اطلاعات مناقصات وم زایدات ثبت شده تاریخ 96.10.03 در سایت | بلاگ

اطلاعات مناقصات وم زایدات ثبت شده تاریخ 96.10.03 در سایت

ساخت وبلاگ

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005726/فراخوان-تامین-سیستم-فایروال-جامع-مراکز-استان-ها--نوبت-دوم'>فراخوان تامین سیستم فایروال جامع مراکز استان ها - نوبت دوم / مناقصه , فراخوان تامین سیستم فایروال جامع مراکز استان ها - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005729/فراخوان-استعلام-انجام-عملیات-سفت-کاری-و--تجدید-نوبت-دوم'>فراخوان استعلام انجام عملیات سفت کاری و ...تجدید نوبت دوم  / تجدید آگهی فراخوان استعلام ارزیابی کیفی, فراخوان  انجام عملیات سفت کاری و ...تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005730/مناقصه-انجام-ماموریت-های-ستاد-مرکزی-با-37-دستگاه-خودرو---نوبت-دوم'>مناقصه انجام ماموریت های ستاد مرکزی با 37 دستگاه خودرو ...- نوبت دوم / مناقصه,مناقصه انجام ماموریت های ستاد مرکزی با 37 دستگاه خودرو ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005732/فراخوان-و-مشارکت-نسبت-به-ساخت-و-بهره-برداری-تلویزیون-شهری-نوبت-دوم'>فراخوان و مشارکت نسبت به ساخت و بهره برداری تلویزیون شهری  نوبت دوم  / آگهی فراخوان و مشارکت , فراخوان و مشارکت نسبت به ساخت و بهره برداری تلویزیون شهری  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005736/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-ویدئو-آرتروسکوپ'>مناقصه خرید یک دستگاه ویدئو آرتروسکوپ / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید یک دستگاه ویدئو آرتروسکوپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005738/فراخوان-خرید-182-000-عدد-دستمال-کاغذی-تبلیغاتی-نوبت-سوم'>فراخوان خرید 182.000 عدد دستمال کاغذی تبلیغاتی نوبت سوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان خرید 182.000 عدد دستمال کاغذی تبلیغاتی نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005740/مناقصه-خرید-دو-قطعه-مورد-نیاز-خود-از-جنس-زاماک'>مناقصه خرید دو قطعه مورد نیاز خود از جنس زاماک / مناقصه,مناقصه خرید دو قطعه مورد نیاز خود از جنس زاماک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005741/مناقصه-مقدار-60-000-کیلوگرم-برنج-هاشمی'>مناقصه  مقدار 60.000 کیلوگرم برنج هاشمی  / آگهی مناقصه , مناقصه  مقدار 60.000 کیلوگرم برنج هاشمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005745/فراخوان-مناقصه-طراحی-ساخت-و-احداث-14-باب-واحد-کارگاهی-سوله---(نوبت-دوم)'>فراخوان مناقصه طراحی، ساخت و احداث 14 باب واحد کارگاهی سوله ... (نوبت دوم) / مناقصه ,فراخوان مناقصه طراحی، ساخت و احداث 14 باب واحد کارگاهی سوله ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005747/مناقصه-خرید-70-000-متر-انواع-کابل-فشار-ضعیف-مسی-و-آلومینیومی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 70.000 متر انواع کابل فشار ضعیف مسی و آلومینیومی- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای، مناقصه خرید 70.000 متر انواع کابل فشار ضعیف مسی و آلومینیومی- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005748/مناقصه-اجرای-آسفالت-بلوار-و--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای آسفالت بلوار و ...نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه اجرای آسفالت بلوار و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005750/فراخوان-طراحی-پیاده-سازی-نرم-افزار-هوشمند-و-پردازش-تصاویر--(نوبت-دوم)'>فراخوان طراحی پیاده سازی نرم افزار هوشمند و پردازش تصاویر... (نوبت دوم) / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران، فراخوان طراحی پیاده سازی نرم افزار هوشمند و پردازش تصاویر... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005761/مناقصه-اجرای-عملیات-خاکی-و-دیوارسازی-قطعه-اول-(نوبت-دوم)'>مناقصه اجرای عملیات خاکی و دیوارسازی قطعه اول (نوبت دوم) / آگهی مناقصه,مناقصه اجرای عملیات خاکی و دیوارسازی قطعه اول (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005762/فراخوان-ارزیابی-کیفی-طرح-اصلاح-و-افزایش-ظرفیت-سامانه-انتقال-آب-از-سد---نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی طرح اصلاح و افزایش ظرفیت سامانه انتقال آب از سد...- نوبت دوم / مناقصه عمومی, فراخوان ارزیابی کیفی طرح اصلاح و افزایش ظرفیت سامانه انتقال آب از سد... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005763/مناقصه-ساخت-ایستگاه-برق-سوله-سولفور'>مناقصه ساخت ایستگاه برق سوله سولفور / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه ساخت ایستگاه برق سوله سولفور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005765/مناقصه-carbon-active'>مناقصه carbon active / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه carbon active</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005767/فراخوان-انتخاب-مشاور-جهت-خدمات-نظارت-کارگاهی-نیروگاه-سیکل-ترکیبی-(نوبت-دوم)'>فراخوان انتخاب مشاور جهت خدمات نظارت کارگاهی نیروگاه سیکل ترکیبی (نوبت دوم) / آگهی فراخوان ، فراخوان انتخاب مشاور جهت خدمات نظارت کارگاهی نیروگاه سیکل ترکیبی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005768/فراخوان-خدمات-مدیریت-طرح-توسعه-سامانه-های-نوین-آبیاری-نوبت-دوم'>فراخوان خدمات مدیریت طرح توسعه سامانه های نوین آبیاری نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران, فراخوان خدمات مدیریت طرح توسعه سامانه های نوین آبیاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005770/فراخوان-انتخاب-مشاور-جهت-انجام-خدمات-مهندسی-مرحله-سوم-(نوبت-دوم)'>فراخوان انتخاب مشاور جهت انجام خدمات مهندسی مرحله سوم (نوبت دوم) / فراخوان انتخاب مشاور, فراخوان انتخاب مشاور جهت انجام خدمات مهندسی مرحله سوم (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005772/مناقصه-عملیات-ایاب-و-ذهاب-کارکنان-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات ایاب و ذهاب کارکنان نوبت دوم / آگهی مناقصه  عمومی، مناقصه عملیات ایاب و ذهاب کارکنان نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005773/تمدید-مناقصه-ساخت-استپر-هایما-و-سوزوکی'>تمدید مناقصه ساخت استپر هایما و سوزوکی / آگهی تمدید مناقصه عمومی، تمدید مناقصه ساخت استپر هایما و سوزوکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005774/مناقصه-امور-دبیرخانه-اعم-از-ثبت-نامه-وارده-و-صادره-تایپ-امور-پستی--نوبت-دوم'>مناقصه امور دبیرخانه اعم از ثبت نامه وارده و صادره، تایپ امور پستی... نوبت دوم  / مناقصه، مناقصه امور دبیرخانه اعم از ثبت نامه وارده و صادره، تایپ امور پستی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005779/تمدید-مناقصه-الگوبرداری-و-دوخت-انواع-کاور'>تمدید مناقصه الگوبرداری و دوخت انواع کاور  / آگهی تمدید مناقصه عمومی، تمدید مناقصه الگوبرداری و دوخت انواع کاور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005784/مناقصه-عملیات-خرید-آسفالت--'>مناقصه عملیات خرید آسفالت ... / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات خرید آسفالت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005785/مناقصه-خرید-برخی-تکنیکال-های-سموم-کشاورزی-و-مواد-شیمیایی'>مناقصه خرید برخی تکنیکال های سموم کشاورزی و مواد شیمیایی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید برخی تکنیکال های سموم کشاورزی و مواد شیمیایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005787/مناقصه-اجرای-عملیات-انتقال-نیرو-و--'>مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005801/مناقصه-13-دستگاه-خودروی-پژو-یا-سمند'>مناقصه 13 دستگاه خودروی پژو یا سمند  / آگهی مناقصه , مناقصه 13 دستگاه خودروی پژو یا سمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005803/تمدید-مناقصه-خرید-800-دستگاه-چاپگر'>تمدید مناقصه خرید 800 دستگاه چاپگر  / تمدید مناقصه, تمدید مناقصه خرید 800 دستگاه چاپگر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005809/اصلاحیه-فراخوان-خرید-تضمینی-گندم-و-دانه-های-روغنی'>اصلاحیه فراخوان خرید تضمینی گندم و دانه های روغنی / اصلاحیه فراخوان, فراخوان خرید تضمینی گندم و دانه های روغنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005812/مناقصه-خرید-حمل-نصب-و-راه-اندازی-یک-دستگاه-ماشین-سنگ-زنی--'>مناقصه خرید، حمل، نصب و راه اندازی یک دستگاه ماشین سنگ زنی... / مناقصه, مناقصه خرید، حمل، نصب و راه اندازی یک دستگاه ماشین سنگ زنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005816/تجدید-مناقصه-لکه-گیری-و-ترمیم-آسفالت-سطح-شهر'>تجدید مناقصه لکه گیری و ترمیم آسفالت سطح شهر     / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه لکه گیری و ترمیم آسفالت سطح شهر    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005817/مناقصه-عملیات-اجرایی-سایت-ایستگاه-پمپاژ-و-مخزن-500-متر-مکعبی--(نوبت-دوم)'>مناقصه عملیات اجرایی سایت، ایستگاه پمپاژ و مخزن 500 متر مکعبی... (نوبت دوم) / آگهی ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی، مناقصه عملیات اجرایی سایت، ایستگاه پمپاژ و مخزن 500 متر مکعبی... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005819/مناقصه-تعمیرات-اساسی-واحد-کلر-آلکالی'>مناقصه تعمیرات اساسی واحد کلر آلکالی / مناقصه عمومی دو مرحله ای ، مناقصه تعمیرات اساسی واحد کلر آلکالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005820/مناقصه-واگذاری-پروژه-اصلاح-بهسازی-و-ایمن-سازی'>مناقصه واگذاری پروژه اصلاح، بهسازی و ایمن سازی / مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری پروژه اصلاح، بهسازی و ایمن سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005822/مناقصه-خرید-نازل-باکس-و-دیافراگم-های-توربین-توربوفید-پمپ---تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه خرید نازل باکس و دیافراگم های توربین توربوفید پمپ ...- تجدید- نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه خرید نازل باکس و دیافراگم های توربین توربوفید پمپ ...- تجدید - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005823/مناقصه-تعداد-14-دستگاه-پمپ-فشار-قوی-مدل-App3-5-دانفوس--(نوبت-دوم)'>مناقصه تعداد 14 دستگاه پمپ فشار قوی مدل App3.5 دانفوس... (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تعداد 14 دستگاه پمپ فشار قوی مدل App3.5 دانفوس... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005825/مناقصه-بیمه-گروهی-مازاد-بر-درمان--نوبت-دوم'>مناقصه بیمه گروهی مازاد بر درمان - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه بیمه گروهی مازاد بر درمان- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005827/مناقصه-خرید-23000-دستگاه-کنتور-تکفاز-دیجیتال---(نوبت-دوم)'>مناقصه خرید 23000 دستگاه کنتور تکفاز دیجیتال ... (نوبت دوم) / مناقصه,مناقصه خرید 23000 دستگاه کنتور تکفاز دیجیتال ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005828/فراخوان-مناقصه-اجاره-2-مجموعه-سیستم-مدیریت-پسماند-حفاری-تجدید-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه اجاره 2 مجموعه  سیستم مدیریت پسماند حفاری تجدید نوبت دوم  / تجدید آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه اجاره 2 مجموعه  سیستم مدیریت پسماند حفاری تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005832/تجدید-مناقصه-احداث-و-تکمیل-5-باب-ساختمان-مخابرات-(نوبت-دوم)'>تجدید مناقصه احداث و تکمیل 5 باب ساختمان مخابرات (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه احداث و تکمیل 5 باب ساختمان مخابرات (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005833/مناقصه-نصب-و-راه-اندازی-سخت-افزار-و-نرم-افزار-پارکومتر-هوشمند'>مناقصه نصب و راه اندازی سخت افزار و نرم افزار پارکومتر هوشمند / آگهی مناقصه , مناقصه نصب و راه اندازی سخت افزار و نرم افزار پارکومتر هوشمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005834/مناقصه-پروژه-تهیه-و-نصب-دوربین-کنترل-چراغ-قرمز---96-10-3'>مناقصه پروژه تهیه و نصب دوربین کنترل چراغ قرمز .... 96.10.3 / مناقصه ، مناقصه پروژه تهیه و نصب دوربین کنترل چراغ قرمز .... 96.10.3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005837/مناقصه-پروژه-انجام-تست-های-غیرمخرب-(NDT)-ادوات-و-تجهیزات'>مناقصه پروژه انجام تست های غیرمخرب (NDT) ادوات و تجهیزات  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه انجام تست های غیرمخرب (NDT) ادوات و تجهیزات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005839/مناقصه-تهیه-و-نصب-سازه-سوله-استاندارد-سوله----نوبت-دوم'>مناقصه تهیه و نصب سازه سوله استاندارد سوله  ...  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه و نصب سازه سوله استاندارد سوله  ...  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005840/مناقصه-عملیات-تکمیلی-دوربرگردان-غیرهمسطح--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات تکمیلی دوربرگردان غیرهمسطح... نوبت دوم  / اگهی مناقصه , مناقصه عملیات تکمیلی دوربرگردان غیرهمسطح... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005843/مناقصه-احداث-ساختمان-پلیس'>مناقصه احداث ساختمان پلیس / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی مناقصه، مناقصه احداث ساختمان پلیس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005844/مناقصه-تهیه-و-پخش-آسفالت-مکانیزه-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه و پخش آسفالت مکانیزه نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه و پخش آسفالت مکانیزه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005846/مناقصه-خرید-تجهیزات-استحقاقی-و-نظامی-پرسنل-و-سرباز-یگان---نوبت-دوم'>مناقصه خرید تجهیزات استحقاقی و نظامی پرسنل و سرباز یگان ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه ، مناقصه خرید تجهیزات استحقاقی و نظامی پرسنل و سرباز یگان ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005848/آگهی-فراخوان-ارزیابی-کیفی-تامین-ترانسفورماتورهای-63-20'>آگهی فراخوان ارزیابی کیفی تامین ترانسفورماتورهای 63/20 / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی،آگهی فراخوان ارزیابی کیفی تامین ترانسفورماتورهای 63/20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005849/مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت-محوطه-و---نوبت-دوم'>مناقصه زیرسازی و آسفالت محوطه و ... نوبت دوم  / اگهی مناقصه عمومی , مناقصه زیرسازی و آسفالت محوطه و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005851/مناقصه-تامین-غذای-کارکنان-مرکز-ماهشهر'>مناقصه تامین غذای کارکنان مرکز ماهشهر  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین غذای کارکنان مرکز ماهشهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005852/مناقصه-عملیات-اجرایی-لوله-گذاری'>مناقصه عملیات اجرایی لوله گذاری / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  عملیات اجرایی لوله گذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005854/مناقصه-اجرای-جدول-باند-کندرو-ورودی--'>مناقصه اجرای جدول باند کندرو ورودی ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای جدول باند کندرو ورودی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005855/مناقصه-پروژه-تکمیل-مسیر--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه تکمیل مسیر ...نوبت دوم  / مناقصه,مناقصه پروژه تکمیل مسیر ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005857/اصلاحیه-مناقصه-عملیات-استخراج-بارگیری-حمل-و-دپوی-مارل--'>اصلاحیه مناقصه عملیات استخراج، بارگیری، حمل و دپوی مارل ... / مناقصه, اصلاحیه مناقصه عملیات استخراج، بارگیری، حمل و دپوی مارل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005859/مناقصه-پروژه-بازرسی-فنی-تست-و-تعمیر-لوله-های-جداری-آستری-و-مغزی-مناطق-عملیاتی'>مناقصه پروژه بازرسی فنی، تست و تعمیر لوله های جداری، آستری و مغزی مناطق عملیاتی / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه بازرسی فنی، تست و تعمیر لوله های جداری، آستری و مغزی مناطق عملیاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005860/مناقصه-مجدد-توسعه-سیستم-فاگ-جهت-ردیفهای-B-D-E-ایستگاه-فشار-قوی--'>مناقصه مجدد توسعه سیستم فاگ جهت ردیفهای B.D.E ایستگاه فشار قوی ... / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه مجدد عمومی, مناقصه مجدد توسعه سیستم فاگ جهت ردیفهای B.D.E ایستگاه فشار قوی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005863/مناقصه-اجرای-عملیات-اصلاح-قوس-حادثه-خیز--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات اصلاح قوس حادثه خیز ...نوبت دوم  / مناقصه,مناقصه اجرای عملیات اصلاح قوس حادثه خیز ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005865/مناقصه-انجام-امور-حمل-و-نقل-روزانه-نوبت-دوم'>مناقصه انجام امور حمل و نقل روزانه  نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه انجام امور حمل و نقل روزانه  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005866/مناقصه-تعمیر-راهبری-و-نگهداری-تاسیسات-مکانیکی-و-الکتریکی--'>مناقصه تعمیر، راهبری و نگهداری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ... / مناقصه, مناقصه تعمیر، راهبری و نگهداری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005868/مناقصه-خرید-9000-متر-سیم-خاردار-حلقوی'>مناقصه خرید 9000 متر سیم خاردار حلقوی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید 9000 متر سیم خاردار حلقوی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005870/فراخوان-مناقصه-تکمیل-سالن-آمفی-تئاتر-مجتمع-فرهنگی-تجدید'>فراخوان مناقصه تکمیل سالن آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی تجدید / تجدید آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه تکمیل سالن آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005873/مناقصه-تهیه--طبخ-و-توزیع-غذای-گرم-کارکنان-عملیاتی-منطقه-تجدید'>مناقصه تهیه ، طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان عملیاتی منطقه تجدید  / مناقصه عمومی , مناقصه تهیه ، طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان عملیاتی منطقه تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005875/مناقصه-خرید-278-دست-گیج-و-فرامین-کنترلی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 278 دست گیج و فرامین کنترلی نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه خرید 278 دست گیج و فرامین کنترلی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005877/مناقصه-خرید-500-اصله-تیر-سیمانی'>مناقصه خرید 500 اصله تیر سیمانی  / اگهی مناقصه , مناقصه خرید 500 اصله تیر سیمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005878/مناقصه-واگذاری-اداره-امور-مربوط-بتن-مسلح-محوطه-خروجی-بارگیری-نفتکوره--'>مناقصه واگذاری اداره امور مربوط بتن مسلح محوطه خروجی بارگیری نفتکوره... / مناقصه , مناقصه واگذاری اداره امور مربوط بتن مسلح محوطه خروجی بارگیری نفتکوره...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005879/مناقصه-خرید-پلی-الکترولیت-و--'>مناقصه خرید پلی الکترولیت و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید پلی الکترولیت و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005880/مناقصه-خرید-12-ست-چکش-دستگاه-خانکوبی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 12 ست چکش دستگاه خانکوبی نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه خرید 12 ست چکش دستگاه خانکوبی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005881/مناقصه-خرید-یکدستگاه-CNC-شیارزنی--نوبت-دوم'>مناقصه خرید یکدستگاه CNC شیارزنی... نوبت دوم  / آگهی مناقصات , مناقصه خرید یکدستگاه CNC شیارزنی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005882/مناقصه-خرید-تعداد-24-عدد-هولدر-زغال'>مناقصه  خرید تعداد 24 عدد هولدر زغال /  مناقصه عمومی، مناقصه  خرید تعداد 24 عدد هولدر زغال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005883/مناقصه-خرید-40000-متر-انواع-کابل--'>مناقصه خرید 40000 متر انواع کابل ... / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خرید 40000 متر انواع کابل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005884/فراخوان-ارزیابی-کیفی-مناقصه-بازسازی-و-بهسازی-دپوی-تعمیراتی-لکوموتیو'>فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه بازسازی و بهسازی دپوی تعمیراتی لکوموتیو / آگهی دعوت به فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه, فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه بازسازی و بهسازی دپوی تعمیراتی لکوموتیو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005885/مناقصه-تکمیل-شبکه-داخلی-گازرسانی-نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل شبکه داخلی گازرسانی- نوبت دوم  / مناقصه,مناقصه تکمیل شبکه داخلی گازرسانی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005886/مناقصه-بهسازی-پیاده-رو-بسترسازی-و-اجرای-دیوار-باند-کندروی--'>مناقصه بهسازی پیاده رو، بسترسازی و اجرای دیوار باند کندروی... / مناقصه عمومی, مناقصه بهسازی پیاده رو، بسترسازی و اجرای دیوار باند کندروی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005888/فراخوان-مناقصه-خرید-4000000-عدد-پاکت-کاغذی-ولودار-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خرید 4000000 عدد پاکت کاغذی ولودار نوبت دوم / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه خرید 4000000 عدد پاکت کاغذی ولودار نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005889/مناقصه-ارائه-خدمات-جهت-تامین-39-نفر-نیروی-انسانی-نوبت-دوم'>مناقصه ارائه خدمات جهت تامین 39 نفر نیروی انسانی- نوبت دوم / مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه ارائه خدمات جهت تامین 39 نفر نیروی انسانی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005891/فراخوان-P-F-ELECTROCATALYTIC-CHLOROPAC--نوبت-دوم'>فراخوان P/F"ELECTROCATALYTIC" CHLOROPAC... نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان P/F"ELECTROCATALYTIC" CHLOROPAC... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005894/مناقصه-عملیات-نصب-انشعابات-پراکنده-فاضلاب--'>مناقصه عملیات نصب انشعابات پراکنده فاضلاب... / مناقصه , مناقصه عملیات نصب انشعابات پراکنده فاضلاب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005895/مناقصه-خدمات-تنظیفات----نوبت-دوم'>مناقصه خدمات تنظیفات ... - نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی، مناقصه خدمات تنظیفات ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005896/فراخوان-مناقصه-خرید-کابل-تجدید'>فراخوان مناقصه خرید کابل تجدید / فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه خرید کابل تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005898/مناقصه-احداث-شبکه-گازرسانی'>مناقصه احداث شبکه گازرسانی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث شبکه گازرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005902/مناقصه-اجاره-21-دستگاه-ماشین-آلات-سنگین-شامل-لودر--نوبت-دوم'>مناقصه اجاره 21 دستگاه ماشین آلات سنگین شامل لودر - نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه اجاره 21 دستگاه ماشین آلات سنگین شامل لودر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005903/مناقصه-P-FBEJING--REN-QIU---نوبت-دوم'>مناقصه P/FBEJING & REN QIU ... نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه P/FBEJING & REN QIU ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005910/مناقصه-بهسازی-کانالهای-سطح-شهر--نوبت-دوم'>مناقصه بهسازی کانالهای سطح شهر - نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه بهسازی کانالهای سطح شهر - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005912/مناقصه-احداث-مخزن-200-مترمکعبی---(نوبت-دوم)'>مناقصه احداث مخزن 200 مترمکعبی ... (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی تک مرحله ای , مناقصه احداث مخزن 200 مترمکعبی جبارلو (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005919/مناقصه-احداث-نهر-سرپوشیده-خیابان--'>مناقصه احداث نهر سرپوشیده خیابان... / مناقصه عمومی, مناقصه احداث نهر سرپوشیده خیابان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005920/مناقصه-عملیات-اجرایی-تکمیل-پروژه-سیلوی-فلزی-30-هزار-تنی--'>مناقصه عملیات اجرایی تکمیل پروژه سیلوی فلزی 30 هزار تنی ... / مناقصه, عملیات اجرایی تکمیل پروژه سیلوی فلزی 30 هزار تنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005922/مناقصه-تهیه-و-طبخ--بسته-بندی--توزیع--سرو-غذا-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه و طبخ ، بسته بندی ، توزیع ، سرو غذا نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه تهیه و طبخ ، بسته بندی ، توزیع ، سرو غذا نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005925/مناقصه-تهیه-مصالح-حمل-و-اجرای-5785-متر-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب'>مناقصه تهیه مصالح، حمل و اجرای 5785 متر شبکه جمع  آوری فاضلاب  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه مصالح، حمل و اجرای 5785 متر شبکه جمع  آوری فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005928/فراخوان-مناقصه-عمومی-پروژه-احداث-3800-متر-خط-لوله-6-نفت-از-چاه-موقعیت-غرب--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عمومی پروژه احداث 3800 متر خط لوله 6 نفت از چاه موقعیت غرب - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی،فراخوان مناقصه پروژه احداث 3800 متر خط لوله 6 نفت از چاه موقعیت غرب - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005930/مناقصه-مناقصه-ارزیابی-پوشش-و-بررسی-وضعیت-حفاظت-کاتدی'>مناقصه مناقصه ارزیابی پوشش و بررسی وضعیت حفاظت کاتدی / آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران, مناقصه ارزیابی پوشش و بررسی وضعیت حفاظت کاتدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005931/مناقصه-اجرای-130-کیلومتر-شبکه-توزیع---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای 130 کیلومتر شبکه توزیع ... نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه اجرای 130 کیلومتر شبکه توزیع ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005934/فراخوان-عمومی-تجدید-مناقصه-احداث-دیوار-ضامن-در-ایستگاه-قارون'>فراخوان عمومی تجدید مناقصه احداث دیوار ضامن در ایستگاه قارون / ارزیابی کیفی فراخوان عمومی تجدید مناقصه، فراخوان عمومی تجدید مناقصه احداث دیوار ضامن در ایستگاه قارون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005936/همایش-شهر-ایده-آل'>همایش شهر ایده آل / همایش شهر ایده آل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005937/فراخوان-شناسایی-اشخاص-و-شرکت-ها-در-زمینه-تولید-و-توزیع-پلمب'>فراخوان شناسایی اشخاص و شرکت ها در زمینه تولید و توزیع پلمب / مناقصه, فراخوان شناسایی اشخاص و شرکت ها در زمینه تولید و توزیع پلمب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005938/فراخوان-احداث-جاده-و-محل-چاه-غرب-1-378---نوبت-دوم'>فراخوان احداث جاده و محل چاه غرب 1/378 ... نوبت دوم  / مناقصه, فراخوان احداث جاده و محل چاه غرب 1/378 ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005940/همایش-استقلال-و-ارزش-های-جهانی'>همایش استقلال و ارزش های جهانی / همایش استقلال و ارزش های جهانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005942/فراخوان-بهسازی-سکو--سرویس-بهداشتی'> فراخوان بهسازی سکو ، سرویس بهداشتی / فراخوان عمومی , فراخوان بهسازی سکو ، سرویس بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005944/مناقصه-تهیه-و-اجرای-آسفالت-گرم-محور-روستایی--'>مناقصه تهیه و اجرای آسفالت گرم محور روستایی... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه و اجرای آسفالت گرم محور روستایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005946/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-UPS-به-همراه-باتری-های-مربوطه'>مناقصه خرید یک دستگاه UPS به همراه باتری های مربوطه  / آگهی شناسایی و ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه خرید یک دستگاه UPS به همراه باتری های مربوطه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005950/مناقصه-پروژه-اصلاح-و-تکمیل-سیستم-ارت-پالایشگاه-و--'>مناقصه پروژه اصلاح و تکمیل سیستم ارت پالایشگاه و ... / مناقصه , مناقصه پروژه اصلاح و تکمیل سیستم ارت پالایشگاه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005951/فراخوان-مناقصه-تعمیر-ماشین-آلات-مکانیزه-و-درزین-ها-به-همراه-تهیه-قطعات'>فراخوان مناقصه تعمیر ماشین آلات مکانیزه و درزین ها به همراه تهیه قطعات / ارزیابی کیفی فراخوان عمومی نخست مناقصه، فراخوان مناقصه تعمیر ماشین آلات مکانیزه و درزین ها به همراه تهیه قطعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005953/مناقصه-احداث-مرکز-جامع-سلامت--'>مناقصه احداث مرکز جامع سلامت ... / مناقصه عمومی, مناقصه احداث مرکز جامع سلامت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005954/مناقصه-خرید-سنگ-فرش'>مناقصه خرید سنگ فرش / آگهی مناقصه, مناقصه خرید سنگ فرش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005957/مناقصه-P-F-COILED-TUBING-DOWN-HOLE-TOOLS-REF-LILIN-نوبت-دوم'>مناقصه P/F COILED TUBING DOWN HOLE TOOLS REF:LILIN نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه P/F COILED TUBING DOWN HOLE TOOLS REF:LILIN نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005959/تجدید-مناقصه-پروژه-اجرای-لکه-گیری-درزگیری----نوبت-دوم'>تجدید مناقصه پروژه اجرای لکه گیری، درزگیری ....- نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه پروژه اجرای لکه گیری، درزگیری ....- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005968/مناقصه-تهیه-مصالح-حمل-و-اجرای-5935-متر-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب'>مناقصه تهیه مصالح، حمل و اجرای 5935 متر شبکه جمع  آوری فاضلاب / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه مصالح، حمل و اجرای 5935 متر شبکه جمع  آوری فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005970/فراخوان-ارزیابی-کیفی-عملیات-اجرایی-طرح-آبرسانی--نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی عملیات اجرایی طرح آبرسانی... نوبت دوم  / مناقصه , فراخوان ارزیابی کیفی عملیات اجرایی طرح آبرسانی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005973/مناقصه-راهبری-و-ارائه-خدمت-مسافری-و-انجام-تعمیرات-داخلی-برق'>مناقصه راهبری و ارائه خدمت مسافری و انجام تعمیرات داخلی برق / آگهی مناقصه, مناقصه راهبری و ارائه خدمت مسافری و انجام تعمیرات داخلی برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005976/مناقصه-عملیات-اجرایی-تکمیل-پروژه-سیلوی-فلزی-40-هزار-تنی--'>مناقصه عملیات اجرایی تکمیل پروژه سیلوی فلزی 40 هزار تنی ... / مناقصه,  عملیات اجرایی تکمیل پروژه سیلوی فلزی 40 هزار تنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005977/مناقصه-احداث-دو-مورد-بند-سنگی-ملائی--نوبت-دوم'>مناقصه احداث دو مورد بند سنگی ملائی - نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه احداث دو مورد بند سنگی ملائی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005979/مناقصه-پروژه-خدمات-پیمانکار-خط-گرم-در-حوزه-عملیاتی'>مناقصه پروژه خدمات پیمانکار خط گرم در حوزه عملیاتی / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای، مناقصه پروژه خدمات پیمانکار خط گرم در حوزه عملیاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005982/مناقصه-انجام-امور-مربوط-به-خدمات-عمومی-و--'>مناقصه انجام امور مربوط به خدمات عمومی و ... / مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور مربوط به خدمات عمومی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005990/مناقصهP-F”MALBRANQUE”SAFETY-GATE-VALVE--نوبت-دوم'>مناقصهP/F”MALBRANQUE”SAFETY GATE VALVE -  نوبت دوم  / آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی به صورت یک مرحله ای ,مناقصهP/F”MALBRANQUE”SAFETY GATE VALVE 0- نوبت د وم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005992/تجدید-مناقصه-مرکز-توسعه-بازی-های-رایانه-ای-و-پویانمایی--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه مرکز توسعه بازی های رایانه ای و پویانمایی - نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای،تجدید مناقصه مرکز توسعه بازی های رایانه ای و پویانمایی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005994/مناقصه-اجاره-دو-دستگاه-ماشین-مکانیزه-جمع-آوری-زباله---نوبت-دوم'>مناقصه اجاره دو دستگاه ماشین مکانیزه جمع آوری زباله .... نوبت دوم / مناقصه,مناقصه اجاره دو دستگاه ماشین مکانیزه جمع آوری زباله .... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005995/فراخوان-ارزیابی-کیفی-ترمیم-و-نگهداری-فضای-سبز-نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی ترمیم و نگهداری فضای سبز -نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی، فراخوان ارزیابی کیفی ترمیم و نگهداری فضای سبز -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005996/مناقصه-بهسازی-و-آسفالت-معابر'>مناقصه بهسازی و آسفالت معابر  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه بهسازی و آسفالت معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005999/تجدید-فراخوان-مناقصه-دو-عدد-چیلر-تراکمی-هوا-خنک-یکپارچه'>تجدید فراخوان مناقصه  دو عدد چیلر تراکمی هوا خنک یکپارچه  / فراخوان تجدید مناقصه , تجدید فراخوان مناقصه دو عدد چیلر تراکمی هوا خنک یکپارچه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006001/مناقصه-تهیه-تمامی-مصالح-و-اجرای-شبکه-گاز--خط-تغذیه--نوبت-دوم'>مناقصه تهیه تمامی مصالح و اجرای شبکه گاز ، خط تغذیه - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تهیه تمامی مصالح و اجرای شبکه گاز ، خط تغذیه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006004/مناقصه-ایمن-سازی-و-نگهداری-راههای-استان'>مناقصه ایمن سازی و نگهداری راههای استان  / راخوان مناقصه عمومی با ارزیابی ساده , مناقصه ایمن سازی و نگهداری راههای استان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006011/تجدید-مناقصه-پروژه-بهسازی-راه-روستایی'>تجدید مناقصه پروژه بهسازی راه روستایی / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای ، تجدید مناقصه پروژه بهسازی راه روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006014/تجدید-مناقصه-تامین-خدمات-خودروهای-ایاب-و-ذهاب-و-عملیاتی-منطقه-(نوبت-دوم)'>تجدید مناقصه تامین خدمات خودروهای ایاب و ذهاب و عملیاتی منطقه (نوبت دوم) / اگهی تجدید مناقصه , تجدید مناقصه تامین خدمات خودروهای ایاب و ذهاب و عملیاتی منطقه (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006018/فراخوان-پکیج-کامل-کمپرسورهوا'>فراخوان پکیج کامل کمپرسورهوا / فراخوان, فراخوان پکیج کامل کمپرسورهوا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006020/مناقصه-انتقال-کشت-آبیاری-و-نگهداری-نوبت-دوم'>مناقصه انتقال، کشت، آبیاری و نگهداری- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه انتقال، کشت، آبیاری و نگهداری- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006024/مناقصه-احداث-یک-طبقه-مهمانسرای'>مناقصه احداث یک طبقه مهمانسرای  / مناقصه  ،مناقصه احداث یک طبقه مهمانسرای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006031/مناقصه-مقدار-18100-متر-(62520-گیلوگرم)-لوله-پلی-اتیلن-نوبت-دوم'>مناقصه مقدار 18100 متر (62520 گیلوگرم) لوله پلی اتیلن  نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه مقدار 18100 متر (62520 گیلوگرم) لوله پلی اتیلن  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006038/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-عمومی-و--'>مناقصه واگذاری امور خدمات عمومی و ... / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری امور خدمات عمومی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006040/تجدید-آگهی-فراخوان-عملیات-اجرایی-باند-دوم-محور--'>تجدید آگهی فراخوان عملیات اجرایی باند دوم محور... / تجدید فراخوان عمومی ارزیابی کیفی، تجدید آگهی فراخوان عملیات اجرایی باند دوم محور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006044/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-دستیاری-دندانپزشکی'>مناقصه واگذاری امور خدمات دستیاری دندانپزشکی  / مناقصه ,مناقصه واگذاری امور خدمات دستیاری دندانپزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006045/فراخوان-خرید-تضمینی-گندم-و-دانه-های-روغنی-نوبت-دوم'>فراخوان خرید تضمینی گندم و دانه های روغنی نوبت دوم  / فراخوان, فراخوان خرید تضمینی گندم و دانه های روغنی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006047/مناقصه-تکمیل-پل---مرحله-اول-نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل پل .... مرحله اول نوبت دوم  / آگهی مناقصات , مناقصه تکمیل پل .... مرحله اول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006050/مناقصه-امور-خدمات-منشی-گری-و-پذیرش-کلینیک'>مناقصه امور خدمات منشی گری و پذیرش کلینیک / مناقصه ,مناقصه امور خدمات منشی گری و پذیرش کلینیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006052/مناقصه-امور-حمل-و-نقل-درون-شهری-بیمارستان'>مناقصه  امور حمل و نقل درون شهری بیمارستان  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  امور حمل و نقل درون شهری بیمارستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006055/مناقصه-انجام-حراست-و-نگهبانی-از-اموال-و-تاسیسات'>مناقصه انجام حراست و نگهبانی از اموال و تاسیسات  / مناقصه , مناقصه انجام حراست و نگهبانی از اموال و تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006057/مناقصه-عملیات-آسفالت-ریزی-معابر--مرحله-دوم-نوبت-اول'>مناقصه عملیات آسفالت ریزی معابر... مرحله دوم نوبت اول  / آگهی مناقصات , مناقصه عملیات آسفالت ریزی معابر... مرحله دوم نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006059/مناقصه-شارژ-کپسولهای-آتش-نشانی-بانک'> مناقصه شارژ کپسولهای آتش نشانی بانک / آگهی مناقصه,  مناقصه شارژ کپسولهای آتش نشانی بانک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006061/تجدید-مناقصه-واگذاری-اجرای-بازدید-مسیر-گاز-داغ-به-همراه-تامین-قطعات'>تجدید مناقصه واگذاری اجرای بازدید مسیر گاز داغ به همراه تامین قطعات / تجدید مناقصه, مناقصه واگذاری اجرای بازدید مسیر گاز داغ به همراه تامین قطعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006062/مناقصه-اجرای-سیاست-های-کلی-اصل-44-قانون-اساسی-و---'>مناقصه اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و .... / مناقصه, اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006069/مناقصه-واگذاری-مدیریت-پرداخت-حق-الزحمه-کادر-پزشکی-و-پیراپزشکی-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری مدیریت پرداخت حق الزحمه کادر پزشکی و پیراپزشکی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری مدیریت پرداخت حق الزحمه کادر پزشکی و پیراپزشکی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006072/اصلاحیه-فراخوان-مناقصه-خرید-حمل-نصب-تست-و-راه-اندازی-سیستم-سرمایشی-نوبت-سوم'>اصلاحیه فراخوان مناقصه خرید، حمل، نصب، تست و راه اندازی سیستم سرمایشی- نوبت سوم / اصلاحیه مناقصه ,فراخوان مناقصه خرید، حمل، نصب، تست و راه اندازی سیستم سرمایشی - نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006086/مناقصه-واگذاری-امور-نظافتی-و-خدمات-جنبی'>مناقصه واگذاری امور نظافتی و خدمات جنبی  / مناقصه , مناقصه واگذاری امور نظافتی و خدمات جنبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006088/مناقصه-واگذاری-امور-اپراتوری'>مناقصه واگذاری امور اپراتوری  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور اپراتوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006089/مناقصه-اجرای-طرح-فیبرنوری-سورشجان'>مناقصه اجرای طرح فیبرنوری سورشجان / آگهی مناقصه، مناقصه اجرای طرح فیبرنوری سورشجان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006090/مناقصه-امورات-نگهداری-جابجایی-نظافت-تخلیه-بارگیری-و---'>مناقصه امورات نگهداری، جابجایی، نظافت، تخلیه، بارگیری، و .... / مناقصه,  امورات نگهداری، جابجایی، نظافت، تخلیه، بارگیری، و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006103/مناقصه-خرید-چراغ-لاک-پشتی-50-و-150-وات-بخار-سدیم-با-بالاست-مسی-و-بدون-لامپ--'>مناقصه خرید چراغ لاک پشتی 50 و 150 وات بخار سدیم با بالاست مسی و بدون لامپ... / آگهی مناقصات عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید چراغ لاک پشتی 50 و 150 وات بخار سدیم با بالاست مسی و بدون لامپ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006107/ارزیابی-کیفی-سرویس-های-فنی-عملیات-پالایشگاه---'>ارزیابی کیفی سرویس های فنی عملیات پالایشگاه .... / آگهی ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی , ارزیابی کیفی سرویس های فنی عملیات پالایشگاه ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006108/مناقصه-واگذاری-امور-بهره-برداری-از-تاسیسات-آب-آشامیدنی---(نوبت-دوم)'>مناقصه واگذاری امور بهره برداری از تاسیسات آب آشامیدنی ... (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری امور بهره برداری از تاسیسات آب آشامیدنی ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006110/مناقصه-اجرای-جدول-باند-کندرو-ورودی-آمل--موزیرج-شمالی'>مناقصه اجرای جدول باند کندرو ورودی آمل ، موزیرج شمالی  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای جدول باند کندرو ورودی آمل ، موزیرج شمالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006115/مناقصه-اجرای-عملیات-احداث-پارک-خطی-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات احداث پارک خطی- نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات احداث پارک خطی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006119/مناقصه-گازرسانی-نوبت-دوم'>مناقصه گازرسانی- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه گازرسانی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006120/مناقصه-تامین-امنیت-اجتماعی-و-فیزیکی-خوابگاه-های-دانشجویی--نوبت-دوم'>مناقصه تامین امنیت اجتماعی و فیزیکی خوابگاه های دانشجویی - نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه تامین امنیت اجتماعی و فیزیکی خوابگاه های دانشجویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006124/فراخوان-عملیات-اجرایی-احداث-شبکه-زهکشی-و-زیرزمینی-فضای-سبز'>فراخوان عملیات اجرایی احداث شبکه زهکشی و زیرزمینی فضای سبز / مناقصه عمومی, فراخوان عملیات اجرایی احداث شبکه زهکشی و زیرزمینی فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006126/مناقصه-نصب-3000-عدد-کنتور-و-رگلاتور---'>مناقصه نصب 3000 عدد کنتور و رگلاتور .... / مناقصه, مناقصه نصب 3000 عدد کنتور و رگلاتور ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006128/مناقصه-تامین-خدمات-حراست-و-نگهبانی-از-پستها'>مناقصه تامین خدمات حراست و نگهبانی از پستها  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه تامین خدمات حراست و نگهبانی از پستها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006131/مناقصه-اجرای-نازک-کاری-ساختمان-شهرداری-نوبت-سوم'>مناقصه اجرای نازک کاری ساختمان شهرداری نوبت سوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای نازک کاری ساختمان شهرداری نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006132/مناقصه-تکمیل-دیواره-حفاظتی-حاشیه-رودخانه-تلخاب--مرحله-دوم'>مناقصه تکمیل دیواره حفاظتی حاشیه رودخانه تلخاب - مرحله دوم / مناقصه, مناقصه تکمیل دیواره حفاظتی حاشیه رودخانه تلخاب - مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006135/فراخوان-مناقصه-اجرای-خط-انتقال-آب-فولادی'>فراخوان مناقصه اجرای خط انتقال آب فولادی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه اجرای خط انتقال آب فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006136/مناقصه-نیرو-رسانی-توسعه-و-بازسازی-شبکه-های-توزیع-نیروی-برق'>مناقصه نیرو رسانی، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق  /  ارزیابی کیفی شناسایی پیمانکاران, مناقصه نیرو رسانی، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006142/مناقصه-انجام-خدمات-سرویس-ایاب-و-ذهاب-کارکنان'>مناقصه انجام خدمات سرویس ایاب و ذهاب کارکنان / مناقصه, مناقصه انجام خدمات سرویس ایاب و ذهاب کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006144/مناقصه-ساماندهی-رودخانه--نوبت-دوم'>مناقصه ساماندهی رودخانه - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ساماندهی رودخانه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006146/مناقصه-تعمیرات-پشت-بام-دانشکده-مرحله-سوم'>مناقصه تعمیرات پشت بام دانشکده مرحله سوم / مناقصه, مناقصه تعمیرات پشت بام دانشکده مرحله سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006147/فراخوان-خرید-تضمینی-گندم-و-دانه-های-روغنی'>فراخوان خرید تضمینی گندم و دانه های روغنی / فراخوان دعوت به همکاری، فراخوان خرید تضمینی گندم و دانه های روغنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006148/مناقصه-پیاده-روسازی-شامل-عملیات-تخریب--عملیات-خاکی-با-دست--نوبت-دوم'>مناقصه پیاده روسازی شامل عملیات تخریب ، عملیات خاکی با دست...نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پیاده روسازی شامل عملیات تخریب ، عملیات خاکی با دست...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006149/مناقصه-واگذاری-پروژه-جدول-گذاری-و-اجرای-کانیو'>مناقصه  واگذاری پروژه جدول گذاری و اجرای کانیو  / آگهی مناقصه, مناقصه  واگذاری پروژه جدول گذاری و اجرای کانیو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006153/تجدید-مناقصات-عمومی-حوادث-و-اتفاقات-و-بهره-برداری-از-فاضلاب-و--'>تجدید مناقصات عمومی حوادث و اتفاقات و بهره برداری از فاضلاب و ...  / تجدید مناقصات عمومی , تجدید مناقصات عمومی حوادث و اتفاقات و بهره برداری از فاضلاب و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006154/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-محدوده-E--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای محدوده E - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای محدوده E - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006155/تجدید-مناقصه-انجام-امورات-مربوط-به-حوزه-خدمات-شهری'>تجدید مناقصه انجام امورات مربوط به حوزه خدمات شهری / آگهی تجدید مناقصه، تجدید مناقصه انجام امورات مربوط به حوزه خدمات شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006157/مناقصه-بهسازی-و-آسفالت-معابر-سطح-شهر'>مناقصه بهسازی و آسفالت معابر سطح شهر  / آگهی مناقصه , مناقصه بهسازی و آسفالت معابر سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006159/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-انجام-آسفالت--لکه-گیری-و-ترمیم-ترانشه-ها-مرحله-اول-نوبت-دوم'>مناقصه انتخاب پیمانکار انجام آسفالت ، لکه گیری و ترمیم ترانشه ها مرحله اول نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه انتخاب پیمانکار انجام آسفالت ، لکه گیری و ترمیم ترانشه ها نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006160/مناقصه-احداث-گلدانهای-طبقاتی-نوبت-دوم'>مناقصه احداث گلدانهای طبقاتی نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه احداث گلدانهای طبقاتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006164/مناقصه-P-F--RETRIEVABLE-MWD-DRILLING--نوبت-دوم'>مناقصه P/F : RETRIEVABLE MWD DRILLING - نوبت دوم / آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی, مناقصه P/F : RETRIEVABLE MWD DRILLING  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006165/مناقصه-نیرو-رسانی-توسعه-و-بازسازی-شبکه-های-توزیع-نیروی-برق--'>مناقصه نیرو رسانی، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق...  / آگهی ارزیابی کیفی شناسایی پیمانکاران جهت دعوت به مناقصه، مناقصه نیرو رسانی، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006167/مناقصه-انجام-خرید-2-دستگاه-دیزل-ژنراتور'>مناقصه انجام خرید 2 دستگاه دیزل ژنراتور  / مناقصه , مناقصه انجام خرید 2 دستگاه دیزل ژنراتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006170/مناقصه-خرید-آسفالت-گرم-به-صورت-تنی-جهت-معابر-شهر'>مناقصه خرید آسفالت گرم به صورت تنی جهت معابر شهر  / آگهی مناقصه , مناقصه خرید آسفالت گرم به صورت تنی جهت معابر شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006171/مناقصه-امور-حمل-و-نقل-درون-شهری-و-برون-شهری--'>مناقصه امور حمل و نقل درون شهری و برون شهری ... / مناقصه,مناقصه امور حمل و نقل درون شهری و برون شهری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006172/مناقصه-رفع-حوادث-شبکه-توزیع--انشعابات-آب'> مناقصه رفع حوادث شبکه توزیع ، انشعابات آب / آگهی مناقصه ، مناقصه رفع حوادث شبکه توزیع ، انشعابات آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006173/مناقصه-ترمیم-و-اجرای-جدول-و-کفپوش-پیاده-رو-سطح-شهر--تجدید'>مناقصه ترمیم و اجرای جدول و کفپوش پیاده رو سطح شهر  - تجدید / آگهی مناقصه, مناقصه ترمیم و اجرای جدول و کفپوش پیاده رو سطح شهر- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006174/مناقصه-اجرای-فاز-دوم-باغ-بانوان-و--'>مناقصه اجرای فاز دوم باغ بانوان و ... / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای فاز دوم باغ بانوان و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006177/فراخوان-ارزیابی-کیفی-اجرای-پروژه-احداث-تونل-های-راه-اصلی--'>فراخوان ارزیابی کیفی اجرای پروژه، احداث تونل های راه اصلی... / مناقصه عمومی, فراخوان ارزیابی کیفی اجرای پروژه، احداث تونل های راه اصلی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006180/فراخوان-شناسایی-نگهداری-تعدادی-از-آسانسورهای-شهرداری'>فراخوان شناسایی نگهداری تعدادی از آسانسورهای شهرداری  / اگهی فراخوان , فراخوان شناسایی نگهداری تعدادی از آسانسورهای شهرداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006189/مناقصه-واگذاری-پروژه-پخش-آسفالت-معابر-سطح-شهر'>مناقصه واگذاری پروژه پخش آسفالت معابر سطح شهر  / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری پروژه پخش آسفالت معابر سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006192/مناقصه-عملیات-پیگیری-و-وصول-مطالبات-تجدید'>مناقصه عملیات پیگیری و وصول مطالبات تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه عملیات پیگیری و وصول مطالبات تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006196/مناقصه-اجرای-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-و-نصب-انشعاب-فاضلاب'>مناقصه اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب و نصب انشعاب فاضلاب / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب و نصب انشعاب فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006197/فراخوان-استعلام-تعمیر-سرویس-و-نگهداری-تاسیسات'>فراخوان استعلام تعمیر، سرویس و نگهداری تاسیسات  / آگهی فراخوان استعلام عمومی, فراخوان استعلام تعمیر، سرویس و نگهداری تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006198/فراخوان-مناقصه-عمومی-احداث-باند--تکمیل-استخر-و--'>فراخوان مناقصه عمومی احداث باند ، تکمیل استخر و ...  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی احداث باند ، تکمیل استخر و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006202/مناقصه-عملیات-تهیه-رنگ-دو-جزئی-پلاستیک-سرد-جهت-خط-کشی-محوری--تجدید'>مناقصه عملیات تهیه رنگ دو جزئی پلاستیک سرد جهت خط کشی محوری - تجدید / تجدید آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات تهیه رنگ دو جزئی پلاستیک سرد جهت خط کشی محوری - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006203/مناقصه-عملیات-احداث-سکو-و-رختکن---نوبت-دوم'>مناقصه عملیات احداث سکو و رختکن ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات احداث سکو و رختکن ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006207/تجدید-مناقصه-عملیات-پیگیری-و-وصول-مطالبات-منطقه-3-آبفا'>تجدید مناقصه عملیات پیگیری و وصول مطالبات منطقه 3 آبفا  / مناقصه عمومی , تجدید مناقصه عملیات پیگیری و وصول مطالبات منطقه 3 آبفا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006212/تجدید-مناقصه-خرید-خدمات-تخصصی-به-آسیب-دیدگان-اجتماعی--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید خدمات تخصصی به  آسیب دیدگان اجتماعی - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید خدمات تخصصی به  آسیب دیدگان اجتماعی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006214/مناقصه-خرید-450-اصله-تیر-سیمانی--'>مناقصه خرید 450 اصله تیر سیمانی... / مناقصه , مناقصه خرید 450 اصله تیر سیمانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006215/مناقصه-عمومی-واگذاری-آزمایشگاه-مرکز-آموزشی-درمانی-خلیلی'>مناقصه عمومی واگذاری آزمایشگاه مرکز آموزشی درمانی خلیلی / مناقصه عمومی واگذاری آزمایشگاه مرکز آموزشی درمانی خلیلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006220/مناقصه-خرید-و-نصب-آسانسور-تجدید'>مناقصه خرید و نصب آسانسور تجدید / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه خرید و نصب آسانسور تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006221/آگهی-ارزیابی-امور-خدماتی-در-بخش-نظافت'>آگهی ارزیابی  امور خدماتی در بخش نظافت / آگهی ارزیابی،آگهی ارزیابی  امور خدماتی در بخش نظافت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006223/آگهی-مناقصه-عمومی-عملیات-اجرایی-روکش-آسفالت-معابر-و--'>آگهی مناقصه عمومی عملیات اجرایی روکش آسفالت معابر و ...  / آگهی مناقصه عمومی عملیات اجرایی روکش آسفالت معابر و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006229/مناقصه-عمومی-امور-خدماتی-در-بخش-نگهداری-و-توسعه-فضای-سبز-96-10-3'>مناقصه عمومی امور خدماتی در بخش نگهداری و توسعه فضای سبز  96.10.3 / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی امور خدماتی در بخش نگهداری و توسعه فضای سبز 96.10.3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006234/فراخوان-ارزیابی-خرید-قطعات-پمپ-فلوسرو'>فراخوان ارزیابی خرید قطعات پمپ فلوسرو / مناقصه, فراخوان ارزیابی خرید قطعات پمپ فلوسرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006238/مناقصه-واگذاری-آزمایشگاه'>مناقصه واگذاری آزمایشگاه / مناقصه, مناقصه واگذاری آزمایشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006239/فراخوان-ایمن-سازی-خطول-لوله-حوزه-استحفاظی'>فراخوان ایمن سازی خطول لوله حوزه استحفاظی / فراخوان مناقصه ، ایمن سازی خطول لوله حوزه استحفاظی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006240/مناقصه-قسمتی-از-ساختمان-اصلی-موزه-منطقه-هگمتانه'>مناقصه قسمتی از ساختمان اصلی موزه منطقه هگمتانه  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه قسمتی از ساختمان اصلی موزه منطقه هگمتانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006242/مناقصه-انجام-خدمات-تنظیفات-محوطه-حفظ-و-نگهداری-ترمیم-و-واکاری-فضای-سبز--'>مناقصه انجام خدمات تنظیفات محوطه، حفظ و نگهداری، ترمیم و واکاری فضای سبز... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه انجام خدمات تنظیفات محوطه، حفظ و نگهداری، ترمیم و واکاری فضای سبز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006244/مناقصه-احداث-فاز-دوم-استخر--'>مناقصه احداث فاز  دوم استخر ... / مناقصه,مناقصه احداث فاز  دوم استخر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006245/مناقصه-احداث-ویلا-باغ--نوبت-دوم'>مناقصه احداث ویلا باغ ...نوبت دوم  / مناقصه,مناقصه احداث ویلا باغ ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006246/آگهی-فراخوان‌-عمومی-تعمیر-وبازسازی-بوش-و-اسلیو-های'>آگهی فراخوان‌ عمومی تعمیر وبازسازی بوش و اسلیو های / آگهی فراخوان‌ عمومی،آگهی فراخوان‌ عمومی تعمیر وبازسازی بوش و اسلیو های</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006248/مناقصه-عمومی-طرح-کفسازی-خیابان'>مناقصه عمومی طرح کفسازی خیابان  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی طرح کفسازی خیابان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006252/مناقصه-تهیه-و-تعویض-لوله-های-سیستم-سیالات'>مناقصه تهیه و تعویض لوله های سیستم سیالات / مناقصه ، مناقصه تهیه و تعویض لوله های سیستم سیالات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006255/مناقصه-اصلاح-مسیر-ورودی-شهر--نوبت-دوم'>مناقصه اصلاح مسیر ورودی شهر - نوبت دوم  / مناقصه,مناقصه اصلاح مسیر ورودی شهر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006258/استعلام-میکروسکوپ-فلوئورنست---'>استعلام میکروسکوپ فلوئورنست .... / استعلام میکروسکوپ فلوئورنست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006260/مناقصه-تامین-خودروهای-اتوبوس-مینی-بوس-و-سپتیک-تانک'>مناقصه تامین خودروهای اتوبوس، مینی بوس و سپتیک تانک  / مناقصه، مناقصه تامین خودروهای اتوبوس، مینی بوس و سپتیک تانک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006262/مناقصه-خرید-53-دستگاه-کولر-گازی-دوتیکه'>مناقصه خرید 53 دستگاه کولر گازی دوتیکه / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید 53 دستگاه کولر گازی دوتیکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006263/واگذاری-خدمات-خودرویی-(حمل-و-نقل)'>واگذاری خدمات خودرویی (حمل و نقل) / واگذاری خدمات خودرویی (حمل و نقل)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006264/مناقصه-سرویس--نگهداری-و-تعمیرات-سیستم-های-روشنایی'>مناقصه سرویس ، نگهداری و تعمیرات سیستم های روشنایی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه سرویس ، نگهداری و تعمیرات سیستم های روشنایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006266/فراخوان-ارائه-خدمات-تاکسی-اینترنتی'>فراخوان ارائه خدمات تاکسی اینترنتی / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان ارائه خدمات تاکسی اینترنتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006267/جشنواره-فروش-ویژه-مبل-خانگی'>جشنواره فروش ویژه مبل خانگی / جشنواره فروش ویژه مبل خانگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006270/آگهی-استعلام-اصلاح-و-بهینه-سازی-روستای'>آگهی استعلام  اصلاح و بهینه سازی روستای / آگهی استعلام  اصلاح و بهینه سازی روستای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006271/مناقصه-تهیه-کسری--نصب-تست-وراه-اندازی-پست-مدولار-20-63-کیلوولت'>مناقصه تهیه کسری ، نصب تست وراه اندازی پست مدولار 20/63 کیلوولت / مناقصه عمومی, تهیه کسری ، نصب تست وراه اندازی پست مدولار 20/63 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006272/استعلام-کیف-چرمی-مدیریتی-بزرگ-سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام کیف چرمی مدیریتی بزرگ, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / استعلام ,استعلام کیف چرمی مدیریتی بزرگ, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006273/استعلام-واگذاری-ماشین-آلات-برف-روبی'>استعلام واگذاری ماشین آلات برف روبی  / استعلام , استعلام واگذاری ماشین آلات برف روبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006274/استعلام-طراحی-خط-گاز-فشار-قوی-و--'>استعلام طراحی خط گاز فشار قوی و... / استعلام ، استعلام طراحی خط گاز فشار قوی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006276/استعلام-نصب-علائم-و-تجهیزات-ایمنی-سایت-ستاد'>استعلام نصب علائم و تجهیزات ایمنی ,سایت ستاد / استعلام ,استعلام نصب علائم و تجهیزات ایمنی ,سایت ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006277/مناقصه-شناسایی-و-ارزیابی-پیمانکاران-جهت-تهیه-و-طبخ-غذا-و-اداره-رستورانهای-تاسیسات-تقویت-فشار-گاز'>مناقصه شناسایی و ارزیابی پیمانکاران جهت تهیه و طبخ غذا و اداره رستورانهای تاسیسات تقویت فشار گاز / آگهی مناقصه و شناسایی و ارزیابی کیفی پیمانکاران، مناقصه شناسایی و ارزیابی پیمانکاران جهت تهیه و طبخ غذا و اداره رستورانهای تاسیسات تقویت فشار گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006279/استعلام-طراحی-استاندارد-سالنهای-تخصصی-سامانه-ستاد'>استعلام طراحی استاندارد سالنهای تخصصی, سامانه ستاد / استعلام ,استعلام طراحی استاندارد سالنهای تخصصی, سامانه ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006280/اصلاحیه-مناقصه-احداث-ساختمان-اداری'>اصلاحیه مناقصه احداث ساختمان اداری  / اصلاحیه مناقصه,مناقصه احداث ساختمان اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006283/فراخوان-درزگیری--لکه-گیری-و-اجرای-آسفالت-حفاظتی'>فراخوان درزگیری ، لکه گیری و اجرای آسفالت حفاظتی  / آگهی فراخوان , فراخوان درزگیری ، لکه گیری و اجرای آسفالت حفاظتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006284/استعلام-تیغچه-های-سرگان-پنوماتیک-و-تیغچه-های-پایه-بلند-و--'>استعلام تیغچه های سرگان پنوماتیک و تیغچه های پایه بلند و ... / استعلام, استعلام تیغچه های سرگان پنوماتیک و تیغچه های پایه بلند و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006287/اصلاحیه-مناقصه-ساخت-گیت-عوارضی-برون-شهری'>اصلاحیه مناقصه ساخت گیت عوارضی برون شهری  / اصلاحیه مناقصه، مناقصه ساخت گیت عوارضی برون شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006288/استعلام-رادیو-جیبی--'>استعلام رادیو جیبی ... / استعلام,استعلام رادیو جیبی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006290/مناقصه-اجرای-شبکه-گاز-خط-تغذیه-ایستگاه-های-تقلیل-فشار-و----نوبت-دوم'>مناقصه اجرای شبکه گاز، خط تغذیه، ایستگاه های تقلیل فشار و ... - نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه اجرای شبکه گاز، خط تغذیه، ایستگاه های تقلیل فشار و ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006291/مناقصه-تهیه-مصالح-و-احداث-سوله-کارگاهی'>مناقصه تهیه مصالح و احداث سوله کارگاهی  / مناقصه ,مناقصه تهیه مصالح و احداث سوله کارگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006293/جشنواره-سکه-های-طلایی'>جشنواره سکه های طلایی / جشنواره سکه های طلایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006295/استعلام-قلم-موئی--فنر-هلی-کویل'>استعلام قلم موئی ، فنر هلی کویل / استعلام ، استعلام قلم موئی ، فنر هلی کویل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006296/مناقصه-skid-mounted-centrifucal-Horizantal'>مناقصه skid mounted centrifucal Horizantal / آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی، مناقصه skid mounted centrifucal Horizantal</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006297/مناقصه-خرید-لوله-و-اتصالات-پلی-اتیلن'>مناقصه خرید لوله و اتصالات پلی اتیلن  / مناقصه , مناقصه خرید لوله و اتصالات پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006298/مناقصه-واگذاری-تبدیل-ولتاژ-شبکه-فشار-متوسط-دانشکده-اهواز'>مناقصه واگذاری تبدیل ولتاژ شبکه فشار متوسط دانشکده اهواز / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه واگذاری تبدیل ولتاژ شبکه فشار متوسط دانشکده اهواز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006299/فراخوان-ارزیابی-کیفی-خرید-ادوات-اعلان-و-اطفاء-حریق-(F-G)'>فراخوان ارزیابی کیفی خرید ادوات اعلان و اطفاء حریق (F&G) / مناقصه , فراخوان ارزیابی کیفی خرید ادوات اعلان و اطفاء حریق (F&G)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006300/مناقصه-خدمات-تامین-خودروهای-سبک-مورد-نیاز'>مناقصه خدمات تامین خودروهای سبک مورد نیاز  / مناقصه ,مناقصه خدمات تامین خودروهای سبک مورد نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006302/مناقصه-اجرای-عملیات-تعمیرات-و-بهره-برداری-شبکه-های-توزیع-برق'>مناقصه اجرای عملیات تعمیرات و بهره برداری شبکه های توزیع برق / مناقصه اجرای عملیات تعمیرات و بهره برداری شبکه های توزیع برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006303/فراخوان-ارزیابی-انجام-کلیه-امور-و-خدمات-مربوط-به-مدیریت-بهره-برداری--'>فراخوان ارزیابی انجام کلیه امور و خدمات مربوط به مدیریت بهره برداری ... / فراخوان,فراخوان ارزیابی انجام کلیه امور و خدمات مربوط به مدیریت بهره برداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006304/مناقصه-ایمن-سازی-ایستگاه-های-شیر-خط-لوله-هفتم-سراسری-گاز'>مناقصه ایمن سازی ایستگاه های شیر خط لوله هفتم سراسری گاز  / مناقصه, مناقصه عمومی ایمن سازی ایستگاه های شیر خط لوله هفتم سراسری گاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006305/استعلام-اقلام-یدکی-مارک-THK--'>استعلام اقلام یدکی مارک THK... / استعلام ، استعلام اقلام یدکی مارک THK، الکتروموتور مارک SUMITOMO...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006306/استعلام-سنگ-ساب-کوچک-فیبری'>استعلام سنگ ساب کوچک فیبری / استعلام ، استعلام سنگ ساب کوچک فیبری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006307/تجدید-مناقصه-اجرای-سیستم-حفاظت-الکترونیک'>تجدید مناقصه اجرای سیستم حفاظت الکترونیک  / مناقصه ,تجدید مناقصه اجرای سیستم حفاظت الکترونیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006308/فراخوان-مناقصه-تامین-خدمات-عمومی-مراکز-بهره-برداری-خطوط-لوله--'>فراخوان مناقصه تامین خدمات عمومی مراکز بهره برداری خطوط لوله... / فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه تامین خدمات عمومی مراکز بهره برداری خطوط لوله...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006309/مناقصه-واگذاری-اداره-امور-مربوط-به-خودروهای-استیجاری'>مناقصه واگذاری اداره امور مربوط به خودروهای استیجاری / مناقصه , مناقصه واگذاری اداره امور مربوط به خودروهای استیجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006310/استعلام-3-عدد-اینورتر-با-مارک-LG'>استعلام 3 عدد اینورتر با مارک LG / استعلام، استعلام 3 عدد اینورتر با مارک LG</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006311/مناقصه-راهبری-تاسیسات-برق-تعمیر-و-نگهداری-پیش-گیرانه-و-راهبری-تیم-های-تعمیر-اضطراری'>مناقصه راهبری تاسیسات برق، تعمیر و نگهداری پیش گیرانه و راهبری تیم های تعمیر اضطراری / مناقصه ,مناقصه راهبری تاسیسات برق، تعمیر و نگهداری پیش گیرانه و راهبری تیم های تعمیر اضطراری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006312/استعلام-چاپ-افست-500-جلد-کتاب'>استعلام چاپ افست 500 جلد کتاب  / استعلام ,استعلام چاپ افست 500 جلد کتاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006313/استعلام-خدمات'>استعلام خدمات / استعلام، استعلام خدمات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006314/مناقصه-خرید-P-F-EMCO-'>مناقصه خرید P/F "EMCO" / مناقصه, مناقصه خرید P/F "EMCO"</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006315/استعلام-جعبه-یک-تیکه-کابین-عقب-تویوتا'>استعلام جعبه یک تیکه کابین عقب تویوتا  / استعلام ، استعلام جعبه یک تیکه کابین عقب تویوتا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006316/استعلام-تسمه-نقاله-پالتی-تخت-زنجیری'>استعلام تسمه نقاله پالتی تخت زنجیری  / استعلام , استعلام تسمه نقاله پالتی تخت زنجیری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006317/مناقصه-اجرای-پروژه-احداث-مخزن-بتنی-زمینی-ایستگاه-پمپاژ-و-خط-انتقال-آب--'>مناقصه اجرای پروژه احداث مخزن بتنی زمینی، ایستگاه پمپاژ و خط انتقال آب... / مناقصه عمومی , مناقصه اجرای پروژه احداث مخزن بتنی زمینی، ایستگاه پمپاژ و خط انتقال آب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006318/اگهی-عمومی-ارزیابی-کیفی-خرید-X-MASS-TREE-7-1-16'>اگهی عمومی ارزیابی کیفی خرید X-MASS TREE 7-1/16 / اگهی عمومی ارزیابی کیفی،اگهی عمومی ارزیابی کیفی خرید X-MASS TREE 7-1/16</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006319/استعلام-اجرای-عملیات-بازسازی-و-تعمیرات--'>استعلام اجرای عملیات بازسازی و تعمیرات ...  / استعلام , استعلام اجرای عملیات بازسازی و تعمیرات ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006320/مناقصه-انجام-خدمات-امداد-بهره-برداری-گازبانی--'>مناقصه انجام خدمات امداد، بهره برداری، گازبانی... / مناقصه,مناقصه انجام خدمات امداد، بهره برداری، گازبانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006321/استعلام-بهسازی-جاده'>استعلام بهسازی جاده / استعلام، استعلام بهسازی جاده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006322/ارزیابی-کیفی-خدمات-تأمین-نیروی-انسانی-جهت-انجام-نگهبانی-تجدید'>ارزیابی کیفی خدمات تأمین نیروی انسانی جهت انجام نگهبانی تجدید  / تجدید آگهی عمومی ارزیابی کیفی ، ارزیابی کیفی خدمات تأمین نیروی انسانی جهت انجام نگهبانی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006323/مناقصه-خرید-4500-عدد-شافت-محرک--'>مناقصه خرید 4500 عدد شافت محرک... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید 4500 عدد شافت محرک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006324/فراخوان-بازسازی-ویج-های-برنزی-و-سگمنت-های'>فراخوان بازسازی ویج های برنزی و سگمنت های / فراخوان ، فراخوان بازسازی ویج های برنزی و سگمنت های</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006325/استعلام-جی-پی-اس-GPS'>استعلام جی پی اس GPS  / استعلام ، استعلام جی پی اس GPS </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006326/مناقصه-احداث-جاده-و-محل-چاه-شرق'>مناقصه احداث جاده و محل چاه شرق / مناقصه ,مناقصه احداث جاده و محل چاه شرق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006327/استعلام-تهیه-و-نصب-راهبند-با-اهرم-6--'>استعلام تهیه و نصب راهبند با اهرم 6... / استعلام, استعلام تهیه و نصب راهبند با اهرم 6...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006328/استعلام-ورق-هسته-ترانسفورماتور'>استعلام ورق هسته ترانسفورماتور / استعلام , استعلام ورق هسته ترانسفورماتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006329/استعلام-فایل-بایگانی-ریلی-فلزی-متحرک'>استعلام فایل بایگانی ریلی فلزی متحرک / استعلام, استعلام فایل بایگانی ریلی فلزی متحرک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006330/استعلام-ایمن-سازی-و-نصب-نرده'>استعلام ایمن سازی و نصب نرده  / استعلام , استعلام ایمن سازی و نصب نرده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006331/استعلام-رنگ-آمیزی-ترانسفورماتور'>استعلام رنگ آمیزی ترانسفورماتور / استعلام , استعلام رنگ آمیزی ترانسفورماتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006332/استعلام-تلویزیون-ال-ای-دی-ایکس-ویژن'>استعلام تلویزیون ال ای دی ایکس ویژن  / استعلام, استعلام تلویزیون ال ای دی ایکس ویژن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006333/استعلام-​اجرای-عملیات-آبخیزداری'>استعلام ​اجرای عملیات آبخیزداری  / استعلام ,استعلام اجرای عملیات آبخیزداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006334/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری / استعلام , استعلام کامپیوتر و فناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006335/استعلام-ثبت-مشخصات-و-ارزیابی-عملکرد'>استعلام ثبت مشخصات و ارزیابی عملکرد  / استعلام, استعلام ثبت مشخصات و ارزیابی عملکرد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006336/فراخوان-ارزیابی-کیفی-اجرای-پروژه-روسازی--سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>فراخوان ارزیابی کیفی اجرای پروژه روسازی ، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / فراخوان , فراخوان ارزیابی کیفی اجرای پروژه روسازی ، آسفالت ، جدولگذاری و اجرای کانال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006337/استعلام-​بی-متال-3A-ده-عدد'>استعلام ​بی متال 3A ده عدد  / استعلام ,استعلام ​بی متال 3A ده عدد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006338/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن / استعلام ,استعلام لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006339/استعلام-​اجرای-365-متر-نقاشی-ساختمان'>استعلام ​اجرای 365 متر نقاشی ساختمان / استعلام , استعلام ​اجرای 365 متر نقاشی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006340/استعلام-برگزاری-کلینیک-سیار-صنعت---'>استعلام برگزاری کلینیک سیار صنعت .... / استعلام, استعلام برگزاری کلینیک سیار صنعت ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006341/استعلام-تهیه-و-نصب-راهبند-با-اهرم-۴'>استعلام تهیه و نصب راهبند با اهرم ۴ / استعلام ,استعلام تهیه و نصب راهبند با اهرم ۴</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006342/مناقصه-پروژه-تقویت-شبکه-گاز-شهر'>مناقصه پروژه تقویت شبکه گاز شهر / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه تقویت شبکه گاز شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006343/فراخوان-خدمات-کالا-و-انبارداری-و-طبقه-بندی-و-انباشت-کالا'>فراخوان خدمات کالا و انبارداری و طبقه بندی و انباشت کالا / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران , فراخوان خدمات کالا و انبارداری و طبقه بندی و انباشت کالا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006344/مناقصه-تهیه-و-اجرای-عملیات-طراحی-ساخت-و-نصب-اتاقک-سربی--'>مناقصه تهیه و اجرای عملیات طراحی، ساخت و نصب اتاقک سربی ... / مناقصه,مناقصه تهیه و اجرای عملیات طراحی، ساخت و نصب اتاقک سربی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006345/استعلام-خرید-درب-و-پنجره-upvc'>استعلام خرید درب و پنجره upvc / استعلام, استعلام خرید درب و پنجره upvc</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006346/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری / استعلام , استعلام کامپیوتر و فناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006347/استعلام-​یخچال-فریزر'>استعلام ​یخچال فریزر  / استعلام ,استعلام ​یخچال فریزر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006348/استعلام-خرید-لپ-تاپ-و-کامپیوتر-و-تلفن'>استعلام خرید لپ تاپ و کامپیوتر و تلفن  / استعلام, استعلام خرید لپ تاپ و کامپیوتر و تلفن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006349/استعلام-پروژه-تکمیل-مجتمع--'>استعلام پروژه تکمیل مجتمع ... / استعلام, استعلام پروژه تکمیل مجتمع ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006350/استعلام-ارزیابی-زیست-محیطی-توسعه--'>استعلام ارزیابی زیست محیطی توسعه ... / استعلام,استعلام ارزیابی زیست محیطی توسعه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006351/استعلام-اقلام-شبکه--'>استعلام اقلام شبکه... / استعلام, استعلام اقلام شبکه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006352/استعلام-EMC-vnxe1600'>استعلام EMC vnxe1600 / استعلام , استعلام EMC vnxe1600</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006353/استعلام-​رنگ-مات-سفید'>استعلام ​رنگ مات سفید / استعلام ,استعلام ​رنگ مات سفید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006354/استعلام-خرید-علائم-ایمنی'>استعلام خرید علائم ایمنی / استعلام ,استعلام خرید علائم ایمنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006355/استعلام-تهیه-و-نصب-کفپوش-دو-جزئی'>استعلام تهیه و نصب کفپوش دو جزئی  / استعلام, استعلام تهیه و نصب کفپوش دو جزئی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006356/فراخوان-تهیه--طبخ-و-توزیع-غذا-در-رستوران-شرکت-تجدید'>فراخوان تهیه ، طبخ و توزیع غذا در رستوران شرکت تجدید / تجدید آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان تهیه ، طبخ و توزیع غذا در رستوران شرکت تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006357/استعلام-کامپیوتر-پرینتر-اسکنر--'>استعلام کامپیوتر، پرینتر، اسکنر... / استعلام, استعلام کامپیوتر، پرینتر، اسکنر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006358/استعلام-40-جفت-میله-والیبال'>استعلام 40 جفت میله والیبال / استعلام,استعلام 40 جفت میله والیبال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006359/استعلام-​واگذاری-دو-دستگاه-تانکر-18'>استعلام ​واگذاری دو دستگاه تانکر 18  / استعلام ، استعلام ​واگذاری دو دستگاه تانکر 18 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006360/استعلام-ورق-کف-کاذب-hpl-در-ابعاد-60-60'>استعلام ورق کف کاذب hpl در ابعاد 60*60 / استعلام ,استعلام ورق کف کاذب hpl در ابعاد 60*60</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006361/استعلام-صندوق-امانات-26-خانه'>استعلام صندوق امانات 26 خانه  / استعلام, استعلام صندوق امانات 26 خانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006362/استعلام-عملیات-نظارت-بر-پروژه-های-لکه'>استعلام عملیات نظارت بر پروژه های لکه / استعلام ,استعلام عملیات نظارت بر پروژه های لکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006363/استعلام-بتن-ریزی-محوطه'>استعلام بتن ریزی محوطه  / استعلام, استعلام بتن ریزی محوطه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006364/استعلام-حراست-فیزیکی-ساختمان'>استعلام حراست فیزیکی ساختمان  / استعلام,استعلام حراست فیزیکی ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006365/مناقصه-انجام-امور-حجمی-و-نگهداری-و-نظافت-مواد-اولیه-توتونی-و-غیر-توتونی'>مناقصه انجام امور حجمی و نگهداری و نظافت مواد اولیه توتونی و غیر توتونی / مناقصه انجام امور حجمی و نگهداری و نظافت مواد اولیه توتونی و غیر توتونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006366/استعلام-اجرای-عملیات-بازسازی-و-تعمیرات'>استعلام اجرای عملیات بازسازی و تعمیرات / استعلام , استعلام اجرای عملیات بازسازی و تعمیرات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006367/استعلام-​اجرای-شبکه-گازرسانی-در-ناحیه'>استعلام ​اجرای شبکه گازرسانی در ناحیه  / استعلام,استعلام ​اجرای شبکه گازرسانی در ناحیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006368/مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن-در-قطرهای-مختلف'>مناقصه خرید لوله پلی اتیلن در قطرهای مختلف  / مناقصه خرید لوله پلی اتیلن در قطرهای مختلف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006369/استعلام-بهسازی-و-نوسازی-دربهای-ضد-سرقت'>استعلام بهسازی و نوسازی دربهای ضد سرقت  / استعلام , استعلام بهسازی و نوسازی دربهای ضد سرقت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006370/استعلام-تجهیز-و-اتصال-چاه-شماره-2'>استعلام تجهیز و اتصال چاه شماره 2  / استعلام, استعلام تجهیز و اتصال چاه شماره 2 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006371/استعلام-خریدسیستم-با-متعلقات-کامل'>استعلام خریدسیستم با متعلقات کامل / استعلام, استعلام خریدسیستم با متعلقات کامل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006372/استعلام-​کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام ​کامپیوتر و فناوری / استعلام , استعلام ​کامپیوتر و فناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006373/مناقصه-حفاری-٬لایه-روبی-٬-آند-گذاری-و-راه-اندازی-چاههای-حفاظت-کاتدیک'>مناقصه حفاری ٬لایه روبی ٬ آند گذاری و راه اندازی چاههای حفاظت کاتدیک / مناقصه حفاری ٬لایه روبی ٬ آند گذاری و راه اندازی چاههای حفاظت کاتدیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006374/​استعلام-استانداردسازی-اتاق'>​استعلام استانداردسازی اتاق / استعلام ,​استعلام استانداردسازی اتاق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006375/استعلام-محصولات-الکترونیکی'>استعلام محصولات الکترونیکی  / استعلام ,استعلام محصولات الکترونیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006376/مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن-در-قطرهای-مختلف'>مناقصه خرید لوله پلی اتیلن در قطرهای مختلف  / مناقصه خرید لوله پلی اتیلن در قطرهای مختلف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006377/استعلام-کاغذ-132-ستونی'>استعلام کاغذ 132 ستونی / استعلام , استعلام کاغذ 132 ستونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006378/استعلام-​واگذاری-دو-دستگاه-تانکر-18'>استعلام ​واگذاری دو دستگاه تانکر 18  / استعلام ، استعلام ​واگذاری دو دستگاه تانکر 18 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006379/استعلام-AIO-MSI-ADORA20-2M-I3'>استعلام AIO MSI ADORA20 2M I3 / استعلام,استعلام AIO MSI ADORA20 2M I3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006380/استعلام-پنکه-پایه-بلند-با-کنترل-از-دور'>استعلام پنکه پایه بلند با کنترل از دور  / استعلام ,استعلام پنکه پایه بلند با کنترل از راه دور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006381/استعلام-اجاره-یک-دستگاه-خودرو'>استعلام اجاره یک دستگاه خودرو / استعلام , استعلام اجاره یک دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006382/استعلام-برگزاری-تور-بازدید-از-نمایشگاه'>استعلام برگزاری تور بازدید از نمایشگاه / استعلام, استعلام برگزاری تور بازدید از نمایشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006383/استعلام-محصولات-الکترونیکی'>استعلام محصولات الکترونیکی / استعلام ,استعلام محصولات الکترونیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006384/استعلام-دو-دستگاه-HPE-PROLIANT-SERVER'>استعلام دو دستگاه HPE PROLIANT SERVER  / استعلام,استعلام دو دستگاه HPE PROLIANT SERVER </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006385/استعلام-مرمت-و-لایه-رویی-سه-رشته-قنات'>استعلام مرمت و لایه رویی سه رشته قنات / استعلام ,استعلام مرمت و لایه رویی سه رشته قنات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006386/مناقصه-اجرای-جدولگذاری-روستا'>مناقصه اجرای جدولگذاری روستا / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای جدولگذاری روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006387/استعلام-خرید-پوش-با-تن-کلید--رله-تایمر'>استعلام خرید پوش با تن -کلید - رله- تایمر  / استعلام,استعلام خرید پوش با تن -کلید - رله- تایمر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006388/استعلام-پشتیبانی-از-شبکه-داخلی'>استعلام پشتیبانی از شبکه داخلی / استعلام, استعلام پشتیبانی از شبکه داخلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006389/استعلام-رنگ-آمیزی-راه-پله-ها'>استعلام رنگ آمیزی راه پله ها / استعلام,استعلام رنگ آمیزی راه پله ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006390/استعلام-عملیات-نظارت-بر-پروژه-های-لکه'>استعلام عملیات نظارت بر پروژه های لکه / استعلام ,استعلام عملیات نظارت بر پروژه های لکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006391/استعلام-سنسور-حساس'>استعلام سنسور حساس / استعلام, استعلام سنسور حساس به حرکت و حضور پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006392/استعلام-مبلمان-و-دکوراسیون'>استعلام مبلمان و دکوراسیون / استعلام , استعلام مبلمان و دکوراسیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006393/استعلام-​اصلاح-شبکه-توزیع-آب-و-ایستگاه'>استعلام ​اصلاح شبکه توزیع آب و ایستگاه  / استعلام, استعلام ​اصلاح شبکه توزیع آب و ایستگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006394/استعلام-احداث-جاده-امامزاده-حسن'>استعلام احداث جاده امامزاده حسن / استعلام,استعلام احداث جاده امامزاده حسن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006395/استعلام-خرید--نصب-و-راه-اندازی-سامانه'>استعلام خرید ، نصب و راه اندازی سامانه  / استعلام,استعلام خرید ، نصب و راه اندازی سامانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006396/استعلام-کوره-زباله-سوز'>استعلام کوره زباله سوز / استعلام , استعلام کوره زباله سوز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006397/استعلام-تجهیزات-سخت-افزاری-مورد-نیاز'>استعلام تجهیزات سخت افزاری مورد نیاز / استعلام,استعلام تجهیزات سخت افزاری مورد نیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006398/استعلام-احداث-و-بهینه-سازی-شبکه'>استعلام احداث و بهینه سازی شبکه  / استعلام , استعلام احداث و بهینه سازی شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006399/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری / استعلام , استعلام کامپیوتر و فناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006400/استعلام-​راه-اندازیی-و-نصب-سیستم-کنفرانس'>استعلام ​راه اندازیی و نصب سیستم کنفرانس  / استعلام , استعلام ​راه اندازیی و نصب سیستم کنفرانس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006401/استعلام-پارتیشن-دو-جداره'>استعلام پارتیشن دو جداره  / استعلام, استعلام پارتیشن دو جداره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006402/استعلام-تابلو-تله-متری-با-متعلقات--'>استعلام تابلو تله متری با متعلقات ... / استعلام,استعلام تابلو تله متری با متعلقات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006403/استعلام-تجهیزات-و-وسایل'>استعلام تجهیزات و وسایل / استعلام, استعلام تجهیزات و وسایل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006404/استعلام-جک-گازی'>استعلام جک گازی / استعلام , استعلام جک گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006405/استعلام-51-دستگاه-برقگیر-33-کیلوولت'>استعلام 51 دستگاه برقگیر 33 کیلوولت / استعلام,استعلام 51 دستگاه برقگیر 33 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006406/مناقصه-پروژه-تامین-برق-مسکن-مهر-کارکنان-فرمانداری-و-مهر-195'>مناقصه پروژه تامین برق مسکن مهر کارکنان فرمانداری و مهر 195  / مناقصه عمومی,مناقصه پروژه تامین برق مسکن مهر کارکنان فرمانداری و مهر 195 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006407/استعلام-​محصولات-الکترونیکی'>استعلام ​محصولات الکترونیکی  / استعلام , استعلام ​محصولات الکترونیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006408/استعلام-عملیات-تکمیل-پمپاژ--'>استعلام عملیات تکمیل پمپاژ ... / استعلام, استعلام عملیات تکمیل پمپاژ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006409/استعلام-احداث-راه-بین-مزارع-روستاها'>استعلام احداث راه بین مزارع روستاها  / استعلام, استعلام احداث راه بین مزارع روستاها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006410/استعلام-RACK-PDU'>استعلام RACK+PDU   / استعلام,استعلام RACK+PDU  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006411/استعلام-گزیلل-مرک--'>استعلام گزیلل مرک ... / استعلام,استعلام گزیلل مرک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006412/استعلام-خرید-300-عدد-بلیط-رفت-و-برگشت'>استعلام خرید 300 عدد بلیط رفت و برگشت  / استعلام , استعلام ​خرید 300 عدد بلیط رفت و برگشت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006413/استعلام-تهیه-و-اجرای-لدر-آلومینیومی-نصب'>استعلام تهیه و اجرای لدر آلومینیومی، نصب / استعلام , استعلام تهیه و اجرای لدر آلومینیومی، نصب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006414/استعلام-میلگرد-18-عاج-دار'>استعلام میلگرد 18 عاج دار / استعلام, استعلام میلگرد 18 عاج دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006415/استعلام-ماشین-ظرفشویی--'>استعلام ماشین ظرفشویی... / استعلام, استعلام ماشین ظرفشویی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006416/ارزیابی-کیفی-مناقصه-استقرار-و-نصب-نرم-افزار-CMMS-EAM'>ارزیابی کیفی مناقصه استقرار و نصب نرم افزار CMMS/EAM / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی , ارزیابی کیفی مناقصه استقرار و نصب نرم افزار CMMS/EAM</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006417/استعلام-بایگانی-ریلی-متحرک'>استعلام بایگانی ریلی متحرک  / استعلام ,استعلام بایگانی ریلی متحرک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006418/استعلام-​​​خرید-چاپگر-شناسنامه'>استعلام ​​​خرید چاپگر شناسنامه / استعلام, استعلام ​​​خرید چاپگر شناسنامه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006419/استعلام-متر-لیزری--'>استعلام متر لیزری... / استعلام, استعلام متر لیزری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006420/استعلام-CISCO-WS-C2960X-24TS-L'>استعلام CISCO WS-C2960X-24TS-L / استعلام, استعلام CISCO WS-C2960X-24TS-L</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006421/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-بهسازی-و-آسفالت-راههای-روستایی-هشیلان'>مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و آسفالت راههای روستایی هشیلان  / مناقصه ,مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و آسفالت راههای روستایی هشیلان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006422/استعلام-طراحی-اجرا-و-تست-سیگنال-ها--'>استعلام طراحی، اجرا و تست سیگنال ها... / استعلام, استعلام طراحی، اجرا و تست سیگنال ها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006423/استعلام-تجهیز-ورزشی-اداره-ورزش-و-جوانان'>استعلام تجهیز ورزشی اداره ورزش و جوانان  / استعلام , استعلام تجهیز ورزشی اداره ورزش و جوانان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006424/استعلام-قیمت-خرید-و-نصب-ایزوگام'>استعلام قیمت خرید و نصب ایزوگام / استعلام, استعلام قیمت خرید و نصب ایزوگام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006425/مناقصه-بهینه-سازی-شبکه-روستایی--'>مناقصه بهینه سازی شبکه روستایی ... / مناقصه,مناقصه بهینه سازی شبکه روستایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006427/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-بهسازی-و-آسفالت-راه-روستایی-تپه'>مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و آسفالت راه روستایی تپه  / مناقصه ,ممناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و آسفالت راه روستایی تپه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006428/استعلام-احداث-ساختمان-یگان-انتظامی-پست'>استعلام احداث ساختمان یگان انتظامی پست / استعلام, استعلام احداث ساختمان یگان انتظامی پست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006429/استعلام-جارو-موئی-با-دسته'>استعلام جارو موئی با دسته / استعلام ,استعلام جارو موئی با دسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006430/استعلام-تلویزیون-55-LED--'>استعلام تلویزیون 55 LED ... / استعلام, استعلام تلویزیون 55 LED ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006431/فراخوان-واگذاری-پروژه-احداث-قطعه-2-راه-اصلی'>فراخوان واگذاری پروژه احداث قطعه 2 راه اصلی  / فراخوان , فراخوان واگذاری پروژه احداث قطعه 2 راه اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006432/استعلام-ثبت-مشخصات-و-ارزیابی-عملکرد--'>استعلام ثبت مشخصات و ارزیابی عملکرد... / استعلام ثبت مشخصات و ارزیابی عملکرد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006433/استعلام-HP-Laserjet-pro-m12a'>استعلام HP Laserjet pro m12a / استعلام, استعلام HP Laserjet pro m12a</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006434/استعلام-پوشه-یا-مقوای-400-گرمی--'>استعلام پوشه یا مقوای 400 گرمی ... / استعلام, استعلام پوشه یا مقوای 400 گرمی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006435/استعلام-هوانما-تلویزیون-شهری'>استعلام هوانما، تلویزیون شهری / استعلام ,استعلام هوانما، تلویزیون شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006436/استعلام-خرید-یراق-آلات-پرظرفیت'>استعلام خرید یراق آلات پرظرفیت / استعلام ,استعلام خرید یراق آلات پرظرفیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006437/استعلام-کفش-بدون-بند'>استعلام کفش بدون بند  / استعلام , استعلام کفش بدون بند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006438/استعلام-نصب-تجهیزات-تله-متری-در-مجتمع'>استعلام نصب تجهیزات تله متری در مجتمع / استعلام, استعلام نصب تجهیزات تله متری در مجتمع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006440/استعلام-یک-عدد-صندلی-مدیریتی-سیلور--'>استعلام یک عدد صندلی مدیریتی سیلور... / استعلام, استعلام یک عدد صندلی مدیریتی سیلور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006441/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-عملیات-بهسازی-و-آسفالت-راه-روستایی'>مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات بهسازی و آسفالت راه روستایی / مناقصه ,ممناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات بهسازی و آسفالت راه روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006442/مناقصه-نگهداری-و-آبیاری-فضای-سبز--'>مناقصه نگهداری و آبیاری فضای سبز ... / مناقصه,مناقصه نگهداری و آبیاری فضای سبز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006443/فراخوان-مناقصه-اجرای-پروژه-روسازی-آسفالت--جدولگذاری--'>فراخوان مناقصه اجرای پروژه روسازی، آسفالت ، جدولگذاری ... / فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه اجرای پروژه روسازی، آسفالت ، جدولگذاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006444/استعلام-HP-LASERJET-2035'>استعلام HP LASERJET 2035 / استعلام, استعلام HP LASERJET 2035</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006445/استعلام-کپسول-آتش-نشانی'>استعلام کپسول آتش نشانی  / استعلام ,استعلام کپسول آتش نشانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006446/استعلام-سیب-زمینی-درجه-یک'>استعلام سیب زمینی درجه یک  / استعلام , استعلام سیب زمینی درجه یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006447/استعلام-تهیه-اقلام-مورد-نیاز-جهت-تجهیز'>استعلام تهیه اقلام مورد نیاز جهت تجهیز / استعلام ,استعلام تهیه اقلام مورد نیاز جهت تجهیز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006448/استعلام-82000-کیلوگرم-برنج-تایلندی'>استعلام 82000 کیلوگرم برنج تایلندی / استعلام, استعلام 82000 کیلوگرم برنج تایلندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006449/استعلام-روغن-آلبالویی-1-لیتری'>استعلام روغن آلبالویی 1 لیتری  / استعلام, استعلام روغن آلبالویی 1 لیتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006450/استعلام-کیس-کامل-با-مانیتور'>استعلام کیس کامل با مانیتور  / استعلام , استعلام کیس کامل با مانیتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006451/استعلام-هارد'>استعلام هارد  / استعلام, استعلام هارد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006453/استعلام-خرید-نرم-افزار-آموزش-کسب'>استعلام خرید نرم افزار آموزش کسب / استعلام, استعلام خرید نرم افزار آموزش کسب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006455/مناقصه-احداث-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب--'>مناقصه احداث شبکه جمع آوری فاضلاب ... / مناقصه,مناقصه احداث شبکه جمع آوری فاضلاب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006456/استعلام-82000-کیلوگرم-برنج-تایلندی'>استعلام 82000 کیلوگرم برنج تایلندی / استعلام, استعلام 82000 کیلوگرم برنج تایلندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006457/مناقصه-واگذاری-حجمی--زمانی-جایگاه-شرکتی-دو-منظوری'>مناقصه واگذاری حجمی - زمانی جایگاه شرکتی دو منظوری  / فراخوان , مناقصه واگذاری حجمی - زمانی جایگاه شرکتی دو منظوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006459/مناقصه-بهره-برداری-از-فاضلاب--'>مناقصه بهره برداری از فاضلاب... / مناقصه, مناقصه بهره برداری از فاضلاب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006460/استعلام-ترازوی-دیجیتال'>استعلام ترازوی دیجیتال / استعلام, استعلام ترازوی دیجیتال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006461/مناقصه-پروژه-عملیات-بهسازی-و-آسفالت-اههای-روستایی'>مناقصه پروژه عملیات بهسازی و آسفالت اههای روستایی / اگهی مناقصه , مناقصه پروژه عملیات بهسازی و آسفالت اههای روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006462/استعلام-شیر-فلکه-خطی-4-اینچ-مهره-ای'>استعلام شیر فلکه خطی 4 اینچ مهره ای / استعلام, استعلام شیر فلکه خطی 4 اینچ مهره ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006463/مناقصه-ساخت-یک-سوله'>مناقصه ساخت یک سوله  / مناقصه, مناقصه ساخت یک سوله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006464/استعلام-بیمه-مسئولیت-بازدیدکنندگان--'>استعلام بیمه مسئولیت بازدیدکنندگان... / استعلام, استعلام بیمه مسئولیت بازدیدکنندگان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006465/استعلام-عملیات-تکمیل-ایستگاه-پمپاژ'>استعلام عملیات تکمیل ایستگاه پمپاژ  / استعلام, استعلام عملیات تکمیل ایستگاه پمپاژ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006466/استعلام-یک-دستگاه-ویدئو-پروژکتور-پاناسونیک'>استعلام یک دستگاه ویدئو پروژکتور پاناسونیک / استعلام, استعلام یک دستگاه ویدئو پروژکتور پاناسونیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006467/استعلام-تلویزیون-دیجیتال'>استعلام تلویزیون دیجیتال  / استعلام, استعلام تلویزیون دیجیتال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006468/استعلام-تهیه-2-تان-کود-حیوانی--'>استعلام تهیه 2 تان کود حیوانی ... / استعلام,استعلام تهیه 2 تان کود حیوانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006469/استعلام-پروژه-توسعه-شبکه-برق-روستایی'>استعلام پروژه توسعه شبکه برق روستایی / استعلام, استعلام پروژه توسعه شبکه برق روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006470/استعلام-لوازم-جانبی-دوربین-کانن-MK4-D5--'>استعلام لوازم جانبی دوربین کانن MK4 D5... / استعلام, استعلام لوازم جانبی دوربین کانن MK4 D5...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006471/استعلام-CISCO-WS-C2960-PLUS-24TC-L'>استعلام CISCO WS-C2960 PLUS 24TC-L / استعلام CISCO WS-C2960 PLUS 24TC-L</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006472/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن / استعلام ,استعلام لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006473/استعلام-خرید-کالا-و-عملیات-نصب-و-راه-اندازی'>استعلام خرید کالا و عملیات نصب و راه اندازی / استعلام, استعلام خرید کالا و عملیات نصب و راه اندازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006474/استعلام-کاپشن-ضدآب'>استعلام کاپشن ضدآب / استعلام , استعلام کاپشن ضدآب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006475/استعلام-خرید-نصب-و-استقرار-یک-دستگاه-کامپیوتر--'>استعلام خرید، نصب و استقرار یک دستگاه کامپیوتر... / استعلام, استعلام خرید، نصب و استقرار یک دستگاه کامپیوتر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006476/استعلام-لوله-جدار-چاهی-مشبک--'>استعلام لوله جدار چاهی مشبک ... / استعلام,استعلام لوله جدار چاهی مشبک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006477/استعلام-​بازسازی-و-تکمیل-ساختمان'>استعلام ​بازسازی و تکمیل ساختمان  / استعلام, استعلام ​بازسازی و تکمیل ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006478/استعلام-وسایل-خانه'>استعلام وسایل خانه / استعلام, استعلام وسایل خانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006479/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس  / استعلام ,استعلام تعمیرات اساسی مدارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006480/استعلام-ورق-پانچ'>استعلام ورق پانچ / استعلام ورق پانچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006481/استعلام-تهیه-و-اجرای-بتن-مسلح-کف'>استعلام تهیه و اجرای بتن مسلح کف / استعلام,استعلام تهیه و اجرای بتن مسلح کف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006482/استعلام-میکسر-صوت-مارک-Behringer--PMP'>استعلام میکسر صوت مارک Behringer - PMP / استعلام, استعلام میکسر صوت مارک Behringer - PMP</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006483/مناقصه-عمومی-فضای-سبز'>مناقصه عمومی فضای سبز / مناقصه عمومی فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006484/استعلام-2-قلم-گلند-کائوچویی-و-1-قلم-گلند-فلزی-بست-دار-11'> استعلام 2 قلم گلند کائوچویی و 1 قلم گلند فلزی بست دار 11 / استعلام , استعلام 2 قلم گلند کائوچویی و 1 قلم گلند فلزی بست دار 11</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006485/استعلام-تهیه-کاغذ-به-همراه-چاپ-اوراق'>استعلام تهیه کاغذ به همراه چاپ اوراق / استعلام, استعلام تهیه کاغذ به همراه چاپ اوراق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006486/فراخوان-مناقصه-تهیه--طبخ-و-توزیع-غذای-رستوران-تنگ-پیرزال'>فراخوان مناقصه تهیه ، طبخ و توزیع غذای رستوران تنگ پیرزال / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه تهیه ، طبخ و توزیع غذای رستوران تنگ پیرزال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006487/استعلام-تجهیزات'>استعلام تجهیزات  / استعلام, استعلام تجهیزات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006488/استعلام-فلومتر-الکترومغناطیسی-6-اینچ--'>استعلام فلومتر الکترومغناطیسی 6 اینچ ... / استعلام,استعلام فلومتر الکترومغناطیسی 6 اینچ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006489/استعلام-سیستم-ثبت-نام-سیار-کارت-هوشمند--'>استعلام سیستم ثبت نام سیار کارت هوشمند... / استعلام, استعلام سیستم ثبت نام سیار کارت هوشمند...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006490/استعلام-ویدئو-پروژکتور'>استعلام ویدئو پروژکتور / استعلام, استعلام ویدئو پروژکتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006491/استعلام-طراحی-استاندارد-سالنهای-تخصصی'>استعلام طراحی استاندارد سالنهای تخصصی / استعلام ,استعلام طراحی استاندارد سالنهای تخصصی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006492/استعلام-خرید-سیستم-با-متعلقات-کامل--'>استعلام خرید سیستم با متعلقات کامل ... / استعلام,استعلام خرید سیستم با متعلقات کامل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006493/استعلام-میلگرد'>استعلام میلگرد / استعلام, استعلام میلگرد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006494/مناقصه-ارزیابی-کیفی-فرآیند-یکپارچه-تامین-منابع-مالی-فاینانس-داخلی--طراحی--تامین-کالا-و-تجهیزات-و--'>مناقصه ارزیابی کیفی فرآیند یکپارچه تامین منابع مالی فاینانس داخلی ، طراحی ، تامین کالا و تجهیزات و ...  / مناقصه ارزیابی کیفی فرآیند یکپارچه تامین منابع مالی فاینانس داخلی ، طراحی ، تامین کالا و تجهیزات و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006495/استعلام-مقوا-یک-رو-سفید'>استعلام مقوا یک رو سفید / استعلام, استعلام مقوا یک رو سفید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006496/استعلام-اجرای-مرمتی-بخش-آجری--'>استعلام اجرای مرمتی بخش آجری ... / استعلام, استعلام اجرای مرمتی بخش آجری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006497/استعلام-دستگاه-کارواش-صنعتی'>استعلام دستگاه کارواش صنعتی / استعلام, استعلام دستگاه کارواش صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006498/استعلام-انجام-عملیات-تعمیر-و-سرویس'>استعلام انجام عملیات تعمیر و سرویس  / استعلام,استعلام انجام عملیات تعمیر و سرویس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006499/استعلام-خدمات-امور-مالی-و-اموال-اداره'>استعلام خدمات امور مالی و اموال اداره / استعلام ,استعلام خدمات امور مالی و اموال اداره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006500/استعلام-دوربین-دام-و-دوربین-صنعتی'>استعلام دوربین دام و دوربین صنعتی / استعلام,استعلام دوربین دام و دوربین صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006501/استعلام-82000-کیلوگرم-برنج-تایلندی'>استعلام 82000 کیلوگرم برنج تایلندی / استعلام, استعلام 82000 کیلوگرم برنج تایلندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006502/استعلام-احداث-جاده-هرته'>استعلام احداث جاده هرته / استعلام، استعلام احداث جاده هرته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006503/استعلام-چاپ-افست-500-جلد-کتاب'>استعلام چاپ افست 500 جلد کتاب  / استعلام ,استعلام چاپ افست 500 جلد کتاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006504/استعلام-آب-رسانی'>استعلام آب رسانی  / استعلام ,استعلام آب رسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006505/فراخوان-احداث-جاده-و-محل-چاه-غرب'>فراخوان احداث جاده و محل چاه غرب / مناقصه, فراخوان احداث جاده و محل چاه غرب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006506/استعلام-برگزاری-کلینیک-سیار'>استعلام برگزاری کلینیک سیار  / استعلام, استعلام برگزاری کلینیک سیار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006507/استعلام-CISCO-I-SENSYS-FAX-L170'>استعلام CISCO I- SENSYS FAX- L170   / استعلام CISCO I- SENSYS FAX- L170  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006508/استعلام-تعداد-10-قلم-خدمت'>استعلام تعداد 10 قلم خدمت  / استعلام, استعلام تعداد 10 قلم خدمت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006509/استعلام-اجرای-عملیات-اجرایی-فاز-اول-ساماندهی'>استعلام اجرای عملیات اجرایی فاز اول ساماندهی  / استعلام, استعلام اجرای عملیات اجرایی فاز اول ساماندهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006510/مناقصه-راهبری-و-نگهداشت-جایگاه-شرکتی-بصورت-حجمی-زمانی'>مناقصه راهبری و نگهداشت جایگاه شرکتی بصورت حجمی زمانی  / مناقصه عمومی , مناقصه راهبری و نگهداشت جایگاه شرکتی بصورت حجمی زمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006511/استعلام-یک-عدد-لپ-تاپ'>استعلام یک عدد لپ تاپ / استعلام ,استعلام یک عدد لپ تاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006512/استعلام-تکمیل-هنرستان'>استعلام تکمیل هنرستان / استعلام ,استعلام تکمیل هنرستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006513/استعلام-چای-خشک'>استعلام چای خشک  / استعلام, استعلام چای خشک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006514/استعلام-صندلی-انتظار-مسافر'>استعلام صندلی انتظار مسافر  / استعلام, استعلام صندلی انتظار مسافر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006515/مناقصه-و-ارزیابی-کیفی-عملیات-خط-انتقال-آب-شهر-جهرم'>مناقصه و ارزیابی کیفی عملیات خط انتقال آب شهر جهرم / مناقصه, مناقصه و ارزیابی کیفی عملیات خط انتقال آب شهر جهرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006516/استعلام-تلویزیون-ال-ای-دی-65-اینچ'>استعلام تلویزیون ال ای دی 65 اینچ / استعلام, استعلام تلویزیون ال ای دی 65 اینچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006517/مناقصه-نصب-انشعابات-آب-و-فاضلاب-اجرای-خطوط-جمع-کننده-فرعی--'> مناقصه نصب انشعابات آب و فاضلاب، اجرای خطوط جمع کننده فرعی... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه نصب انشعابات آب و فاضلاب، اجرای خطوط جمع کننده فرعی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006518/استعلام-پهپاد-فتوگرامتری-نقشه-برداری'>استعلام پهپاد فتوگرامتری نقشه برداری / استعلام, استعلام پهپاد فتوگرامتری نقشه برداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006519/استعلام-باطری-RMC28AH'>استعلام باطری RMC28AH / استعلام,  استعلام باطری RMC28AH</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006520/استعلام-اسپکتروفتومتر'>استعلام اسپکتروفتومتر / استعلام , استعلام اسپکتروفتومتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006521/مناقصه-انجام-خدمات-مراقب-دستگاه-های-آب--برق-و-بخار'>مناقصه  انجام خدمات مراقب دستگاه های آب ، برق و بخار  / مناقصه, مناقصه  انجام خدمات مراقب دستگاه های آب ، برق و بخار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006522/استعلام-900-متر-مربع-کاشی'>استعلام 900 متر مربع کاشی  / استعلام , استعلام 900 متر مربع کاشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006523/استعلام-عملیات-نظارت-بر-پروژه-های-لکه'>استعلام عملیات نظارت بر پروژه های لکه / استعلام ,استعلام عملیات نظارت بر پروژه های لکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006524/استعلام-تهیه-و-نصب-و-اجرای-آسانسور'>استعلام تهیه و نصب و اجرای آسانسور / استعلام, استعلام تهیه و نصب و اجرای آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006525/استعلام-حفر-چاه-فاضلاب-و-انتقال-خاک'>استعلام حفر چاه فاضلاب و انتقال خاک  / استعلام,  استعلام حفر چاه فاضلاب و انتقال خاک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006526/استعلام-اجرای-ورودی-و-خروجی-ایستگاه--'>استعلام اجرای ورودی و خروجی ایستگاه... / استعلام, استعلام اجرای ورودی و خروجی ایستگاه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006527/استعلام-خرید-و-نصب-تجهیزات-پسیو-فیبر--'>استعلام خرید و نصب تجهیزات پسیو فیبر... / استعلام, استعلام خرید و نصب تجهیزات پسیو فیبر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006528/فراخوان-اجرای-محوطه-سازی-ساختمان-توانبخشی-ژنتیک-بهزیستی-استان'>فراخوان اجرای محوطه سازی ساختمان توانبخشی ژنتیک بهزیستی استان    / فراخوان,فراخوان اجرای محوطه سازی ساختمان توانبخشی ژنتیک بهزیستی استان   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006529/استعلام-یک-دستگاه-UPS-به-همراه-باطری'>استعلام یک دستگاه UPS به همراه باطری  / استعلام, استعلام یک دستگاه UPS به همراه باطری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006530/استعلام-اجرای-لایروبی-و-مرمت-قنات--'>استعلام اجرای لایروبی و مرمت قنات... / استعلام, استعلام اجرای لایروبی و مرمت قنات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006532/استعلام-تجهیز-سالن-آمفی-تئاتر'>استعلام تجهیز سالن آمفی تئاتر / استعلام,استعلام تجهیز سالن آمفی تئاتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006533/استعلام-برگزاری-تور-بازدید-از-نمایشگاه'>استعلام برگزاری تور بازدید از نمایشگاه / استعلام, استعلام برگزاری تور بازدید از نمایشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006535/استعلام​-هارد-اکسترنال'>استعلام​ هارد اکسترنال / استعلام ، استعلام​ هارد اکسترنال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006536/استعلام-رول-ژورنال-کاغذی-خودپرداز--'>استعلام رول ژورنال کاغذی خودپرداز ... / استعلام, استعلام رول ژورنال کاغذی خودپرداز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006537/استعلام-خرید-نمک-تصفیه-شده'>استعلام خرید نمک تصفیه شده / استعلام , استعلام ​خرید نمک تصفیه شده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006538/فراخوان-مناقصه-parts-for--'>فراخوان مناقصه parts for ... / فراخوان مناقصه,فراخوان مناقصه parts for ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006539/استعلام-خرید-بلیط-استخر'>استعلام خرید بلیط استخر  / استعلام,استعلام خرید بلیط استخر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006540/استعلام-تبلت-مدل'>استعلام تبلت مدل / استعلام, استعلام تبلت مدل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006541/استعلام-خط-آبرسانی-از-چاه-جدید'>استعلام خط آبرسانی از چاه جدید / استعلام, استعلام خط آبرسانی از چاه جدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006542/استعلام-تجهیزات-خانگی'>استعلام تجهیزات خانگی / استعلام , استعلام تجهیزات خانگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006543/استعلام-آبرسانی--مدیریت'>استعلام آبرسانی ، مدیریت / استعلام , استعلام آبرسانی ، مدیریت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006544/استعلام-تعویض-rtu-در-پست-های-20-63'>استعلام تعویض rtu در پست های 20/63  / استعلام, استعلام تعویض rtu در پست های 20/63 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006545/استعلام-دستگاه-چگالی-سنج'>استعلام دستگاه چگالی سنج  / استعلام, استعلام دستگاه چگالی سنج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006546/مناقصه-واگذاری-مشارکتی-واحد-تزریقات-و-پانسمان-و-نوار-قلب'>مناقصه واگذاری مشارکتی واحد تزریقات و پانسمان و نوار قلب / مناقصه,مناقصه واگذاری مشارکتی واحد تزریقات و پانسمان و نوار قلب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006547/استعلام-تعویض-پنجره-های-فلزی-و-جایگزین--'>استعلام تعویض پنجره های فلزی و جایگزین ... / استعلام,استعلام تعویض پنجره های فلزی و جایگزین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006549/استعلام-canon-eos-70D'>استعلام canon eos 70D   / استعلام , استعلام canon eos 70D  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006550/استعلام-تهیه--ساخت-و-نصب-تابلو'>استعلام تهیه ، ساخت و نصب تابلو  / استعلام, استعلام تهیه ، ساخت و نصب تابلو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006551/​​استعلام-دستگاه-تست-فلوک'>​​استعلام دستگاه تست فلوک  / استعلام، ​​استعلام دستگاه تست فلوک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006552/استعلام-اجرای-سامانه-ارتینگ-بصورت-رینگ'>استعلام اجرای سامانه ارتینگ بصورت رینگ  / استعلام, استعلام اجرای سامانه ارتینگ بصورت رینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006553/استعلام-هارد-SSD-سامسونگ'>استعلام هارد SSD  سامسونگ / استعلام, استعلام هارد SSD  سامسونگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006554/استعلام-نقاشی-و-کاشی-کاری-ساختمان'>استعلام نقاشی و کاشی کاری ساختمان / استعلام,استعلام نقاشی و کاشی کاری ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006555/استعلام-رم-16GB-سرور-سیسکو--'>استعلام رم 16GB سرور سیسکو ... / استعلام,استعلام رم 16GB سرور سیسکو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006556/استعلام-گیج-هارد-سرور-مخصوص-هارد-SSD'>استعلام گیج هارد سرور مخصوص هارد SSD / استعلام , استعلام گیج هارد سرور مخصوص هارد SSD</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006557/استعلام-​کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام ​کامپیوتر و فناوری / استعلام , استعلام ​کامپیوتر و فناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006558/استعلام-انجام-کلیه-فعالیت-های-ساختمانی'>استعلام انجام کلیه فعالیت های ساختمانی / استعلام , استعلام انجام کلیه فعالیت های ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006559/استعلام-اجرای-عملیات-دیوار-حائل'>استعلام  اجرای عملیات دیوار حائل / استعلام,استعلام  اجرای عملیات دیوار حائل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006560/​​استعلام-خرید-یک-دستگاه-کف-شوی-صنعتی'>​​استعلام خرید یک دستگاه کف شوی صنعتی / استعلام، ​​استعلام خرید یک دستگاه کف شوی صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006561/استعلام-خدمات'>استعلام خدمات / استعلام,استعلام خدمات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006562/استعلام-سرور'>استعلام سرور  / استعلام, استعلام سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006563/استعلام-برنج'>استعلام برنج  / استعلام, استعلام برنج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006564/استعلام-پرومتر-دیجیتال-پرتابل'>استعلام پرومتر دیجیتال پرتابل / استعلام , استعلام پرومتر دیجیتال پرتابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006565/استعلام-تجهیزات-خانگی'>استعلام تجهیزات خانگی / استعلام , استعلام تجهیزات خانگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006566/استعلام-مرمت-و-لایه-رویی-دو-رشته-قنات'>استعلام مرمت و لایه رویی دو رشته قنات / استعلام ,استعلام مرمت و لایه رویی دو رشته قنات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006567/استعلام-​کارت-شبکه-G1'>استعلام ​کارت شبکه G1  / استعلام , استعلام ​کارت شبکه G1 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006568/ارزیابی-کیفی-ارائه-خدمات-تعمیرات-و-نگهداری-تاسیسات-خشکی-و--'>ارزیابی کیفی ارائه خدمات تعمیرات و نگهداری تاسیسات خشکی و ... / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی , ارزیابی کیفی ارائه خدمات تعمیرات و نگهداری تاسیسات خشکی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006569/استعلام-اجاره-یک-دستگاه-خودرو'>استعلام اجاره یک دستگاه خودرو / استعلام , استعلام اجاره یک دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006570/فراخوان-مناقصه-احداث-جاده-و-محل-چاه-شرق-012'>فراخوان مناقصه احداث جاده و محل چاه شرق 012  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه احداث جاده و محل چاه شرق 012 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006571/استعلام-​​تامین-خودرو-مورد-نیاز'>استعلام ​​تامین خودرو مورد نیاز / استعلام, استعلام ​​تامین خودرو مورد نیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006572/استعلام-اجرای-علائم-افقی-راهها'>استعلام اجرای علائم افقی راهها  / استعلام ,استعلام اجرای علائم افقی راهها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006573/استعلام-تیلت-تیبل-برقی-دو-موتوره'>استعلام تیلت تیبل برقی دو موتوره / استعلام , استعلام تیلت تیبل برقی دو موتوره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006574/استعلام-کاتریج-اورجینال-پرینتر-لیزری-ric--'>استعلام کاتریج اورجینال پرینتر لیزری ric ... / استعلام,استعلام کاتریج اورجینال پرینتر لیزری ric ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006575/​​استعلام-لوازم-تجهیز-چاه-و-اتصالات'>​​استعلام لوازم تجهیز چاه و اتصالات  / استعلام، ​​استعلام لوازم تجهیز چاه و اتصالات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006576/استعلام-​کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام ​کامپیوتر و فناوری / استعلام , استعلام ​کامپیوتر و فناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006577/استعلام-عملیات-فنی'>استعلام عملیات فنی / استعلام , استعلام عملیات فنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006578/مناقصه-واگذاری-و-نگهداری-توسعه-فضای-سبز'>مناقصه واگذاری و نگهداری توسعه فضای سبز / مناقصه,مناقصه واگذاری و نگهداری توسعه فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006579/استعلام-ثبت-مشخصات-و-ارزیابی-عملکرد--'>استعلام ثبت مشخصات و ارزیابی عملکرد ..  / استعلام, استعلام ثبت مشخصات و ارزیابی عملکرد .. </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006580/استعلام-مبدل-برق'>استعلام مبدل برق  / استعلام, استعلام مبدل برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006581/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری / استعلام,استعلام کامپیوتر و فناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006582/استعلام-پکیج-و-آبگرمکن-بوتان-و-هیتر-گازی--'>استعلام پکیج و آبگرمکن بوتان و هیتر گازی ... / استعلام، استعلام پکیج و آبگرمکن بوتان و هیتر گازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006583/استعلام-برچسب-و-ریبون'>استعلام برچسب و ریبون  / استعلام , استعلام برچسب و ریبون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006584/استعلام-عملیات-حفاری-با-ترانچر'>استعلام عملیات حفاری با ترانچر / استعلام, استعلام عملیات حفاری با ترانچر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006585/استعلام-میز-جلو-مبلی-و-اداری-سطل--نردبان'>استعلام میز جلو مبلی و اداری، سطل ، نردبان  / استعلام , استعلام میز جلو مبلی و اداری، سطل ، نردبان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006586/استعلام-خرید-9-دستگاه-تابلو-برق--'>استعلام خرید 9 دستگاه تابلو برق ... / استعلام,استعلام خرید 9 دستگاه تابلو برق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006587/استعلام-آبرسانی-مدیریت'>استعلام آبرسانی مدیریت / استعلام , استعلام آبرسانی مدیریت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006588/استعلام-لپ-تاپ-مدل-ASUS'>استعلام لپ تاپ مدل ASUS / استعلام, استعلام لپ تاپ مدل ASUS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006589/استعلام-​درب-ضد-سرقت-با-چهار-چوب-فلزی'>استعلام ​درب ضد سرقت با چهار چوب فلزی / استعلام, استعلام ​درب ضد سرقت با چهار چوب فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006590/فراخوان-ارزیابی-کیفی-احداث-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-محلات'>فراخوان ارزیابی کیفی احداث شبکه جمع آوری فاضلاب محلات / فراخوان ارزیابی کیفی احداث شبکه جمع آوری فاضلاب محلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006591/استعلام-​انجام-عملیات-فضای-سبز-محوطه'>استعلام ​انجام عملیات فضای سبز محوطه / استعلام , استعلام ​انجام عملیات فضای سبز محوطه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006592/استعلام-خرید-مواد-شوینده-جهت-پست-های'>استعلام خرید مواد شوینده جهت پست های  / استعلام , استعلام خرید مواد شوینده جهت پست های </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006593/استعلام-تجهیزات-کامپیوتری'>استعلام تجهیزات کامپیوتری / استعلام,استعلام تجهیزات کامپیوتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006594/​استعلام-خرید-صندلی-گردان'>​استعلام خرید صندلی گردان / استعلام , ​استعلام خرید صندلی گردان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006595/استعلام-​تهیه-و-نصب-سیستم-گرمایشی-بانک'>استعلام ​تهیه و نصب سیستم گرمایشی بانک / استعلام , استعلام ​تهیه و نصب سیستم گرمایشی بانک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006596/استعلام-اجاره-یک-دستگاه-خودرو'>استعلام اجاره یک دستگاه خودرو / استعلام , استعلام اجاره یک دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006597/استعلام-1-عدد-کنترلر'>استعلام 1 عدد کنترلر  / استعلام ,استعلام 1 عدد کنترلر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006598/استعلام-دوربین-ویدیو-کنفرانس'>استعلام دوربین ویدیو کنفرانس  / استعلام,استعلام دوربین ویدیو کنفرانس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005725/مزایده-زمین-بخش-سه-کاشمر-اسناد-ذمه'>مزایده زمین بخش سه کاشمر اسناد ذمه / مزایده,مزایده زمین بخش سه کاشمر اسناد ذمه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005727/مزایده-زمین-شالیزاری-و-صیفی-کاری-مشجر'>مزایده زمین شالیزاری و صیفی کاری مشجر  / مزایده,مزایده زمین شالیزاری و صیفی کاری مشجر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005728/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-71-55متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت عرصه 71.55متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 71.55متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005731/مزایده-پلاک-ثبتی-122-فرعی'>مزایده پلاک ثبتی 122 فرعی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 122 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005733/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-141-86متر-مرحله-اول'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 141.86متر مرحله اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 141.86متر مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005734/مزایده-اجاره-یک-باب-بوفه-مواد-خوراکی-نوبت-سوم'>مزایده اجاره یک باب بوفه مواد خوراکی  نوبت سوم  / مزایده، مزایده اجاره یک باب بوفه مواد خوراکی  نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005735/مزایده-ملک-مساحت-70-متر-از-کل-عرصه-165مترمربع'>مزایده ملک مساحت 70 متر از کل عرصه 165مترمربع / مزایده,مزایده ملک مساحت 70 متر از کل عرصه 165مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005737/مزایده-یک-قطعه-زمین-بخش-بیست-و-یک-گیلان-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین بخش بیست و یک گیلان نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین بخش بیست و یک گیلان نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005739/مزایده-ششدانگ-کارخانه-نوشابه-سازی-و-آب-معمولی'>مزایده ششدانگ کارخانه نوشابه سازی و آب معمولی / مزایده,مزایده ششدانگ کارخانه نوشابه سازی و آب معمولی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005742/مزایده-باغ-مرکبات-با-ساختمان-و-اعیانهای-موجود-نوبت-دوم'>مزایده باغ مرکبات با ساختمان و اعیانهای موجود نوبت دوم / مزایده,مزایده باغ مرکبات با ساختمان و اعیانهای موجود نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005743/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-آپارتمان-بخش-هفت-تبریز'>مزایده سه دانگ مشاع از آپارتمان بخش هفت تبریز  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از آپارتمان بخش هفت تبریز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005744/مزایده-فروش-بشکه-های-دست-دوم'>مزایده  فروش  بشکه های دست دوم  / آگهی مزایده,مزایده فروش  بشکه های دست دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005746/مزایده-پلاک-ثبتی-دوازده-فرعی-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی دوازده فرعی نوبت اول  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی دوازده فرعی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005749/مزایده-ششدانگ-مالکیت-تحت-پلاک-ثبتی-1833-فرعی-بخش-پنج'>مزایده ششدانگ مالکیت تحت پلاک ثبتی 1833 فرعی بخش پنج  / مزایده,مزایده ششدانگ مالکیت تحت پلاک ثبتی 1833 فرعی بخش پنج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005751/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-7-تبریز-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی بخش 7 تبریز نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش 7 تبریز نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005752/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-ده-تبریز-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی بخش ده تبریز نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش ده تبریز نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005753/تجدید-مزایده-بهره-برداری-از-سازه-های-تبلیغات-موجود-در-مجموعه-برج-میلاد-(نوبت-دوم)'>تجدید مزایده بهره برداری از سازه های تبلیغات موجود در مجموعه برج میلاد  (نوبت دوم) / آگهی تجدید مزایده عمومی، تجدید مزایده بهره برداری از سازه های تبلیغات موجود در مجموعه برج میلاد (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005754/مزایده-فروش-بالغ-بر-13000قلم-از-اموال-فنی-اسقاطی---نوبت-دوم'>مزایده فروش بالغ بر 13000قلم از اموال فنی اسقاطی ...- نوبت  دوم / مزایده ,مزایده فروش بالغ بر 13000قلم از اموال فنی اسقاطی ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005755/مزایده-اجاره-استخر-نوبت-دوم'>مزایده اجاره استخر نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده اجاره استخر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005756/مزایده-زمین-محصور-متراژ-4-720مترمربع-تجدید'>مزایده زمین محصور متراژ 4.720مترمربع تجدید / مزایده,مزایده زمین محصور متراژ 4.720مترمربع تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005757/مزایده-مقدار-1397-35-متر-اراضی-کشاورزی'>مزایده مقدار 1397.35 متر اراضی کشاورزی / مزایده,مزایده مقدار 1397.35 متر اراضی کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005758/مزایده-فروش-دام'>مزایده فروش دام  / آگهی مزایده ، مزایده فروش دام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005759/مزایده-پلاک-ثبتی-215-و-216-فرعی-از-155-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 215 و 216 فرعی از 155 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 215 و 216 فرعی از 155 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005760/مزایده-1-2828-من-مشاع-زمین-مزروعی-دیم'>مزایده 1.2828 من مشاع زمین مزروعی دیم / مزایده,مزایده 1.2828 من مشاع زمین مزروعی دیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005764/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-66-13متر-قطعه-5-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 66.13متر قطعه 5 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 66.13متر قطعه 5 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005766/مزایده-آپارتمان-قطعه-دو-تفکیکی'>مزایده آپارتمان قطعه دو تفکیکی / مزایده,مزایده آپارتمان قطعه دو تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005769/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-اول-135-46متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول 135.46متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول 135.46متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005771/مزایده-ششدانگ-یکباب-واحد-تجاری-مساحت-13-7متر'>مزایده ششدانگ یکباب واحد تجاری مساحت 13.7متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب واحد تجاری مساحت 13.7متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005775/مزایده-فروش-زمین-قطعه-شماره-89-تجدید'>مزایده فروش زمین قطعه شماره 89 تجدید / مزایده,مزایده فروش زمین قطعه شماره 89 تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005776/مزایده-اجاره-یکباب-کافه-رستوران-تجدید'>مزایده اجاره یکباب کافه رستوران تجدید / آگهی تجدید مزایده عمومی , مزایده اجاره یکباب کافه رستوران تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005777/مزایده-خودرو-سواری-پژو-206'>مزایده خودرو سواری پژو 206  / آگهی مزایده اموال ، مزایده خودرو سواری پژو 206 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005778/مزایده-فروش-یک-دستگاه-کامیون-کشنده-هوو'>مزایده فروش یک دستگاه کامیون کشنده هوو  / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه کامیون کشنده هوو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005780/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-چهارم-تفکیکی-مساحت-66-13متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه چهارم تفکیکی مساحت 66.13متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه چهارم تفکیکی مساحت 66.13متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005781/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-بخش-دو-تهران-66-13متر-قطعه-سه'>مزایده ششدانگ آپارتمان بخش دو تهران 66.13متر قطعه سه / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان بخش دو تهران 66.13متر قطعه سه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005782/مزایده-بهره-برداری-خط-اتوبوسرانی-پردیس--مرحله-دوم'>مزایده بهره برداری خط اتوبوسرانی پردیس ...مرحله دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری خط اتوبوسرانی پردیس ... مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005783/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-102متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 102متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 102متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005786/مزایده-اجاره-سالن-تکثیر--'>مزایده اجاره سالن تکثیر... / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده اجاره سالن تکثیر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005788/مزایده-ششدانگ-پلاک-142-و-سه-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک 142 و سه فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 142 و سه فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005789/آگهی-حراج-موتورسیکلت-اوراقی'>آگهی حراج موتورسیکلت اوراقی / آگهی حراج،آگهی حراج موتورسیکلت اوراقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005790/مزایده-ششدانگ-پلاک-7707-فرعی-بخش-نه-قطعه-هفت'>مزایده ششدانگ پلاک 7707 فرعی بخش نه قطعه هفت / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 7707 فرعی بخش نه قطعه هفت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005791/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-بخش-نه-حوزه-ثبت-مشهد'>مزایده ششدانگ آپارتمان بخش نه حوزه ثبت مشهد / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان بخش نه حوزه ثبت مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005792/مزایده-مغازه-های-مجتمع-تجاری-تفریحی-نگین--نوبت-دوم'>مزایده مغازه های مجتمع تجاری تفریحی نگین - نوبت دوم / مزایده ,مزایده مغازه های مجتمع تجاری تفریحی نگین - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005793/مزایده-فروش-یک-خط-تلفن-همراه'>مزایده فروش یک خط تلفن همراه  / مزایده , مزایده فروش یک خط تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005794/تجدید-مزایده-فروش-10-دستگاه-موتور-پمپ-آب'>تجدید مزایده فروش 10 دستگاه موتور پمپ آب / آگهی تجدید مزایده عمومی, تجدید مزایده فروش 10 دستگاه موتور پمپ آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005795/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-بیست-و-یک-یزد'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش بیست و یک یزد / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش بیست و یک یزد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005796/مزایده-فروش-املاک-مازاد-بانک-انصار-استان-قم'>مزایده فروش املاک مازاد بانک انصار استان قم  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بانک انصار استان قم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005797/مزایده-یکهزار-و-صد-پا-چرم-گلاسه-طبیعی-گاوی-نوبت-دوم-96-10-3'>مزایده یکهزار و صد پا چرم گلاسه طبیعی گاوی نوبت دوم  96.10.3 / آگهی مزایده , مزایده یکهزار و صد پا چرم گلاسه طبیعی گاوی نوبت دوم  96.10.3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005798/مزایده-بهره-برداری-از-رستوران-و-فروشگاه-آبمیوه--'>مزایده بهره برداری از رستوران و فروشگاه آبمیوه... / مزایده عمومی, مزایده بهره برداری از رستوران و فروشگاه آبمیوه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005799/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-کار-بنز-بارابوس'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری کار بنز بارابوس / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سواری کار بنز بارابوس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005800/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-404-50متر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 404.50متر نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 404.50متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005802/مزایده-فروش-املاک-استانهای-تهران-البرز-کیش'>مزایده فروش املاک استانهای تهران البرز کیش  / مزایده,مزایده فروش املاک استانهای تهران البرز کیش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005804/مزایده-پلاک-ثبتی-49586-فرعی-بخش-یازده-تهران'>مزایده پلاک ثبتی 49586 فرعی بخش یازده تهران / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 49586 فرعی بخش یازده تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005805/مزایده-اجناس-اسقاطی-و-ضایعاتی'>مزایده اجناس اسقاطی و ضایعاتی / مزایده,  اجناس اسقاطی و ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005806/مزایده-فروش-کانکس--میز-غذاخوری-و--'>مزایده فروش کانکس ، میز غذاخوری و ... / آگهی مزایده , مزایده فروش کانکس ، میز غذاخوری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005807/مزایده-فروش-7-دستگاه-خودرو-و-تجهیزات-کارگاهی-شرکت--'>مزایده فروش 7 دستگاه خودرو و تجهیزات کارگاهی شرکت... / آگهی مزایده های عمومی یک مرحله ای، مزایده فروش 7 دستگاه خودرو و تجهیزات کارگاهی شرکت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005808/مزایده-فروش-خودروی-کامیونت-زباله-کش'>مزایده فروش خودروی کامیونت زباله کش / مزایده,مزایده فروش خودروی کامیونت زباله کش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005810/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-چهارصد-متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ زمین مساحت چهارصد متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت چهارصد متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005811/مزایده-یخچال-فریزر-ساید-بای-ساید-و--'>مزایده یخچال فریزر ساید بای ساید و ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یخچال فریزر ساید بای ساید و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005813/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-55-40مترمربع-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه 55.40مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 55.40مترمربع نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005814/مزایده-فروش-لوازم-منزل-و--'>مزایده فروش لوازم منزل و ... / مزایده , مزایده فروش لوازم منزل و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005815/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-دویست-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005818/مزایده-کارگاه-صنعتی-مساحت-عرصه-10000متر'>مزایده کارگاه صنعتی مساحت عرصه 10000متر / مزایده,مزایده کارگاه صنعتی مساحت عرصه 10000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005821/مزایده-فروش-یک-دستگاه-سپراتور'>مزایده فروش یک دستگاه سپراتور  / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه سپراتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005824/مزایده-ششدانگ-ثبتی-مساحت-دو-هزار-و-صد-و-شصت-و-هشت-متر-و-سی-دسیمتر'>مزایده ششدانگ ثبتی مساحت دو هزار و صد و شصت و هشت متر و سی دسیمتر  / مزایده,مزایده ششدانگ ثبتی مساحت دو هزار و صد و شصت و هشت متر و سی دسیمتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005826/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-مساحت-عرصه-255-متر'>مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت عرصه 255 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت عرصه 255 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005829/مزایده-دو-عدد-یخچال-ویترینی'>مزایده دو عدد یخچال ویترینی  / مزایده,مزایده دو عدد یخچال ویترینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005830/مزایده-فروش-دستگاه-جوش-co2'>مزایده فروش دستگاه جوش co2  / آگهی مزایده، مزایده فروش دستگاه جوش co2 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005831/مزایده-عمومی-یک-مرحله-ای-فروش-املاک'>مزایده عمومی یک مرحله  ای فروش املاک  / مزایده,مزایده عمومی یک مرحله  ای فروش املاک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005835/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پراید'> مزایده یک دستگاه سواری پراید  / مزایده,  مزایده یک دستگاه سواری پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005836/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-50-38متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 50.38متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 50.38متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005838/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-84-17متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 84.17متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 84.17متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005841/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مساحت-اعیان-201-متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مساحت اعیان 201 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مساحت اعیان 201 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005842/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-206-مدل-1391'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 206 مدل 1391 / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 206 مدل 1391</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005845/مزایده-ششدانگ-زمین-محصور-مساحت-310-متر'>مزایده ششدانگ زمین محصور مساحت 310 متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین محصور مساحت 310 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005847/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-کل-9450متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت کل 9450متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت کل 9450متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005850/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-یک-سیستان-شهر-زابل'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش یک سیستان شهر زابل  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش یک سیستان شهر زابل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005853/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-پلاک-بیست-و-دو-فرعی'>مزایده ششدانگ یکباب منزل پلاک بیست و دو فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل پلاک بیست و دو فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005856/مزایده-ششدانگ-پلاک-شماره-سه-فرعی-بخش-یازده-کرمان'>مزایده ششدانگ پلاک شماره سه فرعی بخش یازده کرمان  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک شماره سه فرعی بخش یازده کرمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005858/مزایده-فروش-تعدادی-از-واحدهای-سازمانی'>مزایده فروش تعدادی از واحدهای سازمانی  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از واحدهای سازمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005861/مزایده-واگذاری-پلاک-ثبتی-22348-85متر'>مزایده واگذاری پلاک ثبتی 22348.85متر  / مزایده,مزایده واگذاری پلاک ثبتی 22348.85متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005862/آگهی-فراخوان-عمومی--واگذاری-محل-های-تجاری-خدماتی-و-پاركینگ-وسائط-نقلیه'>آگهی فراخوان عمومی   واگذاری محل های تجاری، خدماتی و پاركینگ وسائط نقلیه / آگهی فراخوان عمومی،آگهی فراخوان عمومی واگذاری محل های تجاری، خدماتی و پاركینگ وسائط نقلیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005864/مزایده-ملک-با-سند-عادی-صد-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک با سند عادی صد متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک با سند عادی صد متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005867/مزایده-ملک-مساحت-203-مترمربع'>مزایده ملک مساحت 203 مترمربع  / مزایده,مزایده ملک مساحت 203 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005869/مزایده-ششدانگ-ملک-مساحت-112-74متر'>مزایده ششدانگ ملک مساحت 112.74متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مساحت 112.74متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005871/مزایده-یک-دهنه-مغازه-خالی-از-سکنه-50-متر'>مزایده یک دهنه مغازه خالی از سکنه 50 متر  / مزایده,مزایده یک دهنه مغازه خالی از سکنه 50 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005872/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-60-10مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 60.10مترمربع  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 60.10مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005874/مزایده-ششدانگ-واحد-مسکونی-مساحت-75-40متر'>مزایده ششدانگ واحد مسکونی مساحت 75.40متر  / مزایده,مزایده ششدانگ واحد مسکونی مساحت 75.40متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005876/مزایده-یک-قطعه-باغ-بخش-سه-ثبت-ساری'>مزایده یک قطعه باغ بخش سه ثبت ساری / مزایده,مزایده یک قطعه باغ بخش سه ثبت ساری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005887/تجدید-مزایده-امور-مربوط-به-تفکیکی-از-مبدا-منطقه-نوبت-دوم'>تجدید مزایده امور مربوط به تفکیکی از مبدا منطقه  نوبت دوم  / تجدید مزایده عمومی , مزایده امور مربوط به تفکیکی از مبدا منطقه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005890/مزایده-خانه-مسکونی-1-5-حبه-باغ'>مزایده خانه مسکونی 1.5 حبه باغ  / مزایده,مزایده خانه مسکونی 1.5 حبه باغ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005892/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-149-24متر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 149.24متر نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 149.24متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005893/مزایده-ساختمان-قطعه-چهارده-تفکیکی-نوبت-اول'>مزایده ساختمان قطعه چهارده تفکیکی نوبت اول / مزایده,مزایده ساختمان قطعه چهارده تفکیکی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005897/مزایده-ششدانگ-پلاک-مساحت-320متر-بخش-دو-اهواز'>مزایده ششدانگ پلاک مساحت 320متر بخش دو اهواز / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک مساحت 320متر بخش دو اهواز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005899/مزایده-آپارتمان-مساحت-83-21مترمربع'>مزایده آپارتمان مساحت 83.21مترمربع / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 83.21مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005900/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-215-6متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 215.6متر  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 215.6متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005901/مزایده-بهره‌برداری-از-امتیاز-انجام-تبلیغات-داخلی'>مزایده بهره‌برداری از امتیاز انجام تبلیغات داخلی  / آگهی مزایده عمومی, مزایده بهره‌برداری از امتیاز انجام تبلیغات داخلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005904/مزایده-سند-مالکیت-به-شماره-5-11854-بخش-هشت-اهواز'>مزایده سند مالکیت به شماره 5/11854 بخش هشت اهواز / مزایده,مزایده سند مالکیت به شماره 5/11854 بخش هشت اهواز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005905/مزایده-اجاره-کارگاه-دانه-بندی-شن-و-ماسه-96-10-3'>مزایده اجاره کارگاه دانه بندی شن و ماسه 96.10.3 / آگهی مزایده ، مزایده اجاره کارگاه دانه بندی شن و ماسه 96.10.3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005906/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-وانت-دو-کابین-(نوبت-دوم)'>مزایده  یک دستگاه خودرو وانت دو کابین (نوبت دوم) / آگهی مزایده عمومی,  مزایده یک دستگاه خودرو وانت دو کابین (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005907/اصلاحیه-مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی'>اصلاحیه مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی  / اصلاحیه مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005908/مزایده-ملک-یک-واحد-تجاری-مساحت-54-69متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک یک واحد تجاری مساحت 54.69متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک یک واحد تجاری مساحت 54.69متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005909/مزایده-فروش-مقدار-حدودا-156-تن-مواد-حاصل-از-بوجاری-بذور-گندم-نوبت-دوم'>مزایده فروش مقدار حدودا 156 تن مواد حاصل از بوجاری بذور گندم نوبت دوم  / مزایده عمومی , مزایده فروش مقدار حدودا 156 تن مواد حاصل از بوجاری بذور گندم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005911/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-احداثی-مساحت-167-30متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان احداثی مساحت 167.30متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان احداثی مساحت 167.30متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005913/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-هفتاد-متر-و-هشتاد-و-نه-دسیمتر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت هفتاد متر و هشتاد و نه دسیمتر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت هفتاد متر و هشتاد و نه دسیمتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005914/اصلاحیه-مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی'>اصلاحیه مزایده ششدانگ پلاک ثبتی / اصلاحیه مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005915/مزایده-دو-تخته-فرش-ماشینی'>مزایده دو تخته فرش ماشینی  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده دو تخته فرش ماشینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005916/مزایده-پلاکهای-ثبتی-بخش-02-تهران'>مزایده پلاکهای ثبتی بخش 02 تهران  / مزایده,مزایده پلاکهای ثبتی بخش 02 تهران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005917/تجدید-مزایده-تعدادی-از-قطعات-شهرداری-قزوین-لوازم-خانگی-96-10-3'>تجدید مزایده تعدادی از قطعات شهرداری قزوین لوازم خانگی 96.10.3 / آگهی تجدید مزایده عمومی , تجدید مزایده تعدادی از قطعات شهرداری قزوین لوازم خانگی 96.10.3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005918/مزایده-ششدانگ-پلاک-5879-فرعی-و-یکباب-خانه'>مزایده ششدانگ پلاک 5879 فرعی و یکباب خانه / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 5879 فرعی و یکباب خانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005921/اصلاحیه-مزایده-اموال-غیرمنقول-شامل-پلاک-ثبتی'>اصلاحیه مزایده اموال غیرمنقول شامل پلاک ثبتی / اصلاحیه مزایده,مزایده اموال غیرمنقول شامل پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005923/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-300-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 300 متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 300 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005924/مزایده-فروش-یک-دستگاه-وانت-پیکان'>مزایده فروش یک دستگاه وانت پیکان / مزایده, مزایده فروش یک دستگاه وانت پیکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005926/مزایده-زمین-زراعی-مساحت-5000متر-نوبت-اول'>مزایده زمین زراعی مساحت 5000متر نوبت اول / مزایده,مزایده زمین زراعی مساحت 5000متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005927/مزایده-فروش-110-جفت-کفش-زنانه'>مزایده فروش 110 جفت کفش زنانه  / مزایده , مزایده فروش 110 جفت کفش زنانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005929/مزایده-آپارتمان-مساحت-71-26متر-طبقه-یک'>مزایده آپارتمان مساحت 71.26متر طبقه یک / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 71.26متر طبقه یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005932/مزایده-مغازه-صرافی-و-آپارتمان-مسکونی-نوبت-اول'>مزایده مغازه صرافی و آپارتمان مسکونی نوبت اول / مزایده,مزایده مغازه صرافی و آپارتمان مسکونی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005933/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-لیفان-60x-مدل-1393'>مزایده یک دستگاه خودرو لیفان 60x مدل 1393  / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو لیفان 60x مدل 1393 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005935/مزایده-آپارتمان-مسکونی-قطعه-5-مساحت-94-65متر'>مزایده آپارتمان مسکونی قطعه 5 مساحت 94.65متر / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی قطعه 5 مساحت 94.65متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005939/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-112-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 112 متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 112 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005941/مزایده-آپارتمان-طبقه-همکف-126-64متر'>مزایده آپارتمان طبقه همکف 126.64متر  / مزایده,مزایده آپارتمان طبقه همکف 126.64متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005943/مزایده-آپارتمان-طبقه-سه-مساحت-107-58متر'>مزایده آپارتمان طبقه سه مساحت 107.58متر / مزایده,مزایده آپارتمان طبقه سه مساحت 107.58متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005945/مزایده-فروش-اجناس-اسقاطی-شامل-آهن-آلات-اسقاط-پیچ-و-مهره-اسقاط-و--نوبت-دوم'>مزایده فروش اجناس اسقاطی شامل آهن آلات اسقاط، پیچ و مهره اسقاط و ...نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده فروش اجناس اسقاطی شامل آهن آلات اسقاط، پیچ و مهره اسقاط و ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005947/مزایده-آپارتمان-مساحت-79-16متر-قدمت-16-سال'>مزایده آپارتمان مساحت 79.16متر قدمت 16 سال / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 79.16متر قدمت 16 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005948/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پراید-وانت'>مزایده یک دستگاه خودرو پراید وانت  / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو پراید وانت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005949/مزایده-آپارتمان-مساحت-81-30متر-بخش-یازده'>مزایده آپارتمان مساحت 81.30متر بخش یازده  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 81.30متر بخش یازده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005952/مزایده-آپارتمان-مساحت-هفتاد-متر-و-چهل-و-سه-دسیمتر'>مزایده آپارتمان مساحت هفتاد متر و چهل و سه دسیمتر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت هفتاد متر و چهل و سه دسیمتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005955/مزایده-پلاک-ثبتی-1571-فرعی-مساحت-768متر'>مزایده پلاک ثبتی 1571 فرعی مساحت 768متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 1571 فرعی مساحت 768متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005956/مزایده-اجاره-پارکینگ-موتورسیکلت-نوبت-دوم'>مزایده اجاره پارکینگ موتورسیکلت نوبت دوم  / مزایده عمومیع مزایده اجاره پارکینگ موتورسیکلت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005958/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-عرصه-73-70متر'>مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی عرصه 73.70متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی عرصه 73.70متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005960/تجدید-مزایده-وصول-عوارض-خروجی-تخمه-آفتابگردان-و-کدو'>تجدید مزایده وصول عوارض خروجی تخمه آفتابگردان و کدو  / آگهی مزایده عمومی, تجدید مزایده وصول عوارض خروجی تخمه آفتابگردان و کدو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005961/مزایده-ششدانگ-پلاک-8344-مساحت-105-49متر'>مزایده ششدانگ پلاک 8344 مساحت 105.49متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 8344 مساحت 105.49متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005962/حراج-لوازم-تجهیزات-پزشکی-و--'>حراج لوازم تجهیزات پزشکی و ... / آگهی حراج , حراج لوازم تجهیزات پزشکی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005963/مزایده-واگذاری-به-اجاره-سالن-ورزشی-و-سالن-اسکواش-تجدید-(نوبت-دوم)'>مزایده واگذاری به اجاره سالن ورزشی و سالن اسکواش- تجدید (نوبت دوم) / آگهی تجدید مزایده, مزایده واگذاری به اجاره سالن ورزشی و سالن اسکواش- تجدید (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005964/مزایده-فروش-یکدستگاه-کانکس-پنل-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه کانکس پنل نوبت دوم  / آگهی مزایده و فروش اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه کانکس پنل نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005965/مزایده-دو-دستگاه-خودروی-سواری'>مزایده دو دستگاه خودروی سواری / آگهی مزایده خودرو، مزایده دو دستگاه خودروی سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005966/تجدید-مزایده-فروش-حدود-72-تن-سیم-مسی-نو-نمره-16-(نوبت-دوم)'>تجدید مزایده فروش حدود 72 تن سیم مسی نو نمره 16  (نوبت دوم) / مزایده، تجدید مزایده فروش حدود 72 تن سیم مسی نو نمره 16  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005967/مزایده-48-273-سهم-از-240-سهم-مشاع-از-25187-43-سهم'>مزایده 48.273 سهم از 240 سهم مشاع از 25187.43 سهم / مزایده,مزایده 48.273 سهم از 240 سهم مشاع از 25187.43 سهم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005969/تجدید-مزایده-فروش-حدود-60-تن-سیم-مسی-اسقاط-نوبت-دوم'>تجدید مزایده فروش حدود 60 تن سیم مسی اسقاط -نوبت دوم  / مزایده, تجدید مزایده فروش حدود 60 تن سیم مسی اسقاط - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005971/مزایده-ششدانگ-زمین-قطعه-اول-تفکیکی'>مزایده ششدانگ زمین قطعه اول تفکیکی  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین قطعه اول تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005972/مزایده-فروش-تعدادی-خودرو-شامل-اتوبوس-سپهرمان-نوبت-دوم'>مزایده فروش  تعدادی خودرو شامل اتوبوس سپهرمان- نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده فروش  تعدادی خودرو شامل اتوبوس سپهرمان- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005974/مزایده-فروش-دو-عدد-مخزن-فلزی-زمینی'>مزایده فروش دو عدد مخزن فلزی زمینی / آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول , مزایده فروش دو عدد مخزن فلزی زمینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005975/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-زیرزمین-98-70متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه زیرزمین 98.70متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه زیرزمین 98.70متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005978/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-آردی-1600'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو آردی 1600  / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو پژو آردی 1600 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005980/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-5358متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 5358متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 5358متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005981/تجدید-مزایده-اجاره-باشگاه-سوارکاری-مجموعه-ورزشی'>تجدید مزایده اجاره باشگاه سوارکاری مجموعه ورزشی  / آگهی مزایده , تجدید مزایده اجاره باشگاه سوارکاری مجموعه ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005983/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-261-26متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 261.26متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 261.26متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005984/مزایده-خودرو-پژو-405'>مزایده خودرو پژو 405  / مزایده,مزایده خودرو پژو 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005985/مزایده-بهره-برداری-از-بوفه-و-غرفه-های-سازمان'>مزایده بهره برداری از بوفه و غرفه های سازمان / آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری از بوفه و غرفه های سازمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005986/مزایده-تلفن-همراه'>مزایده تلفن همراه / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005987/مزایده-اجاره-زمین-مزروعی-به-مساحت-16-هکتار-و---تجدید'>مزایده اجاره زمین مزروعی به مساحت 16 هکتار و ... تجدید / آگهی تجدید مزایده عمومی, مزایده اجاره زمین مزروعی به مساحت 16 هکتار و ... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005988/تجدید-مزایده-اجاره-سالن-چند-منظوره-مجموعه-ورزشی--تفریحی-کارگران'>تجدید مزایده اجاره سالن چند منظوره مجموعه ورزشی ، تفریحی کارگران / آگهی مزایده , تجدید مزایده اجاره سالن چند منظوره مجموعه ورزشی ، تفریحی کارگران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005989/تجدید-مزایده-بازسازی-و-تجهیز-کافی-شاپ-پارک-جهان-نما'>تجدید مزایده بازسازی و تجهیز کافی شاپ پارک جهان نما  / آگهی مزایده عمومی, تجدید مزایده بازسازی و تجهیز کافی شاپ پارک جهان نما </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005991/مزایده-فروش-50-راس-جوانه-پروار-هلشتاین'>مزایده فروش 50 راس جوانه پروار هلشتاین / آگهی مزایده ، مزایده فروش 50 راس جوانه پروار هلشتاین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005993/مزایده-فروش-ششدانگ-اعیانی-ساختمان-تجاری-اداری-مسکونی-انباری-234-90متر'>مزایده فروش ششدانگ اعیانی ساختمان تجاری اداری مسکونی انباری 234.90متر  / مزایده,مزایده فروش ششدانگ اعیانی ساختمان تجاری اداری مسکونی انباری 234.90متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005997/مزایده-اسقاط-خودروهای-فرسوده'>مزایده اسقاط خودروهای فرسوده / آگهی مزایده عمومی ,مزایده اسقاط خودروهای فرسوده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005998/مزایده-دستگاه-پرکن-(وکیوم-فیلتر)--نوبت-دوم'>مزایده دستگاه پرکن (وکیوم فیلتر)...نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده دستگاه پرکن (وکیوم فیلتر)...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006000/مزایده-آپارتمان-مساحت-159-79متر-نوبت-دوم'>مزایده آپارتمان مساحت 159.79متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 159.79متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006002/مزایده-آپارتمان-مساحت-116-40متر-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان مساحت 116.40متر نوبت اول / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 116.40متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006003/مزایده-یک-دستگاه-شات-پلاست'>مزایده  یک دستگاه شات پلاست / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده  یک دستگاه شات پلاست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006005/مزایده-ششدانگ-زمین-با-بنای-احداثی-426-5متر'>مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی 426.5متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی 426.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006006/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-سه-124متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه سه 124متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه سه 124متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006007/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-ال-90'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری ال 90  / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه خودروی سواری ال 90 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006008/مزایده-ششدانگ-پلاک-23-فرعی-مساحت-سیصد-متر'>مزایده ششدانگ پلاک 23 فرعی مساحت سیصد متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 23 فرعی مساحت سیصد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006009/مزایده-فروش-کانتینر--'>مزایده فروش کانتینر... / آگهی مزایده , مزایده فروش کانتینر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006010/مزایده-تعداد-چند-دستگاه-خودرو-سواری-و-وانت'>مزایده تعداد چند دستگاه خودرو سواری و وانت / مزایده , مزایده تعداد چند دستگاه خودرو سواری و وانت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006012/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-سمند-ایکس-7'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری سمند ایکس 7  / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی سواری سمند ایکس 7 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006013/مزایده-عمارت-مسکونی-پلاک-ثبتی-یک-فرعی'>مزایده عمارت مسکونی پلاک ثبتی یک فرعی / مزایده,مزایده عمارت مسکونی پلاک ثبتی یک فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006015/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-120-متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین زراعی 120 متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی 120 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006016/مزایده-یک-دستگاه-تولید-و-بسته-بندی-یو-اف'>مزایده یک دستگاه تولید و بسته بندی یو اف  / مزایده، مزایده یک دستگاه تولید و بسته بندی یو اف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006017/مزایده-انجام-امور-تبلیغاتی-تعداد-4-محل-عرشه-پل-بتنی-و-فلزی'>مزایده انجام امور تبلیغاتی تعداد 4 محل عرشه پل بتنی و فلزی / آگهی مزایده عمومی, مزایده انجام امور تبلیغاتی تعداد 4 محل عرشه پل بتنی و فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006019/مزایده-ساختمان-مسکونی-مساحت-88-مترمربع'>مزایده ساختمان مسکونی مساحت 88 مترمربع / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی مساحت 88 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006021/مزایده-لوازم-یدکی-خودرو'>مزایده لوازم یدکی خودرو / مزایده، مزایده لوازم یدکی خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006022/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-168-متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت عرصه 168 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت عرصه 168 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006023/مزایده-یک-دستگاه-پراید-SE-131-مدل-1387'>مزایده یک دستگاه پراید SE 131 مدل 1387 / مزایده, مزایده یک دستگاه پراید SE 131 مدل 1387</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006025/مزایده-یک-دستگاه-کامیون-کشنده-دانگ-فنگ'>مزایده یک دستگاه کامیون کشنده دانگ فنگ  / مزایده , مزایده یک دستگاه کامیون کشنده دانگ فنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006026/مزایده-دستگاه-حضور-و-غیاب--'>مزایده دستگاه حضور و غیاب ...  / مزایده دستگاه حضور و غیاب ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006027/مزایده-ششدانگ-پلاک-291-فرعی-بخش-یک-سقز'>مزایده ششدانگ پلاک 291 فرعی بخش یک سقز  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 291 فرعی بخش یک سقز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006028/مزایده-چهار-عدد-میز-کار-با-کاربری-خردکن-مرغ-و--'>مزایده چهار عدد میز کار با کاربری خردکن مرغ و ... / مزایده, مزایده چهار عدد میز کار با کاربری خردکن مرغ و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006029/مزایده-مینی-بوس-بنز-مدل-48'>مزایده مینی بوس بنز مدل 48 / مزایده, مزایده مینی بوس بنز مدل 48</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006030/مزایده-دو-باب-مغازه-مساحت-نه-و-12-متر-نوبت-دوم'>مزایده دو باب مغازه مساحت نه و 12 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده دو باب مغازه مساحت نه و 12 متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006032/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-405-نقره-ای'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو 405 نقره ای / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو پژو 405 نقره ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006033/مزایده-ششدانگ-ملک-بصورت-ساختمان-عرصه-139-00متر'>مزایده ششدانگ ملک بصورت ساختمان عرصه 139.00متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ملک بصورت ساختمان عرصه 139.00متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006034/مزایده-کنسول-روشویی---نوبت-دوم'>مزایده کنسول روشویی... - نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده کنسول روشویی... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006035/مزایده-کتبی-واگذاری-اجاره-ماهیانه-استخر-فرهنگی-پارک--نوبت-دوم'>مزایده کتبی واگذاری اجاره ماهیانه استخر فرهنگی پارک - نوبت دوم  / اگهی مزایده ,مزایده کتبی واگذاری اجاره ماهیانه استخر فرهنگی پارک - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006036/مزایده-مقدار-هفت-و-یک-دوم-مبذر-دیم-مشاع-از-سند-اصلاحات-اراضی'>مزایده مقدار هفت و یک دوم مبذر دیم مشاع از سند اصلاحات اراضی / مزایده,مزایده مقدار هفت و یک دوم مبذر دیم مشاع از سند اصلاحات اراضی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006037/مزایده-پالتو-زنانه--'>مزایده پالتو زنانه ... / مزایده, مزایده پالتو زنانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006039/مزایده-پلاک-9331-فرعی-از-58-اصلی-بخش-چهارده'>مزایده پلاک 9331 فرعی از 58 اصلی بخش چهارده  / مزایده,مزایده پلاک 9331 فرعی از 58 اصلی بخش چهارده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006041/مزایده-فروش-کارخانه-صنعتی-مساحت-عرصه-2250متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش کارخانه صنعتی مساحت عرصه 2250متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش کارخانه صنعتی مساحت عرصه 2250متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006042/مزایده-کتبی-فروش-تنه-درختان-فرسوده-و-دپو-شده'>مزایده کتبی فروش تنه درختان فرسوده و دپو شده  / آگهی مزایده کتبی, مزایده کتبی فروش تنه درختان فرسوده و دپو شده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006043/مزایده-میکروسکوپ-کامپیوتر--'>مزایده میکروسکوپ، کامپیوتر ... / مزایده, مزایده میکروسکوپ، کامپیوتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006046/مزایده-ششدانگ-ملک-بخش-سه-مشهد'>مزایده ششدانگ ملک بخش سه مشهد / مزایده,مزایده ششدانگ ملک بخش سه مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006048/مزایده-انواع-قالب-پیچ-و-مهره'> مزایده انواع قالب پیچ و مهره  / مزایده,  مزایده انواع قالب پیچ و مهره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006049/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-بخش-ده-مشهد'>مزایده ششدانگ آپارتمان بخش ده مشهد  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان بخش ده مشهد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006051/مزایده-ملک-بخش-نه-مشهد-تجدید'>مزایده ملک بخش نه مشهد تجدید / مزایده,مزایده ملک بخش نه مشهد تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006053/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پژو-پارس-مدل-1379'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس مدل 1379 / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس مدل 1379</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006054/مزایده-زمین-مشاع-بخش-ده-مشهد-منقول'>مزایده زمین مشاع بخش ده مشهد منقول / مزایده,مزایده زمین مشاع بخش ده مشهد منقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006056/مزایده-آپارتمان-مسکونی-بخش-ده'>مزایده آپارتمان مسکونی بخش ده / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی بخش ده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006058/مزایده-یخچال-مبل-صندلی-سرشور--'>مزایده یخچال، مبل، صندلی سرشور... / مزایده, مزایده یخچال، مبل، صندلی سرشور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006060/مزایده-یک-دانگ-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-نه-مشهد'>مزایده یک دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی بخش نه مشهد / مزایده,مزایده یک دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی بخش نه مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006063/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-286متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 286متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 286متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006064/مزایده-اجاره-املاک-موقوفه'>مزایده اجاره املاک موقوفه / آگهی مزایده, مزایده اجاره املاک موقوفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006065/مزایده-یخچال-یک-دستگاه-فریزر-و-رگال-قفسه--'>مزایده یخچال، یک دستگاه فریزر و رگال قفسه ... / مزایده, مزایده یخچال، یک دستگاه فریزر و رگال قفسه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006066/مزایده-یکباب-واحد-مسکونی-قطعه-یک-تفکیکی'>مزایده یکباب واحد مسکونی قطعه یک تفکیکی / مزایده,مزایده یکباب واحد مسکونی قطعه یک تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006067/مزایده-فروش-3-دستگاه-از-خودروهای-قابل-شماره-گذاری'>مزایده فروش 3 دستگاه از خودروهای قابل شماره گذاری / مزایده, مزایده فروش 3 دستگاه از خودروهای قابل شماره گذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006068/مزایده-ششدانگ-زمین-خالی-مساحت-112-متر'>مزایده ششدانگ زمین خالی مساحت 112 متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین خالی مساحت 112 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006070/مزایده-خانه-مسکونی-عرصه-115-متر'>مزایده خانه مسکونی عرصه 115 متر  / مزایده,مزایده خانه مسکونی عرصه 115 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006071/مزایده-یک-دستگاه-کرین-تاور'>مزایده یک دستگاه کرین تاور  / آگهی مزایده , مزایده یک دستگاه کرین تاور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006073/مزایده-واگذاری-بصورت-اجاره-یکباب-مغازه'>مزایده واگذاری بصورت اجاره یکباب مغازه / آگهی مزایده, مزایده واگذاری بصورت اجاره یکباب مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006074/مزایده-کامیون'>مزایده کامیون  / مزایده, مزایده کامیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006075/مزایده-پلاک-122-و-491-فرعی-غیرمنقول'>مزایده پلاک 122 و 491 فرعی غیرمنقول / مزایده,مزایده پلاک 122 و 491 فرعی غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006076/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-230متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 230متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 230متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006077/مزایده-یک-دستگاه-پژو-405'>مزایده یک دستگاه پژو 405  / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه پژو 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006078/مزایده-دستگاه-بخور'>مزایده دستگاه بخور  / اگهی مزایده , مزایده دستگاه بخور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006079/مزایده-یک-دستگاه-سواری-206-پژو-تیپ-2-مدل-1389'>مزایده یک دستگاه سواری 206 پژو تیپ 2 مدل 1389 / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه سواری 206 پژو تیپ 2 مدل 1389</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006080/مزایده-دستگاه-های-چاپ-افست-ریکو-ریسوگراف-فتوکپی-رنگی--'>مزایده دستگاه های چاپ،افست، ریکو، ریسوگراف، فتوکپی رنگی... / مزایده, مزایده دستگاه های چاپ،افست، ریکو، ریسوگراف، فتوکپی رنگی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006081/مزایده-واگذاری-دو-قطعه-زمین-175-5-و-205-9متر'>مزایده واگذاری دو قطعه زمین 175.5 و 205.9متر  / مزایده,مزایده واگذاری دو قطعه زمین 175.5 و 205.9متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006082/مزایده-بهره‌برداری-از-سالن-بولینگ'>مزایده بهره‌برداری از سالن بولینگ / آگـهـی مزایـده عمومی , مزایده بهره‌برداری از سالن بولینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006083/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-ریو'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری ریو  / مزایده یک دستگاه خودرو سواری ریو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006084/مزایده-فروش-قسمتی-از-پسته-های-موقوفه'>مزایده فروش قسمتی از پسته های موقوفه / مزایده حضوری , مزایده فروش قسمتی از پسته های موقوفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006085/مزایده-فروش-کارگاه-و-ماشین-آلات-و-تجهیزات--نوبت-دوم'>مزایده فروش کارگاه و ماشین آلات و تجهیزات  - نوبت دوم / آگهی مزایده اموال غیر منقول و منقول , مزایده فروش کارگاه و ماشین آلات و تجهیزات - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006087/مزایده-یک-دستگاه-سردخانه'>مزایده یک دستگاه سردخانه / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه سردخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006091/مزایده-منزل-مسکونی-ویلایی-دو-طبقه'>مزایده منزل مسکونی ویلایی دو طبقه  / مزایده,مزایده منزل مسکونی ویلایی دو طبقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006092/مزایده-رکتی-فایر--کپسول-هوای-برش-کاری'>مزایده رکتی فایر ، کپسول هوای برش کاری  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده رکتی فایر ، کپسول هوای برش کاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006093/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-مازاد-بانک-صادرات-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد بانک صادرات نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد بانک صادرات نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006094/مزایده-مایع-ظرفشویی-یک-کیلویی'>مزایده مایع ظرفشویی یک کیلویی / اگهی مزایده , مزایده مایع ظرفشویی یک کیلویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006095/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-پنجاه-متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت پنجاه متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت پنجاه متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006096/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-206-مشکی-رنگ'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو 206 مشکی رنگ  / مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو پژو 206 مشکی رنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006097/مزایده-زمین-مسکونی-و-زراعی-نوبت-اول'>مزایده زمین مسکونی و زراعی نوبت اول  / مزایده,مزایده زمین مسکونی و زراعی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006098/مزایده-100-قطعه-پاراشوت-مرحله-دوم'>مزایده 100 قطعه پاراشوت- مرحله دوم  / مزایده, مزایده 100 قطعه پاراشوت- مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006099/مزایده-فروش-وسایل-اسقاطی-ویلاهای-خود'>مزایده فروش وسایل اسقاطی ویلاهای خود  / مزایده فروش وسایل اسقاطی ویلاهای خود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006100/مزایده-فروش-املاک-استان-مرکزی'>مزایده فروش املاک استان مرکزی  / مزایده,مزایده فروش املاک استان مرکزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006101/مزایده-یک-دستگاه-موتور-برق-دیزل--نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه موتور برق دیزل - نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک دستگاه موتور برق دیزل - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006102/مزایده-11-شعیر-مشاع-از-96-شعیر-ششدانگ-پلاک-ثبتی-نوبت-اول'>مزایده 11 شعیر مشاع از 96 شعیر ششدانگ پلاک ثبتی نوبت اول / مزایده,مزایده 11 شعیر مشاع از 96 شعیر ششدانگ پلاک ثبتی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006104/مزایده-جرثقیل-ده-تن-و--'>مزایده جرثقیل ده تن و ... / آگهی مزایده, مزایده جرثقیل ده تن و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006105/مزایده-منزل-مسکونی-مال-غیرمنقول'>مزایده منزل مسکونی مال غیرمنقول / مزایده,مزایده منزل مسکونی مال غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006106/مزایده-ملک-پلاک-ثبتی-8-فرعی-عمارت-عرصه-219-80متر'>مزایده ملک پلاک ثبتی 8 فرعی عمارت عرصه 219.80متر / مزایده,مزایده ملک پلاک ثبتی 8 فرعی عمارت عرصه 219.80متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006109/مزایده-سواری-سمند'>مزایده سواری سمند  / مزایده, مزایده سواری سمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006111/مزایده-ششدانگ-قطعه-2273-تحت-پلاک-2673-فرعی'>مزایده ششدانگ قطعه 2273 تحت پلاک 2673 فرعی  / مزایده,مزایده ششدانگ قطعه 2273 تحت پلاک 2673 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006112/مزایده-4-دانگ-مشاع-از-منزل-مسکونی-مساحت-110-متر'>مزایده 4 دانگ مشاع از منزل مسکونی مساحت 110 متر / مزایده,مزایده 4 دانگ مشاع از منزل مسکونی مساحت 110 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006113/مزایده-یک-باب-مغازه-و-خودروی-سواری-پژو-405'> مزایده یک باب مغازه و خودروی سواری پژو 405 / مزایده ,  مزایده یک باب مغازه و خودروی سواری پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006114/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-437-81متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 437.81متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 437.81متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006116/مزایده-منزل-مسکونی-دو-نبش-قد-مت-نه-سال-نوبت-دوم'>مزایده منزل مسکونی دو نبش قد مت نه سال نوبت دوم  / مزایده,مزایده منزل مسکونی دو نبش قد مت نه سال نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006117/مزایده-یک-باب-آپارتمان--یک-دستگاه-پژو-206'>مزایده  یک باب آپارتمان ، یک دستگاه پژو 206 / آگهی مزایده، مزایده  یک باب آپارتمان ، یک دستگاه پژو 206</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006118/مزایده-فروش-تعداد-11-رقبه-املاک-تملیکی-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد 11 رقبه املاک تملیکی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعداد 11 رقبه املاک تملیکی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006121/مزایده-فروش-قطعات-مسکونی'>مزایده فروش قطعات مسکونی  / مزایده,مزایده فروش قطعات مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006122/مزایده-واگذاری-یک-باب-مغازه--مرحله-اول-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری یک باب مغازه  - مرحله اول نوبت دوم / آگهی مزایده، مزایده واگذاری یک باب مغازه  - مرحله اول نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006123/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-350-متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 350 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 350 متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006125/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-نیسان-پاترول-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه اتومبیل نیسان پاترول- نوبت دوم  / مزایده, مزایده یک دستگاه اتومبیل نیسان پاترول- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006127/مزایده-ششدانگ-زمین-بخش-نه-کرمان'>مزایده ششدانگ زمین بخش نه کرمان / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بخش نه کرمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006129/مزایده-اجاره-قسمتی-از-فضای-پارک-جنگلی-نوبت-دوم'>مزایده اجاره قسمتی از فضای پارک جنگلی- نوبت دوم  / آگهی مزایده,مزایده اجاره قسمتی از فضای پارک جنگلی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006130/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-540-88متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 540.88متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 540.88متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006133/مزایده-دو-خط-همراه-اول'>مزایده دو خط همراه اول  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده دو خط همراه اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006134/مزایده-فروش-املاک-بانک-مهر-اقتصاد'>مزایده فروش املاک بانک مهر اقتصاد  / مزایده,مزایده فروش املاک بانک مهر اقتصاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006137/مزایده-دو-قطعه-زمین-مزروعی-نوبت-دوم'>مزایده دو قطعه زمین مزروعی نوبت دوم / مزایده,مزایده دو قطعه زمین مزروعی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006138/مزایده-گاز-هود-شیرآلات-سینک-و--'>مزایده گاز، هود، شیرآلات، سینک و... / مزایده, مزایده گاز، هود، شیرآلات، سینک و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006139/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-270-44متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 270.44متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 270.44متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006140/مزایده-یک-واحد-تجاری-زیربنای-هفتاد-متر-نوبت-اول'>مزایده یک واحد تجاری زیربنای هفتاد متر نوبت اول  / مزایده,مزایده یک واحد تجاری زیربنای هفتاد متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006141/تجدید-مزایده-فروش-مرکز-تلفن-گوشی-موبایل-منبع-تغذیه'>تجدید مزایده فروش مرکز تلفن، گوشی، موبایل، منبع تغذیه / تجدید مزایده عمومی , مزایده فروش مرکز تلفن، گوشی، موبایل، منبع تغذیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006143/مزایده-واحد-آزمایشگاه'>مزایده واحد آزمایشگاه  / آگهی مزایده عمومی , مزایده واحد آزمایشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006145/مزایده-10-من-محلی-زمین-خالی-به-همراه-4-من-باغ-انگوری'>مزایده 10 من محلی زمین خالی به همراه 4 من باغ انگوری  / مزایده,مزایده 10 من محلی زمین خالی به همراه 4 من باغ انگوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006150/مزایده-فروش-یکدستگاه-سواری-میتسوبیشی'>مزایده فروش یکدستگاه سواری میتسوبیشی / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه سواری میتسوبیشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006151/مزایده-خودروی-سواری-پژو-آردی-آی-1600'>مزایده خودروی سواری پژو آردی آی 1600 / مزایده, مزایده خودروی سواری پژو آردی آی 1600</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006152/مزایده-یک-پنجم-از-296636-سهم-مزرعه-2000متر'>مزایده یک پنجم از 296636 سهم مزرعه 2000متر / مزایده,مزایده یک پنجم از 296636 سهم مزرعه 2000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006156/مزایده-فروش-سرقفلی-مغازه-تجاری-مساحت-24-32متر'>مزایده فروش سرقفلی مغازه تجاری مساحت 24.32متر  / مزایده,مزایده فروش سرقفلی مغازه تجاری مساحت 24.32متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006158/مزایده-واگذاری-بصورت-اجاره-یک-غرفه'>مزایده واگذاری بصورت اجاره یک غرفه / آگهی مزایده, مزایده واگذاری بصورت اجاره یک غرفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006161/مزایده-ششدانگ-یک-درب-خانه-بخش-دو-حوزه-ثبت-نایین'>مزایده ششدانگ یک درب خانه بخش دو حوزه ثبت نایین / مزایده,مزایده ششدانگ یک درب خانه بخش دو حوزه ثبت نایین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006162/تجدید-مزایده-واگذاری-تبلیغات-در-سطح-شهر--نوبت-دوم'>تجدید مزایده واگذاری تبلیغات در سطح شهر - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, تجدید مزایده واگذاری تبلیغات در سطح شهر - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006163/مزایده-اجاره-اراضی-مزرعه-نوبت-دوم-چاپ-اول'>مزایده اجاره اراضی مزرعه نوبت دوم چاپ اول / مزایده, مزایده اجاره اراضی مزرعه نوبت دوم چاپ اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006166/مزایده-پرونده-اجرایی-کلاسه-9500204-شامل-پلاک-ثبتی'>مزایده پرونده اجرایی کلاسه 9500204 شامل پلاک ثبتی  / مزایده,مزایده پرونده اجرایی کلاسه 9500204 شامل پلاک ثبتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006168/مزایده-محصول-نارنج'>مزایده محصول نارنج / آگهی مزایده , مزایده محصول نارنج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006169/مزایده-باتری-گوشی-دیجیتال--'>مزایده باتری، گوشی دیجیتال ... / مزایده عمومی, مزایده باتری، گوشی دیجیتال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006175/مزایده-غرفه-عینک-سازی'>مزایده غرفه عینک سازی  / آگهی مزایده , مزایده غرفه عینک سازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006176/تجدید-مزایده-اجاره-17-واحد-تجاری--نوبت-دوم'>تجدید مزایده اجاره 17 واحد تجاری - نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده، تجدید مزایده اجاره 17 واحد تجاری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006178/مزایده-مال-مشاعی-منزل-مسکونی-قدیمی-ساخت-نوبت-اول'>مزایده مال مشاعی منزل مسکونی قدیمی ساخت نوبت اول / مزایده,مزایده مال مشاعی منزل مسکونی قدیمی ساخت نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006179/مزایده-فروش-شناور-مغروقه-ایران-رشادت'>مزایده فروش شناور مغروقه ایران رشادت / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش شناور مغروقه ایران رشادت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006181/مزایده-فیلم-خام-پلی-اتیلن'>مزایده فیلم خام پلی اتیلن / مزایده,مزایده فیلم خام پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006182/مزایده-منزل-سازمانی-مساحت-عرصه-205-43متر'>مزایده منزل سازمانی مساحت عرصه 205.43متر  / مزایده,مزایده منزل سازمانی مساحت عرصه 205.43متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006183/مزایده-اجاره-ایستگاه-تاکسی-تجدید'>مزایده اجاره ایستگاه تاکسی تجدید / آگهی تجدید مزایده , مزایده اجاره ایستگاه تاکسی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006184/مزایده-یکدستگاه-سواری-کار-میتسوبیشی-و--'>مزایده یکدستگاه سواری کار میتسوبیشی و ... / آگهی مزایده, مزایده یکدستگاه سواری کار میتسوبیشی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006185/مزایده-فروش-آرمیچر-استارت-و--'>مزایده فروش آرمیچر استارت و ... / مزایده,مزایده فروش آرمیچر استارت و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006186/مزایده-پلاک-ثبتی-کلاسه-940168-9-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی کلاسه 940168.9 نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی کلاسه 940168.9 نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006187/مزایده-انجام-امور-تبلیغاتی'>مزایده انجام امور تبلیغاتی  / مزایده ,مزایده انجام امور تبلیغاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006188/مزایده-واگذاری-حفظ-و-نگهداری-کلیه-ابنیه-فنی-ساختمان-و-تاسیسات-و-خدمات-ترمینال-مسافربری'>مزایده واگذاری حفظ و نگهداری کلیه ابنیه فنی، ساختمان و تاسیسات و خدمات ترمینال مسافربری / آگهی مزایده عمومی، مزایده واگذاری حفظ و نگهداری کلیه ابنیه فنی، ساختمان و تاسیسات و خدمات ترمینال مسافربری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006190/مزایده-پلاک-شماره-13-فرعی-با-قدمت-35-سال'>مزایده پلاک شماره 13 فرعی با قدمت 35 سال / مزایده,مزایده پلاک شماره 13 فرعی با قدمت 35 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006191/مزایده-دو-دستگاه-اتوبوس'>مزایده دو دستگاه اتوبوس  / آگهی مزایده,  مزایده دو دستگاه اتوبوس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006193/مزایده-123-متر-مشاع-از-پلاک-152-فرعی-بخش-یک'>مزایده 123 متر مشاع از پلاک 152 فرعی بخش یک  / مزایده,مزایده 123 متر مشاع از پلاک 152 فرعی بخش یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006194/مزایده-فروش-سه-قطعه-زمین-تجدید'>مزایده فروش سه قطعه زمین تجدید / مزایده,مزایده فروش سه قطعه زمین تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006195/مزایده-اجاره-برخی-از-املاک'>مزایده اجاره برخی از املاک / مزایده,مزایده اجاره برخی از املاک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006199/مزایده-یکدستگاه-قند-خورد-کن'>مزایده یکدستگاه قند خورد کن / اگهی مزایده , مزایده یکدستگاه قند خورد کن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006200/مزایده-ششدانگ-زمین-زراعتی-دیم-12632متر'>مزایده ششدانگ زمین زراعتی دیم 12632متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین زراعتی دیم 12632متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006201/تجدید-مزایده-واگذاری-به-اجاره-بدون-اخذ-سرقفلی-محل-استقرار-دستگاه-ترامپولین-و---نوبت-دوم'>تجدید مزایده واگذاری به اجاره بدون اخذ سرقفلی محل استقرار دستگاه ترامپولین و ... نوبت دوم / آگهی تجدید فراخوان مزایده, تجدید مزایده واگذاری به اجاره بدون اخذ سرقفلی محل استقرار دستگاه ترامپولین و ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006204/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-309-9متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 309.9متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 309.9متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006205/مزایده-چهارطاقه-پارچه-چادری'>مزایده چهارطاقه پارچه چادری  / مزایده,مزایده چهارطاقه پارچه چادری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006206/مزایده-بهره-برداری-تبلیغاتی-بر-روی-پیکره-های-تبلیغاتی'>مزایده بهره برداری تبلیغاتی بر روی پیکره های تبلیغاتی / آگهی مزایده عمومی، مزایده بهره برداری تبلیغاتی بر روی پیکره های تبلیغاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006208/مزایده-سرقفلی-منزل-مسکونی-عرصه-220-مترمربع'>مزایده سرقفلی منزل مسکونی عرصه 220 مترمربع  / مزایده,مزایده سرقفلی منزل مسکونی عرصه 220 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006209/مزایده-فروش-85-قطعه-روکش-صندلی-خودرو'>مزایده فروش 85 قطعه روکش صندلی خودرو / مزایده,مزایده فروش 85 قطعه روکش صندلی خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006210/تجدید-مزایده-بهره-برداری-از-غرفه-و----نوبت-دوم'>تجدید مزایده بهره برداری از غرفه و ...  - نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده عمومی،تجدید مزایده بهره برداری از غرفه و ...  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006211/مزایده-فروش-یکدستگاه-ترن-هوایی'>مزایده فروش یکدستگاه ترن هوایی / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه ترن هوایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006213/تجدید-مزایده-بهره-برداری-از-غرف-بازارچه-گلستان--'>تجدید مزایده بهره برداری از غرف بازارچه گلستان ... / مزایده,تجدید مزایده بهره برداری از غرف بازارچه گلستان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006216/مزایده-خودرو-سمند'>مزایده خودرو سمند  / آگهی مزایده , مزایده خودرو سمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006217/مزایده-۳-دستگاه-انواع-خودرو--مرحله-دوم'>مزایده ۳ دستگاه انواع خودرو - مرحله دوم  / مزایده ,مزایده ۳ دستگاه انواع خودرو -  مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006218/مزایده-فروش-املاک-مازاد-و-تملیکی-در-شهرستان-ها'>مزایده فروش املاک مازاد و تملیکی در شهرستان ها  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد و تملیکی در شهرستان ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006219/مزایده-واگذاری-جایگاه-CNG-جهت-بهره-برداری-به-صورت-اجاره-ای'>مزایده واگذاری جایگاه CNG جهت بهره برداری به صورت اجاره ای / مزایده, مزایده واگذاری جایگاه CNG جهت بهره برداری به صورت اجاره ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006222/مزایده-ملک-پلاک-ثبتی-451-فرعی-از-164-اصلی-بخش-دو'>مزایده ملک پلاک ثبتی 451 فرعی از 164 اصلی بخش دو  / مزایده,مزایده ملک پلاک ثبتی 451 فرعی از 164 اصلی بخش دو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006224/مزایده-یک-دستگاه-لیبل-زن-opp-حرارتی-چسب-گرم-اتوماتیک---'>مزایده یک دستگاه لیبل زن opp حرارتی چسب گرم اتوماتیک .....  / مزایده,مزایده یک دستگاه لیبل زن opp حرارتی چسب گرم اتوماتیک ..... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006225/مزایده-فروش-آهن-آلات-مستعمل-و--'>مزایده فروش آهن آلات مستعمل و ... / مزایده , مزایده فروش آهن آلات مستعمل و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006226/مزایده-پنج-طاقه-پارچه'>مزایده پنج طاقه پارچه / مزایده,مزایده پنج طاقه پارچه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006227/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پژو-206--'>مزایده یک دستگاه سواری پژو 206 ... / مزایده,مزایده یک دستگاه سواری پژو 206 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006228/مزایده-یک-قطعه-به-مساحت-370مترمربع'>مزایده یک قطعه به مساحت 370مترمربع  / مزایده,مزایده یک قطعه به مساحت 370مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006230/مزایده-شش-قطعه-شالیزار'>مزایده شش قطعه شالیزار / مزایده,مزایده شش قطعه شالیزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006231/مزایده-واگذاری-اماکن-تفریحی-گردشگری'>مزایده واگذاری اماکن تفریحی گردشگری / آگهی مزایده عمومیف مزایده واگذاری اماکن تفریحی گردشگری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006232/مزایده-ملک-مساحت-هشتاد-و-دو-متر'>مزایده ملک مساحت هشتاد و دو متر / مزایده,مزایده ملک مساحت هشتاد و دو متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006233/تجدید-مزایده-واگذاری-سفره-خانه-سنتی'>تجدید مزایده واگذاری سفره خانه سنتی / مزایده,تجدید مزایده واگذاری سفره خانه سنتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006235/مزایده-دو-قطعه-زمین-مساحت-226-5-و-120متر'>مزایده دو قطعه زمین مساحت 226.5 و 120متر / مزایده,مزایده دو قطعه زمین مساحت 226.5 و 120متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006236/مزایده-وسائط-نقلیه-موتوری-سبک'>مزایده وسائط نقلیه موتوری سبک  / آگهی مزایده , مزایده وسائط نقلیه موتوری سبک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006237/مزایده-فروش-آپارتمان-اداری-مساحت-125-متر-96-10-3'>مزایده فروش آپارتمان اداری مساحت 125 متر 96.10.3 / مزایده,مزایده فروش آپارتمان اداری مساحت 125 متر 96.10.3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006241/مزایده-اجاره-یکساله-پارکینگ-عمومی-شهر--چاپ-دوم'>مزایده اجاره یکساله پارکینگ عمومی شهر - چاپ دوم / مزایده,مزایده اجاره یکساله پارکینگ عمومی شهر - چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006243/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-95-18مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت عرصه 95.18مترمربع نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 95.18مترمربع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006247/مزایده-ملک-مسکونی-مساحت-عرصه-100-73متر'>مزایده ملک مسکونی مساحت عرصه 100.73متر / مزایده,مزایده ملک مسکونی مساحت عرصه 100.73متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006249/مزایده-حیاط-مسکونی-مساحت-شصت-و-شش-متر-نوبت-اول'>مزایده حیاط مسکونی مساحت شصت و شش متر نوبت اول  / مزایده,مزایده حیاط مسکونی مساحت شصت و شش متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006250/استعلام-واگذاری-بوفه-بیمارستان'>استعلام واگذاری بوفه بیمارستان  / استعلام واگذاری بوفه بیمارستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006251/مزایده-واگذاری-یک-باب-مغازه--'>مزایده واگذاری یک باب مغازه ... / مزایده,مزایده واگذاری یک باب مغازه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006253/مزایده-فروش-دو-دستگاه-خودرو'>مزایده فروش دو دستگاه خودرو / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش دو دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006254/مزایده-آپارتمان-مساحت-48-46مترمربع-قطعه-شش'>مزایده آپارتمان مساحت 48.46مترمربع قطعه شش / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 48.46مترمربع قطعه شش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006256/مزایده-فروش-املاک-مساحت-180-و-241متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک مساحت 180 و 241متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش املاک مساحت 180 و 241متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006257/مزایده-ششدانگ-خانه-و-محوطه-بخش-7-گیلان'>مزایده ششدانگ خانه و محوطه بخش 7 گیلان  / مزایده,مزایده ششدانگ خانه و محوطه بخش 7 گیلان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006259/مزایده-کالا--خودرو-و-املاک'>مزایده کالا ، خودرو و املاک  / مزایده , مزایده کالا ، خودرو و املاک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006261/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-پلاکهای-ثبتی-بخش-سه-شیراز'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان پلاکهای ثبتی بخش سه شیراز  / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان پلاکهای ثبتی بخش سه شیراز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006265/مزایده-یک-واحد-مسکونی-مساحت-145-76متر'>مزایده یک واحد مسکونی مساحت 145.76متر  / مزایده,مزایده یک واحد مسکونی مساحت 145.76متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006268/مزایده-دو-دانگ-مشاع-در-منزل-مسکونی-عرصه-213متر'>مزایده دو دانگ مشاع در منزل مسکونی عرصه 213متر / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع در منزل مسکونی عرصه 213متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006269/مزایده-معادل-1-52-دانگ-از-ششدانگ-از-222-4-سهم-مشاع-آبی'>مزایده معادل 1.52 دانگ از ششدانگ از 222.4 سهم مشاع آبی / مزایده,مزایده معادل 1.52 دانگ از ششدانگ از 222.4 سهم مشاع آبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006275/مزایده-آپارتمان-و-منزل'>مزایده آپارتمان و منزل / مزایده,مزایده آپارتمان و منزل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006278/مزایده-زمین-مساحت-عرصه-صد-و-سی-متر-نوبت-اول'>مزایده زمین مساحت عرصه صد و سی متر نوبت اول  / مزایده,مزایده زمین مساحت عرصه صد و سی متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006281/مزایده-واگذاری-امور-بازار-هفتگی-شهر--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری امور بازار هفتگی شهر... نوبت دوم / مزایده ,مزایده واگذاری امور بازار هفتگی شهر... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006282/مزایده-اراضی-تعرفه-شده-دیمه-زار-مشاعی-نوبت-دوم'>مزایده اراضی تعرفه شده دیمه زار مشاعی نوبت دوم  / مزایده,مزایده اراضی تعرفه شده دیمه زار مشاعی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006285/اصلاحیه-مزایده-واگذاری-احداث-و-امتیاز-واگذاری-سرقفلی-تعدادی-غرف-مغازه-ها'>اصلاحیه مزایده واگذاری احداث و امتیاز واگذاری سرقفلی تعدادی غرف، مغازه ها  / اصلاحیه مزایده عمومی , مزایده واگذاری احداث و امتیاز واگذاری سرقفلی تعدادی غرف، مغازه ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006286/مزایده-منزل-مسکونی-بخش-دو-بجنورد-نوبت-دوم'>مزایده منزل مسکونی بخش دو بجنورد نوبت دوم  / مزایده,مزایده منزل مسکونی بخش دو بجنورد نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006289/مزایده-فروش-مرکبات'>مزایده فروش مرکبات / مزایده, مزایده فروش مرکبات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006292/مزایده-4-دستگاه-خودروی-سواری'>مزایده 4 دستگاه خودروی سواری / مزایده 4 دستگاه خودروی سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006294/مزایده-واگذاری-سهم-الشرکه'>مزایده واگذاری سهم الشرکه / آگهی مزایده , مزایده واگذاری سهم الشرکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006301/مزایده-فروش-نوار--پرایمر-و-فیلم-و--تجدید'>مزایده فروش نوار ، پرایمر و فیلم و ...تجدید  / آگهی تجدید مزایده  عمومی , مزایده فروش نوار ، پرایمر و فیلم و ..... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006426/مزایده-کلاس-های-مازاد'>مزایده کلاس های مازاد   / مزایده کلاس های مازاد  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006439/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-9491-43متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 9491.43متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 9491.43متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006452/مزایده-فروش-4-دستگاه-انواع-خودرو-مازاد'>مزایده فروش 4 دستگاه انواع خودرو مازاد  / مزایده , مزایده فروش 4 دستگاه انواع خودرو مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006454/مزایده-فروش-مواد-فلزی-مازاد'>مزایده فروش مواد فلزی مازاد / مزایده , مزایده فروش مواد فلزی مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006458/مزایده-زمین-کشاورزی-مساحت-8300متر-نوبت-اول'>مزایده زمین کشاورزی مساحت 8300متر نوبت اول  / مزایده,مزایده زمین کشاورزی مساحت 8300متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006531/مزایده-واگذاری-اجاری-واحد-تزریقات-و-پانسمان'>مزایده واگذاری اجاری واحد تزریقات و پانسمان / مزایده,مزایده واگذاری اجاری واحد تزریقات و پانسمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006534/مزایده-محل-ارائه-خدمات-بوفه-مواد-غذایی'>مزایده محل ارائه خدمات بوفه مواد غذایی / آگهی مزایده , مزایده محل ارائه خدمات بوفه مواد غذایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006548/مزایده-ساخت--نصب-و-بهره-برداری-(B-O-T-)-یک-عدد-تابلو-بیلبورد-دو-نمایه'>مزایده ساخت ، نصب و بهره برداری (B.O.T ) یک عدد تابلو بیلبورد دو نمایه  / مزایده, مزایده ساخت ، نصب و بهره برداری (B.O.T ) یک عدد تابلو بیلبورد دو نمایه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006599/استعلام-4-دستگاه-اسکنر-حرفه-ای'>استعلام 4 دستگاه اسکنر حرفه ای / استعلام، استعلام 4 دستگاه اسکنر حرفه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006600/استعلام-برنج-10-کیلوگرمی-دانه-بلند'>استعلام برنج 10 کیلوگرمی دانه بلند  / استعلام,استعلام برنج 10 کیلوگرمی دانه بلند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006601/استعلام-صندوق-امانات'>استعلام صندوق امانات / استعلام, استعلام صندوق امانات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006602/استعلام-تجهیزات-خانگی'>استعلام تجهیزات خانگی  / استعلام, استعلام تجهیزات خانگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006603/استعلام-پودر-پر-کلرین'>استعلام پودر پر کلرین / استعلام ,استعلام پودر پر کلرین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006604/استعلام-سیسکو-سویچ--'>استعلام سیسکو سویچ ... / استعلام,استعلام سیسکو سویچ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006605/استعلام-اجرای-عملیات-سرویس-اساسی-سیستم'>استعلام اجرای عملیات سرویس اساسی سیستم / استعلام, استعلام اجرای عملیات سرویس اساسی سیستم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006606/استعلام-​مشخصات-فنی-قطعات-مکانیکی-کمد'>استعلام ​مشخصات فنی قطعات مکانیکی کمد  / استعلام,استعلام ​مشخصات فنی قطعات مکانیکی کمد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006607/​​استعلام-خرید-یک-دستگاه-کف-شوی-صنعتی--'>​​استعلام خرید یک دستگاه کف شوی صنعتی ... / استعلام,​​استعلام خرید یک دستگاه کف شوی صنعتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006608/فراخوان-تهیه-طبخ-سرو-و-توزیع-سه-وعده-غذا'>فراخوان تهیه طبخ سرو و توزیع سه وعده غذا / آگهی فراخوان پیمانکار , فراخوان تهیه طبخ سرو و توزیع سه وعده غذا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006609/استعلام-کپی-شارپ-6023'>استعلام کپی شارپ 6023 / استعلام، استعلام کپی شارپ 6023</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006610/مناقصه-عمومی-دو-مرحله-ای-تهیه-بارگیری-حمل-و-باراندازی-و-تحویل-34-دستگاه-پمپ-شناور'>مناقصه عمومی دو مرحله ای تهیه بارگیری حمل و باراندازی و تحویل 34 دستگاه پمپ شناور / مناقصه عمومی دو مرحله ای تهیه بارگیری حمل و باراندازی و تحویل 34 دستگاه پمپ شناور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006611/استعلام-DIGI-NETWORK-ATTACHED-USB-HU'>استعلام DIGI NETWORK ATTACHED USB HU / استعلام,استعلام DIGI NETWORK ATTACHED USB HU</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006612/مزایده-یکباب-منزل-بخش-نه-مشهد-تجدید'>مزایده یکباب منزل بخش نه مشهد تجدید / مزایده,مزایده یکباب منزل بخش نه مشهد تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1006613/فراخوان-مناقصه-اجرای-پروژه-احداث-مخزن-بتنی-زمینی'>فراخوان مناقصه اجرای پروژه احداث مخزن بتنی زمینی / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه اجرای پروژه احداث مخزن بتنی زمینی</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 41 تاريخ : پنجشنبه 24 اسفند 1396 ساعت: 11:45