اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.10.20 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021845/مناقصه-اجرای-عملیات-... با عنوان : اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.10.20 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021845/مناقصه-اجرای-عملیات-شبکه-گذاری-فولادی-و-پلی-اتیلن-پراکنده-و--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات شبکه گذاری فولادی و پلی اتیلن پراکنده و...نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه اجرای عملیات شبکه گذاری فولادی و پلی اتیلن پراکنده و...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021850/فراخوان-مناقصه-احداث-جاده-و-محل-چاه-غرب-2-375--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه احداث جاده و محل چاه غرب 2/375 - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه احداث جاده و محل چاه غرب 2/375 - نوبت د وم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021852/مناقصه-Seamless-Tubing--نوبت-دوم'>مناقصه Seamless Tubing - نوبت دوم / مناقصه,مناقصه Seamless Tubing - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021854/مناقصه-انجام-عملیات-پیشروی-آماده-سازی-و-استخراج-در-بلوک-های-معدن-زغالسنگ--نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات پیشروی، آماده سازی و استخراج در بلوک های معدن زغالسنگ... نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه انجام عملیات پیشروی، آماده سازی و استخراج در بلوک های معدن زغالسنگ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021858/تجدید-مناقصه-برداشت-و-اجرای-زیرسازی-مجدد-(آسفالت)--'>تجدید مناقصه برداشت و اجرای زیرسازی مجدد (آسفالت).... / تجدید مناقصه، تجدید مناقصه برداشت و اجرای زیرسازی مجدد (آسفالت)....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021860/مناقصه-خدمات-تامین-خودروهای-سبک-استیجاری--نوبت-دوم'>مناقصه خدمات تامین خودروهای سبک استیجاری... نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه خدمات تامین خودروهای سبک استیجاری... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021862/مناقصه-انجام-خدمات-فنی-و-غیرفنی-واحد-مخابرات--نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات فنی و غیرفنی واحد مخابرات... نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه انجام خدمات فنی و غیرفنی واحد مخابرات... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021863/تجدید-مناقصه-تهیه-و-نصب-گاردیل---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه تهیه و نصب گاردیل ... نوبت دوم / آگهی مناقصه ، تجدید مناقصه  تهیه و نصب گاردیل ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021869/تجدید-مناقصه-خدمات-نگهداری-راهبری-و-تعمیرات-سیستم-های-تاسیسات-فنی--'>تجدید مناقصه خدمات نگهداری، راهبری و تعمیرات سیستم های تاسیسات فنی... / تجدید مناقصه، تجدید مناقصه خدمات نگهداری، راهبری و تعمیرات سیستم های تاسیسات فنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021872/مناقصه-واگذاری-حجمی-زمانی-اداره-امور-انبار-نفتکوره---نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری حجمی زمانی اداره امور انبار نفتکوره ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری حجمی زمانی اداره امور انبار نفتکوره ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021874/مناقصه-تامین-P-F-CCICHOKE-AND-GLOBE-CONTROL-VALVES--(نوبت-دوم)'>مناقصه تامین P/F CCICHOKE AND GLOBE CONTROL VALVES... (نوبت دوم) / مناقصه , مناقصه تامین P/F CCICHOKE AND GLOBE CONTROL VALVES... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021877/مناقصه-ارایه-خدمات-ایمنی-زمینی-فرودگاه-بین-المللی-(نوبت-دوم)'>مناقصه ارایه خدمات ایمنی زمینی فرودگاه بین المللی (نوبت دوم) / اگهی مناقصه , مناقصه ارایه خدمات ایمنی زمینی فرودگاه بین المللی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021878/مناقصه-احداث-6064-متر-خط-لوله-6-اینچ-از-چاه-موقعیت-غرب---نوبت-دوم'>مناقصه احداث 6064 متر خط لوله 6 اینچ از چاه موقعیت غرب ... نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه احداث 6064 متر خط لوله 6 اینچ از چاه موقعیت غرب ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021879/مناقصه-تکمیل-ساختمان-اداری--نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل ساختمان اداری - نوبت دوم / مناقصه,مناقصه تکمیل ساختمان اداری - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021880/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-رادیولوژی-پرتابل-دیجیتال-(نوبت-دوم)'>مناقصه خرید یک دستگاه رادیولوژی پرتابل دیجیتال (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید یک دستگاه رادیولوژی پرتابل دیجیتال (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021883/مناقصه-آماده-سازی-محور-10-st20-و-محورهای-داخلی-سایت--تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه آماده سازی محور 10-st20 و محورهای داخلی سایت... تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه آماده سازی محور 10-st20 و محورهای داخلی سایت... تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021887/مناقصه-تامین-prelam-desfire-4k'>مناقصه تامین prelam desfire 4k / مناقصه عمومی, مناقصه تامین prelam desfire 4k</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021889/مناقصه-احداث-سوله-های-فاز-یازدهم-کارگاهی--نوبت-دوم'>مناقصه  احداث سوله های فاز یازدهم کارگاهی...نوبت دوم  / مناقصه  احداث سوله های فاز یازدهم کارگاهی...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021891/مناقصه-خرید-و-تامین-تجهیزات-آبیاری---نوبت-دوم'>مناقصه خرید و تامین تجهیزات آبیاری.... نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه خرید و تامین تجهیزات آبیاری.... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021892/فراخوان-مناقصه-احداث-جاده-و-محل-چاه-غرب-012-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه احداث جاده و محل چاه غرب 012 نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه احداث جاده و محل چاه غرب 012 نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021894/ارزیابی-کیفی-ADJUSTABLE-CHOKE-(NEEDLE--SEAT)-نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی ADJUSTABLE CHOKE (NEEDLE & SEAT)- نوبت دوم  / مناقصه, ارزیابی کیفی ADJUSTABLE CHOKE (NEEDLE & SEAT)- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021896/مناقصه-یک-دستگاه-رولینگ-ورق-سه-غلطکی-هیدرولیکی'>مناقصه یک دستگاه رولینگ ورق سه غلطکی هیدرولیکی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه یک دستگاه رولینگ ورق سه غلطکی هیدرولیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021897/مناقصه-عملیات-اجرایی-آبرسانی-به-روستاهای---نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی آبرسانی به روستاهای ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرایی آبرسانی به روستاهای ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021898/مناقصه-خرید-200000-عدد-سیم-کلاف-شده--'>مناقصه خرید 200000 عدد سیم کلاف شده... / مناقصه, مناقصه خرید 200000 عدد سیم کلاف شده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021899/مناقصه-انجام-خدمات-سایت-صنعتی-تصفیه-خانه-آب--نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات سایت صنعتی تصفیه خانه آب - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام خدمات سایت صنعتی تصفیه خانه آب - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021901/مناقصه-خرید-500000-عدد-قوطی-پلاستیکی'>مناقصه خرید 500000 عدد قوطی پلاستیکی / مناقصه, مناقصه خرید 500000 عدد قوطی پلاستیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021904/مناقصه-خرید-80-تن-سیم-محافظ-هوایی-فولادی----نوبت-دوم'>مناقصه خرید 80 تن سیم محافظ هوایی فولادی ... - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید 80 تن سیم محافظ هوایی فولادی ...- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021906/مناقصه-ویلچر'>مناقصه ویلچر / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ویلچر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021908/مناقصه-آسفالت-مکانیزه-سطح-شهر'>مناقصه آسفالت مکانیزه سطح شهر  / آگهی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه آسفالت مکانیزه سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021909/فراخوان-مناقصه-عملیات-باقیمانده-لوله-گذاری-روستاها--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عملیات باقیمانده لوله گذاری روستاها - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ، فراخوان مناقصه عملیات باقیمانده لوله گذاری روستاها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021910/مناقصه-تامین-کالا--مواد-و-خدمات-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات-منازل----نوبت-دوم'>مناقصه تامین کالا ، مواد و خدمات تعمیر و نگهداری تاسیسات منازل...  - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین کالا ، مواد و خدمات تعمیر و نگهداری تاسیسات منازل... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021912/مناقصه-اقلام-نسوز-دولومیتی-فولادسازی--نوبت-دوم'>مناقصه اقلام نسوز دولومیتی فولادسازی... نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه اقلام نسوز دولومیتی فولادسازی... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021917/مناقصه-طرح-و-ساخت-شبکه-آبیاری-و-زهکشی-نوبت-دوم'>مناقصه طرح و ساخت شبکه آبیاری و زهکشی- نوبت دوم  / فراخوان برگزاری مناقصه عمومی, مناقصه طرح و ساخت شبکه آبیاری و زهکشی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021919/مناقصه-بین-المللی-خرید-120000-تن-محموله-کنجاله-سویا-نوبت-دوم'>مناقصه بین المللی خرید 120000 تن محموله کنجاله سویا نوبت دوم  / آگهی مناقصه بین المللی , مناقصه بین المللی خرید 120000 تن محموله کنجاله سویا نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021922/مناقصه-تامین-والوهای-موتوری-هتیرهای-فشار-قوی-نیروگاه--'>مناقصه تامین والوهای موتوری هتیرهای فشار قوی نیروگاه... / مناقصه عمومی, مناقصه تامین والوهای موتوری هتیرهای فشار قوی نیروگاه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021924/فراخوان-خرید-لوله-پلی-اتیلن-(pn10-pe80)-طرح-اصلاح-شبکه-آب--نوبت-دوم'>فراخوان  خرید لوله پلی اتیلن (pn10، pe80) طرح اصلاح شبکه آب... نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصات عمومی یک مرحله ای, مناقصه خرید لوله پلی اتیلن (pn10، pe80) طرح اصلاح شبکه آب... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021927/فراخوان-مناقصه-احداث-راه-روستایی--'>فراخوان مناقصه احداث راه روستایی... / فراخوان مناقصه یک مرحله ای، فراخوان مناقصه احداث راه روستایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021930/تجدید-مناقصه-اجرای-عملیات-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-محور--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت محور... نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت محور... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021933/مناقصه-انجام-امور-مالی-مسکن-مهر---نوبت-دوم'>مناقصه انجام امور مالی مسکن مهر ... نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه انجام امور مالی مسکن مهر ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021935/مناقصه-قرارداد-مدیریت-و-اداره-ی-امور-انبار--'>مناقصه قرارداد مدیریت و اداره ی امور انبار ... / مناقصه ,مناقصه قرارداد مدیریت و اداره ی امور انبار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021937/مناقصه-خرید-200-عدد-آند--نوبت-دوم'>مناقصه خرید 200 عدد آند - نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران، مناقصه خرید 200 عدد آند - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021938/تجدید-فراخوان-مناقصه-نگهداری-فضای-سبز-و-شبکه-آبیاری--نوبت-دوم'>تجدید فراخوان مناقصه نگهداری فضای سبز و شبکه آبیاری ...نوبت دوم / مناقصه,تجدید فراخوان مناقصه نگهداری فضای سبز و شبکه آبیاری ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021939/مناقصه-احداث-مخزن-2000-متر-مكعبی-بتنی--نوبت-دوم'>مناقصه احداث مخزن 2000 متر مكعبی بتنی.. نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه احداث مخزن 2000 متر مكعبی بتنی.. نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021940/مناقصه-واگذاری-عملیات-ساماندهی-دیوار-سنگی-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری عملیات ساماندهی دیوار سنگی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری عملیات ساماندهی دیوار سنگی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021941/مناقصه-اقلام-نسوز-تاندیش-فولادسازی--نوبت-دوم'>مناقصه اقلام نسوز تاندیش فولادسازی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اقلام نسوز تاندیش فولادسازی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021942/فراخوان-خرید-تامین-و-نصب-و-خدمات-پشتیبانی-تجهیزات-آبیاری-بارانی-آبفشان-دوار--نوبت-دوم'>فراخوان خرید، تامین و نصب و خدمات پشتیبانی تجهیزات آبیاری بارانی آبفشان دوار - نوبت دوم  / فراخوان، فراخوان خرید، تامین و نصب و خدمات پشتیبانی تجهیزات آبیاری بارانی آبفشان دوار - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021943/مناقصه-خرید-کود-شیمیایی-سوپرفسفات-تریپل-گرانوله--'>مناقصه خرید کود شیمیایی سوپرفسفات تریپل گرانوله... / مناقصه عمومیع مناقصه خرید کود شیمیایی سوپرفسفات تریپل گرانوله...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021946/مناقصه-خرید-تجهیزات-نصب-و-راه-اندازی-اتاق-سرور-'>مناقصه خرید تجهیزات، نصب و راه اندازی اتاق سرور.. / مناقصه خرید تجهیزات، نصب و راه اندازی اتاق سرور..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021947/مناقصه-نگهداری-تلفنهای-همگانی-نوبت-دوم'>مناقصه  نگهداری تلفنهای همگانی  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه  نگهداری تلفنهای همگانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021948/مناقصه-انواع-مفتول-(دوپولیش-مسوار-اسید-شور-و-سیاه)--'>مناقصه انواع مفتول (دوپولیش، مسوار، اسید شور و سیاه) ... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه انواع مفتول (دوپولیش، مسوار، اسید شور و سیاه) ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021951/مناقصه-ارائه-خدمات-مشاوره-در-زمینه-بازاریابی-برآورد-مصرف-و-طراحی'>مناقصه ارائه خدمات مشاوره در زمینه بازاریابی برآورد مصرف و طراحی / مناقصه عمومی ، مناقصه  ارائه خدمات مشاوره در زمینه بازاریابی برآورد مصرف و طراحی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021953/مناقصه-خدمات-تخلیه-آجرها-مواد-تخریب-شده-کوره-ها--'>مناقصه خدمات تخلیه آجرها مواد تخریب شده کوره ها... / آگهی مناقصه، مناقصه خدمات تخلیه آجرها مواد تخریب شده کوره ها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021954/مناقصه-خرید-دستگاه-CISCO-NEXUS-5672UP--'>مناقصه خرید دستگاه CISCO NEXUS 5672UP... / مناقصه عمومی, مناقصه خرید دستگاه CISCO NEXUS 5672UP...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021958/مناقصه-عملیات-اجرایی-اصلاح-بخشی-از-شبکه-آبرسانی'>مناقصه عملیات اجرایی اصلاح بخشی از شبکه آبرسانی  / مناقصه , مناقصه عملیات اجرایی اصلاح بخشی از شبکه آبرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021959/مناقصه-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-ناحیه-شش'>مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز ناحیه شش / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز ناحیه شش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021960/مناقصه-احداث-پل-عابر-پیاده-محورهای--نوبت-دوم'>مناقصه احداث پل عابر پیاده محورهای ...نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه احداث پل عابر پیاده محورهای ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021962/مناقصه-سقف-های-کوره-و-کوره-های-پاتیلی-فولادسازی--نوبت-دوم'>مناقصه سقف های کوره و کوره های پاتیلی فولادسازی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه سقف های کوره و کوره های پاتیلی فولادسازی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021963/مناقصه-انجام-تعمیرات-جزیی-ترانسفورماتور--'>مناقصه انجام تعمیرات جزیی ترانسفورماتور... / مناقصه انجام تعمیرات جزیی ترانسفورماتور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021965/مناقصه-انجام-عملیات-ساخت-یک-دستگاه-تیکنر--'>مناقصه انجام عملیات ساخت یک دستگاه تیکنر ... / مناقصه ,مناقصه انجام عملیات ساخت یک دستگاه تیکنر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021969/مناقصه-خرید-500-000-عدد-قوطی-پلاستیکی--'>مناقصه خرید 500.000 عدد قوطی پلاستیکی... / مناقصه خرید 500.000 عدد قوطی پلاستیکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021970/مناقصه-خرید-1000-(یکهزار)-تن-گوشت-گوساله-منجمد'>مناقصه خرید 1000 (یکهزار) تن گوشت گوساله منجمد / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خرید 1000 (یکهزار) تن گوشت گوساله منجمد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021971/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-پلاستیک-بادی--'>مناقصه خرید یک دستگاه پلاستیک بادی... / مناقصه , مناقصه خرید یک دستگاه پلاستیک بادی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021973/مناقصه-اجرای-عملیات-انتقال-نیرو'>مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو / مناقصه, مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021975/مناقصه-خرید-جرمها-بتونعا-و-ملاتهای-نسوز-فولادسازی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید جرمها، بتونعا و ملاتهای نسوز فولادسازی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید جرمها، بتونعا و ملاتهای نسوز فولادسازی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021978/مناقصه-Casing-and-Tubing-Hydraulic-Power-Tong-نوبت-دوم'>مناقصه Casing and Tubing Hydraulic Power Tong نوبت دوم  / آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی ، مناقصه Casing and Tubing Hydraulic Power Tong نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021979/مناقصه-نگهداری-تلفنهای-همگانی-(کارتی-و-رایگان)'>مناقصه نگهداری تلفنهای همگانی (کارتی و رایگان) / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه نگهداری تلفنهای همگانی (کارتی و رایگان)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021981/مناقصه-عملیات-احداث-پل-دوربرگردان-غیرهمسطح-تقاطع--'>مناقصه عملیات احداث پل دوربرگردان غیرهمسطح تقاطع... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عملیات احداث پل دوربرگردان غیرهمسطح تقاطع...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021982/مناقصه--خرید-تجهیزات-و-اجرای-پروژه-برق-پایدار-پیرامونی'>مناقصه   خرید تجهیزات و اجرای پروژه برق پایدار پیرامونی / مناقصه  خرید تجهیزات و اجرای پروژه برق پایدار پیرامونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021983/مناقصه-عملیات-زیرسازی-معابر-سطح-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات زیرسازی معابر سطح شهر نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات زیرسازی معابر سطح شهر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021984/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-عملیات-مربوط-به-پروژه-های-توسعه-و-بهینه-سازی---نوبت-دوم'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات مربوط به پروژه های توسعه و بهینه سازی ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات مربوط به پروژه های توسعه و بهینه سازی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021985/مناقصه-عملیات-اجرایی-احداث-ساختمان-دیسپاچینگ--'>مناقصه عملیات اجرایی احداث ساختمان دیسپاچینگ ... / مناقصه عملیات اجرایی احداث ساختمان دیسپاچینگ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021986/مناقصه-COMPLETE-SUBMERSIBLE-PUMP-ELECTRO-MOTOR--نوبت-دوم'>مناقصه COMPLETE SUBMERSIBLE PUMP+ELECTRO MOTOR - نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی، مناقصه COMPLETE SUBMERSIBLE PUMP+ELECTRO MOTOR- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021987/تجدید-مناقصه-واگذاری-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-مناطق-شرق-و-غرب--'>تجدید مناقصه واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبز مناطق شرق و غرب ... / مناقصه, تجدید مناقصه واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبز مناطق شرق و غرب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021989/ارزیابی-کیفی-انجام-امور-عمرانی-و-مرمتی-منطقه-ویژه--نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی انجام امور عمرانی و مرمتی منطقه ویژه - نوبت دوم  / مناقصه, ارزیابی کیفی انجام امور عمرانی و مرمتی منطقه ویژه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021990/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-نیروی-انسانی-امور-ورزش-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه انجام خدمات نیروی انسانی امور ورزش نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی (ارزیابی ساده) , فراخوان مناقصه انجام خدمات نیروی انسانی امور ورزش نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021991/اصلاحیه-مناقصه-انجام-امورات-خدمات-شهری'>اصلاحیه مناقصه انجام امورات خدمات شهری  / اصلاحیه مناقصه عمومی,  مناقصه انجام امورات خدمات شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021992/فراخوان-PARTS-FOR-COOPER-ROLLS-CONTROL-PANEL---نوبت-دوم'>فراخوان PARTS FOR COOPER ROLLS CONTROL PANEL...- نوبت دوم / مناقصه عمومی، فراخوان PARTS FOR COOPER ROLLS CONTROL PANEL...- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021993/فراخوان-ارزیابی-کیفی-Seamless-Tubing-نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی Seamless Tubing نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی Seamless Tubing نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021994/فراخون-ارزیابی-ایجاد-موتورخانه-حرارتی--'>فراخون ارزیابی ایجاد موتورخانه حرارتی ... / فراخوان ارزایبی کیفی مناقصه عمومی , فراخون ارزیابی ایجاد موتورخانه حرارتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021997/مناقصه-​حفاظت-از-محدوده-طرح-نوبت-دوم'>مناقصه ​حفاظت از محدوده طرح- نوبت دوم / مناقصه,مناقصه ​حفاظت از محدوده طرح- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021999/مناقصه-پروژه-تجهیز-سه-دستگاه-خودروی-ایسوزو-جهت-اطفاء-و-امداد-و-نجات--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه تجهیز سه دستگاه خودروی ایسوزو جهت اطفاء و امداد و نجات .. نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه پروژه تجهیز سه دستگاه خودروی ایسوزو جهت اطفاء و امداد و نجات .. نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022001/مناقصه-اجرای-مدول-دوم-تصفیه-خانه-فاضلاب---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب ... نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه اجرای مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022002/مناقصه-خرید-کابل-و-تجهیزات-جانبی-خط-230-کیلووات-کابلی'>مناقصه خرید کابل و تجهیزات جانبی خط 230 کیلووات کابلی / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید کابل و تجهیزات جانبی خط 230 کیلووات کابلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022004/تجدید-مناقصه-خرید-گوشت-قرمز-مصرفی-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید گوشت قرمز مصرفی- نوبت دوم / مناقصه,تجدید مناقصه خرید گوشت قرمز مصرفی- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022007/مناقصه-خدمات-بروزرسانی-و-پشتیبانی-از-سیستم-های-نرم-افزاری-و-انتقال-داده-ها--نوبت-دوم'>مناقصه خدمات بروزرسانی و پشتیبانی از سیستم های نرم افزاری و انتقال داده ها - نوبت دوم  / فراخوان عمومی، مناقصه خدمات بروزرسانی و پشتیبانی از سیستم های نرم افزاری و انتقال داده ها - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022010/مناقصه-پیمان-ایمن-سازی-مسیر-خطوط-لوله-10-اینچ-و-16-اینچ--'>مناقصه پیمان ایمن سازی مسیر خطوط لوله 10 اینچ و 16 اینچ... / مناقصه ,مناقصه پیمان ایمن سازی مسیر خطوط لوله 10 اینچ و 16 اینچ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022012/مناقصه-نماسازی-محوطه-سازی-نگهداری-و-بهسازی-ساختمان--نوبت-دوم'>مناقصه نماسازی محوطه سازی، نگهداری و بهسازی ساختمان - نوبت دوم  / مناقصه نماسازی محوطه سازی، نگهداری و بهسازی ساختمان - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022013/مناقصه-اصلاح-آسفالت-دور-مخازن-و-اجرای-جداول-پیش-ساخته---نوبت-دوم'>مناقصه اصلاح آسفالت دور مخازن و اجرای جداول پیش ساخته ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اصلاح آسفالت دور مخازن و اجرای جداول پیش ساخته ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022015/مناقصه-تامین-خدمات-بهره-برداری---نوبت-دوم'>مناقصه تامین خدمات بهره برداری ....نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه تامین خدمات بهره برداری ....نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022016/مناقصه-بهسازی-و-آسفالت-دستی-کوچه-های-کم-عرض--نوبت-دوم'>مناقصه بهسازی و آسفالت دستی کوچه های کم عرض - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه بهسازی و آسفالت دستی کوچه های کم عرض - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022017/مناقصه-خرید-و-نصب-چراغ-فرمان--'>مناقصه خرید و نصب چراغ فرمان ... / مناقصه خرید و نصب چراغ فرمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022019/مناقصه-عملیات-حفاری-نفت-و-گاز--'>مناقصه عملیات حفاری نفت و گاز... / مناقصه, مناقصه عملیات حفاری نفت و گاز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022020/مناقصه-عملیات-احداث-مخزن-500-متر-مکعبی--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات احداث مخزن 500 متر مکعبی...نوبت دوم  / مناقصه ملیات احداث مخزن 500 متر مکعبی...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022022/مناقصه-تکمیل-و-اصلاح-رفع-نقطه-حادثه-خیز---نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل و اصلاح رفع نقطه حادثه خیز ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تکمیل و اصلاح رفع نقطه حادثه خیز ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022024/مناقصه-بازسازی-بخش-زایمان---نوبت-دوم'>مناقصه بازسازی بخش زایمان... .نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه بازسازی بخش زایمان...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022030/مناقصه-​احداث-طبقه-فوقانی-ساختمان-مرکزی-شهرداری-نوبت-دوم'>مناقصه ​احداث طبقه فوقانی ساختمان مرکزی شهرداری نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه​ احداث طبقه فوقانی ساختمان مرکزی شهرداری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022032/اصلاحیه-مناقصه-عملیات-اجرایی-شبکه-توزیع-روستا'>اصلاحیه مناقصه عملیات اجرایی شبکه توزیع روستا / اصلاحیه مناقصه ، مناقصه عملیات اجرایی شبکه توزیع روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022034/مناقصه-طرح-آبرسانی--(نوبت-دوم)'>مناقصه طرح آبرسانی... (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, مناقصه طرح آبرسانی... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022036/مناقصه-خرید-رابر-استاپر-(درپوش-لاستیکی-تجدید'>مناقصه خرید رابر استاپر (درپوش لاستیکی تجدید / آگهی تجدید اول مناقصه عمومی , مناقصه خرید رابر استاپر (درپوش لاستیکی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022037/مناقصه-قطعات-تجهیز-حفاری-جهت-دار-نوبت-دوم'>مناقصه قطعات تجهیز حفاری جهت دار..نوبت دوم  / مناقصه قطعات تجهیز حفاری جهت دار..نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022039/مناقصه-اجاره-کامیون--نوبت-دوم'>مناقصه اجاره کامیون - نوبت دوم / آگهی مناقصه، مناقصه اجاره کامیون- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022040/مناقصه-اجرای-عملیات-لوله-گذاری-پلی-اتیلن-25-میلیمتری-و---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری پلی اتیلن 25 میلیمتری و ... نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری پلی اتیلن 25 میلیمتری و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022041/دومین-همایش-ملی-جایگاه-زنان-در-کارآفرینی-و-توسعه-پایدار'>دومین همایش ملی جایگاه زنان در کارآفرینی و توسعه پایدار  / دومین همایش ملی جایگاه زنان در کارآفرینی و توسعه پایدار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022043/مناقصه-وصول-مطالبات-معوقه-آب-بهاء-و-حق-انشعاب--تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه وصول مطالبات معوقه آب بهاء و حق انشعاب ...تجدید نوبت دوم  / فراخوان تجدید مناقصه عمومی , مناقصه وصول مطالبات معوقه آب بهاء و حق انشعاب ...تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022044/مناقصه-نگهداری-و-بهره-برداری-و-امور-اداری-و-قرائت-توزیع-قبوض---(نوبت-دوم)'>مناقصه نگهداری و بهره برداری و امور اداری و قرائت توزیع قبوض ... (نوبت دوم) / مناقصه نگهداری و بهره برداری و امور اداری و قرائت توزیع قبوض ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022045/مناقصه-پروژه-احداث-پارک-مشاهیر'>مناقصه پروژه احداث پارک مشاهیر  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه احداث پارک مشاهیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022046/مناقصه-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز--نوبت-دوم'>مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز ...نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022048/تجدید-مناقصه-مقداری-مقوای-کارتی'>تجدید مناقصه مقداری مقوای کارتی / آگهی تجدید مناقصه,مناقصه مقداری مقوای کارتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022049/بیست-و-نهمین-جشنواره-امتنان-از-نخبگان-جامعه-کار-و-تولید'>بیست و نهمین جشنواره امتنان از نخبگان جامعه کار و تولید / بیست و نهمین جشنواره امتنان از نخبگان جامعه کار و تولید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022052/مناقصه-خرید-و-نصب-تابلوهای-معابر--نوبت-دوم'>مناقصه خرید و نصب تابلوهای معابر ...نوبت دوم  / مناقصه,مناقصه خرید و نصب تابلوهای معابر ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022054/تجدید-مناقصه-خریداری-مقداری-کاغذ-گلاسه-و-تحریر'>تجدید مناقصه خریداری مقداری کاغذ گلاسه و تحریر / تجدید آگهی مناقصه , مناقصه خریداری مقداری کاغذ گلاسه و تحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022056/مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن---(نوبت-دوم)'>مناقصه خرید لوله پلی اتیلن ... (نوبت دوم) / مناقصه ,مناقصه خرید لوله پلی اتیلن ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022059/مناقصه-اجرای-بخشی-از-شبکه-و-انشعابات-فاضلاب--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای بخشی از شبکه و انشعابات فاضلاب - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای بخشی از شبکه و انشعابات فاضلاب - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022061/مناقصه-ایاب-و-ذهاب-کارکنان-بیمارستان-مرحله-دوم-نوبت-دوم'>مناقصه ایاب و ذهاب کارکنان بیمارستان -مرحله دوم نوبت دوم  / آگهی مناقصه,مناقصه ایاب و ذهاب کارکنان بیمارستان  -مرحله دوم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022062/مناقصه-خدمات-امحاء-و-احیا-روغنهای-آلوده-به-آسکارول-تجدید'>مناقصه خدمات امحاء و احیا روغنهای آلوده به آسکارول تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه خدمات امحاء و احیا روغنهای آلوده به آسکارول تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022064/فراخوان-طراحی-المان-و-آذین-بندی-دهه-فجر'>فراخوان طراحی المان و آذین بندی دهه فجر / فراخوان , فراخوان طراحی المان و آذین بندی دهه فجر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022067/مناقصه-آجرهای-کوره-و-پاتیل-فولادسازی-نوبت-دوم'>مناقصه آجرهای کوره و پاتیل فولادسازی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه آجرهای کوره و پاتیل فولادسازی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022072/تجدید-مناقصه-تکمیل-عملیات-ساختمانی-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه تکمیل عملیات ساختمانی نوبت دوم  / مناقصه, تجدید مناقصه تکمیل عملیات ساختمانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022074/فراخوان-مشارکت-در-احداث-مزارع-خورشیدی'>فراخوان مشارکت در احداث مزارع خورشیدی / فراخوان مشارکت در احداث مزارع خورشیدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022075/مناقصه-کنترل-و-نظارت-بر-ساخت-و-سازها-و-پیشگیری--نوبت-دوم'>مناقصه کنترل و نظارت بر ساخت و سازها و پیشگیری - نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه کنترل و نظارت بر ساخت و سازها و پیشگیری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022078/مناقصه-خرید-سه-دستگاه-سردخانه-بالای-صفر-کشتارگاه-نوبت-دوم'>مناقصه خرید سه دستگاه سردخانه بالای صفر کشتارگاه نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه خرید سه دستگاه سردخانه بالای صفر کشتارگاه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022079/مناقصه-سرویس-ایاب-و-ذهاب-کارکنان-بیمارستان-نوبت-دوم-چاپ-دوم'>مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان بیمارستان- نوبت دوم چاپ دوم  / آگهی مناقصه یک مرحله ای,مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان بیمارستان - نوبت دوم چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022080/مناقصه-پروژه-تهیه-تجهیزات-و-احداث-شبکه-توزیع-ساخت-و-نصب-انشعابات-پلی-اتیلنی-روستا--'>مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع، ساخت و نصب انشعابات پلی اتیلنی روستا... / مناقصه عمومیع مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع، ساخت و نصب انشعابات پلی اتیلنی روستا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022082/مناقصه-اجرای-عملیات-راهبری--بهره-برداری-و-نگهداری-از-شبکه--'>مناقصه اجرای عملیات راهبری ، بهره برداری و نگهداری از شبکه ... / مناقصه,مناقصه اجرای عملیات راهبری ، بهره برداری و نگهداری از شبکه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022084/مناقصه-امور-رفع-حوادث-و-اتفاقات-آب-و-امور-فنی-مربوط-به-شبکه--'>مناقصه امور رفع حوادث و اتفاقات آب و امور فنی مربوط به شبکه ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه امور رفع حوادث و اتفاقات آب و امور فنی مربوط به شبکه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022087/مناقصه-بهسازی-تعریض-و-رفع-نقاط-حادثه-خیز--(نوبت-دوم)'>مناقصه بهسازی، تعریض و رفع نقاط حادثه خیز... (نوبت دوم) / مناقصه, مناقصه بهسازی، تعریض و رفع نقاط حادثه خیز... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022088/مناقصه-اجرای-ساختمان-بازارچه-محلی-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای ساختمان بازارچه محلی نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای ساختمان بازارچه محلی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022089/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه نگهداری فضای سبز / اگهی مناقصه , مناقصه نگهداری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022090/مناقصه-خرید-200-دستگاه-ویلچر-96-10-20'>مناقصه خرید 200 دستگاه ویلچر- 96.10.20 / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید 200 دستگاه ویلچر 96.10.26</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022092/فراخوان-مناقصه-عملیات-احداث-شبکه-برق-ایستگاههای-پمپاژ--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عملیات احداث شبکه برق ایستگاههای پمپاژ ...نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ، فراخوان مناقصه عملیات احداث شبکه برق ایستگاههای پمپاژ ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022095/مناقصه-واگذاری-خرید-تهیه-ساخت-و-تحویل-3-عدد-کیوسک-راهنمای-زائر-96-10-20'>مناقصه واگذاری خرید، تهیه، ساخت و تحویل 3 عدد کیوسک راهنمای زائر 96.10.20 / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری خرید، تهیه، ساخت و تحویل 3 عدد کیوسک راهنمای زائر 96.10.20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022097/مناقصه-گازرسانی---نوبت-دوم'>مناقصه گازرسانی ....نوبت دوم / مناقصه, مناقصه گازرسانی ....نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022098/مناقصه-واگذاری-خرید-تهیه-ساخت-و-تحویل-3-عدد-کیوسک-راهنمای-زائر'>مناقصه واگذاری خرید، تهیه، ساخت و تحویل 3 عدد کیوسک راهنمای زائر / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری خرید، تهیه، ساخت و تحویل 3 عدد کیوسک راهنمای زائر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022100/مناقصه-اجرای-مدول-تصفیه-خانه-فاضلاب-شهرک-صنعتی--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای مدول تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی... نوبت دوم / مناقصه,مناقصه اجرای مدول تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022101/ارزیابی-کیفی-خرید-و-نصب-سیستم-ارتباطی-و-نظارتی-کنترل-ترافیک-هوایی-نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی خرید و نصب سیستم ارتباطی و نظارتی کنترل ترافیک هوایی نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران ، ارزیابی کیفی خرید و نصب سیستم ارتباطی و نظارتی کنترل ترافیک هوایی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022102/مناقصه-اجرای-عملیات-نصب-و-راه-اندازی-19-دستگاه-آسانسور-96-10-20'>مناقصه اجرای عملیات نصب و راه اندازی 19 دستگاه آسانسور 96.10.20 / اگهی مناقصه , مناقصه اجرای عملیات نصب و راه اندازی 19 دستگاه آسانسور 96.10.20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022103/مناقصه-خرید-انواع-کسکت-فلزی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید انواع کسکت فلزی- نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه خرید انواع کسکت فلزی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022104/مناقصه-ایاب-و-ذهاب'>مناقصه ایاب و ذهاب  / مناقصه ایاب و ذهاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022105/مناقصه-Bank--Non--Bank-institutions-supervision--'>مناقصه Bank & Non - Bank institutions supervision ... / مناقصه, مناقصه Bank & Non - Bank institutions supervision ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022106/مناقصه-اجرای-عملیات-نصب-و-راه-اندازی-19-دستگاه-آسانسور-96-10-20'>مناقصه اجرای عملیات نصب و راه اندازی 19 دستگاه آسانسور 96.10.20 / اگهی مناقصه , مناقصه اجرای عملیات نصب و راه اندازی 19 دستگاه آسانسور 96.10.20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022110/مناقصه-سرمایه-گذار-در-پروژه-های-قابل-واگذاری---نوبتدوم'>مناقصه سرمایه گذار در پروژه های قابل واگذاری ... نوبتدوم  / مناقصه , مناقصه سرمایه گذار در پروژه های قابل واگذاری ... نوبتدوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022111/مناقصه-احداث-خانه-فرهنگ-در-پارک-نوبت-دوم'>مناقصه احداث خانه فرهنگ در پارک نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث خانه فرهنگ در پارک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022112/مناقصه-خرید-650-تن-رب-گوجه-فرنگی'>مناقصه خرید 650 تن رب گوجه فرنگی / مناقصه, مناقصه  خرید 650 تن رب گوجه فرنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022113/مناقصه-طراحی--ساخت--نصب-و-راه-اندازی-دو-دستگاه-جرثقیل-سقفی--نوبت-دوم'>مناقصه طراحی ، ساخت ، نصب و راه اندازی دو دستگاه جرثقیل سقفی... نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه طراحی ، ساخت ، نصب و راه اندازی دو دستگاه جرثقیل سقفی... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022114/مناقصه-پیمانکار-راهبری-بهره-برداری-واحد-احیاء--'>مناقصه پیمانکار راهبری بهره برداری واحد احیاء ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پیمانکار راهبری بهره برداری واحد احیاء ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022116/تجدید-مناقصه-احداث-خانه-فرهنگ-در-پارک--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه احداث خانه فرهنگ در پارک... نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه احداث خانه فرهنگ در پارک... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022118/مناقصه-خرید-2-500-000-فقره-کارت-دو-منظوره-desfire-magnet'>مناقصه خرید 2.500.000 فقره کارت دو منظوره desfire -magnet  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خرید 2.500.000 فقره کارت دو منظوره desfire -magnet </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022119/مناقصه-حفر-یک-حلقه-چاه-آب-به-عمق-130-متر'>مناقصه حفر یک حلقه چاه آب به عمق 130 متر  / مناقصه,مناقصه حفر یک حلقه چاه آب به عمق 130 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022122/فراخوان-مناقصه-تامین-PARTS-FOR-HUDSON-HUDSON-COOLING-EQUIPMENT---'>فراخوان مناقصه تامین PARTS FOR HUDSON HUDSON COOLING EQUIPMENT .... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه تامین PARTS FOR HUDSON HUDSON COOLING EQUIPMENT ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022123/مناقصه-ساماندهی-و-هوشمندسازی-منابع-تامین-آب-مبادی-ورودی-روستاها-و-مخازن--نوبت-دوم'>مناقصه ساماندهی و هوشمندسازی منابع تامین آب، مبادی ورودی روستاها و مخازن ...نوبت دوم  / مناقصه ساماندهی و هوشمندسازی منابع تامین آب، مبادی ورودی روستاها و مخازن ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022124/مناقصه-انجام-خدمات-امور-مشترکین---'>مناقصه انجام خدمات امور مشترکین ..... / مناقصه, مناقصه انجام خدمات امور مشترکین .....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022125/مناقصه-تجهیزات-و-یونیت-های-SDH-HUawei-ZTE'>مناقصه تجهیزات و یونیت های SDH HUawei, ZTE  / خلاصه آگهی مناقصه، مناقصه تجهیزات و یونیت های SDH HUawei, ZTE </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022127/فراخوان-ارائه-خدمات-انبارگردانی-و-راهبری-ایجاد-و-نگهداری-در-فضای-سبز--'>فراخوان ارائه خدمات انبارگردانی و راهبری، ایجاد و نگهداری در فضای سبز... / مناقصه عمومی, فراخوان ارائه خدمات انبارگردانی و راهبری، ایجاد و نگهداری در فضای سبز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022128/مناقصه-خرید-2-دستگاه-مبدل-اتوکلاو--'>مناقصه خرید 2 دستگاه مبدل اتوکلاو ... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید 2 دستگاه مبدل اتوکلاو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022129/فراخون-ارزیابی-محوطه-سازی--آسفالت-و-احداث-پارکینگ'>فراخون ارزیابی محوطه سازی ، آسفالت و احداث پارکینگ / فراخوان ارزایبی کیفی مناقصه عمومی , فراخون ارزیابی محوطه سازی ، آسفالت و احداث پارکینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022131/مناقصه-ایاب-و-ذهاب-دانشجویان'>مناقصه ایاب و ذهاب دانشجویان / مناقصه , مناقصه ایاب و ذهاب دانشجویان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022132/مناقصه-احداث-حدود-43-کیلمتر-خط-دو-مدارد-63-کیلو-ولت--'>مناقصه  احداث حدود 43 کیلمتر خط دو مدارد 63 کیلو ولت... / مناقصه  احداث حدود 43 کیلمتر خط دو مدارد 63 کیلو ولت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022134/مناقصه-احداث-و-آسفالت-راه-های-روستایی--نوبت-دوم'>مناقصه احداث و آسفالت راه های روستایی... نوبت دوم / مناقصه,مناقصه احداث و آسفالت راه های روستایی... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022137/مناقصه-بازسازی-و-احداث-انهار-کشاورزی'>مناقصه بازسازی و احداث انهار کشاورزی / مناقصه عمومی, مناقصه بازسازی و احداث انهار کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022142/مناقصه-لوله-پلاستیکی-پرس-شده-با-قطعه-فولادی--'>مناقصه لوله پلاستیکی پرس شده با قطعه فولادی.... / مناقصه عمومی, مناقصه لوله پلاستیکی پرس شده با قطعه فولادی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022144/مناقصه-خدمات-بخش-بهداشت-و-درمان-زندانهای--'>مناقصه خدمات بخش بهداشت و درمان زندانهای ... / مناقصه , مناقصه خدمات بخش بهداشت و درمان زندانهای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022145/مناقصه-امورات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-نوبت-دوم'>مناقصه امورات حفظ و نگهداری فضای سبز نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه امورات حفظ و نگهداری فضای سبز نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022148/مناقصه-خرید-سرویس-اینترنت---نوبت-دوم'>مناقصه خرید سرویس اینترنت....- نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه, مناقصه خرید سرویس اینترنت....- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022150/مناقصه-اجرایی-دو-پروژهای-آبرسانی-به-روستاهای---نوبت-دوم'>مناقصه  اجرایی دو پروژهای آبرسانی به روستاهای ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ ای , مناقصه  اجرایی دو پروژهای آبرسانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022151/مناقصه-خرید-18-عدد-خازن-وکیوم---نوبت-دوم'>مناقصه خرید 18 عدد خازن وکیوم ...- نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصهف مناقصه خرید 18 عدد خازن وکیوم ...- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022154/مناقصه-انتقال-آب-شرب-مصرفی-از-رودخانه-ای-زاینده-رود--'>مناقصه انتقال آب شرب مصرفی از رودخانه ای زاینده رود... / مناقصه انتقال آب شرب مصرفی از رودخانه ای زاینده رود...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022155/مناقصه-واگذاری-خدمات-پیمانکاری-تعمیر-و-نگهداری-کلیه-تاسیسات-مکانیکی--'>مناقصه واگذاری خدمات پیمانکاری تعمیر و نگهداری کلیه تاسیسات مکانیکی... / مناقصه,مناقصه واگذاری خدمات پیمانکاری تعمیر و نگهداری کلیه تاسیسات مکانیکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022165/مناقصه-واگذاری-خدمات-پیمانکاری-تعمیر-و-نگهداری-کلیه-تاسیسات-مکانیکی--'>مناقصه واگذاری خدمات پیمانکاری تعمیر و نگهداری کلیه تاسیسات مکانیکی... / مناقصه,مناقصه واگذاری خدمات پیمانکاری تعمیر و نگهداری کلیه تاسیسات مکانیکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022167/اصلاحیه-فراخوان-بین-المللی-پخش-شبکه-های-آی-فیلم-2--'>اصلاحیه فراخوان بین المللی پخش شبکه های آی فیلم 2... / اصلاحیه آگهی فراخوان مناقصه بین المللی، اصلاحیه فراخوان بین المللی پخش شبکه های آی فیلم 2...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022171/فراخوان-عمومی-جذب-سرمایه-گذار-طرح-تولید-پوشاک'>فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار طرح تولید پوشاک  / فراخوان ،فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار طرح تولید پوشاک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022175/مناقصه-واگذاری-خدمات-پیمانکاری-تعمیر-و-نگهداری-کلیه-تاسیسات-مکانیکی--'>مناقصه واگذاری خدمات پیمانکاری تعمیر و نگهداری کلیه تاسیسات مکانیکی... / مناقصه,مناقصه واگذاری خدمات پیمانکاری تعمیر و نگهداری کلیه تاسیسات مکانیکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022179/اصلاحیه-فراخوان-مناقصه-پخش-شبکه-های-آی-فیلم-انگلیسی-پرس-تی-وی-و-هیسپان--'>اصلاحیه فراخوان مناقصه پخش شبکه های آی فیلم انگلیسی، پرس تی وی و هیسپان ... / اصلاحیه آگهی فراخوان مناقصه بین المللی، اصلاحیه فراخوان مناقصه پخش شبکه های آی فیلم انگلیسی، پرس تی وی و هیسپان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022181/مناقصه-احداث-آببندان-روستای-قلی-آباد--'>مناقصه احداث آببندان روستای قلی آباد... / مناقصه احداث آببندان روستای قلی آباد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022194/مناقصه-خرید-انواع-باطری-سیلد-اسیدی-2-ولتی--'>مناقصه خرید انواع باطری سیلد اسیدی 2 ولتی ... / آگهی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه خرید انواع باطری سیلد اسیدی 2 ولتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022195/مناقصه-توسعه-و-احداث-سرویس-بهداشتی-نمازخانه--'>مناقصه توسعه و احداث سرویس بهداشتی، نمازخانه ... / مناقصه,مناقصه توسعه و احداث سرویس بهداشتی، نمازخانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022200/مناقصه-ساخت-مرکز-فرهنگی--مرحله-دوم'>مناقصه ساخت مرکز فرهنگی ...مرحله دوم  / مناقصه,مناقصه ساخت مرکز فرهنگی ...مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022202/مناقصه-خرید-باطری-سیلد-اسیدی-2-ولتی-2000-آمپر-ساعت-'>مناقصه خرید باطری سیلد اسیدی 2 ولتی 2000 آمپر ساعت.. / مناقصه خرید باطری سیلد اسیدی 2 ولتی 2000 آمپر ساعت..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022204/مناقصه-امور-خدماتی'>مناقصه امور خدماتی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه امور خدماتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022206/مناقصه-استفاده-از-ظرفیتهای-موجود-در-فصل-خرید-تضمینی-گندم---نوبت-چهارم'>مناقصه استفاده از ظرفیتهای موجود در فصل خرید تضمینی گندم ... نوبت چهارم / مناقصه,مناقصه استفاده از ظرفیتهای موجود در فصل خرید تضمینی گندم ... نوبت چهارم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022208/اصلاحیه-مناقصه-اجرای-عملیات-کانال-بتن-مسلح'>اصلاحیه مناقصه اجرای عملیات کانال بتن مسلح  / اصلاحیه مناقصه,مناقصه اجرای عملیات کانال بتن مسلح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022210/مناقصه-خرید-تجهیزات-و-اجرای-پروژه-برق-پایدار-پیرامونی-مجتمع-کنسانتره-و-گندله-سازی--'>مناقصه خرید تجهیزات و اجرای پروژه برق پایدار پیرامونی مجتمع کنسانتره و گندله سازی ... / مناقصه,مناقصه خرید تجهیزات و اجرای پروژه برق پایدار پیرامونی مجتمع کنسانتره و گندله سازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022212/مناقصه-رنگ-آمیزی-1000000-عدد-قطعات-فلزی--'>مناقصه رنگ آمیزی 1000000 عدد قطعات فلزی .. / مناقصه رنگ آمیزی 1000000 عدد قطعات فلزی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022213/مناقصه-10-دستگاه-پایانه-راه-دور-انتقال--نوبت-دوم'>مناقصه 10 دستگاه پایانه راه دور انتقال...نوبت دوم  / مناقصه,مناقصه 10 دستگاه پایانه راه دور انتقال...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022216/مناقصه-اجرای-عملیات-حفاری-و-کابلکشی-کابل-مسی--'>مناقصه اجرای عملیات حفاری و کابلکشی کابل مسی... / مناقصه,مناقصه اجرای عملیات حفاری و کابلکشی کابل مسی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022222/مناقصه-خرید-80-دستگاه-کنتور-سه-فاز--تجدید'>مناقصه خرید 80 دستگاه کنتور سه فاز... تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه خرید 80 دستگاه کنتور سه فاز... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022223/مناقصه-خرید-بیل-مکانیکی---'>مناقصه خرید بیل مکانیکی .... / مناقصه, مناقصه خرید بیل مکانیکی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022225/مناقصه-عملیات-اجرای-ساخت-قریب-به-تعداد-150-فقره-حوضچه--'>مناقصه عملیات اجرای ساخت قریب به تعداد 150 فقره حوضچه ... / مناقصه , مناقصه عملیات اجرای ساخت قریب به تعداد 150 فقره حوضچه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022226/مناقصه-واگذاری-پروژه-های-عمرانی-سطح-شهر'>مناقصه واگذاری پروژه های عمرانی سطح شهر / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری پروژه های عمرانی سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022228/مناقصه-امور-خدمات-فنی-مهندسی-و-تولیدی'>مناقصه امور خدمات فنی مهندسی و تولیدی  / آگهی مناقصه , مناقصه امور خدمات فنی مهندسی و تولیدی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022230/مناقصه-تهیه-تجهیزات--نصب-تست-و-راه-اندازی-پست-مدولار'>مناقصه تهیه تجهیزات ، نصب، تست و راه اندازی پست مدولار  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه تهیه تجهیزات ، نصب، تست و راه اندازی پست مدولار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022233/اصلاحیه-مناقصه-خرید-پرسی-غذای-بیمارستان'>اصلاحیه مناقصه خرید پرسی غذای بیمارستان  / آگهی مناقصات عمومی، اصلاحیه مناقصه خرید پرسی غذای بیمارستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022234/مناقصه-اجرای-بخشی-از-شبکه-فاضلاب-با-انشعابات-بصورت-پراکنده'>مناقصه اجرای بخشی از شبکه  فاضلاب با انشعابات بصورت پراکنده / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای بخشی از شبکه  فاضلاب با انشعابات بصورت پراکنده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022235/اصلاحیه-مناقصه-ایجاد-آرشیو-الکترونیک-پرونده-های-ثبتی--نوبت-دوم'>اصلاحیه مناقصه ایجاد آرشیو الکترونیک پرونده های ثبتی - نوبت دوم  / اصلاحیه مناقصه , مناقصه ایجاد آرشیو الکترونیک پرونده های ثبتی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022239/مناقصه-ارائه-خدمات-مشاوره-در-زمینه-طراحی-خطوط-انتقال--تغذیه-و-توزیع-گازرسانی'>مناقصه ارائه خدمات مشاوره در زمینه طراحی خطوط انتقال ، تغذیه و توزیع گازرسانی / مناقصه عمومی ، مناقصه ارائه خدمات مشاوره در زمینه طراحی خطوط انتقال ، تغذیه و توزیع گازرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022240/مناقصه-انواع-باتری-سیلد-2-ولت--'>مناقصه انواع باتری سیلد 2 ولت... / مناقصه,مناقصه انواع باتری سیلد 2 ولت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022242/مناقصه-اجرای-دیواره-بتنی-خرید-و-پخش-آسفالت-و--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای دیواره بتنی، خرید و پخش آسفالت و...نوبت دوم  / مناقصه اجرای دیواره بتنی، خرید و پخش آسفالت و...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022244/مناقصه-پروژه-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت معابر  نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت معابر  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022245/مناقصه-تامین-کلیشه-ژلاتینی-فتو-پلیمری-آماده-به-کار-تجدید'>مناقصه تامین کلیشه ژلاتینی فتو پلیمری آماده به کار تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه تامین کلیشه ژلاتینی فتو پلیمری آماده به کار تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022248/فراخوان-p-f-ccl-choke-and-globe-control-valves-نوبت-دوم'>فراخوان p/f ccl choke and globe control valves نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان p/f ccl choke and globe control valves نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022250/مناقصه-ایاب-و-ذهاب-کارکنان-به-صورت-روزانه-نوبت-دوم'>مناقصه ایاب و ذهاب کارکنان به صورت روزانه نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه ایاب و ذهاب کارکنان به صورت روزانه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022252/مناقصه-خدمات-امداد--کنترل-نگهداری-و-تعمیرات-تاسیسات-گاز-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات امداد ، کنترل نگهداری و تعمیرات تاسیسات گاز نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خدمات امداد ، کنترل نگهداری و تعمیرات تاسیسات گاز نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022255/مناقصه-تکمیل-و-اصلاح-رفع-نقطه-حادثه-خیز--'>مناقصه تکمیل و اصلاح رفع نقطه حادثه خیز ... / مناقصه,مناقصه تکمیل و اصلاح رفع نقطه حادثه خیز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022259/مناقصه-خدمات-نگهبانی-و-حفاظت---'>مناقصه خدمات نگهبانی و حفاظت .... / مناقصه, مناقصه خدمات نگهبانی و حفاظت ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022261/مناقصه-خرید-تعداد-778-اصله-انواع-پایه-بتونی-چهارگوش---نوبت-دوم'>مناقصه خرید تعداد 778 اصله انواع پایه بتونی چهارگوش ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید تعداد 778 اصله انواع پایه بتونی چهارگوش ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022264/مناقصه-خرید-مقره-های-سیلیکونی-سرامیکی-یا-شیشه-ای-خطوط-انتقال-نیروی-برق--'>مناقصه خرید مقره های سیلیکونی، سرامیکی یا شیشه ای خطوط انتقال نیروی برق... / مناقصه عمومی, مناقصه خرید مقره های سیلیکونی، سرامیکی یا شیشه ای خطوط انتقال نیروی برق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022265/مناقصه-پروژه-ترمیم-و-لکه-گیری-آسفالت-سطح-شهر'>مناقصه پروژه ترمیم و لکه گیری آسفالت سطح شهر / مناقصه پروژه ترمیم و لکه گیری آسفالت سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022267/مناقصه​عملیات-احداث-گلخانه-در-زمینهای-امامی-نوبت-دوم'>مناقصه​عملیات احداث گلخانه در زمینهای امامی- نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه​ ​عملیات احداث گلخانه در زمینهای امامی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022273/استعلام-اصلاح-ایرادات-دیزل-ژنراتور'>استعلام اصلاح ایرادات دیزل ژنراتور  / استعلام , اصلاح ایرادات دیزل ژنراتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022276/جشنواره-هنر-شهری-مشهد-خانه-بهار'>جشنواره هنر شهری مشهد خانه بهار  / جشنواره هنر شهری مشهد خانه بهار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022277/فراخوان-عملیات-خاکی-و-دیوار-حصار-نوبت-دوم'>فراخوان عملیات خاکی و دیوار حصار  نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان عملیات خاکی و دیوار حصار نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022278/مناقصه-اتاق-کمپرسی-کمرشکن-کانکس-سردخانه--'>مناقصه اتاق کمپرسی، کمرشکن، کانکس سردخانه ... / مناقصه عمومی, مناقصه اتاق کمپرسی، کمرشکن، کانکس سردخانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022281/مناقصه-اصلاح-شبکه-توزیع-آب--'>مناقصه اصلاح شبکه توزیع آب ... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه اصلاح شبکه توزیع آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022284/مناقصه-اصلاح-شبکه-توزیع-آب-منطقه-ملاثانی-قدیم'>مناقصه اصلاح شبکه توزیع آب منطقه ملاثانی قدیم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه اصلاح شبکه توزیع آب منطقه ملاثانی قدیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022285/مناقصه-پروژه-اصلاح-شبکه-توزیع-آب-شهر-حمیدیه'>مناقصه پروژه اصلاح شبکه توزیع آب شهر حمیدیه  / مناقصه پروژه اصلاح شبکه توزیع آب شهر حمیدیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022288/مناقصه-لوله-فولادی-اسپیرال'>مناقصه لوله فولادی اسپیرال  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه لوله فولادی اسپیرال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022290/مناقصه-اجرای-پروژه-انتقال-آبهای-سطحی'>مناقصه اجرای پروژه  انتقال آبهای سطحی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای پروژه  انتقال آبهای سطحی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022295/مناقصه-نگهداری-تلفنهای-همگانی-(کارتی-و-رایگان)-و-نگهداری-توام-با-بازسازی--'>مناقصه نگهداری تلفنهای همگانی (کارتی و رایگان) و نگهداری توام با بازسازی ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری تلفنهای همگانی (کارتی و رایگان) و نگهداری توام با بازسازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022296/تجدید-مناقصه-احداث-سوله--'>تجدید مناقصه احداث سوله... / مناقصه, تجدید مناقصه احداث سوله...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022297/مناقصه-نگهداری-تلفنهای-همگانی-(کارتی-و-رایگان)--'>مناقصه نگهداری تلفنهای همگانی (کارتی و رایگان) ... / مناقصه,مناقصه نگهداری تلفنهای همگانی (کارتی و رایگان) ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022299/فراخوان-پکیج-تصفیه-فاضلاب-شهر-گندمان'>فراخوان پکیج تصفیه فاضلاب شهر گندمان  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان پکیج تصفیه فاضلاب شهر گندمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022301/مناقصه-عملیات-جمع-آوری-و-حمل-زباله'>مناقصه عملیات جمع آوری و حمل زباله / مناقصه , مناقصه عملیات جمع آوری و حمل زباله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022305/تجدید-مناقصه-نگهداری-فضای-سبز-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه نگهداری فضای سبز نوبت دوم  / تجدید مناقصه عمومی,  تجدید مناقصه نگهداری فضای سبز نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022307/مناقصه-تعویض-تیرهای-بتونی'>مناقصه تعویض تیرهای بتونی  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تعویض تیرهای بتونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022316/تجدید-مناقصه-عملیات-خدمات-شهری--فضای-سبز-و--'>تجدید مناقصه عملیات خدمات شهری ، فضای سبز و ... / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه عملیات خدمات شهری ، فضای سبز و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022322/مناقصه-انجام-خدمات-تهیه-طبخ-سرو-و-توزیع-سه-وعده-غذا-و--'>مناقصه انجام خدمات تهیه، طبخ، سرو و توزیع سه وعده غذا و ... / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات تهیه، طبخ، سرو و توزیع سه وعده غذا و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022323/مناقصه-پروژه-ساخت-قبور---نوبت-دوم'>مناقصه پروژه ساخت قبور.... نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه پروژه ساخت قبور.... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022324/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-حراست-و-نگهبانی'>فراخوان مناقصه انجام خدمات حراست و نگهبانی / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه انجام خدمات حراست و نگهبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022326/مناقصه-آبرسانی-مجتمع-روستایی--نوبت-دوم'>مناقصه آبرسانی مجتمع روستایی ...نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه آبرسانی مجتمع روستایی ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022327/مناقصه-آبرسانی-مجتمع-روستایی---نوبت-دوم'>مناقصه آبرسانی مجتمع روستایی.... نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه آبرسانی مجتمع روستایی.... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022328/مناقصه-اجرای-بهبود-عبور-و-مرور-شهری-(روکش-آسفالت-معابر)'>مناقصه اجرای بهبود عبور و مرور شهری (روکش آسفالت معابر) / آگهی مناقصه، مناقصه اجرای بهبود عبور و مرور شهری (روکش آسفالت معابر)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022329/فراخوان-مناقصه-عملیات-اجرایی-ساخت-ابنیه-موتورخانه--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عملیات اجرایی ساخت ابنیه موتورخانه ...نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ، فراخوان مناقصه عملیات اجرایی ساخت ابنیه موتورخانه ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022330/مناقصه-واگذاری-خدمات-شهری-و-فضای-سبز'>مناقصه واگذاری خدمات شهری و فضای سبز / مناقصه, مناقصه واگذاری خدمات شهری و فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022331/مناقصه-واگذاری-حجمی-زمانی-اداره-امور-جایگاه-CNG-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری حجمی زمانی اداره امور جایگاه CNG- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری حجمی زمانی اداره امور جایگاه CNG- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022332/استعلام-اسید-سولفوریک--سامانه-تدارکات-الکترونیک-دولت'>استعلام اسید سولفوریک , سامانه تدارکات الکترونیک دولت  / استعلام ,استعلام اسید سولفوریک , سامانه تدارکات الکترونیک دولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022333/استعلام-دستگاه-سل-کانتر-سامانه-ستاد'>استعلام دستگاه سل کانتر, سامانه ستاد / استعلام ,استعلام دستگاه سل کانتر, سامانه ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022335/مناقصه-نگهداری-تلفنهای-همگانی-(کارتی-و-رایگان)-و-نگهداری-توام-با-بازسازی--'>مناقصه نگهداری تلفنهای همگانی (کارتی و رایگان) و نگهداری توام با، بازسازی... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه نگهداری تلفنهای همگانی (کارتی و رایگان) و نگهداری توام با، بازسازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022336/استعلام-لوازم-التحریر-سایت-ستاد'>استعلام لوازم التحریر, سایت ستاد / استعلام ,استعلام لوازم التحریر, سایت ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022338/مناقصه-نگهداری-تلفنهای-همگانی-(کارتی-و-رایگان)-و-نگهداری-توام-با-بازسازی--'>مناقصه نگهداری تلفنهای همگانی (کارتی و رایگان) و نگهداری توام با بازسازی ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری تلفنهای همگانی (کارتی و رایگان) و نگهداری توام با بازسازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022342/مناقصه-نگهداری-تلفنهای-همگانی-(کارتی-و-رایگان)-و-نگهداری-توام-با-بازسازی--'>مناقصه نگهداری تلفنهای همگانی (کارتی و رایگان) و نگهداری توام با، بازسازی... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه نگهداری تلفنهای همگانی (کارتی و رایگان) و نگهداری توام با، بازسازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022348/مناقصه-خرید-35000-متر-لوله-پلی-اتیلن--'>مناقصه خرید 35000 متر لوله پلی اتیلن ... / مناقصه خرید 35000 متر لوله پلی اتیلن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022353/فراخوان-انجام-عملیات-ساختمانی-و-تاسیساتی-نوبت-دوم'>فراخوان انجام عملیات ساختمانی و تاسیساتی- نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان انجام عملیات ساختمانی و تاسیساتی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022354/مناقصه-پروژه-اصلاح-شبکه-توزیع-آب-آسیه-آباد'>مناقصه پروژه اصلاح شبکه توزیع آب آسیه آباد / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه پروژه اصلاح شبکه توزیع آب آسیه آباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022355/مناقصه-نگهداری-تلفنهای-همگانی-(کارتی-و-رایگان)-و-نگهداری-توام-با-بازسازی--'>مناقصه نگهداری تلفنهای همگانی (کارتی و رایگان) و نگهداری توام با، بازسازی... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه نگهداری تلفنهای همگانی (کارتی و رایگان) و نگهداری توام با، بازسازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022357/فراخوان-خدمات-خودرویی-هدایت-و-نگهداری-وسائط-نقلیه-سبک'>فراخوان خدمات خودرویی هدایت و نگهداری وسائط نقلیه سبک  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خدمات خودرویی هدایت و نگهداری وسائط نقلیه سبک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022360/مناقصه-همسطح-سازی-قبور-قدیمی--'>مناقصه همسطح سازی قبور قدیمی .. / مناقصه همسطح سازی قبور قدیمی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022361/مناقصه-اجرای-پروژه-روکش-آسفالت-ورودی-و-خروجی-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پروژه روکش آسفالت ورودی و خروجی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای پروژه روکش آسفالت ورودی و خروجی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022365/اصلاحیه-مناقصه-واگذاری-حجمی-زمانی-اداره-امور-انبار'>اصلاحیه مناقصه واگذاری حجمی زمانی اداره امور انبار / اصلاحیه مناقصه , مناقصه واگذاری حجمی زمانی اداره امور انبار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022366/فراخوان-مناقصه-پروژه-خدمات-مدیریت-بهره-برداری-و-گازرسانی---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه پروژه خدمات مدیریت بهره برداری و گازرسانی ... نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه پروژه خدمات مدیریت بهره برداری و گازرسانی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022370/مناقصه-امور-مربوط-به-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-و-خدمات-شهر--'>مناقصه امور مربوط به حفظ و نگهداری فضای سبز و خدمات شهر... / مناقصه, مناقصه امور مربوط به حفظ و نگهداری فضای سبز و خدمات شهر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022371/مناقصه-خرید-PIPE'>مناقصه خرید PIPE / مناقصه خرید PIPE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022373/مناقصه-خدمات-کنتورخوانی-و-توزیع-صورتحساب-مشترکین-وصول-مطالبات-مشترکین-بدهکار-و--نوبت-دوم'>مناقصه خدمات کنتورخوانی و توزیع صورتحساب مشترکین، وصول مطالبات مشترکین بدهکار و ...نوبت  دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات کنتورخوانی و توزیع صورتحساب مشترکین، وصول مطالبات مشترکین بدهکار و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022376/مناقصه-تعمیر-ترانسفورماتور-معیوب---'>مناقصه تعمیر ترانسفورماتور معیوب ..... / مناقصه, مناقصه تعمیر ترانسفورماتور معیوب .....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022377/فراخوان-ایجاد-و-توسعه-معابر-شهری'>فراخوان ایجاد و توسعه معابر شهری / فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه ایجاد و توسعه معابر شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022380/مناقصه-شناسایی-شرکت-های-توانمند-جهت-واگذاری-سیستم-دوچرخه-های-اشتراکی--'>مناقصه شناسایی شرکت های توانمند جهت واگذاری سیستم دوچرخه های اشتراکی ... / مناقصه ,مناقصه شناسایی شرکت های توانمند جهت واگذاری سیستم دوچرخه های شتراکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022381/مناقصه-پروژه-اجرایی-زیرسازی-و-آسفالت-جاده-بی-سیم-مخابرات--'>مناقصه پروژه اجرایی زیرسازی و آسفالت جاده بی سیم مخابرات... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه پروژه اجرایی زیرسازی و آسفالت جاده بی سیم مخابرات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022393/مناقصه-خرید-انواع-کابل-یک-دستگاه-دیزل--'>مناقصه خرید انواع کابل، یک دستگاه دیزل ... / مناقصه خرید انواع کابل، یک دستگاه دیزل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022394/مناقصه-عملیات-ساخت-42-واحدی-مسکونی-(نوبت-دوم)'>مناقصه عملیات ساخت 42 واحدی مسکونی (نوبت دوم) / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات ساخت 42 واحدی مسکونی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022396/تجدید-مناقصه-اجرای-عملیات-لکه-گیری-دستی-آسفالت--'>تجدید مناقصه اجرای عملیات لکه گیری دستی آسفالت ... / مناقصه,تجدید مناقصه اجرای عملیات لکه گیری دستی آسفالت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022404/مناقصه-لوله-فولادی-اسپیرال-نوبت-دوم'>مناقصه لوله فولادی اسپیرال -نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه لوله فولادی اسپیرال -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022405/استعلام-پروژه-خدمات-نظارت-بر-اجرای-عملیات-گازرسانی'>استعلام پروژه خدمات نظارت بر اجرای عملیات گازرسانی / آگهی استعلام عمومی , استعلام پروژه خدمات نظارت بر اجرای عملیات گازرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022412/فراخوان-تجهیز-و-نوسازی-اراضی-شالیزاری-نوبت-دوم'>فراخوان  تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022413/مناقصه-اجرای-آماده-سازی-اولیه-بسترسازی-تامین-حمل-و-تخلیه-خاک-زراعی-و-نهال'>مناقصه  اجرای آماده سازی اولیه، بسترسازی، تامین، حمل و تخلیه خاک زراعی و نهال / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه  اجرای آماده سازی اولیه، بسترسازی، تامین، حمل و تخلیه خاک زراعی و نهال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022414/مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه خرید لوله پلی اتیلن تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی ، مناقصه خرید لوله پلی اتیلن تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022415/مناقصه-آبرسانی-بر-اساس-فهرست-بهاء-سال--'>مناقصه آبرسانی بر اساس فهرست بهاء سال ... / مناقصه ,مناقصه آبرسانی بر اساس فهرست بهاء سال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022416/مناقصه-خرید-حمل-تحویل-نصصب-و-راه-اندازی-دو-دستگاه-چیلر-هواخنک'>مناقصه خرید، حمل، تحویل، نصصب و راه اندازی دو دستگاه چیلر هواخنک / مناقصه خرید، حمل، تحویل، نصصب و راه اندازی دو دستگاه چیلر هواخنک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022418/مناقصه-ادامه-اجرای-عملیات-ساختمانی'>مناقصه ادامه اجرای عملیات ساختمانی  / مناقصه ,مناقصه ادامه اجرای عملیات ساختمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022421/مناقصه-پروژه-احداث-کانال-دفع-آبهای-سطحی--'>مناقصه پروژه احداث کانال دفع آبهای سطحی ... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه پروژه احداث کانال دفع آبهای سطحی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022422/فراخوان-تامین-150-دستگاه-انواع-خودروی-سواری-با-سوخت-و-راننده'>فراخوان تامین 150 دستگاه انواع خودروی سواری با سوخت و راننده / آگهی مناقصه عمومی, فراخوان تامین 150 دستگاه انواع خودروی سواری با سوخت و راننده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022424/مناقصه-اجرای-عملیات-نگهداری-و-تعمیرات-و-حفاظت--'>مناقصه اجرای عملیات نگهداری و تعمیرات و حفاظت ... / مناقصه,مناقصه اجرای عملیات نگهداری و تعمیرات و حفاظت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022426/مناقصه-خرید-کیت-کامل-انشعابات-اصلاح-شبکه-آب---'>مناقصه خرید کیت کامل انشعابات اصلاح شبکه آب .... / مناقصه, مناقصه خرید کیت کامل انشعابات اصلاح شبکه آب ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022427/مناقصه-کنترل-و-نظارت-بر-ساخت-و-سازها-در-نواحی-1و-2و3--'>مناقصه کنترل و نظارت بر ساخت و سازها در نواحی 1و 2و3 ...  / مناقصه عمومی, مناقصه کنترل و نظارت بر ساخت و سازها در نواحی 1و 2و 3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022428/فراخوان-مناقصه-تهیه-مصالح-و-تکمیل-مسجد'>فراخوان مناقصه تهیه مصالح و تکمیل مسجد / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه تهیه مصالح و تکمیل مسجد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022430/مناقصه-تهیه-مصالح-و-حفاری-چاپ-آب'>مناقصه تهیه مصالح و حفاری چاپ آب  / مناقصه ,مناقصه تهیه مصالح و حفاری چاپ آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022432/مناقصه-طراحی-چاپ-حمل-و-نقل-توزیع-و-انبارداری-سئوالات-آزمون-عملکردی--'>مناقصه طراحی، چاپ، حمل و نقل، توزیع و انبارداری سئوالات آزمون عملکردی... / مناقصه طراحی، چاپ، حمل و نقل، توزیع و انبارداری سئوالات آزمون عملکردی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022436/مناقصه-واگذاری-امور-نگهبانی-و-خدماتی-بوستان--نوبت-چهارم'>مناقصه واگذاری امور نگهبانی و خدماتی بوستان - نوبت چهارم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه واگذاری امور نگهبانی و خدماتی بوستان - نوبت چهارم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022437/مناقصه-اجرای-سقف-و-دیوارچینی-بلوک-های-1-و-2-و-3-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای سقف و دیوارچینی بلوک های 1 و 2 و 3- تجدید- نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه اجرای سقف و دیوارچینی بلوک های 1 و 2 و 3- تجدید- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022442/مناقصه-انجام-فاز-اول-روکش-آسفالت-(نوبت-دوم)'>مناقصه انجام فاز اول روکش آسفالت (نوبت دوم) / آگهی مناقصه , مناقصه انجام فاز اول روکش آسفالت (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022444/استعلام-فرم-برنامه-کار'>استعلام فرم برنامه کار / استعلام , استعلام فرم برنامه کار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022445/کنفرانس-بین-المللی-ایده-های-نو'>کنفرانس بین المللی ایده های نو / کنفرانس بین المللی ایده های نو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022448/مناقصه-تامین-تجهیزات-و-عملیات-اجرایی-نصب-تست-و-راه-اندازی-توسعه'>مناقصه تامین تجهیزات و عملیات اجرایی نصب، تست و راه اندازی توسعه / مناقصه ، مناقصه تامین تجهیزات و عملیات اجرایی نصب، تست و راه اندازی توسعه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022452/مناقصه-انجام-خدمات-حراست-از-پستهای-برق'>مناقصه انجام خدمات حراست از پستهای برق / مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات حراست از پستهای برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022453/مناقصه-عملیات-آبخیزداری-و-کنترل-سیل-در-حوزه-فاقد-سد--'>مناقصه عملیات آبخیزداری و کنترل سیل در حوزه  فاقد سد... / مناقصه عملیات آبخیزداری و کنترل سیل در حوزه  فاقد سد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022454/چهارمین-همایش-ملی-پژوهش-های-نوین-در-حوزه-علوم-انسانی'>چهارمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی / چهارمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022456/مناقصه-خرید-قطعات-یدکی-COOPERHEAT'>مناقصه خرید قطعات یدکی COOPERHEAT  / مناقصه ,مناقصه خرید قطعات یدکی COOPERHEAT</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022457/استعلام-توزیع-کننده-هیدرولیک'>استعلام توزیع کننده هیدرولیک   / استعلام , استعلام توزیع کننده هیدرولیک  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022460/استعلام-انجام-روکش-لاستیکی-و-اصلاح-قسمت-فلزی-دو-عدد-بارابان'>استعلام انجام روکش لاستیکی و اصلاح قسمت فلزی دو عدد بارابان   / استعلام , استعلام انجام روکش لاستیکی و اصلاح قسمت فلزی دو عدد بارابان  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022461/همایش-مهندسی-و-علوم-انسانی'>همایش مهندسی و علوم انسانی  / همایش مهندسی و علوم انسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022463/استعلام-پمپ-ژاکت-تجدید'>استعلام پمپ ژاکت تجدید / تجدید استعلام , استعلام پمپ ژاکت تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022464/مناقصه-حمل-و-نقل-درون-شهری-اداری-مرحله-اول-چاپ-دوم'>مناقصه حمل و نقل درون شهری اداری مرحله اول  چاپ دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه حمل و نقل درون شهری اداری مرحله اول  چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022465/مناقصه-عملیات-جمع-آوری-زباله-شهرک-صنعتی--'>مناقصه عملیات جمع آوری زباله شهرک صنعتی... / مناقصه , مناقصه عملیات جمع آوری زباله شهرک صنعتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022466/مناقصه-انجام-خدمات-تنظیفات--'>مناقصه انجام خدمات تنظیفات.... / مناقصه, مناقصه انجام خدمات تنظیفات ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022468/نخستین-همایش-تخصصی-روش-های-نوین-در-مدیریت--توسعه-و-نگهداری'>نخستین همایش تخصصی روش های نوین در مدیریت ، توسعه و نگهداری / نخستین همایش تخصصی روش های نوین در مدیریت ، توسعه و نگهداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022470/مناقصه-خرید-P-F-BURTON'>مناقصه خرید P/F BURTON / مناقصه ,مناقصه خرید P/F BURTON</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022471/هفتمین-کنفرانس-ملی-مدیریت-منابع-آب-ایران'>هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران  / هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022474/استعلام-اجرای-پروژه-ارتباط-بر-بستر-فیبر-نوری--'>استعلام اجرای پروژه ارتباط بر بستر فیبر نوری ... / استعلام , استعلام اجرای پروژه ارتباط بر بستر فیبر نوری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022480/مناقصه-پروژه-تهیه-تجهیزات-و-احداث-شبکه-توزیع-وسیستم-حفاظت-کاتدیک--'>مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع وسیستم حفاظت کاتدیک... / مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع وسیستم حفاظت کاتدیک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022484/استعلام-نیاز-به-مشمای-کانتینری-برزنت'>استعلام نیاز به مشمای کانتینری برزنت / استعلام ,استعلام نیاز به مشمای کانتینری برزنت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022485/استعلام-نیاز-به-تعمیر-ماژول'>استعلام نیاز به تعمیر ماژول  / استعلام, استعلام نیاز به تعمیر ماژول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022487/استعلام-هارد-دیسک-سرور'>استعلام هارد دیسک سرور / استعلام , استعلام هارد دیسک سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022488/مناقصه-اجرای-عملیات-حفاری-و-کابلکشی-فیبر-نوری-و-مسی--96-10-20'>مناقصه اجرای عملیات حفاری و کابلکشی فیبر نوری و مسی... 96.10.20 / مناقصه, مناقصه اجرای عملیات حفاری و کابلکشی فیبر نوری و مسی... 96.10.20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022489/استعلام-تعمیرات-ابنیه-فنی-حوزه-استحفاظی'>استعلام تعمیرات ابنیه فنی حوزه استحفاظی / استعلام, استعلام تعمیرات ابنیه فنی حوزه استحفاظی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022490/استعلام-خرید-دستکش-عایق-برق-فشار-قوی'>استعلام خرید دستکش عایق برق فشار قوی / استعلام ,استعلام خرید دستکش عایق برق فشار قوی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022491/مناقصه-واگذاری-فعالیت-خدمات-تعمیر-و-نگهداری-مراكز-روستایی-محور'>مناقصه واگذاری فعالیت خدمات تعمیر و نگهداری مراكز روستایی محور / مناقصه ، مناقصه واگذاری فعالیت خدمات تعمیر و نگهداری مراكز روستایی محور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022492/استعلام-حلوا-شکری'>استعلام حلوا شکری  / استعلام ,استعلام حلوا شکری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022494/استعلام-چرخ-زنجیر'>استعلام چرخ زنجیر    / استعلام , استعلام چرخ زنجیر   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022495/استعلام-تامین-کنندگان-کنتور'>استعلام تامین کنندگان کنتور / استعلام ,استعلام تامین کنندگان کنتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022496/استعلام-حفاظت-کاتودی'>استعلام حفاظت کاتودی / استعلام ,استعلام حفاظت کاتودی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022497/استعلام-کفش'>استعلام کفش  / استعلام , استعلام کفش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022499/استعلام-آنالایزر-BTEX-آنالایزر'>استعلام آنالایزر BTEX- آنالایزر  / استعلام ,آنالایزر BTEX- آنالایزر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022500/استعلام​-نرم-افزار-حضور-غیاب-مادکتور-یک'>استعلام​ نرم افزار حضور غیاب مادکتور یک  / استعلام ، استعلام ​نرم افزار حضور غیاب مادکتور یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022501/استعلام-دیوار-پیش-ساخته-بتنی'>استعلام دیوار پیش ساخته بتنی  / استعلام ,استعلام دیوار پیش ساخته بتنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022502/استعلام-باطری-سرب-اسید'>استعلام باطری سرب اسید  / استعلام, استعلام باطری سرب اسید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022503/استعلام-مونیتور-صحنه'>استعلام مونیتور صحنه / استعلام,استعلام مونیتور صحنه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022504/استعلام-جعبه-تقسیم-فلزی'>استعلام جعبه تقسیم فلزی  / استعلام, استعلام جعبه تقسیم فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022505/استعلام-دیگ-چلوپز-و-خورش-پز--'>استعلام دیگ چلوپز و خورش پز... / استعلام, استعلام دیگ چلوپز و خورش پز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022506/استعلام-اجاره-یک-دستگاه-لودر'>استعلام اجاره یک دستگاه لودر  / استعلام ,استعلام اجاره یک دستگاه لودر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022507/استعلام-​نصب-سازه-های-نمایشگاهی-از-جنس'>استعلام ​نصب سازه های نمایشگاهی از جنس  / استعلام, استعلام ​نصب سازه های نمایشگاهی از جنس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022508/استعلام-​اتومبیل-و-موتورسیکلت'>استعلام ​اتومبیل و موتورسیکلت / استعلام , استعلام ​اتومبیل و موتورسیکلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022509/استعلام-محیط-کشت-PPLO-AGAR'>استعلام محیط کشت PPLO AGAR / استعلام, استعلام محیط کشت PPLO AGAR</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022511/استعلام-اجرای-نمایشگاه-گردشگری'>استعلام اجرای نمایشگاه گردشگری  / استعلام, استعلام اجرای نمایشگاه گردشگری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022512/مناقصه-خرید-شامل-تهیه-بارگیری-حمل-تخلیه-وتحویل-انواع-اقلام-مورد-نیاز--'>مناقصه خرید- شامل: تهیه،بارگیری، حمل،تخلیه وتحویل- انواع اقلام مورد نیاز ... / مناقصه,مناقصه خرید- شامل: تهیه،بارگیری، حمل،تخلیه وتحویل- انواع اقلام مورد نیاز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022513/استعلام-پنج-ردیف-بیرینگ'>استعلام  پنج ردیف بیرینگ   / استعلام, استعلام  پنج ردیف بیرینگ  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022514/استعلام-سویا-پروتئین'>استعلام سویا پروتئین  / استعلام ,استعلام سویا پروتئین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022515/استعلام-دوربین-تصویربرداری-فول-اچ-ادی'>استعلام دوربین تصویربرداری فول اچ ادی / استعلام, استعلام دوربین تصویربرداری فول اچ ادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022516/استعلام-گاردان'>استعلام گاردان / استعلام ,استعلام گاردان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022517/استعلام-کابل-2-5-2-2-5-1-4-5-2-4-4'>استعلام کابل 2*5/2-2*5/1-4*5/2-4*4 / استعلام, استعلام کابل 2*5/2-2*5/1-4*5/2-4*4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022518/استعلام-خرید-لوله-پلی-اتیلن-و-رابط-پلی'>استعلام خرید لوله پلی اتیلن و رابط پلی  / استعلام, استعلام خرید لوله پلی اتیلن و رابط پلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022520/استعلام-الکتروپمپ'>استعلام الکتروپمپ  / استعلام ,استعلام الکتروپمپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022521/استعلام-اجرای-پخش-دو-مورد-پخش-سیلاب-حوزه'>استعلام اجرای پخش دو مورد پخش سیلاب حوزه / استعلام, استعلام اجرای پخش دو مورد پخش سیلاب حوزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022522/استعلام-دوربین-تصویربرداری-فوق-اچ-ادی'>استعلام دوربین تصویربرداری فوق اچ ادی  / استعلام, استعلام دوربین تصویربرداری فول اچ ادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022523/استعلام-صندلی-فرودگاهی'>استعلام صندلی فرودگاهی / استعلام ,استعلام صندلی فرودگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022524/مناقصه-خرید-انواع-اتصالات-و-اقلام-مورد-نیاز--'>مناقصه خرید انواع اتصالات و اقلام مورد نیاز... / مناقصه, مناقصه خرید انواع اتصالات و اقلام مورد نیاز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022526/استعلام-اجاره-سه-دستگاه-خودروی-سواری'>استعلام اجاره سه دستگاه خودروی سواری / استعلام,استعلام  اجاره سه دستگاه خودروی سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022527/استعلام-ورق-گالوانیزه-ذوزنقه-ای'>استعلام ورق گالوانیزه ذوزنقه ای  / استعلام , استعلام ورق گالوانیزه ذوزنقه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022528/استعلام-پروژکتور-سافت'>استعلام پروژکتور سافت / استعلام, استعلام پروژکتور سافت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022529/استعلام-خدمات'>استعلام خدمات / استعلام ,استعلام خدمات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022530/استعلام-مرمت-و-بهسازی-فضای-سبز-چشمه-رکنی'>استعلام مرمت و بهسازی فضای سبز چشمه رکنی / استعلام, استعلام مرمت و بهسازی فضای سبز چشمه رکنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022531/استعلام-router-cisco-2921'>استعلام router cisco 2921 / استعلام، استعلام router cisco 2921</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022532/استعلام-الکتروپمپ-شناور'>استعلام الکتروپمپ شناور  / استعلام,استعلام الکتروپمپ شناور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022533/استعلام-تجهیزات-کمکهای-اولیه'>استعلام تجهیزات کمکهای اولیه  / استعلام , استعلام تجهیزات کمکهای اولیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022535/استعلام-پروژکتور-اسپات'>استعلام پروژکتور اسپات / استعلام, استعلام پروژکتور سافت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022536/استعلام-خرید-150-عدد-پیش-بند-چرمی'>استعلام خرید 150 عدد پیش بند چرمی / استعلام , استعلام خرید 150 عدد پیش بند چرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022537/استعلام-​تهیه-لوازم-پذیرایی-و-آبدارخانه'>استعلام ​تهیه لوازم پذیرایی و آبدارخانه  / استعلام, استعلام ​تهیه لوازم پذیرایی و آبدارخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022538/استعلام-عملیات-راهداری'>استعلام عملیات راهداری  / استعلام ,استعلام عملیات راهداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022539/استعلام-شوینده'>استعلام شوینده / استعلام, استعلام شوینده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022541/استعلام-سورتر-3-خانه--'>استعلام سورتر 3 خانه... / استعلام, استعلام سورتر 3 خانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022542/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستا'>استعلام اجرای طرح هادی روستا / استعلام ,استعلام اجرای طرح هادی روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022543/استعلام-پروژکتور-اسپات'>استعلام پروژکتور اسپات / استعلام, استعلام پروژکتور سافت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022544/استعلام-خرما'>استعلام خرما / استعلام,استعلام  خرما</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022545/استعلام-200-تن-شن-بادامی-جهت-پهن-نمودن'>استعلام 200 تن شن بادامی جهت پهن نمودن / استعلام , استعلام 200 تن شن بادامی جهت پهن نمودن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022546/استعلام-قند-900-گرمی-باخ-با-بسته-بندی-باخ'>استعلام قند 900 گرمی باخ با بسته بندی باخ / استعلام, استعلام قند 900 گرمی باخ با بسته بندی باخ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022547/استعلام-دو-دستگاه-باسکول-محورکش'>استعلام دو دستگاه باسکول محورکش / استعلام, استعلام دو دستگاه باسکول محورکش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022549/استعلام-لوازم-بهداشتی'>استعلام لوازم بهداشتی  / استعلام, استعلام لوازم بهداشتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022550/استعلام-سقف-کاذب-آکوستیک'>استعلام سقف کاذب آکوستیک / استعلام, استعلام سقف کاذب آکوستیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022551/استعلام-تن-ماهی'>استعلام تن ماهی  / استعلام , استعلام تن ماهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022552/استعلام-اجرای-کمربند-حفاظتی'>استعلام اجرای کمربند حفاظتی / استعلام , استعلام اجرای کمربند حفاظتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022553/استعلام-آنتی-ویروس'>استعلام آنتی ویروس  / استعلام ,استعلام آنتی ویروس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022555/استعلام-لوازم-پذیرایی'>استعلام لوازم پذیرایی / استعلام, استعلام لوازم پذیرایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022556/استعلام-خرید-2-عدد-گیت-تردد-شیشه-ای'>استعلام خرید 2 عدد گیت تردد شیشه ای / استعلام, استعلام خرید 2 عدد گیت تردد شیشه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022557/استعلام-ست-خودکار--روان-نویس'>استعلام ست خودکار - روان نویس  / استعلام, استعلام ست خودکار - روان نویس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022558/استعلام-​SPOT-LIGHT-LED-پروژکتور-اسپات'>استعلام ​SPOT LIGHT LED پروژکتور اسپات  / استعلام, استعلام ​SPOT LIGHT LED پروژکتور اسپات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022559/استعلام-کیف-دستی-برزنتی'>استعلام کیف دستی برزنتی  / استعلام ,استعلام کیف دستی برزنتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022560/استعلام-خرید-سیب-زمینی-و-هویج--'>استعلام خرید سیب زمینی و هویج ... / استعلام, استعلام خرید سیب زمینی و هویج ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022562/استعلام-تکمیل-مسیر-شکافی'>استعلام تکمیل مسیر شکافی  / استعلام ,استعلام تکمیل مسیر شکافی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022563/استعلام-CPU-G3250-SOCKET-LGA1155'>استعلام CPU G3250 SOCKET LGA1155 / استعلام , استعلام CPU G3250 SOCKET LGA1155</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022564/استعلام-سورتر-4-خانه--'>استعلام سورتر 4 خانه... / استعلام, استعلام سورتر 4 خانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022565/استعلام-سیم-کشی'>استعلام سیم کشی / استعلام, استعلام سیم کشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022566/استعلام-اجاره-یکدستگاه-گریدر'>استعلام اجاره یکدستگاه گریدر / استعلام, استعلام اجاره یکدستگاه گریدر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022567/استعلام-خرید-500-کارتن-کاغذ-چاپگر'>استعلام خرید 500 کارتن کاغذ چاپگر  / استعلام ,استعلام خرید 500 کارتن کاغذ چاپگر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022568/استعلام-بهاء-لوله-پلی-اتیلن-110-و--'>استعلام بهاء لوله پلی اتیلن 110 و ... / خلاصه استعلام بهاء, استعلام بهاء لوله پلی اتیلن 110 و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022569/استعلام-​پوشه-بنددار'>استعلام ​پوشه بنددار / استعلام , استعلام ​پوشه بنددار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022571/استعلام-USP'>استعلام USP  / استعلام ,استعلام USP </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022572/استعلام-خرید-سیم-روکش-دار'>استعلام خرید سیم روکش دار / استعلام,استعلام خرید سیم روکش دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022573/استعلام-حلوا-شکری'>استعلام حلوا شکری  / استعلام ,استعلام حلوا شکری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022574/استعلام-​اجرای-سیستم-هوشمندسازی-پستهای--'>استعلام ​اجرای سیستم هوشمندسازی پستهای ...  / استعلام ، استعلام ​اجرای سیستم هوشمندسازی پستهای ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022575/استعلام-تجهیزات-رایانه--'>استعلام تجهیزات رایانه... / استعلام, استعلام تجهیزات رایانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022576/استعلام-خرید-و-نصب-لوازم-تاسیساتی'>استعلام خرید و نصب لوازم تاسیساتی  / استعلام, استعلام خرید و نصب لوازم تاسیساتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022577/استعلام-صابون-حمام'>استعلام صابون حمام / استعلام ,استعلام صابون حمام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022579/استعلامSpeaker'>استعلامSpeaker   / استعلام, استعلام Speaker</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022580/استعلام-کامیپوتر-و-فناوری'>استعلام کامیپوتر و فناوری  / استعلام , استعلام کامیپوتر و فناوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022581/استعلام-اجرای-کمربند-حفاظتی'>استعلام اجرای کمربند حفاظتی / استعلام , استعلام اجرای کمربند حفاظتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022582/استعلام-5450-درام-برادر-طرح'>استعلام  5450 درام برادر طرح / استعلام, استعلام  5450 درام برادر طرح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022583/استعلام-موس-SCULPT-COMFORT-MICROSOFT-S'>استعلام موس SCULPT COMFORT MICROSOFT S / استعلام , استعلام موس SCULPT COMFORT MICROSOFT S</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022584/استعلام-​پروژه-برقرسانی-به-روستای-بدون---'>استعلام ​پروژه برقرسانی به روستای بدون ....  / استعلام, استعلام ​پروژه برقرسانی به روستای بدون .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022585/استعلام-کلید-خلاء'>استعلام کلید خلاء  / استعلام ,استعلام کلید خلاء </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022587/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن / استعلام, استعلام لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022588/استعلام-تهیه--نصب-و-راه-اندازی-دوربین'>استعلام تهیه ، نصب و راه اندازی دوربین  / استعلام , استعلام تهیه ، نصب و راه اندازی دوربین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022590/استعلام-خرید-و-نصب-20-دستگاه-ردیاب-خود--'>استعلام خرید و نصب 20 دستگاه ردیاب خود... / استعلام, استعلام خرید و نصب 20 دستگاه ردیاب خود...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022591/استعلام-بهسازی-جاده'>استعلام بهسازی جاده / استعلام ,استعلام بهسازی جاده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022592/استعلام-خرید-16-عدد-استاپ-دکل'>استعلام خرید 16 عدد استاپ دکل / استعلام ,استعلام خرید 16 عدد استاپ دکل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022593/استعلام-​آماده-سازی-و-تخریب-و-کف-سازی'>استعلام ​آماده سازی و تخریب و کف سازی / استعلام ,استعلام ​آماده سازی و تخریب و کف سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022595/استعلام-بلندگوی-line-array'>استعلام بلندگوی line array / استعلام ,استعلام بلندگوی line array</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022596/استعلام-لایسنس-پشتیبانی'>استعلام لایسنس پشتیبانی  / استعلام ,استعلام لایسنس پشتیبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022597/استعلام-تجهیزات-امنیتی--'>استعلام تجهیزات امنیتی... / استعلام, استعلام تجهیزات امنیتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022598/استعلام-اصلاح-و-تغییر-کاربری-تابلو'>استعلام اصلاح و تغییر کاربری تابلو  / استعلام , استعلام اصلاح و تغییر کاربری تابلو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022599/استعلام-خرید-و-نصب-راه-اندازی-یک-دستگاه--'>استعلام خرید و نصب راه اندازی یک دستگاه... / استعلام ,استعلام خرید و نصب راه اندازی یک دستگاه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022600/استعلام-قفسه-ریلی-زنجیری'>استعلام قفسه ریلی زنجیری  / استعلام ,استعلام قفسه ریلی زنجیری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022601/مناقصه-خرید-line-pipe-مواد-شستشوی-شیمیایی-باتری-شارژی--'>مناقصه خرید line pipe، مواد شستشوی شیمیایی، باتری شارژی ... / مناقصه خرید line pipe، مواد شستشوی شیمیایی، باتری شارژی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022602/استعلام-خرید-انواع-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام خرید انواع لوله پلی اتیلن / استعلام, استعلام خرید انواع لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022603/استعلام-تستر-فلوک'>استعلام تستر فلوک / استعلام ,استعلام تستر فلوک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022604/استعلام-تابلو-برق'>استعلام تابلو برق / استعلام, استعلام تابلو برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022605/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن / استعلام, استعلام لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022606/استعلام-چای'>استعلام چای   / استعلام، استعلام چای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022607/استعلام-خرید-کلید-فشار-ضعیف-حرارتی--'>استعلام خرید کلید فشار ضعیف، حرارتی... / استعلام , استعلام خرید کلید فشار ضعیف، حرارتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022609/استعلام-واگذاری-بخشی-از-تصدی-های-عمومی--'>استعلام واگذاری بخشی از تصدی های عمومی... / استعلام, استعلام واگذاری بخشی از تصدی های عمومی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022610/استعلام-ویلچر'>استعلام ویلچر  / استعلام ,استعلام ویلچر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022611/استعلام-تهیه-و-تحویل-پکیج-کامل-فری-کو--'>استعلام تهیه و تحویل پکیج کامل فری کو...  / استعلام , استعلام تهیه و تحویل پکیج کامل فری کو... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022612/استعلام-یک-توپ-پارچه-سفید-نخی-کتان'>استعلام یک توپ پارچه سفید نخی کتان / استعلام , استعلام یک توپ پارچه سفید نخی کتان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022613/استعلام-خرید-تجهیزات-مودم'>استعلام خرید تجهیزات مودم / استعلام, استعلام خرید تجهیزات مودم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022614/استعلام-پاور-قدرت-صدا'>استعلام پاور قدرت صدا  / استعلام ,استعلام پاور قدرت صدا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022615/استعلام-کویل-بخار-یک-ردیفه-از-جنس-لوله'>استعلام کویل بخار یک ردیفه از جنس لوله / استعلام , استعلام کویل بخار یک ردیفه از جنس لوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022616/استعلام-تعویض-روغن-ترانسفورماتور-KVA80--'>استعلام تعویض روغن ترانسفورماتور KVA80... / استعلام, استعلام تعویض روغن ترانسفورماتور KVA80...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022618/استعلام-دستگاه-حضور-و-غیاب-تشخیص-چهره'>استعلام دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره / استعلام, استعلام دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022619/استعلام-کارت-کنترلی'>استعلام کارت کنترلی / استعلام, استعلام کارت کنترلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022620/استعلام-خودکار'>استعلام خودکار  / استعلام ,استعلام خودکار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022621/استعلام-خرید-انواع-فیوز-کات-اوت'>استعلام خرید انواع فیوز کات اوت  / استعلام , استعلام خرید انواع فیوز کات اوت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022622/استعلام-یک-قبضه-اسلحه-بی-هوشی-دننجگت'>استعلام یک قبضه اسلحه بی هوشی دننجگت / استعلام , استعلام یک قبضه اسلحه بی هوشی دننجگت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022623/استعلام-مرغ-منجمد-و-ماهی-تیلا-پیلا'>استعلام مرغ منجمد و ماهی تیلا پیلا / استعلام, استعلام مرغ منجمد و ماهی تیلا پیلا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022624/استعلام-انجام-عملیات-ساختمانی'>استعلام انجام عملیات ساختمانی / استعلام , استعلام انجام عملیات ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022625/استعلام-هارد-دیسک-اینترنال'>استعلام هارد دیسک اینترنال / استعلام, استعلام هارد دیسک اینترنال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022626/استعلام-لایروبی-و-مرمت'>استعلام لایروبی و مرمت  / استعلام ,استعلام لایروبی و مرمت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022627/استعلام-خرید-آسانسور'>استعلام خرید آسانسور  / استعلام,استعلام خرید آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022629/استعلام-خرید-لایسنس-یکساله-50-کاربره-ن--'>استعلام خرید لایسنس یکساله 50 کاربره ن...  / استعلام , استعلام خرید لایسنس یکساله 50 کاربره ن... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022630/کنفرانس-ملی-پژوهشهای-نوین'>کنفرانس ملی پژوهشهای نوین / کنفرانس ملی پژوهشهای نوین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022631/استعلام-تهیه-و-ارسال-تجهیزات-شبکه-دیتا--'>استعلام تهیه و ارسال تجهیزات شبکه دیتا... / استعلام , استعلام تهیه و ارسال تجهیزات شبکه دیتا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022632/استعلام-چاپ-10عنوان-پوستر-هر-کدام-5000--'>استعلام چاپ 10عنوان پوستر هر کدام 5000... / استعلام, استعلام چاپ 10عنوان پوستر هر کدام 5000...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022633/استعلام-تلویزیون'>استعلام تلویزیون  / استعلام ,استعلام تلویزیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022634/استعلام-کاغذ-a4'>استعلام کاغذ a4 / استعلام , استعلام کاغذ a4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022636/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری / استعلام, استعلام کامپیوتر و فناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022637/استعلام-SHARP-AR-6020-D--فیدر'>استعلام SHARP AR-6020 D + فیدر  / استعلام , استعلام SHARP AR-6020 D + فیدر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022638/استعلام-انجام-عملیات-بهسازی-و-توسعه-سا--'>استعلام انجام عملیات بهسازی و توسعه سا... / استعلام, استعلام انجام عملیات بهسازی و توسعه سا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022639/استعلام-پوشینه'>استعلام پوشینه / استعلام ,استعلام پوشینه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022640/استعلام-تهیه-و-تحویل-پکیج-سرمایشی'>استعلام تهیه و تحویل پکیج سرمایشی  / استعلام ,استعلام تهیه و تحویل پکیج سرمایشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022641/چهارمین-کنفرانس-ملی-محاسبات-توزیعی'>چهارمین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی / چهارمین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022642/استعلام-سمعک-پشت-گوشی-دیجیتال'>استعلام سمعک پشت گوشی دیجیتال / استعلام,استعلام سمعک پشت گوشی دیجیتال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022643/استعلام-احداث-جاده'>استعلام احداث جاده  / استعلام, استعلام احداث جاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022644/استعلام-علوفه-دام--یونجه'>استعلام علوفه دام ، یونجه  / استعلام , استعلام علوفه دام ، یونجه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022645/استعلام-خرید-و-نصب-جک-بازویی-جهت-نصب-در--'>استعلام خرید و نصب جک بازویی جهت نصب در... / استعلام, استعلام خرید و نصب جک بازویی جهت نصب در...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022646/استعلام-ترمه-رومیزی'>استعلام ترمه رومیزی  / استعلام ,استعلام ترمه رومیزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022647/استعلام-پانل-دیوار-پوش'>استعلام پانل دیوار پوش / استعلام , استعلام پانل دیوار پوش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022648/استعلام-​خرید-و-نصب-تجهیزات-سیستم-اعلان--'>استعلام ​خرید و نصب تجهیزات سیستم اعلان...  / استعلام , استعلام ​خرید و نصب تجهیزات سیستم اعلان... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022649/استعلام-​عملیات-لایروبی-و-رسوب-برداری'>استعلام ​عملیات لایروبی و رسوب برداری / استعلام, استعلام ​عملیات لایروبی و رسوب برداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022650/استعلام-نماسازی-ساختمان-پزشکی-قانونی'>استعلام نماسازی ساختمان پزشکی قانونی / استعلام , استعلام نماسازی ساختمان پزشکی قانونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022651/استعلام-باکس-فلزی-بایگانی'>استعلام باکس فلزی بایگانی  / استعلام ,استعلام باکس فلزی بایگانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022652/استعلام-احیاء-لایروبی-و-مرمت-و-کانال'>استعلام احیاء لایروبی و مرمت و کانال  / استعلام , استعلام احیاء لایروبی و مرمت و کانال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022653/استعلام-اسپیلت-سرمایشی-و-گرمایشی24000'>استعلام اسپیلت سرمایشی و گرمایشی24000 / استعلام , استعلام اسپیلت سرمایشی و گرمایشی24000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022654/استعلام-خرید-18-عدد-رله-جریان'>استعلام خرید 18 عدد رله جریان / استعلام , استعلام خرید 18 عدد رله جریان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022655/استعلام-ابزارآلات'>استعلام ابزارآلات  / استعلام ,استعلام ابزارآلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022656/استعلام-سامانه-توزیع-آب-کارتی'>استعلام سامانه توزیع آب کارتی / استعلام, استعلام سامانه توزیع آب کارتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022657/استعلام-تعداد-10-قلم-لوازم-پذیرائی'>استعلام تعداد 10 قلم لوازم پذیرائی / استعلام, استعلام تعداد 10 قلم لوازم پذیرائی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022658/استعلام-​تعمیر-و-بازسازی-ساختمان-مامور--'>استعلام ​تعمیر و بازسازی ساختمان مامور ...  / استعلام ​تعمیر و بازسازی ساختمان مامور ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022659/استعلام-​خرید-چراغ-خیابانی-بخار-سدیم'>استعلام ​خرید چراغ خیابانی بخار سدیم  / استعلام , استعلام ​خرید چراغ خیابانی بخار سدیم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022660/استعلام-پروژه-اجرای-عملیات-بیولوژیک'>استعلام پروژه اجرای عملیات بیولوژیک  / استعلام,استعلام پروژه اجرای عملیات بیولوژیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022661/استعلام-تامین-آب-شرب'>استعلام تامین آب شرب  / استعلام ,استعلام تامین آب شرب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022662/استعلام-رب'>استعلام رب / استعلام ,استعلام رب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022663/استعلام-برنج-دانه-بلند-مورد-نیاز-زندان--'>استعلام برنج دانه بلند مورد نیاز زندان... / استعلام , استعلام برنج دانه بلند مورد نیاز زندان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022664/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-از-تاسیسات-ساخ--'>استعلام تعمیر و نگهداری از تاسیسات ساخ... / استعلام, استعلام تعمیر و نگهداری از تاسیسات ساخ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022665/استعلام-​پروژه-برقرسانی-به-روستای-بدون---'>استعلام ​پروژه برقرسانی به روستای بدون ....  / استعلام, استعلام ​پروژه برقرسانی به روستای بدون .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022666/استعلام-مانیتور-سامسونگ'>استعلام مانیتور سامسونگ / استعلام ,استعلام مانیتور سامسونگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022667/استعلام-​​لامپ-کم-مصرف'>استعلام ​​لامپ کم مصرف  / استعلام ، استعلام ​​لامپ کم مصرف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022668/استعلام-کولر-اسپلیت'>استعلام کولر اسپلیت / استعلام ,استعلام کولر اسپلیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022669/استعلام-5-عدد-دوربین-سقفی-تحت-شبکه'>استعلام 5 عدد دوربین سقفی تحت شبکه / استعلام,استعلام 5 عدد دوربین سقفی تحت شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022670/استعلام-خرید-هورمون-و-سیدر'>استعلام خرید هورمون و سیدر / استعلام, استعلام خرید هورمون و سیدر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022671/استعلام-خرید-کلی-تایر-خودرو--'>استعلام خرید کلی تایر خودرو ... / استعلام, استعلام خرید کلی تایر خودرو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022672/استعلام-6000-عدد-زونکن'>استعلام 6000 عدد زونکن  / استعلام , استعلام 6000 عدد زونکن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022673/استعلام-پتو-1000-تخته-تشک-فوم-پلی-اتیلن'>استعلام پتو 1000 تخته- تشک فوم پلی اتیلن / استعلام,استعلام پتو 1000 تخته- تشک فوم پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022674/استعلام-خرید-برقگیر'>استعلام خرید برقگیر  / استعلام ,استعلام خرید برقگیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022676/استعلام-​سیستم-اطفاء-حریق-انبار'>استعلام ​سیستم اطفاء حریق انبار  / استعلام, استعلام ​سیستم اطفاء حریق انبار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022677/استعلام-بالشت-الیافی'>استعلام بالشت الیافی / استعلام,استعلام بالشت الیافی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022678/مناقصه-خرید-دو-دستگاه-الکتروموتور-با-برند-زیمنس--'>مناقصه خرید دو دستگاه الکتروموتور با برند زیمنس... / مناقصه خرید دو دستگاه الکتروموتور با برند زیمنس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022679/استعلام-تهیه--ساخت-و-تحویل-دو-دستگاه--'>استعلام تهیه ، ساخت و تحویل دو دستگاه ...  / استعلام , استعلام تهیه ، ساخت و تحویل دو دستگاه ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022680/استعلام-ساخت-کمد-کشودار-MDF'>استعلام ساخت کمد کشودار MDF / استعلام, استعلام ساخت کمد کشودار MDF</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022681/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری--'>استعلام کامپیوتر و فناوری... / استعلام , استعلام کامپیوتر و فناوری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022682/استعلام-احداث-جاده-گلالک'>استعلام احداث جاده گلالک  / استعلام, استعلام احداث جاده گلالک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022683/استعلام-آنتی-سرم-p1-آزمایشگاهی-ویال-10--'>استعلام آنتی سرم p1 آزمایشگاهی ویال 10... / استعلام, استعلام آنتی سرم p1 آزمایشگاهی ویال 10...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022685/استعلام-تهیه-و-چاپ-پاکت-ویژه-جشن'>استعلام تهیه و چاپ پاکت ویژه جشن  / استعلام,استعلام تهیه و چاپ پاکت ویژه جشن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022686/استعلام-نماسازی-ساختمان-پزشکی-قانونی'>استعلام نماسازی ساختمان پزشکی قانونی / استعلام , استعلام نماسازی ساختمان پزشکی قانونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022687/استعلام-تجهیز-وسایل-اداری'>استعلام تجهیز وسایل اداری  / استعلام ,استعلام تجهیز وسایل اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022688/استعلام-CRUCIAL-4GB-1600-CT51264BD160B'>استعلام CRUCIAL 4GB 1600 CT51264BD160B / استعلام, استعلام CRUCIAL 4GB 1600 CT51264BD160B</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022689/استعلام-انجام-خدمات-سرویس-کلید-و--'>استعلام انجام خدمات سرویس کلید و ... / استعلام, استعلام انجام خدمات سرویس کلید و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022690/استعلام-چراغ-سقفی-روکار-با-طلق-اکرولیک'>استعلام چراغ سقفی روکار با طلق اکرولیک  / استعلام,استعلام چراغ سقفی روکار با طلق اکرولیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022691/استعلام-​پرینتر'>استعلام ​پرینتر  / استعلام , استعلام ​پرینتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022692/استعلام-​تونر-پرینتر'>استعلام ​تونر پرینتر  / استعلام, استعلام ​تونر پرینتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022693/استعلام-ساخت-کانال-آبرسانی-روستای-قلات'>استعلام ساخت کانال آبرسانی روستای قلات  / استعلام , استعلام ساخت کانال آبرسانی روستای قلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022694/استعلام-آنتی-سرم-ANTI-M'>استعلام آنتی سرم ANTI-M  / استعلام, استعلام آنتی سرم ANTI-M </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022696/استعلام-3D-KEYBOARD'>استعلام 3D KEYBOARD / استعلام ,استعلام 3D KEYBOARD</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022697/استعلام-پودر-دستی-لباسشویی-500-گرمی-بانو'>استعلام پودر دستی لباسشویی 500 گرمی بانو / استعلام, استعلام پودر دستی لباسشویی 500 گرمی بانو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022698/استعلام-تهیه-و-تحویل-پکیج-کامل-فری-کو--'>استعلام تهیه و تحویل پکیج کامل فری کو...  / استعلام , استعلام تهیه و تحویل پکیج کامل فری کو... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022699/استعلام-خدمات-چاپ-و-تکثیر'>استعلام خدمات چاپ و تکثیر / استعلام، استعلام خدمات چاپ و تکثیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022700/استعلام-بهسازی-جاده'>استعلام بهسازی جاده / استعلام ,استعلام بهسازی جاده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022701/استعلام-ویدئو-پروژکتور-هیتاچی'>استعلام ویدئو پروژکتور هیتاچی  / استعلام, استعلام ویدئو پروژکتور هیتاچی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022702/استعلام-HP-Premier-flex-LC-LC-Multi-mo'>استعلام HP Premier flex LC/LC Multi-mo / استعلام, استعلام HP Premier flex LC/LC Multi-mo</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022703/استعلام-عملیات-تعمیرات-ابنیه-فنی'>استعلام عملیات تعمیرات ابنیه فنی  / استعلام ,استعلام عملیات تعمیرات ابنیه فنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022705/استعلام-دوربین'>استعلام دوربین / استعلام, استعلام دوربین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022706/استعلام-میز-و-صندلی-کنفرانس-و-مبل'>استعلام میز و صندلی کنفرانس و مبل / استعلام,استعلام میز و صندلی کنفرانس و مبل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022707/استعلام-دیوار-پیش-ساخته-بتنی'>استعلام دیوار پیش ساخته بتنی  / استعلام ,استعلام دیوار پیش ساخته بتنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022708/استعلام-احداث-جاده-باغات'>استعلام احداث جاده باغات  / استعلام, استعلام احداث جاده باغات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022709/استعلام-احیاء-و-لایروبی-قنات'>استعلام احیاء و لایروبی قنات / استعلام ,استعلام احیاء و لایروبی قنات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022710/استعلام-چسب-پهن--ماشین-دوخت'>استعلام چسب پهن ، ماشین دوخت / استعلام, استعلام چسب پهن ، ماشین دوخت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022711/استعلام-اسکنر-دستی-ای-ویژن-مدل-MiWand'>استعلام اسکنر دستی ای ویژن مدل MiWand / استعلام, استعلام اسکنر دستی ای ویژن مدل MiWand</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022712/استعلام-عملیات-تعمیرات-ابنیه-فنی-محور'>استعلام عملیات تعمیرات ابنیه فنی محور / استعلام, استعلام عملیات تعمیرات ابنیه فنی محور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022713/استعلام-تعمیر-و-بازسازی-مراکز-فرهنگی'>استعلام تعمیر و بازسازی مراکز فرهنگی  / استعلام ,استعلام تعمیر و بازسازی مراکز فرهنگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022714/استعلام-بهسازی-جاده-پیرقندی'>استعلام بهسازی جاده پیرقندی  / استعلام ,استعلام بهسازی جاده پیرقندی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022715/استعلام-دستمال-کاغذی--'>استعلام دستمال کاغذی ... / استعلام، استعلام دستمال کاغذی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022717/استعلام-ماکارونی-مورد-نیاز-زندان--'>استعلام ماکارونی مورد نیاز زندان ... / استعلام, استعلام ماکارونی مورد نیاز زندان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022718/استعلام-تجهیز-وسایل-توانبخشی'>استعلام تجهیز وسایل توانبخشی / استعلام, استعلام تجهیز وسایل توانبخشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022719/استعلام-دستکش-بتادین-سفتی-باکس-پزشکی'>استعلام دستکش بتادین سفتی باکس پزشکی  / استعلام , استعلام دستکش بتادین سفتی باکس پزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022720/استعلام-کنسول-رکمونت'>استعلام کنسول رکمونت / استعلام, استعلام کنسول رکمونت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022721/استعلام-تهیه-باکس-بتنی-پیش-ساخته'>استعلام تهیه باکس بتنی پیش ساخته / استعلام ,استعلام تهیه باکس بتنی پیش ساخته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022722/استعلام-انجام-عملیات-نصب-فیدر'>استعلام انجام عملیات نصب فیدر  / استعلام، استعلام انجام عملیات نصب فیدر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022723/استعلام-وسایل-خانه'>استعلام وسایل خانه / استعلام, استعلام وسایل خانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022724/استعلام-خرید-و-نصب-تجهیزات-بسیو-فیبر--'>استعلام خرید و نصب تجهیزات بسیو فیبر... / استعلام, استعلام خرید و نصب تجهیزات بسیو فیبر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022726/استعلام-پنل'>استعلام پنل / استعلام, استعلام پنل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022727/استعلام-لایروبی-قنات-کوروس-پایین'>استعلام لایروبی قنات کوروس پایین / استعلام, استعلام لایروبی قنات کوروس پایین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022728/استعلام-نگهداری-و-پشتیبانی-نرم-افزار'>استعلام نگهداری و پشتیبانی نرم افزار  / استعلام , استعلام نگهداری و پشتیبانی نرم افزار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022729/استعلام-عدس-مورد-نیاز-زندان--'>استعلام عدس مورد نیاز زندان... / استعلام, استعلام عدس مورد نیاز زندان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022731/استعلام-پکیج-فیزیوتراپی'>استعلام پکیج فیزیوتراپی / استعلام, استعلام پکیج فیزیوتراپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022732/استعلام-بیلبورد-تبلیغاتی-منصوب-بر-عرشه'>استعلام بیلبورد تبلیغاتی منصوب بر عرشه / استعلام, استعلام بیلبورد تبلیغاتی منصوب بر عرشه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022733/استعلام-آنتی-سرم-ANTI-P1-آزمایشگاهی'>استعلام آنتی سرم ANTI-P1 آزمایشگاهی  / استعلام, استعلام آنتی سرم ANTI-P1 آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022734/استعلام-افزایش-ظرفیت-ترانس-در-پست-بیدگ--'>استعلام افزایش ظرفیت ترانس در پست بیدگ... / استعلام, استعلام افزایش ظرفیت ترانس در پست بیدگ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022736/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-جرثقیل-90-تنی-Mobile-Cranc--'>مناقصه خرید یک دستگاه جرثقیل 90 تنی Mobile Cranc... / مناقصه ,مناقصه خرید یک دستگاه جرثقیل 90 تنیMobile Cranc...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022737/استعلام-ذخیره-ساز-تحت-شبکه'>استعلام ذخیره ساز تحت شبکه  / استعلام , استعلام ذخیره ساز تحت شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022738/استعلام-پرینتر-مدل-HP-MFP-427FDN'>استعلام پرینتر مدل HP MFP 427FDN / استعلام, استعلام پرینتر مدل HP MFP 427FDN</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022739/استعلام-کاغذ-a4'>استعلام کاغذ a4 / استعلام , استعلام کاغذ a4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022740/استعلام-چکش-ویبره-ای'>استعلام چکش ویبره ای  / استعلام , استعلام چکش ویبره ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022741/استعلام-تجهیزات-خانگی'>استعلام تجهیزات خانگی  / استعلام ,استعلام تجهیزات خانگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022742/استعلام-اسکنر'>استعلام اسکنر  / استعلام, استعلام اسکنر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022743/استعلام-لاستیک'>استعلام لاستیک / استعلام , استعلام لاستیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022745/استعلام-خرید-الکتروپمپ-شناور'>استعلام خرید الکتروپمپ شناور / استعلام,استعلام خرید الکتروپمپ شناور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022746/مناقصه-خدمات-بارگیری-حمل-و-تخلیه-نهاده-های-کشاورزی'>مناقصه خدمات بارگیری حمل و تخلیه نهاده های کشاورزی  / مناقصه، مناقصه خدمات بارگیری حمل و تخلیه نهاده های کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022747/استعلام-شیشه'>استعلام شیشه  / استعلام ,استعلام شیشه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022748/استعلام-خودکار-خودنویس-دیپلمات'>استعلام خودکار خودنویس دیپلمات  / استعلام, استعلام خودکار خودنویس دیپلمات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022749/استعلام-خرید-پکیج-چدنی-زمینی-5-پره'>استعلام خرید پکیج چدنی زمینی 5 پره / استعلام , استعلام خرید پکیج چدنی زمینی 5 پره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022751/استعلام-روغن'>استعلام روغن  / استعلام, استعلام روغن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022753/استعلام-کنترل-سیل-و-رسوب-حوزه-آبخیز'>استعلام کنترل سیل و رسوب حوزه آبخیز / استعلام , استعلام کنترل سیل و رسوب حوزه آبخیز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022754/استعلام-تقویم-رومیزی'>استعلام تقویم رومیزی  / استعلام, استعلام تقویم رومیزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022755/استعلام-کمد-نگهداری'>استعلام کمد نگهداری  / استعلام ,استعلام کمد نگهداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022756/استعلام-بهای-عملیات-آبخیزداری'>استعلام بهای عملیات آبخیزداری / استعلام، استعلام بهای عملیات آبخیزداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022757/استعلام-نوکویی-گاردریل'>استعلام نوکویی گاردریل / استعلام, استعلام نوکویی گاردریل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022758/استعلام-طرح-غربالگری-اضطراب-کودکان'>استعلام طرح غربالگری اضطراب کودکان / استعلام , استعلام طرح غربالگری اضطراب کودکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022759/استعلام-غنی-سازی-جنگل'>استعلام غنی سازی جنگل / استعلام , استعلام غنی سازی جنگل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022760/استعلام-بهای-عملیات-آبخیزداری'>استعلام بهای عملیات آبخیزداری / استعلام، استعلام بهای عملیات آبخیزداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022761/استعلام-پروژه-عمرانی-شهرک-صنعتی-کاشمر--'>استعلام پروژه عمرانی شهرک صنعتی کاشمر...  / استعلام, استعلام پروژه عمرانی شهرک صنعتی کاشمر... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022762/استعلام-تابلوهای-کنترل-و--'>استعلام تابلوهای کنترل و ... / استعلام, استعلام تابلوهای کنترل و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022764/استعلام-INTEL-CORE-2-QUAD-Q9650-SOCKET'>استعلام INTEL CORE 2 QUAD Q9650 SOCKET / استعلام، استعلام INTEL CORE 2 QUAD Q9650 SOCKET</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022765/استعلام-خرید-سرور'>استعلام خرید سرور / استعلام ,استعلام خرید سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022766/استعلام-کیت-تعمیراتی-کمپرسور'>استعلام کیت تعمیراتی کمپرسور  / استعلام ,استعلام کیت تعمیراتی کمپرسور اطلس کوپکو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022767/استعلام-پرده'>استعلام پرده  / استعلام , استعلام پرده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022769/استعلام-تهیه-جاسوئیچی-چرم-تک-حلقه-ای'>استعلام تهیه جاسوئیچی چرم تک حلقه ای  / استعلام,استعلام تهیه جاسوئیچی چرم تک حلقه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022770/استعلام-ماده-تزریقی-برج-خنک-کننده'>استعلام ماده تزریقی برج خنک کننده / استعلام , استعلام ماده تزریقی برج خنک کننده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022771/استعلام-خرید-سیستم-کنترل-آلودگی-مه-خشک--'>استعلام خرید سیستم کنترل آلودگی مه خشک ... / استعلام,استعلام خرید سیستم کنترل آلودگی مه خشک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022772/استعلام-خرید-و-نصب-دوربین-مداربسته'>استعلام خرید و نصب دوربین مداربسته / استعلام,استعلام خرید و نصب دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022773/استعلام-دستگیره-هتلی-کارتی'>استعلام دستگیره هتلی کارتی / استعلام, استعلام دستگیره هتلی کارتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022774/استعلام-برنج-شییرودی'>استعلام برنج شییرودی  / استعلام , استعلام برنج شییرودی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022775/استعلام-ایستگاه-سنجش-آلودگی-آب-سنسور'>استعلام ایستگاه سنجش آلودگی آب: سنسور / استعلام , استعلام ایستگاه سنجش آلودگی آب: سنسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022777/استعلام-آنتی-سرم-m-آزمایشگاهی'>استعلام آنتی سرم m آزمایشگاهی  / استعلام, استعلام آنتی سرم m آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022778/خرید-کالای-مشروحه--'>خرید کالای مشروحه ... / مناقصه, خرید کالای مشروحه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022779/استعلام-پارچه-ایر-اسلاید'>استعلام پارچه ایر اسلاید / استعلام, استعلام پارچه ایر اسلاید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022780/استعلام-بهای-عملیات-آبخیز'>استعلام بهای عملیات آبخیز / استعلام,استعلام بهای عملیات آبخیز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022781/استعلام-اجرای-عملیات-کابل-کشی-برق'>استعلام اجرای عملیات کابل کشی برق / استعلام , استعلام اجرای عملیات کابل کشی برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022783/استعلام-سیستمهای-ارتباط-رادیویی--اینترفونها-و-مراکز-تلفن'>استعلام سیستمهای ارتباط رادیویی ، اینترفونها و مراکز تلفن  / استعلام,استعلام سیستمهای ارتباط رادیویی ، اینترفونها و مراکز تلفن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022784/استعلام-خرید-انواع-مقره-پلیمری'>استعلام خرید انواع مقره پلیمری / استعلام , استعلام خرید انواع مقره پلیمری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022786/مناقصه-انجام-خدمات-مشاوره-و-مطالعات-طرح-آبادانی--'>مناقصه انجام خدمات مشاوره و مطالعات طرح آبادانی ... / مناقصه انجام خدمات مشاوره و مطالعات طرح آبادانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022787/استعلام-فریزر-ایستاده-صنعتی-منفی-20'>استعلام فریزر ایستاده صنعتی منفی 20  / استعلام,استعلام فریزر ایستاده صنعتی منفی 20 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022788/استعلام-پمپ-metso'>استعلام پمپ metso / استعلام , استعلام پمپ metso</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022789/استعلام-سیستمهای-هشداردهنده'>استعلام سیستمهای هشداردهنده  / استعلام، استعلام سیستمهای هشداردهنده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022790/استعلام-یو-پی-اس-۲۰-کیلو-ولت-آمپر'>استعلام یو پی اس ۲۰ کیلو ولت آمپر / استعلام ,استعلام یو پی اس ۲۰ کیلو ولت آمپر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022792/استعلام-آسفالت-مخلوط'>استعلام آسفالت مخلوط  / استعلام,استعلام آسفالت مخلوط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022793/استعلام-تهیه-و-نصب-آسانسور-ساختمان-CTC'>استعلام تهیه و نصب آسانسور ساختمان CTC / استعلام,استعلام تهیه و نصب آسانسور ساختمان CTC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022794/استعلام-مهتابی-دوقلو-و--'>استعلام مهتابی دوقلو و ...  / استعلام , استعلام مهتابی دوقلو و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022795/استعلام-توسعه-و-اصلاح-شبکه-روستایی--'>استعلام توسعه و اصلاح شبکه روستایی... / استعلام, استعلام توسعه و اصلاح شبکه روستایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022797/استعلام-لیفتراک'>استعلام لیفتراک / استعلام , استعلام لیفتراک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022798/استعلام-جک-هیدرولیک-و--'>استعلام جک هیدرولیک و ... / استعلام, استعلام جک هیدرولیک و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022799/استعلام-قطعات-و-تجهیزات-برقی-خاص-بخش-فولادسازی--'>استعلام قطعات و تجهیزات برقی خاص بخش فولادسازی ... / استعلام,استعلام قطعات و تجهیزات برقی خاص بخش فولادسازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022801/استعلام-آشکارسازها-و-انتقال-دهنده-های-سیگنال-و-سوئچ-ها--'>استعلام  آشکارسازها و انتقال دهنده های سیگنال و سوئچ ها ...  / استعلام  آشکارسازها و انتقال دهنده های سیگنال و سوئچ ها ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022802/استعلام-تعمیر-پاورکیس'>استعلام تعمیر پاورکیس / استعلام, استعلام تعمیر پاورکیس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022803/مناقصه-خرید-لوله-UPVC-فاضلابی'>مناقصه خرید لوله UPVC فاضلابی  / مناقصه ,مناقصه خرید لوله UPVC فاضلابی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022804/استعلام-لاستیک-پاتیل-کش'>استعلام لاستیک پاتیل کش / استعلام,استعلام لاستیک پاتیل کش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022805/استعلام-تهیه-نصب-راه-اندازی-تابلو'>استعلام تهیه، نصب، راه اندازی تابلو / استعلام, استعلام تهیه، نصب، راه اندازی تابلو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022807/استعلام-لوازم-اداری'>استعلام لوازم اداری  / استعلام ,استعلام لوازم اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022808/استعلام-اکسچنجر-پنوماتیک-96-10-20'>استعلام اکسچنجر پنوماتیک 96.10.20 / استعلام, استعلام اکسچنجر پنوماتیک 96.10.20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022809/استعلام-کنترل-سیل-و-رسوب-حوزه-آبخیز-چنذاب'>استعلام کنترل سیل و رسوب حوزه آبخیز چنذاب / استعلام, استعلام کنترل سیل و رسوب حوزه آبخیز چنذاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022810/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستا'>استعلام اجرای طرح هادی روستا / استعلام ,استعلام اجرای طرح هادی روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022811/استعلام-کنترل-سیل-و-رسوب-حوزه-آبخیز'>استعلام کنترل سیل و رسوب حوزه آبخیز / استعلام, استعلام کنترل سیل و رسوب حوزه آبخیز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022813/مناقصه-​ترمیم-و-لکه-گیری-آسفالت-معابر--'>مناقصه ​ترمیم و لکه گیری آسفالت معابر ... / مناقصه ​ترمیم و لکه گیری آسفالت معابر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022814/استعلام-دستگاه-تراش--96-10-20'>استعلام دستگاه تراش ...96.10.20 / استعلام,استعلام دستگاه تراش ...96.10.20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022815/استعلام-پمپ-تزریق-آب-ژاول'>استعلام پمپ تزریق آب ژاول  / استعلام ,استعلام پمپ تزریق آب ژاول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022816/استعلام-نازل-برش-و--'>استعلام نازل برش و ...  / استعلام , استعلام نازل برش و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022817/استعلام-دستگاه-تعیین-زمان-کانزیستومتر'>استعلام دستگاه تعیین زمان کانزیستومتر / استعلام, استعلام دستگاه تعیین زمان کانزیستومتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022818/مناقصه-ارائه-خدمات-مشاوره-در-زمینه-طراحی-خطوط-انتقال-تغذیه-و-توزیع-گازرسانی--'>مناقصه ارائه خدمات مشاوره در زمینه طراحی خطوط  انتقال، تغذیه و توزیع گازرسانی... / مناقصه ,مناقصه ارائه خدمات مشاوره در زمینه طراحی خطوط  انتقال، تغذیه و توزیع گازرسانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022820/استعلام-تابلو-ایمنی'>استعلام تابلو ایمنی / استعلام تابلو ایمنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022821/استعلام-شیلنگ-2-اینچ-برای-سود-و-اسید-سولفوریک'>استعلام شیلنگ 2 اینچ برای سود و اسید سولفوریک / استعلام, استعلام شیلنگ 2 اینچ برای سود و اسید سولفوریک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022822/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری / استعلام,استعلام کامپیوتر و فناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022824/استعلام-رله-بوختهلس'>استعلام رله بوختهلس  / استعلام,استعلام رله بوختهلس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022825/استعلام-خرید-شن-سیاه'>استعلام خرید شن سیاه / استعلام بهاء , استعلام خرید شن سیاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022826/استعلام-طرح-شنوایی-پیش-از-مدرسه'>استعلام طرح شنوایی پیش از مدرسه / استعلام , استعلام طرح شنوایی پیش از مدرسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022828/استعلام-درب-آسانسور--'>استعلام درب آسانسور ..  / استعلام درب آسانسور .. </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022829/استعلام-کنترل-سیل-و-رسوب-حوزه-آبخیز--'>استعلام کنترل سیل و رسوب حوزه آبخیز ... / استعلام,استعلام کنترل سیل و رسوب حوزه آبخیز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022830/استعلام-آرماتوربندی--قالب-بندی-و-بتن-ریزی'>استعلام آرماتوربندی ، قالب بندی و بتن ریزی  / استعلام بهاء ,استعلام آرماتوربندی ، قالب بندی و بتن ریزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022831/مناقصه-واگذاری-خدمات-حمل-و-نقل'>مناقصه واگذاری خدمات حمل و نقل / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری خدمات حمل و نقل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022832/استعلامmoveable-main-contact'>استعلامmoveable main contact  / استعلام بهای الکترونیکی, استعلام moveable main contact  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022833/استعلام-تعمیرات-اساسی-عایق-رطوبتی'>استعلام تعمیرات اساسی عایق رطوبتی  / استعلام ,استعلام تعمیرات اساسی عایق رطوبتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022834/استعلام-خرید-10-عدد-دستگاه-حضور-و-غیاب--'>استعلام خرید 10 عدد دستگاه حضور و غیاب ... / استعلام,استعلام خرید 10 عدد دستگاه حضور و غیاب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022835/استعلام-رگلاتور-سیلندر'>استعلام رگلاتور سیلندر / استعلام,استعلام رگلاتور سیلندر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022836/استعلام-تولید-و-نصب-باکس-بتنی'>استعلام تولید و نصب باکس بتنی / استعلام بهاء , استعلام تولید و نصب باکس بتنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022837/استعلام-یخچال-ایستاده-جهت-نگهداری-نمونه'>استعلام یخچال ایستاده جهت نگهداری نمونه / استعلام,استعلام یخچال ایستاده جهت نگهداری نمونه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022838/استعلام-تلویزیون-55-اینچ-سامسونگ--'>استعلام تلویزیون 55 اینچ سامسونگ... / استعلام, استعلام تلویزیون 55 اینچ سامسونگ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022839/استعلام-خرید-لوازم-التحریر'>استعلام خرید لوازم التحریر  / استعلام , استعلام خرید لوازم التحریر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022840/مناقصه-احداث-مجموعه-فرهنگی-دفتر-امام-جمعه-فاز-دوم--'>مناقصه احداث مجموعه فرهنگی دفتر امام جمعه فاز دوم... / مناقصه, مناقصه احداث مجموعه فرهنگی دفتر امام جمعه فاز دوم...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022841/مناقصه-اصلاح-سیستم-روشنایی-موجود-انبار-و-برقرسانی'>مناقصه  اصلاح سیستم روشنایی موجود انبار و برقرسانی / آگهی مناقصه, مناقصه  اصلاح سیستم روشنایی موجود انبار و برقرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022842/استعلام-​دبی-سنج-التراسونیک'>استعلام ​دبی سنج التراسونیک / استعلام، استعلام ​دبی سنج التراسونیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022843/مناقصه-ایجاد-شبکه-آب-و-خط-انتقال-آب-مسکن-مهر-تپه'>مناقصه ایجاد شبکه آب و خط انتقال آب مسکن مهر تپه   / مناقصه ایجاد شبکه آب و خط انتقال آب مسکن مهر تپه  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022844/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-سایز-200'>استعلام لوله پلی اتیلن سایز 200 / استعلام,استعلام لوله پلی اتیلن سایز 200</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022846/استعلام-بلوک-هیدرولیکی'>استعلام بلوک هیدرولیکی  / استعلام ,استعلام بلوک هیدرولیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022847/مناقصه-عمومی-همزمان-با-ارزیابی-فشرده-یک-مرحله-ای-اجرای-عملیات-گابیون-بندی'>مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی فشرده یک مرحله ای اجرای عملیات گابیون بندی  / مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی فشرده یک مرحله ای اجرای عملیات گابیون بندی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022848/دعوتنامه-سامانه-حفاظت-الکترونیک-ساختمانهای-اداری'>دعوتنامه سامانه حفاظت الکترونیک ساختمانهای اداری / دعوتنامه سامانه حفاظت الکترونیک ساختمانهای اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022849/استعلام-کنترل-سیل-و-رسوب-حوزه-آبخیز--'>استعلام کنترل سیل و رسوب حوزه آبخیز ... / استعلام,استعلام کنترل سیل و رسوب حوزه آبخیز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022851/استعلام-گلاب-ولو-جوشی'>استعلام گلاب ولو جوشی  / استعلام , استعلام گلاب ولو جوشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022852/استعلام-سرویس-دایورتر-سوئیچ-ترانسفورماتور-اصلی-(ترانسفورماتور-ژنراتور)'>استعلام سرویس دایورتر سوئیچ  ترانسفورماتور اصلی (ترانسفورماتور ژنراتور)  / استعلام بهاء، استعلام سرویس دایورتر سوئیچ  ترانسفورماتور اصلی (ترانسفورماتور ژنراتور) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022853/مناقصه-خدمات-نگهداری-و-تعمیرات-ادوات-و-تجهیزات-کنترل-و-ابزار-دقیق'>مناقصه خدمات نگهداری و تعمیرات ادوات و تجهیزات کنترل و ابزار دقیق     / آگهی مناقصه, مناقصه خدمات نگهداری و تعمیرات ادوات و تجهیزات کنترل و ابزار دقیق    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022854/تجدید-مناقصه-رفع-نشتی'>تجدید مناقصه رفع نشتی  / مناقصه ,تجدید مناقصه رفع نشتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022855/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای--'>استعلام اجرای طرح هادی روستای ... / استعلام,استعلام اجرای طرح هادی روستای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022856/مناقصه-خرید-8-دستگاه-غربالگری-شنوایی-نوزادان-سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>مناقصه خرید 8 دستگاه غربالگری شنوایی نوزادان, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  / مناقصه , مناقصه خرید 8 دستگاه غربالگری شنوایی نوزادان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022857/مناقصه-پیمان-ایمن-سازی-مسیر'>مناقصه پیمان ایمن سازی مسیر  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه پیمان ایمن سازی مسیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022858/ارزیابی-صلاحیت-جذب-راهنمایان-گردشگری'>ارزیابی صلاحیت جذب راهنمایان گردشگری / جذب راهنمایان گردشگری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022859/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای--'>استعلام اجرای طرح هادی روستای ... / استعلام,استعلام اجرای طرح هادی روستای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022861/استعلام-GEAR-BOX-3HASE-0-9-1-05-AMP-CAPACITY'>استعلام GEAR BOX 3HASE 0.9-1.05 AMP CAPACITY / استعلام , استعلام GEAR BOX 3HASE 0.9-1.05 AMP CAPACITY</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022862/استعلام-تکمیل-سالن-ورزشی-منظریه-شهرضا'>استعلام تکمیل سالن ورزشی منظریه شهرضا / استعلام,استعلام تکمیل سالن ورزشی منظریه شهرضا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022863/استعلام-تعویض-MOVEABLE-MAIN-CONTACTS-دایورتر-سوئیچ-ترانسفورماتور--'>استعلام تعویض MOVEABLE MAIN CONTACTS دایورتر سوئیچ ترانسفورماتور ... / استعلام بهاء، استعلام تعویض MOVEABLE MAIN CONTACTS دایورتر سوئیچ ترانسفورماتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022864/مناقصه-خرید-تجهیزات-server-wireless-voip-swiching-routing'>مناقصه خرید تجهیزات server,wireless,voip,swiching,routing / مناقصه  خرید تجهیزات server,wireless,voip,swiching,routing</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022865/استعلام-هیتر-گازی'>استعلام هیتر گازی / استعلام ,استعلام هیتر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022866/مناقصه-خدمات-تصفیه-آب-به-روش-اسمز-معکوس'>مناقصه خدمات تصفیه آب به روش اسمز معکوس  / مناقصه خدمات تصفیه آب به روش اسمز معکوس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022868/استعلام-تکمیل-بازارچه-صنایع-دستی--'>استعلام تکمیل بازارچه صنایع دستی ... / استعلام,استعلام تکمیل بازارچه صنایع دستی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022869/استعلام-​تعمیر-پرینترهای-اداره-کل'>استعلام ​تعمیر پرینترهای اداره کل / استعلام, استعلام ​تعمیر پرینترهای اداره کل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022870/استعلام-ستون-ایمونوافینیتی-آفلاتوکسین'>استعلام ستون ایمونوافینیتی آفلاتوکسین / استعلام,استعلام ستون ایمونوافینیتی آفلاتوکسین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022871/مناقصه-اجرای-عملیات-تکمیل-پروژه-بلوک-زایمان-و-بخش-اعمال-جراحی-بیمارستان-سینا--'>مناقصه اجرای عملیات تکمیل پروژه بلوک زایمان و بخش اعمال جراحی بیمارستان سینا .. / مناقصه اجرای عملیات تکمیل پروژه بلوک زایمان و بخش اعمال جراحی بیمارستان سینا ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022873/استعلام-کیسه-استومیکر-stomacher-Bags'>استعلام کیسه استومیکر stomacher Bags / استعلام, استعلام کیسه استومیکر stomacher Bags</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022874/استعلام-خرید-بردهای-حفاظت--'>استعلام خرید بردهای حفاظت ... / استعلام,استعلام خرید بردهای حفاظت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022875/استعلام-راه-بند-استوانه-ای-ترافیکی'>استعلام راه بند استوانه ای ترافیکی / استعلام , استعلام راه بند استوانه ای ترافیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022876/فراخوان-مناقصه-عمومی-خرید-تجهیزات-ROUTING--SWICHING--VOIP-و--'>فراخوان مناقصه عمومی خرید تجهیزات ROUTING , SWICHING , VOIP  و ...  / فراخوان , فراخوان مناقصه عمومی خرید تجهیزات ROUTING , SWICHING , VOIP  و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022878/مناقصه-توسعه-شبکه-در-سطح-مناطق-گازرسانی-غرب'>مناقصه توسعه شبکه در سطح مناطق گازرسانی غرب / آگهی ارزیابی کیفی, مناقصه توسعه شبکه در سطح مناطق گازرسانی غرب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022879/استعلام-احداث-چاله-فلسی-به-همراه-نهالک--'>استعلام احداث چاله فلسی به همراه نهالک ...  / استعلام , استعلام احداث چاله فلسی به همراه نهالک ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022880/استعلام-خرید-1100-عدد-خار-ضد-پرنده'>استعلام خرید 1100 عدد خار ضد پرنده / استعلام,استعلام خرید 1100 عدد خار ضد پرنده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022881/استعلام-پروژه-عمرانی-شهرستان--'>استعلام پروژه عمرانی شهرستان ... / استعلام, استعلام پروژه عمرانی شهرستان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022882/استعلام-احداث-کنتور'>استعلام احداث کنتور / استعلام ,استعلام احداث کنتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022883/استعلام-خرید-پکیج-یونیت-پرده-هوا---'>استعلام خرید پکیج یونیت- پرده هوا- ... / استعلام,استعلام خرید پکیج یونیت- پرده هوا- ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022885/استعلام-کپه-کاری-گیاهان-دارویی'>استعلام کپه کاری گیاهان دارویی / استعلام , استعلام کپه کاری گیاهان دارویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022886/استعلام-خدمات-پشتیبانی-آنتی-ویروس-ESET'>استعلام خدمات پشتیبانی آنتی ویروس ESET / استعلام , استعلام خدمات پشتیبانی آنتی ویروس ESET</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022887/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای--'>استعلام اجرای طرح هادی روستای ... / استعلام,استعلام اجرای طرح هادی روستای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022889/مناقصه-احداث-چاه-فلمن-شماره-۳'>مناقصه احداث چاه فلمن شماره ۳  / آگهی مناقصه, مناقصه احداث چاه فلمن شماره ۳ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022890/مناقصه-پیمان-تعویض-7-کیلومترخط-لوله-فرآورده'>مناقصه پیمان تعویض 7 کیلومترخط لوله فرآورده / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه پیمان تعویض 7 کیلومترخط لوله فرآورده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022891/استعلام-احداث-کانال'>استعلام احداث کانال  / استعلام ,استعلام احداث کانال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022892/استعلام-حصارکشی-محوطه-ایستگاه-هواشناس--'>استعلام حصارکشی محوطه ایستگاه هواشناس... / استعلام, استعلام حصارکشی محوطه ایستگاه هواشناس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022893/استعلام-موتور-فن-کوئل-سقفی-نیکوترا--'>استعلام موتور فن کوئل سقفی نیکوترا ... / استعلام,استعلام موتور فن کوئل سقفی نیکوترا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022895/استعلام-محیط-کشت'>استعلام محیط کشت  / استعلام, استعلام محیط کشت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022896/استعلام-الکتروموتور-15-کیلووات'>استعلام الکتروموتور 15 کیلووات / استعلام , استعلام الکتروموتور 15 کیلووات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022897/مناقصه-انجام-خدمات-بهره-برداری-از-پست-های-فوق-توزیع-تحت-پوشش-امور-بهره-بردری-نواحی--'>مناقصه انجام خدمات بهره برداری از پست های فوق توزیع تحت پوشش امور بهره بردری نواحی... / مناقصه,مناقصه انجام خدمات بهره برداری از پست های فوق توزیع تحت پوشش امور بهره بردری نواحی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022898/فراخوان-تجدید-مناقصه-عمومی-خرید-300-دستگاه-ماسک-تنفسی'>فراخوان تجدید مناقصه عمومی خرید 300 دستگاه ماسک تنفسی / فراخوان تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان تجدید مناقصه عمومی خرید 300 دستگاه ماسک تنفسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022899/استعلام-​خرید-لوازم-جهت-ایستگاه-پمپاژ'>استعلام ​خرید لوازم جهت ایستگاه پمپاژ / استعلام , استعلام ​خرید لوازم جهت ایستگاه پمپاژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022900/استعلام-شیر-اطمینان-بخار--'>استعلام شیر اطمینان بخار ... / استعلام,استعلام شیر اطمینان بخار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022901/استعلام-محیط-کشت'>استعلام محیط کشت  / استعلام, استعلام محیط کشت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022903/فراخوان-واگذاری-خدمات-بخش-بهداشت-و-درمان'>فراخوان واگذاری خدمات بخش بهداشت و درمان  / فراخوان واگذاری خدمات بخش بهداشت و درمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022904/استعلام-نظارت-بر-اجرای-عملیات-رپرگذاری-رودخانه-های-نوکنده-و--'>استعلام نظارت بر اجرای عملیات رپرگذاری رودخانه های نوکنده و ... / فراخوان, استعلام نظارت بر اجرای عملیات رپرگذاری رودخانه های نوکنده و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022905/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای--'>استعلام اجرای طرح هادی روستای ... / استعلام,استعلام اجرای طرح هادی روستای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022907/تجدید-مناقصه-تکمیل-عملیات-استادیوم---'>تجدید مناقصه تکمیل عملیات استادیوم .... / مناقصه, تجدید مناقصه تکمیل عملیات استادیوم ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022908/استعلام-​دستگاه-کلرسنج'>استعلام ​دستگاه کلرسنج / استعلام , استعلام ​دستگاه کلرسنج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022909/استعلام-قیمت-مطالعه-مرحله-اول-تعیین-حد-بستر-و-حریم-تالاب'>استعلام قیمت مطالعه مرحله اول تعیین حد بستر و حریم تالاب / استعلام قیمت, استعلام قیمت مطالعه مرحله اول تعیین حد بستر و حریم تالاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022910/مناقصه-پروژه-احداث-راه-اندازی-و-بهره-برداری-تصفیه-خانه-فاضلاب-شهرک-صنعتی'>مناقصه پروژه احداث راه اندازی و بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی / مناقصه عمومی، مناقصه پروژه احداث راه اندازی و بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022912/استعلام-درب-اتوماتیک-کشویی--'>استعلام درب اتوماتیک کشویی ... / استعلام,استعلام درب اتوماتیک کشویی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022913/مناقصه-خرید-هارد-دیسک'>مناقصه خرید هارد دیسک / مناقصه,مناقصه خرید هارد دیسک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022914/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-اجرای-بخشی-از-شبکه-جمع-آوری-با-انشعابات-در-فاز-یک'>مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای بخشی از شبکه جمع آوری با انشعابات در فاز یک / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای بخشی از شبکه جمع آوری با انشعابات در فاز یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022915/استعلام-سرور'>استعلام سرور / استعلام ,استعلام سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022916/استعلام-قیمت-مطالعه-مرحله-اول-تعیین-بستر-و-حریم-رودخانه-های-الازمن-و--'>استعلام قیمت مطالعه مرحله اول تعیین بستر و حریم رودخانه های الازمن و ... / استعلام قیمت, استعلام قیمت مطالعه مرحله اول تعیین بستر و حریم رودخانه های الازمن و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022917/استعلام-نقاشی-و-رنگ-آمیزی-سطوح-گچی'>استعلام نقاشی و رنگ آمیزی سطوح گچی / استعلام , استعلام نقاشی و رنگ آمیزی سطوح گچی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022918/استعلام-کپه-کاری-منطقه-اصغرآباد'>استعلام کپه کاری منطقه اصغرآباد  / استعلام, استعلام کپه کاری منطقه اصغرآباد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022919/مناقصه-خرید-250-کیلومتر-سیم-محافظ-حاوی-فیبرنوری'>مناقصه خرید 250 کیلومتر سیم محافظ حاوی فیبرنوری / مناقصه خرید 250 کیلومتر سیم محافظ حاوی فیبرنوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022920/استعلام-​​​طراحی-و-تهیه-نقشه-های-اجرای-سی--'>استعلام ​​​طراحی و تهیه نقشه های اجرای سی...  / استعلام ، استعلام ​طراحی و تهیه نقشه های اجرای سی... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022921/استعلام-انجام-عملیات-تعویض-سقف-کاذب'>استعلام انجام عملیات تعویض سقف کاذب  / استعلام,استعلام انجام عملیات تعویض سقف کاذب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022922/مناقصه-کرایه-ماشین-آلات-خدمات-شهری-اجرای-عملیات-عمرانی-سامانه-137--'>مناقصه کرایه ماشین آلات خدمات شهری اجرای عملیات عمرانی سامانه 137 ... / مناقصه کرایه ماشین آلات خدمات شهری اجرای عملیات عمرانی سامانه 137 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022923/استعلام-کنترل-سیل-و-رسوب'>استعلام کنترل سیل و رسوب  / استعلام ,استعلام کنترل سیل و رسوب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022924/استعلام-ماده-تزریقی'>استعلام ماده تزریقی   / استعلام , استعلام ماده تزریقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022925/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-اجرای-بخشی-از-شبکه-جمع-آوری-با-انشعابات-در-فاز-یک'>مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای بخشی از شبکه جمع آوری با انشعابات در فاز یک / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای بخشی از شبکه جمع آوری با انشعابات در فاز یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022926/مناقصه-واگذاری-حجمی-امور-سازمان-حمل-و-نقل-ترافیکی--'>مناقصه واگذاری حجمی امور سازمان حمل و نقل ترافیکی ... / مناقصه ,مناقصه واگذاری حجمی امور سازمان حمل و نقل ترافیکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022927/استعلام-خرید-دو-دستگاه-روتر-صنعتی'>استعلام خرید دو دستگاه روتر صنعتی / استعلام, استعلام خرید دو دستگاه روتر صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022928/استعلام-کیس-کامپیوتر'>استعلام کیس کامپیوتر  / استعلام , استعلام کیس کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022929/استعلام-کنترل-سیل-و-رسوب'>استعلام کنترل سیل و رسوب  / استعلام ,استعلام کنترل سیل و رسوب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022930/استعلام-نیاز-به-متراژ-710-مترمربع-سنگ'>استعلام نیاز به متراژ 710 مترمربع سنگ / استعلام , استعلام نیاز به متراژ 710 مترمربع سنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022931/استعلام-پوشش-بتنی-کانال-انتقال-آب'>استعلام پوشش بتنی کانال انتقال آب  / استعلام, استعلام پوشش بتنی کانال انتقال آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022932/استعلام-پوشاک-و-کفش'>استعلام پوشاک و کفش  / استعلام ,استعلام پوشاک و کفش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022933/استعلام-نرم-افزار'>استعلام نرم افزار  / استعلام , استعلام نرم افزار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022934/فراخوان-ارزیابی-کیفی-پروژه-تهیه-تجهیزات-و-احداث-شبکه-توزیع-۴۷۳۰۰-متر-شبکه-پلی-اتیلن'>فراخوان ارزیابی کیفی پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع ۴۷۳۰۰ متر شبکه پلی اتیلن / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع ۴۷۳۰۰ متر شبکه پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022935/استعلام-فلومتر-katola'>استعلام فلومتر katola / استعلام , استعلام فلومتر katola</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022936/استعلام-مرغ-منجمد-و-ماهی-تیلا-پیلا'>استعلام مرغ منجمد و ماهی تیلا پیلا / استعلام,استعلام مرغ منجمد و ماهی تیلا پیلا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022937/استعلام-کیس-کامل'>استعلام کیس کامل / استعلام , استعلام کیس کامل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022938/استعلام-عملیات-بهسازی-تاسیسات-فاضلاب'>استعلام عملیات بهسازی تاسیسات فاضلاب / استعلام , استعلام عملیات بهسازی تاسیسات فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022939/استعلام-پرده-لورداپه'>استعلام پرده لورداپه  / استعلام ,استعلام پرده لورداپه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022940/استعلام-پماد'>استعلام پماد / استعلام, استعلام پماد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022942/استعلام-3-دستگاه-رایانه-همراه-لنوو-مدل--'>استعلام 3 دستگاه رایانه همراه لنوو مدل ... / استعلام,استعلام 3 دستگاه رایانه همراه لنوو مدل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022943/فراخوان-مطالعه-مرحله-دوم-ساماندهی-رودخانه-زیارت'>فراخوان مطالعه مرحله دوم ساماندهی رودخانه زیارت  / فراخوان مطالعه مرحله دوم ساماندهی رودخانه زیارت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022944/استعلام-کنترل-سیل-و-رسوب'>استعلام کنترل سیل و رسوب  / استعلام ,استعلام کنترل سیل و رسوب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022945/استعلام-تخلیه-دو-دستگاه-ترانسفورماتور'>استعلام تخلیه دو دستگاه ترانسفورماتور / استعلام , استعلام تخلیه دو دستگاه ترانسفورماتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022946/استعلام-تعمیرات-مدرسه'>استعلام تعمیرات مدرسه  / استعلام ,استعلام تعمیرات مدرسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022947/استعلام-لوازم-ورزشی'>استعلام لوازم ورزشی / استعلام, استعلام لوازم ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022948/استعلام-اجرای-عملیات-خاکی'>استعلام اجرای عملیات خاکی  / استعلام ,استعلام اجرای عملیات خاکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022949/استعلام-چاپ-بروشور-آموزشی'>استعلام چاپ بروشور آموزشی / استعلام , استعلام چاپ بروشور آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022950/استعلام-هارد-اینترنال-4-ترابایت-وسترن--'>استعلام هارد اینترنال 4 ترابایت وسترن ... / استعلام,استعلام هارد اینترنال 4 ترابایت وسترن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022951/استعلام-اجرا-و-رفع-اشکال-از-تاسیسات'>استعلام اجرا و رفع اشکال از تاسیسات  / استعلام ,استعلام اجرا و رفع اشکال از تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022952/مناقصه-اجرای-بخشی-از-شبکه-فاضلاب-با-انشعابات--'>مناقصه اجرای بخشی از شبکه فاضلاب با انشعابات... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای بخشی از شبکه فاضلاب با انشعابات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022953/استعلام-کنتور-دیجیتالی-قرائت-آب'>استعلام کنتور دیجیتالی قرائت آب  / استعلام, استعلام کنتور دیجیتالی قرائت آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022954/استعلام-کنترل-سیل-و-رسوب'>استعلام کنترل سیل و رسوب  / استعلام ,استعلام کنترل سیل و رسوب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022956/استعلام-نیازهای-خوراکی'>استعلام نیازهای خوراکی / استعلام ,استعلام نیازهای خوراکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022957/استعلام-​KASPERSKY-ENDPOINT-SECURITY-FO'>استعلام ​KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FO / استعلام ,استعلام ​KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FO</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022958/استعلام-تعمیرات-اساسی-و-خرید-قطعات--'>استعلام تعمیرات اساسی و خرید قطعات ... / استعلام,استعلام تعمیرات اساسی و خرید قطعات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022959/استعلام-ست-آموزشی-کنترل-آونگ-هوایی'>استعلام ست آموزشی کنترل آونگ هوایی  / استعلام , استعلام ست آموزشی کنترل آونگ هوایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022960/استعلام-کارت-شبکه-سرور'>استعلام کارت شبکه سرور  / استعلام , استعلام کارت شبکه سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022961/استعلام-تعمیر-و-سرویس-و-رفع-نقص-و-بازدید'>استعلام تعمیر و سرویس و رفع نقص و بازدید  / استعلام , استعلام تعمیر و سرویس و رفع نقص و بازدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022962/استعلام-کنترل-سیل-و-رسوب'>استعلام کنترل سیل و رسوب  / استعلام ,استعلام کنترل سیل و رسوب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022963/استعلام-میز-مدیریتی'>استعلام میز مدیریتی  / استعلام ,استعلام میز مدیریتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022964/استعلام-ساعت-دیواری-دو-طرفه-بزرگ-ایرانی'>استعلام ساعت دیواری دو طرفه بزرگ ایرانی / استعلام,استعلام ساعت دیواری دو طرفه بزرگ ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022965/مناقصه-اجرای-بخشی-از-شبکه-جمع-آوری-با-انشعابات--'>مناقصه اجرای بخشی از شبکه جمع آوری با انشعابات... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای بخشی از شبکه جمع آوری با انشعابات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022966/استعلام-کابل-و-سیم'>استعلام کابل و سیم / استعلام , استعلام کابل و سیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022967/استعلام-تعمیرات-اساسی-اسلام-آباد'>استعلام تعمیرات اساسی اسلام آباد  / استعلام ,استعلام تعمیرات اساسی اسلام آباد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022968/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستا'>استعلام اجرای طرح هادی روستا  / استعلام ,استعلام اجرای طرح هادی روستا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022969/استعلام-محیط-کشت'>استعلام محیط کشت  / استعلام, استعلام محیط کشت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022970/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس / استعلام , استعلام تعمیرات اساسی مدارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022971/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای--'>استعلام اجرای طرح هادی روستای ... / استعلام,استعلام اجرای طرح هادی روستای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022972/استعلام-شربت-مورد-نیاز'>استعلام شربت مورد نیاز  / استعلام ,استعلام شربت مورد نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022973/مناقصه-اجرای-بخشی-از-شبکه-جمع-آوری-با-انشعابات--'>مناقصه اجرای بخشی از شبکه جمع آوری با انشعابات... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای بخشی از شبکه جمع آوری با انشعابات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022975/استعلام-پوشاک-و-کفش'>استعلام پوشاک و کفش  / استعلام ,استعلام پوشاک و کفش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022976/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای-دستگردان'>استعلام اجرای طرح هادی روستای دستگردان  / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستای دستگردان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022977/مناقصه-اجرای-بخشی-از-شبکه-جمع-آوری-با-انشعابات--'>مناقصه اجرای بخشی از شبکه جمع آوری با انشعابات... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای بخشی از شبکه جمع آوری با انشعابات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022978/استعلام-برنج'>استعلام برنج  / استعلام , استعلام برنج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022979/استعلام-​خدمات-دسترسی-به-سرویس-mpls'>استعلام ​خدمات دسترسی به سرویس mpls / استعلام, استعلام ​خدمات دسترسی به سرویس mpls</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022980/استعلام-عملیات-بهسازی'>استعلام عملیات بهسازی  / استعلام ,استعلام عملیات بهسازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022981/استعلام-باتری-سرب'>استعلام باتری سرب / استعلام, استعلام باتری سرب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022982/استعلام-غنی-سازی-جنگل-با-نهال'>استعلام غنی سازی جنگل با نهال  / استعلام ,استعلام غنی سازی جنگل با نهال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022983/مناقصه-محلول-آب-نمک--'>مناقصه محلول آب نمک ... / مناقصه ,مناقصه محلول آب نمک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022984/استعلام-12574-تعمیرات-مدرسه--'>استعلام 12574 تعمیرات مدرسه... / استعلام,استعلام 12574 تعمیرات مدرسه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022985/استعلام-دوربین'>استعلام دوربین  / استعلام, استعلام دوربین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022986/استعلام-انجام-عملیات-تعمیر-و-نگهداری'>استعلام انجام عملیات تعمیر و نگهداری  / استعلام ,استعلام انجام عملیات تعمیر و نگهداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022987/استعلام-بررسی-الزامات-فنی-اتصال-به-شبکه'>استعلام بررسی الزامات فنی اتصال به شبکه / استعلام , استعلام بررسی الزامات فنی اتصال به شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022988/استعلام-​کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام ​کامپیوتر و فناوری / استعلام ,استعلام ​کامپیوتر و فناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022989/استعلام-گلیم-فرش'>استعلام گلیم فرش / استعلام, استعلام گلیم فرش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022990/استعلام-تاسیسات-و-مصالح'>استعلام تاسیسات و مصالح  / استعلام ,استعلام تاسیسات و مصالح </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022991/استعلام​تعمیرات-سالن-رامشه'>استعلام​تعمیرات سالن رامشه / استعلام,استعلام ​تعمیرات سالن رامشه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022992/استعلام-تعمیر-و-بازسازی-مراکز-فرهنگی--'>استعلام تعمیر و بازسازی مراکز فرهنگی ... / استعلام,استعلام تعمیر و بازسازی مراکز فرهنگی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022993/استعلام-WD-2tb-red-5400-rpm-sata-III3'>استعلام WD 2tb red 5400 rpm sata III3 / استعلام, استعلام WD 2tb red 5400 rpm sata III3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022994/استعلام-خرید-4-دستگاه-یخچال'>استعلام خرید 4 دستگاه یخچال / استعلام , استعلام خرید 4 دستگاه یخچال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022995/استعلام-​​وسایل-برقی-الکترونیکی'>استعلام ​​وسایل برقی الکترونیکی / استعلام , استعلام ​​وسایل برقی الکترونیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022996/استعلام-راهبند'>استعلام راهبند  / استعلام ,استعلام راهبند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022997/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای-ملوند'>استعلام اجرای طرح هادی روستای  ملوند / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستای  ملوند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022998/استعلام-دستگاه-ثبت-پیروژنی'>استعلام دستگاه ثبت پیروژنی / استعلام, استعلام دستگاه ثبت پیروژنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022999/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس / استعلام , استعلام تعمیرات اساسی مدارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023000/مناقصه-واگذاری-سیستم-دوچرخه-های-اشتراکی-'>مناقصه  واگذاری سیستم دوچرخه های اشتراکی.. / مناقصه  واگذاری سیستم دوچرخه های اشتراکی..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023001/استعلام-دستگاه-ALL-IN-ONE--'>استعلام دستگاه ALL IN ONE ... / استعلام,استعلام دستگاه ALL IN ONE ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023002/استعلام-سرو-ذخیره-ساز-HP'>استعلام سرو ذخیره ساز HP  / استعلام , استعلام سرو ذخیره ساز HP </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023003/استعلام-ضبط-کننده-۶۴-کانال'>استعلام ضبط کننده ۶۴ کانال  / استعلام ,استعلام ضبط کننده ۶۴ کانال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023004/استعلام-دوربین-چشمی'>استعلام دوربین چشمی  / استعلام ,استعلام دوربین چشمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023005/استعلام-سقف-کاذب'>استعلام سقف کاذب  / استعلام, استعلام سقف کاذب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023006/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای--'>استعلام اجرای طرح هادی روستای ... / استعلام,استعلام اجرای طرح هادی روستای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023007/استعلام-مبدل-حرارتی-پوسته-لوله'>استعلام مبدل حرارتی پوسته لوله  / استعلام ,استعلام مبدل حرارتی پوسته لوله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023008/مناقصه-خرید-کالای-مورد-نیاز--'>مناقصه خرید کالای مورد نیاز.... / مناقصه, مناقصه خرید کالای مورد نیاز....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023009/استعلام-عملیات-کف-شکنی-چاه'>استعلام عملیات کف شکنی چاه  / استعلام , استعلام عملیات کف شکنی چاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023010/استعلام-اسید-سولفوریک'>استعلام اسید سولفوریک / استعلام ,استعلام اسید سولفوریک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023011/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای-رضویه'>استعلام اجرای طرح هادی روستای رضویه  / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستای رضویه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023012/استعلام-​ابزارآلات-الکتریکی'>استعلام ​ابزارآلات الکتریکی / استعلام , استعلام ​ابزارآلات الکتریکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023013/استعلام-خرید-کانال-بتنی'>استعلام خرید کانال بتنی  / استعلام , استعلام خرید کانال بتنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023014/استعلام-لاستیک-خودرو'>استعلام لاستیک خودرو  / استعلام ,استعلام لاستیک خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023015/استعلام-خرید-پایه-تابلو'>استعلام خرید پایه تابلو / استعلام , استعلام خرید پایه تابلو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023016/استعلام-طراحی-و-اجرا-شبکه-کامپیوتری'>استعلام طراحی و اجرا شبکه کامپیوتری  / استعلام,استعلام طراحی و اجرا شبکه کامپیوتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023017/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای-هودر'>استعلام اجرای طرح هادی روستای هودر  / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستای هودر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023018/استعلام-امور-تاسیساتی'>استعلام امور تاسیساتی  / استعلام ,استعلام امور تاسیساتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023019/استعلام-طراحی-و-اجرا-شبکه-کامپیوتری--'>استعلام طراحی و اجرا شبکه کامپیوتری ... / استعلام,استعلام طراحی و اجرا شبکه کامپیوتری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023020/استعلام-پارتیشن-بندی'>استعلام پارتیشن بندی  / استعلام, استعلام پارتیشن بندی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023021/استعلام-​​موتور-دیزل-صنعتی-توان-kw350'>استعلام ​​موتور دیزل صنعتی توان kw350  / استعلام , استعلام ​​موتور دیزل صنعتی توان kw350 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023022/استعلام-استوانه-ای-تقویت-شده'>استعلام استوانه ای تقویت شده / استعلام ,استعلام استوانه ای تقویت شده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023023/استعلام-Electro-magnetic-relay-RHN-412'> استعلام Electro magnetic relay RHN-412  / استعلام , استعلام Electro magnetic relay RHN-412 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023024/استعلام-کانتینر'>استعلام کانتینر / استعلام , استعلام کانتینر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023025/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس / استعلام , استعلام تعمیرات اساسی مدارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023026/استعلام-احداث-یک-دستگاه-پل'>استعلام احداث یک دستگاه پل  / استعلام ,استعلام احداث یک دستگاه پل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023027/استعلام-خرید-تونر'>استعلام خرید تونر  / استعلام, استعلام خرید تونر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023028/استعلام-احداث-مخزن-ذخیره-100-متر-مکعبی'>استعلام احداث مخزن ذخیره 100 متر مکعبی / استعلام ,استعلام احداث مخزن ذخیره 100 متر مکعبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023029/استعلام-پکیج-سرمایشی-صنعتی-مخابراتی--'>استعلام پکیج سرمایشی صنعتی مخابراتی ... / استعلام,استعلام پکیج سرمایشی صنعتی مخابراتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023030/استعلام-فراخوان-طرح-پژوهشی-استاندارد'>استعلام فراخوان طرح پژوهشی استاندارد  / استعلام, استعلام فراخوان طرح پژوهشی استاندارد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023031/استعلام-مبدل-آنالوگ-به-دیجیتال-مدل-CIS'> استعلام مبدل آنالوگ به دیجیتال مدل CIS / استعلام , استعلام مبدل آنالوگ به دیجیتال مدل CIS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023032/استعلام-​احداث-و-لایروبی-قنات-و-بهسازی'>استعلام ​احداث و لایروبی قنات و بهسازی / استعلام, استعلام ​احداث و لایروبی قنات و بهسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023033/استعلام-آمپول'>استعلام آمپول  / استعلام ,استعلام آمپول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023034/استعلام-لوازم-بهداشتی'>استعلام لوازم بهداشتی  / استعلام, استعلام لوازم بهداشتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023035/استعلام-لوله-سیاه'>استعلام لوله سیاه / استعلام , استعلام لوله سیاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023036/استعلام-هارد-پک-یک-کیلویی'>استعلام هارد پک یک کیلویی / استعلام , استعلام هارد پک یک کیلویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023037/استعلام-تعمیر-و-بازسازی-مراکز-فرهنگی--'>استعلام تعمیر و بازسازی مراکز فرهنگی ... / استعلام,استعلام تعمیر و بازسازی مراکز فرهنگی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023038/استعلام-​​لامپ-کم-مصرف'>استعلام ​​لامپ کم مصرف  / استعلام ، استعلام ​​لامپ کم مصرف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023039/استعلام-بازوی-مفصلی-6-درجه-آزادی-تقویت--'>استعلام بازوی مفصلی 6 درجه آزادی تقویت ... / استعلام,استعلام بازوی مفصلی 6 درجه آزادی تقویت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023040/استعلام-چاپگر-hp-2035-لیزری-سیاه-و-سفید'> استعلام چاپگر hp 2035 لیزری سیاه و سفید / استعلام , استعلام چاپگر hp 2035 لیزری سیاه و سفید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021842/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-با-قدمت-چهل-سال'>مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی با قدمت چهل سال / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی با قدمت چهل سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021843/مزایده-همگی-و-تمامت-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-همکف-75-01مترمربع'>مزایده همگی و تمامت ششدانگ آپارتمان طبقه همکف 75.01مترمربع / مزایده,مزایده همگی و تمامت ششدانگ آپارتمان طبقه همکف 75.01مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021844/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-مساحت-2-هکتار-و-15-نی'>مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت 2 هکتار و 15 نی / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت 2 هکتار و 15 نی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021846/مزایده-پلاک-986-فرعی-از-20-اصلی-بخش-هفده-نوبت-اول'>مزایده پلاک 986 فرعی از 20 اصلی بخش هفده نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک 986 فرعی از 20 اصلی بخش هفده نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021847/مزایده-اجاره-دریافت-عوارض-جمعه-بازار--نوبت-دوم'>مزایده اجاره دریافت عوارض جمعه بازار ...نوبت دوم / مزایده ,مزایده اجاره دریافت عوارض جمعه بازار ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021848/مزایده-ششدانگ-یکبابخانه-مساحت-هزار-متر'>مزایده ششدانگ یکبابخانه مساحت هزار متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکبابخانه مساحت هزار متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021849/مزایده-پلاک-ثبتی-به-شماره-11650-فرعی-بخش-شش-تهران'>مزایده پلاک ثبتی به شماره 11650 فرعی بخش شش تهران / مزایده,مزایده پلاک ثبتی به شماره 11650 فرعی بخش شش تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021851/مزایده-سی-هزار-متر-مشاع-از-یک-قطعه-مرتع-مساحت-9832570متر'>مزایده سی هزار متر مشاع از یک قطعه مرتع مساحت 9832570متر  / مزایده,مزایده سی هزار متر مشاع از یک قطعه مرتع مساحت 9832570متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021853/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-یک-تفکیکی-89-20متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه یک تفکیکی 89.20متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه یک تفکیکی 89.20متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021855/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-پلاک-ثبتی-3009-فرعی-بخش-دوازده'>مزایده یک قطعه زمین به پلاک ثبتی 3009 فرعی بخش دوازده / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به پلاک ثبتی 3009 فرعی بخش دوازده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021856/مزایده-ملک-مساحت-320-مترمربع'>مزایده ملک مساحت 320 مترمربع  / مزایده,مزایده ملک مساحت 320 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021857/مزایده-ملک-به-شماره-ثبت-20-فرعی-نوبت-دوم'>مزایده ملک به شماره ثبت 20 فرعی نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک به شماره ثبت 20 فرعی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021859/مزایده-5-دانگ-سهم-مشاع-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی'>مزایده 5 دانگ سهم مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 5 دانگ سهم مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021861/مزایده-پلاک-2174-مفروز-و-مجزا-شده-از-2141-الی-2150-فرعی-از-21-اصلی'>مزایده پلاک 2174 مفروز و مجزا شده از 2141 الی 2150 فرعی از 21 اصلی / مزایده,مزایده پلاک 2174 مفروز و مجزا شده از 2141 الی 2150 فرعی از 21 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021864/مزایده-تعداد-دو-دستگاه-خودرو-سواری'>مزایده تعداد دو دستگاه خودرو سواری / آگهی مزایده، مزایده تعداد دو دستگاه خودرو سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021865/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-2500متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 2500متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 2500متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021866/مزایده-سرقفلی-مغازه-تجاری-مساحت-16-متر'>مزایده سرقفلی مغازه تجاری مساحت 16 متر / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه تجاری مساحت 16 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021867/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-446-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 446 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 446 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021868/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-ده-مشهد-غیرمنقول'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش ده مشهد غیرمنقول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش ده مشهد غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021870/مزایده-ششدانگ-پلاکهای-1435-1-فرعی-از-1421-فرعی-از-8-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاکهای 1435-1 فرعی از 1421 فرعی از 8 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاکهای 1435-1 فرعی از 1421 فرعی از 8 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021871/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-150-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 150 متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 150 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021873/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-300-متر-قطعه-43-تفکیکی'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 300 متر قطعه 43 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 300 متر قطعه 43 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021875/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-عرصه-202-5متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 202.5متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 202.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021876/مزایده-ششدانگ-زمین-عرصه-183642متر'>مزایده ششدانگ زمین عرصه 183642متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین عرصه 183642متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021881/مزایده-5-باب-غرفه-های-غذایی--نوبت-دوم'>مزایده 5 باب غرفه های غذایی - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی,مزایده 5 باب غرفه های غذایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021882/مزایده-ششدانگ-پلاک-شماره-باقی-مانده-1445-و-1444-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک شماره باقی مانده 1445 و 1444 اصلی  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک شماره باقی مانده 1445 و 1444 اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021884/مزایده-فروش-املاک-شامل-واحد-تجاری-کارگاهی-دفترکار-آپارتمان-مسکونی'>مزایده فروش املاک شامل واحد تجاری.کارگاهی.دفترکار.آپارتمان مسکونی / مزایده,مزایده فروش املاک شامل واحد تجاری.کارگاهی.دفترکار.آپارتمان مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021885/مزایده-فروش-لوازم-الکتریکی-(سیم-برق-کابل-کلید-و--)-تجدید-نوبت-دوم'>مزایده فروش لوازم الکتریکی (سیم برق، کابل، کلید و ...) تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده عمومی , مزایده فروش لوازم الکتریکی (سیم برق، کابل، کلید و ...) تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021886/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-با-قدمت-17-سال'>مزایده ششدانگ یکباب منزل با قدمت 17 سال / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل با قدمت 17 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021888/مزایده-فروش-8-دستگاه-ماشین-آلات---نوبت-دوم'>مزایده فروش 8 دستگاه ماشین آلات ... نوبت دوم / مزایده , مزایده فروش 8 دستگاه ماشین آلات ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021890/مزایده-زمین-بخش-5-نیشابور-غیرمنقول'>مزایده زمین بخش 5 نیشابور غیرمنقول / مزایده,مزایده زمین بخش 5 نیشابور غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021893/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-7346-فرعی-از-یک-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 7346 فرعی از یک اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 7346 فرعی از یک اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023041/استعلام-دوربین-ترموگرافی'>استعلام دوربین ترموگرافی / استعلام ,استعلام دوربین ترموگرافی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023042/استعلام-یک-دستگاه-برش-مستقیم'>استعلام یک دستگاه برش مستقیم  / استعلام , استعلام یک دستگاه برش مستقیم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023043/استعلام-خرید-20-عدد-تیغه-اندیس-سایش'>استعلام خرید 20 عدد تیغه اندیس سایش  / استعلام, استعلام خرید 20 عدد تیغه اندیس سایش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023044/استعلام-واگذاری-261-پرونده-غیر-قابل'>استعلام واگذاری 261 پرونده غیر قابل  / استعلام ، استعلام واگذاری 261 پرونده غیر قابل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023045/استعلام-خدمات'>استعلام خدمات / استعلام , استعلام خدمات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023046/استعلام-عملیات-تعویض-سقف-سالن-ایستگاه'>استعلام عملیات تعویض سقف سالن ایستگاه / استعلام, استعلام عملیات تعویض سقف سالن ایستگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023047/استعلام-انجام-بازسازی-پله-های-دسترسی--'>استعلام انجام بازسازی پله های دسترسی ... / استعلام,استعلام انجام بازسازی پله های دسترسی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023048/استعلام-جی-پی-اس-GPS'>استعلام جی پی اس GPS  / استعلام , استعلام جی پی اس GPS </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023049/استعلام-انجام-مطالعات-طرح-جامع-منطقه'>استعلام انجام مطالعات طرح جامع منطقه / استعلام, استعلام انجام مطالعات طرح جامع منطقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023050/استعلام-کنترل-سیل-و-رسوب'>استعلام کنترل سیل و رسوب  / استعلام ,استعلام کنترل سیل و رسوب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023051/مناقصه-بهسازی-راههای-روستایی--'>مناقصه بهسازی راههای روستایی ... / مناقصه .مناقصه بهسازی راههای روستایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023052/استعلام-کابل-افشان-نمره--'>استعلام کابل افشان نمره ... / استعلام,استعلام کابل افشان نمره ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023053/استعلام-اقلام-موردنیاز--'>استعلام اقلام موردنیاز ... / استعلام,استعلام اقلام موردنیاز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023054/استعلام-دو-دستگاه-اسپلیت-یونیت-داکت'>استعلام دو دستگاه اسپلیت یونیت داکت  / استعلام, استعلام دو دستگاه اسپلیت یونیت داکت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023055/استعلام-انجام-خدمات-و-عملیات-پست'>استعلام انجام خدمات و عملیات پست / استعلام، استعلام انجام خدمات و عملیات پست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023056/استعلام-کانکس-سرچاهی-به-ابعاد-4-3'>استعلام کانکس سرچاهی به ابعاد 4*3 / استعلام، استعلام کانکس سرچاهی به ابعاد 4*3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023058/استعلام-تعمیر-و-بازسازی-مراکز-فرهنگی'>استعلام تعمیر و بازسازی مراکز فرهنگی / استعلام، استعلام تعمیر و بازسازی مراکز فرهنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023059/مناقصه-خرید-ویدیو-اسکوپ'>مناقصه خرید ویدیو اسکوپ / مناقصه خرید ویدیو اسکوپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023060/آگهی-مناقصه-خریداری--نصب-و-راه-اندازی-و-تولید-و-بهره-برداری-آزمایشی-ماشین-آلات'>آگهی مناقصه خریداری ، نصب و راه اندازی و تولید و بهره برداری آزمایشی ماشین آلات / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه خریداری ، نصب و راه اندازی و تولید و بهره برداری آزمایشی ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023061/مناقصه-خرید-تجهیزات-ذخیره-ساز--'>مناقصه خرید تجهیزات ذخیره ساز ... / مناقصه,مناقصه خرید تجهیزات ذخیره ساز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023062/مناقصه-اجرای-مدول-تصفیه-خانه-فاضلاب--'>مناقصه اجرای مدول تصفیه خانه فاضلاب ... / مناقصه ,مناقصه اجرای مدول تصفیه خانه فاضلاب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023063/مناقصه-انجام-تعمیرات-اساسی--'>مناقصه انجام تعمیرات اساسی.... / مناقصه, مناقصه انجام تعمیرات اساسی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023064/مناقصه-خرید-ریکلوزر-هوایی-اتوماتیک--'>مناقصه خرید ریکلوزر هوایی اتوماتیک.... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید ریکلوزر هوایی اتوماتیک....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021895/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-به-شماره-3698-2-بخش-دو'>مزایده ششدانگ یکباب خانه به شماره 3698/2 بخش دو  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه به شماره 3698/2 بخش دو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021900/مزایده-دستگاه-تزریق-پلاستیک--'>مزایده دستگاه تزریق پلاستیک.... / مزایده, مزایده دستگاه تزریق پلاستیک....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021902/مزایده-فروش-تعداد-14-دستگاه-اتوبوس-شهری'>مزایده فروش تعداد 14 دستگاه اتوبوس شهری  / مزایده , مزایده فروش تعداد 14 دستگاه اتوبوس شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021903/مزایده-فروش-تعداد-سه-رقبه-املاک-تملیکی--'>مزایده فروش تعداد سه رقبه املاک تملیکی .. / مزایده,مزایده فروش تعداد سه رقبه املاک تملیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021905/مزایده-دبه-خیارشور-هشت-کیلویی---'>مزایده دبه خیارشور هشت کیلویی .... / مزایده, مزایده دبه خیارشور هشت کیلویی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021907/مزایده-ملک-مسکونی'>مزایده ملک مسکونی / مزایده,مزایده ملک مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021911/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-187-5متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 187.5متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 187.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021913/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-599-34متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 599.34متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 599.34متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021914/مزایده-جارو-برقی--'>مزایده جارو برقی... / مزایده, مزایده جارو برقی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021915/مزایده-واگذاری-کتابفروشی-و-سالن-سینما-و-بوفه'>مزایده  واگذاری کتابفروشی و سالن سینما و بوفه / آگهی مزایده, مزایده  واگذاری کتابفروشی و سالن سینما و بوفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021916/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-احداث-شده-در-زمین-166متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه احداث شده در زمین 166متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه احداث شده در زمین 166متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021918/مزایده-واگذاری-گلخانه'>مزایده واگذاری گلخانه  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری  گلخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021920/مزایده-فروش-چای-سنواتی---نوبت-دوم'>مزایده فروش چای سنواتی ... نوبت دوم  / مزایده ,مزایده فروش چای سنواتی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021921/مزایده-آپارتمان-با-قدمت-4-سال'>مزایده آپارتمان با قدمت 4 سال / مزایده,مزایده آپارتمان با قدمت 4 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021923/مزایده-واگذاری-فضای-طبقه-فوقانی-مغازه'>مزایده واگذاری  فضای طبقه فوقانی مغازه  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری  فضای طبقه فوقانی مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021925/مزایده-فروش-یکدستگاه-مینی-بوس-مدل-1388'>مزایده فروش یکدستگاه مینی بوس مدل 1388  / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه مینی بوس مدل 1388 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021926/مزایده-واگذاری-مغازه'>مزایده واگذاری مغازه / آگهی مزایده, مزایده واگذاری مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021928/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-69-78متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 69.78متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 69.78متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021929/اگهی-مزایده-تفکیک-پسماند-در-محل-دپو'>اگهی مزایده تفکیک پسماند در محل دپو  / اگهی مزایده , مزایده تفکیک پسماند در محل دپو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021931/مزایده-ضایعات-فلزی-ساختگاه--'>مزایده ضایعات فلزی ساختگاه... / مزایده ضایعات فلزی ساختگاه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021932/مزایده-فروش-کارخانه-شن-و-ماسه-و-آسفالت-و-بتن--'>مزایده فروش کارخانه شن و ماسه و آسفالت و بتن ... / مزایده فروش کارخانه شن و ماسه و آسفالت و بتن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021934/مزایده-فروش-ماشین-آلات--تجهیزات-اداری-و-آهن-آلات-ضایعاتی'>مزایده فروش ماشین آلات ، تجهیزات اداری و آهن آلات ضایعاتی  / آگهی مزایده کتبی , مزایده فروش ماشین آلات ، تجهیزات اداری و آهن آلات ضایعاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021936/آگهی-مزایده-فروش-سهام-و-زمین'>آگهی مزایده فروش سهام و زمین / آگهی مزایده, آگهی مزایده فروش سهام و زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021944/مزایده-فروش-سهام'>مزایده فروش سهام  / آگهی مزایده, مزایده فروش سهام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021945/مزایده-فروش-یکدستگاه-دیزل-ژنراتور-و---نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه دیزل ژنراتور و ... نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه دیزل ژنراتور و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021949/مزایده-زمین-و-جایگاه-سوخت-بنزین'>مزایده زمین و جایگاه سوخت بنزین  / اگهی مزایده , مزایده زمین و جایگاه سوخت بنزین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021950/مزایده-واگذاری-(اجاره)-جایگاه-CNG'>مزایده واگذاری (اجاره) جایگاه CNG  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری (اجاره) جایگاه CNG </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021952/مزایده-فروش-معدن-سنگ-آهک'>مزایده فروش معدن سنگ آهک / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش معدن سنگ آهک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021955/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-سواری-پراید'>مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری پراید / آگهی مزایده , مزایده مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021956/مزایده-ابزار-یراق'>مزایده ابزار یراق / مزایده,مزایده ابزار یراق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021957/مزایده-فروش-میز-تحریر-با-صندلی-و-کامپیوتر-و-فایل-چوبی--'>مزایده فروش میز تحریر با صندلی و کامپیوتر و فایل چوبی.... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش میز تحریر با صندلی و کامپیوتر و فایل چوبی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021961/مزایده-فروش-اموال-ضایعاتی-و-اسقاطی--تجدید-نوبت-دوم'>مزایده فروش اموال ضایعاتی و اسقاطی - تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده عمومی, مزایده فروش اموال ضایعاتی و اسقاطی - تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021964/مزایده-تعداد-19-دستگاه-اتومبیل-پلاک-دولتی'>مزایده تعداد 19 دستگاه اتومبیل پلاک دولتی  / مزایده  ،مزایده تعداد 19 دستگاه اتومبیل پلاک دولتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021966/مزایده-فروش-سهام'>مزایده فروش سهام / مزایده, مزایده فروش سهام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021967/مزایده-فروش-پرینتر-hp-پرینتر-4-کاره-پاناسونیک-و--'>مزایده فروش  پرینتر hp- پرینتر 4 کاره پاناسونیک و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش  پرینتر hp- پرینتر 4 کاره پاناسونیک و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021968/مزایده-وانت-پیکان'>مزایده وانت پیکان  / اگهی مزایده , مزایده وانت پیکان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021972/مزایده-فروش-آون-آزمایشگاهی-و--'>مزایده فروش آون آزمایشگاهی و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش آون آزمایشگاهی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021974/مزایده-دو-تخته-قالی-12-متری'>مزایده دو تخته قالی 12 متری  / مزایده,مزایده دو تخته قالی 12 متری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021976/مزایده-سواری-هاچ-بک'>مزایده سواری هاچ بک / مزایده,مزایده سواری هاچ بک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021977/مزایده-جت-پرینتر'>مزایده جت پرینتر  / اگهی مزایده , مزایده جت پرینتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021980/مزایده-اتومبیل-سواری-رنو'>مزایده اتومبیل سواری رنو  / آگهی مزایده , مزایده اتومبیل سواری رنو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021988/مزایده-اجاره-زمین'>مزایده اجاره زمین / آگهی مزایده عمومی,مزایده اجاره زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021995/مزایده-انواع-ضایعات-آلومینیوم--تیغ-اره-ضایعاتی'>مزایده انواع ضایعات آلومینیوم ،  تیغ اره ضایعاتی / مزایده انواع ضایعات آلومینیوم ،  تیغ اره ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021996/مزایده-خودرو-سواری-مزدا-تری'>مزایده خودرو سواری مزدا تری  / مزایده مال منقول، مزایده خودرو سواری مزدا تری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021998/مزایده-واگذاری-و-انجام-هندلینگ-کامل---نوبت-دوم'>مزایده واگذاری و انجام هندلینگ کامل ... نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری و انجام هندلینگ کامل ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022000/مزایده-کمبکتور-و-کاتر'>مزایده کمبکتور و کاتر  / اگهی مزایده , مزایده کمبکتور و کاتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022003/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-600-متر-مرحله-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 600 متر مرحله اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 600 متر مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022005/مزایده-آپارتمان-مساحت-138-50متر-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان مساحت 138.50متر نوبت اول  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 138.50متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022006/مزایده-اقلام-مازاد-خود-شامل-فرش-و--'>مزایده اقلام مازاد خود شامل فرش و ... / آگهی مزایده عمومی,مزایده  اقلام مازاد خود شامل فرش و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022008/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-بخش-سه-سبزوار'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی بخش سه سبزوار  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی بخش سه سبزوار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022009/مزایده-فروش-یکدستگاه-بوجاری-و-پیش-بوجاری-گندم---نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه بوجاری و پیش بوجاری گندم ....نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال غیر منقول , مزایده فروش یکدستگاه بوجاری و پیش بوجاری گندم ....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022011/مزایده-ملک-مساحت-107421-26متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 107421.26متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک مساحت 107421.26متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022014/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-طبقه-اول-117-50متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه اول 117.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه اول 117.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022018/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-قطعه-50-تفکیکی'>مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه 50 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه 50 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022021/مزایده-ششدانگ-یک-واحد-تولیدی-مساحت-1618متر'>مزایده ششدانگ یک واحد تولیدی مساحت 1618متر / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد تولیدی مساحت 1618متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022023/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-1353-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 1353 متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 1353 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022025/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-76-2متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 76.2متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 76.2متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022026/مزایده-فعالسازی-اماکن--'>مزایده فعالسازی اماکن ... / مزایده عمومی, مزایده فعالسازی اماکن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022027/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-295-2متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 295.2متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 295.2متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022028/مزایده-واگذاری-جایگاه-CNG--مرحله-دوم--نوبت-اول'>مزایده واگذاری جایگاه CNG  - مرحله دوم - نوبت اول  / آگهی مزایده، مزایده واگذاری جایگاه CNG  - مرحله دوم - نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022029/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-258-50متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 258.50متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 258.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022031/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-86-54متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 86.54متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 86.54متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022033/مزایده-فروش-خودرو'>مزایده فروش خودرو / آگهی مزایده عمومی,مزایده فروش خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022035/مزایده-فروش-املاک-مازاد-و-تملیکی-استان-خوزستان-بصورت-نقد'>مزایده فروش املاک مازاد و تملیکی استان خوزستان بصورت نقد  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد و تملیکی استان خوزستان بصورت نقد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022038/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-164-متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 164 متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 164 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022042/مزایده-فروش-4-دستگاه-آپارتمان-به-انضمام-پارکینگ-و-انباری'>مزایده فروش 4 دستگاه آپارتمان به انضمام پارکینگ و انباری  / مزایده,مزایده فروش 4 دستگاه آپارتمان به انضمام پارکینگ و انباری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022047/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-تحت-اختیار-خود'>مزایده فروش تعدادی از املاک تحت اختیار خود / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک تحت اختیار خود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022050/مزایده-واگذاری-مراکز-و-کارگاههای-آموزشی'>مزایده واگذاری مراکز و کارگاههای آموزشی  / مزایده,مزایده واگذاری مراکز و کارگاههای آموزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022051/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-منافع-غرفه-229-غیرمنقول'>مزایده سه دانگ مشاع از منافع غرفه 229 غیرمنقول  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از منافع غرفه 229 غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022053/مزایده-زمین-شالیزار-مساحت-1838متر-مرحله-اول'>مزایده زمین شالیزار مساحت 1838متر مرحله اول / مزایده,مزایده زمین شالیزار مساحت 1838متر مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022055/مزایده-زمین-صیفی-کاری-اموال-غیرمنقول'>مزایده زمین صیفی کاری اموال غیرمنقول  / مزایده,مزایده زمین صیفی کاری اموال غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022057/مزایده-کالاهای-تحت-اختیار--'>مزایده کالاهای تحت اختیار... / مزایده کالاهای تحت اختیار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022058/مزایده-قطعات-تاسیسات--'>مزایده قطعات تاسیسات... / آگهی مزایده، مزایده قطعات تاسیسات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022060/مزایده-پلاک-ثبتی-318-فرعی'>مزایده پلاک ثبتی 318 فرعی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 318 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022063/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-5000متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 5000متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 5000متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022065/مزایده-یک-قطعه-زمین-اموال-منقول-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین اموال منقول نوبت اول  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین اموال منقول نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022066/مزایده-فروش-تعداد-دو-دستگاه-خودرو-پژو-405'>مزایده فروش  تعداد دو دستگاه خودرو پژو 405  / آگهی مزایده, مزایده فروش  تعداد دو دستگاه خودرو پژو 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022068/مزایده-ششدانگ-پلاک-1299-فرعی-مساحت-798متر'>مزایده ششدانگ پلاک 1299 فرعی مساحت 798متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 1299 فرعی مساحت 798متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022069/مناقصه-3-دستگاه-خودرو-با-مشخصات--'>مناقصه 3 دستگاه خودرو با مشخصات ... / مناقصه , مناقصه 3 دستگاه خودرو با مشخصات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022070/مزایده-ملک-با-قدمت-25-سال-نوبت-دوم'>مزایده ملک با قدمت 25 سال نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک با قدمت 25 سال نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022071/مزایده-فروش-ماشین-آلات'>مزایده فروش ماشین آلات / مزایده، </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022073/مزایده-یک-قطعه-زمین-مزروعی-بخش-8-گیلان'>مزایده یک قطعه زمین مزروعی بخش 8 گیلان / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مزروعی بخش 8 گیلان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022076/مزایده-اموال-غیرمنقول-شامل-بایر-و-شالیزار-نوبت-اول'>مزایده اموال غیرمنقول شامل بایر و شالیزار نوبت اول  / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول شامل بایر و شالیزار نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022077/مزایده-یک-قطعه-زمین-خشکی-بایر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین خشکی بایر نوبت اول  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین خشکی بایر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022081/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-5-تبریز-نوبت-اول-غیرمنقول'>مزایده پلاک ثبتی بخش 5 تبریز نوبت اول غیرمنقول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش 5 تبریز نوبت اول غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022083/مزایده-تعداد-33-دستگاه-خودرو-سبک-سنگین-و-موتورسیکلت'>مزایده تعداد 33 دستگاه خودرو سبک، سنگین و موتورسیکلت / مزایده تعداد 33 دستگاه خودرو سبک، سنگین و موتورسیکلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022085/مزایده-واگذاری-غرفه-های-بازی'>مزایده  واگذاری  غرفه های بازی  / مزایده , مزایده واگذاری  غرفه های بازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022086/مزایده-ملک-بخش-چهار-تبریز-نوبت-اول-غیرمنقول'>مزایده ملک بخش چهار تبریز نوبت اول غیرمنقول / مزایده,مزایده ملک بخش چهار تبریز نوبت اول غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022091/مزایده-ملک-ششدانگ-یک-قطعه-محوطه-اموال-غیرمنقول'>مزایده ملک ششدانگ یک قطعه محوطه اموال غیرمنقول  / مزایده,مزایده ملک ششدانگ یک قطعه محوطه اموال غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022093/مزایده-تعداد-44-قلم-انواع-کالای-اسقاط'>مزایده تعداد 44 قلم انواع کالای اسقاط  / آگهی مزایده عمومی، مزایده تعداد 44 قلم انواع کالای اسقاط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022094/مزایده-پلاک-ثبتی-38-اصلی-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی 38 اصلی نوبت اول  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 38 اصلی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022096/مزایده-یک-قطعه-زمین-اعیان-460-مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین اعیان 460 مترمربع  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین اعیان 460 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022099/مزایده-ملک-مساحت-421-88متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت 421.88متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت 421.88متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022107/مزایده-تعداد-56-دستگاه-انواع-خودرو-سبک-سنگین-وموتورسیکلت-و-1-دستگاه-کمپرسور-(جمعا-57-دستگاه)--'>مزایده تعداد 56 دستگاه انواع خودرو،سبک، سنگین وموتورسیکلت و 1 دستگاه کمپرسور (جمعا 57 دستگاه)... / مزایده,مزایده تعداد 56 دستگاه انواع خودرو،سبک، سنگین وموتورسیکلت و 1 دستگاه کمپرسور (جمعا 57 دستگاه)...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022108/مزایده-واگذاری-به-اجاره-مغازه-های-واقع-در-بلوار-عرفان'>مزایده واگذاری به اجاره مغازه های واقع در بلوار عرفان / آگهی مزایده، مزایده واگذاری به اجاره مغازه های واقع در بلوار عرفان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022109/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیانی-زمینی-مساحت-1346متر'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیانی زمینی مساحت 1346متر / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیانی زمینی مساحت 1346متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022115/مزایده-فروش-ضایعات'>مزایده فروش ضایعات  / اگهی مزایده , مزایده فروش ضایعات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022117/مزایده-ملک-بخش-چهار-قم-مساحت-141-متر'>مزایده ملک بخش چهار قم مساحت 141 متر  / مزایده,مزایده ملک بخش چهار قم مساحت 141 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022120/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-350-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 350 متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 350 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022121/مزایده-اجاره-واحدهای-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده اجاره واحدهای تجاری نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره واحدهای تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022126/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-248-59متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 248.59متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 248.59متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022130/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مسکونی-قطعه-چهار-108-07متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی قطعه چهار 108.07متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی قطعه چهار 108.07متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022133/تجدید-مزایده-اجاره-واحدهای-تجاری-بازار-روز-نوبت-دوم'>تجدید مزایده اجاره واحدهای تجاری بازار روز نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده عمومی , مزایده اجاره واحدهای تجاری بازار روز  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022135/مزایده-اجاره-محل-بوفه-و-انتشارات'>مزایده اجاره محل بوفه و انتشارات  / مزایده , مزایده اجاره محل بوفه و انتشارات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022136/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-104713-35متر-نوبت-سوم'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 104713.35متر نوبت سوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 104713.35متر نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022138/مزایده-روغن-2-لیتری-توربو-دیزل--'>مزایده روغن 2 لیتری توربو دیزل... / آگهی مزایده، مزایده روغن 2 لیتری توربو دیزل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022139/مزایده-قطعه-زمین-مساحت-3263-68مترمربع'>مزایده قطعه زمین مساحت 3263.68مترمربع / مزایده,مزایده قطعه زمین مساحت 3263.68مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022140/مزایده-واگذاری-خودرو-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری خودرو  نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری خودرو  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022141/اگهی-مزایده-طلای-18-و-21-عیار'>اگهی مزایده طلای 18 و 21 عیار  / اگهی مزایده , اگهی مزایده طلای 18 و 21 عیار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022143/مزایده-فروش-سواری-پیکان-مدل-1381'>مزایده فروش سواری پیکان مدل 1381 / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش سواری پیکان مدل 1381</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022146/مزایده-یک-دستگاه-ژنراتور-دیزل-96-10-20'>مزایده  یک دستگاه ژنراتور دیزل 96.10.20 / مزایده, مزایده یک دستگاه ژنراتور دیزل 96.10.20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022147/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-116-55متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 116.55متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 116.55متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022149/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-120-1متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 120.1متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 120.1متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022152/مزایده-فروش-لورال-کرم-پودر-سشوار---نوبت-دوم'>مزایده فروش لورال کرم پودر، سشوار ... نوبت دوم  / آگهی مزایده و فروش اموال منقول ، مزایده فروش لورال کرم پودر، سشوار ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022153/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-آپارتمان-مساحت-114-84متر'>مزایده دو دانگ مشاع از آپارتمان مساحت 114.84متر  / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از آپارتمان مساحت 114.84متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022156/مزایده-فروش-کولر-اسپیلت-دستگاه-کپی-و--'>مزایده فروش کولر اسپیلت- دستگاه کپی و ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش کولر اسپیلت- دستگاه کپی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022157/مزایده-یک-دستگاه-دریل-مگنت-و---نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه دریل مگنت و ...  نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه دریل مگنت و ...  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022158/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-قطعه-ده-تفکیکی-90-40متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه ده تفکیکی 90.40متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه ده تفکیکی 90.40متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022159/مزایده-فروش-خودرو--'>مزایده فروش خودرو ... / مزایده, مزایده فروش خودرو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022160/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-سواری-پژو-405-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری پژو 405 نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول ، مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری پژو 405 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022161/مزایده-آپارتمان-مساحت-156-متر'>مزایده آپارتمان مساحت 156 متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 156 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022162/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-سواری-زانتیا-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری زانتیا  نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری زانتیا  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022163/مزایده-فروش-کلوخه-باریت-(نوبت-دوم)'>مزایده فروش کلوخه باریت (نوبت دوم) / مزایده,مزایده فروش کلوخه باریت (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022164/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-ملک-تجاری-عرصه-35-متر'>مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ ملک تجاری عرصه 35 متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ ملک تجاری عرصه 35 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022166/مزایده-مخمل-پانچ--مرحله-دوم'>مزایده مخمل پانچ - مرحله دوم  / اگهی مزایده , مزایده مخمل پانچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022168/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-پژو-آردی'>مزایده فروش یکدستگاه خودروی پژو آردی / آگهی مزایده اموال منقول ، مزایده فروش یکدستگاه خودروی پژو آردی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022169/مزایده-دو-دستگاه-تزریق-پلاستیک-یک-دستگاه-چیلر-و--'>مزایده دو دستگاه تزریق پلاستیک- یک دستگاه چیلر و ... / آگهی مزایده اموال غیر منقول, مزایده دو دستگاه تزریق پلاستیک- یک دستگاه چیلر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022170/مزایده-خودروهای-اسقاط--'>مزایده خودروهای اسقاط ... / آگهی مزایده عمومی , مزایده خودروهای اسقاط ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022172/مزایده-آپارتمان-تجاری-مساحت-70-01-مترمربع-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان تجاری مساحت 70.01 مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده آپارتمان تجاری مساحت 70.01 مترمربع نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022173/مزایده-تعداد-هشتاد-دست-کت-و-شلوار-مردانه-نوبت-دوم'>مزایده تعداد هشتاد دست کت و شلوار مردانه نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده تعداد هشتاد دست کت و شلوار مردانه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022174/مزایده-تعدادی-از-ماشین-آلات-و-دستگاه-های-خط-تولید-سس-96-10-20'>مزایده تعدادی از ماشین آلات و دستگاه های خط تولید سس 96.10.20 / مزایده , مزایده تعدادی از ماشین آلات و دستگاه های خط تولید سس 96.10.20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022176/مزایده-فروش-یکدستگاه-سواری-زانتیا-SX'>مزایده فروش یکدستگاه سواری زانتیا SX  / آگهی مزایده اموال منقول ، مزایده فروش یکدستگاه سواری زانتیا SX </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022177/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-188-70متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 188.70متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 188.70متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022178/مزایده-واگذاری-اجاره-جایگاه-CNG--'>مزایده واگذاری اجاره جایگاه CNG ... / مزایده, مزایده واگذاری اجاره جایگاه CNG ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022180/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-70-92متر-قطعه-چهار'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 70.92متر قطعه چهار / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 70.92متر قطعه چهار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022182/مزایده-دو-دستگاه-رنگ-پاش-سه-دستگاه-ماشین-بسته-بندی-و--'>مزایده دو دستگاه رنگ پاش- سه دستگاه ماشین بسته بندی و ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده دو دستگاه رنگ پاش- سه دستگاه ماشین بسته بندی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022183/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-105-36متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 105.36متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 105.36متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022184/مزایده-یک-دستگاه-لب-تاپ-مارک-ASUS'>مزایده یک دستگاه لب تاپ مارک ASUS / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده یک دستگاه لب تاپ مارک ASUS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022185/مزایده-یک-دستگاه-بوجاری-غلات-سیلوی-برنج-آسیاب-ضربه-ای--'>مزایده یک دستگاه بوجاری غلات، سیلوی برنج، آسیاب ضربه ای... / مزایده, مزایده یک دستگاه بوجاری غلات، سیلوی برنج، آسیاب ضربه ای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022186/مزایده-محل-بوفه-و-نانوایی--نوبت-دوم'>مزایده محل بوفه و نانوایی - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی، مزایده محل بوفه و نانوایی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022187/مزایده-واگذاری-امتیاز-بهره-برداری-از-یکباب-مغازه-تجاری-مرحله-دوم-نوبت-اول'>مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از یکباب مغازه تجاری مرحله دوم نوبت اول / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از یکباب مغازه تجاری مرحله دوم نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022188/تمدید-مزایده-فروش-66-قلم-تجهیزات-اسقاط--'>تمدید مزایده فروش 66 قلم تجهیزات اسقاط... / آگهی مزایده،تمدید مزایده فروش 66 قلم تجهیزات اسقاط...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022189/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-122-22متر-قطعه-سه'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 122.22متر قطعه سه / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 122.22متر قطعه سه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022190/مزایده-1-5-دانگ-مشاع-از-آپارتمان-مسکونی-57-33متر'>مزایده 1.5 دانگ مشاع از آپارتمان مسکونی 57.33متر / مزایده,مزایده 1.5 دانگ مشاع از آپارتمان مسکونی 57.33متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022191/مزایده-فروش-مقدار-تقریبی-131-تن-ضایعات'>مزایده فروش مقدار تقریبی 131 تن ضایعات / آگهی مزایده ,مزایده فروش مقدار تقریبی 131 تن ضایعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022192/مزایده-یک-دستگاه-مینی-بوس-ایویکو-مدل-1383'>مزایده یک دستگاه مینی بوس ایویکو مدل 1383 / آگهی مزایده,مزایده یک دستگاه مینی بوس ایویکو مدل 1383</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022193/مزایده-یک-دستگاه-مخزن--'>مزایده یک دستگاه مخزن ... / مزایده, مزایده یک دستگاه مخزن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022196/مزایده-دو-دستگاه-خم-برش-میله-گرد-دو-دستگاه-بالابر-مصالح-ساختمانی-و--'>مزایده دو دستگاه خم برش میله گرد- دو دستگاه بالابر مصالح ساختمانی و ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده دو دستگاه خم برش میله گرد- دو دستگاه بالابر مصالح ساختمانی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022197/مزایده-پلاک-1721-فرعی-از-93-اصلی-نوبت-اول'>مزایده پلاک 1721 فرعی از 93 اصلی نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک 1721 فرعی از 93 اصلی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022198/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-زانتیا--'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری زانتیا ... / مزایده,مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری زانتیا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022199/مزایده-آپارتمان-مساحت-52-18متر'>مزایده آپارتمان مساحت 52.18متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 52.18متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022201/آگهی-مزایده-پرس-ضربه-ای'>آگهی مزایده پرس ضربه ای  / اگهی مزایده , آگهی مزایده پرس ضربه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022203/مزایده-واگذاری-یک-قطعه-زمین-مساحت-1036متر'>مزایده واگذاری یک قطعه زمین مساحت 1036متر  / مزایده,مزایده واگذاری یک قطعه زمین مساحت 1036متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022205/مزایده-یکدستگاه-سواری-نیسان-مدل-2012'>مزایده یکدستگاه سواری نیسان مدل 2012  / آگهی مزایده, مزایده یکدستگاه سواری نیسان مدل 2012 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022207/مزایده-یک-دستگاه-آپارتمان-و-یک-دستگاه-خودروی-سواری--'>مزایده یک دستگاه آپارتمان و یک دستگاه خودروی سواری... / مزایده, مزایده یک دستگاه آپارتمان و یک دستگاه خودروی سواری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022209/مزایده-آپارتمان-مسکونی-70-53متر-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان مسکونی 70.53متر نوبت اول / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی 70.53متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022211/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-سیستم-پراید-جی-تی-ایکس'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری سیستم پراید جی تی ایکس / آگهی مزایده مال منقول، مزایده یک دستگاه خودرو سواری سیستم پراید جی تی ایکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022214/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-113-17متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 113.17متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 113.17متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022215/مزایده-فروش-ماشین-آلات-مازاد-بر-نیاز'>مزایده فروش ماشین آلات مازاد بر نیاز / آگهی مزایده ، مزایده فروش ماشین آلات مازاد بر نیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022217/مزایده-اجناس-اسقاط-و-از-رده-خارج-(نوبت-دوم)'>مزایده اجناس اسقاط و از رده خارج (نوبت دوم) / آگهی مزایده , مزایده اجناس اسقاط و از رده خارج (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022218/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-سه-93-19متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه سه 93.19متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه سه 93.19متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022219/مزایده-آپارتمان-طبقه-سه-223-76متر-بخش-سه'>مزایده آپارتمان طبقه سه 223.76متر بخش سه / مزایده,مزایده آپارتمان طبقه سه 223.76متر بخش سه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022220/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-206-هاچ-بک'>مزایده یک دستگاه خودرو 206 هاچ بک / آگهی مزایده مال منقول، مزایده یک دستگاه خودرو 206 هاچ بک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022221/مزایده-عمومی-فروش-املاک'>مزایده عمومی فروش املاک  / مزایده,مزایده عمومی فروش املاک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022224/مزایده-واگذاری-محل-کارخانه-و-دستگاه-ماشین-آلات-و-تجهیزات'>مزایده واگذاری محل کارخانه و دستگاه، ماشین آلات و تجهیزات / آگهی واگذاری، مزایده واگذاری محل کارخانه و دستگاه ماشین آلات و تجهیزات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022227/مزایده-اعیان-پلاک-ثبتی-مساحت-تقریبی-کلی-104-متر'>مزایده اعیان پلاک ثبتی مساحت تقریبی کلی 104 متر  / مزایده,مزایده اعیان پلاک ثبتی مساحت تقریبی کلی 104 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022229/مزایده-یکباب-مغازه-به-شماره-پلاک-11-فرعی'>مزایده یکباب مغازه به شماره پلاک 11 فرعی / مزایده,مزایده یکباب مغازه به شماره پلاک 11 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022231/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-بخش-ده-مشهد-غیرمنقول'>مزایده ششدانگ آپارتمان بخش ده مشهد غیرمنقول / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان بخش ده مشهد غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022232/مزایده-فروش-دستگاه-4-گاز-ساخت-فرانسه--(نوبت-دوم)'>مزایده فروش دستگاه 4 گاز ساخت فرانسه....(نوبت دوم) / آگهی مزایده , مزایده فروش دستگاه 4 گاز ساخت فرانسه.... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022236/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-224-متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 224 متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 224 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022237/مزایده-یک-باب-منزل-مسکونی'>مزایده یک باب منزل مسکونی / مزایده,مزایده یک باب منزل مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022238/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سمند-ال-ایکس'>مزایده یک دستگاه خودروی سمند ال ایکس / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی سمند ال ایکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022241/مزایده-330-سهم-از-1000-سهم-شرکت'>مزایده 330 سهم از 1000 سهم شرکت / مزایده,مزایده 330 سهم از 1000 سهم شرکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022243/مزایده-دو-واحد-آپارتمان'>مزایده دو واحد آپارتمان / مزایده,مزایده دو واحد آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022246/مزایده-یک-دستگاه-سواری-هیوندای'>مزایده یک دستگاه سواری هیوندای  / مزایده، مزایده یک دستگاه سواری هیوندای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022247/مزایده-اجاره-املاک'>مزایده اجاره املاک  / مزایده , مزایده اجاره املاک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022249/مزایده-یک-واحد-آپارتمان-به-مساحت-89-67-مترمربع'>مزایده یک واحد آپارتمان به مساحت 89/67 مترمربع / مزایده,مزایده یک واحد آپارتمان به مساحت 89/67 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022251/اصلاحیه-مزایده-عمومی-فروش-املاک-مازاد-بانک-کشاورزی'>اصلاحیه مزایده عمومی فروش املاک مازاد بانک کشاورزی / اصلاحیه مزایده,مزایده عمومی فروش املاک مازاد بانک کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022253/مزایده-ششدانگ-یک-باب-مغازه-به-مساحت-48-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 48 مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 48 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022254/مزایده-فروش-شش-دستگاه-خودروی-اسقاطی-نوبت-دوم'>مزایده فروش شش دستگاه خودروی اسقاطی نوبت دوم  / فراخوان مزایده ، مزایده فروش شش دستگاه خودروی اسقاطی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022256/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-93-47متر-قطعه-ده-تفکیکی'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 93.47متر قطعه ده تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 93.47متر قطعه ده تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022257/مزایده-یک-قطعه-باغ-میمی-به-مساحت-8084-مترمربع'>مزایده یک قطعه باغ میمی به مساحت 8084 مترمربع  / مزایده,مزایده یک قطعه باغ میمی به مساحت 8084 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022258/مزایده-مجموعه-دامداری-گاوداری-دارای-سند-به-پلاک-50-82-نوبت-اول'>مزایده مجموعه دامداری گاوداری دارای سند به پلاک 50.82 نوبت اول / مزایده,مزایده مجموعه دامداری گاوداری دارای سند به پلاک 50.82 نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022260/مزایده-مینی-بوس-هیوندای'>مزایده مینی بوس هیوندای  / مزایده مینی بوس هیوندای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022262/مزایده-پلاک-ثبتی-قطعه-12-تفکیکی-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی قطعه 12 تفکیکی نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی قطعه 12 تفکیکی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022263/مزایده-ششدانگ-پلاک-100-فرعی-از-2330-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک 100 فرعی از 2330 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 100 فرعی از 2330 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022266/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-8-قزوین-مرحله-اول'>مزایده پلاک ثبتی بخش 8 قزوین مرحله اول  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش 8 قزوین مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022268/مزایده-فروش-ششدانگ-زمین-تجاری-مسکونی-مساحت-319-متر'>مزایده فروش ششدانگ زمین تجاری مسکونی مساحت 319 متر  / مزایده,مزایده فروش ششدانگ زمین تجاری مسکونی مساحت 319 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022269/مزایده-سه-دانگ-کامیون-کشنده'>مزایده سه دانگ کامیون کشنده / مزایده,مزایده سه دانگ کامیون کشنده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022270/مزایده-دو-دستگاه-شناور--'>مزایده دو دستگاه شناور ... / آگهی مزایده عمومی, مزایده دو دستگاه شناور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022271/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-زمین-مساحت-288-15متر'>مزایده دو دانگ مشاع از زمین مساحت 288.15متر  / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از زمین مساحت 288.15متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022272/مزایده-کاغذ-لمینت-دار-ضایعاتی'>مزایده کاغذ لمینت دار ضایعاتی / آگهی مزایده عمومی , مزایده کاغذ لمینت دار ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022274/مزایده-یک-قطعه-زمین-مشتمل-بر-یکباب-خانه'>مزایده یک قطعه زمین مشتمل بر یکباب خانه / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مشتمل بر یکباب خانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022275/مزایده-ملک-زمین-دیم-بخش-ده-سنندج-نوبت-اول'>مزایده ملک زمین دیم بخش ده سنندج نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک زمین دیم بخش ده سنندج نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022279/مزایده-ششدانگ-خانه-مسکونی-مساحت-220-متر'>مزایده ششدانگ خانه مسکونی مساحت 220 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مسکونی مساحت 220 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022280/مزایده-ششدانگ-یکباب-آپارتمان-مسکونی'>مزایده ششدانگ یکباب آپارتمان مسکونی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب آپارتمان مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022282/مزایده-واگذاری-قطعه-زمین-دوم-تفکیکی-مساحت-624-27متر-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری قطعه زمین دوم تفکیکی مساحت 624.27متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده واگذاری قطعه زمین دوم تفکیکی مساحت 624.27متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022283/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-ویلایی'>مزایده ششدانگ یکباب خانه ویلایی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه ویلایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022286/مزایده-فروش-12-واحد-مسکونی-بعلاوه-یک-واحد-زیرزمین-مشترک-نوبت-دوم'>مزایده فروش 12 واحد مسکونی بعلاوه یک واحد زیرزمین مشترک نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش 12 واحد مسکونی بعلاوه یک واحد زیرزمین مشترک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022287/مزایده-تبلیغات-محیطی-امور-تبلیغاتی-سطح-شهر-'>مزایده تبلیغات محیطی، امور تبلیغاتی سطح شهر.. / مزایده تبلیغات محیطی، امور تبلیغاتی سطح شهر..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022289/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-126-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 126 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 126 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022291/مزایده-فروش-زمین-و-ساختمان-و-ماشین-آلات---'>مزایده فروش زمین و ساختمان و ماشین آلات .... / آگهی مزایده , مزایده فروش زمین و ساختمان و ماشین آلات ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022292/مزایده-اجاره-فضای-آشپزخانه-و-سالن-غذاخوری'>مزایده اجاره فضای آشپزخانه و سالن غذاخوری / آگهی مزایده , مزایده اجاره فضای آشپزخانه و سالن غذاخوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022293/مزایده-زمین-کشاورزی-مساحت-5804متر'>مزایده زمین کشاورزی مساحت 5804متر  / مزایده,مزایده زمین کشاورزی مساحت 5804متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022294/مزایده-ششدانگ-یک-دستگاه-آپارتمان-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی  نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022298/تجدید-مزایده-واگذاری-به-اجاره-عواید-حاصله-از-چهاردانگ-غارسی-و-مالکی-یک-قطعه-باغ'>تجدید مزایده واگذاری به اجاره  عواید حاصله از چهاردانگ غارسی و مالکی یک قطعه باغ  / خلاصه آگهی مزایده تجدیدی، تجدید مزایده واگذاری به اجاره  عواید حاصله از چهاردانگ غارسی و مالکی یک قطعه باغ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022300/مزایده-ششدانگ-زمین-مشتمل-بر-باغ-649-50متر'>مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر باغ 649.50متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر باغ 649.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022302/مزایده-واگذاری-غرف-میوه-و-تره-بار-عطاری--'>مزایده واگذاری غرف میوه و تره بار، عطاری ... / مزایده, مزایده واگذاری غرف میوه و تره بار، عطاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022303/مزایده-تعداد-شش-هزار-جلد-ساخته-شده'>مزایده تعداد شش هزار جلد ساخته شده  / مزایده ,مزایده تعداد شش هزار جلد ساخته شده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022304/مزایده-کارگاه-تولید-قطعات-بتنی'>مزایده کارگاه تولید قطعات بتنی / آگهی مزایده , مزایده کارگاه تولید قطعات بتنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022306/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-127-42متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 127.42متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 127.42متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022308/مزایده-اجاره-قسمتی-از-فضای-پارک-نوبت-دوم'>مزایده اجاره قسمتی از فضای پارک  نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده اجاره قسمتی از فضای پارک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022309/مزایده-فروش-قطعه-باغی-به-مساحت-1572-مترمربع'>مزایده فروش قطعه باغی به مساحت 1572 مترمربع / مزایده،مزایده فروش قطعه باغی به مساحت 1572 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022310/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-111-68متر-قطعه-اول-تفکیکی'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 111.68متر قطعه اول تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 111.68متر قطعه اول تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022311/مزایده-فروش-ضایعات-آلومینیوم--'>مزایده فروش ضایعات آلومینیوم ... / مزایده , مزایده فروش ضایعات آلومینیوم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022312/مزایده-آپارتمان-عمر-احداثی-بنا-حدود-24-سال'>مزایده آپارتمان عمر احداثی بنا حدود 24 سال / مزایده,مزایده آپارتمان عمر احداثی بنا حدود 24 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022313/مزایده-چهاردانگ-مشاع-از-ششدانگ-یک-باب-منزل-مسکونی'>مزایده چهاردانگ مشاع از ششدانگ یک باب منزل مسکونی / مزایده,مزایده چهاردانگ مشاع از ششدانگ یک باب منزل مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022314/مزایده-فروش-اتصالات-چدنی-مازاد'>مزایده فروش اتصالات چدنی مازاد / اگهی مزایده , مزایده فروش اتصالات چدنی مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022315/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-مسکونی-به-مساحت-302-مترمربع'>مزایده ششدانگ یکباب منزل مسکونی به مساحت 302 مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل مسکونی به مساحت 302 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022317/مزایده-سند-مالکیت-ششدانگ-آپارتمان-قطعه13-مساحت-153-13متر'>مزایده سند مالکیت ششدانگ آپارتمان قطعه13 مساحت 153.13متر / مزایده,مزایده سند مالکیت ششدانگ آپارتمان قطعه13 مساحت 153.13متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022318/حراج-تعداد-34-دستگاه-خودرو-اوراقی-و-قابل-شماره-گذاری--'>حراج تعداد 34 دستگاه خودرو اوراقی و قابل شماره گذاری... / آگهی حراج حضوری، حراج تعداد 34 دستگاه خودرو اوراقی و قابل شماره گذاری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022319/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-زانتیا--'>مزایده فروش یک دستگاه خودرو زانتیا ... / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه خودرو زانتیا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022320/مزایده-فروش-لوازم-خانگی'>مزایده فروش لوازم خانگی / آگهی مزایده عمومی,مزایده فروش لوازم خانگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022321/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-حفظ-و-نگهداری-از-جایگاه-های-CNG--'>مزایده واگذاری بهره برداری، حفظ و نگهداری از جایگاه های CNG... / مزایده واگذاری بهره برداری، حفظ و نگهداری از جایگاه های CNG...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022325/مزایده-اجاره-یک-قطعه-زمین--'>مزایده اجاره یک قطعه زمین ... / مزایده عمومی, مزایده اجاره یک قطعه زمین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022334/مزایده-ششدانگ-یک-دستگاه-اپارتمان-مسکونی-عرصه'>مزایده ششدانگ یک دستگاه اپارتمان مسکونی عرصه  / مزایده,مزایده ششدانگ یک دستگاه اپارتمان مسکونی عرصه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022337/مزایده-یک-دستگاه-آپارتمان-مسکونی-به-مساحت-100-متر'>مزایده یک دستگاه آپارتمان مسکونی به مساحت 100 متر / مزایده,مزایده یک دستگاه آپارتمان مسکونی به مساحت 100 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022339/مزایده-ششدانگ-واحد-تجاری-مساحت-432-29مترمربع'>مزایده ششدانگ واحد تجاری مساحت 432.29مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ واحد تجاری مساحت 432.29مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022340/مزایده-52-قطعه-زمین-1000-متری'>مزایده 52 قطعه زمین 1000 متری  / مزایده,مزایده 52 قطعه زمین 1000 متری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022341/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-204-32متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 204.32متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 204.32متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022343/مزایده-500-سهم-مشاع-از-280-000-از-7-370-000-سهم-مشاع'>مزایده 500 سهم مشاع از 280.000 از 7.370.000 سهم مشاع / مزایده,مزایده 500 سهم مشاع از 280.000 از 7.370.000 سهم مشاع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022344/مزایده-یکباب-آپارتمان-بخش-9-مشهد-تجدید'>مزایده یکباب آپارتمان بخش 9 مشهد تجدید / مزایده,مزایده یکباب آپارتمان بخش 9 مشهد تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022345/مزایده-ملک-به-مساحت-عرصه-228-71-مترمربع'>مزایده ملک به مساحت عرصه 228/71 مترمربع  / مزایده,مزایده ملک به مساحت عرصه 228/71 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022346/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-صد-و-بیست-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت صد و بیست متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت صد و بیست متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022347/مزایده-ملک-بخش-شش-مشهد-مرحله-اول'>مزایده ملک بخش شش مشهد مرحله اول / مزایده,مزایده ملک بخش شش مشهد مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022349/مزایده-جایگاه-CNG-بزرگراه---'>مزایده جایگاه CNG بزرگراه  ... / مزایده,مزایده جایگاه CNG بزرگراه  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022350/تجدید-مزایده-فروش-یک-دستگاه-نیسان-و--نوبت-دوم'>تجدید مزایده فروش یک دستگاه نیسان و ...نوبت دوم  / مزایده ,تجدید مزایده فروش یک دستگاه نیسان و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022351/مزایده-فروش-املاک---'>مزایده فروش املاک .... / مزایده, مزایده فروش املاک ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022352/اصلاحیه-تجدید-مزایده-فروش-حدود-153-قلم-کالاهای-راکد'>اصلاحیه تجدید مزایده فروش حدود 153 قلم کالاهای راکد / اصلاحیه مزایده عمومی، تجدید مزایده فروش حدود 153 قلم کالاهای راکد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022356/مزایده-ششدانگ-عمارت-مساحت-سیصد-متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ عمارت مساحت سیصد متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت مساحت سیصد متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022358/مزایده-فروش-تعداد-محدودی-از-املاک-شهر-جدید-شیرین-شهر-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد محدودی از املاک شهر جدید شیرین شهر نوبت دوم  / مزایده ,مزایده فروش تعداد محدودی از املاک شهر جدید شیرین شهر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022359/مزایده-اجاره-21-باب-واحد-تجاری'>مزایده اجاره  21 باب واحد تجاری / مزایده, مزایده اجاره  21 باب واحد تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022362/مزایده-ابزار-سرگرد-با-قطر-12-میلیمتر'>مزایده ابزار سرگرد با قطر 12 میلیمتر / مزایده,مزایده ابزار سرگرد با قطر 12 میلیمتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022363/مزایده-پلاک-ثبتی-2061-بخش-یک-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی 2061 بخش یک نوبت اول / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی 2061 بخش یک نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022364/مزایده-آپارتمان-طبقه-4-مساحت-85-34متر'>مزایده آپارتمان طبقه 4 مساحت 85.34متر  / مزایده ,مزایده آپارتمان طبقه 4 مساحت 85.34متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022367/مزایده-ششدانگ-پلاکهای-ثبتی-نه-و-ده-فرعی-از-75-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاکهای ثبتی نه و ده فرعی از 75 اصلی / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاکهای ثبتی نه و ده فرعی از 75 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022368/مزایده-یک-دستگاه-دیگ-روغن--'>مزایده یک دستگاه دیگ روغن ... / مزایده,مزایده یک دستگاه دیگ روغن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022369/مزایده-دو-واحد-قولنامه-ای-مساحت-66-و-112-متری'>مزایده دو واحد قولنامه ای مساحت 66 و 112 متری  / مزایده ,مزایده دو واحد قولنامه ای مساحت 66 و 112 متری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022372/مزایده-پلاکات-5051-بخش-شش-یزد-و-2096-اصلی'>مزایده پلاکات 5051 بخش شش یزد و 2096 اصلی / مزایده ,مزایده پلاکات 5051 بخش شش یزد و 2096 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022374/مزایده-یک-دستگاه-خط-پنبه-پاک-کنی-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه خط پنبه پاک کنی- نوبت دوم / مزایده,مزایده یک دستگاه خط پنبه پاک کنی- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022375/مزایده-فروش-املاک-عرصه-714-08-و-566-20متر'>مزایده فروش املاک عرصه 714.08 و 566.20متر  / مزایده ,مزایده فروش املاک عرصه 714.08 و 566.20متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022378/مزایده-بهره-برداری-از-پارکینگ---نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از پارکینگ ... نوبت دوم / مزایده,مزایده بهره برداری از پارکینگ ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022379/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-اعیان-دویست-متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت اعیان دویست متر / مزایده ,مزایده منزل مسکونی مساحت اعیان دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022382/مزایده-اجرای-طرح-کارت-پارک-ساعتی-نوبت-سوم-چاپ-اول'>مزایده اجرای طرح کارت پارک ساعتی- نوبت سوم چاپ اول / آگهی مزایده عمومی، مزایده اجرای طرح کارت پارک ساعتی- نوبت سوم چاپ اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022383/مزایده-سواری-پژو-206-تیپ-2-نوک-مدادی'>مزایده سواری پژو 206 تیپ 2 نوک مدادی  / آگهی مزایده, مزایده سواری پژو 206 تیپ 2 نوک مدادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022384/مزایده-واگذاری-تعداد-محدودی-باقیمانده-از-واحدهای-مسکونی-سهم-الشرکه'>مزایده واگذاری تعداد محدودی باقیمانده از واحدهای مسکونی سهم الشرکه / مزایده ,مزایده واگذاری تعداد محدودی باقیمانده از واحدهای مسکونی سهم الشرکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022385/مزایده-کولر-اسپیلت-18000-مدل-تراست'>مزایده کولر اسپیلت 18000 مدل تراست / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده کولر اسپیلت 18000 مدل تراست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022386/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-359-متر-بخش-هجده'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 359 متر بخش هجده / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 359 متر بخش هجده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022387/مزایده-فروش-مینی-بوس-هیوندا--نوبت-دوم'>مزایده فروش مینی بوس هیوندا ...نوبت دوم  / مزایده ,مزایده فروش مینی بوس هیوندا ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022388/مزایده-ساختمان-مساحت-882-37متر'>مزایده ساختمان مساحت 882.37متر  / مزایده ,مزایده ساختمان مساحت 882.37متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022389/مزایده-اجاره-برخی-مستحدثات-مجموعه-کارگاهی'>مزایده اجاره برخی مستحدثات مجموعه کارگاهی / آگهی مزایده, مزایده  اجاره برخی مستحدثات مجموعه کارگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022390/تجدید-مزایده-بهره-برداری-و-نگهداشت-جایگاه-CNG-گاز-طبیعی-فشرده--چاپ-دوم'>تجدید مزایده بهره برداری و نگهداشت جایگاه CNG گاز طبیعی فشرده - چاپ دوم / تجدید مزایده ، تجدید مزایده بهره برداری و نگهداشت جایگاه CNG گاز طبیعی فشرده - چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022391/مزایده-فروش-بخشی-از-ضایعات-آهن--آلومینیوم--بشکه-فلزی-و--'>مزایده فروش بخشی از ضایعات آهن ، آلومینیوم ، بشکه فلزی و ... / آگهی مزایده , مزایده فروش بخشی از ضایعات آهن ، آلومینیوم ، بشکه فلزی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022392/مزایده-یک-عدد-مخزن-فلزی--باسکول--دو-عدد-مخزن-استوانه-ای'>مزایده یک عدد مخزن فلزی ، باسکول ، دو عدد مخزن استوانه ای / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده یک عدد مخزن فلزی ، باسکول ، دو عدد مخزن استوانه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022395/مزایده-واگذاری-محل-شستشوی-خودروهای-مسافربری-چاپ-دوم'>مزایده واگذاری محل شستشوی خودروهای مسافربری -چاپ دوم / مزایده , مزایده واگذاری محل شستشوی خودروهای مسافربری -چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022397/مزایده-بخاری-نفت-سوز-استکان--'>مزایده بخاری نفت سوز، استکان... / آگهی مزایده فروش اموال منقول، مزایده بخاری نفت سوز، استکان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022398/مزایده-ششدانگ-از-منزل-مسکونی-پلاک-ثبتی-شماره-5894'>مزایده ششدانگ از منزل مسکونی پلاک ثبتی شماره 5894  / مزایده ,مزایده ششدانگ از منزل مسکونی پلاک ثبتی شماره 5894 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022399/مزایده-آپارتمان-مساحت-165-62متر'>مزایده آپارتمان مساحت 165.62متر  / مزایده ,مزایده آپارتمان مساحت 165.62متر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022400/مزایده-املاک-و-مستغلات--'>مزایده املاک و مستغلات ... / مزایده, مزایده املاک و مستغلات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022401/مزایده-اجاره-شش-متر-زمین-بوفه-مجتمع-فرهنگی-و-هنری'>مزایده اجاره شش متر زمین بوفه مجتمع فرهنگی و هنری / مزایده عمومی, مزایده اجاره شش متر زمین بوفه مجتمع فرهنگی و هنری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022402/مزایده-فروش-ساختمان-شرکت-تعاونی'>مزایده فروش ساختمان شرکت تعاونی  / مزایده ,مزایده فروش ساختمان شرکت تعاونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022403/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-سه-هزار-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت سه هزار متر / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مساحت سه هزار متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022406/مزایده-فروش-آهن-آلات'>مزایده فروش آهن آلات / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای,مزایده فروش آهن آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022407/مزایده-پمپ-سرامیکی'>مزایده پمپ سرامیکی  / اگهی مزایده , مزایده پمپ سرامیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022408/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-ال-نود-مدل-91'>مزایده یک دستگاه اتومبیل ال نود مدل 91 / مزایده, مزایده یک دستگاه اتومبیل ال نود مدل 91</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022409/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پراید-تیپ-جی-تی-ایکس--'>مزایده یک دستگاه سواری پراید تیپ جی تی ایکس ... / مزایده,مزایده یک دستگاه سواری پراید تیپ جی تی ایکس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022410/مزایده-فروش-اتصالات-چدنی-مازاد'>مزایده فروش اتصالات چدنی مازاد / اگهی مزایده , مزایده فروش اتصالات چدنی مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022411/مزایده-یک-قطعه-باغ-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه باغ نوبت اول / مزایده ,مزایده یک قطعه باغ نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022417/مزایده-ضایعات-براده-آهن'>مزایده ضایعات براده آهن / آگهی مزایده ,مزایده ضایعات براده آهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022419/مزایده-موتورخانه-و--'>مزایده موتورخانه و ... / مزایده موتورخانه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022420/مزایده-آپارتمان-از-مجموعه-گل-نرگس'>مزایده آپارتمان از مجموعه گل نرگس  / مزایده ,مزایده آپارتمان از مجموعه گل نرگس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022423/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-و-اخذ-عوارض-از-فروشندگان--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری بهره برداری و اخذ عوارض از فروشندگان... نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری بهره برداری و اخذ عوارض از فروشندگان... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022425/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-300-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 300 متر / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مساحت 300 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022429/مزایده-پلاک-ثبت-شده-بخش-هشت-یزد'>مزایده پلاک ثبت شده بخش هشت یزد  / مزایده ,مزایده پلاک ثبت شده بخش هشت یزد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022431/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبت-شده-شماره-4-فرعی'>مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبت شده شماره 4 فرعی / مزایده ,مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبت شده شماره 4 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022433/مزایده-اجاره-غرفه-خواروبار-فروشی'>مزایده اجاره غرفه خواروبار فروشی / آگهی مزایده , مزایده  اجاره غرفه خواروبار فروشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022434/مزایده-پلاک-ثبت-شده-عرصه-419-4متر'>مزایده پلاک ثبت شده عرصه 419.4متر / مزایده ,مزایده پلاک ثبت شده عرصه 419.4متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022435/مزایده-واگذاری-پارک-بانوان--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری پارک بانوان...نوبت دوم / مزایده ,مزایده واگذاری پارک بانوان...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022438/مزایده-فروش-تعداد-سه-باب-واحد-تجاری'>مزایده فروش تعداد سه باب واحد تجاری  / مزایده ,مزایده فروش تعداد سه باب واحد تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022439/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-نیسان-مدل-1389'>مزایده یک دستگاه خودرو نیسان مدل 1389 / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو نیسان مدل 1389</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022440/مزایده-ششدانگ-زمین-تجاری-مساحت-20-46متر'>مزایده ششدانگ زمین تجاری مساحت 20.46متر / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین تجاری مساحت 20.46متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022441/مزایده-نسبت-به-درآمد-وصولی-و-ارائه-خدمات--'>مزایده نسبت به درآمد وصولی و ارائه خدمات.... / مزایده ,مزایده نسبت به درآمد وصولی و ارائه خدمات....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022443/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-127-4-متر'>مزایده منزل مسکونی عرصه 127.4 متر  / مزایده ,مزایده منزل مسکونی عرصه 127.4 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022446/مزایده-جایگاه-سی-ان-جی-نوبت-دوم'>مزایده جایگاه سی ان جی- نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده جایگاه سی ان جی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022447/مزایده-بهره-برداری-تعدادی-از-محدوده-های-معدنی-و-شن-و-ماسه-96-10-20'>مزایده بهره برداری تعدادی از محدوده های معدنی و شن و ماسه -96.10.20 / آگهی مزایده عمومی، مزایده بهره برداری تعدادی از محدوده های معدنی و شن و ماسه- 96.10.20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022449/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-مغازه-مساحت-63-متر'>مزایده سه دانگ مشاع از مغازه مساحت 63 متر / مزایده ,مزایده سه دانگ مشاع از مغازه مساحت 63 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022450/مزایده-یک-دستگاه-خوئدروی-سواری-پژو-جی-ال-ایکس'>مزایده یک دستگاه خوئدروی سواری پژو جی ال ایکس / مزایده ,مزایده یک دستگاه خوئدروی سواری پژو جی ال ایکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022451/مزایده-ششدانگ-شش-واحد-تجاری'>مزایده ششدانگ شش واحد تجاری / مزایده ,مزایده ششدانگ شش واحد تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022455/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-دو-طبقه-مسکونی-125-44متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان دو طبقه مسکونی 125.44متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان دو طبقه مسکونی 125.44متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022458/مزایده-نیم-طبقه-چهارم-ساختمان-آپارتمان-مساحت-مفید-47-متر'>مزایده نیم طبقه چهارم ساختمان آپارتمان مساحت مفید 47 متر / مزایده ,مزایده نیم طبقه چهارم ساختمان آپارتمان مساحت مفید 47 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022459/مزایده-محل-ماشین-تصادفی-واقع-در-پارک-ولیعصر'>مزایده محل ماشین تصادفی واقع در پارک ولیعصر   / مزایده ,مزایده محل ماشین تصادفی واقع در پارک ولیعصر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022462/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-426-فرعی-قدمت-بیش-از20-سال'>مزایده پلاک ثبتی شماره 426 فرعی قدمت بیش از20 سال / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی شماره 426 فرعی قدمت بیش از20 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022467/مزایده-یک-واحد-مسکونی-مساحت-99-31-متر'>مزایده یک واحد مسکونی مساحت 99.31 متر / مزایده ,مزایده یک واحد مسکونی مساحت 99.31 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022469/مزایده-منزل-مسکونی-اعیان-هشتاد-متر'>مزایده منزل مسکونی اعیان هشتاد متر  / مزایده ,مزایده منزل مسکونی اعیان هشتاد متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022472/مزایده-پلاک-ثبتی-4-فرعی-بخش-15-فارس'>مزایده پلاک ثبتی 4 فرعی بخش 15 فارس  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 4 فرعی بخش 15 فارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022473/مزایده-بهره-برداری-20-دستگاه-کیوسک-گل-فروشی'>مزایده بهره برداری 20 دستگاه کیوسک گل فروشی / آگهی مزایده، مزایده بهره برداری 20 دستگاه کیوسک گل فروشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022475/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-عرصه-1120-04متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 1120.04متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 1120.04متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022476/مزایده-ملک-مفروزی-عرصه-172-97-و-منزل-مسکونی-98-متر'>مزایده ملک مفروزی عرصه 172.97 و منزل مسکونی 98 متر / مزایده,مزایده ملک مفروزی عرصه 172.97 و منزل مسکونی 98 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022477/مزایده-واگذاری-محلی-جهت-راه-اندازی-اسباب-بازی-بادی'>مزایده واگذاری محلی جهت راه اندازی اسباب بازی بادی / آگهی مزایده, مزایده واگذاری محلی  جهت راه اندازی اسباب بازی بادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022478/مزایده-یک-دستگاه-کامیون-باری-فلزی-کاویان'>مزایده یک دستگاه کامیون باری فلزی کاویان / مزایده اموال منقول,مزایده یک دستگاه کامیون باری فلزی کاویان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022479/مزایده-محلی-واقع-در-پارک-خانواده'>مزایده محلی واقع در پارک خانواده / مزایده ,مزایده محلی واقع در پارک خانواده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022481/مزایده-یک-قطعه-زمین-کشاورزی-عرصه-1500متر'>مزایده یک قطعه زمین کشاورزی عرصه 1500متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی عرصه 1500متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022482/مزایده-محلی-واقع-در-پارک-دولت'>مزایده محلی واقع در پارک دولت / مزایده ,مزایده محلی واقع در پارک دولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022483/مزایده-یک-واحد-منزل-مساحت-عرصه-256-5متر'>مزایده یک واحد منزل مساحت عرصه 256.5متر / مزایده,مزایده یک واحد منزل مساحت عرصه 256.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022486/مزایده-واگذاری-محلی-واقع-در-پارک-دولت-جهت-راه-اندازی-بازی-کشتی'>مزایده واگذاری  محلی واقع در پارک دولت جهت راه اندازی بازی کشتی / آگهی مزایده, مزایده واگذاری  محلی واقع در پارک دولت جهت راه اندازی بازی کشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022493/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-119-متر-مرحله-دوم'>مزایده منزل مسکونی عرصه 119 متر مرحله دوم / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 119 متر مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022498/مزایده-ساختمان-مسکونی-عرصه-208-64متر'>مزایده ساختمان مسکونی عرصه 208.64متر / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی عرصه 208.64متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022510/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-9388-فرعی-بخش-دو-غرب-بابل'>مزایده پلاک ثبتی شماره 9388 فرعی بخش دو غرب بابل / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 9388 فرعی بخش دو غرب بابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022519/مزایده-پلاک-ثبت-شده-شماره-12513-اصلی-بخش-پنج'>مزایده پلاک ثبت شده شماره 12513 اصلی بخش پنج  / مزایده,مزایده پلاک ثبت شده شماره 12513 اصلی بخش پنج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022525/مزایده-پلاک-ثبت-شده-عرصه-268-2متر-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبت شده عرصه 268.2متر نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبت شده عرصه 268.2متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022534/مزایده-پلاک-ثبت-شده-عرصه-184-مترمربع'>مزایده پلاک ثبت شده عرصه 184 مترمربع / مزایده,مزایده پلاک ثبت شده عرصه 184 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022540/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبت-شده-شماره-سه-فرعی'>مزایده دو دانگ مشاع از پلاک ثبت شده شماره سه فرعی / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از پلاک ثبت شده شماره سه فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022548/مزایده-زمین-زراعی-مساحت-3600متر-نوبت-اول'>مزایده زمین زراعی مساحت 3600متر نوبت اول / مزایده,مزایده زمین زراعی مساحت 3600متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022554/مزایده-فروش-املاک-کاربری-تجاری-مسکونی-صنعتی'>مزایده فروش املاک کاربری تجاری مسکونی صنعتی  / مزایده,مزایده فروش املاک کاربری تجاری مسکونی صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022561/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-288-متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 288 متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 288 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022570/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-44-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 44 متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 44 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022578/مزایده-پلاک-ثبتی-972-فرعی-از-2326-اصلی-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی 972 فرعی از 2326 اصلی نوبت اول  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 972 فرعی از 2326 اصلی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022586/مزایده-سه-قطعه-زمین-با-کاربری-مسکونی--یک-باب-تجاری'>مزایده سه قطعه زمین با کاربری مسکونی ، یک باب تجاری  / مزایده,مزایده سه قطعه زمین با کاربری مسکونی ، یک باب تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022589/تمدید-مزایده-فروش-املاک-مازاد-بر-نیاز'>تمدید مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز  / تمدید مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022594/مزایده-پلاک-ثبتی-21-15-بخش-سه-دامغان'>مزایده پلاک ثبتی 21.15 بخش سه دامغان / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 21.15 بخش سه دامغان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022608/مزایده-1-5-دانگ-پلاک-ثبتی-4314-بخش-11-فارس'>مزایده 1.5 دانگ پلاک ثبتی 4314 بخش 11 فارس  / مزایده,مزایده 1.5 دانگ پلاک ثبتی 4314 بخش 11 فارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022617/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-270-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 270 متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 270 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022628/مزایده-فروش-دو-قطعه-زمین-146-5-و-224متر'>مزایده فروش دو قطعه زمین 146.5 و 224متر  / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین 146.5 و 224متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022635/مزایده-فروش-1-000-000-تن-کلوخه-سنگ-آهن--'>مزایده فروش 1.000.000 تن کلوخه سنگ آهن... / مزایده, مزایده فروش1.000.000 تن کلوخه سنگ آهن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022675/مزایده-4-5-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-عرصه-به-انضمام-اعیان-خانه-پلاک-104-فرعی'>مزایده 4.5 دانگ مشاع از ششدانگ عرصه به انضمام اعیان خانه پلاک 104 فرعی  / مزایده,مزایده 4.5 دانگ مشاع از ششدانگ عرصه به انضمام اعیان خانه پلاک 104 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022684/مزایده-سه-واحد-تجاری-کوی-بسیجیان'>مزایده سه واحد تجاری کوی بسیجیان / مزایده,مزایده سه واحد تجاری کوی بسیجیان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022695/مزایده-ششدانگ-ملک-مساحت-230-متر'>مزایده ششدانگ ملک مساحت 230 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مساحت 230 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022704/مزایده-باغ-مشجر-مساحت-3538متر'>مزایده باغ مشجر مساحت 3538متر  / مزایده,مزایده باغ مشجر مساحت 3538متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022716/مزایده-دو-باب-منزل-مسکونی-200-و-600-متر'>مزایده دو باب منزل مسکونی 200 و 600 متر  / مزایده,مزایده دو باب منزل مسکونی 200 و 600 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022725/مزایده-زمین-مسکونی-مساحت-89-6متر'>مزایده زمین مسکونی مساحت 89.6متر / مزایده,مزایده زمین مسکونی مساحت 89.6متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022730/مزایده-فروش-سه-واحد-از-مجتمع-تجاری-شهرداری-نوبت-دوم'>مزایده فروش سه واحد از مجتمع تجاری شهرداری نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش سه واحد از مجتمع تجاری شهرداری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022735/مزایده-ساختمان-بخش-5-ارومیه-نوبت-اول'>مزایده ساختمان بخش 5 ارومیه نوبت اول / مزایده,مزایده ساختمان بخش 5 ارومیه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022744/مزایده-فروش-زمین-کاربری-تجاری-خدماتی-ورزشی-فرهنگی-3111متر'>مزایده فروش زمین کاربری تجاری خدماتی ورزشی فرهنگی 3111متر  / مزایده,مزایده فروش زمین کاربری تجاری خدماتی ورزشی فرهنگی 3111متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022750/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-606-44متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 606.44متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 606.44متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022752/مزایده-یک-قطعه-حیاط-مساحت-113-4متر'>مزایده یک قطعه حیاط مساحت 113.4متر  / مزایده,مزایده یک قطعه حیاط مساحت 113.4متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022763/مزایده-عرضه-بخش-عمده-ای-از-سهام-خود--'>مزایده عرضه بخش عمده ای از سهام خود... / مزایده ,مزایده عرضه بخش عمده ای از سهام خود...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022768/مزایده-4-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبت-شده-شماره-4531-فرعی'>مزایده 4 دانگ مشاع از پلاک ثبت شده شماره 4531 فرعی  / مزایده,مزایده 4 دانگ مشاع از پلاک ثبت شده شماره 4531 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022776/مزایده-منزل-مسکونی-بخش-نه-فارس-نوبت-دوم'>مزایده منزل مسکونی بخش نه فارس نوبت دوم  / مزایده,مزایده منزل مسکونی بخش نه فارس نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022782/مزایده-پلاک-ثبتی-83-79-78-75-بخش-سه-شیراز'>مزایده پلاک ثبتی 83/79/78/75 بخش سه شیراز / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 83/79/78/75 بخش سه شیراز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022785/مزایده-فروش-قطعاتی-از-اراضی-و-جاده-های-متروکه'>مزایده فروش قطعاتی از اراضی و جاده های متروکه  / مزایده,مزایده فروش قطعاتی از اراضی و جاده های متروکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022791/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-4-شیراز'>مزایده پلاک ثبتی بخش 4 شیراز / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش 4 شیراز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022796/مزایده-دو-قطعه-زمین-از-پلاکهای-متعلق-به-خود'>مزایده دو قطعه زمین از پلاکهای متعلق به خود  / مزایده,مزایده دو قطعه زمین از پلاکهای متعلق به خود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022800/مزایده-یکباب-خانه-مساحت-188-55مترمربع'>مزایده یکباب خانه مساحت 188.55مترمربع / مزایده,مزایده یکباب خانه مساحت 188.55مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022806/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-360-متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 360 متر نوبت اول  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 360 متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022812/مزایده-فروش-تعداد-سه-پلاک-زمین-کاربری-مسکونی'>مزایده فروش تعداد سه پلاک زمین کاربری مسکونی  / مزایده,مزایده فروش تعداد سه پلاک زمین کاربری مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022819/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-مازاد'>مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022823/مزایده-ششدانگ-سرقفلی-مغازه-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ سرقفلی مغازه نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ سرقفلی مغازه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022827/مزایده-یکباب-ساختمان-اموال-غیرمنقول-نوبت-دوم'>مزایده یکباب ساختمان اموال غیرمنقول نوبت دوم  / مزایده,مزایده یکباب ساختمان اموال غیرمنقول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022845/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-اول'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022850/مزایده-زمین-تجاری-مسکونی-آموزشی-درمانگاهی-13000متر'>مزایده زمین تجاری مسکونی آموزشی درمانگاهی 13000متر  / مزایده,مزایده زمین تجاری مسکونی آموزشی درمانگاهی 13000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022860/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-ناحیه-سه-کرج'>مزایده ششدانگ اپارتمان ناحیه سه کرج / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان ناحیه سه کرج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022867/مزایده-مغازه-تجاری-مساحت-38-متر'>مزایده مغازه تجاری مساحت 38 متر  / مزایده,مزایده مغازه تجاری مساحت 38 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022872/مزایده-فروش-چای-سنواتی'>مزایده فروش چای سنواتی  / مزایده ,مزایده فروش چای سنواتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022877/مزایده-فروش-اموال-مازاد-تملیکی-کاربری-مسکونی-خدماتی-تجاری'>مزایده فروش اموال مازاد تملیکی کاربری مسکونی خدماتی تجاری  / مزایده,مزایده فروش اموال مازاد تملیکی کاربری مسکونی خدماتی تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022884/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-255-7متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 255.7متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 255.7متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022888/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-159-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 159 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 159 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022894/مزایده-دو-باب-منزل-مسکونی-538-08-و-179-20متر'>مزایده دو باب منزل مسکونی 538.08 و 179.20متر / مزایده,مزایده دو باب منزل مسکونی 538.08 و 179.20متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022902/مزایده-ششدانگ-پلاک-190-فرعی-و-باغ-بخش-4-یزد'>مزایده ششدانگ پلاک 190 فرعی و باغ بخش 4 یزد  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 190 فرعی و باغ بخش 4 یزد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022906/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-و-محوطه-2764-7متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه و محوطه 2764.7متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه و محوطه 2764.7متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022911/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-زیربنای-186متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه زیربنای 186متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه زیربنای 186متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022941/مزایده-بهره-برداری-از-انواع-تابلوهای-تبلیغاتی-سطح-شهر--'>مزایده بهره برداری از انواع تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر ... / مزایده بهره برداری از انواع تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022955/مزایده-ششدانگ-یک-باب-مغازه-مساحت-14-متر'>مزایده ششدانگ یک باب مغازه مساحت 14 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یک باب مغازه مساحت 14 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1022974/مزایده-واگذاری-عواید-حاصله-از-ششدانگ-یک-قطعه-نخلستان'>مزایده واگذاری عواید حاصله از ششدانگ یک قطعه نخلستان / مزایده,مزایده واگذاری عواید حاصله از ششدانگ یک قطعه نخلستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023057/مزایده-واگذاری-اماکن-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری اماکن نوبت دوم  / مزایده واگذاری اماکن نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1023065/مزایده-ششدانگ-ملک-مسکونی-مساحت-84-42متر-مرحله-دوم'>مزایده ششدانگ ملک مسکونی مساحت 84.42متر مرحله دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مسکونی مساحت 84.42متر مرحله دوم </a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 7 تاريخ : چهارشنبه 22 فروردين 1397 ساعت: 11:23