اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.3.25 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870621/مناقصه-لکه-گیری-روکش-... با عنوان : اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.3.25 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870621/مناقصه-لکه-گیری-روکش-و-زیرسازی-و-آسفالت-(فاز-1-و-2-شهر-پردیس)'>مناقصه لکه گیری، روکش و زیرسازی و آسفالت (فاز 1 و 2 شهر پردیس) / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه لکه گیری، روکش و زیرسازی و آسفالت (فاز 1 و 2 شهر پردیس)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870544/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-186-76مترمربع'>مزایده منزل مسکونی مساحت 186.76مترمربع  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 186.76مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870753/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-وانت-پیکان-دوگانه-سوز'>مزایده یک دستگاه خودرو وانت پیکان دوگانه سوز / مزایده یک دستگاه خودرو وانت پیکان دوگانه سوز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870723/مناقصه-عمومی-غذا-و-اتاقداری--نوبت-دوم'>مناقصه عمومی غذا و اتاقداری - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه عمومی غذا و اتاقداری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870737/مزایده-شیردوش-4-واحدی--شیر-سردکن--'>مزایده شیردوش 4 واحدی - شیر سردکن ... / مزایده شیردوش 4 واحدی - شیر سردکن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870591/مزایده-ملک-بصورت-قولنامه-ای-نوبت-اول'>مزایده ملک بصورت قولنامه ای نوبت اول / مزایده,مزایده ملک بصورت قولنامه ای نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870594/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مسکونی-بخش-دو-شاهرود'>مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی بخش دو شاهرود / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی بخش دو شاهرود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870597/مزایده-یک-واحد-منزل-مسکونی-عرصه-1527متر'>مزایده یک واحد منزل مسکونی عرصه 1527متر / مزایده,مزایده یک واحد منزل مسکونی عرصه 1527متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870777/مزایده-یک-واحد-منزل-مسکونی-اعیان150-مترمربع'>مزایده یک واحد منزل مسکونی اعیان150 مترمربع / مزایده,مزایده یک واحد منزل مسکونی اعیان150 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870710/فراخوان-مناقصه-2-عدد-الکتروپمپ-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه 2 عدد الکتروپمپ  نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان مناقصه 2 عدد الکتروپمپ  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870542/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-به-مساحت-42-57مترمربع'>مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 42.57مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 42.57مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870770/فراخوان-جهت-پروژه-مشارکتی-احداث-مجموعه-ورزشی-سرپوشیده-جدید--'>فراخوان جهت پروژه مشارکتی احداث مجموعه ورزشی سرپوشیده جدید ... / فراخوان , فراخوان جهت پروژه مشارکتی احداث مجموعه ورزشی سرپوشیده جدید ...مرحله اول نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870732/مناقصه-تعویض-سیم-مسی-با-کابل-خود-نگهدار-شهری-روستایی-فاز-11-ابرکوه-96-3-25'>مناقصه تعویض سیم مسی با کابل خود نگهدار شهری روستایی فاز 11 ابرکوه 96.3.25 / آگهی مناقصه های عمومی، مناقصه تعویض سیم مسی با کابل خود نگهدار شهری روستایی فاز 11 ابرکوه نوبت اول 96.3.25</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870742/مناقصه-اجرای-پروژه-کفپوش-معابر'>مناقصه اجرای پروژه کفپوش معابر  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای پروژه کفپوش معابر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870795/مناقصه-عملیات-کنترل-جمعیت-حیوانات-موذی--مرحله-دوم-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات کنترل جمعیت حیوانات موذی - مرحله دوم نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه عملیات کنترل جمعیت حیوانات موذی مرحله دوم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870806/مزایده-واحدهای-درآمدزدایی--مرحله-دوم-نوبت-دوم'>مزایده واحدهای درآمدزدایی - مرحله دوم نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده واحدهای درآمدزدایی مرحله دوم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870768/مناقصه-تابلو-سردرب-ورودی-و-سالن-تعمیرگاه'>مناقصه تابلو سردرب ورودی و سالن تعمیرگاه / آگهی مناقصه , مناقصه تابلو سردرب ورودی و سالن تعمیرگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870792/مناقصه-پیمان-لیفتراک-کارخانه-96-3-25'>مناقصه پیمان لیفتراک کارخانه -96.3.25 / آگهی مناقصه، مناقصه پیمان لیفتراک کارخانه -96.3.25</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870587/مناقصه-واگذاری-نگهداری-عرصه-فضای-سبز-ورودی-شهر-احمد-آباد-مستوفی'>مناقصه واگذاری نگهداری عرصه فضای سبز ورودی شهر احمد آباد مستوفی  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری نگهداری عرصه فضای سبز ورودی شهر احمد آباد مستوفی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870733/فروش-کارخانه-در-قم'>فروش کارخانه در قم / آگهی مزایده ,فروش کارخانه در قم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870760/مناقصه-پروژه-تامین-برق'>مناقصه پروژه تامین برق / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه تامین برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870740/مزایده-مغازه-چلوکبابی'>مزایده مغازه چلوکبابی / آگهی مزایده ,مزایده مغازه چلوکبابی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870759/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-8-631-اصلی-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 8.631 اصلی نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 8.631 اصلی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870826/فراخوان-شناسایی-نگهداری-و-انتقال-سیستم-حذف-نیترات-آب-چاه'>فراخوان شناسایی نگهداری و انتقال سیستم حذف نیترات آب چاه / فراخوان ,فراخوان شناسایی نگهداری و انتقال سیستم حذف نیترات آب چاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870719/مزایده-ملک-یک-قطعه-زمین-مسکونی-مساحت-140متر'>مزایده ملک یک قطعه زمین مسکونی مساحت 140متر  / مزایده,مزایده ملک یک قطعه زمین مسکونی مساحت 140متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870724/مزایده-یکباب-زمین-به-مساحت-239-07متر'>مزایده یکباب زمین به مساحت 239.07متر / مزایده,مزایده یکباب زمین به مساحت 239.07متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870558/مناقصه-لوله-کشی-تخلیه-از-بارگیری-تا-مخازن-انبار-نفت-نوبت-دوم'>مناقصه لوله کشی تخلیه از بارگیری تا مخازن انبار نفت  نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه تهیه ، لوله کشی تخلیه از بارگیری تا مخازن انبار نفت  نوبت اول  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870715/مزایده-دستگاه-بسته-بندی-Hayssen'>مزایده دستگاه بسته بندی Hayssen / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده دستگاه بسته بندی Hayssen</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870729/مزایده-ششدانگ-پلاک-2623-1559-بخش-دو-اهواز'>مزایده ششدانگ پلاک 2623.1559 بخش دو اهواز / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 2623.1559 بخش دو اهواز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870725/مزایده-اجاره-یک-قطعه-زمین-جهت-نسب-یک-باب-دکه-اغذیه-فروشی--نوبت-دوم'>مزایده اجاره یک قطعه زمین جهت نسب یک باب دکه اغذیه فروشی - نوبت دوم  / آگهی مزایده، مزایده اجاره یک قطعه زمین جهت نسب یک باب دکه اغذیه فروشی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870699/مناقصه-فراخوان-اجرای-عملیات-خاکی-و-ساخت-اسکلت-بتنی---نوبت-دوم'>مناقصه فراخوان اجرای عملیات خاکی و ساخت اسکلت بتنی ... نوبت دوم / ​آگهی مناقصه فراخوان نخست, مناقصه فراخوان اجرای عملیات خاکی و ساخت اسکلت بتنی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870706/تجدید-مناقصه-پروژه-بهسازی-و-روکش-آسفالت-محورهای-دهکلان---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه پروژه بهسازی و روکش آسفالت محورهای دهکلان ....نوبت دوم / تجدید مناقصه پروژه بهسازی و روکش آسفالت محورهای دهکلان ....نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870711/مزایده-دستگاه-بلوک-زنی--'>مزایده دستگاه بلوک زنی.... / مزایده, مزایده دستگاه بلوک زنی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870746/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-45-مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین به مساحت 45 مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 45 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870718/مزایده-تابلوی-بهینه-سازی-سیستم-گرمایش--'>مزایده تابلوی بهینه سازی سیستم گرمایش.... / مزایده, مزایده تابلوی بهینه سازی سیستم گرمایش....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870727/مناقصه-عمومی-اجرای-عملیات-خاکی-و-کانال-هدایت-سیلاب-در-ناحیه-کارگاهی--نوبت-دوم'>مناقصه عمومی اجرای عملیات خاکی و کانال هدایت سیلاب در ناحیه کارگاهی ...نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی اجرای عملیات خاکی و کانال هدایت سیلاب در ناحیه کارگاهی ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870539/مزایده-یک-دانگ-و-35-2-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-آپارتمان'>مزایده یک دانگ و 35.2 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ آپارتمان / مزایده,مزایده یک دانگ و 35.2 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870704/مناقصه-عمومی-خرید-تجهیزات-شبکه--نوبت-دوم'>مناقصه عمومی خرید تجهیزات شبکه - نوبت دوم  / مناقصه عمومی خرید تجهیزات شبکه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870755/مزایده-ملک-به-مساحت-نود-متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک به مساحت نود متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک به مساحت نود متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870712/مزایده-فروش-یکدستگاه-قپان-یک-تنی-و--'>مزایده فروش یکدستگاه قپان یک تنی و ... / مزایده, مزایده فروش یکدستگاه قپان یک تنی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870728/فراخوان-مناقصه-خرید-34-قلم-انواع-یراق-آلات-شبکه-های-توزیع-نیروی-برق--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خرید 34 قلم انواع یراق آلات شبکه های توزیع نیروی برق  - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه خرید 34 قلم انواع یراق آلات شبکه های توزیع نیروی برق  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870745/مناقصه-خرید-مقره-های-کامپوزیتی-خط-132'>مناقصه خرید مقره های کامپوزیتی خط 132  / آگهی مناقصه, مناقصه خرید مقره های کامپوزیتی خط 132 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870731/فراخوان-خرید-لوزام-یدکی-مورد-نیاز-نیروگاه--نوبت-دوم'>فراخوان خرید لوزام یدکی مورد نیاز نیروگاه - نوبت دوم  / فراخوان , فراخوان خرید لوزام یدکی مورد نیاز نیروگاه -  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870693/فراخوان-مناقصه-عملیات-اجرایی-احداث--تکمیل-و-بازسازی-برخی-از-تلمبه-خانه-ها-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عملیات اجرایی احداث ، تکمیل و بازسازی برخی از تلمبه خانه ها نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه عملیات اجرایی احداث ، تکمیل و بازسازی برخی از تلمبه خانه ها نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870697/مناقصه-خرید-لیبل-بروشور-برچسب-کارتن-و-برچسب-یونولیت-نوبت-دوم'>مناقصه خرید لیبل، بروشور، برچسب کارتن و برچسب یونولیت  نوبت دوم / مناقصه , مناقصه خرید لیبل، بروشور، برچسب کارتن و برچسب یونولیت  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870705/مناقصه-خرید-ده-دستگاه-فریزر-86-درجه-سانتی-گراد-خود-نوبت-دوم'>مناقصه خرید ده دستگاه فریزر 86- درجه سانتی گراد خود  نوبت دوم / مناقصه , مناقصه خرید ده دستگاه فریزر 86- درجه سانتی گراد خود نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870578/مناقصه-کیف-2-لباس-بیمار-3-لیوان-4-قاشق-و-چنگال'>مناقصه کیف 2- لباس بیمار 3- لیوان- 4- قاشق و چنگال / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه کیف 2- لباس بیمار 3- لیوان- 4- قاشق و چنگال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870744/فراخوان-ارزیابی-مناقصه-خرید--حمل--نصب--تست-و-راه-اندازی-سیستم-سرمایشی'>فراخوان ارزیابی مناقصه خرید ، حمل ، نصب ، تست و راه اندازی سیستم سرمایشی / فراخوان ارزیابی و مناقصه , فراخوان ارزیابی مناقصه خرید ، حمل ، نصب ، تست و راه اندازی سیستم سرمایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870720/مزایده-خودرو-پژو-405'>مزایده خودرو پژو 405  / مزایده,​مزایده خودرو پژو 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870709/مناقصه-عملیات-اجرای-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب نوبت دوم  / فراخوان مناقصه ,مناقصه عملیات اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870736/مزایده-فروش-یکباب-مغازه-تجاری-به-مساحت-12-8مترمربع'>مزایده فروش یکباب مغازه تجاری به مساحت 12.8مترمربع  / مزایده,مزایده فروش یکباب مغازه تجاری به مساحت 12.8مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870713/مزایده-یک-واحد-آپارتمان-به-پلاک-ثبتی-15229-فرعی'>مزایده یک واحد آپارتمان به پلاک ثبتی 15229 فرعی / مزایده,مزایده یک واحد آپارتمان به پلاک ثبتی 15229 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870690/مزایده-راهبری--تعمیر-و-نگهداری-و-بهره-برداری-از-4-جایگاه-سوخت'>مزایده راهبری - تعمیر و نگهداری و بهره برداری از 4 جایگاه سوخت / آگهی مزایده عمومی , مزایده راهبری - تعمیر و نگهداری و بهره برداری از 4 جایگاه سوخت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870667/مناقصه-واگذاری-حجمی--زمانی-اداره-امور-انبار-نفت-شهید-بهفر-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری حجمی - زمانی اداره امور انبار نفت شهید بهفر نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری حجمی - زمانی اداره امور انبار نفت شهید بهفر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870708/مزایده-املاک-شامل-پلاک-ثبتی-شالیزار-و-مغازه-و-یک-دستگاه-کامیون'>مزایده املاک شامل پلاک ثبتی-شالیزار و مغازه و یک دستگاه کامیون / مزایده,مزایده املاک شامل پلاک ثبتی-شالیزار و مغازه و یک دستگاه کامیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870673/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-پارس'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو پارس / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870726/مناقصه-تهیه-و-اجرای-لوله-گذاری'>مناقصه تهیه و اجرای لوله گذاری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه و اجرای لوله گذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870590/مزایده-فروش-قطعه-زمین-ملکی-محصور-نوبت-دوم'>مزایده فروش قطعه زمین ملکی محصور نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش قطعه زمین ملکی محصور نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870735/مناقصه-مقدار-2220-متر-لوله-GRP-به-قطر-300-و-400-میلیمتر'>مناقصه مقدار 2220 متر لوله GRP به قطر 300 و 400 میلیمتر / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه مقدار 2220 متر لوله GRP به قطر 300 و 400 میلیمتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870703/مناقصه-زیرسازی-سطح-شهر-تجدید'>مناقصه زیرسازی سطح شهر تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه زیرسازی سطح شهر تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870716/مناقصه-مقدار-4608-متر-لوله-GRP-به-قطر-1000-میلیمتر'>مناقصه مقدار 4608 متر لوله GRP به قطر 1000 میلیمتر  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه مقدار 4608 متر لوله GRP به قطر 1000 میلیمتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870686/مزایده-اجاره-شهربازی-پارک-آزادگان'>مزایده اجاره شهربازی پارک آزادگان / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره شهربازی پارک آزادگان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870694/مناقصه-خرید-خط-با-رنگ-سرد-ترافیکی-کلر-و-کائوچو-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه خرید خط با رنگ سرد ترافیکی کلر و کائوچو  تجدید نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید خط با رنگ سرد ترافیکی کلر و کائوچو  تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870748/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-242-84متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 242.84متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 242.84متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870721/فراخوان-کاتالیست-های-واحد-بازیافت-گوگرد--نوبت-دوم'>فراخوان کاتالیست های واحد بازیافت گوگرد  - نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان کاتالیست های واحد بازیافت گوگرد  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870714/فراخوان-انجام-خدمات-دفتری--منشی-گری-و-ماشین-نویسی'>فراخوان انجام خدمات دفتری ، منشی گری و ماشین نویسی / فراخوان , فراخوان انجام خدمات دفتری ، منشی گری و ماشین نویسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870676/مزایده-واگذاری-به-اجاره-تعدادی-از-مجتمع-های-فرهنگی-و-هنری'>مزایده واگذاری به اجاره تعدادی از مجتمع های فرهنگی و هنری  / فراخوان عمومی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره تعدادی از مجتمع های فرهنگی و هنری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870562/مزایده-واگذاری-اجاره-تمامی-طبقه-منهای-یک-مجتمع-تجاری'>مزایده واگذاری اجاره تمامی طبقه منهای یک مجتمع تجاری / آگهی مزایده , مزایده واگذاری اجاره تمامی طبقه منهای یک مجتمع تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870695/مناقصه-مدیریت-و-نظارت-عملکرد-نیروهای-خدماتی'>مناقصه مدیریت و نظارت عملکرد نیروهای خدماتی / فراخوان مناقصه ,مناقصه مدیریت و نظارت عملکرد نیروهای خدماتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870752/مزایده-زمین-به-مساحت-دویست-مترمربع-نوبت-اول'>مزایده زمین به مساحت دویست مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده زمین به مساحت دویست مترمربع نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870749/مزایده-زمین-زراعی-بخش-سه-اردبیل-نوبت-دوم'>مزایده زمین زراعی بخش سه اردبیل نوبت دوم / مزایده,مزایده زمین زراعی بخش سه اردبیل نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870675/تجدید-فراخوان-اجرای-سیستم-تله-متری-و-کنترل-از-راه-دور-تاسیسات'>تجدید فراخوان اجرای سیستم تله متری و کنترل از راه دور تاسیسات / تجدید آگهی فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان اجرای سیستم تله متری و کنترل از راه دور تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870689/مزایده-یخچال-فریزر-ساید-بای-ساید--'>مزایده یخچال فریزر ساید بای ساید... / آگهی مزایده، مزایده یخچال فریزر ساید بای ساید...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870665/مزایده-سنگ-نمای-تراولتن--نوبت-دوم'>مزایده سنگ نمای تراولتن - نوبت دوم  / آگهی مزایده، مزایده سنگ نمای تراولتن - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870678/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مسکونی-مساحت-91-15متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی مساحت 91.15متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی مساحت 91.15متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870669/مزایده-پلاک-ثبتی-به-مساحت-شصت-و-سه-متر'>مزایده پلاک ثبتی به مساحت شصت و سه متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی به مساحت شصت و سه متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870672/مزایده-اراضی-کشاورزی-و-باغ-بخش-سه-سبزوار'>مزایده اراضی کشاورزی و باغ بخش سه سبزوار / مزایده,مزایده اراضی کشاورزی و باغ بخش سه سبزوار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870653/مزایده-یک-دستگاه-تسمه-کش-برقی-نیمه-اتوماتیک'>مزایده یک دستگاه تسمه کش برقی نیمه اتوماتیک / مزایده,مزایده یک دستگاه تسمه کش برقی نیمه اتوماتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870662/مزایده-جایگاه-CNG'>مزایده جایگاه CNG  / آگهی مزایده, مزایده جایگاه CNG  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870657/تجدید-مزایده-مغازه-شماره-0153'>تجدید مزایده مغازه شماره 0153   / آگهی مزایده عمومی, تجدید مزایده مغازه شماره 0153 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870652/مناقصه-خرید-سرور-سوئیچ-مسیریاب-ذخیره-ساز-و-اسکنر-نوبت-دوم'>مناقصه خرید سرور، سوئیچ، مسیریاب، ذخیره ساز و اسکنر  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی,  مناقصه خرید سرور، سوئیچ، مسیریاب، ذخیره ساز و اسکنر  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870702/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-هفتاد-متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه هفتاد متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه هفتاد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870683/مناقصه-خرید-قطعات-پمپ-فلوسرو-96-3-24'>مناقصه خرید قطعات پمپ فلوسرو 96.3.24 / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه, مناقصه خرید قطعات پمپ فلوسرو 96.3.25</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870677/مزایده-مخزن-ثابت-نگهداری-گاز-مایع--'>مزایده مخزن ثابت نگهداری گاز مایع ... / مزایده, مزایده مخزن ثابت نگهداری گاز مایع ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870635/فراخوان-FLARE-TIP-نوبت-دوم'>فراخوان FLARE TIP  نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان  FLARE TIP  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870655/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-باغ-2416-50متر-مرحله-اول'>مزایده ششدانگ یک قطعه باغ 2416.50متر مرحله اول / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه باغ 2416.50متر مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870663/مناقصه-رادیاتور-آلومینیومی-دایکاست'>مناقصه رادیاتور آلومینیومی دایکاست  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه رادیاتور آلومینیومی دایکاست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870668/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پراید-به-رنگ-نقره-ای'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید به رنگ نقره ای  / مزایده , مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید به رنگ نقره ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870674/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پژو-405-جی-ال-اکس'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 405 جی ال اکس  / مزایده , مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 405 جی ال اکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870682/مزایده-یک-دستگاه-جاروبرقی--یک-دستگاه-تلویزیون'>مزایده یک دستگاه جاروبرقی ، یک دستگاه تلویزیون  / مزایده , مزایده یک دستگاه جاروبرقی ، یک دستگاه تلویزیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870685/مزایده-مقدار-تجهیزات-اداری-و-منزل'>مزایده مقدار تجهیزات اداری و منزل  / مزایده , مزایده مقدار تجهیزات اداری و منزل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870688/مناقصه-واگذاری-خدمات-رفت-و-روب-و-نگهداری-فضای-سبز-نوبت-سوم'>مناقصه واگذاری خدمات رفت و روب و نگهداری فضای سبز  نوبت سوم  / آگهی مناقصه,مناقصه واگذاری خدمات رفت و روب و نگهداری فضای سبز -نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870679/مزایده-فروش-سه-دانگ-از-یک-دستگاه-کوره-آجرپزی'>مزایده فروش سه دانگ از یک دستگاه کوره آجرپزی / آگهی مزایده اموال غیر منقول, مزایده فروش سه دانگ از یک دستگاه کوره آجرپزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870625/مناقصه-آسفالت-معابر-و-پیاده-روهای-سطح-شهر-پردیس'>مناقصه آسفالت معابر و پیاده روهای سطح شهر پردیس / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه آسفالت معابر و پیاده روهای سطح شهر پردیس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870659/مناقصه-تهیه-ساخت-و-نصب-1200-فقره-انشعاب-پلی-اتیلن-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه، ساخت و نصب 1200 فقره انشعاب پلی اتیلن- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه تهیه، ساخت و نصب 1200 فقره انشعاب پلی اتیلن - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870666/مزایده-املاک-به-پلاکهای-ثبتی-46-و-67-فرعی'>مزایده املاک به پلاکهای ثبتی 46 و 67 فرعی / مزایده,مزایده املاک به پلاکهای ثبتی 46 و 67 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870671/مناقصه-تعریض-راه-روستایی'>مناقصه تعریض راه روستایی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تعریض راه روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870654/مناقصه-اجرای-ابنیه-فنی-(دیوار-و-کانال)-و---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای ابنیه فنی (دیوار و کانال) و ....نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای ابنیه فنی (دیوار و کانال) و ....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870722/مزایده-یکدستگاه-خودروی-سواری-سمند-مشکی'>مزایده یکدستگاه خودروی سواری سمند مشکی / آگهی مزایده, مزایده یکدستگاه خودروی سواری سمند مشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870640/مناقصه-اصلاح-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-و--'>مناقصه اصلاح شبکه جمع آوری فاضلاب و ... / آگهی برگزاری مناقصه عمومی, مناقصه اصلاح شبکه جمع آوری فاضلاب و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870650/مناقصه-تصدی-و-مدیریت-خدمات-حمل-و-نقل-و-جابجایی'>مناقصه تصدی و مدیریت خدمات حمل و نقل و جابجایی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تصدی و مدیریت خدمات حمل و نقل و جابجایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870618/مناقصه-خرید--نصب-و-راه-اندازی-تجهیزات-سامانه-ثبت-تخلف-سرعت--تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی تجهیزات سامانه ثبت تخلف سرعت - تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی تجهیزات سامانه ثبت تخلف سرعت - تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870647/تجدید-مزایده-واگذاری-غرفه'>تجدید مزایده واگذاری غرفه / آگهی مزایده عمومی , تجدید مزایده واگذاری غرفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870641/مزایده-خودرو-پراید'>مزایده خودرو پراید  / مزایده,مزایده خودرو پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870601/مزایده-تعدادی-از-بیلبوردها-و-پل-های-عابر-پیاده-سطح-شهر'>مزایده تعدادی از بیلبوردها و پل های عابر پیاده سطح شهر  / مزایده, مزایده تعدادی از بیلبوردها و پل های عابر پیاده سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870634/مناقصه-خدمات-عمومی-به-صورت-حجمی'>مناقصه  خدمات عمومی به صورت حجمی  / مناقصه , مناقصه خدمات عمومی به صورت حجمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870615/مزایده-واگذاری-بخشی-از-زمین-مرحله-اول-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری بخشی از زمین  مرحله اول نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری بخشی از زمین  مرحله اول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870637/اصلاحیه-مناقصه-کشتاردام-سبک-و-سنگین-کشتارگاه-صنعتی-جونقان-96-3-25'>اصلاحیه مناقصه کشتاردام سبک و سنگین کشتارگاه صنعتی جونقان 96.3.25 / اصلاحیه مناقصه عمومی , اصلاحیه  مناقصه کشتاردام سبک و سنگین کشتارگاه صنعتی جونقان  نوبت اول 96.3.25</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870626/مناقصه-کشتاردام-سبک-و-سنگین-کشتارگاه-صنعتی-جونقان-نوبت-دوم'>مناقصه کشتاردام سبک و سنگین کشتارگاه صنعتی جونقان  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه کشتاردام سبک و سنگین کشتارگاه صنعتی جونقان  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870619/مناقصه-اجرای-عملیات-آسفالت-معابر-سطح-شهر-با-دستگاه-فینیشر-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات آسفالت معابر سطح شهر با دستگاه فینیشر  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات آسفالت معابر سطح شهر با دستگاه فینیشر  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870646/مزایده-کوره-رنگ-پودری--مرحله-دوم'>مزایده کوره رنگ پودری... مرحله دوم  / مزایده , مزایده کوره رنگ پودری... مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870664/مزایده-مقدار-0-29-سهم-از-1-5-سهم-از-مزرعه-و-قنات-حسن-آباد'>مزایده مقدار 0.29 سهم از 1.5 سهم از مزرعه و قنات حسن آباد  / مزایده,مزایده مقدار 0.29 سهم از 1.5 سهم از مزرعه و قنات حسن آباد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870616/مزایده-خودرو-سواری-آوپل-کورسا-مدل-1994'>مزایده خودرو سواری آوپل کورسا مدل 1994  / مزایده , مزایده خودرو سواری آوپل کورسا مدل 1994 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870658/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مسکونی-مساحت-مفید-119-97متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی مساحت مفید 119.97متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی مساحت مفید 119.97متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870651/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-طبقه-چهارم-123-56متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه چهارم 123.56متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه چهارم 123.56متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870602/مزایده-مکان-تحت-پوشش-با-عنوان-واحد-رادیولوژی-و-سونوگرافی-تجدید-نوبت-دوم'>مزایده مکان تحت پوشش  با عنوان واحد رادیولوژی و سونوگرافی تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده مکان تحت پوشش  با عنوان واحد رادیولوژی و سونوگرافی تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870684/مزایده-یکباب-مغازه-و-دو-واحد-مسکونی-بخش-سه-تهران'>مزایده یکباب مغازه و دو واحد مسکونی بخش سه تهران / مزایده,مزایده یکباب مغازه و دو واحد مسکونی بخش سه تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870687/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-به-مساحت-61-87متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 61.87متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 61.87متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870692/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-دو-تهران-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی بخش دو تهران نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش دو تهران نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870696/مزایده-ملک-به-مساحت-عرصه-282-60متر'>مزایده ملک به مساحت عرصه 282.60متر  / مزایده,مزایده ملک به مساحت عرصه 282.60متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870643/مزایده-69-سهم-مشاع-از-4120-سهم-مشاع-عرصه-69-متر'>مزایده 69 سهم مشاع از 4120 سهم مشاع عرصه 69 متر / مزایده,مزایده 69 سهم مشاع از 4120 سهم مشاع عرصه 69 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870608/مزایده-فروش-سواری-پراید'>مزایده فروش سواری پراید  / آگهی مزایده, مزایده فروش سواری پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870648/مزایده-ملک-عرصه-به-مساحت-صد-و-سی-و-هشت-متر'>مزایده ملک عرصه به مساحت صد و سی و هشت متر / مزایده,مزایده ملک عرصه به مساحت صد و سی و هشت متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870631/مناقصه-مقدار-1325-عدد-دریچه-چدنی-آدمرو-فاضلاب'>مناقصه مقدار 1325 عدد دریچه چدنی آدمرو فاضلاب  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه مقدار 1325 عدد دریچه چدنی آدمرو فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870636/مناقصه-مقدار-77016-متر-لوله-دوجداره-کاروگیت-به-قطرهای-200-و---'>مناقصه مقدار 77016 متر لوله دوجداره کاروگیت به قطرهای 200 و .... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه مقدار 77016 متر لوله دوجداره کاروگیت به قطرهای 200 و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870592/تجدید-مناقصه-2-عدد-MASONEILAN-PRESSURE-CONTROL-VALVE--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه 2 عدد MASONEILAN PRESSURE CONTROL VALVE - نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , تجدید مناقصه 2 عدد MASONEILAN PRESSURE CONTROL VALVE  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870644/اصلاحیه-مزایده-بهره-برداری-زباله-خشک-مرکز-دفن-عمارت--ایستگاه-های-بازیافت-و-سطح-شهر'>اصلاحیه مزایده بهره برداری زباله خشک مرکز دفن عمارت ، ایستگاه های بازیافت و سطح شهر / اصلاحیه مزایده , مزایده بهره برداری زباله خشک مرکز دفن عمارت ، ایستگاه های بازیافت و سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870670/مزایده-واگذاری-یکباب-غرفه-به-منظور-آماده-سازی-و-راه-اندازی-فعالیت--'>مزایده واگذاری یکباب غرفه به منظور آماده سازی و راه اندازی فعالیت ... / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده واگذاری یکباب غرفه به منظور آماده سازی و راه اندازی فعالیت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870700/تجدید-مزایده-ساخت-و-نصب-دو-دستگاه-پل-عابر-پیاده---'>تجدید مزایده ساخت و نصب دو دستگاه پل عابر پیاده .... / آگهی تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای , تجدید مزایده ساخت و نصب دو دستگاه پل عابر پیاده ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870617/مزایده-یکباب-مغازه-به-مساحت-نود-و-دو-متر'>مزایده یکباب مغازه به مساحت نود و دو متر / مزایده,مزایده یکباب مغازه به مساحت نود و دو متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870598/مزایده-فروش-یکدستگاه-ترانس-جوش-برقی-300A---'>مزایده فروش یکدستگاه ترانس جوش برقی 300A .... / آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول , مزایده فروش یکدستگاه ترانس جوش برقی 300A ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870645/مناقصه-اجاره-تعداد-5-دستگاه-خودرو-(پژو--پراید--سمند)-نوبت-دوم'>مناقصه اجاره تعداد 5 دستگاه خودرو (پژو ، پراید ، سمند) نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه اجاره تعداد 5 دستگاه خودرو (پژو ، پراید ، سمند) نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870614/مناقصه-عملیات-اجرایی-تنظیف-و-جمع-آوری-و-حمل-زباله-های-شهری-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی تنظیف و جمع آوری و حمل زباله های شهری نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات اجرایی تنظیف و جمع آوری و حمل زباله های شهری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870660/مزایده-ماشین-آلات-نوبت-دوم'>مزایده ماشین آلات نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده ماشین آلات نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870588/مناقصه-اجرای-عملیات-پیاده-روسازی-معابر-سطح-شهر-مرحله-سوم'>مناقصه اجرای عملیات پیاده روسازی معابر سطح شهر مرحله سوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات پیاده روسازی معابر سطح شهر مرحله سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870613/مناقصه-اپراتوری--نگهداری--تعمیر--ارتقاء-و-تجهیز-سیستم-های-تصویر-برداری--تجدید'>مناقصه اپراتوری ، نگهداری ، تعمیر ، ارتقاء و تجهیز سیستم های تصویر برداری... تجدید  / آگهی مناقصه , مناقصه اپراتوری ، نگهداری ، تعمیر ، ارتقاء و تجهیز سیستم های تصویر برداری.... تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870610/مناقصه-اجرای-عملیات-بتن-ریزی-معابر-سطح-شهر-مرحله-سوم'>مناقصه اجرای عملیات بتن ریزی معابر سطح شهر- مرحله سوم  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه اجرای عملیات بتن ریزی معابر سطح شهر- مرحله سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870606/مناقصه-اجرای-عملیات-دیوارکشی-معابر-سطح-شهر-مرحله-سوم'>مناقصه اجرای عملیات دیوارکشی معابر سطح شهر- مرحله سوم  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه اجرای عملیات دیوارکشی معابر سطح شهر- مرحله سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870600/مناقصه-اجرای-عملیات-جدول-گذاری-و-اصلاحات-ترافیکی-مرحله-سوم'>مناقصه اجرای عملیات جدول گذاری و اصلاحات ترافیکی- مرحله سوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه اجرای عملیات جدول گذاری و اصلاحات ترافیکی مرحله سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870623/مناقصه-اجرای-فاز-اول-میدان-قائم-آل-محمد-ص-دستمزدی'>مناقصه اجرای فاز اول میدان قائم آل محمد ص دستمزدی  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای فاز اول میدان قائم آل محمد ص دستمزدی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870628/مناقصه-اجرای-جدول-گذاری-و-ترمیم-جداول'>مناقصه اجرای جدول گذاری و ترمیم جداول / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای جدول گذاری و ترمیم جداول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870639/مزایده-مجموعه-بازی-پارک-شادی-شهر-مراغه--نوبت-دوم'>مزایده مجموعه بازی پارک شادی شهر مراغه   نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده مجموعه بازی پارک شادی شهر مراغه   نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870632/مناقصه-اجرای-پیاده-روسازی-و-موزائیک-فرش'>مناقصه اجرای پیاده روسازی و موزائیک فرش / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای پیاده روسازی و موزائیک فرش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870581/مناقصه-حمل-و-پخش-آسفالت-با-فنیشر-و-غلتک-های-مربوطه---نوبت-دوم'>مناقصه  حمل و پخش آسفالت با فنیشر و غلتک های مربوطه ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  حمل و پخش آسفالت با فنیشر و غلتک های مربوطه .... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870585/مناقصه-اصلاح-و-بازسازی-بخشی-از-شبکه-فاضلاب---نوبت-دوم'>مناقصه اصلاح و بازسازی بخشی از شبکه فاضلاب ... نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه اصلاح و بازسازی بخشی از شبکه فاضلاب ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870680/مزایده-فروش-تعداد-83-قطعه-زمین-با-کاربری-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد 83 قطعه زمین با کاربری مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعداد 83 قطعه زمین با کاربری مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870603/مناقصه-خرید-اجناس-و-مصالح-نوبت-دوم'>مناقصه خرید اجناس و مصالح نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه خرید اجناس و مصالح نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870595/مناقصه-احداث-حدودا-225-مترمکعب-دیوار-حائل'>مناقصه احداث حدودا 225 مترمکعب دیوار حائل / آگهی مناقصه,مناقصه احداث حدودا 225 مترمکعب دیوار حائل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870612/مزایده-ششدانگ-اعیانی-اپارتمان-مساحت-121-03متر'>مزایده ششدانگ اعیانی اپارتمان مساحت 121.03متر / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی اپارتمان مساحت 121.03متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870717/مزایده-خودرو-پژو-پارس'>مزایده خودرو پژو پارس  / مزایده,​مزایده خودرو پژو پارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870701/مناقصه-خط-انتقال-آب-ناحیه-صنعتی-گمیشان---نوبت-دوم'>مناقصه خط انتقال آب ناحیه صنعتی گمیشان.... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه   خط انتقال آب ناحیه صنعتی گمیشان.... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870809/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-عرصه-81-27مترمربع'>مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 81.27مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 81.27مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870691/مناقصه-عمومی-کاروان-سیار-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی کاروان سیار نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی کاروان سیار نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870765/مزایده-پلاک-به-شماره-هفتاد-و-یک-فرعی-از-بیست-اصلی'>مزایده پلاک به شماره هفتاد و یک فرعی از بیست اصلی / مزایده,مزایده پلاک به شماره هفتاد و یک فرعی از بیست اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870596/مناقصه-خرید-و-نصب-تجهیزات-دوربین-مداربسته'>مناقصه خرید و نصب تجهیزات دوربین مداربسته / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید و نصب تجهیزات دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870629/مناقصه-تعمیر-نگهداری-و-بهسازی-معابر-در-سطح-ناحیه-یک---'>مناقصه تعمیر نگهداری و بهسازی معابر در سطح ناحیه یک .... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تعمیر نگهداری و بهسازی معابر در سطح ناحیه یک ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870955/استعلام-عملیات-اضطراری-در-محدوده-زهکشی-اراضی-اولویت-دار'>استعلام  عملیات اضطراری در محدوده زهکشی اراضی اولویت دار / استعلام , استعلام عملیات اضطراری در محدوده زهکشی اراضی اولویت دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870989/استعلام-شناسایی-و-ارائه-راهکارهای-اضطراری-نجات-خلیج-گرگان-و-تالاب-میانکاله'>استعلام شناسایی و ارائه راهکارهای اضطراری نجات خلیج گرگان و تالاب میانکاله / استعلام , استعلام شناسایی و ارائه راهکارهای اضطراری نجات خلیج گرگان و تالاب میانکاله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870995/استعلام-عملیات-دیواره-سازی-و-تثبیت-بستر-رودخانه-اوغان-و-چهل-چای'>استعلام عملیات دیواره سازی و تثبیت بستر رودخانه اوغان و چهل چای / استعلام , استعلام عملیات دیواره سازی و تثبیت بستر رودخانه اوغان و چهل چای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870973/استعلام-عملیات-دیواره-سازی-و-تثبیت-بستر-رودخانه-گز-شرقی-و-گز-وطنا'>استعلام عملیات دیواره سازی و تثبیت بستر رودخانه گز شرقی و گز وطنا / استعلام , استعلام عملیات دیواره سازی و تثبیت بستر رودخانه گز شرقی و گز وطنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870977/استعلام-عملیات-دیواره-سازی-و-تثبیت-بستر-رودخانه-محمدآباد'>استعلام  عملیات دیواره سازی و تثبیت بستر رودخانه محمدآباد / استعلام , استعلام عملیات دیواره سازی و تثبیت بستر رودخانه محمدآباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870868/استعلام-عملیات-بهسازی-و-تثبیت-بستر-کانال-96-3-25'>استعلام  عملیات بهسازی و تثبیت بستر کانال 96.3.25 / استعلام , استعلام  عملیات بهسازی و تثبیت بستر کانال 96.3.25</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870890/استعلام-عملیات-دیواره-سازی-و-تثبیت-بستر-رودخانه-ساری-سو'>استعلام عملیات دیواره سازی و تثبیت بستر رودخانه ساری سو / استعلام،  استعلام قیمت عملیات دیواره سازی و تثبیت بستر رودخانه ساری سو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870552/فراخوان-مناقصه-واگذاری-حجمی-انجام-خدمات-مهندسی-طراحی-پروژه-های-سرمایه-ای--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه واگذاری حجمی انجام خدمات مهندسی طراحی پروژه های سرمایه ای...نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه واگذاری حجمی انجام خدمات مهندسی طراحی پروژه های سرمایه ای...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870894/استعلام-عملیات-لایروبی-و-ساماندهی-رودخانه-مرزی'>استعلام عملیات لایروبی و ساماندهی رودخانه مرزی / استعلام،  استعلام قیمت عملیات لایروبی و ساماندهی رودخانه مرزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870865/استعلام-قیمت-عملیات-تثبیت-بستر-و-ساماندهی-رودخانه-های-قره-چای-و-خرمارود'>استعلام قیمت عملیات تثبیت بستر و ساماندهی رودخانه های قره چای و خرمارود / استعلام،  استعلام قیمت عملیات تثبیت بستر و ساماندهی رودخانه های قره چای و خرمارود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870853/استعلام-قیمت-عملیات-دیواره-سازی-و-ساماندهی-رودخانه-النگدره(سجادیه)'>استعلام قیمت عملیات دیواره سازی و ساماندهی رودخانه النگدره(سجادیه) / استعلام، استعلام قیمت عملیات دیواره سازی و ساماندهی رودخانه النگدره(سجادیه)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870841/استعلام-قیمت-عملیات-دیواره-سازی-و-ساماندهی-رودخانه-النگدره'> استعلام قیمت عملیات دیواره سازی و ساماندهی رودخانه النگدره / استعلام  استعلام قیمت عملیات دیواره سازی و ساماندهی رودخانه النگدره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/871127/مناقصه-واگذاری-خدمات-سطح-یک-و-دو-بیمارستان-آیت-خاتمی-96-3-25'>مناقصه  واگذاری خدمات سطح یک و دو بیمارستان آیت خاتمی 96.3.25 / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه  واگذاری خدمات سطح یک و دو بیمارستان آیت خاتمی 96.3.25</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870799/فراخوان-واگذاری-پروژه-پارکینگ-طبقاتی'>فراخوان واگذاری پروژه پارکینگ طبقاتی / فراخوان واگذاری پروژه پارکینگ طبقاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/871117/مناقصه-خرید-وراه-اندازی-یک-دستگاه-چیلر-تراکمی'>مناقصه خرید وراه اندازی یک دستگاه چیلر تراکمی / مناقصه خرید وراه اندازی یک دستگاه چیلر تراکمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/871075/استعلام-باطری-یو-پی-اس'>استعلام باطری یو پی اس  / استعلام , استعلام باطری یو پی اس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870642/مناقصه-ارائه-خدمات-مهندسی-مشاور-جهت-مطالعات-ارزیابی-آسیب-پذیری-و-بهسازی-لرزه-ای'>مناقصه ارائه خدمات مهندسی مشاور جهت مطالعات ارزیابی آسیب پذیری و بهسازی لرزه ای / فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مشاوران, مناقصه ارائه خدمات مهندسی مشاور جهت مطالعات ارزیابی آسیب پذیری و بهسازی لرزه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870543/مزایده-فروش-باغ-محصور-شده-مساحت-3433-73متر-96-3-25'>مزایده فروش باغ محصور شده مساحت 3433.73متر 96.3.25 / مزایده,مزایده فروش باغ محصور شده مساحت 3433.73متر 96.3.25</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/871050/استعلام-صندلی-رایانه-صنعت'>استعلام صندلی رایانه صنعت  / استعلام صندلی رایانه صنعت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/871042/استعلام-خرید-کولر-30000'>استعلام  خرید کولر 30000 / استعلام  خرید کولر 30000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/871076/استعلام-احداث-زمین-والیبال-ساحلی-خور-و-بیابانک'>استعلام احداث زمین والیبال ساحلی خور و بیابانک / استعلام ,استعلام احداث زمین والیبال ساحلی خور و بیابانک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/871074/استعلام-باطری-یو-پی-اس'>استعلام باطری یو پی اس  / استعلام , استعلام باطری یو پی اس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/871064/استعلام-فن-مکنده-آلومینیومی'>استعلام فن مکنده آلومینیومی  / استعلام, استعلام فن مکنده آلومینیومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/871056/استعلام-ساندویچ-پانل'>استعلام ساندویچ پانل / استعلام, استعلام ساندویچ پانل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870992/استعلام-درب-ضد-حریق'>استعلام درب ضد حریق  / استعلام درب ضد حریق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/871004/استعلام-تعمیر-سقف-شیروانی'>استعلام تعمیر سقف شیروانی  / استعلام ، استعلام تعمیر سقف شیروانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870996/استعلام-باطری-یو-پی-اس'>استعلام باطری یو پی اس  / استعلام , استعلام باطری یو پی اس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870974/استعلام-دستگاه-نانوایی-لواش'>استعلام دستگاه نانوایی لواش  / استعلام ، استعلام دستگاه نانوایی لواش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870571/مزایده-فروش-اقلام-نو-مستعمل-و-اسقاط'>مزایده فروش  اقلام نو، مستعمل و اسقاط / آگهی مزایده, مزایده فروش  اقلام نو، مستعمل و اسقاط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870965/استعلام-پمپ-هواده-الکتریکی'>استعلام پمپ هواده الکتریکی  / استعلام , استعلام پمپ هواده الکتریکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/871059/استعلام-کیس-کامپیوتر'>استعلام کیس کامپیوتر  / استعلام, استعلام  کیس کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/871115/استعلام-لوازم-کارگاه-برق'>استعلام لوازم کارگاه برق  / استعلام, استعلام لوازم کارگاه برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/871082/استعلام-پمپ-الکتریکی-لجن-کش'>استعلام پمپ الکتریکی لجن کش / استعلام , استعلام  پمپ الکتریکی لجن کش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/871086/استعلام-باطری-UPS'>استعلام باطری UPS  / استعلام باطری UPS </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/871100/استعلام-کامپیوتر'>استعلام کامپیوتر  / استعلام, استعلام کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870986/استعلام-کارگاه-خیاطی-پته-دوزی'>استعلام کارگاه خیاطی پته دوزی / استعلام , استعلام کارگاه خیاطی پته دوزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870970/استعلام-برنج-هندی'>استعلام برنج هندی / استعلام برنج هندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870959/استعلام-باطری-UPS'>استعلام باطری UPS  / استعلام باطری UPS </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/871072/استعلام-خرید-12-دستگاه-مانیتور-سامسونگ'>استعلام خرید 12 دستگاه مانیتور سامسونگ / استعلام, استعلام خرید 12 دستگاه مانیتور سامسونگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870577/مناقصه-خرید-4-دستگاه-آمبولانس-تویوتا-هایس-هایروف-بنزینی-کلاس-A'>مناقصه خرید 4 دستگاه آمبولانس تویوتا هایس هایروف بنزینی کلاس A  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید 4 دستگاه آمبولانس تویوتا هایس هایروف بنزینی کلاس A </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/871109/استعلام-لوازم-کارگاه-برودتی-و-جوشکاری'>استعلام لوازم کارگاه برودتی و جوشکاری  / استعلام, استعلام برودتی و جوشکاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/871078/استعلام-سرامیک-60-60'>استعلام سرامیک 60*60  / استعلام ، استعلام سرامیک 60*60</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/871090/استعلام-هارد-داخلی-سرور-146-گیگابایت'>استعلام هارد داخلی سرور 146 گیگابایت / استعلام ، استعلام هارد داخلی سرور  146 گیگابایت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/871102/استعلام-لوازم-کارگاه-اتوماتیک'>استعلام لوازم کارگاه اتوماتیک  / استعلام, استعلام  لوازم کارگاه اتوماتیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/871029/استعلام-پشتیبانی-و-نگهداری-سردخانه-ها-و-یخچالها-تاسیسات-و-تجهیزات-غیر-پزشکی'>استعلام پشتیبانی و نگهداری سردخانه ها و یخچالها تاسیسات و تجهیزات غیر پزشکی / استعلام, استعلام پشتیبانی و نگهداری سردخانه ها و یخچالها تاسیسات و تجهیزات غیر پزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/871040/استعلام-هارد-داخلی-سرور-یک-ترا-بایت'>استعلام هارد داخلی سرور یک ترا بایت  / استعلام, استعلام هارد داخلی سرور یک ترا بایت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/871048/استعلام-لوازم-کارگاه-رایانه'>استعلام  لوازم کارگاه رایانه / استعلام, استعلام  لوازم کارگاه رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/871057/استعلام-تبلت-سرفیس'>استعلام  تبلت سرفیس / استعلام, استعلام  تبلت سرفیس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/871041/استعلام-فرم-باقوطی-3-6'>استعلام فرم باقوطی 3*6 / استعلام, استعلام  فرم باقوطی 3*6</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/871036/استعلام-سرامیک-25-25-کیا-آبی-الوند-12-متر-مربع'>استعلام سرامیک 25*25 کیا آبی الوند 12 متر مربع / استعلام سرامیک 25*25 کیا آبی الوند 12 متر مربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870582/مناقصه-عمومی-خریدواگذاری-امور-پیگیری-فروش-اقساطی-مسکن-مهر-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی خریدواگذاری امور پیگیری فروش اقساطی مسکن مهر- نوبت دوم  / مناقصه عمومی دو مرحله ای، مناقصه عمومی واگذاری امور پیگیری فروش اقساطی مسکن مهر... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/871095/استعلام-سنگ-توالت'>استعلام سنگ توالت  / استعلام,استعلام سنگ توالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/871066/استعلام-پکیج'>استعلام  پکیج  / استعلام  پکیج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/871098/مناقصه-خرید-کیت-انشعاب-فاضلاب-UPVC'>مناقصه خرید کیت انشعاب فاضلاب UPVC / مناقصه, مناقصه خرید کیت انشعاب فاضلاب UPVC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/871068/مناقصه-عملیات-اجرایی-و-احداث-مانده-لوله-گذاری--'>مناقصه عملیات اجرایی و احداث مانده لوله گذاری ... / مناقصه, مناقصه عملیات اجرایی و احداث مانده لوله گذاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/871080/مناقصه-عملیات-اجرایی-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب'>مناقصه عملیات اجرایی شبکه جمع آوری فاضلاب / مناقصه عملیات اجرایی شبکه جمع آوری فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870599/مناقصه-ارائه-خدمات-جهت-اجاره-55-دستگاه-خودرو'>مناقصه ارائه خدمات جهت اجاره 55 دستگاه خودرو  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ارائه خدمات جهت اجاره 55 دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/871070/استعلام-کاشی-ایرانی'>استعلام کاشی ایرانی  / استعلام کاشی ایرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/871071/استعلام-یخچال-فریزر-دو-در-بدون-برفک-نوفراست-1880'>استعلام یخچال فریزر دو در بدون برفک نوفراست 1880 / استعلام , استعلام یخچال فریزر دو در بدون برفک نوفراست 1880</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/871077/استعلام-لوازم-آبیاری-فضای-سبز-جهت-پارک-بزرگ-شهر'>استعلام لوازم آبیاری فضای سبز جهت پارک بزرگ شهر  / استعلام , استعلام لوازم آبیاری فضای سبز جهت پارک بزرگ شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/871081/استعلام-دستگاه-واکس-زن-به-همراه-چهار-عدد-واکس-یک-لیتری-سیاه'>استعلام دستگاه واکس زن به همراه چهار عدد واکس یک لیتری سیاه  / استعلام , استعلام دستگاه واکس زن به همراه چهار عدد واکس یک لیتری سیاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/871088/استعلام-دستگاه-فاکس-چند-کاره-برادر-با-گارانتی-نیکاسا-مدل-2840'>استعلام دستگاه فاکس چند کاره برادر با گارانتی نیکاسا مدل 2840  / استعلام , استعلام دستگاه فاکس چند کاره برادر با گارانتی نیکاسا مدل 2840 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/871092/استعلام-تلویزیون-XVISION-55XTU815'>استعلام تلویزیون XVISION 55XTU815  / استعلام, استعلام تلویزیون XVISION 55XTU815 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870586/مناقصه-خط-کشی-و-علائم-گذاری-جاده-ها-نوبت-دوم'>مناقصه خط کشی و علائم گذاری جاده ها- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه خط کشی و علائم گذاری جاده ها- نوبت د وم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870899/استعلام-پشتیبانی-نرم-افزاز-اتوماسیون-اداری--'>استعلام پشتیبانی نرم افزاز اتوماسیون اداری ... / استعلام، استعلام پشتیبانی نرم افزاز اتوماسیون اداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870882/استعلام-برنج-تایلندی-با-تاریخ-مصرف-یکساله'>استعلام برنج تایلندی با تاریخ مصرف یکساله  / استعلام , استعلام برنج تایلندی با تاریخ مصرف یکساله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870856/استعلام-گوشی-تلفن-بی-سیم-دو-خط'>استعلام گوشی تلفن بی سیم دو خط  / استعلام,استعلام گوشی تلفن بی سیم دو خط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870789/استعلام-پشتیبانی-نرم-افزار-پایش-برنامه-ریزی'>استعلام پشتیبانی نرم افزار پایش برنامه ریزی  / استعلام, استعلام پشتیبانی نرم افزار پایش برنامه ریزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870884/استعلام-کابل-و-کابلشو'>استعلام  کابل و کابلشو / استعلام  کابل و کابلشو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870866/استعلام-توسعه-و-ارتقا-نرم-افزار-پایش'>استعلام توسعه و ارتقا نرم افزار پایش  / استعلام توسعه و ارتقا نرم افزار پایش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870873/استعلام-گونی-جامبو'>استعلام گونی جامبو  / استعلام  گونی جامبو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/871000/استعلام-خرید-و-نصب-میکروفن-و-پاور-آمپلی-فایر'>استعلام خرید و نصب میکروفن و پاور آمپلی فایر / استعلام خرید و نصب میکروفن و پاور آمپلی فایر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870842/استعلام-پرینتر'>استعلام پرینتر  / استعلام,استعلام پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870580/تجدید-مناقصه-عمومی-برون-سپاری-تامین-نیروی-انسانی--نوبت-چهارم'>تجدید مناقصه عمومی برون سپاری تامین نیروی انسانی - نوبت چهارم / تجدید آگهی مناقصه عمومی , تجدید مناقصه عمومی برون سپاری تامین نیروی انسانی - نوبت چهارم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870820/استعلام-پمپ-هیدرولیک'>استعلام پمپ هیدرولیک  / استعلام, استعلام پمپ هیدرولیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/871087/استعلام-دستگاه-فتوکپی'>استعلام دستگاه فتوکپی  / استعلام,استعلام دستگاه فتوکپی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/871038/استعلام-کانکس-موتورخانه'>استعلام کانکس موتورخانه / استعلام , استعلام کانکس موتورخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/871054/استعلام-کاغذ-80-گرمی-A4'>استعلام کاغذ 80 گرمی A4 / استعلام، استعلام کاغذ 80 گرمی A4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/871069/استعلام-تونر-و-درام-دستگاه-زیراکس-مدل-C118'>استعلام تونر و درام دستگاه زیراکس مدل C118 / استعلام, استعلام تونر و درام دستگاه زیراکس مدل C118</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/871089/استعلام-کابل-شبکه-رایانه'>استعلام کابل شبکه رایانه / استعلام, استعلام کابل شبکه رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/871013/استعلام-بیست-عدد-کاتریج-ایرانی-A13'>استعلام بیست عدد کاتریج ایرانی A13 / استعلام, استعلام بیست عدد کاتریج ایرانی A13</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870987/استعلام-یخچال-5-فوت-ایرانی'>استعلام یخچال 5 فوت ایرانی  / استعلام , استعلام یخچال 5 فوت ایرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870575/فراخوان-واگذاری-حجمی-خدمات-حمل-و-جابجایی-کارکنان-و-پرسنل-کارفرما-نوبت-دوم'>فراخوان واگذاری حجمی خدمات حمل و جابجایی کارکنان و پرسنل کارفرما نوبت دوم  / آگهی فراخوان, فراخوان واگذاری حجمی خدمات حمل وجابجایی کارکنان و پرسنل کارفرما نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/871005/استعلام-تولید-و-فرآوری-صنعتی'>استعلام تولید و فرآوری صنعتی  / استعلام تولید و فرآوری صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/871022/استعلام-شیرآلات'>استعلام شیرآلات  / استعلام , استعلام شیرآلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/871037/استعلام-صنایع-دستی-فیروزه'>استعلام صنایع دستی فیروزه  / استعلام , استعلام صنایع دستی فیروزه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/871060/استعلام-دوربین-عکاسی-نیکون-750'>استعلام دوربین عکاسی نیکون 750 / استعلام , استعلام دوربین عکاسی نیکون 750</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/871032/استعلام-تعمیر-نانودراپ-roche-lite'>استعلام تعمیر نانودراپ roche lite  / استعلام , استعلام  تعمیر نانودراپ roche lite </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/871018/استعلام-فعالیت-های-اداره-و-پشتیبانی-دفتر-کار'>استعلام فعالیت های اداره و پشتیبانی دفتر کار      / استعلام, استعلام فعالیت های اداره و پشتیبانی دفتر کار     </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/871058/استعلام-لب-تاپ-لنوو'>استعلام  لب تاپ لنوو  / استعلام   لب تاپ لنوو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870779/استعلام-تعمیر-سانتریفیوژ'>استعلام تعمیر سانتریفیوژ / استعلام , استعلام تعمیر سانتریفیوژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/871043/استعلام-انجام-عملیات-تکمیلی-ساختمانی'>استعلام  انجام عملیات تکمیلی ساختمانی / استعلام  انجام عملیات تکمیلی ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/871079/استعلام-تعمیر-هود-esco'>استعلام تعمیر هود esco / استعلام , استعلام تعمیر هود esco</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870998/استعلام-ایکس-ری-مدل-hi-scan-6030di'>استعلام ایکس ری مدل hi-scan 6030di / استعلام ایکس ری مدل hi-scan 6030di</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/871025/استعلام-پرده-زبرا-و-متعلقات-کامل'>استعلام پرده زبرا و متعلقات کامل / استعلام، استعلام پرده زبرا و متعلقات کامل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/871028/استعلام-تعمیر-انکوباتور-co2'>استعلام تعمیر انکوباتور co2   / استعلام , استعلام تعمیر انکوباتور co2 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/871035/استعلام-تعمیر-انکوباتور-jouan'>استعلام تعمیر انکوباتور jouan     / استعلام , استعلام تعمیر انکوباتور jouan  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/871039/استعلام-تعمیر-سیستم-اطفا-حریق-کلین-روم'>استعلام تعمیر سیستم اطفا حریق کلین روم  / استعلام , استعلام تعمیر سیستم اطفا حریق کلین روم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/871046/استعلام-تعویض-اپوکسی-کف-کلین-روم'>استعلام تعویض اپوکسی کف کلین روم  / استعلام , استعلام تعویض اپوکسی کف کلین روم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/871014/استعلام-تعمیر-سانتریفیوژ-jouan'>استعلام تعمیر سانتریفیوژ jouan / استعلام , استعلام تعمیر سانتریفیوژ jouan</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870790/استعلام-تعمیر-برد-الکترونیکی-فریزر-پارس'>استعلام  تعمیر برد الکترونیکی فریزر پارس / استعلام , استعلام تعمیر برد الکترونیکی فریزر پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870850/استعلام-اسکنر'>استعلام اسکنر  / استعلام ، استعلام اسکنر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870554/مناقصه-خرید--نصب-و-راه-اندازی-تعداد-18-دستگاه-ups-'>مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی تعداد 18 دستگاه ups،  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی تعداد 18 دستگاه ups نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870905/استعلام-MSI-PRO-20-ET-6M-1TB'>استعلام  MSI PRO 20 ET 6M-1TB / استعلام، استعلام  MSI PRO 20 ET 6M-1TB</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870896/استعلام-پنج-دستگاه-تلویزیون'>استعلام پنج دستگاه تلویزیون / استعلام  پنج دستگاه تلویزیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870855/استعلام-تعمیر-دستگاه-بی-هوازی-anoximate-تعمیر-شیرهای-خروجی'>استعلام تعمیر دستگاه بی هوازی anoximate تعمیر شیرهای خروجی / استعلام , استعلام تعمیر دستگاه بی هوازی anoximate تعمیر شیرهای خروجی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870783/استعلام-موکت-نقش-سوزنی-دیبا'>استعلام موکت نقش سوزنی دیبا  / استعلام,استعلام موکت نقش سوزنی دیبا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870793/استعلام-تعمیر-دستگاه-آب-دی-یونیزه-و-سرویس-فیلتر-میلی-پور-96-3-25'>استعلام تعمیر دستگاه آب دی یونیزه و سرویس فیلتر میلی پور 96.3.25 / استعلام, استعلام تعمیر دستگاه آب دی یونیزه و سرویس فیلتر میلی پور 96.3.25</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870844/استعلام-خرید-رگلاتور-و-تجهیزات-اتصال-گاز'>استعلام خرید رگلاتور و تجهیزات اتصال گاز / استعلام , استعلام خرید رگلاتور و تجهیزات اتصال گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870837/استعلام-تعمیر-میکروسکوپ-OLYMPUS--96-3-25'>استعلام تعمیر میکروسکوپ OLYMPUS   96.3.25 / استعلام تعمیر میکروسکوپ OLYMPUS   96.3.25</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/871006/استعلام-سرویس-کامل-تانک-pfge-birored-ویررس-Chef-dr3--dpower-supply'>استعلام سرویس کامل تانک pfge birored  ویررس  Chef dr3 , dpower supply   / استعلام , استعلام سرویس کامل تانک pfge birored  ویررس  Chef dr3 , dpower supply  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870909/استعلام-چاپگر-لیزری--'>استعلام چاپگر لیزری ... / استعلام,استعلام چاپگر لیزری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870656/ارزیابی-کیفی-و-مناقصه-عملیات-اجرایی-خطوط-انتقال-و-شبکه-توزیع-آب-شرب-روستاهای-مجتمع-دلگانها'>ارزیابی کیفی و مناقصه عملیات اجرایی خطوط انتقال و شبکه توزیع آب شرب روستاهای مجتمع دلگانها  / آگهی ارزیابی کیفی و مناقصه، ارزیابی کیفی و مناقصه عملیات اجرایی خطوط انتقال و شبکه توزیع آب شرب روستاهای مجتمع دلگانها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870567/فراخوان-مشارکت-در-ساخت-مجتمع-تجاری-پاسارگاد-نوبت-دوم'>فراخوان مشارکت در ساخت مجتمع تجاری پاسارگاد نوبت دوم  / فراخوان , فراخوان مشارکت در ساخت مجتمع تجاری پاسارگاد نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870888/استعلام-فعالیتهای-پشتیبانی-حمل-ونقل'>استعلام فعالیتهای پشتیبانی حمل ونقل  / استعلام , استعلام فعالیتهای پشتیبانی حمل ونقل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870870/استعلام-هواشناسی-VAISALA--'>استعلام هواشناسی VAISALA ... / استعلام, استعلام هواشناسی VAISALA ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870845/استعلام-کلیه-شیرآلات-مارک-قهرمان--'>استعلام کلیه شیرآلات مارک قهرمان ... / استعلام , استعلام کلیه شیرآلات مارک قهرمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/871119/استعلام-تجهیزات-کتابخانه-ای-کتابخانه-عمومی'>استعلام تجهیزات کتابخانه ای کتابخانه عمومی  / استعلام تجهیزات کتابخانه ای کتابخانه عمومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870875/استعلام-ساخت-بنا--'>استعلام ساخت بنا... / استعلام ساخت بنا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870864/استعلام-تبلت'>استعلام تبلت / استعلام  تبلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870860/استعلام--قفسه-تجزیه-نامه-رسانی-پست'>استعلام   قفسه تجزیه نامه رسانی پست / استعلام   قفسه تجزیه نامه رسانی پست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870838/استعلام-کیف-به-همراه-کیبرد-برای-تبلت'>استعلام کیف به همراه کیبرد برای تبلت / استعلام  کیف به همراه کیبرد برای تبلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870827/استعلام-تجهیز-چاه'>استعلام تجهیز چاه  / استعلام تجهیز چاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870816/استعلام-برق-رسانی-به-مدرسه-پسران'>استعلام برق رسانی به مدرسه پسران / استعلام برق رسانی به مدرسه پسران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870627/مناقصه-san-switch'>مناقصه san switch  / مناقصه محدود, مناقصه san switch </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/871067/استعلام-رک-به-همراه-فن-و-پاور-تولید-تک-دیتا-یا-شرکت-پویا'>استعلام رک به همراه فن و پاور تولید تک دیتا یا شرکت پویا  / استعلام رک به همراه فن و پاور تولید تک دیتا یا شرکت پویا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/871083/استعلام-دوربین-و-دستگاه-ذخیره-ساز--'>استعلام دوربین و دستگاه ذخیره ساز ... / استعلام دوربین و دستگاه ذخیره ساز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/871026/استعلام-کامپیوتر-All-in-one'>استعلام کامپیوتر All-in-one / استعلام  استعلام کامپیوتر All-in-one</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/871045/استعلام-سیستم-هوشمند-ساز-روشنایی--'>استعلام سیستم هوشمند ساز روشنایی... / استعلام، استعلام سیستم هوشمند ساز روشنایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/871063/استعلام-لوازم-گرمایش-با-رادیاتور'>استعلام لوازم گرمایش با رادیاتور  / استعلام، استعلام لوازم گرمایش با رادیاتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/871016/استعلام-قوطی-و--'>استعلام قوطی و ... / استعلام , استعلام قوطی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870993/استعلام-آب-سردکن-بزرگ-سه-شیر-آب'>استعلام آب سردکن بزرگ سه شیر آب  / استعلام , استعلام آب سردکن بزرگ سه شیر آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/871012/استعلام-بیمه-اماکن-تحت-پوشش-و-بیمه-مسئولیت-مدنی'>استعلام بیمه اماکن تحت پوشش و بیمه مسئولیت مدنی  / استعلام , استعلام بیمه اماکن تحت پوشش و بیمه مسئولیت مدنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/871031/استعلام-دستگاه-ZERO-AIR-GENERATOR'>استعلام دستگاه ZERO AIR GENERATOR / استعلام , استعلام دستگاه ZERO AIR GENERATOR</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870638/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-276-58مترمربع'>مزایده فروش یک قطعه زمین به مساحت 276.58مترمربع  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین به مساحت 276.58مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/871052/استعلام-رگلاتور-مخصوص-کپسول-گاز-هلیوم'>استعلام رگلاتور مخصوص کپسول گاز هلیوم  / استعلام  رگلاتور مخصوص کپسول گاز نیتروژن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/871024/استعلام-رگلاتور-مخصوص-کپسول-گاز-نیتروژن'>استعلام رگلاتور مخصوص کپسول گاز نیتروژن  / استعلام  رگلاتور مخصوص کپسول گاز نیتروژن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/871010/استعلام-صندلی-کارمندی'>استعلام صندلی کارمندی  / استعلام, استعلام صندلی کارمندی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/871049/استعلام-دستگاه-air-compresseor'>استعلام  دستگاه air compresseor / استعلام  دستگاه air compresseor </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/871003/استعلام-سرامیک-50-50-کامیلا-کاشی'>استعلام سرامیک 50*50 کامیلا کاشی  / استعلام سرامیک 50*50 کامیلا کاشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/871065/استعلام-تلویزیون-LED-سایز-in49'>استعلام  تلویزیون LED سایز in49  / استعلام , استعلام تلویزیون LED سایز in49 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/871053/استعلام-خرید-کاغذ-A4'>استعلام خرید کاغذ A4 / استعلام , استعلام خرید کاغذ A4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/871085/استعلام-پایه-دیوار-کوب--'>استعلام پایه دیوار کوب ... / استعلام, استعلام  پایه دیوار کوب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/871062/استعلام-تولید-سایر-مصنوعات-طبقه-بندی-نشده-در-جای-دیگر'>استعلام تولید سایر مصنوعات طبقه بندی نشده در جای دیگر / استعلام, استعلام  تولید سایر مصنوعات طبقه بندی نشده در جای دیگر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870532/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-7316-فرعی'>مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی 7316 فرعی / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی 7316 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/871055/استعلام-دوربین-تشخیص-شماره-اتومبیل'>استعلام دوربین تشخیص شماره اتومبیل  / استعلام, استعلام  دوربین تشخیص شماره اتومبیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/871107/استعلام-کنترل-پکیج-کریر'>استعلام کنترل پکیج کریر / استعلام کنترل پکیج کریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/871110/استعلام-قلمو-نقاشی-و-سمباده-و--'>استعلام قلمو نقاشی و سمباده و ...  / استعلام , استعلام قلمو نقاشی و سمباده و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/871099/استعلام-تامین-ریدر-و--'>استعلام تامین ریدر و ... / استعلام تامین ریدر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/871104/استعلام-تامین-پرینتر-مخصوص-صدور-کارت'>استعلام تامین پرینتر مخصوص صدور کارت / استعلام , استعلام تامین پرینتر مخصوص صدور کارت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/871118/استعلام-اقلام-cmm-مارک-hexagon-romer-فایل-پیوست---'>استعلام اقلام cmm مارک hexagon  romer فایل پیوست .... / استعلام , استعلام اقلام cmm مارک hexagon  romer فایل پیوست ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/871093/مناقصه-احداث-آبگیر-و-ایستگاه-پمپاژ-شماره-1-خط-انتقال-آب'>مناقصه احداث آبگیر و ایستگاه پمپاژ شماره 1 خط انتقال آب   / مناقصه احداث آبگیر و ایستگاه پمپاژ شماره 1 خط انتقال آب  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/871091/تمدید-مناقصه-تهیه--حمل--نصب-راه-اندازی-سامانه-حذف-کدورت-آب-سطحی'>تمدید مناقصه تهیه ، حمل ، نصب، راه اندازی سامانه حذف کدورت آب سطحی  / آگهی مناقصه عمومی , تمدید مناقصه تهیه ، حمل ، نصب، راه اندازی سامانه حذف کدورت آب سطحی ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870535/مزایده-یک-واحد-گاوداری-اراضی-روستای-خنجر-اباد-نوبت-دوم'>مزایده یک واحد گاوداری اراضی روستای خنجر اباد نوبت دوم / مزایده,مزایده یک واحد گاوداری اراضی روستای خنجر اباد نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/871105/مناقصه-خرید-پهنای-باند-اینترنت'>مناقصه خرید پهنای باند اینترنت / مناقصه خرید پهنای باند اینترنت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/871128/فراخوان-واگذاری-خط-140-پرواز-را-با-پنج-دستگاه-اتوبوس'>فراخوان واگذاری خط 140 پرواز را با  پنج دستگاه اتوبوس / فراخوان واگذاری خط 140 پرواز را با  پنج دستگاه اتوبوس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/871108/فراخوان-عمومی-واگذاری-خطوط-به-بخش-خصوصی'>فراخوان عمومی واگذاری خطوط به بخش خصوصی / فراخوان عمومی واگذاری خطوط به بخش خصوصی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870561/مناقصه-خرید-تجهیزات-ذخیره-سازی-HP'>مناقصه خرید تجهیزات ذخیره سازی HP / مناقصه عمومی، مناقصه خرید تجهیزات ذخیره سازی HP</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/871123/مناقصه-احداث-شبکه-و-خط-انتقال-فاضلاب-شهر-ارمغانخانه'>مناقصه احداث شبکه و خط انتقال فاضلاب شهر ارمغانخانه / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه احداث شبکه و خط انتقال فاضلاب شهر ارمغانخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/871111/مناقصه-انجام-خدمات-جمع-آوری-سوانح-و-مقابله-با-بحران---'>مناقصه انجام خدمات جمع آوری سوانح و مقابله با بحران  ... / مناقصه انجام خدمات جمع آوری سوانح و مقابله با بحران  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/871096/استعلام-زه-کشی'>استعلام زه کشی  / استعلام , استعلام زه کشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870569/مناقصه-انجام-یکسری-خدمات-عمومی-و-حجمی-(-نیروی-انسانی-)'>مناقصه انجام یکسری خدمات عمومی و حجمی ( نیروی انسانی )  / مناقصه عمومی، مناقصه انجام یکسری خدمات عمومی و حجمی ( نیروی انسانی ) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/871113/استعلام-کوپلینگ-هزار-خاری'>استعلام کوپلینگ هزار خاری / استعلام , استعلام کوپلینگ هزار خاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870548/مناقصه-واگذاری-کلیه-امور-مر-بوط-به-خدمات-عمومی--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری کلیه امور مر بوط به خدمات عمومی - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه واگذاری کلیه امور مر بوط به خدمات عمومی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/871114/مناقصه-بهره-برداری-و-راهبری-بهينه-و-مطلوب-تصفيه-خانه'>مناقصه بهره برداری و راهبری بهينه و مطلوب تصفيه خانه  / مناقصه بهره برداری و راهبری بهينه و مطلوب تصفيه خانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870555/مناقصه-خدمات-تولید-صورتحساب-همزمان-سال-96-96-3-25'>مناقصه خدمات تولید صورتحساب همزمان سال 96- 96.3.25 / فراخوان آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات تولید صورتحساب همزمان سال 96- 96.3.25</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/871124/فراخوان-خدمات-و-نگهداری-شهرکهای-صنعتی-زاویه-و-زرندیه'>فراخوان خدمات و نگهداری شهرکهای صنعتی زاویه و زرندیه     / فراخوان مناقصه , فراخوان خدمات و نگهداری شهرکهای صنعتی زاویه و زرندیه    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/871120/مناقصه-خدمات-و-نگهداری-شهرکهای-صنعتی-ساوه-نوبران-غرق-آباد-آستانه-کميجان'>مناقصه خدمات و نگهداری شهرکهای صنعتی ساوه-نوبران-غرق آباد-آستانه-کميجان     / مناقصه خدمات و نگهداری شهرکهای صنعتی ساوه-نوبران-غرق آباد-آستانه-کميجان    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/871094/مناقصه-خدمات-و-نگهداری-شهرک-صنعتی-خمين'>مناقصه خدمات و نگهداری شهرک صنعتی خمين / مناقصه خدمات و نگهداری شهرک صنعتی خمين</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/871097/فراخوان-فاز-تکمیلی-احداث-کانال-شیرآباد-زاهدان'>فراخوان فاز تکمیلی احداث کانال شیرآباد زاهدان / فراخوان، فراخوان فاز تکمیلی احداث کانال شیرآباد زاهدان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/871101/فراخوان-نماسازی-بلوار-سیداشهداء-واقع-در-محله-باباییان-زاهدان'>فراخوان نماسازی بلوار سیداشهداء واقع در محله باباییان زاهدان / فراخوان، فراخوان نماسازی بلوار سیداشهداء واقع در محله باباییان زاهدان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/871106/فراخوان-پیاده-روسازی-بلوار-سیدالشهداء-واقع-در-محله-باباییان-زاهدان'>فراخوان پیاده روسازی بلوار سیدالشهداء واقع در محله باباییان زاهدان    / فراخوان، فراخوان پیاده روسازی بلوار سیدالشهداء واقع در محله باباییان زاهدان   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870547/مناقصه-خرید-10-کیلومتر-کابل-20-کیلوولت-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 10 کیلومتر کابل 20 کیلوولت- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید 10 کیلومتر کابل 20 کیلوولت- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/871116/فراخوان-احداث-کتابخانه-۲۸۰-متر-مربعی-محله-شیرآباد-زاهدان'>فراخوان احداث کتابخانه ۲۸۰ متر مربعی محله شیرآباد زاهدان     / فراخوان، فراخوان احداث کتابخانه ۲۸۰ متر مربعی محله شیرآباد زاهدان    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870557/مناقصه-ساخت-پایگاه-سلامت-منطقه-کشتارگاه--نوبت-دوم'>مناقصه ساخت پایگاه سلامت منطقه کشتارگاه - نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه ساخت پایگاه سلامت منطقه کشتارگاه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870607/تجدید-مناقصه-خرید-یک-دستگاه-جاروب-مکانیزه--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید یک دستگاه جاروب مکانیزه - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه خرید یک دستگاه جاروب مکانیزه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870611/مناقصه-انجام-خدمات-عمومی-و-حجمی-(-تامین-غذای-نیمروز-کارکنان-)'>مناقصه انجام خدمات عمومی و حجمی ( تامین غذای نیمروز کارکنان )  / مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات عمومی و حجمی ( تامین غذای نیمروز کارکنان ) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870551/مزایده-دو-قطعه-زمین-355351-و-366666-66متر'>مزایده دو قطعه زمین 355351 و 366666.66متر / مزایده,مزایده دو قطعه زمین 355351 و 366666.66متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870546/مناقصه-تامین-و-اجرای-پوشش-دهی-سطح-سازه-های-بتنی-کولینگ--'>مناقصه تامین و اجرای پوشش دهی سطح سازه های بتنی کولینگ ... / مناقصه , مناقصه تامین و اجرای پوشش دهی سطح سازه های بتنی کولینگ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870550/مزایده-یک-دستگاه-کامیون-کشنده-هوو'>مزایده یک دستگاه کامیون کشنده هوو   / مزایده , مزایده یک دستگاه کامیون کشنده هوو نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870540/مناقصه-انجام-خدمات-مربوط-به-حمل-و-نقل-کارکنان-نوبت-دومک'>مناقصه انجام خدمات مربوط به حمل و نقل کارکنان  نوبت دومک  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات مربوط به حمل و نقل کارکنان  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870537/تجدید-مناقصه-کود-شیمیایی-سوپر-فسفات-تریپل-گرانوله-تجدید-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه کود شیمیایی سوپر فسفات تریپل گرانوله تجدید نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه عمومی بین المللی , تجدید مناقصه کود شیمیایی سوپر فسفات تریپل گرانوله تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870533/فراخوان-مناقصه-SERVO-MOTOR-MOOG--DIAPHERAGM-VALVE-MECAIR-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه  SERVO MOTOR MOOG & DIAPHERAGM VALVE MECAIR نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه  SERVO MOTOR MOOG & DIAPHERAGM VALVE MECAIRنوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870545/مناقصه-ساخت-قالب-پرس'>مناقصه ساخت قالب پرس / آگهی مناقصه  , مناقصه ساخت قالب پرس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870541/مناقصه-انتقال-نیرو-برقرسانی-به-شبکه-های-توزیع-نیرو-نوبت-دوم'>مناقصه  انتقال نیرو برقرسانی به شبکه های توزیع نیرو -نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه  انتقال نیرو برقرسانی به شبکه های توزیع نیرو نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870609/مناقصه-تعویض-سیم-مسی-با-کابل-خود-نگهدار-شهری-روستایی-فاز-1-مهریز'>مناقصه تعویض سیم مسی با کابل خود نگهدار شهری روستایی فاز 1 مهریز / آگهی مناقصه های عمومی، مناقصه تعویض سیم مسی با کابل خود نگهدار شهری روستایی فاز 1 مهریز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870531/مناقصه-ROSEMONT-THERMO--COUPLE--نوبت-دوم'>مناقصه ROSEMONT THERMO - COUPLE....نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ROSEMONT THERMO - COUPLE....نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870761/فراخوان-مناقصه-اجرای-تاسیسات-سیستم-گرمایش'> فراخوان مناقصه اجرای تاسیسات سیستم گرمایش / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه اجرای تاسیسات سیستم گرمایش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870754/مزایده-یک-دستگاه-ATM'>مزایده یک دستگاه ATM / مزایده یک دستگاه ATM</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870767/مزایده-پژو-پارس-مدل-1385'>مزایده پژو پارس مدل 1385 / مزایده,مزایده پژو پارس مدل 1385</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870817/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-222-52متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 222.52متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 222.52متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870787/مزایده-فروش-انواع-دیزل-ژنراتور-با-موتور-و-کانکس-نوبت-دوم'>مزایده فروش انواع دیزل ژنراتور با موتور و کانکس نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش انواع دیزل ژنراتور با موتور و کانکس نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870738/فراخوان-تثبیت-زمین-و-پی'>فراخوان تثبیت زمین و پی / فراخوان , فراخوان تثبیت زمین و پی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870741/فراخوان-عملیات-گودبرداری'>فراخوان عملیات گودبرداری / فراخوان , فراخوان عملیات گودبرداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870794/مزایده-منزل-مسکونی-به-مساحت-859-80متر-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی به مساحت 859.80متر نوبت اول  / مزایده,مزایده منزل مسکونی به مساحت 859.80متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870553/مزایده-فروش-خودرو-مزدا-دو-کابین'>مزایده فروش خودرو مزدا دو کابین / مزایده عمومی , مزایده فروش خودرو مزدا دو کابین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870747/مزایده-روغن-موتور--'>مزایده روغن موتور ... / آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول, مزایده روغن موتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870772/مناقصه-عملیات-ردیابی-و-مبارزه-با-ملخ-صحرایی'>مناقصه عملیات ردیابی و مبارزه با ملخ صحرایی  / مناقصه ، مناقصه عملیات ردیابی و مبارزه با ملخ صحرایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870846/اصلاحیه-مزایده-دو-دستگاه-از-ماشین-آلات'>اصلاحیه مزایده دو دستگاه از ماشین آلات  / اصلاحیه مزایده , مزایده دو دستگاه از ماشین آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870757/مناقصه-عملیات-ساماندهی-خیابان-امام-خمینی-(ره)-شرقی--نوبت-دوم--چاپ-اول'>مناقصه عملیات ساماندهی خیابان امام خمینی (ره) شرقی - نوبت دوم - چاپ اول  / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات ساماندهی خیابان امام خمینی (ره) شرقی - نوبت دوم - چاپ اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870791/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-مساحت-80200متر'>مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت 80200متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت 80200متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870781/مزایده-املاک-کاربری-کشاورزی-مساحت-20-000متر-مرحله-دوم'>مزایده املاک کاربری کشاورزی مساحت 20.000متر مرحله دوم  / مزایده,مزایده املاک کاربری کشاورزی مساحت 20.000متر مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870811/مزایده-کارگاه-مساحت-510مترمربع'>مزایده کارگاه مساحت 510مترمربع / مزایده,مزایده کارگاه مساحت 510مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870766/مزایده-فروش-یکدستگاه-کیس-کامپیوتر'>مزایده فروش یکدستگاه کیس کامپیوتر / مزایده , مزایده فروش یکدستگاه کیس کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870788/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-404-5متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 404.5متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 404.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870763/مزایده-دیزل-ژنراتور-مجهز-به-شانسی-فلزی'>مزایده دیزل ژنراتور مجهز به شانسی فلزی  / مزایده، مزایده دیزل ژنراتور مجهز به شانسی فلزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870534/مزایده-فروش-دستگاه-تفریحی-بشقاب-پرنده--نوبت-دوم'>مزایده فروش دستگاه تفریحی بشقاب پرنده  -نوبت دوم / مزایده عمومی , مزایده فروش دستگاه تفریحی بشقاب پرنده  -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870756/مزایده-یک-دستگاه-ژنراتور-برق-اضطراری-گازسوز-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه ژنراتور برق اضطراری گازسوز  نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک دستگاه ژنراتور برق اضطراری گازسوز   نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870751/مناقصه-عملیات-زیرسازی-و-آسفالت-ریزی-معابر-سطح-شهر-مرحله-اول-نوبت-دوم-96-3-25'>مناقصه عملیات زیرسازی و آسفالت ریزی معابر سطح شهر مرحله اول نوبت دوم  96.3.25 / آگهی مناقصه,مناقصه عملیات زیرسازی و آسفالت ریزی معابر سطح شهر  مرحله اول نوبت دوم 96.3.25</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870771/مزایده-فروش-تعداد-ده-پلاک-با-کاربری-تجاری-مسکونی'>مزایده فروش تعداد ده پلاک با کاربری تجاری مسکونی / مزایده,مزایده فروش تعداد ده پلاک با کاربری تجاری مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870785/مناقصه-امور-طبخ-و-توزیع-غذای-بیمارستان'>مناقصه  امور طبخ و توزیع غذای بیمارستان / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه  امور طبخ و توزیع غذای بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870769/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-و-محوطه-164-06متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه و محوطه 164.06متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه و محوطه 164.06متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870801/مزایده-ششدانگ-ملک-مساحت-عرصه-3400متر'>مزایده ششدانگ ملک مساحت عرصه 3400متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مساحت عرصه 3400متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870797/مزایده-فروش-پروژه-نیمه-کاره-48-واحدی'>مزایده فروش پروژه نیمه کاره 48 واحدی / مزایده,مزایده فروش پروژه نیمه کاره 48 واحدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870775/مناقصه-انجام-عملیات-نوغانداری-نوبت-سوم'>مناقصه انجام عملیات نوغانداری نوبت سوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام عملیات نوغانداری نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870556/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-slx'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو slx  / مزایده عمومی , مزایده یک دستگاه خودرو پژو slx </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870762/مناقصه-نصب-5000-عدد-کنتور-و-رگلاتور--نوبت-دوم'>مناقصه نصب 5000 عدد کنتور و رگلاتور - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه نصب 5000 عدد کنتور و رگلاتور - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870764/مزایده-بهره-برداری-از-تاسیسات-مجتمع-ساحلی-نوبت-دوم-96-3-23'>مزایده بهره برداری از تاسیسات مجتمع ساحلی- نوبت دوم 96.3.23 / آگهی مزایده کتبی, مزایده بهره برداری از تاسیسات مجتمع ساحلی- نوبت دوم 96.3.23</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870750/مناقصه-واگذاری-خدمات-شهری-و-رفت-و-روب-معابر--نوبت-سوم-96-03-23'>مناقصه واگذاری خدمات شهری و رفت و روب معابر - نوبت سوم  96.03.23 / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری خدمات شهری و رفت و روب معابر - نوبت سوم 96.03.23</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870782/مناقصه-خرید-تجهیزات-تامین-برق-اضطراری-نوبت-دوم'>مناقصه خرید تجهیزات تامین برق اضطراری- نوبت دوم  / مناقصه خرید تجهیزات تامین برق اضطراری- نوبت د وم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870774/مزایده-فروش-زمین-و-ماشین-آلات-و-تجهیزات-و-تاسیسات'>مزایده فروش زمین و ماشین آلات و تجهیزات و تاسیسات / آگهی مزایده, مزایده فروش زمین و ماشین آلات و تجهیزات و تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870780/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-خودروی-سواری-پراید'>مزایده یک دستگاه اتومبیل خودروی سواری پراید / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه اتومبیل خودروی سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870784/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-طبقه-دوم-بخش-بیست-و-شش'>مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه دوم بخش بیست و شش  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه دوم بخش بیست و شش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870758/مناقصه-پشتیبانی-و-نگهداری-شبکه-های-رایانه-ای'>مناقصه پشتیبانی و نگهداری شبکه های رایانه ای / آگهی مناقصه, مناقصه پشتیبانی و نگهداری شبکه های رایانه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870536/مزایده-بهره-برداری-از-شهربازی-سرپوشیده--نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از شهربازی سرپوشیده - نوبت دوم / مزایده عمومی, مزایده بهره برداری از شهربازی سرپوشیده -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870821/مزایده-یک-عدد-کانکس-و-یک-سری-اموال-و-اثاثیه-مستهلک'>مزایده یک عدد کانکس و یک سری اموال و اثاثیه مستهلک  / مزایده , مزایده یک عدد کانکس و یک سری اموال و اثاثیه مستهلک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870830/تجدید-مناقصه-ایاب-و-ذهاب-پرسنل-معدن-پابدانا'>تجدید مناقصه ایاب و ذهاب پرسنل معدن پابدانا  / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه ایاب و ذهاب پرسنل معدن پابدانا ... تجدید نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870808/مزایده-فروش-حدود-100-تن-آهن-آلات-ضایعات'>مزایده فروش حدود 100 تن آهن آلات ضایعات / مزایده حضوری , مزایده فروش حدود 100 تن آهن آلات ضایعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870836/مزایده-فروش-مستغلات-و-واحدهای-تجاری'>مزایده فروش مستغلات و واحدهای تجاری  / مزایده,مزایده فروش مستغلات و واحدهای تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870852/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-ملک-بخش-دو'>مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ ملک بخش دو / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ ملک بخش دو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870804/مناقصه-اجرای-پروژه-آسفالت-معابر-شهر-کرمان'>مناقصه  اجرای پروژه آسفالت معابر شهر کرمان / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه  اجرای پروژه آسفالت معابر شهر کرمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870776/مناقصه-خرید-طبخ-توزیع-غذای-کارکنان-و-مهمانسرای-خود'>مناقصه خرید، طبخ، توزیع غذای کارکنان و مهمانسرای خود / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید، طبخ، توزیع غذای کارکنان و مهمانسرای خود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870778/تجدید-مناقصه-جهت-اجرای-عملیات-قیرپاشی-و-روکش-آسفالت-در-سطح-شهر--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه  جهت اجرای عملیات قیرپاشی و روکش آسفالت در سطح شهر - نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,تجدید مناقصه جهت اجرای عملیات قیرپاشی و روکش آسفالت در سطح شهر -  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870549/مناقصه-استخراج--بارگیری-و-حمل-مواد-معدنی'>مناقصه استخراج ، بارگیری و حمل مواد معدنی  / آگهی مناقصه , مناقصه استخراج ، بارگیری و حمل مواد معدنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870800/مزایده-نسبت-به-واگذاری-واحدهای-تجاری-پروژه-امام-رضا-(ع)'>مزایده نسبت به واگذاری واحدهای تجاری پروژه امام رضا (ع) / آگهی مزایده عمومی، مزایده نسبت به واگذاری واحدهای تجاری پروژه امام رضا (ع)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870796/مزایده-فروش-اتومبیل-پژو-پارس-تیپ-TU5-مدل-1394'>مزایده فروش اتومبیل پژو پارس تیپ TU5 مدل 1394  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش اتومبیل پژو پارس تیپ TU5 مدل 1394 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870815/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-92-85متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 92.85متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 92.85متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870786/مزایده-بهره-برداری-از-فضایی-به-مساحت-تقریبی-3500-متر-مربع'>مزایده بهره برداری از فضایی به مساحت تقریبی 3500 متر مربع / آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری از فضایی به مساحت تقریبی 3500 متر مربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870805/مزایده-یکباب-کارگاه-تولیدی-مساحت-ده-هزار-مترمربع-نوبت-سوم'>مزایده یکباب کارگاه تولیدی مساحت ده هزار مترمربع نوبت سوم  / مزایده,مزایده یکباب کارگاه تولیدی مساحت ده هزار مترمربع نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870538/تجدید-مناقصه-عملیات-اجرایی-احداث-زیرگذر-خیابان-امیریه-نوبت-دوم-مرحله-سوم'>تجدید مناقصه عملیات اجرایی احداث زیرگذر خیابان امیریه نوبت دوم مرحله سوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه عملیات اجرایی احداث زیرگذر خیابان امیریه نوبت دوم مرحله سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870807/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-سمند--نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری سمند - نوبت دوم  / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه خودروی سواری سمند - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870810/مزایده-تعداد-6-دستگاه-خودرو-نوبت-سوم'>مزایده تعداد 6 دستگاه خودرو- نوبت سوم  / آگهی مزایده , مزایده تعداد 6 دستگاه خودرو- نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870813/مزایده-یک-دستگاه-سواری-سمند-SE'>مزایده یک دستگاه سواری سمند SE / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه سواری سمند SE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870818/مزایده-فروش-خط-تلفن-همراه'>مزایده فروش خط تلفن همراه / مزایده اموال منقول , مزایده فروش خط تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870812/مزایده-سرقفلی-یک-واحد-زیرزمین-مساحت-118-متر'>مزایده سرقفلی یک واحد زیرزمین مساحت 118 متر  / مزایده,مزایده سرقفلی یک واحد زیرزمین مساحت 118 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870803/مزایده-فروش-تعداد-10-دستگاه-خودروی-سواری-و-کمک-دار-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد 10 دستگاه خودروی سواری و کمک دار نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی ، مزایده فروش تعداد 10 دستگاه خودروی سواری و کمک دار نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870823/مزایده-واگذاری-دو-باب-غرفه'>مزایده  واگذاری دو باب غرفه  / مزایده  واگذاری دو باب غرفه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870839/مزایده-66-شعیر-از-نود-و-شش-شعیر-باقیمانده-از-پلاک-5244-57'>مزایده 66 شعیر از نود و شش شعیر باقیمانده از پلاک 5244.57  / مزایده,مزایده 66 شعیر از نود و شش شعیر باقیمانده از پلاک 5244.57 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870843/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-به-پلاک-ثبتی-5300-2161-بخش-یک'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان به پلاک ثبتی 5300.2161 بخش یک / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان به پلاک ثبتی 5300.2161 بخش یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870605/مزایده-فروش-16-قطعه-زمین-از-زمینهای-شهرداری'>مزایده فروش 16 قطعه زمین از زمینهای شهرداری  / مزایده,مزایده فروش 16 قطعه زمین از زمینهای شهرداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870814/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-پژو-پارس-ELX-مدل-85-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو پژو پارس ELX مدل 85 نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودرو پژو پارس ELX مدل 85 نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870819/مزایده-فروش-سواری-ام-وی-ام-تیپ-S-110-مدل-1395'>مزایده فروش سواری ام وی ام تیپ S 110 مدل 1395  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش سواری ام وی ام تیپ S 110 مدل 1395 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870920/مزایده-یک-دستگاه-چرخ-گوشت--یخچال'>مزایده یک دستگاه چرخ گوشت-  یخچال / مزایده مال منقول,مزایده یک دستگاه چرخ گوشت-  یخچال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870874/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-زمین-پلاک-ثبتی1553-فرعی'>مزایده سه دانگ مشاع از زمین پلاک ثبتی1553 فرعی / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از زمین پلاک ثبتی1553 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870831/مزایده-اجاره-مکان-نصب-دو-عدد-بیلبورد'>مزایده اجاره مکان نصب دو عدد بیلبورد  / آگهی مزایده, مزایده اجاره مکان نصب دو عدد بیلبورد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870565/مزایده-یک-دستگاه-کامیون-باری-چوبی'>مزایده یک دستگاه کامیون باری چوبی / مزایده,مزایده  یک دستگاه کامیون باری چوبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870840/مناقصه-اجرای-پروژه-زیرسازی-خیابانهای-سطح-شهر-کوت-عبدا--تجدید'>مناقصه اجرای پروژه زیرسازی خیابانهای سطح شهر کوت عبدا.. تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای پروژه زیرسازی خیابانهای سطح شهر کوت عبدا... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870847/مناقصه-احداث-زمین-ورزشی-با-فنس-کشی-آن-و-جدول-گذاری-و-کفپوش-گذاری'>مناقصه احداث زمین ورزشی با فنس کشی آن و جدول گذاری و کفپوش گذاری  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه احداث زمین ورزشی با فنس کشی آن و جدول گذاری و کفپوش گذاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870895/مزایده-فروش-تعداد-4-قطعه-زمین-کاربری-مسکونی-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد 4 قطعه زمین کاربری مسکونی تجاری نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعداد 4 قطعه زمین کاربری مسکونی تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870871/مناقصه-واگذاری-عملیات-خدمات-شهری-به-صورت-حجمی-نوبت-دوم'> مناقصه واگذاری عملیات خدمات شهری به صورت حجمی  نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه واگذاری عملیات خدمات شهری به صورت حجمی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870906/مناقصه-عمومی-واگذاری-حجمی-زمانی-اداره-امور-انبار-نفت-آبادان'>مناقصه عمومی واگذاری حجمی زمانی اداره امور انبار نفت آبادان / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عمومی واگذاری حجمی زمانی اداره امور انبار نفت آبادان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870883/مناقصه-کرایه-ماشین-آلات-خدمات-شهری-جهت-عملیات-عمرانی-خدمات-سامانه-137-نوبت-دوم'>مناقصه کرایه ماشین آلات خدمات شهری جهت  عملیات عمرانی خدمات سامانه  137  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه کرایه ماشین آلات خدمات شهری جهت  عملیات عمرانی خدمات سامانه 137 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870922/مناقصه-زیرسازی-خیابان-های-سطح-شهر-تجدید'>مناقصه زیرسازی خیابان های سطح شهر تجدید  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه زیرسازی خیابان های سطح شهر تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870900/مناقصه-اجرای-عملیات-احداث-جوی-جدول-و-کفپوش-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات احداث جوی جدول و کفپوش نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات احداث جوی جدول و کفپوش نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870858/مزایده-منزل-مسکونی-ویلایی-عرصه-202-50متر'>مزایده منزل مسکونی ویلایی عرصه 202.50متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی ویلایی عرصه 202.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870573/مناقصه-خرید-قطعات-پیکاب'>مناقصه خرید قطعات پیکاب / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه, مناقصه خرید قطعات پیکاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870969/مناقصه-زمین-فوتبال-با-چمن-مصنوعی-و-سرویس-بهداشتی-عمومی-محله-3-نوبت-دوم'>مناقصه زمین فوتبال با چمن مصنوعی و سرویس بهداشتی عمومی محله 3 نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه زمین فوتبال با چمن مصنوعی و سرویس بهداشتی عمومی محله 3 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870851/مناقصه-رفت-و-روب-و-جمع-آوری-زباله--'>مناقصه رفت و روب و جمع آوری زباله... / آگهی مناقصه، مناقصه رفت و روب و جمع آوری زباله...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870878/مناقصه-انجام-امور-خدمات-حفاظت-فیزیکی-و-انتظامی-محدوده-منطقه-آزاد-اروند'>مناقصه انجام امور خدمات حفاظت فیزیکی و انتظامی محدوده منطقه آزاد اروند / فراخوان مناقصه، مناقصه انجام امور خدمات حفاظت فیزیکی و انتظامی محدوده منطقه آزاد اروند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870848/مزایده-فروش-تعداد-14-قطعه-زمین-کاربری-کارگاهی-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد 14 قطعه زمین کاربری کارگاهی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعداد 14 قطعه زمین کاربری کارگاهی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870834/مناقصه-خرید-سن-استورج-تجدید'>مناقصه  خرید سن استورج تجدید  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه  خرید سن استورج تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870832/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-مسکونی-تجاری-اداری-و-اراضی'>مزایده فروش تعدادی از املاک مسکونی تجاری اداری و اراضی  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک مسکونی تجاری اداری و اراضی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870891/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-قولنامه-ای-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی قولنامه ای نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی قولنامه ای نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870824/تجدید-فراخوان-خرید-نصب-و-راه-اندازی-70-دستگاه-ضبط-مکالمات--نوبت-دوم'>تجدید فراخوان خرید، نصب و راه اندازی 70 دستگاه ضبط مکالمات - نوبت دوم  / تجدید فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه دو مرحله ای,فراخوان خرید، نصب و راه اندازی 70 دستگاه ضبط مکالمات -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870583/فراخوان-مناقصه-بهسازی-و-آسفالت-محور-روستای-ابلس'>فراخوان مناقصه بهسازی و آسفالت محور روستای ابلس / فراخوان مناقصه,  فراخوان مناقصه بهسازی و آسفالت محور روستای ابلس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870849/آگهی-فراخوان-واگذاری-اجاره-سالن-ورزشی-دانشکده-فنی'>آگهی فراخوان واگذاری  اجاره سالن ورزشی دانشکده فنی / آگهی فراخوان،آگهی فراخوان واگذاری اجاره سالن ورزشی دانشکده فنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870825/تجدید-مناقصه-طرح-آبرسانی-به-زون-نوب-دوم'>تجدید مناقصه طرح آبرسانی به زون  نوب دوم  / تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید مناقصه طرح آبرسانی به زون  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870861/تجدید-مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن-در-سایزهای-مختلف--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید لوله پلی اتیلن در سایزهای مختلف - نوبت دوم  / تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه خرید لوله پلی اتیلن در سایزهای مختلف - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870893/مناقصه-خرید-لوله-فولادی-در-سایزهای-مختلف--تجدید--نوبت-دوم'>مناقصه خرید لوله فولادی در سایزهای مختلف - تجدید - نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه خرید لوله فولادی در سایزهای مختلف - تجدید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870857/تجدید-مناقصه-احداث-مخزن-1000-مترمکعبی-بسطام--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه احداث مخزن 1000 مترمکعبی بسطام - نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید مناقصه احداث مخزن 1000 مترمکعبی بسطام - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870835/تجدید-اجرای-خط-انتقال-آب-از-فرهنگیان--نوبت-دوم'>تجدید اجرای خط انتقال آب از فرهنگیان - نوبت دوم  / تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید اجرای خط انتقال آب از فرهنگیان - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870972/مزایده-ششدانگ-ملک-قولنامه-ای-78-75متر'>مزایده ششدانگ ملک قولنامه  ای 78.75متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملک قولنامه  ای 78.75متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870928/مزایده-فروش-پوشاک-نو-زنانه-نوبت-دوم'>مزایده فروش پوشاک نو زنانه نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده فروش پوشاک نو زنانه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870559/فراخوان-احداث-خانه-و-محله--نوبت-دوم'>فراخوان احداث خانه و محله - نوبت دوم  / فراخوان احداث خانه و محله - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870885/مزایده-اراضی-مالک-362-من-زمین-مزروعی-ابی-نوبت-اول'>مزایده اراضی مالک 362 من زمین مزروعی ابی نوبت اول / مزایده,مزایده اراضی مالک 362 من زمین مزروعی ابی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870880/مزایده-یک-قطعه-زمین-مسکونی-مساحت-214متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 214متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 214متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870911/مزایده-بهره-برداری-تبلیغاتی-از-پیشانی-تعداد-1-دستگاه-پل-عابر-پیاده'>مزایده بهره برداری تبلیغاتی از پیشانی تعداد 1 دستگاه پل عابر پیاده  / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای,مزایده بهره برداری تبلیغاتی از پیشانی تعداد 1 دستگاه پل عابر پیاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870981/مزایده-اماکن-ورزشی-نوبت-دوم'>مزایده اماکن ورزشی  نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده اماکن ورزشی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870963/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی'>مناقصه تامین نیروی انسانی / آگهی مناقصه,مناقصه تامین نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870943/مزایده-ساخت-و-نصب-دو-دستگاه-پل'>مزایده ساخت و نصب دو دستگاه پل / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای,مزایده ساخت و نصب دو دستگاه پل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/871020/مزایده-ملک-مشاع-به-پلاک-ثبتی-شماره-دو-فرعی-بخش-سه'>مزایده ملک مشاع به پلاک ثبتی شماره دو فرعی بخش سه / مزایده,مزایده ملک مشاع به پلاک ثبتی شماره دو فرعی بخش سه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870898/مزایده-سه-دانگ-آپارتمان-به-شماره-ثبتی-2146-329'>مزایده سه دانگ آپارتمان به شماره ثبتی 2146.329  / مزایده,مزایده سه دانگ آپارتمان به شماره ثبتی 2146.329 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870877/مزایده-یخچال-فریزر--'>مزایده یخچال فریزر .. / مزایده , مزایده یخچال فریزر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870593/تجدید-مناقصه-پروژه-بهسازی-و-روکش-آسفالت-محورهای-سنندج'>تجدید مناقصه پروژه بهسازی و روکش آسفالت محورهای سنندج / تجدید مناقصه پروژه بهسازی و روکش آسفالت محورهای سنندج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/871023/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-به-مساحت57-78مترمربع'>مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت57.78مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت57.78مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870904/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-1747-5متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 1747.5متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 1747.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870902/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-111-10مترمربع'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 111.10مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 111.10مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870908/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-سیصد-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت سیصد متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت سیصد متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870876/مزایده-خودرو-وانت-نیسان'>مزایده خودرو وانت نیسان / مزایده,مزایده خودرو وانت نیسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870953/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-تیپ-تیبا---'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری تیپ تیبا .... / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سواری تیپ تیبا ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870919/مزایده-خانه-مسکونی-160-متر-و-زمین-مساحت-سه-طناب-محلی'>مزایده خانه مسکونی 160 متر و زمین مساحت سه طناب محلی / مزایده,مزایده خانه مسکونی 160 متر و زمین مساحت سه طناب محلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870886/مزایده-حدود-140-تن-ضایعات-آهن'>مزایده حدود 140 تن ضایعات آهن / مزایده , مزایده حدود 140 تن ضایعات آهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870879/مناقصه-تامین-و-بکارگیری-تعداد-61-نفر-نیروی-کارگری-ساده---نوبت-دوم-96-03-24'>مناقصه تامین و بکارگیری تعداد 61 نفر نیروی کارگری ساده  ...نوبت دوم 96.03.24 / مناقصه , مناقصه تامین و بکارگیری تعداد 61 نفر نیروی کارگری ساده  ... نوبت دوم 96.03.24</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870773/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-50-000مترمربع-نوبت-سوم'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 50.000مترمربع نوبت سوم / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 50.000مترمربع نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870881/اصلاحیه-مناقصه-عمومی-ادامه-کانال-کرجان-و-ساماندهی-کانالهای-سطح-منطقه'>اصلاحیه مناقصه عمومی ادامه کانال کرجان و ساماندهی کانالهای سطح منطقه / اصلاحیه مناقصه , مناقصه عمومی ادامه کانال کرجان و ساماندهی کانالهای سطح منطقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870889/مناقصه-اجرای-عملیات-تکمیل-پروژه-پارک-نهج-البلاغه'>مناقصه اجرای عملیات تکمیل پروژه پارک نهج البلاغه  / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای عملیات تکمیل پروژه پارک نهج البلاغه مرحله اول نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870933/مناقصه-واگذاری-خدمات-درمانی-(آماری--پرسشگری)'>مناقصه واگذاری خدمات درمانی (آماری - پرسشگری) / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری خدمات درمانی (آماری - پرسشگری)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/871001/مزایده-فروش-سرقفلی-مغازه-های-جنب-ترمینال-روستایی-نوبت-دوم'>مزایده فروش سرقفلی مغازه های جنب ترمینال روستایی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش سرقفلی مغازه های جنب ترمینال روستایی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870915/مزایده-بوفه-های-پارکها-و-ورودیه-خودرو-و-پارکینگ-تجدید-مرحله-دوم'>مزایده بوفه های پارکها و ورودیه خودرو و پارکینگ تجدید مرحله دوم  / تجدید مزایده عمومی , مزایده بوفه های پارکها و ورودیه خودرو و پارکینگ تجدید مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870730/مزایده-دستگاه-بسته-بندی'>مزایده دستگاه بسته بندی / مزایده دستگاه بسته بندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870925/مزایده-سرویس-چینی--'>مزایده سرویس چینی... / آگهی مزایده، مزایده سرویس چینی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870949/مزایده-4-دانگ-و-983-8-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-اپارتمان'>مزایده 4 دانگ و 983.8 هزارم یک دانگ مشاع از اپارتمان / مزایده,مزایده 4 دانگ و 983.8 هزارم یک دانگ مشاع از اپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870957/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-و-یک-دربند-مغازه-374متر'>مزایده ششدانگ یکباب منزل و یک دربند مغازه 374متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل و یک دربند مغازه 374متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870936/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-بنز-190'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری بنز 190 / آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول، مزایده یک دستگاه خودروی سواری بنز 190</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/871007/مزایده-زمین-مزروعی-مساحت-15000متر-تجدید'>مزایده زمین مزروعی مساحت 15000متر تجدید / مزایده,مزایده زمین مزروعی مساحت 15000متر تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870968/مزایده-یکباب-دامداری-و-زمین-نوبت-اول'>مزایده یکباب دامداری و زمین نوبت اول / مزایده,مزایده یکباب دامداری و زمین نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870944/مزایده-عرصه-و-اعیانی-ششدانگ-یک-درب-باغ-نوبت-دوم'>مزایده عرصه و اعیانی ششدانگ یک درب باغ نوبت دوم / مزایده,مزایده عرصه و اعیانی ششدانگ یک درب باغ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870950/مزایده-فروش-تعداد-19-راس-گوساله-ماده--تعداد-16-راس-گوساله-تازه-زا'>مزایده فروش تعداد 19 راس گوساله ماده ، تعداد 16 راس گوساله تازه زا  / مزایده,مزایده فروش تعداد 19 راس گوساله ماده ، تعداد 16 راس گوساله تازه زا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870991/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-14500متر-و-یک-قطعه-باغ'>مزایده یک قطعه زمین زراعی 14500متر و یک قطعه باغ / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی 14500متر و یک قطعه باغ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870563/مزایده-یک-قطعه-زمین-باغی-مرکبات-مساحت-3200متر'>مزایده یک قطعه زمین باغی مرکبات مساحت 3200متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین باغی مرکبات مساحت 3200متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870985/مزایده-یک-سهم-سهم-از-شش-سهم-مشاع-از-108-سهم-سهام-پلاک653-9989'>مزایده یک سهم سهم از شش سهم مشاع  از 108 سهم سهام پلاک653.9989  / مزایده,مزایده یک سهم سهم از شش سهم مشاع  از 108 سهم سهام پلاک653.9989 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870929/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سمند-ایکس-7--نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه خودرو سمند ایکس 7 - نوبت دوم  / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه خودرو سمند ایکس 7 - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870947/مناقصه-عمومی-عملیات-پلاک-کوبی-و-شناسنامه-دار-کردن-درختان'>مناقصه عمومی عملیات پلاک کوبی و شناسنامه دار کردن درختان  / آگهی مناقصه عمومی،مناقصه عمومی عملیات پلاک کوبی و شناسنامه دار کردن درختان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870923/مزایده-ملک-به-مساحت-365-02مترمربع'>مزایده ملک به مساحت 365.02مترمربع / مزایده,مزایده ملک به مساحت 365.02مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870952/مزایده-پنج-دستگاه-کولر-گازی-قدیمی-جنرال-و----نوبت-دوم'>مزایده پنج دستگاه کولر گازی قدیمی جنرال و .... - نوبت دوم  / مزایده, مزایده پنج دستگاه کولر گازی قدیمی جنرال و .... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870997/مزایده-ملک-به-مساحت-246-13مترمربع'>مزایده ملک به مساحت 246.13مترمربع / مزایده,مزایده ملک به مساحت 246.13مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870916/مزایده-یک-دستگاه-گریدر-کاترپیلار-16'>مزایده یک دستگاه گریدر کاترپیلار 16  / مزایده,مزایده یک دستگاه گریدر کاترپیلار 16 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870954/مزایده-ملک-به-مساحت-598-مترمربع'>مزایده ملک به مساحت 598 مترمربع / مزایده,مزایده ملک به مساحت 598 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870913/مزایده-ملک-با-دویست-متر-زیربنا'>مزایده ملک با دویست متر زیربنا  / مزایده,مزایده ملک با دویست متر زیربنا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870939/مزایده-یک-و-نیم-هکتار-زمین-کشاورزی-تحت-پلاک-3792'>مزایده یک و نیم هکتار زمین کشاورزی تحت پلاک 3792  / مزایده,مزایده یک و نیم هکتار زمین کشاورزی تحت پلاک 3792 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870649/مزایده-یک-دستگاه-فیدر-مخلوط-کن'>مزایده یک دستگاه فیدر مخلوط کن / مزایده یک دستگاه فیدر مخلوط کن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870958/مناقصه-زیرسازی-مسیر-اتوبوس-تندرو-هدایت-شونده--'>مناقصه زیرسازی مسیر اتوبوس تندرو هدایت شونده ... / مناقصه , مناقصه زیرسازی مسیر اتوبوس تندرو هدایت شونده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870990/مزایده-حقوق-استیجاری-غرفه-عینک-سازی-و-عینک-فروش---'>مزایده حقوق استیجاری غرفه عینک سازی و عینک فروش  ... / مزایده حقوق استیجاری غرفه عینک سازی و عینک فروش  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870918/فراخوان-مشارکت-در-ساخت-توقفگاه-خودروهای-سنگین-و-نیمه-سنگین-بار-درون-شهری--نوبت-دوم'>فراخوان مشارکت در ساخت توقفگاه خودروهای سنگین و نیمه سنگین بار درون شهری - نوبت دوم  / فراخوان مشارکت در ساخت توقفگاه خودروهای سنگین و نیمه سنگین بار درون شهری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870931/مناقصه-واگذاری-پروژه-تامین--نصب-و-عملیاتی-نمودن-سامانه-پایش-مرحله-دوم-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری پروژه تامین ، نصب و عملیاتی نمودن سامانه پایش مرحله دوم نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری پروژه تامین ، نصب و عملیاتی نمودن سامانه پایش مرحله دوم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870948/مناقصه-عملیات-برقرسانی-پروژه-مجموعه-آبسرد'>مناقصه عملیات برقرسانی پروژه مجموعه آبسرد  / آگهی فراخوان, مناقصه عملیات برقرسانی پروژه مجموعه آبسرد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870930/فراخوان-عملیات-اجرایی-خرید-و-لوله-گذاری---96-3-25'>فراخوان عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری ... 96.3.25 / آگهی فراخوان, فراخوان عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری ... 96.3.25</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870937/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-شهری-از-جمله-حفظ-نگهداری-و-توسعه-فضای-سبز-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری امور خدمات شهری از جمله حفظ، نگهداری و توسعه فضای سبز نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری امور خدمات شهری از جمله حفظ، نگهداری و توسعه فضای سبز نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870935/مزایده-واگذاری-مدیریت-امور-بهشت-فاطمیه-(س)--تجدید-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری مدیریت امور بهشت فاطمیه (س) - تجدید نوبت دوم  / تجدید مزایده عمومی, مزایده واگذاری مدیریت امور بهشت فاطمیه (س) -تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870940/مزایده-اجاره-22-باب-مغازه-نوبت-دوم'>مزایده  اجاره 22 باب مغازه نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده  اجاره 22 باب مغازه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870566/مزایده-دو-قطعه-زمین-و-منزل-مسکونی'>مزایده دو قطعه زمین و منزل مسکونی / مزایده,مزایده دو قطعه زمین و منزل مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870921/تجدید-مزایده-جایگاه-کوثر-واقع-در-بولوار-امام-علی-ع--نوبت-دوم'>تجدید مزایده جایگاه کوثر واقع در بولوار امام علی ع  - نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده عمومی , تجدید مزایده جایگاه کوثر واقع در بولوار امام علی ع  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870932/مزایده-اجاره-واحدهای-تجاری--نوبت-دوم'>مزایده اجاره واحدهای تجاری - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره واحدهای تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870988/مزایده-ملک-مسکونی-تجاری-کشاورزی-383متر'>مزایده ملک مسکونی تجاری کشاورزی 383متر / مزایده,مزایده ملک مسکونی تجاری کشاورزی 383متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870927/مزایده-1-5-دانگ-پلاک-ثبتی-4314-نوبت-اول'>مزایده 1.5 دانگ پلاک ثبتی 4314 نوبت اول  / مزایده,مزایده 1.5 دانگ پلاک ثبتی 4314 نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870960/مناقصه-عمومی-انبارگردانی-و-تغییر-و-تحویل-انبار'>مناقصه عمومی انبارگردانی و تغییر و تحویل انبار  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی انبارگردانی و تغییر و تحویل انبار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870934/مزایده-یکباب-آپارتمان-مساحت-97-74مترمربع'>مزایده یکباب آپارتمان مساحت 97.74مترمربع / مزایده,مزایده یکباب آپارتمان مساحت 97.74مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870941/تجدید-مزایده-واگذاری-مکان-جهت-اسقرار-کیوسک'>تجدید مزایده واگذاری مکان جهت اسقرار کیوسک  / آگهی مزایده عمومی, تجدید مزایده واگذاری مکان جهت اسقرار کیوسک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870917/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-ساخته-شده-در-زمین-مساحت-200متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه ساخته شده در زمین مساحت 200متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه ساخته شده در زمین مساحت 200متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870681/مزایده-خودرو-ام-وی-ام'>مزایده خودرو ام وی ام / مزایده خودرو ام وی ام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870924/مزایده-اجاره-یک-باب-آپارتمان'>مزایده اجاره یک باب آپارتمان  / مزایده اجاره یک باب آپارتمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870942/آگهی-مناقصه-زمین-مرجع-نمودن-نقشه-های-ثبتی'>آگهی مناقصه زمین مرجع نمودن نقشه های ثبتی  / آگهی مناقصه زمین مرجع نمودن نقشه های ثبتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870976/مزایده-منافع-پارکینگ-مجتمع-تجاری-اداری-آفتاب-فارس'>مزایده منافع پارکینگ مجتمع تجاری اداری آفتاب فارس  / مزایده منافع پارکینگ مجتمع تجاری اداری آفتاب فارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870964/مزایده-ششدانگ-اعیانی-منزل-مسکونی-زیربنای-180-متر'>مزایده ششدانگ اعیانی منزل مسکونی زیربنای 180 متر / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی منزل مسکونی زیربنای 180 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870926/مزایده-دستگاه-بخاری-گازی'>مزایده دستگاه بخاری گازی / آگهی مزایده, مزایده دستگاه بخاری گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870961/مزایده-ششدانگ-سرقفلی-پلاک-ثبتی-بصورت-اپارتمان-زیربنا55متر'>مزایده ششدانگ سرقفلی پلاک ثبتی بصورت اپارتمان زیربنا55متر / مزایده,مزایده ششدانگ سرقفلی پلاک ثبتی بصورت اپارتمان زیربنا55متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870910/مزایده-اجاره-میدان-اسب-دوانی-نوبت-دوم'>مزایده اجاره میدان اسب دوانی نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره میدان اسب دوانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870907/انتخاب-سرمایه-گذار-جهت-اجاره-کافه-بگیر-و-ببر-نوبت-دوم'>انتخاب سرمایه گذار جهت اجاره کافه بگیر و ببر نوبت دوم  / آگهی عمومی , انتخاب سرمایه گذار جهت اجاره کافه بگیر و ببر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870946/مزایده-اجاره-مجتمع-خدمات-فرهنگی-رفاهی-گردشگری-96-3-25'>مزایده اجاره مجتمع خدمات فرهنگی رفاهی گردشگری  96.3.25 / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره مجتمع خدمات فرهنگی رفاهی گردشگری  نوبت اول 96.3.25</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/871084/فراخوان-مزایده-محل-استقرار-دستگاه-ترامپولین'>فراخوان مزایده محل استقرار دستگاه ترامپولین  / آگهی فراخوان مزایده , فراخوان مزایده محل استقرار دستگاه ترامپولین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870698/مزایده-فروش-4-دستگاه-موتور-سیکلت'>مزایده فروش 4 دستگاه موتور سیکلت / مزایده فروش 4 دستگاه موتور سیکلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/871073/مزایده-اجاره-سالیانه-و-یا-واگذاری-سرقفلی-مغازه-های-شهرداری-نوبت-دوم'>مزایده اجاره سالیانه و یا واگذاری سرقفلی مغازه های شهرداری نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده اجاره سالیانه و یا واگذاری سرقفلی مغازه های شهرداری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870983/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی'>مناقصه تامین نیروی انسانی / آگهی مناقصه ,مناقصه تامین نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870945/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-پژو-پارس-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو پژو پارس نوبت دوم  / آگهی مزایده ، مزایده فروش یکدستگاه خودرو پژو پارس نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/871033/مناقصه-خرید-باتری-سیلد-اسید-2-ولتی-2000-آمپر-نوبت-دوم'>مناقصه خرید باتری سیلد اسید 2 ولتی 2000 آمپر نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه خرید باتری سیلد اسید 2 ولتی 2000 آمپر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/871061/مناقصه-توسعه-شهری-فاز-1---'>مناقصه توسعه شهری فاز 1 .... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه توسعه شهری فاز 1 ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/871009/مزایده-واحدهای-تجاری'>مزایده واحدهای تجاری  / آگهی مزایده عمومی , مزایده واحدهای تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/871122/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-به-مساحت-99-50متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 99.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 99.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/871121/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-4-فرعی-از-89-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی شماره 4 فرعی از 89 اصلی  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 4 فرعی از 89 اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/871030/فراخوان-مزایده-فروش-مقداری-آهن-آلات-اسقاطی--'>فراخوان مزایده فروش مقداری آهن آلات اسقاطی... / آگهی فراخوان مزایده , فراخوان مزایده فروش مقداری آهن آلات اسقاطی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870564/مناقصه-لوله-چدن-داکتیل-به-قطرهای-200-250-و-300-میلی-متر'>مناقصه لوله چدن داکتیل به قطرهای 200، 250 و 300 میلی متر   / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه لوله چدن داکتیل به قطرهای 200، 250 و 300 میلی متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870739/مزایده-شالیزاری-به-مساحت-3640متر'>مزایده شالیزاری به مساحت 3640متر  / مزایده,مزایده شالیزاری به مساحت 3640متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/871044/فراخوان-مزایده-واگذاری-تولید-و-فروش-محصولات-تولید-کارگاه-شن-و-ماسه'>فراخوان مزایده واگذاری تولید و فروش محصولات تولید کارگاه شن و ماسه  / آگهی فراخوان مزایده , فراخوان مزایده واگذاری تولید و فروش محصولات تولید کارگاه شن و ماسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/871047/اصلاحیه-مناقصه-خرید-خدمات-گروه-پرستاری-بیمارستانهای-تابعه'>اصلاحیه مناقصه خرید خدمات گروه پرستاری بیمارستانهای تابعه / اصلاحیه , مناقصه خرید پرسی غذای بیمارستان تابعه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870951/مزایده-روغن-های-ضایعاتی'>مزایده روغن های ضایعاتی / آگهی مزایده ,مزایده روغن های ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870994/مزایده-باطری-مستعمل'>مزایده باطری مستعمل  / آگهی مزایده محدود ,مزایده باطری مستعمل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/871034/جشنواره-عکس-سلفی'>جشنواره عکس سلفی / فراخوان جشنواره عکس سلفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/871027/مزایده-یک-واحد-مرغداری-20-هزاری-فول-اتومات--نوبت-دوم'>مزایده یک واحد مرغداری 20 هزاری فول اتومات - نوبت دوم  / مزایده,مزایدهیک واحد مرغداری 20 هزاری فول اتومات - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/871126/مزایده-ششدانگ-زمین-مشتمل-بر-ساختمان-بخش-دو'>مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر ساختمان بخش دو / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر ساختمان بخش دو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870962/مزایده-فروش-تعداد-14-راس-جوانه-بالای-500-کیلوگرم-96-3-25'>مزایده فروش تعداد 14 راس جوانه بالای 500 کیلوگرم 96.3.25 / آگهی مزایده حضوری , مزایده فروش تعداد 14 راس جوانه بالای 500 کیلوگرم 96.03.25</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870978/مزایده-پلاک-ثبتی-به-شماره-11606-فرعی-از-1554-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی به شماره 11606 فرعی از 1554 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی به شماره 11606 فرعی از 1554 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870743/مزایده-ملک-مساحت-500-متر'>مزایده ملک مساحت 500 متر / مزایده,مزایده ملک مساحت 500 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870971/مناقصه-واگذاری-عملیات-کف-سازی--کاشی-کاری--سرامیک'>مناقصه واگذاری عملیات کف سازی ، کاشی کاری ، سرامیک / مناقصه ، مناقصه واگذاری عملیات کف سازی ، کاشی کاری ، سرامیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/871015/مزایده-ملک-مشاع-زمین-خالصه-شماره-4259-فرعی-مجزا-از-155-اصلی'>مزایده ملک مشاع زمین خالصه شماره 4259 فرعی مجزا از 155 اصلی / مزایده,مزایده ملک مشاع زمین خالصه شماره 4259 فرعی مجزا از 155 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870975/مزایده-ملک-به-مساحت-صد-و-بیست-و-دو-متر'>مزایده ملک به مساحت صد و بیست و دو متر  / مزایده,مزایده ملک به مساحت صد و بیست و دو متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/871051/اصلاحیه-فراخوان-مناقصه-مقاوم-سازی-خط-تغذیه-و-شبکه-گازرسانی'>اصلاحیه فراخوان مناقصه مقاوم سازی خط تغذیه و شبکه گازرسانی / اصلاحیه , فراخوان مناقصه مقاوم سازی خط تغذیه و شبکه گازرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870967/مزایده-فریزر-خوابیده--'>مزایده  فریزر خوابیده... / آگهی مزایده , مزایده  فریزر خوابیده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/871021/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-منطقه-هفت-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه هفت  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه هفت  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/871125/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-منطقه-هفت-محدوده-C-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه هفت محدوده C نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه هفت محدوده C نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/871017/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-منطقه-هفت-محدوده-D-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه هفت محدوده D  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه هفت محدوده D  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870734/مزایده-پلاکهای-ثبتی-مرحله-اول'>مزایده پلاکهای ثبتی مرحله اول / مزایدهمزایده پلاکهای ثبتی مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870572/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-16-یزد-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 16 یزد نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 16 یزد نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870574/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-به-شماره-هفده-فرعی-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به شماره هفده فرعی نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به شماره هفده فرعی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870576/مزایده-سهم-الارث-ملکی-از-پلاک-ثبتی-یک-فرعی-نوبت-اول'>مزایده سهم الارث ملکی از پلاک ثبتی یک فرعی نوبت اول / مزایده,مزایده سهم الارث ملکی از پلاک ثبتی یک فرعی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870579/مزایده-ملک-بخش-هفت-تبریز-مال-مشاعی-نوبت-اول'>مزایده ملک بخش هفت تبریز مال مشاعی نوبت اول / مزایده,مزایده ملک بخش هفت تبریز مال مشاعی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870584/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-هفتاد-و-شش-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه هفتاد و شش متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه هفتاد و شش متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870589/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-64-30متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت عرصه 64.30متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت عرصه 64.30متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870707/مزایده-خودروی-سواری-پراید-نقره-ای-مدل-1385'>مزایده خودروی سواری پراید نقره ای مدل 1385 / مزایده,​مزایده خودروی سواری پراید نقره ای مدل 1385</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870568/مناقصه-عمومی-واگذاری-حمل-و-نقل-وجوه-اوراق-بهادار-پست-بانک--تجدید--نوبت-دوم'>مناقصه عمومی واگذاری حمل و نقل وجوه اوراق بهادار پست بانک - تجدید - نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه عمومی واگذاری حمل و نقل وجوه اوراق بهادار پست بانک - تجدید -  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870570/مزایده-پلاک-ثبتی-بصورت-زمین-مساحت-511-41متر'>مزایده پلاک ثبتی بصورت زمین مساحت 511.41متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بصورت زمین مساحت 511.41متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870979/مناقصه-واگذاری-عملیات-رفع-فولباری-ترانسهای-اورلود'>مناقصه واگذاری عملیات رفع فولباری ترانسهای اورلود  / مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری عملیات رفع فولباری ترانسهای اورلود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870661/مزایده-خودرو-سواری-پراید'>مزایده خودرو سواری پراید / مزایده , مزایده خودرو سواری پراید  نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870869/مناقصه-تعويض-مقره-های-معيوب-هيرمند'>مناقصه تعويض مقره های معيوب هيرمند     / مناقصه تعويض مقره های معيوب هيرمند    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/871019/مناقصه-نصب-22-دستگاه-ترانسفورماتور-هوایی-کم-تلفات'>مناقصه نصب 22 دستگاه ترانسفورماتور هوایی کم تلفات  / مناقصه عمومی, مناقصه نصب 22 دستگاه ترانسفورماتور هوایی کم تلفات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870828/مناقصه-خرید-72900-عدد-انواع-کلمپ-کابل-خودنگهدار-و-غیر-خودنگهدار'>مناقصه خرید 72900 عدد انواع کلمپ کابل خودنگهدار و غیر خودنگهدار / مناقصه عمومی، مناقصه خرید 72900 عدد انواع کلمپ کابل خودنگهدار و غیر خودنگهدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/871011/مناقصه-خرید-1000-کیلوگرم-رزین-پریکوت'>مناقصه خرید 1000 کیلوگرم رزین پریکوت  / مناقصه خرید 1000 کیلوگرم رزین پریکوت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870560/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-دو-فرعی-عرصه-130-75متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی دو فرعی عرصه 130.75متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی دو فرعی عرصه 130.75متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870798/استعلام-بها-نصب-22-دستگاه-پست-هوایی-کم-تلفات'>استعلام بها نصب 22 دستگاه پست هوایی کم تلفات  / استعلام بها, استعلام بها نصب 22 دستگاه پست هوایی کم تلفات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870802/استعلام-نصب-176-دستگاه-ارت'>استعلام نصب 176 دستگاه ارت  / استعلام نصب 176 دستگاه ارت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/871008/مناقصه-خرید-1000-کیلوگرم-رزین-پریکوت-واحد-CPP'>مناقصه خرید 1000 کیلوگرم رزین پریکوت واحد CPP / آگهی  مناقصه عمومی, مناقصه خرید 1000 کیلوگرم رزین پریکوت واحد CPP</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870892/کنفرانس-بین-المللی-کنترل--ابزاردقیق-و-اتوماسیون'>کنفرانس بین المللی کنترل ، ابزاردقیق و اتوماسیون / کنفرانس بین المللی کنترل ، ابزاردقیق و اتوماسیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870887/کنگره-بین-المللی-ژوراسیک-ایران-و-کشورهای-هم-جوار'>کنگره بین المللی ژوراسیک ایران و کشورهای هم جوار / کنگره بین المللی ژوراسیک ایران و کشورهای هم جوار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870854/پنجمین-همایش-ملی-مدیران-فناوری-اطلاعات'>پنجمین همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات / پنجمین همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870622/مزایده-ششدانگ-خانه-مسکونی-بخش-20-اردبیل'>مزایده ششدانگ خانه مسکونی بخش 20 اردبیل / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مسکونی بخش 20 اردبیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870938/پنجمین-همایش-ملی-راهکارهای-توسعه-و-ترویج-علوم-تربیتی96-3-25'>پنجمین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی96.3.25 / پنجمین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی96.3.25</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870903/روانشناسی--علوم-تربیتی-و-جامعه-شناسی-ایران'>روانشناسی ، علوم تربیتی و جامعه شناسی ایران  / روانشناسی ، علوم تربیتی و جامعه شناسی ایران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870901/دومین-جشنواره-فناوری-اطلاعات-دانشگاه-صنعتی-شریف'>دومین جشنواره فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی شریف / دومین جشنواره فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی شریف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870897/همایش-ملی-بهینه-سازی-و-داده-کاوی-در-مهندس-برق-و-کامپیوتر'>همایش ملی بهینه سازی و داده کاوی در مهندس برق و کامپیوتر  / همایش ملی بهینه سازی و داده کاوی در مهندس برق و کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870914/مناقصه-varco-spining-wrench'>مناقصه varco spining wrench / آگهی مناقصه, مناقصه varco spining wrench</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870966/مناقصه-DENSIMETER-TRANSMITTER-AND-SENSOR-و--'>مناقصه DENSIMETER TRANSMITTER AND SENSOR و ... / آگهی مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی, مناقصه DENSIMETER TRANSMITTER AND SENSOR و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/871103/مناقصه-تامین-65-دستگاه-وانت-دو-کابین'>مناقصه تامین 65 دستگاه وانت دو کابین                  / آگهی مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی , مناقصه تامین 65 دستگاه وانت دو کابین                 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870999/مناقصه-آهن-آلات-و-کابل-برق'>مناقصه آهن آلات و کابل برق / آگهی مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی, مناقصه آهن آلات و کابل برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870620/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-طبقه-5-مساحت-92-22متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه 5 مساحت 92.22متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه 5 مساحت 92.22متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/871112/مناقصه-تامین-6-دستگاه-جراثقال-20-تن-خودکششی'>مناقصه تامین 6 دستگاه جراثقال 20 تن خودکششی / آگهی مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی , مناقصه تامین 6 دستگاه جراثقال 20 تن خودکششی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/871002/استعلام-كمپرسور-كولر-مارك-BITZER'>استعلام كمپرسور كولر مارك BITZER   / استعلام، استعلام كمپرسور كولر مارك BITZER  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870984/استعلام-PANASONIC-KX-TAD-0181-كارت-خط-شهری'>استعلام PANASONIC KX-TAD 0181 كارت خط شهری   / استعلام، استعلام PANASONIC KX-TAD 0181 كارت خط شهری  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870956/مزایده-انجام-راهبری-مجتمع-سنگ-آهک-پیربکران'>مزایده انجام راهبری مجتمع سنگ آهک پیربکران / مزایده عمومی، مزایده انجام راهبری مجتمع سنگ آهک پیربکران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870912/فراخوان-جذب-سرمایه-گذاربه-منظور-استخراج-فروش-و-استحصال-آنتیموان-موجود-در-معادن-لخشک-و-شورچاه'>فراخوان جذب سرمایه گذاربه منظور استخراج، فروش و استحصال آنتیموان موجود در معادن لخشک و شورچاه / فراخوان عمومی، فراخوان جذب سرمایه گذاربه منظور استخراج، فروش و استحصال آنتیموان موجود در معادن لخشک و شورچاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870982/مزایده-بهره‌برداری-از-مجموعه-سوارکاری-فردوسی-مشهد'>مزایده بهره‌برداری از مجموعه سوارکاری فردوسی مشهد  / آگهی مزایده عمومی, مزایده بهره‌برداری از مجموعه سوارکاری فردوسی مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870624/مزایده-ملک-مسکونی-مساحت-اعیان-95-متر'>مزایده ملک مسکونی مساحت اعیان 95 متر  / مزایده,مزایده ملک مسکونی مساحت اعیان 95 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870867/مناقصه-خرید-1500-تن-کلرورفریک-40-درصد'>مناقصه  خرید 1500 تن کلرورفریک 40 درصد / مناقصه, مناقصه  خرید 1500 تن کلرورفریک 40 درصد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870872/مناقصه-عملیات-فرآیند-جمع-آوری-بارگیری-وحمل-سرباره-مذاب-تخلیه-شده--'>مناقصه عملیات فرآیند جمع آوری،بارگیری وحمل سرباره مذاب تخلیه شده ... / مناقصه, مناقصه عملیات فرآیند جمع آوری،بارگیری وحمل سرباره مذاب تخلیه شده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870862/مناقصه-بهینه-سازی-باسکولهای-جاده-ای-واردات-و-باسکول-ریلی-محصولات'>مناقصه  بهینه سازی باسکولهای جاده ای واردات و باسکول ریلی محصولات / مناقصه, مناقصه  بهینه سازی باسکولهای جاده ای واردات و باسکول ریلی محصولات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870863/استعلام-اجرای-تعمیرات-ضروری-ساختمان-های-پست-زمینی-ماهواره-گلها'>استعلام اجرای تعمیرات ضروری ساختمان های پست زمینی ماهواره، گلها / استعلام، استعلام اجرای تعمیرات ضروری ساختمان های پست زمینیماهواره، گلها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870859/استعلام-اجرای-تعمیرات-ضروری-اتاق-تست-تجهیزات'>استعلام اجرای تعمیرات ضروری اتاق تست تجهیزات / استعلام، استعلام اجرای تعمیرات ضروری اتاق تست تجهیزات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870822/استعلام-تجهیزات-و-اقلام-مورد-نیاز-و-اصلاح-سیستم-سرمایشی'>استعلام تجهیزات و اقلام مورد نیاز و اصلاح سیستم سرمایشی / استعلام ، استعلام تجهیزات و اقلام مورد نیاز و اصلاح سیستم سرمایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870630/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-34-02متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 34.02متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 34.02متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870829/مناقصه-دستگاه-جهت-تجهیز-آزمایشگاه-آناتومی-گروه-پرستاری-و-مامایی---'>مناقصه دستگاه جهت تجهیز آزمایشگاه آناتومی گروه پرستاری و مامایی  ... / مناقصه دستگاه جهت تجهیز آزمایشگاه آناتومی گروه پرستاری و مامایی  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870980/فراخوان-خرید-تجهیزات-اداری'>فراخوان خرید تجهیزات اداری / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان خرید تجهیزات اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870833/مناقصه-خرید-بیل-مکانیکی-چرخ-زنجیری'>مناقصه خرید بیل مکانیکی چرخ زنجیری / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه, مناقصه خرید بیل مکانیکی چرخ زنجیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870633/مزایده-یک-قطعه-زمین-کشاورزی-میزان-84-48-قصب-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین کشاورزی میزان 84.48 قصب نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی میزان 84.48 قصب نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/870604/مزایده-قطعه-هشتاد-تفکیکی-از-پلاک-ثبتی-414-فرعی'>مزایده قطعه هشتاد تفکیکی از پلاک ثبتی 414 فرعی / مزایده,مزایده قطعه هشتاد تفکیکی از پلاک ثبتی 414 فرعی</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 10 تاريخ : يکشنبه 22 مرداد 1396 ساعت: 11:47