اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.10.17 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018324/مناقصه-خرید-180000-ت... با عنوان : اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.10.17 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018324/مناقصه-خرید-180000-تن-محموله-جو-دامی--نوبت-دوم'>مناقصه خرید 180000 تن محموله جو دامی - نوبت دوم / مناقصه بین المللی, مناقصه خرید 180000 تن محموله جو دامی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018325/مناقصه-برون-سپاری-یک-ساله-امور-مرکز-خدمات-مشتریان-نوبت-دوم'>مناقصه برون سپاری یک ساله امور مرکز خدمات مشتریان- نوبت دوم / مناقصه, مناقصه برون سپاری یک ساله امور مرکز خدمات مشتریان - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018326/تجدید-فراخوان-مناقصه-خرید-متریال-ساخت-و-نصب-سکتور-پلیت-های-لانگستروم-های-واحد-4-نوبت-دوم'>تجدید فراخوان مناقصه خرید متریال، ساخت و نصب سکتور پلیت های لانگستروم های واحد 4- نوبت دوم / فراخوان تجدید مناقصه عمومی، تجدید فراخوان مناقصه خرید متریال، ساخت و نصب سکتور پلیت های لانگستروم های واحد 4 - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018327/فراخوان-مناقصه-CONTACTOR-MOTOR-STARTER-ABB-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه  CONTACTOR /MOTOR STARTER ABB- نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه  CONTACTOR /MOTOR STARTER ABB - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018328/مناقصه-پیاده-سازی-چارچوب-مدیریت-خدمات-فناوری-اطلاعات--نوبت-دوم'>مناقصه پیاده سازی چارچوب مدیریت خدمات فناوری اطلاعات - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه پیاده سازی چارچوب مدیریت خدمات فناوری اطلاعات - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018329/مناقصه-خرید-70-تن-سیلیکاژل--نوبت-دوم'>مناقصه خرید 70 تن سیلیکاژل - نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه خرید 70 تن سیلیکاژل - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018330/فراخوان-تعمیرات-اساسی-و-توسعه-آزمایشگاه--نوبت-دوم'>فراخوان تعمیرات اساسی و توسعه آزمایشگاه - نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان تعمیرات اساسی و توسعه آزمایشگاه - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018335/مناقصه-تعداد-نه-قلم-کالای-پوشاک-شامل-لباس-گرم-وظیفه--'>مناقصه تعداد نه قلم کالای پوشاک شامل لباس گرم وظیفه... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تعداد نه قلم کالای پوشاک شامل لباس گرم وظیفه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018337/فراخوان-مناقصه-اجرای-طرح-هادی-روستاهای---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه اجرای طرح هادی روستاهای ... نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه اجرای طرح هادی روستاهای ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018339/مناقصه-انجام-خدمات-امور-مشترکین-مخابرات-(نوبت-دوم)'>مناقصه انجام خدمات امور مشترکین مخابرات  (نوبت دوم) / آگهی مناقصه, مناقصه  انجام خدمات امور مشترکین مخابرات (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018341/فراخوان-مناقصه-اجرای-طرح-هادی-روستای-قره-گوزایل-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه اجرای طرح هادی روستای قره گوزایل -نوبت دوم / فراخوان،  فراخوان مناقصه اجرای طرح هادی روستای قره گوزایل -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018344/مناقصه-انجام-عملیات-تخریب-ساختمان-و-مستحدثات--'>مناقصه انجام عملیات تخریب ساختمان و مستحدثات... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه انجام عملیات تخریب ساختمان و مستحدثات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018346/مناقصه-خرید-تعداد-1000-عدد-ICD-شامل-300-عددICD-تک-حفره-ای---نوبت-دوم'>مناقصه خرید تعداد 1000 عدد ICD، شامل 300 عددICD تک حفره ای...- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید تعداد 1000 عدد ICD، شامل 300 عددICD تک حفره ای... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018348/مناقصه-خرید-200-عدد-پروتز-حلزون-شنوایی--نوبت-دوم'>مناقصه خرید 200 عدد پروتز حلزون شنوایی - نوبت  دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید 200 عدد پروتز حلزون شنوایی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018349/مناقصه-خرید-تعداد-2500-عدد-اکسیژناتور-بزرگسال-دارای-آتریال-فیلتر-شریانی--نوبت-دوم'>مناقصه خرید تعداد 2500 عدد اکسیژناتور بزرگسال دارای آتریال فیلتر شریانی - نوبت دوم / خرید تعداد 2500 عدد اکسیژناتور بزرگسال دارای آتریال فیلتر شریانی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018351/مناقصه-خرید-رنگ-تک-جزئی-ترافیکی-به-همراه-تینر-96-10-17'> مناقصه خرید رنگ تک جزئی ترافیکی به همراه تینر- 96.10.17 / گهی مناقصه, آگهی مناقصه خرید رنگ تک جزئی ترافیکی به همراه تینر- 96.10.17</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018352/مناقصه-خرید-پیس-میکر----نوبت-دوم'>مناقصه خرید پیس میکر ....- نوبت دوم / مناقصه, مناقصه خرید پیس میکر .... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018354/مناقصه-خرید-P-F-WOOD-WARD'>مناقصه خرید P/F WOOD WARD  / مناقصه خرید P/F WOOD WARD </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018356/آگهی-ارزیابی-کیفی-پروژه-احداث-ساختمان-اداری-و-آسایشگاه'>آگهی ارزیابی کیفی پروژه احداث ساختمان اداری و آسایشگاه  / آگهی ارزیابی کیفی , آگهی ارزیابی کیفی پروژه احداث ساختمان اداری و آسایشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018358/مناقصه-خرید-تعداد-150-عدد-دریچه-بیولوژیک-تاوی-و---نوبت-دوم'>مناقصه خرید تعداد 150 عدد دریچه بیولوژیک تاوی و ...- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید تعداد 150 عدد دریچه بیولوژیک تاوی و ...- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018360/مناقصه-خرید-رنگ-سه-جزئی--96-10-17'>مناقصه خرید رنگ سه جزئی - 96.10.17 / مناقصه, مناقصه خرید رنگ سه جزئی - 96.10.17</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018363/مناقصه-خرید-میکروسکوپ-الکترونی--مرحله-سوم'>مناقصه خرید میکروسکوپ الکترونی - مرحله سوم  / مناقصه , مناقصه خرید میکروسکوپ الکترونی - مرحله سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018364/مناقصه-نوسازی-و-تعویض-سیستم-آتش-نشانی-سکوی--نوبت-دوم'>مناقصه نوسازی و تعویض سیستم آتش نشانی سکوی ...نوبت دوم  / مناقصه نوسازی و تعویض سیستم آتش نشانی سکوی ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018368/مناقصه-انجام-مطالعات-ممیزی-جامع-انرژی-تاسیسات-عمده-صنعتی--نوبت-دوم'>مناقصه انجام مطالعات ممیزی جامع انرژی تاسیسات عمده صنعتی...نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه انجام مطالعات ممیزی جامع انرژی تاسیسات عمده صنعتی...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018370/مناقصه-ساخت-انبار-محصول-مجتمع'>مناقصه ساخت انبار محصول مجتمع  / ساخت انبار محصول مجتمع مس سرچشمه به صورت سازه فضاکار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018371/مناقصه-خرید-غذای-گرم-روزانه-کارکنان'>مناقصه خرید غذای گرم روزانه کارکنان / مناقصه عمومی , مناقصه خرید غذای گرم روزانه کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018376/فراخوان-تامین-تجهیزات-و-کالاهای-اختصاصی--نوبت-دوم'>فراخوان تامین تجهیزات و کالاهای اختصاصی - نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی,فراخوان تامین تجهیزات و کالاهای اختصاصی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018377/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه تامین نیروی انسانی تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه تامین نیروی انسانی تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018378/مناقصه-خرید-تجهیزات-سیسکو'>مناقصه خرید تجهیزات سیسکو  / مناقصه عمومی, مناقصه خرید تجهیزات سیسکو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018379/تجدید-فراخوان-ایمن-سازی-فیزیکی-محدوده-مدارس-حاشیه-راهها'>تجدید فراخوان  ایمن سازی فیزیکی محدوده مدارس حاشیه راهها  / تجدید آگهی فراخوان شرکت در مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان ایمن سازی فیزیکی محدوده مدارس حاشیه راهها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018380/مناقصه-پروژه-خرید-28-عدد-دستگاه-تصفیه-آب-(نوبت-دوم)'>مناقصه پروژه خرید 28 عدد دستگاه تصفیه آب (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه خرید 28 عدد دستگاه تصفیه آب (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018382/مناقصه-خرید-تجهیزات-سیسکو'>مناقصه خرید تجهیزات سیسکو  / مناقصه عمومی, مناقصه خرید تجهیزات سیسکو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018383/مناقصه-عمومی-خرید-و-نصب-100-یکصد-دستگاه-سیستم-گرمایشی-نوبت-دوم-(آگهی-اول)'>مناقصه عمومی خرید و نصب 100 یکصد دستگاه سیستم گرمایشی نوبت دوم  (آگهی اول) / مناقصه عمومی ، مناقصه عمومی خرید و نصب 100 یکصد دستگاه سیستم گرمایشی نوبت دوم  (آگهی اول)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018386/مناقصه-عمومی-پروژه-احداث-فضای-سبز-و-گل-کاری-سطح-شهر-و---(نوبت-دوم)'>مناقصه عمومی پروژه احداث فضای سبز و گل کاری سطح شهر و ... (نوبت دوم) / مناقصه عمومی پروژه احداث فضای سبز و گل کاری سطح شهر و ...  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018388/فراخوان-تامین-تجهیزات-واحد-سیار--(نوبت-دوم)'>فراخوان تامین تجهیزات واحد سیار... (نوبت دوم) / مناقصه, فراخوان تامین تجهیزات واحد سیار... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018390/مناقصه-جرم--بتون-و-ملات-نسوز-نوبت-دوم'>مناقصه جرم ، بتون و ملات نسوز نوبت دوم  / آگهی مناقصه بین المللی ، مناقصه جرم ، بتون و ملات نسوز نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018392/مناقصه-تامین-خودروهای-استیجاری'>مناقصه تامین خودروهای استیجاری  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه  تامین خودروهای استیجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018395/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-محور-خلخال--کوثر--نوبت-دوم'>مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور خلخال - کوثر....نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور خلخال - کوثر....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018402/مناقصه-تامین-تحویل-و-راه-اندازی-20-دستگاه-UPS-40-KVA'>مناقصه تامین تحویل و راه اندازی 20 دستگاه UPS 40 KVA   / مناقصه عمومی, مناقصه تامین تحویل و راه اندازی 20 دستگاه UPS 40 KVA  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018403/مناقصه-خرید-315-کیلومتر-سیم-آلومینیوم-هاینا-روکشدار---نوبت-دوم'>مناقصه خرید 315 کیلومتر سیم آلومینیوم، هاینا روکشدار ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید 315 کیلومتر سیم آلومینیوم، هاینا روکشدار ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018404/فراخوان-بین-المللی-اجاره-یک-ترانسپوندر-36-مگاهرتزی--'>فراخوان بین المللی اجاره یک ترانسپوندر 36 مگاهرتزی... / مناقصه, فراخوان بین المللی اجاره یک ترانسپوندر 36 مگاهرتزی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018406/تجدید-مناقصه-خرید-تجهیزات-هواوی'>تجدید مناقصه خرید تجهیزات هواوی / آگهی تجدید مناقصه یک مرحله ای,مناقصه خرید تجهیزات هواوی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018407/فراخوان-شناسایی-و-ارزیابی-شرکتهای-پیمانکاری-جهت-عملیات-اجرایی-بازسازی-انبارهای-کالاهای-اساسی-نوبت-دوم'>فراخوان شناسایی و ارزیابی شرکتهای پیمانکاری جهت عملیات اجرایی بازسازی انبارهای کالاهای اساسی- نوبت دوم / آگهی فراخوان , فراخوان شناسایی و ارزیابی شرکتهای پیمانکاری جهت عملیات اجرایی بازسازی انبارهای کالاهای اساسی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018409/مناقصه-اجرای-پروژه-ساماندهی-مبلمان-حاشیه-رودخانه--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پروژه ساماندهی مبلمان حاشیه رودخانه... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای پروژه ساماندهی مبلمان حاشیه رودخانه... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018411/فراخوان-بین-المللی-تامین-تجهیزات-سیستم-رباتیک-استودیو-تلویزیونی---'>فراخوان بین المللی تامین تجهیزات سیستم رباتیک استودیو تلویزیونی .... / مناقصه, فراخوان بین المللی تامین تجهیزات سیستم رباتیک استودیو تلویزیونی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018414/مناقصه-جمع-آوری-زباله-و-رفت-و-روب-ناحیه-شهری--نوبت-دوم'>مناقصه جمع آوری زباله و رفت و روب ناحیه شهری... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه جمع آوری زباله و رفت و روب ناحیه شهری... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018416/مناقصه-خرید-مقداری-لوله-پلی-اتیلن--نوبت-دوم'>مناقصه خرید مقداری لوله پلی اتیلن - نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه خرید مقداری لوله پلی اتیلن  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018417/فراخوان-بین-المللی-تامین-تجهیزات-تولید-و-پخش-شبکه---(نوبت-دوم)'>فراخوان بین المللی تامین تجهیزات تولید و پخش شبکه ... (نوبت دوم) / مناقصه, فراخوان بین المللی تامین تجهیزات تولید و پخش شبکه ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018419/مناقصه-انجام-امور-خدماتی-نوبت-دوم'>مناقصه انجام امور خدماتی نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران,مناقصه انجام امور خدماتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018421/تجدید-فراخوان-تامین-تجهیزات-سیگنال-رسانی-صدا-و-دیتا-به-ایستگاه-های-فرستنده-(نوبت-دوم)'>تجدید فراخوان تامین تجهیزات سیگنال رسانی صدا و دیتا به ایستگاه های فرستنده (نوبت دوم) / آگهی فراخوان , تجدید فراخوان تامین تجهیزات سیگنال رسانی صدا و دیتا به ایستگاه های فرستنده (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018422/مناقصه-بهسازی-و-آسفالت-راه-روستائی-و--'>مناقصه بهسازی و آسفالت راه روستائی و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه بهسازی و آسفالت راه روستائی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018428/مناقصه-اجرای-پروژه-اصلاح-و-بهینه-سازی-خط-دو-مداره-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پروژه اصلاح و بهینه سازی خط دو مداره  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای  ,مناقصه اجرای پروژه اصلاح و بهینه سازی خط دو مداره  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018432/مناقصه-اجرایی-دو-پروژهای-آبرسانی-به-روستاهای--'>مناقصه  اجرایی دو پروژهای آبرسانی به روستاهای ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  اجرایی دو پروژهای آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018434/فراخوان-بین-المللی-پخش-شبکه-های--'>فراخوان بین المللی پخش شبکه های ... / مناقصه، فراخوان بین المللی پخش شبکه های ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018437/فراخوان-انجام-خدمات-مربوط-به-GIS-و-پرونده-خوانی--نوبت-دوم'>فراخوان انجام خدمات مربوط به GIS و پرونده خوانی... نوبت دوم  / آگهی فراخوان , فراخوان انجام خدمات مربوط به GIS و پرونده خوانی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018442/فراخوان-بین-المللی-پخش-شبکه-ها-روی-ماهواره-گالاکسی-19--'>فراخوان بین المللی پخش شبکه ها روی ماهواره گالاکسی 19... / مناقصه, فراخوان بین المللی پخش شبکه ها روی ماهواره گالاکسی 19...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018454/بررسی-و-تحلیل-نقش-مجلس-شورای-اسلامی'>بررسی و تحلیل نقش مجلس شورای اسلامی / بررسی و تحلیل نقش مجلس شورای اسلامی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018455/مناقصه-خرید-انواع-کسکت-فلزی'>مناقصه خرید انواع کسکت فلزی / آگهی مناقصه, مناقصه خرید انواع کسکت فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018458/ارزیابی-کیفی-عملیات-ساختمانی-سامانه-پایاب-سد--'>ارزیابی کیفی عملیات ساختمانی سامانه پایاب سد ... / مناقصه, ارزیابی کیفی عملیات ساختمانی سامانه پایاب سد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018464/مناقصه-غلاف-شرود--نوبت-دوم'>مناقصه غلاف شرود - نوبت دوم  / آگهی مناقصه بین المللی ، مناقصه غلاف شرود - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018465/مناقصه-تعمیرات-ابنیه-فنی-شهرستان--نوبت-دوم'>مناقصه تعمیرات ابنیه فنی شهرستان...نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تعمیرات ابنیه فنی شهرستان...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018467/مناقصه-خرید-پروس-پلاک-نوبت-دوم'>مناقصه خرید پروس پلاک- نوبت دوم    / آگهی مناقصه بین المللی, مناقصه خرید پروس پلاک - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018469/مناقصه-بهسازی-و-لایروبی-اسکله-تدارکاتی-بوشهر--نوبت-دوم'>مناقصه بهسازی و لایروبی اسکله تدارکاتی بوشهر...نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه, مناقصه بهسازی و لایروبی اسکله تدارکاتی بوشهر...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018472/فراخوان-شناسایی-سرمایه-گذار-در-طرح-احداث-ناحیه-صنعتی--'>فراخوان شناسایی سرمایه گذار در طرح احداث ناحیه صنعتی... / مناقصه, فراخوان شناسایی سرمایه گذار در طرح احداث ناحیه صنعتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018473/ارزیابی-کیفی-دو-سری-کاروان-اردوگاهی-نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی دو سری کاروان اردوگاهی- نوبت دوم  / مناقصه, ارزیابی کیفی دو سری کاروان اردوگاهی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018474/مناقصه-انجام-سرویس-و-تعمیر-و-نگهداری-تجهیزات-آشپزخانه-ای-و-پذیرایی-مهمانسرای-حضرت'>مناقصه انجام سرویس و تعمیر و نگهداری تجهیزات آشپزخانه ای و پذیرایی مهمانسرای حضرت / آگهی مناقصه، مناقصه انجام سرویس و تعمیر و نگهداری تجهیزات آشپزخانه ای و پذیرایی مهمانسرای حضرت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018486/مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-سرویس-های-ادواری-و-اضطراری-(EM-PM)-ابنیه-و--تجدید'>مناقصه تعمیر و نگهداری، سرویس های ادواری و اضطراری (EM&PM) ابنیه و ...تجدید / آگهی استعلام ارزیابی کیفی, مناقصه تعمیر و نگهداری، سرویس های ادواری و اضطراری (EM&PM) ابنیه و ...تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018490/مناقصه-واگذاری-خدمات-تحقیقاتی---'>مناقصه واگذاری خدمات تحقیقاتی .... / مناقصه, مناقصه واگذاری خدمات تحقیقاتی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018492/مناقصه-خرید-بارگیری-حمل-و-باراندازی-تخلیه-و-تحویل-لوله-پلی-اتیلن--'>مناقصه خرید، بارگیری، حمل و باراندازی تخلیه و تحویل لوله پلی اتیلن... / مناقصه عمومی, مناقصه خرید، بارگیری، حمل و باراندازی تخلیه و تحویل لوله پلی اتیلن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018495/مناقصه-ایجاد-و-شبکه-معابر-شهر-تشان-نوبت-سوم'>مناقصه ایجاد و شبکه معابر شهر تشان نوبت سوم  / آگهی مناقصه ,مناقصه ایجاد و شبکه معابر شهر تشان نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018496/مناقصه-انجام-باقیمانده-سقف-عرشه-فولادی'>مناقصه انجام باقیمانده سقف عرشه فولادی / مناقصه, مناقصه انجام باقیمانده سقف عرشه فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018498/تجدید-مناقصه-پروژه-های-آبرسانی-تعمیر-و-نگهداری--'>تجدید مناقصه پروژه های آبرسانی، تعمیر و نگهداری ... / تجدید مناقصه,مناقصه پروژه های آبرسانی، تعمیر و نگهداری ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018499/فراخوان-واگذاری-امور-مربوط-به-اتفاقات-و-فوریت-های-برق-شهرستان-(نوبت-دوم)'>فراخوان واگذاری امور مربوط به اتفاقات و فوریت های برق شهرستان (نوبت دوم) / آگهی فراخوان مناقصه عمومی,فراخوان واگذاری امور مربوط به اتفاقات و فوریت های برق شهرستان (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018502/مناقصه-عملیات-پیاده-سازی-و-نظارت-بر-اجرای-سیستم-های-ایمنی---نوبت-دوم'>مناقصه عملیات پیاده سازی و نظارت بر اجرای سیستم های ایمنی ...- نوبت دوم / مناقصه عملیات پیاده سازی و نظارت بر اجرای سیستم های ایمنی ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018503/مناقصه-عمومی-انجام-عملیات-جابجایی--بارگیری--حمل--تخلیه-و-چیدمان-انواع-اسلب-تولیدی'>مناقصه عمومی انجام عملیات جابجایی ، بارگیری ، حمل ، تخلیه و چیدمان انواع اسلب تولیدی  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی انجام عملیات جابجایی ، بارگیری ، حمل ، تخلیه و چیدمان انواع اسلب تولیدی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018505/مناقصه-خط-کشی-سرد-راه-های-شمال-و-شرق-حوزه-استحفاظی'>مناقصه خط کشی سرد راه های شمال و شرق حوزه استحفاظی / آگهی دعوت به مناقصه عمومی, مناقصه خط کشی سرد راه های شمال و شرق حوزه استحفاظی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018506/مناقصه-طبخ-غذای-نیمروزی--'>مناقصه طبخ غذای نیمروزی ... / مناقصه, مناقصه طبخ غذای نیمروزی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018510/آگهی-مناقصه-عملیات-اجرائی-حمل--تخلیه-و-تسطیح-500-سرویس-گروایه'>آگهی مناقصه عملیات اجرائی حمل ، تخلیه و تسطیح 500 سرویس گروایه / مناقصه,آگهی مناقصه عملیات اجرائی حمل ، تخلیه و تسطیح 500 سرویس گروایه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018511/مناقصه-تجدید-نوسازی-محدوده-قانونی--'>مناقصه تجدید نوسازی محدوده قانونی ... / مناقصه تجدید نوسازی محدوده قانونی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018513/مناقصه-تهیه-130000-اصله-نهال-بابت-نهضت-درختکاری'>مناقصه تهیه 130000 اصله نهال بابت نهضت درختکاری / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تهیه 130000 اصله نهال بابت نهضت درختکاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018514/مناقصه-واگذاری-امور-تامین-خودروی-سواری--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری امور تامین خودروی سواری - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری امور تامین خودروی سواری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018517/مناقصه-انجام-امور-خدمات-کارگری-جهت-بازسازی-و-نوسازی-شبکه--نوبت-دوم'>مناقصه انجام امور خدمات کارگری جهت بازسازی و نوسازی شبکه - نوبت دوم  / مناقصه,مناقصه انجام امور خدمات کارگری جهت بازسازی و نوسازی شبکه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018522/مناقصه-خرید-200-دستگاه-ویلچر-96-10-17'>مناقصه خرید 200 دستگاه ویلچر- 96.10.17 / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید 200 دستگاه ویلچر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018523/فراخوان-شناسایی-مشاوران-حقوقی-و-حقیقی-جهت-تهیه-لیست-بلند'>فراخوان شناسایی مشاوران حقوقی و حقیقی جهت تهیه لیست بلند  / فراخوان شناسایی مشاوران حقوقی و حقیقی جهت تهیه لیست بلند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018526/تجدید-مناقصه-کرایه-ماشین-آلات-مورد-نیاز'>تجدید مناقصه کرایه ماشین آلات مورد نیاز  / تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه کرایه ماشین آلات مورد نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018528/مناقصه-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-ابنیه-و-تاسیسات-وابسته-بوستان-پلیس'>مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز، ابنیه و تاسیسات وابسته بوستان پلیس / آگهی مناقصه، مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز، ابنیه و تاسیسات وابسته بوستان پلیس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018529/فراخوان-پکیج-تصفیه-فاضلاب-شهر-گندمان-نوبت-دوم'>فراخوان پکیج تصفیه فاضلاب شهر گندمان نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان پکیج تصفیه فاضلاب شهر گندمان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018530/مناقصه-بارگیری-حمل-تحویل-و-تخلیه-آب-از-چاه--'>مناقصه بارگیری، حمل، تحویل و تخلیه آب از چاه ... / مناقصه عمومی, مناقصه بارگیری، حمل، تحویل و تخلیه آب از چاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018531/مناقصه-عملیات-تهیه-و-کاشت-درختان-مثمر-و-غیر-مثمر'>مناقصه عملیات تهیه و کاشت درختان مثمر و غیر مثمر  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عملیات تهیه و کاشت درختان مثمر و غیر مثمر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018532/تجدید-مناقصه-تکمیل-پارک-ساحلی'>تجدید مناقصه تکمیل پارک ساحلی  / مناقصه ,مناقصه تکمیل پارک ساحلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018533/مناقصه-اجرای-بخشی-از-شبکه-و-انشعابات-فاضلاب'>مناقصه اجرای بخشی از شبکه و انشعابات فاضلاب / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای بخشی از شبکه و انشعابات فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018536/مناقصه-تجهیز-و-نوسازی-اراضی'>مناقصه تجهیز و نوسازی اراضی  / مناقصه,مناقصه تجهیز و نوسازی اراضی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018538/مناقصه-خرید-نصب-و-راه-اندازی-تجهیزات-شبکه-صنعتی-سالن-های-تولیدی--'>مناقصه خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات شبکه صنعتی سالن های تولیدی... / مناقصه عمومی, مناقصه خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات شبکه صنعتی سالن های تولیدی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018543/مناقصه-پروژه-نیرورسانی-فاز-1---نوبت-دوم'>مناقصه پروژه نیرورسانی فاز 1 ...- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه پروژه نیرورسانی فاز 1 ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018544/مناقصه-اجرای-آسفالت-معابر-اصلی-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای آسفالت معابر اصلی  نوبت دوم  / مناقصه,مناقصه اجرای آسفالت معابر اصلی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018546/مناقصه-شلوار-و-کاپشن--'>مناقصه شلوار و کاپشن... / مناقصه عمومی, مناقصه شلوار و کاپشن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018547/تجدید-مناقصه-آبرسانی---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه آبرسانی.... نوبت دوم  / مناقصه, تجدید مناقصه آبرسانی....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018551/مناقصه-کنترل-و-نظارت-بر-ساخت-و-سازهای-غیرمجاز--'>مناقصه کنترل و نظارت بر ساخت و سازهای غیرمجاز ... / مناقصه عمومی, مناقصه کنترل و نظارت بر ساخت و سازهای غیرمجاز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018552/مناقصه-آماده-سازی-اراضی-پیکره-مسکونی-واقع-در-شمال-میدان-مادر---نوبت-دوم'>مناقصه آماده سازی اراضی پیکره مسکونی واقع در شمال میدان مادر.. - نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران و مناقصه عمومی، مناقصه آماده سازی اراضی پیکره مسکونی واقع در شمال میدان مادر.. - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018554/مناقصه-احداث-تاسیسات-زیربنایی--نوبت-دوم'>مناقصه احداث تاسیسات زیربنایی...نوبت دوم  / مناقصه احداث تاسیسات زیربنایی...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018556/مناقصه-احداث-مخزن-ذخیره-آب-نوبت-دوم'>مناقصه احداث مخزن ذخیره آب- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث مخزن ذخیره آب - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018557/مناقصه-عملیات-رپرگذاری-(نشانه-گذاری)-تالابهای---نوبت-دوم'>مناقصه عملیات رپرگذاری (نشانه گذاری) تالابهای ... نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه عملیات رپرگذاری (نشانه گذاری) تالابهای ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018558/مناقصه-انواع-بذور-شامل-چغندرقند-ذرت-و-گوجه-فرنگی'>مناقصه انواع بذور شامل  چغندرقند، ذرت و گوجه فرنگی / مناقصه, مناقصه  انواع بذور شامل چغندرقند، ذرت و گوجه فرنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018560/ارزیابی-کیفی-واگذاری-عملیات-امور-جاری-انبار-نفت'>ارزیابی کیفی واگذاری عملیات امور جاری انبار نفت / آگهی ارزیابی کیفی در مناقصه عمومی , ارزیابی کیفی واگذاری عملیات امور جاری انبار نفت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018561/مناقصه-انواع-کودهای-میکرو-و-ماکرو'>مناقصه انواع کودهای میکرو و ماکرو / مناقصه, مناقصه انواع کودهای میکرو و ماکرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018562/مناقصه-اجرای-25-کیلومتر-تعویض-شبکه--'>مناقصه اجرای 25 کیلومتر تعویض شبکه ... / مناقصه اجرای 25 کیلومتر تعویض شبکه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018564/مناقصه-نظافت-محوطه-و-ساختمان-های-شرکت--'>مناقصه نظافت محوطه و ساختمان های شرکت ... / مناقصه,مناقصه نظافت محوطه و ساختمان های شرکت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018566/مناقصه-عمومی-اجرای-پروژه-تامین-آب-روستاها-و--'>مناقصه عمومی اجرای پروژه تامین آب روستاها و ...  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی اجرای پروژه تامین آب روستاها و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018567/ارزیابی-توان-انجام-تعهدات-و-مناقصه-عمومی-خدمات-تامین-نیروی-انسانی'>ارزیابی توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی خدمات تامین نیروی انسانی / آگهی فراخوان ارزیابی توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی، ارزیابی توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی خدمات تامین نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018570/مناقصه-خدمات-تامین-خودروهای-سبک-استیجاری'>مناقصه خدمات تامین خودروهای سبک استیجاری / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی,مناقصه خدمات تامین خودروهای سبک استیجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018572/تجدید-مناقصه-آبرسانی-مجتمع-زیرک-آباد-جدید'>تجدید مناقصه آبرسانی مجتمع زیرک آباد جدید  / مناقصه, تجدید آبرسانی مجتمع زیرک آباد جدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018573/مناقصه-خرید-اقلام-نسوز-مورد-نیاز-جهت-تعویض-کف-ریفرمر--نوبت-دوم'>مناقصه خرید اقلام نسوز مورد نیاز جهت تعویض کف ریفرمر - نوبت دوم  / آگهی مناقصه بین المللی عمومی دو مرحله ای، مناقصه خرید اقلام نسوز مورد نیاز جهت تعویض کف ریفرمر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018575/فراخوان-مناقصه-یکدستگاه-خم-کن-هیدرولیکی-و---تجدید-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه یکدستگاه خم کن هیدرولیکی و .... تجدید نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی (تجدید) , فراخوان مناقصه یکدستگاه خم کن هیدرولیکی و .... تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018576/مناقصه-تامین-تجهیزات-سیستم-دوربین-های-پلاک-خوان---'>مناقصه تامین تجهیزات سیستم دوربین های پلاک خوان..... / مناقصه, مناقصه تامین تجهیزات سیستم دوربین های پلاک خوان.....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018581/مناقصه-عملیات-نسوزکاری-کوره-های-3-و-4-و---تجدید'>مناقصه عملیات نسوزکاری کوره های 3  و 4 و ... تجدید  / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه عملیات نسوزکاری کوره های 3  و 4 و ... تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018582/مناقصه-رادیان-تیوپ-مورد-نیاز-کوره-های-سختکاری'>مناقصه رادیان تیوپ مورد نیاز کوره های سختکاری  / مناقصه , مناقصه رادیان تیوپ مورد نیاز کوره های سختکاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018583/فراخوان-مناقصه-اجرای-عملیات-توسعه-باقیمانده-شبکه-فاضلاب--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه اجرای عملیات توسعه باقیمانده شبکه فاضلاب .. نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه اجرای عملیات توسعه باقیمانده شبکه فاضلاب ..نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018585/فراخوان-خرید-1000-تن-زاماک-1-آلومینیوم'>فراخوان خرید 1000 تن زاماک 1% آلومینیوم  / آگهی فراخوان ، فراخوان خرید 1000 تن زاماک 1% آلومینیوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018587/مناقصه-انجام-عملیات-بازگشایی-مسیر-رودخانه-ها-و--نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات بازگشایی مسیر رودخانه ها و ...نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه انجام عملیات بازگشایی مسیر رودخانه ها و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018589/مناقصه-نگهداری-کامل-محدوده-پارک-هور-کشتی-یونانی-و---(نوبت-دوم)'>مناقصه نگهداری کامل محدوده پارک هور، کشتی یونانی و ... (نوبت دوم) / مناقصه نگهداری کامل محدوده پارک هور، کشتی یونانی و ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018590/فراخوان-مناقصه-خرید-125000-تخته-جابوبگ-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خرید 125000 تخته جابوبگ نوبت دوم  / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه خرید 125000 تخته جابوبگ نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018591/مناقصه-عمومی-حمل-و-تخلیه-دو-دستگاه-ترانسفورماتور'>مناقصه عمومی حمل و تخلیه دو دستگاه ترانسفورماتور  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی حمل و تخلیه دو دستگاه ترانسفورماتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018592/مناقصه-خرید-راه-اندازی-و-پشتیبانی-سیستم-ذخیره-ساز-ستاد-مرکزی'>مناقصه خرید، راه اندازی و پشتیبانی سیستم ذخیره ساز ستاد مرکزی  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید، راه اندازی و پشتیبانی سیستم ذخیره ساز ستاد مرکزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018594/مناقصه-احداث-اماکن-رفاهی'>مناقصه احداث اماکن رفاهی / آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران, مناقصه احداث اماکن رفاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018597/مناقصه-لوله-گذاری-های-پلی-اتیلن---(نوبت-دوم)'>مناقصه لوله گذاری های پلی اتیلن ... (نوبت دوم) / مناقصه لوله گذاری های پلی اتیلن ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018599/مناقصه-ارزیابی-کیفی-و-فنی-مهندسی-مشاور-ذیصلاح-جهت-نظارت-پروژه-های-حوزه-مدیریت'>مناقصه ارزیابی کیفی و فنی مهندسی مشاور ذیصلاح جهت نظارت پروژه های حوزه مدیریت / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  ارزیابی کیفی و فنی مهندسی مشاور ذیصلاح جهت نظارت پروژه های حوزه مدیریت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018601/مناقصه-خرید-ورق-استیل--'>مناقصه خرید ورق استیل ... / مناقصه خرید ورق استیل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018602/مناقصه-عمومی-واگذاری-تولید-کارمزدی-دوغ-250-سی-سی'>مناقصه عمومی واگذاری تولید کارمزدی دوغ 250 سی سی  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی واگذاری تولید کارمزدی دوغ 250 سی سی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018603/فراخوان-تجهیز-و-واگذاری-بخش-های-تصویربرداری-آزمایشگاه---'>فراخوان تجهیز و واگذاری بخش های تصویربرداری، آزمایشگاه، ... / مناقصه عمومی,  فراخوان تجهیز و واگذاری بخش های تصویربرداری، آزمایشگاه، ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018605/مناقصه-خرید-زغال-سنگ-مورد-نیاز---'>مناقصه خرید زغال سنگ مورد نیاز .... / مناقصه, مناقصه خرید زغال سنگ مورد نیاز ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018607/مناقصه-خدمات-سرویس-پشتیبانی-و-تعمیرات-ترمینال-های-سامانه-هوشمند-سوخت--'>مناقصه خدمات سرویس، پشتیبانی و تعمیرات ترمینال های سامانه هوشمند سوخت... / مناقصه , مناقصه خدمات سرویس، پشتیبانی و تعمیرات ترمینال های سامانه هوشمند سوخت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018612/مناقصه-عملیات-حمل-کانتینرپر'>مناقصه عملیات حمل کانتینرپر / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات حمل کانتینرپر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018614/مناقصه-لایروبی-حوضچه-پسماند-مواد-نفتی--'>مناقصه لایروبی حوضچه پسماند مواد نفتی.... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه لایروبی حوضچه پسماند مواد نفتی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018620/مناقصه-اجرای-پروژه-اصلاح-و-بهینه-سازی-شبکه-برق-از-روستا--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پروژه اصلاح و بهینه سازی شبکه برق از روستا...نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه اجرای پروژه اصلاح و بهینه سازی شبکه برق از روستا...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018621/مناقصه-تامین-تجهیزات-و-خدمات-مورد-نیاز-پیاده-سازی-و-گارانتی-عملکرد-کیوسک--'>مناقصه تامین تجهیزات و خدمات مورد نیاز پیاده سازی و گارانتی عملکرد کیوسک... / مناقصه, مناقصه تامین تجهیزات و خدمات مورد نیاز پیاده سازی و گارانتی عملکرد کیوسک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018623/مناقصه-خرید-117-دستگاه-انواع-ترانسفورماتور-هرمتیک-نوبت-سوم'>مناقصه خرید 117 دستگاه انواع ترانسفورماتور هرمتیک نوبت سوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه خرید 117 دستگاه انواع ترانسفورماتور هرمتیک  نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018624/اصلاحیه-فراخوان-مناقصه-نگهداری-و-تعمیرات-برق-واحدهای-پالایش'>اصلاحیه فراخوان مناقصه نگهداری و تعمیرات برق واحدهای پالایش / اصلاحیه مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه نگهداری و تعمیرات برق واحدهای پالایش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018626/مناقصه-خدمات-بازرسی-و-کنترل-کیفیت---نوبت-دوم'>مناقصه خدمات بازرسی و کنترل کیفیت ....نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه خدمات بازرسی و کنترل کیفیت ....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018627/مناقصه-کرایه-ماشین-آلات-مورد-نیاز-یکسال-خدمات-شهری--'>مناقصه کرایه ماشین آلات مورد نیاز یکسال خدمات شهری ... / مناقصه کرایه ماشین آلات مورد نیاز یکسال خدمات شهری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018628/مناقصه-خرید-50-دستگاه-کانکس-حمل-بار'>مناقصه خرید 50 دستگاه کانکس حمل بار / آگهی مناقصه,مناقصه  خرید 50 دستگاه کانکس حمل بار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018630/تصحیح-مناقصه-عملیات-جمع-آوری-زباله--رفت-و-روب'>تصحیح مناقصه عملیات جمع آوری زباله ، رفت و روب / تصحیح مناقصه عمومی, مناقصه عملیات جمع آوری زباله ، رفت و روب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018632/آگهی-ارزیابی-کیفی-مناقصه-گران-قطعات-یدکی-شیرهای-توپی'>آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران قطعات یدکی شیرهای توپی / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران، آگهی قطعات یدکی شیرهای توپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018637/فراخوان-PARTS-FOR-COOPER-ROLLS-CONTROL-PANEL--'>فراخوان PARTS FOR COOPER ROLLS CONTROL PANEL... / مناقصه عمومی، فراخوان PARTS FOR COOPER ROLLS CONTROL PANEL...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018644/مناقصه-خرید-17848-متر-لوله-تایتونی--'>مناقصه خرید 17848 متر لوله تایتونی... / آگهی مناقصه , مناقصه خرید 17848 متر لوله تایتونی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018645/مناقصه-انجام-خدمات-امداد-و-تعمیرات---نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات امداد و تعمیرات.... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه انجام خدمات امداد و تعمیرات.... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018646/مناقصه-اجرای-پروژه-پیاده-رو-سازی-و-اجرای-فضای-سبز-حاشیه-جنوبی-پل-ششم--'>مناقصه اجرای پروژه پیاده رو سازی و اجرای فضای سبز حاشیه جنوبی پل ششم ... / مناقصه , مناقصه اجرای پروژه پیاده رو سازی و اجرای فضای سبز حاشیه جنوبی پل ششم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018648/ارزیابی-کیفی-یک-سری-کاروان-اردوگاهی--نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی یک سری کاروان اردوگاهی - نوبت دوم  / مناقصه, ارزیابی کیفی یک سری کاروان اردوگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018650/مناقصه-تامین-بخشی-از-نیروی-انسانی'>مناقصه تامین بخشی از نیروی انسانی / مناقصه عمومی , مناقصه تامین بخشی از نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018652/مناقصه-اجرای-عملیات-ساختمانی-احداث-پست-230-کیلوولت-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات ساختمانی احداث پست 230 کیلوولت نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه اجرای عملیات ساختمانی احداث پست 230 کیلوولت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018654/فراخوان-خرید-انواع-کسکت-فلزی-پلاستیکی-کاغذی'>فراخوان خرید انواع کسکت فلزی، پلاستیکی، کاغذی / مناقصه عمومی, فراخوان خرید انواع کسکت فلزی، پلاستیکی، کاغذی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018655/مناقصه-عمومی-خرید-متریال-عایق-و-متعلقات-مربوطه'>مناقصه عمومی خرید متریال عایق و متعلقات مربوطه  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عمومی خرید متریال عایق و متعلقات مربوطه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018659/تجدید-مناقصه-انجام-فعالیتهای-عمران-شهری---'>تجدید مناقصه انجام فعالیتهای عمران شهری .... / مناقصه, تجدید مناقصه انجام فعالیتهای عمران شهری ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018660/تجدید-مناقصه-خرید-32-دستگاه-سکسیونر-هوایی-موتوردار--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید 32 دستگاه سکسیونر هوایی موتوردار - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,تجدید مناقصه خرید 32 دستگاه سکسیونر هوایی موتوردار - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018663/مناقصه-انجام-عملیات-حفاری-و-لوله-گذاری-تعداد-26-حلقه-چاه-پیزومتر-نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات حفاری و لوله گذاری تعداد 26 حلقه چاه پیزومتر نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه انجام عملیات حفاری و لوله گذاری تعداد 26 حلقه چاه پیزومتر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018667/مناقصه-خرید-قطعات-و-بردهای-الکترونیکی-UPS'>مناقصه خرید قطعات و بردهای الکترونیکی UPS / مناقصه خرید قطعات و بردهای الکترونیکی UPS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018669/تجدید-مناقصه-تامین-دستگاه-H2S-Personal-Gas-Alert-و-تجهیزات-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه تامین دستگاه H2S Personal Gas Alert و تجهیزات- نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, تجدید مناقصه تامین دستگاه H2S Personal Gas Alert و تجهیزات- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018670/مناقصه-عملیات-بارگیری-حمل-و-تخلیه-مقدار-10-هزار-تن---نوبت-دوم'>مناقصه عملیات بارگیری، حمل و تخلیه مقدار 10 هزار تن ... نوبت دوم / مناقصه,مناقصه عملیات بارگیری، حمل و تخلیه مقدار 10 هزار تن ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018671/فراخوان-مناقصه-عملیات-اجرایی-احداث-یک-باب-مخزن-250-متر-مکعبی-(نوبت-دوم)'>فراخوان مناقصه عملیات اجرایی احداث یک باب مخزن 250 متر مکعبی (نوبت دوم) / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای،فراخوان مناقصه عملیات اجرایی احداث یک باب مخزن 250 متر مکعبی  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018672/مناقصه-انجام-خدمات-مربوط-به-پاسخگویی-و-تهیه-تیکت'>مناقصه انجام خدمات مربوط به پاسخگویی و تهیه تیکت  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات مربوط به پاسخگویی و تهیه تیکت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018674/فراخوان-ارزیابی-کیفی-ادوات-ابزار-دقیق'>فراخوان ارزیابی کیفی ادوات ابزار دقیق / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی ادوات ابزار دقیق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018675/مناقصه-خرید-عایق-و-متعلقات-مربوطه--'>مناقصه خرید عایق و متعلقات مربوطه ... / مناقصه, مناقصه خرید متریال عایق و متعلقات مربوطه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018677/مناقصه-خرید-پهنای-باند-اینترنت--تجدید'> مناقصه خرید پهنای باند اینترنت... تجدید  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید پهنای باند اینترنت... تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018680/مناقصه-روکش-آسفالت-خیابان-های-سطح-شهر---نوبت-دوم'>مناقصه روکش آسفالت خیابان های سطح شهر ...- نوبت دوم / آگهی مناقصه، مناقصه روکش آسفالت خیابان های سطح شهر ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018682/مناقصه-تامین-خودروهای-استیجاری-با-راننده--'>مناقصه تامین خودروهای استیجاری با راننده... / مناقصه عمومی, مناقصه تامین خودروهای استیجاری با راننده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018684/مناقصه-تولید--تهیه--خرید-و-تحویل-(شامل-بارگیری-و-حمل)-مقدار-4300-متر-کابل-افشان'>مناقصه تولید ، تهیه ، خرید و تحویل (شامل بارگیری و حمل) مقدار 4300 متر کابل افشان / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه تولید ، تهیه ، خرید و تحویل (شامل بارگیری و حمل) مقدار 4300 متر کابل افشان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018686/مناقصه-عملیات-ممیزی-املاک-و-مستحدثات--'>مناقصه عملیات ممیزی املاک و مستحدثات ... / مناقصه عملیات ممیزی املاک و مستحدثات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018689/مناقصه-عملیات-اجرایی-شبکه-توزیع-روستای-چاه-دزدان--'>مناقصه عملیات اجرایی شبکه توزیع روستای چاه دزدان.... / مناقصه, مناقصه عملیات اجرایی شبکه توزیع روستای چاه دزدان....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018690/مناقصه-اجرای-شبکه-توزیع-آب-و-انشعابات-خانگی-و--'>مناقصه اجرای شبکه توزیع آب و انشعابات خانگی و ... / آگهی مناقصات, مناقصه اجرای شبکه توزیع آب و انشعابات خانگی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018693/مناقصه-انجام-خدمات-فنی-و-غیرفنی-واحد-مخابرات'>مناقصه انجام خدمات فنی و غیرفنی واحد مخابرات / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه انجام خدمات فنی و غیرفنی واحد مخابرات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018697/اصلاحیه-مناقصه-خرید-117-دستگاه-انواع-ترانسفورماتور-هرمتیک'>اصلاحیه مناقصه خرید 117 دستگاه انواع ترانسفورماتور هرمتیک / اصلاحیه مناقصه عمومی ,مناقصه خرید 117 دستگاه انواع ترانسفورماتور هرمتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018702/مناقصه-تامین-تجهیزات-و-خدمات-مورد-نیاز-پیاده-سازی-و-گارانتی-عملکرد-کیوسک-های-cashless--'>مناقصه تامین تجهیزات و خدمات مورد نیاز پیاده سازی و گارانتی عملکرد کیوسک های cashless.... / مناقصه, مناقصه تامین تجهیزات و خدمات مورد نیاز پیاده سازی و گارانتی عملکرد کیوسک های cashless....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018709/مناقصه-تکمیل-طبقه-دوم-ساختمان-بهره-برداری--'>مناقصه تکمیل طبقه دوم ساختمان بهره برداری .. / مناقصه تکمیل طبقه دوم ساختمان بهره برداری ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018710/فراخوان-واگذاری-مدیریت-و-راهبری-مجتمع-انبار-علوفه--نوبت-دوم'>فراخوان واگذاری مدیریت و راهبری مجتمع انبار علوفه - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان واگذاری مدیریت و راهبری مجتمع انبار علوفه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018715/تجدید-فراخوان-انجام-مطالعات-مرحله-سوم-نظارت-کارگاهی-و-عالیه-نوبت-چهارم'>تجدید فراخوان انجام مطالعات مرحله سوم نظارت کارگاهی و عالیه- نوبت چهارم / تجدید فراخوان انتخاب مشاور ,فراخوان انجام مطالعات مرحله سوم نظارت کارگاهی و عالیه - نوبت چهارم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018718/مناقصه-تهیه-و-نصب-علائم-ایمنی-راهها--تهیه-و-نصب-و-بهسازی--(نوبت-دوم)'>مناقصه تهیه و نصب علائم ایمنی راهها - تهیه و نصب و بهسازی....(نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تهیه و نصب علائم ایمنی راهها - تهیه و نصب و بهسازی.... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018719/مناقصه-تامین-48-قلم-از-قطعات-یدکی-مورد-نیاز-دروگرهای-نیشکر--'>مناقصه تامین 48 قلم از قطعات یدکی مورد نیاز دروگرهای نیشکر ... / مناقصه,مناقصه تامین 48 قلم از قطعات یدکی مورد نیاز دروگرهای نیشکر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018720/مناقصه-پشتیبانی-و-نگهداری-دستگاه-های-تردد-شمار-و-کلیه-تجهیزات-مربوطه--'>مناقصه پشتیبانی و نگهداری دستگاه های تردد شمار و  کلیه تجهیزات مربوطه ... / مناقصه پشتیبانی و نگهداری دستگاه های تردد شمار و  کلیه تجهیزات مربوطه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018722/مناقصه-500-عدد-انشعاب-پلی-اتیلن-متمرکز-و-پراکنده-در-سطح-شهر--'>مناقصه 500 عدد انشعاب پلی اتیلن متمرکز و پراکنده در سطح شهر ... / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه، مناقصه 500 عدد انشعاب پلی اتیلن متمرکز و پراکنده در سطح شهر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018725/مناقصه-واگذاری-امور-خدماتی-و-پشتیبانی--'>مناقصه واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی ... / مناقصه واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018728/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-عمومی-و-پشتیبانی-مرکز-بهداشت-و-درمانی--'>مناقصه واگذاری امور خدمات عمومی و پشتیبانی مرکز بهداشت و درمانی... / مناقصه, مناقصه واگذاری امور خدمات عمومی و پشتیبانی مرکز بهداشت و درمانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018730/مناقصه-عمومی-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-بار-دوم'>مناقصه عمومی زیرسازی و آسفالت معابر بار دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی زیرسازی و آسفالت معابر  بار دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018733/فراخوان-عبور-لوله-8-اینچ-و-6-اینچ-از-خرپای-ماچیان-رحیم-آباد-(نوبت-دوم)'>فراخوان عبور لوله 8 اینچ و 6 اینچ از خرپای ماچیان رحیم آباد  (نوبت دوم) / فراخوان ، فراخوان عبور لوله 8 اینچ و 6 اینچ از خرپای ماچیان رحیم آباد  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018737/مناقصه-خدمات-عمومی-و-نگهداری-تاسیسات-و-موتورخانه-مجموعه-تجدید'>مناقصه  خدمات عمومی و نگهداری تاسیسات و موتورخانه مجموعه تجدید  / اگهی مناقصه عمومی , مناقصه  خدمات عمومی و نگهداری تاسیسات و موتورخانه مجموعه تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018739/دومین-جشنواره-رسانه-ای-ابوذر-96-10-17'>دومین جشنواره رسانه ای ابوذر 96.10.17 / دومین جشنواره رسانه ای ابوذر 96.10.17</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018741/تجدید-مناقصه-خدمات-عمومی-و-نگهداری-تاسیسات-و-موتورخانه-مجموعه-استخر-(نوبت-دوم)'>تجدید مناقصه خدمات عمومی و نگهداری تاسیسات و موتورخانه مجموعه استخر (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه خدمات عمومی و نگهداری تاسیسات و موتورخانه مجموعه استخر (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018750/مناقصه-خرید-15400-عدد-انواع-فیوز-مینیاتوری--'>مناقصه خرید 15400 عدد انواع فیوز مینیاتوری ... / مناقصه ,مناقصه خرید 15400 عدد انواع فیوز مینیاتوری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018751/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-حفاظتی-(فوگ-سیل)-راه-روستایی--(نوبت-دوم)'>مناقصه لکه گیری و روکش حفاظتی (فوگ سیل) راه روستایی... (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, مناقصه لکه گیری و روکش حفاظتی (فوگ سیل) راه روستایی... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018755/مناقصه-عملیات-اجرایی-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-با-لوله-پلی-اتیلن-دو-جداره-'>مناقصه عملیات اجرایی شبکه جمع آوری فاضلاب با لوله پلی اتیلن دو جداره.. / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه عملیات اجرایی شبکه جمع آوری فاضلاب با لوله پلی اتیلن دو جداره..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018757/اصلاحیه-مناقصه-اجرای-فاز-دوم-نصب-و-راه-اندازی-سیستم-لوپ-پروور-انبار-نفت'>اصلاحیه مناقصه اجرای فاز دوم  نصب و راه اندازی سیستم لوپ پروور انبار نفت / اصلاحیه مناقصه, مناقصه اجرای فاز دوم  نصب و راه اندازی سیستم لوپ پروور انبار نفت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018763/مناقصه-اجرای-خطوط-پراکنده-فاضلاب-ناحیه-A---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای خطوط پراکنده فاضلاب ناحیه A... - نوبت دوم  / آگهی مناقصه،مناقصه اجرای خطوط پراکنده فاضلاب ناحیه A... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018764/مناقصه-انجام-خدمات-تنظیفات-و-اداره-آبدارخانه-ها'>مناقصه انجام خدمات تنظیفات و اداره آبدارخانه ها / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات تنظیفات و اداره آبدارخانه ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018765/مناقصه-خط-کشی-محوری-و-عابر-پیاده-با-رنگ-سرد-ترافیکی-و-علائم-نوشتاری'>مناقصه خط کشی محوری و عابر پیاده با رنگ سرد ترافیکی و علائم نوشتاری / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خط کشی محوری و عابر پیاده با رنگ سرد ترافیکی و علائم نوشتاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018767/مناقصه-اجرای-عملیات-آبیاری-و-زهکشی----چاپ-دوم'>مناقصه اجرای عملیات آبیاری و زهکشی ..... چاپ دوم  / فراخوان مناقصه عمومی صورت یک مرحله ای, مناقصه اجرای عملیات آبیاری و زهکشی ..... چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018768/مناقصه-تهیه-حمل-نصب-و-تعمیر-حفاظ-گاردریل--'>مناقصه تهیه، حمل، نصب و تعمیر حفاظ گاردریل ... / مناقصه ,مناقصه تهیه، حمل، نصب و تعمیر حفاظ گاردریل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018772/مناقصه-احداث-راههای-روستایی'>مناقصه  احداث راههای روستایی / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه  احداث راههای روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018773/تجدید-مناقصه-خرید-لوله-دوجداره-بوشن-دار-کاروگیت'>تجدید مناقصه خرید لوله دوجداره بوشن دار کاروگیت / تجدید مناقصه عمومی , مناقصه خرید لوله دوجداره بوشن دار کاروگیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018776/مناقصه-خرید-دستگاه-300-دستگاه-mini-pc-نوبت-دوم'>مناقصه خرید دستگاه 300 دستگاه mini pc- نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه خرید دستگاه 300 دستگاه mini pc- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018777/مناقصه-عملیات-مربوط-به-تکمیل-و-راه-اندازی-بلوک-میانی-ساختمان-(نوبت-دوم)'>مناقصه عملیات مربوط به تکمیل و راه اندازی بلوک میانی ساختمان (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات مربوط به تکمیل و راه اندازی بلوک میانی ساختمان (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018778/مناقصه-عمومی-پروژه-جدول--تک-لبه--زیرسازی--کانیوا-سطح-شهر--نوبت-دوم'>مناقصه عمومی پروژه جدول ، تک لبه ، زیرسازی ، کانیوا سطح شهر - نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی پروژه جدول ، تک لبه ، زیرسازی ، کانیوا سطح شهر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018781/استعلام-گشت-و-مراقبت-از-اراضی--سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام گشت و مراقبت از اراضی , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  / استعلام ,استعلام گشت و مراقبت از اراضی , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018783/مناقصه-احداث-بندهای-سنگی-ملاتی'>مناقصه احداث بندهای سنگی ملاتی / آگهی مناقصه ,مناقصه احداث بندهای سنگی ملاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018785/مناقصه-تهیه--طبخ-و-توزیع-غذای-گرم-کارکنان'>مناقصه  تهیه , طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان / آگهی مناقصات عمومی , مناقصه  تهیه , طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018787/مناقصه-اقلام-نسوز-ویژه-تاندیش--نوبت-دوم'>مناقصه اقلام نسوز ویژه تاندیش - نوبت دوم / آگهی مناقصه بین المللی عمومی, مناقصه اقلام نسوز ویژه تاندیش- نوبت  دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018788/استعلام-کولر-گازی-سایت-ستاد'>استعلام کولر گازی, سایت ستاد / استعلام ,استعلام کولر گازی, سایت ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018789/مناقصه-واگذاری-پروژه-تامین--نصب-و-عملیاتی-نمودن-سامانه-پایش-(مرحله-سوم--نوبت-اول)'>مناقصه واگذاری پروژه تامین ، نصب و عملیاتی نمودن سامانه پایش (مرحله سوم - نوبت اول) / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری پروژه تامین ، نصب و عملیاتی نمودن سامانه پایش (مرحله سوم - نوبت اول)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018792/استعلام-تهیه-و-احداث-یک-باب-مخزن--سامانه-ستاد'>استعلام تهیه و احداث یک باب مخزن , سامانه ستاد / استعلام ,استعلام تهیه و احداث یک باب مخزن , سامانه ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018795/مناقصه-اجرای-موزائیک-فرش---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای موزائیک فرش ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای موزائیک فرش ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018798/مناقصه-پروژه-عملیات-گازرسانی-به-حفرات-خالی'>مناقصه پروژه عملیات گازرسانی به حفرات خالی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ، مناقصه پروژه عملیات گازرسانی به حفرات خالی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018800/مناقصه-انجام-پروژه-زیرسازی-آسفالت-خیابانهای-سطح-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه انجام پروژه زیرسازی آسفالت خیابانهای سطح شهر نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام پروژه زیرسازی آسفالت خیابانهای سطح شهر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018803/مناقصه-پروژه-ایجاد-توسعه-فضای-سبز-و-پارکهای-عمومی-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه ایجاد توسعه فضای سبز و پارکهای عمومی  نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه پروژه ایجاد توسعه فضای سبز و پارکهای عمومی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018807/مناقصه-اجرای-محوطه-سازی-و-پیاده-روسازی-و-فضاسازی'>مناقصه  اجرای محوطه سازی و پیاده روسازی و فضاسازی / مناقصه , مناقصه  اجرای محوطه سازی و پیاده روسازی و فضاسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018809/مناقصه-تجهیز-کارگاه-شامل-ساخت-انبار-سیمان-تامین-یک-دستگاه-کاروان5-2-6-متری--'>مناقصه تجهیز کارگاه شامل ساخت انبار سیمان، تامین یک دستگاه کاروان5/2*6 متری.... / مناقصه ,مناقصه تجهیز کارگاه شامل ساخت انبار سیمان، تامین یک دستگاه کاروان5/2*6 متری....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018812/تجدید-مناقصه-تکمیل-مدرسه-8-کلاسه'>تجدید مناقصه تکمیل مدرسه 8 کلاسه  / آگهی تجدید مناقصه یک مرحله ای عمومی , تجدید مناقصه تکمیل مدرسه 8 کلاسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018814/فراخوان-شناسایی-مشاوران-جهت-نظارت-بر-اجرای-طرحهای-توزیع-و-بروزرسانی-و-جاری-سازی-GIS'>فراخوان شناسایی مشاوران جهت نظارت بر اجرای طرحهای توزیع و بروزرسانی و جاری سازی GIS  / آگهی فراخوان ، فراخوان شناسایی مشاوران جهت نظارت بر اجرای طرحهای توزیع و بروزرسانی و جاری سازی GIS </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018816/مناقصه-خدمات-ترابری-و-اجاره-خودروی--'>مناقصه خدمات ترابری و اجاره خودروی ... / مناقصه خدمات ترابری و اجاره خودروی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018817/مناقصه-اجرای-پروژه-ممیزی-شهر'>مناقصه اجرای پروژه ممیزی شهر / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای پروژه ممیزی شهر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018819/فراخوان-تکمیل-مرکز-جامع-سلامت-تجدید'>فراخوان  تکمیل مرکز جامع سلامت- تجدید / فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تکمیل مرکز جامع سلامت - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018822/مناقصه-حمل-و-کاشت-و-نگهداری-نخل-نوبت-دوم'>مناقصه حمل و کاشت و نگهداری نخل نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه حمل و کاشت و نگهداری نخل نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018825/اصلاحیه-مناقصه-پروژه-احداث-کانال-خروجی-پست-20-63-کیلوولت--'>اصلاحیه مناقصه پروژه احداث کانال خروجی پست 20/ 63 کیلوولت... / مناقصه عمومی, اصلاحیه مناقصه پروژه احداث کانال خروجی پست 20/ 63 کیلوولت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018827/مناقصه-اجرای-پروژه-ممیزی-شهر'>مناقصه اجرای پروژه ممیزی شهر  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای پروژه ممیزی شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018828/فراخوان-دیوار-سیلبند-آزادی-و--نوبت-دوم'>فراخوان دیوار سیلبند آزادی و ...نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه, فراخوان دیوار سیلبند آزادی و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018829/مناقصه-آبرسانی-به-مجتمع-های-روستایی--'>مناقصه آبرسانی به مجتمع های روستایی ... / مناقصه آبرسانی به مجتمع های روستایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018830/فراخوان-مناقصه-اجرای-عملیات-شبکه-فرعی-آبیاری-و-زهکشی-چاپ-دوم'>فراخوان مناقصه اجرای عملیات شبکه فرعی آبیاری و زهکشی- چاپ دوم  / مناقصه, مناقصه اجرای عملیات شبکه فرعی آبیاری و زهکشی - چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018831/فراخوان-مناقصه-تامین-خدمات-حراست-و-نگهبانی-از-پستهای-پروژه-جمع-آوری'>فراخوان مناقصه تامین خدمات حراست و نگهبانی از پستهای پروژه جمع آوری / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه تامین خدمات حراست و نگهبانی از پستهای پروژه جمع آوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018833/مناقصه-عمومی-انجام-خدمات-حفاظت-فیزیکی-و-انتظامات-و--'>مناقصه عمومی انجام خدمات حفاظت فیزیکی و انتظامات و ...  / مناقصه عمومی انجام خدمات حفاظت فیزیکی و انتظامات و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018835/مناقصه-انجام-کارهای-خدماتی-و-مستغلاتی-و-فضای-سبز'>مناقصه انجام کارهای خدماتی و مستغلاتی و فضای سبز  / آگهی ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه انجام کارهای خدماتی و مستغلاتی و فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018840/مناقصه-واگذاری-خدمات-عمومی-پشتیبانی--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری خدمات عمومی، پشتیبانی  - نوبت دوم / مناقصه عمومی، مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه واگذاری خدمات عمومی، پشتیبانی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018842/تجدید-مناقصه-ارزیابی-کیفی-تعویض-خطوط-لوله-زیرزمینی--'>تجدید مناقصه ارزیابی کیفی تعویض خطوط لوله زیرزمینی... / مناقصه عمومی , تجدید مناقصه ارزیابی کیفی تعویض خطوط لوله زیرزمینی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018843/مناقصه-اجرای-عملیات-اصلاح-و-بهینه-سازی-شبکه-های-روستایی'>مناقصه اجرای عملیات اصلاح و بهینه سازی شبکه های روستایی / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای عملیات اصلاح و بهینه سازی شبکه های روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018845/فراخوان-واگذاری-مشارکتی-واحد-دندانپزشکی'>فراخوان واگذاری مشارکتی واحد دندانپزشکی  / فراخوان واگذاری مشارکتی واحد دندانپزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018853/مناقصه-تکمیل-و-ادامه-کانال-انتقال-آب-شیرآباد'>مناقصه تکمیل و ادامه کانال انتقال آب شیرآباد  / مناقصه تکمیل و ادامه کانال انتقال آب شیرآباد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018855/مناقصه-پیاده-رو-سازی-خیابان-اصلی-شهر--نوبت-دوم'>مناقصه پیاده رو سازی خیابان اصلی شهر...نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه پیاده رو سازی خیابان اصلی شهر...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018857/مناقصه-خرید-کنتور--دیماند----'>مناقصه خرید کنتور ، دیماند، ..... / مناقصه, مناقصه خرید کنتور ، دیماند، .....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018858/مناقصه-خدمات-خودرو-استیجاری--نوبت-دوم'>مناقصه خدمات خودرو استیجاری - نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه خدمات خودرو استیجاری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018862/مناقصه-عملیات-اجرایی-اصلاح-هندسی-معابر-سطح-شهر'>مناقصه عملیات اجرایی اصلاح هندسی معابر سطح شهر / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرایی اصلاح هندسی معابر سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018864/مناقصه-عملیات-اجرایی-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-سطح-شهر'>مناقصه عملیات اجرایی زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرایی زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018867/مناقصه-خدمات-کنتورخوانی-و-توزیع-صورتحساب-مشترکین-وصول-مطالبات-مشترکین-بدهکار-و--'>مناقصه خدمات کنتورخوانی و توزیع صورتحساب مشترکین، وصول مطالبات مشترکین بدهکار و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات کنتورخوانی و توزیع صورتحساب مشترکین، وصول مطالبات مشترکین بدهکار و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018869/مناقصه-خرید-پرسی-غذای-بیمارستان-ولیعصر-(عج)--'>مناقصه خرید پرسی غذای بیمارستان ولیعصر (عج)... / آگهی مناقصات عمومی، مناقصه خرید پرسی غذای بیمارستان ولیعصر (عج)...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018872/مناقصه-احداث-بوستان-های-سطح-منطقه-6--'>مناقصه احداث بوستان های سطح منطقه 6 ... / مناقصه ,مناقصه احداث بوستان های سطح منطقه 6 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018873/مناقصه-سرویس-دهی-با-خودروهای-سواری--مرحله-دوم--نوبت-دوم'>مناقصه سرویس دهی با خودروهای سواری - مرحله دوم - نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه سرویس دهی با خودروهای سواری - مرحله دوم - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018879/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-فرز-خرید-circular-welding-machine-و--'>مناقصه خرید یک دستگاه فرز، خرید circular welding machine و ... / مناقصه خرید یک دستگاه فرز، خرید circular welding machine و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018880/مناقصه-خدمات-شهری-و-فضای-سبز'>مناقصه خدمات شهری و فضای سبز  / اگهی مناقصه , مناقصه خدمات شهری و فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018882/مناقصه-ادامه-عملیات-اجرائی-بیمارستان-سلول-درمانی'>مناقصه ادامه عملیات اجرائی بیمارستان سلول درمانی / آگهی ارزیابی کیفی, مناقصه ادامه عملیات اجرائی بیمارستان سلول درمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018884/فراخوان-مناقصه-پروژه-ایجاد-توسعه-و-اصلاح-شبکه-معابر-شهری'>فراخوان مناقصه پروژه ایجاد، توسعه و اصلاح شبکه معابر شهری  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای, فراخوان مناقصه پروژه ایجاد، توسعه و اصلاح شبکه معابر شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018887/مناقصه-یک-دستگاه-خودروی-وانت-کاپرا-(تک-کابین)--'>مناقصه یک دستگاه خودروی وانت کاپرا (تک کابین)... / مناقصه , مناقصه یک دستگاه خودروی وانت کاپرا (تک کابین)...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018889/فراخوان-اجرای-شبکه-برق-رسانی-و-روشنایی-مرکز--'>فراخوان اجرای شبکه برق رسانی و روشنایی مرکز ... / مناقصه عمومی, فراخوان اجرای شبکه برق رسانی و روشنایی مرکز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018892/استعلام-اصلاح-هندسی-معابر-و-تقاطع-های-سطح-منطقه'>استعلام اصلاح هندسی معابر و تقاطع های سطح منطقه / استعلام اصلاح هندسی معابر و تقاطع های سطح منطقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018894/مناقصه-تهیه--حمل-و-تخلیه-آب-و-خاک-زراعی-و-گونه-های-گیاهی-و-اقلام-تاسیساتی-(نوبت-دوم)'>مناقصه تهیه ، حمل و تخلیه آب و خاک زراعی و گونه های گیاهی و اقلام تاسیساتی (نوبت دوم) / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه تهیه ، حمل و تخلیه آب و خاک زراعی و گونه های گیاهی و اقلام تاسیساتی  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018895/مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-سیستم-های-برودتی-و-سرمایشی-نوبت-دوم'>مناقصه تعمیر و نگهداری سیستم های برودتی و سرمایشی- نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه تعمیر و نگهداری سیستم های برودتی و سرمایشی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018897/تجدید-مناقصه-احداث-جاده-تلخاب-خسروی--'>تجدید مناقصه احداث جاده تلخاب خسروی ...  / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه احداث جاده تلخاب خسروی ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018899/خرید-اقلام-و-دستگاه--'>خرید اقلام و دستگاه ... / مناقصه, خرید اقلام و دستگاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018902/اصلاحیه-مناقصه-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز--'>اصلاحیه مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز ... / اصلاحیه مناقصه , مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018907/انتخاب-پیمانکار-جهت-هرس-باغ-انگور'>انتخاب پیمانکار جهت هرس باغ انگور / اگهی انتخاب پیمانکار , انتخاب پیمانکار جهت هرس باغ انگور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018911/مناقصه-گازرسانی-به-حفرات-خالی--'>مناقصه گازرسانی به حفرات خالی ... / مناقصه گازرسانی به حفرات خالی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018916/مناقصه-بهسازی-و-نوسازی-کنفرانس'>مناقصه بهسازی و نوسازی کنفرانس / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه بهسازی و نوسازی کنفرانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018918/مناقصه-پشتیبانی-تخصصی-کارشناسی-شرکت-96-10-17'>مناقصه پشتیبانی تخصصی کارشناسی شرکت 96.10.17 / مناقصه پشتیبانی تخصصی کارشناسی شرکت 96.10.17</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018923/مناقصه-تعداد-6260-عدد-شلوار-آبی-نفتی-و-5040-عدد-کاپشن-آبی-نفتی--'>مناقصه تعداد 6260 عدد شلوار آبی نفتی و 5040 عدد کاپشن آبی نفتی ... / مناقصه تعداد 6260 عدد شلوار آبی نفتی و 5040 عدد کاپشن آبی نفتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018927/مناقصه-پشتیبانی-تخصصی-کارشناسی-شرکت--نوبت-دوم'>مناقصه پشتیبانی تخصصی کارشناسی شرکت - نوبت دوم  / مناقصه پشتیبانی تخصصی کارشناسی شرکت - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018930/مناقصه-گازرسانی-به-حفرات-خالی-و-توسعه-شبکه--'>مناقصه گازرسانی به حفرات خالی و توسعه شبکه.... / مناقصه, مناقصه گازرسانی به حفرات خالی و توسعه شبکه....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018931/مناقصه-خرید-نصب-و-راه-اندازی-تجهیزات-شبکه-صنعتی-سالن-های-تولیدی'>مناقصه خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات شبکه صنعتی سالن های تولیدی / مناقصه خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات شبکه صنعتی سالن های تولیدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018933/مناقصه-انجام-امور-خدمات-شهری--'>مناقصه انجام امور خدمات شهری ... / مناقصه, مناقصه انجام امور خدمات شهری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018935/تجدید-مناقصه-عملیات-اجرای-تکمیل-ساختمان-اداری-(نوبت-دوم)'>تجدید مناقصه عملیات اجرای تکمیل ساختمان اداری (نوبت دوم) / مناقصه, تجدید مناقصه عملیات اجرای تکمیل ساختمان اداری (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018940/مناقصه-تامین-خودروهای-استیجاری-با-راننده--'>مناقصه تامین خودروهای استیجاری با راننده... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تامین خودروهای استیجاری با راننده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018942/استعلام-مواد-شیمیایی-18-ردیف'>استعلام مواد شیمیایی 18 ردیف / استعلام, استعلام مواد شیمیایی 18 ردیف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018943/مناقصه-مرمت-و-بازسازی-گلزار-شهدای--'>مناقصه مرمت و بازسازی گلزار شهدای ... / مناقصه مرمت و بازسازی گلزار شهدای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018947/مناقصه-تعمیر-وبازسازی-قرص-مگنت--'>مناقصه تعمیر وبازسازی قرص مگنت ... / مناقصه, مناقصه تعمیر وبازسازی قرص مگنت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018948/استعلام-11-ردیف-تجهیزات-شبکه-و-کابل-فیبر-نوری'>استعلام 11 ردیف تجهیزات شبکه و کابل فیبر نوری / استعلام, استعلام 11 ردیف تجهیزات شبکه و کابل فیبر نوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018950/مناقصه-نظافت-و-خدمات-عمومی-کارگاه-ها'>مناقصه نظافت و خدمات عمومی کارگاه ها  / آگهی مناقصه , مناقصه نظافت و خدمات عمومی کارگاه ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018951/استعلام-درایو-REXROT-ECO-DRIVE'>استعلام درایو REXROT ECO DRIVE / استعلام, استعلام درایو REXROT ECO DRIVE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018954/استعلام-نگهداری-و-تعمیرات-دستگاههای-CNC'>استعلام نگهداری و تعمیرات دستگاههای CNC / استعلام , استعلام نگهداری و تعمیرات دستگاههای CNC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018955/استعلام-کلاه-برزنتی-جوشکاری-معمولی'>استعلام کلاه برزنتی جوشکاری معمولی  / استعلام, استعلام کلاه برزنتی جوشکاری معمولی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018956/استعلام-درایو-REXROTH'>استعلام درایو REXROTH  / استعلام, استعلام درایو REXROTH </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018957/مناقصه-پیمان-احداث-سوله-دیزل-روم---نوبت-دوم'>مناقصه پیمان احداث سوله دیزل روم.... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پیمان احداث سوله دیزل روم.... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018961/استعلام-آموزش-اصول-برنامه-نویسی-تراش-CNC'>استعلام آموزش اصول برنامه نویسی تراش CNC / استعلام , استعلام آموزش اصول برنامه نویسی تراش CNC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018962/استعلام-درایو-IN-DRIVE'>استعلام درایو IN DRIVE / استعلام , استعلام درایو IN DRIVE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018964/استعلام-درایو-SIEMENS-SINAMICS'>استعلام درایو SIEMENS SINAMICS / استعلام, استعلام درایو SIEMENS SINAMICS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018965/مناقصه-بازسازی-و-مرمت-جاده-کنار-فنس'>مناقصه بازسازی و مرمت جاده کنار فنس  / مناقصه, مناقصه بازسازی و مرمت جاده کنار فنس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018966/استعلام-ROTORK-و--'>استعلام ROTORK و ...  / استعلام, استعلام ROTORK و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018967/مناقصه-انجام-خدمات-تنظیفات-و-اداره-امور-آبدارخانه--'>مناقصه انجام خدمات تنظیفات و اداره امور آبدارخانه ... / مناقصه انجام خدمات تنظیفات و اداره امور آبدارخانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018969/دومین-همایش-ملی-محیط-زیست'>دومین همایش ملی محیط زیست / دومین همایش ملی محیط زیست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018970/استعلام-آموزش-اصول-برنامه-نویسی-دستگاهای-CNC(master-cam)'>استعلام آموزش اصول برنامه نویسی دستگاهای  CNC(master cam) / استعلام , استعلام  آموزش اصول برنامه نویسی دستگاهای  CNC(master cam)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018971/مناقصه-مرمت-ویلاهای-شهر--'>مناقصه مرمت ویلاهای شهر... / مناقصه, مناقصه مرمت ویلاهای شهر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018972/مناقصه-تعمیرات-17-باب-منازل-کارگری'>مناقصه تعمیرات 17 باب منازل کارگری / ارزیابی مجدد مناقصه گران , مناقصه تعمیرات 17 باب منازل کارگری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018975/همایش-ملی-چای-و-دمنوش-های-گیاهی'>همایش ملی چای و دمنوش های گیاهی / همایش ملی چای و دمنوش های گیاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018976/مناقصه-تعمیرات-16-باب-منازل-کارگری-کوی'>مناقصه تعمیرات 16 باب منازل کارگری کوی / ارزیابی مجدد مناقصه گران , مناقصه تعمیرات 16 باب منازل کارگری کوی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018977/مناقصه-خرید-سه-ردیف-متریال-آماده-سازی-قالب'>مناقصه خرید سه ردیف متریال آماده سازی قالب / مناقصه, مناقصه خرید سه ردیف متریال آماده سازی قالب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018978/مناقصه-خریداری-رله-های-حفاظتی-پروژه-های-اصلاح-و-بهینه-سازی'>مناقصه خریداری رله های حفاظتی پروژه های اصلاح و بهینه سازی  / مناقصه, مناقصه خریداری رله های حفاظتی پروژه های اصلاح و بهینه سازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018979/مناقصه​-دستگاه-الکتروشوک-خودکار-AED'>مناقصه​ دستگاه الکتروشوک خودکار AED / آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی به صورت دو مرحله ای,مناقصه ​دستگاه الکتروشوک خودکار AED</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018981/دومین-همایش-ملی-رویکردهای-نوین-آمایش-سرزمین-در-ایران'>دومین همایش ملی رویکردهای نوین آمایش سرزمین در ایران / دومین همایش ملی رویکردهای نوین آمایش سرزمین در ایران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018982/مناقصه-پروژه-های-عمرانی-شامل-زیرسازی-و--'>مناقصه پروژه های عمرانی شامل زیرسازی و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه های عمرانی شامل زیرسازی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018983/مناقصه-انجام-عملیات-رنگ-و-سند-بلاست'>مناقصه  انجام عملیات رنگ و سند بلاست  / مناقصه, مناقصه  انجام عملیات رنگ و سند بلاست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018984/مناقصه-انجام-امور-خدمات-حمل-و-نقل-درون-شهری-و-برون-شهری--'>مناقصه انجام امور خدمات حمل و نقل درون شهری و برون شهری... / مناقصه , مناقصه انجام امور خدمات حمل و نقل درون شهری و برون شهری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018987/مناقصه-تبدیل-قیر-وکیوم-باتوم-VB-به-آسفالت-استاندارد-نوبت-دوم'>مناقصه تبدیل قیر وکیوم باتوم VB به آسفالت استاندارد- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تبدیل قیر وکیوم باتوم VB به آسفالت استاندارد- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018988/مناقصهVIBRATOR-MOTOR-FOR-DERRICK-F-L-CLEANER'>مناقصهVIBRATOR MOTOR FOR DERRICK F.L CLEANER  / آگهی مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی,مناقصه VIBRATOR MOTOR FOR DERRICK F.L CLEANER </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018989/اولین-همایش-بین-المللی-پژوهش-های-کاربردی'>اولین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی / اولین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018991/مناقصه-خرید-BENTLY-NEVADA'>مناقصه خرید BENTLY NEVADA / مناقصه خرید BENTLY NEVADA</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018992/مناقصه-تهیه-و-تامین-حمل-آماده-سازی-و-اجرای-سرامیک-ضد-اسید-و-پوشش-رزین-دار--'>مناقصه تهیه و تامین، حمل، آماده سازی و اجرای سرامیک ضد اسید و پوشش رزین دار... / مناقصه، مناقصه تهیه و تامین، حمل، آماده سازی و اجرای سرامیک ضد اسید و پوشش رزین دار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018993/تجدید-مناقصه-تهیه-مصالح-و-آماده-سازی-بخشی-از-راه-دسترسی-شهرک-صنعتی--'>تجدید مناقصه تهیه مصالح و آماده سازی بخشی از راه دسترسی شهرک صنعتی... / مناقصه, تجدید مناقصه تهیه مصالح و آماده سازی بخشی از راه دسترسی شهرک صنعتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018994/استعلام-چکش-لاستیکی-برند--'>استعلام چکش لاستیکی برند ... / استعلام,استعلام چکش لاستیکی برند ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018996/دومین-همایش-ملی-مدیریت-و-بحران-و-پدافند-غیر-عامل'>دومین همایش ملی مدیریت و بحران و پدافند غیر عامل / دومین همایش ملی مدیریت و بحران و پدافند غیر عامل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018997/مناقصه-تامین-کالا--مواد-و-خدمات-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات-منازل'>مناقصه تامین کالا ، مواد و خدمات تعمیر و نگهداری تاسیسات منازل  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین کالا ، مواد و خدمات تعمیر و نگهداری تاسیسات منازل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018998/استعلام-بهاء-اصلاح-و-بهینه-سازی-روستا'>استعلام بهاء اصلاح و بهینه سازی روستا / استعلام بهاء, استعلام بهاء اصلاح و بهینه سازی روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018999/مناقصهP-F-“EDDY-CURRENT”-BRAKE-MODEL7838'>مناقصهP/F “EDDY CURRENT” BRAKE MODEL7838 / آگهی مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی,مناقصه P/F “EDDY CURRENT” BRAKE MODEL7838 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019000/استعلام-نگهداری-از-تاسیسات-و-تجهیزات--'>استعلام نگهداری از تاسیسات و تجهیزات ... / استعلام,استعلام نگهداری از تاسیسات و تجهیزات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019002/مناقصه-خرید-قطعات-جرثقیل-300-تن-دماگ'>مناقصه خرید قطعات جرثقیل 300 تن دماگ / مناقصه، مناقصه خرید قطعات جرثقیل 300 تن دماگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019003/مناقصه-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذای-گرم-کارکنان-انبار-نفت--'>مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان انبار نفت ... / مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان انبار نفت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019004/استعلام-آشنایی-با-درایوهای-صنعتی-و-پارامترهای-رفع-عیب(MICRO-MASTER-SIMODRIVE)'>استعلام آشنایی با درایوهای صنعتی و پارامترهای رفع عیب(MICRO MASTER,SIMODRIVE)   / استعلام آشنایی با درایوهای صنعتی و پارامترهای رفع عیب(MICRO MASTER,SIMODRIVE)  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019005/چهارمین-کنفرانس-بین-المللی-اقیانوس-شناسی-خلیج-فارس'>چهارمین کنفرانس بین المللی اقیانوس شناسی خلیج فارس / چهارمین کنفرانس بین المللی اقیانوس شناسی خلیج فارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019007/استعلام-دستگاه-حضور-و-غیاب'>استعلام دستگاه حضور و غیاب  / استعلام,استعلام دستگاه حضور و غیاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019008/استعلام-آموزش-اصول-ماشینکاری-غلطکها'>استعلام آموزش اصول ماشینکاری غلطکها / استعلام , استعلام ​ آموزش اصول ماشینکاری غلطکها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019009/کنفرانس-ملی-پدافند-غیر-عامل-در-جغرافیا'>کنفرانس ملی پدافند غیر عامل در جغرافیا / کنفرانس ملی پدافند غیر عامل در جغرافیا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019011/استعلام-لوله-پلی-اتیلن--'>استعلام لوله پلی اتیلن ... / استعلام,استعلام لوله پلی اتیلن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019012/گهی-استعلام-اصلاح-و-بهینه-سازی-روستای--96-10-17'>گهی استعلام  اصلاح و بهینه سازی روستای... 96.10.17 / آگهی استعلام  اصلاح و بهینه سازی روستای...96.10.17</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019013/استعلام-درایو-LENZ8200VECTOR'>استعلام درایو LENZ8200VECTOR / استعلام, استعلام درایو LENZ8200VECTOR</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019014/مناقصه-خرید-بلبرینگ'>مناقصه خرید بلبرینگ  / مناقصه ,مناقصه خرید بلبرینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019016/استعلام-خرید-19-ردیف-انواع-تیغچه-الماسه'>استعلام خرید 19 ردیف انواع تیغچه الماسه   / استعلام , استعلام خرید 19 ردیف انواع تیغچه الماسه  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019018/استعلام-درایو-MASTER-DRIVE-MC'>استعلام درایو MASTER DRIVE MC / استعلام, استعلام درایو MASTER DRIVE MC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019019/استعلام-کارتریج-مشکی--'>استعلام کارتریج مشکی ... / استعلام,استعلام کارتریج مشکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019020/استعلام-ورق-فولادی-آجدار-GR-ST37-2-t-8-mm'> استعلام ورق فولادی آجدار GR:ST37-2 t:8 mm / استعلام , استعلام ورق فولادی آجدار GR:ST37-2 t:8 mm</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019021/استعلام-برنج-هندی-دانه-بلند--'>استعلام برنج هندی دانه بلند ... / استعلام,استعلام برنج هندی دانه بلند ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019022/استعلام-درایو-SIMOREG'>استعلام درایو SIMOREG / استعلام, استعلام درایو SIMOREG</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019024/استعلام-لوله-عایق-با-دیواره-متوسط'>استعلام لوله عایق با دیواره متوسط / استعلام,استعلام لوله عایق با دیواره متوسط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019025/استعلام-تجهیزات-و-وسایل'>استعلام تجهیزات و وسایل  / استعلام , استعلام تجهیزات و وسایل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019026/استعلام-پمپ-ترمز-مدل--'>استعلام پمپ ترمز مدل ... / استعلام,استعلام پمپ ترمز مدل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019027/مناقصه-ساخت-SUCTION-FILTER'>مناقصه ساخت SUCTION FILTER / مناقصه ، مناقصه ساخت SUCTION FILTER</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019029/استعلام-بهاء-تجهیزات-اتاق-مانیتورینگ'>استعلام بهاء تجهیزات اتاق مانیتورینگ / استعلام بهاء ، استعلام بهاء تجهیزات اتاق مانیتورینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019030/استعلام-تهیه-و-اجرای-شبکه-توزیع-آب--'>استعلام تهیه و اجرای شبکه توزیع آب ... / استعلام,استعلام تهیه و اجرای شبکه توزیع آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019031/استعلام-فلش-کارت'>استعلام فلش کارت / استعلام,استعلام فلش کارت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019032/مناقصه-ساخت-قطعات-یدکی-مکانیکال-سیل'>مناقصه ساخت قطعات یدکی مکانیکال سیل / مناقصه, مناقصه ساخت قطعات یدکی مکانیکال سیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019033/مناقصه-احداث-و-آسفالت---'>مناقصه احداث و آسفالت ..... / مناقصه, مناقصه احداث و آسفالت .....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019034/استعلام-تعداد-8-دستگاه-کولر-گازی'>استعلام تعداد 8 دستگاه کولر گازی / استعلام,استعلام تعداد 8 دستگاه کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019035/استعلام-اقلام-فستو-و--'>استعلام اقلام فستو و ...  / استعلام ،استعلام اقلام فستو و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019036/مناقصه-گازرسانی-به-حفرات-خالی-روستاهای-توابع-استان-قم--'>مناقصه گازرسانی به حفرات خالی روستاهای توابع استان قم... / مناقصه, مناقصه گازرسانی به حفرات خالی روستاهای توابع استان قم...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019037/استعلام-CNCآموزش-اپراتوری-دستگاه-تراش'>استعلام CNCآموزش اپراتوری دستگاه تراش / استعلام, استعلام CNCآموزش اپراتوری دستگاه تراش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019038/استعلام-کاور-محور-Z--'>استعلام کاور محور Z ... / استعلام, استعلام کاور محور Z ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019039/استعلام-یک-دستگاه-کیوسک-تغذیه--'>استعلام یک دستگاه کیوسک تغذیه ... / استعلام,استعلام یک دستگاه کیوسک تغذیه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019040/استعلام-دارو-پزشکی-و-سلامت'>استعلام دارو، پزشکی و سلامت  / استعلام , استعلام دارو، پزشکی و سلامت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019041/مناقصه-Casing-and-Tubing-Hydraulic-Power-Tong'>مناقصه Casing and Tubing Hydraulic Power Tong  / آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی، مناقصه Casing and Tubing Hydraulic Power Tong </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019042/فراخوان-عملیات-خاکی-و-دیوار-حصار'>فراخوان عملیات خاکی و دیوار حصار  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان عملیات خاکی و دیوار حصار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019043/استعلام-تعمیرات-و-بازسازی-و-مقاوم-سازی--'>استعلام تعمیرات و بازسازی و مقاوم سازی ... / استعلام,استعلام تعمیرات و بازسازی و مقاوم سازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019045/استعلام-منبع-تغذیه-فلومتر-هوای-فشرده-و-کابل-شبکه---'>استعلام منبع تغذیه فلومتر هوای فشرده و کابل شبکه .... / استعلام ، استعلام منبع تغذیه فلومتر هوای فشرده و کابل شبکه ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019046/استعلام-سیم-گراند-موقت-132-کیلوولت'>استعلام سیم گراند موقت 132 کیلوولت  / استعلام , استعلام سیم گراند موقت 132 کیلوولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019047/مناقصه-انجام-امور-خدمات-عمومی-و-اداری'>مناقصه انجام امور خدمات عمومی و اداری / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه انجام امور خدمات عمومی و اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019048/استعلام-شیلنگ-فیتینگی-برند-parker-اورجینال--'>استعلام شیلنگ فیتینگی برند parker اورجینال... / استعلام ، استعلام شیلنگ فیتینگی برند parker اورجینال...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019049/استعلام-خرید-هیدروفلوم-و-متعلقات-مورد--'>استعلام خرید هیدروفلوم و متعلقات مورد ... / استعلام,استعلام خرید هیدروفلوم و متعلقات مورد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019051/استعلام-درایو-bavr-pdc-x85'>استعلام درایو bavr pdc x85 / استعلام, استعلام درایو bavr pdc x85</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019052/استعلام-190-دستگاه-چشم-الکترونیکی'>استعلام 190 دستگاه چشم الکترونیکی  / استعلام , استعلام 190 دستگاه چشم الکترونیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019053/استعلام-خرید-سیستم-مانیتورینگ-صنعتی'>استعلام خرید سیستم مانیتورینگ صنعتی  / استعلام , استعلام خرید سیستم مانیتورینگ صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019054/استعلام-متور-دمپر-و-رگلاتور-و--'>استعلام متور دمپر و رگلاتور و ... / استعلام, استعلام متور دمپر و رگلاتور و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019055/مناقصه-خرید-p-f-masoneilan'>مناقصه خرید p/f: masoneilan  / مناقصه, مناقصه خرید p/f: masoneilan </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019056/استعلام-TWIN-CAT-آشنای-با-نرم-افزار'>استعلام TWIN CAT آشنای با نرم افزار / استعلام , استعلام TWIN CAT آشنای با نرم افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019058/مناقصه-احداث-پارک-کوهستان-پوشش-کانال---'>مناقصه احداث پارک کوهستان، پوشش کانال .... / مناقصه احداث پارک کوهستان، پوشش کانال ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019059/استعلام-دستمال-تنظیف'>استعلام دستمال تنظیف / استعلام , استعلام دستمال تنظیف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019061/استعلام-​تهیه-کتاب'>استعلام ​تهیه کتاب / استعلام, استعلام تهیه کتاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019062/استعلام-خرید-قیر-و-آسفالت-و-تسطیح-و--'>استعلام خرید قیر و آسفالت و تسطیح و ...  / استعلام , استعلام خرید قیر و آسفالت و تسطیح و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019063/استعلام-دستگاه-ضبط-تصاویر-دیجیتال'>استعلام دستگاه ضبط تصاویر دیجیتال / استعلام , استعلام دستگاه ضبط تصاویر دیجیتال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019064/فراخوان-انجام-عملیات-ساختمانی-و-تاسیساتی'>فراخوان انجام عملیات ساختمانی و تاسیساتی / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان انجام عملیات ساختمانی و تاسیساتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019065/استعلام-احداث-موتورخانه-و-آسفالت-محوطه'>استعلام احداث موتورخانه و آسفالت محوطه / استعلام, استعلام احداث موتورخانه و آسفالت محوطه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019067/آگهی-مناقصه-حراست-ونگهبانی-از-اماکن-و-تاسیسات-صنعتی'> آگهی مناقصه حراست ونگهبانی از اماکن و تاسیسات صنعتی /  آگهی مناقصه، آگهی مناقصه حراست ونگهبانی از اماکن و تاسیسات صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019068/مناقصه-انجام-حجم-تعمیرات-اساسی-واحدهای-۱۲و۳۳'>مناقصه انجام حجم تعمیرات اساسی واحدهای ۱۲و۳۳       / آگهی ارزیابی کیفی، مناقصه انجام حجم تعمیرات اساسی واحدهای ۱۲و۳۳       </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019069/استعلام-خرید-تجهیزات-سرور-کامپیوتر'>استعلام خرید تجهیزات سرور، کامپیوتر / استعلام , استعلام خرید تجهیزات سرور، کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019070/مناقصه-​خرید-کابل-خودنگهدار-فشار-ضعیف'>مناقصه ​خرید کابل خودنگهدار فشار ضعیف / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه ​خرید کابل خودنگهدار فشار ضعیف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019071/استعلام-خرید-180-عدد-تست-بلاک'>استعلام خرید 180 عدد تست بلاک / استعلام, استعلام خرید 180 عدد تست بلاک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019072/استعلام-محصولات-الکترونیکی'>استعلام محصولات الکترونیکی  / استعلام , استعلام محصولات الکترونیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019073/استعلام-خرید-اقلام-مصرفی-آزمایشگاهی'>استعلام خرید اقلام مصرفی آزمایشگاهی / استعلام, استعلام خرید اقلام مصرفی آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019075/استعلام-سیب-زمینی-درشت-و-درجه-یک-دو-تن'>استعلام سیب زمینی درشت و درجه یک دو تن / استعلام, استعلام سیب زمینی درشت و درجه یک دو تن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019076/استعلام-تجهیزات-مورد-نیاز-زندانها--'>استعلام تجهیزات مورد نیاز زندانها... / استعلام, استعلام تجهیزات مورد نیاز زندانها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019077/استعلام-محصولات-الکترونیکی'>استعلام محصولات الکترونیکی  / استعلام , استعلام محصولات الکترونیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019078/استعلام-اینورتر-اسپلیت-سرد-و-گرم-مهر'>استعلام اینورتر اسپلیت سرد و گرم مهر / استعلام , استعلام اینورتر اسپلیت سرد و گرم مهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019079/استعلام-اجرای-کانال-آبیاری'>استعلام اجرای کانال آبیاری  / استعلام, استعلام اجرای کانال آبیاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019080/دومین-همایش-ملی-اقتصاد-مقاومتی'>دومین همایش ملی اقتصاد مقاومتی / دومین همایش ملی اقتصاد مقاومتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019081/آگهی-مناقصه-خدمات-خودوئی-هدایت-و-نگهداری-وسائط-نقلیه'>آگهی مناقصه  خدمات خودوئی هدایت و نگهداری وسائط نقلیه / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه خدمات خودوئی هدایت و نگهداری وسائط نقلیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019082/استعلام-فنس-کشی-به-همراه-نرده-کشی'>استعلام فنس کشی به همراه نرده کشی / استعلام, استعلام فنس کشی به همراه نرده کشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019083/استعلام-تامین-نگهبانی-پست-سیار-63-کیلو--'>استعلام تامین نگهبانی پست سیار 63 کیلو... / استعلام, استعلام تامین نگهبانی پست سیار 63 کیلو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019084/بیست-و-پنجمین-همایش-ملی-بلورشناسی'>بیست و پنجمین همایش ملی بلورشناسی / بیست و پنجمین همایش ملی بلورشناسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019085/مناقصه-خرید-کابل-ژله-فیلد-خاکی--'>مناقصه خرید کابل ژله فیلد خاکی ... / مناقصه خرید کابل ژله فیلد خاکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019086/مناقصه-خرید-8-عدد-فیلتر-تحت-فشار-آبرسانی-250-متر-مکعبی'>مناقصه خرید 8 عدد فیلتر تحت فشار آبرسانی 250 متر مکعبی / آگهی مناقصه، مناقصه خرید 8 عدد فیلتر تحت فشار آبرسانی 250 متر مکعبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019087/استعلام-مصالح-مورد-نیاز-جهت-تکمیل-و---'>استعلام مصالح مورد نیاز جهت تکمیل و .... / استعلام ,استعلام مصالح مورد نیاز جهت تکمیل و </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019088/استعلام-خرید-لوازم-یدکی-مورد-نیاز-HVI--'>استعلام خرید لوازم یدکی مورد نیاز HVI... / استعلام, استعلام خرید لوازم یدکی مورد نیاز HVI...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019089/استعلام-لیبل-صدفی'>استعلام لیبل صدفی  / استعلام , استعلام لیبل صدفی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019090/دومین-همایش-ملی-و-چهارمین-نمایشگاه-تخصصی-اموزش-محیط-زیست'>دومین همایش ملی و چهارمین نمایشگاه تخصصی اموزش محیط زیست / دومین همایش ملی و چهارمین نمایشگاه تخصصی اموزش محیط زیست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019091/استعلام-اجرای-آسفالت-خیابان-شهرک-فناوری'>استعلام اجرای آسفالت خیابان شهرک فناوری / استعلام, استعلام اجرای آسفالت خیابان شهرک فناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019093/مناقصه-خریداری-برج-های-فلزی-63-و-230-کیلوولت-خطوط-اطراف-پست-ها'>مناقصه خریداری برج های فلزی 63 و 230 کیلوولت خطوط اطراف پست ها / مناقصه محدود, مناقصه خریداری برج های فلزی 63 و 230 کیلوولت خطوط اطراف پست ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019094/استعلام-سرویس-و-نگهداری-دو-دستگاه'>استعلام سرویس و نگهداری دو دستگاه  / استعلام, استعلام سرویس و نگهداری دو دستگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019095/فراخوان-ارزیابی-صلاحیت-شرکت-های-انجام-دهنده-خدمات-تعمیرات-اساسی-ماشین-های-دوار'>فراخوان ارزیابی صلاحیت شرکت های انجام دهنده خدمات تعمیرات اساسی ماشین های دوار  / فراخوان، فراخوان ارزیابی صلاحیت شرکت های انجام دهنده خدمات تعمیرات اساسی ماشین های دوار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019097/مناقصه-تخلیه-و-بارگیری-راکتورهای'>مناقصه تخلیه و بارگیری راکتورهای / مناقصه تخلیه و بارگیری راکتورهای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019098/استعلام-رایانه-همراه-لپ-تاپ'>استعلام رایانه همراه لپ تاپ / استعلام, استعلام رایانه همراه لپ تاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019099/ششمین-همایش-طلای-سبز'>ششمین همایش طلای سبز / ششمین همایش طلای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019100/استعلام-پروژه-تکمیل-مجتمع-فرهنگی'>استعلام پروژه تکمیل مجتمع فرهنگی  / استعلام, استعلام پروژه تکمیل مجتمع فرهنگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019102/استعلام-خرید-لوازم-یدکی-تجهیزات-شبکه--'>استعلام خرید لوازم یدکی تجهیزات شبکه ... / استعلام,استعلام خرید لوازم یدکی تجهیزات شبکه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019103/مناقصه-خرید-گوشت-قرمز-مصرفی'>مناقصه خرید گوشت قرمز مصرفی / مناقصه عمومی, مناقصه خرید گوشت قرمز مصرفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019104/مناقصه-اصلاح-و-بهینه-سازی-شبکه-های-توزیع-برق-و-اجرای-طرح-های-ورودی-تونل--'>مناقصه اصلاح و بهینه سازی شبکه های توزیع برق و اجرای طرح های ورودی تونل... / مناقصه عمومی, مناقصه اصلاح و بهینه سازی شبکه های توزیع برق و اجرای طرح های ورودی تونل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019105/مناقصه-عملیات-خاکی-و-دیوار-حصار-آجری-پست-۱۳۲-کیلوولت-ولایت'>مناقصه عملیات خاکی و دیوار حصار آجری پست ۱۳۲ کیلوولت ولایت     / مناقصه عملیات خاکی و دیوار حصار آجری پست ۱۳۲ کیلوولت ولایت    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019106/استعلام​-حفر-یک-حلقه-چاه-دستگاهی'>استعلام​ حفر یک حلقه چاه دستگاهی  / استعلام , استعلام ​حفر یک حلقه چاه دستگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019108/استعلام-عملیات-خاکی-و-ساختمانی--'>استعلام عملیات خاکی و ساختمانی ... / استعلام,استعلام عملیات خاکی و ساختمانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019109/مناقصه-احداث-مخزن-2000-متر-مكعبی-بتنی-'>مناقصه احداث مخزن 2000 متر مكعبی بتنی.. / مناقصه , مناقصه احداث مخزن 2000 متر مكعبی بتنی..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019110/مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن-طرح-اصلاح-شبکه-شادگان'>مناقصه خرید لوله پلی اتیلن طرح اصلاح شبکه شادگان     / مناقصه خرید لوله پلی اتیلن طرح اصلاح شبکه شادگان    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019112/مناقصه-خرید-کنتور-کابل-و--'>مناقصه خرید کنتور، کابل و ... / مناقصه, مناقصه خرید کنتور، کابل و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019113/استعلام-باطری-12-ولت-5-آمپر-ups-apc-به--'>استعلام باطری 12 ولت 5 آمپر ups apc به... / استعلام, استعلام باطری 12 ولت 5 آمپر ups apc به...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019114/استعلام-محصولات-الکترونیکی'>استعلام محصولات الکترونیکی / استعلام,استعلام محصولات الکترونیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019115/مناقصه-عمومی-تامین-و-مدیریت-خودروهای-سبک-استیجاری'>مناقصه عمومی تامین و مدیریت خودروهای سبک استیجاری /  آگهی مناقصه   ، آگهی مناقصه  تامین و مدیریت خودروهای سبک استیجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019116/مناقصه-عمومی-واگذاری-امور-خدمات-عمومی-(تنظیف)'>مناقصه عمومی واگذاری امور خدمات عمومی (تنظیف) / مناقصه عمومی واگذاری امور خدمات عمومی (تنظیف)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019117/مناقصه-واگذاری-امور-پشتیبانی-نگهبانی-خدماتی-مرکز-و-مناطق-سه-گانه--'>مناقصه واگذاری امور پشتیبانی، نگهبانی خدماتی مرکز و مناطق سه گانه ... / مناقصه ,مناقصه واگذاری امور پشتیبانی، نگهبانی خدماتی مرکز و مناطق سه گانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019118/استعلام-کاغذ-A4-و--'>استعلام کاغذ A4 و ...  / استعلام, استعلام کاغذ A4 و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019120/استعلام-سطح-سنج-راداری'>استعلام سطح سنج راداری / استعلام, استعلام سطح سنج راداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019121/استعلام-پودر-رختشویی--'>استعلام پودر رختشویی ... / استعلام,استعلام پودر رختشویی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019122/استعلام-تجهیزات-خانگی---'>استعلام تجهیزات خانگی، ... / استعلام, استعلام تجهیزات خانگی، ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019123/استعلام-فنس-کشی-به-همراه-نرده-کشی'>استعلام فنس کشی به همراه نرده کشی / استعلام, استعلام فنس کشی به همراه نرده کشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019124/استعلام-اجرای-عملیات-محوطه-سازی'>استعلام اجرای عملیات محوطه سازی / استعلام , استعلام اجرای عملیات محوطه سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019125/استعلام-خرید-استراکچر-باطری'>استعلام خرید استراکچر باطری / استعلام, استعلام خرید استراکچر باطری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019126/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری / استعلام , استعلام کامپیوتر و فناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019128/استعلام-مبلمان-و-دکوراسیون'>استعلام مبلمان و دکوراسیون / استعلام, استعلام مبلمان و دکوراسیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019129/استعلام-توری-محافظ-راه-پله--'>استعلام توری محافظ راه پله ... / استعلام,استعلام توری محافظ راه پله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019130/استعلام-روغن-حلب-مایع-سرخ-کردنی'>استعلام روغن حلب مایع سرخ کردنی  / استعلام, استعلام روغن حلب مایع سرخ کردنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019131/مناقصه-خرید-مخزن-پیش-ساخته-۲۰۰۰-متر-مکعبی--'>مناقصه خرید مخزن پیش ساخته ۲۰۰۰ متر مکعبی... / آگهی مناقصه، مناقصه خرید مخزن پیش ساخته ۲۰۰۰ متر مکعبی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019133/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری / استعلام , استعلام کامپیوتر و فناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019134/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری  / استعلام , استعلام کامپیوتر و فناوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019135/استعلام-محصولات-الکترونیکی'>استعلام محصولات الکترونیکی / استعلام,استعلام محصولات الکترونیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019136/استعلام-مایع-دستشویی'>استعلام مایع دستشویی  / استعلام, استعلام​ مایع دستشویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019137/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستا'>استعلام اجرای طرح هادی روستا / استعلام,استعلام اجرای طرح هادی روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019138/استعلام-پوشه-پلاستیکی-500-عدد'>استعلام پوشه پلاستیکی 500 عدد / استعلام , استعلام پوشه پلاستیکی 500 عدد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019139/استعلام-آجر-فشاری-تیرآهن-14-ایزوگام'>استعلام آجر فشاری تیرآهن 14 ایزوگام / استعلام, استعلام آجر فشاری تیرآهن 14 ایزوگام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019140/استعلام-اجرای-کانال-آبیاری'>استعلام اجرای کانال آبیاری  / استعلام, استعلام اجرای کانال آبیاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019141/استعلام-ورق-آجدار-دو-میل-آلومینیومی'>استعلام ورق آجدار دو میل آلومینیومی  / استعلام,استعلام ورق آجدار دو میل آلومینیومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019142/استعلام-پکیج-گرمایشی-زمینی-گازسوز'>استعلام پکیج گرمایشی زمینی گازسوز / استعلام,استعلام پکیج گرمایشی زمینی گازسوز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019143/استعلام-​​ماست-100-گرمی-پگاه'>استعلام ​​ماست 100 گرمی پگاه / استعلام, استعلام ​​ماست 100 گرمی پگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019144/استعلام-برنج-1121-رازی-کیسه-10-کیلوگرمی--'>استعلام برنج 1121 رازی کیسه 10 کیلوگرمی... / استعلام, استعلام برنج 1121 رازی کیسه 10 کیلوگرمی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019145/استعلام-شارژ-کپسولهای-آتش-نشانی'>استعلام شارژ کپسولهای آتش نشانی  / استعلام , استعلام شارژ کپسولهای آتش نشانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019146/استعلام-حلوا-شکری-50-گرم'>استعلام حلوا شکری 50 گرم  / استعلام,استعلام حلوا شکری 50 گرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019147/استعلام-کولرگازی'>استعلام کولرگازی / استعلام,استعلام کولرگازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019148/استعلام-کمپرسور-فشار-قوی'>استعلام کمپرسور فشار قوی / استعلام , استعلام کمپرسور فشار قوی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019149/استعلام-پودر-دستی-تاید-500-گرمی'>استعلام پودر دستی تاید 500 گرمی / استعلام,  استعلام پودر دستی تاید 500 گرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019150/استعلام-تیوپهای-آکومولاتور'>استعلام تیوپهای آکومولاتور / استعلام ,استعلام تیوپهای آکومولاتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019151/استعلام-کرناگیر-آلمان-شرقی'>استعلام کرناگیر آلمان شرقی / استعلام, استعلام کرناگیر آلمان شرقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019152/استعلام-دستمال-کاغذی--'>استعلام دستمال کاغذی ... / استعلام,استعلام دستمال کاغذی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019153/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری / استعلام , استعلام کامپیوتر و فناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019155/استعلام-به-کارگیری-دو-دستگاه-خودرو-پژوی--'>استعلام به کارگیری دو دستگاه خودرو پژوی... / استعلام, استعلام به کارگیری دو دستگاه خودرو پژوی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019156/استعلام-انجام-امور-خدماتی-ساختمان'>استعلام انجام امور خدماتی ساختمان  / استعلام , استعلام انجام امور خدماتی ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019157/استعلام-پنیر'>استعلام پنیر  / استعلام, استعلام پنیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019158/استعلام-​سبزی-قورمه-خورد-شده'>استعلام ​سبزی قورمه خورد شده / استعلام , استعلام ​سبزی قورمه خورد شده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019159/استعلام-خرید-لوازم-یدکی-منبع-تغذیه'>استعلام خرید لوازم یدکی منبع تغذیه / استعلام,استعلام خرید لوازم یدکی منبع تغذیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019160/استعلام-لوازم-اعلام-حریق'>استعلام لوازم اعلام حریق / استعلام , استعلام لوازم اعلام حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019161/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری / استعلام, استعلام کامپیوتر و فناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019162/استعلام-خرید-البسه-زمستانی'>استعلام خرید البسه زمستانی / استعلام, استعلام خرید البسه زمستانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019163/مناقصه-تکمیل-احداث-پروژه-حسینیه-بازسازی-و-تعمیرات-ابنیه-و--'>مناقصه تکمیل احداث پروژه حسینیه، بازسازی و تعمیرات ابنیه و ... / مناقصه تکمیل احداث پروژه حسینیه، بازسازی و تعمیرات ابنیه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019164/استعلام-پشتیبانی-و-ارتقای-سیستم-تکیتینگ'>استعلام پشتیبانی و ارتقای سیستم تکیتینگ / استعلام, استعلام پشتیبانی و ارتقای سیستم تکیتینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019165/استعلام-رنگ-آمیزی-ترانسفورماتور-230'>استعلام رنگ آمیزی ترانسفورماتور 230 / استعلام, استعلام رنگ آمیزی ترانسفورماتور 230</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019167/استعلام-تعمیر-یونیتهای-معیوب--'>استعلام تعمیر یونیتهای معیوب ... / استعلام,استعلام تعمیر یونیتهای معیوب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019168/استعلام-اصلاح-شین-های-مسی-و-کابلهای-قدرت-اتوگان-و-دامیگان--'>استعلام اصلاح شین های مسی و کابلهای قدرت اتوگان و دامیگان... / استعلام , استعلام اصلاح شین های مسی و کابلهای قدرت اتوگان و دامیگان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019169/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری / استعلام, استعلام کامپیوتر و فناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019170/استعلام-ورق--تیرآهن--پروفیل--'>استعلام ورق - تیرآهن - پروفیل ... / استعلام , استعلام ورق - تیرآهن - پروفیل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019171/استعلام-عملیات-اجرایی-مرمت-و-بازسازی--'>استعلام عملیات اجرایی مرمت و بازسازی... / استعلام, استعلام عملیات اجرایی مرمت و بازسازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019172/استعلام-کاغذ-A4---'>استعلام کاغذ A4 ....  / استعلام , استعلام کاغذ A4 .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019173/استعلام-عملیات-اصلاح-شبکه-و-انشعابات-آب'>استعلام عملیات اصلاح شبکه و انشعابات آب  / استعلام , استعلام عملیات اصلاح شبکه و انشعابات آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019174/استعلام-​تمیزکاری-و-رنگ-آمیزی'>استعلام ​تمیزکاری و رنگ آمیزی / استعلام , استعلام ​تمیزکاری و رنگ آمیزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019175/استعلام-50-عدد-باکس-پالت-فلزی'>استعلام 50 عدد باکس پالت فلزی / استعلام, استعلام 50 عدد باکس پالت فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019176/استعلام-اجرای-آسفالت-معابر'>استعلام اجرای آسفالت معابر  / استعلام, استعلام اجرای آسفالت معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019177/استعلام-تجهیزات-خانگی---'>استعلام تجهیزات خانگی، ... / استعلام, استعلام تجهیزات خانگی، ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019178/استعلام-تلفن-رومیزی-کال-آی-دی--'>استعلام تلفن رومیزی کال آی دی ... / استعلام,استعلام تلفن رومیزی کال آی دی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019179/استعلام-محصولات-الکترونیکی'>استعلام محصولات الکترونیکی / استعلام,استعلام محصولات الکترونیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019180/استعلام-جارو-موئی-50-سانتی'>استعلام جارو موئی 50 سانتی / استعلام, استعلام جارو موئی 50 سانتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019181/استعلام-تهیه-و-نصب-علائم-ایمنی-راهها'>استعلام تهیه و نصب علائم ایمنی راهها / استعلام, استعلام تهیه و نصب علائم ایمنی راهها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019182/استعلام-خرید-SAN-SWITCH-و-متعلقات'>استعلام خرید SAN SWITCH  و متعلقات / استعلام, استعلام خرید SAN SWITCH  و متعلقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019183/استعلام-​​سوئیچ-سیسکو'>استعلام ​​سوئیچ سیسکو  / استعلام , استعلام ​​سوئیچ سیسکو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019185/استعلام-پمپ-پتناکس'>استعلام پمپ پتناکس / استعلام ، استعلام پمپ پتناکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019186/استعلام-کاشی-و-سنگ-پلاک'>استعلام کاشی و سنگ پلاک / استعلام , استعلام کاشی و سنگ پلاک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019187/استعلام-خرید-کانکس-بهمراه-متعلقات'>استعلام خرید کانکس بهمراه متعلقات  / استعلام, استعلام خرید کانکس بهمراه متعلقات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019188/استعلام-اجرای-جدولگذاری-روستا--'>استعلام اجرای جدولگذاری روستا... / استعلام, استعلام اجرای جدولگذاری روستا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019189/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری / استعلام, استعلام کامپیوتر و فناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019190/استعلام-فنس-کشی-به-همراه-نرده-کشی'>استعلام فنس کشی به همراه نرده کشی / استعلام, استعلام فنس کشی به همراه نرده کشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019191/استعلام-آجر-فشاری'>استعلام آجر فشاری  / استعلام, استعلام آجر فشاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019192/استعلام-قطعات-موتور-لودر-کوماتسو-W90'>استعلام قطعات موتور لودر کوماتسو W90  / استعلام, استعلام قطعات موتور لودر کوماتسو W90 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019193/استعلام-رنگ-آمیزی-ترانسفورماتور-قدرت-T--'>استعلام رنگ آمیزی ترانسفورماتور قدرت T... / استعلام, استعلام رنگ آمیزی ترانسفورماتور قدرت T...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019195/استعلام-​کارت-ترانک-دیجیتال'>استعلام ​کارت ترانک دیجیتال   / استعلام, استعلام ​کارت ترانک دیجیتال  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019196/استعلام-طرح-غربالگری-اضطراب'>استعلام طرح غربالگری اضطراب / استعلام , استعلام طرح غربالگری اضطراب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019197/استعلام-خرید-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام خرید لوله پلی اتیلن  / استعلام, استعلام خرید لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019198/استعلام-اتصالات-مختلف'>استعلام اتصالات مختلف / استعلام, استعلام اتصالات مختلف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019199/استعلام-دوربین-مداربسته--'>استعلام دوربین مداربسته ... / استعلام,استعلام دوربین مداربسته ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019200/استعلام-اجرای-کارهای-ساختمانی-و-تاسیسات'>استعلام اجرای کارهای ساختمانی و تاسیسات / استعلام, استعلام اجرای کارهای ساختمانی و تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019201/استعلام-بازسازی-آبدارخانه-های-نیمکف--'>استعلام بازسازی آبدارخانه های نیمکف... / استعلام , استعلام بازسازی آبدارخانه های نیمکف...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019202/استعلام-لاستیک-پیکاب'>استعلام لاستیک پیکاب  / استعلام, استعلام لاستیک پیکاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019203/استعلام-خرید-6-دستگاه-ترانس'>استعلام خرید 6 دستگاه ترانس / استعلام, استعلام خرید 6 دستگاه ترانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019204/استعلام-آسفالت-ماشینی-روستای-کردیجان'>استعلام آسفالت ماشینی روستای کردیجان / استعلام, استعلام آسفالت ماشینی روستای کردیجان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019205/استعلام-تهیه-و-نصب-علایم-و-تجهیزات-ایم--'>استعلام تهیه و نصب علایم و تجهیزات ایم... / استعلام, استعلام تهیه و نصب علایم و تجهیزات ایم...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019206/استعلام-خرید-بردهای-حفاظت--'>استعلام خرید بردهای حفاظت ... / استعلام,استعلام خرید بردهای حفاظت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019207/استعلام-سرویس-و-نگهداری-تعمیر-تعویض'>استعلام سرویس و نگهداری تعمیر، تعویض / استعلام, استعلام سرویس و نگهداری تعمیر، تعویض</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019208/استعلام-احداث-راه-بین-مزارع-روستا'>استعلام احداث راه بین مزارع روستا / استعلام, استعلام احداث راه بین مزارع روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019209/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-500-کاروگیت'>استعلام لوله پلی اتیلن 500 کاروگیت / استعلام, استعلام لوله پلی اتیلن 500 کاروگیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019210/استعلام-لباس-گرم-19-دست-ساک-ورزشی'>استعلام لباس گرم 19 دست، ساک ورزشی  / استعلام , استعلام لباس گرم 19 دست، ساک ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019211/استعلام-انجام-عملیات-اورهال-22-دستگاه'>استعلام انجام عملیات اورهال 22 دستگاه / استعلام , استعلام انجام عملیات اورهال 22 دستگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019212/استعلام-احداث-کانال-آبرسانی'>استعلام احداث کانال آبرسانی  / استعلام , استعلام احداث کانال آبرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019213/استعلام-​مایع-ظرف-شویی'>استعلام ​مایع ظرف شویی / استعلام, استعلام ​مایع ظرف شویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019214/استعلام-اجرای-عملیات-محوطه-سازی--'>استعلام اجرای عملیات محوطه سازی... / استعلام, استعلام اجرای عملیات محوطه سازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019215/استعلام-195-دستگاه-چشم-الکترونیکی'>استعلام 195 دستگاه چشم الکترونیکی  / استعلام , استعلام 195 دستگاه چشم الکترونیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019216/استعلام-حفاری-یک-حلقه-چاه-آب'>استعلام حفاری یک حلقه چاه آب / استعلام, استعلام حفاری یک حلقه چاه آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019218/استعلام-وسایل-کمک-توانبخشی'>استعلام وسایل کمک توانبخشی  / استعلام ,استعلام وسایل کمک توانبخشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019219/استعلام-ورق-بانچ'>استعلام ورق بانچ  / استعلام, استعلام ورق بانچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019220/استعلام-تجهیزات-و-وسایل--'>استعلام تجهیزات و وسایل ... / استعلام,استعلام تجهیزات و وسایل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019221/استعلام-ارلن'>استعلام ارلن / استعلام, استعلام ارلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019222/استعلام-عملیات-اجرایی-عملیات-حمل-نصب'>استعلام عملیات اجرایی عملیات حمل نصب / استعلام, استعلام عملیات اجرایی عملیات حمل نصب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019223/استعلام-​کره-15-گرم-گیاهی-مهگل'>استعلام ​کره 15 گرم گیاهی مهگل / استعلام, استعلام ​کره 15 گرم گیاهی مهگل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019224/مناقصه-قراردادهای-ساخت-بهره-برداری-و-انتقال--'>مناقصه قراردادهای ساخت، بهره برداری و انتقال ... / مناقصه قراردادهای ساخت، بهره برداری و انتقال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019225/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس  / استعلام, استعلام تعمیرات اساسی مدارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019226/استعلام-بیمه-62-دستگاه-خودرو--'>استعلام بیمه 62 دستگاه خودرو ... / استعلام,استعلام بیمه 62 دستگاه خودرو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019227/استعلام-دستگاه-منبع-اختلاف-پتانسیل'>استعلام دستگاه منبع اختلاف پتانسیل / استعلام, استعلام دستگاه منبع اختلاف پتانسیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019228/استعلام-الکتروپمپ-مدل-200-65-با-الکترو--'>استعلام الکتروپمپ مدل 200- 65 با الکترو... / استعلام, استعلام الکتروپمپ مدل 200- 65 با الکترو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019229/استعلام-یک-عدد-سویچ'>استعلام یک عدد سویچ / استعلام, استعلام یک عدد سویچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019230/مناقصه-قراردادهای-ساخت-بهره-برداری-و-انتقال--'>مناقصه قراردادهای ساخت، بهره برداری و انتقال ... / مناقصه قراردادهای ساخت، بهره برداری و انتقال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019231/استعلام-لیوان-یکبار'>استعلام لیوان یکبار  / استعلام, استعلام لیوان یکبار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019232/استعلام-لب-تاپ'>استعلام لب تاپ  / استعلام , استعلام لب تاپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018331/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-قطعه-8-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی قطعه 8 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی قطعه 8 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018332/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-پلاک-24-فرعی-بخش-دو-اراک'>مزایده سه دانگ مشاع از پلاک 24 فرعی بخش دو اراک  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از پلاک 24 فرعی بخش دو اراک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018333/مزایده-1300-کیلوگرم-پلت-sd-شده'>مزایده 1300 کیلوگرم پلت sd شده  / مزایده, مزایده 1300 کیلوگرم پلت sd شده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018334/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-شماره-نه-الی-12-فرعی-بخش-یک'>مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی شماره نه الی 12 فرعی بخش یک / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی شماره نه الی 12 فرعی بخش یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018336/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-86-86متر-قطعه-چهار'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 86.86متر قطعه چهار / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 86.86متر قطعه چهار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018338/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-سه-67-30متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه سه 67.30متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه سه 67.30متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018340/مزایده-ششدانگ-زمین-با-بنای-احداثی-در-آن-مساحت-249متر'>مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی در آن مساحت 249متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی در آن مساحت 249متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018342/مزایده-یکصد-و-هفتاد-و-5-سهم-مشاع-از-600-سهم-پلاک-بخش-سه-سبزوار'>مزایده یکصد و هفتاد و 5 سهم مشاع از 600 سهم پلاک بخش سه سبزوار  / مزایده,مزایده یکصد و هفتاد و 5 سهم مشاع از 600 سهم پلاک بخش سه سبزوار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018343/مزایده-واگذاری-حق-بهره-برداری-از-تابلوهای--(نوبت-دوم)'>مزایده واگذاری حق بهره برداری از تابلوهای... (نوبت دوم) / مزایده کتبی , مزایده واگذاری حق بهره برداری از تابلوهای... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018345/مزایده-اموال-غیرمنقول-زمین-کاربری-مسکونی-صنعتی-کارگاهی'>مزایده اموال غیرمنقول زمین کاربری مسکونی صنعتی کارگاهی / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول زمین کاربری مسکونی صنعتی کارگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018347/مزایده-مقدار-153-545-سهم-مشاع-از-240-سهم-ششدانگ-پلاک-نوبت-اول'>مزایده مقدار 153.545 سهم مشاع از 240 سهم ششدانگ پلاک نوبت اول / مزایده,مزایده مقدار 153.545 سهم مشاع از 240 سهم ششدانگ پلاک نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018350/مزایده-یک-قطعه-زمین-بصورت-دامداری-و-محصور-206متر'>مزایده یک قطعه زمین بصورت دامداری و محصور 206متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین بصورت دامداری و محصور 206متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018353/مزایده-ششدانگ-مغازه-تجاری-و-منزل-مسکونی-مرحله-دوم'>مزایده ششدانگ مغازه تجاری و منزل مسکونی مرحله دوم / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه تجاری و منزل مسکونی مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018355/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-پراید-مدل-1378'>مزایده یک دستگاه خودروی پراید مدل 1378 / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده یک دستگاه خودروی پراید مدل 1378 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018357/مزایده-ششدانگ-زمین-با-بنای-احداثی-بخش-نه-نکا-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی بخش نه نکا نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی بخش نه نکا نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018359/مزایده-ملک-پلاک-ثبتی-شماره-62-3-و-مغازه-بخش-دو-تبریز'>مزایده ملک پلاک ثبتی شماره 62.3 و مغازه بخش دو تبریز / مزایده,مزایده ملک پلاک ثبتی شماره 62.3 و مغازه بخش دو تبریز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018361/مزایده210-عدد-کبوتر'>مزایده210 عدد کبوتر  / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده 210 عدد کبوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018362/مزایده-قطعه-زمین-زراعی-مساحت-11864مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده قطعه زمین زراعی مساحت 11864مترمربع نوبت دوم  / مزایده,مزایده قطعه زمین زراعی مساحت 11864مترمربع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018365/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پراید'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید  / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018366/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-215متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 215متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 215متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018367/مزایده-یک-دستگاه-لیفتراک-سپاهان'>مزایده یک دستگاه لیفتراک سپاهان / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده یک دستگاه لیفتراک سپاهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018369/مزایده-چرخ-خیاطی'>مزایده چرخ خیاطی  / مزایده, مزایده چرخ خیاطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018372/مزایده-اجاره-اماکن'>مزایده اجاره اماکن  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره اماکن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018373/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-3500متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 3500متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 3500متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018374/مزایده-خودرو-سواری-پژو-نقره-ای-رنگ'>مزایده خودرو سواری پژو نقره ای رنگ  / مزایده مال منقول,مزایده خودرو سواری پژو نقره ای رنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018375/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-عرصه-216-متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 216 متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 216 متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018381/مزایده-ششدانگ-ملک-بخش-دو-قوچان-مرحله-اول'>مزایده ششدانگ ملک بخش دو قوچان مرحله اول / مزایده,مزایده ششدانگ ملک بخش دو قوچان مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018384/مزایده-واگذاری-سهام-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری سهام نوبت دوم  / آگهی مزایده,مزایده واگذاری سهام نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018385/مزایده-ملک-به-مساحت-45-73مترمربع'>مزایده ملک به مساحت 45.73مترمربع  / مزایده,مزایده ملک به مساحت 45.73مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018387/مزایده-ششدانگ-خانه-مسکونی-بخش-5-باوی'>مزایده ششدانگ خانه مسکونی بخش 5 باوی / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مسکونی بخش 5 باوی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018389/مزایده-ضایعات-ورق-دم-قیچی-ناشی-از-فرایند-تولید'>مزایده ضایعات ورق دم قیچی ناشی از فرایند تولید / آگهی مزایده، مزایده ضایعات ورق دم قیچی ناشی از فرایند تولید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018391/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-طبقه-اول-بخش-یک-بهبهان'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی طبقه اول بخش یک بهبهان  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی طبقه اول بخش یک بهبهان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018393/مزایده-سه-دستگاه-یخچال-ایستاده-مخصوص-مرغ'>مزایده سه دستگاه یخچال ایستاده مخصوص مرغ  / مزایده , مزایده سه دستگاه یخچال ایستاده مخصوص مرغ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018394/مزایده-منزل-مسکونی-با-قدمت-بالای-سی-سال'>مزایده منزل مسکونی با قدمت بالای سی سال / مزایده,مزایده منزل مسکونی با قدمت بالای سی سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018396/مزایده-اراضی-زراعی-مساحت-ده-هکتار-نوبت-اول'>مزایده اراضی زراعی مساحت ده هکتار نوبت اول / مزایده,مزایده اراضی زراعی مساحت ده هکتار نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018397/مزایده-عرضه-عمومی-بنگاهها-و-دارایی-اصلاحیه-نوبت-دوم'>مزایده عرضه عمومی بنگاهها و دارایی اصلاحیه نوبت دوم  / مزایده , مزایده عرضه عمومی بنگاهها و دارایی اصلاحیه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018398/مزایده-یکباب-خانه-و-محوطه-مساحت-718-88متر'>مزایده یکباب خانه و محوطه مساحت 718.88متر / مزایده,مزایده یکباب خانه و محوطه مساحت 718.88متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018399/مزایده-واگذاری-یک-باب-غرفه'>مزایده واگذاری یک باب غرفه / آگهی مزایده، مزایده واگذاری یک باب غرفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018400/مزایده-یک-قطعه-زمین-صیفی-کاری-مساحت-250-متر'>مزایده یک قطعه زمین صیفی کاری مساحت 250 متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین صیفی کاری مساحت 250 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018401/مزایده-خودرو-پژو-206'>مزایده خودرو پژو 206  / مزایده, مزایده خودرو پژو 206 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018405/مزایده-ملک-یک-واحد-از-ویلای-دو-واحده-نسقی-ساز'>مزایده ملک یک واحد از ویلای دو واحده نسقی ساز / مزایده,مزایده ملک یک واحد از ویلای دو واحده نسقی ساز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018408/مزایده-2-سهم-مشاع-از-14-سهم-زمین-محصور-217-متر'>مزایده 2 سهم مشاع از 14 سهم زمین محصور 217 متر  / مزایده,مزایده 2 سهم مشاع از 14 سهم زمین محصور 217 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018410/مزایده-منزل-مسکونی-تحت-پلاک-ثبتی-12-فرعی-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی تحت پلاک ثبتی 12 فرعی نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی تحت پلاک ثبتی 12 فرعی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018412/مزایده-2-دستگاه-به-شماره-سریال-N324'>مزایده 2 دستگاه به شماره سریال N324  / مزایده , مزایده 2 دستگاه به شماره سریال N324 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018413/مزایده-مال-مشاع-سهام-ملک-نوبت-اول'>مزایده مال مشاع سهام ملک نوبت اول / مزایده,مزایده مال مشاع سهام ملک نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018415/مزایده-فروش-ششدانگ-یکباب-خانه-و-یکدستگاه-پژو-پارس-مدل-1388'>مزایده فروش ششدانگ یکباب خانه و یکدستگاه پژو پارس مدل 1388  / آگهی مزایده , مزایده فروش ششدانگ یکباب خانه و یکدستگاه پژو پارس مدل 1388 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018418/مزایده-ششدانگ-زمین-مسکونی-بخش-دو'>مزایده ششدانگ زمین مسکونی بخش دو  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مسکونی بخش دو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018420/مزایده-زمین-غیر-محصور-مساحت-254متر-مرحله-دوم'>مزایده زمین غیر محصور مساحت 254متر مرحله دوم  / مزایده,مزایده زمین غیر محصور مساحت 254متر مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018423/مزایده-خودرو-سواری-پراید'>مزایده خودرو سواری پراید  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده خودرو سواری پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018424/مزایده-ششدانگ-عرصه-به-پلاک-ثبتی-47-فرعی-16-277متر'>مزایده ششدانگ عرصه به پلاک ثبتی 47 فرعی 16.277متر / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه به پلاک ثبتی 47 فرعی 16.277متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018425/مزایده-فروش-صندلی-آرایشگاهی-برقی--'>مزایده فروش صندلی آرایشگاهی برقی.... / آگهی مزایده , مزایده فروش صندلی آرایشگاهی برقی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018426/مزایده-ششدانگ-مغازه-تجاری-با-قدمت-بیست-سال-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ مغازه تجاری با قدمت بیست سال نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه تجاری با قدمت بیست سال نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018427/مزایده-اتومبیل-از-نوع-سواری-پژو-206-آریان-sd'>مزایده اتومبیل از نوع سواری پژو 206 آریان sd  / آگهی مزایده، مزایده اتومبیل از نوع سواری پژو 206 آریان sd </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018429/مزایده-باغ-مساحت-776مترمربع'>مزایده باغ مساحت 776مترمربع / مزایده,مزایده باغ مساحت 776مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018430/مزایده-فروش-230-جین-کمربند-چرمی-بزرگسال-نوبت-دوم'>مزایده فروش 230 جین کمربند چرمی بزرگسال نوبت دوم  / آگهی مزایده مال منقول , مزایده فروش 230 جین کمربند چرمی بزرگسال نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018431/مزایده-یک-واحد-آپارتمان-قطعه-دو-تفکیکی'>مزایده یک واحد آپارتمان قطعه دو تفکیکی / مزایده,مزایده یک واحد آپارتمان قطعه دو تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018433/مزایده-لاک-غلط-گیر--پاک-کن-فایر--خودکار---نوبت-دوم'>مزایده لاک غلط گیر ، پاک کن فایر ، خودکار ... نوبت دوم / آگهی مزایده,مزایده لاک غلط گیر ، پاک کن فایر ، خودکار ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018435/مزایده-مازاد-چهارم-پلاک-ثبتی-شماره-17-فرعی-بخش-ده'>مزایده مازاد چهارم پلاک ثبتی شماره 17 فرعی بخش ده / مزایده,مزایده مازاد چهارم پلاک ثبتی شماره 17 فرعی بخش ده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018436/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پراید'>مزایده یک دستگاه سواری پراید  / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده یک دستگاه سواری پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018438/مزایده-ششدانگ-عرصه-پلاک-ثبتی-شماره-2112-فرعی-از-یک-اصلی'>مزایده ششدانگ عرصه پلاک ثبتی شماره 2112 فرعی از یک اصلی  / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه پلاک ثبتی شماره 2112 فرعی از یک اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018439/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پراید-به-رنگ-نقره-ای'>مزایده یک دستگاه سواری پراید به رنگ نقره ای / آگهی مزایده مال منقول، مزایده یک دستگاه سواری پراید به رنگ نقره ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018440/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-128-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 128 متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 128 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018441/تجدید-مزایده--قطع-و-فروش-درختان-جنگلی-خارج-از-طرح-های-جنگلداری-نوبت-دوم'>تجدید مزایده   قطع و فروش درختان جنگلی خارج از طرح های جنگلداری  نوبت دوم  / تجدید آگهی مزایده عمومی,مزایده  قطع و فروش درختان جنگلی خارج از طرح های جنگلداری  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018443/مزایده-فروش-اقلام-اسقاطی-96-10-17'>مزایده فروش اقلام اسقاطی- 96.10.17 / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش اقلام اسقاطی- 96.10.17</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018444/مزایده-واگذاری-قطعه-زمین-جهت-نصب-یک-عدد-دستگاه-بازی---نوبت-دوم'>مزایده واگذاری قطعه زمین جهت نصب یک عدد دستگاه بازی ... نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری قطعه زمین جهت نصب یک عدد دستگاه بازی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018445/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-و-محوطه-مساحت-298-75متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه و محوطه مساحت 298.75متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه و محوطه مساحت 298.75متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018446/مزایده-ششدانگ-خانه-و-محوطه-مساحت-560متر'>مزایده ششدانگ خانه و محوطه مساحت 560متر  / مزایده,مزایده ششدانگ خانه و محوطه مساحت 560متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018447/مزایده-فروش-لپ-تاپ-توشیبا-و---مرحله-دوم'>مزایده فروش لپ تاپ توشیبا و ...- مرحله دوم / آگهی مزایده, مزایده فروش لپ تاپ توشیبا و ... - مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018448/مزایده-یک-دستگاه-بیل-مکانیکی-و--'>مزایده یک دستگاه بیل مکانیکی و ...  / مزایده , مزایده یک دستگاه بیل مکانیکی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018449/مزایده-2-باب-پلاک-ثبتی-مساحت-204-45-و-232-8متر'>مزایده 2 باب پلاک ثبتی مساحت 204.45 و 232.8متر / مزایده,مزایده 2 باب پلاک ثبتی مساحت 204.45 و 232.8متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018450/مزایده-یک-دستگاه-سواری-سیتروئن-زانتیا--نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه سواری سیتروئن زانتیا - نوبت دوم / مزایده,مزایده یک دستگاه سواری سیتروئن زانتیا - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018451/اصلاحیه-مزایده-ششدانگ-منزل'>اصلاحیه مزایده ششدانگ منزل  / اصلاحیه مزایده,مزایده ششدانگ منزل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018452/مزایده-آپارتمان-مساحت-80-41مترمربع'>مزایده آپارتمان مساحت 80.41مترمربع  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 80.41مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018453/مزایده-280-عدد-رینگ-ریگ-پژو-405-و--'>مزایده 280 عدد رینگ ریگ پژو 405 و ... / مزایده , مزایده 280 عدد رینگ ریگ پژو 405 و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018456/مزایده-ششدانگ-ملک-با-بیش-از-28-سال-قدمت'>مزایده ششدانگ ملک با بیش از 28 سال قدمت / مزایده,مزایده ششدانگ ملک با بیش از 28 سال قدمت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018457/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-بخش-یک-مشهد'>مزایده ششدانگ یکباب منزل بخش یک مشهد / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل بخش یک مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018459/تجدید-مزایده-4-دستگاه-خودرو-سواری-سبک'>تجدید مزایده 4 دستگاه خودرو سواری سبک  / آگهی تجدید مزایده عمومی,مزایده 4 دستگاه خودرو سواری سبک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018460/مزایده-میل-سوپاپ-تیبا-دو-شاخه-بلبرینگ-کلاچ--'>مزایده میل سوپاپ تیبا، دو شاخه بلبرینگ کلاچ... / مزایده، مزایده میل سوپاپ تیبا، دو شاخه بلبرینگ کلاچ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018461/مزایده-زمین-مساحت-96-5مترمربع-تجدید'>مزایده زمین مساحت 96.5مترمربع تجدید / مزایده,مزایده زمین مساحت 96.5مترمربع تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018462/مزایده-یخچال-فریزر--گاز-پنج-شعله-و--'>مزایده یخچال فریزر ، گاز پنج شعله و ...  / مزایده , مزایده یخچال فریزر ، گاز پنج شعله و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018463/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-جک-شاسی-بلند'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری جک شاسی بلند  / مزایده,مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری جک شاسی بلند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018466/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-صد-مترمربع'>مزایده ملک مساحت عرصه صد مترمربع  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه صد مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018468/مزایده-ملک-بخش-شش-مشهد-مرحله-اول'>مزایده ملک بخش شش مشهد مرحله اول / مزایده,مزایده ملک بخش شش مشهد مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018470/مزایده-سه-دانگ-ملک-بخش-نه-مشهد-تجدید'>مزایده سه دانگ ملک بخش نه مشهد تجدید  / مزایده,مزایده سه دانگ ملک بخش نه مشهد تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018471/مزایده-حق-مالکانه-17-دربند-مغازه'>مزایده حق مالکانه 17 دربند مغازه  / مزایده,مزایده حق مالکانه 17 دربند مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018475/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-پراید-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه خودروی پراید نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودروی پراید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018476/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-3400متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت عرصه 3400متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 3400متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018477/مزایده-ملک-مساحت-169-متر-قدمت-بیش-از-25-سال'>مزایده ملک مساحت 169 متر قدمت بیش از 25 سال  / مزایده,مزایده ملک مساحت 169 متر قدمت بیش از 25 سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018478/مزایده-اجاره-آبگرم-های-معدنی'>مزایده اجاره  آبگرم های معدنی / مزایده عمومی , مزایده اجاره  آبگرم های معدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018479/مزایده-فروش-دو-قطعه-زمین-مساحت-16-5-و-110متر'>مزایده فروش دو قطعه زمین مساحت 16.5 و 110متر  / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین مساحت 16.5 و 110متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018480/مزایده-میکسر-1300-لیتری-استیل-لیفتراک-سپاهان-لیفتر--نوبت-دوم'>مزایده میکسر 1300 لیتری استیل، لیفتراک سپاهان لیفتر - نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده میکسر 1300 لیتری استیل، لیفتراک سپاهان لیفتر - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018481/مزایده-خط-کامل-تولید-ناگت'>مزایده خط کامل تولید ناگت  / آگهی مزایده, مزایده خط کامل تولید ناگت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018482/مزایده-فروش-پارچه-نوبت-دوم'>مزایده فروش پارچه نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش پارچه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018483/مزایده-فروش-تعدادی-از-قطعات-تجاری-جنب-میدان-قائم-مقام-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی از قطعات تجاری جنب میدان قائم مقام نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از قطعات تجاری جنب میدان قائم مقام نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018484/مزایده-یک-باب-ساختمان-مسکونی-و-یک-باب-دکان-جهت-استفاده-به-عنوان-پارکینگ'>مزایده یک باب ساختمان مسکونی و یک باب دکان جهت استفاده به عنوان پارکینگ  / مزایده , مزایده یک باب ساختمان مسکونی و یک باب دکان جهت استفاده به عنوان پارکینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018485/مزایده-1112-قلم-از-اجناس-راکد-و-مازاد-بر-نیاز-نیروگاه-شهید-رجایی--'>مزایده 1112 قلم از اجناس راکد و مازاد بر نیاز نیروگاه شهید رجایی... / مزایده, مزایده 1112 قلم از اجناس راکد و مازاد بر نیاز نیروگاه شهید رجایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018487/مزایده-یکدستگاه-شیرینگ-بسته-بندی-و--'>مزایده  یکدستگاه شیرینگ بسته بندی و ... / آگهی مزایده, مزایده  یکدستگاه شیرینگ بسته بندی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018488/مزایده-عمومی-املاک-و-مستغلات-تعاونی-منحله-وحدت-آرمان'>مزایده عمومی املاک و مستغلات تعاونی منحله وحدت آرمان  / مزایده,مزایده عمومی املاک و مستغلات تعاونی منحله وحدت آرمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018489/مزایده-لیفتراک-دو-تن-اره-صابونی--'>مزایده لیفتراک دو تن، اره صابونی... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده لیفتراک دو تن، اره صابونی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018491/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-106-98متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 106.98متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 106.98متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018493/مزایده-آپارتمان-مساحت-99-78متر-قطعه-یک-تفکیکی'>مزایده آپارتمان مساحت 99.78متر قطعه یک تفکیکی / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 99.78متر قطعه یک تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018494/مزایده-اجرای-پارکبان--مرحله-دوم--نوبت-دوم'>مزایده اجرای پارکبان - مرحله دوم  - نوبت دوم / آگهی مزایده، مزایده اجرای پارکبان - مرحله دوم  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018497/مزایده-فروش-املاک-نقد-و-اقساط'>مزایده فروش املاک نقد و اقساط / مزایده,مزایده فروش املاک نقد و اقساط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018500/مزایده-فروش-سه-دستگاه-جرثقیل-سقفی-پارس--'>مزایده فروش سه دستگاه جرثقیل سقفی پارس.... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش سه دستگاه جرثقیل سقفی پارس....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018501/مزایده-ملک-مساحت-179-55متر'>مزایده ملک مساحت 179.55متر / مزایده,مزایده ملک مساحت 179.55متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018504/مزایده-فروش-املاک-مازاد-تملیکی-نقد-اقساط-مرحله-سوم'>مزایده فروش املاک مازاد تملیکی نقد اقساط مرحله سوم  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد تملیکی نقد اقساط مرحله سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018507/مزایده-فروش-تعدادی-از-وسائط-نقلیه-و-ماشین-آلات-تجدید-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی از وسائط نقلیه و ماشین آلات تجدید نوبت دوم / تجدید آگهی مزایده , مزایده فروش تعدادی از وسائط نقلیه و ماشین آلات تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018508/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-147-64متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 147.64متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 147.64متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018509/مزایده-15-تن-انواع-سیم-های-مسی--'>مزایده 15 تن انواع سیم های مسی ... / مزایده عمومی, مزایده 15 تن انواع سیم های مسی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018512/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-احداثی-طبقه-همکف-171-74متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان احداثی طبقه همکف 171.74متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان احداثی طبقه همکف 171.74متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018515/مزایده-فروش-انواع-کابل-(نوری-مخابراتی-برقی)-ضایعاتی'>مزایده فروش انواع کابل (نوری، مخابراتی، برقی) ضایعاتی / آگهی مزایده, مزایده فروش انواع کابل (نوری، مخابراتی، برقی) ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018516/مزایده-واگذاری-املاک-مازاد-سطح-استان-نقد-و-اقساط'>مزایده واگذاری املاک مازاد سطح استان نقد و اقساط  / مزایده,مزایده واگذاری املاک مازاد سطح استان نقد و اقساط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018518/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-احداثی-طبقه-اول-205-50متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان احداثی طبقه اول 205.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان احداثی طبقه اول 205.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018519/فروش-کنسانتره-سنگ-آهن-96-10-17'>فروش کنسانتره سنگ آهن 96.10.17 / مزایده, فروش کنسانتره سنگ آهن 96.10.17</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018520/مزایده-فروش-3-فروند-شناورهای-OFF-SHORE'>مزایده فروش 3 فروند شناورهای OFF SHORE / آگهی مزایده عمومی، مزایده فروش 3 فروند شناورهای OFF SHORE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018521/مزایده-فروش-سهام'>مزایده فروش سهام / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش سهام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018524/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-238متر-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی مساحت 238متر نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 238متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018525/مزایده-ملک-مساحت-280مترمربع-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 280مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت 280مترمربع نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018527/مزایده-واگذاری-تعدادی-از-واحدهای-مسکونی-به-مدت-یکسال'>مزایده واگذاری تعدادی از واحدهای مسکونی به مدت یکسال  / مزایده,مزایده واگذاری تعدادی از واحدهای مسکونی به مدت یکسال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018534/مزایده-ماشین-آلات--'>مزایده ماشین آلات ... / مزایده ماشین آلات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018535/مزایده-فروش-املاک-مازاد-ارومیه-و-شهرستانهای-تابعه'>مزایده فروش املاک مازاد ارومیه و شهرستانهای تابعه / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد ارومیه و شهرستانهای تابعه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018537/مزایده-اجاره-دو-باب-مغازه-های-ضلع-شمالی-غربی-و-ضلع-جنوب-غربی--'>مزایده اجاره دو باب مغازه های ضلع شمالی غربی و ضلع جنوب غربی ... / مزایده , مزایده اجاره دو باب مغازه های ضلع شمالی غربی و ضلع جنوب غربی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018539/مزایده-سهام'>مزایده سهام / آگهی مزایده, مزایده سهام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018540/مزایده-یکدستگاه-آب-شیرین-کن-نصب-شده---'>مزایده یکدستگاه آب شیرین کن نصب شده .... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده یکدستگاه آب شیرین کن نصب شده ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018541/مزایده-واگذاری-تعدادی-از-املاک-با-شرایط-ویژه-96-10-17'>مزایده واگذاری تعدادی از املاک با شرایط ویژه 96.10.17 / مزایده,مزایده واگذاری تعدادی از املاک با شرایط ویژه 96.10.17</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018542/مزایده-واگذاری-تبلیغات-منصوبه-بر-روی-9-دستگاه-ایستگاه-اتوبوس-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری تبلیغات منصوبه بر روی 9 دستگاه ایستگاه اتوبوس نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری تبلیغات منصوبه بر روی 9 دستگاه ایستگاه اتوبوس نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018545/مزایده-ملک-مساحت-24711-80متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 24711.80متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک مساحت 24711.80متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018548/مزایده-مقدار-1-4-سهم-مشاع-اراضی-دیمی-و-آبی-بخش-دو'>مزایده مقدار 1.4 سهم مشاع اراضی دیمی و آبی بخش دو / مزایده,مزایده مقدار 1.4 سهم مشاع اراضی دیمی و آبی بخش دو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018549/مزایده-مواد-اولیه-پلی-اتیلن-سنگی'>مزایده مواد اولیه پلی اتیلن سنگی / آگهی مزایده مال منقول,مواد اولیه پلی اتیلن سنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018550/مزایده-4-دستگاه-اتومبیل-دولتی--نوبت-دوم'>مزایده 4 دستگاه اتومبیل دولتی - نوبت دوم  / مزایده 4 دستگاه اتومبیل دولتی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018553/مزایده-عرصه-و-اعیان-مغازه-مساحت-27-55متر'>مزایده عرصه و اعیان مغازه مساحت 27.55متر / مزایده,مزایده عرصه و اعیان مغازه مساحت 27.55متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018555/مزایده-تلفن-همراه-شماره-09122088716'>مزایده تلفن همراه شماره 09122088716 / مزایده , مزایده تلفن همراه شماره 09122088716</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018559/مزایده-یک-قطعه-زمین-شیب-دار-مساحت-سیصد-و-پنجاه-متر'>مزایده یک قطعه زمین شیب دار مساحت سیصد و پنجاه متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین شیب دار مساحت سیصد و پنجاه متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018563/مزایده-ششدانگ-پلاک-1126-اصلی-بخش-یک-سیستان'>مزایده ششدانگ پلاک 1126 اصلی بخش یک سیستان  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 1126 اصلی بخش یک سیستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018565/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-زمین-مساحت-501-متر'>مزایده دو دانگ مشاع از زمین مساحت 501 متر / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از زمین مساحت 501 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018568/مزایده-آلایش-دامی-حاصل-از-ذبح-کشتارگاه--'>مزایده آلایش دامی حاصل از ذبح کشتارگاه ... / مزایده، مزایده آلایش دامی حاصل از ذبح کشتارگاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018569/مزایده-فروش-سه-دستگاه-خودرو'>مزایده فروش سه دستگاه خودرو  / آگهی مزایده, مزایده فروش سه دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018571/مزایده-مقدار-25-5-سهم-مشاع-از-300-سهم-آبی'>مزایده مقدار 25.5 سهم مشاع از 300 سهم آبی / مزایده,مزایده مقدار 25.5 سهم مشاع از 300 سهم آبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018574/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-سیصد-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت سیصد متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت سیصد متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018577/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-پارس-مدل-83'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو پارس مدل 83 / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو پژو پارس مدل 83</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018578/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-شماره-سند-1384-فرعی-از-56-اصلی'>مزایده یک قطعه زمین به شماره سند 1384 فرعی از 56 اصلی / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به شماره سند 1384 فرعی از 56 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018579/مزایده-سه-دستگاه-تجهیز-کمپرسورهای-آمونیاکی--'>مزایده سه دستگاه تجهیز کمپرسورهای آمونیاکی... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده سه دستگاه تجهیز کمپرسورهای آمونیاکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018580/مزایده-سه-قطعه-ملک-ماترک-نوبت-دوم'>مزایده سه قطعه ملک ماترک نوبت دوم  / مزایده,مزایده سه قطعه ملک ماترک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018584/مزایده-ششدانگ-پلاک-1630-فرعی-بخش-هفت-قوچان'>مزایده ششدانگ پلاک 1630 فرعی بخش هفت قوچان / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 1630 فرعی بخش هفت قوچان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018586/مزایده-ملک-مساحت-66-71متر'>مزایده ملک مساحت 66.71متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت 66.71متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018588/مزایده-فروش-املاک-مساحت-58-20-و-70متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک مساحت 58.20 و 70متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش املاک مساحت 58.20 و 70متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018593/اصلاحیه-خلاصه-آگهی-عرضه-سهام-و-دارایی-به-عموم-نوبت-دوم'>اصلاحیه خلاصه آگهی عرضه سهام و دارایی به عموم  نوبت دوم  / اصلاحیه مزایده, خلاصه آگهی عرضه سهام و دارایی به عموم  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018595/مزایده-واحد-تجاری-مسکونی-190-مترمربع'>مزایده واحد تجاری مسکونی 190 مترمربع / مزایده,مزایده واحد تجاری مسکونی 190 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018596/مزایده-فروش-ضایعات-آهن-آلات-مرحله-دوم'>مزایده  فروش ضایعات آهن آلات مرحله دوم  / آگهی مزایده, مزایده  فروش ضایعات آهن آلات مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018598/ممزایده-حمام-عمومی-متروکه-مساحت-250-متر'>ممزایده حمام عمومی متروکه مساحت 250 متر / مزایده,مزایده حمام عمومی متروکه مساحت 250 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018600/مزایده-خانه-مسکونی-مساحت-73-مترمربع'>مزایده خانه مسکونی مساحت 73 مترمربع  / مزایده,مزایده خانه مسکونی مساحت 73 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018604/مزایده-خودرو-سواری-پژو-405-جی-ال-ایکس'>مزایده خودرو سواری پژو 405 جی ال ایکس  / مزایده مال منقول, مزایده خودرو سواری پژو 405 جی ال ایکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018606/مزایده-ضایعات-آهنی-صنعتی'>مزایده ضایعات آهنی صنعتی  / آگهی مزایده ، مزایده ضایعات آهنی صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018608/مزایده-زمین-مساحت-108-متر-بخش-دو'>مزایده زمین مساحت 108 متر بخش دو / مزایده,مزایده زمین مساحت 108 متر بخش دو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018609/مزایده-محل-انتشارات-سایت-مرکزی'>مزایده محل انتشارات سایت مرکزی / آگهی مزایده , مزایده محل انتشارات سایت مرکزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018610/مزایده-اجاره-یک-عدد-تابلو-تبلیغاتی--'>مزایده اجاره یک عدد تابلو تبلیغاتی ... / آگهی مزایده, مزایده اجاره یک عدد تابلو تبلیغاتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018611/مزایده-فروش-ضایعات-ورقهای-آهنی-پرس-شده'>مزایده فروش ضایعات ورقهای آهنی پرس شده / آگهی مزایده ، مزایده فروش ضایعات ورقهای آهنی پرس شده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018613/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-131-15متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 131.15متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 131.15متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018615/مزایده-ساختمان-با-قدمت-بیش-از-سی-سال-نوبت-اول'>مزایده ساختمان با قدمت بیش از سی سال نوبت اول / مزایده,مزایده ساختمان با قدمت بیش از سی سال نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018616/مزایده-بوفه-سایت-مرکزی'>مزایده بوفه سایت مرکزی / آگهی مزایده , مزایده بوفه سایت مرکزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018617/مزایده-غرفه-سمعک'>مزایده غرفه سمعک  / آگهی مزایده عمومی, مزایده غرفه سمعک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018618/مزایده-یک-دستگاه-سمند-سورن'>مزایده یک دستگاه سمند سورن / مزایده, مزایده یک دستگاه سمند سورن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018619/مزایده-2-دستگاه-خودروی-سواری'>مزایده 2 دستگاه خودروی سواری  / مزایده , مزایده 2 دستگاه خودروی سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018622/مزایده-عرصه-و-اعیان-و-مستحدثات-کارخانه-زمین-مساحت-7-200متر'>مزایده عرصه و اعیان و مستحدثات کارخانه زمین مساحت 7.200متر / مزایده,مزایده عرصه و اعیان و مستحدثات کارخانه زمین مساحت 7.200متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018625/مزایده-قطعه-زمینی-مساحت-240-متر'>مزایده قطعه زمینی مساحت 240 متر / مزایده,مزایده قطعه زمینی مساحت 240 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018629/مزایده-اموال-غیرمنقول-شامل-باغ-و-زمین-نوبت-اول'>مزایده اموال غیرمنقول شامل باغ و زمین نوبت اول  / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول شامل باغ و زمین نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018631/مزایده-مازاد-دوم-مورد-ثبتی-ملک-بخش-12-نیشابور-مرحله-اول'>مزایده مازاد دوم مورد ثبتی ملک بخش 12 نیشابور مرحله اول / مزایده,مزایده مازاد دوم مورد ثبتی ملک بخش 12 نیشابور مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018633/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-82-1متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 82.1متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 82.1متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018634/مزایده-پلاک-857-فرعی-مساحت-20048-6متر-مرحله-اول'>مزایده پلاک 857 فرعی مساحت 20048.6متر مرحله اول  / مزایده,مزایده پلاک 857 فرعی مساحت 20048.6متر مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018635/مزایده-تعداد-54-عدد-ورق-اکسین-اهواز-25-میلیمتر--'>مزایده تعداد 54 عدد ورق اکسین اهواز 25 میلیمتر ... / آگهی مزایده عمومی، مزایده تعداد 54 عدد ورق اکسین اهواز 25 میلیمتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018636/مزایده-تعداد-1-250-عدد-تاپ-شورت-پسرانه'>مزایده تعداد 1.250 عدد تاپ شورت پسرانه / مزایده تعداد 1.250 عدد تاپ شورت پسرانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018638/مزایده-اراضی-کشاورزی-و-باغ-بخش-سه-سبزوار'>مزایده اراضی کشاورزی و باغ بخش سه سبزوار / مزایده,مزایده اراضی کشاورزی و باغ بخش سه سبزوار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018639/مزایده-یک-دستگاه-کامپیوتر'>مزایده یک دستگاه کامپیوتر  / مزایده ،مزایده یک دستگاه کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018640/مزایده-یک-دستگاه-برش-پنجره-یو-پی-وی-سی'>مزایده یک دستگاه برش پنجره یو پی وی سی / مزایده یک دستگاه برش پنجره یو پی وی سی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018641/اصلاحیه-مزایده-(حراج)-واحدهای-خدماتی-و-یکباب-سالن'>اصلاحیه مزایده (حراج) واحدهای خدماتی و یکباب سالن / اصلاحیه آگهی مزایده (حراج) , مزایده (حراج) واحدهای خدماتی و یکباب سالن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018642/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-منزل-قولنامه-ای'>مزایده سه دانگ مشاع از منزل قولنامه ای  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از منزل قولنامه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018643/مزایده-فروش-پژو-پارس-مدل-86'>مزایده فروش پژو پارس مدل 86 / آگهی مزایده عمومی ، مزایده فروش پژو پارس مدل 86</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018647/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-365متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 365متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 365متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018649/مزایده-یک-دستگاه-پژو-405-رنگ-نقره-ای-متالیک'>مزایده یک دستگاه پژو 405 رنگ نقره ای متالیک / آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول,مزایده یک دستگاه پژو 405 رنگ نقره ای متالیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018651/مزایده-فروش-و-واگذاری-ششدانگ-زمین-با-بنای-احداثی-2253-متر-و-65-دسیمتر'>مزایده فروش و واگذاری ششدانگ زمین با بنای احداثی 2253 متر و 65 دسیمتر  / مزایده,مزایده فروش و واگذاری ششدانگ زمین با بنای احداثی 2253 متر و 65 دسیمتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018653/مزایده-تعداد-5-دستگاه-خودرو'>مزایده تعداد 5 دستگاه خودرو  / مزایده، مزایده تعداد 5 دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018656/مزایده-خودروی-سواری-پژو-پارس-رنگ-سفید'>مزایده خودروی سواری پژو پارس رنگ سفید  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده خودروی سواری پژو پارس رنگ سفید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018657/مزایده-فروش-روغن-صنعتی-قطعات-حفاری-مازاد-بر-نیاز--'>مزایده فروش روغن صنعتی، قطعات حفاری مازاد بر نیاز... / مزایده فروش روغن صنعتی، قطعات حفاری مازاد بر نیاز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018658/مزایده-فروش-واحدهای-مسکونی-تجاری-و-خدماتی-مطب'>مزایده فروش واحدهای مسکونی تجاری و خدماتی مطب  / مزایده,مزایده فروش واحدهای مسکونی تجاری و خدماتی مطب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018661/مزایده-ملک-1000-متری'>مزایده ملک 1000 متری / مزایده,مزایده ملک 1000 متری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018662/مزایده-یک-دستگاه-کامیون-باری'>مزایده یک دستگاه کامیون باری / آگهی مزایده,مزایده یک دستگاه کامیون باری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018664/مزایده-عمومی-یک-دستگاه-خودرو-پیکان-وانت'>مزایده عمومی یک دستگاه خودرو پیکان وانت  / مزایده عمومی , مزایده عمومی یک دستگاه خودرو پیکان وانت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018665/مزایده-ملک-به-پلاک-ثبتی-9015-فرعی-بخش-ده-تهران'>مزایده ملک به پلاک ثبتی 9015 فرعی بخش ده تهران / مزایده,مزایده ملک به پلاک ثبتی 9015 فرعی بخش ده تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018666/مزایده-مقداری-سنگ-ساختمان'>مزایده مقداری سنگ ساختمان  / آگهی مزایده,مزایده مقداری سنگ ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018668/مزایده-منزل-مسکونی-روستایی-عرصه-812-متر'>مزایده منزل مسکونی روستایی عرصه 812 متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی روستایی عرصه 812 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018673/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-قدمت-17-سال'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی قدمت 17 سال / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی قدمت 17 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018676/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-عرصه-80-متر'>مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی عرصه 80 متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی عرصه 80 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018678/مزایده-اعیان-آپارتمان-مساحت-99-4متر-قطعه-11-تفکیکی'>مزایده اعیان آپارتمان مساحت 99.4متر قطعه 11 تفکیکی / مزایده,مزایده اعیان آپارتمان مساحت 99.4متر قطعه 11 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018679/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-نه-مشهد-اموال-غیرمنقول'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش نه مشهد اموال غیرمنقول  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش نه مشهد اموال غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018681/مزایده-پلاک-ثبتی-10817-فرعی-بخش-ده-مشهد'>مزایده پلاک ثبتی 10817 فرعی بخش ده مشهد / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 10817 فرعی بخش ده مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018683/مزایده-یک-دستگاه-موتور-سیکلت-هوندا-و--'>مزایده یک دستگاه موتور سیکلت هوندا  و ...  / مزایده یک دستگاه موتور سیکلت هوندا  و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018685/مزایده-آپارتمان-مساحت-71-69مترمربع'>مزایده آپارتمان مساحت 71.69مترمربع / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 71.69مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018687/مزایده-فراخوان-عمومی-فروش-اراضی-و-مستغلات-نوبت-دوم'>مزایده فراخوان عمومی فروش اراضی و مستغلات نوبت دوم  / مزایده,مزایده فراخوان عمومی فروش اراضی و مستغلات نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018688/مزایده-یک-خط-تلفن-همراه'>مزایده یک خط تلفن همراه  / مزایده, مزایده یک خط تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018691/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-دویست-متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ زمین مساحت دویست متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت دویست متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018692/مزایده-فروش-اقلام-مازاد-لوازم-برقی---'>مزایده فروش اقلام مازاد لوازم برقی..... / مزایده, مزایده فروش اقلام مازاد لوازم برقی.....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018694/مزایده-ششدانگ-ملک-مسکونی-عرصه-95-متر'>مزایده ششدانگ ملک مسکونی عرصه 95 متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مسکونی عرصه 95 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018695/مزایده-انواع-سنگ'>مزایده انواع سنگ  / آگهی مزایده,مزایده انواع سنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018696/مزایده-ششدانگ-باغ-مساحت-1635متر'>مزایده ششدانگ باغ مساحت 1635متر / مزایده,مزایده ششدانگ باغ مساحت 1635متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018698/مزایده-ملک-مساحت-550-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 550 متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک مساحت 550 متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018699/مزایده-25-شاخه-شمش-فولادی-ریختگی-افقی'>مزایده  25 شاخه شمش فولادی ریختگی افقی  / آگهی مزایده، مزایده  25 شاخه شمش فولادی ریختگی افقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018700/مزایده-فریزر-خوابیده-با-کاربرد-بستنی-اسکوپ'>مزایده فریزر خوابیده با کاربرد بستنی اسکوپ / آگهی مزایده,مزایده فریزر خوابیده با کاربرد بستنی اسکوپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018701/مزایده-منزل-مسکونی-قدیمی-ساز-مساحت-208-65متر'>مزایده منزل مسکونی قدیمی ساز مساحت 208.65متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی قدیمی ساز مساحت 208.65متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018703/مزایده-فروش-لوازم-و-تجهیزات-مستعمل-کامپیوتری--رستورانی--برقی--'>مزایده فروش لوازم و تجهیزات مستعمل کامپیوتری ، رستورانی ، برقی.... / آگهی مزایده , مزایده فروش لوازم و تجهیزات مستعمل کامپیوتری ، رستورانی ، برقی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018704/مزایده-اجاره-قطعه-زمین-با-کاربری-تاسیسات--'>مزایده اجاره قطعه زمین با کاربری تاسیسات.... / مزایده, مزایده اجاره قطعه زمین با کاربری تاسیسات....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018705/مزایده-یک-قطعه-زمین-مسکونی-مساحت-297متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 297متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 297متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018706/مزایده-فروش-کالاهای-ضایعاتی--نوبت-دوم'>مزایده فروش کالاهای ضایعاتی - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش کالاهای ضایعاتی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018707/مزایده-امتیاز-خط-همراه-به-شماره-09131080386'>مزایده امتیاز خط همراه به شماره 09131080386 / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده امتیاز خط همراه به شماره 09131080386</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018708/مزایده-اجاره-4-باب-املاک-تجاری--تجدید'>مزایده اجاره 4 باب املاک تجاری - تجدید / آگهی تجدید مزایده , مزایده اجاره 4 باب املاک تجاری -  تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018711/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-پلاک-2-1109-بخش-یک-اراک'>مزایده سه دانگ مشاع از پلاک 2/1109 بخش یک اراک / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از پلاک 2/1109 بخش یک اراک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018712/مزایده-یک-دستگاه-کرین-تاور--نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه کرین تاور - نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه کرین تاور - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018713/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-205-متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت عرصه 205 متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 205 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018714/مزایده-ملک-بخش-یک-اراک-اموال-غیرمنقول'>مزایده ملک بخش یک اراک اموال غیرمنقول / مزایده,مزایده ملک بخش یک اراک اموال غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018716/مزایده-واگذاری-اجاره-تعداد-پنج-باب-مغازه-و-عرصه-یک-قطعه-زمین'>مزایده واگذاری اجاره تعداد پنج باب مغازه و عرصه یک قطعه زمین / آگهی مزایده عمومی، مزایده واگذاری اجاره تعداد پنج باب مغازه و عرصه یک قطعه زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018717/مزایده-فروش-کنسانتره-سنگ-آهن--'>مزایده فروش کنسانتره سنگ آهن.... / مزایده, مزایده فروش کنسانتره سنگ آهن....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018721/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو  / مزایده یک دستگاه خودرو پژو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018723/مزایده-واگذاری-املاک-تملیکی-استان-گیلان-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری املاک تملیکی استان گیلان نوبت دوم  / مزایده,مزایده واگذاری املاک تملیکی استان گیلان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018724/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-405--مرحله-دوم'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 405  - مرحله دوم  / آگهی مزایده مال منقول،مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 405  - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018726/مزایده-پلاک-ثبتی-44-باقیمانده-فرعی-از-75-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 44 باقیمانده فرعی از 75 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 44 باقیمانده فرعی از 75 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018727/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-پراید-جی-تی-ایکس'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پراید جی تی ایکس  / مزایده,مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پراید جی تی ایکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018729/مزایده-سند-مالکیت-ششدانگ-زمین-و-آپارتمان'>مزایده سند مالکیت ششدانگ زمین و آپارتمان / مزایده,مزایده سند مالکیت ششدانگ زمین و آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018731/مزایده-تمامی-آپارتمان-مساحت-100-04متر'>مزایده تمامی آپارتمان مساحت 100.04متر  / مزایده,مزایده تمامی آپارتمان مساحت 100.04متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018732/مزایده-بکهو-لودر-کشویی'>مزایده بکهو لودر کشویی  / آگهی مزایده عمومی، مزایده بکهو لودر کشویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018734/مزایده-دو-دستگاه-کولر-اسپیلت'>مزایده دو دستگاه کولر اسپیلت  / مزایده ,مزایده دو دستگاه کولر اسپیلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018735/مزایده-ششدانگ-کاربری-زمین-غیر-محصور-فاقد-هرگونه-بنا'>مزایده ششدانگ کاربری زمین غیر محصور فاقد هرگونه بنا  / مزایده,مزایده ششدانگ کاربری زمین غیر محصور فاقد هرگونه بنا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018736/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-دو-اراک-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی بخش دو اراک نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش دو اراک نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018738/مزایده-واگذاری-یک-باب-مغازه-به-صورت-اجاره'>مزایده واگذاری یک باب مغازه به صورت اجاره  / مزایده ,مزایده واگذاری یک باب مغازه به صورت اجاره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018740/مزایده-یک-باب-غرفه-مسافربری'>مزایده یک باب غرفه مسافربری  / مزایده, مزایده یک باب غرفه مسافربری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018742/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-460متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 460متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 460متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018743/آگهی-مزایده-فروش-ضایعات'>آگهی مزایده فروش ضایعات  / آگهی مزایده فروش ضایعات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018744/مزایده-شش-دستگاه-خودروی-وانت-پاژن'>مزایده شش دستگاه خودروی وانت پاژن / مزایده, مزایده شش دستگاه خودروی وانت پاژن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018745/مزایده-مغازه-مساحت-19-5مترمربع-نوبت-اول'>مزایده مغازه مساحت 19.5مترمربع نوبت اول  / مزایده,مزایده مغازه مساحت 19.5مترمربع نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018746/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-132-68متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 132.68متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 132.68متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018747/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-بی-ام-وی-مدل-2005'>مزایده یک دستگاه خودرو بی ام وی مدل 2005 / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو بی ام وی مدل 2005</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018748/مزایده-واگذاری-اماکن-ورزشی--'>مزایده واگذاری اماکن ورزشی ... / مزایده واگذاری اماکن ورزشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018749/مزایده-زمین-مشاع-مساحت-192-2مترمربع-نوبت-اول'>مزایده زمین مشاع مساحت 192.2مترمربع نوبت اول  / مزایده,مزایده زمین مشاع مساحت 192.2مترمربع نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018752/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-دو-کرمان-مرحله-اول'>مزایده پلاک ثبتی بخش دو کرمان مرحله اول  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش دو کرمان مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018753/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-150-مترمربع-مرحله-دوم'>مزایده ملک مساحت عرصه 150 مترمربع مرحله دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 150 مترمربع مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018754/مزایده-یک-دستگاه-موتورسیکلت-سواری--یک-دستگاه-بتن-ریز-ستون'>مزایده یک دستگاه موتورسیکلت سواری  ،یک دستگاه بتن ریز ستون  / آگهی مزایده،مزایده یک دستگاه موتورسیکلت سواری  ،یک دستگاه بتن ریز ستون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018756/مزایده-واگذاری-بوفه-درمانگاه'>مزایده واگذاری بوفه درمانگاه / مزایده, مزایده واگذاری بوفه درمانگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018758/مزایده-ملک-مساحت-تقریبی-320-مترمربع'>مزایده ملک مساحت تقریبی 320 مترمربع / مزایده,مزایده ملک مساحت تقریبی 320 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018759/مزایده-یک-دستگاه-گیوتین-هیدرولیک-و--'>مزایده یک دستگاه گیوتین هیدرولیک و ...  / مزایده , مزایده یک دستگاه گیوتین هیدرولیک و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018760/مزایده-املاک-موروثی-شامل-خانه-و-محوطه-و-زمین-مخروبه'>مزایده املاک موروثی شامل خانه و محوطه و زمین مخروبه  / مزایده,مزایده املاک موروثی شامل خانه و محوطه و زمین مخروبه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018761/مزایده-واگذاری-غرفه---تجدید-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری غرفه ... تجدید نوبت دوم  / تجدید آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری غرفه ... تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018762/مزایده-ملک-153-مترمربع-عرصه-و-اعیان-تجاری'>مزایده ملک 153 مترمربع عرصه و اعیان تجاری / مزایده,مزایده ملک 153 مترمربع عرصه و اعیان تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018766/مزایده-فروش-تعدادی-واحد-تجاری-نقد-و-اقساط'>مزایده فروش تعدادی واحد تجاری نقد و اقساط  / مزایده,مزایده فروش تعدادی واحد تجاری نقد و اقساط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018769/تجدید-مزایده-اجاره-پارکینگ'>تجدید مزایده اجاره پارکینگ / آگهی تجدید مزایده, تجدید مزایده اجاره پارکینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018770/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-با-قدمت-ده-سال'>مزایده ششدانگ یکباب خانه با قدمت ده سال / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه با قدمت ده سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018771/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-160-مترمربع'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 160 مترمربع  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 160 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018774/مزایده-واگذاری-جایگاه-سوخت-و-مجتمع-رفاهی-و---نوبت-دوم'>مزایده واگذاری جایگاه سوخت و مجتمع رفاهی و ...- نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری جایگاه سوخت و مجتمع رفاهی و ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018775/مزایده-اجاره-محل-استقرار-دستگاه-بادی---تجدید'>مزایده اجاره محل استقرار دستگاه بادی ... تجدید / آگهی تجدید حراج , مزایده اجاره محل استقرار دستگاه بادی ... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019233/مناقصه-انجام-امور-خدمات-شهری-مناطق-5-و-6--'>مناقصه انجام امور خدمات شهری مناطق 5 و 6 ... / مناقصه, مناقصه انجام امور خدمات شهری مناطق 5 و 6 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019234/استعلام-پلاستیک-و-ملامین'>استعلام پلاستیک و ملامین  / استعلام, استعلام پلاستیک و ملامین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019235/استعلام-پک-هدیه-جشن-تکلیف--'>استعلام پک هدیه جشن تکلیف... / استعلام, استعلام پک هدیه جشن تکلیف...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019236/استعلام-سفت-کاری-پروژه-دارالقرآن'>استعلام سفت کاری پروژه دارالقرآن / استعلام, استعلام سفت کاری پروژه دارالقرآن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019237/استعلام-اجرای-شبکه-برق-سالن-ورزشی-بورنگ'>استعلام اجرای شبکه برق سالن ورزشی بورنگ / استعلام, استعلام اجرای شبکه برق سالن ورزشی بورنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019238/استعلام-شبکه-مراقبت--'>استعلام شبکه مراقبت ... / استعلام,استعلام شبکه مراقبت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019239/استعلام-مربا-هویج-و-سیب'>استعلام مربا هویج و سیب / استعلام, استعلام مربا هویج و سیب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019240/استعلام-لباس-کامل-بسیجی'>استعلام لباس کامل بسیجی / استعلام , استعلام لباس کامل بسیجی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019241/استعلام-اصلاح-جاده-دسترسی-خط'>استعلام اصلاح جاده دسترسی خط  / استعلام , استعلام اصلاح جاده دسترسی خط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019243/استعلام-پنجره-های-دو-جداره-upvc-با-پرو--'>استعلام پنجره های دو جداره upvc با پرو... / استعلام, استعلام پنجره های دو جداره upvc با پرو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019244/استعلام-کاغذ-A4-کپی-ماکس-80-گرمی'>استعلام کاغذ A4 کپی ماکس 80 گرمی  / استعلام، استعلام کاغذ A4 کپی ماکس 80 گرمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019245/استعلام-خرید-تجهیزات-برقی'>استعلام خرید تجهیزات برقی / استعلام, استعلام خرید تجهیزات برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019246/استعلام-چاپ-فرم-گواهینامه-ثبت-نام-اشخاص'>استعلام چاپ فرم گواهینامه ثبت نام اشخاص / استعلام , استعلام چاپ فرم گواهینامه ثبت نام اشخاص</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019247/استعلام-تلویزیون-32-اینچ--'>استعلام تلویزیون 32 اینچ ... / استعلام,استعلام تلویزیون 32 اینچ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019248/استعلام-دستگاه-حضور'>استعلام دستگاه حضور / استعلام,استعلام دستگاه حضور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019249/استعلام-امور-تاسیساتی'>استعلام امور تاسیساتی  / استعلام , استعلام امور تاسیساتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019250/استعلام-لوله-جدار--نیشابور-هلالی'>استعلام لوله جدار - نیشابور هلالی / استعلام, استعلام لوله جدار - نیشابور هلالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019251/استعلام-خرید-برنج-خارجی'>استعلام خرید برنج خارجی / استعلام , استعلام خرید برنج خارجی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019253/استعلام-شوینده'>استعلام شوینده / استعلام, استعلام شوینده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019254/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس / استعلام , استعلام تعمیرات اساسی مدارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019255/استعلام-سوکت-چشمی-بال-کلویس-ساکت--'>استعلام سوکت چشمی، بال کلویس، ساکت... / استعلام, استعلام سوکت چشمی، بال کلویس، ساکت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019256/استعلام-عنوان-طرح-مشارکت-اجتماعی'>استعلام عنوان طرح مشارکت اجتماعی / استعلام, استعلام عنوان طرح مشارکت اجتماعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019257/استعلام-سانترال-به-همراه-تجهیزات'>استعلام سانترال به همراه تجهیزات / استعلام, استعلام سانترال به همراه تجهیزات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019258/استعلام-جاروموئی--'>استعلام جاروموئی ... / استعلام,استعلام جاروموئی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019259/استعلام-انجام-عملیات-اصلاح-خط-400-کیلو--'>استعلام انجام عملیات اصلاح خط 400 کیلو... / استعلام, استعلام انجام عملیات اصلاح خط 400 کیلو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019260/استعلام-لپ-تاپ--تبلت'>استعلام لپ تاپ ، تبلت  / استعلام, استعلام لپ تاپ ، تبلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019261/استعلام-دیگ-فولادی-500000-کیلوکالری'>استعلام دیگ فولادی 500000 کیلوکالری / استعلام, استعلام دیگ فولادی 500000 کیلوکالری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019262/استعلام-​تاسیسات-و-مصالح'>استعلام ​تاسیسات و مصالح  / استعلام,استعلام ​تاسیسات و مصالح </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019263/استعلام-​خرید-لوله-های-پلی-اتیلن'>استعلام ​خرید لوله های پلی اتیلن  / استعلام, استعلام ​خرید لوله های پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019265/استعلام-پاور-میکسر-چاووش--'>استعلام پاور میکسر چاووش ... / استعلام,استعلام پاور میکسر چاووش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019266/استعلام-آسفالت-ماشینی-روستای--'>استعلام آسفالت ماشینی روستای... / استعلام, استعلام آسفالت ماشینی روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019267/استعلام-ساخت-کف-بند-و-تکمیل-ایستگاه'>استعلام ساخت کف بند و تکمیل ایستگاه  / استعلام ,استعلام ساخت کف بند و تکمیل ایستگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019268/استعلام-دستگاه-کف-ساب-و-پولیش--'>استعلام دستگاه کف ساب و پولیش ... / استعلام,استعلام دستگاه کف ساب و پولیش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019269/استعلام-شارژ-سیلندر-کلر'>استعلام شارژ سیلندر کلر  / استعلام , استعلام شارژ سیلندر کلر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019270/استعلام-موتورسیکلت-کویر-125-سی-سی-CDI'>استعلام موتورسیکلت کویر 125 سی سی CDI / استعلام, استعلام موتورسیکلت کویر 125 سی سی CDI</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019271/استعلام-تلفن-بیسیم-tg220kx'>استعلام تلفن بیسیم tg220kx / استعلام, استعلام تلفن بیسیم tg220kx</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019273/استعلام-​​برگزاری-دوره-های-توانمند-سازی'>استعلام ​​برگزاری دوره های توانمند سازی / استعلام, استعلام ​​برگزاری دوره های توانمند سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019274/استعلام-تهیه-و-نصب-سامانه-حفاظت-الکترونیک'>استعلام تهیه و نصب سامانه حفاظت الکترونیک / استعلام, استعلام تهیه و نصب سامانه حفاظت الکترونیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019275/استعلام-نقاشی-ساختمان'>استعلام نقاشی ساختمان / استعلام , استعلام نقاشی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019276/استعلام-ارائه-خدمات-پشتیبانی--'>استعلام ارائه خدمات پشتیبانی ... / استعلام,استعلام ارائه خدمات پشتیبانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019277/استعلام-اجرای-جدولگذاری'>استعلام اجرای جدولگذاری / استعلام , استعلام اجرای جدولگذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019278/استعلام-باتری-100-آمپری-'>استعلام باتری 100 آمپری.. / استعلام,استعلام باتری 100 آمپری..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019279/استعلام-کانکس-سرویس-بهداشتی'>استعلام کانکس سرویس بهداشتی  / استعلام , استعلام کانکس سرویس بهداشتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019280/استعلام-کپسول-پایلوت'>استعلام کپسول پایلوت / استعلام , استعلام کپسول پایلوت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019282/استعلام-لمینه-کوبی-42-باب-در-به-همراه'>استعلام لمینه کوبی 42 باب در به همراه  / استعلام, استعلام لمینه کوبی 42 باب در به همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019283/استعلام-​​روکش-کردن-تعداد-8-عدد-نورد-مرکب'>استعلام ​​روکش کردن تعداد 8 عدد نورد مرکب / استعلام, استعلام ​​روکش کردن تعداد 8 عدد نورد مرکب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019284/استعلام-دستگاه-کپی-توشیپا-2303AM'>استعلام دستگاه کپی توشیپا 2303AM / استعلام, استعلام دستگاه کپی توشیپا 2303AM</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019285/استعلام-میله-فرمان-دریچه-آب'>استعلام میله فرمان دریچه آب / استعلام , استعلام میله فرمان دریچه آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019286/استعلام-تعمیر-و-بازسازی-منازل-سازمانی'>استعلام تعمیر و بازسازی منازل سازمانی / استعلام,استعلام تعمیر و بازسازی منازل سازمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019288/استعلام-خدمات-نگهداری-پشتیبان'>استعلام خدمات نگهداری پشتیبان  / استعلام, استعلام خدمات نگهداری پشتیبان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019289/استعلام-اصلاح-اشکالات-تشکیلات-منصوبه'>استعلام اصلاح اشکالات تشکیلات منصوبه / استعلام, استعلام اصلاح اشکالات تشکیلات منصوبه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019290/استعلام-دو-دستگاه-آسانسور'>استعلام دو دستگاه آسانسور  / استعلام, استعلام دو دستگاه آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019291/استعلام-​​زونکن-پهن-پوشه-آویز'>استعلام ​​زونکن پهن، پوشه آویز / استعلام, استعلام ​​زونکن پهن، پوشه آویز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019292/استعلام-اجرای-عملیات-محوطه-سازی--'>استعلام اجرای عملیات محوطه سازی... / استعلام, استعلام اجرای عملیات محوطه سازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019293/استعلام-پوشاک-و-کفش'>استعلام پوشاک و کفش / استعلام, استعلام پوشاک و کفش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019295/استعلام-آب-شیرین-کن'>استعلام آب شیرین کن / استعلام ,استعلام آب شیرین کن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019296/استعلام-خدمات-تهیه-و-راه-اندازی--'>استعلام خدمات تهیه و راه اندازی ... / استعلام,استعلام خدمات تهیه و راه اندازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019297/استعلام-KIDDE-16-WAY-OUTPUT-CARD'>استعلام KIDDE 16 WAY OUTPUT CARD  / استعلام ,استعلام KIDDE 16 WAY OUTPUT CARD </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019298/استعلام-خرید-1-دستگاه-اسکنر'>استعلام خرید 1 دستگاه اسکنر / استعلام,استعلام خرید 1 دستگاه اسکنر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019299/استعلام-تعمیرات-اساسی-سرویس-های-بهداشتی'>استعلام تعمیرات اساسی سرویس های بهداشتی / استعلام,استعلام تعمیرات اساسی سرویس های بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019300/استعلام-​​سوئیچ-سیسکو'>استعلام ​​سوئیچ سیسکو  / استعلام , استعلام ​​سوئیچ سیسکو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019301/استعلام-مداد-قرمز'>استعلام مداد قرمز  / استعلام, استعلام مداد قرمز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019302/استعلام-پرس-انتهایی-سیم-لینکس'>استعلام پرس انتهایی سیم لینکس / استعلام , استعلام پرس انتهایی سیم لینکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019304/استعلام-تعمیر-و-بازسازی-درب-های-انبار--'>استعلام تعمیر و بازسازی درب های انبار ... / استعلام,استعلام تعمیر و بازسازی درب های انبار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019305/استعلام-25-عدد-RASPBERRY-PL-3-MODEL'>استعلام 25 عدد RASPBERRY PL 3 MODEL / استعلام,استعلام 25 عدد RASPBERRY PL 3 MODEL</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019306/استعلام-خرید-تجهیزات-نصب-و-راه-اندازی--'>استعلام خرید تجهیزات، نصب و راه اندازی... / استعلام, استعلام خرید تجهیزات، نصب و راه اندازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019307/استعلام-احداث-توسعه-و-نگهداری-از-جنگل--'>استعلام احداث، توسعه و نگهداری از جنگل... / استعلام، استعلام احداث، توسعه و نگهداری از جنگل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019308/استعلام-تهیه-و-نصب-درب-ضد-سرقت-1-5-لنگه'>استعلام تهیه و نصب درب ضد سرقت 1/5 لنگه  / استعلام , استعلام تهیه و نصب درب ضد سرقت 1/5 لنگه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019309/مناقصه-عملیات-اجرایی-شبکه-توزیع-روستای--'>مناقصه عملیات اجرایی شبکه توزیع روستای ... / مناقصه عملیات اجرایی شبکه توزیع روستای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019310/استعلام-کلاه-ایمنی'>استعلام کلاه ایمنی / استعلام، استعلام ​کلاه ایمنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019311/استعلام-پرینتر'>استعلام پرینتر  / استعلام , استعلام پرینتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019312/استعلام-دستگاه-ups-فاراتل'>استعلام دستگاه ups فاراتل / استعلام , استعلام دستگاه ups فاراتل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019313/استعلام-بهسازی-و-نوسازی-آسانسور'>استعلام بهسازی و نوسازی آسانسور  / استعلام,استعلام بهسازی و نوسازی آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019314/مناقصه-نگهداری-و-بهره-برداری-و-امور-اداری-و-قرائت-توزیع-قبوض-و-نصب-انشعابات-لالی'>مناقصه نگهداری و بهره برداری و امور اداری و قرائت توزیع قبوض و نصب انشعابات لالی / مناقصه نگهداری و بهره برداری و امور اداری و قرائت توزیع قبوض و نصب انشعابات لالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019315/استعلام-طراحی-شبکه-توسعه-و-اصلاح-خط--'>استعلام طراحی شبکه توسعه و اصلاح خط ... / استعلام, استعلام طراحی شبکه توسعه و اصلاح خط ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019316/استعلام-آسفالت-ماشینی--'>استعلام آسفالت ماشینی ... / استعلام,استعلام آسفالت ماشینی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019317/استعلام-ساکشن-و-نوار-قلب'>استعلام ساکشن و نوار قلب  / استعلام ,استعلام ساکشن و نوار قلب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019318/استعلام-برداشت-پلاکهای-ثبتی'>استعلام برداشت پلاکهای ثبتی  / استعلام , استعلام برداشت پلاکهای ثبتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019319/استعلام-خرید-سیب-زمینی--پیاز-هویج'>استعلام خرید سیب زمینی ، پیاز، هویج  / استعلام , استعلام خرید سیب زمینی ، پیاز، هویج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019320/استعلام-تفکیک-پرونده-های-ثبتی--'>استعلام تفکیک پرونده های ثبتی ... / استعلام,استعلام تفکیک پرونده های ثبتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019321/استعلام-مخزن-آب-پلی-اتیلن-سه-لایه-عمود'>استعلام مخزن آب پلی اتیلن سه لایه عمود / استعلام,استعلام مخزن آب پلی اتیلن سه لایه عمود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019322/استعلام-​ادامه-حفاری-و-کف-شکنی-چاه'>استعلام ​ادامه حفاری و کف شکنی چاه  / استعلام,استعلام ​ادامه حفاری و کف شکنی چاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019323/استعلام-مبدل-فیبر-نوری-فرستنده--'>استعلام مبدل فیبر نوری فرستنده... / استعلام, استعلام مبدل فیبر نوری فرستنده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019325/استعلام-سیستم-ذخیره-سازی-دیتا'>استعلام سیستم ذخیره سازی دیتا  / استعلام , استعلام سیستم ذخیره سازی دیتا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019326/استعلام-277-عدد-پیراهن--'>استعلام 277 عدد پیراهن ... / استعلام,استعلام 277 عدد پیراهن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019327/استعلام-کارتابل-امضاء-دارای-دو-برگ'>استعلام کارتابل امضاء دارای دو برگ / استعلام , استعلام کارتابل امضاء دارای دو برگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019328/استعلام-دستگاه-های-مخابراتی'>استعلام دستگاه های مخابراتی  / استعلام , استعلام دستگاه های مخابراتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019329/استعلام-انجام-خدمات-تهیه-و-اجرای--'>استعلام انجام خدمات تهیه و اجرای... / استعلام , استعلام انجام خدمات تهیه و اجرای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019330/استعلام-کارتریج'>استعلام کارتریج  / استعلام,استعلام کارتریج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019331/استعلام-خرید-و-حمل-نهال-برای-فضای-سبز'>استعلام خرید و حمل نهال برای فضای سبز / استعلام , استعلام خرید و حمل نهال برای فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019332/استعلام-اجرای-طرح-هادی--'>استعلام اجرای طرح هادی ... / استعلام,استعلام اجرای طرح هادی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019333/مناقصه-ثبت-مشاغل-در-سامانه-118---نوبت-دوم'>مناقصه ثبت مشاغل در سامانه 118 ... نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه ثبت مشاغل در سامانه 118 ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019334/استعلام-تامین-باطری-یو-پی-اس'>استعلام تامین باطری یو پی اس  / استعلام, استعلام تامین باطری یو پی اس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019336/استعلام-دوربین-مداربسته--'>استعلام دوربین مداربسته ... / استعلام,استعلام دوربین مداربسته ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019337/استعلام-تجهیزات-و-وسایل'>استعلام تجهیزات و وسایل  / استعلام, استعلام تجهیزات و وسایل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019338/استعلام-BACKUP-EXEC--'>استعلام BACKUP EXEC ... / استعلام,استعلام BACKUP EXEC ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019339/استعلام-چاپگر-لیزری'>استعلام چاپگر لیزری  / استعلام , استعلام چاپگر لیزری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019340/استعلام-​ترانسفورماتور-کم-تلفا-100-kv'>استعلام ​ترانسفورماتور کم تلفا 100 kv / استعلام , استعلام ​ترانسفورماتور کم تلفا 100 kv</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019342/استعلام-51-دستگاه-برقگیر-33-کیلووات'>استعلام 51 دستگاه برقگیر 33 کیلووات  / استعلام ,استعلام 51 دستگاه برقگیر 33 کیلووات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019343/استعلام-باتری'>استعلام باتری  / استعلام , استعلام باتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019344/استعلام-یک-دستگاه-فایروال-با-لایسنس'>استعلام یک دستگاه فایروال با لایسنس / استعلام, استعلام یک دستگاه فایروال با لایسنس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019346/استعلام-مخز-سختی-گیر-نیمه-اتوماتیک'>استعلام مخز سختی گیر نیمه اتوماتیک / استعلام, استعلام مخز سختی گیر نیمه اتوماتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019347/استعلام-مکانیکال-سیل-بورگمن'>استعلام مکانیکال سیل بورگمن  / استعلام , استعلام مکانیکال سیل بورگمن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019348/استعلام-10-کارتن-گیره-پوشه'>استعلام 10 کارتن گیره پوشه / استعلام, استعلام 10 کارتن گیره پوشه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019349/استعلام-موتور-برق'>استعلام موتور برق / استعلام ,استعلام موتور برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019350/مناقصه-ایجاد-آرشیو-الکترونیک-پرونده-های-ثبتی--'>مناقصه ایجاد آرشیو الکترونیک پرونده های ثبتی ... / مناقصه, مناقصه ایجاد آرشیو الکترونیک پرونده های ثبتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019351/مناقصه-خرید-نصب-و-راه-اندازی-و-نگهداری-پنج-دستگاه-آسانسور-تخت-بر-و--'>مناقصه خرید، نصب و راه اندازی و نگهداری پنج دستگاه آسانسور تخت بر و... / مناقصه عمومی, مناقصه خرید، نصب و راه اندازی و نگهداری پنج دستگاه آسانسور تخت بر و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019352/استعلام-اجرای-عملیات-محوطه-سازی--'>استعلام اجرای عملیات محوطه سازی... / استعلام, استعلام اجرای عملیات محوطه سازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019354/استعلام-هزینه-رنگ-کاری-و-نقاشی'>استعلام هزینه رنگ کاری و نقاشی  / استعلام, استعلام هزینه رنگ کاری و نقاشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019355/استعلام-اجرای-عملیات-محوطه-سازی-و-جدول'>استعلام اجرای عملیات محوطه سازی و جدول / استعلام, اجرای عملیات محوطه سازی و جدول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019356/فراخوان-تهیه-خرید-حمل-نصب-و-راه-اندازی-آسانسورهای-ساختمان-آموزشی'>فراخوان تهیه، خرید، حمل، نصب و راه اندازی آسانسورهای ساختمان آموزشی / فراخوان ارزیابی و مناقصه, فراخوان تهیه، خرید، حمل، نصب و راه اندازی آسانسورهای ساختمان آموزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019357/استعلام-کانال-انتقال-آب-بتنی-کشاورزی'>استعلام کانال انتقال آب بتنی کشاورزی / استعلام, استعلام کانال انتقال آب بتنی کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019359/استعلام-تهیه-و-نصب-تابلو-مجتمع-های'>استعلام تهیه و نصب تابلو مجتمع های  / استعلام , استعلام تهیه و نصب تابلو مجتمع های </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019360/استعلام-کارت-شبکه'>استعلام کارت شبکه  / استعلام , استعلام کارت شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019361/مناقصه-تکمیل-ساختمان-اداری'>مناقصه تکمیل ساختمان اداری / مناقصه,مناقصه تکمیل ساختمان اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019362/استعلام-​لوله-جدار-فولادی'>استعلام ​لوله جدار فولادی  / استعلام , استعلام لوله جدار فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019363/استعلام-تهیه-یک-دستگاه-رک-مبدل-48'>استعلام تهیه یک دستگاه رک مبدل 48 / استعلام ,استعلام تهیه یک دستگاه رک مبدل 48</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019365/استعلام-لوله-مانسمان-بردسکن'>استعلام لوله مانسمان- بردسکن / استعلام,استعلام لوله مانسمان- بردسکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019366/استعلام-رول-فاکس-پاناسونیک'>استعلام رول فاکس پاناسونیک / استعلام , استعلام رول فاکس پاناسونیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019367/مناقصه-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذای-کارکنان--'>مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای کارکنان ... / مناقصه,مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای کارکنان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019368/استعلام-صندلی-دانشجویی-دسته-تحریردار'>استعلام صندلی دانشجویی دسته تحریردار / استعلام , استعلام صندلی دانشجویی دسته تحریردار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019369/برگزاری-استعلام-بها-امور-خدمات'>برگزاری استعلام بها امور خدمات  / استعلام ,برگزاری استعلام بها امور خدمات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019370/استعلام-آبمیوه-بدون-گاز-پالپ-دار-فلزی'>استعلام آبمیوه بدون گاز پالپ دار فلزی  / استعلام، استعلام آبمیوه بدون گاز پالپ دار فلزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019371/مناقصه-خدمات-خودرویی-(امور-نقلیه)-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات خودرویی (امور نقلیه) نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه خدمات خودرویی (امور نقلیه) نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019372/استعلام-خاک-برداری--پی-کنی--گودبرداری-و-کانال-کنی-در-زمین-های-نرم-و--'>استعلام خاک برداری ، پی کنی ، گودبرداری و کانال کنی در زمین های نرم و ...  / استعلام ,استعلام خاک برداری ، پی کنی ، گودبرداری و کانال کنی در زمین های نرم و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019373/استعلام-اجرای-دو-کارگاه-آموزشی--'>استعلام اجرای دو کارگاه آموزشی ... / استعلام , استعلام اجرای دو کارگاه آموزشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019374/استعلامsan-storage-40'>استعلامsan storage 40 / استعلام ,استعلام san storage 40</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019375/مناقصه-اصلاح-شبکه-آب-و-استاندارد-سازی-انشعابات-آب'>مناقصه اصلاح شبکه آب و استاندارد سازی انشعابات آب / مناقصه اصلاح شبکه آب و استاندارد سازی انشعابات آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019376/استعلام-تلویزیون-صنعتی'>استعلام تلویزیون صنعتی / استعلام,استعلام تلویزیون صنعتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019377/مناقصه-خدمات-خودرویی'>مناقصه خدمات خودرویی     / مناقصه,مناقصه خدمات خودرویی    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019378/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری  / استعلام , استعلام کامپیوتر و فناوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019379/استعلام-آموزش-دوزنده-کیف-چرمی-با-دست'>استعلام آموزش دوزنده کیف چرمی با دست / استعلام, استعلام آموزش دوزنده کیف چرمی با دست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019380/استعلام-خرید-دانسیته-سوئیچ--مانومتر'>استعلام خرید دانسیته سوئیچ ، مانومتر  / استعلام , استعلام خرید دانسیته سوئیچ ، مانومتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019381/استعلام-کابل-فرمان-20-رشته-با-سطح-مقطع'>استعلام کابل فرمان 20 رشته با سطح مقطع  / استعلام ,استعلام کابل فرمان 20 رشته با سطح مقطع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019382/استعلام-دوربین'>استعلام دوربین / استعلام , استعلام دوربین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019383/استعلام-تعمیرات-نصب-و-تهیه-گاردریل'>استعلام تعمیرات، نصب و تهیه گاردریل / استعلام, استعلام تعمیرات، نصب و تهیه گاردریل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019384/استعلام-اصلاح-سیستم-برق-کشی-طبقه-دوم'>استعلام اصلاح سیستم برق کشی طبقه دوم / استعلام, استعلام اصلاح سیستم برق کشی طبقه دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019385/اصلاحیه-مناقصه-​خرید-کابل-خودنگهدار-فشار-ضعیف'>اصلاحیه مناقصه ​خرید کابل خودنگهدار فشار ضعیف / اصلاحیه مناقصه عمومی، مناقصه ​خرید کابل خودنگهدار فشار ضعیف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019386/استعلام-تهیه--نصب-و-راه-اندازی--'>استعلام تهیه ، نصب و راه اندازی ... / استعلام , استعلام تهیه ، نصب و راه اندازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019387/مناقصه-خدمات-خودرویی-(امور-نقلیه)-نوبت-چهارم'>مناقصه خدمات خودرویی (امور نقلیه) نوبت چهارم / آگهی مناقصه , مناقصه خدمات خودرویی (امور نقلیه) نوبت چهارم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019388/استعلام-اجرا-و-اتصال-فیبر-نوری-خط-230'>استعلام اجرا و اتصال فیبر نوری خط 230 / استعلام,استعلام اجرا و اتصال فیبر نوری خط 230</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019390/استعلام-لوازم-مصرفی'>استعلام لوازم مصرفی / استعلام ,استعلام لوازم مصرفی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019391/استعلام-دوربین-های-مداربسته-و-نصب-آن'>استعلام دوربین های مداربسته و نصب آن / استعلام,استعلام دوربین های مداربسته و نصب آن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019392/استعلام-آسفالت-ماشینی'>استعلام آسفالت ماشینی  / استعلام, استعلام آسفالت ماشینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019393/استعلام-​میسکر-دایناکور-آمپلی-فایر'>استعلام ​میسکر دایناکور، آمپلی فایر  / استعلام, استعلام ​میسکر دایناکور، آمپلی فایر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019394/استعلام-بذر-کاری-و-کپه-کاری'>استعلام بذر کاری و کپه کاری  / استعلام , استعلام بذر کاری و کپه کاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019395/استعلام-حمل-و-نقل-اداری-خودرو'>استعلام حمل و نقل اداری خودرو / استعلام , استعلام حمل و نقل اداری خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019396/مناقصه-بهره-برداری-و-نگهداری-و-حراست-از-اداره-مرکزی'>مناقصه  بهره برداری و نگهداری و حراست از اداره مرکزی / مناقصه  بهره برداری و نگهداری و حراست از اداره مرکزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019397/استعلام-یونیتهای-دندانپزشکی--'>استعلام یونیتهای دندانپزشکی ... / استعلام,استعلام یونیتهای دندانپزشکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019398/استعلام-خدمات-مشاوره-در-زمینه'>استعلام خدمات مشاوره در زمینه  / استعلام ,استعلام خدمات مشاوره در زمینه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019399/استعلام-نقاشی'>استعلام نقاشی  / استعلام , استعلام نقاشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019400/استعلام-دو-دستگاه-سوییچ-سیسکو'>استعلام دو دستگاه سوییچ سیسکو / استعلام , استعلام دو دستگاه سوییچ سیسکو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019401/استعلام-ورق-کامپوزیت'>استعلام ورق کامپوزیت / استعلام, استعلام ورق کامپوزیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019402/فراخوان-مناقصه-ارائه-خدمات-بهداشتی-درمانی'>فراخوان مناقصه ارائه خدمات بهداشتی درمانی  / فراخوان مناقصه ارائه خدمات بهداشتی درمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019404/استعلام-تهیه-و-اجرای-خط-شبکه-برق-فشار'>استعلام تهیه و اجرای خط شبکه برق فشار / استعلام, استعلام تهیه و اجرای خط شبکه برق فشار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019405/استعلام-پنل-خورشیدی-100-واتی'>استعلام پنل خورشیدی 100 واتی / استعلام ,استعلام پنل خورشیدی 100 واتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019406/استعلام-احداث-بلاتفرم-محوطه-نصب-ادوات'>استعلام احداث بلاتفرم، محوطه نصب ادوات / استعلام, استعلام احداث بلاتفرم، محوطه نصب ادوات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019407/استعلام-اجرای-لایروبی-و-مرمت-قنات'>استعلام اجرای لایروبی و مرمت قنات / استعلام, استعلام اجرای لایروبی و مرمت قنات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019408/استعلام-​تعویض-تابلو-فرمان'>استعلام ​تعویض تابلو فرمان / استعلام, استعلام ​تعویض تابلو فرمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019409/استعلام-اجرای-لایروبی-و-مرمت-قنات--'>استعلام اجرای لایروبی و مرمت قنات... / استعلام, استعلام اجرای لایروبی و مرمت قنات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019410/استعلام-اجرای-جدول-گذاری-روستای-کریم-آباد'>استعلام اجرای جدول گذاری روستای کریم آباد / استعلام , استعلام اجرای جدول گذاری روستای کریم آباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019411/استعلام-اجرای-جدولگذاری'>استعلام اجرای جدولگذاری / استعلام , استعلام اجرای جدولگذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019412/استعلام-مانیتور-صنعتی'>استعلام مانیتور صنعتی  / استعلام ,استعلام مانیتور صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019413/استعلام-تلفن-بیسیم-tg220kx'>استعلام تلفن بیسیم tg220kx / استعلام, استعلام تلفن بیسیم tg220kx</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019414/استعلام-​خرید-یک-دستگاه-کلید-فشار-متوسط'>استعلام ​خرید یک دستگاه کلید فشار متوسط / استعلام , استعلام ​خرید یک دستگاه کلید فشار متوسط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019415/استعلام-تامین-و-توزیع-و-کنترل-کیفی-آب'>استعلام تامین و توزیع و کنترل کیفی آب  / استعلام,استعلام تامین و توزیع و کنترل کیفی آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019416/استعلام-تامین-و-توزیع-و-کنترل-کیفی-آب'>استعلام تامین و توزیع و کنترل کیفی آب  / استعلام,استعلام تامین و توزیع و کنترل کیفی آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019417/استعلام-تهیه-4-اصله-تیر-بتنی'>استعلام تهیه 4 اصله تیر بتنی / استعلام, استعلام تهیه 4 اصله تیر بتنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019418/استعلام-تهیه-و-اجرای-شبکه-توزیع--'>استعلام تهیه و اجرای شبکه توزیع ... / استعلام,استعلام تهیه و اجرای شبکه توزیع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019420/استعلام-​مایع-دست-شویی'>استعلام ​مایع دست شویی  / استعلام, استعلام ​مایع دست شویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019421/استعلام-تهیه-و-اجرای-ساخت-و-نصب-پکیج'>استعلام تهیه و اجرای ساخت و نصب پکیج / استعلام,استعلام تهیه و اجرای ساخت و نصب پکیج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019422/استعلام-خرید-سوئیچ-پاور-کابل-سنکرون---'>استعلام خرید سوئیچ پاور- کابل سنکرون -... / استعلام,استعلام خرید سوئیچ پاور- کابل سنکرون -...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019423/استعلام-واگذاری-امور-تایپ-و-تکثیر'>استعلام واگذاری امور تایپ و تکثیر / استعلام , استعلام واگذاری امور تایپ و تکثیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019424/مناقصه-عملیات-اجرایی-شبکه-توزیع-روستای--'>مناقصه عملیات اجرایی شبکه توزیع روستای ... / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه عملیات اجرایی شبکه توزیع روستای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019425/استعلام-اجرای-جدولگذاری'>استعلام اجرای جدولگذاری / استعلام , استعلام اجرای جدولگذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019426/استعلام​-خرید-کیس'>استعلام​ خرید کیس / استعلام, استعلام ​خرید کیس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019427/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری  / استعلام ,استعلام کامپیوتر و فناوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019428/استعلام-اجرای-جدولگذاری'>استعلام اجرای جدولگذاری / استعلام , استعلام اجرای جدولگذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019429/فراخوان-مناقصه-ارائه-خدمات-بهداشتی-درمانی-در-مراکز-و-پایگاه-های-سلامت'>فراخوان مناقصه ارائه خدمات بهداشتی درمانی در مراکز و پایگاه های سلامت  / فراخوان مناقصه ارائه خدمات بهداشتی درمانی در مراکز و پایگاه های سلامت  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019430/استعلام-تهیه-و-اجرای-قسمتی-از-شبکه'>استعلام تهیه و اجرای قسمتی از شبکه  / استعلام, استعلام تهیه و اجرای قسمتی از شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019431/استعلام-تهیه-و-تعویض-شیرآلات'>استعلام تهیه و تعویض شیرآلات / استعلام,استعلام تهیه و تعویض شیرآلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019432/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-تابلو-گولمورگن'>استعلام نصب و راه اندازی تابلو گولمورگن / استعلام, استعلام ​نصب و راه اندازی تابلو گولمورگن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019433/استعلام-اجرای-پل-و-دیواره-سازی-روستای'>استعلام اجرای پل و دیواره سازی روستای / استعلام , استعلام اجرای پل و دیواره سازی روستای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019434/استعلام-تهیه-و-اجرای-دو-باب-فونداسیون'>استعلام تهیه و اجرای دو باب فونداسیون / استعلام,استعلام تهیه و اجرای دو باب فونداسیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019435/مناقصه-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذای-کارکنان-و-بیماران'>مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای کارکنان و بیماران  / مناقصه,مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای کارکنان و بیماران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019436/استعلام-تامین-4-رشته-زنجیر-چرخ-ضربدری--'>استعلام تامین 4 رشته زنجیر چرخ ضربدری ... / استعلام,استعلام تامین 4 رشته زنجیر چرخ ضربدری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019437/استعلام​-درخواست-خرید-یازده-عدد-کارتخوان'>استعلام​ درخواست خرید یازده عدد کارتخوان / استعلام, استعلام ​درخواست خرید یازده عدد کارتخوان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019438/فراخوان-اجرای-پروژه-های-تهیه-و-تدوین-انجام-مطالعات-طرح-جامع--'>فراخوان  اجرای پروژه های تهیه و تدوین انجام مطالعات طرح جامع ... / فراخوان,فراخوان  اجرای پروژه های تهیه و تدوین انجام مطالعات طرح جامع ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019439/استعلام-نگهداری-از-ساختمان-راهدارخانه'>استعلام نگهداری از ساختمان راهدارخانه  / استعلام، استعلام نگهداری از ساختمان راهدارخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019440/استعلام-خرید-20-عدد-تیغه-اندیس-سایش'>استعلام خرید 20 عدد تیغه اندیس سایش  / استعلام, استعلام خرید 20 عدد تیغه اندیس سایش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019441/استعلام-اجرای-جدول-گذاری-روستای--'>استعلام اجرای جدول گذاری روستای ... / استعلام , استعلام اجرای جدول گذاری روستای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019442/استعلام-جلد-ملی-کارت'>استعلام جلد ملی کارت / استعلام , استعلام جلد ملی کارت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019443/استعلام-نصب-تابلو-و-علائم-ایمنی-در-سطح'>استعلام  نصب تابلو و علائم ایمنی در سطح  / استعلام ,استعلام  نصب تابلو و علائم ایمنی در سطح </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019444/مناقصه-تامین-خودروی-سواری'>مناقصه تامین خودروی سواری  / مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین خودروی سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019445/استعلام-عملیات-حفاری-با-ترانچر'>استعلام عملیات حفاری با ترانچر  / استعلام , استعلام عملیات حفاری با ترانچر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019446/استعلام-اجرای-دیوارچینی'>استعلام اجرای دیوارچینی  / استعلام ، استعلام اجرای دیوارچینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019447/مناقصه-همراه-با-ارزیابی-کیفی-COMPLETION-7500-10000-PSI--نوبت-دوم'>مناقصه همراه با ارزیابی کیفی  COMPLETION 7500.10000 PSI - نوبت دوم / مناقصه همراه با ارزیابی کیفی , مناقصه همراه با ارزیابی کیفی  COMPLETION 7500.10000 PSI - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019448/استعلام-شیر-گازی-رزوه-ای-استینلس-استیل'>استعلام شیر گازی رزوه ای استینلس استیل / استعلام ,استعلام شیر گازی رزوه ای استینلس استیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019449/استعلام-17-دستگاه-تبلت-مایکروسافت'>استعلام 17 دستگاه تبلت مایکروسافت / استعلام , استعلام 17 دستگاه تبلت مایکروسافت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019450/فراخوان-اصلاح-شبکه-روستایی'>فراخوان اصلاح شبکه روستایی / فراخوان اصلاح شبکه روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019451/استعلام-خرید-مبلمان-شهری'>استعلام خرید مبلمان شهری / استعلام ,استعلام خرید مبلمان شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019452/استعلام-تامین-کالا-و-انجام-عملیات'>استعلام تامین کالا و انجام عملیات / استعلام , استعلام تامین کالا و انجام عملیات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019453/استعلام-شیر-گازی-فلنچی-فولادی'>استعلام شیر گازی فلنچی فولادی  / استعلام ,استعلام شیر گازی فلنچی فولادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019454/استعلام-تکمیل-راه-عشایری-اوند-به-سبزی'>استعلام تکمیل راه عشایری اوند به سبزی / استعلام,استعلام تکمیل راه عشایری اوند به سبزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019455/استعلام-سورتر-3-خانه-ارزی-گلوری'>استعلام سورتر 3 خانه ارزی گلوری  / استعلام , استعلام سورتر 3 خانه ارزی گلوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019456/استعلام-دو-دستگاه-اسپیلت-یونیت-داکت'>استعلام دو دستگاه اسپیلت یونیت داکت  / استعلام, استعلام دو دستگاه اسپیلت یونیت داکت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019457/فراخوان-یک-حلقه-چاه-60-متری-ضربه-ای'>فراخوان یک حلقه چاه 60 متری ضربه ای / فراخوان یک حلقه چاه 60 متری ضربه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019458/مناقصه-تامین-مصالح-و-تجهیزات-کالا-و-خدمات--'>مناقصه تامین مصالح و تجهیزات، کالا و خدمات ... / مناقصه,مناقصه تامین مصالح و تجهیزات، کالا و خدمات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019459/استعلام-خرید-2-دستگاه-لپ-تاپ'>استعلام خرید 2 دستگاه لپ تاپ  / استعلام, استعلام خرید 2 دستگاه لپ تاپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019460/استعلام-عملیات-سرویس-و-تعمیرات-دوره-ای'>استعلام عملیات سرویس و تعمیرات دوره ای / استعلام,استعلام عملیات سرویس و تعمیرات دوره ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019461/مناقصه-تامین-مصالح-و-تجهیزات-کالا-و-خدمات--'>مناقصه تامین مصالح و تجهیزات، کالا و خدمات ... / مناقصه,مناقصه تامین مصالح و تجهیزات، کالا و خدمات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019462/مناقصه-تامین-مصالح-و-تجهیزات-کالا-و-خدمات--'>مناقصه تامین مصالح و تجهیزات، کالا و خدمات ... / مناقصه,مناقصه تامین مصالح و تجهیزات، کالا و خدمات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019463/استعلام-رفع-اشکال-از-لینک-ارتباطی-E'>استعلام رفع اشکال از لینک ارتباطی E / استعلام، استعلام رفع اشکال از لینک ارتباطی E</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019464/فراخوان-عرضه--حمل--نصب-و-خدمات-پشتیبانی-مربوط-به-پروژه-توسعه-شبکه-برق-روستایی'>فراخوان عرضه ، حمل ، نصب و خدمات پشتیبانی مربوط به پروژه توسعه شبکه برق روستایی  / فراخوان , فراخوان عرضه ، حمل ، نصب و خدمات پشتیبانی مربوط به پروژه توسعه شبکه برق روستایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019465/فراخوان-اصلاح-شبکه-روستایی'>فراخوان اصلاح شبکه روستایی / فراخوان اصلاح شبکه روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019466/استعلام-انجام-امور-خدماتی-ساختمان'>استعلام انجام امور خدماتی ساختمان  / استعلام , استعلام انجام امور خدماتی ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019467/استعلام-پلاک-بال-مرغی'>استعلام پلاک بال مرغی / استعلام , استعلام پلاک بال مرغی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019468/استعلام-درب-اتوماتیک-کشویی--'>استعلام درب اتوماتیک کشویی ... / استعلام,استعلام درب اتوماتیک کشویی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019469/فراخوان-لوله-گذاری-خط-انتقال-و-شبکه-توزیع-آب-سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>فراخوان لوله گذاری خط انتقال و شبکه  توزیع آب, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / فراخوان لوله گذاری خط انتقال و شبکه  توزیع آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019470/استعلام-جابجایی-شبکه-برق-روستای'>استعلام جابجایی شبکه برق روستای / استعلام، استعلام جابجایی شبکه برق روستای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019471/استعلام-خرید-اجرا-اصلاح-و-مرمت-شبکه'>استعلام خرید،اجرا، اصلاح و مرمت شبکه / استعلام, استعلام خرید،اجرا، اصلاح و مرمت شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019472/استعلام-سورتر-4-خانه-گلوری'>استعلام سورتر 4 خانه گلوری  / استعلام , استعلام سورتر 4 خانه گلوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019473/استعلام-استارت-247-خودروهای-سنگین'>استعلام استارت 247 خودروهای سنگین / استعلام، استعلام استارت 247 خودروهای سنگین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019474/استعلام-اکسس-پوینت-سافوس'>استعلام اکسس پوینت سافوس  / استعلام,استعلام اکسس پوینت سافوس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019475/فراخوان-عرضه--حمل--نصب-و-خدمات-پشتیبانی-مربوط-به-پروژه-توسعه-شبکه-برق-روستایی'>فراخوان عرضه ، حمل ، نصب و خدمات پشتیبانی مربوط به پروژه توسعه شبکه برق روستایی  / فراخوان , فراخوان عرضه ، حمل ، نصب و خدمات پشتیبانی مربوط به پروژه توسعه شبکه برق روستایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019476/استعلام-تفکیک-فضای-فیزیکی-ساختمان--'>استعلام تفکیک فضای فیزیکی ساختمان ... / استعلام,استعلام تفکیک فضای فیزیکی ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019477/استعلام-عملیات-سرویس-و-تعمیرات-دوره-ای'>استعلام عملیات سرویس و تعمیرات دوره ای / استعلام,استعلام عملیات سرویس و تعمیرات دوره ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019478/استعلام-کارهای-ساختمانی-پست-میاندوآب-2'>استعلام کارهای ساختمانی پست میاندوآب 2 / استعلام,استعلام کارهای ساختمانی پست میاندوآب 2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019479/استعلام-​اجرای-بازسازی-سیستم-شبکه-و-برق'>استعلام ​اجرای بازسازی سیستم شبکه و برق / استعلام، استعلام ​اجرای بازسازی سیستم شبکه و برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019480/فراخوان-اصلاح-شبکه-روستایی-کوار'>فراخوان اصلاح شبکه روستایی کوار / فراخوان اصلاح شبکه روستایی کوار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019481/استعلام-انجام-خدمات-حفاظت-فیزیکی'>استعلام انجام خدمات حفاظت فیزیکی  / استعلام , استعلام انجام خدمات حفاظت فیزیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019482/استعلام-ملزومات-رادیویی'>استعلام ملزومات رادیویی / استعلام,استعلام ملزومات رادیویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019483/استعلام-توسعه-فضای-سبز-و-عملیات-خاکی'>استعلام توسعه فضای سبز و عملیات خاکی / استعلام , استعلام توسعه فضای سبز و عملیات خاکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019484/استعلام-​میز-اداری--کمد-دیواری'>استعلام ​میز اداری - کمد دیواری / استعلام,استعلام میز اداری - کمد دیواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019485/استعلام-​تعمیر-و-نگهداری-از-کالا-و-تجهیزات'>استعلام ​تعمیر و نگهداری از کالا و تجهیزات  / استعلام, استعلام ​تعمیر و نگهداری از کالا و تجهیزات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019486/فراخوان-عرضه--حمل--نصب-و-خدمات-پشتیبانی-مربوط-به-پروژه-اصلاح-و-بهینه-سازی'>فراخوان عرضه ، حمل ، نصب و خدمات پشتیبانی مربوط به پروژه اصلاح و بهینه سازی / فراخوان , فراخوان عرضه ، حمل ، نصب و خدمات پشتیبانی مربوط به پروژه اصلاح و بهینه سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019487/استعلام-دستگاه-واکس-زن-2-قرچه'>استعلام دستگاه واکس زن 2 قرچه / استعلام , استعلام دستگاه واکس زن 2 قرچه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019488/استعلام-​احداث-شبکه-روشنایی-بلوار'>استعلام ​احداث شبکه روشنایی بلوار / استعلام، استعلام ​احداث شبکه روشنایی بلوار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019489/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری / استعلام,استعلام کامپیوتر و فناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019490/استعلام-تجهیزات-ساخت-کفی--'>استعلام تجهیزات ساخت کفی ... / استعلام,استعلام تجهیزات ساخت کفی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019491/استعلام-اقلام-سی-دی-و-باطری-و-دوربین'>استعلام اقلام سی دی و باطری و دوربین  / استعلام, استعلام اقلام سی دی و باطری و دوربین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019492/استعلام-اجرای-آسفالت-معابر'>استعلام اجرای آسفالت معابر  / استعلام, استعلام اجرای آسفالت معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019493/استعلام-تامین-پهنای-باند-اینترنت--'>استعلام تامین پهنای باند اینترنت ... / استعلام,استعلام تامین پهنای باند اینترنت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019494/استعلام-تهیه-اقلام'>استعلام تهیه اقلام / استعلام , استعلام تهیه اقلام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019495/استعلام-خرید-87-ست-تجهیزات-انفرادی--'>استعلام خرید 87 ست تجهیزات انفرادی ... / استعلام,استعلام خرید 87 ست تجهیزات انفرادی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019496/استعلام-تکمیل-شبکه-آب-و-احداث-کانال'>استعلام تکمیل شبکه آب و احداث کانال  / استعلام ,استعلام تکمیل شبکه آب و احداث کانال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019497/استعلام-برنج-تایلند'>استعلام برنج تایلند / استعلام, استعلام برنج تایلند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019498/استعلام-خرید-رادیاتور-سیستم-خنک-کاری'>استعلام خرید رادیاتور سیستم خنک کاری  / استعلام , استعلام خرید رادیاتور سیستم خنک کاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019499/استعلام-کف-شکنی-چاه-دستی-و-حفر'>استعلام کف شکنی چاه دستی و  حفر  / استعلام, استعلام کف شکنی چاه دستی و  حفر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019500/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-تامین-مصالح-و-تجهیزات-کالا-و-خدمات-مرتبط-مشتمل'>مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین مصالح و تجهیزات کالا و خدمات مرتبط مشتمل  / مناقصه ، مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین مصالح و تجهیزات کالا و خدمات مرتبط مشتمل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019501/استعلام-DV-WILDCARD-SSL-CERTIFICATE'>استعلام DV WILDCARD SSL CERTIFICATE  / استعلام , استعلام DV WILDCARD SSL CERTIFICATE </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019502/استعلام-پلاک-پای-طیور'>استعلام پلاک پای طیور / استعلام , استعلام پلاک پای طیور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019503/استعلام-احداث-ترانس-ساختمان-مخابرات'>استعلام احداث ترانس ساختمان مخابرات / استعلام , استعلام احداث ترانس ساختمان مخابرات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019504/فراخوان-ارزیابی-کیفی-تجدید-پروژه-استقرار-نظام-مدیریت-امنیت-اطلاعات'>فراخوان ارزیابی کیفی تجدید پروژه استقرار نظام مدیریت امنیت اطلاعات / فراخوان ارزیابی کیفی تجدید پروژه استقرار نظام مدیریت امنیت اطلاعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019505/استعلام-تست-و-وصل-به-گاز-شهرک-فناوری'>استعلام تست و وصل به گاز شهرک فناوری  / استعلام ,استعلام تست و وصل به گاز شهرک فناوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019506/مناقصه-تامین-مصالح-و-تجهیزات-کالا-و-خدمات-مرتبط-مشتمل'>مناقصه  تامین مصالح و تجهیزات کالا و خدمات مرتبط مشتمل  / مناقصه ، مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین مصالح و تجهیزات کالا و خدمات مرتبط مشتمل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018779/مزایده-اجاره-غرفه-نوبت-دوم'>مزایده اجاره غرفه نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره غرفه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018780/مزایده-ششدانگ-ساختمان-اعیان-126-مترمربع'>مزایده ششدانگ ساختمان اعیان 126 مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان اعیان 126 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018782/مزایده-واگذاری-قطع-جمع-آوری-و-فروش-درختان--'>مزایده واگذاری قطع، جمع آوری و فروش درختان ... / مزایده واگذاری قطع، جمع آوری و فروش درختان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018784/مزایده-ششدانگ-ساختمان-با-قدمت-40-سال'>مزایده ششدانگ ساختمان با قدمت 40 سال / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان با قدمت 40 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018786/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-سمند'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری سمند   / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی سواری سمند  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018790/مزایده-منزل-مسکونی-مشاع-عرصه-903مترمربع'>مزایده منزل مسکونی مشاع عرصه 903مترمربع / مزایده,مزایده منزل مسکونی مشاع عرصه 903مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018791/مزایده-ساختمان-عرصه-و-اعیان-تجاری-تجدید'>مزایده ساختمان عرصه و اعیان تجاری تجدید / آگهی تجدید مزایده ، مزایده ساختمان عرصه و اعیان تجاری تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018793/مزایده-واگذاری-غرفه-اسباب-بازی-و---نوبت-دوم'>مزایده واگذاری غرفه اسباب بازی و ... نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری غرفه اسباب بازی و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018794/مزایده-فروش-قطعات-مسکونی-و-تجاری-با-شرایط-نقدی'>مزایده فروش قطعات مسکونی و تجاری با شرایط نقدی  / مزایده,مزایده فروش قطعات مسکونی و تجاری با شرایط نقدی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018796/مزایده-اجاره-دو-قطعه-باغ'>مزایده اجاره دو قطعه باغ / آگهی مزایده غیر حضوری، مزایده اجاره دو قطعه باغ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018797/مزایده-فروش-املاک-کاربری-تجاری'>مزایده فروش املاک کاربری تجاری  / مزایده,مزایده فروش املاک کاربری تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018799/مزایده-فروش-یکدستگاه-پژو-پارس---نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه پژو پارس ... نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه پژو پارس ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018801/مزایده-فروش-لیفتراک'>مزایده فروش لیفتراک / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش لیفتراک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018802/مزایده-خودروی-پژو-405'>مزایده خودروی پژو 405 / آگهی مزایده، مزایده خودروی پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018804/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-50-مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 50 مترمربع نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 50 مترمربع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018805/مزایده-واگذاری-فضاهای-تبلیغاتی--'>مزایده واگذاری فضاهای تبلیغاتی ... / مزایده, مزایده واگذاری فضاهای تبلیغاتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018806/مزایده-واگذاری-استخر-سرپوشیده-'>مزایده واگذاری استخر سرپوشیده.. / مزایده, واگذاری استخر سرپوشیده..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018808/مزایده-اجاره-زمین--'>مزایده اجاره زمین ... / مزایده ,مزایده اجاره زمین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018810/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-سواری-96-10-17'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری 96.10.17 / مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری 96.10.17</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018811/مزایده-واگذاری-یک-عدد-زمین-چمن-مصنوعی-ورزشی'>مزایده واگذاری یک عدد زمین چمن مصنوعی ورزشی / مزایده, مزایده واگذاری یک عدد زمین چمن مصنوعی ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018813/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-دو-تبریز'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش دو تبریز / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش دو تبریز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018815/تجدید-مزایده-اجاره-سالن-ورزشی---(نوبت-دوم)'>تجدید مزایده اجاره سالن ورزشی ... (نوبت دوم) / آگهی تجدید مزایده، تجدید مزایده اجاره سالن ورزشی ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018818/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-قطعه-دوم-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی قطعه دوم تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی قطعه دوم تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018820/مزایده-اجاره-سالن-مجتمع-فرهنگی-و-هنری'>مزایده اجاره سالن مجتمع فرهنگی و هنری  / مزایده , مزایده اجاره سالن مجتمع فرهنگی و هنری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018821/مزایده-ششدانگ-خانه-مساحت-دویست-متر-بخش-دو'>مزایده ششدانگ خانه مساحت دویست متر بخش دو  / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مساحت دویست متر بخش دو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018823/مزایده-ششدانگ-سه-قطعه-زمین'>مزایده ششدانگ سه قطعه زمین  / مزایده,مزایده ششدانگ سه قطعه زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018824/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-هفتم-155-38متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه هفتم 155.38متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه هفتم 155.38متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018826/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-152-75متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 152.75متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 152.75متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018832/مزایده-واگذاری-محلها-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری محلها- نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری محلها- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018834/مزایده-اجاره-سالن-تکثیر--تجدید'>مزایده اجاره سالن تکثیر...تجدید / آگهی تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده اجاره سالن تکثیر...تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018836/مزایده-منزل-مسکونی-بخش-دو-یزد'>مزایده منزل مسکونی بخش دو یزد  / مزایده,مزایده منزل مسکونی بخش دو یزد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018837/مزایده-فروش-خودرو-نوبت-دوم'>مزایده فروش خودرو- نوبت دوم / مزایده, مزایده فروش خودرو - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018838/مزایده-جک-پالت-یک-تنی--گاز--دستگاه-اره-دیسکی'>مزایده جک پالت یک تنی ، گاز  ، دستگاه اره دیسکی / مزایده,مزایده جک پالت یک تنی ، گاز  ، دستگاه اره دیسکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018839/مزایده-منزل-مسکونی-قدیمی-ساز-عرصه-293-80متر'>مزایده منزل مسکونی قدیمی ساز عرصه 293.80متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی قدیمی ساز عرصه 293.80متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018841/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-767-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 767 متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 767 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018844/مزایده-فروش-دو-قطعه-زمین-مساحت-534-24-و-533-92متر'>مزایده فروش دو قطعه زمین مساحت 534.24 و 533.92متر  / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین مساحت 534.24 و 533.92متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018846/مزایده-اجاره-تاسیسات-سنگ-شکن'>مزایده اجاره تاسیسات سنگ شکن / اگهی مزایده , مزایده اجاره تاسیسات سنگ شکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018847/مزایده-یک-عدد-تانکر-آبرسانی-و--'>مزایده یک عدد تانکر آبرسانی و ... / آگهی مزایده, مزایده یک عدد تانکر آبرسانی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018848/مزایده-فروش-تعدادی-از-قطعات-کاربری-مسکونی-تجاری-کارگاهی-تجدید'>مزایده فروش تعدادی از قطعات کاربری مسکونی تجاری کارگاهی تجدید  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از قطعات کاربری مسکونی تجاری کارگاهی تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018849/مزایده-اجاره-تاسیسات-سنگ-شکن-و-ماشین-آلات'>مزایده اجاره تاسیسات سنگ شکن و ماشین آلات / آگهی مزایده, مزایده اجاره تاسیسات سنگ شکن و ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018850/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پاترول'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پاترول  / مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو سواری پاترول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018851/مزایده-فروش-قطعات-با-شرایط-نقدی-شهرستان-مرودشت'>مزایده فروش قطعات با شرایط نقدی شهرستان مرودشت  / مزایده,مزایده فروش قطعات با شرایط نقدی شهرستان مرودشت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018852/مزایده-تعدادی-از-لوازم-و-تجهیزات-پزشکی-مازاد'>مزایده تعدادی از لوازم و تجهیزات پزشکی مازاد / آگهی مزایده عمومی, مزایده تعدادی از لوازم و تجهیزات پزشکی مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018854/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-339-مترمربع'>مزایده منزل مسکونی عرصه 339 مترمربع  / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 339 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018856/مزایده-ششدانگ-خانه-مسکونی-مساحت-دویست-متر'>مزایده ششدانگ خانه مسکونی مساحت دویست متر / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مسکونی مساحت دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018859/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-155-مترمربع'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 155 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 155 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018860/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-604-66متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 604.66متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 604.66متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018861/مزایده-فروش-یک-دستگاه-پژو-پارس-96-10-17'>مزایده فروش یک دستگاه پژو پارس 96.10.17 / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه پژو پارس 96.10.17</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018863/مزایده-فروش-تعداد-299-دستگاه-چاپگر-سوزنی-کارکرده---نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد 299 دستگاه چاپگر سوزنی کارکرده ...  نوبت دوم  / مزایده , مزایده فروش تعداد 299 دستگاه چاپگر سوزنی کارکرده ...  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018865/مزایده-آپارتمان-مساحت-صد-و-ده-متر-مرحله-دوم'>مزایده آپارتمان مساحت صد و ده متر مرحله دوم / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت صد و ده متر مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018866/مزایده-یک-دستگاه-پژو-206-مدل-1392'>مزایده یک دستگاه پژو 206 مدل 1392 / مزایده, مزایده یک دستگاه پژو 206 مدل 1392</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018868/مزایده-یک-دستگاه-سیستم-کامپیوتری--یک-دستگاه-بالابر-و----نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه سیستم کامپیوتری ، یک دستگاه بالابر و ... - نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک دستگاه سیستم کامپیوتری ، یک دستگاه بالابر و ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018870/مزایده-یکدستگاه-ترانس-تامین-برق'>مزایده یکدستگاه ترانس تامین برق  / مزایده,مزایده یکدستگاه ترانس تامین برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018871/مزایده-اموال-تملیکی-شامل-دو-باب-ملک'>مزایده اموال تملیکی شامل دو باب ملک  / مزایده,مزایده اموال تملیکی شامل دو باب ملک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018874/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-206-تیپ-دو--نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو 206 تیپ دو - نوبت دوم  / مزایده، مزایده یک دستگاه خودرو پژو 206 تیپ دو - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018875/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-644-80مترمربع'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 644.80مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 644.80مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018876/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-وانت-دوکابین-مزدا'>مزایده یک دستگاه خودرو وانت دوکابین مزدا / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو وانت دوکابین مزدا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018877/مزایده-صندلی-لپ-تاپ--'>مزایده صندلی، لپ تاپ... / آگهی مزایده، مزایده صندلی، لپ تاپ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018878/مزایده-باغ-انگور-و-درخت-گردو-مساحت-5-جریب'>مزایده باغ انگور و درخت گردو مساحت 5 جریب  / مزایده,مزایده باغ انگور و درخت گردو مساحت 5 جریب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018881/مزایده-یک-دستگاه-عیب-یاب'>مزایده یک دستگاه عیب یاب / مزایده, مزایده یک دستگاه عیب یاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018883/مزایده-فروش-تعدادی-از-پلاکهای-مسکونی-و-تجاری'>مزایده فروش تعدادی از پلاکهای مسکونی و تجاری  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از پلاکهای مسکونی و تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018885/مزایده-خودرو-سواری-پژو-پارس-مدل-1384'>مزایده خودرو سواری پژو پارس مدل 1384  / آگهی مزایده, مزایده خودرو سواری پژو پارس مدل 1384 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018886/مزایده-خانه-مسکونی-مساحت-167-68متر-بخش-سه'>مزایده خانه مسکونی مساحت 167.68متر بخش سه  / مزایده,مزایده خانه مسکونی مساحت 167.68متر بخش سه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018888/مزایده-اجاره-سالن-سینما--نوبت-دوم'>مزایده اجاره سالن سینما - نوبت دوم / فراخوان عمومی مزایده، مزایده اجاره سالن سینما - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018890/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-142-5مترمربع'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 142.5مترمربع / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 142.5مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018891/اصلاحیه-مزایده-13-قطعه-منزل-سازمانی'>اصلاحیه مزایده 13 قطعه منزل سازمانی / اصلاحیه مزایده،مزایده 13 قطعه منزل سازمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018893/مزایده-ششدانگ-مغازه-محل-چاپخانه-88-50متر'>مزایده ششدانگ مغازه محل چاپخانه 88.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه محل چاپخانه 88.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018896/مزایده-اجاره-املاک'>مزایده  اجاره املاک  / مزایده,مزایده اجاره املاک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018898/مزایده-باغ-پلاک-شماره-185-فرعی-بخش-15-فارس'>مزایده باغ پلاک شماره 185 فرعی بخش 15 فارس / مزایده,مزایده باغ پلاک شماره 185 فرعی بخش 15 فارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018900/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-چری'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری چری / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده یک دستگاه خودروی سواری چری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018901/مزایده-عمومی-نصب-و-بهره-برداری-30-عدد-پایه-استرابورد'>مزایده عمومی نصب و بهره برداری 30 عدد پایه استرابورد  / مزایده عمومی ,مزایده عمومی نصب و بهره برداری 30 عدد پایه استرابورد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018903/مزایده-ششدانگ-خانه-مسکونی-به-پلاک-ثبتی-5382-مرحله-دوم'>مزایده ششدانگ خانه مسکونی به پلاک ثبتی 5382 مرحله دوم / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مسکونی به پلاک ثبتی 5382 مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018904/مزایده-کولر-گازی-تانکر-ذخیره-آب--'>مزایده کولر گازی، تانکر ذخیره آب... / مزایده, مزایده کولر گازی، تانکر ذخیره آب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018905/مزایده-انواع-چرخ-خیاطی'>مزایده انواع چرخ خیاطی / آگهی مزایده,مزایده انواع چرخ خیاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018906/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-5776متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 5776متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 5776متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018908/مزایده-مجموعه-خدماتی-رفاهی-غزال-تجدید'>مزایده مجموعه خدماتی- رفاهی غزال تجدید  / آگهی مزایده, مزایده مجموعه خدماتی- رفاهی غزال تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018909/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-133-52متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 133.52متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 133.52متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018910/مزایده-روسری'>مزایده روسری / مزایده, مزایده روسری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018912/مزایده-یک-دستگاه-وانت-دو-کابین'>مزایده یک دستگاه وانت دو کابین / آگهی مزایده,مزایده یک دستگاه وانت دو کابین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018913/مزایده-اجاره-املاک-با-کاربری-صنعتی'>مزایده اجاره املاک با کاربری صنعتی  / مزایده، مزایده اجاره املاک با کاربری صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018914/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-248-37متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 248.37متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 248.37متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018915/مزایده-واگذاری-خدمات-کشتارگاه'>مزایده واگذاری خدمات کشتارگاه / آگهی مزایده , مزایده واگذاری خدمات کشتارگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018917/مزایده-یک-دستگاه-پژو-405'>مزایده یک دستگاه پژو 405  / آگهی مزایده اموال ,مزایده یک دستگاه پژو 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018919/مزایده-ششدانگ-زمین-با-بنای-احداثی-مساحت-358-53متر'>مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی مساحت 358.53متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی مساحت 358.53متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018920/مزایده-اجاره-محل-کیوسک'>مزایده اجاره محل کیوسک / آگهی مزایده,مزایده اجاره محل کیوسک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018921/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-وانت-پیکان'>مزایده یک دستگاه خودروی وانت پیکان / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه خودروی وانت پیکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018922/مزایده-فروش-چهار-دستگاه-اتومبیل-مازاد'>مزایده فروش چهار دستگاه اتومبیل مازاد  / آگهی مزایده,مزایده فروش چهار دستگاه اتومبیل مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018924/مزایده-نگارخانه-مجتمع-فرهنگی-سینمایی'>مزایده نگارخانه مجتمع فرهنگی سینمایی  / آگهی مزایده , مزایده نگارخانه مجتمع فرهنگی سینمایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018925/مزایده-درختان-چنار-و-کاج'>مزایده درختان چنار و کاج / مزایده, مزایده درختان چنار و کاج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018926/مزایده-2-دستگاه-الکتروموتور-سه-فاز'>مزایده 2 دستگاه الکتروموتور سه فاز  / مزایده , مزایده 2 دستگاه الکتروموتور سه فاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018928/مزایده-تمامی-ششدانگ-ساختمان-کشتارگاه-و-چاه-نیمه-عمیق-و-سردخانه-و-خانه-های-کارگری'>مزایده تمامی ششدانگ ساختمان کشتارگاه و چاه نیمه عمیق و سردخانه و خانه های کارگری / مزایده,مزایده تمامی ششدانگ ساختمان کشتارگاه و چاه نیمه عمیق و سردخانه و خانه های کارگری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018929/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-وانت-مزدا-2000-دو-کابین'>مزایده یک دستگاه خودرو وانت مزدا 2000 دو کابین / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه خودرو وانت مزدا 2000 دو کابین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018932/مزایده-یک-قطعه-زمین-مسکونی-مساحت-600-متر'>مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 600 متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 600 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018934/مزایده-یک-واحد-منزل-مسکونی-زیربنای-صد-مترمربع'>مزایده یک واحد منزل مسکونی زیربنای صد مترمربع  / مزایده,مزایده یک واحد منزل مسکونی زیربنای صد مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018936/مزایده-بهره-برداری-از-جایگاه-CNG--تجدید'>مزایده بهره برداری از جایگاه CNG - تجدید / آگهی تجدید دوم مزایده, مزایده بهره برداری از جایگاه CNG - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018937/استعلام-انتشارات-ساختمان-کتابخانه--'>استعلام انتشارات ساختمان کتابخانه ... / آگهی شرکت در استعلام , استعلام انتشارات ساختمان کتابخانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018938/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-500-متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 500 متر نوبت اول  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 500 متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018939/مزایده-واگذاری-املاک-تجاری'>مزایده واگذاری املاک تجاری  / آگهی مزایده عمومی، مزایده واگذاری املاک تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018941/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-288-12متر'>مزایده منزل مسکونی عرصه 288.12متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 288.12متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018944/مزایده-یک-دستگاه-رول-جمع-کن-مقوا-و--'>مزایده یک دستگاه رول جمع کن مقوا و ...  / مزایده , مزایده یک دستگاه رول جمع کن مقوا و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018945/مزایده-منزل-مسکونی-با-قدمتی-20-ساله'>مزایده منزل مسکونی با قدمتی 20 ساله / مزایده,مزایده منزل مسکونی با قدمتی 20 ساله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018946/مزایده-واگذاری-یک-واحد-تجاری-با-کاربری-کافی-شاپ'>مزایده واگذاری یک واحد تجاری با کاربری کافی شاپ / آگهی مزایده,مزایده واگذاری یک واحد تجاری با کاربری کافی شاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018949/مزایده-زمین-زراعی-مشاعی-مساحت-2700متر-نوبت-دوم'>مزایده زمین زراعی مشاعی مساحت 2700متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده زمین زراعی مشاعی مساحت 2700متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018952/مزایده-اجاره-یک-ساله-جایگاه-توزیع-گاز-CNG'> مزایده اجاره یک ساله جایگاه توزیع گاز CNG / مزایده , مزایده اجاره یک ساله جایگاه توزیع گاز CNG</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018953/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-زمین-436-92متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت زمین 436.92متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت زمین 436.92متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018958/مزایده-ششدانگ-پلاک-شماره-16-فرعی-بخش-نه-یزد'>مزایده ششدانگ پلاک شماره 16 فرعی بخش نه یزد / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک شماره 16 فرعی بخش نه یزد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018959/تجدید-مزایده-فروش-اجناس-و-اقلام---'>تجدید مزایده فروش اجناس و اقلام ..... / مزایده, تجدید مزایده فروش اجناس و اقلام .....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018960/مزایده-خودرو-پژو-405'>مزایده خودرو پژو 405 / اگهی مزایده , مزایده خودرو پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018963/مزایده-یک-دستگاه-بوجاری-کامل'>مزایده یک دستگاه بوجاری کامل  / مزایده,مزایده یک دستگاه بوجاری کامل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018968/مزایده-پلاک-ثبتی-122-3510-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی 122/3510 نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 122/3510 نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018973/مزایده-یک-قطعه-زمین-بخش-سوم-زنجان-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین بخش سوم زنجان نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین بخش سوم زنجان نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018974/مزایده-عمارت-اموال-غیرمنقول-نوبت-اول'>مزایده عمارت اموال غیرمنقول نوبت اول / مزایده,مزایده عمارت اموال غیرمنقول نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018980/استعلام-بهاء-واگذاری-بوفه-ها-زیراکس--'>استعلام بهاء واگذاری بوفه ها، زیراکس... / استعلام بهاء ، استعلام بهاء واگذاری بوفه ها، زیراکس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018985/مزایده-اموال-غیرمنقول-شامل-پلاکهای-ثبتی'>مزایده اموال غیرمنقول شامل پلاکهای ثبتی / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول شامل پلاکهای ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018986/مزایده-فروش-تعدادی-زمین-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی زمین نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعدادی زمین نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018990/مزایده-منزل-مسکونی-زیربنای-250-متر'>مزایده منزل مسکونی زیربنای 250 متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی زیربنای 250 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1018995/مزایده-یک-قطعه-زمین-محصور-مساحت-5125متر'>مزایده یک قطعه زمین محصور مساحت 5125متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین محصور مساحت 5125متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019001/مزایده-فروش-4-قطعه-زمین-تجاری-و-دو-قطعه-مسکونی-و-زمین-انباری'>مزایده فروش 4 قطعه زمین تجاری و دو قطعه مسکونی و زمین انباری  / مزایده,مزایده فروش 4 قطعه زمین تجاری و دو قطعه مسکونی و زمین انباری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019006/مزایده-مال-غیرمنقول-مساحت-112-متر-نوبت-سوم'>مزایده مال غیرمنقول مساحت 112 متر نوبت سوم / مزایده,مزایده مال غیرمنقول مساحت 112 متر نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019010/مزایده-دو-قطعه-باغ-هر-کدام-1000متر-نوبت-دوم'>مزایده دو قطعه باغ هر کدام 1000متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده دو قطعه باغ هر کدام 1000متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019015/مزایده-فروش-خودرو'>مزایده  فروش خودرو   / آگهی مزایده,مزایده  فروش خودرو  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019017/مزایده-یک-قطعه-باغ-مساحت-7972-54-متر'>مزایده یک قطعه باغ مساحت 7972.54 متر / مزایده,مزایده یک قطعه باغ مساحت 7972.54 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019023/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-1532-73متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 1532.73متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 1532.73متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019028/مزایده-زمین-کشاورزی-مساحت-14-هکتار'>مزایده زمین کشاورزی مساحت 14 هکتار  / مزایده,مزایده زمین کشاورزی مساحت 14 هکتار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019044/مزایده-عمومی-کتبی-زمینهای-مسکونی-روستایی-شیراز'>مزایده عمومی کتبی زمینهای مسکونی روستایی شیراز  / مزایده,مزایده عمومی کتبی زمینهای مسکونی روستایی شیراز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019050/مزایده-فروش-املاک-استان-همدان'>مزایده فروش املاک استان همدان  / مزایده,مزایده فروش املاک استان همدان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019057/مزایده-ملک-بخش-16-اصفهان-غیرمنقول'>مزایده ملک بخش 16 اصفهان غیرمنقول  / مزایده,مزایده ملک بخش 16 اصفهان غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019060/مزایده-ملک-آپارتمان-طبقه-دوم'>مزایده ملک آپارتمان طبقه دوم / مزایده,مزایده ملک آپارتمان طبقه دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019066/مزایده-زمین-مساحت-621-22متر-قطعه-سوم'>مزایده زمین مساحت 621.22متر قطعه سوم / مزایده,مزایده زمین مساحت 621.22متر قطعه سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019074/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-95-62متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 95.62متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 95.62متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019092/مزایده-ملک-بخش-5-ارومیه-نوبت-اول'>مزایده ملک بخش 5 ارومیه نوبت اول / مزایده,مزایده ملک بخش 5 ارومیه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019096/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-سه-ارومیه-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی بخش سه ارومیه نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش سه ارومیه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019101/مزایده-کارگاه-ریخته-گری-با-قمت-25-سال'>مزایده کارگاه ریخته گری با قمت 25 سال / مزایده,مزایده کارگاه ریخته گری با قمت 25 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019107/مزایده-واگذاری-باغ-گردو-مساحت-1325متر'>مزایده واگذاری باغ گردو مساحت 1325متر  / مزایده,مزایده واگذاری باغ گردو مساحت 1325متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019111/مزایده-زمین-مزروعی-مساحت-6254متر'>مزایده زمین مزروعی مساحت 6254متر  / مزایده,مزایده زمین مزروعی مساحت 6254متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019119/مزایده-4-دانگ-مشاع-از-منزل-عرصه-320-74متر'>مزایده 4 دانگ مشاع از منزل عرصه 320.74متر / مزایده,مزایده 4 دانگ مشاع از منزل عرصه 320.74متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019127/مزایده-فروش-املاک-مازاد-نقد-و-اقساط-اجاره-به-شرط-تملیک'>مزایده فروش املاک مازاد نقد و اقساط اجاره به شرط تملیک / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد نقد و اقساط اجاره به شرط تملیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019132/مزایده-باغ-مساحت-2615متر'>مزایده باغ مساحت 2615متر / مزایده,مزایده باغ مساحت 2615متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019154/مزایده-ششدانگ-پلاک-بخش-دو-کاشان-عرصه-118-70متر'>مزایده ششدانگ پلاک بخش دو کاشان عرصه 118.70متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک بخش دو کاشان عرصه 118.70متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019166/مزایده-ششدانگ-یکبابخانه-بخش-18-اصفهان'>مزایده ششدانگ یکبابخانه بخش 18 اصفهان / مزایده,مزایده ششدانگ یکبابخانه بخش 18 اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019184/مزایده-فروش-املاک-بانک-مهر-اقتصاد-شماره-نه'>مزایده فروش املاک بانک مهر اقتصاد شماره نه  / مزایده,مزایده فروش املاک بانک مهر اقتصاد شماره نه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019194/مزایده-ششدانگ-هر-یک-از-دو-قطعه-زمین-مزروعی-قطعات-396-و-397-تفکیکی'>مزایده ششدانگ هر یک از دو قطعه زمین مزروعی قطعات 396 و 397 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ هر یک از دو قطعه زمین مزروعی قطعات 396 و 397 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019217/مزایده-4-دانگ-مشاع-پلاک-ثبتی-مساحت-216-متر'>مزایده 4 دانگ مشاع پلاک ثبتی مساحت 216 متر  / مزایده,مزایده 4 دانگ مشاع پلاک ثبتی مساحت 216 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019242/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-139-4متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 139.4متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 139.4متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019252/مزایده-مغازه-تجاری-مساحت-19-50متر'>مزایده مغازه تجاری مساحت 19.50متر / مزایده,مزایده مغازه تجاری مساحت 19.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019264/مزایده-زمین-مساحت-102-20متر-نوبت-اول'>مزایده زمین مساحت 102.20متر نوبت اول / مزایده,مزایده زمین مساحت 102.20متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019272/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-5-ارومیه-اسنادرهنی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 5 ارومیه اسنادرهنی  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 5 ارومیه اسنادرهنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019281/مزایده-فروش-املاک-مازاد-بر-نیاز-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019287/مزایده-فروش-اقلام-مشروحه---'>مزایده فروش اقلام مشروحه .... / مزایده, مزایده فروش اقلام مشروحه ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019294/مزایده-فروش-تعداد-15-قطعه-زمین-تجاری'>مزایده فروش تعداد 15 قطعه زمین تجاری  / مزایده,مزایده فروش تعداد 15 قطعه زمین تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019303/مزایده-4-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-بخش-شش-اصفهان'>مزایده 4 دانگ مشاع از پلاک ثبتی بخش شش اصفهان  / مزایده,مزایده 4 دانگ مشاع از پلاک ثبتی بخش شش اصفهان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019324/مزایده-گاراژ-با-قدمت-سی-سال'>مزایده گاراژ با قدمت سی سال / مزایده,مزایده گاراژ با قدمت سی سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019335/مزایده-فروش-خودرو'>مزایده فروش خودرو / مزایده, مزایده فروش خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019341/مزایده-یک-دستگاه-خودرو--نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه خودرو ...نوبت دوم / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019345/مزایده-مغازه-19-مترمربع-و--'>مزایده مغازه 19 مترمربع و... / مزایده,مزایده مغازه 19 مترمربع و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019353/استعلام-بها-(مزایده)-واگذاری-مشارکتی-درمانگاه-پزشک-عمومی'>استعلام بها (مزایده) واگذاری مشارکتی درمانگاه پزشک عمومی / آگهی استعلام بها (مزایده) ، استعلام بها (مزایده) واگذاری مشارکتی درمانگاه پزشک عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019358/مزایده-بهره-برداری-جایگاه-CNG-(نوبت-دوم)'>مزایده بهره برداری جایگاه CNG (نوبت دوم) / مزایده, مزایده بهره برداری جایگاه CNG (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019364/مزایده-حراج-اصلاح-سرشاخه-های-درختان-معابر-سطح-شهر-(نوبت-دوم)'>مزایده حراج اصلاح سرشاخه های درختان معابر سطح شهر (نوبت دوم) / مزایده حراج حضوری , مزایده حراج اصلاح سرشاخه های درختان معابر سطح شهر (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019389/مزایده-فروش-حدود-200-تن-مواد-اولیه-کود-شیمیایی-مایع'>مزایده فروش حدود 200 تن مواد اولیه کود شیمیایی مایع / آگهی مزایده عمومی، مزایده فروش حدود 200 تن مواد اولیه کود شیمیایی مایع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019403/مزایده-فروش-مقدار-3000-تن-ضایعات-مذاب-(خرسک-و-تاندیش)--'>مزایده فروش مقدار 3000 تن ضایعات مذاب (خرسک و تاندیش) ... / مزایده , مزایده فروش مقدار 3000 تن ضایعات مذاب (خرسک و تاندیش) ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1019419/مزایده-فروش-6-واحد-آپارتمان-و-4-قطعه-زمین-نوبت-دوم'>مزایده فروش 6 واحد آپارتمان و 4 قطعه زمین نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش 6 واحد آپارتمان و 4 قطعه زمین نوبت دوم </a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 4 تاريخ : يکشنبه 19 فروردين 1397 ساعت: 11:39