصه-پروژه-احداث-7710-متر-خط-لوله-6-اینچ-نفت-از-چاه--'>مناقصه پروژه احداث 7710 متر خط لوله 6 اینچ نفت از چاه ... / مناقصه, مناقصه پروژه احداث 7710 متر خط لوله 6 اینچ نفت از چاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026648/استعلام-سیزده-ردیف-مواد-شیمیایی-بهداشت'>استعلام سیزده ردیف مواد شیمیایی بهداشت / استعلام ,استعلام سیزده ردیف مواد شیمیایی بهداشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026651/استعلام-خرید-سه-نظام-ماشین-تراش-توکاس-همرو'>استعلام خرید سه نظام ماشین تراش توکاس همرو / استعلام, استعلام خرید سه نظام ماشین تراش توکاس همرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026652/استعلام-کارت-POTS64-و--'>استعلام کارت POTS64 و ... / استعلام,استعلام کارت POTS64 و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026653/استعلام-ورق-شیشه-ای-پلی-کربنات'>استعلام ورق شیشه ای پلی کربنات / استعلام ,استعلام ورق شیشه ای پلی کربنات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026655/استعلام-سرشیلنگی'>استعلام سرشیلنگی / استعلام,استعلام سرشیلنگی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026656/جشنواره-ویژه-فروشگاه-کاسپین'>جشنواره ویژه فروشگاه کاسپین / جشنواره ویژه فروشگاه کاسپین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026657/استعلام-یونیت-ترمزماشین-تراش-ژاپنی'>استعلام یونیت ترمزماشین تراش ژاپنی / استعلام یونیت ترمزماشین تراش ژاپنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026658/مناقصه-انجام-خدمات-مراقب-دستگاه-بهره-برداری-تنظیفات-و-امور-آبدارخانه-ها--'>مناقصه  انجام خدمات مراقب دستگاه بهره برداری،تنظیفات و امور آبدارخانه ها... / مناقصه, مناقصه  انجام خدمات مراقب دستگاه بهره برداری،تنظیفات و امور آبدارخانه ها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026659/استعلام-خرید-و-تحویل-ریسه-لامپ'>استعلام خرید و تحویل ریسه لامپ / استعلام خرید و تحویل ریسه لامپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026662/مناقصه-نگهداری-و-تعمیرات-سیستم-های-کامپیوتری-شبکه-LAN-و-WAN--'>مناقصه نگهداری و تعمیرات سیستم های کامپیوتری شبکه LAN و WAN .. / مناقصه نگهداری و تعمیرات سیستم های کامپیوتری شبکه LAN و WAN ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026664/استعلام-تغییر-مسیر-برقرسانی-و-کابلکشی-مجدد'>استعلام تغییر مسیر برقرسانی و کابلکشی مجدد / استعلام , استعلام تغییر مسیر برقرسانی و کابلکشی مجدد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026667/مناقصه-تامین-و-طبخ-و-توزیع-غذای-مورد-نیاز--'>مناقصه تامین و طبخ و توزیع غذای مورد نیاز ... / مناقصه, مناقصه تامین و طبخ و توزیع غذای مورد نیاز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026668/استعلام-اجرای-لوله-کشی-موردی-فضای-سبز'>استعلام اجرای لوله کشی موردی فضای سبز / استعلام بهاء , استعلام اجرای لوله کشی موردی فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026669/استعلام-پنج-ردیف-کارت-درایو-ANSADO'>استعلام  پنج ردیف کارت درایو ANSADO / استعلام, استعلام  پنج ردیف کارت درایو ANSALDO</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026672/مناقصه-خرید-نصب-و-راه-اندازی-سیستم-انتقال-مخابراتی'>مناقصه خرید، نصب و راه اندازی سیستم انتقال مخابراتی / اگهی مناقصه , مناقصه خرید، نصب و راه اندازی سیستم انتقال مخابراتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026675/استعلام-خرید-گل-نسترن-سفید-و-رز-هفت-رنگ'>استعلام خرید گل نسترن سفید و رز هفت رنگ  / استعلام خرید گل نسترن سفید و رز هفت رنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026676/مناقصه-پروژه-استقرار-سیستم-BMS-(سیستم-مدیریت-هوشمند)'>مناقصه پروژه استقرار سیستم BMS (سیستم مدیریت هوشمند)  / آگهی فراخوان مناقصه، مناقصه پروژه استقرار سیستم BMS (سیستم مدیریت هوشمند) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026677/مناقصه-اجرای-فونداسیون-و-نصب-و-اجرای-دکل'>مناقصه اجرای فونداسیون و نصب و اجرای دکل / مناقصه , مناقصه اجرای فونداسیون و نصب و اجرای دکل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026679/مناقصه-طبخ-و-توزیع-غذای-رستوران--'>مناقصه طبخ و توزیع غذای رستوران ... / مناقصه, مناقصه طبخ و توزیع غذای رستوران ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026681/استعلام-تشک-طبی'>استعلام تشک طبی  / استعلام, استعلام تشک طبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026682/استعلام-حمل-آسفالت-از-کارخانه-و-زیرسازی-و-پخش-در-شهر'>استعلام حمل آسفالت از کارخانه و زیرسازی و پخش در شهر / استعلام ,استعلام حمل آسفالت از کارخانه و زیرسازی و پخش در شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026684/فراخوان-شناسایی-مشاور'>فراخوان شناسایی مشاور / فراخوان , فراخوان شناسایی مشاور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026685/استعلام-کارت-لوپ-مرکز-کنترل-GENT'>استعلام کارت لوپ مرکز کنترل GENT / استعلام, استعلام کارت لوپ مرکز کنترل GENT</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026686/فراخوان-خرید-6-قلم-کابل-سرب-دار-و-آرمردار'>فراخوان خرید 6 قلم کابل سرب دار و آرمردار   / خرید 6 قلم کابل سرب دار و آرمردار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026688/مناقصه-خرید-CHOKVALVE'>مناقصه خرید CHOKVALVE / مناقصه خرید CHOKVALVE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026690/استعلام-بیمه-نامه-شخص-ثالث-خودرو'>استعلام بیمه نامه شخص ثالث خودرو / استعلام, استعلام بیمه نامه شخص ثالث خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026691/مناقصه-پروژه-نهالکاری-اداره-بیابان-شهرستان---سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>مناقصه پروژه نهالکاری اداره بیابان شهرستان..., سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  / مناقصه پروژه نهالکاری اداره بیابان شهرستان..., سامانه تدارکات الکترونیکی دولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026693/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای--'>استعلام اجرای طرح هادی روستای... / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026694/استعلام-لنز-دوربین-کانن'>استعلام لنز دوربین کانن / استعلام ,استعلام لنز دوربین کانن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026697/استعلام-موکت-پالاز-موکت-رنگ-کرم'>استعلام موکت پالاز موکت رنگ کرم / استعلام, استعلام موکت پالاز موکت رنگ کرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026698/استعلام-تجهیزات-آزمایشگاههای-ریز-پردازنده'>استعلام تجهیزات آزمایشگاههای ریز پردازنده / استعلام, استعلام تجهیزات آزمایشگاههای ریز پردازنده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026700/استعلام-بهسازی-و-نوسازی-ساختمان--'>استعلام بهسازی و نوسازی ساختمان ... / استعلام,استعلام بهسازی و نوسازی ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026701/استعلام-حفر-و-لوله-گذاری'>استعلام حفر و لوله گذاری  / استعلام ,استعلام حفر و لوله گذاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026703/استعلام-​کیس-کامل'>استعلام ​کیس کامل / استعلام, استعلام ​کیس کامل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026704/استعلام-ددکتور-دودی-sd-آدرس-پذیر'>استعلام ددکتور دودی sd آدرس پذیر / استعلام, استعلام ددکتور دودی sd آدرس پذیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026705/مناقصه-تامین-مصالح-و-تجهیزات--کالا-و-خدمات-مرتبط-مشتمل-بر-تولید-یا-عرضه-حمل-و--'>مناقصه تامین مصالح و تجهیزات ، کالا و خدمات مرتبط مشتمل بر تولید یا عرضه حمل و ...  / آگهی مناقصه ، مناقصه تامین مصالح و تجهیزات ، کالا و خدمات مرتبط مشتمل بر تولید یا عرضه حمل و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026706/مناقصه-یک-دستگاه-بیل-مکانیکی--'>مناقصه یک دستگاه بیل مکانیکی ... / مناقصه,مناقصه یک دستگاه بیل مکانیکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026707/مناقصه-تهیه-و-اصلاح-و-بازسازی-شبکه-توزیع-آب--'>مناقصه تهیه و اصلاح و بازسازی شبکه توزیع آب.... / مناقصه, مناقصه تهیه و اصلاح و بازسازی شبکه توزیع آب....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026708/استعلام-خرید-لایسنس-کسپرسپکی'>استعلام خرید لایسنس کسپرسپکی / استعلام,استعلام خرید لایسنس کسپرسپکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026710/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستا'>استعلام اجرای طرح هادی روستا  / استعلام ,استعلام اجرای طرح هادی روستا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026711/استعلام-تعمیرات-ساختمانی-مرکز-آموزش-فن--'>استعلام تعمیرات ساختمانی مرکز آموزش فن... / استعلام, استعلام تعمیرات ساختمانی مرکز آموزش فن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026712/استعلام-کاغذ-a4-با-گراماژ-80g-سایز-21'>استعلام کاغذ a4 با گراماژ 80g سایز 21 / استعلام, استعلام کاغذ a4 با گراماژ 80g سایز 21</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026713/استعلام-فرم-اخطاریه-بانک-صادرات'>استعلام فرم اخطاریه بانک صادرات  / استعلام, استعلام فرم اخطاریه بانک صادرات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026714/استعلام-واگذاری-یک-دستگاه-تانکر'>استعلام واگذاری یک دستگاه تانکر / استعلام, استعلام واگذاری یک دستگاه تانکر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026716/استعلام-انجام-عملیات-نصب-و-راه-اندازی'>استعلام انجام عملیات نصب و راه اندازی / استعلام, استعلام انجام عملیات نصب و راه اندازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026718/استعلام-کاغذ-سفید-a4'>استعلام کاغذ سفید a4 / استعلام,استعلام کاغذ سفید a4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026719/استعلام-پایه-دتکتور-اعلان-حریق-مارک-جنت'>استعلام پایه دتکتور اعلان حریق مارک جنت / استعلام, استعلام پایه دتکتور اعلان حریق مارک جنت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026720/استعلام-احداث-ساختمان-دیزل-و-سپتیک-تان--'>استعلام احداث ساختمان دیزل و سپتیک تان ...  / استعلام ,استعلام  احداث ساختمان دیزل و سپتیک تان ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026721/استعلام-اکتیل-الکل-ولیتیوم-کرومات--'>استعلام اکتیل الکل ولیتیوم کرومات... / استعلام, استعلام اکتیل الکل ولیتیوم کرومات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026722/استعلام-ابزارآلات-الکتریکی'>استعلام ابزارآلات الکتریکی / استعلام , استعلام ابزارآلات الکتریکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026723/استعلام-تهیه-مصالح-و-اجرای-لوله-گذاری'>استعلام تهیه مصالح و اجرای لوله گذاری  / استعلام ,استعلام تهیه مصالح و اجرای لوله گذاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026726/استعلام-تعمیر-و-تجهیز-نمازخانه'>استعلام تعمیر و تجهیز نمازخانه  / استعلام ,استعلام تعمیر و تجهیز نمازخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026727/استعلام-ماژول-فیبر-نوری'>استعلام ماژول فیبر نوری / استعلام, استعلام ماژول فیبر نوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026728/استعلام-تجهیزات-خانگی--'>استعلام تجهیزات خانگی ... / استعلام,استعلام تجهیزات خانگی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026729/استعلام-ششتی-اعلام-حریق-آدرس-پذیر'>استعلام ششتی اعلام حریق آدرس پذیر  / استعلام, استعلام ششتی اعلام حریق آدرس پذیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026730/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستا'>استعلام اجرای طرح هادی روستا  / استعلام ,استعلام اجرای طرح هادی روستا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026732/استعلام-محصولات-الکترونیکی'>استعلام محصولات الکترونیکی / استعلام, استعلام محصولات الکترونیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026733/استعلام-پنبه-خالص-غیراستریل-پزشکی'>استعلام پنبه خالص غیراستریل پزشکی  / استعلام , استعلام پنبه خالص غیراستریل پزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026734/استعلام-تهیه-مصالح-و-احداث-و-تست-مخزن--'>استعلام تهیه مصالح و احداث و تست مخزن ..  / استعلام ,استعلام تهیه مصالح و احداث و تست مخزن .. </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026737/استعلام-چای-و-شکر'>استعلام چای و شکر / استعلام, استعلام چای و شکر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026738/استعلام-اجرای-طرح-هادی'>استعلام اجرای طرح هادی / استعلام , استعلام اجرای طرح هادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026740/استعلام-ملزومات-IT'>استعلام ملزومات IT / استعلام, استعلام ملزومات IT</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026741/استعلام-دوره-آموزشی-آشنایی-راهنمایان'>استعلام دوره آموزشی آشنایی راهنمایان / استعلام,استعلام دوره آموزشی آشنایی راهنمایان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026742/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای--'>استعلام اجرای طرح هادی روستای... / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026744/استعلام-روغن-مایع-مخصوص-سرخ-کردنی'>استعلام روغن مایع مخصوص سرخ کردنی / استعلام ,استعلام روغن مایع مخصوص سرخ کردنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026745/استعلام-تهیه--نصب-و-راه-اندازی-گیت-تر'>استعلام تهیه ، نصب و راه اندازی گیت تر / استعلام , استعلام تهیه ، نصب و راه اندازی گیت تر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026746/استعلام-بهای-عملیات-آبخیزداری--'>استعلام بهای عملیات آبخیزداری... / استعلام, استعلام بهای عملیات آبخیزداری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026747/استعلام-اعتبار-پروژه-از-محل-اسناد'>استعلام اعتبار پروژه از محل اسناد / استعلام ,استعلام اعتبار پروژه از محل اسناد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026749/استعلام-بیمه-بالگرد'>استعلام بیمه بالگرد  / استعلام ، استعلام بیمه بالگرد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026750/استعلام-تجهیزات-برقی'>استعلام تجهیزات برقی / استعلام, استعلام تجهیزات برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026751/استعلام-تهیه-مصالح-و---'>استعلام تهیه مصالح و .... / استعلام ,استعلام تهیه مصالح و احداث و تست مخزن .. </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026752/استعلام-تست-اتوکلاو-پزشکی'>استعلام تست اتوکلاو پزشکی  / استعلام ,استعلام تست اتوکلاو پزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026753/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای--'>استعلام اجرای طرح هادی روستای... / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026754/استعلام-ترازو-آزمایشگاهی'>استعلام ترازو آزمایشگاهی / استعلام,استعلام ترازو آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026758/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای--'>استعلام اجرای طرح هادی روستای... / استعلام ,استعلام اجرای طرح هادی روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026759/استعلام-کارت-اعلان-حریق-MOTHERBOARD-MCC'>استعلام کارت اعلان حریق MOTHERBOARD-MCC / استعلام , استعلام کارت اعلان حریق MOTHERBOARD-MCC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026760/مناقصه-خرید-223-قلم-قطعه-یدکی-موتور-دریایی-YANMAR'>مناقصه خرید 223 قلم قطعه یدکی موتور دریایی YANMAR / مناقصه خرید 223 قلم قطعه یدکی موتور دریایی YANMAR</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026761/استعلام-کمد-تمام-درب-دار-با-جنس-MDF'>استعلام کمد تمام درب دار با جنس MDF  / استعلام, استعلام کمد تمام درب دار با جنس MDF </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026762/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-200-میلی-متر'>استعلام لوله پلی اتیلن 200 میلی متر  / استعلام, استعلام لوله پلی اتیلن 200 میلی متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026763/استعلام-بالش-درجه-یک'>استعلام بالش درجه یک  / استعلام, استعلام بالش درجه یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026764/استعلام-منسوجات-و-چرم'>استعلام منسوجات و چرم  / استعلام، استعلام منسوجات و چرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026767/استعلام-تهیه-مصالح-و-تکمیل-مخزن-آب-شرب'>استعلام تهیه مصالح و تکمیل مخزن آب شرب / استعلام , استعلام تهیه مصالح و تکمیل مخزن آب شرب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026768/استعلام-دوربین-و-ملحقات-مربوطه--'>استعلام دوربین و ملحقات مربوطه... / استعلام, استعلام دوربین و ملحقات مربوطه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026769/استعلام-بخاری-گازی-دودکش-دار'>استعلام بخاری گازی دودکش دار  / استعلام, استعلام بخاری گازی دودکش دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026770/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی / استعلام, استعلام کولر گازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026772/مناقصه-احداث-سالن-تشریح-پزشکی-قانونی-و--'>مناقصه احداث سالن تشریح پزشکی قانونی و ... / مناقصه ,مناقصه احداث سالن تشریح پزشکی قانونی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026773/استعلام-تمدید-لایسنس'>استعلام تمدید لایسنس  / استعلام ,استعلام تمدید لایسنس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026774/استعلام-کاغذ-سایز-a4-گرم-80'>استعلام کاغذ سایز a4 گرم 80 / استعلام, استعلام کاغذ سایز a4 گرم 80</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026775/استعلام-اجرای-طرح-هادی'>استعلام اجرای طرح هادی / استعلام , استعلام اجرای طرح هادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026776/استعلام-خرید-آمپلی-فایر-و-باند'>استعلام خرید آمپلی فایر و باند  / استعلام, استعلام خرید آمپلی فایر و باند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026779/استعلام-خرید-ایزوگام'>استعلام خرید ایزوگام  / استعلام ,استعلام خرید ایزوگام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026780/استعلام-عملیات-بهسازی-فونداسیون-کانکس'>استعلام عملیات بهسازی فونداسیون کانکس / استعلام , استعلام عملیات بهسازی فونداسیون کانکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026781/استعلام-لوازم-پزشکی'>استعلام لوازم پزشکی / استعلام, استعلام لوازم پزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026782/استعلام-​خرید-تجهیزات-حفاظتی-و-امنیتی'> استعلام ​خرید تجهیزات حفاظتی و امنیتی  / استعلام, استعلام ​خرید تجهیزات حفاظتی و امنیتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026783/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس  / استعلام ,استعلام تعمیرات اساسی مدارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026784/مناقصه-چسب-ماتیکی-برند-corona'>مناقصه چسب ماتیکی برند corona / مناقصه, مناقصه چسب ماتیکی برند corona</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026787/استعلام-اخذ-بیمه-نامه-جهت-ساختمانهای--'>استعلام اخذ بیمه نامه جهت ساختمانهای ... / استعلام, استعلام اخذ بیمه نامه جهت ساختمانهای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026788/استعلام-چمدان-و-ساک-و-کیف'>استعلام چمدان و ساک و کیف / استعلام ,استعلام چمدان و ساک و کیف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026790/استعلام-تهیه-مصالح-و-حفاری-یک-حلقه-چاه'>استعلام تهیه مصالح و حفاری یک حلقه چاه / استعلام , استعلام تهیه مصالح و حفاری یک حلقه چاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026791/فراخوان-مناقصه-عمومی-پروژه-مراقبت-و-آبیاری-از-نهالکاریها'>فراخوان مناقصه عمومی پروژه مراقبت و آبیاری از نهالکاریها  / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه عمومی پروژه مراقبت و آبیاری از نهالکاریها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026792/استعلام-رشته-آش'>استعلام رشته آش / استعلام ,استعلام رشته آش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026793/استعلام-اتصالات-و-شیرآلات'>استعلام اتصالات و شیرآلات / استعلام, استعلام اتصالات و شیرآلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026794/استعلام-خرید-خدمات-کارشناسی'>استعلام خرید خدمات کارشناسی  / استعلام ,استعلام خرید خدمات کارشناسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026796/استعلام-اجرای-کانال-سنگ-و-سیمان'>استعلام اجرای کانال سنگ و سیمان  / استعلام , استعلام اجرای کانال سنگ و سیمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026797/مناقصه-چراغ-مهتابی-سقفی--'>مناقصه چراغ مهتابی سقفی... / مناقصه, مناقصه چراغ مهتابی سقفی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026799/استعلام-تهیه-و-چاپ-گزارش'>استعلام تهیه و چاپ گزارش / استعلام ,استعلام تهیه و چاپ گزارش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026800/استعلام-اجرای-طرح-هادی'>استعلام اجرای طرح هادی / استعلام , استعلام اجرای طرح هادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026802/استعلام-خرید-هشت-دستگاه-کولر'>استعلام خرید هشت دستگاه کولر  / استعلام ,استعلام خرید هشت دستگاه کولر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026803/استعلام-گوشت-گوساله'>استعلام گوشت گوساله / استعلام , استعلام گوشت گوساله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026805/استعلام-تجهیزات-و-وسایل'>استعلام تجهیزات و وسایل / استعلام , استعلام تجهیزات و وسایل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026807/استعلام-تجهیزات-داخلی-تابلو-برق'>استعلام تجهیزات داخلی تابلو برق  / استعلام ,استعلام تجهیزات داخلی تابلو برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026808/مناقصه-مشاوره-(کیفیت-و-قیمت)-تقویت-و-تشکیل-گروههای-گشت-و-بازرسی--'>مناقصه مشاوره (کیفیت و قیمت) تقویت و تشکیل گروههای گشت و بازرسی... / مناقصه، مناقصه مشاوره (کیفیت و قیمت) تقویت و تشکیل گروههای گشت و بازرسی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026809/استعلام-تعمیرات-ساختمانی'>استعلام تعمیرات ساختمانی  / استعلام, استعلام تعمیرات ساختمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026810/استعلام-لوازم-آزمایشگاهی'>استعلام لوازم آزمایشگاهی  / استعلام ,استعلام لوازم آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026813/استعلام-کارت-کپچر'>استعلام کارت کپچر / استعلام ,استعلام کارت کپچر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026815/استعلام-تعمیر-و-تجهیز-سالن-آزادی'>استعلام تعمیر و تجهیز سالن آزادی / استعلام, استعلام تعمیر و تجهیز سالن آزادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026816/استعلام-لوله-مانسمان-3-اینچ'>استعلام لوله مانسمان 3 اینچ  / استعلام، استعلام لوله مانسمان 3 اینچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026818/استعلام-انواع-مصالح-و-مقاطع-فلزی-ساختمان'>استعلام انواع مصالح و مقاطع فلزی ساختمان / استعلام,استعلام انواع مصالح و مقاطع فلزی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026820/مناقصه-عملیات-احداث-فاز-دوم'>مناقصه عملیات احداث فاز دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه عملیات احداث فاز دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026821/استعلام-برگزاری-دوره-آموزشی-تکریم'>استعلام برگزاری دوره آموزشی تکریم  / استعلام,استعلام برگزاری دوره آموزشی تکریم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026822/استعلام-ضربه-گیر-طولی-جرثقیل-فولادسازی-و--'>استعلام ضربه گیر طولی جرثقیل فولادسازی و ... / استعلام , استعلام ضربه گیر طولی جرثقیل فولادسازی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026824/مناقصه-خط-تغذیه-و-شبکه-گازرسانی--'>مناقصه خط تغذیه و شبکه گازرسانی.... / مناقصه, مناقصه خط تغذیه و شبکه گازرسانی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026825/فراخوان-اطلاع-رسانی-پیمانکاران-جهت-2-دستگاه-تانکر-تراکتوری'>فراخوان اطلاع رسانی پیمانکاران جهت 2 دستگاه تانکر تراکتوری / فراخوان، فراخوان اطلاع رسانی پیمانکاران جهت 2 دستگاه تانکر تراکتوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026826/استعلام-دستگاه-تابلو'>استعلام دستگاه تابلو / استعلام ,استعلام دستگاه تابلو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026828/استعلام-کمد-نگهداری--'>استعلام کمد نگهداری ... / استعلام,استعلام کمد نگهداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026829/استعلام-سرویس-و-نگهداری-دستگاه-ups120'>استعلام سرویس و نگهداری دستگاه ups120  / استعلام, استعلام سرویس و نگهداری دستگاه ups120 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026830/استعلام-انجام-خدمات-مهندسی-مطالعه'>استعلام انجام خدمات مهندسی مطالعه  / استعلام، استعلام انجام خدمات مهندسی مطالعه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026831/مناقصه-خرید-HIGH-CAPACITY-RADIAL-DRILL'>مناقصه خرید HIGH CAPACITY RADIAL DRILL / مناقصه ,مناقصه خرید HIGH CAPACITY RADIAL DRILL</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026832/مناقصه-خرید-دستگاه-فرز'>مناقصه خرید دستگاه فرز / مناقصه, مناقصه خرید دستگاه فرز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026834/استعلام-ترانسفورماتور-و-قطعات-و-تجهیزات-قابل-ساخت-برقی'>استعلام ترانسفورماتور و قطعات و تجهیزات قابل ساخت برقی / استعلام , استعلام ترانسفورماتور و قطعات و تجهیزات قابل ساخت برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026835/استعلام-انجام-تست-کالیبراسیون'>استعلام انجام تست کالیبراسیون  / استعلام، استعلام انجام تست کالیبراسیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026836/استعلام-کنتور-آب-مولتی'>استعلام کنتور آب مولتی  / استعلام ، استعلام ​کنتور آب مولتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026837/مناقصه-تامین-مصالح-و-تجهیزات--کالا-و-خدمات-مرتبط-مشتمل-بر-تولید-یا-عرضه-حمل-و--'>مناقصه تامین مصالح و تجهیزات ، کالا و خدمات مرتبط مشتمل بر تولید یا عرضه حمل و ...  / آگهی مناقصه ، مناقصه تامین مصالح و تجهیزات ، کالا و خدمات مرتبط مشتمل بر تولید یا عرضه حمل و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026838/مناقصه-خرید-چرثقیل-300-تن'>مناقصه خرید چرثقیل 300 تن / مناقصه, مناقصه خرید چرثقیل 300 تن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026839/استعلام-تجهیزات-شبکه'>استعلام تجهیزات شبکه / استعلام تجهیزات شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026840/استعلام-تایرها-ـ-تیوب-ها-و--'>استعلام تایرها ـ تیوب ها و ... / استعلام ,استعلام تایرها ـ تیوب ها و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026842/مناقصه-عملیات-حفاری-سه-حلقه-چاه-آب-شرب-به-روش-دورانی-با-لوله-فولادی-و--'>مناقصه عملیات حفاری سه حلقه چاه آب شرب به روش دورانی با لوله فولادی و .. / مناقصه,مناقصه عملیات حفاری سه حلقه چاه آب شرب به روش دورانی با لوله فولادی و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026843/مناقصه-خرید-چرثقیل-30-تن'>مناقصه خرید چرثقیل 30 تن / مناقصه, مناقصه خرید چرثقیل 30 تن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026844/استعلام-سرویس-شیرهای-فولادی-و-رگولاتور'>استعلام سرویس شیرهای فولادی و رگولاتور / استعلام , استعلام سرویس شیرهای فولادی و رگولاتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026845/استعلام-تست-غیرمخرب-PT-UT-پره-های-خنک-کاری-اصلی-ژنراتور'>استعلام تست غیرمخرب PT.UT پره های خنک کاری اصلی ژنراتور / استعلام تست غیرمخرب PT.UT پره های خنک کاری اصلی ژنراتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026846/استعلام-سیکلون-غبارگیر--'>استعلام سیکلون غبارگیر ... / استعلام,استعلام سیکلون غبارگیر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026847/مناقصه-خرید-جرثقیل-۱۳۰-تن'>مناقصه خرید جرثقیل ۱۳۰ تن  / مناقصه ,مناقصه خرید جرثقیل ۱۳۰ تن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026849/مناقصه-خرید-HORIZONTAL-LATH-MACHINE'>مناقصه خرید HORIZONTAL LATH MACHINE / مناقصه ,مناقصه خرید HORIZONTAL LATH MACHINE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026850/استعلام-کیت-کامل-ترمز-و-مجموعه-تنظیم-بار'>استعلام کیت کامل ترمز و مجموعه تنظیم بار  / استعلام , استعلام کیت کامل ترمز و مجموعه تنظیم بار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026851/استعلام-گريت-پليت-اضطراری--'>استعلام گريت پليت اضطراری ... / استعلام , استعلام گريت پليت اضطراری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026852/استعلام-گیربکس-SUMITOMO'>استعلام گیربکس SUMITOMO / استعلام ,استعلام گیربکس SUMITOMO</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026855/استعلام-سیستم-صوتی'>استعلام سیستم صوتی / استعلام, استعلام سیستم صوتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026856/استعلام-کوپلینگ-۲-متری'>استعلام کوپلینگ ۲ متری  / استعلام ,استعلام کوپلینگ ۲ متری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026858/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-اجرای-عملیات-توسعه-شبکه-توزیع-گاز'>مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات توسعه شبکه توزیع گاز  / مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات توسعه شبکه توزیع گاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026859/استعلام-تابلوهای-کنترل---'>استعلام تابلوهای کنترل .... / استعلام,استعلام تابلوهای کنترل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026860/استعلام-تجهیزات-و-وسایل'>استعلام تجهیزات و وسایل  / استعلام, استعلام تجهیزات و وسایل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026861/مناقصه-خرید-4000-لیتر-روغن-توربین'>مناقصه خرید 4000 لیتر روغن توربین / مناقصه, مناقصه خرید 4000 لیتر روغن توربین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026862/استعلام-اجرای-کانال-آبیاری-سنگ'>استعلام اجرای کانال آبیاری سنگ  / استعلام ,استعلام اجرای کانال آبیاری سنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026863/استعلام-تهیه-و-اجرای-مواد-RTV-پوشش-سیلیکونی'> استعلام تهیه و اجرای مواد RTV پوشش سیلیکونی / استعلام , استعلام تهیه و اجرای مواد RTV پوشش سیلیکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026864/استعلام-تجهیزات-مکامیکی-خاص-بخش-فولادسازی'>استعلام تجهیزات مکامیکی خاص بخش فولادسازی / استعلام , استعلام ​تجهیزات مکامیکی خاص بخش فولادسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026865/استعلام-یک-توپ-پارچه'>استعلام یک توپ پارچه / استعلام ,استعلام یک توپ پارچه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026866/مناقصه-عملیات-تهیه-بارگیری-حمل-و-اجرای-600-فقره-اشنعاب-فاضلاب-خانگی-مسکن-مهر--'>مناقصه عملیات تهیه، بارگیری، حمل و اجرای 600 فقره اشنعاب فاضلاب خانگی مسکن مهر ... / مناقصه عملیات تهیه، بارگیری، حمل و اجرای 600 فقره اشنعاب فاضلاب خانگی مسکن مهر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026867/استعلام-مواد-غذائی-و-نوشیدنی'>استعلام مواد غذائی و نوشیدنی  / استعلام ,استعلام مواد غذائی و نوشیدنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026868/استعلام-بست-کمربندی'>استعلام بست کمربندی  / استعلام, استعلام بست کمربندی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026870/استعلام-جاروبرقی-سهند-10-ولتاژ-400---'>استعلام جاروبرقی سهند 10 ولتاژ 400 .... / استعلام ، استعلام جاروبرقی سهند 10 ولتاژ 400 ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026871/استعلام-سرویس-تعمیر-و-نگهداری--'>استعلام سرویس، تعمیر و نگهداری ... / استعلام,استعلام سرویس، تعمیر و نگهداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026872/مناقصه-خرید-کابل'>مناقصه خرید کابل / مناقصه، مناقصه خرید کابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026873/استعلام-فرکانس-کانورتور--'>استعلام فرکانس کانورتور ... / استعلام,استعلام فرکانس کانورتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026874/استعلام-لاستیک-ریچ-استاکر'>استعلام لاستیک ریچ استاکر / استعلام , استعلام ​لاستیک ریچ استاکر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026875/استعلام-یدکی-اکسپنشن-جوینت-های-آب-مدار-باز-زمزم-یک'>استعلام یدکی اکسپنشن جوینت های آب مدار باز زمزم یک / استعلام , استعلام یدکی اکسپنشن جوینت های آب مدار باز زمزم یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026876/مناقصه-خرید-CHOKVALVE'>مناقصه خرید CHOKVALVE / مناقصه خرید CHOKVALVE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026877/مناقصه-تکمیل-مدرسه-۸کلاسه-محله۳'>مناقصه تکمیل مدرسه ۸کلاسه محله۳     / مناقصه تکمیل مدرسه ۸کلاسه محله۳    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026878/تجدید-مناقصه-اجرای-لوله-کشی'>تجدید مناقصه اجرای لوله کشی / مناقصه, تجدید مناقصه اجرای لوله کشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026880/استعلام-مواد-افزودنی-به-آب--'>استعلام مواد افزودنی به آب ... / استعلام , استعلام مواد افزودنی به آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026881/استعلام-کوپلینگ-FLENDER'>استعلام کوپلینگ FLENDER / استعلام , استعلام کوپلینگ FLENDER</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026883/استعلام-قسمت-عملگر-(کلگی)-جهت-لمیت-سویچ--'>استعلام قسمت عملگر (کلگی) جهت لمیت سویچ.... / استعلام ,استعلام قسمت عملگر (کلگی) جهت لمیت سویچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026884/استعلام-قفسه-فلزی-پیچ-و-مهر'>استعلام قفسه فلزی پیچ و مهر  / استعلام ,استعلام قفسه فلزی پیچ و مهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026885/مناقصه-احداث-۶-کلاسه-میامی-(-اسکلت-)'>مناقصه  احداث ۶ کلاسه میامی ( اسکلت ) / مناقصه, مناقصه  احداث ۶ کلاسه میامی ( اسکلت )</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026886/مناقصه-طراحی-و-ساخت-سیستم-آب-بر-ساختمان-محوطه-و-تجهیزات-نیروگاه--'>مناقصه طراحی و ساخت سیستم آب بر، ساختمان، محوطه و تجهیزات نیروگاه... / مناقصه طراحی و ساخت سیستم آب بر، ساختمان، محوطه و تجهیزات نیروگاه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026887/استعلام-سیم-بکسل-مغز-فولادی-گالوانیزه-14-میلی-متر-و--'>استعلام سیم بکسل مغز فولادی گالوانیزه 14 میلی متر و ...  / استعلام,استعلام سیم بکسل مغز فولادی گالوانیزه 14 میلی متر و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026888/استعلام-شیر-هوا-و-شیر-فلکه--'>استعلام شیر هوا و شیر فلکه ... / استعلام ,استعلام شیر هوا و شیر فلکه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026889/استعلام-تن-ماهی'>استعلام تن ماهی  / استعلام , استعلام تن ماهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026891/استعلام-طراحی؛-خرید-و-اجرای-عملیات'>استعلام طراحی؛ خرید و اجرای عملیات / استعلام ,استعلام طراحی؛ خرید و اجرای عملیات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026892/مناقصه-W-H-BOILER'>مناقصه W.H.BOILER  / مناقصه W.H.BOILER </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026893/استعلام-درب-چوبی-دو-لنگه'>استعلام درب چوبی دو لنگه / استعلام , استعلام درب چوبی دو لنگه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026894/مناقصه-خرید-انواع-پایه-بتونی-تابلو-ترانس-یراق-الات-کابل'>مناقصه خرید انواع پایه بتونی -تابلو-ترانس-یراق الات -کابل   / مناقصه, مناقصه خرید انواع پایه بتونی -تابلو-ترانس-یراق الات -کابل  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026895/استعلام-سینی-های-کفی-و-پشتی-صندلی-عقب-x211'>استعلام سینی های کفی و پشتی صندلی عقب x211 / استعلام، استعلام سینی های کفی و پشتی صندلی عقب x211</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026896/استعلام-یک-دستگاه-خودرو-سمند-با-راننده'>استعلام یک دستگاه خودرو سمند با راننده / استعلام ,استعلام یک دستگاه خودرو سمند با راننده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026897/استعلام-تعمیرات-و-به-روزرسانی-سیستم'>استعلام تعمیرات و به روزرسانی سیستم / استعلام ,استعلام تعمیرات و به روزرسانی سیستم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026898/استعلام-لوله-گذاری-و-نقشه-برداری'>استعلام لوله گذاری و نقشه برداری  / استعلام ,استعلام لوله گذاری و نقشه برداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026899/مناقصه-W-H-BOILER'>مناقصه W.H.BOILER  / مناقصه W.H.BOILER </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026900/استعلام-CURRENT-OUTPUT-BOARD'>استعلام CURRENT OUTPUT BOARD / استعلام,استعلام CURRENT OUTPUT BOARD</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026901/استعلام-ویفر-اکسترا-تیست-شیرین-عسل'>استعلام ویفر اکسترا تیست شیرین عسل / استعلام ,استعلام ویفر اکسترا تیست شیرین عسل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026902/مناقصه-تجهیز-و-توسعه-و-نگهداری-و-استانداردسازی-وسایل-شهربازی--'>مناقصه تجهیز و توسعه و نگهداری و استانداردسازی وسایل شهربازی... / مناقصه تجهیز و توسعه و نگهداری و استانداردسازی وسایل شهربازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026903/استعلام-تامین-آب-و-آبرسانی-سیار'>استعلام تامین آب و آبرسانی سیار  / استعلام ,استعلام تامین آب و آبرسانی سیار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026904/استعلام-سیلندر-گاز-اکسیژن-40-لیتری--'>استعلام سیلندر گاز اکسیژن 40 لیتری ... / استعلام,استعلام سیلندر گاز اکسیژن 40 لیتری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026905/استعلام-​تکمیل-ورزشگاه-روستای-نیسیان'>استعلام ​تکمیل ورزشگاه روستای نیسیان  / استعلام , استعلام ​تکمیل ورزشگاه روستای نیسیان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026906/فراخوان-تعمیرات-جزیی-و-کلی-منازل-سازمانی-گمرک'>فراخوان تعمیرات جزیی و کلی منازل سازمانی گمرک / مناقصه, فراخوان تعمیرات جزیی و کلی منازل سازمانی گمرک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026907/استعلام-عملیات-جنگل-کاری'>استعلام عملیات جنگل کاری  / استعلام ,استعلام عملیات جنگل کاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026908/استعلام-​اجرای-پروژه-کابل-کشی-شبکه'>استعلام ​اجرای پروژه کابل کشی شبکه  / استعلام, استعلام ​اجرای پروژه کابل کشی شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026909/استعلام-تعویض-سیستم-لوله-کشی-گرمایشی'>استعلام تعویض سیستم لوله کشی گرمایشی / استعلام , استعلام تعویض سیستم لوله کشی گرمایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026910/استعلام-درایو-میکرومستر'>استعلام درایو میکرومستر / استعلام, استعلام درایو میکرومستر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026911/استعلام-درزگیری-و-لکه-گیری-و-روکش'>استعلام درزگیری و لکه گیری و روکش  / استعلام ,استعلام درزگیری و لکه گیری و روکش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026912/استعلام-احداث-فونداسیون-بتنی-جهت-نصب--'>استعلام احداث فونداسیون بتنی جهت نصب ... / استعلام,استعلام احداث فونداسیون بتنی جهت نصب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026913/استعلام-مجموعه-هوک-چرخان-جرثقیل-25-تن-حمل-بیلت'>استعلام مجموعه هوک چرخان جرثقیل 25 تن حمل بیلت  / استعلام,استعلام مجموعه هوک چرخان جرثقیل 25 تن حمل بیلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026914/استعلام-تعمیرات-اساسی-باکس-پالت'>استعلام تعمیرات اساسی باکس پالت / استعلام , استعلام تعمیرات اساسی باکس پالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026915/استعلام-لوازم-خانگی-و-اداری'>استعلام لوازم خانگی و اداری  / استعلام ,استعلام لوازم خانگی و اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026916/استعلام-PLATE-C-S--'>استعلام PLATE C.S... / استعلام, استعلام PLATE C.S...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026917/استعلام-باتری-و-برد-یو-پی-اس-فاراتل'>استعلام باتری و برد یو پی اس فاراتل / استعلام,استعلام باتری و برد یو پی اس فاراتل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026918/استعلام-خرید-و-نصب-راه-اندازی-سامانه--'>استعلام خرید و نصب راه اندازی سامانه ... / استعلام,استعلام تعمیرات اساسی باکس پالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026919/استعلام-۴۵-دستگاه-اسپلیت-سرمایشی'>استعلام ۴۵ دستگاه اسپلیت سرمایشی  / استعلام ,استعلام ۴۵ دستگاه اسپلیت سرمایشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026920/فراخوان-بزرگ-طراحی-مبلمان-شهری'>فراخوان بزرگ طراحی مبلمان شهری / فراخوان بزرگ طراحی مبلمان شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026921/مناقصه-تکمیل-ساختمان---'>مناقصه تکمیل ساختمان .... / مناقصه, مناقصه تکمیل ساختمان ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026922/استعلام-خرید-و-حمل-چمن-مهاباد-ارستان'>استعلام خرید و حمل چمن مهاباد ارستان  / استعلام ,استعلام خرید و حمل چمن مهاباد ارستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026924/استعلام-کیت-ویتامین'>استعلام کیت ویتامین  / استعلام ,استعلام کیت ویتامین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026925/استعلام-بلوک-مکمل-معدنی--'>استعلام بلوک مکمل معدنی ... / استعلام,استعلام بلوک مکمل معدنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026926/استعلام-تعویض-زنجیر-مقره-و-یراق--'>استعلام تعویض زنجیر مقره و یراق...  / استعلام, استعلام تعویض زنجیر مقره و یراق... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026928/استعلام-تشک-گرانولی'>استعلام تشک گرانولی / استعلام, استعلام تشک گرانولی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026929/استعلام-کپه-کاری-66-هکتاری'>استعلام کپه کاری 66 هکتاری / استعلام, استعلام کپه کاری 66 هکتاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026930/استعلام-لوازم-مصرفی-دندانپزشکی'>استعلام لوازم مصرفی دندانپزشکی / استعلام, استعلام لوازم مصرفی دندانپزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026931/استعلام-5-دستگاه-کیس-و-مانیتور'>استعلام 5 دستگاه کیس و مانیتور / استعلام , استعلام 5 دستگاه کیس و مانیتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026932/مناقصه-واگذاری-پارکیگ-عمومی-بهار--'>مناقصه واگذاری  پارکیگ عمومی بهار ... / مناقصه واگذاری  پارکیگ عمومی بهار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026933/استعلام-MANUAL-CATER-VALVE'>استعلام MANUAL CATER VALVE  / استعلام MANUAL CATER VALVE </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026934/استعلام-مجموعه-ترمز-کفشکی'>استعلام مجموعه ترمز کفشکی / استعلام , استعلام مجموعه ترمز کفشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026935/استعلام-5541-3-تعمیرات-اساسی-دبیرستان'>استعلام 5541.3 تعمیرات اساسی دبیرستان / استعلام, استعلام 5541.3 تعمیرات اساسی دبیرستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026936/استعلام-دستگاه-هواساز'>استعلام دستگاه هواساز  / استعلام, استعلام دستگاه هواساز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026937/استعلام-اقلام-برقی-و--'>استعلام اقلام برقی و ... / استعلام , استعلام اقلام برقی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026938/استعلام-دیونایزر-دوبار-تقطیر-جهت-مصرف'>استعلام دیونایزر دوبار تقطیر جهت مصرف / استعلام, استعلام دیونایزر دوبار تقطیر جهت مصرف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026939/استعلام-دستگاه-فتوکپی'>استعلام دستگاه فتوکپی / استعلام, استعلام دستگاه فتوکپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026940/استعلام-کنترلر-و-الکترود'>استعلام کنترلر و الکترود / استعلام ,استعلام کنترلر و الکترود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026941/استعلام-کویل-مربوط-به-سولونوئید-والو-وزنه-ای'>استعلام کویل مربوط به سولونوئید والو وزنه ای   / استعلام کویل مربوط به سولونوئید والو وزنه ای  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026942/استعلام-لوازم-بهداشتی'>استعلام لوازم بهداشتی  / استعلام, استعلام لوازم بهداشتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026943/استعلام-رایانه-همراه-نوت-بوک'>استعلام رایانه همراه، نوت بوک / استعلام, استعلام رایانه همراه، نوت بوک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026944/استعلام-لاستیک-اکومولاتور-20-لیتری-دهنه-50'>استعلام لاستیک اکومولاتور 20 لیتری دهنه 50   / استعلام لاستیک اکومولاتور 20 لیتری دهنه 50</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026945/استعلام-الکتروموتور-و-پمپ-توربینی'>استعلام الکتروموتور و پمپ توربینی  / استعلام ,استعلام الکتروموتور و پمپ توربینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026946/استعلام-لپ-تاپ-کامپیوتر'>استعلام لپ تاپ کامپیوتر  / استعلام، استعلام لپ تاپ کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026947/استعلام-مودم-ADSL-کابلی-2520U'>استعلام مودم ADSL- کابلی 2520U  / استعلام ,استعلام مودم ADSL- کابلی 2520U </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026948/استعلام-رفع-اشکال-از-لینک-ارتباطی--'>استعلام رفع اشکال از لینک ارتباطی... / استعلام, استعلام رفع اشکال از لینک ارتباطی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026949/استعلام-نوشت-افزار'>استعلام نوشت افزار  / استعلام ,استعلام نوشت افزار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026950/استعلام-حذف-والوهای-ونت-سایز-6--'>استعلام حذف والوهای ونت سایز 6 ... / استعلام,استعلام حذف والوهای ونت سایز 6 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026951/استعلام-خرید-و-اجرای-آسفالت-و-ایزولاسیون'>استعلام خرید و اجرای آسفالت و ایزولاسیون / استعلام, استعلام خرید و اجرای آسفالت و ایزولاسیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026952/استعلام-خرید-کامپیوتر-ALO'>استعلام خرید کامپیوتر ALO  / استعلام , استعلام خرید کامپیوتر ALO </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026953/استعلام-اجرای-کامل-کابل-کشی-در-ترانک'>استعلام اجرای کامل کابل کشی در ترانک  / استعلام ,استعلام اجرای کامل کابل کشی در ترانک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026954/استعلام-ماژول-گردش-کار-اتوماسیون-اداری--'>استعلام ماژول گردش کار اتوماسیون اداری... / استعلام, استعلام ماژول گردش کار اتوماسیون اداری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026955/استعلام-پنجره-های-دو-جداره-upvc-با-پرو--'>استعلام پنجره های دو جداره upvc با پرو... / استعلام, استعلام پنجره های دو جداره upvc با پرو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026956/استعلام-پمپ-دندها'>استعلام پمپ دندها  / استعلام پمپ دندها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026957/مناقصه-اجرای-پروژه-های-آبرسانی--برق-رسانی--تعمیر-و-نگهداری-'>مناقصه اجرای پروژه های آبرسانی - برق رسانی - تعمیر و نگهداری.. / مناقصه اجرای پروژه های آبرسانی - برق رسانی - تعمیر و نگهداری..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026016/مزایده-ششدانگ-زمین-محصور-مساحت-178-40مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین محصور مساحت 178.40مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین محصور مساحت 178.40مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026018/مزایده-ملک-مسکونی-مساحت-عرصه-1520مترمربع'>مزایده ملک مسکونی مساحت عرصه 1520مترمربع / مزایده,مزایده ملک مسکونی مساحت عرصه 1520مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026020/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-همکف-103-48متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه همکف 103.48متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه همکف 103.48متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026021/مزایده-عمارت-مسکونی-مساحت-300-97مترمربع'>مزایده عمارت مسکونی مساحت 300.97مترمربع / مزایده,مزایده عمارت مسکونی مساحت 300.97مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026022/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-یکصدو-یازده-متر-و-هفتاد-و-نه-دسیمتر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت یکصدو یازده متر و هفتاد و نه دسیمتر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت یکصدو یازده متر و هفتاد و نه دسیمتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026023/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مساحت-504-98متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 504.98متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 504.98متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026025/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-571-فرعی-بخش-یک-ملایر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 571 فرعی بخش یک ملایر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 571 فرعی بخش یک ملایر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026027/مزایده-سند-876-فرعی-مفروز-از-پلاک-187-فرعی-از-سنگ-99-اصلی'>مزایده سند 876 فرعی مفروز از پلاک 187 فرعی از سنگ 99 اصلی / مزایده,مزایده سند 876 فرعی مفروز از پلاک 187 فرعی از سنگ 99 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026028/مزایده-ششدانگ-زمین-مشتمل-بر-ساختمان-3850متر'>مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر ساختمان 3850متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر ساختمان 3850متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026031/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-77082-5متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 77082.5متر نوبت اول  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 77082.5متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026032/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-450-متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 450 متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 450 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026033/مزایده-فروش-7-تن-کوکتل-sd-شده'>مزایده فروش 7 تن کوکتل sd شده / مزایده , مزایده فروش 7 تن کوکتل sd شده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026036/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-240-مترمربع'>مزایده منزل مسکونی عرصه 240 مترمربع / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 240 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026038/مزایده-یکباب-آپارتمان-نیمه-ساخته-اعیان-55-متر'>مزایده یکباب آپارتمان نیمه ساخته اعیان 55 متر / مزایده,مزایده یکباب آپارتمان نیمه ساخته اعیان 55 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026039/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-بخش-8-کامیاران'>مزایده ششدانگ آپارتمان بخش 8 کامیاران  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان بخش 8 کامیاران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026041/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-سیصد-مترمربع-مرحله-دوم'>مزایده منزل مسکونی عرصه سیصد مترمربع مرحله دوم / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه سیصد مترمربع مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026042/مزایده-اسلب-های-سنگ--'>مزایده اسلب های سنگ... / مزایده, اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف طرقبه شاندیز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026044/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-267-58متر-قطعه-سیزده'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 267.58متر قطعه سیزده / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 267.58متر قطعه سیزده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026045/مزایده-ملک-به-شماره-پلاک-ثبتی-261-فرعی-مرحله-دوم'>مزایده ملک به شماره پلاک ثبتی 261 فرعی مرحله دوم / مزایده,مزایده ملک به شماره پلاک ثبتی 261 فرعی مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026047/مزایده-واحدهای-تجاری-و-خدماتی--نوبت-دوم'>مزایده واحدهای تجاری و خدماتی  - نوبت دوم / اگهی مزایده , مزایده واحدهای تجاری و خدماتی  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026048/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-نقد-و-اقساط'>مزایده فروش تعدادی از املاک نقد و اقساط  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک نقد و اقساط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026049/مزایده-اسپلیت'>مزایده اسپلیت / مزایده، مزایده اسپلیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026051/مزایده-مغازه-تجاری-شهرستان-قوچان'>مزایده مغازه تجاری شهرستان قوچان  / مزایده,مزایده مغازه تجاری شهرستان قوچان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026055/مزایده-فروش-املاک-مازاد-تجدید'>مزایده فروش املاک مازاد تجدید / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026056/مزایده-دمپا-شبرو-زنانه-کفش-زنانه'>مزایده دمپا شبرو زنانه، کفش زنانه / آگهی مزایده، مزایده دمپا شبرو زنانه، کفش زنانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026059/مزایده-ششدانگ-پلاک-81-فرعی-عرصه-کارخانه-2614-15متر-با-تاسیسات'>مزایده ششدانگ پلاک 81 فرعی عرصه کارخانه 2614.15متر با تاسیسات / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 81 فرعی عرصه کارخانه 2614.15متر با تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026061/مزایده-خودرو-پژو-206-مدل-83'>مزایده خودرو پژو 206 مدل 83 / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده خودرو پژو 206 مدل 83</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026062/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-103-15متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 103.15متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 103.15متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026063/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-178-59متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 178.59متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 178.59متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026069/مزایده-دستگاه-چیلر-و-فن-کویل--'>مزایده دستگاه چیلر و فن کویل... / مزایده, مزایده دستگاه چیلر و فن کویل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026070/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-123-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 123 متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 123 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026072/مزایده-فروش-مبل-10-نفره-پارچه-ایی-راحتی-نوبت-دوم'>مزایده فروش مبل 10 نفره پارچه ایی راحتی نوبت دوم  / مزایده , مزایده فروش مبل 10 نفره پارچه ایی راحتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026074/مزایده-پلاک-ثبتی-عرصه-و-اعیان-تجاری-243-16متر'>مزایده پلاک ثبتی عرصه و اعیان تجاری 243.16متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی عرصه و اعیان تجاری 243.16متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026076/مزایده-پرورش-ماهی-تیلاپیا'>مزایده پرورش ماهی تیلاپیا / آگهی مزایده، مزایده پرورش ماهی تیلاپیا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026077/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-سواری-پژو-تیپ-پارس-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری پژو تیپ پارس نوبت دوم   / مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری پژو تیپ پارس نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026078/مزایده-فروش-یک-دستگاه-اتوکلاو--'>مزایده فروش یک دستگاه اتوکلاو ... / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه اتوکلاو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026079/مزایده-یک-دستگاه-موتورسیکلت--'>مزایده یک دستگاه موتورسیکلت ... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه موتورسیکلت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026081/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-وانت-نیسان'>مزایده فروش یک دستگاه خودرو وانت نیسان  / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه خودرو وانت نیسان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026082/مزایده-فروش-کلیه-اجناس-منزل-مسکونی'>مزایده فروش کلیه اجناس منزل مسکونی / مزایده , مزایده فروش کلیه اجناس منزل مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026088/مزایده-یک-دستگاه-تونل-شیرینگ'>مزایده یک دستگاه تونل شیرینگ / مزایده,مزایده یک دستگاه تونل شیرینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026091/مزایده-ماشین-آلات-تجهیزات-اموال-شاسی-خط-تولید--'>مزایده ماشین آلات، تجهیزات، اموال، شاسی خط تولید ... / آگهی مزایده، مزایده ماشین آلات، تجهیزات، اموال، شاسی خط تولید ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026096/مزایده-ششدانگ-پلاک-1943-فرعی-از-13-اصلی-بخش-ده'>مزایده ششدانگ پلاک 1943 فرعی از 13 اصلی بخش ده  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 1943 فرعی از 13 اصلی بخش ده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026097/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-ملک-پلاک-ثبتی-69-فرعی'>مزایده سه دانگ از ششدانگ عرصه و اعیان ملک پلاک ثبتی 69 فرعی / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ عرصه و اعیان ملک پلاک ثبتی 69 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026100/مزایده-ششدانگ-پلاکگ-1932-10-مساحت-101-28متر'>مزایده ششدانگ پلاکگ 1932.10 مساحت 101.28متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاکگ 1932.10 مساحت 101.28متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026101/مزایده-کالاهای-اسقاط-شامل-انواع-سیم-کابل-تابلو-و-کنتور--'>مزایده کالاهای اسقاط شامل انواع سیم، کابل، تابلو و کنتور ... / مزایده عمومی, مزایده کالاهای اسقاط شامل انواع سیم، کابل، تابلو و کنتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026104/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-2437-فرعی-از-1626-اصلی-بخش-ده'>مزایده پلاک ثبتی شماره 2437 فرعی از 1626 اصلی بخش ده  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 2437 فرعی از 1626 اصلی بخش ده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026105/مزایده-خودرو-ولوو'>مزایده خودرو ولوو / آگهی مزایده، مزایده خودرو ولوو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026107/مزایده-آپارتمان-مساحت-صد-و-سی-و-شش-متر'>مزایده آپارتمان مساحت صد و سی و شش متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت صد و سی و شش متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026109/مزایده-خودرو-سواری-روآ'>مزایده خودرو سواری روآ  / آگهی مزایده، مزایده خودرو سواری روآ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026110/مزایده-پلاک-ثبتی-قطعه-سه-تفکیکی-بخش-یازده-تهران'>مزایده پلاک ثبتی قطعه سه تفکیکی بخش یازده تهران  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی قطعه سه تفکیکی بخش یازده تهران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026116/مزایده-ششدانگ-زمین-دیمه-زار-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ زمین دیمه زار نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین دیمه زار نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026117/مزایده-مونتانا-طلائی--زیکا--بیتون--مکسنا--بهمن-سفید'>مزایده مونتانا طلائی ، زیکا ، بیتون ، مکسنا ، بهمن سفید  / مزایده ,مزایده مونتانا طلائی ، زیکا ، بیتون ، مکسنا ، بهمن سفید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026119/مزایده-واگذاری-غرفه---نوبت-دوم'>مزایده واگذاری غرفه .... نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده واگذاری غرفه .... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026122/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-پنج-قوچان-مرحله-اول'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش پنج قوچان مرحله اول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش پنج قوچان مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026124/اگهی-مزایده-سرویس-سرامیکی'>اگهی مزایده سرویس سرامیکی  / آگهی مزایده , اگهی مزایده سرویس سرامیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026125/مزایده-اجاره-جمع-آوری-ضایعات-خشک-شهر---نوبت-دوم'>مزایده اجاره جمع آوری ضایعات خشک شهر ... نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی ,مزایده اجاره جمع آوری ضایعات خشک شهر ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026126/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-یک-اربعه-تربت-حیدریه'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش یک اربعه تربت حیدریه / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش یک اربعه تربت حیدریه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026129/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-سه-نهاوند-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی بخش سه نهاوند نوبت اول  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش سه نهاوند نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026131/مزایده-یکباب-ساختمان-اداری-مساحت-291متر'>مزایده یکباب ساختمان اداری مساحت 291متر  / مزایده,مزایده یکباب ساختمان اداری مساحت 291متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026132/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-306-35متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 306.35متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 306.35متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026133/مزایده-کارتن-نایلون-و-پالت-چوبی-ضایعاتی--'>مزایده کارتن، نایلون و پالت چوبی ضایعاتی... / مزایده, مزایده کارتن، نایلون و پالت چوبی ضایعاتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026135/مزایده-یک-دستگاه-کوبیت'>مزایده یک دستگاه کوبیت / مزایده,مزایده یک دستگاه کوبیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026136/مزایده-ضایعات-فلزی-و-اداری-مازاد-ماشین-آلات'>مزایده ضایعات فلزی و اداری مازاد ماشین آلات / آگهی شرکت مزایده,مزایده  ضایعات فلزی و اداری مازاد ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026137/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت-پنجاه-و-سه-متر-و-نوزده-دسیمتر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت پنجاه و سه متر و نوزده دسیمتر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت پنجاه و سه متر و نوزده دسیمتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026139/مزایده-تعداد-141-قلم-کفش-کتانی'>مزایده تعداد 141 قلم کفش کتانی  / مزایده,مزایده تعداد 141 قلم کفش کتانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026141/مزایده-شیرهای-سماوری-فنجی-شیر-توپی-پلاک-شیر-پیاده-رو-شیر-پیسوا--'>مزایده شیرهای سماوری فنجی شیر توپی، پلاک شیر پیاده رو،شیر پیسوا... / مزایده , مزایده شیرهای سماوری فنجی شیر توپی، پلاک شیر پیاده رو،شیر پیسوا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026142/مزایده-اموال-غیرمنقول-شامل-زمین-مزروعی'>مزایده اموال غیرمنقول شامل زمین مزروعی / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول شامل زمین مزروعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026145/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-1000متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 1000متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 1000متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026146/مزایده-خط-موبایل'>مزایده خط موبایل / مزایده، مزایده خط موبایل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026147/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-نسقی-خانه-و-محوطه'>مزایده سه دانگ از ششدانگ نسقی خانه و محوطه  / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ نسقی خانه و محوطه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026148/مزایده-یک-دستگاه-پرینتر-مشکی-رنگ--یک-دستگاه-کولر-گازی'>مزایده یک دستگاه پرینتر مشکی رنگ - یک دستگاه کولر گازی / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده یک دستگاه پرینتر مشکی رنگ - یک دستگاه کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026149/مزایده-یخچال-ویترینی-نوبت-سوم'>مزایده یخچال ویترینی نوبت سوم / آگهی مزایده ، مزایده یخچال ویترینی نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026150/مزایده-مجموعه-خط-تولید-بسته-بندی'>مزایده مجموعه خط تولید بسته بندی / مزایده,مزایده مجموعه خط تولید بسته بندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026152/مزایده-پلاک-فرعی-607-از-سنگ-اصلی-هشتاد-و-چهار-غیرمنقول'>مزایده پلاک فرعی 607 از سنگ اصلی هشتاد و چهار غیرمنقول  / مزایده,مزایده پلاک فرعی 607 از سنگ اصلی هشتاد و چهار غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026154/مزایده-ضایعات-چوب-خودروهای-سنگین--'>مزایده ضایعات چوب، خودروهای سنگین ... / مزایده, مزایده ضایعات چوب، خودروهای سنگین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026155/مزایده-سواری-سمند'>مزایده سواری سمند / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده سواری سمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026156/مزایده-یک-قطعه-زمین-بایر-کاربری-باغی-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین بایر کاربری باغی نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین بایر کاربری باغی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026159/مزایده-سند-مالکیت-به-مقدار-45-متر-پلاک-ثبتی'>مزایده سند مالکیت به مقدار 45 متر پلاک ثبتی / مزایده,مزایده سند مالکیت به مقدار 45 متر پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026161/مزایده-فروش-بوش-و-پیستون-و--'>مزایده فروش بوش و پیستون و ... / آگهی مزایده ، مزایده فروش بوش و پیستون و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026162/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مشتمل-بر-دو-باب-دکان'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مشتمل بر دو باب دکان / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مشتمل بر دو باب دکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026164/مزایده-فروش-مقداری-لوازم-التحریر'>مزایده فروش مقداری لوازم التحریر / آگهی مزایده,مزایده  فروش مقداری لوازم التحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026166/مزایده-مزارع-مرغ-مادر-کارخانه-جوجه-کشی--نوبت-دوم'>مزایده مزارع مرغ مادر، کارخانه جوجه کشی ...نوبت دوم / مزایده مزارع مرغ مادر، کارخانه جوجه کشی ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026167/مزایده-فروش-خودروهای-مازاد--نوبت-دوم'>مزایده فروش خودروهای مازاد - نوبت دوم / مزایده ، مزایده فروش خودروهای مازاد - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026168/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-94-72متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 94.72متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 94.72متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026169/مزایده-سواری-پژو-مدل-93-دوگانه-سوز'>مزایده سواری پژو مدل 93 دوگانه سوز / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده سواری پژو مدل 93 دوگانه سوز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026170/تجدید-مزایده-عرصه-و-اعیان-آموزش-تپه-راهنمایی-و-رانندگی---نوبت-دوم'>تجدید مزایده عرصه و اعیان آموزش تپه راهنمایی و رانندگی ....نوبت دوم  / مزایده, تجدید مزایده عرصه و اعیان آموزش تپه راهنمایی و رانندگی ....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026172/مزایده-احاره-استخر--'>مزایده احاره استخر... / مزایده, مزایده احاره استخر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026175/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-87-78متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ اپارتمان 87.78متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان 87.78متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026177/مزایده-اقلام-مازاد'>مزایده اقلام مازاد / آگهی مزایده,مزایده اقلام مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026179/مزایده-فروش-یکدستگاه-کامیونت'> مزایده فروش یکدستگاه کامیونت / آگهی مزایده , مزایده  فروش یکدستگاه کامیونت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026180/مزایده-ملک-بخش-ده-تبریز-نوبت-دوم'>مزایده ملک بخش ده تبریز نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک بخش ده تبریز نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026181/مزایده-ملک-بخش-دو-تبریز-مال-مشاعی'>مزایده ملک بخش دو تبریز مال مشاعی / مزایده,مزایده ملک بخش دو تبریز مال مشاعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026182/مزایده-اقلام-نو-مازاد---نوبت-دوم'>مزایده اقلام نو مازاد ... نوبت دوم / اگهی مزایده عمومی,مزایده اقلام نو مازاد... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026183/مزایده-واگذاری-تاسیسات-کامل-کارخانه-250-تنی---مرحله-اول-(نوبت-دوم)'>مزایده واگذاری تاسیسات کامل کارخانه 250 تنی ... مرحله اول (نوبت دوم) / آگهی فراخوان مزایده , مزایده واگذاری تاسیسات کامل کارخانه 250 تنی ... مرحله اول (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026186/مزایده-فروش-کامیون-کمپرسی--نوبت-دوم'>مزایده فروش کامیون کمپرسی... نوبت دوم / مزایده ، مزایده فروش کامیون کمپرسی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026187/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-جیلی-امگراند'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری جیلی امگراند / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو سواری جیلی امگراند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026188/مزایده-یک-قطعه-زمین-پشته-مساحت-500-متر'>مزایده یک  قطعه زمین پشته مساحت 500 متر  / مزایده,مزایده یک  قطعه زمین پشته مساحت 500 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026190/مزایده-محدوده-دارای-گواهی-کشف'>مزایده محدوده دارای گواهی کشف  / آگهی مزایده , مزایده محدوده دارای گواهی کشف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026192/مزایده-یک-دستگاه-پرس-برگ-تمام-اتوماتیک'>مزایده یک دستگاه پرس برگ تمام اتوماتیک / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه پرس برگ تمام اتوماتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026194/مزایده-یک-دستگاه-یخچال-صنعتی-ایستاده'>مزایده یک دستگاه یخچال صنعتی ایستاده  / مزایده,مزایده یک دستگاه یخچال صنعتی ایستاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026195/مزایده-دو-فقره-ملک-بخش-هفت-تهران'>مزایده دو فقره ملک بخش هفت تهران / مزایده ,مزایده دو فقره ملک بخش هفت تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026196/مزایده-فروش-اقلام-مازاد--مستعمل-ضایعاتی-نوبت-دوم'>مزایده فروش اقلام مازاد - مستعمل ضایعاتی نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده فروش اقلام مازاد - مستعمل ضایعاتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026197/مزایده-5740-کیلوگرم-پلت-sd-شده-کوکتل'>مزایده 5740 کیلوگرم پلت sd شده کوکتل  / آگهی فروش اموال منقول، مزایده 5740 کیلوگرم پلت sd شده کوکتل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026198/مزایده-دو-دانگ-پلاک-ثبتی-1615-الی-1618-بخش-چهار'>مزایده دو دانگ پلاک ثبتی 1615 الی 1618 بخش چهار / مزایده ,مزایده دو دانگ پلاک ثبتی 1615 الی 1618 بخش چهار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026200/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سیستم-نیسان'>مزایده یک دستگاه خودرو سیستم نیسان  / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سیستم نیسان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026201/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پراید'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید  / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026203/مزایده-آپارتمان-مساحت-142-13مترمربع-قدمت-45-سال-نوبت-سوم'>مزایده آپارتمان مساحت 142.13مترمربع قدمت 45 سال نوبت سوم / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 142.13مترمربع قدمت 45 سال نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026204/مزایده-یک-عدد-یخچال-پشت-کامیونت--'>مزایده یک عدد یخچال پشت کامیونت ... / آگهی فروش اموال منقول، مزایده یک عدد یخچال پشت کامیونت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026206/فروش-یک-باب-سوله-به-ارتفاع-7-متر-و-به-مساحت-حدود-630-متر-مربع--'>فروش یک باب سوله به ارتفاع 7 متر و به مساحت حدود 630 متر مربع ... / فروش یک باب سوله به ارتفاع 7 متر و به مساحت حدود 630 متر مربع  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026207/مزایده-فروش-سرقفلی-ششدانگ-مغازه-125-متر'>مزایده فروش سرقفلی ششدانگ مغازه 125 متر / مزایده,مزایده فروش سرقفلی ششدانگ مغازه 125 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026208/مزایده-فروش-ساختمان-اداری-نوساز-مساحت-کلی-2784متر'>مزایده فروش ساختمان اداری نوساز مساحت کلی 2784متر / مزایده,مزایده فروش ساختمان اداری نوساز مساحت کلی 2784متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026212/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-پژو-206-هاچ-بک'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پژو 206 هاچ بک / مزایده ,مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پژو 206 هاچ بک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026213/مزایده-ششدانگ-مغازه-با-کف-سرامیک'>مزایده ششدانگ مغازه با کف سرامیک / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه با کف سرامیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026214/مزایده-فروش-تمامیت-شش-قطعه-پلاکهای-ثبتی-نوبت-دوم'>مزایده فروش تمامیت شش قطعه پلاکهای ثبتی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تمامیت شش قطعه پلاکهای ثبتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026215/مزایده-پارچه-رومبلی'>مزایده پارچه رومبلی / آگهی مزایده، مزایده پارچه رومبلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026217/مزایده-فروش-دو-دستگاه-خودرو'>مزایده فروش دو دستگاه خودرو  / آگهی مزایده , مزایده فروش دو دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026218/مزایده-فرش-دستبافت---'>مزایده فرش دستبافت .... / مزایده ,مزایده فرش دستبافت ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026220/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-210-متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 210 متر نوبت اول  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 210 متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026221/مزایده-تعداد-15-واحد-تجاری-و-یک-واحد-مسکونی--'>مزایده تعداد 15 واحد تجاری و یک واحد مسکونی ... / مزایده تعداد 15 واحد تجاری و یک واحد مسکونی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026223/مزایده-فروش-تعداد-30-رول-پلاستیک-شیرینگ'>مزایده فروش تعداد 30 رول پلاستیک شیرینگ  / مزایده , مزایده فروش تعداد 30 رول پلاستیک شیرینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026226/مزایده-سه-قطعه-زمین-نوبت-اول'>مزایده سه قطعه زمین نوبت اول / مزایده,مزایده سه قطعه زمین نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026228/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-15-مهاباد'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 15 مهاباد / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 15 مهاباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026230/حراج-حضوری-تعداد-متنابهی-انواع-موتورسیکلت-اوراقی'>حراج حضوری تعداد متنابهی انواع موتورسیکلت اوراقی / آگهی حراج حضوری ، حراج حضوری تعداد متنابهی انواع موتورسیکلت اوراقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026231/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-کاربری-درمانی-و-بهداشتی'>مزایده فروش یک قطعه زمین کاربری درمانی و بهداشتی / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین کاربری درمانی و بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026235/مزایده-دو-عدد-پالت-اکسیژن-40-لیتری'>مزایده دو عدد پالت اکسیژن 40 لیتری / آگهی مزایده،مزایده دو عدد پالت اکسیژن 40 لیتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026236/مزایده-فروش-قطعاتی-از-زمینهای-کمربندی-جنوب-شهر-نوبت-دوم'>مزایده فروش قطعاتی از زمینهای کمربندی جنوب شهر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش قطعاتی از زمینهای کمربندی جنوب شهر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026237/مزایده-فروش-تمامی-درختان-اکالیپتوس--نوبت-دوم'>مزایده فروش تمامی درختان اکالیپتوس - نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش تمامی درختان اکالیپتوس - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026238/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-سواری-پژو-پارس'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری پژو پارس / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026239/مزایده-موتورسیکلت-امجد'>مزایده موتورسیکلت امجد / آگهی مزایده، مزایده موتورسیکلت امجد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026243/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-شهر-قم-نقد-و-اقساط'>مزایده فروش تعدادی از املاک شهر قم نقد و اقساط / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک شهر قم نقد و اقساط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026244/مزایده-خرید-900-هزار-تن-سنگ-آن-دانه-بندی-کم-عیار-هماتیتی--'>مزایده خرید 900 هزار تن سنگ آن دانه بندی کم عیار هماتیتی ... / مزایده , مزایده خرید 900 هزار تن سنگ آن دانه بندی کم عیار هماتیتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026247/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-252-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 252 متر   / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 252 متر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026248/مزایده-سند-مالکیت-ششدانگ-8704-فرعی-مساحت-198-متر'>مزایده سند مالکیت ششدانگ 8704 فرعی مساحت 198 متر / مزایده,مزایده سند مالکیت ششدانگ 8704 فرعی مساحت 198 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026249/مزایده-سند-مالکیت-ششدانگ-پلاک-مساحت-209-13متر'>مزایده سند مالکیت ششدانگ پلاک مساحت 209.13متر / مزایده,مزایده سند مالکیت ششدانگ پلاک مساحت 209.13متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026250/مزایده-سه-دستگاه-کامپیوتر-شخصی--'>مزایده سه دستگاه کامپیوتر شخصی... / مزایده، مزایده سه دستگاه کامپیوتر شخصی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026255/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-202-89متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 202.89متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 202.89متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026257/مزایده-ششدانگ-یک-دستگاه-آپارتمان'>مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان / مزایده,مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026261/مزایده-یک-سوم-سهم-مشاع-از-زمین-کشاورزی-16000متر'>مزایده یک سوم سهم مشاع از زمین کشاورزی 16000متر  / مزایده,مزایده یک سوم سهم مشاع از زمین کشاورزی 16000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026266/مزایده-یک-قطعه-زمین-بر-یک-بابخانه-به-مساحت-331-7-مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین بر یک بابخانه به مساحت 331/7 مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین بر یک بابخانه به مساحت 331/7 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026270/مزایده-ملک-پلاک-ثبتی-1537-فرعی-از-یک-اصلی-نوبت-اول'>مزایده ملک پلاک ثبتی 1537 فرعی از یک اصلی نوبت اول / مزایده,مزایده ملک پلاک ثبتی 1537 فرعی از یک اصلی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026272/مزایده-زمین-و-محوطه-خانه-نوبت-دوم'>مزایده زمین و محوطه خانه  نوبت دوم  / مزایده,مزایده زمین و محوطه خانه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026274/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-صد-و-پنجاه-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه صد و پنجاه متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه صد و پنجاه متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026276/مزایده-یک-باب-واحد-مسکونی'>مزایده یک باب واحد مسکونی / مزایده,مزایده یک باب واحد مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026279/مزایده-پلاک-ثبتی-580-ناحیه-16-بخش-سه-خرمشهر'>مزایده پلاک ثبتی 580 ناحیه 16 بخش سه خرمشهر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 580 ناحیه 16 بخش سه خرمشهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026283/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-210-مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین به مساحت 210 مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 210 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026284/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-غرفه-مغازه-32-2متر'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان غرفه مغازه 32.2متر / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان غرفه مغازه 32.2متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026285/مزایده-ششدانگ-پلاک-62-فرعی-بخش-یک-بروجرد'>مزایده ششدانگ پلاک 62 فرعی بخش یک بروجرد  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 62 فرعی بخش یک بروجرد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026288/مزایده-پلاک-ثبتی-قطعه-5-تفکیکی-346-89متر'>مزایده پلاک ثبتی قطعه 5 تفکیکی 346.89متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی قطعه 5 تفکیکی 346.89متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026290/مزایده-یک-راس-اسب'>مزایده یک راس اسب  / مزایده, مزایده یک راس اسب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026291/دعوتنامه-واگذاری-کلیه-فضاهای-تبلیغاتی'>دعوتنامه واگذاری  کلیه فضاهای تبلیغاتی / دعوتنامه شرکت در مزایده,مزایده واگذاری  کلیه فضاهای تبلیغاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026295/مزایده-یک-دستگاه-اره'>مزایده یک دستگاه اره  / مزایده,مزایده یک دستگاه اره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026296/مزایده-فروش-خودرو-پراید-مدل-83'>مزایده فروش خودرو پراید مدل 83 / مزایده , مزایده فروش خودرو پراید مدل 83</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026298/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-96-84متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 96.84متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 96.84متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026300/مزایده-یک-دستگاه-آسیاب-گلوله-ای'>مزایده یک دستگاه آسیاب گلوله ای  / آگهی مزایده,مزایده یک دستگاه آسیاب گلوله ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026301/مزایده-فروش-ملک-مساحت-5007-مترمربع'>مزایده فروش ملک مساحت 5007 مترمربع / مزایده,مزایده فروش ملک مساحت 5007 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026303/مزایده-یک-باب-منزل-مسکونی-به-مساحت-300-مترمربع'>مزایده یک باب منزل مسکونی به مساحت 300 مترمربع / مزایده,مزایده یک باب منزل مسکونی به مساحت 300 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026305/مزایده-واگذاری-حق-بهره-برداری-موقت-از-اماکن-عرضه-محصولات-فرآوری-شده-نوبت-سوم'>مزایده واگذاری حق بهره برداری موقت از اماکن عرضه محصولات فرآوری شده- نوبت سوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری حق بهره برداری موقت از اماکن عرضه محصولات فرآوری شده- نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026306/مزایده-ملک-مساحت-75-30مترمربع'>مزایده ملک مساحت 75.30مترمربع / مزایده,مزایده ملک مساحت 75.30مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026307/مزایده-فروش-ضایعات---'>مزایده فروش ضایعات .... / مناقصه, مزایده فروش ضایعات ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026308/مزایده-آجرهای-ضایعاتی-برگشت-از-کوره'>مزایده آجرهای ضایعاتی برگشت از کوره / آگهی مزایده,مزایده  آجرهای ضایعاتی برگشت از کوره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026309/مزایده-خودروی-سواری-پراید-مشکی-رنگ'>مزایده خودروی سواری پراید مشکی رنگ  / مزایده,مزایده خودروی سواری پراید مشکی رنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026310/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-405-مدل-83'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو 405 مدل 83 / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه خودرو پژو 405 مدل 83</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026311/مزایده-سواری-پراید--'>مزایده سواری پراید .. / مزایده,مزایده سواری پراید ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026314/مزایده-یک-باب-ساختمان-به-مساحت-427-متر'>مزایده یک باب ساختمان به مساحت 427 متر / مزایده,مزایده یک باب ساختمان به مساحت 427 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026316/مزایده-فروش-ضایعات-خط-تولید'>مزایده فروش ضایعات خط تولید  / آگهی مزایده,مزایده فروش ضایعات خط تولید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026317/مزایده-پلاک-ثبتی-185-فرعی-مساحت-410-متر'>مزایده پلاک ثبتی 185 فرعی مساحت 410 متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 185 فرعی مساحت 410 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026319/مزایده-فروش-زمین-های-روبه-روی-مدرسه-مزرعه'>مزایده فروش زمین های روبه روی مدرسه مزرعه  / مزایده,مزایده فروش زمین های روبه روی مدرسه مزرعه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026320/اگهی-مزایده-خودروی-سواری-پراید'>اگهی مزایده خودروی سواری پراید  / اگهی مزایده , اگهی مزایده خودروی سواری پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026321/مزایده-فروش-تعداد-25-فقره-از-املاک-مازاد'>مزایده فروش تعداد 25 فقره از املاک مازاد  / مزایده,مزایده فروش تعداد 25 فقره از املاک مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026322/مزایده-دو-دستگاه-آپارتمان-مسکونی--نوبت-دوم'>مزایده دو دستگاه آپارتمان مسکونی ...نوبت دوم  / مزایده , مزایده دو دستگاه آپارتمان مسکونی ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026323/مزایده-عرضه-املاک-استانهای-تهران-البرز-فارس-بدون-کارمزد-96-10-25'>مزایده عرضه املاک استانهای تهران البرز فارس بدون کارمزد 96.10.25 / مزایده,مزایده عرضه املاک استانهای تهران البرز فارس بدون کارمزد 96.10.25</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026326/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-61-8-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 61/8 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 61/8 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026327/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-پژو-405-به-رنگ-خاکستری-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پژو 405 به رنگ خاکستری- نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پژو 405 به رنگ خاکستری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026329/مزایده-عرصه-و-اعیان-و-مستحدثات-کارخانه-زمین-مساحت-7-200متر'>مزایده عرصه و اعیان و مستحدثات کارخانه زمین مساحت 7.200متر / مزایده,مزایده عرصه و اعیان و مستحدثات کارخانه زمین مساحت 7.200متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026330/مزایده-واگذاری-پارکینگ-عمومی-بهار'>مزایده واگذاری پارکینگ عمومی بهار / مزایده ,مزایده واگذاری پارکینگ عمومی بهار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026331/مزایده-بخشی-از-قطعات-یدکی-ماشین-آلات-خود'>مزایده بخشی از قطعات یدکی ماشین آلات خود  / آگهی مزایده,مزایده  بخشی از قطعات یدکی ماشین آلات خود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026332/مزایده-فروش-املاک-کاربری-تجاری-مسکونی'>مزایده فروش املاک کاربری تجاری مسکونی  / مزایده,مزایده فروش املاک کاربری تجاری مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026333/مزایده-خدمات-مرکز-مکانیزه-معاینه-فنی-خودرو-نوبت-دوم'>مزایده خدمات مرکز مکانیزه معاینه فنی خودرو نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی، مزایده خدمات مرکز مکانیزه معاینه فنی خودرو نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026334/مزایده-باغ-مساحت-2000-مترمربع'>مزایده باغ مساحت 2000 مترمربع  / مزایده,مزایده باغ مساحت 2000 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026335/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مساحت-735-14متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 735.14متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 735.14متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026336/مزایده-فروش-یک-دستگاه-بیل-مکانیکی-بکهو-مدل-1377'>مزایده فروش یک دستگاه بیل مکانیکی بکهو مدل 1377 / مزایده, مزایده فروش یک دستگاه بیل مکانیکی بکهو مدل 1377</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026337/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-486متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 486متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 486متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026339/مزایده-تعداد-10-عدد-صفحه-آند'>مزایده تعداد 10 عدد صفحه آند  / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده تعداد 10 عدد صفحه آند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026340/مزایده-ملک-ابعاد-9-در-7-متر'>مزایده ملک ابعاد 9 در 7 متر  / مزایده,مزایده ملک ابعاد 9 در 7 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026342/تجدید-مزایده-اجاره-محل-غرفه-کپی--نوبت-دوم'>تجدید مزایده اجاره محل غرفه کپی  - نوبت  دوم / آگهی تجدید حراج , تجدید مزایده اجاره محل غرفه کپی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026344/مزایده-یک-قطعه-زمین-مزروعی-مساحت-2500متر'>مزایده یک قطعه زمین مزروعی مساحت 2500متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مزروعی مساحت 2500متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026345/مزایده-واگذاری-پارکینگ-خودرو-سواری-15-خرداد'>مزایده واگذاری پارکینگ خودرو سواری 15 خرداد / مزایده ,مزایده واگذاری پارکینگ خودرو سواری 15 خرداد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026346/مزایده-ششدانگ-یک-باب-خانه-مسکونی'>مزایده ششدانگ یک باب خانه مسکونی / مزایده,مزایده ششدانگ یک باب خانه مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026347/مزایده-ششدانگ-زمین-بخش-12-نیشابور'>مزایده ششدانگ زمین بخش 12 نیشابور / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بخش 12 نیشابور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026352/مزایده-یک-خانه-مسکونی'>مزایده یک خانه مسکونی / مزایده,مزایده یک خانه مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026353/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-15-فرعی-بخش-ده-آمل-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی شماره 15 فرعی بخش ده آمل نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 15 فرعی بخش ده آمل نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026355/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-2789-فرعی-از-126-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی شماره 2789 فرعی از 126 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 2789 فرعی از 126 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026356/مزایده-مغازه-دو-دهانه-2-8-و-2-9-متری'>مزایده مغازه دو دهانه 2/8 و 2/9 متری / مزایده,مزایده مغازه دو دهانه 2/8 و 2/9 متری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026358/مزایده-اموال-غیرمنقول-شامل-زمین-اموال-موروثی'>مزایده اموال غیرمنقول شامل زمین اموال موروثی  / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول شامل زمین اموال موروثی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026359/مزایده-واگذاری-محل-استقرار-وسایل-بازی-کودکان-(شهربازی)-سطح-شهر--مرحله-اول-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری محل استقرار وسایل بازی کودکان (شهربازی) سطح شهر... مرحله اول نوبت دوم  / مزایده, مزایده واگذاری محل استقرار وسایل بازی کودکان (شهربازی) سطح شهر... مرحله اول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026360/مزایده-دو-باب-خانه-یک-طبقه'>مزایده دو باب خانه یک طبقه  / مزایده,مزایده دو باب خانه یک طبقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026363/مزایده-پلاک-ثبتی-67-709-بخش-4-ثبتی-اهواز'>مزایده پلاک ثبتی 67/709 بخش 4 ثبتی اهواز / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 67/709 بخش 4 ثبتی اهواز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026364/مزایده-5-57-دانگ-مشاع-از-مغازه-مساحت-75-03متر'>مزایده 5.57 دانگ مشاع از مغازه مساحت 75.03متر / مزایده,مزایده 5.57 دانگ مشاع از مغازه مساحت 75.03متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026365/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-به-مساحت-450-مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین زراعی به مساحت 450 مترمربع  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی به مساحت 450 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026367/مزایده-خانه-مساحت-ششدانگ-160-72مترمربع'>مزایده خانه مساحت ششدانگ 160.72مترمربع / مزایده,مزایده خانه مساحت ششدانگ 160.72مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026368/مزایده-فروش-لوازم-اوراقی-مستهلک-و-ضایعات-فلزی-و-غیر-فلزی'>مزایده فروش لوازم اوراقی، مستهلک و ضایعات فلزی و غیر فلزی / آگهی مزایده عمومی,مزایده فروش لوازم اوراقی، مستهلک و ضایعات فلزی و غیر فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026369/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-بمساحت-6-هکتار'>مزایده یک قطعه زمین زراعی بمساحت 6 هکتار  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی بمساحت 6 هکتار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026370/مزایده-ششدانگ-زمین-پلاک-23-615-قطعه-چهار'>مزایده ششدانگ زمین پلاک 23/615 قطعه چهار  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین پلاک 23/615 قطعه چهار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026372/مزایده-یکباب-واحد-تجاری-مساحت-12-66متر'>مزایده یکباب واحد تجاری مساحت 12.66متر / مزایده,مزایده یکباب واحد تجاری مساحت 12.66متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026376/اصلاحیه-مزایده-واگذاری-زمین-چمن-مصنوعی'>اصلاحیه مزایده واگذاری زمین چمن مصنوعی / اصلاحیه مزایده ، مزایده واگذاری زمین چمن مصنوعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026377/مزایده-یک-قطعه-زمین-با-بنای-احداثی'>مزایده یک قطعه زمین با بنای احداثی / مزایده,مزایده یک قطعه زمین با بنای احداثی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026378/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-کار-هیوندای-سانتافه--'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری کار هیوندای سانتافه ... / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو سواری کار هیوندای سانتافه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026383/مزایده-واگذاری-پارک-بانوان--نوبت-دوم--مرحله-دوم'>مزایده واگذاری پارک بانوان - نوبت دوم - مرحله دوم / مزایده , مزایده واگذاری پارک بانوان - نوبت دوم - مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026384/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-مازاد-تجدید-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه خودروی مازاد تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودروی مازاد تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026390/مزایده-فروش-زمین-با-کاربری-اداری'>مزایده فروش زمین با کاربری اداری / مزایده,مزایده فروش زمین با کاربری اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026392/مزایده-ضایعات-آهن-یخچال-ویترینی--'>مزایده ضایعات آهن، یخچال ویترینی ... / مزایده ضایعات آهن، یخچال ویترینی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026393/مزایده-یک-باب-منزل-مسکونی-عرصه-584-61'>مزایده یک باب منزل مسکونی عرصه 584/61  / مزایده,مزایده یک باب منزل مسکونی عرصه 584/61 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026394/مزایده-یک-دانگ-مشاع-از-عرصه-و-اعیان-مساحت-126متر'>مزایده یک دانگ مشاع از عرصه و اعیان مساحت 126متر / مزایده,مزایده یک دانگ مشاع از عرصه و اعیان مساحت 126متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026396/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-658-56متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 658.56متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 658.56متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026397/مزایده-هفت-قلم'>مزایده هفت قلم / مزایده, مزایده هفت قلم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026398/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سمند'>مزایده یک دستگاه خودرو سمند  / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو سمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026400/مزایده-واگذاری-تعداد-32-واحد-از-واحدهای-مجتمع-مسکونی'>مزایده واگذاری تعداد 32 واحد از واحدهای مجتمع مسکونی / مزایده,مزایده واگذاری تعداد 32 واحد از واحدهای مجتمع مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026402/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-قطعه-42-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی قطعه 42 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی قطعه 42 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026403/مزایده-8-دستگاه-خودرو--'>مزایده 8 دستگاه خودرو ... / مزایده ,مزایده 8 دستگاه خودرو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026404/مزایده-پسماند-عادی-و-نایلون-ضایعاتی--'>مزایده پسماند عادی و نایلون ضایعاتی... / مزایده، مزایده پسماند عادی و نایلون ضایعاتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026406/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-15-مهاباد'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 15 مهاباد / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 15 مهاباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026407/مزایده-انواع-پایه-های-چوبی-اسقاط'>مزایده انواع پایه های چوبی اسقاط / آگهی مزایده، مزایده انواع پایه های چوبی اسقاط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026412/مزایده-ششدانگ-خانه-قطعه-اول-تفکیکی-215-10متر'>مزایده ششدانگ خانه قطعه اول تفکیکی 215.10متر  / مزایده,مزایده ششدانگ خانه قطعه اول تفکیکی 215.10متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026413/مزایده-بهره-برداری-ساختمان-کلینیک-جامع-توانبخشی--'>مزایده بهره برداری ساختمان کلینیک جامع توانبخشی ... / مزایده, مزایده بهره برداری ساختمان کلینیک جامع توانبخشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026416/مزایده-زمین-مساحت-صد-و-سی-و-هشت-متر'>مزایده زمین مساحت صد و سی و هشت متر  / مزایده,مزایده زمین مساحت صد و سی و هشت متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026418/مزایده-فروش-سیم-خاردار-تیغی--'>مزایده فروش سیم خاردار تیغی ... / مزایده فروش سیم خاردار تیغی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026419/مزایده-خودرو-سواری-پژو-مدل-1391-مشکی'>مزایده خودرو سواری پژو مدل 1391 مشکی  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده خودرو سواری پژو مدل 1391 مشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026422/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مخروبه-مساحت-223-23متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مخروبه مساحت 223.23متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مخروبه مساحت 223.23متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026423/مزایده-واگذاری-6-دستگاه-بیلبورد-تبلیغاتی-بین-شهری'>مزایده واگذاری 6 دستگاه بیلبورد تبلیغاتی بین شهری / آگهی مزایده , مزایده واگذاری 6 دستگاه بیلبورد تبلیغاتی بین شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026425/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-165-35-متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 165.35 متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 165.35 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026426/مزایده-یک-دستگاه-اره-نواری-برش-فولاد--'>مزایده یک دستگاه اره نواری برش فولاد ... / مزایده,مزایده یک دستگاه اره نواری برش فولاد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026428/مزایده-ساختمان-مساحت-132-متر-نوبت-اول'>مزایده ساختمان مساحت 132 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ساختمان مساحت 132 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026429/مزایده-واگذاری-عرصه-و-اسناد-مطالعات--'>مزایده واگذاری عرصه و اسناد مطالعات.... / مزایده, مزایده واگذاری عرصه و اسناد مطالعات....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026431/مزایده-فروش-املاک-شهرداری-درگز'>مزایده فروش املاک شهرداری درگز  / مزایده,مزایده فروش املاک شهرداری درگز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026432/مزایده-جذب-سرمایه-گذار-جهت-احداث-واحدهای-تجاری----نوبت-دوم'>مزایده جذب سرمایه گذار جهت احداث واحدهای تجاری ... - نوبت دوم / مزایده, مزایده جذب سرمایه گذار جهت احداث واحدهای تجاری ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026434/مزایده-دستگیره-20-سانتی-نگین-دار--'>مزایده دستگیره 20 سانتی نگین دار ... / مزایده,مزایده دستگیره 20 سانتی نگین دار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026436/مزایده-36-سهم-از-288-سهم-پلاک-ثبتی-مرحله-اول'>مزایده 36 سهم از 288 سهم پلاک ثبتی مرحله اول / مزایده,مزایده 36 سهم از 288 سهم پلاک ثبتی مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026438/مزایده-عمارت-مسکونی-دو-طبقه'>مزایده عمارت مسکونی دو طبقه / مزایده,مزایده عمارت مسکونی دو طبقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026439/تجدید-مزایده-اجاره-یکدستگاه-کانکس'>تجدید مزایده اجاره یکدستگاه کانکس  / مزایده,تجدید مزایده اجاره یکدستگاه کانکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026440/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-156-متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 156 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 156 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026441/مزایده-ششدانگ-یک-دستگاه-خودرو-سواری'>مزایده ششدانگ یک دستگاه خودرو سواری / مزایده,مزایده ششدانگ یک دستگاه خودرو سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026442/مزایده-اجاره-سه-باب-مغازه'>مزایده اجاره سه باب مغازه  / مزایده عمومی، مزایده اجاره سه باب مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026443/مزایده-ملک-مشاع-مساحت-صد-و-هشتاد-متر'>مزایده ملک مشاع مساحت صد و هشتاد متر / مزایده,مزایده ملک مشاع مساحت صد و هشتاد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026444/مزایده-فروش-یکدستگاه-مینی-بوس-هیوندا-کروز'>مزایده فروش یکدستگاه مینی بوس هیوندا کروز / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه مینی بوس هیوندا کروز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026445/مزایده-اجاره-ساختمان-های-سایت-قدیم-دانشگاه--'>مزایده اجاره ساختمان های سایت قدیم دانشگاه... / مزایده, مزایده اجاره ساختمان های سایت قدیم دانشگاه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026446/مزایده-ملک-مسکونی-مساحت-52-20متر'>مزایده ملک مسکونی مساحت 52.20متر / مزایده,مزایده ملک مسکونی مساحت 52.20متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026448/مزایده-اجاره-تاسیسات-سنگ-شکن-و-ماشین-آلات-نوبت-دوم'>مزایده اجاره تاسیسات سنگ شکن و ماشین آلات نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده اجاره تاسیسات سنگ شکن و ماشین آلات نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026449/مزایده-سیمکارت-تلفن-همراه--'>مزایده سیمکارت تلفن همراه ... / مزایده,مزایده سیمکارت تلفن همراه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026450/مزایده-فروش-واحدهای-تجاری-مسکن-مهر-نوبت-دوم'>مزایده فروش واحدهای تجاری مسکن مهر نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش واحدهای تجاری مسکن مهر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026453/مزایده-فروش-تالار-پذیرایی-نوبت-دوم'>مزایده فروش تالار پذیرایی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تالار پذیرایی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026455/مزایده-فروش-ساختمان-عرصه-1400مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده فروش ساختمان عرصه 1400مترمربع نوبت دوم  / مزایده ,مزایده فروش ساختمان عرصه 1400مترمربع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026456/مزایده-تعداد-94-عدد-پیراهن-نخی---'>مزایده تعداد 94 عدد پیراهن نخی .... / مزایده, مزایده تعداد 94 عدد پیراهن نخی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026458/مزایده-خودرو-سواری-سمند--'>مزایده خودرو سواری سمند ... / مزایده,مزایده خودرو سواری سمند ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026459/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-126مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 126مترمربع نوبت دوم  / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین مساحت 126مترمربع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026460/مزایده-سنگ-آنتیک'>مزایده سنگ آنتیک / اگهی مزایده , مزایده سنگ آنتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026461/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-پراید-141'>مزایده یک دستگاه خودروی پراید 141  / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی پراید 141 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026464/مزایده-آپارتمان-مساحت-85-متر-نوبت-دوم'>مزایده آپارتمان مساحت 85 متر نوبت دوم  / مزایده ,مزایده آپارتمان مساحت 85 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026466/مزایده-کمربند-مردانه'>مزایده کمربند مردانه  / اگهی مزایده , مزایده کمربند مردانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026467/مزایده-پلاک-ثبتی-198-فرعی-از-یک-اصلی-بخش-یازده'>مزایده پلاک ثبتی 198 فرعی از یک اصلی بخش یازده / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی 198 فرعی از یک اصلی بخش یازده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026469/مزایده-یک-قطعه-زمین-باغ-مرکبات-و-سیاه-ریشه-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین باغ مرکبات و سیاه ریشه نوبت اول  / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین باغ مرکبات و سیاه ریشه نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026470/مزایده-اجاره-یک-واحد-منزل-مسکونی'>مزایده اجاره یک واحد منزل مسکونی / مزایده, مزایده اجاره یک واحد منزل مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026471/مزایده-یک-قطعه-زمین-بایر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین بایر نوبت اول  / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین بایر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026472/مزایده-یک-دستگاه-سمند-سواری'>مزایده یک دستگاه سمند سواری / آگهی مزایده,مزایده یک دستگاه سمند سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026473/مزایده-پلاک-ثبتی-493-فرعی-از-159-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 493 فرعی از 159 اصلی / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی 493 فرعی از 159 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026474/مزایده-آجرهای-نسوز-منیزیتی-و-آلومینی--نوبت-دوم'>مزایده آجرهای نسوز منیزیتی و آلومینی ...نوبت دوم / مزایده ,مزایده آجرهای نسوز منیزیتی و آلومینی ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026475/آگهی-مزایده-یک-واحد-مرغداری'>آگهی مزایده یک واحد مرغداری  / مزایده, آگهی مزایده یک واحد مرغداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026476/مزایده-اجاره-محل-غرفه-های-پایانه'>مزایده اجاره محل غرفه های پایانه / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره محل غرفه های پایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026477/مزایده-فروش-یک-دستگاه-مینی-لودر--'>مزایده فروش یک دستگاه مینی لودر ... / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه مینی لودر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026478/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-90-34متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 90.34متر / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 90.34متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026479/مزایده-اجاره-استندهای-تبلیغاتی-سطح-شهر-(نوبت-اول--چاپ-دوم)'>مزایده اجاره استندهای تبلیغاتی سطح شهر (نوبت اول - چاپ دوم) / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره استندهای تبلیغاتی سطح شهر  (نوبت اول - چاپ دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026480/مزایده-فروش-اموال-مازاد-اسقاطی--'>مزایده فروش اموال مازاد اسقاطی... / آگهی مزایده عمومی، مزایده فروش اموال مازاد اسقاطی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026481/مزایده-یکباب-ساختمان-ملکی-عرصه-223-متر'>مزایده یکباب ساختمان ملکی عرصه 223 متر / مزایده ,مزایده یکباب ساختمان ملکی عرصه 223 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026958/استعلام-واگذاری-تانکر-6-مترمکعبی-روستاها'>استعلام واگذاری تانکر 6 مترمکعبی روستاها / استعلام ,استعلام واگذاری تانکر 6 مترمکعبی روستاها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026959/استعلام-مربا'>استعلام مربا  / استعلام ,استعلام مربا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026960/استعلام-کیک-80-گرمی-درنا-و-آبمیوه-کوچک--'>استعلام کیک 80 گرمی درنا و آبمیوه کوچک ... / استعلام, استعلام کیک 80 گرمی درنا و آبمیوه کوچک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026961/استعلام-اجرای-نازک-کاری-و-تکمیل-ساختمان'>استعلام اجرای نازک کاری و تکمیل ساختمان / استعلام , استعلام اجرای نازک کاری و تکمیل ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026962/استعلام-عملیات-لوله-گذاری--'>استعلام عملیات لوله گذاری... / استعلام, استعلام عملیات لوله گذاری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026963/استعلام-​اجرای-پروژه-مدیریت-هرز-آب'>استعلام ​اجرای پروژه مدیریت هرز آب / استعلام , استعلام ​اجرای پروژه مدیریت هرز آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026964/استعلام-ذرت-علوفه'>استعلام ذرت علوفه / استعلام ,استعلام ذرت علوفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026965/استعلام-دستمال-حوله-ای-ورقه-ای-کوچک--'>استعلام دستمال حوله ای ورقه ای کوچک ... / استعلام ,استعلام دستمال حوله ای ورقه ای کوچک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026966/استعلام-تهیه-مصالح-و-اجرای-طعمه'>استعلام تهیه مصالح و اجرای طعمه  / استعلام ,استعلام تهیه مصالح و اجرای طعمه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026967/استعلام-لوله-جدار-فولادی'>استعلام لوله جدار فولادی  / استعلام ,استعلام لوله جدار فولادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026968/استعلام-CIRUIT-PROTECTOR'>استعلام CIRUIT PROTECTOR  / استعلام CIRUIT PROTECTOR </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026969/مناقصه-واگذاری-پارکینگ-خودرو--'>مناقصه واگذاری پارکینگ خودرو.... / مناقصه, مناقصه واگذاری پارکینگ خودرو....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026970/استعلام-ups-آنلاین-va-int-3000ماتا'>استعلام ups آنلاین va.int 3000ماتا / استعلام, استعلام ups آنلاین va.int 3000ماتا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026971/استعلام-خرید-کاغذ'>استعلام خرید کاغذ  / استعلام ,استعلام خرید کاغذ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026972/استعلام-فایل-و-صندلی'>استعلام فایل و صندلی / استعلام, استعلام فایل و صندلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026973/استعلام-انجام-خدمات-تهیه-ملزومات--'>استعلام انجام خدمات تهیه ملزومات ... / استعلام,استعلام انجام خدمات تهیه ملزومات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026974/استعلام-بازسازی-و-بروزرسانی'>استعلام بازسازی و بروزرسانی  / استعلام , استعلام بازسازی و بروزرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026975/استعلام-عنوان-طرح-مشارکت-اجتماعی'>استعلام عنوان طرح مشارکت اجتماعی / استعلام, استعلام عنوان طرح مشارکت اجتماعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026976/استعلام-خرید-31-دستگاه-کیس-اداری'>استعلام خرید 31 دستگاه کیس اداری / استعلام ,استعلام خرید 31 دستگاه کیس اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026977/استعلام-بیمه-آتش-سوزی-سیل-و-زلزله--'>استعلام بیمه آتش سوزی، سیل و زلزله... / استعلام, استعلام بیمه آتش سوزی، سیل و زلزله...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026978/استعلام-دوربین-اسپیددام'>استعلام دوربین اسپیددام / استعلام ,استعلام دوربین اسپیددام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026979/استعلام-تهیه-و-اجرای-خط-شبکه-برق'>استعلام تهیه و اجرای خط شبکه برق / استعلام, استعلام تهیه و اجرای خط شبکه برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026980/استعلام-خرید-یک-عدد-پروانه-پمپ-پمپ-CEP'>استعلام خرید یک عدد پروانه پمپ پمپ CEP / استعلام ،استعلام خرید یک عدد پروانه پمپ پمپ CEP</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026981/استعلام-دارت-حرفه-ای'>استعلام دارت حرفه ای / استعلام, استعلام دارت حرفه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026982/استعلام-تامین-خودرو-موردنیاز--'>استعلام تامین خودرو موردنیاز ... / استعلام,استعلام تامین خودرو موردنیاز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026983/استعلام-خرید-دو-دستگاه-پرینتر'>استعلام خرید دو دستگاه پرینتر / استعلام, استعلام خرید دو دستگاه پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026984/استعلام-پروسسور-دندانی-پریمپروماتینا'>استعلام پروسسور دندانی پریمپروماتینا / استعلام ,استعلام پروسسور دندانی پریمپروماتینا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026985/استعلام-کامپیوتر'>استعلام کامپیوتر / استعلام ,استعلام کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026986/استعلام-تعمیرات-ساختمانی-مرکز-آموزش--'>استعلام تعمیرات ساختمانی مرکز آموزش... / استعلام, استعلام تعمیرات ساختمانی مرکز آموزش...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026987/مناقصه-واگذاری-خدمات-جمع-آوری-و-حمل-پسماندهای-عادی--'>مناقصه واگذاری خدمات جمع آوری و حمل پسماندهای عادی ... / مناقصه,مناقصه واگذاری خدمات جمع آوری و حمل پسماندهای عادی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026988/استعلام-چهار-دستگاه-san-switch'>استعلام چهار دستگاه san switch / استعلام ,استعلام چهار دستگاه san switch</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026989/مناقصه-احداث-زیرگذر-میدان-هلال-احمر--'>مناقصه  احداث زیرگذر میدان هلال احمر... / مناقصه  احداث زیرگذر میدان هلال احمر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026990/استعلام-​عملیات-خرید-حمل-و-نصب-15-دست'>استعلام ​عملیات خرید، حمل و نصب 15 دست / استعلام, استعلام ​عملیات خرید، حمل و نصب 15 دست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026991/استعلام-شیلنگ-آتش-نشانی-برزنتی'>استعلام شیلنگ آتش نشانی برزنتی / استعلام, استعلام شیلنگ آتش نشانی برزنتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026992/استعلام-اجرای-کانال-آشنا-خور'>استعلام اجرای کانال آشنا خور / استعلام ,استعلام اجرای کانال آشنا خور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026993/استعلام-خرید-و-راه-اندازی-و-پشتیبانی--'>استعلام خرید و راه اندازی و پشتیبانی ... / استعلام,استعلام خرید و راه اندازی و پشتیبانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026994/استعلام-ورق-آلومینیوم'>استعلام ورق آلومینیوم  / استعلام ورق آلومینیوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026995/استعلام--​لوازم-کمپرسور'>استعلام   ​لوازم کمپرسور  / استعلام  ، استعلام   ​لوازم کمپرسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026996/استعلام-جنگل-کاری-حاشیه-جاده--'>استعلام جنگل کاری حاشیه جاده... / استعلام, استعلام جنگل کاری حاشیه جاده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026997/استعلام-تعمیرات-ساختمانی-پستهای-انتقال--'>استعلام تعمیرات ساختمانی پستهای انتقال ... / استعلام,استعلام تعمیرات ساختمانی پستهای انتقال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026998/استعلام-اجرای-عملیات-روبه-بتن-غلطکی--'>استعلام اجرای عملیات روبه بتن غلطکی... / استعلام, استعلام اجرای عملیات روبه بتن غلطکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026999/استعلام-فرم-استعلام-بها-تکمیل-و-بارگذا--'>استعلام فرم استعلام بها تکمیل و بارگذا... / استعلام, استعلام فرم استعلام بها تکمیل و بارگذا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027000/استعلام-خرید-2-دستگاه-روتر-میکروتیک'>استعلام خرید 2 دستگاه روتر میکروتیک  / استعلام, استعلام ​خرید 2 دستگاه روتر میکروتیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027001/استعلام-خدمات-پشتیبانی-آنتی-ویروس-eset'>استعلام خدمات پشتیبانی آنتی ویروس eset / استعلام, استعلام خدمات پشتیبانی آنتی ویروس eset</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027002/استعلام-خرید-و-نصب-کابل'>استعلام خرید و نصب کابل / استعلام, استعلام خرید و نصب کابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027003/استعلام--​پوسته-پمپ-تزریق-اسید'>استعلام   ​پوسته پمپ تزریق اسید  / استعلام  ، استعلام   پوسته پمپ تزریق اسید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027004/استعلام-گشت-و-مراقبت-و-قرق-اراضی--'>استعلام گشت و مراقبت و قرق اراضی ... / استعلام,استعلام گشت و مراقبت و قرق اراضی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027005/استعلام-تله-تخمگذار-1-طبقه-و-2-طبقه--'>استعلام تله تخمگذار 1 طبقه و 2 طبقه ... / استعلام, استعلام تله تخمگذار 1 طبقه و 2 طبقه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027006/استعلام-مانیتور-صنعتی'>استعلام مانیتور صنعتی  / استعلام ,استعلام مانیتور صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027007/استعلام-تعمیرات-پل-ها-و-ابنیه-فنی--'>استعلام تعمیرات پل ها و ابنیه فنی .. / استعلام, استعلام تعمیرات پل ها و ابنیه فنی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027008/استعلام-پیاده-روسازی-و-جدول-گذاری--'>استعلام پیاده روسازی و جدول گذاری ... / استعلام,استعلام پیاده روسازی و جدول گذاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027009/استعلام-تاتامی'>استعلام تاتامی / استعلام, استعلام تاتامی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027010/استعلام-شیر-پاکتی'> استعلام شیر پاکتی / استعلام , استعلام شیر پاکتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027011/استعلام-آب-مرکبات-گیری'>استعلام آب مرکبات گیری / استعلام , استعلام آب مرکبات گیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027012/استعلام-انجام-خدمات-تهیه-ملزومات--'>استعلام انجام خدمات تهیه ملزومات ... / استعلام,استعلام انجام خدمات تهیه ملزومات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027013/استعلام-تجهیزات-سخت-افزاری--'>استعلام تجهیزات سخت افزاری... / استعلام, استعلام تجهیزات سخت افزاری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027014/استعلام-پرشر-سوئیچ-1-2'>استعلام  پرشر سوئیچ 1/2  / استعلام  ، استعلام   پرشر سوئیچ 1/2 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027015/استعلام-کارتریج'>استعلام کارتریج  / استعلام,استعلام کارتریج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027016/استعلام-دستگاه-ضبط-کننده-تحت-شبکه--'>استعلام دستگاه ضبط کننده تحت شبکه ... / استعلام,استعلام دستگاه ضبط کننده تحت شبکه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027017/استعلام-صندلی-کارمندی'>استعلام صندلی کارمندی / استعلام ,استعلام صندلی کارمندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027018/استعلام-چای-500-گرمی-دو-غزال-قرمز'>استعلام چای 500 گرمی دو غزال قرمز / استعلام, استعلام چای 500 گرمی دو غزال قرمز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027019/استعلام-2-دستگاه-میز-لرزان'>استعلام 2 دستگاه میز لرزان  / استعلام، استعلام 2 دستگاه میز لرزان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027021/استعلام-لوله-گذاری-با-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله گذاری با لوله پلی اتیلن / استعلام,استعلام لوله گذاری با لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027022/استعلام-سرویسکاری-ماشین-آلات-اداره-راه--'>استعلام سرویسکاری ماشین آلات اداره راه... / استعلام, استعلام سرویسکاری ماشین آلات اداره راه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027023/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-و-دستگاه'>استعلام نصب و راه اندازی و دستگاه  / استعلام , استعلام نصب و راه اندازی و دستگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027024/استعلام-ترمینال-access-فیبر-نوری-مبدل'>استعلام ترمینال access فیبر نوری مبدل / استعلام,استعلام ترمینال access فیبر نوری مبدل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027025/استعلام-جنگل-کاری-حاشیه-جاده--'>استعلام جنگل کاری حاشیه جاده... / استعلام, استعلام جنگل کاری حاشیه جاده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027026/استعلام-تهیه-نصب-تابلو-برق'>استعلام تهیه، نصب تابلو برق  / استعلام, استعلام تهیه، نصب تابلو برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027027/استعلام-میز-کارمندی-و-صندلی-گردان'>استعلام میز کارمندی و صندلی گردان / استعلام, استعلام میز کارمندی و صندلی گردان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027028/استعلام-مرمت-حفظ-و-نگهداری-بناهای--'>استعلام مرمت، حفظ و نگهداری بناهای ... / استعلام,استعلام مرمت، حفظ و نگهداری بناهای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027029/استعلام-اجرای-کانال'>استعلام اجرای کانال / استعلام ,استعلام اجرای کانال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027030/استعلام-اجرای-زهکش--'>استعلام اجرای زهکش ... / استعلام، استعلام اجرای زهکش ، نای گذاری و حفر چاه ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027031/استعلام-میز-پینگ-پنگ-معمولی'>استعلام میز پینگ پنگ معمولی / استعلام,استعلام میز پینگ پنگ معمولی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027032/استعلام-کابل-افشان'>استعلام کابل افشان  / استعلام, استعلام کابل افشان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027033/استعلام-صندلی-انتظار-روکش-چرم'>استعلام صندلی انتظار روکش چرم / استعلام, استعلام صندلی انتظار روکش چرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027034/استعلام-میز-و-مبلمان-اداری'>استعلام میز و مبلمان اداری / استعلام, استعلام میز و مبلمان اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027035/استعلام-سرور'>استعلام سرور  / استعلام , استعلام سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027036/استعلام-آبرسانی-به-ایستگاههای--'>استعلام آبرسانی به ایستگاههای ... / استعلام,استعلام آبرسانی به ایستگاههای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027037/استعلام-ماست-پرچرب-100-گرمی-مانگا'>استعلام ماست پرچرب 100 گرمی مانگا / استعلام, استعلام ماست پرچرب 100 گرمی مانگا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027039/استعلام-ماژول-و-منبع-تغذیه--'>استعلام ماژول و منبع تغذیه... / استعلام, استعلام ماژول و منبع تغذیه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027040/استعلام-لوازم-مصرفی-آزمایشگاهی'>استعلام لوازم مصرفی آزمایشگاهی  / استعلام, استعلام لوازم مصرفی آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027041/استعلام-دستگاه-منگنه'>استعلام دستگاه منگنه / استعلام , استعلام دستگاه منگنه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027042/استعلام-خرید-تجهیزات-ارتباطی-شبکه'>استعلام خرید تجهیزات ارتباطی شبکه / استعلام, استعلام خرید تجهیزات ارتباطی شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027043/استعلام-خرید-و-نصب-باطری-ups-inewave'>استعلام خرید و نصب باطری ups inewave  / استعلام, استعلام خرید و نصب باطری ups inewave </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027044/مناقصه-احداث-منازل-سازمانی---'>مناقصه احداث منازل سازمانی ..... / مناقصه , مناقصه احداث منازل سازمانی .....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027045/استعلام-تراکت-بهمراه-پاکت-ملخی-کاغذ'>استعلام تراکت بهمراه پاکت ملخی، کاغذ / استعلام, استعلام تراکت بهمراه پاکت ملخی، کاغذ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027046/استعلام-بازسازی-و-اورهال-اساسی--'>استعلام بازسازی و اورهال اساسی ... / استعلام,استعلام بازسازی و اورهال اساسی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027047/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری / استعلام، استعلام کامپیوتر و فناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027048/استعلام-​پوشاک-و-کفش'>استعلام ​پوشاک و کفش  / استعلام, استعلام ​پوشاک و کفش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027049/استعلام-​لوبیا-چیتی'>استعلام ​لوبیا چیتی / استعلام, استعلام ​لوبیا چیتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027050/استعلام-ملحفه-1-5-عرض'>استعلام ملحفه 1/5 عرض / استعلام, استعلام ملحفه 1/5 عرض</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027051/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-جهت-انجام-امور-خدماتی-حفاظت-فیزیکی--'>مناقصه تامین نیروی انسانی جهت انجام امور خدماتی، حفاظت فیزیکی... / مناقصه تامین نیروی انسانی جهت انجام امور خدماتی، حفاظت فیزیکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027052/استعلام-خدمات-مهندسی-مطالعات'>استعلام خدمات مهندسی مطالعات / استعلام , استعلام خدمات مهندسی مطالعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027053/استعلام-چمن-زن-تراکتوری'>استعلام چمن زن تراکتوری / استعلام, استعلام چمن زن تراکتوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027054/استعلام-رزین-پرولایت'>استعلام رزین پرولایت / استعلام , استعلام رزین پرولایت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027055/استعلام-هارد-سرور-G7-1-2TR--'>استعلام هارد سرور G7-1.2TR ... / استعلام,استعلام هارد سرور G7-1.2TR ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027056/استعلام-انجام-خدمات-روشنایی-ساختمان-و--'>استعلام انجام خدمات روشنایی ساختمان و ...  / استعلام,استعلام انجام خدمات روشنایی ساختمان و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027057/استعلام-butterfly-valve'>استعلام butterfly valve / استعلام,استعلام butterfly valve</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027058/استعلام-آسانسور--تابلو'>استعلام آسانسور ، تابلو  / استعلام,استعلام آسانسور ، تابلو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027059/استعلام-اتصالات-تجهیز-چاه'>استعلام اتصالات تجهیز چاه / استعلام, استعلام اتصالات تجهیز چاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027060/استعلام-موتورسیکلت-125-سی-سی-دنده-ای'>استعلام موتورسیکلت 125 سی سی دنده ای  / استعلام , استعلام موتورسیکلت 125 سی سی دنده ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027061/استعلام-انجام-عملیات-نصب-فیدر'>استعلام انجام عملیات نصب فیدر  / استعلام، استعلام انجام عملیات نصب فیدر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027062/استعلام-مرمت-حمام-تاریخی--'>استعلام مرمت حمام تاریخی ... / استعلام,استعلام مرمت حمام تاریخی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027063/استعلام-​فن-هیتر-پارس-خزر'>استعلام ​فن هیتر پارس خزر / استعلام, استعلام فن هیتر پارس خزر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027064/استعلام-کولر-گازی-50000'>استعلام کولر گازی 50000 / استعلام, استعلام کولر گازی 50000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027065/استعلام-ماشین-نظافت-سالن-ورزشی'>استعلام ماشین نظافت سالن ورزشی / استعلام, استعلام ماشین نظافت سالن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027066/استعلام-توسعه-فضای-سبز-و-عملیات-خاکی'>استعلام توسعه فضای سبز و عملیات خاکی / استعلام , استعلام توسعه فضای سبز و عملیات خاکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027067/استعلام-استانداردسازی-و-پشتیبانی--'>استعلام استانداردسازی و پشتیبانی ... / استعلام,استعلام استانداردسازی و پشتیبانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027068/استعلام-پتو-گلبافت'>استعلام پتو گلبافت / استعلام,استعلام پتو گلبافت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027069/استعلام-بیمه-مسئولیت-مدنی'>استعلام بیمه مسئولیت مدنی / استعلام , استعلام بیمه مسئولیت مدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027070/استعلام-خرید-برنامه-صدور-قبض'>استعلام خرید برنامه صدور قبض  / استعلام ,استعلام خرید برنامه صدور قبض </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027071/استعلام-​خرید-و-نصب-دستگاه-UPS'>استعلام ​خرید و نصب دستگاه UPS   / استعلام, استعلام خرید و نصب دستگاه UPS  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027072/استعلام-تولید-نهال-در-نهالستان'>استعلام تولید نهال در نهالستان  / استعلام ,استعلام تولید نهال در نهالستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027073/استعلام-خرید-کولر-گازی-صنعتی'>استعلام خرید کولر گازی صنعتی / استعلام, استعلام خرید کولر گازی صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027074/استعلام-پوشاک-و-کفش'>استعلام پوشاک و کفش  / استعلام , استعلام پوشاک و کفش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027075/استعلام-مرمت-حمام--'>استعلام مرمت حمام ... / استعلام,استعلام مرمت حمام ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027076/مناقصه-عملیات-تعمیرات-و-نگهداری-تاسیسات-گازرسانی'>مناقصه عملیات تعمیرات و نگهداری تاسیسات گازرسانی / مناقصه عملیات تعمیرات و نگهداری تاسیسات گازرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027077/استعلام-​انجام-pvc-روکشدار'>استعلام ​انجام pvc روکشدار  / استعلام , استعلام ​انجام pvc روکشدار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027078/استعلام-کاغذ-A4'>استعلام کاغذ A4  / استعلام, استعلام کاغذ A4  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027079/استعلام-​تعمیرات-اساسی-منازل-سازمانی'>استعلام ​تعمیرات اساسی منازل سازمانی  / استعلام , استعلام ​تعمیرات اساسی منازل سازمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027080/استعلام-ارائه-نرم-افزار-ارتقا-یافته--'>استعلام ارائه نرم افزار ارتقا یافته ... / استعلام,استعلام ارائه نرم افزار ارتقا یافته ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027081/استعلام-​جدول-گذاری-و-پیاده-روسازی'>استعلام ​جدول گذاری و پیاده روسازی  / استعلام,استعلام ​جدول گذاری و پیاده روسازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027082/استعلام-دستگاه-مولتی-پارامتر-2-کاناله--'>استعلام دستگاه مولتی پارامتر 2 کاناله... / استعلام, استعلام دستگاه مولتی پارامتر 2 کاناله...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027083/مناقصه-اجرای-عملیات-تکمیلی-ابنیه-و-تاسیسات--'>مناقصه اجرای عملیات تکمیلی ابنیه و تاسیسات... / مناقصه,مناقصه اجرای عملیات تکمیلی ابنیه و تاسیسات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027084/استعلام-خرید-دوربین-دیجیتال'>استعلام خرید دوربین دیجیتال  / استعلام ,استعلام خرید دوربین دیجیتال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027085/مناقصه-تهیه-تجهیزات-و-گازرسانی-به-مجموعه-روستاها'>مناقصه تهیه تجهیزات و گازرسانی به مجموعه روستاها / مناقصه تهیه تجهیزات و گازرسانی به مجموعه روستاها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027086/استعلام-جدول-و-کانیو-معابر--'>استعلام جدول و کانیو معابر ... / استعلام,استعلام جدول و کانیو معابر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027087/استعلام-مخزن-پلی-اتیلن'>استعلام مخزن پلی اتیلن / استعلام , استعلام مخزن پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027088/استعلام-جلد-ملی-کارت'>استعلام جلد ملی کارت / استعلام , استعلام جلد ملی کارت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027089/استعلام-ساخت-تعداد-70-عدد-صندوق'>استعلام ساخت تعداد 70 عدد صندوق  / استعلام, استعلام ساخت تعداد 70 عدد صندوق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027090/استعلام-​سنگ-کاری--اجرای-طرح-هادی'>استعلام ​سنگ کاری - اجرای طرح هادی / استعلام,استعلام ​سنگ کاری - اجرای طرح هادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027091/استعلام-fiting'>استعلام fiting / استعلام,استعلام fiting</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027092/مناقصه-خرید-حمل-مونتاژ-نصب-تجهیز-و-راه-اندازی-سکشن-های-اسکله'>مناقصه خرید، حمل، مونتاژ، نصب، تجهیز و راه اندازی سکشن های اسکله  / مناقصه خرید، حمل، مونتاژ، نصب، تجهیز و راه اندازی سکشن های اسکله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027093/استعلام-تاتامی-تکواندو-فدراسیون'>استعلام تاتامی تکواندو فدراسیون  / استعلام, استعلام تاتامی تکواندو فدراسیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027094/استعلام-اجرا-و-نصب-غرفه'>استعلام اجرا و نصب غرفه  / استعلام , استعلام اجرا و نصب غرفه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027095/استعلام-​سنگ-کاری--اجرای-طرح-هادی'>استعلام ​سنگ کاری - اجرای طرح هادی / استعلام,استعلام ​سنگ کاری - اجرای طرح هادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027097/فراخوان-ارزیابی-کیفی-خدمات-احداث-ایستگاه-فیبر-نوری'>فراخوان ارزیابی کیفی خدمات احداث ایستگاه فیبر نوری  / فراخوان ارزیابی کیفی خدمات احداث ایستگاه فیبر نوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027098/استعلام-تستر-کلسیم-دیجیتال'>استعلام تستر کلسیم دیجیتال / استعلام , استعلام تستر کلسیم دیجیتال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027099/مناقصه-واگذاری-امور-مربوط-به-خدمات-بخش-اورژانس--'>مناقصه واگذاری امور مربوط به خدمات بخش اورژانس ... / مناقصه ,مناقصه واگذاری امور مربوط به خدمات بخش اورژانس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027100/مناقصه-خرید-تجهیزات-سیستم-پرتابل-روشنایی-سطوح-پروازی'>مناقصه خرید تجهیزات سیستم پرتابل روشنایی سطوح پروازی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه خرید تجهیزات سیستم پرتابل روشنایی سطوح پروازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027101/استعلام-تاسیسات-و-مصالح'>استعلام تاسیسات و مصالح  / استعلام,استعلام تاسیسات و مصالح </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027102/مناقصه-خرید-P-F-PLC-SIEMENS'>مناقصه خرید P/F: PLC SIEMENS     / مناقصه خرید P/F: PLC SIEMENS    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027103/استعلام-لوازم-اداری'>استعلام لوازم اداری  / استعلام ,استعلام لوازم اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027104/فراخوان-خدمات-کالا-و-انبارداری-و-طبقه-بندی-و-انباشت-کالا'>فراخوان خدمات کالا و انبارداری و طبقه بندی و انباشت کالا  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران , فراخوان خدمات کالا و انبارداری و طبقه بندی و انباشت کالا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027105/مناقصه-نوسازی-سیستم-برق-واحد-فروش-(نوبت-سوم-)'> مناقصه  نوسازی سیستم برق  واحد فروش (نوبت سوم ) / مناقصه،  مناقصه  نوسازی سیستم برق  واحد فروش (نوبت سوم )</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027106/چهاردهمین-جشنواره-تئاتر-معلولین-استان-بوشهر'>چهاردهمین جشنواره تئاتر معلولین استان بوشهر / چهاردهمین جشنواره تئاتر معلولین استان بوشهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027107/مناقصه-​خرید-7-سیستم-روشنایی-سطوح-پروازی'>مناقصه ​خرید 7 سیستم روشنایی سطوح پروازی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، ​خرید 7 سیستم روشنایی سطوح پروازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027108/مناقصه-خرید-جرثقیل-40-تن-کارگاهی'>مناقصه خرید جرثقیل 40 تن کارگاهی / مناقصه خرید جرثقیل 40 تن کارگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027109/استعلام-خرید-ورق-ژئو-ممبران'>استعلام  خرید ورق ژئو ممبران  / استعلام, استعلام  خرید ورق ژئو ممبران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027110/استعلام-تجهیزات-رایانه'>استعلام تجهیزات رایانه / استعلام, استعلام تجهیزات رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027111/استعلام-سوئیچ-دیتا-شبکه'>استعلام سوئیچ دیتا شبکه / استعلام, استعلام سوئیچ دیتا شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027112/مناقصه-احداث-مرکز-داده-پالایشگاه-گاز--'>مناقصه احداث مرکز داده پالایشگاه گاز ... / مناقصه,مناقصه احداث مرکز داده پالایشگاه گاز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027113/استعلام-رب-گوجه-بریکس-27-به-بالا'>استعلام رب گوجه بریکس 27 به بالا / استعلام, استعلام رب گوجه بریکس 27 به بالا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027114/استعلام-کنتور-حجمی-و-اتصالات'>استعلام کنتور حجمی و اتصالات  / استعلام, استعلام کنتور حجمی و اتصالات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027115/استعلام-اسکنر--'>استعلام اسکنر... / استعلام, استعلام اسکنر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027116/مناقصه-تکمیل-ساختمان-و-تاسیسات'>مناقصه تکمیل ساختمان و تاسیسات / مناقصه , مناقصه تکمیل ساختمان و تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027117/استعلام-لارنگوسکوپ-جهت-استفاده-بخش'>استعلام لارنگوسکوپ جهت استفاده بخش  / استعلام، استعلام لارنگوسکوپ جهت استفاده بخش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027118/استعلام-خرید-حمل-و-نصب-پکیج-کامل-سیستم--'>استعلام خرید، حمل و نصب پکیج کامل سیستم.... / استعلام, استعلام خرید، حمل و نصب پکیج کامل سیستم....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027119/استعلام​-خرید-کولر-اسپلیت-دیواری-24'>استعلام​ خرید کولر اسپلیت دیواری 24  / استعلام, استعلام ​خرید کولر اسپلیت دیواری 24 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027120/استعلام-سوییج-سیسکو'>استعلام سوییج سیسکو  / استعلام, استعلام سوییج سیسکو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027121/استعلام-تابلوی-سردرب-مراکز--'>استعلام تابلوی سردرب مراکز ... / استعلام,استعلام تابلوی سردرب مراکز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027122/مناقصه-خرید-ماشینکاری-دستگاه-پرس-کفی-تریلر-و--'>مناقصه خرید ماشینکاری، دستگاه پرس، کفی تریلر و ... / مناقصه خرید ماشینکاری، دستگاه پرس، کفی تریلر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027124/استعلام-​خرید-و-نصب-آمپلی-فایر-به-همراه--'>استعلام ​خرید و نصب آمپلی فایر به همراه ..  / استعلام, استعلام خرید و نصب آمپلی فایر به همراه .. </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027125/استعلام-تجهیزات-و-وسایل--'>استعلام تجهیزات و وسایل ... / استعلام,استعلام تجهیزات و وسایل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027126/استعلام-برگزاری-جشنواره-سفره-ایرانی-و--'>استعلام برگزاری جشنواره سفره ایرانی و... / استعلام, استعلام برگزاری جشنواره سفره ایرانی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027127/مناقصه-​خرید-نصب-و-راه-اندازی-242-عدد-دوربین-مداربسته-تحت-شبکه-IP--'>مناقصه ​خرید، نصب و راه اندازی 242 عدد دوربین مداربسته تحت شبکه IP ... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه ​خرید، نصب و راه اندازی 242 عدد دوربین مداربسته تحت شبکه IP ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027128/استعلام-ماشین-آلات-تولیدی'>استعلام ماشین آلات تولیدی / استعلام, استعلام ماشین آلات تولیدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027129/استعلام-چاپ-کتاب'>استعلام چاپ کتاب  / استعلام, استعلام چاپ کتاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027130/استعلام-اتصال-پیاده-شونده-و-بوش-فلزی--'>استعلام اتصال پیاده شونده و بوش فلزی ... / استعلام,استعلام اتصال پیاده شونده و بوش فلزی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027131/استعلام-​خرید-کولر-اسپلیت-دیواری-18'>استعلام ​خرید کولر اسپلیت دیواری 18 / استعلام, استعلام ​خرید کولر اسپلیت دیواری 18</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027132/فراخوان-مناقصه-خرید-6-قلم-ابزار-آلات-کارگاهی'>فراخوان مناقصه خرید 6 قلم ابزار آلات کارگاهی     / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه خرید 6 قلم ابزار آلات کارگاهی    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027133/استعلام-احداث-کانال-انتقال-آب'>استعلام احداث کانال انتقال آب / استعلام , استعلام احداث کانال انتقال آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027134/استعلام-اجرای-8260-کیلوگرم-پوشش-سیلیکونی'>استعلام اجرای 8260 کیلوگرم پوشش سیلیکونی / استعلام, استعلام اجرای 8260 کیلوگرم پوشش سیلیکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027135/استعلام-خرید-کولر-ایستاده-60-هزار-ایرانی'>استعلام خرید کولر ایستاده 60 هزار ایرانی  / استعلام,استعلام خرید کولر ایستاده 60 هزار ایرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027136/استعلام-گیره-پوش-10-کارتن'>استعلام گیره پوش 10 کارتن  / استعلام, استعلام گیره پوش 10 کارتن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027137/مناقصه-عملیات-اجرایی-تکمیل-شبکه-توزیع-آب-و-انشعابات-خانگی'>مناقصه عملیات اجرایی تکمیل شبکه توزیع آب و انشعابات خانگی  / مناقصه عملیات اجرایی تکمیل شبکه توزیع آب و انشعابات خانگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027138/استعلام-بطری-فیلتردار'>استعلام بطری فیلتردار  / استعلام,استعلام بطری فیلتردار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027139/استعلام-عملیات-ساختمانی-و-تاسیساتی--'>استعلام عملیات ساختمانی و تاسیساتی ... / استعلام,استعلام عملیات ساختمانی و تاسیساتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027140/استعلام-خرید-باطری-مخابراتی--'>استعلام خرید باطری مخابراتی ... / استعلام, استعلام خرید باطری مخابراتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027141/استعلام-کپه-کاری'>استعلام کپه کاری / استعلام, استعلام کپه کاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027142/استعلام-پروژه-تکمیل-ساختمان-چاه-شهر-کورائیم'>استعلام پروژه تکمیل ساختمان چاه شهر کورائیم / استعلام بها  ، استعلام پروژه تکمیل ساختمان چاه شهر کورائیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027143/استعلام-سوئیچ'>استعلام سوئیچ  / استعلام, استعلام سوئیچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027144/استعلام-تاسیسات-و-مصالح--'>استعلام تاسیسات و مصالح ... / استعلام,استعلام تاسیسات و مصالح ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027145/استعلام-دستگاه-مبدل-حرارتی'>استعلام دستگاه مبدل حرارتی / استعلام, استعلام دستگاه مبدل حرارتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027146/استعلام-ابزارآلات-الکتریکی'>استعلام ابزارآلات الکتریکی / استعلام , استعلام ابزارآلات الکتریکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027147/استعلام-لپ-تاپ-و-کنفرانس-کم'>استعلام لپ تاپ و کنفرانس کم / استعلام, استعلام لپ تاپ و کنفرانس کم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027148/استعلام-یک-دستگاه-UPS-با-توان-حداقل-3KV--'>استعلام یک دستگاه UPS با توان حداقل 3KV ... / استعلام,استعلام یک دستگاه UPS با توان حداقل 3KV ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027149/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس-سنقر'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس سنقر  / استعلام, استعلام تعمیرات اساسی مدارس سنقر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027150/استعلام-11904-تعمیرات-اساسی-مدرسه--'>استعلام 11904 تعمیرات اساسی مدرسه... / استعلام , استعلام 11904 تعمیرات اساسی مدرسه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027151/استعلام-تعداد-8-عدد-ویترین'>استعلام تعداد 8 عدد ویترین / استعلام, استعلام تعداد 8 عدد ویترین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027152/استعلام-طرح-ترویج-و-توانمند-سازی-تشکیل'>استعلام طرح ترویج و توانمند سازی تشکیل / استعلام, استعلام طرح ترویج و توانمند سازی تشکیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027153/استعلام-خرید-لوله-پلی-اتیلن--'>استعلام خرید لوله پلی اتیلن ... / استعلام,استعلام خرید لوله پلی اتیلن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027154/استعلام-ویال-تست-اتوکلاو'>استعلام ویال تست اتوکلاو  / استعلام , استعلام ویال تست اتوکلاو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027155/استعلام-شیرآلات-و-اتصالات'>استعلام شیرآلات و  اتصالات / استعلام, استعلام شیرآلات و  اتصالات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027156/استعلام-امور-تاسیساتی'>استعلام امور تاسیساتی / استعلام , استعلام امور تاسیساتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027157/استعلام-خرید-کارت-الکترونیکی--'>استعلام خرید کارت الکترونیکی ... / استعلام,استعلام خرید کارت الکترونیکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027158/استعلام-​دیوار-پوش-از-mdf-های-گلاس-16-میل'>استعلام ​دیوار پوش از mdf های گلاس 16 میل / استعلام , استعلام ​دیوار پوش از mdf های گلاس 16 میل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027159/استعلام-اجرای-طرح-ملی-رصد-آسیب-های--'>استعلام اجرای طرح ملی رصد آسیب های ... / استعلام,استعلام اجرای طرح ملی رصد آسیب های ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027160/استعلام-اعلام-و-اطفاء-حریق-اتاق-سرور'>استعلام اعلام و اطفاء حریق اتاق سرور  / استعلام , استعلام اعلام و اطفاء حریق اتاق سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027161/استعلام-عایق-ایزوگام-سایبان'>استعلام عایق ایزوگام سایبان  / استعلام, استعلام عایق ایزوگام سایبان ساخت ایران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027162/استعلام-اجرای-برنامه-های-پیشگیری--'>استعلام اجرای برنامه های پیشگیری... / استعلام , استعلام اجرای برنامه های پیشگیری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027163/استعلام-انجام-خدمات-چاپ-و-تکثیر-و--'>استعلام انجام خدمات چاپ و تکثیر و ... / استعلام,استعلام انجام خدمات چاپ و تکثیر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027164/استعلام-امور-تاسیساتی'>استعلام امور تاسیساتی / استعلام , استعلام امور تاسیساتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027165/استعلام-اجاره-یک-باب-سالن--'>استعلام اجاره یک باب سالن ... / استعلام,استعلام اجاره یک باب سالن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027166/استعلام-​نردبان-آلومینیومی-5-پله'>استعلام ​نردبان آلومینیومی 5 پله / استعلام , استعلام ​نردبان آلومینیومی 5 پله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027167/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن  / استعلام , استعلام لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027168/استعلام-هزینه-تجهیزات-واجرای-کابل-فیب--'>استعلام هزینه تجهیزات واجرای کابل فیب.... / استعلام , استعلام هزینه تجهیزات واجرای کابل فیب....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027169/استعلام-دستگاه-پرتابل-اندازه-گیری-شدت'>استعلام دستگاه پرتابل اندازه گیری شدت  / استعلام,استعلام دستگاه پرتابل اندازه گیری شدت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027170/استعلام-مبل-تختخواب-شو'>استعلام مبل تختخواب شو / استعلام,استعلام مبل تختخواب شو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027171/استعلام-ارزیابی-عملکرد'>استعلام ارزیابی عملکرد / استعلام , استعلام ارزیابی عملکرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027172/استعلام-سرور-G9'>استعلام سرور G9 / استعلام, استعلام سرور G9</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027173/مناقصه-احداث-خیابان-و-اجرای-پل-و-دیوار-سنگی--'>مناقصه احداث خیابان و اجرای پل و دیوار سنگی.... / مناقصه, مناقصه احداث خیابان و اجرای پل و دیوار سنگی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027174/استعلام-نصب-سیستم-اعلام-حریق'>استعلام نصب سیستم اعلام حریق  / استعلام , استعلام نصب سیستم اعلام حریق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027175/استعلام-خرید-میز-و-صندلی'>استعلام خرید میز و صندلی / استعلام, استعلام خرید میز و صندلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027176/استعلام-نصب-و-جمع-آوری-دوربین--'>استعلام نصب و جمع آوری دوربین .. / استعلام,استعلام نصب و جمع آوری دوربین ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027177/استعلام-جارو-شارژی'>استعلام جارو شارژی  / استعلام, استعلام جارو شارژی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027178/استعلام-خرید-کامپیوتر-با--'>استعلام خرید کامپیوتر با ... / استعلام,استعلام خرید کامپیوتر با ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027179/استعلام-خرید-تیر-سیمانی-15-متری'>استعلام خرید تیر سیمانی 15 متری / استعلام , استعلام خرید تیر سیمانی 15 متری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027180/استعلام-​​مرکب-سولماز'>استعلام ​​مرکب سولماز  / استعلام, استعلام ​​مرکب سولماز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027181/استعلام-عملیات-بهبود-و-اصلاح-مراتع-شهر'>استعلام عملیات بهبود و اصلاح مراتع شهر / استعلام, استعلام عملیات بهبود و اصلاح مراتع شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027182/استعلام-ابزارآلات-الکتریکی'>استعلام ابزارآلات الکتریکی / استعلام , استعلام ابزارآلات الکتریکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027183/استعلام-​درب-کرکره-ای'>استعلام ​درب کرکره ای  / استعلام , استعلام ​درب کرکره ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027184/استعلام-قطعات-پیوستی-SAN'>استعلام قطعات پیوستی SAN  / استعلام,استعلام قطعات پیوستی SAN </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027185/استعلام'>استعلام / استعلام , استعلام خرید تیر بتنی 12 متری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027187/استعلام-نقاشی-و-رنگ-آمیزی-سطوح-گچی'>استعلام نقاشی و رنگ آمیزی سطوح گچی / استعلام , استعلام نقاشی و رنگ آمیزی سطوح گچی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027188/استعلام-تجهیزات-و-وسایل'>استعلام تجهیزات و وسایل  / استعلام ,استعلام تجهیزات و وسایل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027189/استعلام-پمپ-بنزین-سیار-آتش-نشانی'>استعلام پمپ بنزین سیار آتش نشانی  / استعلام , استعلام پمپ بنزین سیار آتش نشانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027190/استعلام-لایسنس'>استعلام لایسنس / استعلام ,استعلام لایسنس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027191/استعلام-خرید-خدمات-مشاوره-امکان-سنجی--'>استعلام خرید خدمات مشاوره امکان سنجی ... / استعلام,استعلام خرید خدمات مشاوره امکان سنجی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027192/استعلام-سقف-کاذب-کناف-با-روکش-PVC'>استعلام سقف کاذب کناف با روکش PVC / استعلام , استعلام سقف کاذب کناف با روکش PVC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027193/استعلام-کفش-تمام-چرم-مردانه'>استعلام کفش تمام چرم مردانه  / استعلام , استعلام کفش تمام چرم مردانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027194/استعلام-تلویزیون'>استعلام تلویزیون / استعلام ,استعلام تلویزیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027195/استعلام-شناور-فنتیل-کاتاماران'>استعلام شناور فنتیل کاتاماران / استعلام، استعلام شناور فنتیل کاتاماران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027196/استعلام-ارائه-سرویس-اینترنت-و-اینترانت'>استعلام ارائه سرویس اینترنت و اینترانت  / استعلام,استعلام ارائه سرویس اینترنت و اینترانت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027197/استعلام-خدمات'>استعلام خدمات / استعلام , استعلام خدمات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027198/استعلام-تعمیر-و-بهینه-سازی-فضای-اداری'>استعلام تعمیر و بهینه سازی فضای اداری / استعلام ,استعلام تعمیر و بهینه سازی فضای اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027199/استعلام-بیمه-مسئولیت-حرفه-ای-اداره-کل'>استعلام بیمه مسئولیت حرفه ای اداره کل  / استعلام , استعلام بیمه مسئولیت حرفه ای اداره کل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027200/استعلام-اداپتور-برای-اسکنر'>استعلام اداپتور برای اسکنر / استعلام , استعلام اداپتور برای اسکنر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027201/استعلام-نقاشی'>استعلام نقاشی / استعلام , استعلام نقاشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027202/استعلام-​هارد-4-ترابایت'>استعلام ​هارد 4 ترابایت  / استعلام, استعلام ​هارد 4 ترابایت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026484/مزایده-یک-دستگاه-وانت-زامیاد-مدل-90'>مزایده یک دستگاه وانت زامیاد مدل 90 / مزایده,مزایده یک دستگاه وانت زامیاد مدل 90</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026487/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-یک-هزار-و-صد-و-سیزده-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت یک هزار و صد و سیزده متر / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مساحت یک هزار و صد و سیزده متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026489/مزایده-فروش-خودرو---نوبت-دوم'>مزایده فروش خودرو.... نوبت دوم / مناقصه, مزایده فروش خودرو....نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026490/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-شماره-159-فرعی-بخش-یک-اراک'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شماره 159 فرعی بخش یک اراک  / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شماره 159 فرعی بخش یک اراک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026492/مزایده-اجاره-دادن-یک-واحد-مغازه-مجموعه-خدماتی-رفاهی--چاپ-دوم'>مزایده اجاره دادن یک واحد مغازه مجموعه خدماتی رفاهی... چاپ دوم / مزایده,مزایده اجاره دادن یک واحد مغازه مجموعه خدماتی رفاهی... چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026493/مزایده-زمین-قطعه-تفکیکی-مساحت-عرصه-2016-متر'>مزایده زمین قطعه تفکیکی مساحت عرصه 2016 متر / مزایده ,مزایده زمین قطعه تفکیکی مساحت عرصه 2016 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026494/مزایده-ششدانگ-ملک-مساحت-عرصه-زمین-71-5متر'>مزایده ششدانگ ملک مساحت عرصه زمین 71.5متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ ملک مساحت عرصه زمین 71.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026496/مزایده-فروش-سر-شاخه-های-هرس-شده-درختان'>مزایده فروش سر شاخه های هرس شده درختان  / مزایده, مزایده فروش سر شاخه های هرس شده درختان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026497/مزایده-یک-دستگاه-تونل-انجماد--'>مزایده یک دستگاه تونل انجماد... / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه تونل انجماد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026498/مزایده-ششدانگ-زمین-صیفی-کاری-مشتمل-بر-انباری'>مزایده ششدانگ زمین صیفی کاری مشتمل بر انباری / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین صیفی کاری مشتمل بر انباری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026500/مزایده-فروش-حدود-5000-تن-کود-گاوی'>مزایده فروش حدود 5000 تن کود گاوی / مزایده ، مزایده فروش حدود 5000 تن کود گاوی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026502/مزایده-فروش-املاک-مازاد-شهرستان-رشت-بصورت-ششدانگ'>مزایده فروش املاک مازاد شهرستان رشت بصورت ششدانگ  / مزایده ,مزایده فروش املاک مازاد شهرستان رشت بصورت ششدانگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026504/مزایده-یک-دستگاه-شاسی-کشی'>مزایده یک دستگاه شاسی کشی / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه شاسی کشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026506/مزایده-آپارتمان-طبقه-اول-به-پلاک-ثبتی-16004-فرعی'>مزایده آپارتمان طبقه اول به پلاک ثبتی 16004 فرعی / مزایده ,مزایده آپارتمان طبقه اول به پلاک ثبتی 16004 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026507/مزایده-کابل-و-تجهیزات-کارگاهی'>مزایده کابل و تجهیزات کارگاهی / مزایده, مزایده کابل و تجهیزات کارگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026510/مزایده-یک-قطعه-باغ-پسته-مساحت-2400متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه باغ پسته مساحت 2400متر نوبت اول  / مزایده ,مزایده یک قطعه باغ پسته مساحت 2400متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026512/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-150-مترمربع'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 150 مترمربع  / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 150 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026515/مزایده-فروش-یکدستگاه-پژو-پارس-مدل-1384'>مزایده فروش یکدستگاه پژو پارس مدل 1384  /  آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه پژو پارس مدل 1384 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026517/مزایده-فروش-اموال-اسقاطی-از-قبیل-آهن-آلات-لوازم-اداری'>مزایده فروش اموال اسقاطی از قبیل آهن آلات- لوازم اداری / مزایده ، مزایده فروش اموال اسقاطی از قبیل آهن آلات- لوازم اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026518/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-84-09متر-مرحله-دوم'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 84.09متر مرحله دوم  / مزایده ,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 84.09متر مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026520/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-280-متر-مرحله-دوم'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 280 متر مرحله دوم  / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین مساحت 280 متر مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026521/مزایده-یکباب-ساختمان-مسکونی-و-یک-دستگاه-خودروی-پراید'>مزایده یکباب ساختمان مسکونی و یک دستگاه خودروی پراید / مزایده, مزایده یکباب ساختمان مسکونی و یک دستگاه خودروی پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026522/آگهی-مزایده-فروش-ماشین-آلات'>آگهی مزایده فروش ماشین آلات  / مزایده,آگهی مزایده فروش ماشین آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026523/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-جی-فایو-جک-مشکی'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری جی فایو جک مشکی / آگهی مزایده مال منقول، مزایده یک دستگاه خودروی سواری جی فایو جک مشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026526/مزایده-فروش-سه-قطعه-از-شش-قطعه-زمین-کاربری-تجاری'>مزایده فروش سه قطعه از شش قطعه زمین کاربری تجاری  / مزایده ,مزایده فروش سه قطعه از شش قطعه زمین کاربری تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026527/مزايده-یک-واحد-پارکینگ-عمومی--نوبت-دوم'>مزايده یک واحد پارکینگ عمومی - نوبت دوم  / مزایده ، مزايده یک واحد پارکینگ عمومی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026528/مزایده-پلاک-ثبتی-عرصه-101-07متر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی عرصه 101.07متر نوبت اول / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی عرصه 101.07متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026529/تجدید-مزایده-اجاره-زمین'>تجدید مزایده اجاره زمین  / تجدید آگهی مزایده,  مزایده اجاره زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026530/مزایده-اجاره-مرکز-رفاهی-فرهنگیان-مرحله-دوم'>مزایده اجاره مرکز رفاهی فرهنگیان مرحله دوم  / مزایده , مزایده اجاره مرکز رفاهی فرهنگیان مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026534/مزایده-ششدانگ-یکباب-واحد-مسکونی-اعیان-230-متر'>مزایده ششدانگ یکباب واحد مسکونی اعیان 230 متر / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب واحد مسکونی اعیان 230 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026535/مزایده-فروش-یک-دستگاه-ماشین-پژو-پارس'>مزایده فروش یک دستگاه ماشین پژو پارس  / آگهی مزایده حضوری ,  مزایده فروش یک دستگاه ماشین پژو پارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026537/مزایده-تعداد-108-ست-لباس-بچه-گانه-گلدار'>مزایده تعداد 108 ست لباس بچه گانه گلدار / مزایده,مزایده تعداد 108 ست لباس بچه گانه گلدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026539/مزایده-سواری-بی-ام-رنگ-سفید'>مزایده سواری بی ام رنگ سفید  / مزایده,مزایده سواری بی ام رنگ سفید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026541/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-337-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 337 متر / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین مساحت 337 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026545/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-210-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 210 متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مساحت 210 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026547/مزایده-یک-قطعه-زمین-کاربری-زراعی-و-باغی-25-هکتار'>مزایده یک قطعه زمین کاربری زراعی و باغی 25 هکتار  / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین کاربری زراعی و باغی 25 هکتار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026548/مزایده-فروش-انواع-کانکس--مرحله-دوم'>مزایده فروش انواع کانکس.. مرحله دوم  / آگهی مزایده , مزایده فروش انواع کانکس.. مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026549/مزایده-واگذاری-فضاهای-تجاری'>مزایده واگذاری فضاهای تجاری / مزایده,مزایده واگذاری فضاهای تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026552/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-494-مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 494 مترمربع / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مساحت 494 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026553/مزایده-فروش-یکدستگاه-وانت-نیسان-یخچالدار-بنزین-سوز--نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه وانت نیسان یخچالدار بنزین سوز - نوبت دوم / آگهی مزایده و فروش اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه وانت نیسان یخچالدار بنزین سوز - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026554/مزایده-ششدانگ-یکباب-واحد-مسکونی-مساحت-سیصد-متر'>مزایده ششدانگ یکباب واحد مسکونی مساحت سیصد متر / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب واحد مسکونی مساحت سیصد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026555/مزایده-مواد-شیمیایی-گل-حفاری-از-رده-خارج-شده'>مزایده مواد شیمیایی گل حفاری از رده خارج شده / مزایده, مزایده مواد شیمیایی گل حفاری از رده خارج شده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026556/مزایده-اجاره-واحدهای-تجاری'>مزایده اجاره واحدهای تجاری  / آگهی مزایده عمومی، مزایده اجاره واحدهای تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026557/مزایده-ایزوپروپیل--روغن-تربانتین--دی-اتیل-اتانول'>مزایده ایزوپروپیل ، روغن تربانتین ، دی اتیل اتانول / مزایده ،مزایده ایزوپروپیل ، روغن تربانتین ، دی اتیل اتانول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026558/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-عرصه-244متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 244متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 244متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026559/مزایده-خودرو-وانت-نیسان'>مزایده خودرو وانت نیسان  / مزایده , مزایده خودرو وانت نیسان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026560/اگهی-مزایده-دیزل-ژنراتور'>اگهی مزایده دیزل ژنراتور / آگهی مزایده ,  مزایده دیزل ژنراتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026562/مزایده-دو-قطعه-زمین-اموال-منقول-و-غیرمنقول'>مزایده دو قطعه زمین اموال منقول و غیرمنقول  / مزایده ,مزایده دو قطعه زمین اموال منقول و غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026564/مزایده-یک-دستگاه-وانت-نیسان'>مزایده یک دستگاه وانت نیسان / مزایده,مزایده یک دستگاه وانت نیسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026565/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-یک-گناباد-مرحله-دوم'>مزایده پلاک ثبتی بخش یک گناباد مرحله دوم / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی بخش یک گناباد مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026566/مزایده-فروش-اموال-اسقاطی--'>مزایده فروش اموال اسقاطی ... / مزایده,مزایده فروش اموال اسقاطی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026569/مزایده-ششدانگ-عرصه-پلاک-4240-فرعی-185-80متر'>مزایده ششدانگ عرصه پلاک 4240 فرعی 185.80متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ عرصه پلاک 4240 فرعی 185.80متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026570/مزایده-اجاره-کلبه-اغذیه-فروشی'>مزایده اجاره کلبه اغذیه فروشی  / مزایده ,مزایده اجاره کلبه اغذیه فروشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026571/مزایده-مقدار-950-مترمربع-سنگ-های-تراورتن'>مزایده مقدار 950 مترمربع سنگ های تراورتن / مزایده اموال منقول,مزایده مقدار 950 مترمربع سنگ های تراورتن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026572/مزایده-اجاره-مکان-نصب-یک-باب-دکه'> مزایده اجاره مکان نصب یک باب دکه / آگهی مزایده، مزایده اجاره مکان نصب یک باب دکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026573/مزایده-یک-دستگاه-موتور-جوش--'>مزایده یک دستگاه موتور جوش ...  / مزایده یک دستگاه موتور جوش ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026574/مزایده-یک-عدد-کوره-عملیات-حرارتی-و--'>مزایده یک عدد کوره عملیات حرارتی و ... / مزایده ,مزایده یک عدد کوره عملیات حرارتی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026575/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-پژو-۲۰۶'>مزایده یک دستگاه اتومبیل پژو ۲۰۶ / مزایده ,مزایده یک دستگاه اتومبیل پژو ۲۰۶</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026577/مزایده-ششدانگ-پلاک-شماره-5201-فرعی-بخش-سه-کرمان'>مزایده ششدانگ پلاک شماره 5201 فرعی بخش سه کرمان / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک شماره 5201 فرعی بخش سه کرمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026581/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مسکونی-اموال-غیرمنقول-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی اموال غیرمنقول نوبت اول  / مزایده ,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی اموال غیرمنقول نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026582/مزایده-آپارتمان-مسکونی-احداثی-طبقه-دوم-غیرمنقول'>مزایده آپارتمان مسکونی احداثی طبقه دوم غیرمنقول / مزایده ,مزایده آپارتمان مسکونی احداثی طبقه دوم غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026584/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-صد-و-هشتاد-متر'>مزایده ملک مساحت عرصه صد و هشتاد متر / مزایده ,مزایده ملک مساحت عرصه صد و هشتاد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026588/مزایده-ششدانگ-ملک-عرصه-238-متر'>مزایده ششدانگ ملک عرصه 238 متر / مزایده ,مزایده ششدانگ ملک عرصه 238 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026591/مزایده-ملک-مساحت-کل-156-متر'>مزایده ملک مساحت کل 156 متر  / مزایده ,مزایده ملک مساحت کل 156 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026593/مزایده-مجموعه-سوارکاری--'>مزایده مجموعه سوارکاری... / مزایده, مزایده مجموعه سوارکاری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026594/مزایده-پلاک-ثبتی-42-11811'>مزایده پلاک ثبتی 42/11811  / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی 42/11811 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026598/مزایده-فروش-دو-دستگاه-خودرو'>مزایده  فروش دو دستگاه خودرو / آگهی مزایده عمومی, مزایده  فروش دو دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026599/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-594متر'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 594متر  / مزایده ,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 594متر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026600/مزایده-فروش-یکدستگاه-بچینگ-راه-ماشین-1-متری--'>مزایده فروش یکدستگاه بچینگ راه ماشین 1 متری ... / آگهی مزایده ، مزایده فروش یکدستگاه بچینگ راه ماشین 1 متری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026602/مزایده-اموال-غیرمنقول-زمین-کاربری-مسکونی-صنعتی-کارگاهی-نوبت-دوم'>مزایده اموال غیرمنقول زمین کاربری مسکونی صنعتی کارگاهی نوبت دوم  / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول زمین کاربری مسکونی صنعتی کارگاهی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026604/مزایده-یک-قطعه-زمین-مسکونی-به-مساحت-220'>مزایده یک قطعه زمین مسکونی به مساحت 220  / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین مسکونی به مساحت 220 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026607/مزایده-ششدانگ-پلاک-دو-هزار-و-چهارصد-و-نود-و-هشت-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک دو هزار و چهارصد و نود و هشت فرعی  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک دو هزار و چهارصد و نود و هشت فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026609/مزایده-تعدادی-از-خودرو'>مزایده تعدادی از خودرو / مزایده ,مزایده تعدادی از خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026611/مزایده-دو-نیم-دانگ-از-ششدانگ-ملک-به-مساحت-140-مترمربع'>مزایده دو نیم دانگ از ششدانگ ملک به مساحت 140 مترمربع / مزایده,مزایده دو نیم دانگ از ششدانگ ملک به مساحت 140 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026612/تجدید-مزایده-لوازم-یدکی-ماشین-آلات-مختلف'>تجدید مزایده لوازم یدکی ماشین آلات مختلف / مزایده , تجدید مزایده لوازم یدکی ماشین آلات مختلف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026614/مزایده-ششدانگ-زمین-بصورت-مغازه-مساحت-86-50متر'>مزایده ششدانگ زمین بصورت مغازه مساحت 86.50متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بصورت مغازه مساحت 86.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026618/مزایده-یک-باب-مغازه-تجاری-به-مساحت-39-مترمربع'>مزایده یک باب مغازه تجاری به مساحت 39 مترمربع / مزایده,مزایده یک باب مغازه تجاری به مساحت 39 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026619/مزایده-ماشین-آلات-تراشکاری'>مزایده ماشین آلات تراشکاری  / اگهی مزایده , مزایده ماشین آلات تراشکاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026622/مزایده-ششدانگ-زمین-قطعه-57-تفکیکی'>مزایده ششدانگ زمین قطعه 57 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین قطعه 57 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026624/مزایده-آپارتمان-مساحت-178-77متر'>مزایده آپارتمان مساحت 178.77متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 178.77متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026625/استعلام-اجاره-بیلبورد-ـ-پل-هوایی'>استعلام اجاره بیلبورد ـ پل هوایی  / استعلام ,استعلام اجاره بیلبورد ـ پل هوایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026626/مزایده-پلاک-ثبتی-1810-و-1811-فرعی'>مزایده پلاک ثبتی 1810 و 1811 فرعی  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 1810 و 1811 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026628/مزایده-یکباب-ساختمان-مسکونی-تجاری-اوقافی-نوبت-اول'>مزایده یکباب ساختمان مسکونی تجاری اوقافی نوبت اول / مزایده,مزایده یکباب ساختمان مسکونی تجاری اوقافی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026629/مزایده-املاک-تملیکی-به-صورت-نقد'>مزایده املاک تملیکی به صورت نقد  / مزایده,مزایده املاک تملیکی به صورت نقد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026633/مزایده-میزان-200-مترمربع-از-پلاک-ثبتی-بخش-سه'>مزایده میزان 200 مترمربع از پلاک ثبتی بخش سه / مزایده,مزایده میزان 200 مترمربع از پلاک ثبتی بخش سه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026637/اصلاحیه-مزایده-عرضه-ملک-تملیکی-مشاعی'>اصلاحیه مزایده عرضه ملک تملیکی مشاعی / اصلاحیه مزایده,مزایده عرضه ملک تملیکی مشاعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026638/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-مساحت-392-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک قطعه زمین مساحت 392 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین مساحت 392 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026640/مزایده-ملک-واحد-تجاری-شهرستان-زنجان-بصورت-نقد-و-اقساط'>مزایده ملک واحد تجاری شهرستان زنجان بصورت نقد و اقساط / مزایده,مزایده ملک واحد تجاری شهرستان زنجان بصورت نقد و اقساط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026641/تجدید-مزایده-عمومی-یک-مرحله-ای-فروش-5-دستگاه-خودروی'>تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای فروش 5 دستگاه خودروی / تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای فروش 5 دستگاه خودروی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026642/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-33-5219'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 33.5219  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 33.5219 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026643/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-32-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه 32 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه 32 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026644/مزایده-یک-باب-منزل-مسکونی-حدود-128-مترمربع'>مزایده یک باب منزل مسکونی حدود 128 مترمربع / مزایده,مزایده یک باب منزل مسکونی حدود 128 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026649/مزایده-ششدانگ-باغ-مساحت-22695متر'>مزایده ششدانگ باغ مساحت 22695متر  / مزایده,مزایده ششدانگ باغ مساحت 22695متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026650/اصلاحیه-مزایده-واگذاری-امتیاز-اجازه-ورودی-پارک-شهر-بازی'>اصلاحیه مزایده واگذاری امتیاز اجازه ورودی پارک شهر بازی  / اصلاحیه مزایده عمومی، مزایده واگذاری امتیاز اجازه ورودی پارک شهر بازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026654/مزایده-فروش-زمین-مسکونی-مازاد-بر-شارع-104-80متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش زمین مسکونی مازاد بر شارع 104.80متر نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش زمین مسکونی مازاد بر شارع 104.80متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026660/مزایده-آپارتمان-مساحت-148-80مترمربع'>مزایده آپارتمان مساحت 148.80مترمربع / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 148.80مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026661/مزایده-یک-دستگاه-آپارتمان-مسکونی-بمساحت-102-48-مترمربع'>مزایده یک دستگاه آپارتمان مسکونی بمساحت 102/48 مترمربع / مزایده,مزایده یک دستگاه آپارتمان مسکونی بمساحت 102/48 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026663/تجدید-مزایده-فروش-اتصالات-فولادی-در-سایزهای-مختلف'>تجدید مزایده فروش اتصالات فولادی در سایزهای مختلف / مزایده , تجدید مزایده فروش اتصالات فولادی در سایزهای مختلف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026665/مزایده-املاک-مازاد'>مزایده املاک مازاد  / مزایده,مزایده املاک مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026666/مزایده-اثاثیه-منزل-دست-دوم'>مزایده اثاثیه منزل دست دوم / مزایده, مزایده اثاثیه منزل دست دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026670/مزایده-سند-مالکیت-ششدانگ-زمین-و-آپارتمان'>مزایده سند مالکیت ششدانگ زمین و آپارتمان / مزایده,مزایده سند مالکیت ششدانگ زمین و آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026671/مزایده-املاک-و-اراضی'>مزایده املاک و اراضی / مزایده ,مزایده املاک و اراضی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026673/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-مساحت-139-81متر'>مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 139.81متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 139.81متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026674/مزایده-فروش-املاک-مازاد-سطح-استان-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک مازاد سطح استان نوبت دوم  / مزایده فروش املاک مازاد سطح استان  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026678/مزایده-قطعه-قولنامه-ای-به-شماره-هفده-مساحت-شصت-متر'>مزایده قطعه قولنامه ای به شماره هفده مساحت شصت متر / مزایده,مزایده قطعه قولنامه ای به شماره هفده مساحت شصت متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026680/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-به-مساحت-96-5-مترمربع'>مزایده ششدانگ آپارتمان به مساحت 96/5 مترمربع / مزایده ، مزایده ششدانگ آپارتمان به مساحت 96/5 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026683/مزایده-ششدانگ-قطعه-زمین-مساحت-15-هزار-متر'>مزایده ششدانگ قطعه زمین مساحت 15 هزار متر  / مزایده,مزایده ششدانگ قطعه زمین مساحت 15 هزار متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026687/مزایده-یک-باب-منزل-مسکونی-به-مساحت-289-مترمربع'>مزایده یک باب منزل مسکونی به مساحت 289 مترمربع / مزایده ،مزایده یک باب منزل مسکونی به مساحت 289 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026689/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-زمین-و-یکباب-خانه'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان زمین و یکباب خانه / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان زمین و یکباب خانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026692/مبلغ-ششدانگ-یک-باب-منزل-مسکونی'>مبلغ ششدانگ یک باب منزل مسکونی  / مزایده ،مبلغ ششدانگ یک باب منزل مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026695/اگهی-مزایده-فروش-ماشین-آلات'>اگهی مزایده فروش ماشین آلات  / اگهی مزایده , اگهی مزایده فروش ماشین آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026696/مزایده-ملک-خانه-مسکونی-قدمت-40-سال'>مزایده ملک خانه مسکونی قدمت 40 سال  / مزایده,مزایده ملک خانه مسکونی قدمت 40 سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026699/مزایده-یک-قطعه-ساختمان-دارای-785-5-مترمربع'>مزایده یک قطعه ساختمان دارای 785/5 مترمربع / مزایده ،مزایده یک قطعه ساختمان دارای 785/5 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026702/مزایده-منزل-مسکونی-150-مترمربع-غیرمنقول'>مزایده منزل مسکونی 150 مترمربع غیرمنقول / مزایده,مزایده منزل مسکونی 150 مترمربع غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026709/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-228-متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 228 متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 228 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026715/مزایده-یک-واحد-ساختمان-به-مساحت-عرصه-587-مترمربع'>مزایده یک واحد ساختمان به مساحت عرصه 587 مترمربع  / مزایده ،مزایده یک واحد ساختمان به مساحت عرصه 587 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026717/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-957-6متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 957.6متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 957.6متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026724/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-83-78مترمربع-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی مساحت 83.78مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 83.78مترمربع نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026725/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-با-کاربری-مسکونی'>مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری مسکونی  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026731/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-1493-5-بخش-یک-زنجان'>مزایده پلاک ثبتی شماره 1493.5 بخش یک زنجان / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 1493.5 بخش یک زنجان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026735/مزایده-دو-قطعه-باغ'>مزایده دو قطعه باغ  / مزایده,مزایده دو قطعه باغ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026736/مزایده-اجاره-یا-بهره-برداری-از-غرفه-های-پایانه-های-مسافربری'>مزایده اجاره یا بهره برداری از غرفه های پایانه های مسافربری / آگهی تجدید مزایده , مزایده  اجاره یا بهره برداری از غرفه های پایانه های مسافربری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026739/مزایده-دو-باب-آپارتمان-نوبت-دوم-غیرمنقول'>مزایده دو باب آپارتمان نوبت دوم غیرمنقول / مزایده,مزایده دو باب آپارتمان نوبت دوم غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026743/مزایده-فروش-سرقفلی-سه-باب-مغازه'>مزایده فروش سرقفلی سه باب مغازه  / مزایده,مزایده فروش سرقفلی سه باب مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026748/مزایده-سرقفلی-مغازه-مساحت-خالص-71-متر'>مزایده سرقفلی مغازه مساحت خالص 71 متر / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه مساحت خالص 71 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026755/مزایده-ششدانگ-زمین-با-بنای-احداثی-مساحت-1208-20-مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی مساحت 1208/20 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی مساحت 1208/20 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026756/اصلاحیه-مزایده-اماکن-ورزشی'>اصلاحیه مزایده اماکن ورزشی / اصلاحیه آگهی مزایده عمومی , مزایده اماکن ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026757/مزایده-دو-سهم-مشاع-از-هفت-سهم-اپارتمان-بخش-نه'>مزایده دو سهم مشاع از هفت سهم اپارتمان بخش نه / مزایده,مزایده دو سهم مشاع از هفت سهم اپارتمان بخش نه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026765/مزایده-یک-واحد-سوئیت-مساحت-52-55متر-نوبت-اول'>مزایده یک واحد سوئیت مساحت 52.55متر نوبت اول  / مزایده,مزایده یک واحد سوئیت مساحت 52.55متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026766/مزایده-یک-دستگاه-آپارتمان-به-مساحت-131-12-مترمربع'>مزایده یک دستگاه آپارتمان به مساحت 131/12 مترمربع / مزایده,مزایده یک دستگاه آپارتمان به مساحت 131/12 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026771/مزایده-پلاک-ثبتی-188-فرعی-از-86-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 188 فرعی از 86 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 188 فرعی از 86 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026777/مزایده-ملک-مسکونی-به-مساحت-240-53-مترمربع'>مزایده ملک مسکونی به مساحت 240.53 مترمربع  / مزایده,مزایده ملک مسکونی به مساحت 240.53 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026778/مزایده-ششدانگ-زمین-با-بنای-احداثی-1812متر'>مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی 1812متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی 1812متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026785/مزایده-فروش-سرقفلی-دو-باب-مغازه-نوبت-دوم'>مزایده فروش سرقفلی دو باب مغازه نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش سرقفلی دو باب مغازه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026786/مزایده-فروش-دو-دستگاه-خودرو-و--'>مزایده فروش دو دستگاه خودرو و ... / مزایده فروش دو دستگاه خودرو و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026789/مزایده-ششدانگ-یکبابخانه-مساحت-240-مترمربع'>مزایده ششدانگ یکبابخانه مساحت 240 مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ یکبابخانه مساحت 240 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026795/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-مسکونی'>مزایده ششدانگ یک قطعه زمین مسکونی / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026798/مزایده-19-156-سهم-از-50-سهم-سهام-سه-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی'>مزایده 19.156 سهم از 50 سهم سهام سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 19.156 سهم از 50 سهم سهام سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026801/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-288-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 288 متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 288 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026804/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-353-41متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 353.41متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 353.41متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026806/مزایده-فروش-6-746-حبه-مشاع-از-72-حبه-شش-دانگ-ملکی'>مزایده فروش 6.746 حبه مشاع از 72 حبه شش دانگ ملکی / مزایده,مزایده فروش 6.746 حبه مشاع از 72 حبه شش دانگ ملکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026811/مزایده-دو-باب-ملک-اموال-منقول-و-غیرمنقول'>مزایده دو باب ملک اموال منقول و غیرمنقول / مزایده,مزایده دو باب ملک اموال منقول و غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026812/مزایده-ملک-به-مساحت-37-مترمربع-با-کاربری-تجاری'>مزایده ملک به مساحت 37 مترمربع با کاربری تجاری  / مزایده,مزایده ملک به مساحت 37 مترمربع با کاربری تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026814/مزایده-ششدانگ-پلاک-289-فرعی-مساحت-279متر'>مزایده ششدانگ پلاک 289 فرعی مساحت 279متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 289 فرعی مساحت 279متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026817/مزایده-ساختمان-مسکونی-دو-طبقه-ای-نوبت-اول'>مزایده ساختمان مسکونی دو طبقه ای نوبت اول  / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی دو طبقه ای نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026819/مزایده-فروش-دوباب-مغازه'>مزایده فروش دوباب مغازه / مزایده,مزایده فروش دوباب مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026823/مزایده-سه-دانگ-ملک-به-شماره-فرعی-832-از-اصلی-چهار'>مزایده سه دانگ ملک به شماره فرعی 832 از اصلی چهار / مزایده,مزایده سه دانگ ملک به شماره فرعی 832 از اصلی چهار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026827/مزایده-فروش-دو-قطعه-زمین-تجاری-به-مساحت-42-50-نوبت-سوم'>مزایده فروش دو قطعه زمین تجاری به مساحت 42/50 نوبت سوم  / مزایده، مزایده فروش دو قطعه زمین تجاری به مساحت 42/50 نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026833/مزایده-یک-باب-منزل-مسکونی-با-عرصه-11-13-مترمربع'>مزایده یک باب منزل مسکونی با عرصه 11/13 مترمربع / مزایده,مزایده یک باب منزل مسکونی با عرصه 11/13 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026841/مزایده-یک-باب-خانه-حدود-350-مترمربع'>مزایده یک باب خانه حدود 350 مترمربع  / مزایده,مزایده یک باب خانه حدود 350 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026848/مزایده-9-0239-سهم-مشاع-از-73-سهم-مشاع-از-367-سهم-ششدانگ'>مزایده 9.0239 سهم مشاع از 73 سهم مشاع از 367 سهم ششدانگ  / مزایده,مزایده 9.0239 سهم مشاع از 73 سهم مشاع از 367 سهم ششدانگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026853/مزایده-خانه-مسکونی-مشاعی-پلاک-17-2651-نوبت-دوم'>مزایده خانه مسکونی مشاعی پلاک 17/2651 نوبت دوم  / مزایده,مزایده خانه مسکونی مشاعی پلاک 17/2651 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026854/مزایده-فروش-خودرو'>مزایده فروش خودرو     / مزایده فروش خودرو    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026857/مزایده-مسکونی-به-مساحت-50-متر'>مزایده مسکونی به مساحت 50 متر / مزایده,مزایده مسکونی به مساحت 50 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026869/مزایده-یکباب-منزل-مسکونی-163-مترمربع'>مزایده یکباب منزل مسکونی 163 مترمربع  / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی 163 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026879/مزایده-ششدانگ-ساختمان-تجاری-اداری'>مزایده ششدانگ ساختمان تجاری اداری / مزایده، مزایده ششدانگ ساختمان تجاری اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026882/استعلام-واگذاری-محل-جهت-ارایه-خدمات-بهداشت-دهان-و-دندان-مرکز-قلب'>استعلام واگذاری محل جهت ارایه خدمات بهداشت دهان و دندان مرکز قلب / استعلام , استعلام واگذاری محل جهت ارایه خدمات بهداشت دهان و دندان مرکز قلب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026890/استعلام-واگذاری-خدمات-داروخانه'>استعلام واگذاری خدمات داروخانه / استعلام واگذاری خدمات داروخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026923/مزایده-مقادیری-از-اقلام-مستعمل-و-خارج-از-رده-موجود-در--'>مزایده مقادیری از اقلام مستعمل و خارج از رده موجود در ... / مزایده ,مزایده مقادیری از اقلام مستعمل و خارج از رده موجود در ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026927/مزایده-یک-دستگاه-سواری-تاکسی-پراید'>مزایده یک دستگاه سواری تاکسی پراید / مزایده یک دستگاه سواری تاکسی پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027020/مزایده-واگذاری-نگهداری-و-بهره-برداری-از-پارکینگ-پایانه-بار--'>مزایده واگذاری نگهداری و بهره برداری از پارکینگ پایانه بار... / مزایده واگذاری نگهداری و بهره برداری از پارکینگ پایانه بار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027038/مزایده-18-66-هیجده-ممیز-ششدانگ-96-سهم'>مزایده 18/66 هیجده ممیز ششدانگ 96 سهم / مزایده,مزایده 18/66 هیجده ممیز ششدانگ 96 سهم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027096/مزایده-فروش-۲۷-خودرو'>مزایده فروش ۲۷ خودرو     / مزایده فروش ۲۷ خودرو    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027123/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مسکونی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مسکونی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1027186/مزایده-ششدانگ-یک-باب-ساختمان-مساحت-735-14-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک باب ساختمان مساحت 735.14 مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ یک باب ساختمان مساحت 735.14 مترمربع </a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 26 تاريخ : سه شنبه 28 فروردين 1397 ساعت: 11:10