اطلاعات مناقصات ومزایدات ثبت شده تاریخ 96.10.24 در سایت | بلاگ

اطلاعات مناقصات ومزایدات ثبت شده تاریخ 96.10.24 در سایت

ساخت وبلاگ

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024921/مناقصه-اجرای-پروژه-پیاده-رو-سازی-و-اجرای-فضای-سبز-حاشیه-جنوبی-پل-ششم---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پروژه پیاده رو سازی و اجرای فضای سبز حاشیه جنوبی پل ششم ...- نوبت دوم / مناقصه , مناقصه اجرای پروژه پیاده رو سازی و اجرای فضای سبز حاشیه جنوبی پل ششم ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024924/تجدید-مناقصه-تکمیل-پارک-ساحلی--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه تکمیل پارک ساحلی  - نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه , تجدید مناقصه تکمیل پارک ساحلی- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024927/مناقصه-تامین-خدمات-حفاظت-و-حراست-از-ساختمان-ها-و-تاسیسات-مدیریت-اکتشاف---نوبت-دوم'>مناقصه تامین خدمات حفاظت و حراست از ساختمان ها و تاسیسات مدیریت اکتشاف...- نوبت دوم / مناقصه تامین خدمات حفاظت و حراست از ساختمان ها و تاسیسات مدیریت اکتشاف... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024930/مناقصه-خرید-قطعات-و-بردهای-الکترونیکی-UPS-نوبت-دوم'>مناقصه خرید قطعات و بردهای الکترونیکی UPS- نوبت دوم / مناقصه، مناقصه خرید قطعات و بردهای الکترونیکی UPS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024931/فراخوان-عملیات-اکتشاف-مواد-معدنی---نوبت-دوم'>فراخوان عملیات اکتشاف مواد معدنی...- نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مشاوران، فراخوان عملیات اکتشاف مواد معدنی... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024932/فراخوان-ارائه-خدمات-مهندسی-مشاور-جهت-طراحی-پروژه-های-شبکه-های-توزیع-نیروی-برق-نوبت-دوم'>فراخوان ارائه خدمات مهندسی مشاور جهت طراحی پروژه های شبکه های توزیع نیروی برق نوبت دوم  / فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مشاوران,  فراخوان ارائه خدمات مهندسی مشاور جهت طراحی پروژه های شبکه های توزیع نیروی برق نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024933/مناقصه-اجرای-عملیات-توسعه-شبکه-توزیع-گاز-فشار-قوی-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات توسعه شبکه توزیع گاز فشار قوی  نوبت دوم  /  مناقصه , مناقصه اجرای عملیات توسعه شبکه توزیع گاز فشار قوی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024936/مناقصه-خرید-تابلوهای-برق-پروژه-مجتمع-تجاری'>مناقصه خرید تابلوهای برق پروژه مجتمع تجاری / مناقصه عمومی , مناقصه خرید تابلوهای برق پروژه مجتمع تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024937/فراخوان-مناقصه-خرید-دستگاه-CISCO-NEXUS-5672UP--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خرید دستگاه CISCO NEXUS 5672UP... نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه خرید دستگاه CISCO NEXUS 5672UP... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024938/مناقصه-عمومی-خرید-تجهیزات-ذخیره-ساز'>مناقصه عمومی خرید تجهیزات ذخیره ساز  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خرید تجهیزات ذخیره ساز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024942/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-نوبت-دوم'>مناقصه تامین نیروی انسانی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین نیروی انسانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024947/مناقصه-خرید-کنتور-خانگی-آب-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه خرید کنتور خانگی آب تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه خرید کنتور خانگی آب تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024948/مناقصه-محدود-خرید-و-نصب-و-راه-اندازی-دو-دستگاه-دیزل-ژنراتور'>مناقصه محدود خرید و نصب و راه اندازی دو دستگاه دیزل ژنراتور  / مناقصه محدود , مناقصه محدود خرید و نصب و راه اندازی دو دستگاه دیزل ژنراتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024950/مناقصه-خرید-10-عدد-فلیم-ددکتور--'>مناقصه خرید 10 عدد فلیم ددکتور... / آگهی مناقصه، مناقصه خرید 10 عدد فلیم ددکتور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024952/مناقصه-اجرای-سرویس-بهداشتی-عمومی--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای سرویس بهداشتی عمومی... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای سرویس بهداشتی عمومی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024953/تجدید-مناقصه-کرایه-ماشین-آلات-مورد-نیاز-یکسال-خدمات-شهری---(نوبت-دوم)'>تجدید مناقصه کرایه ماشین آلات مورد نیاز یکسال خدمات شهری ... (نوبت دوم) / مناقصه, تجدید مناقصه کرایه ماشین آلات مورد نیاز یکسال خدمات شهری ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024956/مناقصه-عمومی-عملیات-حفاری-با-راسل'>مناقصه عمومی عملیات حفاری با راسل  / مناقصه عمومی عملیات حفاری با راسل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024961/مناقصه-امحاء-پسماند-ضایعات-رنگ---'>مناقصه امحاء پسماند ضایعات رنگ .... / مناقصه عمومی , مناقصه امحاء پسماند ضایعات رنگ ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024962/مناقصه-عمومی-عملیات-حمل-مصالح-سنگی-فیلتر'>مناقصه عمومی عملیات حمل مصالح سنگی فیلتر  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی عملیات حمل مصالح سنگی فیلتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024963/مناقصه-برون-سپاری-واحد-IT'>مناقصه برون سپاری واحد IT / مناقصه, مناقصه برون سپاری واحد IT</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024964/مناقصه-خریداری-سه-دستگاه-جرثقیل--'>مناقصه خریداری سه دستگاه جرثقیل ... / مناقصه عمومی , مناقصه خریداری سه دستگاه جرثقیل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024965/مناقصه-خرید-5000-عدد-شیر-سیلندر-گاز-مایع-Ipg'>مناقصه خرید 5000 عدد شیر سیلندر گاز مایع Ipg / آگهی مناقصه، مناقصه خرید 5000 عدد شیر سیلندر گاز مایع Ipg</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024969/فراخوان-مناقصه-عمومی-انتقال-آب-270-هکتاری'>فراخوان مناقصه عمومی انتقال آب 270 هکتاری  / فراخوان مناقصه عمومی انتقال آب 270 هکتاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024970/مناقصه-خرید-نصب-و-پشتیبانی-تین-کلاینت-(Thin-Clinet)'>مناقصه خرید، نصب و پشتیبانی تین کلاینت (Thin Clinet)  / آگهی مناقصه، مناقصه خرید، نصب و پشتیبانی تین کلاینت (Thin Clinet) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024972/فراخوان-انتخاب-مشاور-ایمنی-و-آتش-نشانی-تمدید'>فراخوان انتخاب مشاور ایمنی و آتش نشانی تمدید / آگهی تمدید فراخوان عمومی ، فراخوان انتخاب مشاور ایمنی و آتش نشانی تمدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024975/مناقصه-اجرای-عملیات-انتقال-نیرو---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو ....نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو ....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024977/مناقصه-تامین--حمل-و-نصب-عایقهای-توربین-و--'>مناقصه تامین ، حمل و نصب عایقهای توربین و ...  / فراخوان , مناقصه تامین ، حمل و نصب عایقهای توربین و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024980/شناسایی-منابع-معتبر-با-هدف-حذف-ذرات-احتمالی-فلزی--'>شناسایی منابع معتبر با هدف حذف ذرات احتمالی فلزی.... / مناقصه عمومی , شناسایی منابع معتبر با هدف حذف ذرات احتمالی فلزی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024982/مناقصه-اجرای-نمای-کل-پروژه-تجاری-و--'>مناقصه اجرای نمای کل پروژه تجاری و ... / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای نمای کل پروژه تجاری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024983/مناقصه-اجرای-عملیات-نگهداری-و-تعمیرات-پست-امداد-آب---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات نگهداری و تعمیرات پست امداد آب ...- نوبت دوم / مناقصه اجرای عملیات نگهداری و تعمیرات پست امداد آب ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024986/مناقصه-اصلاح-شبکه-آب-شرب---(نوبت-دوم)'>مناقصه اصلاح شبکه آب شرب ... (نوبت دوم) / مناقصه اصلاح شبکه آب شرب ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024988/تجدید-مناقصه-اجرای-سیستم-حفاظت-الکترونیک-مرکز-انتقال-نفت-شهید-سیفی-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجرای سیستم حفاظت الکترونیک مرکز انتقال نفت شهید سیفی- نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه عمومی، تجدید مناقصه اجرای سیستم حفاظت الکترونیک مرکز انتقال نفت شهید سیفی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024989/مناقصه-مشارکت-در-ساخت-مجتمع-تجاری--ورزشی-و--'>مناقصه مشارکت در ساخت مجتمع تجاری ، ورزشی و ... / آگهی دعوت به مشارکت , مناقصه مشارکت در ساخت مجتمع تجاری ، ورزشی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024990/مناقصه-عملیات-اجرایی-لوله-گذاری-شبکه-فاضلاب-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی لوله گذاری شبکه فاضلاب نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرایی لوله گذاری شبکه فاضلاب نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024991/فراخوان-مناقصه-تامین-تجهیزات-سیستم-SNG-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تامین تجهیزات سیستم SNG نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه تامین تجهیزات سیستم SNG نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024993/مناقصه-تهیه-نصب-تعمیر-و-رنگ-آمیزی-گاردریل-های-سانحه-دیده--'>مناقصه تهیه، نصب، تعمیر و رنگ آمیزی گاردریل های سانحه دیده ... / مناقصه تهیه، نصب، تعمیر و رنگ آمیزی گاردریل های سانحه دیده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024995/مناقصه-پروژه-تدوین-سند-ملی-آمایش-سرزمین---نوبت-دوم'>مناقصه پروژه تدوین سند ملی آمایش سرزمین ... نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه پروژه تدوین سند ملی آمایش سرزمین ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024996/مناقصه-واگذاری-کلیه-عملیات-برق-رسانی-در-حوزه-های---نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری کلیه عملیات برق رسانی در حوزه های ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری کلیه عملیات برق رسانی در حوزه های ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024997/مناقصه-تامین-تجهیزات-سیستم-SNG-نوبت-دوم'>مناقصه تامین تجهیزات سیستم SNG نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه تامین تجهیزات سیستم SNG نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024999/فراخوان-شناسایی-پژوهشگران-و-موسسات-علمی--'>فراخوان شناسایی پژوهشگران و موسسات علمی... / مناقصه, فراخوان شناسایی پژوهشگران و موسسات علمی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025000/مناقصه-خرید-لوله-داکتیل-نوبت-دوم'>مناقصه خرید لوله داکتیل نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید لوله داکتیل نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025001/فراخوان-پروژه-تکمیل-ساختمانهای-مجتمع-فرهنگی-رفاهی--نوبت-دوم'>فراخوان پروژه تکمیل ساختمانهای مجتمع فرهنگی رفاهی - نوبت دوم  / فراخوان عمومی دو مرحله ای ، فراخوان پروژه تکمیل ساختمانهای مجتمع فرهنگی رفاهی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025003/مناقصه-انجام-امور-خدمات-حمل-و-نقل-درون-شهری-و-برون-شهری--نوبت-دوم'>مناقصه انجام امور خدمات حمل و نقل درون شهری و برون شهری... نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه انجام امور خدمات حمل و نقل درون شهری و برون شهری... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025004/مناقصه-خرید-نصب-و-راه-اندازی-تجهیزات-راهبردی-و-امنیت-شبکه--نوبت-دوم'>مناقصه خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات راهبردی و امنیت شبکه ...نوبت دوم / مناقصه خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات راهبردی و امنیت شبکه ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025007/مناقصه-تعویض-سیم-به-کابل-خودنگهدار----نوبت-دوم'>مناقصه تعویض سیم به کابل خودنگهدار ... - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تعویض سیم به کابل خودنگهدار ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025010/مناقصه-توسعه-شبکه-و-نصب-انشعابات-و-نصب-کنتور-و-رگلاتور-نوبت-دوم'>مناقصه توسعه شبکه و نصب انشعابات و نصب کنتور و رگلاتور نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه توسعه شبکه و نصب انشعابات و نصب کنتور و رگلاتور نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025013/مناقصه-اصلاح-شبکه-انشعابات-گاز-ابزار-دقیق-و-حفاظت--نوبت-دوم'>مناقصه اصلاح شبکه، انشعابات گاز، ابزار دقیق و حفاظت - نوبت دوم / آگهی عمومی , مناقصه اصلاح شبکه، انشعابات گاز، ابزار دقیق و حفاظت - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025014/مناقصه-تامین-خودروهای-استیجاری-نوبت-دوم'>مناقصه تامین خودروهای استیجاری  نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه  تامین خودروهای استیجاری  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025017/تجدید-فراخوان-مناقصه-تهیه-حمل-و-اجرای-پوشش-کولتار-اپوکسی-سازه-های-تصفیه-خانه-فاضلاب---نوبت-دوم'>تجدید فراخوان مناقصه تهیه، حمل و اجرای پوشش کولتار اپوکسی سازه های تصفیه خانه فاضلاب ... نوبت دوم  / تجدید فرخوان , تجدید فراخوان مناقصه تهیه، حمل و اجرای پوشش کولتار اپوکسی سازه های تصفیه خانه فاضلاب ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025018/مناقصه-انجام-خدمات-پاسخگویی-مرکز-تماس-اطلاعات-118--'>مناقصه  انجام خدمات پاسخگویی مرکز تماس اطلاعات 118... / مناقصه  انجام خدمات پاسخگویی مرکز تماس اطلاعات 118...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025019/مناقصه-ساماندهی-تاسیسات-ابرسانی-نوبت-سوم'>مناقصه ساماندهی تاسیسات ابرسانی نوبت سوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه ساماندهی تاسیسات ابرسانی نویت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025021/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-جهت-نگهداری-شبکه-کابل-و-هوایی'>مناقصه انتخاب پیمانکار جهت نگهداری شبکه کابل و هوایی / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه انتخاب پیمانکار جهت نگهداری شبکه کابل و هوایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025022/مناقصه-مرمت-و-بازسازی-گلزار-شهدای---(نوبت-دوم)'>مناقصه مرمت و بازسازی گلزار شهدای ... (نوبت دوم) / مناقصه مرمت و بازسازی گلزار شهدای ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025024/مناقصه-خرید-پمپ-و-شیرآلات-تصفیه-خانه-آب--96-10-24'>مناقصه خرید پمپ و شیرآلات تصفیه خانه آب ...96.10.24 / مناقصه خرید پمپ و شیرآلات تصفیه خانه آب ...96.10.24</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025025/مناقصه-اجرای-عملیات-توسعه-شبکه-فاضلاب--'>مناقصه اجرای عملیات توسعه شبکه فاضلاب ... / مناقصه, مناقصه اجرای عملیات توسعه شبکه فاضلاب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025029/مناقصه-پروژه-عمرانی-مسکن-مهر-شهرستان----نوبت-دوم'>مناقصه پروژه عمرانی مسکن مهر شهرستان ... - نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه پروژه عمرانی مسکن مهر شهرستان ... - نوبت  دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025030/مناقصه-احداث-مجموعه-فرهنگی-تفریحی--ورزشی-پارک-کودک-و-نوجوان--'>مناقصه احداث مجموعه فرهنگی- تفریحی - ورزشی پارک کودک و نوجوان .. / مناقصه احداث مجموعه فرهنگی- تفریحی - ورزشی پارک کودک و نوجوان ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025031/مناقصه-عملیات-اجرایی-اصلاح-شبکه-و-انشعابات-خانگی-آب-شرب--'>مناقصه عملیات اجرایی اصلاح شبکه و انشعابات خانگی آب شرب ... / مناقصه, مناقصه عملیات اجرایی اصلاح شبکه و انشعابات خانگی آب شرب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025033/مناقصه-قطعات-یدکی-تجهیزات-سیمانکاری-نوبت-دوم'>مناقصه قطعات یدکی تجهیزات سیمانکاری نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه قطعات یدکی تجهیزات سیمانکاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025034/مناقصه-تامین-سرویس-ایاب-و-ذهاب-کارکنان--نوبت-دوم'>مناقصه تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان... نوبت دوم  / مناقصه تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025037/فراخوان-انجام-عملیات-هرس-رتبال-ریشه-کنی-و-قطاعی-درختان--'>فراخوان انجام عملیات هرس، رتبال، ریشه کنی و قطاعی درختان... / مناقصه, فراخوان انجام عملیات هرس، رتبال، ریشه کنی و قطاعی درختان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025038/مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت-محوطه-و---نوبت-دوم-مرحله-دوم'>مناقصه زیرسازی و آسفالت محوطه و ... نوبت دوم مرحله دوم  / اگهی مناقصه عمومی , مناقصه زیرسازی و آسفالت محوطه و ... نوبت دوم مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025039/مناقصه-ساخت-سوله-سردخانه'>مناقصه ساخت سوله سردخانه  / آگهی مناقصه, مناقصه ساخت سوله سردخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025040/تجدید-مناقصه-حمل-تخلیه-و-تحویل-شیر-خام'>تجدید مناقصه حمل، تخلیه و تحویل شیر خام  / آگهی تجدید مناقصه عمومی ,  تجدید مناقصه حمل، تخلیه و تحویل شیر خام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025045/فراخوان-بازگشایی-و-ساماندهی-رودخانه-کارده--نوبت-دوم'>فراخوان بازگشایی و ساماندهی رودخانه کارده  - نوبت دوم / مناقصه, فراخوان بازگشایی و ساماندهی رودخانه کارده - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025046/مناقصه-بازسازی-اساسی-و-مقاوم-سازی-ساختمان-ستاد--نوبت-دوم'>مناقصه بازسازی اساسی و مقاوم سازی ساختمان ستاد - نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه بازسازی اساسی و مقاوم سازی ساختمان ستاد - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025048/مناقصه-امورحفاظتی-و-مراقبتی--'>مناقصه امورحفاظتی و مراقبتی.... / مناقصه, مناقصه امورحفاظتی و مراقبتی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025049/مناقصه-اجرای-کارهای-ساختمانی-و-تاسیساتی-طرح-توسعه-پروژه-بیمارستان-تامین-اجتماعی--'>مناقصه اجرای کارهای ساختمانی و تاسیساتی طرح توسعه پروژه بیمارستان تامین اجتماعی ... / مناقصه اجرای کارهای ساختمانی و تاسیساتی طرح توسعه پروژه بیمارستان تامین اجتماعی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025051/اصلاحیه-فراخوان-شناسایی-پیمانکار-BOT-به-منظور-تامین-منابع-مالی'>اصلاحیه فراخوان شناسایی پیمانکار BOT به منظور تامین منابع مالی / مناقصه, اصلاحیه فراخوان شناسایی پیمانکار BOT به منظور تامین منابع مالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025053/آگهی-مناقصه-500-عدد-پالت-چوبی-یکبار-مصرف'>آگهی مناقصه  500 عدد پالت چوبی یکبار مصرف / آگهی مناقصه،آگهی مناقصه  500 عدد پالت چوبی یکبار مصرف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025057/فراخوان-مناقصه-عملیات-احداث-مخزن-500-مترمکعبی-و---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عملیات احداث مخزن 500 مترمکعبی و ... نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه عملیات احداث مخزن 500 مترمکعبی و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025060/تمدید-مناقصه-خرید-6-آیتم-انواع-سوئیچ-شبکه-سیسکو-تعداد-9-آیتم-انواع-تجهیزات-کامپیوتر--'>تمدید مناقصه خرید 6 آیتم انواع سوئیچ شبکه سیسکو، تعداد 9 آیتم انواع تجهیزات کامپیوتر... / مناقصه عمومی, تمدید مناقصه خرید 6 آیتم انواع سوئیچ شبکه سیسکو، تعداد 9 آیتم انواع تجهیزات کامپیوتر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025061/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-جرثقیل-90-تنی-Mobile-Cranc---نوبت-دوم'>مناقصه خرید یک دستگاه جرثقیل 90 تنی Mobile Cranc... - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه خرید یک دستگاه جرثقیل 90 تنی Mobile Cranc... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025064/تجدید-مناقصه-پروژه-موزائیک-فرش-پیاده-روهای-سطح-شهر-و---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه پروژه موزائیک فرش پیاده روهای سطح شهر و ... نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه, تجدید مناقصه پروژه موزائیک فرش پیاده روهای سطح شهر و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025065/مناقصه-عملیات-لایروبی-حوضچه-و-احداث-دایک-سنگی-استحصال---نوبت-دوم'>مناقصه عملیات لایروبی حوضچه و احداث دایک سنگی استحصال ... نوبت دوم  / اگهی مناقصه , مناقصه عملیات لایروبی حوضچه و احداث دایک سنگی استحصال ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025066/مناقصه-توسعه-و-پیاده-سازی-شبکه-اکسس-(نوبت-دوم)'>مناقصه توسعه و پیاده سازی شبکه اکسس (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, مناقصه توسعه و پیاده سازی شبکه اکسس (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025068/مناقصه-دیوارکشی-زمین-پست--نوبت-دوم'>مناقصه دیوارکشی زمین پست....نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه دیوارکشی زمین پست....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025070/مناقصه-اجرای-عملیات-انتقال-نیرو-و-برق-رسانی'>مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برق رسانی  / مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برق رسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025071/مناقصه-احداث-ساختمان-نگهبانی-و-حصار-پیرامونی-پست--نوبت-دوم'>مناقصه احداث ساختمان نگهبانی و حصار پیرامونی پست ...نوبت دوم  / مناقصه احداث ساختمان نگهبانی و حصار پیرامونی پست ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025073/مناقصه-تامین-قطعات-یدکی-و-تعمیر-اساسی-و-نیمه-اساسی-موتورهای-کاتر-پیلار-دستگاههای-حفاری-خشکی-و-دریایی--'>مناقصه تامین قطعات یدکی و تعمیر اساسی و نیمه اساسی موتورهای کاتر پیلار دستگاههای حفاری خشکی و دریایی... / مناقصه ,مناقصه تامین قطعات یدکی و تعمیر اساسی و نیمه اساسی موتورهای کاتر پیلار دستگاههای حفاری خشکی و دریایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025076/فراخوان-سرمایه-گذاری-و-مشارکت-در-پروژه-های-شهرداری'>فراخوان سرمایه گذاری و مشارکت در پروژه های شهرداری  / فراخوان , فراخوان سرمایه گذاری و مشارکت در پروژه های شهرداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025077/مناقصه-خرید-P-F-WOOD-WARD-نوبت-دوم'>مناقصه خرید P/F WOOD WARD نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید P/F WOOD WARD نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025078/مناقصه-ارتقای-سامانه-مدیریت-شکبه-نوکیا-و---'>مناقصه ارتقای سامانه مدیریت شکبه نوکیا و .... / مناقصه, مناقصه ارتقای سامانه مدیریت شکبه نوکیا و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025080/مناقصه-تامین-275-دست-کت-و-شلوار-و-875-ثوب-پیراهن'>مناقصه تامین 275 دست کت و شلوار و 875 ثوب پیراهن / مناقصه عمومی, مناقصه تامین 275 دست کت و شلوار و 875 ثوب پیراهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025082/مناقصه-ارزیابی-کیفی-پروژه-پیرایش-ساماندهی-مرمت-سیمای-شهری--'>مناقصه ارزیابی کیفی پروژه پیرایش، ساماندهی، مرمت سیمای شهری... / مناقصه ارزیابی کیفی پروژه پیرایش، ساماندهی، مرمت سیمای شهری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025083/مناقصه-راهبری-مراقبت-نگهداری-بهره-برداری-و-تعمیرات-کلیه-تجهیزات-پست-های-برق--'>مناقصه راهبری، مراقبت، نگهداری، بهره برداری و تعمیرات کلیه تجهیزات پست های برق... / آگهی مناقصات عمومی یک مرحله ای , مناقصه راهبری، مراقبت، نگهداری، بهره برداری و تعمیرات کلیه تجهیزات پست های برق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025084/مناقصه-خرید-دو-دستگاه-استریل-کننده-با-گاز-اکسیداتیلن-نوبت-دوم'>مناقصه خرید دو دستگاه استریل کننده با گاز اکسیداتیلن نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه خرید دو دستگاه استریل کننده با گاز اکسیداتیلن نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025088/مناقصه-طراحی-خرید-و-اجرای-سیستم-کنترل-و-مانیتورینگ-نوبت-دوم'>مناقصه طراحی، خرید و اجرای سیستم کنترل و مانیتورینگ  نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه طراحی، خرید و اجرای سیستم کنترل و مانیتورینگ  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025089/مناقصه-گازرسانی-به-حفرات-خالی-و-توسعه-شبکه'>مناقصه گازرسانی به حفرات خالی و توسعه شبکه  / مناقصه, مناقصه گازرسانی به حفرات خالی و توسعه شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025090/مناقصه-تغییر-شبکه-های-برق--نوبت-دوم'>مناقصه تغییر شبکه های برق...نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه تغییر شبکه های برق... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025092/مناقصه-انجام-عملیات-خاکی-اجرای-شمع-بتنی-و-احداث-پی-و-اسکلت-فلزی-و-بتنی-سازه--نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات خاکی، اجرای شمع بتنی و احداث پی و اسکلت فلزی و بتنی سازه ...نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه انجام عملیات خاکی، اجرای شمع بتنی و احداث پی و اسکلت فلزی و بتنی سازه ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025093/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-فرز-خرید-circular-welding-machine-و----نوبت-دوم'>مناقصه خرید یک دستگاه فرز، خرید circular welding machine و ... - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه خرید یک دستگاه فرز، خرید circular welding machine و ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025096/تجدید-فراخوان-ارزیابی-کیفی-اصلاح-بخشی-از-خط-انتقال-آب-نوبت-دوم'>تجدید فراخوان ارزیابی کیفی اصلاح بخشی از خط انتقال آب نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی , تجدید فراخوان ارزیابی کیفی اصلاح بخشی از خط انتقال آب  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025098/مناقصه-خرید-3-قلم-INSULATIN-JOINT---نوبت-دوم'>مناقصه خرید 3 قلم INSULATIN JOINT ...- نوبت دوم / مناقصه, مناقصه خرید 3 قلم INSULATIN JOINT ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025100/فراخوان-پروژه-بهره-برداری-و-نگهداری-اصلاح-شبکه-و-انشعاب-آب-و-فاضلاب--'>فراخوان پروژه بهره برداری و نگهداری، اصلاح شبکه و انشعاب آب و فاضلاب ... / مناقصه عمومی, فراخوان پروژه بهره برداری و نگهداری، اصلاح شبکه و انشعاب آب و فاضلاب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025101/مناقصه-عملیات-راهبری--تعمیر--سرویس-و--'>مناقصه عملیات راهبری ، تعمیر ، سرویس و ... / مناقصه , مناقصه عملیات راهبری ، تعمیر ، سرویس و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025104/مناقصه-خرید-دو-دستگاه-الکتروموتور-با-برند-زیمنس--نوبت-دوم'>مناقصه خرید دو دستگاه الکتروموتور با برند زیمنس... نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه خرید دو دستگاه الکتروموتور با برند زیمنس... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025106/آگهی-مناقصه-عمومی-عملیات-اجرایی-آسفالت-جاده-دسترسی-و-محوطه‌سازی'>آگهی مناقصه عمومی عملیات اجرایی آسفالت جاده دسترسی و محوطه‌سازی / آگهی مناقصه عمومی،آگهی مناقصه عمومی عملیات اجرایی آسفالت جاده دسترسی و محوطه‌سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025107/اصلاحیه-مناقصه-خرید-440-تن-کاتالیست-برای-واحدهای-بازیافت-گوگرد--نوبت-دوم'>اصلاحیه مناقصه خرید 440 تن کاتالیست برای واحدهای بازیافت گوگرد - نوبت دوم  / اصلاحیه مناقصه, مناقصه خرید 440 تن کاتالیست برای واحدهای بازیافت گوگرد - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025109/فراخوان-مناقصه-تجهیز-و-نوسازی-اراضی'>فراخوان مناقصه تجهیز و نوسازی اراضی / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه تجهیز و نوسازی اراضی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025110/مناقصه-عملیات-روسازی-و-جدول-گذاری-بخشی-از-معابر---نوبت-دوم'>مناقصه عملیات روسازی و جدول گذاری بخشی از معابر ... نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه عملیات روسازی و جدول گذاری بخشی از معابر ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025117/آگهی-فراخوان-مناقصه-خرید-انواع-کابل-خودنگهدار-و-کابل-مسی'>آگهی فراخوان مناقصه  خرید انواع کابل خودنگهدار و کابل مسی / آگهی فراخوان مناقصه  ،آگهی فراخوان مناقصه   خرید انواع کابل خودنگهدار و کابل مسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025118/مناقصه-خرید-6-قلم-ابزار-آلات-کارگاهی--نوبت-دوم'>مناقصه خرید 6 قلم ابزار آلات کارگاهی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید 6 قلم ابزار آلات کارگاهی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025121/مناقصه-تجدید-نوسازی-محدوده-قانونی---(نوبت-دوم)'>مناقصه تجدید نوسازی محدوده قانونی ... (نوبت دوم) / مناقصه تجدید نوسازی محدوده قانونی ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025124/مناقصه-خرید-9-دستگاه-انواع-ژنراتور-و--'>مناقصه خرید 9 دستگاه انواع ژنراتور و ... / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خرید 9 دستگاه انواع ژنراتور و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025126/مناقصه-عملیات-اجرایی-خطوط-شبکه-فاضلاب--(نوبت-دوم)'>مناقصه عملیات اجرایی خطوط شبکه فاضلاب... (نوبت دوم) / مناقصه, مناقصه عملیات اجرایی خطوط شبکه فاضلاب...(نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025127/مناقصه-خرید-مقدار-50-کیلوگرم-بذر-خربزه-ارگون'>مناقصه خرید مقدار 50 کیلوگرم بذر خربزه ارگون / آگهی مناقصه، مناقصه خرید مقدار 50 کیلوگرم بذر خربزه ارگون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025128/اصلاحیه-مناقصه-عملیات-تهیه-و-کاشت-درختان-مثمر-و-غیر-مثمر'>اصلاحیه مناقصه عملیات تهیه و کاشت درختان مثمر و غیر مثمر  / اصلاحیه مناقصه عمومی، مناقصه عملیات تهیه و کاشت درختان مثمر و غیر مثمر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025129/مناقصه-تامین-تجهیزات-و-کالاهای-اختصاصی-و-تهیه-مصالح-عمومی--'>مناقصه تامین تجهیزات و کالاهای اختصاصی و تهیه مصالح عمومی ... / مناقصه تامین تجهیزات و کالاهای اختصاصی و تهیه مصالح عمومی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025133/مناقصه-خرید-200000-متر-یک-تن-جو-دامی-از--'>مناقصه خرید 200000 متر یک تن جو دامی از ... / مناقصه ,مناقصه خرید 200000 متر یک تن جو دامی از ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025134/مناقصه-خرید-انواع-ترانس-جریان-توسعه-بخش-230-پست-شهرک-صنعتی---نوبت-دوم'>مناقصه خرید انواع ترانس جریان توسعه بخش 230 پست شهرک صنعتی ... نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه خرید انواع ترانس جریان توسعه بخش 230 پست شهرک صنعتی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025136/مناقصه-خرید-پلاستیک-کشاورزی-(خربزه)'>مناقصه خرید پلاستیک کشاورزی (خربزه) / آگهی مناقصه، مناقصه خرید پلاستیک کشاورزی (خربزه)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025137/مناقصه-خرید-ویدیو-اسکوپ--نوبت-دوم'>مناقصه خرید ویدیو اسکوپ... نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه خرید ویدیو اسکوپ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025138/مناقصه-عملیات-تکمیل-ساختمان'>مناقصه عملیات تکمیل ساختمان  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی,مناقصه  عملیات تکمیل ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025139/تجدید-مناقصه-واگذاری-پروژه-خدمات-شهری-به-بخش-خصوصی'>تجدید مناقصه واگذاری پروژه خدمات شهری به بخش خصوصی / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه واگذاری پروژه خدمات شهری به بخش خصوصی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025140/اصلاحیه-مناقصه-حمل-متعلقات-و-اتصالات-پلی-اتیلن'>اصلاحیه مناقصه حمل متعلقات و اتصالات پلی اتیلن / اصلاحیه مناقصه ,مناقصه حمل متعلقات و اتصالات پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025142/مناقصه-تعمیر-و-ارتقاء-دو-دستگاه-ابزار-EMIT-به-ابزار-XRMI-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه تعمیر و ارتقاء دو دستگاه ابزار EMIT به ابزار XRMI تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی ، مناقصه تعمیر و ارتقاء دو دستگاه ابزار EMIT به ابزار XRMI تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025144/مناقصه-کرایه-ماشین-آلات-خدمات-شهری-اجرای-عملیات-عمرانی--'>مناقصه کرایه ماشین آلات خدمات شهری اجرای عملیات عمرانی ... / آگهی مناقصه , مناقصه کرایه ماشین آلات خدمات شهری اجرای عملیات عمرانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025147/مناقصه-خرید--نصب-و-راه-اندازی-آسانسور'>مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی آسانسور / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025148/فراخوان-مناقصه-خرید-هفت-قلم-VALVES----نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خرید هفت قلم VALVES ... - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه خرید هفت قلم VALVES ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025152/مناقصه-نگهداری-شبکه-کابل-و-هوایی-و-سیستم-های-ACCESS-WLL-و--'>مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی و سیستم های ACCESS، WLL و... / مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی و سیستم های ACCESS، WLL و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025153/مناقصه-عملیات-تحکیم-بستر-و-جابجایی-برج-های-در-معرض-خطر-سیل-خطوط--'>مناقصه عملیات تحکیم بستر و جابجایی برج های در معرض خطر سیل خطوط... / مناقصه عملیات تحکیم بستر و جابجایی برج های در معرض خطر سیل خطوط...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025155/مناقصه-خرید-دستگاه-پکیج-هیدروژن---نوبت-دوم'>مناقصه خرید دستگاه پکیج هیدروژن ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید دستگاه پکیج هیدروژن ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025156/مناقصه-قرائت-کنتور-توزیع-قبوض-وصول-مطالبات-جاری-و-معوقه-و--'>مناقصه قرائت کنتور، توزیع قبوض، وصول مطالبات جاری و معوقه و ... / مناقصه ,مناقصه قرائت کنتور، توزیع قبوض، وصول مطالبات جاری و معوقه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025157/مناقصه-نگهداری-شبکه-کابل-و-هوایی-و-سیستم-های-ACCESS-WLL-و--در-مراکز-مخابرات'>مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی و سیستم های ACCESS، WLL و...در مراکز مخابرات / مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی و سیستم های ACCESS، WLL و... در مراکز مخابرات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025159/مناقصه-P-F-EDDY-CURRENT-BRAKE-MODEL7838-نوبت-دوم'>مناقصه P/F EDDY CURRENT BRAKE MODEL7838 نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی , مناقصه P/F EDDY CURRENT BRAKE MODEL7838 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025160/مناقصه-لایروبی-حوضچه-پسماند-مواد-نفتی----نوبت-دوم'>مناقصه لایروبی حوضچه پسماند مواد نفتی.... - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه لایروبی حوضچه پسماند مواد نفتی... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025161/مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن-نوبت-دوم'>مناقصه خرید لوله پلی اتیلن نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید لوله پلی اتیلن نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025163/مناقصه-خرید-کیف-بیمار-نوبت-دوم'>مناقصه خرید کیف بیمار نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه خرید کیف بیمار نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025166/مناقصه-تهیه-و-طبخ-غذای-پرسنل-کارکنان'>مناقصه تهیه و طبخ غذای پرسنل کارکنان  / آگهی مناقصه، مناقصه تهیه و طبخ غذای پرسنل کارکنان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025167/مناقصه-خرید-نوار-اسفنجی'>مناقصه خرید نوار اسفنجی / مناقصه, مناقصه خرید نوار اسفنجی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025169/مناقصه-لوله-پلی-اتیلن-315--نوبت-دوم'>مناقصه لوله پلی اتیلن 315 - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه لوله پلی اتیلن 315 - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025170/مناقصه-فروش-نصب-و-راه-اندازی-پمپ----نوبت-دوم'>مناقصه فروش، نصب و راه اندازی پمپ ....- نوبت دوم / مناقصه, مناقصه فروش، نصب و راه اندازی پمپ .... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025172/تجدید-فراخوان-تامین-خدمات-حمل-سوخت-موردنیاز-دستگاههای-حفاری--نوبت-دوم'>تجدید فراخوان تامین خدمات حمل سوخت موردنیاز دستگاههای حفاری - نوبت دوم  / تجدید آگهی فراخوان عمومی، تجدید فراخوان تامین خدمات حمل سوخت موردنیاز دستگاههای حفاری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025173/مناقصه-قطعات-یدکی-تجهیزات-نمودارگیری-از-چاه-مربوط-به-برند-RENHE-نوبت-دوم'>مناقصه قطعات یدکی تجهیزات نمودارگیری از چاه مربوط به برند RENHE- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه قطعات یدکی تجهیزات نمودارگیری از چاه مربوط به برند RENHE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025175/مناقصه-خرید-مقدار-200-تن-سود-مایع-50-درصد'>مناقصه خرید مقدار 200 تن سود مایع 50 درصد / مناقصه، مناقصه خرید مقدار 200 تن سود مایع 50 درصد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025176/مناقصه-لایروبی-زهکش-های-اصلی-و-جنوبی-مزارع-نیشکر-نوبت-دوم'>مناقصه لایروبی زهکش های اصلی و جنوبی مزارع نیشکر- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه لایروبی زهکش های اصلی و جنوبی مزارع نیشکر- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025179/مناقصه-اجرای-عملیات-سیویلی-شامل-خاک-برداری-خاکریزی--'>مناقصه اجرای عملیات سیویلی شامل خاک برداری، خاکریزی... / مناقصه, مناقصه اجرای عملیات سیویلی شامل خاک برداری، خاکریزی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025181/فراخوان-واگذاری-مدیریتی-بیمارستان--نوبت-دوم'>فراخوان واگذاری مدیریتی بیمارستان... نوبت دوم  / مناقصه , فراخوان واگذاری مدیریتی بیمارستان ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025183/مناقصه-نصب-750-انشعاب-فولادی--نوبت-دوم'>مناقصه نصب 750 انشعاب فولادی - نوبت دوم  / مناقصه نصب 750 انشعاب فولادی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025186/مناقصه-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-بوستان-ها-میادین-و--'>مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز بوستان ها، میادین و ... / مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز بوستان ها، میادین و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025210/مناقصه-واگذاری-امور-مربوط-به-خدمات-عمومی-اداری--'>مناقصه واگذاری امور مربوط به خدمات عمومی اداری ... / مناقصه واگذاری امور مربوط به خدمات عمومی اداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025230/مناقصه-خرید-لوله-و-واشر---(نوبت-دوم)'>مناقصه خرید لوله و واشر .... (نوبت دوم) / مناقصه, مناقصه خرید لوله و واشر .... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025234/فراخوان-مناقصه-عملیات-اجرایی-تهیه-توسعه-و-اصلاح-شبکه-توزیع-آب--تجدید-(نوبت-دوم)'>فراخوان مناقصه عملیات اجرایی تهیه، توسعه و اصلاح شبکه توزیع آب... تجدید (نوبت دوم) / تجدید فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عملیات اجرایی تهیه، توسعه و اصلاح شبکه توزیع آب... تجدید  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025238/مناقصه-بهسازی-باند-رفت-کمربندی---نوبت-دوم'>مناقصه بهسازی باند رفت کمربندی ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه بهسازی باند رفت کمربندی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025239/مناقصه-قطعات-یدکی-بازوهای-بارگیری-نفت-خام--'>مناقصه قطعات یدکی بازوهای بارگیری نفت خام... / مناقصه , مناقصه قطعات یدکی بازوهای بارگیری نفت خام...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025240/مناقصه-انجام-امور-خدماتی-در-سطح-شهرداری--'>مناقصه انجام امور خدماتی در سطح شهرداری ... / مناقصه انجام امور خدماتی در سطح شهرداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025247/ارزیابی-کیفی-مناقصه-اجرای-تعمیرات-و-نگهداری-ابزار-دقیق--نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی مناقصه اجرای تعمیرات و نگهداری ابزار دقیق... نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی، ارزیابی کیفی مناقصه اجرای تعمیرات و نگهداری ابزار دقیق... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025254/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-جهت-نگهداری-شبکه-کابل-و-هوایی-و-سیستم-های-ACCESS-WLL-و--'>مناقصه انتخاب پیمانکار جهت نگهداری شبکه کابل و هوایی و سیستم های ACCESS،WLL و ... / مناقصه, مناقصه انتخاب پیمانکار جهت نگهداری شبکه کابل و هوایی و سیستم های ACCESS،WLL و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025259/مناقصه-نصب-کنتور-عادی-و-دیماند-نوبت-دوم'>مناقصه نصب کنتور عادی و دیماند نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه نصب کنتور عادی و دیماند نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025260/مناقصه-بهسازی-و-آسفالت-معابر-و-میادین-سطح-شهر--'>مناقصه بهسازی و آسفالت معابر و میادین سطح شهر... / آگهی مناقصه، مناقصه بهسازی و آسفالت معابر و میادین سطح شهر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025264/مناقصه-VIBRATOR-MOTOR-FOR-DERRICK-F-L-CLEANER-نوبت-دوم'>مناقصه VIBRATOR MOTOR FOR DERRICK F.L CLEANER نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی , مناقصه VIBRATOR MOTOR FOR DERRICK F.L CLEANER نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025265/مناقصه-زیرسازی-و-اجرای-آسفالت--'>مناقصه زیرسازی و اجرای آسفالت ... / آگهی مناقصه ، مناقصه زیرسازی و اجرای آسفالت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025267/مناقصه-احداث-و-تکمیل-ساختمان--'>مناقصه احداث و تکمیل ساختمان ... / آگهی مناقصه ، مناقصه احداث و تکمیل ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025270/مناقصه-لکه-گیری-آسفالت-معابر-سطح-شهر'>مناقصه لکه گیری آسفالت معابر سطح شهر / مناقصه عمومی, مناقصه لکه گیری آسفالت معابر سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025273/مناقصه-احداث-مدارس-شهرستان-های--'>مناقصه احداث مدارس شهرستان های ... / مناقصه احداث مدارس شهرستان های ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025274/ارزیابی-کیفی-و-شناسایی-تهیه-پکیج-انشعاب-آب-(لوازم-انشعاب-آب-و-کنتور)'>ارزیابی کیفی و شناسایی تهیه پکیج انشعاب آب (لوازم انشعاب آب و کنتور)  / آگهی ارزیابی کیفی و شناسایی و انتخاب، ارزیابی کیفی و شناسایی تهیه پکیج انشعاب آب (لوازم انشعاب آب و کنتور) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025275/مناقصه-اجرای-عملیات-لکه-گیری-دستی-آسفالت--تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات لکه گیری دستی آسفالت ...تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات لکه گیری دستی آسفالت ...تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025279/مناقصه-تکمیل-پروژه-ساختمانی--'>مناقصه تکمیل پروژه ساختمانی ... / آگهی مناقصه ، مناقصه تکمیل پروژه ساختمانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025283/سومین-همایش-فرصتهای-بازرگانی-و-سرمایه-گذاری-ایران-و-چین-96-10-24'>سومین همایش فرصتهای بازرگانی و سرمایه گذاری ایران و چین 96.10.24 / سومین همایش فرصتهای بازرگانی و سرمایه گذاری ایران و چین 96.10.24</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025284/مناقصه-ارائه-خدمات-تعمیرگاه-سیار--نوبت-دوم'>مناقصه ارائه خدمات تعمیرگاه سیار... نوبت  دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ارائه خدمات تعمیرگاه سیار... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025288/مناقصه-اجرای-محوطه-سازی-و-پیاده-روسازی-و-فضاسازی--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای محوطه سازی و پیاده روسازی و فضاسازی - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه  اجرای محوطه سازی و پیاده روسازی و فضاسازی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025291/مناقصه-اجرای-عملیات-نگهداری-و-تعمیرات-و-حفاظت--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات نگهداری و تعمیرات و حفاظت ...نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات نگهداری و تعمیرات و حفاظت ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025294/مناقصه-واگذاری-پروژه-تامین--نصب-و-عملیاتی-نمودن-سامانه-پایش-(مرحله-سوم--نوبت-دوم-)'>مناقصه واگذاری پروژه تامین ، نصب و عملیاتی نمودن سامانه پایش (مرحله سوم - نوبت دوم ) / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری پروژه تامین ، نصب و عملیاتی نمودن سامانه پایش (مرحله سوم - نوبت دوم )</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025295/مناقصه-تکمیل-ساختمان-کسب-و-کار--'>مناقصه تکمیل ساختمان کسب و کار ... / مناقصه , مناقصه تکمیل ساختمان کسب و کار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025297/مناقصه-اجرای-عملیات-توسعه-شبکه-فاضلاب-منطقه-6--'>مناقصه  اجرای عملیات توسعه شبکه فاضلاب منطقه 6... / مناقصه  اجرای عملیات توسعه شبکه فاضلاب منطقه 6...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025298/مناقصه-تکمیل-ساختمان-سالن-ورزشی-و---نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل ساختمان سالن ورزشی و ... نوبت دوم / مناقصه, مناقصه تکمیل ساختمان سالن ورزشی و ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025302/مناقصه-اجرای-عملیات-شبکه-فرعی-آبیاری-و-زهکشی--چاپ-دوم'>مناقصه اجرای عملیات شبکه فرعی آبیاری و زهکشی  - چاپ دوم  / مناقصه ,مناقصه اجرای عملیات شبکه فرعی آبیاری و زهکشی  - چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025308/فراخوان-عمومی-شناسایی-پیمانکار-برای-ساخت-و-تکمیل-مجتمع-مسکونی'>فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار برای ساخت و تکمیل مجتمع مسکونی  / آگهی فراخوان عمومی ,فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار برای ساخت و تکمیل مجتمع مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025309/مناقصه-اجرای-کلیه-امور-خدماتی-و-نظافتی-دانشگاه--'>مناقصه  اجرای کلیه امور خدماتی و نظافتی دانشگاه ... / مناقصه  اجرای کلیه امور خدماتی و نظافتی دانشگاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025310/مناقصه-اجرای-عملیات-نصب-دو-فقره-پست-زمینی'>مناقصه اجرای عملیات نصب دو فقره پست زمینی / آگهی مناقصه، مناقصه اجرای عملیات نصب دو فقره پست زمینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025311/مناقصه-اجرای-کلیه-عملیات-امور-تامین-و-نگهداری-فضای-سبز---'>مناقصه اجرای کلیه عملیات امور تامین و نگهداری فضای سبز  ... / مناقصه , مناقصه اجرای کلیه عملیات امور تامین و نگهداری فضای سبز  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025315/مناقصه-عملیات-زیرسازی--آسفالت-و-موزائیک-فرش--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات زیرسازی ، آسفالت و موزائیک فرش - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات زیرسازی ، آسفالت و موزائیک فرش - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025320/مناقصه-خرید-تعداد-8000-دستگاه-کنتور-دیجیتال--'>مناقصه خرید تعداد 8000 دستگاه کنتور دیجیتال ... / مناقصه خرید تعداد 8000 دستگاه کنتور دیجیتال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025321/فراخوان-واگذاری-بوفه-و-چاپ-و-تکثیر-مرکز-آموزشی-درمانی--'>فراخوان واگذاری بوفه و چاپ و تکثیر مرکز آموزشی درمانی... / مناقصه عمومی, فراخوان واگذاری بوفه و چاپ و تکثیر مرکز آموزشی درمانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025322/مناقصه-خرید-تعداد-پنج-دستگاه-دیزل-ژنراتور-اضطراری-سیار-100-کیلو-وات--'>مناقصه خرید تعداد پنج دستگاه دیزل ژنراتور اضطراری سیار 100 کیلو وات... / مناقصه ,مناقصه خرید تعداد پنج دستگاه دیزل ژنراتور اضطراری سیار 100 کیلو وات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025329/مناقصه-انجام-آزمایشات-کنترل-کیفی-خاک-و-بتن-طرح-فولاد--'>مناقصه انجام آزمایشات کنترل کیفی خاک و بتن طرح فولاد... / مناقصه انجام آزمایشات کنترل کیفی خاک و بتن طرح فولاد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025333/مناقصه-مشارکت-در-احداث-مجتمع-تجاری--'>مناقصه مشارکت در احداث مجتمع تجاری... / مناقصه , مناقصه مشارکت در احداث مجتمع تجاری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025334/فراخوان-عملیات-شبکه-فرعی-آبیاری-و-زهکشی--چاپ-دوم'>فراخوان عملیات شبکه فرعی آبیاری و زهکشی - چاپ دوم  / مناقصه, فراخوان عملیات شبکه فرعی آبیاری و زهکشی - چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025336/مناقصه-خرید-انواع-تیر-بتونی-گرد--'>مناقصه خرید انواع تیر بتونی گرد ... / مناقصه عمومی, مناقصه خرید انواع تیر بتونی گرد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025339/مناقصه-توسعه-بهبود-زیرساختف-قدرت-مانور--'> مناقصه توسعه بهبود زیرساختف قدرت مانور... / آگهی مناقصه عمومی،  مناقصه توسعه بهبود زیرساختف قدرت مانور... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025341/مناقصه-مشارکت-در-احداث-مجتمع-مسکونی-'>مناقصه مشارکت در احداث مجتمع مسکونی.. / مناقصه مشارکت در احداث مجتمع مسکونی..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025342/آگهی-مناقصه-حفاری-چاه-سازند-------'>آگهی مناقصه حفاری چاه سازند.............. / آگهی مناقصه  ،آگهی حفاری چاه سازند..............</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025345/مناقصه-احداث-پارک-محله-ای---نوبت-دوم'>مناقصه احداث پارک محله ای ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث پارک محله ای ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025346/ارزیابی-کیفی-مناقصه-مجدد-تعمیرات-انتقالی-17-باب-منازل-کارگری'>ارزیابی کیفی مناقصه مجدد تعمیرات انتقالی 17 باب منازل کارگری / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه مجدد عمومی، ارزیابی کیفی مناقصه مجدد تعمیرات انتقالی 17 باب منازل کارگری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025348/اصلاحیه-مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-محدوده-E'>اصلاحیه مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده E  / اصلاحیه مناقصه عمومی , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده E </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025352/مناقصه-نظافت-رفت-و-روب-و-جمع-آوری-زباله-منطقه-2--'>مناقصه نظافت، رفت و روب و جمع آوری زباله منطقه 2 ... / مناقصه نظافت، رفت و روب و جمع آوری زباله منطقه 2 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025353/تجدید-مناقصه-اجرای-عملیات-روکش-آسفالت--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجرای عملیات روکش آسفالت -  نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه، تجدید مناقصه اجرای عملیات روکش آسفالت - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025354/ارزیابی-کیفی-مناقصه-تعمیرات-انتقالی-11-باب-منازل-کارمندی-مجدد'>ارزیابی کیفی مناقصه تعمیرات انتقالی 11 باب منازل کارمندی مجدد / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای , ارزیابی کیفی مناقصه تعمیرات انتقالی 11 باب منازل کارمندی مجدد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025355/مناقصه-احداث-پارک-محله-ای--'>مناقصه احداث پارک محله ای ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث پارک محله ای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025357/مناقصه-پروژه-تعمیرات-انتقالی-17باب-منازل-کارگری'>مناقصه پروژه تعمیرات انتقالی 17باب منازل کارگری / مناقصه عمومی, مناقصه پروژه تعمیرات انتقالی 17باب منازل کارگری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025359/مناقصه-تعمیرات-اساسی-اسکله--'>مناقصه تعمیرات اساسی اسکله ... / مناقصه, مناقصه تعمیرات اساسی اسکله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025367/استعلام-ارزیابی-کیفی-اجرای-پروژه-تولید-نهال--'>استعلام ارزیابی کیفی اجرای پروژه تولید نهال ... / آگهی استعلام ارزیابی کیفی، استعلام ارزیابی کیفی اجرای پروژه تولید نهال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025368/مناقصه-عملیات-اجرایی-زیرسازی-جدول-گذاری-معابر-سطح-شهر--'>مناقصه عملیات اجرایی زیرسازی، جدول گذاری معابر سطح شهر ... / مناقصه, مناقصه عملیات اجرایی زیرسازی، جدول گذاری معابر سطح شهر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025369/استعلام-پزشک-جهت-معاینه-سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام پزشک جهت معاینه, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  / استعلام ,استعلام پزشک جهت معاینه, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025371/مناقصه-خرید-و-راه-اندازی-سیستم-بی-سیم-نوبت-دوم'>مناقصه خرید و راه اندازی سیستم بی سیم نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید و راه اندازی سیستم بی سیم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025372/مناقصه-رفت-و-روب-و-جمع-آوری-پسماند'>مناقصه رفت و روب و جمع آوری پسماند  / آگهی مناقصه, مناقصه رفت و روب و جمع آوری پسماند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025374/استعلام-قفل-صندوق-امانات-دو-سیلندر-سایت-ستاد'>استعلام قفل صندوق امانات دو سیلندر, سایت ستاد  / استعلام ,استعلام قفل صندوق امانات دو سیلندر, سایت ستاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025377/مناقصه-بکارگیری-4-دستگاه-اتومبیل-سواری-پژو-یا-سمند---نوبت-دوم'>مناقصه بکارگیری 4 دستگاه اتومبیل سواری پژو یا سمند ... نوبت دوم  / مناقصه,مناقصه بکارگیری 4 دستگاه اتومبیل سواری پژو یا سمند ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025378/استعلام-خرید-دستگاه-نوار-نقاله-سامانه-ستاد'>استعلام خرید دستگاه نوار نقاله, سامانه ستاد / استعلام ,استعلام خرید دستگاه نوار نقاله, سامانه ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025383/مناقصه-انجام-خدمات-اداری-دفتری-و-مالی-ساختمان'>مناقصه انجام خدمات اداری، دفتری و مالی ساختمان  / آگهی مناقصه , مناقصه انجام خدمات اداری، دفتری و مالی ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025384/مناقصه-اجرای-پروژه-های-نهالکاری-بیابان--نوبت-دوم'>مناقصه  اجرای پروژه های نهالکاری بیابان  - نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه  اجرای پروژه های نهالکاری بیابان  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025385/مناقصه-آسفالت-معابر'>مناقصه آسفالت معابر  / آگهی مناقصه , مناقصه آسفالت معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025387/مناقصه-خدمات-نظافت-رفت-و-روب-و-جمع-آوری-و-حمل-زباله-و----مرحله-سوم-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات نظافت، رفت و روب و جمع آوری و حمل زباله و ... - مرحله سوم نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه خدمات نظافت، رفت و روب و جمع آوری و حمل زباله و ... - مرحله سوم نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025389/مناقصه-عملیات-اجرایی-اصلاح-هندسی-معابر-سطح-شهر--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی اصلاح هندسی معابر سطح شهر... نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه عملیات اجرایی اصلاح هندسی معابر سطح شهر... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025392/آگهی-ارزیابی-کیفی-احداث-ساختمان-اداری--نوبت-دوم'>آگهی ارزیابی کیفی احداث ساختمان اداری  - نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی ,آگهی ارزیابی کیفی احداث ساختمان اداری  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025394/مناقصه-انجام-خدمات-امداد--نگهداری-و-تعمیرات-تاسیسات-گازرسانی--نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات امداد ، نگهداری و تعمیرات تاسیسات گازرسانی... نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه انجام خدمات امداد ، نگهداری و تعمیرات تاسیسات گازرسانی... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025395/مناقصه-تهیه-و-تامین-6-دستگاه-کلید-230-کیلوولت---تجدید'>مناقصه تهیه و تامین 6 دستگاه کلید 230 کیلوولت.... تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه تهیه و تامین 6 دستگاه کلید 230 کیلوولت.... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025396/مناقصه-عملیات-گشت-راهداری---نوبت-دوم'>مناقصه عملیات گشت راهداری ...- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه عملیات گشت راهداری ...- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025398/مناقصه-عملیات-اجرای-آسفالت-سرد-گرم--(نوبت-دوم)'>مناقصه عملیات اجرای آسفالت سرد، گرم... (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرای آسفالت سرد، گرم... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025399/مناقصه-پیگیری-و-دفاع-از-کلیه-امور-قضایی-اعم-از-کیفری-حقوقی-مدنی-شوراهای-حل-اختلاف--مرحله-دوم-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه پیگیری و دفاع از کلیه امور قضایی اعم از کیفری، حقوقی، مدنی، شوراهای حل اختلاف... مرحله دوم ـ نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه پیگیری و دفاع از کلیه امور قضایی اعم از کیفری، حقوقی، مدنی، شوراهای حل اختلاف... مرحله دوم ـ نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025401/مناقصه-خرید-قطعات-یدکی-سیستم-تحریک-واحد--'>مناقصه خرید قطعات یدکی سیستم تحریک واحد ... / مناقصه ,مناقصه خرید قطعات یدکی سیستم تحریک واحد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025411/ارزیابی-کیفی-خرید-نصب-و-راه-اندازی-سامانه-نظارت-تصویری--'>ارزیابی کیفی خرید، نصب و راه اندازی سامانه نظارت تصویری ... / آگهی ارزیابی کیفی تامین کنندگان، ارزیابی کیفی خرید، نصب و راه اندازی سامانه نظارت تصویری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025417/مناقصه-تعداد-4-دستگاه-آسانسور-'>مناقصه  تعداد 4 دستگاه آسانسور.. / مناقصه  تعداد 4 دستگاه آسانسور..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025419/مناقصه-واگذاری-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذای-پرسنل-و-بیماران--'>مناقصه واگذاری تهیه، طبخ و توزیع غذای پرسنل و بیماران... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری تهیه، طبخ و توزیع غذای پرسنل و بیماران...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025420/مناقصه-ایجاد-شبکه-و-خط-انتقال-آب--نوبت-دوم'>مناقصه ایجاد شبکه و خط انتقال آب - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ایجاد شبکه و خط انتقال آب - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025423/مناقصه-اجرای-عملیات-زیرسازی-و-آسفالت-و-معابر-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت و معابر  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت و معابر  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025424/مناقصه-جمع-آوری-و-حمل-زباله-(مرحله-دوم--نوبت-دوم)'>مناقصه جمع آوری و حمل زباله (مرحله دوم - نوبت دوم) / آگهی مناقصه, مناقصه جمع آوری و حمل زباله (مرحله دوم - نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025426/مناقصه-اجرای-خطوط-لوله-آب-بین-مخازن-تجدید'>مناقصه اجرای خطوط لوله آب بین مخازن تجدید / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه اجرای خطوط لوله آب بین مخازن تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025429/مناقصه-ساخت-و-نصب-پایه-پرتابل-و-بیلبورد'>مناقصه ساخت و نصب پایه پرتابل و بیلبورد  / مناقصه ,مناقصه ساخت و نصب پایه پرتابل و بیلبورد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025431/آگهی-فراخوان-جذب-سرمایه-گذار-جهت-احداث-نیروگاه-خورشیدی'>آگهی فراخوان جذب سرمایه گذار جهت احداث نیروگاه خورشیدی  / آگهی فراخوان جذب سرمایه گذار جهت احداث نیروگاه خورشیدی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025434/فراخوان-ارزیابی-کیفی-احداث-مسیر-دسترسی'>فراخوان ارزیابی کیفی احداث مسیر دسترسی / فراخوان,فراخوان ارزیابی کیفی احداث مسیر دسترسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025436/مناقصه-اصلاح-شبکه-آب-و-استاندارد-سازی-آب'>مناقصه اصلاح شبکه آب و استاندارد سازی آب  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اصلاح شبکه آب و استاندارد سازی آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025437/فراخوان-ارزیابی-کیفی-عملیات-اجرایی-ندامتگاه--(نوبت-دوم)'>فراخوان ارزیابی کیفی عملیات اجرایی ندامتگاه... (نوبت دوم) / مناقصه, فراخوان ارزیابی کیفی عملیات اجرایی ندامتگاه... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025439/مناقصه-احداث-و-تعمیر-جایگاه-مخزن-زباله-در-منطقه'>مناقصه احداث و تعمیر جایگاه مخزن زباله در منطقه  / مناقصه ,مناقصه احداث و تعمیر جایگاه مخزن زباله در منطقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025442/تجدید-مناقصه-پروژه-اجرای-لکه-گیری-درزگیری-و-اجرای-روکش-آسفالت'>تجدید مناقصه پروژه اجرای لکه گیری، درزگیری  و اجرای روکش آسفالت  / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه پروژه اجرای لکه گیری، درزگیری  و اجرای روکش آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025446/جشنواره-تخفیفات-باورنکردنی-ملورین'>جشنواره تخفیفات باورنکردنی ملورین  / جشنواره تخفیفات باورنکردنی ملورین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025447/مناقصه-واگذاری-عملیات-تکمیل-ساختمان-و-محوطه-سازی-فرهنگسراها--'>مناقصه واگذاری عملیات تکمیل ساختمان و محوطه سازی فرهنگسراها ... / مناقصه واگذاری عملیات تکمیل ساختمان و محوطه سازی فرهنگسراها ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025448/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی'>مناقصه تامین نیروی انسانی  / مناقصه ,مناقصه تامین نیروی انسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025454/مناقصه-مقاوم-سازی-و-نصب-سیستم-صاعقه-گیر-و--'>مناقصه مقاوم سازی و نصب سیستم صاعقه گیر و ... / مناقصه ,مناقصه مقاوم سازی و نصب سیستم صاعقه گیر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025456/فراخوان-انجام-کارهای-امور-خدماتی-تخلیه--بارگیری--جابجایی'>فراخوان انجام کارهای امور خدماتی تخلیه ، بارگیری ، جابجایی / فراخوان مناقصه ، فراخوان انجام کارهای امور خدماتی تخلیه ، بارگیری ، جابجایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025458/مناقصه-عمومی-انجام-خدمات-روزمره-واحد-تعمیرات-برق-و-استخرهای-سرپوشیده'>مناقصه عمومی انجام خدمات روزمره واحد تعمیرات برق و استخرهای سرپوشیده  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی انجام خدمات روزمره واحد تعمیرات برق و استخرهای سرپوشیده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025459/مناقصه-حفظ-و-نگهداری-منطقه-نمونه-گردشگری-بوستان-ملی-باراجین'>مناقصه حفظ و نگهداری منطقه نمونه گردشگری بوستان ملی باراجین / آگهی مناقصه، مناقصه حفظ و نگهداری منطقه نمونه گردشگری بوستان ملی باراجین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025460/فراخوان-مناقصه-انجام-عملیات-ساختمانی-و-نصب-و-راه-اندازی-پست--'>فراخوان مناقصه انجام عملیات ساختمانی و نصب و راه اندازی پست... / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه انجام عملیات ساختمانی و نصب و راه اندازی پست...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025461/مناقصه-آسفالت-و-روکش-معابر-شبکه-فاضلاب---نوبت-دوم'>مناقصه آسفالت و روکش معابر شبکه فاضلاب ... نوبت دوم / مناقصه,مناقصه آسفالت و روکش معابر شبکه فاضلاب ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025462/تجدید-مناقصه-خرید-آسفالت---'>تجدید مناقصه خرید آسفالت .... / مناقصه, تجدید مناقصه خرید آسفالت ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025464/مناقصه-آسفالت-و-روکش-معابر-شبکه-فاضلاب--نوبت-دوم'>مناقصه آسفالت و روکش معابر شبکه فاضلاب - نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه آسفالت و روکش معابر شبکه فاضلاب - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025465/اصلاحیه-فراخوان-خدمات-خودرویی-هدایت-و-نگهداری-خودروهای-سبک-8-ساعته--'>اصلاحیه فراخوان خدمات خودرویی هدایت و نگهداری خودروهای سبک 8 ساعته... / مناقصه عمومی, اصلاحیه فراخوان خدمات خودرویی هدایت و نگهداری خودروهای سبک 8 ساعته...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025466/مناقصه-خرید-لوازم-یدکی-الکتریکال-تاسیسات-تامین-انتقال-و-توزیع-آب--'>مناقصه خرید لوازم یدکی الکتریکال تاسیسات تامین، انتقال و توزیع آب... / مناقصه خرید لوازم یدکی الکتریکال تاسیسات تامین، انتقال و توزیع آب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025470/مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات-هتل-و--'>مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات هتل و ... / مناقصه ,مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات هتل و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025473/مناقصه-نظارت-بر-اجرای-پروژه-ها--'>مناقصه نظارت بر اجرای پروژه ها ... / مناقصه,مناقصه نظارت بر اجرای پروژه ها ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025475/مناقصه-پروژه-تعمیر-و-بهسازی-جایگاه-سوخت--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه تعمیر و بهسازی جایگاه سوخت - نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه پروژه تعمیر و بهسازی جایگاه سوخت - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025476/فراخوان-مناقصه-احداث-7748-متر-خط-لوله-6-نفت-از-چاه-موقعیت-شرق-085--'>فراخوان مناقصه احداث 7748 متر خط لوله 6 نفت از چاه موقعیت شرق 085... / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه احداث 7748 متر خط لوله 6 نفت از چاه موقعیت شرق 085...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025478/مناقصه-خرید-ده-دستگاه-بالابر-18-متری-و-یک-دستگاه-بالابر-12-متری--'>مناقصه خرید ده دستگاه بالابر 18 متری و یک دستگاه بالابر 12 متری... / مناقصه خرید ده دستگاه بالابر 18 متری و یک دستگاه بالابر 12 متری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025482/استعلام-خرید-یک-دستگاه-کلاینت-شبکه'>استعلام خرید یک دستگاه کلاینت شبکه  / استعلام ,استعلام خرید یک دستگاه کلاینت شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025483/استعلام-خرید-درب--پنجره-و-حفاظ'>استعلام خرید درب ، پنجره و حفاظ  / استعلام , استعلام خرید درب ، پنجره و حفاظ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025484/فراخوان-ارزیابی-کف-پوش-سالن-ورزشی'>فراخوان ارزیابی کف پوش سالن ورزشی / فراخوان ارزیابی ، فراخوان ارزیابی کف پوش سالن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025486/استعلام-بیمه-مسئولیت-مدنی'>استعلام بیمه مسئولیت مدنی  / استعلام, استعلام بیمه مسئولیت مدنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025487/استعلام-کولر-گازی-ال-جی'>استعلام کولر گازی ال جی  / استعلام ,استعلام کولر گازی ال جی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025488/مناقصه-حفاظت-از-اراضی-مالی-و-دولتی--'>مناقصه حفاظت از اراضی مالی و دولتی ... / مناقصه,مناقصه حفاظت از اراضی مالی و دولتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025490/استعلام-طرح-مشارکت-دانش-آموزی'>استعلام طرح مشارکت دانش آموزی  / استعلام ,استعلام طرح مشارکت دانش آموزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025492/استعلام-ساخت-منبع-کندانسور'>استعلام ساخت منبع کندانسور  / استعلام, استعلام ساخت منبع کندانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025493/استعلام-کامپیوتر-با-تمام-متعلقات'>استعلام کامپیوتر با تمام متعلقات  / استعلام ,استعلام کامپیوتر با تمام متعلقات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025494/فراخوان-تامین-دکل-حفاری-و-کلیه-خدمات-جانبی'>فراخوان تامین دکل حفاری و کلیه خدمات جانبی / فراخوان شناسایی پییمانکار ارزیابی کیفی, تامین دکل حفاری و کلیه خدمات جانبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025495/تجدید-مناقصه-اجرای-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-محور--'>تجدید مناقصه اجرای لکه گیری و روکش آسفالت محور... / مناقصه, تجدید مناقصه اجرای لکه گیری و روکش آسفالت محور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025497/استعلام-خرید-دو-دستگاه-برج-تلسکوپی'>استعلام خرید دو دستگاه برج تلسکوپی  / استعلام ,استعلام خرید دو دستگاه برج تلسکوپی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025499/مناقصه-هدایت-آبهای-سطحی--'>مناقصه هدایت آبهای سطحی ... / مناقصه,مناقصه هدایت آبهای سطحی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025500/استعلام-احداث-و-بهینه-سازی-شبکه-ها'>استعلام احداث و بهینه سازی شبکه ها / استعلام, استعلام احداث و بهینه سازی شبکه ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025501/استعلام-پروژه-آبیاری-و-مراقبت'>استعلام پروژه آبیاری و مراقبت  / استعلام ,استعلام پروژه آبیاری و مراقبت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025502/مناقصه-تجهیزات-و-احداث-شبکه-توزیع---'>مناقصه تجهیزات و احداث شبکه توزیع .... / مناقصه, مناقصه تجهیزات و احداث شبکه توزیع ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025504/تجدید-مناقصه-PARTS-FOR-NATIONAL-HOOK-MODEL-HA-500'>تجدید مناقصه  PARTS FOR NATIONAL HOOK MODEL HA-500 / تجدید آگهی مناقصه، تجدید مناقصه  PARTS FOR NATIONAL HOOK MODEL HA-500</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025505/استعلام-داروی-دامپزشکی'>استعلام داروی دامپزشکی / استعلام ,استعلام داروی دامپزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025506/استعلام-تاسیسات-و-مصالح'>استعلام تاسیسات و مصالح / استعلام, استعلام تاسیسات و مصالح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025509/استعلام-ساماندهی-کابل-فشار-متوسط'>استعلام ساماندهی کابل فشار متوسط  / استعلام ,استعلام ساماندهی کابل فشار متوسط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025510/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن / استعلام, استعلام لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025513/استعلام-دوربین-مداربسته'>استعلام دوربین مداربسته  / استعلام ,استعلام دوربین مداربسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025514/استعلام-سرور'>استعلام سرور  / استعلام ,استعلام سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025516/استعلام-محصورسازی-در-سطح-90-هکتار'>استعلام محصورسازی در سطح 90 هکتار  / استعلام , استعلام محصورسازی در سطح 90 هکتار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025518/شرایط-مناقصه-واگذاری-سرویس-ایاب-و-ذهاب-کارکنان'>شرایط مناقصه واگذاری سرویس ایاب و ذهاب کارکنان  / مناقصه, شرایط مناقصه واگذاری سرویس ایاب و ذهاب کارکنان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025520/مناقصه-عملیات-اجرایی-خطوط-فرعی-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-زون-های1part-زون-k--'>مناقصه عملیات اجرایی خطوط فرعی شبکه جمع آوری فاضلاب زون های1part زون k ... / مناقصه عملیات اجرایی خطوط فرعی شبکه جمع آوری فاضلاب زون های1part زون k ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025522/استعلام-ترازو-۸-کیلویی-آزمایشگاهی'>استعلام ترازو ۸ کیلویی آزمایشگاهی  / استعلام ,استعلام ترازو ۸ کیلویی آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025523/استعلام-اقلام-مورد-نیاز-امداد-و-نجات'>استعلام اقلام مورد نیاز امداد و نجات  / استعلام,استعلام اقلام مورد نیاز امداد و نجات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025524/مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-خطوط-انتقال-و-فوق-توزیع'>مناقصه تعمیر و نگهداری خطوط انتقال و فوق توزیع  / مناقصه، مناقصه تعمیر و نگهداری خطوط انتقال و فوق توزیع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025526/مناقصه-رله-حفاظت-ژنراتور-و--'>مناقصه رله حفاظت ژنراتور و ... / مناقصه ,مناقصه رله حفاظت ژنراتور و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025528/اصلاحیه-مناقصه-واگذاری-امور-جاری-آرامستان'>اصلاحیه مناقصه واگذاری امور جاری آرامستان / اصلاحیه مناقصه عمومی,مناقصه واگذاری امور جاری آرامستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025530/فراخوان-انجام-خدمات-خودرویی'>فراخوان انجام خدمات خودرویی / فراخوان ارزیابی , ارزیابی کیفی انجام خدمات خودرویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025531/آگهی-فراخوان-خدمات-تهیه--طبخ-و-توزیع-غذا'> آگهی فراخوان خدمات تهیه ، طبخ و توزیع غذا  / آگهی فراخوان عمومی ، آگهی فراخوان خدمات تهیه ، طبخ و توزیع غذا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025533/مناقصه-حراست-و-نگهبانی-از-اماكن-تأسیسات-نواحی-2-3-و-5-صنعتی'>مناقصه حراست و نگهبانی از اماكن، تأسیسات نواحی 2،3 و 5 صنعتی / مناقصهف مناقصه حراست و نگهبانی از اماكن، تأسیسات نواحی 2،3 و 5 صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025534/مناقصه-خرید-مصالح---'>مناقصه خرید مصالح .... / مناقصه, مناقصه خرید مصالح ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025536/فراخوان-ارزیابی-کیفی-ادوات-ابزار-دقیق-96-10-24'>فراخوان ارزیابی کیفی ادوات ابزار دقیق 96.10.24 / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی ادوات ابزار دقیق 96.10.24</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025537/فراخوان-ارزیابی-کیفی-مناقصه-گران-جهت-مناقصه-حراست-و-نگهبانی'>فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران جهت مناقصه حراست و نگهبانی  / آگهی ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران جهت مناقصه حراست و نگهبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025539/مناقصه-تعمیرات-منازل-مسکونی-نوبت-دوم'>مناقصه تعمیرات منازل مسکونی نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه تعمیرات منازل مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025541/استعلام-کانورتر--درایو--سافت-استارت-برندهای-زیمنس-و-اموترون-و-ABB'>استعلام کانورتر - درایو - سافت استارت برندهای زیمنس و اموترون و ABB / استعلام ، استعلام کانورتر - درایو - سافت استارت برندهای زیمنس و اموترون و ABB</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025542/فراخوان-مناقصه-EMC-SAB-STORAGE'>فراخوان مناقصه EMC SAB STORAGE / فراخوان مناقصه,فراخوان مناقصه EMC SAB STORAGE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025543/فراخوان-خدمات-فنی-اداری-باغبانی-و-تنظیفات-تاسیسات'>فراخوان خدمات فنی اداری، باغبانی و تنظیفات تاسیسات  / آگهی فراخوان، فراخوان خدمات فنی اداری، باغبانی و تنظیفات تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025545/استعلام-احداث-و-بهینه-سازی-شبکه'>استعلام احداث و بهینه سازی شبکه  / استعلام ,استعلام احداث و بهینه سازی شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025546/استعلام-سرور'>استعلام سرور  / استعلام , استعلام سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025548/استعلام-عملیات-آبخیزداری'>استعلام عملیات آبخیزداری  / استعلام ,استعلام عملیات آبخیزداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025550/استعلام-خرید-تجهیزات-شبکه-دوربین-مداربسته'>استعلام خرید تجهیزات شبکه دوربین مداربسته  / استعلام ,استعلام خرید تجهیزات شبکه دوربین مداربسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025551/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن / استعلام, استعلام لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025552/مناقصه-PARTS-FOR-MWM-DIESEL-ENGINE-MODEL-TBD-234-V12'>مناقصه PARTS FOR "MWM" DIESEL ENGINE MODEL TBD 234 V12  / آگهی مناقصه، مناقصه PARTS FOR "MWM" DIESEL ENGINE MODEL TBD 234 V12 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025553/استعلام-درب-و-پنجره-یو-پی-وی-سی'>استعلام درب و پنجره یو پی وی سی / استعلام , استعلام درب و پنجره یو پی وی سی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025554/استعلام-احداث-و-بهینه-سازی-شبکه'>استعلام احداث و بهینه سازی شبکه  / استعلام ,استعلام احداث و بهینه سازی شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025555/مناقصه-اجرای-شبکه-برق-فشار-متوسط--'>مناقصه  اجرای شبکه برق فشار متوسط ... / مناقصه,مناقصه  اجرای شبکه برق فشار متوسط ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025557/استعلام-لباسکار-آشپزخانه'>استعلام لباسکار آشپزخانه / استعلام ,استعلام لباسکار آشپزخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025559/استعلام-یک-دستگاه-بذر-کار-و-کود'>استعلام یک دستگاه بذر کار و کود  / استعلام,استعلام یک دستگاه بذر کار و کود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025560/استعلام-تیغه-اندیس-سایش'>استعلام تیغه اندیس سایش  / استعلام , استعلام تیغه اندیس سایش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025561/استعلام-​بهینه-سازی-احداث-دیوار-آجری'>استعلام ​بهینه سازی احداث دیوار آجری / استعلام ,استعلام ​بهینه سازی احداث دیوار آجری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025563/استعلام-​تهیه-و-ساخت-بانک-خازنی'>استعلام ​تهیه و ساخت بانک خازنی / استعلام, استعلام ​تهیه و ساخت بانک خازنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025564/مناقصه-انجام-عملیات-تهیه-استاپ--احداث-فونداسیون-های-خط-132-کیلوولت-(قطعه-دوم)--'>مناقصه انجام عملیات تهیه استاپ،  احداث فونداسیون های خط 132 کیلوولت (قطعه دوم)...  / مناقصه, مناقصه انجام عملیات تهیه استاپ،  احداث فونداسیون های خط 132 کیلوولت (قطعه دوم)... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025565/استعلام-شیرآلات-و-اتصالات'>استعلام شیرآلات و اتصالات / استعلام ,استعلام شیرآلات و اتصالات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025567/مناقصه-عملیات-اصلاح-هندسی-میدان-غدیر-و-معابر-مرتبط-و-باسکول--'>مناقصه عملیات اصلاح هندسی میدان غدیر و معابر مرتبط و باسکول... / مناقصه عملیات اصلاح هندسی میدان غدیر و معابر مرتبط و باسکول...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025568/استعلام-تعمیر-و-بازسازی-نمازخانه'>استعلام تعمیر و بازسازی نمازخانه  / استعلام, استعلام تعمیر و بازسازی نمازخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025571/استعلام-خرید-کاتریج-و-ریبون'>استعلام خرید کاتریج و ریبون / استعلام, استعلام خرید کاتریج و ریبون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025572/استعلام-5629-3-تعمیرات-اساسی-مدارس--'>استعلام 5629.3 تعمیرات اساسی مدارس ... / استعلام,استعلام 5629.3 تعمیرات اساسی مدارس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025573/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن / استعلام , استعلام لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025575/فراخوان-خرید-کانکس'>فراخوان خرید کانکس / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی، فراخوان خرید کانکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025576/استعلام-​انجام-سرویسهای-دوره-ای-تعمیر'>استعلام  ​انجام سرویسهای دوره ای تعمیر  / استعلام, استعلام ​انجام سرویسهای دوره ای تعمیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025577/مناقصه-ارائه-خدمات-نگهداری-و-صیانت-از-محوطه-معابر-فضای-سبز-زمین-های-ورزشی--'>مناقصه ارائه خدمات نگهداری و صیانت از محوطه، معابر، فضای سبز، زمین های ورزشی... / مناقصه عمومی, مناقصه ارائه خدمات نگهداری و صیانت از محوطه، معابر، فضای سبز، زمین های ورزشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025578/مناقصه-hydraulic-power-tong--clincher'>مناقصه hydraulic power tong & clincher / آگهی مناقصه , مناقصه hydraulic power tong & clincher</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025579/مناقصه-واگذاری-مشاغل-خدماتی-و-پشتیبانی---'>مناقصه واگذاری مشاغل خدماتی و پشتیبانی .... / مناقصه, مناقصه واگذاری مشاغل خدماتی و پشتیبانی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025580/استعلام-احداث-و-بهینه-سازی-شبکه-های--'>استعلام احداث و بهینه سازی شبکه های ... / استعلام,استعلام احداث و بهینه سازی شبکه های ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025582/استعلام-بیمه-نامه-عمر-و-حوادث'>استعلام بیمه نامه عمر و حوادث / استعلام, استعلام بیمه نامه عمر و حوادث</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025583/استعلام-اجرای-آسفالت-شهرک-فناوری'>استعلام اجرای آسفالت شهرک فناوری / استعلام,استعلام اجرای آسفالت شهرک فناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025584/مناقصه-تامین-نصب-و-راه-اندازی-تجهیزات-و-لوازم-سیستمهای-حفاظتی-و--'>مناقصه تامین، نصب و راه اندازی تجهیزات و لوازم سیستمهای حفاظتی و... / مناقصه ,مناقصه تامین، نصب و راه اندازی تجهیزات و لوازم سیستمهای حفاظتی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025585/مناقصه-حفظ-و-نگهداری-منطقه-نمونه-گردشگری-بوستان--'>مناقصه حفظ و نگهداری منطقه نمونه گردشگری بوستان ... / مناقصه,مناقصه حفظ و نگهداری منطقه نمونه گردشگری بوستان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025587/استعلام-احداث-و-بهینه-سازی-شبکه-های--'>استعلام احداث و بهینه سازی شبکه های ... / استعلام,استعلام احداث و بهینه سازی شبکه های ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025588/استعلام-سیستم-اعلام-حریق'>استعلام سیستم اعلام حریق  / استعلام, استعلام سیستم اعلام حریق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025590/استعلام-باتری-داخلی-ups6kva-mge-galaxy'>استعلام باتری داخلی ups6kva mge galaxy / استعلام, استعلام باتری داخلی ups6kva mge galaxy</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025591/فراخوان-ارزیابی-کیفی-DRY-GAS-SEAL'>فراخوان ارزیابی کیفی DRY GAS SEAL  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی DRY GAS SEAL </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025592/استعلام-خرید-سویچ-سیسکو'>استعلام خرید سویچ سیسکو / استعلام ,استعلام خرید سویچ سیسکو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025593/استعلام-شیرگازی-قطع-کن-گروه-ایمن-زلزله--'>استعلام شیرگازی قطع کن گروه ایمن زلزله... / استعلام, استعلام شیرگازی قطع کن گروه ایمن زلزله...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025595/استعلام-طرح-تامین-آب-پوشش-بتنی'>استعلام طرح تامین آب پوشش بتنی / استعلام, استعلام طرح تامین آب پوشش بتنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025597/استعلام-پرچم-رومیزی'>استعلام پرچم رومیزی / استعلام, استعلام پرچم رومیزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025598/استعلام-ساخت-و-نصب-کمد-بایگانی'>استعلام ساخت و نصب کمد بایگانی / استعلام, استعلام ساخت و نصب کمد بایگانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025600/استعلام-لوله-پلی-اتیلن--بردسکن--برجک'>استعلام لوله پلی اتیلن - بردسکن - برجک / استعلام, استعلام لوله پلی اتیلن - بردسکن - برجک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025601/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن / استعلام, استعلام لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025602/استعلام-احداث-و-بهینه-سازی-شبکه-های--'>استعلام احداث و بهینه سازی شبکه های ... / استعلام,استعلام احداث و بهینه سازی شبکه های ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025604/مناقصه-تهیه-و-طبخ-غذا-جهت-اعضاء-باشگاه'>مناقصه تهیه و طبخ غذا جهت اعضاء باشگاه  / مناقصه ,مناقصه تهیه و طبخ غذا جهت اعضاء باشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025605/استعلام-طرح-تامین-آب-پوشش-بتنی'>استعلام طرح تامین آب پوشش بتنی / استعلام, استعلام طرح تامین آب پوشش بتنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025606/استعلام-خرید-3-عدد-لب-تاپ-asus-x-541UV'>استعلام خرید 3 عدد لب تاپ asus x 541UV / استعلام, استعلام خرید 3 عدد لب تاپ asus x 541UV</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025607/استعلام-خرید-سنگ-سلماس-5-سانتی'>استعلام خرید سنگ سلماس 5 سانتی / استعلام, استعلام خرید سنگ سلماس 5 سانتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025609/استعلام-پیاز-زرد'>استعلام پیاز زرد / استعلام, استعلام پیاز زرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025610/استعلام-تاسیسات-و-مصالح'>استعلام تاسیسات و مصالح  / استعلام ,استعلام تاسیسات و مصالح </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025612/استعلام-دوربین-و-وسایل-حفاظتی-و-امنیتی-و--'>استعلام دوربین و وسایل حفاظتی و امنیتی و... / استعلام, استعلام دوربین و وسایل حفاظتی و امنیتی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025613/استعلام-سیستم-دزگیر'>استعلام سیستم دزگیر / استعلام, استعلام سیستم دزگیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025615/استعلام-شکلات-خوری'>استعلام شکلات خوری / استعلام , استعلام شکلات خوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025616/استعلام-احداث-و-بهینه-سازی-شبکه-های-ف--'>استعلام احداث و بهینه سازی شبکه های ف... / استعلام, استعلام احداث و بهینه سازی شبکه های ف...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025617/استعلام-دوربین-شکاری'>استعلام دوربین شکاری / استعلام , استعلام دوربین شکاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025618/استعلام-​​خرید-تعداد-تقریبی-3600-پرس-غذا'>استعلام ​​خرید تعداد تقریبی 3600 پرس غذا / استعلام, استعلام ​​خرید تعداد تقریبی 3600 پرس غذا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025619/استعلام-الکتروپمپ-30-کیلووات-4-345'>استعلام الکتروپمپ 30 کیلووات 4/ 345 / استعلام, استعلام الکتروپمپ 30 کیلووات 4/ 345</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025620/مناقصه-عملیات-پل-سازی-و-زیرسازی-و-آسفالت-خیابان-کنارگذر-شرقی--'>مناقصه عملیات پل سازی و زیرسازی و آسفالت خیابان کنارگذر شرقی ... / مناقصه عملیات پل سازی و زیرسازی و آسفالت خیابان کنارگذر شرقی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025621/استعلام-هشت-ردیف-انواع-فیلتر-کوره-بلند'>استعلام هشت ردیف انواع فیلتر کوره بلند / استعلام ,استعلام هشت ردیف انواع فیلتر کوره بلند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025622/استعلام-تهیه--نصب-و-راه-اندازی-گیت-تر'>استعلام تهیه ، نصب و راه اندازی گیت تر / استعلام , استعلام تهیه ، نصب و راه اندازی گیت تر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025623/استعلام-درب-اتوماتیک'>استعلام درب اتوماتیک / استعلام, استعلام درب اتوماتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025624/استعلام-​​نصب-ترانس-برق-تونل'>استعلام ​​نصب ترانس برق تونل / استعلام, استعلام ​​نصب ترانس برق تونل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025625/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای'>استعلام اجرای طرح هادی روستای  / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025626/مناقصه-اجرا-و-تکمیل-فاز-دوم-پارک-بانوان-جنوب'>مناقصه اجرا و تکمیل فاز دوم پارک بانوان جنوب / مناقصه,مناقصه اجرا و تکمیل فاز دوم پارک بانوان جنوب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025628/استعلام-4-کامپیوتر-با-متعلقات-کامل'>استعلام 4 کامپیوتر با متعلقات کامل / استعلام, استعلام 4 کامپیوتر با متعلقات کامل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025629/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای'>استعلام اجرای طرح هادی روستای  / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025630/استعلام-خرید-اقلام-پشتیبانی--'>استعلام خرید اقلام پشتیبانی ... / استعلام, استعلام خرید اقلام پشتیبانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025631/استعلام-1500-عدد-جعبه-بشقاب-میناکاری'>استعلام 1500 عدد جعبه بشقاب میناکاری / استعلام, استعلام 1500 عدد جعبه بشقاب میناکاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025632/استعلام-مواد-غذایی'>استعلام مواد غذایی  / استعلام ,استعلام مواد غذایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025633/استعلام-پلاستیک-و-ملامین'>استعلام پلاستیک و ملامین  / استعلام ,استعلام پلاستیک و ملامین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025634/استعلام-مبلغ-معامله-در-قالب-اسناد--'>استعلام مبلغ معامله در قالب اسناد... / استعلام, استعلام مبلغ معامله در قالب اسناد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025635/استعلام-تبدیل-تعداد-1300-عدد-نوار-کاست'>استعلام تبدیل تعداد 1300 عدد نوار کاست  / استعلام , استعلام تبدیل تعداد 1300 عدد نوار کاست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025636/استعلام-فلاسک'>استعلام فلاسک  / استعلام , استعلام فلاسک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025637/استعلام-عملیات-راهداری-و-راهداری-زمستان'>استعلام عملیات راهداری و راهداری زمستان / استعلام, استعلام عملیات راهداری و راهداری زمستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025638/استعلام-سرور'>استعلام سرور  / استعلام , استعلام سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025639/مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-خطوط-انتقال-و-فوق-توزیع--'>مناقصه تعمیر و نگهداری خطوط انتقال و فوق توزیع ... / مناقصه ,مناقصه تعمیر و نگهداری خطوط انتقال و فوق توزیع ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025640/تجدید-مناقصه-تعریض-و-زیرسازی-و-آسفالت-راههای-روستایی'>تجدید مناقصه تعریض و زیرسازی و آسفالت راههای روستایی / تجدید مناقصه، تجدید مناقصه تعریض و زیرسازی و آسفالت راههای روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025641/مناقصه-خرید-600-عدد-مقره-210-کیلونیوتتن-SML--'>مناقصه خرید 600 عدد مقره 210 کیلونیوتتن SML ... / مناقصه خرید 600 عدد مقره 210 کیلونیوتتن SML ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025642/استعلام-دستگاه-ویدئو-کنفرانس-کامل'>استعلام دستگاه ویدئو کنفرانس کامل  / استعلام ,استعلام دستگاه ویدئو کنفرانس کامل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025644/استعلام-سیب-زمینی'>استعلام سیب زمینی  / استعلام , استعلام سیب زمینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025645/استعلام-HMI-15-WIN'>استعلام HMI 15 WIN / استعلام ,استعلام HMI 15 WIN</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025647/استعلام-چاپ-کتاب'>استعلام چاپ کتاب  / استعلام , استعلام چاپ کتاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025648/استعلام-۷۵۰۰۰-کیلوگرم-برنج-تایلندی'>استعلام ۷۵۰۰۰ کیلوگرم برنج تایلندی  / استعلام ,استعلام ۷۵۰۰۰ کیلوگرم برنج تایلندی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025649/استعلام-چهار-ردیف-کوپلینگ-KB'>استعلام چهار ردیف کوپلینگ KB / استعلام، استعلام چهار ردیف کوپلینگ KB</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025650/مناقصه-مرمت-و-بازسازی-سد-شبکه-آبیاری--'>مناقصه مرمت و بازسازی سد شبکه آبیاری ... / مناقصه ,مناقصه مرمت و بازسازی سد شبکه آبیاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025651/استعلام-لوله-گذاری-و-احداث-ابنیه'>استعلام لوله گذاری و احداث ابنیه / استعلام , استعلام لوله گذاری و احداث ابنیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025653/استعلام-قفل-کلید-تاشو'>استعلام قفل کلید تاشو  / استعلام ,استعلام قفل کلید تاشو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025654/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن / استعلام, استعلام لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025655/مناقصه-تامین-انتقال-آب-شرب--'>مناقصه  تامین انتقال آب شرب ... / مناقصه, مناقصه تامین انتقال آب شرب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025656/استعلام-اجرای-طرح-هادی'>استعلام اجرای طرح هادی / استعلام , استعلام اجرای طرح هادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025657/فراخوان-تعمیرات-اساسی-واحد-تصفیه-گاز'>فراخوان تعمیرات اساسی واحد تصفیه گاز  / فراخوان , فراخوان تعمیرات اساسی واحد تصفیه گاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025658/استعلام-۷۵۰۰۰-کیلوگرم-برنج-تایلندی'>استعلام ۷۵۰۰۰ کیلوگرم برنج تایلندی  / استعلام ,استعلام ۷۵۰۰۰ کیلوگرم برنج تایلندی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025659/تمدید-مناقصه-پروژه-اصلاح-و-بهینه-سازی-(-فیدر-)-شبکه-برق-روستایی'>تمدید مناقصه پروژه اصلاح و بهینه سازی ( فیدر ) شبکه برق روستایی / تمدید مناقصه , تمدید مناقصه پروژه اصلاح و بهینه سازی ( فیدر ) شبکه برق روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025660/تجدید-مناقصه-حجمی-زمانی-تخلیه-و-بارگیری-مخزندارهای-راه-آهن--'>تجدید مناقصه حجمی /زمانی تخلیه و بارگیری مخزندارهای راه آهن... / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه حجمی /زمانی تخلیه و بارگیری مخزندارهای راه آهن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025661/مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن-در-سایزهای-مختلف'>مناقصه خرید لوله پلی اتیلن در سایزهای مختلف / مناقصه,مناقصه خرید لوله پلی اتیلن در سایزهای مختلف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025663/استعلام-وسایل-کمک-توانبخشی'>استعلام وسایل کمک توانبخشی  / استعلام ,استعلام وسایل کمک توانبخشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025664/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-دیزل-ژنراتور-و-نصب-و-راه-اندازی'>مناقصه  خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور و نصب و راه اندازی / آگهی مناقصه , مناقصه  خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور و نصب و راه اندازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025665/مناقصه-طراحی-ساخت-حمل-نصب-و-راه-اندازی-پکیج-تصفیه-فاضلاب-صنعتی--'>مناقصه طراحی، ساخت، حمل، نصب و راه اندازی پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی...  / مناقصه ,مناقصه طراحی، ساخت، حمل، نصب و راه اندازی پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025667/تمدید-مناقصه-پروژه-اصلاح-و-بهینه-سازی-شبکه-برق-روستایی'>تمدید مناقصه پروژه اصلاح و بهینه سازی شبکه برق روستایی / تمدید مناقصه , تمدید مناقصه پروژه اصلاح و بهینه سازی شبکه برق روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025668/استعلام-بازسازی-تابلو-اطلاعاتی-و-اخطار'>استعلام بازسازی تابلو اطلاعاتی و اخطار / استعلام, استعلام بازسازی تابلو اطلاعاتی و اخطار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025669/استعلام-دستگاه-UTM-CYBEROAM'>استعلام دستگاه UTM CYBEROAM / استعلام ,استعلام دستگاه UTM CYBEROAM</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025670/مناقصه-تهیه-و-حمل-لوله-های-پلی-اتیلنی-1280-هکتار--'>مناقصه تهیه و حمل لوله های پلی اتیلنی 1280 هکتار ... / مناقصه,مناقصه تهیه و حمل لوله های پلی اتیلنی 1280 هکتار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025671/استعلام-​تهیه-و-احداث-یک-باب-مخزن-100-متر'>استعلام ​تهیه و احداث یک باب مخزن 100 متر  / استعلام, استعلام ​تهیه و احداث یک باب مخزن 100 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025673/استعلام-۵۰-تن-برنج'>استعلام ۵۰ تن برنج  / استعلام ,استعلام ۵۰ تن برنج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025674/تمدید-مناقصه-پروژه-اصلاح-و-بهینه-سازی-شبکه-برق-روستایی'>تمدید مناقصه پروژه اصلاح و بهینه سازی شبکه برق روستایی / تمدید مناقصه , تمدید مناقصه پروژه اصلاح و بهینه سازی شبکه برق روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025675/استعلام-خدمات'>استعلام خدمات / استعلام , استعلام خدمات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025676/استعلام-SERVER-GEN9'>استعلام SERVER GEN9 / استعلام ,استعلام SERVER GEN9</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025677/استعلام-تاسیسات-و-مصالح--'>استعلام تاسیسات و مصالح... /  استعلام, استعلام تاسیسات و مصالح...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025678/استعلام-50-تن-برنج'>استعلام 50 تن برنج  / استعلام , استعلام 50 تن برنج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025680/استعلام-خرید-گوشت-منجمد-برزیلی'>استعلام خرید گوشت منجمد برزیلی / استعلام , استعلام خرید گوشت منجمد برزیلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025681/استعلام-​​انجام-عملیات-دیوار-چینی'>استعلام ​​انجام عملیات دیوار چینی / استعلام, استعلام ​​انجام عملیات دیوار چینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025682/استعلام-​دوربین-صوتی-و-تصویر'>استعلام ​دوربین صوتی و تصویر / استعلام , استعلام ​دوربین صوتی و تصویر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025683/مناقصه-زهکشی-اراضی-تعاونی--'>مناقصه زهکشی اراضی تعاونی ... / مناقصه,مناقصه زهکشی اراضی تعاونی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025684/تمدید-مناقصه-پروژه-اصلاح-و-بهینه-سازی-شبکه-برق-روستایی'>تمدید مناقصه پروژه اصلاح و بهینه سازی شبکه برق روستایی / تمدید مناقصه , تمدید مناقصه پروژه اصلاح و بهینه سازی شبکه برق روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025685/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستا--'>استعلام اجرای طرح هادی روستا... / استعلام ,استعلام اجرای طرح هادی روستا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025686/استعلام-پوشاک-و-کفش-جهت-نگهبان--'>استعلام پوشاک و کفش جهت نگهبان... / استعلام, استعلام پوشاک و کفش جهت نگهبان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025688/مناقصه-سرمایه-گذاری-جهت-طراحی-و-احداث-کارخانه-تولید-کاغذ-از-کربنات-کلسیم--نوبت-دوم'>مناقصه سرمایه گذاری جهت طراحی و احداث کارخانه تولید کاغذ از کربنات کلسیم - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مناقصه سرمایه گذاری جهت طراحی و احداث کارخانه تولید کاغذ از کربنات کلسیم - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025689/استعلام-کاتریج'>استعلام کاتریج  / استعلام , استعلام کاتریج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025690/مناقصه-عملیات-آبخیزداری-در-حوزه-پسته--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات آبخیزداری در حوزه پسته... نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه عملیات آبخیزداری در حوزه پسته... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025691/استعلام-تهیه-و-تامین-استوانه-ایمنی'>استعلام تهیه و تامین استوانه ایمنی  / استعلام, استعلام تهیه و تامین استوانه ایمنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025692/استعلام-تامین-و-تجهیز-رنگ-ترافیکی---'>استعلام تامین و تجهیز رنگ ترافیکی ....  / استعلام, استعلام تامین و تجهیز رنگ ترافیکی .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025693/استعلام-خدمات--'>استعلام خدمات... / استعلام, استعلام خدمات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025694/استعلام-اجرای-آسفالت-معابر'>استعلام اجرای آسفالت معابر  / استعلام , استعلام اجرای آسفالت معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025696/مناقصه-خط-انتقال-آبرسانی-از-آب-شیرین--'>مناقصه خط انتقال آبرسانی از آب شیرین ... / مناقصه ,مناقصه خط انتقال آبرسانی از آب شیرین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025697/استعلام-تامین-و-تجهیز-تابلو-خطرنما'>استعلام تامین و تجهیز تابلو خطرنما  / استعلام, استعلام تامین و تجهیز تابلو خطرنما </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025698/استعلام-تعمیر-دستگاه-کف-شور-استخر'>استعلام تعمیر دستگاه کف شور استخر  / استعلام,استعلام تعمیر دستگاه کف شور استخر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025700/استعلام-دستگاه-MIKROTIK'>استعلام دستگاه MIKROTIK / استعلام ,استعلام دستگاه MIKROTIK</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025701/استعلام-تهیه-و-اجرای-خط-شبکه-برق-شار--'>استعلام تهیه و اجرای خط شبکه برق شار... / استعلام, استعلام تهیه و اجرای خط شبکه برق فشار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025703/استعلام-کاغذ-A4'>استعلام کاغذ A4  / استعلام, استعلام کاغذ A4  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025704/استعلام-50-تن-برنج'>استعلام 50 تن برنج  / استعلام , استعلام 50 تن برنج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025705/استعلام-برچسب-هولوگرام'>استعلام برچسب هولوگرام  / استعلام, استعلام برچسب هولوگرام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025706/استعلام-تاسیسات-و-مصالح--'>استعلام تاسیسات و مصالح... /  استعلام, استعلام تاسیسات و مصالح...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025707/استعلام-کاشی-دستشویی'>استعلام کاشی دستشویی / استعلام , استعلام کاشی دستشویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025708/استعلام-چاپگر-HP-2035'>استعلام چاپگر HP 2035  / استعلام , استعلام چاپگر HP 2035 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025709/مناقصه-اجرای-طرح-1280-هکتاری-شبکه-آبیاری--'>مناقصه اجرای طرح 1280 هکتاری شبکه آبیاری ... / مناقصه,مناقصه اجرای طرح 1280 هکتاری شبکه آبیاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025710/استعلام-خدمات-تهیه-و-اجرای-قسمتی-از-شبکه--'>استعلام خدمات تهیه و اجرای قسمتی از شبکه... / استعلام, استعلام خدمات تهیه و اجرای قسمتی از شبکه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025712/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستا--'>استعلام اجرای طرح هادی روستا... / استعلام ,استعلام اجرای طرح هادی روستا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025713/استعلام-باطری-های-۴۰-آمپر'>استعلام باطری های ۴۰ آمپر  / استعلام ,استعلام باطری های ۴۰ آمپر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025714/استعلام-تهیه-و-احداث-یک-باب-مخزن'>استعلام تهیه و احداث یک باب مخزن  / استعلام ,استعلام تهیه و احداث یک باب مخزن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025715/استعلام-سوخت-گرمایشی-گازوئیل'>استعلام سوخت گرمایشی گازوئیل  / استعلام, استعلام سوخت گرمایشی گازوئیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025716/استعلام-خرید-تجهیزات-فیبر-نوری'>استعلام خرید تجهیزات فیبر نوری  / استعلام , استعلام خرید تجهیزات فیبر نوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025717/استعلام-سرویس-و-اورهال-تب-چنجرهای-ON-L'>استعلام سرویس و اورهال تب چنجرهای ON L / استعلام , استعلام سرویس و اورهال تب چنجرهای ON L</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025718/استعلام-تهیه-و-احداث-یک-باب-مخزن-100متر--'>استعلام تهیه و احداث یک باب مخزن 100متر... / استعلام, استعلام تهیه و احداث یک باب مخزن 100متر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025720/استعلام-ابزار-تست-هوش-اسنایدر'>استعلام ابزار تست هوش اسنایدر  / استعلام ,استعلام ابزار تست هوش اسنایدر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025721/استعلام-خرید-اتصالات-فایبرگلاس'>استعلام خرید اتصالات فایبرگلاس  / استعلام, استعلام خرید اتصالات فایبرگلاس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025722/استعلام-آب-رسانی'>استعلام آب رسانی  / استعلام, استعلام آب رسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025723/استعلام-خدمات-تهیه-و-اجرای-قسمتی-از-شبکه-توزیع--'>استعلام خدمات تهیه و اجرای قسمتی از شبکه توزیع... / استعلام, استعلام خدمات تهیه و اجرای قسمتی از شبکه توزیع...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025724/مناقصه-زهکشی-سد--'>مناقصه زهکشی سد ... / مناقصه,مناقصه زهکشی سد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025725/استعلام-خرید-و-نصب-و-راه-اندازی-یک-اصل--'>استعلام خرید و نصب و راه اندازی یک اصل...  / استعلام ,استعلام  خرید و نصب و راه اندازی یک اصل... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025726/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستا--'>استعلام اجرای طرح هادی روستا... / استعلام ,استعلام اجرای طرح هادی روستا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025727/استعلام-تعمیرات-پارکت-انجام-ساب-و-لاک'>استعلام تعمیرات پارکت انجام ساب و لاک  / استعلام, استعلام تعمیرات پارکت انجام ساب و لاک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025729/استعلام-اجرای-پروژه-عمرانی--'>استعلام اجرای پروژه عمرانی ... / استعلام, استعلام اجرای پروژه عمرانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025730/استعلام-لب-تاپ-12-5-اینچی-ایسوی'>استعلام لب تاپ 12.5 اینچی ایسوی  / استعلام, استعلام لب تاپ 12.5 اینچی ایسوی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025731/استعلام-رایانه-بدون-کیس-ALL-IN-ONE'>استعلام رایانه بدون کیس ALL IN ONE  / استعلام ,استعلام رایانه بدون کیس ALL IN ONE </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025732/استعلام-اجرای-طرح-هادی'>استعلام اجرای طرح هادی  / استعلام,استعلام اجرای طرح هادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025733/استعلام-کابل'>استعلام کابل  / استعلام ,استعلام کابل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025734/استعلام-CBR-و-واگذاری-خدمات--'>استعلام CBR و واگذاری خدمات... / استعلام, استعلام CBR و واگذاری خدمات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025735/استعلام-احداث-ساختمان-موتور-خانه'>استعلام احداث ساختمان موتور خانه / استعلام , استعلام احداث ساختمان موتور خانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025736/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستا--'>استعلام اجرای طرح هادی روستا... / استعلام ,استعلام اجرای طرح هادی روستا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025737/استعلام-تهیه-و-نصب-پایه-تابلو-اطلاعات'>استعلام تهیه و نصب پایه تابلو اطلاعات  / استعلام, استعلام تهیه و نصب پایه تابلو اطلاعات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025738/استعلام-روکش-آماده-طلقی'>استعلام روکش آماده طلقی  / استعلام ,استعلام روکش آماده طلقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025739/استعلام-​تامین-و-تجهیز-پایه-چراغ-چشمک'>استعلام ​تامین و تجهیز پایه چراغ چشمک  / استعلام, استعلام ​تامین و تجهیز پایه چراغ چشمک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025740/مناقصه-عملیات-نگهداری-ناحیه-3-فضای-سبز--'>مناقصه عملیات نگهداری ناحیه 3 فضای سبز ... / مناقصه,مناقصه عملیات نگهداری ناحیه 3 فضای سبز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025741/استعلام-بازدید-هوایی-خطوط-فوق-توزیع--'>استعلام بازدید هوایی خطوط فوق توزیع ... / استعلام , استعلام بازدید هوایی خطوط فوق توزیع ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025742/استعلام-احداث-و-بهینه-سازی-شبکه--'>استعلام احداث و بهینه سازی شبکه ... / استعلام, استعلام احداث و بهینه سازی شبکه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025743/استعلام-امور-تاسیساتی'>استعلام امور تاسیساتی  / استعلام, استعلام امور تاسیساتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025744/استعلام-خرید-10-عدد-رله-حفاظتی'>استعلام خرید 10 عدد رله حفاظتی / استعلام,استعلام خرید 10 عدد رله حفاظتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025745/استعلام-تجهیزات-کتابخانه'>استعلام تجهیزات کتابخانه / استعلام ,استعلام تجهیزات کتابخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025746/استعلام-باطری-لیفتراک-برقی-ژاپنی'>استعلام باطری لیفتراک برقی ژاپنی / استعلام,استعلام باطری لیفتراک برقی ژاپنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025748/استعلام-تامین-و-تجهیز-پایه-تابلو-علائم--'>استعلام تامین و تجهیز پایه تابلو علائم ...  / استعلام, استعلام ​تامین و تجهیز پایه تابلو علائم ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025749/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستایی-سنگتراش--'>استعلام اجرای طرح هادی روستایی سنگتراش... / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستایی سنگتراش...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025750/مناقصه-واگذاری-کلیه-امور-خدمات-عمومی-شامل-امور-خدمتگزاری-باربری-بیماربری-و-نظافت-و--'>مناقصه واگذاری کلیه امور خدمات عمومی شامل -امور خدمتگزاری، باربری، بیماربری و نظافت و ... / مناقصه ,مناقصه واگذاری کلیه امور خدمات عمومی شامل-امور خدمتگزاری، باربری، بیماربری و نظافت و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025751/استعلام-کابل-مسی-افشان'>استعلام کابل مسی افشان / استعلام,استعلام کابل مسی افشان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025752/استعلام-​آب-رسانی-مدیریت'>استعلام ​آب رسانی مدیریت / استعلام , استعلام ​آب رسانی مدیریت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025753/استعلام-کولر-گازی-اسپیلت'>استعلام کولر گازی اسپیلت / استعلام, استعلام کولر گازی اسپیلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025754/مناقصه-طراحی-تامین-تجهیزات-و-عملیات-اجرایی-توسعه-دو-فیدر-230-کیلوولت--'>مناقصه طراحی، تامین تجهیزات و عملیات اجرایی توسعه دو فیدر 230 کیلوولت... / مناقصه طراحی، تامین تجهیزات و عملیات اجرایی توسعه دو فیدر 230 کیلوولت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025755/استعلام-انجام-عملیات-کف-شکنی-چاه-آب'>استعلام انجام عملیات کف شکنی چاه آب  / استعلام ,استعلام انجام عملیات کف شکنی چاه آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025756/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای-سلیمان'>استعلام اجرای طرح هادی روستای سلیمان / استعلام ,استعلام اجرای طرح هادی روستای سلیمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025757/استعلام-انجام-امور-تاسیساتی-و-تعمیرات--'>استعلام انجام امور تاسیساتی و تعمیرات... / استعلام, استعلام انجام امور تاسیساتی و تعمیرات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025759/استعلام-تجهیزات-امنیتی'>استعلام تجهیزات امنیتی / استعلام,استعلام تجهیزات امنیتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025760/مناقصه-تمدید-پروژه-اصلاح-و-بهینه-سازی-شبکه-برق--'>مناقصه تمدید پروژه اصلاح و بهینه سازی شبکه برق ... / مناقصه,مناقصه تمدید پروژه اصلاح و بهینه سازی شبکه برق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025761/استعلام-مخز-سختی-گیر-نیمه-اتوماتیک'>استعلام مخز سختی گیر نیمه اتوماتیک / استعلام, استعلام مخز سختی گیر نیمه اتوماتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025762/استعلام-کیف-زیپ-دار'>استعلام کیف زیپ دار  / استعلام ,استعلام کیف زیپ دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025763/استعلام-دارو--'>استعلام دارو ... / استعلام, استعلام دارو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025764/استعلام-6198-4-تعمیرات-اساسی-مدارس'>استعلام 6198.4 تعمیرات اساسی مدارس  / استعلام ,استعلام 6198.4 تعمیرات اساسی مدارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025766/مناقصه-بهسازی-پایگاه-امداد-و-نجات---'>مناقصه بهسازی پایگاه امداد و نجات .... / مناقصه, مناقصه بهسازی پایگاه امداد و نجات ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025767/استعلام-انجام-دیوار-حفاظتی--'>استعلام انجام دیوار حفاظتی ... / استعلام, استعلام انجام دیوار حفاظتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025768/استعلام-PROTECTION-RELAY'>استعلام PROTECTION RELAY / استعلام, استعلام PROTECTION RELAY</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025769/استعلام-مرغ-منجمد'>استعلام مرغ منجمد / استعلام,استعلام مرغ منجمد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025770/استعلام-تهیه-و-نصب-تابلو-سر-درب-ادارات'>استعلام تهیه و نصب تابلو سر درب ادارات / استعلام ,استعلام تهیه و نصب تابلو سر درب ادارات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025771/استعلام-اجرای-طرح-هادی'>استعلام اجرای طرح هادی  / استعلام,استعلام اجرای طرح هادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025773/استعلام-اجرای-خط-کشی'>استعلام اجرای خط کشی  / استعلام, استعلام اجرای خط کشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025774/استعلام-اجرای-آسفالت-معابر'>استعلام اجرای آسفالت معابر  / استعلام , استعلام اجرای آسفالت معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025775/استعلام-انتخاب-مشاور-جهت-عملیات-اصلاح'>استعلام انتخاب مشاور جهت عملیات اصلاح / استعلام ,استعلام انتخاب مشاور جهت عملیات اصلاح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025776/استعلام-اجرای-آسفالت-معابر'>استعلام اجرای آسفالت معابر  / استعلام , استعلام اجرای آسفالت معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025777/استعلام-تخم-مرغ-معمولی-تاریخ-دار--'>استعلام تخم مرغ معمولی تاریخ دار ... / استعلام,استعلام تخم مرغ معمولی تاریخ دار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025778/استعلام-چمدان--ساک-و-کیف'>استعلام چمدان ، ساک و کیف  / استعلام, استعلام چمدان ، ساک و کیف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025779/استعلام-اجرای-محوطه-انبار-خمیر'>استعلام اجرای محوطه انبار خمیر  / استعلام ,استعلام اجرای محوطه انبار خمیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025780/استعلام-​آب-رسانی-مدیریت'>استعلام ​آب رسانی مدیریت / استعلام , استعلام ​آب رسانی مدیریت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025781/مناقصه-عملیات-اجرایی-بخشی-از-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب--'>مناقصه عملیات اجرایی بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب ... / مناقصه عملیات اجرایی بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025782/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای-آقامشهد'>استعلام اجرای طرح هادی روستای آقامشهد / استعلام , استعلام اجرای طرح هادی روستای آقامشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025785/استعلام-خرید-پالت'>استعلام خرید پالت / استعلام ,استعلام خرید پالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025786/استعلام-تکمیل-سیستم-گرمایشی-کازرونیان--'>استعلام تکمیل سیستم گرمایشی کازرونیان ... / استعلام,استعلام تکمیل سیستم گرمایشی کازرونیان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025787/استعلام-کابل-شبکه-cat6'>استعلام کابل شبکه cat6 / استعلام , استعلام کابل شبکه cat6</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025788/استعلام-اجرای-طرح-هادی-شبکلا'>استعلام اجرای طرح هادی شبکلا  / استعلام ,استعلام اجرای طرح هادی شبکلا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025789/استعلام-لایسنس'>استعلام لایسنس / استعلام , استعلام لایسنس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025791/استعلام-اجرای-جدول-گذاری-پیاده-روسازی'>استعلام اجرای جدول گذاری، پیاده روسازی / استعلام, استعلام اجرای جدول گذاری، پیاده روسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025792/استعلام-سرفیس-به-همراه-متعلقات-2-دستگاه'>استعلام سرفیس به همراه متعلقات 2 دستگاه / استعلام, استعلام سرفیس به همراه متعلقات 2 دستگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025793/استعلام-خدمات'>استعلام خدمات / استعلام,استعلام خدمات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025794/استعلام-اجرای-طرح-هادی'>استعلام اجرای طرح هادی  / استعلام,استعلام اجرای طرح هادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025795/استعلام-اجرای-طرح-هادی--'>استعلام اجرای طرح هادی ... / استعلام,استعلام اجرای طرح هادی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025797/استعلام-باطری-سمعک'>استعلام باطری سمعک  / استعلام , استعلام باطری سمعک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025798/استعلام-پشتیبانی-سخت-افزار-و-نرم-افزاری'>استعلام پشتیبانی سخت افزار و نرم افزاری / استعلام , استعلام پشتیبانی سخت افزار و نرم افزاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025799/استعلام-اجرای-جدولگذاری'>استعلام اجرای جدولگذاری / استعلام , استعلام اجرای جدولگذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025800/استعلام-دستگاه-حضور-و-غیاب'>استعلام دستگاه حضور و غیاب / استعلام, استعلام دستگاه حضور و غیاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025801/مناقصه-پکیج-تصفیه-فاضلاب-شهر--'>مناقصه پکیج تصفیه فاضلاب شهر... / مناقصه عمومی, مناقصه پکیج تصفیه فاضلاب شهر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025802/استعلام-خرید-سه-دستگاه-تلویزیون-LED--'>استعلام خرید سه دستگاه تلویزیون LED ... / استعلام,استعلام خرید سه دستگاه تلویزیون LED ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025803/استعلام-تجهیز-فناوری-اطلاعات'>استعلام تجهیز فناوری اطلاعات / استعلام , استعلام تجهیز فناوری اطلاعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025804/استعلام-مخزن-220-لیتری-ته-مخروطی-مخصوص'>استعلام مخزن 220 لیتری ته مخروطی مخصوص / استعلام, استعلام مخزن 220 لیتری ته مخروطی مخصوص</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025805/استعلام-خدمات-دفتر-فناوری'>استعلام خدمات دفتر فناوری  / استعلام ,استعلام خدمات دفتر فناوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025806/استعلام-شیرهای-پروانه-ای-میراب-و--'>استعلام شیرهای پروانه ای میراب و ...  / استعلام , استعلام شیرهای پروانه ای میراب و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025807/استعلام-اجرای-طرح-هادی--'>استعلام اجرای طرح هادی ... / استعلام,استعلام اجرای طرح هادی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025808/استعلام-تکمیل-روشنایی-معابر--'>استعلام تکمیل روشنایی معابر ... / استعلام,استعلام تکمیل روشنایی معابر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025809/استعلام-تیرآهن14'>استعلام تیرآهن14 / استعلام ,استعلام تیرآهن14</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025810/استعلام-خرید-کلی-تایر-خودرو'>استعلام خرید کلی تایر خودرو  / استعلام ,استعلام خرید کلی تایر خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025811/استعلام-البسه'>استعلام البسه  / استعلام, استعلام البسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025813/استعلام-تولید-تعداد-35-هزار-اصله-نهال'>استعلام تولید تعداد 35 هزار اصله نهال  / استعلام , استعلام تولید تعداد 35 هزار اصله نهال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025814/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای--'>استعلام اجرای طرح هادی روستای... / استعلام، استعلام اجرای طرح هادی روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025815/استعلام-کاغذ-پارس-ایرانی'>استعلام کاغذ پارس ایرانی  / استعلام ,استعلام کاغذ پارس ایرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025816/استعلام-لوله-سیاه'>استعلام لوله سیاه / استعلام , استعلام لوله سیاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025817/استعلام-تعمیرات-تابلو-اطلاعاتی-ریلی--'>استعلام تعمیرات تابلو اطلاعاتی ریلی ... / استعلام,استعلام تعمیرات تابلو اطلاعاتی ریلی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025820/استعلام-اجرای-طرح-هادی'>استعلام اجرای طرح هادی / استعلام , استعلام اجرای طرح هادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025821/استعلام-​باتری'>استعلام ​باتری  / استعلام , استعلام ​باتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025823/مناقصه-شناسایی-سرمایه-گذاران-جهت-احداث-نیروگاه'>مناقصه شناسایی سرمایه گذاران جهت احداث نیروگاه / مناقصه ,مناقصه شناسایی سرمایه گذاران جهت احداث نیروگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025824/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری / استعلام, استعلام کامپیوتر و فناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025825/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری--'>استعلام کامپیوتر و فناوری ...  / استعلام , استعلام کامپیوتر و فناوری ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025826/استعلام-انواع-بیسکوئیت'>استعلام انواع بیسکوئیت / استعلام, استعلام انواع بیسکوئیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025828/استعلام-اسکنر-ای-ویژن'>استعلام اسکنر ای ویژن / استعلام , استعلام اسکنر ای ویژن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025829/استعلام-اجرای-طرح-هادی--'>استعلام اجرای طرح هادی ... / استعلام ,استعلام اجرای طرح هادی  ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025830/استعلام-سایبان-پارکینگ'>استعلام سایبان پارکینگ  / استعلام, استعلام سایبان پارکینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025831/استعلام-خرید-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام خرید لوله پلی اتیلن / استعلام, استعلام خرید لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024920/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-98-84متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 98.84متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 98.84متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024922/مزایده-عرصه-مسکونی-به-مساحت-1500متر-و-زمین-کشاورزی'>مزایده عرصه مسکونی به مساحت 1500متر و زمین کشاورزی / مزایده,مزایده عرصه مسکونی به مساحت 1500متر و زمین کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024923/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-قطعه-520-تفکیکی'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی قطعه 520 تفکیکی  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی قطعه 520 تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024925/مزایده-یکباب-منزل-به-پلاک-ثبتی-6933-46321-بخش-دو'>مزایده یکباب منزل به پلاک ثبتی 6933/46321 بخش دو  / مزایده,مزایده یکباب منزل به پلاک ثبتی 6933/46321 بخش دو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024926/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-111-57مترمربع'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 111.57مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 111.57مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024928/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-مغازه-تجاری-13-72متر'>مزایده دو دانگ مشاع از مغازه تجاری 13.72متر  / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از مغازه تجاری 13.72متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024929/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بصورت-زمین-237-60متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بصورت زمین 237.60متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بصورت زمین 237.60متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024934/مزایده-تعدادی-زیادی-لیفتراک-نو-و-دست-دوم-برقی--'>مزایده تعدادی زیادی لیفتراک نو و دست دوم برقی... / آگهی مزایده، مزایده تعدادی زیادی لیفتراک نو و دست دوم برقی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024935/مزایده-دو-خط-تلفن-همراه'>مزایده دو خط تلفن همراه  / مزایده,مزایده دو خط تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024939/مزایده-اجاره-یک-باب-ساختمان'>مزایده اجاره یک باب ساختمان / مزایده عمومی, مزایده اجاره یک باب ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024940/مزایده-فروش-مقادیری-از-مواد-تری-سدیم-سیترات-و--'>مزایده فروش مقادیری از مواد تری سدیم سیترات و ... / آگهی مزایده عمومی ، مزایده فروش مقادیری از مواد تری سدیم سیترات و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024941/مزایده-اقلام-مازاد-و-ضایعاتی'>مزایده اقلام مازاد و ضایعاتی / مزایده , مزایده اقلام مازاد و ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024943/مزایده-خانه-مسکونی-مساحت-304-60متر'>مزایده خانه مسکونی مساحت 304.60متر  / مزایده,مزایده خانه مسکونی مساحت 304.60متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024944/مزایده-یک-دستگاه-جک-مخزن-کارپت-بالن-بزرگ-هوا--'>مزایده یک دستگاه جک، مخزن کارپت، بالن بزرگ هوا... / مزایده, مزایده یک دستگاه جک، مخزن کارپت، بالن بزرگ هوا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024945/مزایده-ضایعات-و-اقلام-اسقاط--'>مزایده ضایعات و اقلام اسقاط ... / مزایده عمومی، مزایده ضایعات و اقلام اسقاط ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024946/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-349-5مترمربع'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 349.5مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 349.5مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024949/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-طبقه-اول-86-70متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی طبقه اول 86.70متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی طبقه اول 86.70متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024951/مزایده-ششدانگ-خانه-مسکونی-بخش-سه-اهواز'>مزایده ششدانگ خانه مسکونی بخش سه اهواز / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مسکونی بخش سه اهواز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024954/مزایده-واگذاری-زمین-چمن-مصنوعی--'>مزایده واگذاری زمین چمن مصنوعی ... / آگهی مزایده ، مزایده واگذاری زمین چمن مصنوعی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024955/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-دو-109-14متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه دو 109.14متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه دو 109.14متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024957/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-144-78متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 144.78متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 144.78متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024958/مزایده-یک-دستگاه-خط-مقواسازی--96-10-24'> مزایده یک دستگاه خط مقواسازی... 96.10.24 / مزایده,  مزایده یک دستگاه خط مقواسازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024959/مزایده-فروش-خودرو-رنو-مگان'>مزایده فروش خودرو رنو مگان / آگهی مزایده عمومی، مزایده فروش خودرو رنو مگان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024960/مزایده-فروش-4-دستگاه-آپارتمان-به-انضمام-پارکینگ-و-انباری-نوبت-دوم'>مزایده فروش 4 دستگاه آپارتمان به انضمام پارکینگ و انباری نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش 4 دستگاه آپارتمان به انضمام پارکینگ و انباری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024966/مزایده-فروش-اموال-اسقاطی-فاقد-برچسب-96-10-24'>مزایده فروش اموال اسقاطی فاقد برچسب 96.10.24 / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش اموال اسقاطی فاقد برچسب 96.10.24</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024967/مزایده-کالاهای-تحت-اختیار'>مزایده کالاهای تحت اختیار  / مزایده , مزایده کالاهای تحت اختیار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024968/مزایده-دستگاه-کشش-مفتول-و-میلگرد--'>مزایده دستگاه کشش مفتول و میلگرد... / مزایده, مزایده دستگاه کشش مفتول و میلگرد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024971/مزایده-تمامی-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-102-69متر'>مزایده تمامی ششدانگ آپارتمان مساحت 102.69متر  / مزایده,مزایده تمامی ششدانگ آپارتمان مساحت 102.69متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024973/مزایده-27-دستگاه-خودرو--'>مزایده 27 دستگاه خودرو... / مزایده عمومی, مزایده 27 دستگاه خودرو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024974/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-178-متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 178 متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 178 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024976/مزایده-اقلام-ضایعاتی'>مزایده اقلام ضایعاتی / مزایده، مزایده اقلام ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024978/مزایده-ششدانگ-خانه-مسکونی-عرصه-104-30متر'>مزایده ششدانگ خانه مسکونی عرصه 104.30متر / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مسکونی عرصه 104.30متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024979/مزایده-یک-دانگ-و-نیم-مشاع-از-مغازه-بخش-دو-سنندج'>مزایده یک دانگ و نیم مشاع از مغازه بخش دو سنندج  / مزایده,مزایده یک دانگ و نیم مشاع از مغازه بخش دو سنندج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024981/مزایده-فروش-و-واگذاری-زمین-2253متر-و-65-دسیمتر'>مزایده فروش و واگذاری زمین 2253متر و 65 دسیمتر  / مزایده,مزایده فروش و واگذاری زمین 2253متر و 65 دسیمتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024984/مزایده-فروش-اقلام-مستعمل-و-مازاد'>مزایده فروش اقلام مستعمل و مازاد / مزایده , مزایده فروش اقلام مستعمل و مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024985/مزایده-یک-قطعه-منزل-مسکونی-مساحت-105-متر-مرحله-اول'>مزایده یک قطعه منزل مسکونی مساحت 105 متر مرحله اول / مزایده,مزایده یک قطعه منزل مسکونی مساحت 105 متر مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024987/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-802-06متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 802.06متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 802.06متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024992/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پراید'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید  / مزایده , مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024994/مزایده-عرصه-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-315-85متر'>مزایده عرصه ششدانگ یکباب خانه مساحت 315.85متر / مزایده,مزایده عرصه ششدانگ یکباب خانه مساحت 315.85متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1024998/مزایده-یک-واحد-ساختمانی-سوله-فلزی-مساحت-664-30متر'>مزایده یک واحد ساختمانی سوله فلزی مساحت 664.30متر / مزایده,مزایده یک واحد ساختمانی سوله فلزی مساحت 664.30متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025002/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مسکونی-مساحت-167-41متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی مساحت 167.41متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی مساحت 167.41متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025005/مزایده-تلفن-همراه'>مزایده تلفن همراه / مزایده,مزایده تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025006/مزایده-اجاره-تالار-پذیرایی-و-پارکینگ--'> مزایده اجاره تالار پذیرایی و پارکینگ... / مزایده,  مزایده اجاره تالار پذیرایی و پارکینگ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025008/مزایده-فروش-سی-تی-اسکن-قدیمی-و-مستعمل-بیمارستان-نوبت-دوم'>مزایده فروش سی تی اسکن قدیمی و مستعمل بیمارستان نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی ، مزایده فروش سی تی اسکن قدیمی و مستعمل بیمارستان نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025009/مزایده-عرصه-و-اعیان-ملک-نوبت-اول'>مزایده عرصه و اعیان ملک نوبت اول  / مزایده,مزایده عرصه و اعیان ملک نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025011/مزایده-تعداد-476-عدد-فیکسچر-96-10-24'>مزایده تعداد 476 عدد فیکسچر  96.10.24 / آگهی فروش اموال منقول,مزایده تعداد 476 عدد فیکسچر 96.10.24</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025012/مزایده-فروش-خودرو--نوبت-دوم'>مزایده فروش خودرو  - نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده فروش خودرو  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025015/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-عرصه-192-20متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 192.20متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 192.20متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025016/مزایده-یک-دستگاه-تزریق-پلاستیک'>مزایده یک دستگاه تزریق پلاستیک / مزایده, مزایده یک دستگاه تزریق پلاستیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025020/مزایده-زمین-مسکونی-مساحت-358-74متر'>مزایده زمین مسکونی مساحت 358.74متر / مزایده,مزایده زمین مسکونی مساحت 358.74متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025023/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-عرصه-1072متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی عرصه 1072متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی عرصه 1072متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025026/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-215-86متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 215.86متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 215.86متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025027/مزایده-اجاره-یک-باب-پارکینگ--'>مزایده اجاره یک باب پارکینگ... / مزایده, مزایده اجاره یک باب پارکینگ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025028/تجدید-مزایده-5-دستگاه-خودروی-قابل-شماره-گذاری---نوبت-دوم'>تجدید مزایده 5 دستگاه خودروی قابل شماره گذاری ... نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده 5 دستگاه خودروی قابل شماره گذاری ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025032/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-90-34متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 90.34متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 90.34متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025035/مزایده-فروش-فریم-آلومینیوم--مرحله-دوم'>مزایده فروش فریم آلومینیوم  - مرحله دوم / آگهی مزایده اموال , مزایده فروش فریم آلومینیوم  - مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025036/مزایده-اجاره-پارکینگ-داخل-محوطه-مجتمع'>مزایده اجاره پارکینگ داخل محوطه مجتمع  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره پارکینگ داخل محوطه مجتمع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025041/مزایده-فروش-درختان'>مزایده فروش درختان  / آگهی مزایده ، مزایده فروش درختان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025042/مزایده-واگذاری-بوفه-های-دانشگاه'>مزایده واگذاری بوفه های دانشگاه / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری بوفه های دانشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025043/مزایده-ششدانگ-مغازه-مساحت-18-10متر'>مزایده ششدانگ مغازه مساحت 18.10متر  / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه مساحت 18.10متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025044/مزایده-فروش-یکدستگاه-خم-کن-برقی'>مزایده فروش یکدستگاه خم کن برقی / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خم کن برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025047/مزایده-ملک-مشاع-به-پلاک-ثبتی-31556-فرعی-بخش-دو'>مزایده ملک مشاع به پلاک ثبتی 31556 فرعی بخش دو  / مزایده,مزایده ملک مشاع به پلاک ثبتی 31556 فرعی بخش دو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025050/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-هشتاد-و-چهار-متر'>مزایده ملک مساحت عرصه هشتاد و چهار متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه هشتاد و چهار متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025052/مزایده-یک-قطعه-زمین-ویلایی-مساحت-250-متر'>مزایده یک قطعه زمین ویلایی مساحت 250 متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین ویلایی مساحت 250 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025054/مزایده-یک-واحد-مرغداری-نوبت-اول'>مزایده یک واحد مرغداری نوبت اول / مزایده,مزایده یک واحد مرغداری نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025055/مزایده-تعدادی-موتورسیکلت-اوراقی-و-دو-دستگاه-خودروی-پژو-405'>مزایده تعدادی موتورسیکلت اوراقی و دو دستگاه خودروی پژو 405  / آگهی حراج، مزایده تعدادی موتورسیکلت اوراقی و دو دستگاه خودروی پژو 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025056/مزایده-ششدانگ-ساختمان-زیربنای-120-98متر'>مزایده ششدانگ ساختمان زیربنای 120.98متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان زیربنای 120.98متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025058/مزایده-اجاره-قطعه-زمین-با-کاربری-تاسیسات--نوبت-دوم'>مزایده اجاره قطعه زمین با کاربری تاسیسات....نوبت دوم  / مزایده, مزایده اجاره قطعه زمین با کاربری تاسیسات....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025059/مزایده-ساختمان-بخش-هجده-ثبت-نکا-نوبت-اول'>مزایده ساختمان بخش هجده ثبت نکا نوبت اول / مزایده,مزایده ساختمان بخش هجده ثبت نکا نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025062/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-135-03متر-قطعه-نه'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 135.03متر قطعه نه / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 135.03متر قطعه نه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025063/مزایده-تعدادی-گوساله-نر-از-شیر-گرفته--'>مزایده تعدادی گوساله نر از شیر گرفته... / آگهی مزایده، مزایده تعدادی گوساله نر از شیر گرفته...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025067/مزایده-ملک-بخش-هجده-نوبت-اول'>مزایده ملک بخش هجده نوبت اول / مزایده,مزایده ملک بخش هجده نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025069/مزایده-پلاک-9506-اصلی-بخش-یک-قم-نوبت-اول'>مزایده پلاک 9506 اصلی بخش یک قم نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک 9506 اصلی بخش یک قم نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025072/مزایده-اتومبیل-کامیونت-ون'>مزایده اتومبیل کامیونت ون  / مزایده,  مزایده اتومبیل کامیونت ون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025074/مزایده-ملک-بخش-5-تبریز-نوبت-اول'>مزایده ملک بخش 5 تبریز نوبت اول / مزایده,مزایده ملک بخش 5 تبریز نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025075/تجدید-مزایده-ارائه-خدمات-بوفه-دانشجویی-96-10-24'>تجدید مزایده ارائه خدمات بوفه دانشجویی 96.10.24 / تجدید آگهی مزایده عمومی ، تجدید مزایده ارائه خدمات بوفه دانشجویی 96.10.24</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025079/فراخوان-مزایده-اجاره-یکباب-دکان'>فراخوان مزایده اجاره یکباب دکان  / فراخوان مزایده, فراخوان مزایده اجاره یکباب دکان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025081/مزایده-ملک-مساحت-275متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 275متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت 275متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025085/مزایده-واگذاری-اماکن-ورزشی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری اماکن ورزشی نوبت دوم  / مزایده , مزایده واگذاری اماکن ورزشی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025086/مزایده-ملک-بخش-پنج-تبریز-اموال-غیرمنقول-نوبت-اول'>مزایده ملک بخش پنج تبریز اموال غیرمنقول نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک بخش پنج تبریز اموال غیرمنقول نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025087/مزایده-فروش-اموال-مستهلک-و-اسقاطی'>مزایده فروش اموال مستهلک و اسقاطی / مزایده , مزایده فروش اموال مستهلک و اسقاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025091/مزایده-ملک-بخش-ده-تبریز-نوبت-اول'>مزایده ملک بخش ده تبریز نوبت اول / مزایده,مزایده ملک بخش ده تبریز نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025094/مزایده-فروش-املاک-مازاد-و-تملیکی-استان-کهگیلویه-بویراحمد'>مزایده فروش املاک مازاد و تملیکی استان کهگیلویه بویراحمد  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد و تملیکی استان کهگیلویه بویراحمد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025095/مزایده-70-دستگاه-خودرو-سبک-سنگین-و-موتورسیکلت'>مزایده 70 دستگاه خودرو سبک، سنگین و موتورسیکلت / مزایده 70 دستگاه خودرو سبک، سنگین و موتورسیکلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025097/مزایده-فروش-178-قلم-از-انواع-لوازم-و-قطعات-اسقاط-و-مستعمل'>مزایده فروش 178 قلم از انواع لوازم و قطعات اسقاط و مستعمل / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش 178 قلم از انواع لوازم و قطعات اسقاط و مستعمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025099/مزایده-دو-دانگ-از-ششدانگ-ملک-زیربنای-1441-55متر'>مزایده دو دانگ از ششدانگ ملک زیربنای 1441.55متر  / مزایده,مزایده دو دانگ از ششدانگ ملک زیربنای 1441.55متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025102/مزایده-یکباب-خانه-قولنامه-عرصه-85-متر'>مزایده یکباب خانه قولنامه عرصه 85 متر  / مزایده,مزایده یکباب خانه قولنامه عرصه 85 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025103/مزایده-اثاثیه-منزل-دست-دوم'>مزایده اثاثیه منزل دست دوم / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده اثاثیه منزل دست دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025105/مزایده-یک-قطعه-زمین-تجاری-مساحت-35-متر'>مزایده یک قطعه زمین تجاری مساحت 35 متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین تجاری مساحت 35 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025108/مزایده-مجموعه-های-ورزشی--'>مزایده مجموعه های ورزشی... / مزایده,مزایده مجموعه های ورزشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025111/مزایده-ملک-بخش-1-تبریز-نوبت-اول'>مزایده ملک بخش 1 تبریز نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک بخش 1 تبریز نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025112/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-73-متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 73 متر / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 73 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025113/مزایده-صیفی-جات-به-صوت-مزارعه-کاری--مرحله-دوم'>مزایده صیفی جات به صوت مزارعه کاری...مرحله دوم / مزایده ,مزایده صیفی جات به صوت مزارعه کاری... مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025114/مزایده-100-دستگاه-خودرو-تعداد-91-دستگاه-موتورسیکلت--'>مزایده 100 دستگاه خودرو، تعداد 91 دستگاه موتورسیکلت... / مزایده, مزایده 100 دستگاه خودرو، تعداد 91 دستگاه موتورسیکلت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025115/مزایده-دو-سهم-مشاع-از-20-سهم-باغ-مرکبات-5352متر'>مزایده دو سهم مشاع از 20 سهم باغ مرکبات 5352متر  / مزایده,مزایده دو سهم مشاع از 20 سهم باغ مرکبات 5352متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025116/اصلاحیه-مزایده-فروش-تعداد-سه-رقبه-املاک-تملیکی--'>اصلاحیه مزایده فروش تعداد سه رقبه املاک تملیکی .. / اصلاحیه مزایده,مزایده فروش تعداد سه رقبه املاک تملیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025119/مزایده-فروش-میلگرد-تیتانیوم-میلگرد-فولادی-تسمه-آلومینیومی--نوبت-دوم'>مزایده فروش میلگرد تیتانیوم، میلگرد فولادی، تسمه آلومینیومی ...نوبت دوم / مزایده ,مزایده فروش میلگرد تیتانیوم، میلگرد فولادی، تسمه آلومینیومی ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025120/مزایده-فروش-تعداد-25-عدد-لنگه-درب-ضد-سرقت--'>مزایده فروش تعداد 25 عدد لنگه درب ضد سرقت.... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش تعداد 25 عدد لنگه درب ضد سرقت....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025122/مزایده-ساختمان-مساحت-هفتاد-و-دو-متر'>مزایده ساختمان مساحت هفتاد و دو متر  / مزایده,مزایده ساختمان مساحت هفتاد و دو متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025123/مزایده-فروش-ملک'>مزایده فروش ملک / مزایده,مزایده فروش ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025125/مزایده-تعداد-1500-دستگاه-خردکن-تک-کاره'>مزایده تعداد 1500 دستگاه خردکن تک کاره  / مزایده,مزایده تعداد 1500 دستگاه خردکن تک کاره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025130/مزایده-فروش-دستگاه-پرکن-شیشه-18-نازله--'>مزایده فروش دستگاه پرکن شیشه 18 نازله.... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش دستگاه پرکن شیشه 18 نازله....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025131/مزایده-ملک-مشاعی-موروثی'>مزایده ملک مشاعی موروثی / مزایده,مزایده ملک مشاعی موروثی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025132/مزایده-ماشین-آلات--مرحله-دوم'>مزایده ماشین آلات ، مرحله دوم  / مزایده , مزایده ماشین آلات ، مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025135/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-7-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه 7 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه 7 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025141/تجدید-مزایده-اجاره-دو-باب-مغازه-های-ضلع-شمالی-غربی-و-ضلع-جنوب-غربی--نوبت-دوم'>تجدید مزایده اجاره دو باب مغازه های ضلع شمالی غربی و ضلع جنوب غربی - نوبت دوم  / تجدید مزایده , تجدید مزایده اجاره دو باب مغازه های ضلع شمالی غربی و ضلع جنوب غربی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025143/مزایده-خودروهای-اسقاط---نوبت-دوم'>مزایده خودروهای اسقاط ...- نوبت  دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده خودروهای اسقاط ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025145/مزایده-یک-دستگاه-تیغ-ابریشم-و-مخمل'>مزایده یک دستگاه تیغ ابریشم و مخمل  / مزایده, مزایده یک دستگاه تیغ ابریشم و مخمل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025146/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-208-2مترمربع'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 208.2مترمربع  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 208.2مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025149/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-117-متر-مشاع'>مزایده ملک مساحت عرصه 117 متر مشاع  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 117 متر مشاع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025150/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-سواری-سمند'>مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری سمند  / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری سمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025151/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-پژو-206'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پژو 206  / مزایده,مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پژو 206 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025154/مزایده-زمین-مساحت-عرصه-2016متر'>مزایده زمین مساحت عرصه 2016متر / مزایده,مزایده زمین مساحت عرصه 2016متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025158/مزایده-آپارتمان-زیربنای-95-مترمربع'>مزایده آپارتمان زیربنای 95 مترمربع / مزایده,مزایده آپارتمان زیربنای 95 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025162/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-بخش-هفت-تهران'>مزایده ششدانگ آپارتمان بخش هفت تهران / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان بخش هفت تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025164/مزایده-واگذاری-قطع-جمع-آوری-و-فروش-درختان---نوبت-دوم'>مزایده واگذاری قطع، جمع آوری و فروش درختان ... نوبت دوم  / مزایده عمومی , مزایده واگذاری قطع، جمع آوری و فروش درختان ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025165/مزایده-ملک-مساحت-کل-هشتاد-و-هشت-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت کل هشتاد و هشت متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک مساحت کل هشتاد و هشت متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025168/مزایده-پلاک-مورد-رهن-تحت-پلاک-ثبتی-42-فرعی-از-40-اصلی'>مزایده پلاک مورد رهن تحت پلاک ثبتی 42 فرعی از 40 اصلی  / مزایده,مزایده پلاک مورد رهن تحت پلاک ثبتی 42 فرعی از 40 اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025171/مزایده-ملک-مسکونی-زیربنای-صد-و-بیست-متر'>مزایده ملک مسکونی زیربنای صد و بیست متر / مزایده,مزایده ملک مسکونی زیربنای صد و بیست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025174/مزایده-ملک-در-زمینی-مساحت-100-5متر-نوبت-اول'>مزایده ملک در زمینی مساحت 100.5متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک در زمینی مساحت 100.5متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025177/مزایده-فروش-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-محصور-با-بنای-احداثی-و-اموال-منقول-واقع-در-سردخانه--'>مزایده فروش ششدانگ یک قطعه زمین محصور با بنای احداثی و اموال منقول واقع در سردخانه.... / مزایده , مزایده فروش ششدانگ یک قطعه زمین محصور با بنای احداثی و اموال منقول واقع در سردخانه....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025178/مزایده-زمین-گلخانه-مساحت-کل-5000متر-نوبت-اول'>مزایده زمین گلخانه مساحت کل 5000متر نوبت اول / مزایده,مزایده زمین گلخانه مساحت کل 5000متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025180/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-5000متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 5000متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 5000متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025182/مزایده-عمومی-تعداد-5-دستگاه-خودرو'>مزایده عمومی تعداد 5 دستگاه خودرو  / مزایده عمومی تعداد 5 دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025184/مزایده-فروش-یکدستگاه-پژو-پارس-مدل-1383'>مزایده فروش یکدستگاه پژو پارس مدل 1383 / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه پژو پارس مدل 1383</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025185/مزایده-یک-قطعه-زمین-مزروعی-مساحت-2173-61متر'>مزایده یک قطعه زمین مزروعی مساحت 2173.61متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مزروعی مساحت 2173.61متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025187/مزایده-پلاک-ثبتی-10-فرعی-از-دو-فرعی-بخش-دو-غرب-بابل'>مزایده پلاک ثبتی 10 فرعی از دو فرعی بخش دو غرب بابل / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 10 فرعی از دو فرعی بخش دو غرب بابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025188/مزایده-دستگاه-بسته-بندی-نمک--'>مزایده دستگاه بسته بندی نمک... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده دستگاه بسته بندی نمک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025189/مزایده-دو-خط-همراه-اول--'>مزایده دو خط همراه اول... / مزایده, مزایده دو خط همراه اول...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025190/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-پراید'>مزایده یک دستگاه خودروی پراید  / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025191/مزایده-عرصه-و-اعیان-زمین-مساحت-208-متر'>مزایده عرصه و اعیان زمین مساحت 208 متر / مزایده,مزایده عرصه و اعیان زمین مساحت 208 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025192/مزایده-فروش-خودرو--'>مزایده فروش خودرو.... / مناقصه, مزایده فروش خودرو....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025193/مزایده-عرصه-و-اعیان-پلاک-30-فرعی-از-دو-اصلی-بخش-پنج'>مزایده عرصه و اعیان پلاک 30 فرعی از دو اصلی بخش پنج / مزایده,مزایده عرصه و اعیان پلاک 30 فرعی از دو اصلی بخش پنج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025194/مزایده-فروش-یکدستگاه-کامیون-سیستم-بنز-911-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه کامیون سیستم بنز 911 نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول ، مزایده فروش یکدستگاه کامیون سیستم بنز 911 نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025195/مزایده-انواع-مخازن-استیل---نوبت-دوم'>مزایده انواع مخازن استیل... - نوبت دوم  / مزایده و مزایده انواع مخازن استیل...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025196/مزایده-فروش-انواع-نایلون-و-مشمع-ضایعاتی'>مزایده فروش انواع نایلون و مشمع ضایعاتی  / مزایده, مزایده فروش انواع نایلون و مشمع ضایعاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025197/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-وانت-دو-کابین'>مزایده یک دستگاه خودروی وانت دو کابین / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی وانت دو کابین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025198/مزایده-خط-کامل-تولید-ناگت--'>مزایده خط کامل تولید ناگت ... / آگهی مزایده, مزایده خط کامل تولید ناگت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025199/مزایده-هشت-سهم-از-یک-دانگ-شن-شویی-مرحله-دوم'>مزایده هشت سهم از یک دانگ شن شویی مرحله دوم  / مزایده,مزایده هشت سهم از یک دانگ شن شویی مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025200/مزایده-اکتشاف-و-بهره-برداری-تعدادی-از-معادن-و-محدوده-های-اکتشافی'>مزایده اکتشاف و بهره برداری تعدادی از معادن و محدوده های اکتشافی  / مزایده اکتشاف و بهره برداری تعدادی از معادن و محدوده های اکتشافی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025201/مزایده-یک-قطعه-زمین-مسکونی-تجاری-33-متر'>مزایده یک قطعه زمین مسکونی تجاری 33 متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی تجاری 33 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025202/مزایده-دستگاه-یخچال-و-فریزر'>مزایده دستگاه یخچال و فریزر / مزایده, مزایده دستگاه یخچال و فریزر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025203/مزایده-7-دستگاه-فتلیه-باف-(کش-باف)'>مزایده 7 دستگاه فتلیه باف (کش باف)  / آگهی مزایده مال منقول، مزایده 7 دستگاه فتلیه باف (کش باف) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025204/مزایده-واحدهای-تجاری-و-خدماتی'>مزایده واحدهای تجاری و خدماتی  / اگهی مزایده , مزایده واحدهای تجاری و خدماتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025205/مزایده-انواع-عطر-بچه-گانه'>مزایده انواع عطر بچه گانه / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده انواع عطر بچه گانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025206/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-و-آپارتمان-مسکونی-61-متر'>مزایده فروش تعدادی از املاک و آپارتمان مسکونی 61 متر / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک و آپارتمان مسکونی 61 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025207/مزایده-فروش-یکدستگاه-اره-فلکه-کارکرده--'>مزایده فروش یکدستگاه اره فلکه کارکرده... / آگهی مزایده اموال منقول ، مزایده فروش یکدستگاه اره فلکه کارکرده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025208/مزایده-یک-عدد-سایت-اداره-نیمه-ساخته'>مزایده یک عدد سایت اداره نیمه ساخته / مزایده , مزایده یک عدد سایت اداره نیمه ساخته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025209/مزایده-فروش-تعداد-16-واحد-تجاری-و-60-واحد-اداری'>مزایده فروش تعداد 16 واحد تجاری و 60 واحد اداری / مزایده,مزایده فروش تعداد 16 واحد تجاری و 60 واحد اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025211/مزایده-فروش-قطعه-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده فروش قطعه تجاری نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش قطعه تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025212/مزایده-میز-مدیریت-میز-کنفرانس-چوبی--'>مزایده میز مدیریت، میز کنفرانس چوبی... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده میز مدیریت، میز کنفرانس چوبی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025213/مزایده-موتور-برق'>مزایده موتور برق  / مزایده, مزایده موتور برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025214/مزایده-فروش-دو-واحد-آپارتمان-و-14-قطعه-زمین-مرحله-سوم'>مزایده فروش دو واحد آپارتمان و 14 قطعه زمین مرحله سوم  / مزایده,مزایده فروش دو واحد آپارتمان و 14 قطعه زمین مرحله سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025215/مزایده-یک-دستگاه-آسیاب--یک-دستگاه-الکتروموتور'>مزایده یک دستگاه آسیاب ، یک دستگاه الکتروموتور / آگهی مزایده , مزایده یک دستگاه آسیاب ، یک دستگاه الکتروموتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025216/مزایده-لیفتراک'>مزایده لیفتراک / مزایده, مزایده لیفتراک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025217/مزایده-کارخانه-یخ-موتور-سیلندر-با-ضایعات-لوله--'>مزایده کارخانه یخ موتور سیلندر با ضایعات لوله... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده کارخانه یخ موتور سیلندر با ضایعات لوله...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025218/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-سیصد-و-نود-و-یک-متر-و-چهل-و-پنج-دسیمتر'>مزایده ملک مساحت عرصه سیصد و نود و یک متر و چهل و پنج دسیمتر  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه سیصد و نود و یک متر و چهل و پنج دسیمتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025219/مزایده-ماشین-آلات-پخت-فرمولاسیون'>مزایده ماشین آلات پخت فرمولاسیون  / مزایده , مزایده ماشین آلات پخت فرمولاسیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025220/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-جیلی-تیپ-امگراند-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو جیلی تیپ امگراند نوبت دوم  / آگهی مزایده ، مزایده فروش یکدستگاه خودرو جیلی تیپ امگراند نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025221/مزایده-فروش-تعدادی-از-زمینهای-تجاری-و-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی از زمینهای تجاری و مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از زمینهای تجاری و مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025222/مزایده-تعداد-1600-دست-کت-و-شلوار'>مزایده تعداد 1600 دست کت و شلوار / مزایده ، مزایده تعداد 1600 دست کت و شلوار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025223/مزایده-ماشین-آلات-پخت-فرمولاسیون-4-تنی'>مزایده ماشین آلات پخت فرمولاسیون 4 تنی  / مزایده , مزایده ماشین آلات پخت فرمولاسیون 4 تنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025224/مزایده-فروش-املاک-مازاد-در-تهران-و-شهرستان-ها'>مزایده فروش املاک مازاد در تهران و شهرستان ها / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد در تهران و شهرستان ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025225/مزایده-فروش-املاک-و-مستغلات-شهر-جدید-پردیس-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک و مستغلات شهر جدید پردیس نوبت دوم  / مزایده ,مزایده فروش املاک و مستغلات شهر جدید پردیس نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025226/مزایده-فروش-خودروی-پراید'>مزایده فروش خودروی پراید  / مزایده , مزایده فروش خودروی پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025227/مزایده-فروش-یکدستگاه-قلاویز-16-M-مستعمل--'>مزایده فروش یکدستگاه قلاویز 16 M مستعمل.... / آگهی مزایده اموال منقول ، مزایده فروش یکدستگاه قلاویز 16 M مستعمل....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025228/مزایده-یک-دستگاه-کمپرسور'>مزایده یک دستگاه کمپرسور  / مزایده , مزایده یک دستگاه کمپرسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025229/مزایده-یک-دستگاه-تراش'>مزایده یک دستگاه تراش / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه تراش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025231/مزایده-وانت-مزدا-دوکابین-2000-نقره-ای-متالیک'>مزایده وانت مزدا دوکابین 2000 نقره ای متالیک / مزایده,مزایده وانت مزدا دوکابین 2000 نقره ای متالیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025232/مزایده-فروش-یک-دستگاه-عمود-بر-و-یک-عدد-اره-دیسکی'>مزایده فروش یک دستگاه عمود بر و یک عدد اره دیسکی  / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه عمود بر و یک عدد اره دیسکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025233/مزایده-فروش-املاک-و-مستغلات-در-تهران-و-شهرستان-ها-نقد-و-اقساط'>مزایده فروش املاک و مستغلات در تهران و شهرستان ها نقد و اقساط  / مزایده ,مزایده فروش املاک و مستغلات در تهران و شهرستان ها نقد و اقساط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025235/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-167-متر-قطعه-اول'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 167 متر قطعه اول / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مساحت 167 متر قطعه اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025236/مزایده-یک-دستگاه-کامیون-کشنده'>مزایده یک دستگاه کامیون کشنده  / مزایده , مزایده یک دستگاه کامیون کشنده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025237/مزایده-آپارتمان-طبقه-دو-166-57-مترمربع'>مزایده آپارتمان طبقه دو 166.57 مترمربع  / مزایده ,مزایده آپارتمان طبقه دو 166.57 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025241/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-قطعه-سه-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی قطعه سه تفکیکی / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی قطعه سه تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025242/مزایده-اجاره-چهار-سالن'>مزایده اجاره چهار سالن  / مزایده , مزایده اجاره چهار سالن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025243/مزایده-آپارتمان-طبقه-4-مساحت-15-87متر'>مزایده آپارتمان طبقه 4 مساحت 15.87متر / مزایده ,مزایده آپارتمان طبقه 4 مساحت 15.87متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025244/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-پراید-131'> مزایده یک دستگاه اتومبیل پراید 131 / مزایده,  مزایده یک دستگاه اتومبیل پراید 131</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025245/مزایده-فروش-یک-دستگاه-کامیون-کمپرسی-شش-چرخ-آمیکو'>مزایده فروش یک دستگاه کامیون کمپرسی شش چرخ آمیکو / مزایده ,مزایده فروش یک دستگاه کامیون کمپرسی شش چرخ آمیکو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025246/مزایده-فروش-سواری-پراید-مدل-1374'>مزایده فروش سواری پراید مدل 1374 / مزایده , مزایده فروش سواری پراید مدل 1374</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025248/مزایده-دستگاه-برش-MDF'>مزایده دستگاه برش MDF  / مزایده , مزایده دستگاه برش MDF </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025249/مزایده-ملک-مساحت-89-16مترمربع'>مزایده ملک مساحت 89.16مترمربع  / مزایده مزایده ملک مساحت 89.16مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025250/مزایده-فروش-یک-دستگاه-نیسان-مدل-1385'>مزایده فروش یک دستگاه نیسان مدل 1385 / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه نیسان مدل 1385</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025251/مزایده-دستگاه-های-سنگبری'>مزایده دستگاه های سنگبری / مزایده, مزایده دستگاه های سنگبری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025252/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-126-5متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 126.5متر / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 126.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025253/مزایده-کلیه-قفسه-های-آهنی--دو-دستگاه-بخاری-انرژی'>مزایده کلیه قفسه های آهنی ، دو دستگاه بخاری انرژی / مزایده , مزایده کلیه قفسه های آهنی ، دو دستگاه بخاری انرژی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025255/مزایده-ششدانگ-واحد-ویلایی-132-50متر'>مزایده ششدانگ واحد ویلایی 132.50متر / مزایده ,مزایده ششدانگ واحد ویلایی 132.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025256/مزایده-شماره-های-رند-تلفن-ثابت'>مزایده شماره های رند تلفن ثابت  / آگهی مزایده,مزایده شماره های رند تلفن ثابت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025257/مزایده-فروش-یک-دستگاه-سواری-405'>مزایده فروش یک دستگاه سواری 405  / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه سواری 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025258/مزایده-آپارتمان-مسکونی-عرصه-74-93متر'>مزایده آپارتمان مسکونی عرصه 74.93متر / مزایده ,مزایده آپارتمان مسکونی عرصه 74.93متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025261/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-206-مشکی-رنگ-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو 206 مشکی رنگ  نوبت دوم  / مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو پژو 206 مشکی رنگ  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025262/مزایده-تعدادی-از-اقلام-مستعمل-و-اسقاط---نوبت-دوم'>مزایده تعدادی از اقلام مستعمل و اسقاط ... نوبت دوم / مزایده,مزایده تعدادی از اقلام مستعمل و اسقاط ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025263/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-منزل-مسکونی-بخش-یک-سبزوار'>مزایده سه دانگ مشاع از منزل مسکونی بخش یک سبزوار  / مزایده ,مزایده سه دانگ مشاع از منزل مسکونی بخش یک سبزوار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025266/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-2037-50متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 2037.50متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 2037.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025268/مزایده-منزل-بخش-نه-مشهد-اموال-منقول-غیرمنقول'>مزایده منزل بخش نه مشهد اموال منقول غیرمنقول / مزایده ,مزایده منزل بخش نه مشهد اموال منقول غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025269/مزایده-خودرو-سواری-پراید'>مزایده خودرو سواری پراید  / آگهی مزایده, مزایده خودرو سواری پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025271/مزایده-آپارتمان-مسکونی-بخش-سه-کرمان-غیرمنقول'>مزایده آپارتمان مسکونی بخش سه کرمان غیرمنقول  / مزایده ,مزایده آپارتمان مسکونی بخش سه کرمان غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025272/مزایده-۳۰۰-متر-سنگ-پله-کرم-نوبت-دوم'>مزایده ۳۰۰ متر سنگ پله کرم  نوبت دوم  / مزایده ,مزایده ۳۰۰ متر سنگ پله کرم  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025276/مزایده-2-25-دانگ-مشاع-از-زمین-2148-00متر'>مزایده 2.25 دانگ مشاع از زمین 2148.00متر / مزایده ,مزایده 2.25 دانگ مشاع از زمین 2148.00متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025277/مزایده-یک-دستگاه-پراید-صبا'>مزایده یک دستگاه پراید صبا  / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه پراید صبا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025278/مزایده-فروش-املاک-مازاد-شهرستان-تنکابن-نقد-و-اقساط'>مزایده فروش املاک مازاد شهرستان تنکابن نقد و اقساط  / مزایده ,مزایده فروش املاک مازاد شهرستان تنکابن نقد و اقساط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025280/مزایده-فروش-یکدستگاه-کیس-کامپیوتر--'>مزایده فروش یکدستگاه کیس کامپیوتر ... / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه کیس کامپیوتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025281/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پراید-مدل-1381'>مزایده یک دستگاه خودرو پراید مدل 1381 / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو پراید مدل 1381</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025282/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-4-آبادان'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 4 آبادان  / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 4 آبادان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025285/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پراید--'>مزایده یک دستگاه سواری پراید ... / مزایده,مزایده یک دستگاه سواری پراید ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025286/مزایده-ملک-مساحت-3560متر-بصورت-باغ'>مزایده ملک مساحت 3560متر بصورت باغ / مزایده ,مزایده ملک مساحت 3560متر بصورت باغ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025287/مزایده-فروش-مقداری-از-ضایعات-فلزی-و-آهن'>مزایده فروش مقداری از ضایعات فلزی و آهن  / آگهی مزایده ، مزایده فروش مقداری از ضایعات فلزی و آهن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025289/مزایده-ساختمان-مسکونی-به-شماره-پلاک-24809-فرعی'>مزایده ساختمان مسکونی به شماره پلاک 24809 فرعی / مزایده ,مزایده ساختمان مسکونی به شماره پلاک 24809 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025290/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پراید-سفیدرنگ--'>مزایده یک دستگاه سواری پراید سفیدرنگ ... / مزایده,مزایده یک دستگاه سواری پراید سفیدرنگ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025292/مزایده-فروش-لوازم-اداری'>مزایده فروش لوازم اداری / آگهی مزایده ,مزایده فروش لوازم اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025293/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-430-مترمربع'>مزایده منزل مسکونی مساحت 430 مترمربع  / مزایده ,مزایده منزل مسکونی مساحت 430 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025296/مزایده-فروش-دو-قطعه-زمین-شهرک-بعثت-مرحله-پنجم-نوبت-نهم'>مزایده فروش دو قطعه زمین شهرک بعثت مرحله پنجم نوبت نهم / مزایده ,مزایده فروش دو قطعه زمین شهرک بعثت مرحله پنجم نوبت نهم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025299/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-140-7متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 140.7متر / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مساحت 140.7متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025300/مزایده-اجاره-واحدهای-مسکونی-و-مغازه-تجاری--'>مزایده اجاره واحدهای مسکونی و مغازه تجاری... / مزایده, مزایده اجاره واحدهای مسکونی و مغازه تجاری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025301/مزایده-خدمات-مرکز-مکانیزه-معاینه-فنی-خودرو'>مزایده خدمات مرکز مکانیزه معاینه فنی خودرو / آگهی مزایده عمومی، مزایده خدمات مرکز مکانیزه معاینه فنی خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025303/مزایده-فروش-بن-ماری-پنج-ظرفه-استیل-غذا--'>مزایده فروش بن ماری پنج ظرفه استیل غذا ... / آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول , مزایده فروش بن ماری پنج ظرفه استیل غذا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025304/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-204-فرعی-بخش-شش'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 204 فرعی بخش شش / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 204 فرعی بخش شش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025305/مزایده-فروش-چهار-طاق-از-دو-دستگاه-تلمبه-به-صورت-اراضی-مزروعی--نوبت-دوم'>مزایده فروش چهار طاق از دو دستگاه تلمبه به صورت اراضی مزروعی - نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش چهار طاق از دو دستگاه تلمبه به صورت اراضی مزروعی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025306/خلاصه-مزایده-اجاره-تعداد-یکباب-مغازه'>خلاصه مزایده اجاره  تعداد یکباب مغازه  / خلاصه مزایده , خلاصه مزایده اجاره  تعداد یکباب مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025307/مزایده-ششدانگ-خانه-اعیان-112-مترمربع'>مزایده ششدانگ خانه اعیان 112 مترمربع  / مزایده ,مزایده ششدانگ خانه اعیان 112 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025312/مزایده-فروش-تعداد-4-دستگاه-اتوبوس-بنز-302'>مزایده فروش تعداد 4 دستگاه اتوبوس بنز 302 / آگهی مزایده، مزایده فروش تعداد 4 دستگاه اتوبوس بنز 302</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025313/مزایده-تعداد-165-دستگاه-خودروی--'>مزایده  تعداد 165 دستگاه خودروی ... / مزایده  تعداد 165 دستگاه خودروی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025314/مزایده-یک-دستگاه-لیفتراک-برقی'>مزایده یک دستگاه لیفتراک برقی  / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه لیفتراک برقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025316/مزایده-یک-دستگاه-مخزن-آب-میوه-18-هزار-لیتری'>مزایده یک دستگاه مخزن آب میوه 18 هزار لیتری  / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه مخزن آب میوه 18 هزار لیتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025317/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-از-استخر-سرپوشیده'>مزایده واگذاری بهره برداری از استخر سرپوشیده / مزایده ,مزایده واگذاری بهره برداری از استخر سرپوشیده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025318/مزایده-خودرو-سواری-پژو-206'>مزایده خودرو سواری پژو 206 / آگهی مزایده، مزایده خودرو سواری پژو 206</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025319/مزایده-اجاره-محل-غرفه-کپی'>مزایده اجاره محل غرفه کپی  / آگهی تجدید حراج , مزایده اجاره محل غرفه کپی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025323/فراخوان-استعلام-قیمت-واگذاری-اجاری-واحد-بینایی-سنجی-و-عینک-سازی-و-بیومتری-مرکز-آموزشی'>فراخوان استعلام قیمت واگذاری اجاری واحد بینایی سنجی و عینک سازی و بیومتری مرکز آموزشی / آگهی فراخوان عمومی شرکت در استعلام قیمت، فراخوان استعلام قیمت واگذاری اجاری واحد بینایی سنجی و عینک سازی و بیومتری مرکز آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025324/مزایده-اجاره-سه-عدد-بیلبورد-تبلیغاتی'>مزایده اجاره سه عدد بیلبورد تبلیغاتی / آگهی مزایده عمومی ,مزایده اجاره سه عدد بیلبورد تبلیغاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025325/مزایده-اجاره-سه-باب-مغازه-و-خدمات-خودرویی--'> مزایده اجاره سه باب مغازه و خدمات خودرویی... / مزایده,  مزایده اجاره سه باب مغازه و خدمات خودرویی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025326/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-8932متر-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 8932متر نوبت دوم  / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی مساحت 8932متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025327/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-پلاک-ثبتی-115-فرعی-مرحله-دوم'>مزایده یک قطعه زمین به پلاک ثبتی 115 فرعی مرحله دوم  / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین به پلاک ثبتی 115 فرعی مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025328/فراخوان-استعلام-عمومی-اجاره-مکان-نوبت-دهی-و-پذیرش-تلفنی-و-اینترنتی--'>فراخوان استعلام عمومی اجاره مکان نوبت دهی و پذیرش تلفنی و اینترنتی... / آگهی فراخوان استعلام عمومی، فراخوان استعلام عمومی اجاره مکان نوبت دهی و پذیرش تلفنی و اینترنتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025330/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-نه-مشهد-اموال-منقول'>مزایده پلاک ثبتی بخش نه مشهد اموال منقول / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی بخش نه مشهد اموال منقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025331/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-187-31متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 187.31متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مساحت 187.31متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025332/مزایده-ششدانگ-ساختمان-سه-طبقه-بخش-ده-تهران'>مزایده ششدانگ ساختمان سه طبقه بخش ده تهران / مزایده ,مزایده ششدانگ ساختمان سه طبقه بخش ده تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025335/مزایده-ششدانگ-ساختمان-4-طبقه-مساحت-نود-متر'>مزایده ششدانگ ساختمان 4 طبقه مساحت نود متر / مزایده ,مزایده ششدانگ ساختمان 4 طبقه مساحت نود متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025337/مزایده-اجاره-تاسیسات-سنگ-شکن--نوبت-دوم'>مزایده اجاره تاسیسات سنگ شکن - نوبت دوم  / اگهی مزایده , مزایده اجاره تاسیسات سنگ شکن - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025338/مزایده-4-52-دانگ-از-ششدانگ-از-پلاک-ثبتی-88-110962-بخش-یازده'>مزایده 4.52 دانگ از ششدانگ از پلاک ثبتی 88/110962 بخش یازده  / مزایده ,مزایده 4.52 دانگ از ششدانگ از پلاک ثبتی 88/110962 بخش یازده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025340/مزایده-آپارتمان-مسکونی-با-عمر-20-سال'>مزایده آپارتمان مسکونی با عمر 20 سال / مزایده ,مزایده آپارتمان مسکونی با عمر 20 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025343/مزایده-واگذاری-بوفه-و-چاپ-و-تکثیر-مرکز-آموزشی-درمانی--'>مزایده واگذاری بوفه و چاپ و تکثیر مرکز آموزشی درمانی... / مزایده عمومی, مزایده واگذاری بوفه و چاپ و تکثیر مرکز آموزشی درمانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025344/مزایده-فروش-چوب-مرکبات-و-سیاه-ریشه'>مزایده فروش چوب مرکبات و سیاه ریشه  / مزایده فروش چوب مرکبات و سیاه ریشه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025347/مزایده-پلاک-ثبتی-151-16780-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی 151/16780 نوبت اول  / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی 151/16780 نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025349/مزایده-مغازه-مساحت-21-متر-نوبت-اول'>مزایده مغازه مساحت 21 متر نوبت اول / مزایده ,مزایده مغازه مساحت 21 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025350/مزایده-یک-دستگاه-پرتابل-بتن'>مزایده یک دستگاه پرتابل بتن  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده یک دستگاه پرتابل بتن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025351/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-ملک-ثبتی-182-90متر'>مزایده دو دانگ مشاع از ملک ثبتی 182.90متر  / مزایده ,مزایده دو دانگ مشاع از ملک ثبتی 182.90متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025356/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-725-متر-مرحله-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 725 متر مرحله اول / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین مساحت 725 متر مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025358/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-87-79مترمربع'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 87.79مترمربع  / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 87.79مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025360/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-150-مترمربع'>مزایده ملک مساحت عرصه 150 مترمربع  / مزایده ,مزایده ملک مساحت عرصه 150 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025361/مزایده-بهره-برداری-از-جایگاه-سوخت-cng'>مزایده بهره برداری از جایگاه سوخت cng / آگهی مزایده , مزایده بهره برداری از جایگاه سوخت cng</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025362/مزایده-لوازم-خانگی-و-یک-دستگاه-سواری-پیکان'>مزایده لوازم خانگی و یک دستگاه سواری پیکان / مزایده, مزایده لوازم خانگی و یک دستگاه سواری پیکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025363/مزایده-فروش-ملک-کاربری-تجاری-اعیان-152-6متر'>مزایده فروش ملک کاربری تجاری اعیان 152.6متر  / مزایده ,مزایده فروش ملک کاربری تجاری اعیان 152.6متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025364/مناقصه-اجاره-تعداد-40-غرفه'>مناقصه اجاره تعداد 40 غرفه  / مناقصه , مناقصه اجاره تعداد 40 غرفه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025365/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-قطعات-تجاری-مسکونی'>مزایده فروش تعدادی از املاک قطعات تجاری مسکونی  / مزایده ,مزایده فروش تعدادی از املاک قطعات تجاری مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025366/مزایده-یک-دستگاه-لودر-کوماتسو'>مزایده یک دستگاه لودر کوماتسو  / مزایده,مزایده یک دستگاه لودر کوماتسو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025370/مزایده-یک-قطعه-زمین-تفکیکی-مساحت-دویست-متر'>مزایده یک قطعه زمین تفکیکی مساحت دویست متر  / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین تفکیکی مساحت دویست متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025373/مزایده-پرکن-صنعتی-مایعات-شیشه-شور'>مزایده پرکن صنعتی مایعات شیشه شور / مزایده,مزایده پرکن صنعتی مایعات شیشه شور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025375/مزایده-ششدانگ-مغازه-61-38متر-و-خانه-454-83متر'>مزایده ششدانگ مغازه 61.38متر و خانه 454.83متر / مزایده ,مزایده ششدانگ مغازه 61.38متر و خانه 454.83متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025376/مزایده-مدیریت-نگهداری-و-استفاده-از-مجموعه-باغ-موزه-(مرحله-دوم--نوبت-دوم)'>مزایده مدیریت، نگهداری و استفاده از مجموعه باغ موزه  (مرحله دوم - نوبت دوم) / آگهی مزایده، مزایده مدیریت، نگهداری و استفاده از مجموعه باغ موزه (مرحله دوم - نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025379/مزایده-یکباب-مغازه-مساحت-داخلی-22-15متر'>مزایده یکباب مغازه مساحت داخلی 22.15متر  / مزایده ,مزایده یکباب مغازه مساحت داخلی 22.15متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025380/مزایده-فروش-ماشین-آلات'>مزایده فروش ماشین آلات  / مزایده , مزایده فروش ماشین آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025381/مزایده-اجاره-محل-کیوسک--چاپ-دوم'>مزایده اجاره محل کیوسک - چاپ دوم / آگهی مزایده, مزایده اجاره محل کیوسک - چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025382/مزایده-ششدانگ-یکباب-تجاری-مساحت-20-50متر'>مزایده ششدانگ یکباب تجاری مساحت 20.50متر / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب تجاری مساحت 20.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025386/مزایده-واگذاری-تعداد-78-فقره-از-املاک-مازاد'>مزایده واگذاری تعداد 78 فقره از املاک مازاد  / مزایده ,مزایده واگذاری تعداد 78 فقره از املاک مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025388/مزایده-واگذاری-محل-فضاهای-بازی-موجود-در-پارک-های-سطح-شهر--مرحله-سوم--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری محل فضاهای بازی موجود در پارک های سطح شهر ...مرحله سوم-  نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده واگذاری محل فضاهای بازی موجود در پارک های سطح شهر ...مرحله سوم-  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025390/مزایده-اجاره-تعدادی-از-مغازه-های-تجاری'>مزایده اجاره تعدادی از مغازه های تجاری  / مزایده , مزایده اجاره تعدادی از مغازه های تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025391/مزایده-فروش-املاک-مازاد-شهرستان-سمنان-نقد-و-اقساط'>مزایده فروش املاک مازاد شهرستان سمنان نقد و اقساط  / مزایده ,مزایده فروش املاک مازاد شهرستان سمنان نقد و اقساط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025393/مزایده-عرضه-املاک-مازاد-کاربری-مسکونی-خدماتی'>مزایده عرضه املاک مازاد کاربری مسکونی خدماتی  / مزایده ,مزایده عرضه املاک مازاد کاربری مسکونی خدماتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025397/مزایده-10-سهم-از-54-سهم-پلاک-2975-و-2976-مشاعی-بصورت-منزل-مسکونی'>مزایده 10 سهم از 54 سهم پلاک 2975 و 2976 مشاعی بصورت منزل مسکونی  / مزایده ,مزایده 10 سهم از 54 سهم پلاک 2975 و 2976 مشاعی بصورت منزل مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025400/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-313-22مترمربع'>مزایده منزل مسکونی عرصه 313.22مترمربع / مزایده ,مزایده منزل مسکونی عرصه 313.22مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025402/مزایده-دستگاه-شیر-پاکتی'>مزایده دستگاه شیر پاکتی  / مزایده ,مزایده دستگاه شیر پاکتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025403/مزایده-تعداد-1200-عدد-شیرفلکه-پروپلی-پیلن-مرحله-دوم'>مزایده تعداد 1200 عدد شیرفلکه پروپلی پیلن -مرحله دوم  / مزایده, مزایده تعداد 1200 عدد شیرفلکه پروپلی پیلن -مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025404/مزایده-1333-متر-زمین-کاربری-کشاورزی'>مزایده 1333 متر زمین کاربری کشاورزی  / مزایده ,مزایده 1333 متر زمین کاربری کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025405/مزایده-یک-دستگاه-کمپرسور-هوا'>مزایده یک دستگاه کمپرسور هوا / مزایده, مزایده یک دستگاه کمپرسور هوا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025406/مزایده-فروش-یکدستگاه-ترانسفورماتور-برق-3-فاز-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه ترانسفورماتور برق 3 فاز نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه ترانسفورماتور برق 3 فاز نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025407/مزایده-عرصه-اعیان-حق-امتیاز-و-تجهیزات-معاینه-فنی-سبک-و-سنگین---مرحله-دوم-ـ-نوبت-دوم'>مزایده عرصه، اعیان، حق امتیاز و تجهیزات معاینه فنی سبک و سنگین ... مرحله دوم ـ نوبت دوم / مزایده ,مزایده عرصه، اعیان، حق امتیاز و تجهیزات معاینه فنی سبک و سنگین ... مرحله دوم ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025408/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-عرصه-106-5متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت عرصه 106.5متر / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مساحت عرصه 106.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025409/مزایده-دستگاه-تراش-بورینگ'>مزایده دستگاه تراش بورینگ  / آگهی مزایده , مزایده دستگاه تراش بورینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025410/مزایده-آون-معمولی--اتوکلاو-25-لیتری'>مزایده آون معمولی ، اتوکلاو 25 لیتری  / مزایده ,مزایده آون معمولی ، اتوکلاو 25 لیتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025412/مزایده-اجاره-پارک-شهروند-و-مغازه-و-سرویس-بهداشتی-و-نمازخانه--'>مزایده اجاره پارک شهروند و مغازه و سرویس بهداشتی و نمازخانه ... / مزایده اجاره پارک شهروند و مغازه و سرویس بهداشتی و نمازخانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025413/مزایده-یک-دانگ-از-ششدانگ-ملک-توقیفی-4283-فرعی-نوبت-اول'>مزایده یک دانگ از ششدانگ ملک توقیفی 4283 فرعی نوبت اول  / مزایده ,مزایده یک دانگ از ششدانگ ملک توقیفی 4283 فرعی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025414/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-سمند'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری سمند  / اگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه خودروی سواری سمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025415/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-718-7متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 718.7متر / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین مساحت 718.7متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025416/مزایده-فروش-امتیاز-و-تلفن-همراه'>مزایده فروش امتیاز و تلفن همراه  / آگهی مزایده , مزایده فروش امتیاز و تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025418/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-آپارتمان-85-65متر'>مزایده سه دانگ مشاع از آپارتمان 85.65متر  / مزایده ,مزایده سه دانگ مشاع از آپارتمان 85.65متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025421/مزایده-8902-مترمربع-پارچه-در-طرحها-و-رنگهای-مختلف'>مزایده 8902 مترمربع پارچه در طرحها و رنگهای مختلف  / مزایده , مزایده 8902 مترمربع پارچه در طرحها و رنگهای مختلف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025422/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-262-مترمربع'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 262 مترمربع  / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 262 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025425/مزایده-زمین-مزروعی-مساحت-1005-و-950متر'>مزایده زمین مزروعی مساحت 1005 و 950متر / مزایده ,مزایده زمین مزروعی مساحت 1005 و 950متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025427/اگهی-مزایده-اجاره-فروشندگی-درون-اتاقک-پمپ-بنزین'>اگهی مزایده اجاره فروشندگی درون اتاقک پمپ بنزین / اگهی مزایده عمومی , اگهی مزایده اجاره فروشندگی درون اتاقک پمپ بنزین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025428/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-225-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 225 متر / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 225 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025430/مزایده-ششدانگ-ملک-مساحت-208-62متر'>مزایده ششدانگ ملک مساحت 208.62متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ ملک مساحت 208.62متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025432/مزایده-ششدانگ-زمین-خام-کاربری-مسکونی-182-5متر'>مزایده ششدانگ زمین خام کاربری مسکونی 182.5متر / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین خام کاربری مسکونی 182.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025433/مزایده-فروش-انواع-دوربین-نقشه-برداری-ترازی-pentax-مستعمل'>مزایده فروش انواع دوربین نقشه برداری ترازی pentax مستعمل / آگهی مزایده , مزایده فروش انواع دوربین نقشه برداری ترازی pentax مستعمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025435/مزایده-میزان-69-60-سهم-از-یکصد-سهم-سهام-پلاک-ثبتی'>مزایده میزان 69.60 سهم از یکصد سهم سهام پلاک ثبتی  / مزایده ,مزایده میزان 69.60 سهم از یکصد سهم سهام پلاک ثبتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025438/مزایده-ملک-تجاری-مساحت-عرصه-30-45مترمربع'>مزایده ملک تجاری مساحت عرصه 30.45مترمربع / مزایده ,مزایده ملک تجاری مساحت عرصه 30.45مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025440/مزایده-واگذاری-اجاره-تعمیرگاه-مرکزی-سازمان-اجاره-فروشگاه-قطعات-یدکی--'>مزایده واگذاری اجاره تعمیرگاه مرکزی سازمان، اجاره فروشگاه قطعات یدکی... / مزایده واگذاری اجاره تعمیرگاه مرکزی سازمان، اجاره فروشگاه قطعات یدکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025441/آگهی-مزایده-دستگاه-مینی-لودر'>آگهی مزایده دستگاه مینی لودر  / اگهی مزایده , آگهی مزایده دستگاه مینی لودر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025443/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-267-8متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 267.8متر / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 267.8متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025444/مزایده-ششدانگ-پلاک-مساحت-262-6مترمربع'>مزایده ششدانگ پلاک مساحت 262.6مترمربع / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک مساحت 262.6مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025445/مزایده-باغ-پسته-مساحت-6-000مترمربع'>مزایده باغ پسته مساحت 6.000مترمربع  / مزایده ,مزایده باغ پسته مساحت 6.000مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025449/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-350-78متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 350.78متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 350.78متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025450/مزایده-انجام-امور-تبلیغاتی-تعداد-4-محل-عرشه-بتنی-و-فلزی'>مزایده انجام امور تبلیغاتی تعداد 4 محل عرشه بتنی و فلزی / آگهی مزایده عمومی , مزایده انجام امور تبلیغاتی تعداد 4 محل عرشه بتنی و فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025451/مزایده-فروش-دو-باب-ساختمان-ویلایی-210-و-333-متر'>مزایده فروش دو باب ساختمان ویلایی 210 و 333 متر  / مزایده ,مزایده فروش دو باب ساختمان ویلایی 210 و 333 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025452/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-4-ارومیه-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 4 ارومیه نوبت اول / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 4 ارومیه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025453/اگهی-مزایده-تعداد-یک-دستگاه-خودروی-پژو-405glx'>اگهی مزایده تعداد یک دستگاه خودروی پژو 405glx  / اگهی مزایده , اگهی مزایده تعداد یک دستگاه خودروی پژو 405glx </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025455/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-112-6مترمربع'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 112.6مترمربع  / مزایده ,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 112.6مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025457/مزایده-زمین-شالیزاری-مساحت-5170متر-نوبت-اول'>مزایده زمین شالیزاری مساحت 5170متر نوبت اول  / مزایده ,مزایده زمین شالیزاری مساحت 5170متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025463/مزایده-یک-دستگاه-وانت-مزدا-دو-کابین'>مزایده یک دستگاه وانت مزدا دو کابین  / مزایده, مزایده یک دستگاه وانت مزدا دو کابین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025467/مزایده-یک-باب-مغازه-تجاری'>مزایده یک باب مغازه تجاری  / آگهی مزایده,مزایده یک باب مغازه تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025468/مزایده-سه-دانگ-پلاک-ثبتی-156-فرعی-بخش-چهارده'>مزایده سه دانگ پلاک ثبتی 156 فرعی بخش چهارده  / مزایده ,مزایده سه دانگ پلاک ثبتی 156 فرعی بخش چهارده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025469/مزایده-پلاک-ثبتی-317-بخش-شانزده'>مزایده پلاک ثبتی 317 بخش شانزده  / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی 317 بخش شانزده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025471/مزایده-بهره-برداری-از-جایگاه-های-سوخت-CNG'>مزایده بهره برداری از جایگاه های سوخت CNG / آگهی مزایده, مزایده بهره برداری از جایگاه های سوخت CNG</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025472/مزایده-غرفه-های-موجود-در-بازارچه-و--'>مزایده غرفه های موجود در بازارچه و ... / مزایده ,مزایده غرفه های موجود در بازارچه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025474/مزایده-پلاک-ثبتی-113-396-فرعی-از-99-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 113.396 فرعی از 99 اصلی / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی 113.396 فرعی از 99 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025477/آگهی-مزایده-تراکتور-کمرشکن'>آگهی مزایده تراکتور کمرشکن  / اگهی مزایده , آگهی مزایده تراکتور کمرشکن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025479/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودروی-مازاد'>مزایده فروش یک دستگاه خودروی مازاد / مزایده ,مزایده فروش یک دستگاه خودروی مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025480/مزایده-پلاک-3875-50'>مزایده پلاک 3875/50  / مزایده ,مزایده پلاک 3875/50 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025481/مزایده-منزل-با-ساخت-قدیمی-مساحت-زمین-269-15متر'>مزایده منزل با ساخت قدیمی مساحت زمین 269.15متر / مزایده ,مزایده منزل با ساخت قدیمی مساحت زمین 269.15متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025485/مزایده-ملک-مشاع-بخش-5-ثبت-اصفهان'>مزایده ملک مشاع بخش 5 ثبت اصفهان / مزایده ,مزایده ملک مشاع بخش 5 ثبت اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025489/مزایده-36-حبه-مشاع-از-72-حبه-ششدانگ-ملکی'>مزایده 36 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ ملکی / مزایده ,مزایده 36 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ ملکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025491/مزایده-فروش-یکدستگاه-کامیون-لبه-دار'>مزایده فروش یکدستگاه کامیون لبه دار  / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه کامیون لبه دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025496/مزایده-فروش-خط-تلفن-همراه'>مزایده فروش خط تلفن همراه  / آگهی مزایده , مزایده فروش خط تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025498/مزایده-آپارتمان-مساحت-84-78متر'>مزایده آپارتمان مساحت 84.78متر  / مزایده ,مزایده آپارتمان مساحت 84.78متر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025503/مزایده-ملک-دارای-ساختمان-سوله-خرپایی'>مزایده ملک دارای ساختمان سوله خرپایی / مزایده ,مزایده ملک دارای ساختمان سوله خرپایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025507/تمدید-مزایده-واگذاری-جایگاه-های-CNG--'>تمدید مزایده واگذاری جایگاه های CNG ... / مزایده, تمدید مزایده واگذاری جایگاه های CNG ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025508/مزایده-فروش-املاک-تملیکی-و-مازاد-شرایط-ویژه-و-استثنایی-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک تملیکی و مازاد شرایط ویژه و استثنایی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش املاک تملیکی و مازاد شرایط ویژه و استثنایی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025511/مزایده-فروش-خودرو-سواری-مازاد-بر-نیاز'>مزایده فروش خودرو سواری مازاد بر نیاز / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش خودرو سواری مازاد بر نیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025512/مزایده-فروش-املاک-مازاد-شهرستان-کرمانشاه-بصورت-ششدانگ'>مزایده فروش املاک مازاد شهرستان کرمانشاه بصورت ششدانگ  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد شهرستان کرمانشاه بصورت ششدانگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025515/مزایده-274-هزارم-یک-دانگ-از-ششدانگ-منزل-مسکونی-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده 274 هزارم یک دانگ از ششدانگ منزل مسکونی تجاری نوبت دوم  / مزایده,مزایده 274 هزارم یک دانگ از ششدانگ منزل مسکونی تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025517/مزایده-یک-راس-ماده-گاو-شیری'>مزایده یک راس ماده گاو شیری / مزایده, مزایده یک راس ماده گاو شیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025519/مزایده-اراضی-آبی-و-دیم-و-ساختمان-مسکونی'>مزایده اراضی آبی و دیم و ساختمان مسکونی / مزایده,مزایده اراضی آبی و دیم و ساختمان مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025521/اصلاحیه-مزایده-عرضه-ملک-تملیکی-مشاعی'>اصلاحیه مزایده عرضه ملک تملیکی مشاعی / اصلاحیه مزایده,مزایده عرضه ملک تملیکی مشاعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025525/مزایده-همگی-و-تمامی-یازده-هزار-متر-مشاع-از-تمامی-یک-فرد-مشاع-از-12-فرد-مشاع-از-سه-دانگ'>مزایده همگی و تمامی یازده هزار متر مشاع از تمامی یک فرد مشاع از 12 فرد مشاع  از سه دانگ / مزایده,مزایده همگی و تمامی یازده هزار متر مشاع از تمامی یک فرد مشاع از 12 فرد مشاع  از سه دانگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025527/مزایده-یکباب-ساختمان-دو-طبقه-دو-خوابه-عرصه-79-17متر'>مزایده یکباب ساختمان دو طبقه دو خوابه عرصه 79.17متر  / مزایده,مزایده یکباب ساختمان دو طبقه دو خوابه عرصه 79.17متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025529/مزایده-پلاک-ثبت-شده-6460-185-1666-بخش-هشت'>مزایده پلاک ثبت شده 6460/185/1666 بخش هشت / مزایده,مزایده پلاک ثبت شده 6460/185/1666 بخش هشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025532/مزایده-واگذاری-اجاره-املاک'>مزایده واگذاری اجاره املاک  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری اجاره املاک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025535/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-2209-اصلی-بخش-یک-یزد'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 2209 اصلی بخش یک یزد  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 2209 اصلی بخش یک یزد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025538/مزایده-ملک-قطعه-زمین-مساحت-429-6متر-نوبت-اول'>مزایده ملک قطعه زمین مساحت 429.6متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک قطعه زمین مساحت 429.6متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025540/مزایده-فروش-املاک-تحت-تملک-سازمان-ورزش'>مزایده فروش املاک تحت تملک سازمان ورزش  / مزایده,مزایده فروش املاک تحت تملک سازمان ورزش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025544/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-976متر'>مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی 976متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی 976متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025547/مزایده-ششدانگ-پلاک-مساحت-567مترمربع'>مزایده ششدانگ پلاک مساحت 567مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک مساحت 567مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025549/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-567متر-بخش-یازده'>مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ 567متر بخش یازده  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ 567متر بخش یازده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025556/مزایده-بهره-برداری-از-جایگاه-CNG--'>مزایده بهره برداری از جایگاه CNG ... / مزایده ,مزایده بهره برداری از جایگاه CNG ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025558/مزایده-ملک-مسکونی-پلاک248-فرعی-نوبت-دوم'>مزایده ملک مسکونی پلاک248 فرعی نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک مسکونی پلاک248 فرعی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025562/مزایده-دو-قطعه-زمین-زراعی-و-باغی-مرحله-اول'>مزایده دو قطعه زمین زراعی و باغی مرحله اول  / مزایده,مزایده دو قطعه زمین زراعی و باغی مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025566/مزایده-ساختمان-مساحت-224-19متر-مرحله-دوم'>مزایده ساختمان مساحت 224.19متر مرحله دوم / مزایده,مزایده ساختمان مساحت 224.19متر مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025569/مزایده-اقلام-راکد-بسته-بندی'>مزایده اقلام راکد بسته بندی  / مزایده ,مزایده اقلام راکد بسته بندی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025570/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-277-متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت عرصه 277 متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 277 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025574/مزایده-فروش-املاک-مازاد-سطح-استان'>مزایده فروش املاک مازاد سطح استان / مزایده فروش املاک مازاد سطح استان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025581/مزایده-فروش-دو-باب-آپارتمان-مسکونی-بصورت-ششدانگ'>مزایده فروش دو باب آپارتمان مسکونی بصورت ششدانگ  / مزایده فروش دو باب آپارتمان مسکونی بصورت ششدانگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025586/مزایده-ملک-مشاعی-به-پلاک-ثبتی-12054-فرعی-بخش-دوازده'>مزایده ملک مشاعی به پلاک ثبتی 12054 فرعی بخش دوازده / مزایده ملک مشاعی به پلاک ثبتی 12054 فرعی بخش دوازده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025589/مزایده-8-727-حبه-مشاع-از-72-حبه-ششدانگ-ملک-غیرمنقول'>مزایده 8.727 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ ملک غیرمنقول  / مزایده 8.727 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ ملک غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025594/مزایده-مغازه-تجاری-مساحت-27-50متر'>مزایده مغازه تجاری مساحت 27.50متر / مزایده مغازه تجاری مساحت 27.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025596/مزایده-5-دستگاه-خودروی-دولتی'>مزایده 5 دستگاه خودروی دولتی  / مزایده 5 دستگاه خودروی دولتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025599/مزایده-5-هزار-متر-گلخانه'>مزایده 5 هزار متر گلخانه / مزایده 5 هزار متر گلخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025603/مزایده-دو-واحد-مسکونی-هر-کدام-91-متر-نوبت-دوم'>مزایده دو واحد مسکونی هر کدام 91 متر نوبت دوم  / مزایده ,مزایده دو واحد مسکونی هر کدام 91 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025608/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-208-29متر-نوبت-دوم'>مزایده منزل مسکونی عرصه 208.29متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 208.29متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025611/مزایده-واگذاری-یک-قطعه-زمین-با-کاربری-کلینیک-دامپزشکی'>مزایده واگذاری یک قطعه زمین با کاربری کلینیک دامپزشکی  / مزایده ,مزایده واگذاری یک قطعه زمین با کاربری کلینیک دامپزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025614/مزایده-آپارتمان-مساحت-109-35متر'>مزایده آپارتمان مساحت 109.35متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 109.35متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025627/مزایده-مجموعه-رستوران--'>مزایده مجموعه رستوران... / مزایده ,مزایده مجموعه رستوران...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025643/مزایده-فروش-دو-باب-آپارتمان-عرصه-قدرالسهم-کاربری-مسکونی'>مزایده فروش دو باب آپارتمان عرصه قدرالسهم کاربری مسکونی / مزایده,مزایده فروش دو باب آپارتمان عرصه قدرالسهم کاربری مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025646/مزایده-املاک-مازاد-کاربری-تجاری-مسکونی-شهرستان-بوشهر'>مزایده املاک مازاد کاربری تجاری مسکونی شهرستان بوشهر  / مزایده,مزایده املاک مازاد کاربری تجاری مسکونی شهرستان بوشهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025652/مزایده-702-5-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-اعیان-مغازه'>مزایده 702.5 هزارم یک دانگ مشاع از اعیان مغازه  / مزایده,مزایده 702.5 هزارم یک دانگ مشاع از اعیان مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025662/مزایده-مرغداری-36513متر-عرصه-و-لوازم-و-تاسیسات'>مزایده مرغداری 36513متر عرصه و لوازم و تاسیسات  / مزایده,مزایده مرغداری 36513متر عرصه و لوازم و تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025666/مزایده-2-سهم-مشاع-از-6-سهم-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-ملک-قدمت-بیش-از-35-سال'>مزایده 2 سهم مشاع از 6 سهم ششدانگ عرصه و اعیان ملک قدمت بیش از 35 سال / مزایده,مزایده 2 سهم مشاع از 6 سهم ششدانگ عرصه و اعیان ملک قدمت بیش از 35 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025672/مزایده-216-5-هزارم-تمامیت-ملک'>مزایده 216.5 هزارم تمامیت ملک / مزایده,مزایده 216.5 هزارم تمامیت ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025679/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-چمن-ملی-بخش-سیزده-ارومیه'>مزایده ششدانگ یک قطعه چمن ملی بخش سیزده ارومیه  / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه چمن ملی بخش سیزده ارومیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025687/مزایده-آپارتمان-مساحت-91-98متر'>مزایده آپارتمان مساحت 91.98متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 91.98متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025695/مزایده-اجاره-نخلستان---'>مزایده اجاره نخلستان .... / مناقصه, مزایده اجاره نخلستان ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025699/مزایده-سه-دانگ-آپارتمان-طبقه-اول-ساختمان-دو-طبقه-حومه-سه-همدان'>مزایده سه دانگ آپارتمان طبقه اول ساختمان دو طبقه حومه سه همدان  / مزایده,مزایده سه دانگ آپارتمان طبقه اول ساختمان دو طبقه حومه سه همدان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025702/مزایده-سرمایه-گذاری-جهت-طراحی-و-احداث-کارخانه-تولید-کاغذ-از-کربنات-کلسیم--نوبت-دوم'>مزایده سرمایه گذاری جهت طراحی و احداث کارخانه تولید کاغذ از کربنات کلسیم - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده سرمایه گذاری جهت طراحی و احداث کارخانه تولید کاغذ از کربنات کلسیم  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025711/مزایده-2-سهم-مشاع-از-9-سهم-ششدانگ-ملک-عرصه-91-73متر'>مزایده 2 سهم مشاع از 9 سهم ششدانگ ملک عرصه 91.73متر / مزایده,مزایده 2 سهم مشاع از 9 سهم ششدانگ ملک عرصه 91.73متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025719/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-264-65متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 264.65متر   / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 264.65متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025728/مزایده-330-سهم-مشاع-از-1650-سهم-از-4383-سهم-مشاع-قریه-نظام-آباد'>مزایده 330 سهم مشاع از 1650 سهم از 4383 سهم مشاع قریه نظام آباد / مزایده,مزایده 330 سهم مشاع از 1650 سهم از 4383 سهم مشاع قریه نظام آباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025747/مزایده-ملک-دارای-پلاک-ثبتی-4-4090-اصلی-بخش-نه-مشهد'>مزایده ملک دارای پلاک ثبتی 4.4090 اصلی بخش نه مشهد  / مزایده,مزایده ملک دارای پلاک ثبتی 4.4090 اصلی بخش نه مشهد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025758/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-عرصه-179-مترمربع'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت عرصه 179 مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت عرصه 179 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025765/مزایده-خانه-مسکونی-مساحت-عرصه-233-59متر-نوبت-دوم'>مزایده خانه مسکونی مساحت عرصه 233.59متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده خانه مسکونی مساحت عرصه 233.59متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025772/مزایده-فروش-املاک-مازاد-شهرستانهای-بجنورد-اسفراین-جاجرم-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک مازاد شهرستانهای بجنورد اسفراین جاجرم نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد شهرستانهای بجنورد اسفراین جاجرم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025783/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-232-75متر'>مزایده منزل مسکونی عرصه 232.75متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 232.75متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025784/مزایده-سازه-بوفه-فریزر--'>مزایده سازه بوفه، فریزر... / آگهی مزایده، مزایده سازه بوفه، فریزر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025790/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-سیصد-مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده منزل مسکونی عرصه سیصد مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه سیصد مترمربع نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025796/مزایده-پلاک-ثبت-183-فرعی-بخش-یک-بجنورد-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبت 183 فرعی بخش یک بجنورد نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبت 183 فرعی بخش یک بجنورد نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025812/مزایده-پلاک-ثبتی-159-1-اصلی-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی 159/1 اصلی نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 159/1 اصلی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025818/مزایده-اجاره-زمین-جهت-احداث-نیروگاه---'>مزایده اجاره زمین جهت احداث نیروگاه .... / مزایده, مزایده اجاره زمین جهت احداث نیروگاه ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025819/مزایده-فروش-املاک-مازاد-بصورت-نقد-و-اقساط'>مزایده فروش املاک مازاد بصورت نقد و اقساط  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بصورت نقد و اقساط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025822/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-127-34متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 127.34متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 127.34متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025827/مزایده-ششدانگ-زمین-بصورت-5-دستگاه-آپارتمان-در-سه-طبقه'>مزایده ششدانگ زمین بصورت 5 دستگاه آپارتمان در سه طبقه  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بصورت 5 دستگاه آپارتمان در سه طبقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025832/استعلام-تجهیز-فناوری-اطلاعات'>استعلام تجهیز فناوری اطلاعات / استعلام , استعلام تجهیز فناوری اطلاعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025833/استعلام-کوپل-کننده-آب-و-باد-با-برند-OBARA-Korea--'>استعلام کوپل کننده آب و باد با برند OBARA Korea... / استعلام , استعلام کوپل کننده آب و باد با برند OBARA Korea...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025834/استعلام-​چرخ-گاری'>استعلام ​چرخ گاری / استعلام , استعلام ​چرخ گاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025835/مزایده-آپارتمان-مساحت-70-6متر-و-سواری-تیبا'>مزایده آپارتمان مساحت 70.6متر و سواری تیبا / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 70.6متر و سواری تیبا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025836/استعلام-مواد-آزمایشگاهی'>استعلام مواد آزمایشگاهی / استعلام,استعلام مواد آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025837/استعلام-تعمیرات-اساسی-سرویس-بهداشتی'>استعلام تعمیرات اساسی سرویس بهداشتی / استعلام , استعلام تعمیرات اساسی سرویس بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025838/مناقصه-تعمیرات-انتقالی-11-باب-منازل-کارمندی--'>مناقصه تعمیرات انتقالی 11 باب منازل کارمندی ... / مناقصه تعمیرات انتقالی 11 باب منازل کارمندی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025839/استعلام-کیت'>استعلام کیت  / استعلام،استعلام کیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025840/استعلام-اجرای-طرح-هادی'>استعلام اجرای طرح هادی / استعلام , استعلام اجرای طرح هادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025841/استعلام-برگ-انتقال-به-پارکینگ-و--'>استعلام برگ انتقال به پارکینگ و ... / استعلام ,استعلام برگ انتقال به پارکینگ و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025842/استعلام-امحا-اسناد-و-بسته-بندی--'>استعلام امحا اسناد و بسته بندی ... / استعلام,استعلام امحا اسناد و بسته بندی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025843/استعلام-پوشش-سیلیکونی-بوشینگ-های-ترانس--'>استعلام پوشش سیلیکونی بوشینگ های ترانس ... / استعلام,استعلام پوشش سیلیکونی بوشینگ های ترانس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025844/استعلام-دوربین-مدار-بسته'>استعلام دوربین مدار بسته  / استعلام , استعلام دوربین مدار بسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025845/استعلام-برگزاری-دوره-های-آموزشی'>استعلام برگزاری دوره های آموزشی  / استعلام,استعلام برگزاری دوره های آموزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025846/استعلام-تاسیسات-و-مصالح--'>استعلام تاسیسات و مصالح ... / استعلام,استعلام تاسیسات و مصالح ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025847/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای-قادیکلا'>استعلام اجرای طرح هادی روستای قادیکلا  / استعلام , استعلام اجرای طرح هادی روستای قادیکلا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025848/استعلام-اینورتر-یاسکاوا'>استعلام اینورتر یاسکاوا  / استعلام , استعلام اینورتر یاسکاوا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025849/استعلام-بازرسی-فنی-سرویس-و-نگهداری--'>استعلام بازرسی فنی، سرویس و نگهداری ... / استعلام,استعلام بازرسی فنی، سرویس و نگهداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025850/استعلام-خرید-ویترین-موزه-ای'>استعلام خرید ویترین موزه ای  / استعلام,استعلام خرید ویترین موزه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025851/فراخوان-تکمیل-احداث-کتابخانه-عمومی-سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>فراخوان تکمیل احداث کتابخانه عمومی, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  / فراخوان , فراخوان تکمیل احداث کتابخانه عمومی, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025852/استعلام-دوربین-فیلمبرداری--'>استعلام دوربین فیلمبرداری... / استعلام,استعلام دوربین فیلمبرداری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025853/مناقصه-تعمیرات-اساسی-اسکله-غربی--'>مناقصه تعمیرات اساسی اسکله غربی ... / مناقصه, مناقصه تعمیرات اساسی اسکله غربی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025854/استعلام-تجهیز-و-نوسازی-و-بهسازی-دفاتر'>استعلام تجهیز و نوسازی و بهسازی دفاتر / استعلام, استعلام تجهیز و نوسازی و بهسازی دفاتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025855/مناقصه-تکمیل-ساختمان-و-تاسیسات-سالن-آموزش-سلامت'>مناقصه تکمیل ساختمان و تاسیسات سالن آموزش سلامت / مناقصه، مناقصه تکمیل ساختمان و تاسیسات سالن آموزش سلامت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025856/استعلام-پرشر-سوئیچ-بادی-با-مارک-DUNGS-و--'>استعلام پرشر سوئیچ بادی با مارک DUNGS و ... / استعلام,استعلام پرشر سوئیچ بادی با مارک DUNGS و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025857/مناقصه-اصلاح-نرده-های-ترافیکی-میدان-لاله--'>مناقصه اصلاح نرده های ترافیکی میدان لاله ... / مناقصه اصلاح نرده های ترافیکی میدان لاله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025858/استعلام-کابل-در-سطح-مقطع-مختلف--'>استعلام کابل در سطح مقطع مختلف ... / استعلام,استعلام کابل در سطح مقطع مختلف ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025859/استعلام-میز-نهار-خوری-4-نفری--'>استعلام میز نهار خوری 4 نفری ... / استعلام , استعلام میز نهار خوری 4 نفری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025860/مناقصه-ساماندهی-رودخانه-کارون--بازه-معدن'>مناقصه ساماندهی رودخانه کارون - بازه معدن / مناقصه ساماندهی رودخانه کارون - بازه معدن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025861/استعلام-لیتیوم-کرومات'>استعلام لیتیوم کرومات  / استعلام,استعلام لیتیوم کرومات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025862/استعلام-دوربین'>استعلام دوربین  / استعلام, استعلام دوربین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025863/استعلام-بکارگیری-شش-دستگاه-خودرو'>استعلام بکارگیری شش دستگاه خودرو  / استعلام ,استعلام بکارگیری شش دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025864/استعلام-تهیه-و-طبخ-و-توزیع-غذا--'>استعلام تهیه و طبخ و توزیع غذا ... / استعلام,استعلام تهیه و طبخ و توزیع غذا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025865/استعلام-25-دستگاه-کیس'>استعلام 25 دستگاه کیس / استعلام,استعلام 25 دستگاه کیس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025866/استعلام-کتابخانه'>استعلام کتابخانه / استعلام ,استعلام ​کتابخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025867/استعلام-سری-شیرآلات-آشپزخانه-و-بهداشتی'>استعلام سری شیرآلات آشپزخانه و بهداشتی  / استعلام , استعلام سری شیرآلات آشپزخانه و بهداشتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025868/استعلام-لپ-تاب-ایسوس'>استعلام لپ تاب ایسوس / استعلام، استعلام لپ تاب ایسوس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025869/استعلام-اجرای-طرح-هادی--'>استعلام اجرای طرح هادی ... / استعلام,استعلام اجرای طرح هادی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025870/استعلام-هارد'>استعلام هارد / استعلام, استعلام هارد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025871/استعلام-اجاق-گاز-مبله-اخوان'>استعلام اجاق گاز مبله اخوان / استعلام ,استعلام اجاق گاز مبله اخوان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025872/استعلام-میز-و-صندلی-اداری'>استعلام میز و صندلی اداری / استعلام , استعلام میز و صندلی اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025873/استعلام-اجرای-طرح-هادی--'>استعلام اجرای طرح هادی ... / استعلام,استعلام اجرای طرح هادی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025874/استعلام-تعمیرات-منزل-سازمانی--'>استعلام تعمیرات منزل سازمانی ... / استعلام,استعلام تعمیرات منزل سازمانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025875/استعلام-یک-دستگاه-دیزل-ژنراتور-kva-25'>استعلام یک دستگاه دیزل ژنراتور kva 25 / استعلام,استعلام یک دستگاه دیزل ژنراتور kva 25</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025876/استعلام-کارتریج-دستگاه-های-hp'>استعلام کارتریج دستگاه های hp / استعلام , استعلام کارتریج دستگاه های hp</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025877/استعلام-برنج-تایلندی'>استعلام برنج تایلندی / استعلام , استعلام برنج تایلندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025878/استعلام-تعمیرات-و-بهسازی-ساختمان-گمرک'>استعلام تعمیرات و بهسازی ساختمان گمرک / استعلام،استعلام تعمیرات و بهسازی ساختمان گمرک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025879/استعلام-​لوله-پلی-اتیلن'>استعلام ​لوله پلی اتیلن  / استعلام, استعلام ​لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025880/استعلام-اجرای-طرح-هادی--'>استعلام اجرای طرح هادی ... / استعلام,استعلام اجرای طرح هادی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025881/استعلام-پاکت-نامه'>استعلام پاکت نامه  / استعلام , استعلام پاکت نامه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025882/فراخوان-ارزیابی-کیفی-طرح-آبرسانی--'>فراخوان ارزیابی کیفی طرح آبرسانی ... / فراخوان ارزیابی کیفی، فراخوان ارزیابی کیفی طرح آبرسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025883/استعلام-لوله-پلی-اتیلن--'>استعلام لوله پلی اتیلن ... / استعلام,استعلام لوله پلی اتیلن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025884/استعلام-الکتروپمپ'>استعلام الکتروپمپ  / استعلام, استعلام الکتروپمپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025885/استعلام-خرید-شیرآلات-و-اتصالات'>استعلام خرید شیرآلات و اتصالات / استعلام , استعلام خرید شیرآلات و اتصالات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025886/استعلام-احداث-و-بهینه-سازی-شبکه--'>استعلام احداث و بهینه سازی شبکه ... / استعلام, استعلام احداث و بهینه سازی شبکه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025887/استعلام-اجرای-عملیات-احداث'>استعلام اجرای عملیات احداث / استعلام,  استعلام اجرای عملیات احداث</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025888/استعلام-واگذاری-سیستم-برق-خورشیدی'>استعلام واگذاری سیستم برق خورشیدی / استعلام, استعلام واگذاری سیستم برق خورشیدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025889/استعلام-سرو-موتور'>استعلام سرو موتور  / استعلام ,استعلام سرو موتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025890/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری  / استعلام , استعلام کامپیوتر و فناوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025891/استعلام-چکاب-زنان-بالای-35-سال'>استعلام چکاب زنان بالای 35 سال  / استعلام , استعلام چکاب زنان بالای 35 سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025892/استعلام-کابل-برق-افشان-مشکی--'>استعلام کابل برق افشان مشکی ... / استعلام,استعلام کابل برق افشان مشکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025893/استعلام-دارو-پزشکی-و-سلامت'>استعلام دارو پزشکی و سلامت / استعلام , استعلام دارو پزشکی و سلامت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025894/استعلام-باطری-ابزار-شارژی-BOSCH--'>استعلام باطری ابزار شارژی BOSCH.... / استعلام , استعلام باطری ابزار شارژی BOSCH....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025895/استعلام-سوئیچ-دیتا-شبکه'>استعلام سوئیچ دیتا شبکه / استعلام, استعلام سوئیچ دیتا شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025896/استعلام-سرور'>استعلام سرور  / استعلام , استعلام سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025897/استعلام-​میز-اداری'>استعلام ​میز اداری  / استعلام, استعلام ​​میز اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025898/استعلام-یک-رول-تسمه'>استعلام یک رول تسمه  / استعلام, استعلام یک رول تسمه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025899/استعلام-لوله-پلی-اتیلن--'>استعلام لوله پلی اتیلن ... / استعلام,استعلام لوله پلی اتیلن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025900/استعلام-دو-دستگاه-نوار-نقاله'>استعلام دو دستگاه نوار نقاله  / استعلام , استعلام دو دستگاه نوار نقاله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025901/استعلام-خرید-دو-دستگاه-نوار-نقاله'>استعلام خرید دو دستگاه نوار نقاله  / استعلام , استعلام خرید دو دستگاه نوار نقاله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025902/استعلام-اجرای-طرح-هادی--'>استعلام اجرای طرح هادی ... / استعلام,استعلام اجرای طرح هادی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025903/استعلام-هفته-نامه-نارنجی--'>استعلام هفته نامه نارنجی ... / استعلام, استعلام هفته نامه نارنجی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025904/استعلام-برنج-تایلندی'>استعلام برنج تایلندی / استعلام , استعلام برنج تایلندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025905/استعلام-خرید-پرینتر-اسکنر-و-فاکس'>استعلام خرید پرینتر، اسکنر و فاکس / استعلام, استعلام خرید پرینتر، اسکنر و فاکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025906/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-4-عدد-دوربین'>استعلام نصب و راه اندازی 4 عدد دوربین / استعلام, استعلام نصب و راه اندازی 4 عدد دوربین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025907/استعلام-لوازم-التحریر'>استعلام لوازم التحریر  / استعلام , استعلام لوازم التحریر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025908/استعلام-نوشت-افزار'>استعلام نوشت افزار  / استعلام ,استعلام نوشت افزار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025909/استعلام-صندلی-تابوره-گردان-و-میز'>استعلام صندلی تابوره, گردان و میز / استعلام,استعلام صندلی تابوره, گردان و میز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025910/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری  / استعلام , استعلام کامپیوتر و فناوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025911/استعلام-تعمیرات-ساختمانی-مرکز-آموزش-فن--'>استعلام تعمیرات ساختمانی مرکز آموزش فن... / استعلام, استعلام تعمیرات ساختمانی مرکز آموزش فن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025912/استعلام-مطالعات-بخش-سیلاب--'>استعلام مطالعات بخش سیلاب ... / استعلام,استعلام مطالعات بخش سیلاب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025913/استعلام-فرمانتور-آزمایشگاهی'>استعلام فرمانتور آزمایشگاهی / استعلام,استعلام فرمانتور آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025914/استعلام-برنج-معمولی'>استعلام برنج معمولی / استعلام , استعلام برنج معمولی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025915/استعلام-اجرای-عملیات-حفاری-یک-حلقه-چاه'>استعلام اجرای عملیات حفاری یک حلقه چاه  / استعلام , استعلام اجرای عملیات حفاری یک حلقه چاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025916/استعلام-خرید-کارت-الکترونیکی--'>استعلام خرید کارت الکترونیکی ... / استعلام,استعلام خرید کارت الکترونیکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025917/استعلام-موس-کیبرد'>استعلام موس- کیبرد / استعلام , استعلام موس- کیبرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025918/استعلام-چکاب-زنان-بالای-35-سال'>استعلام چکاب زنان بالای 35 سال  / استعلام , استعلام چکاب زنان بالای 35 سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025919/استعلام-دستگاه-های-مخابراتی'>استعلام دستگاه های مخابراتی / استعلام,استعلام دستگاه های مخابراتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025920/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای-ولادیمه'>استعلام اجرای طرح هادی روستای ولادیمه  / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستای ولادیمه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025921/استعلام-دارو-پزشکی-و-سلامت'>استعلام دارو پزشکی و سلامت / استعلام , استعلام دارو پزشکی و سلامت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025922/استعلام-فایل'>استعلام فایل / استعلام,استعلام فایل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025923/مناقصه-نگهداری-و-تعمیرات-خطوط-انتقال-شبکه-و-انشعابات-بخشی-از-آب-شرب--'>مناقصه نگهداری و تعمیرات خطوط انتقال، شبکه و انشعابات بخشی از آب شرب... / مناقصه ,مناقصه نگهداری و تعمیرات خطوط انتقال، شبکه و انشعابات بخشی از آب شرب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025924/استعلام-ای-پی-فون-سیسکو-مدل-7821'>استعلام ای پی فون سیسکو مدل 7821 / استعلام , استعلام ای پی فون سیسکو مدل 7821</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025925/استعلام-مطالعه-تفضیلی'>استعلام مطالعه تفضیلی  / استعلام ، استعلام مطالعه تفضیلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025926/استعلام-اجرای-طرح-هادی--'>استعلام اجرای طرح هادی ... / استعلام,استعلام اجرای طرح هادی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025927/استعلام-یک-دستگاه-NAS-STORAGE'>استعلام یک دستگاه NAS STORAGE / استعلام , استعلام یک دستگاه NAS STORAGE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025928/استعلام-کابل-افشان-موئی-70--1-با-مارک-کابل-افشان-ایران--'>استعلام کابل افشان موئی 70 - 1 با مارک کابل افشان ایران... / استعلام , استعلام کابل افشان موئی 70 - 1 با مارک کابل افشان ایران...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025929/استعلام-چراغ-cob-led'>استعلام چراغ cob-led  / استعلام , استعلام چراغ cob-led </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025930/استعلام-اجرای-روشنایی-نقطه-ای--'>استعلام اجرای روشنایی نقطه ای ... / استعلام,استعلام اجرای روشنایی نقطه ای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025931/استعلام-آموزش-توانمند-سازی-گردشگری'>استعلام آموزش توانمند سازی گردشگری  / استعلام, استعلام آموزش توانمند سازی گردشگری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025932/استعلام-خرید-و-نصب-اینورتر'>استعلام خرید و نصب اینورتر / استعلام , استعلام خرید و نصب اینورتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025933/استعلام-​آب-رسانی-مدیریت'>استعلام ​آب رسانی مدیریت / استعلام , استعلام ​آب رسانی مدیریت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025934/استعلام-خرید-و-نصب-درب-اتوماتیک-شیشه--'>استعلام خرید و نصب درب اتوماتیک شیشه ... / استعلام,استعلام خرید و نصب درب اتوماتیک شیشه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025935/استعلام-چاپگر-PASSBOK-برند-OLIVETTI'>استعلام چاپگر PASSBOK برند OLIVETTI / استعلام , استعلام چاپگر PASSBOK برند OLIVETTI</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025936/استعلام-​محوطه-سازی-سوله-اداری'>استعلام ​محوطه سازی سوله اداری / استعلام , استعلام محوطه سازی سوله اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025937/استعلام-مطالعه-تفضیلی'>استعلام مطالعه تفضیلی  / استعلام ، استعلام مطالعه تفضیلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025938/استعلام-تبلت'>استعلام تبلت  / استعلام , استعلام تبلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025939/استعلام-خرید-لوازم-مورد-نیاز-پروژه-نصب'>استعلام خرید لوازم مورد نیاز پروژه نصب  / استعلام , استعلام خرید لوازم مورد نیاز پروژه نصب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025940/استعلام-نصب-دیوارکوب-pvc-آذران-پلاست'>استعلام نصب دیوارکوب pvc آذران پلاست / استعلام ,استعلام نصب دیوارکوب pvc آذران پلاست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025941/استعلام-مطالعه-تفضیلی-اجرایی-و-طراحی--'>استعلام مطالعه تفضیلی- اجرایی و طراحی ... / استعلام,استعلام مطالعه تفضیلی- اجرایی و طراحی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025942/استعلام-​کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام ​کامپیوتر و فناوری / استعلام , استعلام ​کامپیوتر و فناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025943/استعلام-سوئیچ-دیتا-شبکه'>استعلام سوئیچ دیتا شبکه / استعلام, استعلام سوئیچ دیتا شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025944/استعلام-محصولات-شیمیایی'>استعلام محصولات شیمیایی  / استعلام , استعلام محصولات شیمیایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025945/استعلام-احداث-پاسگاه-حفاظتی-سرعین'>استعلام احداث پاسگاه حفاظتی سرعین  / استعلام , استعلام احداث پاسگاه حفاظتی سرعین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025946/استعلام-خرید-مخزن-5-متر-مکعبی'>استعلام خرید مخزن 5 متر مکعبی  / استعلام, استعلام خرید مخزن 5 متر مکعبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025947/استعلام-کفش'>استعلام کفش / استعلام, استعلام کفش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025948/استعلام-​کمد-فلزی'>استعلام ​کمد فلزی / استعلام , استعلام ​کمد فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025949/استعلام-خرید-الکتروپمپ-شناور'>استعلام  خرید الکتروپمپ شناور / استعلام , استعلام  خرید الکتروپمپ شناور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025950/استعلام-لوازم-تاسیساتی'>استعلام لوازم تاسیساتی / استعلام , استعلام لوازم تاسیساتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025951/استعلام-​انجام-عملیات-بازسازی-ساختمانها'>استعلام ​انجام عملیات بازسازی ساختمانها  / استعلام,استعلام ​انجام عملیات بازسازی ساختمانها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025952/استعلام-چیتی-مورد-نیاز-زندان-یاسوج'>استعلام چیتی مورد نیاز زندان یاسوج / استعلام , استعلام چیتی مورد نیاز زندان یاسوج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025953/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای-گلما'>استعلام اجرای طرح هادی روستای گلما  / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستای گلما </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025954/دعوتنامه-انجام-خدمات-گشت-و-بازرسی-منابع-آب-شهرستانها'>دعوتنامه انجام خدمات گشت و بازرسی منابع آب شهرستانها / دعوتنامه انجام خدمات گشت و بازرسی منابع آب شهرستانها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025955/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری  / استعلام , استعلام کامپیوتر و فناوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025956/استعلام-​کامپیوتر'>استعلام ​کامپیوتر / استعلام , استعلام ​کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025957/استعلام-پروژه-اجرای-نهالکاری-در-محدوده'> استعلام پروژه اجرای نهالکاری در محدوده  / استعلام,استعلام پروژه اجرای نهالکاری در محدوده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025958/استعلام-تکمیل-بازارچه-صنایع-دستی'>استعلام تکمیل بازارچه صنایع دستی  / استعلام,استعلام تکمیل بازارچه صنایع دستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025959/استعلام-رب-گوجه'>استعلام رب گوجه  / استعلام, استعلام رب گوجه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025960/مناقصه-اجرای-اسکلت-فلزی-و-پوشش-سقف--'>مناقصه اجرای اسکلت فلزی و پوشش سقف ... / استعلام,مناقصه اجرای اسکلت فلزی و پوشش سقف ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025961/استعلام-خرید-کالا-و-تجهیزات-تامین-سرما'>استعلام خرید کالا و تجهیزات تامین سرما / استعلام, استعلام خرید کالا و تجهیزات تامین سرما</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025962/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری / استعلام ,استعلام کامپیوتر و فناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025963/مناقصه-پروژه-گازرسانی-گلجه-٬-داش-تپه'>مناقصه پروژه گازرسانی گلجه ٬ داش تپه / مناقصه پروژه گازرسانی گلجه ٬ داش تپه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025964/استعلام-​کیت-identifiler'>استعلام ​کیت identifiler / استعلام , استعلام ​کیت identifiler</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025965/استعلام-عملیات-بهسازی-و-نوسازی-محوطه'>استعلام عملیات بهسازی و نوسازی محوطه  / استعلام,استعلام عملیات بهسازی و نوسازی محوطه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025966/استعلام-دوربین'>استعلام دوربین / استعلام, استعلام دوربین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025967/استعلام-انجام-امور-خدماتی-و-تنظیفاتی-پست--'>استعلام انجام امور خدماتی و تنظیفاتی پست ...  / استعلام, استعلام انجام امور خدماتی و تنظیفاتی پست ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025968/استعلام-X-541-uv-13-8-1TB-2g-FHD-B'>استعلام X 541 uv 13 8 1TB 2g-FHD-B / استعلام, استعلام X 541 uv 13 8 1TB 2g-FHD-B</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025969/دعوتنامه-انجام-خدمات-گشت-و-بازرسی-منابع-آب-شهرستانها'>دعوتنامه انجام خدمات گشت و بازرسی منابع آب شهرستانها / دعوتنامه انجام خدمات گشت و بازرسی منابع آب شهرستانها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025970/استعلام-پروژه-تکمیل-بند-خاکی'>استعلام پروژه تکمیل بند خاکی  / استعلام, استعلام پروژه تکمیل بند خاکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025971/استعلام-​اجرای-پروژه-کابل-کشی-شبکه'>استعلام ​اجرای پروژه کابل کشی شبکه  / استعلام, استعلام ​اجرای پروژه کابل کشی شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025972/استعلام-اجرای-طرح-هادی-کلاجان'>استعلام اجرای طرح هادی کلاجان  / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی کلاجان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025973/مناقصه-تعمیرات-و-نگهداری-معابر-و-ابنیه---'>مناقصه تعمیرات و نگهداری معابر و ابنیه ..... / مناقصه, مناقصه تعمیرات و نگهداری معابر و ابنیه .....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025974/استعلام-ظروف-رستوران'>استعلام ظروف رستوران  / استعلام,استعلام ظروف رستوران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025975/استعلام-مصالح-ساختمانی'>استعلام مصالح ساختمانی  / استعلام,استعلام مصالح ساختمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025976/استعلام-سیستم-اعلام-حریق'>استعلام سیستم اعلام حریق  / استعلام , استعلام سیستم اعلام حریق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025977/استعلام-نصب-و-راه-اندازی--'>استعلام نصب و راه اندازی... / استعلام, استعلام نصب و راه اندازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025978/استعلام-چاپگر-اپسون'>استعلام چاپگر اپسون / استعلام , استعلام چاپگر اپسون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025979/استعلام-تجهیزات-پزشکی'>استعلام تجهیزات پزشکی  / استعلام، استعلام تجهیزات پزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025980/استعلام-هورمون-و-اسفنج-حاوی-هورمون'>استعلام هورمون و اسفنج حاوی هورمون / استعلام,استعلام هورمون و اسفنج حاوی هورمون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025981/استعلام-حفر-و-لوله-گذاری-و-آزمایش'>استعلام حفر و لوله گذاری و آزمایش / استعلام ,استعلام حفر و لوله گذاری و آزمایش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025982/استعلام-مبلمان-و-دکوراسیون'>استعلام مبلمان و دکوراسیون / استعلام, استعلام مبلمان و دکوراسیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025983/استعلام-پروژه-خرید-نصب-و-اجرای-سیستم--'>استعلام پروژه خرید، نصب و اجرای سیستم... / استعلام, استعلام پروژه خرید، نصب و اجرای سیستم...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025984/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن  / استعلام , استعلام لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025985/استعلام-ادامه-بازسازی-و-مرمت-پل-تاریخی'>استعلام ادامه بازسازی و مرمت پل تاریخی  / استعلام,استعلام ادامه بازسازی و مرمت پل تاریخی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025986/استعلام-الکتروپمپ'>استعلام الکتروپمپ  / استعلام, استعلام الکتروپمپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025987/مناقصه-اجاره-ده-دستگاه-کامیون'>مناقصه اجاره ده دستگاه کامیون / مناقصه اجاره ده دستگاه کامیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025988/استعلام-ترانس-ولتاژ-خازنی'>استعلام ترانس ولتاژ خازنی  / استعلام, استعلام ترانس ولتاژ خازنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025989/استعلام-اجرای-طرح-هادی'>استعلام اجرای طرح هادی / استعلام , استعلام اجرای طرح هادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025990/استعلام-واگذاری-150-پرونده-غیر-قابل-باز'>استعلام واگذاری 150 پرونده غیر قابل باز / استعلام ، استعلام واگذاری 150 پرونده غیر قابل باز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025991/استعلام-اجرای-طرح-هادی'>استعلام اجرای طرح هادی  / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025992/استعلام-برگزاری-مرحله-دوم-طرح-توانمند--'>استعلام برگزاری مرحله دوم طرح توانمند... / استعلام, استعلام برگزاری مرحله دوم طرح توانمند...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025993/استعلام-ساخت-شناور-فنتیل'>استعلام ساخت شناور فنتیل / استعلام، استعلام ساخت شناور فنتیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025994/استعلام-انجام-خدمات-مشاوره-موردنیاز--'>استعلام انجام خدمات مشاوره موردنیاز ... / استعلام,استعلام انجام خدمات مشاوره موردنیاز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025995/استعلام-تامین-خودرو'>استعلام تامین خودرو  / استعلام ,استعلام تامین خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025996/استعلام-پرینتر-hp'>استعلام پرینتر hp   / استعلام, استعلام پرینتر hp  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025997/استعلام-انجام-امور-خدماتی-و-تنظیفاتی--'>استعلام انجام امور خدماتی و تنظیفاتی...  / استعلام, استعلام انجام امور خدماتی و تنظیفاتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025998/استعلام-واگذاری-یک-عدد-تانکر-13-متر'>استعلام واگذاری یک عدد تانکر 13 متر / استعلام,استعلام واگذاری یک عدد تانکر 13 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1025999/استعلام-خرید-37-ست-انواع-مختلف-سرکابل'>استعلام خرید 37 ست انواع مختلف سرکابل  / استعلام,استعلام خرید 37 ست انواع مختلف سرکابل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026000/استعلام-اسکنر'>استعلام اسکنر  / استعلام, استعلام اسکنر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026001/استعلام-تاسیسات-و-مصالح'>استعلام تاسیسات و مصالح  / استعلام,استعلام تاسیسات و مصالح </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026002/استعلام-​کامپیوتر'>استعلام ​کامپیوتر / استعلام , استعلام ​کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026003/استعلام-​تهیه-و-احداث-پست-هوایی-نیرورسانی-برق'>استعلام ​تهیه و احداث پست هوایی نیرورسانی برق  / استعلام, استعلام ​تهیه و احداث پست هوایی نیرورسانی برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026004/استعلام-چهار-دستگاه-اسکنر-رومیزی'>استعلام چهار دستگاه اسکنر رومیزی  / استعلام, استعلام چهار دستگاه اسکنر رومیزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026005/استعلام-خرید-صندلی-و-موکت-کف-سالن--'>استعلام خرید صندلی و موکت کف سالن ... / استعلام, استعلام خرید صندلی و موکت کف سالن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026006/استعلام-لوله-فولادی-بدون-درز-گالوانیزه'>استعلام لوله فولادی بدون درز گالوانیزه / استعلام, استعلام لوله فولادی بدون درز گالوانیزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026007/استعلام-تجهیزات-غیر-شیمیایی-حفظ-نباتات'>استعلام تجهیزات غیر شیمیایی حفظ نباتات  / استعلام, استعلام تجهیزات غیر شیمیایی حفظ نباتات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026008/استعلام-پروژه-اجرای-عملیات-مکانیکی'>استعلام پروژه اجرای عملیات مکانیکی  / استعلام, استعلام پروژه اجرای عملیات مکانیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026009/استعلام-اسکنر--'>استعلام اسکنر... / استعلام, استعلام اسکنر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026010/استعلام-اعتبار-پروژه-از-محل-اسناد-خزانه'>استعلام اعتبار پروژه از محل اسناد خزانه  / استعلام, استعلام اعتبار پروژه از محل اسناد خزانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026011/استعلام-رک-تجهیزات-جانبی'>استعلام رک تجهیزات جانبی / استعلام, استعلام رک تجهیزات جانبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026012/استعلام-بهره-برداری-از-یکباب-سالن-چند-منظوره'>استعلام بهره برداری از یکباب سالن چند منظوره / استعلام , استعلام بهره برداری از یکباب سالن چند منظوره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026013/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای-باریک-آبسر'>استعلام اجرای طرح هادی روستای باریک آبسر / استعلام,استعلام اجرای طرح هادی روستای باریک آبسر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026014/مناقصه-جمع-آوری-فاضلاب-با-انشعابات-به-صورت-پراکنده'>مناقصه جمع آوری فاضلاب با انشعابات به صورت پراکنده  / مناقصه جمع آوری فاضلاب با انشعابات به صورت پراکنده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1026015/مناقصه-اجرای-بخشی-از-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-با-انشعابات-به-صورت-پراکنده-در-شهر-دوگنبدان-کد-20'>مناقصه  اجرای بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب با انشعابات به صورت پراکنده در شهر دوگنبدان کد 20 / مناقصه  اجرای بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب با انشعابات به صورت پراکنده در شهر دوگنبدان کد 20</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 32 تاريخ : دوشنبه 27 فروردين 1397 ساعت: 11:25