اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.10.02 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004710/مناقصه-SYNCHRONOOUS-... با عنوان : اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.10.02 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004710/مناقصه-SYNCHRONOOUS-GENERATORS-نوبت-دوم'>مناقصه  SYNCHRONOOUS GENERATORS- نوبت دوم / مناقصه,مناقصه  SYNCHRONOOUS GENERATORS - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004716/تمدید-مناقصه-نگهداری-فضای-سبز-ناحیه--'>تمدید مناقصه نگهداری فضای سبز ناحیه ... / تمدید آگهی مناقصه عمومی، تمدید مناقصه نگهداری فضای سبز ناحیه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004720/مناقصه-بهینه-سازی-فیدرهای-20-کیلوولت-(نوبت-دوم)'>مناقصه بهینه سازی فیدرهای 20 کیلوولت (نوبت دوم) / مناقصه عمومی , مناقصه بهینه سازی فیدرهای 20 کیلوولت (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004724/فراخوان-متصدی-حمل-و-نقل-کانتینری-(دریایی)-محصولات-صادراتی--نوبت-سوم'>فراخوان  متصدی حمل و نقل کانتینری (دریایی) محصولات صادراتی - نوبت سوم / مناقصه  ، فراخوان  متصدی حمل و نقل کانتینری (دریایی) محصولات صادراتی - نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004729/استعلام-عملیات-اجرای-بخشی-از-شبکه-توزیع-و-انشعابات-خانگی-آب-نوبت-دوم'>استعلام عملیات اجرای بخشی از شبکه توزیع و انشعابات خانگی آب نوبت دوم  / استعلام ارزیابی کیفی , استعلام عملیات اجرای بخشی از شبکه توزیع و انشعابات خانگی آب نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004732/مناقصه-تامین-مصالح-و-تجهیزات-کالا-و-خدمات-مرتبط-مشتمل-بر-تولید-با-عرضه-نوبت-دوم'>مناقصه تامین مصالح و تجهیزات، کالا و خدمات مرتبط مشتمل بر تولید با عرضه نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه تامین مصالح و تجهیزات، کالا و خدمات مرتبط مشتمل بر تولید با عرضه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004733/مناقصه-تعمیرات-18-نقطه-از-خط-لوله--'>مناقصه تعمیرات 18 نقطه از خط لوله ... / مناقصه عمومی, مناقصه تعمیرات 18 نقطه از خط لوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004735/تجدید-مناقصه-عملیات-اجرایی-احداث-شبکه-فاضلاب-نوبت-سوم'>تجدید مناقصه عملیات اجرایی احداث شبکه فاضلاب -نوبت سوم / آگهی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه، تجدید مناقصه عملیات اجرایی احداث شبکه فاضلاب -نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004738/مناقصه-خدمات-نظافتی-داخلی-قطارها-(مرحله-دوم)'>مناقصه خدمات نظافتی داخلی قطارها (مرحله دوم) / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه  خدمات نظافتی داخلی قطارها (مرحله دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004739/مناقصه-خرید-پکیج-یونیت-روف-تاپ-کریر--نوبت-دوم'>مناقصه خرید پکیج یونیت روف تاپ کریر - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید پکیج یونیت روف تاپ کریر - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004740/مناقصه-خرید-قطعات-ELECTROCATALYTIC-ELECTROLYZER-نوبت-دوم'>مناقصه  خرید قطعات ELECTROCATALYTIC ELECTROLYZER- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  خرید قطعات ELECTROCATALYTIC ELECTROLYZER- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004741/مناقصه-خرید-قطعات-ELECTROCATALYTIC-ELECTROLYZER--نوبت-دوم'>مناقصه  خرید قطعات ELECTROCATALYTIC ELECTROLYZER - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  خرید قطعات ELECTROCATALYTIC ELECTROLYZER - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004743/مناقصه-انجام-امور-خدمات-نظافت-و-تنظیف-فضای-اداری--'>مناقصه انجام امور خدمات نظافت و تنظیف فضای اداری... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور خدمات نظافت و تنظیف فضای اداری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004747/مناقصه-P-F-WESTINGHOUSE-نوبت-دوم'>مناقصه P/F WESTINGHOUSE نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه P/F WESTINGHOUSE نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004748/فراخوان-شناسایی-مشاور-در-خصوص-نگهداری-و-تعمیرات-ابنیه-فنی-شهری-96-10-02'>فراخوان شناسایی مشاور  در خصوص نگهداری و تعمیرات ابنیه فنی شهری 96.10.02 / فراخوان شناسایی مشاور  در خصوص نگهداری و تعمیرات ابنیه فنی شهری 96.10.02</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004750/مناقصه-خرید-آسفالت-توژکا-19-0-و-12-0-نواحی-چهارگانه'>مناقصه خرید آسفالت توژکا 19-0 و 12-0 نواحی چهارگانه / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید آسفالت توژکا 19-0 و 12-0 نواحی چهارگانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004755/مناقصه-P-F--RETRIEVABLE-MWD-DRILLING'>مناقصه P/F : RETRIEVABLE MWD DRILLING  / آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی, مناقصه P/F : RETRIEVABLE MWD DRILLING </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004760/مناقصه-خدمات-امحاء-و-احیا-روغن-های-آلوده-به-آسکارل--نوبت-دوم'>مناقصه خدمات امحاء و احیا روغن های آلوده به آسکارل - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خدمات امحاء و احیا روغن های آلوده به آسکارل - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004762/اصلاحیه-مناقصه-واگذاری-خدمات-شهری'>اصلاحیه مناقصه واگذاری خدمات شهری / اصلاحیه مناقصه عمومی ، اصلاحیه مناقصه واگذاری خدمات شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004765/فراخوان-ارزیابی-کیفی-احداث-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب---تجدید-نوبت-سوم'>فراخوان ارزیابی کیفی احداث شبکه جمع آوری فاضلاب ... تجدید نوبت سوم  / آگهی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی احداث شبکه جمع آوری فاضلاب ... تجدید نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004768/فراخوان-خدمات-مدیریت-طرح-توسعه-سامانه-های-نوین-آبیاری'>فراخوان خدمات مدیریت طرح توسعه سامانه های نوین آبیاری / فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران, فراخوان خدمات مدیریت طرح توسعه سامانه های نوین آبیاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004772/مناقصه-خرید--حمل-و-تحویل-تجهیزات-ایمنی-و-واکنش-سریع'>مناقصه خرید ، حمل و تحویل تجهیزات ایمنی و واکنش سریع  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید ، حمل و تحویل تجهیزات ایمنی و واکنش سریع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004775/مناقصه-اجرای-عملیات-آسفالت-شهرک-سام-و-زال-و-معابر-شهری-(نوبت-دوم)'>مناقصه  اجرای عملیات آسفالت شهرک سام و زال و معابر شهری (نوبت دوم) / آگهی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه  اجرای عملیات آسفالت شهرک سام و زال و معابر شهری (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004776/مناقصه-تامین-video-BORESCOPE'>مناقصه  تامین video BORESCOPE  / مناقصه عمومی, مناقصه  تامین video BORESCOPE </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004783/مناقصه-تامین-انواع-خودرو-با-راننده-(نوبت-دوم)'>مناقصه تامین انواع خودرو با راننده (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, مناقصه تامین انواع خودرو با راننده (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004785/مناقصه-تهیه-و-حمل-شن-مخلوط-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه و حمل شن مخلوط نوبت دوم  / آگهی مناقصه، مناقصه تهیه و حمل شن مخلوط نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004786/مناقصه-بازسازی-و-تزئین-فضای-داخلی-طبقه-هفتم-ساختمان-مرکزی-و--'>مناقصه بازسازی و تزئین فضای داخلی طبقه هفتم ساختمان مرکزی و... / مناقصه ,مناقصه بازسازی و تزئین فضای داخلی طبقه هفتم ساختمان مرکزی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004788/فراخوان-مناقصه-THE-BULK-CONTAMINT-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه THE BULK CONTAMINT نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه THE BULK CONTAMINT نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004790/مناقصه-عملیات-تکمیل-و-راه-اندازی-سویچگیر-33-کیلوولت-(نوبت-دوم)'>مناقصه عملیات تکمیل و راه اندازی سویچگیر 33 کیلوولت (نوبت دوم) / مناقصه عملیات تکمیل و راه اندازی سویچگیر 33 کیلوولت  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004792/فراخوان-نهالکاری-با-شش-نوبت-آبیاری-(نوبت-دوم)'>فراخوان نهالکاری با شش نوبت آبیاری (نوبت دوم) / مناقصه, فراخوان نهالکاری با شش نوبت آبیاری (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004794/فراخوان-مناقصه-اجاره-2-مجموعه-سیستم-مدیریت-پسماند-حفاری-تجدید'>فراخوان مناقصه اجاره 2 مجموعه  سیستم مدیریت پسماند حفاری تجدید / تجدید آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه اجاره 2 مجموعه  سیستم مدیریت پسماند حفاری تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004797/مناقصه-تامین-یک-دستگاه-دکل-دریایی-Jack-up-بهمراه-خدمات-جانبی'>مناقصه تامین یک دستگاه دکل دریایی Jack up بهمراه خدمات جانبی / آگهی ارزیابی کیفی, مناقصه تامین یک دستگاه دکل دریایی Jack up بهمراه خدمات جانبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004799/مناقصه-تعداد-14-دستگاه-پمپ-فشار-قوی-مدل-App3-5-دانفوس--'>مناقصه تعداد 14 دستگاه پمپ فشار قوی مدل App3.5 دانفوس... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تعداد 14 دستگاه پمپ فشار قوی مدل App3.5 دانفوس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004802/مناقصهP-F”MALBRANQUE”SAFETY-GATE-VALVE'>مناقصهP/F”MALBRANQUE”SAFETY GATE VALVE  / آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی به صورت یک مرحله ای ,مناقصهP/F”MALBRANQUE”SAFETY GATE VALVE </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004805/مناقصه-خدمات-نظارت-بر-عملیات-پیشروی-آماده-سازی-و-استخراج-ماده-معدنی--نوبت-دوم-96-10-02'>مناقصه خدمات نظارت بر عملیات پیشروی ،آماده سازی و استخراج ماده معدنی - نوبت دوم  96.10.02 / مناقصه خدمات نظارت بر عملیات پیشروی ،آماده سازی و استخراج ماده معدنی - نوبت دوم 96.10.02</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004808/مناقصه-انجام-عملیات-آماده-سازی--باطله-برداری-و-استخراج-ماده-معدنی-96-10-02'>مناقصه  انجام عملیات آماده سازی ، باطله برداری و استخراج ماده معدنی- 96.10.02 / مناقصه عمومی, مناقصه  انجام عملیات آماده سازی ، باطله برداری و استخراج ماده معدنی -96.10.02</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004809/مناقصه-ترانزیت-ترخیص-و-تحویل-محمولات-وارداتی'>مناقصه ترانزیت، ترخیص و تحویل محمولات وارداتی / آگهی مناقصه، مناقصه ترانزیت، ترخیص و تحویل محمولات وارداتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004810/تجدید-مناقصه-مرکز-توسعه-بازی-های-رایانه-ای-و-پویانمایی'>تجدید مناقصه مرکز توسعه بازی های رایانه ای و پویانمایی / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه مرکز توسعه بازی های رایانه ای و پویانمایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004813/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-دیواره-سازی-حاشیه-رودخانه-نوبت-دوم'>مناقصه انتخاب پیمانکار دیواره سازی حاشیه رودخانه  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انتخاب پیمانکار دیواره سازی حاشیه رودخانه  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004816/مناقصه-واگذاری-ساماندهی-قسمت-سرپوشیده-رودخانه-آبشوران---(نوبت-دوم)'>مناقصه واگذاری ساماندهی قسمت سرپوشیده رودخانه آبشوران ... (نوبت دوم) / مناقصه,مناقصه واگذاری ساماندهی قسمت سرپوشیده رودخانه آبشوران ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004823/مناقصه-کلیه-عملیات-مربوط-به-چاپ-و-بسته-بندی--'>مناقصه کلیه عملیات مربوط به چاپ و بسته بندی .. / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای، مناقصه کلیه عملیات مربوط به چاپ و بسته بندی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004824/مناقصه-خرید-تیر-بتونی-گرد-نوبت-دوم'>مناقصه خرید تیر بتونی گرد نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای، مناقصه خرید تیر بتونی گرد نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004826/مناقصه-انجام-حراست-و-نگهبانی-از-اماکن-و-تاسیسات-نواحی-1-و-4-صنعتی-(نوبت-دوم)'>مناقصه انجام حراست و نگهبانی از اماکن و تاسیسات نواحی 1 و 4 صنعتی (نوبت دوم) / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی، مناقصه انجام حراست و نگهبانی از اماکن و تاسیسات نواحی 1 و 4 صنعتی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004829/مناقصه-ایجاد-آرشیو-الکترونیک-پرونده-های-ثبتی-نوبت-دوم'>مناقصه ایجاد آرشیو الکترونیک پرونده های ثبتی  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ایجاد آرشیو الکترونیک پرونده های ثبتی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004830/مناقصه-خرید-تجهیزات-سیسکو'>مناقصه خرید تجهیزات سیسکو  / مناقصه عمومی, مناقصه خرید تجهیزات سیسکو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004832/مناقصه-تعداد-53-دستگاه-خودرو-شخصی-جهت-حمل-و-نقل-و-سرویس-ایاب-و-ذهاب-(نوبت-دوم)'>مناقصه تعداد 53 دستگاه خودرو شخصی جهت حمل و نقل و سرویس ایاب و ذهاب  (نوبت دوم) / آگهی مناقصه, مناقصه تعداد 53 دستگاه خودرو شخصی جهت حمل و نقل و سرویس ایاب و ذهاب (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004833/تجدید-مناقصه-خرید-کابلهای-انتقال-برق-ماشین-های-آبیاری-سنترپیوت-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید کابلهای انتقال برق ماشین های آبیاری سنترپیوت نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید کابلهای انتقال برق ماشین های آبیاری سنترپیوت  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004836/مناقصه-عملیات-اجرای-کفپوش-پلاستیکی--'>مناقصه عملیات اجرای کفپوش پلاستیکی... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات اجرای کفپوش پلاستیکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004837/مناقصه-امور-دبیرخانه-اعم-از-ثبت-نامه-وارده-و-صادره-تایپ-امور-پستی--'>مناقصه امور دبیرخانه اعم از ثبت نامه وارده و صادره، تایپ امور پستی... / مناقصه، مناقصه امور دبیرخانه اعم از ثبت نامه وارده و صادره، تایپ امور پستی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004838/مناقصه-خرید-ویژه-سازی-نصب-راه-اندازی-نگهداری-و-پشتیبانی-سامانه-های-منابع-انسانی-و-لجستیک'>مناقصه خرید، ویژه سازی، نصب، راه اندازی، نگهداری و پشتیبانی سامانه های منابع انسانی و لجستیک  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید، ویژه سازی، نصب، راه اندازی، نگهداری و پشتیبانی سامانه های منابع انسانی و لجستیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004844/ارزیابی-کیفی-واگذاری-فعالیت-های-پشتیبانی-دانشگاه-تبریز'>ارزیابی کیفی واگذاری فعالیت های پشتیبانی  دانشگاه تبریز  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه محدود,مناقصه واگذاری فعالیت های پشتیبانی  دانشگاه تبریز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004847/مناقصه-تامین-تعدادی-از-نیروهای-خدماتی-و-پشتیبانی'>مناقصه تامین تعدادی از نیروهای خدماتی و پشتیبانی / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه تامین تعدادی از نیروهای خدماتی و پشتیبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004850/مناقصه-عملیات-خاکبرداری--خاکریزی-و-تسطیح'>مناقصه عملیات خاکبرداری ، خاکریزی و تسطیح / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات خاکبرداری ، خاکریزی و تسطیح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004852/مناقصه-توسعه-بیمارستان---'>مناقصه توسعه بیمارستان .... / مناقصه,مناقصه توسعه بیمارستان ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004853/مناقصه-خرید-برنج-مصرفی-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه خرید برنج مصرفی تجدید  نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه خرید برنج مصرفی تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004855/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی'>مناقصه تامین نیروی انسانی / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه تامین نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004856/فراخوان-مناقصه-طراحی-ساخت-و-احداث-14-باب-واحد-کارگاهی-سوله--'>فراخوان مناقصه طراحی، ساخت و احداث 14 باب واحد کارگاهی سوله ... / مناقصه ,فراخوان مناقصه طراحی، ساخت و احداث 14 باب واحد کارگاهی سوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004857/مناقصه-عمومی-یک-قلم-ایستگاه-تقلیل-فشار'>مناقصه عمومی یک قلم ایستگاه تقلیل فشار  / مناقصه ,مناقصه عمومی یک قلم ایستگاه تقلیل فشار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004858/مناقصه-اجرای-سامانه-PIMS--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای سامانه PIMS - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای سامانه PIMS - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004860/فراخوان-مناقصه-خدمات-فنی-و-تعمیرات-مورد-نیاز-بر-روی-حصار-تسهیلات-سرچاهی-چاهها--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خدمات فنی و تعمیرات مورد نیاز بر روی حصار ،تسهیلات سرچاهی چاهها... نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه خدمات فنی و تعمیرات مورد نیاز بر روی حصار ،تسهیلات سرچاهی چاهها... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004862/مناقصه-خرید-سیم-فاز-کرلو-نوبت-دوم'>مناقصه خرید سیم فاز کرلو نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید سیم فاز کرلو نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004863/مناقصه-عملیات-اجرایی-سایت-ایستگاه-پمپاژ-و-مخزن-500-متر-مکعبی--'>مناقصه عملیات اجرایی سایت، ایستگاه پمپاژ و مخزن 500 متر مکعبی... / آگهی ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی، مناقصه عملیات اجرایی سایت، ایستگاه پمپاژ و مخزن 500 متر مکعبی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004867/مناقصه-خرید-کارخانه-آسفالت---نوبت-دوم'>مناقصه خرید کارخانه آسفالت ... نوبت دوم / مناقصه,مناقصه خرید کارخانه آسفالت ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004872/مناقصه-اجرای-عملیات-دیوار-بتنی-حائل-تجدید-و-اصلاح'>مناقصه اجرای عملیات دیوار بتنی حائل تجدید و اصلاح / تجدید و اصلاح مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات دیوار بتنی حائل تجدید و اصلاح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004874/مناقصه-خرید-70-000-متر-انواع-کابل-فشار-ضعیف--'>مناقصه خرید 70.000 متر انواع کابل فشار ضعیف ... / مناقصه , مناقصه خرید 70.000 متر انواع کابل فشار ضعیف ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004875/مناقصه-عملیات-تکمیلی-دوربرگردان-غیرهمسطح--'>مناقصه عملیات تکمیلی دوربرگردان غیرهمسطح... / مناقصه , مناقصه عملیات تکمیلی دوربرگردان غیرهمسطح...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004877/فراخوان-انتخاب-مشاور-جهت-انجام-خدمات-مهندسی-مرحله-سوم'>فراخوان انتخاب مشاور جهت انجام خدمات مهندسی مرحله سوم / فراخوان انتخاب مشاور, فراخوان انتخاب مشاور جهت انجام خدمات مهندسی مرحله سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004879/آگهی-تغییر-موعد-مناقصه-برون-سپاری-خدمات-نگهبانی-و-خدمات-و-حراست--نوبت-دوم'>آگهی تغییر موعد مناقصه  برون سپاری خدمات نگهبانی و خدمات و حراست - نوبت دوم / آگهی تغییر موعد مناقصه عمومی, آگهی تغییر موعد مناقصه  برون سپاری خدمات نگهبانی و خدمات و حراست - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004881/مناقصه-خرید-باطری-های-نیکل-کادمیوم-نیروگاه-بخار-نوبت-دوم'>مناقصه خرید باطری های نیکل کادمیوم نیروگاه بخار- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خرید باطری های نیکل کادمیوم نیروگاه بخار- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004882/مناقصه-امور-نگهداری-و-آبیاری-فضای-سبز-محوطه-و-گلدان-های-داخل-ساختمان-ها'>مناقصه امور نگهداری و آبیاری فضای سبز محوطه و گلدان های داخل ساختمان ها / آگهی مناقصه , مناقصه امور نگهداری و آبیاری فضای سبز محوطه و گلدان های داخل ساختمان ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004884/مناقصه-توسعه-شبکه--نصب-انشعابات-و-نصب-کنتور-و-رگولاتور--نوبت-دوم'>مناقصه توسعه شبکه , نصب انشعابات و نصب کنتور و رگولاتور ...نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه توسعه شبکه , نصب انشعابات و نصب کنتور و رگولاتور ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004886/مناقصه-نگهداری--کاشت--توسعه--مرمت-و-بهسازی-فضای-سبز'>مناقصه نگهداری ، کاشت ، توسعه ، مرمت و بهسازی فضای سبز  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه نگهداری ، کاشت ، توسعه ، مرمت و بهسازی فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004888/مناقصه-واگذاری-انجام-فعالیتهای-سرویس-و-نگهداری--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری انجام فعالیتهای سرویس و نگهداری - نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه,مناقصه واگذاری انجام فعالیتهای سرویس و نگهداری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004890/مناقصه-امور-طبخ-و-توزیع-غذای-رستورانها--'>مناقصه امور طبخ و توزیع غذای رستورانها... / آگهی مناقصه، مناقصه امور طبخ و توزیع غذای رستورانها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004891/فراخوان-ارزیابی-کیفی-عملیات-اجرایی-طرح-آبرسانی--'>فراخوان ارزیابی کیفی عملیات اجرایی طرح آبرسانی... / مناقصه, فراخوان ارزیابی کیفی عملیات اجرایی طرح آبرسانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004892/مناقصه-خرید-تجهیزات-و-لایسنس-های-مرتبط--'>مناقصه خرید تجهیزات و لایسنس های مرتبط ... / مناقصه, مناقصه خرید تجهیزات و لایسنس های مرتبط ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004894/تجدید-مناقصه-پروژه-اجرای-لکه-گیری-درزگیری---'>تجدید مناقصه پروژه اجرای لکه گیری، درزگیری .... / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه پروژه اجرای لکه گیری، درزگیری، روکش راه های حوزه استحفاظی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004895/مناقصه-اجرای-عملیات-ساب-بیس-و-آسفالت-محور--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات ساب بیس و آسفالت محور ...نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات ساب بیس و آسفالت محور ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004896/مناقصه-تامین-تجهیزات-و-اجرای-پروژه-140-واحد-آپارتمانی-(نوبت-دوم)'>مناقصه  تامین تجهیزات و اجرای پروژه 140 واحد آپارتمانی  (نوبت دوم) / فراخوان مشارکت در ساخت, مناقصه  تامین تجهیزات و اجرای پروژه 140 واحد آپارتمانی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004899/مناقصه-طراحی-خرید-و-حمل-تجهیزات-انجام-کارهای-ساختمانی---نوبت-دوم'>مناقصه طراحی، خرید و حمل تجهیزات، انجام کارهای ساختمانی ... نوبت دوم / مناقصه,مناقصه طراحی، خرید و حمل تجهیزات، انجام کارهای ساختمانی ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004901/مناقصه-خرید-9-دستگاه-پمپ-Andritz-و-پروانه-های-مورد-نیاز'>مناقصه خرید  9 دستگاه پمپ Andritz و پروانه های مورد نیاز / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید  9 دستگاه پمپ Andritz و پروانه های مورد نیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004903/مناقصه-اجرای-خاکبرداری-و-زیرسازی-پیاده-روهای-کمربندی'>مناقصه اجرای خاکبرداری و زیرسازی پیاده روهای کمربندی  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه اجرای خاکبرداری و زیرسازی پیاده روهای کمربندی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004906/مناقصه-مطالعه-روشنایی-معابر--'>مناقصه مطالعه روشنایی معابر ... / مناقصه, مناقصه مطالعه روشنایی معابر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004908/مناقصه-پروژه-تهیه-تجهیزات-و-احداث-شبکه-توزیع-و-ساخت-و-نصب-انشعابات--96-10-2'>مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع و ساخت و نصب انشعابات .. 96/10/2 / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع و ساخت و نصب انشعابات .. 96/10/2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004911/تجدید-مناقصه-۸۰-دستگاه-کولر-اسپلیت-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه ۸۰ دستگاه کولر اسپلیت نوبت دوم / مناقصه ,تجدید مناقصه ۸۰ دستگاه کولر اسپلیت  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004912/فراخوان-احداث-مجتمع-ارتباطات-و-فناوری-اطلاعات'>فراخوان احداث مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی, فراخوان احداث مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004916/فراخوان-ارزیابی-کیفی-بازگشایی-قطعه-دوم---(نوبت-دوم)'>فراخوان ارزیابی کیفی بازگشایی قطعه دوم ... (نوبت دوم) / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی، فراخوان ارزیابی کیفی بازگشایی قطعه دوم ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004918/مناقصه-انجام-عملیات-حمل-و-نقل-محصولات-صادراتی-نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات حمل و نقل محصولات صادراتی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام عملیات حمل و نقل محصولات صادراتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004920/فراخوان-برگزاری-پنجمین-کنگره-عادی-حزب-همبستگی'>فراخوان برگزاری پنجمین کنگره عادی حزب همبستگی / فراخوان برگزاری پنجمین کنگره عادی حزب همبستگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004921/مناقصه-راهبری-سرویس-های-ایاب-و-ذهاب---نوبت-دوم'>مناقصه راهبری سرویس های ایاب و ذهاب ... نوبت دوم / مناقصه,مناقصه راهبری سرویس های ایاب و ذهاب ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004924/فراخوان-مناقصه-انجام-امور-انتظامات-و-حفاظت-فیزیکی-ساختمان-های'>فراخوان مناقصه انجام امور انتظامات و حفاظت فیزیکی ساختمان های / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه انجام امور انتظامات و حفاظت فیزیکی ساختمان های</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004925/فراخوان-استعلام-انجام-عملیات-سفت-کاری-و--تجدید'>فراخوان استعلام انجام عملیات سفت کاری و ...تجدید / تجدید آگهی فراخوان استعلام ارزیابی کیفی, فراخوان  انجام عملیات سفت کاری و ...تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004926/مناقصه-فراخوان-خرید-متریال-پایپینگ-خاص-مخازن-سرمایشی--'>مناقصه فراخوان خرید متریال پایپینگ خاص مخازن سرمایشی ... / مناقصه, مناقصه فراخوان خرید متریال پایپینگ خاص مخازن سرمایشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004928/فراخوان-شناسایی-مشاور-جهت-طراحی-پارک-ایمنی-و-آتش-نشانی'>فراخوان شناسایی مشاور جهت طراحی پارک ایمنی و آتش نشانی  / فراخوان,فراخوان شناسایی مشاور جهت طراحی پارک ایمنی و آتش نشانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004929/مناقصه-اجرای-عملیات-خاکی-و-دیوارسازی-قطعه-اول'>مناقصه اجرای عملیات خاکی و دیوارسازی قطعه اول / آگهی مناقصه,مناقصه اجرای عملیات خاکی و دیوارسازی قطعه اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004930/مناقصه-تامین-مواد-اولیه-از-جمله-پلی-اتیلن-2230-بروج-امارات-متالوسن-1018-اچ-آ-و--'>مناقصه  تامین مواد اولیه از جمله پلی اتیلن 2230 بروج امارات، متالوسن 1018 اچ آ و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  تامین مواد اولیه از جمله پلی اتیلن 2230 بروج امارات، متالوسن 1018 اچ آ و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004931/فراخوان-شناسایی-سرمایه-گذار-کلیه-مراحل-اجرایی-طراحی--تامین-مالی---نوبت-دوم'>فراخوان شناسایی سرمایه گذار کلیه مراحل اجرایی طراحی ، تامین مالی ....نوبت دوم  / آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار , فراخوان شناسایی سرمایه گذار کلیه مراحل اجرایی طراحی ، تامین مالی ....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004933/فراخوان-تامین-سیستم-فایروال-جامع-مراکز-استان-ها'>فراخوان تامین سیستم فایروال جامع مراکز استان ها / مناقصه , فراخوان تامین سیستم فایروال جامع مراکز استان ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004938/فراخوان-مناقصه-احداث-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-مناطق-باقیمانده-و---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه احداث شبکه جمع آوری فاضلاب مناطق باقیمانده و ... نوبت دوم / مناقصه,فراخوان مناقصه احداث شبکه جمع آوری فاضلاب مناطق باقیمانده و... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004940/مناقصه-جداسازی-ضایعات-فلزی-و-غیر-فلزی-و--96-10-02'>مناقصه جداسازی ضایعات فلزی و غیر فلزی و ...96.10.02 / مناقصه ,مناقصه جداسازی ضایعات فلزی و غیر فلزی و ...96.10.02</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004941/مناقصه-واگذاری-کلیه-امور-مربوط-به-خدمات-عمومی-به-صورت-حجمی-شامل-امور-خدمات-پشتیبانی'>مناقصه واگذاری کلیه امور مربوط به خدمات عمومی به صورت حجمی شامل امور خدمات پشتیبانی / آگهی مناقصه یک مرحله ای,مناقصه واگذاری کلیه امور مربوط به خدمات عمومی به صورت حجمی شامل امور خدمات پشتیبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004944/مناقصه-انجام-ماموریت-های-ستاد-مرکزی-با-37-دستگاه-خودرو--'>مناقصه انجام ماموریت های ستاد مرکزی با 37 دستگاه خودرو ... / مناقصه,مناقصه انجام ماموریت های ستاد مرکزی با 37 دستگاه خودرو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004947/مناقصه-ساخت-شناورهای-دریایی-نوبت-دوم'>مناقصه ساخت شناورهای دریایی- نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی, مناقصه ساخت شناورهای دریایی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004951/مناقصه-انجام-تعمیر-و-نگهداری-و-بهره-برداری-از-کلیه-تجهیزات--نوبت-دوم'>مناقصه انجام تعمیر و نگهداری و بهره برداری از کلیه تجهیزات - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام تعمیر و نگهداری و بهره برداری از کلیه تجهیزات - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004952/مناقصه-خرید-زمین-نوبت-دوم'>مناقصه خرید زمین -نوبت دوم /  مناقصه ، مناقصه خرید زمین -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004954/فراخوان-پروژه-باقیمانده-خطوط-اصلی-(رینگ)-آبرسانی-نوبت-دوم'>فراخوان پروژه باقیمانده خطوط اصلی (رینگ) آبرسانی- نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, فراخوان پروژه باقیمانده خطوط اصلی (رینگ) آبرسانی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004955/مناقصه-عملیات-ایاب-و-ذهاب-کارکنان'>مناقصه عملیات ایاب و ذهاب کارکنان / آگهی مناقصه  عمومی، مناقصه عملیات ایاب و ذهاب کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004956/مناقصه-احداث-سالن-ورزشی-و-ساختمان-سرایداری-و-محوطه-سازی--'>مناقصه احداث سالن ورزشی و ساختمان سرایداری و محوطه سازی ... / مناقصه,مناقصه احداث سالن ورزشی و ساختمان سرایداری و محوطه سازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004957/فراخوان-ارزیابی-کیفی-طرح-اصلاح-و-افزایش-ظرفیت-سامانه-انتقال-آب-از-سد--'>فراخوان ارزیابی کیفی طرح اصلاح و افزایش ظرفیت سامانه انتقال آب از سد... / مناقصه عمومی, فراخوان ارزیابی کیفی طرح اصلاح و افزایش ظرفیت سامانه انتقال آب از سد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004960/فراخوان-مناقصه-خرید-4000000-عدد-پاکت-کاغذی-ولودار'>فراخوان مناقصه خرید 4000000 عدد پاکت کاغذی ولودار  / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه خرید 4000000 عدد پاکت کاغذی ولودار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004961/مناقصه-انجام-FCG-انجام-هیدروتست-تا-پیش-راه-اندازی-خطوط-لوله---'>مناقصه انجام FCG، انجام هیدروتست تا پیش راه اندازی خطوط لوله..... / مناقصه,مناقصه انجام FCG، انجام هیدروتست تا پیش راه اندازی خطوط لوله.....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004964/مناقصه-فروش-و-تحویل-10-سری-سوپر-استراکچر-نوبت-دوم'>مناقصه فروش و تحویل 10 سری سوپر استراکچر نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه فروش و تحویل 10 سری سوپر استراکچر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004965/مناقصه-خرید-و-تامین-13-دستگاه-server'>مناقصه خرید و تامین 13 دستگاه server  / مناقصه عمومی,مناقصه خرید و تامین 13 دستگاه server </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004969/مناقصه-جابجایی-پلهای-عابر-پیاده'>مناقصه جابجایی پلهای عابر پیاده  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه جابجایی پلهای عابر پیاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004970/مناقصه-10-عدد-پات-شل-فلزی-دیگ-به-همراه-متعلقات-مربوطه-نوبت-دوم'>مناقصه 10 عدد پات شل فلزی دیگ به همراه متعلقات مربوطه نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه 10 عدد پات شل فلزی دیگ به همراه متعلقات مربوطه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004971/تمدید-مناقصه-خرید-قطعات-رایانه'>تمدید مناقصه خرید قطعات رایانه  / تمدید مناقصه عمومی,مناقصه خرید قطعات رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004973/مناقصه-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذای-تنگ-پیرزال'>مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای تنگ پیرزال / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای تنگ پیرزال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004982/مناقصه-خرید-7-آیتم-اقلام-یدکی-کمپرسور-اینگرسولراند-سنتیک'>مناقصه خرید 7 آیتم اقلام یدکی کمپرسور اینگرسولراند سنتیک / مناقصه,مناقصه خرید 7 آیتم اقلام یدکی کمپرسور اینگرسولراند سنتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004983/مناقصه-خرید-تجهیزات-استحقاقی-و-نظامی-پرسنل-و-سرباز-یگان-حفاظت-منابع-آبزی'>مناقصه خرید تجهیزات استحقاقی و نظامی پرسنل و سرباز یگان حفاظت منابع آبزی / آگهی مناقصه، مناقصه خرید تجهیزات استحقاقی و نظامی پرسنل و سرباز یگان حفاظت منابع آبزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004987/فراخوان-تامین-منابع-مالی--طراحی--احداث--تکمیل-و-بهره-برداری-نوبت-دوم'>فراخوان تامین منابع مالی ، طراحی ، احداث ، تکمیل و بهره برداری نوبت دوم  / آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار,فراخوان تامین منابع مالی ، طراحی ، احداث ، تکمیل و بهره برداری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004991/مناقصه-بازسازی-خسارات-ناشی-از-سیلاب-به-دیوار-ساحلی-پلدختر--نوبت-دوم'>مناقصه بازسازی خسارات ناشی از سیلاب به دیوار ساحلی پلدختر... نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه بازسازی خسارات ناشی از سیلاب به دیوار ساحلی پلدختر...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004992/مناقصه-انجام-امور-حمل-و-نقل-روزانه'>مناقصه انجام امور حمل و نقل روزانه / مناقصه عمومی, مناقصه انجام امور حمل و نقل روزانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004994/مناقصه-خرید-23000-دستگاه-کنتور-تکفاز-دیجیتال--'>مناقصه خرید 23000 دستگاه کنتور تکفاز دیجیتال ... / مناقصه,مناقصه خرید 23000 دستگاه کنتور تکفاز دیجیتال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004997/مناقصه-خرید-و-اجرا-چمن-مصنوعی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید و اجرا چمن مصنوعی- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید و اجرا چمن مصنوعی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005000/فراخوان-واگذاری-اداره-امور-عملیات-و-بهره-برداری-از-جایگاه-های-شرکتی-و---نوبت-دوم'>فراخوان  واگذاری اداره امور عملیات و بهره برداری از جایگاه های شرکتی و ... نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه واگذاری اداره امور عملیات و بهره برداری از جایگاه های شرکتی و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005002/مناقصه-احداث-فونداسیون--نصب-برج-های-مشبک-فلزی-نوبت-دوم'>مناقصه احداث فونداسیون ، نصب برج های مشبک فلزی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث فونداسیون ، نصب برج های مشبک فلزی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005005/مناقصه-عملیات-اجرایی-دو-بلوک-مسکونی'>مناقصه عملیات اجرایی دو بلوک مسکونی / مناقصه, مناقصه عملیات اجرایی دو بلوک مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005011/تجدید-مناقصه-تامین-خدمات-خودروهای-ایاب-و-ذهاب-و-عملیاتی-منطقه'>تجدید مناقصه تامین خدمات خودروهای ایاب و ذهاب و عملیاتی منطقه / اگهی تجدید مناقصه , تجدید مناقصه تامین خدمات خودروهای ایاب و ذهاب و عملیاتی منطقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005012/فراخوان-تامین-یک-دستگاه-جرثقیل-نوبت-دوم'>فراخوان تامین یک دستگاه جرثقیل  نوبت دوم  / فراخوان شناسایی منابع, فراخوان تامین یک دستگاه جرثقیل نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005018/مناقصه-اندازه-گیری-عوامل-زیان-آور-محیط-کار'>مناقصه اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005019/فراخوان-تعمیرات-سقف-شناور-و-بدنه--تهیه-و-نصب-مکانیکال-سیل-نوبت-دوم'>فراخوان تعمیرات سقف شناور و بدنه ، تهیه و نصب مکانیکال سیل نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران , فراخوان تعمیرات سقف شناور و بدنه ، تهیه و نصب مکانیکال سیل نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005020/تجدید-مناقصه-خرید-3-دستگاه-پمپ-سیار-63-20-کیلوولت--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید 3 دستگاه پمپ سیار 63/20 کیلوولت - نوبت  دوم  / تجدید آگهی مناقصه , مناقصه خرید 3 دستگاه پمپ سیار 63/20 کیلوولت - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005021/مناقصه-آسفالت-مورد-نیاز-پروژه-های-شهری-به-میزان-3500-تن-تجدید--نوبت-دوم'>مناقصه آسفالت مورد نیاز پروژه های شهری به میزان 3500 تن تجدید - نوبت دوم / آگهی مناقصه، مناقصه آسفالت مورد نیاز پروژه های شهری به میزان 3500 تن تجدید - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005022/تجدید-فراخوان-عملیات-اجرایی-احداث-سایت-و-محوطه-مخزن--نوبت-دوم'>تجدید فراخوان عملیات اجرایی احداث سایت و محوطه مخزن - نوبت دوم  / تجدید فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران,فراخوان عملیات اجرایی احداث سایت و محوطه- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005023/فراخوان-مناقصه-امور-مربوط-به-تهیه--طبخ-و-توزیع-غذای-بیمارستانهای-تابعه-تجدید'>فراخوان مناقصه امور مربوط به تهیه , طبخ و توزیع غذای بیمارستانهای تابعه تجدید  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه امور مربوط به تهیه , طبخ و توزیع غذای بیمارستانهای تابعه تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005024/مناقصه-وصول-مطالبات-معوق'>مناقصه وصول مطالبات معوق / مناقصه ، مناقصه وصول مطالبات معوق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005025/مناقصه-خرید-عایق-رطوبتی-پیش-ساخته-بنتونیتی-کانالهای-تامین-آب-نوبت-دوم'>مناقصه خرید عایق رطوبتی پیش ساخته بنتونیتی کانالهای تامین آب- نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه خرید عایق رطوبتی پیش ساخته بنتونیتی کانالهای تامین آب- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005027/فراخوان-مناقصه-نشت-یابی-خطوط-لوله-تجدید'>فراخوان مناقصه نشت یابی خطوط لوله تجدید / فراخوان تجدید مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه نشت یابی خطوط لوله تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005028/مناقصه-خرید-نازل-باکس-و-دیافراگم-های-توربین-توربوفید-پمپ---تجدید'>مناقصه خرید نازل باکس و دیافراگم های توربین توربوفید پمپ ...- تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه خرید نازل باکس و دیافراگم های توربین توربوفید پمپ ...- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005030/ارزیابی-کیفی-واگذاری-امور-فعالیت-های-خدماتی-و-تنظیفی'>ارزیابی کیفی واگذاری امور فعالیت های خدماتی و تنظیفی / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه محدود,مناقصه واگذاری امور فعالیت های خدماتی و تنظیفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005031/مناقصه-طبخ-و-توزیع-غذای-پرسنل-نوبت-دوم'>مناقصه طبخ و توزیع غذای پرسنل- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه طبخ و توزیع غذای پرسنل- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005032/مناقصه-واگذاری-معاینات-ادواری-پرسنل'>مناقصه واگذاری معاینات ادواری پرسنل  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه واگذاری معاینات ادواری پرسنل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005033/مناقصه-ساخت-گیت-عوارضی-برون-شهری'>مناقصه ساخت گیت عوارضی برون شهری  / آگهی مناقصه، مناقصه ساخت گیت عوارضی برون شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005034/مناقصه-ساخت-دریچه-های-چدنی'>مناقصه ساخت دریچه های چدنی / مناقصه, ساخت دریچه های چدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005035/مناقصه-خرید-سه-قلم-تجهیزات-ایمنی-و-اطفا-حریق--نوبت-دوم'>مناقصه خرید سه قلم تجهیزات ایمنی و اطفا حریق - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید سه قلم تجهیزات ایمنی و اطفا حریق - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005036/مناقصه-خرید-سیستم-G-F-واحدهای-میترینگ-نمزدایی-گنبدلی-نوبت-دوم-تمدید-مرتبه-اول'>مناقصه خرید سیستم G&F واحدهای میترینگ، نمزدایی گنبدلی. نوبت دوم تمدید مرتبه اول / مناقصه، مناقصه خرید سیستم G&F واحدهای میترینگ، نمزدایی گنبدلی. نوبت دوم تمدید مرتبه اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005037/مناقصه-احداث-و-تکمیل-5-باب-ساختمان-مخابرات'>مناقصه احداث و تکمیل 5 باب ساختمان مخابرات / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه احداث و تکمیل 5 باب ساختمان مخابرات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005038/تجدید-مناقصه-خرید-مخزن-2000-مترمکعبی-گالوانیزه-و---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید مخزن 2000 مترمکعبی گالوانیزه و ... نوبت دوم   / تجدید آگهی فراخوان مناقصات عمومی, تجدید مناقصه خرید مخزن 2000 مترمکعبی گالوانیزه و ... نوبت دوم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005039/مناقصه-راهبری-مراقبت-نگهداری-بهره-برداری-و-تعمیرات-کلیه-تجهیزات-برقی-مکانیکی--'>مناقصه راهبری، مراقبت نگهداری، بهره برداری و تعمیرات کلیه تجهیزات برقی مکانیکی... / آگهی مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی، مناقصه راهبری، مراقبت نگهداری، بهره برداری و تعمیرات کلیه تجهیزات برقی مکانیکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005040/مناقصه-احداث-مخزن-200-مترمکعبی-جبارلو'>مناقصه احداث مخزن 200 مترمکعبی جبارلو / آگهی مناقصه عمومی تک مرحله ای , مناقصه احداث مخزن 200 مترمکعبی جبارلو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005044/مناقصه-P-F-COILED-TUBING-DOWN-HOLE-TOOLS-REF-LILIN'>مناقصه P/F COILED TUBING DOWN HOLE TOOLS REF:LILIN / مناقصه,مناقصه P/F COILED TUBING DOWN HOLE TOOLS REF:LILIN </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005046/مناقصه-خرید-ELECTRONIC-MEMORY-GAUGE-نوبت-دوم'>مناقصه  خرید ELECTRONIC MEMORY GAUGE نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه  خرید ELECTRONIC MEMORY GAUGE نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005052/مناقصه-واگذاری-عملیات-رفت-و-روب-معابر-و-نظافت-جداول-و-جمع-آوری-زباله-های-سطح-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری عملیات رفت و روب معابر و نظافت جداول و جمع آوری زباله های سطح شهر نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری عملیات رفت و روب معابر و نظافت جداول و جمع آوری زباله های سطح شهر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005055/تجدید-مناقصه-اجرای-پروژه-عملیات-آبخیزداری-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجرای پروژه عملیات آبخیزداری نوبت دوم / اگهی مناقصه , تجدید مناقصه اجرای پروژه عملیات آبخیزداری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005057/مناقصه-پروژه-نگهداری-فضای-سبز--پارکها-و---نوبت-دوم'>مناقصه پروژه نگهداری فضای سبز ، پارکها و ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه نگهداری فضای سبز ، پارکها و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005059/مناقصه-آسفالت-محور--نوبت-دوم'>مناقصه آسفالت محور - نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه آسفالت محور - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005061/مناقصه-خرید-278-دست-گیج-و-فرامین-کنترلی'>مناقصه خرید 278 دست گیج و فرامین کنترلی  / آگهی مناقصه , مناقصه خرید 278 دست گیج و فرامین کنترلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005063/مناقصه-تکمیل-پروژه-خرید-و-نصب-تجهیزات-پایش-تصویری-نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل پروژه خرید و نصب تجهیزات پایش تصویری نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ,  مناقصه تکمیل پروژه خرید و نصب تجهیزات پایش تصویری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005064/تجدید-فراخوان-عمومی-ارزیابی-کیفی-تفکیک-زباله-از-مبدا-و-فروش-زباله-خشک-شهر'>تجدید فراخوان عمومی ارزیابی کیفی تفکیک زباله از مبدا و فروش زباله خشک شهر / مناقصه, تجدید فراخوان عمومی ارزیابی کیفی تفکیک زباله از مبدا و فروش زباله خشک شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005069/مناقصه-جاروکشی-سطح-خیابانها-و-پیاده-روها--لایروبی-جوی-ها--'>مناقصه جاروکشی سطح خیابانها و پیاده روها ، لایروبی جوی ها... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه جاروکشی سطح خیابانها و پیاده روها ، لایروبی جوی ها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005071/مناقصه-خرید-12-ست-چکش-دستگاه-خانکوبی'>مناقصه خرید 12 ست چکش دستگاه خانکوبی / آگهی مناقصه , مناقصه خرید 12 ست چکش دستگاه خانکوبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005073/مناقصه-اجرای-عملیات-زیرسازی-خرید-مخلوط-کوهی-از-معدن-محسنی--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات زیرسازی خرید مخلوط کوهی از معدن محسنی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات زیرسازی خرید مخلوط کوهی از معدن محسنی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005075/مناقصه-ارائه-خدمات-مربوط-به-امور-حراست-و-نگهبانی--نوبت-دوم'>مناقصه ارائه خدمات مربوط به امور حراست و نگهبانی - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه ارائه خدمات مربوط به امور حراست و نگهبانی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005082/مناقصه-اجرای-عملیات-اصلاح-قوس-حادثه-خیز--'>مناقصه اجرای عملیات اصلاح قوس حادثه خیز ... / مناقصه,مناقصه اجرای عملیات اصلاح قوس حادثه خیز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005083/مناقصه-خرید-یکدستگاه-CNC-شیارزنی--'>مناقصه خرید یکدستگاه CNC شیارزنی... / آگهی مناقصات , مناقصه خرید یکدستگاه CNC شیارزنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005084/مناقصه-احداث-دو-دستگاه-پل-عابر-پیاده-نوبت-دوم'>مناقصه احداث دو دستگاه پل عابر پیاده  نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه احداث دو دستگاه پل عابر پیاده  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005085/مناقصه-بهسازی-و-رفع-نقاط-حادثه-خیز-(نوبت-دوم)'>مناقصه بهسازی و رفع نقاط حادثه خیز (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه بهسازی و رفع نقاط حادثه خیز  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005087/مناقصه-تکمیل-ساختمان-اداری-نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل ساختمان اداری نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه تکمیل ساختمان اداری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005095/فراخوان-دعوت-به-همکاری-در-امر-ذخیره-سازی'>فراخوان دعوت به همکاری در امر ذخیره سازی / فراخوان, فراخوان دعوت به همکاری در امر ذخیره سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005096/فراخوان-مناقصه-ایجاد-و-توسعه-معابر-شهری-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه ایجاد و توسعه معابر شهری  نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه ایجاد و توسعه معابر شهری  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005098/مناقصه-خرید-خدمات-مشاور-نوبت-دوم'>مناقصه خرید خدمات مشاور نوبت دوم  / ارزیابی کیفی مشاوران, مناقصه خرید خدمات مشاور نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005100/مناقصه-ایمن-سازی-ایستگاه-های-شیر-خط-لوله-هفتم-سراسری-گاز'>مناقصه ایمن سازی ایستگاه های شیر خط لوله هفتم سراسری گاز  / مناقصه, مناقصه عمومی ایمن سازی ایستگاه های شیر خط لوله هفتم سراسری گاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005108/مناقصه-لایروبی-کانالهای-روباز-و-مسقف-سطح-شهر-(نوبت-دوم)'>مناقصه لایروبی کانالهای روباز و مسقف سطح شهر  (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, مناقصه لایروبی کانالهای روباز و مسقف سطح شهر  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005113/مناقصه-عمومی-عملیات-اجرایی-حفر-تعداد-6-حلقه-چاه-عمیق-(نوبت-دوم)'>مناقصه عمومی عملیات اجرایی حفر تعداد 6 حلقه چاه عمیق (نوبت دوم) / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی عملیات اجرایی حفر تعداد 6 حلقه چاه عمیق (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005115/مناقصه-پروژه-های-اجرای-عملیات-مکانیکی-و-بیولوژیکی-نوبت-دوم'>مناقصه  پروژه های اجرای عملیات مکانیکی و بیولوژیکی نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه   پروژه های اجرای عملیات مکانیکی و بیولوژیکی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005116/مناقصه-ساماندهی-حاشیه-شهرها--'>مناقصه ساماندهی حاشیه شهرها... / فراخوان مناقصه،مناقصه ساماندهی حاشیه شهرها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005119/مناقصه-پروژه-تکمیل-مسیر--'>مناقصه پروژه تکمیل مسیر ... / مناقصه,مناقصه پروژه تکمیل مسیر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005121/مناقصه-تهیه-تجهیزات-نصب-تست-و-راه-اندازی-یک-بی-خط-تجدید'>مناقصه تهیه تجهیزات، نصب، تست و راه اندازی یک بی خط تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه تهیه تجهیزات، نصب، تست و راه اندازی یک بی خط تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005127/مناقصه-تهیه-کسری-تجهیزات--نصب--تست-و-راه-اندازی-پست-مدولار'>مناقصه تهیه کسری تجهیزات ، نصب ، تست و راه اندازی پست مدولار / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه کسری تجهیزات ، نصب ، تست و راه اندازی پست مدولار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005131/مناقصه-خرید-55308-متر-لوله-پلی-اتیلن-تک-جداره'>مناقصه خرید 55308 متر لوله پلی اتیلن تک جداره  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه خرید 55308 متر لوله پلی اتیلن تک جداره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005133/مناقصه-تامین-مصالح-و-تجهیزات-کالا-و-خدمات-مرتبط-مشتمل-بر-تولید-با-عرضه-حمل-و--نوبت-دوم'>مناقصه تامین مصالح و تجهیزات، کالا و خدمات مرتبط مشتمل بر تولید با عرضه، حمل و ...نوبت دوم  / آگهی مناقصه ، مناقصه تامین مصالح و تجهیزات، کالا و خدمات مرتبط مشتمل بر تولید با عرضه، حمل و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005137/فراخوان-شناسایی-سرمایه-گذار'>فراخوان شناسایی سرمایه گذار / آگهی فراخوان ، فراخوان شناسایی سرمایه گذار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005138/مناقصه-عملیات-نظافت-و-رفت-و-روب--جمع-آوری--حمل-و-دفن-زباله-های-شهری'>مناقصه عملیات نظافت و رفت و روب ، جمع آوری ، حمل و دفن زباله های شهری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات نظافت و رفت و روب ، جمع آوری ، حمل و دفن زباله های شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005139/استعلام-خرید-۱۲-متر-لوله-مهار-فولادی--سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام خرید ۱۲ متر لوله مهار فولادی , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / استعلام ,استعلام خرید ۱۲ متر لوله مهار فولادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005140/فراخوان-واگذاری-رانندگان-تاکسی-های-خط-ویژه'>فراخوان واگذاری رانندگان تاکسی های خط ویژه  / آگهی فراخوان عمومی, فراخوان واگذاری رانندگان تاکسی های خط ویژه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005141/مناقصه-عمومی-واگذاری-واحد-تزریقات-و-پانسمان-و-سرم-درمانی-به-صورت-مشارکتی'>مناقصه عمومی واگذاری واحد تزریقات و پانسمان و سرم درمانی به صورت مشارکتی  / مناقصه عمومی واگذاری واحد تزریقات و پانسمان و سرم درمانی به صورت مشارکتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005142/آگهی-ارزیابی-کیفی-تامین-تعداد-70-000-عدد-کفش-ترمز-کامپوزیتی--'>آگهی ارزیابی کیفی تامین تعداد 70.000 عدد کفش ترمز کامپوزیتی ... / آگهی ارزیابی کیفی,آگهی ارزیابی کیفی تامین تعداد 70.000 عدد کفش ترمز کامپوزیتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005143/استعلام-تعمیر-دستگاه-اسپکتروفوتومتر-سایت-ستاد'>استعلام تعمیر دستگاه اسپکتروفوتومتر, سایت ستاد / استعلام ,استعلام تعمیر دستگاه اسپکتروفوتومتر, سایت ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005147/مناقصه-عملیات-اجرایی-خط-انتقال-آب-شرب-در-روستای--'>مناقصه عملیات اجرایی خط انتقال آب شرب در روستای... / فراخوان مناقصه های عمومی یک مرحله ای، مناقصه عملیات اجرایی خط انتقال آب شرب در روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005150/استعلام-خرید-لوازم-یدکی-ماشین-آلات-سامانه-ستاد'>استعلام خرید لوازم یدکی ماشین آلات,سامانه ستاد / استعلام ,استعلام خرید لوازم یدکی ماشین آلات,سامانه ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005151/مناقصه-الکترو-پمپ-شناور--'>مناقصه الکترو پمپ شناور... / مناقصه عمومی , مناقصه الکترو پمپ شناور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005152/مناقصه-ارائه-خدمات-جهت-تامین-39-نفر-نیروی-انسانی'>مناقصه ارائه خدمات جهت تامین 39 نفر نیروی انسانی / مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه ارائه خدمات جهت تامین 39 نفر نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005157/مناقصه-عملیات-اصلاح-شبکه--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اصلاح شبکه  - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه عملیات اصلاح شبکه  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005158/فراخوان-انتخاب-پیمانکار-جهت-اجرای-کارهای-قارچ-چینی-بسته-بندی-قارچ-عملیات-های-تخته-کوبی--'>فراخوان انتخاب پیمانکار جهت اجرای کارهای قارچ چینی، بسته بندی قارچ، عملیات های تخته کوبی... / فراخوان انتخاب پیمانکار، فراخوان انتخاب پیمانکار جهت اجرای کارهای قارچ چینی، بسته بندی قارچ، عملیات های تخته کوبی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005160/مناقصه-و-ارزیابی-کیفی-اصلاح-شبکه-آب-شهر--نوبت-دوم'>مناقصه و ارزیابی کیفی اصلاح شبکه آب شهر - نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه و ارزیابی کیفی اصلاح شبکه آب شهر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005161/مناقصه-یک-قلم-ایستگاه-تقلیل-فشار'>مناقصه یک قلم ایستگاه تقلیل فشار  / مناقصه, مناقصه یک قلم ایستگاه تقلیل فشار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005162/مناقصه-طراحی--ساخت--نصب-لوله-کشی-و-راه-اندازی-دو-دستگاه'>مناقصه طراحی ، ساخت ، نصب، لوله کشی و راه اندازی دو دستگاه / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه طراحی ، ساخت ، نصب، لوله کشی و راه اندازی دو دستگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005163/مناقصه-زیرسازی-و-موزاییک-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه زیرسازی و موزاییک تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه زیرسازی و موزاییک تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005165/مناقصه-انتقال-گشت-آبیاری-و-نگهداری'>مناقصه انتقال، گشت، آبیاری و نگهداری / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه انتقال، گشت، آبیاری و نگهداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005167/فراخوان-شناسایی-پیمانکاران-جهت-انجام-عملیات-اجرایی-پروژه-احداث-سردرب-ورودی'>فراخوان شناسایی پیمانکاران جهت انجام عملیات اجرایی پروژه احداث سردرب ورودی / آگهی فراخوان شناسایی پیمانکاران، فراخوان شناسایی پیمانکاران جهت انجام عملیات اجرایی پروژه احداث سردرب ورودی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005168/مناقصه-لایروبی-و-شستشو-و-مراقبت-از-مخازن-آب-و--'>مناقصه لایروبی و شستشو و مراقبت از مخازن آب و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه لایروبی و شستشو و مراقبت از مخازن آب و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005169/ارزیابی-کیفی-عملیات-احداث-تصفیه-خانه-قیر'>ارزیابی کیفی عملیات احداث تصفیه خانه قیر  / مناقصه, ارزیابی کیفی عملیات احداث تصفیه خانه قیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005171/مناقصه-اصلاح-مسیر-ورودی-شهر--'>مناقصه اصلاح مسیر ورودی شهر ... / مناقصه,مناقصه اصلاح مسیر ورودی شهر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005174/فراخوان-مناقصه-احداث-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه احداث شبکه جمع آوری فاضلاب  نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه یک مرحله ای,فراخوان مناقصه احداث شبکه جمع آوری فاضلاب  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005176/مناقصه-واگذاری-اجرای-اسکلت-بتنی'>مناقصه واگذاری اجرای اسکلت بتنی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه واگذاری اجرای اسکلت بتنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005179/فراخوان-مناقصه-پروژه-مرمت-و-بهسازی-ساختمانها--زیرساختهای-تاسیسات-برقی--'>فراخوان مناقصه پروژه مرمت و بهسازی ساختمانها ، زیرساختهای تاسیسات برقی.... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه پروژه مرمت و بهسازی ساختمانها ، زیرساختهای تاسیسات برقی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005180/فراخوان-مناقصه-عمومی-پروژه-احداث-3800-متر-خط-لوله-6-نفت-از-چاه-موقعیت-غرب'>فراخوان مناقصه عمومی پروژه احداث 3800 متر خط لوله 6 نفت از چاه موقعیت غرب  / فراخوان مناقصه عمومی،فراخوان مناقصه پروژه احداث 3800 متر خط لوله 6 نفت از چاه موقعیت غرب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005182/فراخوان-استعلام-خدمات-چاپ-و-تکثیر-ساختمان-مرکزی'>فراخوان استعلام خدمات چاپ و تکثیر ساختمان مرکزی / آگهی فراخوان استعلام عمومی, فراخوان استعلام خدمات چاپ و تکثیر ساختمان مرکزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005184/مناقصه-تکمیل-استخر-نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل استخر  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه تکمیل استخر  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005187/آگهی-شناسایی-پیمانکار--تهیه--طبخ-و-توزیع-غذا'>آگهی شناسایی پیمانکار   تهیه ، طبخ و توزیع غذا  / آگهی شناسایی پیمانکار,آگهی شناسایی پیمانکار   تهیه ، طبخ و توزیع غذا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005190/همایش-ملی-اختلالات-یادگیری-و-مسائل-روان-شناختی'>همایش ملی اختلالات یادگیری و مسائل روان شناختی / همایش ملی اختلالات یادگیری و مسائل روان شناختی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005192/فراخوان-احداث-مجموعه-هایپرمارکت-تجاری-نوبت-دوم'>فراخوان  احداث مجموعه هایپرمارکت تجاری نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی ،فراخوان احداث مجموعه هایپرمارکت تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005193/مناقصه-واگذاری-امور-جاری-آرامستان-رضوان'>مناقصه واگذاری امور جاری آرامستان رضوان / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه واگذاری امور جاری آرامستان رضوان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005194/فراخوان-شناسایی-مهندسین-مشاور'>فراخوان شناسایی مهندسین مشاور / فراخوان شناسایی مهندسین مشاور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005197/همایش-ملی-کاربردهای-فناوری-نانو'>همایش ملی کاربردهای فناوری نانو  / همایش ملی کاربردهای فناوری نانو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005200/مناقصه-ساماندهی-رودخانه'>مناقصه ساماندهی رودخانه / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  ساماندهی رودخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005205/دومین-کنفرانس-دستاوردهای-نوین-در-شیمی-و-مهندسی-شیمی'>دومین کنفرانس دستاوردهای نوین در شیمی و مهندسی شیمی / دومین کنفرانس دستاوردهای نوین در شیمی و مهندسی شیمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005207/مناقصه-احداث-پلکان-خروج-اضطراری-در-شرایط-بحرانی-ساختمان-ستاد-و-استانداردسازی-اتاق-های-سرور--نوبت-دوم'>مناقصه احداث پلکان خروج اضطراری در شرایط بحرانی ساختمان ستاد و استانداردسازی اتاق های سرور...نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه احداث پلکان خروج اضطراری در شرایط بحرانی ساختمان ستاد و استانداردسازی اتاق های سرور...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005210/سومین-کنفرانس-پژوهش-در-علوم-تربیتی'>سومین کنفرانس پژوهش در علوم تربیتی  / سومین کنفرانس پژوهش در علوم تربیتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005213/مناقصه-احداث-ویلا-باغ--'>مناقصه احداث ویلا باغ ... / مناقصه,مناقصه احداث ویلا باغ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005214/مناقصه-پروژه-آسفالت-معابر-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه آسفالت معابر شهر نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه پروژه آسفالت معابر شهر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005216/اولین-همایش-بین-المللی-مساجد'>اولین همایش بین المللی مساجد  / اولین همایش بین المللی مساجد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005219/مناقصه-تهیه-و-نصب-دوربین-های-نظارت-تصویری'>مناقصه تهیه و نصب دوربین های نظارت تصویری  / مناقصه ,مناقصه تهیه و نصب دوربین های نظارت تصویری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005221/فراخوان-تعمیر-سرویس-تنظیم-و-تامین-قطعات-دستگاه-های-بزرگ-و-کوچک-زیراکس'>فراخوان تعمیر، سرویس، تنظیم و تامین قطعات دستگاه های بزرگ و کوچک زیراکس / استعلام, فراخوان تعمیر، سرویس، تنظیم و تامین قطعات دستگاه های بزرگ و کوچک زیراکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005223/مناقصه-پیاده-روسازی-شامل-عملیات-تخریب--عملیات-خاکی-با-دست--'>مناقصه پیاده روسازی شامل عملیات تخریب ، عملیات خاکی با دست... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پیاده روسازی شامل عملیات تخریب ، عملیات خاکی با دست...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005228/فراخوان-ارزیابی-کیفی-ترمیم-و-نگهداری-فضای-سبز'>فراخوان ارزیابی کیفی ترمیم و نگهداری فضای سبز / فراخوان ارزیابی کیفی،فراخوان ارزیابی کیفی ترمیم و نگهداری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005229/نخستین-کنفرانس-انرژی-و-محطی-زیست-ایران'>نخستین کنفرانس انرژی و محطی زیست ایران  / نخستین کنفرانس انرژی و محطی زیست ایران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005230/مناقصه-اجرای-خدمات-پشتیبانی-و-برگزاری-دوره-های-آموزشی-و-کارگاه-های-ظرفیت-سازی--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای خدمات پشتیبانی و برگزاری دوره های آموزشی و کارگاه های ظرفیت سازی... نوبت دوم  / آگهی مناقصه، مناقصه اجرای خدمات پشتیبانی و برگزاری دوره های آموزشی و کارگاه های ظرفیت سازی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005236/مناقصه-تعدادی-ماشین-آلات-تولید-نان'>مناقصه تعدادی ماشین آلات تولید نان  / مناقصه تعدادی ماشین آلات تولید نان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005238/مناقصه-انجام-خدمات-امور-مشترکین---نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات امور مشترکین ... نوبت دوم / مناقصه,مناقصه انجام خدمات امور مشترکین ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005240/مناقصه-احداث-بندهای-سنگی-ملاتی--نوبت-دوم'>مناقصه احداث بندهای سنگی ملاتی ...نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه احداث بندهای سنگی ملاتی ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005241/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-محدوده-E'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای محدوده E / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای محدوده E</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005242/مناقصه-پروژه-تجهیز-و-نوسازی-و-شبکه-آبیاری--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه تجهیز و نوسازی و شبکه آبیاری - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه تجهیز و نوسازی و شبکه آبیاری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005245/مناقصه-احداث-دو-مورد-بند-سنگی-ملائی'>مناقصه احداث دو مورد بند سنگی ملائی  / مناقصه عمومی, مناقصه احداث دو مورد بند سنگی ملائی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005246/تجدید-مناقصه-کرایه-ماشین-آلات-مورد-نیاز--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه کرایه ماشین آلات مورد نیاز... نوبت دوم / تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه کرایه ماشین آلات مورد نیاز... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005248/تجدید-مناقصه-اجرای-جدولگذاری-معابر--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجرای جدولگذاری معابر  - نوبت دوم  / تجدید مناقصه, تجدید مناقصه اجرای جدولگذاری معابر  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005251/فراخوان-محوطه-سازی-و-حصارکشی-سالن-ورزشی'>فراخوان محوطه سازی و حصارکشی سالن ورزشی / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه محوطه سازی و حصارکشی سالن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005253/مناقصه-گازرسانی'>مناقصه گازرسانی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه گازرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005257/مناقصه-construction-and-installation-steel-constructions'>مناقصه construction and installation steel constructions  / مناقصه construction and installation steel constructions </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005258/مناقصه-اجرای-پروژه-پیاده-روسازی-و-اجرای-فضای-سبز--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پروژه پیاده روسازی و اجرای فضای سبز... نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه اجرای پروژه پیاده روسازی و اجرای فضای سبز... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005259/سمینار-تخصصی-اختلالات-شخصیت'>سمینار تخصصی اختلالات شخصیت / سمینار تخصصی اختلالات شخصیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005261/مناقصه-اجرای-عملیات-روکش-آسفالت-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات روکش آسفالت  نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه اجرای عملیات روکش آسفالت  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005262/دومین-جشنواره-رسانه-ای-ابوذر'>دومین جشنواره رسانه ای ابوذر  / دومین جشنواره رسانه ای ابوذر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005264/مناقصه-اجرای-پروژه-جدول-بندی-و-کفپوش-گذاری--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پروژه جدول بندی و کفپوش گذاری... نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه اجرای پروژه جدول بندی و کفپوش گذاری... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005268/مناقصه-خرید-غذای-کارکنان-مربوط-به-پروژه-پتروشیمی--نوبت-دوم'>مناقصه خرید غذای کارکنان مربوط به پروژه پتروشیمی... نوبت دوم / اگهی مناقصه , مناقصه خرید غذای کارکنان مربوط به پروژه پتروشیمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005269/مناقصه-اجرای-عملیات-خدمات-شهری-شامل-جمع-آوری-و-حمل-زباله--مرحله-دوم-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات خدمات شهری شامل جمع آوری و حمل زباله - مرحله دوم نوبت دوم  /  مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات خدمات شهری شامل جمع آوری و حمل زباله - مرحله دوم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005272/مناقصه-P-FBEJING--REN-QIU--'>مناقصه  P/FBEJING & REN QIU ... / مناقصه عمومی, مناقصه  P/FBEJING & REN QIU ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005274/مناقصه-ارائه-خدمات-مورد-نیاز-روابط-عمومی-نوبت-دوم'>مناقصه ارائه خدمات مورد نیاز روابط عمومی نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه ارائه خدمات مورد نیاز روابط عمومی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005275/مناقصه-اجرای-آسفالت-معابر-شهری---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای آسفالت معابر شهری ... نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه اجرای آسفالت معابر شهری ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005277/مناقصه-عملیات-اجرایی-برق-رسانی--روشنایی-و-جاده-دسترسی'>مناقصه عملیات اجرایی برق رسانی ، روشنایی و جاده دسترسی / مناقصه ,مناقصه عملیات اجرایی برق رسانی ، روشنایی و جاده دسترسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005278/مناقصه-اجرای-پروژه-زیرسازی-و-آسفالت--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پروژه زیرسازی و آسفالت... نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه اجرای پروژه زیرسازی و آسفالت... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005279/مناقصه-اجاره-ماشین-آلات-مرحله-اول-نوبت-دوم'>مناقصه اجاره ماشین آلات مرحله اول نوبت دوم  / آگهی مناقصه ، مناقصه اجاره ماشین آلات مرحله اول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005280/ارزیابی-کیفی-انجام-عملیات-ترمیم-و-آسفالت--نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی انجام عملیات ترمیم و آسفالت - نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران , ارزیابی کیفی انجام عملیات ترمیم و آسفالت - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005283/فراخوان-پروژه-احداث-کانال-انتقال-آب-و-شبکه-آبیاری-و-زهکشی'>فراخوان پروژه احداث کانال انتقال آب و شبکه آبیاری و زهکشی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی  , فراخوان پروژه احداث کانال انتقال آب و شبکه آبیاری و زهکشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005284/مناقصه-احداث-گلدانهای-طبقاتی'>مناقصه احداث گلدانهای طبقاتی / مناقصه عمومی, مناقصه احداث گلدانهای طبقاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005285/مناقصه-عمومی-ایجاد-توسعه-و-اصلاح-شبکه-معابر-شهری'>مناقصه عمومی ایجاد، توسعه و اصلاح شبکه معابر شهری  / مناقصه عمومی ایجاد، توسعه و اصلاح شبکه معابر شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005288/مناقصه-احداث-کانال-جمع-آوری-آب-های-سطحی--نوبت-دوم'>مناقصه احداث کانال جمع آوری آب های سطحی  - نوبت دوم  / اگهی مناقصه , مناقصه احداث کانال جمع آوری آب های سطحی  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005290/مناقصه-عملیات-احداث-سکو-و-رختکن--'>مناقصه عملیات احداث سکو و رختکن ... / مناقصه,مناقصه عملیات احداث سکو و رختکن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005291/مناقصه-راهبری-خودروهای-استیجاری'>مناقصه راهبری خودروهای استیجاری / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه راهبری خودروهای استیجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005292/مناقصه-انجام-امورات-خدمات-شهری--نوبت-دوم'>مناقصه انجام امورات خدمات شهری - نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه انجام امورات خدمات شهری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005294/مناقصه-تامین-163-نفر-نیروی-نگهبانی-جهت-حفاظت-فیزیکی'>مناقصه تامین 163 نفر نیروی نگهبانی جهت حفاظت فیزیکی / آگهی مناقصه ، مناقصه تامین 163 نفر نیروی نگهبانی جهت حفاظت فیزیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005295/فراخوان-خدمات-نگهداری-و-تعمیرات-ادوات-و-تجهیزات-کنترل-و-ابزار-دقیق--'>فراخوان خدمات نگهداری و تعمیرات ادوات و تجهیزات کنترل و ابزار دقیق ...  / مناقصه ، فراخوان خدمات نگهداری و تعمیرات ادوات و تجهیزات کنترل و ابزار دقیق ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005297/فراخوان-مناقصه-انجام-عملیات-دمونتاژ-پست-موقت---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه انجام عملیات دمونتاژ پست موقت.. - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ، فراخوان مناقصه انجام عملیات دمونتاژ پست موقت.. - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005299/مناقصه-پروژه-اصلاح-و-بازسازی-کانال-های-سیل-بر--نوبت-سوم'>مناقصه پروژه اصلاح و بازسازی کانال های سیل بر - نوبت سوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه اصلاح و بازسازی کانال های سیل بر - نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005300/فراخوان-مناقصه-خرید-تعداد-1250-عدد-سیلندر-گاز-انواع-کولر-و---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خرید تعداد 1250 عدد سیلندر گاز انواع کولر و ... نوبت دوم / مناقصه,فراخوان مناقصه خرید تعداد 1250 عدد سیلندر گاز انواع کولر و ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005301/مناقصه-خدمات-مشترکین--متقاضیان--نگهداشت-سیستم--خدمات-قرائت-کنتور-و---(نوبت-دوم)'>مناقصه خدمات مشترکین ، متقاضیان ، نگهداشت سیستم ، خدمات قرائت کنتور و ...  (نوبت دوم) / آگهی عمومی , مناقصه خدمات مشترکین ، متقاضیان ، نگهداشت سیستم ، خدمات قرائت کنتور و ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005304/مناقصه-پیاده-روسازی-و-جدول-گذاری--'>مناقصه پیاده روسازی و جدول گذاری ... / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه پیاده روسازی و جدول گذاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005307/مناقصه-انجام-امور-عمومی-و-خدماتی-نوبت-دوم'>مناقصه انجام امور عمومی و خدماتی -نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه انجام امور عمومی و خدماتی -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005308/اصلاحیه-فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-حراست-و-نگهبانی-از-اماکن-و-تاسیسات---نوبت-دوم'>اصلاحیه فراخوان مناقصه انجام خدمات حراست و نگهبانی از اماکن و تاسیسات ... نوبت دوم  / اصلاحیه فراخوان مناقصه عمومی ,فراخوان انجام خدمات حراست و نگهبانی از اماکن و تاسیسات صنعتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005310/تجدید-مناقصه-اجرای-عملیات-روکش-با-آسفالت-حفاظتی-میکروسرفیسینگ---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجرای عملیات روکش با آسفالت حفاظتی میکروسرفیسینگ ... نوبت دوم / مناقصه,تجدید مناقصه اجرای عملیات روکش با آسفالت حفاظتی میکروسرفیسینگ ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005312/مناقصه-آرماتور-مورد-نیاز'>مناقصه آرماتور مورد نیاز  / آگهی مناقصه , مناقصه آرماتور مورد نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005313/آگهی-مناقصه-عمومی-اجرای-حدود-13000-متر-خط-تغذیه-و-شبکه-گذاری-فولادی'>آگهی مناقصه عمومی  اجرای حدود 13000 متر خط تغذیه و شبکه گذاری فولادی / آگهی مناقصه عمومی،آگهی مناقصه عمومی اجرای حدود 13000 متر خط تغذیه و شبکه گذاری فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005315/مناقصه-عملیات-بهره-برداری-از-شبکه-آب-و-فاضلاب-و-تصفیه-خانه-فاضلاب-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات بهره برداری از شبکه آب و فاضلاب و تصفیه خانه فاضلاب نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات بهره برداری از شبکه آب و فاضلاب و تصفیه خانه فاضلاب نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005316/مناقصه-تامین-۸۵-نفر-نیروی-انسانی'>مناقصه تامین ۸۵ نفر نیروی انسانی  / مناقصه ,مناقصه تامین ۸۵ نفر نیروی انسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005319/مناقصه-تامین-امنیت-اجتماعی-و-فیزیکی-خوابگاه-های-دانشجویی'>مناقصه تامین امنیت اجتماعی و فیزیکی خوابگاه های دانشجویی  / مناقصه عمومی, مناقصه تامین امنیت اجتماعی و فیزیکی خوابگاه های دانشجویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005325/استعلام-کانکتور-مفصل-نوری-خاکی--'>استعلام کانکتور، مفصل نوری خاکی... / استعلام, استعلام کانکتور، مفصل نوری خاکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005326/همایش-ملی-پژوهش-های-نوین-در-معماری'>همایش ملی پژوهش های نوین در معماری / همایش ملی پژوهش های نوین در معماری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005327/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-حراست-و-نگهبانی-از-اماکن-و-تاسیسات-صنعتی-اصلاحیه-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه  انجام خدمات حراست و نگهبانی از اماکن و تاسیسات صنعتی اصلاحیه  نوبت دوم  / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه انجام خدمات حراست و نگهبانی از اماکن و تاسیسات صنعتی اصلاحیه  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005329/مناقصه-اجرای-عملیات-ساخت-و-تولید-سگمن'>مناقصه اجرای عملیات ساخت و تولید سگمن / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه  اجرای عملیات ساخت و تولید سگمن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005330/مناقصه-خرید-سکسسیونر-گاز-630-آمپر-گازی--'>مناقصه خرید سکسسیونر گاز 630 آمپر گازی... / مناقصه عمومی, مناقصه خرید سکسسیونر گاز 630 آمپر گازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005333/فراخوان-گازرسانی--'>فراخوان گازرسانی... / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی، فراخوان گازرسانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005339/مناقصه-عملیات-اجرایی-زیرسازی--دیوار-سنگی---نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی زیرسازی ، دیوار سنگی ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرایی زیرسازی ، دیوار سنگی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005341/مناقصه-امور-مربوط-به-تفکیک-پسماند-از-مبدا'>مناقصه امور مربوط به تفکیک پسماند از مبدا  / مناقصه ,مناقصه امور مربوط به تفکیک پسماند از مبدا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005344/فراخوان-طراحی-پروژه-پارک-آبخیز'>فراخوان طراحی پروژه پارک آبخیز / آگهی فراخوان , فراخوان طراحی پروژه پارک آبخیز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005345/استعلام-کلیدها-و-متعلقات'>استعلام کلیدها و متعلقات  / استعلام , استعلام کلیدها و متعلقات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005347/مناقصه-اجرای-پروژه-مطالعه-تفصیلی--'>مناقصه اجرای پروژه مطالعه تفصیلی... / مناقصه,مناقصه اجرای پروژه مطالعه تفصیلی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005348/استعلام-نگهداری-شبکه-کابل-هوایی-سوئیچ-و-MDF-و-نگهبانی-مراکز-تلفن'>استعلام نگهداری شبکه کابل، هوایی، سوئیچ و MDF و نگهبانی مراکز تلفن / استعلام بها, استعلام نگهداری شبکه کابل، هوایی، سوئیچ و MDF و نگهبانی مراکز تلفن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005349/استعلام-پارچه-چلوار-پنبه-فلمنت'>استعلام پارچه چلوار پنبه فلمنت  / استعلام ,استعلام پارچه چلوار پنبه فلمنت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005352/استعلام-نصب-یک-دستگاه-آسانسور-کششی'>استعلام نصب یک دستگاه آسانسور کششی  / استعلام, استعلام نصب یک دستگاه آسانسور کششی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005355/مناقصه-تعمیرات-پل-کمربندی-شرقی-و-پل-بحره--'>مناقصه تعمیرات پل کمربندی شرقی و پل بحره ... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تعمیرات پل کمربندی شرقی و پل بحره ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005356/مناقصه-اجرای-پروژه-مطالعاتی-تهیه-سند-جامع-حوضه-آبخیز'>مناقصه اجرای پروژه مطالعاتی تهیه سند جامع حوضه آبخیز / مناقصه,مناقصه اجرای پروژه مطالعاتی تهیه سند جامع حوضه آبخیز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005358/آگهی-فراخوان-عمومی-تعریض-پل-مرداب-و-اصلاح-هندسی-ورودی-معابر'>آگهی فراخوان عمومی تعریض پل مرداب و اصلاح هندسی ورودی معابر  / آگهی فراخوان عمومی ،آگهی فراخوان عمومی  تعریض پل مرداب و اصلاح هندسی ورودی معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005360/استعلام​-شات-اف-ولو-12-اینچ--'>استعلام​ شات اف ولو 12 اینچ... / استعلام, استعلام​ شات اف ولو 12 اینچ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005361/تجدید-مناقصه-انجام-بخشی-از-خدمات-پشتیبانی-در-مشاغل-خدماتی--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه انجام بخشی از خدمات پشتیبانی در مشاغل خدماتی... نوبت دوم  / مناقصه,تجدید مناقصه انجام بخشی از خدمات پشتیبانی در مشاغل خدماتی...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005362/استعلام-تیغه-کنتاکتور'>استعلام تیغه کنتاکتور / استعلام, استعلام تیغه کنتاکتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005363/استعلام-ست-کامل-پنیون-و-کرانویل-و-بیرینگ'>استعلام ست کامل پنیون و کرانویل و بیرینگ  / استعلام, استعلام ست کامل پنیون و کرانویل و بیرینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005365/استعلام-​خرید-یک-دستگاه-ماژول-امنیتی'>استعلام ​خرید یک دستگاه ماژول امنیتی / استعلام , استعلام ​خرید یک دستگاه ماژول امنیتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005373/استعلام-خودروها-و-ماشین-آلات-سبک-و-سنگین-حمل-و-نقل-و-صنعت'>استعلام خودروها و ماشین آلات سبک و سنگین حمل و نقل و صنعت / استعلام, استعلام خودروها و ماشین آلات سبک و سنگین حمل و نقل و صنعت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005374/استعلام-درزگیری-سقف-انبار'>استعلام درزگیری سقف انبار  / استعلام, استعلام درزگیری سقف انبار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005375/دعوت-به-همکاری-مناقصه-استفاده-از-خدمات-مرتبط-از-بین-شرکتهای-خدماتی-و-مسافرتی'>دعوت به همکاری,مناقصه  استفاده از خدمات مرتبط از بین شرکتهای خدماتی و مسافرتی / دعوت به همکاری,مناقصه  استفاده از خدمات مرتبط از بین شرکتهای خدماتی و مسافرتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005376/مناقصه-امور-مربوط-به-نگهدای-فضاهای-سبز'>مناقصه امور مربوط به نگهدای فضاهای سبز / مناقصه ,مناقصه امور مربوط به نگهدای فضاهای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005378/استعلام-اصلاح-شبکه-فشار-متوسط-هوایی'>استعلام اصلاح شبکه فشار متوسط هوایی / استعلام , استعلام اصلاح شبکه فشار متوسط هوایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005380/استعلام-نوشت-افزار'>استعلام نوشت افزار  / استعلام ,استعلام نوشت افزار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005384/فراخوان-سازماندهی-حمل-خاک-و-نخاله-های-ساختمانی'>فراخوان سازماندهی حمل خاک و نخاله های ساختمانی / فراخوان ، فراخوان سازماندهی حمل خاک و نخاله های ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005385/استعلام-آشکار-سازها-و-انتقال-دهنده-های-سیگنال-و-سوئچ-هاک'>استعلام آشکار سازها و انتقال دهنده های سیگنال و سوئچ هاک / استعلام , استعلام آشکار سازها و انتقال دهنده های سیگنال و سوئچ هاک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005387/استعلام-شیر-اطمینان-و--'>استعلام شیر اطمینان و ... / استعلام ,استعلام شیر اطمینان و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005388/مناقصه-تجدید-مناقصه-عمومی-سیم-کشی-مدار-های-سوم'>مناقصه  تجدید مناقصه عمومی سیم کشی مدار های سوم / مناقصه ، تجدید مناقصه عمومی سیم کشی مدار های سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005389/استعلام-پروژه-بهینه-سازی-شبکه-برق'>استعلام پروژه بهینه سازی شبکه برق / استعلام ,استعلام پروژه بهینه سازی شبکه برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005390/استعلام-فن-کوئل-600'>استعلام فن کوئل 600  / استعلام ,استعلام فن کوئل 600 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005391/مناقصه-خرید-4500-عدد-شافت-محرک--'>مناقصه خرید 4500 عدد شافت محرک... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید 4500 عدد شافت محرک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005392/استعلام-خدمات'>استعلام خدمات / استعلام , استعلام خدمات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005395/استعلام-پره-دیگ-نمره-400-شوفاژخانه'>استعلام پره دیگ نمره 400 شوفاژخانه  / استعلام , استعلام پره دیگ نمره 400 شوفاژخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005398/استعلام-رگلاتور-سیلندر'>استعلام رگلاتور سیلندر / استعلام,استعلام رگلاتور سیلندر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005399/استعلام-سم-دیازینون-و--'>استعلام سم دیازینون و ... / استعلام ,استعلام سم دیازینون و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005400/استعلام-پاتیل-سرباره'>استعلام پاتیل سرباره / استعلام, استعلام پاتیل سرباره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005401/استعلام-درایو-تست-شهر-و-روستا--'>استعلام درایو تست شهر و روستا ... / استعلام, استعلام درایو تست شهر و روستا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005402/استعلام-گیربکس-اسیلاتور'>استعلام گیربکس اسیلاتور / استعلام , استعلام گیربکس اسیلاتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005403/استعلام-لوازم-خودرو-و-ماشین'>استعلام لوازم خودرو و ماشین / استعلام,استعلام لوازم خودرو و ماشین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005404/تجدید-استعلام-توسعه-و-احداث-روستایی'>تجدید استعلام توسعه و احداث روستایی  / تجدید اگهی استعلام ،تجدید استعلام توسعه و احداث روستایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005405/استعلام-رنگ-آمیزی-راه-پله-ها-شبکه-ها--'>استعلام رنگ آمیزی راه پله ها، شبکه ها ... / استعلام,استعلام رنگ آمیزی راه پله ها، شبکه ها ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005406/استعلام-تجهیز-لوازم-مورد-نیاز-مخابرات'>استعلام تجهیز لوازم مورد نیاز مخابرات  / استعلام,استعلام تجهیز لوازم مورد نیاز مخابرات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005407/استعلام-پوزیشنر-بهمراه-نشاندهنده-جهت-کنترل-ولو'>استعلام پوزیشنر بهمراه نشاندهنده جهت کنترل ولو  / استعلام ,استعلام ​پوزیشنر بهمراه نشاندهنده جهت کنترل ولو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005408/استعلام-گریتینگ'>استعلام گریتینگ  / استعلام , استعلام گریتینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005409/مناقصه-برونسپاری-خدمات-اداری'>مناقصه برونسپاری خدمات اداری / مناقصه برونسپاری خدمات اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005410/مناقصه-تهیه-نقشه-کاداستر-و-برداشت-اطلاعات-توصیفی'>مناقصه تهیه نقشه کاداستر و برداشت اطلاعات توصیفی  / مناقصه ,مناقصه تهیه نقشه کاداستر و برداشت اطلاعات توصیفی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005412/استعلام-​طراحی-و-ساخت-پنل-نت-اسلب'>استعلام ​طراحی و ساخت پنل نت اسلب  / استعلام ,استعلام ​طراحی و ساخت پنل نت اسلب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005413/استعلام-خرید-4-حلقه-لاستیک-وانت-مزدا'>استعلام خرید 4 حلقه لاستیک وانت مزدا / استعلام ,استعلام خرید 4 حلقه لاستیک وانت مزدا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005414/مناقصه-خدمات-تعمیرات-اساسی-و-بازسازی-ادارات-و-منازل'>مناقصه خدمات تعمیرات اساسی و بازسازی ادارات و منازل / مناقصه ,مناقصه خدمات تعمیرات اساسی و بازسازی ادارات و منازل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005415/مناقصه-احداث-ایستگاه-تقلیل-فشار-گاز-رمیله-رامشیر'>مناقصه احداث ایستگاه تقلیل فشار گاز رمیله رامشیر   / مناقصه احداث ایستگاه تقلیل فشار گاز رمیله رامشیر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005416/فراخوان-تهیه-نقشه-کاداستر-و-رفع-تداخلات-ناشی-از-اجرای-مقررات-موازی-در-اراضی-کشاورزی'>فراخوان تهیه نقشه کاداستر و رفع تداخلات ناشی از اجرای مقررات موازی در اراضی کشاورزی  / فراخوان تهیه نقشه کاداستر و رفع تداخلات ناشی از اجرای مقررات موازی در اراضی کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005417/مناقصه-تکمیل-قسمتی-از-موزه-منطقه-ای-هگمتانه'>مناقصه  تکمیل قسمتی از موزه منطقه ای هگمتانه    / مناقصه,  تکمیل قسمتی از موزه منطقه ای هگمتانه   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005418/مناقصه-رفع-تداخلات-اراضی-کشاورزی'>مناقصه رفع تداخلات اراضی کشاورزی  / مناقصه ,مناقصه رفع تداخلات اراضی کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005419/دعوتنامه-سامانه-حفاظت-الکترونیک-ساختمانهای-اداری-و-ایستگاههای-CGS'>دعوتنامه سامانه حفاظت الکترونیک ساختمانهای اداری و ایستگاههای CGS / دعوتنامه سامانه حفاظت الکترونیک ساختمانهای اداری و ایستگاههای CGS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005420/استعلام-قیمت-عملیات-احداث-خط-انتقال-آب-کشاورزی'>استعلام قیمت عملیات احداث خط انتقال آب کشاورزی / استعلام، استعلام قیمت عملیات احداث خط انتقال آب کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005421/استعلام-اجرای-کمربندی-حفاظتی'>استعلام اجرای کمربندی حفاظتی  / استعلام ,استعلام اجرای کمربندی حفاظتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005422/مناقصه-خدمات-تهویه-تبرید-سبک-و-سنگین-اپراتور-دستگاه-های-خنک-کننده'>مناقصه خدمات تهویه تبرید سبک و سنگین اپراتور دستگاه های خنک کننده / مناقصه ,مناقصه خدمات تهویه تبرید سبک و سنگین اپراتور دستگاه های خنک کننده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005423/مناقصه-تهیه-نقشه-کاداستر-و-برداشت-اطلاعات-توصیفی-و-مالکیتی-اراضی-کشاورزی'>مناقصه تهیه نقشه کاداستر و برداشت اطلاعات توصیفی و مالکیتی اراضی کشاورزی  / مناقصه ,مناقصه تهیه نقشه کاداستر و برداشت اطلاعات توصیفی و مالکیتی اراضی کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005424/مناقصه-احداث-ایستگاه-تقلیل-فشار-گاز-مشراگه-رامشیر'>مناقصه احداث ایستگاه تقلیل فشار گاز مشراگه رامشیر / مناقصه احداث ایستگاه تقلیل فشار گاز مشراگه رامشیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005425/مناقصه-واگذاری-امور-بهره-برداری-از-تاسیسات-آب-آشامیدنی--'>مناقصه واگذاری امور بهره برداری از تاسیسات آب آشامیدنی ... / مناقصه,مناقصه واگذاری امور بهره برداری از تاسیسات آب آشامیدنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005426/استعلام-لوله-و-اتصالات'>استعلام لوله و اتصالات / استعلام , استعلام لوله و اتصالات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005427/مناقصه-رفع-تداخلات-اراضی-کشاورزی'>مناقصه رفع تداخلات اراضی کشاورزی  / مناقصه ,مناقصه رفع تداخلات اراضی کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005428/استعلام-اجرای-زیرسازی-و-آسفالت'>استعلام اجرای زیرسازی و آسفالت  / استعلام ,استعلام اجرای زیرسازی و آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005429/استعلام-لوله-جدار-14-اینچ'>استعلام لوله جدار 14 اینچ / استعلام , استعلام لوله جدار 14 اینچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005431/مناقصه-خدمات-فضای-سبز'>مناقصه خدمات فضای سبز / مناقصه ,مناقصه خدمات فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005432/مناقصه-سرویس-های-فنی-عملیات-پالایشگاه-گاز-مسجد-سلیمان'>مناقصه سرویس های فنی عملیات پالایشگاه گاز مسجد سلیمان  / مناقصه, سرویس های فنی عملیات پالایشگاه گاز مسجد سلیمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005433/مناقصه-تهیه-رنگ-سرد-و-اجرای-خط-کشی'>مناقصه تهیه رنگ سرد و اجرای خط کشی   / مناقصه تهیه رنگ سرد و اجرای خط کشی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005434/استعلام-اجرای-کمربندی-حفاظتی'>استعلام اجرای کمربندی حفاظتی  / استعلام ,استعلام اجرای کمربندی حفاظتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005435/مناقصه-رفع-تداخلات-اراضی-کشاورزی'>مناقصه رفع تداخلات اراضی کشاورزی  / مناقصه ,مناقصه رفع تداخلات اراضی کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005436/مناقصه-انجام-امور-فرهنگی-گردشگری-و-خدمات-پشتیبانی'>مناقصه انجام امور فرهنگی گردشگری و خدمات پشتیبانی / آگهی مناقصه، مناقصه انجام امور فرهنگی گردشگری و خدمات پشتیبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005437/استعلام-لامپ-ال-ای-دی'>استعلام لامپ ال ای دی  / استعلام ,استعلام لامپ ال ای دی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005438/مناقصه-خدمات-دفتری-تنظیفات'>مناقصه خدمات دفتری تنظیفات  / مناقصه ,مناقصه خدمات دفتری تنظیفات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005439/فراخوان-مناقصه-نصب-1050-انشعاب-فولادی-و-پلی-اتیلن'>فراخوان مناقصه نصب 1050 انشعاب فولادی و پلی اتیلن  / مناقصه , فراخوان مناقصه نصب 1050 انشعاب فولادی و پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005440/مناقصه-تامین-ماشین-الات-وسایط-نقلیه-سنگین-اداره'>مناقصه تامین ماشین الات وسایط نقلیه سنگین اداره / مناقصه تامین ماشین الات وسایط نقلیه سنگین اداره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005441/مناقصه-واگذاری-امور-بهره-برداری-از-تاسیسات-آب-آشامیدنی--'>مناقصه واگذاری امور بهره برداری از تاسیسات آب آشامیدنی ... / مناقصه,مناقصه واگذاری امور بهره برداری از تاسیسات آب آشامیدنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005442/استعلام-خدمات'>استعلام خدمات  / استعلام, استعلام خدمات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005443/استعلام-خريد-چند-دستگاه-آمپ-و-اكو'>استعلام خريد چند دستگاه آمپ و اكو  / استعلام , استعلام خريد چند دستگاه آمپ و اكو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005444/استعلام-اجرای-ورودی-و-خروجی-ایستگاه'>استعلام اجرای ورودی و خروجی ایستگاه  / استعلام ,استعلام اجرای ورودی و خروجی ایستگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005445/مناقصه-قطعات-تابلو-برق'>مناقصه قطعات تابلو برق / مناقصه , مناقصه قطعات تابلو برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005446/استعلام-پکیج-28000-فن-دار'>استعلام پکیج 28000 فن دار  / استعلام , استعلام پکیج 28000 فن دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005447/خدمات-مراقب-دستگاه-های-آب-برق-وب-خار-آبدارخانه-و-تنظیفات--'>خدمات مراقب دستگاه های آب. برق وب خار.آبدارخانه و تنظیفات ... / مناقصه, خدمات مراقب دستگاه های آب. برق وب خار.آبدارخانه و تنظیفات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005448/مناقصه-واگذاری-امور-بهره-برداری-از-تاسیسات'>مناقصه واگذاری امور بهره برداری از تاسیسات  / مناقصه ,مناقصه واگذاری امور بهره برداری از تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005449/استعلام-تجهیز-سیستم-صوتی-کنفرانس'>استعلام تجهیز سیستم صوتی کنفرانس  / استعلام, استعلام تجهیز سیستم صوتی کنفرانس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005450/استعلام-بایگانی-ریلی-متحرک'>استعلام بایگانی ریلی متحرک  / استعلام ,استعلام بایگانی ریلی متحرک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005451/استعلام-نصب-علائم-حوزه-شهرستان'>استعلام نصب علائم حوزه شهرستان  / استعلام ,استعلام نصب علائم حوزه شهرستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005452/استعلام-جنگلکاری-غنی-سازی-جنگل-با-بذر'>استعلام جنگلکاری، غنی سازی جنگل با بذر / استعلام , استعلام جنگلکاری، غنی سازی جنگل با بذر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005453/فراخوان-مناقصه-اجرای-خط-انتقال-آب'>فراخوان مناقصه اجرای خط انتقال آب  / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه اجرای خط انتقال آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005454/استعلام-احداث-استخر-ذخیره-آب-کشاورزی'>استعلام احداث استخر ذخیره آب کشاورزی  / استعلام ,استعلام احداث استخر ذخیره آب کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005455/استعلام-عملیات-آبخیزداری'>استعلام عملیات آبخیزداری  / استعلام, استعلام عملیات آبخیزداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005456/استعلام-لایسنس-لینک-رادیویی-طبق-شرح'>استعلام لایسنس لینک رادیویی طبق شرح / استعلام ,استعلام لایسنس لینک رادیویی طبق شرح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005457/استعلام-میز-جلو-مبلی-و-اداری-سطل-زباله'>استعلام میز جلو مبلی و اداری، سطل زباله  / استعلام ,استعلام میز جلو مبلی و اداری، سطل زباله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005459/استعلام-شیر-فشار-شکن'>استعلام شیر فشار شکن  / استعلام ,استعلام شیر فشار شکن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005460/استعلام-مانیتور-صنعتی-LG-مدل-43SM3B'>استعلام مانیتور صنعتی LG مدل 43SM3B / استعلام , استعلام مانیتور صنعتی LG مدل 43SM3B</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005461/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری  / استعلام,استعلام کامپیوتر و فناوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005462/استعلام-آنتی-ویروس'>استعلام آنتی ویروس  / استعلام ,استعلام آنتی ویروس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005463/استعلام-خرید-و-نصب-آبگرمکن-خورشیدی'>استعلام خرید و نصب آبگرمکن خورشیدی / استعلام خرید و نصب آبگرمکن خورشیدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005464/استعلام-جارو-موئی-با-دسته'>استعلام جارو موئی با دسته / استعلام ,استعلام جارو موئی با دسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005465/فراخوان-مناقصه-23-کیلومتر-شبکه-گذاری-روستاها'>فراخوان مناقصه 23 کیلومتر شبکه گذاری روستاها / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه 23 کیلومتر شبکه گذاری روستاها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005466/مناقصه-احداث-خطوط-ارتباطی-۵-پست-انتقال'>مناقصه احداث خطوط ارتباطی ۵ پست انتقال / مناقصه, مناقصه احداث خطوط ارتباطی ۵ پست انتقال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005467/استعلام-​انجام-قسمتی-از-عملیات-راهداری'>استعلام ​انجام قسمتی از عملیات راهداری / استعلام , استعلام ​انجام قسمتی از عملیات راهداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005468/استعلام-کنسرو-ماهی-تن-قوطی-فلزی'>استعلام کنسرو ماهی تن قوطی فلزی  / استعلام,استعلام کنسرو ماهی تن قوطی فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005469/استعلام-رله-Ingeteam-PL70-IT-B12Z2400'>استعلام رله Ingeteam PL70 IT B12Z2400 / استعلام , استعلام رله Ingeteam PL70 IT B12Z2400</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005470/مناقصه-احداث-پل-روگذر-مزرعه--'>مناقصه احداث پل روگذر مزرعه ... / مناقصه,مناقصه احداث پل روگذر مزرعه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005471/استعلام-yealink-t22-IP-phone-یالینک'>استعلام yealink t22 IP phone یالینک / استعلام ,استعلام yealink t22 IP phone یالینک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005472/استعلام-​انجام-قسمتی-از-عملیات-راهداری'>استعلام ​انجام قسمتی از عملیات راهداری / استعلام , استعلام ​انجام قسمتی از عملیات راهداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005473/استعلام-هشت-دستگاه-مبدل'>استعلام هشت دستگاه مبدل  / استعلام هشت دستگاه مبدل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005474/استعلام-خرید-تعداد-40-دستگاه-جی-پی-اس'>استعلام خرید تعداد 40 دستگاه جی پی اس   / استعلام , استعلام خرید تعداد 40 دستگاه جی پی اس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005475/استعلام-جنگلکاری-غنی-سازی-جنگل-با-بذر'>استعلام جنگلکاری، غنی سازی جنگل با بذر / استعلام , استعلام جنگلکاری، غنی سازی جنگل با بذر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005476/استعلام-ساخت-و-نصب-4-باب-آسانسور'>استعلام ساخت و نصب 4 باب آسانسور  / استعلام, استعلام ساخت و نصب 4 باب آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005477/استعلام-تعدادی-کلمپ-و-اتصالات'>استعلام تعدادی کلمپ و اتصالات / استعلام , استعلام تعدادی کلمپ و اتصالات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005478/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی / استعلام ,استعلام کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005479/مناقصه-لوله-پلی-اتیلن-و-اتصالات-در-سایز-های-مختلف'> مناقصه لوله پلی اتیلن و اتصالات در سایز های مختلف / مناقصه,  مناقصه لوله پلی اتیلن و اتصالات در سایز های مختلف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005480/استعلام-​انجام-قسمتی-از-عملیات-راهداری'>استعلام ​انجام قسمتی از عملیات راهداری / استعلام , استعلام ​انجام قسمتی از عملیات راهداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005481/استعلام-خرید-لوله-و-بوشن-و-واشر-و-پیچ'>استعلام خرید لوله و بوشن و واشر و پیچ / استعلام ,استعلام خرید لوله و بوشن و واشر و پیچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005482/استعلام-خدمات'>استعلام خدمات / استعلام , استعلام خدمات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005483/استعلام-ساعت-حضور-و-غیاب'>استعلام ساعت حضور و غیاب  / استعلام, استعلام ساعت حضور و غیاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005484/استعلام-اجرای-نقاشی-ساختمان-فرمانداری'>استعلام اجرای نقاشی ساختمان فرمانداری  / استعلام , استعلام اجرای نقاشی ساختمان فرمانداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005485/استعلام-​​​خرید-چاپگر'>استعلام ​​​خرید چاپگر / استعلام, استعلام ​​خرید چاپگر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005486/استعلام-بخاری-و-آبگرمکن'>استعلام بخاری و آبگرمکن  / استعلام ,استعلام بخاری و آبگرمکن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005487/استعلام-چاپگر-لیزری'>استعلام چاپگر لیزری  / استعلام ,استعلام چاپگر لیزری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005488/استعلام-روتر'>استعلام روتر  / استعلام ,استعلام روتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005489/استعلام-ترانس-ولتاژ'>استعلام ترانس ولتاژ / استعلام,استعلام ترانس ولتاژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005490/استعلام-خرید-دستکش-20-کیلوولت'>استعلام خرید دستکش 20 کیلوولت / استعلام , استعلام خرید دستکش 20 کیلوولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005491/استعلام-اجرای-لوله-کشی-سیستم-گرمایشی'>استعلام اجرای لوله کشی سیستم گرمایشی  / استعلام ,استعلام اجرای لوله کشی سیستم گرمایشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005492/مناقصه-اجرای-عملیات-گازرسانی-به-حفرات-خالی--'>مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به حفرات خالی ... / مناقصه,مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به حفرات خالی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005493/استعلام-خرید-کامپیوتر-و-تلفن-بیسیم'>استعلام خرید کامپیوتر و تلفن بیسیم / استعلام ,استعلام خرید کامپیوتر و تلفن بیسیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005494/استعلام-​تجهیز-مبلمان-اداری--صندلی'>استعلام ​تجهیز مبلمان اداری ، صندلی  / استعلام ,استعلام ​تجهیز مبلمان اداری ، صندلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005495/استعلام-مانیتور-صنعتی-49-اینچ'>استعلام مانیتور صنعتی 49 اینچ / استعلام , استعلام مانیتور صنعتی 49 اینچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005496/استعلام-تهیه-آسفالت-سرد'>استعلام تهیه آسفالت سرد  / استعلام , استعلام تهیه آسفالت سرد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005497/استعلام-محوطه-سازی-مدرسه'>استعلام محوطه سازی مدرسه  / استعلام , استعلام محوطه سازی مدرسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005498/استعلام-خرید-وسایل-تاسیساتی-و-لوله-کشی'>استعلام خرید وسایل تاسیساتی و لوله کشی / استعلام , استعلام خرید وسایل تاسیساتی و لوله کشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005499/استعلام-یکدستگاه-ژنراتور-سیار'>استعلام یکدستگاه ژنراتور سیار / استعلام,استعلام یکدستگاه ژنراتور سیار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005500/استعلام-مانیتور-صنعتی-55اینچ'>استعلام مانیتور صنعتی 55اینچ / استعلام , استعلام مانیتور صنعتی 55اینچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005501/استعلام-2-عدد-ماژول-سیسکو-جهت-روتر-تلفن'>استعلام 2 عدد ماژول سیسکو جهت روتر تلفن / استعلام , استعلام 2 عدد ماژول سیسکو جهت روتر تلفن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005502/استعلام-برنج-هاشمی-درجه-یک-خالص'>استعلام برنج هاشمی درجه یک خالص / استعلام , استعلام برنج هاشمی درجه یک خالص</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005503/استعلام-​اجرای-استخر-ذخیره-آب-پلی-اتیلن'>استعلام ​اجرای استخر ذخیره آب پلی اتیلن  / استعلام,استعلام ​اجرای استخر ذخیره آب پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005504/استعلام-روتر'>استعلام روتر  / استعلام ,استعلام روتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005505/استعلام-مانیتور-صنعتی-65-اینچ'>استعلام مانیتور صنعتی 65 اینچ / استعلام , استعلام مانیتور صنعتی 65 اینچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005506/استعلام-خدمات'>استعلام خدمات / استعلام , استعلام خدمات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005507/استعلام-رول-ژورنال-خودپرداز'>استعلام رول ژورنال خودپرداز / استعلام, استعلام رول ژورنال خودپرداز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005508/استعلام-مبلمان-و-دکوراسیون'>استعلام مبلمان و دکوراسیون / استعلام , استعلام مبلمان و دکوراسیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005509/استعلام-نمایشگر-SMD--40--'>استعلام نمایشگر SMD& #40 ... / استعلام,استعلام نمایشگر SMD& #40 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005510/استعلام-لوازم-تاسیسات'>استعلام لوازم تاسیسات / استعلام ,استعلام لوازم تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005511/استعلام-سولنوئید-ولو'>استعلام سولنوئید ولو / استعلام,استعلام سولنوئید ولو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005512/استعلام-کاشی-بدنه-درجه-یک-ایرانی'>استعلام کاشی بدنه درجه یک ایرانی  / استعلام , استعلام کاشی بدنه درجه یک ایرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005513/استعلام-لایروبی-و-مرمت-2-رشته-قنات'>استعلام لایروبی و مرمت 2 رشته قنات  / استعلام ,استعلام لایروبی و مرمت 2 رشته قنات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005514/استعلام-تجهیز-چاه'>استعلام تجهیز چاه / استعلام , استعلام تجهیز چاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005515/استعلام-خرید-لوازم-التحریر'>استعلام خرید لوازم التحریر / استعلام ,استعلام خرید لوازم التحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005516/استعلام-اجرای-کانال-انتقال-آب-اراضی--'>استعلام اجرای کانال انتقال آب اراضی .. / استعلام,استعلام اجرای کانال انتقال آب اراضی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005517/استعلام-خرید-استند-زیر-مانیتوری'>استعلام خرید استند زیر مانیتوری  / استعلام, استعلام خرید استند زیر مانیتوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005518/استعلام-احداث-استخر-ذخیره-آب-کشاورزی'>استعلام احداث استخر ذخیره آب کشاورزی  / استعلام ,استعلام احداث استخر ذخیره آب کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005519/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری  / استعلام , استعلام کامپیوتر و فناوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005520/استعلام-لایروبی-و-مرمت-2-رشته-قنات'>استعلام لایروبی و مرمت 2 رشته قنات  / استعلام ,استعلام لایروبی و مرمت 2 رشته قنات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005521/مناقصه-خرید-سیم-محافظ-هوایی-OPGW-و-کابل-زمینی-فیبرنوری-برای-خطوط-انتقال--سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>مناقصه خرید سیم محافظ هوایی OPGW و کابل زمینی فیبرنوری برای خطوط انتقال , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / مناقصه عمومی، مناقصه خرید سیم محافظ هوایی OPGW و کابل زمینی فیبرنوری برای خطوط انتقال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005522/استعلام-خرید-یکدستگاه-دیزل-ژنراتور-vol'>استعلام خرید یکدستگاه دیزل ژنراتور vol / استعلام,استعلام خرید یکدستگاه دیزل ژنراتور vol</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005523/استعلام-خرید-توکن-226-عدد-و-تعریف--'>استعلام خرید توکن 226 عدد و تعریف ... / استعلام,استعلام خرید توکن 226 عدد و تعریف ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005524/استعلام-تاسیسات-الکتریکال'>استعلام تاسیسات الکتریکال  / استعلام , استعلام تاسیسات الکتریکال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005525/استعلام-پیاز-زرد'>استعلام پیاز زرد / استعلام, استعلام پیاز زرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005526/استعلام-دستگاه-حضور-و-غیاب-تشخیص-چهره'>استعلام دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره / استعلام,استعلام دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005527/استعلام-اجاره-خودرو'>استعلام اجاره خودرو / استعلام , استعلام اجاره خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005528/استعلام-سنگ-نیریز'>استعلام سنگ نیریز  / استعلام, استعلام سنگ نیریز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005529/فراخوان-احداث-باند-دوم-مامونیه'>فراخوان احداث باند دوم مامونیه  / فراخوان احداث باند دوم مامونیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005530/استعلام-شیر'>استعلام شیر / استعلام,استعلام شیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005531/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری  / استعلام , استعلام کامپیوتر و فناوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005532/استعلام-محوطه-سازی-و-دیوارکشی-خیری-آبی'>استعلام محوطه سازی و دیوارکشی خیری آبی / استعلام,استعلام محوطه سازی و دیوارکشی خیری آبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005533/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری  / استعلام , استعلام کامپیوتر و فناوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005534/استعلام-سیب-زمینی-درشت'>استعلام سیب زمینی درشت  / استعلام, استعلام سیب زمینی درشت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005535/استعلام-ايزولاتور-فشار-قوی-جهت-ترانس--'>استعلام ايزولاتور فشار قوی جهت ترانس .. / استعلام ,استعلام ايزولاتور فشار قوی جهت ترانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005536/استعلام-اجاره-یک-دستگاه-خودرو'>استعلام اجاره یک دستگاه خودرو / استعلام , استعلام اجاره یک دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005537/مناقصه-احداث-ساختمان-پزشکی-قانونی-خمین'>مناقصه احداث ساختمان پزشکی قانونی خمین  / مناقصه ، مناقصه احداث ساختمان پزشکی قانونی خمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005538/فراخوان-بهسازی-سکو-نمازخانه-و-سرویس-بهداشتی'>فراخوان بهسازی سکو، نمازخانه و سرویس بهداشتی / فراخوان بهسازی سکو، نمازخانه و سرویس بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005539/استعلام-خرید-تجهیزات-صوتی-و-تصویری-و-دوربین'>استعلام خرید تجهیزات صوتی و تصویری و دوربین / استعلام,استعلام خرید تجهیزات صوتی و تصویری و دوربین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005540/استعلام-عملیات-کپه-کاری-در-سطح-30-هکتار'>استعلام عملیات کپه کاری در سطح 30 هکتار  / استعلام , استعلام عملیات کپه کاری در سطح 30 هکتار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005541/استعلام-شیرآلات-و-اتصالات'>استعلام شیرآلات و اتصالات / استعلام,استعلام شیرآلات و اتصالات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005542/استعلام-اجاره-یک-دستگاه-خودرو'>استعلام اجاره یک دستگاه خودرو / استعلام , استعلام اجاره یک دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005543/استعلام-انواع-شیرها-و-اکچویتورهای-ابزار-دقیقی-و-قطعات'>استعلام انواع شیرها و اکچویتورهای ابزار دقیقی و قطعات  / استعلام , استعلام انواع شیرها و اکچویتورهای ابزار دقیقی و قطعات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005544/فراخوان-احداث-حمام-ضد-کنه-در-مناطق-عشایری'>فراخوان احداث حمام ضد کنه در مناطق عشایری / مناقصه عمومی , مناقصه احداث حمام ضد کنه در مناطق عشایری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005545/استعلام-خرید-تجهیزات-رایانه-ای'>استعلام خرید تجهیزات رایانه ای  / استعلام,استعلام خرید تجهیزات رایانه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005546/استعلام-تعویض-و-نصب-15-جفت-تیر-سیمانی'>استعلام تعویض و نصب 15 جفت تیر سیمانی / استعلام,استعلام تعویض و نصب 15 جفت تیر سیمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005547/استعلام-اجاره-یک-دستگاه-خودرو'>استعلام اجاره یک دستگاه خودرو / استعلام , استعلام اجاره یک دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005548/فراخوان-طراحی-المان-نوروزی'>فراخوان طراحی المان نوروزی  / فراخوان طراحی المان نوروزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005549/استعلام-جلیقه-ضدگلوله'>استعلام جلیقه ضدگلوله / استعلام,استعلام جلیقه ضدگلوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005550/استعلام-اجاره-یک-دستگاه-خودرو'>استعلام اجاره یک دستگاه خودرو / استعلام , استعلام اجاره یک دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005551/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-فعالیتهای-پشتیبانی-و-خدماتی-مطابق-ماده-13-قانون'>مناقصه عمومی یک مرحله ای فعالیتهای پشتیبانی و خدماتی مطابق ماده 13 قانون  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه عمومی یک مرحله ای فعالیتهای پشتیبانی و خدماتی مطابق ماده 13 قانون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005552/استعلام-ساعت-گشت-و-نگهبانی-مدل-2400'>استعلام ساعت گشت و نگهبانی مدل 2400 / استعلام,استعلام جلیقه ضدگلوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005553/استعلام-دیگ-چلوپز-250-لیتری'>استعلام دیگ چلوپز 250 لیتری / استعلام , استعلام دیگ چلوپز 250 لیتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005554/فراخوان-طراحی-و-ساخت-المان-های-شهری-قرآن-و-عترت'>فراخوان طراحی و ساخت المان های شهری قرآن و عترت  / فراخوان طراحی و ساخت المان های شهری قرآن و عترت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005555/استعلام-زیرسازی-جاده-دسترسی-فاز-یک'>استعلام زیرسازی جاده دسترسی فاز یک  / استعلام, استعلام زیرسازی جاده دسترسی فاز یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005556/استعلام-پکیج-مخزن-دوقلوی-500-500--'>استعلام پکیج مخزن دوقلوی 500- 500 ... / استعلام,استعلام پکیج مخزن دوقلوی 500- 500 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005557/استعلام-نصب-علایم-ایمنی-و-تجهیزات'>استعلام نصب علایم ایمنی و تجهیزات  / استعلام , استعلام نصب علایم ایمنی و تجهیزات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005558/استعلام-​تجهیز-مبلمان-اداری--صندلی'>استعلام ​تجهیز مبلمان اداری ، صندلی  / استعلام ,استعلام ​تجهیز مبلمان اداری ، صندلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005559/مناقصه-بازدید-مسیر-گاز-داغ-واحد-گازی-بمپور'>مناقصه بازدید مسیر گاز داغ واحد گازی بمپور / مناقصه,مناقصه بازدید مسیر گاز داغ واحد گازی بمپور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005560/استعلام-ذغال-صنعتی'>استعلام ذغال صنعتی  / استعلام ,استعلام ذغال صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005561/استعلام-یک-دستگاه-بریکر-72-5-کیلوولت'>استعلام یک دستگاه بریکر 72.5 کیلوولت / استعلام ,استعلام یک دستگاه بریکر 72.5 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005562/استعلام-میز-پرس-سینه--'>استعلام میز پرس سینه... / استعلام , استعلام میز پرس سینه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005563/استعلام-سه-تخته-تشک-تاتامی-با-ضخامت'>استعلام سه تخته تشک تاتامی با ضخامت / استعلام,استعلام سه تخته تشک تاتامی با ضخامت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005564/استعلام-بیمه-آتش-سوزی-انفجار-ساعقه--'>استعلام بیمه آتش سوزی، انفجار، ساعقه ... / استعلام,استعلام بیمه آتش سوزی، انفجار، ساعقه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005565/استعلام-خرید-7-دستگاه-سرور-رایانه'>استعلام خرید 7 دستگاه سرور رایانه  / استعلام , استعلام خرید 7 دستگاه سرور رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005566/فراخوان-مناقصه-عمومی-دو-مرحله-ای-تکمیل-استخر-یاس'> فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای تکمیل استخر یاس / فراخوان ،  فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای تکمیل استخر یاس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005567/استعلام-خرید-UPS'>استعلام خرید UPS / استعلام ,استعلام خرید UPS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005568/استعلام-طرح-ملی-رصد-آسیب-های'>استعلام طرح ملی رصد آسیب های  / استعلام , استعلام طرح ملی رصد آسیب های </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005569/استعلام-ابزارآلات'>استعلام ابزارآلات / استعلام , استعلام ابزارآلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005570/استعلام-آموزش-رشته-های-صنایع-دستی'>استعلام آموزش رشته های صنایع دستی  / استعلام , استعلام آموزش رشته های صنایع دستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005571/استعلام-طلق-A4-طبق-فایل-پیوست'>استعلام طلق A4 طبق فایل پیوست / استعلام,استعلام طلق A4 طبق فایل پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005572/استعلام-کولر-آبی7000'>استعلام کولر آبی7000 / استعلام ,استعلام کولر آبی7000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005573/استعلام-ماسه-شسته--مصالح-ساختمانی'>استعلام ماسه شسته ، مصالح ساختمانی  / استعلام,استعلام ماسه شسته ، مصالح ساختمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005574/استعلام-​ویلچر-بزرگسال-و-خردسال'>استعلام ​ویلچر بزرگسال و خردسال / استعلام, استعلام ​ویلچر بزرگسال و خردسال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005575/استعلام-تعمیر-اتوکلاو-LABOKLAV'>استعلام تعمیر اتوکلاو LABOKLAV / استعلام,استعلام تعمیر اتوکلاو LABOKLAV</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005576/استعلام-خرید-برقگیر'>استعلام خرید برقگیر  / استعلام, استعلام خرید برقگیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005577/استعلام-کاغذ-تحریر-120-گرمی-60-90'>استعلام کاغذ تحریر 120 گرمی 60*90  / استعلام,استعلام کاغذ تحریر 120 گرمی 60*90 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005578/استعلام-ورق-ژئو-ممبران'>استعلام ورق ژئو ممبران  / استعلام, استعلام ورق ژئو ممبران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005579/مناقصه-ایاب-و-ذهاب-پرسنل'>مناقصه ایاب و ذهاب پرسنل / مناقصه محدود , مناقصه ایاب و ذهاب پرسنل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005580/استعلام-دارو-پزشکی-و-سلامت'>استعلام دارو، پزشکی و سلامت / استعلام, استعلام دارو، پزشکی و سلامت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005581/استعلام-ابزارآلات'>استعلام ابزارآلات / استعلام , استعلام ابزارآلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005582/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی / استعلام ,استعلام کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005583/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-حفر-و-تجهیز-چاه'>مناقصه عمومی یک مرحله ای حفر و تجهیز چاه  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی یک مرحله ای حفر و تجهیز چاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005584/استعلام-کلرزن-محلولی-برقی-بدون-همزن'>استعلام کلرزن محلولی برقی بدون همزن / استعلام,استعلام کلرزن محلولی برقی بدون همزن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005585/استعلام-تهیه-و-نصب-و-راه-اندازی-سیستم'>استعلام تهیه و نصب و راه اندازی سیستم  / استعلام, استعلام تهیه و نصب و راه اندازی سیستم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005586/استعلام-خرید-یک-دستگاه-رایانه--'>استعلام خرید یک دستگاه رایانه ... / استعلام,استعلام خرید یک دستگاه رایانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005587/استعلام-کابل-مسی'>استعلام کابل مسی / استعلام, استعلام کابل مسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005588/استعلام-جی-پی-اس-ETREX30X'>استعلام جی پی اس ETREX30X  / استعلام، استعلام جی پی اس ETREX30X </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005589/استعلام-​درخواست-پروپزال-طراحی-وب-سایت'>استعلام ​درخواست پروپزال طراحی وب سایت  / استعلام , استعلام ​درخواست پروپزال طراحی وب سایت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005590/استعلام-سوئیچ-و-تجهیزات-شبکه'>استعلام سوئیچ و تجهیزات شبکه / استعلام ,استعلام سوئیچ و تجهیزات شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005591/استعلام-دستگاه-تلفن-مرکزی'>استعلام دستگاه تلفن مرکزی / استعلام,استعلام دستگاه تلفن مرکزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005592/استعلام-سنگ-هرسین-ممتاز'>استعلام سنگ هرسین ممتاز  / استعلام,استعلام سنگ هرسین ممتاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005593/فراخوان-اجرای-کارهای-ساختمانی-و-تاسیساتی-پروژه'>فراخوان اجرای کارهای ساختمانی و تاسیساتی پروژه / فراخوان مناقصه، فراخوان اجرای کارهای ساختمانی و تاسیساتی پروژه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005594/استعلام-110دستگاه-زیروکلاینت'>استعلام 110دستگاه زیروکلاینت  / استعلام, استعلام 110دستگاه زیروکلاینت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005595/استعلام-خرید-یک-دستگاه-باسکول-سیار'>استعلام خرید یک دستگاه باسکول سیار / استعلام, استعلام خرید یک دستگاه باسکول سیار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005596/استعلام-باطری-سمعک--'>استعلام باطری سمعک ... / استعلام,استعلام باطری سمعک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005597/استعلام-قفسه-بایگانی-مارک-دژپاد'>استعلام قفسه بایگانی مارک دژپاد  / استعلام,استعلام قفسه بایگانی مارک دژپاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005598/استعلام-باطری-سمعک'>استعلام باطری سمعک  / استعلام , استعلام باطری سمعک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005599/استعلام-لامپ-210-وات-سدیم'>استعلام لامپ 210 وات سدیم / استعلام ,استعلام لامپ 210 وات سدیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005600/استعلام-اجرای-شبکه-فاضلاب'>استعلام اجرای شبکه فاضلاب  / استعلام ,استعلام اجرای شبکه فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005601/استعلام-عملیات-اجرایی-تکمیلی-خط-132'>استعلام عملیات اجرایی تکمیلی خط 132 / استعلام,استعلام عملیات اجرایی تکمیلی خط 132</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005602/استعلام-سرویس-و-نگهداری-و-قرایت-یکساله'>استعلام سرویس و نگهداری و قرایت یکساله / استعلام, استعلام سرویس و نگهداری و قرایت یکساله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005603/استعلام-تجهیزات-و-وسایل'>استعلام تجهیزات و وسایل  / استعلام , استعلام تجهیزات و وسایل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005604/مناقصه-اجرای-پروژه-های-بازسازی-و-بهینه-سازی-شبکه-های-توزیع'>مناقصه اجرای پروژه های بازسازی و بهینه سازی شبکه های توزیع / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای پروژه های بازسازی و بهینه سازی شبکه های توزیع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005605/استعلام-برنج-10-کیلوگرمی-دانه-بلند'>استعلام برنج 10 کیلوگرمی دانه بلند  / استعلام,استعلام برنج 10 کیلوگرمی دانه بلند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005606/استعلام-تهیه-طرح-اجرایی-جنگلداری-چندم'>استعلام تهیه طرح اجرایی جنگلداری چندم / استعلام ,استعلام تهیه طرح اجرایی جنگلداری چندم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005607/استعلام-​مبلمان-و-دکوراسیون'>استعلام ​مبلمان و دکوراسیون / استعلام, استعلام ​مبلمان و دکوراسیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005608/استعلام-تامین-مواد-مصرفی-آزمایشگاه'>استعلام تامین مواد مصرفی آزمایشگاه / استعلام, استعلام تامین مواد مصرفی آزمایشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005609/استعلام-تهیه-یک-دستگاه-رایانه'>استعلام تهیه یک دستگاه رایانه / استعلام, استعلام تهیه یک دستگاه رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005610/استعلام-الکتروپمپ--'>استعلام الکتروپمپ ... / استعلام,استعلام الکتروپمپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004709/مزایده-آپارتمان-مسکونی-با-قدرالسهم-از-عرصه-و-مشاعات'>مزایده آپارتمان مسکونی با قدرالسهم از عرصه و مشاعات  / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی با قدرالسهم از عرصه و مشاعات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004711/مزایده-بزرگ-املاک-مازاد-سیستم-بانکی-کشور'>مزایده بزرگ املاک مازاد سیستم بانکی کشور  / مزایده,مزایده بزرگ املاک مازاد سیستم بانکی کشور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004712/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-بیست-اردبیل'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش بیست اردبیل / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش بیست اردبیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004713/مزایده-ششدانگ-زمین-عرصه-1142-7-متر-نوبت-سوم'>مزایده ششدانگ زمین عرصه 1142.7 متر نوبت سوم / مزایده,مزایده ششدانگ زمین عرصه 1142.7 متر نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004714/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-عرصه-1000متر-نوبت-سوم'>مزایده ششدانگ زمین مساحت عرصه 1000متر نوبت سوم / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت عرصه 1000متر نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004715/مزایده-ششدانگ-ساختمان-بخش-یک-سقز'>مزایده ششدانگ ساختمان بخش یک سقز  / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان بخش یک سقز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004717/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-شماره-5-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان شماره 5 تفکیکی  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان شماره 5 تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004718/مزایده-ششدانگ-خانه-مساحت-دویست-و-پنجاه-متر'>مزایده ششدانگ خانه مساحت دویست و پنجاه متر  / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مساحت دویست و پنجاه متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004719/مزایده-ششدانگ-دو-قطعه-پلاک-ثبتی-بخش-دو-سقز'>مزایده ششدانگ دو قطعه پلاک ثبتی بخش دو سقز  / مزایده,مزایده ششدانگ دو قطعه پلاک ثبتی بخش دو سقز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004721/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-138-3متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 138.3متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 138.3متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004722/مزایده-سرقفلی-مغازه-تجاری'>مزایده سرقفلی مغازه تجاری / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004723/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-ابعاد-شمالا-شش-متر'>مزایده یک قطعه زمین به ابعاد شمالا شش متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به ابعاد شمالا شش متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004725/مزایده-پلاک-ثبتی-901-فرعی'>مزایده پلاک ثبتی 901 فرعی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 901 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004726/مزایده-آپارتمان-با-عرصه-موقوفه'>مزایده آپارتمان با عرصه موقوفه / مزایده,مزایده آپارتمان با عرصه موقوفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004727/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-880-47متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 880.47متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 880.47متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004728/مزایده-ششدانگ-زمین-قطعه-چهل-و-دو-تفکیکی'>مزایده ششدانگ زمین قطعه چهل و دو تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین قطعه چهل و دو تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004730/مزایده-ششدانگ-زمین-با-بنای-احداثی-1122-28متر'>مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی 1122.28متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی 1122.28متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004731/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-دویست-و-پنجاه-و-سه-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت دویست و پنجاه و سه متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت دویست و پنجاه و سه متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004734/مزایده-ملک-مساحت-80-25مترمربع'>مزایده ملک مساحت 80.25مترمربع / مزایده,مزایده ملک مساحت 80.25مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004736/مزایده-ملک-عرصه-219متر-از-پلاک-ثبتی-170-اصلی'>مزایده ملک عرصه 219متر از پلاک ثبتی 170 اصلی / مزایده,مزایده ملک عرصه 219متر از پلاک ثبتی 170 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004737/مزایده-حمل-متوفی-داخل-شهر-مرحله-اول-نوبت-دوم'>مزایده حمل متوفی داخل شهر مرحله اول نوبت دوم  / اگهی مزایده , مزایده حمل متوفی داخل شهر مرحله اول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004742/مزایده-1-02-سهم-از-دو-سهم-از-7-سهم-زمین-453-60متر'>مزایده 1.02 سهم از دو سهم از 7 سهم زمین 453.60متر / مزایده,مزایده 1.02 سهم از دو سهم از 7 سهم زمین 453.60متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004744/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-27-264متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 27.264متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 27.264متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004745/مزایده-فروش-بی-سیم-های-قدیمی-نوبت-دوم'>مزایده فروش بی سیم های قدیمی- نوبت دوم / مزایده عمومی، مزایده فروش بی سیم های قدیمی- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004746/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-230-30متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 230.30متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 230.30متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004749/مزایده-ششدانگ-زمین-تبدیل-به-خانه-352-78متر'>مزایده ششدانگ زمین تبدیل به خانه 352.78متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین تبدیل به خانه 352.78متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004751/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-136-72متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 136.72متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 136.72متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004752/مزایده-واگذاری-زمین-های-زراعی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری زمین های زراعی نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری زمین های زراعی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004753/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-368-62متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 368.62متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 368.62متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004754/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-تجاری-مساحت-2302متر'>مزایده فروش یک قطعه زمین تجاری مساحت 2302متر / مزایدهمزایده فروش یک قطعه زمین تجاری مساحت 2302متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004756/مزایده-زمین-شالیزاری-مساحت-2600متر'>مزایده زمین شالیزاری مساحت 2600متر / مزایده,مزایده زمین شالیزاری مساحت 2600متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004757/مزایده-سرقفلی-مغازه-مساحت-151-26متر'>مزایده سرقفلی مغازه مساحت 151.26متر  / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه مساحت 151.26متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004758/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-183-5مترمربع'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 183.5مترمربع / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 183.5مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004759/مزایده-تلفن-همراه'>مزایده تلفن همراه / مزایده,مزایده تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004761/مزایده-ملک-مشاع-زمین-مساحت-909-مترمربع'>مزایده ملک مشاع زمین مساحت 909 مترمربع / مزایده,مزایده ملک مشاع زمین مساحت 909 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004763/مزایده-پلاک-ثبتی-با-قدمت-بالای-20-سال-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی با قدمت بالای 20 سال نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی با قدمت بالای 20 سال نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004764/مزایده-فروش-انواع-میز-اداری-صندلی-اداری-و--'>مزایده فروش انواع میز اداری، صندلی اداری و ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش انواع میز اداری، صندلی اداری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004766/مزایده-بهره-برداری-از-منافع-رستوران-و-تامین-غذا-نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از منافع رستوران و تامین غذا نوبت دوم  / مزایده عمومی, مزایده بهره برداری از منافع رستوران و تامین غذا  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004767/مزایده-ششدانگ-زمین-مزروعی-مساحت-65769متر'>مزایده ششدانگ زمین مزروعی مساحت 65769متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مزروعی مساحت 65769متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004769/مزایده-اکتشاف-و-بهره-برداری-تعدادی-از-محدوده-های-اکتشافی--معادن-و-دپوی-مواد-معدنی'>مزایده اکتشاف و بهره برداری تعدادی از محدوده های اکتشافی ، معادن و دپوی مواد معدنی  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اکتشاف و بهره برداری تعدادی از محدوده های اکتشافی ، معادن و دپوی مواد معدنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004770/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-و-مغازه-احداثی-در-آن-83-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه و مغازه احداثی در آن 83 متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه و مغازه احداثی در آن 83 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004771/مزایده-آپارتمان-مساحت-60-11متر'>مزایده آپارتمان مساحت 60.11متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 60.11متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004773/مزایده-دو-دانگ-از-ساختمان-مسکونی-بخش-یک-سنندج'>مزایده دو دانگ از ساختمان مسکونی بخش یک سنندج / مزایده,مزایده دو دانگ از ساختمان مسکونی بخش یک سنندج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004774/مزایده-ملک-ساختمان-در-دو-طبقه-نوبت-دوم'>مزایده ملک ساختمان در دو طبقه نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک ساختمان در دو طبقه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004777/مزایده-ششدانگ-اعیان-آپارتمان-قدمت-بنا-شش-سال'>مزایده ششدانگ اعیان آپارتمان قدمت بنا شش سال / مزایده,مزایده ششدانگ اعیان آپارتمان قدمت بنا شش سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004778/مزایده-یخچال-ویترینی-شیرینی--پاچال-فلزی'>مزایده یخچال ویترینی شیرینی ، پاچال فلزی / آگهی مزایده اموال ، مزایده یخچال ویترینی شیرینی ، پاچال فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004779/مزایده-بهره-برداری-از-غرفه-آرایشی--بهداشتی-و-ادکلن--تجدید'>مزایده بهره برداری از غرفه آرایشی ، بهداشتی و ادکلن... تجدید / آگهی تجدید مزایده ، مزایده بهره برداری از غرفه آرایشی ، بهداشتی و ادکلن... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004780/مزایده-خودرو-سواری-تیپ-زانتیا-سفید-رنگ-مدل-1385'>مزایده خودرو سواری تیپ زانتیا سفید رنگ مدل 1385 / آگهی مزایده,مزایده خودرو سواری تیپ زانتیا سفید رنگ مدل 1385</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004781/مزایده-فروش-یک-قطعه-نهر-متروکه-مساحت-292-5متر'>مزایده فروش یک قطعه نهر متروکه مساحت 292.5متر  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه نهر متروکه مساحت 292.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004782/مزایده-خودرو-سواری-پژو-خاکستری-متالیک'>مزایده خودرو سواری پژو خاکستری متالیک / آگهی مزایده اموال، مزایده خودرو سواری پژو خاکستری متالیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004784/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-95-17متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 95.17متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 95.17متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004787/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-ملکی-قطعه-شماره-پانزده-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک قطعه زمین ملکی قطعه شماره پانزده نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین ملکی قطعه شماره پانزده نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004789/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-183-14متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 183.14متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 183.14متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004791/مزایده-تمامت-ششدانگ-مغازه-مساحت-728-12متر'>مزایده تمامت ششدانگ مغازه مساحت 728.12متر / مزایده,مزایده تمامت ششدانگ مغازه مساحت 728.12متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004793/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-127-35متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 127.35متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 127.35متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004795/مزایده-آپارتمان-طبقه-دو-مساحت-83-92متر'>مزایده آپارتمان طبقه دو مساحت 83.92متر / مزایده,مزایده آپارتمان طبقه دو مساحت 83.92متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004796/مزایده-یک-دستگاه-سواری-نیسان-ماکسیما-مدل-89'>مزایده یک دستگاه سواری نیسان ماکسیما مدل 89 / مزایده, مزایده یک دستگاه سواری نیسان ماکسیما مدل 89</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004798/مزایده-زمین-مسکونی-پلاک-4-و-5-اصلی-نوبت-اول'>مزایده زمین مسکونی پلاک 4 و 5 اصلی نوبت اول / مزایده,مزایده زمین مسکونی پلاک 4 و 5 اصلی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004800/مزایده-تعداد-سه-دستگاه-خودرو'>مزایده  تعداد سه دستگاه خودرو / مزایده , مزایده فروش  تعداد سه دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004801/مزایده-واگذاری-یکباب-منزل-مسکونی-مساحت-177-متر'>مزایده واگذاری یکباب منزل مسکونی مساحت 177 متر  / مزایده,مزایده واگذاری یکباب منزل مسکونی مساحت 177 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004803/مزایده-کفش-اسپورت-بچگانه-و-زنانه--'>مزایده کفش اسپورت بچگانه و زنانه... / مزایده, مزایده کفش اسپورت بچگانه و زنانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004804/مزایده-ششدانگ-پلاک-4361-اصلی-بخش-یک-بندرعباس'>مزایده ششدانگ پلاک 4361 اصلی بخش یک بندرعباس  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 4361 اصلی بخش یک بندرعباس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004806/مزایده-ششدانگ-زمین-مسکونی-مساحت-سیصد-متر'>مزایده ششدانگ زمین مسکونی مساحت سیصد متر   / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مسکونی مساحت سیصد متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004807/مزایده-سواری-پراید-مدل-85-به-رنگ-سبز'>مزایده سواری پراید مدل 85 به رنگ سبز  / مزایده, مزایده سواری پراید مدل 85 به رنگ سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004811/مزایده-فروش-مبل-راحتی-قهوه-ای-7-نفره-یکدست---'>مزایده فروش مبل راحتی قهوه ای 7 نفره یکدست ..... / آگهی مزایده اموال غیر منقول , مزایده فروش مبل راحتی قهوه ای 7 نفره یکدست .....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004812/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-ملکی-بلوار-چمران-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک قطعه زمین ملکی بلوار چمران نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین ملکی بلوار چمران نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004814/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-95-94متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 95.94متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 95.94متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004815/مزایده-دستگاه-تولید-نایلون-نایلکس--دستگاه-دوخت-پای-نایلون'>مزایده دستگاه تولید نایلون نایلکس ، دستگاه دوخت پای نایلون  / مزایده,مزایده دستگاه تولید نایلون نایلکس ، دستگاه دوخت پای نایلون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004817/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-صد-و-هشتاد-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت صد و هشتاد متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت صد و هشتاد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004818/مزایده-فروش-ضایعات-آهنی-و-چدنی-نوبت-دوم'>مزایده فروش ضایعات آهنی و چدنی  نوبت دوم  / آگهی مزایده  , مزایده فروش ضایعات آهنی و چدنی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004819/مزایده-ملک-مساحت-اعیان-هشتاد-و-یک-متر'>مزایده ملک مساحت اعیان هشتاد و یک متر / مزایده,مزایده ملک مساحت اعیان هشتاد و یک متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004820/مزایده-اجاره-کارخانه-آسفالت-تیتان-80-تنی--'>مزایده اجاره کارخانه آسفالت تیتان 80 تنی... / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره کارخانه آسفالت تیتان 80 تنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004821/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-1523-55متر-نوبت-سوم'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 1523.55متر نوبت سوم / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 1523.55متر نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004822/مزایده-فریزر--تلویزیون--ماشین-لباسشویی'>مزایده فریزر ، تلویزیون ، ماشین لباسشویی / مزایده,مزایده فریزر ، تلویزیون ، ماشین لباسشویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004825/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-عرصه-754-40متر-نوبت-سوم'>مزایده فروش یک قطعه زمین عرصه 754.40متر نوبت سوم  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین عرصه 754.40متر نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004827/مزایده-تلویزیون-رنگی-ال-سی-دی--کامپیوتر-کارکرده'>مزایده تلویزیون رنگی ال سی دی ، کامپیوتر کارکرده  / مزایده,مزایده تلویزیون رنگی ال سی دی ، کامپیوتر کارکرده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004828/مزایده-ششدانگ-زمین-پلاک-3532-فرعی-بخش-یک'>مزایده ششدانگ زمین پلاک 3532 فرعی بخش یک / مزایده,مزایده ششدانگ زمین پلاک 3532 فرعی بخش یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004831/مزایده-ملک-بخش-4-آبادان-نوبت-دوم'>مزایده ملک بخش 4 آبادان نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک بخش 4 آبادان نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004834/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-بخش-یک-اردبیل'>مزایده ششدانگ اپارتمان بخش یک اردبیل / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان بخش یک اردبیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004835/مزایده-400-عدد-مانتو-دخترانه-و-زنانه'>مزایده 400 عدد مانتو دخترانه و زنانه  / مزایده,مزایده 400 عدد مانتو دخترانه و زنانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004839/مزایده-مغازه-مساحت-23-9متر'>مزایده مغازه مساحت 23.9متر / مزایده,مزایده مغازه مساحت 23.9متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004840/مزایده-یک-دستگاه-تراش-یونیورسال-1-5-متری'>مزایده یک دستگاه تراش یونیورسال 1/5 متری  / مزایده,مزایده یک دستگاه تراش یونیورسال 1/5 متری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004841/مزایده-ملک-بخش-شانزده-قائمشهر'>مزایده ملک بخش شانزده قائمشهر  / مزایده,مزایده ملک بخش شانزده قائمشهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004842/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-520-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 520 متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 520 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004843/مزایده-دو-دستگاه-خودرو-سمند--نوبت-دوم'>مزایده دو دستگاه خودرو سمند   نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده دو دستگاه خودرو سمند نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004845/مزایده-15-دستگاه-از-خودروهای-قابل-شماره-گذاری'>مزایده 15 دستگاه از خودروهای قابل شماره گذاری  / آگهی مزایده، مزایده 15 دستگاه از خودروهای قابل شماره گذاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004846/مزایده-نیم-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-160-متر'>مزایده نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مساحت 160 متر / مزایده,مزایده نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مساحت 160 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004848/مزایده-آپارتمان-طبقه-دوم-پلاک-71-فرعی'>مزایده آپارتمان طبقه دوم پلاک 71 فرعی  / مزایده,مزایده آپارتمان طبقه دوم پلاک 71 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004849/مزایده-تعداد-2-راس-اسب-بنامهای-شاران'>مزایده تعداد 2 راس اسب بنامهای شاران  / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده تعداد 2 راس اسب بنامهای شاران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004851/مزایده-ملک-مساحت-زیربنای-صد-و-ده-متر'>مزایده ملک مساحت زیربنای صد و ده متر / مزایده,مزایده ملک مساحت زیربنای صد و ده متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004854/مزایده-ملک-مساحت-شصت-و-نه-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت شصت و نه متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت شصت و نه متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004859/مزایده-یک-و-نیم-دانگ-از-ساختمان-4-طبقه-نوبت-اول'>مزایده یک و نیم دانگ از ساختمان 4 طبقه نوبت اول  / مزایده,مزایده یک و نیم دانگ از ساختمان 4 طبقه نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004861/مزایده-یک-قطعه-زمین-کشاورزی-اموال-غیرمنقول'>مزایده یک قطعه زمین کشاورزی اموال غیرمنقول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی اموال غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004864/مزایده-منزل-مسکونی-با-قدمت-بیش-از-25-سال-مرحله-اول'>مزایده منزل مسکونی با قدمت بیش از 25 سال مرحله اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی با قدمت بیش از 25 سال مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004865/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-4-هزار-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 4 هزار متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 4 هزار متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004866/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-293-67متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 293.67متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 293.67متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004868/مزایده-عمارت-مسکونی-اعیان-180-متر-نوبت-دوم'>مزایده عمارت مسکونی اعیان 180 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده عمارت مسکونی اعیان 180 متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004869/مزایده-فروش-250-هزار-تن-سنگ-آهن-دانه-بندی-مگنتیت'>مزایده فروش 250 هزار تن سنگ آهن دانه بندی مگنتیت / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش 250 هزار تن سنگ آهن دانه بندی مگنتیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004870/مزایده-ملک-به-شماره-ثبتی-304-فرعی-بخش-5-نوبت-اول'>مزایده ملک به شماره ثبتی 304 فرعی بخش 5 نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک به شماره ثبتی 304 فرعی بخش 5 نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004871/مزایده-فروش-ویژه-و-استثنایی-دو-قطعه-زمین-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده فروش ویژه و استثنایی دو قطعه زمین تجاری نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش ویژه و استثنایی دو قطعه زمین تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004873/مزایده-ملک-بخش-16-قائم-شهر'>مزایده ملک بخش 16 قائم شهر / مزایده,مزایده ملک بخش 16 قائم شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004876/مزایده-سه-دانگ-از-پلاک-ثبتی-عرصه-48-متر'>مزایده سه دانگ از پلاک ثبتی عرصه 48 متر  / مزایده,مزایده سه دانگ از پلاک ثبتی عرصه 48 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004878/مزایده-فروش-سنگ-توه-مرحله-دوم'>مزایده فروش سنگ توه مرحله دوم / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش سنگ توه مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004880/مزایده-یک-واحد-منزل-مسکونی-مساحت-نود-و-دو-متر'>مزایده یک واحد منزل مسکونی مساحت نود و دو متر / مزایده,مزایده یک واحد منزل مسکونی مساحت نود و دو متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004883/مزایده-قطعه-زمینی-زراعی-مساحت-1300متر'>مزایده قطعه زمینی زراعی مساحت 1300متر  / مزایده,مزایده قطعه زمینی زراعی مساحت 1300متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004885/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-179-متر-تجدید'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 179 متر تجدید  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 179 متر تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004887/فراخوان-واگذاری-موقت-حق-بهره-برداری-از-اماکن-تجدید'> فراخوان واگذاری موقت حق بهره برداری از اماکن تجدید  / آگهی فراخوان مزایده , فراخوان واگذاری موقت حق بهره برداری از اماکن تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004889/مزایده-دو-قطعه-زمین-شالیکاری'>مزایده دو قطعه زمین شالیکاری  / مزایده,مزایده دو قطعه زمین شالیکاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004893/مزایده-ششدانگ-گاراژ-و-مغازه-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ گاراژ و مغازه نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ گاراژ و مغازه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004897/مزایده-ملک-بخش-نه-ثبت-نکا-نوبت-دوم'>مزایده ملک بخش نه ثبت نکا نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک بخش نه ثبت نکا نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004898/مزایده-زمین-شالیزار-عرصه-3500متر'>مزایده زمین شالیزار عرصه 3500متر / مزایده,مزایده زمین شالیزار عرصه 3500متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004900/مزایده-1-دستگاه-خودرو-وانت'>مزایده  1 دستگاه خودرو وانت / اگهی مزایده , مزایده  1 دستگاه خودرو وانت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004902/مزایده-آپارتمان-مساحت-132-34متر'>مزایده آپارتمان مساحت 132.34متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 132.34متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004904/مزایده-حدود-3000-دست-تی-شرت-شلوار'>مزایده حدود 3000 دست تی شرت شلوار  / مزایده حدود 3000 دست تی شرت شلوار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004905/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-107-37متر-بخش-یازده'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 107.37متر بخش یازده  / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 107.37متر بخش یازده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004907/مزایده-فروش-اموال-مستعمل--مازاد-و-تملیکی'>مزایده فروش  اموال مستعمل ، مازاد و تملیکی / مزایده , مزایده فروش  اموال مستعمل ، مازاد و تملیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004909/تجدید-مزایده-فروش-حدود-72-تن-سیم-مسی-نو-نمره-16'>تجدید مزایده فروش حدود 72 تن سیم مسی نو نمره 16  / مزایده، تجدید مزایده فروش حدود 72 تن سیم مسی نو نمره 16 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004910/مزایده-4-دانگ-مشاع-از-مغازه-تجاری-قطعه-22-تفکیکی'>مزایده 4 دانگ مشاع از مغازه تجاری قطعه 22 تفکیکی / مزایده,مزایده 4 دانگ مشاع از مغازه تجاری قطعه 22 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004913/تجدید-مزایده-اجاره-واحدهای-تجاری-بلوک-های-بدنه-شهری-(نوبت-دوم)'>تجدید مزایده اجاره واحدهای تجاری بلوک های بدنه شهری (نوبت دوم) / مزایده, تجدید مزایده اجاره واحدهای تجاری بلوک های بدنه شهری (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004914/مزایده-واگذاری-ملک-مساحت-558-متر-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری ملک مساحت 558 متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده واگذاری ملک مساحت 558 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004915/مزایده-فروش-دو-قطعه-زمین-ملکی-شماره-13-و-چهارده-نوبت-دوم'>مزایده فروش دو قطعه زمین ملکی شماره 13 و چهارده نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین ملکی شماره 13 و چهارده نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004917/مزایده-دو-قطعه-زمین-هر-یک-مساحت-220-متر'>مزایده دو قطعه زمین هر یک مساحت 220 متر  / مزایده,مزایده دو قطعه زمین هر یک مساحت 220 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004919/مزایده-آپارتمان-طبقه-سه-106-73متر'>مزایده آپارتمان طبقه سه 106.73متر / مزایده,مزایده آپارتمان طبقه سه 106.73متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004922/مزایده-تعداد-8-دستگاه-خودرو-مازاد-خود-را-شامل-پژو-پارس--'>مزایده تعداد 8 دستگاه خودرو مازاد خود را شامل پژو پارس... / آگهی مزایده، مزایده تعداد 8 دستگاه خودرو مازاد خود را شامل پژو پارس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004923/مزایده-4-قطعه-ملک'>مزایده 4 قطعه ملک  / مزایده,مزایده 4 قطعه ملک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004927/مزایده-عمومی-فروش-املاک-مازاد-بانک-صادرات-ایران'>مزایده عمومی فروش املاک مازاد بانک صادرات ایران  / مزایده,مزایده عمومی فروش املاک مازاد بانک صادرات ایران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004932/مزایده-دو-دستگاه-خودرو-سواری-پراید-صبا-و--'>مزایده دو دستگاه خودرو سواری پراید صبا و ... / مزایده دو دستگاه خودرو سواری پراید صبا و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004934/مزایده-فروش-5-دستگاه-خودرو-نوبت-دوم'>مزایده فروش 5 دستگاه خودرو نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده فروش 5 دستگاه خودرو نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004935/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-نه-مشهد-اموال-منقول'>مزایده پلاک ثبتی بخش نه مشهد اموال منقول  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش نه مشهد اموال منقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004936/مزایده-دستگاه-فریزر-بستنی-ساز-دستگاه-جت-پرینتر-تاریخ-زن--'>مزایده دستگاه فریزر بستنی ساز، دستگاه جت پرینتر تاریخ زن... / آگهی مزایده، مزایده دستگاه فریزر بستنی ساز، دستگاه جت پرینتر تاریخ زن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004937/مزایده-عمومی-نانوایی'>مزایده عمومی نانوایی / مزایده عمومی نانوایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004939/مزایده-172-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-5-دانگ-مشاع-از-ملک'>مزایده 172 هزارم یک دانگ مشاع از 5 دانگ مشاع از ملک / مزایده,مزایده 172 هزارم یک دانگ مشاع از 5 دانگ مشاع از ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004942/مزایده-فروش-سهام-نوبت-دوم'>مزایده فروش سهام نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده فروش سهام نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004943/تجدید-مزایده-فروش-یک-دستگاه-لودر----نوبت-سوم'>تجدید مزایده فروش یک دستگاه لودر ... - نوبت سوم / مزایده,تجدید مزایده فروش یک دستگاه لودر ... - نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004945/مزایده-فروش-املاک-مازاد-با-شرایط-نقد-شامل-مغازه'>مزایده فروش املاک مازاد با شرایط نقد شامل مغازه  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد با شرایط نقد شامل مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004946/مزایده-اجاره-محل-های-بوفه-و-انتشارات-دانشجویی'>مزایده اجاره محل های بوفه و انتشارات دانشجویی / آگهی مزایده,مزایده اجاره محل های بوفه و انتشارات دانشجویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004948/مزایده-حدود-8-تن-از-مواد-پلاستیکی-بازیافتی'>مزایده حدود 8 تن از مواد پلاستیکی بازیافتی / مزایده حدود 8 تن از مواد پلاستیکی بازیافتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004949/مزایده-فروش-خودرو-نوبت-دوم'>مزایده فروش خودرو- نوبت دوم / آگهی مزایده، مزایده فروش خودرو - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004950/مزایده-بهره-برداری-از-غرفات-بازارهای-روز-کوثر'>مزایده بهره برداری از غرفات بازارهای روز کوثر / آگهی مزایده، مزایده  بهره برداری از غرفات بازارهای روز کوثر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004953/مزایده-فروش-ملک-مساحت-عرصه-4507مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده فروش ملک مساحت عرصه 4507مترمربع نوبت دوم  / مزایده فروش ملک مساحت عرصه 4507مترمربع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004958/مزایده-فروش-مقدار-حدودا-156-تن-مواد-حاصل-از-بوجاری-بذور-گندم'>مزایده فروش مقدار حدودا 156 تن مواد حاصل از بوجاری بذور گندم / مزایده عمومی, مزایده فروش مقدار حدودا 156 تن مواد حاصل از بوجاری بذور گندم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004959/مزایده-فروش-املاک-در-تهران-و-شهرستان-ها'>مزایده فروش املاک در تهران و شهرستان ها  / مزایده,مزایده فروش املاک در تهران و شهرستان ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004962/مزایده-فروش-تعدادی-از-واحدهای-تجاری-نقد-و-اقساط'>مزایده فروش تعدادی از واحدهای تجاری نقد و اقساط  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از واحدهای تجاری نقد و اقساط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004963/مزایده-خودروی-مینی-بوس-سیستم-بنز'>مزایده خودروی مینی بوس سیستم بنز  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده خودروی مینی بوس سیستم بنز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004966/تجدید-مزایده-فروش-حدود-60-تن-سیم-مسی-اسقاط'>تجدید مزایده فروش حدود 60 تن سیم مسی اسقاط  / مزایده, تجدید مزایده فروش حدود 60 تن سیم مسی اسقاط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004967/مزایده-فروش-املاک-تملیکی-با-شرایط-ویژه-و-استثنایی-مرحله-سوم'>مزایده فروش املاک تملیکی با شرایط ویژه و استثنایی مرحله سوم  / مزایده,مزایده فروش املاک تملیکی با شرایط ویژه و استثنایی مرحله سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004968/مزایده-اقلام-مازاد-و-ضایعاتی'>مزایده اقلام مازاد و ضایعاتی / مزایده,مزایده  اقلام مازاد و ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004972/مزایده-حضوری-ون-تویوتا-هایس-تویوتا-پرادو-vx-تصادفی-و--'>مزایده حضوری ون تویوتا هایس- تویوتا پرادو vx تصادفی و ... / مزایده حضوری (حراج), مزایده حضوری ون تویوتا هایس- تویوتا پرادو vx تصادفی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004974/مزایده-فروش-خودروهای-مازاد-96-10-02'>مزایده فروش خودروهای مازاد- 96.10.02 / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش خودروهای مازاد- 96.10.02</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004975/مزایده-فروش-عمارت-تاریخی-مساحت-عرصه-918-متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش عمارت تاریخی مساحت عرصه 918 متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش عمارت تاریخی مساحت عرصه 918 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004976/مزایده-یک-دستگاه-بیل-مکانیکی-زنجیری-چینی'>مزایده یک دستگاه بیل مکانیکی زنجیری چینی  / مزایده,مزایده یک دستگاه بیل مکانیکی زنجیری چینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004977/مزایده-منزل-مسکونی-و-تجاری-بخش-12-سبزوار'>مزایده منزل مسکونی و تجاری بخش 12 سبزوار  / مزایده,مزایده منزل مسکونی و تجاری بخش 12 سبزوار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004979/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-54-61متر-قطعه-چهار'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 54.61متر قطعه چهار  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 54.61متر قطعه چهار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004980/مزایده-دستگاه-آفتاب-و-مهتاب-(چرخ-و-فلک)-نوبت-دوم'>مزایده دستگاه آفتاب و مهتاب (چرخ و فلک) نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده دستگاه آفتاب و مهتاب (چرخ و فلک)  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004981/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-ملکی-خیابان-محتشم-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک قطعه زمین ملکی خیابان محتشم نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین ملکی خیابان محتشم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004984/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-نه-کرمان'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش نه کرمان / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش نه کرمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004985/مزایده-دیزل-ژنراتور---'>مزایده دیزل ژنراتور .... / مزایده , مزایده دیزل ژنراتور ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004986/مزایده-اجاره-یا-بهره-برداری-از-غرفه-های-پایانه-های-مسافربری-تجدید'>مزایده اجاره یا بهره برداری از غرفه های پایانه های مسافربری- تجدید  / آگهی تجدید مزایده , مزایده  اجاره یا بهره برداری از غرفه های پایانه های مسافربری- تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004988/مزایده-آپارتمان-عرصه-250-متر'>مزایده آپارتمان عرصه 250 متر / مزایده,مزایده آپارتمان عرصه 250 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004989/فراخوان-تامین-منابع-مالی--طراحی--احداث--تکمیل-و-بهره-برداری-نوبت-دوم'>فراخوان تامین منابع مالی ، طراحی ، احداث ، تکمیل و بهره برداری نوبت دوم  / آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار,فراخوان تامین منابع مالی ، طراحی ، احداث ، تکمیل و بهره برداری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004990/مزایده-فروش-مقدار-حدودی-50-000-متر-سنگ-بریده'>مزایده فروش مقدار حدودی 50.000 متر سنگ بریده  / مزایده , مزایده فروش مقدار حدودی 50.000 متر سنگ بریده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004993/مزایده-یک-قطعه-زمین-بخش-شش-مشهد-مرحله-اول'>مزایده یک قطعه زمین بخش شش مشهد مرحله اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین بخش شش مشهد مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004995/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-279متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 279متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 279متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004996/مزایده-اجاره-املاک-تجاری'>مزایده اجاره املاک تجاری / آگهی مزایده, مزایده اجاره املاک تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004998/مزایده-آپارتمان-بخش-نه-مشهد-منقول-غیرمنقول'>مزایده آپارتمان بخش نه مشهد منقول غیرمنقول  / مزایده,مزایده آپارتمان بخش نه مشهد منقول غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004999/مزایده-فروش-لوله-های-مازاد-نوبت-دوم'>مزایده فروش لوله های مازاد نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده فروش لوله های مازاد نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005001/مزایده-ملک-بخش-ده-مشهد'>مزایده ملک بخش ده مشهد / مزایده,مزایده ملک بخش ده مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005003/خلاصه-مزایده-عرضه-عمومی-سهام-و-دارائی-نوبت-دوم'>خلاصه مزایده عرضه عمومی سهام و دارائی  نوبت دوم / خلاصه آگهی , مزایده عرضه عمومی سهام و دارائی  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005004/مزایده-ملک-بخش-10'>مزایده ملک بخش 10 / مزایده,مزایده ملک بخش 10</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005006/مزایده-فروش-قطعات-بازیافتی-انواع-خودرو'>مزایده فروش قطعات بازیافتی انواع خودرو  / مزایده حضوری , مزایده فروش قطعات بازیافتی انواع خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005007/مزایده-جایگاه-توزیع-CNG--نوبت-دوم'>مزایده جایگاه توزیع CNG - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده جایگاه توزیع CNG- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005008/مزایده-فروش-ششدانگ-زمین-مساحت-2985متر'>مزایده فروش ششدانگ زمین مساحت 2985متر / مزایده,مزایده فروش ششدانگ زمین مساحت 2985متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005009/مزایده-فروش-تعدادی-کشنده-فاو--لودر-500-کوماتسو--'>مزایده فروش تعدادی کشنده فاو - لودر 500 کوماتسو ... / برگزاری مزایده عمومی , مزایده فروش تعدادی کشنده فاو - لودر 500 کوماتسو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005010/مزایده-واگذاری-سالن-ورزشی--'>مزایده واگذاری سالن ورزشی ... / مزایده ,مزایده واگذاری سالن ورزشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005013/مزایده-یک-دستگاه-وانت-نیسان'>مزایده یک دستگاه وانت نیسان / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه وانت نیسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005014/مزایده-فروش-اموال-مازاد-و-تملکی-نوبت-دوم'>مزایده فروش اموال مازاد و تملکی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش اموال مازاد و تملکی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005015/مزایده-تعداد-4-قلم-رادیاتور'>مزایده تعداد 4 قلم رادیاتور / آگهی مزایده, مزایده تعداد 4 قلم رادیاتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005016/مزایده-فروش-دو-دستگاه-خودرو'>مزایده فروش دو دستگاه خودرو  / آگهی مزایده , مزایده فروش دو دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005017/مزایده-آپارتمان-مساحت-67-33مترمربع'>مزایده آپارتمان مساحت 67.33مترمربع  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 67.33مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005026/مزایده-فروش-یک-دستگاه-اتومبیل-پژو-405'>مزایده فروش یک دستگاه اتومبیل پژو 405   / مزایده فروش یک دستگاه اتومبیل پژو 405  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005029/مزایده-انواع-اقلام-مازاد-و-ضایعاتی'>مزایده انواع اقلام مازاد و ضایعاتی / مزایده,مزایده انواع اقلام مازاد و ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005041/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-میتسوبیشی'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری میتسوبیشی  / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو سواری میتسوبیشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005042/مزایده-پلاک-4420-فرعی-بخش-چهارده-مشهد'>مزایده پلاک 4420 فرعی بخش چهارده مشهد / مزایده,مزایده پلاک 4420 فرعی بخش چهارده مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005043/مزایده-ششدانگ-زمین-مزروعی-264-10متر'>مزایده ششدانگ زمین مزروعی 264.10متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مزروعی 264.10متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005045/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-303-25متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 303.25متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 303.25متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005047/مزایده-فروش-حدود-50-000-متر-سنگ-بریده'>مزایده فروش حدود 50.000 متر سنگ بریده  / مزایده , مزایده فروش حدود 50.000 متر سنگ بریده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005048/مزایده-ششدانگ-زمین-با-بنای-احداثی-252-91متر'>مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی 252.91متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی 252.91متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005049/مزایده-فروش-بالغ-بر-13000قلم-از-اموال-فنی-اسقاطی--'>مزایده فروش بالغ بر 13000قلم از اموال فنی اسقاطی ... / مزایده ,مزایده فروش بالغ بر 13000قلم از اموال فنی اسقاطی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005050/مزایده-ششدانگ-اعیان-پلاک-ثبتی-مساحت-دویست-و-سی-و-یک-متر'>مزایده ششدانگ اعیان پلاک ثبتی مساحت دویست و سی و یک متر / مزایده,مزایده ششدانگ اعیان پلاک ثبتی مساحت دویست و سی و یک متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005051/مزایده-اقلام-ضایعات--نوبت-دوم'>مزایده اقلام ضایعات - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی، مزایده اقلام ضایعات - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005053/مزایده-آپارتمان-مساحت-53-48مترمربع-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان مساحت 53.48مترمربع نوبت اول  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 53.48مترمربع نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005054/مزایده-فروش-کلوخه-باریت--نوبت-دوم'>مزایده فروش کلوخه باریت - نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش کلوخه باریت - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005056/مزایده-ششدانگ-اعیان-پلاک-ثبتی-170-فرعی-بخش-یک'>مزایده ششدانگ اعیان پلاک ثبتی 170 فرعی بخش یک / مزایده,مزایده ششدانگ اعیان پلاک ثبتی 170 فرعی بخش یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005058/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-310-متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 310 متر نوبت اول  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 310 متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005060/تجدید-فراخوان-عمومی-ارزیابی-کیفی-تفکیک-زباله-از-مبدا-و-فروش-زباله-خشک-شهر'>تجدید فراخوان عمومی ارزیابی کیفی تفکیک زباله از مبدا و فروش زباله خشک شهر / مزایده, تجدید فراخوان عمومی ارزیابی کیفی تفکیک زباله از مبدا و فروش زباله خشک شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005062/مزایده-آپارتمان-قطعه-شش-111-96متر'>مزایده آپارتمان قطعه شش 111.96متر  / مزایده,مزایده آپارتمان قطعه شش 111.96متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005065/مزایده-ششدانگ-زمین-و-یکباب-خانه'>مزایده ششدانگ زمین و یکباب خانه  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین و یکباب خانه  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005066/مزایده-فروش-خودروها--نوبت-دوم'>مزایده فروش خودروها - نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده فروش خودروها - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005067/مزایده-ششدانگ-دو-قطعه-زمین-هرکدام-147-متر'>مزایده ششدانگ دو قطعه زمین هرکدام 147 متر / مزایده,مزایده ششدانگ دو قطعه زمین هرکدام 147 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005068/مزایده-یک-دستگاه-دو-قلو-مونتاژ-قطعات-الکترونیک'>مزایده یک دستگاه دو قلو مونتاژ قطعات الکترونیک / مزایده,مزایده یک دستگاه دو قلو مونتاژ قطعات الکترونیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005070/مزایده-فروش-یک-واحد-آپارتمان'>مزایده فروش یک واحد آپارتمان  / مزایده,مزایده فروش یک واحد آپارتمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005072/تجدید-مزایده-اجاره-زمین-و-کارگاه-تولید-بتن'>تجدید مزایده اجاره زمین و کارگاه تولید بتن  / تجدید آگهی مزایده,مزایده اجاره زمین و کارگاه تولید بتن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005074/مزایده-ششدانگ-زمین-قطعه-8-تفکیکی'>مزایده ششدانگ زمین قطعه 8 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین قطعه 8 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005076/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-صد-و-پنجاه-متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه صد و پنجاه متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه صد و پنجاه متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005077/مزایده-آپارتمان-طبقه-همکف-مساحت-126-60متر'>مزایده آپارتمان طبقه همکف مساحت 126.60متر / مزایده,مزایده آپارتمان طبقه همکف مساحت 126.60متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005078/مزایده-کامیون-بنز-قیرپاشی'>مزایده کامیون بنز قیرپاشی / مزایده ، مزایده کامیون بنز قیرپاشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005079/مزایده-فروش-املاک-مازاد-شهری-و-روستایی'>مزایده فروش املاک مازاد شهری و روستایی  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد شهری و روستایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005080/مزایده-فروش-ماهی-پرورشی-نوبت-دوم'>مزایده فروش ماهی پرورشی نوبت دوم / مزایده, مزایده فروش ماهی پرورشی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005081/مزایده-آپارتمان-مساحت-163-92متر'>مزایده آپارتمان مساحت 163.92متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 163.92متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005086/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-هفت-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش هفت نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش هفت نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005088/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-98-9متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 98.9متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 98.9متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005089/مزایده-تعداد-دو-دستگاه-خودرو-پژو-سواری-نوبت-دوم'>مزایده تعداد دو دستگاه خودرو پژو سواری  نوبت دوم  / مزایده ,مزایده تعداد دو دستگاه خودرو پژو سواری  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005090/مزایده-فروش-129-دستگاه-انواع-اتومبیل-مازاد-نوبت-دوم'>مزایده فروش 129 دستگاه انواع اتومبیل مازاد نوبت دوم  / مزایده عمومی , مزایده فروش 129 دستگاه انواع اتومبیل مازاد نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005091/مزایده-درب-پلاستیکی-نی-استریل-کارتن-خالی-و-پالت-دست-دوم'>مزایده درب پلاستیکی، نی استریل، کارتن خالی و پالت دست دوم / مزایده, مزایده درب پلاستیکی، نی استریل، کارتن خالی و پالت دست دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005092/آگهی-مزایده-عمومی-فروش-3-دستگاه-خودروسبک-نوبت-دوم'>آگهی مزایده عمومی فروش 3 دستگاه خودروسبک نوبت دوم / آگهی مزایده ، آگهی مزایده عمومی فروش 3 دستگاه خودروسبک نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005093/مزایده-فروش-واگذاری-جایگاه-گاز-طبیعی-فشرده-(cng)-نوبت-سوم'>مزایده فروش واگذاری جایگاه گاز طبیعی فشرده (cng)  نوبت سوم  / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای, مزایده فروش واگذاری جایگاه گاز طبیعی فشرده (cng)  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005094/مزایده-خانه-سرا-قدیمی-با-قدمت-40-سال-نوبت-اول'>مزایده خانه سرا قدیمی با قدمت 40 سال نوبت اول / مزایده,مزایده خانه سرا قدیمی با قدمت 40 سال نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005097/مزایده-ملک-عرصه-به-مساحت-424-40متر'>مزایده ملک عرصه به مساحت 424.40متر / مزایده,مزایده ملک عرصه به مساحت 424.40متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005099/مزایده-پنج-و-یک-سوم-شعیر-مالکیت-خودکار-پلاک-50-کلیایی-اراضی'>مزایده پنج و یک سوم شعیر مالکیت خودکار پلاک 50 کلیایی اراضی / مزایده,مزایده پنج و یک سوم شعیر مالکیت خودکار پلاک 50 کلیایی اراضی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005101/مزایده-یک-قطعه-زمین-کشاورزی--'>مزایده یک قطعه زمین کشاورزی... / آگهی مزایده، مزایده یک قطعه زمین کشاورزی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005102/مزایده-یک-قطعه-زمین-عرصه-171-متر'>مزایده یک قطعه زمین عرصه 171 متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین عرصه 171 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005103/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-پراید-مدل-1385-به-رنگ-نقره-ای-متالیک'>مزایده یک دستگاه خودروی پراید مدل 1385 به رنگ نقره ای متالیک / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده یک دستگاه خودروی پراید مدل 1385 به رنگ نقره ای متالیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005104/مزایده-غرفه-های-شهرداری'>مزایده غرفه های شهرداری / آگهی مزایده , مزایده غرفه های شهرداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005105/مزایده-فروش-تعدادی-از-خودروهای-کارکرده-مازاد-بر-نیاز'>مزایده فروش تعدادی از خودروهای کارکرده مازاد بر نیاز / مزایده عمومیع مزایده فروش تعدادی از خودروهای کارکرده مازاد بر نیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005106/مزایده-واگذاری-تعدادی-از-املاک-مازاد-شهر-کرج'>مزایده واگذاری تعدادی از املاک مازاد شهر کرج  / مزایده,مزایده واگذاری تعدادی از املاک مازاد شهر کرج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005107/مزایده-فروش-یکدستگاه-لودر-تجدید-سوم-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه لودر تجدید سوم نوبت دوم  / تجدید مزایده , مزایده فروش یکدستگاه لودر تجدید سوم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005109/مزایده-انواع-ساعت-مچی'>مزایده انواع ساعت مچی / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده انواع ساعت مچی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005110/مزایده-دو-قطعه-زمین-مسکونی-و-نیم-حبه-مشاع-از-72-حبه-قریه-شمس-آباد'>مزایده دو قطعه زمین مسکونی و نیم حبه مشاع از 72 حبه قریه شمس آباد / مزایده,مزایده دو قطعه زمین مسکونی و نیم حبه مشاع از 72 حبه قریه شمس آباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005111/مزایده-فروش-مبلمان-فیلون-مدل-لومبر-و--'>مزایده فروش مبلمان فیلون مدل لومبر و ...  / مزایده , مزایده فروش مبلمان فیلون مدل لومبر و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005112/مزایده-فرش-6-متری-دستباف-پشمی-نوبت-دوم'>مزایده فرش 6 متری دستباف پشمی  نوبت دوم  / مزایده , مزایده فرش 6 متری دستباف پشمی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005114/مزایده-ششدانگ-ساختمان-احداثی-در-زمین-675متر'>مزایده ششدانگ ساختمان احداثی در زمین 675متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان احداثی در زمین 675متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005117/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-6-دانگ-پلاک-3558-1-بخش-پنج'>مزایده سه دانگ مشاع از 6 دانگ پلاک 3558/1 بخش پنج / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از 6 دانگ پلاک 3558/1 بخش پنج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005118/مزایده-عمومی-بهره-برداری-از-بوفه-و-غرفه-های-سازمان'>مزایده عمومی بهره برداری از بوفه و غرفه های سازمان  / مزایده عمومی بهره برداری از بوفه و غرفه های سازمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005120/مزایده-تردمیل-مولتی-پرس-اسکی-فضایی--'>مزایده تردمیل، مولتی پرس، اسکی فضایی... / مزایده, مزایده تردمیل، مولتی پرس، اسکی فضایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005122/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-220-مترمربع'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 220 مترمربع  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 220 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005123/مزایده-دو-پلاک-ثبتی-مساحت-232-متر'>مزایده دو پلاک ثبتی مساحت 232 متر / مزایده,مزایده دو پلاک ثبتی مساحت 232 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005124/مزایده-عمومی-واگذاری-تبلیغات-پیشانی-پل-هوایی'>مزایده عمومی واگذاری تبلیغات پیشانی پل هوایی  / مزایده عمومی واگذاری تبلیغات پیشانی پل هوایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005125/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-دویست-متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت دویست متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت دویست متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005126/مزایده-اجاره-گیشه-فروش-بلیط-و-ساماندهی--نوبت-دوم'>مزایده اجاره گیشه فروش بلیط و ساماندهی...نوبت دوم / آگهی مزایده ، مزایده اجاره گیشه فروش بلیط و ساماندهی...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005128/مزایده-ششدانگ-زمین-تحت-پلاک-یازده-فرعی'>مزایده ششدانگ زمین تحت پلاک یازده فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین تحت پلاک یازده فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005129/مزایده-فروش-کارتن-و-نایلون-ضایعاتی'>مزایده فروش کارتن و نایلون ضایعاتی / مزایده,مزایده فروش کارتن و نایلون ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005130/مزایده-ششدانگ-پلاک-180-10-مساحت-12121متر'>مزایده ششدانگ پلاک 180.10 مساحت 12121متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 180.10 مساحت 12121متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005132/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-شصت-مترمربع'>مزایده پلاک ثبتی مساحت شصت مترمربع  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت شصت مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005134/مزایده-اجاره-ای-واحدهای-مسکونی-تجاری'>مزایده اجاره ای واحدهای مسکونی، تجاری / مزایده, مزایده اجاره ای واحدهای مسکونی، تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005135/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-357مترمربع'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 357مترمربع / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 357مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005136/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-445-متر-اموال-غیرمنقول'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 445 متر اموال غیرمنقول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 445 متر اموال غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005144/مزایده-فروش-کارخانه-صنعتی-مساحت-عرصه-2250متر'>مزایده فروش کارخانه صنعتی مساحت عرصه 2250متر  / مزایده,مزایده فروش کارخانه صنعتی مساحت عرصه 2250متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005145/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-سه-مهدیشهر'>مزایده پلاک ثبتی بخش سه مهدیشهر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش سه مهدیشهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005146/مزایده-واگذاری-و-بهره-برداری-از-بازار-دواب'>مزایده واگذاری و بهره برداری از بازار دواب / آگهی مزایده, مزایده واگذاری و بهره برداری از بازار دواب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005148/مزایده-فروش-تعداد-4-دستگاه-خودرو'>مزایده فروش تعداد 4 دستگاه خودرو / آگهی مزایده , مزایده فروش تعداد 4 دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005149/مزایده-ششدانگ-اعیانی-آپارتمان-مساحت-50-10متر'>مزایده ششدانگ اعیانی آپارتمان مساحت 50.10متر / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی آپارتمان مساحت 50.10متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005153/مزایده-خط-تلفن-همراه--'>مزایده خط تلفن همراه ... / مزایده,مزایده خط تلفن همراه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005154/مزایده-اقلام-و-قطعات-مازاد-الکترونیکی-و-لامپ-تصویرهای-درجه-2'>مزایده  اقلام و قطعات مازاد الکترونیکی و لامپ تصویرهای درجه 2  / آگهی مزایده عمومی, مزایده  اقلام و قطعات مازاد الکترونیکی و لامپ تصویرهای درجه 2 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005155/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-270-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 270 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 270 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005156/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-سواری-پژو-پارس-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری پژو پارس نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری پژو پارس نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005159/مزایده-فروش-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-50000مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده فروش پلاک ثبتی مساحت عرصه 50000مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش پلاک ثبتی مساحت عرصه 50000مترمربع نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005164/مزایده-ششدانگ-ساختمان-عرصه-83-15متر'>مزایده ششدانگ ساختمان عرصه 83.15متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان عرصه 83.15متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005166/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-ملکی-بلوار-امام-رضا-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک قطعه زمین ملکی بلوار امام رضا نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین ملکی بلوار امام رضا نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005170/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت11000متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت11000متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت11000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005172/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-پژو-پارس-سفید-مدل-1396'>مزایده یک دستگاه اتومبیل پژو پارس سفید مدل 1396 / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه اتومبیل پژو پارس سفید مدل 1396</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005173/مزایده-املاک-مزروعی-و-غیرمزروعی-و-حقابه-نوبت-دوم'>مزایده املاک مزروعی و غیرمزروعی و حقابه نوبت دوم / مزایده,مزایده املاک مزروعی و غیرمزروعی و حقابه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005175/مزایده-فروش-سیم-مسی-اسقاط---'>مزایده فروش سیم مسی اسقاط .... / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده فروش سیم مسی اسقاط ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005177/مزایده-یک-دستگاه-صنعتی-پرکن-مربا'>مزایده یک دستگاه صنعتی پرکن مربا / مزایده, مزایده یک دستگاه صنعتی پرکن مربا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005178/مزایده-فروش-دو-واحد-اقامتی-طبقه-شش-و-هشت'>مزایده فروش دو واحد اقامتی طبقه شش و هشت / مزایده,مزایده فروش دو واحد اقامتی طبقه شش و هشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005181/مزایده-مغازه-مساحت-بیست-و-چهار-متر'>مزایده مغازه مساحت بیست و چهار متر / مزایده,مزایده مغازه مساحت بیست و چهار متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005183/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-204-مترمربع'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 204 مترمربع / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 204 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005185/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-سواری-زانتیا'>مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری زانتیا  / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری زانتیا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005186/مزایده-عمومی-بهره-برداری-از-پارکینگ-روباز-و--'>مزایده عمومی بهره برداری از پارکینگ روباز و ...  / مزایده عمومی بهره برداری از پارکینگ روباز و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005188/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-دویست-و-سی-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت دویست و سی متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت دویست و سی متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005189/مزایده-اقلام-مازاد-شامل-دو-دستگاه-تاور-کرین-پتن--'>مزایده اقلام مازاد شامل دو دستگاه تاور کرین پتن... / مزایده، مزایده اقلام مازاد شامل دو دستگاه تاور کرین پتن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005191/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-219-905متر'>مزایده یک قطعه زمین زراعی 219.905متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی 219.905متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005195/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-صد-و-هشتاد-متر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی مساحت صد و هشتاد متر نوبت اول  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت صد و هشتاد متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005196/مزایده-تعدادی-از-خودروهای-مازاد-سبک-و-سنگین--نوبت-دوم'>مزایده تعدادی از خودروهای مازاد سبک و سنگین - نوبت دوم / آگهی مزایده,مزایده تعدادی از خودروهای مازاد سبک و سنگین - نوبت  دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005198/مزایده-ضایعات-فلزی-و-اقلام-مستعمل'>مزایده ضایعات فلزی و اقلام مستعمل  / مزایده ,مزایده ضایعات فلزی و اقلام مستعمل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005199/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-معادل-4550متر'>مزایده یک قطعه زمین زراعی معادل 4550متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی معادل 4550متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005201/مزایده-اجاره-کارخانه-آسفالت-نیمه-اتوماتیک-60-تنی---نوبت-دوم'>مزایده اجاره کارخانه آسفالت نیمه اتوماتیک 60 تنی.... نوبت دوم / مزایده,مزایده اجاره کارخانه آسفالت نیمه اتوماتیک 60 تنی.... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005202/مزایده-فروش-ضایعات-شاخه-ای-مقاطع-تولیدی-و--'>مزایده فروش ضایعات شاخه ای مقاطع تولیدی و ... / آگهی مزایده , مزایده فروش ضایعات شاخه ای مقاطع تولیدی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005203/مزایده-یک-دستگاه-ترانس-جوش'>مزایده یک دستگاه ترانس جوش  / آگهی مزایده مال منقول,مزایده یک دستگاه ترانس جوش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005204/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-وانت-دو-کابین'>مزایده  یک دستگاه خودرو وانت دو کابین / آگهی مزایده عمومی,  مزایده یک دستگاه خودرو وانت دو کابین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005206/مزایده-باغ-مشجر-مساحت-1932متر-نوبت-دوم'>مزایده باغ مشجر مساحت 1932متر نوبت دوم  / مزایده ,مزایده باغ مشجر مساحت 1932متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005208/مزایده-فروش-ادوات-کشاورزی'>مزایده فروش ادوات کشاورزی / آگهی مزایده، مزایده فروش ادوات کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005209/مزایده-لیفتراک'>مزایده لیفتراک / آگهی مزایده و فروش اموال منقول، مزایده لیفتراک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005211/مزایده-اجاره-قهوه-خانه-میدان-تره-بار'>مزایده اجاره قهوه خانه میدان تره بار / آگهی مزایده , مزایده اجاره قهوه خانه میدان تره بار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005212/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-124-50متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 124.50متر / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 124.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005215/مزایده-فروش-سرقفلی-تعداد-دو-باب-مغازه'>مزایده فروش سرقفلی تعداد دو باب مغازه / مزایده ,مزایده فروش سرقفلی تعداد دو باب مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005217/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-203-50متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 203.50متر  / مزایده ,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 203.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005218/مزایده-بهره-برداری-از-اماکن-جانبی'>مزایده بهره برداری از اماکن جانبی  / آگهی مزایده عمومی , بهره برداری از اماکن جانبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005220/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-زانتیا-مدل-1387'>مزایده یک دستگاه خودرو زانتیا مدل 1387  / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه خودرو زانتیا مدل 1387 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005222/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-220متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 220متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 220متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005224/تجدید-مزایده-واگذاری-به-اجاره-بدون-اخذ-سرقفلی-محل-استقرار-دستگاه-ترامپولین-و--'>تجدید مزایده واگذاری به اجاره بدون اخذ سرقفلی محل استقرار دستگاه ترامپولین و ... / آگهی تجدید فراخوان مزایده, تجدید مزایده واگذاری به اجاره بدون اخذ سرقفلی محل استقرار دستگاه ترامپولین و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005225/مزایده-فروش-14-تخته-فرش-3-4-بدون-هلوگرام--مرحله-دوم'>مزایده فروش 14 تخته فرش 3*4 بدون هلوگرام  - مرحله دوم / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده فروش 14 تخته فرش 3*4 بدون هلوگرام  - مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005226/مزایده-پلی-اتیلن-ضایعاتی'>مزایده پلی اتیلن ضایعاتی / ​آگهی مزایده محدود ,مزایده  پلی اتیلن ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005227/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-502-متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت عرصه 502 متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت عرصه 502 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005231/مزایده-پلاک-ثبتی-2167-1183-بخش-چهار-مرحله-اول'>مزایده پلاک ثبتی 2167/1183 بخش چهار مرحله اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 2167/1183 بخش چهار مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005232/مزایده-یک-دستگاه-مینی-بوس'>مزایده یک دستگاه مینی بوس  / مزایده یک دستگاه مینی بوس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005233/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پراید-رنگ-سفید'>مزایده یک دستگاه سواری پراید رنگ سفید  / مزایده,مزایده یک دستگاه سواری پراید رنگ سفید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005234/مزایده-فروش-تجهیزات-رایانه-ای'>مزایده فروش تجهیزات رایانه ای  / مزایده ,مزایده فروش تجهیزات رایانه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005235/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-105-60متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 105.60متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 105.60متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005237/مزایده-چوب-و-تخته-های-ضایعاتی'>مزایده چوب و تخته های ضایعاتی / ​آگهی مزایده محدود ,مزایده  چوب و تخته های ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005239/مزایده-فروش-یک-رشته-خط-تلفن-همراه'>مزایده فروش یک رشته خط تلفن همراه / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یک رشته خط تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005243/مزایده-پلاک-ثبتی-عرصه-450-مترمربع'>مزایده پلاک ثبتی عرصه 450 مترمربع / مزایده,مزایده پلاک ثبتی عرصه 450 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005244/مزایده-ضایعات-آهن-آلات-و-دو-قطعه-زمین--نوبت-دوم'>مزایده ضایعات آهن آلات و دو قطعه زمین  - نوبت  دوم / مزایده,مزایده ضایعات آهن آلات و دو قطعه زمین  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005247/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-206-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری 206 نوبت دوم  / مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری 206 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005249/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-240متر-نوبت-دوم'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 240متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 240متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005250/مزایده-واگذاری-یکباب-مغازه-مرحله-دوم'>مزایده واگذاری یکباب مغازه مرحله دوم  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری یکباب مغازه مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005252/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-276-متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 276 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 276 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005254/مزایده-هفت-قطعه-زمین-مسکونی-بصورت-قولنامه-ای-نوبت-دوم'>مزایده هفت قطعه زمین مسکونی بصورت قولنامه ای نوبت دوم  / مزایده,مزایده هفت قطعه زمین مسکونی بصورت قولنامه ای نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005255/مزایده-اجاره-یک-قطعه-زمین-با-ساختمان-نیمه-کاره'>مزایده اجاره یک قطعه زمین با ساختمان نیمه کاره / آگهی مزایده، مزایده اجاره یک قطعه زمین با ساختمان نیمه کاره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005256/مزایده-سه-دانگ-منزل-مسکونی--فریزر-ناسیونال--پنکه-و--'>مزایده سه دانگ منزل مسکونی ، فریزر ناسیونال ، پنکه و ...  / مزایده سه دانگ منزل مسکونی ، فریزر ناسیونال ، پنکه و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005260/مزایده-4-دستگاه-خودروسواری-و-یک-دستگاه-وانت-مزدا-دوکابین'>مزایده 4 دستگاه خودروسواری و یک دستگاه وانت مزدا دوکابین / مزایده عمومی, مزایده 4 دستگاه خودروسواری و یک دستگاه وانت مزدا دوکابین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005263/مزایده-واگذاری-3-طبقه-پارکینگ-مرحله-چهارم'>مزایده واگذاری 3 طبقه پارکینگ مرحله چهارم  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری 3 طبقه پارکینگ مرحله چهارم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005265/مزایده-تمامیت-ششدانگ-زمین-مزروعی-مساحت-292613متر'>مزایده تمامیت ششدانگ زمین مزروعی مساحت 292613متر / مزایده,مزایده تمامیت ششدانگ زمین مزروعی مساحت 292613متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005266/مزایده-اجاره-تعدادی-از-غرفه-های-بازار--نوبت-دوم'>مزایده اجاره تعدادی از غرفه های بازار... نوبت دوم / مزایده,مزایده اجاره تعدادی از غرفه های بازار... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005267/مزایده-ششدانگ-مغازه-دو-نبش-عرصه-27-12متر'>مزایده ششدانگ مغازه دو نبش عرصه 27.12متر / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه دو نبش عرصه 27.12متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005270/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-170-60متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت عرصه 170.60متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 170.60متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005271/استعلام-دستگاه-گاز-کنترل-20-فلومتر'>استعلام دستگاه گاز کنترل 20 فلومتر / استعلام , استعلام دستگاه گاز کنترل 20 فلومتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005273/تجدید-مزایده-فروش-ادوات-کشاورزی-مستعمل-و-خارج-از-رده-و-اسقاطی'>تجدید مزایده فروش ادوات کشاورزی مستعمل و خارج از رده و اسقاطی / تجدید فراخوان آگهی مزایده عمومی ، تجدید مزایده فروش ادوات کشاورزی مستعمل و خارج از رده و اسقاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005276/مزایده-فروش-تعداد-11-رقبه-املاک-تملیکی'>مزایده فروش تعداد 11 رقبه املاک تملیکی  / مزایده,مزایده فروش تعداد 11 رقبه املاک تملیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005281/مزایده-عمومی-فروش-اموال-غیرمنقول-نقدی-و-اقساطی'>مزایده عمومی فروش اموال غیرمنقول نقدی و اقساطی  / مزایده,مزایده عمومی فروش اموال غیرمنقول نقدی و اقساطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005282/مزایده-اجاره-3-باب-مغازه---نوبت-دوم'>مزایده اجاره 3 باب مغازه ... نوبت دوم  / مزایده,مزایده اجاره 3 باب مغازه ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005286/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-188-97متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 188.97متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 188.97متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005287/مزایده-فروش-درز-جوش-با-بازوی-یک-متری--'>مزایده فروش درز جوش با بازوی یک متری... / آگهی مزایده فروش اموال منقول , مزایده فروش درز جوش با بازوی یک متری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005289/مزایده-ششدانگ-یکباب-عمارت-پلاک-11-989-غیرمنقول'>مزایده ششدانگ یکباب عمارت پلاک 11/989 غیرمنقول  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب عمارت پلاک 11/989 غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005293/مزایده-فروش-املاک-شامل-زمین-دفتر-کار-و-واحد-تجاری-و-ساختمان'>مزایده فروش املاک شامل زمین.دفتر کار و واحد تجاری و ساختمان  / مزایده,مزایده فروش املاک شامل زمین.دفتر کار و واحد تجاری و ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005296/مزایده-ملک-منزل-مسکونی-عرصه-شمالی-461-1متر'>مزایده ملک منزل مسکونی عرصه شمالی 461.1متر / مزایده,مزایده ملک منزل مسکونی عرصه شمالی 461.1متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005298/مزایده-آپارتمان-مساحت-114-50متر-طبقه-دوم'>مزایده آپارتمان مساحت 114.50متر طبقه دوم / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 114.50متر طبقه دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005302/مزایده-سه-دانگ-یک-قطعه-زمین-مساحت-325-37متر'>مزایده سه دانگ یک قطعه زمین مساحت 325.37متر / مزایده,مزایده سه دانگ یک قطعه زمین مساحت 325.37متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005303/مزایده-فروش-ضایعات-چدنی-فرسوده-چاپ-دوم'>مزایده فروش ضایعات چدنی فرسوده چاپ دوم / مزایده,مزایده فروش ضایعات چدنی فرسوده چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005305/مزایده-واگذاری-زمین-جهت-محل-توقف-سابق-تاکسی-های-خطوط-چاپ-دوم'>مزایده  واگذاری زمین جهت محل توقف سابق تاکسی های خطوط  چاپ دوم  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری زمین جهت محل توقف سابق تاکسی های خطوط  چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005306/مزایده-فروش-یکقطعه-زمین-مساحت-670متر'>مزایده فروش یکقطعه زمین مساحت 670متر / مزایده,مزایده فروش یکقطعه زمین مساحت 670متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005309/مزایده-عمومی-فروش-اقلام-ضایعات-آهنی-و-چدنی-و---(نوبت-دوم)'>مزایده عمومی فروش اقلام ضایعات آهنی و چدنی و ...  (نوبت دوم) / مزایده عمومی , مزایده عمومی فروش اقلام ضایعات آهنی و چدنی و ...  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005311/مزایده-سرقفلی-مغازه-مساحت-45-متر-نوبت-دوم'>مزایده سرقفلی مغازه مساحت 45 متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه مساحت 45 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005314/مزایده-یخچال-فریزر'>مزایده یخچال فریزر  / مزایده, مزایده یخچال فریزر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005317/مزایده-لوازم-و-اثاثیه-منزل-به-شرح-تلویزیون-بخاری'>مزایده لوازم و اثاثیه منزل به شرح تلویزیون- بخاری / مزایده لوازم و اثاثیه منزل به شرح تلویزیون- بخاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005318/مزایده-اجاره-تعدادی-از-واحدهای-تجاری--نوبت-دوم'>مزایده اجاره تعدادی از واحدهای تجاری   نوبت دوم  / آگهی مزایده,مزایده اجاره تعدادی از واحدهای تجاری   نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005320/مزایده-بهره-برداری-از-غرفات-بازارهای-روز-نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از غرفات بازارهای روز نوبت دوم  / آگهی مزایده ، مزایده بهره برداری از غرفات بازارهای روز نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005321/مزایده-پلاک-شماره-5238-فرعی-از-یک-اصلی-نوبت-اول'>مزایده پلاک شماره 5238 فرعی از یک اصلی نوبت اول  / مزایده,مزایده پلاک شماره 5238 فرعی از یک اصلی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005322/مزایده-80-متر-چرم-6-متری--'>مزایده 80 متر چرم 6 متری ... / مزایده,مزایده 80 متر چرم 6 متری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005323/مزایده-واگذاری-حق-بهره-برداری-تعدادی-از-غرفه-های-پایانه-های-مسافربری'>مزایده واگذاری حق بهره برداری تعدادی از غرفه های پایانه های مسافربری / مزایده,مزایده واگذاری حق بهره برداری تعدادی از غرفه های پایانه های مسافربری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005324/مزایده-واحد-مسکونی-شماره-سه-طبقه-دوم-نوبت-اول'>مزایده واحد مسکونی شماره سه طبقه دوم نوبت اول / مزایده,مزایده واحد مسکونی شماره سه طبقه دوم نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005328/مزایده-سهام-شرکت-نوبت-اول'>مزایده سهام شرکت نوبت اول / مزایده,مزایده سهام شرکت نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005331/اصلاحیه-آگهی-مزایده-تعدادی-از-وسایل-نقلیه-سبک-و-سنگین-و----نوبت-دوم'>اصلاحیه آگهی مزایده تعدادی از وسایل نقلیه سبک و سنگین و ... - نوبت دوم  / اصلاحیه مزایده ،اصلاحیه آگهی مزایده تعدادی از وسایل نقلیه سبک و سنگین و ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005332/مزایده-ملک-مساحت-346-5مترمربع'>مزایده ملک مساحت 346.5مترمربع / مزایده,مزایده ملک مساحت 346.5مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005334/مزایده-فروش-تعدادی-گاو-حذفی-و-تلیسه-حذفی-غیرآبستن-و-گوساله-نر'>مزایده فروش تعدادی گاو حذفی و تلیسه حذفی غیرآبستن و گوساله نر / آگهی مزایده, مزایده فروش تعدادی گاو حذفی و تلیسه حذفی غیرآبستن و گوساله نر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005335/مزایده-ششدانگ-زمین-بایر-مساحت-2724-5متر'>مزایده ششدانگ زمین بایر مساحت 2724.5متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بایر مساحت 2724.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005336/مزایده-فروش-تعداد-10-عدد-موتور-الکتریکی-مستعمل--'>مزایده فروش تعداد 10 عدد موتور الکتریکی مستعمل... / مزایده اموال منقول , مزایده فروش تعداد 10 عدد موتور الکتریکی مستعمل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005337/مزایده-اجاره-یک-باب-مغازه'>مزایده اجاره یک باب مغازه  / آگهی مزایده اجاره,مزایده  اجاره یک باب مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005338/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-107-92متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 107.92متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 107.92متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005340/مزایده-منزل-مسکونی-با-قدمت-ساخت-35-سال'>مزایده منزل مسکونی با قدمت ساخت 35 سال / مزایده,مزایده منزل مسکونی با قدمت ساخت 35 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005342/مزایده-فروش-تعداد-4-پلاک-از-زمینهای-شهرداری'>مزایده فروش تعداد 4 پلاک از زمینهای شهرداری  / مزایده,مزایده فروش تعداد 4 پلاک از زمینهای شهرداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005343/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودروی-خاور-808'>مزایده  فروش یک دستگاه خودروی خاور 808 / مزایده  فروش یک دستگاه خودروی خاور 808</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005346/مزایده-فروش-اراضی-کشاورزی-و-چاه-آب'>مزایده فروش اراضی کشاورزی و چاه آب  / مزایده,مزایده فروش اراضی کشاورزی و چاه آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005350/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-819-30متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 819.30متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 819.30متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005351/مزایده-بهره-برداری-از-پارکینگ-عمومی'>مزایده بهره برداری از پارکینگ عمومی / آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری از پارکینگ عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005353/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مساحت-دویست-و-پنجاه-متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مساحت دویست و پنجاه متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مساحت دویست و پنجاه متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005354/تجدید-مزایده-فروش-یک-دستگاه-اتوبوس-شهری'>تجدید مزایده فروش یک دستگاه اتوبوس شهری   / تجدید آگهی مزایده، مزایده فروش یک دستگاه اتوبوس شهری  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005357/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-آپارتمان-مساحت-64-متر'>مزایده سه دانگ مشاع از آپارتمان مساحت 64 متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از آپارتمان مساحت 64 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005359/مزایده-فروش-تعداد-630-جفت-کفش'>مزایده فروش تعداد 630 جفت کفش  / آگهی مزایده , مزایده فروش تعداد 630 جفت کفش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005364/مزایده-ملک-مساحت-35-189مترمربع-بخش-چهار'>مزایده ملک مساحت 35.189مترمربع بخش چهار / مزایده,مزایده ملک مساحت 35.189مترمربع بخش چهار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005366/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-و-محوطه-مساحت-305-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه و محوطه مساحت 305 متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه و محوطه مساحت 305 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005367/مزایده-واگذاری-زمین-مساحت-347-60متر-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری زمین مساحت 347.60متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده واگذاری زمین مساحت 347.60متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005368/فراخوان-غرفه-مواد-غذایی'>فراخوان غرفه مواد غذایی  / فراخوان غرفه مواد غذایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005369/مزایده-اجاره-خدمات-قایقرانی-واقع-در-دریاچه-پارک-حاشیه-زاینده-رود'>مزایده اجاره خدمات قایقرانی واقع در دریاچه پارک حاشیه زاینده رود   / آگهی مزایده , مزایده اجاره خدمات قایقرانی واقع در دریاچه پارک حاشیه زاینده رود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005370/مزایده-منزل-مسکونی-دو-قطعه-زمین-و-یک-درب-باغ-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی.دو قطعه زمین و یک درب باغ نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی.دو قطعه زمین و یک درب باغ نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005371/مزایده-یکدستگاه-سواری-پراید-خاکستری'>مزایده یکدستگاه سواری پراید خاکستری  / مزایده، مزایده یکدستگاه سواری پراید خاکستری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005372/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-100-84متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 100.84متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 100.84متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005377/مزایده-فروش-ملک-تجاری-مساحت-2129-25متر'>مزایده فروش ملک تجاری مساحت 2129.25متر / مزایده,مزایده فروش ملک تجاری مساحت 2129.25متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005379/مزایده-عرصه-و-اعیان-زمین-مشجر-بخش-هفت-انزلی'>مزایده عرصه و اعیان زمین مشجر بخش هفت انزلی / مزایده,مزایده عرصه و اعیان زمین مشجر بخش هفت انزلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005381/مزایده-44-445-حبه-مشاع-از-72-حبه-ششدانگ-ملکی'>مزایده 44.445 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ ملکی / مزایده,مزایده 44.445 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ ملکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005382/مزایده-آهن-آلات-ضایعاتی--'>مزایده آهن آلات ضایعاتی ... / مزایده,مزایده آهن آلات ضایعاتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005383/مزایده-دو-باب-پلاک-ثبتی-225-و-415-85متر'>مزایده دو باب پلاک ثبتی 225 و 415.85متر  / مزایده,مزایده دو باب پلاک ثبتی 225 و 415.85متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005386/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-پلاک-شصت-و-دو-فرعی-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی پلاک شصت و دو فرعی نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی پلاک شصت و دو فرعی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005393/مزایده-یک-قطعه-زمین-کشاورزی-مساحت-1900متر'>مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 1900متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 1900متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005394/مزایده-فروش-زمین-مساحت-عرصه-930-3متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش زمین مساحت عرصه 930.3متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش زمین مساحت عرصه 930.3متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005396/مزایده-فروش-50-000-کیلوگرم-انواع-سیم-مسی-اسقاط'>مزایده فروش 50.000 کیلوگرم انواع سیم مسی اسقاط  / مزایده فروش 50.000 کیلوگرم انواع سیم مسی اسقاط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005397/مزایده-52-8-مترمربع-سهم-1320-1-متر-سهم-یکباب-خانه'>مزایده 52.8 مترمربع سهم 1320.1 متر سهم یکباب خانه / مزایده,مزایده 52.8 مترمربع سهم 1320.1 متر سهم یکباب خانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005411/مزایده-اجاره-یک-باب-دکان'>مزایده اجاره یک باب دکان / مزایده,مزایده اجاره یک باب دکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005430/مزایده-دستگاه-تولید-چرم-کوتینگ'>مزایده دستگاه تولید چرم کوتینگ / مزایده,مزایده دستگاه تولید چرم کوتینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005458/مزایده-واگذاری-واحد-تزریقات-و-پانسمان-بیمارستان'>مزایده واگذاری واحد تزریقات و پانسمان بیمارستان / مزایده, مزایده واگذاری واحد تزریقات وپانسمان بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005611/استعلام-​​​خرید-چاپگر'>استعلام ​​​خرید چاپگر / استعلام, استعلام ​​خرید چاپگر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005612/استعلام-چای-کیسه-ای'>استعلام چای کیسه ای  / استعلام , استعلام چای کیسه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005613/استعلام-عقد-قرارداد-بیمه-نامه-مسئولیت'>استعلام عقد قرارداد بیمه نامه مسئولیت / استعلام , استعلام عقد قرارداد بیمه نامه مسئولیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005614/استعلام-دستگاه-ضبط-8-کانال-دوربین'>استعلام دستگاه ضبط 8 کانال دوربین / استعلام,استعلام دستگاه ضبط 8 کانال دوربین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005615/استعلام-پمپ-خطی-دو-و-یک-دوم-اینچ'>استعلام پمپ خطی دو و یک دوم اینچ / استعلام,استعلام پمپ خطی دو و یک دوم اینچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005616/استعلام-تهیه-یک-دستگاه-رایانه'>استعلام تهیه یک دستگاه رایانه / استعلام, استعلام تهیه یک دستگاه رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005617/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری  / استعلام , استعلام کامپیوتر و فناوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005618/استعلام-خرید-لوازم-سرمایشی-و-گرمایشی'>استعلام خرید لوازم سرمایشی و گرمایشی  / استعلام , استعلام خرید لوازم سرمایشی و گرمایشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005619/استعلام-تهیه-و-خرید-محافظ-برق'>استعلام تهیه و خرید محافظ برق / استعلام, استعلام تهیه و خرید محافظ برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005620/استعلام-کنتاکتور-100-آمپر-7-دستگاه'>استعلام کنتاکتور 100 آمپر 7 دستگاه  / استعلام,استعلام کنتاکتور 100 آمپر 7 دستگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005621/استعلام-طراحی-و-تهیه-نقشه-های-معماری--'>استعلام طراحی و تهیه نقشه های معماری ... / استعلام,استعلام طراحی و تهیه نقشه های معماری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005622/استعلام-سرویس-و-نگهداری-و-قرایت-یکساله'>استعلام سرویس و نگهداری و قرایت یکساله / استعلام, استعلام سرویس و نگهداری و قرایت یکساله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005623/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری  / استعلام ,استعلام کامپیوتر و فناوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005624/استعلام-غنی-سازی-جنگل-با-نهال-و-بذر'>استعلام غنی سازی جنگل با نهال و بذر / استعلام,استعلام غنی سازی جنگل با نهال و بذر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005625/استعلام-عملیات-بهسازی-و-نوسازی-ایزوگام'>استعلام عملیات بهسازی و نوسازی ایزوگام / استعلام , استعلام عملیات بهسازی و نوسازی ایزوگام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005626/استعلام-فتوکپی-و-پروژکتور'>استعلام فتوکپی و پروژکتور  / استعلام , استعلام فتوکپی و پروژکتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005627/استعلام-کولر-گازی-LG48000'>استعلام کولر گازی LG48000 / استعلام, استعلام کولر گازی LG48000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005628/استعلام-دستگاه-نوار-قلب--'>استعلام دستگاه نوار قلب ... / استعلام,استعلام دستگاه نوار قلب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005629/استعلام-خرید-9-دستگاه-تابلو-برق-سافت'>استعلام خرید 9 دستگاه تابلو برق سافت / استعلام, استعلام خرید 9 دستگاه تابلو برق سافت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005630/استعلام-تعویض-باتربهای-یو-پی-اس-6kva'>استعلام تعویض باتربهای یو پی اس 6kva  / استعلام ,استعلام تعویض باتربهای یو پی اس 6kva </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005631/استعلام-قطعات-دستگاه-اتمیک'>استعلام قطعات دستگاه اتمیک / استعلام ,استعلام قطعات دستگاه اتمیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005632/استعلام-اجرای-آسفالت-روستای-شمس-آباد'>استعلام اجرای آسفالت روستای شمس آباد / استعلام,استعلام اجرای آسفالت روستای شمس آباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005633/استعلام-خرید-تانکر-قیر-پاش-9000-لیتری'>استعلام خرید تانکر قیر پاش 9000 لیتری / استعلام بهاء , استعلام خرید تانکر قیر پاش 9000 لیتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005634/استعلام-دارو-پزشکی-و-سلامت'>استعلام دارو، پزشکی و سلامت / استعلام, استعلام دارو، پزشکی و سلامت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005635/استعلام-کابل'>استعلام کابل / استعلام, استعلام کابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005636/استعلام-باطری-سمعک-شماره-10--'>استعلام باطری سمعک شماره 10 ... / استعلام,استعلام باطری سمعک شماره 10 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005637/استعلام-۹-عدد-رک-۲۷-یونیت'>استعلام ۹ عدد رک ۲۷ یونیت  / استعلام ,استعلام ۹ عدد رک ۲۷ یونیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005638/استعلام-خرید-بر-چسب-کیسه-خون'>استعلام خرید بر چسب کیسه خون  / استعلام ,استعلام خرید بر چسب کیسه خون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005639/استعلام-مناقصه-نصب-تابلو-علایم-و-تجهیزات-ایمن'>استعلام مناقصه نصب تابلو علایم و تجهیزات ایمن / استعلام, استعلام مناقصه نصب تابلو علایم و تجهیزات ایمن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005640/استعلام-تجهیزات-و-وسایل'>استعلام تجهیزات و وسایل  / استعلام, استعلام تجهیزات و وسایل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005641/استعلام-ممیزی-املاک'>استعلام ممیزی املاک / استعلام , استعلام ممیزی املاک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005642/استعلام-لوازم-خودرو'>استعلام لوازم خودرو  / استعلام,استعلام لوازم خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005643/استعلام-باطری-مخصوص-ساکشن'>استعلام باطری مخصوص ساکشن / استعلام ,استعلام باطری مخصوص ساکشن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005644/استعلام-فن-دستگاه-pline-e8'>استعلام فن دستگاه pline-e8  / استعلام , استعلام فن دستگاه pline-e8 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005645/استعلام-نصب-پنجره'>استعلام نصب پنجره  / استعلام, استعلام نصب پنجره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005646/استعلام-چیلر-جذبی'>استعلام چیلر جذبی / استعلام ,استعلام چیلر جذبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005647/استعلام-بچ-سینه-فلزی-برنجی--'>استعلام بچ سینه فلزی برنجی ... / استعلام,استعلام بچ سینه فلزی برنجی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005648/استعلام-اقلام-شبکه'>استعلام اقلام شبکه  / استعلام, استعلام اقلام شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005649/استعلام-خرید-آجیل-چهارمغز-پسته'>استعلام خرید آجیل چهارمغز، پسته / استعلام، استعلام خرید آجیل چهارمغز، پسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005650/استعلام​-زونکن-قلاب-دار-سایز-a4-و-کارتن'>استعلام​ زونکن قلاب دار سایز a4 و کارتن / استعلام ,استعلام ​زونکن قلاب دار سایز a4 و کارتن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005651/استعلام-میکسر-دایناکورد'>استعلام میکسر دایناکورد  / استعلام ,استعلام میکسر دایناکورد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005652/استعلام-برگزاری-چهار-دوره-آموزشی-مختلف'>استعلام برگزاری چهار دوره آموزشی مختلف  / استعلام,استعلام برگزاری چهار دوره آموزشی مختلف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005653/استعلام-پروژه-اصلاح-و-بهینه-سازی-فیدر'>استعلام پروژه اصلاح و بهینه سازی فیدر / استعلام,استعلام پروژه اصلاح و بهینه سازی فیدر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005654/استعلام-هلی-شات'>استعلام هلی شات  / استعلام , استعلام هلی شات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005655/استعلام-راهبند-به-همراه-لوازم-جانبی'>استعلام راهبند به همراه لوازم جانبی  / استعلام,استعلام راهبند به همراه لوازم جانبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005656/استعلام-​صندلی-کارمندی'>استعلام ​صندلی کارمندی / استعلام ,استعلام ​صندلی کارمندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005657/استعلام​-پوشه-مقوایی'>استعلام​ پوشه مقوایی / استعلام ,استعلام ​پوشه مقوایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005658/استعلام-خرید-قطعات-تاسیساتی'>استعلام خرید قطعات تاسیساتی  / استعلام , استعلام خرید قطعات تاسیساتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005659/استعلام-تهیه-وسایل-فیزیوتراپی--'>استعلام تهیه وسایل فیزیوتراپی ... / استعلام,استعلام تهیه وسایل فیزیوتراپی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005660/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی / استعلام ,استعلام کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005661/استعلام-مطالعه-استقرار-اجرائی'>استعلام مطالعه، استقرار اجرائی  / استعلام,استعلام مطالعه، استقرار اجرائی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005662/استعلام-تجهیزات-امنیتی'>استعلام تجهیزات امنیتی / استعلام ,استعلام تجهیزات امنیتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005663/استعلام-هیتر-گازی-4500-برند-انرژی-دارا'>استعلام هیتر گازی 4500 برند انرژی دارا    / استعلام ,استعلام هیتر گازی 4500 برند انرژی دارا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005664/استعلام-مطالعات-مرحله-2-توسعه-باغات'>استعلام مطالعات مرحله 2 توسعه باغات / استعلام , استعلام مطالعات مرحله 2 توسعه باغات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005665/استعلام-اجرای-نصب-پکیج-و-لوله-کشی'>استعلام اجرای نصب پکیج و لوله کشی  / استعلام,استعلام اجرای نصب پکیج و لوله کشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005666/استعلام-کیسه-زکات-جنس-متقال'>استعلام کیسه زکات جنس متقال / استعلام,استعلام کیسه زکات جنس متقال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005667/استعلام-سرویس-و-نگهداری-سامانه-تلفن'>استعلام سرویس و نگهداری سامانه تلفن / استعلام,استعلام سرویس و نگهداری سامانه تلفن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005668/استعلام-نصب-علائم-حوزه-شهرستان-بندرلنگه'>استعلام نصب علائم حوزه شهرستان بندرلنگه / استعلام ,استعلام نصب علائم حوزه شهرستان لنگه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005669/استعلام-​سیستم-رایانه'>استعلام  ​سیستم رایانه / استعلام, استعلام ​سیستم رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005670/استعلام-خرید-و-نصب-و-راه-اندازی-دستگاه'>استعلام خرید و نصب و راه اندازی دستگاه / استعلام, استعلام خرید و نصب و راه اندازی دستگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005671/استعلام-بازسازی-و-بهسازی-و-مناسب-سازی'>استعلام بازسازی و بهسازی و مناسب سازی / استعلام، استعلام بازسازی و بهسازی و مناسب سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005672/استعلام-لب-تاب'>استعلام لب تاب  / استعلام , استعلام لب تاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005673/استعلام-لباس-آزمایشگ'>استعلام لباس آزمایشگ / استعلام , استعلام لباس آزمایشگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005674/استعلام-حمل-و-نقل-توسط-خودروی-سواری--'>استعلام حمل و نقل توسط خودروی سواری ... / استعلام,استعلام حمل و نقل توسط خودروی سواری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005675/استعلام-خرید-لوازم-اداری-صندلی'>استعلام خرید لوازم اداری، صندلی / استعلام,استعلام خرید لوازم اداری، صندلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005676/استعلام-تامین-سیستم-گرمایشی'>استعلام تامین سیستم گرمایشی  / استعلام,استعلام تامین سیستم گرمایشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005677/استعلام-الکتروپمپ-293-15-p=55kw'>استعلام الکتروپمپ  293/15 p=55kw / استعلام , استعلام الکتروپمپ  293/15 p=55kw</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005678/استعلام-یک-دستگاه-سوئیچ'>استعلام یک دستگاه سوئیچ  / استعلام, استعلام یک دستگاه سوئیچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005679/استعلام-44-دست-کت-و-شلوار-اداری'>استعلام 44 دست کت و شلوار اداری / استعلام , استعلام 44 دست کت و شلوار اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005680/استعلام-خدمات-چاپ-و-تکثیر'>استعلام خدمات چاپ و تکثیر     / استعلام، استعلام خدمات چاپ و تکثیر    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005681/استعلام-احداث-130-متر-شبکه-فشار-متوسط'>استعلام احداث 130 متر شبکه فشار متوسط / استعلام, استعلام احداث 130 متر شبکه فشار متوسط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005682/استعلام-خرید-سنگ-نما-و-کفی'>استعلام خرید سنگ نما و کفی  / استعلام , استعلام خرید سنگ نما و کفی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005683/استعلام-چای'>استعلام چای  / استعلام,استعلام چای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005684/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری / استعلام , استعلام کامپیوتر و فناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005685/استعلام-کندانسور-مخصوص-سوسکله'>استعلام کندانسور مخصوص سوسکله / استعلام,استعلام کندانسور مخصوص سوسکله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005686/استعلام-بچ-سینه-بلکسی-لیزری-قطر-22-میل'>استعلام بچ سینه بلکسی لیزری قطر 22 میل / استعلام,استعلام بچ سینه بلکسی لیزری قطر 22 میل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005687/استعلام-دارو-پزشکی-و-سلامت'>استعلام  دارو، پزشکی و سلامت / استعلام، استعلام  دارو، پزشکی و سلامت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005688/استعلام-عملیات-برف-روبی--'>استعلام عملیات برف روبی ... / استعلام,استعلام عملیات برف روبی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005689/استعلام-نماسازی-بیرونی-خودپرداز-مدرسه--'>استعلام نماسازی بیرونی خودپرداز مدرسه ... / استعلام,استعلام نماسازی بیرونی خودپرداز مدرسه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005690/استعلام-یک-دستگاه-سرور'>استعلام یک دستگاه سرور / استعلام,استعلام یک دستگاه سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005691/استعلام-دستگاه-تیتراسیون-اتوماتیک'>استعلام دستگاه تیتراسیون اتوماتیک  / استعلام, استعلام دستگاه تیتراسیون اتوماتیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005692/استعلام-خرید-اتصالات--تبدیل-چدنی--فلنج'>استعلام خرید اتصالات ، تبدیل چدنی ، فلنج  / استعلام, استعلام خرید اتصالات ، تبدیل چدنی ، فلنج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005693/استعلام-راهبند'>استعلام راهبند  / استعلام,استعلام راهبند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005694/استعلام-سبزی-قرمه'>استعلام سبزی قرمه  / استعلام,استعلام سبزی قرمه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005695/استعلام-انجام-امور-خدمات-ایستگاهی'>استعلام انجام امور خدمات ایستگاهی  / استعلام ,استعلام انجام امور خدمات ایستگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005696/استعلام-پروژه-توسعه-و-احداث-شبکه-برق'>استعلام پروژه توسعه و احداث شبکه برق / استعلام , استعلام پروژه توسعه و احداث شبکه برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005697/استعلام-نصب-تابلو-و-علائم-حوزه-شهرستان'>استعلام نصب تابلو و علائم حوزه شهرستان  / استعلام , استعلام نصب تابلو و علائم حوزه شهرستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005698/استعلام-خرید-یک-دستگاه-اندازه-گیری-جی--'>استعلام خرید یک دستگاه اندازه گیری جی... / استعلام ,استعلام خرید یک دستگاه اندازه گیری جی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005699/فراخوان-خرید-تجهیزات-ویدیومتری-کوئیک-ویو'>فراخوان خرید تجهیزات ویدیومتری کوئیک ویو  / فراخوان عمومی , فراخوان خرید تجهیزات ویدیومتری کوئیک ویو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005700/استعلام-زره-متحرک-سنگ-شکن-KMDT'>استعلام زره متحرک سنگ شکن KMDT / فرم استعلام بها , استعلام زره متحرک سنگ شکن KMDT</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005701/استعلام-احداث-جاده-بین-مزارع'>استعلام احداث جاده بین مزارع  / استعلام ,استعلام احداث جاده بین مزارع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005702/استعلام-ساخت--حمل--نصب-و-راه-اندازی'>استعلام ساخت ، حمل ، نصب و راه اندازی  / استعلام , استعلام ساخت ، حمل ، نصب و راه اندازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005703/استعلام-مواد-مصرفی-آزمایشگاهی'>استعلام مواد مصرفی آزمایشگاهی  / استعلام ,استعلام مواد مصرفی آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005704/استعلام-عملیات-تکمیلی-آبرسانی'>استعلام عملیات تکمیلی آبرسانی  / استعلام , استعلام عملیات تکمیلی آبرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005705/استعلام-تهیه-یک-دستگاه-کامپیوتر-pc'>استعلام تهیه یک دستگاه کامپیوتر pc  / استعلام ,استعلام تهیه یک دستگاه کامپیوتر pc </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005706/استعلام-باطری'>استعلام باطری / استعلام,استعلام باطری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005707/استعلام-10000-عدد-آبمیوه-تتراپک'>استعلام 10000 عدد آبمیوه تتراپک / استعلام ,استعلام 10000 عدد آبمیوه تتراپک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005708/استعلام-کالیبراسیون-دستگاههای-آزمایشگااه'>استعلام کالیبراسیون دستگاههای آزمایشگااه / استعلام,استعلام کالیبراسیون دستگاههای آزمایشگااه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005709/استعلام-فن-کوئل-کاستی-سقفی'>استعلام فن کوئل کاستی سقفی  / استعلام, استعلام فن کوئل کاستی سقفی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005710/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن / استعلام ,استعلام لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005711/استعلام-خرید-کولر'>استعلام خرید کولر / استعلام ,استعلام خرید کولر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005712/استعلام-لوازم-تعمیر-و-تجهیز-دیگ'>استعلام لوازم تعمیر و تجهیز دیگ  / استعلام,استعلام لوازم تعمیر و تجهیز دیگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005713/استعلام-سانتریفیوژ-یخچال'>استعلام سانتریفیوژ یخچال / استعلام , استعلام سانتریفیوژ یخچال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005714/استعلام-ضخامت-سنج-دیجیتالی'>استعلام ضخامت سنج دیجیتالی  / استعلام, استعلام ضخامت سنج دیجیتالی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005715/استعلام-کوره-الکتریکی-5-لیتری'>استعلام کوره الکتریکی 5 لیتری / استعلام,استعلام کوره الکتریکی 5 لیتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005716/استعلام-احداث-شبکه-زهکشی-زیر-سد-نشاء-بم'>استعلام احداث شبکه زهکشی زیر سد نشاء بم  / استعلام , استعلام احداث شبکه زهکشی زیر سد نشاء بم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005717/استعلام-مرکز-کنترل-اطفاء-حریق-اتوماتیک'>استعلام مرکز کنترل اطفاء حریق اتوماتیک  / استعلام , استعلام مرکز کنترل اطفاء حریق اتوماتیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005718/مناقصه-عمومی-خرید-لوله-پلی-اتیلن'>مناقصه عمومی خرید لوله پلی اتیلن  / مناقصه عمومی خرید لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005719/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن / استعلام ,استعلام لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005720/استعلام-​​پزشکی-مصرفی'>استعلام  ​​پزشکی مصرفی  / استعلام, استعلام​ پزشکی مصرفی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005721/فراخوان-مناقصه-پروژه-بهسازی-و-بازسازی-جاده-های-اصلی--'>فراخوان مناقصه پروژه بهسازی و بازسازی جاده های اصلی... / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه پروژه بهسازی و بازسازی جاده های اصلی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005722/مزایده-فروش-مقدار-تقریبی-و-سالانه-فروش-8000-تن-WASTE-LIQUID'>مزایده فروش مقدار تقریبی و سالانه فروش 8000 تن WASTE LIQUID  / مزایده , مزایده فروش مقدار تقریبی و سالانه فروش 8000 تن WASTE LIQUID </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005723/استعلام-ابزارآلات-الکتریکی'>استعلام ابزارآلات الکتریکی / استعلام , استعلام ابزارآلات الکتریکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005724/استعلام-کابل-و-پیچ-و-مهره--'>استعلام کابل و پیچ و مهره ... / استعلام,استعلام کابل و پیچ و مهره ...</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 28 تاريخ : چهارشنبه 23 اسفند 1396 ساعت: 11:43