اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.10.21 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023070/مناقصه-خرید-مرغ-منجم... با عنوان : اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.10.21 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023070/مناقصه-خرید-مرغ-منجمد-نوبت-دوم'>مناقصه خرید مرغ منجمد- نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه خرید مرغ منجمد - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023081/فراخوان-مناقصه-اجرای-ساختمان-ها-و-محوطه-مجموعه-عوارضی--'>فراخوان مناقصه اجرای ساختمان ها و محوطه مجموعه عوارضی ... / آگهی فراخوان اعلام آمادگی پیمانکاران جهت شرکت در مناقصه، فراخوان مناقصه اجرای ساختمان ها و محوطه مجموعه عوارضی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023086/مناقصه-عملیات-اجرایی-احداث-دیوار-ساحلی--'>مناقصه عملیات اجرایی احداث دیوار ساحلی ... / مناقصه عملیات اجرایی احداث دیوار ساحلی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023090/مناقصه-احداث-حدود-43-کیلمتر-خط-دو-مداره-63-کیلو-ولت--نوبت-دوم'>مناقصه  احداث حدود 43 کیلمتر خط دو مداره 63 کیلو ولت...نوبت دوم  / مناقصه  احداث حدود 43 کیلمتر خط دو مدارد 63 کیلو ولت...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023092/اصلاحیه-فراخوان-بین-المللی-اجاره-یک-ترانسپوندر-36-مگاهرتزی--'>اصلاحیه فراخوان بین المللی اجاره یک ترانسپوندر 36 مگاهرتزی...  / اصلاحیه آگهی فراخوان مناقصه بین المللی, اصلاحیه فراخوان بین المللی اجاره یک ترانسپوندر 36 مگاهرتزی... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023095/مناقصه-ساماندهی-دستفروشان-مناطق-1و-8-و-9--'>مناقصه ساماندهی دستفروشان مناطق 1و 8 و 9 ... / مناقصه ساماندهی دستفروشان مناطق 1و 8 و 9 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023096/مناقصه-خرید-انواع-ترانس-جریان-توسعه-بخش-230-پست-شهرک-صنعتی--'>مناقصه خرید انواع ترانس جریان توسعه بخش 230 پست شهرک صنعتی ... / مناقصه ,مناقصه خرید انواع ترانس جریان توسعه بخش 230 پست شهرک صنعتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023098/مناقصه-حفاظت-و-حراست-از-اماکن-و-تاسیسات-نوبت-دوم'>مناقصه حفاظت و حراست از اماکن و تاسیسات نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه حفاظت و حراست از اماکن و تاسیسات نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023099/مناقصه-احداث-مرکز-جامع-بهداشتی-و-درمانی--96-10-21'>مناقصه احداث مرکز جامع بهداشتی و درمانی - 96.10.21 / آگهی فراخوان عمومی مناقصه, مناقصه احداث مرکز جامع بهداشتی و درمانی - 96.10.21</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023100/مناقصه-تامین-قطعات-P-F-PROG-LOGIC-CONTROL-SYS-ساخت-شرکت-SIEMENS-(نوبت-دوم)'>مناقصه تامین قطعات P/F:PROG.LOGIC CONTROL SYS ساخت شرکت SIEMENS (نوبت دوم) / مناقصه تامین قطعات P/F:PROG.LOGIC CONTROL SYS ساخت شرکت SIEMENS (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023102/مناقصه-واگذاری-عملیات-اصلاح-و-بهینه-سازی-خط-230-کیلوولت-غایتی--لوشان'>مناقصه واگذاری عملیات اصلاح و بهینه سازی خط 230 کیلوولت غایتی - لوشان   / آگهی مناقصات عمومی،  مناقصه واگذاری عملیات اصلاح و بهینه سازی خط 230 کیلوولت غایتی - لوشان  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023103/مناقصه-آسفالت-حفاظتی-محور---(نوبت-دوم)'>مناقصه آسفالت حفاظتی محور ... (نوبت دوم) / مناقصه , مناقصه آسفالت حفاظتی محور ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023104/مناقصه-تامین-Atmer163---نوبت-دوم'>مناقصه تامین Atmer163 ... نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه تامین Atmer163 ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023105/مناقصه-اجرای-لاین-steam-خطوط-1-و-2-مخزندار-ریلی'>مناقصه اجرای لاین steam خطوط 1 و 2 مخزندار ریلی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای لاین steam خطوط 1 و 2 مخزندار ریلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023107/ارزیابی-کیفی-واگذاری-عملیات-امور-جاری-انبار-نفت--نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی واگذاری عملیات امور جاری انبار نفت - نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی در مناقصه عمومی ,ارزیابی کیفی واگذاری عملیات امور جاری انبار نفت - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023108/مناقصه-نگهداری-و-تعمیرات-تصفیه-خانه-فاضلاب---(نوبت-دوم)'>مناقصه نگهداری و تعمیرات تصفیه خانه فاضلاب.... (نوبت دوم) / مناقصه, مناقصه نگهداری و تعمیرات تصفیه خانه فاضلاب.... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023112/مناقصه-خرید-انواع-کابل-یک-دستگاه-دیزل--نوبت-دوم'>مناقصه خرید انواع کابل، یک دستگاه دیزل ...نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه خرید انواع کابل، یک دستگاه دیزل ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023115/مناقصه-اجرای-سنگ-فرش-معابر--'>مناقصه اجرای سنگ فرش معابر... / مناقصه, مناقصه اجرای سنگ فرش معابر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023120/مناقصه-خرید-ماشین-آلات-و-تجهیزات-تولید-آسفالت-گرم'>مناقصه خرید ماشین آلات و تجهیزات تولید آسفالت گرم  / مناقصه, مناقصه خرید ماشین آلات و تجهیزات تولید آسفالت گرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023122/مناقصه-تامین-کابل-های-انتقال-برق-دستگاه-های-آبیار-سنتر-پیوت--'>مناقصه تامین کابل های انتقال برق دستگاه های آبیار سنتر پیوت... / مناقصه تامین کابل های انتقال برق دستگاه های آبیار سنتر پیوت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023123/اصلاحیه-مناقصه-خرید-ریکلوزر-هوایی-اتوماتیک--'>اصلاحیه مناقصه خرید ریکلوزر هوایی اتوماتیک.... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , اصلاحیه مناقصه خرید ریکلوزر هوایی اتوماتیک....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023127/مناقصه-خودروهای-سبک-استیجاری'>مناقصه خودروهای سبک استیجاری / مناقصه, مناقصه خودروهای سبک استیجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023128/مناقصه-ساخت--تامین-و-تحویل-پالت-پلاستیکی-رنگی-یک-تکه-نوبت-دوم'>مناقصه ساخت ، تامین و تحویل پالت پلاستیکی رنگی یک تکه نوبت دوم  / مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه ساخت ، تامین و تحویل پالت پلاستیکی رنگی یک تکه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023129/مناقصه-راهبری-سیستم-امداد-و-آتش-نشانی--'>مناقصه راهبری سیستم امداد و آتش نشانی... / مناقصه راهبری سیستم امداد و آتش نشانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023131/مناقصه-بارگیری-و-حمل-زباله-های--'>مناقصه بارگیری و حمل زباله های... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه بارگیری و حمل زباله های...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023136/مناقصه-ارزیابی-کیفی-ساخت-تامین-و-تحویل-پالت-پلاستیکی-رنگی-یک-تکه'>مناقصه ارزیابی کیفی ساخت، تامین و تحویل پالت پلاستیکی رنگی یک تکه / مناقصه عمومی, مناقصه ارزیابی کیفی ساخت، تامین و تحویل پالت پلاستیکی رنگی یک تکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023137/مناقصه-عملیات-خاکی-و-آسفالت-ابنیه-فنی--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات خاکی و آسفالت ابنیه فنی ...نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه عملیات خاکی و آسفالت ابنیه فنی ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023138/مناقصه-تامین-Seeb-Rosemount-Radar-Tank-Gauge--نوبت-دوم'>مناقصه تامین Seeb Rosemount Radar Tank Gauge... نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه تامین Seeb Rosemount Radar Tank Gauge... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023140/مناقصه-ویلچر--نوبت-دوم'>مناقصه ویلچر - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ویلچر - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023141/فراخوان-انجام-تنظیفات-صنعتی-و-خدمات-شیمیایی--نوبت-دوم'>فراخوان انجام تنظیفات صنعتی و خدمات شیمیایی... نوبت دوم  / مناقصه ,فراخوان انجام تنظیفات صنعتی و خدمات شیمیایی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023143/مناقصه-عملیات-خاکی-و-آسفالت-ابنیه-فنی-بهسازی---نوبت-دوم'>مناقصه عملیات خاکی و آسفالت ابنیه فنی بهسازی .....نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه عملیات خاکی و آسفالت ابنیه فنی بهسازی .....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023145/مناقصه-توسعه-و-اصلاح-شبکه-توزیع-آب-آشامیدنی--'>مناقصه توسعه و اصلاح شبکه توزیع آب آشامیدنی ... / مناقصه ,مناقصه توسعه و اصلاح شبکه توزیع آب آشامیدنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023146/مناقصه-ساماندهی-دستفروشان-مناطق-1و-8-و-9--'>مناقصه ساماندهی دستفروشان مناطق 1و 8 و 9 ... / مناقصه ساماندهی دستفروشان مناطق 1و 8 و 9 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023147/مناقصه-واگذاری-فعالیت-خدمات-تعمیر-و-نگهداری-مراکز-روستایی-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری فعالیت خدمات تعمیر و نگهداری مراکز روستایی  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه  واگذاری فعالیت خدمات تعمیر و نگهداری مراکز روستایی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023148/مناقصه-خرید-و-تحویل-(شامل-بارگیری-و-حمل)-تعداد-9-دستگاه-پمپ-توربینی'>مناقصه خرید و تحویل (شامل بارگیری و حمل) تعداد 9 دستگاه پمپ توربینی / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید و تحویل (شامل بارگیری و حمل) تعداد 9 دستگاه پمپ توربینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023150/مناقصه-طراحی-و-تامین-تجهیزات-و-نصب-و-راه-اندازی-سیستم-اعلام-و-اطفا-حریق--نوبت-دوم'>مناقصه طراحی و تامین تجهیزات و نصب و راه اندازی سیستم اعلام و اطفا حریق ...نوبت دوم / مناقصه, مناقصه طراحی و تامین تجهیزات و نصب و راه اندازی سیستم اعلام و اطفا حریق ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023151/مناقصه-خرید-مقداری-لوله-پلی-اتیلن'>مناقصه خرید مقداری لوله پلی اتیلن  / آگهی مناقصه , مناقصه خرید مقداری لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023152/مناقصه-طراحی-تاسیسات-آب-و-فاضلاب-حدود-45-هکتار-زمین'>مناقصه طراحی تاسیسات آب و فاضلاب حدود 45 هکتار زمین / آگهی مناقصه, مناقصه طراحی تاسیسات آب و فاضلاب حدود 45 هکتار زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023154/مناقصه-کندن-میکس-و-بارگیری-مصالح-از-معدن-قرضه-و-حمل-به-فواصل-مختلف--'>مناقصه کندن، میکس و بارگیری مصالح از معدن قرضه و حمل به فواصل مختلف... / مناقصه, مناقصه کندن، میکس و بارگیری مصالح از معدن قرضه و حمل به فواصل مختلف...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023159/مناقصه-فراخوان-عملیات-اجرایی-لوله-گذاری-به-طول-حدودا-7-6-کیلومتر--نوبت-دوم'>مناقصه فراخوان عملیات اجرایی لوله گذاری به طول حدودا 7/6 کیلومتر...نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه فراخوان عملیات اجرایی لوله گذاری به طول حدودا 7/6 کیلومتر...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023160/مناقصه-نگهداشت-پشتیبانی-و-بهبود-سرویس-های-اطلاعاتی-و-ارتباطی--نوبت-دوم'>مناقصه نگهداشت، پشتیبانی و بهبود سرویس های اطلاعاتی و ارتباطی  - نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران، مناقصه نگهداشت، پشتیبانی و بهبود سرویس های اطلاعاتی و ارتباطی -  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023163/فراخوان-مناقصه-خریداری-8-عدد-بال-ولو'>فراخوان مناقصه خریداری 8 عدد بال ولو  / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه ، فراخوان مناقصه خریداری 8 عدد بال ولو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023164/مناقصه-تامین-والوهای-موتوری-هیترهای-فشار-قوی-نیروگاه--نوبت-دوم'>مناقصه تامین والوهای موتوری هیترهای فشار قوی نیروگاه... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین والوهای موتوری هتیرهای فشار قوی نیروگاه... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023165/مناقصه-اجرای-عملیات-انتقال-نیرو-(نوبت-دوم)'>مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو (نوبت دوم) / مناقصه, مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023166/دعوت-از-پیمانکاران-جهت-برق-روشنایی-شهرک'>دعوت از پیمانکاران جهت برق روشنایی شهرک / دعوت از پیمانکاران, دعوت از پیمانکاران جهت برق روشنایی شهرک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023167/فراخوان-مناقصه-احداث-راه-روستایی--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه احداث راه روستایی...نوبت دوم / مناقصه ,فراخوان مناقصه احداث راه روستایی...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023168/مناقصه-پیمانکار-راهبری-بهره-برداری-واحد-احیاء---نوبت-دوم'>مناقصه پیمانکار راهبری بهره برداری واحد احیاء ...- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پیمانکار راهبری بهره برداری واحد احیاء ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023169/فراخوان-خدمات-اپراتور-ماشین-نویس-تحصیلدار-راننده-و---نوبت-دوم'>فراخوان خدمات اپراتور، ماشین نویس، تحصیلدار راننده و ... نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی,فراخوان  خدمات اپراتور، ماشین نویس، تحصیلدار راننده و ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023171/مناقصه-خرید-کود-شیمیایی-سوپرفسفات-تریپل-گرانوله--نوبت-دوم'>مناقصه خرید کود شیمیایی سوپرفسفات تریپل گرانوله...نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه خرید کود شیمیایی سوپرفسفات تریپل گرانوله...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023172/مناقصه-خرید-رابر-استاپر-(درپوش-لاستیکی-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه خرید رابر استاپر (درپوش لاستیکی تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید اول مناقصه عمومی , مناقصه خرید رابر استاپر (درپوش لاستیکی تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023173/مناقصه-شبکه-معابر-و-جمع-آوری-آب-های-سطحی-و--تجدید-(نوبت-دوم)'>مناقصه شبکه معابر و جمع آوری آب های سطحی و ...تجدید (نوبت دوم) / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه شبکه معابر و جمع آوری آب های سطحی و ...تجدید  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023175/مناقصه-کابل-افشان--'>مناقصه کابل افشان ... / مناقصه, مناقصه کابل افشان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023176/مناقصه-تامین-غذای-مورد-نیاز-پرسنل-مجتمع-دامپروری--'>مناقصه تامین غذای مورد نیاز پرسنل مجتمع دامپروری ... / مناقصه ,مناقصه تامین غذای مورد نیاز پرسنل مجتمع دامپروری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023177/فراخوان-خرید-انواع-کسکت-فلزی-پلاستیکی-کاغذی--نوبت-دوم'>فراخوان خرید انواع کسکت فلزی، پلاستیکی، کاغذی... نوبت دوم / مناقصه ,فراخوان خرید انواع کسکت فلزی، پلاستیکی، کاغذی... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023178/مناقصه-P-F-FIRE-ALARM---(نوبت-دوم)'>مناقصه P/F FIRE ALARM.... (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه P/F FIRE ALARM.... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023181/مناقصه-تهیه-مصالح-و-حفاری-چاپ-آب---نوبت-دوم'>مناقصه تهیه مصالح و حفاری چاپ آب ... نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه تهیه مصالح و حفاری چاپ آب ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023182/فراخوان-مناقصه-قطعات-یدکی-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه قطعات یدکی نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه قطعات یدکی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023187/مناقصه-بهسازی-راههای-روستایی---نوبت-دوم'>مناقصه بهسازی راههای روستایی ... نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه بهسازی راههای روستایی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023192/اصلاحیه-مناقصه-مربوط-به-خرید-یک-دستگاه-لودر-چرخ-لاستیکی'>اصلاحیه مناقصه مربوط به خرید یک دستگاه لودر چرخ لاستیکی / اصلاحیه مناقصه , مناقصه مربوط به خرید یک دستگاه لودر چرخ لاستیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023195/مناقصه-جهت-اجرای-قسمتی-از-شبکه-برق'>مناقصه جهت اجرای قسمتی از شبکه برق  / مناقصه,مناقصه جهت اجرای قسمتی از شبکه برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023196/مناقصه-تهیه-و-اجرای-زیرسازی-شامل-کنده-کاری-حمل-نخاله-بستر-سازی-مخلوط-ریزی-و--'>مناقصه تهیه و اجرای زیرسازی شامل کنده کاری، حمل نخاله، بستر سازی، مخلوط ریزی و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه و اجرای زیرسازی شامل کنده کاری، حمل نخاله، بستر سازی، مخلوط ریزی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023197/فراخوان-بزرگ-طراحی-المان-شهری'>فراخوان بزرگ طراحی المان شهری  / فراخوان,فراخوان بزرگ طراحی المان شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023199/مناقصه-پیمانکار-اجرایی-ساخت-تصفیه-خانه-در-محل-مجتمع-دامپروری--'>مناقصه پیمانکار اجرایی ساخت تصفیه خانه در محل مجتمع دامپروری ... / مناقصه ,مناقصه پیمانکار اجرایی ساخت تصفیه خانه در محل مجتمع دامپروری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023202/مناقصه-خرید-تعداد-70-دستگاه-سکسیونر-20-کیلوولت-هوایی-SF6--نوبت-دوم'>مناقصه خرید تعداد 70 دستگاه سکسیونر 20 کیلوولت هوایی SF6 - نوبت دوم  / مناقصه خرید تعداد 70 دستگاه سکسیونر 20 کیلوولت هوایی SF6 - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023203/مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت-کوچه-ها-و-معابر-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه زیرسازی و آسفالت کوچه ها و معابر شهر نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه زیرسازی و آسفالت کوچه ها و معابر شهر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023204/مناقصه-فراخوان-تجهیز-و-راه-اندازی-سامانه-مدیریت-ناوگان-و-پرداخت-هوشمند-تاکسی'>مناقصه فراخوان تجهیز و راه اندازی سامانه مدیریت ناوگان و پرداخت هوشمند تاکسی / مناقصه, مناقصه فراخوان تجهیز و راه اندازی سامانه مدیریت ناوگان و پرداخت هوشمند تاکسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023206/مناقصه-اجرای-حفاری-یک-حلقه-چاه-در-اراضی'>مناقصه اجرای حفاری یک حلقه چاه در اراضی / مناقصه,مناقصه  اجرای حفاری یک حلقه چاه در اراضی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023207/مناقصه-خرید-کابل-های-کنترل--نوبت-دوم'>مناقصه خرید کابل های کنترل ...نوبت دوم  / مناقصه خرید کابل های کنترل ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023208/تجدید-مناقصه-تعمیرات-اساسی-و-راه-اندازی-یکدستگاه-دیزل-ژنراتور-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه تعمیرات اساسی و راه اندازی یکدستگاه دیزل ژنراتور نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه یک مرحله ای,مناقصه تعمیرات اساسی و راه اندازی یکدستگاه دیزل ژنراتور نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023209/مناقصه-بهسازی-راه-های-روستایی-و-فرعی-شهرستان-های--'>مناقصه بهسازی راه های روستایی و فرعی شهرستان های... / مناقصه بهسازی راه های روستایی و فرعی شهرستان های...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023212/مناقصه-خرید-1-000-000-تخته-پاکت-P-P'>مناقصه خرید 1.000.000 تخته پاکت P.P  / آگهی مناقصه، مناقصه خرید 1.000.000 تخته پاکت P.P </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023217/مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت-محوطه-و--مرحله-دوم'>مناقصه زیرسازی و آسفالت محوطه و ...مرحله دوم  / اگهی مناقصه عمومی , مناقصه زیرسازی و آسفالت محوطه و ... مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023219/مناقصه-خدمات-نگهبانی-و-حفاظت---نوبت-دوم'>مناقصه خدمات نگهبانی و حفاظت ....نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه خدمات نگهبانی و حفاظت ....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023222/مناقصه-آسفالت-معابر'>مناقصه آسفالت معابر  / مناقصه ,مناقصه آسفالت معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023223/مناقصه-آسفالت-معابر-سطح-شهر--مرحله-دوم'>مناقصه آسفالت معابر سطح شهر ...مرحله دوم  / مناقصه, مناقصه آسفالت معابر سطح شهر ...مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023227/اصلاحیه-مناقصه-خرید-440-تن-کاتالیست-برای-واحدهای-بازیافت-گوگرد'>اصلاحیه مناقصه خرید 440 تن کاتالیست برای واحدهای بازیافت گوگرد  / اصلاحیه مناقصه, مناقصه خرید 440 تن کاتالیست برای واحدهای بازیافت گوگرد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023228/مناقصه-آسفالت-معابر-سطح-شهر-مرحله-دوم'>مناقصه آسفالت معابر سطح شهر  مرحله دوم  / مناقصه آسفالت معابر سطح شهر مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023229/مناقصه​-عملیات-احداث-ساختمان-شماره-2-آتش-نشانی--نوبت-دوم'>مناقصه​ عملیات احداث ساختمان شماره 2 آتش نشانی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه​ ​عملیات احداث ساختمان شماره 2 آتش نشانی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023232/مناقصه-آسفالت-معابر-سطح-شهر--مرحله-دوم'>مناقصه آسفالت معابر سطح شهر... مرحله دوم  / مناقصه, مناقصه آسفالت معابر سطح شهر...مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023234/مناقصه-احداث-آببندان-روستای-قلی-آباد--نوبت-دوم'>مناقصه احداث آببندان روستای قلی آباد...نوبت دوم  / مناقصه احداث آببندان روستای قلی آباد...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023236/مناقصه-خرید-کابل-و-تجهیزات-جانبی-خط-230-کیلووات-کابلی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید کابل و تجهیزات جانبی خط 230 کیلووات کابلی- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید کابل و تجهیزات جانبی خط 230 کیلووات کابلی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023240/مناقصه-اجرای-پروژه-آسفالت-سطح-شهر'>مناقصه اجرای پروژه آسفالت سطح شهر / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای پروژه آسفالت سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023241/مناقصه-آبرسانی-به-روستا'>مناقصه آبرسانی به روستا / مناقصه ,مناقصه آبرسانی به روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023243/مناقصه-پیاده-روسازی-خیابان-ها-و-معابر-سطح-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه پیاده روسازی خیابان ها و معابر سطح شهر نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه پیاده روسازی خیابان ها و معابر سطح شهر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023244/اصلاحیه-مناقصه-ساخت-سوله-ورزشی'>اصلاحیه مناقصه ساخت سوله ورزشی / اصلاحیه مناقصه عمومی,مناقصه  ساخت سوله ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023245/مناقصه-خرید-وسایل-شهربازی--'>مناقصه خرید وسایل شهربازی... / مناقصه, مناقصه خرید وسایل شهربازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023247/تجدید-مناقصه-واگذاری-مرکز-ساماندهی-سگهای-بلاصاحب'>تجدید مناقصه واگذاری مرکز ساماندهی سگهای بلاصاحب / اگهی مناقصه , تجدید مناقصه واگذاری مرکز ساماندهی سگهای بلاصاحب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023249/َمناقصه-آسفالت-معابر-سطح-شهر-مرحله-دوم'>َمناقصه آسفالت معابر سطح شهر مرحله دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه آسفالت معابر سطح شهر مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023251/مناقصه-انجام-خدمات-حمل-و-نقل-برون-شهری-دانشگاه--'>مناقصه انجام خدمات حمل و نقل برون شهری دانشگاه... / مناقصه انجام خدمات حمل و نقل برون شهری دانشگاه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023253/تجدید-مناقصه-خدمات-شهری-و-فضای-سبز---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خدمات شهری و فضای سبز ... نوبت دوم / تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه خدمات شهری و فضای سبز ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023256/مناقصه-آسفالت-معابر-سطح-شهر-مرحله-دوم'>مناقصه آسفالت معابر سطح شهر مرحله دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه آسفالت معابر سطح شهر مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023259/مناقصه-انجام-امورات-نگهداری-فضای-سبز---نوبت-دوم'>مناقصه انجام امورات نگهداری فضای سبز ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه انجام امورات نگهداری فضای سبز ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023261/اصلاحیه-تجدید-مناقصه-ایجاد-و-توسعه-معابر-شهری---'>اصلاحیه تجدید مناقصه ایجاد و توسعه معابر شهری .... / مناقصه,تجدید مناقصه ایجاد و توسعه معابر شهری ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023262/مناقصه-خرید-دستگاه-میلکو-اسکن'>مناقصه خرید دستگاه میلکو اسکن  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید دستگاه میلکو اسکن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023263/مناقصه-عملیات-اجرای-ساخت-قریب-به-تعداد-150-فقره-حوضچه--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرای ساخت قریب به تعداد 150 فقره حوضچه ...نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه عملیات اجرای ساخت قریب به تعداد 150 فقره حوضچه ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023264/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز-پیمان-الف-ناحیه-3'>مناقصه نگهداری فضای سبز پیمان الف ناحیه 3 / مناقصه, مناقصه نگهداری فضای سبز پیمان الف ناحیه 3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023267/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز-پیمان-ج-ناحیه-1'>مناقصه نگهداری فضای سبز پیمان ج ناحیه 1 / مناقصه, مناقصه نگهداری فضای سبز پیمان ج ناحیه 1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023272/مناقصه-شناسایی-سرمایه-گذار-و-مجری'>مناقصه شناسایی سرمایه گذار و مجری / مناقصه, مناقصه شناسایی سرمایه گذار و مجری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023274/مناقصه-تامین-برق--ساختمان-جدید-الاحداث-بیمارستان-شهید-باهنر-کرمان--'>مناقصه تامین برق ، ساختمان جدید الاحداث بیمارستان شهید باهنر کرمان....  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه تامین برق ، ساختمان جدید الاحداث بیمارستان شهید باهنر کرمان.... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023275/تجدید-مناقصه-تهیه-و-حمل-و-پخش-آسفالت-معابر-محلات-هدف-بازآفرینی-شهری--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه تهیه و حمل و پخش آسفالت معابر محلات هدف بازآفرینی شهری - نوبت دوم / آگهی مناقصه،تجدید مناقصه تهیه و حمل و پخش آسفالت معابر محلات هدف بازآفرینی شهری - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023278/مناقصه-طراحی-ساخت-حمل-نصب-و-راه-اندازی-پکیج-تصفیه-فاضلاب-صنعتی'>مناقصه طراحی، ساخت، حمل، نصب و راه اندازی پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه طراحی، ساخت، حمل، نصب و راه اندازی پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023280/مناقصه-تکمیل-پروژه-احداث-ساختمان-اداری-شهرداری'>مناقصه تکمیل پروژه احداث ساختمان اداری شهرداری / آگهی مناقصه، مناقصه تکمیل پروژه احداث ساختمان اداری شهرداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023281/فراخوان-ارزیابی-ادوات-حفاظت-تنفسی'>فراخوان ارزیابی ادوات حفاظت تنفسی / فراخوان ارزیابی کیفی, فراخوان ارزیابی ادوات حفاظت تنفسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023284/مناقصه-پیاده-رو-سازی-احداث-خیابان--'>مناقصه پیاده رو سازی، احداث خیابان ... / مناقصه پیاده رو سازی، احداث خیابان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023285/فراخوان-اجرای-تاسیسات-الکتریکی-پروژه-پبیمارستان-320-تختخوابی--'>فراخوان اجرای تاسیسات الکتریکی پروژه پبیمارستان 320 تختخوابی... / مناقصه, فراخوان اجرای تاسیسات الکتریکی پروژه پبیمارستان 320 تختخوابی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023286/مناقصه-اجرای-قسمتی-از-تقاطع-غیرهمسطح'>مناقصه اجرای قسمتی از تقاطع غیرهمسطح  / مناقصه ,مناقصه اجرای قسمتی از تقاطع غیرهمسطح </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023290/مناقصه-برگزاری-رفت-و-روب--جمع-آوری-و-حمل-زباله-سطح-شهر--نوبت-دوم'>مناقصه برگزاری رفت و روب ، جمع آوری و حمل زباله سطح شهر - نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه برگزاری رفت و روب ، جمع آوری و حمل زباله سطح شهر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023292/فراخوان-مناقصه-عمومی-بهره-برداری--تعمیرات-و-نگهداری-ایستگاههای-بالابر'>فراخوان مناقصه عمومی  بهره برداری  ،تعمیرات و نگهداری ایستگاههای بالابر  / فراخوان مناقصه عمومی ،فراخوان مناقصه عمومی بهره برداری  ،تعمیرات و نگهداری ایستگاههای بالابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023293/مناقصه-امور-نظافتی-و-خدمات-عمومی-تجدید'>مناقصه امور نظافتی و خدمات عمومی- تجدید / آگهی تجدید مناقصه ، مناقصه امور نظافتی و خدمات عمومی- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023294/مناقصه-انواع-دوده-175-تن--'>مناقصه انواع دوده 175 تن ... / مناقصه، مناقصه انواع دوده 175 تن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023295/اصلاحیه-مناقصه-تبدیل-قیر-وکیوم-باتوم-VB-به-آسفالت-استاندارد'>اصلاحیه مناقصه تبدیل قیر وکیوم باتوم VB به آسفالت استاندارد / اصلاحیه مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تبدیل قیر وکیوم باتوم VB به آسفالت استاندارد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023297/مناقصه-پروژه-اجرای-بخشی-از-شبکه-با-انشعابات-فاضلاب-بصورت-پراکنده-در--'>مناقصه پروژه اجرای بخشی از شبکه با انشعابات فاضلاب بصورت پراکنده در... / مناقصه ,مناقصه پروژه اجرای بخشی از شبکه با انشعابات فاضلاب بصورت پراکنده در...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023303/مناقصه-اتصالات-فشار-قوی'>مناقصه اتصالات فشار قوی  / مناقصه ,مناقصه اتصالات فشار قوی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023304/مناقصه-تامین-برق-با-احداث-شبکه'>مناقصه تامین برق با احداث شبکه / مناقصه, مناقصه تامین برق با احداث شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023305/اصلاحیه-مناقصه-اجرای-عملیات-مرمت-و-لکه-گیری-آسفالت-سطح-منطقه'>اصلاحیه مناقصه اجرای عملیات مرمت و لکه گیری آسفالت سطح منطقه / اصلاحیه مناقصه عمومی ، مناقصه اجرای عملیات مرمت و لکه گیری آسفالت سطح منطقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023306/مناقصه-دیوارکشی-محوطه-سازی-ساخت-نگهبانی-ورودی-و-سایبان--تجدید'>مناقصه دیوارکشی، محوطه سازی، ساخت نگهبانی ورودی و سایبان...تجدید / مناقصه, مناقصه دیوارکشی، محوطه سازی، ساخت نگهبانی ورودی و سایبان... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023308/مناقصه-انتقال-کشت-آبیاری-و-نگهداری--'>مناقصه انتقال، کشت، آبیاری و نگهداری ... / مناقصه انتقال، کشت، آبیاری و نگهداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023309/مناقصه-با-موضوع-مشارکت-در-مدیریت-کلینیک-تخصصی-رضایی'>مناقصه با موضوع مشارکت در مدیریت کلینیک تخصصی رضایی / مناقصه با موضوع مشارکت در مدیریت کلینیک تخصصی رضایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023310/اصلاحیه-مناقصه-انجام-امور-خدمات-شهری-مناطق-5-و-6--'>اصلاحیه مناقصه انجام امور خدمات شهری مناطق 5 و 6 ... / اصلاحیه مناقصه, مناقصه انجام امور خدمات شهری مناطق 5 و 6 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023318/مناقصه-پیاده-روسازی-معابر-شهر'>مناقصه پیاده روسازی معابر شهر / مناقصه عمومی, مناقصه پیاده روسازی معابر شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023323/مناقصه-رفت-و-روب-و-جمع-آوری-زباله-به-صورت-مکانیزه--'>مناقصه رفت و روب و جمع آوری زباله به صورت مکانیزه... / مناقصه رفت و روب و جمع آوری زباله به صورت مکانیزه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023324/مناقصه-امور-حمل-اموات'>مناقصه امور حمل اموات / آگهی مناقصه,مناقصه  امور حمل اموات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023327/مناقصه-تکمیل-ساختمان--'>مناقصه تکمیل ساختمان ... / مناقصه, مناقصه تکمیل ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023328/فراخوان-شناسائی-پیمانکار-شناسائی-پیمانکار-جهت-واگذاری-فعالیتهای'>فراخوان شناسائی پیمانکار شناسائی پیمانکار جهت واگذاری فعالیتهای / فراخوان عمومی ,فراخوان شناسائی پیمانکار شناسائی پیمانکار جهت واگذاری فعالیتهای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023331/استعلام-مانیتور-و--'>استعلام مانیتور و ... / استعلام ,استعلام مانیتور و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023332/استعلام-لوله-استیل'>استعلام لوله استیل / استعلام,استعلام لوله استیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023333/مناقصه-عملیات-بارگیری-حمل-و-تخلیه-مقدار-10000-هزار-تن-انواع-نهاده-های-زراعی--'>مناقصه عملیات بارگیری، حمل و تخلیه مقدار 10000 هزار تن انواع نهاده های زراعی... / مناقصه ,مناقصه عملیات بارگیری، حمل و تخلیه مقدار 10000 هزار تن انواع نهاده های زراعی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023334/استعلام-سیم-نسوز'>استعلام سیم نسوز / استعلام ,استعلام سیم نسوز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023336/مناقصه-بهسازی-و-آسفالت-ریزی-راه-های-روستایی'>مناقصه بهسازی و آسفالت ریزی راه های روستایی / آگهی مناقصه, مناقصه بهسازی و آسفالت ریزی راه های روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023337/استعلام-تجدید-خرید-یک-دستگاه-فیلتر-شوینده'>استعلام تجدید خرید یک دستگاه فیلتر شوینده / استعلام ,استعلام تجدید خرید یک دستگاه فیلتر شوینده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023339/مناقصه-ظرفیت-سازی-پشتیبانی-و-فعالیت-دفاتر-تسهیل-گری-و-توسعه-محلی--'>مناقصه ظرفیت سازی، پشتیبانی و فعالیت دفاتر تسهیل گری و توسعه محلی ... / مناقصه ظرفیت سازی، پشتیبانی و فعالیت دفاتر تسهیل گری و توسعه محلی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023341/فراخون-مسابقه-طراحی'>فراخون مسابقه طراحی / آگهی فراخون , فراخون مسابقه طراحی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023342/مناقصه-پروژه-های-عمران-روستایی'>مناقصه  پروژه های عمران روستایی  / مناقصه  پروژه های عمران روستایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023343/مناقصه-خرید-بورینگ-افقی'>مناقصه خرید بورینگ افقی  / مناقصه ,مناقصه خرید بورینگ افقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023345/استعلام-واگذاری-64-پرونده-غیرقابل-باز'>استعلام واگذاری 64 پرونده غیرقابل باز / استعلام , استعلام واگذاری 64 پرونده غیرقابل باز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023346/مناقصه-پروژه-عمرانی-مسکن-مهر-شهرستان--'>مناقصه پروژه عمرانی مسکن مهر شهرستان ... / مناقصه عمومی, مناقصه پروژه عمرانی مسکن مهر شهرستان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023350/اصلاحیه-فراخوان-شناسایی-سرمایه-گذار-پروژه-های-مشارکتی--'>اصلاحیه فراخوان شناسایی سرمایه گذار پروژه های مشارکتی ... / فراخوان عمومی , اصلاحیه فراخوان شناسایی سرمایه گذار پروژه های مشارکتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023351/استعلام-لوله-UPVC-سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام لوله UPVC, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  / استعلام ,استعلام لوله UPVC, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023352/فراخوان-شناسائی-پیمانکار-جهت-واگذاری-فعالیتهای-مرتبط-با-نگهداری-پشتیبانی-به-روز-رسانی-سیستم-gis'>فراخوان شناسائی پیمانکار جهت واگذاری فعالیتهای مرتبط با نگهداری، پشتیبانی، به روز رسانی سیستم gis  / آگهی فراخوان عمومی,فراخوان شناسائی پیمانکار جهت واگذاری فعالیتهای مرتبط با نگهداری، پشتیبانی، به روز رسانی سیستم gis </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023353/استعلام-دستگاه-کپی'>استعلام دستگاه کپی  / استعلام,استعلام دستگاه کپی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023355/مناقصه-طراحی-و-ساخت-سیستم-آب-بر-ساختمان-محوطه-و-تجهیزات--'>مناقصه طراحی و ساخت سیستم آب بر، ساختمان، محوطه و تجهیزات... / مناقصه، مناقصه طراحی و ساخت سیستم آب بر، ساختمان، محوطه و تجهیزات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023357/تجدید-مناقصه-انجام-عملیات-تعمیر-و-راه-اندازی-نیروگاه-بادی-ماهشهر'>تجدید مناقصه انجام عملیات تعمیر و راه اندازی نیروگاه بادی ماهشهر / تجدید مناقصه انجام عملیات تعمیر و راه اندازی نیروگاه بادی ماهشهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023358/مناقصه-تامین-8-دستگاه-وانت-میتسوبیشی-L200--'>مناقصه تامین 8 دستگاه وانت میتسوبیشی L200... / مناقصه تامین 8 دستگاه وانت میتسوبیشی L200...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023360/استعلام-مراقبت-و-نگهداری'>استعلام مراقبت و نگهداری  / استعلام,استعلام مراقبت و نگهداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023361/استعلام-تعمیر-و-سرویس-دستگاه-ایکس-ری-سامانه-ستاد'>استعلام تعمیر و سرویس دستگاه ایکس ری, سامانه ستاد / استعلام ,استعلام تعمیر و سرویس دستگاه ایکس ری, سامانه ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023362/استعلام-دیگ-چدنی-شوفاژ-کار-مدل-توربو-3'>استعلام دیگ چدنی شوفاژ کار مدل توربو 3  / استعلام , استعلام دیگ چدنی شوفاژ کار مدل توربو 3 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023364/استعلام-​کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام ​کامپیوتر و فناوری / استعلام ,استعلام ​کامپیوتر و فناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023365/استعلام-کولرگازی-سرمایشی-سایت-ستاد'>استعلام کولرگازی سرمایشی ,سایت ستاد / استعلام ,استعلام کولرگازی سرمایشی ,سایت ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023366/استعلام-خرید-و-نصب-سیستم-اعلام-حریق'>استعلام خرید و نصب سیستم اعلام حریق / استعلام , استعلام خرید و نصب سیستم اعلام حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023368/مناقصه-لکه-گیری-محورهای-روستایی-و---تجدید'>مناقصه لکه گیری محورهای روستایی و ... تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه لکه گیری محورهای روستایی و ... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023369/مناقصه-پایش-فیدرهای-20-کیلوولت-امور-دیسپاچینگ'>مناقصه پایش فیدرهای 20 کیلوولت امور دیسپاچینگ  / مناقصه محدود پایش فیدرهای 20 کیلوولت امور دیسپاچینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023370/استعلام-فن-خنک-کننده--'>استعلام فن خنک کننده ... / استعلام، استعلام فن خنک کننده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023371/استعلام-آبیاری'>استعلام آبیاری / استعلام,استعلام آبیاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023372/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-تلویزیون'>استعلام نصب و راه اندازی تلویزیون  / استعلام , استعلام نصب و راه اندازی تلویزیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023373/مناقصه-سنسور-SO2-دستگاه-هوا-و-سنسور-TSSدستگاه-پساب-و--'>مناقصه سنسور SO2 دستگاه هوا و سنسور TSSدستگاه پساب و.... / مناقصه,مناقصه سنسور SO2 دستگاه هوا و سنسور TSSدستگاه پساب و....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023375/مناقصه-اورهال-و-سرویس-ترانسفورماتور'>مناقصه اورهال و سرویس ترانسفورماتور / مناقصه عمومی , مناقصه اورهال و سرویس ترانسفورماتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023376/استعلام-لوازم-آزمایشگاهی-و--'>استعلام لوازم آزمایشگاهی و... / استعلام, استعلام لوازم آزمایشگاهی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023377/اصلاحیه-مناقصه-خرید-علائم-و-تابلوهای-ترافیکی-اعم-از-انتظامی'>اصلاحیه مناقصه خرید علائم و تابلوهای ترافیکی اعم از انتظامی / اصلاحیه مناقصه عمومی ,  مناقصه خرید علائم و تابلوهای ترافیکی اعم از انتظامی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023379/استعلام-​مبلمان-و-دکوراسیون'>استعلام ​مبلمان و دکوراسیون  / استعلام ,استعلام ​مبلمان و دکوراسیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023380/مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن-مورد-نیاز---'>مناقصه خرید لوله پلی اتیلن مورد نیاز .... / مناقصه, مناقصه خرید لوله پلی اتیلن مورد نیاز ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023382/استعلام-دوربین-صوتی-و-تصویر--'>استعلام دوربین، صوتی و تصویر... / استعلام, استعلام دوربین، صوتی و تصویر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023383/استعلام-محصولات-الکترونیکی'>استعلام محصولات الکترونیکی  / استعلام ,استعلام محصولات الکترونیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023385/استعلام-دستگاه-خرد-کن-کاغذ'>استعلام دستگاه خرد کن کاغذ  / استعلام ,استعلام دستگاه خرد کن کاغذ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023386/مناقصه-اصلاح-و-بهینه-سازی-کاهش-تلفات-باشت'>مناقصه اصلاح و بهینه سازی کاهش تلفات باشت / مناقصه اصلاح و بهینه سازی کاهش تلفات باشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023387/استعلام-​محصولات-الکترونیکی'>استعلام ​محصولات الکترونیکی  / استعلام, استعلام ​محصولات الکترونیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023388/استعلام-گوجه-درجه-یک'>استعلام گوجه درجه یک / استعلام, استعلام گوجه درجه یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023390/استعلام-اصلاح-و-بهینه-سازی-کاهش-تلفات'>استعلام اصلاح و بهینه سازی کاهش تلفات / آگهی استعلام , استعلام اصلاح و بهینه سازی کاهش تلفات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023391/استعلام-تهیه-مصالح-حمل-و-اجرای-اندود-نفوذی--'>استعلام تهیه مصالح، حمل و اجرای اندود نفوذی... / استعلام , استعلام تهیه مصالح، حمل و اجرای اندود نفوذی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023393/استعلام-سیب-زمینی-درشت-و-درجه-یک'>استعلام سیب زمینی درشت و درجه یک / استعلام, استعلام سیب زمینی درشت و درجه یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023394/استعلام-محصولات-الکترونیکی'>استعلام محصولات الکترونیکی  / استعلام ,استعلام محصولات الکترونیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023395/استعلام-پیاز-زرد'>استعلام پیاز زرد / استعلام, استعلام پیاز زرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023396/استعلام-دستگاه-چند-کاره-لیزری'>استعلام دستگاه چند کاره لیزری  / استعلام ,استعلام دستگاه چند کاره لیزری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023397/استعلام-تعمیر-و-مناسب-سازی-کف'>استعلام تعمیر و مناسب سازی کف / استعلام, استعلام تعمیر و مناسب سازی کف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023398/مناقصه-تهیه-و-نصب-و-راه-اندازی-دو-دستگاه-آسانسور'>مناقصه  تهیه و نصب و راه اندازی دو دستگاه آسانسور / اگهی مناقصه , مناقصه  تهیه و نصب و راه اندازی دو دستگاه آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023400/استعلام-محصولات-الکترونیکی'>استعلام محصولات الکترونیکی  / استعلام ,استعلام محصولات الکترونیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023401/استعلام-انجام-عملیات-کابل-کشی-برق-اضطراری--'>استعلام انجام عملیات کابل کشی برق اضطراری... / استعلام, استعلام انجام عملیات کابل کشی برق اضطراری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023403/استعلام-احداث-دو-دستگاه-ساختمان-جنبی--'>استعلام احداث دو دستگاه ساختمان جنبی... / استعلام, استعلام احداث دو دستگاه ساختمان جنبی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023404/استعلام-احداث-ساختمان-نگهبانی'>استعلام احداث ساختمان نگهبانی  / استعلام ,استعلام احداث ساختمان نگهبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023405/استعلام-دمنوش-گیاهی-پذیرایی'>استعلام دمنوش گیاهی پذیرایی  / استعلام ,استعلام دمنوش گیاهی پذیرایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023406/مناقصه-ساخت-و-تحویل-400000-پالت-پلاستیکی--'>مناقصه ساخت و تحویل 400000 پالت پلاستیکی ... / مناقصه ساخت و تحویل 400000 پالت پلاستیکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023407/مناقصه-عملیات-تنظیف-ابنیه-و-تجهیزات-و-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه عملیات تنظیف ابنیه و تجهیزات و نگهداری فضای سبز  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات تنظیف ابنیه و تجهیزات و نگهداری فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023408/استعلام-توسعه-جنگل-با-نهال'>استعلام توسعه جنگل با نهال / استعلام, استعلام توسعه جنگل با نهال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023409/استعلام-یکدستگاه-کولر-گازی'>استعلام یکدستگاه کولر گازی / استعلام , استعلام یکدستگاه کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023410/تجدید-مناقصه-عملیات-اجرای-امور-خدمات-شهری--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عملیات اجرای امور خدمات شهری - نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه، تجدید مناقصه عملیات اجرای امور خدمات شهری - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023412/استعلام-تعمیرات-ساختمانی-مرکز-آموزش-فن--'>استعلام تعمیرات ساختمانی مرکز آموزش فن... / استعلام, استعلام تعمیرات ساختمانی مرکز آموزش فن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023413/سی-و-سومین-جشنواره-موسیقی-فجر'>سی و سومین جشنواره موسیقی فجر  / سی و سومین جشنواره موسیقی فجر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023414/مناقصه-فروش-نصب-و-راه-اندازی-پمپ---'>مناقصه فروش، نصب و راه اندازی پمپ .... / مناقصه, مناقصه فروش، نصب و راه اندازی پمپ ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023415/استعلام-دستگاه-دورکننده-موش-و-حشرات'>استعلام دستگاه دورکننده موش و حشرات  / استعلام , استعلام دستگاه دورکننده موش و حشرات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023417/استعلام-چاپگر-کامپیوتر'>استعلام چاپگر کامپیوتر  / استعلام ,استعلام چاپگر کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023419/استعلام-دستگاه-کپی-توشیبا--'>استعلام دستگاه کپی توشیبا ... / استعلام,استعلام دستگاه کپی توشیبا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023420/استعلام-غنی-سازی-جنگل-بذر'>استعلام غنی سازی جنگل بذر / استعلام, استعلام غنی سازی جنگل بذر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023421/استعلام-تعمیرات-اساسی-سرویس-های-بهداشتی'>استعلام تعمیرات اساسی سرویس های بهداشتی / استعلام,استعلام تعمیرات اساسی سرویس های بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023422/برگزاری-جشنواره-عروسک-های-داستانی'>برگزاری جشنواره عروسک های داستانی / برگزاری جشنواره عروسک های داستانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023423/استعلام-مرمت-و-نگهداری-راههای-عشایری'>استعلام مرمت و نگهداری راههای عشایری / استعلام , استعلام مرمت و نگهداری راههای عشایری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023424/استعلام-مفصل-فشار-ضعیف-کابل-خود-نگهدار'>استعلام مفصل فشار ضعیف کابل خود نگهدار  / استعلام ,استعلام مفصل فشار ضعیف کابل خود نگهدار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023425/استعلام-آبرسانی--'>استعلام آبرسانی... / استعلام, استعلام آبرسانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023426/جشنواره-مطبوعات--خبرگزاری-ها-و-پایگاه-های-خبری'>جشنواره مطبوعات ، خبرگزاری ها و پایگاه های خبری  / جشنواره مطبوعات ، خبرگزاری ها و پایگاه های خبری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023427/تجدید-استعلام-اجرای-کانال-هفتی--'>تجدید استعلام اجرای کانال هفتی ... / استعلام,تجدید استعلام اجرای کانال هفتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023429/استعلام-انجام-عملیات-کابل-کشی-دوربین'>استعلام انجام عملیات کابل کشی دوربین  / استعلام ,استعلام انجام عملیات کابل کشی دوربین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023430/استعلام-کالیبراسیون-تجهیزات-انتقال-خون--'>استعلام کالیبراسیون تجهیزات انتقال خون... / استعلام, استعلام کالیبراسیون تجهیزات انتقال خون...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023431/استعلام-مرمت-و-نگهداری-راههای-عشایری'>استعلام مرمت و نگهداری راههای عشایری / استعلام , استعلام مرمت و نگهداری راههای عشایری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023432/چهارمین-کنفرانس-مدیریت-ساخت-و-پروژه'>چهارمین کنفرانس مدیریت ساخت و پروژه  / چهارمین کنفرانس مدیریت ساخت و پروژه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023433/استعلام-تعمیرات-و-بازسازی-پشت-بام'>استعلام تعمیرات و بازسازی پشت بام  / استعلام ,استعلام تعمیرات و بازسازی پشت بام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023434/استعلام-مرمت-و-نگهداری-راههای-عشایری'>استعلام مرمت و نگهداری راههای عشایری / استعلام , استعلام مرمت و نگهداری راههای عشایری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023435/استعلام-سنسور-ویبره'>استعلام سنسور ویبره / استعلام, استعلام سنسور ویبره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023436/استعلام-اجرای-کانال'>استعلام اجرای کانال  / استعلام ,استعلام اجرای کانال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023441/استعلام-خرید-و-نصب-پروژکتور'>استعلام خرید و نصب پروژکتور  / استعلام ,استعلام خرید و نصب پروژکتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023442/اطلاعیه-مناقصه-خرید-بوشینگ'>اطلاعیه مناقصه خرید بوشینگ / اطلاعیه , اطلاعیه مناقصه خرید بوشینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023443/استعلام-توسعه-جنگل-بذر'>استعلام توسعه جنگل بذر / استعلام , استعلام توسعه جنگل بذر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023444/استعلام-اجرای-کانال'>استعلام اجرای کانال  / استعلام ,استعلام اجرای کانال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023445/استعلام-کامپیوتر-دستگاه-ذخیره-کننده'>استعلام کامپیوتر دستگاه ذخیره کننده / استعلام , استعلام کامپیوتر دستگاه ذخیره کننده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023447/استعلام-راهبند-هیدرولیک'>استعلام راهبند هیدرولیک  / استعلام ,استعلام راهبند هیدرولیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023451/مناقصه-احداث-چاه-فلمن-شماره--'>مناقصه احداث چاه فلمن شماره ... / مناقصه , مناقصه احداث چاه فلمن شماره ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023452/استعلام-پایه-ماسک-تنفسی'>استعلام پایه ماسک تنفسی / استعلام, استعلام پایه ماسک تنفسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023454/استعلام-تجهیزات-امنیتی'>استعلام تجهیزات امنیتی / استعلام , استعلام تجهیزات امنیتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023455/استعلام-ست-سمپلر-متغیر-EPPENDORF-آلمان'>استعلام ست سمپلر متغیر EPPENDORF  آلمان  / استعلام، استعلام ست سمپلر متغیر EPPENDORF  آلمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023456/استعلام-ممبران-kokh-و--'>استعلام ممبران kokh و ... / استعلام, استعلام ممبران kokh و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023458/استعلام-مکانیکال-سیل-BURGMANN'>استعلام مکانیکال سیل BURGMANN / استعلام ,استعلام مکانیکال سیل BURGMANN</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023460/استعلام-​لامپ-و-تجهیزات'>استعلام ​لامپ و تجهیزات / استعلام,استعلام ​لامپ و تجهیزات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023461/استعلام-رول-هولوگرام-ریبون-فیلم-مخصوص-پرینتر--'>استعلام رول هولوگرام- ریبون- فیلم مخصوص پرینتر... / استعلام ، استعلام رول هولوگرام- ریبون- فیلم مخصوص پرینتر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023462/مناقصه-پروژه-های-مسکن-مهر'>مناقصه پروژه های مسکن مهر / مناقصه پروژه های مسکن مهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023463/استعلام-تعداد-۳-دستگاه-سوییچ'>استعلام تعداد ۳ دستگاه سوییچ  / استعلام ,استعلام تعداد ۳ دستگاه سوییچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023465/استعلام-هورمون-pmsg-گوسفندی'>استعلام هورمون pmsg گوسفندی  / استعلام , استعلام هورمون pmsg گوسفندی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023466/استعلام-​آبرسانی-مدیریت--'>استعلام ​آبرسانی مدیریت ...  / استعلام,استعلام آبرسانی مدیریت ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023467/آگهی-فراخوان-تامین-وراهبری-مکانیزمهای-مکنده-صنعتی-موبیل'>آگهی فراخوان تامین وراهبری مکانیزمهای مکنده صنعتی موبیل  / آگهی فراخوان ، آگهی فراخوان تامین وراهبری مکانیزمهای مکنده صنعتی موبیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023468/استعلام-آموزش-کامپیوتر'>استعلام آموزش کامپیوتر  / استعلام ,استعلام آموزش کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023470/استعلام-مرمت-و-نگهداری-راه-های-عشایری'>استعلام مرمت و نگهداری راه های عشایری  / استعلام ,استعلام مرمت و نگهداری راه های عشایری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023471/استعلام-1-عدد-کنترلر'>استعلام 1 عدد کنترلر  / استعلام ,استعلام 1 عدد کنترلر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023472/استعلام-پرینتر-لیبل'>استعلام پرینتر لیبل / استعلام , استعلام پرینتر لیبل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023473/استعلام-بازسازی-دو-دستگاه-آسانسور--'>استعلام بازسازی دو دستگاه آسانسور ... / استعلام, استعلام بازسازی دو دستگاه آسانسور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023474/استعلام-کولر-گازی-اسپلیت'>استعلام کولر گازی اسپلیت  / استعلام ,استعلام کولر گازی اسپلیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023476/استعلام-انجام-تست-کالیبراسون'>استعلام انجام تست کالیبراسون  / استعلام, استعلام انجام تست کالیبراسون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023477/استعلام-تهیه-و-خرید-کالا'>استعلام تهیه و خرید کالا  / استعلام ,استعلام تهیه و خرید کالا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023478/استعلام-دستگاه-فتوکپی-توشیبا-2303A'>استعلام دستگاه فتوکپی توشیبا 2303A / استعلام, استعلام دستگاه فتوکپی توشیبا 2303A</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023479/استعلام-لگن-استیل-زنانه-پزشکی-و-سلامت'>استعلام لگن استیل زنانه پزشکی و سلامت  / استعلام , استعلام لگن استیل زنانه پزشکی و سلامت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023480/استعلام-آلاچیق-پارکی'>استعلام آلاچیق پارکی  / استعلام ,استعلام آلاچیق پارکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023481/استعلام-احداث-کانال'>استعلام احداث کانال  / استعلام ,استعلام احداث کانال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023483/استعلام-عملیات-آشکارسازی-و-اندازه-گیری'>استعلام عملیات آشکارسازی و اندازه گیری / استعلام عملیات آشکارسازی و اندازه گیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023484/مناقصه-صدور-گواهی-سلامت-وبازرسی-دوره-ای-مکانیزمهای-جرثقیل-موبیل-ملکی'>مناقصه صدور گواهی سلامت وبازرسی دوره ای مکانیزمهای جرثقیل موبیل ملکی  / اگهی مناقصه , مناقصه صدور گواهی سلامت وبازرسی دوره ای مکانیزمهای جرثقیل موبیل ملکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023485/استعلام-نقاشی'>استعلام نقاشی  / استعلام ,استعلام نقاشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023486/استعلام-انجام-مطالعات-مدیریت-حفاظت--'>استعلام انجام مطالعات مدیریت حفاظت ... / استعلام, استعلام انجام مطالعات مدیریت حفاظت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023487/استعلام-ترمیم-و-بازسازی-فنس-حریم-مجموع--'>استعلام ترمیم و بازسازی فنس حریم مجموع ...  / استعلام,استعلام ترمیم و بازسازی فنس حریم مجموع ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023488/استعلام-​کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام ​کامپیوتر و فناوری / استعلام ,استعلام ​کامپیوتر و فناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023489/استعلام-اجرای-احداث-کانال'>استعلام اجرای احداث کانال  / استعلام ,استعلام اجرای احداث کانال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023490/استعلام-برج-نوری-9-متری-چندوجهی--'>استعلام برج نوری 9 متری چندوجهی ... / استعلام, استعلام برج نوری 9 متری چندوجهی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023492/استعلام-لوازم-آی-تی'>استعلام لوازم آی تی  / استعلام ,استعلام لوازم آی تی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023493/استعلام-رایانه-چاپگر'>استعلام رایانه، چاپگر  / استعلام , استعلام رایانه، چاپگر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023494/استعلام-برچیدن-و-نصب-پنجره-های-UPVC--'>استعلام برچیدن و نصب پنجره های UPVC ... / استعلام, استعلام برچیدن و نصب پنجره های UPVC ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023496/استعلام-خرید-ماژول-رله-دیفرانسیل'>استعلام خرید ماژول رله دیفرانسیل  / استعلام , استعلام خرید ماژول رله دیفرانسیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023498/استعلام-سیستم-کامل-کامپیوتر'>استعلام سیستم کامل کامپیوتر  / استعلام ,استعلام سیستم کامل کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023499/استعلام-استفاده-از-بقایای-محصولات-کشاورزی'>استعلام استفاده از بقایای محصولات کشاورزی / استعلام , استعلام استفاده از بقایای محصولات کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023501/استعلام-آموزش-تکنسین-داروخانه'>استعلام آموزش تکنسین داروخانه / استعلام , استعلام آموزش تکنسین داروخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023502/استعلام-نردبانهای-۲-۵-متری-و-چهار-متری'>استعلام نردبانهای ۲.۵ متری و چهار متری  / استعلام ,استعلام نردبانهای ۲.۵ متری و چهار متری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023503/استعلام-تجهیزات-چیلر'>استعلام تجهیزات چیلر / استعلام , استعلام تجهیزات چیلر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023066/مزایده-ملک-خانه-ویلایی-و-قدیمی-مساحت-150-متر'>مزایده ملک خانه ویلایی و قدیمی مساحت 150 متر  / مزایده,مزایده ملک خانه ویلایی و قدیمی مساحت 150 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023067/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-11-95مترمربع'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 11.95مترمربع / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 11.95مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023068/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-15-مهاباد'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 15 مهاباد / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 15 مهاباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023069/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-بخش-دو-ساوه-قطعه-دو-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان بخش دو ساوه قطعه دو تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان بخش دو ساوه قطعه دو تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023071/مزایده-مازاد-اول-پلاک-ثبتی-1556-فرعی-175-متر'>مزایده مازاد اول پلاک ثبتی 1556 فرعی 175 متر / مزایده,مزایده مازاد اول پلاک ثبتی 1556 فرعی 175 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023072/تجدید-مزایده-واگذاری-تابلوها-و-بیلبوردهای-تبلیغاتی-سطح-شهر'>تجدید مزایده واگذاری تابلوها و بیلبوردهای تبلیغاتی سطح شهر / آگهی تجدید مزایده عمومی، تجدید مزایده واگذاری تابلوها و بیلبوردهای تبلیغاتی سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023073/مزایده-آپارتمان-بخش-یک-کاشمر'>مزایده آپارتمان بخش یک کاشمر  / مزایده,مزایده آپارتمان بخش یک کاشمر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023074/مزایده-ششدانگ-باغ-مساحت-719-60متر-مرحله-دوم'>مزایده ششدانگ باغ مساحت 719.60متر مرحله دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ باغ مساحت 719.60متر مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023075/مزایده-تمامت-ششدانگ-5-باب-عمارت'>مزایده تمامت ششدانگ 5 باب عمارت / مزایده,مزایده تمامت ششدانگ 5 باب عمارت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023076/مزایده-فروش-ششدانگ-یک-قطعه-ملک-باغی-مرکبات-94875متر'>مزایده فروش ششدانگ یک قطعه ملک باغی مرکبات 94875متر / مزایده,مزایده فروش ششدانگ یک قطعه ملک باغی مرکبات 94875متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023077/مزایده-بهره-برداری-خط-اتوبوسرانی---نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری خط اتوبوسرانی... - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری خط اتوبوسرانی... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023078/مزایده-پلاک-368-فرعی-مساحت-593مترمربع'>مزایده پلاک 368 فرعی مساحت 593مترمربع / مزایده,مزایده پلاک 368 فرعی مساحت 593مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023079/مزایده-ششدانگ-مغازه-مساحت-13-5متر'>مزایده ششدانگ مغازه مساحت 13.5متر  / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه مساحت 13.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023080/مزایده-اموال-غیرمنقول-شامل-هفت-قطعه-ملک'>مزایده اموال غیرمنقول شامل هفت قطعه ملک / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول شامل هفت قطعه ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023082/مزایده-ملک-در-زمینی-مساحت-پنجاه-و-سه-متر'>مزایده ملک در زمینی مساحت پنجاه و سه متر / مزایده,مزایده ملک در زمینی مساحت پنجاه و سه متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023083/مزایده-تعداد-19-دستگاه-اتومبیل-پلاک-دولتی--نوبت-دوم'>مزایده تعداد 19 دستگاه اتومبیل پلاک دولتی - نوبت دوم / مزایده  ، مزایده تعداد 19 دستگاه اتومبیل پلاک دولتی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023084/مزایده-ششدانگ-زمین-با-بنای-احداثی-475-31متر'>مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی 475.31متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی 475.31متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023085/مزایده-ملک-بخش-سه-تبریز-نوبت-دوم'>مزایده ملک بخش سه تبریز نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک بخش سه تبریز نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023087/مزایده-ملک-بخش-ده-تبریز-نوبت-اول-مال-مشاع'>مزایده ملک بخش ده تبریز نوبت اول مال مشاع  / مزایده,مزایده ملک بخش ده تبریز نوبت اول مال مشاع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023088/مزایده-فروش-سهام'>مزایده فروش سهام / آگهی مزایده عمومی، مزایده فروش سهام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023089/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-سه-اموال-غیرمنقول-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی بخش سه اموال غیرمنقول نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش سه اموال غیرمنقول نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023091/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-8-تبریز'>مزایده سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی بخش 8 تبریز  / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی بخش 8 تبریز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023093/مزایده-86-صدم-دانگ-از-دو-دانگ-پلاک-ثبتی-76-فرعی'>مزایده 86 صدم دانگ از دو دانگ پلاک ثبتی 76 فرعی / مزایده,مزایده 86 صدم دانگ از دو دانگ پلاک ثبتی 76 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023094/مزایده-پلاک-ثبتی-فرعی-دو-اصلی-بخش-سه-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی فرعی دو اصلی بخش سه نوبت دوم  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی فرعی دو اصلی بخش سه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023097/مزایده-ششدانگ-زمین-بخش-24-گیلان'>مزایده ششدانگ زمین بخش 24 گیلان / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بخش 24 گیلان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023101/مزایده-مغازه-نوبت-دوم'>مزایده مغازه نوبت دوم / مزایده,مزایده مغازه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023106/مزایده-ششدانگ-کارگاه-پرورش-قارچ-به-شماره-405-فرعی'>مزایده ششدانگ کارگاه پرورش قارچ به شماره 405 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ کارگاه پرورش قارچ به شماره 405 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023109/مزایده-یک-قطعه-باغ-مساحت-6200متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه باغ مساحت 6200متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه باغ مساحت 6200متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023110/مزایده-ملک-بخش-5-تبریز-نوبت-دوم'>مزایده ملک بخش 5 تبریز نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک بخش 5 تبریز نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023111/مزایده-جایگاه-توزیع-CNG-آیدین'>مزایده جایگاه توزیع CNG آیدین  / آگهی مزایده عمومی, مزایده جایگاه توزیع CNG آیدین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023113/مزایده-فروش-حدود-290-تن-آجر-نسوز-ضایعاتی-نوبت-دوم'>مزایده فروش حدود 290 تن آجر نسوز ضایعاتی- نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده فروش حدود 290 تن آجر نسوز ضایعاتی- نوبت  دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023114/مزایده-ششدانگ-زمین-مزروعی-مساحت-3052متر'>مزایده ششدانگ زمین مزروعی مساحت 3052متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مزروعی مساحت 3052متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023116/مزایده-منزل-مسکونی-قدیمی-ساز-و-مخروبه-91-67متر'>مزایده منزل مسکونی قدیمی ساز و مخروبه 91.67متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی قدیمی ساز و مخروبه 91.67متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023117/مزایده-ملک-مسکونی-عرصه-صد-و-بیست-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مسکونی عرصه صد و بیست متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مسکونی عرصه صد و بیست متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023118/مزایده-دستگاه-تولید-دمپایی--'>مزایده دستگاه تولید دمپایی ... / مزایده, مزایده دستگاه تولید دمپایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023119/مزایده-فروش-800-تن-استن'>مزایده فروش  800 تن استن / فراخوان مزایده عمومی, مزایده فروش  800 تن استن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023121/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-196-79متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 196.79متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 196.79متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023124/مزایده-فروش-سهام'>مزایده فروش سهام / آگهی مزایده, مزایده فروش سهام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023125/مزایده-ملک-بخش-5-بجنورد-نوبت-اول'>مزایده ملک بخش 5 بجنورد نوبت اول / مزایده,مزایده ملک بخش 5 بجنورد نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023126/مزایده-یکدستگاه-خودرو-سواری-ام-وی-ام'>مزایده یکدستگاه خودرو سواری ام -وی- ام  / مزایده اموال منقول, مزایده یکدستگاه خودرو سواری ام -وی- ام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023130/تجدید-مزایده-فروش-سه-دستگاه-خودرو--نوبت-دوم'>تجدید مزایده فروش سه دستگاه خودرو - نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده عمومی,مزایده فروش سه دستگاه خودرو - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023132/مزایده-فروش-آپارتمان-های-مسکونی-و-زمین-با-شرایط-ویژه'>مزایده فروش آپارتمان های مسکونی و زمین با شرایط ویژه / مزایده,مزایده فروش آپارتمان های مسکونی و زمین با شرایط ویژه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023133/مزایده-قسمت-جنوبی-ساختمان-اداری--نوبت-دوم'>مزایده قسمت جنوبی ساختمان اداری - نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده قسمت جنوبی ساختمان اداری - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023134/مزایده-فروش-واحدهای-تجاری-با-شرایط-ویژه-و-استثنایی'>مزایده فروش واحدهای تجاری با شرایط ویژه و استثنایی  / مزایده,مزایده فروش واحدهای تجاری با شرایط ویژه و استثنایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023135/مزایده-واگذاری-استیجاری-پارکینگ-های-عمومی-شهرداری--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری استیجاری پارکینگ های عمومی شهرداری - نوبت دوم  / آگهی مزایده، مزایده واگذاری استیجاری پارکینگ های عمومی شهرداری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023139/مزایده-عمومی-فروش-ملک-اداری-نمایشگاهی'>مزایده عمومی فروش ملک اداری نمایشگاهی / مزایده,مزایده عمومی فروش ملک اداری نمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023142/مزایده-وسایل-مستعمل-از-قبیل-سماور-اجاق-گاز--'>مزایده وسایل مستعمل از قبیل سماور، اجاق گاز... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده وسایل مستعمل از قبیل سماور، اجاق گاز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023144/مناقصه-3-دستگاه-خودرو-با-مشخصات---(نوبت-دوم)'>مناقصه 3 دستگاه خودرو با مشخصات ... (نوبت دوم) / مناقصه , مناقصه 3 دستگاه خودرو با مشخصات ...(نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023149/مزایده-دو-باب-ملک-مساحت-33-276-و-38-361-متر'>مزایده دو باب ملک مساحت 33.276 و 38.361 متر  / مزایده,مزایده دو باب ملک مساحت 33.276 و 38.361 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023153/مزایده-ششدانگ-پلاکهای-ثبتی-به-شماره-های-544-فرعی-از-14-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاکهای ثبتی به شماره های 544 فرعی از 14 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاکهای ثبتی به شماره های 544 فرعی از 14 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023155/مزایده-یک-دستگاه-پراید-مدل-1383'>مزایده یک دستگاه پراید مدل 1383 / آگهی مزایده,مزایده یک دستگاه پراید مدل 1383</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023156/مزایده-سه-قطعه-زمین-دیمی-مرحله-اول'>مزایده سه قطعه زمین دیمی مرحله اول  / مزایده,مزایده سه قطعه زمین دیمی مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023157/مزایده-فروش-خودروهای-مازاد'>مزایده فروش خودروهای مازاد / مناقصه, مزایده فروش خودروهای مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023158/مزایده-جایگاه-CNG-در-بزرگراه-(نوبت-دوم)'>مزایده جایگاه CNG در بزرگراه (نوبت دوم) / مزایده , مزایده جایگاه CNG در بزرگراه (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023161/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-منزل-مسکونی-178-30متر'>مزایده سه دانگ مشاع از منزل مسکونی 178.30متر  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از منزل مسکونی 178.30متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023162/اصلاحیه-مزایده-یک-دستگاه-پژو-پارس'>اصلاحیه مزایده یک دستگاه پژو پارس  / اصلاحیه مزایده,مزایده یک دستگاه پژو پارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023170/مزایده-منزل-مسکونی-بخش-یک-تربت-حیدریه-عرصه-360-9متر'>مزایده منزل مسکونی بخش یک تربت حیدریه عرصه 360.9متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی بخش یک تربت حیدریه عرصه 360.9متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023174/مزایده-اموال-مازاد-شامل-کیس-کامپیوتر-مانیتور--نوبت-دوم'>مزایده اموال مازاد شامل کیس کامپیوتر، مانیتور... نوبت دوم  / آگهی مزایده، مزایده اموال مازاد شامل کیس کامپیوتر، مانیتور... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023179/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-12-بابلسر'>مزایده پلاک ثبتی بخش 12 بابلسر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش 12 بابلسر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023180/مزایده-یک-دستگاه-جرثقیل-ساختمانی'>مزایده یک دستگاه جرثقیل ساختمانی / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه جرثقیل ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023183/مزایده-یک-قطعه-باغ-مرکبات-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه باغ مرکبات نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه باغ مرکبات نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023184/مزایده-سنگ-تراورتن-عباس-آباد---مجدد'>مزایده سنگ تراورتن عباس آباد... - مجدد  / آگهی مزایده مجدد، مزایده سنگ تراورتن عباس آباد... - مجدد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023185/مزایده-گوشی-تلفن-و--'>مزایده گوشی تلفن و ... / مزایده ,مزایده گوشی تلفن و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023186/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-600-متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 600 متر نوبت اول  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 600 متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023188/مزایده-واگذاری-یک-دستگاه-سنگ-شکن-با-تجهیزات-کامل'>مزایده واگذاری یک دستگاه سنگ شکن با تجهیزات کامل  / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری یک دستگاه سنگ شکن با تجهیزات کامل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023189/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-سمند'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری سمند  / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودروی سواری سمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023190/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-290-13متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 290.13متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 290.13متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023191/مزایده-فروش-یکدستگاه-پرکن-پنج-لایه-پنیر-خامه-ای'>مزایده فروش یکدستگاه پرکن پنج لایه پنیر خامه ای  / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه پرکن پنج لایه پنیر خامه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023193/مزایده-۶۴-قلم-لوازم-آرایشی'>مزایده ۶۴ قلم لوازم آرایشی  / مزایده ,مزایده ۶۴ قلم لوازم آرایشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023194/مزایده-فروش-یکدستگاه-فیوزینگ--'>مزایده فروش یکدستگاه فیوزینگ... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه فیوزینگ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023198/مزایده-آپارتمان-اداری-مساحت-97-40متر'>مزایده آپارتمان اداری مساحت 97.40متر  / مزایده,مزایده آپارتمان اداری مساحت 97.40متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023200/مزایده-فروش-یکدستگاه-کامیون-کشنده-دانگ-فنگ-ده-چرخ-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه کامیون کشنده دانگ فنگ ده چرخ- نوبت دوم / مزایده , مزایده فروش یکدستگاه کامیون کشنده دانگ فنگ ده چرخ - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023201/مزایده-زمین-و-جایگاه-سوخت-بنزین-و-گازوییل'>مزایده زمین و  جایگاه سوخت بنزین و گازوییل / مزایده,مزایده زمین و  جایگاه سوخت بنزین و گازوییل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023205/مزایده-جارو-برقی-سطلی-و--'>مزایده جارو برقی سطلی و ... / مزایده ,مزایده جارو برقی سطلی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023210/مزایده-ضایعات-آهنی'>مزایده ضایعات آهنی  / مزایده ,مزایده ضایعات آهنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023211/مزایده-دستگاههای-بسته-بندی-حبوبات'>مزایده دستگاههای بسته بندی حبوبات / آگهی مزایده , مزایده دستگاههای بسته بندی حبوبات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023213/مزایده-ساختمان-مساحت-کل-اعیان-242-متر-نوبت-دوم'>مزایده ساختمان مساحت کل اعیان 242 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ساختمان مساحت کل اعیان 242 متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023214/مزایده-پلاک-باغ-2520-فرعی-از-یک-اصلی-مرحله-اول'>مزایده پلاک باغ 2520 فرعی از یک اصلی مرحله اول  / مزایده,مزایده پلاک باغ 2520 فرعی از یک اصلی مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023215/مزایده-یک-دستگاه-پنجه-غاری'>مزایده یک دستگاه پنجه غاری  / مزایده ,مزایده یک دستگاه پنجه غاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023216/مزایده-فروش-سواری-پژو-پارس'>مزایده فروش سواری پژو پارس / آگهی مزایده , مزایده فروش سواری پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023218/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-قطعه-8-تفکیکی-بخش-7-تهران'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان قطعه 8 تفکیکی بخش 7 تهران / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان قطعه 8 تفکیکی بخش 7 تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023220/مزایده-کف-پوش-پادری-قلم-مو-رنگ'>مزایده کف پوش پادری، قلم مو رنگ / آگهی مزایده مال منقول، مزایده کف پوش پادری، قلم مو رنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023221/مزایده-دو-باب-مغازه-واقع-در-180-دستگاه--نوبت-دوم'>مزایده  دو باب مغازه واقع در 180 دستگاه  - نوبت دوم / مزایده ، مزایده  دو باب مغازه واقع در 180 دستگاه  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023224/مزایده-تمامیت-ملک-عرصه-115-مترمربع'>مزایده تمامیت ملک عرصه 115 مترمربع  / مزایده,مزایده تمامیت ملک عرصه 115 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023225/مزایده-فروش-3-دستگاه-از-خودروهای-قابل-شماره-گذاری-نوبت-دوم'>مزایده فروش 3 دستگاه از خودروهای قابل شماره گذاری- نوبت دوم  / مزایده, مزایده فروش 3 دستگاه از خودروهای قابل شماره گذاری- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023226/مزایده-اره-فلکه--فیلتر-دستگاه-برش-نجاری-و--'>مزایده اره فلکه - فیلتر دستگاه برش نجاری و ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده  اره فلکه - فیلتر دستگاه برش نجاری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023230/مزایده-250-مترمربع-سنگ-تراورتن'>مزایده 250 مترمربع سنگ تراورتن / مزایده,مزایده 250 مترمربع سنگ تراورتن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023231/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-1568-فرعی-از-40-اصلی-تجدید'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1568 فرعی از 40 اصلی تجدید / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1568 فرعی از 40 اصلی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023233/مزایده-بخاری-کارگاهی-جک-پالت-روغنی-دریل-ستونی--'>مزایده بخاری کارگاهی، جک پالت روغنی، دریل ستونی... / مزایده, مزایده بخاری کارگاهی، جک پالت روغنی، دریل ستونی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023235/مزایده-دستگاه-کمپرسور--'>مزایده دستگاه کمپرسور ... / آگهی مزایده اموال منقول , دستگاه کمپرسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023237/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-سیصد-و-چهارده-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت سیصد و چهارده متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت سیصد و چهارده متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023238/مزایده-میز-تلویزیون-بوفه-تخت-دیواری--'>مزایده میز تلویزیون، بوفه، تخت دیواری... / مزایده, مزایده میز تلویزیون، بوفه، تخت دیواری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023239/مزایده-واگذاری-جایگاه-CNG-جهت-بهره-برداری-به-صورت-اجاره-ای'>مزایده واگذاری جایگاه CNG جهت بهره برداری به صورت اجاره ای / مزایده عمومی، مزایده واگذاری جایگاه CNG جهت بهره برداری به صورت اجاره ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023504/استعلام-لامپ-250-وات-بخار-سدیم'>استعلام لامپ 250 وات بخار سدیم / استعلام, استعلام لامپ 250 وات بخار سدیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023505/استعلام-​پایه-تلسکوپی-کششی'>استعلام ​پایه تلسکوپی کششی / استعلام، استعلام ​پایه تلسکوپی کششی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023507/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری--'>استعلام کامپیوتر و فناوری... / استعلام, استعلام کامپیوتر و فناوری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023508/استعلام-​ست-ورزشی-21-تکه'>استعلام ​ست ورزشی 21 تکه / استعلام، استعلام ​ست ورزشی 21 تکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023510/استعلام-ساخت-S-S-RING'>استعلام ساخت S.S.RING   / استعلام ساخت S.S.RING  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023511/استعلام-انواع-کابل-و-تجهیزات-جانبی--'>استعلام انواع کابل و تجهیزات جانبی... / استعلام, استعلام انواع کابل و تجهیزات جانبی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023512/استعلام-سره-مخصوص-و-مغزی-آچار-لوله-گیر'>استعلام سره مخصوص و مغزی آچار لوله گیر / استعلام , استعلام سره مخصوص و مغزی آچار لوله گیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023513/مناقصه-بازسازی-اساسی-و-مقاوم-سازی-ساختمان-ستاد--'>مناقصه بازسازی اساسی و مقاوم سازی ساختمان ستاد.... / مناقصه ,مناقصه بازسازی اساسی و مقاوم سازی ساختمان ستاد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023514/استعلام-بازسازی-روشنایی-انبار-90--'>استعلام بازسازی روشنایی انبار 90 ... / استعلام, استعلام بازسازی روشنایی انبار 90 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023515/استعلام-دوربین-مدار-بسته'>استعلام دوربین مدار بسته / استعلام ,استعلام دوربین مدار بسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023516/استعلام-کاور-محور-Z-دستگاه-CNC-مدل-ZF200--'>استعلام کاور محور Z دستگاه CNC مدل ZF200 ... / استعلام ، استعلام کاور محور Z دستگاه CNC مدل ZF200 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023517/استعلام-خرما'>استعلام خرما / استعلام,استعلام  خرما</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023518/استعلام-محصولات-الکترونیکی'>استعلام محصولات الکترونیکی / استعلام, استعلام محصولات الکترونیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023519/استعلام-کلاه-آفتاب-گیر-معمولی-و-شال-دار'>استعلام کلاه آفتاب گیر معمولی و شال دار  / استعلام ,استعلام کلاه آفتاب گیر معمولی و شال دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023520/استعلام-مرمت-و-بازسازی'>استعلام مرمت و بازسازی  / استعلام , استعلام مرمت و بازسازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023521/مناقصه-احداث-ایستگاه-پمپاژ-آب-تصفیه-شده-و-بخشی-از-خطوط-انتقال-آب'>مناقصه  احداث ایستگاه پمپاژ آب تصفیه شده و بخشی از خطوط انتقال آب  / مناقصه, مناقصه احداث ایستگاه پمپاژ آب تصفیه شده و بخشی از خطوط انتقال آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023522/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری--'>استعلام کامپیوتر و فناوری... / استعلام, استعلام کامپیوتر و فناوری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023524/مناقصه-تعریض-ابنیه-فنی-و-عملیات-خاکی-و-آسفالت'>مناقصه تعریض ابنیه فنی و عملیات خاکی و آسفالت / مناقصه , مناقصه تعریض ابنیه فنی و عملیات خاکی و آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023526/استعلام-آموزش-امدادگر-اورژانس'>استعلام آموزش امدادگر اورژانس / استعلام , استعلام آموزش امدادگر اورژانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023527/فراخوان-تجدید-تعریض-و-بهسازی-محور--'>فراخوان تجدید تعریض و بهسازی محور... / آگهی مناقصه، فراخوان تجدید مناقصه تعریض و بهسازی محور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023528/استعلام-تجهیزات-و-وسایل--'>استعلام تجهیزات و وسایل... / استعلام, استعلام تجهیزات و وسایل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023529/مناقصه-اصلاح-شبکه-توزیع-آب-بخشی-از-منطقه-حصیر-آباد'>مناقصه اصلاح شبکه توزیع آب بخشی از منطقه حصیر آباد  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه اصلاح شبکه توزیع آب بخشی از منطقه حصیر آباد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023531/استعلام-پایه-چراغ-پروفیلی-ارتفاع-3-متر--'>استعلام پایه چراغ پروفیلی ارتفاع 3 متر... / استعلام, استعلام پایه چراغ پروفیلی ارتفاع 3 متر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023532/مناقصه-تکمیل-پروژه-شامل-امور-ابنیه-و-تاسیسات-و--'>مناقصه تکمیل پروژه شامل امور ابنیه و تاسیسات و ... / مناقصه تکمیل پروژه شامل امور ابنیه و تاسیسات و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023534/استعلام-تجهیزات-و-وسایل-ت--'>استعلام تجهیزات و وسایل ت... / استعلام, استعلام تجهیزات و وسایل ت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023535/استعلام-صندلی-معلم'>استعلام صندلی معلم / استعلام, استعلام صندلی معلم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023536/مناقصه-خرید-دو-دستگاه-اتوکلاو'>مناقصه خرید دو دستگاه اتوکلاو / مناقصه ,مناقصه خرید دو دستگاه اتوکلاو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023537/استعلام-دو-ردیف-سرامیک-و-لوازم-پمپ-شستشو'>استعلام دو ردیف سرامیک و لوازم پمپ شستشو  / استعلام ,استعلام دو ردیف سرامیک و لوازم پمپ شستشو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023538/استعلام-سرویس-و-نگهداری-دو-دستگاه-آسانس--'>استعلام سرویس و نگهداری دو دستگاه آسانس... / استعلام, استعلام سرویس و نگهداری دو دستگاه آسانس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023539/فراخوان-تجدید-تعریض-و-بهسازی-محور--'>فراخوان تجدید تعریض و بهسازی محور... / آگهی مناقصه، فراخوان تجدید مناقصه تعریض و بهسازی محور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023540/استعلام-قطعات-رایانه'>استعلام قطعات رایانه / استعلام, استعلام قطعات رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023541/مناقصه-امور-رفع-حوادث-و-اتفاقات-آب-و-امور-فنی-مربوط-به-شبکه--نوبت-دوم'>مناقصه امور رفع حوادث و اتفاقات آب و امور فنی مربوط به شبکه ...نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه امور رفع حوادث و اتفاقات آب و امور فنی مربوط به شبکه ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023542/استعلام-اجرای-عملیات-جنرال-سرویس-2-دست--'>استعلام اجرای عملیات جنرال سرویس 2 دست... / استعلام, استعلام اجرای عملیات جنرال سرویس 2 دست...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023544/استعلام-پمپ-تزریق-آب-ژاول'>استعلام پمپ تزریق آب ژاول  / استعلام ,استعلام پمپ تزریق آب ژاول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023546/استعلام-کیس-کامل-با-مانتیور-اسمبل-شده--'>استعلام کیس کامل با مانتیور اسمبل شده... / استعلام, استعلام کیس کامل با مانتیور اسمبل شده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023547/استعلام-دوربین-عکاسی'>استعلام دوربین عکاسی  / استعلام ,استعلام دوربین عکاسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023549/استعلام-کپسول-پودرو-گاز-12--'>استعلام کپسول پودرو گاز 12 ... / استعلام,استعلام کپسول پودرو گاز 12 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023551/استعلام-قطره-مورد-نیاز-زندان'>استعلام قطره مورد نیاز زندان  / استعلام ,استعلام قطره مورد نیاز زندان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023552/مناقصه-اجرای-عملیات-تبدیل-آبنمای-کنارجوبه-پل-و-ایمن-سازی-فیزیکی-مدارس--'>مناقصه اجرای عملیات تبدیل آبنمای کنارجوبه پل و ایمن سازی فیزیکی مدارس... / مناقصه ,مناقصه اجرای عملیات تبدیل آبنمای کنارجوبه پل و ایمن سازی فیزیکی مدارس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023553/دعوتنامه-عملیات-حمل٬-نصب٬-تست-و-راه-اندازی-توسعه-سه-فیدر-۱۳۲-کیلوولت'>دعوتنامه عملیات حمل٬ نصب٬ تست و راه اندازی توسعه سه فیدر ۱۳۲ کیلوولت  / دعوتنامه عملیات حمل٬ نصب٬ تست و راه اندازی توسعه سه فیدر ۱۳۲ کیلوولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023555/استعلام-فن-کویل-زمینی'>استعلام فن کویل زمینی  / استعلام ,استعلام فن کویل زمینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023557/استعلام-پودر-لباسشویی-دستی-کیلویی'>استعلام پودر لباسشویی دستی کیلویی / استعلام, استعلام پودر لباسشویی دستی کیلویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023558/استعلام-محفظه-سیلیکاژل--'>استعلام محفظه سیلیکاژل ... / استعلام,استعلام محفظه سیلیکاژل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023559/استعلام-کنترل-سیل-و-رسوب-حوزه-آبخیز'>استعلام کنترل سیل و رسوب حوزه آبخیز  / استعلام ,استعلام کنترل سیل و رسوب حوزه آبخیز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023560/استعلام-کامپیوتر-All-in-one-مدل-hp'>استعلام کامپیوتر All in one مدل hp / استعلام, استعلام کامپیوتر All in one مدل hp</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023562/استعلام-رابچر-ولو-HAWE'>استعلام رابچر ولو HAWE / استعلام ,استعلام رابچر ولو HAWE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023563/استعلام-گوشت-سردست-گوساله'>استعلام گوشت سردست گوساله / استعلام, استعلام گوشت سردست گوساله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023564/استعلام-لوله-گذاری-چاه-آب--'>استعلام لوله گذاری چاه آب ... / استعلام,استعلام لوله گذاری چاه آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023565/استعلام-اصلاح-شبکه'>استعلام اصلاح شبکه  / استعلام ,استعلام اصلاح شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023566/تجدید-مناقصه-عملیات-اجرایی-احداث-و-بهسازی-فضای-سبز--'>تجدید مناقصه عملیات اجرایی احداث و بهسازی فضای سبز.... / مناقصه, تجدید مناقصه عملیات اجرایی احداث و بهسازی فضای سبز....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023567/استعلام-تجهیزت-و-وسایل'>استعلام تجهیزت و وسایل / استعلام, استعلام تجهیزت و وسایل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023568/استعلام-کنترل-سیل-و-رسوب-حوزه-آبخیز'>استعلام کنترل سیل و رسوب حوزه آبخیز  / استعلام, استعلام کنترل سیل و رسوب حوزه آبخیز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023569/استعلام-برنامه-نویسی-صدور-قبض'>استعلام برنامه نویسی صدور قبض / استعلام ,استعلام برنامه نویسی صدور قبض</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023570/استعلام-کپسول-زندان'>استعلام کپسول زندان / استعلام, استعلام کپسول زندان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023571/استعلام-فرش-ماشینی-قیطران--'>استعلام فرش ماشینی قیطران ... / استعلام,استعلام فرش ماشینی قیطران ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023573/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن  / استعلام ,استعلام لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023574/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن / استعلام, استعلام لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023575/استعلام-سه-عدد-صندلی'>استعلام سه عدد صندلی / استعلام ,استعلام  سه عدد صندلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023576/استعلام-اجرای-عملیات-جابجایی-پل-خرپایی'>استعلام اجرای عملیات جابجایی پل خرپایی  / استعلام, استعلام اجرای عملیات جابجایی پل خرپایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023578/مناقصه-نصب-کنتور-عادی-و-دیماند'>مناقصه نصب کنتور عادی و دیماند  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه نصب کنتور عادی و دیماند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023580/استعلام-ابزارآلات'>استعلام ابزارآلات  / استعلام ,استعلام ابزارآلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023581/استعلام-اقلام-مصرفی-قند-و-چای--'>استعلام اقلام مصرفی قند و چای ... / استعلام,استعلام اقلام مصرفی قند و چای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023582/استعلام-وسایل-آزمایشگاهی'>استعلام وسایل آزمایشگاهی  / استعلام ,استعلام وسایل آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023583/استعلام-لوله-پلی-اتیلن--'>استعلام لوله پلی اتیلن ... / استعلام, استعلام لوله پلی اتیلن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023584/استعلام-حفر-چاه-نهالستان'>استعلام حفر چاه نهالستان / استعلام , استعلام حفر چاه نهالستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023585/استعلام-اجرای-رویه-آسفالت-مخلوط-توپکا--'>استعلام اجرای رویه آسفالت مخلوط توپکا ... / استعلام , استعلام اجرای رویه آسفالت مخلوط توپکا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023586/اصلاحیه-مناقصه-خرید--نصب--تعمیر-و-نگهداری-تجهیزات-چراغ-های-راهنمایی-و-رانندگی'>اصلاحیه مناقصه خرید ، نصب ، تعمیر و نگهداری تجهیزات چراغ های راهنمایی و رانندگی / اصلاحیه عمومی , مناقصه خرید ، نصب ، تعمیر و نگهداری تجهیزات چراغ های راهنمایی و رانندگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023588/استعلام-تشکچه-ویلچر'>استعلام تشکچه ویلچر / استعلام,استعلام تشکچه ویلچر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023589/استعلام-خرید-کامپیوتر-و-پرینتر-و-سرور'>استعلام خرید کامپیوتر و پرینتر و سرور / استعلام, استعلام خرید کامپیوتر و پرینتر و سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023590/استعلام-لوازم-ورزشی'>استعلام لوازم ورزشی  / استعلام ,استعلام لوازم ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023591/استعلام-کنترل-سیل-و-رسوب-حوزه-آبخیز--'>استعلام کنترل سیل و رسوب حوزه آبخیز... / استعلام, استعلام کنترل سیل و رسوب حوزه آبخیز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023592/فراخوان-تجدید-مناقصه-اجرای-درزگیری-و-روکش-آسفالت'>فراخوان تجدید مناقصه اجرای درزگیری و روکش آسفالت  / آگهی مناقصه، فراخوان تجدید مناقصه اجرای درزگیری و روکش آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023594/استعلام-دستگاه-PH-سنج'>استعلام دستگاه PH سنج  / استعلام, استعلام دستگاه PH سنج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023595/استعلام-دستگاه-دیجیتابزر-رادیوگرافی'>استعلام دستگاه دیجیتابزر رادیوگرافی  / استعلام, استعلام دستگاه دیجیتابزر رادیوگرافی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023596/استعلام-جدول-گذاری-بتنی'>استعلام جدول گذاری بتنی  / استعلام ,استعلام جدول گذاری بتنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023597/استعلام-مواد-آزمایشگاهی'>استعلام مواد آزمایشگاهی / استعلام,استعلام مواد آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023598/استعلام-خرید-تجهیزات-رایانه-ای'>استعلام خرید تجهیزات رایانه ای  / استعلام,استعلام خرید تجهیزات رایانه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023599/استعلام-داروی-نظافت-تیزبر'>استعلام داروی نظافت تیزبر / استعلام, استعلام داروی نظافت تیزبر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023601/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-دستیاری-دندانپزشکی'>مناقصه واگذاری امور خدمات دستیاری دندانپزشکی  / مناقصه, مناقصه واگذاری امور خدمات دستیاری دندانپزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023602/استعلام-رادیاتور'>استعلام رادیاتور / استعلام، استعلام ​رادیاتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023603/استعلام-پروژه-پوشش-دیوار-اطاقها-و--'>استعلام پروژه پوشش دیوار اطاقها و ... / استعلام ,استعلام پروژه پوشش دیوار اطاقها و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023604/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری / استعلام,استعلام کامپیوتر و فناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023605/استعلام-لوله-UPVC'>استعلام لوله UPVC / استعلام ,استعلام لوله UPVC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023606/استعلام-حصارکشی-محوطه-ایستگاهی-مهمانک--'>استعلام حصارکشی محوطه ایستگاهی مهمانک... / استعلام, استعلام حصارکشی محوطه ایستگاهی مهمانک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023607/استعلام-تهیه-مصالح-و-ساخت-و-نصب-درب-فل--'>استعلام تهیه مصالح و ساخت و نصب درب فل... / استعلام, استعلام تهیه مصالح و ساخت و نصب درب فل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023609/تمدید-مناقصه-عملیات-تکمیلی-ایستگاه-پمپاژ'>تمدید مناقصه عملیات تکمیلی ایستگاه پمپاژ  / تمدید , تمدید مناقصه عملیات تکمیلی ایستگاه پمپاژ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023610/استعلام-دوربین-فیلمبرداری'>استعلام دوربین فیلمبرداری  / استعلام ,استعلام دوربین فیلمبرداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023611/استعلام-کامپیوتر-و-متعلقات-و-مانیتور'>استعلام کامپیوتر و متعلقات و مانیتور / استعلام, استعلام کامپیوتر و متعلقات و مانیتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023612/استعلام-تجهیزات-امنیتی'>استعلام تجهیزات امنیتی / استعلام,استعلام تجهیزات امنیتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023613/استعلام-قرص'>استعلام قرص  / استعلام، استعلام قرص</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023615/استعلام-سامسونگ-ایستاده-اینورتر-AF50MF-ظ--'>استعلام سامسونگ ایستاده  اینورتر AF50MF ظ...   / استعلام ,استعلام سامسونگ ایستاده  اینورتر AF50MF ظ...  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023616/استعلام-​فن-کویل-سقفی-روکار-با-کاور-600'>استعلام ​فن کویل سقفی روکار با کاور 600 / استعلام, استعلام ​فن کویل سقفی روکار با کاور 600</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023617/استعلام-کانکس-ساندویچ-پنل'>استعلام کانکس ساندویچ پنل  / استعلام کانکس ساندویچ پنل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023619/استعلام-انجام-عملیات-اجرای-ابنیه-فنی--'>استعلام انجام عملیات اجرای ابنیه فنی ... / استعلام,استعلام انجام عملیات اجرای ابنیه فنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023620/استعلام-پروژه-احداث-دیوار'>استعلام پروژه احداث دیوار / استعلام ,استعلام پروژه احداث دیوار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023622/استعلام-چاپ-بسته-محتوا-آموزشی'>استعلام چاپ بسته محتوا آموزشی  / استعلام, استعلام چاپ بسته محتوا آموزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023624/اصلاحیه-مناقصه-اقلام-تجهیزات-و-ملزومات-پزشکی-مصرفی'>اصلاحیه مناقصه اقلام تجهیزات و ملزومات پزشکی مصرفی  / اصلاحیه مناقصه ,مناقصه اقلام تجهیزات و ملزومات پزشکی مصرفی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023626/فراخوان-مناقصه-عملیات-اجرایی-توسعه-و-بهسازی-شبکه-توزیع'>فراخوان مناقصه عملیات اجرایی توسعه و بهسازی شبکه توزیع  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ، فراخوان مناقصه عملیات اجرایی توسعه و بهسازی شبکه توزیع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023627/استعلام-عملیات-توسعه-شبکه-آب-شهری-صنعتی'>استعلام عملیات توسعه شبکه آب شهری صنعتی / استعلام، استعلام عملیات توسعه شبکه آب شهری صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023628/استعلام-کابل-قدرت-با-زره-مفتولی'>استعلام کابل قدرت با زره مفتولی / استعلام, استعلام کابل قدرت با زره مفتولی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023629/استعلام-صندلی-مدیریتی'>استعلام صندلی مدیریتی / استعلام ,استعلام صندلی مدیریتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023630/استعلام-پیشگیری-و-کنترل-آفات'>استعلام پیشگیری و کنترل آفات  / استعلام , استعلام پیشگیری و کنترل آفات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023632/استعلام-احداث-فونداسیون-بانک-خازنی'>استعلام احداث فونداسیون بانک خازنی / استعلام , استعلام احداث فونداسیون بانک خازنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023633/استعلام-شیرآلات-و-اتصالات'>استعلام شیرآلات و اتصالات / استعلام ,استعلام شیرآلات و اتصالات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023634/استعلام-2-دستگاه-میز-لرزان'>استعلام 2 دستگاه میز لرزان  / استعلام, استعلام 2 دستگاه میز لرزان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023635/استعلام-خرید-و-نصب-سیستم-دوربین-مداربسته'>استعلام خرید و نصب سیستم دوربین مداربسته / استعلام ,استعلام خرید و نصب سیستم دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023637/استعلام-لوله-گذاری-آب-توسعه-و-اصلاح-شبکه'>استعلام لوله گذاری آب توسعه و اصلاح شبکه / استعلام، استعلام لوله گذاری آب توسعه و اصلاح شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023639/استعلام-پتو'>استعلام پتو  / استعلام,استعلام پتو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023640/استعلام-سیستم-دوربین-مداربسته'> استعلام سیستم دوربین مداربسته  / استعلام , استعلام سیستم دوربین مداربسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023643/استعلام-سرور-رایانه'>استعلام سرور رایانه / استعلام , استعلام سرور رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023644/اصلاحیه-مناقصه-خرید-انواع-آهن-آلات-و--'>اصلاحیه مناقصه خرید انواع آهن آلات و ... / اصلاحیه مناقصه عمومی , مناقصه خرید انواع آهن آلات و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023646/استعلام-راهبری--بهره-برداری-و-رفع'>استعلام راهبری ، بهره برداری و رفع  / استعلام ,استعلام راهبری ، بهره برداری و رفع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023648/استعلام-سویا-پروتئین-ریزدانه-سبحان'>استعلام سویا پروتئین ریزدانه سبحان  / استعلام, استعلام سویا پروتئین ریزدانه سبحان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023649/مناقصه-احداث-ایستگاه-TBS-روستای--'>مناقصه احداث ایستگاه TBS روستای... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه احداث ایستگاه TBS روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023650/فراخوان-مناقصه-واگذاری-خدمات-امور-مشترکین'>فراخوان مناقصه واگذاری خدمات امور مشترکین / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ، فراخوان مناقصه واگذاری خدمات امور مشترکین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023651/استعلام-تجهیزت-و-وسایل'>استعلام تجهیزت و وسایل / استعلام, استعلام تجهیزت و وسایل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023652/اصلاحیه-3-فراخوان-خرید-12-دستگاه-خودرو-آتش-نشانی'>اصلاحیه 3 فراخوان خرید 12 دستگاه خودرو آتش نشانی / اصلاحیه3 ، فراخوان خرید 12 دستگاه خودرو آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023654/استعلام-دارویی-مورد-نیاز-زندان'>استعلام دارویی مورد نیاز زندان / استعلام , استعلام دارویی مورد نیاز زندان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023655/استعلام-واگذاری-مرکز-جامع-سلامت'>استعلام واگذاری مرکز جامع سلامت / استعلام,استعلام واگذاری مرکز جامع سلامت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023656/استعلام-خرید-تجهیزات-اداری'>استعلام خرید تجهیزات اداری  / استعلام,استعلام خرید تجهیزات اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023658/مناقصه-انجام-عملیات-جمع-آوری-کلیه-پسماندهای-خانگی-نخاله-ها-و-شاخه-های-درختان'>مناقصه انجام عملیات جمع آوری کلیه پسماندهای خانگی، نخاله ها و شاخه های درختان  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام عملیات جمع آوری کلیه پسماندهای خانگی، نخاله ها و شاخه های درختان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023659/مناقصه-تاکسی-سرویس'>مناقصه تاکسی سرویس / مناقصه تاکسی سرویس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023660/مناقصه-​اجرای-فرش-موزاییک-و-ترمیم-جدول-پارک-نوشیروانی'>مناقصه ​اجرای فرش موزاییک و ترمیم جدول پارک نوشیروانی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ​اجرای فرش موزاییک و ترمیم جدول پارک نوشیروانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023661/استعلام-پایه-چراغ-چهل-چراغ-12-شاخه'>استعلام پایه چراغ چهل چراغ 12 شاخه  / استعلام, استعلام پایه چراغ چهل چراغ 12 شاخه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023663/استعلام-اجرای-عملیات-سرویس-اساسی-سیستم'>استعلام اجرای عملیات سرویس اساسی سیستم / استعلام, استعلام اجرای عملیات سرویس اساسی سیستم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023665/استعلام-تبلت'>استعلام تبلت  / استعلام, استعلام تبلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023668/استعلام-سرم-مورد-نیاز-زندان'>استعلام سرم مورد نیاز زندان  / استعلام , استعلام سرم مورد نیاز زندان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023669/استعلام-لوازم-و-تجهیزات-و-تعمیر'>استعلام لوازم و تجهیزات و تعمیر / استعلام, استعلام لوازم و تجهیزات و تعمیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023671/مناقصه-تاکسی-سرویس'>مناقصه تاکسی سرویس / مناقصه تاکسی سرویس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023673/استعلام-شیر-و-اتصالات'>استعلام شیر و اتصالات / استعلام ,استعلام شیر و اتصالات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023676/استعلام-واگذاری-مرکز-جامع-سلامت'>استعلام واگذاری مرکز جامع سلامت / استعلام,استعلام واگذاری مرکز جامع سلامت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023678/فراخوان-ارزیابی-کیفی-انتخاب-مشاور-جهت-پشتیبانی-سخت-افزاری--'>فراخوان ارزیابی کیفی انتخاب مشاور جهت پشتیبانی سخت افزاری... / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی ، فراخوان ارزیابی کیفی انتخاب مشاور جهت پشتیبانی سخت افزاری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023679/استعلام-لپ-تاپ-ASUS'>استعلام لپ تاپ ASUS  / استعلام, استعلام لپ تاپ ASUS </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023680/استعلام-پیراهن-و-شورت-ورزشی'>استعلام پیراهن و شورت ورزشی  / استعلام ,استعلام پیراهن و شورت ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023681/استعلام-اجرا-و-نصب-غرفه'>استعلام اجرا و نصب غرفه  / استعلام , استعلام اجرا و نصب غرفه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023682/مناقصه-تاسیسات-شبکه-بهداشت-و-درمان-شهرستان--'>مناقصه تاسیسات شبکه بهداشت و درمان شهرستان... / مناقصه عمومی, مناقصه تاسیسات شبکه بهداشت و درمان شهرستان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023683/استعلام-پیشگیری-و-کنترل-آفات'>استعلام پیشگیری و کنترل آفات / استعلام , استعلام پیشگیری و کنترل آفات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023685/استعلام-سیمان-و--'>استعلام سیمان و ... / استعلام, استعلام سیمان و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023686/مناقصه-واگذاری-به-صورت-خرید-خدمت'>مناقصه واگذاری به صورت خرید خدمت / مناقصه واگذاری به صورت خرید خدمت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023687/استعلام-تیرآهن'>استعلام تیرآهن  / استعلام ,استعلام تیرآهن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023688/استعلام-​​اسپری-تمیز-کننده'>استعلام ​​اسپری تمیز کننده  / استعلام, استعلام ​​اسپری تمیز کننده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023689/استعلام-کاغذ-A4--PAPER-ONE'>استعلام کاغذ A4 - PAPER ONE  / استعلام , استعلام کاغذ A4 - PAPER ONE </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023690/استعلام-تکمیل-ایستگاه-برداشت-آب'>استعلام تکمیل ایستگاه برداشت آب  / استعلام, استعلام تکمیل ایستگاه برداشت آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023691/استعلام-خرید-60-عدد-روتر'>استعلام خرید 60 عدد روتر / استعلام, استعلام خرید 60 عدد روتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023692/استعلام-تهیه-مصالح-و-اجرا'>استعلام تهیه مصالح و اجرا / استعلام ,استعلام تهیه مصالح و اجرا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023693/استعلام-یخچال-شش-فوت'>استعلام یخچال شش فوت  / استعلام، استعلام یخچال شش فوت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023694/استعلام-​اجرای-برنامه-شاد-فولکور-و-بومی'>استعلام ​اجرای برنامه شاد فولکور و بومی / استعلام, استعلام ​اجرای برنامه شاد فولکور و بومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023695/استعلام-جدول-گذاری-سنگی'>استعلام جدول گذاری سنگی  / استعلام ,استعلام جدول گذاری سنگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023696/استعلام-​فرش--گیلم-و-موکت'>استعلام ​فرش ، گیلم و موکت / استعلام,استعلام ​فرش ، گیلم و موکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023697/استعلام-شیر-سه-راهه-سایز-6-اینچ-فشار-6'>استعلام شیر سه راهه سایز 6 اینچ فشار 6 / استعلام, استعلام شیر سه راهه سایز 6 اینچ فشار 6</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023698/مناقصه-اجرای-عملیاتی-شبکه-رادیوئی-مدیریت-حوادث--'>مناقصه اجرای عملیاتی شبکه رادیوئی مدیریت حوادث ... / مناقصه,مناقصه اجرای عملیاتی شبکه رادیوئی مدیریت حوادث ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023699/فراخوان-مناقصه-عملیات-احداث-2-باب-مخازن-50-مترمکعبی--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عملیات احداث 2 باب مخازن 50 مترمکعبی... نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه عملیات احداث 2 باب مخازن 50 مترمکعبی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023700/استعلام-میلگرد'>استعلام میلگرد  / استعلام, استعلام میلگرد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023701/استعلام-تمدید-لایسنس-آنتی-ویروس-کاسپرس'>استعلام تمدید لایسنس آنتی ویروس کاسپرس / استعلام, استعلام تمدید لایسنس آنتی ویروس کاسپرس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023702/استعلام-230-متر-پارتیشن-بندی-دو-جداره'>استعلام 230 متر پارتیشن بندی دو جداره  / استعلام ,استعلام230 متر پارتیشن بندی دو جداره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023703/استعلام-کامپیوتر'>استعلام کامپیوتر  / استعلام ,استعلام کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023704/استعلام-خرید-چاپگر-و-یو-پی-اس'>استعلام خرید چاپگر و یو پی اس / استعلام , استعلام خرید چاپگر و یو پی اس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023705/استعلام-​اجرای-برنامه-آئینی-و-موسیقی'>استعلام ​اجرای برنامه آئینی و موسیقی  / استعلام, استعلام ​اجرای برنامه آئینی و موسیقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023706/استعلام-​پروفیل-فولادی-قوطی-و-ورق-و-میلگرد'>استعلام ​پروفیل فولادی قوطی و ورق و میلگرد / استعلام , استعلام ​پروفیل فولادی قوطی و ورق و میلگرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023707/استعلام-مبلمان-و-دکوراسیون'>استعلام مبلمان و دکوراسیون / استعلام, استعلام مبلمان و دکوراسیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023709/استعلام-خرید-لایسنس-یکساله-50-کاربره-ن--'>استعلام خرید لایسنس یکساله 50 کاربره ن...  / استعلام , استعلام خرید لایسنس یکساله 50 کاربره ن... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023710/اطلاعیه-و-تمدید-فراخوان-مناقصه-تامین-تجهیزات-و-ادوات'>اطلاعیه و تمدید فراخوان مناقصه تامین تجهیزات و ادوات  / اطلاعیه و تمدید ، فراخوان مناقصه تامین تجهیزات و ادوات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023711/استعلام-تلوزیون-lg-3lj52100g1'>استعلام تلوزیون lg 3lj52100g1 / استعلام , استعلام تلوزیون lg 3lj52100g1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023242/مزایده-آپارتمان-قدمت-14-سال-ساخت'>مزایده آپارتمان قدمت 14 سال ساخت  / مزایده,مزایده آپارتمان قدمت 14 سال ساخت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023246/مزایده-خودروی-سواری-پراید-مدل-1393'>مزایده خودروی سواری پراید مدل 1393 / مزایده, مزایده خودروی سواری پراید مدل 1393</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023248/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-165-8متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 165.8متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 165.8متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023250/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پژو-405-سفید-مدل-1384'>مزایده یک دستگاه سواری پژو 405 سفید مدل 1384 / مزایده, مزایده یک دستگاه سواری پژو 405 سفید مدل 1384</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023252/تجدید-مزایده-اجاره-مرکز-مکانیزه-معاینه-فنی'>تجدید مزایده اجاره مرکز مکانیزه معاینه فنی  / اگهی مزایده , تجدید مزایده اجاره مرکز مکانیزه معاینه فنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023254/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-212-20متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 212.20متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 212.20متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023255/مزایده-خودرو-کامیون-باری-بنز-تیپ-608'>مزایده خودرو کامیون باری بنز تیپ 608 / آگهی مزایده اموال غیرمنقول، مزایده خودرو کامیون باری بنز تیپ 608</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023257/مزایده-پلاک-272-فرعی-از-17-فرعی-از-58-اصلی'>مزایده پلاک 272 فرعی از 17 فرعی از 58 اصلی / مزایده,مزایده پلاک 272 فرعی از 17 فرعی از 58 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023258/مزایده-اجاره-میدان-احشام--'>مزایده اجاره میدان احشام... / مزایده, مزایده اجاره میدان احشام...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023260/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-مسکونی-مساحت-176-متر'>مزایده ششدانگ یکباب منزل مسکونی مساحت 176 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل مسکونی مساحت 176 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023265/مزایده-مال-غیرمنقول-شامل-سه-باب-آپارتمان-و-سه-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی'>مزایده مال غیرمنقول شامل سه باب آپارتمان و سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی  / مزایده,مزایده مال غیرمنقول شامل سه باب آپارتمان و سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023266/مزایده-بهره-برداری-از-سالن-و-تجهیزات-مرغداری'>مزایده بهره برداری از سالن و تجهیزات مرغداری / آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری از سالن و تجهیزات مرغداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023268/مزایده-میزان-1-2-مشاع-باغ-مساحت-816-متر'>مزایده میزان 1.2 مشاع باغ مساحت 816 متر  / مزایده,مزایده میزان 1.2 مشاع باغ مساحت 816 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023269/تجدید-مزایده-فروش-هفت-7-دستگاه-خودرو-سبک-و-سنگین'>تجدید مزایده فروش هفت 7 دستگاه خودرو سبک و سنگین / تجدید آگهی مزایده ,  مزایده فروش هفت 7 دستگاه خودرو سبک و سنگین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023270/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پژو-تیپ-1600-آردی'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو تیپ 1600 آردی / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو تیپ 1600 آردی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023271/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پراید-هاچ-بک'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید هاچ بک  / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید هاچ بک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023273/مزایده-یک-واحد-آپارتمان-در-یک-مجتمع-مسکونی-نه-واحدی'>مزایده یک واحد آپارتمان در یک مجتمع مسکونی نه واحدی / مزایده,مزایده یک واحد آپارتمان در یک مجتمع مسکونی نه واحدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023276/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-کارموسو'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری کارموسو  / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو سواری کارموسو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023277/مزایده-زمین-کشاورزی-بخش-سه-آمل'>مزایده زمین کشاورزی بخش سه آمل / مزایده,مزایده زمین کشاورزی بخش سه آمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023279/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-سیصد-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت سیصد متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت سیصد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023282/مزایده-ششدانگ-زمین-محصور-و-مشجر-1780متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ زمین محصور و مشجر 1780متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین محصور و مشجر 1780متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023283/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پراید'>مزایده یک دستگاه خودرو پراید / مزایده یک دستگاه خودرو پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023287/مزایده-یکدستگاه-خودرو-پژو-پارس'>مزایده یکدستگاه خودرو پژو پارس / آگهی مزایده, مزایده یکدستگاه خودرو پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023288/ممزایده-یک-قطعه-زمین-به-پلاک-ثبت-883-اصلی-بخش-یک-سقز'>ممزایده یک قطعه زمین به پلاک ثبت 883 اصلی بخش یک سقز / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به پلاک ثبت 883 اصلی بخش یک سقز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023289/مزایده-خودروی-سواری-پژو-206'>مزایده خودروی سواری پژو 206  / آگهی مزایده اموال، مزایده خودروی سواری پژو 206 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023291/مزایده-ساختمان-تجاری-مسکونی-طبقه-همکف-غیرمنقول'>مزایده ساختمان تجاری مسکونی طبقه همکف غیرمنقول / مزایده,مزایده ساختمان تجاری مسکونی طبقه همکف غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023296/مزایده-فروش-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-319-41متر'>مزایده فروش پلاک ثبتی مساحت عرصه 319.41متر  / مزایده,مزایده فروش پلاک ثبتی مساحت عرصه 319.41متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023298/مزایده-صندلی-میز-غذاخوری-هیتر-لوستر-پرده--'>مزایده صندلی، میز غذاخوری، هیتر، لوستر، پرده... / مزایده, مزایده صندلی، میز غذاخوری، هیتر، لوستر، پرده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023299/مزایده-فروش-تعداد-45-راس-از-دام-های-پرواری'>مزایده فروش تعداد 45 راس از دام های پرواری / آگهی مزایده , مزایده فروش تعداد 45 راس از دام های پرواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023300/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-پراید-مدل-89'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو پراید مدل 89  / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودرو پراید مدل 89 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023301/مزایده-فروش-خودرو'>مزایده فروش خودرو / آگهی مزایده,مزایده فروش خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023302/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-زراعی-مساحت-7422متر'>مزایده فروش یک قطعه زمین زراعی مساحت 7422متر  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین زراعی مساحت 7422متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023307/مزایده-اراضی-حدود-11-5-هکتار'>مزایده اراضی حدود 11.5 هکتار  / مزایده,مزایده اراضی حدود 11.5 هکتار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023311/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-همکف-89-14متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه همکف 89.14متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه همکف 89.14متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023312/مزایده-فروش-یکدستگاه-کانکس-پیش-ساخته'>مزایده فروش یکدستگاه کانکس پیش ساخته  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه کانکس پیش ساخته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023313/مزایده-واگذاری-مشارکتی-واحد-آزمایشگاه'>مزایده واگذاری مشارکتی واحد آزمایشگاه / آگهی مزایده عمومی، مزایده واگذاری مشارکتی واحد آزمایشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023314/مزایده-4-دهنه-مغازه-هر-کدام-24-متر'>مزایده 4 دهنه مغازه هر کدام 24 متر / مزایده,مزایده 4 دهنه مغازه هر کدام 24 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023315/مزایده-جهت-بهره-برداری-از-جایگاه-cng'>مزایده جهت بهره برداری از جایگاه cng / آگهی مزایده,مزایده جهت بهره برداری از جایگاه cng</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023316/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-84-20متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 84.20متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 84.20متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023317/مزایده-یک-دستگاه-یخچال-فریز-ایستاده'>مزایده یک دستگاه یخچال فریز ایستاده  / مزایده ,مزایده یک دستگاه یخچال فریز ایستاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023319/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-81-5مترمربع'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 81.5مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 81.5مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023320/مزایده-یک-دستگاه-جرثقیل'>مزایده یک دستگاه جرثقیل  / مزایده ,مزایده یک دستگاه جرثقیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023321/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-پژو-504'>مزایده یک دستگاه خودروی پژو 504 / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی پژو 504</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023322/مزایده-ششدانگ-یکدستگاه-آپارتمان'>مزایده ششدانگ یکدستگاه آپارتمان / آگهی مزایده، مزایده ششدانگ یکدستگاه آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023325/مزایده-فروش-خودروهای-مازاد--'>مزایده فروش خودروهای مازاد... / مزایده عمومی, مزایده فروش خودروهای مازاد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023326/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-نه-آبادان-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش نه آبادان نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش نه آبادان نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023329/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-6-فرعی-از-1185'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 6 فرعی از 1185  / آگهی مزایده، مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 6 فرعی از 1185 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023330/مزایده-یک-واحد-مسکونی-مساحت-47-34متر-نوبت-اول'>مزایده یک واحد مسکونی مساحت 47.34متر نوبت اول  / مزایده,مزایده یک واحد مسکونی مساحت 47.34متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023335/مزایده-اموال-شامل-زمین-آبی-زار-و-منزل-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده اموال شامل زمین آبی زار و منزل مسکونی نوبت دوم / مزایده,مزایده اموال شامل زمین آبی زار و منزل مسکونی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023338/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-مسکونی-پلاک-ثبتی-3531'>مزایده ششدانگ یکباب منزل مسکونی پلاک ثبتی 3531  / آگهی مزایده، مزایده ششدانگ یکباب منزل مسکونی پلاک ثبتی 3531 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023340/مزایده-واگذاری-باغ-گردو-مساحت-1325متر-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری باغ گردو مساحت 1325متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده واگذاری باغ گردو مساحت 1325متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023344/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-مازاد-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023347/مزایده-فروش-چهار-دستگاه-خودرو'>مزایده فروش چهار دستگاه خودرو  / آگهی مزایده  , مزایده فروش چهار دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023348/مزایده-ششدانگ-ملک-دو-خوابه-منقول'>مزایده ششدانگ ملک دو خوابه منقول / مزایده,مزایده ششدانگ ملک دو خوابه منقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023349/مزایده-ملک-بخش-دو-مشهد-اموال-منقول-غیرمنقول'>مزایده ملک بخش دو مشهد اموال منقول غیرمنقول  / مزایده,مزایده ملک بخش دو مشهد اموال منقول غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023354/مزایده-زمین-سند-مالکیت-70-فرعی'>مزایده زمین سند مالکیت 70 فرعی / مزایده,مزایده زمین سند مالکیت 70 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023356/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-دویست-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023359/مزایده-اجاره-بلیط-مسافر'>مزایده اجاره بلیط مسافر  / اگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره بلیط مسافر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023363/مزایده-شش-قطعه-زمین-زراعی-و-دو-قطعه-مسکونی'>مزایده شش قطعه زمین زراعی و دو قطعه مسکونی / مزایده,مزایده شش قطعه زمین زراعی و دو قطعه مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023367/مزایده-یکباب-خانه-محوطه-مشاعی-نوبت-اول'>مزایده یکباب خانه محوطه مشاعی نوبت اول  / مزایده,مزایده یکباب خانه محوطه مشاعی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023374/مزایده-قطعه-زمینی-مساحت-3000متر'>مزایده قطعه زمینی مساحت 3000متر  / مزایده,مزایده قطعه زمینی مساحت 3000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023378/مزایده-سرقفلی-مغازه'>مزایده سرقفلی مغازه / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023381/مزایده-دو-قطعه-از-ملک-200-و-300-متر-نوبت-دوم'>مزایده دو قطعه از ملک 200 و 300 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده دو قطعه از ملک 200 و 300 متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023384/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-بیست-و-چهار'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش بیست و چهار / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش بیست و چهار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023389/مزایده-واگذاری-استیجاری-جایگاه-گاز-فشرده-CNG--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری استیجاری جایگاه گاز فشرده CNG - نوبت دوم  / آگهی مزایده، مزایده واگذاری استیجاری جایگاه گاز فشرده CNG - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023392/مزایده-ماترک-قطعات-دهگانه-موروثی'>مزایده ماترک قطعات دهگانه موروثی  / مزایده,مزایده ماترک قطعات دهگانه موروثی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023399/مزایده-املاک-شامل-شالیکاری'>مزایده املاک شامل شالیکاری / مزایده,مزایده املاک شامل شالیکاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023402/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پژو-405'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 405  / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023411/مزایده-فروش-ملک-شهرستان-سیرجان-نوبت-دوم'>مزایده فروش ملک شهرستان سیرجان نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش ملک شهرستان سیرجان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023416/مزایده-سه-سهم-ششدانگ-به-انضمام-یک-یازدهم-سهم-از-نود-و-شش-سهم-مزرعه'>مزایده سه سهم ششدانگ به انضمام یک یازدهم سهم از نود و شش سهم مزرعه / مزایده,مزایده سه سهم ششدانگ به انضمام یک یازدهم سهم از نود و شش سهم مزرعه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023418/مزایده-عمومی-فروش-900-هزار-تن-سنگ-آهن-دانه-بندی'>مزایده عمومی فروش 900 هزار تن سنگ آهن دانه بندی / آگهی مزایده عمومی , مزایده عمومی فروش 900 هزار تن سنگ آهن دانه بندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023428/مزایده-تعداد-10-دستگاه-خودرو-سواری-اداری-قابل-تبدیل-پلاک'>مزایده  تعداد 10 دستگاه خودرو سواری اداری قابل تبدیل پلاک  / آگهی مزایده عمومی,مزایده  تعداد 10 دستگاه خودرو سواری اداری قابل تبدیل پلاک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023437/مزایده-یک-دستگاه-فرز-دستی'>مزایده یک دستگاه فرز دستی / مزایده, مزایده یک دستگاه فرز دستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023438/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-196-35-متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 196.35 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 196.35 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023439/تجدید-مزایده-واگذاری-کیوسک-به-صورت-اجاره'>تجدید مزایده  واگذاری کیوسک به صورت اجاره  / تجدید آگهی مزایده عمومی, مزایده  واگذاری کیوسک به صورت اجاره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023440/مزایده-فروش-ماشین-آلات-و-تجهیزات-نساجی'>مزایده فروش ماشین آلات و تجهیزات نساجی  / آگهی مزایده عمومی, مزایده  فروش ماشین آلات و تجهیزات نساجی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023446/مزایده-ششدانگ-ملک-مساحت-عرصه-18-55متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ ملک مساحت عرصه 18.55متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مساحت عرصه 18.55متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023448/مزایده-یک-دستگاه-وانت-نیسان'>مزایده یک دستگاه وانت نیسان / مزایده, مزایده یک دستگاه وانت نیسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023449/مزایده-اجاره-​کیوسک-جنب-اداره-برق'>مزایده اجاره ​کیوسک جنب اداره برق / آگهی مزایده عمومی,مزایده اجاره ​کیوسک جنب اداره برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023450/مزایده-پلاک-ثبتی-1980-فرعی-از-5215-اصلی-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی 1980 فرعی از 5215 اصلی نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 1980 فرعی از 5215 اصلی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023453/مزایده-منزل-مخروبه-مسکونی-و-ملک-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده منزل مخروبه مسکونی و ملک تجاری نوبت دوم / مزایده,مزایده منزل مخروبه مسکونی و ملک تجاری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023457/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-239-8متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 239.8متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 239.8متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023459/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-زیربنای-108-25متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان زیربنای 108.25متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان زیربنای 108.25متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023464/مزایده-یک-باب-واحد-تجاری-50-متر'>مزایده یک باب واحد تجاری 50 متر / مزایده, مزایده یک باب واحد تجاری 50 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023469/مزایده-اموال-غیرمنقول-شامل-آپارتمان-و-سه-باب-تجاری'>مزایده اموال غیرمنقول شامل آپارتمان و سه باب تجاری  / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول شامل آپارتمان و سه باب تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023475/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-111-78متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه 111.78متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 111.78متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023482/مزایده-یکباب-واحد-صنعتی-و-کارگاهی-عرصه-2723متر'>مزایده یکباب واحد صنعتی و کارگاهی عرصه 2723متر  / مزایده,مزایده یکباب واحد صنعتی و کارگاهی عرصه 2723متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023491/مزایده-منزل-مسکونی-بخش-12-فارس'>مزایده منزل مسکونی بخش 12 فارس  / مزایده,مزایده منزل مسکونی بخش 12 فارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023495/مزایده-اجاره-مغازه--'>مزایده اجاره مغازه ... / مزایده, مزایده اجاره مغازه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023497/مزایده-ششدانگ-زمین-مسکونی-مساحت-901-55متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ زمین مسکونی مساحت 901.55متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مسکونی مساحت 901.55متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023500/مزایده-منزل-مسکونی-با-قدمت-4-سال-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی با قدمت 4 سال نوبت اول  / مزایده,مزایده منزل مسکونی با قدمت 4 سال نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023506/مزایده-ملک-مشاعی-به-شماره-پلاک-ثبتی-97-نوبت-اول'>مزایده ملک مشاعی به شماره پلاک ثبتی 97 نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک مشاعی به شماره پلاک ثبتی 97 نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023509/مزایده-11-دستگاه-انواع-خودروهای-سبک-و-سنگین-قابل-اسقاط-(کیلویی)--'>مزایده 11 دستگاه انواع خودروهای سبک و سنگین قابل اسقاط (کیلویی)... / مزایده 11 دستگاه انواع خودروهای سبک و سنگین قابل اسقاط (کیلویی)...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023523/مزایده-واگذاری-کیوسک-به-صورت-اجاره--'>مزایده  واگذاری کیوسک به صورت اجاره... / مزایده  واگذاری کیوسک به صورت اجاره...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023525/مزایده-سند-مالکیت-ششدانگ-باغ-مساحت-36251-5متر'>مزایده سند مالکیت ششدانگ باغ مساحت 36251.5متر / مزایده,مزایده سند مالکیت ششدانگ باغ مساحت 36251.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023530/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-هزار-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت هزار متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت هزار متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023533/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-218-05متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 218.05متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 218.05متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023543/مزایده-ملک-تجاری-مسکونی-در-2-5-نیم-طبقه-و-ملک-به-شماره-1018-3209-اصلی'>مزایده ملک تجاری مسکونی در 2.5 نیم طبقه و ملک به شماره 1018/3209 اصلی  / مزایده ,مزایده ملک تجاری مسکونی در 2.5 نیم طبقه و ملک به شماره 1018/3209 اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023545/مزایده-کاسپین-سرام'>مزایده کاسپین سرام / مزایده کاسپین سرام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023548/مزایده-معادل-با-75-سهم-از-یکصد-سهم-از-پلاک-ثبتی-بخش-چهار'>مزایده معادل با 75 سهم از یکصد سهم از پلاک ثبتی بخش چهار  / مزایده ,مزایده معادل با 75 سهم از یکصد سهم از پلاک ثبتی بخش چهار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023550/مزایده-تعدادی-از-اقلام-اسقاطی-الکترونیکی--'>مزایده تعدادی از اقلام اسقاطی الکترونیکی... / آگهی مزایده، مزایده تعدادی از اقلام اسقاطی الکترونیکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023554/مزایده-ماشین-آلات-ریسندگی'>مزایده ماشین آلات ریسندگی  / مزایده , مزایده ماشین آلات ریسندگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023556/مزایده-فروش-ملک-مسکونی-عرصه-226-25متر'>مزایده فروش ملک مسکونی عرصه 226.25متر  / مزایده ,مزایده فروش ملک مسکونی عرصه 226.25متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023561/مزایده-دو-قطعه-زمین-8000-و-1000متر'>مزایده دو قطعه زمین 8000 و 1000متر / مزایده ,مزایده دو قطعه زمین 8000 و 1000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023572/مزایده-ششدانگ-ملک-مساحت-137-15متر'>مزایده ششدانگ ملک مساحت 137.15متر / مزایده ,مزایده ششدانگ ملک مساحت 137.15متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023577/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-زیربنای-202-00متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی زیربنای 202.00متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی زیربنای 202.00متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023579/آگهی-استعلام--اجاره-محل-کپی-و-تکثیر-اوراق-اداری'>آگهی استعلام   اجاره محل کپی و تکثیر اوراق اداری  / آگهی استعلام ،آگهی استعلام   اجاره محل کپی و تکثیر اوراق اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023587/مزایده-یک-دانگ-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-زمین-101-متر'>مزایده یک دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی مساحت زمین 101 متر  / مزایده ,مزایده یک دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی مساحت زمین 101 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023593/مزایده-ششدانگ-زمین-قطعه-1522-تفکیکی'>مزایده ششدانگ زمین قطعه 1522 تفکیکی / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین قطعه 1522 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023600/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-166-35متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 166.35متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 166.35متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023608/مزایده-ششدانگ-عمارت-قدیمی-عرصه-372-88متر'>مزایده ششدانگ عمارت قدیمی عرصه 372.88متر / مزایده ,مزایده ششدانگ عمارت قدیمی عرصه 372.88متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023614/مزایده-یک-قطعه-زمین-مسکونی-مساحت-207-متر'>مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 207 متر / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 207 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023618/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-312-08متر'>مزایده منزل مسکونی عرصه 312.08متر  / مزایده ,مزایده منزل مسکونی عرصه 312.08متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023621/مزایده-مواد-شیمیایی-گل-حفاری'>مزایده مواد شیمیایی گل حفاری  / مزایده ,مزایده مواد شیمیایی گل حفاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023623/مزایده-اماکن-ورزشی--نوبت-دوم'>مزایده اماکن ورزشی  - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده اماکن ورزشی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023625/مزایده-پلاک-ثبتی-155-1002-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی 155.1002 نوبت دوم / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی 155.1002 نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023631/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-913-متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 913 متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 913 متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023636/مزایده-فروش-8-قطعه-پلاک-زمین-نوبت-دوم'>مزایده فروش 8 قطعه پلاک زمین نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش 8 قطعه پلاک زمین نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023638/مزایده-فروش-خودرو'>مزایده فروش خودرو / مزایده, مزایده فروش خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023641/مزایده-ماشین-الات'>مزایده ماشین الات    / مزایده, مزایده ماشین الات   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023642/مزایده-واگذاری-دو-واحد-آپارتمان-وقفی-40-و-90-متر'>مزایده واگذاری دو واحد آپارتمان وقفی 40 و 90 متر  / مزایده,مزایده واگذاری دو واحد آپارتمان وقفی 40 و 90 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023645/مزایده-عمومی-اجاره-بستر-رودخانه-ها-و-آببندان-تجدید-نوبت-دوم'>مزایده عمومی اجاره بستر رودخانه ها و آببندان تجدید- نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده عمومی اجاره بستر رودخانه ها و آببندان  تجدید - نوبت  دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023647/مزایده-ششدانگ-پلاک-مساحت-203-55متر'>مزایده ششدانگ پلاک مساحت 203.55متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک مساحت 203.55متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023653/مزایده-ساختمان-دو-طبقه-نوبت-اول'>مزایده ساختمان دو طبقه نوبت اول  / مزایده,مزایده ساختمان دو طبقه نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023657/مزایده-ششدانگ-سه-باب-منزل-مسکونی'>مزایده ششدانگ سه باب منزل مسکونی / مزایده,مزایده ششدانگ سه باب منزل مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023662/مزایده-یکدستگاه-کامیون'>مزایده یکدستگاه کامیون  / مزایده,مزایده یکدستگاه کامیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023664/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-غرفه-پلاک-ثبتی-و-قطعه-زمین'>مزایده سه دانگ از ششدانگ غرفه پلاک ثبتی و قطعه زمین / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ غرفه پلاک ثبتی و قطعه زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023666/استعلام-واگذاری-اجاری-مکان-چاپ-و-تکثیر'> استعلام واگذاری اجاری مکان چاپ و تکثیر / استعلام, استعلام واگذاری اجاری مکان چاپ و تکثیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023667/مزایده-واگذاری-4-واحد-آپارتمان'>مزایده واگذاری 4 واحد آپارتمان / مزایده,مزایده واگذاری 4 واحد آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023670/مزایده-سرویس-تختخواب-MDF--سرویس-تختخواب-چوبی'>مزایده سرویس تختخواب MDF - سرویس تختخواب چوبی / مزایده, مزایده سرویس تختخواب MDF - سرویس تختخواب چوبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023672/مزایده-پلاک-ثبتی-ششدانگ-یکباب-خانه-قطعه-908'>مزایده پلاک ثبتی ششدانگ یکباب خانه قطعه 908 / آگهی مزایده، مزایده پلاک ثبتی ششدانگ یکباب خانه قطعه 908</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023674/مزایده-واگذاری-یک-واحد-مسکونی'>مزایده واگذاری یک واحد مسکونی  / مزایده,مزایده واگذاری یک واحد مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023675/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-165-40متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 165.40متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 165.40متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023677/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-97-40متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه 97.40متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه 97.40متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023684/استعلام-اجاره-مکان-پارکینگ'>استعلام اجاره مکان پارکینگ / استعلام,استعلام اجاره مکان پارکینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023708/مزایده-یک-ملک-با-شماره-پلاک-45-فرعی-از-185'>مزایده یک ملک با شماره پلاک 45 فرعی از 185  / آگهی مزایده، مزایده یک ملک با شماره پلاک 45 فرعی از 185 </a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 8 تاريخ : پنجشنبه 23 فروردين 1397 ساعت: 11:42