اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 96.10.04 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006628/مناقصه-قطعات-پیکاپ--... با عنوان : اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 96.10.04 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006628/مناقصه-قطعات-پیکاپ--نوبت-دوم'>مناقصه قطعات پیکاپ - نوبت دوم / مناقصه، مناقصه قطعات پیکاپ - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006630/مناقصه-اجرای-عملیات-انتقال-نیرو-و---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و ...- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006636/فراخوان-مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-تکمیل-استخر-سرپوشیده-فریمان'>فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل استخر سرپوشیده فریمان  / فراخوان ، فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل استخر سرپوشیده فریمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006638/مناقصه-تامین--نصب--راه-اندازی-و-پشتیبانی-سیستم-یکپارچه-VOIP'>مناقصه تامین ، نصب ، راه اندازی و پشتیبانی سیستم یکپارچه VOIP / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه تامین ، نصب ، راه اندازی و پشتیبانی سیستم یکپارچه VOIP</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006645/مناقصه-سرویس-و-نگهداری-آسانسورهای--(مرحله-دوم)'>مناقصه سرویس و نگهداری آسانسورهای... (مرحله دوم) / آگهی مناقصه، مناقصه سرویس و نگهداری آسانسورهای... (مرحله دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006647/مناقصه-ELECTRO-PUMP-ASSY--نوبت-دوم'>مناقصه ELECTRO PUMP ASSY ...نوبت دوم  / مناقصه,مناقصه ELECTRO PUMP ASSY ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006649/مناقصه-انجام-امور-خدمات-عمومی-فنی-اداری-در-محدوده-فعالیت-های-شرکت'>مناقصه انجام امور خدمات عمومی، فنی، اداری در محدوده فعالیت های شرکت  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه انجام امور خدمات عمومی، فنی، اداری در محدوده فعالیت های شرکت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006650/مناقصه-تهیه-و-طبخ-و-توزیع-غذای-دانشجویی-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه و طبخ و توزیع غذای دانشجویی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه و طبخ و توزیع غذای دانشجویی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006651/مناقصه-تعمیرات-18-نقطه-از-خط-لوله--نوبت-دوم'>مناقصه تعمیرات 18 نقطه از خط لوله ...نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه تعمیرات 18 نقطه از خط لوله ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006654/مناقصه-پروژه-بازرسی-فنی-تست-و-تعمیر-لوله-های-جداری-آستری-و-مغزی-مناطق-عملیاتی-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه بازرسی فنی، تست و تعمیر لوله های جداری، آستری و مغزی مناطق عملیاتی نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه بازرسی فنی، تست و تعمیر لوله های جداری، آستری و مغزی مناطق عملیاتی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006660/مناقصه-اجرای-کلیه-امور-خدماتی-و-نظافتی-دانشگاه'>مناقصه اجرای کلیه امور خدماتی و نظافتی دانشگاه / آگهی مناقصه ، مناقصه اجرای کلیه امور خدماتی و نظافتی دانشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006663/فراخوان-تامین--تجهیز--حمل--نصب-و-راه-اندازی--آموزش-نوبت-دوم'>فراخوان تامین ، تجهیز ، حمل ، نصب و راه اندازی ، آموزش نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی ، فراخوان تامین ، تجهیز ، حمل ، نصب و راه اندازی ، آموزش نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006665/مناقصه-پروژه-تهیه-تجهیزات-و-احداث-شبکه-توزیع-و-ساخت-و-نصب-انشعابات---نوبت-دوم'>مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع و ساخت و نصب انشعابات ...- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع و ساخت و نصب انشعابات ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006668/مناقصه-انجام-عملیات-تعمیرات-و-نگهداری-شبکه-انتقال'>مناقصه انجام عملیات تعمیرات و نگهداری شبکه انتقال / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه انجام عملیات تعمیرات و نگهداری شبکه انتقال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006669/مناقصه-اجرای-کلیه-عملیات-امور-تامین-و-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه اجرای کلیه عملیات امور تامین و نگهداری فضای سبز  / آگهی مناقصه ، مناقصه اجرای کلیه عملیات امور تامین و نگهداری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006671/مناقصه-تامین-مواد--طبخ-و-سرو-غذای-پرسنل'>مناقصه تامین مواد ، طبخ و سرو غذای پرسنل / آگهی مناقصه ، مناقصه تامین مواد ، طبخ و سرو غذای پرسنل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006672/فراخوان-مناقصه-انجام-امور-انتظامات-و-حفاظت-فیزیکی-ساختمان-های-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه انجام امور انتظامات و حفاظت فیزیکی ساختمان های- نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه انجام امور انتظامات و حفاظت فیزیکی ساختمان های - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006675/مناقصه-خرید-کارت-ورزشی'>مناقصه خرید کارت ورزشی / آگهی مناقصه، مناقصه خرید کارت ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006677/مناقصه-خرید-9-دستگاه-پمپ-Andritz-و-پروانه-های-مورد-نیاز-نوبت-دوم'>مناقصه خرید  9 دستگاه پمپ Andritz و پروانه های مورد نیاز نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید  9 دستگاه پمپ Andritz و پروانه های مورد نیاز نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006679/فراخوان-شناسایی-اشخاص-و-شرکت-ها-در-زمینه-تولید-و-توزیع-پلمب--نوبت-دوم'>فراخوان شناسایی اشخاص و شرکت ها در زمینه تولید و توزیع پلمب - نوبت دوم / مناقصه, فراخوان شناسایی اشخاص و شرکت ها در زمینه تولید و توزیع پلمب - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006682/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-جهت-تفکیک-آهن-ضایعاتی-و-جابجایی-آنها--'>مناقصه انتخاب پیمانکار جهت تفکیک آهن ضایعاتی و جابجایی آنها....  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه انتخاب پیمانکار جهت تفکیک آهن ضایعاتی و جابجایی آنها....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006683/فراخوان-تهیه-و-تعویض-لوله-های-سیستم-سیالات'>فراخوان  تهیه و تعویض لوله های سیستم سیالات / آگهی فراخوان ، فراخوان  تهیه و تعویض لوله های سیستم سیالات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006692/مناقصه-پروژه-انجام-تست-های-غیرمخرب-(NDT)-ادوات-و-تجهیزات-(نوبت-دوم)'>مناقصه پروژه انجام تست های غیرمخرب (NDT) ادوات و تجهیزات (نوبت دوم) / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه انجام تست های غیرمخرب (NDT) ادوات و تجهیزات (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006695/مناقصه-نیرو-رسانی-توسعه-و-بازسازی-شبکه-های-توزیع-نیروی-برق---(نوبت-دوم)'>مناقصه نیرو رسانی، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق...  (نوبت دوم) / آگهی ارزیابی کیفی شناسایی پیمانکاران جهت دعوت به مناقصه، مناقصه نیرو رسانی، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006696/مناقصه-احداث-و-بازپیرایی-بوستانهای-سطح-منطقه--'>مناقصه احداث و بازپیرایی بوستانهای سطح منطقه ... / مناقصه , مناقصه احداث و بازپیرایی بوستانهای سطح منطقه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006700/مناقصه-نیرو-رسانی-توسعه-و-بازسازی-شبکه-های-توزیع-نیروی-برق-(نوبت-دوم)'>مناقصه نیرو رسانی، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق (نوبت دوم) /  ارزیابی کیفی شناسایی پیمانکاران, مناقصه نیرو رسانی، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006701/مناقصه-اجرای-روشنایی-و-فضای-سبز-خیابان-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای روشنایی و فضای سبز خیابان نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه اجرای روشنایی و فضای سبز خیابان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006702/مناقصه-خرید-لوله-داربست-بندی'>مناقصه خرید لوله داربست بندی / آگهی مناقصه عمومی با اخذ سپرده , مناقصه خرید لوله داربست بندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006708/تجدید-مناقصه-اجرای-پل-معلق'>تجدید مناقصه اجرای پل معلق  / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه اجرای پل معلق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006709/فراخوان-شناسایی-اشخاص-و-شرکت-ها-در-زمینه-تولید-و-توزیع-پلمب-(نوبت-دوم)'>فراخوان شناسایی اشخاص و شرکت ها در زمینه تولید و توزیع پلمب (نوبت دوم) / مناقصه, فراخوان شناسایی اشخاص و شرکت ها در زمینه تولید و توزیع پلمب (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006710/فراخوان-شناسایی-سرمایه-گذار-کلیه-مراحل-اجرایی-اعم-از-خرید--حمل--نصب--تجهیز-تمدید'>فراخوان شناسایی سرمایه گذار کلیه مراحل اجرایی اعم از خرید ، حمل ، نصب ، تجهیز  تمدید  / آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار , فراخوان شناسایی سرمایه گذار کلیه مراحل اجرایی اعم از خرید ، حمل ، نصب ، تجهیز تمدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006712/مناقصه-امور-واگذاری-پهنای-باند-اینترنت'>مناقصه امور واگذاری پهنای باند اینترنت / مناقصه ,مناقصه امور واگذاری پهنای باند اینترنت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006714/مناقصه-تامین-video-BORESCOPE-نوبت-دوم'>مناقصه  تامین video BORESCOPE  نوبت دوم  / مناقصه عمومی دو مرحله ای توام با ارزیابی کیفی, مناقصه  تامین video BORESCOPE  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006715/اولین-همایش-ملی-زنان-مسائل-اجتماعی'>اولین همایش ملی زنان مسائل اجتماعی / اولین همایش ملی زنان مسائل اجتماعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006716/مناقصه-تامین-غذای-کارکنان-مرکز-ماهشهر-نوبت-دوم'>مناقصه تامین غذای کارکنان مرکز ماهشهر  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین غذای کارکنان مرکز ماهشهر  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006718/مناقصه-تامین-امور-رسیدگی-به-تخلفات-و-رفع-سد-معبر-میدان-مرکزی'>مناقصه تامین امور رسیدگی به تخلفات و رفع سد معبر میدان مرکزی  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تامین امور رسیدگی به تخلفات و رفع سد معبر میدان مرکزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006722/تجدید-مناقصه-خرید-خدمات-تخصصی-به-آسیب-دیدگان-اجتماعی--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید خدمات تخصصی به  آسیب دیدگان اجتماعی - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید خدمات تخصصی به  آسیب دیدگان اجتماعی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006724/تجدید-مناقصه-انجام-امور-حفاظت-و-حراست-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه انجام امور حفاظت و حراست نوبت دوم  / تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه انجام امور حفاظت و حراست نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006725/فراخوان-مناقصه-اجرای-پروژه-احداث-مخزن-بتنی-زمینی-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه اجرای پروژه احداث مخزن بتنی زمینی- نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه اجرای پروژه احداث مخزن بتنی زمینی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006726/مناقصه-خدمات-تاکسی-سرویس-مرکز--'>مناقصه خدمات تاکسی سرویس مرکز... / مناقصه, مناقصه خدمات تاکسی سرویس مرکز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006727/فراخوان-مناقصه-اجرای-پروژه-روسازی-آسفالت--جدولگذاری--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه اجرای پروژه روسازی، آسفالت ، جدولگذاری - نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه اجرای پروژه روسازی، آسفالت ، جدولگذاری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006729/فراخوان-شناسایی-افراد-در-زمینه-بررسی-طرح-های-سرمایه-گذاری-تهیه-مدل-تجاری---'>فراخوان شناسایی افراد در زمینه بررسی طرح های سرمایه گذاری تهیه مدل تجاری .... / فراخوان , فراخوان شناسایی افراد در زمینه بررسی طرح های سرمایه گذاری تهیه مدل تجاری ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006730/مناقصه-تهیه-تجهیزات-و-اجرای-شبکه-روشنایی-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه تجهیزات و اجرای شبکه روشنایی- نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه تهیه تجهیزات و اجرای شبکه روشنایی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006731/مناقصه-خرید-کاتالیست-پالادیوم-کلراید-و-هگزاکلروپلاتینک-اسید'>مناقصه خرید کاتالیست پالادیوم کلراید و هگزاکلروپلاتینک اسید / مناقصه خرید کاتالیست پالادیوم کلراید و هگزاکلروپلاتینک اسید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006732/مناقصه-ارائه-خدمات-بخشی-از-فعالیتهای-بهره-برداری--'>مناقصه ارائه خدمات بخشی از فعالیتهای بهره برداری ... / مناقصه,مناقصه ارائه خدمات بخشی از فعالیتهای بهره برداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006733/مناقصه-300-تن-کاغذ-50-گرمی--'>مناقصه 300 تن کاغذ 50 گرمی ... / مناقصه, مناقصه 300 تن کاغذ 50 گرمی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006734/تجدید-مناقصه-عملیات-برطرف-نمودن-حوادث-انشعابات-شبکه-توزیع-و--'>تجدید مناقصه عملیات برطرف نمودن حوادث انشعابات، شبکه توزیع و ... / آگهی تجدید مناقصه , تجدید مناقصه عملیات برطرف نمودن حوادث انشعابات، شبکه توزیع و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006736/فراخوان-مناقصه-بازسازی-و-تزئین-فضای-داخلی-طبقه-هفتم-ساختمان---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه بازسازی و تزئین فضای داخلی طبقه هفتم ساختمان ... نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه بازسازی و تزئین فضای داخلی طبقه هفتم ساختمان ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006737/مناقصه-خرید-یک-عدد-بوشینگ-HV'>مناقصه خرید یک عدد بوشینگ HV / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید یک عدد بوشینگ HV</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006738/فراخوان-کمپرسور-هوا--نوبت-دوم'>فراخوان  کمپرسور هوا   نوبت دوم  / مناقصه عمومی, فراخوان  کمپرسور هوا   نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006741/فراخوان-مناقصه-عملیات-اجرایی-احداث-شبکه-فاضلاب-تجدید-نوبت-چهارم'>فراخوان مناقصه عملیات اجرایی احداث شبکه فاضلاب تجدید نوبت چهارم  / آگهی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه ، فراخوان مناقصه عملیات اجرایی احداث شبکه فاضلاب تجدید نوبت چهارم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006742/فراخوان-2-دستگاه-مولد-برق-اضطراری-همراه-با-اتاقک-صداگیر-نوبت-دوم'>فراخوان 2 دستگاه مولد برق اضطراری همراه با اتاقک صداگیر نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان 2 دستگاه مولد برق اضطراری همراه با اتاقک صداگیر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006744/مناقصه-احداث-شبکه-گازرسانی--نوبت-دوم'>مناقصه احداث شبکه گازرسانی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث شبکه گازرسانی- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006745/فراخوان-ترمیم-کانال-های-اسیدی-و-سطحی'>فراخوان ترمیم کانال های اسیدی و سطحی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی,فراخوان  ترمیم کانال های اسیدی و سطحی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006747/فراخوان-مناقصه-نظافت-سالنهای-نمایشگاهی-و-کل-محوطه---تجدید'>فراخوان مناقصه نظافت سالنهای نمایشگاهی و کل محوطه.... تجدید / فراخوان تجدید مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه نظافت سالنهای نمایشگاهی و کل محوطه.... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006750/فراخوان-pump-assy--نوبت-دوم'>فراخوان pump assy - نوبت دوم / مناقصه عمومی, فراخوان pump assy - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006752/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-پشتیبانی-نظافت--نگهبانی-و---نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری امور خدمات پشتیبانی نظافت ، نگهبانی و .... نوبت دوم  / آگهی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه واگذاری امور خدمات پشتیبانی نظافت ، نگهبانی و .... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006753/مناقصه-احداث-و-بهره-برداری-از-مجموعه-رفاهی-تفریحی'>مناقصه احداث و بهره برداری از مجموعه رفاهی تفریحی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث و بهره برداری از مجموعه رفاهی تفریحی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006754/فراخوان-رنگ-آمیزی-اسکلت-فلزی-واحد-CF'>فراخوان رنگ آمیزی اسکلت فلزی واحد CF / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی,فراخوان  رنگ آمیزی اسکلت فلزی واحد CF</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006758/مناقصه-تهیه-مصالح-حمل-و-اجرای-5935-متر-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه مصالح، حمل و اجرای 5935 متر شبکه جمع  آوری فاضلاب- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه مصالح، حمل و اجرای 5935 متر شبکه جمع  آوری فاضلاب - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006759/فراخوان-2-دستگاه-مولد-برق-اضطراری-همراه-با-اتاقک-صداگیر-نوبت-دوم'>فراخوان 2 دستگاه مولد برق اضطراری همراه با اتاقک صداگیر نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان 2 دستگاه مولد برق اضطراری همراه با اتاقک صداگیر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006760/اصلاحیه-فراخوان-مناقصه-عملیات-اجرایی-احداث-شبکه-فاضلاب'>اصلاحیه فراخوان مناقصه عملیات اجرایی احداث شبکه فاضلاب  / اصلاحیه فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه ، فراخوان مناقصه عملیات اجرایی احداث شبکه فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006763/فراخوان-تهیه-مصالح-و-اجرای-20-کیلومتر-شبکه-پلی-اتیلن-نوبت-دوم'>فراخوان تهیه مصالح و اجرای 20 کیلومتر شبکه پلی اتیلن نوبت دوم  / فراخوان آگهی ارزیابی کیفی , فراخوان تهیه مصالح و اجرای 20 کیلومتر شبکه پلی اتیلن نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006764/مناقصه-قرارداد-حمل-و-نقل-کالا-بین-انبارها-و-سایت'>مناقصه قرارداد حمل و نقل کالا بین انبارها و سایت / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه  قرارداد حمل و نقل کالا بین انبارها و سایت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006766/مناقصه-احداث-ساختمان-سرویس-بهداشتی'>مناقصه احداث ساختمان سرویس بهداشتی / آگهی مناقصه,مناقصه  احداث ساختمان سرویس بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006767/فراخوان-شناسایی-شرکتهای-سرمایه-گذاری-در-زمینه-نصب-و-بهره-برداری-از-کافوهای-مخابراتی-تمدید'>فراخوان شناسایی شرکتهای سرمایه گذاری در زمینه نصب و بهره برداری از کافوهای مخابراتی تمدید / تمدید مهلت فراخوان ، فراخوان شناسایی شرکتهای سرمایه گذاری در زمینه نصب و بهره برداری از کافوهای مخابراتی تمدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006772/فراخوان-شناسایی-دوربین-نظارت-ترافیکی'>فراخوان شناسایی دوربین نظارت ترافیکی  / فراخوان ،فراخوان شناسایی دوربین نظارت ترافیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006777/مناقصه-احداث-مرکز-جامع-سلامت-محله-چاهستانی-ها'>مناقصه احداث مرکز جامع سلامت محله چاهستانی ها  / مناقصه عمومی, مناقصه احداث مرکز جامع سلامت محله چاهستانی ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006780/مناقصه-عملیات-تولید-سنگ-لاشه'>مناقصه عملیات تولید سنگ لاشه / اگهی ارزیابی کیفی , مناقصه عملیات تولید سنگ لاشه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006782/مناقصه-عملیات-حمل-و-انتقال-ضایعات-کریت-های-فلزی-و-چوبی'>مناقصه عملیات حمل و انتقال ضایعات کریت های فلزی و چوبی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه عملیات حمل و انتقال ضایعات کریت های فلزی و چوبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006786/مناقصه-احداث-فاز-دوم-استخر--نوبت-دوم'>مناقصه احداث فاز  دوم استخر ...نوبت دوم  / مناقصه,مناقصه احداث فاز  دوم استخر ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006789/فراخوان-ارزیابی-کیفی-احداث-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب----نوبت-چهارم'>فراخوان ارزیابی کیفی احداث شبکه جمع آوری فاضلاب ... - نوبت چهارم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی، فراخوان ارزیابی کیفی احداث شبکه جمع آوری فاضلاب ... - نوبت چهارم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006794/مناقصه-فراخوان-شناسایی-سرمایه-گذار-جهت-ساخت-بهره-برداری-و-انتقال---'>مناقصه فراخوان شناسایی سرمایه گذار جهت ساخت، بهره برداری و انتقال .... / مناقصه ,مناقصه فراخوان شناسایی سرمایه گذار جهت ساخت، بهره برداری و انتقال ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006796/ارزیابی-کیفی-عملیات-احداث-تصفیه-خانه-قیر-(نوبت-دوم)'>ارزیابی کیفی عملیات احداث تصفیه خانه قیر  (نوبت دوم) / مناقصه, ارزیابی کیفی عملیات احداث تصفیه خانه قیر  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006798/مناقصه-پروژه-رفیوژ-خیابان'>مناقصه پروژه رفیوژ خیابان / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه رفیوژ خیابان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006799/فراخوان-نظافت-معابر-و-جوی-ها-و-نگهداری-فضای-سبز'>فراخوان نظافت معابر و جوی ها و نگهداری فضای سبز / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان نظافت معابر و جوی ها و نگهداری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006800/مناقصه-عمومی-انجام-تعمیرات-اساسی-و-زیرآبی-بارج-های-مبارزه-با-آلودگی-آب-دریا'>مناقصه عمومی انجام تعمیرات اساسی و زیرآبی بارج های مبارزه با آلودگی آب دریا / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه عمومی انجام تعمیرات اساسی و زیرآبی بارج های مبارزه با آلودگی آب دریا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006802/مناقصه-خرید-2-دستگاه-دیزل-ژنراتور'>مناقصه خرید  2 دستگاه دیزل ژنراتور   / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید 2 دستگاه دیزل ژنراتور  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006804/شناسایی-پیمانکار-جهت-تهیه-و-توزیع-غذای-گرم-پرسنل-سازمان-آتش-نشانی'>شناسایی پیمانکار جهت تهیه و توزیع غذای گرم پرسنل سازمان آتش نشانی / آگهی شناسایی پیمانکار، شناسایی پیمانکار جهت تهیه و توزیع غذای گرم پرسنل سازمان آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006808/مناقصه-تهیه-تابلوهای-راهنمای-مسیر-سطح-شهر'>مناقصه تهیه تابلوهای راهنمای مسیر سطح شهر / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه تابلوهای راهنمای مسیر سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006810/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز-نواحی-1-و-2-منطقه-3--اصلاحیه-96-10-4'>مناقصه نگهداری فضای سبز نواحی 1 و 2 منطقه 3 ...اصلاحیه 96.10.4 / تمدید و اصلاح آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری فضای سبز نواحی 1 و 2 منطقه 3 ...اصلاحیه  96.10.4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006813/اصلاحیه-مناقصه-اجرای-تصفیه-خانه-مخزن-1000-متر-مکعبی-و-ایستگاه-پمپاژ-شماره-3--نوبت-سوم'>اصلاحیه مناقصه اجرای تصفیه خانه، مخزن 1000 متر مکعبی و ایستگاه پمپاژ شماره 3 - نوبت سوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای، اصلاحیه مناقصه اجرای تصفیه خانه، مخزن 1000 متر مکعبی و ایستگاه پمپاژ شماره 3 - نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006816/مناقصه-انجام-فعالیت-های-ابنیه-تاسیسات-مکانیک--'>مناقصه انجام فعالیت های ابنیه، تاسیسات مکانیک ... / مناقصه ,مناقصه انجام فعالیت های ابنیه، تاسیسات مکانیک و برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006820/مناقصه-کارت-های-سیستم-تحریک-نیروگاه-کرخه'>مناقصه کارت های سیستم تحریک نیروگاه کرخه / مناقصات  , مناقصه کارت های سیستم تحریک نیروگاه کرخه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006832/مناقصه-تامین-خدمات-حمل-سوخت-موردنیاز-دستگاههای-حفاری--تجدید'>مناقصه تامین خدمات حمل سوخت موردنیاز دستگاههای حفاری ...تجدید  / مناقصه,مناقصه تامین خدمات حمل سوخت موردنیاز دستگاههای حفاری ...تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006835/مناقصه-عملیات-روکش-و-لکه-گیری-محور--'>مناقصه عملیات روکش و لکه گیری محور... / آگهی دعوت مناقصه عمومی، مناقصه عملیات روکش و لکه گیری محور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006837/مناقصه-عملیات-روکش-و-لکه-گیری'>مناقصه عملیات روکش و لکه گیری  / اگهی دعوت به مناقصه , مناقصه عملیات روکش و لکه گیری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006839/مناقصه-احداث-ساختمان-پلیس-(نوبت-دوم)'>مناقصه احداث ساختمان پلیس (نوبت دوم) / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی مناقصه، مناقصه احداث ساختمان پلیس (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006842/مناقصه-لوازم-انشعاب-فاضلاب-110-میلیمتر--'>مناقصه لوازم انشعاب فاضلاب 110 میلیمتر...  / مناقصه , مناقصه لوازم انشعاب فاضلاب 110 میلیمتر... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006843/مناقصه-مجدد-توسعه-سیستم-فاگ-جهت-ردیفهای-B-D-E-ایستگاه-فشار-قوی----نوبت-دوم'>مناقصه مجدد توسعه سیستم فاگ جهت ردیفهای B.D.E ایستگاه فشار قوی ... - نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه مجدد عمومی, مناقصه مجدد توسعه سیستم فاگ جهت ردیفهای B.D.E ایستگاه فشار قوی ...- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006851/مناقصه-تهیه-مصالح-حمل-و-اجرای-5785-متر-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه مصالح، حمل و اجرای 5785 متر شبکه جمع  آوری فاضلاب  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه مصالح، حمل و اجرای 5785 متر شبکه جمع  آوری فاضلاب نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006852/مناقصه-زیرسازی-و-پخش-آسفالت-کمربندی--'>مناقصه زیرسازی و پخش آسفالت کمربندی... / مناقصه عمومی, مناقصه زیرسازی و پخش آسفالت کمربندی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006855/فراخوان-Electro-compressor-نوبت-دوم'>فراخوان  Electro  compressor نوبت دوم  / مناقصه عمومی, فراخوان  Electro  compressor نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006866/مناقصه-خرید-تابلو-اخطاری-و-انتظامی'>مناقصه خرید تابلو اخطاری و انتظامی / مناقصه,مناقصه خرید تابلو اخطاری و انتظامی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006867/مناقصه-خرید-450-اصله-تیر-سیمانی--نوبت-دوم'>مناقصه خرید 450 اصله تیر سیمانی... نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه خرید 450 اصله تیر سیمانی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006869/فراخوان-مناقصه-عمومی-ASYNCHRONUSINDDACTION-MOTOR-EM--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عمومی ASYNCHRONUSINDDACTION MOTOR, EM - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی ASYNCHRONUSINDDACTION MOTOR, EM - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006872/مناقصه-خرید-500-اصله-تیر-سیمانی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 500 اصله تیر سیمانی  نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه خرید 500 اصله تیر سیمانی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006874/مناقصه-عملیات-آسفالت-ریز-معابر-و--مرحله-دوم-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات آسفالت ریز معابر و ...مرحله دوم نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه عملیات آسفالت ریز معابر و ...مرحله دوم نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006875/تمدید-مناقصه-نگهداری-شبکه-کابل-و-هوایی-با-تامین-مصالح'>تمدید مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی با تامین مصالح  / مناقصه, تمدید مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی با تامین مصالح </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006877/مناقصه-تکمیل-پل--مرحله-اول-نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل پل - مرحله اول نوبت دوم / مناقصه , مناقصه تکمیل پل - مرحله اول نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006879/استعلام-مبلمان-راحتی--سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام مبلمان راحتی , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  / استعلام ,استعلام مبلمان راحتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006883/استعلام-خرید-انکربولت-و-شابلون--سایت-ستاد'>استعلام خرید انکربولت و شابلون , سایت ستاد / استعلام ,استعلام خرید انکربولت و شابلون , سایت ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006885/مناقصه-عملیات-اجرایی-خطوط-انتقال-باقیمانده-از-چاه-تا-مخزن---نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی خطوط انتقال باقیمانده از چاه تا مخزن ... نوبت دوم / مناقصه,مناقصه عملیات اجرایی خطوط انتقال باقیمانده از چاه تا مخزن ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006887/استعلام-دوربین-عکاسی-سامانه-ستاد'>استعلام دوربین عکاسی, سامانه ستاد / استعلام ,استعلام دوربین عکاسی, سامانه ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006889/مناقصه-ایمن-سازی-ایستگاه-های-شیر-خط-لوله-هفتم-سراسری-گاز-(نوبت-دوم)'>مناقصه ایمن سازی ایستگاه های شیر خط لوله هفتم سراسری گاز  (نوبت دوم) / مناقصه, مناقصه عمومی ایمن سازی ایستگاه های شیر خط لوله هفتم سراسری گاز (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006890/فراخوان-مناقصه-عملیات-اجرایی-شبکه-توزیع---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عملیات اجرایی شبکه توزیع ... نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه عملیات اجرایی شبکه توزیع ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006891/مناقصه-خدمات-مالی-و-حسابداری'>مناقصه خدمات مالی و حسابداری  / مناقصه, مناقصه خدمات مالی و حسابداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006892/مناقصه-احداث-ساختمان-پانسیون-پزشکان-شهرستان--'>مناقصه احداث ساختمان پانسیون پزشکان شهرستان...  / آگهی مناقصه ، مناقصه احداث ساختمان پانسیون پزشکان شهرستان... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006894/فراخوان-مناقصه-پروژه-بهسازی-و-بازسازی-جاده-های-اصلی-و----نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه پروژه بهسازی و بازسازی جاده های اصلی و ... - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه پروژه بهسازی و بازسازی جاده های اصلی و ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006896/فراخوان-مناقصه-pump-assy--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه pump assy - نوبت دوم / فراخوان مناقصه,فراخوان مناقصه pump assy - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006900/مناقصه-عملیات-اجرایی-خط-انتقال-آب-شرب-در-روستای--(نوبت-دوم)'>مناقصه عملیات اجرایی خط انتقال آب شرب در روستای... (نوبت دوم) / فراخوان مناقصه های عمومی یک مرحله ای، مناقصه عملیات اجرایی خط انتقال آب شرب در روستای... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006904/تجدید-مناقصه-خرید-یک-دستگاه-پرکن-دولاین-دبه-و-سطل'>تجدید مناقصه خرید یک دستگاه پرکن دولاین دبه و سطل  / آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه خرید یک دستگاه پرکن دولاین دبه و سطل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006906/تجدید-فراخوان-اصلاح-و-بهسازی-باندوال-های-خاکی--ریم-مخازن-و-اصلاح-تکیه-گاههای-لوله'>تجدید فراخوان اصلاح و بهسازی باندوال های خاکی - ریم مخازن و اصلاح تکیه گاههای لوله / آگهی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی، تجدید فراخوان اصلاح و بهسازی باندوال های خاکی - ریم مخازن و اصلاح تکیه گاههای لوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006908/اصلاحیه-مناقصه-تخریب-و-برداشت-آسفالت-بسترسازی-و-تهیه-و-پخش-مصالح'>اصلاحیه مناقصه تخریب و برداشت آسفالت، بسترسازی و تهیه و پخش مصالح / اصلاحیه مناقصه عمومی, مناقصه تخریب و برداشت آسفالت، بسترسازی و تهیه و پخش مصالح </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006915/اصلاحیه-فراخوان-مناقصه-احداث-قطعه-اول-و-مخزن-1000-مترمکعبی'>اصلاحیه فراخوان مناقصه احداث قطعه اول و مخزن 1000 مترمکعبی / اصلاحیه ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه احداث قطعه اول و مخزن 1000 مترمکعبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006917/تجدید-مناقصه-پروژه-بهسازی-راه-روستایی-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه پروژه بهسازی راه روستایی- نوبت  دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای ، تجدید مناقصه پروژه بهسازی راه روستایی- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006918/مناقصه-عمومی-روکش-گرم-300-متر-مربع-درام-صنعتی'>مناقصه عمومی روکش گرم 300 متر مربع درام صنعتی  / مناقصه عمومی روکش گرم 300 متر مربع درام صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006919/تجدید-مناقصه-خرید-مجموعه-بازی-کودکان'>تجدید مناقصه خرید مجموعه بازی کودکان  / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه خرید مجموعه بازی کودکان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006922/مناقصه-ارائه-خدمات-مربوط-به-نظافت-ساختمانها-و--'>مناقصه ارائه خدمات مربوط به نظافت ساختمانها و ... / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه ارائه خدمات مربوط به نظافت ساختمانها و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006928/مناقصه-عمومی-عملیات-راهبری--نگهداری--تعمیرات-و-تامین-ماشین-آلات-سنگین'>مناقصه عمومی عملیات راهبری ، نگهداری ، تعمیرات و تامین ماشین آلات سنگین  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی عملیات راهبری ، نگهداری ، تعمیرات و تامین ماشین آلات سنگین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006930/مناقصه-خرید--نصب--راه-اندازی--بهره-برداری-و-ساماندهی-هوشمند--'>مناقصه خرید ، نصب ، راه اندازی ، بهره برداری و ساماندهی هوشمند ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید ، نصب ، راه اندازی ، بهره برداری و ساماندهی هوشمند ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006934/مناقصه-واگذاری-راهبری-و-نگهداری-تاسیسات-برقی-و-مکانیکی--بار-ششم'>مناقصه واگذاری راهبری و نگهداری تاسیسات برقی و مکانیکی - بار ششم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری راهبری و نگهداری تاسیسات برقی و مکانیکی- بار ششم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006938/مناقصه-تهیه-و-اجرای-کف-پوش-رولی-به-ضخامت-7-میلیمتر'>مناقصه تهیه و اجرای کف پوش رولی به ضخامت 7 میلیمتر / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای، مناقصه تهیه و اجرای کف پوش رولی به ضخامت 7 میلیمتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006940/مناقصه-کلیه-عملیات-مربوط-به-لاینینگ-و-حفاظتی-تونل--مرحله-دوم'>مناقصه کلیه عملیات مربوط به لاینینگ و حفاظتی تونل  - مرحله دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه کلیه عملیات مربوط به لاینینگ و حفاظتی تونل  - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006941/مناقصه-ارزیابی-پوشش-و-بررسی-وضعیت-حفاظت-کاتدی-نوبت-دوم'>مناقصه ارزیابی پوشش و بررسی وضعیت حفاظت کاتدی- نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران, مناقصه ارزیابی پوشش و بررسی وضعیت حفاظت کاتدی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006942/هفتمین-همایش-سالانه-بانکداری-الکترونیک-و-نظام-های-پرداخت'>هفتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت / هفتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006943/هشتمین-همایش-چشم-انداز-صنعت-فولاد-و-معدن-ایران-با-نگاهی-به-بازار-96-10-04'>هشتمین همایش چشم انداز صنعت فولاد و معدن ایران با نگاهی به بازار 96.10.04 / هشتمین همایش چشم انداز صنعت فولاد و معدن ایران با نگاهی به بازار -96.10.04</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006944/مناقصه-تکمیل-ساختمان-دی-کلنیک-شهرستان-ملکشاهی--'>مناقصه تکمیل ساختمان دی کلنیک شهرستان ملکشاهی.... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل ساختمان دی کلنیک شهرستان ملکشاهی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006950/فراخوان-مناقصه-تعمیر-ماشین-آلات-مکانیزه-و-درزین-ها-به-همراه-تهیه-قطعات-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تعمیر ماشین آلات مکانیزه و درزین ها به همراه تهیه قطعات- نوبت دوم / فراخوان مناقصه,فراخوان مناقصه تعمیر ماشین آلات مکانیزه و درزین ها به همراه تهیه قطعات- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006951/مناقصه-اجرای-عملیات-راهبری--بهره-برداری-تصفیه-خانه-فاضلاب-کرج'>مناقصه اجرای عملیات راهبری ، بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب کرج / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات راهبری ، بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب کرج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006954/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرا-و-تکمیل-ابنیه-بوستان--'>مناقصه تهیه مصالح و اجرا و تکمیل ابنیه بوستان... / مناقصه تهیه مصالح و اجرا و تکمیل ابنیه بوستان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006955/فراخوان-عمومی-تجدید-مناقصه-احداث-دیوار-ضامن-در-ایستگاه-قارون-نوبت-دوم'>فراخوان عمومی تجدید مناقصه احداث دیوار ضامن در ایستگاه قارون- نوبت دوم / فراخوان عمومی,فراخوان عمومی تجدید مناقصه احداث دیوار ضامن در ایستگاه قارون- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006960/مناقصه-خرید-انواع-کاغذهای-واتر-مارک-90-و-120-گرمی'>مناقصه خرید انواع کاغذهای واتر مارک 90 و 120 گرمی  / آگهی مناقصه,مناقصه خرید انواع کاغذهای واتر مارک 90 و 120 گرمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006964/تجدید-مناقصه-ساماندهی-و-ایجاد-زیرساختهای-مجموعه-گردشگری--'>تجدید مناقصه ساماندهی و ایجاد زیرساختهای مجموعه گردشگری ...  / تجدید مناقصه,تجدید مناقصه ساماندهی و ایجاد زیرساختهای مجموعه گردشگری ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006973/مناقصه-خرید-نشانگر-خطای-هوایی-و-زمینی--'>مناقصه خرید نشانگر خطای هوایی و زمینی ... / مناقصه,مناقصه خرید نشانگر خطای هوایی و زمینی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006974/مناقصه-خرید-40000-متر-انواع-کابل---نوبت-دوم'>مناقصه خرید 40000 متر انواع کابل ...- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خرید 40000 متر انواع کابل ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006976/تجدید-مناقصه-اجرای-روکش-آسفالت-و-لکه-گیری--'>تجدید مناقصه اجرای روکش آسفالت و لکه گیری... / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه اجرای روکش آسفالت و لکه گیری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006979/مناقصه-اجرای-عملیات-ساخت-و-تولید-سگمنت--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات ساخت و تولید سگمنت - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات ساخت و تولید سگمنت - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006980/مناقصه-اجرای-عملیات-حمل-دریایی'>مناقصه اجرای عملیات حمل دریایی / مناقصه اجرای عملیات حمل دریایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006989/فراخوان-ارزیابی-کیفی-احداث-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب--'>فراخوان ارزیابی کیفی احداث شبکه جمع آوری فاضلاب ... / فراخوان ارزیابی,فراخوان ارزیابی کیفی احداث شبکه جمع آوری فاضلاب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006991/فراخوان-احداث-جاده-و-محل-چاه--'>فراخوان احداث جاده و محل چاه ... / مناقصه عمومی, فراخوان احداث جاده و محل چاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006994/مناقصه-کابل-فشار-ضعیف'>مناقصه کابل فشار ضعیف  / اگهی مناقصه , مناقصه کابل فشار ضعیف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006996/فراخوان-تکمیل-و-تجهیز-کلینیک-ویژه-در-قالب-(B-O-O-B-O-T)'>فراخوان تکمیل و تجهیز کلینیک ویژه در قالب (B.O.O, B.O.T)  / فراخوان سرمایه گذاری، فراخوان تکمیل و تجهیز کلینیک ویژه در قالب (B.O.O, B.O.T) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006998/مناقصه-نصب-انشعابات-آب-و-فاضلاب--اجرای-خطوط-جمع-کننده-فرعی-و-منهولهای-فاضلاب'>مناقصه نصب انشعابات آب و فاضلاب ، اجرای خطوط جمع کننده فرعی و منهولهای فاضلاب  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه نصب انشعابات آب و فاضلاب ، اجرای خطوط جمع کننده فرعی و منهولهای فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007002/تجدید-مناقصه-واگذاری-خدمات-شهرداری--'>تجدید مناقصه واگذاری خدمات شهرداری ... / تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه واگذاری خدمات شهری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007004/مناقصه-راهبری-و-نگهداشت-جایگاه-شرکتی'>مناقصه راهبری و نگهداشت جایگاه شرکتی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه راهبری و نگهداشت جایگاه شرکتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007005/مناقصه-خرید-سه-دستگاه-سردخانه-بالای-صفر-کشتارگاه'>مناقصه خرید سه دستگاه سردخانه بالای صفر کشتارگاه  / مناقصه خرید سه دستگاه سردخانه بالای صفر کشتارگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007006/تجدید-مناقصه-احداث-پست-مدولار-230-63-کیلوولت-پهره'>تجدید مناقصه احداث پست مدولار 230/63 کیلوولت پهره / آگهی تجدید مناقصه، تجدید مناقصه احداث پست مدولار 230/63 کیلوولت پهره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007008/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی'>مناقصه تامین نیروی انسانی / آگهی مناقصه,مناقصه  تامین نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007010/مناقصه-پروژه-گازرسانی-به-روستاها'>مناقصه پروژه گازرسانی به روستاها / مناقصه,مناقصه پروژه گازرسانی به روستاها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007012/مناقصه-اجرای-ساختمان-بازارچه-محلی'>مناقصه اجرای ساختمان بازارچه محلی  / مناقصه اجرای ساختمان بازارچه محلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007013/مناقصه-اجرای-پروژه-مطالعاتی-تهیه-سند-جامع-حوضه-آبخیز--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پروژه مطالعاتی تهیه سند جامع حوضه آبخیز... نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه اجرای پروژه مطالعاتی تهیه سند جامع حوضه آبخیز... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007015/مناقصه-اجرای-پروژه-مطالعه-تفصیلی--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پروژه مطالعه تفصیلی...نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه اجرای پروژه مطالعه تفصیلی...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007016/فراخوان-طراحی-پروژه-پارک-آبخیز--نوبت-دوم'>فراخوان طراحی پروژه پارک آبخیز... نوبت دوم / مناقصه ,فراخوان طراحی پروژه پارک آبخیز... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007019/اصلاحیه-مناقصه-تهیه-و-حمل-شن-مخلوط'>اصلاحیه مناقصه تهیه و حمل شن مخلوط  / اصلاحیه مناقصه، مناقصه تهیه و حمل شن مخلوط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007025/مناقصه-شناسایی-مشاور-پیمانکار-پیمانکار-epc-جهت-طراحی--'>مناقصه شناسایی مشاور،پیمانکار پیمانکار epc جهت طراحی ... / مناقصه, مناقصه شناسایی مشاور،پیمانکار پیمانکار epc جهت طراحی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007039/مناقصه-بهسازی-معابر-فرعی-روستای-جدیده--نوبت-اول-ـ-مرحله-دوم'>مناقصه بهسازی معابر فرعی روستای جدیده... نوبت اول ـ مرحله دوم / مناقصه ,مناقصه بهسازی معابر فرعی روستای جدیده... نوبت اول ـ مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007040/مناقصه-خرید-آسفالت'>مناقصه خرید آسفالت / آگهی مناقصه , مناقصه خرید آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007043/مناقصه-شارژ-و-سرویس-و-آماده-نگه-داشتن-کپسولهای-آتش-نشانی-نوبت-دوم'>مناقصه شارژ و سرویس و آماده نگه داشتن کپسولهای آتش نشانی نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه شارژ و سرویس و آماده نگه داشتن کپسولهای آتش نشانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007047/مناقصه-عملیات-تهیه-رنگ-دو-جزئی-پلاستیک-سرد-جهت-خط-کشی-محوری--تجدید-(نوبت-دوم)'>مناقصه عملیات تهیه رنگ دو جزئی پلاستیک سرد جهت خط کشی محوری - تجدید (نوبت دوم) / تجدید آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات تهیه رنگ دو جزئی پلاستیک سرد جهت خط کشی محوری - تجدید (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007052/مناقصه-اجرای-عملیات-زیرسازی-و-آسفالت-معابر'>مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت معابر  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007057/مناقصه-انجام-نظافت-ساختمان-مرکزی'>مناقصه انجام نظافت ساختمان مرکزی  / مناقصه ,مناقصه انجام نظافت ساختمان مرکزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007058/تجدید-مناقصه-واگذاری-اجرای-بازدید-مسیر-گاز-داغ-به-همراه-تامین-قطعات--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه واگذاری اجرای بازدید مسیر گاز داغ به همراه تامین قطعات - نوبت دوم  / تجدید مناقصه, تجدید مناقصه واگذاری اجرای بازدید مسیر گاز داغ به همراه تامین قطعات - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007062/فراخوان-واگذاری-مدیریت'>فراخوان واگذاری مدیریت / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان واگذاری مدیریت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007064/مناقصه-خرید-لاستیک-مورد-نیاز-ماشین-آلات--نوبت-دوم'>مناقصه خرید لاستیک مورد نیاز ماشین آلات - نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه خرید لاستیک مورد نیاز ماشین آلات - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007068/مناقصه-خدمات-پیمانکاری-تامین-نیروی-انسانی'>مناقصه خدمات پیمانکاری تامین نیروی انسانی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خدمات پیمانکاری تامین نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007073/مناقصه-اجرای-طرح-تامین-مالی-خرد-تمدید-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای طرح تامین مالی خرد تمدید نوبت دوم  / تمدید مناقصه عمومی , مناقصه اجرای طرح تامین مالی خرد تمدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007078/مناقصه-عملیات-رنگ-آمیزی-شابلون-گذاری-و--'>مناقصه عملیات رنگ آمیزی، شابلون گذاری و ... / مناقصه, مناقصه عملیات رنگ آمیزی، شابلون گذاری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007085/مناقصه-تکمیل-پرونده-خدماتی-بازارچه'>مناقصه تکمیل پرونده خدماتی بازارچه  / مناقصه ,مناقصه تکمیل پرونده خدماتی بازارچه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007088/مناقصه-آسفالت-معابر-منظریه-چاپ-دوم'>مناقصه آسفالت معابر منظریه چاپ دوم / آگهی مناقصه , مناقصه آسفالت معابر منظریه چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007090/مناقصه-عمومی-طرح-کفسازی-خیابان---نوبت-دوم'>مناقصه عمومی طرح کفسازی خیابان ... نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه عمومی طرح کفسازی خیابان ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007091/مناقصه-جدول-جوی-سطح-شهر-تجدید'> مناقصه جدول جوی سطح شهر  تجدید  / مناقصه,مناقصه جدول جوی سطح شهر تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007092/فراخوان-درزگیری--لکه-گیری-و-اجرای-آسفالت-حفاظتی-مرحله-دوم'>فراخوان درزگیری ، لکه گیری و اجرای آسفالت حفاظتی مرحله دوم / آگهی فراخوان , فراخوان درزگیری ، لکه گیری و اجرای آسفالت حفاظتی مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007093/مناقصه-احداث-جاده-دسترسی-شهرک-صنعتی--خاکبرداری-محل-کارگاه-های-کوچک-و--'>مناقصه احداث جاده دسترسی شهرک صنعتی ، خاکبرداری محل کارگاه های کوچک و ...  / مناقصه احداث جاده دسترسی شهرک صنعتی ، خاکبرداری محل کارگاه های کوچک و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007096/فراخوان-واگذاری-پروژه-احداث-قطعه-2-راه-اصلی-مرحله-دوم'>فراخوان واگذاری پروژه احداث قطعه 2 راه اصلی مرحله دوم / فراخوان , فراخوان واگذاری پروژه احداث قطعه 2 راه اصلی مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007100/مناقصه-خرید-برج-های-خنک-کننده--'>مناقصه خرید برج های خنک کننده ... / مناقصه, مناقصه خرید برج های خنک کننده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007101/مناقصه-عملیات-اجرایی-تزریقات-تکمیلی-پرکننده-پشت-سگمنت--'>مناقصه عملیات اجرایی تزریقات تکمیلی پرکننده پشت سگمنت.... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرایی تزریقات تکمیلی پرکننده پشت سگمنت....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007102/مناقصه-اجرای-سازه-بتنی-پله-های-ورودی-سالن-نمایشگاه'>مناقصه اجرای سازه بتنی پله های ورودی سالن نمایشگاه  / مناقصه,مناقصه اجرای سازه بتنی پله های ورودی سالن نمایشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007105/فراخوان-مشاوره-تغذیه-مرکز-آموزشی-درمانی'>فراخوان مشاوره تغذیه مرکز آموزشی درمانی / آگهی فراخوان عمومی,فراخوان مشاوره تغذیه مرکز آموزشی درمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007106/مناقصه-عملیات-مدیریت--حفظ-و-نگهداری--اصلاح-و-توسعه--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات مدیریت ، حفظ و نگهداری ، اصلاح و توسعه....نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه عملیات مدیریت ، حفظ و نگهداری ، اصلاح و توسعه....نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007109/مناقصه-عملیات-خاکبرداری-و-خاک-ریزی-بستر-زمین-به-ارتفاع-میانگین-80-سانتی-متر--'>مناقصه عملیات خاکبرداری و خاک ریزی بستر زمین به ارتفاع میانگین 80 سانتی متر... / آگهی مناقصه، مناقصه عملیات خاکبرداری و خاک ریزی بستر زمین به ارتفاع میانگین 80 سانتی متر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007113/مناقصه-احداث-بلوار-چناران'>مناقصه احداث بلوار چناران  / مناقصه ,مناقصه احداث بلوار چناران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007114/فراخوان-انجام-امور-گزارش-دهی-خدمات-mri'>فراخوان انجام امور گزارش دهی خدمات mri  / آگهی فراخوان عمومی,فراخوان  انجام امور گزارش دهی خدمات mri </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007115/مناقصه-خرید-سنگ-فرش--نوبت-دوم'>مناقصه خرید سنگ فرش... نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه خرید سنگ فرش... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007123/مناقصه-خرید-ساندویچ-پانل--'>مناقصه خرید ساندویچ پانل ... / مناقصه , مناقصه خرید ساندویچ پانل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007128/فراخوان-خرید-تضمینی-گندم'>فراخوان خرید تضمینی گندم  / فراخوان, فراخوان خرید تضمینی گندم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007129/فراخوان-ساخت-و-تکمیل-مجتمع-مسکونی-380-واحدی-سعدی-شیرازی'>فراخوان ساخت و تکمیل مجتمع مسکونی 380 واحدی سعدی شیرازی / فراخوان ساخت و تکمیل مجتمع مسکونی 380 واحدی سعدی شیرازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007132/مناقصه-اجرای-عملیات-راهسازی-راه-دسترسی--'>مناقصه اجرای عملیات راهسازی راه دسترسی.... / مناقصه,مناقصه اجرای عملیات راهسازی راه دسترسی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007134/مناقصه-عمومی-واگذاری-امور-نگهداشت-تاسیسات'>مناقصه عمومی واگذاری امور نگهداشت تاسیسات  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی واگذاری امور نگهداشت تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007135/فراخوان-مناقصه-تامین--بارگیری-حمل-باراندازی-و-چیدمان-لوله-ها-اتصالات-و-متعلقات-پلی-اتیلن--'>فراخوان مناقصه تامین ، بارگیری، حمل، باراندازی و چیدمان لوله ها، اتصالات و متعلقات پلی اتیلن... / فراخوان برگزاری مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه تامین ، بارگیری، حمل، باراندازی و چیدمان لوله ها، اتصالات و متعلقات پلی اتیلن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007136/مناقصه-​تهیه-طرح-مطالعاتی-مسیل'>مناقصه ​تهیه طرح مطالعاتی مسیل / مناقصه ​تهیه طرح مطالعاتی مسیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007138/آگهی-مناقصه-عمومی-اجرای-حدود-13000-متر-خط-تغذیه-و-شبکه-گذاری-فولادی-(نوبت-دوم)'>آگهی مناقصه عمومی  اجرای حدود 13000 متر خط تغذیه و شبکه گذاری فولادی (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی،آگهی مناقصه عمومی اجرای حدود 13000 متر خط تغذیه و شبکه گذاری فولادی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007143/مناقصه-تامین--حمل-و-باراندازی-لوله-های-فولادی--'>مناقصه تامین ، حمل و باراندازی لوله های فولادی.... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین ، حمل و باراندازی لوله های فولادی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007145/مناقصه-اجرای-طرح-فیبر-نوری'>مناقصه اجرای طرح فیبر نوری / آگهی مناقصه یک مرحله ای,مناقصه اجرای فیبر نوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007151/فراخوان-مناقصه-خرید-و-تامین-تجهیزات-آبیاری-قطره-ای-شبکه-فرعی-آبیاری-و-زهکشی--'>فراخوان مناقصه خرید و تامین تجهیزات آبیاری قطره ای شبکه فرعی آبیاری و زهکشی... / فراخوان برگزاری مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه خرید و تامین تجهیزات آبیاری قطره ای شبکه فرعی آبیاری و زهکشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007152/مناقصه-ساماندهی-حاشیه-شهرها--نوبت-دوم'>مناقصه ساماندهی حاشیه شهرها... نوبت دوم / فراخوان مناقصه،مناقصه ساماندهی حاشیه شهرها... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007155/مناقصه-اجرای-عملیات-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-سطح-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007156/استعلام-تجهیزات-امداد-و-نجات'>استعلام تجهیزات امداد و نجات   / استعلام,استعلام تجهیزات امداد و نجات  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007157/مناقصه-خرید-و-تامین-شیرآلات-و--'>مناقصه خرید و تامین شیرآلات و ... / مناقصه ,مناقصه خرید و تامین شیرآلات و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007160/استعلام-بال-والو-فولادی-رزوه-داخل'>استعلام  بال والو فولادی رزوه داخل   / استعلام,استعلام بال والو فولادی رزوه داخل  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007162/استعلام-ده-ردیف-آب-بند'>استعلام ده ردیف آب بند   / استعلام,استعلام ده ردیف آب بند  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007163/مناقصه-واگذاری-خدمات-نگهبانی'>مناقصه واگذاری خدمات نگهبانی / اگهی مناقصه , مناقصه واگذاری خدمات نگهبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007164/مناقصه-انجام-حراست-و-نگهبانی-از-اموال-و-تاسیسات-نوبت-دوم'>مناقصه انجام حراست و نگهبانی از اموال و تاسیسات نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه انجام حراست و نگهبانی از اموال و تاسیسات نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007170/مناقصه-احداث-پست-20-132-کیلوولت-GIS-فرهنگ'>مناقصه احداث پست 20/132 کیلوولت GIS فرهنگ / مناقصه احداث پست 20/132 کیلوولت GIS فرهنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007172/فراخوان-مناقصه-LIGHTING-FITTING-FLAMEPROOF'>فراخوان مناقصه LIGHTING FITTING FLAMEPROOF  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه LIGHTING FITTING FLAMEPROOF </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007173/استعلام-هزینه-رنگ-آمیزی-و-زیباسازی-دیوارهای-سطح-حوزه'>استعلام هزینه رنگ آمیزی و زیباسازی دیوارهای سطح حوزه / استعلام، استعلام هزینه رنگ آمیزی و زیباسازی دیوارهای سطح حوزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007174/هشتمین-فراخوان-استقبال-از-بهار-بیرجند'>هشتمین فراخوان استقبال از بهار بیرجند / هشتمین فراخوان استقبال از بهار بیرجند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007176/مناقصه-اجرای-پروژه-آسفالت-سطح-شهر-کرمان'>مناقصه اجرای پروژه آسفالت سطح شهر کرمان / مناقصه, مناقصه اجرای پروژه آسفالت سطح شهر کرمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007178/مناقصه-اجرای-نرده-کشی-دیوار-محوطه-ادارات-و-سیم-خاردار-حلقوی'>مناقصه اجرای نرده کشی دیوار محوطه ادارات و سیم خاردار حلقوی  / آگهی  مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه اجرای نرده کشی دیوار محوطه ادارات و سیم خاردار حلقوی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007180/مناقصه-عملیات-جمع-آوری-و-حمل-و-دفن-و-تنظیف'>مناقصه عملیات جمع آوری و حمل و دفن و تنظیف / مناقصه عملیات جمع آوری و حمل و دفن و تنظیف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007181/مناقصه-انواع-کاغذهای-واتر-مارک-70-و-80-گرمی'>مناقصه انواع کاغذهای واتر مارک 70 و 80 گرمی / مناقصه, مناقصه انواع کاغذهای واتر مارک 70 و 80 گرمی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007185/مناقصه-خرید-بهسازی-و-افزایش-فضای-پخت-رستوران-پالایشگاه'>مناقصه خرید بهسازی و افزایش فضای پخت رستوران پالایشگاه  / اگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید بهسازی و افزایش فضای پخت رستوران پالایشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007186/استعلام-درایوSVGN-NIDEC'>استعلام درایوSVGN-NIDEC   / استعلام درایوSVGN-NIDEC  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007187/مناقصه-نگهداری-شبکه-کابل-و-هوایی-با-تامین-مصالح'>مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی با تامین مصالح / مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی با تامین مصالح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007189/استعلام-درایوEMUTRON-VFX'>استعلام درایوEMUTRON-VFX   / استعلام درایوEMUTRON-VFX  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007190/استعلام-درایو-آنسالدوGT3000'>استعلام درایو آنسالدوGT3000   / استعلام درایو آنسالدوGT3000  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007191/فراخوان-شناسایی-ارزیابی-و-رتبه-بندی-تولیدکنندگان--'>فراخوان شناسایی، ارزیابی و رتبه بندی تولیدکنندگان ... / فراخوان,فراخوان شناسایی، ارزیابی و رتبه بندی تولیدکنندگان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007193/استعلام-درایو-ABB-ACSD800-وABB-ACS880'>استعلام درایو ABB-ACSD800-وABB-ACS880   / استعلام درایو ABB-ACSD800-وABB-ACS880  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007194/فراخوان-انجام-خدمات-تهیه-طبخ-و-سرو-غذا-و-خدمات-اتاقداری'>فراخوان انجام خدمات تهیه، طبخ و سرو غذا و خدمات اتاقداری / فراخوان، فراخوان انجام خدمات تهیه، طبخ و سرو غذا و خدمات اتاقداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007195/استعلام-آشنایی-با-درایوهای-صنعتی-و-پارامترهای-رفع-عیب(MICRO-MASTER-SIMODRIVE)'>استعلام آشنایی با درایوهای صنعتی و پارامترهای رفع عیب(MICRO MASTER,SIMODRIVE)   / استعلام آشنایی با درایوهای صنعتی و پارامترهای رفع عیب(MICRO MASTER,SIMODRIVE)  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007196/اصلاحیه-فراخوان-مناقصه-پروژه-وصول-مطالبات-درصدی-آب-بهاء'>اصلاحیه فراخوان مناقصه پروژه وصول مطالبات درصدی آب بهاء / مناقصه,فراخوان مناقصه پروژه وصول مطالبات درصدی آب بهاء </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007197/استعلام-گوشت-منجمد-گوساله-ایرانی'>استعلام گوشت منجمد گوساله ایرانی   / استعلام , استعلام گوشت منجمد گوساله ایرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007198/مناقصه-اجرای-پروژه-بهسازی-تعدادی-از-معابر'>مناقصه اجرای پروژه بهسازی تعدادی از معابر / مناقصه , مناقصه اجرای پروژه بهسازی تعدادی از معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007200/استعلام-آشنایی-با-ERVO-MOTOR-وروشهای-کنترل-ان'>استعلام آشنایی با ERVO MOTOR وروشهای کنترل ان   / استعلام آشنایی با ERVO MOTOR وروشهای کنترل ان  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007201/استعلام-خدمات'>استعلام خدمات / استعلام , استعلام خدمات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007202/فراخوان-احداث-ساختمان-CGS-دوم--'>فراخوان احداث ساختمان CGS دوم ... / مناقصه، فراخوان احداث ساختمان CGS دوم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007203/استعلام-دوره-آموزشیWINCC(WINCC-PROFIBUS)'>استعلام دوره آموزشیWINCC(WINCC PROFIBUS)   / استعلام دوره آموزشیWINCC(WINCC PROFIBUS)  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007204/استعلام-گلوله-فلزی-و--'>استعلام گلوله فلزی  و ...  / استعلام, استعلام گلوله فلزی  و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007207/استعلام-مرمت-و-لایروبی-قنات'>استعلام مرمت و لایروبی قنات / استعلام , استعلام لایروبی و مرمت قنات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007208/استعلام-دوره-های-آموزشیPLC-S7'>استعلام دوره های آموزشیPLC S7   / استعلام دوره های آموزشیPLC S7  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007209/استعلام-آشنایی-با-انواع-شبکه-های-صنعتی--'>استعلام آشنایی با انواع شبکه های صنعتی ... / استعلام,استعلام آشنایی با انواع شبکه های صنعتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007210/مناقصه-عملیات-حمل-روزانه-کیک'>مناقصه عملیات حمل روزانه کیک  / مناقصه , مناقصه عملیات حمل روزانه کیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007212/استعلام-آشنایی-با-اجزای-دستگاه-CNC'>استعلام آشنایی با اجزای دستگاه CNC   / استعلام آشنایی با اجزای دستگاه CNC  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007213/استعلام-بارگیری--حمل-و-تخلیه'>استعلام بارگیری ، حمل و تخلیه  / استعلام , استعلام بارگیری ، حمل و تخلیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007214/استعلامت-هیه-و-نصب-دوربین-مدابسته'>استعلامت هیه و نصب دوربین مدابسته / استعلام ,استعلام تهیه و نصب دوربین مدابسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007215/استعلام-عملیات-خاکبرداری-و-شن-ریزی'>استعلام عملیات خاکبرداری و شن ریزی / استعلام , استعلام عملیات خاکبرداری و شن ریزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007217/تجدید-مناقصه-اجرای-عملیات-گازرسانی-باقیمانده--'>تجدید مناقصه اجرای عملیات گازرسانی باقیمانده... / مناقصه, تجدید مناقصه اجرای عملیات گازرسانی باقیمانده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007218/استعلام-​سیفتی-ولو-سیستم-VOD-کوره'>استعلام ​سیفتی ولو سیستم VOD کوره  / استعلام ,استعلام ​سیفتی ولو سیستم VOD کوره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007219/استعلام-کلیدها-و-متعلقات--'>استعلام کلیدها و متعلقات... / استعلام, استعلام کلیدها و متعلقات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007220/استعلام-تامین-و-نصب-260-متر-مربع-روکش'>استعلام تامین و نصب 260 متر مربع روکش / استعلام , استعلام تامین و نصب 260 متر مربع روکش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007223/تجدید-استعلام-گریتینگ'>تجدید استعلام گریتینگ / استعلام,تجدید استعلام گریتینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007225/استعلام-فلومتر-و-مانومتر'>استعلام فلومتر و مانومتر / استعلام,استعلام فلومتر و مانومتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007226/استعلام-تهیه-و-نصب-آسانسور'>استعلام تهیه و نصب آسانسور  / استعلام, استعلام تهیه و نصب آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007227/استعلام-کابل-ها-و-رساناها--'>استعلام کابل ها و رساناها...  / استعلام کابل ها و رساناها... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007229/استعلام-شیرها'>استعلام شیرها / استعلام , استعلام شیرها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007231/استعلام20-ردیف-شیلنگ-وسرشیلنگی'>استعلام20 ردیف شیلنگ وسرشیلنگی  / استعلام,استعلام20 ردیف شیلنگ وسرشیلنگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007232/استعلام-پراب-نمونه-گیری-آنالیزور'>استعلام پراب نمونه گیری آنالیزور  / استعلام ,استعلام پراب نمونه گیری آنالیزور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007234/استعلام-​میز-مدیریتی-و-کنفرانسی'>استعلام ​میز مدیریتی و کنفرانسی / استعلام , استعلام ​میز مدیریتی و کنفرانسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007235/استعلام-تجهیزات-ترانس--'>استعلام تجهیزات ترانس...  / استعلام تجهیزات ترانس... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007237/استعلام-خرید-هوزینگ-بیرینگ-موتور-2200کیلووات--'>استعلام خرید هوزینگ بیرینگ موتور 2200کیلووات... / استعلام, استعلام خرید هوزینگ بیرینگ موتور 2200کیلووات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007238/استعلام-گیر-موتور-2-2-کیلووات-مربوط-به-اینترمدیت-و--'>استعلام گیر موتور 2.2 کیلووات مربوط به اینترمدیت و ... / استعلام, استعلام گیر موتور 2.2 کیلووات مربوط به اینترمدیت و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007239/استعلام-انواع-شیرها-و-اکچویتورهای-ابزاردقیق'>استعلام  انواع شیرها و اکچویتورهای ابزاردقیق / استعلام , استعلام  انواع شیرها و اکچویتورهای ابزاردقیق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007240/استعلام-میکسر-کامل'>استعلام میکسر کامل / استعلام , استعلام میکسر کامل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007242/استعلام-خرید-جرثقیل'>استعلام خرید جرثقیل  / استعلام, استعلام خرید جرثقیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007244/استعلام-​نقشه-برداری-و-مطالعات'>استعلام ​نقشه برداری و مطالعات / استعلام, استعلام ​نقشه برداری و مطالعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007245/استعلام-پیچ-و-مهره'>استعلام پیچ و مهره / استعلام پیچ و مهره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007247/استعلام-احداث-مخزن-آب'>استعلام احداث مخزن آب  / استعلام, استعلام احداث مخزن آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007248/استعلام-فراخوان-برگزاری-پنج-دوره-آموزش'>استعلام فراخوان برگزاری پنج دوره آموزش / استعلام , استعلام فراخوان برگزاری پنج دوره آموزش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007249/استعلام-پمپ-آنالایزر-توماس'>استعلام پمپ آنالایزر توماس / استعلام , استعلام پمپ آنالایزر توماس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007250/استعلام-تهیه-و-اجرای-موادRTV--'>استعلام تهیه و اجرای موادRTV ...  / استعلام تهیه و اجرای موادRTV ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007251/استعلام-کابینت--ماژول'>استعلام کابینت ، ماژول  / استعلام ,استعلام کابینت ، ماژول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007253/استعلام-شارژر-تستر-باس--پایه-مغناطیسی-آنتن-بی-سیم'>استعلام شارژر تستر باس - پایه مغناطیسی آنتن بی سیم / استعلام , استعلام شارژر تستر باس - پایه مغناطیسی آنتن بی سیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007254/استعلام-بنایی-با-سنگ-لاشه-ملات-سیمان'>استعلام بنایی با سنگ لاشه ملات سیمان  / استعلام , استعلام بنایی با سنگ لاشه ملات سیمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007255/استعلام-رینگ-چرخ-جلو--'>استعلام رینگ چرخ جلو ... / استعلام,استعلام رینگ چرخ جلو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007256/استعلام-ویدئو-پروژکتور'>استعلام ویدئو پروژکتور / استعلام, استعلام ویدئو پروژکتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007257/استعلام-خرید-کلمپ-برداشت-انشعاب-1-به-2--'>استعلام خرید کلمپ برداشت انشعاب 1 به 2 ...  / استعلام ,استعلام خرید کلمپ برداشت انشعاب 1 به 2 ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007258/استعلام-الکتروموتور-15-کیلووات--'>استعلام الکتروموتور 15 کیلووات... / استعلام, استعلام الکتروموتور 15 کیلووات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007261/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی / استعلام ,استعلام کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007262/استعلام-جرثقیل-سقفی'>استعلام جرثقیل سقفی / استعلام, استعلام جرثقیل سقفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007264/استعلام-انواع-شیرها-واکچویتروهای-ابزار-دقیقی-و--'>استعلام انواع شیرها واکچویتروهای ابزار دقیقی و... / استعلام, استعلام انواع شیرها واکچویتروهای ابزار دقیقی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007266/استعلام-دو-دستگاه-سرور'>استعلام دو دستگاه سرور  / استعلام , استعلام دو دستگاه سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007267/استعلام-تابلو-برق'>استعلام تابلو برق / استعلام, استعلام تابلو برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007269/مناقصه-اجرای-لایه-دوم-فنس-فنس-پیرامونی-انبارهای-مجتمع-مس-میدوک'>مناقصه اجرای لایه دوم فنس فنس پیرامونی انبارهای مجتمع مس میدوک / آگهی مناقصه، مناقصه اجرای لایه دوم فنس فنس پیرامونی انبارهای مجتمع مس میدوک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007270/استعلام-ولو-استند--'>استعلام ولو استند... / استعلام, استعلام ولو استند...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007271/استعلام-کفش-مردانه--'>استعلام کفش مردانه ... / استعلام,استعلام کفش مردانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007272/مناقصه-خرید-تعداد34000دستگاه-كنتور-تکفاز'>مناقصه  خرید تعداد34000دستگاه كنتور تکفاز / مناقصه  خرید تعداد34000دستگاه كنتور تکفاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007273/مناقصه-حمل-داخلی-دریایی-(کاپوتاژ)'>مناقصه حمل داخلی دریایی (کاپوتاژ) / مناقصه, مناقصه حمل داخلی دریایی (کاپوتاژ)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007274/استعلام-رنگ-آمیزی-ترانسفورماتور--'>استعلام رنگ آمیزی ترانسفورماتور ... / استعلام, استعلام رنگ آمیزی ترانسفورماتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007275/استعلام-دستگاه-گاز-کروماتوگراف'>استعلام دستگاه گاز کروماتوگراف  / استعلام , استعلام دستگاه گاز کروماتوگراف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007276/استعلام-رادیو'>استعلام رادیو / استعلام , استعلام رادیو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007278/استعلام-سیستم-کنفرانس-صوتی'>استعلام سیستم کنفرانس صوتی / استعلام, استعلام سیستم کنفرانس صوتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007279/استعلام-بنایی-با-سنگ-لاشه-ملات-سیمان'>استعلام بنایی با سنگ لاشه ملات سیمان  / استعلام , استعلام بنایی با سنگ لاشه ملات سیمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007280/استعلام-عملیات-برفروبی-و-پاکسازی-جاده'>استعلام عملیات برفروبی و پاکسازی جاده / استعلام, استعلام عملیات برفروبی و پاکسازی جاده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007281/آگهی-مناقصه-خدمات-نظارت-بر-پروژه-‌های-اصلاحات'>آگهی مناقصه خدمات نظارت بر پروژه ‌های اصلاحات / آگهی مناقصه ، آگهی مناقصه خدمات نظارت بر پروژه ‌های اصلاحات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007282/مناقصه-ظرفیت-سازی-پشتیبانی-و-فعالیت-دفاتر-تسهیل-گری-و--'>مناقصه ظرفیت سازی، پشتیبانی و فعالیت دفاتر تسهیل گری و ... / مناقصه,مناقصه ظرفیت سازی، پشتیبانی و فعالیت دفاتر تسهیل گری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007283/استعلام-انجام-مطالعات-طرح-جامع-منطقه'>استعلام انجام مطالعات طرح جامع منطقه / استعلام, استعلام انجام مطالعات طرح جامع منطقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007284/استعلام-​تهیه-و-ساخت-بانک-خازنی'>استعلام ​تهیه و ساخت بانک خازنی / استعلام, استعلام ​تهیه و ساخت بانک خازنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007285/استعلام-یونیت-شلف--کارت'>استعلام یونیت، شلف ، کارت  / استعلام بهاء, استعلام یونیت، شلف ، کارت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007286/استعلام-دستگاه-حضور-و-غیاب-انگشتی-و-تصویری'>استعلام دستگاه حضور و غیاب انگشتی و تصویری / استعلام, استعلام دستگاه حضور و غیاب انگشتی و تصویری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007288/استعلام-سرور--'>استعلام سرور ... / استعلام,استعلام سرور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007289/استعلام-خرید-و-کارگذاری-400-متر-لوله'>استعلام خرید و کارگذاری 400 متر لوله / استعلام, استعلام خرید و کارگذاری 400 متر لوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007290/مناقصه-انجام-خدمات-تهیه-طبخ-وسروغذا-وخدمات-اتاقداری'>مناقصه انجام خدمات تهیه، طبخ، وسروغذا وخدمات اتاقداری / آگهی مناقصه , مناقصه انجام خدمات تهیه، طبخ، وسروغذا وخدمات اتاقداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007291/استعلام-ابزار-آلات-اندازه'>استعلام ابزار آلات اندازه / استعلام, استعلام ابزار آلات اندازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007293/مناقصه-ترابری-سبک'>مناقصه  ترابری سبک / مناقصه, مناقصه  ترابری سبک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007294/استعلام-نصب-150-عدد-ACCESS-POINT-و--'>استعلام نصب 150 عدد ACCESS POINT و ...  / استعلام, استعلام نصب 150 عدد ACCESS POINT و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007295/مناقصه-خرید-تعداد-34000-دستگاه-کنتور-تکفاز-و-سه-فاز-دیجیتالی--'>مناقصه خرید تعداد 34000 دستگاه کنتور تکفاز و سه فاز دیجیتالی... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید تعداد 34000 دستگاه کنتور تکفاز و سه فاز دیجیتالی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007296/استعلام-یخ-پک'>استعلام یخ پک / استعلام,استعلام یخ پک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007298/استعلام-اجاره-یک-دستگاه-خودرو'>استعلام اجاره یک دستگاه خودرو  / استعلام, استعلام اجاره یک دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007299/استعلام-سیستم-اعلان-و-اطفاء-حریق-اتاق-سرور'>استعلام سیستم اعلان و اطفاء حریق اتاق سرور  / استعلام, استعلام سیستم اعلان و اطفاء حریق اتاق سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007300/مناقصه-خرید-۱۰۰۰۰-متر-کابل-خودنگهدار-۲۰-کیلو-ولت'>مناقصه خرید ۱۰۰۰۰ متر کابل خودنگهدار ۲۰ کیلو ولت / مناقصه خرید ۱۰۰۰۰ متر کابل خودنگهدار ۲۰ کیلو ولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007302/مناقصه-فضاهای-سبز-شهری--'>مناقصه فضاهای سبز شهری ... / مناقصه,مناقصه فضاهای سبز شهری ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007303/استعلام-اینترنت-پهنای-باند'>استعلام اینترنت پهنای باند  / استعلام, استعلام اینترنت پهنای باند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007304/استعلام-بنایی-با-سنگ-لاشه-ملات-سیمان'>استعلام بنایی با سنگ لاشه ملات سیمان  / استعلام , استعلام بنایی با سنگ لاشه ملات سیمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007305/فراخوان-خرید-اقلام-غیر-شیمیایی-مورد-استفاده-در-لابراتوار-فیلم'>فراخوان خرید اقلام غیر شیمیایی مورد استفاده در لابراتوار فیلم   / مناقصه, فراخوان خرید اقلام غیر شیمیایی مورد استفاده در لابراتوار فیلم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007307/استعلام-نظارت-بر-عملیات-اجرایی-کانال--'>استعلام نظارت بر عملیات اجرایی کانال... / استعلام, استعلام نظارت بر عملیات اجرایی کانال...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007308/استعلام-اجاره-یک-دستگاه-خودرو'>استعلام اجاره یک دستگاه خودرو  / استعلام, استعلام اجاره یک دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007309/فراخوان-خدمات-احیا-چاه-عمیق-آب'>فراخوان خدمات احیا چاه عمیق آب     / فراخوان خدمات احیا چاه عمیق آب    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007310/استعلام-خرید-تلویزیون-و-ویدئو--'>استعلام خرید تلویزیون و ویدئو ... / استعلام,استعلام خرید تلویزیون و ویدئو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007312/فراخوان-ساخت-فضای-آموزشی'>فراخوان ساخت فضای آموزشی / فراخوان ساخت فضای آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007314/مناقصه-خدمات-بهره-برداری-و-نگهداری-از-ایستگاه-های-پمپاژ-مستقر'>مناقصه خدمات بهره برداری و نگهداری از ایستگاه های پمپاژ مستقر / مناقصه خدمات بهره برداری و نگهداری از ایستگاه های پمپاژ مستقر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007315/استعلام-دمپایی-مردانه'>استعلام دمپایی مردانه / استعلام, استعلام دمپایی مردانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007316/استعلام-دستگاه-سر-خشک-کن-اتوماتیک'>استعلام دستگاه سر خشک کن اتوماتیک / استعلام , استعلام دستگاه سر خشک کن اتوماتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007318/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن / استعلام, استعلام لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007319/مناقصه-واگذاری-امورات-حفاظتی-و-مراقبتی-بیمارستان---'>مناقصه واگذاری امورات حفاظتی و مراقبتی بیمارستان .... / مناقصه واگذاری امورات حفاظتی و مراقبتی بیمارستان ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007320/استعلام-تهیه-و-اجرای-قسمتی-از--'>استعلام تهیه و اجرای قسمتی از ... / استعلام,استعلام تهیه و اجرای قسمتی از ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007321/استعلام-تهیه-و-راه-اندازی-جک'>استعلام تهیه و راه اندازی جک / استعلام,استعلام تهیه و راه اندازی جک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007323/استعلام-دستگاه-سیستم-حفاظتی'>استعلام دستگاه سیستم حفاظتی  / استعلام, استعلام دستگاه سیستم حفاظتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007324/استعلام-روغن-سرخ-کردنی'>استعلام روغن سرخ کردنی  / استعلام, استعلام روغن سرخ کردنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007325/استعلام-کمد-کتابخانه-دو-درب-شیشه--'>استعلام کمد کتابخانه دو درب شیشه ... / استعلام,استعلام کمد کتابخانه دو درب شیشه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007327/استعلام-تهیه-و-اجرای-و-توسعه-و-بازسازی'>استعلام تهیه و اجرای و توسعه و بازسازی / استعلام , استعلام تهیه و اجرای و توسعه و بازسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007328/استعلام-پروژه-تعمیرات-اساسی-پل'>استعلام پروژه تعمیرات اساسی پل  / استعلام , استعلام پروژه تعمیرات اساسی پل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007329/استعلام-اجاره-یک-دستگاه-خودرو'>استعلام اجاره یک دستگاه خودرو  / استعلام, استعلام اجاره یک دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007330/استعلام-بهای-اجرای-عملیات-نهال'>استعلام بهای اجرای عملیات نهال / استعلام,استعلام بهای اجرای عملیات نهال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007332/استعلام-تعداد-30-دستگاه-پمپ-تزریق'>استعلام تعداد 30 دستگاه پمپ تزریق  / استعلام , استعلام تعداد 30 دستگاه پمپ تزریق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007335/استعلام-کیک-2-قلو'>استعلام کیک 2 قلو  / استعلام , استعلام کیک 2 قلو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007336/استعلام-ملزومات-و-نوشت-افزار-اداری-و-شوینده-ها-و-لباس-وک-و--'>استعلام ملزومات و نوشت افزار اداری و شوینده ها و لباس وک و ...  / استعلام، استعلام ملزومات و نوشت افزار اداری و شوینده ها و لباس وک و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007337/استعلام-​​طراحی-نصب-و-پشتیبانی-نرم-افزار'>استعلام ​​طراحی، نصب و پشتیبانی نرم افزار / استعلام , استعلام ​طراحی، نصب و پشتیبانی نرم افزار​</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007340/مناقصه-واگذاری-امور-تهیه٬-طبخ-و-توزیع-غذای-کارکنان-و-بیماران-بیمارستان--'>مناقصه واگذاری امور تهیه٬ طبخ و توزیع غذای کارکنان و بیماران بیمارستان... / مناقصه, مناقصه واگذاری امور تهیه٬ طبخ و توزیع غذای کارکنان و بیماران بیمارستان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007341/استعلام-فرمانتور-آزمایشگاهی'>استعلام فرمانتور آزمایشگاهی / استعلام,استعلام فرمانتور آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007342/استعلام-خدمات'>استعلام خدمات  / استعلام,استعلام خدمات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007343/استعلام-بخاری-نفتی'>استعلام بخاری نفتی  / استعلام , استعلام بخاری نفتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007344/استعلام-اجرای-عملیات-مونتاژ-متعلقات'>استعلام اجرای عملیات مونتاژ متعلقات  / استعلام, استعلام اجرای عملیات مونتاژ متعلقات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007345/استعلام-​asus-all-in-one-vivo-v230ic-i'>استعلام ​asus all in one vivo v230ic i / استعلام, استعلام​asus all in one vivo v230ic i</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007346/استعلام-واگذاری-خرید-خدمات-انتظامات-و-پلیس'>استعلام واگذاری خرید خدمات انتظامات و پلیس  / استعلام، استعلام واگذاری خرید خدمات انتظامات و پلیس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007347/استعلام-میکسر-صوتی'>استعلام میکسر صوتی / استعلام , استعلام میکسر صوتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007348/فراخوان-تامین-۱۲-دستگاه-خودروی-سواری-در-اختیار-شبکه-بهداشت-و-درمان--'>فراخوان تامین ۱۲ دستگاه خودروی سواری در اختیار شبکه بهداشت و درمان ... / مناقصه, فراخوان تامین ۱۲ دستگاه خودروی سواری در اختیار شبکه بهداشت و درمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007350/استعلام-وکیو-سیف'>استعلام وکیو سیف / استعلام ,استعلام وکیو سیف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007351/استعلام-اپراتور-درب-اتوماتیک-کشویی'>استعلام اپراتور درب اتوماتیک کشویی / استعلام,استعلام اپراتور درب اتوماتیک کشویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007352/استعلام-خدمات'>استعلام خدمات  / استعلام,استعلام خدمات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007353/فراخوان-ارزیابی-کیفی-باقیمانده-خط-اصلی-انتقال-فاضلاب-شهر'>فراخوان ارزیابی کیفی باقیمانده خط اصلی انتقال فاضلاب شهر / فراخوان ارزیابی کیفی باقیمانده خط اصلی انتقال فاضلاب شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007354/فراخوان-واگذاری-امور-ایاب-و-ذهاب-کارکنان-شبکه-بهداشت-و-درمان'>فراخوان واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان شبکه بهداشت و درمان / مناقصه, واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان شبکه بهداشت و درمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007355/استعلام-دارو-پزشکی-و-سلامت'>استعلام دارو، پزشکی و سلامت / استعلام ,استعلام دارو، پزشکی و سلامت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007356/استعلام-برنج-دانه-بلند'>استعلام برنج دانه بلند  / استعلام,استعلام برنج دانه بلند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007358/مناقصه-حمل-داخلی-دریائی'>مناقصه  حمل داخلی دریائی  / مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه  حمل داخلی دریائی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007359/استعلام-خرید-رله'>استعلام خرید رله  / استعلام , استعلام خرید رله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007360/استعلام-اجرای-دیوارکوب'>استعلام اجرای دیوارکوب  / استعلام ,استعلام اجرای دیوارکوب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007361/استعلام-عدس'>استعلام عدس  / استعلام ,استعلام عدس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007362/استعلام-تهیه-و-اجرای-قسمتی-از--'>استعلام تهیه و اجرای قسمتی از ... / استعلام,استعلام تهیه و اجرای قسمتی از ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007363/استعلام-ابزارآلات-الکتریکی'>استعلام ابزارآلات الکتریکی / استعلام , استعلام ابزارآلات الکتریکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007364/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-63-و-75-و-90'>استعلام لوله پلی اتیلن 63 و 75 و 90 / استعلام, استعلام لوله پلی اتیلن 63 و 75 و 90÷</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007365/استعلام-پمپ-شناور-665-25'>استعلام پمپ شناور 665/25  / استعلام,استعلام پمپ شناور 665/25 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007366/استعلام-لامپ-مانیتور-بارکو'>استعلام لامپ مانیتور بارکو / استعلام , استعلام لامپ مانیتور بارکو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007367/استعلام-بنایی-با-سنگ-لاشه-ملات-سیمان'>استعلام بنایی با سنگ لاشه ملات سیمان  / استعلام , استعلام بنایی با سنگ لاشه ملات سیمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007368/استعلام-خرید-حمل-و-راه-اندازی-تجهیزات--'>استعلام خرید ,حمل و راه اندازی تجهیزات ... / استعلام ,استعلام خرید ,حمل و راه اندازی تجهیزات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007370/استعلام-بهای-اجرای-عملیات-نهال'>استعلام بهای اجرای عملیات نهال / استعلام,استعلام بهای اجرای عملیات نهال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007371/استعلام-لوله-فولادی-بدون-درز-ضد-حرارت'>استعلام لوله فولادی بدون درز ضد حرارت  / استعلام ,استعلام لوله فولادی بدون درز ضد حرارت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007372/استعلام-طراحی-نصب-و-راه-اندازی-سیستم--'>استعلام طراحی نصب و راه اندازی سیستم ... / استعلام,استعلام طراحی نصب و راه اندازی سیستم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007373/استعلام-هورمون-و-اسفنج-حاوی-هورمون'>استعلام هورمون و اسفنج حاوی هورمون / استعلام,استعلام هورمون و اسفنج حاوی هورمون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007374/استعلام-10000-عدد-آبمیوه-تتراپک'>استعلام 10000 عدد آبمیوه تتراپک / استعلام ,استعلام 10000 عدد آبمیوه تتراپک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007375/استعلام-تهیه-بانک-اطلاعات'>استعلام تهیه بانک اطلاعات / استعلام, استعلام تهیه بانک اطلاعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007376/استعلام-دارو--پزشکی-و-سلامت'>استعلام دارو ، پزشکی و سلامت / استعلام , استعلام دارو ، پزشکی و سلامت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007377/استعلام-لنست-ایمنی'>استعلام لنست ایمنی / استعلام , استعلام لنست ایمنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007379/مناقصه-واگذاری-امور-بهره-برداری-و-نگهداری-از-تاسیسات-آب-آشامیدنی'>مناقصه واگذاری امور بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب آشامیدنی / مناقصه عمومی، مناقصه واگذاری امور بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب آشامیدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007380/استعلام-کانکس-دستگاه-کلرزن-زاوه'>استعلام کانکس دستگاه کلرزن زاوه / استعلام,استعلام کانکس دستگاه کلرزن زاوه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007381/استعلام-ترانس-ولتاژ-خازنی'>استعلام ترانس ولتاژ خازنی / استعلام, استعلام ترانس ولتاژ خازنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007382/استعلام-حلوا-شکری-50-گرمی'>استعلام حلوا شکری 50 گرمی / استعلام, استعلام حلوا شکری 50 گرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007383/استعلام-الکتروپمپ-شناور-13-کیلووات-117-21'>استعلام الکتروپمپ شناور 13 کیلووات 117/21 / استعلام,استعلام الکتروپمپ شناور 13 کیلووات 117/21</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007384/استعلام-حفاری-یک-حلقه-چاه-دستی--'>استعلام حفاری یک حلقه چاه دستی ... / استعلام,استعلام حفاری یک حلقه چاه دستی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007385/استعلام-بهای-اجرای-عملیات-نهال'>استعلام بهای اجرای عملیات نهال / استعلام,استعلام بهای اجرای عملیات نهال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007387/استعلام-تجهیز-و-بنچ-بندی-آزمایشگاها'>استعلام تجهیز و بنچ بندی آزمایشگاها / استعلام , استعلام تجهیز و بنچ بندی آزمایشگاها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007388/استعلام-تلفر-3-تنی-سیم-بکسلی-برقی-دو-بارابان'>استعلام تلفر 3 تنی سیم بکسلی برقی دو بارابان  / استعلام , استعلام تلفر 3 تنی سیم بکسلی برقی دو بارابان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007389/استعلام-حمل-و-بارگیری-4000-متر-مکعب-از--'>استعلام حمل و بارگیری 4000 متر مکعب از ... / استعلام,استعلام حمل و بارگیری 4000 متر مکعب از ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007390/استعلام-خدمات'>استعلام خدمات  / استعلام,استعلام خدمات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007391/استعلام-قند-شکسته'>استعلام قند شکسته  / استعلام, استعلام قند شکسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007392/استعلام-اجرای-شبکه-لن-در-مرکز-شعبه'>استعلام اجرای شبکه لن در مرکز شعبه / استعلام,استعلام اجرای شبکه لن در مرکز شعبه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007393/استعلام-باتری-سرب-اسیدی'>استعلام باتری سرب اسیدی / استعلام ,استعلام باتری سرب اسیدی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007394/استعلام-سوئیچ-منبع-تغذیه-ماژول'>استعلام سوئیچ- منبع تغذیه- ماژول / استعلام,استعلام سوئیچ- منبع تغذیه- ماژول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007395/استعلام-بهای-تهیه-و-تامین-نهال'>استعلام بهای تهیه و تامین نهال / استعلام,استعلام بهای تهیه و تامین نهال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007397/استعلام-​عملیات-نظافت-و-پولیش'>استعلام ​عملیات نظافت و پولیش / استعلام,استعلام ​عملیات نظافت و پولیش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007398/استعلام-بهای-تهیه-و-تامین-بذر'>استعلام بهای تهیه و تامین بذر / استعلام,استعلام بهای تهیه و تامین بذر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007399/استعلام-واشر-فنری'>استعلام واشر فنری  / استعلام, استعلام واشر فنری بشقابی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007400/استعلام-کولر-گاز-اجنرال-24000-و-دستگاه--'>استعلام کولر گاز اجنرال 24000 و دستگاه... / استعلام,استعلام کولر گاز اجنرال 24000 و دستگاه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007402/استعلام-صندلی-چرخ-دار-5-عدد-صندلی-مبلی'>استعلام صندلی چرخ دار 5 عدد -صندلی مبلی  / استعلام , استعلام صندلی چرخ دار 5 عدد -صندلی مبلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007403/استعلام-میز'>استعلام میز / استعلام , استعلام میز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007404/استعلام-بهای-اجرای-عملیات-10-هکتار'>استعلام بهای اجرای عملیات 10 هکتار / استعلام,استعلام بهای اجرای عملیات 10 هکتار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007405/فراخوان-لایروبی-و-مسیرگشایی-شبکه-فاضلاب--سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>فراخوان لایروبی و مسیرگشایی شبکه فاضلاب , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / فراخوان لایروبی و مسیرگشایی شبکه فاضلاب , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007406/استعلام​-خرید-1-150-تن-شن-و-ماسه--'>استعلام​ خرید 1.150 تن شن و ماسه ... / استعلام,استعلام​ خرید 1.150 تن شن و ماسه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007407/استعلام-بنایی-با-سنگ-و-لاشه-و-ملات-سیمان'>استعلام بنایی با سنگ و لاشه و ملات سیمان / استعلام,استعلام بنایی با سنگ و لاشه و ملات سیمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007408/استعلام-UIC60-پد-زیر-ریل'>استعلام UIC60 پد زیر ریل  / استعلام,استعلام UIC60 پد زیر ریل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007409/استعلام-بهای-اجرای-عملیات'>استعلام بهای اجرای عملیات  / استعلام,استعلام بهای اجرای عملیات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007410/استعلام-خمیرگیر-نانوایی'>استعلام خمیرگیر نانوایی   / استعلام , استعلام خمیرگیر نانوایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007411/استعلام-طراحی-استاندارد-سالنهای-تخصصی'>استعلام طراحی استاندارد سالنهای تخصصی / استعلام ,استعلام طراحی استاندارد سالنهای تخصصی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007412/استعلام-بهای-اجرای-عملیات-20-هکتار'>استعلام بهای اجرای عملیات 20 هکتار / استعلام,استعلام بهای اجرای عملیات 20 هکتار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007413/استعلام-​ساخت-و-اجرای-پروژه-سالن-انتظار'>استعلام ​ساخت و اجرای پروژه سالن انتظار  / استعلام,استعلام ​ساخت و اجرای پروژه سالن انتظار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007414/استعلام-28-دست-البسه-و-ملزومات-استحقاقی--'>استعلام 28 دست البسه و ملزومات استحقاقی ... / استعلام,استعلام 28 دست البسه و ملزومات استحقاقی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007415/استعلام-پیمانکار-جهت-تعمیر-و-نگهداری'>استعلام پیمانکار جهت تعمیر و نگهداری / استعلام,استعلام پیمانکار جهت تعمیر و نگهداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007416/استعلام-امور-تاسیساتی'>استعلام امور تاسیساتی / استعلام,استعلام امور تاسیساتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007417/استعلام-تجهیزات-خانگی'>استعلام تجهیزات خانگی / استعلام,استعلام تجهیزات خانگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007418/استعلام-لپه-تبریزی'>استعلام لپه تبریزی / استعلام ,استعلام لپه تبریزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007419/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستا--'>استعلام اجرای طرح هادی روستا... / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007420/استعلام-بنایی-با-سنگ-و-لاشه-و-ملات-سیمان'>استعلام بنایی با سنگ و لاشه و ملات سیمان / استعلام,استعلام بنایی با سنگ و لاشه و ملات سیمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007421/استعلام-الکتروپمپ'>استعلام الکتروپمپ  / استعلام,استعلام الکتروپمپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007422/استعلام-آبلیموی-4-لیتری'> استعلام آبلیموی 4 لیتری / استعلام , استعلام آبلیموی 4 لیتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007423/استعلام-عملیات-اجرایی-مرمت-و-بازسازی'>استعلام عملیات اجرایی مرمت و بازسازی / استعلام,استعلام عملیات اجرایی مرمت و بازسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007424/استعلام-سیزده-ردیف-شیلنگ-لاستیکی'>استعلام سیزده ردیف شیلنگ لاستیکی / استعلام، استعلام سیزده ردیف شیلنگ لاستیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007425/استعلام-عملیات-مقاوم-سازی-لرزه-ای'>استعلام عملیات مقاوم سازی لرزه ای / استعلام , استعلام عملیات مقاوم سازی لرزه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007426/استعلام-تهیه-و-نصب-در-آکاردئونی---'>استعلام تهیه و نصب در آکاردئونی .... / استعلام, استعلام تهیه و نصب در آکاردئونی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007427/استعلام-بکارگیری-یک-دستگاه-لودر--'>استعلام بکارگیری یک دستگاه لودر ... / استعلام,استعلام بکارگیری یک دستگاه لودر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007428/استعلام-الکتروپمپ'>استعلام الکتروپمپ  / استعلام,استعلام الکتروپمپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007429/استعلام-گوشت-منجمد-وارداتی-سردشت-گوساله'>استعلام گوشت منجمد وارداتی سردشت گوساله / استعلام, استعلام گوشت منجمد وارداتی سردشت گوساله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007430/استعلام-ایزوگام-درجه-یک-پشت-بام--'>استعلام ایزوگام درجه یک پشت بام... / استعلام, استعلام ایزوگام درجه یک پشت بام...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007431/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری / استعلام,استعلام کامپیوتر و فناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007432/استعلام-زردچوبه-فله'>استعلام زردچوبه فله  / استعلام , استعلام زردچوبه فله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007433/استعلام-محصولات-آرایشی'>استعلام محصولات آرایشی / استعلام,استعلام محصولات آرایشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007434/استعلام-تهیه-و-تامین-مواد-مصرفی-چاپگری--'>استعلام تهیه و تامین مواد مصرفی چاپگری ... / استعلام,استعلام تهیه و تامین مواد مصرفی چاپگری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007435/استعلام-​لوبیا-چیتی'>استعلام ​لوبیا چیتی / استعلام, استعلام ​لوبیا چیتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007436/استعلام-خرید-کودهای'>استعلام خرید کودهای / استعلام,استعلام خرید کودهای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007437/استعلام-پشنده-راز-و-جرگلان-با-5324-متر--'>استعلام پشنده راز و جرگلان با 5324 متر... / استعلام, استعلام پشنده راز و جرگلان با 5324 متر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007438/استعلام-اجرای-دیوارپوش-و-سقف-کاذب'>استعلام اجرای دیوارپوش و سقف کاذب / استعلام ,استعلام اجرای دیوارپوش و سقف کاذب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007439/استعلام-ارستر-و-متعلقات-طبق-لیست-پیوست'>استعلام ارستر و متعلقات طبق لیست پیوست / استعلام, استعلام ارستر و متعلقات طبق لیست پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007440/استعلام-لوبیا-سفید'>استعلام لوبیا سفید  / استعلام, استعلام لوبیا سفید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007441/استعلام-کیسه-زباله-مشکی-80-در-100'>استعلام کیسه زباله مشکی 80 در 100  / استعلام , استعلام کیسه زباله مشکی 80 در 100 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007442/استعلام-​لوبیا-قرمز'>استعلام ​لوبیا قرمز / استعلام, استعلام ​لوبیا قرمز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007443/استعلام-انجام-تست-های-فنی-و-تعمیرات'>استعلام انجام تست های فنی و تعمیرات / استعلام,استعلام انجام تست های فنی و تعمیرات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007444/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-500-کاروگیت'>استعلام لوله پلی اتیلن 500 کاروگیت / استعلام, استعلام لوله پلی اتیلن 500 کاروگیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007445/استعلام-شیر-سه-راهه-سایز-6-اینچ-فشار-6'>استعلام شیر سه راهه سایز 6 اینچ فشار 6 / استعلام, استعلام شیر سه راهه سایز 6 اینچ فشار 6</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007446/استعلام-تجهیزات-پزشکی'>استعلام تجهیزات پزشکی  / استعلام , استعلام تجهیزات پزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007447/استعلام-​کیت-آموزشی-موتور-برش-خورده'>استعلام ​کیت آموزشی موتور برش خورده / استعلام,استعلام ​کیت آموزشی موتور برش خورده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007448/استعلام-آبلیمو-مجید'>استعلام آبلیمو مجید / استعلام، استعلام آبلیمو مجید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007449/استعلام-هلیوم-مایع-با-خلوص-99-درصد--'>استعلام هلیوم مایع با خلوص 99 درصد ... / استعلام,استعلام هلیوم مایع با خلوص 99 درصد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007450/استعلام-تهیه-مصالح-و-اجرای-دیوارپوش--'>استعلام تهیه مصالح و اجرای دیوارپوش... / استعلام, استعلام تهیه مصالح و اجرای دیوارپوش...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007451/استعلام-خرید-2-عدد-لینک-رادیویی'>استعلام خرید 2 عدد لینک رادیویی  / استعلام , استعلام  خرید 2 عدد لینک رادیویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007452/استعلام-تجهیز-سالن-آمفی-تئاتر'>استعلام تجهیز سالن آمفی تئاتر / استعلام , استعلام تجهیز سالن آمفی تئاتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007453/استعلام-تجهیزات-و-وسایل'>استعلام تجهیزات و وسایل / استعلام,استعلام تجهیزات و وسایل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007454/استعلام-خرید-لایسنس-آنتی-ویروس'>استعلام خرید لایسنس آنتی ویروس / استعلام,استعلام خرید لایسنس آنتی ویروس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007455/استعلام-بیست-بند-مقوا-صورتی-رنگ-100-70'>استعلام بیست بند مقوا صورتی رنگ 100* 70 / استعلام, بیست بند مقوا صورتی رنگ 100* 70</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007456/استعلام-کانکس-تابلو-برق--'>استعلام کانکس تابلو برق... / استعلام، استعلام کانکس تابلو برق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007457/استعلام-رنگ-آمیزی-ساختمان--'>استعلام رنگ آمیزی ساختمان ... / استعلام,استعلام رنگ آمیزی ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007458/استعلام-کفپوش-تاتامی'>استعلام کفپوش تاتامی  / استعلام , استعلام کفپوش تاتامی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007460/استعلام-اجرای-کابلکشی-های-فشار-ضعیف'>استعلام اجرای کابلکشی های فشار ضعیف  / استعلام ,استعلام اجرای کابلکشی های فشار ضعیف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007461/استعلام-تبلت'>استعلام تبلت / استعلام, استعلام تبلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007462/استعلام-4-حلقه-لاستیک-بارز-برای-خودروی--'>استعلام 4 حلقه لاستیک بارز برای خودروی... / استعلام, استعلام 4 حلقه لاستیک بارز برای خودروی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007463/استعلام-اورکت'>استعلام اورکت  / استعلام,استعلام اورکت  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007464/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری / استعلام,استعلام کامپیوتر و فناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007465/استعلام-تجهیزات-مورد-نیازکلاسها'>استعلام تجهیزات مورد نیازکلاسها / استعلام,استعلام تجهیزات مورد نیازکلاسها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007466/استعلام-تجهیزات-ووسایل'>استعلام تجهیزات ووسایل  / استعلام, استعلام تجهیزات ووسایل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007467/استعلام-پارچه-کت-و-شلواری'>استعلام پارچه کت و شلواری / استعلام,استعلام پارچه کت و شلواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007468/استعلام-باند-و-میکروفون'>استعلام باند و میکروفون  / استعلام, استعلام باند و میکروفون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007469/استعلام-ست-سمپلر-اپندرف-المان'>استعلام ست سمپلر اپندرف المان / استعلام, استعلام ست سمپلر اپندرف المان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007470/استعلام-​200-رول-42-کیلوگرمی-ایزوگام-b'>استعلام ​200 رول 42 کیلوگرمی ایزوگام b / استعلام, استعلام ​200 رول 42 کیلوگرمی ایزوگام b</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007471/استعلام-مرمت-خانه-منادی'>استعلام مرمت خانه منادی  / استعلام , استعلام مرمت خانه منادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007472/استعلام-خرید--نصب-و-راه-اندازی-و-آموزش'>استعلام خرید ، نصب و راه اندازی و آموزش  / استعلام,استعلام خرید ، نصب و راه اندازی و آموزش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007473/استعلام-دستگاه-pt-کنتور-برق'>استعلام دستگاه pt کنتور برق / استعلام,استعلام دستگاه pt کنتور برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007474/استعلام-بنایی-با-تور-سنگ--'>استعلام بنایی با تور سنگ ... / استعلام,استعلام بنایی با تور سنگ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007475/استعلام-پالت-چوبی'>استعلام پالت چوبی  / استعلام , استعلام پالت چوبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007476/استعلام-برگزاری-کلاس-آموزش'>استعلام برگزاری کلاس آموزش / استعلام , استعلام برگزاری کلاس آموزش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007477/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای-سلم-آباد'>استعلام اجرای طرح هادی روستای سلم آباد  / استعلام , استعلام اجرای طرح هادی روستای سلم آباد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007478/استعلام-راه-بند-فم'>استعلام راه بند فم / استعلام, استعلام راه بند فم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007479/استعلام-سامانه-پردازش--پایش-و-جمع-آوری'>استعلام سامانه پردازش ، پایش و جمع آوری  / استعلام, استعلام سامانه پردازش ، پایش و جمع آوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007480/استعلام-رفع-اتفاقات-و-نگهداری-شبکه-آب'>استعلام رفع اتفاقات و نگهداری شبکه آب / استعلام,استعلام رفع اتفاقات و نگهداری شبکه آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007481/استعلام-​اجرای-خط-انتقال-به-همراه-حوضچه'>استعلام ​اجرای خط انتقال به همراه حوضچه  / استعلام , استعلام ​اجرای خط انتقال به همراه حوضچه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007482/استعلام-تعویض-سیستم-کامل-فاضلاب-پست-40'>استعلام تعویض سیستم کامل فاضلاب پست 40  / استعلام, استعلام تعویض سیستم کامل فاضلاب پست 40 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007483/استعلام-پودرضدعفونی-کننده'>استعلام پودرضدعفونی کننده / استعلام , استعلام پودرضدعفونی کننده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007484/استعلام-بوته-نسوز-آزمایشگاهی-با-حجم'>استعلام بوته نسوز آزمایشگاهی با حجم / استعلام,استعلام بوته نسوز آزمایشگاهی با حجم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007485/استعلام-تلویزیون-led-برند-ایکس--'>استعلام تلویزیون led برند ایکس ... / استعلام,استعلام تلویزیون led برند ایکس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007486/استعلام-خرید-یک-دستگاه-تابلو-20-کیلو'>استعلام خرید یک دستگاه تابلو 20 کیلو / استعلام, استعلام خرید یک دستگاه تابلو 20 کیلو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007487/استعلام-​دوربین-ترموگرافی-olip-thermoca'>استعلام ​دوربین ترموگرافی olip thermoca / استعلام,استعلام ​دوربین ترموگرافی olip thermoca</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007488/استعلام-راه-اندازی-سیستم-پایگاه-امن'>استعلام راه اندازی سیستم پایگاه امن  / استعلام,استعلام راه اندازی سیستم پایگاه امن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007489/استعلام-صندلی'>استعلام صندلی / استعلام , استعلام صندلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007490/استعلام-اجرای-عملیات-جنرال-سرویس-2-دست'>استعلام اجرای عملیات جنرال سرویس 2 دست  / استعلام, استعلام اجرای عملیات جنرال سرویس 2 دست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007491/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-تربت-حیدریه'>استعلام لوله پلی اتیلن تربت حیدریه / استعلام,استعلام لوله پلی اتیلن تربت حیدریه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007492/استعلام-کیت-انشعاب'>استعلام کیت انشعاب  / استعلام, استعلام کیت انشعاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007493/استعلام-کیسه-حمل-خون-اتوکلاو'>استعلام کیسه حمل خون اتوکلاو / استعلام,استعلام کیسه حمل خون اتوکلاو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007494/استعلام-بایگانی-ریلی-متحرک'>استعلام بایگانی ریلی متحرک  / استعلام, استعلام بایگانی ریلی متحرک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007495/استعلام-پنج-دستگاه-MINI-PC'>استعلام پنج دستگاه MINI PC / استعلام , استعلام پنج دستگاه MINI PC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007496/استعلام-خرید-یک-دستگاه-باسکول-سیار'>استعلام خرید یک دستگاه باسکول سیار / استعلام, استعلام خرید یک دستگاه باسکول سیار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007497/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی / استعلام,استعلام کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007498/استعلام-مخزن-آماده-5000-متر-مکعبی-پیچ'>استعلام مخزن آماده 5000 متر مکعبی پیچ / استعلام , استعلام مخزن آماده 5000 متر مکعبی پیچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007499/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری / استعلام,استعلام کامپیوتر و فناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007500/استعلام-خرید-میز-و-صندلی'>استعلام خرید میز و صندلی / استعلام, استعلام خرید میز و صندلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007501/استعلام-کیس-و-متعلقات-رایانه'>استعلام کیس و متعلقات رایانه / استعلام, استعلام کیس و متعلقات رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007502/استعلام-بخاری-برقی-فن-دار-سه-فاز'>استعلام بخاری برقی فن دار سه فاز / استعلام , استعلام بخاری برقی فن دار سه فاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007503/استعلام-کیس-کامپیوتر---'>استعلام کیس کامپیوتر  ... / استعلام,استعلام کیس کامپیوتر  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007504/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای-نوده'>استعلام اجرای طرح هادی روستای نوده / استعلام , استعلام اجرای طرح هادی روستای نوده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007505/استعلام-نگهداری-از-ساختمان-راهدارخانه'>استعلام نگهداری از ساختمان راهدارخانه  / استعلام، استعلام نگهداری از ساختمان راهدارخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007506/استعلام-راه-بند-فم'>استعلام راه بند فم / استعلام, استعلام راه بند فم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007507/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای-دهشیب'>استعلام اجرای طرح هادی روستای دهشیب / استعلام , استعلام اجرای طرح هادی روستای دهشیب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007508/استعلام-دارو--پزشکی-و-سلامت'>استعلام دارو ، پزشکی و سلامت / استعلام , استعلام دارو ، پزشکی و سلامت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007509/استعلام-سرور-hp-proliant'>استعلام سرور hp proliant / استعلام,استعلام سرور hp proliant</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007510/استعلام-گونی-ساده'>استعلام گونی ساده / استعلام ,استعلام گونی ساده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007511/استعلام-توزیع-و-پیگیری-و-وصول-فیش-های--'>استعلام توزیع و پیگیری و وصول فیش های... / استعلام , استعلام توزیع و پیگیری و وصول فیش های...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007512/استعلام-اسپکتروفوتومتر'>استعلام اسپکتروفوتومتر / استعلام,استعلام اسپکتروفوتومتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007513/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای-خور'>استعلام اجرای طرح هادی روستای خور / استعلام , استعلام اجرای طرح هادی روستای خور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007514/استعلام-سیستم-مانیتورینگ-دما-و-رطوبت'>استعلام سیستم مانیتورینگ دما و رطوبت  / استعلام ,استعلام سیستم مانیتورینگ دما و رطوبت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007515/استعلام-برگزاری-کلاس-آموزش'>استعلام برگزاری کلاس آموزش / استعلام , استعلام برگزاری کلاس آموزش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007516/استعلام-دستگاه-کپی-و-ویس'>استعلام دستگاه کپی و ویس / استعلام,استعلام دستگاه کپی و ویس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007517/استعلام-طراحی-و-دوخت-80-عدد-کاپشن-کار'>استعلام طراحی و دوخت 80 عدد کاپشن کار / استعلام , استعلام طراحی و دوخت 80 عدد کاپشن کار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007518/استعلام-گوشت-سردست'>استعلام گوشت سردست / استعلام , استعلام گوشت سردست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007519/استعلام-محصولات-شیمیایی'>استعلام محصولات شیمیایی  / استعلام, استعلام محصولات شیمیایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007520/استعلام-تهیه-مصالح-و-اجرای-تایل-های--'>استعلام تهیه مصالح و اجرای تایل های ... / استعلام,استعلام تهیه مصالح و اجرای تایل های ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007521/استعلام-اجرای-نقاشی-ساختمان-به-منراژ-3'>استعلام اجرای نقاشی ساختمان به منراژ 3 / استعلام , استعلام اجرای نقاشی ساختمان به منراژ 3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007522/استعلام-مرمت-و-لایه-روبی-ده-رشته-قنات'>استعلام مرمت و لایه روبی ده رشته قنات / استعلام,استعلام مرمت و لایه روبی ده رشته قنات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007523/استعلام-​سیستم-پخش-و-ضبط-تصویر-کنفرانس'>استعلام ​سیستم پخش و ضبط تصویر کنفرانس / استعلام , استعلام ​سیستم پخش و ضبط تصویر کنفرانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007525/استعلام-سماور-و-جاروبرقی-شارژی'>استعلام سماور و جاروبرقی شارژی / استعلام , استعلام سماور و جاروبرقی شارژی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007526/استعلام-بازسازی-و-بهسازی-و-مناسب-سازی--'>استعلام بازسازی و بهسازی و مناسب سازی ... / استعلام,استعلام بازسازی و بهسازی و مناسب سازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007527/استعلام-کپسول-ازت-مایع'>استعلام کپسول ازت مایع / استعلام , استعلام کپسول ازت مایع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007528/استعلام-راه-بند-استوانه-ایمنی-با-شبرنگ'>استعلام راه بند استوانه ایمنی با شبرنگ  / استعلام, استعلام راه بند استوانه ایمنی با شبرنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007529/استعلام-تعویض-RTU-در-پست-های-20-63'>استعلام تعویض RTU در پست های 20/63  / استعلام, استعلام تعویض RTU در پست های 20/63 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007530/استعلام-بلوک-مکمل-معدنی-آجر-لیسیدنی'>استعلام بلوک مکمل معدنی آجر لیسیدنی / استعلام,استعلام بلوک مکمل معدنی آجر لیسیدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007531/استعلام-دارو--پزشکی-و-سلامت'>استعلام دارو ، پزشکی و سلامت / استعلام , استعلام دارو ، پزشکی و سلامت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007532/استعلام-استریو-میکروسکوپ-دو-چشمی'>استعلام استریو میکروسکوپ دو چشمی / استعلام,استعلام استریو میکروسکوپ دو چشمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007533/فراخوان-مناقصه-خرید-اقلام-غیر-شیمیایی'>فراخوان مناقصه خرید اقلام غیر شیمیایی  / آگهی فراخوان ، فراخوان مناقصه خرید اقلام غیر شیمیایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007534/استعلام-یک-دستگاه-اسکنر-fujitsa-fi-716'>استعلام یک دستگاه اسکنر fujitsa fi-716 / استعلام,استعلام یک دستگاه اسکنر fujitsa fi-716</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007535/استعلام-آسفالت-خیابان-ورودی-گمرک'>استعلام آسفالت خیابان ورودی گمرک / استعلام , استعلام آسفالت خیابان ورودی گمرک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007536/استعلام-خرید-ترانس-75-کاوا-کم-تلفات'>استعلام خرید ترانس 75 کاوا کم تلفات / استعلام , استعلام خرید ترانس 75 کاوا کم تلفات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007537/استعلام-دو-کار'>استعلام دو کار  / استعلام , استعلام دو کار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007538/استعلام-تجهیزات-امنیتی'>استعلام تجهیزات امنیتی  / استعلام,استعلام تجهیزات امنیتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007539/استعلام-سرویس-جمع-آوری-امین'>استعلام سرویس جمع آوری امین / استعلام,استعلام سرویس جمع آوری امین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007540/استعلام-اجرای-عملیات-ساختمانی'>استعلام اجرای عملیات ساختمانی / استعلام , استعلام اجرای عملیات ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007541/مناقصه-تامین-بستر-گلخانه'>مناقصه تامین بستر گلخانه  / مناقصه تامین بستر گلخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007542/استعلام-حفاظ-کشی-و-نرده-جهت-دیوار-مرکز'>استعلام حفاظ کشی و نرده جهت دیوار مرکز / استعلام , استعلام حفاظ کشی و نرده جهت دیوار مرکز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007543/استعلام-خدمات-پشتیبانی-نرم-افزار--'>استعلام خدمات پشتیبانی نرم افزار ... / استعلام,استعلام خدمات پشتیبانی نرم افزار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007544/استعلام-خدمات'>استعلام خدمات / استعلام , استعلام خدمات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007545/استعلام-ساعت-دیواری-دو-طرفه-بزرگ-ایرانی'>استعلام ساعت دیواری دو طرفه بزرگ ایرانی / استعلام,استعلام ساعت دیواری دو طرفه بزرگ ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007546/استعلام-پمپ'>استعلام پمپ / استعلام , استعلام پمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006614/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-عرصه-و-اعیان-قطعه-یازده-تفکیکی'>مزایده سه دانگ مشاع از عرصه و اعیان قطعه یازده تفکیکی / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از عرصه و اعیان قطعه یازده تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006615/مزایده-144-مترمربع-زمین'>مزایده 144 مترمربع زمین  / مزایده,مزایده 144 مترمربع زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006616/مزایده-ملک-مساحت-حدود-دویست-مترمربع'>مزایده ملک مساحت حدود دویست مترمربع  / مزایده,مزایده ملک مساحت حدود دویست مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006617/مزایده-واگذاری-تعداد-دو-قطعه-زمین-کاربری-اداری-مسکونی'>مزایده واگذاری تعداد دو قطعه زمین کاربری اداری مسکونی  / مزایده,مزایده واگذاری تعداد دو قطعه زمین کاربری اداری مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006618/مزایده-2-سهم-مشاع-از-17-سهم-ششدانگ-زمین-50-متر'>مزایده 2 سهم مشاع از 17 سهم ششدانگ زمین 50 متر  / مزایده,مزایده 2 سهم مشاع از 17 سهم ششدانگ زمین 50 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006619/مزایده-ششدانگ-اعیان-ساختمان-مساحت-361-متر'>مزایده ششدانگ اعیان ساختمان مساحت 361 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اعیان ساختمان مساحت 361 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006620/مزایده-پلاک-ثبتی-به-شماره-9434-فرعی-از-71-اصلی-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی به شماره 9434 فرعی از 71 اصلی نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی به شماره 9434 فرعی از 71 اصلی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006621/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-57-متر-نوبت-سوم'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 57 متر نوبت سوم / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 57 متر نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006622/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-175متر-قطعه-ششم'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 175متر قطعه ششم / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 175متر قطعه ششم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006623/مزایده-اموال-غیرمنقول-شامل-پلاک-ثبتی-بخش-یازده-تهران'>مزایده اموال غیرمنقول شامل پلاک ثبتی بخش یازده تهران / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول شامل پلاک ثبتی بخش یازده تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006624/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-1050متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 1050متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 1050متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006625/مزایده-واگذاری-تابلوها-و-بیلبوردهای-تبلیغاتی-سطح-شهر'>مزایده واگذاری تابلوها و بیلبوردهای تبلیغاتی سطح شهر / آگهی مزایده عمومی، مزایده واگذاری تابلوها و بیلبوردهای تبلیغاتی سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006626/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-نه-خرمشهر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش نه خرمشهر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش نه خرمشهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006627/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-پلاک-6953-فرعی'>مزایده ششدانگ یکباب منزل پلاک 6953 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل پلاک 6953 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006629/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-29-فرعی-بخش-یک-مشهد'>مزایده دو دانگ مشاع از پلاک ثبتی 29 فرعی بخش یک مشهد / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از پلاک ثبتی 29 فرعی بخش یک مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006631/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-233-9مترمربع'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 233.9مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 233.9مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006632/مزایده-تمامیت-ششدانگ-اعیان-منزل-مساحت-692-25متر'>مزایده تمامیت ششدانگ اعیان منزل مساحت 692.25متر / مزایده,مزایده تمامیت ششدانگ اعیان منزل مساحت 692.25متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006633/مزایده-فروش-تعدادی-از-واحدهای-سازمانی-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی از واحدهای سازمانی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از واحدهای سازمانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006634/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-5005-اصلی-بخش-دو'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 5005 اصلی بخش دو / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 5005 اصلی بخش دو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006635/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-240-متر'>مزایده منزل مسکونی عرصه 240 متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 240 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006637/مزایده-آپارتمان-نیمه-ساخته-و-باغ'>مزایده آپارتمان نیمه ساخته و باغ  / مزایده,مزایده آپارتمان نیمه ساخته و باغ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006639/مزایده-آپارتمان-طبقه-سه-46-22مترمربع'>مزایده آپارتمان طبقه سه 46.22مترمربع  / مزایده,مزایده آپارتمان طبقه سه 46.22مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006640/مزایده-فروش-4-تن-محصول-عناب-96-10-4'>مزایده فروش 4 تن محصول عناب 96.10.4 / مزایده , مزایده فروش 4 تن محصول عناب  96.10.4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006641/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-511-متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت عرصه 511 متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت عرصه 511 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006642/مزایده-فروش-سه-لپ-تاپ'>مزایده فروش سه لپ تاپ  / مزایده , مزایده فروش سه لپ تاپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006643/مزایده-بهره‌برداری-از-سالن-بدنسازی-بانوان'>مزایده بهره‌برداری از سالن بدنسازی بانوان / آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره‌برداری از سالن بدنسازی بانوان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006644/مزایده-ششدانگ-مغازه-مساحت-50-متر'>مزایده ششدانگ مغازه مساحت 50 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه مساحت 50 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006646/مزایده-مجموعه-آپارتمان-عرصه-573متر'>مزایده مجموعه آپارتمان عرصه 573متر / مزایده,مزایده مجموعه آپارتمان عرصه 573متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006648/مزایده-فروش-املاک-شامل-آپارتمان-و-واحد-تجاری'>مزایده فروش املاک شامل آپارتمان و واحد تجاری  / مزایده,مزایده فروش املاک شامل آپارتمان و واحد تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006652/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-35-کرمان'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 35 کرمان  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 35 کرمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006653/مزایده-تکثیرات-دانشجویی-نوبت-دوم'>مزایده تکثیرات دانشجویی  نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده تکثیرات دانشجویی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006655/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-بخش-ده-مشهد'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی بخش ده مشهد / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی بخش ده مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006656/مزایده-منزل-ناحیه-دو-بخش-نه-مشهد'>مزایده منزل ناحیه دو بخش نه مشهد / مزایده,مزایده منزل ناحیه دو بخش نه مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006657/مزایده-فروش-تعداد-8-دستگاه-از-خودروهای-(مرحله-دوم)'>مزایده فروش تعداد 8 دستگاه از خودروهای (مرحله دوم) / مزایده عمومی, مزایده فروش تعداد 8 دستگاه از خودروهای (مرحله دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006658/مزایده-آپارتمان-بخش-ثبتی-نه-مشهد'>مزایده آپارتمان بخش ثبتی نه مشهد  / مزایده,مزایده آپارتمان بخش ثبتی نه مشهد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006659/حراج-حضوری-تعداد-800-دستگاه-موتور-سیکلت-اوراقی'>حراج حضوری  تعداد 800 دستگاه موتور سیکلت اوراقی / آگهی حراج حضوری، حراج حضوری  تعداد 800 دستگاه موتور سیکلت اوراقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006661/مزایده-تمامت-آپارتمان-مسکونی-بخش-ده-مشهد-منقول'>مزایده تمامت آپارتمان مسکونی بخش ده مشهد منقول / مزایده,مزایده تمامت آپارتمان مسکونی بخش ده مشهد منقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006662/مزایده-ملک-مزروعی-بخش-نه-قم-نوبت-اول'>مزایده ملک مزروعی بخش نه قم نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مزروعی بخش نه قم نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006664/مزایده-یک-قطعه-زمین-روستای-کمیشان-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین روستای کمیشان نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین روستای کمیشان نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006666/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-345-32متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 345.32متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 345.32متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006667/مزایده-زمین-مسکونی-مساحت-واقعی-180-25مترمربع'>مزایده زمین مسکونی مساحت واقعی 180.25مترمربع  / مزایده,مزایده زمین مسکونی مساحت واقعی 180.25مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006670/مزایده-ششدانگ-پلاک-2622-فرعی-بخش-دو-سیستان-شهر-زابل'>مزایده ششدانگ پلاک 2622 فرعی بخش دو سیستان شهر زابل / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 2622 فرعی بخش دو سیستان شهر زابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006673/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-114-67متر-طبقه-سه'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 114.67متر طبقه سه / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 114.67متر طبقه سه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006674/مزایده-فروش-ملک-مساحت-عرصه-50000متر'>مزایده فروش ملک مساحت عرصه 50000متر  / مزایده,مزایده فروش ملک مساحت عرصه 50000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006676/مزایده-فروش-قدرالسهم-42-درصدی-پروژه-تجاری-اداری'>مزایده فروش قدرالسهم 42 درصدی پروژه تجاری اداری / مزایده,مزایده فروش قدرالسهم 42 درصدی پروژه تجاری اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006678/مزایده-فروش-زمین-و-ساختمان-سابق-داروخانه-هلال-احمر'>مزایده فروش زمین و ساختمان سابق داروخانه هلال احمر  / مزایده,مزایده فروش زمین و ساختمان سابق داروخانه هلال احمر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006680/مزایده-آپارتمان-بخش-نه-مشهد-منقول-غیرمنقول'>مزایده آپارتمان بخش نه مشهد منقول غیرمنقول / مزایده,مزایده آپارتمان بخش نه مشهد منقول غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006681/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-ملک-بخش-نه'>مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ ملک بخش نه  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ ملک بخش نه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006684/مزایده-سه-دانگ-یک-طبقه-هوایی-مساحت-75-متر'>مزایده سه دانگ یک طبقه هوایی مساحت 75 متر / مزایده,مزایده سه دانگ یک طبقه هوایی مساحت 75 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006685/مزایده-واگذاری-استخر-نوبت-دوم'>مزایده  واگذاری استخر  نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده  واگذاری استخر  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006686/مزایده-آپارتمان-دوبلکس-سه-خوابه'>مزایده آپارتمان دوبلکس سه خوابه  / مزایده,مزایده آپارتمان دوبلکس سه خوابه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006687/مزایده-واگذاری-مغازه-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری مغازه تجاری  نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری مغازه تجاری  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006688/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-ده-مشهد-منقول-غیرمنقول'>مزایده پلاک ثبتی بخش ده مشهد منقول غیرمنقول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش ده مشهد منقول غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006689/مزایده-واگذاری-امتیاز-بهره-برداری-از-یک-باب-اتاق-شارژ-خاموش-کننده-های-دستی--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از یک باب اتاق شارژ خاموش کننده های دستی... نوبت دوم  / مزایده ,مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از یک باب اتاق شارژ خاموش کننده های دستی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006690/مزایده-منزل-مسکونی-ویلایی-بخش-نه-مشهد'>مزایده منزل مسکونی ویلایی بخش نه مشهد / مزایده,مزایده منزل مسکونی ویلایی بخش نه مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006691/تجدید-مزایده-اجاره-عرصه-جهت-احداث-و-راه-اندازی-گلخانه-سرپوشیده'>تجدید مزایده اجاره عرصه جهت احداث و راه اندازی گلخانه سرپوشیده / آگهی تجدید مزایده عمومی، تجدید مزایده اجاره عرصه جهت احداث و راه اندازی گلخانه سرپوشیده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006693/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-694متر'>مزایده منزل مسکونی عرصه 694متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 694متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006694/مزایده-ملک-پلاک-443-از-91-اصلی-مرحله-دوم'>مزایده ملک پلاک 443 از 91 اصلی مرحله دوم / مزایده,مزایده ملک پلاک 443 از 91 اصلی مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006697/مزایده-اجاره-تعدادی-غرف-تجاری-فودکورت'>مزایده اجاره تعدادی غرف تجاری فودکورت / اگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره تعدادی غرف تجاری فودکورت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006698/مزایده-فروش-یکدستگاه-بیل-بکهو-تجدید'>مزایده فروش یکدستگاه بیل بکهو تجدید / تجدید آگهی مزایده ، مزایده فروش یکدستگاه بیل بکهو تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006699/مزایده-پلاک-ثبتی-مسکونی-بخش-نه'>مزایده پلاک ثبتی مسکونی بخش نه / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مسکونی بخش نه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006703/مزایده-فروش-تعدادی-تلیسه-آبستن-گاو-آبستن-داشتی'>مزایده فروش  تعدادی تلیسه آبستن ،گاو آبستن داشتی / آگهی مزایده ، مزایده فروش  تعدادی تلیسه آبستن ،گاو آبستن داشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006704/مزایده-جایگاه-CNG-(نوبت-دوم)'>مزایده جایگاه CNG (نوبت دوم) / مزایده ,مزایده جایگاه CNG (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006705/مزایده-فروش-ساختمان-اداری-مساحت-1336-5متر-نوبت-سوم'>مزایده فروش ساختمان اداری مساحت 1336.5متر نوبت سوم  / مزایده,مزایده فروش ساختمان اداری مساحت 1336.5متر نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006706/مزایده-اجاره-زمین-جهت-استقرار-کانکس'>مزایده اجاره زمین جهت استقرار کانکس / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره زمین جهت استقرار کانکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006707/مزایده-ششدانگ-یکباب-تجاری-و-مسکونی-بخش-سه-اردبیل'>مزایده ششدانگ یکباب تجاری و مسکونی بخش سه اردبیل / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب تجاری و مسکونی بخش سه اردبیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006711/اصلاحیه-مزایده-منزل-مسکونی-و-دو-دهنه-مغازه'>اصلاحیه مزایده منزل مسکونی و دو دهنه مغازه  / اصلاحیه مزایده,مزایده منزل مسکونی و دو دهنه مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006713/مزایده-فروش-کابل-های-مازاد'>مزایده فروش کابل های مازاد / آگهی مزایده , مزایده فروش کابل های مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006717/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-بخش-ده-مشهد'>مزایده ششدانگ آپارتمان بخش ده مشهد  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان بخش ده مشهد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006719/اصلاحیه-مزایده-ششدانگ-زمین'>اصلاحیه مزایده ششدانگ زمین  / اصلاحیه مزایده,مزایده ششدانگ زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006720/مزایده-فروش-کارخانه--'>مزایده فروش کارخانه... / مزایده, مزایده فروش کارخانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006721/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-270متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 270متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 270متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006723/مزایده-ملک-بخش-دو-گرگان-مرحله-اول'>مزایده ملک بخش دو گرگان مرحله اول / مزایده,مزایده ملک بخش دو گرگان مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006728/مزایده-واگذاری-کانتر-با-کاربری-بیمه-در-پایانه-مرزی'>مزایده واگذاری کانتر با کاربری بیمه در پایانه مرزی / آگهی مزایده عمومی، مزایده واگذاری کانتر با کاربری بیمه در پایانه مرزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006735/مزایده-فروش-خطوط-تلفن-همراه-نوبت-دوم'>مزایده فروش خطوط تلفن همراه  نوبت دوم  / مزایده , مزایده فروش خطوط تلفن همراه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006739/مزایده-وانت-کارا-تک-کابین-وانت-مزدا-دوگانه-سوز-و--'>مزایده وانت کارا تک کابین، وانت مزدا دوگانه سوز و... / مزایده, مزایده وانت کارا تک کابین، وانت مزدا دوگانه سوز و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006740/فراخوان-واگذاری-یک-قطعه-زمین-با-کاربری-درمانی'>فراخوان واگذاری یک قطعه زمین با کاربری درمانی  / فراخوان، فراخوان واگذاری یک قطعه زمین با کاربری درمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006743/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-سواری-سایپا'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری سایپا / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری سایپا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006746/مزایده-فروش-خودرو-سواری-پرشیا-نوبت-دوم'>مزایده فروش خودرو سواری پرشیا نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده فروش خودرو سواری پرشیا نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006748/مزایده-انبار-و-کارگاه--'>مزایده انبار و کارگاه ... / مزایده, مزایده انبار و کارگاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006749/مزایده-یک-دستگاه-سواری-تاکسی-سمند'>مزایده یک دستگاه سواری تاکسی سمند  / مزایده, مزایده یک دستگاه سواری تاکسی سمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006751/مزایده-فروش-قیچی-برش-دهنده-ورق'>مزایده فروش قیچی برش دهنده ورق / آگهی مزایده , مزایده فروش قیچی برش دهنده ورق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006755/مزایده-فروش-دستگاه-قیچی-برش'>مزایده فروش دستگاه قیچی برش  / آگهی مزایده , مزایده فروش دستگاه قیچی برش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006756/مزایده-اجاره-استخر-تجدید'>مزایده اجاره استخر تجدید / آگهی تجدید مزایده ، مزایده اجاره استخر تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006761/فراخوان-مزایده-تعداد-14-دستگاه-خودروهای-اسقاطی-و---'>فراخوان مزایده تعداد 14 دستگاه خودروهای اسقاطی و .... / فراخوان مزایده عمومی , فراخوان مزایده تعداد 14 دستگاه خودروهای اسقاطی و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006762/مزایده-فروش-یکدستگاه-کولر-پنجره-ای'>مزایده فروش یکدستگاه کولر پنجره ای  / مزایده , مزایده فروش یکدستگاه کولر پنجره ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006765/مزایده-ملک-به-شماره-ثبت-هفت-فرعی-نوبت-دوم'>مزایده ملک به شماره ثبت هفت فرعی نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک به شماره ثبت هفت فرعی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006768/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-دو-شمالی-بخش-یک-ثبت-گرگان'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه دو شمالی بخش یک ثبت گرگان / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه دو شمالی بخش یک ثبت گرگان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006769/مزایده-فروش-خودروی-سواری'>مزایده فروش خودروی سواری  / مزایده , مزایده فروش خودروی سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006770/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پراید-141-مدل-1385'>مزایده یک دستگاه خودرو پراید 141 مدل 1385 / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو پراید 141 مدل 1385</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006771/مزایده-ماشین-آلات-یک-واحد-روغنکشی'>مزایده ماشین آلات یک واحد روغنکشی / آگهی مزایده عمومی,مزایده ماشین آلات یک واحد روغنکشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006773/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پراید-132-مدل-1389'>مزایده یک دستگاه خودرو پراید 132 مدل 1389 / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو پراید 132 مدل 1389</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006774/مزایده-ملک-برابر-قولنامه-دو-قطعه-تجاری'>مزایده ملک برابر قولنامه دو قطعه تجاری / مزایده,مزایده ملک برابر قولنامه دو قطعه تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006775/مزایده-ماشین-آلات-دو-خط-کامل-تولید-بطری-پت-ساخت-ASB-JAPNA'>مزایده ماشین آلات دو خط کامل تولید بطری پت ساخت ASB JAPNA / آگهی مزایده عمومی,مزایده ماشین آلات دو خط کامل تولید بطری پت ساخت ASB JAPNA</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006776/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پراید-132-مدل-1390'>مزایده یک دستگاه خودرو پراید 132 مدل 1390 / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو پراید 132 مدل 1390</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006778/مزایده-فروش-تعداد-17-عدد-رول-سنگ-پلیمری-زرین-شده-و---مرحله-دوم'>مزایده فروش تعداد 17 عدد رول سنگ پلیمری زرین شده و ... مرحله دوم  / مزایده , مزایده فروش تعداد 17 عدد رول سنگ پلیمری زرین شده و ... مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006779/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-پارس-مدل-1390'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو پارس مدل 1390 / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو پژو پارس مدل 1390</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006781/مزایده-دستگاه-لبه-چسبان-مرحله-دوم'>مزایده دستگاه لبه چسبان  مرحله دوم  / مزایده , مزایده دستگاه لبه چسبان مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006783/مزایده-واگذاری-امتیاز-بهره-برداری-از-یکباب-مغازه-تجاری-مرحله-اول-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از یکباب مغازه تجاری مرحله اول نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از یکباب مغازه تجاری مرحله اول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006784/مزایده-آپارتمان-مسکونی-بخش-5-تبریز-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان مسکونی بخش 5 تبریز نوبت اول / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی بخش 5 تبریز نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006785/مزایده-فروش-لاشه-های-سرزده-حذف-زنده-اضطراری-و-تلیسه-آبستن--'>مزایده فروش لاشه های سرزده، حذف زنده اضطراری و تلیسه آبستن... / مزایده, مزایده فروش لاشه های سرزده، حذف زنده اضطراری و تلیسه آبستن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006787/مزایده-ملک-بخش-سه-تبریز-اموال-غیرمنقول'>مزایده ملک بخش سه تبریز اموال غیرمنقول / مزایده,مزایده ملک بخش سه تبریز اموال غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006788/مزایده-فروش-انواع-زیرپوش-و-خودرو-سواری-و--'>مزایده فروش انواع زیرپوش و خودرو سواری و ... / مزایده , مزایده فروش انواع زیرپوش و خودرو سواری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006790/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-هفت-تبریز-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی بخش هفت تبریز نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش هفت تبریز نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006791/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-175-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه 175 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 175 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006792/مزایده-فروش-تخمه-هندوانه'>مزایده فروش تخمه هندوانه / مزایده, مزایده فروش تخمه هندوانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006793/مزایده-فروش-یک-عدد-پمپ-کمپرسور-باد-و--'>مزایده فروش یک عدد پمپ کمپرسور باد و ... / مزایده , مزایده فروش یک عدد پمپ کمپرسور باد و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006795/مزایده-عمارت-و-زمین-کشاورزی-نوبت-دوم'>مزایده عمارت و زمین کشاورزی نوبت دوم  / مزایده,مزایده عمارت و زمین کشاورزی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006797/مزایده-فروش-یک-دستگاه-تراش-سی-ان-سی'>مزایده فروش یک دستگاه تراش سی ان سی  / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه تراش سی ان سی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006801/مزایده-ملک-ششدانگ-یکباب-حیات-نوبت-اول'>مزایده ملک ششدانگ یکباب حیات نوبت اول / مزایده,مزایده ملک ششدانگ یکباب حیات نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006803/مزایده-2-40-دانگ-از-پلاک-ثبتی-بخش-سه-شاهرود'>مزایده 2.40 دانگ از پلاک ثبتی بخش سه شاهرود / مزایده,مزایده 2.40 دانگ از پلاک ثبتی بخش سه شاهرود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006805/مزایده-یکباب-ساختمان-بخش-دو-شاهرود'>مزایده یکباب ساختمان بخش دو شاهرود / مزایده,مزایده یکباب ساختمان بخش دو شاهرود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006806/مزایده-فروش-تلفن'>مزایده فروش تلفن / آگهی مزایده , مزایده فروش تلفن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006807/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-کادیلاک'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری کادیلاک  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه خودروی سواری کادیلاک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006809/مزایده-عمارت-مساحت-109-92متر'>مزایده عمارت مساحت 109.92متر / مزایده,مزایده عمارت مساحت 109.92متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006811/مزایده-فروش-خودرو-وانت-مزدا-دو-کابین-مدل-1381'>مزایده فروش خودرو وانت مزدا دو کابین مدل 1381 / مزایده, مزایده فروش خودرو وانت مزدا دو کابین مدل 1381</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006812/مزایده-ساختمان-تجاری-مسکونی-دو-طبقه-نوبت-اول'>مزایده ساختمان تجاری مسکونی دو طبقه نوبت اول / مزایده,مزایده ساختمان تجاری مسکونی دو طبقه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006814/مزایده-فروش-دو-دستگاه-خودرو-نوبت-دوم'>مزایده فروش دو دستگاه خودرو نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش دو دستگاه خودرو نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006815/مزایده-فروش-تعداد-356-عدد-پایه-فلزی'>مزایده فروش تعداد 356 عدد پایه فلزی / آگهی مزایده اموال غیر منقول , مزایده فروش تعداد 356 عدد پایه فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006817/مزایده-تعداد-20-جفت-کفش-مردانه---نوبت-دوم'>مزایده تعداد 20 جفت کفش مردانه ...  نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده تعداد 20 جفت کفش مردانه ...  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006818/مزایده-ملک-قطعه-5-تفکیکی-بخش-دوازده-تهران'>مزایده ملک قطعه 5 تفکیکی بخش دوازده تهران / مزایده,مزایده ملک قطعه 5 تفکیکی بخش دوازده تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006819/مزایده-آپارتمان-مساحت-یکصد-و-شش-متر-و-شصت-دسی-متر'>مزایده آپارتمان مساحت یکصد و شش متر و شصت دسی متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت یکصد و شش متر و شصت دسی متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006821/مزایده-تعداد-500-عدد-گارد-محافظ-گوشی-تلفن-همراه-نوبت-دوم'>مزایده تعداد 500 عدد گارد محافظ گوشی تلفن همراه نوبت دوم  / مزایده , مزایده تعداد 500 عدد گارد محافظ گوشی تلفن همراه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006822/مزایده-سرقفلی-منافع-مغازه-بخش-هفت-تهران'>مزایده سرقفلی منافع مغازه بخش هفت تهران / مزایده,مزایده سرقفلی منافع مغازه بخش هفت تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006823/مزایده-فروش-یکدستگاه-تاور-برقی-پنج-طبقه'>مزایده فروش یکدستگاه تاور برقی پنج طبقه  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه تاور برقی پنج طبقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006824/مزایده-املاک-مجتمع-تجاری-در-سه-طبقه'>مزایده املاک مجتمع تجاری در سه طبقه  / مزایده,مزایده املاک مجتمع تجاری در سه طبقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006825/مزایده-فروش-سواری-دوو-سیلو'>مزایده فروش سواری دوو سیلو  / مزایده , مزایده فروش سواری دوو سیلو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006826/مزایده-فروش-خودرو-سواری-پراید-مدل-1383-نوبت-دوم'>مزایده فروش خودرو سواری پراید مدل 1383 نوبت دوم  / آگهی مزایده و فروش اموال منقول , مزایده فروش خودرو سواری پراید مدل 1383 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006827/مزایده-فروش-املاک-کاربری-مسکونی-اداری'>مزایده فروش املاک کاربری مسکونی اداری / مزایده,مزایده فروش املاک کاربری مسکونی اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006828/مزایده-واگذاری-موقت-مدیریت-و-اداره-مجموعه-تاکسی-بی-سیم'>مزایده واگذاری موقت مدیریت و اداره مجموعه تاکسی بی سیم / آگهی مزایده عمومی , مزایده  واگذاری موقت مدیریت و اداره مجموعه تاکسی بی سیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006829/مزایده-فروش-قدرالسهم-پروژه-های-ویلایی'>مزایده فروش قدرالسهم پروژه های ویلایی / مزایده,مزایده فروش قدرالسهم پروژه های ویلایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006830/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-ده-مشهد-مرحله-اول'>مزایده پلاک ثبتی بخش ده مشهد مرحله اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش ده مشهد مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006831/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده یک دستگاه خودرو پژو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006833/مزایده-یک-دستگاه-کامیون-آذرخش-آتی'>مزایده یک دستگاه کامیون آذرخش آتی / آگهی مزایده , مزایده یک دستگاه کامیون آذرخش آتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006834/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-ملکی-بلوار-راوندی'>مزایده فروش یک قطعه زمین ملکی بلوار راوندی  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین ملکی بلوار راوندی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006836/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پراید-سفید-رنگ'>مزایده یک دستگاه خودرو پراید سفید رنگ / مزایده یک دستگاه خودرو پراید سفید رنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006838/مزایده-عرصه-و-اعیان-بخش-5-بجنورد-قطعه-یک-اسفراین'>مزایده عرصه و اعیان بخش 5 بجنورد قطعه یک اسفراین / مزایده,مزایده عرصه و اعیان بخش 5 بجنورد قطعه یک اسفراین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006840/مزایده-یک-باب-بوفه-واقع-در-پارک-بانوان-نوبت-دوم'>مزایده یک باب بوفه واقع در پارک بانوان نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده یک باب بوفه واقع در پارک بانوان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006841/مزایده-یکباب-گلخانه-سنتی-مساحت-150-متر'>مزایده یکباب گلخانه سنتی مساحت 150 متر  / مزایده,مزایده یکباب گلخانه سنتی مساحت 150 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006844/مزایده-یک-باب-مغازه-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده یک باب مغازه تجاری نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده یک باب مغازه تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006845/مزایده-تعدادی-از-ماشین-آلات-و-اقلام-مازاد-مجتمع-های-دامپروری-تجدید'>مزایده تعدادی از ماشین آلات و اقلام مازاد مجتمع های دامپروری تجدید  / مزایده ، مزایده تعدادی از ماشین آلات و اقلام مازاد مجتمع های دامپروری تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006846/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-یک-تبریز-مال-مشاعی'>مزایده پلاک ثبتی بخش یک تبریز مال مشاعی  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش یک تبریز مال مشاعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006847/تجدید-مزایده-بهره-برداری-از-تابلوهای-تبلیغاتی-نوبت-دوم'>تجدید مزایده بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی نوبت دوم  / تجدید آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006848/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-وانت-پیکان'>مزایده یک دستگاه خودرو وانت پیکان / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده یک دستگاه خودرو وانت پیکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006849/مزایده-یک-قطعه-زمین-روستای-طویدره-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین روستای طویدره نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین روستای طویدره نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006850/مزایده-فروش-اجاق-گاز--ماشین-لباسشویی-8-کیلویی-بوش--'>مزایده فروش اجاق گاز ، ماشین لباسشویی 8 کیلویی بوش... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش اجاق گاز ، ماشین لباسشویی 8 کیلویی بوش...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006853/مزایده-مغازه-بخش-شانزده-قائم-شهر-نوبت-اول'>مزایده مغازه بخش شانزده قائم شهر نوبت اول  / مزایده,مزایده مغازه بخش شانزده قائم شهر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006854/مزایده-فروش-خودرو-سواری-پژو-405'>مزایده فروش خودرو سواری پژو 405  / مزایده , مزایده فروش خودرو سواری پژو 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006856/مزایده-فروش-خودروی-سواری-پژو-تیپ-پارس'>مزایده فروش خودروی سواری پژو تیپ پارس  / مزایده , مزایده فروش خودروی سواری پژو تیپ پارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006857/مزایده-یک-قطعه-باغ-مساحت-700متر'>مزایده یک قطعه باغ مساحت 700متر / مزایده,مزایده یک قطعه باغ مساحت 700متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006858/تجدید-مزایده-مکان-جهت-ایجاد-تعویض-روغن--نوبت-دوم'>تجدید مزایده مکان جهت ایجاد تعویض روغن - نوبت دوم / اگهی مزایده , تجدید مزایده مکان جهت ایجاد تعویض روغن - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006859/مزایده-فروش-یکدستگاه-کانکس-مدرسه'>مزایده فروش یکدستگاه کانکس مدرسه / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه کانکس مدرسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006860/مزایده-فروش-یخچال-فریزر-و--'>مزایده فروش یخچال فریزر و ... / مزایده , مزایده فروش یخچال فریزر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006861/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-250-84متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 250.84متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 250.84متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006862/مزایده-اجاره-پارکینگ-نوبت-دوم'>مزایده اجاره پارکینگ -نوبت دوم / مزایده , مزایده اجاره پارکینگ -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006863/مزایده-ششدانگ-زمین-بخش-پنج-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ زمین بخش پنج نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بخش پنج نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006864/مزایده-یک-و-دو-دهم-دانگ-مشاع-از-زمین-بخش-یک'>مزایده یک و دو دهم دانگ مشاع از زمین بخش یک  / مزایده,مزایده یک و دو دهم دانگ مشاع از زمین بخش یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006865/مزایده-فروش-پولیف-3-2-تن--دستگاه-جوش-با-کابل-اتصال--'>مزایده فروش پولیف 3/2 تن ، دستگاه جوش با کابل اتصال ... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش پولیف 3/2 تن ، دستگاه جوش با کابل اتصال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006868/مزایده-اجاره-غرفه--نوبت-دوم'>مزایده اجاره غرفه - نوبت دوم / مزایده , مزایده اجاره غرفه - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006870/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-405-مدل-1388'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 405 مدل 1388 / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 405 مدل 1388</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006871/مزایده-فروش-املاک-کاربری-تجاری-تجدید'>مزایده فروش املاک کاربری تجاری تجدید / مزایده,مزایده فروش املاک کاربری تجاری تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006873/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-63-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 63 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 63 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006876/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سمند-مدل-1383'>مزایده یک دستگاه خودرو سمند مدل 1383 / مزایده یک دستگاه خودرو سمند مدل 1383</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006878/مزایده-ملک-پلاک-ثبتی-قطعه-سه-تفکیکی-بخش-هفت-تهران'>مزایده ملک پلاک ثبتی قطعه سه تفکیکی بخش هفت تهران  / مزایده,مزایده ملک پلاک ثبتی قطعه سه تفکیکی بخش هفت تهران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006880/مزایده-فروش-تعداد-40-دستگاه-ترولی-صنعتی-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد 40 دستگاه ترولی صنعتی نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش تعداد 40 دستگاه ترولی صنعتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006881/مزایده-آپارتمان-مساحت-77-10مترمربع'>مزایده آپارتمان مساحت 77.10مترمربع / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 77.10مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006882/آگهی-مزایده-اجاره-املاک'>آگهی مزایده اجاره املاک / آگهی مزایده، آگهی مزایده اجاره املاک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006884/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-171-05متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 171.05متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 171.05متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006886/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-ام-وی-ام'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری ام وی ام  / مزایده یک دستگاه خودروی سواری ام وی ام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006888/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-قدمت-13-سال'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی قدمت 13 سال  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی قدمت 13 سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006893/مزایده-قرنیز-ساب-قرنیز-ساب-اسیدی--'>مزایده قرنیز ساب، قرنیز ساب اسیدی... / مزایده اموال منقول، مزایده قرنیز ساب، قرنیز ساب اسیدی... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006895/مزایده-خودرو-سواری-سمند-سفید-رنگ-روغنی'>مزایده خودرو سواری سمند سفید رنگ روغنی / آگهی مزایده,مزایده خودرو سواری سمند سفید رنگ روغنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006897/مزایده-واگذاری-دو-باب-خانه'>مزایده واگذاری دو باب خانه  / مزایده,مزایده واگذاری دو باب خانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006898/مزایده-واگذاری-تعدادی-از-املاک'>مزایده واگذاری تعدادی از املاک  / مزایده,مزایده واگذاری تعدادی از املاک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006899/مزایده-یک-دستگاه-وانت-نیسان-مدل-1386-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه وانت نیسان مدل 1386 نوبت دوم  / مزایده, مزایده یک دستگاه وانت نیسان مدل 1386 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006901/فراخوان-تجدید-مزایده-عمومی-فروش-اقلام-مازاد-مکانیک--ماشینری-و-سرویس-های-تعمیراتی-و--'>فراخوان تجدید مزایده عمومی فروش اقلام مازاد مکانیک ، ماشینری و سرویس های تعمیراتی و ...  / فراخوان مزایده عمومی ،فراخوان تجدید مزایده عمومی فروش اقلام مازاد مکانیک ، ماشینری و سرویس های تعمیراتی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006902/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-1158-59متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 1158.59متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 1158.59متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006903/مزایده-فراخوان-عمومی-25-قطعه-زمین-و-4-واحد-ساخته-شده'>مزایده فراخوان عمومی 25 قطعه زمین و 4 واحد ساخته شده  / مزایده,مزایده فراخوان عمومی 25 قطعه زمین و 4 واحد ساخته شده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006905/مزایده-یک-دستگاه-فرز-چوب-بری'>مزایده یک دستگاه فرز چوب بری / مزایده, مزایده یک دستگاه فرز چوب بری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006907/مزایده-فروش-سه-دستگاه-وانت-نیسان'>مزایده فروش سه دستگاه وانت نیسان  / مزایده ، مزایده فروش سه دستگاه وانت نیسان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006909/مزایده-ملک-مساحت-510-9مترمربع'>مزایده ملک مساحت 510.9مترمربع  / مزایده,مزایده ملک مساحت 510.9مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006910/مزایده-یک-دستگاه-ماشین-cnc-لبه-چسبان'>مزایده یک دستگاه ماشین cnc لبه چسبان / مزایده, مزایده یک دستگاه ماشین cnc لبه چسبان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006911/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-800-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 800 متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 800 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006912/مزایده-فروش-یکدستگاه-خط-تولید-رب-گوجه-فرنگی--'>مزایده فروش یکدستگاه خط تولید رب گوجه فرنگی... / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خط تولید رب گوجه فرنگی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006913/مزایده-اجاره-پارکینگ-بازار-صفویه'>مزایده اجاره پارکینگ بازار صفویه  / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره پارکینگ بازار صفویه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006914/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-5-فرعی-106-45متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 5 فرعی 106.45متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 5 فرعی 106.45متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006916/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-535-15متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 535.15متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 535.15متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006920/مزایده-فروش-یکدستگاه-بلدوزر-سیستم-اینترتاش'>مزایده فروش یکدستگاه بلدوزر سیستم اینترتاش  / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه بلدوزر سیستم اینترتاش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006921/مزایده-ملک-مشاع-بخش-نه-آبادان-نوبت-اول'>مزایده ملک مشاع بخش نه آبادان نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مشاع بخش نه آبادان نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006923/مزایده-فروش-زمین-مساحت-عرصه-1524-50متر'>مزایده فروش زمین مساحت عرصه 1524.50متر / مزایده,مزایده فروش زمین مساحت عرصه 1524.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006924/خلاصه-مزایده-سه-دستگاه-خودروی-بنز-کمپرسی--'>خلاصه مزایده سه دستگاه خودروی بنز کمپرسی ... / خلاصه آگهی مزایده، خلاصه مزایده سه دستگاه خودروی بنز کمپرسی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006925/مزایده-املاک-مشاع-به-پلاکهای-ثبتی-1464-فرعی-از-26-اصلی'>مزایده املاک مشاع به پلاکهای ثبتی 1464 فرعی از 26 اصلی / مزایده,مزایده املاک مشاع به پلاکهای ثبتی 1464 فرعی از 26 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006926/مزایده-فروش-انواع-پالت-های-فلزی--لوله-فلزی-از-نوع-سنگین'>مزایده فروش انواع پالت های فلزی ، لوله فلزی از نوع سنگین / آگهی مزایده اموال غیر منقول , مزایده فروش انواع پالت های فلزی ، لوله فلزی از نوع سنگین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006927/مزایده-خودرو-پژو-405-مدل-1388'>مزایده خودرو پژو 405 مدل 1388 / مزایده, مزایده خودرو پژو 405 مدل 1388</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006929/مزایده-واگذاری-یک-باب-غرفه-حمل-و-نقلی--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری یک باب غرفه حمل و نقلی  - نوبت دوم  / آگهی مزایده ,مزایده واگذاری یک باب غرفه حمل و نقلی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006931/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودروی-پژو-پارس'>مزایده فروش یک دستگاه خودروی پژو پارس  / آگهی مزایده، مزایده فروش یک دستگاه خودروی پژو پارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006932/مزایده-عملیات-تفکیک-و-پسماندهای-خشک-و-جداسازی-زباله--نوبت-دوم'>مزایده عملیات تفکیک و پسماندهای خشک و جداسازی زباله...نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی، مزایده عملیات تفکیک و پسماندهای خشک و جداسازی زباله...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006933/مزایده-فروش-قیف-آهنی--نبشی-بغل-قیف-آهنی--'>مزایده فروش قیف آهنی ، نبشی بغل قیف آهنی... / آگهی مزایده و فروش اموال منقول , مزایده فروش قیف آهنی ، نبشی بغل قیف آهنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006935/مزایده-عرضه-عمومی-سهام--50-درصد-سهام'>مزایده عرضه عمومی سهام ، 50 درصد سهام  / آگهی مزایده , مزایده عرضه عمومی سهام ، 50 درصد سهام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006936/مزایده-واگذاری-سوپرمارکت'>مزایده واگذاری سوپرمارکت / مزایده , مزایده واگذاری سوپرمارکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006937/مزایده-پارچه-جاجیم--'>مزایده پارچه، جاجیم ... / مزایده, مزایده پارچه، جاجیم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006939/مزایده-اقلام-برقی-آهن-آلات-پیچ-و-مهر-و-یراق-آلات-(نوبت-دوم)'>مزایده اقلام برقی، آهن آلات، پیچ و مهر و یراق آلات (نوبت دوم) / آگهی مزایده,مزایده اقلام برقی، آهن آلات، پیچ و مهر و یراق آلات (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006945/مزایده-سواری-پژو-206'>مزایده سواری پژو 206  / آگهی مزایده، مزایده سواری پژو 206 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006946/مزایده-ششدانگ-یکباب-واحد-تجاری-مساحت-12-34متر'>مزایده ششدانگ یکباب واحد تجاری مساحت 12.34متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب واحد تجاری مساحت 12.34متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006947/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-104-7متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 104.7متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 104.7متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006948/مزایده-فروش-سواری-هیوندا-ورنا-مدل-1384'>مزایده فروش سواری هیوندا ورنا مدل 1384 / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش سواری هیوندا ورنا مدل 1384</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006949/مزایده-زمین-مساحت-133-7مترمربع-مرحله-دوم'>مزایده زمین مساحت 133.7مترمربع مرحله دوم  / مزایده,مزایده زمین مساحت 133.7مترمربع مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006952/اگهی-مزایده-سنگ-گرانیت'>اگهی مزایده سنگ گرانیت / اگهی مزایده , مزایده سنگ گرانیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006953/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-73-41مترمربع'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 73.41مترمربع / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 73.41مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006956/مزایده-فروش-خودرو-کامیون-میکسر-دانگ-فنگ-نوبت-دوم'>مزایده فروش خودرو کامیون میکسر دانگ فنگ نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول ، مزایده فروش خودرو کامیون میکسر دانگ فنگ نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006957/مزایده-ملک-به-پلاک-ثبتی-18072-2397-بخش-ده-تهران'>مزایده ملک به پلاک ثبتی 18072/2397 بخش ده تهران / مزایده,مزایده ملک به پلاک ثبتی 18072/2397 بخش ده تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006958/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-405'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 405 / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006959/مزایده-1000-متر-زمین'>مزایده 1000 متر زمین / مزایده,مزایده 1000 متر زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006961/مزایده-زمین-مساحت-405-90متر'>مزایده زمین مساحت 405.90متر / مزایده,مزایده زمین مساحت 405.90متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006962/مزایده-فروش-سواری-ام-وی-ام-110-نوبت-دوم'>مزایده فروش سواری ام وی ام 110 نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول ، مزایده فروش سواری ام وی ام 110 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006963/مزایده-دو-واحد-آپارتمان-128-6متری'>مزایده دو واحد آپارتمان 128.6متری / مزایده,مزایده دو واحد آپارتمان 128.6متری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006965/مزایده-خودرو'>مزایده خودرو / مزایده, مزایده تعدادی خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006966/مزایده-خط-همراه'>مزایده خط همراه  / مزایده, مزایده خط همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006967/مزایده-پلاک-ثبتی-94-فرعی-بخش-یازده-بابلسر'>مزایده پلاک ثبتی 94 فرعی بخش یازده بابلسر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 94 فرعی بخش یازده بابلسر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006968/مزایده-فروش-املاک-استان-خوزستان'>مزایده فروش املاک استان خوزستان  / مزایده,مزایده فروش املاک استان خوزستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006969/مزایده-فروش-یکدستگاه-موتور-و-گیریکس-آسانسور-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه موتور و گیریکس آسانسور نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول ، مزایده فروش یکدستگاه موتور و گیریکس آسانسور نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006970/مزایده-واگذاری-تعداد-84-فقره-از-املاک-مازاد-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری تعداد 84 فقره از املاک مازاد نوبت دوم / مزایده,مزایده واگذاری تعداد 84 فقره از املاک مازاد نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006971/مزایده-خودروی-سواری-زانتیا'>مزایده خودروی سواری زانتیا / آگهی مزایده، مزایده خودروی سواری زانتیا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006972/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-310-44متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 310.44متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 310.44متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006975/مزایده-دستگاه-شیرینگ'>مزایده دستگاه شیرینگ / مزایده,مزایده دستگاه شیرینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006977/مزایده-اموال-توقیف-شده-شامل-مغازه-مرحله-اول'>مزایده اموال توقیف شده شامل مغازه مرحله اول / مزایده,مزایده اموال توقیف شده شامل مغازه مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006978/تجدید-مزایده-واگذاری-تعدادی-مورد-اجاره-مستقر-در-شهربازی----نوبت-دوم'>تجدید مزایده واگذاری تعدادی مورد اجاره مستقر در شهربازی ... - نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده, تجدید مزایده واگذاری تعدادی مورد اجاره مستقر در شهربازی ...- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006981/مزایده-ششدانگ-پلاک-918-فرعی-بخش-هفده-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ پلاک 918 فرعی بخش هفده نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 918 فرعی بخش هفده نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006982/مزایده-دستگاه-تاور-کرین'>مزایده دستگاه تاور کرین / مزایده, مزایده دستگاه تاور کرین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006983/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-254-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 254 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 254 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006984/مزایده-خانه-مسکونی-مساحت-114-متر-نوبت-اول'>مزایده خانه مسکونی مساحت 114 متر نوبت اول  / مزایده,مزایده خانه مسکونی مساحت 114 متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006985/مزایده-تعدادی-از-ماشین-آلات-سنگین-و-راهسازی'>مزایده تعدادی از ماشین آلات سنگین و راهسازی / آگهی مزایده، مزایده تعدادی از ماشین آلات سنگین و راهسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006986/مزایده-منزل-مسکونی-بصورت-متروکه-کلنگی-صد-متر'>مزایده منزل مسکونی بصورت متروکه کلنگی صد متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی بصورت متروکه کلنگی صد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006987/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-194-متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 194 متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 194 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006988/مزایده-یکباب-گاوداری-بصورت-قولنامه-ای'>مزایده یکباب گاوداری بصورت قولنامه ای / مزایده,مزایده یکباب گاوداری بصورت قولنامه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006990/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-332متر-بخش-دو'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 332متر بخش دو  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 332متر بخش دو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006992/مزایده-واگذاری-بوفه-نمایشگاه--مرحله-دوم'>مزایده واگذاری بوفه نمایشگاه - مرحله دوم  / مزایده واگذاری بوفه نمایشگاه - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006993/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-482-8مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت عرصه 482.8مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 482.8مترمربع نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006995/مزایده-ششدانگ-ساختمان-در-دو-طبقه-بخش-یک-ایذه'>مزایده ششدانگ ساختمان در دو طبقه بخش یک ایذه  / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان در دو طبقه بخش یک ایذه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006997/مزایده-یک-دستگاه-لیزر--نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه لیزر - نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه لیزر - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006999/مزایده-دو-قطعه-زمین-اموال-غیرمنقول-نوبت-اول'>مزایده دو قطعه زمین اموال غیرمنقول نوبت اول  / مزایده,مزایده دو قطعه زمین اموال غیرمنقول نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007000/مزایده-یک-دستگاه-پراید'>مزایده یک دستگاه پراید / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007001/مزایده-پلاک-ثبتی-5028-فرعی-از-دو-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 5028 فرعی از دو اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 5028 فرعی از دو اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007003/مزایده-ساختمان-مسکونی-بخش-سه-شوشتر'>مزایده ساختمان مسکونی بخش سه شوشتر / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی بخش سه شوشتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007007/مزایده-اجاره-کافی-شاپ-رستوران-و-آلاچیق-ساحلی'>مزایده اجاره کافی شاپ، رستوران و آلاچیق ساحلی / مزایده عمومی, مزایده اجاره کافی شاپ، رستوران و آلاچیق ساحلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007009/مزایده-زمین-مزروعی--'>مزایده زمین مزروعی... / مزایده,مزایده زمین مزروعی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007011/مزایده-ساختمان-مساحت-338-95متر'>مزایده ساختمان مساحت 338.95متر / مزایده,مزایده ساختمان مساحت 338.95متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007014/مزایده-ساختمان-مسکونی-بخش-چهارده-مراغه-نوبت-اول'>مزایده ساختمان مسکونی بخش چهارده مراغه نوبت اول / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی بخش چهارده مراغه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007017/مزایده-منزل-مسکونی-پلاک-34-فرعی-بخش-دو'>مزایده منزل مسکونی پلاک 34 فرعی بخش دو  / مزایده,مزایده منزل مسکونی پلاک 34 فرعی بخش دو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007018/مزایده-فروش-میز-غذاخوری-شش-نفره-چوبی-و-صندلی--'>مزایده فروش میز غذاخوری شش نفره چوبی و صندلی... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش میز غذاخوری شش نفره چوبی و صندلی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007020/مزایده-یک-عدد-دستگاه-قندشکن'>مزایده یک عدد دستگاه قندشکن  / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده یک عدد دستگاه قندشکن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007021/مزایده-باغ-مساحت-2324مترمربع-نوبت-اول'>مزایده باغ مساحت 2324مترمربع نوبت اول  / مزایده,مزایده باغ مساحت 2324مترمربع نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007022/مزایده-پلاک-صفر-فرعی-بخش-یک-ثبت-قم-نوبت-اول'>مزایده پلاک صفر فرعی بخش یک ثبت قم نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک صفر فرعی بخش یک ثبت قم نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007023/مزایده-تعداد-۱۷۳-دستگاه-چوب-هاکی'>مزایده تعداد ۱۷۳ دستگاه چوب هاکی  / مزایده ,مزایده تعداد ۱۷۳ دستگاه چوب هاکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007024/مزایده-عمومی-بهره-برداری-از-پارکینگ-روباز-و---(نوبت-دوم)'>مزایده عمومی بهره برداری از پارکینگ روباز و ... (نوبت دوم) / مزایده عمومی بهره برداری از پارکینگ روباز و ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007026/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-زانتیا'>مزایده یک دستگاه خودرو زانتیا  / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو زانتیا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007027/مزایده-بهره-برداری-از-تابلوهای-تبلیغاتی'>مزایده بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی  / مزایده , مزایده بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007028/مزایده-فروش-لوازم-راکد-سنواتی-و-چاپر-و-انواع-تراکتور-و-انواع-دستگاه-های-نشاکار'>مزایده فروش لوازم راکد سنواتی و چاپر و انواع تراکتور و انواع دستگاه های نشاکار / آگهی مزایده، مزایده فروش لوازم راکد سنواتی و چاپر و انواع تراکتور و انواع دستگاه های نشاکار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007029/مزایده-یک-دستگاه-خودرو'>مزایده یک دستگاه خودرو  / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007030/مزایده-فروش-وسایل-اسقاطی-ویلاهای-خود-نوبت-دوم'>مزایده فروش وسایل اسقاطی ویلاهای خود  نوبت دوم / مزایده ، مزایده فروش وسایل اسقاطی ویلاهای خود  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007031/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-مازاد-نقد-و-اقساط'>مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد نقد و اقساط  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد نقد و اقساط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007032/مزایده-فروش-آهن-آلات-ضایعاتی'>مزایده فروش آهن آلات ضایعاتی / آگهی مزایده , مزایده فروش آهن آلات ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007033/مزایده-لوازم-یدکی-اتومبیل'>مزایده لوازم یدکی اتومبیل  / مزایده ,مزایده لوازم یدکی اتومبیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007034/مزایده-تعدادی-از-غرفه-ها-و-فضاهای-تجاری-خود-را-با-کاربری-های-مختلف'>مزایده تعدادی از غرفه ها و فضاهای تجاری خود را با کاربری های مختلف / مزایده , مزایده تعدادی از غرفه ها و فضاهای تجاری خود را با کاربری های مختلف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007035/مزایده-پلاکهای-14067-و-14068-و-14069-فرعی'>مزایده پلاکهای 14067 و 14068 و 14069 فرعی  / مزایده,مزایده پلاکهای 14067 و 14068 و 14069 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007036/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-دو-فرعی-از-767-اصلی-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی شماره دو فرعی از 767 اصلی نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره دو فرعی از 767 اصلی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007037/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پژو-GLX'>مزایده یک دستگاه سواری پژو GLX / مزایده ,مزایده یک دستگاه سواری پژو GLX</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007038/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-پژو-پارس'>مزایده یک دستگاه خودروی پژو پارس / مزایده یک دستگاه خودروی پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007041/مزایده-فروش-زمین-مساحت-1700متر'>مزایده فروش زمین مساحت 1700متر  / مزایده,مزایده فروش زمین مساحت 1700متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007042/مزایده-خودروی-سواری-پژو-پارس-مدل-1395'>مزایده خودروی سواری پژو پارس مدل 1395 / مزایده, مزایده خودروی سواری پژو پارس مدل 1395</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007044/تجدید-مزایده-فروش-ادوات-کشاورزی-مستعمل-و-خارج-از-رده-و-اسقاطی--نوبت-دوم'>تجدید مزایده فروش ادوات کشاورزی مستعمل و خارج از رده و اسقاطی... نوبت دوم / تجدید مزایده ,تجدید مزایده فروش ادوات کشاورزی مستعمل و خارج از رده و اسقاطی... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007045/مزایده-فروش-املاک'>مزایده فروش املاک / آگهی مزایده عمومی، مزایده فروش املاک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007046/مزایده-یکباب-مرغداری-مساحت-5000متر'>مزایده یکباب مرغداری مساحت 5000متر  / مزایده,مزایده یکباب مرغداری مساحت 5000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007048/مزایده-جهت-راه-اندازی-و-بهره-برداری-به-شکل-کیلینیک-خدمات-شنوایی-سنجی-96-10-04'>مزایده جهت راه اندازی و بهره برداری به شکل کیلینیک خدمات شنوایی سنجی 96.10.04 / آگهی مزایده عمومی,  مزایده جهت راه اندازی و بهره برداری به شکل کیلینیک خدمات شنوایی سنجی - 96.10.04</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007049/مزایده-سه-عدد-تابلو-تبلیغاتی'>مزایده سه عدد تابلو تبلیغاتی / مزایده , مزایده سه عدد تابلو تبلیغاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007050/مزایده-ششدانگ-واحد-تجاری-مساحت-کل-37-4متر'>مزایده ششدانگ واحد تجاری مساحت کل 37.4متر / مزایده,مزایده ششدانگ واحد تجاری مساحت کل 37.4متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007051/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-106-5متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 106.5متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 106.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007053/مزایده-ششدانگ-زمین-مشتمل-بر-خانه-304-20متر'>مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر خانه 304.20متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر خانه 304.20متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007054/مزایده-موتورسیکلت-رادیسون-مدل-1391'>مزایده موتورسیکلت رادیسون مدل 1391 / مزایده, مزایده موتورسیکلت رادیسون مدل 1391</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007055/مزایده-فروش-یخچال-فریزر-و--'>مزایده فروش یخچال فریزر و .. / مزایده,مزایده فروش یخچال فریزر و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007056/مزایده-شش-دستگاه-خودرو-برقی-ویژه-مجتمع-گردشگری-نوبت-دوم'>مزایده شش دستگاه خودرو برقی ویژه مجتمع گردشگری- نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده شش دستگاه خودرو برقی ویژه مجتمع گردشگری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007059/مزایده-فروش-دو-قطعه-زمین-146-5-و-224متر'>مزایده فروش دو قطعه زمین 146.5 و 224متر  / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین 146.5 و 224متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007060/مزایده-دو-عدد-تانکر--'>مزایده دو عدد تانکر ... / مزایده, مزایده دو عدد تانکر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007061/مزایده-اجاره-زمین-جهت-استقرار-کانکس--نوبت-دوم'>مزایده اجاره زمین جهت استقرار کانکس - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره زمین جهت استقرار کانکس - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007063/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-116-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 116 متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 116 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007065/مزایده-فروش-یک-دستگاه-سواری-پراید'>مزایده فروش یک دستگاه سواری پراید / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007066/مزایده-فروش-املاک-مازاد-و-تملیکی-در-شهرستان-ها-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک مازاد و تملیکی در شهرستان ها نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد و تملیکی در شهرستان ها نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007067/مزایده-فروش-سیم-مسی-اسقاط--خودروهای-مستعمل-و----نوبت-دوم'>مزایده فروش سیم مسی اسقاط ، خودروهای مستعمل و ... ، نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده فروش سیم مسی اسقاط ، خودروهای مستعمل و ... ، نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007069/مزایده-دو-قطعه-زمین-مزروعی-اموال-غیرمنقول'>مزایده دو قطعه زمین مزروعی اموال غیرمنقول  / مزایده,مزایده دو قطعه زمین مزروعی اموال غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007070/مزایده-فروش-تعدادی-لوازم-اسقاطی-و-از-رده-خارج'>مزایده فروش تعدادی لوازم اسقاطی و از رده خارج / مزایده,مزایده فروش تعدادی لوازم اسقاطی و از رده خارج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007071/مزایده-تمامی-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-260-متر'>مزایده تمامی ششدانگ یکباب خانه مساحت 260 متر / مزایده,مزایده تمامی ششدانگ یکباب خانه مساحت 260 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007072/مزایده-فروش-ضایعات-غیر-تولیدی'>مزایده فروش ضایعات غیر تولیدی / آگهی مزایده, مزایده فروش ضایعات غیر تولیدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007074/فراخوان-تعدادی-از-مراکز-خود-اشتغالی-و-کارگاه-های-آموزشی--'>فراخوان تعدادی از مراکز خود اشتغالی و کارگاه های آموزشی ...  / آگهی فراخوان عمومی، فراخوان تعدادی از مراکز خود اشتغالی و کارگاه های آموزشی ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007075/مزایده-اعیانی-ششدانگ-پلاک-13569-فرعی-246-23متر'>مزایده اعیانی ششدانگ پلاک 13569 فرعی 246.23متر / مزایده,مزایده اعیانی ششدانگ پلاک 13569 فرعی 246.23متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007076/مزایده-بهره-برداری-از-غرفه-چاپ-و-تکثیر--'>مزایده بهره برداری از غرفه چاپ و تکثیر ... / مزایده عمومی, مزایده بهره برداری از غرفه چاپ و تکثیر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007077/مزایده-اجاره-محل-بوفه-بیمارستان--نوبت-دوم'>مزایده اجاره محل بوفه بیمارستان - نوبت دوم / آگهی اجاره، مزایده اجاره محل بوفه بیمارستان - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007079/مزایده-ملک-مسکونی-مساحت-عرصه-120-متر'>مزایده ملک مسکونی مساحت عرصه 120 متر / مزایده,مزایده ملک مسکونی مساحت عرصه 120 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007080/مزایده-واگذاری-عواید-حاصل-از-کشتارگاه-و-پارکبانی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری عواید حاصل از کشتارگاه و پارکبانی نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده واگذاری عواید حاصل از کشتارگاه و پارکبانی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007081/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-سواری-گرایده-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری گرایده نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری گرایده نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007082/مزایده-صدور-دو-مجوز-تاسیس-آژانس-نوبت-دوم'>مزایده صدور دو مجوز تاسیس آژانس -نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده صدور دو مجوز تاسیس آژانس -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007083/مزایده-فروش-تعداد-1609-سهم-از-سهام-شرکت'>مزایده فروش تعداد 1609 سهم از سهام شرکت / مزایده,مزایده فروش تعداد 1609 سهم از سهام شرکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007084/مزایده-ملک-تحت-پلاک-1175-بخش-سه-فارس'>مزایده ملک تحت پلاک 1175 بخش سه فارس  / مزایده,مزایده ملک تحت پلاک 1175 بخش سه فارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007086/مزایده-فروش-یک-خط-تلفن-همراه'>مزایده فروش یک خط تلفن همراه / آگهی مزایده , مزایده فروش یک خط تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007087/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-ملک-عرصه-223-18متر'>مزایده سه دانگ از ششدانگ ملک عرصه 223.18متر  / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ ملک عرصه 223.18متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007089/مزایده-تعدادی-از-خودروهای-کارکرده'>مزایده تعدادی از خودروهای کارکرده / مزایده عمومی,مزایده  تعدادی از خودروهای کارکرده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007094/مزایده-تعدادی-صندلی-غذاخوری'>مزایده تعدادی صندلی غذاخوری  / اگهی مزایده , مزایده تعدادی صندلی غذاخوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007095/مزایده-فروش-املاک-مازاد-بانک-قوامین-نقد-اقساط'>مزایده فروش املاک مازاد بانک قوامین نقد اقساط  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بانک قوامین نقد اقساط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007097/مزایده-یک-دستگاه-اره-نواری-برش-فولادی'>مزایده یک دستگاه اره نواری برش فولادی  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه اره نواری برش فولادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007098/مزایده-دو-قطعه-زمین-مساحت-203-25متر-تجدید'>مزایده دو قطعه زمین مساحت 203.25متر تجدید / مزایده,مزایده دو قطعه زمین مساحت 203.25متر تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007099/مزایده-اجاره-دو-دستگاه-مینی-بوس--نوبت-دوم-چاپ-دوم'>مزایده اجاره دو دستگاه مینی بوس - نوبت دوم چاپ دوم / آگهی مزایده , مزایده اجاره دو دستگاه مینی بوس - نوبت دوم چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007103/مزایده-کولر-گازی'>مزایده کولر گازی  / اگهی مزایده , مزایده کولر گازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007104/مزایده-پلاکهای-ثبتی-10413-162-غیرمنقول'>مزایده پلاکهای ثبتی 10413/162 غیرمنقول / مزایده,مزایده پلاکهای ثبتی 10413/162 غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007107/مزایده-فروش-یک-دستگاه-تولید-نواربهداشتی-و-دستمال-کاغذی'>مزایده فروش یک دستگاه تولید نواربهداشتی و دستمال کاغذی / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه تولید نواربهداشتی و دستمال کاغذی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007108/مزایده-مغازه-تجاری-مساحت-40-25متر-نوبت-اول'>مزایده مغازه تجاری مساحت 40.25متر نوبت اول / مزایده,مزایده مغازه تجاری مساحت 40.25متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007110/مزایده-یک-دستگاه-خط-پنبه-پاکت-کنی'>مزایده یک دستگاه خط پنبه پاکت کنی / مزایده یک دستگاه خط پنبه پاکت کنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007111/مزایده-فروش-سری-کامل-مبل-لوکس-میلانو'>مزایده فروش سری کامل مبل لوکس میلانو / مزایده,مزایده فروش سری کامل مبل لوکس میلانو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007112/مزایده-ششدانگ-خانه-مسکونی-بخش-دو-ارومیه'>مزایده ششدانگ خانه مسکونی بخش دو ارومیه / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مسکونی بخش دو ارومیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007116/مزایده-یک-دستگاه-ملک-مسکونی-بخش-سه-سنندج-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه ملک مسکونی بخش سه سنندج نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک دستگاه ملک مسکونی بخش سه سنندج نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007117/آگهی-مزایده-کیسه-سفید-دسته-دار--لیوان-شیشه-ای'>آگهی مزایده کیسه سفید دسته دار - لیوان شیشه ای  / اگهی مزایده , آگهی مزایده کیسه سفید دسته دار - لیوان شیشه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007118/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سمند'>مزایده یک دستگاه خودرو سمند / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه خودرو سمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007119/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-500-متر-کاربری-زراعی'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 500 متر کاربری زراعی / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 500 متر کاربری زراعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007120/مزایده-خورو-سواری-هیوندای'>مزایده خورو سواری هیوندای  / مزایده اموال منقول,مزایده خورو سواری هیوندای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007121/مزایده-اجاره-یکباب-مغازه-به-مساحت-12-متر-مربع'>مزایده اجاره یکباب مغازه به مساحت 12 متر مربع  / آگهی مزایده، مزایده اجاره یکباب مغازه به مساحت 12 متر مربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007122/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-139-24-متر-مرحله-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه 139.24 متر مرحله اول  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 139.24 متر مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007124/تجدید-مزایده-اجاره-محل-استقرار-غرفه-تنقلات-بوستان-یاسمن'>تجدید مزایده اجاره محل استقرار غرفه تنقلات بوستان یاسمن / آگهی تجدید مزایده, مزایده اجاره محل استقرار غرفه تنقلات بوستان یاسمن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007125/مزایده-واگذاری-املاک-مازاد-بر-نیاز'>مزایده واگذاری املاک مازاد بر نیاز / مزایده, مزایده واگذاری املاک مازاد بر نیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007126/مزایده-ملک-مساحت-549-96متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 549.96متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک مساحت 549.96متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007127/مزایده-پلاک-ثبتی-سابقا-مرغداری-عرصه-9895-28متر'>مزایده پلاک ثبتی سابقا مرغداری عرصه 9895.28متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی سابقا مرغداری عرصه 9895.28متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007130/مزایده-حضوری-فروش-خودرو'>مزایده حضوری فروش خودرو  / آگهی مزایده حضوری , مزایده حضوری فروش خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007131/مزایده-اموال-منقول-و-ماشین-آلات-واحد-تغلیظ--'>مزایده اموال منقول و ماشین آلات، واحد تغلیظ ... / مزایده,مزایده اموال منقول و ماشین آلات، واحد تغلیظ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007133/مزایده-اجاره-مغازه-و-سالن--'>مزایده اجاره مغازه و سالن ... / مزایده, مزایده اجاره مغازه و سالن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007137/مزایده-ملک-مساحت-187-68متر'>مزایده ملک مساحت 187.68متر / مزایده,مزایده ملک مساحت 187.68متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007139/مزایده-فروش-یک-دستگاه-آردی-رنگ-توسی'>مزایده فروش یک دستگاه آردی رنگ توسی / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه آردی رنگ توسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007140/مزایده-فروش-25-قطعه-زمین-مساحت143173-93متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش 25 قطعه زمین مساحت143173.93متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش 25 قطعه زمین مساحت143173.93متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007141/مزایده-داروخانه-بیمارستان-حضرت-ولی-عصر-(عج)-اقلید'>مزایده داروخانه بیمارستان حضرت ولی عصر (عج) اقلید  / آگهی مزایده عمومی، مزایده داروخانه بیمارستان حضرت ولی عصر (عج) اقلید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007142/مزایده-اجاره-یکباب-انباری-یا-مغازه'>مزایده اجاره یکباب انباری یا مغازه / آگهی مزایده، مزایده اجاره یکباب انباری یا مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007144/مزایده-یک-دستگاه-دیزل-ژنراتور-6-سیلندر'>مزایده یک دستگاه دیزل ژنراتور 6 سیلندر  / مزایده,مزایده یک دستگاه دیزل ژنراتور 6 سیلندر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007146/مزایده-یک-دانگ-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-هفت-زنجان-نوبت-اول'>مزایده یک دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی بخش هفت زنجان نوبت اول / مزایده,مزایده یک دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی بخش هفت زنجان نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007147/مزایده-یک-دستاه-خودروی-پژو-405-مدل-83'>مزایده یک دستاه خودروی پژو 405 مدل 83 / مزایده عمومی, مزایده یک دستاه خودروی پژو 405 مدل 83</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007148/مزایده-واگذاری-یک-باب-مغازه-تحت-شماره-214---مرحله-دوم'>مزایده  واگذاری یک باب مغازه تحت شماره 214 ... مرحله دوم / مزایده,مزایده  واگذاری یک باب مغازه تحت شماره 214 ... مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007149/استعلام-قیمت-واگذاری-بوفه-(فروشگاه)'>استعلام قیمت واگذاری بوفه (فروشگاه) / استعلام قیمت واگذاری بوفه (فروشگاه)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007150/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-سمند-مدل-1396'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو سمند مدل 1396 / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودرو سمند مدل 1396</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007153/مزایده-منزل-مسکونی-بخش-شش-بردسکن-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی بخش شش بردسکن نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی بخش شش بردسکن نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007154/مزایده-واگذاری-بوفه-شماره-6--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری بوفه شماره 6 - نوبت دوم / مزایده,مزایده واگذاری بوفه شماره 6 - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007158/مزایده-سهام'>مزایده سهام  / آگهی مزایده، مزایده سهام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007159/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-749-73مترمربع'>مزایده ملک مساحت عرصه 749.73مترمربع  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 749.73مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007161/مزایده-خودرو-پژو-405--'>مزایده خودرو پژو 405 ... / مزایده,مزایده خودرو پژو 405 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007165/مزایده-فروش-تعداد-11-واحد-خانه-سازمانی-و-یکباب-انباری'>مزایده فروش تعداد 11 واحد خانه سازمانی و یکباب انباری  / مزایده,مزایده فروش تعداد 11 واحد خانه سازمانی و یکباب انباری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007166/آگهی-مزایده-عمومی-بهره-برداری-از-جایگاه-گاز-فشرده-طبیعی-(cng)؟'>آگهی مزایده عمومی بهره برداری از جایگاه گاز فشرده طبیعی (cng)؟ / آگهی مزایده عمومی بهره برداری از جایگاه گاز فشرده طبیعی (cng)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007167/مزایده-300-عدد-قطعات-ریخته-گری-فولادی'>مزایده 300 عدد قطعات ریخته گری فولادی / مزایده,مزایده 300 عدد قطعات ریخته گری فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007168/مزایده-نیم-طبقه-چهارم-یک-ساختمان-آپارتمانی-مساحت-مفید-47-متر'>مزایده نیم طبقه چهارم یک ساختمان آپارتمانی مساحت مفید 47 متر / مزایده,مزایده نیم طبقه چهارم یک ساختمان آپارتمانی مساحت مفید 47 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007169/مزایده-سواری-پژو-206--'>مزایده سواری پژو 206 ... / مزایده,مزایده سواری پژو 206 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007171/مزایده-ماشین-آلات-بعضا-مستعمل-جهت-تولید-پانل-مرحله-دوم'>مزایده ماشین آلات بعضا مستعمل جهت تولید پانل مرحله دوم / آگهی مزایده عمومی,مزایده ماشین آلات بعضا مستعمل جهت تولید پانل مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007175/مزایده-پلاک-ثبتی-آپارتمان-مساحت-37-34متر'>مزایده پلاک ثبتی آپارتمان مساحت 37.34متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی آپارتمان مساحت 37.34متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007177/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-280-متر-مرحله-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 280 متر مرحله اول  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 280 متر مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007179/مزایده-پلاک-8-1434-بخش-دو-ثبت-بندرگز-مرحله-اول'>مزایده پلاک 8/1434 بخش دو ثبت بندرگز مرحله اول / مزایده,مزایده پلاک 8/1434 بخش دو ثبت بندرگز مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007182/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-29-13متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 29.13متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 29.13متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007183/مزایده-موتور-جوش-دینیو'>مزایده موتور جوش دینیو / آگهی مزایده, مزایده موتور جوش دینیو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007184/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-عرصه-379-69متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 379.69متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 379.69متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007188/مزایده-ملک-بخش-4-ارومیه-نوبت-اول'>مزایده ملک بخش 4 ارومیه نوبت اول / مزایده,مزایده ملک بخش 4 ارومیه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007192/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-10116-69متر-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 10116.69متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 10116.69متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007199/مزایده-فروش-زمین-فاقد-اعیانی-مساحت-118-20متر'>مزایده فروش زمین فاقد اعیانی مساحت 118.20متر / مزایده,مزایده فروش زمین فاقد اعیانی مساحت 118.20متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007205/مزایده-ششدانگ-مالکیت-یکباب-دکان-بخش-شش-گیلان'>مزایده ششدانگ مالکیت یکباب دکان بخش شش گیلان / مزایده,مزایده ششدانگ مالکیت یکباب دکان بخش شش گیلان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007206/مزایده-واگذاری-راهبری-و-بهره-برداری-از-خطوط-پردازش-پسماند--'>مزایده واگذاری راهبری و بهره برداری از خطوط پردازش پسماند.... / مزایده, مزایده واگذاری راهبری و بهره برداری از خطوط پردازش پسماند....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007211/مزایده-ملک-بخش-5-اصفهان'>مزایده ملک بخش 5 اصفهان  / مزایده,مزایده ملک بخش 5 اصفهان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007216/مزایده-خانه-مسکونی-عرصه-306-متر'>مزایده خانه مسکونی عرصه 306 متر  / مزایده,مزایده خانه مسکونی عرصه 306 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007221/مزایده-یک-دستگاه-وکیوم-یک-دستگاه-ریکاوری---نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه وکیوم، یک دستگاه ریکاوری... - نوبت دوم  / مزایده , مزایده یک دستگاه وکیوم، یک دستگاه ریکاوری... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007222/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-یک-خوابه'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی یک خوابه  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی یک خوابه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007224/مزایده-محل-جز-اراضی-دیم-روستای-هرزند-مساحت8121-28متر'>مزایده محل جز اراضی دیم روستای هرزند مساحت8121.28متر / مزایده,مزایده محل جز اراضی دیم روستای هرزند مساحت8121.28متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007228/مزایده-دو-باب-مغازه-تجدید-اموال-غیرمنقول'>مزایده دو باب مغازه تجدید اموال غیرمنقول / مزایده,مزایده دو باب مغازه تجدید اموال غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007230/مزایده-سه-دانگ-از-پلاک-ثبتی-2086-1454-بخش-چهار'>مزایده سه دانگ از پلاک ثبتی 2086/1454 بخش چهار / مزایده,مزایده سه دانگ از پلاک ثبتی 2086/1454 بخش چهار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007233/مزایده-دو-رقبه-املاک-عرصه-583-20-و-175-80متر'>مزایده دو رقبه املاک عرصه 583.20 و 175.80متر  / مزایده,مزایده دو رقبه املاک عرصه 583.20 و 175.80متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007236/مزایده-ملک-مساحت-288-52متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 288.52متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت 288.52متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007241/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-5-ارومیه-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 5 ارومیه نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 5 ارومیه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007243/مزایده-سه-دانگ-از-پلاک-ثبتی-2086-1452-بخش-4-شیراز'>مزایده سه دانگ از پلاک ثبتی 2086/1452 بخش 4 شیراز  / مزایده,مزایده سه دانگ از پلاک ثبتی 2086/1452 بخش 4 شیراز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007246/مزایده-فروش-5-قطعه-زمین-کاربری-تجاری'>مزایده فروش 5 قطعه زمین کاربری تجاری  / مزایده,مزایده فروش 5 قطعه زمین کاربری تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007252/مزایده-دو-دانگ-و-یک-چهارم-از-منزل-مسکونی-و-باغ'>مزایده دو دانگ و یک چهارم از منزل مسکونی و باغ  / مزایده,مزایده دو دانگ و یک چهارم از منزل مسکونی و باغ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007259/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-322-3متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه 322.3متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 322.3متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007260/مزایده-زمین-زراعی-مساحت-125-متر'>مزایده زمین زراعی مساحت 125 متر / مزایده,مزایده زمین زراعی مساحت 125 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007263/مزایده-فروش-مواد-حاصل-از-بوجاری-بذور-گندم'>مزایده فروش مواد حاصل از بوجاری بذور گندم / مزایده, مزایده فروش مواد حاصل از بوجاری بذور گندم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007265/مزایده-فروش-12-مورد-املاک-مازاد-و-تملیکی'>مزایده فروش 12 مورد املاک مازاد و تملیکی  / مزایده,مزایده فروش 12 مورد املاک مازاد و تملیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007268/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پراید-تاکسی'>مزایده یک دستگاه سواری پراید تاکسی / مزایده,مزایده  یک دستگاه سواری پراید تاکسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007277/مزایده-فروش-املاک-استان-گلستان'>مزایده فروش املاک استان گلستان  / مزایده,مزایده فروش املاک استان گلستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007287/استعلام-واگذاری-خدمات-داروخانه'>استعلام واگذاری خدمات داروخانه / استعلام، استعلام واگذاری خدمات داروخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007292/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-230-متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 230 متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 230 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007297/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-سه-بخش-چهارده-ثبت-اصفهان'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه سه بخش چهارده ثبت اصفهان  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه سه بخش چهارده ثبت اصفهان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007301/مزایده-تمامت-ششدانگ-پلاک-ثبتی-337-فرعی-بخش-چهارده'>مزایده تمامت ششدانگ پلاک ثبتی 337 فرعی بخش چهارده / مزایده,مزایده تمامت ششدانگ پلاک ثبتی 337 فرعی بخش چهارده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007306/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-186-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 186 متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 186 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007311/مزایده-آپارتمان-مساحت-163-85متر-قطعه-سه'>مزایده آپارتمان مساحت 163.85متر قطعه سه  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 163.85متر قطعه سه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007313/مزایده-فروش-66-قلم-تجهیزات-اسقاط--'>مزایده فروش 66 قلم تجهیزات اسقاط... / آگهی مزایده، مزایده فروش 66 قلم تجهیزات اسقاط...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007317/مزایده-کارگاه-بخش-نوزده-ثبتی-اصفهان'>مزایده کارگاه بخش نوزده ثبتی اصفهان / مزایده,مزایده کارگاه بخش نوزده ثبتی اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007322/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-351متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 351متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 351متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007326/مزایده-آپارتمان-طبقه-سه-85-48متر'>مزایده آپارتمان طبقه سه 85.48متر / مزایده,مزایده آپارتمان طبقه سه 85.48متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007331/مزایده-فروش-محل-عرصه-و-اعیان-و-حق-امتیازهای-مربوطه-شرکت'>مزایده فروش محل عرصه و اعیان و حق امتیازهای مربوطه شرکت  / مزایده,مزایده فروش محل عرصه و اعیان و حق امتیازهای مربوطه شرکت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007333/مزایده-آپارتمان-شش-واحدی-بخش-دوازده'>مزایده آپارتمان شش واحدی بخش دوازده  / مزایده,مزایده آپارتمان شش واحدی بخش دوازده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007334/مزایده-فروش-چای-سنواتی'>مزایده فروش چای سنواتی / مزایده فروش چای سنواتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007338/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-591متر-مرحله-اول'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 591متر مرحله اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 591متر مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007339/مزایده-واگذاری-به-اجاره-زمین-زراعی'>مزایده واگذاری به اجاره زمین زراعی /  آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره زمین زراعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007349/مزایده-فروش-22-پلاک-زمین-مسکونی'>مزایده فروش 22 پلاک زمین مسکونی  / مزایده,مزایده فروش 22 پلاک زمین مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007357/مزایده-پلاک-ثبتی-452-فرعی-از-یازده-اصلی-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی 452 فرعی از یازده اصلی نوبت دوم  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 452 فرعی از یازده اصلی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007369/مزایده-ششدانگ-زمین-جای-خانه-قطعه-58-تفکیکی'>مزایده ششدانگ زمین جای خانه قطعه 58 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین جای خانه قطعه 58 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007378/مزایده-20-ساعت-آب-و-دو-هکتار-از-اراضی'>مزایده 20 ساعت آب و دو هکتار از اراضی / مزایده,مزایده 20 ساعت آب و دو هکتار از اراضی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007386/مزایده-ششدانگ-تعمیرگاه-و-انباری-بخش-15-تبریز'>مزایده ششدانگ تعمیرگاه و انباری بخش 15 تبریز / مزایده,مزایده ششدانگ تعمیرگاه و انباری بخش 15 تبریز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007396/مزایده-آهن-آلات-و-آلومینیوم-و-پلاستیک-pvc'>مزایده آهن آلات و آلومینیوم و پلاستیک pvc / مزایده, مزایده آهن آلات و آلومینیوم و پلاستیک pvc</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007401/مزایده-واگذاری-محل-تابلوهای-استند-تبلیغاتی-سطح-شهر--'>مزایده واگذاری محل تابلوهای استند تبلیغاتی سطح شهر... / مزایده, مزایده واگذاری محل تابلوهای استند تبلیغاتی سطح شهر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007459/مزایده-رهن-و-اجاره-واحدهای-تجاری--'>مزایده رهن و اجاره واحدهای تجاری ... / مزایده, مزایده رهن و اجاره واحدهای تجاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007524/مزایده-واگذاری-مجموعه-تالار-پذیرایی'>مزایده واگذاری مجموعه تالار پذیرایی  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری مجموعه تالار پذیرایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007547/استعلام-چیلر'>استعلام چیلر  / استعلام ,استعلام چیلر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007548/اصلاحیه-مناقصه-الکترو-پمپ-شناور'>اصلاحیه مناقصه الکترو پمپ شناور / مناقصه عمومی , مناقصه الکترو پمپ شناور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007549/استعلام-دستمال-تنظیف'>استعلام دستمال تنظیف / استعلام , استعلام دستمال تنظیف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007550/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-29-13متر-مال-غیرمنقول-مرحله-یک'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 29.13متر مال غیرمنقول مرحله یک / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 29.13متر مال غیرمنقول مرحله یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007551/مناقصه-تعویض-سقف-انبار-کل'>مناقصه تعویض سقف انبار کل  / مناقصه , مناقصه تعویض سقف انبار کل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007552/استعلام-بیس-میانی-سرند-چغارت-و--'>استعلام بیس میانی سرند چغارت و ...  / استعلام بهاء , استعلام بیس میانی سرند چغارت و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007553/استعلام-خرید-یک-دستگاه-پرینتر-چند-کاره'>استعلام خرید یک دستگاه پرینتر چند کاره / استعلام,استعلام خرید یک دستگاه پرینتر چند کاره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007554/استعلام-انجام-عملیات-تقسیم-و-توزیع-آب'>استعلام انجام عملیات تقسیم و توزیع آب / استعلام , استعلام انجام عملیات تقسیم و توزیع آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007555/مزایده-واگذاری-مخازن-سد'>مزایده واگذاری مخازن سد  / مزایده, مزایده واگذاری مخازن سد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007556/استعلام-خدمات'>استعلام خدمات / استعلام,استعلام خدمات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007557/استعلام-اینترنت-دیدیکیت-با-پهنای-باند'>استعلام اینترنت دیدیکیت با پهنای باند  / استعلام, استعلام اینترنت دیدیکیت با پهنای باند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007558/استعلام-احداث-رمپ-های-ورودی-و-خروجی--'>استعلام احداث رمپ های ورودی و خروجی ... / استعلام , استعلام احداث رمپ های ورودی و خروجی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007559/استعلام-میز-مطالعه'>استعلام میز مطالعه / استعلام,استعلام میز مطالعه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007560/استعلام-​4-دستگاه-gps-و-5-عدد-سوئیچ-شبکه'>استعلام ​4 دستگاه gps و 5 عدد سوئیچ شبکه  / استعلام,استعلام ​4 دستگاه gps و 5 عدد سوئیچ شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007561/استعلام-چاپ-و-تحویل-فرمها-و-مطبوعات'>استعلام چاپ و تحویل فرمها و مطبوعات / استعلام ,استعلام ​چاپ و تحویل فرمها و مطبوعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007562/استعلام-محفظه-باتری-پست-63-کیلوولت-مراغ'>استعلام محفظه باتری پست 63 کیلوولت مراغ / استعلام , استعلام محفظه باتری پست 63 کیلوولت مراغ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007563/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای-کریمو'>استعلام اجرای طرح هادی روستای کریمو / استعلام,استعلام اجرای طرح هادی روستای کریمو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007564/استعلام-تجهیزات-رایانه'>استعلام تجهیزات رایانه  / استعلام ,استعلام تجهیزات رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007565/استعلام-خرید-5-دستگاه-مانیتور'>استعلام خرید 5 دستگاه مانیتور / استعلام , استعلام خرید 5 دستگاه مانیتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007566/استعلام-لاستیک-ضربه-گیر'>استعلام لاستیک ضربه گیر  / استعلام، استعلام لاستیک ضربه گیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007567/استعلام-خدمات'>استعلام خدمات / استعلام , استعلام خدمات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007568/استعلام-ایزوگام'>استعلام ایزوگام / استعلام, استعلام ایزوگام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007569/استعلام-خرید-کابل-opgw-و-یراق-آلات--'>استعلام خرید کابل opgw و یراق آلات ... / استعلام,استعلام خرید کابل opgw و یراق آلات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007570/استعلام-خرید-یک-دستگاه-ترانس-جریان'>استعلام خرید یک دستگاه ترانس جریان / استعلام , استعلام خرید یک دستگاه ترانس جریان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007571/استعلام-پنیر-خامه-ای-30-گرمی'>استعلام پنیر خامه ای 30 گرمی / استعلام,استعلام پنیر خامه ای 30 گرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007572/استعلام-تبلت'>استعلام تبلت / استعلام, استعلام تبلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007573/استعلام-خرید-کانکس'>استعلام خرید کانکس  / استعلام, استعلام خرید کانکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007574/استعلام-​تعمیرات-اساسی-جرثقیل-مولتی'>استعلام ​تعمیرات اساسی جرثقیل مولتی / استعلام,استعلام ​تعمیرات اساسی جرثقیل مولتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007575/استعلام-خرید-کانکتور-انشعاب-روشنایی'>استعلام خرید کانکتور انشعاب روشنایی  / استعلام , استعلام خرید کانکتور انشعاب روشنایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007576/استعلام-پروژه-زیرسازی-محوطه-انبار--'>استعلام پروژه زیرسازی محوطه انبار ... / استعلام,استعلام پروژه زیرسازی محوطه انبار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007577/استعلام-الکترود-قطر-3-25-میلیمتر'>استعلام الکترود قطر 3/25 میلیمتر / استعلام , استعلام الکترود قطر 3/25 میلیمتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007578/استعلام-میکروفون-و-لوازم-جانبی'>استعلام میکروفون و لوازم جانبی  / استعلام, استعلام میکروفون و لوازم جانبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007579/استعلام-پالت-چوبی'>استعلام پالت چوبی  / استعلام , استعلام پالت چوبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007580/استعلام-بنایی-با-سنگ-و-لاشه-و-ملات-سیمان'>استعلام بنایی با سنگ و لاشه و ملات سیمان / استعلام,استعلام بنایی با سنگ و لاشه و ملات سیمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007581/استعلام-تعمیر-آمپلی-فایر-و-دوربین--'>استعلام تعمیر آمپلی فایر و دوربین... / استعلام, استعلام تعمیر آمپلی فایر و دوربین...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007582/استعلام-اسکنر-فوجیتسو-7260'>استعلام اسکنر فوجیتسو 7260     / استعلام , استعلام اسکنر فوجیتسو 7260    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007583/استعلام-شیرات-اهرمی-به-تعداد-44-عدد--'>استعلام شیرات اهرمی به تعداد 44 عدد ... / استعلام,استعلام شیرات اهرمی به تعداد 44 عدد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007584/استعلام-پارتیشن-بندی'>استعلام پارتیشن بندی  / استعلام, استعلام پارتیشن بندی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007585/استعلام-خرید-لوازم-یدکی-ماشین-آلات'>استعلام خرید لوازم یدکی ماشین آلات / استعلام ,استعلام خرید لوازم یدکی ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007586/استعلام-تابلو-جهت-نمای-گالوانیزه'>استعلام  تابلو جهت نمای گالوانیزه / استعلام,استعلام  تابلو جهت نمای گالوانیزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007587/استعلام-کنتور-حجمی-هوشمند'>استعلام کنتور حجمی هوشمند / استعلام,استعلام کنتور حجمی هوشمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007588/استعلام-سانتریفیوژ'>استعلام سانتریفیوژ  / استعلام , استعلام سانتریفیوژ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007589/استعلام-احیا-و-مرمت-قنات'>استعلام احیا و مرمت قنات  / استعلام , استعلام احیا و مرمت قنات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007590/استعلام-بنایی-با-سنگ-لاشه-ملات-سیمان'>استعلام بنایی با سنگ لاشه ملات سیمان  / استعلام , استعلام بنایی با سنگ لاشه ملات سیمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007591/استعلام-کشمش-پلویی'>استعلام کشمش پلویی / استعلام,استعلام کشمش پلویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007592/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای-چنشت'>استعلام اجرای طرح هادی روستای چنشت / استعلام,استعلام اجرای طرح هادی روستای چنشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007593/استعلام-آب-رسانی'>استعلام آب رسانی  / استعلام,استعلام آب رسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007594/استعلام-آند-فدا-شونده'>استعلام آند فدا شونده  / استعلام , استعلام آند فدا شونده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007595/مناقصه-انجام-فعالیت-های-تعمیراتی-مربوط-به-بازدیدهای-دوره-ای--'>مناقصه انجام فعالیت های تعمیراتی مربوط به بازدیدهای دوره ای ... / مناقصه,مناقصه انجام فعالیت های تعمیراتی مربوط به بازدیدهای دوره ای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007596/مناقصه-اجرای-بخشی-از-شبکه-جمع-آوری-اسلامشهر'>مناقصه اجرای بخشی از شبکه جمع آوری اسلامشهر  / اگهی مناقصه , مناقصه اجرای بخشی از شبکه جمع آوری اسلامشهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007597/استعلام-کلاه-مخصوص-آتش-نشانی-و--'>استعلام کلاه مخصوص آتش نشانی و ...  / فرم استعلام بها , استعلام کلاه مخصوص آتش نشانی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007598/استعلام-خرید-اکتیو-پنل-هوشمند'>استعلام خرید اکتیو پنل هوشمند / استعلام , استعلام خرید اکتیو پنل هوشمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007599/استعلام-دوربین-MK-2-AXIS-P3225-LV'>استعلام دوربین MK 2 AXIS P3225-LV / استعلام, استعلام دوربین MK 2 AXIS P3225-LV</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007600/استعلام-کاور-و-کابیشن-سازمان-داوطلبان'>استعلام کاور و کابیشن سازمان داوطلبان / استعلام,استعلام کاور و کابیشن سازمان داوطلبان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007601/استعلام-تجهیزات-مصرفی-آزمایشگاهی'>استعلام تجهیزات مصرفی آزمایشگاهی / استعلام , استعلام تجهیزات مصرفی آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007602/استعلام-تاسیسات-و-مصالح'>استعلام تاسیسات و مصالح / استعلام ,استعلام تاسیسات و مصالح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007603/استعلام-آزمون-پیشرفت-تحصیلی-در-دو-مرحله'>استعلام آزمون پیشرفت تحصیلی در دو مرحله  / استعلام , استعلام آزمون پیشرفت تحصیلی در دو مرحله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007604/استعلام-خرید-خدمات-جهت-بازسازی-اتاق'>استعلام خرید خدمات جهت بازسازی اتاق     / استعلام, استعلام خرید خدمات جهت بازسازی اتاق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007605/استعلام-طراحی--برنامه-نویسی-و-پیاده-ساز'>استعلام طراحی ، برنامه نویسی و پیاده ساز  / استعلام,استعلام طراحی ، برنامه نویسی و پیاده ساز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007606/استعلام-MANUAL-DIAPHRAGM-VALVE-D63-DN50PN10'>استعلام MANUAL DIAPHRAGM VALVE D63 DN50PN10 / استعلام , استعلام MANUAL DIAPHRAGM VALVE D63 DN50PN10</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007607/مناقصه-آب-بندی-سازه-های-شرکت--'>مناقصه آب بندی سازه های شرکت ... / مناقصه,مناقصه آب بندی سازه های شرکت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007608/استعلام-آند-فدا-شونده-کولر-آب'>استعلام آند فدا شونده کولر آب / استعلام , استعلام آند فدا شونده کولر آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007609/استعلام-انجام-مطالعات-امکان-سنجی'>استعلام انجام مطالعات امکان سنجی  / استعلام, استعلام انجام مطالعات امکان سنجی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007610/استعلام-ماکارانی-700-گرمی'>استعلام ماکارانی 700 گرمی / استعلام,استعلام ماکارانی 700 گرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007611/استعلام-بنایی-با-سنگ-لاشه-ملات-سیمان'>استعلام بنایی با سنگ لاشه ملات سیمان  / استعلام , استعلام بنایی با سنگ لاشه ملات سیمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007612/استعلام-بنایی-با-سنگ-لاشه-ملات-سیمان'>استعلام بنایی با سنگ لاشه ملات سیمان  / استعلام , استعلام بنایی با سنگ لاشه ملات سیمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007613/مناقصه-معاینات-ادواری-حدود-250-نفر-از-پرسنل'>مناقصه معاینات ادواری حدود 250 نفر از پرسنل  / مناقصه، مناقصه معاینات ادواری حدود 250 نفر از پرسنل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007614/استعلام-شیر-اهرمی-توالتی'>استعلام شیر اهرمی توالتی / استعلام، استعلام شیر اهرمی توالتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007615/استعلام-فریزر-ایستاده-صنعتی'>استعلام فریزر ایستاده صنعتی / استعلام,استعلام فریزر ایستاده صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007616/استعلام-اجرای-عملیات-شن-ریزی-محور'>استعلام اجرای عملیات شن ریزی محور / استعلام,استعلام اجرای عملیات شن ریزی محور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007617/استعلام-بازدید-هوایی-خطوط-فوق-توزیع--'>استعلام بازدید هوایی خطوط فوق توزیع ... / استعلام , استعلام بازدید هوایی خطوط فوق توزیع ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007618/استعلام-تامین-امنیت-و-حراست-از-پست'>استعلام تامین امنیت و حراست از پست / استعلام, استعلام تامین امنیت و حراست از پست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007619/استعلام-باطری-RMC28AH'>استعلام باطری RMC28AH / استعلام,  استعلام باطری RMC28AH</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007620/استعلام-اسکنر'>استعلام اسکنر  / استعلام , استعلام اسکنر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007621/استعلام-​خرید-سرور-HP-DL380-G9'>استعلام ​خرید سرور HP DL380 G9 / استعلام، استعلام ​خرید سرور HP DL380 G9</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007622/استعلام-برج-روشنایی-18-متری-با-سبد-متحرک'>استعلام برج روشنایی 18 متری با سبد متحرک / استعلام , استعلام برج روشنایی 18 متری با سبد متحرک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007623/استعلام-دیوارکشی-مدرسه-شهید-قاضی'>استعلام دیوارکشی مدرسه شهید قاضی  / استعلام, استعلام دیوارکشی مدرسه شهید قاضی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007624/استعلام-ورق-پلی-اتیلن'>استعلام ورق پلی اتیلن /  استعلام  , استعلام  ورق پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007625/استعلام-عایق-بندی-جایگاه-تماشاچیان'>استعلام عایق بندی جایگاه تماشاچیان  / استعلام, استعلام عایق بندی جایگاه تماشاچیان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007626/استعلام-ایجاد-آرشیو-الکترونیکی-پرونده'>استعلام ایجاد آرشیو الکترونیکی پرونده   / استعلام,  استعلام ایجاد آرشیو الکترونیکی پرونده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007627/استعلام-تجهیز-و-اتصال-چاه-شماره-2'>استعلام تجهیز و اتصال چاه شماره 2  / استعلام, استعلام تجهیز و اتصال چاه شماره 2 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007628/استعلام-بنایی-با-سنگ-لاشه-ملات-سیمان'>استعلام بنایی با سنگ لاشه ملات سیمان  / استعلام , استعلام بنایی با سنگ لاشه ملات سیمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007629/استعلام-پریز-برق-توکار-ارت-دار'>استعلام پریز برق توکار ارت دار  / استعلام , استعلام پریز برق توکار ارت دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007630/استعلام-تجهیزات-سخت-افزاری-مورد-نیاز'>استعلام تجهیزات سخت افزاری مورد نیاز / استعلام,استعلام تجهیزات سخت افزاری مورد نیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007631/استعلام-یک-میز-جلسه-هشت-نفر'>استعلام یک میز جلسه هشت نفر / استعلام , استعلام یک میز جلسه هشت نفر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007632/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای-باریک-آب'>استعلام اجرای طرح هادی روستای باریک آب / استعلام,استعلام اجرای طرح هادی روستای باریک آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007633/استعلام-پهنای-باند-اینترنت'>استعلام پهنای باند اینترنت  / استعلام, استعلام پهنای باند اینترنت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007634/استعلام-اجرای-طرح-هادی'>استعلام اجرای طرح هادی  / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007635/استعلام-بهسازی-و-نوسازی-ساختمان-و--'>استعلام بهسازی و نوسازی ساختمان و ... / استعلام,استعلام بهسازی و نوسازی ساختمان و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007636/استعلام-بنایی-با-سنگ-لاشه-ملات-سیمان'>استعلام بنایی با سنگ لاشه ملات سیمان  / استعلام , استعلام بنایی با سنگ لاشه ملات سیمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007637/استعلام-شارژ-انبار-مدیریت-تولید-برق-(واشرها)'>استعلام شارژ انبار مدیریت تولید برق (واشرها)  / استعلام,استعلام شارژ انبار مدیریت تولید برق (واشرها) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007638/استعلام-خرید-لوله-آبده-مانیسمان-فولادی'>استعلام خرید لوله آبده مانیسمان فولادی  / استعلام, استعلام خرید لوله آبده مانیسمان فولادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007639/استعلام-​تهیه-و-نصب-هواکش'>استعلام ​تهیه و نصب هواکش / استعلام , استعلام ​تهیه و نصب هواکش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007640/استعلام-​کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام ​کامپیوتر و فناوری / استعلام , استعلام ​کامپیوتر و فناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007641/استعلام-21-دستگاه-رایانه-همراهASUS'>استعلام 21 دستگاه رایانه همراهASUS / استعلام, استعلام 21 دستگاه رایانه همراهASUS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007642/استعلام-محلول-ضد-عفونی-کننده'>استعلام محلول ضد عفونی کننده / استعلام , استعلام محلول ضد عفونی کننده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007643/استعلام-اینورتر-اسپلیت-سرد-و-گرم-مهر'>استعلام اینورتر اسپلیت سرد و گرم مهر / استعلام , استعلام اینورتر اسپلیت سرد و گرم مهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007644/استعلام-بیمه-عمر-و-حوادث'>استعلام بیمه عمر و حوادث  / استعلام, استعلام بیمه عمر و حوادث </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007645/استعلام-روغن-موتور'>استعلام روغن موتور / استعلام,استعلام روغن موتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007646/استعلام-دوخت-کت-و-شلوار-کارکنان-آقا--'>استعلام دوخت کت و شلوار کارکنان آقا ... / استعلام,استعلام دوخت کت و شلوار کارکنان آقا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007647/استعلام-APACER-120GB-PANTHER-AS340-SSD'>استعلام APACER 120GB PANTHER AS340 SSD  / استعلام , استعلام APACER 120GB PANTHER AS340 SSD </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007648/استعلام-انجام-تست-های-فنی-و-تعمیرات'>استعلام انجام تست های فنی و تعمیرات / استعلام , استعلام انجام تست های فنی و تعمیرات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007649/استعلام-خرید-نبشی'>استعلام خرید نبشی / استعلام, استعلام خرید نبشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007650/استعلام-احداث-و-بهینه-سازی--'>استعلام احداث و بهینه سازی ... / استعلام,استعلام احداث و بهینه سازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007651/استعلام-شیر-اهرمی'>استعلام شیر اهرمی / استعلام، استعلام شیر اهرمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007652/استعلام-خرید-نرم-افزار-سایت-ساز'>استعلام خرید نرم افزار سایت ساز  / استعلام,استعلام خرید نرم افزار سایت ساز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007653/استعلام-بوش-برنزی-چرخ-لنگر'>استعلام بوش برنزی چرخ لنگر / استعلام,استعلام بوش برنزی چرخ لنگر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007654/استعلام-مواد-مصرفی-آزمایشگاهی'>استعلام مواد مصرفی آزمایشگاهی  / استعلام ,استعلام مواد مصرفی آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007655/استعلام-بنایی-با-سنگ-و-لاشه-و-ملات-سیمان'>استعلام بنایی با سنگ و لاشه و ملات سیمان / استعلام,استعلام بنایی با سنگ و لاشه و ملات سیمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007656/استعلام-اجرای-طرح-هادی'>استعلام اجرای طرح هادی  / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007657/استعلام-اجرای-دیوارهای-حصارکشی-با-دیوارهای-پیش-ساخته-بتونی'>استعلام اجرای دیوارهای حصارکشی با دیوارهای پیش ساخته بتونی / استعلام,استعلام اجرای دیوار پیش ساخته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007658/استعلام-آب-رسانی-مدیریت'>استعلام آب رسانی، مدیریت  / استعلام , استعلام آب رسانی، مدیریت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007659/استعلام-شیر-یک-طرفه-چدنی'>استعلام شیر یک طرفه چدنی / استعلام, استعلام شیر یک طرفه چدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007660/استعلام-بنایی-با-سنگ-لاشه-و-ملات-سیمان--'>استعلام بنایی با سنگ لاشه و ملات سیمان ... / استعلام,استعلام بنایی با سنگ لاشه و ملات سیمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007661/استعلام-دستگاه-گیوتین-کاغذ'>استعلام دستگاه گیوتین کاغذ / استعلام , استعلام دستگاه گیوتین کاغذ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007662/استعلام-تجهیزات-و-وسایل'>استعلام تجهیزات و وسایل   / استعلام,استعلام تجهیزات و وسایل  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007663/استعلام-16-عدد-باتری-UPS'>استعلام 16 عدد باتری UPS  / استعلام,استعلام 16 عدد باتری UPS </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007664/استعلام-تعویض-پنجره-های-ثبت-شهر-ری'>استعلام تعویض پنجره های ثبت شهر ری  / استعلام, استعلام تعویض پنجره های ثبت شهر ری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007665/استعلام-تهیه-و-توزیع-کارتن-و-پاکات-پستی'>استعلام تهیه و توزیع کارتن و پاکات پستی / استعلام,استعلام تهیه و توزیع کارتن و پاکات پستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007666/استعلام-330متر-سقف-120-متر-دیوار'>استعلام 330متر سقف 120 متر دیوار   / استعلام , استعلام 330متر سقف 120 متر دیوار  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007667/استعلام-لوازم-بهداشتی'>استعلام لوازم بهداشتی  / استعلام, استعلام لوازم بهداشتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007668/استعلام-5-دستگاه-رایانه-ALL-in-one'>استعلام 5 دستگاه رایانه ALL in one  / استعلام، استعلام 5 دستگاه رایانه ALL in one </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007669/استعلام-احیا-و-مرمت-قنات'>استعلام احیا و مرمت قنات  / استعلام , استعلام احیا و مرمت قنات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007670/استعلام'>استعلام / استعلام , استعلام تسمه نقاله پالتی تخت زنجیری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007671/استعلام-بنایی-با-سنگ-لاشه-و-ملات-سیمان--'>استعلام بنایی با سنگ لاشه و ملات سیمان ... / استعلام,استعلام بنایی با سنگ لاشه و ملات سیمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007672/استعلام-مطالعات-تعیین-حد-بستر-و-حریم'>استعلام مطالعات تعیین حد بستر و حریم  / استعلام , استعلام مطالعات تعیین حد بستر و حریم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007673/استعلام-تجهیزات-سخت-افزاری--'>استعلام تجهیزات سخت افزاری ... / استعلام,استعلام تجهیزات سخت افزاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007674/استعلام-خرید-2000-کیلوگزم-چای-مرغوب'>استعلام خرید 2000 کیلوگزم چای مرغوب / استعلام,استعلام خرید 2000 کیلوگزم چای مرغوب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007675/استعلام-پیمانکار-دارای-صلاحیت-رشته-آب'>استعلام پیمانکار دارای صلاحیت رشته آب / استعلام, استعلام پیمانکار دارای صلاحیت رشته آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007676/استعلام-کولر-گازی-GENERAL-60000-BTU'>استعلام کولر گازی GENERAL 60000 BTU  / استعلام,استعلام کولر گازی GENERAL 60000 BTU </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007677/استعلام-خرید-تلویزیون-به-صورت-اوراق'>استعلام خرید تلویزیون به صورت اوراق / استعلام, استعلام خرید تلویزیون به صورت اوراق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007678/استعلام-خرید-14-عدد-فیلتر-دیاسیف'>استعلام خرید 14 عدد فیلتر دیاسیف  / استعلام, استعلام خرید 14 عدد فیلتر دیاسیف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007679/استعلام-احیا-و-مرمت-قنات-آبچال-روستا'>استعلام احیا و مرمت قنات آبچال روستا / استعلام , استعلام احیا و مرمت قنات آبچال روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007680/استعلام-احیا-و-مرمت-قنات'>استعلام احیا و مرمت قنات  / استعلام , استعلام احیا و مرمت قنات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007681/استعلام-تعمیر-منبع-تغذیه-بی-سیم-ثابت'>استعلام تعمیر منبع تغذیه بی سیم ثابت  / استعلام,استعلام تعمیر منبع تغذیه بی سیم ثابت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007682/استعلام-گل-نرده'>استعلام گل نرده / استعلام,استعلام گل نرده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007683/استعلام-خرید-لوازم-التحریر'>استعلام خرید لوازم التحریر / استعلام ,استعلام خرید لوازم التحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007684/استعلام-سرور-HP-DL-380-G9'>استعلام سرور HP-DL-380-G9  / استعلام , استعلام سرور HP-DL-380-G9 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007685/استعلام-برای-450-پرس-برای-150-نفر'>استعلام برای 450 پرس برای 150 نفر  / استعلام,استعلام برای 450 پرس برای 150 نفر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007686/استعلام-بنایی-با-سنگ-لاشه-و-ملات-سیمان--'>استعلام بنایی با سنگ لاشه و ملات سیمان ... / استعلام,استعلام بنایی با سنگ لاشه و ملات سیمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007687/استعلام-تعمیرات-ابنیه-فنی-اداره-راه-و--'>استعلام تعمیرات ابنیه فنی اداره راه و ... / استعلام, استعلام تعمیرات ابنیه فنی اداره راه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007688/استعلام-تخم-مرغ-دو-پرینت-تاریخ-تولید'>استعلام تخم مرغ دو پرینت تاریخ تولید  / استعلام, استعلام تخم مرغ دو پرینت تاریخ تولید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007689/استعلام-هارد-SATA'>استعلام هارد SATA   / استعلام،استعلام هارد SATA  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007690/استعلام-امور-تاسیساتی'>استعلام امور تاسیساتی / استعلام,استعلام امور تاسیساتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007691/استعلام-۹-عدد-رک-۲۷-یونیت-اچ-پی'>استعلام ۹ عدد رک ۲۷ یونیت اچ پی / استعلام ,استعلام ۹ عدد رک ۲۷ یونیت اچ پی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007692/استعلام-پروژه-تکمیل-ساختمان-چاه-شهر-کورائیم'>استعلام پروژه تکمیل ساختمان چاه شهر کورائیم / استعلام بها  ، استعلام پروژه تکمیل ساختمان چاه شهر کورائیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007693/استعلام-عملیات-بهسازی-و-نوسازی-سالن'>استعلام عملیات بهسازی و نوسازی سالن / استعلام, استعلام عملیات بهسازی و نوسازی سالن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007694/استعلام-بنایی-با-سنگ-لاشه-و-ملات-سیمان--'>استعلام بنایی با سنگ لاشه و ملات سیمان ... / استعلام,استعلام بنایی با سنگ لاشه و ملات سیمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007695/استعلام-اجرای-طرح-هادی--'>استعلام اجرای طرح هادی ... / استعلام,استعلام اجرای طرح هادی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007696/استعلام-جعبه-هارد-باکس-1500-عدد-بشقاب'>استعلام جعبه هارد باکس 1500 عدد بشقاب  / استعلام , استعلام جعبه هارد باکس 1500 عدد بشقاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007697/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای-کلمای'>استعلام اجرای طرح هادی روستای کلمای / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستای کلمای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007698/استعلام-​مادربرد-Asus-H110M-C'>استعلام ​مادربرد Asus H110M-C / استعلام, استعلام ​مادربرد Asus H110M-C</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007699/استعلام-برنج-10-کیلوگرمی-شالی-جنوب'>استعلام برنج 10 کیلوگرمی شالی جنوب  / استعلام, استعلام برنج 10 کیلوگرمی شالی جنوب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007700/استعلام-بنایی-با-سنگ-لاشه-و-ملات-سیمان--'>استعلام بنایی با سنگ لاشه و ملات سیمان ... / استعلام,استعلام بنایی با سنگ لاشه و ملات سیمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007701/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای-نقیب'>استعلام اجرای طرح هادی روستای نقیب / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستای نقیب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007702/استعلام-احیا-و-مرمت-قنات'>استعلام احیا و مرمت قنات  / استعلام , استعلام احیا و مرمت قنات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007703/استعلام-مانیتور-صنعتی-43'>استعلام مانیتور صنعتی 43  / استعلام , استعلام مانیتور صنعتی 43 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007704/استعلام-راه-بند-درب-ورود-و-خروج--'>استعلام راه بند درب ورود و خروج ... / استعلام,استعلام راه بند درب ورود و خروج ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007705/استعلام-تهیه-ساک'>استعلام تهیه ساک  / استعلام,استعلام تهیه ساک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007706/استعلام-لیبل-خام'>استعلام لیبل خام / استعلام ,استعلام لیبل خام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007707/استعلام-تجهیزات-و-وسایل'>استعلام تجهیزات و وسایل   / استعلام,استعلام تجهیزات و وسایل  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007708/استعلام-دو-عدد-سویچ-مدل-سیسکو'>استعلام دو عدد سویچ مدل سیسکو / استعلام, استعلام دو عدد سویچ مدل سیسکو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007709/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای-زید-سفلی'>استعلام اجرای طرح هادی روستای زید سفلی / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستای زید سفلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007710/استعلام-تهیه-و-تامین-و-انجام-عملیات--'>استعلام تهیه و تامین و انجام عملیات ... / استعلام, استعلام تهیه و تامین و انجام عملیات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007711/استعلام-اجرای-طرح-هادی'>استعلام اجرای طرح هادی  / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007712/استعلام-خرید-آنتی-ویروس'>استعلام خرید آنتی ویروس  / استعلام , استعلام خرید آنتی ویروس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007713/استعلام-تجهیزات-پزشکی-بیماران'>استعلام تجهیزات پزشکی بیماران  / استعلام , استعلام تجهیزات پزشکی بیماران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007714/استعلام-چاپ-و-تکثیر'>استعلام چاپ و تکثیر / استعلام,استعلام چاپ و تکثیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007715/استعلام-آب-رسانی-مدیریت'>استعلام آب رسانی، مدیریت  / استعلام , استعلام آب رسانی، مدیریت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007716/استعلام-کفش-نیم-پوتین-مدل-هایکر--'>استعلام کفش نیم پوتین مدل هایکر ... / استعلام,استعلام کفش نیم پوتین مدل هایکر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007717/استعلام-پشتیبانی-نرم-افزار-جامع'>استعلام پشتیبانی نرم افزار جامع / استعلام , استعلام پشتیبانی نرم افزار جامع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007718/استعلام-احداث-بهسازی-و-نگهداری-واحدها'>استعلام احداث، بهسازی و نگهداری واحدها / استعلام , استعلام احداث، بهسازی و نگهداری واحدها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007719/استعلام-دیوارکشی-مدرسه-شاهد'>استعلام دیوارکشی مدرسه شاهد / استعلام, استعلام دیوارکشی مدرسه شاهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007720/تجدید-استعلام-احداث-کانال'>تجدید استعلام احداث کانال  / استعلام,تجدید استعلام احداث کانال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007721/استعلام-اجرای-طرح-هادی'>استعلام اجرای طرح هادی  / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007722/استعلام-صندلی-چوبی-برای-سالن-مطالعه'>استعلام صندلی چوبی برای سالن مطالعه  / استعلام , استعلام صندلی چوبی برای سالن مطالعه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007723/استعلام-500-بند-کاغذ-تحریر-100-70'>استعلام 500 بند کاغذ تحریر 100*70 / استعلام , استعلام 500 بند کاغذ تحریر 100*70</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007724/استعلام-​رم-4-گیگابایت'>استعلام ​رم 4 گیگابایت  / استعلام, استعلام ​رم 4 گیگابایت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007725/استعلام-اجرای-طرح-هادی-اردشیر-محله'>استعلام اجرای طرح هادی اردشیر محله / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی اردشیر محله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007726/استعلام-باورگرین-330-وات'>استعلام باورگرین 330 وات / استعلام,استعلام باورگرین 330 وات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007727/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن  / استعلام ,استعلام لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007728/استعلام-مادربرد-Asus-H81M-C'>استعلام مادربرد Asus H81M-C  / استعلام, استعلام مادربرد Asus H81M-C </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007729/استعلام-نمایشگر-سامسونگ'>استعلام نمایشگر سامسونگ  / استعلام, استعلام نمایشگر سامسونگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007730/استعلام-عملیات-گابیون-بندی-حوزه-کلات'>استعلام عملیات گابیون بندی حوزه کلات  / استعلام, استعلام عملیات گابیون بندی حوزه کلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007731/استعلام-رفع-اتفاقات-و-نگهداری-شبکه-آب'>استعلام رفع اتفاقات و نگهداری شبکه آب / استعلام,استعلام رفع اتفاقات و نگهداری شبکه آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007732/استعلام-کامپیوتر-ALL-IN-ONE'>استعلام کامپیوتر ALL IN ONE / استعلام , استعلام کامپیوتر ALL IN ONE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007733/استعلام-2-دستگاه-کیس-کامپیوتر--'>استعلام 2 دستگاه کیس کامپیوتر ... / استعلام,استعلام 2 دستگاه کیس کامپیوتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007734/استعلام-شیر-اهرمی-ظرفشویی'>استعلام شیر اهرمی ظرفشویی  / استعلام، استعلام شیر اهرمی ظرفشویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007735/استعلام-تسمه-چهار-نخ-اسکناس'>استعلام تسمه چهار نخ اسکناس / استعلام , استعلام تسمه چهار نخ اسکناس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007736/استعلام-CPU-INTEL-G4400'>استعلام CPU INTEL G4400 / استعلام, استعلام CPU INTEL G4400</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007737/استعلام-بنایی-با-سنگ-لاشه-ملات-سیمان'>استعلام بنایی با سنگ لاشه ملات سیمان  / استعلام , استعلام بنایی با سنگ لاشه ملات سیمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007738/استعلام-لوله-های-پلی-اتیلن'>استعلام لوله های پلی اتیلن  / استعلام ,استعلام لوله های پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007739/استعلام-چاپ-و-تکثیر'>استعلام چاپ و تکثیر / استعلام,استعلام چاپ و تکثیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007740/استعلام-خرید-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام خرید لوله پلی اتیلن  / استعلام , استعلام خرید لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007741/استعلام-کیت-hiv-p24-30test'>استعلام کیت hiv-p24-30test  / استعلام, استعلام کیت hiv-p24-30test </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007742/استعلام-دستکش'>استعلام دستکش / استعلام,استعلام دستکش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007743/استعلام-اجرای-طرح-هادی'>استعلام اجرای طرح هادی  / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007744/استعلام-دوربین-صوتی-و-تصویر'>استعلام دوربین، صوتی و تصویر  / استعلام, استعلام دوربین، صوتی و تصویر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007745/استعلام-2-دستگاه-رایانه'>استعلام 2 دستگاه رایانه / استعلام , استعلام 2 دستگاه رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007746/استعلام-انجام-تغییرات-و-تعمیرات'>استعلام انجام تغییرات و تعمیرات  / استعلام , استعلام انجام تغییرات و تعمیرات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007747/استعلام-احیا-و-مرمت-قنات-دهاقین'>استعلام احیا و مرمت قنات دهاقین  / استعلام , استعلام احیا و مرمت قنات دهاقین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007748/استعلام-پروژکتور-ال-ای-دی-دو-چیپست'>استعلام پروژکتور ال ای دی دو چیپست / استعلام ,استعلام پروژکتور ال ای دی دو چیپست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007749/استعلام-پارامتر-هواساز'>استعلام پارامتر هواساز / استعلام , استعلام پارامتر هواساز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007750/استعلام-کفش-طبی'>استعلام کفش طبی / استعلام,استعلام کفش طبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007751/استعلام-مبدل-برق'>استعلام مبدل برق  / استعلام, استعلام مبدل برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007752/استعلام-10-دستگاه-موتور-سیکلت-شباب-150'>استعلام 10 دستگاه موتور سیکلت شباب 150 / استعلام,استعلام 10 دستگاه موتور سیکلت شباب 150</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007753/استعلام-نصب-یکدستگاه-برج-AA'> استعلام نصب یکدستگاه برج AA  / استعلام , استعلام نصب یکدستگاه برج AA </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007754/استعلام-دو-دستگاه-الکتروپمپ-گرانفوس'>استعلام دو دستگاه الکتروپمپ گرانفوس  / استعلام ,استعلام دو دستگاه الکتروپمپ گرانفوس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007755/استعلام-ابزار-و-تجهیزات-زیرساخت-فیزیک'>استعلام ابزار و تجهیزات زیرساخت فیزیک / استعلام, استعلام ابزار و تجهیزات زیرساخت فیزیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007756/استعلام-یاتاقان-و-بلبرینگ'>استعلام یاتاقان و بلبرینگ  / استعلام ,استعلام یاتاقان و بلبرینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007757/استعلام-آب-رسانی-مدیریت'>استعلام آب رسانی مدیریت / استعلام , استعلام آب رسانی مدیریت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007758/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری / استعلام ,استعلام کامپیوتر و فناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007759/استعلام-خدمات-ایاب-و-ذهاب-کارکنان'>استعلام خدمات ایاب  و ذهاب کارکنان  / استعلام , استعلام خدمات ایاب  و ذهاب کارکنان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007760/دعوتنامه-انجام-تعمیرات-زیر-آبی-شناور-یدک-کش'>دعوتنامه انجام تعمیرات زیر آبی شناور یدک کش / دعوتنامه انجام تعمیرات زیر آبی شناور یدک کش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007761/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری  / استعلام , استعلام کامپیوتر و فناوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007762/استعلام-اقلام-شبکه'>استعلام اقلام شبکه / استعلام, استعلام اقلام شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007763/استعلام-شیر-پروانه-ای--'>استعلام شیر پروانه ای ... / استعلام,استعلام شیر پروانه ای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007764/استعلام-​پکیج-گرمایشی-32-kw'>استعلام ​پکیج گرمایشی 32 kw  / استعلام , استعلام ​پکیج گرمایشی 32 kw </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007765/استعلام-فن-زاگرس-بخاری'>استعلام فن زاگرس بخاری / استعلام,استعلام فن زاگرس بخاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007766/استعلام-الکتروپمپ'>استعلام الکتروپمپ  / استعلام,استعلام الکتروپمپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1007767/استعلام-بهای-اجرای-عملیات-نهال'>استعلام بهای اجرای عملیات نهال / استعلام,استعلام بهای اجرای عملیات نهال</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 10 تاريخ : شنبه 26 اسفند 1396 ساعت: 11:28