اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.9.23 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998027/مناقصه-تهیه--طبخ-و-تو... با عنوان : اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.9.23 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998027/مناقصه-تهیه--طبخ-و-توزیع-175000-پرس-غذا-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه ، طبخ و توزیع 175000 پرس غذا نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه تهیه ، طبخ و توزیع 175000 پرس غذا  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998029/مناقصه-FURNACE-GAS-HEATER-REE-SCHMIDT---نوبت-دوم'>مناقصه FURNACE GAS HEATER REE SCHMIDT .... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه FURNACE GAS HEATER REE SCHMIDT+ CLEMENT CO.GMBH .... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998030/مناقصه-احداث-مخزن-ذخیره-500-متر-مکعبی--نوبت-دوم'>مناقصه احداث مخزن ذخیره 500 متر مکعبی ...نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه احداث مخزن ذخیره 500 متر مکعبی ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998032/مناقصه-اجرای-پروژه-آبرسانی-به-روستای--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پروژه آبرسانی به روستای...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای پروژه آبرسانی به روستای...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998035/مناقصه-احداث-بوستان-محله-یک-مسکن-مهر-نوبت-دوم'>مناقصه احداث بوستان محله یک مسکن مهر نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه احداث بوستان محله یک مسکن مهر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998046/مناقصه-عمومی-اجرای-عملیات-شبکه-توزیع-گاز-و-احداث-ایستگاه-تقلیل'>مناقصه عمومی اجرای عملیات شبکه توزیع گاز و احداث ایستگاه تقلیل / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی اجرای عملیات شبکه توزیع گاز و احداث ایستگاه تقلیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998047/مناقصه-آرماتوربندی-قالب-بندی-و-بتن-ریزی-سالن-تولید--'>مناقصه آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی سالن تولید ... / مناقصه,مناقصه آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی سالن تولید ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998060/مناقصه-طبخ-و-توزیع-غذای-سلف-سرویس-دانشجویی'>مناقصه طبخ و توزیع غذای سلف سرویس دانشجویی / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه طبخ و توزیع غذای سلف سرویس دانشجویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998064/آگهی-مناقصه-عمومی-تهیه-و-تامین-حمل-مصالح-و-اجرای-کامل-عملیات-سفت-کاری--نوبت-دوم'>آگهی مناقصه عمومی تهیه و تامین، حمل مصالح و اجرای کامل عملیات سفت کاری - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی،آگهی مناقصه عمومی تهیه و تامین، حمل مصالح و اجرای کامل عملیات سفت کاری- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998067/مناقصه-عمومی-واگذاری-تهیه-و-تامین-حمل-مصالح-و-اجرای-کامل-عملیات-احداث-استخر-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی واگذاری  تهیه و تامین، حمل مصالح و اجرای کامل عملیات احداث استخر- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عمومی واگذاری  تهیه و تامین، حمل مصالح و اجرای کامل عملیات احداث استخر- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998069/مناقصه-خرید-5-000-دستگاه-رایانه-ALL-IN-ON---نوبت-دوم'>مناقصه خرید 5.000 دستگاه رایانه ALL IN ON ... نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه خرید 5.000 دستگاه رایانه ALL IN ON ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998072/آگهی-مناقصه-اجاره-ماشین-آلات'>آگهی مناقصه اجاره ماشین آلات / آگهی مناقصه،آگهی مناقصه اجاره ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998073/مناقصه-تست-و-بازرسی-لوازم-اندازه-گیری-مشترکین-عادی-تکفاز-نوبت-دوم'>مناقصه تست و بازرسی لوازم اندازه گیری مشترکین عادی تکفاز- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ، مناقصه تست و بازرسی لوازم اندازه گیری مشترکین عادی تکفاز- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998074/تجدید-فراخوان-مناقصه-خرید-لوله-آبکش-(نوبت-دوم)'>تجدید فراخوان مناقصه خرید لوله آبکش  (نوبت دوم) / فراخوان مناقصه عمومی, تجدید فراخوان مناقصه خرید لوله آبکش به مقدار 630 شاخه 6 متری (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998075/تجدید-مناقصه-بهینه-سازی-ساختمانی-پست---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه بهینه سازی ساختمانی پست ...- نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه، تجدید مناقصه بهینه سازی ساختمانی پست ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998076/تجدید-فراخوان-مناقصه-خرید-اتاقک-پیش-ساخته-موتورخانه-(نوبت-دوم)'>تجدید فراخوان مناقصه خرید اتاقک پیش ساخته موتورخانه (نوبت دوم) / فراخوان مناقصه عمومی, تجدید فراخوان مناقصه خرید اتاقک پیش ساخته موتورخانه (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998077/مناقصه-اجرای-عملیات-انتقال-نیرو-و-برقرسان-به-شبکه-های-توزیع-نیرو'>مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برقرسان به شبکه های توزیع نیرو  / مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برقرسان به شبکه های توزیع نیرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998082/مناقصه-یک-خط-کامل-پر-کن-شیر-پت-(PET)-دهانه-38--مرحله-دوم'>مناقصه یک خط کامل پر کن شیر پت (PET) دهانه 38 - مرحله دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه یک خط کامل پر کن شیر پت (PET) دهانه 38 - مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998086/تجدید-مناقصه-احداث-ساختمان-اداری-ناحیه-سه'>تجدید مناقصه احداث ساختمان اداری ناحیه سه  / مناقصه ,تجدید مناقصه احداث ساختمان اداری ناحیه سه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998088/مناقصه-خدمات-نگهداری-و-تعمیرات-ادوات-و-تجهیزات-کنترل-و-ابزار-دقیق'>مناقصه  خدمات نگهداری و تعمیرات ادوات و تجهیزات کنترل و ابزار دقیق / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه  خدمات نگهداری و تعمیرات ادوات و تجهیزات کنترل و ابزار دقیق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998100/مناقصه-خرید-126-دستگاه-ادوات-و-ماشین-آلات-کشاورزی-و-سمپاشی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 126 دستگاه ادوات و ماشین آلات کشاورزی و سمپاشی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید 126 دستگاه ادوات و ماشین آلات کشاورزی و سمپاشی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998101/آگهی-پروژه-احداث-پمپ-خانه-و-خط-لوله-انتقال-آب'>آگهی پروژه احداث پمپ خانه و خط لوله انتقال آب / آگهی ، آگهی پروژه احداث پمپ خانه و خط لوله انتقال آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998104/فراخوان-صادرات-واکسن-های-دامی---نوبت-دوم'>فراخوان صادرات واکسن های دامی ... نوبت دوم / فراخوان,فراخوان صادرات واکسن های دامی ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998105/مناقصه-تامین-تجهیزات-نصب-تست-و-راه-اندازی--دوم'>مناقصه تامین تجهیزات، نصب، تست و راه اندازی ...دوم / مناقصه ,مناقصه تامین تجهیزات، نصب، تست و راه اندازی ...دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998108/فراخوان-مناقصه-بازگشایی-ایستگاه-راه-آهن---تجدید-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه بازگشایی ایستگاه راه آهن ... تجدید نوبت دوم / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی , فراخوان مناقصه بازگشایی ایستگاه راه آهن ... تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998110/تجدید-مناقصه-ارزیابی-کیفی-تعمیر-و-نگهداری-و-تامین-قطعات--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه ارزیابی کیفی تعمیر و نگهداری و تامین قطعات ...نوبت دوم / مناقصه ,تجدید مناقصه ارزیابی کیفی تعمیر و نگهداری و تامین قطعات ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998112/مناقصه-خرید-قطعات-اکسیژن-آنالایزر'>مناقصه خرید قطعات اکسیژن آنالایزر / مناقصه,مناقصه خرید قطعات اکسیژن آنالایزر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998117/مناقصه-خرید-4-دستگاه-جرثقیل-GROVE-مدل-YB4409'>مناقصه خرید 4 دستگاه جرثقیل GROVE مدل YB4409 / مناقصه,مناقصه خرید 4 دستگاه جرثقیل GROVE مدل YB4409</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998119/فراخوان-پروژه-تصفیه-خانه-و-خرید-و-اجرای-شبکه-انتقال-فاضلاب'>فراخوان پروژه تصفیه خانه و خرید و اجرای شبکه انتقال فاضلاب / آگهی فراخوان , فراخوان پروژه تصفیه خانه و خرید و اجرای شبکه انتقال فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998120/مناقصه-خرید-4-دستگاه-ترانس-63-20-کیلوولت-و-4-دستگاه-ترانس-کمپکت-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 4 دستگاه ترانس 63/20 کیلوولت و 4 دستگاه ترانس کمپکت- نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی, مناقصه خرید 4 دستگاه ترانس 63/20 کیلوولت و 4 دستگاه ترانس کمپکت- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998123/مناقصه-مقدار-7576-متر-لوله-کاروگیت'>مناقصه مقدار 7576 متر لوله کاروگیت  / مناقصه ,مناقصه مقدار 7576 متر لوله کاروگیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998125/مناقصه-احداث-سرویس-های-بهداشتی-عمومی'>مناقصه احداث سرویس های بهداشتی عمومی / مناقصه عمومی , مناقصه احداث سرویس های بهداشتی عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998127/مناقصه-حفر-چاه-آب-شهرک-صنعتی'>مناقصه حفر چاه آب شهرک صنعتی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه حفر چاه آب شهرک صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998130/استعلام-بهسازی-و-نوسازی-ساختمان-سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام بهسازی و نوسازی ساختمان, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  / استعلام ,استعلام بهسازی و نوسازی ساختمان, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998131/مناقصه-روکش-آسفالت-راه-روستایی-نوبت-دوم'>مناقصه روکش آسفالت راه روستایی- نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه روکش آسفالت راه روستایی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998133/مناقصه-احداث-تقاطع-غیر-همسطح-و-احداث-پل--نوبت-دوم'>مناقصه احداث تقاطع غیر همسطح و احداث پل... نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه احداث تقاطع غیر همسطح و احداث پل... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998135/استعلام-فرش--سامانه-ستاد'>استعلام فرش , سامانه ستاد / استعلام ,استعلام فرش , سامانه ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998136/مناقصه-عملیات-جمع-آوری-زباله--رفت-و-روب'>مناقصه عملیات جمع آوری زباله ، رفت و روب  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات جمع آوری زباله ، رفت و روب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998138/استعلام-کاغذ-a4--a5--سایت-ستاد'>استعلام کاغذ a4 , a5 , سایت ستاد / استعلام ,استعلام کاغذ a4 , a5 , سایت ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998139/مناقصه-خرید-و-اجرای-خط-63-رستاق--مزرعه-کلانتر-نوبت-دوم'>مناقصه خرید و اجرای خط 63 رستاق - مزرعه کلانتر  نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه خرید و اجرای خط 63 رستاق - مزرعه کلانتر  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998141/مناقصه-نصب-و-راه-اندازی-50-مگاوار-خازن-20-کیلوولت'>مناقصه نصب و راه اندازی 50 مگاوار خازن 20 کیلوولت / آگهی مناقصه, مناقصه نصب و راه اندازی 50 مگاوار خازن 20 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998143/مناقصه-خرید-4700-متر-لوله-چدن-داکتیل--اسپیکات-ساکت--نوبت-دوم'>مناقصه خرید 4700 متر لوله چدن داکتیل ، اسپیکات ساکت... نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه خرید 4700 متر لوله چدن داکتیل ، اسپیکات ساکت... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998144/مناقصه-احداث-سوله-بحران'>مناقصه  احداث سوله بحران  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه  احداث سوله بحران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998145/مناقصه-احداث-بلوار-کارگر-نوبت-دوم'>مناقصه احداث بلوار کارگر- نوبت دوم  / مناقصه,مناقصه احداث بلوار کارگر- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998151/فراخوان-انجام-حجم-خدمات-مورد-نیاز-واحدهای-تولید-گوگرد-RFCC-و-عملیاتی--(نوبت-دوم)'>فراخوان انجام حجم خدمات مورد نیاز واحدهای تولید گوگرد، RFCC و عملیاتی... (نوبت دوم) / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران، فراخوان انجام حجم خدمات مورد نیاز واحدهای تولید گوگرد، RFCC و عملیاتی... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998154/مناقصه-خرید-1200-دستگاه-تلفن-IP'>مناقصه خرید 1200 دستگاه تلفن IP / مناقصه عمومی,مناقصه خرید 1200 دستگاه تلفن IP</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998156/مناقصه-یک-دستگاه-لودر'>مناقصه یک دستگاه لودر  / مناقصه ,مناقصه یک دستگاه لودر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998159/مناقصه-خرید-600-متر-لوله-GRP--'>مناقصه خرید 600 متر لوله GRP ... / مناقصه,مناقصه خرید 600 متر لوله GRP ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998164/مناقصه-احداث-مخزن-بتنی'>مناقصه احداث مخزن بتنی  / مناقصه ,مناقصه احداث مخزن بتنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998166/مناقصه-احداث-گلخانه-ای-به-مساحت-2-هکتار'>مناقصه احداث گلخانه ای به مساحت 2 هکتار / آگهی مناقصه , مناقصه احداث گلخانه ای به مساحت 2 هکتار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998167/مناقصه-احداث-مخزن-و-تاسیسات-روستا--نوبت-دوم'>مناقصه احداث مخزن و تاسیسات روستا... نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه احداث مخزن و تاسیسات روستا... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998171/مناقصه-اجرای-عملیات-عایقکاری-لوله--کانال'>مناقصه اجرای عملیات عایقکاری لوله - کانال / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای عملیات عایقکاری لوله - کانال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998172/مناقصه-نصب-برج-روشنایی-در-انبار-نفت-ازنا--نوبت-دوم'>مناقصه نصب برج روشنایی در انبار نفت ازنا - نوبت دوم / مناقصه,مناقصه نصب برج روشنایی در انبار نفت ازنا - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998173/تجدید-مناقصه-عملیات-گازرسانی-به-روستاهای--'>تجدید مناقصه عملیات گازرسانی به روستاهای ... / مناقصه, تجدید مناقصه عملیات گازرسانی به روستاهای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998175/فراخوان-مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-کلیه-عملیات-گودبرداری--سازه-نگهبان--'>فراخوان مناقصه تهیه مصالح و اجرای کلیه عملیات گودبرداری ، سازه نگهبان... / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه تهیه مصالح و اجرای کلیه عملیات گودبرداری ، سازه نگهبان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998177/مناقصه-اجرای-عملیات-کانال-کشی'>مناقصه اجرای عملیات کانال کشی / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای عملیات کانال کشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998179/مناقصه-احداث-ساختمان-مرکزی-مخابرات-بهاباد'>مناقصه احداث ساختمان مرکزی مخابرات بهاباد / مناقصه ، مناقصه احداث ساختمان مرکزی مخابرات بهاباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998182/مناقصه-عملیات-نصب-انشعابات-فاضلاب'>مناقصه عملیات نصب انشعابات فاضلاب  / مناقصه ,مناقصه عملیات نصب انشعابات فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998183/مناقصه-خرید-خدمات-عمومی'>مناقصه  خرید خدمات عمومی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  خرید خدمات عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998186/مناقصه-خرید--تهیه-و-تحویل-12-دستگاه-هواساز'>مناقصه خرید - تهیه و تحویل 12 دستگاه هواساز  / آگهی مناقصه, مناقصه خرید - تهیه و تحویل 12 دستگاه هواساز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998188/مناقصه-محوطه-سازی-ناحیه-فلر-پالایشگاه--'>مناقصه محوطه سازی ناحیه فلر پالایشگاه... / مناقصه عمومی, مناقصه محوطه سازی ناحیه فلر پالایشگاه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998191/مناقصه-اجرای-خط-انتقال-و-شبکه-داخلی--مرحله-اول-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای خط انتقال و شبکه داخلی...مرحله اول نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای خط انتقال و شبکه داخلی...مرحله اول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998198/مناقصه-اصلاح-شبکه-و-انشعابات-گاز-ابزار-دقیق-و--'>مناقصه اصلاح شبکه و انشعابات گاز، ابزار دقیق و ... / مناقصه ,مناقصه اصلاح شبکه و انشعابات گاز، ابزار دقیق و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998203/مناقصه-بهسازی-و-آسفالت-راه-های-روستایی--'>مناقصه بهسازی و آسفالت راه های روستایی ... / مناقصه,مناقصه بهسازی و آسفالت راه های روستایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998206/مناقصه-نصب-انشعابات-آب-و-فاضلاب-اجرای-خطوط-جمع-کننده-فرعی-و-منهول-ها--نوبت-دوم'>مناقصه نصب انشعابات آب و فاضلاب، اجرای خطوط جمع کننده فرعی و منهول ها... نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه نصب انشعابات آب و فاضلاب، اجرای خطوط جمع کننده فرعی و منهول ها... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998211/مناقصه-عملیات-تکمیل-پروژه-دانشکده-دامپزشکی'>مناقصه عملیات تکمیل پروژه دانشکده دامپزشکی / اگهی فراخوان مناقصه , مناقصه عملیات تکمیل پروژه دانشکده دامپزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998213/مناقصه-خرید-انواع-کنتور-دیجیتالی-تک-فاز-و-سه-فاز'>مناقصه خرید انواع کنتور دیجیتالی تک فاز و سه فاز / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید انواع کنتور دیجیتالی تک فاز و سه فاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998217/مناقصه-آسفالت-معابر'>مناقصه آسفالت معابر  / مناقصه عمومی,مناقصه آسفالت معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998221/مناقصه-اجرای-عملیات-انتقال-نیرو-و-برقرسانی-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برقرسانی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برقرسانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998222/فراخوان-استعلام-ارائه-خدمات-سرویس--تعمیر-و-نگهداری-و-راهبری-تهویه--نوبت-دوم'>فراخوان استعلام ارائه خدمات سرویس ، تعمیر و نگهداری و راهبری تهویه... نوبت دوم  / فراخوان استعلام ارزیابی کیفی , فراخوان استعلام ارائه خدمات سرویس ، تعمیر و نگهداری و راهبری تهویه... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998225/مناقصه-خرید-7566-متر-لوله-کاروگیت--'>مناقصه خرید 7566 متر لوله کاروگیت ... / مناقصه,مناقصه خرید 7566 متر لوله کاروگیت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998227/تجدید-مناقصه-اجرای-عملیات-گازرسانی'>تجدید مناقصه اجرای عملیات گازرسانی  / مناقصه ,تجدید مناقصه اجرای عملیات گازرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998228/مناقصه-عملیات-اجرای-پروژه-های-آبرسانی-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرای پروژه های آبرسانی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات اجرای پروژه های آبرسانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998230/تجدید-فراخوان-مناقصه-اجرای-زیرسازی-آسفالت-و--'>تجدید فراخوان مناقصه اجرای زیرسازی، آسفالت و ... / مناقصه,تجدید فراخوان مناقصه اجرای زیرسازی، آسفالت و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998234/مناقصه-بهسازی-کانالهای-سطح-شهر'>مناقصه بهسازی کانالهای سطح شهر  / آگهی مناقصه , مناقصه بهسازی کانالهای سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998237/مناقصه-اجرای-لکه-گیری-درزگیری-و-اجرای-روکش-آسفالت'>مناقصه اجرای لکه گیری، درزگیری و اجرای روکش آسفالت  / مناقصه ,مناقصه اجرای لکه گیری، درزگیری و اجرای روکش آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998240/مناقصه-احداث-مخزن-بتنی'>مناقصه احداث مخزن بتنی  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث مخزن بتنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998243/اصلاحیه-مناقصه-خرید--حمل-و-تحویل-ماسه--نمک-صنعتی-و--'>اصلاحیه مناقصه خرید ، حمل و تحویل ماسه ، نمک صنعتی و ... / اصلاحیه مناقصه عمومی، مناقصه خرید ، حمل و تحویل ماسه ، نمک صنعتی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998244/مناقصه-احداث-شبکه-آبرسانی-و-سیستم-آتش-نشانی-نوبت-دوم'>مناقصه احداث شبکه آبرسانی و سیستم آتش نشانی نوبت دوم  / آگهی دعوت مناقصه عمومی , مناقصه احداث شبکه آبرسانی و سیستم آتش نشانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998245/فراخوان-شناسایی-پیمانکاران-نسبت-به-بازسازی-2100-واحد-مسکونی'>فراخوان شناسایی پیمانکاران نسبت به بازسازی 2100 واحد مسکونی / فراخوان,فراخوان شناسایی پیمانکاران نسبت به بازسازی 2100 واحد مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998247/مناقصه-اجرای-تصفیه-خانه-مخزن-1000-متر-مکعبی-و-ایستگاه-پمپاژ-شماره-3'>مناقصه اجرای تصفیه خانه، مخزن 1000 متر مکعبی و ایستگاه پمپاژ شماره 3  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای، مناقصه اجرای تصفیه خانه، مخزن 1000 متر مکعبی و ایستگاه پمپاژ شماره 3 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998250/مناقصه-عملیات-طراحی-تهیه-مصالح-و-نصب-سیستم-گرمایشی-شوفاژ--'>مناقصه  عملیات طراحی، تهیه مصالح و نصب سیستم گرمایشی شوفاژ ... / آگهی مناقصه, مناقصه  عملیات طراحی، تهیه مصالح و نصب سیستم گرمایشی شوفاژ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998252/تجدید-مناقصه-تعمیرات-ابنیه-فنی-راههای-اصلی-فرعی-و--'>تجدید مناقصه تعمیرات ابنیه فنی راههای اصلی فرعی و ... / مناقصه ,تجدید مناقصه تعمیرات ابنیه فنی راههای اصلی فرعی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998259/مناقصه-فراخوان-عملیات-اجرایی-تکمیلی-لوله-گذاری-روستای-میکال'>مناقصه فراخوان عملیات اجرایی تکمیلی لوله گذاری روستای میکال / آگهی منقاصه عمومی, مناقصه فراخوان عملیات اجرایی تکمیلی لوله گذاری روستای میکال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998261/مناقصه-عملیات-پیاده-روزسازی-سطح-شهر--'>مناقصه عملیات پیاده روزسازی سطح شهر ... / مناقصه, مناقصه عملیات پیاده روزسازی سطح شهر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998266/تجدید-مناقصه-اجرای-عملیات-گازرسانی-به-صنایع-سطح-استان(1)'>تجدید مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به صنایع سطح استان(1) / تجدید مناقصه، مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به صنایع سطح استان(1)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998267/مناقصه-تامین-لوله-های-پلی-اتیلن-پروژه-آبیاری-تحت-فشار-اراضی-ایستگاههای-پمپاژ-شماره-4--'>مناقصه تامین لوله های پلی اتیلن پروژه آبیاری تحت فشار اراضی ایستگاههای پمپاژ شماره 4... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تامین لوله های پلی اتیلن پروژه آبیاری تحت فشار اراضی ایستگاههای پمپاژ شماره 4...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998272/مناقصه-تکمیل-بهسازی-و-روکش-آسفالت-محورهای-زرند--یزدان-آباد--'>مناقصه تکمیل بهسازی و روکش آسفالت محورهای زرند - یزدان آباد ... / مناقصه, مناقصه تکمیل بهسازی و روکش آسفالت محورهای زرند - یزدان آباد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998275/مناقصه-اجرای-مرمت-و-نگهداری-راه'>مناقصه اجرای مرمت و نگهداری راه  / مناقصه ,مناقصه اجرای مرمت و نگهداری راه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998276/مناقصه-تامین-کابلهای-انتقال-برق-دستگاههای-آبیار-سنتر-پیوت-پروژه--'>مناقصه تامین کابلهای انتقال برق دستگاههای آبیار سنتر پیوت پروژه ... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تامین کابلهای انتقال برق دستگاههای آبیار سنتر پیوت پروژه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998278/استعلام-ساخت-جاده-بین-مزارع'>استعلام ساخت جاده بین مزارع  / استعلام ,استعلام ساخت جاده بین مزارع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998281/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستا'>استعلام اجرای طرح هادی روستا / استعلام ,استعلام اجرای طرح هادی روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998282/مناقصه-مقدار-16120-متر-لوله-پلی-اتیلن'>مناقصه مقدار 16120 متر لوله پلی اتیلن / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه مقدار 16120 متر لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998285/استعلام-پنجره-UPVC'>استعلام پنجره UPVC / استعلام ,استعلام پنجره UPVC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998286/مناقصه-عملیات-اجرایی-لوله-گذاری-به-طول-حدودا-9850'>مناقصه عملیات اجرایی لوله گذاری به طول حدودا 9850 / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه عملیات اجرایی لوله گذاری به طول حدودا 9850</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998288/استعلام-لوله-فولادی-بدون-درز'>استعلام لوله فولادی بدون درز   / استعلام , استعلام لوله فولادی بدون درز  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998291/تجدید-مناقصه-احداث-ساختمان-تاسیسات-آبرسانی-و--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه احداث ساختمان تاسیسات آبرسانی و ...نوبت دوم  / مناقصه ,تجدید مناقصه احداث ساختمان تاسیسات آبرسانی و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998292/مناقصه-انجام-عملیات-کنترل-سیل-و-رسوب-نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات کنترل سیل و رسوب نوبت دوم / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی , مناقصه انجام عملیات کنترل سیل و رسوب نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998294/مناقصه-40-000-کیلوگرم-نخ-نایلون---نوبت-دوم'>مناقصه 40.000 کیلوگرم نخ نایلون ... نوبت دوم / مناقصه,مناقصه 40.000 کیلوگرم نخ نایلون ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998297/مناقصه-تهیه--طبخ-و-توزیع-غذا--نوبت-دوم'>مناقصه تهیه ، طبخ و توزیع غذا - نوبت دوم  / اگهی مناقصه , مناقصه تهیه ، طبخ و توزیع غذا - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998299/مناقصه-اجرای-قسمتی-از-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب'>مناقصه اجرای قسمتی از شبکه جمع آوری فاضلاب / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای قسمتی از شبکه جمع آوری فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998303/استعلام-خرید-گلیسیرین'>استعلام خرید گلیسیرین  / استعلام ,استعلام خرید گلیسیرین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998304/مناقصه-آسفالت-معابر-سطح-شهر-(نوبت-دوم)'>مناقصه آسفالت معابر سطح شهر (نوبت دوم) / مناقصه,مناقصه آسفالت معابر سطح شهر (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998305/استعلام-۱۰-ردیف-هیدروسیلندر-و-قطعات-فولادسازی'>استعلام ۱۰ ردیف هیدروسیلندر و قطعات فولادسازی  / استعلام ,استعلام ۱۰ ردیف هیدروسیلندر و قطعات فولادسازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998306/ارزیابی-طراحی--خرید--ساختمانی--نصب--تست-و-راه-اندازی-پست-خرامه'>ارزیابی طراحی ، خرید ، ساختمانی ، نصب ، تست و راه اندازی پست خرامه / اگهی ارزیابی , ارزیابی طراحی ، خرید ، ساختمانی ، نصب ، تست و راه اندازی پست خرامه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998308/استعلام-الکترود-ایساب-و-آما'>استعلام الکترود ایساب و آما / استعلام ,استعلام الکترود ایساب و آما</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998311/مناقصه-تخلیه-و-بارگیری-مقدار-3100-تن-محصولات-علوفه-ای'>مناقصه تخلیه و بارگیری مقدار 3100 تن محصولات علوفه ای / مناقصه,مناقصه تخلیه و بارگیری مقدار 3100 تن محصولات علوفه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998312/مناقصه-واگذاری-پروژه-ابرسانی-سیار-مناطق-عشایری'>مناقصه واگذاری پروژه ابرسانی سیار مناطق عشایری / مناقصه واگذاری پروژه ابرسانی سیار مناطق عشایری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998322/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای--'>استعلام اجرای طرح هادی روستای ... / استعلام ,استعلام اجرای طرح هادی روستای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998325/استعلام-​اجرای-150-متر-سقف-مشبک'>استعلام ​اجرای 150 متر سقف مشبک / استعلام, استعلام ​اجرای 150 متر سقف مشبک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998326/مناقصه-انجام-سرویس-ایاب-و-ذهاب-کارکنان-مرکز-پزشکی-آموزشی-و-درمانی-96-09-23'>مناقصه انجام سرویس ایاب و ذهاب کارکنان مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی 96.09.23 / مناقصه, مناقصه انجام سرویس ایاب و ذهاب کارکنان مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی 96.09.23</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998327/تجدید-مناقصه-تهیه-مصالح-ساخت-و-نصب-قرنیز-پیش-ساخته-نمای-عرشه'>تجدید مناقصه تهیه مصالح، ساخت و نصب قرنیز پیش ساخته نمای عرشه  / تجدید آگهی مناقصه عمومی، تجدید مناقصه تهیه مصالح، ساخت و نصب قرنیز پیش ساخته نمای عرشه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998328/استعلام-​اسپلیت-سرمایشی'>استعلام ​اسپلیت سرمایشی  / استعلام,استعلام اسپلیت سرمایشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998329/استعلام-بهاء-توسعه-و-احداث-روستایی--روستای-پر-مشکویلی'>استعلام بهاء توسعه و احداث روستایی ، روستای پر مشکویلی / استعلام بهاء توسعه و احداث روستایی ، روستای پر مشکویلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998330/فراخوان-تکمیل-و-بهره-برداری-از-اردوگاهها--نوبت-دوم'>فراخوان تکمیل و بهره برداری از اردوگاهها... نوبت دوم  / آگهی فراخوان، فراخوان تکمیل و بهره برداری از اردوگاهها... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998332/مناقصه-عمومی-پروژه-تهیه-تجهیزات-و-احداث-شبکه-توزیع-خط-تغذیه--نوبت-دوم'>مناقصه عمومی پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع، خط تغذیه،...نوبت دوم  / مناقصه,مناقصه عمومی پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع، خط تغذیه،...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998333/تجدید-مناقصه-تهیه-قطعات-نمای-پیش-ساخته-بتنی-با-الیاف--'>تجدید مناقصه تهیه قطعات نمای پیش ساخته بتنی با الیاف... / مناقصه ,تجدید مناقصه تهیه قطعات نمای پیش ساخته بتنی با الیاف...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998336/استعلام-5-آیتم-پراکسی-سوئیچ-با-مارک-فستو'>استعلام 5 آیتم پراکسی سوئیچ با مارک فستو  / استعلام, استعلام 5 آیتم پراکسی سوئیچ با مارک فستو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998337/مناقصه-اجرای-عملیات-رفع-اتفاقات--تعمیرات-و-سرویس-و-نگهداری'>مناقصه اجرای عملیات رفع اتفاقات ، تعمیرات و سرویس و نگهداری   / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای عملیات رفع اتفاقات ، تعمیرات و سرویس و نگهداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998338/مناقصه-بهسازی-و-افزایش-فضای-پخت-رستوران-پالایشگاه-دوم'>مناقصه بهسازی و افزایش فضای پخت رستوران پالایشگاه دوم / مناقصه,مناقصه بهسازی و افزایش فضای پخت رستوران پالایشگاه دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998339/مناقصه-تهیه-مواد-اولیه-طبخ-حمل-غذا-و--'>مناقصه تهیه مواد اولیه، طبخ، حمل غذا و...  / مناقصه عمومی, مناقصه تهیه مواد اولیه، طبخ، حمل غذا و... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998341/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری / استعلام , استعلام کامپیوتر و فناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998342/مناقصه-تعمیرات--سرویس-و-نگهداری-مراکز-تلفن-و-ip--تجدید'>مناقصه تعمیرات ، سرویس و نگهداری مراکز تلفن و ip... تجدید / تجدید آگهی مناقصه , مناقصه تعمیرات ، سرویس و نگهداری مراکز تلفن و ip... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998345/استعلام-​​کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام ​​کامپیوتر و فناوری / استعلام, استعلام ​​کامپیوتر و فناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998346/استعلام-تکمیل-خط-انتقال-آب-ورودی-شهر'>استعلام تکمیل خط انتقال آب ورودی شهر  / استعلام ,استعلام تکمیل خط انتقال آب ورودی شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998350/مناقصه-ارزیابی-کیفی-جهت-انتخاب-مجری-واجد-صلاحیت-طرح-مدیریت-جنگل-های-شمال'>مناقصه ارزیابی کیفی جهت انتخاب مجری واجد صلاحیت طرح مدیریت جنگل های شمال / مناقصه,مناقصه ارزیابی کیفی جهت انتخاب مجری واجد صلاحیت طرح مدیریت جنگل های شمال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998352/مناقصه-تهیه-مصالح--اجرای-حدود-4-5-کیلومتر-شبکه-گذاری-داخلی-پلی-اتیلن-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه  مصالح ، اجرای حدود 4.5 کیلومتر شبکه گذاری داخلی پلی اتیلن- نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه تهیه  مصالح ، اجرای حدود 4.5 کیلومتر شبکه گذاری داخلی پلی اتیلن - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998353/مناقصه-نگهداری--توسعه-و-ارائه-خدمات-مشترکین-مخابرات'>مناقصه نگهداری ، توسعه و ارائه خدمات مشترکین مخابرات  / آگهی مناقصه , مناقصه نگهداری ، توسعه و ارائه خدمات مشترکین مخابرات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998355/مناقصه-انجام-سرویس-ایاب-و-ذهاب-کارکنان-معاونت-درمان'>مناقصه انجام سرویس ایاب و ذهاب کارکنان معاونت درمان / مناقصه, مناقصه انجام سرویس ایاب و ذهاب کارکنان معاونت درمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998360/مناقصه-خدمات-فنی--مهندسی-نگهداری-و-تعمیرات-خطوط-و-سوزنها--'>مناقصه خدمات فنی - مهندسی نگهداری و تعمیرات خطوط و سوزنها... / آگهی مناقصه ، مناقصه خدمات فنی - مهندسی نگهداری و تعمیرات خطوط و سوزنها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998364/استعلام-ملزومات-کارت-هوشمند'>استعلام ملزومات کارت هوشمند  / استعلام , استعلام ملزومات کارت هوشمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998365/استعلام-میلگرد-فولادی'>استعلام میلگرد فولادی / استعلام,استعلام میلگرد فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998367/مناقصه-خرید-درپوش-لاستیکی-شیاردار-سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>مناقصه خرید درپوش لاستیکی شیاردار, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  / مناقصه ,مناقصه خرید درپوش لاستیکی شیاردار, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998369/استعلام-​ابزارالات-الکتریکی'> استعلام ​ابزارالات الکتریکی / استعلام , استعلام ​ابزارالات الکتریکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998370/مناقصه-خرید-آسفالت-معابر'>مناقصه خرید آسفالت معابر / اگهی مناقصه , مناقصه خرید آسفالت معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998371/استعلام-​ابزارالات-الکتریکی'> استعلام ​ابزارالات الکتریکی / استعلام , استعلام ​ابزارالات الکتریکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998372/مناقصه-تعمیرات-اساسی-و-خرید-تجهیزات-VTS-و-هشت-دستگاه-دیزل-ژنراتور--'>مناقصه تعمیرات اساسی و خرید تجهیزات VTS و هشت دستگاه دیزل ژنراتور... / آگهی مناقصه، مناقصه تعمیرات اساسی و خرید تجهیزات VTS و هشت دستگاه دیزل ژنراتور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998375/فراخوان-مناقصه-احداث-راه-مرزی'>فراخوان مناقصه احداث راه مرزی / فراخوان ، فراخوان مناقصه احداث راه مرزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998376/استعلام-​تجهیزات-شبکه'>استعلام ​تجهیزات شبکه  / استعلام, استعلام تجهیزات شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998378/استعلام-​اجرای-طرح-های-غربالگری-مشاوره'>استعلام ​اجرای طرح های غربالگری مشاوره  / استعلام, استعلام ​اجرای طرح های غربالگری مشاوره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998379/مناقصه-دستگاه-نردبان-بالابر-هیدرولیکی-آتش-نشانی'>مناقصه  دستگاه نردبان بالابر هیدرولیکی آتش نشانی / اگهی مناقصه , مناقصه  دستگاه نردبان بالابر هیدرولیکی آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998381/استعلام-۲-آیتم-سنگ-و--'>استعلام ۲ آیتم سنگ و ... / استعلام ,استعلام ۲ آیتم سنگ و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998383/استعلام-لپ-تاب--پرینتر--رایانه'>استعلام لپ تاب ، پرینتر ، رایانه  / استعلام,استعلام لپ تاب ، پرینتر ، رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998384/استعلام-یک-عدد-درب-چوبی--'>استعلام یک عدد درب چوبی.... / استعلام ، استعلام یک عدد درب چوبی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998385/استعلام-پیچ-نوک-مته-ای-و-پیچ-نصف-رزوه'>استعلام پیچ نوک مته ای و پیچ نصف رزوه / استعلام ، استعلام پیچ نوک مته ای و پیچ نصف رزوه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998386/استعلام-آجیل'>استعلام آجیل  / استعلام ,استعلام آجیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998388/استعلام-نرده-کشی-دیوار'>استعلام نرده کشی دیوار  / استعلام ,استعلام نرده کشی دیوار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998389/تجدید-مناقصه-پروژه-زیرسازی-و-آسفالت-معابر'>تجدید مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت معابر  / آگهی مناقصه,  تجدید مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998390/مناقصه-واگذاری-آشپزخانه-بیمارستان'>مناقصه واگذاری آشپزخانه بیمارستان  / مناقصه واگذاری آشپزخانه بیمارستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998391/استعلام-کارت-منبع-تغذیه-کابین-توسعه-با-مارک-پاناسونیک-و--'>استعلام کارت منبع تغذیه کابین توسعه با مارک پاناسونیک و ... / استعلام, </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998393/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای-نیگنان-ا--'>استعلام اجرای طرح هادی روستای نیگنان ا... / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستای نیگنان ا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998395/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای-نصرآباد'>استعلام اجرای طرح هادی روستای نصرآباد / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستای نصرآباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998396/استعلام-الماس-با-برند-SECO-اورجینال-ومگنت-با-برند-VERTEX--'>استعلام الماس با برند SECO اورجینال ومگنت با برند VERTEX... / استعلام، استعلام الماس با برند SECO اورجینال ومگنت با برند VERTEX...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998398/مناقصه-قرائت-و-توزیع-و-وصول-مطالبات-و-اپراتوری-مشترکین-آب-شهرهای-بم-و--'>مناقصه قرائت و توزیع و وصول مطالبات و اپراتوری مشترکین آب شهرهای بم و...  / مناقصه قرائت و توزیع و وصول مطالبات و اپراتوری مشترکین آب شهرهای بم و... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998399/استعلام-خرید-دستگاه-پانچ-هیدرولیکی'>استعلام خرید دستگاه پانچ هیدرولیکی / استعلام,استعلام خرید دستگاه پانچ هیدرولیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998400/مناقصه-راه-دسترسی-به-بازارچه'>مناقصه راه دسترسی به بازارچه  / مناقصه ,مناقصه راه دسترسی به بازارچه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998401/مناقصه-انجام-سرویس-ایاب-و-ذهاب-کارکنان-مرکز-پزشکی-آموزشی-و-درمانی-96-09-23'>مناقصه انجام سرویس ایاب و ذهاب کارکنان مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی 96.09.23 / مناقصه, مناقصه انجام سرویس ایاب و ذهاب کارکنان مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی 96.09.23</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998402/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستا'>استعلام اجرای طرح هادی روستا / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998403/مناقصه-احداث-راه-مرزی'>مناقصه احداث راه مرزی  / مناقصه ,مناقصه احداث راه مرزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998404/استعلام-پلاک-مشخصات'>استعلام پلاک مشخصات  / استعلام, استعلام پلاک مشخصات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998407/استعلام-سیستم-اعلام-حریق-دیتا-سنتر'>استعلام سیستم اعلام حریق دیتا سنتر / استعلام, استعلام سیستم اعلام حریق دیتا سنتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998408/استعلام-والو-و-فلنچ'>استعلام والو و فلنچ / استعلام , استعلام والو و فلنچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998410/فراخوان-اجرای-حصارکشی-مخازن-آب-شهرکهای-صنعتی-نوبت-دوم'>فراخوان اجرای حصارکشی مخازن آب شهرکهای صنعتی نوبت دوم / فراخوان, فراخوان اجرای حصارکشی مخازن آب شهرکهای صنعتی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998412/مناقصه-طراحی-خرید-و-اجرای-سیستم-کنترل-و---'>مناقصه طراحی خرید و اجرای سیستم کنترل و .... / مناقصه ,مناقصه طراحی خرید و اجرای سیستم کنترل و مانیتورینگ بخش کنترل کیفی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998413/مناقصه-بهسازی-و-روکش-آسفالت-گرم'>مناقصه بهسازی و روکش آسفالت گرم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه بهسازی و روکش آسفالت گرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998416/مناقصه-استعلام-توسعه-و-احداث-روشنایی'>مناقصه استعلام توسعه و احداث روشنایی / مناقصه ,مناقصه استعلام توسعه و احداث روشنایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998418/استعلام-آنالیز-تغذیه'>استعلام آنالیز تغذیه  / استعلام, استعلام آنالیز تغذیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998026/مزایده-یک-قطعه-زمین-مسکونی-اموال-منقول'>مزایده یک قطعه زمین مسکونی اموال منقول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی اموال منقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998028/مزایده-ششدانگ-یکباب-باغچه-به-انضمام-زمین-خرابه'>مزایده ششدانگ یکباب باغچه به انضمام زمین خرابه  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب باغچه به انضمام زمین خرابه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998031/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-هفتصد-و-نود-و-نه-متر-و-هفتاد-و-هفت-دسیمتر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت هفتصد و نود و نه متر و هفتاد و هفت دسیمتر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت هفتصد و نود و نه متر و هفتاد و هفت دسیمتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998033/مزایده-فروش-یک-دستگاه-آزمایشگاهی-هیتاچی'>مزایده فروش یک دستگاه آزمایشگاهی هیتاچی / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه آزمایشگاهی هیتاچی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998034/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-390-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 390 متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 390 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998036/مزایده-یک-دستگاه-کمپرسور--'>مزایده یک دستگاه کمپرسور ... / مزایده، مزایده یک دستگاه کمپرسور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998037/مزایده-آپارتمان-طبقه-چهارم'>مزایده آپارتمان طبقه چهارم / مزایده,مزایده آپارتمان طبقه چهارم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998038/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-احداثی-در-زمین-صد-و-دو-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه احداثی در زمین صد و دو متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه احداثی در زمین صد و دو متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998039/مزایده-فروش-زمین-مساحت-97-965-002متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش زمین مساحت 97.965.002متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش زمین مساحت 97.965.002متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998040/مزایده-ششدانگ-زمین-عرصه-2034-مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین عرصه 2034 مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین عرصه 2034 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998041/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-114-34متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 114.34متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 114.34متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998042/مزایده-فروش-انواع-اقلام-اسقاط-مازاد-بر-نیاز'>مزایده فروش انواع اقلام اسقاط مازاد بر نیاز / آگهی مزایده عمومی، مزایده فروش انواع اقلام اسقاط مازاد بر نیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998043/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-210-90مترمربع'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 210.90مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 210.90مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998044/مزایده-مقدار-تقریبی-حدود-55-تن-محصول-پسته-خشک'>مزایده مقدار تقریبی حدود 55 تن محصول پسته خشک / مزایده، مزایده مقدار تقریبی حدود 55 تن محصول پسته خشک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998045/مزایده-دو-باب-آپارتمان-مساحت-53-78-و-53-54متر'>مزایده دو باب آپارتمان مساحت 53.78 و 53.54متر  / مزایده,مزایده دو باب آپارتمان مساحت 53.78 و 53.54متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998048/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-بخش-دو-تهران-قدمت-20-ساله'>مزایده ششدانگ اپارتمان بخش دو تهران قدمت 20 ساله / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان بخش دو تهران قدمت 20 ساله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998049/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-407-مدل-2009-مستعمل'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو 407 مدل 2009 مستعمل / آگهی فروش، مزایده یک دستگاه خودرو پژو 407 مدل 2009 مستعمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998050/مزایده-فروش-دام--خودرو-و-ضایعات-آهن'>مزایده فروش دام ، خودرو و ضایعات آهن / آگهی مزایده، مزایده فروش دام ، خودرو و ضایعات آهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998051/مزایده-پلاک-ثبتی-49-5814-بخش-یازده-تهران'>مزایده پلاک ثبتی 49/5814 بخش یازده تهران / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 49/5814 بخش یازده تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998052/مزایده-یک-قطعه-زمین-قطعه-32-تفکیکی'>مزایده یک قطعه زمین قطعه 32 تفکیکی  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین قطعه 32 تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998053/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-203-37متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 203.37متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 203.37متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998054/مزایده-سرقفلی-مغازه-مساحت-18-متر'>مزایده سرقفلی مغازه مساحت 18 متر  / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه مساحت 18 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998055/مزایده-فروش-دو-دستگاه-وسیله-نقلیه-موتوری'>مزایده فروش دو دستگاه وسیله نقلیه موتوری / مزایده,مزایده فروش دو دستگاه وسیله نقلیه موتوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998056/مزایده-خانه-مسکونی-مساحت-یکصد-متر-نوبت-اول'>مزایده خانه مسکونی مساحت یکصد متر نوبت اول / مزایده,مزایده خانه مسکونی مساحت یکصد متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998057/مزایده-آپارتمان-مساحت-126-37متر'>مزایده آپارتمان مساحت 126.37متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 126.37متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998058/مزایده-لحاف-و--'>مزایده لحاف و ... / مزایده ,مزایده لحاف و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998059/مزایده-یکباب-مغازه-کباب-سرا-مساحت-68-55متر'>مزایده یکباب مغازه کباب سرا مساحت 68.55متر  / مزایده,مزایده یکباب مغازه کباب سرا مساحت 68.55متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998061/مزایده-یک-واحد-مسکونی-بخش-22-گیلان'>مزایده یک واحد مسکونی بخش 22 گیلان / مزایده,مزایده یک واحد مسکونی بخش 22 گیلان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998062/تجدید-مزایده-کارت-پارک-الکترونیک'>تجدید مزایده کارت پارک الکترونیک / مزایده ,تجدید مزایده کارت پارک الکترونیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998063/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-ملکی-بلوار-چمران'>مزایده فروش یک قطعه زمین ملکی بلوار چمران  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین ملکی بلوار چمران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998065/مزایده-فروش-کولر-ایستاده-تراست-مرحله-دوم'>مزایده فروش کولر ایستاده تراست مرحله دوم  / آگهی مزایده مال منقول , مزایده فروش کولر ایستاده تراست مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998066/مزایده-اقلام-اسقاطی-و-مازاد---نوبت-دوم'>مزایده اقلام اسقاطی و مازاد ... نوبت دوم  / مزایده ,مزایده اقلام اسقاطی و مازاد ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998068/مزایده-یکباب-خانه-بخش-18-ثبت-نکا-نوبت-دوم'>مزایده یکباب خانه بخش 18 ثبت نکا نوبت دوم  / مزایده,مزایده یکباب خانه بخش 18 ثبت نکا نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998070/مزایده-دو-دستگاه-اره-فلکه'>مزایده دو دستگاه اره فلکه  / مزایده,مزایده دو دستگاه اره فلکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998071/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مرحله-اول'>مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی مرحله اول  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998078/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-ده-مشهد'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش ده مشهد / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش ده مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998079/مزایده-خودرو-کامیون-میکسر-رنگ-سفید'>مزایده خودرو کامیون میکسر رنگ سفید  / مزایده,مزایده خودرو کامیون میکسر رنگ سفید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998080/مزایده-پروژه-ساخت-و-راه-اندازی-کارتینگ-مجموعه-برج-میلاد-تهران'>مزایده پروژه ساخت و راه اندازی کارتینگ مجموعه برج میلاد تهران / مزایده,مزایده پروژه ساخت و راه اندازی کارتینگ مجموعه برج میلاد تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998081/مزایده-پلاک-1115-فرعی-عرصه-1654متر'>مزایده پلاک 1115 فرعی عرصه 1654متر  / مزایده,مزایده پلاک 1115 فرعی عرصه 1654متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998083/مزایده-فروش-آهن-آلات-ضایعاتی'>مزایده فروش آهن آلات ضایعاتی / آگهی مزایده ، مزایده فروش آهن آلات ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998084/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-زمین-مزروعی-بخش-دو-قوچان'>مزایده سه دانگ مشاع از زمین مزروعی بخش دو قوچان  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از زمین مزروعی بخش دو قوچان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998085/مزایده63-قلم-انواع-کاشی'>مزایده63 قلم انواع کاشی / مزایده,مزایده 63 قلم انواع کاشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998087/مزایده-فروش-اقلام-مازاد-بر-نیاز-و-اسقاطی--نوبت-دوم'>مزایده فروش اقلام مازاد بر نیاز و اسقاطی - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی کتبی , مزایده فروش اقلام مازاد بر نیاز و اسقاطی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998089/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-قدمت-بیش-از-35-سال'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی قدمت بیش از 35 سال / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی قدمت بیش از 35 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998090/تجدید-مزایده-زغال-و-هیزم-(چوب-بلوط)'>تجدید مزایده زغال و هیزم (چوب بلوط) / مزایده,  تجدید مزایده زغال و هیزم (چوب بلوط)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998091/مزایده-فروش-خودروهای-مازاد-بر-نیاز-اسقاطی--نوبت-دوم'>مزایده فروش خودروهای مازاد بر نیاز  اسقاطی - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی کتبی , مزایده فروش خودروهای مازاد بر نیاز  اسقاطی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998092/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-پراید'>مزایده یک دستگاه خودروی پراید  / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودروی پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998093/مزایده-ششدانگ-خانه-و-محوطه-کلاسه-997-71متر'>مزایده ششدانگ خانه و محوطه کلاسه 997.71متر  / مزایده,مزایده ششدانگ خانه و محوطه کلاسه 997.71متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998094/مزایده-فروش-خودروی-سواری-پژو-روا-مدل-1387--ششدانگ-یکباب-ساختمان-مسکونی'>مزایده فروش خودروی سواری پژو روا مدل 1387 ، ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی / آگهی مزایده , مزایده فروش خودروی سواری پژو روا مدل 1387 ، ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998095/مزایده-بهره-برداری-از-رستوران-محیطی-مجموعه-برج-میلاد-تهران'>مزایده بهره برداری از رستوران محیطی مجموعه برج میلاد تهران / مزایده,مزایده بهره برداری از رستوران محیطی مجموعه برج میلاد تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998096/مزایده-فروش-مبلمان-نوبت-دوم'>مزایده فروش مبلمان نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده فروش مبلمان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998097/مزایده-دو-قطعه-زمین-شالیزاری-نوبت-اول'>مزایده دو قطعه زمین شالیزاری نوبت اول / مزایده,مزایده دو قطعه زمین شالیزاری نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998098/مزایده-یک-باب-ساختمان-و-ماشین-آلات'>مزایده یک باب ساختمان و ماشین آلات  / مزایده ,مزایده یک باب ساختمان و ماشین آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998099/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-بیست-و-سه-گیلان'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش بیست و سه گیلان  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش بیست و سه گیلان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998102/مزایده-ششدانگ-محوطه-مسکونی-مساحت-4200متر'>مزایده ششدانگ محوطه مسکونی مساحت 4200متر  / مزایده,مزایده ششدانگ محوطه مسکونی مساحت 4200متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998103/مزایده-فروش-چهار-دستگاه-خودرو'>مزایده فروش چهار دستگاه خودرو  / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش چهار دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998106/مزایده-یک-دستگاه-بچینگ-تولید-بتن'>مزایده یک دستگاه بچینگ تولید بتن / مزایده عمومی, مزایده یک دستگاه بچینگ تولید بتن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998107/مزایده-انواع-گلیم-فرشی'>مزایده انواع گلیم فرشی / مزایده,مزایده انواع گلیم فرشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998109/مزایده-انواع-فرش'>مزایده انواع فرش / مزایده,مزایده انواع فرش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998419/استعلام-طراحی-رسانه-همراه-توصیف-نامه'>استعلام طراحی رسانه همراه توصیف نامه / استعلام , استعلام طراحی رسانه همراه توصیف نامه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998421/استعلام-دو-ردیف-گریتینگ'>استعلام دو ردیف گریتینگ / استعلام, استعلام دو ردیف گریتینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998422/استعلام-قیمت-ساخت-سایبان-و-اتاق-ساندویچ-پنل-مراکز-بهداشتی'>استعلام  قیمت ساخت سایبان و اتاق ساندویچ پنل مراکز بهداشتی / استعلام, استعلام  قیمت ساخت سایبان و اتاق ساندویچ پنل مراکز بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998423/استعلام-2-قلم-سر-سیم-لوله-ایی-و-بست-پلاستیکی--'>استعلام 2 قلم سر سیم لوله ایی و بست پلاستیکی .. / استعلام ، استعلام 2 قلم سر سیم لوله ایی و بست پلاستیکی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998425/استعلام-اجرای-شبکه-فاضلاب'>استعلام اجرای شبکه فاضلاب  / استعلام ,استعلام اجرای شبکه فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998426/استعلام-خرید-مجموعه-تجهیزات-کلاسی-و-اداری'>استعلام خرید مجموعه تجهیزات کلاسی و اداری  / استعلام,استعلام خرید مجموعه تجهیزات کلاسی و اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998429/​استعلام-اجرای-عملیات-کانال'> ​استعلام اجرای عملیات کانال / استعلام,  ​استعلام اجرای عملیات کانال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998431/استعلام-تجهیزات-و-وسایل'>استعلام تجهیزات و وسایل / استعلام, استعلام تجهیزات و وسایل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998433/استعلام-تجهیزات-امنیتی'>استعلام تجهیزات امنیتی / استعلام ,استعلام تجهیزات امنیتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998434/استعلام-اجرای-عملیات-احداث-کانال'> استعلام اجرای عملیات احداث کانال / استعلام,  استعلام اجرای عملیات احداث کانال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998436/استعلام-لوازم-تعمیر-صندلی'>استعلام لوازم تعمیر صندلی / استعلام, استعلام لوازم تعمیر صندلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998437/مناقصه-شناسایی-مراکز-رستوران-و--'>مناقصه شناسایی مراکز رستوران و... / مناقصه ,مناقصه شناسایی مراکز رستوران و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998438/استعلام-پتوی-نمدی-گلدار-1800-گرمی'>استعلام پتوی نمدی گلدار 1800 گرمی / استعلام , استعلام پتوی نمدی گلدار 1800 گرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998439/​استعلام-اجرای-عملیات-احداث-کانال'> ​استعلام اجرای عملیات احداث کانال / استعلام,  ​استعلام اجرای عملیات احداث کانال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998441/استعلام-تهیه-و-اجرای-آب-بندی-مخزن-فلزی'>استعلام تهیه و اجرای آب بندی مخزن فلزی  / استعلام ,استعلام تهیه و اجرای آب بندی مخزن فلزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998442/استعلام-بهاء-توسعه-و-احداث-روستایی'>استعلام بهاء توسعه و احداث روستایی / استعلام, استعلام بهاء توسعه و احداث روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998443/استعلام-اجرای-ورودی-و-خروجی-ایستگاه'>استعلام اجرای ورودی و خروجی ایستگاه  / استعلام ,استعلام اجرای ورودی و خروجی ایستگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998444/مناقصه-تکمیل-طبقه-همکف-و-اول-ساختمان-طرح-توسعه-پردیس--'>مناقصه تکمیل طبقه همکف و اول ساختمان طرح توسعه پردیس ... / مناقصه,مناقصه تکمیل طبقه همکف و اول ساختمان طرح توسعه پردیس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998445/استعلام-​تجهیزات-امنیتی'>استعلام ​تجهیزات امنیتی / استعلام, استعلام ​تجهیزات امنیتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998446/آگهی-ارزیابی-کیفی-RETRIEVABLE-MWD-DRILLING'>آگهی ارزیابی کیفی  RETRIEVABLE MWD DRILLING          / آگهی ارزیابی کیفی ،آگهی ارزیابی کیفی     RETRIEVABLE MWD DRILLING      </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998447/استعلام-اجرای-زیرسازی-و-آسفالت'>استعلام اجرای زیرسازی و آسفالت  / استعلام ,استعلام اجرای زیرسازی و آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998448/استعلام-رادیو-وایرلس'>استعلام رادیو وایرلس / استعلام, استعلام رادیو وایرلس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998450/استعلام-ورق-آلومینیوم'>استعلام ورق آلومینیوم / استعلام، استعلام ورق آلومینیوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998451/استعلام-خرید-نرم-افزار-جامع'>استعلام خرید نرم افزار جامع  / استعلام ,استعلام خرید نرم افزار جامع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998452/استعلام-باسکول-سیار'>استعلام باسکول سیار / استعلام , استعلام باسکول سیار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998453/استعلام-خط-کشی-خیابان'>استعلام خط کشی خیابان / استعلام, استعلام خط کشی خیابان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998454/استعلام-​قطعات-کیس'>استعلام ​قطعات کیس / استعلام, استعلام ​​قطعات کیس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998455/استعلام-خرید-۳۵-عدد-بی-سیم-ثابت'>استعلام خرید ۳۵ عدد بی سیم ثابت  / استعلام ,استعلام خرید ۳۵ عدد بی سیم ثابت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998457/استعلام-اجرای-شبکه-۲۰-کیلوولت'>استعلام اجرای شبکه ۲۰ کیلوولت  / استعلام ,استعلام اجرای شبکه ۲۰ کیلوولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998458/استعلام-ران-مرغ-منجمد-سایز-متوسط'>استعلام ران مرغ منجمد سایز متوسط  / استعلام ,استعلام ​ران مرغ منجمد سایز متوسط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998459/استعلام-میز-اداری--مبلمان--سطل-زباله'>استعلام میز اداری ، مبلمان ، سطل زباله  / استعلام , استعلام میز اداری ، مبلمان ، سطل زباله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998460/استعلام-دوربین-عکاسی'>استعلام دوربین عکاسی  / استعلام, استعلام دوربین عکاسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998461/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس  / استعلام ,استعلام تعمیرات اساسی مدارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998462/استعلام-دوربین-فیلمبرداری-حرفه-ای'>استعلام دوربین فیلمبرداری حرفه ای / استعلام, استعلام دوربین فیلمبرداری حرفه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998464/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس / استعلام , استعلام تعمیرات اساسی مدارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998465/استعلام-تعمیر-و-بهینه-سازی-ساختمان-اداری'>استعلام تعمیر و بهینه سازی ساختمان اداری / استعلام, استعلام تعمیر و بهینه سازی ساختمان اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998466/استعلام-میز-اداری--جلو-مبلی--سطل'>استعلام میز اداری ، جلو مبلی ، سطل  / استعلام , استعلام میز اداری ، جلو مبلی ، سطل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998467/استعلام-فعالیت-های-ساختمانی-نرده-زنی'>استعلام فعالیت های ساختمانی نرده زنی  / استعلام ,استعلام فعالیت های ساختمانی نرده زنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998468/استعلام-کتاب'>استعلام کتاب / استعلام, استعلام کتاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998469/استعلام-​​دستگاه-بهار-سازه-68-مدل-GM0680'>استعلام ​​دستگاه بهار سازه 68 مدل GM0680  / استعلام, استعلام ​​​دستگاه بهار سازه 68 مدل GM0680 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998471/مناقصه-اجرای-خطوط-تغذیه-و-توزیع-پراکنده-گازرسانی-به-صنایع-و-مرغداری-های---تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای خطوط تغذیه و توزیع پراکنده گازرسانی به صنایع و مرغداری های ... تجدید نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه اجرای خطوط تغذیه و توزیع پراکنده گازرسانی به صنایع و مرغداری های ... تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998472/استعلام-تاسیسات-و-مصالح-ساختمانی-عایق'>استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی عایق / استعلام, استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی عایق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998474/استعلام-برنج-سفید'>استعلام برنج سفید  / استعلام ,استعلام برنج سفید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998475/استعلام-​asus-vivo-book-pro-15-n580vd-i7'>استعلام ​asus vivo book pro 15 n580vd i7 / استعلام, استعلام ​asus vivo book pro 15 n580vd i7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998476/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس / استعلام , استعلام تعمیرات اساسی مدارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998478/استعلام-تعمیرات-چقابلک'>استعلام تعمیرات چقابلک / استعلام ,استعلام تعمیرات چقابلک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998479/فراخوان-مناقصه-واگذاری-مدیریت-خدمات-آموزشی-و-پرورشی-سه-باب-هنرستان--مرحله-دوم--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه واگذاری مدیریت خدمات آموزشی و پرورشی سه باب هنرستان - مرحله دوم - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه واگذاری مدیریت خدمات آموزشی و پرورشی سه باب هنرستان -مرحله دوم - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998480/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس / استعلام , استعلام تعمیرات اساسی مدارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998482/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری  / استعلام ,استعلام کامپیوتر و فناوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998485/استعلام-اجرای-عملیات-احداث'>استعلام اجرای عملیات احداث  / استعلام ,استعلام اجرای عملیات احداث </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998486/مناقصه-خرید-شلفها-و-یونیتها'>مناقصه خرید شلفها و یونیتها / آگهی مناقصه یک مرحله ای، مناقصه خرید شلفها و یونیتها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998488/استعلام-ایجاد-آرشیو-الکترونیک-پرونده'> استعلام ایجاد آرشیو الکترونیک پرونده / استعلام , استعلام ایجاد آرشیو الکترونیک پرونده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998489/استعلام-۳-عدد-یخچال-مورد-نیاز'>استعلام ۳ عدد یخچال مورد نیاز  / استعلام ,استعلام ۳ عدد یخچال مورد نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998490/استعلام-14081-تامین-سیستم-گرمایشی-مدار'>استعلام 14081 تامین سیستم گرمایشی مدار / استعلام , استعلام 14081 تامین سیستم گرمایشی مدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998491/استعلام-دوره-آموزشی-آلودگی-دریا'>استعلام دوره آموزشی آلودگی دریا / استعلام ,استعلام دوره آموزشی آلودگی دریا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998493/استعلام-تلویزیون'>استعلام تلویزیون  / استعلام ,استعلام تلویزیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998494/استعلام-ساخت-ایستگاه-TBS-شهرک-صنعتی'>استعلام ساخت ایستگاه TBS شهرک صنعتی / استعلام , استعلام ساخت ایستگاه TBS شهرک صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998495/استعلام-کتاب'>استعلام کتاب / استعلام ,استعلام کتاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998497/استعلام-تجهیزات-خانگی'>استعلام تجهیزات خانگی / استعلام, استعلام تجهیزات خانگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998498/استعلام-ایجاد-آرشیو-الکترونیک-پرونده'> استعلام ایجاد آرشیو الکترونیک پرونده / استعلام , استعلام ایجاد آرشیو الکترونیک پرونده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998500/استعلام-شماره-گوش-دام-سنگین'>استعلام شماره گوش دام سنگین  / استعلام ,استعلام شماره گوش دام سنگین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998502/استعلام-چاپ-دفترچه-دامی'>استعلام چاپ دفترچه دامی  / استعلام, استعلام چاپ دفترچه دامی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998503/استعلام-چای'>استعلام چای  / استعلام ,استعلام چای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998504/استعلام-اجرای-عملیات-کنترل-هرز-آب'>استعلام اجرای عملیات کنترل هرز آب  / استعلام, استعلام اجرای عملیات کنترل هرز آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998505/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای--'>استعلام اجرای طرح هادی روستای... / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998506/استعلام-​اجرای-عملیات-کنترل-هرزآب'>استعلام ​اجرای عملیات کنترل هرزآب  / استعلام, استعلام ​اجرای عملیات کنترل هرزآب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998507/استعلام-دستگاه-حضور-غیاب'>استعلام دستگاه حضور غیاب  / استعلام , استعلام دستگاه حضور غیاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998508/استعلام-ساخت-تابلوی-ال-ای-دی'>استعلام ساخت تابلوی ال ای دی  / استعلام, استعلام ساخت تابلوی ال ای دی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998509/استعلام-نهال-انگور'>استعلام نهال انگور  / استعلام ,استعلام نهال انگور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998510/استعلام-پرینتر-لیزری'>استعلام پرینتر لیزری / استعلام ، استعلام پرینتر لیزری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998511/استعلام-مصالح-ساختمانی-دیوار-پوش'>استعلام مصالح ساختمانی دیوار پوش / استعلام, استعلام مصالح ساختمانی دیوار پوش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998512/​استعلام-کابل-مسی-تک-رشته'>​استعلام کابل مسی تک رشته / استعلام، ​​استعلام کابل مسی تک رشته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998513/استعلام-خرید-ماسه'>استعلام خرید ماسه  / استعلام ,استعلام خرید ماسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998514/استعلام-توری-مرغی-گالوانیزه'>استعلام توری مرغی گالوانیزه  / استعلام , استعلام توری مرغی گالوانیزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998515/مناقصه-امور-نظافت-مجتمع'>مناقصه امور نظافت مجتمع  / مناقصه  امور نظافت مجتمع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998516/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای-زردویی'>استعلام اجرای طرح هادی روستای زردویی / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستای زردویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998517/استعلام-اجاره-چهار-دستگاه-تراکتور'>استعلام اجاره چهار دستگاه تراکتور  / استعلام ,استعلام اجاره چهار دستگاه تراکتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998518/استعلام-مرمت-روستایی'>استعلام مرمت روستایی / استعلام , استعلام مرمت روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998519/استعلام-نهال'>استعلام نهال / استعلام ,استعلام نهال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998520/استعلام-​اجرای-عملیات-کنترل-هرزآب'>استعلام ​اجرای عملیات کنترل هرزآب  / استعلام, استعلام ​اجرای عملیات کنترل هرزآب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998521/استعلام-اجرای-عملیات-کنترل-هرز-آب'>استعلام اجرای عملیات کنترل هرز آب  / استعلام, استعلام اجرای عملیات کنترل هرز آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998522/استعلام-​​رفع-اتفاقات-و-نگهداری-شبکه-آب'>استعلام ​​رفع اتفاقات و نگهداری شبکه آب  / استعلام ,استعلام ​رفع اتفاقات و نگهداری شبکه آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998523/استعلام-​اسکنر'>استعلام ​اسکنر  / استعلام , استعلام ​اسکنر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998525/استعلام-مواد-غذایی'>استعلام مواد غذایی  / استعلام ,استعلام مواد غذایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998526/استعلام-​کامپیوتر-با-تمام-متعلقات'>استعلام ​کامپیوتر با تمام متعلقات / استعلام, استعلام ​کامپیوتر با تمام متعلقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998527/استعلام-دوخت-تعداد-190-عدد-پیراهن'>استعلام دوخت تعداد 190 عدد پیراهن / استعلام , استعلام دوخت تعداد 190 عدد پیراهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998528/استعلام-​ترانشه-برداری-محور-روستایی'>استعلام ​ترانشه برداری محور روستایی / استعلام , استعلام ترانشه برداری محور روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998531/استعلام-نهال-با-جوش-خرما-و--'>استعلام نهال با جوش خرما و ... / استعلام ,استعلام نهال با جوش خرما و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998532/استعلام-فوم-پلی-اتیلن'>استعلام فوم پلی اتیلن / استعلام , استعلام فوم پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998533/استعلام-پکیج-زمینی'>استعلام پکیج زمینی / استعلام, استعلام پکیج زمینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998534/استعلام-حفاری-و-نصب-کیسینگ-لوله-گذاری'>استعلام حفاری و نصب کیسینگ لوله گذاری / استعلام , استعلام حفاری و نصب کیسینگ لوله گذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998535/استعلام-نرم-افزار-حقوق-و-دستمزد'>استعلام نرم افزار حقوق و دستمزد  / استعلام, استعلام نرم افزار حقوق و دستمزد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998536/استعلام-خرید-مجموعه-تجهیزات-آموزشی'>استعلام خرید مجموعه تجهیزات آموزشی  / استعلام,استعلام خرید مجموعه تجهیزات آموزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998538/استعلام-​بهره-برداری-و-نگهداری-تاسیسات'>استعلام ​بهره برداری و نگهداری تاسیسات / استعلام, استعلام ​بهره برداری و نگهداری تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998539/استعلام-خرید-دو-دستگاه-STORAGE-EMC-VNX'>استعلام خرید دو دستگاه STORAGE EMC VNX / استعلام,استعلام خرید دو دستگاه STORAGE EMC VNX</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998540/استعلام-برگزاری-دوره-های-توانمندسازی'>استعلام برگزاری دوره های توانمندسازی  / استعلام , استعلام برگزاری دوره های توانمندسازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998541/استعلام-چاپگر-لیزری'>استعلام چاپگر لیزری  / استعلام ,استعلام چاپگر لیزری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998542/استعلام-پرینتر'>استعلام پرینتر / استعلام , استعلام پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998545/استعلام-ایجاد-آرشیو-الکترونیک-پرونده'> استعلام ایجاد آرشیو الکترونیک پرونده / استعلام , استعلام ایجاد آرشیو الکترونیک پرونده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998546/استعلام-بسته-بهداشتی'>استعلام  بسته بهداشتی  / استعلام,استعلام بسته بهداشتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998547/استعلام-ورق-فلزی-گالوانیزه'>استعلام ورق فلزی گالوانیزه  / استعلام , استعلام ورق فلزی گالوانیزه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998548/استعلام-​پکیج-ایران-رادیاتور'>استعلام ​پکیج ایران رادیاتور  / استعلام, استعلام ​پکیج ایران رادیاتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998549/استعلام-ایجاد-آرشیو-الکترونیک-پرونده'> استعلام ایجاد آرشیو الکترونیک پرونده / استعلام , استعلام ایجاد آرشیو الکترونیک پرونده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998551/استعلام-​خرید-یو-پی-اس'>استعلام ​خرید یو پی اس  / استعلام ,استعلام ​خرید یو پی اس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998552/استعلام-مبلمان'>استعلام مبلمان  / استعلام,استعلام مبلمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998553/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی / استعلام , استعلام کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998554/استعلام-تهیه-و-تامین-لاستیک-های-ماشین'>استعلام تهیه و تامین لاستیک های ماشین  / استعلام ,استعلام تهیه و تامین لاستیک های ماشین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998555/استعلام-جهت-مراسم-اداره-کل-فرهنگ-و-ارشاد'>استعلام جهت مراسم اداره کل فرهنگ و ارشاد  / استعلام, استعلام  جهت مراسم اداره کل فرهنگ و ارشاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998556/مناقصه-نصب-انشعابات-متفرقه-مناطق-گازرسانی'>مناقصه نصب انشعابات متفرقه مناطق گازرسانی  / مناقصه ,مناقصه نصب انشعابات متفرقه مناطق گازرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998557/استعلام-سنگ-نی-ریز'>استعلام سنگ نی ریز  / استعلام, استعلام سنگ نی ریز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998558/استعلام-​asus-vivo-book-pro-15-n580vd-i7'>استعلام ​asus vivo book pro 15 n580vd i7 / استعلام, استعلام ​asus vivo book pro 15 n580vd i7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998559/استعلام-خدمات'>استعلام خدمات  / استعلام, استعلام خدمات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998561/استعلام-ریدر-عصایی-Reader-Bluetooth'>استعلام ریدر عصایی Reader Bluetooth / استعلام , استعلام ریدر عصایی Reader Bluetooth</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998563/استعلام-برداشت-با-gps-به-ازای-هر-آبادی--'>استعلام برداشت با gps به ازای هر آبادی ... / استعلام,استعلام برداشت با gps به ازای هر آبادی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998564/استعلام-کود-مخصوص'>استعلام کود مخصوص  / استعلام ,استعلام کود مخصوص </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998565/استعلام-گوشت-تازه-سینه-مرغ-بسته-بندی'>استعلام گوشت تازه سینه مرغ بسته بندی / استعلام, استعلام گوشت تازه سینه مرغ بسته بندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998568/استعلام-​عملیات-تعویض-یکدستگاه-ترانس'>استعلام ​عملیات تعویض یکدستگاه ترانس / استعلام, استعلام ​عملیات تعویض یکدستگاه ترانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998569/استعلام-تهیه-باکس-بتنی-پیش-ساخته-برای'>استعلام تهیه باکس بتنی پیش ساخته برای / استعلام, استعلام تهیه باکس بتنی پیش ساخته برای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998570/استعلام-کیف-کمکهای-اولیه'>استعلام کیف کمکهای اولیه  / استعلام , استعلام کیف کمکهای اولیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998572/استعلام-ریبون-evolis-r3011'>استعلام ریبون evolis r3011  / استعلام ,استعلام ریبون evolis r3011</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998573/استعلام-خرید-کولر-گازی'>استعلام خرید کولر گازی  / استعلام ,استعلام خرید کولر گازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998574/مناقصه-اصلاح-و-بهینه-سازی-روستایی'>مناقصه اصلاح و بهینه سازی روستایی  / مناقصه, مناقصه اصلاح و بهینه سازی روستایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998576/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس / استعلام,استعلام تعمیرات اساسی مدارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998579/استعلام-​انجام-عملیات-ژئوتاپیینگ-و-صدور'>استعلام ​انجام عملیات ژئوتاپیینگ و صدور / استعلام, استعلام ​انجام عملیات ژئوتاپیینگ و صدور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998580/استعلام-سانتریفیوژ-یخچال'>استعلام سانتریفیوژ یخچال  / استعلام, استعلام سانتریفیوژ یخچال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998581/استعلام-اپلیکاتور--پنس-شماره-زن'>استعلام اپلیکاتور ، پنس شماره زن   / استعلام , استعلام اپلیکاتور ، پنس شماره زن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998582/استعلام-دستگاه-ذخیره-ساز'>استعلام دستگاه ذخیره ساز / استعلام ,استعلام دستگاه ذخیره ساز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998584/استعلام-سوئیچ-شبکه'>استعلام سوئیچ شبکه / استعلام,استعلام سوئیچ شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998585/استعلام-مشاور-جهت-انجام-فاز-1-و-2-و-3'>استعلام مشاور جهت انجام فاز 1 و 2 و 3  / استعلام , استعلام مشاور جهت انجام فاز 1 و 2 و 3 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998586/استعلام-​​دیگ-دو-پاس-400-هزار-کیلوکالری'>استعلام ​​دیگ دو پاس 400 هزار کیلوکالری / استعلام, استعلام ​​دیگ دو پاس 400 هزار کیلوکالری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998589/استعلام-بهاء-توسعه-و-احداث-روستایی'>استعلام بهاء توسعه و احداث روستایی / استعلام, استعلام بهاء توسعه و احداث روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998590/استعلام-تجهیزات-پسیو-شبکه'>استعلام تجهیزات پسیو شبکه  / استعلام ,استعلام تجهیزات پسیو شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998591/استعلام-سرور'>استعلام سرور  / استعلام ,استعلام سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998593/مناقصه-خرید-لوله-بتنی-فاضلابی-مسلح'>مناقصه خرید لوله بتنی فاضلابی مسلح / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه خرید لوله بتنی فاضلابی مسلح </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998594/استعلام-​تجهیزات-خانگی'>استعلام ​تجهیزات خانگی  / استعلام ,استعلام ​تجهیزات خانگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998596/استعلام-بسته-شماره-83-96-20'>استعلام بسته شماره 83-96-20 / استعلام ,استعلام بسته شماره 83-96-20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998598/استعلام-خرید-پلاستیک-جهت-امور-دام'>استعلام خرید پلاستیک جهت امور دام / استعلام,استعلام خرید پلاستیک جهت امور دام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998599/استعلام-تهیه-و-اجرای-لوله-جهت-جداسازی'>استعلام تهیه و اجرای لوله جهت جداسازی / استعلام ,استعلام تهیه و اجرای لوله جهت جداسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998602/استعلام-​تجهیزات-امنیتی'>استعلام ​تجهیزات امنیتی / استعلام, استعلام ​تجهیزات امنیتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998603/استعلام-بسته-شماره-83-96-05'>استعلام بسته شماره 83-96-05 / استعلام ,استعلام بسته شماره 83-96-05</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998604/فراخوان-خرید-و-اجرای-مواد-ضد-حریق'>فراخوان خرید و اجرای مواد ضد حریق  / فراخوان مناقصه  خرید و اجرای مواد ضد حریق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998606/استعلام-اجرای-پیاده-روسازی-سطح-شهر'>استعلام اجرای پیاده روسازی سطح شهر / استعلام ,استعلام اجرای پیاده روسازی سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998607/استعلام-مانیتور-21-یک-و-نیم-اینچ-ایرانی'>استعلام مانیتور 21 یک و نیم اینچ ایرانی / استعلام, استعلام مانیتور 21 یک و نیم اینچ ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998608/استعلام-شیر-پاکتی-سی-سی-200'>استعلام شیر پاکتی سی سی 200 / استعلام , استعلام شیر پاکتی سی سی 200</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998610/استعلام-2-عدد-شیر-برقی-کامل-دریچه--'>استعلام  2 عدد شیر برقی کامل دریچه ... / استعلام, استعلام  2 عدد شیر برقی کامل دریچه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998611/استعلام-چاپ-و-صحافی-دفاتر-تشکیلاتی'>استعلام چاپ و صحافی دفاتر تشکیلاتی / استعلام ,استعلام چاپ و صحافی دفاتر تشکیلاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998612/استعلام-خرید-حمل-و-نصب-پکیج-کامل-سیستم--'>استعلام خرید، حمل و نصب پکیج کامل سیستم.... / استعلام, استعلام خرید، حمل و نصب پکیج کامل سیستم....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998613/استعلام-خرید-120-متر-لوله-فولادی--'>استعلام خرید 120 متر لوله فولادی ... / استعلام,استعلام خرید 120 متر لوله فولادی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998614/استعلام-تکمیل-بنای-ساختمان'>استعلام تکمیل بنای ساختمان / استعلام ,استعلام تکمیل بنای ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998616/استعلام-​​سرامیک-درجه-1'>استعلام ​​سرامیک درجه 1 / استعلام, استعلام ​​سرامیک درجه 1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998617/استعلام-امور-تاسیساتی'>استعلام امور تاسیساتی / استعلام , استعلام امور تاسیساتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998618/استعلام-تهیه-نهاده-های-کشاورزی'>استعلام تهیه نهاده های کشاورزی  / استعلام, استعلام تهیه نهاده های کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998619/استعلام-پنجره-دو-جداره-دوحالته-U-P-V-C'>استعلام پنجره  دو جداره دوحالته U.P.V.C / استعلام, استعلام پنجره  دو جداره دوحالته U.P.V.C</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998620/استعلام-اجاق-گاز-طرح-فر-مورد-نیاز--'>استعلام اجاق گاز طرح فر مورد نیاز... / استعلام, استعلام اجاق گاز طرح فر مورد نیاز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998622/استعلام-حفاری-و-نصب-کیسینگ'>استعلام حفاری و نصب کیسینگ / استعلام ,استعلام حفاری و نصب کیسینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998625/استعلام-​سیب-زمینی-درشت-و-درجه-یک'>استعلام ​سیب زمینی درشت و درجه یک  / استعلام , استعلام ​سیب زمینی درشت و درجه یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998626/استعلام-احداث-راه-بین-مزارع'>استعلام احداث راه بین مزارع  / استعلام, استعلام احداث راه بین مزارع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998627/استعلام-سماور-گازی-20-لیتری-هیاتی--'>استعلام سماور گازی 20 لیتری هیاتی ... / استعلام, استعلام سماور گازی 20 لیتری هیاتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998628/استعلام-رک-شبکه'>استعلام رک شبکه / استعلام ,استعلام رک شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998629/استعلام-خرید-اهرم-طناب-چرخان'>استعلام خرید اهرم طناب چرخان / استعلام, استعلام خرید اهرم طناب چرخان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998630/استعلام-خرید-لوازم-التحریر'>استعلام خرید لوازم التحریر / استعلام ,استعلام خرید لوازم التحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998632/استعلام-6440-5-تعمیرات-اساسی-مدارس'>استعلام 6440.5 تعمیرات اساسی مدارس / استعلام,استعلام 6440.5 تعمیرات اساسی مدارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998634/استعلام-۲۲۵۰-عدد-جعبه-هارد-باکس'>استعلام ۲۲۵۰ عدد جعبه هارد باکس / استعلام ,استعلام ۲۲۵۰ عدد جعبه هارد باکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998636/استعلام-یک-دستگاه-اسپیلت-12000-اینورتر'>استعلام یک دستگاه اسپیلت 12000 اینورتر / استعلام,استعلام یک دستگاه اسپیلت 12000 اینورتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998637/استعلام-چاپ-4000-جلد-مجموعه-کتابچه'>استعلام چاپ 4000 جلد مجموعه کتابچه  / استعلام ,استعلام چاپ 4000 جلد مجموعه کتابچه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998638/استعلام-​تکمیل-ترمیم-نوار-حفاری-لکه-گیری'>استعلام ​تکمیل ترمیم نوار حفاری لکه گیری  / استعلام , استعلام ​تکمیل ترمیم نوار حفاری لکه گیری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998639/استعلام-سی-پی-یو-آی-سون-7700-و-آی-فایو--'>استعلام سی پی یو آی سون 7700 و آی فایو... / استعلام, استعلام سی پی یو آی سون 7700 و آی فایو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998640/استعلام-هارد-سرور'>استعلام هارد سرور / استعلام ,استعلام هارد سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998641/استعلام-کود-مخصوص-صیفی'>استعلام کود مخصوص صیفی / استعلام ,استعلام کود مخصوص صیفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998642/استعلام-seagate-enterprise-capacity-3'>استعلام seagate enterprise capacity 3 / استعلام, استعلام seagate enterprise capacity 3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998643/استعلام-سرویس-و-نگهداری-و-پشتیبانی'>استعلام سرویس و نگهداری و پشتیبانی  / استعلام,استعلام سرویس و نگهداری و پشتیبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998645/استعلام-ایجاد-آرشیو-الکترونیک-پرونده'> استعلام ایجاد آرشیو الکترونیک پرونده / استعلام, استعلام ایجاد آرشیو الکترونیک پرونده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998646/استعلام-خرید-دو-دستگاه-کامیونت-ایسوزو'>استعلام خرید دو دستگاه کامیونت ایسوزو / استعلام, استعلام خرید دو دستگاه کامیونت ایسوزو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998647/استعلام-ران-و-سینه-مرغ'>استعلام ران و سینه مرغ / استعلام ,استعلام ران و سینه مرغ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998648/استعلام-پیاز-درشت-درجه-یک'>استعلام پیاز درشت درجه یک  / استعلام , استعلام پیاز درشت درجه یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998649/استعلام-کمد-دیواری'>استعلام کمد دیواری  / استعلام,استعلام کمد دیواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998650/استعلام-اجرای-عملیات-کنترل-هرز-آب'>استعلام اجرای عملیات کنترل هرز آب  / استعلام, استعلام اجرای عملیات کنترل هرز آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998652/استعلام-گازرسانی-به-سد-زنوز'>استعلام گازرسانی به سد زنوز / استعلام, استعلام گازرسانی به سد زنوز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998653/استعلام-تهیه-و-اجرای-سنگ-گل-پنبه-ای--'>استعلام تهیه و اجرای سنگ گل پنبه ای ... / استعلام, استعلام تهیه و اجرای سنگ گل پنبه ای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998654/استعلام-تهیه-و-حمل-و-نصب-پمپ-شناور'>استعلام تهیه و حمل و نصب پمپ شناور  / استعلام ,استعلام تهیه و حمل و نصب پمپ شناور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998655/استعلام-​​یک-دستگاه-کامپیوتر--پرینتر-فاکس'>استعلام ​​یک دستگاه کامپیوتر - پرینتر- فاکس / استعلام, استعلام ​​یک دستگاه کامپیوتر - پرینتر- فاکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998656/استعلام-خرید-ترانس-برق-kva-125--'>استعلام خرید ترانس برق kva 125 ... / استعلام,استعلام خرید ترانس برق kva 125 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998658/استعلام-انجام-مطالعات-مرحله-اول-و-دوم'>استعلام انجام مطالعات مرحله اول و دوم  / استعلام , استعلام انجام مطالعات مرحله اول و دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998659/استعلام-آجیل'>استعلام آجیل  / استعلام ,استعلام آجیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998660/استعلام-کاغذ-تحریر'>استعلام کاغذ تحریر / استعلام,استعلام کاغذ تحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998661/استعلام-منسوجات-و-چرم'>استعلام منسوجات و چرم / استعلام, استعلام منسوجات و چرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998662/استعلام-چاپ-1000-جلد-مجموعه-کتابچه-راهنما'>استعلام چاپ 1000 جلد مجموعه کتابچه راهنما / استعلام ، استعلام چاپ 1000 جلد مجموعه کتابچه راهنما</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998663/استعلام-​اتصالات-قابل-پیاده-کردن-فولادی'>استعلام ​اتصالات قابل پیاده کردن فولادی / استعلام, استعلام ​اتصالات قابل پیاده کردن فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998664/استعلام-فشارسنج-روغنی'>استعلام فشارسنج روغنی  / استعلام ,استعلام فشارسنج روغنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998666/استعلام-​​​خرید-چاپگر'>استعلام ​​​خرید چاپگر / استعلام, استعلام ​​خرید چاپگر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998667/استعلام-گوجه-درجه-یک'>استعلام گوجه درجه یک   / استعلام , استعلام گوجه درجه یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998669/استعلام-روغن-کنجد'>استعلام روغن کنجد / استعلام ,استعلام روغن کنجد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998670/استعلام-کالای-ورزشی'>استعلام کالای ورزشی / استعلام , استعلام کالای ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998671/استعلام-گوشت-برزیلی'>استعلام گوشت برزیلی  / استعلام , استعلام گوشت برزیلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998672/استعلام-اجرای-زیرسازی-و-آسفالت-و--'>استعلام اجرای زیرسازی و آسفالت و ... / استعلام,استعلام اجرای زیرسازی و آسفالت و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998673/استعلام-سه-راهی-فولادی'>استعلام سه راهی فولادی  / استعلام ,استعلام سه راهی فولادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998674/استعلام-​لوله-پلی-اتیلن-و-فلنج'>استعلام ​لوله پلی اتیلن و فلنج / استعلام, استعلام ​لوله پلی اتیلن و فلنج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998675/استعلام-مبلمان-و-دکوراسیون'>استعلام مبلمان و دکوراسیون / استعلام, استعلام کالای ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998676/استعلام-سیب-زمینی-درجه-یک'>استعلام سیب زمینی درجه یک / استعلام , استعلام سیب زمینی درجه یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998677/استعلام-چای'>استعلام چای  / استعلام ,استعلام چای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998679/استعلام-اجرای-زیرسازی-و-آسفالت-در-شهرک'>استعلام اجرای زیرسازی و آسفالت در شهرک  / استعلام , استعلام اجرای زیرسازی و آسفالت در شهرک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998680/استعلام-​شیر-کنترل-و-شیر-فلکه-فولادی'>استعلام ​شیر کنترل و شیر فلکه فولادی / استعلام, استعلام ​شیر کنترل و شیر فلکه فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998681/استعلام-قفسه-بندی-و-تجهیز-سلف-سرویس'>استعلام قفسه بندی و تجهیز سلف سرویس  / استعلام ,استعلام قفسه بندی و تجهیز سلف سرویس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998683/استعلام-خرید-باطری-65-upsآمپر'>استعلام خرید باطری 65 upsآمپر / استعلام, استعلام خرید باطری 65 upsآمپر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998684/استعلام-​درب-ضد-سرقت-با-چهار-چوب-فلزی'>استعلام ​درب ضد سرقت با چهار چوب فلزی / استعلام, استعلام ​درب ضد سرقت با چهار چوب فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998685/استعلام-​​​خرید-لوازم-کامپیوتر'>استعلام ​​​خرید لوازم کامپیوتر  / استعلام, استعلام خرید لوازم کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998686/استعلام-پرینتر-hp-pro400'>استعلام پرینتر hp pro400 / استعلام , استعلام پرینتر hp pro400</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998687/استعلام-کیس-و-مانیتور-و-پرینتر'>استعلام کیس و مانیتور و پرینتر / استعلام ,استعلام کیس و مانیتور و پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998688/استعلام-نقشه-برداری-توپوگرافی--'>استعلام نقشه برداری توپوگرافی ... / استعلام,استعلام نقشه برداری توپوگرافی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998689/استعلام-​پشتیبانی-از-سیستم-های-سخت-افزار'>استعلام ​پشتیبانی از سیستم های سخت افزار / استعلام, استعلام ​پشتیبانی از سیستم های سخت افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998691/استعلام-محصولات-الکترونیکی'>استعلام محصولات الکترونیکی / استعلام, استعلام محصولات الکترونیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998692/استعلام-تهیه-نهاده-های-کشاورزی'>استعلام تهیه نهاده های کشاورزی  / استعلام, استعلام تهیه نهاده های کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998693/استعلام-تجهیز-سالن-آمفی-تئاتر'>استعلام تجهیز سالن آمفی تئاتر / استعلام ,استعلام تجهیز سالن آمفی تئاتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998695/مناقصه-حفر-چاه-آب-شهرک-صنعتی-گنبد'>مناقصه حفر چاه آب شهرک صنعتی گنبد  / مناقصه , مناقصه عمومی یک مرحله ای حفر چاه آب شهرک صنعتی گنبد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998696/استعلام-اجرای-تابلوهای-راهنمای'>استعلام اجرای تابلوهای راهنمای  / استعلام , استعلام اجرای تابلوهای راهنمای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998697/استعلام-کیس-کامپیوتر-مانیتور-پرینتر'>استعلام کیس کامپیوتر، مانیتور، پرینتر / استعلام, استعلام کیس کامپیوتر، مانیتور، پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998698/استعلام-خرید-سوییچ'>استعلام خرید سوییچ / استعلام,استعلام خرید سوییچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998699/استعلام-خرید-و-نصب-رادیاتور'>استعلام خرید و نصب رادیاتور  / استعلام ,استعلام خرید و نصب رادیاتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998700/استعلام-​​​فیوز-کات-اوت-20-کیلوولت-پلیمری'>استعلام ​​​فیوز کات اوت 20 کیلوولت پلیمری  / استعلام, استعلام ​​فیوز کات اوت 20 کیلوولت پلیمری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998701/استعلام-​هزینه-تست-و-تعمیر-چاه-ارت-راه'>استعلام ​هزینه تست و تعمیر چاه ارت، راه / استعلام, استعلام ​هزینه تست و تعمیر چاه ارت، راه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998703/استعلام-خرید-اسکنر'>استعلام خرید اسکنر  / استعلام ,استعلام خرید اسکنر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998704/استعلام-تجهیز-و-بنچ-بندی-آزمایشگاه-ها'>استعلام تجهیز و بنچ بندی آزمایشگاه ها  / استعلام ,استعلام تجهیز و بنچ بندی آزمایشگاه ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998705/استعلام-​​​خرید-دستگاه-کپی'>استعلام ​​​خرید دستگاه کپی / استعلام, استعلام ​​خرید دستگاه کپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998707/استعلام-تجهیزات-مورد-نیاز-برای-کلاسها'>استعلام تجهیزات مورد نیاز برای کلاسها / استعلام ,استعلام تجهیزات مورد نیاز برای کلاسها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998708/استعلام-لوله-کشی-رو-کار-سیستم-گرمایشی'>استعلام لوله کشی رو کار سیستم گرمایشی / استعلام, استعلام لوله کشی رو کار سیستم گرمایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998709/استعلام-​​​فیوز-کات-اوت-20-کیلوولت-پلیمری'>استعلام ​​​فیوز کات اوت 20 کیلوولت پلیمری  / استعلام, استعلام ​​فیوز کات اوت 20 کیلوولت پلیمری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998710/استعلام-​جدول-گذاری-خیابان-ها'>استعلام ​جدول گذاری خیابان ها / استعلام, استعلام ​جدول گذاری خیابان ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998711/استعلام-کنتور-آب-هوشمند-مخصوص-چاه--'>استعلام کنتور آب هوشمند مخصوص چاه ... / استعلام,استعلام کنتور آب هوشمند مخصوص چاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998712/استعلام-نصب-الکتروموتور-پمپیران'>استعلام نصب الکتروموتور پمپیران / استعلام ,ستعلام نصب الکتروموتور پمپیران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998713/استعلام-تامین-4-دستگاه-خودرو-استیجاری'>استعلام تامین 4 دستگاه خودرو استیجاری  / استعلام,استعلام تامین 4 دستگاه خودرو استیجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998714/استعلام-​​​خرید-هارد-و-سرور'>استعلام ​​​خرید هارد و سرور / استعلام, استعلام ​​خرید هارد و سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998715/استعلام-خرید-رایانه'>استعلام خرید رایانه / استعلام , استعلام خرید رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998717/مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-خدمات-راهبری-و-مشترکین-روستاها-96-09-23'>مناقصه تعمیر و نگهداری خدمات راهبری و مشترکین روستاها 96.09.23 / اگهی مناقصه , مناقصه تعمیر و نگهداری خدمات راهبری و مشترکین روستاها 96.09.23</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998718/مناقصه-اجرای-عملیات-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت'>مناقصه اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت / مناقصه , مناقصه اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998719/استعلام-خرید-دستگاه-الکتروشوک'>استعلام خرید دستگاه الکتروشوک / استعلام ,استعلام خرید دستگاه الکتروشوک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998720/استعلام-خرید-رایانه'>استعلام خرید رایانه / استعلام , استعلام خرید رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998721/استعلام-کیف-بهداشتی-شامل-کیف-لباس'>استعلام کیف بهداشتی شامل کیف، لباس / استعلام, استعلام کیف بهداشتی شامل کیف، لباس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998722/استعلام-​خرید-دستگاه-پشتیبان-گیر-اطلاعات'>استعلام ​خرید دستگاه پشتیبان گیر اطلاعات  / استعلام, استعلام خرید دستگاه پشتیبان گیر اطلاعات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998723/استعلام-کابل-کشی-فیبر-نوری'>استعلام کابل کشی فیبر نوری / استعلام, استعلام کابل کشی فیبر نوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998724/استعلام-مایع-دستشویی-اکتیو-برند--'>استعلام مایع دستشویی اکتیو برند ... / استعلام,استعلام مایع دستشویی اکتیو برند ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998725/استعلام-تکمیل-بنای-ساختمان-حفاظتی-ادار--'>استعلام تکمیل بنای ساختمان حفاظتی ادار... / استعلام , استعلام تکمیل بنای ساختمان حفاظتی ادار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998727/استعلام-بایگانی-ریلی-متحرک-و-ثابت'>استعلام بایگانی ریلی متحرک و ثابت  / استعلام , استعلام بایگانی ریلی متحرک و ثابت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998728/استعلام-ملزومات-بهداشتی'>استعلام  ملزومات بهداشتی / استعلام ,استعلام  ملزومات بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998729/استعلام-یونیت-پاور-جهت-راکهای-تجهیزات'>استعلام یونیت پاور جهت راکهای تجهیزات / استعلام, استعلام یونیت پاور جهت راکهای تجهیزات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998731/استعلام-تجهیزات-دیتاسنتر-هواشناسی'>استعلام تجهیزات دیتاسنتر هواشناسی / استعلام, استعلام تجهیزات دیتاسنتر هواشناسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998732/استعلام-خرید-فایروال'>استعلام خرید فایروال / استعلام,استعلام خرید فایروال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998733/استعلام-​​​برقگیر-20-کیلوولت-پلیمری-شبکه'>استعلام ​​​برقگیر 20 کیلوولت پلیمری شبکه / استعلام, استعلام ​​برقگیر 20 کیلوولت پلیمری شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998734/مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن-دوجداره-کاروگیت-کوپلر-سرخو-به-همراه-واشر--'>مناقصه خرید لوله پلی اتیلن دوجداره کاروگیت کوپلر سرخو به همراه واشر... / آگهی مناقصه, مناقصه خرید لوله پلی اتیلن دوجداره کاروگیت کوپلر سرخو به همراه واشر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998735/استعلام​-خرید-پرینتر'>استعلام​ خرید پرینتر / استعلام ، استعلام​ خرید پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998736/ارزیابی-کیفی-یک-پروژه-احداث-ساختمان-اتفاقات'> ارزیابی کیفی یک پروژه احداث ساختمان اتفاقات / مناقصه ,  ارزیابی کیفی یک پروژه احداث ساختمان اتفاقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998738/استعلام-​​​خرید-وسایل-بهداشتی-و-پزشکی-سرم'>استعلام ​​​خرید وسایل بهداشتی و پزشکی سرم / استعلام, استعلام ​​خرید وسایل بهداشتی و پزشکی سرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998739/استعلام-کانکس-فروشگاهی-تولید-و-فرآوری'>استعلام کانکس فروشگاهی تولید و فرآوری / استعلام, استعلام کانکس فروشگاهی تولید و فرآوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998740/استعلام-ارائه-خدمات-مشاوره'>استعلام ارائه خدمات مشاوره  / استعلام , استعلام ارائه خدمات مشاوره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998741/استعلام​-دستگاه-فایروال-فورتی-گیت-90d'>استعلام​ دستگاه فایروال فورتی گیت 90d / استعلام ، استعلام​ دستگاه فایروال فورتی گیت 90d</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998742/استعلام-لپ-تاپ'>استعلام لپ تاپ / استعلام، استعلام لپ تاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998744/استعلام-خرید-نصب-و-راه-اندازی-لایسنس'>استعلام خرید نصب و راه اندازی لایسنس / استعلام,استعلام خرید نصب و راه اندازی لایسنس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998745/مناقصه-اجرای-عملیات-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-محور-جوراب'>مناقصه اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت محور جوراب / مناقصه , مناقصه اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت محور جوراب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998746/استعلام-رایانه-کامل'>استعلام رایانه کامل / استعلام, استعلام رایانه کامل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998747/استعلام​-خرید-اسکنر'>استعلام​ خرید اسکنر / استعلام ، استعلام​ خرید اسکنر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998748/مناقصه-احداث-کانال-بتنی-96-09-23'>مناقصه احداث کانال بتنی 96.09.23 / مناقصه, مناقصه احداث کانال بتنی 96.09.23</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998750/استعلام-آجیل-شب-یلدا-به-همراه-شکلات'>استعلام آجیل شب یلدا به همراه شکلات  / استعلام, استعلام آجیل شب یلدا به همراه شکلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998751/استعلام​-تجهیزات-و-وسایل'>استعلام​ تجهیزات و وسایل  / استعلام ، استعلام​ تجهیزات و وسایل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998752/استعلام-اسکنر-ای-وی'>استعلام اسکنر ای وی  / استعلام , استعلام اسکنر ای وی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998753/استعلام-کت-و-شلوار-و-کفش'>استعلام کت و شلوار و کفش / استعلام,استعلام کت و شلوار و کفش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998754/استعلام-خدمات-همسان-برای-مطالعات'>استعلام خدمات همسان برای مطالعات  / استعلام , استعلام خدمات همسان برای مطالعات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998756/استعلام​-خرید-هارد-اکسترنال'>استعلام​ خرید هارد اکسترنال / استعلام ، استعلام​ خرید هارد اکسترنال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998757/استعلام-لپ-تاب'>استعلام لپ تاب / استعلام، استعلام لپ تاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998758/استعلام-خرید-رایانه'>استعلام خرید رایانه / استعلام , استعلام خرید رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998759/استعلام-لپ-تاپ'>استعلام لپ تاپ / استعلام، استعلام لپ تاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998760/استعلام-تعمیرات-و-بازسازی-6-طبقه'>استعلام تعمیرات و بازسازی 6 طبقه  / استعلام, استعلام تعمیرات و بازسازی 6 طبقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998762/استعلام-خرید-پرینتر'>استعلام خرید پرینتر / استعلام, استعلام خرید پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998763/استعلام-کانال-دودکش-مشعل-گازی'>استعلام کانال دودکش مشعل گازی  / استعلام, استعلام کانال دودکش مشعل گازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998764/استعلام​-کمد-بایگانی-دوار-با-ورق-90'>استعلام​ کمد بایگانی دوار با ورق 90 / استعلام ، استعلام​ کمد بایگانی دوار با ورق 90</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998765/استعلام-ایزوگام'>استعلام ایزوگام  / استعلام, استعلام ایزوگام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998766/استعلام-کف-سازی-آسفالت'>استعلام کف سازی آسفالت  / استعلام, استعلام کف سازی آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998111/مزایده-عرصه-6-هکتاری-جهت-نصب-تجهیزات-تولید-و-عرضه-شن-و-ماسه-بازیافتی'>مزایده عرصه 6 هکتاری جهت نصب تجهیزات، تولید و عرضه شن و ماسه بازیافتی / مزایده عمومی, مزایده عرصه 6 هکتاری جهت نصب تجهیزات، تولید و عرضه شن و ماسه بازیافتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998113/مزایده-فروش-انواع-اقلام-برقی-و-الکتریکی'>مزایده فروش انواع اقلام برقی و الکتریکی  / آگهی مزایده, مزایده فروش انواع اقلام برقی و الکتریکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998114/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-3200مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 3200مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 3200مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998115/مزایده-۱۲-دستگاه-اتومبیل-مازاد'>مزایده ۱۲ دستگاه اتومبیل مازاد  / مزایده ,مزایده ۱۲ دستگاه اتومبیل مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998116/مزایده-یک-دستگاه-پژو-پارس'>مزایده یک دستگاه پژو پارس  / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه پژو پارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998118/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-414-88متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 414.88متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 414.88متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998121/مزایده-اجاره-واحد-تجاری'>مزایده اجاره واحد تجاری / مزایده, مزایده اجاره واحد تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998122/مزایده-ملک-توقیفی-5-دانگ-زمین-دو-نبش-198متر'>مزایده ملک توقیفی 5 دانگ زمین دو نبش 198متر / مزایده,مزایده ملک توقیفی 5 دانگ زمین دو نبش 198متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998124/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-176-متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 176 متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 176 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998126/مزایده-دستگاه-کمپرسور-و-کندانسور'>مزایده دستگاه کمپرسور و کندانسور / مزایده, مزایده دستگاه کمپرسور و کندانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998128/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-538متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 538متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 538متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998129/مزایده-فروش-یک-دستگاه-اتومبیل-سمند-ال-ایکس'>مزایده فروش یک دستگاه اتومبیل سمند ال ایکس  / آگهی مزایده، مزایده فروش یک دستگاه اتومبیل سمند ال ایکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998132/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-با-قدمت-بیش-از-5-سال'>مزایده ششدانگ آپارتمان با قدمت بیش از 5 سال  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان با قدمت بیش از 5 سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998134/مزایده-یک-دستگاه-کندانسور-و-یک-دستگاه-کمپرسور'>مزایده یک دستگاه کندانسور و یک دستگاه کمپرسور / مزایده, مزایده یک دستگاه کندانسور و یک دستگاه کمپرسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998137/مزایده-زمینهای-کدائی-شجاعی-مهر-مساحت-صد-متر-قطعه-شماره-سه'>مزایده زمینهای کدائی شجاعی مهر مساحت صد متر قطعه شماره سه  / مزایده,مزایده زمینهای کدائی شجاعی مهر مساحت صد متر قطعه شماره سه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998140/مزایده-میز-کوچک-کامپیوتر-چهارپایه-فلزی--'>مزایده میز کوچک کامپیوتر، چهارپایه فلزی... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده میز کوچک کامپیوتر، چهارپایه فلزی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998142/مزایده-سرقفلی-بنای-تجاری-مساحت-168-30متر'>مزایده سرقفلی بنای تجاری مساحت 168.30متر  / مزایده,مزایده سرقفلی بنای تجاری مساحت 168.30متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998146/مزایده-تعدادی-از-وسائط-نقلیه-سبک-و--'>مزایده تعدادی از وسائط نقلیه سبک و...  / مزایده ، مزایده تعدادی از وسائط نقلیه سبک و... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998147/مزایده-فروش-یکباب-مغازه-تجاری-مساحت-24-41متر-نوبت-سوم'>مزایده فروش یکباب مغازه تجاری مساحت 24.41متر نوبت سوم / مزایده,مزایده فروش یکباب مغازه تجاری مساحت 24.41متر نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998148/مزایده-زمین-مزروعی-بخش-یک-ایذه-مرحله-دوم'>مزایده زمین مزروعی بخش یک ایذه مرحله دوم  / مزایده,مزایده زمین مزروعی بخش یک ایذه مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998149/مزایده-دستگاه-CNC-دستگاه-تابلو-برق---نوبت-دوم'>مزایده دستگاه CNC، دستگاه تابلو برق... - نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده دستگاه CNC، دستگاه تابلو برق... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998150/مزایده-سه-دستگاه-خودرو'>مزایده سه دستگاه خودرو  / مزایده ,مزایده سه دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998152/مزایده-واگذاری-تبلیغات-محیطی'>مزایده واگذاری تبلیغات محیطی / آگهی مزایده عمومی,مزایده  واگذاری تبلیغات محیطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998153/مزایده-ملک-قریه-خور-نوبت-اول'>مزایده ملک قریه خور نوبت اول / مزایده,مزایده ملک قریه خور نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998155/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-بنز-یونیماک'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو بنز یونیماک / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودرو بنز یونیماک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998157/مزایده-زمین-مساحت-سه-هزار-و-پانصد-و-نود-متر'>مزایده زمین مساحت سه هزار و پانصد و نود متر  / مزایده,مزایده زمین مساحت سه هزار و پانصد و نود متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998158/مزایده-تعداد-195-کارتن-پودر-رختشویی'>مزایده تعداد 195 کارتن پودر رختشویی / آگهی مزایده، مزایده تعداد 195 کارتن پودر رختشویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998160/مزایده-یک-قطعه-زمین-صیفی-کاری-925-56متر'>مزایده یک قطعه زمین صیفی کاری 925.56متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین صیفی کاری 925.56متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998161/مزایده-یک-دستگاه-PET-تولید-بطری-های-پلاستیکی'>مزایده یک دستگاه PET تولید بطری های پلاستیکی  / آگهی مزایده اموال غیرمنقول, مزایده یک دستگاه PET تولید بطری های پلاستیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998162/مزایده-فروش-260-تن-مواد-حاصل-از-بوجاری-بذور-گندم-و-جو'>مزایده فروش 260 تن مواد حاصل از بوجاری بذور گندم و جو / مزایده عمومی, مزایده فروش 260 تن مواد حاصل از بوجاری بذور گندم و جو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998163/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-287متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 287متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 287متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998165/مزایده-ملک-مساحت-77-33مترمربع-مرحله-اول'>مزایده ملک مساحت 77.33مترمربع مرحله اول  / مزایده,مزایده ملک مساحت 77.33مترمربع مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998168/تجدید-مزایده-فروش-24-دستگاه-واگن-پلور-سبز--نوبت-دوم'>تجدید مزایده فروش 24 دستگاه واگن پلور سبز ...نوبت دوم  / مزایده,تجدید مزایده فروش 24 دستگاه واگن پلور سبز ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998169/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-9197متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 9197متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 9197متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998170/مزایده-تی-شرت-دخترانه-تی-شرت-پسرانه--'>مزایده تی شرت دخترانه، تی شرت پسرانه... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده تی شرت دخترانه، تی شرت پسرانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998174/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-دویست-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت دویست متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998176/مزایده-واگذاری-تعداد-15-فقره-از-املاک-اموال-مازاد-تملیکی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری تعداد 15 فقره از املاک اموال مازاد تملیکی نوبت دوم  / مزایده,مزایده واگذاری تعداد 15 فقره از املاک اموال مازاد تملیکی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998178/مزایده60-کیسه-پریفرم'>مزایده60 کیسه پریفرم / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده 60 کیسه پریفرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998180/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-زانتیا-سوپرلوکس'>مزایده یک دستگاه خودروی زانتیا سوپرلوکس  / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه خودروی زانتیا سوپرلوکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998181/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-قدمت-14-سال'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی قدمت 14 سال / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی قدمت 14 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998184/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-سورن-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو سورن نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودرو سورن نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998185/مزایده-بشکه-های-فلزی'>مزایده بشکه های فلزی  / آگهی مزایده عمومی , مزایده بشکه های فلزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998187/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-کامیونت-مدل-85--مرحله-دوم'>مزایده یک دستگاه خودروی کامیونت مدل 85  - مرحله دوم / مزایده , مزایده یک دستگاه خودروی کامیونت مدل 85  - مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998189/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-222متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 222متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 222متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998190/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-166-20متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 166.20متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 166.20متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998192/مزایده-یک-دستگاه-برش-اتومات-ام-دی-اف-و--'>مزایده یک دستگاه برش اتومات ام دی اف و ...  / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه برش اتومات ام دی اف و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998193/مزایده-دو-قطعه-پلاک-ثبتی-اموال-غیرمنقول'>مزایده دو قطعه پلاک ثبتی اموال غیرمنقول  / مزایده,مزایده دو قطعه پلاک ثبتی اموال غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998194/مزایده-واگذاری-قسمتی-از-محوطه-چهارشنبه-بازار'>مزایده واگذاری قسمتی از محوطه چهارشنبه بازار / آگهی مزایده , مزایده واگذاری قسمتی از محوطه چهارشنبه بازار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998195/مزایده-اموال-توقیفی--'>مزایده اموال توقیفی ... / مزایده, مزایده اموال توقیفی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998196/مزایده-سپر-جلو-پژو-405--سپر-عقب-پراید--خاک-گیر-پلوس'>مزایده سپر جلو پژو 405 ، سپر عقب پراید  ،خاک گیر پلوس / مزایده,مزایده سپر جلو پژو 405 ، سپر عقب پراید  ،خاک گیر پلوس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998197/مزایده-4-دانگ-مشاع-از-عرصه-و-اعیان-قطعه-5-تفکیکی'>مزایده 4 دانگ مشاع از عرصه و اعیان قطعه 5 تفکیکی / مزایده,مزایده 4 دانگ مشاع از عرصه و اعیان قطعه 5 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998199/مزایده-یک-دستگاه-سنگ-شکن-هیدروکن'>مزایده یک دستگاه سنگ شکن هیدروکن  / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه سنگ شکن هیدروکن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998200/مزایده-یک-دستگاه-شیلنگ-وکیوم-و---'>مزایده یک دستگاه شیلنگ وکیوم و .... / مزایده ، مزایده یک دستگاه شیلنگ وکیوم و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998201/مزایده-پلاک-ثبتی-1914-9-بخش-سه-مهدیشهر'>مزایده پلاک ثبتی 1914/9 بخش سه مهدیشهر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 1914/9 بخش سه مهدیشهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998202/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-227-65متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 227.65متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 227.65متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998204/مزایده-فیدر-ویبراتوری--سرند-گریزلی--'>مزایده فیدر ویبراتوری - سرند گریزلی.... / مزایده, مزایده فیدر ویبراتوری - سرند گریزلی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998205/مزایده-60-گرم-طلای-18-عیار---'>مزایده 60 گرم طلای 18 عیار  .... / مزایده ، مزایده 60 گرم طلای 18 عیار  ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998207/مزایده-سنگ-تراورتن-عباس-آباد--'>مزایده سنگ تراورتن عباس آباد... / آگهی مزایده، مزایده سنگ تراورتن عباس آباد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998208/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-365-70متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 365.70متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 365.70متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998209/مزایده-خط-تلفن-همراه'>مزایده خط تلفن همراه  / مزایده ,مزایده خط تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998210/مزایده-فروش-میز-کار-شیشه-بری-و--'>مزایده فروش میز کار شیشه بری و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش میز کار شیشه بری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998212/مزایده-یک-قطعه-زمین-خانه-سرا-1000متر'>مزایده یک قطعه زمین خانه سرا 1000متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین خانه سرا 1000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998214/مزایده-یکدستگاه-ماشین-چاپ-افست-دورنگ-اسپید--'>مزایده یکدستگاه ماشین چاپ افست دورنگ اسپید... / آگهی مزایده، مزایده یکدستگاه ماشین چاپ افست دورنگ اسپید...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998215/مزایده-یک-باب-نانوایی--یک-دستگاه-خمیرگیر'>مزایده یک باب نانوایی ، یک دستگاه خمیرگیر  / مزایده,مزایده یک باب نانوایی ، یک دستگاه خمیرگیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998216/مزایده-یک-دستگاه-سه-کاره-نجاری--'>مزایده یک دستگاه سه کاره نجاری... / مزایده ، مزایده یک دستگاه سه کاره نجاری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998218/مزایده-خودرو'>مزایده خودرو / مزایده, مزایده خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998219/مزایده-ملک-مساحت-110-65متر'>مزایده ملک مساحت 110.65متر / مزایده,مزایده ملک مساحت 110.65متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998220/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-405-رنگ-نقره-ای'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 405 رنگ نقره ای / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 405 رنگ نقره ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998223/مزایده-ملک-تجاری-طبقه-همکف-مرحله-اول'>مزایده ملک تجاری طبقه همکف مرحله اول / مزایده,مزایده ملک تجاری طبقه همکف مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998224/مزایده-فروش-58-95-درصد-سهام'>مزایده فروش 58/95 درصد سهام  / آگهی مزایده، مزایده فروش 58/95 درصد سهام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998226/مزایده-یک-قطعه-زمین-خانه-سرا-2000متر'>مزایده یک قطعه زمین خانه سرا 2000متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین خانه سرا 2000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998229/مزایده-دو-قطعه-زمین-مجاور-یکدیگر'>مزایده دو قطعه زمین مجاور یکدیگر / مزایده,مزایده دو قطعه زمین مجاور یکدیگر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998231/مزایده-تعداد-293-دست-رینگ-موتور-پژو-405'>مزایده تعداد 293 دست رینگ موتور پژو 405  / مزایده، مزایده تعداد 293 دست رینگ موتور پژو 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998232/مزایده-فرآورده-فرموله-شده-نیمه-آماده-بر-پایه-غلات--'>مزایده فرآورده فرموله شده نیمه آماده بر پایه غلات... / مزایده, مزایده فرآورده فرموله شده نیمه آماده بر پایه غلات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998233/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-202-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 202 متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 202 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998235/مزایده-ششدانگ-پلاک-37-فرعی-مساحت-350-متر'>مزایده ششدانگ پلاک 37 فرعی مساحت 350 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 37 فرعی مساحت 350 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998236/مزایده-بهره-برداری-از-یکباب-زمین-چندمنظوره-روباز---تجدید'>مزایده بهره برداری از یکباب زمین چندمنظوره روباز ....تجدید  / مزایده, مزایده بهره برداری از یکباب زمین چندمنظوره روباز ....تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998238/مزایده-ملک-تحت-پلاک-332-66-کاربری-صنعتی'>مزایده ملک تحت پلاک 332/66 کاربری صنعتی / مزایده,مزایده ملک تحت پلاک 332/66 کاربری صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998239/مزایده-یک-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-مشاع-پلاک-ثبتی-بخش-یازده'>مزایده یک دانگ مشاع از ششدانگ مشاع پلاک ثبتی بخش یازده  / مزایده,مزایده یک دانگ مشاع از ششدانگ مشاع پلاک ثبتی بخش یازده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998241/مزایده-یک-دانگ-و-نیم-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-عرصه'>مزایده یک دانگ و نیم دانگ مشاع از ششدانگ عرصه / مزایده,مزایده یک دانگ و نیم دانگ مشاع از ششدانگ عرصه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998242/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-15-مهاباد'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 15 مهاباد  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 15 مهاباد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998246/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-ملکی-خیابان-محتشم'>مزایده فروش یک قطعه زمین ملکی خیابان محتشم / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین ملکی خیابان محتشم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998248/مزایده-ششدانگ-یک-دستگاه-آپارتمان-به-مساحت-140-68-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت 140/68 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت 140/68 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998249/تجدید-مزایده-بهره-برداری-تعدادی-غرف'>تجدید مزایده بهره برداری تعدادی غرف / آگهی مزایده عمومی, تجدید مزایده بهره برداری تعدادی غرف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998251/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-و-عرصه-بخش-سه-اردبیل'>مزایده ششدانگ یکباب خانه و عرصه بخش سه اردبیل  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه و عرصه بخش سه اردبیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998253/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-احداثی-به-مساحت-220-مترمربع'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان احداثی به مساحت 220 مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان احداثی به مساحت 220 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998254/مزایده-فروش-یکدستگاه-چاپ-نوبت-دوم'> مزایده فروش یکدستگاه چاپ نوبت دوم / آگهی مزایده ، مزایده فروش یکدستگاه چاپ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998255/مزایده-یک-واحد-کارگاه-تولید-ذغال-در-زمینی-مساحت-600-متر'>مزایده یک واحد کارگاه تولید ذغال در زمینی مساحت 600 متر / مزایده,مزایده یک واحد کارگاه تولید ذغال در زمینی مساحت 600 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998256/مزایده-مقداری-باطری-ضایعاتی-یدکش-و-لیفتراک'>مزایده مقداری باطری ضایعاتی یدکش و لیفتراک / مزایده, مزایده مقداری باطری ضایعاتی یدکش و لیفتراک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998257/مزایده-سرقفلی-یکباب-مغازه'>مزایده سرقفلی یکباب مغازه / مزایده,مزایده سرقفلی یکباب مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998258/مزایده-یکباب-مغازه-مساحت-بیست-متر'>مزایده یکباب مغازه مساحت بیست متر / مزایده,مزایده یکباب مغازه مساحت بیست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998260/مزایده-فروش-دکه-روزنامه-فروشی-فلزی'>مزایده فروش دکه روزنامه فروشی فلزی / مزایده,مزایده فروش دکه روزنامه فروشی فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998262/مزایده-ششدانگ-زمین-مشجر-و-دیوارکشی-شده'>مزایده ششدانگ زمین مشجر و دیوارکشی شده / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مشجر و دیوارکشی شده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998263/مزایده-41-03-سهم-مشاع-از-240-سهم-ملک'>مزایده 41/03 سهم مشاع از 240 سهم ملک  / مزایده,مزایده 41/03 سهم مشاع از 240 سهم ملک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998264/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سبک'>مزایده یک دستگاه خودروی سبک / آگهی حراج,مزایده یک دستگاه خودروی سبک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998265/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-13786-فرعی-بخش-نه-ثبت-آمل'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 13786 فرعی بخش نه ثبت آمل / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 13786 فرعی بخش نه ثبت آمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998268/مزایده-گاراژ-زمین-مسکونی-و-کشاورزی'>مزایده گاراژ.زمین مسکونی و کشاورزی  / مزایده,مزایده گاراژ.زمین مسکونی و کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998269/مزایده-سه-دستگاه-لودر'>مزایده سه دستگاه لودر  / آگهی مزایده, مزایده سه دستگاه لودر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998270/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-140-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 140 متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 140 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998271/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-1800متر-مرحله-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه 1800متر مرحله اول / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 1800متر مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998273/مزایده-ششدانگ-یک-دستگاه-خودروی-سواری-سیستم-پراید'>مزایده ششدانگ یک دستگاه خودروی سواری سیستم پراید  / مزایده,مزایده ششدانگ یک دستگاه خودروی سواری سیستم پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998274/مزایده-آپارتمان-مساحت-56-7متر'>مزایده آپارتمان مساحت 56.7متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 56.7متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998277/مزایده-مرغداری-بخش-شش-ثبتی-گرگان'>مزایده مرغداری بخش شش ثبتی گرگان  / مزایده,مزایده مرغداری بخش شش ثبتی گرگان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998279/مزایده-اجاره-مکان-نصب-یک-عدد-تابلو-بیلبورد'>مزایده اجاره مکان نصب یک عدد تابلو بیلبورد / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای , اجاره مکان نصب یک عدد تابلو بیلبورد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998280/مزایده-ششدانگ-زمین-اعیان-یکباب-خانه-و-دکان'>مزایده ششدانگ زمین اعیان یکباب خانه و دکان / مزایده,مزایده ششدانگ زمین اعیان یکباب خانه و دکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998283/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-229متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 229متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 229متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998284/مزایده-انواع-سرامیک--'>مزایده انواع سرامیک ... / مزایده, مزایده انواع سرامیک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998287/مزایده-ملک-بخش-سه-تبریز-نوبت-سوم'>مزایده ملک بخش سه تبریز نوبت سوم  / مزایده,مزایده ملک بخش سه تبریز نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998289/مزایده-یک-دستگاه-فیلتر-پرس'>مزایده یک دستگاه فیلتر پرس / مزایده ,مزایده یک دستگاه فیلتر پرس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998290/مزایده-یک-دستگاه-ماشین-پراید-مدل-1388'>مزایده یک دستگاه ماشین پراید مدل 1388 / مزایده, مزایده یک دستگاه ماشین پراید مدل 1388</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998293/مزایده-اجناس-زنانه-مغازه'>مزایده اجناس زنانه مغازه / مزایده ,مزایده اجناس زنانه مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998295/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-دهم-تفکیکی'>مزایده سه دانگ از ششدانگ آپارتمان قطعه دهم تفکیکی / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ آپارتمان قطعه دهم تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998296/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-803-5متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 803.5متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 803.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998298/مزایده-7-قطعه-محوطه-و-ساختمان-و-زمین-زراعی--یک-دستگاه-تیلر-کشاورزی'>مزایده 7 قطعه محوطه و ساختمان و زمین زراعی ، یک دستگاه تیلر کشاورزی / مزایده,مزایده 7 قطعه محوطه و ساختمان و زمین زراعی ، یک دستگاه تیلر کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998300/مزایده-یکقطعه-زمین-شالیزاری-و-صیفی-کاری-نوبت-چهارم'>مزایده یکقطعه زمین شالیزاری و صیفی کاری نوبت چهارم / مزایده,مزایده یکقطعه زمین شالیزاری و صیفی کاری نوبت چهارم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998301/مزایده-فروش-یکدستگاه-بالابر-چرخدار--نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه بالابر چرخدار ...نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه بالابر چرخدار ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998302/مزایده-پلاک-ثبتی-713-فرعی-بخش-دو-اراک-مرحله-اول'>مزایده پلاک ثبتی 713 فرعی بخش دو  اراک مرحله اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 713 فرعی بخش دو  اراک مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998307/مزایده-فروش-زمین-مسکونی-مساحت-287-2متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش زمین مسکونی مساحت 287.2متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش زمین مسکونی مساحت 287.2متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998309/مزایده-غرفه-میوه-و-تره-بار-در-سطح-شهر-تجدید--نوبت-دوم'>مزایده غرفه میوه و تره بار در سطح شهر تجدید  - نوبت دوم / مزایده عمومی, مزایده غرفه میوه و تره بار در سطح شهر تجدید - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998310/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-پارس'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو پارس / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998313/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پیکان'>مزایده یک دستگاه سواری پیکان / مزایده ,مزایده یک دستگاه سواری پیکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998314/مزایده-سه-دستگاه-سیم-بر-با-تابلو---نوبت-دوم'>مزایده سه دستگاه سیم بر با تابلو ... نوبت دوم / مزایده ,مزایده سه دستگاه سیم بر با تابلو ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998315/مزایده-ملک-مشاعی-به-پلاک-ثبتی-دو-فرعی-بخش-یازده'>مزایده ملک مشاعی به پلاک ثبتی دو فرعی بخش یازده  / مزایده,مزایده ملک مشاعی به پلاک ثبتی دو فرعی بخش یازده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998316/مزایده-محصول-نارنج-پارکها-و-بلوارهای-سطح-شهر'> مزایده محصول نارنج پارکها و بلوارهای سطح شهر / آگهی مزایده حضوری , مزایده محصول نارنج پارکها و بلوارهای سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998317/مزایده-یک-دستگاه-موتورسیکلت-دلتا'>مزایده یک دستگاه موتورسیکلت دلتا / مزایده,مزایده یک دستگاه موتورسیکلت دلتا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998318/مزایده-دستگاه-سواری-پژو-405'>مزایده دستگاه سواری پژو 405 / اگهی مزایده , مزایده دستگاه سواری پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998319/مزایده-۳۰۰-متر-سنگ-پله-کرم'>مزایده ۳۰۰ متر سنگ پله کرم  / مزایده ,مزایده ۳۰۰ متر سنگ پله کرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998320/مزایده-واگذاری-یک-باب-نانوائی'>مزایده واگذاری یک باب نانوائی  / آگهی مزایده ، مزایده واگذاری یک باب نانوائی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998321/مزایده-ملک-مشاع-پلاک-ثبتی-بخش-7-تهران'>مزایده ملک مشاع پلاک ثبتی بخش 7 تهران  / مزایده,مزایده ملک مشاع پلاک ثبتی بخش 7 تهران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998323/مزایده-فروش-تعدادی-از-ماشین-آلات'>مزایده فروش تعدادی از ماشین آلات / آگهی مزایده , مزایده فروش تعدادی از ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998324/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-59-57متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 59.57متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 59.57متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998331/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مسکونی-مساحت-53-38متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی مساحت 53.38متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی مساحت 53.38متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998334/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-سواری-پیکان-مدل-1383--نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری پیکان مدل 1383 - نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری پیکان مدل 1383 - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998335/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سمند-مدل-1382-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه خودرو سمند مدل 1382- نوبت دوم / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو سمند مدل 1382- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998340/مزایده-ملک-بخش-یک-کرمان'>مزایده ملک بخش یک کرمان / مزایده,مزایده ملک بخش یک کرمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998343/اصلاحیه-مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه'>اصلاحیه مزایده ششدانگ یکباب خانه / اصلاحیه مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998344/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-11-فرعی-بخش-یک-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 11 فرعی بخش یک نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 11 فرعی بخش یک نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998347/مزایده-پلاک-ثبتی-51-فرعی-قدمت-سی-سال'>مزایده پلاک ثبتی 51 فرعی قدمت سی سال  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 51 فرعی قدمت سی سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998348/مزایده-فروش-تعداد-627-دستگاه-انواع-ترانسفورماتور-اسقاط-و--'>مزایده فروش تعداد 627 دستگاه انواع ترانسفورماتور اسقاط و ... / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش تعداد 627 دستگاه انواع ترانسفورماتور اسقاط و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998349/مزایده-پلاک-ثبتی-2752-26-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی 2752/26 نوبت دوم  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 2752/26 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998351/مزایده-بهره-برداری-تعدادی-غرفه-واقع-در-سطح-شهر'>مزایده بهره برداری تعدادی غرفه واقع در سطح شهر  / مزایده ,مزایده بهره برداری تعدادی غرفه واقع در سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998354/مزایده-کامیون-کشنده-سیستم-ولو-تیپ-N12'>مزایده کامیون کشنده سیستم ولو تیپ N12 / مزایده، مزایده کامیون کشنده سیستم ولو تیپ N12</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998356/مزایده-یک-دستگاه-سواری-شخصی-پراید'>مزایده یک دستگاه سواری شخصی پراید  / مزایده,مزایده یک دستگاه سواری شخصی پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998357/مزایده-پلاک-ثبتی-به-شماره-84-فرعی-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی به شماره 84 فرعی نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی به شماره 84 فرعی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998358/مزایده-48000-هزار-متر-لوله-پنج-لایه'>مزایده 48000 هزار متر لوله پنج لایه / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده 48000 هزار متر لوله پنج لایه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998359/مزایده-لوازم-یدکی-خودرو'>مزایده لوازم یدکی خودرو  / آگهی مزایده, مزایده لوازم یدکی خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998361/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-461متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 461متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 461متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998362/تمدید-مزایده-واگذاری-دو-باب-غرفه--'>تمدید مزایده واگذاری دو باب غرفه... / مزایده, تمدید مزایده واگذاری دو باب غرفه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998363/مزایده-ششدانگ-خانه-مسکونی-مساحت-84-51متر'>مزایده ششدانگ خانه مسکونی مساحت 84.51متر / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مسکونی مساحت 84.51متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998366/مزایده-خودرو'>مزایده خودرو / مزایده,مزایده خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998368/مزایده-110-000-متر-لوله-16-پنج-لایه-(pex-al-pex)'>مزایده 110.000 متر لوله 16 پنج لایه (pex-al-pex) / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده 110.000 متر لوله 16 پنج لایه (pex-al-pex)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998373/مزایده-تعداد-866-اینورتر-1000-وات'>مزایده تعداد 866 اینورتر 1000 وات / مزایده,مزایده تعداد 866 اینورتر 1000 وات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998374/مزایده-املاک-شامل-ملک-کارگاهی-زمین-ساختمان-محل-قدیم-انبار'>مزایده املاک شامل ملک کارگاهی.زمین.ساختمان.محل قدیم انبار  / مزایده,مزایده املاک شامل ملک کارگاهی.زمین.ساختمان.محل قدیم انبار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998377/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-92-28متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 92.28متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 92.28متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998380/مزایده-ششدانگ-زمین-محصور-عرصه-255-متر'>مزایده ششدانگ زمین محصور عرصه 255 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین محصور عرصه 255 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998382/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-145-78متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 145.78متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 145.78متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998387/مزایده-ملک-با-قدمت-بالای-چهل-سال-ساخت-بصورت-مخروبه'>مزایده ملک با قدمت بالای چهل سال ساخت بصورت مخروبه  / مزایده,مزایده ملک با قدمت بالای چهل سال ساخت بصورت مخروبه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998392/مزایده-آپارتمان-مسکونی-پلاک-7898-فرعی-نوبت-دوم'>مزایده آپارتمان مسکونی پلاک 7898 فرعی نوبت دوم  / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی پلاک 7898 فرعی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998394/مزایده-آپارتمان-مساحت-عرصه-83-8متر'>مزایده آپارتمان مساحت عرصه 83.8متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت عرصه 83.8متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998397/مزایده-واگذاری-2-قطعه-از-املاک'>مزایده واگذاری 2 قطعه از املاک / مزایده,مزایده واگذاری 2 قطعه از املاک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998405/مزایده-آپارتمان-مساحت-180-متر'>مزایده آپارتمان مساحت 180 متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 180 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998406/مزایده-ششدانگ-پلاک-1637-فرعی-بخش-ده'>مزایده ششدانگ پلاک 1637 فرعی بخش ده / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 1637 فرعی بخش ده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998409/مزایده-ششدانگ-پلاک-یک-قطعه-زمین-احداثی-77-متر'>مزایده ششدانگ پلاک یک قطعه زمین احداثی 77 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک یک قطعه زمین احداثی 77 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998411/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-46-و-45-6776-مرحله-دوم'>مزایده پلاک ثبتی شماره 46 و 45/6776 مرحله دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 46 و 45/6776 مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998414/مزایده-خطوط-تلفن-همراه'>مزایده خطوط تلفن همراه / آگهی مزایده، مزایده خطوط تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998415/مزایده-پلاک-ثبتی-2426-8235-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی 2426/8235 نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 2426/8235 نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998417/مزایده-مینی-بوس-سیستم-هیوندا'>مزایده مینی بوس سیستم هیوندا  / اگهی مزایده , مزایده مینی بوس سیستم هیوندا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998420/مزایده-فروش-تعداد-8-واحد-آپارتمان-تجاری-دفتر-کار'>مزایده فروش تعداد 8 واحد آپارتمان تجاری دفتر کار  / مزایده,مزایده فروش تعداد 8 واحد آپارتمان تجاری دفتر کار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998424/مزایده-مقداری-آهن-قراضه-و-فرسوده'>مزایده مقداری آهن قراضه و فرسوده / آگهی مزایده,مزایده مقداری آهن قراضه و فرسوده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998427/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-278-75متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 278.75متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 278.75متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998428/مزایده-فروش-یک-دستگاه-برودتی'>مزایده فروش یک دستگاه برودتی / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه برودتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998430/مزایده-چارچوب-درب-یک-لت-فلزی--'>مزایده چارچوب درب یک لت فلزی... / آگهی مزایده، مزایده چارچوب درب یک لت فلزی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998432/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-217-20متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 217.20متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 217.20متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998435/مزایده-مال-مشاع-پلاک-ثبت-183-فرعی-بخش-یک'>مزایده مال مشاع پلاک ثبت 183 فرعی بخش یک / مزایده,مزایده مال مشاع پلاک ثبت 183 فرعی بخش یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998440/مزایده-پلاک-ثبتی-یک-فرعی-عرصه-167-متر'>مزایده پلاک ثبتی یک فرعی عرصه 167 متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی یک فرعی عرصه 167 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998449/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مشاعی-غیر-ثبتی'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مشاعی غیر ثبتی / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مشاعی غیر ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998456/مزایده-زمین-مساحت-یک-و-نیم-هکتار'>مزایده زمین مساحت یک و نیم هکتار / مزایده,مزایده زمین مساحت یک و نیم هکتار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998463/مزایده-پلاک-ثبتی-به-مقدار-27835-متر'>مزایده پلاک ثبتی به مقدار 27835 متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی به مقدار 27835 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998470/مزایده-سه-دانگ-منزل-مسکونی-عرصه-220-متر'>مزایده سه دانگ منزل مسکونی عرصه 220 متر  / مزایده,مزایده سه دانگ منزل مسکونی عرصه 220 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998473/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-112-22متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 112.22متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 112.22متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998477/مزایده-آپارتمان-پلاک-3634-فرعی-نوبت-دوم'>مزایده آپارتمان پلاک 3634 فرعی نوبت دوم  / مزایده,مزایده آپارتمان پلاک 3634 فرعی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998481/مزایده-اقلام-ماشین-آلات-و-تجهیزات-مازاد-مستعمل-شامل-انواع-پرس--'>مزایده اقلام ماشین آلات و تجهیزات مازاد مستعمل شامل انواع پرس... / آگهی مزایده, مزایده اقلام ماشین آلات و تجهیزات مازاد مستعمل شامل انواع پرس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998483/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-405-50متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 405.50متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 405.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998484/مزایده-فروش-یک-دستگاه-پراید'>مزایده فروش یک دستگاه پراید  / مزایده،مزایده فروش یک دستگاه پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998487/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-بدون-کشت-10-000متر'>مزایده یک قطعه زمین زراعی بدون کشت 10.000متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی بدون کشت 10.000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998492/مزایده-پلاک-بصورت-زمین-عرصه-106-5مترمربع'>مزایده پلاک بصورت زمین عرصه 106.5مترمربع / مزایده,مزایده پلاک بصورت زمین عرصه 106.5مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998496/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-با-قدمت-بیش-از-5-سال'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی با قدمت بیش از 5 سال / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی با قدمت بیش از 5 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998499/مزایده-یک-خط-تلفن-همراه'>مزایده یک خط تلفن همراه / مزایده,مزایده یک خط تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998501/مزایده-فروش-قطعه-زمین-مساحت-191-40متر'>مزایده فروش قطعه زمین مساحت 191.40متر  / مزایده,مزایده فروش قطعه زمین مساحت 191.40متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998524/مزایده-فروش-زمین-مسکونی-مساحت-204-73متر'>مزایده فروش زمین مسکونی مساحت 204.73متر  / مزایده,مزایده فروش زمین مسکونی مساحت 204.73متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998529/مزایده-فروش-سه-دستگاه-خودرو'>مزایده فروش سه دستگاه خودرو / آگهی مزایده, مزایده فروش سه دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998530/مزایده-یک-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-بخش-یک-بیرجند'>مزایده یک دانگ مشاع از پلاک ثبتی بخش یک بیرجند  / مزایده,مزایده یک دانگ مشاع از پلاک ثبتی بخش یک بیرجند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998537/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-247-74متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 247.74متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 247.74متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998543/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-61-65متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 61.65متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 61.65متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998544/مزایده-بهره-برداری-از-غرف'>مزایده بهره برداری از غرف  / مزایده ,مزایده بهره برداری از غرف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998550/مزایده-پلاک-ثبتی-3-19180-بخش-دوازده-تهران'>مزایده پلاک ثبتی 3/19180 بخش دوازده تهران / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 3/19180 بخش دوازده تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998560/مزایده-فروش-بی-سیم-های-قدیمی'>مزایده فروش بی سیم های قدیمی / مزایده عمومی، مزایده فروش بی سیم های قدیمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998562/مزایده-ششدانگ-زمین-13938-متر-و-محل-کارخانه-نوبت-سوم'>مزایده ششدانگ زمین 13938 متر و محل کارخانه نوبت سوم / مزایده,مزایده ششدانگ زمین 13938 متر و محل کارخانه نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998566/مزایده-فروش-3-واحد-تجاری-محله-ای'>مزایده فروش 3 واحد تجاری محله ای / مزایده,مزایده فروش 3 واحد تجاری محله ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998567/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-11362متر-نوبت-سوم'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 11362متر نوبت سوم / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 11362متر نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998571/مزایده-بهره-برداری-از-مکانی-جهت-خدمات-آژانس-مسافرتی-تجدید'>مزایده بهره برداری از مکانی جهت خدمات آژانس مسافرتی- تجدید / آگهی مزایده عمومی, مزایده بهره برداری از مکانی جهت خدمات آژانس مسافرتی- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998575/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک'>مزایده فروش تعدادی از املاک / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998577/مزایده-عمومی-فروش-اقلام-ضایعات-آهنی-و-چدنی-و--'>مزایده عمومی فروش اقلام ضایعات آهنی و چدنی و ...  / مزایده عمومی , مزایده عمومی فروش اقلام ضایعات آهنی و چدنی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998578/مزایده-یک-قطعه-زمین-مسکونی-عرصه-1136متر'>مزایده یک قطعه زمین مسکونی عرصه 1136متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی عرصه 1136متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998583/مزایده-فروش-بی-سیم-های-قدیمی-نوبت-دوم'>مزایده فروش بی سیم های قدیمی- نوبت دوم / مزایده عمومی، مزایده فروش بی سیم های قدیمی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998587/مزایده-23-سهم-از-72-سهم-ششدانگ-پلاک-ثبتی'>مزایده 23 سهم از 72 سهم ششدانگ پلاک ثبتی  / مزایده,مزایده 23 سهم از 72 سهم ششدانگ پلاک ثبتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998588/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-آپارتمان-مسکونی-65-80متر'>مزایده سه دانگ مشاع از آپارتمان مسکونی 65.80متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از آپارتمان مسکونی 65.80متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998592/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-407-9متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت عرصه 407.9متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 407.9متر  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998595/مزایده-زمین-زراعی-مساحت1079-30متر'>مزایده زمین زراعی مساحت1079.30متر / مزایده,مزایده زمین زراعی مساحت1079.30متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998597/تجدید-مزایده-بهره-برداری-از-مجموعه-سوارکاری'>تجدید مزایده بهره برداری از مجموعه سوارکاری  / آگهی مزایده , تجدید مزایده بهره برداری از مجموعه سوارکاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998600/مزایده-ملک-مشاع-به-پلاک-ثبتی-401-فرعی'>مزایده ملک مشاع به پلاک ثبتی 401 فرعی / مزایده,مزایده ملک مشاع به پلاک ثبتی 401 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998601/مزایده-فروش-ملک-مشاع-پلاک-ثبتی'>مزایده فروش ملک مشاع پلاک ثبتی / مزایده,مزایده فروش ملک مشاع پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998605/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-405-به-رنگ-یشمی-متالیک'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 405 به رنگ یشمی متالیک / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 405 به رنگ یشمی متالیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998609/مزایده-واگذاری-املاک-مازاد-بر-نیاز-استان-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری املاک مازاد بر نیاز استان نوبت دوم  / مزایده,مزایده واگذاری املاک مازاد بر نیاز استان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998615/مزایده-ملک-قسمتی-از-حیاط-به-مساحت-82-5متر'>مزایده ملک قسمتی از حیاط به مساحت 82.5متر  / مزایده,مزایده ملک قسمتی از حیاط به مساحت 82.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998621/مزایده-ششدانگ-یک-دستگاه-آپارتمان-به-مساحت-60-57-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت 60/57 مترمربع  / مزایده،مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت 60/57 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998623/مزایده-فروش-حدود-150-تن-سیم-بکسل-مستعمل-و-ضایعاتی'>مزایده فروش حدود 150 تن سیم بکسل مستعمل و ضایعاتی / مزایده فروش حدود 150 تن سیم بکسل مستعمل و ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998624/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-16-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه 16 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه 16 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998631/مزایده-قطعه-زمین-به-مساحت-244-مترمربع'>مزایده قطعه زمین به مساحت 244 مترمربع / مزایده,مزایده قطعه زمین به مساحت 244 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998633/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-123-47متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 123.47متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 123.47متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998635/تجدید-مزایده-عمومی-بهره-برداری-از-یک-باب-زمین-چند-منظوره'>تجدید مزایده عمومی بهره برداری از یک باب زمین چند منظوره  / تجدید مزایده عمومی، تجدید مزایده عمومی بهره برداری از یک باب زمین چند منظوره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998644/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-پلاک-54-فرعی'>مزایده ششدانگ یکباب خانه پلاک 54 فرعی  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه پلاک 54 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998651/مزایده-فروش-تمامی-10810-سهم-مشاع-از-13660-سهم-مشاع'>مزایده فروش تمامی 10810 سهم مشاع از 13660 سهم مشاع / مزایده، مزایده فروش تمامی 10810 سهم مشاع از 13660 سهم مشاع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998657/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-15-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه 15 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه 15 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998665/مزایده-ملک-اراضی-زراعی-روستای-بهرام-نوبت-دوم'>مزایده ملک اراضی زراعی روستای بهرام نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک اراضی زراعی روستای بهرام نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998668/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-به-مساحت-عرصه-200-متر-مربع'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به مساحت عرصه 200 متر مربع  / مزایده، مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به مساحت عرصه 200 متر مربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998678/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت92-44متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت92.44متر / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت92.44متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998682/مزایده-ششدانگ-قطعه-دوم-پلاک-ثبتی-بخش-ده-تهران'>مزایده ششدانگ قطعه دوم پلاک ثبتی بخش ده تهران  / مزایده,مزایده ششدانگ قطعه دوم پلاک ثبتی بخش ده تهران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998690/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-240-مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین به مساحت 240 مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 240 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998694/مزایده-باغ-پسته-مساحت-6-000مترمربع'>مزایده باغ پسته مساحت 6.000مترمربع  / مزایده,مزایده باغ پسته مساحت 6.000مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998702/مزایده-1-718-دانگ-مشاع-از-زمین-بخش-یک-سمنان'>مزایده 1.718 دانگ مشاع از زمین بخش یک سمنان / مزایده,مزایده 1.718 دانگ مشاع از زمین بخش یک سمنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998706/مزایده-فروش-یکباب-خانه-به-مساحت-584-26-مترمربع'>مزایده فروش یکباب خانه به مساحت 584/26 مترمربع / مزایده,مزایده فروش یکباب خانه به مساحت 584/26 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998716/مزایده-یک-قطعه-نخلستان-مساحت-17742-50متر'>مزایده یک قطعه نخلستان مساحت 17742.50متر / مزایده,مزایده یک قطعه نخلستان مساحت 17742.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998726/مزایده-یک-قطعه-باغ-مساحت-22695متر'>مزایده یک قطعه باغ مساحت 22695متر / مزایده,مزایده یک قطعه باغ مساحت 22695متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998730/مزایده-پلاک-ثبتی-4223-1-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی 4223/1 نوبت اول  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 4223/1 نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998737/مزایده-فروش-یک-واحد-مسکونی-مساحت-عرصه-280-متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک واحد مسکونی مساحت عرصه 280 متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک واحد مسکونی مساحت عرصه 280 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998743/مزایده-قطعه-دوم-پلاک-ثبتی-34-4-نوبت-اول'>مزایده قطعه دوم پلاک ثبتی 34/4 نوبت اول / مزایده,مزایده قطعه دوم پلاک ثبتی 34/4 نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998749/مزایده-ششدانگ-پلاک-6336-فرعی-92-22متر'>مزایده ششدانگ پلاک 6336 فرعی 92.22متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 6336 فرعی 92.22متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998755/مزایده-سرقفلی-مغازه-دو-دهانه'>مزایده سرقفلی مغازه دو دهانه / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه دو دهانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998761/مزایده-فروش-املاک-و-مستغلات-با-شرایط-نقد'>مزایده فروش املاک و مستغلات با شرایط نقد  / مزایده,مزایده فروش املاک و مستغلات با شرایط نقد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/998767/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-دو-زنجان-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی بخش دو زنجان نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش دو زنجان نوبت اول</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 11 تاريخ : دوشنبه 14 اسفند 1396 ساعت: 12:08