اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.9.26 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999804/مناقصه-خرید-20-مجموعه... با عنوان : اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.9.26 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999804/مناقصه-خرید-20-مجموعه-تجهیزات-سر-چاهی--نوبت-دوم'>مناقصه خرید 20 مجموعه تجهیزات سر چاهی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید 20 مجموعه تجهیزات سر چاهی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999805/مناقصه-ساماندهی-رودخانه-نوبت-دوم'>مناقصه ساماندهی رودخانه نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه ساماندهی رودخانه  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999806/فراخوان-مناقصه-ETTORE-CELLA-DIFF-PRESSURE-GAUGE-ETTORE--'>فراخوان مناقصه ETTORE CELLA DIFF PRESSURE GAUGE ETTORE ... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه ETTORE CELLA DIFF PRESSURE GAUGE ETTORE ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999807/مناقصه-عملیات-کاشی-کاری-ایوان-ورودی-شبستان--'>مناقصه عملیات کاشی کاری ایوان ورودی شبستان ... / مناقصه,مناقصه عملیات کاشی کاری ایوان ورودی شبستان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999808/مناقصه-بیمه-نامه-ها-بیمه-درمان-تکمیلی---نوبت-دوم'>مناقصه بیمه نامه ها، بیمه درمان تکمیلی...- نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه بیمه نامه ها، بیمه درمان تکمیلی... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999809/مناقصه-خرید--حمل--تحویل--آموزش--نصب-و-راه-اندازی-ادوات-و-ابزارآلات'>مناقصه خرید ، حمل ، تحویل ، آموزش ، نصب و راه اندازی ادوات و ابزارآلات / آگهی مناقصه عمومی  , مناقصه خرید ، حمل ، تحویل ، آموزش ، نصب و راه اندازی ادوات و ابزارآلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999810/مناقصه-اجرای-پل-معلق-آبشار--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پل معلق آبشار - نوبت دوم / مناقصه,مناقصه اجرای پل معلق آبشار - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999814/تجدید-مناقصه-تامین-خودروی-سواری'>تجدید مناقصه تامین خودروی سواری  / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه تامین خودروی سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999816/تجدید-مناقصه-انجام-خدمات-و-تامین-اقلام-و-مصالح-مصرفی-مورد-نیاز--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه انجام خدمات و تامین اقلام و مصالح مصرفی مورد نیاز - نوبت دوم / مناقصه,تجدید مناقصه انجام خدمات و تامین اقلام و مصالح مصرفی مورد نیاز - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999817/مناقصه-احداث-جاده-دسترسی--آماده-سازی-محل-چاه-اکتشافی-(نوبت-دوم)'>مناقصه احداث جاده دسترسی ، آماده سازی محل چاه اکتشافی (نوبت دوم) / آگهی مناقصه, مناقصه احداث جاده دسترسی ، آماده سازی محل چاه اکتشافی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999819/مناقصه-مطالعات-امکان-سنجی-و-طراحی-پایه-واحد-تقطیر-در-خلا-(نوبت-دوم)'>مناقصه مطالعات امکان سنجی و طراحی پایه واحد تقطیر در خلا (نوبت دوم) / آگهی مناقصه, مناقصه مطالعات امکان سنجی و طراحی پایه واحد تقطیر در خلا (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999821/مناقصه-احداث-ساختمان-شعبه-مرکزی-و-مهمانسرای--تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه احداث ساختمان شعبه مرکزی و مهمانسرای ...تجدید- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث ساختمان شعبه مرکزی و مهمانسرای ... تجدید - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999826/فراخوان-ارزیابی-کیفی-انتخاب-مشاور-نظارت-بر-اجرای-ساختمان-آزمایشگاه'>فراخوان ارزیابی کیفی انتخاب مشاور نظارت بر اجرای ساختمان آزمایشگاه / مناقصه, فراخوان ارزیابی کیفی انتخاب مشاور نظارت بر اجرای ساختمان آزمایشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999829/مناقصه-تکمیل-استادیوم-5000-نفری-اصلاحیه'>مناقصه تکمیل استادیوم 5000 نفری اصلاحیه  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تکمیل استادیوم 5000 نفری اصلاحیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999832/مناقصه-احداث-پروژه-زیرگذر-نوبت-دوم'>مناقصه احداث پروژه زیرگذر نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه احداث پروژه زیرگذر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999833/مناقصه-تهیه-و-نصب-سازه-سوله-استاندارد-سوله---'>مناقصه تهیه و نصب سازه سوله استاندارد سوله  ...  / مناقصه تهیه و نصب سازه سوله استاندارد سوله  ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999836/مناقصه-تهیه-و-پخش-آسفالت-مکانیزه'>مناقصه تهیه و پخش آسفالت مکانیزه / مناقصه تهیه و پخش آسفالت مکانیزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999838/فراخوان-مناقصه-اجرای-مخزن-2000-متر-مکعبی-فاز-5'>فراخوان مناقصه اجرای مخزن 2000 متر مکعبی فاز 5  / آگهی فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه اجرای مخزن 2000 متر مکعبی فاز 5 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999840/مناقصه-سرویس-ایاب-و-ذهاب-پرسنل-نوبت-دوم'>مناقصه سرویس ایاب و ذهاب پرسنل  نوبت دوم  / آگهی مناقصه ، مناقصه سرویس ایاب و ذهاب پرسنل بیمارستان و واحدهای تابعه  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999842/مناقصه-یک-قطعه-زمین-با-متراژ-2700-مترمربع--مرحله-دوم'>مناقصه یک قطعه زمین با متراژ 2700 مترمربع ...مرحله دوم / اگهی مناقصه , مناقصه یک قطعه زمین با متراژ 2700 مترمربع ...مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999844/فراخوان-شناسایی-و-ارزیابی-شرکتهای-فعال-در-حوزه-خرید--نصب---نوبت-دوم'>فراخوان شناسایی و ارزیابی شرکتهای فعال در حوزه خرید ، نصب ... نوبت دوم  / فراخوان شناسایی ارزیابی کیفی پیمانکاران , فراخوان شناسایی و ارزیابی شرکتهای فعال در حوزه خرید ، نصب ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999846/مناقصه-سرویس-ایاب-و-ذهاب-کارکنان-بیمارستان-چاپ-دوم'>مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان بیمارستان  چاپ دوم / مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان بیمارستان  چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999848/مناقصه-ارائه-خدمات-جانبی-به-اداره-بازرگانی-و-بازرسی-انبارها'>مناقصه ارائه خدمات جانبی به اداره بازرگانی و بازرسی انبارها  / مناقصه ع مومی, مناقصه ارائه خدمات جانبی به اداره بازرگانی و بازرسی انبارها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999849/مناقصه-تامین-خدمات-پشتیبانی-نوبت-دوم'>مناقصه تامین خدمات پشتیبانی- نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران, مناقصه تامین خدمات پشتیبانی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999851/مناقصه-پروژه-تهیه-و-نصب-دوربین-کنترل-چراغ-قرمز---'>مناقصه پروژه تهیه و نصب دوربین کنترل چراغ قرمز .... / مناقصه ، مناقصه پروژه تهیه و نصب دوربین کنترل چراغ قرمز ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999855/مناقصه-اجرای-عملیات-نظافت-روزانه-ساختمانها-محوطه-و-کلیه-امور-خدمات-عمومی'>مناقصه اجرای عملیات نظافت روزانه ساختمانها، محوطه و کلیه امور خدمات عمومی / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای عملیات نظافت روزانه ساختمانها، محوطه و کلیه امور خدمات عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999858/مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-و-راهبری-تاسیسات-مکانیکی-و-برقی'>مناقصه تعمیر و نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و برقی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تعمیر و نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999860/مناقصه-خرید-رابر-استاپر-(درپوش-لاستیکی-شیاردار-نمره-20)-نوبت-دوم'>مناقصه خرید رابر استاپر (درپوش لاستیکی شیاردار نمره 20)- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید رابر استاپر (درپوش لاستیکی شیاردار نمره 20) - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999861/مناقصه-اجرای-عملیات-توسعه-آماده-سازی-و-احداث-جبهه-کار-و--'>مناقصه اجرای عملیات توسعه، آماده سازی و احداث جبهه کار  و ... / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای عملیات توسعه، آماده سازی و احداث جبهه کار  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999863/تجدید-مناقصه-مدیریت-و-راهبری--نگهداری-و-بهره-برداری-صحیح-از-شبکه-و---'>تجدید مناقصه مدیریت و راهبری ، نگهداری و بهره برداری صحیح از شبکه و .... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید مناقصه مدیریت و راهبری ، نگهداری و بهره برداری صحیح از شبکه و خطوط انتقال ، آدم روهای فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999864/مناقصه-طراحی-خرید-و-اجرای-سیستم-کنترل-و-مانیتورینگ-بخش-کنترل-کیفی--نوبت-دوم'>مناقصه طراحی، خرید و اجرای سیستم کنترل و مانیتورینگ بخش کنترل کیفی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه طراحی، خرید و اجرای سیستم کنترل و مانیتورینگ بخش کنترل کیفی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999869/مناقصه-اصلاح-سیستم-تاسیساتی-و-تجهیزاتی-تصفیه-خانه-فاضلاب--چاپ-دوم'>مناقصه اصلاح سیستم تاسیساتی و تجهیزاتی تصفیه خانه فاضلاب - چاپ دوم  / آگهی مناقصه,مناقصه اصلاح سیستم تاسیساتی و تجهیزاتی تصفیه خانه فاضلاب - چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999870/مناقصه-انجام-کلیه-دستور-کارها-و-دستورالعمل-های-ساختمانی'>مناقصه انجام کلیه دستور کارها و دستورالعمل های ساختمانی  / مناقصه عمومی, مناقصه انجام کلیه دستور کارها و دستورالعمل های ساختمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999872/مناقصه-تامین-تشک-پلی-اتیلن-و-بالش-الیافی-و--'>مناقصه تامین تشک پلی اتیلن و بالش الیافی و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین تشک پلی اتیلن و بالش الیافی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999873/مناقصه-ساماندهی-رودخانه-سرباز-نوبت-دوم'>مناقصه ساماندهی رودخانه سرباز- نوبت دوم / مناقصه,مناقصه ساماندهی رودخانه سرباز- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999874/مناقصه-انجام-عملیات-رسوب-زدایی-و-تعویض-تیوب-های-بلاک-شده-کندانسور'>مناقصه انجام عملیات رسوب زدایی و تعویض تیوب های بلاک شده کندانسور / مناقصه,مناقصه انجام عملیات رسوب زدایی و تعویض تیوب های بلاک شده کندانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999875/مناقصه-Complete-Package-of-5000PSI-MPD-Back-Pressure-Pump-نوبت-دوم'>مناقصه Complete Package of 5000PSI MPD Back Pressure Pump  نوبت دوم  / آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی , مناقصه Complete Package of 5000PSI MPD Back Pressure Pump  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999876/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-وسیله-نقلیه'>مناقصه خرید یک دستگاه وسیله نقلیه  / آگهی مناقصه, مناقصه خرید یک دستگاه وسیله نقلیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999877/مناقصه-تکمیل-مدرسه-12-کلاسه-و----نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل مدرسه 12 کلاسه  و ... - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل مدرسه 12 کلاسه  و ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999881/مناقصه-کابلکشی-63-کیلوولت-و--نوبت-دوم'>مناقصه کابلکشی 63 کیلوولت و ...نوبت دوم  / آگهی مناقصات عمومی, مناقصه کابلکشی 63 کیلوولت و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999883/ارزیابی-کیفی-ارائه-خدمات-نظارت-کارگاهی-و-عالیه'>ارزیابی کیفی ارائه خدمات نظارت کارگاهی و عالیه / آگهی ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی ارائه خدمات نظارت کارگاهی و عالیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999887/تجدید-مناقصه-تامین-تجهیزات-دو-دستگاه-پست-انتقال-GIS---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه تامین تجهیزات دو دستگاه پست انتقال GIS ... نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه, تجدید مناقصه تامین تجهیزات دو دستگاه پست انتقال GIS ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999894/مناقصه-دستگاه-کالیبراسیون-دمای-پرتابل'>مناقصه دستگاه کالیبراسیون دمای پرتابل     / مناقصه,مناقصه دستگاه کالیبراسیون دمای پرتابل    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999897/مناقصه-خرید-نصب-و-راه-اندازی-به-همراه-گارانتی-آسانسور-(ضد-انفجار)--'>مناقصه خرید، نصب و راه اندازی به همراه گارانتی آسانسور (ضد انفجار)... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید، نصب و راه اندازی به همراه گارانتی آسانسور (ضد انفجار)...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999898/مناقصه-پروژه-اجرای-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت'>مناقصه پروژه اجرای لکه گیری و روکش آسفالت / مناقصه پروژه اجرای لکه گیری و روکش آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999899/مناقصه-P-F-FOXBORO-Controller--Transmitter'>مناقصه P/F FOXBORO Controller & Transmitter / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه P/F FOXBORO Controller & Transmitter</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999900/مناقصه-جدولگذاری-لاله-های-غربی--نوبت-دوم'>مناقصه جدولگذاری لاله های غربی - نوبت دوم / مناقصه, مناقصه جدولگذاری لاله های غربی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999902/مناقصه-واگذاری-تجهیز-چاههای-استان-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری  تجهیز چاههای استان نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه واگذاری  تجهیز چاههای استان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999903/مناقصه-خریداری-تعدادی-فلومتر-مغناطیسی-نوبت-دوم'>مناقصه خریداری تعدادی فلومتر مغناطیسی نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه خریداری تعدادی فلومتر مغناطیسی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999905/فراخوان-سامانه-مدیریت-زنجیره-تامین-SCM'>فراخوان سامانه مدیریت زنجیره تامین SCM / مناقصه, فراخوان سامانه مدیریت زنجیره تامین SCM</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999906/مناقصه-اجرای-جدولگذاری-معابر-سطح-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای جدولگذاری معابر سطح شهر نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه اجرای جدولگذاری معابر سطح شهر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999908/مناقصه-تعمیر-و-بازسازی-سقف-قراضه-فولاد-سازی-و-سایر-واحد-های-شرکت--نوبت-دوم'>مناقصه تعمیر و بازسازی سقف قراضه فولاد سازی و سایر واحد های شرکت - نوبت دوم / اگهی مناقصه ,مناقصه تعمیر و بازسازی سقف قراضه فولاد سازی و سایر واحد های شرکت - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999910/مناقصه-نگهداری-و-تعمیرات-پست-های-انتقال-و-فوق-توزیع'>مناقصه نگهداری و تعمیرات پست های انتقال و فوق توزیع   / مناقصه عمومی، مناقصه نگهداری و تعمیرات پست های انتقال و فوق توزیع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999911/فراخوان-مناقصه-تهیه-و-اجرای-عایق-پیش-ساخته-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تهیه و اجرای عایق پیش ساخته نوبت دوم  / فراخوان برگزاری مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه تهیه و اجرای عایق پیش ساخته نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999912/مناقصه-اجرای-جدولگذاری-معابر-سطح-شهر---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای جدولگذاری معابر سطح شهر ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه اجرای جدولگذاری معابر سطح شهر ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999913/مناقصه-عمومی-مسیر--شبکه-توزیع-و-نصب-انشعابات-گاز'>مناقصه عمومی مسیر ، شبکه توزیع و نصب انشعابات گاز  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عمومی مسیر ، شبکه توزیع و نصب انشعابات گاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999914/مناقصه-اجاره-دو-دستگاه-ماشین-مکانیزه-جمع-آوری-زباله---نوبت-دوم'>مناقصه اجاره دو دستگاه ماشین مکانیزه جمع آوری زباله .... نوبت دوم / مناقصه,مناقصه اجاره دو دستگاه ماشین مکانیزه جمع آوری زباله .... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999915/مناقصه-قرائت-کنتور-توزیع-قبوض-وصول-مطالبات-جاری---نوبت-دوم'>مناقصه قرائت کنتور، توزیع قبوض، وصول مطالبات جاری ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه,مناقصه قرائت کنتور، توزیع قبوض، وصول مطالبات جاری ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999916/مناقصه-اجرای-عملیات-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت - نوبت دوم  / اگهی مناقصه , مناقصه اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999917/مناقصه-اجاره-دو-دستگاه-ماشین-مکانیزه-جمع-آوری-زباله---نوبت-دوم'>مناقصه اجاره دو دستگاه ماشین مکانیزه جمع آوری زباله .... نوبت دوم / مناقصه,مناقصه اجاره دو دستگاه ماشین مکانیزه جمع آوری زباله .... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999919/مناقصه-احداث-دیوار-حفاظتی-حوزه---نوبت-دوم'>مناقصه احداث دیوار حفاظتی حوزه... - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه احداث دیوار حفاظتی حوزه... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999920/فراخوان-روکش-آسفالت-گرم-راههای-روستایی---نوبت-دوم'>فراخوان روکش آسفالت گرم راههای روستایی ....نوبت دوم / مناقصه , فراخوان روکش آسفالت گرم راههای روستایی ....نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999921/مناقصه-اجرای-عملیات-نصب-18600-متر-انشعابات-فاضلاب'>مناقصه اجرای عملیات نصب 18600 متر انشعابات فاضلاب / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات نصب 18600 متر انشعابات فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999926/مناقصه-عملیات-تعمیرات-حوضچه-های-سرباره-و-سایر-سازه-های-صنعتی--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات تعمیرات حوضچه های سرباره و سایر سازه های صنعتی - نوبت دوم / مناقصه,مناقصه عملیات تعمیرات حوضچه های سرباره و سایر سازه های صنعتی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999927/مناقصه-خرید-تجهیزات-و-قطعات-مورد-نیاز'>مناقصه خرید تجهیزات و قطعات مورد نیاز / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید تجهیزات و قطعات مورد نیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999931/مناقصه-خرید-میلگرد-صاف-و---نوبت-دوم'>مناقصه خرید میلگرد صاف و ...- نوبت دوم / آگهی مناقصه، مناقصه خرید میلگرد صاف و ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999932/مناقصه-بازسازی-جک-های-هیدرولیک--نوبت-دوم'>مناقصه بازسازی جک های هیدرولیک -  نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه بازسازی جک های هیدرولیک - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999935/مناقصه-خرید-تجهیزات-مربوط-به-air-conditioning--ventilation--heating'>مناقصه خرید تجهیزات مربوط به air conditioning , ventilation , heating / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید تجهیزات مربوط به air conditioning , ventilation , heating</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999936/آگهی-فراخوان-عمومی-الکترونیکی-کردن-خدمات-دستگاههای-اجرایی'>آگهی فراخوان عمومی  الکترونیکی کردن خدمات دستگاههای اجرایی  / آگهی فراخوان ، آگهی فراخوان عمومی  الکترونیکی کردن خدمات دستگاههای اجرایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999937/مناقصه-تکمیل-بهسازی-و-روکش-آسفالت-محورهای----نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل بهسازی و روکش آسفالت محورهای ... - نوبت دوم / فراخوان مناقصه, مناقصه تکمیل بهسازی و روکش آسفالت محورهای ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999942/فراخوان-خريد-قطعات-فلوکامپیوتر'>فراخوان خريد قطعات فلوکامپیوتر / فراخوان دو مرحله ای , فراخوان خريد قطعات فلوکامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999943/مناقصه-واگذاری-عملیات-رفت-و-روب-معابر-و-نظافت-جداول-و-جمع-آوری-زباله-های-سطح-شهر'>مناقصه واگذاری عملیات رفت و روب معابر و نظافت جداول و جمع آوری زباله های سطح شهر / مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری عملیات رفت و روب معابر و نظافت جداول و جمع آوری زباله های سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999944/تجدید-فراخوان-انجام-خدمات-بهره-برداری-از-پستهای-انتقال-و-فوق-توزیع'>تجدید فراخوان انجام خدمات بهره برداری از پستهای انتقال و فوق توزیع   / تجدید فراخوان , فراخوان انجام خدمات بهره برداری از پستهای انتقال و فوق توزیع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999945/مناقصه-قطعات-موتورهای-اکتان-آزمایشگاه-و--'>مناقصه قطعات موتورهای اکتان آزمایشگاه و ... / آگهی مناقصات, مناقصه قطعات موتورهای اکتان آزمایشگاه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999947/مناقصه-p-f-farr-5-1-2-hydraulic-power-tong--clincher-نوبت-دوم'>مناقصه p/f farr 5-1/2 hydraulic power tong & clincher  نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه p/f farr 5-1/2 hydraulic power tong & clincher  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999949/مناقصه-اجرای-تعمیرات-و-لکه-گیری-آسفالت-معابر-سطح-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای تعمیرات و لکه گیری آسفالت معابر سطح شهر- نوبت دوم  / مناقصه,مناقصه اجرای تعمیرات و لکه گیری آسفالت معابر سطح شهر- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999950/مناقصه-تکمیل-زیرسازی-زمین-چمن-مصنوعی'>مناقصه تکمیل زیرسازی زمین چمن مصنوعی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تکمیل زیرسازی زمین چمن مصنوعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999952/مناقصه-عملیات-اجرایی-دیوار-حفاظتی--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی دیوار حفاظتی ...نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرایی دیوار حفاظتی ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999957/فراخوان-مناقصه-تامین-تجهیزات-و-کالاهای-اختصاصی-عهده-پیمانکار--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تامین تجهیزات و کالاهای اختصاصی عهده پیمانکار...نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه تامین تجهیزات و کالاهای اختصاصی عهده پیمانکار...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999959/مناقصه-انجام-خدمات-مهندسی-تامین-مصالح-و-تجهیزات-ساختمانی--'>مناقصه انجام خدمات مهندسی، تامین مصالح و تجهیزات ساختمانی... / مناقصه, مناقصه انجام خدمات مهندسی، تامین مصالح و تجهیزات ساختمانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999963/فراخوان-مناقصه-عمومی-سرویس-و-نگهداری-تاسیسات-الکتریکی'>فراخوان مناقصه عمومی سرویس و نگهداری تاسیسات الکتریکی  / فراخوان , فراخوان مناقصه عمومی سرویس و نگهداری تاسیسات الکتریکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999964/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-تکمیل-سالن-چند-منظوره-مجموعه-فرهنگی-ورزشی-تمدید'>مناقصه انتخاب پیمانکار تکمیل سالن چند منظوره مجموعه فرهنگی ورزشی تمدید  / آگهی مناقصه انتخاب پیمانکار، مناقصه انتخاب پیمانکار تکمیل سالن چند منظوره مجموعه فرهنگی ورزشی تمدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999971/مناقصه-خرید-ورق-گالوانیزه-ذوزنقه-ای-گام-بلند-دو-رنگ'>مناقصه خرید ورق گالوانیزه ذوزنقه ای گام بلند دو رنگ / مناقصه عمومی, مناقصه خرید ورق گالوانیزه ذوزنقه ای گام بلند دو رنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999973/فراخوان-مناقصه-CINCINNATI-COUPING---'>فراخوان مناقصه  CINCINNATI COUPING .... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه  CINCINNATI COUPING ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999974/فراخوان-ارزیابی-کیفی-خرید-لوله-های-پروژه-آبرسانی-عملیات-آب-و-خاک--نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی خرید لوله های پروژه آبرسانی عملیات آب و خاک...نوبت دوم  / مناقصه عمومی, فراخوان ارزیابی کیفی خرید لوله های پروژه آبرسانی عملیات آب و خاک...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999976/مناقصه-BLU-RAY-دستگاه-آرشیو'>مناقصه BLU-RAY دستگاه آرشیو / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه BLU-RAY دستگاه آرشیو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999979/مناقصه-انجام-فعالیت-های-تعمیراتی-مربوط-به-بازدیدهای-دوره-ای-بازرسی-فنی-نوبت-دوم'>مناقصه انجام فعالیت های تعمیراتی مربوط به بازدیدهای دوره ای بازرسی فنی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه انجام فعالیت های تعمیراتی مربوط به بازدیدهای دوره ای بازرسی فنی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999980/فراخوان-مناقصه-ادوات-ابزار-دقیق'>فراخوان مناقصه ادوات ابزار دقیق / مناقصه,فراخوان مناقصه ادوات ابزار دقیق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999981/مناقصه-خریداری-لوله-داکتیل-نوبت-دوم'>مناقصه خریداری لوله داکتیل نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خریداری لوله داکتیل نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999982/مناقصه-واگذاری-بخشی-از-عملیات-خدمات-شهری---نوبت-دوم'>مناقصه  واگذاری بخشی از عملیات خدمات شهری ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه  واگذاری بخشی از عملیات خدمات شهری ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999983/مناقصه-خرید-مقداری-لوله-پلی-اتیلن-نوبت-دوم'>مناقصه خرید مقداری لوله پلی اتیلن نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه خرید مقداری لوله پلی اتیلن نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999984/مناقصه-طراحی--تهیه--ساخت--حمل--نصب-و-راه-اندازی-تجهیزات-ایستگاههای-پمپاژ'>مناقصه طراحی ، تهیه ، ساخت ، حمل ، نصب و راه اندازی تجهیزات ایستگاههای پمپاژ / فراخوان مناقصه , مناقصه طراحی ، تهیه ، ساخت ، حمل ، نصب و راه اندازی تجهیزات ایستگاههای پمپاژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999987/تمدید-مهلت-فراخوان-جذب-سرمایه-گذار-به-منظور-مشارکت'>تمدید مهلت فراخوان جذب سرمایه گذار به منظور مشارکت  / آگهی فراخوان, تمدید مهلت فراخوان جذب سرمایه گذار به منظور مشارکت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999992/تجدید-مناقصه-عملیات-پیگیری-و-وصول-مطالبات-(نوبت-دوم)'>تجدید مناقصه عملیات پیگیری و وصول مطالبات (نوبت دوم) / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه عملیات پیگیری و وصول مطالبات (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999994/ارزیابی-کیفی-تامین-کنندگان-ادوات-و-تجهیزات-آب-و-هواشناسی'>ارزیابی کیفی تامین کنندگان ادوات و تجهیزات آب و هواشناسی / فراخوان ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی تامین کنندگان ادوات و تجهیزات آب و هواشناسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999998/مناقصه-اجرای-عملیات-باقیمانده-شبکه-فاضلاب'>مناقصه اجرای عملیات باقیمانده شبکه فاضلاب / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات باقیمانده شبکه فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999999/مناقصه-تخلیه-و-شارژ-مخازن-جاذب-سولفور-زدا-بخش-احیاء-(نوبت-دوم)'>مناقصه تخلیه و شارژ مخازن جاذب سولفور زدا بخش احیاء (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه تخلیه و شارژ مخازن جاذب سولفور زدا بخش احیاء (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000005/مناقصه-اجرای-عملیات-5000-متر-مربع-آسفالت-نوار-حفاری-شبکه-توزیع-آب-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات 5000 متر مربع آسفالت نوار حفاری شبکه توزیع آب- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات 5000 متر مربع آسفالت نوار حفاری شبکه توزیع آب- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000006/مناقصه-واگذاری-اجرای-عملیات-برقرسانی'>مناقصه واگذاری اجرای عملیات برقرسانی / مناقصه عمومی, مناقصه  واگذاری اجرای عملیات برقرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000007/مناقصه-خرید-لوله-و-اتصالات-شبکه-گازرسانی-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه خرید لوله و اتصالات شبکه گازرسانی تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه خرید لوله و اتصالات شبکه گازرسانی تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000008/ارزیابی-کیفی-تامین-کنندگان-SPECIAL-BOLT-TENSIONERS-THREADED-PULLER-(نوبت-دوم)'> ارزیابی کیفی تامین کنندگان SPECIAL BOLT TENSIONERS THREADED PULLER (نوبت دوم) / آگهی ارزیابی کیفی تامین کنندگان , ارزیابی کیفی تامین کنندگان SPECIAL BOLT TENSIONERS THREADED PULLER (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000013/فراخوان-انجام-خدمات-جابجایی-لوازم-اداری-و-اثاثیه-ساختمان-نوبت-دوم'>فراخوان انجام خدمات جابجایی لوازم اداری و اثاثیه ساختمان -نوبت دوم  / فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکار ، فراخوان انجام خدمات جابجایی لوازم اداری و اثاثیه ساختمان -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000015/مناقصه-خریداری-لوله-داکتیل-با-واشر-(نوبت-دوم)'>مناقصه خریداری لوله داکتیل با واشر (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خریداری لوله داکتیل با واشر (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000016/مناقصه-تکمیل-شبکه-داخلی-گازرسانی'>مناقصه تکمیل شبکه داخلی گازرسانی / مناقصه,مناقصه تکمیل شبکه داخلی گازرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000019/مناقصه-خرید-20-000-کیلوگرم-هیدرازین-هیدرات-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 20.000 کیلوگرم هیدرازین هیدرات  نوبت دوم / مناقصه , مناقصه خرید 20.000 کیلوگرم هیدرازین هیدرات  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000022/مناقصه-ریل-33U-تولید-شده-توسط-روسیه-یا-اروپا-نوبت-دوم'>مناقصه ریل 33U تولید شده توسط روسیه یا اروپا نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه ریل 33U تولید شده توسط روسیه یا اروپا نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000024/مناقصه-عملیات-اجرایی-شبکه-آبیاری-و-زهکشی'>مناقصه عملیات اجرایی شبکه آبیاری و زهکشی / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات اجرایی شبکه آبیاری و زهکشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000034/مناقصه-عملیات-اجرایی-شبکه-آبیاری-و-زهکشی-اراضی-روستای-شیبلو-و-قجلو-و--'>مناقصه عملیات اجرایی شبکه آبیاری و زهکشی اراضی روستای شیبلو و قجلو و.... / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات اجرایی شبکه آبیاری و زهکشی اراضی روستای شیبلو و قجلو و....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000037/آگهی-مناقصه-عمومی-عملیات-تکمیلی-احداث-پل-دهانه'>آگهی مناقصه عمومی عملیات تکمیلی احداث پل دهانه / آگهی مناقصه عمومی،آگهی مناقصه عمومی عملیات تکمیلی احداث پل دهانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000038/استعلام-عملیات-برف-روبی-جاده-اختصاصی-سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام عملیات برف روبی جاده اختصاصی, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / استعلام ,استعلام عملیات برف روبی جاده اختصاصی, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000040/مناقصه-بیمه-گروهی-مازاد-بر-درمان'>مناقصه بیمه گروهی مازاد بر درمان / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه بیمه گروهی مازاد بر درمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000041/استعلام-خدمات-طراحی-نصب-و-راه-اندازی-شبکه-ذخیره-سازی-داده-ها--'>استعلام خدمات طراحی، نصب و راه اندازی شبکه ذخیره سازی داده ها... / استعلام, استعلام خدمات طراحی، نصب و راه اندازی شبکه ذخیره سازی داده ها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000042/مناقصه-عملیات-اجرایی-شبکه-آبیاری-و-زهکشی-اراضی-(430-هکتار)'>مناقصه عملیات اجرایی شبکه آبیاری و زهکشی اراضی (430 هکتار) / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات اجرایی شبکه آبیاری و زهکشی اراضی (430 هکتار)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000043/فراخوان-مناقصه-بهسازی-آسفالتی-محورهای---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه بهسازی آسفالتی محورهای...- نوبت دوم / فراخوان مناقصه یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی، فراخوان مناقصه بهسازی آسفالتی محورهای...- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000046/مناقصه-اجرای-پروژه-روسازی-آسفالت-و-جدولگذاری-و-تعریض-تقاطع-جاده--نوبت-دوم'>مناقصه  اجرای پروژه روسازی، آسفالت و جدولگذاری و تعریض تقاطع جاده ...نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه  اجرای پروژه روسازی، آسفالت و جدولگذاری و تعریض تقاطع جاده ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000050/مناقصه-تکمیل-پست-63-کیلوولت-امامزاده'>مناقصه تکمیل پست 63 کیلوولت امامزاده  / آگهی مناقصه, مناقصه تکمیل پست 63 کیلوولت امامزاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000051/استعلام-بهینه-سازی-اتاق-سرور-سایت-ستاد'>استعلام بهینه سازی اتاق سرور, سایت ستاد / استعلام ,استعلام بهینه سازی اتاق سرور, سایت ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000052/مناقصه-احداث-خط-لوله-ساماندهی-پایاب-سد-نوبت-دوم'>مناقصه احداث خط لوله ساماندهی پایاب سد -نوبت دوم / اگهی مناقصه , مناقصه احداث خط لوله ساماندهی پایاب سد -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000056/مناقصه-الکتروموتور-نوبت-دوم'>مناقصه الکتروموتور -نوبت دوم / مناقصه , مناقصه الکتروموتور -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000057/استعلام-نصب-علائم-حوزه-شهرستان--سامانه-ستاد'>استعلام نصب علائم حوزه شهرستان , سامانه ستاد / استعلام ,استعلام نصب علائم حوزه شهرستان , سامانه ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000059/مناقصه-حفاری-و-تجهیز-چاه-آب-آشامیدنی-روستایی--'>مناقصه حفاری و تجهیز چاه آب آشامیدنی روستایی... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه حفاری و تجهیز چاه آب آشامیدنی روستایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000060/فراخوان-مناقصه-تهیه-لوله-های-پلی-اتیلن--تجدید'>فراخوان مناقصه تهیه لوله های پلی اتیلن.. تجدید / فراخوان تجدید مناقصه یک مرحله ای ، فراخوان مناقصه تهیه لوله های پلی اتیلن.. تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000063/مناقصه-خرید-و-حمل-150000-تن-مصالح-خام-سنگی'>مناقصه خرید و حمل 150000 تن مصالح خام، سنگی / آگهی مناقصه, مناقصه خرید و حمل 150000 تن مصالح خام، سنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000064/تجدید-مناقصه-خرید-لوله-UPVC'>تجدید مناقصه خرید لوله UPVC  / مناقصه عمومی ، مناقصه تجدید خرید لوله UPVC ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000068/فراخوان-مناقصه-اجرای-عملیات-حصارکشی--نوبت-دوم'> فراخوان مناقصه اجرای عملیات حصارکشی...نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی,  فراخوان مناقصه اجرای عملیات حصارکشی...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000071/مناقصه-انجام-عملیات-حمل-جاده-ای-خرید-4876-عدد-لاینر-انجام-خدمات-تهیه-تامین-طبخ-توزیع-غذا--'>مناقصه انجام عملیات حمل جاده ای، خرید 4876 عدد لاینر، انجام خدمات تهیه، تامین، طبخ، توزیع غذا... / مناقصه, مناقصه انجام عملیات حمل جاده ای، خرید 4876 عدد لاینر، انجام خدمات تهیه، تامین، طبخ، توزیع غذا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000075/مناقصه-چاپ-قبوض-گازبها-مشترکین'>مناقصه چاپ قبوض گازبها مشترکین  / مناقصه,مناقصه چاپ قبوض گازبها مشترکین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000078/مناقصه-دیوار-حفاظتی--نوبت-دوم'>مناقصه دیوار حفاظتی - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه دیوار حفاظتی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000079/مناقصه-پروژه-نگهداری-فضای-سبز--پارکها-و--'>مناقصه پروژه نگهداری فضای سبز ، پارکها و ... / مناقصه عمومی , مناقصه پروژه نگهداری فضای سبز ، پارکها و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000080/مناقصه-آب-بندی-سازه-های-شرکت-(نوبت-دوم)'>مناقصه آب بندی سازه های شرکت (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه آب بندی سازه های شرکت (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000083/تجدید-مناقصه-تعمیر-مرمت-و-تعریض-پل--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه تعمیر، مرمت و  تعریض پل - نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه تعمیر، مرمت و  تعریض پل - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000084/مناقصه-اجرای-عملیات-راهبری-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات-برقی-تجدید'>مناقصه  اجرای عملیات راهبری، تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی- تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه  اجرای عملیات راهبری، تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000085/تجدید-مناقصه-خرید-6960-متر-لوله-پلی-اتیلن-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید 6960 متر لوله پلی اتیلن- نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی ,  مناقصه خرید 6960 متر لوله پلی اتیلن- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000088/مناقصه-ریتیوب-مبدل-های-سورفیس-و--'>مناقصه ریتیوب مبدل های سورفیس و ... / مناقصه ,مناقصه ریتیوب مبدل های سورفیس و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000090/فراخوان-مناقصه-عملیات-باقیمانده-اجرایی-ابنیه--تاسیسات-برقی-و-مکانیکی'>فراخوان مناقصه عملیات باقیمانده اجرایی ابنیه ، تاسیسات برقی و مکانیکی / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه عملیات باقیمانده اجرایی ابنیه ، تاسیسات برقی و مکانیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000091/فراخوان-و-مشارکت-نسبت-به-ساخت-و-بهره-برداری-تلویزیون-شهری'>فراخوان و مشارکت نسبت به ساخت و بهره برداری تلویزیون شهری  / آگهی فراخوان و مشارکت , فراخوان و مشارکت نسبت به ساخت و بهره برداری تلویزیون شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000096/مناقصه-25-تن-تسمه-فولادی'>مناقصه 25 تن تسمه فولادی / مناقصه عمومیع مناقصه 25 تن تسمه فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000097/مناقصه-اجاره-به-شرط-تملیک-شناور-جهت-حمل-خوراک-میعانات'>مناقصه اجاره به شرط تملیک شناور جهت حمل خوراک میعانات / مناقصه,مناقصه اجاره به شرط تملیک شناور جهت حمل خوراک میعانات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000101/مناقصه-عملیات-رنگ-آمیزی-تجهیزات-و-سازه-های-فلزی'>مناقصه عملیات رنگ آمیزی تجهیزات و سازه های فلزی  / مناقصه ,مناقصه عملیات رنگ آمیزی تجهیزات و سازه های فلزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000103/فراخوان-جذب-سرمایه-گذار'>فراخوان جذب سرمایه گذار  / آگهی فراخوان , فراخوان جذب سرمایه گذار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000108/تجدید-مناقصه-خرید-سه-دستگاه-پمپ-سیار-دیزلی-(دیزل-تریلر-پمپ)-آتش-نشانی-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید سه دستگاه پمپ سیار دیزلی (دیزل تریلر پمپ) آتش نشانی نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه , تجدید مناقصه خرید سه دستگاه پمپ سیار دیزلی (دیزل تریلر پمپ) آتش نشانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000110/مناقصه-اصلاح-شبکه-و-انشعابات-گاز-ابزار-دقیق-و--نوبت-دوم'>مناقصه اصلاح شبکه و انشعابات گاز، ابزار دقیق و ...نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه اصلاح شبکه و انشعابات گاز، ابزار دقیق و ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000113/مناقصه-اجرای-حدود-3530-متر-اصلاح-شبکه-آب-و-713-فقره-اصلاح-انشعاب-آب--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای حدود 3530 متر اصلاح شبکه آب و 713 فقره اصلاح انشعاب آب - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای حدود 3530 متر اصلاح شبکه آب و 713 فقره اصلاح انشعاب آب - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000115/مناقصه-عمومی-خرید-و-نصب-100-یکصد-دستگاه-سیستم-گرمایشی-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی خرید و نصب 100 یکصد دستگاه سیستم گرمایشی نوبت دوم  / مناقصه عمومی ، مناقصه عمومی خرید و نصب 100 یکصد دستگاه سیستم گرمایشی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000116/هفتمین-همایش-سیاست-های-پولی-و-چالش-های-بانکداری-و-تولید'>هفتمین همایش سیاست های پولی و چالش های بانکداری و تولید  / هفتمین همایش سیاست های پولی و چالش های بانکداری و تولید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000118/مناقصه-خدمات-نگهداری-و-تعمیرات-ادوات-و-تجهیزات-کنترل-و-ابزار-دقیق-نوبت-دوم'>مناقصه  خدمات نگهداری و تعمیرات ادوات و تجهیزات کنترل و ابزار دقیق- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه  خدمات نگهداری و تعمیرات ادوات و تجهیزات کنترل و ابزار دقیق- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000119/مناقصه-احداث-دیوارهای-حفاظتی-حوزه-شهرستان-قصر-قند--نوبت-دوم'>مناقصه احداث دیوارهای حفاظتی حوزه شهرستان قصر قند - نوبت دوم / مناقصه, مناقصه احداث دیوارهای حفاظتی حوزه شهرستان قصر قند - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000120/مناقصه-620-عدد-دریچه-چدن-داکتیل--نوبت-دوم'>مناقصه 620 عدد دریچه چدن داکتیل - نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه 620 عدد دریچه چدن داکتیل - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000123/مناقصه-طرح-آبرسانی-نوبت-دوم'>مناقصه طرح آبرسانی- نوبت دوم / مناقصه,مناقصه طرح آبرسانی- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000125/تجدید-مناقصه-مدیریت-و-راهبری-(پذیرش-و-اسکان-مهمان-و--)--'>تجدید مناقصه مدیریت و راهبری (پذیرش و اسکان مهمان و ...) ... / فراخوان مناقصه عمومی, تجدید مناقصه مدیریت و راهبری (پذیرش و اسکان مهمان و ...) ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000127/مناقصه-اجرای-عملیات-نصب-18600-متر-انشعابات-فاضلاب--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات نصب 18600 متر انشعابات فاضلاب - نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات نصب 18600 متر انشعابات فاضلاب - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000130/فراخوان-عمومی-جذب-سرمایه-گذار'>فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار  / فراخوان عمومی ، فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000136/مناقصه-عملیات-پیاده-روسازی-معابر-سطح-شهر-نوبت-دوم-چاپ-دوم'>مناقصه عملیات پیاده روسازی معابر سطح شهر نوبت دوم چاپ دوم  / مناقصه, مناقصه عملیات پیاده روسازی معابر سطح شهر- نوبت دوم چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000139/اصلاحیه-مناقصه-خدمات-نگهداری-و-تعمیرات-ادوات-و-تجهیزات-کنترل-و-ابزار-دقیق'>اصلاحیه مناقصه خدمات نگهداری و تعمیرات ادوات و تجهیزات کنترل و ابزار دقیق / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه  خدمات نگهداری و تعمیرات ادوات و تجهیزات کنترل و ابزار دقیق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000141/مناقصه-عملیات-خرید-سنگ-قبور-آرامستان-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات خرید سنگ قبور آرامستان نوبت دوم  / آگهی مناقصه ، مناقصه عملیات خرید سنگ قبور آرامستان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000142/مناقصه-اصلاح-شبکه-و-انشعابات-گاز-ابزار-دقیق-و-حفاظت-از-زنگ'>مناقصه اصلاح شبکه و انشعابات گاز، ابزار دقیق و حفاظت از زنگ / مناقصه,مناقصه اصلاح شبکه و انشعابات گاز، ابزار دقیق و حفاظت از زنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000144/مناقصه-واگذاری-امور-مربوط-به-حمل-و-نقل-شبکه-بهداشت-و-درمان'>مناقصه واگذاری امور مربوط به حمل و نقل شبکه بهداشت و درمان  / آگهی مناقصه,مناقصه واگذاری امور مربوط به حمل و نقل شبکه بهداشت و درمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000146/مناقصه-نصب-و-بهره-برداری-از-انواع-سازه-های-تبلیغاتی-در-معابر-شهر-(نوبت-دوم)'>مناقصه نصب و بهره برداری از انواع سازه های تبلیغاتی در معابر شهر  (نوبت دوم) / مناقصه ,مناقصه نصب و بهره برداری از انواع سازه های تبلیغاتی در معابر شهر  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000154/مناقصه-انجام-عملیات-پروژه-های-مدیریت-رواناب'>مناقصه انجام عملیات پروژه های مدیریت رواناب / تجدید آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام عملیات پروژه های مدیریت رواناب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000158/مناقصه-خرید-80-دستگاه-کنتور-سه-فاز-دیجیتال-MK6E-و--'>مناقصه خرید 80 دستگاه کنتور سه فاز دیجیتال MK6E و...  / مناقصه , مناقصه خرید 80 دستگاه کنتور سه فاز دیجیتال MK6E و... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000161/مناقصه-احداث-3-باب-کلاس-درس-آموزشی--'>مناقصه احداث 3 باب کلاس درس آموزشی...  / آگهی مناقصه عمومی و تمدید مناقصه، مناقصه احداث 3 باب کلاس درس آموزشی... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000165/تجدید-مناقصه-دفن-زباله-و-اجرای-امور-نظافت-و-پاکیزه-سازی--96-09-26'>تجدید مناقصه دفن زباله و اجرای امور نظافت و پاکیزه سازی ...96.09.26 / آگهی مناقصه عمومی تجدید , تجدید مناقصه دفن زباله و اجرای امور نظافت و پاکیزه سازی ...96.09.26</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000168/مناقصه-تهیه-و-اجرای-آسفالت-گرم-راههای-روستایی'>مناقصه تهیه و اجرای آسفالت گرم راههای روستایی / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه تهیه و اجرای آسفالت گرم راههای روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000176/مناقصه-اجرای-عملیات-زیرسازی-قیرپاشی-و--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات زیرسازی، قیرپاشی و ...نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه اجرای عملیات زیرسازی، قیرپاشی و ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000177/مناقصه-اجرای-روشنایی-بولوار-ها-و-خیابانها-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای روشنایی بولوار ها و خیابانها نوبت دوم  /  آگهی مناقصه, مناقصه اجرای روشنایی بولوار ها و خیابانها نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000179/مناقصه-تهیه-حمل-و-اجرای-قیرپاشی--نوبت-دوم'>مناقصه تهیه حمل و اجرای قیرپاشی - نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه تهیه حمل و اجرای قیرپاشی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000181/مناقصه-عملیات-نظافت-و-رفت-و-روب--جمع-آوری---'>مناقصه عملیات نظافت و رفت و روب ، جمع آوری .... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات نظافت و رفت و روب ، جمع آوری ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000183/مناقصه-واگذاری-انجام-امور-کارخانه-آسفالت--مرحله-دوم-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری انجام امور کارخانه آسفالت - مرحله دوم نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه واگذاری انجام امور کارخانه آسفالت - مرحله دوم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000184/مناقصه-coiled-tubing-control-نوبت-دوم'>مناقصه coiled tubing control- نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه  coiled tubing control- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000185/مناقصه-اجرای-15140-متر-پروژه-گازرسانی-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای 15140 متر پروژه گازرسانی- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای 15140 متر پروژه گازرسانی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000188/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی--نوبت-دوم'>مناقصه تامین نیروی انسانی - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه تامین نیروی انسانی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000191/مناقصه-خرید-شیر-فلکه-و----نوبت-دوم'>مناقصه خرید شیر فلکه و ... - نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه خرید شیر فلکه و ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000193/تجدید-مناقصه-ساخت-اسکلت-ساختمان-اداری-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه ساخت اسکلت ساختمان اداری- نوبت دوم  / تجدید مناقصه، مناقصه ساخت اسکلت ساختمان اداری- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000194/مناقصه-نگهبانی-کارخانه'>مناقصه نگهبانی کارخانه  / مناقصه عمومی , مناقصه نگهبانی کارخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000196/تجدید-مناقصه-زیرسازی-و-موزاییک'>تجدید مناقصه زیرسازی و موزاییک / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه زیرسازی و موزاییک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000201/مناقصه-زیرسازی-جدولگذاری-پیاده-روسازی-و-آسفالت-(نوبت-دوم)'>مناقصه زیرسازی جدولگذاری پیاده روسازی و آسفالت (نوبت دوم) / مناقصه,مناقصه زیرسازی جدولگذاری پیاده روسازی و آسفالت (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000203/مناقصه-احداث-رختکن-زمین-چمن-مصنوعی-تجدید'>مناقصه احداث رختکن زمین چمن مصنوعی- تجدید / فراخوان, مناقصه احداث رختکن زمین چمن مصنوعی- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000204/مناقصه-تعمیرات-پشت-بام-دانشکده-مرحله-دوم'>مناقصه تعمیرات پشت بام دانشکده مرحله دوم  / مناقصه , مناقصه تعمیرات پشت بام دانشکده مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000207/تجدید-مناقصه-واگذاری-بخشهای-عمران-موتوری-تاسیسات-و-تخلفات-شهری'>تجدید مناقصه واگذاری بخشهای عمران، موتوری، تاسیسات و تخلفات شهری  / تجدید آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری بخشهای عمران، موتوری، تاسیسات و تخلفات شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000209/اطلاعیه-مناقصه-عملیات-سرویس-و-نگهداری-تاسیسات-مکانیکی-و-الکتریکی-ساختمان'>اطلاعیه مناقصه عملیات سرویس و نگهداری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ساختمان / آگهی مناقصه، مناقصه عملیات سرویس و نگهداری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000213/مناصه-فراخوان-ارزیابی-پیمانکار-جهت-زیرسازی-آسفالت-و-پیاده-روسازی-کوهستان-پارک---(نوبت-دوم)'>مناصه فراخوان ارزیابی پیمانکار جهت زیرسازی آسفالت و پیاده روسازی کوهستان پارک ... (نوبت دوم) / مناقصه, مناصه فراخوان ارزیابی پیمانکار جهت زیرسازی آسفالت و پیاده روسازی کوهستان پارک ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000214/مناقصه-پیمانکاری-کشتارگاه-دام-سنگین-و-بسته-بندی-گوشت-گوساله--96-09-26'>مناقصه پیمانکاری کشتارگاه دام سنگین و بسته بندی گوشت گوساله - 96.09.26 / مناقصه , مناقصه پیمانکاری کشتارگاه دام سنگین و بسته بندی گوشت گوساله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000215/مناقصه-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-شهر-ایوان-نوبت-دوم'> مناقصه شبکه جمع آوری فاضلاب شهر ایوان- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه شبکه جمع آوری فاضلاب شهر ایوان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000219/مناقصه-تعمیرات-خطوط-لوله-و-تغذیه-و-شبکه-گاز-نوبت-دوم'>مناقصه تعمیرات خطوط لوله و تغذیه و شبکه گاز نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی،  مناقصه تعمیرات خطوط لوله و تغذیه و شبکه گاز نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000224/مناقصه-تکمیل-ایستگاه-پمپاژ'>مناقصه تکمیل ایستگاه پمپاژ  / مناقصه ,مناقصه تکمیل ایستگاه پمپاژ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000225/مناقصه-واگذاری-خردایش-100-000-سنگ-آهن-توسط-دستگاه-پیکور'>مناقصه واگذاری خردایش 100.000 سنگ آهن توسط دستگاه پیکور / آگهی مناقصه، مناقصه واگذاری خردایش 100.000 سنگ آهن توسط دستگاه پیکور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000226/فراخوان-واگذاری-فعالیتهای-مرتبط-با-سرویس-و-تعمیرات-پست-های-توزیع--بارگیری-و-تنظیم-بار-پستها-و---'>فراخوان واگذاری فعالیتهای مرتبط با سرویس و تعمیرات پست های توزیع ، بارگیری و تنظیم بار پستها و .... / آگهی فراخوان عمومی ، فراخوان واگذاری فعالیتهای مرتبط با سرویس و تعمیرات پست های توزیع ، بارگیری و تنظیم بار پستها و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000231/مناقصه-واگذاری-تجهیز-سالن-های-نمایشگاهی'>مناقصه واگذاری تجهیز سالن های نمایشگاهی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری تجهیز سالن های نمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000235/مناقصه-عملیات-احداث-فرهنگسرای-کوثر-چاپ-دوم'>مناقصه عملیات احداث فرهنگسرای کوثر- چاپ دوم / آگهی مناقصه، مناقصه عملیات احداث فرهنگسرای کوثر - چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000236/مناقصه-احداث-مدرسه--'>مناقصه احداث مدرسه ... / مناقصه,مناقصه احداث مدرسه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000237/مناقصه-بازسازی-فروشگاه-مرکزی'>مناقصه بازسازی فروشگاه مرکزی / آگهی شناسایی مدیر طرح, مناقصه بازسازی فروشگاه مرکزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000239/مناقصه-واگذاری-امورات-خدمات-شهر-و-فضای-سبز-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری امورات خدمات شهر و فضای سبز- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه واگذاری امورات خدمات شهر و فضای سبز - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000247/مناقصه-پروژه-جدولگذاری-در-معایر-خطیب--'>مناقصه پروژه جدولگذاری در معایر خطیب... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه پروژه جدولگذاری در معایر خطیب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000248/اصلاحیه-مناقصه-اجرای-عملیات-انتقال-نیرو-و-برقرسان-به-شبکه-های-توزیع-نیرو'>اصلاحیه مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برقرسان به شبکه های توزیع نیرو   / اصلاحیه عمومی یک مرحله ای, مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برقرسان به شبکه های توزیع نیرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000250/فراخوان-مناقصه-ارائه-خدمات-نگهبانی-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه ارائه خدمات نگهبانی نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان مناقصه ارائه خدمات نگهبانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000252/مناقصه-سرویس-دهی-با-خودروهای-سواری-(مرحله-اول--نوبت-دوم-)'>مناقصه سرویس دهی با خودروهای سواری  (مرحله اول - نوبت دوم ) / آگهی مناقصه , مناقصه سرویس دهی با خودروهای سواری (مرحله اول - نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000255/مناقصه-اجرای-معماری-خروجی-صحن---'>مناقصه اجرای معماری خروجی صحن .... / مناقصه , مناقصه اجرای معماری خروجی صحن ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000258/مناقصه-احداث-شبکه-روشنایی-نوبت-دوم'>مناقصه احداث شبکه روشنایی نوبت دوم  / آگهی دعوت به مناقصه عمومی , مناقصه احداث شبکه روشنایی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000262/مناقصه-مقدار-1600-تن-کربنات-سدیم-سبک'>مناقصه مقدار 1600 تن کربنات سدیم سبک / اگهی مناقصه , مناقصه مقدار 1600 تن کربنات سدیم سبک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000263/مناقصه-ساخت-مرکز-فرهنگی--'>مناقصه ساخت مرکز فرهنگی ... / مناقصه,مناقصه ساخت مرکز فرهنگی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000266/مناقصه-لوله-پلی-اتیلن-نوبت-دوم'>مناقصه لوله پلی اتیلن- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه لوله پلی اتیلن - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000267/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-انجام-آسفالت--لکه-گیری-و-ترمیم-ترانشه-ها'>مناقصه انتخاب پیمانکار انجام آسفالت ، لکه گیری و ترمیم ترانشه ها / آگهی مناقصه , مناقصه انتخاب پیمانکار انجام آسفالت ، لکه گیری و ترمیم ترانشه ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000270/تجدید-مناقصه-خرید-و-حمل-بیس-و-شسته-جهت-معابر--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید و حمل بیس و شسته جهت معابر - نوبت دوم  / تجدید مناقصه، تجدید مناقصه خرید و حمل بیس و شسته جهت معابر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000271/استعلام-​نصب-و-راه-اندازی-و-آموزش-سامانه'>استعلام ​نصب و راه اندازی و آموزش سامانه  / استعلام ​نصب و راه اندازی و آموزش سامانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000274/استعلام-خرید-سیم-آلومینیوم-روکشدار-70-مغز-فولادی'>استعلام خرید سیم آلومینیوم روکشدار 70 مغز فولادی / استعلام خرید سیم آلومینیوم روکشدار 70 مغز فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000277/مناقصه-یک-دستگاه-مبدل-حرارتی'>مناقصه یک دستگاه مبدل حرارتی / مناقصه , مناقصه یک دستگاه مبدل حرارتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000278/تجدید-مناقصه-عملیات-لکه-گیری-به-صورت-تمام-عرض-در-محور--'>تجدید مناقصه عملیات لکه گیری به صورت تمام عرض در محور... / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه عملیات لکه گیری به صورت تمام عرض در محور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000279/استعلام-خرید-روغن-ترانس'>استعلام خرید روغن ترانس / استعلام خرید روغن ترانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000282/استعلام-خدمات'> استعلام خدمات  / استعلام ، استعلام خدمات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000284/مناقصه-900-متر-کابل-185-1-(خشک)'>مناقصه 900 متر کابل 185*1 (خشک) / مناقصه, مناقصه 900 متر کابل 185*1 (خشک)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000285/مناقصه-خرید-سکسیونر-گازی'>مناقصه خرید سکسیونر گازی  / آگهی مناقصات عمومی, مناقصه خرید سکسیونر گازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000288/فراخوان-مناقصه-گیربکس-فیلادلفیا'>فراخوان مناقصه گیربکس فیلادلفیا  / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه گیربکس فیلادلفیا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000289/استعلام-​تعمیر-و-حمل-الکتروپمپ-ها'>استعلام ​تعمیر و حمل الکتروپمپ ها  / استعلام ،استعلام ​تعمیر و حمل الکتروپمپ ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000290/مناقصه-انجام-برخی-امورات-نقلیه-و-ماشین-آلات--عمران--تاسیسات-و---تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه انجام برخی امورات نقلیه و ماشین آلات ، عمران ، تاسیسات و ... تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه انجام برخی امورات نقلیه و ماشین آلات ، عمران ، تاسیسات و ... تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000292/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-خودروی-سواری--'>مناقصه واگذاری امور خدمات خودروی سواری ... / مناقصه,مناقصه واگذاری امور خدمات خودروی سواری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000294/مناقصه-ساختمان-اداری-و-احداث-مخزن-بتنی--'>مناقصه ساختمان اداری و احداث مخزن بتنی... / مناقصه, مناقصه ساختمان اداری و احداث مخزن بتنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000295/فراخوان-شرکت-در-نخستین-جشنواره-درخت-و-زندگی'>فراخوان شرکت در نخستین جشنواره درخت و زندگی / فراخوان شرکت در نخستین جشنواره درخت و زندگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000296/مناقصه-انجام-خدمات-نگهداری-و-تعمیرات-شبکه-ها---نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات نگهداری و تعمیرات شبکه ها ... نوبت دوم / مناقصه,مناقصه انجام خدمات نگهداری و تعمیرات شبکه ها ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000298/استعلام-چک-والو-هیدرولیکی-بلوکی'>استعلام چک والو هیدرولیکی بلوکی / استعلام، استعلام چک والو هیدرولیکی بلوکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000300/مناقصه-اجاره-15-دستگاه-خودروی-سواری'>مناقصه اجاره 15 دستگاه خودروی سواری / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه اجاره 15 دستگاه خودروی سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000304/مناقصه-نظافت-و-رفت-و-روب-معابر-و-فضای-داخلی'>مناقصه نظافت و رفت و روب معابر و فضای داخلی / مناقصه عمومیع مناقصه نظافت و رفت و روب معابر و فضای داخلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000305/مناقصه-ساخت-سوله'>مناقصه ساخت سوله / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه ساخت سوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000311/مناقصه-بازسازی-قطعات-داغ-توربین-نئوپنیون'>مناقصه بازسازی قطعات داغ توربین نئوپنیون  / مناقصه بازسازی قطعات داغ توربین نئوپنیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000313/مناقصه-خرید-دستگاه-آنالیز-جریان-الکتروموتور'>مناقصه خرید دستگاه آنالیز جریان الکتروموتور  / مناقصه, مناقصه خرید دستگاه آنالیز جریان الکتروموتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000315/مناقصه-تامین-وسیله-ایاب-و-ذهاب-تجدید'>مناقصه تامین وسیله ایاب و ذهاب تجدید  / اگهی مناقصه , مناقصه تامین وسیله ایاب و ذهاب تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000318/مناقصه-عمومی-پروژه-اجرای-فاز-4-فضای-سبز-نوبت-اول--چاپ-دوم'>مناقصه عمومی پروژه اجرای فاز 4 فضای سبز -نوبت اول ، چاپ دوم / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی پروژه اجرای فاز 4 فضای سبز -نوبت اول ، چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000319/فراخوان-مشارکت-واگذاری-پروژه-های-نیمه-تمام'>فراخوان مشارکت واگذاری پروژه های نیمه تمام  / فراخوان , فراخوان مشارکت واگذاری پروژه های نیمه تمام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000323/تجدید-فراخوان-مناقصه-اجرای-زیرسازی--آسفالت-و-جدول-گذاری--نوبت-دوم'>تجدید فراخوان مناقصه اجرای زیرسازی ، آسفالت و جدول گذاری - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , تجدید فراخوان مناقصه اجرای زیرسازی ، آسفالت و جدول گذاری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000324/تجدید-فراخوان-تامین-دو-دستگاه-جراثقال-30-تن'>تجدید فراخوان تامین دو دستگاه جراثقال 30 تن  / تجدید آگهی فراخوان، تجدید فراخوان تامین دو دستگاه جراثقال 30 تن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000328/ارزیابی-کیفی-سرویس-های-فنی-تعمیراتی-برق-فشار-قوی-نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی سرویس های فنی تعمیراتی برق فشار قوی نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی یک مرحله ای,ارزیابی کیفی سرویس های فنی تعمیراتی برق فشار قوی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000330/فراخوان-خرید-تضمینی-گندم-و-دانه-های-روغنی'>فراخوان خرید تضمینی گندم و دانه های روغنی / فراخوان, فراخوان خرید تضمینی گندم و دانه های روغنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000333/مناقصه-جدولگذاری-معابر-شهر'>مناقصه جدولگذاری معابر شهر  / آگهی فراخوان, مناقصه جدولگذاری معابر شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000336/فراخوان-مناقصه-عملیات-سند-بلاست-و-رنگ-آمیزی--'>فراخوان مناقصه عملیات سند بلاست و رنگ آمیزی ... / مناقصه,فراخوان مناقصه عملیات سند بلاست و رنگ آمیزی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000337/استعلام-خرید-10000تن-فرومنگنزپرکربن'>استعلام خرید 10000تن فرومنگنزپرکربن   / استعلام, خرید 10000تن فرومنگنزپرکربن  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000338/مناقصه-30-کیلومتر-شبکه-گذاری-و-نصب-1400-عدد-انشعاب-منازل'>مناقصه 30 کیلومتر شبکه گذاری و نصب 1400 عدد انشعاب منازل / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه 30 کیلومتر شبکه گذاری و نصب 1400 عدد انشعاب منازل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000340/مناقصه-تهیه-و-نصب-حفاظ-در-راههای-روستایی--'>مناقصه تهیه و نصب حفاظ در راههای روستایی... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه تهیه و نصب حفاظ در راههای روستایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000341/مناقصه-نصب-۱۰۰۰۰-کنتور-و-رگلاتور-در-سطح-شهرستان'>مناقصه نصب ۱۰۰۰۰ کنتور و رگلاتور در سطح شهرستان / مناقصه ,مناقصه نصب ۱۰۰۰۰ کنتور و رگلاتور در سطح شهرستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000344/استعلام-چاپ-فرم-های-مختلف'>استعلام چاپ فرم های مختلف  / استعلام ,استعلام چاپ فرم های مختلف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000347/استعلام-خرید-دو-دستگاه-سرور-HP'>استعلام خرید دو دستگاه سرور HP / استعلام ,استعلام خرید دو دستگاه سرور HP</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000348/مناقصه-عملیات-امداد-رسانی-شهری-و-روستایی'>مناقصه عملیات امداد رسانی شهری و روستایی  / مناقصه عملیات امداد رسانی شهری و روستایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000349/مناقصه-خرید-بهسازی-و-افزایش-فضای-پخت-رستوران-پالایشگاه---نوبت-دوم'>مناقصه خرید بهسازی و افزایش فضای پخت رستوران پالایشگاه ... نوبت دوم  / اگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید بهسازی و افزایش فضای پخت رستوران پالایشگاه ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000350/استعلام-قطعات-پمپ-رکسروت'>استعلام قطعات پمپ رکسروت  / استعلام ، استعلام قطعات پمپ رکسروت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000351/تجدید-استعلام-اصلاح-و-بهینه-سازی-روستایی'>تجدید استعلام اصلاح و بهینه سازی روستایی / آگهی تجدید استعلام, تجدید استعلام اصلاح و بهینه سازی روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000352/مناقصه-بازسازی-و-احیای-پنج-ایستگاه-کاتدی'>مناقصه  بازسازی و احیای پنج ایستگاه کاتدی  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه  بازسازی و احیای پنج ایستگاه کاتدی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000353/استعلام-اجرای-آسفالت-طرح-هادی'>استعلام اجرای آسفالت طرح هادی  / استعلام ,استعلام اجرای آسفالت طرح هادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000356/مناقصه-کرایه-۵۳-دستگاه-خودرو-و۶دستگاه-موتورسیکلت'>مناقصه کرایه ۵۳ دستگاه خودرو و۶دستگاه موتورسیکلت     / مناقصه کرایه ۵۳ دستگاه خودرو و۶دستگاه موتورسیکلت    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000357/استعلام-سوئیچ-سیسکو'>استعلام سوئیچ سیسکو / استعلام ,استعلام سوئیچ سیسکو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000358/مناقصه-خرید-فرستنده-فیبر-نوری'>مناقصه خرید فرستنده فیبر نوری / مناقصه, مناقصه خرید فرستنده فیبر نوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000359/استعلام-اتصالات-جوشی'>استعلام اتصالات جوشی / استعلام,استعلام اتصالات جوشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000360/استعلام-اجرای-آسفالت-طرح-هادی'>استعلام اجرای آسفالت طرح هادی  / استعلام ,استعلام اجرای آسفالت طرح هادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000365/استعلام-سوئیچ-و-ماژول-سیسکو'>استعلام سوئیچ و ماژول سیسکو / استعلام ,استعلام سوئیچ و ماژول سیسکو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000367/استعلام-پمپ-گریز-از-مرکز'>استعلام پمپ گریز از مرکز  / استعلام , استعلام پمپ گریز از مرکز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000368/استعلام-عملیات-برقرسانی-به-چاه-آب'>استعلام عملیات برقرسانی به چاه آب / استعلام ,استعلام عملیات برقرسانی به چاه آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000370/مناقصه-خرید-الکتروموتور'>مناقصه خرید الکتروموتور  / مناقصه, مناقصه خرید الکتروموتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000371/استعلام-t303-با-cpu-i5-و-ram-4GB-و-ss--'>استعلام t303  با cpu:i5 و ram:4GB و ss... / استعلام, استعلام t303  با cpu:i5 و ram:4GB و ss...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000372/فراخوان-پروژه-احداث-کانال-انتقال-آب-و-شبکه-آبیاری-و-زهکشی'>فراخوان پروژه احداث کانال انتقال آب و شبکه آبیاری و زهکشی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی  , فراخوان پروژه احداث کانال انتقال آب و شبکه آبیاری و زهکشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000376/استعلام-انجام-امور-خدمات-ایستگاهی'>استعلام انجام امور خدمات ایستگاهی  / استعلام ,استعلام انجام امور خدمات ایستگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000378/استعلام-عملیات-بازسازی-و-بهسازی-شبکه'>استعلام عملیات بازسازی و بهسازی شبکه / استعلام,استعلام عملیات بازسازی و بهسازی شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000379/استعلام-ماژول-فکس-با-قابلیت-پیوند'>استعلام ماژول فکس با قابلیت پیوند / استعلام, استعلام ماژول فکس با قابلیت پیوند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000381/استعلام-دستگاه-کلر-زن'>استعلام دستگاه کلر زن / استعلام ,استعلام دستگاه کلر زن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000383/استعلام-خدمات-امور-مالی-و-اموال-اداره'>استعلام خدمات امور مالی و اموال اداره / استعلام ,استعلام خدمات امور مالی و اموال اداره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000384/استعلام-لوازم-پزشکی'>استعلام لوازم پزشکی / استعلام,استعلام لوازم پزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000386/استعلام-نظارت-بر-عملیات-اجرایی-آبیاری'>استعلام نظارت بر عملیات اجرایی آبیاری / استعلام, استعلام نظارت بر عملیات اجرایی آبیاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000388/استعلام-بها-خریداری-آبگرمکن--'>استعلام بها خریداری آبگرمکن...  / استعلام , استعلام بها خریداری آبگرمکن... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000391/استعلام-بیمه-بدنه-خودرویی'>استعلام بیمه بدنه خودرویی / استعلام,استعلام بیمه بدنه خودرویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000392/استعلام-تلفن-کننده-بی-سیم-کلاسیک-آژیر-خطر'>استعلام تلفن کننده بی سیم کلاسیک آژیر خطر / استعلام,استعلام تلفن کننده بی سیم کلاسیک آژیر خطر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000394/استعلام-لایروبی-و-مرمت-قنات'>استعلام لایروبی و مرمت قنات  / استعلام, استعلام لایروبی و مرمت قنات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000395/استعلام-کربن-اکتیو-400-کیلو'>استعلام کربن اکتیو 400 کیلو  / استعلام , استعلام کربن اکتیو 400 کیلو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000398/مناقصه-تهیه-و-نصب-ایستگاه-خودکار-هواشناسی-سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>مناقصه  تهیه و نصب ایستگاه خودکار هواشناسی, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  / مناقصه ,مناقصه  تهیه و نصب ایستگاه خودکار هواشناسی, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000399/استعلام-روشویی-و-غیره'>استعلام روشویی و غیره  / استعلام , استعلام روشویی و غیره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000400/استعلام-عملیات-قیرپاشی-قیر-نفوذی'>استعلام عملیات قیرپاشی قیر نفوذی  / استعلام ,استعلام عملیات قیرپاشی قیر نفوذی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000401/استعلام-لایروبی-و-مرمت-قنات-96-09-26'>استعلام لایروبی و مرمت قنات 96.09.26 / استعلام, استعلام لایروبی و مرمت قنات 96.09.26</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000402/استعلام-لوله-3INCH-UPVC-طبق-لیست'>استعلام لوله 3INCH- UPVC طبق لیست / استعلام,استعلام لوله 3INCH- UPVC طبق لیست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000403/اصلاحیه-فراخوان-خدمات-تهیه--طبخ--توزیع-و-سرو-سه-وعده-غذا'>اصلاحیه فراخوان خدمات تهیه ، طبخ ، توزیع و سرو سه وعده غذا  / اصلاحیه مناقصه عمومی ، فراخوان خدمات تهیه ، طبخ ، توزیع و سرو سه وعده غذا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000404/مناقصه-خدمات-امدادی-به-مشترکین-و-تاسیسات-گاز'>مناقصه خدمات امدادی به مشترکین و تاسیسات گاز / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات امدادی به مشترکین و تاسیسات گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000405/استعلام-نظارت-بر-پروژه-روکش-آسفالت'>استعلام نظارت بر پروژه روکش آسفالت  / استعلام , استعلام نظارت بر پروژه روکش آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000407/استعلام-لایروبی-و-مرمت-قنات-96-09-26'>استعلام لایروبی و مرمت قنات 96.09.26 / استعلام, استعلام لایروبی و مرمت قنات 96.09.26</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000408/استعلام-دیگ-چلوپز-صنعتی'>استعلام دیگ چلوپز صنعتی / استعلام, استعلام دیگ چلوپز صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000409/استعلام-نیاز-شبکه-بیسیم-اداره-کل-حفاظت'>استعلام نیاز شبکه بیسیم اداره کل حفاظت / استعلام,استعلام نیاز شبکه بیسیم اداره کل حفاظت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000410/استعلام-اجرای-عملیات-شن-ریزی-محور-گودالی'>استعلام اجرای عملیات شن ریزی محور گودالی  / استعلام ,استعلام اجرای عملیات شن ریزی محور گودالی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000411/مناقصه-بهره-برداری-و-نگهداری-تاسیسات-آب--شبکه-و-تصفیه-خانه-فاضلاب'>مناقصه بهره برداری و نگهداری تاسیسات آب،  شبکه و تصفیه خانه فاضلاب / مناقصه بهره برداری و نگهداری تاسیسات آب،  شبکه و تصفیه خانه فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000412/استعلام-لایروبی-و-مرمت-قنات-96-09-26'>استعلام لایروبی و مرمت قنات 96.09.26 / استعلام, استعلام لایروبی و مرمت قنات 96.09.26</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000413/استعلام-کامپیوتر-و-UPS-و-IP-CAMERA'>استعلام کامپیوتر و UPS و IP CAMERA / استعلام , استعلام کامپیوتر و UPS و IP CAMERA</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000414/استعلام-محوطه-سازی-قسمتی-از-خیابان'>استعلام محوطه سازی قسمتی از خیابان / استعلام ,استعلام محوطه سازی قسمتی از خیابان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000415/استعلام-تهیه-و-اجرای-حذف-خطوط-اضافه'>استعلام تهیه و اجرای حذف خطوط اضافه  / استعلام, استعلام تهیه و اجرای حذف خطوط اضافه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000417/استعلام-عملیات-قیرپاشی-و-آسفالت-گرم'>استعلام عملیات قیرپاشی و آسفالت گرم  / استعلام , استعلام عملیات قیرپاشی و آسفالت گرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000418/استعلام-موتورسیکلت-تک-تاز-150-سی-سی'>استعلام موتورسیکلت تک تاز 150 سی سی / استعلام, استعلام موتورسیکلت تک تاز 150 سی سی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000419/استعلام-تجهیزات-رایانه'>استعلام تجهیزات رایانه  / استعلام ,استعلام تجهیزات رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000420/استعلام-تهیه-و-چاپ-قبوض-نقدی--'>استعلام تهیه و چاپ قبوض نقدی ... / استعلام,استعلام تهیه و چاپ قبوض نقدی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000421/استعلام-خرید-کارتریج-نفیس-رایان-کوثر'>استعلام خرید کارتریج نفیس رایان کوثر  / استعلام,استعلام خرید کارتریج نفیس رایان کوثر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000423/استعلام-کارت-FXS'>استعلام کارت FXS  / استعلام , استعلام کارت FXS </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000424/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-درايور-زيمنس--'>استعلام نصب و راه اندازی درايور زيمنس... / استعلام، استعلام نصب و راه اندازی درايور زيمنس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000425/استعلام-اجرای-عملیات-شن-ریزی-محور-قره-باشلو'>استعلام اجرای عملیات شن ریزی محور قره باشلو  / استعلام , استعلام اجرای عملیات شن ریزی محور قره باشلو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000426/تجدید-مناقصه-هدایت-آبهای-سطحی-و-زیرسازی--'>تجدید مناقصه هدایت آبهای سطحی و زیرسازی ...  / تجدید مناقصه هدایت آبهای سطحی و زیرسازی ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000427/فراخوان-مناقصه-FISHER-MULTITROL-PROPORTIONAL-PENEU--'>فراخوان مناقصه FISHER MULTITROL PROPORTIONAL PENEU.... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه FISHER MULTITROL PROPORTIONAL PENEU....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000428/استعلام-منهول-1000grp'>استعلام منهول 1000grp / استعلام,استعلام منهول 1000grp</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000429/استعلام-خرید-4-دستگاه-رله-دیفرانسیل'>استعلام خرید 4 دستگاه رله دیفرانسیل / استعلام,استعلام خرید 4 دستگاه رله دیفرانسیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000430/استعلام-کانال-کشی-دودکش-مشعل-موتورخانه'>استعلام کانال کشی دودکش مشعل موتورخانه / استعلام, استعلام کانال کشی دودکش مشعل موتورخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000432/مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن'>مناقصه خرید لوله پلی اتیلن  / مناقصه ,مناقصه خرید لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000433/استعلام-عملیات-خاکبرداری-و-شن-ریزی'>استعلام عملیات خاکبرداری و شن ریزی / استعلام , استعلام عملیات خاکبرداری و شن ریزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000435/استعلام-بخاری-گازی'>استعلام بخاری گازی / استعلام, استعلام بخاری گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000436/استعلام-​کاتریج-hp53a'>استعلام ​کاتریج hp53a / استعلام, استعلام ​کاتریج hp53a</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000437/استعلام-خرید-پایه-گاردریل'>استعلام خرید پایه گاردریل / استعلام, استعلام خرید پایه گاردریل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000439/استعلام-تجهیز-سالن-آمفی-تئائر-ساختمان'>استعلام تجهیز سالن آمفی تئائر ساختمان / استعلام , استعلام تجهیز سالن آمفی تئائر ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000440/استعلام-خرید-60-عدد-پاور-ماژول'>استعلام خرید 60 عدد پاور ماژول  / استعلام , استعلام خرید 60 عدد پاور ماژول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000441/مناقصه-خرید-لوله'>مناقصه خرید لوله  / مناقصه ,مناقصه خرید لوله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000442/استعلام-مقوا-کارتی-230-گرمی-100-170--'>استعلام مقوا کارتی 230 گرمی 100*170 ... / استعلام,استعلام مقوا کارتی 230 گرمی 100*170 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000443/استعلام-مراجعه-و-بازرسی-از-6000-واحدها'>استعلام مراجعه و بازرسی از 6000 واحدها / استعلام, استعلام مراجعه و بازرسی از 6000 واحدها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000446/مناقصه-خرید-کیت-کامل-انشعابات'>مناقصه خرید کیت کامل انشعابات / مناقصه ,مناقصه خرید کیت کامل انشعابات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000447/استعلام-تبلت'>استعلام تبلت  / استعلام , استعلام تبلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000448/استعلام-پرولاتور-کاهنده'>استعلام پرولاتور کاهنده / استعلام, استعلام پرولاتور کاهنده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000449/مناقصه-خرید-اتصالات-پلی-اتیلن-الکترو-فیوزن-بوشن-دار'>مناقصه خرید اتصالات پلی اتیلن الکترو فیوزن بوشن دار  / آگهی مناقصه، مناقصه خرید اتصالات پلی اتیلن الکترو فیوزن بوشن دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000450/استعلام-نصب-1292-عدد-ست-اسپیسر-بین'>استعلام نصب 1292 عدد ست اسپیسر بین  / استعلام, استعلام نصب 1292 عدد ست اسپیسر بین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000451/مناقصه-خرید-کیت-کامل-انشعابات-اصلاح-شبکه-آب'>مناقصه خرید کیت کامل انشعابات اصلاح شبکه آب / مناقصه ,مناقصه خرید کیت کامل انشعابات اصلاح شبکه آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000452/استعلام-پخت-پخش-و-حمل-آسفالت-گرم--'>استعلام پخت، پخش و حمل آسفالت گرم ... / استعلام,استعلام پخت، پخش و حمل آسفالت گرم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000454/استعلام-لوازم-اداری'>استعلام لوازم اداری  / استعلام, استعلام لوازم اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000455/استعلام-​تولید-و-فرآوری'>استعلام ​تولید و فرآوری  / استعلام , استعلام ​تولید و فرآوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000456/استعلام-مرکب-امنیتی-مشکی-پشت-قرمز'>استعلام مرکب امنیتی مشکی پشت قرمز / استعلام, استعلام مرکب امنیتی مشکی پشت قرمز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000457/استعلام-اجرای-آسفالت-معابر'>استعلام اجرای آسفالت معابر  / استعلام,استعلام اجرای آسفالت معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000459/مناقصه-عملیات-امداد-رسانی-شهری-و-روستایی'>مناقصه عملیات امداد رسانی شهری و روستایی / مناقصه ,مناقصه عملیات امداد رسانی شهری و روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000460/استعلام-پمپ-گازوئیل-مشعل-دانفوس'>استعلام پمپ گازوئیل مشعل دانفوس / استعلام, استعلام پمپ گازوئیل مشعل دانفوس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000461/استعلام-اجرای-جدولگذاری-روستای--'>استعلام اجرای جدولگذاری روستای ... / استعلام، استعلام اجرای جدولگذاری روستای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000462/استعلام-​عملیات-برف-روبی-جاده-های--'>استعلام ​عملیات برف روبی جاده های ... / استعلام, استعلام ​عملیات برف روبی جاده های ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000463/استعلام-hard-drive'>استعلام hard drive / استعلام, استعلام hard drive</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000464/استعلام-انجام-خدمات-مشاور--'>استعلام انجام خدمات مشاور ... / استعلام,استعلام انجام خدمات مشاور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000465/استعلام-اصلاح-و-بازسازی-شبکه-توزیع-آب'>استعلام اصلاح و بازسازی شبکه توزیع آب  / استعلام, استعلام اصلاح و بازسازی شبکه توزیع آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000466/استعلام-طراحی-و-تهیه-نقشه-های'>استعلام طراحی و تهیه نقشه های  / استعلام ,استعلام طراحی و تهیه نقشه های </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000467/استعلام-​بن-ماری-آزمایشگاهی-29-لیتری'>استعلام ​بن ماری آزمایشگاهی 29 لیتری / استعلام, استعلام ​بن ماری آزمایشگاهی 29 لیتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000468/استعلام-صندلی-انتظار'>استعلام صندلی انتظار  / استعلام , استعلام صندلی انتظار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000469/استعلام-خرید-امور-تاسیساتی-مطابق-لیست--'>استعلام خرید امور تاسیساتی مطابق لیست... / استعلام, استعلام خرید امور تاسیساتی مطابق لیست...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000470/استعلام-​صندلی-فایل-سه-کشو'>استعلام ​صندلی- فایل سه کشو  / استعلام, استعلام ​صندلی- فایل سه کشو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000471/استعلام-اجرای-آسفالت-معابر'>استعلام اجرای آسفالت معابر  / استعلام,استعلام اجرای آسفالت معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000473/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری / استعلام, استعلام کامپیوتر و فناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000474/استعلام-کاشی-30-60-درجه-یک-ایرانی'>استعلام کاشی 30*60 درجه یک ایرانی   / استعلام , استعلام کاشی 30*60 درجه یک ایرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000475/استعلام-اجرای-جدولگذاری-و-پیاده-روساز--'>استعلام اجرای جدولگذاری و پیاده روساز... / استعلام، استعلام اجرای جدولگذاری و پیاده روساز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000476/استعلام-لوازم-یدکی-اعلام-حریق'>استعلام لوازم یدکی اعلام حریق / استعلام , استعلام لوازم یدکی اعلام حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000477/استعلام-بازسازی-و-مرمت-سرویس-های-بهداشتی'>استعلام بازسازی و مرمت سرویس های بهداشتی / استعلام, استعلام بازسازی و مرمت سرویس های بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000478/استعلام-خرید-15-دستگاه-مبدل-pc'>استعلام خرید 15 دستگاه مبدل pc / استعلام , استعلام خرید 15 دستگاه مبدل pc</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000479/استعلام-خرید-هشت-دستگاه-مانیتور-صنعتی'>استعلام خرید هشت دستگاه مانیتور صنعتی  / استعلام,استعلام خرید هشت دستگاه مانیتور صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000480/استعلام-​هات-پلیت'>استعلام ​هات پلیت  / استعلام, استعلام ​هات پلیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000482/استعلام-اجرای-جدولگذاری'>استعلام اجرای جدولگذاری / استعلام , استعلام اجرای جدولگذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000483/استعلام-نگهداری-پشتیبانی-و-بهره-برداری'>استعلام نگهداری، پشتیبانی و بهره برداری  / استعلام ,استعلام نگهداری، پشتیبانی و بهره برداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000484/استعلام-تهیه-و-اجرای-قسمتی-از-شبکه'>استعلام تهیه و اجرای قسمتی از شبکه  / استعلام , استعلام تهیه و اجرای قسمتی از شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000485/استعلام-تامین-آب-شرب-مجتمعهای-روستایی'>استعلام تامین آب شرب مجتمعهای روستایی  / استعلام, استعلام تامین آب شرب مجتمعهای روستایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000486/استعلام-رله-دیفرانسیل'>استعلام رله دیفرانسیل  / استعلام , استعلام رله دیفرانسیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000487/استعلام-اجرای-جدولگذاری-و-پیاده-روساز--'>استعلام اجرای جدولگذاری و پیاده روساز... / استعلام، استعلام اجرای جدولگذاری و پیاده روساز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000488/استعلام-تهیه-و-نصب-مانیتور-لمسی'>استعلام تهیه و نصب مانیتور لمسی  / استعلام ,استعلام تهیه و نصب مانیتور لمسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000490/مناقصه-انجام-خدمات-گازبانی-در-روستاها-و-شهرکهای-صنعتی'>مناقصه انجام خدمات گازبانی در روستاها و شهرکهای صنعتی  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام خدمات گازبانی در روستاها و شهرکهای صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000491/استعلام-آهن-آلات'>استعلام آهن آلات  / استعلام ,استعلام آهن آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000492/استعلام-خرید-و-نصب-رادیاتور'>استعلام خرید و نصب رادیاتور  / استعلام, استعلام خرید و نصب رادیاتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000493/استعلام-تهیه-و-نصب-پرده-جهت-ساختمان'>استعلام تهیه و نصب پرده جهت ساختمان / استعلام, استعلام تهیه و نصب پرده جهت ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000494/استعلام-حفر-چاه-عمیق'>استعلام حفر چاه عمیق / استعلام, استعلام حفر چاه عمیق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000495/استعلام-تولید-حمل-و-پخش-آسفالت-گرم'>استعلام تولید، حمل و پخش آسفالت گرم / استعلام ,استعلام تولید، حمل و پخش آسفالت گرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000496/استعلام-اسکنر-A4-فوجیتسو-7160'>استعلام اسکنر A4 فوجیتسو 7160 / استعلام,استعلام اسکنر A4 فوجیتسو 7160</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000497/استعلام-اجرای-جدولگذاری-و-پیاده-روساز--'>استعلام اجرای جدولگذاری و پیاده روساز... / استعلام، استعلام اجرای جدولگذاری و پیاده روساز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000498/استعلام-ساخت-تابلو-برق-سیستم-BMS-هواساز--'>استعلام ساخت تابلو برق سیستم BMS هواساز... / استعلام, استعلام ساخت تابلو برق سیستم BMS هواساز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000499/استعلام-کانکس-12-3-دو-اتاقه-تک-شیب'>استعلام کانکس 12*3 دو اتاقه تک شیب / استعلام ,استعلام کانکس 12*3 دو اتاقه تک شیب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000500/استعلام-خرید-بیمه-بدنه-یک'>استعلام خرید بیمه بدنه یک  / استعلام, استعلام خرید بیمه بدنه یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000501/استعلام-آمپلی-فایر-تندر-فلش-خور'>استعلام  آمپلی فایر تندر فلش خور  / استعلام , استعلام  آمپلی فایر تندر فلش خور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000502/استعلام-تولید-حمل-و-پخش-آسفالت-گرم'>استعلام تولید، حمل و پخش آسفالت گرم / استعلام ,استعلام تولید، حمل و پخش آسفالت گرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000503/استعلام-تستر-دوربین-مداربسته'>استعلام تستر دوربین مداربسته  / استعلام ,استعلام تستر دوربین مداربسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000504/استعلام-انجام-امور-خدماتی-و-تنظیفاتی-پست'>استعلام انجام امور خدماتی و تنظیفاتی پست / استعلام,استعلام انجام امور خدماتی و تنظیفاتی پست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000505/استعلام-تجهیزات-آزمایشگاهی'>استعلام تجهیزات آزمایشگاهی / استعلام, استعلام تجهیزات آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000506/اصلاحیه-فراخوان-عملیات-اجرایی-خط-انتقال-بند-بارک'>اصلاحیه فراخوان عملیات اجرایی خط انتقال بند بارک  / اصلاحیه مناقصه عمومی,فراخوان عملیات اجرایی خط انتقال بند بارک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000507/استعلام-درب-کرکره-ای'>استعلام درب کرکره ای / استعلام ,استعلام درب کرکره ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000508/استعلام-تجهیز-سالن-کنفرانس'>استعلام تجهیز سالن کنفرانس / استعلام , استعلام تجهیز سالن کنفرانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000509/استعلام-ورق-هسته-ترانسفورماتور'>استعلام ورق هسته ترانسفورماتور / استعلام , استعلام ورق هسته ترانسفورماتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000511/استعلام-اجرای-ابنیه-فنی-و-تعمیرات'>استعلام اجرای ابنیه فنی و تعمیرات  / استعلام ,استعلام اجرای ابنیه فنی و تعمیرات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000512/استعلام-مانیتور-سوئیچ-1-به-4-با-مشخصات-4por--'>استعلام مانیتور سوئیچ 1 به 4 با مشخصات 4por... / استعلام, استعلام مانیتور سوئیچ 1 به 4 با مشخصات 4por...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000513/استعلام-خرید-قطعات-کامپیوتری-کیس'>استعلام خرید قطعات کامپیوتری، کیس / استعلام, استعلام خرید قطعات کامپیوتری، کیس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000514/استعلام-اجرای-جدولگذاری-روستای--'>استعلام اجرای جدولگذاری روستای ... / استعلام، استعلام اجرای جدولگذاری روستای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000515/استعلام-سنگ-کف'>استعلام سنگ کف / استعلام , استعلام سنگ کف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000516/استعلام-پلاتر-مدل-HP-DESIGN-JET-T795'>استعلام پلاتر مدل HP DESIGN JET T795 / استعلام,استعلام پلاتر مدل HP DESIGN JET T795</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000517/استعلام-بازبینی-فیبر-نوری'>استعلام بازبینی فیبر نوری / استعلام, استعلام بازبینی فیبر نوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000518/استعلام-​تابلو-فرمان-برق-5-5'>استعلام ​تابلو فرمان برق 5/5  / استعلام, استعلام ​تابلو فرمان برق 5/5 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000519/استعلام-انجام-کارهای-بنایی'>استعلام انجام کارهای بنایی  / استعلام ,استعلام انجام کارهای بنایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000520/استعلام-بخاری-گازی-مشهد-دوام'>استعلام بخاری گازی مشهد دوام / استعلام , استعلام بخاری گازی مشهد دوام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000521/استعلام-خرید-یک-دستگاه-گوشی-تلفن-همراه'>استعلام خرید یک دستگاه گوشی تلفن همراه / استعلام , استعلام خرید یک دستگاه گوشی تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000522/استعلام-کاسه-توالت'>استعلام کاسه توالت  / استعلام ,استعلام کاسه توالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000524/استعلام-عملیات-حمل-و-نصب-و-راه-اندازی'>استعلام عملیات حمل و نصب و راه اندازی / استعلام,استعلام عملیات حمل و نصب و راه اندازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000526/استعلام-پروژه-اجرای-آسفالت-طرح-هادی-روستا'>استعلام پروژه اجرای آسفالت طرح هادی روستا  / استعلام, استعلام پروژه اجرای آسفالت طرح هادی روستا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000527/استعلام-تعمیرات-و-بازسازی-ایستگاه-230'>استعلام تعمیرات و بازسازی ایستگاه 230 / استعلام , استعلام تعمیرات و بازسازی ایستگاه 230</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000528/استعلام-بخاری-نفتی-آترا'>استعلام بخاری نفتی آترا  / استعلام , استعلام بخاری نفتی آترا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000529/استعلام-مرغ-منجمد-شکم-خالی'>استعلام مرغ منجمد شکم خالی  / استعلام ,استعلام مرغ منجمد شکم خالی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000530/استعلام-کامپیوتر-سرور-و-سوییچ'>استعلام کامپیوتر سرور و سوییچ  / استعلام، استعلام کامپیوتر سرور و سوییچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000531/استعلام-نهال-انگور'>استعلام نهال انگور / استعلام ,استعلام نهال انگور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000532/استعلام-تهیه-و-اجرای-قسمتی-از-شبکه'>استعلام تهیه و اجرای قسمتی از شبکه  / استعلام , استعلام تهیه و اجرای قسمتی از شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000533/استعلام-برگزاری-کلاس-آموزش'>استعلام برگزاری کلاس آموزش / استعلام , استعلام برگزاری کلاس آموزش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000534/استعلام-تهیه-و-اجرای-قسمتی-از-شبکه'>استعلام تهیه و اجرای قسمتی از شبکه  / استعلام , استعلام تهیه و اجرای قسمتی از شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000535/استعلام-بیسیم-موتورولا-مدل-DM4601E'>استعلام بیسیم موتورولا مدل DM4601E / استعلام,استعلام بیسیم موتورولا مدل DM4601E</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000536/استعلام-تجهیزات-رایانه'>استعلام تجهیزات رایانه  / استعلام ,استعلام تجهیزات رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000538/استعلام-تهیه-و-اجرای-قسمتی-از-شبکه'>استعلام تهیه و اجرای قسمتی از شبکه  / استعلام , استعلام تهیه و اجرای قسمتی از شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000539/استعلام-پروژه-اجرای-آسفالت-طرح-هادی'>استعلام پروژه اجرای آسفالت طرح هادی  / استعلام, استعلام پروژه اجرای آسفالت طرح هادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000540/مناقصه-نظارت-عالیه-و-کارگاهی-اجرای-خط-فوق-توزیع'>مناقصه نظارت عالیه و کارگاهی اجرای خط فوق توزیع  / مناقصه ,مناقصه نظارت عالیه و کارگاهی اجرای خط فوق توزیع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000541/استعلام-لوله-کشی-گاز-شهری'>استعلام لوله کشی گاز شهری / استعلام , استعلام لوله کشی گاز شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000542/استعلام-تمدید-آنتی-ویروس-تحت-شبکه'>استعلام تمدید آنتی ویروس تحت شبکه  / استعلام , استعلام تمدید آنتی ویروس تحت شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000544/استعلام-پروژه-اجرای-آسفالت-طرح-هادی'>استعلام پروژه اجرای آسفالت طرح هادی  / استعلام, استعلام پروژه اجرای آسفالت طرح هادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000545/استعلام-خرید-صفحه-کلید-و-ماوس'>استعلام خرید صفحه کلید و ماوس   / استعلام,استعلام خرید صفحه کلید و ماوس فراسو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000546/استعلام-اجرای-پیاده-روسازی-و-جدولگذار--'>استعلام اجرای پیاده روسازی و جدولگذار... / استعلام، استعلام اجرای پیاده روسازی و جدولگذار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000547/استعلام-درب-فولادی'>استعلام درب فولادی / استعلام , استعلام درب فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000548/استعلام-تهیه-نهاده-های-کشاورزی'>استعلام تهیه نهاده های کشاورزی  / استعلام,استعلام تهیه نهاده های کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000549/استعلام-جک-اتوماتیک-درب-پارکینگی'>استعلام جک اتوماتیک درب پارکینگی  / استعلام, استعلام جک اتوماتیک درب پارکینگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000551/استعلام-مزور'>استعلام مزور / استعلام ,استعلام مزور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000552/استعلام-صندلی-کارمندی'>استعلام صندلی کارمندی / استعلام,استعلام صندلی کارمندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000553/مناقصه-پروژه-عمرانی-بهینه-سازی-روستایی'>مناقصه پروژه عمرانی بهینه سازی روستایی / مناقصه, پروژه عمرانی بهینه سازی روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000554/استعلام-اجرای-جدولگذاری-و-کانال-سنگی'>استعلام اجرای جدولگذاری و کانال سنگی  / استعلام , استعلام اجرای جدولگذاری و کانال سنگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000555/استعلام-مصالح-و-اجرای-شبکه-روشنایی'>استعلام مصالح و اجرای شبکه روشنایی / استعلام ,استعلام مصالح و اجرای شبکه روشنایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000556/مناقصه-خرید-TN-TECHNOGIES'>مناقصه خرید TN TECHNOGIES / مناقصه,مناقصه خرید TN TECHNOGIES</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000557/استعلام-ارائه-خدمات-پشتیبانی-و-نگهداری'>استعلام ارائه خدمات پشتیبانی و نگهداری / استعلام,استعلام ارائه خدمات پشتیبانی و نگهداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000558/فراخوان-خرید-۱۷۶۴۰۰-متر-لوله-پلی-اتیلن-گازی'>فراخوان خرید ۱۷۶۴۰۰ متر لوله پلی اتیلن گازی / فراخوان, فراخوان خرید ۱۷۶۴۰۰ متر لوله پلی اتیلن گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000559/استعلام-جوشکاری-خط-400-کیلوولت'>استعلام جوشکاری خط 400 کیلوولت / استعلام , استعلام جوشکاری خط 400 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000560/استعلام-لوازم-مصرفی'>استعلام لوازم مصرفی  / استعلام ,استعلام لوازم مصرفی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000561/استعلام-تجهیزات-رایانه'>استعلام تجهیزات رایانه  / استعلام ,استعلام تجهیزات رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000562/استعلام-اسکوربورد-LED-کشتی-49-اینچ'>استعلام اسکوربورد LED کشتی 49 اینچ / استعلام , استعلام اسکوربورد LED کشتی 49 اینچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000563/استعلام-​​​​پشتیبانی-از-شبکه-و-خطوط-ارتباطی'>استعلام ​​​​پشتیبانی از شبکه و خطوط ارتباطی  / استعلام, استعلام ​​​پشتیبانی از شبکه و خطوط ارتباطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000564/استعلام-ساخت-و-نصب-درب-ضد-سرقت'>استعلام ساخت و نصب درب ضد سرقت  / استعلام ,استعلام ساخت و نصب درب ضد سرقت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000565/استعلام-لوازم-التحریر'>استعلام لوازم التحریر  / استعلام , استعلام لوازم التحریر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000566/استعلام-زیرسازی-و-اجرای-کف-پوش-ورزشی'>استعلام زیرسازی و اجرای کف پوش ورزشی  / استعلام ,استعلام زیرسازی و اجرای کف پوش ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000567/استعلام-اجرای-آسفالت-معابر-روستای--'>استعلام اجرای آسفالت معابر روستای... / استعلام، استعلام اجرای آسفالت معابر روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000568/استعلام-خرید-انواع-قطع-کننده'>استعلام خرید انواع قطع کننده / استعلام, استعلام خرید انواع قطع کننده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000569/استعلام-شیرآلات'>استعلام شیرآلات / استعلام , استعلام شیرآلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000570/استعلام-نصب-علائم-و-تجهیزات-ایمنی'>استعلام نصب علائم و تجهیزات ایمنی  / استعلام,استعلام نصب علائم و تجهیزات ایمنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000571/استعلام-خودکار'>استعلام خودکار / استعلام , استعلام خودکار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000572/استعلام-​نرم-افزار-سامانه-کنترل-و-احراز'>استعلام ​نرم افزار سامانه کنترل و احراز / استعلام , استعلام ​نرم افزار سامانه کنترل و احراز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000573/استعلام-خرید-تعدادی-دوربین-مداربسته'>استعلام خرید تعدادی دوربین مداربسته  / استعلام ,استعلام خرید تعدادی دوربین مداربسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000575/استعلام-انجام-امور-اپراتوری-سیستم--'>استعلام انجام امور اپراتوری سیستم ... / استعلام,استعلام انجام امور اپراتوری سیستم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000576/استعلام-الکل-سفید'>استعلام الکل سفید  / استعلام ,استعلام الکل سفید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000578/استعلام-​تهیه-کاغذ-a4'>استعلام ​تهیه کاغذ a4 / استعلام , استعلام ​تهیه کاغذ a4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000579/استعلام-سرنگ-انسولین'>استعلام سرنگ انسولین / استعلام ,استعلام سرنگ انسولین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000580/استعلام-فلاکس'>استعلام فلاکس / استعلام, استعلام فلاکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000582/استعلام-تجهیزات-و-وسایل'>استعلام تجهیزات و وسایل  / استعلام ,استعلام تجهیزات و وسایل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000583/استعلام-انجام-خدمات-فنی'>استعلام انجام خدمات فنی  / استعلام,استعلام انجام خدمات فنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000584/استعلام-الکل-96-درصد'>استعلام الکل 96 درصد / استعلام, استعلام الکل 96 درصد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000585/مناقصه-انجام-عملیات-رابرلاینینگ-حوضچه-ها--روکش-و-سنگزنی-غلتکهای-لاستیکی--'>مناقصه انجام عملیات رابرلاینینگ حوضچه ها ، روکش و سنگزنی غلتکهای لاستیکی... / مناقصه, انجام عملیات رابرلاینینگ حوضچه ها ، روکش و سنگزنی غلتکهای لاستیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000586/استعلام-متانول'>استعلام متانول / استعلام استعلام متانول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000588/استعلام-hp-storage'>استعلام hp storage / استعلام, استعلام hp storage</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000589/استعلام-روغن-بهران-توربین'>استعلام روغن بهران توربین / استعلام , استعلام روغن بهران توربین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000590/استعلام-​​لوله-پلی-اتیلن-pe100'>استعلام ​​لوله پلی اتیلن pe100 / استعلام , استعلام ​​لوله پلی اتیلن pe100</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000592/استعلام-لوازم-مصرفی'>استعلام لوازم مصرفی / استعلام, استعلام لوازم مصرفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000593/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری  / استعلام ,استعلام کامپیوتر و فناوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000594/استعلام-درخواست-خودکار-کیان-3000-عدد'>استعلام درخواست خودکار کیان 3000 عدد / استعلام,استعلام درخواست خودکار کیان 3000 عدد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000595/استعلام-اصلاح-شین-های-مسی-و-کابلهای-قدرت-انوگان-و-دامیگان-و--'>استعلام اصلاح شین های مسی و کابلهای قدرت انوگان و دامیگان و ...  / استعلام , استعلام اصلاح شین های مسی و کابلهای قدرت انوگان و دامیگان و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000596/استعلام-خرید--نصب-و-اجرای-سیستم-ارتباط'>استعلام خرید ، نصب و اجرای سیستم ارتباط / استعلام , استعلام خرید ، نصب و اجرای سیستم ارتباط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000597/استعلام-لوازم-مصرفی'>استعلام لوازم مصرفی / استعلام, استعلام لوازم مصرفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000598/استعلام-مواد-آزمایشگاهی'>استعلام مواد آزمایشگاهی / استعلام, استعلام مواد آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000599/استعلام-خرید-سیستم-کنفرانس-صوتی'>استعلام خرید سیستم کنفرانس صوتی  / استعلام,استعلام خرید سیستم کنفرانس صوتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000600/استعلام-لوازم-برقی'>استعلام لوازم برقی  / استعلام , استعلام لوازم برقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000601/استعلام-لاملای-ته-نشینی'>استعلام لاملای ته نشینی  / استعلام , استعلام لاملای ته نشینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000602/استعلام-لوازم-مصرفی'>استعلام لوازم مصرفی / استعلام,استعلام لوازم مصرفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000603/استعلام-لوله-گذاری-فاضلاب'>استعلام لوله گذاری فاضلاب  / استعلام ,استعلام لوله گذاری فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000604/استعلام-پشتیبانی-و-تعمیر-لینک'>استعلام پشتیبانی و تعمیر لینک  / استعلام, استعلام پشتیبانی و تعمیر لینک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000605/تجدید-مناقصه-امور-رفع-حوادث-و-اتفاقات-آب-و-امور-فنی-مربوط-به-شبکه-و-انشعابات'>تجدید مناقصه امور رفع حوادث و اتفاقات آب و امور فنی مربوط به شبکه و انشعابات / تجدید آگهی مناقصه عمومی,مناقصه امور رفع حوادث و اتفاقات آب و امور فنی مربوط به شبکه و انشعابات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000606/تجدید-مناقصه-امور-رفع-حوادث-و-اتفاقات-آب-و-امور-فنی-مربوط-به-شبکه-و-انشعابات'>تجدید مناقصه امور رفع حوادث و اتفاقات آب و امور فنی مربوط به شبکه و انشعابات / تجدید آگهی مناقصه عمومی,مناقصه امور رفع حوادث و اتفاقات آب و امور فنی مربوط به شبکه و انشعابات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000607/استعلام-خدمات-سوپروایزری'> استعلام خدمات سوپروایزری  / استعلام , استعلام خدمات سوپروایزری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000608/استعلام-لوازم-مصرفی'>استعلام لوازم مصرفی / استعلام,استعلام لوازم مصرفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000609/استعلام-اصلاح-و-توسعه-شبکه-فاضلاب'>استعلام اصلاح و توسعه شبکه فاضلاب  / استعلام ,استعلام اصلاح و توسعه شبکه فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000610/استعلام-9-ردیف-اقلام-یدکی-نقطه-جوش-و--'>استعلام 9 ردیف اقلام یدکی نقطه جوش و ... / استعلام, استعلام 9 ردیف اقلام یدکی نقطه جوش و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000611/مناقصه-انجام-مطالعات-تعیین-حد-بستر-و-حریم-رودخانه-ها'>مناقصه انجام مطالعات تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها  / اگهی مناقصه , مناقصه انجام مطالعات تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000612/استعلام-شماره-کوش-دام-سنگین'>استعلام شماره کوش دام سنگین  / استعلام , استعلام شماره کوش دام سنگین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000613/استعلام-حفاری-و-ترمیم-ترانشه-شبکه-مخابرات'>استعلام حفاری و ترمیم ترانشه شبکه مخابرات / استعلام, استعلام حفاری و ترمیم ترانشه شبکه مخابرات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000614/استعلام-حفاری-و-ترمیم-ترانشه-شبکه'>استعلام حفاری و ترمیم ترانشه شبکه  / استعلام,استعلام حفاری و ترمیم ترانشه شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000616/مناقصه-تهیه-و-طبخ-و-توزیع-غذا-و-تامین-نیروی-انسانی-و-سرویس-ایاب-وذهاب'>مناقصه تهیه و طبخ و توزیع غذا و تامین نیروی انسانی و سرویس ایاب وذهاب / مناقصه، مناقصه تهیه و طبخ و توزیع غذا و تامین نیروی انسانی و سرویس ایاب وذهاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000617/استعلام-تجهیزات-آزمایشگاهی'>استعلام تجهیزات آزمایشگاهی   / استعلام , استعلام تجهیزات آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000618/مناقصه-واگذاری-مشارکتی-دندانپزشکی'>مناقصه واگذاری مشارکتی دندانپزشکی / مناقصه,  مناقصه واگذاری مشارکتی دندانپزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000619/استعلام-SWITCH-CISCO'>استعلام SWITCH CISCO / استعلام, استعلام  SWITCH CISCO</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000620/استعلام-تبلت'>استعلام تبلت / استعلام ,استعلام تبلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000621/استعلام-عملیات-خاکی-سایت-خدماتی'>استعلام عملیات خاکی سایت خدماتی  / استعلام ,استعلام عملیات خاکی سایت خدماتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000622/مناقصه-احداث-کتابخانه-عمومی--'>مناقصه احداث کتابخانه عمومی ... / مناقصه,مناقصه احداث کتابخانه عمومی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000623/استعلام-انجام-امور-خونگیری'>استعلام انجام امور خونگیری  / استعلام ,  استعلام انجام امور خونگیری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000624/مناقصه-طراحی-تامین-تجهیزات-ساخت-و-اجرای-سیستم-wet-Compression-دو-واحد-گازی'>مناقصه طراحی، تامین تجهیزات، ساخت و اجرای سیستم wet Compression دو واحد گازی / مناقصه عمومی, مناقصه طراحی، تامین تجهیزات، ساخت و اجرای سیستم wet Compression دو واحد گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000625/مناقصه-عملیات-اجرایی-نصب-1500-فقره-سیفون-انشعاب-فاضلاب'>مناقصه عملیات اجرایی نصب 1500 فقره سیفون انشعاب فاضلاب / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات اجرایی نصب 1500 فقره سیفون انشعاب فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000626/استعلام-دوربین-و-متعلقات'>استعلام دوربین و متعلقات / استعلام, استعلام دوربین و متعلقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000627/استعلام-سنسور-و-پایه-نگهدارنده-سنسور-و-آمپلی-فایر-سنسور-برند-keyence--'>استعلام سنسور و پایه نگهدارنده سنسور و آمپلی فایر سنسور برند keyence... / استعلام، استعلام سنسور و پایه نگهدارنده سنسور و آمپلی فایر سنسور برند keyence...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000628/استعلام-فیلتر-بگ-fsi-kokh'>استعلام فیلتر بگ fsi/kokh / استعلام ,استعلام فیلتر بگ fsi/kokh</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000629/مناقصه-آبیاری-و-مراقبت--'>مناقصه آبیاری و مراقبت ... / مناقصه,مناقصه آبیاری و مراقبت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000630/اصلاحیه-مناقصه-خرید-تجهیزات-اکتیو-شبکه-رایانه-مرکز-آموزشی-درمانی'>اصلاحیه مناقصه خرید تجهیزات اکتیو شبکه رایانه مرکز آموزشی درمانی / اصلاحیه مناقصه , فراخوان مناقصه خرید تجهیزات اکتیو شبکه رایانه مرکز آموزشی درمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000631/مناقصه-احداث-کتابخانه-عمومی--'>مناقصه احداث کتابخانه عمومی ... / مناقصه,مناقصه احداث کتابخانه عمومی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000632/آگهی-طراحی--ساخت-و-راه-اندازی-یک-دستگاه-شناور'> آگهی طراحی ، ساخت و راه اندازی یک دستگاه شناور  / آگهی ، آگهی طراحی ، ساخت و راه اندازی یک دستگاه شناور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000634/استعلام-خرید-18-دستگاه-رایانه'>استعلام خرید 18 دستگاه رایانه / استعلام ,استعلام خرید 18 دستگاه رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000635/مناقصه-آبیاری-و-مراقبت--'>مناقصه آبیاری و مراقبت ... / مناقصه,مناقصه آبیاری و مراقبت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000636/استعلام-کود-مخصوص-نخیلات-پودری'>استعلام کود مخصوص نخیلات پودری  / استعلام ,استعلام کود مخصوص نخیلات پودری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000637/استعلام-نصب-دوربین-مداربسته'>استعلام نصب دوربین مداربسته / استعلام, استعلام نصب دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000638/استعلام-تهیه-و-اجرای-شبکه-آبیاری-قطره-ای'>استعلام تهیه و اجرای شبکه آبیاری قطره ای / استعلام, استعلام تهیه و اجرای شبکه آبیاری قطره ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000640/استعلام-دستگاه-opg-تجهیزات-دندانپزشکی'>استعلام دستگاه opg تجهیزات دندانپزشکی  / استعلام, استعلام دستگاه opg تجهیزات دندانپزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000641/استعلام-پره-دیگ-چهارصد-تربو'>استعلام پره دیگ چهارصد تربو  / استعلام ,استعلام پره دیگ چهارصد تربو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000642/استعلام-​پرینتر'>استعلام ​پرینتر / استعلام,استعلام ​پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000643/استعلام-نهال-پاجوش-خرما--نهال-مرکبات'>استعلام نهال پاجوش خرما - نهال مرکبات  / استعلام , استعلام نهال پاجوش خرما - نهال مرکبات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000644/استعلام-میوه-شب-یلدا'>استعلام میوه شب یلدا / استعلام, استعلام میوه شب یلدا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000645/استعلام-نهال-انجیر-و--'>استعلام نهال انجیر و ... / استعلام ,استعلام نهال انجیر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000646/استعلام-کاغذ-A3-خارجی-80-گرمی'>استعلام کاغذ A3  خارجی 80 گرمی  / استعلام  کاغذ A3  خارجی 80 گرمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000647/استعلام-اتصالات-فولادی-و-چدنی'>استعلام اتصالات فولادی و چدنی  / استعلام , استعلام اتصالات فولادی و چدنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000648/استعلام-تابلو-برق'>استعلام تابلو برق / استعلام ,استعلام تابلو برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000650/استعلام-​یونیت-سیستم-کنفرانس'>استعلام ​یونیت سیستم کنفرانس / استعلام,استعلام ​یونیت سیستم کنفرانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000651/مناقصه-آبیاری-و-مراقبت--'>مناقصه آبیاری و مراقبت ... / مناقصه,مناقصه آبیاری و مراقبت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000652/استعلام-دستگاه-فلیم-فتومتر'>استعلام دستگاه فلیم فتومتر  / استعلام ,استعلام دستگاه فلیم فتومتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000653/استعلام-مواد-آزمایشگاهی'>استعلام مواد آزمایشگاهی / استعلام , استعلام مواد آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000654/استعلام-صندوق-ضمانت-صادرات'>استعلام صندوق ضمانت صادرات / استعلام , استعلام صندوق ضمانت صادرات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000655/استعلام-نقشه-برداری-در-سطح-هزار-هکتار'>استعلام نقشه برداری در سطح هزار هکتار / استعلام, استعلام نقشه برداری در سطح هزار هکتار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000657/استعلام-​کیت-ژنتیک'>استعلام ​کیت ژنتیک / استعلام,استعلام ​کیت ژنتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000658/استعلام-تعدادی-کیس-و-متعلقات'>استعلام تعدادی کیس و متعلقات  / استعلام, استعلام تعدادی کیس و متعلقات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000659/استعلام-تولید-و-فرآوری'>استعلام تولید و فرآوری / استعلام ,استعلام تولید و فرآوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000660/استعلام-کود-مخصوص-صیفی'>استعلام کود مخصوص صیفی / استعلام , استعلام کود مخصوص صیفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000661/استعلام-فیلتر-کارتریجی-cuno'>استعلام فیلتر کارتریجی cuno / استعلام ,استعلام فیلتر کارتریجی cuno</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000662/استعلام-کاغذ-A4'>استعلام کاغذ A4 / استعلام استعلام کاغذ A4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000663/استعلام-پشتیبانی-دفتر-روابط-عمومی'>استعلام پشتیبانی دفتر روابط عمومی / استعلام,استعلام ​پشتیبانی دفتر روابط عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000664/استعلام-ترانس-مهتابی-مدل-خوابیده--'>استعلام ترانس مهتابی مدل خوابیده... / استعلام, استعلام ترانس مهتابی مدل خوابیده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000665/استعلام-دوربین-مداربسته'>استعلام دوربین مداربسته  / استعلام, استعلام دوربین مداربسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000666/استعلام-تامین-تجهیزات-و-لوازم-یدکی'>استعلام تامین تجهیزات و لوازم یدکی  / استعلام ,استعلام تامین تجهیزات و لوازم یدکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000667/استعلام-​کیت-ژنتیک'>استعلام ​کیت ژنتیک / استعلام,استعلام ​کیت ژنتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000668/استعلام-آجیل-300-کیلوگرم-شکلات'>استعلام آجیل 300 کیلوگرم شکلات  / استعلام، استعلام آجیل 300 کیلوگرم شکلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999811/مزایده-اجاره-سالن-بحران-شهرداری---نوبت-دوم'>مزایده اجاره سالن بحران شهرداری...- نوبت دوم / آگهی مزایده، مزایده اجاره سالن بحران شهرداری... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999812/مزایده-تعداد-140-دستگاه-انواع-خودرو-سبک---'>مزایده تعداد 140 دستگاه انواع خودرو سبک .... / مزایده ، مزایده تعداد 140 دستگاه انواع خودرو سبک ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999813/مزایده-پلاک-518-الی-522-فرعی-از-40-اصلی'>مزایده پلاک 518 الی 522 فرعی از 40 اصلی  / مزایده,مزایده پلاک 518 الی 522 فرعی از 40 اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999815/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-277559متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 277559متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 277559متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999818/مزایده-ششدانگ-زمین-مزروعی-آبی-بخش-هفت-خلخال'>مزایده ششدانگ زمین مزروعی آبی بخش هفت خلخال  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مزروعی آبی بخش هفت خلخال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999820/مزایده-دستگاه-ری-سایکلون-به-همراه-کلیه-متعلقات--'>مزایده دستگاه ری سایکلون به همراه کلیه متعلقات.... / مزایده, مزایده دستگاه ری سایکلون به همراه کلیه متعلقات....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999822/مزایده-ششدانگ-یک-واحد-اسطبل-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ یک واحد اسطبل نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد اسطبل نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999823/مزایده-ملک-مشاع-مساحت-3-5-هکتار'>مزایده ملک مشاع مساحت 3.5 هکتار / مزایده,مزایده ملک مشاع مساحت 3.5 هکتار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999824/مزایده-اجاره-یک-عدد-تابلو-تبلیغاتی---نوبت-دوم'>مزایده اجاره یک عدد تابلو تبلیغاتی ... نوبت دوم / مزایده,مزایده اجاره یک عدد تابلو تبلیغاتی ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999825/مزایده-فروش-کالاها-و-اموال-مازاد-و-اسقاط-نوبت-دوم'>مزایده فروش کالاها و اموال مازاد و اسقاط نوبت دوم  / آگهی مزایده ، مزایده فروش کالاها و اموال مازاد و اسقاط نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999827/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-زمین-بایر-108-متر'>مزایده سه دانگ از ششدانگ زمین بایر 108 متر / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ زمین بایر 108 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999828/مزایده-فروش-اموال-ضایعاتی-و-اسقاطی-نوبت-دوم'>مزایده فروش اموال ضایعاتی و اسقاطی نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی ، مزایده فروش اموال ضایعاتی و اسقاطی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999830/مزایده-یک-قطعه-زمین-قطعه-سی-و-دو-تفکیکی'>مزایده یک قطعه زمین قطعه سی و دو تفکیکی / مزایده,مزایده یک قطعه زمین قطعه سی و دو تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999831/مزایده-20-سهم-مشاع-از-یکصد-و-یازده-سهم-ششدانگ-پلاک-بخش-سه'>مزایده 20 سهم مشاع از یکصد و یازده سهم ششدانگ پلاک بخش سه  / مزایده,مزایده 20 سهم مشاع از یکصد و یازده سهم ششدانگ پلاک بخش سه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999834/مزایده-12-قطعه-طلا--مدال-فرشته-طلا'>مزایده 12 قطعه طلا ، مدال فرشته طلا  / مزایده،مزایده 12 قطعه طلا ، مدال فرشته طلا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999835/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-2402-5متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 2402.5متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 2402.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999837/مزایده-فروش-تعداد-63-دستگاه-اتومبیل-پلاک-دولتی-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد 63 دستگاه اتومبیل پلاک دولتی نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش تعداد 63 دستگاه اتومبیل پلاک دولتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999839/مزایده-ششدانگ-زمین-بخش-ده-ناحیه-یک-202-4متر'>مزایده ششدانگ زمین بخش ده ناحیه یک 202.4متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بخش ده ناحیه یک 202.4متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999841/مزایده-واگذاری-امور-سوختگیری-و-تعمیرات-و-نگهداری-جایگاههای-CNG'>مزایده واگذاری امور سوختگیری و تعمیرات و نگهداری جایگاههای CNG / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری امور سوختگیری و تعمیرات و نگهداری جایگاههای CNG</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999843/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-سه-105-78متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه سه 105.78متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه سه 105.78متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999845/مزایده-1500-دستگاه-موتورسیکلت-اوراقی--'>مزایده 1500 دستگاه موتورسیکلت اوراقی ... / مزایده,مزایده 1500 دستگاه موتورسیکلت اوراقی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999847/مزایده-ملک-ششدانگ-زمین-مساحت-322-24متر'>مزایده ملک ششدانگ زمین مساحت 322.24متر  / مزایده,مزایده ملک ششدانگ زمین مساحت 322.24متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999850/مزایده-ششدانگ-عمارت-مساحت-عرصه-82-متر'>مزایده ششدانگ عمارت مساحت عرصه 82 متر / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت مساحت عرصه 82 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999852/مزایده-فروش-وسائط-نقلیه'>مزایده فروش وسائط نقلیه / مزایده، مزایده فروش وسائط نقلیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999853/مزایده-فروش-5-تن-آهن-آلات-و-دستگاه-های-اسقاطی'> مزایده فروش 5 تن آهن آلات و دستگاه های اسقاطی  / آگهی مزایده,  مزایده فروش 5 تن آهن آلات و دستگاه های اسقاطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999854/مزایده-اعیانی-ششدانگ-عمارت-و-دکان-متصل-به-آن-نوبت-اول'>مزایده اعیانی ششدانگ عمارت و دکان متصل به آن نوبت اول  / مزایده,مزایده اعیانی ششدانگ عمارت و دکان متصل به آن نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999856/مزایده-اقلام-ضایعاتی'>مزایده اقلام ضایعاتی  / مزایده, مزایده اقلام ضایعاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999857/مزایده-ملک-مشاع-مساحت-54-02متر'>مزایده ملک مشاع مساحت 54.02متر  / مزایده,مزایده ملک مشاع مساحت 54.02متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999859/مزایده-بهره-برداری-موقت-از-استودیوی-تصویربرداری---نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری موقت از استودیوی تصویربرداری ... نوبت دوم  / مزایده,مزایده بهره برداری موقت از استودیوی تصویربرداری ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999862/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-168-30متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 168.30متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 168.30متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999865/مزایده-ششدانگ-ساختمان-بخش-دو-ساوه'>مزایده ششدانگ ساختمان بخش دو ساوه  / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان بخش دو ساوه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999866/مزایده-بهره-برداری-موقت-از-2-باب-سالن-سینمایی---نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری موقت از 2 باب سالن سینمایی ... نوبت دوم / مزایده,مزایده بهره برداری موقت از 2 باب سالن سینمایی ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999867/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-38-5مترمربع'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 38.5مترمربع  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 38.5مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999868/مزایده-کپسول-آتش-نشانی-6-کیلویی-و--'>مزایده کپسول آتش نشانی 6 کیلویی و ...  / آگهی مزایده,مزایده کپسول آتش نشانی 6 کیلویی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999871/مزایده-ملک-بخش-هشت-قزوین-نوبت-اول'>مزایده ملک بخش هشت قزوین نوبت اول / مزایده,مزایده ملک بخش هشت قزوین نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999878/مزایده-ملک-مشاع-به-پلاک-ثبتی-13346-فرعی'>مزایده ملک مشاع به پلاک ثبتی 13346 فرعی / مزایده,مزایده ملک مشاع به پلاک ثبتی 13346 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999879/مزایده-ملک-مشاع-پلاک-14-فرعی-بخش-ده-تهران'>مزایده ملک مشاع پلاک 14 فرعی بخش ده تهران  / مزایده,مزایده ملک مشاع پلاک 14 فرعی بخش ده تهران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999880/مزایده-فروش-دو-دستگاه-زباله-سوز-نوبت-دوم'>مزایده فروش دو دستگاه زباله سوز  نوبت دوم  / آگهی مزایده ،مزایده فروش دو دستگاه زباله سوز  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999882/مزایده-یک-قطعه-زمین-مسکونی-عرصه-114-متر'>مزایده یک قطعه زمین مسکونی عرصه 114 متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی عرصه 114 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999884/مزایده-زمین-مسکونی-مساحت-468متر-مرحله-اول'>مزایده زمین مسکونی مساحت 468متر مرحله اول / مزایده,مزایده زمین مسکونی مساحت 468متر مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999885/مزایده-واگذاری-فضاهای-خدماتی--فرهنگی-خدماتی-موزه-ها'>مزایده واگذاری فضاهای خدماتی ، فرهنگی خدماتی موزه ها  / آگهی مزایده ، مزایده واگذاری فضاهای خدماتی ، فرهنگی خدماتی موزه ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999886/مزایده-پلاک-ثبتی-2222-فرعی-بخش-ده-تهران'>مزایده پلاک ثبتی 2222 فرعی بخش ده تهران / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 2222 فرعی بخش ده تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999888/مزایده-فروش-ضایعات-فلزی-کاغذی--چوبی'>مزایده فروش ضایعات فلزی ،کاغذی ، چوبی / مزایده,مزایده فروش ضایعات فلزی ،کاغذی ، چوبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999889/مزایده-فروش-قالب-فلزی-(سنگین-وزن-قوطی)'>مزایده فروش قالب فلزی (سنگین وزن قوطی)  / آگهی مزایده مال منقول , مزایده فروش قالب فلزی (سنگین وزن قوطی) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999890/مزایده-واگذاری-تعداد-دو-واحد-تجاری-آماده-تحویل-96-9-26'>مزایده واگذاری تعداد دو واحد تجاری آماده تحویل 96.9.26 / مزایده ,مزایده واگذاری تعداد دو واحد تجاری آماده تحویل 96.9.26</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999891/مزایده--اقلام-مازاد-و-ضایعاتی'>مزایده   اقلام مازاد و ضایعاتی / مزایده,مزایده  اقلام مازاد و ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999892/مزایده-ملک-مساحت-380مترمربع-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 380مترمربع نوبت اول / مزایده ,مزایده ملک مساحت 380مترمربع نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999893/مزایده-آهن-آلات-اسقاطی'>مزایده آهن آلات اسقاطی / آگهی مزایده عمومی,مزایده آهن آلات اسقاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999895/مزایده-ششدانگ-ساختمان-پلاک-دو-فرعی-بخش-یک-سقز'>مزایده ششدانگ ساختمان پلاک دو فرعی بخش یک سقز / مزایده ,مزایده ششدانگ ساختمان پلاک دو فرعی بخش یک سقز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999896/مزایده-اجاره-جایگاه-CNG'>مزایده اجاره جایگاه CNG  / مزایده,مزایده اجاره جایگاه CNG </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999901/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-87-4مترمربع'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 87.4مترمربع  / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی مساحت 87.4مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999904/مزایده-دو-دانگ-پلاک-ثبتی-1615-الی-1618-بخش-چهار-تهران'>مزایده دو دانگ پلاک ثبتی 1615 الی 1618 بخش چهار تهران / مزایده ,مزایده دو دانگ پلاک ثبتی 1615 الی 1618 بخش چهار تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999907/مزایده-بهره-برداری-از-100-سازه-استرابورد-تبلیغاتی-(نوبت-دوم)'>مزایده بهره برداری از 100 سازه استرابورد تبلیغاتی (نوبت دوم) / آگهی مزایده، مزایده بهره برداری از 100 سازه استرابورد تبلیغاتی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999909/مزایده-20-راس-گوسفند--نوبت-دوم'>مزایده 20 راس گوسفند - نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده 20 راس گوسفند - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999918/مزایده-یک-خط-تلفن-همراه'>مزایده یک خط تلفن همراه  / مزایده ,مزایده خط تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999922/مزایده-یک-قطعه-زمین-مسکونی-مساحت-عرصه-302متر'>مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت عرصه 302متر / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت عرصه 302متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999923/مزایده-فروش-دو-دستگاه-خودروی-سواری-نوبت-دوم'>مزایده فروش دو دستگاه خودروی سواری -نوبت دوم / مزایده, مزایده فروش دو دستگاه خودروی سواری -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999924/مزایده-فروش-ضایعات-آهنی-و-چدنی'>مزایده فروش ضایعات آهنی و چدنی  / آگهی مزایده  , مزایده فروش ضایعات آهنی و چدنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999925/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پراید'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999928/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-پلاک-ثبتی-1-2960-بخش-دو-آبادان'>مزایده ششدانگ یکباب خانه پلاک ثبتی 1.2960 بخش دو آبادان / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب خانه پلاک ثبتی 1.2960 بخش دو آبادان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999929/مزایده-واگذاری-به-اجاره-سالن-ورزشی-و-سالن-اسکواش-تجدید'>مزایده واگذاری به اجاره سالن ورزشی و سالن اسکواش- تجدید / آگهی تجدید مزایده, مزایده واگذاری به اجاره سالن ورزشی و سالن اسکواش- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999930/مزایده-واگذاری-اجاره-جایگاه-سی-ان-جی-مرحله-اول-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری اجاره جایگاه سی ان جی مرحله اول نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری اجاره جایگاه سی ان جی مرحله اول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999933/مزایده-یک-قطعه-زمین-مزروعی-بخش-دو-تویسرکان'>مزایده یک قطعه زمین مزروعی بخش دو تویسرکان / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین مزروعی بخش دو تویسرکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999934/مزایده-آپارتمان-بخش-14-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان بخش 14 نوبت اول  / مزایده ,مزایده آپارتمان بخش 14 نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999938/مزایده-سواری-پژو-206-تیپ-206-ام-3'>مزایده سواری پژو 206 تیپ 206 ام 3  / مزایده, مزایده سواری پژو 206 تیپ 206 ام 3 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999939/مزایده-ششدانگ-اعیان-آپارتمان-مساحت-162-3متر'>مزایده ششدانگ اعیان آپارتمان مساحت 162.3متر / مزایده ,مزایده ششدانگ اعیان آپارتمان مساحت 162.3متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999940/مزایده-فروش-خودرو-و-اقلام'>مزایده فروش خودرو و اقلام / آگهی مزایده , مزایده فروش خودرو و اقلام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999941/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-147-28متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 147.28متر / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 147.28متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999946/مزایده-واگذاری-حق-بهره-برداری-از-کارگاه-های-تیرسازی'>مزایده واگذاری حق بهره برداری از کارگاه های تیرسازی / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری حق بهره برداری از کارگاه های تیرسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999948/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-1200مترمربع'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 1200مترمربع  / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 1200مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999951/مزایده-سیصد-سهم-مشاع-از-زمین-مساحت-سیصد-متر'>مزایده سیصد سهم مشاع از زمین مساحت سیصد متر / مزایده ,مزایده سیصد سهم مشاع از زمین مساحت سیصد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999953/مزایده-خودرو-مزدا-دوکابین'>مزایده خودرو مزدا دوکابین / مزایده,مزایده خودرو مزدا دوکابین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999954/مزایده-سرامیک-ها-به-ابعاد-60-60-سانتی-متر'>مزایده سرامیک ها به ابعاد 60*60 سانتی متر / آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول,مزایده سرامیک ها به ابعاد 60*60 سانتی متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999955/مزایده-ششدانگ-اعیان-پلاک-ثبتی-عرصه-دویست-متر'>مزایده ششدانگ اعیان پلاک ثبتی عرصه دویست متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ اعیان پلاک ثبتی عرصه دویست متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999956/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پراید-جی-تی-ایکس'>مزایده یک دستگاه خودرو پراید جی تی ایکس  / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو پراید جی تی ایکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999958/مزایده-ملک-به-مساحت-192-2متر'>مزایده ملک به مساحت 192.2متر / مزایده ,مزایده ملک به مساحت 192.2متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999960/مزایده-یک-دستگاه-مبلمان-راحتی-7-نفره'>مزایده یک دستگاه مبلمان راحتی 7 نفره / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده یک دستگاه مبلمان راحتی 7 نفره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999961/مزایده-پلاک-ثبتی-266-فرعی-بخش-چهار-همدان'>مزایده پلاک ثبتی 266 فرعی بخش چهار همدان  / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی 266 فرعی بخش چهار همدان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999962/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مسکونی-67-90متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی 67.90متر / مزایده ,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی 67.90متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999965/مزایده-آپارتمان-طبقه-اول-73-73متر'>مزایده آپارتمان طبقه اول 73.73متر  / مزایده ,مزایده آپارتمان طبقه اول 73.73متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999966/مزایده-پرس-جوش-kva75'>مزایده پرس جوش kva75 / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده پرس جوش kva75</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999967/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-3000متر-مرحله-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 3000متر مرحله اول / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین مساحت 3000متر مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999968/مزایده-بشکه-های-فلزی-نوبت-دوم'>مزایده بشکه های فلزی  نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده بشکه های فلزی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999969/مزایده-حدود-1000-تن-سنگ-های-کوپ'>مزایده حدود 1000 تن سنگ های کوپ  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده حدود 1000 تن سنگ های کوپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999970/مزایده-یک-دستگاه-گیوتین-ایرانی'>مزایده یک دستگاه گیوتین ایرانی / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده یک دستگاه گیوتین ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999972/مزایده-زمین-مساحت-152-متر'>مزایده زمین مساحت 152 متر / مزایده ,مزایده زمین مساحت 152 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999975/مزایده-پرس-جوش-kva75'>مزایده پرس جوش kva75 / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده پرس جوش kva75</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999977/مزایده-فن-کویل-سقفی-ال-جی-گردگیر--'>مزایده فن کویل سقفی ال جی گردگیر ...  / مزایده فن کویل سقفی ال جی گردگیر ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999978/مزایده-ششدانگ-زمین-مشتمل-بر-باغ-649-50متر'>مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر باغ 649.50متر / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر باغ 649.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999985/مزایده-قندان-اسکار-مجسمه-تزئینی--'>مزایده قندان اسکار، مجسمه تزئینی... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده قندان اسکار، مجسمه تزئینی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999986/مزایده-یک-دستگاه-پرینتر--جت-پرینتر--سه-مخزن-آب'>مزایده یک دستگاه پرینتر ، جت پرینتر ، سه مخزن آب / مزایده ,مزایده یک دستگاه پرینتر ، جت پرینتر ، سه مخزن آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999988/مزایده-پلاک-ثبتی-796فرعی-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی 796فرعی نوبت اول / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی 796فرعی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999989/مزایده-عمومی-فروش-خودرو'>مزایده عمومی فروش خودرو  / مزایده عمومی فروش خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999990/مزایده-ماشین-ورق-بری-با-تجهیزات-مربوطه'>مزایده ماشین ورق بری با تجهیزات مربوطه / مزایده ,مزایده ماشین ورق بری با تجهیزات مربوطه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999991/مزایده-دو-قطعه-زمینهای-تعرفه-شده'>مزایده دو قطعه زمینهای تعرفه شده / مزایده ,مزایده دو قطعه زمینهای تعرفه شده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999993/مزایده-یک-واحد-مسکونی-با-زیربنای-180-متر-نوبت-اول'>مزایده یک واحد مسکونی با زیربنای 180 متر نوبت اول / مزایده ,مزایده یک واحد مسکونی با زیربنای 180 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999995/مزایده150-کیسه-25-کیلوگرمی-مواد-پلی-اتیلن'>مزایده150 کیسه 25 کیلوگرمی مواد پلی اتیلن / مزایده ,مزایده 150 کیسه 25 کیلوگرمی مواد پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999996/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-8849-45متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 8849.45متر / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مساحت 8849.45متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/999997/مزایده-ماشین-شارژی-با-مارک-کهای-GM--'>مزایده ماشین شارژی با مارک کهای GM... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده ماشین شارژی با مارک کهای GM...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000000/مزایده-5-دستگاه-گوشی-تلفن-همراه--یک-دستگاه-لب-تاب---نوبت-دوم'>مزایده 5 دستگاه گوشی تلفن همراه ، یک دستگاه لب تاب ... نوبت دوم / مزایده,مزایده 5 دستگاه گوشی تلفن همراه ، یک دستگاه لب تاب ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000001/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-با-بنای-احداثی-300-متر'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان با بنای احداثی 300 متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان با بنای احداثی 300 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000002/مزایده-سنگ-مرمریت-سنگ-تراورتن--نوبت-دوم'>مزایده سنگ مرمریت، سنگ تراورتن - نوبت دوم / آگهی مزایده، مزایده سنگ مرمریت، سنگ تراورتن  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000003/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-آدری-مدل-1384'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری آدری مدل 1384 / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو سواری آدری مدل  1384</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000004/مزایده-پلاک-ثبتی-هشت-فرعی-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی هشت فرعی نوبت اول / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی هشت فرعی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000009/مزایده-سنگ-فرز-بزرگ-و-کوچک--نوبت-دوم'>مزایده سنگ فرز بزرگ و کوچک... نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده سنگ فرز بزرگ و کوچک... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000010/مزایده-یک-دستگاه-کولر-گازی---نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه کولر گازی...- نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه کولر گازی... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000011/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-یک-و-نیم-هکتار'>مزایده ششدانگ زمین مساحت یک و نیم هکتار / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مساحت یک و نیم هکتار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000012/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-یک'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش یک  / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000014/اصلاحیه-فراخوان-واگذاری-مرکز-آموزشی'>اصلاحیه فراخوان واگذاری مرکز آموزشی / اصلاحیه فراخوان، فراخوان واگذاری مرکز آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000017/مزایده-فروش-مقدار-51-گونی-نخ-سفید-پنبه-نمره-20-1--نوبت-دوم'>مزایده فروش مقدار 51 گونی نخ سفید پنبه نمره 20/1 - نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش مقدار 51 گونی نخ سفید پنبه نمره 20/1 - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000018/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-207-15متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 207.15متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مساحت 207.15متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000020/مزایده-تعدادی-یخچال-'>مزایده تعدادی یخچال.. / مزایده , مزایده تعدادی یخچال..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000021/مزایده-اعیان-ملک-مشتمل-بر-خانه-ویلایی-قدیمی-72-60متر'>مزایده اعیان ملک مشتمل بر خانه ویلایی قدیمی 72.60متر  / مزایده ,مزایده اعیان ملک مشتمل بر خانه ویلایی قدیمی 72.60متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000023/مزایده4-قطعه-زمین-کشاورزی-و-سه-باب-منزل-مسکونی-و---'>مزایده4 قطعه زمین کشاورزی و سه باب منزل مسکونی  و .... / آگهی مزایده,مزایده4 قطعه زمین کشاورزی و سه باب منزل مسکونی  و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000025/مزایده-یخچال--'>مزایده یخچال... / مزایده , مزایده یخچال...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000026/مزایده-ملک-مساحت-453-05متر'>مزایده ملک مساحت 453.05متر / مزایده ,مزایده ملک مساحت 453.05متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000027/مزایده-فروش-آهک-کلسینه-ریزدانه'>مزایده فروش آهک کلسینه ریزدانه / مزایده, مزایده فروش آهک کلسینه ریزدانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000028/مزایده-زمین-کشاورزی-مال-غیرمنقول'>مزایده زمین کشاورزی مال غیرمنقول / مزایده ,مزایده زمین کشاورزی مال غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000029/مزایده-فروش-سواری-پراید-مدل-1384'>مزایده فروش سواری پراید مدل 1384  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش سواری پراید مدل 1384 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000030/مزایده-سه-دستگاه-چرخ-خیاطی'>مزایده سه دستگاه چرخ خیاطی / آگهی مزایده,مزایده سه دستگاه چرخ خیاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000031/مزایده-ملک-به-پلاک-ثبتی-صد-و-بیست-فرعی-نوبت-اول'>مزایده ملک به پلاک ثبتی صد و بیست فرعی نوبت اول / مزایده ,مزایده ملک به پلاک ثبتی صد و بیست فرعی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000032/مزایده-سه-فقره-سیم-کارت'>مزایده سه فقره سیم کارت / آگهی مزایده,مزایده سه فقره سیم کارت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000033/مزایده-ملک-بخش-دوازده-اموال-غیرمنقول'>مزایده ملک بخش دوازده اموال غیرمنقول  / مزایده ,مزایده ملک بخش دوازده اموال غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000035/مزایده-مقدار-حدود-45-تن-ضایعات-ورق'>مزایده مقدار حدود 45 تن ضایعات ورق / آگهی مزایده، مزایده مقدار حدود 45 تن ضایعات ورق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000036/مزایده-دو-قطعه-زمین-مزروعی-بخش-پنج-کرمان'>مزایده دو قطعه زمین مزروعی بخش پنج کرمان / مزایده ,مزایده دو قطعه زمین مزروعی بخش پنج کرمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000039/مزایده-ملک-تجاری-مغازه-نوبت-اول'>مزایده ملک تجاری مغازه نوبت اول / مزایده ,مزایده ملک تجاری مغازه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000044/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-1200متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 1200متر / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین مساحت 1200متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000045/مزایده-پارچه-گیپور-داتل'>مزایده پارچه گیپور داتل / آگهی مزایده,مزایده پارچه گیپور داتل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000047/مزایده-فروش-گاو-و-تلیسه-مازاد-و-تلیسه-فری-مارتین'>مزایده فروش گاو و تلیسه مازاد و تلیسه فری مارتین  / آگهی مزایده ، مزایده فروش گاو و تلیسه مازاد و تلیسه فری مارتین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000048/مزایده-فروش-یک-دستگاه-لودر-کاترپیلار'>مزایده فروش یک دستگاه لودر کاترپیلار  / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه لودر کاترپیلار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000049/مزایده-ملک-بخش-نه-تبریز-نوبت-اول'>مزایده ملک بخش نه تبریز نوبت اول / مزایده ,مزایده ملک بخش نه تبریز نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000053/مزایده-یک-دستگاه-تراکتور-زراعی-با-سیستم-رومانی'>مزایده یک دستگاه تراکتور زراعی با سیستم رومانی / آگهی مزایده,مزایده یک دستگاه تراکتور زراعی با سیستم رومانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000054/مزایده-فروش-یک-دستگاه-اتومبیل-پژو-پارس-نقره-ای'>مزایده فروش یک دستگاه اتومبیل پژو پارس نقره ای / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه اتومبیل پژو پارس نقره ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000055/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-76-45متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 76.45متر / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 76.45متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000058/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-پلاک-ثبتی-2798-7572-بخش-دو'>مزایده ششدانگ آپارتمان پلاک ثبتی 2798/7572 بخش دو  / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان پلاک ثبتی 2798/7572 بخش دو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000061/مزایده-آپارتمان-قطعه-نه-تفکیکی'>مزایده آپارتمان قطعه نه تفکیکی / مزایده ,مزایده آپارتمان قطعه نه تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000062/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-9-فرعی-و--'>مزایده پلاک ثبتی شماره 9 فرعی و ...  / آگهی مزایده فروش اموال منقول و غیر منقول,مزایده پلاک ثبتی شماره 9 فرعی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000065/مزایده-طبقه-اول-ساختمان-دو-و-نیم-طبقه-66-متر'>مزایده طبقه اول ساختمان دو و نیم طبقه 66 متر / مزایده ,مزایده طبقه اول ساختمان دو و نیم طبقه 66 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000066/مزایده-اجاره-جهت-مدیریت-و-بهره-برداری-از-جایگاه-CNG--نوبت-دوم'>مزایده اجاره جهت مدیریت و بهره برداری از جایگاه CNG - نوبت  دوم / آگهی مزایده عمومی، مزایده اجاره جهت مدیریت و بهره برداری از جایگاه CNG- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000067/مزایده-فروش-خودرو-پژو-405-مدل-1391'>مزایده فروش خودرو پژو 405 مدل 1391  / آگهی مزایده مال منقول , مزایده فروش خودرو پژو 405 مدل 1391 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000069/مزایده-بهره-برداری-از-غرفه-ها-کانکسها-و-گیت-های-ورود-و-خروج-96-9-26'>مزایده بهره برداری از غرفه ها، کانکسها و گیت های ورود و خروج  96.9.26 / آگهی مزایده,مزایده بهره برداری از غرفه ها، کانکسها و گیت های ورود و خروج  96.9.26</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000070/مزایده-اجاره-سالن-باشگاه-ورزشی'>مزایده اجاره سالن باشگاه ورزشی  / اگهی مزایده , مزایده اجاره سالن باشگاه ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000072/مزایده-یک-واحد-مرغداری-سالن-اصلی-1066متر'>مزایده یک واحد مرغداری سالن اصلی 1066متر  / مزایده ,مزایده یک واحد مرغداری سالن اصلی 1066متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000073/مزایده-تعداد-50-دستگاه-ترولی-صنعتی-حمل-کالا'>مزایده تعداد 50 دستگاه ترولی صنعتی حمل کالا / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده تعداد 50 دستگاه ترولی صنعتی حمل کالا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000074/مزایده-یکباب-ساختمان-مساحت-245-10متر'>مزایده یکباب ساختمان مساحت 245.10متر / مزایده ,مزایده یکباب ساختمان مساحت 245.10متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000076/مزایده-ششدانگ-زمین-مزروعی-بخش-دو-قوچان'>مزایده ششدانگ زمین مزروعی بخش دو قوچان / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مزروعی بخش دو قوچان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000077/مزایده-یک-دستگاه-سری-تراش'>مزایده یک دستگاه سری تراش  / اگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه سری تراش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000081/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-صد-و-بیست-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت صد و بیست متر / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مساحت صد و بیست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000082/مزایده-ششدانگ-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پراید'>مزایده ششدانگ یک دستگاه خودروی سواری پراید / آگهی مزایده مال منقول,مزایده ششدانگ یک دستگاه خودروی سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000086/مزایده-سه-دانگ-از-ملک-مساحت-154متر'>مزایده سه دانگ از ملک مساحت 154متر  / مزایده ,مزایده سه دانگ از ملک مساحت 154متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000087/مزایده-سواری-سمند-ای-اف-سون'>مزایده سواری سمند ای اف سون  / اگهی مزایده ,مزایده سواری سمند ای اف سون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000089/مزایده-استخر-قطعه-دوم-مساحت-4863متر'>مزایده استخر قطعه دوم مساحت 4863متر  / مزایده ,مزایده استخر قطعه دوم مساحت 4863متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000092/مزایده-گاو-صندوق--یخچال--مانیتور--پولشمار'>مزایده گاو صندوق ، یخچال ، مانیتور ، پولشمار  / اگهی مزایده ,مزایده گاو صندوق ، یخچال ، مانیتور ، پولشمار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000093/مزایده-پلاک-ثبتی-113-13-به-مساحت-4100-مترمربع-و--'>مزایده پلاک ثبتی 113/13 به مساحت 4100 مترمربع  و ... / آگهی مزایده,مزایده پلاک ثبتی 113/13 به مساحت 4100 مترمربع  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000094/مزایده-سرقفلی-مغازه-مساحت-17-40متر'>مزایده سرقفلی مغازه مساحت 17.40متر  / مزایده ,مزایده سرقفلی مغازه مساحت 17.40متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000095/مزایده-فروش-سنگ-پله-به-تعداد-455-عدد'>مزایده فروش سنگ پله  به تعداد 455 عدد  / آگهی مزایده, مزایده فروش سنگ پله  به تعداد 455 عدد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000098/مزایده-اپارتمان-مساحت-83-10متر-غیرمنقول'>مزایده اپارتمان مساحت 83.10متر غیرمنقول / مزایده ,مزایده اپارتمان مساحت 83.10متر غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000099/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پژو-206-صندوق-دار'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 206 صندوق دار   / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 206 صندوق دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000100/مزایده-تعداد-176-قطعه-شیر-موتور-برقی-steper'>مزایده تعداد 176 قطعه شیر موتور برقی steper / مزایده تعداد 176 قطعه شیر موتور برقی steper</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000102/مزایده-شیشه-جلو-پراید--شیشه-عقب-سمند'>مزایده شیشه جلو پراید ، شیشه عقب سمند  / اگهی مزایده ,مزایده شیشه جلو پراید ، شیشه عقب سمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000104/مزایده-زمین-مساحت-234-90متر-مرحله-اول'>مزایده زمین مساحت 234.90متر مرحله اول / مزایده ,مزایده زمین مساحت 234.90متر مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000105/مزایده-انواع-قالب-دستگاه-های-تزریق-پلاستیک-ترازوی-دیجیتال-وایرکات--مرحله-دوم'> مزایده انواع قالب دستگاه های تزریق پلاستیک، ترازوی دیجیتال، وایرکات...مرحله دوم  / مزایده,  مزایده انواع قالب دستگاه های تزریق پلاستیک، ترازوی دیجیتال، وایرکات...مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000106/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-یک-نهاوند-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی بخش یک نهاوند نوبت اول / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی بخش یک نهاوند نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000107/مزایده-فروش-8-دستگاه-مستعمل-نوبت-دوم'>مزایده فروش 8 دستگاه مستعمل- نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش 8 دستگاه مستعمل- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000109/تجدید-مزایده-امور-مربوط-به-تفکیکی-از-مبدا-منطقه'>تجدید مزایده امور مربوط به تفکیکی از مبدا منطقه  / تجدید مزایده عمومی, مزایده امور مربوط به تفکیکی از مبدا منطقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000111/مزایده-خانه-و-محوطه-و-مغازه-قدیمی-نوبت-دوم'>مزایده خانه و محوطه و مغازه قدیمی نوبت دوم / مزایده ,مزایده خانه و محوطه و مغازه قدیمی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000112/مزایده-حدود-۱۵۰-تن-اقلام-مستعمل-و-ضایعاتی'>مزایده حدود ۱۵۰ تن اقلام مستعمل و ضایعاتی  / مزایده ,مزایده حدود ۱۵۰ تن اقلام مستعمل و ضایعاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000114/مزایده-زمین-شالیزار-و-خشکه-تجدید'>مزایده زمین شالیزار و خشکه تجدید / مزایده ,مزایده زمین شالیزار و خشکه تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000117/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-90-17متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 90.17متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 90.17متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000121/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-500-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 500 متر  / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین مساحت 500 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000122/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-وانت-مزدا-و--'>مزایده یک دستگاه خودروی وانت مزدا و ... / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودروی وانت مزدا و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000124/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-1027متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 1027متر / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مساحت 1027متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000126/مزایده-بهره-برداری-خط-اتوبوسرانی-پردیس---96-9-26'>مزایده بهره برداری خط اتوبوسرانی پردیس ... 96.9.26 / آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری خط اتوبوسرانی پردیس ... 96.9.26</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000128/مزایده-فروش-مقدار-17-000-تن-نرمه-آهن-اسفنجی'>مزایده فروش مقدار 17.000 تن نرمه آهن اسفنجی / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش مقدار 17.000 تن نرمه آهن اسفنجی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000129/مزایده-ملک-مشاع-با-قدمت-بنا-40-سال'>مزایده ملک مشاع با قدمت بنا 40 سال  / مزایده ,مزایده ملک مشاع با قدمت بنا 40 سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000131/مزایده-اجاره-زمین-به-مساحت-1000-متر-نوبت-دوم'>مزایده اجاره زمین به مساحت 1000 متر -نوبت دوم / مزایده، مزایده اجاره زمین به مساحت 1000 متر -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000132/مزایده-پلاک-ثبتی-بیست-و-چهار-هزار-و-پانصد-شش-فرعی'>مزایده پلاک ثبتی بیست و  چهار هزار و پانصد شش فرعی  / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی بیست و  چهار هزار و پانصد شش فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000133/مزایده-فروش-گاو-ذبح-شده-و-حذف-زنده-اضطراری'>مزایده فروش گاو ذبح شده و حذف زنده اضطراری / آگهی مزایده , مزایده فروش گاو ذبح شده و حذف زنده اضطراری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000134/مزایده-ملک-مساحت-250-مترمربع-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 250 مترمربع نوبت اول  / مزایده ,مزایده ملک مساحت 250 مترمربع نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000135/مزایده-تعداد-دو-قفسه-داخل-سردخانه--'>مزایده تعداد دو قفسه داخل سردخانه... / آگهی مزایده، مزایده تعداد دو قفسه داخل سردخانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000137/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-مگان'>مزایده یک دستگاه خودروی مگان  / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودروی مگان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000138/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-هفت-اهواز'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش هفت اهواز / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش هفت اهواز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000140/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پژو-تیپ-1600-آردی'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو تیپ 1600 آردی / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو تیپ 1600 آردی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000143/مزایده-اجاره-جایگاه-عرضه-گاز-طبیعی-CNG'>مزایده اجاره جایگاه عرضه گاز طبیعی CNG / آگهی مزایده, مزایده اجاره جایگاه عرضه گاز طبیعی CNG</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000145/مزایده-ملک-بخش-شش-مشهد-مرحله-دوم'>مزایده ملک بخش شش مشهد مرحله دوم / مزایده ,مزایده ملک بخش شش مشهد مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000147/مزایده-فروش-4-دستگاه-خودرو-سواری-نوبت-دوم'>مزایده فروش 4 دستگاه خودرو سواری- نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش 4 دستگاه خودرو سواری- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000148/مزایده-ملک-بخش-نه-مشهد'>مزایده ملک بخش نه مشهد / مزایده ,مزایده ملک بخش نه مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000149/مزایده-اجاره-زمین-دفتر-کار-و-پارکینگ-مینی-بوس-تجدید-نوبت-دوم'>مزایده اجاره زمین دفتر کار و پارکینگ مینی بوس تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده ، مزایده اجاره زمین دفتر کار و پارکینگ مینی بوس تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000150/مزایده-یک-قطعه-باغ-بخش-شش-مشهد-مرحله-اول'>مزایده یک قطعه باغ بخش شش مشهد مرحله اول / مزایده ,مزایده یک قطعه باغ بخش شش مشهد مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000151/مزایده-ملک-بخش-شش-مشهد-اموال-غیرمنقول'>مزایده ملک بخش شش مشهد اموال غیرمنقول  / مزایده ,مزایده ملک بخش شش مشهد اموال غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000152/مزایده-واگذاری-مجوز-پرورش-میگو'>مزایده واگذاری مجوز پرورش میگو / مزایده ,مزایده واگذاری مجوز پرورش میگو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000153/مزایده-واگذاری-زمین-جهت-نصب-کانکس-مطبوعاتی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری زمین جهت نصب کانکس مطبوعاتی نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری زمین جهت نصب کانکس مطبوعاتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000155/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پراید-رنگ-مشکی'>مزایده یک دستگاه سواری پراید رنگ مشکی / مزایده یک دستگاه سواری پراید رنگ مشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000156/مزایده-انواع-ادویه-جات'>مزایده انواع ادویه جات / مزایده,مزایده انواع ادویه جات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000157/مزایده-واگذاری-مراکز-و-کارگاههای-آموزشی'>مزایده واگذاری مراکز و کارگاههای آموزشی / آگهی فراخوان عمومی مزایده, مزایده واگذاری مراکز و کارگاههای آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000159/مزایده-زمین-شماره-54-فرعی-بخش-دوازده-سبزوار'>مزایده زمین شماره 54 فرعی بخش دوازده سبزوار / مزایده ,مزایده زمین شماره 54 فرعی بخش دوازده سبزوار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000160/مزایده-فروش-انواع-قطعات-ضایعاتی-بدنه-ای-و-تزئیناتی-و--'>مزایده فروش انواع قطعات ضایعاتی بدنه ای و تزئیناتی و ... / آگهی مزایده , مزایده فروش انواع قطعات ضایعاتی بدنه ای و تزئیناتی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000162/مزایده-فروش-انواع-دیسپنسر-دو-نازل-بنزینی--اسپنسر-دو-نازل-بنزینی'>مزایده فروش انواع دیسپنسر دو نازل بنزینی ، اسپنسر دو نازل بنزینی / مزایده , مزایده فروش انواع دیسپنسر دو نازل بنزینی ، اسپنسر دو نازل بنزینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000163/مزایده-واگذاری-بخشی-از-اراضی-ساختمان-مرکزی-مساحت-2677-83-متر-نوبت-سوم'>مزایده واگذاری بخشی از اراضی ساختمان مرکزی مساحت 2677.83 متر نوبت سوم / مزایده,مزایده واگذاری بخشی از اراضی ساختمان مرکزی مساحت 2677.83 متر نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000164/مزایده-یک-دستگاه-قهوه-ساز'>مزایده یک دستگاه قهوه ساز  / مزایده، مزایده یک دستگاه قهوه ساز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000166/مزایده-پرس-شیلنگ-اسپیلت-یونیت--'>مزایده پرس شیلنگ، اسپیلت یونیت ... / مزایده,مزایده پرس شیلنگ، اسپیلت یونیت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000167/مزایده-دستگاه-لبه-چسبان-نوبت-دوم'>مزایده دستگاه لبه چسبان  نوبت دوم  / اگهی مزایده , مزایده دستگاه لبه چسبان  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000169/مزایده-فروش-شش-قطعه-زمین-تجاری-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش شش قطعه زمین تجاری مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش شش قطعه زمین تجاری مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000170/مزایده-اجاره-یک-باب-مغازه-و-اجاره-یک-سالن-بدنسازی--'>مزایده اجاره یک باب مغازه و اجاره یک سالن بدنسازی... / مزایده عمومی, مزایده اجاره یک باب مغازه و اجاره یک سالن بدنسازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000171/مزایده-فروش-اعیان-دو-باب-واحد-تجاری-مرحله-دوم-96-9-26'>مزایده فروش اعیان دو باب واحد تجاری مرحله دوم 96.9.26 / مزایده,مزایده فروش اعیان دو باب واحد تجاری مرحله دوم 96.9.26</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000172/مزایده-واگذاری-مدیریت-اجرایی-طرح-کارت-پارک-سطح-شهر--مرحله-دوم-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری مدیریت اجرایی طرح کارت پارک سطح شهر - مرحله دوم نوبت دوم  / مزایده,مزایده واگذاری مدیریت اجرایی طرح کارت پارک سطح شهر - مرحله دوم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000173/مزایده-تعداد-دو-باب-مغازه-ورودی-و-بوفه-پردیس-سینمایی'>مزایده تعداد دو باب مغازه ورودی و بوفه پردیس سینمایی / آگهی مزایده، مزایده تعداد دو باب مغازه ورودی و بوفه پردیس سینمایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000174/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-کامیون-آنو'>مزایده یک دستگاه خودروی کامیون آنو / مزایده، مزایده یک دستگاه خودروی کامیون آنو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000175/مزایده-اموال-غیرمنقول-زمین-کاربری-مسکونی-صنعتی-کارگاهی-نوبت-دوم'>مزایده اموال غیرمنقول زمین کاربری مسکونی صنعتی کارگاهی نوبت دوم  / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول زمین کاربری مسکونی صنعتی کارگاهی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000178/مزایده-منزل-مسکونی-پلاک-ثبتی-شصت-و-هشت-فرعی'>مزایده منزل مسکونی پلاک ثبتی شصت و هشت فرعی / مزایده,مزایده منزل مسکونی پلاک ثبتی شصت و هشت فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000180/مزایده-تخریب-کارگاه-متالوژی-هنرستان'>مزایده تخریب کارگاه متالوژی هنرستان / اگهی مزایده , مزایده تخریب کارگاه متالوژی هنرستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000182/مزایده-1-5-دانگ-مشاع-از-منزل-مسکونی-بخش-سه'>مزایده 1.5 دانگ مشاع از منزل مسکونی بخش سه / مزایده,مزایده 1.5 دانگ مشاع از منزل مسکونی بخش سه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000186/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-MVM-ایکس'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری MVM ایکس  / مزایده، مزایده یک دستگاه خودرو سواری MVM ایکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000187/مزایده-فروش-سه-قطعه-زمین-کاربری-مسکونی-تجاری-نوبت-دوم-96-9-26'>مزایده فروش سه قطعه زمین کاربری مسکونی تجاری نوبت دوم 96.9.26 / مزایده,مزایده فروش سه قطعه زمین کاربری مسکونی تجاری نوبت دوم 96.9.26</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000189/مزایده-واگذاری-استیجاری-یک-واحد-سفره-خانه-سنتی'>مزایده واگذاری استیجاری یک  واحد سفره خانه سنتی / آگهی مزایده عمومی کتبی ,مزایده واگذاری استیجاری یک  واحد سفره خانه سنتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000190/مزایده-فروش-املاک-مساحت-180-و-241متر'>مزایده فروش املاک مساحت 180 و 241متر  / مزایده,مزایده فروش املاک مساحت 180 و 241متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000192/مزایده-فروش-41-قطعه-زمین-نوبت-دوم'>مزایده فروش 41 قطعه زمین نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش 41 قطعه زمین نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000195/مزایده-فروش-یک-قطعه-از-اراضی-سایت-پرورش-میگو-200000متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک قطعه از اراضی سایت پرورش میگو 200000متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه از اراضی سایت پرورش میگو 200000متر نوبت دوم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000197/مزایده-ضایعات-ورق-آلیاژی'>مزایده ضایعات ورق آلیاژی / اگهی مزایده , مزایده ضایعات ورق آلیاژی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000198/مزایده-8-دستگاه-ماشین-بافندگی'>مزایده 8 دستگاه ماشین بافندگی  / آگهی مزایده اموال غیرمنقول، مزایده 8 دستگاه ماشین بافندگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000199/مزایده-ملک-مساحت-تقریبی-نود-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت تقریبی نود متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت تقریبی نود متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000200/مزایده-فروش-یک-دستگاه-وانت-نیسان-کمپرسی-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک دستگاه وانت نیسان کمپرسی نوبت دوم  / آگهی مزایده,مزایده فروش یک دستگاه وانت نیسان کمپرسی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000202/مزایده-خودرو-سواری-تیبا-سفید-خاکستری'>مزایده خودرو سواری تیبا سفید خاکستری  / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده خودرو سواری تیبا سفید خاکستری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000205/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-پژو-پارس--مرحله-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو پژو پارس - مرحله  دوم / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودرو پژو پارس - مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000206/مزایده-ماشین-و-آلات-خط-تولید-تجهیزات-مستعمل-و-اقلام-مازاد'>مزایده ماشین و آلات خط تولید، تجهیزات مستعمل و اقلام مازاد  / مزایده, مزایده ماشین و آلات خط تولید، تجهیزات مستعمل و اقلام مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000208/مزایده-خودروی-ون'>مزایده خودروی ون / مزایده ,مزایده خودروی ون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000210/تجدید-مزایده-اجاره-دکه'>تجدید مزایده اجاره دکه / تجدید اگهی , تجدید مزایده اجاره دکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000211/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-پارس-نقره-ای'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو پارس نقره ای  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه خودرو پژو پارس نقره ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000212/مزایده-فروش-املاک-مازاد-بانک-نوبت-پنجم'>مزایده فروش املاک مازاد بانک نوبت پنجم / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بانک نوبت پنجم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000216/مزایده-واگذاری-جهت-بهره-برداری-از-ساختمان-اقامتی-موسسه-ایثار-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری جهت بهره برداری از ساختمان اقامتی موسسه ایثار نوبت دوم  / اگهی مزایده , مزایده واگذاری جهت بهره برداری از ساختمان اقامتی موسسه ایثار نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000217/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-2006متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 2006متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 2006متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000218/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-شخصی-پژو'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری شخصی پژو / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه خودرو سواری شخصی پژو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000220/مزایده-ششدانگ-پلاک-مساحت-370متر-بخش-یک'>مزایده ششدانگ پلاک مساحت 370متر بخش یک / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک مساحت 370متر بخش یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000221/مزایده-محل-استقرار-یک-دستگاه-فودکار-و--'>مزایده محل استقرار یک دستگاه فودکار و ... / مزایده ,مزایده محل استقرار یک دستگاه فودکار و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000222/مزایده-دو-دستگاه-خودرو-سواری'>مزایده دو دستگاه خودرو سواری  / مزایده ,مزایده دو دستگاه خودرو سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000223/مزایده-فروش-کالاهای-ضایعاتی-از-قبیل-ضایعات-شن-شات-بلاست--'>مزایده فروش کالاهای ضایعاتی از قبیل ضایعات شن شات بلاست...  / آگهی مزایده, مزایده فروش کالاهای ضایعاتی از قبیل ضایعات شن شات بلاست... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000227/مزایده-یک-دستگاه-خودرو'>مزایده یک دستگاه خودرو / مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000228/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-1173-20متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 1173.20متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 1173.20متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000229/مزایده-عمومی-واگذاری-داروخانه-بیمارستان-شهید-رجایی-داران'>مزایده عمومی واگذاری داروخانه بیمارستان شهید رجایی داران / آگهی مزایده عمومی , مزایده عمومی واگذاری داروخانه بیمارستان شهید رجایی داران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000230/مزایده-سند-مالکیت-ششدانگ-زمین-مشتمل-بر-مغازه'>مزایده سند مالکیت ششدانگ زمین مشتمل بر مغازه / مزایده,مزایده سند مالکیت ششدانگ زمین مشتمل بر مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000232/مزایده-مشارکت-عمومی-عملیات-اجرایی-پروژه-های-مسکونی--نوبت-دوم'>مزایده مشارکت عمومی عملیات اجرایی پروژه های مسکونی - نوبت دوم / مزایده , مزایده مشارکت عمومی عملیات اجرایی پروژه های مسکونی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000233/مزایده-فروش-املاک-و-مستغلات'>مزایده فروش املاک و مستغلات  / مزایده,مزایده فروش املاک و مستغلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000234/مزایده-یک-دستگاه-تراکتور-زراعی-کوچک'>مزایده یک دستگاه تراکتور زراعی کوچک / مزایده,مزایده یک دستگاه تراکتور زراعی کوچک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000238/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-657-50متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 657.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 657.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000240/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-50-متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 50 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 50 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000241/مزایده-اجاره-طباخی-چهارده-معصوم-ع'>مزایده اجاره طباخی چهارده معصوم ع  / مزایده اجاره طباخی چهارده معصوم ع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000242/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-دو-و-نیم-طبقه-قطعه-دوم-تفکیکی'>مزایده ششدانگ یکباب خانه دو و نیم طبقه قطعه دوم تفکیکی / مزایدهمزایده ششدانگ یکباب خانه دو و نیم طبقه قطعه دوم تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000243/مزایده-فروش-زمین-مساحت-750مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده فروش زمین مساحت 750مترمربع نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش زمین مساحت 750مترمربع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000244/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-مسکونی-تجاری-اداری-و-اراضی-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی از املاک مسکونی تجاری اداری و اراضی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک مسکونی تجاری اداری و اراضی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000245/مزایده-اجاره-واحد-تجاری-(نوبت-دوم)'>مزایده اجاره واحد تجاری (نوبت دوم) / مزایده, مزایده اجاره واحد تجاری (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000246/مزایده-اجاره-کارخانه-آسفالت-نیمه-اتوماتیک-60-تنی--'>مزایده اجاره کارخانه آسفالت نیمه اتوماتیک 60 تنی.... / آگهی اجاره اموال غیر منقول , مزایده اجاره کارخانه آسفالت نیمه اتوماتیک 60 تنی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000249/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-دو-زنجان-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی بخش دو زنجان نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش دو زنجان نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000251/مزایده-یک-دستگاه-کامیون-کشنده-ولوو-fh'>مزایده یک دستگاه کامیون کشنده ولوو fh / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه کامیون کشنده ولوو fh</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000253/تجدید-مزایده-اجاره-17-واحد-تجاری'>تجدید مزایده اجاره 17 واحد تجاری / آگهی تجدید مزایده، تجدید مزایده اجاره 17 واحد تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000254/مزایده-ششدانگ-اعیانی-ساختمان-مساحت-234-90متر-96-9-25'>مزایده ششدانگ اعیانی ساختمان مساحت 234.90متر 96.9.25 / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی ساختمان مساحت 234.90متر 96.9.25</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000256/مزایده-فروش-تعدادی-از-زمین-های-مسکونی'>مزایده فروش تعدادی از زمین های مسکونی  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از زمین های مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000257/مزایده-اجاره-15-استند-تبلیغاتی'>مزایده  اجاره 15 استند تبلیغاتی / مزایده ,مزایده  اجاره 15 استند تبلیغاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000259/فراخوان-مزایده-اجاره-استخر-سرپوشیده'>فراخوان مزایده اجاره استخر سرپوشیده / فراخوان, فراخوان مزایده اجاره استخر سرپوشیده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000260/تجدید-مزایده-بهره-برداری-از-غرفه--'>تجدید مزایده بهره برداری از غرفه... / آگهی تجدید مزایده عمومی، تجدید مزایده بهره برداری از غرفه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000261/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-260متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 260متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 260متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000264/مزایده-پلاک-ثبت-شده-شماره35233-فرعی-بخش-چهار'>مزایده پلاک ثبت شده شماره35233 فرعی بخش چهار  / مزایده,مزایده پلاک ثبت شده شماره35233 فرعی بخش چهار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000265/مزایده-واگذاری-امور-داروئی-بیمارستان'>مزایده واگذاری امور داروئی بیمارستان  / مزایده, مزایده واگذاری امور داروئی بیمارستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000268/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-هفتاد-و-شش-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت هفتاد و شش متر / مزایده,ممزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت هفتاد و شش متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000269/مزایده-واگذاری-عواید-حاصل-از-کشتارگاه-و-پارکبانی'>مزایده واگذاری عواید حاصل از کشتارگاه و پارکبانی  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری عواید حاصل از کشتارگاه و پارکبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000272/مزایده-اجاره-قسمتی-از-فضای-پارک-جنگلی'>مزایده اجاره قسمتی از فضای پارک جنگلی / آگهی مزایده,مزایده اجاره قسمتی از فضای پارک جنگلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000273/مزایده-سه-قطعه-زمین-مزروعی-نوبت-اول'>مزایده سه قطعه زمین مزروعی نوبت اول  / مزایده,مزایده سه قطعه زمین مزروعی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000275/مزایده-واگذاری-یک-باب-مغازه--مرحله-اول-نوبت-اول'>مزایده واگذاری یک باب مغازه  - مرحله اول نوبت اول / آگهی مزایده، مزایده واگذاری یک باب مغازه  - مرحله اول نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000276/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-141-35متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 141.35متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 141.35متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000280/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-231-25متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 231.25متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 231.25متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000281/مزایده-واگذاری-اجاره-محل-استقرار-وسیله-بازی-در-پارک'>مزایده واگذاری اجاره محل استقرار وسیله بازی در پارک / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری اجاره محل استقرار وسیله بازی در پارک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000283/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-سمند'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری سمند  / مزایده، مزایده یک دستگاه خودروی سواری سمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000286/مزایده-ملک-مساحت-117-85متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت 117.85متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک مساحت 117.85متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000287/مزایده-میز-تلویزیون'>مزایده میز تلویزیون  / اگهی مزایده , مزایده میز تلویزیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000291/تجدید-مزایده-واگذاری-تبلیغات-در-سطح-شهر'>تجدید مزایده واگذاری تبلیغات در سطح شهر / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری تبلیغات در سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000293/مزایده-فروش-املاک-و-اموال-و-ماشین-آلات'>مزایده فروش املاک و اموال و ماشین آلات / آگهی مزایده, مزایده فروش املاک و اموال و ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000297/مزایده-ملک-بخش-دو-اراک-نوبت-اول'>مزایده ملک بخش دو اراک نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک بخش دو اراک نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000299/مزایده-یکباب-خانه-بر-روی-عرصه-دو-طبقه-ساختمان-نوبت-سوم'>مزایده یکباب خانه بر روی عرصه دو طبقه ساختمان نوبت سوم / مزایده,مزایده یکباب خانه بر روی عرصه دو طبقه ساختمان نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000301/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-61-05متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 61.05متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 61.05متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000302/مزایده-عوایدات-ترمینال---نوبت-دوم'>مزایده عوایدات ترمینال ... نوبت دوم  / مزایده ,مزایده عوایدات ترمینال ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000303/مزایده-یک-قطعه-به-مساحت-سیصد-متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه به مساحت سیصد متر نوبت اول  / مزایده,مزایده یک قطعه به مساحت سیصد متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000306/مزایده-ششدانگ-یکدستگاه-خودرو-پژو-206-هاچ-بک'>مزایده ششدانگ یکدستگاه خودرو پژو 206 هاچ بک / آگهی مزایده اموال غیر منقول, مزایده ششدانگ یکدستگاه خودرو پژو 206 هاچ بک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000307/مزایده-فروش-خودروها'>مزایده فروش خودروها / آگهی مزایده,مزایده فروش خودروها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000308/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-72-09متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 72.09متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 72.09متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000309/مزایده-یک-دستگاه-خودرو'>مزایده یک دستگاه خودرو / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000310/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-48-تبریز'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 48 تبریز  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 48 تبریز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000312/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-پلاک-یازده-فرعی'>مزایده دو دانگ مشاع از پلاک یازده فرعی / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از پلاک یازده فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000314/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-8745-18متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 8745.18متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 8745.18متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000316/مزایده-پلاک-ثبت-شده-عرصه-85-5متر'>مزایده پلاک ثبت شده عرصه 85.5متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبت شده عرصه 85.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000317/مزایده-یک-دستگاه-ابزارزن-و-کله-بر-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه ابزارزن و کله بر- نوبت دوم / مزایده,مزایده یک دستگاه ابزارزن و کله بر- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000320/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-315-47متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 315.47متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 315.47متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000321/آگهی-مزایده-فروش-تعددی-از-دستگاه-های-MAIN-FRAME'>آگهی مزایده فروش تعددی از دستگاه های MAIN FRAME / مزایده ,آگهی مزایده فروش تعددی از دستگاه های MAIN FRAME</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000322/مزایده-6-047-حبه-از-72-حبه-ششدانگ-ملکی'>مزایده 6.047 حبه از 72 حبه ششدانگ ملکی / مزایده,مزایده 6.047 حبه از 72 حبه ششدانگ ملکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000325/مزایده-فروش-مقداری-آهن-آلات-ضایعاتی'>مزایده فروش مقداری آهن آلات ضایعاتی / مزایده,مزایده فروش مقداری آهن آلات ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000326/مزایده-اجاره-گیشه-فروش-بلیط-و-ساماندهی--'>مزایده اجاره گیشه فروش بلیط و ساماندهی... / آگهی مزایده ، مزایده اجاره گیشه فروش بلیط و ساماندهی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000327/مزایده-پلاک-شماره-هشتصد-و-چهل-فرعی-بخش-22-فارس'>مزایده پلاک شماره هشتصد و  چهل فرعی بخش 22 فارس / مزایده,مزایده پلاک شماره هشتصد و  چهل فرعی بخش 22 فارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000329/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-111-71متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 111.71متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 111.71متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000331/مزایده-مغازه-های-مجتمع-تجاری-تفریحی-نگین'>مزایده مغازه های مجتمع تجاری تفریحی نگین / مزایده ,مزایده مغازه های مجتمع تجاری تفریحی نگین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000332/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-اعیان-170-متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی اعیان 170 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی اعیان 170 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000334/مزایده-حق-السهم-خود-از-تاسیسات-طرح-ساحلی-نوبت-دوم'>مزایده حق السهم خود از تاسیسات طرح ساحلی نوبت دوم / آگهی مزایده کتبی , مزایده حق السهم خود از تاسیسات طرح ساحلی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000335/مزایده-آپارتمان-مساحت-67-04متر-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان مساحت 67.04متر نوبت اول  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 67.04متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000339/مزایده-تعداد-22-واحد-منزل-مسکونی-یک-طبقه'>مزایده تعداد 22 واحد منزل مسکونی یک طبقه / مزایده,مزایده تعداد 22 واحد منزل مسکونی یک طبقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000342/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-سیستم-جیلی'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری سیستم جیلی / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده یک دستگاه خودروی سواری سیستم جیلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000343/مزایده-فروش-وانت-نیسان-مدل-84'>مزایده فروش وانت نیسان مدل 84  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش وانت نیسان مدل 84 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000345/مزایده-فروش-مجموعه-15-واحدی'>مزایده فروش مجموعه 15 واحدی / مزایده,مزایده فروش مجموعه 15 واحدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000346/مزایده-فروش-سه-قطعه-زمین-تجدید'>مزایده فروش سه قطعه زمین تجدید / مزایده,مزایده فروش سه قطعه زمین تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000354/مزایده-اجاره-ملک-موسوم-به-مرغداری-بومی-نوبت-دوم'>مزایده اجاره ملک موسوم به مرغداری بومی- نوبت دوم / مزایده,مزایده اجاره ملک موسوم به مرغداری بومی- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000355/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-عرصه-109-80متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 109.80متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 109.80متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000361/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-با-قدمت-15-سال'>مزایده ششدانگ یکباب خانه با قدمت 15 سال / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه با قدمت 15 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000362/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-سواری-پراید'>مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری پراید / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000363/مزایده-تفکیک--جمع-آوری-و-انتقال-پسماندهای-خشک'>مزایده تفکیک ، جمع آوری و  انتقال پسماندهای خشک / آگهی مزایده عمومی ، مزایده تفکیک ، جمع آوری و  انتقال پسماندهای خشک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000364/مزایده-اجاره-زمین-تصفیه-خانه-فاضلاب-شهر'>مزایده اجاره زمین تصفیه خانه فاضلاب شهر / مزایده اجاره زمین تصفیه خانه فاضلاب شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000366/مزایده-منزل-مخروبه-مسکونی-و-ملک-تجاری'>مزایده منزل مخروبه مسکونی و ملک تجاری / مزایده,مزایده منزل مخروبه مسکونی و ملک تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000369/مزایده-واگذاری-اجاره-مکان-داروخانه-سرپائی-بیمارستان'>مزایده واگذاری اجاره مکان داروخانه سرپائی بیمارستان / مزایده واگذاری اجاره مکان داروخانه سرپائی بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000373/مزایده-پارکینگ-طبقاتی-تجدید'>مزایده پارکینگ طبقاتی تجدید  / مزایده ,مزایده پارکینگ طبقاتی تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000374/مزایده-فروش-انواع-مبل'>مزایده فروش انواع مبل / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش انواع مبل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000375/مزایده-تمامت-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-144-5متر'>مزایده تمامت ششدانگ یکباب خانه مساحت 144.5متر / مزایده,مزایده تمامت ششدانگ یکباب خانه مساحت 144.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000377/اصلاحیه-مزایده-فروش-زمین-مسکونی-مساحت-204-73متر'>اصلاحیه مزایده فروش زمین مسکونی مساحت 204.73متر  / اصلاحیه مزایده,مزایده فروش زمین مسکونی مساحت 204.73متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000380/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-399متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 399متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 399متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000382/مزایده-بهره-برداری-رستوران-و-کافی-شاپ-نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری رستوران و کافی شاپ نوبت دوم  / آگهی مزایده کتبی , مزایده بهره برداری رستوران و کافی شاپ نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000385/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-عرصه-146-متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 146 متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 146 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000387/فراخوان-مزایده-عمومی-فروش-50000-کیلوگرم-کنتور-و-رکولاتور-اسقاطی'>فراخوان مزایده عمومی فروش 50000 کیلوگرم کنتور و رکولاتور اسقاطی  / فراخوان مزایده عمومی , فراخوان مزایده عمومی فروش 50000 کیلوگرم کنتور و رکولاتور اسقاطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000389/اصلاحیه-مزایده-فروش-دو-دستگاه-پاجیرو-و-یکدستگاه-زانتیا'>اصلاحیه مزایده فروش دو دستگاه پاجیرو و یکدستگاه زانتیا  / اصلاحیه مزایده عمومی , مزایده فروش دو دستگاه پاجیرو و یکدستگاه زانتیا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000390/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-375-92متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 375.92متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 375.92متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000393/مزایده-فروش-ساختمان-جهاد-دهستان-خضرنبی-نوبت-دوم'>مزایده فروش ساختمان جهاد دهستان خضرنبی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش ساختمان جهاد دهستان خضرنبی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000396/مزایده-فروش-ضایعات-فلزی-شامل-ورقهای-سقف-مخازن---تجدید-اصلاحیه'>مزایده فروش ضایعات فلزی شامل ورقهای سقف مخازن.... تجدید اصلاحیه / اصلاحیه آگهی تجدید مزایده , مزایده فروش ضایعات فلزی شامل ورقهای سقف مخازن.... تجدید اصلاحیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000397/مزایده-فروش-تعداد-35-دستگاه-خودرو-سبک-و-1-دستگاه-کامیونت'>مزایده فروش  تعداد 35 دستگاه خودرو سبک و 1 دستگاه کامیونت  / مزایده عمومی, مزایده فروش  تعداد 35 دستگاه خودرو سبک و 1 دستگاه کامیونت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000406/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-مازاد-بانک-صادرات'>مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد بانک صادرات / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد بانک صادرات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000416/مزایده-فروش-تعداد-چهار-رقبه-از-املاک-مازاد'>مزایده فروش تعداد چهار رقبه از املاک مازاد  / مزایده,مزایده فروش تعداد چهار رقبه از املاک مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000422/مزایده-فروش-آپارتمان-اداری-مساحت-125-متر'>مزایده فروش آپارتمان اداری مساحت 125 متر  / مزایده,مزایده فروش آپارتمان اداری مساحت 125 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000431/مزایده-زمین-مساحت-عرصه-2203متر'>مزایده زمین مساحت عرصه 2203متر  / مزایده,مزایده زمین مساحت عرصه 2203متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000434/مزایده-واگذاری-حق-استفاده-از-سالن-ورزشی'>مزایده واگذاری حق استفاده از سالن ورزشی / آگهی دعوت به مزایده عمومی , مزایده واگذاری حق استفاده از سالن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000438/مزایده-2900متر-زمین-مشاعی'>مزایده 2900متر زمین مشاعی / مزایده,مزایده 2900متر زمین مشاعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000444/مزایده-ششدانگ-خانه-مسکونی-مساحت-521متر'>مزایده ششدانگ خانه مسکونی مساحت 521متر  / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مسکونی مساحت 521متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000445/مزایده-خودروی-پراید-هاچ-بک'>مزایده خودروی پراید هاچ بک  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده خودروی پراید هاچ بک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000453/مزایده-فروش-املاک-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش املاک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000458/مزایده-یک-واحد-گاوداری-مساحت-کل-1600متر'>مزایده یک واحد گاوداری مساحت کل 1600متر  / مزایده,مزایده یک واحد گاوداری مساحت کل 1600متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000472/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-مساحت-101019متر'>مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت 101019متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت 101019متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000481/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-شماره-پلاک-469-فرعی'>مزایده یک قطعه زمین به شماره پلاک 469 فرعی / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به شماره پلاک 469 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000489/مزایده-ششدانگ-یکباب-گاوداری-بخش-سه'>مزایده ششدانگ یکباب گاوداری بخش سه  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب گاوداری بخش سه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000510/مزایده-ششدانگ-پلاک-سیزده-هزار-و-چهارصد-و-نود-و-پنج-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک سیزده هزار و چهارصد و نود و پنج فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک سیزده هزار و چهارصد و نود و پنج فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000523/مزایده-ساختمان-بخش-13-کرمانشاه-نوبت-دوم'>مزایده ساختمان بخش 13 کرمانشاه نوبت دوم  / مزایده,مزایده ساختمان بخش 13 کرمانشاه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000525/مزایده-فروش-۳-دستگاه-خودرو-پیکان-و-یک-دستگاه-پاترول'>مزایده فروش ۳ دستگاه خودرو پیکان و یک دستگاه پاترول     / مزایده, مزایده فروش ۳ دستگاه خودرو پیکان و یک دستگاه پاترول    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000537/مزایده-یکباب-منزل-با-قدمت-چهل-سال'>مزایده یکباب منزل با قدمت چهل سال / مزایده,مزایده یکباب منزل با قدمت چهل سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000543/مزایده-فروش-املاک-کاربری-تجاری-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک کاربری تجاری مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش املاک کاربری تجاری مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000550/مزایده-پلاک-ثبتی-9968-941-بخش-15-فارس'>مزایده پلاک ثبتی 9968/941 بخش 15 فارس / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 9968/941 بخش 15 فارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000574/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-99-57متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 99.57متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 99.57متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000577/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-78-92مترمربع'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 78.92مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 78.92مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000581/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-900-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 900 متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 900 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000587/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-مساحت-182-18متر'>مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی مساحت 182.18متر  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی مساحت 182.18متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000591/اصلاحیه-مزایده-اجاره-باسکول-و-ملک-شهرداری'>اصلاحیه مزایده اجاره باسکول و ملک شهرداری  / اصلاحیه مزایده, مزایده اجاره باسکول و ملک شهرداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000615/مزایده-129-دستگاه-اتومبیل-مازاد'>مزایده 129 دستگاه اتومبیل مازاد / مزایده عمومی, مزایده 129 دستگاه اتومبیل مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000633/مزایده-ابزار-آلات--قطعات-مختلف-خودرویی--'>مزایده ابزار آلات -  قطعات مختلف خودرویی...  / مزایده ابزار آلات -  قطعات مختلف خودرویی... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000639/فراخوان-استعلام-اجاره-مکان-بوفه'>فراخوان استعلام اجاره مکان بوفه / استعلام, فراخوان استعلام اجاره مکان بوفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000649/مزایده-فروش-خودرو'>مزایده فروش خودرو  / مزایده فروش خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000656/مزایده-فروش-خودرو-و-اقلام'>مزایده فروش خودرو و اقلام / مزایده فروش خودرو و اقلام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000669/مناقصه-واگذاری-خدمات-آزمایشگاه-به-بخش-خصوصی'>مناقصه واگذاری خدمات آزمایشگاه به بخش خصوصی / اگهی مناقصه , مناقصه واگذاری خدمات آزمایشگاه به بخش خصوصی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000670/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای-روستای-اینچه'>استعلام  اجرای طرح هادی روستای روستای اینچه / استعلام, استعلام  اجرای طرح هادی روستای روستای اینچه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000671/استعلام-کانکس'>استعلام کانکس / استعلام, استعلام کانکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000672/استعلام-دو-دستگاه-کانکس-اداری'>استعلام دو دستگاه کانکس اداری / استعلام , استعلام دو دستگاه کانکس اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000673/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری  / استعلام ,استعلام کامپیوتر و فناوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000674/استعلام-ساخت-دو-باب-مخزن-بتنی'>استعلام ساخت دو باب مخزن بتنی  / استعلام ,استعلام ساخت دو باب مخزن بتنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000675/استعلام-خرید-استورج-و-متعلقات-40'>استعلام خرید استورج و متعلقات 40 / استعلام,استعلام ​خرید استورج و متعلقات 40</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000676/استعلام-خرید-لوازم-برقی-شبکه-روشنایی'>استعلام خرید لوازم برقی شبکه روشنایی  / استعلام , استعلام خرید لوازم برقی شبکه روشنایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000677/مناقصه-اجرای-کارهای-باقیمانده-مخزن-2000-متر-مکعبی'>مناقصه اجرای کارهای باقیمانده مخزن 2000 متر مکعبی  / مناقصه اجرای کارهای باقیمانده مخزن 2000 متر مکعبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000678/استعلام-خرید-۲۸-عدد-سنسور-دما'>استعلام خرید ۲۸ عدد سنسور دما / استعلام ,استعلام خرید ۲۸ عدد سنسور دما</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000679/استعلام-سرور-G9'>استعلام سرور G9 / استعلام, استعلام سرور G9</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000680/استعلام-تهیه-نهاده-های-کشاورزی'>استعلام تهیه نهاده های کشاورزی  / استعلام , استعلام تهیه نهاده های کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000681/استعلام-خط-آبرسانی-از-چاه-جدید-تا-مقابل-آرامستان'>استعلام خط آبرسانی از چاه جدید تا مقابل آرامستان / استعلام, استعلام خط آبرسانی از چاه جدید تا مقابل آرامستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000682/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری  / استعلام ,استعلام کامپیوتر و فناوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000683/استعلام-اجرای-دوره-آموزشی-زبان-تخصصی'>استعلام اجرای دوره آموزشی زبان تخصصی / استعلام, استعلام اجرای دوره آموزشی زبان تخصصی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000684/استعلام-ابزارهای-سنجش-و-پایش-کیفی'>استعلام ابزارهای سنجش و پایش کیفی / استعلام,استعلام ​ابزارهای سنجش و پایش کیفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000685/استعلام-دوربین-مداربسته'>استعلام دوربین مداربسته / استعلام ,استعلام دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000686/استعلام-ابزارآلات-الکتریکی'>استعلام ابزارآلات الکتریکی / استعلام, استعلام ابزارآلات الکتریکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000687/استعلام-فیلتر-پارچه-ای'>استعلام فیلتر پارچه ای / استعلام, استعلام فیلتر پارچه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000688/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری / استعلام , استعلام کامپیوتر و فناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000689/استعلام-۲۲۵۰-عدد-جعبه-هارد-باکس'>استعلام ۲۲۵۰ عدد جعبه هارد باکس / استعلام ,استعلام ۲۲۵۰ عدد جعبه هارد باکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000690/استعلام-​تعمیر-و-حمل-الکتروپمپ-ها'>استعلام ​تعمیر و حمل الکتروپمپ ها  / استعلام ،استعلام ​تعمیر و حمل الکتروپمپ ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000691/مناقصه-واگذاری-امور-مربوط-به-طبخ-و-توزیع-غذا'>مناقصه واگذاری امور مربوط به طبخ و توزیع غذا / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور مربوط به طبخ و توزیع غذا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000692/استعلام-خرید-کابل-شبکه'>استعلام خرید کابل شبکه / استعلام,استعلام ​خرید کابل شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000693/استعلام-سیستم-اعلام-حریق'>استعلام سیستم اعلام حریق / استعلام, استعلام سیستم اعلام حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000694/استعلام-هرس-کن-OLEO--MAC-PPX270'>استعلام هرس کن OLEO - MAC PPX270 / استعلام, استعلام هرس کن OLEO - MAC PPX270</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000695/استعلام-صندلی'>استعلام صندلی  / استعلام ,استعلام صندلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000696/استعلام-خرید-سم-و-کارت-زرد'>استعلام خرید سم و کارت زرد     / استعلام, استعلام خرید سم و کارت زرد    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000697/استعلام-وسایل-مورد-نیاز-ساخت-کانکس'>استعلام وسایل مورد نیاز ساخت کانکس  / استعلام , استعلام وسایل مورد نیاز ساخت کانکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000698/استعلام-تاسیسات-و-مصالح'>استعلام تاسیسات و مصالح / استعلام , استعلام تاسیسات و مصالح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000699/استعلام-​احداث-بوستان-مرکبات-شهرک-صنعتی'>استعلام ​احداث بوستان مرکبات شهرک صنعتی / استعلام, استعلام ​احداث بوستان مرکبات شهرک صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000700/​استعلام-کابل-مسی-تک-رشته'>​استعلام کابل مسی تک رشته / استعلام، ​​استعلام کابل مسی تک رشته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000701/استعلام-راه-بند'>استعلام راه بند  / استعلام ,استعلام راه بند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000702/استعلام-​خرید-نمک-کوهی-و-تحویل'>استعلام ​خرید نمک کوهی و تحویل / استعلام, استعلام ​خرید نمک کوهی و تحویل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000703/استعلام-UTM-SECURITY-VALUE-INCLUDES'>استعلام UTM SECURITY VALUE INCLUDES  / استعلام ,استعلام UTM SECURITY VALUE INCLUDES </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000704/استعلام-خرید-و-نصب-سه-دستگاه-آسانسور'>استعلام خرید و نصب سه دستگاه آسانسور / استعلام, استعلام خرید و نصب سه دستگاه آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000705/استعلام-موتورسیکلت'>استعلام موتورسیکلت / استعلام, استعلام موتورسیکلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000706/استعلام-کاپشن-شلوار-بادگیر-با-آستری'>استعلام کاپشن شلوار بادگیر با آستری  / استعلام , استعلام کاپشن شلوار بادگیر با آستری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000707/فراخوان-خرید-کنتور-دیافراگمی'>فراخوان خرید کنتور دیافراگمی / فراخوان , فراخوان خرید کنتور دیافراگمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000708/مناقصه-بازسازی-3000-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-و-جابجائی--'>مناقصه بازسازی 3000 شبکه جمع آوری فاضلاب و جابجائی ... / مناقصه,مناقصه بازسازی 3000 شبکه جمع آوری فاضلاب و جابجائی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000709/مناقصه-عمومی-توسعه-تکمیل-و-بهسازی-معابر-اصلی-تمدید'>مناقصه عمومی توسعه، تکمیل و بهسازی معابر اصلی تمدید  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی توسعه، تکمیل و بهسازی معابر اصلی تمدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000710/مناقصه-اجاره-خودرو-به-همراه-راننده'>مناقصه  اجاره خودرو به همراه راننده / آگهی مناقصه,مناقصه  اجاره خودرو به همراه راننده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000711/مزایده-پره-های-رادیاتور'>مزایده پره های رادیاتور / مزایده,مزایده پره های رادیاتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000712/استعلام-​خرید-یو-پی-اس'>استعلام ​خرید یو پی اس  / استعلام ,استعلام ​خرید یو پی اس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000713/استعلام-جاروی-استخر'>استعلام جاروی استخر  / استعلام , استعلام جاروی استخر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000714/استعلام-تجهیزات-رایانه'>استعلام تجهیزات رایانه  / استعلام ,استعلام تجهیزات رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000715/​استعلام-اجرای-عملیات-جدولگذاری-و-پل'>​استعلام اجرای عملیات جدولگذاری و پل / استعلام، ​​استعلام اجرای عملیات جدولگذاری و پل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000716/استعلام-طرح-توانمندسازی-نیروهای-انسانی'>استعلام طرح توانمندسازی نیروهای انسانی  / استعلام, استعلام طرح توانمندسازی نیروهای انسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000717/استعلام-رب-گوجه-فرنگی-5-کیلویی'>استعلام رب گوجه فرنگی 5 کیلویی / استعلام ، استعلام رب گوجه فرنگی 5 کیلویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000718/استعلام-دستگاه-تعیین-زمان-کانزیستومتر'>استعلام دستگاه تعیین زمان کانزیستومتر / استعلام , استعلام دستگاه تعیین زمان کانزیستومتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000719/استعلام-​تهیه-و-ساخت-تعداد-64-عدد-فونداسیون'>استعلام ​تهیه و ساخت تعداد 64 عدد فونداسیون / استعلام ، استعلام ​تهیه و ساخت تعداد 64 عدد فونداسیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000720/استعلام-اجاره-دو-دستگاه-تراکتور'>استعلام اجاره دو دستگاه تراکتور  / استعلام , استعلام اجاره دو دستگاه تراکتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000721/استعلام-ست-تجهیزات-حفاظت-فردی'>استعلام ست تجهیزات حفاظت فردی / استعلام, استعلام ست تجهیزات حفاظت فردی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000722/استعلام-خرید-گواهینامه--'>استعلام خرید گواهینامه... / استعلام, استعلام خرید گواهینامه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000723/​استعلام-بازسازی-و-اورهال'>​استعلام بازسازی و اورهال / استعلام، ​​استعلام بازسازی و اورهال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000724/استعلام-مرمت-و-بازسازی-قنات-عمومی'>استعلام مرمت و بازسازی قنات عمومی  / استعلام, استعلام مرمت و بازسازی قنات عمومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000725/استعلام-جمع-آوری-تاسیساتی-و-مکانیکی'>استعلام جمع آوری تاسیساتی و مکانیکی / استعلام , استعلام جمع آوری تاسیساتی و مکانیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000726/استعلام-کاتریج-طبق-لیست-پیوست--'>استعلام کاتریج طبق لیست پیوست ... / استعلام,استعلام کاتریج طبق لیست پیوست ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000727/استعلام-کفش-ایمنی-و-کفش-پرسنلی'>استعلام کفش ایمنی و کفش پرسنلی / استعلام, استعلام کفش ایمنی و کفش پرسنلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000728/استعلام-مایع-دستشویی-گلرنگ'>استعلام مایع دستشویی گلرنگ  / استعلام , استعلام مایع دستشویی گلرنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000729/استعلام-​لایسنس-یکساله-آنتی-ویروس-SYMANTEC'>استعلام ​لایسنس یکساله آنتی ویروس SYMANTEC / استعلام, استعلام لایسنس یکساله آنتی ویروس SYMANTEC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000730/استعلام-برقرسانی-جهت-اجرای-پروژه--'>استعلام برقرسانی جهت اجرای پروژه... / استعلام, استعلام برقرسانی جهت اجرای پروژه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000731/استعلام-دوربین-ویدیو-کنفرانس'>استعلام دوربین ویدیو کنفرانس  / استعلام, استعلام دوربین ویدیو کنفرانس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000732/استعلام-​تجهیزات-امنیتی'>استعلام ​تجهیزات امنیتی / استعلام, استعلام ​تجهیزات امنیتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000733/استعلام-برقرسانی-جهت-اجرای-پروژه--96-09-26'>استعلام برقرسانی جهت اجرای پروژه... 96.09.26 / استعلام, استعلام برقرسانی جهت اجرای پروژه... 96.09.26</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000734/استعلام-چکش-ویبره-ای'>استعلام چکش ویبره ای / استعلام , استعلام چکش ویبره ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000735/استعلام-برقرسانی-جهت-اجرای-پروژه--'>استعلام برقرسانی جهت اجرای پروژه... / استعلام, استعلام برقرسانی جهت اجرای پروژه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000736/استعلام-10-دستگاه-سوئیچ-شبکه-مدل-CISCO'>استعلام 10 دستگاه سوئیچ شبکه مدل CISCO / استعلام,استعلام 10 دستگاه سوئیچ شبکه مدل CISCO</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000737/استعلام-اتصالات-قابل-پیاده-کردن'>استعلام اتصالات قابل پیاده کردن  / استعلام , استعلام اتصالات قابل پیاده کردن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000738/استعلام-کاغذ-a4-با-برش-لیزری'>استعلام کاغذ a4 با برش لیزری / استعلام, استعلام کاغذ a4 با برش لیزری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000739/استعلام-​تبلت-سرفیس-پرو-4'>استعلام ​تبلت سرفیس پرو 4  / استعلام , استعلام ​تبلت سرفیس پرو 4 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000740/استعلام-عملیات-نوسازی-و-بهسازی--'>استعلام عملیات نوسازی و بهسازی ... / استعلام,استعلام عملیات نوسازی و بهسازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000741/استعلام-بیسکویت-ماری-شیرین-عسل'>استعلام بیسکویت ماری شیرین عسل  / استعلام, استعلام بیسکویت ماری شیرین عسل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000742/استعلام-رول-ژورنال-خودپرداز-60-گرم--'>استعلام رول ژورنال خودپرداز 60 گرم ... / استعلام,استعلام رول ژورنال خودپرداز 60 گرم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1000743/استعلام-دوچرخه-ارگومتر'>استعلام دوچرخه ارگومتر / استعلام ,استعلام دوچرخه ارگومتر</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 18 تاريخ : پنجشنبه 17 اسفند 1396 ساعت: 11:28