اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.9.12 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988896/آگهی-ارزیابی-کیفی-خری... با عنوان : اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.9.12 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988896/آگهی-ارزیابی-کیفی-خرید--حمل--نصب--راه-اندازی--کالیبراسیون-نوبت-دوم'>آگهی ارزیابی کیفی خرید ، حمل ، نصب ، راه اندازی ، کالیبراسیون نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی ،آگهی ارزیابی کیفی خرید ، حمل ، نصب ، راه اندازی ، کالیبراسیون نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988897/مناقصه-امور-طبح-و-توزیع-غذای-روزانه'>مناقصه امور طبح و توزیع غذای روزانه / مناقصه,مناقصه امور طبح و توزیع غذای روزانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988903/مناقصه-انجام-خدمات-مشاوره-مطالعات-مراحل-اول-و-دوم---نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات مشاوره مطالعات مراحل اول و دوم ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام خدمات مشاوره مطالعات مراحل اول و دوم ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988904/مناقصه-انجام-خدمات-تهیه-و-تامین-مواد-اولیه-غذایی-طبخ-و-توزیع-سه-وعده-غذا-و--'>مناقصه  انجام خدمات تهیه و تامین مواد اولیه غذایی، طبخ و توزیع سه وعده غذا  و ... / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه , مناقصه  انجام خدمات تهیه و تامین مواد اولیه غذایی، طبخ و توزیع سه وعده غذا و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988906/مناقصه-پروژه-لکه-گیری-روکش-راههای-حوزه-استحفاظی--(نوبت-دوم)'>مناقصه پروژه لکه گیری، روکش راههای حوزه استحفاظی... (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه پروژه لکه گیری، روکش راههای حوزه استحفاظی... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988908/مناقصه-سرویس-و-نگهداری-پکیج-های-سرمایشی'>مناقصه سرویس و نگهداری پکیج های سرمایشی / آگهی مناقصه , مناقصه سرویس و نگهداری پکیج های سرمایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988910/فراخوان-مناقصه-عملیات-ایستگاه-پمپاژ-بین-راهی-شماره-2--'>فراخوان مناقصه عملیات ایستگاه پمپاژ بین راهی شماره 2 ... / فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه عملیات ایستگاه پمپاژ بین راهی شماره 2 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988912/مناقصه-اجرای-عملیات-گازرسانی-به-حفرات-خالی-صنایع-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به حفرات خالی صنایع نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به حفرات خالی صنایع نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988913/فراخوان-انتخاب-مشاور-عملیات-نشست-سنجی-و-پایش-پایداری-سازه-ها--'>فراخوان انتخاب مشاور عملیات نشست سنجی و پایش پایداری سازه ها... / آگهی فراخوان عمومی ، فراخوان انتخاب مشاور عملیات نشست سنجی و پایش پایداری سازه ها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988914/مناقصه-واگذاری-خدمات-حمل-و-نقل-درون-شهری-و-برون-شهری'>مناقصه واگذاری خدمات حمل و نقل درون شهری و برون شهری  / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری خدمات حمل و نقل درون شهری و برون شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988917/مناقصه-قطعات-یدکی-کاترپیلار-نوبت-دوم'>مناقصه قطعات یدکی کاترپیلار نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه قطعات یدکی کاترپیلار    نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988918/مناقصه-انجام-پروژه-خرید-حمل-نصب-راه-اندازی-کالیبراسیون-و-انجام-خدمات-تعمیر-و---نوبت-دوم'>مناقصه انجام پروژه خرید حمل نصب راه اندازی کالیبراسیون و انجام خدمات تعمیر و ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام پروژه خرید حمل نصب راه اندازی کالیبراسیون و انجام خدمات تعمیر و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988920/فراخوان-ارزیابی-کیفی-طراحی--ساخت--تامین-تجهیزات--عملیات-ساختمانی-و---نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی طراحی ، ساخت ، تامین تجهیزات ، عملیات ساختمانی و ... نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه , فراخوان ارزیابی کیفی طراحی ، ساخت ، تامین تجهیزات ، عملیات ساختمانی و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988922/مناقصه-اجرای-عملیات-شبکه-گذاری-و-فولادی-و-پلی-اتیلن-پراکنده--'>مناقصه اجرای عملیات شبکه گذاری و فولادی و پلی اتیلن پراکنده ... / مناقصه,مناقصه اجرای عملیات شبکه گذاری و فولادی و پلی اتیلن پراکنده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988923/مناقصه-بهسازی-راه-اصلی-تقاطع--'>مناقصه بهسازی راه اصلی تقاطع ... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه بهسازی راه اصلی تقاطع ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988927/فراخوان-مناقصه-تامین-خودروهای-استیجاری-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تامین خودروهای استیجاری نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه تامین خودروهای استیجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988929/مناقصه-بهسازی-و-تعریض-محور'>مناقصه بهسازی و تعریض محور  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه بهسازی و تعریض محور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988930/مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت-خیابان-در-حوزه-خدماتی-5-شهرداری'>مناقصه زیرسازی و آسفالت خیابان در حوزه خدماتی 5 شهرداری / مناقصه عمومی, مناقصه زیرسازی و آسفالت خیابان در حوزه خدماتی 5 شهرداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988932/مناقصه-راهبری-نگهداری-و-تعمیر-تاسیسات-آب-و-رفع-حوادث-شبکه-آب---نوبت-دوم'>مناقصه راهبری، نگهداری و تعمیر تاسیسات آب و رفع حوادث شبکه آب ...- نوبت دوم  / آگهی مناقصه، مناقصه راهبری، نگهداری و تعمیر تاسیسات آب و رفع حوادث شبکه آب ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988937/مناقصه-عملیات-ترمیم-ترانشه--زیرسازی--جدول-گذاری'>مناقصه عملیات ترمیم ترانشه ، زیرسازی ، جدول گذاری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات ترمیم ترانشه ، زیرسازی ، جدول گذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988940/مناقصه-ایجاد-آرشیو-الکترونیکی-پرونده-های-ثبتی---نوبت-دوم'>مناقصه ایجاد آرشیو الکترونیکی پرونده های ثبتی ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه ایجاد آرشیو الکترونیکی پرونده های ثبتی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988941/مناقصه-عملیات-پرتونگاری-سرجوش-لوله-ها-و-اتصالات-فولادی-خط-آبرسانی'>مناقصه عملیات پرتونگاری سرجوش لوله ها و اتصالات فولادی خط آبرسانی  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات پرتونگاری سرجوش لوله ها و اتصالات فولادی خط آبرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988943/مناقصه-طراحی--خرید-تجهیزات-و-مصالح--ساخت--تست--راه-اندازی--نوبت-دوم'>مناقصه طراحی ، خرید تجهیزات و مصالح ، ساخت ، تست ، راه اندازی... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه طراحی ، خرید تجهیزات و مصالح ، ساخت ، تست ، راه اندازی... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988944/مناقصه-نزدیک-رسانی-شبکه-توزیع-و-تغذیه-گاز-به-تعدادی-از-واحدهای-صنعتی--'>مناقصه نزدیک رسانی شبکه توزیع و تغذیه گاز به تعدادی از واحدهای صنعتی... / مناقصه عمومی, مناقصه نزدیک رسانی شبکه توزیع و تغذیه گاز به تعدادی از واحدهای صنعتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988945/فراخوان-انتخاب-مشاور-پروژه-عملیات-نشست-سنجی-و-پایش-پایداری-تجدید'>فراخوان انتخاب مشاور پروژه عملیات نشست سنجی و پایش پایداری تجدید / تجدید فراخوان عمومی ، فراخوان انتخاب مشاور پروژه عملیات نشست سنجی و پایش پایداری تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988947/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه نگهداری فضای سبز تجدید نوبت دوم  / آگهی مناقصه تجدید اول عمومی , مناقصه نگهداری فضای سبز تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988949/مناقصه-خدمات-مربوط-به-برنامه-تهیه-و-تامین-مواد-گل-و-ساخت-سیال-حفاری-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات مربوط به برنامه تهیه و تامین مواد گل و ساخت سیال حفاری  نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خدمات مربوط به برنامه تهیه و تامین مواد گل و ساخت سیال حفاری  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988950/فراخوان-تجدید-مناقصه-نیرورسانی-به-ایستگاه-پمپاژ-بین-راهی'>فراخوان تجدید مناقصه نیرورسانی به ایستگاه پمپاژ بین راهی  / فراخوان تجدید مناقصه عمومی، فراخوان تجدید مناقصه نیرورسانی به ایستگاه پمپاژ بین راهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988954/مناقصه-خرید--حمل--نظارت-بر-نصب-و-راه-اندازی-دو-دستگاه-چیلر-جذبی--بار-دوم'>مناقصه خرید ، حمل ، نظارت بر نصب و راه اندازی دو دستگاه چیلر جذبی... بار دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه خرید ، حمل ، نظارت بر نصب و راه اندازی دو دستگاه چیلر جذبی... بار دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988956/مناقصه-خرید--تهیه-تجهیزات--مصالح-و-اجرای-ساختمان-الحاقی--'>مناقصه خرید ، تهیه تجهیزات ، مصالح و اجرای ساختمان الحاقی ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید ، تهیه تجهیزات ، مصالح و اجرای ساختمان الحاقی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988957/مناقصه-لکه-گیری-و-آسفالت--نوبت-دوم'>مناقصه لکه گیری و آسفالت....نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه لکه گیری و آسفالت....نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988958/تجدید-مناقصه-لکه-گیری-هندسی-و-روکش-آسفالت-گرم-WMA---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه لکه گیری هندسی و روکش آسفالت گرم WMA... - نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه لکه گیری هندسی و روکش آسفالت گرم WMA... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988960/مناقصه-عملیات-اجرایی-سد-عنبران-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی سد عنبران- نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه عملیات اجرایی سد عنبران - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988961/مناقصه-خرید-و-نصب-یونیت-پکیج-تهویه-مطبوع'>مناقصه خرید و نصب یونیت پکیج تهویه مطبوع / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید و نصب یونیت پکیج تهویه مطبوع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988962/مناقصه-عملیات-پروژه-ابنیه-فنی-جاده-های-سرویس'>مناقصه  عملیات پروژه ابنیه فنی جاده های سرویس / مناقصه عمومی ، مناقصه  عملیات پروژه ابنیه فنی جاده های سرویس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988963/فراخوان-تجدید-مناقصه-نگهداری-فضای-سبز'>فراخوان تجدید مناقصه نگهداری فضای سبز  / مناقصه عمومی, فراخوان تجدید مناقصه نگهداری فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988966/مناقصه-خرید-دستگاه-کروماتوگرافی-گازی'>مناقصه خرید دستگاه کروماتوگرافی گازی / مناقصه , مناقصه خرید دستگاه کروماتوگرافی گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988971/شناسایی-پیمانکار-جهت-واگذاری-مرکز-ناباروری'>شناسایی پیمانکار جهت واگذاری مرکز ناباروری / آگهی شناسایی پیمانکار , شناسایی پیمانکار جهت واگذاری مرکز ناباروری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988974/مناقصه-اصلاح-و-نوسازی-شبکه-توزیع-آب-و--'>مناقصه اصلاح و نوسازی شبکه توزیع آب و ... / آگهی فراخوان عمومی, مناقصه اصلاح و نوسازی شبکه توزیع آب و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988976/فراخوان-مناقصه-اجرای-طرح-هادی--'>فراخوان مناقصه اجرای طرح هادی... / فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه اجرای طرح هادی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988978/فراخوان-خرید-ده-دستگاه-دروازه-فلزیاب'>فراخوان خرید ده دستگاه دروازه فلزیاب  / فراخوان مناقصه های عمومی دو مرحله ای,فراخوان خرید ده دستگاه دروازه فلزیاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988979/مناقصه-انجام-عملیات-بازسازی-جوی-ها-عملیات-لایروبی-بازسازی-سقف-کاذب-و--'>مناقصه انجام عملیات بازسازی جوی ها، عملیات لایروبی، بازسازی سقف کاذب و... / مناقصه, مناقصه انجام عملیات بازسازی جوی ها، عملیات لایروبی، بازسازی سقف کاذب و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988982/فراخوان-واگذاری-مجتمع-سردابی-کنیکور--نوبت-دوم'>فراخوان واگذاری مجتمع سردابی کنیکور - نوبت دوم  / فراخوان , فراخوان واگذاری مجتمع سردابی کنیکور - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988983/مناقصه-تعمیرات-شبکه-برق-سد-کوثر'>مناقصه تعمیرات شبکه برق سد کوثر / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تعمیرات شبکه برق سد کوثر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988988/فراخوان-دعوت-به-مشارکت-در-ساخت-مجتمع-تجاری-و-اداری-و--'>فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت مجتمع تجاری و اداری و ... / فراخوان عمومی , فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت مجتمع تجاری و اداری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988992/مناقصه-خرید-حمل-نصب-راه-اندازی-کالیبراسیون--'>مناقصه خرید حمل نصب راه اندازی کالیبراسیون... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید حمل نصب راه اندازی کالیبراسیون...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988993/مناقصه-تهیه-مواد-و-ساخت-آببندهای-توربین-و-تور---نوبت-دوم'>مناقصه تهیه مواد و ساخت آببندهای توربین و تور ... نوبت دوم / مناقصه,مناقصه تهیه مواد و ساخت آببندهای توربین و تور ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988997/مناقصه-خرید-خدمات-مشاوره-ای-نظارت-بر-اجرای-سامانه-های-نوین-آبیاری--'>مناقصه خرید خدمات مشاوره ای نظارت بر اجرای سامانه های نوین آبیاری... / مناقصه, مناقصه خرید خدمات مشاوره ای نظارت بر اجرای سامانه های نوین آبیاری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988998/مناقصه-انجام-عملیات-بارگیری-حمل-و-تخلیه-مواد-و-مصالح-معدنی'>مناقصه انجام عملیات بارگیری، حمل و تخلیه مواد و مصالح معدنی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه انجام عملیات بارگیری، حمل و تخلیه مواد و مصالح معدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989001/فراخوان-شناسایی-سرمایه-گذار-پروژه-احداث-کارخانه-بازیافت-شهری'>فراخوان شناسایی سرمایه گذار پروژه احداث کارخانه بازیافت شهری / آگهی فراخوان عمومی، فراخوان شناسایی سرمایه گذار پروژه احداث کارخانه بازیافت شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989002/اصلاحیه-مناقصه-اجرای-عملیات-خدمات-شهری-شامل-نظافت-رفت-و-روب-و-شستشوی-معابر'>اصلاحیه مناقصه اجرای عملیات خدمات شهری شامل نظافت، رفت و روب و شستشوی معابر / اصلاحیه مناقصه عمومی، مناقصه اجرای عملیات خدمات شهری شامل نظافت، رفت و روب و شستشوی معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989005/مناقصه-تکمیل-سالن-ورزشی'>مناقصه تکمیل سالن ورزشی  / مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل سالن ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989007/مناقصه-خدمات-پاسخگویی-به-خطوط-تلفن-مرکز-122-استان'>مناقصه خدمات پاسخگویی به خطوط تلفن مرکز 122 استان / آگهی مناقصه, مناقصه  خدمات پاسخگویی به خطوط تلفن مرکز 122 استان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989008/فراخوان-مشارکت-در-ساخت-مجموعه-مرکز-محله---نوبت-دوم'>فراخوان مشارکت در ساخت مجموعه مرکز محله ... نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی,فراخوان مشارکت در ساخت مجموعه مرکز محله ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989011/مناقصه-سرمایه-گذاری-جهت-تامین-مصالح-و-احداث-خطوط-نوبت-دوم'>مناقصه سرمایه گذاری جهت تامین مصالح و احداث خطوط- نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه سرمایه گذاری جهت تامین مصالح و احداث خطوط- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989013/فراخوان-جذب-سرمایه-گذار-به-منظور-مشارکت'>فراخوان جذب سرمایه گذار به منظور مشارکت  / آگهی فراخوان, فراخوان جذب سرمایه گذار به منظور مشارکت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989016/مناقصه-کنتور-1-2-نیمه-خشک-و-یک-دستگاه-میز-تست-کنتور-خانگی---نوبت-دوم'>مناقصه کنتور 1/2 نیمه خشک و یک دستگاه میز تست کنتور خانگی ... نوبت دوم / مناقصه,مناقصه کنتور 1/2 نیمه خشک و یک دستگاه میز تست کنتور خانگی ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989022/مناقصه-جمع-آوری-و-اتلاف-سگ-های-ولگرد-و-ناقل-بیماری'>مناقصه جمع آوری و اتلاف سگ های ولگرد و ناقل بیماری / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه جمع آوری و اتلاف سگ های ولگرد و ناقل بیماری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989023/مناقصه-خدمات-نظافت-پذیرایی-و-دبیرخانه---نوبت-دوم'>مناقصه خدمات- نظافت- پذیرایی و دبیرخانه ... نوبت دوم / مناقصه,مناقصه خدمات- نظافت- پذیرایی و دبیرخانه ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989026/مناقصه-تامین-خدمات-منشیگری-و-ماشین-نویسی-نوبت-دوم'>مناقصه تامین خدمات منشیگری و ماشین نویسی  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی,مناقصه تامین خدمات منشیگری و ماشین نویسی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989027/مناقصه-بازسازی-میدان-و--'>مناقصه بازسازی میدان و ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه بازسازی میدان و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989035/ارزیابی-کیفی-و-تشخیص-صلاحیت-پیمانکاران-اجرای-فاز-یک-فنس-کشی'>ارزیابی کیفی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران اجرای فاز یک فنس کشی / آگهی فراخوان عمومی ، ارزیابی کیفی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران اجرای فاز یک فنس کشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989036/تجدید-مناقصه-تهیه-و-اجرای-خط-سرد-ترافیکی-همراه-با-گلاسبید--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه تهیه و اجرای خط سرد ترافیکی همراه با گلاسبید...نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه تهیه و اجرای خط سرد ترافیکی همراه با گلاسبید...نوبت  دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989038/آگهی-فراخوان-ارزیابی-کیفی-اجرای-دو-واحد-مخزن-8500-مترمکعبی-بتنی-مدفون'> آگهی فراخوان ارزیابی کیفی  اجرای دو واحد مخزن 8500 مترمکعبی بتنی مدفون /  آگهی فراخوان ارزیابی کیفی، آگهی فراخوان ارزیابی کیفی  اجرای دو واحد مخزن 8500 مترمکعبی بتنی مدفون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989040/فراخوان-اجرایی-سرریز-اضطراری-و-لوله-گذاری-و-احداث-آدم-روها-نوبت-دوم'>فراخوان اجرایی سرریز اضطراری و لوله گذاری و احداث  آدم روها نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی شناسایی پیمانکاران,فراخوان اجرایی سرریز اضطراری و لوله گذاری و احداث  آدم روها نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989042/فراخوان-مناقصه-عملیات-احداث-منبع-هوایی-100-متر-مکعبی'>فراخوان مناقصه عملیات احداث منبع هوایی 100 متر مکعبی / آگهی مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عملیات احداث منبع هوایی 100 متر مکعبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989044/مناقصه-نیرورسانی-به-تاسیسات-آب-و-فاضلاب'>مناقصه نیرورسانی به تاسیسات آب و فاضلاب  / آگهی مناقصه به روش فشرده با ارزیابی کیفی ، مناقصه نیرورسانی به تاسیسات آب و فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989045/فراخوان-اجرایی-سرریز-اضطراری-به-روش-لوله-رانی-نوبت-دوم'>فراخوان اجرایی سرریز اضطراری به روش لوله رانی نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی شناسایی پیمانکاران,فراخوان اجرایی سرریز اضطراری به روش لوله رانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989047/مناقصه-تامین-نیروی-انجام-عملیات-مربوط-به-نگهبانی-و-انتظامات-و-حفظ-و-حراست-نوبت-دوم'>مناقصه تامین نیروی انجام عملیات مربوط به نگهبانی و انتظامات و حفظ و حراست نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تامین نیروی انجام عملیات مربوط به نگهبانی و انتظامات و حفظ و حراست نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989051/استعلام-ارزیابی-کیفی-مشاوران'> استعلام ارزیابی کیفی مشاوران  / آگهی استعلام,  استعلام ارزیابی کیفی مشاوران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989052/مناقصه-تهیه-(خرید)-و-حمل-(بارگیری--حمل-و-باراندازی-)-لوله--اتصالات-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه (خرید) و حمل (بارگیری ، حمل و باراندازی ) لوله ، اتصالات نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه تهیه (خرید) و حمل (بارگیری ، حمل و باراندازی ) لوله ، اتصالات نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989053/مناقصه-چاپ-و-صحافی-240-000-جلدگاه-شمار-رومیزی-سال-97--نوبت-دوم'>مناقصه چاپ و صحافی 240.000 جلدگاه شمار رومیزی سال 97 - نوبت دوم  / مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه چاپ و صحافی 240.000 جلدگاه شمار رومیزی سال 97 - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989055/مناقصه-تهیه-و-عایق-کاری-لوله-های-سایزهای-مورد-نیاز'>مناقصه تهیه و عایق کاری لوله های سایزهای مورد نیاز  / مناقصه عمومی, مناقصه تهیه و عایق کاری لوله های سایزهای مورد نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989056/مناقصه-انجام-خدمات-قرائت-کنتور-و-توزیع-قبض-مشترکین--نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات قرائت کنتور و توزیع قبض مشترکین - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام خدمات قرائت کنتور و توزیع قبض مشترکین - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989059/مناقصه-برون-سپاری-خدمات-شهر-حوزه-شهرداری-تجدید--نوبت-دوم'>مناقصه برون سپاری خدمات شهر حوزه شهرداری تجدید - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه برون سپاری خدمات شهر حوزه شهرداری  تجدید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989060/مناقصه-طراحی-و-ساخت-سیستم-انتقال-مکانیزه'>مناقصه طراحی و ساخت سیستم انتقال مکانیزه / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه  طراحی و ساخت سیستم انتقال مکانیزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989064/فراخوان-مناقصه-طراحی--خرید-تجهیزات--نصب--راه-اندازی-و-آموزش-صداگیر--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه طراحی ، خرید تجهیزات ، نصب ، راه اندازی و آموزش صداگیر ...نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه طراحی ، خرید تجهیزات ، نصب ، راه اندازی و آموزش صداگیر ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989066/مناقصه-عملیات-اجرایی-و-احداث-بخشی-از-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب--تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی و احداث بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب... تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرایی و احداث بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب... تجدید- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989069/مناقصه-ارائه-خدمات-عمومی'>مناقصه ارائه خدمات عمومی  / مناقصه عمومی , مناقصه ارائه خدمات عمومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989071/مناقصه-احداث-نیروگاه-خورشیدی'>مناقصه احداث نیروگاه خورشیدی  / مناقصه , مناقصه احداث نیروگاه خورشیدی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989074/تجدید-مناقصه-عملیات-تخلیه--بارگیری-و-کیسه-گیری-مقدار-300-هزار-تن-انواع-کود-شیمیایی'>تجدید مناقصه عملیات تخلیه ، بارگیری و کیسه گیری مقدار 300 هزار تن انواع کود شیمیایی / آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه عملیات تخلیه ، بارگیری و کیسه گیری مقدار 300 هزار تن انواع کود شیمیایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989075/مناقصه-نگهداری-و-راهبری-حدود-100-دستگاه-از-ماشین-آلات-سنگین'>مناقصه نگهداری و راهبری حدود 100 دستگاه از ماشین آلات سنگین / مناقصه , مناقصه نگهداری و راهبری حدود 100 دستگاه از ماشین آلات سنگین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989077/مناقصه-اجرای-انتقال-نیرو-و-برقرسانی-به-شبکه-های-توزیع-برق'>مناقصه  اجرای انتقال نیرو و برقرسانی به شبکه های توزیع برق / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  اجرای انتقال نیرو و برقرسانی به شبکه های توزیع برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989082/مناقصه-تامین-نیروی-ستادی-و-واگذاری-خدمات-شهری-به-بخش-خصوصی-تجدید'>مناقصه  تامین نیروی ستادی و واگذاری خدمات شهری به بخش خصوصی تجدید  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه  تامین نیروی ستادی و واگذاری خدمات شهری به بخش خصوصی تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989083/مناقصه-سازه-های-بند-خاکی-و--'>مناقصه سازه های بند خاکی و ... / مناقصه , مناقصه سازه های بند خاکی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989086/مناقصه-واگذاری-حجمی--زمانی-اداره-امور-انبارهای-نفت--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری حجمی - زمانی اداره امور انبارهای نفت - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه واگذاری حجمی - زمانی اداره امور انبارهای نفت - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989088/مناقصه-سرویس-و-نگهداری-تاسیسات-سرمایشی-و-گرمایشی-و-الکتریکی-مراکز-سطح-شهر'>مناقصه سرویس و نگهداری تاسیسات سرمایشی و گرمایشی و الکتریکی مراکز سطح شهر / آگهی مناقصه , مناقصه سرویس و نگهداری تاسیسات سرمایشی و گرمایشی و الکتریکی مراکز سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989089/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-پروژه-استفاده-مجدد-از-پساب-تصفیه-خانه-فاضلاب'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای پروژه استفاده مجدد از پساب تصفیه خانه فاضلاب  / آگهی مناقصه , مناقصه تهیه مصالح و اجرای پروژه استفاده مجدد از پساب تصفیه خانه فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989092/مناقصه-واگذاری-عناوین-نمایشگاهی-سال-97'>مناقصه واگذاری عناوین نمایشگاهی سال 97  / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری عناوین نمایشگاهی سال 97 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989095/اصلاحیه-مناقصه-خرید-50-دستگاه-دیژنکتور-خلاء-موتوردار-20-کیلوولت-نوبت-دوم'>اصلاحیه مناقصه خرید 50 دستگاه دیژنکتور خلاء موتوردار 20 کیلوولت- نوبت دوم  / اصلاحیه مناقصه , مناقصه خرید 50 دستگاه دیژنکتور خلاء موتوردار 20 کیلوولت- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989100/مناقصه-خرید-ترانسهای-خشک'>مناقصه خرید ترانسهای خشک  / مناقصه ، مناقصه خرید ترانسهای خشک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989101/مناقصه-تعمیر-و-کالیبراسیون-انواع-کنتورهای-توربینی'>مناقصه تعمیر و کالیبراسیون انواع کنتورهای توربینی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تعمیر و کالیبراسیون انواع کنتورهای توربینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989103/تجدید-فراخوان-ساخت-ساختمان-مرجع-آزمایشگاه---نوبت-دوم'>تجدید فراخوان ساخت ساختمان مرجع آزمایشگاه ... نوبت دوم / آگهی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی ,فراخوان  ساخت ساختمان مرجع آزمایشگاه ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989104/فراخوان-شناسایی-و-ارزیابی-جذب-سرمایه-گذار-جهت-اجرای-طرح-احداث-کارخانه'>فراخوان شناسایی و ارزیابی جذب سرمایه گذار جهت اجرای طرح احداث کارخانه / فراخوان شناسایی و ارزیابی جذب سرمایه گذار جهت اجرای طرح احداث کارخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989105/مناقصه-عمومی-حفاری-لایه-روبی-آندگذاری-و-راه-اندازی-چاه-های-حفاظت-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی حفاری، لایه روبی، آندگذاری و راه اندازی چاه های حفاظت- نوبت دوم  / مناقصه عمومی،مناقصه عمومی حفاری، لایه روبی، آندگذاری و راه اندازی چاه های حفاظت- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989107/فراخوان-مناقصه-تهیه-کلیه-مصالح-و-اجرای-ساختمان-سوله-انبار-بهره-برداری--'>فراخوان مناقصه تهیه کلیه مصالح و اجرای ساختمان سوله انبار بهره برداری... / آگهی فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه تهیه کلیه مصالح و اجرای ساختمان سوله انبار بهره برداری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989108/فراخوان-انجام-خدمات-عمومی-اداره-ترابری---نوبت-دوم'>فراخوان انجام خدمات عمومی اداره ترابری ... نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی,فراخوان انجام خدمات عمومی اداره ترابری ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989110/مناقصه-بهسازی-و-تعریض-محور-گچساران--'>مناقصه بهسازی و تعریض محور گچساران ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه بهسازی و تعریض محور گچساران ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989111/فراخوان-مناقصه-خرید-و-تامین-پکیج-ایستگاههای-پمپاژ-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خرید و تامین پکیج ایستگاههای پمپاژ نوبت دوم  / فراخوان برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه خرید و تامین پکیج ایستگاههای پمپاژ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989115/فراخوان-مناقصه-تهیه-و-حمل-کلیه-مصالح-ابزار-ماشین-آلات-و-اجرای-عملیات-احداث-تونل--'>فراخوان مناقصه تهیه و حمل کلیه مصالح، ابزار، ماشین آلات و اجرای عملیات احداث تونل ...  / آگهی فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه تهیه و حمل کلیه مصالح، ابزار، ماشین آلات و اجرای عملیات احداث تونل ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989124/فراخوان-مناقصه-احداث-روشنایی-فیروزآباد-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه احداث روشنایی فیروزآباد نوبت دوم  / آگهی فراخوان شرکت در مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه احداث روشنایی فیروزآباد نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989127/دعوت-به-مشارکت-در-ساخت'>دعوت به مشارکت در ساخت / آگهی دعوت به مشارکت در ساخت , دعوت به مشارکت در ساخت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989129/مناقصه-تهیه-خرید-حمل-نصب-و-راه-اندازی--'>مناقصه تهیه، خرید، حمل، نصب و راه اندازی ... / مناقصه,مناقصه تهیه، خرید، حمل، نصب و راه اندازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989131/مناقصه-اجاره-ماشین-آلات-سنگین--سری-دوم'>مناقصه اجاره ماشین آلات سنگین - سری دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجاره ماشین آلات سنگین (بیل مکانیکی، بلدوزر، لودر) سری دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989133/مناقصه-شبکه-توزیع-آب-نقاط-الحاقی-شرق'>مناقصه شبکه توزیع آب نقاط الحاقی شرق / آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران, مناقصه شبکه توزیع آب نقاط الحاقی شرق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989135/مناقصه-خرید-تامین-بارگیری-حمل-باراندازی-و-چیدمان-در-انبار-نوبت-دوم'>مناقصه خرید تامین بارگیری، حمل باراندازی و چیدمان در انبار نوبت دوم  / فراخوان برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای  ,مناقصه خرید تامین بارگیری، حمل باراندازی و چیدمان در انبار نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989136/مناقصه-خرید-باتری--'>مناقصه خرید باتری... / آگهی مناقصات عمومی، مناقصه خرید باتری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989138/مناقصه-پروژه-کاهش-تلفات--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه کاهش تلفات... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه کاهش تلفات... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989139/مناقصه-خدمات-ساخت-تجهیزات-و-مونتاژ-10-دستگاه-خودرو-آتش-نشانی-ایسوزو-6-تن--'>مناقصه خدمات ساخت تجهیزات و مونتاژ 10 دستگاه خودرو آتش نشانی ایسوزو 6 تن... / مناقصه, مناقصه خدمات ساخت تجهیزات و مونتاژ 10 دستگاه خودرو آتش نشانی ایسوزو 6 تن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989144/مناقصه-تعویض-پوشش-لوله-های-زیرزمینی-نوبت-دوم'>مناقصه تعویض پوشش لوله های زیرزمینی نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه ، مناقصه تعویض پوشش لوله های زیرزمینی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989145/مناقصه-تامین-170-تن-گاردریل-دو-موج-گالوانیزه--نوبت-دوم'>مناقصه  تامین 170 تن گاردریل دو موج گالوانیزه - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین 170 تن گاردریل دو موج گالوانیزه- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989146/فراخوان-مناقصه-تهیه-و-حمل-شیرآلات-و-اتصالات-تجدید-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تهیه و حمل شیرآلات و اتصالات تجدید- نوبت دوم  / فراخوان تجدید مناقصه , فراخوان مناقصه تهیه و حمل شیرآلات و اتصالات تجدید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989148/فراخوان-مطالعات-تعیین-حد-و-بستر-و-حریم-و-مرحله-اول-ساماندهی-رودخانه-ها'>فراخوان مطالعات تعیین حد و بستر و حریم و مرحله اول ساماندهی رودخانه ها / آگهی فراخوان انتخاب مشاور ,فراخوان مطالعات تعیین حد و بستر و حریم و مرحله اول ساماندهی رودخانه ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989149/مناقصه-بهسازی-و-تعریض-محور-گچساران--'>مناقصه بهسازی و تعریض محور گچساران ... / مناقصه,مناقصه بهسازی و تعریض محور گچساران ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989151/مناقصه-پروژه-توسعه-اپرون-فرودگاه--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه توسعه اپرون فرودگاه - نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه پروژه توسعه اپرون فرودگاه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989153/مناقصه-خرید-الماسه-فرز-پیشانی-تراش-برقو--'>مناقصه خرید الماسه، فرز پیشانی تراش، برقو... / مناقصه, مناقصه خرید الماسه، فرز پیشانی تراش، برقو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989156/فراخوان-تجدید-مناقصه-تدوین-برند-بوک-تمدید'>فراخوان تجدید مناقصه تدوین برند بوک  تمدید  / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای ، فراخوان مناقصه تدوین برند بوک تمدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989157/فراخوان-مناقصه-گازرسانی-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه گازرسانی  نوبت دوم  / فراخوان مناقصه ارزیابی کیفی , فراخوان مناقصه گازرسانی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989158/مناقصه-خرید-و-تامین-پکیج-ایستگاه-های-پمپاژ-شبکه-فرعی-آبیاری-و-زهکشی---نوبت-دوم'>مناقصه خرید و تامین پکیج ایستگاه های پمپاژ شبکه فرعی آبیاری و زهکشی ...- نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه خرید و تامین پکیج ایستگاه های پمپاژ شبکه فرعی آبیاری و زهکشی ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989160/مناقصه-خرید-دو-دستگاه-تجهیزات-فایروال-(WAF)'>مناقصه خرید دو دستگاه تجهیزات فایروال (WAF) / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی, مناقصه خرید دو دستگاه تجهیزات فایروال (WAF)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989163/مناقصه-کابل-برق--نوبت-دوم'>مناقصه کابل برق - نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه کابل برق - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989166/مناقصه-انتقال-نیرو-و-برق-رسانی-شبکه-های-توزیع-نیرو--نوبت-دوم'>مناقصه انتقال نیرو و برق رسانی شبکه های توزیع نیرو   نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انتقال نیرو و برق رسانی شبکه های توزیع نیرو   نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989169/اصلاحیه-مناقصه-پروژه-احداث-خطوط-لوله-و-تاسیسات-مکانیکی-و-برقی--دوم'>اصلاحیه مناقصه پروژه احداث خطوط لوله و تاسیسات مکانیکی و برقی - دوم  / اصلاحیه فراخوان عمومی, مناقصه پروژه احداث خطوط لوله و تاسیسات مکانیکی و برقی- دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989171/فراخوان-انتخاب-فروشنده-جهت-خرید-سود-مایع--تجدید'>فراخوان انتخاب فروشنده جهت خرید سود مایع... تجدید / تجدید فراخوان عمومی ارزیابی کیفی ,فراخوان انتخاب فروشنده جهت خرید سود مایع... تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989176/مناقصه-خرید--نصب--راه-اندازی-و-نگهداری-724-دستگاه-ادوات'>مناقصه خرید ، نصب ، راه اندازی و نگهداری 724 دستگاه ادوات / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید ، نصب ، راه اندازی و نگهداری 724 دستگاه ادوات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989179/مناقصه-اجرای-شبکه-آب-خام-فضای-سبز-شهری-تجدید'>مناقصه اجرای شبکه آب خام فضای سبز شهری تجدید  / مناقصه, مناقصه اجرای شبکه آب خام فضای سبز شهری تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989181/مناقصه-خرید-27-قطعه'>مناقصه خرید 27 قطعه / مناقصه, مناقصه خرید 27 قطعه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989184/مناقصه-لوله-گذاری-و-احداث-ابنیه-نوبت-دوم'>مناقصه لوله گذاری و احداث ابنیه- نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی،  مناقصه لوله گذاری و احداث ابنیه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989185/مناقصه-Gyroscopic-Survey-Tool'>مناقصه Gyroscopic Survey Tool / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه Gyroscopic Survey Tool</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989186/آگهی-مناقصه-عمومی-تامین-خدمات-مهمانپذیری'>آگهی مناقصه عمومی تامین خدمات مهمانپذیری / آگهی مناقصه عمومی،آگهی مناقصه عمومی تامین خدمات مهمانپذیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989189/مناقصه-خرید-2526-عدد-تسمه-ارت-گالوانیزه-7-5-متری'>مناقصه خرید 2526 عدد تسمه ارت گالوانیزه 7.5 متری / مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید 2526 عدد تسمه ارت گالوانیزه 7.5 متری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989195/مناقصه-تهیه-ساخت-و-نصب-درپوش-کانال-ها-و-گالری-های-تاسیساتی-فاضلاب--'>مناقصه تهیه، ساخت و نصب درپوش کانال ها و گالری های تاسیساتی فاضلاب... / مناقصه, مناقصه تهیه، ساخت و نصب درپوش کانال ها و گالری های تاسیساتی فاضلاب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989199/اصلاحیه-مناقصه-تامین-برق-روستاها'>اصلاحیه مناقصه تامین برق روستاها / اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی,مناقصه تامین برق روستاها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989203/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-عملیات-مربوط-به-توسعه-شبکه-هوایی'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات مربوط به توسعه شبکه هوایی / مناقصه عمومی ,مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات مربوط به توسعه شبکه هوایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989205/مناقصه-خرید-کاغذ-دیواری'>مناقصه خرید کاغذ دیواری / مناقصه , مناقصه خرید کاغذ دیواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989206/مناقصه-حمل-حدود-100-000-تن-گندم--'>مناقصه حمل حدود 100.000 تن گندم ... / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه حمل حدود 100.000 تن گندم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989212/مناقصه-تکمیل-آسفالت-راههای-روستایی-و---نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل آسفالت راههای روستایی و ... نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه تکمیل آسفالت راههای روستایی و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989214/مناقصه-خرید-کارت-های-الکترونیکی-مورد-نیاز-مولد-بخار-S1-نیروگاه-سیل-ترکیبی--'>مناقصه خرید کارت های الکترونیکی مورد نیاز مولد بخار S1 نیروگاه سیل ترکیبی ... / مناقصه, مناقصه خرید کارت های الکترونیکی مورد نیاز مولد بخار S1 نیروگاه سیل ترکیبی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989217/مناقصه-بهره-برداری-حفاظت-نگهداری-و-تعمیرات-تاسیسات-و-تجهیزات-شبکه-فاضلاب'>مناقصه بهره برداری، حفاظت، نگهداری و تعمیرات تاسیسات و تجهیزات شبکه فاضلاب  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه بهره برداری، حفاظت، نگهداری و تعمیرات تاسیسات و تجهیزات شبکه فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989222/فراخوان-مناقصه-خدمات-تامین-نیروی-آبرسانی-مرحله-دوم'>فراخوان مناقصه خدمات تامین نیروی آبرسانی مرحله دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه خدمات تامین نیروی آبرسانی مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989227/فراخوان-Heatless-Desiccant-Air-Dryer--نوبت-دوم'>فراخوان Heatless Desiccant Air Dryer - نوبت دوم  / آگهی فراخوان جهت مناقصه عمومی ,فراخوان Heatless Desiccant Air Dryer - نوبت  دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989229/فراخوان-ارائه-خدمات-مشاوره-برای-ممیزی-واحدهای-صنعتی-به-منظور-تهیه-شناسنامه-hsee'>فراخوان ارائه خدمات مشاوره برای ممیزی واحدهای صنعتی به منظور تهیه شناسنامه hsee / فراخوان ارائه خدمات مشاوره برای ممیزی واحدهای صنعتی به منظور تهیه شناسنامه hsee</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989231/مناقصه-تامین-خودرو-به-همراه-راننده'>مناقصه تامین خودرو به همراه راننده / مناقصه عمومی, مناقصه تامین خودرو به همراه راننده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989234/مناقصه-پروژه-توسعه-و-بازسازی-شبکه-آبرسانی'>مناقصه  پروژه توسعه و بازسازی شبکه آبرسانی  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  پروژه توسعه و بازسازی شبکه آبرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989236/مناقصه-انجام-خدمات-فنی-کارگاههای-مکانیک-و-الکتریک'>مناقصه انجام خدمات فنی کارگاههای مکانیک و الکتریک  / آگهی مناقصه, مناقصه انجام خدمات فنی کارگاههای مکانیک و الکتریک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989244/مناقصه-یک-دستگاه-لودر-جهت-عملیات-بارگیری'>مناقصه یک دستگاه لودر جهت عملیات بارگیری / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه یک دستگاه لودر جهت عملیات بارگیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989252/مناقصه-تهیه-و-توزیع-3000-غذا'>مناقصه تهیه و توزیع 3000 غذا / مناقصه, مناقصه تهیه و توزیع 3000 غذا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989261/تجدید-مناقصه-خرید-25-000-دستگاه-کنتور-تکفاز-دیجیتالی'>تجدید مناقصه خرید 25.000 دستگاه کنتور تکفاز دیجیتالی / تجدید مناقصه , مناقصه خرید 25.000 دستگاه کنتور تکفاز دیجیتالی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989262/مناقصه-آسفالت-معابر-منظریه--چاپ-دوم'>مناقصه آسفالت معابر منظریه / چاپ دوم / آگهی مناقصه , مناقصه آسفالت معابر منظریه / چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989266/مناقصه-واگذاری-خدمات-امور-بیمه-ای'>مناقصه واگذاری خدمات امور بیمه ای / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری خدمات امور بیمه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989267/مناقصه-آسفالت-شهرداری-نجف-شهر--تجدید-(نوبت-دوم)'>مناقصه آسفالت شهرداری نجف شهر - تجدید (نوبت دوم) / آگهی تجدید مناقصه عمومی  , مناقصه  آسفالت شهرداری نجف شهر - تجدید (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989271/مناقصه-انجام-امور-پایش-نگهداری-و-پشتیبانی-شبکه-احداث-گردیده'>مناقصه انجام امور پایش، نگهداری و پشتیبانی شبکه احداث گردیده  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام امور پایش، نگهداری و پشتیبانی شبکه احداث گردیده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989273/مناقصه-اجرای-عملیات-اصلاح-شبکه-و-استانداردسازی-آب--'>مناقصه اجرای عملیات اصلاح شبکه و استانداردسازی آب... / آگهی مناقصات عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات اصلاح شبکه و استانداردسازی آب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989275/مناقصه-واگذاری-بخشی-از-تصدیگری-حوزه-های-تخصصی'>مناقصه واگذاری بخشی از تصدیگری حوزه های تخصصی  / آگهی مناقصه ,مناقصه واگذاری بخشی از تصدیگری حوزه های تخصصی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989283/مناقصه-بهسازی-راه-اصلی-تقاطع--'>مناقصه بهسازی راه اصلی تقاطع ... / مناقصه,مناقصه بهسازی راه اصلی تقاطع ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989284/مناقصه-توسعه-جنگل-و-نهال'>مناقصه توسعه جنگل و نهال / مناقصه عمومی, مناقصه توسعه جنگل و نهال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989285/شناسایی-شرکتهای-مشاور-به-منظور-واگذاری-طرح-جامع-توسعه-شبکه-های-توزیع'>شناسایی شرکتهای مشاور به منظور واگذاری طرح جامع توسعه شبکه های توزیع  / آگهی شناسایی مشاوران , شناسایی شرکتهای مشاور به منظور واگذاری طرح جامع توسعه شبکه های توزیع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989289/مناقصه-عملیات-احداث-سالن-چند-منظوره-1500-نفره'>مناقصه عملیات احداث سالن چند منظوره 1500 نفره / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات احداث سالن چند منظوره 1500 نفره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989293/مناقصه-خرید-خدمات-تخصصی-به-آسیب-دیدگان-اجتماعی--اصلاحیه'>مناقصه خرید خدمات تخصصی به  آسیب دیدگان اجتماعی - اصلاحیه / اصلاحیه فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید خدمات تخصصی به  آسیب دیدگان اجتماعی - اصلاحیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989296/فراخوان-واگذاری-مجموعه-ورزشی--'>فراخوان واگذاری مجموعه ورزشی.... / فراخوان عمومی , فراخوان واگذاری مجموعه ورزشی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989298/تجدید-مناقصه-آسفالت-خیابان-ها-و-معابر-سطح-شهر'>تجدید مناقصه آسفالت خیابان ها و معابر سطح شهر  / آگهی مناقصه، تجدید مناقصه آسفالت خیابان ها و معابر سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989299/مناقصه-تخلیه-پساب-و-فاضلاب--نوبت-دوم'>مناقصه تخلیه پساب و فاضلاب - نوبت دوم  / اگهی مناقصه , مناقصه تخلیه پساب و فاضلاب - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989301/مناقصه-تکمیل-دبستان-6-کلاسه--'>مناقصه تکمیل دبستان 6 کلاسه ... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تکمیل دبستان 6 کلاسه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989304/مناقصه-تکمیل-و-تجهیز-مخازن-و-تاسیسات-آب-شرب-روستایی--'>مناقصه تکمیل و تجهیز مخازن و تاسیسات آب شرب روستایی... / مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل و تجهیز مخازن و تاسیسات آب شرب روستایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989306/جذب-سرمایه-گذار-جهت-توسعه-زیرساختهای-مورد-نیاز-مجموعه-گردشگری'>جذب سرمایه گذار جهت توسعه زیرساختهای مورد نیاز مجموعه گردشگری / آگهی جذب سرمایه گذار ، جذب سرمایه گذار جهت توسعه زیرساختهای مورد نیاز مجموعه گردشگری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989309/فراخوان-تکمیل-و-تجهیز-مخازن-و-تاسیسات-آب-شرب-روستایی'>فراخوان تکمیل، و تجهیز مخازن و تاسیسات آب شرب روستایی / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای,فراخوان  تکمیل، و تجهیز مخازن و تاسیسات آب شرب روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989312/مناقصه-تعدادی-از-اماکن-مورد-نیاز'>مناقصه تعدادی از اماکن مورد نیاز  / آگهی مناقصه,مناقصه تعدادی از اماکن مورد نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989313/استعلام-سیخ-کباب-سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام سیخ کباب, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / استعلام ,استعلام سیخ کباب, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989316/استعلام-یک-دستگاه-کولر-گازی-سامانه-ستاد'>استعلام یک دستگاه کولر گازی, سامانه ستاد / استعلام ,استعلام یک دستگاه کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989322/مناقصه-ترابری-سبک-و-فضای-سبز'>مناقصه ترابری سبک و فضای سبز  / آگهی مناقصه , مناقصه ترابری سبک و فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989323/استعلام-لوله-چدن-تایتون-سایت-ستاد'>استعلام لوله چدن تایتون, سایت ستاد / استعلام ,استعلام لوله چدن تایتون, سایت ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989327/مناقصه-خرید-426-حلقه-لاستیک-خرید-286-دستگاه-باطری'>مناقصه خرید 426 حلقه لاستیک- خرید 286 دستگاه باطری / مناقصه,مناقصه خرید 426 حلقه لاستیک- خرید 286 دستگاه باطری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989330/مناقصه-بازسازی-و-تجهیز-سالن-آمفی-تئاتر'>مناقصه بازسازی و تجهیز سالن آمفی تئاتر  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه بازسازی و تجهیز سالن آمفی تئاتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989331/مناقصه-اجرای-پروژه-نگهداری-مناطق-احیا-شده-و-قرق-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پروژه نگهداری مناطق احیا شده و قرق نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای پروژه نگهداری مناطق احیا شده و قرق نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989335/فراخوان-عملیات-اجرایی-قطعه-سوم-راه-اصلی'>فراخوان عملیات اجرایی قطعه سوم راه اصلی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان عملیات اجرایی قطعه سوم راه اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989337/استعلام-اجرای-عملیات-سابداکت-کشی-در-کانالهای-شهری'>استعلام اجرای عملیات سابداکت کشی در کانالهای شهری / استعلام , استعلام اجرای عملیات سابداکت کشی در کانالهای شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989339/مناقصه-اجرای-عملیات-توسعه-روشنایی'>مناقصه اجرای عملیات توسعه روشنایی  / مناقصه مناقصه اجرای عملیات توسعه روشنایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989341/آگهی-فراخوان-عمومی-استعلام-قیمت-تهیه-و-اجرا-کانال-های-هوا'>آگهی فراخوان عمومی استعلام قیمت تهیه و اجرا کانال های هوا  / آگهی فراخوان عمومی ،آگهی فراخوان عمومی  استعلام قیمت تهیه و اجرا کانال های هوا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989342/تجدید-مناقصه-احداث-پل-سرتنگ-چلو-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه احداث پل سرتنگ چلو نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه احداث پل سرتنگ چلو  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989346/مناقصه-سرویس-و-نگهداری-تجهیزات-سخت-افزاری'>مناقصه سرویس و نگهداری تجهیزات سخت افزاری  / مناقصه ,مناقصه سرویس و نگهداری تجهیزات سخت افزاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989347/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-مورد-نیاز-عملیات-حفاری-خشکی-نوبت-دوم'>مناقصه تامین نیروی انسانی مورد نیاز عملیات حفاری خشکی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین نیروی انسانی مورد نیاز عملیات حفاری خشکی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989350/مناقصه-عملیات-اجرای-جدول-گذاری-آبهای-سطحی'>مناقصه عملیات اجرای جدول گذاری آبهای سطحی / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات اجرای جدول گذاری آبهای سطحی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989352/مناقصه-نگهداری-و-تعمیرات-سیستم-های-مخابراتی-و-تله-متری--'>مناقصه نگهداری و تعمیرات سیستم های مخابراتی و تله متری ... / مناقصه,مناقصه نگهداری و تعمیرات سیستم های مخابراتی و تله متری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989353/مناقصه-p-f-brown-boveri--cei-نوبت-دوم'>مناقصه p/f brown boveri & cei- نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه p/f brown boveri & cei - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989356/فراخوان-یک-قطعه-زمین-جهت-کاربری-فلزی'>فراخوان یک قطعه زمین جهت کاربری فلزی / آگهی فراخوان,فراخوان یک قطعه زمین جهت کاربری فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989360/آگهی-دوم-مناقصه-خدمات-سرویس-ایاب-و-ذهاب-پرسنل-بیمارستان-۱۷-شهریور--نوبت-دوم'>آگهی دوم مناقصه خدمات سرویس ایاب و ذهاب پرسنل بیمارستان ۱۷ شهریور - نوبت دوم  / آگهی دوم مناقصه، آگهی دوم مناقصه خدمات سرویس ایاب و ذهاب پرسنل بیمارستان ۱۷ شهریور - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989366/مناقصه-عملیات-پروژه-احداث-کارخانه-کمپوست'>مناقصه عملیات پروژه احداث کارخانه کمپوست / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات پروژه احداث کارخانه کمپوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989369/مناقصه-عملیات-احداث-زمین-چمن-مصنوعی'>مناقصه عملیات احداث زمین چمن مصنوعی  / مناقصه ,مناقصه عملیات احداث زمین چمن مصنوعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989371/اطلاعیه-مناقصه-واگذاری-خدمات-عمومی--نظافت--تخلیه-و-بارگیری'>اطلاعیه مناقصه واگذاری خدمات عمومی ، نظافت ، تخلیه و بارگیری / اطلاعیه , مناقصه واگذاری خدمات عمومی ، نظافت ، تخلیه و بارگیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989373/مناقصه-امور-انتظامی-و-حراستی-(پلیس-انتظام)'>مناقصه امور انتظامی و حراستی (پلیس انتظام)  / آگهی مناقصه، مناقصه امور انتظامی و حراستی (پلیس انتظام) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989374/مناقصه-بازسازی-بخش-زایمان--آگهی-دوم'>مناقصه بازسازی بخش زایمان... آگهی دوم  / مناقصه ,مناقصه بازسازی بخش زایمان... آگهی دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989376/مناقصه-امورات-مربوط-به-فضای-سبز-پارک-ها-و-میادین-و-بلوارها'>مناقصه امورات مربوط به فضای سبز پارک ها و میادین و بلوارها / ​آگهی مناقصه,مناقصه امورات مربوط به فضای سبز پارک ها و میادین و بلوارها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989383/مناقصه-عملیات-پایپینگ-خطوط-نفتی-و--'>مناقصه عملیات پایپینگ خطوط نفتی و ... / مناقصه ,مناقصه عملیات پایپینگ خطوط نفتی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989384/مناقصه-انجام-خدمات-خودرویی---نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات خودرویی ... نوبت دوم / مناقصه,مناقصه انجام خدمات خودرویی ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989385/تجدید-مناقصه-خرید-علائم-عمودی--'>تجدید مناقصه خرید علائم عمودی ... / آگهی مناقصه, تجدید مناقصه خرید علائم عمودی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989390/مناقصه-خرید-مصالح-سنگی-زیرسازی'>مناقصه خرید مصالح سنگی زیرسازی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید مصالح سنگی زیرسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989393/مناقصه-خرید-برج-های-خنک-کننده'>مناقصه خرید برج های خنک کننده / مناقصه,مناقصه خرید برج های خنک کننده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989396/مناقصه-خرید-کیف-بهداشتی-بیماران'>مناقصه خرید کیف بهداشتی بیماران / آگهی مناقصه، مناقصه خرید کیف بهداشتی بیماران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989398/مناقصه-تامین-30-دستگاه-خودروی-سواری-و-4-دستگاه-خودروی-دو-کابین-کمک-دار'>مناقصه  تامین 30 دستگاه خودروی سواری و 4 دستگاه خودروی دو کابین کمک دار  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  تامین 30 دستگاه خودروی سواری و 4 دستگاه خودروی دو کابین کمک دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989401/مناقصه-فراخوان-انجام-خدمات-تنظیفات-فضای-سبز-نگهداری-فضای-فیزیکی---نوبت-دوم'>مناقصه فراخوان انجام خدمات تنظیفات،فضای سبز نگهداری فضای فیزیکی ... نوبت دوم / مناقصه,مناقصه فراخوان انجام خدمات تنظیفات،فضای سبز نگهداری فضای فیزیکی ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989407/مناقصه-نسبت-به-اجرای-جدولگذاری-و-پیاده-روسازی--چاپ-دوم'>مناقصه نسبت به اجرای جدولگذاری و پیاده روسازی - چاپ دوم  / مناقصه , مناقصه نسبت به اجرای جدولگذاری و پیاده روسازی - چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989410/مناقصه-اجرای-عملیات-مقاوم-سازی-و-انشعاب--'>مناقصه اجرای عملیات مقاوم سازی و انشعاب...  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات مقاوم سازی و انشعاب... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989411/مناقصه-واگذاری-خدمات-شهرداری'>مناقصه واگذاری خدمات شهرداری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری خدمات شهرداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989415/مناقصه-اجرای-لوله-گذاری-خط-انتقال-و-احداث-مخازن'>مناقصه اجرای لوله گذاری خط انتقال و احداث مخازن / مناقصه ,مناقصه اجرای لوله گذاری خط انتقال و احداث مخازن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989421/مناقصه-خرید-مصالح-سنگی-آسفالت'>مناقصه خرید مصالح سنگی آسفالت  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید مصالح سنگی آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989422/مناقصه-اجرای-خطوط-فاضلابرو-باقی-مانده-ناحیه-g4'>مناقصه اجرای خطوط فاضلابرو باقی مانده ناحیه g4  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای خطوط فاضلابرو باقی مانده ناحیه g4  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989424/اولین-همایش-استانی-گفتمان-اعتدال-فراخوان-مقاله'>اولین همایش استانی گفتمان اعتدال فراخوان مقاله / اولین همایش استانی گفتمان اعتدال فراخوان مقاله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989425/مناقصه-تکمیل-سالن-پردیس-مرحله-دوم-چاپ-اول'>مناقصه تکمیل سالن پردیس مرحله دوم چاپ اول / مناقصه, مناقصه تکمیل سالن پردیس مرحله دوم چاپ اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989426/مناقصه-پروژه-اصلاح-و-بهینه-سازی-شبکه-برق-فاز-دوم--'>مناقصه پروژه اصلاح و بهینه سازی شبکه برق فاز دوم ... / مناقصه,مناقصه پروژه اصلاح و بهینه سازی شبکه برق فاز دوم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989430/استعلام-پشتی-طبی-ارگونومیک'>استعلام پشتی طبی ارگونومیک / استعلام,استعلام پشتی طبی ارگونومیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989432/مناقصه-خرید-فرستنده-قطعات-برقی'>مناقصه خرید فرستنده قطعات برقی / مناقصه خرید بدون سپرده,مناقصه خرید فرستنده قطعات برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989433/استعلام-اجرای-تعمیرات-مورد-نیاز-و-بازسازی-محوطه-کارگاه'>استعلام اجرای تعمیرات مورد نیاز و بازسازی محوطه کارگاه  / استعلام , استعلام اجرای تعمیرات مورد نیاز و بازسازی محوطه کارگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989435/مناقصه-عملیات-احداث-بلوار-چناران-شهرداری-منطقه-چهار-نجف-آباد-چاپ-دوم'>مناقصه عملیات احداث بلوار چناران شهرداری منطقه چهار نجف آباد چاپ دوم / مناقصه,مناقصه عملیات احداث بلوار چناران شهرداری منطقه چهار نجف آباد نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989436/مناقصه-انجام-خدمات-حراست-و-نگهبانی-در-نواحی-صنعتی-و-غیر-صنعتی'>مناقصه انجام خدمات حراست و نگهبانی در نواحی صنعتی و غیر صنعتی / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه انجام خدمات حراست و نگهبانی در نواحی صنعتی و غیر صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989437/مناقصه-پروژه-گردشگری-(طرح-کمپینگ-ساحلی)---نوبت-دوم'>مناقصه پروژه گردشگری (طرح کمپینگ ساحلی) ... نوبت دوم / مناقصه  عمومی, مناقصه پروژه گردشگری (طرح کمپینگ ساحلی) ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989438/استعلام-تعویض-و-نصب-درب-شیشه-ای-اتوماتیک'>استعلام تعویض و نصب درب شیشه ای اتوماتیک  / استعلام ,استعلام تعویض و نصب درب شیشه ای اتوماتیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989440/مناقصه-خرید-گیج-دما'>مناقصه خرید گیج دما / مناقصه خرید بدون سپرده,مناقصه خرید گیج دما</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989442/مناقصه-خرید-لامپ-led'>مناقصه خرید لامپ led / مناقصه  خرید لامپ led</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989443/جشنواره-بزرگ-غذای-سالم'>جشنواره بزرگ غذای سالم  / جشنواره بزرگ غذای سالم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989445/استعلام-انواع-قطع-کننده'>استعلام انواع قطع کننده / استعلام ,استعلام انواع قطع کننده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989447/مناقصه-خرید-کابل'>مناقصه خرید کابل  / مناقصه, مناقصه خرید کابل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989448/استعلام-طی-لاستیکی'>استعلام طی لاستیکی  / استعلام ,استعلام طی لاستیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989450/مناقصه-ساخت-p-f-worthington-centrifugal-pumps'>مناقصه ساخت p/f worthington centrifugal pumps  / مناقصه ساخت بدون سپرده,مناقصه ساخت p/f worthington centrifugal pumps </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989451/استعلام-ورق-فولادی'>استعلام ورق فولادی / استعلام, استعلام ورق فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989454/مناقصه-ساخت-valve-stem-for-metering-pumps'>مناقصه ساخت valve stem for metering pumps / مناقصه ساخت بدون سپرده,مناقصه ساخت valve stem for metering pumps</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989456/فراخوان-مناقصه-حفاظت-فیزیکی-شهر-تجدید'>فراخوان مناقصه حفاظت فیزیکی شهر- تجدید / آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه حفاظت فیزیکی شهر- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989457/مناقصه-احداث-اسکلت-ساختمان'>مناقصه احداث اسکلت ساختمان / مناقصه محدود , مناقصه احداث اسکلت ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989458/مناقصه-اصلاح-و-بهینه-سازی-شبکه-برق-فاز-دوم'>مناقصه  اصلاح و بهینه سازی شبکه برق فاز دوم  / مناقصه, مناقصه  اصلاح و بهینه سازی شبکه برق فاز دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989459/مناقصه-خرید-لوازم-یدکی-آزمایشگاهی-waukesha'>مناقصه خرید لوازم یدکی آزمایشگاهی waukesha / مناقصه خرید بدون سپرده,مناقصه خرید لوازم یدکی آزمایشگاهی waukesha</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989461/اصلاحیه-مناقصه-انجام-امورات-مربوط-به-حوزه-خدمات-شهری'>اصلاحیه مناقصه انجام امورات مربوط به حوزه خدمات شهری / اصلاحیه مناقصه , مناقصه انجام امورات مربوط به حوزه خدمات شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989465/سومین-همایش-بین-المللی-صنایع-غذایی-ایران96-9-12'>سومین همایش بین المللی صنایع غذایی ایران96.9.12 / سومین همایش بین المللی صنایع غذایی ایران 96.9.12</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989466/مناقصه-یک-مرحله-ای-واگذاری-انجام-امور-خدمات--سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>مناقصه یک مرحله ای واگذاری انجام امور خدمات , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / مناقصه ,مناقصه یک مرحله ای واگذاری انجام امور خدمات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989468/اولین-همایش-ملی-نهادینه-سازی-کارآفرینی-در-توسعه-پایدار'>اولین همایش ملی نهادینه سازی کارآفرینی در توسعه پایدار / اولین همایش ملی نهادینه سازی کارآفرینی در توسعه پایدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989470/همایش-مدیریت-راهبردی-و-کاربردی96-9-12'>همایش مدیریت راهبردی و کاربردی96.9.12 / همایش مدیریت راهبردی و کاربردی 96.9.12</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989471/مناقصه-تکمیل-و-تجهیز-مخازن'>مناقصه تکمیل و تجهیز مخازن  / مناقصه ,مناقصه تکمیل و تجهیز مخازن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989473/استعلام-محصولات-الکترونیکی'>استعلام محصولات الکترونیکی  / استعلام, استعلام محصولات الکترونیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989474/استعلام-قطعات-یدکی-سامانه-های-سنجش'>استعلام قطعات یدکی سامانه های سنجش / استعلام , استعلام قطعات یدکی سامانه های سنجش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989476/استعلام-رادیوسوند-مودم-M2K2'>استعلام رادیوسوند مودم M2K2 / استعلام , استعلام رادیوسوند مودم M2K2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989477/استعلام-انجام-اقدامات-لازم-در-راستای-مناسب-سازی-فضاهای-ساختمان'>استعلام انجام اقدامات لازم در راستای مناسب سازی فضاهای ساختمان / استعلام , استعلام انجام اقدامات لازم در راستای مناسب سازی فضاهای ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989478/استعلام-​کامپیوتر-و-فناوری-اطلاعات'>استعلام ​کامپیوتر و فناوری اطلاعات / استعلام, استعلام ​کامپیوتر و فناوری اطلاعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989479/استعلام-آچارکشی-6-برج-رادار'>استعلام آچارکشی 6 برج رادار / استعلام , استعلام آچارکشی 6 برج رادار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989481/استعلام-خرید-انواع-کابل-کنترلی'>استعلام خرید انواع کابل کنترلی  / استعلام , استعلام خرید انواع کابل کنترلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989484/استعلام-خرید-یک-دستگاه-ترانسفورماتور-کمکی-زمینی-(کامپکت)--'>استعلام خرید یک دستگاه ترانسفورماتور کمکی-زمینی (کامپکت)... / استعلام, استعلام خرید یک دستگاه ترانسفورماتور کمکی-زمینی (کامپکت)...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989485/تمدید-پروژه-کاهش-تلفات-شبکه-برق-احمدآباد-شهرستان-آبادن-فاز-6'>تمدید پروژه کاهش تلفات شبکه برق احمدآباد شهرستان آبادن فاز 6 / تمدید پروژه کاهش تلفات شبکه برق احمدآباد شهرستان آبادن فاز 6</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989486/فراخوان-تامین-نیروی-انسانی'>فراخوان تامین نیروی انسانی / فراخوان تامین نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989487/استعلام-تلویزیون'>استعلام تلویزیون  / استعلام ,استعلام تلویزیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989489/مناقصه-تعمیرات-اساسی-و-تامین-قطعات-یدکی-6-دستگاه-دراوکس'>مناقصه تعمیرات اساسی و تامین قطعات یدکی 6 دستگاه دراوکس  / اگهی مناقصه , مناقصه تعمیرات اساسی و تامین قطعات یدکی 6 دستگاه دراوکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989490/مناقصه-تامين-بخشی-از-خدمات-حفاظت-از-اماكن-و-تاسيسات'>مناقصه تامين بخشی از خدمات حفاظت  از اماكن و تاسيسات   / آگهی مناقصه ، مناقصه تامين بخشی از خدمات حفاظت  از اماكن و تاسيسات  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989491/تمدید-پروژه-کاهش-تلفات-شبکه-برق-احمدآباد-شهرستان-آبادان-فاز-5'>تمدید پروژه کاهش تلفات شبکه برق احمدآباد شهرستان آبادان فاز 5 / تمدید پروژه کاهش تلفات شبکه برق احمدآباد شهرستان آبادان فاز 5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989492/مناقصه-تکمیل-و-تجهیز-مخازن-و-تاسیسات-آب-شرب'>مناقصه تکمیل و تجهیز مخازن و تاسیسات آب شرب / مناقصه ,مناقصه تکمیل و تجهیز مخازن و تاسیسات آب شرب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989493/استعلام-خرید-8-دستگاه-رله-دیستانس--'>استعلام خرید 8 دستگاه رله دیستانس... / استعلام, استعلام خرید 8 دستگاه رله دیستانس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989494/مناقصه-راه-اندازی-و-تعویض-درایوها-و-توسعه-سیستم-کنترل-plc-موتورهای-DC-و--'>مناقصه  راه اندازی و تعویض درایوها و توسعه سیستم کنترل plc موتورهای DC و ...  / مناقصه, مناقصه  راه اندازی و تعویض درایوها و توسعه سیستم کنترل plc موتورهای DC و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989495/استعلام-خرید-دوربین-مدار-بسته-و-تجهیزات--'>استعلام خرید دوربین مدار بسته و تجهیزات... / استعلام, استعلام خرید دوربین مدار بسته و تجهیزات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989497/استعلام-کابل-شیلدار'>استعلام کابل شیلدار / استعلام, استعلام کابل شیلدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989498/استعلام-۲۴-حلقه-لاستیک'>استعلام ۲۴ حلقه لاستیک  / استعلام ,استعلام ۲۴ حلقه لاستیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989499/استعلام-لوله-پلی-اتیلنی-دوجداره-فاضلاب'>استعلام لوله پلی اتیلنی دوجداره فاضلاب / استعلام, استعلام لوله پلی اتیلنی دوجداره فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989500/استعلام-سوئیچ'>استعلام سوئیچ / استعلام, استعلام سوئیچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989501/مناقصه-خرید-400-کیلومتر-کابل-خودنگهدار'>مناقصه خرید 400 کیلومتر کابل خودنگهدار  / مناقصه خرید 400 کیلومتر کابل خودنگهدار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989502/استعلام-خدمات-عمومی--'>استعلام خدمات عمومی... / استعلام, استعلام خدمات عمومی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989503/مناقصه-CASING-9-5-8'>مناقصه  CASING 9-5/8 / آگهی مناقصه ، مناقصه  CASING 9-5/8</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989504/استعلام-قطعات-فیلتر-خود-شونده-STF'>استعلام قطعات فیلتر خود شونده STF / استعلام, استعلام قطعات فیلتر خود شونده STF</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989505/استعلام-microsoft-surface-pro-4-with--'>استعلام microsoft surface pro 4 with... / استعلام, استعلام microsoft surface pro 4 with...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989506/مناقصه-تعمیرات-و-اورهال-کامل-پمپ-های-عمودی-و-افقی'>مناقصه تعمیرات و اورهال کامل پمپ های عمودی و افقی / اگهی مناقصه , مناقصه تعمیرات و اورهال کامل پمپ های عمودی و افقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989507/مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-و-تامین-قطعات-یدکی-30-دستگاه-کمپرسور-و-8-دستگاه-بوستر--تجدید'>مناقصه تعمیر و نگهداری و تامین قطعات یدکی 30 دستگاه کمپرسور و 8 دستگاه بوستر  - تجدید / تجدید آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه تعمیر و نگهداری و تامین قطعات یدکی 30 دستگاه کمپرسور و 8 دستگاه بوستر  - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989509/استعلام-جابه-جایی-شبکه-برق-روستا--'>استعلام جابه جایی شبکه برق روستا... / استعلام, استعلام جابه جایی شبکه برق روستا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989510/مناقصه-فراخوان-سرمایه-گذاری-دانشکده-دندانپزشکی-در-قالب-(B-O-O-B-O-T)-نوبت-دوم'>مناقصه فراخوان سرمایه گذاری دانشکده دندانپزشکی در قالب (B.O.O، B.O.T) نوبت دوم / مناقصه,مناقصه فراخوان سرمایه گذاری دانشکده دندانپزشکی در قالب (B.O.O، B.O.T) نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989511/استعلام-اصلاح-گاردریل-در-راههای-استان'>استعلام اصلاح گاردریل در راههای استان / استعلام , استعلام اصلاح گاردریل در راههای استان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989512/استعلام-​تهیه-پرونده-و-نقشه-توپوگرافی'>استعلام ​تهیه پرونده و نقشه توپوگرافی / استعلام , استعلام ​تهیه پرونده و نقشه توپوگرافی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989514/استعلام-تهیه-و-نصب-مسیر-نمای-ارتجاعی'>استعلام تهیه و نصب مسیر نمای ارتجاعی / استعلام، استعلام تهیه و نصب مسیر نمای ارتجاعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989515/استعلام-​خرید-دستگاه-اسپکتروفتومتر'>استعلام ​خرید دستگاه اسپکتروفتومتر / استعلام, استعلام ​خرید دستگاه اسپکتروفتومتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989516/استعلام-GPS-مدل-گارمین--MAP-64SC-جی--'>استعلام GPS مدل گارمین - MAP 64SC جی... / استعلام, استعلام GPS مدل گارمین - MAP 64SC جی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989517/مناقصه-تعمیر-و-بازسازی-چوک-های-پشتیبان'>مناقصه تعمیر و بازسازی چوک های پشتیبان  / مناقصه , مناقصه تعمیر و بازسازی چوک های پشتیبان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989518/تمدید-پروژه-کاهش-تلفات-شبکه-برق-احمدآباد-شهرستان-آبادن-فاز-7'>تمدید پروژه کاهش تلفات شبکه برق احمدآباد شهرستان آبادن فاز 7 / تمدید پروژه کاهش تلفات شبکه برق احمدآباد شهرستان آبادن فاز 7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989519/استعلام-لباسشویی-اسنوا-SWM840-سفید-رنگ--'>استعلام لباسشویی اسنوا SWM840 سفید رنگ... / استعلام, استعلام لباسشویی اسنوا SWM840 سفید رنگ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989520/استعلام-کربنات-سدیم-سبک'>استعلام کربنات سدیم سبک / استعلام، استعلام کربنات سدیم سبک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989522/استعلام-دستگاه-فکس--جارو-برقی'>استعلام دستگاه فکس - جارو برقی / استعلام ,استعلام دستگاه فکس - جارو برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989523/استعلام-​خرید-نمک-طعام-با-گرید-خوراکی'>استعلام ​خرید نمک طعام با گرید خوراکی / استعلام, استعلام​ خرید نمک طعام با گرید خوراکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989524/مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-ساختمان-مستغلات-پالایشگاه-و--'>مناقصه تعمیر و نگهداری ساختمان مستغلات پالایشگاه و ... / مناقصه ,مناقصه تعمیر و نگهداری ساختمان مستغلات پالایشگاه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989525/استعلام-بهره-برداری-و-نگهداری-شبکه'>استعلام بهره برداری و نگهداری شبکه  / استعلام, استعلام بهره برداری و نگهداری شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989526/استعلام-دستمال-کاغذی-و-دستمال-توالت'>استعلام دستمال کاغذی و دستمال توالت / استعلام، استعلام دستمال کاغذی و دستمال توالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989527/استعلام-دستگاه-الکتروشوک--کمپانی-ZOL--'>استعلام دستگاه الکتروشوک - کمپانی ZOL... / استعلام, استعلام دستگاه الکتروشوک - کمپانی ZOL...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989528/اولین-همایش-ملی-نهادینه-سازی-کارآفرینی-در-توسعه-پایدار'>اولین همایش ملی نهادینه سازی کارآفرینی در توسعه پایدار / اولین همایش ملی نهادینه سازی کارآفرینی در توسعه پایدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989529/استعلام-​طراحی-و-چاپ-کتابچه-راهنمای'>استعلام ​طراحی و چاپ کتابچه راهنمای / استعلام , استعلام ​طراحی و چاپ کتابچه راهنمای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989530/استعلام-خرید-بلوک-سقفی'>استعلام خرید بلوک سقفی  / استعلام ,استعلام خرید بلوک سقفی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989531/استعلام-​خرید-تجهیزات-اداری-مورد-نیاز'>استعلام ​خرید تجهیزات اداری مورد نیاز / استعلام, استعلام​ خرید تجهیزات اداری مورد نیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989532/استعلام-دستگاه-حضور-و-غیاب-شناسایی-چهره'>استعلام دستگاه حضور و غیاب شناسایی چهره / استعلام، استعلام دستگاه حضور و غیاب شناسایی چهره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989533/استعلام​-ریبون-LQ2180-مارک-MEVA-با-گارانتی'>استعلام​ ریبون LQ2180 مارک MEVA با گارانتی  / استعلام , استعلام​ ریبون LQ2180 مارک MEVA با گارانتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989534/استعلام-​مصالح-مورد-نیاز-جهت-ساخت-کانکس'>استعلام ​مصالح مورد نیاز جهت ساخت کانکس / استعلام, استعلام ​مصالح مورد نیاز جهت ساخت کانکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989536/استعلام-تنقیه-احداث-رادیه-و-برید-ابروه--'>استعلام تنقیه احداث رادیه و برید ابروه... / استعلام, استعلام تنقیه احداث رادیه و برید ابروه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989537/استعلام-سیستم-برگزاری-آزمون-الکترونیکی'>استعلام سیستم برگزاری آزمون الکترونیکی / استعلام , استعلام سیستم برگزاری آزمون الکترونیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989539/همایش-زمین--فضا-و-انرژی-های-پاک-و-اولین-کنفرانس-فناوری-های-نوین'>همایش زمین ، فضا و انرژی های پاک و اولین کنفرانس فناوری های نوین  / همایش زمین ، فضا و انرژی های پاک و اولین کنفرانس فناوری های نوین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989540/استعلام-نگهداری-ابنیه-های-فنی-راهها'>استعلام نگهداری ابنیه های فنی راهها / استعلام، استعلام نگهداری ابنیه های فنی راهها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989541/استعلام-حفاری-چاه'>استعلام حفاری چاه / استعلام , استعلام حفاری چاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989542/استعلام-مواد-اولیه-جهت-کارگاه'>استعلام مواد اولیه جهت کارگاه / استعلام ,استعلام مواد اولیه جهت کارگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989543/استعلام-گوشی-تلفن-VOIP'>استعلام گوشی تلفن VOIP / استعلام, استعلام گوشی تلفن VOIP</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989544/استعلام-کپه-کاری-گیاهان-دارویی--'>استعلام کپه کاری گیاهان دارویی ... / استعلام, استعلام کپه کاری گیاهان دارویی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989545/استعلام-​احداث-پل-های-محور-روستایی'>استعلام ​احداث پل های محور روستایی / استعلام, استعلام احداث پل های محور روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989546/استعلام-خرید-آجر'>استعلام خرید آجر  / استعلام ,استعلام خرید آجر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989547/مناقصه-عمومی-احداث-راه-روستایی'>مناقصه عمومی احداث راه روستایی  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی احداث راه روستایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989548/استعلام-تهیه-و-اجرای-ایزوگام-مراکز-خدماتی'>استعلام تهیه و اجرای ایزوگام مراکز خدماتی  / استعلام , استعلام تهیه و اجرای ایزوگام مراکز خدماتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989549/مناقصه-تهیه-و-خرید-کلیه-آهن-آلات-جهت-ساخت-و-نصب-و-مونتاژ---نوبت-دوم'>مناقصه تهیه و خرید کلیه آهن آلات جهت ساخت و نصب و مونتاژ ... نوبت دوم / مناقصه,مناقصه تهیه و خرید کلیه آهن آلات جهت ساخت و نصب و مونتاژ ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989550/کنگره-بین-المللی-علوم-و-مهندسی'>کنگره بین المللی علوم و مهندسی / کنگره بین المللی علوم و مهندسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989551/استعلام-پودر-کلر'>استعلام پودر کلر / استعلام، استعلام پودر کلر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989552/استعلام-دستگاه-بدنسازی-42-کاره-4-ایستگاه'>استعلام دستگاه بدنسازی 42 کاره 4 ایستگاه / استعلام, استعلام دستگاه بدنسازی 42 کاره 4 ایستگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989553/استعلام-​اکسس-پوینت'>استعلام ​اکسس پوینت / استعلام, استعلام ​اکسس پوینت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989554/استعلام-نگهداری-ابنیه-های-فنی-راهها'>استعلام نگهداری ابنیه های فنی راهها / استعلام، استعلام نگهداری ابنیه های فنی راهها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989555/استعلام-بذور-مرتعی'>استعلام بذور مرتعی / استعلام , استعلام بذور مرتعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989556/استعلام-خرید-تجهیزات-و-نصب-و-راه-اندازی'>استعلام خرید تجهیزات و نصب و راه اندازی  / استعلام ,استعلام خرید تجهیزات و نصب و راه اندازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989558/استعلام-اجرای-جدولگذاری-روستای-دهقان'>استعلام  اجرای جدولگذاری روستای دهقان / استعلام, استعلام   اجرای جدولگذاری روستای دهقان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989559/استعلام-نظارت-بر-عملیات-اجرایی-کانال--'>استعلام نظارت بر عملیات اجرایی کانال... / استعلام, استعلام نظارت بر عملیات اجرایی کانال...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989560/استعلام-کاغذ-چاپگر-خام-132-ستونی'>استعلام کاغذ چاپگر خام 132 ستونی / استعلام , استعلام کاغذ چاپگر خام 132 ستونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989561/استعلام-دیتا-پروژکتور-sony-575'>استعلام دیتا پروژکتور sony 575 / استعلام, استعلام دیتا پروژکتور sony 575</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989562/استعلام-خرید-تست-و-نصب-روکشهای-عایقی'>استعلام خرید، تست و نصب روکشهای عایقی  / استعلام, استعلام خرید، تست و نصب روکشهای عایقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989563/استعلام-خرید-میلگرد'>استعلام خرید میلگرد / استعلام ,استعلام خرید میلگرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989564/استعلام-دستگاه-شبه-ساز-واقعیت-افزوده'>استعلام دستگاه شبه ساز واقعیت افزوده / استعلام, استعلام دستگاه شبه ساز واقعیت افزوده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989565/استعلام-احداث-130-متر-شبکه-فشار-متوسط'>استعلام احداث 130 متر شبکه فشار متوسط / استعلام , استعلام احداث 130 متر شبکه فشار متوسط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989566/استعلام-واگذاری-بخشی-از-فعالیتهای-مربوط'>استعلام واگذاری بخشی از فعالیتهای مربوط / استعلام, استعلام واگذاری بخشی از فعالیتهای مربوط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989567/استعلام-طرح-تامین-خدمات-مالی-خرد'>استعلام طرح تامین خدمات مالی خرد / استعلام , استعلام طرح تامین خدمات مالی خرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989568/استعلام-خرید-سم-دیمیلین-40-کیلو'>استعلام خرید سم دیمیلین 40 کیلو  / استعلام , استعلام خرید سم دیمیلین 40 کیلو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989569/استعلام-خرید-تجهیزات-مانیتورینگ'>استعلام خرید تجهیزات مانیتورینگ  / استعلام ,استعلام خرید تجهیزات مانیتورینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989570/استعلام-کپسول-اطفاء-حریق'>استعلام کپسول اطفاء حریق  / استعلام, استعلام کپسول اطفاء حریق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989571/تمدید-پروژه-کاهش-تلفات-شبکه-برق-احمدآباد-شهرستان-آبادان-فاز-3'>تمدید پروژه کاهش تلفات شبکه برق احمدآباد شهرستان آبادان فاز 3 / تمدید پروژه کاهش تلفات شبکه برق احمدآباد شهرستان آبادان فاز 3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989573/استعلام-تجهیزات-صوتی'>استعلام تجهیزات صوتی / استعلام , استعلام تجهیزات صوتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989574/استعلام-​یک-عدد-فازمتر-132-کیلو-ولت'>استعلام ​یک عدد فازمتر 132 کیلو ولت / استعلام , استعلام ​یک عدد فازمتر 132 کیلو ولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989575/استعلام-تایر-و-تیوب-و-نوار-لودر-komats'>استعلام تایر و تیوب و نوار لودر komats / استعلام, استعلام تایر و تیوب و نوار لودر komats</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989576/استعلام-خرید-ملبوس-و-پوتین'>استعلام خرید ملبوس و پوتین  / استعلام ,استعلام خرید ملبوس و پوتین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989577/مناقصه-عمومی-نگهداری-تاسیسات-روستاها'>مناقصه عمومی نگهداری تاسیسات روستاها / مناقصه , مناقصه عمومی نگهداری تاسیسات روستاها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989578/همایش-علوم-پزشکی--داروسازی-و-پرستاری'>همایش علوم پزشکی ، داروسازی و پرستاری / همایش علوم پزشکی ، داروسازی و پرستاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989579/استعلام-پرده-از-نوع-زبرا'>استعلام پرده از نوع زبرا / استعلام, استعلام پرده از نوع زبرا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989580/استعلام-تعمیرات-ساختمان-اداری-شهرستان'>استعلام تعمیرات ساختمان اداری شهرستان / استعلام, استعلام تعمیرات ساختمان اداری شهرستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989582/استعلام-پنیر-UF'>استعلام پنیر UF  / استعلام , استعلام پنیر UF </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989583/استعلام-واگذاری-بخشی-از-طرح-مشاوره'>استعلام واگذاری بخشی از طرح مشاوره / استعلام, استعلام واگذاری بخشی از طرح مشاوره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989584/استعلام-احداث-پل-چهار-متری'>استعلام احداث پل چهار متری / استعلام ,استعلام احداث پل چهار متری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989585/استعلام-تعمیر-و-بازسازی-قسمت-تخریب-شده'>استعلام تعمیر و بازسازی قسمت تخریب شده  / استعلام ,استعلام تعمیر و بازسازی قسمت تخریب شده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989586/استعلام-تبلت-سامسونگ-galaxy-tab-s3-9-7'>استعلام تبلت سامسونگ galaxy tab s3 9.7 / استعلام, استعلام تبلت سامسونگ galaxy tab s3 9.7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989587/استعلام-ماشینهای-اداری-و-نمایشگر'>استعلام ماشینهای اداری و نمایشگر  / استعلام , استعلام ماشینهای اداری و نمایشگر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989589/استعلام-دوربین-فیلمبرداری'>استعلام دوربین فیلمبرداری  / استعلام , استعلام دوربین فیلمبرداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989590/دومین-کنفرانس-ملی-حسابداری--مدیریت-و-اقتصاد'>دومین کنفرانس ملی حسابداری - مدیریت و اقتصاد / دومین کنفرانس ملی حسابداری - مدیریت و اقتصاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989591/استعلام-سنگ-کرم-رنگ-درجه-2-تراورتن'>استعلام سنگ کرم رنگ درجه 2 تراورتن  / استعلام, استعلام سنگ کرم رنگ درجه 2 تراورتن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989592/استعلام-فایروال'>استعلام فایروال / استعلام ,استعلام فایروال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989593/استعلام-چای-ایرانی'>استعلام چای ایرانی / استعلام , استعلام چای ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989594/دومین-کنفرانس-ملی-مهندسی-عمران--معماری'>دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران ، معماری / دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران ، معماری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989595/استعلام-نصب-اقلام-ایمنی'>استعلام نصب اقلام ایمنی / استعلام, استعلام نصب اقلام ایمنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989597/استعلام-​کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام ​کامپیوتر و فناوری / استعلام , استعلام ​کامپیوتر و فناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989598/استعلام-پذیرایی-مراسم'>استعلام پذیرایی مراسم / استعلام، استعلام پذیرایی مراسم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989599/دومین-همایش-بین-المللی-عمران--معماری-و-شهر-سبز-پایدار'>دومین همایش بین المللی عمران ، معماری و شهر سبز پایدار  / دومین همایش بین المللی عمران ، معماری و شهر سبز پایدار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989600/استعلام-کارت-اقلام-نامنطبق-و--'>استعلام کارت اقلام نامنطبق و ... / استعلام ,استعلام کارت اقلام نامنطبق و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989601/استعلام-دستگاه-برج-خنک-کننده'>استعلام دستگاه برج خنک کننده / استعلام, استعلام دستگاه برج خنک کننده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989602/استعلام-RETURN-LINE-FILTER'>استعلام RETURN LINE FILTER / استعلام ,استعلام RETURN LINE FILTER</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989604/استعلام-​تعمیرات-کتابخانه-های-عمومی-شهر'>استعلام ​تعمیرات کتابخانه های عمومی شهر / استعلام , استعلام ​تعمیرات کتابخانه های عمومی شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989605/استعلام-​تعداد-4-عدد-چوب-استیک-جهت-کاتدد-کش'>استعلام ​تعداد 4 عدد چوب استیک جهت کاتدد کش     / استعلام، استعلام ​تعداد 4 عدد چوب استیک جهت کاتدد کش    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989606/فراخوان-مقاله-کنفرانس-ملی-پژوهش-های-نوین'>فراخوان مقاله کنفرانس ملی پژوهش های نوین / فراخوان مقاله کنفرانس ملی پژوهش های نوین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989607/استعلام-تعمیرات-اساسی-پل'>استعلام تعمیرات اساسی پل  / استعلام,استعلام تعمیرات اساسی پل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989608/استعلام-دیوارپوش-مارک-کمپارس-و--'> استعلام دیوارپوش مارک کمپارس و ... / استعلام,  استعلام دیوارپوش مارک کمپارس و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989609/استعلام-احیا-و-مرمت-پنج-رشته-قنات'>استعلام احیا و مرمت پنج رشته قنات  / استعلام, استعلام احیا و مرمت پنج رشته قنات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989610/استعلام-تعدادی-کیس-و-متعلقات'>استعلام تعدادی کیس و متعلقات  / استعلام, استعلام تعدادی کیس و متعلقات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989613/استعلام-تهیه-مصالح-و-اجرای-زیرگذر-باکسی--'> استعلام تهیه مصالح و اجرای زیرگذر باکسی... / استعلام , استعلام تهیه مصالح و اجرای زیرگذر باکسی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989614/استعلام-کالای-ورزشی'>استعلام کالای ورزشی / استعلام، استعلام کالای ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989615/استعلام-94-عدد-انواع-کاتریج-پرینتر'>استعلام 94 عدد انواع کاتریج پرینتر / استعلام, استعلام 94 عدد انواع کاتریج پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989616/استعلام-روغن-هیدرولیک-و-روغن-دنده'>استعلام روغن هیدرولیک و روغن دنده  / استعلام , استعلام روغن هیدرولیک و روغن دنده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989617/استعلام-تعمیرات-کتابخانه-های-عمومی-شهر'>استعلام تعمیرات کتابخانه های عمومی شهر / استعلام, استعلام تعمیرات کتابخانه های عمومی شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989618/مناقصه-ارزیابی-کیفی-احداث-پل-دوم---تجدید'>مناقصه ارزیابی کیفی احداث پل دوم ... تجدید / مناقصه, مناقصه ارزیابی کیفی احداث پل دوم ... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989619/استعلام-​تعمیرات-کتابخانه-های-عمومی'>استعلام ​تعمیرات کتابخانه های عمومی  / استعلام , استعلام ​تعمیرات کتابخانه های عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989620/استعلام-​شمارنده-برقگیر-میلی-آمپرمتردار'>استعلام ​شمارنده برقگیر میلی آمپرمتردار / استعلام، استعلام ​شمارنده برقگیر میلی آمپرمتردار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989622/اصلاحیه-مناقصه-خرید-انواع-کابل-خودنگهدار'>اصلاحیه مناقصه خرید انواع کابل خودنگهدار  / اصلاحیه مناقصه عمومی,  مناقصه خرید انواع کابل خودنگهدار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989623/استعلام-تعمیرات-کتابخانه-های-شهرستان-سنقر'>استعلام تعمیرات کتابخانه های شهرستان سنقر / استعلام, استعلام تعمیرات کتابخانه های شهرستان سنقر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989624/استعلام-بیمه-آتش-سوزی--سیل-و-زلزله-و--'>استعلام بیمه آتش سوزی ، سیل و زلزله و ...  / استعلام , استعلام بیمه آتش سوزی ، سیل و زلزله و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989625/استعلام-​قرارداد-واگذاری-خدمات'>استعلام ​قرارداد واگذاری خدمات / استعلام , استعلام ​قرارداد واگذاری خدمات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989626/استعلام-تعمیرات-کتابخانه-های-عمومی-شهر'>استعلام تعمیرات کتابخانه های عمومی شهر / استعلام, استعلام تعمیرات کتابخانه های عمومی شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989628/استعلام-آپشن-خودرو-و--'>استعلام آپشن خودرو و ... / استعلام ,استعلام آپشن خودرو و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989629/استعلام-تعمیرات-کتابخانه-های-عمومی-شهر'>استعلام تعمیرات کتابخانه های عمومی شهر / استعلام, استعلام تعمیرات کتابخانه های عمومی شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989630/استعلام-تعمیرات-کتابخانه-های-عمومی-شهر'>استعلام تعمیرات کتابخانه های عمومی شهر / استعلام, استعلام تعمیرات کتابخانه های عمومی شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989631/استعلام-​تامین-اقلام-ورزشی-مورد-نیاز-مدارس'>استعلام ​تامین اقلام ورزشی مورد نیاز مدارس / استعلام، استعلام ​تامین اقلام ورزشی مورد نیاز مدارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989632/استعلام-فیلتر-سیل-کوله-هیدرولیک'>استعلام فیلتر سیل کوله هیدرولیک / استعلام استعلام فیلتر سیل کوله هیدرولیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989634/استعلام-​تعمیرات-کتابخانه-های-عمومی'>استعلام ​تعمیرات کتابخانه های عمومی  / استعلام , استعلام ​تعمیرات کتابخانه های عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989635/مناقصه-سرویس-و-نگهداری-خطوط-تلفن'>مناقصه سرویس و نگهداری خطوط تلفن  / اگهی مناقصه , مناقصه سرویس و نگهداری خطوط تلفن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989636/استعلام-اجرای-طرح-هادی'>استعلام اجرای طرح هادی  / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989637/مناقصه-واگذاری--خدمات-خودرویی-(امور-نقلیه)'>مناقصه واگذاری   خدمات خودرویی (امور نقلیه)  / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری   خدمات خودرویی (امور نقلیه) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989638/استعلام-درب-اتوماتیک-کشویی'>استعلام درب اتوماتیک کشویی / استعلام, استعلام درب اتوماتیک کشویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989639/استعلام-​درب-اتوماتیک-گاراژ'>استعلام ​درب اتوماتیک گاراژ  / استعلام , استعلام ​درب اتوماتیک گاراژ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989640/استعلام-نصب-مخزن-پست-دو-دهک-دلیجان'>استعلام نصب مخزن پست دو دهک دلیجان / استعلام, استعلام نصب مخزن پست دو دهک دلیجان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989642/استعلام-قبض-آب-بهاء-به-صورت-دو-رو'>استعلام قبض آب بهاء به صورت دو رو     / استعلام، استعلام قبض آب بهاء به صورت دو رو    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989643/استعلام-برنج-افتخار'>استعلام برنج افتخار / استعلام ,استعلام برنج افتخار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989644/استعلام-تاسیسات-و-مصالح'>استعلام تاسیسات و مصالح  / استعلام, استعلام تاسیسات و مصالح </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989645/استعلام-خرید-19-ردیف-اقلام-الکتریکی'> استعلام خرید 19 ردیف اقلام الکتریکی  / استعلام,  استعلام خرید 19 ردیف اقلام الکتریکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989646/استعلام-قیمت-انتخاب-مشاور-ذیصلاح'>استعلام قیمت انتخاب مشاور ذیصلاح / استعلام, استعلام قیمت انتخاب مشاور ذیصلاح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989647/استعلام-رنگ-کاری-ساختمان-و-درب-و-میز'>استعلام رنگ کاری ساختمان و درب و میز / استعلام, استعلام رنگ کاری ساختمان و درب و میز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989648/استعلام-خرید-خدمات-اورژانس'>استعلام خرید خدمات اورژانس / استعلام،استعلام خرید خدمات اورژانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989650/استعلام-ماده-شیمیایی'>استعلام ماده شیمیایی / استعلام ,استعلام ماده شیمیایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989651/استعلام-کبه-کاری-با-بذر-باریجه-به-مساح-'>استعلام کبه کاری با بذر باریجه به مساح.. / استعلام, استعلام کبه کاری با بذر باریجه به مساح..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989652/استعلام-​تعمیرات-کتابخانه-های-عمومی'>استعلام ​تعمیرات کتابخانه های عمومی  / استعلام , استعلام ​تعمیرات کتابخانه های عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989654/استعلام-تسطیح-اراضی-کشاورزی-در-سطح-135'>استعلام تسطیح اراضی کشاورزی در سطح 135 / استعلام, استعلام تسطیح اراضی کشاورزی در سطح 135</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989655/مناقصه-خرید-اقلام-مورد-نیاز-و-اجرای-عملیات-برق-رسانی-چاه-دیزلی'>مناقصه خرید اقلام مورد نیاز و اجرای عملیات برق رسانی چاه دیزلی  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید اقلام مورد نیاز و اجرای عملیات برق رسانی چاه دیزلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989656/استعلام-خرید-19-ردیف-اقلام-الکتریکی'>استعلام خرید 19 ردیف اقلام الکتریکی  / استعلام,  استعلام خرید 19 ردیف اقلام الکتریکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989657/استعلام-زیرمانیتور'>استعلام زیرمانیتور / استعلام, استعلام زیرمانیتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989658/استعلام-​پلاستیک-پوشش-8-درصد-انتی-یو-وی'>استعلام ​پلاستیک پوشش 8 درصد انتی یو وی / استعلام , استعلام ​پلاستیک پوشش 8 درصد انتی یو وی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989659/استعلام-دوربین-عکاسی-و-پرینتر-و-جی-پی--'>استعلام دوربین عکاسی و پرینتر و جی پی ... / استعلام, استعلام دوربین عکاسی و پرینتر و جی پی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989661/استعلام-​تعمیرات-کتابخانه-های-عمومی'>استعلام ​تعمیرات کتابخانه های عمومی  / استعلام , استعلام ​تعمیرات کتابخانه های عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989662/استعلام-تامین-5-نفر-نیرو-خدمات-نگهداری'>استعلام تامین 5 نفر نیرو خدمات نگهداری / استعلام, استعلام تامین 5 نفر نیرو خدمات نگهداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989663/استعلام-الکترود-IGNITION'>استعلام الکترود IGNITION / استعلام, استعلام الکترود IGNITION</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989665/استعلام-​پلاستیک-پوشش-8-درصد-انتی-یو-وی'>استعلام ​پلاستیک پوشش 8 درصد انتی یو وی / استعلام , استعلام ​پلاستیک پوشش 8 درصد انتی یو وی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989666/استعلام-الکترود-ایساب-و-آما'>استعلام الکترود ایساب و آما  / استعلام ,استعلام الکترود ایساب و آما </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989667/استعلام-چاپگر-لیزری-BROTHER-5000D'>استعلام چاپگر لیزری BROTHER 5000D / استعلام,استعلام چاپگر لیزری BROTHER 5000D</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989668/استعلام-خرید-پلاستیک'>استعلام خرید پلاستیک  / استعلام ,استعلام خرید پلاستیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989669/تمدید-پروژه-کاهش-تلفات-شبکه-برق-احمدآباد-شهرستان-آبادان-فاز-4'>تمدید پروژه کاهش تلفات شبکه برق احمدآباد شهرستان آبادان فاز 4 / تمدید پروژه کاهش تلفات شبکه برق احمدآباد شهرستان آبادان فاز 4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989670/استعلام-قطعات-یدکی-آچار-بادی'>استعلام قطعات یدکی آچار بادی / استعلام , استعلام قطعات یدکی آچار بادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989671/استعلام-خرید-خوراک-بچه-ماهی'>استعلام خرید خوراک بچه ماهی  / استعلام , استعلام خرید خوراک بچه ماهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989672/استعلام-اسید-فرمیک'>استعلام اسید فرمیک  / استعلام استعلام اسید فرمیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989674/استعلام-ابزارآلات'>استعلام ابزارآلات / استعلام, استعلام ابزارآلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989675/استعلام-​ساندویچ-پانل-سقفی'>استعلام ​ساندویچ پانل سقفی / استعلام ,استعلام ​ساندویچ پانل سقفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989676/استعلام-​کاغذ-کپی-80-a5--a4-گرم'>استعلام ​کاغذ کپی 80 a5 & a4 گرم  / استعلام , استعلام ​کاغذ کپی 80 a5 & a4 گرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989678/استعلام-میکروفون'>استعلام میکروفون / استعلام, استعلام میکروفون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989679/استعلام-خرید-سیمان-شاهرود'>استعلام خرید سیمان شاهرود / استعلام ,استعلام خرید سیمان شاهرود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989680/استعلام-تسطیح-اراضی-کشاورزی-در-سطح-155'>استعلام تسطیح اراضی کشاورزی در سطح 155 / استعلام, استعلام تسطیح اراضی کشاورزی در سطح 155</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989681/استعلام-کالیبراسیون-دستگاههای-آزمایشگاه'>استعلام کالیبراسیون دستگاههای آزمایشگاه / استعلام , استعلام کالیبراسیون دستگاههای آزمایشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989682/استعلام-​تاسیسات-و-مصالح'>استعلام ​تاسیسات و مصالح / استعلام , استعلام ​تاسیسات و مصالح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989683/استعلام-میکروفون'>استعلام میکروفون / استعلام, استعلام میکروفون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989684/استعلام-تستر-دوربین-مداربسته'>استعلام تستر دوربین مداربسته  / استعلام ,استعلام تستر دوربین مداربسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989685/استعلام-نگهداری-و-رفع-خرابی-تلفن'>استعلام نگهداری و رفع خرابی تلفن / استعلام, استعلام نگهداری و رفع خرابی تلفن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989686/استعلام-​کاغذ-کپی-a5--a4-مارک-پیپر-وان'>استعلام ​کاغذ کپی a5 ، a4 مارک پیپر وان / استعلام , استعلام ​کاغذ کپی a5 ، a4 مارک پیپر وان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989687/استعلام-اقلام-ورزشی--'>استعلام اقلام ورزشی... / استعلام, استعلام اقلام ورزشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989688/استعلام-ماژول'>استعلام ماژول / استعلام ,استعلام ماژول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989689/استعلام-ویدئو-pt-lw333-stan'>استعلام ویدئو pt-lw333 stan / استعلام ,استعلام ویدئو pt-lw333 stan</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989690/استعلام-اجرای-استاندارد-سازی-اتاق-سرور'>استعلام اجرای استاندارد سازی اتاق سرور / استعلام, استعلام اجرای استاندارد سازی اتاق سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989691/استعلام-پیراهن-شورت-والیبال'>استعلام پیراهن، شورت والیبال  / استعلام , استعلام پیراهن، شورت والیبال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989692/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-RTU'>استعلام نصب و راه اندازی RTU / استعلام ,استعلام نصب و راه اندازی RTU</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989693/استعلام-​کیف-لپ-تاپی-برزنتی'>استعلام ​کیف لپ تاپی برزنتی  / استعلام , استعلام ​کیف لپ تاپی برزنتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989694/استعلام-روتر'>استعلام روتر / استعلام ,استعلام روتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989695/استعلام-تسطیح-اراضی-کشاورزی-در-سطح-145'>استعلام تسطیح اراضی کشاورزی در سطح 145 / استعلام, استعلام تسطیح اراضی کشاورزی در سطح 145</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989696/استعلام-خرید-و-تحویل-15500-قطعه-مرغ-نیمچه'>استعلام خرید و تحویل 15500 قطعه مرغ نیمچه / استعلام , استعلام خرید و تحویل 15500 قطعه مرغ نیمچه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989697/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن  / استعلام, استعلام لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989698/استعلام-خرید-خوراک-بچه-ماهی'>استعلام خرید خوراک بچه ماهی  / استعلام , استعلام خرید خوراک بچه ماهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989699/استعلام-احداث-استخر-ذخیره-آب-دو-منظوره'>استعلام احداث استخر ذخیره آب دو منظوره  / استعلام, استعلام احداث استخر ذخیره آب دو منظوره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989700/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس  / استعلام ,استعلام تعمیرات اساسی مدارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989701/استعلام-فن-سانتریفیوژ'>استعلام فن سانتریفیوژ  / استعلام , استعلام فن سانتریفیوژ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989702/استعلام-تی-شرت-و--'>استعلام تی شرت و ... / استعلام, استعلام تی شرت و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989703/استعلام-​مبلمان-و-دکوراسیون'>استعلام ​مبلمان و دکوراسیون  / استعلام ,استعلام ​مبلمان و دکوراسیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989704/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس-سعادت'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس سعادت / استعلام , استعلام تعمیرات اساسی مدارس سعادت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989705/استعلام-وسایل-خانه'>استعلام وسایل خانه / استعلام , استعلام وسایل خانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989706/استعلام-تهیه-و-اجرای-110-کیلومتر-خط-کشی'>استعلام تهیه و اجرای 110 کیلومتر خط کشی / استعلام , استعلام تهیه و اجرای 110 کیلومتر خط کشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989707/استعلام-تخم-مرغ'>استعلام تخم مرغ / استعلام ,استعلام تخم مرغ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989708/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس  / استعلام ,استعلام تعمیرات اساسی مدارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989709/استعلام-​تابلو-فرمان-برق'>استعلام ​تابلو فرمان برق / استعلام, استعلام ​تابلو فرمان برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989710/استعلام-پنیر-30-گرمی-هراز'>استعلام پنیر 30 گرمی هراز  / استعلام, استعلام پنیر 30 گرمی هراز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989711/استعلام-​تعمیرات-کتابخانه-های-عمومی--'>استعلام ​تعمیرات کتابخانه های عمومی ... / استعلام,استعلام ​تعمیرات کتابخانه های عمومی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989712/استعلام-یکدستگاه-کیس-کامپیوتر-با-لوازم'>استعلام یکدستگاه کیس کامپیوتر با لوازم  / استعلام , استعلام یکدستگاه کیس کامپیوتر با لوازم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989713/استعلام-خرید-حمل-و-تحویل-لوازم-گاز-سوز'>استعلام خرید حمل و تحویل لوازم گاز سوز / استعلام , استعلام خرید حمل و تحویل لوازم گاز سوز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989714/استعلام-مربا-25-گرمی-شانا'>استعلام مربا 25 گرمی شانا / استعلام,استعلام مربا 25 گرمی شانا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989715/استعلام-بهاء-آنتی-ویروس-select--'>استعلام بهاء  آنتی ویروس select ... / استعلام , استعلام بهاء  آنتی ویروس select ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989716/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-کاروگیت-فاضلابی'>استعلام لوله پلی اتیلن کاروگیت فاضلابی  / استعلام,استعلام لوله پلی اتیلن کاروگیت فاضلابی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989717/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس  / استعلام ,استعلام تعمیرات اساسی مدارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989718/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس-تزکیه'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس تزکیه / استعلام , استعلام تعمیرات اساسی مدارس تزکیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989719/استعلام-لوازم-کامپیوتری-و-تجهیزات-شبکه'>استعلام لوازم کامپیوتری و تجهیزات شبکه / استعلام , استعلام لوازم کامپیوتری و تجهیزات شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989720/استعلام-کشک'>استعلام کشک / استعلام ,استعلام کشک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989721/استعلام-ممیزی-املاک'>استعلام ممیزی املاک / استعلام , استعلام ممیزی املاک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989722/استعلام-یخچال-اسنوا'>استعلام یخچال اسنوا / استعلام, استعلام یخچال اسنوا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989723/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری / استعلام , استعلام کامپیوتر و فناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989724/استعلام-شیم-گاید-میکسینگ-چمبر'>استعلام شیم گاید میکسینگ چمبر  / استعلام, استعلام شیم گاید میکسینگ چمبر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989725/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس-فردوسی'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس فردوسی / استعلام , استعلام تعمیرات اساسی مدارس فردوسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989726/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس-استثنایی'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس استثنایی  / استعلام , استعلام ​تعمیرات اساسی مدارس استثنایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989727/استعلام-انجام-عملیات-ساختمانی-جهت-آماده'>استعلام انجام عملیات ساختمانی جهت آماده / استعلام, استعلام انجام عملیات ساختمانی جهت آماده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989728/استعلام-لوله-پلی-اتیلنی-کاربرد-فاضلابی'>استعلام لوله پلی اتیلنی کاربرد فاضلابی / استعلام , استعلام لوله پلی اتیلنی کاربرد فاضلابی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989729/استعلام-​تعمیرات-کتابخانه-محمد-رسول-ال-'>استعلام ​تعمیرات کتابخانه محمد رسول ال.. / استعلام,استعلام ​تعمیرات کتابخانه محمد رسول ال..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989730/استعلام-اقلام-داروخانه-ای'>استعلام اقلام داروخانه ای / استعلام, استعلام اقلام داروخانه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989731/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن  / استعلام, استعلام لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989732/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری / استعلام , استعلام کامپیوتر و فناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989733/استعلام-واسکازین'>استعلام واسکازین  / استعلام ,استعلام واسکازین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989734/استعلام-خرید-لوله-و-اتصالات-UPVC'>استعلام خرید لوله و اتصالات UPVC / استعلام , استعلام خرید لوله و اتصالات UPVC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989735/استعلام-کود-دامی'>استعلام کود دامی  / استعلام, استعلام کود دامی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989736/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-8'>استعلام لوله پلی اتیلن 8  / استعلام, استعلام لوله پلی اتیلن 8 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989737/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس-استثنایی'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس استثنایی  / استعلام , استعلام ​تعمیرات اساسی مدارس استثنایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989738/استعلام-خرید-تعداد-40-عدد-کابل-مانیتور'>استعلام خرید تعداد 40 عدد کابل مانیتور / استعلام, استعلام خرید تعداد 40 عدد کابل مانیتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989739/استعلام-چاپ-کتاب'>استعلام چاپ کتاب / استعلام, استعلام چاپ کتاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989740/استعلام-یخچال-15-فوت'>استعلام یخچال 15 فوت / استعلام , استعلام یخچال 15 فوت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989741/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس-جوادالائمه'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس جوادالائمه  / استعلام, استعلام تعمیرات اساسی مدارس جوادالائمه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989742/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس  / استعلام ,استعلام تعمیرات اساسی مدارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989743/استعلام-کوییل-مسی-یا-برنجی'>استعلام کوییل مسی یا برنجی  / استعلام ,استعلام کوییل مسی یا برنجی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989744/استعلام-خرید-دو-دستگاه-فن-کوئل'>استعلام خرید دو دستگاه فن کوئل / استعلام ,استعلام خرید دو دستگاه فن کوئل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989745/استعلام-افزایش-حوضچه-قصرشیرین'>استعلام افزایش حوضچه قصرشیرین / استعلام, استعلام افزایش حوضچه قصرشیرین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989746/استعلام-شیرآلات'>استعلام شیرآلات  / استعلام , استعلام شیرآلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989747/استعلام-مواد-ضدعفونی-کننده'>استعلام مواد ضدعفونی کننده  / استعلام, استعلام مواد ضدعفونی کننده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989748/استعلام-خرید-و-نصب-کفپوش-سالن-بانوان'>استعلام خرید و نصب کفپوش سالن بانوان / استعلام ,استعلام خرید و نصب کفپوش سالن بانوان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989749/فراخوان-واگذاری-طرح-های-تملک-دارایی-و-سرمایه-ای-جدید'>فراخوان واگذاری طرح های تملک دارایی و سرمایه ای جدید / فراخوان, فراخوان واگذاری طرح های تملک دارایی و سرمایه ای جدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989750/استعلام-محصولات-آرایشی'>استعلام محصولات آرایشی / استعلام, استعلام محصولات آرایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989751/استعلام-20-عدد-راک-با-کلیه-متعلقات'>استعلام 20 عدد راک با کلیه متعلقات  / استعلام , استعلام 20 عدد راک با کلیه متعلقات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989752/استعلام-پچ-کورد-و-آداپتور-و-پیگتل'>استعلام پچ کورد و آداپتور و پیگتل / استعلام , استعلام پچ کورد و آداپتور و پیگتل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989753/استعلام-دوربین-patrnamber-wv-s2131l'>استعلام دوربین patrnamber wv s2131l / استعلام, استعلام دوربین patrnamber wv s2131l</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989754/استعلام-پکیج-خورشیدی-12-ولت'> استعلام پکیج خورشیدی 12 ولت  / استعلام , استعلام پکیج خورشیدی 12 ولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989755/استعلام-خرید-لوله-پنج-لایه-آبی-قطر-20'>استعلام خرید لوله پنج لایه آبی قطر 20 / استعلام ,استعلام خرید لوله پنج لایه آبی قطر 20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989756/استعلام-​محصولات-شیمیایی'>استعلام ​محصولات شیمیایی / استعلام, استعلام محصولات شیمیایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989757/استعلام-چاپگر-لیزری-مدل-M302DN'>استعلام چاپگر لیزری مدل M302DN / استعلام ,استعلام چاپگر لیزری مدل M302DN</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989758/استعلام-شارژ-کپسول'>استعلام شارژ کپسول  / استعلام , استعلام شارژ کپسول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988898/فراخوان-واگذاری-مرکز-آموزشی'>فراخوان واگذاری مرکز آموزشی / آگهی فراخوان، فراخوان واگذاری مرکز آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988899/مزایده-فروش-خودروی-سواری-پژو-405-نوبت-دوم'>مزایده فروش خودروی سواری پژو 405 نوبت دوم  / آگهی مزایده ، مزایده فروش خودروی سواری پژو 405 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988900/مزایده-پلاک-قطعه-اول-تفکیکی-یک-فرعی-از-103-فرعی'>مزایده پلاک قطعه اول تفکیکی یک فرعی از 103 فرعی / مزایده ,مزایده پلاک قطعه اول تفکیکی یک فرعی از 103 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988901/مزایده-یک-دستگاه-پنل'>مزایده یک دستگاه پنل  / مزایده ، مزایده یک دستگاه پنل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988902/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-عرصه-و-اعیان-خانه-بخش-دو-اردبیل'>مزایده سه دانگ مشاع از عرصه و اعیان خانه بخش دو اردبیل / مزایده ,مزایده سه دانگ مشاع از عرصه و اعیان خانه بخش دو اردبیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988905/مزایده-ملک-مساحت-222متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 222متر نوبت اول / مزایده ,مزایده ملک مساحت 222متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988907/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-شانزده'>مزایده پلاک ثبتی بخش شانزده / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی بخش شانزده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988909/مزایده-سند-مالکیت-ششدانگ-ساختمان-مساحت-165متر'>مزایده سند مالکیت ششدانگ ساختمان مساحت 165متر / مزایده ,مزایده سند مالکیت ششدانگ ساختمان مساحت 165متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988911/مزایده-ششدانگ-اعیان-پلاک-921-فرعی-بخش-5-سیستان'>مزایده ششدانگ اعیان پلاک 921 فرعی بخش 5 سیستان / مزایده ,مزایده ششدانگ اعیان پلاک 921 فرعی بخش 5 سیستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988915/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-دویست-متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست متر نوبت اول / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988916/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-1943متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 1943متر نوبت اول  / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین مساحت 1943متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988919/مزایده-یک-دستگاه-پرکن-خودکار--سه-دستگاه-دیگ-پاتیل'>مزایده یک دستگاه پرکن خودکار ، سه دستگاه دیگ پاتیل / مزایده ,مزایده یک دستگاه پرکن خودکار ، سه دستگاه دیگ پاتیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988921/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-3800متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 3800متر نوبت اول / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین مساحت 3800متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988924/مزایده-فروش-دو-دستگاه-سواری'>مزایده فروش دو دستگاه سواری / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش دو دستگاه سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988925/مزایده-واگذاری-قطعات-با-کاربری-مسکونی-و-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری قطعات با کاربری مسکونی و تجاری نوبت دوم  / آگهی مزایده ، مزایده واگذاری قطعات با کاربری مسکونی و تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988926/مزایده-یک-قطعه-زمین-شالیزاری-مساحت-3000متر'>مزایده یک قطعه زمین شالیزاری مساحت 3000متر  / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین شالیزاری مساحت 3000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988928/مزایده-یک-دستگاه-باران-مصنوعی'>مزایده یک دستگاه باران مصنوعی / مزایده,مزایده یک دستگاه باران مصنوعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988931/مزایده-باغ-سیب-و-زمین'>مزایده باغ سیب و زمین / مزایده ,مزایده باغ سیب و زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988933/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-با-قدمت-سیزده-سال'>مزایده ششدانگ آپارتمان با قدمت سیزده سال / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان با قدمت سیزده سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988934/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-220-مترمربع'>مزایده منزل مسکونی مساحت 220 مترمربع  / مزایده ,مزایده منزل مسکونی مساحت 220 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988935/مزایده-چرخ-خیاطی-با-میز-چرخ-دور-دوز'>مزایده چرخ خیاطی با میز چرخ دور دوز  / آگهی مزایده , مزایده چرخ خیاطی با میز چرخ دور دوز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988936/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پراید-131-se'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید 131 se  / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید 131 se </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988938/مزایده-فروش-سواری-پزو-پارس-مدل-1385'>مزایده فروش سواری پزو پارس مدل 1385  / مزایده , مزایده فروش سواری پزو پارس مدل 1385</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988939/مزایده-ششدانگ-ساختمان-یک-طبقه-ویلایی-مسکونی-عرصه-1000متر'>مزایده ششدانگ ساختمان یک طبقه ویلایی مسکونی عرصه 1000متر / مزایده ,مزایده ششدانگ ساختمان یک طبقه ویلایی مسکونی عرصه 1000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988942/مزایده-ملک-با-قدمت-سی-سال-مساحت-130-متر'>مزایده ملک با قدمت سی سال مساحت 130 متر  / مزایده ,مزایده ملک با قدمت سی سال مساحت 130 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988946/مزایده-اموال-منقول-دستگاه-بسته-بندی--'>مزایده اموال منقول دستگاه بسته بندی ... / مزایده,مزایده اموال منقول دستگاه بسته بندی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988948/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-2534-فرعی-مساحت-705-000متر'>مزایده پلاک ثبتی شماره 2534 فرعی مساحت 705.000متر / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی شماره 2534 فرعی مساحت 705.000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988951/مزایده-امور-مربوط-به-تفکیکی-از-مبدا-منطقه--نوبت-دوم'>مزایده امور مربوط به تفکیکی از مبدا منطقه   نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده امور مربوط به تفکیکی از مبدا منطقه   نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988952/مزایده-یک-قطعه-زمین-با-بنای-احداثی-عرصه-133-69متر'>مزایده یک قطعه زمین با بنای احداثی عرصه 133.69متر / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین با بنای احداثی عرصه 133.69متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988953/مزایده-اموال-منقول-8-عدد-پالت--'>مزایده اموال منقول 8 عدد پالت ... / مزایده,مزایده اموال منقول 8 عدد پالت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988955/مزایده-آپارتمان-مساحت-هفتاد-و-نه-متر-نوبت-دوم'>مزایده آپارتمان مساحت هفتاد و نه متر نوبت دوم / مزایده ,مزایده آپارتمان مساحت هفتاد و نه متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988959/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-1748متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 1748متر نوبت دوم / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین مساحت 1748متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988964/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-آبی-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین زراعی آبی نوبت اول  / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین زراعی آبی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988965/مزایده-یک-باب-آپارتمان-واحد-مسکونی---نوبت-اول'>مزایده یک باب آپارتمان واحد مسکونی ... نوبت اول / مزایده,مزایده یک باب آپارتمان واحد مسکونی ... نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988967/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-دوازده-سلماس'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش دوازده سلماس / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش دوازده سلماس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988968/مزایده-یک-دستگاه-بیل-مکانیکی'>مزایده یک دستگاه بیل مکانیکی  / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه بیل مکانیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988969/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-1365متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 1365متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 1365متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988970/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-562-82متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 562.82متر / مزایده ,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 562.82متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988972/مزایده-ششدانگ-ساختمان-عرصه-18-59مترمربع'>مزایده ششدانگ ساختمان عرصه 18.59مترمربع  / مزایده ,مزایده ششدانگ ساختمان عرصه 18.59مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988973/مزایده-اجاره-4-عدد-دکه-متصل-به-ایستگاه-اتوبوس-تجدید'>مزایده اجاره 4 عدد دکه متصل به ایستگاه اتوبوس تجدید / آگهی تجدید مزایده , مزایده اجاره 4 عدد دکه متصل به ایستگاه اتوبوس تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988975/مزایده-ملک-مساحت-کل-530مترمربع'>مزایده ملک مساحت کل 530مترمربع / مزایده ,مزایده ملک مساحت کل 530مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988977/مزایده-یک-سهم-مشاع-از-زمین-مزروعی-12-هکتار'>مزایده یک سهم مشاع از زمین مزروعی 12 هکتار  / مزایده ,مزایده یک سهم مشاع از زمین مزروعی 12 هکتار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988980/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-قطعه-دوم-تفکیکی-بخش-دو'>مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه دوم تفکیکی بخش دو  / مزایده ,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه دوم تفکیکی بخش دو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988981/مزایده-فروش-دو-خط-تلفن-همراه---'>مزایده فروش دو خط تلفن همراه .... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش دو خط تلفن همراه ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988984/مزایده-موزاییک-و-سیمان'>مزایده موزاییک و سیمان  / آگهی مزایده ، مزایده موزاییک و سیمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988985/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سمند-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه خودرو سمند- نوبت دوم  / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سمند - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988986/مزایده-معادن-و-محدوده-های-اکتشافی'>مزایده معادن و محدوده های اکتشافی / آگهی مزایده عمومی,مزایده معادن و محدوده های اکتشافی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988987/مزایده-فروش-املاک-تجاری-اداری-مسکونی-خدماتی'>مزایده فروش املاک تجاری اداری مسکونی خدماتی / مزایده ,مزایده فروش املاک تجاری اداری مسکونی خدماتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988989/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پراید-صبا-بنزینی-مدل-1389'>مزایده یک دستگاه خودرو پراید صبا بنزینی مدل 1389  / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو پراید صبا بنزینی مدل 1389 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988990/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-2500متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 2500متر  / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین مساحت 2500متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988991/مزایده-سیستم-عایق-بندی-و-چسب-کاری-سیستم-نگهداری-محلول-آب-و-کود-وحادهای-الکتریکی-و--'>مزایده سیستم عایق بندی و چسب کاری، سیستم نگهداری محلول آب و کود، وحادهای الکتریکی و... / مزایده, مزایده سیستم عایق بندی و چسب کاری، سیستم نگهداری محلول آب و کود، وحادهای الکتریکی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988994/مزایده-پلاک-ثبتی-239-و-240-و-241-فرعی'>مزایده پلاک ثبتی 239 و 240 و 241 فرعی / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی 239 و 240 و 241 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988995/مزایده-واگذاری-به-اجاره-مغازه-اغذیه-فروشی'>مزایده واگذاری به اجاره  مغازه اغذیه فروشی / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره  مغازه اغذیه فروشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988996/مزایده-عرصه-و-اعیان-زمین-مساحت-165متر-نوبت-اول'>مزایده عرصه و اعیان زمین مساحت 165متر نوبت اول  / مزایده ,مزایده عرصه و اعیان زمین مساحت 165متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/988999/مزایده-زمین-زراعی-بخش-دو-قم-نوبت-دوم'>مزایده زمین زراعی بخش دو قم نوبت دوم  / مزایده ,مزایده زمین زراعی بخش دو قم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989000/مزایده-واگذاری-یک-باب-واحد-آموزشی'>مزایده واگذاری یک باب واحد آموزشی  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری یک باب واحد آموزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989003/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-اعیان-مغازه-هفده-متر'>مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ اعیان مغازه هفده متر / مزایده ,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ اعیان مغازه هفده متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989004/مزایده-فروش-کارگاه-و-ماشین-آلات-و-تجهیزات'>مزایده فروش کارگاه و ماشین آلات و تجهیزات  / آگهی مزایده اموال غیر منقول و منقول , مزایده فروش کارگاه و ماشین آلات و تجهیزات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989006/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-753متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 753متر  / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین مساحت 753متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989009/مزایده-فروش-کارخانه-شهد-غرب-در-2-پلاک-ثبتی---'>مزایده فروش کارخانه شهد غرب در 2 پلاک ثبتی .... / مزایده, مزایده فروش کارخانه شهد غرب در 2 پلاک ثبتی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989010/مزایده-تمامت-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-ده-مشهد'>مزایده تمامت ششدانگ پلاک ثبتی بخش ده مشهد / مزایده ,مزایده تمامت ششدانگ پلاک ثبتی بخش ده مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989012/مزایده-ششدانگ-زمین-با-بنای-احداثی'>مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989014/مزایده-املاک-زمین-کشاورزی-استخر-پرورش-ماهی'>مزایده املاک زمین کشاورزی.استخر پرورش ماهی / مزایده ,مزایده املاک زمین کشاورزی.استخر پرورش ماهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989015/مزایده-فروش-تعداد-100-دستگاه-خودرو--تعداد-39-دستگاه-موتورسیکلت--'>مزایده فروش تعداد 100 دستگاه خودرو ، تعداد 39 دستگاه موتورسیکلت... / آگهی مزایده , مزایده فروش تعداد 100 دستگاه خودرو ، تعداد 39 دستگاه موتورسیکلت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989017/مزایده-یک-دستگاه-لیفتراک-نیسان'>مزایده یک دستگاه لیفتراک نیسان / آگهی فروش اموال منقول، مزایده یک دستگاه لیفتراک نیسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989018/مزایده-پلاک-ثبتی-قطعه-207-تفکیکی'>مزایده پلاک ثبتی قطعه 207 تفکیکی / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی قطعه 207 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989019/مزایده-منزل-مسکونی-دارای-ساختمان-هفتاد-و-دو-متر'>مزایده منزل مسکونی دارای ساختمان هفتاد و دو متر / مزایده ,مزایده منزل مسکونی دارای ساختمان هفتاد و دو متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989020/مزایده-اجاق-گاز-فردار-5شعله'>مزایده اجاق گاز فردار 5شعله / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده اجاق گاز فردار 5شعله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989021/مزایده-واگذاری-مرکز-فروشگاهی-زندانهای-تابعه-استان'>مزایده واگذاری مرکز فروشگاهی زندانهای تابعه استان / آگهی مزایده , مزایده واگذاری مرکز فروشگاهی زندانهای تابعه استان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989024/مزایده-اجناس-ضایعاتی-لوازم-اداری-کابل-آهن-کانکس--'>مزایده اجناس ضایعاتی لوازم اداری، کابل، آهن، کانکس... / مزایده, مزایده اجناس ضایعاتی لوازم اداری، کابل، آهن، کانکس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989025/مزایده-واحد-تجاری-بخش-ده-مشهد-تجدید'>مزایده واحد تجاری بخش ده مشهد تجدید  / مزایده ,مزایده واحد تجاری بخش ده مشهد تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989028/مزایده-فروش-یک-فقره-سیم-کارت-کارکرده-خودرو-سواری-هیوندای-و--'>مزایده فروش یک فقره سیم کارت کارکرده، خودرو سواری هیوندای و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش یک فقره سیم کارت کارکرده، خودرو سواری هیوندای و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989029/آگهی-حراج-تاور-کرین--لوازم-یدکی'>آگهی حراج تاور کرین ، لوازم یدکی / آگهی حراج ، آگهی حراج تاور کرین ، لوازم یدکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989030/مزایده-یکباب-منزل-اپارتمان-زیربنای-129-متر'>مزایده یکباب منزل اپارتمان زیربنای 129 متر  / مزایده ,مزایده یکباب منزل اپارتمان زیربنای 129 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989031/مزایده-ششدانگ-ملک-387-5متر'>مزایده ششدانگ ملک 387.5متر / مزایده ,مزایده ششدانگ ملک 387.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989032/تجدید-مزایده-فروش-26-دستگاه-انواع-ماشین-آلات-سبک-و-سنگین-نوبت-دوم'>تجدید مزایده فروش 26 دستگاه انواع ماشین آلات سبک و سنگین- نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده ، تجدید مزایده فروش 26 دستگاه انواع ماشین آلات سبک و سنگین- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989033/مزایده-فروش-خودرو'>مزایده فروش خودرو / آگهی مزایده، مزایده فروش خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989034/مزایده-یک-قطعه-زمین-کشاورزی-اموال-منقول-غیرمنقول'>مزایده یک قطعه زمین کشاورزی اموال منقول غیرمنقول / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی اموال منقول غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989037/مزایده-ساختمان-مسکونی-مساحت-125متر'>مزایده ساختمان مسکونی مساحت 125متر / مزایده ,مزایده ساختمان مسکونی مساحت 125متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989039/مزایده-دو-باب-مغازه-تجاری'>مزایده دو باب مغازه تجاری / مزایده ,مزایده دو باب مغازه تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989041/استعلام-اجاره-و-راهبری-پایانه-بندر-در-مورد-کالهای-کانتینری-و-غیرکانتینری--'>استعلام اجاره و راهبری پایانه بندر در مورد کالهای کانتینری و غیرکانتینری... / مزایده, استعلام اجاره و راهبری پایانه بندر در مورد کالهای کانتینری و غیرکانتینری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989043/مزایده-راهبری-و-بهره-برداری-از-خطوط-پردازش-پسماند'>مزایده راهبری و بهره برداری از خطوط پردازش پسماند / آگهی مزایده , مزایده راهبری و بهره برداری از خطوط پردازش پسماند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989046/حراج-حضوری-تعداد-5-دستگاه-خودروی-سازمانی-و--'>حراج حضوری تعداد 5 دستگاه خودروی سازمانی و.... / آگهی حراج حضوری نقدی ، حراج حضوری تعداد 5 دستگاه خودروی سازمانی و....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989048/مزایده-دو-باب-خانه-مسکونی-و-مغازه-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده دو باب خانه مسکونی و مغازه تجاری نوبت دوم / مزایده ,مزایده دو باب خانه مسکونی و مغازه تجاری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989049/مزایده-ضایعات-حاصل-از-تولید'>مزایده ضایعات حاصل از تولید / آگهی مزایده عمومی ، مزایده ضایعات حاصل از تولید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989050/مزایده-ملک-بخش-نه-تبریز-نوبت-دوم'>مزایده ملک بخش نه تبریز نوبت دوم  / مزایده ,مزایده ملک بخش نه تبریز نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989054/مزایده-ملک-مشاع-مساحت-394-10متر'>مزایده ملک مشاع مساحت 394.10متر  / مزایده ,مزایده ملک مشاع مساحت 394.10متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989057/مزایده-اجاره-4-باب-از-املاک-تجاری--'>مزایده اجاره 4 باب از املاک تجاری ... / مزایده,مزایده اجاره 4 باب از املاک تجاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989058/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-83-9متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 83.9متر  / مزایده ,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 83.9متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989061/مزایده-ملک-سند-مشاعی-بخش-4-ثبت-گرگان-مرحله-اول'>مزایده ملک سند مشاعی بخش 4 ثبت گرگان مرحله اول  / مزایده ,مزایده ملک سند مشاعی بخش 4 ثبت گرگان مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989062/مزایده-اجاره-یک-باب-مغازه'>مزایده اجاره یک باب مغازه / آگهی مزایده، مزایده اجاره یک باب مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989063/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-450متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 450متر  / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی مساحت 450متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989065/مزایده-ششدانگ-چهار-واحد-آپارتمان'>مزایده ششدانگ چهار واحد آپارتمان  / مزایده ,مزایده ششدانگ چهار واحد آپارتمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989067/مزایده-35-هزار-تن-سنگ-آهن-کلوخه-مگنتیت--'>مزایده 35 هزار تن سنگ آهن کلوخه مگنتیت ... / مزایده, مزایده 35 هزار تن سنگ آهن کلوخه مگنتیت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989068/مزایده-تلفن-همراه'>مزایده تلفن همراه / آگهی مزایده، مزایده تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989070/مزایده-یک-قطعه-زمین-مسکونی-1146-3متر'>مزایده یک قطعه زمین مسکونی 1146.3متر  / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین مسکونی 1146.3متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989072/مزایده-ششدانگ-ساختمان-قطعه-15-تفکیکی'>مزایده ششدانگ ساختمان قطعه 15 تفکیکی / مزایده ,مزایده ششدانگ ساختمان قطعه 15 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989073/مزایده-فروش-کارخانه-صنعتی-فعال-با-متراژ-4000'>مزایده فروش کارخانه صنعتی فعال با متراژ 4000 / مزایده، مزایده فروش کارخانه صنعتی فعال با متراژ 4000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989076/مزایده-واگذاری-عناوین-نمایشگاهی-سال-97'>مزایده واگذاری عناوین نمایشگاهی سال 97  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری عناوین نمایشگاهی سال 97 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989078/مزایده-واگذاری-تعداد-دو-واحد-تجاری-آماده-تحویل'>مزایده واگذاری تعداد دو واحد تجاری آماده تحویل / مزایده ,مزایده واگذاری تعداد دو واحد تجاری آماده تحویل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989079/مزایده-فروش-دو-دستگاه-اتومبیل-مزدا-3'>مزایده فروش دو دستگاه اتومبیل مزدا 3 / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش دو دستگاه اتومبیل مزدا 3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989080/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-2200متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 2200متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مساحت 2200متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989081/مزایده-فروش-مقدار-تقریبی-حدود-40-تن-محصول-پسته-خشک--96-09-12'>مزایده فروش مقدار تقریبی حدود 40 تن محصول پسته خشک - 96.09.12 / مزایده، مزایده فروش مقدار تقریبی حدود 40 تن محصول پسته خشک- 96.09.12</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989084/مزایده-فروش-دو-دستگاه-خودرو-سواری-پراید'>مزایده فروش دو دستگاه خودرو سواری پراید / مزایده,مزایده فروش دو دستگاه خودرو سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989085/مزایده-یکبابخانه-و-محوطه-بخش-29-گیلان'>مزایده یکبابخانه و محوطه بخش 29 گیلان / مزایده ,مزایده یکبابخانه و محوطه بخش 29 گیلان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989087/تجدید-حراج-اجاره-تعداد-یکباب-غرفه-فروش-تنقلات'>تجدید حراج اجاره تعداد یکباب غرفه فروش تنقلات / آگهی تجدید حراج، تجدید حراج اجاره تعداد یکباب غرفه فروش تنقلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989090/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودروی-سواری-وانت-پیکان-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری وانت پیکان- نوبت دوم  / مزایده, مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری وانت پیکان- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989091/مزایده-زمین-خانه-و-محوطه-مساحت-200-متر'>مزایده زمین خانه و محوطه مساحت 200 متر / مزایده,مزایده زمین خانه و محوطه مساحت 200 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989093/مزایده-آپارتمان-مساحت-80-83متر'>مزایده آپارتمان مساحت 80.83متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 80.83متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989094/مزایده-یک-دستگاه-اره-نواری-فلز-بر-تمام-اتوماتیک-و---نوبت-دوم'> مزایده یک دستگاه اره نواری فلز بر تمام اتوماتیک و ...- نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول,  مزایده یک دستگاه اره نواری فلز بر تمام اتوماتیک و ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989096/مزایده-فروش-دو-عدد-مخزن-استیلی-10-000-لیتری-به-همراه-نردبان-استیلی'>مزایده فروش دو عدد مخزن استیلی 10.000 لیتری به همراه نردبان استیلی / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش دو عدد مخزن استیلی 10.000 لیتری به همراه نردبان استیلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989097/مزایده-ضایعات-و-اقلام-اسقاط'>مزایده  ضایعات و اقلام اسقاط  / مزایده ، مزایده   ضایعات و اقلام اسقاط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989098/مزایده-اموال-منقول-دستگاه-کمپرسور-هوای-فشرده--'>مزایده اموال منقول دستگاه کمپرسور هوای فشرده ... / مزایده,مزایده اموال منقول دستگاه کمپرسور هوای فشرده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989099/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-5052متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 5052متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 5052متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989102/مزایده-ملک-بخش-سه-تبریز-اموال-غیرمنقول'>مزایده ملک بخش سه تبریز اموال غیرمنقول  / مزایده,مزایده ملک بخش سه تبریز اموال غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989106/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-چهار-تبریز'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش چهار تبریز  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش چهار تبریز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989109/مزایده-ملک-بخش-پنج-تبریز-نوبت-اول'>مزایده ملک بخش پنج تبریز نوبت اول / مزایده,مزایده ملک بخش پنج تبریز نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989112/مزایده-اتومبیل-سواری-سمند-ایکس'>مزایده اتومبیل سواری سمند ایکس / مزایده,مزایده اتومبیل سواری سمند ایکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989113/مزایده-دو-قطعه-مشاعی-از-قطعات-مساحت-4112متر-از-کل-ششدانگ-سه-پلاک-ثبتی'>مزایده دو قطعه مشاعی از قطعات مساحت 4112متر از کل ششدانگ سه پلاک ثبتی / مزایده,مزایده دو قطعه مشاعی از قطعات مساحت 4112متر از کل ششدانگ سه پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989114/مزایده-پلاک-ثبتی-با-قدمت-بالای-40-سال'>مزایده پلاک ثبتی با قدمت بالای 40 سال / مزایده,مزایده پلاک ثبتی با قدمت بالای 40 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989116/مزایده-خودرو-سواری-جک'>مزایده خودرو سواری جک  / مزایده,مزایده خودرو سواری جک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989117/مزایده-یکدستگاه-اتومبیل-کیا-سراتو-2000-مدل-1394'>مزایده یکدستگاه اتومبیل کیا سراتو 2000 مدل 1394  / آگهی مزایده , مزایده یکدستگاه اتومبیل کیا سراتو 2000 مدل 1394 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989118/مزایده-یک-دستگاه-ساختمان-شش-طبقه-کاربری-فعلی-هتل'>مزایده یک دستگاه ساختمان شش طبقه کاربری فعلی هتل / مزایده,مزایده یک دستگاه ساختمان شش طبقه کاربری فعلی هتل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989119/مزایده-اجاره-اماکن-ورزشی'>مزایده اجاره اماکن ورزشی / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره اماکن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989120/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-اعیان-55-متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت اعیان 55 متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت اعیان 55 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989121/مزایده-9-دست-قالب-سه-حفره-(ظرف-مواد-شوینده)--'>مزایده 9 دست قالب سه حفره (ظرف مواد شوینده)... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده 9 دست قالب سه حفره (ظرف مواد شوینده)...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989122/مزایده-یکباب-مغازه-مساحت-11-92متر'>مزایده یکباب مغازه مساحت 11.92متر / مزایده,مزایده یکباب مغازه مساحت 11.92متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989123/مزایده-واگذاری-موقت-حق-بهره-برداری-از-سالن-قطعه-بندی-و-بسته-بندی-مرغ-و--نوبت-سوم'>مزایده واگذاری موقت حق بهره برداری از سالن قطعه بندی و بسته بندی مرغ و... نوبت سوم / آگهی مزایده , مزایده واگذاری موقت حق بهره برداری از سالن قطعه بندی و بسته بندی مرغ و... نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989125/مزایده-ملک-بخش-دوازده-ناحیه-02-غیرمنقول'>مزایده ملک بخش دوازده ناحیه 02 غیرمنقول / مزایده,مزایده ملک بخش دوازده ناحیه 02 غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989126/مزایده-فروش-لوله-های-ریفرمر-و--'>مزایده فروش لوله های ریفرمر و ... / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش لوله های ریفرمر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989128/مزایده-ملک-با-قدمت-بیش-از-33-سال'>مزایده ملک با قدمت بیش از 33 سال / مزایده,مزایده ملک با قدمت بیش از 33 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989130/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-250-84متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 250.84متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 250.84متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989132/مزایده-فروش-خودرو-رنو-L90'>مزایده فروش خودرو رنو L90 / مزایده , مزایده فروش خودرو رنو L90</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989134/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-بخش-نه-مشهد'>مزایده دو دانگ مشاع از پلاک ثبتی بخش نه مشهد / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از پلاک ثبتی بخش نه مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989137/مزایده-فروش-و-واگذاری-املاک-نوبت-دوم'>مزایده فروش و واگذاری املاک نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش و واگذاری املاک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989140/مزایده-ساختمان-مسکونی-بخش-ده-مشهد-اسنادرهنی'>مزایده ساختمان مسکونی بخش ده مشهد اسنادرهنی / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی بخش ده مشهد اسنادرهنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989141/مزایده-فروش-خودرو-سواری-زانتیا'>مزایده فروش خودرو سواری زانتیا / مزایده , مزایده فروش خودرو سواری زانتیا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989142/مزایده-اقلام-مازاد-خودرویی-مربوط-به-خودروهای-سبک-و-سنگین-(کلارک-پوشکار-و--)'>مزایده  اقلام مازاد خودرویی مربوط به خودروهای سبک و سنگین (کلارک، پوشکار و ...) / آگهی مزایده عمومی, مزایده اقلام مازاد خودرویی مربوط به خودروهای سبک و سنگین (کلارک، پوشکار و ...)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989143/مزایده-سند-مالکیت-ششدانگ-زمین-مساحت-250-50متر'>مزایده سند مالکیت ششدانگ زمین مساحت 250.50متر / مزایده,مزایده سند مالکیت ششدانگ زمین مساحت 250.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989147/مزایده-ساختمان-دو-طبقه'>مزایده ساختمان دو طبقه / مزایده,مزایده ساختمان دو طبقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989150/مزایده-فروش-خودرو-سواری-پژو-آردی-1600'>مزایده فروش خودرو سواری پژو آردی 1600 / مزایده , مزایده فروش خودرو سواری پژو آردی 1600</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989152/مزایده-ساختمان-دو-طبقه-پلاک-ثبتی-شماره-1194-0'>مزایده ساختمان دو طبقه پلاک ثبتی شماره 1194.0  / مزایده,مزایده ساختمان دو طبقه پلاک ثبتی شماره 1194.0 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989154/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-RD-مدل-1385'>مزایده فروش یکدستگاه خودروی RD مدل 1385  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودروی RD مدل 1385 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989155/مزایده-فروش-سه-واحد-آپارتمان-مسکونی-96-9-12'>مزایده فروش سه واحد آپارتمان مسکونی 96.9.12 / مزایده,مزایده فروش سه واحد آپارتمان مسکونی 96.9.12</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989159/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-119-79متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 119.79متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 119.79متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989161/مزایده-فروش-اموال-مستهلک-و-فرسوده-نوبت-دوم'>مزایده فروش اموال مستهلک و فرسوده  نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش اموال مستهلک و فرسوده  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989162/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-94-05متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 94.05متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 94.05متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989164/مزایده-اموال-منقول-خودرو-سواری-پژو--'>مزایده اموال منقول خودرو سواری پژو ... / مزایده,مزایده اموال منقول خودرو سواری پژو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989165/مزایده-سالنهای-ورزشی-سطح-شهر'>مزایده سالنهای ورزشی سطح شهر / آگهی مزایده ، مزایده سالنهای ورزشی سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989167/مزایده-آپارتمان-طبقه-دوم-161-65متر'>مزایده آپارتمان طبقه دوم 161.65متر  / مزایده,مزایده آپارتمان طبقه دوم 161.65متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989168/مزایده-ششدانگ-اعیان-پلاک-ثبتی-1923-فرعی-بخش-نه'>مزایده ششدانگ اعیان پلاک ثبتی 1923 فرعی بخش نه / مزایده,مزایده ششدانگ اعیان پلاک ثبتی 1923 فرعی بخش نه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989170/مزایده-فروش-ماهی-پرورشی'>مزایده فروش ماهی پرورشی / آگهی مزایده,مزایده فروش ماهی پرورشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989172/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-22957-فرعی-بخش-نه'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 22957 فرعی بخش نه / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 22957 فرعی بخش نه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989173/مزایده-فروش-یکدستگاه-فتوکپی-شارپ-مدل-آر-ای-مستعمل--'>مزایده فروش یکدستگاه فتوکپی شارپ مدل آر ای مستعمل... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه فتوکپی شارپ مدل آر ای مستعمل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989174/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-240متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 240متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مخراسان رضوی, ساحت 240متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989175/اصلاحیه-مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-نه-مشهد-اسناد-رهنی'>اصلاحیه مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش نه مشهد اسناد رهنی / اصلاحیه مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش نه مشهد اسناد رهنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989177/مزایده-اجاره-جایگاه-CNG'>مزایده اجاره جایگاه CNG / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره جایگاه CNG</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989178/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-زمین-62-30متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت زمین 62.30متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت زمین 62.30متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989180/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-بخش-نه-مشهد'>مزایده ششدانگ یکباب منزل بخش نه مشهد / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل بخش نه مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989182/مزایده-فروش-یک-دستگاه-چاپ-سیلیک'>مزایده فروش یک دستگاه چاپ سیلیک  / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه چاپ سیلیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989183/مزایده-ششدانگ-خانه-بخش-بیست-و-سه-یزد'>مزایده ششدانگ خانه بخش بیست و سه یزد / مزایده,مزایده ششدانگ خانه بخش بیست و سه یزد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989187/مزایده-واگذاری-املاک-مازاد-و-بلااستفاده'>مزایده واگذاری املاک مازاد و بلااستفاده  / مزایده,مزایده واگذاری املاک مازاد و بلااستفاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989188/مزایده-2416-عدد-پودینگ-75-گرمی'>مزایده 2416 عدد پودینگ 75 گرمی / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده 2416 عدد پودینگ 75 گرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989190/مزایده-فروش-املاک-و-مستغلات-عرصه-3434-56متر'>مزایده فروش املاک و مستغلات عرصه 3434.56متر  / مزایده,مزایده فروش املاک و مستغلات عرصه 3434.56متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989191/مزایده-مبل-10-نفره-پارچه-ایی-راحتی-قرمز'>مزایده مبل 10 نفره پارچه ایی راحتی قرمز  / مزایده, مزایده مبل 10 نفره پارچه ایی راحتی قرمز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989192/مزایده-پلاک-ثبتی-1301-فرعی-از-108-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 1301 فرعی از 108 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 1301 فرعی از 108 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989193/مزایده-یک-راس-گاو-شیری'>مزایده یک راس گاو شیری / مزایده, مزایده یک راس گاو شیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989194/مزایده-پلاک-ثبتی-649-فرعی-از-1941-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 649 فرعی از 1941 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 649 فرعی از 1941 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989196/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-سیتروئن-زانتیا-sx'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری سیتروئن زانتیا sx  / مزایده، مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری سیتروئن زانتیا sx </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989197/مزایده-ملک-عرصه-1930مترمربع'>مزایده ملک عرصه 1930مترمربع / مزایده,مزایده ملک عرصه 1930مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989198/مزایده-یک-دانگ-از-ششدانگ-خودرو-سواری-مزدا--'>مزایده یک دانگ از ششدانگ خودرو سواری مزدا ... / مزایده,مزایده یک دانگ از ششدانگ خودرو سواری مزدا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989200/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-51-94متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 51.94متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 51.94متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989201/مزایده-حق-الامتیاز-یک-خط-تلفن-همراه'>مزایده حق الامتیاز یک خط تلفن همراه / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده حق الامتیاز یک خط تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989202/مزایده-آپارتمان-مساحت-129-22مترمربع'>مزایده آپارتمان مساحت 129.22مترمربع  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 129.22مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989204/مزایده-اره-فلکه--فیلتر-دستگاه-برش-نجاری-و--'>مزایده  اره فلکه - فیلتر دستگاه برش نجاری و ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده  اره فلکه - فیلتر دستگاه برش نجاری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989207/تجدید-مزایده-اجاره-یک-قطعه-زمین-به-متراژ-200-مترمربع'>تجدید مزایده اجاره یک قطعه زمین به متراژ 200 مترمربع / آگهی تجدید مزایده عمومی, مزایده اجاره یک قطعه زمین به متراژ 200 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989208/مزایده-فروش-سه-مخزن-32-و-22-و-40-هزار-لیتری'>مزایده فروش  سه مخزن 32 و 22 و 40 هزار لیتری  / مزایده, مزایده فروش  سه مخزن 32 و 22 و 40 هزار لیتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989209/مزایده-ششدانگ-واحد-مسکونی-مساحت-70-59متر'>مزایده ششدانگ واحد مسکونی مساحت 70.59متر  / مزایده,مزایده ششدانگ واحد مسکونی مساحت 70.59متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989210/مزایده-دستگاه-های-اموالی-مستهلک-نوبت-دوم'>مزایده دستگاه های اموالی مستهلک نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده دستگاه های اموالی مستهلک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989211/مزایده-جمع-آوری-ضایعات-جعبه-و-کارتن-غرف'>مزایده جمع آوری ضایعات جعبه و کارتن غرف  / مزابده ، مزایده جمع آوری ضایعات جعبه و کارتن غرف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989213/مزایده-منزل-مسکونی-ویلایی-دو-طبقه'>مزایده منزل مسکونی ویلایی دو طبقه / مزایده,مزایده منزل مسکونی ویلایی دو طبقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989215/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پژو-206-به-رنگ-خاکستری-متالیک'>مزایده یک دستگاه سواری پژو 206 به رنگ خاکستری متالیک  / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه سواری پژو 206 به رنگ خاکستری متالیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989216/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-154-46متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 154.46متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 154.46متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989218/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پژو-405--'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 405 ... / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 405 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989219/مزایده-یک-دستگاه-تولید-کیسه-فریز'>مزایده یک دستگاه تولید کیسه فریز  / مزایده,مزایده یک دستگاه تولید کیسه فریز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989220/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پژو-405--مرحله-دوم'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 405 - مرحله دوم  / آگهی مزایده مال منقول، مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 405 - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989221/مزایده-ششدانگ-زمین-روستای-مرکیه'>مزایده ششدانگ زمین روستای مرکیه / مزایده,مزایده ششدانگ زمین روستای مرکیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989223/مزایده-ششدانگ-زمین-کشاورزی-با-قدمت-بالای-15-سال'>مزایده ششدانگ زمین کشاورزی با قدمت بالای 15 سال / مزایده,مزایده ششدانگ زمین کشاورزی با قدمت بالای 15 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989224/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-شامل-یک-قطعه-زمین'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شامل یک قطعه زمین  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شامل یک قطعه زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989225/مزایده-مقداری-آهن-آلات-و-میلگرد-مازاد'>مزایده مقداری آهن آلات و میلگرد مازاد / آگهی مزایده عمومی,مزایده مقداری آهن آلات و میلگرد مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989226/تجدید-مزایده-فروش-ترانسفورماتور-و--'>تجدید مزایده فروش ترانسفورماتور و ... / آگهی تجدید مزایده عمومی , تجدید مزایده فروش ترانسفورماتور و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989228/مزایده-ششدانگ-یکباب-دکان-مساحت-15-60متر'>مزایده ششدانگ یکباب دکان مساحت 15.60متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب دکان مساحت 15.60متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989230/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-به-مساحت-94-11-مترمربع'>مزایده ششدانگ آپارتمان به مساحت 94/11 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان به مساحت 94/11 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989232/مزایده-واگذاری-مالکیت-واحدهای-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری مالکیت واحدهای تجاری نوبت دوم  / مزایده,مزایده واگذاری مالکیت واحدهای تجاری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989233/مزایده-منزل-مسکونی-در-سه-طبقه-مرحله-دوم'>مزایده منزل مسکونی در سه طبقه مرحله دوم  / مزایده,مزایده منزل مسکونی در سه طبقه مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989235/مزایده-ششدانگ-زمین-مزروعی-مشجر-3617-70متر'>مزایده ششدانگ زمین مزروعی مشجر 3617.70متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مزروعی مشجر 3617.70متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989237/مزایده-فروش-یک-دستگاه-جرثقیل-سقفی-5-تنی'>مزایده فروش یک دستگاه جرثقیل سقفی 5 تنی / مزایده، مزایده فروش یک دستگاه جرثقیل سقفی 5 تنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989238/مزایده-فروش-تمامی-موازی-300-قصب-زمین-از-اراضی-قنات-سفید'>مزایده فروش تمامی موازی 300 قصب زمین از اراضی قنات سفید  / مزایده,مزایده فروش تمامی موازی 300 قصب زمین از اراضی قنات سفید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989239/مزایده-ششدانگ-پلاک-مساحت-105-50مترمربع'>مزایده ششدانگ پلاک مساحت 105.50مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک مساحت 105.50مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989240/مزایده-واگذاری-تعدادی-از-پلها--بیلبوردها-و-نمایشگرهای-تبلیغاتی'>مزایده واگذاری تعدادی از پلها ، بیلبوردها و نمایشگرهای تبلیغاتی / آگهی مزایده , مزایده واگذاری تعدادی از پلها ، بیلبوردها و نمایشگرهای تبلیغاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989241/مزایده-آپارتمان-با-قدمت-چهار-سال-ساخت'>مزایده آپارتمان با قدمت چهار سال ساخت / مزایده,مزایده آپارتمان با قدمت چهار سال ساخت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989242/مزایده-ششدانگ-یک-واحد-خانه-و-محوطه'>مزایده ششدانگ یک واحد خانه و محوطه / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد خانه و محوطه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989243/مزایده-آپارتمان-طبقه-چهارم-بخش-5-تهران'>مزایده آپارتمان طبقه چهارم بخش 5 تهران  / مزایده,مزایده آپارتمان طبقه چهارم بخش 5 تهران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989245/مزایده-تعداد-12-عدد-کوپ-سنگ'>مزایده تعداد 12 عدد کوپ سنگ  / آگهی مزایده, مزایده تعداد 12 عدد کوپ سنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989246/مزایده-شلاکه-و-پسماند-شلاکه-چدن-به-صورت-درهم--'>مزایده شلاکه و پسماند شلاکه چدن به صورت درهم... / مزایده , مزایده شلاکه و پسماند شلاکه چدن به صورت درهم...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989247/مزایده-یک-قطعه-زمین-سه-هزار-مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین سه هزار مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین سه هزار مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989248/مزایده-انواع-اقلام-خودرو-پالت-سیم-کشی-ضایعاتی--'>مزایده انواع اقلام خودرو، پالت، سیم کشی ضایعاتی... / مزایده, مزایده انواع اقلام خودرو، پالت، سیم کشی ضایعاتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989249/مزایده-واحد-کارگاهی-شماره-3--'>مزایده واحد کارگاهی شماره 3 ... / مزایده,مزایده واحد کارگاهی شماره 3 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989250/مزایده-4980-کیلوگرم-لوبیا-چیتی'>مزایده 4980 کیلوگرم لوبیا چیتی  / آگهی مزایده, مزایده 4980 کیلوگرم لوبیا چیتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989251/مزایده-ضایعات-ذوبی-انواع-پالت-آهنی-سفاله-نایلون---'>مزایده ضایعات ذوبی، انواع پالت آهنی، سفاله، نایلون، ... / مزایده, مزایده ضایعات ذوبی، انواع پالت آهنی، سفاله، نایلون، ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989253/مزایده-واگذاری-حق-انتفاع-بخشی-از-ساختمان-مرکز-درمانی-فرهنگیان-برای-تاسیس-فیزیوتراپی'>مزایده واگذاری حق انتفاع بخشی از ساختمان مرکز درمانی فرهنگیان برای تاسیس فیزیوتراپی / آگهی مزایده، مزایده واگذاری حق انتفاع بخشی از ساختمان مرکز درمانی فرهنگیان برای تاسیس فیزیوتراپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989254/مزایده-پلاک-ثبتی-3733-فرعی-بخش-یازده-تهران-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی 3733 فرعی بخش یازده تهران نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 3733 فرعی بخش یازده تهران نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989255/مزایده-واگذاری-حق-انتفاع-بخشی-از-ساختمان-مرکز-درمانی-فرهنگیان-استان-برای-تاسیس-آزمایشگاه'>مزایده واگذاری حق انتفاع بخشی از ساختمان مرکز درمانی فرهنگیان استان برای تاسیس آزمایشگاه / آگهی مزایده، مزایده واگذاری حق انتفاع بخشی از ساختمان مرکز درمانی فرهنگیان استان برای تاسیس آزمایشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989256/مزایده-فروش-ضایعات-آهن--چوب---(نوبت-دوم)'>مزایده فروش ضایعات آهن ، چوب ... (نوبت دوم) / اگهی مزایده عمومی , مزایده فروش ضایعات آهن ، چوب (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989257/مزایده-ششدانگ-ملک-قطعه-چهار-تفکیکی'>مزایده ششدانگ ملک قطعه چهار تفکیکی  / مزایده,مزایده ششدانگ ملک قطعه چهار تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989258/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-استیجاری-از-آغل-های-دامی-نوبت-دوم--چاپ-دوم'>مزایده واگذاری بهره برداری استیجاری از آغل های دامی- نوبت دوم / چاپ دوم / آگهی مزایده,مزایده واگذاری بهره برداری استیجاری از آغل های دامی - نوبت دوم / چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989259/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-103-40متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 103.40متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 103.40متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989260/مزایده-ملک-یک-باب-ساختمان-یک-طبقه'>مزایده ملک یک باب ساختمان یک طبقه / مزایده,مزایده ملک یک باب ساختمان یک طبقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989263/مزایده-ملک-و-سرقفلی-مغازه-نوبت-دوم'>مزایده ملک و سرقفلی مغازه نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک و سرقفلی مغازه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989264/مزایده-آپارتمان-مساحت-233متر-قطعه-سه'>مزایده آپارتمان مساحت 233متر قطعه سه  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 233متر قطعه سه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989265/مزایده-مقدار-دوازده-هزار-و-هفتصد-سهم-مشاع'>مزایده مقدار دوازده هزار و هفتصد سهم مشاع / مزایده,مزایده مقدار دوازده هزار و هفتصد سهم مشاع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989268/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-57-41متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 57.41متر / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 57.41متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989269/مزایده-یک-قطعه-باغ-مساحت-370متر'>مزایده یک قطعه باغ مساحت 370متر / مزایده,مزایده یک قطعه باغ مساحت 370متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989270/مزایده-ملک-به-مساحت-1330000-مترمربع-مزروعی'>مزایده ملک به مساحت 1330000 مترمربع مزروعی / مزایده,مزایده ملک به مساحت 1330000 مترمربع مزروعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989272/مزایده-ملک-اموال-منقول-نوبت-دوم'>مزایده ملک اموال منقول نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک اموال منقول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989274/مزایده-مقدار-192-سهم-مشاع-از-بیس-سه-هزار-و-چهل-سهم-مشاع-از-مدار-16-سهم'>مزایده مقدار 192 سهم مشاع از بیس سه هزار و چهل سهم مشاع از مدار 16 سهم  / مزایده,مزایده مقدار 192 سهم مشاع از بیس سه هزار و چهل سهم مشاع از مدار 16 سهم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989276/مزایده-زمین-به-شماره-پلاک-14370-فرعی-نوبت-دوم'>مزایده زمین به شماره پلاک 14370 فرعی نوبت دوم  / مزایده,مزایده زمین به شماره پلاک 14370 فرعی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989277/مزایده-ششدانگ-ملک-کاربری-تجاری--فنرهای-خودرو-سبک'>مزایده ششدانگ ملک کاربری تجاری ، فنرهای خودرو سبک / مزایده,مزایده ششدانگ ملک کاربری تجاری ، فنرهای خودرو سبک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989278/مزایده-تعدادی-آبگرمکن--پنکه-سقفی-چرخ-گوشت'>مزایده تعدادی آبگرمکن - پنکه سقفی- چرخ گوشت  / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده تعدادی آبگرمکن - پنکه سقفی- چرخ گوشت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989279/مزایده-فروش-دو-قطعه-زمین-مسکونی'>مزایده فروش دو قطعه زمین مسکونی / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989280/مزایده-یک-قطعه-زمین-ششدانگ-به-مساحت-3020-مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین ششدانگ به مساحت 3020 مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین ششدانگ به مساحت 3020 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989281/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-صد-و-پنجاه-متر'>مزایده منزل مسکونی عرصه صد و پنجاه متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه صد و پنجاه متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989282/مزایده-ششدانگ-یک-باب-آپارتمان-به-مساحت-100-14-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک باب آپارتمان به مساحت 100/14 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یک باب آپارتمان به مساحت 100/14 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989286/مزایده-پلاک-ثبتی-8499-فرعی-از-یک-اصلی-بخش-دوازده'>مزایده پلاک ثبتی 8499 فرعی از یک اصلی بخش دوازده  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 8499 فرعی از یک اصلی بخش دوازده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989287/مزایده-ملک-به-مساحت-342-5-مترمربع'>مزایده ملک به مساحت 342/5 مترمربع  / مزایده,مزایده ملک به مساحت 342/5 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989288/اصلاحیه-مزایده-واگذاری-مالکیت-واحدهای-تجاری'>اصلاحیه مزایده واگذاری مالکیت واحدهای تجاری  / اصلاحیه مزایده,مزایده واگذاری مالکیت واحدهای تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989290/مزایده-فروش-املاک-شهر-صدرا'>مزایده فروش املاک شهر صدرا  / مزایده,مزایده فروش املاک شهر صدرا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989291/مزایده-فروش-ملک-عرصه-30-000متر'>مزایده فروش ملک عرصه 30.000متر / مزایده,مزایده فروش ملک عرصه 30.000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989292/مزایده-فروش-دستگاه-صحافی-نوبت-دوم'>مزایده فروش دستگاه صحافی نوبت دوم  / مزایده , مزایده فروش دستگاه صحافی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989294/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-166-39متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 166.39متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 166.39متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989295/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت-66-44متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 66.44متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 66.44متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989297/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-قطعه-چهارده-تفکیکی'>مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه چهارده تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه چهارده تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989300/مزایده-فروش-تالار-مساحت-کلی-600-متر'>مزایده فروش تالار مساحت کلی 600 متر / مزایده,مزایده فروش تالار مساحت کلی 600 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989302/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-عرصه-280-متر'>مزایده ششدانگ یکباب منزل عرصه 280 متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل عرصه 280 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989303/مزایده-آپارتمان-مساحت-135-31متر'>مزایده آپارتمان مساحت 135.31متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 135.31متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989305/مزایده-ملک-با-قدمت-بیست-و-شش-سال'>مزایده ملک با قدمت بیست و شش سال / مزایده,مزایده ملک با قدمت بیست و شش سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989307/مزایده-صندلی-کوچک-گردان--'>مزایده صندلی کوچک گردان... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده صندلی کوچک گردان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989308/مزایده-عرضه-املاک-مازاد'>مزایده عرضه املاک مازاد  / مزایده,مزایده عرضه املاک مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989310/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-1500متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 1500متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 1500متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989311/مزایده-فروش-تعداد-12-راس-جوانه-بالای-500-کیلوگرم--'>مزایده فروش تعداد 12 راس جوانه بالای 500 کیلوگرم.... / مزایده حضوری , مزایده فروش تعداد 12 راس جوانه بالای 500 کیلوگرم....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989314/مزایده-یک-قطعه-باغ-مرکبات-مساحت-7720متر'>مزایده یک قطعه باغ مرکبات مساحت 7720متر / مزایده,مزایده یک قطعه باغ مرکبات مساحت 7720متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989315/مزایده-طراحی--احداث-بهره-برداری-مجموعه-شهربازی--نوبت-دوم'>مزایده طراحی ، احداث بهره برداری مجموعه شهربازی - نوبت دوم  / مزایده ,مزایده طراحی ، احداث بهره برداری مجموعه شهربازی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989317/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-15500متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 15500متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 15500متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989318/مزایده-دوچرخه-ثابت--گیتار-آریا'>مزایده دوچرخه ثابت ، گیتار آریا / مزایده,مزایده دوچرخه ثابت ، گیتار آریا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989319/مزایده-فروش-4-فقره-از-املاک-مازاد'>مزایده فروش 4 فقره از املاک مازاد  / مزایده,مزایده فروش 4 فقره از املاک مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989320/مزایده-مغازه-سنگکی-نوبت-دوم'>مزایده مغازه سنگکی نوبت دوم / مزایده,مزایده مغازه سنگکی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989321/مزایده-یکدستگاه-موتور-ژنراتور-آبکش'>مزایده یکدستگاه موتور ژنراتور آبکش / آگهی مزایده اموال , مزایده یکدستگاه موتور ژنراتور آبکش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989324/مزایده-اجاره-پارکینگ--نوبت-دوم'>مزایده اجاره پارکینگ - نوبت دوم  / آگهی مزایده، مزایده اجاره پارکینگ - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989325/مزایده-47-شعیر-از-96-شعیر-ششدانگ-پلاک-64-760-نوبت-اول'>مزایده 47 شعیر از 96 شعیر ششدانگ پلاک 64/760 نوبت اول  / مزایده,مزایده 47 شعیر از 96 شعیر ششدانگ پلاک 64/760 نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989326/مزایده-فروش-تعدادی-گاو-و-گوساله-(نژاد-مونت-بیلیارد)'>مزایده فروش تعدادی گاو و گوساله (نژاد مونت بیلیارد)  / آگهی مزایده , مزایده فروش تعدادی گاو و گوساله (نژاد مونت بیلیارد) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989328/مزایده-واگذاری-اجاره-ساختمان-کشتارگاه--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری اجاره ساختمان کشتارگاه - نوبت دوم  / آگهی مزایده، مزایده واگذاری اجاره ساختمان کشتارگاه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989329/مزایده-یک-دستگاه-هد-ذرت'>مزایده یک دستگاه هد ذرت / آگهی مزایده اموال , مزایده یک دستگاه هد ذرت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989332/مزایده-ششدانگ-اعیانی-ساختمان-مساحت-234-90متر'>مزایده ششدانگ اعیانی ساختمان مساحت 234.90متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی ساختمان مساحت 234.90متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989333/مزایده-فروش-یک-دستگاه-کفی-تریلر-کالر'>مزایده فروش یک دستگاه کفی تریلر کالر  / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه کفی تریلر کالر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989334/تجدید-مزایده-تعمیر-و-واگذاری-دو-دستگاه-تلویزیون-شهری-در-سطح-شهر'>تجدید مزایده تعمیر و واگذاری دو دستگاه تلویزیون شهری در سطح شهر / مزایده ,تجدید مزایده تعمیر و واگذاری دو دستگاه تلویزیون شهری در سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989336/مزایده-بهره-برداری-از-باغ-خانواده-گلسرخ-و-ساخت-15-عدد-آلاچیق-چوبی'>مزایده بهره برداری از باغ خانواده گلسرخ و ساخت 15 عدد آلاچیق چوبی / آگهی مزایده عمومی، مزایده بهره برداری از باغ خانواده گلسرخ و ساخت 15 عدد آلاچیق چوبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989338/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-پژو-405'>مزایده فروش یک دستگاه خودرو پژو 405 / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه خودرو پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989340/مزایده-اجاره-تالار-پذیرایی'>مزایده اجاره تالار پذیرایی / آگهی مزایده عمومی,مزایده اجاره تالار پذیرایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989343/مزایده-فروش-یکدستگاه-هیوندای-توسان-cc2000'>مزایده فروش یکدستگاه هیوندای توسان cc2000  / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش یکدستگاه هیوندای توسان cc2000 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989344/مزایده-اعیانی-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-180-متر'>مزایده اعیانی ششدانگ یکباب خانه مساحت 180 متر  / مزایده,مزایده اعیانی ششدانگ یکباب خانه مساحت 180 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989345/مزایده-اقلام-مازاد-بر-نیاز-خود-شامل-قطعات-ماشین-آلات-نو--'>مزایده اقلام مازاد بر نیاز خود شامل قطعات ماشین آلات نو... / آگهی مزایده، مزایده اقلام مازاد بر نیاز خود شامل قطعات ماشین آلات نو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989348/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-عرصه-230-متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ یکباب منزل عرصه 230 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل عرصه 230 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989349/مزایده-LEADER--OSSCILLOSCOPE-DCPOWER-FAJR-و--'>مزایده LEADER ، OSSCILLOSCOPE، DCPOWER FAJR و... / مزایده, مزایده LEADER ، OSSCILLOSCOPE، DCPOWER FAJR و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989351/مزایده-فروش-مقداری-قالب-تونلی--'>مزایده فروش مقداری قالب تونلی ... / مزایده , مزایده فروش مقداری قالب تونلی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989354/مزایده-یکباب-منزل-مسکونی-تجاری-مساحت-254متر'>مزایده یکباب منزل مسکونی تجاری مساحت 254متر  / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی تجاری مساحت 254متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989355/مزایده-اجاره-مجتمع-فرهنگی-ورزشی-نوبت-دوم'>مزایده اجاره مجتمع فرهنگی ورزشی نوبت دوم / مزایده, مزایده اجاره مجتمع فرهنگی ورزشی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989357/مزایده-خودروی-پژو-آردی'>مزایده خودروی پژو آردی  / اگهی مزایده , مزایده خودروی پژو آردی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989358/مزایده-واگذاری-پارکبانی'>مزایده واگذاری پارکبانی  / مزایده ,مزایده واگذاری پارکبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989359/مزایده-سه-دانگ-پلاک-ثبتی-بصورت-ساختمان-یک-طبقه'>مزایده سه دانگ پلاک ثبتی بصورت ساختمان یک طبقه  / مزایده,مزایده سه دانگ پلاک ثبتی بصورت ساختمان یک طبقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989361/مزایده-کابل-قرقره--'>مزایده کابل، قرقره ... / مزایده, مزایده کابل، قرقره ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989362/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-138-29متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 138.29متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 138.29متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989363/مزایده-فروش-قطعات-ضایعاتی'>مزایده فروش قطعات ضایعاتی / آگهی مزایده,مزایده فروش قطعات ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989364/مزایده-اجاره-یک-باب-مغازه-تجاری'>مزایده اجاره یک باب مغازه تجاری / مزایده ,مزایده اجاره یک باب مغازه تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989365/مزایده-یک-دست-مبل-دسته-متکایی--نوبت-دوم'>مزایده یک دست مبل دسته متکایی - نوبت دوم  / آگهی مزایده مال منقول، مزایده یک دست مبل دسته متکایی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989367/مزایده-یک-دستگاه-پراید-به-رنگ-سفید'>مزایده یک دستگاه پراید به رنگ سفید / مزایده یک دستگاه پراید به رنگ سفید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989368/مزایده-پلاکهای-ثبتی-1861-فرعی-بخش-یک'>مزایده پلاکهای ثبتی 1861 فرعی بخش یک / مزایده,مزایده پلاکهای ثبتی 1861 فرعی بخش یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989370/مزایده-ششدانگ-467-فرعی-عرصه-121-25متر'>مزایده ششدانگ 467 فرعی عرصه 121.25متر / مزایده,مزایده ششدانگ 467 فرعی عرصه 121.25متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989372/مزایده-فروش-یک-دستگاه-کاتر-آلمانی'>مزایده فروش یک دستگاه کاتر آلمانی / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه کاتر آلمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989375/مزایده-ششدانگ-پلاک-شماره-569-فرعی-مال-غیرمنقول'>مزایده ششدانگ پلاک شماره 569 فرعی مال غیرمنقول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک شماره 569 فرعی مال غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989377/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-هشتاد-مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین مساحت هشتاد مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت هشتاد مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989378/مزایده-واگذاری-بوفه-بیمارستان'>مزایده واگذاری بوفه بیمارستان / مزایده, مزایده واگذاری بوفه بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989379/مزایده-واگذاری-حق-استفاده-از-مهد-کودک'>مزایده واگذاری حق استفاده از مهد کودک / مزایده ,مزایده واگذاری حق استفاده از مهد کودک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989380/مزایده-فروش-واگذاری-جایگاه-گاز-طبیعی-فشرده-(cng)-شهرداری-دهدز'>مزایده فروش واگذاری جایگاه گاز طبیعی فشرده (cng) شهرداری دهدز  / مزایده عمومی,مزایده فروش واگذاری جایگاه گاز طبیعی فشرده (cng) شهرداری دهدز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989381/مزایده-فروش-تعدادی-از-پلاکهای-تجاری-مسکونی-صنعتی'>مزایده فروش تعدادی از پلاکهای تجاری مسکونی صنعتی  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از پلاکهای تجاری مسکونی صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989382/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پژو-405'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 405 / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989386/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-کشاورزی-یک-دستگاه-استخر-ذخیره-آب-و--'>مزایده فروش یک قطعه زمین کشاورزی، یک دستگاه استخر ذخیره آب و ... / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین کشاورزی، یک دستگاه استخر ذخیره آب و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989387/فراخوان-استعلام-داروخانه-بستری-و-سرپایی-شبانه-روزی'>فراخوان استعلام داروخانه بستری و سرپایی شبانه روزی / آگهی فراخوان استعلام عمومی ، فراخوان استعلام داروخانه بستری و سرپایی شبانه روزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989388/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-209-مترمربع'>مزایده منزل مسکونی عرصه 209 مترمربع / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 209 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989389/مزایده-فروش-املاک-نقد-و-اقساط-استان-لرستان'>مزایده فروش املاک نقد و اقساط استان لرستان  / مزایده,مزایده فروش املاک نقد و اقساط استان لرستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989391/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-سواری-سمند--نوبت-دوم'>مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری سمند... نوبت دوم / مزایده ,مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری سمند... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989392/تجدید-مزایده-3-دستگاه-خودرو---نوبت-دوم'>تجدید مزایده 3 دستگاه خودرو ... نوبت دوم / مزایده, تجدید مزایده 3 دستگاه خودرو ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989394/مزایده-ششدانگ-پلاک-8338-فرعی-بخش-هشت-یزد'>مزایده ششدانگ پلاک 8338 فرعی بخش هشت یزد / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 8338 فرعی بخش هشت یزد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989395/مزایده-فروش-دو-دستگاه-خودرو-سواری-مازاد-بر-نیاز-مرحله-دوم'>مزایده فروش دو دستگاه خودرو سواری مازاد بر نیاز مرحله دوم  / آگهی مزایده , مزایده فروش دو دستگاه خودرو سواری مازاد بر نیاز مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989397/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-206-تیپ-دو'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو 206 تیپ دو / مزایده، مزایده یک دستگاه خودرو پژو 206 تیپ دو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989399/مزایده-فروش-دو-قطعه-زمین-قطعات-52-و-پنجاه-و-سه'>مزایده فروش دو قطعه زمین قطعات 52 و پنجاه و سه  / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین قطعات 52 و پنجاه و سه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989400/مزایده-تعداد-یک-دستگاه-ماشین-آلات-سنگین'>مزایده تعداد یک دستگاه ماشین آلات سنگین / مزایده ,مزایده تعداد یک دستگاه ماشین آلات سنگین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989402/مزایده-عمومی-اراضی-کشاورزی-23-هکتاری'>مزایده عمومی اراضی کشاورزی 23 هکتاری  / مزایده,مزایده عمومی اراضی کشاورزی 23 هکتاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989403/مزایده-فروش-2500-عدد-تسمه-ماشین'>مزایده فروش 2500 عدد تسمه ماشین / آگهی مزایده, مزایده فروش 2500 عدد تسمه ماشین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989404/مزایده-ملک-مسکونی-بصورت-دو-طبقه-مساحت-288-متر'>مزایده ملک مسکونی بصورت دو طبقه مساحت 288 متر  / مزایده,مزایده ملک مسکونی بصورت دو طبقه مساحت 288 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989405/مزایده-یک-دستگاه-ماشین-آلات-سنگین-کارکرده'>مزایده یک دستگاه ماشین آلات سنگین کارکرده  / مزایده ,مزایده یک دستگاه ماشین آلات سنگین کارکرده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989406/مزایده-ششدانگ-زمین-جای-خانه-مساحت-132-50متر'>مزایده ششدانگ زمین جای خانه مساحت 132.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین جای خانه مساحت 132.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989408/مزایده-فراخوان-عمومی-ارزیابی-کیفی-تفکیک-زباله-از-مبدا-و-فروش-زباله-خشک-شهر---نوبت-دوم'>مزایده فراخوان عمومی ارزیابی کیفی تفکیک زباله از مبدا و فروش زباله خشک شهر .... نوبت دوم / مزایده, مزایده فراخوان عمومی ارزیابی کیفی تفکیک زباله از مبدا و فروش زباله خشک شهر .... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989409/مزایده-ششدانگ-یک-واحد-گاوداری-و-باغ'>مزایده ششدانگ یک واحد گاوداری و باغ / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد گاوداری و باغ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989412/مزایده-فروش-سه-دستگاه-خودرو-سواری-پراید'>مزایده فروش سه دستگاه خودرو سواری پراید  / مزایده ، مزایده فروش سه دستگاه خودرو سواری پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989413/مزایده-فروش-8500-کیلوگرم-کنتور-ضایعاتی'>مزایده فروش 8500 کیلوگرم کنتور ضایعاتی / آگهی مزایده,مزایده  فروش 8500 کیلوگرم کنتور ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989414/مزایده-کپسول-گاز-دستگان-جوش--'>مزایده کپسول گاز، دستگان جوش... / آگهی مزایده, مزایده کپسول گاز، دستگان جوش...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989416/مزایده-تعداد-30-عدد-کپسول-اکسیژن'>مزایده تعداد 30 عدد کپسول اکسیژن / آگهی مزایده,مزایده تعداد 30 عدد کپسول اکسیژن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989417/مزایده-فروش-یک-دست-مبل-راحتی-هفت-نفره--یک-دستگاه-LED-سونی-و--'>مزایده فروش یک دست مبل راحتی هفت نفره - یک دستگاه LED سونی و ... / مزایده, مزایده فروش یک دست مبل راحتی هفت نفره - یک دستگاه LED سونی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989418/مزایده-یک-دستگاه-کامیونت-مدل-1388'>مزایده یک دستگاه کامیونت مدل 1388 / مزایده, مزایده یک دستگاه کامیونت مدل 1388</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989419/مزایده-فروش-تعداد-15-باب-مغازه-مساحت-571-50متر'>مزایده فروش تعداد 15 باب مغازه مساحت 571.50متر  / مزایده,مزایده فروش تعداد 15 باب مغازه مساحت 571.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989420/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-125-متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 125 متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 125 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989423/مزایده-خودروی-وانت-دو-کابین-نوبت-دوم'>مزایده خودروی وانت دو کابین  نوبت دوم  / اگهی مزایده , مزایده خودروی وانت دو کابین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989427/مزایده-فروش-یخچال-فریزر-آبریزدار-چرخ-گوشت-ناسیونال-و--'>مزایده فروش  یخچال فریزر آبریزدار- چرخ گوشت ناسیونال و ... / مزایده, مزایده فروش  یخچال فریزر آبریزدار- چرخ گوشت ناسیونال و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989428/مزایده-اجاره-پارکینگ-خودروهای-سنگین-نوبت-دوم-چاپ-دوم'> مزایده اجاره پارکینگ خودروهای سنگین- نوبت  دوم چاپ دوم / آگهی مزایده , مزایده اجاره پارکینگ خودروهای سنگین- نوبت دوم چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989429/مزایده-2-سهم-مشاع-از-12-سهم-سهام-ساختمان-مسکونی-دو-طبقه'>مزایده 2 سهم مشاع از 12 سهم سهام ساختمان مسکونی دو طبقه / مزایده,مزایده 2 سهم مشاع از 12 سهم سهام ساختمان مسکونی دو طبقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989431/آگهی-فراخوان-عمومی-استعلام-قیمت-واگذاری-پارکینگ-عمومی'>آگهی فراخوان عمومی استعلام قیمت واگذاری پارکینگ عمومی / آگهی فراخوان عمومی،آگهی فراخوان عمومی استعلام قیمت واگذاری پارکینگ عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989434/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-شصت-متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت شصت متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت شصت متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989439/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-سواری-نیسان-تیانا'>مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری نیسان تیانا / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری نیسان تیانا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989441/مزایده-فروش-املاک-شامل-زمین-تجاری-آموزشی-درمانی'>مزایده فروش املاک شامل زمین تجاری آموزشی درمانی  / مزایده,مزایده فروش املاک شامل زمین تجاری آموزشی درمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989444/مزایده-واگذاری-تعدادی-از-اماکن-ورزشی-و-تجاری'>مزایده واگذاری تعدادی از اماکن ورزشی و تجاری  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری تعدادی از اماکن ورزشی و تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989446/مزایده-یک-قطعه-ملک-زراعی-مساحت-6000متر'>مزایده یک قطعه ملک زراعی مساحت 6000متر / مزایده,مزایده یک قطعه ملک زراعی مساحت 6000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989449/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-با-قدمت-نه-سال'>مزایده ششدانگ آپارتمان با قدمت نه سال / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان با قدمت نه سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989452/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-239-59متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 239.59متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 239.59متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989453/اصلاحیه-مزایده-واگذاری-خوابگاه-ورزشکاران'>اصلاحیه مزایده واگذاری خوابگاه ورزشکاران / اصلاحیه مزایده عمومی, مزایده واگذاری خوابگاه ورزشکاران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989455/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-350-متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 350 متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 350 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989460/مزایده-یکباب-مغازه-مساحت-6-90متر-نوبت-اول'>مزایده یکباب مغازه مساحت 6.90متر نوبت اول / مزایده,مزایده یکباب مغازه مساحت 6.90متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989462/مزایده-فروش-اقلام'>مزایده فروش اقلام / مزایده,مزایده فروش اقلام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989463/مزایده-واگذاری-املاک'>مزایده واگذاری املاک / مزایده,مزایده واگذاری املاک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989464/مزایده-فروش-سه-واحد-آپارتمان-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش سه واحد آپارتمان مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش سه واحد آپارتمان مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989467/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-9219-13-بخش-سه-اصفهان'>مزایده پلاک ثبتی شماره 9219/13 بخش سه اصفهان  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 9219/13 بخش سه اصفهان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989469/مزایده-ششدانگ-ملک-سه-خوابه-بخش-چهار'>مزایده ششدانگ ملک سه خوابه بخش چهار / مزایده,مزایده ششدانگ ملک سه خوابه بخش چهار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989472/مزایده-یک-قطعه-زمین-محصور-مساحت-810-متر'>مزایده یک قطعه زمین محصور مساحت 810 متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین محصور مساحت 810 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989475/مزایده-سه-قطعه-پلاک-ثبتی'>مزایده سه قطعه پلاک ثبتی / مزایده,مزایده سه قطعه پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989480/مزایده-دو-قطعه-زمین-بخش-سه-نوبت-دوم'>مزایده دو قطعه زمین بخش سه نوبت دوم / مزایده,مزایده دو قطعه زمین بخش سه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989482/مزایده-ششدانگ-پلاک-2330-اصلی-بخش-یک-تبریز'>مزایده ششدانگ پلاک 2330 اصلی بخش یک تبریز  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 2330 اصلی بخش یک تبریز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989483/مزایده-ششدانگ-خانه-بخش-پنج-تبریز'>مزایده ششدانگ خانه بخش پنج تبریز  / مزایده,مزایده ششدانگ خانه بخش پنج تبریز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989488/مزایده-باغچه-مرکبات-محصور-شده-مساحت-2300متر'>مزایده باغچه مرکبات محصور شده مساحت 2300متر / مزایده,مزایده باغچه مرکبات محصور شده مساحت 2300متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989496/مزایده-واگذاری-املاک-کاربری-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری املاک کاربری مسکونی نوبت دوم / مزایده,مزایده واگذاری املاک کاربری مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989508/مزایده-فروش-املاک-و-مستغلات-تحت-اختیار-خود'>مزایده فروش املاک و مستغلات تحت اختیار خود / مزایده,مزایده فروش املاک و مستغلات تحت اختیار خود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989513/مزایده-پلاکهای-ثبتی-1957-فرعی-بخش-دو-اهواز'>مزایده پلاکهای ثبتی 1957 فرعی بخش دو اهواز / مزایده,مزایده پلاکهای ثبتی 1957 فرعی بخش دو اهواز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989521/مزایده-ششدانگ-پلاک-877-فرعی-مساحت-336متر'>مزایده ششدانگ پلاک 877 فرعی مساحت 336متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 877 فرعی مساحت 336متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989535/مزایده-عمارت-بخش-یک-زنجان'>مزایده عمارت بخش یک زنجان / مزایده,مزایده عمارت بخش یک زنجان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989538/استعلام-فروش-تجهیزات-شارژ-اتوماتیک-کپسول-مخزن-بالون-تانک-هالون'>استعلام فروش تجهیزات شارژ اتوماتیک کپسول، مخزن،بالون،تانک هالون / استعلام, استعلام فروش تجهیزات شارژ اتوماتیک کپسول، مخزن،بالون،تانک هالون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989557/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-هفت-زنجان-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی بخش هفت زنجان نوبت اول  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش هفت زنجان نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989572/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-مازاد-بر-نیاز-استان-مازندران'>مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد بر نیاز استان مازندران  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد بر نیاز استان مازندران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989581/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-399-متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 399 متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 399 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989588/مزایده-منزل-مسکونی-زیربنای-154مترمربع'>مزایده منزل مسکونی زیربنای 154مترمربع / مزایده,مزایده منزل مسکونی زیربنای 154مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989596/مزایده-ملک-به-مساحت-136-62مترمربع'>مزایده ملک به مساحت 136.62مترمربع  / مزایده,مزایده ملک به مساحت 136.62مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989603/مزایده-قطعه-زمینی-مساحت-158-مترمربع'>مزایده قطعه زمینی مساحت 158 مترمربع / مزایده,مزایده قطعه زمینی مساحت 158 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989611/مزایده-ششدانگ-زمین-به-پلاک-363-فرعی-بخش-سه-شیراز'>مزایده ششدانگ زمین به پلاک 363 فرعی بخش سه شیراز / مزایده,مزایده ششدانگ زمین به پلاک 363 فرعی بخش سه شیراز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989612/مزایده-واگذاری-انتشارات'>مزایده واگذاری انتشارات / مزایده واگذاری انتشارات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989621/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-طلق-مساحت-نهصد-و-هشتاد-و-سه-متر-و-نود-و-دو-دسیمتر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه طلق مساحت نهصد و هشتاد و سه متر و نود و دو دسیمتر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه طلق مساحت نهصد و هشتاد و سه متر و نود و دو دسیمتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989627/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-450-متر'>مزایده منزل مسکونی عرصه 450 متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 450 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989633/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-پانزده-فارس-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش پانزده فارس نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش پانزده فارس نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989641/مزایده-خودرو-های-پیکان-پژو-سواری-مزدا-وانت-تویوتا-و-69-دستگاه-پمپ-فلایت-فشار-قوی-انتقال-آب--'>مزایده  خودرو های پیکان، پژو سواری، مزدا وانت، تویوتا و 69 دستگاه پمپ فلایت فشار قوی انتقال آب... / مزایده, مزایده  خودرو های پیکان، پژو سواری، مزدا وانت، تویوتا و 69 دستگاه پمپ فلایت فشار قوی انتقال آب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989649/مزایده-ششدانگ-مغازه-و-سه-دانگ-مشاع-از-یکباب-زیرزمین-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ مغازه و سه دانگ مشاع از یکباب زیرزمین نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه و سه دانگ مشاع از یکباب زیرزمین نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989653/مزایده-فروش-املاک-کاربری-مسکونی-تجدید'>مزایده فروش املاک کاربری مسکونی تجدید / مزایده,مزایده فروش املاک کاربری مسکونی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989660/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-219-01متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 219.01متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 219.01متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989664/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-1100مترمربع'>مزایده ملک مساحت عرصه 1100مترمربع / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 1100مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989673/مزایده-ششدانگ-پلاک-104-1377-3210-بخش-پنج'>مزایده ششدانگ پلاک 104/1377/3210 بخش پنج / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 104/1377/3210 بخش پنج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989677/مزایده-ششدانگ-یک-واحد-مسکونی-بخش-5-ارومیه'>مزایده ششدانگ یک واحد مسکونی بخش 5 ارومیه  / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد مسکونی بخش 5 ارومیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989759/استعلام-واچ-بویه-زرد-رنگ'>استعلام واچ بویه زرد رنگ / استعلام ,استعلام واچ بویه زرد رنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989760/استعلام-کاغذ-A4-PAPER-ONE-با-کیفیت--'>استعلام کاغذ A4 PAPER ONE  با کیفیت... / استعلام,استعلام کاغذ A4 PAPER ONE  با کیفیت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989761/استعلام-​ترمه-4-تکه-ابریشم-اعلام-درجه-یک'>استعلام ​ترمه 4 تکه ابریشم اعلام درجه یک / استعلام, استعلام ​ترمه 4 تکه ابریشم اعلام درجه یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989762/استعلام-خرید-تعداد-12-دستگاه-پرینتر'>استعلام خرید تعداد 12 دستگاه پرینتر / استعلام, استعلام خرید تعداد 12 دستگاه پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989763/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس-شاهد-دهقان'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس شاهد دهقان  / استعلام , استعلام تعمیرات اساسی مدارس شاهد دهقان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989764/استعلام-خرید-دستگاه-الکترولیز-نمک-طعام'>استعلام  خرید دستگاه الکترولیز نمک طعام  / استعلام  ، استعلام  خرید دستگاه الکترولیز نمک طعام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989765/استعلام-مدیا-کانورتور'>استعلام مدیا کانورتور  / استعلام ,استعلام مدیا کانورتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989766/استعلام-سکوبندی-آزمایشگاه-بیولوژی'>استعلام سکوبندی آزمایشگاه بیولوژی / استعلام, استعلام سکوبندی آزمایشگاه بیولوژی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989767/استعلام-​خرید-انواع-لوله-و-اتصالات'>استعلام ​خرید انواع لوله و اتصالات  / استعلام, استعلام ​خرید انواع لوله و اتصالات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989768/استعلام-تعمیر-و-تجهیز-زمین-فوتسال'>استعلام تعمیر و تجهیز زمین فوتسال / استعلام ,استعلام تعمیر و تجهیز زمین فوتسال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989769/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس-سلمان-فارس'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس سلمان فارس / استعلام, استعلام تعمیرات اساسی مدارس سلمان فارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989770/فراخوان-واگذاری-طرح-های-تملک-دارایی-و-سرمایه-ای-جدید-شهرستان-لردگان'>فراخوان واگذاری طرح های تملک دارایی و سرمایه ای جدید شهرستان لردگان / فراخوان واگذاری طرح های تملک دارایی و سرمایه ای جدید شهرستان لردگان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989771/استعلام-سیستم-کامپیوتری'>استعلام سیستم کامپیوتری  / استعلام ,استعلام سیستم کامپیوتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989772/استعلام-کنتور-هوشمند-حجمی'>استعلام کنتور هوشمند حجمی / استعلام , استعلام کنتور هوشمند حجمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989773/استعلام-​سرویس-دوره-ایی-سانتریفیوژ-ژوئن'>استعلام ​سرویس دوره ایی سانتریفیوژ ژوئن  / استعلام, استعلام ​سرویس دوره ایی سانتریفیوژ ژوئن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989774/استعلام-مرمت-و-بازسازی-آببندای-روستا'>استعلام مرمت و بازسازی آببندای روستا / استعلام ,استعلام مرمت و بازسازی آببندای روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989775/استعلام-​تجهیزات-امنیتی'>استعلام ​تجهیزات امنیتی / استعلام, استعلام ​تجهیزات امنیتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989776/استعلام-مواد-مصرفی-مورد-نیاز-کارگاه'>استعلام مواد مصرفی مورد نیاز کارگاه  / استعلام, استعلام مواد مصرفی مورد نیاز کارگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989777/استعلام-هوسیلر-۴-دستگاه'>استعلام هوسیلر ۴ دستگاه  / استعلام ,استعلام هوسیلر ۴ دستگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989778/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری / استعلام , استعلام کامپیوتر و فناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989779/استعلام-محصولات-الکترونیکی'>استعلام محصولات الکترونیکی  / استعلام ,استعلام محصولات الکترونیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989780/استعلام-تعمیرات-کتابخانه-های-عمومی-امام--'>استعلام تعمیرات کتابخانه های عمومی امام ... / استعلام,استعلام تعمیرات کتابخانه های عمومی امام ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989781/استعلام-​تاسیسات-و-مصالح'>استعلام ​تاسیسات و مصالح / استعلام , استعلام ​تاسیسات و مصالح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989782/استعلام-لوله-فولادی'>استعلام لوله فولادی  / استعلام ,استعلام لوله فولادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989783/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس-کریمه'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس کریمه  / استعلام , استعلام تعمیرات اساسی مدارس کریمه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989784/استعلام-​شارژ-کپسولهای-اطفا-حریق-طبق-جدول'>استعلام ​شارژ کپسولهای اطفا حریق طبق جدول / استعلام, استعلام ​​شارژ کپسولهای اطفا حریق طبق جدول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989785/استعلام-آب-میوه'>استعلام آب میوه  / استعلام ,استعلام آب میوه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989786/استعلام-مواد-مصرفی-مورد-نیاز-کارگاه'>استعلام مواد مصرفی مورد نیاز کارگاه  / استعلام, استعلام مواد مصرفی مورد نیاز کارگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989787/استعلام-رایانه-همراه'>استعلام رایانه همراه  / استعلام , استعلام رایانه همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989788/استعلام-​​کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام ​​کامپیوتر و فناوری / استعلام, استعلام ​​کامپیوتر و فناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989789/استعلام-جلد-عابر-بانک-دوجیب-دوردوخت-طلق'>استعلام جلد عابر بانک دوجیب دوردوخت طلق  / استعلام, استعلام جلد عابر بانک دوجیب دوردوخت طلق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989790/استعلام-​خدمات'>استعلام ​خدمات / استعلام , استعلام ​خدمات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989791/استعلام-ساخت-و-نصب-درب-و-پنجره'>استعلام ساخت و نصب درب و پنجره  / استعلام , استعلام ساخت و نصب درب و پنجره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989792/استعلام-خرید-و-نصب-دو-دستگاه-دوربین'>استعلام خرید و نصب دو دستگاه دوربین  / استعلام ,استعلام خرید و نصب دو دستگاه دوربین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989793/استعلام-تجهیزات-خانگی'>استعلام تجهیزات خانگی  / استعلام ,استعلام تجهیزات خانگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989794/استعلام-صندلی-مدل-m540c-راینو'>استعلام صندلی مدل m540c راینو  / استعلام, استعلام صندلی مدل m540c راینو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989795/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس-میرزایی'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس میرزایی / استعلام , استعلام تعمیرات اساسی مدارس میرزایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989796/مناقصه-مجدد-واگذاری-امور-خدمات-عمومی-و-نظافت-بیمارستان'>مناقصه مجدد واگذاری امور خدمات عمومی و نظافت بیمارستان / مناقصه , مناقصه مجدد واگذاری امور خدمات عمومی و نظافت بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989797/استعلام-عملیات-تعویض-سقف-سالن-ایستگاه--'>استعلام عملیات تعویض سقف سالن ایستگاه ... / استعلام,استعلام عملیات تعویض سقف سالن ایستگاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989798/استعلام-محاسبات-پروفیل'>استعلام محاسبات پروفیل  / استعلام,استعلام محاسبات پروفیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989799/استعلام-​اسکنر-دبیرخانه-ای-و-بایگانی'>استعلام ​اسکنر دبیرخانه ای و بایگانی / استعلام, استعلام ​اسکنر دبیرخانه ای و بایگانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989800/استعلام-انجام-امور-مشاوره-تغذیه'>استعلام انجام امور مشاوره تغذیه / استعلام ,استعلام انجام امور مشاوره تغذیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989801/مناقصه-ارزیابی-کیفی-تکمیل-عملیات-ساختمانی-تجهیزاتی-خط-انتقال-پساب-تصفیه-خانه-فاضلاب-زرین-آبادpc'>مناقصه ارزیابی کیفی تکمیل عملیات ساختمانی تجهیزاتی خط انتقال پساب تصفیه خانه فاضلاب زرین آبادpc     / مناقصه, ارزیابی کیفی تکمیل عملیات ساختمانی تجهیزاتی خط انتقال پساب تصفیه خانه فاضلاب زرین آبادpc    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989802/استعلام-دستگاه-opg-تجهیزات-دندانپزشکی-96-9-12'>استعلام دستگاه opg تجهیزات دندانپزشکی 96.9.12 / استعلام, استعلام دستگاه opg تجهیزات دندانپزشکی 96.9.12</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989803/مناقصه-خدمات-عمومی'>مناقصه خدمات عمومی  / مناقصه ,مناقصه خدمات عمومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989804/مناقصه-عملیات-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات-آبرسانی'>مناقصه عملیات تعمیر و نگهداری تاسیسات آبرسانی / اگهی مناقصه , مناقصه عملیات تعمیر و نگهداری تاسیسات آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989805/استعلام-کنترل-سیل-و-رسوب-حوزه-آبخیز'>استعلام کنترل سیل و رسوب حوزه آبخیز / استعلام, استعلام کنترل سیل و رسوب حوزه آبخیز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989806/فراخوان-تامین-کنتور-خانگی'>فراخوان تامین کنتور خانگی  /  فراخوان ، فراخوان تامین کنتور خانگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989807/استعلام-خرید-باکس-سولار-خورشیدی'>استعلام خرید باکس سولار خورشیدی  / استعلام, استعلام خرید باکس سولار خورشیدی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989808/استعلام-​​کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام ​​کامپیوتر و فناوری / استعلام, استعلام ​​کامپیوتر و فناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989809/مناقصه-برون-سپاری-بخشی-از-امور-ورزشی-باشگاه-بانک-مرکزی'>مناقصه برون سپاری بخشی از امور ورزشی باشگاه بانک مرکزی / مناقصه , مناقصه برون سپاری بخشی از امور ورزشی باشگاه بانک مرکزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989810/استعلام-ایجاد-پلاتو-مجتمع-فرهنگی-و-هنر--'>استعلام ایجاد پلاتو مجتمع فرهنگی و هنر... / استعلام,استعلام ایجاد پلاتو مجتمع فرهنگی و هنر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989811/استعلام-تامین-دو-دستگاه-خودرو'>استعلام تامین دو دستگاه خودرو / استعلام,استعلام تامین دو دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989812/فراخوان-استعلام-واگذاری-اجاری-داروخانه-بیمارستان'>فراخوان استعلام  واگذاری اجاری داروخانه بیمارستان / فراخوان استعلام, فراخوان استعلام  واگذاری اجاری داروخانه بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989813/مناقصه-تامین-17-دستگاه-ایستگاه-تقلیل-فشار'>مناقصه تامین 17 دستگاه ایستگاه تقلیل فشار / مناقصه , مناقصه تامین 17 دستگاه ایستگاه تقلیل فشار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989814/مناقصه-واگذاری-تعمیرات-شبکه-و-انشعابات-و-حفاظت-کاتدیک'>مناقصه واگذاری تعمیرات شبکه و انشعابات و حفاظت کاتدیک  / مناقصه, مناقصه واگذاری تعمیرات شبکه و انشعابات و حفاظت کاتدیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989815/استعلام-تسویه-اوراق-خزانه-نوع-خودرو'>استعلام تسویه اوراق خزانه نوع خودرو  / استعلام , استعلام تسویه اوراق خزانه نوع خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989816/استعلام-ایران-کد-مشابه-می-باشد-براساس--'>استعلام ایران کد مشابه می باشد براساس ... / استعلام,استعلام ایران کد مشابه می باشد براساس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989817/مناقصه-عملیات-امداد-رسانی-شهری-و-روستایی'>مناقصه عملیات امداد رسانی شهری و روستایی / اگهی مناقصه , مناقصه عملیات امداد رسانی شهری و روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989818/مناقصه-اجرای-بخشی-از-شبکه-فاضلاب-چمران'>مناقصه اجرای بخشی از شبکه فاضلاب چمران / مناقصه, مناقصه اجرای بخشی از شبکه فاضلاب چمران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989819/استعلام-دو-دستگاه-کامیونت'>استعلام دو دستگاه کامیونت / استعلام , استعلام دو دستگاه کامیونت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989820/استعلام-تجهیزات-نور-و-صوت-مجتمع-شیروان'>استعلام تجهیزات نور و صوت مجتمع شیروان / استعلام,استعلام تجهیزات نور و صوت مجتمع شیروان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989821/استعلام-نخ-نسوز-گرافیکی'>استعلام نخ نسوز گرافیکی / استعلام,استعلام نخ نسوز گرافیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989822/استعلام-​​ماست-کم-چرب-100-گرمی-هراز'>استعلام ​​ماست کم چرب 100 گرمی هراز / استعلام, استعلام ​​ماست کم چرب 100 گرمی هراز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/989823/استعلام-چیلر'>استعلام چیلر / استعلام , استعلام چیلر</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 11 تاريخ : يکشنبه 29 بهمن 1396 ساعت: 11:35