اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.10.19 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020621/فراخوان-ارزیابی-کیفی... با عنوان : اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.10.19 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020621/فراخوان-ارزیابی-کیفی-ادوات-ابزار-دقیق--نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی ادوات ابزار دقیق... نوبت دوم  / مناقصه ,فراخوان ارزیابی کیفی ادوات ابزار دقیق... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020623/مناقصه-احداث-پل-عابر-پیاده-محورهای--'>مناقصه احداث پل عابر پیاده محورهای ... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه احداث پل عابر پیاده محورهای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020624/مناقصه-عمومی-خدمات-نگهداری-تعمیرات-برق--ابزار-دقیق-و-کارگاه-های-مربوطه---نوبت-دوم'>مناقصه عمومی خدمات نگهداری تعمیرات برق ، ابزار دقیق و کارگاه های مربوطه ... نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه عمومی خدمات نگهخداری تعمیرات برق ، ابزار دقیق و کارگاه های مربوطه ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020627/مناقصه-انجام-حراست-و-نگهبانی-اموال--نوبت-دوم'>مناقصه انجام حراست و نگهبانی اموال....نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه انجام حراست و نگهبانی اموال....نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020631/مناقصه-آسفالت-معابر-سطح-شهر'>مناقصه آسفالت معابر سطح شهر / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه آسفالت معابر سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020632/مناقصه-بهسازی-و-آسفالت-راه-روستایی-و---نوبت-دوم'>مناقصه بهسازی و آسفالت راه روستایی و ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه بهسازی و آسفالت راه روستایی و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020633/مناقصه-ارزیابی-کیفی-اصلاح-شبکه-و-انشعابات-گاز---نوبت-دوم'>مناقصه ارزیابی کیفی اصلاح شبکه و انشعابات گاز.... نوبت دوم / مناقصه , مناقصه ارزیابی کیفی اصلاح شبکه و انشعابات گاز.... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020634/مناقصه-پروژه-گازرسانی-به-روستاها-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه گازرسانی به روستاها نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه گازرسانی به روستاها نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020635/ارزیابی-کیفی-عملیات-ساختمانی-سامانه-پایاب-سد----نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی عملیات ساختمانی سامانه پایاب سد ... - نوبت دوم / مناقصه, ارزیابی کیفی عملیات ساختمانی سامانه پایاب سد ...- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020637/فراخوان-مناقصه-نگهداری-و-تعمیرات-برق-واحدهای-پالایش---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه نگهداری و تعمیرات برق واحدهای پالایش.... نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه نگهداری و تعمیرات برق واحدهای پالایش... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020639/مناقصه-تهیه-تجهیزات-مالتی-پلکسینگ-CWDM-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه تجهیزات  مالتی پلکسینگ CWDM نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه تهیه تجهیزات  مالتی پلکسینگ CWDM نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020640/مناقصه-مجتمع-آبرسانی-بهدان-شهرستان----نوبت-دوم'>مناقصه مجتمع آبرسانی بهدان شهرستان ... - نوبت دوم / فراخوان مناقصه های عمومی، مناقصه مجتمع آبرسانی بهدان شهرستان ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020642/فراخوان-پروژه-عمرانی-بهینه-سازی-روستای-ارتینچ--نوبت-دوم'>فراخوان پروژه عمرانی بهینه سازی روستای ارتینچ - نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان پروژه عمرانی بهینه سازی روستای ارتینچ - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020644/فراخوان-مناقصه-تکمیل-راهسازی-راه-روستایی--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تکمیل راهسازی راه روستایی...نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه تکمیل راهسازی راه روستایی...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020647/فراخوان-پروژه-احداث-ساختمان-کتابخانه-شیرینو-نوبت-دوم'>فراخوان پروژه احداث ساختمان کتابخانه شیرینو -نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی,فراخوان پروژه احداث ساختمان کتابخانه شیرینو - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020648/مناقصه-National-Triplex-Slush-Pump-نوبت-دوم'>مناقصه National Triplex Slush Pump- نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه National Triplex Slush Pump- نوبت  دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020651/مناقصه-خدمات-تامین-خودروهای-استیجاری-سنگین-و-نیمه-سنگین-در---نوبت-دوم'>مناقصه خدمات تامین خودروهای استیجاری سنگین و نیمه سنگین در ... نوبت دوم / مناقصه, مناقصه خدمات تامین خودروهای استیجاری سنگین و نیمه سنگین در ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020653/مناقصه-خرید-سموم-مورد-نیاز--نوبت-دوم'>مناقصه خرید سموم مورد نیاز...نوبت دوم / مناقصه, مناقصه خرید سموم مورد نیاز...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020655/تمدید-مناقصه-تامین-مصالح-و-تجهیزات-کالا-و-خدمات-مرتبط-مشتمل-بر-تولید-یا-عرضه--'>تمدید مناقصه تامین مصالح و تجهیزات، کالا و خدمات مرتبط مشتمل بر تولید یا عرضه... / آگهی تمدید مناقصه عمومی ، تمدید مناقصه تامین مصالح و تجهیزات، کالا و خدمات مرتبط مشتمل بر تولید یا عرضه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020657/مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-سرویس-های-ادواری-و-اضطراری-(EM-PM)-ابنیه-و--تجدید-(نوبت-دوم)'>مناقصه تعمیر و نگهداری، سرویس های ادواری و اضطراری (EM&PM) ابنیه و ...تجدید (نوبت دوم) / آگهی استعلام ارزیابی کیفی, مناقصه تعمیر و نگهداری، سرویس های ادواری و اضطراری (EM&PM) ابنیه و ...تجدید (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020659/مناقصه-خرید-یکصد-هزار-تن-جو-وارداتی-از-واردکنندگان-داخلی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید یکصد هزار تن جو وارداتی از واردکنندگان داخلی- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید یکصد هزار تن جو وارداتی از واردکنندگان داخلی - نوبت  دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020663/مناقصه-پروژه-نگهداری-فضای-سبز-بوستان-چهل-بازه--'>مناقصه پروژه نگهداری فضای سبز بوستان چهل بازه ... / آگهی مناقصه، مناقصه پروژه نگهداری فضای سبز بوستان چهل بازه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020665/مناقصه-آبرسانی-به-مجتمع-های-روستایی--نوبت-دوم'>مناقصه آبرسانی به مجتمع های روستایی ...نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه آبرسانی به مجتمع های روستایی ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020666/مناقصه-خرید-و-تامین-تجهیزات-آبیاری--'>مناقصه خرید و تامین تجهیزات آبیاری.... / مناقصه, مناقصه خرید و تامین تجهیزات آبیاری....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020668/مناقصه-خدمات-سرویس-پشتیبانی-و-تعمیرات-ترمینال-های-سامانه-هوشمند---نوبت-دوم'>مناقصه خدمات سرویس، پشتیبانی و تعمیرات ترمینال های سامانه هوشمند ... نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه خدمات سرویس، پشتیبانی و تعمیرات ترمینال های سامانه هوشمند ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020669/فراخوان-مناقصه-عملیات-احداث-شبکه-برق-ایستگاههای-پمپاژ--'>فراخوان مناقصه عملیات احداث شبکه برق ایستگاههای پمپاژ ... / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ، فراخوان مناقصه عملیات احداث شبکه برق ایستگاههای پمپاژ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020671/مناقصه-خرید-انواع-لامپ-بخار-سدیم-پرفشار'>مناقصه خرید انواع لامپ بخار سدیم پرفشار / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید انواع لامپ بخار سدیم پرفشار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020672/مناقصه-خرید-17848-متر-لوله-تایتونی--نوبت-دوم'>مناقصه خرید 17848 متر لوله تایتونی...نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه خرید 17848 متر لوله تایتونی...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020673/مناقصه-اجرای-شبکه-توزیع-آب-و-انشعابات-خانگی-و---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای شبکه توزیع آب و انشعابات خانگی و ... نوبت دوم  / آگهی مناقصات , مناقصه اجرای شبکه توزیع آب و انشعابات خانگی و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020674/مناقصه-عمومی-عملیات-اجرای-پروژه-های-آبرسانی-به-روستاها--نوبت-دوم'>مناقصه عمومی عملیات اجرای پروژه های آبرسانی به روستاها - نوبت دوم  / مناقصه عمومی عملیات اجرای پروژه های آبرسانی به روستاها - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020677/مناقصه-اجرای-زیرسازی-و-آسفالت--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای زیرسازی و آسفالت - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای زیرسازی و آسفالت قسمتی از معابر شهر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020678/مناقصه-اجرای-عملیات-انتقال-نیرو-و-برق-رسانی--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برق رسانی...نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برق رسانی...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020680/مناقصه-خرید-زغال-سنگ-مورد-نیاز---نوبت-دوم'>مناقصه خرید زغال سنگ مورد نیاز ....نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه خرید زغال سنگ مورد نیاز ....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020682/مناقصه-احداث-و-آسفالت-راه-های-روستایی--'>مناقصه احداث و آسفالت راه های روستایی... / مناقصه عمومی, مناقصه احداث و آسفالت راه های روستایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020683/مناقصه-تهیه-کتابچه-فنی'>مناقصه تهیه کتابچه فنی  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه کتابچه فنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020685/مناقصه-ساخت-انبار-محصول-مجتمع--نوبت-دوم'>مناقصه ساخت انبار محصول مجتمع - نوبت دوم / ساخت انبار محصول مجتمع مس سرچشمه به صورت سازه فضاکار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020687/آگهی-خرید-کاغذ-باطله-96-10-19'>آگهی خرید کاغذ باطله 96.10.19 / آگهی خرید کاغذ باطله 96.10.19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020688/مناقصه-کنترل-و-نظارت-بر-ساخت-و-سازها-و-پیشگیری-و-جلوگیری-از-ساخت-و-سازهای-غیرمجاز'>مناقصه کنترل و نظارت بر ساخت و سازها و پیشگیری و جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز  / آگهی مناقصه، مناقصه کنترل و نظارت بر ساخت و سازها و پیشگیری و جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020690/مناقصه-خرید-لوازم-یدکی-(جانبی)-و-لوازم-نصب-پره-های-توربین---96-10-19'>مناقصه خرید لوازم یدکی (جانبی) و لوازم نصب پره های توربین ... 96.10.19 / مناقصه, مناقصه  خرید لوازم یدکی (جانبی) و لوازم نصب پره های توربین ... 96.10.19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020691/فراخوان-انجام-امور-خدمات-و-پشتیبانی-و-اجرای-عملیاتی-شبکه-رادیویی-(نوبت-دوم)'>فراخوان انجام امور خدمات و پشتیبانی و اجرای عملیاتی شبکه رادیویی (نوبت دوم) / مناقصه, فراخوان انجام امور خدمات و پشتیبانی و اجرای عملیاتی شبکه رادیویی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020692/مناقصه-خدمات-تهیه--طبخ--حمل-و-توزیع-غذای-گرم-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات تهیه ، طبخ ، حمل و توزیع غذای گرم نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه خدمات تهیه ، طبخ ، حمل و توزیع غذای گرم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020693/مناقصه-احداث-مقبره-خانوادگی-(نوبت-دوم)'>مناقصه احداث مقبره خانوادگی (نوبت دوم) / آگهی مناقصه کتبی , مناقصه احداث مقبره خانوادگی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020694/مناقصهCOMPLETE-SUBMERSIBLE-PUMP-ELECTRO-MOTOR--'>مناقصهCOMPLETE SUBMERSIBLE PUMP+ ELECTRO MOTOR... / مناقصه ,مناقصهCOMPLETE SUBMERSIBLE PUMP+ ELECTRO MOTOR...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020695/مناقصه-پد-فلزی'>مناقصه پد فلزی  / اگهی مناقصه , مناقصه پد فلزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020697/مناقصه-احداث-غرفه-های-تجاری-(نوبت-دوم)'>مناقصه احداث غرفه های تجاری (نوبت دوم) / آگهی مناقصه کتبی , مناقصه احداث غرفه های تجاری (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020698/مناقصه-تامین-نوار-آبیاری'>مناقصه تامین نوار آبیاری / مناقصه , مناقصه تامین نوار آبیاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020699/فراخوان-خرید-خدمات-مشاوره-سیستم-یکپارچه-جامع-مالی--تجدید'>فراخوان خرید خدمات مشاوره سیستم یکپارچه جامع مالی...تجدید / آگهی تجدید فراخوان , فراخوان خرید خدمات مشاوره سیستم یکپارچه جامع مالی..تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020702/مناقصه-ساخت-و-نصب-تابلوی-سردرب-شعب-و--'>مناقصه ساخت و نصب تابلوی سردرب شعب و ... / مناقصه , مناقصه ساخت و نصب تابلوی سردرب شعب و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020705/مناقصه-ساخت-قالب-و-تولید-اقلام-پلاستیکی-و-آلومینیومی'>مناقصه ساخت قالب و تولید اقلام پلاستیکی و آلومینیومی / مناقصه, مناقصه ساخت قالب و تولید اقلام پلاستیکی و آلومینیومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020706/تجدید-فراخوان-مناقصه-نگهداری-فضای-سبز-و-شبکه-آبیاری'>تجدید فراخوان مناقصه نگهداری فضای سبز و شبکه آبیاری  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، تجدید فراخوان مناقصه نگهداری فضای سبز و شبکه آبیاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020712/فراخوان-نگهداری-و-تعمیرات-دستگاه-های-مکانیک-و-ماشینری-بندر---نوبت-دوم'>فراخوان نگهداری و تعمیرات دستگاه های مکانیک و ماشینری بندر ....نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی ,فراخوان نگهداری و تعمیرات دستگاه های مکانیک و ماشینری بندر ....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020714/مناقصه-شبکه-معابر-و-جمع-آوری-آب-های-سطحی-و--تجدید'>مناقصه شبکه معابر و جمع آوری آب های سطحی و ...تجدید  / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه شبکه معابر و جمع آوری آب های سطحی و ...تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020717/مناقصه-نگهداری-و-تعمیرات-تصفیه-خانه-فاضلاب--'>مناقصه نگهداری و تعمیرات تصفیه خانه فاضلاب.... / مناقصه, مناقصه نگهداری و تعمیرات تصفیه خانه فاضلاب....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020719/مناقصه-ایجاد-و-شبکه-معابر-شهر-تشان-نوبت-اول-مرحله-دوم'>مناقصه ایجاد و شبکه معابر شهر تشان نوبت اول مرحله دوم / آگهی مناقصه , مناقصه ایجاد و شبکه معابر شهر تشان نوبت اول مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020724/مناقصه-اجرای-مدول-تصفیه-خانه-فاضلاب-شهرک-صنعتی--'>مناقصه اجرای مدول تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی... / مناقصه اجرای مدول تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020727/مناقصه-خرید-مخازن-استیل-نگهداری-25-تنی-شیر-خام'>مناقصه خرید مخازن استیل نگهداری 25 تنی شیر خام / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید مخازن استیل نگهداری 25 تنی شیر خام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020728/فراخوان-تامین-خدمات-کنترل-گاز-H2S-تجدید-نوبت-دوم'>فراخوان تامین خدمات کنترل گاز H2S تجدید نوبت دوم  / تجدید آگهی فراخوان عمومی ارزیابی كیفی ، فراخوان تامین خدمات کنترل گاز H2S تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020729/مناقصه-نگهداشت-پشتیبانی-و-بهبود-سرویس-های-اطلاعاتی-و-ارتباطی'>مناقصه نگهداشت، پشتیبانی و بهبود سرویس های اطلاعاتی و ارتباطی  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران، مناقصه نگهداشت، پشتیبانی و بهبود سرویس های اطلاعاتی و ارتباطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020731/تجدید-فراخوان-خرید-5-قلم-لوله-فولادی-بدون-درز'>تجدید فراخوان خرید 5 قلم لوله فولادی بدون درز  / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران , تجدید فراخوان خرید 5 قلم لوله فولادی بدون درز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020733/مناقصه-خرید-ورق-گالوانیزه-پوشش-سقف-سوله'>مناقصه خرید ورق گالوانیزه پوشش سقف سوله / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید ورق گالوانیزه پوشش سقف سوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020735/فراخوان-مناقصه-عملیات-باقیمانده-لوله-گذاری-روستاها'>فراخوان مناقصه عملیات باقیمانده لوله گذاری روستاها  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ، فراخوان مناقصه عملیات باقیمانده لوله گذاری روستاها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020736/مناقصه-تعویض-و-روکش-آسفالت-و---نوبت-دوم'>مناقصه تعویض و روکش آسفالت و ...- نوبت دوم / فراخوان مناقصه, مناقصه تعویض و روکش آسفالت و ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020738/مناقصه-خرید-چیلر-و-پلیت-کولر-10-تنی-و-سیستم-CIP-و-تجهیزات-مرتبط'>مناقصه خرید چیلر و پلیت کولر 10 تنی و سیستم CIP و تجهیزات مرتبط / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید چیلر و پلیت کولر 10 تنی و سیستم CIP و تجهیزات مرتبط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020740/مناقصه-تجهیزات-HP-Server--'>مناقصه تجهیزات HP Server ... / مناقصه تجهیزات HP Server ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020742/مناقصه-خرید-16000-متر-لوله-گالوانیزه-سفید'>مناقصه خرید 16000 متر لوله گالوانیزه سفید  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید 16000 متر لوله گالوانیزه سفید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020743/مناقصه-طراحی--ساخت--نصب-و-راه-اندازی-دو-دستگاه-جرثقیل-سقفی'>مناقصه طراحی ، ساخت ، نصب و راه اندازی دو دستگاه جرثقیل سقفی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه طراحی ، ساخت ، نصب و راه اندازی دو دستگاه جرثقیل سقفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020744/مناقصه-جدولگذاری-لاله-18-اصلی--'>مناقصه جدولگذاری لاله 18 اصلی ... / مناقصه,مناقصه جدولگذاری لاله 18 اصلی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020748/مناقصه-تامین-atmer-163'>مناقصه  تامین atmer 163 / مناقصه عمومی دو مرحله ای توام با ارزیابی کیفی, مناقصه   تامین atmer 163</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020750/مناقصه-عمومی-خدمات-تعمیرات-مکانیک-و-راهبری-کارگاه---نوبت-دوم'>مناقصه عمومی خدمات تعمیرات مکانیک و راهبری کارگاه ... نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه عمومی خدمات تعمیرات مکانیک و راهبری کارگاه ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020751/مناقصه-خرید-کنتور--دیماوند----نوبت-دوم'>مناقصه خرید کنتور ، دیماوند، ..... نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه خرید کنتور ، دیماوند، ..... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020753/مناقصه-عمومی-اجرای-پروژه-تامین-آب-روستاها-و---نوبت-دوم'>مناقصه عمومی اجرای پروژه تامین آب روستاها و ...  نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی اجرای پروژه تامین آب روستاها و ...  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020754/مناقصه-سه-سری-کاروان-اردوگاهی--نوبت-دوم'>مناقصه سه سری کاروان اردوگاهی - نوبت دوم / آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی، مناقصه سه سری کاروان اردوگاهی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020755/مناقصه-اجاره-ماشین-آلات-عمرانی-و--نوبت-دوم'>مناقصه اجاره ماشین آلات عمرانی و ...نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه اجاره ماشین آلات عمرانی و ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020757/تجدید-مناقصه-توسعه-معابر-شهری-شامل-زیرسازی--'>تجدید مناقصه توسعه معابر شهری شامل زیرسازی... / تجدید آگهی مناقصه، تجدید مناقصه توسعه معابر شهری شامل زیرسازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020759/مناقصه-اجرای-عملیات-گازرسانی-به-خط-تغذیه--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به خط تغذیه... نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به خط تغذیه... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020761/مناقصه-خرید-لوله-های-فولادی-مورد-نیاز---نوبت-دوم'>مناقصه خرید لوله های فولادی مورد نیاز .... نوبت دوم / مناقصه,مناقصه خرید لوله های فولادی مورد نیاز ....  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020762/مناقصه-قطعات-تجهیز-حفاری-جهت-دار-'>مناقصه قطعات تجهیز حفاری جهت دار.. / مناقصه قطعات تجهیز حفاری جهت دار..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020763/مناقصه-اجرای-عملیات-انجام-ترانشه--کابل-کشی-و---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات انجام ترانشه ، کابل کشی و .... نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای عملیات انجام ترانشه ، کابل کشی و .... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020765/مناقصه-جمع-آوری-و-حمل-زباله-پسماند-شهری-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه جمع آوری و حمل زباله پسماند شهری- تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه جمع آوری و حمل زباله پسماند شهری- تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020767/مناقصه-اجرای-کفپوش-بتنی-پارک-و--'>مناقصه اجرای کفپوش بتنی پارک و ... / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای کفپوش بتنی پارک و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020770/مناقصه-تعداد-5-دستگاه-اتاق-عمل-سیار'>مناقصه  تعداد 5 دستگاه اتاق عمل سیار / آگهی مناقصه ، مناقصه  تعداد 5 دستگاه اتاق عمل سیار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020773/مناقصه-اجرای-عملیات-لوله-گذاری-پلی-اتیلن-25-میلیمتری-و---96-10-19'>مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری پلی اتیلن 25 میلیمتری و ... 96.10.19 / مناقصه , مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری پلی اتیلن 25 میلیمتری و ... 96.10.19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020775/مناقصه-Casing-and-Tubing-Hydraulic-Power-Tong'>مناقصه Casing and Tubing Hydraulic Power Tong  / آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی، مناقصه Casing and Tubing Hydraulic Power Tong </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020776/مناقصه-بین-المللی-خرید-120000-تن-محموله-کنجاله-سویا'>مناقصه بین المللی خرید 120000 تن محموله کنجاله سویا  / آگهی مناقصه بین المللی, مناقصه بین المللی خرید 120000 تن محموله کنجاله سویا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020777/اصلاحیه-مناقصه-مربوط-به-خرید-یک-دستگاه-لودر-چرخ-لاستیکی'>اصلاحیه مناقصه مربوط به خرید یک دستگاه لودر چرخ لاستیکی / اصلاحیه مناقصه  , مناقصه مربوط به خرید یک دستگاه لودر چرخ لاستیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020778/مناقصه-آسفالت-معابر-96-10-19'>مناقصه آسفالت معابر 96.10.19 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه آسفالت معابر 96.10.19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020780/مناقصه-حفاظت-و-حراست-از-اماکن-و-تاسیسات-شرکت-گاز--'>مناقصه حفاظت و حراست از اماکن و تاسیسات شرکت گاز.... / مناقصه , مناقصه حفاظت و حراست از اماکن و تاسیسات شرکت گاز....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020782/مناقصه-خرید-SPECIAL-BLIND-FLINGES'>مناقصه خرید SPECIAL BLIND&FLINGES / مناقصه, مناقصه خرید SPECIAL BLIND&FLINGES</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020788/مناقصه-خرید-قطعات-یدکی-بخش-آنالیز'>مناقصه خرید قطعات یدکی بخش آنالیز / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید قطعات یدکی بخش آنالیز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020790/مناقصه-اجرای-پست-امداد-ناحیه--(نوبت-دوم)'>مناقصه اجرای پست امداد ناحیه... (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای پست امداد ناحیه... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020793/مناقصه-واگذاری-بخشی-از-فعالیتهای-فنی-پشتیبانی-نظارتی-و-خدماتی-شرکت'>مناقصه واگذاری بخشی از فعالیتهای فنی، پشتیبانی، نظارتی و خدماتی شرکت  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری بخشی از فعالیتهای فنی، پشتیبانی، نظارتی و خدماتی شرکت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020794/مناقصه-جمع-آوری-زباله-و-ضایعات-و-تنظیف-معابر-و--'>مناقصه جمع آوری زباله و ضایعات و تنظیف معابر و... / مناقصه جمع آوری زباله و ضایعات و تنظیف معابر و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020798/مناقصه-خرید-تجهیزات-ایمنی-و-حفاظت-فردی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید تجهیزات ایمنی و حفاظت فردی- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه خرید تجهیزات ایمنی و حفاظت فردی- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020800/مناقصه-اجرای-عملیات-سنگ-و-ملات-و-گابیون---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات سنگ و ملات و گابیون.....نوبت دوم / مناقصه, مناقصه اجرای عملیات سنگ و ملات و گابیون.....نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020801/ارزیابی-کیفی-ADJUSTABLE-CHOKE-(NEEDLE--SEAT)'>ارزیابی کیفی ADJUSTABLE CHOKE (NEEDLE & SEAT) / مناقصه, ارزیابی کیفی ADJUSTABLE CHOKE (NEEDLE & SEAT)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020804/مرکز-همایش-های-بین-المللی-هتل-بزرگ-ارم-96-10-19'>مرکز همایش های بین المللی هتل بزرگ ارم 96.10.19 / مرکز همایش های بین المللی هتل بزرگ ارم 96.10.19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020806/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-عملیات-مربوط-به-پروژه-های-توسعه-و-بهینه-سازی-شبکه-روستایی'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات مربوط به پروژه های توسعه و بهینه سازی شبکه روستایی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات مربوط به پروژه های توسعه و بهینه سازی شبکه روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020808/مناقصه-خرید-ورق-استیل---نوبت-دوم'>مناقصه خرید ورق استیل ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید ورق استیل ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020812/فراخوان-ارزیابی-کیفی-seamless-tubing'> فراخوان ارزیابی کیفی  seamless tubing / فراخوان ,  فراخوان ارزیابی کیفی  seamless tubing</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020816/مناقصه-خرید-15400-عدد-انواع-فیوز-مینیاتوری---نوبت-دوم'>مناقصه خرید 15400 عدد انواع فیوز مینیاتوری ...- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید 15400 عدد انواع فیوز مینیاتوری ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020818/مناقصه-بیمه-های-اشخاص-مازاد-درمان-کارکنان-و-جانبازان--'>مناقصه بیمه های اشخاص مازاد درمان کارکنان و جانبازان ... / مناقصه, مناقصه بیمه های اشخاص مازاد درمان کارکنان و جانبازان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020820/مناقصه-P-F-FIRE-ALARM--'>مناقصه P/F FIRE ALARM.... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه P/F FIRE ALARM....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020821/مناقصه-واگذاری-امور-خدماتی-و-پشتیبانی---نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020824/مناقصه-خرید-پمپ-شناور-کوزه-ای-و-الکتروموتور-شناور--نوبت-دوم'>مناقصه خرید پمپ شناور کوزه ای و الکتروموتور شناور... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید پمپ شناور کوزه ای و الکتروموتور شناور... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020828/مناقصه-تامین-aab-Rosemount-Radar-Tank-Gauge'>مناقصه تامین aab Rosemount Radar Tank Gauge / مناقصه ,مناقصه تامین aab Rosemount Radar Tank Gauge</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020829/مناقصه-تامین-Atmer163--'>مناقصه تامین Atmer163 ... / مناقصه , مناقصه تامین Atmer163 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020830/مناقصه-طرح-آبرسانی'>مناقصه طرح آبرسانی / مناقصه,مناقصه طرح آبرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020832/مناقصه-تهیه-تجهیزات-مالتی-پلکسینگ-CWDM'>مناقصه تهیه تجهیزات  مالتی پلکسینگ CWDM  / مناقصه , مناقصه تهیه تجهیزات  مالتی پلکسینگ CWDM </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020833/کنفرانس-دانشجویی'>کنفرانس دانشجویی / کنفرانس دانشجویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020837/مناقصه-واگذاری-خودروهای-موردنیاز-به-صورت-استیجاری'>مناقصه واگذاری خودروهای موردنیاز به صورت استیجاری  / مناقصه , مناقصه واگذاری خودروهای موردنیاز به صورت استیجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020839/فراخوان-خرید-تامین-و-نصب-و-خدمات-پشتیبانی-تجهیزات-آبیاری-بارانی-آبفشان-دوار--'>فراخوان خرید، تامین و نصب و خدمات پشتیبانی تجهیزات آبیاری بارانی آبفشان دوار ... / فراخوان ارزیابی کیفی تامین کنندگان، فراخوان خرید، تامین و نصب و خدمات پشتیبانی تجهیزات آبیاری بارانی آبفشان دوار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020840/مناقصه-خرید--نصب-و-راه-اندازی-دستگاههای-اتوکلاو'>مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی دستگاههای اتوکلاو / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی دستگاههای اتوکلاو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020842/مناقصه-اجرای-جمع-آوری-و-خط-انتقال-فاضلاب-(نوبت-دوم)'>مناقصه اجرای جمع آوری و خط انتقال فاضلاب (نوبت دوم) / مناقصه, مناقصه اجرای جمع آوری و خط انتقال فاضلاب (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020845/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-شبکه-و-خط-انتقال-فاضلاب---(نوبت-دوم)'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای شبکه و خط انتقال فاضلاب ... (نوبت دوم) / مناقصه تهیه مصالح و اجرای شبکه و خط انتقال فاضلاب ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020846/مناقصه-جلب-مشارکت-در-سرمایه-گذاری'>مناقصه جلب مشارکت در سرمایه گذاری  / مناقصه, مناقصه جلب مشارکت در سرمایه گذاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020847/فراخوان-طراحی-و-مهندسی-خرید-ساخت-حمل-نصب-تست-و-راه-اندازی--'>فراخوان طراحی و مهندسی، خرید، ساخت، حمل، نصب، تست و راه اندازی ... / آگهی فراخوان, فراخوان طراحی و مهندسی، خرید، ساخت، حمل، نصب، تست و راه اندازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020848/مناقصه-عملیات-اجرایی-شبکه-جمع-آوری-و-خط-انتقال-فاضلاب---(نوبت-دوم)'>مناقصه عملیات اجرایی شبکه جمع آوری و خط انتقال فاضلاب.... (نوبت دوم) / مناقصه, مناقصه عملیات اجرایی شبکه جمع آوری و خط انتقال فاضلاب.... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020850/فراخوان-خرید-لوازم-مورد-نیاز-پروژه-شبکه-آبیاری-و-زهکشی--نوبت-دوم'>فراخوان خرید لوازم مورد نیاز پروژه شبکه آبیاری و زهکشی  - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان خرید لوازم مورد نیاز پروژه شبکه آبیاری و زهکشی  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020851/فراخوان-یکپارچه-سازی-و-هوشمندسازی-سامانه-های-شرکت-(نوبت-دوم)'>فراخوان یکپارچه سازی و هوشمندسازی سامانه های شرکت (نوبت دوم) / آگهی فراخوان شناسایی مشاور , فراخوان یکپارچه سازی و هوشمندسازی سامانه های شرکت (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020852/مناقصه-خرید-هشت-دستگاه-هشت-شنگ--'>مناقصه خرید هشت دستگاه هشت شنگ... / مناقصه ,مناقصه خرید هشت دستگاه هشت شنگ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020854/فراخوان-خرید-لوله-های-پلی-اتیلن-مورد-نیاز-پروژه-های-آبیاری--نوبت-دوم'>فراخوان خرید لوله های پلی اتیلن مورد نیاز پروژه های آبیاری - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان خرید لوله های پلی اتیلن مورد نیاز پروژه های آبیاری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020855/مناقصه-​حفاظت-از-محدوده-طرح'>مناقصه ​حفاظت از محدوده طرح / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه ​حفاظت از محدوده طرح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020857/فراخوان-خرید-لوله-های-پلی-اتیلن--نوبت-دوم'>فراخوان خرید لوله های پلی اتیلن - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان خرید لوله های پلی اتیلن - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020858/مناقصه-خرید-157تن-لوله-پلی-اتیلن--نوبت-دوم'>مناقصه خرید 157تن لوله پلی اتیلن ...نوبت دوم / مناقصه, مناقصه خرید 157تن لوله پلی اتیلن ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020861/مناقصه-Seamless-Tubing'>مناقصه Seamless Tubing / مناقصه Seamless Tubing</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020862/فراخوان-احداث-جاده-و-محل-چاه-غرب-012'>فراخوان احداث جاده و محل چاه غرب 012 / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان احداث جاده و محل چاه غرب 012</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020864/تجدید-مناقصه-احداث-شبکه-روشنایی--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه احداث شبکه روشنایی....نوبت دوم / مناقصه, تجدید مناقصه احداث شبکه روشنایی....نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020865/مناقصه-احداث-شبکه-روشنایی--نوبت-دوم'>مناقصه احداث شبکه روشنایی ...نوبت دوم / مناقصه احداث شبکه روشنایی ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020866/مناقصه-تهیه-مصالح-و-خطکشی-سرد-ترافیکی-با-گلاسبید--تجدید'>مناقصه تهیه مصالح و خطکشی سرد ترافیکی با گلاسبید - تجدید / تجدید مناقصه عمومی, مناقصه تهیه مصالح و خطکشی سرد ترافیکی با گلاسبید - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020868/مناقصه-بهسازی-و-روکش-آسفالت-اس-ام-ای--نوبت-دوم'> مناقصه بهسازی و روکش آسفالت اس ام ای...نوبت دوم /  مناقصه ، مناقصه بهسازی و روکش آسفالت اس ام ای...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020870/اگهی-مناقصه-فضای-سبز-و-تبلیغات-مجموعه'>اگهی مناقصه فضای سبز و تبلیغات مجموعه / آگهی مناقصه , اگهی مناقصه فضای سبز و تبلیغات مجموعه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020871/مناقصه-اجرای-عملیات-شبکه-گذاری-فولادی-و-پلی-اتیلن-پراکنده-و--'>مناقصه اجرای عملیات شبکه گذاری فولادی و پلی اتیلن پراکنده و... / مناقصه عمومی، مناقصه اجرای عملیات شبکه گذاری فولادی و پلی اتیلن پراکنده و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020874/مناقصه-احداث-و-آسفالت----نوبت-دوم'>مناقصه احداث و آسفالت ..... نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه احداث و آسفالت ..... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020878/مناقصه-عمومی-وصول-مطالبات-معوقه-آب-بهاء-و-حق-انشعاب--تجدید'> مناقصه عمومی وصول مطالبات معوقه آب بهاء و حق انشعاب ...تجدید / فراخوان تجدید مناقصه عمومی,  مناقصه عمومی وصول مطالبات معوقه آب بهاء و حق انشعاب ...تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020880/مناقصه-ایاب-و-ذهاب-کارکنان-بیمارستان-مرحله-دوم-نوبت-اول'>مناقصه ایاب و ذهاب کارکنان بیمارستان -مرحله دوم نوبت اول  / مناقصه,مناقصه ایاب و ذهاب کارکنان بیمارستان  -مرحله دوم نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020882/مناقصه-خرید-تجهیزات-آزمایشگاه-محاسبات-سنگین-نوبت-دوم'>مناقصه خرید تجهیزات آزمایشگاه محاسبات سنگین نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه خرید تجهیزات آزمایشگاه محاسبات سنگین نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020883/تجدید-مناقصه-اجرای-عملیات-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-محور--'>تجدید مناقصه اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت محور... / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت محور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020888/مناقصه-تامین-اقلام-موتور-جوش-دیزلی-الکتروموتور--(نوبت-دوم)'>مناقصه تامین اقلام موتور جوش دیزلی، الکتروموتور... (نوبت دوم) / مناقصه, مناقصه تامین اقلام موتور جوش دیزلی، الکتروموتور... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020889/اگهی-مناقصه-احداث-دو-بلوک-23-طبقه'>اگهی مناقصه احداث دو بلوک 23 طبقه / اگهی مناقصه , اگهی مناقصه احداث دو بلوک 23 طبقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020890/مناقصه-عملیات-لایروبی-مسیر-خطوط-لوله-HDPE1600-ورودی-حوضچه--'>مناقصه عملیات لایروبی مسیر خطوط لوله HDPE1600 ورودی حوضچه ... / مناقصه عملیات لایروبی مسیر خطوط لوله HDPE1600 ورودی حوضچه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020892/فراخوان-مناقصه-عملیات-اجرایی-ساخت-ابنیه-موتورخانه--'>فراخوان مناقصه عملیات اجرایی ساخت ابنیه موتورخانه ... / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ، فراخوان مناقصه عملیات اجرایی ساخت ابنیه موتورخانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020899/مناقصه-اصلاح-هندسی-بلوار-دعبل'>مناقصه اصلاح هندسی بلوار دعبل / مناقصه , مناقصه اصلاح هندسی بلوار دعبل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020902/مناقصه-بهره-برداری-و-تعمیر-و-نگهداری-شبکه-فاضلاب-منطقه--'>مناقصه بهره برداری و تعمیر و نگهداری شبکه فاضلاب منطقه ... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه بهره برداری و تعمیر و نگهداری شبکه فاضلاب منطقه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020904/فراخوان-مناقصه-احداث-جاده-و-محل-چاه-غرب-2-375'>فراخوان مناقصه احداث جاده و محل چاه غرب 2/375  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه احداث جاده و محل چاه غرب 2/375 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020906/مناقصه-انجام-امور-مالی-مسکن-مهر'>مناقصه انجام امور مالی مسکن مهر  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه انجام امور مالی مسکن مهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020907/مناقصه-تامین-خدمات-بهره-برداری---'>مناقصه تامین خدمات بهره برداری .... / مناقصه, مناقصه تامین خدمات بهره برداری ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020908/مناقصه-سرویس-ایاب-و-ذهاب-کارکنان-بیمارستان-نوبت-دوم-چاپ-اول'>مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان بیمارستان- نوبت دوم چاپ اول  / مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان بیمارستان - نوبت دوم چاپ اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020911/مناقصه-خرید-80-تن-سیم-محافظ-هوایی-فولادی--'>مناقصه خرید 80 تن سیم محافظ هوایی فولادی ... / مناقصه خرید 80 تن سیم محافظ هوایی فولادی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020913/مناقصه-بازسازی-ابنیه-و-اجرای-شبکه-هیدرانت-و-سیستم-روشنایی--نوبت-دوم'>مناقصه بازسازی ابنیه و اجرای شبکه هیدرانت و سیستم روشنایی...نوبت دوم  / مناقصه بازسازی ابنیه و اجرای شبکه هیدرانت و سیستم روشنایی...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020915/مناقصه-اجرای-دیواره-بتنی-خرید-و-پخش-آسفالت--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای دیواره بتنی، خرید و پخش آسفالت - نوبت دوم  / مناقصه اجرای دیواره بتنی، خرید و پخش آسفالت - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020923/فراخوان-احداث-باغ-بام'>فراخوان احداث باغ بام / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان احداث باغ بام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020927/مناقصه-عایق-Superlite'>مناقصه  عایق Superlite / مناقصه,مناقصه  عایق Superlite</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020928/مناقصه-واگذاری-امور-نقلیه-و-حمل-و-نقل-(تامین-خودرو-اجاره-ای)'>مناقصه واگذاری امور نقلیه و حمل و نقل (تامین خودرو اجاره ای) / آگهی مناقصه، مناقصه واگذاری امور نقلیه و حمل و نقل (تامین خودرو اجاره ای)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020930/مناقصه-آماده-سازی-محور-10-st20-و-محورهای-داخلی-سایت-D-مسکن-مهر--تجدید'>مناقصه آماده سازی محور 10-st20 و محورهای داخلی سایت D مسکن مهر - تجدید / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه  آماده سازی محور 10-st20 و محورهای داخلی سایت D مسکن مهر - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020932/مناقصه-خدمات-نگهبانی-و-حراست-(نوبت-دوم)'>مناقصه خدمات نگهبانی و حراست (نوبت دوم) / مناقصه خدمات نگهبانی و حراست (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020933/فراخوان-احداث-باغ-بام-در-پشت-بام'>فراخوان احداث باغ بام در پشت بام / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان احداث باغ بام در پشت بام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020937/مناقصه-تامین-خدمات-نقلیه-شرکت--نوبت-دوم'>مناقصه تامین خدمات نقلیه شرکت - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه تامین خدمات نقلیه شرکت - نوبت  دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020938/مناقصه-ملیات-احداث-مخزن-500-متر-مکعبی--'>مناقصه ملیات احداث مخزن 500 متر مکعبی... / مناقصه ملیات احداث مخزن 500 متر مکعبی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020941/فراخوان-مناقصه-تکمیل-مرکز-جامع-سلامت-تجدید-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تکمیل مرکز جامع سلامت تجدید نوبت دوم  / فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه تکمیل مرکز جامع سلامت تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020942/مناقصه-احداث-راه-دسترسی--احداث-ساختمان-نگهبانی-و-سوله-محل-دفن'>مناقصه احداث راه دسترسی ، احداث ساختمان نگهبانی و سوله  محل دفن  / مناقصه , مناقصه احداث راه دسترسی ، احداث ساختمان نگهبانی و سوله  محل دفن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020946/مناقصه-تامین-Seeb-Rosemount-Radar-Tank-Gauge--'>مناقصه تامین Seeb Rosemount Radar Tank Gauge...  / مناقصه ,مناقصه تامین Seeb Rosemount Radar Tank Gauge... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020948/مناقصه-نصب-کنتور-تکفاز-و-سه-فاز-و-اصلاح-و-تعمیرات-انشعاب-نوبت-دوم'>مناقصه نصب کنتور تکفاز و سه فاز و اصلاح و تعمیرات انشعاب  نوبت دوم  / مناقصه عمومی ، نصب کنتور تکفاز و سه فاز و اصلاح و تعمیرات انشعاب نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020949/مناقصه-عملیات-تهیه-مصالح-و-اجرای-محوطه-سازی-پارت-1-بازار-گل-و-گیاه--'>مناقصه عملیات تهیه مصالح و اجرای محوطه سازی پارت 1 بازار گل و گیاه ... / مناقصه, مناقصه عملیات تهیه مصالح و اجرای محوطه سازی پارت 1 بازار گل و گیاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020954/مناقصه-طرح-و-ساخت-شبکه-آبیاری-و-زهکشی'>مناقصه طرح و ساخت شبکه آبیاری و زهکشی / فراخوان برگزاری مناقصه عمومی, مناقصه طرح و ساخت شبکه آبیاری و زهکشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020963/مناقصه-بهسازی-تعریض-و-رفع-نقاط-حادثه-خیز--'>مناقصه بهسازی، تعریض و رفع نقاط حادثه خیز... / مناقصه, مناقصه بهسازی، تعریض و رفع نقاط حادثه خیز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020964/اصلاحیه-مناقصه-طرح-توسعه-مشترکین-روستایی-برق---نوبت-دوم'>اصلاحیه مناقصه طرح توسعه مشترکین روستایی برق...- نوبت دوم / اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی، اصلاحیه مناقصه طرح توسعه مشترکین روستایی برق... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020967/مناقصه-خرید-یراق-آلات-خطوط-انتقال-نیروی-برق'>مناقصه خرید یراق آلات خطوط انتقال نیروی برق / مناقصه, مناقصه خرید یراق آلات خطوط انتقال نیروی برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020969/مناقصه-Seamless-Tubing'>مناقصه Seamless Tubing  / مناقصه,مناقصه Seamless Tubing </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020973/مناقصه-تکمیل-ساختمان-سالن-چند-منظوره-تجدید'>مناقصه تکمیل ساختمان سالن چند منظوره- تجدید / تجدید آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل ساختمان سالن چند منظوره- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020974/مناقصه-حفاظت-فیزیکی-از-اراضی-تحت-مالکیت-دولت-واقع-در-محدوده-و-حریم--'>مناقصه حفاظت فیزیکی از اراضی تحت مالکیت دولت واقع در محدوده و حریم ... / مناقصه حفاظت فیزیکی از اراضی تحت مالکیت دولت واقع در محدوده و حریم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020977/تجدید-مناقصه-تکمیل-عملیات-باقیمانده-جایگاه-تماشاچیان-استادیوم'>تجدید مناقصه تکمیل عملیات باقیمانده جایگاه تماشاچیان استادیوم / آگهی تجدید مناقصه , تجدید مناقصه تکمیل عملیات باقیمانده جایگاه تماشاچیان استادیوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020980/فراخوان-ترمیم-فونداسیون-دکل-های-خطوط-انتقال-و-فوق-توزیع-نوبت-دوم'>فراخوان ترمیم فونداسیون دکل های خطوط انتقال و فوق توزیع- نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ترمیم فونداسیون دکل های خطوط انتقال و فوق توزیع- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020986/فراخوان-p-f-ccl-choke-and-globe-control-valves'>فراخوان p/f ccl choke and globe control valves   / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی ,فراخوان p/f ccl choke and globe control valves  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020987/مناقصه-انجام-امورات-خدمات-شهری--مرحله-دوم-نوبت-اول'>مناقصه انجام امورات خدمات شهری - مرحله دوم نوبت اول / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام امورات خدمات شهری - مرحله دوم نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020990/تجدید-شناسایی-افراد-و-شرکت-های-صاحب-صلاحیت-در-زمینه-ارایه-خدمات-تشخیصی-و-درمانی-نوبت-دوم'>تجدید شناسایی افراد و شرکت های صاحب صلاحیت در زمینه ارایه خدمات تشخیصی و درمانی- نوبت دوم  / مناقصه  , مناقصه تجدید شناسایی افراد و شرکت های صاحب صلاحیت در زمینه ارایه خدمات تشخیصی و درمانی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020993/مناقصه-اجرای-عملیات-حفاری-و-کابلکشی-فیبر-نوری-و-مسی--'>مناقصه اجرای عملیات حفاری و کابلکشی فیبر نوری و مسی... / مناقصه, مناقصه اجرای عملیات حفاری و کابلکشی فیبر نوری و مسی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020994/مناقصه-تامین-خدمات-بارگیری-انواع-لوله-های-داخل-چاه-نوبت-دوم'>مناقصه تامین خدمات بارگیری انواع لوله های داخل چاه نوبت دوم  / آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی ساده صورت یک مرحله ای , مناقصه تامین خدمات بارگیری انواع لوله های داخل چاه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020998/مناقصه-واگذاری-طبخ-و-توزیع-غذای-پرسنل-و-بیماران'>مناقصه واگذاری طبخ و توزیع غذای پرسنل و بیماران / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری طبخ و توزیع غذای پرسنل و بیماران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021000/مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت-ورودی-شهر'>مناقصه زیرسازی و آسفالت ورودی شهر / مناقصه عمومی ، مناقصه زیرسازی و آسفالت ورودی شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021004/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-منطقه-محدوده-بوستان-مادر-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه محدوده بوستان مادر- نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه محدوده بوستان مادر - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021006/مناقصه-مرمت-و-بازسازی-پست-اصلی-آبادان--نوبت-دوم'>مناقصه مرمت و بازسازی پست اصلی آبادان - نوبت دوم / مناقصه,مناقصه مرمت و بازسازی پست اصلی آبادان - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021008/مناقصه-قرائت-کنتور-توزیع-قبوض-وصول-مطالبات-جاری-و-معوقه-آب-بها--(نوبت-دوم)'>مناقصه قرائت کنتور، توزیع قبوض، وصول مطالبات جاری و معوقه آب بها... (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, مناقصه قرائت کنتور، توزیع قبوض، وصول مطالبات جاری و معوقه آب بها... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021009/مناقصه-تکمیل-عملیات-اجرایی---نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل عملیات اجرایی ... نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه تکمیل عملیات اجرایی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021012/مناقصه-انجام-تعمیرات-اساسی-ماشین-های-دوار--'>مناقصه انجام تعمیرات اساسی ماشین های دوار ... / مناقصه انجام تعمیرات اساسی ماشین های دوار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021015/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-منطقه-محدوده-E---نوبت-دوم'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه محدوده E   - نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه محدوده E  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021018/مناقصه-ارائه-خدمات-ایاب-و-ذهاب-پرسنل'>مناقصه ارائه خدمات ایاب و ذهاب پرسنل / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ارائه خدمات ایاب و ذهاب پرسنل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021021/مناقصه-تامین-P-F-CCICHOKE-AND-GLOBE-CONTROL-VALVES--'>مناقصه تامین P/F CCICHOKE AND GLOBE CONTROL VALVES... / مناقصه , مناقصه تامین P/F CCICHOKE AND GLOBE CONTROL VALVES...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021024/مناقصه-اجرای-زیرسازی--آسفالت-و-جدول-گذاری-معابر-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای زیرسازی ، آسفالت و جدول گذاری معابر- نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه اجرای زیرسازی ، آسفالت و جدول گذاری معابر- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021025/استعلام-ملزومات-پزشکی-سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام ملزومات پزشکی, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  / استعلام ,استعلام ملزومات پزشکی, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021028/مناقصه-احداث-بندهای-سنگی-ملاتی-و---نوبت-دوم'>مناقصه احداث بندهای سنگی ملاتی و ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه احداث بندهای سنگی ملاتی و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021030/مناقصه-اجرای-عملیات-بیس-و-آسفالت-گرم-کمربندی---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات بیس و آسفالت گرم کمربندی ... نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات بیس و آسفالت گرم کمربندی ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021034/مناقصه-خرید-و-اجرای-سیستم-اعلام-حریق-هوشمند-و--'>مناقصه خرید و اجرای سیستم اعلام حریق هوشمند و ... / آگهی مزایده عمومی , مناقصه خرید و اجرای سیستم اعلام حریق هوشمند و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021037/مناقصه-تعمیرات-اساسی-بخشی-از-تاسیسات-مکانیکی-و-ابنیه--'>مناقصه تعمیرات اساسی بخشی از تاسیسات مکانیکی و ابنیه ... / مناقصه,مناقصه تعمیرات اساسی بخشی از تاسیسات مکانیکی و ابنیه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021038/مناقصه-عملیات-اصلاح-هندسی-تقاطع---نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اصلاح هندسی تقاطع ... نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه عملیات اصلاح هندسی تقاطع ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021039/استعلام-لوله-گذاری-و-پمپاژ-چاه-آب-سامانه-ستاد'>استعلام لوله گذاری و پمپاژ چاه آب, سامانه ستاد / استعلام ,استعلام لوله گذاری و پمپاژ چاه آب, سامانه ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021041/مناقصه-انجام-امور-مالی-مسکن-مهر--'>مناقصه انجام امور مالی مسکن مهر... / مناقصه انجام امور مالی مسکن مهر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021042/مناقصه-گازرسانی---'>مناقصه گازرسانی .... / مناقصه, مناقصه گازرسانی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021043/تجدید-مناقصه-عملیات-اجرای-لوله-گذاری'>تجدید مناقصه عملیات اجرای لوله گذاری  / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه عملیات اجرای لوله گذاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021044/استعلام-تولید-حمل-و-پخش-آسفالت-گرم--سایت-ستاد'>استعلام تولید، حمل و پخش آسفالت گرم , سایت ستاد / استعلام ,استعلام تولید، حمل و پخش آسفالت گرم , سایت ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021045/مناقصه-عملیات-اجرای-طرح-های-هندسی-در-سطح-منطقه-دو'>مناقصه عملیات اجرای طرح های هندسی در سطح منطقه دو / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرای طرح های هندسی در سطح منطقه دو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021046/اصلاحیه-مناقصه-تعریض-اساسی-پلهای-محور'>اصلاحیه مناقصه تعریض اساسی پلهای محور  / آگهی مناقصه، اصلاحیه مناقصه تعریض اساسی پلهای محور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021051/مناقصه-احداث-راههای-روستایی-(نوبت-دوم)'>مناقصه  احداث راههای روستایی (نوبت دوم) / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه  احداث راههای روستایی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021054/مناقصه-احداث-و-تکمیل-پارک-شهدای-گمنام'>مناقصه احداث و تکمیل پارک شهدای گمنام  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث و تکمیل پارک شهدای گمنام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021055/مناقصه-خرید-دو-قلم-پایه-روشنایی-21-متری--'>مناقصه خرید دو قلم پایه روشنایی 21 متری ... / مناقصه خرید دو قلم پایه روشنایی 21 متری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021060/مناقصه-گل-آرایی-و-نگهداری-المان-های-گل--'>مناقصه گل آرایی و نگهداری المان های گل... / مناقصه گل آرایی و نگهداری المان های گل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021067/مناقصه-خدمات-امداد--کنترل-نگهداری-و-تعمیرات-تاسیسات-گاز'>مناقصه خدمات امداد ، کنترل نگهداری و تعمیرات تاسیسات گاز / مناقصه , مناقصه خدمات امداد ، کنترل نگهداری و تعمیرات تاسیسات گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021068/مناقصه-اجرای-عملیات-آسفالت-معابر'>مناقصه اجرای عملیات آسفالت معابر / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای عملیات آسفالت معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021069/مناقصه-آماده-سازی-محور-10-ST20-و-محورهای-داخلی-سایت-Dمسکن-مهر--'>مناقصه آماده سازی محور 10-ST20 و محورهای داخلی سایت Dمسکن مهر ... / مناقصه,مناقصه آماده سازی محور 10-ST20 و محورهای داخلی سایت Dمسکن مهر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021070/مناقصه-اجرای-کامل-عملیات-ابنیه-تاسیسات-مکانیکی-و-برقی-ساختمان-ندامتگاه'>مناقصه اجرای کامل عملیات ابنیه، تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان ندامتگاه / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای کامل عملیات ابنیه، تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان ندامتگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021072/مناقصه-مقدار-65000-کیلوگرم-یارن-پلی-استر-dtex-1440-(نوبت-دوم)'>مناقصه مقدار 65000 کیلوگرم یارن پلی استر dtex 1440 (نوبت دوم) / مناقصه,مناقصه مقدار 65000 کیلوگرم یارن پلی استر dtex 1440 (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021074/تجدید-مناقصه-تکمیل-عملیات-ساختمانی'>تجدید مناقصه تکمیل عملیات ساختمانی / مناقصه, تجدید مناقصه تکمیل عملیات ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021081/مناقصه-ساماندهی-و-هوشمندسازی-منابع-تامین-آب-مبادی-ورودی-روستاها-و-مخازن--'>مناقصه ساماندهی و هوشمندسازی منابع تامین آب، مبادی ورودی روستاها و مخازن ... / مناقصه ساماندهی و هوشمندسازی منابع تامین آب، مبادی ورودی روستاها و مخازن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021082/مناقصه-تعویض-16000-متر-شبکه-آب-به-همراه-1600-فقره-انشعاب'>مناقصه تعویض 16000 متر شبکه آب به همراه 1600 فقره انشعاب / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تعویض 16000 متر شبکه آب به همراه 1600 فقره انشعاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021083/تجدید-مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن'>تجدید مناقصه خرید لوله پلی اتیلن / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه خرید لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021087/فراخوان-مناقصه-تهیه-بذر-قره-یونجه-به-مقدار-15-تن-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تهیه بذر قره یونجه به مقدار 15 تن- نوبت دوم  / فراخوان آگهی مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه تهیه بذر قره یونجه به مقدار 15 تن- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021088/مناقصه-تهیه-نصب-و-اجرای-یک-دستگاه-پل-عابر-پیاده-فلزی-(نوبت-دوم)'>مناقصه تهیه، نصب و اجرای یک دستگاه پل عابر پیاده فلزی (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تهیه، نصب و اجرای یک دستگاه پل عابر پیاده فلزی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021090/مناقصه-انجام-سفت-کاری-ساختمان-اداری-برق'>مناقصه انجام سفت کاری ساختمان اداری برق  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه انجام سفت کاری ساختمان اداری برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021093/مناقصه-آسفالت-حفاظتی-محور--'>مناقصه آسفالت حفاظتی محور ... / مناقصه , مناقصه آسفالت حفاظتی محور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021095/مناقصه-خرید-18-عدد-خازن-وکیوم--'>مناقصه خرید 18 عدد خازن وکیوم ... / مناقصه خرید 18 عدد خازن وکیوم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021097/مناقصه-عملیات-تهیه-مصالح-و-اجرای-محوطه-سازی-پارت-2-بازار-گل-و-گیاه--'>مناقصه عملیات تهیه مصالح و اجرای محوطه سازی پارت 2 بازار گل و گیاه ... / آگهی مناقصه، مناقصه عملیات تهیه مصالح و اجرای محوطه سازی پارت 2 بازار گل و گیاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021099/فراخوان-تجهیز-و-نوسازی-اراضی-شالیزاری'>فراخوان  تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021101/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز--'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز ... / مناقصه,مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021105/مناقصه-اجرای-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-شهری-صنعتی-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای زیرسازی و آسفالت معابر شهری صنعتی نوبت دوم   / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای زیرسازی و آسفالت معابر شهری صنعتی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021108/مناقصه-احداث-مدرسه-6-کلاسه---نوبت-دوم'>مناقصه احداث مدرسه 6 کلاسه ....نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه احداث مدرسه 6 کلاسه ....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021110/مناقصه-خرید-600-بشکه-روغن-موتور--'>مناقصه خرید 600 بشکه روغن موتور ... / مناقصه خرید 600 بشکه روغن موتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021111/مناقصه-لوله-فولادی-اسپیرال--'>مناقصه لوله فولادی اسپیرال.... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه لوله فولادی اسپیرال....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021113/مناقصه-پروژه-خرید-و-نصب-علائم-تابلوها-و-تجهیزات-ترافیکی-سطح-شهر'>مناقصه پروژه خرید و نصب علائم تابلوها و تجهیزات ترافیکی سطح شهر  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه خرید و نصب علائم تابلوها و تجهیزات ترافیکی سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021114/اگهی-مناقصه-اجرای-نمای-سنگ'>اگهی مناقصه اجرای نمای سنگ / اگهی مناقصه , اگهی مناقصه اجرای نمای سنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021117/مناقصه-نصب-و-پشتیبانی-200-دستگاه-فیلتر-جذب-دوده-مورد-نیاز--'>مناقصه نصب و پشتیبانی 200 دستگاه فیلتر جذب دوده مورد نیاز ... / مناقصه,مناقصه نصب و پشتیبانی 200 دستگاه فیلتر جذب دوده مورد نیاز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021119/مناقصه-اجرای-عملیات-طرح-های-انتقال-نیرو-و-برق-رسانی'>مناقصه اجرای عملیات طرح های انتقال نیرو و برق رسانی / مناقصه,مناقصه اجرای عملیات طرح های انتقال نیرو و برق رسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021121/مناقصه-آسفالت-معابر'>مناقصه آسفالت معابر  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه آسفالت معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021127/مناقصه-واگذاری-عملیات-تهیه-و-نصب-علائم-عمومی--'>مناقصه واگذاری عملیات تهیه و نصب علائم عمومی ... / مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری عملیات تهیه و نصب علائم عمومی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021128/مناقصه-عملیات-تکمیل-تعریض-فرعی-های-منتهی-به-اتوبان--'>مناقصه عملیات تکمیل تعریض فرعی های منتهی به اتوبان ... / مناقصه عملیات تکمیل تعریض فرعی های منتهی به اتوبان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021129/فراخوان-استعلام-واحد-چاپ-و-تکثیر-ساختمان-مرکزی'>فراخوان استعلام واحد چاپ و تکثیر ساختمان مرکزی  / آگهی فراخوان استعلام عمومی, فراخوان استعلام واحد چاپ و تکثیر ساختمان مرکزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021130/مناقصه-اجرای-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-عمومی---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای زیرسازی و آسفالت معابر عمومی .... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای زیرسازی و آسفالت معابر عمومی .... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021135/مناقصه-خرید-و-اجرای-آسفالت-جدول-گذاری-پیاده-روسازی-و-زیرسازی-معابر-سطح-شهر'>مناقصه خرید و اجرای آسفالت، جدول گذاری، پیاده روسازی و زیرسازی معابر سطح شهر / آگهی مناقصه، مناقصه خرید و اجرای آسفالت، جدول گذاری، پیاده روسازی و زیرسازی معابر سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021136/مناقصه-واگذاری-بخش-نیروی-انسانی-معدن-شن-و-ماسه-و-کارخانه-آسفالت'>مناقصه  واگذاری بخش نیروی انسانی معدن شن و ماسه و کارخانه آسفالت  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  واگذاری بخش نیروی انسانی معدن شن و ماسه و کارخانه آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021137/مناقصه-پروژه-زیرسازی-جدول-گذاری-و-آسفالت-معابر-(نوبت-دوم)'>مناقصه پروژه زیرسازی، جدول گذاری و آسفالت معابر  (نوبت دوم) / مناقصه فراخوان عمومی, مناقصه پروژه زیرسازی، جدول گذاری و آسفالت معابر  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021146/مناقصه-واگذاری-بخش-اجرائیات-تجدید'>مناقصه واگذاری بخش اجرائیات- تجدید  / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری بخش اجرائیات- تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021147/مناقصه-استفاده-از-ظرفیتهای-موجود-در-فصل-خرید-تضمینی-گندم'>مناقصه استفاده از ظرفیتهای موجود در فصل خرید تضمینی گندم / مناقصه ,مناقصه استفاده از ظرفیتهای موجود در فصل خرید تضمینی گندم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021151/استعلام-سیفتی-والو-فولادی-جوشی'>استعلام سیفتی والو فولادی جوشی / استعلام , استعلام سیفتی والو فولادی جوشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021156/مناقصه-اجرای-عملیات-خاکریزی-فضای-سبز'>مناقصه اجرای عملیات خاکریزی فضای سبز  / مناقصه ,مناقصه اجرای عملیات خاکریزی فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021158/تجدید-مناقصه-حمل-متعلقات-و-اتصالات-پلی-اتیلن--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه حمل متعلقات و اتصالات پلی اتیلن - نوبت دوم  / تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه حمل متعلقات و اتصالات پلی اتیلن - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021159/استعلام-دیلم-و-اهرم-و-چکش-کاستیل'>استعلام دیلم و اهرم و چکش کاستیل / استعلام,استعلام دیلم و اهرم و چکش کاستیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021161/مناقصه-ارائه-خدمات-راهبری-تعمیر-و-نگهداشت-تاسیسات-و-ایمنی--'>مناقصه ارائه خدمات راهبری، تعمیر و نگهداشت تاسیسات و ایمنی... / مناقصه ارائه خدمات راهبری، تعمیر و نگهداشت تاسیسات و ایمنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021163/استعلام-احداث-و-اجرای-ارتینگ-ایستگاه'>استعلام احداث و اجرای ارتینگ ایستگاه  / استعلام ,استعلام احداث و اجرای ارتینگ ایستگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021166/استعلام-عملیات-آبخیزداری-در-حوزه'>استعلام عملیات آبخیزداری در حوزه  / استعلام ,استعلام عملیات آبخیزداری در حوزه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021168/استعلام-چاپ-بروشور-ویژه-نامه-با-مقوا'>استعلام چاپ بروشور ویژه نامه با مقوا / استعلام ,استعلام چاپ بروشور ویژه نامه با مقوا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021169/مناقصه-تعمیرات-جزیی-و-کلی-منازل-ساختمانی'>مناقصه تعمیرات جزیی و کلی منازل ساختمانی  / اگهی مناقصه , مناقصه تعمیرات جزیی و کلی منازل ساختمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021171/مناقصه-خرید-و-اجرای-شبکه-داخلی-گاز--'>مناقصه خرید و اجرای شبکه داخلی گاز... / مناقصه عمومی, مناقصه خرید و اجرای شبکه داخلی گاز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021172/مناقصه-خرید-سرویس-اینترنت--'>مناقصه خرید سرویس اینترنت.... / مناقصه, مناقصه خرید سرویس اینترنت....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021173/استعلام-اسکنر-7260'>استعلام اسکنر 7260 / استعلام ,استعلام اسکنر 7260</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021175/استعلام-روغن-نباتی'>استعلام روغن نباتی  / استعلام ,استعلام روغن نباتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021176/مناقصه-عملیات-لوله-گذاری-فاضلاب-دیزیچه-10--'>مناقصه عملیات لوله گذاری فاضلاب دیزیچه 10 ... / آگهی برگزاری مناقصه عمومی, مناقصه عملیات لوله گذاری فاضلاب دیزیچه 10 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021177/مناقصه-عملیات-آماده-سازی-شعب--'>مناقصه عملیات آماده سازی شعب... / مناقصه, مناقصه عملیات آماده سازی شعب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021178/استعلام-بهاء-خرید-رکلوزر'>استعلام بهاء خرید رکلوزر  / استعلام بهاء خرید رکلوزر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021179/فراخوان-ساخت-سالن-جهت-اصلاح-تختال--'>فراخوان ساخت سالن جهت اصلاح تختال ... / آگهی فراخوان , فراخوان ساخت سالن جهت اصلاح تختال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021180/فراخوان-خرید8عدد-بال-ولو'>فراخوان خرید8عدد بال ولو  / فراخوان ، فراخوان خرید8عدد بال ولو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021181/مناقصه-مجدد-17-باب-منازل-کارگری-کوی-شهید-حاتمی'>مناقصه مجدد 17 باب منازل کارگری کوی شهید حاتمی  / مناقصه, مناقصه مجدد 17 باب منازل کارگری کوی شهید حاتمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021182/مناقصه-قطعات-یدکی-تجهیزات-نمودارگیری-از-چاه-مربوط-به-برند-RENHE'>مناقصه قطعات یدکی تجهیزات نمودارگیری از چاه مربوط به برند RENHE / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه قطعات یدکی تجهیزات نمودارگیری از چاه مربوط به برند RENHE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021183/استعلام-بها-خرید-قطع-کننده-سرامیکی-و--'>استعلام بها خرید قطع کننده سرامیکی و ... / استعلام ,استعلام بها خرید قطع کننده سرامیکی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021186/مناقصه-احداث-سیستم-امحا-زباله-شهری-با-بهره-گیری-از-فناوری-های-نوین-'>مناقصه  احداث سیستم امحا زباله شهری با بهره گیری از فناوری های نوین.. / مناقصه  احداث سیستم امحا زباله شهری با بهره گیری از فناوری های نوین..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021187/مناقصه-اجرای-پروژه-تکمیل-زیرگذر-پل'>مناقصه اجرای پروژه تکمیل زیرگذر پل  / اگهی مناقصه , مناقصه اجرای پروژه تکمیل زیرگذر پل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021189/مناقصه-خرید-کابل-های-کنترل-و-حفاظت-پست-230-کیلوولت-ساران'>مناقصه خرید کابل های کنترل و حفاظت پست 230 کیلوولت ساران / مناقصه عمومی, مناقصه خرید کابل های کنترل و حفاظت پست 230 کیلوولت ساران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021191/مناقصه-انجام-خدمات-راهبری-تنظیفات-امور-آبدارخانه-ها-تخلیه-و-بارگیری--'>مناقصه انجام خدمات راهبری، تنظیفات امور آبدارخانه ها، تخلیه و بارگیری... / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات راهبری، تنظیفات امور آبدارخانه ها، تخلیه و بارگیری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021195/مناقصه-عملیات-احداث-واحدهای-مسکونی'>مناقصه عملیات احداث واحدهای مسکونی  / مناقصه عملیات احداث واحدهای مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021196/استعلام-اورینگ-وپکینگ-مارک-گراکو'>استعلام اورینگ وپکینگ مارک گراکو   / استعلام, استعلام اورینگ وپکینگ مارک گراکو  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021199/تجدید-فراخوان-تامین-خدمات-حمل-سوخت-موردنیاز-دستگاههای-حفاری'>تجدید فراخوان تامین خدمات حمل سوخت موردنیاز دستگاههای حفاری / تجدید آگهی فراخوان عمومی،تجدید فراخوان تامین خدمات حمل سوخت موردنیاز دستگاههای حفاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021200/استعلام-پیچ-تی-شکل-با-مهره-و-واشر-تخت-فولادی--'>استعلام پیچ تی شکل با مهره و واشر تخت فولادی... / استعلام , استعلام پیچ تی شکل با مهره و واشر تخت فولادی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021203/مناقصه-خدمات-و-فضای-سبز-و--'>مناقصه خدمات و فضای سبز و ... / آگهی مناقصه, مناقصه خدمات و فضای سبز و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021204/استعلام-20-عدد-والو-پنوماتیکی-مارک-HERION'>استعلام 20 عدد والو پنوماتیکی مارک HERION / استعلام , استعلام 20 عدد والو پنوماتیکی مارک HERION</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021206/مناقصه-عملیات-زیرسازی--جدول-کشی-و-آسفالت'>مناقصه عملیات زیرسازی ، جدول کشی و آسفالت / مناقصه ، مناقصه عملیات زیرسازی ، جدول کشی و آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021208/مزایده-اجاره-محل-تاکسی-سرویس'>مزایده اجاره محل تاکسی سرویس  / مزایده , مزایده اجاره محل تاکسی سرویس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021209/تجدید-مناقصه-تعمیر-و-ارتقاء-دو-دستگاه-ابزار-EMIT-به-ابزار-XRMI'>تجدید مناقصه تعمیر و ارتقاء دو دستگاه ابزار EMIT به ابزار XRMI / آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی، تجدید مناقصه تعمیر و ارتقاء دو دستگاه ابزار EMIT به ابزار XRMI</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021211/مناقصه-عمومی-امور-خدماتی'>مناقصه عمومی امور خدماتی / مناقصه عمومی، مناقصه عمومی امور خدماتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021212/استعلام-عملیات-نقشه-برداری-و-تعیین-احجام-دپو-مواد-خام-در-محل-انبار'>استعلام عملیات نقشه برداری و تعیین احجام دپو مواد خام در محل انبار / استعلام , استعلام عملیات نقشه برداری و تعیین احجام دپو مواد خام در محل انبار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021214/استعلام-خرید-لپ-تاپ-و--'>استعلام خرید لپ تاپ و ... / استعلام ,استعلام خرید لپ تاپ و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021216/استعلام-​مرمت-اضطراری-بام-مدرسه-تاریخی--'>استعلام ​مرمت اضطراری بام مدرسه تاریخی...  / استعلام, استعلام مرمت اضطراری بام مدرسه تاریخی... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021218/استعلام-ساخت-و-نصب-و-اجرای-در-و-پنجره'>استعلام ساخت و نصب و اجرای در و پنجره / استعلام , استعلام ساخت و نصب و اجرای در و پنجره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021219/مناقصه-عملیات-خاکی-و-آسفالت-ابنیه-فنی-بهسازی---'>مناقصه عملیات خاکی و آسفالت ابنیه فنی بهسازی ..... / مناقصه, مناقصه عملیات خاکی و آسفالت ابنیه فنی بهسازی .....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021220/استعلام-مودم'>استعلام مودم  / استعلام ,استعلام مودم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021221/مناقصه-واگذاری-کلیه-فرایندهای-خدمات-مشترکین'>مناقصه واگذاری کلیه فرایندهای خدمات مشترکین  / مناقصه , مناقصه واگذاری کلیه فرایندهای خدمات مشترکین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021222/استعلام-خرید-یراق-آلات-کابل-فاصله-دار'>استعلام خرید یراق آلات کابل فاصله دار / استعلام، استعلام خرید یراق آلات کابل فاصله دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021223/مناقصه-قطعات-یدکی-تجهیزات-سیمانکاری'>مناقصه قطعات یدکی تجهیزات سیمانکاری / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه قطعات یدکی تجهیزات سیمانکاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021225/استعلام-رنگ-آمیزی-ترانس-کامیاران--'>استعلام رنگ آمیزی ترانس کامیاران...  / استعلام , استعلام رنگ آمیزی ترانس کامیاران... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021226/استعلام-اجرای-شبکه-فاضلاب'>استعلام اجرای شبکه فاضلاب  / استعلام ,استعلام اجرای شبکه فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021227/استعلام-معاینات-دوره-ای'>استعلام معاینات دوره ای / استعلام, استعلام معاینات دوره ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021229/تجدید-مناقصه-نصب-و-تست-و-راه-اندازی-پست-20-63-کیلوولت-gis--'>تجدید مناقصه نصب و تست و راه اندازی پست 20/ 63 کیلوولت gis ... / مناقصه , تجدید مناقصه نصب و تست و راه اندازی پست 20/ 63 کیلوولت gis ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021232/تجدید-استعلام-خرید-یک-دستگاه-ترانس-جریان'>تجدید استعلام خرید یک دستگاه ترانس جریان / استعلام, تجدید استعلام خرید یک دستگاه ترانس جریان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021233/مناقصه-خرید-تعداد-70-دستگاه-سکسیونر-20-کیلوولت-هوایی-SF6--'>مناقصه خرید تعداد 70 دستگاه سکسیونر 20 کیلوولت هوایی SF6 .. / مناقصه خرید تعداد 70 دستگاه سکسیونر 20 کیلوولت هوایی SF6 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021234/استعلام-تجهیزات-حفاظت-الکترونیک'>استعلام تجهیزات حفاظت الکترونیک  / استعلام ,استعلام تجهیزات حفاظت الکترونیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021235/استعلام-خرید-کلید-فشار-ضعیف'>استعلام خرید کلید فشار ضعیف / استعلام , استعلام خرید کلید فشار ضعیف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021236/استعلام-خرید-دوربین-دیجیتال'>استعلام خرید دوربین دیجیتال  / استعلام ,استعلام خرید دوربین دیجیتال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021238/استعلام-پروژه-اجرای-اتصال-شبکه-فاضلاب-مجتمع-22-بهمن'>استعلام پروژه اجرای اتصال شبکه فاضلاب مجتمع 22 بهمن  / استعلام , استعلام پروژه اجرای اتصال شبکه فاضلاب مجتمع 22 بهمن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021240/استعلام-اجرای-برنامه-آگاهسازی-پیشگیری'>استعلام اجرای برنامه آگاهسازی پیشگیری  / استعلام,استعلام اجرای برنامه آگاهسازی پیشگیری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021241/استعلام-خودروی-استیجاری'>استعلام خودروی استیجاری / استعلام, استعلام خودروی استیجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021242/استعلام-تکمیل-دبستان'>استعلام تکمیل دبستان  / استعلام ,استعلام تکمیل دبستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021244/استعلام-احیاء-و-لایروبی-قنات-کلاته'>استعلام احیاء و لایروبی قنات کلاته  / استعلام ,استعلام احیاء و لایروبی قنات کلاته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021245/استعلام-فیلتر-روغن-هواکش-کلارک--'>استعلام فیلتر روغن هواکش کلارک ... / استعلام ، استعلام فیلتر روغن هواکش کلارک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021246/استعلام-توسعه-احداث-و-بهینه-سازی-شبکه--'>استعلام توسعه، احداث و بهینه سازی شبکه... / استعلام, استعلام توسعه، احداث و بهینه سازی شبکه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021247/استعلام-تکمیل-آموزشگاه'>استعلام تکمیل آموزشگاه  / استعلام, استعلام تکمیل آموزشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021248/استعلام-دستگاه-های-مخابراتی'>استعلام دستگاه های مخابراتی  / استعلام , استعلام دستگاه های مخابراتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021250/استعلام-کلاه-آفتاب-گیر-و--'>استعلام کلاه آفتاب گیر و ... / استعلام ,استعلام کلاه آفتاب گیر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021251/استعلام-توسعه--احداث-و-بهینه-سازی-شبکه'>استعلام توسعه ، احداث و بهینه سازی شبکه  / استعلام , استعلام توسعه ، احداث و بهینه سازی شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021252/استعلام-کاغذ-132-ستونی-70-گرمی-2000-برگی--'>استعلام کاغذ 132 ستونی 70 گرمی 2000 برگی... / استعلام, استعلام کاغذ 132 ستونی 70 گرمی 2000 برگی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021253/استعلام-اجرای-برنامه-آگاه-سازی-پیشگیری'>استعلام اجرای برنامه آگاه سازی پیشگیری  / استعلام,استعلام اجرای برنامه آگاه سازی پیشگیری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021254/استعلام-سیمان'>استعلام سیمان / استعلام ,استعلام سیمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021255/استعلام-سیمان-ورق-شیروان-پروفیل-ماسه'>استعلام سیمان، ورق شیروان، پروفیل، ماسه / استعلام, استعلام سیمان، ورق شیروان، پروفیل، ماسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021256/استعلام-بیمه-تمام-خطر-آتش-سوزی'>استعلام بیمه تمام خطر آتش سوزی  / استعلام , استعلام بیمه تمام خطر آتش سوزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021257/استعلام-بازسازی-آسانسورهای-ساختمان-مرک--'>استعلام بازسازی آسانسورهای ساختمان مرک... / استعلام, استعلام بازسازی آسانسورهای ساختمان مرک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021259/استعلام-ساخت-و-نصب-سقف-پوش'>استعلام ساخت و نصب سقف پوش  / استعلام ,استعلام ساخت و نصب سقف پوش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021260/استعلام-سیمان'>استعلام سیمان / استعلام , استعلام سیمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021261/استعلام-تهیه-و-تحویل-پکیج-سرمایشی-سیار'>استعلام تهیه و تحویل پکیج سرمایشی سیار / استعلام, استعلام تهیه و تحویل پکیج سرمایشی سیار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021262/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری  / استعلام,استعلام کامپیوتر و فناوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021263/استعلام-وسایل-برقکشی'>استعلام وسایل برقکشی  / استعلام ,استعلام وسایل برقکشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021264/استعلام-کاغذ-آرم-دار-سایز-A4'>استعلام کاغذ آرم دار سایز A4  / استعلام, استعلام کاغذ آرم دار سایز A4 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021266/استعلام-وایتکس-یک-لیتری--'>استعلام وایتکس یک لیتری... / استعلام, استعلام وایتکس یک لیتری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021267/استعلام-مواد-آزمایشگاهی'>استعلام مواد آزمایشگاهی / استعلام, استعلام مواد آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021268/استعلام-باتری-۱۲-ولت-۱۰۰-آمپر'>استعلام باتری ۱۲ ولت ۱۰۰ آمپر / استعلام ,استعلام باتری ۱۲ ولت ۱۰۰ آمپر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021269/استعلام-تجهیزات-خانگی-اداری'>استعلام تجهیزات خانگی اداری / استعلام , استعلام تجهیزات خانگی اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021270/استعلام-روغن-موتور-فیلتر-روغن-فیلتر--'>استعلام روغن موتور، فیلتر روغن، فیلتر... / استعلام, استعلام روغن موتور، فیلتر روغن، فیلتر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021272/استعلام-خرید-2-عدد-بریکر'>استعلام خرید 2 عدد بریکر / استعلام , استعلام خرید 2 عدد بریکر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021273/استعلام-کنتور-هوشمند'>استعلام کنتور هوشمند  / استعلام ,استعلام کنتور هوشمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021274/استعلام-خرید-لوله'>استعلام خرید لوله / استعلام, استعلام خرید لوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021275/استعلام-تهیه-و-نصب-آسانسور'>استعلام تهیه و نصب آسانسور  / استعلام, استعلام تهیه و نصب آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021276/استعلام-سیمان'>استعلام سیمان / استعلام ,استعلام سیمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021277/استعلام-ترازو-AND-ژاپن'> استعلام ترازو AND ژاپن / استعلام , استعلام ترازو AND ژاپن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021278/استعلام-چای'>استعلام چای   / استعلام، استعلام چای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021279/استعلام-اسپری-شیشه-شور'>استعلام اسپری شیشه شور  / استعلام ,استعلام اسپری شیشه شور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021280/فراخوان-طراحی-نشانه-لوگو-ویژه-مراکز-تخصصی-مشاوره-ازدواج-و-خانواده'>فراخوان طراحی نشانه لوگو ویژه مراکز تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده  / فراخوان , فراخوان طراحی نشانه لوگو ویژه مراکز تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021281/استعلام-تعمیرات-اساسی-آموزشگاه--'>استعلام تعمیرات اساسی آموزشگاه... / استعلام, استعلام تعمیرات اساسی آموزشگاه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021283/استعلام-50-عدد-پنکه-خزر-برقی'>استعلام 50 عدد پنکه خزر برقی  / استعلام ,استعلام 50 عدد پنکه خزر برقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021284/استعلام-بهسازی-و-مدیریت-انرژی-ساختمان'>استعلام بهسازی و مدیریت انرژی ساختمان / استعلام, استعلام بهسازی و مدیریت انرژی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021285/استعلام-تکمیل-آموزشگاه'>استعلام تکمیل آموزشگاه  / استعلام, استعلام تکمیل آموزشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021286/استعلام-یخچال-کوچک-اداری'>استعلام یخچال کوچک اداری  / استعلام ,استعلام یخچال کوچک اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021287/استعلام-پودر-رخشا'>استعلام پودر رخشا / استعلام ، استعلام پودر رخشا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021289/استعلام-خرید-۳۵-دستگاه-کیس'>استعلام خرید ۳۵ دستگاه کیس  / استعلام ,استعلام خرید ۳۵ دستگاه کیس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021290/استعلام-شارژ-کپسول-آتش-نشانی'>استعلام شارژ کپسول آتش نشانی / استعلام, استعلام شارژ کپسول آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021292/استعلام-برگزاری-جشنواره-سفره-ایرانی-و--'>استعلام برگزاری جشنواره سفره ایرانی و... / استعلام, استعلام برگزاری جشنواره سفره ایرانی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021293/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری / استعلام ، استعلام کامپیوتر و فناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021294/استعلام-مایع-جرم-گیر'>استعلام مایع جرم گیر / استعلام, استعلام مایع جرم گیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021295/استعلام-لوازم-کامپیوتری'>استعلام لوازم کامپیوتری  / استعلام , استعلام لوازم کامپیوتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021296/استعلام-دستگاه-ضبط-کننده-تحت-شبکه'>استعلام دستگاه ضبط کننده تحت شبکه / استعلام ,استعلام دستگاه ضبط کننده تحت شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021297/استعلام-کوپلینگ--مارک-پارکر--'>استعلام کوپلینگ - مارک: پارکر...  / استعلام ،استعلام کوپلینگ - مارک: پارکر... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021299/استعلام-تهیه-مصالح-و-اجرای-دیوار'>استعلام تهیه مصالح و اجرای دیوار / استعلام ,استعلام تهیه مصالح و اجرای دیوار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021300/استعلام-لوازم-بهداشتی-مددجویان-ضایعه--'>استعلام لوازم بهداشتی مددجویان ضایعه... / استعلام, استعلام لوازم بهداشتی مددجویان ضایعه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021301/استعلام-باطری-UPS'>استعلام باطری UPS  / استعلام , استعلام باطری UPS </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021302/استعلام-عملیات-مدیریت'>استعلام عملیات مدیریت / استعلام ، استعلام عملیات مدیریت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021303/استعلام-اجرای-رمپ-های-ورود-به-محوطه'>استعلام اجرای رمپ های ورود به محوطه  / استعلام, استعلام اجرای رمپ های ورود به محوطه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021304/استعلام-واگذاری-امر-کپی-و-تکثیر-اداره'>استعلام واگذاری امر کپی و تکثیر اداره  / استعلام,استعلام واگذاری امر کپی و تکثیر اداره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021307/استعلام-لوازم-شوینده-و-بهداشتی--'>استعلام لوازم شوینده و بهداشتی... / استعلام, استعلام لوازم شوینده و بهداشتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021308/مناقصه-خرید-کابل-های-کنترل--'>مناقصه خرید کابل های کنترل ... / مناقصه خرید کابل های کنترل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021309/استعلام-داروی-دامپزشکی'>استعلام داروی دامپزشکی / استعلام ، استعلام داروی دامپزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021310/استعلام-عملیات-خرید-کلاه-ایمنی-عایق-برق-20-کیلوولت'>استعلام عملیات خرید کلاه ایمنی عایق برق 20 کیلوولت  / استعلام, استعلام عملیات خرید کلاه ایمنی عایق برق 20 کیلوولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021311/استعلام-​رب-گوجه-فرنگی'>استعلام ​رب گوجه فرنگی / استعلام، استعلام ​رب گوجه فرنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021312/استعلام-لوازم-الکتریکی'>استعلام لوازم الکتریکی / استعلام, استعلام لوازم الکتریکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021313/استعلام-کولر-گازی-اسپیلت-اجنرال-12000--'>استعلام کولر گازی اسپیلت اجنرال 12000... / استعلام, استعلام کولر گازی اسپیلت اجنرال 12000...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021315/مناقصه-500-عدد-انشعاب-پلی-اتیلن-متمرکز-و-پراکنده-در-سطح-شهر--نوبت-دوم'>مناقصه 500 عدد انشعاب پلی اتیلن متمرکز و پراکنده در سطح شهر ...نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه 500 عدد انشعاب پلی اتیلن متمرکز و پراکنده در سطح شهر ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021316/استعلام-احداث-دو-دستگاه-ساختمان'>استعلام احداث دو دستگاه ساختمان  / استعلام, استعلام احداث دو دستگاه ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021317/استعلام-خرید-صندلی-و-موکت-کف-سالن--'>استعلام خرید صندلی و موکت کف سالن ... / استعلام, استعلام خرید صندلی و موکت کف سالن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021318/استعلام-ساعت-دیواری-با-شعار-و-لوگوی-را---'>استعلام ساعت دیواری با شعار و لوگوی را ....  / استعلام , استعلام ساعت دیواری با شعار و لوگوی را .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021319/استعلام-یکصدد-پایه-مانیتور'>استعلام یکصدد پایه مانیتور  / استعلام,استعلام یکصدد پایه مانیتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021320/استعلام-تابلو-کنترل-مخزن-و-چاه'>استعلام تابلو کنترل مخزن و چاه / استعلام, استعلام تابلو کنترل مخزن و چاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021322/استعلام-خرید-انواع-فیوز-کات-اوت'>استعلام خرید انواع فیوز کات اوت  / استعلام , استعلام خرید انواع فیوز کات اوت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021323/استعلام-بهاء-آیتمی-مواد-آزمایشگاهی'>استعلام بهاء آیتمی مواد آزمایشگاهی  / استعلام ,استعلام بهاء آیتمی مواد آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021324/استعلام-خرید-پهنای-باند'>استعلام خرید پهنای باند / استعلام , استعلام خرید پهنای باند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021325/مناقصه-خرید-کیت-کامل-انشعاب-اصلاح-شبکه-آب-شهری'>مناقصه خرید کیت کامل انشعاب اصلاح شبکه آب شهری / مناقصه, مناقصه خرید کیت کامل انشعاب اصلاح شبکه آب شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021328/استعلام-تامین-نیروی-انسانی'>استعلام تامین نیروی انسانی / استعلام, استعلام تامین نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021329/استعلام-موور---'>استعلام موور .... / استعلام, استعلام موور - یونجه چین - پشت تراکتوری ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021330/مناقصه-تعمیرات-اساسی-20-دستگاه-منزل-کارگری'>مناقصه تعمیرات اساسی 20 دستگاه منزل کارگری / مناقصه , مناقصه تعمیرات اساسی 20 دستگاه منزل کارگری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021331/استعلام-شارژ-کپسول-آتشنشانی'>استعلام شارژ کپسول آتشنشانی / استعلام ,استعلام شارژ کپسول آتشنشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021333/استعلام-خدمات'>استعلام خدمات  / استعلام ,استعلام خدمات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021334/مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن-در-قطرهای-مختلف'>مناقصه خرید لوله پلی اتیلن در قطرهای مختلف / مناقصه, مناقصه خرید لوله پلی اتیلن در قطرهای مختلف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021335/استعلام-برگزاری-دوره-های-آموزشی'>استعلام برگزاری دوره های آموزشی  / استعلام ,استعلام برگزاری دوره های آموزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021336/استعلام-کابل'>استعلام کابل  / استعلام ,استعلام کابل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021337/استعلام-سیمان'>استعلام سیمان / استعلام ,استعلام سیمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021340/استعلام-اسفنج-و-هورمون'>استعلام اسفنج و هورمون / استعلام ,استعلام اسفنج و هورمون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021341/مناقصه-تعمیرات-اساسی-4-باب-منازل'>مناقصه تعمیرات اساسی 4 باب منازل / مناقصه , مناقصه تعمیرات اساسی 4 باب منازل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021342/استعلام-روغن-نباتی'>استعلام روغن نباتی / استعلام, استعلام روغن نباتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021343/استعلام-توسعه-و-بهینه-سازی-شبکه-برق'>استعلام توسعه و بهینه سازی شبکه برق  / استعلام, استعلام توسعه و بهینه سازی شبکه برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021344/استعلام-​درب-و-پنجره-آهنی'>استعلام ​درب و پنجره آهنی  / استعلام ,استعلام ​درب و پنجره آهنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021345/مناقصه-عملیات-خاکی-و-آسفالت-ابنیه-فنی--'>مناقصه عملیات خاکی و آسفالت ابنیه فنی ... / مناقصه ,مناقصه عملیات خاکی و آسفالت ابنیه فنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021347/استعلام-روشویی-درب-آهنی-سیمان-گچ--'>استعلام روشویی، درب آهنی، سیمان، گچ ... / استعلام,استعلام روشویی، درب آهنی، سیمان، گچ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021348/استعلام-محصولات-الکترونیکی'>استعلام محصولات الکترونیکی / استعلام, استعلام محصولات الکترونیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021349/استعلام-لوازم-پزشکی'>استعلام لوازم پزشکی / استعلام,استعلام لوازم پزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021351/مناقصه-صلاح-آسفالت-دور-مخازن-و-اجرای-جداول-پیش-ساخته-واقع-در-انبار-نفت--'>مناقصه صلاح آسفالت دور مخازن و اجرای جداول پیش ساخته واقع در انبار نفت ... / مناقصه صلاح آسفالت دور مخازن و اجرای جداول پیش ساخته واقع در انبار نفت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021352/استعلام-عملیات-انجام-تبدیل-قیر-PG--'>استعلام عملیات انجام تبدیل قیر PG ... / استعلام,استعلام عملیات انجام تبدیل قیر PG ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021353/استعلام-سلونوئید-ولو'>استعلام سلونوئید ولو / استعلام , استعلام سلونوئید ولو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021355/مناقصه-انجام-خدمات-خودرویی-هدایت-و-نگهداری'>مناقصه انجام خدمات خودرویی هدایت و نگهداری / مناقصه , مناقصه انجام خدمات خودرویی هدایت و نگهداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021356/استعلام-حفر-و-لوله-گذاری-یک-حلقه-چاه-آب'>استعلام حفر و لوله گذاری یک حلقه چاه آب / استعلام, استعلام حفر و لوله گذاری یک حلقه چاه آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021357/استعلام-میز-و-صندلی'>استعلام میز و صندلی  / استعلام,استعلام میز و صندلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021358/استعلام-یک-مجموعه-دوربین-اکسیس'>استعلام یک مجموعه دوربین اکسیس / استعلام ,استعلام یک مجموعه دوربین اکسیس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021359/استعلام-حفر-و-لوله-گذاری-و-آزمایش'>استعلام حفر و لوله گذاری و آزمایش / استعلام ,استعلام حفر و لوله گذاری و آزمایش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021361/نخستین-جشنواره-داستان--شعر-و-عکس-96-10-18'>نخستین جشنواره داستان ، شعر و عکس 96.10.18 / نخستین جشنواره داستان ، شعر و عکس 96.10.18</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021362/استعلام-بهاء-کانال-کشی-در-دیوار-معمولی-با-مصالح-(پیچ-و-مهره)--'>استعلام بهاء کانال کشی در دیوار معمولی با مصالح (پیچ و مهره)... / برگ استعلام بهاء , استعلام بهاء کانال کشی در دیوار معمولی با مصالح (پیچ و مهره)...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021363/استعلام-احیاء-و-مرمت-قنات-دیکتاش-آهوان'>استعلام احیاء و مرمت قنات دیکتاش آهوان  / استعلام , استعلام احیاء و مرمت قنات دیکتاش آهوان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021364/استعلام-کاغذ-A4-PEOER-ONE--'>استعلام کاغذ A4 PEOER ONE ... / استعلام,استعلام کاغذ A4 PEOER ONE ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021365/استعلام-جهت-نصب-دوربین-در-اتاق-سرور--'>استعلام جهت نصب دوربین در اتاق سرور ..  / استعلام, استعلام جهت نصب دوربین در اتاق سرور .. </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021367/استعلام-نصب-و-اجرای-لدر--'>استعلام نصب و اجرای لدر... / استعلام , استعلام نصب و اجرای لدر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021368/مناقصه-اقلام-تجهیزات-و-ملزومات-پزشکی-مصرفی'>مناقصه اقلام تجهیزات و ملزومات پزشکی مصرفی  / مناقصه ,مناقصه اقلام تجهیزات و ملزومات پزشکی مصرفی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021369/استعلام-کاغذ-A4--کاغذ-A5--'>استعلام کاغذ A4 ، کاغذ A5 ... / استعلام,استعلام کاغذ A4 ، کاغذ A5 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021370/استعلام-RAM-DDR3-8G-16G'>استعلام RAM DDR3 8G& 16G / استعلام ,استعلام RAM DDR3 8G& 16G</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021371/استعلام-سلونوئید-ولو'>استعلام سلونوئید ولو / استعلام , استعلام سلونوئید ولو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021373/استعلام-شارژ-کپسول-آتش-نشانی'>استعلام شارژ کپسول آتش نشانی / استعلام, استعلام شارژ کپسول آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021374/استعلام-عملیات-زیرسازی-و-مرمت-آسفالت'>استعلام عملیات زیرسازی و مرمت آسفالت / استعلام ,استعلام عملیات زیرسازی و مرمت آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021375/استعلام-3-مدل-کلید--'>استعلام 3 مدل کلید ... / استعلام, استعلام 3 مدل کلید ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021376/استعلام-​اجرایی-برنامه-آگاهسازی-پیشگیری'>استعلام ​اجرایی برنامه آگاهسازی پیشگیری / استعلام , استعلام ​اجرایی برنامه آگاهسازی پیشگیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021377/استعلام-بهسازی-فضای-سبز--'>استعلام بهسازی فضای سبز ... / استعلام,استعلام بهسازی فضای سبز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021378/استعلام-ترانس-ولتاژ-خازنی-63-کیلوولت'>استعلام ترانس ولتاژ خازنی 63 کیلوولت  / استعلام, استعلام ترانس ولتاژ خازنی 63 کیلوولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021380/استعلام-تامین-خودروی-در-اختیار'>استعلام تامین خودروی در اختیار  / استعلام ,استعلام تامین خودروی در اختیار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021381/استعلام-سخت-افزار-و-نرم-افزار'>استعلام سخت افزار و نرم افزار  / استعلام،استعلام سخت افزار و نرم افزار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021382/استعلام-استون'>استعلام استون / استعلام, استعلام استون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021383/​استعلام-خرید-صندلی-گردان'>​استعلام خرید صندلی گردان / استعلام , ​استعلام خرید صندلی گردان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021384/استعلام-مجموعه-دوربین-اکسیس'>استعلام مجموعه دوربین اکسیس / استعلام,استعلام مجموعه دوربین اکسیس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021385/استعلام-سرور-HPDL380-G9'>استعلام سرور HPDL380 G9  / استعلام,استعلام سرور HPDL380 G9 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021386/استعلام-تابلو-سافت-38-کیلووات--'>استعلام تابلو سافت 38 کیلووات ... / استعلام, استعلام تابلو سافت 38 کیلووات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021388/مناقصه-عملیات-اجرایی-احداث-ساختمان-دیسپاچینگ-و-ستادی'>مناقصه عملیات اجرایی احداث ساختمان دیسپاچینگ و ستادی  / مناقصه , مناقصه عملیات اجرایی احداث ساختمان دیسپاچینگ و ستادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021389/استعلام-دوربین-عکاسی'>استعلام دوربین عکاسی  / استعلام ,استعلام دوربین عکاسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021390/استعلام-شیلنگ-دسته-کنترل-بالانسر-بادی-و--'>استعلام شیلنگ دسته کنترل بالانسر بادی و ... / استعلام, استعلام شیلنگ دسته کنترل بالانسر بادی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021391/استعلام-​ماشین-آلات-تولیدی'>استعلام ​ماشین آلات تولیدی / استعلام , استعلام ​ماشین آلات تولیدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021392/استعلام-عملیات-خرید-اتصالات-و-نصب'>استعلام عملیات خرید اتصالات و نصب / استعلام, استعلام عملیات خرید اتصالات و نصب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021393/استعلام-اصلاح-سیر-کلاسیون-هوا-هیتاب-کوره-و--'>استعلام اصلاح سیر کلاسیون هوا هیتاب کوره و ... / استعلام ,استعلام اصلاح سیر کلاسیون هوا هیتاب کوره و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021394/استعلام-خرید-سیم-روکش-دار'>استعلام خرید سیم روکش دار / استعلام,استعلام خرید سیم روکش دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021396/استعلام-سوهان-دنده-ریز-صافکاری-با-برند-PFERD-آلمان--'>استعلام سوهان دنده ریز صافکاری با برند PFERD آلمان... / استعلام، استعلام سوهان دنده ریز صافکاری با برند PFERD آلمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021397/استعلام-سر-سمپلر-زرد-پایه-کوتاه'>استعلام سر سمپلر زرد پایه کوتاه / استعلام, استعلام سر سمپلر زرد پایه کوتاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021398/استعلام-لوله-10-90-پلی-اتیلن--'>استعلام لوله 10*90 پلی اتیلن ... / استعلام, استعلام لوله 10*90 پلی اتیلن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021399/استعلام-نرده-آهنی-2-در-2-برای-پنجره-ها'>استعلام نرده آهنی 2 در 2 برای پنجره ها / استعلام, استعلام نرده آهنی 2 در 2 برای پنجره ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021400/مناقصه-COMPLETE-SUBMERSIBLE-PUMP-ELECTRO-MOTOR'>مناقصه COMPLETE SUBMERSIBLE PUMP+ELECTRO MOTOR / مناقصه COMPLETE SUBMERSIBLE PUMP+ELECTRO MOTOR</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021401/استعلام-مواد-آزمایشگاهی'>استعلام مواد آزمایشگاهی / استعلام, استعلام مواد آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021402/استعلام-خرید-تجهیزات-رایانه-ای--'>استعلام خرید تجهیزات رایانه ای... / استعلام, استعلام خرید تجهیزات رایانه ای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021403/استعلام-​نظارت-کارگاهی-پروژه-های-راه'>استعلام ​نظارت کارگاهی پروژه های راه  / استعلام, استعلام ​نظارت کارگاهی پروژه های راه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021404/استعلام-رنگ-آمیزی-نرده-و-دیوار-محوطه--'>استعلام رنگ آمیزی نرده و دیوار محوطه ... / استعلام,استعلام رنگ آمیزی نرده و دیوار محوطه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021405/استعلام-تهیه-یک-دستگاه-رک-مبدل-48'>استعلام تهیه یک دستگاه رک مبدل 48 / استعلام,استعلام تهیه یک دستگاه رک مبدل 48</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021406/استعلام-پروفیل-قوطی-فولادی-40-100-و--'>استعلام پروفیل قوطی فولادی 40*100 و ... / استعلام, استعلام پروفیل قوطی فولادی 40*100 و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021407/استعلام-انجام-عملیات-پخت-حمل-و-پخش-اجرای-آسفالت'>استعلام انجام عملیات پخت ،حمل و پخش اجرای آسفالت / استعلام , استعلام انجام عملیات پخت ،حمل و پخش اجرای آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021408/استعلام-اجرای-ابنیه-فنی'>استعلام اجرای ابنیه فنی / استعلام, استعلام اجرای ابنیه فنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021409/استعلام-اتاقک-آکوستیک'>استعلام اتاقک آکوستیک / استعلام, استعلام اتاقک آکوستیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021410/استعلام-پانچ-کاغذ-کوچک--'>استعلام پانچ کاغذ کوچک... / استعلام, استعلام پانچ کاغذ کوچک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021411/مناقصه-امورات-نگهداری-و-راهبری-تاسیسات-شبکه-بهداشت-و-درمان'>مناقصه امورات نگهداری و راهبری تاسیسات شبکه بهداشت و درمان  / مناقصه ,مناقصه امورات نگهداری و راهبری تاسیسات شبکه بهداشت و درمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021412/استعلام-محیط-کشت'>استعلام محیط کشت / استعلام, استعلام محیط کشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021414/استعلام-خرید-بتن-آماده-و-تحویل--'>استعلام خرید بتن آماده و تحویل .. / استعلام,استعلام خرید بتن آماده و تحویل ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021415/استعلام-نگهداری-و-تعمیرات-تاسیسات-برقی'>استعلام نگهداری و تعمیرات تاسیسات برقی / استعلام, استعلام نگهداری و تعمیرات تاسیسات برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021416/استعلام-رله-و-کلگی'>استعلام رله و کلگی  / استعلام ، استعلام رله و کلگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021417/مناقصه-ضد-خوردگی-سه-فازی'>مناقصه ضد خوردگی سه فازی  / مناقصه , مناقصه ضد خوردگی سه فازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021418/ابطال-مناقصه-خط-انتقال-و-تجهیز-چاه'>ابطال مناقصه خط انتقال و تجهیز چاه  / ابطال مناقصه عمومی , مناقصه خط انتقال و تجهیز چاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021419/استعلام-اجرای-آسفالت-گرم-طرح-هادی-روست--'>استعلام اجرای آسفالت گرم طرح هادی روست... / استعلام, استعلام اجرای آسفالت گرم طرح هادی روست...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021420/استعلام-انجام-عملیات-روکش-محور--'>استعلام انجام عملیات روکش محور ... / استعلام,استعلام انجام عملیات روکش محور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021421/استعلام-سرویس-و-نگهداری-سه-دستگاه'>استعلام سرویس و نگهداری سه دستگاه  / استعلام ,استعلام سرویس و نگهداری سه دستگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021422/استعلام-خرید-نصب-و-راه-اندازی-سیستم'>استعلام خرید، نصب و راه اندازی سیستم  / استعلام , استعلام خرید، نصب و راه اندازی سیستم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021423/استعلام-لوازم-بهداشتی'>استعلام لوازم بهداشتی  / استعلام, استعلام لوازم بهداشتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021424/استعلام-سم-و-پودر-حشره-کش'>استعلام سم و پودر حشره کش  / استعلام, استعلام سم و پودر حشره کش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021425/استعلام-کفپوش-'>استعلام کفپوش.. / استعلام, استعلام کفپوش..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021426/استعلام-اجرای-پروژه-بهینه-سازی-شبکه'>استعلام اجرای پروژه بهینه سازی شبکه  / استعلام ,استعلام اجرای پروژه بهینه سازی شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021427/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن  / استعلام, استعلام لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021428/استعلام-اجرای-پروژه-عمرانی-روستایی--'>استعلام اجرای پروژه عمرانی روستایی ... / استعلام,استعلام اجرای پروژه عمرانی روستایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021429/استعلام-لوازم-مصرفی'>استعلام لوازم مصرفی / استعلام ,استعلام لوازم مصرفی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021430/مناقصه-تامین-163Atmerمورد-نیاز-مجتمع-خود-را-به-مقدار-260-000-kg--'>مناقصه تامین 163Atmerمورد نیاز مجتمع خود را به مقدار 260.000 kg... / مناقصه, مناقصه تامین 163Atmerمورد نیاز مجتمع خود را به مقدار 260.000 kg...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021432/استعلام-خرید-اسکنر-10-انگشتی'>استعلام خرید اسکنر 10 انگشتی / استعلام , استعلام خرید اسکنر 10 انگشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021433/مناقصه-امورات-نگهداری-و-راهبری-تاسیسات'>مناقصه امورات نگهداری و راهبری تاسیسات  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه امورات نگهداری و راهبری تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021434/استعلام-خرید-پنجره-آلارم-مبنا-نیرو'>استعلام خرید پنجره آلارم مبنا نیرو / استعلام, استعلام خرید پنجره آلارم مبنا نیرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021435/استعلام-کارتریج'>استعلام کارتریج / استعلام ,استعلام کارتریج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021436/استعلام-تهیه-و-نصب-دستگاه-نگهبانی'>استعلام تهیه و نصب دستگاه نگهبانی  / استعلام,استعلام تهیه و نصب دستگاه نگهبانی بهمر... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021437/استعلام-حفاظت-الکترونیک--'>استعلام حفاظت الکترونیک ... / استعلام,استعلام حفاظت الکترونیک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021439/استعلام-زونکن-به-رنگ-بنفش-روشن'>استعلام زونکن به رنگ بنفش روشن / استعلام, استعلام زونکن به رنگ بنفش روشن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021440/استعلام-​​خرید-تعداد-تقریبی-3600-پرس-غذا'>استعلام ​​خرید تعداد تقریبی 3600 پرس غذا / استعلام, استعلام ​​خرید تعداد تقریبی 3600 پرس غذا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021441/استعلام-اجرای-آسفالت-طرح-هادی-روستای-س'>استعلام  اجرای آسفالت طرح هادی روستای س / استعلام, استعلام اجرای آسفالت طرح هادی روستای س</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021442/استعلام-لوازم-تاسیساتی'>استعلام لوازم تاسیساتی / استعلام ,استعلام لوازم تاسیساتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021443/استعلام-استانداردسازی-۲-دستگاه-آسانسور'>استعلام استانداردسازی ۲ دستگاه آسانسور  / استعلام ,استعلام استانداردسازی ۲ دستگاه آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021444/مناقصه-ساماندهی-و-تکمیل-بندرصیادی--'>مناقصه ساماندهی و تکمیل بندرصیادی ... / مناقصه ساماندهی و تکمیل بندرصیادی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021446/استعلام-تلویزیون-32-اینچ'>استعلام تلویزیون 32 اینچ  / استعلام, استعلام تلویزیون 32 اینچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021447/استعلام-خرید-18-دستگاه-رله--'>استعلام خرید 18 دستگاه رله ... / استعلام,استعلام خرید 18 دستگاه رله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021448/استعلام-ال-ای-دی-سامسونگ'>استعلام ال ای دی سامسونگ / استعلام ,استعلام ال ای دی سامسونگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021449/استعلام-حلوای-زندان'>استعلام حلوای زندان  / استعلام , استعلام حلوای زندان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021450/استعلام-​​تهیه-سرمایش-آزاد-سالن-دستگاههای'>استعلام ​​تهیه سرمایش آزاد سالن دستگاههای / استعلام, استعلام ​​تهیه سرمایش آزاد سالن دستگاههای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021451/مناقصه-خرید-1520-متر-کفپوش-سالن-ورزشی'>مناقصه خرید 1520 متر کفپوش سالن ورزشی  / مناقصه , مناقصه خرید 1520 متر کفپوش سالن ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021452/استعلام-برش-آسفالت-حمل-نخاله-شیب-بندی--'>استعلام برش آسفالت حمل نخاله شیب بندی... / استعلام, استعلام برش آسفالت حمل نخاله شیب بندی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021453/استعلام-اجرای-ابنیه-فنی'>استعلام اجرای ابنیه فنی  / استعلام ,استعلام اجرای ابنیه فنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021454/استعلام-خرید-نصب-و-راه-اندازی-سیستم--'>استعلام خرید، نصب و راه اندازی سیستم ... / استعلام,استعلام خرید، نصب و راه اندازی سیستم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021455/استعلام-خودکار'>استعلام خودکار  / استعلام, استعلام خودکار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021456/استعلام-کارتریچ-مشکی-چاپگر'>استعلام کارتریچ مشکی چاپگر / استعلام, استعلام کارتریچ مشکی چاپگر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021457/استعلام-وب-کم-رایانه'>استعلام وب کم رایانه / استعلام , استعلام وب کم رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021458/استعلام-ایزوگام'>استعلام ایزوگام / استعلام, استعلام ایزوگام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021459/استعلام-اجرای-پروژه-بهینه-سازی-شبکه'>استعلام اجرای پروژه بهینه سازی شبکه  / استعلام ,استعلام اجرای پروژه بهینه سازی شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021461/استعلام-​​چاله-کنی-و-پر-کردن-چاله-ها'>استعلام ​​چاله کنی و پر کردن چاله ها  / استعلام، استعلام ​​چاله کنی و پر کردن چاله ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021462/استعلام-شیر-کم-چرب-200-سی-سی-مانگا'>استعلام شیر کم چرب 200 سی سی مانگا / استعلام, استعلام شیر کم چرب 200 سی سی مانگا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021463/استعلام-الکتروپمپ-22-کیلووات--'>استعلام الکتروپمپ 22 کیلووات ... / استعلام,استعلام الکتروپمپ 22 کیلووات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021464/استعلام-خرید-کامپیوتر-ALO'>استعلام خرید کامپیوتر ALO  / استعلام , استعلام خرید کامپیوتر ALO </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021465/استعلام-آموزشی'>استعلام آموزشی  / استعلام ,استعلام آموزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021466/مناقصه-امورات-نگهداری-و-راهبری-تاسیسات-شبکه-بهداشت-و-درمان'>مناقصه امورات نگهداری و راهبری تاسیسات شبکه بهداشت و درمان / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه امورات نگهداری و راهبری تاسیسات شبکه بهداشت و درمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021467/استعلام-برنج-محسن'>استعلام برنج محسن / استعلام, استعلام برنج محسن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021469/استعلام-​خرید-سوئیچ-شبکه'>استعلام ​خرید سوئیچ شبکه  / استعلام,استعلام ​خرید سوئیچ شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021471/استعلام-اسپری-خوشبو-کننده'>استعلام اسپری خوشبو کننده / استعلام, استعلام اسپری خوشبو کننده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021472/مناقصه-بخشی-از-آسفالت-بلوار-امام-خمینی-ره-و-معابر-فرعی-سطح-شهر-'>مناقصه بخشی از آسفالت بلوار امام خمینی ره و معابر فرعی سطح شهر.. / مناقصه بخشی از آسفالت بلوار امام خمینی ره و معابر فرعی سطح شهر..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021473/استعلام-تهیه-و-نصب-فرش-ماشینی-سجاده-ای'>استعلام تهیه و نصب فرش ماشینی سجاده ای  / استعلام ,استعلام تهیه و نصب فرش ماشینی سجاده ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021474/استعلام-روغن-سرخ-کردنی-توسکا'>استعلام روغن سرخ کردنی توسکا / استعلام, استعلام روغن سرخ کردنی توسکا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021475/استعلام-عملیات-آبخیزداری-چاله-کنی-و-پر--'>استعلام عملیات آبخیزداری چاله کنی و پر...  / استعلام، استعلام ​​عملیات آبخیزداری چاله کنی و پر... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021476/استعلام-خرید-دستگاه-چیلر-دو-مداره-و-لوازم--'>استعلام خرید دستگاه چیلر دو مداره و لوازم ... / استعلام,استعلام خرید دستگاه چیلر دو مداره و لوازم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021477/استعلام-خدمات'>استعلام خدمات / استعلام, استعلام خدمات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021478/استعلام-خرید-اقلام-پشتیبانی--'>استعلام خرید اقلام پشتیبانی ... / استعلام,استعلام خرید اقلام پشتیبانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021479/استعلام-ملزومات-پزشکی'>استعلام ملزومات پزشکی  / استعلام , استعلام ملزومات پزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021480/استعلام-حفر-یک-حلقه-چاه-فاضلاب--'>استعلام حفر یک حلقه چاه فاضلاب... / استعلام, استعلام حفر یک حلقه چاه فاضلاب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021481/استعلام-مدل-G-SHDSL'>استعلام مدل G.SHDSL  / استعلام, استعلام مدل G.SHDSL </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021482/استعلام-استند-فلزی-تمام-استیل'>استعلام استند فلزی تمام استیل  / استعلام ,استعلام استند فلزی تمام استیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021483/استعلام-پارچه-پیراهنی-ایران-مرینوس-80'>استعلام پارچه پیراهنی  ایران مرینوس 80 / استعلام, استعلام پارچه پیراهنی  ایران مرینوس 80</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021484/استعلام-خرید-و-نصب-راه-اندازی-سامانه--'>استعلام خرید و نصب راه اندازی سامانه ... / استعلام,استعلام خرید و نصب راه اندازی سامانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021485/استعلام-شیر-یکطرفه-چدنی'>استعلام شیر یکطرفه چدنی  / استعلام, استعلام شیر یکطرفه چدنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021486/استعلام-استانداردسازی-انشعابات-خانگی--'>استعلام استانداردسازی انشعابات خانگی... / استعلام, استعلام استانداردسازی انشعابات خانگی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021487/استعلام-شبکه-مراقبت--یارانه-سموم'>استعلام شبکه مراقبت - یارانه سموم / استعلام، استعلام ​​شبکه مراقبت - یارانه سموم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021488/استعلام-اجرای-پروژه-بهینه-سازی-شبکه'>استعلام اجرای پروژه بهینه سازی شبکه / استعلام , استعلام اجرای پروژه بهینه سازی شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021489/استعلام-لنت-ترمز'>استعلام لنت ترمز  / استعلام ,استعلام لنت ترمز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021490/استعلام-عملیات-آبخیزداری-در-حوزه'>استعلام عملیات آبخیزداری در حوزه  / استعلام ,استعلام عملیات آبخیزداری در حوزه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021491/مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-شهر-'>مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر شهر.. / مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر شهر..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021492/استعلام-تجهیزات-مورد-نیاز--'>استعلام تجهیزات مورد نیاز... / استعلام, استعلام تجهیزات مورد نیاز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021493/استعلام-اجرای-آسفالت-طرح-هادی-روستای--'>استعلام اجرای آسفالت طرح هادی روستای ... / استعلام, استعلام اجرای آسفالت طرح هادی روستای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021494/استعلام-انجام-عملیات-دیوار-حفاظتی'>استعلام انجام عملیات دیوار حفاظتی  / استعلام,استعلام انجام عملیات دیوار حفاظتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021495/استعلام-دستگاه-چگالی-سنج'>استعلام دستگاه چگالی سنج / استعلام ,استعلام دستگاه چگالی سنج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021496/استعلام-لوازم-مصرفی--'>استعلام لوازم مصرفی... / استعلام, استعلام لوازم مصرفی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021497/استعلام-روغن-هیدرولیک-H-68'>استعلام روغن هیدرولیک H 68  / استعلام , استعلام روغن هیدرولیک H 68 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021499/مناقصه-احداث-و-تکمیل-پارک---'>مناقصه احداث و تکمیل پارک .... / مناقصه, مناقصه احداث و تکمیل پارک ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021500/استعلام-موزائیک-سیمان-ماسه'>استعلام موزائیک، سیمان، ماسه / استعلام, استعلام موزائیک، سیمان، ماسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021501/استعلام-پمپ-لجن-کش-عمومی'>استعلام پمپ لجن کش عمومی  / استعلام، استعلام پمپ لجن کش عمومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021502/استعلام-سرور-hp-dl380-g9--'>استعلام سرور hp dl380 g9... / استعلام, استعلام سرور hp dl380 g9...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021503/استعلام-بررسی-و-تعویض-محل-لینک-باکسها'>استعلام بررسی و تعویض محل لینک باکسها  / استعلام , استعلام بررسی و تعویض محل لینک باکسهای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021504/استعلام-​تجهیزات-امنیتی'>استعلام ​تجهیزات امنیتی / استعلام, استعلام ​تجهیزات امنیتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021505/استعلام-انجام-عملیات-پخت--حمل-و-پخش-آسفالت'>استعلام انجام عملیات پخت ، حمل و پخش آسفالت / استعلام , استعلام انجام عملیات پخت ، حمل و پخش آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021506/استعلام-اجرای-سیستم-امنیتی-و-حفاظتی'>استعلام اجرای سیستم امنیتی و حفاظتی  / استعلام , استعلام اجرای سیستم امنیتی و حفاظتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021507/استعلام-گاز-sf6'>استعلام گاز sf6 / استعلام , استعلام گاز sf6</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021508/مناقصه-ساخت-و-اجرای-سقف-و-ستون--'>مناقصه ساخت و اجرای سقف و ستون ... / مناقصه,مناقصه ساخت و اجرای سقف و ستون ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020617/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-181-مترمربع-مرحله-دوم'>مزایده منزل مسکونی مساحت 181 مترمربع مرحله دوم  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 181 مترمربع مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020618/مزایده-زمین-بایر-به-مقدار-175-متر'>مزایده زمین بایر به مقدار 175 متر / مزایده,مزایده زمین بایر به مقدار 175 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020619/مزایده-ملک-به-مساحت-65-02متر-قدمت-بیش-از-5-سال'>مزایده ملک به مساحت 65.02متر قدمت بیش از 5 سال / مزایده,مزایده ملک به مساحت 65.02متر قدمت بیش از 5 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020620/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-مشاع-خانه-مسکونی-بخش-دو'>مزایده سه دانگ از ششدانگ مشاع خانه مسکونی بخش دو  / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ مشاع خانه مسکونی بخش دو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020622/مزایده-ملک-مساحت-150-مترمربع'>مزایده ملک مساحت 150 مترمربع / مزایده,مزایده ملک مساحت 150 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020625/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-184-60متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 184.60متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 184.60متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020626/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-با-15-سال-قدمت-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ آپارتمان با 15 سال قدمت نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان با 15 سال قدمت نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020628/مزایده-یک-قطعه-زمین-عرصه-یکصد-و-هشت-متر'>مزایده یک قطعه زمین عرصه یکصد و هشت متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین عرصه یکصد و هشت متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020629/مزایده-مقدار-نصف-هفت-و-نیم-سهم-از-یک-سهم-از-صد-سهم-از-یک-سهم-از-ده-سهم-پلاک-107فرعی'>مزایده مقدار نصف هفت و نیم سهم از یک سهم از صد سهم از یک سهم از ده سهم پلاک 107فرعی  / مزایده,مزایده مقدار نصف هفت و نیم سهم از یک سهم از صد سهم از یک سهم از ده سهم پلاک 107فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020630/مزایده-فروش-انواع-دام-سنگین-تولیدی-تجدید-نوبت-دوم'>مزایده فروش انواع دام سنگین تولیدی تجدید نوبت دوم  / تجدید آگهی مزایده , مزایده فروش انواع دام سنگین تولیدی تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020636/مزایده-ملک-مسکونی-به-شماره-پلاک-ثبتی-2985-فرعی-نوبت-دوم'>مزایده ملک مسکونی به شماره پلاک ثبتی 2985 فرعی نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک مسکونی به شماره پلاک ثبتی 2985 فرعی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020638/مزایده-ششدانگ-قطعه-زمین-بخش-سه-ثبت-تنکابن'>مزایده ششدانگ قطعه زمین بخش سه ثبت تنکابن / مزایده,مزایده ششدانگ قطعه زمین بخش سه ثبت تنکابن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020641/مزایده-ششدانگ-خانه-ویلایی-قدیمی-ساز-201-متر'>مزایده ششدانگ خانه ویلایی قدیمی ساز 201 متر / مزایده,مزایده ششدانگ خانه ویلایی قدیمی ساز 201 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020643/مزایده-فروش-یک-دستگاه-راسته-دوز-و--'>مزایده فروش یک دستگاه راسته دوز و ... / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه راسته دوز و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020645/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-طبقه-دوم-پلاک-ثبتی-بخش-دو-شاهرود'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی طبقه دوم پلاک ثبتی بخش دو شاهرود  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی طبقه دوم پلاک ثبتی بخش دو شاهرود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020646/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-نه-آبادان'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش نه آبادان / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش نه آبادان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020649/مزایده-فروش-قطعات-یدکی'>مزایده فروش قطعات یدکی / آگهی مزایده , مزایده فروش قطعات یدکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020650/مزایده-دو-دانگ-از-منزل-مسکونی-اعیان-65-متر'>مزایده دو دانگ از منزل مسکونی اعیان 65 متر / مزایده,مزایده دو دانگ از منزل مسکونی اعیان 65 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020652/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-405-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 405  نوبت دوم  / مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 405  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020654/مزایده-فروش-چوب-خشک-و-آفت-زده-(نوبت-دوم)'>مزایده فروش چوب خشک و آفت زده  (نوبت دوم) / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش چوب خشک و آفت زده (نوبت دوم9</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020656/مزایده-فروش-یک-دستگاه-بخاری-طرح-شومینه-و--'>مزایده فروش یک دستگاه بخاری طرح شومینه و ... / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه بخاری طرح شومینه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020658/مزایده-فروش-تعدادی-کتاب-دیوان-حافظ'>مزایده فروش تعدادی کتاب دیوان حافظ  / مزایده , مزایده فروش تعدادی کتاب دیوان حافظ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020660/مزایده-دو-واحد-فروش-لوازم-بهداشتی--'>مزایده دو واحد فروش لوازم بهداشتی ... / مزایده دو واحد فروش لوازم بهداشتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020661/مزایده-فروش-املاک-کاربری-تجاری-خدماتی-پمپ-بنزین'>مزایده فروش املاک کاربری تجاری خدماتی پمپ بنزین / مزایده,مزایده فروش املاک کاربری تجاری خدماتی پمپ بنزین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020662/مزایده-فروش-خودرو-سواری-پژو-405-جی-ال-ایکس-آی'>مزایده فروش خودرو سواری پژو 405 جی ال ایکس آی / مزایده , مزایده فروش خودرو سواری پژو 405 جی ال ایکس آی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020664/مزایده-دستگاه-پراید-و-وانت-پیکان'>مزایده دستگاه پراید و وانت پیکان  / اگهی مزایده , مزایده دستگاه پراید و وانت پیکان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020667/مزایده-فروش-30-راس-جوانه-پروار-هلشتاین'>مزایده فروش 30 راس جوانه پروار هلشتاین / آگهی مزایده ، مزایده فروش 30 راس جوانه پروار هلشتاین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020670/مزایده-املاک-مجتمع-تجاری-در-سه-طبقه-نوبت-دوم'>مزایده املاک مجتمع تجاری در سه طبقه نوبت دوم  / مزایده,مزایده املاک مجتمع تجاری در سه طبقه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020675/مزایده-فروش-املاک-مازاد-شهر-تهران-و-استانها'>مزایده فروش املاک مازاد شهر تهران و استانها  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد شهر تهران و استانها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020676/مزایده-حدود-200-تن-پسماند-خشک-مخلوط--'>مزایده حدود 200 تن پسماند خشک مخلوط ... / آگهی مزایده حضوری، مزایده حدود 200 تن پسماند خشک مخلوط ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020679/اگهی-مزایده-سمند--پژو'>اگهی مزایده سمند - پژو  / اگهی مزایده , اگهی مزایده سمند - پژو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020681/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-زمین-201-46متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت زمین 201.46متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت زمین 201.46متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020684/مزایده-فروش-املاک-اعیان-177-33-و-68-5متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک اعیان 177.33 و 68.5متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش املاک اعیان 177.33 و 68.5متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020686/مزایده-فروش-انواع-اجناس-برقی-و-غیر-برقی-نو--مستعمل-و-اسقاط'>مزایده فروش انواع اجناس برقی و غیر برقی نو ، مستعمل و اسقاط  / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش انواع اجناس برقی و غیر برقی نو ، مستعمل و اسقاط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020689/مزایده-ششدانگ-مرکز-بهداشتی-رجایی-با-پلاک-ثبتی-9-688'>مزایده ششدانگ مرکز بهداشتی رجایی با پلاک ثبتی 9.688  / مزایده,مزایده ششدانگ مرکز بهداشتی رجایی با پلاک ثبتی 9.688 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020696/مزایده-فروش-دستگاه-جوجه-کشی-مدل-بلدرچین-طلایی--'>مزایده فروش دستگاه جوجه کشی مدل بلدرچین طلایی... / مزایده , مزایده فروش دستگاه جوجه کشی مدل بلدرچین طلایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020700/مزایده-فروش-فرش'>مزایده فروش فرش  / آگهی مزایده مال منقول , مزایده فروش فرش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020701/مزایده-اکتشاف-تعدادی-از-محدوده-های-اکتشافی'>مزایده اکتشاف تعدادی از محدوده های اکتشافی / آگهی مزایده عمومی، مزایده اکتشاف تعدادی از محدوده های اکتشافی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020703/مزایده-فروش-یکباب-دامداری-مازاد-بر-نیاز'>مزایده فروش یکباب دامداری مازاد بر نیاز  / مزایده,مزایده فروش یکباب دامداری مازاد بر نیاز  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020704/مزایده-ضایعات-تولید'>مزایده ضایعات تولید  / آگهی مزایده , مزایده ضایعات تولید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020707/مزایده-اجاره-باغچه-و-رستوران-96-10-19'>مزایده اجاره باغچه و رستوران 96.10.19 / آگهی مزایده، مزایده اجاره باغچه و رستوران 96.10.19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020708/مزایده-فروش-مقدار-2046-گرم-و-640-سوت-طلا'>مزایده فروش مقدار 2046 گرم و 640 سوت طلا / آگهی مزایده , مزایده فروش مقدار 2046 گرم و 640 سوت طلا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020709/مزایده-فروش-اموال-و-املاک-مازاد-و-تملیکی-نقد-و-اقساط'>مزایده فروش اموال و املاک مازاد و تملیکی نقد و  اقساط  / مزایده,مزایده فروش اموال و املاک مازاد و تملیکی نقد و  اقساط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020710/مزایده-بهره-برداری-کلی-از-طبقه-دوم-بازار-روز-ماهان'>مزایده بهره برداری کلی از طبقه دوم بازار روز ماهان / مزایده عمومی، مزایده بهره برداری کلی از طبقه دوم بازار روز ماهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020711/مزایده-واگذاری-تعداد-5-قطعه-زمین-مسکونی---نوبت-سوم'>مزایده واگذاری تعداد 5 قطعه زمین مسکونی ... نوبت سوم / مزایده,مزایده واگذاری تعداد 5 قطعه زمین مسکونی ... نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020713/مزایده-واگذاری-دو-باب-سوله-مسقف--'>مزایده واگذاری دو باب سوله مسقف ... / مزایده , مزایده واگذاری دو باب سوله مسقف ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020715/مزایده-ششدانگ-خانه-مساحت-ششدانگی-290-13متر'>مزایده ششدانگ خانه مساحت ششدانگی 290.13متر / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مساحت ششدانگی 290.13متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020716/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-206-هاچ-بک-مرحله-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو 206 هاچ بک مرحله دوم  / آگهی مزایده مال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودرو 206 هاچ بک مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020718/مزایده-واگذاری-برخی-از-غرفه-های'>مزایده واگذاری برخی از غرفه های / فراخون مزایده, مزایده واگذاری برخی از غرفه های</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020720/اگهی-مزایده-اجاره-استخر'>اگهی مزایده اجاره استخر  / اگهی مزایده , اگهی مزایده اجاره استخر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020721/مزایده-یک-واحد-مسکونی-مساحت-148-48متر'>مزایده یک واحد مسکونی مساحت 148.48متر  / مزایده,مزایده یک واحد مسکونی مساحت 148.48متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020722/مزایده-ساخت-نصب-و-بهره-برداری-از-10-سازه-بیلبورد-تبلیغاتی-نوبت-دوم'>مزایده ساخت، نصب و بهره برداری از 10 سازه بیلبورد تبلیغاتی نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی ، مزایده ساخت، نصب و بهره برداری از 10 سازه بیلبورد تبلیغاتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020723/مزایده-یک-دستگاه-میکسر-پودری--'>مزایده یک دستگاه میکسر پودری ... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه میکسر پودری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020725/مزایده-ملک-سرقفلی-کارگاه-و-4-دستگاه-آپارتمان'>مزایده ملک سرقفلی کارگاه و 4 دستگاه آپارتمان / مزایده,مزایده ملک سرقفلی کارگاه و 4 دستگاه آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020726/مزایده-یک-دستگاه-جک-چهار-باز-و-کمپرسور--کمپرسورباد'>مزایده یک دستگاه جک چهار باز و کمپرسور ، کمپرسورباد / مزایده,مزایده یک دستگاه جک چهار باز و کمپرسور ، کمپرسورباد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020730/مزایده-واگذاری-موقت-امتیاز-بهره-برداری-عرصه-عمومی-(پارکینگ)-(نوبت-دوم)'>مزایده واگذاری موقت امتیاز بهره برداری عرصه عمومی (پارکینگ) (نوبت دوم) / آگهی مزایده , مزایده واگذاری موقت امتیاز بهره برداری عرصه عمومی (پارکینگ) (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020732/اگهی-مزایده-خودرو-نیسان'>اگهی مزایده خودرو نیسان  / آگهی مزایده , اگهی مزایده خودرو نیسان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020734/مزایده-یک-دستگاه-کپی--4-عدد-کانکس--یک-دستگاه-کانتینر'>مزایده یک دستگاه کپی ، 4 عدد کانکس ، یک دستگاه کانتینر  / مزایده,مزایده یک دستگاه کپی ، 4 عدد کانکس ، یک دستگاه کانتینر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020737/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-اول-مساحت-79-74متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول مساحت 79.74متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول مساحت 79.74متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020739/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-129-مترمربع'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 129 مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 129 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020741/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-صد-و-بیست-متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت صد و بیست متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت صد و بیست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020745/مزایده-اقلام-مازاد-و-ضایعاتی'>مزایده اقلام مازاد و ضایعاتی  / اگهی مزایده , مزایده اقلام مازاد و ضایعاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020746/مزایده-فروش-مقدار-500-تن-زغال-کک'>مزایده فروش مقدار 500 تن زغال کک / مزایده ، مزایده فروش مقدار 500 تن زغال کک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020747/مزایده-فروش-کناره-500-شانه-مرینوس-کاشان--'>مزایده فروش کناره 500 شانه مرینوس کاشان.... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش کناره 500 شانه مرینوس کاشان....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020749/مزایده-واگذاری-املاک-مازاد'>مزایده واگذاری املاک مازاد  / مزایده,مزایده واگذاری املاک مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020752/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-511-متر-نوبت-سوم'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت عرصه 511 متر نوبت سوم / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت عرصه 511 متر نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020756/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-144-06متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 144.06متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 144.06متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020758/مزایده-فروش-تعدادی-گوساله-نر-شیرخوار'>مزایده  فروش تعدادی گوساله نر شیرخوار / آگهی مزایده، مزایده فروش تعدادی گوساله نر شیرخوار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020760/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-88-637متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 88.637متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 88.637متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020764/مزایده-ششدانگ-اعیان-آپارتمان-147-45متر'>مزایده ششدانگ اعیان آپارتمان 147.45متر / مزایده,مزایده ششدانگ اعیان آپارتمان 147.45متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020766/مزایده-فروش-ریکا'>مزایده فروش ریکا / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش ریکا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020768/مزایده-خودرو-سواری-پژو-206-هاچ-بک'>مزایده خودرو سواری پژو 206 هاچ بک / آگهی مزایده، مزایده خودرو سواری پژو 206 هاچ بک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020769/مزایده-پلاک-یازده-فرعی-بخش-دوازده-مشهد'>مزایده پلاک یازده فرعی بخش دوازده مشهد  / مزایده,مزایده پلاک یازده فرعی بخش دوازده مشهد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020771/مزایده-یک-دستگاه-ماشین-تزریق-پلاستیک-کنتاکتوری'>مزایده یک دستگاه ماشین تزریق پلاستیک کنتاکتوری  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده یک دستگاه ماشین تزریق پلاستیک کنتاکتوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020772/مزایده-عمومی-فروش-املاک-مازاد-بانک-کشاورزی-استان-کردستان'>مزایده عمومی فروش املاک مازاد بانک کشاورزی استان کردستان  / مزایده,مزایده عمومی فروش املاک مازاد بانک کشاورزی استان کردستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020774/مزایده-خودرو-سمند-تیپ-ایکس-7'>مزایده خودرو سمند تیپ ایکس 7   / مزایده خودرو سمند تیپ ایکس 7  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020779/مزایده-امتیاز-خط-تلفن'>مزایده امتیاز خط تلفن / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده امتیاز خط تلفن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020781/مزایده-فروش-ششدانگ-زمین-مساحت-222-متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش ششدانگ زمین مساحت 222 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش ششدانگ زمین مساحت 222 متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020783/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-3000متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 3000متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 3000متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020784/مزایده-یک-فقره-پایه-فیش-حج-عمره'>مزایده یک فقره پایه فیش حج عمره / مزایده, مزایده یک فقره پایه فیش حج عمره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020785/مزایده-فروش-پمپ-آب-کوپلینگ-شده-دورمن-6-سیلندر--'>مزایده فروش پمپ آب کوپلینگ شده دورمن 6 سیلندر... / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش پمپ آب کوپلینگ شده دورمن 6 سیلندر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020786/مزایده-ششدانگ-زمین-و-مغازه-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ زمین و مغازه نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ زمین و مغازه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020787/مزایده-فروش-اتومبیل-پژو-پارس-نقره-ای--مرحله-دوم'>مزایده فروش اتومبیل پژو پارس نقره ای - مرحله دوم / آگهی مزایده مال منقول، مزایده فروش اتومبیل پژو پارس نقره ای - مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020789/مزایده-فروش-یکدستگاه-یخچال-30-فوت-و--'>مزایده فروش یکدستگاه یخچال 30 فوت و ... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده فروش یکدستگاه یخچال 30 فوت و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020791/مزایده-ملک-با-قدمت-ساخت-بالغ-بر-15-سال'>مزایده ملک با قدمت ساخت بالغ بر 15 سال / مزایده,مزایده ملک با قدمت ساخت بالغ بر 15 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020792/مزایده-اجازه-بهره-برداری-از-کانکسها-و-غرف-سطح-شهر'>مزایده اجازه بهره برداری از کانکسها و غرف سطح شهر / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجازه بهره برداری از کانکسها و غرف سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020795/مزایده-باشگاه-اسب-سواری-نوبت-اول'>مزایده باشگاه اسب سواری نوبت اول  / مزایده,مزایده باشگاه اسب سواری نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020796/اصلاحیه-مزایده-اجاره-غرفه-های-موجود-واقع-در-ترمینال-شهر'>اصلاحیه مزایده اجاره غرفه های موجود واقع در ترمینال شهر  / اصلاحیه مزایده , مزایده اجاره غرفه های موجود واقع در ترمینال شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020797/مزایده-واگذاری-راهبری-و-بهره-برداری-از-خطوط-پردازش-پسماند'>مزایده واگذاری راهبری و بهره برداری از خطوط پردازش پسماند / مزایده, مزایده واگذاری راهبری و بهره برداری از خطوط پردازش پسماند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020799/مزایده-یک-قطعه-زمین-خشکی-مساحت-500متر'>مزایده یک قطعه زمین خشکی مساحت 500متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین خشکی مساحت 500متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020802/مزایده-واگذاری-3-باب-واحد-تجاری-و-6-باب-واحد-اداری--'>مزایده واگذاری 3 باب واحد تجاری و 6 باب واحد اداری.... / آگهی مزایده , مزایده واگذاری 3 باب واحد تجاری و 6 باب واحد اداری....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020803/مزایده-باغ-مشجر-و-زمین-اموال-غیرمنقول'>مزایده باغ مشجر و زمین اموال غیرمنقول / مزایده,مزایده باغ مشجر و زمین اموال غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020805/مزایده-فروش-یک-دستگاه-ایکس-ری-96-10-19'>مزایده فروش یک دستگاه ایکس ری- 96.10.19 / مزایده, مزایده فروش یک دستگاه ایکس ری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020807/مزایده-دو-پلاک-ثبتی-10659-و-10658-فرعی'>مزایده دو پلاک ثبتی 10659 و 10658 فرعی / مزایده,مزایده دو پلاک ثبتی 10659 و 10658 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020809/مزایده-فروش-چای-سنواتی'>مزایده فروش چای سنواتی  / مزایده فروش چای سنواتی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020810/مزایده-فروش-آهن-آلات-و-چوب-'>مزایده فروش آهن آلات و چوب.. / مزایده فروش آهن آلات و چوب..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020811/مزایده-فروش-یخچال-فریزر--ماشین-لباس-شویی-و--'>مزایده فروش یخچال فریزر ، ماشین لباس شویی و ... / مزایده , مزایده فروش یخچال فریزر ، ماشین لباس شویی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020813/مزایده-آپارتمان-مساحت-94-21مترمربع'>مزایده آپارتمان مساحت 94.21مترمربع  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 94.21مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020814/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-جیلی-امگراند-7-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری جیلی امگراند 7  نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول ، مزایده یک دستگاه خودرو سواری جیلی امگراند 7  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020815/مزایده-فروش-مقدار-تقریبی-حدود-30-تن-محصول-پسته-خشک-96-10-19'>مزایده فروش مقدار تقریبی حدود 30 تن محصول پسته خشک- 96.10.19 / مزایده , مزایده فروش مقدار تقریبی حدود 30 تن محصول پسته خشک- 96.10.19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020817/مزایده-ساختمان-تحت-پلاک-935-فرعی-از-54-اصلی'>مزایده ساختمان تحت پلاک 935 فرعی از 54 اصلی / مزایده,مزایده ساختمان تحت پلاک 935 فرعی از 54 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020819/تمدید-مزایده-فروش-مجتمع-مسکونی-40-واحدی'>تمدید مزایده فروش مجتمع مسکونی 40 واحدی / تمدید مزایده,مزایده فروش مجتمع مسکونی 40 واحدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020822/مزایده-آپارتمان-قطعه-دو-تفکیکی-نوبت-دوم'>مزایده آپارتمان قطعه دو تفکیکی نوبت دوم / مزایده,مزایده آپارتمان قطعه دو تفکیکی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020823/اصلاحیه-مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-مسکونی-تجاری-اداری-و-اراضی'>اصلاحیه مزایده فروش تعدادی از املاک مسکونی تجاری اداری و اراضی / اصلاحیه مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک مسکونی تجاری اداری و اراضی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020825/مزایده-یک-دستگاه-کامیون-کشنده'>مزایده یک دستگاه کامیون کشنده / مزایده, مزایده یک دستگاه کامیون کشنده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020826/مزایده-دستگاه-پرکن-مغز-شکلات'>مزایده دستگاه پرکن مغز شکلات / مزایده، مزایده دستگاه پرکن مغز شکلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020827/مزایده-ششدانگ-یکباب-دامداری-زمین-مزروعی-متصل-به-آن-5560متر'>مزایده ششدانگ یکباب دامداری زمین مزروعی متصل به آن 5560متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب دامداری زمین مزروعی متصل به آن 5560متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020831/مزایده-پلاک-6029-37471-نوبت-اول'>مزایده پلاک 6029/37471 نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک 6029/37471 نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020834/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-4304متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 4304متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 4304متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020835/مزایده-خودروی-سواری-کارکیا-سورنتو'>مزایده خودروی سواری کارکیا سورنتو  / مزایده,مزایده خودروی سواری کارکیا سورنتو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020836/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-بنز--'>مزایده یک دستگاه خودرو بنز... / مزایده یک دستگاه خودرو بنز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020838/مزایده-ششدانگ-ملک-توقیفی-با-اعیان-موجود-بصورت-ساختمان-مسکونی-4-طبقه-ویلایی'>مزایده ششدانگ ملک توقیفی با اعیان موجود بصورت ساختمان مسکونی 4 طبقه ویلایی / مزایده,مزایده ششدانگ ملک توقیفی با اعیان موجود بصورت ساختمان مسکونی 4 طبقه ویلایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020841/مزایده-یک-قطعه-زمین-مزروعی-مساحت-1250متر'>مزایده یک قطعه زمین مزروعی مساحت 1250متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مزروعی مساحت 1250متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020843/مزایده-فرش---'>مزایده فرش ..... / مزایده, مزایده فرش .....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020844/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-5000-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 5000 متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 5000 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020849/مزایده-مازاد-ششدانگ-زمین-قطعه-279-تفکیکی'>مزایده مازاد ششدانگ زمین قطعه 279 تفکیکی / مزایده,مزایده مازاد ششدانگ زمین قطعه 279 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020853/اصلاحیه-مزایده-پلاک-ثبتی'>اصلاحیه مزایده پلاک ثبتی / اصلاحیه مزایده,مزایده پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020856/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-289-5متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه 289.5متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 289.5متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020859/مزایده-واگذاری-تعداد-25-دستگاه-اتوبوس'>مزایده واگذاری تعداد 25 دستگاه اتوبوس / مزایده ,مزایده واگذاری تعداد 25 دستگاه اتوبوس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020860/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-زیربنای-122-80متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی زیربنای 122.80متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی زیربنای 122.80متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020863/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-114-76متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 114.76متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 114.76متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020867/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-2132-55متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 2132.55متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 2132.55متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020869/مزایده-فروش-انواع-گوساله-نر-و-ماده-قطع-شیر--نوبت-دوم'>مزایده فروش انواع گوساله نر و ماده قطع شیر - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی، مزایده فروش انواع گوساله نر و ماده قطع شیر - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020872/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-80-78متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 80.78متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 80.78متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020873/مزایده-اجاره-تعدادی-از-املاک'>مزایده اجاره تعدادی از املاک / مزایده ، مزایده اجاره تعدادی از املاک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020875/مزایده-سرقفلی-مغازه-و-آپارتمان-مسکونی-نوبت-اول'>مزایده سرقفلی مغازه و آپارتمان مسکونی نوبت اول / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه و آپارتمان مسکونی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020876/مزایده-خودرو'>مزایده خودرو / آگهی مزایده , مزایده خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020877/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مساحت-248متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 248متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 248متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020879/مزایده-ششدانگ-دو-باب-مغازه-بخش-یک-تویسرکان'>مزایده ششدانگ دو باب مغازه بخش یک تویسرکان / مزایده,مزایده ششدانگ دو باب مغازه بخش یک تویسرکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020881/مزایده-شلوار-لی-و-شلوار-کتان--'>مزایده شلوار لی و شلوار کتان ... / مزایده, مزایده شلوار لی و شلوار کتان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020884/مزایده-ملک-با-شماره-پلاک-ثبتی-4730-2616-نوبت-سوم'>مزایده ملک با شماره پلاک ثبتی 4730/2616 نوبت سوم / مزایده,مزایده ملک با شماره پلاک ثبتی 4730/2616 نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020885/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-در-یک-قطعه-زمین-یکصد-متر-و-8-دسیمتر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه در یک قطعه زمین یکصد متر و 8 دسیمتر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه در یک قطعه زمین یکصد متر و 8 دسیمتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020886/تجدید-مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پژو-SLX405-بنزینی-96-10-19'>تجدید مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری پژو SLX405 بنزینی 96.10.19 / تجدید آگهی مزایده , تجدید مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری پژو SLX405 بنزینی 96.10.19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020887/مزایده-قطعه-زمینی-مساحت-سه-هکتار'>مزایده قطعه زمینی مساحت سه هکتار / مزایده,مزایده قطعه زمینی مساحت سه هکتار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020891/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-سیصد-و-نه-متر-و-نود-و-دو-دسیمتر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت سیصد و نه متر و نود و دو دسیمتر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت سیصد و نه متر و نود و دو دسیمتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020893/مزایده-واگذاری-تعداد-3-قطعه-زمین--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری تعداد 3 قطعه زمین - نوبت دوم / آگهی مزایده، مزایده واگذاری تعداد 3 قطعه زمین - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020894/مزایده-فروش-تعدادی-خودرو'>مزایده فروش تعدادی خودرو / مزایده , مزایده فروش تعدادی خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020895/مزایده-اجاره-ساختمان-انتشارات'>مزایده اجاره ساختمان انتشارات / آگهی مزایده , مزایده اجاره ساختمان انتشارات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020896/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-700-متر-مرحله-دوم'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 700 متر مرحله دوم  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 700 متر مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020897/مزایده-بیلبورد-تبلیغات-محیطی-ترمینال-مرکزی--'>مزایده بیلبورد تبلیغات محیطی ترمینال مرکزی... / مزایده عمومی, مزایده بیلبورد تبلیغات محیطی ترمینال مرکزی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020898/مزایده-ششدانگ-ملک-قطعه-40-تفکیکی'>مزایده ششدانگ ملک قطعه 40 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ ملک قطعه 40 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020900/مزایده-ملک-بخش-29-گیلان'>مزایده ملک بخش 29 گیلان / مزایده,مزایده ملک بخش 29 گیلان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020901/مزایده-یک-دستگاه-کولر-گازی'>مزایده یک دستگاه کولر گازی / مزایده, مزایده یک دستگاه کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020903/مزایده-ملک-بخش-4-تبریز-نوبت-اول'>مزایده ملک بخش 4 تبریز نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک بخش 4 تبریز نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020905/مزایده-فروش-کتاب'>مزایده فروش کتاب / مزایده , مزایده فروش کتاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020909/مزایده-تعداد-6-تخته-فرش-126-متری-700-شانه--نوبت-دوم'>مزایده تعداد 6 تخته فرش 126 متری 700 شانه...نوبت دوم  / آگهی مزایده، مزایده تعداد 6 تخته فرش 126 متری 700 شانه....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020910/مزایده-ملک-بخش-سه-اهواز'>مزایده ملک بخش سه اهواز  / مزایده,مزایده ملک بخش سه اهواز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020912/مزایده-کفش-کتانی-دخترانه-کفش-کتانی-مردانه--'>مزایده کفش کتانی دخترانه، کفش کتانی مردانه... / مزایده, مزایده کفش کتانی دخترانه، کفش کتانی مردانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020914/مزایده-درختان-چنار-و-کاج--نوبت-دوم'>مزایده درختان چنار و کاج - نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده درختان چنار و کاج- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020916/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-ملک-نوبت-اول'>مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان ملک نوبت اول / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان ملک نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020917/مزایده-یکدستگاه-میخ-زن'>مزایده یکدستگاه میخ زن / آگهی مزایده، مزایده یکدستگاه میخ زن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020918/مزایده-یک-دستگاه-تریلی-کمپرسی-مستعمل-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه تریلی کمپرسی مستعمل نوبت دوم  / آگهی مزایده ، مزایده یک دستگاه تریلی کمپرسی مستعمل نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020919/مزایده-فروش-تعداد-8-راس-گاو-شیرده-هلشتاین-شکم-اول---مرحله-دوم'>مزایده فروش تعداد 8 راس گاو شیرده هلشتاین شکم اول... - مرحله دوم / آگهی مزایده مال منقول , مزایده فروش تعداد 8 راس گاو شیرده هلشتاین شکم اول... - مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020920/مزایده-فروش-یکدستگاه-وانت-پراید-151-سایپا-(بنزینی)'>مزایده فروش یکدستگاه وانت پراید 151 سایپا (بنزینی)  / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه وانت پراید 151 سایپا (بنزینی) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020921/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-110-متر-مرحله-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 110 متر مرحله اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 110 متر مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020922/مزایده-145-توپ-کت-پسرانه'>مزایده 145 توپ کت پسرانه / مزایده,مزایده 145 توپ کت پسرانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020924/مزایده-لباس-مجلسی-نوبت-دوم'>مزایده لباس مجلسی  نوبت دوم  / مزایده ,مزایده لباس مجلسی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020925/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-510-متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 510 متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 510 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020926/مزایده-فروش-انواع-خودروهای-سواری-و-وانت--'>مزایده فروش انواع خودروهای سواری و وانت... / مزایده, مزایده فروش انواع خودروهای سواری و وانت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020929/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پراید-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید  نوبت دوم  / مزایده، مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020931/مزایده-زمین-مزروعی-پلاک-ثبتی-111-فرعی'>مزایده زمین مزروعی پلاک ثبتی 111 فرعی / مزایده,مزایده زمین مزروعی پلاک ثبتی 111 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020934/مزایده-فروش-ششدانگ-یکدستگاه-اتومبیل-پراید-دی-ام-(هاچ-بک)'>مزایده فروش ششدانگ یکدستگاه اتومبیل پراید دی ام (هاچ بک)  / آگهی مزایده , مزایده فروش ششدانگ یکدستگاه اتومبیل پراید دی ام (هاچ بک) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020935/مزایده-فروش-یکهزار-و-سیصد-پا-چرم-اشبالت-گاوی-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکهزار و سیصد پا چرم اشبالت گاوی نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکهزار و سیصد پا چرم اشبالت گاوی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020936/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-240-متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 240 متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 240 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020939/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-364متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 364متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 364متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020940/مزایده-سواری-پژو-206-به-رنگ-خاکستری'>مزایده سواری پژو 206 به رنگ خاکستری  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده سواری پژو 206 به رنگ خاکستری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020943/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-5-232متر'>مزایده منزل مسکونی عرصه 5.232متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 5.232متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020944/مزایده-سردخانه-های-صنعتی--مرحله-دوم'>مزایده سردخانه های صنعتی - مرحله دوم / آگهی مزایده, مزایده سردخانه های صنعتی- مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020945/مزایده-فروش-یکدستگاه-اتومبیل-سواری-ال-نود'>مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل سواری ال نود / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل سواری ال نود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020947/مزایده-ملک-توقیفی-7-هکتار-مشاع-از-زمین-مزروعی-آبی'>مزایده ملک توقیفی 7 هکتار مشاع از زمین مزروعی آبی / مزایده,مزایده ملک توقیفی 7 هکتار مشاع از زمین مزروعی آبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020950/تجدید-مزایده-واگذاری-یک-باب-مغازه-به-متراژ-30-مترمربع--نوبت-دوم'>تجدید مزایده واگذاری یک باب مغازه به متراژ 30 مترمربع - نوبت دوم  / تجدید مزایده, مزایده واگذاری یک باب مغازه به متراژ 30 مترمربع  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020951/مزایده-فروش-یک-دستگاه-یخچال-استیل-قصابی-و--'>مزایده فروش یک دستگاه یخچال استیل قصابی و ... / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه یخچال استیل قصابی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020952/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-دویست-و-چهل-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت دویست و چهل متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت دویست و چهل متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020953/آگهی-مزایده-تعداد-یک-دستگاه-اتوبوس-بنز--نوبت-پنجم'>آگهی مزایده تعداد یک دستگاه اتوبوس بنز  - نوبت پنجم / اگهی مزایده عمومی , آگهی مزایده تعداد یک دستگاه اتوبوس بنز  - نوبت پنجم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020955/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-بخش-دو-بجنورد'>مزایده ششدانگ یکباب منزل بخش دو بجنورد  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل بخش دو بجنورد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020956/مزایده-اجاره-تعداد-چهار-واحد-تجاری'>مزایده اجاره تعداد چهار واحد تجاری / مزایده , مزایده اجاره تعداد چهار واحد تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020957/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-128-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 128 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 128 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020958/مزایده-واگذاری-بصورت-اجاره-کارخانه-تولید-شن'>مزایده واگذاری بصورت اجاره کارخانه تولید شن / آگهی مزایده, مزایده واگذاری بصورت اجاره کارخانه تولید شن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020959/مزایده-فروش-25-دستگاه-کانکس'>مزایده فروش 25 دستگاه کانکس / مزایده، مزایده فروش 25 دستگاه کانکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020960/مزایده-یکدستگاه-ساختمان-مسکونی-و-ششدانگ-زمین-مفروز'>مزایده یکدستگاه ساختمان مسکونی و ششدانگ زمین مفروز / مزایده,مزایده یکدستگاه ساختمان مسکونی و ششدانگ زمین مفروز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020961/مزایده-فروش-انواع-مبل-و--'>مزایده فروش انواع مبل و ... / مزایده , مزایده فروش انواع مبل و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020962/آگهی-مزایده-اجاره-پارکینگ--فود-کورت-و-کافی-شاپ-مجتمع-تجاری'>آگهی مزایده اجاره پارکینگ ، فود کورت و کافی شاپ مجتمع تجاری / آگهی مزایده ، آگهی مزایده اجاره پارکینگ ، فود کورت و کافی شاپ مجتمع تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020965/مزایده-فروش-یک-دستگاه-سواری-پژو-پارس'>مزایده فروش یک دستگاه سواری پژو پارس / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه سواری پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020966/مزایده-زمینی-مساحت-500-متر-نوبت-اول'>مزایده زمینی مساحت 500 متر نوبت اول / مزایده,مزایده زمینی مساحت 500 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020968/مزایده-ملک-مساحت-26000متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت 26000متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت 26000متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020970/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-پژوپارس'>مزایده یک دستگاه خودروی پژوپارس  / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی پژوپارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020971/مزایده-یک-فقره-سند-مالکیت-بخش-سیزده-مشهد-غیرمنقول'>مزایده یک فقره سند مالکیت بخش سیزده مشهد غیرمنقول  / مزایده,مزایده یک فقره سند مالکیت بخش سیزده مشهد غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020972/مزایده-فروش-قالی-10-متری-و--'>مزایده فروش قالی 10 متری و ... / مزایده , مزایده فروش قالی 10 متری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020975/مزایده-فروش-یک-واحد-تجاری-مساحت-365-متر-تجدید'>مزایده فروش یک واحد تجاری مساحت 365 متر تجدید / مزایده,مزایده فروش یک واحد تجاری مساحت 365 متر تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020976/اگهی-مزایده-کانکس'>اگهی مزایده کانکس  / اگهی مزایده , اگهی مزایده کانکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020978/مزایده-واگذاری-کافی-شاپ--'>مزایده واگذاری کافی شاپ... / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری کافی شاپ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020979/مزایده-واگذاری-اجاره-جایگاه-سوخت-CNG--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری اجاره جایگاه سوخت CNG - نوبت دوم / مزایده,مزایده واگذاری اجاره جایگاه سوخت CNG - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020981/مزایده-فروش-دو-عدد-کوره-کاشی-پزی'>مزایده فروش دو عدد کوره کاشی پزی  / آگهی مزایده , مزایده فروش دو عدد کوره کاشی پزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020982/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-91-28متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 91.28متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 91.28متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020983/مزایده-ملک-سرقفلی-پلاک-ثبتی-مال-مشاعی'>مزایده ملک سرقفلی پلاک ثبتی مال مشاعی  / مزایده,مزایده ملک سرقفلی پلاک ثبتی مال مشاعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020984/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-437-52متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 437.52متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 437.52متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020985/مزایده-تجهیزات-و-ماشین-آلات-و--'>مزایده تجهیزات و ماشین آلات و ... / مزایده ,مزایده تجهیزات و ماشین آلات و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020988/مزایده-فروش-ششدانگ-ملک-و-دریل-ستونی-و--'>مزایده فروش ششدانگ ملک و دریل ستونی و ... / آگهی مزایده , مزایده فروش ششدانگ ملک و دریل ستونی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020989/مزایده-قطعات-تفکیکی-شهرداری-قطعه-27-نوع-ملک-زمین-نوبت-اول'>مزایده قطعات تفکیکی شهرداری قطعه 27 نوع ملک زمین نوبت اول  / مزایده,مزایده قطعات تفکیکی شهرداری قطعه 27 نوع ملک زمین نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020991/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-سه-حوزه-ثبتی-آمل'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش سه حوزه ثبتی آمل / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش سه حوزه ثبتی آمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020992/مزایده-سه-تخته-فرش-12-متری-یاقوت-مشهد-700-شانه-نوبت-دوم'>مزایده سه تخته فرش 12 متری یاقوت مشهد 700 شانه نوبت دوم  / مزایده , مزایده سه تخته فرش 12 متری یاقوت مشهد 700 شانه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020995/تجدید-مزایده-بهره-برداری-از-غرفه-سوغات-داخل-سالن-(نوبت-دوم)'>تجدید مزایده بهره برداری از غرفه سوغات داخل سالن (نوبت دوم) / مزایده عمومیع تجدید مزایده بهره برداری از غرفه سوغات داخل سالن (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020996/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-115-61متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 115.61متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 115.61متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020997/مزایده-فروش-لوازم-یدکی'>مزایده فروش لوازم یدکی / مزایده , مزایده فروش لوازم یدکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1020999/مزایده-پلاک-ثبتی-عرصه-9732-36متر-مرحله-اول'>مزایده پلاک ثبتی عرصه 9732.36متر مرحله اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی عرصه 9732.36متر مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021001/مزایده-یک-دستگاه-ماشین-پرس-ضایعاتی-فلزی'>مزایده یک دستگاه ماشین پرس ضایعاتی فلزی / مزایده, مزایده یک دستگاه ماشین پرس ضایعاتی فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021002/مزایده-بخش-رادیولوژی'>مزایده بخش رادیولوژی / مزایده, مزایده بخش رادیولوژی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021003/مزایده-ملک-یک-واحد-تجاری-مساحت-18-متر'>مزایده ملک یک واحد تجاری مساحت 18 متر / مزایده,مزایده ملک یک واحد تجاری مساحت 18 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021005/مزایده-فروش-سه-دستگاه-تزریق-پلاستیک-و--'>مزایده فروش سه دستگاه تزریق پلاستیک و ... / مزایده , مزایده فروش سه دستگاه تزریق پلاستیک و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021007/مزایده-یک-قطعه-زمین-خانه-سرا-مسکونی-300-متر'>مزایده یک قطعه زمین خانه سرا مسکونی 300 متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین خانه سرا مسکونی 300 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021010/مزایده-اجاره-غرفه-های-تجاری--نوبت-دوم'>مزایده اجاره غرفه های تجاری - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره غرفه های تجاری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021011/مزایده-ششدانگ-یکباب-انبار-و-سرویس-ماشین-آلات-مساحت-1457متر-96-10-18'>مزایده ششدانگ یکباب انبار و سرویس ماشین آلات مساحت 1457متر 96.10.18 / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب انبار و سرویس ماشین آلات مساحت 1457متر 96.10.18</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021013/مزایده-فروش-تعدادی-میزهای-بیلیارد-(اسنوکر--پیرامید--ایت-بال)'>مزایده فروش تعدادی میزهای بیلیارد (اسنوکر ، پیرامید ، ایت بال) / آگهی مزایده , مزایده فروش تعدادی میزهای بیلیارد (اسنوکر ، پیرامید ، ایت بال)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021014/مزایده-ششدانگ-مغازه-مساحت-کل-28-07متر'>مزایده ششدانگ مغازه مساحت کل 28.07متر / مزایده ,مزایده ششدانگ مغازه مساحت کل 28.07متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021016/مزایده-اجاره-اماکن---نوبت-دوم'>مزایده اجاره اماکن ... نوبت دوم  / مزایده عمومی , مزایده اجاره اماکن ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021017/مزایده-کامیون-کمپرسی'>مزایده کامیون کمپرسی / مزایده, مزایده کامیون کمپرسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021019/تجدید-مزایده-اجاره-کارخانه-آسفالت'>تجدید مزایده اجاره کارخانه آسفالت  / تجدید مزایده,مزایده اجاره کارخانه آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021020/مزایده-فروش-یک-دستگاه-سواری-پراید-جی-ال-ایکس-ای'>مزایده فروش یک دستگاه سواری پراید جی ال ایکس ای / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه سواری پراید جی ال ایکس ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021022/مزایده-فروش-تعداد-محدودی-از-املاک-شهر-جدید-شیرین-شهر'>مزایده فروش تعداد محدودی از املاک شهر جدید شیرین شهر  / مزایده ,مزایده فروش تعداد محدودی از املاک شهر جدید شیرین شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021023/حراج-تعداد-9-دستگاه-کامیون-جک-آراز--'>حراج تعداد 9 دستگاه کامیون جک آراز ... / مزایده, حراج تعداد 9 دستگاه کامیون جک آراز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021026/مزایده-یک-دستگاه-پژو-پارس-مدل-1391-(نوبت-دوم)'>مزایده یک دستگاه پژو پارس مدل 1391 (نوبت دوم) / مزایده, مزایده یک دستگاه پژو پارس مدل 1391 (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021027/مزایده-فروش-شکرپاش-جا-ادویه-کفه-دار-و--'>مزایده فروش شکرپاش- جا ادویه کفه دار و ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش شکرپاش- جا ادویه کفه دار و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021029/اصلاحیه-آگهی-مزایده-زمین-محل-استقرار-دستگاه-بازی--'>اصلاحیه آگهی مزایده زمین محل استقرار دستگاه بازی ... / اصلاحیه آگهی مزایده, اصلاحیه آگهی مزایده زمین محل استقرار دستگاه بازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021031/مزایده-اجاره-و-بهره-برداری-از-تابلوهای-تبلیغاتی'>مزایده اجاره و بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی  / آگهی مزایده عمومی ، مزایده اجاره و بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021032/مزایده-مزرعه-حسن-آباد-کچوییه-به-پلاک-ثبتی-364-بخش-نه'>مزایده مزرعه حسن آباد کچوییه به پلاک ثبتی 364 بخش نه / مزایده ,مزایده مزرعه حسن آباد کچوییه به پلاک ثبتی 364 بخش نه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021033/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پراید-مدل-1377--نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه خودرو پراید مدل 1377 - نوبت دوم / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو پراید مدل 1377 - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021035/فراخوان-واگذاری-واحد-چاپ-و-تکثیر-شبکه-بهداشت--96-10-19'>فراخوان واگذاری واحد چاپ و تکثیر شبکه بهداشت - 96.10.19 / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان واگذاری واحد چاپ و تکثیر شبکه بهداشت - 96.10.19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021036/مزایده-پلاک-ثبتی-2527-385-1415-مرحله-اول'>مزایده پلاک ثبتی 2527/385/1415 مرحله اول / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی 2527/385/1415 مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021040/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-6-و-5-فرعی-غیرمنقول'>مزایده پلاک ثبتی شماره 6 و 5 فرعی غیرمنقول  / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی شماره 6 و 5 فرعی غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021047/مزایده-اقلام-ضایعاتی-شامل-بشکه-آهن-آلات-کارتن-پالت-چوبی--'>مزایده اقلام ضایعاتی شامل بشکه، آهن آلات، کارتن، پالت چوبی... / مزایده عمومی, مزایده اقلام ضایعاتی شامل بشکه، آهن آلات، کارتن، پالت چوبی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021048/مزایده-واگذاری-موقت-مکان-مناسب-جهت-نصب-یک-باب-کیوسک---نوبت-دوم'>مزایده  واگذاری موقت مکان مناسب جهت نصب یک باب کیوسک ... نوبت دوم  / مزایده ,مزایده  واگذاری موقت مکان مناسب جهت نصب یک باب کیوسک ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021049/مزایده-واگذاری-کیوسک-سطح-شهر'>مزایده واگذاری کیوسک سطح شهر / آگهی مزایده، مزایده واگذاری کیوسک سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021050/مزایده-اجاره-تابلوهای-متعلق-به-شهرداری-(مرحله-دوم--نوبت-اول)'>مزایده اجاره تابلوهای متعلق به شهرداری (مرحله دوم - نوبت اول) / مزایده, مزایده اجاره تابلوهای متعلق به شهرداری (مرحله دوم - نوبت اول)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021052/مزایده-فروش-مقدار-1500-کیلو-برنج'>مزایده فروش مقدار 1500 کیلو برنج / مزایده ,مزایده فروش مقدار 1500 کیلو برنج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021053/مزایده-فروش-شش-دستگاه-خودروی-سواری-و-وانت'>مزایده فروش شش دستگاه خودروی سواری و وانت / آگهی مزایده حضوری، مزایده فروش شش دستگاه خودروی سواری و وانت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021056/مزایده-ششدانگ-زمین-مشجر-مساحت-351-45متر'>مزایده ششدانگ زمین مشجر مساحت 351.45متر / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مشجر مساحت 351.45متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021057/مزایده-یک-دستگاه-پرس-ضربه-ای'>مزایده یک دستگاه پرس ضربه ای  / مزایده, مزایده یک دستگاه پرس ضربه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021058/مزایده-اجاره-تابلوهای-تبلیغاتی-سطح-شهر-نوبت-دوم'>مزایده اجاره تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر -نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده اجاره تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021059/مزایده-ششدانگ-باغچه-به-انضمام-زمین-خرابه'>مزایده ششدانگ باغچه به انضمام زمین خرابه / مزایده ,مزایده ششدانگ باغچه به انضمام زمین خرابه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021061/مزایده-یخچال-خوابیده--یخچال-ایستاده--تلویزیون'>مزایده یخچال خوابیده ، یخچال ایستاده ، تلویزیون / مزایده ,مزایده یخچال خوابیده ، یخچال ایستاده ، تلویزیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021062/مزایده-فروش-ماشین-آلات--نوبت-دوم'>مزایده فروش ماشین آلات - نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش ماشین آلات - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021063/مزایده-یک-قطعه-زمین-مزروعی-504-متر'>مزایده یک قطعه زمین مزروعی 504 متر / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین مزروعی 504 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021064/مزایده-واگذاری-یکدستگاه-تلویزیون-شهری-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری یکدستگاه تلویزیون شهری نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده واگذاری موقت مکان مناسب جهت نصب یکدستگاه تلویزیون شهری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021065/مزایده-یک-دستگاه-آیس-بانک'>مزایده یک دستگاه آیس بانک / مزایده, مزایده یک دستگاه آیس بانک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021066/مزایده-واگذاری-قطعه-دوم-به-پلاک-ثبتی-104-1389-4606-اصلی-نوبت-سوم'>مزایده واگذاری قطعه دوم به پلاک ثبتی 104/1389/4606 اصلی نوبت سوم / مزایده,مزایده واگذاری قطعه دوم به پلاک ثبتی 104/1389/4606 اصلی نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021071/مزایده-ملک-بخش-چهارده-تبریز-نوبت-اول'>مزایده ملک بخش چهارده تبریز نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک بخش چهارده تبریز نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021073/مزایده-واگذاری-یک-باب-غرفه-96-10-19'>مزایده واگذاری یک باب غرفه 96.10.19 / آگهی مزایده, مزایده واگذاری یک باب غرفه  96.10.19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021075/مزایده-ملک-حدود-4500-مترمربع'>مزایده ملک حدود 4500 مترمربع / مزایده,مزایده ملک حدود 4500 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021076/مزایده-ملک-مساحت-575-مترمربع-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 575 مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت 575 مترمربع نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021077/مزایده-سنگ--نوبت-دوم'>مزایده سنگ - نوبت دوم  / مزایده، مزایده سنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021078/مزایده-فروش-یک-دستگاه-استریج-پالت-دکل-گردان'>مزایده فروش یک دستگاه استریج پالت دکل گردان  / آگهی مزایده ,مزایده فروش یک دستگاه استریج پالت دکل گردان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021079/مزایده-یک-قطعه-باغ-مرکبات-مشاع-19350متر'>مزایده یک قطعه باغ مرکبات مشاع 19350متر  / مزایده,مزایده یک قطعه باغ مرکبات مشاع 19350متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021080/مزایده-واگذاری-املاک-و-مستغلات-96-10-19'>مزایده واگذاری املاک و مستغلات 96.10.19 / آگهی مزایده, مزایده واگذاری املاک و مستغلات 96.10.19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021084/مزایده-اعیانی-ششدانگ-مساحت-510-متر-بخش-سه-شیراز'>مزایده اعیانی ششدانگ مساحت 510 متر بخش سه شیراز  / مزایده,مزایده اعیانی ششدانگ مساحت 510 متر بخش سه شیراز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021085/مزایده-واگذاری-مقدار-حدود-500-هکتار-اراضی-شبکه-بارانی--'>مزایده واگذاری مقدار حدود 500 هکتار اراضی شبکه بارانی ... / مزایده,مزایده واگذاری مقدار حدود 500 هکتار اراضی شبکه بارانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021086/مزایده-یکباب-واحد-تجاری-و-آپارتمان-نوبت-دوم'>مزایده یکباب واحد تجاری و آپارتمان نوبت دوم  / مزایده,مزایده یکباب واحد تجاری و آپارتمان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021089/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-310-فرعی-مساحت-212-3متر'>مزایده پلاک ثبتی شماره 310 فرعی مساحت 212.3متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 310 فرعی مساحت 212.3متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021091/مزایده-آپارتمان-مساحت-عرصه-158-08متر'>مزایده آپارتمان مساحت عرصه 158.08متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت عرصه 158.08متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021092/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-80-45متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 80.45متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 80.45متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021094/مزایده-محدوده-های-اکتشافی'>مزایده محدوده های اکتشافی / مزایده, مزایده محدوده های اکتشافی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021096/توضیح-و-تصحیح-مزایده-زمین-کشاورزی'>توضیح و تصحیح مزایده زمین کشاورزی  / توضیح و تصحیح مزایده,مزایده زمین کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021098/مزایده-یک-قطعه-زمین-قولنامه-ای-مساحت-102-30متر'>مزایده یک قطعه زمین قولنامه ای مساحت 102.30متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین قولنامه ای مساحت 102.30متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021100/مزایده-حق-بهره-برداری-از-ورزشگاه-تختی-محله-ب-5---'>مزایده حق بهره برداری از ورزشگاه تختی محله ب 5  ...  / مزایده حق بهره برداری از ورزشگاه تختی محله ب 5  ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021102/مزایده-ششدانگ-ملک-4-واحد-آپارتمان-مسکونی-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ ملک 4 واحد آپارتمان مسکونی نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ ملک 4 واحد آپارتمان مسکونی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021103/مزایده-دستگاه-های-اموالی-مستهلک-نوبت-دوم'>مزایده دستگاه های اموالی مستهلک نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده دستگاه های اموالی مستهلک   نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021104/مزایده-اجاره-محل-داروخانه-سرپایی'>مزایده  اجاره محل داروخانه سرپایی / مزایده, مزایده  اجاره محل داروخانه سرپایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021106/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-5-اصفهان'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 5 اصفهان / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 5 اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021107/مزایده-یک-دستگاه-موتورسیکلت-اس-ایکس-سوزوکی'>مزایده یک دستگاه موتورسیکلت اس ایکس سوزوکی / آگهی مزایده مال منقول، مزایده یک دستگاه موتورسیکلت اس ایکس سوزوکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021109/مزایده-اراضی'>مزایده اراضی / مزایده,مزایده اراضی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021112/مزایده-ملک-زیربنای-اعیانی-هفتاد-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک زیربنای اعیانی هفتاد متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک زیربنای اعیانی هفتاد متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021115/مزایده-سنگ-عباس-آباد--'>مزایده سنگ عباس آباد... / آگهی مزایده، مزایده سنگ عباس آباد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021116/مزایده-ششدانگ-پلاک-شماره-34-فرعی-بخش-15-فارس'>مزایده ششدانگ پلاک شماره 34 فرعی بخش 15 فارس  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک شماره 34 فرعی بخش 15 فارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021118/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-149-اصلی-بخش-23-یزد'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 149 اصلی بخش 23 یزد / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 149 اصلی بخش 23 یزد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021120/مزایده-فروش-اقلام-راکد-مصرف-شرکت'>مزایده فروش اقلام راکد مصرف شرکت / آگهی مناقصه عمومی, مزایده فروش اقلام راکد مصرف شرکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021122/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-15-فارس-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 15 فارس نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 15 فارس نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021123/مزایده-فروش-انواع-تخته-و-چوب-صندوقی-ضایعاتی-(به-صورت-درهم)-و--'>مزایده فروش انواع تخته و چوب صندوقی ضایعاتی (به صورت درهم) و ... / مزایده, مزایده فروش انواع تخته و چوب صندوقی ضایعاتی (به صورت درهم) و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021124/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-108-متر'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 108 متر  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 108 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021125/مزایده-اجناس-اسقاط-و-از-رده-خارج'>مزایده اجناس اسقاط و از رده خارج / آگهی مزایده , مزایده اجناس اسقاط و از رده خارج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021126/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-999-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 999 متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 999 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021131/مزایده-ششدانگ-پلاکات-ثبتی-3004-الی-3006-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاکات ثبتی 3004 الی 3006 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاکات ثبتی 3004 الی 3006 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021132/مزایده-یک-دستگاه-پژو-405'>مزایده یک دستگاه پژو 405 / مزایده, مزایده یک دستگاه پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021133/مزایده-ساختمان-کشتارگاه--نوبت-دوم'>مزایده ساختمان کشتارگاه... نوبت دوم / مزایده ,مزایده ساختمان کشتارگاه... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021134/مزایده-قطعه-زمین-کشاورزی-مساحت-5001-92متر'>مزایده قطعه زمین کشاورزی مساحت 5001.92متر / مزایده,مزایده قطعه زمین کشاورزی مساحت 5001.92متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021138/مزایده-ششدانگ-پلاک-3155-19220-مساحت-134-92متر'>مزایده ششدانگ پلاک 3155/19220 مساحت 134.92متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 3155/19220 مساحت 134.92متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021139/مزایده-دستگاه-ده-چرخ-کمپرسی--نوبت-دوم'>مزایده دستگاه ده چرخ کمپرسی - نوبت دوم  / مزایده, مزایده دستگاه ده چرخ کمپرسی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021140/مزایده-اجاره-چهار-باب-غرفه-تجاری-نوبت-اول-چاپ-دوم'>مزایده اجاره چهار باب غرفه تجاری نوبت اول چاپ دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره چهار باب غرفه تجاری نوبت اول چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021141/مزایده-پلاک-ثبتی-2260-بخش-15-تبریز'>مزایده پلاک ثبتی 2260 بخش 15 تبریز / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 2260 بخش 15 تبریز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021142/مزایده-عمومی-اجاره-بستر-رودخانه-ها-و-آببندان-تجدید'>مزایده عمومی اجاره بستر رودخانه ها و آببندان تجدید  / آگهی مزایده عمومی, مزایده عمومی اجاره بستر رودخانه ها و آببندان  تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021143/مزایده-باغ-مشجر-مساحت-1811-متر-نوبت-اول'>مزایده باغ مشجر مساحت 1811 متر نوبت اول / مزایده,مزایده باغ مشجر مساحت 1811 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021144/مزایده-یک-باب-مغازه'>مزایده یک باب مغازه / آگهی مزایده، مزایده یک باب مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021145/مزایده-بلوز-مردانه--'>مزایده بلوز مردانه ... / مزایده, مزایده بلوز مردانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021148/مزایده-اجاره-پارکینگ-فود-کورت-و-کافی-شاپ--'>مزایده اجاره پارکینگ، فود کورت و کافی شاپ... / مزایده , مزایده اجاره پارکینگ، فود کورت و کافی شاپ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021149/مزایده-ملک-مساحت-8784متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت 8784متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک مساحت 8784متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021150/مزایده-واگذاری-به-اجاره-1-قطعه-زمین-زراعی---'>مزایده واگذاری به اجاره  1 قطعه زمین زراعی .... / مزایده , مزایده واگذاری به اجاره  1 قطعه زمین زراعی ، 1 قطعه باغ ، 2 باب منزل مسکونی.....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021152/مزایده-ششدانگ-خانه-و-محوطه-مساحت-1481-95متر'>مزایده ششدانگ خانه و محوطه مساحت 1481.95متر  / مزایده,مزایده ششدانگ خانه و محوطه مساحت 1481.95متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021153/مزایده-یک-دستگاه-کامیون-کشنده-بنز'>مزایده یک دستگاه کامیون کشنده بنز / مزایده, مزایده یک دستگاه کامیون کشنده بنز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021154/مزایده-واگذاری-زمین-مسکونی-مساحت-250متر-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری زمین مسکونی مساحت 250متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده واگذاری زمین مسکونی مساحت 250متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021155/مزایده-مبل-میز-اداری-چوبی-صندلی-گردان-چرخدار-و--'>مزایده  مبل- میز اداری چوبی- صندلی گردان چرخدار و ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده  مبل- میز اداری چوبی- صندلی گردان چرخدار و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021157/مزایده-فروش-تعدادی-از-پلاکهای-مسکونی-و-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی از پلاکهای مسکونی و تجاری نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از پلاکهای مسکونی و تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021160/مزایده-یک-قطعه-مزروعی-مساحت-2200متر-مرحله-دوم'>مزایده یک قطعه مزروعی مساحت 2200متر مرحله دوم  / مزایده,مزایده یک قطعه مزروعی مساحت 2200متر مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021162/مزایده-یک-دستگاه-خمیرگیر--یک-دستگاه-ترازوی-دیجیتال'>مزایده یک دستگاه خمیرگیر ، یک دستگاه ترازوی دیجیتال / مزایده,مزایده یک دستگاه خمیرگیر ، یک دستگاه ترازوی دیجیتال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021164/مزایده-ماشین-ظرفشویی-و-لباسشویی-و--'>مزایده ماشین ظرفشویی و لباسشویی و ...  / مزایده ماشین ظرفشویی و لباسشویی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021165/مزایده-2016-متر-از-اراضی-کشاورزی-مرحله-دوم'>مزایده 2016 متر از اراضی کشاورزی مرحله دوم  / مزایده,مزایده 2016 متر از اراضی کشاورزی مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021167/مزایده-جایگاه-CNG'>مزایده جایگاه CNG   / مزایده جایگاه CNG  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021170/مزایده-ششدانگ-مغازه-مساحت-61-44متر'>مزایده ششدانگ مغازه مساحت 61.44متر  / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه مساحت 61.44متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021174/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-237-فرعی-بخش-یک'>مزایده پلاک ثبتی شماره 237 فرعی بخش یک / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 237 فرعی بخش یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021184/فراخوان-فروش-محصولات-جانبی-و-اقلام-ضایعاتی'>فراخوان فروش محصولات جانبی و اقلام ضایعاتی / آگهی فراخوان , فراخوان فروش محصولات جانبی و اقلام ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021185/مزایده-واگذاری-سه-قطعه-زمین-272-8-و-183-35-و-253-6متر'>مزایده واگذاری سه قطعه زمین 272.8 و 183.35 و 253.6متر / مزایده,مزایده واگذاری سه قطعه زمین 272.8 و 183.35 و 253.6متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021188/مزایده-باغ-پسته-ای-مساحت-5-039-متر-مرحله-دوم'>مزایده باغ پسته ای مساحت 5.039 متر مرحله دوم / مزایده,مزایده باغ پسته ای مساحت 5.039 متر مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021190/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-از-ساختمان-شماره-2-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری بهره برداری از ساختمان شماره 2 نوبت دوم / مزایده عمومی , مزایده واگذاری بهره برداری از ساختمان شماره 2 نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021192/مزایده-تعداد-55-دستگاه-خودرو---'>مزایده تعداد 55 دستگاه خودرو ....  / آگهی مزایده، مزایده  تعداد 55 دستگاه خودرو .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021193/مزایده-واگذاری-یک-قطعه-زمین-مساحت-2700-متر-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری یک قطعه زمین مساحت 2700 متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده واگذاری یک قطعه زمین مساحت 2700 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021194/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-از-ساختمان-شماره-1-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری بهره برداری از ساختمان شماره 1 نوبت دوم  / مزایده عمومی , مزایده واگذاری بهره برداری از ساختمان شماره 1 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021197/مزایده-اجاره-یک-باب-واحد-تجاری'>مزایده اجاره یک باب واحد تجاری  / مزایده ,مزایده اجاره یک باب واحد تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021198/مزایده-عرضه-ملک-تملیکی-مشاعی-پلاک-100-5'>مزایده عرضه ملک تملیکی مشاعی پلاک 100.5  / مزایده,مزایده عرضه ملک تملیکی مشاعی پلاک 100.5 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021201/مزایده-یک-قطعه-باغ-با-حقابه-5500-متر'>مزایده یک قطعه باغ با حقابه 5500 متر  / مزایده,مزایده یک قطعه باغ با حقابه 5500 متر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021202/مزایده-فروش-خط-تلفن'>مزایده فروش خط تلفن / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش خط تلفن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021205/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-273-متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 273 متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 273 متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021207/مزایده-سه-دانگ-منزل-مسکونی-غیرمنقول'>مزایده سه دانگ منزل مسکونی غیرمنقول  / مزایده,مزایده سه دانگ منزل مسکونی غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021210/مزایده-سهم-الارث-دو-قطعه-باغ-مشجر-و-زمین-زراعی'>مزایده سهم الارث دو قطعه باغ مشجر و زمین زراعی / مزایده,مزایده سهم الارث دو قطعه باغ مشجر و زمین زراعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021213/مزایده-فروش-خودرو'>مزایده فروش خودرو / آگهی مزایده, مزایده فروش خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021215/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت-55-متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 55 متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 55 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021217/مزایده-ملک-مساحت-288-52متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت 288.52متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت 288.52متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021224/مزایده-فروش-املاک-تحت-مالکیت-شهرداری-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک تحت مالکیت شهرداری نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش املاک تحت مالکیت شهرداری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021228/تجدید-مزایده-فروش-خودروهای-پیکاب-و-موتور-سیکلت-های-مازاد-و-لیفتراک'>تجدید مزایده فروش خودروهای پیکاب و موتور سیکلت های مازاد و لیفتراک / تجدید مزایده عمومی, تجدید مزایده فروش خودروهای پیکاب و موتور سیکلت های مازاد و لیفتراک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021230/مزایده-ملک-مساحت-296-25-متر'>مزایده ملک مساحت 296.25 متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت 296.25 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021231/مزایده-فروش-8-قطعه-زمین-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش 8 قطعه زمین مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش 8 قطعه زمین مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021237/مزایده-ششدانگ-دو-قطعه-زمین-جای-کارخانه'>مزایده ششدانگ دو قطعه زمین جای کارخانه / مزایده,مزایده ششدانگ دو قطعه زمین جای کارخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021239/مزایده-اموال-تملیکی-شامل-دو-باب-ملک-نوبت-دوم'>مزایده اموال تملیکی شامل دو باب ملک نوبت دوم  / مزایده,مزایده اموال تملیکی شامل دو باب ملک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021243/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-سیصد-متر-قطعه-1522-تفکیکی'>مزایده ششدانگ زمین مساحت سیصد متر قطعه 1522 تفکیکی  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت سیصد متر قطعه 1522 تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021249/مزایده-مغازه-بخش-7-مساحت-23-متر'>مزایده مغازه بخش 7 مساحت 23 متر / مزایده,مزایده مغازه بخش 7 مساحت 23 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021258/مزایده-ملک-بخش-سه-اراک-نوبت-اول'>مزایده ملک بخش سه اراک نوبت اول / مزایده,مزایده ملک بخش سه اراک نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021265/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-5-ارومیه-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 5 ارومیه نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 5 ارومیه نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021271/مزایده-ششدانگ-خانه-مسکونی-مساحت-195-95متر'>مزایده ششدانگ خانه مسکونی مساحت 195.95متر / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مسکونی مساحت 195.95متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021282/مزایده-ملک-بخش-دو-اراک-غیرمنقول-نوبت-اول'>مزایده ملک بخش دو اراک غیرمنقول نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک بخش دو اراک غیرمنقول نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021288/مزایده-اجاره-یک-باب-واحد-تجاری--نوبت-دوم'>مزایده اجاره یک باب واحد تجاری - نوبت دوم  / مزایده ,مزایده اجاره یک باب واحد تجاری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021291/مزایده-ششدانگ-پلاک-شماره-15-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک شماره 15 فرعی  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک شماره 15 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021298/مزایده-یک-هکتار-معادل-ده-هزار-متر-زمین-کشاورزی'>مزایده یک هکتار معادل ده هزار متر زمین کشاورزی / مزایده,مزایده یک هکتار معادل ده هزار متر زمین کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021305/مزایده-ششدانگ-یکباب-تجاری-بخش-4-کرمان'>مزایده ششدانگ یکباب تجاری بخش 4 کرمان  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب تجاری بخش 4 کرمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021306/مزایده-فروش-بیش-از-800-دستگاه-انواع-موتورسیکلت--'>مزایده فروش بیش از 800 دستگاه انواع موتورسیکلت... / مزایده فروش بیش از 800 دستگاه انواع موتورسیکلت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021314/مزایده-2-سهم-از-2-حبه-از-سهم-کل-اراضی-ششدانگ-مزرعه'>مزایده 2 سهم از 2 حبه از سهم کل اراضی ششدانگ مزرعه / مزایده,مزایده 2 سهم از 2 حبه از سهم کل اراضی ششدانگ مزرعه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021321/مزایده-واگذاری-تعدادی-از-زمینهای-خود-بصورت-نقد-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری تعدادی از زمینهای خود بصورت نقد نوبت دوم  / مزایده,مزایده واگذاری تعدادی از زمینهای خود بصورت نقد نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021326/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-268-6متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 268.6متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 268.6متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021327/اصلاحیه-اگهی-ماشین-آلات-سنگین'>اصلاحیه اگهی ماشین آلات سنگین  / اصلاحیه , اصلاحیه اگهی ماشین آلات سنگین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021332/مزایده-منزل-مسکونی-قدمت-بنا-بیست-سال-نوبت-دوم'>مزایده منزل مسکونی قدمت بنا بیست سال نوبت دوم / مزایده,مزایده منزل مسکونی قدمت بنا بیست سال نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021338/مزایده-عرصه-و-اعیان-زمین-مساحت-138-متر'>مزایده عرصه و اعیان زمین مساحت 138 متر  / مزایده,مزایده عرصه و اعیان زمین مساحت 138 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021339/اصلاحیه-مزایده-فروش-املاک-و-مستغلات-مازاد'>اصلاحیه مزایده فروش املاک و مستغلات مازاد / اصلاحیه مزایده,مزایده فروش املاک و مستغلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021346/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-محوطه-و-مغازه-متصل-بخش-دو-بجنورد'>مزایده ششدانگ یک قطعه محوطه و مغازه متصل بخش دو بجنورد / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه محوطه و مغازه متصل بخش دو بجنورد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021350/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-214-45متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت عرصه 214.45متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت عرصه 214.45متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021354/مزایده-واگذاری-واحد-تزریقات---نوبت-دوم'>مزایده واگذاری واحد تزریقات ... نوبت دوم / مزایده ,مزایده واگذاری واحد تزریقات ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021360/مزایده-دو-باب-منزل-مسکونی-عرصه-300-و-203-متر'>مزایده دو باب منزل مسکونی عرصه 300 و 203 متر  / مزایده,مزایده دو باب منزل مسکونی عرصه 300 و 203 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021366/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-150-93متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 150.93متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 150.93متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021372/مزایده-فروش-املاک-مازاد-نقد-و-اقساط-اجاره-به-شرط-تملیک-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک مازاد نقد و اقساط اجاره به شرط تملیک نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد نقد و اقساط اجاره به شرط تملیک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021379/مزایده-ششدانگ-زمین-بخش-5-ارومیه-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ زمین بخش 5 ارومیه نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بخش 5 ارومیه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021387/مزایده-املاک'>مزایده املاک  / مزایده,مزایده املاک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021395/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-358-متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 358 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 358 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021413/مزایده-ششدانگ-باغ-چای-مساحت-6177-متر-و-ماشین-آلات'>مزایده ششدانگ باغ چای مساحت 6177 متر و ماشین آلات  / مزایده,مزایده ششدانگ باغ چای مساحت 6177 متر و ماشین آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021431/مزایده-1-7-دانگ-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-140-متر'>مزایده 1.7 دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 140 متر / مزایده,مزایده 1.7 دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 140 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021438/مزایده-پلاک-ثبتی-با-قدمت-بالای-25-سال'>مزایده پلاک ثبتی با قدمت بالای 25 سال / مزایده,مزایده پلاک ثبتی با قدمت بالای 25 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021445/مزایده-خانه-مساحت-عرصه-360-70مترمربع'>مزایده خانه مساحت عرصه 360.70مترمربع / مزایده,مزایده خانه مساحت عرصه 360.70مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021460/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-مساحت-250-مترمربع'>مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی مساحت 250 مترمربع  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی مساحت 250 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021468/مزایده-دو-دستگاه-خودروی-سواری--'>مزایده دو دستگاه خودروی سواری ... / مزایده ,مزایده دو دستگاه خودروی سواری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021470/مزایده-تمامی-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-هفده-اردستان'>مزایده تمامی ششدانگ پلاک ثبتی بخش هفده اردستان  / مزایده,مزایده تمامی ششدانگ پلاک ثبتی بخش هفده اردستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021498/مزایده-یخچال-و-تلویزیون--'>مزایده یخچال و تلویزیون... / مزایده, مزایده یخچال و تلویزیون...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021509/مناقصه-عملیات-لوله-گذاری-فاضلاب--چاپ-دوم'>مناقصه عملیات لوله گذاری فاضلاب... چاپ دوم / مناقصه ,مناقصه عملیات لوله گذاری فاضلاب... چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021510/استعلام-خرید-هیدروفلوم-و-متعلقات-مورد--'>استعلام خرید هیدروفلوم و متعلقات مورد ... / استعلام,استعلام خرید هیدروفلوم و متعلقات مورد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021511/استعلام-خرید-بادگیر-لباس-گرم-جوراب--'>استعلام خرید بادگیر، لباس گرم، جوراب... / استعلام, استعلام خرید بادگیر، لباس گرم، جوراب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021512/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-183642متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 183642متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 183642متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021513/استعلام-​مرمت-اضطراری-بام-مدرسه--'>استعلام ​مرمت اضطراری بام مدرسه ... / استعلام, استعلام مرمت اضطراری بام مدرسه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021514/استعلام-اجرای-اتصال-شبکه-فاضلاب-مجتمع'>استعلام اجرای اتصال شبکه فاضلاب مجتمع / استعلام , استعلام اجرای اتصال شبکه فاضلاب مجتمع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021515/استعلام-هزینه-تجهیزات-واجرای-کابل-فیبر'>استعلام هزینه تجهیزات واجرای کابل فیبر / استعلام ,استعلام هزینه تجهیزات واجرای کابل فیبر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021516/مناقصه-مراکز-جامع-سلامت-حر-ریاحی-و--'>مناقصه مراکز جامع سلامت حر ریاحی و... / مناقصه مراکز جامع سلامت حر ریاحی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021517/استعلام-هارد'>استعلام هارد / استعلام, استعلام هارد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021518/استعلام-تیرآهن-14-سیمان-و-ماسه'>استعلام تیرآهن 14، سیمان و ماسه / استعلام, استعلام تیرآهن 14، سیمان و ماسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021519/استعلام-حلوا-قوطی-500-گرمی'>استعلام حلوا قوطی 500 گرمی / استعلام, استعلام حلوا قوطی 500 گرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021520/مناقصه-نماسازی-و-محوطه-سازی--'>مناقصه نماسازی و محوطه سازی ... / مناقصه,مناقصه نماسازی و محوطه سازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021521/استعلام-بیگوامد-پرفکت-یک-لیتری-48-عدد'>استعلام بیگوامد پرفکت یک لیتری 48 عدد / استعلام , استعلام بیگوامد پرفکت یک لیتری 48 عدد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021522/استعلام-سویا'>استعلام سویا / استعلام, استعلام سویا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021523/استعلام-عملیات-ساختمانی-توسعه-بی-ترانس--'>استعلام عملیات ساختمانی توسعه بی ترانس... / استعلام, استعلام عملیات ساختمانی توسعه بی ترانس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021524/استعلام-CPU--FAN'>استعلام CPU + FAN  / استعلام,استعلام CPU + FAN </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021525/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پژو-405-slx-بنزینی-مدل-90--'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 405 slx بنزینی مدل 90... / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 405 slx بنزینی مدل 90...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021526/استعلام-پنکه-دیواری'>استعلام پنکه دیواری / استعلام, استعلام پنکه دیواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021527/مزایده-یک-دستگاه-سواری'>مزایده یک دستگاه سواری  / مزایده ,مزایده یک دستگاه سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021528/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-اعیان-58-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه اعیان 58 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه اعیان 58 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021529/استعلام-​​اقلام-تاسیساتی'>استعلام ​​اقلام تاسیساتی / استعلام, استعلام ​​اقلام تاسیساتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021530/استعلام-هارد-سرور-سیسکو'>استعلام هارد سرور سیسکو / استعلام, استعلام هارد سرور سیسکو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021531/استعلام-پروژه-احداث-چاله-های-آبگیر'>استعلام پروژه احداث چاله های آبگیر  / استعلام, استعلام پروژه احداث چاله های آبگیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021532/استعلام-5-عدد-ریبون-Color-ribbon-xid'>استعلام 5 عدد ریبون Color ribbon xid / استعلام, استعلام 5 عدد ریبون Color ribbon xid</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021533/استعلام-سخت-افزار'>استعلام سخت افزار / استعلام , استعلام سخت افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021534/استعلام-مربا'>استعلام مربا  / استعلام ,استعلام مربا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021535/مناقصه-نگهداری-و-بهسازی-ساختمان-قرارگاه--'>مناقصه نگهداری و بهسازی ساختمان قرارگاه ... / مناقصه,مناقصه نگهداری و بهسازی ساختمان قرارگاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021536/تجدید-استعلام-خرید-و-نصب-9-ست---'>تجدید استعلام خرید و نصب 9 ست .... / استعلام , تجدید استعلام خرید و نصب 9 ست ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021537/استعلام-عملیات-فیکس-نمودن-ترانسهای--'>استعلام عملیات فیکس نمودن ترانسهای... / استعلام, استعلام عملیات فیکس نمودن ترانسهای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021538/استعلام-کاغذ-A4'>استعلام کاغذ A4  / استعلام,استعلام کاغذ A4 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021539/استعلام-درب-چوبی-ضد-سرقت'>استعلام درب چوبی ضد سرقت  / استعلام , استعلام درب چوبی ضد سرقت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021540/استعلام-​خرید-2000-هزار-عدد-کنتور-آب-1-2'>استعلام ​خرید 2000 هزار عدد کنتور آب 1.2 / استعلام، استعلام ​خرید 2000 هزار عدد کنتور آب 1.2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021541/استعلام-خرید-مازول-و-پچ-کورد-فیبر-نوری--'>استعلام خرید مازول و پچ کورد فیبر نوری... / استعلام, استعلام خرید مازول و پچ کورد فیبر نوری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021542/استعلام-تکمیل-سیستم-ارت-محوطه'>استعلام تکمیل سیستم ارت محوطه  / استعلام ,استعلام تکمیل سیستم ارت محوطه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021543/استعلام-​مخزن-آب'>استعلام ​مخزن آب  / استعلام,استعلام ​مخزن آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021544/استعلام-CPU--FAN'>استعلام CPU + FAN  / استعلام,استعلام CPU + FAN </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021545/استعلام-تاسیسات-و-مصالح'>استعلام تاسیسات و مصالح  / استعلام ,استعلام تاسیسات و مصالح </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021546/استعلام-​نصب-و-راه-اندازی-یک-عدد-دیزل'>استعلام ​نصب و راه اندازی یک عدد دیزل  / استعلام , استعلام نصب و راه اندازی یک عدد دیزل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021547/مناقصه-تهیه-و-نصب-تابلوهای-اطلاعاتی-و-اخطاری--'>مناقصه تهیه و نصب تابلوهای اطلاعاتی و اخطاری ... / مناقصه,مناقصه تهیه و نصب تابلوهای اطلاعاتی و اخطاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021548/استعلام-قطعات-و-لوازم-لودر-کوماتسو-320-اصلی'>استعلام قطعات و لوازم لودر کوماتسو 320 اصلی / استعلام, استعلام قطعات و لوازم لودر کوماتسو 320 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021549/استعلام-تخریب-ساختمان'>استعلام تخریب ساختمان / استعلام , استعلام تخریب ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021550/استعلام-​​لوازم-خودرو'>استعلام ​​لوازم خودرو / استعلام, استعلام ​​لوازم خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021551/استعلام-داکت-کف-خواب-لگراند'>استعلام داکت کف خواب لگراند  / استعلام, استعلام داکت کف خواب لگراند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021552/مناقصه-تعمیرات-راهدارخانه-های-استان'>مناقصه تعمیرات راهدارخانه های استان / مناقصه,مناقصه تعمیرات راهدارخانه های استان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021553/استعلام-دستگاه-شخصی-ساز-صدور-چک-rottot--'>استعلام دستگاه شخصی ساز صدور چک rottot... / استعلام, استعلام دستگاه شخصی ساز صدور چک rottot...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021554/استعلام-مگنترون-مدل-t5239mg'>استعلام مگنترون مدل t5239mg  / استعلام , استعلام مگنترون مدل t5239mg </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021555/فراخوان-گیت-ولو'>فراخوان گیت ولو / فراخوان, فراخوان گیت ولو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021556/استعلام-احداث-70-مورد-بند-خاکی'>استعلام احداث 70 مورد بند خاکی  / استعلام, استعلام احداث 70 مورد بند خاکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021557/استعلام-یک-دستگاه-سرور-HP-DL380'>استعلام یک دستگاه سرور HP DL380 / استعلام, استعلام یک دستگاه سرور HP DL380</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021558/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-170-50متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 170.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 170.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021559/استعلام-خرید-یک-دستگاه-کانکس'>استعلام خرید یک دستگاه کانکس  / استعلام , استعلام خرید یک دستگاه کانکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021560/استعلام-عملیات-نقشه-برداری'>استعلام عملیات نقشه برداری / استعلام , استعلام عملیات نقشه برداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021561/استعلام-میز-اداری-با-فایل--'>استعلام میز اداری با فایل ... / استعلام ,استعلام میز اداری با فایل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021562/استعلام-تجهیزات-خانگی'>استعلام تجهیزات خانگی / استعلام, استعلام تجهیزات خانگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021563/استعلام-لوله-پلی-اتیلن--بردسکن-برجک'>استعلام لوله پلی اتیلن - بردسکن، برجک / استعلام، استعلام لوله پلی اتیلن - بردسکن، برجک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021564/استعلام-عملیات-مقاوم-سازی-لرزه-ای'>استعلام عملیات مقاوم سازی لرزه ای / استعلام , استعلام عملیات مقاوم سازی لرزه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021565/مناقصه-خرید-نصب-و-راه-اندازی-و-نگهداری-پنج-دستگاه-آسانسور-تخت-بر-و--'>مناقصه خرید، نصب و راه اندازی و نگهداری پنج دستگاه آسانسور تخت بر و... / مناقصه, مناقصه خرید، نصب و راه اندازی و نگهداری پنج دستگاه آسانسور تخت بر و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021566/استعلام-اسپرم-گوسفند'>استعلام اسپرم گوسفند  / استعلام , استعلام اسپرم گوسفند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021567/استعلام-اجرای-لوله-گذاری-و-نصب--'>استعلام اجرای لوله گذاری و نصب ... / استعلام,استعلام اجرای لوله گذاری و نصب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021568/مزایده-سند-مالکیت-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-40-70متر'>مزایده سند مالکیت ششدانگ آپارتمان مساحت 40.70متر  / مزایده,مزایده سند مالکیت ششدانگ آپارتمان مساحت 40.70متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021569/استعلام-تکمیل-سالن-اجتماعات'>استعلام تکمیل سالن اجتماعات / استعلام , استعلام تکمیل سالن اجتماعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021570/استعلام-عملیات-نقشه-برداری'>استعلام عملیات نقشه برداری / استعلام , استعلام عملیات نقشه برداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021571/استعلام-خدمات'>استعلام خدمات / استعلام ,استعلام خدمات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021572/استعلام-تهیه-و-نصب-5-عدد-کولر-گازی'>استعلام تهیه و نصب 5 عدد کولر گازی / استعلام, استعلام تهیه و نصب 5 عدد کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021573/استعلام-دستمال-لوله-ای-بزرگ-دوقلو'>استعلام دستمال لوله ای بزرگ دوقلو / استعلام,استعلام دستمال لوله ای بزرگ دوقلو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021574/استعلام-جمع-آوری-دیزل-ژنراتور-MC'>استعلام جمع آوری دیزل ژنراتور MC  / استعلام , استعلام جمع آوری دیزل ژنراتور MC </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021575/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-همکف-مساحت-96-50متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه همکف مساحت 96.50متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه همکف مساحت 96.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021576/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری / استعلام ، استعلام کامپیوتر و فناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021577/استعلام-مبدل-فیبر-نوری--'>استعلام مبدل فیبر نوری ... / استعلام,استعلام مبدل فیبر نوری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021578/استعلام-پروژه-احداث-225-مورد-بند-خاکی'>استعلام پروژه احداث 225 مورد بند خاکی / استعلام, استعلام پروژه احداث 225 مورد بند خاکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021579/استعلام-خیارشور'>استعلام خیارشور  / استعلام ,استعلام خیارشور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021580/استعلام-اجرای-پروژه-عمرانی'>استعلام اجرای پروژه عمرانی / استعلام , استعلام اجرای پروژه عمرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021581/استعلام-ورق-فلزی-پانچی-با-قطر-1-5'>استعلام ورق فلزی پانچی با قطر 1/5  / استعلام, استعلام ورق فلزی پانچی با قطر 1/5 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021582/استعلام-گوشت-برزیلی-سردشت-منجمد-گوساله'>استعلام گوشت برزیلی سردشت منجمد گوساله  / استعلام , استعلام گوشت برزیلی سردشت منجمد گوساله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021583/استعلام-عملیات-گابیون-بندی-حوزه'>استعلام عملیات گابیون بندی حوزه  / استعلام ,استعلام عملیات گابیون بندی حوزه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021584/استعلام-اجرای-لوله-گذاری-و-نصب--'>استعلام اجرای لوله گذاری و نصب ... / استعلام,استعلام اجرای لوله گذاری و نصب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021585/استعلام-کامیپوتر-و-فناوری'>استعلام کامیپوتر و فناوری  / استعلام , استعلام کامیپوتر و فناوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021586/استعلام-احیاء-و-مرمت-و-لایروبی-قنات'>استعلام احیاء و مرمت و لایروبی قنات  / استعلام, استعلام احیاء و مرمت و لایروبی قنات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021587/مناقصه-خرید-و-راه-اندازی-سیستم-بی-سیم-دیجیتال'>مناقصه خرید و راه اندازی سیستم بی سیم دیجیتال  / مناقصه ,مناقصه خرید و راه اندازی سیستم بی سیم دیجیتال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021588/استعلام-پکیج-سرمایشی-سیار-10-تن'>استعلام پکیج سرمایشی سیار 10 تن  / استعلام ,استعلام پکیج سرمایشی سیار 10 تن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021589/استعلام-بها-احداث-200-مورد-بند-خاکی'>استعلام بها احداث 200 مورد بند خاکی  / استعلام , استعلام بها احداث 200 مورد بند خاکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021590/استعلام-نمک-مورد-نیاز'>استعلام نمک مورد نیاز / استعلام , استعلام نمک مورد نیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021591/استعلام-کارت-خام-عضویت-مجموعه'>استعلام کارت خام عضویت مجموعه / استعلام,استعلام کارت خام عضویت مجموعه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021592/استعلام-تعمیرات-ساختمان'>استعلام تعمیرات ساختمان / استعلام, استعلام تعمیرات ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021593/استعلام-احیاء-و-مرمت-قنات'>استعلام احیاء و مرمت قنات  / استعلام, استعلام احیاء و مرمت قنات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021594/استعلام-​ماشین-آلات-تولیدی'>استعلام ​ماشین آلات تولیدی / استعلام , استعلام ​ماشین آلات تولیدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021595/استعلام-کاغذ-a4'>استعلام کاغذ a4 / استعلام , استعلام کاغذ a4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021596/استعلام-برنج-10-کیلوگرمی'>استعلام برنج 10 کیلوگرمی  / استعلام, استعلام برنج 10 کیلوگرمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021597/مناقصه-گیت-ولو'>مناقصه گیت ولو / مناقصه ,مناقصه گیت ولو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021598/استعلام-ساخت-کف-بند-و-تکمیل-ایستگاه'>استعلام ساخت کف بند و تکمیل ایستگاه / استعلام , استعلام ساخت کف بند و تکمیل ایستگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021599/استعلام-آسفالت-گرم-جهت-زمین-فوتبال--'>استعلام آسفالت گرم جهت زمین فوتبال ... / استعلام,استعلام آسفالت گرم جهت زمین فوتبال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021600/استعلام-صندلی-مدیریتی'>استعلام صندلی مدیریتی / استعلام, استعلام صندلی مدیریتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021601/استعلام-تستر-دوربین-مداربسته'>استعلام تستر دوربین مداربسته  / استعلام ,استعلام تستر دوربین مداربسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021602/استعلام-قفل-کتابی-ضد-برش'>استعلام قفل کتابی ضد برش  / استعلام, استعلام قفل کتابی ضد برش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021603/استعلام-دوربین-بیرونی-پالت'>استعلام دوربین بیرونی پالت  / استعلام ,استعلام دوربین بیرونی پالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021604/استعلام-عملیات-نقشه-برداری'>استعلام عملیات نقشه برداری / استعلام , استعلام عملیات نقشه برداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021605/مناقصه-آماده-سازی-سایت-118-هکتاری-مسکن-مهر--'>مناقصه آماده سازی سایت 118 هکتاری مسکن مهر... / مناقصه ,مناقصه آماده سازی سایت 118 هکتاری مسکن مهر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021606/استعلام-تکمیل-هنرستان-8-کلاسه'>استعلام تکمیل هنرستان 8 کلاسه / استعلام , استعلام تکمیل هنرستان 8 کلاسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021607/استعلام-تبلت-مایکروسافت'>استعلام تبلت مایکروسافت / استعلام,استعلام تبلت مایکروسافت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021608/استعلام-کامیپوتر-و-فناوری'>استعلام کامیپوتر و فناوری  / استعلام , استعلام کامیپوتر و فناوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021609/استعلام-عملیات-نقشه-برداری'>استعلام عملیات نقشه برداری / استعلام , استعلام عملیات نقشه برداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021610/استعلام-زونکن-فلزی-مدل-DNS--'>استعلام زونکن فلزی مدل DNS ... / استعلام,استعلام زونکن فلزی مدل DNS ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021611/استعلام-جو-پوست-کنده'>استعلام جو پوست کنده  / استعلام ,استعلام جو پوست کنده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021612/مناقصه-خدمات-امداد-٬نگهداری-و-تعمیرات-تاسیسات-گازرسانی-و-خدمات-کنتور-خوانی--'>مناقصه خدمات امداد ٬نگهداری و تعمیرات تاسیسات گازرسانی و خدمات کنتور خوانی... / مناقصه, مناقصه خدمات امداد ٬نگهداری و تعمیرات تاسیسات گازرسانی و خدمات کنتور خوانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021613/استعلام-اسپرم-بز-بومی'>استعلام اسپرم بز بومی / استعلام , استعلام اسپرم بز بومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021614/مناقصه-اصلاح-شبکه-توزیع-آب--'>مناقصه اصلاح شبکه توزیع آب ... / مناقصه اصلاح شبکه توزیع آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021615/استعلام-3-عدد-صندلی-کارشناسی'>استعلام 3 عدد صندلی کارشناسی  / استعلام,استعلام 3 عدد صندلی کارشناسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021616/استعلام-پروژه-احداث-بند-خاکی'>استعلام پروژه احداث بند خاکی / استعلام , استعلام پروژه احداث بند خاکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021617/استعلام-ایجاد-سایت-نمایشگاه-اینترنتی'>استعلام ایجاد سایت نمایشگاه اینترنتی / استعلام , استعلام ایجاد سایت نمایشگاه اینترنتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021618/استعلام-برگزاری-مرحله-دوم-طرح'>استعلام برگزاری مرحله دوم طرح  / استعلام ,استعلام برگزاری مرحله دوم طرح </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021619/استعلام-قند-حبه'>استعلام قند حبه  / استعلام , استعلام قند حبه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021620/استعلام-توسعه-احداث-و-بهینه-سازی-شبکه--'>استعلام توسعه، احداث و بهینه سازی شبکه ... / استعلام,استعلام توسعه، احداث و بهینه سازی شبکه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021621/استعلام-تهیه-و-چاپ-کتاب'>استعلام تهیه و چاپ کتاب / استعلام, استعلام تهیه و چاپ کتاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021622/استعلام-مادربرد-Asus-Prime-b250-plus'>استعلام مادربرد Asus Prime b250-plus / استعلام, استعلام مادربرد Asus Prime b250-plus</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021623/مناقصه-انجام-عملیات-توسعه-کلیدخانه--'>مناقصه انجام عملیات توسعه کلیدخانه.... / مناقصه, مناقصه انجام عملیات توسعه کلیدخانه....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021624/استعلام-پوشش-سیلیکونی-بوشینگ-های-ترانس'>استعلام پوشش سیلیکونی بوشینگ های ترانس  / استعلام, استعلام پوشش سیلیکونی بوشینگ های ترانس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021625/استعلام-قوطی-80-40-فلزی'>استعلام قوطی 80*40 فلزی  / استعلام ,استعلام قوطی 80*40 فلزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021626/استعلام-بازسازی-سقف-مخزن-روستا'>استعلام بازسازی سقف مخزن روستا / استعلام,استعلام بازسازی سقف مخزن روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021627/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری / استعلام , استعلام کامپیوتر و فناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021628/استعلام-بیمه-آتش-سوزی--سیل--زلزله'>استعلام بیمه آتش سوزی ، سیل ، زلزله  / استعلام , ااستعلام بیمه آتش سوزی ، سیل ، زلزله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021629/استعلام-رنگ-آمیزی-مخازن-هوایی--'>استعلام رنگ آمیزی مخازن هوایی ... / استعلام, استعلام رنگ آمیزی مخازن هوایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021630/استعلام-اجرای-نصب-یکدستگاه-ترانس--'>استعلام اجرای نصب یکدستگاه ترانس ... / استعلام,استعلام اجرای نصب یکدستگاه ترانس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021631/استعلام-خرید-لوازم-اصلاح-نژاد'>استعلام خرید لوازم اصلاح نژاد / استعلام ,استعلام خرید لوازم اصلاح نژاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021632/استعلام-واگذاری-یک-عدد-تانکر-13-متر'>استعلام واگذاری یک عدد تانکر 13 متر / استعلام,استعلام واگذاری یک عدد تانکر 13 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021633/استعلام-طرح-اصلاح-و-توسعه-شهر'>استعلام طرح اصلاح و توسعه شهر  / استعلام ,استعلام طرح اصلاح و توسعه شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021634/استعلام-لوبیاچیتی-فله-درجه-یک'>استعلام لوبیاچیتی فله درجه یک / استعلام, استعلام لوبیاچیتی فله درجه یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021635/استعلام-پروژه-احداث-چاله-های-آبگیر'>استعلام پروژه احداث چاله های آبگیر / استعلام , استعلام پروژه احداث چاله های آبگیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021636/استعلام-خرید-132-دستگاه-پنجره-آلارم'>استعلام خرید 132 دستگاه پنجره آلارم / استعلام ,استعلام خرید 132 دستگاه پنجره آلارم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021637/استعلام-کولر-گازی-اجنرال-اینورتردار'>استعلام کولر گازی اجنرال اینورتردار / استعلام ,استعلام کولر گازی اجنرال اینورتردار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021638/استعلام-خرید-پمپ-لجن-کش'>استعلام خرید پمپ لجن کش / استعلام,استعلام خرید پمپ لجن کش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021639/استعلام-تجهیزات-و-وسایل'>استعلام تجهیزات و وسایل  / استعلام, استعلام تجهیزات و وسایل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021640/استعلام-احداث-پل-های-محور-روستایی--'>استعلام احداث پل های محور روستایی ... / استعلام, استعلام احداث پل های محور روستایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021641/استعلام-گوشت-برزیلی'>استعلام گوشت برزیلی  / استعلام , استعلام گوشت برزیلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021642/استعلام-اجرای-کابلکشی-و-واگذاری-برق-DC-ب--'>استعلام اجرای کابلکشی و واگذاری برق DC ب...  / استعلام,استعلام اجرای کابلکشی و واگذاری برق DC ب... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021643/استعلام-لوبیا-عمانی-فله-درجه-یک'>استعلام لوبیا عمانی فله درجه یک / استعلام, استعلام لوبیا عمانی فله درجه یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021644/استعلام-​دو-دستگاه-اسکنر-Scanner-kodak'>استعلام ​دو دستگاه اسکنر Scanner kodak / استعلام, استعلام ​دو دستگاه اسکنر Scanner kodak</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021645/استعلام-ماکارونی-رشته-ای--'>استعلام ماکارونی رشته ای ... / استعلام,استعلام ماکارونی رشته ای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021646/استعلام-​خرید-کابل-20-کیلوولت'>استعلام ​خرید کابل 20 کیلوولت / استعلام, استعلام ​خرید کابل 20 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021647/استعلام-آبرسانی-مجتمع'>استعلام آبرسانی مجتمع / استعلام, استعلام آبرسانی مجتمع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021648/استعلام-احداث-167-مورد-بند-خاکی'>استعلام احداث 167 مورد بند خاکی  / استعلام ,استعلام احداث 167 مورد بند خاکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021649/استعلام-جابجایی-شبکه-برق--'>استعلام جابجایی شبکه برق... / استعلام, استعلام جابجایی شبکه برق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021650/استعلام-​پرینتر'>استعلام ​پرینتر  / استعلام , استعلام ​پرینتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021651/استعلام-100-عدد-سوپر-فیکس-36-متر--'>استعلام 100 عدد سوپر فیکس 36 متر ... / استعلام ,استعلام 100 عدد سوپر فیکس 36 متر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021652/استعلام-lan-suite--'>استعلام lan suite ... / استعلام, استعلام lan suite ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021653/مزایده-تعداد-یک-ست-اسکلت-فلزی-از-نوع-سوله-به-ابعاد--'>مزایده تعداد یک ست اسکلت فلزی از نوع سوله به ابعاد... / مزایده ,مزایده تعداد یک ست اسکلت فلزی از نوع سوله به ابعاد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021654/استعلام-​اجرایی-برنامه-آگاهسازی-پیشگیری'>استعلام ​اجرایی برنامه آگاهسازی پیشگیری / استعلام , استعلام ​اجرایی برنامه آگاهسازی پیشگیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021655/استعلام-سویچ-شبکه-سیسکو-24-پورت-گیگا'>استعلام سویچ شبکه سیسکو 24 پورت گیگا / استعلام, استعلام سویچ شبکه سیسکو 24 پورت گیگا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021656/استعلام-فیلتر-کیسه-ای'>استعلام فیلتر کیسه ای  / استعلام ,استعلام فیلتر کیسه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021657/استعلام-​لوازم-برق-کشی-ساختمان'>استعلام ​لوازم برق کشی ساختمان / استعلام ,استعلام ​لوازم برق کشی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021658/استعلام-خرید-پکیج-یونیت-50-تنی--'>استعلام خرید پکیج یونیت 50 تنی ... / استعلام, استعلام خرید پکیج یونیت 50 تنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021659/استعلام-تعمیرات-و-راه-اندازی-دستگاه'>استعلام تعمیرات و راه اندازی دستگاه  / استعلام ,استعلام تعمیرات و راه اندازی دستگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021660/استعلام-احیاء-و-مرمت-قنات--'>استعلام احیاء و مرمت قنات ... / استعلام,استعلام احیاء و مرمت قنات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021661/استعلام-عملیات-بهسازی-و-نوسازی-ساختمان'>استعلام عملیات بهسازی و نوسازی ساختمان / استعلام , استعلام عملیات بهسازی و نوسازی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021662/استعلام-سنگ-هرسین-ممتاز'>استعلام سنگ هرسین ممتاز  / استعلام,استعلام سنگ هرسین ممتاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021663/استعلام-تهیه-فیلتر-کفی-پلیتد'>استعلام تهیه فیلتر کفی پلیتد / استعلام ,استعلام تهیه فیلتر کفی پلیتد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021664/استعلام-احداث-برکناری-و-جابجایی-شبکه'>استعلام احداث، برکناری و جابجایی شبکه / استعلام ,استعلام احداث، برکناری و جابجایی شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021665/استعلام-تجهیزات-دوربین-مداربسته'>استعلام تجهیزات دوربین مداربسته / استعلام, استعلام تجهیزات دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021666/مناقصه-نگهداری-و-تعمیرات-سیستم-های-کامپیوتری-شبکه-LAN-و-WAN'>مناقصه نگهداری و تعمیرات سیستم های کامپیوتری شبکه LAN و WAN  / آگهی مناقصه, مناقصه نگهداری و تعمیرات سیستم های کامپیوتری شبکه LAN و WAN </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021667/استعلام-تکمیل-آموزشگاه'>استعلام تکمیل آموزشگاه  / استعلام, استعلام تکمیل آموزشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021668/استعلام-کپسول-CO2-جهت-حمل-ازت--'>استعلام کپسول CO2 جهت حمل ازت ... / استعلام,استعلام کپسول CO2 جهت حمل ازت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021669/استعلام-پیراهن--شلوار-پارچه-ای--کفش'>استعلام پیراهن ، شلوار پارچه ای ، کفش / استعلام ، استعلام پیراهن ، شلوار پارچه ای ، کفش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021670/استعلام-اسپیکر-بلوتوثی-هارمن-کاردن--'>استعلام اسپیکر بلوتوثی هارمن کاردن ... / استعلام, استعلام اسپیکر بلوتوثی هارمن کاردن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021671/استعلام-​جو-پرک'>استعلام ​جو پرک  / استعلام,استعلام ​جو پرک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021672/استعلام-لوله-و-اتصالات-سوپر-پایپ-پنج'>استعلام لوله و اتصالات سوپر پایپ پنج  / استعلام, استعلام لوله و اتصالات سوپر پایپ پنج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021673/استعلام-اجرای-خط-انتقال-آب'>استعلام اجرای خط انتقال آب  / استعلام ,استعلام اجرای خط انتقال آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021674/استعلام-تعمیرات-و-بازسازی-راهدارخانه'>استعلام تعمیرات و بازسازی راهدارخانه / استعلام, استعلام تعمیرات و بازسازی راهدارخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021675/استعلام-بسته-نرم-افزار-سیستم-اتوماسیون'>استعلام بسته نرم افزار سیستم اتوماسیون / استعلام, استعلام بسته نرم افزار سیستم اتوماسیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021676/استعلام-لوازم-مصرفی'>استعلام لوازم مصرفی  / استعلام ,استعلام لوازم مصرفی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021677/استعلام-تامین-برق-پمپاژ'>استعلام تامین برق پمپاژ / استعلام, استعلام تامین برق پمپاژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021678/مناقصه-تعمیرات-پل-زردک'>مناقصه تعمیرات پل زردک     / آگهی مناقصه, مناقصه تعمیرات پل زردک    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021679/استعلام-الکل-96-درصد'>استعلام الکل 96 درصد  / استعلام,استعلام الکل 96 درصد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021680/استعلام-​ارزیابی-زیست-محیطی-ناحیه-صنعتی'>استعلام ​ارزیابی زیست محیطی ناحیه صنعتی  / استعلام,استعلام ​ارزیابی زیست محیطی ناحیه صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021681/استعلام-​تامین-برق-پمپاژ-تنگل-مزار'>استعلام ​تامین برق پمپاژ تنگل مزار / استعلام, استعلام ​تامین برق پمپاژ تنگل مزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021682/استعلام-اجرایی-برنامه-آگاهسازی-پیشگیری'>استعلام اجرایی برنامه آگاهسازی پیشگیری  / استعلام ,استعلام اجرایی برنامه آگاهسازی پیشگیری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021683/استعلام-ادویه-جات'>استعلام ادویه جات / استعلام, استعلام ادویه جات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021684/استعلام-یکدستگاه-پرینتر-چاپ-چک'>استعلام یکدستگاه پرینتر چاپ چک / استعلام ، استعلام یکدستگاه پرینتر چاپ چک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021685/استعلام-احیاء-و-مرمت-و-لایروبی-قنات--'>استعلام احیاء و مرمت و لایروبی قنات ... / استعلام, استعلام احیاء و مرمت و لایروبی قنات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021686/استعلام-لوازم-مصرفی'>استعلام لوازم مصرفی  / استعلام ,استعلام لوازم مصرفی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021687/استعلام-صندوق-نسوز-کاوه'>استعلام صندوق نسوز کاوه / استعلام, استعلام صندوق نسوز کاوه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021688/استعلام-خرید-ورق-آهن-پانچ-2-میل--'>استعلام خرید ورق آهن پانچ 2 میل ... / استعلام,استعلام خرید ورق آهن پانچ 2 میل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021689/استعلام-باطری'>استعلام باطری  / استعلام,استعلام باطری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021690/استعلام-بهینه-سازی-فونداسیون-و-درب'>استعلام بهینه سازی فونداسیون و درب / استعلام, استعلام بهینه سازی فونداسیون و درب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021691/استعلام-اجاره-یک-دستگاه-خودرو-با-راننده'>استعلام اجاره یک دستگاه خودرو با راننده / استعلام, استعلام اجاره یک دستگاه خودرو با راننده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021692/استعلام-سیمان-خاکستری--اجر-معمولی'>استعلام سیمان خاکستری ، اجر معمولی / استعلام ,استعلام سیمان خاکستری ، اجر معمولی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021693/استعلام-فلش-otg-با-کیفیت-عالی'>استعلام فلش otg با کیفیت عالی / استعلام, استعلام فلش otg با کیفیت عالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021694/استعلام-ماکارانی'>استعلام ماکارانی  / استعلام ,استعلام ماکارانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021695/استعلام-خرید-پاپگر-تالی'>استعلام خرید پاپگر تالی / استعلام ، استعلام خرید پاپگر تالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021696/استعلام-درخواست-خرید-کارتریج-طبق-لیست--'>استعلام درخواست خرید کارتریج طبق لیست ... / استعلام,استعلام درخواست خرید کارتریج طبق لیست ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021697/استعلام-تجهیزات-و-وسایل--'>استعلام تجهیزات و وسایل... / استعلام, استعلام تجهیزات و وسایل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021698/استعلام-آبرسانی-روستای--'>استعلام آبرسانی روستای... / استعلام, استعلام آبرسانی روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021699/استعلام-احداث-دیوار-ضلع-جنوبی-و-حفاظ'>استعلام احداث دیوار ضلع جنوبی و حفاظ / استعلام ,استعلام احداث دیوار ضلع جنوبی و حفاظ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021700/استعلام-RAM-DDR4-DINGSTON-4-GB'>استعلام RAM DDR4 DINGSTON 4 GB / استعلام,استعلام RAM DDR4 DINGSTON 4 GB</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021701/استعلام-ویدئو-کنفرانس-کنفرانس'>استعلام ویدئو کنفرانس کنفرانس / استعلام , استعلام ویدئو کنفرانس کنفرانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021702/استعلام-چاپگر-بارکدخوان-و-وب-کم'>استعلام چاپگر، بارکدخوان و وب کم / استعلام, استعلام چاپگر، بارکدخوان و وب کم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021703/استعلام-مانیتور'>استعلام مانیتور / استعلام,استعلام مانیتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021704/استعلام-برنج-۱۱۲۱-رازی'>استعلام برنج ۱۱۲۱ رازی  / استعلام ,استعلام برنج ۱۱۲۱ رازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021705/استعلام-110-عدد-باتری-2-ولت-سیلد-اسید'>استعلام 110 عدد باتری 2 ولت سیلد اسید / استعلام, استعلام 110 عدد باتری 2 ولت سیلد اسید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021706/استعلام-درب-نیمه-اکوستیک-دولنگه--'>استعلام درب نیمه اکوستیک دولنگه ... / استعلام,استعلام درب نیمه اکوستیک دولنگه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021707/استعلام-آبرسانی-روستای--'>استعلام آبرسانی روستای... / استعلام ,استعلام آبرسانی روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021708/استعلام-تجهیزات--'>استعلام تجهیزات... / استعلام, استعلام تجهیزات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021709/استعلام-دوربین-دام-داخلی-فاروس-FIC-FL'>استعلام دوربین دام داخلی فاروس FIC-FL / استعلام, استعلام دوربین دام داخلی فاروس FIC-FL</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021710/مناقصه-جدولگذاری--'>مناقصه جدولگذاری ... / مناقصه جدولگذاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021711/استعلام-درخواست-آزمایشگاهی'>استعلام درخواست آزمایشگاهی  / استعلام ,استعلام درخواست آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021712/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری--'>استعلام کامپیوتر و فناوری... / استعلام, استعلام کامپیوتر و فناوری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021713/استعلام-عملیات-بهسازی-و-نوسازی-ساختمان--'>استعلام عملیات بهسازی و نوسازی ساختمان ... / استعلام,استعلام عملیات بهسازی و نوسازی ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021714/استعلام-تیغه-لاستیکی-پلی-اورتان'>استعلام تیغه لاستیکی پلی اورتان / استعلام , استعلام تیغه لاستیکی پلی اورتان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021715/استعلام-دستگاه-هواساز'>استعلام دستگاه هواساز / استعلام ,استعلام دستگاه هواساز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021716/استعلام-لمینیشن'>استعلام لمینیشن  / استعلام, استعلام لمینیشن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021717/استعلام-سرویسکاری-ماشین-آلات-اداره-راه'>استعلام سرویسکاری ماشین آلات اداره راه / استعلام, استعلام سرویسکاری ماشین آلات اداره راه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021718/استعلام-پروژه-توسعه-و-اصلاح-شبکه'>استعلام پروژه توسعه و اصلاح شبکه / استعلام, استعلام پروژه توسعه و اصلاح شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021719/استعلام-صندلی-برزنتی-دسته-دار-پشت-دار'>استعلام صندلی برزنتی دسته دار، پشت دار / استعلام, استعلام صندلی برزنتی دسته دار، پشت دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021720/استعلام-چاپگر-برچسب'>استعلام چاپگر برچسب  / استعلام, استعلام چاپگر برچسب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021721/استعلام-عدس-درجه-یک'>استعلام عدس درجه یک  / استعلام , استعلام عدس درجه یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021722/استعلام-DV-WILDCARD-SSL-CERTIFICate'>استعلام DV WILDCARD SSL CERTIFICate / استعلام,استعلام DV WILDCARD SSL CERTIFICate</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021723/استعلام-تهیه-آسفالت-سرد'>استعلام تهیه آسفالت سرد / استعلام, استعلام تهیه آسفالت سرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021724/استعلام-اجرایی-برنامه-آگاهسازی-پیشگیری--'>استعلام  اجرایی برنامه آگاهسازی پیشگیری... / استعلام, استعلام کامپیوتر و فناوری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021725/استعلام-کپسول-خاموش-کننده-پودر-و-گاز'>استعلام کپسول خاموش کننده پودر و گاز / استعلام ، استعلام کپسول خاموش کننده پودر و گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021726/استعلام-کره-گیاهی-15-گرمی'>استعلام کره گیاهی 15 گرمی / استعلام , استعلام کره گیاهی 15 گرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021727/استعلام-لوازم-مصرفی'>استعلام لوازم مصرفی  / استعلام,استعلام لوازم مصرفی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021728/مناقصه-بهسازی-و-روکش-آسفالت--نوبت-دوم'>مناقصه بهسازی و روکش آسفالت...نوبت دوم / مناقصه , مناقصه بهسازی و روکش آسفالت ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021729/استعلام-تهیه-اقلام-صوتی-و-تصویری'>استعلام تهیه اقلام صوتی و تصویری  / استعلام, استعلام تهیه اقلام صوتی و تصویری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021730/استعلام-برگه-ملاقات-کننده'>استعلام برگه ملاقات کننده  / استعلام,استعلام برگه ملاقات کننده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021731/استعلام-اجرای-پروژه-عمرانی--'>استعلام اجرای پروژه عمرانی ... / استعلام, استعلام اجرای پروژه عمرانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021732/استعلام-​خرید-هشت-دستگاه-مانیتور-صنعتی'>استعلام ​خرید هشت دستگاه مانیتور صنعتی / استعلام, استعلام ​خرید هشت دستگاه مانیتور صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021733/استعلام-باطری'>استعلام باطری / استعلام , استعلام باطری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021734/استعلام-لوازم-مصرفی'>استعلام لوازم مصرفی / استعلام, استعلام لوازم مصرفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021735/استعلام-لوبیا-قرمز-درجه-یک'>استعلام لوبیا قرمز درجه یک / استعلام,استعلام لوبیا قرمز درجه یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021736/استعلام-ملبوس-و-تجهیزات-انفرادی-محیط'>استعلام ملبوس و تجهیزات انفرادی محیط / استعلام , استعلام ملبوس و تجهیزات انفرادی محیط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021737/استعلام-خرید-یو-پی-اس-مدل-ALJA-6-KVA--'>استعلام خرید یو پی اس مدل ALJA 6.KVA... / استعلام, استعلام خرید یو پی اس مدل ALJA 6.KVA...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021738/استعلام-لوازم-و-پک-کامل-سیستم-پبت-نام'>استعلام لوازم و پک کامل سیستم پبت نام  / استعلام ، استعلام لوازم و پک کامل سیستم پبت نام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021739/استعلام-سرو-ذخیره-ساز-HP'>استعلام سرو ذخیره ساز HP  / استعلام , استعلام سرو ذخیره ساز HP </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021740/استعلام-نور-چاپگر-برادر-5450'>استعلام نور چاپگر برادر 5450  / استعلام, استعلام نور چاپگر برادر 5450 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021741/استعلام-اجرا-و-اتصال-فیبر-نوری-خط'>استعلام اجرا و اتصال فیبر نوری خط  / استعلام ,استعلام اجرا و اتصال فیبر نوری خط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021742/استعلام-​تامین-برق-پمپاژ'>استعلام ​تامین برق پمپاژ  / استعلام, استعلام ​تامین برق پمپاژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021743/استعلام-سه-دستگاه-رایانه-همراه-مدل-ASUSP'>استعلام سه دستگاه رایانه همراه مدل ASUSP / استعلام, استعلام سه دستگاه رایانه همراه مدل ASUSP</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021744/استعلام-حلواشکری-50-گرمی-تکنفره'>استعلام حلواشکری 50 گرمی تکنفره / استعلام,استعلام حلواشکری 50 گرمی تکنفره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021745/استعلام-طرح-حفاری-و-کول-گذاری-چاه-الغور'>استعلام طرح حفاری و کول گذاری چاه الغور / استعلام,استعلام ​طرح حفاری و کول گذاری چاه الغور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021746/استعلام-تعمیر-و-بازسازی-قسمت-تخریب-شده'>استعلام تعمیر و بازسازی قسمت تخریب شده  / استعلام ,استعلام تعمیر و بازسازی قسمت تخریب شده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021747/استعلام-تجهیز-وسایل-توانبخشی'>استعلام تجهیز وسایل توانبخشی / استعلام, استعلام تجهیز وسایل توانبخشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021748/استعلام-لوبیا-چیتی'>استعلام لوبیا چیتی  / استعلام ,استعلام لوبیا چیتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021749/استعلام-CPU-به-همراه-FAN'>استعلام CPU به همراه FAN  / استعلام,استعلام CPU به همراه FAN  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021750/مناقصه-10-دستگاه-پایانه-راه-دور-انتقال--'>مناقصه 10 دستگاه پایانه راه دور انتقال... / مناقصه,مناقصه 10 دستگاه پایانه راه دور انتقال...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021751/استعلام-لکه-گیری-آسفالت'>استعلام لکه گیری آسفالت  / استعلام, استعلام لکه گیری آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021752/استعلام-خرید-پاپگر-شناسنامه'>استعلام خرید پاپگر شناسنامه / استعلام ,استعلام خرید پاپگر شناسنامه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021753/استعلام-اجرای-شبکه-برق-سالن-ورزشی'>استعلام اجرای شبکه برق سالن ورزشی  / استعلام, استعلام اجرای شبکه برق سالن ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021754/استعلام-ارتباطی-ومخابراتی'>استعلام ارتباطی ومخابراتی / استعلام,استعلام ارتباطی ومخابراتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021755/استعلام-لوازم-مصرفی'>استعلام لوازم مصرفی  / استعلام ,استعلام لوازم مصرفی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021756/استعلام-ساخت-و-نصب-و-راه-اندازی'>استعلام ساخت و نصب و راه اندازی / استعلام , استعلام ساخت و نصب و راه اندازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021757/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-و-تعویض-نصب--'>استعلام تعمیر و نگهداری و تعویض نصب ... / استعلام, استعلام تعمیر و نگهداری و تعویض نصب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021758/استعلام-اجرایی-برنامه-آگاهسازی-پیشگیری'>استعلام اجرایی برنامه آگاهسازی پیشگیری / استعلام , استعلام اجرایی برنامه آگاهسازی پیشگیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021759/​استعلام-خرید-صندلی-گردان'>​استعلام خرید صندلی گردان / استعلام ,​استعلام خرید صندلی گردان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021760/استعلام-ترانس-کم-تلفات-100kv'>استعلام ترانس کم تلفات 100kv / استعلام, استعلام ترانس کم تلفات 100kv</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021761/استعلام-تهیه-و-اجرای-سیستم-اتوماسیون'>استعلام تهیه و اجرای سیستم اتوماسیون  / استعلام, استعلام تهیه و اجرای سیستم اتوماسیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021762/استعلام-ماژول-و-منبع-تغذیه--'>استعلام ماژول و منبع تغذیه... / استعلام, استعلام ماژول و منبع تغذیه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021763/استعلام-مرمت-و-لایروبی-قنات'>استعلام مرمت و لایروبی قنات / استعلام , استعلام لایروبی و مرمت قنات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021764/استعلام-CPU'>استعلام CPU / استعلام ,استعلام CPU</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021765/استعلام-اجرای-نماد-ماشته'>استعلام اجرای نماد ماشته / استعلام , استعلام اجرای نماد ماشته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021766/استعلام-ست-لباس-زیر-مردانه'>استعلام ست لباس زیر مردانه   / استعلام,استعلام ست لباس زیر مردانه    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021767/استعلام-پودر-لباسشویی-دستی'>استعلام پودر لباسشویی دستی / استعلام, استعلام پودر لباسشویی دستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021768/استعلام-انجام-عملیات-برف-روبی--'>استعلام انجام عملیات برف روبی ... / استعلام, استعلام انجام عملیات برف روبی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021769/استعلام-۲۴-دستگاه-هاردیسک'>استعلام ۲۴ دستگاه هاردیسک  / استعلام ,استعلام ۲۴ دستگاه هاردیسک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021770/استعلام-پاور-بانک-شیامی--'>استعلام پاور بانک شیامی... / استعلام, استعلام پاور بانک شیامی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021771/استعلام-لپه--'>استعلام لپه ... / استعلام, استعلام لپه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021772/استعلام-لوازم-مصرفی'>استعلام لوازم مصرفی  / استعلام ,استعلام لوازم مصرفی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021773/استعلام-دستمال-کاغذی-رومیزی'>استعلام دستمال کاغذی رومیزی  / استعلام ,استعلام دستمال کاغذی رومیزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021774/استعلام-افزایش-ظرفیت-پست-سعدی'>استعلام افزایش ظرفیت پست سعدی / استعلام, استعلام افزایش ظرفیت پست سعدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021775/استعلام-مبلمان-اداری'>استعلام مبلمان اداری  / استعلام ,استعلام مبلمان اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021776/استعلام-عملیات-آبخیزداری'>استعلام عملیات آبخیزداری / استعلام ,استعلام عملیات آبخیزداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021777/استعلام-نگهداری-ابنیه-های-فنی-راهها'>استعلام نگهداری ابنیه های فنی راهها / استعلام,استعلام نگهداری ابنیه های فنی راهها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021778/استعلام-قند'>استعلام قند / استعلام, استعلام قند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021779/استعلام-واگذاری-امور-کپی-و-تکثیر'>استعلام واگذاری امور کپی و تکثیر  / استعلام, استعلام واگذاری امور کپی و تکثیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021780/مناقصه-تعمیرات-اساسی-پل---'>مناقصه تعمیرات اساسی پل ...,  / مناقصه,مناقصه تعمیرات اساسی پل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021781/استعلام-خرید-کارت-الکترونیکی'>استعلام خرید کارت الکترونیکی  / استعلام ,استعلام خرید کارت الکترونیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021782/استعلام-تعمیرات-موتورخانه-سالن-ورزشی'>استعلام تعمیرات موتورخانه سالن ورزشی / استعلام ,استعلام تعمیرات موتورخانه سالن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021783/استعلام-پروژه-تکمیل-زمین-روباز-ورزشی--'>استعلام پروژه تکمیل زمین روباز ورزشی... / استعلام, استعلام پروژه تکمیل زمین روباز ورزشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021784/استعلام-ساخت-و-نصب-4-باب-آسانسور'>استعلام ساخت و نصب 4 باب آسانسور  / استعلام, استعلام ساخت و نصب 4 باب آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021785/مناقصه-نماسازی-محوطه-سازی-نگهداری-و-بهسازی-ساختمان--'>مناقصه نماسازی محوطه سازی، نگهداری و بهسازی ساختمان ... / مناقصه نماسازی محوطه سازی، نگهداری و بهسازی ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021786/استعلام-اجرای-پروژه-اصلاح-و-بازسازی'>استعلام اجرای پروژه اصلاح و بازسازی  / استعلام,استعلام اجرای پروژه اصلاح و بازسازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021787/استعلام-خرید-میلگرد'>استعلام خرید میلگرد  / استعلام, استعلام خرید میلگرد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021788/مناقصه-خدمات-تعمیرات-ماشین-های-دوار-و---'>مناقصه خدمات تعمیرات ماشین های دوار و .... / مناقصه, مناقصه خدمات تعمیرات ماشین های دوار و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021789/استعلام-​پروژه-تکمیل-زمین-فوتبال-ساحلی'>استعلام ​پروژه تکمیل زمین فوتبال ساحلی / استعلام, استعلام ​پروژه تکمیل زمین فوتبال ساحلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021790/استعلام-CISCO-SPA-MODULE'>استعلام CISCO SPA MODULE / استعلام ,استعلام CISCO SPA MODULE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021791/استعلام-عملیات-نقشه-برداری'>استعلام عملیات نقشه برداری  / استعلام, استعلام عملیات نقشه برداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021792/استعلام-عملیات-نقشه-برداری-روستاها'>استعلام عملیات نقشه برداری روستاها / استعلام, استعلام عملیات نقشه برداری روستاها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021793/استعلام-نصب-حفاظ-ایمنی'>استعلام نصب حفاظ ایمنی / استعلام , استعلام نصب حفاظ ایمنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021794/استعلام-پشتیبانی-نرم-افزار-IBM-TIVOLI'>استعلام پشتیبانی نرم افزار IBM TIVOLI / استعلام,استعلام پشتیبانی نرم افزار IBM TIVOLI</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021795/استعلام-به-کارگیری-راهنمایان-متخصص--'>استعلام به کارگیری راهنمایان متخصص... / استعلام, استعلام به کارگیری راهنمایان متخصص...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021796/استعلام-دستگاه-شخصی-ساز-صدور-چک-rottot--'>استعلام دستگاه شخصی ساز صدور چک rottot... / استعلام, استعلام دستگاه شخصی ساز صدور چک rottot...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021797/استعلام-بلوک-مکمل-معدنی'>استعلام بلوک مکمل معدنی  / استعلام,استعلام بلوک مکمل معدنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021798/مناقصه-طراحی--چاپ--توزیع-و-انبارداری'>مناقصه طراحی ، چاپ ، توزیع و انبارداری / مناقصه , مناقصه طراحی ، چاپ ، توزیع و انبارداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021799/مناقصه-خرید-رایر-استاپر'>مناقصه خرید رایر استاپر / مناقصه ,مناقصه خرید رایر استاپر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021800/استعلام-تعمیرات-منزل-سازمانی--'>استعلام تعمیرات منزل سازمانی... / استعلام, استعلام تعمیرات منزل سازمانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021801/استعلام-CPU-به-همراه-FAN'>استعلام CPU به همراه FAN  / استعلام,استعلام CPU به همراه FAN  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021802/استعلام-​اجرای-ورودی-و-خروجی-ایستگاه'>استعلام ​اجرای ورودی و خروجی ایستگاه / استعلام، استعلام ​اجرای ورودی و خروجی ایستگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021803/استعلام-پروژه-اجرای-نهالکاری'> استعلام پروژه اجرای نهالکاری / استعلام,استعلام پروژه اجرای نهالکاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021804/استعلام-​تامین-قطعات-سخت-افزاری-سیستم'>استعلام ​تامین قطعات سخت افزاری سیستم  / استعلام, استعلام ​تامین قطعات سخت افزاری سیستم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021805/استعلام-مجتمع-سرچاه-شور-آبرسانی--'>استعلام مجتمع سرچاه شور، آبرسانی... / استعلام, استعلام مجتمع سرچاه شور، آبرسانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021806/استعلام-پروژه-احداث-چاله-های-آبگیر'>استعلام پروژه احداث چاله های آبگیر / استعلام , استعلام پروژه احداث چاله های آبگیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021807/مناقصه-احداث-سالن-چند-منظوره--'>مناقصه احداث سالن چند منظوره ... / مناقصه,مناقصه احداث سالن چند منظوره ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021808/استعلام-خرید-نصب-راه-اندازی-سرویس---'>استعلام خرید، نصب، راه اندازی، سرویس، ... / استعلام, استعلام خرید، نصب، راه اندازی، سرویس، ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021809/استعلام-عملیات-نقشه-برداری--'>استعلام عملیات نقشه برداری.... / استعلام, استعلام عملیات نقشه برداری....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021810/مزایده-اجاره-کارخانه-آسفالت-تیتان-80-تنی-و-سنگ-شکن--'>مزایده اجاره کارخانه آسفالت تیتان 80 تنی و سنگ شکن ... / مزایده اجاره کارخانه آسفالت تیتان 80 تنی و سنگ شکن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021811/استعلام-تن-ماهی'>استعلام تن ماهی  / استعلام , استعلام تن ماهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021812/استعلام-محصولات-آرایشی'>استعلام محصولات آرایشی / استعلام، استعلام محصولات آرایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021813/استعلام-لوازم-التحریر'>استعلام لوازم التحریر / استعلام ,استعلام لوازم التحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021814/استعلام-ماژیک-سی-دی'>استعلام ماژیک سی دی  / استعلام ماژیک سی دی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021815/مناقصه-اجرای-عملیات-کانال-بتن-مسلح-به-ابعاد--'>مناقصه اجرای عملیات کانال بتن مسلح به ابعاد ... / مناقصه,مناقصه اجرای عملیات کانال بتن مسلح به ابعاد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021816/استعلام-عملیات-گابیون-بندی-حوزه'>استعلام عملیات گابیون بندی حوزه  / استعلام ,استعلام عملیات گابیون بندی حوزه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021817/استعلام-تعمیرات-ساختمانهای-طول-خط-اداره'>استعلام تعمیرات ساختمانهای طول خط اداره  / استعلام ,استعلام تعمیرات ساختمانهای طول خط اداره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021818/استعلام-عملیات-غنی-سازی-جنگل-با-بذر'>استعلام عملیات غنی سازی جنگل با بذر  / استعلام , استعلام عملیات غنی سازی جنگل با بذر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021819/مناقصه-خرید-یراق-آلات-خطوط-انتقال'>مناقصه خرید یراق آلات خطوط انتقال  / مناقصه , مناقصه خرید یراق آلات خطوط انتقال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021820/استعلام-برنج-معمولی'>استعلام برنج معمولی / استعلام ,استعلام برنج معمولی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021821/استعلام-۳۵۰۰-مترمربع-رنگ-آمیزی'>استعلام ۳۵۰۰ مترمربع رنگ آمیزی  / استعلام ,استعلام ۳۵۰۰ مترمربع رنگ آمیزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021822/استعلام-اکسس-پوینت-شبکه-سیسکو'>استعلام اکسس پوینت شبکه سیسکو  / استعلام,استعلام اکسس پوینت شبکه سیسکو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021823/مناقصه-مرکز-فرهنگی--'>مناقصه مرکز فرهنگی ... / مناقصه,مناقصه مرکز فرهنگی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021824/استعلام-عملیات-نقشه-برداری'>استعلام عملیات نقشه برداری / استعلام, استعلام عملیات نقشه برداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021825/مناقصه-بهسازی-و-آسفالت'>مناقصه بهسازی و آسفالت  / مناقصه ,مناقصه بهسازی و آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021826/استعلام-تیرچه-فلزی'>استعلام تیرچه فلزی / استعلام ,استعلام تیرچه فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021827/استعلام-روغن-موتور-دیزل'>استعلام روغن موتور دیزل  / استعلام,استعلام روغن موتور دیزل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021828/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-تامین-آب-گنجی--وینسار--قصلان-و-شانوره'>مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین آب گنجی ، وینسار ، قصلان و شانوره  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین آب گنجی ، وینسار ، قصلان و شانوره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021829/مناقصه-ترک-اعتیاد'>مناقصه ترک اعتیاد / مناقصه عمومی, مناقصه ترک اعتیاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021830/مناقصه-خدمات-نظافت-و-باربری'>مناقصه خدمات نظافت و باربری / مناقصه,مناقصه خدمات نظافت و باربری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021831/استعلام-اجرای-۳۸۲-هکتار-مدیریت'>استعلام اجرای ۳۸۲ هکتار مدیریت  / استعلام ,استعلام اجرای ۳۸۲ هکتار مدیریت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021832/مناقصه-فراخوان-عملیات-اجرایی-لوله-گذاری-به-طول-حدودا-7-6-کیلومتر--'>مناقصه فراخوان عملیات اجرایی لوله گذاری به طول حدودا 7/6 کیلومتر... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه فراخوان عملیات اجرایی لوله گذاری به طول حدودا 7/6 کیلومتر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021833/مناقصه-بهسازی-و-آسفالت'>مناقصه بهسازی و آسفالت  / مناقصه ,مناقصه بهسازی و آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021834/مناقصه-بیمه-نامه-ها-و--تجدید'>مناقصه بیمه نامه ها و ...تجدید / مناقصه, مناقصه بیمه نامه ها و ...تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021835/استعلام-آسانسور--تابلو'>استعلام آسانسور ، تابلو  / استعلام,استعلام آسانسور ، تابلو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021836/مزایده-ملک-دارای-پارکینگ-با-قدمت-حدود-ده-سال'>مزایده ملک دارای پارکینگ با قدمت حدود ده سال / مزایده,مزایده ملک دارای پارکینگ با قدمت حدود ده سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021837/مزایده-تفکیک-زباله-از-مبدا'>مزایده تفکیک زباله از مبدا  / مزایده ,مزایده تفکیک زباله از مبدا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021838/مناقصه-مدیریت-و-ارائه-خدمات-در-8-ایستگاه-شبکه-دوچرخه-شهری'>مناقصه مدیریت و ارائه خدمات در 8 ایستگاه شبکه دوچرخه شهری / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه مدیریت و ارائه خدمات در 8 ایستگاه شبکه دوچرخه شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021839/مناقصه-احداث-6064-متر-خط-لوله-6-اینچ-از-چاه-موقعیت-غرب--'>مناقصه احداث 6064 متر خط لوله 6 اینچ از چاه موقعیت غرب ... / مناقصه عمومی, مناقصه احداث 6064 متر خط لوله 6 اینچ از چاه موقعیت غرب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021840/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-نیروی-انسانی-امور-ورزش'> فراخوان مناقصه انجام خدمات نیروی انسانی امور ورزش / فراخوان مناقصه عمومی (ارزیابی ساده) , فراخوان مناقصه انجام خدمات نیروی انسانی امور ورزش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1021841/اصلاحیه-مزایده-واگذاری-مدیریت-بهره-وری-پارک-جنگلی'>اصلاحیه مزایده واگذاری مدیریت بهره وری پارک جنگلی  / اصلاحیه مزایده عمومی , مزایده مدیریت بهره وری پارک جنگلی</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 11 تاريخ : سه شنبه 21 فروردين 1397 ساعت: 11:26