اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.10.02 در سایت :: مناقصات و مزایدات

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.10.02 در سایت

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس

آخرین مطالب

جستجوگر

یافته ها در جستجو

  امکانات وب

  پر مخاطب ها

  آرشیو مطالب

  برچسب ها

  <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004710/مناقصه-SYNCHRONOOUS-GENERATORS-نوبت-دوم'>مناقصه  SYNCHRONOOUS GENERATORS- نوبت دوم / مناقصه,مناقصه  SYNCHRONOOUS GENERATORS - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004716/تمدید-مناقصه-نگهداری-فضای-سبز-ناحیه--'>تمدید مناقصه نگهداری فضای سبز ناحیه ... / تمدید آگهی مناقصه عمومی، تمدید مناقصه نگهداری فضای سبز ناحیه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004720/مناقصه-بهینه-سازی-فیدرهای-20-کیلوولت-(نوبت-دوم)'>مناقصه بهینه سازی فیدرهای 20 کیلوولت (نوبت دوم) / مناقصه عمومی , مناقصه بهینه سازی فیدرهای 20 کیلوولت (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004724/فراخوان-متصدی-حمل-و-نقل-کانتینری-(دریایی)-محصولات-صادراتی--نوبت-سوم'>فراخوان  متصدی حمل و نقل کانتینری (دریایی) محصولات صادراتی - نوبت سوم / مناقصه  ، فراخوان  متصدی حمل و نقل کانتینری (دریایی) محصولات صادراتی - نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004729/استعلام-عملیات-اجرای-بخشی-از-شبکه-توزیع-و-انشعابات-خانگی-آب-نوبت-دوم'>استعلام عملیات اجرای بخشی از شبکه توزیع و انشعابات خانگی آب نوبت دوم  / استعلام ارزیابی کیفی , استعلام عملیات اجرای بخشی از شبکه توزیع و انشعابات خانگی آب نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004732/مناقصه-تامین-مصالح-و-تجهیزات-کالا-و-خدمات-مرتبط-مشتمل-بر-تولید-با-عرضه-نوبت-دوم'>مناقصه تامین مصالح و تجهیزات، کالا و خدمات مرتبط مشتمل بر تولید با عرضه نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه تامین مصالح و تجهیزات، کالا و خدمات مرتبط مشتمل بر تولید با عرضه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004733/مناقصه-تعمیرات-18-نقطه-از-خط-لوله--'>مناقصه تعمیرات 18 نقطه از خط لوله ... / مناقصه عمومی, مناقصه تعمیرات 18 نقطه از خط لوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004735/تجدید-مناقصه-عملیات-اجرایی-احداث-شبکه-فاضلاب-نوبت-سوم'>تجدید مناقصه عملیات اجرایی احداث شبکه فاضلاب -نوبت سوم / آگهی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه، تجدید مناقصه عملیات اجرایی احداث شبکه فاضلاب -نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004738/مناقصه-خدمات-نظافتی-داخلی-قطارها-(مرحله-دوم)'>مناقصه خدمات نظافتی داخلی قطارها (مرحله دوم) / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه  خدمات نظافتی داخلی قطارها (مرحله دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004739/مناقصه-خرید-پکیج-یونیت-روف-تاپ-کریر--نوبت-دوم'>مناقصه خرید پکیج یونیت روف تاپ کریر - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید پکیج یونیت روف تاپ کریر - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004740/مناقصه-خرید-قطعات-ELECTROCATALYTIC-ELECTROLYZER-نوبت-دوم'>مناقصه  خرید قطعات ELECTROCATALYTIC ELECTROLYZER- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  خرید قطعات ELECTROCATALYTIC ELECTROLYZER- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004741/مناقصه-خرید-قطعات-ELECTROCATALYTIC-ELECTROLYZER--نوبت-دوم'>مناقصه  خرید قطعات ELECTROCATALYTIC ELECTROLYZER - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  خرید قطعات ELECTROCATALYTIC ELECTROLYZER - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004743/مناقصه-انجام-امور-خدمات-نظافت-و-تنظیف-فضای-اداری--'>مناقصه انجام امور خدمات نظافت و تنظیف فضای اداری... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور خدمات نظافت و تنظیف فضای اداری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004747/مناقصه-P-F-WESTINGHOUSE-نوبت-دوم'>مناقصه P/F WESTINGHOUSE نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه P/F WESTINGHOUSE نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004748/فراخوان-شناسایی-مشاور-در-خصوص-نگهداری-و-تعمیرات-ابنیه-فنی-شهری-96-10-02'>فراخوان شناسایی مشاور  در خصوص نگهداری و تعمیرات ابنیه فنی شهری 96.10.02 / فراخوان شناسایی مشاور  در خصوص نگهداری و تعمیرات ابنیه فنی شهری 96.10.02</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004750/مناقصه-خرید-آسفالت-توژکا-19-0-و-12-0-نواحی-چهارگانه'>مناقصه خرید آسفالت توژکا 19-0 و 12-0 نواحی چهارگانه / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید آسفالت توژکا 19-0 و 12-0 نواحی چهارگانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004755/مناقصه-P-F--RETRIEVABLE-MWD-DRILLING'>مناقصه P/F : RETRIEVABLE MWD DRILLING  / آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی, مناقصه P/F : RETRIEVABLE MWD DRILLING </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004760/مناقصه-خدمات-امحاء-و-احیا-روغن-های-آلوده-به-آسکارل--نوبت-دوم'>مناقصه خدمات امحاء و احیا روغن های آلوده به آسکارل - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خدمات امحاء و احیا روغن های آلوده به آسکارل - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004762/اصلاحیه-مناقصه-واگذاری-خدمات-شهری'>اصلاحیه مناقصه واگذاری خدمات شهری / اصلاحیه مناقصه عمومی ، اصلاحیه مناقصه واگذاری خدمات شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004765/فراخوان-ارزیابی-کیفی-احداث-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب---تجدید-نوبت-سوم'>فراخوان ارزیابی کیفی احداث شبکه جمع آوری فاضلاب ... تجدید نوبت سوم  / آگهی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی احداث شبکه جمع آوری فاضلاب ... تجدید نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004768/فراخوان-خدمات-مدیریت-طرح-توسعه-سامانه-های-نوین-آبیاری'>فراخوان خدمات مدیریت طرح توسعه سامانه های نوین آبیاری / فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران, فراخوان خدمات مدیریت طرح توسعه سامانه های نوین آبیاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004772/مناقصه-خرید--حمل-و-تحویل-تجهیزات-ایمنی-و-واکنش-سریع'>مناقصه خرید ، حمل و تحویل تجهیزات ایمنی و واکنش سریع  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید ، حمل و تحویل تجهیزات ایمنی و واکنش سریع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004775/مناقصه-اجرای-عملیات-آسفالت-شهرک-سام-و-زال-و-معابر-شهری-(نوبت-دوم)'>مناقصه  اجرای عملیات آسفالت شهرک سام و زال و معابر شهری (نوبت دوم) / آگهی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه  اجرای عملیات آسفالت شهرک سام و زال و معابر شهری (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004776/مناقصه-تامین-video-BORESCOPE'>مناقصه  تامین video BORESCOPE  / مناقصه عمومی, مناقصه  تامین video BORESCOPE </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004783/مناقصه-تامین-انواع-خودرو-با-راننده-(نوبت-دوم)'>مناقصه تامین انواع خودرو با راننده (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, مناقصه تامین انواع خودرو با راننده (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004785/مناقصه-تهیه-و-حمل-شن-مخلوط-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه و حمل شن مخلوط نوبت دوم  / آگهی مناقصه، مناقصه تهیه و حمل شن مخلوط نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004786/مناقصه-بازسازی-و-تزئین-فضای-داخلی-طبقه-هفتم-ساختمان-مرکزی-و--'>مناقصه بازسازی و تزئین فضای داخلی طبقه هفتم ساختمان مرکزی و... / مناقصه ,مناقصه بازسازی و تزئین فضای داخلی طبقه هفتم ساختمان مرکزی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004788/فراخوان-مناقصه-THE-BULK-CONTAMINT-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه THE BULK CONTAMINT نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه THE BULK CONTAMINT نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004790/مناقصه-عملیات-تکمیل-و-راه-اندازی-سویچگیر-33-کیلوولت-(نوبت-دوم)'>مناقصه عملیات تکمیل و راه اندازی سویچگیر 33 کیلوولت (نوبت دوم) / مناقصه عملیات تکمیل و راه اندازی سویچگیر 33 کیلوولت  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004792/فراخوان-نهالکاری-با-شش-نوبت-آبیاری-(نوبت-دوم)'>فراخوان نهالکاری با شش نوبت آبیاری (نوبت دوم) / مناقصه, فراخوان نهالکاری با شش نوبت آبیاری (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004794/فراخوان-مناقصه-اجاره-2-مجموعه-سیستم-مدیریت-پسماند-حفاری-تجدید'>فراخوان مناقصه اجاره 2 مجموعه  سیستم مدیریت پسماند حفاری تجدید / تجدید آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه اجاره 2 مجموعه  سیستم مدیریت پسماند حفاری تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004797/مناقصه-تامین-یک-دستگاه-دکل-دریایی-Jack-up-بهمراه-خدمات-جانبی'>مناقصه تامین یک دستگاه دکل دریایی Jack up بهمراه خدمات جانبی / آگهی ارزیابی کیفی, مناقصه تامین یک دستگاه دکل دریایی Jack up بهمراه خدمات جانبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004799/مناقصه-تعداد-14-دستگاه-پمپ-فشار-قوی-مدل-App3-5-دانفوس--'>مناقصه تعداد 14 دستگاه پمپ فشار قوی مدل App3.5 دانفوس... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تعداد 14 دستگاه پمپ فشار قوی مدل App3.5 دانفوس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004802/مناقصهP-F”MALBRANQUE”SAFETY-GATE-VALVE'>مناقصهP/F”MALBRANQUE”SAFETY GATE VALVE  / آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی به صورت یک مرحله ای ,مناقصهP/F”MALBRANQUE”SAFETY GATE VALVE </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004805/مناقصه-خدمات-نظارت-بر-عملیات-پیشروی-آماده-سازی-و-استخراج-ماده-معدنی--نوبت-دوم-96-10-02'>مناقصه خدمات نظارت بر عملیات پیشروی ،آماده سازی و استخراج ماده معدنی - نوبت دوم  96.10.02 / مناقصه خدمات نظارت بر عملیات پیشروی ،آماده سازی و استخراج ماده معدنی - نوبت دوم 96.10.02</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004808/مناقصه-انجام-عملیات-آماده-سازی--باطله-برداری-و-استخراج-ماده-معدنی-96-10-02'>مناقصه  انجام عملیات آماده سازی ، باطله برداری و استخراج ماده معدنی- 96.10.02 / مناقصه عمومی, مناقصه  انجام عملیات آماده سازی ، باطله برداری و استخراج ماده معدنی -96.10.02</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004809/مناقصه-ترانزیت-ترخیص-و-تحویل-محمولات-وارداتی'>مناقصه ترانزیت، ترخیص و تحویل محمولات وارداتی / آگهی مناقصه، مناقصه ترانزیت، ترخیص و تحویل محمولات وارداتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004810/تجدید-مناقصه-مرکز-توسعه-بازی-های-رایانه-ای-و-پویانمایی'>تجدید مناقصه مرکز توسعه بازی های رایانه ای و پویانمایی / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه مرکز توسعه بازی های رایانه ای و پویانمایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004813/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-دیواره-سازی-حاشیه-رودخانه-نوبت-دوم'>مناقصه انتخاب پیمانکار دیواره سازی حاشیه رودخانه  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انتخاب پیمانکار دیواره سازی حاشیه رودخانه  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004816/مناقصه-واگذاری-ساماندهی-قسمت-سرپوشیده-رودخانه-آبشوران---(نوبت-دوم)'>مناقصه واگذاری ساماندهی قسمت سرپوشیده رودخانه آبشوران ... (نوبت دوم) / مناقصه,مناقصه واگذاری ساماندهی قسمت سرپوشیده رودخانه آبشوران ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004823/مناقصه-کلیه-عملیات-مربوط-به-چاپ-و-بسته-بندی--'>مناقصه کلیه عملیات مربوط به چاپ و بسته بندی .. / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای، مناقصه کلیه عملیات مربوط به چاپ و بسته بندی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004824/مناقصه-خرید-تیر-بتونی-گرد-نوبت-دوم'>مناقصه خرید تیر بتونی گرد نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای، مناقصه خرید تیر بتونی گرد نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004826/مناقصه-انجام-حراست-و-نگهبانی-از-اماکن-و-تاسیسات-نواحی-1-و-4-صنعتی-(نوبت-دوم)'>مناقصه انجام حراست و نگهبانی از اماکن و تاسیسات نواحی 1 و 4 صنعتی (نوبت دوم) / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی، مناقصه انجام حراست و نگهبانی از اماکن و تاسیسات نواحی 1 و 4 صنعتی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004829/مناقصه-ایجاد-آرشیو-الکترونیک-پرونده-های-ثبتی-نوبت-دوم'>مناقصه ایجاد آرشیو الکترونیک پرونده های ثبتی  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ایجاد آرشیو الکترونیک پرونده های ثبتی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004830/مناقصه-خرید-تجهیزات-سیسکو'>مناقصه خرید تجهیزات سیسکو  / مناقصه عمومی, مناقصه خرید تجهیزات سیسکو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004832/مناقصه-تعداد-53-دستگاه-خودرو-شخصی-جهت-حمل-و-نقل-و-سرویس-ایاب-و-ذهاب-(نوبت-دوم)'>مناقصه تعداد 53 دستگاه خودرو شخصی جهت حمل و نقل و سرویس ایاب و ذهاب  (نوبت دوم) / آگهی مناقصه, مناقصه تعداد 53 دستگاه خودرو شخصی جهت حمل و نقل و سرویس ایاب و ذهاب (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004833/تجدید-مناقصه-خرید-کابلهای-انتقال-برق-ماشین-های-آبیاری-سنترپیوت-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید کابلهای انتقال برق ماشین های آبیاری سنترپیوت نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید کابلهای انتقال برق ماشین های آبیاری سنترپیوت  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004836/مناقصه-عملیات-اجرای-کفپوش-پلاستیکی--'>مناقصه عملیات اجرای کفپوش پلاستیکی... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات اجرای کفپوش پلاستیکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004837/مناقصه-امور-دبیرخانه-اعم-از-ثبت-نامه-وارده-و-صادره-تایپ-امور-پستی--'>مناقصه امور دبیرخانه اعم از ثبت نامه وارده و صادره، تایپ امور پستی... / مناقصه، مناقصه امور دبیرخانه اعم از ثبت نامه وارده و صادره، تایپ امور پستی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004838/مناقصه-خرید-ویژه-سازی-نصب-راه-اندازی-نگهداری-و-پشتیبانی-سامانه-های-منابع-انسانی-و-لجستیک'>مناقصه خرید، ویژه سازی، نصب، راه اندازی، نگهداری و پشتیبانی سامانه های منابع انسانی و لجستیک  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید، ویژه سازی، نصب، راه اندازی، نگهداری و پشتیبانی سامانه های منابع انسانی و لجستیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004844/ارزیابی-کیفی-واگذاری-فعالیت-های-پشتیبانی-دانشگاه-تبریز'>ارزیابی کیفی واگذاری فعالیت های پشتیبانی  دانشگاه تبریز  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه محدود,مناقصه واگذاری فعالیت های پشتیبانی  دانشگاه تبریز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004847/مناقصه-تامین-تعدادی-از-نیروهای-خدماتی-و-پشتیبانی'>مناقصه تامین تعدادی از نیروهای خدماتی و پشتیبانی / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه تامین تعدادی از نیروهای خدماتی و پشتیبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004850/مناقصه-عملیات-خاکبرداری--خاکریزی-و-تسطیح'>مناقصه عملیات خاکبرداری ، خاکریزی و تسطیح / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات خاکبرداری ، خاکریزی و تسطیح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004852/مناقصه-توسعه-بیمارستان---'>مناقصه توسعه بیمارستان .... / مناقصه,مناقصه توسعه بیمارستان ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004853/مناقصه-خرید-برنج-مصرفی-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه خرید برنج مصرفی تجدید  نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه خرید برنج مصرفی تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004855/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی'>مناقصه تامین نیروی انسانی / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه تامین نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004856/فراخوان-مناقصه-طراحی-ساخت-و-احداث-14-باب-واحد-کارگاهی-سوله--'>فراخوان مناقصه طراحی، ساخت و احداث 14 باب واحد کارگاهی سوله ... / مناقصه ,فراخوان مناقصه طراحی، ساخت و احداث 14 باب واحد کارگاهی سوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004857/مناقصه-عمومی-یک-قلم-ایستگاه-تقلیل-فشار'>مناقصه عمومی یک قلم ایستگاه تقلیل فشار  / مناقصه ,مناقصه عمومی یک قلم ایستگاه تقلیل فشار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004858/مناقصه-اجرای-سامانه-PIMS--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای سامانه PIMS - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای سامانه PIMS - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004860/فراخوان-مناقصه-خدمات-فنی-و-تعمیرات-مورد-نیاز-بر-روی-حصار-تسهیلات-سرچاهی-چاهها--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خدمات فنی و تعمیرات مورد نیاز بر روی حصار ،تسهیلات سرچاهی چاهها... نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه خدمات فنی و تعمیرات مورد نیاز بر روی حصار ،تسهیلات سرچاهی چاهها... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004862/مناقصه-خرید-سیم-فاز-کرلو-نوبت-دوم'>مناقصه خرید سیم فاز کرلو نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید سیم فاز کرلو نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004863/مناقصه-عملیات-اجرایی-سایت-ایستگاه-پمپاژ-و-مخزن-500-متر-مکعبی--'>مناقصه عملیات اجرایی سایت، ایستگاه پمپاژ و مخزن 500 متر مکعبی... / آگهی ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی، مناقصه عملیات اجرایی سایت، ایستگاه پمپاژ و مخزن 500 متر مکعبی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004867/مناقصه-خرید-کارخانه-آسفالت---نوبت-دوم'>مناقصه خرید کارخانه آسفالت ... نوبت دوم / مناقصه,مناقصه خرید کارخانه آسفالت ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004872/مناقصه-اجرای-عملیات-دیوار-بتنی-حائل-تجدید-و-اصلاح'>مناقصه اجرای عملیات دیوار بتنی حائل تجدید و اصلاح / تجدید و اصلاح مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات دیوار بتنی حائل تجدید و اصلاح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004874/مناقصه-خرید-70-000-متر-انواع-کابل-فشار-ضعیف--'>مناقصه خرید 70.000 متر انواع کابل فشار ضعیف ... / مناقصه , مناقصه خرید 70.000 متر انواع کابل فشار ضعیف ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004875/مناقصه-عملیات-تکمیلی-دوربرگردان-غیرهمسطح--'>مناقصه عملیات تکمیلی دوربرگردان غیرهمسطح... / مناقصه , مناقصه عملیات تکمیلی دوربرگردان غیرهمسطح...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004877/فراخوان-انتخاب-مشاور-جهت-انجام-خدمات-مهندسی-مرحله-سوم'>فراخوان انتخاب مشاور جهت انجام خدمات مهندسی مرحله سوم / فراخوان انتخاب مشاور, فراخوان انتخاب مشاور جهت انجام خدمات مهندسی مرحله سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004879/آگهی-تغییر-موعد-مناقصه-برون-سپاری-خدمات-نگهبانی-و-خدمات-و-حراست--نوبت-دوم'>آگهی تغییر موعد مناقصه  برون سپاری خدمات نگهبانی و خدمات و حراست - نوبت دوم / آگهی تغییر موعد مناقصه عمومی, آگهی تغییر موعد مناقصه  برون سپاری خدمات نگهبانی و خدمات و حراست - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004881/مناقصه-خرید-باطری-های-نیکل-کادمیوم-نیروگاه-بخار-نوبت-دوم'>مناقصه خرید باطری های نیکل کادمیوم نیروگاه بخار- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خرید باطری های نیکل کادمیوم نیروگاه بخار- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004882/مناقصه-امور-نگهداری-و-آبیاری-فضای-سبز-محوطه-و-گلدان-های-داخل-ساختمان-ها'>مناقصه امور نگهداری و آبیاری فضای سبز محوطه و گلدان های داخل ساختمان ها / آگهی مناقصه , مناقصه امور نگهداری و آبیاری فضای سبز محوطه و گلدان های داخل ساختمان ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004884/مناقصه-توسعه-شبکه--نصب-انشعابات-و-نصب-کنتور-و-رگولاتور--نوبت-دوم'>مناقصه توسعه شبکه , نصب انشعابات و نصب کنتور و رگولاتور ...نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه توسعه شبکه , نصب انشعابات و نصب کنتور و رگولاتور ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004886/مناقصه-نگهداری--کاشت--توسعه--مرمت-و-بهسازی-فضای-سبز'>مناقصه نگهداری ، کاشت ، توسعه ، مرمت و بهسازی فضای سبز  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه نگهداری ، کاشت ، توسعه ، مرمت و بهسازی فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004888/مناقصه-واگذاری-انجام-فعالیتهای-سرویس-و-نگهداری--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری انجام فعالیتهای سرویس و نگهداری - نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه,مناقصه واگذاری انجام فعالیتهای سرویس و نگهداری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004890/مناقصه-امور-طبخ-و-توزیع-غذای-رستورانها--'>مناقصه امور طبخ و توزیع غذای رستورانها... / آگهی مناقصه، مناقصه امور طبخ و توزیع غذای رستورانها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004891/فراخوان-ارزیابی-کیفی-عملیات-اجرایی-طرح-آبرسانی--'>فراخوان ارزیابی کیفی عملیات اجرایی طرح آبرسانی... / مناقصه, فراخوان ارزیابی کیفی عملیات اجرایی طرح آبرسانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004892/مناقصه-خرید-تجهیزات-و-لایسنس-های-مرتبط--'>مناقصه خرید تجهیزات و لایسنس های مرتبط ... / مناقصه, مناقصه خرید تجهیزات و لایسنس های مرتبط ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004894/تجدید-مناقصه-پروژه-اجرای-لکه-گیری-درزگیری---'>تجدید مناقصه پروژه اجرای لکه گیری، درزگیری .... / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه پروژه اجرای لکه گیری، درزگیری، روکش راه های حوزه استحفاظی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004895/مناقصه-اجرای-عملیات-ساب-بیس-و-آسفالت-محور--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات ساب بیس و آسفالت محور ...نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات ساب بیس و آسفالت محور ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004896/مناقصه-تامین-تجهیزات-و-اجرای-پروژه-140-واحد-آپارتمانی-(نوبت-دوم)'>مناقصه  تامین تجهیزات و اجرای پروژه 140 واحد آپارتمانی  (نوبت دوم) / فراخوان مشارکت در ساخت, مناقصه  تامین تجهیزات و اجرای پروژه 140 واحد آپارتمانی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004899/مناقصه-طراحی-خرید-و-حمل-تجهیزات-انجام-کارهای-ساختمانی---نوبت-دوم'>مناقصه طراحی، خرید و حمل تجهیزات، انجام کارهای ساختمانی ... نوبت دوم / مناقصه,مناقصه طراحی، خرید و حمل تجهیزات، انجام کارهای ساختمانی ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004901/مناقصه-خرید-9-دستگاه-پمپ-Andritz-و-پروانه-های-مورد-نیاز'>مناقصه خرید  9 دستگاه پمپ Andritz و پروانه های مورد نیاز / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید  9 دستگاه پمپ Andritz و پروانه های مورد نیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004903/مناقصه-اجرای-خاکبرداری-و-زیرسازی-پیاده-روهای-کمربندی'>مناقصه اجرای خاکبرداری و زیرسازی پیاده روهای کمربندی  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه اجرای خاکبرداری و زیرسازی پیاده روهای کمربندی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004906/مناقصه-مطالعه-روشنایی-معابر--'>مناقصه مطالعه روشنایی معابر ... / مناقصه, مناقصه مطالعه روشنایی معابر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004908/مناقصه-پروژه-تهیه-تجهیزات-و-احداث-شبکه-توزیع-و-ساخت-و-نصب-انشعابات--96-10-2'>مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع و ساخت و نصب انشعابات .. 96/10/2 / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع و ساخت و نصب انشعابات .. 96/10/2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004911/تجدید-مناقصه-۸۰-دستگاه-کولر-اسپلیت-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه ۸۰ دستگاه کولر اسپلیت نوبت دوم / مناقصه ,تجدید مناقصه ۸۰ دستگاه کولر اسپلیت  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004912/فراخوان-احداث-مجتمع-ارتباطات-و-فناوری-اطلاعات'>فراخوان احداث مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی, فراخوان احداث مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004916/فراخوان-ارزیابی-کیفی-بازگشایی-قطعه-دوم---(نوبت-دوم)'>فراخوان ارزیابی کیفی بازگشایی قطعه دوم ... (نوبت دوم) / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی، فراخوان ارزیابی کیفی بازگشایی قطعه دوم ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004918/مناقصه-انجام-عملیات-حمل-و-نقل-محصولات-صادراتی-نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات حمل و نقل محصولات صادراتی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام عملیات حمل و نقل محصولات صادراتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004920/فراخوان-برگزاری-پنجمین-کنگره-عادی-حزب-همبستگی'>فراخوان برگزاری پنجمین کنگره عادی حزب همبستگی / فراخوان برگزاری پنجمین کنگره عادی حزب همبستگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004921/مناقصه-راهبری-سرویس-های-ایاب-و-ذهاب---نوبت-دوم'>مناقصه راهبری سرویس های ایاب و ذهاب ... نوبت دوم / مناقصه,مناقصه راهبری سرویس های ایاب و ذهاب ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004924/فراخوان-مناقصه-انجام-امور-انتظامات-و-حفاظت-فیزیکی-ساختمان-های'>فراخوان مناقصه انجام امور انتظامات و حفاظت فیزیکی ساختمان های / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه انجام امور انتظامات و حفاظت فیزیکی ساختمان های</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004925/فراخوان-استعلام-انجام-عملیات-سفت-کاری-و--تجدید'>فراخوان استعلام انجام عملیات سفت کاری و ...تجدید / تجدید آگهی فراخوان استعلام ارزیابی کیفی, فراخوان  انجام عملیات سفت کاری و ...تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004926/مناقصه-فراخوان-خرید-متریال-پایپینگ-خاص-مخازن-سرمایشی--'>مناقصه فراخوان خرید متریال پایپینگ خاص مخازن سرمایشی ... / مناقصه, مناقصه فراخوان خرید متریال پایپینگ خاص مخازن سرمایشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004928/فراخوان-شناسایی-مشاور-جهت-طراحی-پارک-ایمنی-و-آتش-نشانی'>فراخوان شناسایی مشاور جهت طراحی پارک ایمنی و آتش نشانی  / فراخوان,فراخوان شناسایی مشاور جهت طراحی پارک ایمنی و آتش نشانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004929/مناقصه-اجرای-عملیات-خاکی-و-دیوارسازی-قطعه-اول'>مناقصه اجرای عملیات خاکی و دیوارسازی قطعه اول / آگهی مناقصه,مناقصه اجرای عملیات خاکی و دیوارسازی قطعه اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004930/مناقصه-تامین-مواد-اولیه-از-جمله-پلی-اتیلن-2230-بروج-امارات-متالوسن-1018-اچ-آ-و--'>مناقصه  تامین مواد اولیه از جمله پلی اتیلن 2230 بروج امارات، متالوسن 1018 اچ آ و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  تامین مواد اولیه از جمله پلی اتیلن 2230 بروج امارات، متالوسن 1018 اچ آ و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004931/فراخوان-شناسایی-سرمایه-گذار-کلیه-مراحل-اجرایی-طراحی--تامین-مالی---نوبت-دوم'>فراخوان شناسایی سرمایه گذار کلیه مراحل اجرایی طراحی ، تامین مالی ....نوبت دوم  / آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار , فراخوان شناسایی سرمایه گذار کلیه مراحل اجرایی طراحی ، تامین مالی ....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004933/فراخوان-تامین-سیستم-فایروال-جامع-مراکز-استان-ها'>فراخوان تامین سیستم فایروال جامع مراکز استان ها / مناقصه , فراخوان تامین سیستم فایروال جامع مراکز استان ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004938/فراخوان-مناقصه-احداث-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-مناطق-باقیمانده-و---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه احداث شبکه جمع آوری فاضلاب مناطق باقیمانده و ... نوبت دوم / مناقصه,فراخوان مناقصه احداث شبکه جمع آوری فاضلاب مناطق باقیمانده و... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004940/مناقصه-جداسازی-ضایعات-فلزی-و-غیر-فلزی-و--96-10-02'>مناقصه جداسازی ضایعات فلزی و غیر فلزی و ...96.10.02 / مناقصه ,مناقصه جداسازی ضایعات فلزی و غیر فلزی و ...96.10.02</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004941/مناقصه-واگذاری-کلیه-امور-مربوط-به-خدمات-عمومی-به-صورت-حجمی-شامل-امور-خدمات-پشتیبانی'>مناقصه واگذاری کلیه امور مربوط به خدمات عمومی به صورت حجمی شامل امور خدمات پشتیبانی / آگهی مناقصه یک مرحله ای,مناقصه واگذاری کلیه امور مربوط به خدمات عمومی به صورت حجمی شامل امور خدمات پشتیبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004944/مناقصه-انجام-ماموریت-های-ستاد-مرکزی-با-37-دستگاه-خودرو--'>مناقصه انجام ماموریت های ستاد مرکزی با 37 دستگاه خودرو ... / مناقصه,مناقصه انجام ماموریت های ستاد مرکزی با 37 دستگاه خودرو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004947/مناقصه-ساخت-شناورهای-دریایی-نوبت-دوم'>مناقصه ساخت شناورهای دریایی- نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی, مناقصه ساخت شناورهای دریایی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004951/مناقصه-انجام-تعمیر-و-نگهداری-و-بهره-برداری-از-کلیه-تجهیزات--نوبت-دوم'>مناقصه انجام تعمیر و نگهداری و بهره برداری از کلیه تجهیزات - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام تعمیر و نگهداری و بهره برداری از کلیه تجهیزات - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004952/مناقصه-خرید-زمین-نوبت-دوم'>مناقصه خرید زمین -نوبت دوم /  مناقصه ، مناقصه خرید زمین -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004954/فراخوان-پروژه-باقیمانده-خطوط-اصلی-(رینگ)-آبرسانی-نوبت-دوم'>فراخوان پروژه باقیمانده خطوط اصلی (رینگ) آبرسانی- نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, فراخوان پروژه باقیمانده خطوط اصلی (رینگ) آبرسانی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004955/مناقصه-عملیات-ایاب-و-ذهاب-کارکنان'>مناقصه عملیات ایاب و ذهاب کارکنان / آگهی مناقصه  عمومی، مناقصه عملیات ایاب و ذهاب کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004956/مناقصه-احداث-سالن-ورزشی-و-ساختمان-سرایداری-و-محوطه-سازی--'>مناقصه احداث سالن ورزشی و ساختمان سرایداری و محوطه سازی ... / مناقصه,مناقصه احداث سالن ورزشی و ساختمان سرایداری و محوطه سازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004957/فراخوان-ارزیابی-کیفی-طرح-اصلاح-و-افزایش-ظرفیت-سامانه-انتقال-آب-از-سد--'>فراخوان ارزیابی کیفی طرح اصلاح و افزایش ظرفیت سامانه انتقال آب از سد... / مناقصه عمومی, فراخوان ارزیابی کیفی طرح اصلاح و افزایش ظرفیت سامانه انتقال آب از سد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004960/فراخوان-مناقصه-خرید-4000000-عدد-پاکت-کاغذی-ولودار'>فراخوان مناقصه خرید 4000000 عدد پاکت کاغذی ولودار  / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه خرید 4000000 عدد پاکت کاغذی ولودار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004961/مناقصه-انجام-FCG-انجام-هیدروتست-تا-پیش-راه-اندازی-خطوط-لوله---'>مناقصه انجام FCG، انجام هیدروتست تا پیش راه اندازی خطوط لوله..... / مناقصه,مناقصه انجام FCG، انجام هیدروتست تا پیش راه اندازی خطوط لوله.....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004964/مناقصه-فروش-و-تحویل-10-سری-سوپر-استراکچر-نوبت-دوم'>مناقصه فروش و تحویل 10 سری سوپر استراکچر نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه فروش و تحویل 10 سری سوپر استراکچر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004965/مناقصه-خرید-و-تامین-13-دستگاه-server'>مناقصه خرید و تامین 13 دستگاه server  / مناقصه عمومی,مناقصه خرید و تامین 13 دستگاه server </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004969/مناقصه-جابجایی-پلهای-عابر-پیاده'>مناقصه جابجایی پلهای عابر پیاده  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه جابجایی پلهای عابر پیاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004970/مناقصه-10-عدد-پات-شل-فلزی-دیگ-به-همراه-متعلقات-مربوطه-نوبت-دوم'>مناقصه 10 عدد پات شل فلزی دیگ به همراه متعلقات مربوطه نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه 10 عدد پات شل فلزی دیگ به همراه متعلقات مربوطه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004971/تمدید-مناقصه-خرید-قطعات-رایانه'>تمدید مناقصه خرید قطعات رایانه  / تمدید مناقصه عمومی,مناقصه خرید قطعات رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004973/مناقصه-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذای-تنگ-پیرزال'>مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای تنگ پیرزال / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای تنگ پیرزال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004982/مناقصه-خرید-7-آیتم-اقلام-یدکی-کمپرسور-اینگرسولراند-سنتیک'>مناقصه خرید 7 آیتم اقلام یدکی کمپرسور اینگرسولراند سنتیک / مناقصه,مناقصه خرید 7 آیتم اقلام یدکی کمپرسور اینگرسولراند سنتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004983/مناقصه-خرید-تجهیزات-استحقاقی-و-نظامی-پرسنل-و-سرباز-یگان-حفاظت-منابع-آبزی'>مناقصه خرید تجهیزات استحقاقی و نظامی پرسنل و سرباز یگان حفاظت منابع آبزی / آگهی مناقصه، مناقصه خرید تجهیزات استحقاقی و نظامی پرسنل و سرباز یگان حفاظت منابع آبزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004987/فراخوان-تامین-منابع-مالی--طراحی--احداث--تکمیل-و-بهره-برداری-نوبت-دوم'>فراخوان تامین منابع مالی ، طراحی ، احداث ، تکمیل و بهره برداری نوبت دوم  / آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار,فراخوان تامین منابع مالی ، طراحی ، احداث ، تکمیل و بهره برداری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004991/مناقصه-بازسازی-خسارات-ناشی-از-سیلاب-به-دیوار-ساحلی-پلدختر--نوبت-دوم'>مناقصه بازسازی خسارات ناشی از سیلاب به دیوار ساحلی پلدختر... نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه بازسازی خسارات ناشی از سیلاب به دیوار ساحلی پلدختر...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004992/مناقصه-انجام-امور-حمل-و-نقل-روزانه'>مناقصه انجام امور حمل و نقل روزانه / مناقصه عمومی, مناقصه انجام امور حمل و نقل روزانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004994/مناقصه-خرید-23000-دستگاه-کنتور-تکفاز-دیجیتال--'>مناقصه خرید 23000 دستگاه کنتور تکفاز دیجیتال ... / مناقصه,مناقصه خرید 23000 دستگاه کنتور تکفاز دیجیتال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004997/مناقصه-خرید-و-اجرا-چمن-مصنوعی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید و اجرا چمن مصنوعی- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید و اجرا چمن مصنوعی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005000/فراخوان-واگذاری-اداره-امور-عملیات-و-بهره-برداری-از-جایگاه-های-شرکتی-و---نوبت-دوم'>فراخوان  واگذاری اداره امور عملیات و بهره برداری از جایگاه های شرکتی و ... نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه واگذاری اداره امور عملیات و بهره برداری از جایگاه های شرکتی و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005002/مناقصه-احداث-فونداسیون--نصب-برج-های-مشبک-فلزی-نوبت-دوم'>مناقصه احداث فونداسیون ، نصب برج های مشبک فلزی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث فونداسیون ، نصب برج های مشبک فلزی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005005/مناقصه-عملیات-اجرایی-دو-بلوک-مسکونی'>مناقصه عملیات اجرایی دو بلوک مسکونی / مناقصه, مناقصه عملیات اجرایی دو بلوک مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005011/تجدید-مناقصه-تامین-خدمات-خودروهای-ایاب-و-ذهاب-و-عملیاتی-منطقه'>تجدید مناقصه تامین خدمات خودروهای ایاب و ذهاب و عملیاتی منطقه / اگهی تجدید مناقصه , تجدید مناقصه تامین خدمات خودروهای ایاب و ذهاب و عملیاتی منطقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005012/فراخوان-تامین-یک-دستگاه-جرثقیل-نوبت-دوم'>فراخوان تامین یک دستگاه جرثقیل  نوبت دوم  / فراخوان شناسایی منابع, فراخوان تامین یک دستگاه جرثقیل نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005018/مناقصه-اندازه-گیری-عوامل-زیان-آور-محیط-کار'>مناقصه اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005019/فراخوان-تعمیرات-سقف-شناور-و-بدنه--تهیه-و-نصب-مکانیکال-سیل-نوبت-دوم'>فراخوان تعمیرات سقف شناور و بدنه ، تهیه و نصب مکانیکال سیل نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران , فراخوان تعمیرات سقف شناور و بدنه ، تهیه و نصب مکانیکال سیل نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005020/تجدید-مناقصه-خرید-3-دستگاه-پمپ-سیار-63-20-کیلوولت--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید 3 دستگاه پمپ سیار 63/20 کیلوولت - نوبت  دوم  / تجدید آگهی مناقصه , مناقصه خرید 3 دستگاه پمپ سیار 63/20 کیلوولت - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005021/مناقصه-آسفالت-مورد-نیاز-پروژه-های-شهری-به-میزان-3500-تن-تجدید--نوبت-دوم'>مناقصه آسفالت مورد نیاز پروژه های شهری به میزان 3500 تن تجدید - نوبت دوم / آگهی مناقصه، مناقصه آسفالت مورد نیاز پروژه های شهری به میزان 3500 تن تجدید - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005022/تجدید-فراخوان-عملیات-اجرایی-احداث-سایت-و-محوطه-مخزن--نوبت-دوم'>تجدید فراخوان عملیات اجرایی احداث سایت و محوطه مخزن - نوبت دوم  / تجدید فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران,فراخوان عملیات اجرایی احداث سایت و محوطه- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005023/فراخوان-مناقصه-امور-مربوط-به-تهیه--طبخ-و-توزیع-غذای-بیمارستانهای-تابعه-تجدید'>فراخوان مناقصه امور مربوط به تهیه , طبخ و توزیع غذای بیمارستانهای تابعه تجدید  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه امور مربوط به تهیه , طبخ و توزیع غذای بیمارستانهای تابعه تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005024/مناقصه-وصول-مطالبات-معوق'>مناقصه وصول مطالبات معوق / مناقصه ، مناقصه وصول مطالبات معوق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005025/مناقصه-خرید-عایق-رطوبتی-پیش-ساخته-بنتونیتی-کانالهای-تامین-آب-نوبت-دوم'>مناقصه خرید عایق رطوبتی پیش ساخته بنتونیتی کانالهای تامین آب- نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه خرید عایق رطوبتی پیش ساخته بنتونیتی کانالهای تامین آب- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005027/فراخوان-مناقصه-نشت-یابی-خطوط-لوله-تجدید'>فراخوان مناقصه نشت یابی خطوط لوله تجدید / فراخوان تجدید مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه نشت یابی خطوط لوله تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005028/مناقصه-خرید-نازل-باکس-و-دیافراگم-های-توربین-توربوفید-پمپ---تجدید'>مناقصه خرید نازل باکس و دیافراگم های توربین توربوفید پمپ ...- تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه خرید نازل باکس و دیافراگم های توربین توربوفید پمپ ...- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005030/ارزیابی-کیفی-واگذاری-امور-فعالیت-های-خدماتی-و-تنظیفی'>ارزیابی کیفی واگذاری امور فعالیت های خدماتی و تنظیفی / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه محدود,مناقصه واگذاری امور فعالیت های خدماتی و تنظیفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005031/مناقصه-طبخ-و-توزیع-غذای-پرسنل-نوبت-دوم'>مناقصه طبخ و توزیع غذای پرسنل- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه طبخ و توزیع غذای پرسنل- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005032/مناقصه-واگذاری-معاینات-ادواری-پرسنل'>مناقصه واگذاری معاینات ادواری پرسنل  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه واگذاری معاینات ادواری پرسنل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005033/مناقصه-ساخت-گیت-عوارضی-برون-شهری'>مناقصه ساخت گیت عوارضی برون شهری  / آگهی مناقصه، مناقصه ساخت گیت عوارضی برون شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005034/مناقصه-ساخت-دریچه-های-چدنی'>مناقصه ساخت دریچه های چدنی / مناقصه, ساخت دریچه های چدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005035/مناقصه-خرید-سه-قلم-تجهیزات-ایمنی-و-اطفا-حریق--نوبت-دوم'>مناقصه خرید سه قلم تجهیزات ایمنی و اطفا حریق - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید سه قلم تجهیزات ایمنی و اطفا حریق - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005036/مناقصه-خرید-سیستم-G-F-واحدهای-میترینگ-نمزدایی-گنبدلی-نوبت-دوم-تمدید-مرتبه-اول'>مناقصه خرید سیستم G&F واحدهای میترینگ، نمزدایی گنبدلی. نوبت دوم تمدید مرتبه اول / مناقصه، مناقصه خرید سیستم G&F واحدهای میترینگ، نمزدایی گنبدلی. نوبت دوم تمدید مرتبه اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005037/مناقصه-احداث-و-تکمیل-5-باب-ساختمان-مخابرات'>مناقصه احداث و تکمیل 5 باب ساختمان مخابرات / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه احداث و تکمیل 5 باب ساختمان مخابرات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005038/تجدید-مناقصه-خرید-مخزن-2000-مترمکعبی-گالوانیزه-و---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید مخزن 2000 مترمکعبی گالوانیزه و ... نوبت دوم   / تجدید آگهی فراخوان مناقصات عمومی, تجدید مناقصه خرید مخزن 2000 مترمکعبی گالوانیزه و ... نوبت دوم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005039/مناقصه-راهبری-مراقبت-نگهداری-بهره-برداری-و-تعمیرات-کلیه-تجهیزات-برقی-مکانیکی--'>مناقصه راهبری، مراقبت نگهداری، بهره برداری و تعمیرات کلیه تجهیزات برقی مکانیکی... / آگهی مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی، مناقصه راهبری، مراقبت نگهداری، بهره برداری و تعمیرات کلیه تجهیزات برقی مکانیکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005040/مناقصه-احداث-مخزن-200-مترمکعبی-جبارلو'>مناقصه احداث مخزن 200 مترمکعبی جبارلو / آگهی مناقصه عمومی تک مرحله ای , مناقصه احداث مخزن 200 مترمکعبی جبارلو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005044/مناقصه-P-F-COILED-TUBING-DOWN-HOLE-TOOLS-REF-LILIN'>مناقصه P/F COILED TUBING DOWN HOLE TOOLS REF:LILIN / مناقصه,مناقصه P/F COILED TUBING DOWN HOLE TOOLS REF:LILIN </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005046/مناقصه-خرید-ELECTRONIC-MEMORY-GAUGE-نوبت-دوم'>مناقصه  خرید ELECTRONIC MEMORY GAUGE نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه  خرید ELECTRONIC MEMORY GAUGE نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005052/مناقصه-واگذاری-عملیات-رفت-و-روب-معابر-و-نظافت-جداول-و-جمع-آوری-زباله-های-سطح-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری عملیات رفت و روب معابر و نظافت جداول و جمع آوری زباله های سطح شهر نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری عملیات رفت و روب معابر و نظافت جداول و جمع آوری زباله های سطح شهر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005055/تجدید-مناقصه-اجرای-پروژه-عملیات-آبخیزداری-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجرای پروژه عملیات آبخیزداری نوبت دوم / اگهی مناقصه , تجدید مناقصه اجرای پروژه عملیات آبخیزداری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005057/مناقصه-پروژه-نگهداری-فضای-سبز--پارکها-و---نوبت-دوم'>مناقصه پروژه نگهداری فضای سبز ، پارکها و ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه نگهداری فضای سبز ، پارکها و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005059/مناقصه-آسفالت-محور--نوبت-دوم'>مناقصه آسفالت محور - نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه آسفالت محور - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005061/مناقصه-خرید-278-دست-گیج-و-فرامین-کنترلی'>مناقصه خرید 278 دست گیج و فرامین کنترلی  / آگهی مناقصه , مناقصه خرید 278 دست گیج و فرامین کنترلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005063/مناقصه-تکمیل-پروژه-خرید-و-نصب-تجهیزات-پایش-تصویری-نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل پروژه خرید و نصب تجهیزات پایش تصویری نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ,  مناقصه تکمیل پروژه خرید و نصب تجهیزات پایش تصویری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005064/تجدید-فراخوان-عمومی-ارزیابی-کیفی-تفکیک-زباله-از-مبدا-و-فروش-زباله-خشک-شهر'>تجدید فراخوان عمومی ارزیابی کیفی تفکیک زباله از مبدا و فروش زباله خشک شهر / مناقصه, تجدید فراخوان عمومی ارزیابی کیفی تفکیک زباله از مبدا و فروش زباله خشک شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005069/مناقصه-جاروکشی-سطح-خیابانها-و-پیاده-روها--لایروبی-جوی-ها--'>مناقصه جاروکشی سطح خیابانها و پیاده روها ، لایروبی جوی ها... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه جاروکشی سطح خیابانها و پیاده روها ، لایروبی جوی ها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005071/مناقصه-خرید-12-ست-چکش-دستگاه-خانکوبی'>مناقصه خرید 12 ست چکش دستگاه خانکوبی / آگهی مناقصه , مناقصه خرید 12 ست چکش دستگاه خانکوبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005073/مناقصه-اجرای-عملیات-زیرسازی-خرید-مخلوط-کوهی-از-معدن-محسنی--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات زیرسازی خرید مخلوط کوهی از معدن محسنی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات زیرسازی خرید مخلوط کوهی از معدن محسنی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005075/مناقصه-ارائه-خدمات-مربوط-به-امور-حراست-و-نگهبانی--نوبت-دوم'>مناقصه ارائه خدمات مربوط به امور حراست و نگهبانی - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه ارائه خدمات مربوط به امور حراست و نگهبانی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005082/مناقصه-اجرای-عملیات-اصلاح-قوس-حادثه-خیز--'>مناقصه اجرای عملیات اصلاح قوس حادثه خیز ... / مناقصه,مناقصه اجرای عملیات اصلاح قوس حادثه خیز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005083/مناقصه-خرید-یکدستگاه-CNC-شیارزنی--'>مناقصه خرید یکدستگاه CNC شیارزنی... / آگهی مناقصات , مناقصه خرید یکدستگاه CNC شیارزنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005084/مناقصه-احداث-دو-دستگاه-پل-عابر-پیاده-نوبت-دوم'>مناقصه احداث دو دستگاه پل عابر پیاده  نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه احداث دو دستگاه پل عابر پیاده  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005085/مناقصه-بهسازی-و-رفع-نقاط-حادثه-خیز-(نوبت-دوم)'>مناقصه بهسازی و رفع نقاط حادثه خیز (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه بهسازی و رفع نقاط حادثه خیز  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005087/مناقصه-تکمیل-ساختمان-اداری-نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل ساختمان اداری نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه تکمیل ساختمان اداری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005095/فراخوان-دعوت-به-همکاری-در-امر-ذخیره-سازی'>فراخوان دعوت به همکاری در امر ذخیره سازی / فراخوان, فراخوان دعوت به همکاری در امر ذخیره سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005096/فراخوان-مناقصه-ایجاد-و-توسعه-معابر-شهری-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه ایجاد و توسعه معابر شهری  نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه ایجاد و توسعه معابر شهری  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005098/مناقصه-خرید-خدمات-مشاور-نوبت-دوم'>مناقصه خرید خدمات مشاور نوبت دوم  / ارزیابی کیفی مشاوران, مناقصه خرید خدمات مشاور نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005100/مناقصه-ایمن-سازی-ایستگاه-های-شیر-خط-لوله-هفتم-سراسری-گاز'>مناقصه ایمن سازی ایستگاه های شیر خط لوله هفتم سراسری گاز  / مناقصه, مناقصه عمومی ایمن سازی ایستگاه های شیر خط لوله هفتم سراسری گاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005108/مناقصه-لایروبی-کانالهای-روباز-و-مسقف-سطح-شهر-(نوبت-دوم)'>مناقصه لایروبی کانالهای روباز و مسقف سطح شهر  (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, مناقصه لایروبی کانالهای روباز و مسقف سطح شهر  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005113/مناقصه-عمومی-عملیات-اجرایی-حفر-تعداد-6-حلقه-چاه-عمیق-(نوبت-دوم)'>مناقصه عمومی عملیات اجرایی حفر تعداد 6 حلقه چاه عمیق (نوبت دوم) / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی عملیات اجرایی حفر تعداد 6 حلقه چاه عمیق (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005115/مناقصه-پروژه-های-اجرای-عملیات-مکانیکی-و-بیولوژیکی-نوبت-دوم'>مناقصه  پروژه های اجرای عملیات مکانیکی و بیولوژیکی نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه   پروژه های اجرای عملیات مکانیکی و بیولوژیکی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005116/مناقصه-ساماندهی-حاشیه-شهرها--'>مناقصه ساماندهی حاشیه شهرها... / فراخوان مناقصه،مناقصه ساماندهی حاشیه شهرها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005119/مناقصه-پروژه-تکمیل-مسیر--'>مناقصه پروژه تکمیل مسیر ... / مناقصه,مناقصه پروژه تکمیل مسیر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005121/مناقصه-تهیه-تجهیزات-نصب-تست-و-راه-اندازی-یک-بی-خط-تجدید'>مناقصه تهیه تجهیزات، نصب، تست و راه اندازی یک بی خط تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه تهیه تجهیزات، نصب، تست و راه اندازی یک بی خط تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005127/مناقصه-تهیه-کسری-تجهیزات--نصب--تست-و-راه-اندازی-پست-مدولار'>مناقصه تهیه کسری تجهیزات ، نصب ، تست و راه اندازی پست مدولار / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه کسری تجهیزات ، نصب ، تست و راه اندازی پست مدولار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005131/مناقصه-خرید-55308-متر-لوله-پلی-اتیلن-تک-جداره'>مناقصه خرید 55308 متر لوله پلی اتیلن تک جداره  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه خرید 55308 متر لوله پلی اتیلن تک جداره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005133/مناقصه-تامین-مصالح-و-تجهیزات-کالا-و-خدمات-مرتبط-مشتمل-بر-تولید-با-عرضه-حمل-و--نوبت-دوم'>مناقصه تامین مصالح و تجهیزات، کالا و خدمات مرتبط مشتمل بر تولید با عرضه، حمل و ...نوبت دوم  / آگهی مناقصه ، مناقصه تامین مصالح و تجهیزات، کالا و خدمات مرتبط مشتمل بر تولید با عرضه، حمل و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005137/فراخوان-شناسایی-سرمایه-گذار'>فراخوان شناسایی سرمایه گذار / آگهی فراخوان ، فراخوان شناسایی سرمایه گذار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005138/مناقصه-عملیات-نظافت-و-رفت-و-روب--جمع-آوری--حمل-و-دفن-زباله-های-شهری'>مناقصه عملیات نظافت و رفت و روب ، جمع آوری ، حمل و دفن زباله های شهری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات نظافت و رفت و روب ، جمع آوری ، حمل و دفن زباله های شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005139/استعلام-خرید-۱۲-متر-لوله-مهار-فولادی--سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام خرید ۱۲ متر لوله مهار فولادی , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / استعلام ,استعلام خرید ۱۲ متر لوله مهار فولادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005140/فراخوان-واگذاری-رانندگان-تاکسی-های-خط-ویژه'>فراخوان واگذاری رانندگان تاکسی های خط ویژه  / آگهی فراخوان عمومی, فراخوان واگذاری رانندگان تاکسی های خط ویژه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005141/مناقصه-عمومی-واگذاری-واحد-تزریقات-و-پانسمان-و-سرم-درمانی-به-صورت-مشارکتی'>مناقصه عمومی واگذاری واحد تزریقات و پانسمان و سرم درمانی به صورت مشارکتی  / مناقصه عمومی واگذاری واحد تزریقات و پانسمان و سرم درمانی به صورت مشارکتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005142/آگهی-ارزیابی-کیفی-تامین-تعداد-70-000-عدد-کفش-ترمز-کامپوزیتی--'>آگهی ارزیابی کیفی تامین تعداد 70.000 عدد کفش ترمز کامپوزیتی ... / آگهی ارزیابی کیفی,آگهی ارزیابی کیفی تامین تعداد 70.000 عدد کفش ترمز کامپوزیتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005143/استعلام-تعمیر-دستگاه-اسپکتروفوتومتر-سایت-ستاد'>استعلام تعمیر دستگاه اسپکتروفوتومتر, سایت ستاد / استعلام ,استعلام تعمیر دستگاه اسپکتروفوتومتر, سایت ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005147/مناقصه-عملیات-اجرایی-خط-انتقال-آب-شرب-در-روستای--'>مناقصه عملیات اجرایی خط انتقال آب شرب در روستای... / فراخوان مناقصه های عمومی یک مرحله ای، مناقصه عملیات اجرایی خط انتقال آب شرب در روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005150/استعلام-خرید-لوازم-یدکی-ماشین-آلات-سامانه-ستاد'>استعلام خرید لوازم یدکی ماشین آلات,سامانه ستاد / استعلام ,استعلام خرید لوازم یدکی ماشین آلات,سامانه ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005151/مناقصه-الکترو-پمپ-شناور--'>مناقصه الکترو پمپ شناور... / مناقصه عمومی , مناقصه الکترو پمپ شناور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005152/مناقصه-ارائه-خدمات-جهت-تامین-39-نفر-نیروی-انسانی'>مناقصه ارائه خدمات جهت تامین 39 نفر نیروی انسانی / مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه ارائه خدمات جهت تامین 39 نفر نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005157/مناقصه-عملیات-اصلاح-شبکه--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اصلاح شبکه  - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه عملیات اصلاح شبکه  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005158/فراخوان-انتخاب-پیمانکار-جهت-اجرای-کارهای-قارچ-چینی-بسته-بندی-قارچ-عملیات-های-تخته-کوبی--'>فراخوان انتخاب پیمانکار جهت اجرای کارهای قارچ چینی، بسته بندی قارچ، عملیات های تخته کوبی... / فراخوان انتخاب پیمانکار، فراخوان انتخاب پیمانکار جهت اجرای کارهای قارچ چینی، بسته بندی قارچ، عملیات های تخته کوبی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005160/مناقصه-و-ارزیابی-کیفی-اصلاح-شبکه-آب-شهر--نوبت-دوم'>مناقصه و ارزیابی کیفی اصلاح شبکه آب شهر - نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه و ارزیابی کیفی اصلاح شبکه آب شهر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005161/مناقصه-یک-قلم-ایستگاه-تقلیل-فشار'>مناقصه یک قلم ایستگاه تقلیل فشار  / مناقصه, مناقصه یک قلم ایستگاه تقلیل فشار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005162/مناقصه-طراحی--ساخت--نصب-لوله-کشی-و-راه-اندازی-دو-دستگاه'>مناقصه طراحی ، ساخت ، نصب، لوله کشی و راه اندازی دو دستگاه / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه طراحی ، ساخت ، نصب، لوله کشی و راه اندازی دو دستگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005163/مناقصه-زیرسازی-و-موزاییک-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه زیرسازی و موزاییک تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه زیرسازی و موزاییک تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005165/مناقصه-انتقال-گشت-آبیاری-و-نگهداری'>مناقصه انتقال، گشت، آبیاری و نگهداری / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه انتقال، گشت، آبیاری و نگهداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005167/فراخوان-شناسایی-پیمانکاران-جهت-انجام-عملیات-اجرایی-پروژه-احداث-سردرب-ورودی'>فراخوان شناسایی پیمانکاران جهت انجام عملیات اجرایی پروژه احداث سردرب ورودی / آگهی فراخوان شناسایی پیمانکاران، فراخوان شناسایی پیمانکاران جهت انجام عملیات اجرایی پروژه احداث سردرب ورودی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005168/مناقصه-لایروبی-و-شستشو-و-مراقبت-از-مخازن-آب-و--'>مناقصه لایروبی و شستشو و مراقبت از مخازن آب و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه لایروبی و شستشو و مراقبت از مخازن آب و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005169/ارزیابی-کیفی-عملیات-احداث-تصفیه-خانه-قیر'>ارزیابی کیفی عملیات احداث تصفیه خانه قیر  / مناقصه, ارزیابی کیفی عملیات احداث تصفیه خانه قیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005171/مناقصه-اصلاح-مسیر-ورودی-شهر--'>مناقصه اصلاح مسیر ورودی شهر ... / مناقصه,مناقصه اصلاح مسیر ورودی شهر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005174/فراخوان-مناقصه-احداث-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه احداث شبکه جمع آوری فاضلاب  نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه یک مرحله ای,فراخوان مناقصه احداث شبکه جمع آوری فاضلاب  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005176/مناقصه-واگذاری-اجرای-اسکلت-بتنی'>مناقصه واگذاری اجرای اسکلت بتنی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه واگذاری اجرای اسکلت بتنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005179/فراخوان-مناقصه-پروژه-مرمت-و-بهسازی-ساختمانها--زیرساختهای-تاسیسات-برقی--'>فراخوان مناقصه پروژه مرمت و بهسازی ساختمانها ، زیرساختهای تاسیسات برقی.... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه پروژه مرمت و بهسازی ساختمانها ، زیرساختهای تاسیسات برقی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005180/فراخوان-مناقصه-عمومی-پروژه-احداث-3800-متر-خط-لوله-6-نفت-از-چاه-موقعیت-غرب'>فراخوان مناقصه عمومی پروژه احداث 3800 متر خط لوله 6 نفت از چاه موقعیت غرب  / فراخوان مناقصه عمومی،فراخوان مناقصه پروژه احداث 3800 متر خط لوله 6 نفت از چاه موقعیت غرب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005182/فراخوان-استعلام-خدمات-چاپ-و-تکثیر-ساختمان-مرکزی'>فراخوان استعلام خدمات چاپ و تکثیر ساختمان مرکزی / آگهی فراخوان استعلام عمومی, فراخوان استعلام خدمات چاپ و تکثیر ساختمان مرکزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005184/مناقصه-تکمیل-استخر-نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل استخر  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه تکمیل استخر  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005187/آگهی-شناسایی-پیمانکار--تهیه--طبخ-و-توزیع-غذا'>آگهی شناسایی پیمانکار   تهیه ، طبخ و توزیع غذا  / آگهی شناسایی پیمانکار,آگهی شناسایی پیمانکار   تهیه ، طبخ و توزیع غذا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005190/همایش-ملی-اختلالات-یادگیری-و-مسائل-روان-شناختی'>همایش ملی اختلالات یادگیری و مسائل روان شناختی / همایش ملی اختلالات یادگیری و مسائل روان شناختی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005192/فراخوان-احداث-مجموعه-هایپرمارکت-تجاری-نوبت-دوم'>فراخوان  احداث مجموعه هایپرمارکت تجاری نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی ،فراخوان احداث مجموعه هایپرمارکت تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005193/مناقصه-واگذاری-امور-جاری-آرامستان-رضوان'>مناقصه واگذاری امور جاری آرامستان رضوان / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه واگذاری امور جاری آرامستان رضوان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005194/فراخوان-شناسایی-مهندسین-مشاور'>فراخوان شناسایی مهندسین مشاور / فراخوان شناسایی مهندسین مشاور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005197/همایش-ملی-کاربردهای-فناوری-نانو'>همایش ملی کاربردهای فناوری نانو  / همایش ملی کاربردهای فناوری نانو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005200/مناقصه-ساماندهی-رودخانه'>مناقصه ساماندهی رودخانه / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  ساماندهی رودخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005205/دومین-کنفرانس-دستاوردهای-نوین-در-شیمی-و-مهندسی-شیمی'>دومین کنفرانس دستاوردهای نوین در شیمی و مهندسی شیمی / دومین کنفرانس دستاوردهای نوین در شیمی و مهندسی شیمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005207/مناقصه-احداث-پلکان-خروج-اضطراری-در-شرایط-بحرانی-ساختمان-ستاد-و-استانداردسازی-اتاق-های-سرور--نوبت-دوم'>مناقصه احداث پلکان خروج اضطراری در شرایط بحرانی ساختمان ستاد و استانداردسازی اتاق های سرور...نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه احداث پلکان خروج اضطراری در شرایط بحرانی ساختمان ستاد و استانداردسازی اتاق های سرور...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005210/سومین-کنفرانس-پژوهش-در-علوم-تربیتی'>سومین کنفرانس پژوهش در علوم تربیتی  / سومین کنفرانس پژوهش در علوم تربیتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005213/مناقصه-احداث-ویلا-باغ--'>مناقصه احداث ویلا باغ ... / مناقصه,مناقصه احداث ویلا باغ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005214/مناقصه-پروژه-آسفالت-معابر-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه آسفالت معابر شهر نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه پروژه آسفالت معابر شهر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005216/اولین-همایش-بین-المللی-مساجد'>اولین همایش بین المللی مساجد  / اولین همایش بین المللی مساجد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005219/مناقصه-تهیه-و-نصب-دوربین-های-نظارت-تصویری'>مناقصه تهیه و نصب دوربین های نظارت تصویری  / مناقصه ,مناقصه تهیه و نصب دوربین های نظارت تصویری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005221/فراخوان-تعمیر-سرویس-تنظیم-و-تامین-قطعات-دستگاه-های-بزرگ-و-کوچک-زیراکس'>فراخوان تعمیر، سرویس، تنظیم و تامین قطعات دستگاه های بزرگ و کوچک زیراکس / استعلام, فراخوان تعمیر، سرویس، تنظیم و تامین قطعات دستگاه های بزرگ و کوچک زیراکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005223/مناقصه-پیاده-روسازی-شامل-عملیات-تخریب--عملیات-خاکی-با-دست--'>مناقصه پیاده روسازی شامل عملیات تخریب ، عملیات خاکی با دست... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پیاده روسازی شامل عملیات تخریب ، عملیات خاکی با دست...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005228/فراخوان-ارزیابی-کیفی-ترمیم-و-نگهداری-فضای-سبز'>فراخوان ارزیابی کیفی ترمیم و نگهداری فضای سبز / فراخوان ارزیابی کیفی،فراخوان ارزیابی کیفی ترمیم و نگهداری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005229/نخستین-کنفرانس-انرژی-و-محطی-زیست-ایران'>نخستین کنفرانس انرژی و محطی زیست ایران  / نخستین کنفرانس انرژی و محطی زیست ایران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005230/مناقصه-اجرای-خدمات-پشتیبانی-و-برگزاری-دوره-های-آموزشی-و-کارگاه-های-ظرفیت-سازی--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای خدمات پشتیبانی و برگزاری دوره های آموزشی و کارگاه های ظرفیت سازی... نوبت دوم  / آگهی مناقصه، مناقصه اجرای خدمات پشتیبانی و برگزاری دوره های آموزشی و کارگاه های ظرفیت سازی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005236/مناقصه-تعدادی-ماشین-آلات-تولید-نان'>مناقصه تعدادی ماشین آلات تولید نان  / مناقصه تعدادی ماشین آلات تولید نان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005238/مناقصه-انجام-خدمات-امور-مشترکین---نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات امور مشترکین ... نوبت دوم / مناقصه,مناقصه انجام خدمات امور مشترکین ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005240/مناقصه-احداث-بندهای-سنگی-ملاتی--نوبت-دوم'>مناقصه احداث بندهای سنگی ملاتی ...نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه احداث بندهای سنگی ملاتی ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005241/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-محدوده-E'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای محدوده E / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای محدوده E</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005242/مناقصه-پروژه-تجهیز-و-نوسازی-و-شبکه-آبیاری--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه تجهیز و نوسازی و شبکه آبیاری - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه تجهیز و نوسازی و شبکه آبیاری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005245/مناقصه-احداث-دو-مورد-بند-سنگی-ملائی'>مناقصه احداث دو مورد بند سنگی ملائی  / مناقصه عمومی, مناقصه احداث دو مورد بند سنگی ملائی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005246/تجدید-مناقصه-کرایه-ماشین-آلات-مورد-نیاز--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه کرایه ماشین آلات مورد نیاز... نوبت دوم / تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه کرایه ماشین آلات مورد نیاز... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005248/تجدید-مناقصه-اجرای-جدولگذاری-معابر--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجرای جدولگذاری معابر  - نوبت دوم  / تجدید مناقصه, تجدید مناقصه اجرای جدولگذاری معابر  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005251/فراخوان-محوطه-سازی-و-حصارکشی-سالن-ورزشی'>فراخوان محوطه سازی و حصارکشی سالن ورزشی / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه محوطه سازی و حصارکشی سالن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005253/مناقصه-گازرسانی'>مناقصه گازرسانی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه گازرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005257/مناقصه-construction-and-installation-steel-constructions'>مناقصه construction and installation steel constructions  / مناقصه construction and installation steel constructions </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005258/مناقصه-اجرای-پروژه-پیاده-روسازی-و-اجرای-فضای-سبز--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پروژه پیاده روسازی و اجرای فضای سبز... نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه اجرای پروژه پیاده روسازی و اجرای فضای سبز... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005259/سمینار-تخصصی-اختلالات-شخصیت'>سمینار تخصصی اختلالات شخصیت / سمینار تخصصی اختلالات شخصیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005261/مناقصه-اجرای-عملیات-روکش-آسفالت-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات روکش آسفالت  نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه اجرای عملیات روکش آسفالت  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005262/دومین-جشنواره-رسانه-ای-ابوذر'>دومین جشنواره رسانه ای ابوذر  / دومین جشنواره رسانه ای ابوذر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005264/مناقصه-اجرای-پروژه-جدول-بندی-و-کفپوش-گذاری--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پروژه جدول بندی و کفپوش گذاری... نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه اجرای پروژه جدول بندی و کفپوش گذاری... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005268/مناقصه-خرید-غذای-کارکنان-مربوط-به-پروژه-پتروشیمی--نوبت-دوم'>مناقصه خرید غذای کارکنان مربوط به پروژه پتروشیمی... نوبت دوم / اگهی مناقصه , مناقصه خرید غذای کارکنان مربوط به پروژه پتروشیمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005269/مناقصه-اجرای-عملیات-خدمات-شهری-شامل-جمع-آوری-و-حمل-زباله--مرحله-دوم-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات خدمات شهری شامل جمع آوری و حمل زباله - مرحله دوم نوبت دوم  /  مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات خدمات شهری شامل جمع آوری و حمل زباله - مرحله دوم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005272/مناقصه-P-FBEJING--REN-QIU--'>مناقصه  P/FBEJING & REN QIU ... / مناقصه عمومی, مناقصه  P/FBEJING & REN QIU ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005274/مناقصه-ارائه-خدمات-مورد-نیاز-روابط-عمومی-نوبت-دوم'>مناقصه ارائه خدمات مورد نیاز روابط عمومی نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه ارائه خدمات مورد نیاز روابط عمومی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005275/مناقصه-اجرای-آسفالت-معابر-شهری---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای آسفالت معابر شهری ... نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه اجرای آسفالت معابر شهری ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005277/مناقصه-عملیات-اجرایی-برق-رسانی--روشنایی-و-جاده-دسترسی'>مناقصه عملیات اجرایی برق رسانی ، روشنایی و جاده دسترسی / مناقصه ,مناقصه عملیات اجرایی برق رسانی ، روشنایی و جاده دسترسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005278/مناقصه-اجرای-پروژه-زیرسازی-و-آسفالت--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پروژه زیرسازی و آسفالت... نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه اجرای پروژه زیرسازی و آسفالت... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005279/مناقصه-اجاره-ماشین-آلات-مرحله-اول-نوبت-دوم'>مناقصه اجاره ماشین آلات مرحله اول نوبت دوم  / آگهی مناقصه ، مناقصه اجاره ماشین آلات مرحله اول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005280/ارزیابی-کیفی-انجام-عملیات-ترمیم-و-آسفالت--نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی انجام عملیات ترمیم و آسفالت - نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران , ارزیابی کیفی انجام عملیات ترمیم و آسفالت - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005283/فراخوان-پروژه-احداث-کانال-انتقال-آب-و-شبکه-آبیاری-و-زهکشی'>فراخوان پروژه احداث کانال انتقال آب و شبکه آبیاری و زهکشی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی  , فراخوان پروژه احداث کانال انتقال آب و شبکه آبیاری و زهکشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005284/مناقصه-احداث-گلدانهای-طبقاتی'>مناقصه احداث گلدانهای طبقاتی / مناقصه عمومی, مناقصه احداث گلدانهای طبقاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005285/مناقصه-عمومی-ایجاد-توسعه-و-اصلاح-شبکه-معابر-شهری'>مناقصه عمومی ایجاد، توسعه و اصلاح شبکه معابر شهری  / مناقصه عمومی ایجاد، توسعه و اصلاح شبکه معابر شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005288/مناقصه-احداث-کانال-جمع-آوری-آب-های-سطحی--نوبت-دوم'>مناقصه احداث کانال جمع آوری آب های سطحی  - نوبت دوم  / اگهی مناقصه , مناقصه احداث کانال جمع آوری آب های سطحی  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005290/مناقصه-عملیات-احداث-سکو-و-رختکن--'>مناقصه عملیات احداث سکو و رختکن ... / مناقصه,مناقصه عملیات احداث سکو و رختکن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005291/مناقصه-راهبری-خودروهای-استیجاری'>مناقصه راهبری خودروهای استیجاری / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه راهبری خودروهای استیجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005292/مناقصه-انجام-امورات-خدمات-شهری--نوبت-دوم'>مناقصه انجام امورات خدمات شهری - نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه انجام امورات خدمات شهری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005294/مناقصه-تامین-163-نفر-نیروی-نگهبانی-جهت-حفاظت-فیزیکی'>مناقصه تامین 163 نفر نیروی نگهبانی جهت حفاظت فیزیکی / آگهی مناقصه ، مناقصه تامین 163 نفر نیروی نگهبانی جهت حفاظت فیزیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005295/فراخوان-خدمات-نگهداری-و-تعمیرات-ادوات-و-تجهیزات-کنترل-و-ابزار-دقیق--'>فراخوان خدمات نگهداری و تعمیرات ادوات و تجهیزات کنترل و ابزار دقیق ...  / مناقصه ، فراخوان خدمات نگهداری و تعمیرات ادوات و تجهیزات کنترل و ابزار دقیق ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005297/فراخوان-مناقصه-انجام-عملیات-دمونتاژ-پست-موقت---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه انجام عملیات دمونتاژ پست موقت.. - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ، فراخوان مناقصه انجام عملیات دمونتاژ پست موقت.. - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005299/مناقصه-پروژه-اصلاح-و-بازسازی-کانال-های-سیل-بر--نوبت-سوم'>مناقصه پروژه اصلاح و بازسازی کانال های سیل بر - نوبت سوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه اصلاح و بازسازی کانال های سیل بر - نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005300/فراخوان-مناقصه-خرید-تعداد-1250-عدد-سیلندر-گاز-انواع-کولر-و---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خرید تعداد 1250 عدد سیلندر گاز انواع کولر و ... نوبت دوم / مناقصه,فراخوان مناقصه خرید تعداد 1250 عدد سیلندر گاز انواع کولر و ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005301/مناقصه-خدمات-مشترکین--متقاضیان--نگهداشت-سیستم--خدمات-قرائت-کنتور-و---(نوبت-دوم)'>مناقصه خدمات مشترکین ، متقاضیان ، نگهداشت سیستم ، خدمات قرائت کنتور و ...  (نوبت دوم) / آگهی عمومی , مناقصه خدمات مشترکین ، متقاضیان ، نگهداشت سیستم ، خدمات قرائت کنتور و ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005304/مناقصه-پیاده-روسازی-و-جدول-گذاری--'>مناقصه پیاده روسازی و جدول گذاری ... / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه پیاده روسازی و جدول گذاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005307/مناقصه-انجام-امور-عمومی-و-خدماتی-نوبت-دوم'>مناقصه انجام امور عمومی و خدماتی -نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه انجام امور عمومی و خدماتی -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005308/اصلاحیه-فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-حراست-و-نگهبانی-از-اماکن-و-تاسیسات---نوبت-دوم'>اصلاحیه فراخوان مناقصه انجام خدمات حراست و نگهبانی از اماکن و تاسیسات ... نوبت دوم  / اصلاحیه فراخوان مناقصه عمومی ,فراخوان انجام خدمات حراست و نگهبانی از اماکن و تاسیسات صنعتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005310/تجدید-مناقصه-اجرای-عملیات-روکش-با-آسفالت-حفاظتی-میکروسرفیسینگ---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجرای عملیات روکش با آسفالت حفاظتی میکروسرفیسینگ ... نوبت دوم / مناقصه,تجدید مناقصه اجرای عملیات روکش با آسفالت حفاظتی میکروسرفیسینگ ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005312/مناقصه-آرماتور-مورد-نیاز'>مناقصه آرماتور مورد نیاز  / آگهی مناقصه , مناقصه آرماتور مورد نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005313/آگهی-مناقصه-عمومی-اجرای-حدود-13000-متر-خط-تغذیه-و-شبکه-گذاری-فولادی'>آگهی مناقصه عمومی  اجرای حدود 13000 متر خط تغذیه و شبکه گذاری فولادی / آگهی مناقصه عمومی،آگهی مناقصه عمومی اجرای حدود 13000 متر خط تغذیه و شبکه گذاری فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005315/مناقصه-عملیات-بهره-برداری-از-شبکه-آب-و-فاضلاب-و-تصفیه-خانه-فاضلاب-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات بهره برداری از شبکه آب و فاضلاب و تصفیه خانه فاضلاب نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات بهره برداری از شبکه آب و فاضلاب و تصفیه خانه فاضلاب نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005316/مناقصه-تامین-۸۵-نفر-نیروی-انسانی'>مناقصه تامین ۸۵ نفر نیروی انسانی  / مناقصه ,مناقصه تامین ۸۵ نفر نیروی انسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005319/مناقصه-تامین-امنیت-اجتماعی-و-فیزیکی-خوابگاه-های-دانشجویی'>مناقصه تامین امنیت اجتماعی و فیزیکی خوابگاه های دانشجویی  / مناقصه عمومی, مناقصه تامین امنیت اجتماعی و فیزیکی خوابگاه های دانشجویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005325/استعلام-کانکتور-مفصل-نوری-خاکی--'>استعلام کانکتور، مفصل نوری خاکی... / استعلام, استعلام کانکتور، مفصل نوری خاکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005326/همایش-ملی-پژوهش-های-نوین-در-معماری'>همایش ملی پژوهش های نوین در معماری / همایش ملی پژوهش های نوین در معماری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005327/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-حراست-و-نگهبانی-از-اماکن-و-تاسیسات-صنعتی-اصلاحیه-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه  انجام خدمات حراست و نگهبانی از اماکن و تاسیسات صنعتی اصلاحیه  نوبت دوم  / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه انجام خدمات حراست و نگهبانی از اماکن و تاسیسات صنعتی اصلاحیه  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005329/مناقصه-اجرای-عملیات-ساخت-و-تولید-سگمن'>مناقصه اجرای عملیات ساخت و تولید سگمن / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه  اجرای عملیات ساخت و تولید سگمن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005330/مناقصه-خرید-سکسسیونر-گاز-630-آمپر-گازی--'>مناقصه خرید سکسسیونر گاز 630 آمپر گازی... / مناقصه عمومی, مناقصه خرید سکسسیونر گاز 630 آمپر گازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005333/فراخوان-گازرسانی--'>فراخوان گازرسانی... / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی، فراخوان گازرسانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005339/مناقصه-عملیات-اجرایی-زیرسازی--دیوار-سنگی---نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی زیرسازی ، دیوار سنگی ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرایی زیرسازی ، دیوار سنگی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005341/مناقصه-امور-مربوط-به-تفکیک-پسماند-از-مبدا'>مناقصه امور مربوط به تفکیک پسماند از مبدا  / مناقصه ,مناقصه امور مربوط به تفکیک پسماند از مبدا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005344/فراخوان-طراحی-پروژه-پارک-آبخیز'>فراخوان طراحی پروژه پارک آبخیز / آگهی فراخوان , فراخوان طراحی پروژه پارک آبخیز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005345/استعلام-کلیدها-و-متعلقات'>استعلام کلیدها و متعلقات  / استعلام , استعلام کلیدها و متعلقات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005347/مناقصه-اجرای-پروژه-مطالعه-تفصیلی--'>مناقصه اجرای پروژه مطالعه تفصیلی... / مناقصه,مناقصه اجرای پروژه مطالعه تفصیلی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005348/استعلام-نگهداری-شبکه-کابل-هوایی-سوئیچ-و-MDF-و-نگهبانی-مراکز-تلفن'>استعلام نگهداری شبکه کابل، هوایی، سوئیچ و MDF و نگهبانی مراکز تلفن / استعلام بها, استعلام نگهداری شبکه کابل، هوایی، سوئیچ و MDF و نگهبانی مراکز تلفن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005349/استعلام-پارچه-چلوار-پنبه-فلمنت'>استعلام پارچه چلوار پنبه فلمنت  / استعلام ,استعلام پارچه چلوار پنبه فلمنت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005352/استعلام-نصب-یک-دستگاه-آسانسور-کششی'>استعلام نصب یک دستگاه آسانسور کششی  / استعلام, استعلام نصب یک دستگاه آسانسور کششی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005355/مناقصه-تعمیرات-پل-کمربندی-شرقی-و-پل-بحره--'>مناقصه تعمیرات پل کمربندی شرقی و پل بحره ... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تعمیرات پل کمربندی شرقی و پل بحره ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005356/مناقصه-اجرای-پروژه-مطالعاتی-تهیه-سند-جامع-حوضه-آبخیز'>مناقصه اجرای پروژه مطالعاتی تهیه سند جامع حوضه آبخیز / مناقصه,مناقصه اجرای پروژه مطالعاتی تهیه سند جامع حوضه آبخیز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005358/آگهی-فراخوان-عمومی-تعریض-پل-مرداب-و-اصلاح-هندسی-ورودی-معابر'>آگهی فراخوان عمومی تعریض پل مرداب و اصلاح هندسی ورودی معابر  / آگهی فراخوان عمومی ،آگهی فراخوان عمومی  تعریض پل مرداب و اصلاح هندسی ورودی معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005360/استعلام​-شات-اف-ولو-12-اینچ--'>استعلام​ شات اف ولو 12 اینچ... / استعلام, استعلام​ شات اف ولو 12 اینچ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005361/تجدید-مناقصه-انجام-بخشی-از-خدمات-پشتیبانی-در-مشاغل-خدماتی--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه انجام بخشی از خدمات پشتیبانی در مشاغل خدماتی... نوبت دوم  / مناقصه,تجدید مناقصه انجام بخشی از خدمات پشتیبانی در مشاغل خدماتی...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005362/استعلام-تیغه-کنتاکتور'>استعلام تیغه کنتاکتور / استعلام, استعلام تیغه کنتاکتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005363/استعلام-ست-کامل-پنیون-و-کرانویل-و-بیرینگ'>استعلام ست کامل پنیون و کرانویل و بیرینگ  / استعلام, استعلام ست کامل پنیون و کرانویل و بیرینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005365/استعلام-​خرید-یک-دستگاه-ماژول-امنیتی'>استعلام ​خرید یک دستگاه ماژول امنیتی / استعلام , استعلام ​خرید یک دستگاه ماژول امنیتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005373/استعلام-خودروها-و-ماشین-آلات-سبک-و-سنگین-حمل-و-نقل-و-صنعت'>استعلام خودروها و ماشین آلات سبک و سنگین حمل و نقل و صنعت / استعلام, استعلام خودروها و ماشین آلات سبک و سنگین حمل و نقل و صنعت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005374/استعلام-درزگیری-سقف-انبار'>استعلام درزگیری سقف انبار  / استعلام, استعلام درزگیری سقف انبار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005375/دعوت-به-همکاری-مناقصه-استفاده-از-خدمات-مرتبط-از-بین-شرکتهای-خدماتی-و-مسافرتی'>دعوت به همکاری,مناقصه  استفاده از خدمات مرتبط از بین شرکتهای خدماتی و مسافرتی / دعوت به همکاری,مناقصه  استفاده از خدمات مرتبط از بین شرکتهای خدماتی و مسافرتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005376/مناقصه-امور-مربوط-به-نگهدای-فضاهای-سبز'>مناقصه امور مربوط به نگهدای فضاهای سبز / مناقصه ,مناقصه امور مربوط به نگهدای فضاهای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005378/استعلام-اصلاح-شبکه-فشار-متوسط-هوایی'>استعلام اصلاح شبکه فشار متوسط هوایی / استعلام , استعلام اصلاح شبکه فشار متوسط هوایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005380/استعلام-نوشت-افزار'>استعلام نوشت افزار  / استعلام ,استعلام نوشت افزار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005384/فراخوان-سازماندهی-حمل-خاک-و-نخاله-های-ساختمانی'>فراخوان سازماندهی حمل خاک و نخاله های ساختمانی / فراخوان ، فراخوان سازماندهی حمل خاک و نخاله های ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005385/استعلام-آشکار-سازها-و-انتقال-دهنده-های-سیگنال-و-سوئچ-هاک'>استعلام آشکار سازها و انتقال دهنده های سیگنال و سوئچ هاک / استعلام , استعلام آشکار سازها و انتقال دهنده های سیگنال و سوئچ هاک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005387/استعلام-شیر-اطمینان-و--'>استعلام شیر اطمینان و ... / استعلام ,استعلام شیر اطمینان و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005388/مناقصه-تجدید-مناقصه-عمومی-سیم-کشی-مدار-های-سوم'>مناقصه  تجدید مناقصه عمومی سیم کشی مدار های سوم / مناقصه ، تجدید مناقصه عمومی سیم کشی مدار های سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005389/استعلام-پروژه-بهینه-سازی-شبکه-برق'>استعلام پروژه بهینه سازی شبکه برق / استعلام ,استعلام پروژه بهینه سازی شبکه برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005390/استعلام-فن-کوئل-600'>استعلام فن کوئل 600  / استعلام ,استعلام فن کوئل 600 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005391/مناقصه-خرید-4500-عدد-شافت-محرک--'>مناقصه خرید 4500 عدد شافت محرک... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید 4500 عدد شافت محرک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005392/استعلام-خدمات'>استعلام خدمات / استعلام , استعلام خدمات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005395/استعلام-پره-دیگ-نمره-400-شوفاژخانه'>استعلام پره دیگ نمره 400 شوفاژخانه  / استعلام , استعلام پره دیگ نمره 400 شوفاژخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005398/استعلام-رگلاتور-سیلندر'>استعلام رگلاتور سیلندر / استعلام,استعلام رگلاتور سیلندر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005399/استعلام-سم-دیازینون-و--'>استعلام سم دیازینون و ... / استعلام ,استعلام سم دیازینون و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005400/استعلام-پاتیل-سرباره'>استعلام پاتیل سرباره / استعلام, استعلام پاتیل سرباره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005401/استعلام-درایو-تست-شهر-و-روستا--'>استعلام درایو تست شهر و روستا ... / استعلام, استعلام درایو تست شهر و روستا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005402/استعلام-گیربکس-اسیلاتور'>استعلام گیربکس اسیلاتور / استعلام , استعلام گیربکس اسیلاتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005403/استعلام-لوازم-خودرو-و-ماشین'>استعلام لوازم خودرو و ماشین / استعلام,استعلام لوازم خودرو و ماشین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005404/تجدید-استعلام-توسعه-و-احداث-روستایی'>تجدید استعلام توسعه و احداث روستایی  / تجدید اگهی استعلام ،تجدید استعلام توسعه و احداث روستایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005405/استعلام-رنگ-آمیزی-راه-پله-ها-شبکه-ها--'>استعلام رنگ آمیزی راه پله ها، شبکه ها ... / استعلام,استعلام رنگ آمیزی راه پله ها، شبکه ها ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005406/استعلام-تجهیز-لوازم-مورد-نیاز-مخابرات'>استعلام تجهیز لوازم مورد نیاز مخابرات  / استعلام,استعلام تجهیز لوازم مورد نیاز مخابرات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005407/استعلام-پوزیشنر-بهمراه-نشاندهنده-جهت-کنترل-ولو'>استعلام پوزیشنر بهمراه نشاندهنده جهت کنترل ولو  / استعلام ,استعلام ​پوزیشنر بهمراه نشاندهنده جهت کنترل ولو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005408/استعلام-گریتینگ'>استعلام گریتینگ  / استعلام , استعلام گریتینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005409/مناقصه-برونسپاری-خدمات-اداری'>مناقصه برونسپاری خدمات اداری / مناقصه برونسپاری خدمات اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005410/مناقصه-تهیه-نقشه-کاداستر-و-برداشت-اطلاعات-توصیفی'>مناقصه تهیه نقشه کاداستر و برداشت اطلاعات توصیفی  / مناقصه ,مناقصه تهیه نقشه کاداستر و برداشت اطلاعات توصیفی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005412/استعلام-​طراحی-و-ساخت-پنل-نت-اسلب'>استعلام ​طراحی و ساخت پنل نت اسلب  / استعلام ,استعلام ​طراحی و ساخت پنل نت اسلب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005413/استعلام-خرید-4-حلقه-لاستیک-وانت-مزدا'>استعلام خرید 4 حلقه لاستیک وانت مزدا / استعلام ,استعلام خرید 4 حلقه لاستیک وانت مزدا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005414/مناقصه-خدمات-تعمیرات-اساسی-و-بازسازی-ادارات-و-منازل'>مناقصه خدمات تعمیرات اساسی و بازسازی ادارات و منازل / مناقصه ,مناقصه خدمات تعمیرات اساسی و بازسازی ادارات و منازل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005415/مناقصه-احداث-ایستگاه-تقلیل-فشار-گاز-رمیله-رامشیر'>مناقصه احداث ایستگاه تقلیل فشار گاز رمیله رامشیر   / مناقصه احداث ایستگاه تقلیل فشار گاز رمیله رامشیر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005416/فراخوان-تهیه-نقشه-کاداستر-و-رفع-تداخلات-ناشی-از-اجرای-مقررات-موازی-در-اراضی-کشاورزی'>فراخوان تهیه نقشه کاداستر و رفع تداخلات ناشی از اجرای مقررات موازی در اراضی کشاورزی  / فراخوان تهیه نقشه کاداستر و رفع تداخلات ناشی از اجرای مقررات موازی در اراضی کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005417/مناقصه-تکمیل-قسمتی-از-موزه-منطقه-ای-هگمتانه'>مناقصه  تکمیل قسمتی از موزه منطقه ای هگمتانه    / مناقصه,  تکمیل قسمتی از موزه منطقه ای هگمتانه   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005418/مناقصه-رفع-تداخلات-اراضی-کشاورزی'>مناقصه رفع تداخلات اراضی کشاورزی  / مناقصه ,مناقصه رفع تداخلات اراضی کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005419/دعوتنامه-سامانه-حفاظت-الکترونیک-ساختمانهای-اداری-و-ایستگاههای-CGS'>دعوتنامه سامانه حفاظت الکترونیک ساختمانهای اداری و ایستگاههای CGS / دعوتنامه سامانه حفاظت الکترونیک ساختمانهای اداری و ایستگاههای CGS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005420/استعلام-قیمت-عملیات-احداث-خط-انتقال-آب-کشاورزی'>استعلام قیمت عملیات احداث خط انتقال آب کشاورزی / استعلام، استعلام قیمت عملیات احداث خط انتقال آب کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005421/استعلام-اجرای-کمربندی-حفاظتی'>استعلام اجرای کمربندی حفاظتی  / استعلام ,استعلام اجرای کمربندی حفاظتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005422/مناقصه-خدمات-تهویه-تبرید-سبک-و-سنگین-اپراتور-دستگاه-های-خنک-کننده'>مناقصه خدمات تهویه تبرید سبک و سنگین اپراتور دستگاه های خنک کننده / مناقصه ,مناقصه خدمات تهویه تبرید سبک و سنگین اپراتور دستگاه های خنک کننده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005423/مناقصه-تهیه-نقشه-کاداستر-و-برداشت-اطلاعات-توصیفی-و-مالکیتی-اراضی-کشاورزی'>مناقصه تهیه نقشه کاداستر و برداشت اطلاعات توصیفی و مالکیتی اراضی کشاورزی  / مناقصه ,مناقصه تهیه نقشه کاداستر و برداشت اطلاعات توصیفی و مالکیتی اراضی کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005424/مناقصه-احداث-ایستگاه-تقلیل-فشار-گاز-مشراگه-رامشیر'>مناقصه احداث ایستگاه تقلیل فشار گاز مشراگه رامشیر / مناقصه احداث ایستگاه تقلیل فشار گاز مشراگه رامشیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005425/مناقصه-واگذاری-امور-بهره-برداری-از-تاسیسات-آب-آشامیدنی--'>مناقصه واگذاری امور بهره برداری از تاسیسات آب آشامیدنی ... / مناقصه,مناقصه واگذاری امور بهره برداری از تاسیسات آب آشامیدنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005426/استعلام-لوله-و-اتصالات'>استعلام لوله و اتصالات / استعلام , استعلام لوله و اتصالات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005427/مناقصه-رفع-تداخلات-اراضی-کشاورزی'>مناقصه رفع تداخلات اراضی کشاورزی  / مناقصه ,مناقصه رفع تداخلات اراضی کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005428/استعلام-اجرای-زیرسازی-و-آسفالت'>استعلام اجرای زیرسازی و آسفالت  / استعلام ,استعلام اجرای زیرسازی و آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005429/استعلام-لوله-جدار-14-اینچ'>استعلام لوله جدار 14 اینچ / استعلام , استعلام لوله جدار 14 اینچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005431/مناقصه-خدمات-فضای-سبز'>مناقصه خدمات فضای سبز / مناقصه ,مناقصه خدمات فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005432/مناقصه-سرویس-های-فنی-عملیات-پالایشگاه-گاز-مسجد-سلیمان'>مناقصه سرویس های فنی عملیات پالایشگاه گاز مسجد سلیمان  / مناقصه, سرویس های فنی عملیات پالایشگاه گاز مسجد سلیمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005433/مناقصه-تهیه-رنگ-سرد-و-اجرای-خط-کشی'>مناقصه تهیه رنگ سرد و اجرای خط کشی   / مناقصه تهیه رنگ سرد و اجرای خط کشی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005434/استعلام-اجرای-کمربندی-حفاظتی'>استعلام اجرای کمربندی حفاظتی  / استعلام ,استعلام اجرای کمربندی حفاظتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005435/مناقصه-رفع-تداخلات-اراضی-کشاورزی'>مناقصه رفع تداخلات اراضی کشاورزی  / مناقصه ,مناقصه رفع تداخلات اراضی کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005436/مناقصه-انجام-امور-فرهنگی-گردشگری-و-خدمات-پشتیبانی'>مناقصه انجام امور فرهنگی گردشگری و خدمات پشتیبانی / آگهی مناقصه، مناقصه انجام امور فرهنگی گردشگری و خدمات پشتیبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005437/استعلام-لامپ-ال-ای-دی'>استعلام لامپ ال ای دی  / استعلام ,استعلام لامپ ال ای دی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005438/مناقصه-خدمات-دفتری-تنظیفات'>مناقصه خدمات دفتری تنظیفات  / مناقصه ,مناقصه خدمات دفتری تنظیفات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005439/فراخوان-مناقصه-نصب-1050-انشعاب-فولادی-و-پلی-اتیلن'>فراخوان مناقصه نصب 1050 انشعاب فولادی و پلی اتیلن  / مناقصه , فراخوان مناقصه نصب 1050 انشعاب فولادی و پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005440/مناقصه-تامین-ماشین-الات-وسایط-نقلیه-سنگین-اداره'>مناقصه تامین ماشین الات وسایط نقلیه سنگین اداره / مناقصه تامین ماشین الات وسایط نقلیه سنگین اداره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005441/مناقصه-واگذاری-امور-بهره-برداری-از-تاسیسات-آب-آشامیدنی--'>مناقصه واگذاری امور بهره برداری از تاسیسات آب آشامیدنی ... / مناقصه,مناقصه واگذاری امور بهره برداری از تاسیسات آب آشامیدنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005442/استعلام-خدمات'>استعلام خدمات  / استعلام, استعلام خدمات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005443/استعلام-خريد-چند-دستگاه-آمپ-و-اكو'>استعلام خريد چند دستگاه آمپ و اكو  / استعلام , استعلام خريد چند دستگاه آمپ و اكو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005444/استعلام-اجرای-ورودی-و-خروجی-ایستگاه'>استعلام اجرای ورودی و خروجی ایستگاه  / استعلام ,استعلام اجرای ورودی و خروجی ایستگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005445/مناقصه-قطعات-تابلو-برق'>مناقصه قطعات تابلو برق / مناقصه , مناقصه قطعات تابلو برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005446/استعلام-پکیج-28000-فن-دار'>استعلام پکیج 28000 فن دار  / استعلام , استعلام پکیج 28000 فن دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005447/خدمات-مراقب-دستگاه-های-آب-برق-وب-خار-آبدارخانه-و-تنظیفات--'>خدمات مراقب دستگاه های آب. برق وب خار.آبدارخانه و تنظیفات ... / مناقصه, خدمات مراقب دستگاه های آب. برق وب خار.آبدارخانه و تنظیفات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005448/مناقصه-واگذاری-امور-بهره-برداری-از-تاسیسات'>مناقصه واگذاری امور بهره برداری از تاسیسات  / مناقصه ,مناقصه واگذاری امور بهره برداری از تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005449/استعلام-تجهیز-سیستم-صوتی-کنفرانس'>استعلام تجهیز سیستم صوتی کنفرانس  / استعلام, استعلام تجهیز سیستم صوتی کنفرانس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005450/استعلام-بایگانی-ریلی-متحرک'>استعلام بایگانی ریلی متحرک  / استعلام ,استعلام بایگانی ریلی متحرک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005451/استعلام-نصب-علائم-حوزه-شهرستان'>استعلام نصب علائم حوزه شهرستان  / استعلام ,استعلام نصب علائم حوزه شهرستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005452/استعلام-جنگلکاری-غنی-سازی-جنگل-با-بذر'>استعلام جنگلکاری، غنی سازی جنگل با بذر / استعلام , استعلام جنگلکاری، غنی سازی جنگل با بذر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005453/فراخوان-مناقصه-اجرای-خط-انتقال-آب'>فراخوان مناقصه اجرای خط انتقال آب  / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه اجرای خط انتقال آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005454/استعلام-احداث-استخر-ذخیره-آب-کشاورزی'>استعلام احداث استخر ذخیره آب کشاورزی  / استعلام ,استعلام احداث استخر ذخیره آب کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005455/استعلام-عملیات-آبخیزداری'>استعلام عملیات آبخیزداری  / استعلام, استعلام عملیات آبخیزداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005456/استعلام-لایسنس-لینک-رادیویی-طبق-شرح'>استعلام لایسنس لینک رادیویی طبق شرح / استعلام ,استعلام لایسنس لینک رادیویی طبق شرح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005457/استعلام-میز-جلو-مبلی-و-اداری-سطل-زباله'>استعلام میز جلو مبلی و اداری، سطل زباله  / استعلام ,استعلام میز جلو مبلی و اداری، سطل زباله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005459/استعلام-شیر-فشار-شکن'>استعلام شیر فشار شکن  / استعلام ,استعلام شیر فشار شکن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005460/استعلام-مانیتور-صنعتی-LG-مدل-43SM3B'>استعلام مانیتور صنعتی LG مدل 43SM3B / استعلام , استعلام مانیتور صنعتی LG مدل 43SM3B</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005461/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری  / استعلام,استعلام کامپیوتر و فناوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005462/استعلام-آنتی-ویروس'>استعلام آنتی ویروس  / استعلام ,استعلام آنتی ویروس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005463/استعلام-خرید-و-نصب-آبگرمکن-خورشیدی'>استعلام خرید و نصب آبگرمکن خورشیدی / استعلام خرید و نصب آبگرمکن خورشیدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005464/استعلام-جارو-موئی-با-دسته'>استعلام جارو موئی با دسته / استعلام ,استعلام جارو موئی با دسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005465/فراخوان-مناقصه-23-کیلومتر-شبکه-گذاری-روستاها'>فراخوان مناقصه 23 کیلومتر شبکه گذاری روستاها / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه 23 کیلومتر شبکه گذاری روستاها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005466/مناقصه-احداث-خطوط-ارتباطی-۵-پست-انتقال'>مناقصه احداث خطوط ارتباطی ۵ پست انتقال / مناقصه, مناقصه احداث خطوط ارتباطی ۵ پست انتقال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005467/استعلام-​انجام-قسمتی-از-عملیات-راهداری'>استعلام ​انجام قسمتی از عملیات راهداری / استعلام , استعلام ​انجام قسمتی از عملیات راهداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005468/استعلام-کنسرو-ماهی-تن-قوطی-فلزی'>استعلام کنسرو ماهی تن قوطی فلزی  / استعلام,استعلام کنسرو ماهی تن قوطی فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005469/استعلام-رله-Ingeteam-PL70-IT-B12Z2400'>استعلام رله Ingeteam PL70 IT B12Z2400 / استعلام , استعلام رله Ingeteam PL70 IT B12Z2400</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005470/مناقصه-احداث-پل-روگذر-مزرعه--'>مناقصه احداث پل روگذر مزرعه ... / مناقصه,مناقصه احداث پل روگذر مزرعه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005471/استعلام-yealink-t22-IP-phone-یالینک'>استعلام yealink t22 IP phone یالینک / استعلام ,استعلام yealink t22 IP phone یالینک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005472/استعلام-​انجام-قسمتی-از-عملیات-راهداری'>استعلام ​انجام قسمتی از عملیات راهداری / استعلام , استعلام ​انجام قسمتی از عملیات راهداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005473/استعلام-هشت-دستگاه-مبدل'>استعلام هشت دستگاه مبدل  / استعلام هشت دستگاه مبدل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005474/استعلام-خرید-تعداد-40-دستگاه-جی-پی-اس'>استعلام خرید تعداد 40 دستگاه جی پی اس   / استعلام , استعلام خرید تعداد 40 دستگاه جی پی اس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005475/استعلام-جنگلکاری-غنی-سازی-جنگل-با-بذر'>استعلام جنگلکاری، غنی سازی جنگل با بذر / استعلام , استعلام جنگلکاری، غنی سازی جنگل با بذر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005476/استعلام-ساخت-و-نصب-4-باب-آسانسور'>استعلام ساخت و نصب 4 باب آسانسور  / استعلام, استعلام ساخت و نصب 4 باب آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005477/استعلام-تعدادی-کلمپ-و-اتصالات'>استعلام تعدادی کلمپ و اتصالات / استعلام , استعلام تعدادی کلمپ و اتصالات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005478/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی / استعلام ,استعلام کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005479/مناقصه-لوله-پلی-اتیلن-و-اتصالات-در-سایز-های-مختلف'> مناقصه لوله پلی اتیلن و اتصالات در سایز های مختلف / مناقصه,  مناقصه لوله پلی اتیلن و اتصالات در سایز های مختلف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005480/استعلام-​انجام-قسمتی-از-عملیات-راهداری'>استعلام ​انجام قسمتی از عملیات راهداری / استعلام , استعلام ​انجام قسمتی از عملیات راهداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005481/استعلام-خرید-لوله-و-بوشن-و-واشر-و-پیچ'>استعلام خرید لوله و بوشن و واشر و پیچ / استعلام ,استعلام خرید لوله و بوشن و واشر و پیچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005482/استعلام-خدمات'>استعلام خدمات / استعلام , استعلام خدمات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005483/استعلام-ساعت-حضور-و-غیاب'>استعلام ساعت حضور و غیاب  / استعلام, استعلام ساعت حضور و غیاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005484/استعلام-اجرای-نقاشی-ساختمان-فرمانداری'>استعلام اجرای نقاشی ساختمان فرمانداری  / استعلام , استعلام اجرای نقاشی ساختمان فرمانداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005485/استعلام-​​​خرید-چاپگر'>استعلام ​​​خرید چاپگر / استعلام, استعلام ​​خرید چاپگر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005486/استعلام-بخاری-و-آبگرمکن'>استعلام بخاری و آبگرمکن  / استعلام ,استعلام بخاری و آبگرمکن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005487/استعلام-چاپگر-لیزری'>استعلام چاپگر لیزری  / استعلام ,استعلام چاپگر لیزری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005488/استعلام-روتر'>استعلام روتر  / استعلام ,استعلام روتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005489/استعلام-ترانس-ولتاژ'>استعلام ترانس ولتاژ / استعلام,استعلام ترانس ولتاژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005490/استعلام-خرید-دستکش-20-کیلوولت'>استعلام خرید دستکش 20 کیلوولت / استعلام , استعلام خرید دستکش 20 کیلوولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005491/استعلام-اجرای-لوله-کشی-سیستم-گرمایشی'>استعلام اجرای لوله کشی سیستم گرمایشی  / استعلام ,استعلام اجرای لوله کشی سیستم گرمایشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005492/مناقصه-اجرای-عملیات-گازرسانی-به-حفرات-خالی--'>مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به حفرات خالی ... / مناقصه,مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به حفرات خالی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005493/استعلام-خرید-کامپیوتر-و-تلفن-بیسیم'>استعلام خرید کامپیوتر و تلفن بیسیم / استعلام ,استعلام خرید کامپیوتر و تلفن بیسیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005494/استعلام-​تجهیز-مبلمان-اداری--صندلی'>استعلام ​تجهیز مبلمان اداری ، صندلی  / استعلام ,استعلام ​تجهیز مبلمان اداری ، صندلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005495/استعلام-مانیتور-صنعتی-49-اینچ'>استعلام مانیتور صنعتی 49 اینچ / استعلام , استعلام مانیتور صنعتی 49 اینچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005496/استعلام-تهیه-آسفالت-سرد'>استعلام تهیه آسفالت سرد  / استعلام , استعلام تهیه آسفالت سرد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005497/استعلام-محوطه-سازی-مدرسه'>استعلام محوطه سازی مدرسه  / استعلام , استعلام محوطه سازی مدرسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005498/استعلام-خرید-وسایل-تاسیساتی-و-لوله-کشی'>استعلام خرید وسایل تاسیساتی و لوله کشی / استعلام , استعلام خرید وسایل تاسیساتی و لوله کشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005499/استعلام-یکدستگاه-ژنراتور-سیار'>استعلام یکدستگاه ژنراتور سیار / استعلام,استعلام یکدستگاه ژنراتور سیار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005500/استعلام-مانیتور-صنعتی-55اینچ'>استعلام مانیتور صنعتی 55اینچ / استعلام , استعلام مانیتور صنعتی 55اینچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005501/استعلام-2-عدد-ماژول-سیسکو-جهت-روتر-تلفن'>استعلام 2 عدد ماژول سیسکو جهت روتر تلفن / استعلام , استعلام 2 عدد ماژول سیسکو جهت روتر تلفن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005502/استعلام-برنج-هاشمی-درجه-یک-خالص'>استعلام برنج هاشمی درجه یک خالص / استعلام , استعلام برنج هاشمی درجه یک خالص</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005503/استعلام-​اجرای-استخر-ذخیره-آب-پلی-اتیلن'>استعلام ​اجرای استخر ذخیره آب پلی اتیلن  / استعلام,استعلام ​اجرای استخر ذخیره آب پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005504/استعلام-روتر'>استعلام روتر  / استعلام ,استعلام روتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005505/استعلام-مانیتور-صنعتی-65-اینچ'>استعلام مانیتور صنعتی 65 اینچ / استعلام , استعلام مانیتور صنعتی 65 اینچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005506/استعلام-خدمات'>استعلام خدمات / استعلام , استعلام خدمات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005507/استعلام-رول-ژورنال-خودپرداز'>استعلام رول ژورنال خودپرداز / استعلام, استعلام رول ژورنال خودپرداز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005508/استعلام-مبلمان-و-دکوراسیون'>استعلام مبلمان و دکوراسیون / استعلام , استعلام مبلمان و دکوراسیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005509/استعلام-نمایشگر-SMD--40--'>استعلام نمایشگر SMD& #40 ... / استعلام,استعلام نمایشگر SMD& #40 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005510/استعلام-لوازم-تاسیسات'>استعلام لوازم تاسیسات / استعلام ,استعلام لوازم تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005511/استعلام-سولنوئید-ولو'>استعلام سولنوئید ولو / استعلام,استعلام سولنوئید ولو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005512/استعلام-کاشی-بدنه-درجه-یک-ایرانی'>استعلام کاشی بدنه درجه یک ایرانی  / استعلام , استعلام کاشی بدنه درجه یک ایرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005513/استعلام-لایروبی-و-مرمت-2-رشته-قنات'>استعلام لایروبی و مرمت 2 رشته قنات  / استعلام ,استعلام لایروبی و مرمت 2 رشته قنات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005514/استعلام-تجهیز-چاه'>استعلام تجهیز چاه / استعلام , استعلام تجهیز چاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005515/استعلام-خرید-لوازم-التحریر'>استعلام خرید لوازم التحریر / استعلام ,استعلام خرید لوازم التحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005516/استعلام-اجرای-کانال-انتقال-آب-اراضی--'>استعلام اجرای کانال انتقال آب اراضی .. / استعلام,استعلام اجرای کانال انتقال آب اراضی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005517/استعلام-خرید-استند-زیر-مانیتوری'>استعلام خرید استند زیر مانیتوری  / استعلام, استعلام خرید استند زیر مانیتوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005518/استعلام-احداث-استخر-ذخیره-آب-کشاورزی'>استعلام احداث استخر ذخیره آب کشاورزی  / استعلام ,استعلام احداث استخر ذخیره آب کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005519/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری  / استعلام , استعلام کامپیوتر و فناوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005520/استعلام-لایروبی-و-مرمت-2-رشته-قنات'>استعلام لایروبی و مرمت 2 رشته قنات  / استعلام ,استعلام لایروبی و مرمت 2 رشته قنات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005521/مناقصه-خرید-سیم-محافظ-هوایی-OPGW-و-کابل-زمینی-فیبرنوری-برای-خطوط-انتقال--سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>مناقصه خرید سیم محافظ هوایی OPGW و کابل زمینی فیبرنوری برای خطوط انتقال , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / مناقصه عمومی، مناقصه خرید سیم محافظ هوایی OPGW و کابل زمینی فیبرنوری برای خطوط انتقال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005522/استعلام-خرید-یکدستگاه-دیزل-ژنراتور-vol'>استعلام خرید یکدستگاه دیزل ژنراتور vol / استعلام,استعلام خرید یکدستگاه دیزل ژنراتور vol</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005523/استعلام-خرید-توکن-226-عدد-و-تعریف--'>استعلام خرید توکن 226 عدد و تعریف ... / استعلام,استعلام خرید توکن 226 عدد و تعریف ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005524/استعلام-تاسیسات-الکتریکال'>استعلام تاسیسات الکتریکال  / استعلام , استعلام تاسیسات الکتریکال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005525/استعلام-پیاز-زرد'>استعلام پیاز زرد / استعلام, استعلام پیاز زرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005526/استعلام-دستگاه-حضور-و-غیاب-تشخیص-چهره'>استعلام دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره / استعلام,استعلام دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005527/استعلام-اجاره-خودرو'>استعلام اجاره خودرو / استعلام , استعلام اجاره خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005528/استعلام-سنگ-نیریز'>استعلام سنگ نیریز  / استعلام, استعلام سنگ نیریز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005529/فراخوان-احداث-باند-دوم-مامونیه'>فراخوان احداث باند دوم مامونیه  / فراخوان احداث باند دوم مامونیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005530/استعلام-شیر'>استعلام شیر / استعلام,استعلام شیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005531/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری  / استعلام , استعلام کامپیوتر و فناوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005532/استعلام-محوطه-سازی-و-دیوارکشی-خیری-آبی'>استعلام محوطه سازی و دیوارکشی خیری آبی / استعلام,استعلام محوطه سازی و دیوارکشی خیری آبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005533/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری  / استعلام , استعلام کامپیوتر و فناوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005534/استعلام-سیب-زمینی-درشت'>استعلام سیب زمینی درشت  / استعلام, استعلام سیب زمینی درشت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005535/استعلام-ايزولاتور-فشار-قوی-جهت-ترانس--'>استعلام ايزولاتور فشار قوی جهت ترانس .. / استعلام ,استعلام ايزولاتور فشار قوی جهت ترانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005536/استعلام-اجاره-یک-دستگاه-خودرو'>استعلام اجاره یک دستگاه خودرو / استعلام , استعلام اجاره یک دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005537/مناقصه-احداث-ساختمان-پزشکی-قانونی-خمین'>مناقصه احداث ساختمان پزشکی قانونی خمین  / مناقصه ، مناقصه احداث ساختمان پزشکی قانونی خمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005538/فراخوان-بهسازی-سکو-نمازخانه-و-سرویس-بهداشتی'>فراخوان بهسازی سکو، نمازخانه و سرویس بهداشتی / فراخوان بهسازی سکو، نمازخانه و سرویس بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005539/استعلام-خرید-تجهیزات-صوتی-و-تصویری-و-دوربین'>استعلام خرید تجهیزات صوتی و تصویری و دوربین / استعلام,استعلام خرید تجهیزات صوتی و تصویری و دوربین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005540/استعلام-عملیات-کپه-کاری-در-سطح-30-هکتار'>استعلام عملیات کپه کاری در سطح 30 هکتار  / استعلام , استعلام عملیات کپه کاری در سطح 30 هکتار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005541/استعلام-شیرآلات-و-اتصالات'>استعلام شیرآلات و اتصالات / استعلام,استعلام شیرآلات و اتصالات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005542/استعلام-اجاره-یک-دستگاه-خودرو'>استعلام اجاره یک دستگاه خودرو / استعلام , استعلام اجاره یک دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005543/استعلام-انواع-شیرها-و-اکچویتورهای-ابزار-دقیقی-و-قطعات'>استعلام انواع شیرها و اکچویتورهای ابزار دقیقی و قطعات  / استعلام , استعلام انواع شیرها و اکچویتورهای ابزار دقیقی و قطعات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005544/فراخوان-احداث-حمام-ضد-کنه-در-مناطق-عشایری'>فراخوان احداث حمام ضد کنه در مناطق عشایری / مناقصه عمومی , مناقصه احداث حمام ضد کنه در مناطق عشایری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005545/استعلام-خرید-تجهیزات-رایانه-ای'>استعلام خرید تجهیزات رایانه ای  / استعلام,استعلام خرید تجهیزات رایانه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005546/استعلام-تعویض-و-نصب-15-جفت-تیر-سیمانی'>استعلام تعویض و نصب 15 جفت تیر سیمانی / استعلام,استعلام تعویض و نصب 15 جفت تیر سیمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005547/استعلام-اجاره-یک-دستگاه-خودرو'>استعلام اجاره یک دستگاه خودرو / استعلام , استعلام اجاره یک دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005548/فراخوان-طراحی-المان-نوروزی'>فراخوان طراحی المان نوروزی  / فراخوان طراحی المان نوروزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005549/استعلام-جلیقه-ضدگلوله'>استعلام جلیقه ضدگلوله / استعلام,استعلام جلیقه ضدگلوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005550/استعلام-اجاره-یک-دستگاه-خودرو'>استعلام اجاره یک دستگاه خودرو / استعلام , استعلام اجاره یک دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005551/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-فعالیتهای-پشتیبانی-و-خدماتی-مطابق-ماده-13-قانون'>مناقصه عمومی یک مرحله ای فعالیتهای پشتیبانی و خدماتی مطابق ماده 13 قانون  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه عمومی یک مرحله ای فعالیتهای پشتیبانی و خدماتی مطابق ماده 13 قانون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005552/استعلام-ساعت-گشت-و-نگهبانی-مدل-2400'>استعلام ساعت گشت و نگهبانی مدل 2400 / استعلام,استعلام جلیقه ضدگلوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005553/استعلام-دیگ-چلوپز-250-لیتری'>استعلام دیگ چلوپز 250 لیتری / استعلام , استعلام دیگ چلوپز 250 لیتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005554/فراخوان-طراحی-و-ساخت-المان-های-شهری-قرآن-و-عترت'>فراخوان طراحی و ساخت المان های شهری قرآن و عترت  / فراخوان طراحی و ساخت المان های شهری قرآن و عترت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005555/استعلام-زیرسازی-جاده-دسترسی-فاز-یک'>استعلام زیرسازی جاده دسترسی فاز یک  / استعلام, استعلام زیرسازی جاده دسترسی فاز یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005556/استعلام-پکیج-مخزن-دوقلوی-500-500--'>استعلام پکیج مخزن دوقلوی 500- 500 ... / استعلام,استعلام پکیج مخزن دوقلوی 500- 500 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005557/استعلام-نصب-علایم-ایمنی-و-تجهیزات'>استعلام نصب علایم ایمنی و تجهیزات  / استعلام , استعلام نصب علایم ایمنی و تجهیزات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005558/استعلام-​تجهیز-مبلمان-اداری--صندلی'>استعلام ​تجهیز مبلمان اداری ، صندلی  / استعلام ,استعلام ​تجهیز مبلمان اداری ، صندلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005559/مناقصه-بازدید-مسیر-گاز-داغ-واحد-گازی-بمپور'>مناقصه بازدید مسیر گاز داغ واحد گازی بمپور / مناقصه,مناقصه بازدید مسیر گاز داغ واحد گازی بمپور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005560/استعلام-ذغال-صنعتی'>استعلام ذغال صنعتی  / استعلام ,استعلام ذغال صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005561/استعلام-یک-دستگاه-بریکر-72-5-کیلوولت'>استعلام یک دستگاه بریکر 72.5 کیلوولت / استعلام ,استعلام یک دستگاه بریکر 72.5 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005562/استعلام-میز-پرس-سینه--'>استعلام میز پرس سینه... / استعلام , استعلام میز پرس سینه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005563/استعلام-سه-تخته-تشک-تاتامی-با-ضخامت'>استعلام سه تخته تشک تاتامی با ضخامت / استعلام,استعلام سه تخته تشک تاتامی با ضخامت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005564/استعلام-بیمه-آتش-سوزی-انفجار-ساعقه--'>استعلام بیمه آتش سوزی، انفجار، ساعقه ... / استعلام,استعلام بیمه آتش سوزی، انفجار، ساعقه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005565/استعلام-خرید-7-دستگاه-سرور-رایانه'>استعلام خرید 7 دستگاه سرور رایانه  / استعلام , استعلام خرید 7 دستگاه سرور رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005566/فراخوان-مناقصه-عمومی-دو-مرحله-ای-تکمیل-استخر-یاس'> فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای تکمیل استخر یاس / فراخوان ،  فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای تکمیل استخر یاس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005567/استعلام-خرید-UPS'>استعلام خرید UPS / استعلام ,استعلام خرید UPS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005568/استعلام-طرح-ملی-رصد-آسیب-های'>استعلام طرح ملی رصد آسیب های  / استعلام , استعلام طرح ملی رصد آسیب های </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005569/استعلام-ابزارآلات'>استعلام ابزارآلات / استعلام , استعلام ابزارآلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005570/استعلام-آموزش-رشته-های-صنایع-دستی'>استعلام آموزش رشته های صنایع دستی  / استعلام , استعلام آموزش رشته های صنایع دستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005571/استعلام-طلق-A4-طبق-فایل-پیوست'>استعلام طلق A4 طبق فایل پیوست / استعلام,استعلام طلق A4 طبق فایل پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005572/استعلام-کولر-آبی7000'>استعلام کولر آبی7000 / استعلام ,استعلام کولر آبی7000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005573/استعلام-ماسه-شسته--مصالح-ساختمانی'>استعلام ماسه شسته ، مصالح ساختمانی  / استعلام,استعلام ماسه شسته ، مصالح ساختمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005574/استعلام-​ویلچر-بزرگسال-و-خردسال'>استعلام ​ویلچر بزرگسال و خردسال / استعلام, استعلام ​ویلچر بزرگسال و خردسال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005575/استعلام-تعمیر-اتوکلاو-LABOKLAV'>استعلام تعمیر اتوکلاو LABOKLAV / استعلام,استعلام تعمیر اتوکلاو LABOKLAV</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005576/استعلام-خرید-برقگیر'>استعلام خرید برقگیر  / استعلام, استعلام خرید برقگیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005577/استعلام-کاغذ-تحریر-120-گرمی-60-90'>استعلام کاغذ تحریر 120 گرمی 60*90  / استعلام,استعلام کاغذ تحریر 120 گرمی 60*90 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005578/استعلام-ورق-ژئو-ممبران'>استعلام ورق ژئو ممبران  / استعلام, استعلام ورق ژئو ممبران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005579/مناقصه-ایاب-و-ذهاب-پرسنل'>مناقصه ایاب و ذهاب پرسنل / مناقصه محدود , مناقصه ایاب و ذهاب پرسنل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005580/استعلام-دارو-پزشکی-و-سلامت'>استعلام دارو، پزشکی و سلامت / استعلام, استعلام دارو، پزشکی و سلامت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005581/استعلام-ابزارآلات'>استعلام ابزارآلات / استعلام , استعلام ابزارآلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005582/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی / استعلام ,استعلام کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005583/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-حفر-و-تجهیز-چاه'>مناقصه عمومی یک مرحله ای حفر و تجهیز چاه  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی یک مرحله ای حفر و تجهیز چاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005584/استعلام-کلرزن-محلولی-برقی-بدون-همزن'>استعلام کلرزن محلولی برقی بدون همزن / استعلام,استعلام کلرزن محلولی برقی بدون همزن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005585/استعلام-تهیه-و-نصب-و-راه-اندازی-سیستم'>استعلام تهیه و نصب و راه اندازی سیستم  / استعلام, استعلام تهیه و نصب و راه اندازی سیستم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005586/استعلام-خرید-یک-دستگاه-رایانه--'>استعلام خرید یک دستگاه رایانه ... / استعلام,استعلام خرید یک دستگاه رایانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005587/استعلام-کابل-مسی'>استعلام کابل مسی / استعلام, استعلام کابل مسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005588/استعلام-جی-پی-اس-ETREX30X'>استعلام جی پی اس ETREX30X  / استعلام، استعلام جی پی اس ETREX30X </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005589/استعلام-​درخواست-پروپزال-طراحی-وب-سایت'>استعلام ​درخواست پروپزال طراحی وب سایت  / استعلام , استعلام ​درخواست پروپزال طراحی وب سایت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005590/استعلام-سوئیچ-و-تجهیزات-شبکه'>استعلام سوئیچ و تجهیزات شبکه / استعلام ,استعلام سوئیچ و تجهیزات شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005591/استعلام-دستگاه-تلفن-مرکزی'>استعلام دستگاه تلفن مرکزی / استعلام,استعلام دستگاه تلفن مرکزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005592/استعلام-سنگ-هرسین-ممتاز'>استعلام سنگ هرسین ممتاز  / استعلام,استعلام سنگ هرسین ممتاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005593/فراخوان-اجرای-کارهای-ساختمانی-و-تاسیساتی-پروژه'>فراخوان اجرای کارهای ساختمانی و تاسیساتی پروژه / فراخوان مناقصه، فراخوان اجرای کارهای ساختمانی و تاسیساتی پروژه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005594/استعلام-110دستگاه-زیروکلاینت'>استعلام 110دستگاه زیروکلاینت  / استعلام, استعلام 110دستگاه زیروکلاینت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005595/استعلام-خرید-یک-دستگاه-باسکول-سیار'>استعلام خرید یک دستگاه باسکول سیار / استعلام, استعلام خرید یک دستگاه باسکول سیار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005596/استعلام-باطری-سمعک--'>استعلام باطری سمعک ... / استعلام,استعلام باطری سمعک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005597/استعلام-قفسه-بایگانی-مارک-دژپاد'>استعلام قفسه بایگانی مارک دژپاد  / استعلام,استعلام قفسه بایگانی مارک دژپاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005598/استعلام-باطری-سمعک'>استعلام باطری سمعک  / استعلام , استعلام باطری سمعک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005599/استعلام-لامپ-210-وات-سدیم'>استعلام لامپ 210 وات سدیم / استعلام ,استعلام لامپ 210 وات سدیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005600/استعلام-اجرای-شبکه-فاضلاب'>استعلام اجرای شبکه فاضلاب  / استعلام ,استعلام اجرای شبکه فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005601/استعلام-عملیات-اجرایی-تکمیلی-خط-132'>استعلام عملیات اجرایی تکمیلی خط 132 / استعلام,استعلام عملیات اجرایی تکمیلی خط 132</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005602/استعلام-سرویس-و-نگهداری-و-قرایت-یکساله'>استعلام سرویس و نگهداری و قرایت یکساله / استعلام, استعلام سرویس و نگهداری و قرایت یکساله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005603/استعلام-تجهیزات-و-وسایل'>استعلام تجهیزات و وسایل  / استعلام , استعلام تجهیزات و وسایل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005604/مناقصه-اجرای-پروژه-های-بازسازی-و-بهینه-سازی-شبکه-های-توزیع'>مناقصه اجرای پروژه های بازسازی و بهینه سازی شبکه های توزیع / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای پروژه های بازسازی و بهینه سازی شبکه های توزیع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005605/استعلام-برنج-10-کیلوگرمی-دانه-بلند'>استعلام برنج 10 کیلوگرمی دانه بلند  / استعلام,استعلام برنج 10 کیلوگرمی دانه بلند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005606/استعلام-تهیه-طرح-اجرایی-جنگلداری-چندم'>استعلام تهیه طرح اجرایی جنگلداری چندم / استعلام ,استعلام تهیه طرح اجرایی جنگلداری چندم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005607/استعلام-​مبلمان-و-دکوراسیون'>استعلام ​مبلمان و دکوراسیون / استعلام, استعلام ​مبلمان و دکوراسیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005608/استعلام-تامین-مواد-مصرفی-آزمایشگاه'>استعلام تامین مواد مصرفی آزمایشگاه / استعلام, استعلام تامین مواد مصرفی آزمایشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005609/استعلام-تهیه-یک-دستگاه-رایانه'>استعلام تهیه یک دستگاه رایانه / استعلام, استعلام تهیه یک دستگاه رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005610/استعلام-الکتروپمپ--'>استعلام الکتروپمپ ... / استعلام,استعلام الکتروپمپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004709/مزایده-آپارتمان-مسکونی-با-قدرالسهم-از-عرصه-و-مشاعات'>مزایده آپارتمان مسکونی با قدرالسهم از عرصه و مشاعات  / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی با قدرالسهم از عرصه و مشاعات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004711/مزایده-بزرگ-املاک-مازاد-سیستم-بانکی-کشور'>مزایده بزرگ املاک مازاد سیستم بانکی کشور  / مزایده,مزایده بزرگ املاک مازاد سیستم بانکی کشور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004712/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-بیست-اردبیل'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش بیست اردبیل / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش بیست اردبیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004713/مزایده-ششدانگ-زمین-عرصه-1142-7-متر-نوبت-سوم'>مزایده ششدانگ زمین عرصه 1142.7 متر نوبت سوم / مزایده,مزایده ششدانگ زمین عرصه 1142.7 متر نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004714/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-عرصه-1000متر-نوبت-سوم'>مزایده ششدانگ زمین مساحت عرصه 1000متر نوبت سوم / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت عرصه 1000متر نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004715/مزایده-ششدانگ-ساختمان-بخش-یک-سقز'>مزایده ششدانگ ساختمان بخش یک سقز  / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان بخش یک سقز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004717/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-شماره-5-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان شماره 5 تفکیکی  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان شماره 5 تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004718/مزایده-ششدانگ-خانه-مساحت-دویست-و-پنجاه-متر'>مزایده ششدانگ خانه مساحت دویست و پنجاه متر  / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مساحت دویست و پنجاه متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004719/مزایده-ششدانگ-دو-قطعه-پلاک-ثبتی-بخش-دو-سقز'>مزایده ششدانگ دو قطعه پلاک ثبتی بخش دو سقز  / مزایده,مزایده ششدانگ دو قطعه پلاک ثبتی بخش دو سقز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004721/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-138-3متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 138.3متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 138.3متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004722/مزایده-سرقفلی-مغازه-تجاری'>مزایده سرقفلی مغازه تجاری / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004723/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-ابعاد-شمالا-شش-متر'>مزایده یک قطعه زمین به ابعاد شمالا شش متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به ابعاد شمالا شش متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004725/مزایده-پلاک-ثبتی-901-فرعی'>مزایده پلاک ثبتی 901 فرعی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 901 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004726/مزایده-آپارتمان-با-عرصه-موقوفه'>مزایده آپارتمان با عرصه موقوفه / مزایده,مزایده آپارتمان با عرصه موقوفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004727/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-880-47متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 880.47متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 880.47متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004728/مزایده-ششدانگ-زمین-قطعه-چهل-و-دو-تفکیکی'>مزایده ششدانگ زمین قطعه چهل و دو تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین قطعه چهل و دو تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004730/مزایده-ششدانگ-زمین-با-بنای-احداثی-1122-28متر'>مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی 1122.28متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی 1122.28متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004731/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-دویست-و-پنجاه-و-سه-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت دویست و پنجاه و سه متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت دویست و پنجاه و سه متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004734/مزایده-ملک-مساحت-80-25مترمربع'>مزایده ملک مساحت 80.25مترمربع / مزایده,مزایده ملک مساحت 80.25مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004736/مزایده-ملک-عرصه-219متر-از-پلاک-ثبتی-170-اصلی'>مزایده ملک عرصه 219متر از پلاک ثبتی 170 اصلی / مزایده,مزایده ملک عرصه 219متر از پلاک ثبتی 170 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004737/مزایده-حمل-متوفی-داخل-شهر-مرحله-اول-نوبت-دوم'>مزایده حمل متوفی داخل شهر مرحله اول نوبت دوم  / اگهی مزایده , مزایده حمل متوفی داخل شهر مرحله اول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004742/مزایده-1-02-سهم-از-دو-سهم-از-7-سهم-زمین-453-60متر'>مزایده 1.02 سهم از دو سهم از 7 سهم زمین 453.60متر / مزایده,مزایده 1.02 سهم از دو سهم از 7 سهم زمین 453.60متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004744/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-27-264متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 27.264متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 27.264متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004745/مزایده-فروش-بی-سیم-های-قدیمی-نوبت-دوم'>مزایده فروش بی سیم های قدیمی- نوبت دوم / مزایده عمومی، مزایده فروش بی سیم های قدیمی- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004746/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-230-30متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 230.30متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 230.30متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004749/مزایده-ششدانگ-زمین-تبدیل-به-خانه-352-78متر'>مزایده ششدانگ زمین تبدیل به خانه 352.78متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین تبدیل به خانه 352.78متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004751/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-136-72متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 136.72متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 136.72متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004752/مزایده-واگذاری-زمین-های-زراعی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری زمین های زراعی نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری زمین های زراعی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004753/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-368-62متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 368.62متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 368.62متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004754/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-تجاری-مساحت-2302متر'>مزایده فروش یک قطعه زمین تجاری مساحت 2302متر / مزایدهمزایده فروش یک قطعه زمین تجاری مساحت 2302متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004756/مزایده-زمین-شالیزاری-مساحت-2600متر'>مزایده زمین شالیزاری مساحت 2600متر / مزایده,مزایده زمین شالیزاری مساحت 2600متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004757/مزایده-سرقفلی-مغازه-مساحت-151-26متر'>مزایده سرقفلی مغازه مساحت 151.26متر  / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه مساحت 151.26متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004758/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-183-5مترمربع'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 183.5مترمربع / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 183.5مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004759/مزایده-تلفن-همراه'>مزایده تلفن همراه / مزایده,مزایده تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004761/مزایده-ملک-مشاع-زمین-مساحت-909-مترمربع'>مزایده ملک مشاع زمین مساحت 909 مترمربع / مزایده,مزایده ملک مشاع زمین مساحت 909 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004763/مزایده-پلاک-ثبتی-با-قدمت-بالای-20-سال-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی با قدمت بالای 20 سال نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی با قدمت بالای 20 سال نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004764/مزایده-فروش-انواع-میز-اداری-صندلی-اداری-و--'>مزایده فروش انواع میز اداری، صندلی اداری و ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش انواع میز اداری، صندلی اداری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004766/مزایده-بهره-برداری-از-منافع-رستوران-و-تامین-غذا-نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از منافع رستوران و تامین غذا نوبت دوم  / مزایده عمومی, مزایده بهره برداری از منافع رستوران و تامین غذا  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004767/مزایده-ششدانگ-زمین-مزروعی-مساحت-65769متر'>مزایده ششدانگ زمین مزروعی مساحت 65769متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مزروعی مساحت 65769متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004769/مزایده-اکتشاف-و-بهره-برداری-تعدادی-از-محدوده-های-اکتشافی--معادن-و-دپوی-مواد-معدنی'>مزایده اکتشاف و بهره برداری تعدادی از محدوده های اکتشافی ، معادن و دپوی مواد معدنی  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اکتشاف و بهره برداری تعدادی از محدوده های اکتشافی ، معادن و دپوی مواد معدنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004770/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-و-مغازه-احداثی-در-آن-83-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه و مغازه احداثی در آن 83 متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه و مغازه احداثی در آن 83 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004771/مزایده-آپارتمان-مساحت-60-11متر'>مزایده آپارتمان مساحت 60.11متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 60.11متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004773/مزایده-دو-دانگ-از-ساختمان-مسکونی-بخش-یک-سنندج'>مزایده دو دانگ از ساختمان مسکونی بخش یک سنندج / مزایده,مزایده دو دانگ از ساختمان مسکونی بخش یک سنندج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004774/مزایده-ملک-ساختمان-در-دو-طبقه-نوبت-دوم'>مزایده ملک ساختمان در دو طبقه نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک ساختمان در دو طبقه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004777/مزایده-ششدانگ-اعیان-آپارتمان-قدمت-بنا-شش-سال'>مزایده ششدانگ اعیان آپارتمان قدمت بنا شش سال / مزایده,مزایده ششدانگ اعیان آپارتمان قدمت بنا شش سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004778/مزایده-یخچال-ویترینی-شیرینی--پاچال-فلزی'>مزایده یخچال ویترینی شیرینی ، پاچال فلزی / آگهی مزایده اموال ، مزایده یخچال ویترینی شیرینی ، پاچال فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004779/مزایده-بهره-برداری-از-غرفه-آرایشی--بهداشتی-و-ادکلن--تجدید'>مزایده بهره برداری از غرفه آرایشی ، بهداشتی و ادکلن... تجدید / آگهی تجدید مزایده ، مزایده بهره برداری از غرفه آرایشی ، بهداشتی و ادکلن... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004780/مزایده-خودرو-سواری-تیپ-زانتیا-سفید-رنگ-مدل-1385'>مزایده خودرو سواری تیپ زانتیا سفید رنگ مدل 1385 / آگهی مزایده,مزایده خودرو سواری تیپ زانتیا سفید رنگ مدل 1385</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004781/مزایده-فروش-یک-قطعه-نهر-متروکه-مساحت-292-5متر'>مزایده فروش یک قطعه نهر متروکه مساحت 292.5متر  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه نهر متروکه مساحت 292.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004782/مزایده-خودرو-سواری-پژو-خاکستری-متالیک'>مزایده خودرو سواری پژو خاکستری متالیک / آگهی مزایده اموال، مزایده خودرو سواری پژو خاکستری متالیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004784/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-95-17متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 95.17متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 95.17متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004787/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-ملکی-قطعه-شماره-پانزده-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک قطعه زمین ملکی قطعه شماره پانزده نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین ملکی قطعه شماره پانزده نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004789/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-183-14متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 183.14متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 183.14متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004791/مزایده-تمامت-ششدانگ-مغازه-مساحت-728-12متر'>مزایده تمامت ششدانگ مغازه مساحت 728.12متر / مزایده,مزایده تمامت ششدانگ مغازه مساحت 728.12متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004793/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-127-35متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 127.35متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 127.35متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004795/مزایده-آپارتمان-طبقه-دو-مساحت-83-92متر'>مزایده آپارتمان طبقه دو مساحت 83.92متر / مزایده,مزایده آپارتمان طبقه دو مساحت 83.92متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004796/مزایده-یک-دستگاه-سواری-نیسان-ماکسیما-مدل-89'>مزایده یک دستگاه سواری نیسان ماکسیما مدل 89 / مزایده, مزایده یک دستگاه سواری نیسان ماکسیما مدل 89</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004798/مزایده-زمین-مسکونی-پلاک-4-و-5-اصلی-نوبت-اول'>مزایده زمین مسکونی پلاک 4 و 5 اصلی نوبت اول / مزایده,مزایده زمین مسکونی پلاک 4 و 5 اصلی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004800/مزایده-تعداد-سه-دستگاه-خودرو'>مزایده  تعداد سه دستگاه خودرو / مزایده , مزایده فروش  تعداد سه دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004801/مزایده-واگذاری-یکباب-منزل-مسکونی-مساحت-177-متر'>مزایده واگذاری یکباب منزل مسکونی مساحت 177 متر  / مزایده,مزایده واگذاری یکباب منزل مسکونی مساحت 177 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004803/مزایده-کفش-اسپورت-بچگانه-و-زنانه--'>مزایده کفش اسپورت بچگانه و زنانه... / مزایده, مزایده کفش اسپورت بچگانه و زنانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004804/مزایده-ششدانگ-پلاک-4361-اصلی-بخش-یک-بندرعباس'>مزایده ششدانگ پلاک 4361 اصلی بخش یک بندرعباس  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 4361 اصلی بخش یک بندرعباس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004806/مزایده-ششدانگ-زمین-مسکونی-مساحت-سیصد-متر'>مزایده ششدانگ زمین مسکونی مساحت سیصد متر   / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مسکونی مساحت سیصد متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004807/مزایده-سواری-پراید-مدل-85-به-رنگ-سبز'>مزایده سواری پراید مدل 85 به رنگ سبز  / مزایده, مزایده سواری پراید مدل 85 به رنگ سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004811/مزایده-فروش-مبل-راحتی-قهوه-ای-7-نفره-یکدست---'>مزایده فروش مبل راحتی قهوه ای 7 نفره یکدست ..... / آگهی مزایده اموال غیر منقول , مزایده فروش مبل راحتی قهوه ای 7 نفره یکدست .....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004812/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-ملکی-بلوار-چمران-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک قطعه زمین ملکی بلوار چمران نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین ملکی بلوار چمران نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004814/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-95-94متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 95.94متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 95.94متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004815/مزایده-دستگاه-تولید-نایلون-نایلکس--دستگاه-دوخت-پای-نایلون'>مزایده دستگاه تولید نایلون نایلکس ، دستگاه دوخت پای نایلون  / مزایده,مزایده دستگاه تولید نایلون نایلکس ، دستگاه دوخت پای نایلون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004817/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-صد-و-هشتاد-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت صد و هشتاد متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت صد و هشتاد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004818/مزایده-فروش-ضایعات-آهنی-و-چدنی-نوبت-دوم'>مزایده فروش ضایعات آهنی و چدنی  نوبت دوم  / آگهی مزایده  , مزایده فروش ضایعات آهنی و چدنی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004819/مزایده-ملک-مساحت-اعیان-هشتاد-و-یک-متر'>مزایده ملک مساحت اعیان هشتاد و یک متر / مزایده,مزایده ملک مساحت اعیان هشتاد و یک متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004820/مزایده-اجاره-کارخانه-آسفالت-تیتان-80-تنی--'>مزایده اجاره کارخانه آسفالت تیتان 80 تنی... / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره کارخانه آسفالت تیتان 80 تنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004821/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-1523-55متر-نوبت-سوم'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 1523.55متر نوبت سوم / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 1523.55متر نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004822/مزایده-فریزر--تلویزیون--ماشین-لباسشویی'>مزایده فریزر ، تلویزیون ، ماشین لباسشویی / مزایده,مزایده فریزر ، تلویزیون ، ماشین لباسشویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004825/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-عرصه-754-40متر-نوبت-سوم'>مزایده فروش یک قطعه زمین عرصه 754.40متر نوبت سوم  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین عرصه 754.40متر نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004827/مزایده-تلویزیون-رنگی-ال-سی-دی--کامپیوتر-کارکرده'>مزایده تلویزیون رنگی ال سی دی ، کامپیوتر کارکرده  / مزایده,مزایده تلویزیون رنگی ال سی دی ، کامپیوتر کارکرده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004828/مزایده-ششدانگ-زمین-پلاک-3532-فرعی-بخش-یک'>مزایده ششدانگ زمین پلاک 3532 فرعی بخش یک / مزایده,مزایده ششدانگ زمین پلاک 3532 فرعی بخش یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004831/مزایده-ملک-بخش-4-آبادان-نوبت-دوم'>مزایده ملک بخش 4 آبادان نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک بخش 4 آبادان نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004834/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-بخش-یک-اردبیل'>مزایده ششدانگ اپارتمان بخش یک اردبیل / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان بخش یک اردبیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004835/مزایده-400-عدد-مانتو-دخترانه-و-زنانه'>مزایده 400 عدد مانتو دخترانه و زنانه  / مزایده,مزایده 400 عدد مانتو دخترانه و زنانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004839/مزایده-مغازه-مساحت-23-9متر'>مزایده مغازه مساحت 23.9متر / مزایده,مزایده مغازه مساحت 23.9متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004840/مزایده-یک-دستگاه-تراش-یونیورسال-1-5-متری'>مزایده یک دستگاه تراش یونیورسال 1/5 متری  / مزایده,مزایده یک دستگاه تراش یونیورسال 1/5 متری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004841/مزایده-ملک-بخش-شانزده-قائمشهر'>مزایده ملک بخش شانزده قائمشهر  / مزایده,مزایده ملک بخش شانزده قائمشهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004842/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-520-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 520 متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 520 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004843/مزایده-دو-دستگاه-خودرو-سمند--نوبت-دوم'>مزایده دو دستگاه خودرو سمند   نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده دو دستگاه خودرو سمند نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004845/مزایده-15-دستگاه-از-خودروهای-قابل-شماره-گذاری'>مزایده 15 دستگاه از خودروهای قابل شماره گذاری  / آگهی مزایده، مزایده 15 دستگاه از خودروهای قابل شماره گذاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004846/مزایده-نیم-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-160-متر'>مزایده نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مساحت 160 متر / مزایده,مزایده نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مساحت 160 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004848/مزایده-آپارتمان-طبقه-دوم-پلاک-71-فرعی'>مزایده آپارتمان طبقه دوم پلاک 71 فرعی  / مزایده,مزایده آپارتمان طبقه دوم پلاک 71 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004849/مزایده-تعداد-2-راس-اسب-بنامهای-شاران'>مزایده تعداد 2 راس اسب بنامهای شاران  / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده تعداد 2 راس اسب بنامهای شاران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004851/مزایده-ملک-مساحت-زیربنای-صد-و-ده-متر'>مزایده ملک مساحت زیربنای صد و ده متر / مزایده,مزایده ملک مساحت زیربنای صد و ده متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004854/مزایده-ملک-مساحت-شصت-و-نه-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت شصت و نه متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت شصت و نه متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004859/مزایده-یک-و-نیم-دانگ-از-ساختمان-4-طبقه-نوبت-اول'>مزایده یک و نیم دانگ از ساختمان 4 طبقه نوبت اول  / مزایده,مزایده یک و نیم دانگ از ساختمان 4 طبقه نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004861/مزایده-یک-قطعه-زمین-کشاورزی-اموال-غیرمنقول'>مزایده یک قطعه زمین کشاورزی اموال غیرمنقول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی اموال غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004864/مزایده-منزل-مسکونی-با-قدمت-بیش-از-25-سال-مرحله-اول'>مزایده منزل مسکونی با قدمت بیش از 25 سال مرحله اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی با قدمت بیش از 25 سال مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004865/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-4-هزار-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 4 هزار متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 4 هزار متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004866/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-293-67متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 293.67متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 293.67متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004868/مزایده-عمارت-مسکونی-اعیان-180-متر-نوبت-دوم'>مزایده عمارت مسکونی اعیان 180 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده عمارت مسکونی اعیان 180 متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004869/مزایده-فروش-250-هزار-تن-سنگ-آهن-دانه-بندی-مگنتیت'>مزایده فروش 250 هزار تن سنگ آهن دانه بندی مگنتیت / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش 250 هزار تن سنگ آهن دانه بندی مگنتیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004870/مزایده-ملک-به-شماره-ثبتی-304-فرعی-بخش-5-نوبت-اول'>مزایده ملک به شماره ثبتی 304 فرعی بخش 5 نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک به شماره ثبتی 304 فرعی بخش 5 نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004871/مزایده-فروش-ویژه-و-استثنایی-دو-قطعه-زمین-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده فروش ویژه و استثنایی دو قطعه زمین تجاری نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش ویژه و استثنایی دو قطعه زمین تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004873/مزایده-ملک-بخش-16-قائم-شهر'>مزایده ملک بخش 16 قائم شهر / مزایده,مزایده ملک بخش 16 قائم شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004876/مزایده-سه-دانگ-از-پلاک-ثبتی-عرصه-48-متر'>مزایده سه دانگ از پلاک ثبتی عرصه 48 متر  / مزایده,مزایده سه دانگ از پلاک ثبتی عرصه 48 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004878/مزایده-فروش-سنگ-توه-مرحله-دوم'>مزایده فروش سنگ توه مرحله دوم / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش سنگ توه مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004880/مزایده-یک-واحد-منزل-مسکونی-مساحت-نود-و-دو-متر'>مزایده یک واحد منزل مسکونی مساحت نود و دو متر / مزایده,مزایده یک واحد منزل مسکونی مساحت نود و دو متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004883/مزایده-قطعه-زمینی-زراعی-مساحت-1300متر'>مزایده قطعه زمینی زراعی مساحت 1300متر  / مزایده,مزایده قطعه زمینی زراعی مساحت 1300متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004885/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-179-متر-تجدید'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 179 متر تجدید  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 179 متر تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004887/فراخوان-واگذاری-موقت-حق-بهره-برداری-از-اماکن-تجدید'> فراخوان واگذاری موقت حق بهره برداری از اماکن تجدید  / آگهی فراخوان مزایده , فراخوان واگذاری موقت حق بهره برداری از اماکن تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004889/مزایده-دو-قطعه-زمین-شالیکاری'>مزایده دو قطعه زمین شالیکاری  / مزایده,مزایده دو قطعه زمین شالیکاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004893/مزایده-ششدانگ-گاراژ-و-مغازه-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ گاراژ و مغازه نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ گاراژ و مغازه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004897/مزایده-ملک-بخش-نه-ثبت-نکا-نوبت-دوم'>مزایده ملک بخش نه ثبت نکا نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک بخش نه ثبت نکا نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004898/مزایده-زمین-شالیزار-عرصه-3500متر'>مزایده زمین شالیزار عرصه 3500متر / مزایده,مزایده زمین شالیزار عرصه 3500متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004900/مزایده-1-دستگاه-خودرو-وانت'>مزایده  1 دستگاه خودرو وانت / اگهی مزایده , مزایده  1 دستگاه خودرو وانت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004902/مزایده-آپارتمان-مساحت-132-34متر'>مزایده آپارتمان مساحت 132.34متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 132.34متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004904/مزایده-حدود-3000-دست-تی-شرت-شلوار'>مزایده حدود 3000 دست تی شرت شلوار  / مزایده حدود 3000 دست تی شرت شلوار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004905/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-107-37متر-بخش-یازده'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 107.37متر بخش یازده  / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 107.37متر بخش یازده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004907/مزایده-فروش-اموال-مستعمل--مازاد-و-تملیکی'>مزایده فروش  اموال مستعمل ، مازاد و تملیکی / مزایده , مزایده فروش  اموال مستعمل ، مازاد و تملیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004909/تجدید-مزایده-فروش-حدود-72-تن-سیم-مسی-نو-نمره-16'>تجدید مزایده فروش حدود 72 تن سیم مسی نو نمره 16  / مزایده، تجدید مزایده فروش حدود 72 تن سیم مسی نو نمره 16 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004910/مزایده-4-دانگ-مشاع-از-مغازه-تجاری-قطعه-22-تفکیکی'>مزایده 4 دانگ مشاع از مغازه تجاری قطعه 22 تفکیکی / مزایده,مزایده 4 دانگ مشاع از مغازه تجاری قطعه 22 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004913/تجدید-مزایده-اجاره-واحدهای-تجاری-بلوک-های-بدنه-شهری-(نوبت-دوم)'>تجدید مزایده اجاره واحدهای تجاری بلوک های بدنه شهری (نوبت دوم) / مزایده, تجدید مزایده اجاره واحدهای تجاری بلوک های بدنه شهری (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004914/مزایده-واگذاری-ملک-مساحت-558-متر-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری ملک مساحت 558 متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده واگذاری ملک مساحت 558 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004915/مزایده-فروش-دو-قطعه-زمین-ملکی-شماره-13-و-چهارده-نوبت-دوم'>مزایده فروش دو قطعه زمین ملکی شماره 13 و چهارده نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین ملکی شماره 13 و چهارده نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004917/مزایده-دو-قطعه-زمین-هر-یک-مساحت-220-متر'>مزایده دو قطعه زمین هر یک مساحت 220 متر  / مزایده,مزایده دو قطعه زمین هر یک مساحت 220 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004919/مزایده-آپارتمان-طبقه-سه-106-73متر'>مزایده آپارتمان طبقه سه 106.73متر / مزایده,مزایده آپارتمان طبقه سه 106.73متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004922/مزایده-تعداد-8-دستگاه-خودرو-مازاد-خود-را-شامل-پژو-پارس--'>مزایده تعداد 8 دستگاه خودرو مازاد خود را شامل پژو پارس... / آگهی مزایده، مزایده تعداد 8 دستگاه خودرو مازاد خود را شامل پژو پارس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004923/مزایده-4-قطعه-ملک'>مزایده 4 قطعه ملک  / مزایده,مزایده 4 قطعه ملک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004927/مزایده-عمومی-فروش-املاک-مازاد-بانک-صادرات-ایران'>مزایده عمومی فروش املاک مازاد بانک صادرات ایران  / مزایده,مزایده عمومی فروش املاک مازاد بانک صادرات ایران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004932/مزایده-دو-دستگاه-خودرو-سواری-پراید-صبا-و--'>مزایده دو دستگاه خودرو سواری پراید صبا و ... / مزایده دو دستگاه خودرو سواری پراید صبا و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004934/مزایده-فروش-5-دستگاه-خودرو-نوبت-دوم'>مزایده فروش 5 دستگاه خودرو نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده فروش 5 دستگاه خودرو نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004935/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-نه-مشهد-اموال-منقول'>مزایده پلاک ثبتی بخش نه مشهد اموال منقول  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش نه مشهد اموال منقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004936/مزایده-دستگاه-فریزر-بستنی-ساز-دستگاه-جت-پرینتر-تاریخ-زن--'>مزایده دستگاه فریزر بستنی ساز، دستگاه جت پرینتر تاریخ زن... / آگهی مزایده، مزایده دستگاه فریزر بستنی ساز، دستگاه جت پرینتر تاریخ زن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004937/مزایده-عمومی-نانوایی'>مزایده عمومی نانوایی / مزایده عمومی نانوایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004939/مزایده-172-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-5-دانگ-مشاع-از-ملک'>مزایده 172 هزارم یک دانگ مشاع از 5 دانگ مشاع از ملک / مزایده,مزایده 172 هزارم یک دانگ مشاع از 5 دانگ مشاع از ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004942/مزایده-فروش-سهام-نوبت-دوم'>مزایده فروش سهام نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده فروش سهام نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004943/تجدید-مزایده-فروش-یک-دستگاه-لودر----نوبت-سوم'>تجدید مزایده فروش یک دستگاه لودر ... - نوبت سوم / مزایده,تجدید مزایده فروش یک دستگاه لودر ... - نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004945/مزایده-فروش-املاک-مازاد-با-شرایط-نقد-شامل-مغازه'>مزایده فروش املاک مازاد با شرایط نقد شامل مغازه  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد با شرایط نقد شامل مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004946/مزایده-اجاره-محل-های-بوفه-و-انتشارات-دانشجویی'>مزایده اجاره محل های بوفه و انتشارات دانشجویی / آگهی مزایده,مزایده اجاره محل های بوفه و انتشارات دانشجویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004948/مزایده-حدود-8-تن-از-مواد-پلاستیکی-بازیافتی'>مزایده حدود 8 تن از مواد پلاستیکی بازیافتی / مزایده حدود 8 تن از مواد پلاستیکی بازیافتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004949/مزایده-فروش-خودرو-نوبت-دوم'>مزایده فروش خودرو- نوبت دوم / آگهی مزایده، مزایده فروش خودرو - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004950/مزایده-بهره-برداری-از-غرفات-بازارهای-روز-کوثر'>مزایده بهره برداری از غرفات بازارهای روز کوثر / آگهی مزایده، مزایده  بهره برداری از غرفات بازارهای روز کوثر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004953/مزایده-فروش-ملک-مساحت-عرصه-4507مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده فروش ملک مساحت عرصه 4507مترمربع نوبت دوم  / مزایده فروش ملک مساحت عرصه 4507مترمربع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004958/مزایده-فروش-مقدار-حدودا-156-تن-مواد-حاصل-از-بوجاری-بذور-گندم'>مزایده فروش مقدار حدودا 156 تن مواد حاصل از بوجاری بذور گندم / مزایده عمومی, مزایده فروش مقدار حدودا 156 تن مواد حاصل از بوجاری بذور گندم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004959/مزایده-فروش-املاک-در-تهران-و-شهرستان-ها'>مزایده فروش املاک در تهران و شهرستان ها  / مزایده,مزایده فروش املاک در تهران و شهرستان ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004962/مزایده-فروش-تعدادی-از-واحدهای-تجاری-نقد-و-اقساط'>مزایده فروش تعدادی از واحدهای تجاری نقد و اقساط  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از واحدهای تجاری نقد و اقساط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004963/مزایده-خودروی-مینی-بوس-سیستم-بنز'>مزایده خودروی مینی بوس سیستم بنز  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده خودروی مینی بوس سیستم بنز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004966/تجدید-مزایده-فروش-حدود-60-تن-سیم-مسی-اسقاط'>تجدید مزایده فروش حدود 60 تن سیم مسی اسقاط  / مزایده, تجدید مزایده فروش حدود 60 تن سیم مسی اسقاط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004967/مزایده-فروش-املاک-تملیکی-با-شرایط-ویژه-و-استثنایی-مرحله-سوم'>مزایده فروش املاک تملیکی با شرایط ویژه و استثنایی مرحله سوم  / مزایده,مزایده فروش املاک تملیکی با شرایط ویژه و استثنایی مرحله سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004968/مزایده-اقلام-مازاد-و-ضایعاتی'>مزایده اقلام مازاد و ضایعاتی / مزایده,مزایده  اقلام مازاد و ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004972/مزایده-حضوری-ون-تویوتا-هایس-تویوتا-پرادو-vx-تصادفی-و--'>مزایده حضوری ون تویوتا هایس- تویوتا پرادو vx تصادفی و ... / مزایده حضوری (حراج), مزایده حضوری ون تویوتا هایس- تویوتا پرادو vx تصادفی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004974/مزایده-فروش-خودروهای-مازاد-96-10-02'>مزایده فروش خودروهای مازاد- 96.10.02 / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش خودروهای مازاد- 96.10.02</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004975/مزایده-فروش-عمارت-تاریخی-مساحت-عرصه-918-متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش عمارت تاریخی مساحت عرصه 918 متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش عمارت تاریخی مساحت عرصه 918 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004976/مزایده-یک-دستگاه-بیل-مکانیکی-زنجیری-چینی'>مزایده یک دستگاه بیل مکانیکی زنجیری چینی  / مزایده,مزایده یک دستگاه بیل مکانیکی زنجیری چینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004977/مزایده-منزل-مسکونی-و-تجاری-بخش-12-سبزوار'>مزایده منزل مسکونی و تجاری بخش 12 سبزوار  / مزایده,مزایده منزل مسکونی و تجاری بخش 12 سبزوار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004979/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-54-61متر-قطعه-چهار'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 54.61متر قطعه چهار  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 54.61متر قطعه چهار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004980/مزایده-دستگاه-آفتاب-و-مهتاب-(چرخ-و-فلک)-نوبت-دوم'>مزایده دستگاه آفتاب و مهتاب (چرخ و فلک) نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده دستگاه آفتاب و مهتاب (چرخ و فلک)  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004981/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-ملکی-خیابان-محتشم-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک قطعه زمین ملکی خیابان محتشم نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین ملکی خیابان محتشم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004984/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-نه-کرمان'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش نه کرمان / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش نه کرمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004985/مزایده-دیزل-ژنراتور---'>مزایده دیزل ژنراتور .... / مزایده , مزایده دیزل ژنراتور ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004986/مزایده-اجاره-یا-بهره-برداری-از-غرفه-های-پایانه-های-مسافربری-تجدید'>مزایده اجاره یا بهره برداری از غرفه های پایانه های مسافربری- تجدید  / آگهی تجدید مزایده , مزایده  اجاره یا بهره برداری از غرفه های پایانه های مسافربری- تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004988/مزایده-آپارتمان-عرصه-250-متر'>مزایده آپارتمان عرصه 250 متر / مزایده,مزایده آپارتمان عرصه 250 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004989/فراخوان-تامین-منابع-مالی--طراحی--احداث--تکمیل-و-بهره-برداری-نوبت-دوم'>فراخوان تامین منابع مالی ، طراحی ، احداث ، تکمیل و بهره برداری نوبت دوم  / آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار,فراخوان تامین منابع مالی ، طراحی ، احداث ، تکمیل و بهره برداری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004990/مزایده-فروش-مقدار-حدودی-50-000-متر-سنگ-بریده'>مزایده فروش مقدار حدودی 50.000 متر سنگ بریده  / مزایده , مزایده فروش مقدار حدودی 50.000 متر سنگ بریده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004993/مزایده-یک-قطعه-زمین-بخش-شش-مشهد-مرحله-اول'>مزایده یک قطعه زمین بخش شش مشهد مرحله اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین بخش شش مشهد مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004995/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-279متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 279متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 279متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004996/مزایده-اجاره-املاک-تجاری'>مزایده اجاره املاک تجاری / آگهی مزایده, مزایده اجاره املاک تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004998/مزایده-آپارتمان-بخش-نه-مشهد-منقول-غیرمنقول'>مزایده آپارتمان بخش نه مشهد منقول غیرمنقول  / مزایده,مزایده آپارتمان بخش نه مشهد منقول غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1004999/مزایده-فروش-لوله-های-مازاد-نوبت-دوم'>مزایده فروش لوله های مازاد نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده فروش لوله های مازاد نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005001/مزایده-ملک-بخش-ده-مشهد'>مزایده ملک بخش ده مشهد / مزایده,مزایده ملک بخش ده مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005003/خلاصه-مزایده-عرضه-عمومی-سهام-و-دارائی-نوبت-دوم'>خلاصه مزایده عرضه عمومی سهام و دارائی  نوبت دوم / خلاصه آگهی , مزایده عرضه عمومی سهام و دارائی  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005004/مزایده-ملک-بخش-10'>مزایده ملک بخش 10 / مزایده,مزایده ملک بخش 10</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005006/مزایده-فروش-قطعات-بازیافتی-انواع-خودرو'>مزایده فروش قطعات بازیافتی انواع خودرو  / مزایده حضوری , مزایده فروش قطعات بازیافتی انواع خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005007/مزایده-جایگاه-توزیع-CNG--نوبت-دوم'>مزایده جایگاه توزیع CNG - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده جایگاه توزیع CNG- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005008/مزایده-فروش-ششدانگ-زمین-مساحت-2985متر'>مزایده فروش ششدانگ زمین مساحت 2985متر / مزایده,مزایده فروش ششدانگ زمین مساحت 2985متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005009/مزایده-فروش-تعدادی-کشنده-فاو--لودر-500-کوماتسو--'>مزایده فروش تعدادی کشنده فاو - لودر 500 کوماتسو ... / برگزاری مزایده عمومی , مزایده فروش تعدادی کشنده فاو - لودر 500 کوماتسو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005010/مزایده-واگذاری-سالن-ورزشی--'>مزایده واگذاری سالن ورزشی ... / مزایده ,مزایده واگذاری سالن ورزشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005013/مزایده-یک-دستگاه-وانت-نیسان'>مزایده یک دستگاه وانت نیسان / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه وانت نیسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005014/مزایده-فروش-اموال-مازاد-و-تملکی-نوبت-دوم'>مزایده فروش اموال مازاد و تملکی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش اموال مازاد و تملکی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005015/مزایده-تعداد-4-قلم-رادیاتور'>مزایده تعداد 4 قلم رادیاتور / آگهی مزایده, مزایده تعداد 4 قلم رادیاتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005016/مزایده-فروش-دو-دستگاه-خودرو'>مزایده فروش دو دستگاه خودرو  / آگهی مزایده , مزایده فروش دو دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005017/مزایده-آپارتمان-مساحت-67-33مترمربع'>مزایده آپارتمان مساحت 67.33مترمربع  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 67.33مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005026/مزایده-فروش-یک-دستگاه-اتومبیل-پژو-405'>مزایده فروش یک دستگاه اتومبیل پژو 405   / مزایده فروش یک دستگاه اتومبیل پژو 405  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005029/مزایده-انواع-اقلام-مازاد-و-ضایعاتی'>مزایده انواع اقلام مازاد و ضایعاتی / مزایده,مزایده انواع اقلام مازاد و ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005041/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-میتسوبیشی'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری میتسوبیشی  / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو سواری میتسوبیشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005042/مزایده-پلاک-4420-فرعی-بخش-چهارده-مشهد'>مزایده پلاک 4420 فرعی بخش چهارده مشهد / مزایده,مزایده پلاک 4420 فرعی بخش چهارده مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005043/مزایده-ششدانگ-زمین-مزروعی-264-10متر'>مزایده ششدانگ زمین مزروعی 264.10متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مزروعی 264.10متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005045/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-303-25متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 303.25متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 303.25متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005047/مزایده-فروش-حدود-50-000-متر-سنگ-بریده'>مزایده فروش حدود 50.000 متر سنگ بریده  / مزایده , مزایده فروش حدود 50.000 متر سنگ بریده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005048/مزایده-ششدانگ-زمین-با-بنای-احداثی-252-91متر'>مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی 252.91متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی 252.91متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005049/مزایده-فروش-بالغ-بر-13000قلم-از-اموال-فنی-اسقاطی--'>مزایده فروش بالغ بر 13000قلم از اموال فنی اسقاطی ... / مزایده ,مزایده فروش بالغ بر 13000قلم از اموال فنی اسقاطی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005050/مزایده-ششدانگ-اعیان-پلاک-ثبتی-مساحت-دویست-و-سی-و-یک-متر'>مزایده ششدانگ اعیان پلاک ثبتی مساحت دویست و سی و یک متر / مزایده,مزایده ششدانگ اعیان پلاک ثبتی مساحت دویست و سی و یک متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005051/مزایده-اقلام-ضایعات--نوبت-دوم'>مزایده اقلام ضایعات - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی، مزایده اقلام ضایعات - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005053/مزایده-آپارتمان-مساحت-53-48مترمربع-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان مساحت 53.48مترمربع نوبت اول  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 53.48مترمربع نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005054/مزایده-فروش-کلوخه-باریت--نوبت-دوم'>مزایده فروش کلوخه باریت - نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش کلوخه باریت - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005056/مزایده-ششدانگ-اعیان-پلاک-ثبتی-170-فرعی-بخش-یک'>مزایده ششدانگ اعیان پلاک ثبتی 170 فرعی بخش یک / مزایده,مزایده ششدانگ اعیان پلاک ثبتی 170 فرعی بخش یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005058/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-310-متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 310 متر نوبت اول  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 310 متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005060/تجدید-فراخوان-عمومی-ارزیابی-کیفی-تفکیک-زباله-از-مبدا-و-فروش-زباله-خشک-شهر'>تجدید فراخوان عمومی ارزیابی کیفی تفکیک زباله از مبدا و فروش زباله خشک شهر / مزایده, تجدید فراخوان عمومی ارزیابی کیفی تفکیک زباله از مبدا و فروش زباله خشک شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005062/مزایده-آپارتمان-قطعه-شش-111-96متر'>مزایده آپارتمان قطعه شش 111.96متر  / مزایده,مزایده آپارتمان قطعه شش 111.96متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005065/مزایده-ششدانگ-زمین-و-یکباب-خانه'>مزایده ششدانگ زمین و یکباب خانه  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین و یکباب خانه  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005066/مزایده-فروش-خودروها--نوبت-دوم'>مزایده فروش خودروها - نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده فروش خودروها - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005067/مزایده-ششدانگ-دو-قطعه-زمین-هرکدام-147-متر'>مزایده ششدانگ دو قطعه زمین هرکدام 147 متر / مزایده,مزایده ششدانگ دو قطعه زمین هرکدام 147 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005068/مزایده-یک-دستگاه-دو-قلو-مونتاژ-قطعات-الکترونیک'>مزایده یک دستگاه دو قلو مونتاژ قطعات الکترونیک / مزایده,مزایده یک دستگاه دو قلو مونتاژ قطعات الکترونیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005070/مزایده-فروش-یک-واحد-آپارتمان'>مزایده فروش یک واحد آپارتمان  / مزایده,مزایده فروش یک واحد آپارتمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005072/تجدید-مزایده-اجاره-زمین-و-کارگاه-تولید-بتن'>تجدید مزایده اجاره زمین و کارگاه تولید بتن  / تجدید آگهی مزایده,مزایده اجاره زمین و کارگاه تولید بتن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005074/مزایده-ششدانگ-زمین-قطعه-8-تفکیکی'>مزایده ششدانگ زمین قطعه 8 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین قطعه 8 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005076/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-صد-و-پنجاه-متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه صد و پنجاه متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه صد و پنجاه متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005077/مزایده-آپارتمان-طبقه-همکف-مساحت-126-60متر'>مزایده آپارتمان طبقه همکف مساحت 126.60متر / مزایده,مزایده آپارتمان طبقه همکف مساحت 126.60متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005078/مزایده-کامیون-بنز-قیرپاشی'>مزایده کامیون بنز قیرپاشی / مزایده ، مزایده کامیون بنز قیرپاشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005079/مزایده-فروش-املاک-مازاد-شهری-و-روستایی'>مزایده فروش املاک مازاد شهری و روستایی  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد شهری و روستایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005080/مزایده-فروش-ماهی-پرورشی-نوبت-دوم'>مزایده فروش ماهی پرورشی نوبت دوم / مزایده, مزایده فروش ماهی پرورشی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005081/مزایده-آپارتمان-مساحت-163-92متر'>مزایده آپارتمان مساحت 163.92متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 163.92متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005086/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-هفت-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش هفت نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش هفت نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005088/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-98-9متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 98.9متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 98.9متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005089/مزایده-تعداد-دو-دستگاه-خودرو-پژو-سواری-نوبت-دوم'>مزایده تعداد دو دستگاه خودرو پژو سواری  نوبت دوم  / مزایده ,مزایده تعداد دو دستگاه خودرو پژو سواری  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005090/مزایده-فروش-129-دستگاه-انواع-اتومبیل-مازاد-نوبت-دوم'>مزایده فروش 129 دستگاه انواع اتومبیل مازاد نوبت دوم  / مزایده عمومی , مزایده فروش 129 دستگاه انواع اتومبیل مازاد نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005091/مزایده-درب-پلاستیکی-نی-استریل-کارتن-خالی-و-پالت-دست-دوم'>مزایده درب پلاستیکی، نی استریل، کارتن خالی و پالت دست دوم / مزایده, مزایده درب پلاستیکی، نی استریل، کارتن خالی و پالت دست دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005092/آگهی-مزایده-عمومی-فروش-3-دستگاه-خودروسبک-نوبت-دوم'>آگهی مزایده عمومی فروش 3 دستگاه خودروسبک نوبت دوم / آگهی مزایده ، آگهی مزایده عمومی فروش 3 دستگاه خودروسبک نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005093/مزایده-فروش-واگذاری-جایگاه-گاز-طبیعی-فشرده-(cng)-نوبت-سوم'>مزایده فروش واگذاری جایگاه گاز طبیعی فشرده (cng)  نوبت سوم  / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای, مزایده فروش واگذاری جایگاه گاز طبیعی فشرده (cng)  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005094/مزایده-خانه-سرا-قدیمی-با-قدمت-40-سال-نوبت-اول'>مزایده خانه سرا قدیمی با قدمت 40 سال نوبت اول / مزایده,مزایده خانه سرا قدیمی با قدمت 40 سال نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005097/مزایده-ملک-عرصه-به-مساحت-424-40متر'>مزایده ملک عرصه به مساحت 424.40متر / مزایده,مزایده ملک عرصه به مساحت 424.40متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005099/مزایده-پنج-و-یک-سوم-شعیر-مالکیت-خودکار-پلاک-50-کلیایی-اراضی'>مزایده پنج و یک سوم شعیر مالکیت خودکار پلاک 50 کلیایی اراضی / مزایده,مزایده پنج و یک سوم شعیر مالکیت خودکار پلاک 50 کلیایی اراضی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005101/مزایده-یک-قطعه-زمین-کشاورزی--'>مزایده یک قطعه زمین کشاورزی... / آگهی مزایده، مزایده یک قطعه زمین کشاورزی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005102/مزایده-یک-قطعه-زمین-عرصه-171-متر'>مزایده یک قطعه زمین عرصه 171 متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین عرصه 171 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005103/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-پراید-مدل-1385-به-رنگ-نقره-ای-متالیک'>مزایده یک دستگاه خودروی پراید مدل 1385 به رنگ نقره ای متالیک / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده یک دستگاه خودروی پراید مدل 1385 به رنگ نقره ای متالیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005104/مزایده-غرفه-های-شهرداری'>مزایده غرفه های شهرداری / آگهی مزایده , مزایده غرفه های شهرداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005105/مزایده-فروش-تعدادی-از-خودروهای-کارکرده-مازاد-بر-نیاز'>مزایده فروش تعدادی از خودروهای کارکرده مازاد بر نیاز / مزایده عمومیع مزایده فروش تعدادی از خودروهای کارکرده مازاد بر نیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005106/مزایده-واگذاری-تعدادی-از-املاک-مازاد-شهر-کرج'>مزایده واگذاری تعدادی از املاک مازاد شهر کرج  / مزایده,مزایده واگذاری تعدادی از املاک مازاد شهر کرج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005107/مزایده-فروش-یکدستگاه-لودر-تجدید-سوم-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه لودر تجدید سوم نوبت دوم  / تجدید مزایده , مزایده فروش یکدستگاه لودر تجدید سوم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005109/مزایده-انواع-ساعت-مچی'>مزایده انواع ساعت مچی / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده انواع ساعت مچی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005110/مزایده-دو-قطعه-زمین-مسکونی-و-نیم-حبه-مشاع-از-72-حبه-قریه-شمس-آباد'>مزایده دو قطعه زمین مسکونی و نیم حبه مشاع از 72 حبه قریه شمس آباد / مزایده,مزایده دو قطعه زمین مسکونی و نیم حبه مشاع از 72 حبه قریه شمس آباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005111/مزایده-فروش-مبلمان-فیلون-مدل-لومبر-و--'>مزایده فروش مبلمان فیلون مدل لومبر و ...  / مزایده , مزایده فروش مبلمان فیلون مدل لومبر و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005112/مزایده-فرش-6-متری-دستباف-پشمی-نوبت-دوم'>مزایده فرش 6 متری دستباف پشمی  نوبت دوم  / مزایده , مزایده فرش 6 متری دستباف پشمی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005114/مزایده-ششدانگ-ساختمان-احداثی-در-زمین-675متر'>مزایده ششدانگ ساختمان احداثی در زمین 675متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان احداثی در زمین 675متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005117/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-6-دانگ-پلاک-3558-1-بخش-پنج'>مزایده سه دانگ مشاع از 6 دانگ پلاک 3558/1 بخش پنج / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از 6 دانگ پلاک 3558/1 بخش پنج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005118/مزایده-عمومی-بهره-برداری-از-بوفه-و-غرفه-های-سازمان'>مزایده عمومی بهره برداری از بوفه و غرفه های سازمان  / مزایده عمومی بهره برداری از بوفه و غرفه های سازمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005120/مزایده-تردمیل-مولتی-پرس-اسکی-فضایی--'>مزایده تردمیل، مولتی پرس، اسکی فضایی... / مزایده, مزایده تردمیل، مولتی پرس، اسکی فضایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005122/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-220-مترمربع'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 220 مترمربع  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 220 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005123/مزایده-دو-پلاک-ثبتی-مساحت-232-متر'>مزایده دو پلاک ثبتی مساحت 232 متر / مزایده,مزایده دو پلاک ثبتی مساحت 232 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005124/مزایده-عمومی-واگذاری-تبلیغات-پیشانی-پل-هوایی'>مزایده عمومی واگذاری تبلیغات پیشانی پل هوایی  / مزایده عمومی واگذاری تبلیغات پیشانی پل هوایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005125/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-دویست-متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت دویست متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت دویست متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005126/مزایده-اجاره-گیشه-فروش-بلیط-و-ساماندهی--نوبت-دوم'>مزایده اجاره گیشه فروش بلیط و ساماندهی...نوبت دوم / آگهی مزایده ، مزایده اجاره گیشه فروش بلیط و ساماندهی...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005128/مزایده-ششدانگ-زمین-تحت-پلاک-یازده-فرعی'>مزایده ششدانگ زمین تحت پلاک یازده فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین تحت پلاک یازده فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005129/مزایده-فروش-کارتن-و-نایلون-ضایعاتی'>مزایده فروش کارتن و نایلون ضایعاتی / مزایده,مزایده فروش کارتن و نایلون ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005130/مزایده-ششدانگ-پلاک-180-10-مساحت-12121متر'>مزایده ششدانگ پلاک 180.10 مساحت 12121متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 180.10 مساحت 12121متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005132/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-شصت-مترمربع'>مزایده پلاک ثبتی مساحت شصت مترمربع  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت شصت مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005134/مزایده-اجاره-ای-واحدهای-مسکونی-تجاری'>مزایده اجاره ای واحدهای مسکونی، تجاری / مزایده, مزایده اجاره ای واحدهای مسکونی، تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005135/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-357مترمربع'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 357مترمربع / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 357مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005136/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-445-متر-اموال-غیرمنقول'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 445 متر اموال غیرمنقول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 445 متر اموال غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005144/مزایده-فروش-کارخانه-صنعتی-مساحت-عرصه-2250متر'>مزایده فروش کارخانه صنعتی مساحت عرصه 2250متر  / مزایده,مزایده فروش کارخانه صنعتی مساحت عرصه 2250متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005145/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-سه-مهدیشهر'>مزایده پلاک ثبتی بخش سه مهدیشهر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش سه مهدیشهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005146/مزایده-واگذاری-و-بهره-برداری-از-بازار-دواب'>مزایده واگذاری و بهره برداری از بازار دواب / آگهی مزایده, مزایده واگذاری و بهره برداری از بازار دواب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005148/مزایده-فروش-تعداد-4-دستگاه-خودرو'>مزایده فروش تعداد 4 دستگاه خودرو / آگهی مزایده , مزایده فروش تعداد 4 دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005149/مزایده-ششدانگ-اعیانی-آپارتمان-مساحت-50-10متر'>مزایده ششدانگ اعیانی آپارتمان مساحت 50.10متر / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی آپارتمان مساحت 50.10متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005153/مزایده-خط-تلفن-همراه--'>مزایده خط تلفن همراه ... / مزایده,مزایده خط تلفن همراه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005154/مزایده-اقلام-و-قطعات-مازاد-الکترونیکی-و-لامپ-تصویرهای-درجه-2'>مزایده  اقلام و قطعات مازاد الکترونیکی و لامپ تصویرهای درجه 2  / آگهی مزایده عمومی, مزایده  اقلام و قطعات مازاد الکترونیکی و لامپ تصویرهای درجه 2 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005155/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-270-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 270 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 270 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005156/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-سواری-پژو-پارس-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری پژو پارس نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری پژو پارس نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005159/مزایده-فروش-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-50000مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده فروش پلاک ثبتی مساحت عرصه 50000مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش پلاک ثبتی مساحت عرصه 50000مترمربع نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005164/مزایده-ششدانگ-ساختمان-عرصه-83-15متر'>مزایده ششدانگ ساختمان عرصه 83.15متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان عرصه 83.15متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005166/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-ملکی-بلوار-امام-رضا-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک قطعه زمین ملکی بلوار امام رضا نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین ملکی بلوار امام رضا نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005170/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت11000متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت11000متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت11000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005172/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-پژو-پارس-سفید-مدل-1396'>مزایده یک دستگاه اتومبیل پژو پارس سفید مدل 1396 / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه اتومبیل پژو پارس سفید مدل 1396</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005173/مزایده-املاک-مزروعی-و-غیرمزروعی-و-حقابه-نوبت-دوم'>مزایده املاک مزروعی و غیرمزروعی و حقابه نوبت دوم / مزایده,مزایده املاک مزروعی و غیرمزروعی و حقابه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005175/مزایده-فروش-سیم-مسی-اسقاط---'>مزایده فروش سیم مسی اسقاط .... / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده فروش سیم مسی اسقاط ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005177/مزایده-یک-دستگاه-صنعتی-پرکن-مربا'>مزایده یک دستگاه صنعتی پرکن مربا / مزایده, مزایده یک دستگاه صنعتی پرکن مربا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005178/مزایده-فروش-دو-واحد-اقامتی-طبقه-شش-و-هشت'>مزایده فروش دو واحد اقامتی طبقه شش و هشت / مزایده,مزایده فروش دو واحد اقامتی طبقه شش و هشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005181/مزایده-مغازه-مساحت-بیست-و-چهار-متر'>مزایده مغازه مساحت بیست و چهار متر / مزایده,مزایده مغازه مساحت بیست و چهار متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005183/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-204-مترمربع'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 204 مترمربع / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 204 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005185/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-سواری-زانتیا'>مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری زانتیا  / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری زانتیا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005186/مزایده-عمومی-بهره-برداری-از-پارکینگ-روباز-و--'>مزایده عمومی بهره برداری از پارکینگ روباز و ...  / مزایده عمومی بهره برداری از پارکینگ روباز و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005188/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-دویست-و-سی-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت دویست و سی متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت دویست و سی متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005189/مزایده-اقلام-مازاد-شامل-دو-دستگاه-تاور-کرین-پتن--'>مزایده اقلام مازاد شامل دو دستگاه تاور کرین پتن... / مزایده، مزایده اقلام مازاد شامل دو دستگاه تاور کرین پتن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005191/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-219-905متر'>مزایده یک قطعه زمین زراعی 219.905متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی 219.905متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005195/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-صد-و-هشتاد-متر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی مساحت صد و هشتاد متر نوبت اول  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت صد و هشتاد متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005196/مزایده-تعدادی-از-خودروهای-مازاد-سبک-و-سنگین--نوبت-دوم'>مزایده تعدادی از خودروهای مازاد سبک و سنگین - نوبت دوم / آگهی مزایده,مزایده تعدادی از خودروهای مازاد سبک و سنگین - نوبت  دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005198/مزایده-ضایعات-فلزی-و-اقلام-مستعمل'>مزایده ضایعات فلزی و اقلام مستعمل  / مزایده ,مزایده ضایعات فلزی و اقلام مستعمل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005199/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-معادل-4550متر'>مزایده یک قطعه زمین زراعی معادل 4550متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی معادل 4550متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005201/مزایده-اجاره-کارخانه-آسفالت-نیمه-اتوماتیک-60-تنی---نوبت-دوم'>مزایده اجاره کارخانه آسفالت نیمه اتوماتیک 60 تنی.... نوبت دوم / مزایده,مزایده اجاره کارخانه آسفالت نیمه اتوماتیک 60 تنی.... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005202/مزایده-فروش-ضایعات-شاخه-ای-مقاطع-تولیدی-و--'>مزایده فروش ضایعات شاخه ای مقاطع تولیدی و ... / آگهی مزایده , مزایده فروش ضایعات شاخه ای مقاطع تولیدی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005203/مزایده-یک-دستگاه-ترانس-جوش'>مزایده یک دستگاه ترانس جوش  / آگهی مزایده مال منقول,مزایده یک دستگاه ترانس جوش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005204/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-وانت-دو-کابین'>مزایده  یک دستگاه خودرو وانت دو کابین / آگهی مزایده عمومی,  مزایده یک دستگاه خودرو وانت دو کابین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005206/مزایده-باغ-مشجر-مساحت-1932متر-نوبت-دوم'>مزایده باغ مشجر مساحت 1932متر نوبت دوم  / مزایده ,مزایده باغ مشجر مساحت 1932متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005208/مزایده-فروش-ادوات-کشاورزی'>مزایده فروش ادوات کشاورزی / آگهی مزایده، مزایده فروش ادوات کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005209/مزایده-لیفتراک'>مزایده لیفتراک / آگهی مزایده و فروش اموال منقول، مزایده لیفتراک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005211/مزایده-اجاره-قهوه-خانه-میدان-تره-بار'>مزایده اجاره قهوه خانه میدان تره بار / آگهی مزایده , مزایده اجاره قهوه خانه میدان تره بار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005212/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-124-50متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 124.50متر / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 124.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005215/مزایده-فروش-سرقفلی-تعداد-دو-باب-مغازه'>مزایده فروش سرقفلی تعداد دو باب مغازه / مزایده ,مزایده فروش سرقفلی تعداد دو باب مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005217/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-203-50متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 203.50متر  / مزایده ,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 203.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005218/مزایده-بهره-برداری-از-اماکن-جانبی'>مزایده بهره برداری از اماکن جانبی  / آگهی مزایده عمومی , بهره برداری از اماکن جانبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005220/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-زانتیا-مدل-1387'>مزایده یک دستگاه خودرو زانتیا مدل 1387  / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه خودرو زانتیا مدل 1387 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005222/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-220متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 220متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 220متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005224/تجدید-مزایده-واگذاری-به-اجاره-بدون-اخذ-سرقفلی-محل-استقرار-دستگاه-ترامپولین-و--'>تجدید مزایده واگذاری به اجاره بدون اخذ سرقفلی محل استقرار دستگاه ترامپولین و ... / آگهی تجدید فراخوان مزایده, تجدید مزایده واگذاری به اجاره بدون اخذ سرقفلی محل استقرار دستگاه ترامپولین و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005225/مزایده-فروش-14-تخته-فرش-3-4-بدون-هلوگرام--مرحله-دوم'>مزایده فروش 14 تخته فرش 3*4 بدون هلوگرام  - مرحله دوم / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده فروش 14 تخته فرش 3*4 بدون هلوگرام  - مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005226/مزایده-پلی-اتیلن-ضایعاتی'>مزایده پلی اتیلن ضایعاتی / ​آگهی مزایده محدود ,مزایده  پلی اتیلن ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005227/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-502-متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت عرصه 502 متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت عرصه 502 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005231/مزایده-پلاک-ثبتی-2167-1183-بخش-چهار-مرحله-اول'>مزایده پلاک ثبتی 2167/1183 بخش چهار مرحله اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 2167/1183 بخش چهار مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005232/مزایده-یک-دستگاه-مینی-بوس'>مزایده یک دستگاه مینی بوس  / مزایده یک دستگاه مینی بوس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005233/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پراید-رنگ-سفید'>مزایده یک دستگاه سواری پراید رنگ سفید  / مزایده,مزایده یک دستگاه سواری پراید رنگ سفید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005234/مزایده-فروش-تجهیزات-رایانه-ای'>مزایده فروش تجهیزات رایانه ای  / مزایده ,مزایده فروش تجهیزات رایانه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005235/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-105-60متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 105.60متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 105.60متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005237/مزایده-چوب-و-تخته-های-ضایعاتی'>مزایده چوب و تخته های ضایعاتی / ​آگهی مزایده محدود ,مزایده  چوب و تخته های ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005239/مزایده-فروش-یک-رشته-خط-تلفن-همراه'>مزایده فروش یک رشته خط تلفن همراه / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یک رشته خط تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005243/مزایده-پلاک-ثبتی-عرصه-450-مترمربع'>مزایده پلاک ثبتی عرصه 450 مترمربع / مزایده,مزایده پلاک ثبتی عرصه 450 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005244/مزایده-ضایعات-آهن-آلات-و-دو-قطعه-زمین--نوبت-دوم'>مزایده ضایعات آهن آلات و دو قطعه زمین  - نوبت  دوم / مزایده,مزایده ضایعات آهن آلات و دو قطعه زمین  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005247/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-206-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری 206 نوبت دوم  / مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری 206 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005249/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-240متر-نوبت-دوم'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 240متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 240متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005250/مزایده-واگذاری-یکباب-مغازه-مرحله-دوم'>مزایده واگذاری یکباب مغازه مرحله دوم  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری یکباب مغازه مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005252/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-276-متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 276 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 276 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005254/مزایده-هفت-قطعه-زمین-مسکونی-بصورت-قولنامه-ای-نوبت-دوم'>مزایده هفت قطعه زمین مسکونی بصورت قولنامه ای نوبت دوم  / مزایده,مزایده هفت قطعه زمین مسکونی بصورت قولنامه ای نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005255/مزایده-اجاره-یک-قطعه-زمین-با-ساختمان-نیمه-کاره'>مزایده اجاره یک قطعه زمین با ساختمان نیمه کاره / آگهی مزایده، مزایده اجاره یک قطعه زمین با ساختمان نیمه کاره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005256/مزایده-سه-دانگ-منزل-مسکونی--فریزر-ناسیونال--پنکه-و--'>مزایده سه دانگ منزل مسکونی ، فریزر ناسیونال ، پنکه و ...  / مزایده سه دانگ منزل مسکونی ، فریزر ناسیونال ، پنکه و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005260/مزایده-4-دستگاه-خودروسواری-و-یک-دستگاه-وانت-مزدا-دوکابین'>مزایده 4 دستگاه خودروسواری و یک دستگاه وانت مزدا دوکابین / مزایده عمومی, مزایده 4 دستگاه خودروسواری و یک دستگاه وانت مزدا دوکابین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005263/مزایده-واگذاری-3-طبقه-پارکینگ-مرحله-چهارم'>مزایده واگذاری 3 طبقه پارکینگ مرحله چهارم  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری 3 طبقه پارکینگ مرحله چهارم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005265/مزایده-تمامیت-ششدانگ-زمین-مزروعی-مساحت-292613متر'>مزایده تمامیت ششدانگ زمین مزروعی مساحت 292613متر / مزایده,مزایده تمامیت ششدانگ زمین مزروعی مساحت 292613متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005266/مزایده-اجاره-تعدادی-از-غرفه-های-بازار--نوبت-دوم'>مزایده اجاره تعدادی از غرفه های بازار... نوبت دوم / مزایده,مزایده اجاره تعدادی از غرفه های بازار... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005267/مزایده-ششدانگ-مغازه-دو-نبش-عرصه-27-12متر'>مزایده ششدانگ مغازه دو نبش عرصه 27.12متر / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه دو نبش عرصه 27.12متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005270/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-170-60متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت عرصه 170.60متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 170.60متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005271/استعلام-دستگاه-گاز-کنترل-20-فلومتر'>استعلام دستگاه گاز کنترل 20 فلومتر / استعلام , استعلام دستگاه گاز کنترل 20 فلومتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005273/تجدید-مزایده-فروش-ادوات-کشاورزی-مستعمل-و-خارج-از-رده-و-اسقاطی'>تجدید مزایده فروش ادوات کشاورزی مستعمل و خارج از رده و اسقاطی / تجدید فراخوان آگهی مزایده عمومی ، تجدید مزایده فروش ادوات کشاورزی مستعمل و خارج از رده و اسقاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005276/مزایده-فروش-تعداد-11-رقبه-املاک-تملیکی'>مزایده فروش تعداد 11 رقبه املاک تملیکی  / مزایده,مزایده فروش تعداد 11 رقبه املاک تملیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005281/مزایده-عمومی-فروش-اموال-غیرمنقول-نقدی-و-اقساطی'>مزایده عمومی فروش اموال غیرمنقول نقدی و اقساطی  / مزایده,مزایده عمومی فروش اموال غیرمنقول نقدی و اقساطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005282/مزایده-اجاره-3-باب-مغازه---نوبت-دوم'>مزایده اجاره 3 باب مغازه ... نوبت دوم  / مزایده,مزایده اجاره 3 باب مغازه ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005286/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-188-97متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 188.97متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 188.97متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005287/مزایده-فروش-درز-جوش-با-بازوی-یک-متری--'>مزایده فروش درز جوش با بازوی یک متری... / آگهی مزایده فروش اموال منقول , مزایده فروش درز جوش با بازوی یک متری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005289/مزایده-ششدانگ-یکباب-عمارت-پلاک-11-989-غیرمنقول'>مزایده ششدانگ یکباب عمارت پلاک 11/989 غیرمنقول  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب عمارت پلاک 11/989 غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005293/مزایده-فروش-املاک-شامل-زمین-دفتر-کار-و-واحد-تجاری-و-ساختمان'>مزایده فروش املاک شامل زمین.دفتر کار و واحد تجاری و ساختمان  / مزایده,مزایده فروش املاک شامل زمین.دفتر کار و واحد تجاری و ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005296/مزایده-ملک-منزل-مسکونی-عرصه-شمالی-461-1متر'>مزایده ملک منزل مسکونی عرصه شمالی 461.1متر / مزایده,مزایده ملک منزل مسکونی عرصه شمالی 461.1متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005298/مزایده-آپارتمان-مساحت-114-50متر-طبقه-دوم'>مزایده آپارتمان مساحت 114.50متر طبقه دوم / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 114.50متر طبقه دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005302/مزایده-سه-دانگ-یک-قطعه-زمین-مساحت-325-37متر'>مزایده سه دانگ یک قطعه زمین مساحت 325.37متر / مزایده,مزایده سه دانگ یک قطعه زمین مساحت 325.37متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005303/مزایده-فروش-ضایعات-چدنی-فرسوده-چاپ-دوم'>مزایده فروش ضایعات چدنی فرسوده چاپ دوم / مزایده,مزایده فروش ضایعات چدنی فرسوده چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005305/مزایده-واگذاری-زمین-جهت-محل-توقف-سابق-تاکسی-های-خطوط-چاپ-دوم'>مزایده  واگذاری زمین جهت محل توقف سابق تاکسی های خطوط  چاپ دوم  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری زمین جهت محل توقف سابق تاکسی های خطوط  چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005306/مزایده-فروش-یکقطعه-زمین-مساحت-670متر'>مزایده فروش یکقطعه زمین مساحت 670متر / مزایده,مزایده فروش یکقطعه زمین مساحت 670متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005309/مزایده-عمومی-فروش-اقلام-ضایعات-آهنی-و-چدنی-و---(نوبت-دوم)'>مزایده عمومی فروش اقلام ضایعات آهنی و چدنی و ...  (نوبت دوم) / مزایده عمومی , مزایده عمومی فروش اقلام ضایعات آهنی و چدنی و ...  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005311/مزایده-سرقفلی-مغازه-مساحت-45-متر-نوبت-دوم'>مزایده سرقفلی مغازه مساحت 45 متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه مساحت 45 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005314/مزایده-یخچال-فریزر'>مزایده یخچال فریزر  / مزایده, مزایده یخچال فریزر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005317/مزایده-لوازم-و-اثاثیه-منزل-به-شرح-تلویزیون-بخاری'>مزایده لوازم و اثاثیه منزل به شرح تلویزیون- بخاری / مزایده لوازم و اثاثیه منزل به شرح تلویزیون- بخاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005318/مزایده-اجاره-تعدادی-از-واحدهای-تجاری--نوبت-دوم'>مزایده اجاره تعدادی از واحدهای تجاری   نوبت دوم  / آگهی مزایده,مزایده اجاره تعدادی از واحدهای تجاری   نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005320/مزایده-بهره-برداری-از-غرفات-بازارهای-روز-نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از غرفات بازارهای روز نوبت دوم  / آگهی مزایده ، مزایده بهره برداری از غرفات بازارهای روز نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005321/مزایده-پلاک-شماره-5238-فرعی-از-یک-اصلی-نوبت-اول'>مزایده پلاک شماره 5238 فرعی از یک اصلی نوبت اول  / مزایده,مزایده پلاک شماره 5238 فرعی از یک اصلی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005322/مزایده-80-متر-چرم-6-متری--'>مزایده 80 متر چرم 6 متری ... / مزایده,مزایده 80 متر چرم 6 متری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005323/مزایده-واگذاری-حق-بهره-برداری-تعدادی-از-غرفه-های-پایانه-های-مسافربری'>مزایده واگذاری حق بهره برداری تعدادی از غرفه های پایانه های مسافربری / مزایده,مزایده واگذاری حق بهره برداری تعدادی از غرفه های پایانه های مسافربری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005324/مزایده-واحد-مسکونی-شماره-سه-طبقه-دوم-نوبت-اول'>مزایده واحد مسکونی شماره سه طبقه دوم نوبت اول / مزایده,مزایده واحد مسکونی شماره سه طبقه دوم نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005328/مزایده-سهام-شرکت-نوبت-اول'>مزایده سهام شرکت نوبت اول / مزایده,مزایده سهام شرکت نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005331/اصلاحیه-آگهی-مزایده-تعدادی-از-وسایل-نقلیه-سبک-و-سنگین-و----نوبت-دوم'>اصلاحیه آگهی مزایده تعدادی از وسایل نقلیه سبک و سنگین و ... - نوبت دوم  / اصلاحیه مزایده ،اصلاحیه آگهی مزایده تعدادی از وسایل نقلیه سبک و سنگین و ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005332/مزایده-ملک-مساحت-346-5مترمربع'>مزایده ملک مساحت 346.5مترمربع / مزایده,مزایده ملک مساحت 346.5مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005334/مزایده-فروش-تعدادی-گاو-حذفی-و-تلیسه-حذفی-غیرآبستن-و-گوساله-نر'>مزایده فروش تعدادی گاو حذفی و تلیسه حذفی غیرآبستن و گوساله نر / آگهی مزایده, مزایده فروش تعدادی گاو حذفی و تلیسه حذفی غیرآبستن و گوساله نر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005335/مزایده-ششدانگ-زمین-بایر-مساحت-2724-5متر'>مزایده ششدانگ زمین بایر مساحت 2724.5متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بایر مساحت 2724.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005336/مزایده-فروش-تعداد-10-عدد-موتور-الکتریکی-مستعمل--'>مزایده فروش تعداد 10 عدد موتور الکتریکی مستعمل... / مزایده اموال منقول , مزایده فروش تعداد 10 عدد موتور الکتریکی مستعمل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005337/مزایده-اجاره-یک-باب-مغازه'>مزایده اجاره یک باب مغازه  / آگهی مزایده اجاره,مزایده  اجاره یک باب مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005338/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-107-92متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 107.92متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 107.92متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005340/مزایده-منزل-مسکونی-با-قدمت-ساخت-35-سال'>مزایده منزل مسکونی با قدمت ساخت 35 سال / مزایده,مزایده منزل مسکونی با قدمت ساخت 35 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005342/مزایده-فروش-تعداد-4-پلاک-از-زمینهای-شهرداری'>مزایده فروش تعداد 4 پلاک از زمینهای شهرداری  / مزایده,مزایده فروش تعداد 4 پلاک از زمینهای شهرداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005343/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودروی-خاور-808'>مزایده  فروش یک دستگاه خودروی خاور 808 / مزایده  فروش یک دستگاه خودروی خاور 808</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005346/مزایده-فروش-اراضی-کشاورزی-و-چاه-آب'>مزایده فروش اراضی کشاورزی و چاه آب  / مزایده,مزایده فروش اراضی کشاورزی و چاه آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005350/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-819-30متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 819.30متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 819.30متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005351/مزایده-بهره-برداری-از-پارکینگ-عمومی'>مزایده بهره برداری از پارکینگ عمومی / آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری از پارکینگ عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005353/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مساحت-دویست-و-پنجاه-متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مساحت دویست و پنجاه متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مساحت دویست و پنجاه متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005354/تجدید-مزایده-فروش-یک-دستگاه-اتوبوس-شهری'>تجدید مزایده فروش یک دستگاه اتوبوس شهری   / تجدید آگهی مزایده، مزایده فروش یک دستگاه اتوبوس شهری  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005357/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-آپارتمان-مساحت-64-متر'>مزایده سه دانگ مشاع از آپارتمان مساحت 64 متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از آپارتمان مساحت 64 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005359/مزایده-فروش-تعداد-630-جفت-کفش'>مزایده فروش تعداد 630 جفت کفش  / آگهی مزایده , مزایده فروش تعداد 630 جفت کفش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005364/مزایده-ملک-مساحت-35-189مترمربع-بخش-چهار'>مزایده ملک مساحت 35.189مترمربع بخش چهار / مزایده,مزایده ملک مساحت 35.189مترمربع بخش چهار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005366/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-و-محوطه-مساحت-305-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه و محوطه مساحت 305 متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه و محوطه مساحت 305 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005367/مزایده-واگذاری-زمین-مساحت-347-60متر-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری زمین مساحت 347.60متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده واگذاری زمین مساحت 347.60متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005368/فراخوان-غرفه-مواد-غذایی'>فراخوان غرفه مواد غذایی  / فراخوان غرفه مواد غذایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005369/مزایده-اجاره-خدمات-قایقرانی-واقع-در-دریاچه-پارک-حاشیه-زاینده-رود'>مزایده اجاره خدمات قایقرانی واقع در دریاچه پارک حاشیه زاینده رود   / آگهی مزایده , مزایده اجاره خدمات قایقرانی واقع در دریاچه پارک حاشیه زاینده رود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005370/مزایده-منزل-مسکونی-دو-قطعه-زمین-و-یک-درب-باغ-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی.دو قطعه زمین و یک درب باغ نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی.دو قطعه زمین و یک درب باغ نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005371/مزایده-یکدستگاه-سواری-پراید-خاکستری'>مزایده یکدستگاه سواری پراید خاکستری  / مزایده، مزایده یکدستگاه سواری پراید خاکستری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005372/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-100-84متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 100.84متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 100.84متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005377/مزایده-فروش-ملک-تجاری-مساحت-2129-25متر'>مزایده فروش ملک تجاری مساحت 2129.25متر / مزایده,مزایده فروش ملک تجاری مساحت 2129.25متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005379/مزایده-عرصه-و-اعیان-زمین-مشجر-بخش-هفت-انزلی'>مزایده عرصه و اعیان زمین مشجر بخش هفت انزلی / مزایده,مزایده عرصه و اعیان زمین مشجر بخش هفت انزلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005381/مزایده-44-445-حبه-مشاع-از-72-حبه-ششدانگ-ملکی'>مزایده 44.445 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ ملکی / مزایده,مزایده 44.445 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ ملکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005382/مزایده-آهن-آلات-ضایعاتی--'>مزایده آهن آلات ضایعاتی ... / مزایده,مزایده آهن آلات ضایعاتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005383/مزایده-دو-باب-پلاک-ثبتی-225-و-415-85متر'>مزایده دو باب پلاک ثبتی 225 و 415.85متر  / مزایده,مزایده دو باب پلاک ثبتی 225 و 415.85متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005386/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-پلاک-شصت-و-دو-فرعی-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی پلاک شصت و دو فرعی نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی پلاک شصت و دو فرعی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005393/مزایده-یک-قطعه-زمین-کشاورزی-مساحت-1900متر'>مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 1900متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 1900متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005394/مزایده-فروش-زمین-مساحت-عرصه-930-3متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش زمین مساحت عرصه 930.3متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش زمین مساحت عرصه 930.3متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005396/مزایده-فروش-50-000-کیلوگرم-انواع-سیم-مسی-اسقاط'>مزایده فروش 50.000 کیلوگرم انواع سیم مسی اسقاط  / مزایده فروش 50.000 کیلوگرم انواع سیم مسی اسقاط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005397/مزایده-52-8-مترمربع-سهم-1320-1-متر-سهم-یکباب-خانه'>مزایده 52.8 مترمربع سهم 1320.1 متر سهم یکباب خانه / مزایده,مزایده 52.8 مترمربع سهم 1320.1 متر سهم یکباب خانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005411/مزایده-اجاره-یک-باب-دکان'>مزایده اجاره یک باب دکان / مزایده,مزایده اجاره یک باب دکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005430/مزایده-دستگاه-تولید-چرم-کوتینگ'>مزایده دستگاه تولید چرم کوتینگ / مزایده,مزایده دستگاه تولید چرم کوتینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005458/مزایده-واگذاری-واحد-تزریقات-و-پانسمان-بیمارستان'>مزایده واگذاری واحد تزریقات و پانسمان بیمارستان / مزایده, مزایده واگذاری واحد تزریقات وپانسمان بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005611/استعلام-​​​خرید-چاپگر'>استعلام ​​​خرید چاپگر / استعلام, استعلام ​​خرید چاپگر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005612/استعلام-چای-کیسه-ای'>استعلام چای کیسه ای  / استعلام , استعلام چای کیسه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005613/استعلام-عقد-قرارداد-بیمه-نامه-مسئولیت'>استعلام عقد قرارداد بیمه نامه مسئولیت / استعلام , استعلام عقد قرارداد بیمه نامه مسئولیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005614/استعلام-دستگاه-ضبط-8-کانال-دوربین'>استعلام دستگاه ضبط 8 کانال دوربین / استعلام,استعلام دستگاه ضبط 8 کانال دوربین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005615/استعلام-پمپ-خطی-دو-و-یک-دوم-اینچ'>استعلام پمپ خطی دو و یک دوم اینچ / استعلام,استعلام پمپ خطی دو و یک دوم اینچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005616/استعلام-تهیه-یک-دستگاه-رایانه'>استعلام تهیه یک دستگاه رایانه / استعلام, استعلام تهیه یک دستگاه رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005617/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری  / استعلام , استعلام کامپیوتر و فناوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005618/استعلام-خرید-لوازم-سرمایشی-و-گرمایشی'>استعلام خرید لوازم سرمایشی و گرمایشی  / استعلام , استعلام خرید لوازم سرمایشی و گرمایشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005619/استعلام-تهیه-و-خرید-محافظ-برق'>استعلام تهیه و خرید محافظ برق / استعلام, استعلام تهیه و خرید محافظ برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005620/استعلام-کنتاکتور-100-آمپر-7-دستگاه'>استعلام کنتاکتور 100 آمپر 7 دستگاه  / استعلام,استعلام کنتاکتور 100 آمپر 7 دستگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005621/استعلام-طراحی-و-تهیه-نقشه-های-معماری--'>استعلام طراحی و تهیه نقشه های معماری ... / استعلام,استعلام طراحی و تهیه نقشه های معماری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005622/استعلام-سرویس-و-نگهداری-و-قرایت-یکساله'>استعلام سرویس و نگهداری و قرایت یکساله / استعلام, استعلام سرویس و نگهداری و قرایت یکساله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005623/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری  / استعلام ,استعلام کامپیوتر و فناوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005624/استعلام-غنی-سازی-جنگل-با-نهال-و-بذر'>استعلام غنی سازی جنگل با نهال و بذر / استعلام,استعلام غنی سازی جنگل با نهال و بذر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005625/استعلام-عملیات-بهسازی-و-نوسازی-ایزوگام'>استعلام عملیات بهسازی و نوسازی ایزوگام / استعلام , استعلام عملیات بهسازی و نوسازی ایزوگام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005626/استعلام-فتوکپی-و-پروژکتور'>استعلام فتوکپی و پروژکتور  / استعلام , استعلام فتوکپی و پروژکتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005627/استعلام-کولر-گازی-LG48000'>استعلام کولر گازی LG48000 / استعلام, استعلام کولر گازی LG48000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005628/استعلام-دستگاه-نوار-قلب--'>استعلام دستگاه نوار قلب ... / استعلام,استعلام دستگاه نوار قلب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005629/استعلام-خرید-9-دستگاه-تابلو-برق-سافت'>استعلام خرید 9 دستگاه تابلو برق سافت / استعلام, استعلام خرید 9 دستگاه تابلو برق سافت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005630/استعلام-تعویض-باتربهای-یو-پی-اس-6kva'>استعلام تعویض باتربهای یو پی اس 6kva  / استعلام ,استعلام تعویض باتربهای یو پی اس 6kva </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005631/استعلام-قطعات-دستگاه-اتمیک'>استعلام قطعات دستگاه اتمیک / استعلام ,استعلام قطعات دستگاه اتمیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005632/استعلام-اجرای-آسفالت-روستای-شمس-آباد'>استعلام اجرای آسفالت روستای شمس آباد / استعلام,استعلام اجرای آسفالت روستای شمس آباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005633/استعلام-خرید-تانکر-قیر-پاش-9000-لیتری'>استعلام خرید تانکر قیر پاش 9000 لیتری / استعلام بهاء , استعلام خرید تانکر قیر پاش 9000 لیتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005634/استعلام-دارو-پزشکی-و-سلامت'>استعلام دارو، پزشکی و سلامت / استعلام, استعلام دارو، پزشکی و سلامت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005635/استعلام-کابل'>استعلام کابل / استعلام, استعلام کابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005636/استعلام-باطری-سمعک-شماره-10--'>استعلام باطری سمعک شماره 10 ... / استعلام,استعلام باطری سمعک شماره 10 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005637/استعلام-۹-عدد-رک-۲۷-یونیت'>استعلام ۹ عدد رک ۲۷ یونیت  / استعلام ,استعلام ۹ عدد رک ۲۷ یونیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005638/استعلام-خرید-بر-چسب-کیسه-خون'>استعلام خرید بر چسب کیسه خون  / استعلام ,استعلام خرید بر چسب کیسه خون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005639/استعلام-مناقصه-نصب-تابلو-علایم-و-تجهیزات-ایمن'>استعلام مناقصه نصب تابلو علایم و تجهیزات ایمن / استعلام, استعلام مناقصه نصب تابلو علایم و تجهیزات ایمن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005640/استعلام-تجهیزات-و-وسایل'>استعلام تجهیزات و وسایل  / استعلام, استعلام تجهیزات و وسایل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005641/استعلام-ممیزی-املاک'>استعلام ممیزی املاک / استعلام , استعلام ممیزی املاک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005642/استعلام-لوازم-خودرو'>استعلام لوازم خودرو  / استعلام,استعلام لوازم خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005643/استعلام-باطری-مخصوص-ساکشن'>استعلام باطری مخصوص ساکشن / استعلام ,استعلام باطری مخصوص ساکشن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005644/استعلام-فن-دستگاه-pline-e8'>استعلام فن دستگاه pline-e8  / استعلام , استعلام فن دستگاه pline-e8 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005645/استعلام-نصب-پنجره'>استعلام نصب پنجره  / استعلام, استعلام نصب پنجره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005646/استعلام-چیلر-جذبی'>استعلام چیلر جذبی / استعلام ,استعلام چیلر جذبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005647/استعلام-بچ-سینه-فلزی-برنجی--'>استعلام بچ سینه فلزی برنجی ... / استعلام,استعلام بچ سینه فلزی برنجی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005648/استعلام-اقلام-شبکه'>استعلام اقلام شبکه  / استعلام, استعلام اقلام شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005649/استعلام-خرید-آجیل-چهارمغز-پسته'>استعلام خرید آجیل چهارمغز، پسته / استعلام، استعلام خرید آجیل چهارمغز، پسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005650/استعلام​-زونکن-قلاب-دار-سایز-a4-و-کارتن'>استعلام​ زونکن قلاب دار سایز a4 و کارتن / استعلام ,استعلام ​زونکن قلاب دار سایز a4 و کارتن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005651/استعلام-میکسر-دایناکورد'>استعلام میکسر دایناکورد  / استعلام ,استعلام میکسر دایناکورد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005652/استعلام-برگزاری-چهار-دوره-آموزشی-مختلف'>استعلام برگزاری چهار دوره آموزشی مختلف  / استعلام,استعلام برگزاری چهار دوره آموزشی مختلف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005653/استعلام-پروژه-اصلاح-و-بهینه-سازی-فیدر'>استعلام پروژه اصلاح و بهینه سازی فیدر / استعلام,استعلام پروژه اصلاح و بهینه سازی فیدر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005654/استعلام-هلی-شات'>استعلام هلی شات  / استعلام , استعلام هلی شات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005655/استعلام-راهبند-به-همراه-لوازم-جانبی'>استعلام راهبند به همراه لوازم جانبی  / استعلام,استعلام راهبند به همراه لوازم جانبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005656/استعلام-​صندلی-کارمندی'>استعلام ​صندلی کارمندی / استعلام ,استعلام ​صندلی کارمندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005657/استعلام​-پوشه-مقوایی'>استعلام​ پوشه مقوایی / استعلام ,استعلام ​پوشه مقوایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005658/استعلام-خرید-قطعات-تاسیساتی'>استعلام خرید قطعات تاسیساتی  / استعلام , استعلام خرید قطعات تاسیساتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005659/استعلام-تهیه-وسایل-فیزیوتراپی--'>استعلام تهیه وسایل فیزیوتراپی ... / استعلام,استعلام تهیه وسایل فیزیوتراپی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005660/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی / استعلام ,استعلام کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005661/استعلام-مطالعه-استقرار-اجرائی'>استعلام مطالعه، استقرار اجرائی  / استعلام,استعلام مطالعه، استقرار اجرائی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005662/استعلام-تجهیزات-امنیتی'>استعلام تجهیزات امنیتی / استعلام ,استعلام تجهیزات امنیتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005663/استعلام-هیتر-گازی-4500-برند-انرژی-دارا'>استعلام هیتر گازی 4500 برند انرژی دارا    / استعلام ,استعلام هیتر گازی 4500 برند انرژی دارا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005664/استعلام-مطالعات-مرحله-2-توسعه-باغات'>استعلام مطالعات مرحله 2 توسعه باغات / استعلام , استعلام مطالعات مرحله 2 توسعه باغات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005665/استعلام-اجرای-نصب-پکیج-و-لوله-کشی'>استعلام اجرای نصب پکیج و لوله کشی  / استعلام,استعلام اجرای نصب پکیج و لوله کشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005666/استعلام-کیسه-زکات-جنس-متقال'>استعلام کیسه زکات جنس متقال / استعلام,استعلام کیسه زکات جنس متقال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005667/استعلام-سرویس-و-نگهداری-سامانه-تلفن'>استعلام سرویس و نگهداری سامانه تلفن / استعلام,استعلام سرویس و نگهداری سامانه تلفن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005668/استعلام-نصب-علائم-حوزه-شهرستان-بندرلنگه'>استعلام نصب علائم حوزه شهرستان بندرلنگه / استعلام ,استعلام نصب علائم حوزه شهرستان لنگه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005669/استعلام-​سیستم-رایانه'>استعلام  ​سیستم رایانه / استعلام, استعلام ​سیستم رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005670/استعلام-خرید-و-نصب-و-راه-اندازی-دستگاه'>استعلام خرید و نصب و راه اندازی دستگاه / استعلام, استعلام خرید و نصب و راه اندازی دستگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005671/استعلام-بازسازی-و-بهسازی-و-مناسب-سازی'>استعلام بازسازی و بهسازی و مناسب سازی / استعلام، استعلام بازسازی و بهسازی و مناسب سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005672/استعلام-لب-تاب'>استعلام لب تاب  / استعلام , استعلام لب تاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005673/استعلام-لباس-آزمایشگ'>استعلام لباس آزمایشگ / استعلام , استعلام لباس آزمایشگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005674/استعلام-حمل-و-نقل-توسط-خودروی-سواری--'>استعلام حمل و نقل توسط خودروی سواری ... / استعلام,استعلام حمل و نقل توسط خودروی سواری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005675/استعلام-خرید-لوازم-اداری-صندلی'>استعلام خرید لوازم اداری، صندلی / استعلام,استعلام خرید لوازم اداری، صندلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005676/استعلام-تامین-سیستم-گرمایشی'>استعلام تامین سیستم گرمایشی  / استعلام,استعلام تامین سیستم گرمایشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005677/استعلام-الکتروپمپ-293-15-p=55kw'>استعلام الکتروپمپ  293/15 p=55kw / استعلام , استعلام الکتروپمپ  293/15 p=55kw</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005678/استعلام-یک-دستگاه-سوئیچ'>استعلام یک دستگاه سوئیچ  / استعلام, استعلام یک دستگاه سوئیچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005679/استعلام-44-دست-کت-و-شلوار-اداری'>استعلام 44 دست کت و شلوار اداری / استعلام , استعلام 44 دست کت و شلوار اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005680/استعلام-خدمات-چاپ-و-تکثیر'>استعلام خدمات چاپ و تکثیر     / استعلام، استعلام خدمات چاپ و تکثیر    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005681/استعلام-احداث-130-متر-شبکه-فشار-متوسط'>استعلام احداث 130 متر شبکه فشار متوسط / استعلام, استعلام احداث 130 متر شبکه فشار متوسط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005682/استعلام-خرید-سنگ-نما-و-کفی'>استعلام خرید سنگ نما و کفی  / استعلام , استعلام خرید سنگ نما و کفی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005683/استعلام-چای'>استعلام چای  / استعلام,استعلام چای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005684/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری / استعلام , استعلام کامپیوتر و فناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005685/استعلام-کندانسور-مخصوص-سوسکله'>استعلام کندانسور مخصوص سوسکله / استعلام,استعلام کندانسور مخصوص سوسکله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005686/استعلام-بچ-سینه-بلکسی-لیزری-قطر-22-میل'>استعلام بچ سینه بلکسی لیزری قطر 22 میل / استعلام,استعلام بچ سینه بلکسی لیزری قطر 22 میل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005687/استعلام-دارو-پزشکی-و-سلامت'>استعلام  دارو، پزشکی و سلامت / استعلام، استعلام  دارو، پزشکی و سلامت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005688/استعلام-عملیات-برف-روبی--'>استعلام عملیات برف روبی ... / استعلام,استعلام عملیات برف روبی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005689/استعلام-نماسازی-بیرونی-خودپرداز-مدرسه--'>استعلام نماسازی بیرونی خودپرداز مدرسه ... / استعلام,استعلام نماسازی بیرونی خودپرداز مدرسه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005690/استعلام-یک-دستگاه-سرور'>استعلام یک دستگاه سرور / استعلام,استعلام یک دستگاه سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005691/استعلام-دستگاه-تیتراسیون-اتوماتیک'>استعلام دستگاه تیتراسیون اتوماتیک  / استعلام, استعلام دستگاه تیتراسیون اتوماتیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005692/استعلام-خرید-اتصالات--تبدیل-چدنی--فلنج'>استعلام خرید اتصالات ، تبدیل چدنی ، فلنج  / استعلام, استعلام خرید اتصالات ، تبدیل چدنی ، فلنج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005693/استعلام-راهبند'>استعلام راهبند  / استعلام,استعلام راهبند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005694/استعلام-سبزی-قرمه'>استعلام سبزی قرمه  / استعلام,استعلام سبزی قرمه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005695/استعلام-انجام-امور-خدمات-ایستگاهی'>استعلام انجام امور خدمات ایستگاهی  / استعلام ,استعلام انجام امور خدمات ایستگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005696/استعلام-پروژه-توسعه-و-احداث-شبکه-برق'>استعلام پروژه توسعه و احداث شبکه برق / استعلام , استعلام پروژه توسعه و احداث شبکه برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005697/استعلام-نصب-تابلو-و-علائم-حوزه-شهرستان'>استعلام نصب تابلو و علائم حوزه شهرستان  / استعلام , استعلام نصب تابلو و علائم حوزه شهرستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005698/استعلام-خرید-یک-دستگاه-اندازه-گیری-جی--'>استعلام خرید یک دستگاه اندازه گیری جی... / استعلام ,استعلام خرید یک دستگاه اندازه گیری جی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005699/فراخوان-خرید-تجهیزات-ویدیومتری-کوئیک-ویو'>فراخوان خرید تجهیزات ویدیومتری کوئیک ویو  / فراخوان عمومی , فراخوان خرید تجهیزات ویدیومتری کوئیک ویو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005700/استعلام-زره-متحرک-سنگ-شکن-KMDT'>استعلام زره متحرک سنگ شکن KMDT / فرم استعلام بها , استعلام زره متحرک سنگ شکن KMDT</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005701/استعلام-احداث-جاده-بین-مزارع'>استعلام احداث جاده بین مزارع  / استعلام ,استعلام احداث جاده بین مزارع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005702/استعلام-ساخت--حمل--نصب-و-راه-اندازی'>استعلام ساخت ، حمل ، نصب و راه اندازی  / استعلام , استعلام ساخت ، حمل ، نصب و راه اندازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005703/استعلام-مواد-مصرفی-آزمایشگاهی'>استعلام مواد مصرفی آزمایشگاهی  / استعلام ,استعلام مواد مصرفی آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005704/استعلام-عملیات-تکمیلی-آبرسانی'>استعلام عملیات تکمیلی آبرسانی  / استعلام , استعلام عملیات تکمیلی آبرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005705/استعلام-تهیه-یک-دستگاه-کامپیوتر-pc'>استعلام تهیه یک دستگاه کامپیوتر pc  / استعلام ,استعلام تهیه یک دستگاه کامپیوتر pc </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005706/استعلام-باطری'>استعلام باطری / استعلام,استعلام باطری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005707/استعلام-10000-عدد-آبمیوه-تتراپک'>استعلام 10000 عدد آبمیوه تتراپک / استعلام ,استعلام 10000 عدد آبمیوه تتراپک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005708/استعلام-کالیبراسیون-دستگاههای-آزمایشگااه'>استعلام کالیبراسیون دستگاههای آزمایشگااه / استعلام,استعلام کالیبراسیون دستگاههای آزمایشگااه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005709/استعلام-فن-کوئل-کاستی-سقفی'>استعلام فن کوئل کاستی سقفی  / استعلام, استعلام فن کوئل کاستی سقفی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005710/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن / استعلام ,استعلام لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005711/استعلام-خرید-کولر'>استعلام خرید کولر / استعلام ,استعلام خرید کولر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005712/استعلام-لوازم-تعمیر-و-تجهیز-دیگ'>استعلام لوازم تعمیر و تجهیز دیگ  / استعلام,استعلام لوازم تعمیر و تجهیز دیگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005713/استعلام-سانتریفیوژ-یخچال'>استعلام سانتریفیوژ یخچال / استعلام , استعلام سانتریفیوژ یخچال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005714/استعلام-ضخامت-سنج-دیجیتالی'>استعلام ضخامت سنج دیجیتالی  / استعلام, استعلام ضخامت سنج دیجیتالی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005715/استعلام-کوره-الکتریکی-5-لیتری'>استعلام کوره الکتریکی 5 لیتری / استعلام,استعلام کوره الکتریکی 5 لیتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005716/استعلام-احداث-شبکه-زهکشی-زیر-سد-نشاء-بم'>استعلام احداث شبکه زهکشی زیر سد نشاء بم  / استعلام , استعلام احداث شبکه زهکشی زیر سد نشاء بم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005717/استعلام-مرکز-کنترل-اطفاء-حریق-اتوماتیک'>استعلام مرکز کنترل اطفاء حریق اتوماتیک  / استعلام , استعلام مرکز کنترل اطفاء حریق اتوماتیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005718/مناقصه-عمومی-خرید-لوله-پلی-اتیلن'>مناقصه عمومی خرید لوله پلی اتیلن  / مناقصه عمومی خرید لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005719/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن / استعلام ,استعلام لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005720/استعلام-​​پزشکی-مصرفی'>استعلام  ​​پزشکی مصرفی  / استعلام, استعلام​ پزشکی مصرفی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005721/فراخوان-مناقصه-پروژه-بهسازی-و-بازسازی-جاده-های-اصلی--'>فراخوان مناقصه پروژه بهسازی و بازسازی جاده های اصلی... / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه پروژه بهسازی و بازسازی جاده های اصلی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005722/مزایده-فروش-مقدار-تقریبی-و-سالانه-فروش-8000-تن-WASTE-LIQUID'>مزایده فروش مقدار تقریبی و سالانه فروش 8000 تن WASTE LIQUID  / مزایده , مزایده فروش مقدار تقریبی و سالانه فروش 8000 تن WASTE LIQUID </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005723/استعلام-ابزارآلات-الکتریکی'>استعلام ابزارآلات الکتریکی / استعلام , استعلام ابزارآلات الکتریکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1005724/استعلام-کابل-و-پیچ-و-مهره--'>استعلام کابل و پیچ و مهره ... / استعلام,استعلام کابل و پیچ و مهره ...</a></li></ol>

  نویسنده : نوری بازدید : 0 تاريخ : چهارشنبه 23 اسفند 1396 ساعت: 11:43
  برچسب‌ها :
  اخبار و رسانه هاهنر و ادبیاترایانه و اینترنتعلم و فن آوریتجارت و اقتصاداندیشه و مذهبفوتو بلاگوبلاگ و وبلاگ نویسیفرهنگ و تاریخجامعه و سیاستورزشسرگرمی و طنزشخصیخانواده و زندگیسفر و توریسمفارسی زبان در دیگر کشورها