اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.9.5 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983829/مناقصه-انتقال-نیرو-و-... با عنوان : اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.9.5 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983829/مناقصه-انتقال-نیرو-و-برق-رسانی-شبکه-های-توزیع-نیرو-نوبت-دوم'>مناقصه انتقال نیرو و برق رسانی شبکه های توزیع نیرو  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انتقال نیرو و برق رسانی شبکه های توزیع نیرو  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983831/فراخوان-جهت-شناسایی-سازندگان-و-تامین-کنندگان-کالا-در-حوزه-حفاری-چاههای-نفت-و-گاز-نوبت-دوم'>فراخوان جهت شناسایی سازندگان و تامین کنندگان کالا در حوزه حفاری چاههای نفت و گاز نوبت دوم  / آگهی فراخوان , فراخوان جهت شناسایی سازندگان و تامین کنندگان کالا در حوزه حفاری چاههای نفت و گاز  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983833/مناقصه-تهیه-حمل-و-نصب-تجهیزات-خط-132-کیلوولت-دومداره-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه حمل و نصب تجهیزات خط 132 کیلوولت دومداره  تجدید- نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه تهیه حمل و نصب تجهیزات خط 132 کیلوولت دومداره  تجدید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983836/فراخوان-بازطراحی-و-پیاده-سازی-آخرین-نسخه-سرویس-های-شبکه'>فراخوان بازطراحی و پیاده سازی آخرین نسخه سرویس های شبکه / آگهی فراخوان جهت شناسایی پیمانکار , فراخوان بازطراحی و پیاده سازی آخرین نسخه سرویس های شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983837/فراخوان-شناسایی-پیمانکار-سرویس-و-نگهداری-تاسیسات-و-آسانسورهای-ساختمان--نوبت-دوم'>فراخوان شناسایی پیمانکار سرویس و نگهداری تاسیسات و آسانسورهای ساختمان... نوبت دوم / اگهی فراخوان , فراخوان شناسایی پیمانکار سرویس و نگهداری تاسیسات و آسانسورهای ساختمان... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983842/مناقصه-انجام-عملیات-معدنی-تجدید'>مناقصه انجام عملیات معدنی تجدید  / مناقصه عمومی، مناقصه انجام عملیات معدنی تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983844/مناقصه-خرید-تجهیزات-نصب-تست-و-راه-اندازی-یک-بی-فوق-توزیع-در-پست-230-نوبت-دوم'>مناقصه خرید تجهیزات، نصب، تست و راه اندازی  یک بی فوق توزیع در پست 230  نوبت دوم  / ارزیابی کیفی , مناقصه خرید تجهیزات، نصب، تست و راه اندازی  یک بی فوق توزیع در پست 230  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983846/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی'>مناقصه تامین نیروی انسانی / مناقصه تامین نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983848/مناقصه-سیستم-حفاظت-الکترونیک-مرکز-انتقال-نفت-تجدید--نوبت-دوم'>مناقصه سیستم حفاظت الکترونیک مرکز انتقال نفت تجدید - نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه سیستم حفاظت الکترونیک مرکز انتقال نفت  تجدید - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983849/مناقصه-برون-سپاری-خدمات-شهر-حوزه-شهرداری-تجدید'>مناقصه برون سپاری خدمات شهر حوزه شهرداری تجدید  / مناقصه , مناقصه برون سپاری خدمات شهر حوزه شهرداری  تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983851/مناقصه-خرید-112754-عدد-انواع-کلمپ-انشعاب--بیمتال--ارتباط--آویز-و-انتهای-کابل-خودنگهدار---نوبت-دوم'>مناقصه خرید 112754 عدد انواع کلمپ انشعاب ، بیمتال ، ارتباط ، آویز و انتهای کابل خودنگهدار ... نوبت دوم / آگهی مناقصه ، مناقصه خرید 112754 عدد انواع کلمپ انشعاب ، بیمتال ، ارتباط ، آویز و انتهای کابل خودنگهدار ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983857/مناقصه-خرید-750-دستگاه-چراغ-خیابانی-120-وات-LED'>مناقصه خرید 750 دستگاه چراغ خیابانی 120 وات LED / مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید 750 دستگاه چراغ خیابانی 120 وات LED</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983859/مناقصه-جذب-مشاور-کسب-و-کار--'>مناقصه جذب مشاور کسب و کار ... / مناقصه عمومی, جذب مشاور کسب و کار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983861/مناقصه-انجام-خدمات-بهره-برداری-تنظیمات-صنعتی-نمونه-برداری-مواد-شیمیایی----نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات بهره برداری، تنظیمات صنعتی، نمونه برداری مواد شیمیایی ... - نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات بهره برداری، تنظیمات صنعتی، نمونه برداری مواد شیمیایی ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983864/تجدید-مناقصه-واگذاری-مدیریت-اتوبوس-های-ملکی-و-سرویس-دربستی--'>تجدید مناقصه واگذاری مدیریت اتوبوس های ملکی و سرویس دربستی ... / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه واگذاری مدیریت اتوبوس های ملکی و سرویس دربستی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983865/مناقصه-خرید-یک-هزار-تن-اسید-سولفوریک--نوبت-دوم'>مناقصه خرید یک هزار تن اسید سولفوریک - نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه خرید یک هزار تن اسید سولفوریک - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983866/مناقصه-احداث-شبکه-توزیع-برق-فشار-متوسط-منطقه-ویژه-اقتصادی-نوبت-دوم'>مناقصه احداث شبکه توزیع برق فشار متوسط منطقه ویژه اقتصادی- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه احداث شبکه توزیع برق فشار متوسط منطقه ویژه اقتصادی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983868/مناقصه-احداث-شبکه-فاضلاب-و-ایستگاههای-پمپاژ'>مناقصه احداث شبکه فاضلاب و ایستگاههای پمپاژ   / آگهی مناقصه  یک مرحله ای ، مناقصه احداث شبکه فاضلاب و ایستگاههای پمپاژ  مناطق کوی تقی آباد و بهی میاندوآب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983869/مناقصه-هود-بازویی-تامین-کنندگان-خارجی'>مناقصه هود بازویی تامین کنندگان خارجی / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه هود بازویی تامین کنندگان خارجی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983872/مناقصه-پروژه-گازرسانی-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه گازرسانی- نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه پروژه گازرسانی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983873/مناقصه-خریداری-200-عدد-تیر-سیمانی-15-متری'>مناقصه خریداری 200 عدد تیر سیمانی 15 متری  / مناقصه عمومی ، مناقصه خریداری 200 عدد تیر سیمانی 15 متری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983874/مناقصه-تامین-تجهیزات-و-نصب-و-راه-اندازی-سامانه-تله-متری-نوبت-دوم'>مناقصه تامین تجهیزات و نصب و راه اندازی سامانه تله متری نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین تجهیزات و نصب و راه اندازی سامانه تله متری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983875/مناقصه-انجام-خدمات-مشاوره-مطالعات-مراحل-اول-و-دوم'>مناقصه انجام خدمات مشاوره مطالعات مراحل اول و دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام خدمات مشاوره مطالعات مراحل اول و دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983877/مناقصه-تامین-خدمات-اسیدکاری-تزریق-حلال-و-نیتروژن-رانی-توسط-شناور-اسیدکاری-نوبت-دوم'>مناقصه  تامین خدمات اسیدکاری، تزریق حلال و نیتروژن رانی توسط شناور اسیدکاری نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی, مناقصه  تامین خدمات اسیدکاری، تزریق حلال و نیتروژن رانی توسط شناور اسیدکاری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983879/مناقصه-خرید-کارخانه-آسفالت-نوبت-دوم'>مناقصه خرید کارخانه آسفالت نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه خرید کارخانه آسفالت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983880/فراخوان-انتخاب-مجری-جهت-برگزاری-دوره-های-آموزشی--'>فراخوان انتخاب مجری جهت برگزاری دوره های آموزشی ... / فراخوان انتخاب، فراخوان انتخاب مجری جهت برگزاری دوره های آموزشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983881/مناقصه-سرویس-تعمیر-و-نگهداری-و-راهبری-تاسیسات-مکانیکی-برقی-آب-و--نوبت-دوم'>مناقصه سرویس، تعمیر و نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی، برقی، آب و ...نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه سرویس، تعمیر و نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی، برقی، آب و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983882/تجدید-مناقصه-حفاری-یک-حلقه-به-روش-دورانی'>تجدید مناقصه حفاری یک حلقه به روش دورانی  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, تجدید مناقصه حفاری یک حلقه به روش دورانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983884/مناقصه-تامین-خودروهای-سبک-و-سنگین-استیجاری--تمدید-نوبت-دوم'>مناقصه تامین خودروهای سبک و سنگین استیجاری - تمدید نوبت دوم  / آگهی تمدید مواعد مناقصه عمومی, مناقصه تامین خودروهای سبک و سنگین استیجاری - تمدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983887/تجدید-مناقصه-خرید-100000-شاخه-پیوندک-گردو-جهت-اصلاح-باغات-گردو-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید 100000 شاخه پیوندک گردو جهت اصلاح باغات گردو نوبت دوم  / آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه خرید 100000 شاخه پیوندک گردو جهت اصلاح باغات گردو نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983890/مناقصه-حفاری-دو-حلقه-به-روش-دورانی-در-محدوده-شرکت-بخش-نهم'>مناقصه حفاری دو حلقه به روش دورانی در محدوده شرکت بخش نهم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه حفاری دو حلقه به روش دورانی در محدوده شرکت بخش نهم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983891/مناقصه-شناسایی-سرمایه-گذار-جهت-ساخت-دفاتر-تجاری---نوبت-دوم'>مناقصه شناسایی سرمایه گذار جهت ساخت دفاتر تجاری ... نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه شناسایی سرمایه گذار جهت ساخت دفاتر تجاری ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983892/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه نگهداری فضای سبز  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983895/مناقصه-خرید-14-دستگاه-تقلیل-فشار-گاز'>مناقصه خرید 14 دستگاه تقلیل فشار گاز /  آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید 14 دستگاه تقلیل فشار گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983896/تجدید-مناقصه-عملیات-اصلاحی-و-احداث-ابنیه-فنی-بر-روی-خط-36-اینچ-قدیم-و-جدید--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عملیات اصلاحی و احداث ابنیه فنی بر روی خط 36 اینچ قدیم و جدید - نوبت دوم / تجدید مناقصه عملیات اصلاحی و احداث ابنیه فنی بر روی خط 36 اینچ قدیم و جدید - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983897/فراخوان-تامین-خدمات-اداری-اپراتوری--نامه-رسانی--تنظیفات--آبدارخانه--نوبت-دوم'>فراخوان تامین خدمات اداری، اپراتوری - نامه رسانی - تنظیفات - آبدارخانه ...نوبت دوم / آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار، فراخوان تامین خدمات اداری، اپراتوری - نامه رسانی - تنظیفات - آبدارخانه ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983898/مناقصه-حفاری-دو-حلقه-به-روش-دورانی-در-محدوده-شرکت-بخش-دهم'>مناقصه حفاری دو حلقه به روش دورانی در محدوده شرکت بخش دهم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه حفاری دو حلقه به روش دورانی در محدوده شرکت بخش دهم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983900/فراخوان-خدمات-مشاور-کارفرما-در-پروژه-طرح-و-ساخت-فاز-سوم-مجتمع-بندری-نوبت-دوم'>فراخوان خدمات مشاور کارفرما در پروژه طرح و ساخت فاز سوم مجتمع بندری- نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی, فراخوان خدمات مشاور کارفرما در پروژه طرح و ساخت فاز سوم مجتمع بندری- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983901/مناقصه-روشنایی-فاز-3-بلوار-آیت-اله-بروجردی-نوبت-دوم'>مناقصه روشنایی فاز 3 بلوار آیت اله بروجردی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمده ، مناقصه روشنایی فاز 3 بلوار آیت اله بروجردی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983903/مناقصه-تجدید-عملیات-بهسازی-و-روکش-آسفالت-محور--'>مناقصه تجدید عملیات بهسازی و روکش آسفالت محور ... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تجدید عملیات بهسازی و روکش آسفالت محور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983904/مناقصه-خرید-خدمات-مدیریت-و-نظارت-بر-اجرای-تعهدات--نوبت-دوم'>مناقصه خرید خدمات مدیریت و نظارت بر اجرای تعهدات ...نوبت دوم / آگهی مناقصه ، مناقصه خرید خدمات مدیریت و نظارت بر اجرای تعهدات ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983905/مناقصه-خدمات-پشتیبانی-شبکه-فناوری-اطلاعات-و-ارتباطات-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات پشتیبانی شبکه فناوری اطلاعات و ارتباطات- نوبت دوم  / آگهی عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران، مناقصه خدمات پشتیبانی شبکه فناوری اطلاعات و ارتباطات- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983907/مناقصه-خرید-تجهیزات-کامپیوتری-نوبت-دوم'>مناقصه خرید تجهیزات کامپیوتری نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه خرید تجهیزات کامپیوتری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983909/مناقصه-شناسایی-پیمانکار-امور-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذا-تجدید'>مناقصه شناسایی پیمانکار امور تهیه، طبخ و توزیع غذا- تجدید / تجدید مناقصه شناسایی پیمانکار, فراخوان شناسایی پیمانکار امور تهیه، طبخ و توزیع غذا- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983910/مناقصه-خرید-حمل-و-عملیات-لوله-گذاری-با-لوله-پلی-اتیلن-در-اقطار-مختلف-نوبت-دوم'>مناقصه خرید، حمل و عملیات لوله گذاری با لوله پلی اتیلن در اقطار مختلف- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید، حمل و عملیات لوله گذاری با لوله پلی اتیلن در اقطار مختلف- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983911/فراخوان-مناقصه-طراحی--خرید-تجهیزات--نصب--راه-اندازی-و-آموزش-صداگیر--'>فراخوان مناقصه طراحی ، خرید تجهیزات ، نصب ، راه اندازی و آموزش صداگیر ... / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه طراحی ، خرید تجهیزات ، نصب ، راه اندازی و آموزش صداگیر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983915/تجدید-مناقصه-تخلیه-و-بارگیری-محمولات-علوفه-ای-وارداتی-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه تخلیه و بارگیری محمولات علوفه ای وارداتی- نوبت دوم  / تجدید مناقصه عمومی , مناقصه تخلیه و بارگیری محمولات علوفه ای وارداتی-نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983918/مناقصه-خرید-نصب-و-راه-اندازی-سیستم-حفاظت-الکتریکی'>مناقصه خرید، نصب و راه اندازی سیستم حفاظت الکتریکی / آگهی مناقصه، مناقصه خرید، نصب و راه اندازی سیستم حفاظت الکتریکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983920/فراخوان-مناقصه-واگذاری-اداره-امور-عملیات-و-بهره-برداری-تعدادی-از-جایگاه-های-شرکتی---تجدید'>فراخوان مناقصه واگذاری اداره امور عملیات و بهره برداری تعدادی از جایگاه های شرکتی ... تجدید  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه واگذاری اداره امور عملیات و بهره برداری تعدادی از جایگاه های شرکتی ..تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983922/مناقصه-عملیات-اجرایی-احداث-فونداسیون-ساختمان-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی احداث فونداسیون ساختمان نوبت دوم / آگهی مناقصه  ، مناقصه عملیات اجرایی احداث فونداسیون ساختمان نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983925/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-کارگری--'>مناقصه تامین نیروی انسانی کارگری.... / آگهی مناقصه و مزایده عمومی, مناقصه تامین نیروی انسانی کارگری....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983926/مناقصه-انجام-امور-خدماتی-به-صورت-حجمی-نوبت-دوم'>مناقصه انجام امور خدماتی به صورت حجمی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه انجام امور خدماتی به صورت حجمی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983927/فراخوان-شناسایی-و-ارزیابی-تولید-کنندگان-لوله-های-دوجداره-فاضلابی'>فراخوان  شناسایی و ارزیابی تولید کنندگان لوله های دوجداره فاضلابی / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, فراخوان  شناسایی و ارزیابی تولید کنندگان لوله های دوجداره فاضلابی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983933/مناقصه-تعداد-22-پروژه-طرح-تجهیز-و-نوسازی-اراضی-شالیزاری-نوبت-دوم'>مناقصه تعداد 22 پروژه طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه  تعداد 22 پروژه طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983936/تجدید-مناقصه-انجام-امور-حفاظت-فیزیکی-و-نگهبانی'>تجدید مناقصه انجام امور حفاظت فیزیکی و نگهبانی / تجدید مناقصه انجام امور حفاظت فیزیکی و نگهبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983938/مناقصه-امور-بیمه-ای-خود-در-رشته-های-باربری-وارداتی-باربری-داخلی-(دریایی)--نوبت-دوم'> مناقصه امور بیمه ای خود در رشته های باربری وارداتی، باربری داخلی (دریایی) - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی,  مناقصه امور بیمه ای خود در رشته های باربری وارداتی، باربری داخلی (دریایی) - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983940/فراخوان-مناقصه-پیمان-تعویض-پوشش-5500-متر-96-9-5'>فراخوان مناقصه پیمان تعویض پوشش 5500 متر 96.9.5 / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه پیمان تعویض پوشش 5500 متر 96.9.5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983944/مناقصه-نظارت-کمی-و-کیفی-بر-خرید--حمل--ذخیره-سازی-و-توزیع-میوه-نوروز-نوبت-دوم'>مناقصه نظارت کمی و کیفی بر خرید ، حمل ، ذخیره سازی و توزیع میوه نوروز- نوبت دوم  /  مناقصه عمومی , مناقصه  نظارت کمی و کیفی بر خرید ، حمل ، ذخیره سازی و توزیع میوه نوروز - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983946/فراخوان-انجام-تعمیرات-اساسی-واحد-شماره-یک-بخار-با-ظرفیت-320-مگاوات'>فراخوان انجام تعمیرات اساسی واحد شماره یک بخار با ظرفیت 320 مگاوات / فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار، فراخوان انجام تعمیرات اساسی واحد شماره یک بخار با ظرفیت 320 مگاوات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983948/فراخوان-عمومی-جذب-سرمایه-گذار-جهت-آکواریوم-بزرگ-شهری---نوبت-دوم'>فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار جهت آکواریوم بزرگ شهری ... نوبت دوم / فراخوان عمومی ، فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار جهت آکواریوم بزرگ شهری ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983950/مناقصه-سرویس-ایاب-و-ذهاب-کارکنان'> مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان  / آگهی مناقصه,  مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983952/مناقصه-اجاره-خودرو-جهت-پخش-لبنیات'>مناقصه  اجاره خودرو جهت پخش لبنیات / مناقصه  اجاره خودرو جهت پخش لبنیات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983955/فراخوان-دعوت-به-مشارکت-در-ساخت'>فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت / فراخوان ، فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983957/مناقصه-اجرای-خط-انتقال-و-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای خط انتقال و شبکه جمع آوری فاضلاب- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای خط انتقال و شبکه جمع آوری فاضلاب- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983958/مناقصه-عملیات-ایاب-و-ذهاب-کارکنان---نوبت-دوم'>مناقصه عملیات ایاب و ذهاب کارکنان ... نوبت دوم / آگهی مناقصه  عمومی، مناقصه عملیات ایاب و ذهاب کارکنان ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983966/مناقصه-تهیه-مواد-و-ساخت-اکسپنشن-های-کانال-دود'>مناقصه تهیه مواد و ساخت اکسپنشن های کانال دود / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه مواد و ساخت اکسپنشن های کانال دود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983969/اصلاحیه-مناقصه-بخشی-از-فعالیتهای-خدماتی-و-پشتیبانی'>اصلاحیه مناقصه بخشی از فعالیتهای خدماتی و پشتیبانی / اصلاحیه مناقصه عمومی ، مناقصه بخشی از فعالیتهای خدماتی و پشتیبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983973/تجدید-مناقصه-خرید-بیست-هزار-20-000-دستگاه-کنتور-تکفاز-دیجیتالی'>تجدید مناقصه  خرید بیست هزار 20.000 دستگاه کنتور تکفاز دیجیتالی / تجدید آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید بیست هزار 20.000 دستگاه کنتور تکفاز دیجیتالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983976/مناقصه-پروژه-خرید-28-عدد-دستگاه-تصفیه-آب'>مناقصه پروژه خرید 28 عدد دستگاه تصفیه آب / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه خرید 28 عدد دستگاه تصفیه آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983979/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-شهری-نوبت-دوم-مرحله-اول'>مناقصه واگذاری امور خدمات شهری نوبت دوم مرحله اول  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور خدمات شهری نوبت دوم مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983981/فراخوان-تامین-برق-مصرفی-ساختمانهای-اداری--نوبت-دوم'>فراخوان تامین برق مصرفی ساختمانهای اداری - نوبت دوم  / فراخوان تامین برق مصرفی ساختمانهای اداری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983986/فراخوان-ارزیابی-کیفی-تهیه-لیست-برای-اجرای-کلیه-پروژه-های-راه-روستایی-و-اصلی-نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی تهیه لیست برای اجرای کلیه پروژه های راه روستایی و اصلی نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی تهیه لیست برای اجرای کلیه پروژه های راه روستایی و اصلی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983987/تجدید-چهارم-فراخوان-بهسازی-قطعه-الف-راه---نوبت-دوم'>تجدید چهارم فراخوان بهسازی قطعه الف راه ...- نوبت دوم  / آگهی تجدید چهارم فراخوان, تجدید چهارم فراخوان بهسازی قطعه الف راه ...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983989/مناقصه-عملیات-نصب-و-سیم-کشی-فیبر-نوری-یراق-آلات-و-ملحقات--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات نصب و سیم کشی فیبر نوری، یراق آلات و ملحقات...نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه عملیات نصب و سیم کشی فیبر نوری، یراق آلات و ملحقات...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983992/مناقصه-اجرای-عملیات-آسفالت'>مناقصه اجرای عملیات آسفالت  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه اجرای عملیات آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983993/فراخوان-مناقصه-تکمیل-بخشی-از-مصلی--'>فراخوان مناقصه تکمیل بخشی از مصلی ... / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ، فراخوان مناقصه تکمیل بخشی از مصلی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983997/مناقصه-نگهداری-اراضی-جنگلکاری-و-اجرای-شبکه-آبرسانی'>مناقصه نگهداری اراضی جنگلکاری و اجرای شبکه آبرسانی / مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری اراضی جنگلکاری و اجرای شبکه آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984000/فراخوان-خرید-یکدستگاه-فیدرخانه-سیار-20-کیلوولت'>فراخوان خرید یکدستگاه فیدرخانه سیار 20 کیلوولت / فراخوان عمومی ارزیابی کیفی , فراخوان خرید یکدستگاه فیدرخانه سیار 20 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984001/فراخوان-انجام-امور-خدمات-پشتیبانی-نوبت-دوم'>فراخوان انجام امور خدمات پشتیبانی- نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه  انجام امور خدمات پشتیبانی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984003/مناقصه-دعوت-به-مشارکت-در-ساخت'>مناقصه دعوت به مشارکت در ساخت  / مناقصه دعوت به مشارکت در ساخت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984004/مناقصه-تامین-وسائط-نقلیه-نیمه-سنگین-و--نوبت-دوم'>مناقصه تامین وسائط نقلیه نیمه سنگین و ...نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه تامین وسائط نقلیه نیمه سنگین و ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984006/مناقصه-اجرای-عملیات-سیم-کشی-خط-چهار-مداره-132-کیلوولت-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات سیم کشی خط چهار مداره 132 کیلوولت نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه اجرای عملیات سیم کشی خط چهار مداره 132 کیلوولت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984007/مناقصهp-f-forum-vanoil-4-1-16x-10000psi-quad-ram-bop-نوبت-دوم'>مناقصهp/f forum/vanoil 4-1.16x 10000psi quad ram bop  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی ,مناقصه p/f forum/vanoil 4-1.16x 10000psi quad ram bop نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984011/فراخوان-تعمیر-و-نگهداری-سیستم-های-ارتباطی-و-پاسخگویی-نوبت-دوم'>فراخوان تعمیر و نگهداری سیستم های ارتباطی و پاسخگویی  نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه تعمیر و نگهداری سیستم های ارتباطی و پاسخگویی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984012/مناقصه-احداث-پارکینگ-و-محوطه-سازی-نوبت-دوم'>مناقصه احداث پارکینگ و محوطه سازی- نوبت دوم  / آگهی دعوت به مناقصه عمومی ,  مناقصه احداث پارکینگ و محوطه سازی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984014/فراخوان-مناقصه-تهیه-نصب-و-اجرای-صاعقه-گیرهای-غیرالکترونیکی-و-ارتینگ-مخازن--'>فراخوان مناقصه تهیه، نصب و اجرای صاعقه گیرهای غیرالکترونیکی و ارتینگ مخازن... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه تهیه، نصب و اجرای صاعقه گیرهای غیرالکترونیکی و ارتینگ مخازن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984015/مناقصه-پروژه-اجرای-عملیات-تعریض-پل-تجدید'>مناقصه پروژه اجرای عملیات تعریض پل تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه اجرای عملیات تعریض پل تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984019/مناقصه-خرید-یراق-آلات-و-ملحقات'>مناقصه خرید یراق آلات و ملحقات / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه خرید یراق آلات و ملحقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984021/آگهی-تهیه-و-تامین-روغن-و-ضدیخ-ماشین-آلات'>آگهی تهیه و تامین روغن و ضدیخ ماشین آلات / آگهی ، آگهی تهیه و تامین روغن و ضدیخ ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984022/مناقصه-عملیات-اجرای-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-شهری-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شهری- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه عملیات اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شهری-نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984031/مناقصه-عملیات-ساختمانی-ایستگاه-230-66-کیلو-ولت'>مناقصه عملیات ساختمانی ایستگاه 230/66 کیلو ولت / مناقصه عمومی , مناقصه عملیات ساختمانی ایستگاه 230/66 کیلو ولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984033/مناقصه-تکمیل-پل-ها--عملیات-احداث-دیوار-حفاظتی-و---مرحله-اول-نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل پل ها ، عملیات احداث دیوار حفاظتی و ... مرحله اول نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه تکمیل پل ها ، عملیات احداث دیوار حفاظتی و ... مرحله اول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984035/تجدید-فراخوان-استفاده-از-مشاور-جهت-انجام-خدمات-مطالعه--طراحی-و---نوبت-دوم'>تجدید فراخوان استفاده از مشاور جهت انجام خدمات مطالعه ، طراحی و...- نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی، تجدید فراخوان استفاده از مشاور جهت انجام خدمات مطالعه ، طراحی و...- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984038/مناقصه-خریداری-و-بسته-بندی-اقلام-بهداشتی'>مناقصه خریداری و بسته بندی اقلام بهداشتی / آگهی مناقصه, مناقصه خریداری و بسته بندی اقلام بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984041/مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-تجهیزات-و-شبکه-های-ICT-و----نوبت-دوم'>مناقصه تعمیر و نگهداری تجهیزات و شبکه های ICT  و ... - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تعمیر و نگهداری تجهیزات و شبکه های ICT  و ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984042/مناقصه-برونسپاری-تعمیرات-پیشگیرانه-pm-امورهای-برق'>مناقصه برونسپاری تعمیرات پیشگیرانه pm امورهای برق  / مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه برونسپاری تعمیرات پیشگیرانه pm امورهای برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984043/مناقصه-تامین-لایسنس-تجهیزات-امنیتی-شبکه'>مناقصه تامین لایسنس تجهیزات امنیتی شبکه / مناقصه , مناقصه تامین لایسنس تجهیزات امنیتی شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984045/فراخوان-مناقصه-خدمات-پیمانکاری-نوسازی-و-سکوبندی-طبقه----نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خدمات پیمانکاری نوسازی و سکوبندی طبقه ... - نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه خدمات پیمانکاری نوسازی و سکوبندی طبقه ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984046/فراخوان-خدمات-حمل-و-نقل-زمینی-روغن-پایه-و-روغن-نهایی----نوبت-دوم'>فراخوان خدمات حمل و نقل زمینی روغن پایه و روغن نهایی ... - نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان خدمات حمل و نقل زمینی روغن پایه و روغن نهایی ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984048/فراخوان-خدمات-حمل-و-نقل-زمینی-روغن-پایه----نوبت-دوم'>فراخوان خدمات حمل و نقل زمینی روغن پایه ... - نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان خدمات حمل و نقل زمینی روغن پایه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984053/فراخوان-مناقصه-خدمات-تهیه--طبخ--توزیع-غذا-و---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خدمات تهیه ، طبخ ، توزیع غذا و ...- نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه خدمات تهیه ، طبخ ، توزیع غذا و ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984054/تجدید-فراخوان-جهت-حمل-آسفالت-و-RCC'>تجدید فراخوان جهت حمل آسفالت و RCC  / فراخوان , تجدید فراخوان جهت حمل آسفالت و RCC </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984055/فراخوان-درخواست-اطلاعات-RFI'>فراخوان درخواست اطلاعات RFI / فراخوان , فراخوان درخواست اطلاعات RFI</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984058/مناقصه-اجرای-عملیات-طرح-توریستی'>مناقصه اجرای عملیات طرح توریستی  / آگهی مناقصه تک مرحله ای,مناقصه اجرای عملیات طرح توریستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984062/فراخوان-مناقصه-خرید-تجهیزات-صنعتی-آشپزخانه-ای'>فراخوان مناقصه خرید تجهیزات صنعتی آشپزخانه ای  / آگهی فراخوان عمومی مناقصه یک مرحله ای , فراخوان مناقصه خرید تجهیزات صنعتی آشپزخانه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984064/فراخوان-خرید-14-دستگاه-هواساز-و-یکدستگاه-ایرواشر-تجدید-نوبت-دوم'>فراخوان خرید 14 دستگاه هواساز و یکدستگاه ایرواشر تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید فراخوان , فراخوان خرید 14 دستگاه هواساز و یکدستگاه ایرواشر تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984065/مناقصه-عمومی-تامین-نیروی-انسانی-ماهر-و-نیمه-ماهر'>مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی ماهر و نیمه ماهر / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی ماهر و نیمه ماهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984066/مناقصه-خرید-بارگیری-حمل-آزمایش-تخلیه-و-تحویل-لوازم-انشعاب-آب'>مناقصه  خرید، بارگیری، حمل، آزمایش، تخلیه و تحویل لوازم انشعاب آب  / آگهی فراخوان, مناقصه  خرید، بارگیری، حمل، آزمایش، تخلیه و تحویل لوازم انشعاب آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984069/فراخوان-مناقصه-اخذ-خدمات-پوشش-بیمه-ی-دارایی-ها--'>فراخوان مناقصه اخذ خدمات پوشش بیمه ی دارایی ها... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای, فراخوان مناقصه اخذ خدمات پوشش بیمه ی دارایی ها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984070/مناقصه-خارج-نمودن-لوله-جدار-چاه-های-کشاورزی'>مناقصه خارج نمودن لوله جدار چاه های کشاورزی / اگهی مناقصه , مناقصه خارج نمودن لوله جدار چاه های کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984071/مناقصه-پروژه-های-عمرانی-مسکن-مهر-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه های عمرانی مسکن مهر نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه پروژه های عمرانی مسکن مهر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984072/فراخوان-خدمات-حمل-و-نقل-زمینی-اکسترکت-و----نوبت-دوم'>فراخوان خدمات حمل و نقل زمینی اکسترکت و ... - نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان خدمات حمل و نقل زمینی اکسترکت و ...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984074/تمدید-مناقصه-تامین-کنندگان-بدنه-کیوسک-های-بانکی'>تمدید مناقصه تامین کنندگان بدنه کیوسک های بانکی  / تمدید مناقصه عمومی , تمدید مناقصه تامین کنندگان بدنه کیوسک های بانکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984076/فراخوان-مناقصه-خدمات-تامین-و-راهبری-سرویس-های-ایاب-و-ذهاب-کارکنان'>فراخوان مناقصه خدمات تامین و راهبری سرویس های ایاب و ذهاب کارکنان  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای, فراخوان مناقصه خدمات تامین و راهبری سرویس های ایاب و ذهاب کارکنان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984078/فراخوان-ارزیابی-کیفی-خرید-کلید-هوایی-33-کیلوولت'>فراخوان ارزیابی کیفی خرید کلید هوایی 33 کیلوولت  / فراخوان ارزیابی کیفی،فراخوان ارزیابی کیفی خرید کلید هوایی 33 کیلوولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984080/آگهی-فراخوان-امکان-سنجی--مسیریابی--نقشه-برداری--بازاریابی--طراحی--خدمات-فنی---(نوبت-دوم)'>آگهی فراخوان امکان سنجی ، مسیریابی ، نقشه برداری ، بازاریابی ، طراحی ، خدمات فنی ... (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, آگهی فراخوان امکان سنجی ، مسیریابی ، نقشه برداری ، بازاریابی ، طراحی ، خدمات فنی ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984081/فراخوان-مناقصه-خرید-انواع-کنتور-تک-فاز-و-ترانسفورماتور-کم-تلفات-20KVA'>فراخوان مناقصه خرید انواع کنتور تک فاز و ترانسفورماتور کم تلفات 20KVA / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه خرید انواع کنتور تک فاز و ترانسفورماتور کم تلفات 20KVA</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984083/مناقصه-تعمیرات-کشتارگاه-دوگنبدان--نوبت-دوم'>مناقصه تعمیرات کشتارگاه دوگنبدان    - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تعمیرات کشتارگاه دوگنبدان- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984085/فراخوان-پروژه-های-شبکه-های-آبیای--احداث-ایستگاههای-پمپاژ-و-سایر-پروژه-های-عمرانی'>فراخوان پروژه های شبکه های آبیای ، احداث ایستگاههای پمپاژ و سایر پروژه های عمرانی  / فراخوان , فراخوان پروژه های شبکه های آبیای ، احداث ایستگاههای پمپاژ و سایر پروژه های عمرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984086/تجدید-مناقصه-خرید-دو-دستگاه-آسانسور-بیماربر'>تجدید مناقصه خرید دو دستگاه آسانسور بیماربر / آگهی تجدید مناقصه , تجدید مناقصه خرید دو دستگاه آسانسور بیماربر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984087/مناقصه-اجرای-پروژه-پست-برق-زمینی-و-شبکه-توزیع-داخلی'>مناقصه اجرای پروژه پست برق زمینی و شبکه توزیع داخلی  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای پروژه پست برق زمینی و شبکه توزیع داخلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984088/مناقصه-تهیه-و-تحویل-975-دستگاه-پرژکتور-LED'>مناقصه تهیه و تحویل 975 دستگاه پرژکتور LED / مناقصه, مناقصه تهیه و تحویل 975 دستگاه پرژکتور LED</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984095/فراخوان-ارزیابی-کیفی-طرح-آبرسانی---نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی طرح آبرسانی ... نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی طرح آبرسانی ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984099/فراخوان-خدمات-مشاوره-بازرسی-و-نظارت-فنی--نوبت-دوم'> فراخوان خدمات مشاوره بازرسی و نظارت فنی - نوبت دوم  / فراخوان ، فراخوان خدمات مشاوره بازرسی و نظارت فنی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984103/مناقصه-عمومی-انواع-باتری-های-مورد-نیاز-دستگاه-های-پایانه-فروش'>مناقصه عمومی انواع باتری های مورد نیاز دستگاه های پایانه فروش  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی انواع باتری های مورد نیاز دستگاه های پایانه فروش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984107/تجدید-مناقصه-تهیه-رنگ-و-اجرای-خط-کشی-از-نوع-رنگ-ترافیکی-سرد--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه تهیه رنگ و اجرای خط کشی از نوع رنگ ترافیکی سرد - نوبت دوم  / اگهی تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه تهیه رنگ و اجرای خط کشی از نوع رنگ ترافیکی سرد - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984109/تجدید-مناقصه-تهیه-و-نصب-گاردریل-با-متعلقات-مربوطه--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه تهیه و نصب گاردریل با متعلقات مربوطه - نوبت دوم  / اگهی تجدید مناقصه , تجدید مناقصه تهیه و نصب گاردریل با متعلقات مربوطه - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984111/مناقصه-عمومی-تامین-مواد-بسته-بندی-مورد-نیاز'>مناقصه عمومی تامین مواد بسته بندی مورد نیاز  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی تامین مواد بسته بندی مورد نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984112/فراخوان-مناقصه-خرید-PARTSFOR-PNEUMATIC-IMPACT-WRENCH-SPREADER-WEDGE-HI--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خرید PARTSFOR PNEUMATIC IMPACT WRENCH&SPREADER WEDGE HI - نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه خرید PARTSFOR PNEUMATIC IMPACT WRENCH&SPREADER WEDGE HI - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984117/مناقصه-خرید-کابل-فشار-ضعیف'>مناقصه خرید کابل فشار ضعیف  / مناقصه عمومی, مناقصه خرید کابل فشار ضعیف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984119/مناقصه-ایزوگام-پشت-بام-ها-و-نقاشی-سرویس-پله-ها---'>مناقصه ایزوگام پشت بام ها و نقاشی سرویس پله ها .... / مناقصه , مناقصه ایزوگام پشت بام ها و نقاشی سرویس پله ها ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984121/مناقصه-بهسازی-محور---نوبت-دوم'>مناقصه بهسازی محور.... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه بهسازی محور.... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984123/مناقصه-خرید-انواع-کابل-خودنگهدار'>مناقصه خرید انواع کابل خودنگهدار / مناقصه عمومی, مناقصه خرید انواع کابل خودنگهدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984125/مناقصه-عمومی-تهیه-و-تامین-و-اجرای-مواد-آتش-بند'>مناقصه عمومی تهیه و تامین و اجرای مواد آتش بند  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی تهیه و تامین و اجرای مواد آتش بند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984126/فراخوان-ارزیابی-کیفی-توان-تامین-یکدستگاه-مقره-شور---نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی توان تامین یکدستگاه مقره شور ... نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی توان تامین یکدستگاه مقره شور ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984127/مناقصه-ساخت-قبور-دو-طبقه-قطعه-عمومی-نوبت-دوم'>مناقصه ساخت قبور دو طبقه قطعه عمومی  نوبت دوم  / مناقصه، مناقصه ساخت قبور دو طبقه قطعه عمومی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984130/فراخوان-راهبری--نگهداری-و-تعمیرات-شبکه-برق-و-تاسیسات-نوبت-دوم'>فراخوان راهبری ، نگهداری و تعمیرات شبکه برق و تاسیسات نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه , فراخوان راهبری ، نگهداری و تعمیرات شبکه برق و تاسیسات نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984136/مناقصه-درزگیری--لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-پودر-لاستیکی--نوبت-دوم'>مناقصه درزگیری ، لکه گیری و روکش آسفالت پودر لاستیکی... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه درزگیری ، لکه گیری و روکش آسفالت پودر لاستیکی... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984137/فراخوان-خدمات-عمومی-فضای-سبز-نظافت-محوطه-حمل-زباله'>فراخوان خدمات عمومی فضای سبز، نظافت محوطه، حمل زباله  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان خدمات عمومی فضای سبز، نظافت محوطه، حمل زباله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984139/مناقصه-احداث-بوستان-شهدای-گمنام-نوبت-دوم'>مناقصه احداث بوستان شهدای گمنام- نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه احداث بوستان شهدای گمنام نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984145/مناقصه-خرید-4-500-کیلوگرم-انواع-لیبل-OPP'>مناقصه خرید 4/500 کیلوگرم انواع لیبل OPP  / آگهی مناقصه, مناقصه خرید 4/500 کیلوگرم انواع لیبل OPP </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984146/تجدید-مناقصه-روکش-آسفالت'>تجدید مناقصه روکش آسفالت  / تجدید آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه روکش آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984152/مناقصه-تهیه-حمل-قیرپاشی-پخش-و-کوبیدن-آسفالت-بیندر-و-توپکا'>مناقصه تهیه، حمل، قیرپاشی، پخش و کوبیدن آسفالت بیندر و توپکا / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تهیه، حمل، قیرپاشی، پخش و کوبیدن آسفالت بیندر و توپکا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984163/فراخوان-ارزیابی-کیفی-دو-قلم--100-دستگاه-کولر-اسپیلت-تک-سرد-و--'>فراخوان ارزیابی کیفی دو قلم ، 100 دستگاه کولر اسپیلت تک سرد و ...  / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی دو قلم ، 100 دستگاه کولر اسپیلت تک سرد و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984164/مناقصه-تجدید-اجرای-روشنایی-نقطه-ای-محل-تقاطع-ها-پارکینگ-ها--'>مناقصه تجدید اجرای روشنایی نقطه ای محل تقاطع ها، پارکینگ ها ... / آگهی مناقصه تجدید عمومی یک مرحله ای، مناقصه تجدید اجرای روشنایی نقطه ای محل تقاطع ها، پارکینگ ها ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984168/تجدید-مناقصه-کرایه-ماشین-آلات-عمرانی--'>تجدید مناقصه کرایه ماشین آلات عمرانی ... / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه کرایه ماشین آلات عمرانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984174/مناقصه-عملیات-اجرای-لوله-گذاری'>مناقصه عملیات اجرای لوله گذاری  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرای لوله گذاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984176/آگهی-دعوت-به-مشارکت-در-ساخت-مجتمع-مسکونی'>آگهی دعوت به مشارکت در ساخت مجتمع مسکونی  / آگهی دعوت به مشارکت در ساخت مجتمع مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984182/مناقصه-خرید-7000-قطعه-فلزی-کد-43-شامل-تامین-مواد--وایرکات----نوبت-دوم'>مناقصه خرید 7000 قطعه فلزی کد 43 شامل تامین مواد ، وایرکات.... - نوبت دوم  / آگهی مناقصات , مناقصه خرید 7000 قطعه فلزی کد 43 شامل تامین مواد ، وایرکات.... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984183/مناقصه-5-000-MT-FERRO-SILICON'>مناقصه 5.000 MT FERRO SILICON / مناقصه، مناقصه 5.000 MT FERRO SILICON</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984187/مناقصه-دوخت-جلیقه-جیب-خشاب----نوبت-دوم'>مناقصه دوخت جلیقه جیب خشاب.... -  نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه دوخت جلیقه جیب خشاب.... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984188/مناقصه-آسفالت-شهرداری-نجف-شهر--تجدید'>مناقصه آسفالت شهرداری نجف شهر - تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی  , مناقصه  آسفالت شهرداری نجف شهر - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984191/مناقصه-خرید-26-نوع-تجهیزات-و-لوازم-آتش-نشانی--نوبت-دوم'>مناقصه خرید 26 نوع تجهیزات و لوازم آتش نشانی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه ، مناقصه خرید 26 نوع تجهیزات و لوازم آتش نشانی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984192/مناقصه-اجرای-خطوط-پراکنده-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-نوبت-دوم'>مناقصه  اجرای خطوط پراکنده شبکه جمع آوری فاضلاب- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه  اجرای خطوط پراکنده شبکه جمع آوری فاضلاب- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984197/مناقصه-تعداد-100-دستگاه-جک-مکانیکی--نوبت-دوم'>مناقصه تعداد 100 دستگاه جک مکانیکی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه ، مناقصه تعداد 100 دستگاه جک مکانیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984198/مناقصه-اجرای-عملیات-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-محورها'>مناقصه اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت محورها / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت محورها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984200/مناقصه-واگذاری-خودروهای-حمل-گوشت-به-بخش-خصوصی-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری خودروهای حمل گوشت به بخش خصوصی- نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری خودروهای حمل گوشت به بخش خصوصی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984203/مناقصه-اجرای-تکمیل-از-پروژه-های-راهسازی-شامل-ابنیه-فنی-عملیات-خاکی-و--'>مناقصه اجرای تکمیل از پروژه های راهسازی شامل ابنیه فنی، عملیات خاکی و ... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه اجرای تکمیل از پروژه های راهسازی شامل ابنیه فنی، عملیات خاکی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984209/مناقصه-روکش-آسفالت-محور-دشتاب--نوبت-دوم'>مناقصه روکش آسفالت محور دشتاب... نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه روکش آسفالت محور دشتاب... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984211/فراخوان-ساخت-نصب-و-اجرای-700-انشعاب-پلی-اتیلن-و-فلزی-به-پلی-اتیلن--نوبت-دوم'>فراخوان ساخت، نصب و اجرای 700 انشعاب پلی اتیلن و فلزی به پلی اتیلن - نوبت دوم  / فراخوان آگهی ارزیابی ساده، فراخوان ساخت، نصب و اجرای 700 انشعاب پلی اتیلن و فلزی به پلی اتیلن - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984212/مناقصه-طراحی-تامین-مصالح-و-اجرای-یک-خط-اتوماسیون-مونتاژ--نوبت-دوم'>مناقصه طراحی، تامین مصالح و اجرای یک خط اتوماسیون مونتاژ - نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه طراحی، تامین مصالح و اجرای یک خط اتوماسیون مونتاژ - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984216/مناقصه-واگذاری-عملیات-عمرانی-شامل-اجرای-قسمتی-از-پروژه-راهسازی--'>مناقصه واگذاری عملیات عمرانی شامل اجرای قسمتی از پروژه راهسازی ... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری عملیات عمرانی شامل اجرای قسمتی از پروژه راهسازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984217/مناقصه-خدمات-عمومی-و-فضای-سبز--نوبت-دوم'>مناقصه خدمات عمومی و فضای سبز  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه خدمات عمومی و فضای سبز  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984223/مناقصه-انجام-امور-مربوط-به-خدمات-دارالرحمه--نوبت-دوم'>مناقصه انجام امور مربوط به خدمات دارالرحمه - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه انجام امور مربوط به خدمات دارالرحمه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984224/فراخوان-سرمایه-گذاری-در-ساخت-تجهیز-و-بهره-برداری-بوفه-دانشگاه'>فراخوان سرمایه گذاری در ساخت، تجهیز و بهره برداری بوفه دانشگاه  / فراخوان سرمایه گذاری در ساخت، تجهیز و بهره برداری بوفه دانشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984226/مناقصه-خدمات-مشترکین--'>مناقصه خدمات مشترکین...  / آگهی مناقصه , مناقصه خدمات مشترکین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984229/فراخوان-واگذاری-مجتمع-فرهنگی-و-هنری-به-صورت-مشارکتی'>فراخوان واگذاری مجتمع فرهنگی و هنری به صورت مشارکتی  / فراخوان عمومی, فراخوان واگذاری مجتمع فرهنگی و هنری به صورت مشارکتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984230/مناقصه-واگذاری-تخریب-سازه-های-بافت-جدید-و-قدیم-شهر'>مناقصه واگذاری تخریب سازه های بافت جدید و قدیم شهر / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری تخریب سازه های بافت جدید و قدیم شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984231/مناقصه-تکمیل-سفت-کاری-و-اجرای-نازک-کاری'>مناقصه تکمیل سفت کاری و اجرای نازک کاری / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تکمیل سفت کاری و اجرای نازک کاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984235/مناقصه-آسفالت-معابر-منظریه'>مناقصه آسفالت معابر منظریه  / آگهی مناقصه , مناقصه آسفالت معابر منظریه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984237/مناقصه-پروژه-آسفالت-معابر-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه آسفالت معابر شهر نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه پروژه آسفالت معابر شهر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984238/مناقصه-خرید-3-دستگاه-موتورسیکلت-ATV---نوبت-دوم'>مناقصه خرید 3 دستگاه موتورسیکلت ATV ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید 3 دستگاه موتورسیکلت ATV ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984240/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-آنکال-کلید-در-دست-امورهای-برق-روشنایی'>مناقصه انتخاب پیمانکار آنکال کلید در دست امورهای برق روشنایی / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای، مناقصه انتخاب پیمانکار آنکال کلید در دست امورهای برق روشنایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984242/تجدید-مناقصه-مدیریت-و-تامین-نیروی-خدمات-شهر----'>تجدید مناقصه مدیریت و تامین نیروی خدمات شهر  .....  / آگهی تجدید مناقصه عمومی،  مناقصه مدیریت و تامین نیروی خدمات شهر  ..... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984243/فراخوان-عمومی-ارزیابی-کیفی-مناقصه-خرید-تجهیزات-و-انجام-عملیات-نصب-و-راه-اندازی-تجهیزات-توسعه-یک-فیدر'>فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه خرید تجهیزات و انجام عملیات نصب و راه اندازی تجهیزات توسعه یک فیدر / فراخوان عمومی , فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه خرید تجهیزات و انجام عملیات نصب و راه اندازی تجهیزات توسعه یک فیدر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984246/مناقصه-واگذاری-خدمات-عمومی--نظافت--تخلیه-و-بارگیری--'>مناقصه واگذاری خدمات عمومی ، نظافت ، تخلیه و بارگیری... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه واگذاری خدمات عمومی ، نظافت ، تخلیه و بارگیری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984247/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-محوطه-فاز-یک---نوبت-دوم'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای محوطه فاز یک.... نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه تهیه مصالح و اجرای محوطه فاز یک.... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984248/مناقصه-انجام-امور-مربوط-به-خدمات-دارالرحمه'>مناقصه انجام امور مربوط به خدمات دارالرحمه / مناقصه , مناقصه انجام امور مربوط به خدمات دارالرحمه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984253/مناقصه-عملیات-اجرای-لوله-گذاری-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرای لوله گذاری  نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرای لوله گذاری  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984257/مناقصه-عملیات-اجرای-بخشی-از-خطوط-فاضلابرو-فرعی-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرای بخشی از خطوط فاضلابرو فرعی نوبت دوم  / آگهی مناقصه و ارزیابی کیفی ، مناقصه عملیات اجرای بخشی از خطوط فاضلابرو فرعی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984259/مناقصه-انجام-عملیات-قیرپاشی-و-آسفالت-معابر-سطح-شهر--نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات قیرپاشی و آسفالت معابر سطح شهر   نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه انجام عملیات قیرپاشی و آسفالت معابر سطح شهر  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984261/مناقصه-احداث-طبقه-اول-ساختمان-حراست-پالایشگاه-سوم-نوبت-دوم'>مناقصه احداث طبقه اول ساختمان حراست پالایشگاه سوم نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث طبقه اول ساختمان حراست پالایشگاه سوم نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984262/مناقصه-تعمیرات-غسالخانه-نوبت-دوم'>مناقصه تعمیرات غسالخانه نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه تعمیرات غسالخانه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984265/تجدید-مناقصه-عمومی-تهیه-و-خرید-کلیه-آهن-آلات-جهت-ساخت-و-نصب-و-مونتاژ'>تجدید مناقصه عمومی تهیه و خرید کلیه آهن آلات جهت ساخت و نصب و مونتاژ   / تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه عمومی تهیه و خرید کلیه آهن آلات جهت ساخت و نصب و مونتاژ  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984266/مناقصه-سیب-زمینی-و-پیاز'>مناقصه سیب زمینی و پیاز / تجدید آگهی مناقصه ,مناقصه خرید سیب زمینی و پیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984268/مناقصه-اجرای-کف-فرش'>مناقصه اجرای کف فرش / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای کف فرش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984269/مناقصه-عملیات-اجرا-و-نصب-انشعاب-آب--قطع-انشعاب-قدیمی--'>مناقصه عملیات اجرا و نصب انشعاب آب ، قطع انشعاب قدیمی.... / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه عملیات اجرا و نصب انشعاب آب ، قطع انشعاب قدیمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984271/تجدید-مناقصه-خرید-2-دستگاه-زنده-یاب-مجهز-به-سنسور-حرارتی-و-حرکتی-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید 2 دستگاه زنده یاب مجهز به سنسور حرارتی و حرکتی- نوبت دوم  / آگهی  تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه خرید 2 دستگاه زنده یاب مجهز به سنسور حرارتی و حرکتی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984274/مناقصه-پیاده-رو-سازی-نوبت-دوم'>مناقصه پیاده رو سازی  نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه پیاده رو سازی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984277/مناقصه-لوله-گذاری-خط-انتقال-و-احداث-مخزن-و--'>مناقصه لوله گذاری خط انتقال و احداث مخزن و ... / مناقصه , مناقصه لوله گذاری خط انتقال و احداث مخزن و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984284/مناقصه-وصول-مطالبات-انجام-امور-حمل-و-نقل-و-بهره-برداری-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه وصول مطالبات، انجام امور حمل و نقل و بهره برداری، نگهداری فضای سبز  / مناقصه, مناقصه وصول مطالبات، انجام امور حمل و نقل و بهره برداری، نگهداری فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984287/مناقصه-بهسازی-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-بافت-ارزوئیه--نوبت-دوم'>مناقصه بهسازی، لکه گیری و روکش آسفالت بافت ارزوئیه - نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه بهسازی، لکه گیری و روکش آسفالت بافت ارزوئیه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984289/مناقصه-خرید-پرسی-غذای-بیمارستان-خاتم-الانبیاء-(ص)'>مناقصه  خرید پرسی غذای بیمارستان خاتم الانبیاء (ص)  / اگهی مناقصه , مناقصه خرید پرسی غذای بیمارستان خاتم الانبیاء (ص)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984292/مناقصه-انجام-عملیات-راهداری-و-نگهداری-راههای-اصلی--فرعی--'>مناقصه انجام عملیات راهداری و نگهداری راههای اصلی ، فرعی.... / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام عملیات راهداری و نگهداری راههای اصلی ، فرعی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984294/مناقصه-توسعه-فیدر-از-پست-فوق-توزیع--'>مناقصه توسعه فیدر از پست فوق توزیع... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه توسعه فیدر از پست فوق توزیع...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984295/مناقصه-نگهداری-و-تعمیرات-تاسیسات-کلرزنی'>مناقصه نگهداری و تعمیرات تاسیسات کلرزنی / مناقصه نگهداری و تعمیرات تاسیسات کلرزنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984297/تجدید-مناقصه-احداث-راه-های-دسترسی-مجتمع-های-خدماتی-رفاهی-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه احداث راه های دسترسی مجتمع های خدماتی رفاهی- نوبت دوم  / تجدید مناقصه، احداث راه های دسترسی مجتمع های رفاهی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984300/تجدید-مناقصه-بهره-برداری-و-نگهداری-از-تاسیسات-آب-و-فاضلاب-شهرستان'>تجدید مناقصه بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب و فاضلاب شهرستان / آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب و فاضلاب شهرستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984301/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-شبکه-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای شبکه نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه تهیه مصالح و اجرای شبکه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984303/فراخوان-سرمایه-گذاری-در-ساخت--تجهیز-و-بهره-برداری-کترینگ'>فراخوان سرمایه گذاری در ساخت ، تجهیز و بهره برداری کترینگ  / فراخوان , فراخوان سرمایه گذاری در ساخت ، تجهیز و بهره برداری کترینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984306/مناقصه-اجرای-عملیات-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-اصلاحیه'>مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت معابر اصلاحیه / اصلاحیه آگهی مناقصه , مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت معابر اصلاحیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984308/مناقصه-خرید-تعداد-43-عدد-یونیت-دندانپزشکی'>مناقصه خرید تعداد 43 عدد یونیت دندانپزشکی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید تعداد 43 عدد یونیت دندانپزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984309/فراخوان-ارزیابی-کیفی-اجرای-شبکه-توزیع-گاز---نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی اجرای شبکه توزیع گاز ... نوبت دوم / مناقصه ,فراخوان ارزیابی کیفی اجرای شبکه توزیع گاز ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984311/مناقصه-عملیات-تجهیز-و-نوسازی-اراضی-زیرسدهای-مخزنی-و-بندهای-انحرافی'>مناقصه عملیات تجهیز و نوسازی اراضی زیرسدهای مخزنی و بندهای انحرافی  / آگهی مناقصات عمومی یک مرحله ای,مناقصه عملیات تجهیز و نوسازی اراضی زیرسدهای مخزنی و بندهای انحرافی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984314/استعلام-دستگاه-پمپ-تزریق---سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام دستگاه پمپ تزریق ..., سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  / استعلام ,استعلام دستگاه پمپ تزریق ..., سامانه تدارکات الکترونیکی دولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984316/استعلام-حفر-چاه-فاضلاب-سایت-ستاد'>استعلام حفر چاه فاضلاب, سایت ستاد / استعلام,استعلام حفر چاه فاضلاب, سایت ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984318/تجدید-مناقصه-پروژه-گردشگری'>تجدید مناقصه پروژه گردشگری / تجدید مناقصه پروژه گردشگری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984320/استعلام-ابزارآلات-الکتریکی--سامانه-ستاد'>استعلام ابزارآلات الکتریکی , سامانه ستاد / استعلام ,استعلام ابزارآلات الکتریکی , سامانه ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984321/مناقصه-انجام-خدمات-آزمایشگاهی-و-کنترل-کیفیت-تجدید'>مناقصه انجام خدمات آزمایشگاهی و کنترل کیفیت تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات آزمایشگاهی و کنترل کیفیت تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984322/فراخوان-عمومی-ارزیابی-کیفی-تفکیک-زباله-از-مبدا-و-فروش-زباله-خشک-شهر'>فراخوان عمومی ارزیابی کیفی تفکیک زباله از مبدا و فروش زباله خشک شهر / مناقصه, فراخوان عمومی ارزیابی کیفی تفکیک زباله از مبدا و فروش زباله خشک شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984323/مناقصه-واگذاری-حجمی-زمانی-جایگاه-دو-منظوره-شرکتی'>مناقصه واگذاری حجمی زمانی جایگاه دو منظوره شرکتی / مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری حجمی زمانی جایگاه دو منظوره شرکتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984325/مناقصه-امور-خدماتی-دبیرخانه-و-پذیرایی'>مناقصه امور خدماتی، دبیرخانه و پذیرایی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه امور خدماتی، دبیرخانه و پذیرایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984329/مناقصه-نسبت-به-اجرای-جدولگذاری-و-پیاده-روسازی'>مناقصه نسبت به اجرای جدولگذاری و پیاده روسازی  / مناقصه , مناقصه نسبت به اجرای جدولگذاری و پیاده روسازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984330/مناقصه-احداث-ابتدایی-12-کلاسه-کوار-(نوبت-دوم)'>مناقصه احداث ابتدایی 12 کلاسه کوار  (نوبت دوم) / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه احداث ابتدایی 12 کلاسه کوار (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984332/مناقصه-تکمیل-میدان-علم-و-صنعت'>مناقصه تکمیل میدان علم و صنعت  / مناقصه ,مناقصه تکمیل میدان علم و صنعت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984336/مناقصه-تکمیل-سفت-کاری-و-اجرای-نازک-کاری-مسجد-محله'>مناقصه تکمیل سفت کاری و اجرای نازک کاری مسجد محله  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تکمیل سفت کاری و اجرای نازک کاری مسجد محله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984338/مناقصه-عمومی-اجرای-روشنایی-مراکز--'>مناقصه عمومی اجرای روشنایی مراکز ... / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه عمومی اجرای روشنایی مراکز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984340/بیست-و-سومین-همایش-ملی-توسعه-صادرات-غیر-نفتی-کشور'>بیست و سومین همایش ملی توسعه صادرات غیر نفتی کشور / بیست و سومین همایش ملی توسعه صادرات غیر نفتی کشور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984343/استعلام-خرید-کابل'>استعلام خرید کابل / استعلام ,استعلام خرید کابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984344/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-عملیات-اجرای-آسفالت-معابر--چاپ-دوم'>مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرای آسفالت معابر - چاپ دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرای آسفالت معابر - چاپ دوئم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984345/مناقصه-پروژه-تعمیرات-اساسی-8-دستگاه-منزل-بلوکی'>مناقصه پروژه تعمیرات اساسی 8 دستگاه منزل بلوکی / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه پروژه تعمیرات اساسی 8 دستگاه منزل بلوکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984346/فراخوان-بیست-و-ششمین-اجلاس-سراسری-نماز'>فراخوان بیست و ششمین اجلاس سراسری نماز  / فراخوان بیست و ششمین اجلاس سراسری نماز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984347/مناقصه-یک-مرحله-ای-پروژه-محوطه-سازی-و-ساخت-حصار'>مناقصه یک مرحله ای  پروژه محوطه سازی و ساخت حصار  / مناقصه ،مناقصه یک مرحله ای  پروژه محوطه سازی و ساخت حصار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984348/همایش-بزرگداشت-روز-شهرساز'>همایش بزرگداشت روز شهرساز / همایش بزرگداشت روز شهرساز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984350/مناقصه-آسفالت-معابر-سطح-شهر'>مناقصه آسفالت معابر سطح شهر / مناقصه, مناقصه مناقصه آسفالت معابر سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984354/مناقصه-تهیه-مصالح-ساخت-و-نصب-قرنیز-پیش-ساخته-نمای-عرشه-(نوبت-دوم)'>مناقصه تهیه مصالح، ساخت و نصب قرنیز پیش ساخته نمای عرشه (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, مناقصه تهیه مصالح، ساخت و نصب قرنیز پیش ساخته نمای عرشه (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984357/مناقصه-عملیات-احداث-بلوار-چناران-شهرداری-منطقه-چهار-نجف-آباد'>مناقصه عملیات احداث بلوار چناران شهرداری منطقه چهار نجف آباد / مناقصه,مناقصه عملیات احداث بلوار چناران شهرداری منطقه چهار نجف آباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984364/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-خدمات-نگهداری--تعمیرات-ساختمانی--سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات نگهداری ، تعمیرات ساختمانی , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / مناقصه ، مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات نگهداری ، تعمیرات ساختمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984365/مناقصه-تعمیرات-اساسی-4-باب-منازل-سه-اتاقه'>مناقصه تعمیرات اساسی 4 باب منازل سه اتاقه / فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی ساده , مناقصه تعمیرات اساسی 4 باب منازل سه اتاقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984367/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-مراقب-دستگاههای-عملیاتی-واحدهای-تابعه-اداره-تاسیسات'>فراخوان مناقصه انجام خدمات مراقب دستگاههای عملیاتی واحدهای تابعه اداره تاسیسات / فراخوان مناقصه , مناقصه انجام خدمات مراقب دستگاههای عملیاتی واحدهای تابعه اداره تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984368/استعلام-باتری-سیلد-لید-اسید-۱۲-ولت'>استعلام باتری سیلد لید اسید ۱۲ ولت  / استعلام ,استعلام باتری سیلد لید اسید ۱۲ ولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984369/مناقصه-آسفالت-معابر-و-روکش-آسفالت-نوبت-دوم'>مناقصه آسفالت معابر و روکش آسفالت نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه آسفالت معابر و روکش آسفالت نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984370/استعلام-پمپ-پیستونی-آرگون'>استعلام پمپ پیستونی آرگون  / استعلام, استعلام پمپ پیستونی آرگون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984371/استعلام-تعویض-کلیدهای'>استعلام تعویض کلیدهای / استعلام , استعلام تعویض کلیدهای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984372/استعلام-لپ-تاب'>استعلام لپ تاب / استعلام, استعلام لپ تاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984374/فراخوان-مناقصه-قطعات-یدکی-کنترل-ولو-SAMSON'>فراخوان مناقصه قطعات یدکی کنترل ولو SAMSON  / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران، فراخوان مناقصه قطعات یدکی کنترل ولو SAMSON </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984375/استعلام-رله-شیشه-ای-و-زمانی'>استعلام رله شیشه ای و زمانی  / استعلام, استعلام رله شیشه ای و زمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984376/مناقصه-واگذاری-نیروهای-خدماتی-و-کمک-دستیار-دندانپزشکی-درمانگاه'>مناقصه واگذاری نیروهای خدماتی و کمک دستیار دندانپزشکی درمانگاه  / مناقصه واگذاری نیروهای خدماتی و کمک دستیار دندانپزشکی درمانگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984377/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس-ابتدایی'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس ابتدایی / استعلام, استعلام تعمیرات اساسی مدارس ابتدایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984378/استعلام-قطعات-کامپیوتر'>استعلام قطعات کامپیوتر / استعلام , استعلام قطعات کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984379/استعلام-دتکتور-اعلام-حریق-دود'>استعلام دتکتور اعلام حریق دود / استعلام ,استعلام دتکتور اعلام حریق دود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984381/استعلام-مانیتور'>استعلام مانیتور  / استعلام، استعلام  مانیتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984382/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس-9-دی--'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس 9 دی ... / استعلام, استعلام تعمیرات اساسی مدارس 9 دی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984383/استعلام-قطعات-رایانه-بر-اساس-فایل'>استعلام قطعات رایانه بر اساس فایل / استعلام , استعلام قطعات رایانه بر اساس فایل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984385/استعلام-فرم-اخطاریه-بانک-صادرات'>استعلام فرم اخطاریه بانک صادرات  / استعلام, استعلام فرم اخطاریه بانک صادرات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984386/مناقصه-مجدد-تعمیرات-اساسی-۱۰-دستگاه-منزل-بلوکی'>مناقصه مجدد تعمیرات اساسی ۱۰ دستگاه منزل بلوکی  / مناقصه مجدد ,مناقصه تعمیرات اساسی ۱۰ دستگاه منزل بلوکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984387/استعلام-​مشخصات-سازه-فلزی'>استعلام ​مشخصات سازه فلزی  / استعلام , استعلام ​مشخصات سازه فلزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984389/مناقصه-پروژه-تعمیرات-اساسی-10-دستگاه-منازل-کارگری-مجدد'>مناقصه پروژه تعمیرات اساسی 10 دستگاه منازل کارگری مجدد / فراخوان مجدد مناقصه عمومی (ارزیابی ساده , مناقصه پروژه تعمیرات اساسی 10 دستگاه منازل کارگری مجدد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984390/استعلام-تجهیزات-نصب-و-راه-اندازی-سیستم'>استعلام تجهیزات، نصب و راه اندازی سیستم / استعلام, استعلام تجهیزات، نصب و راه اندازی سیستم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984393/استعلام-پلیت'>استعلام پلیت / استعلام , استعلام پلیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984394/فراخوان-جشنواره-ملی-فیلم-کوتاه-آپادانا'>فراخوان جشنواره ملی فیلم کوتاه آپادانا  / فراخوان جشنواره ملی فیلم کوتاه آپادانا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984395/استعلام-تهیه-و-نصب-سیستم-روشنایی-اضطراری'>استعلام تهیه و نصب سیستم روشنایی اضطراری / استعلام, استعلام تهیه و نصب سیستم روشنایی اضطراری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984396/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری-اطلاعات-سخت-افزار'>استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات سخت افزار / استعلام , استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات سخت افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984397/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-لکه-گیری-محورهای-روستایی-حوزه-تنگستان'>مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری محورهای روستایی حوزه تنگستان / مناقصه ، مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری محورهای روستایی حوزه تنگستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984398/استعلام-​​عملیات-مورد-نیاز-جهت-امحاء-و--'>استعلام ​​عملیات مورد نیاز جهت امحاء و.... / استعلام , استعلام ​​عملیات مورد نیاز جهت امحاء و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984399/استعلام-آلارم-بیزر'>استعلام آلارم بیزر / استعلام, استعلام آلارم بیزر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984400/استعلام-آبرسانی-به-ایستگاه-ها'>استعلام آبرسانی به ایستگاه ها / استعلام, استعلام آبرسانی به ایستگاه ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984402/مناقصه-عملیات-نهال-کاری-و--'>مناقصه عملیات نهال کاری و ... / مناقصه ,مناقصه عملیات نهال کاری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984403/استعلام-تعویض--تست--نصب-تنظیم-پیک-ادارات-موسسات-و-بانکها-تجدید'>استعلام تعویض - تست - نصب تنظیم پیک ادارات موسسات و بانکها تجدید / تجدید استعلام , استعلام تعویض - تست - نصب تنظیم پیک ادارات موسسات و بانکها تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984404/استعلام-درب-کرکره-ای-4-5-5-برقی'>استعلام درب کرکره ای 4*5/5 برقی  / استعلام ,استعلام درب کرکره ای 4*5/5 برقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984405/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-خدمات-نگهداری--تعمیرات-ساختمانی'>مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات نگهداری ، تعمیرات ساختمانی  / مناقصه ، مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات نگهداری ، تعمیرات ساختمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984406/استعلام-لباس-کار-یکسره'>استعلام لباس کار یکسره  / استعلام ,استعلام لباس کار یکسره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984407/مناقصه-جمع-آوری-زباله-در-سطح-شهر'>مناقصه جمع آوری زباله در سطح شهر / آگهی مناقصه، مناقصه جمع آوری زباله در سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984408/فراخوان-اجرای-بخشی-از-شبکه-برق'>فراخوان اجرای بخشی از شبکه برق / فراخوان ارزیابی کیفی، فراخوان اجرای بخشی از شبکه برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984409/فراخوان-مناقصه-عمومی-مربوط-به-تعمیر-اساسی-مخازن-واحدهای-بهره-برداری-و-نمکزدایی---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عمومی مربوط به تعمیر اساسی مخازن واحدهای بهره برداری و نمکزدایی ... نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی مربوط به تعمیر اساسی مخازن واحدهای بهره برداری و نمکزدایی ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984411/استعلام-​عملیات-مورد-نیاز-جهت-بازسازی'>استعلام ​عملیات مورد نیاز جهت بازسازی  / استعلام , استعلام ​عملیات مورد نیاز جهت بازسازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984413/استعلام-مواد-غذائی-و-نوشیدنی'>استعلام مواد غذائی و نوشیدنی  / استعلام ,استعلام مواد غذائی و نوشیدنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984414/مناقصه-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز / آگهی مناقصه، مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984415/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-خدمات-نگهداری--تعمیرات-ساختمانی'>مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات نگهداری ، تعمیرات ساختمانی  / مناقصه ، مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات نگهداری ، تعمیرات ساختمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984416/استعلام-رایانه-به-همراه-اسکنر'>استعلام رایانه به همراه اسکنر  / استعلام, استعلام  به همراه اسکنر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984418/استعلام-رم'>استعلام رم  / استعلام , استعلام رم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984419/مناقصه-عمومی-دومرحله-ای-تامین-برق-مسکن-مهر'>مناقصه عمومی دومرحله ای تامین برق مسکن مهر / مناقصه عمومی,مناقصه عمومی دومرحله ای تامین برق مسکن مهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984420/استعلام-​عملیات-مورد-نیاز-جهت-جداسازی'>استعلام ​عملیات مورد نیاز جهت جداسازی   / استعلام , استعلام ​عملیات مورد نیاز جهت جداسازی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984421/مناقصه-عملیات-هرس-و-جوانسازی-نهال'>مناقصه عملیات هرس و جوانسازی نهال  / مناقصه ,مناقصه عملیات هرس و جوانسازی نهال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984424/فراخوان-مناقصه-یکدستگاه-خودرو-امداد-و-نجات-فرودگاهی'>فراخوان مناقصه یکدستگاه خودرو امداد و نجات فرودگاهی / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای ، فراخوان مناقصه یکدستگاه خودرو امداد و نجات فرودگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984425/مناقصه-تعمیرات-اساسی-و-استاندارد-سازی-مخزن-شماره-24-انبار-نفت'>مناقصه تعمیرات اساسی و استاندارد سازی مخزن شماره 24 انبار نفت / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی, مناقصه تعمیرات اساسی و استاندارد سازی مخزن شماره 24 انبار نفت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984426/مناقصه-عمومی-دومرحله-ای-تامین-برق-مسکن-مهر'>مناقصه عمومی دومرحله ای تامین برق مسکن مهر / مناقصه عمومی,مناقصه عمومی دومرحله ای تامین برق مسکن مهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984427/استعلام-asus-trandformer-3'>استعلام asus trandformer 3 / استعلام , استعلام asus trandformer 3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984428/استعلام-اجرای-مراسم-هفته-بسیج'>استعلام اجرای مراسم هفته بسیج / استعلام ,استعلام اجرای مراسم هفته بسیج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984430/استعلام-ساندویچ-پنل-به-مقدار-85-متر'>استعلام ساندویچ پنل به مقدار 85 متر  / استعلام , استعلام ساندویچ پنل به مقدار 85 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984431/مناقصه-عملیات-کشت-و-آبیاری-نهال'>مناقصه عملیات کشت و آبیاری نهال  / مناقصه ,مناقصه عملیات کشت و آبیاری نهال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984432/استعلام-تجهیزات-قلاب-واگن'>استعلام تجهیزات قلاب واگن / استعلام, استعلام تجهیزات قلاب واگن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984433/استعلام-احداث-دیوار-درمانگاه-جدید'>استعلام احداث دیوار درمانگاه جدید  / استعلام , استعلام احداث دیوار درمانگاه جدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984434/استعلام-تهیه-6-دستگاه-کولر-پنجره-ای-18'>استعلام تهیه 6 دستگاه کولر پنجره ای 18 / استعلام, استعلام ​تهیه 6 دستگاه کولر پنجره ای 18</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984436/مناقصه-عمومی-دومرحله-ای-تامین-برق-مسکن-مهر'>مناقصه عمومی دومرحله ای تامین برق مسکن مهر / مناقصه عمومی,مناقصه عمومی دومرحله ای تامین برق مسکن مهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984437/فراخوان-مناقصه-انواع-کولر'>فراخوان مناقصه انواع کولر  / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه انواع کولر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984438/مناقصه-تولید-و-توزیع-نهال-در-نهالستان-سبحان'>مناقصه تولید و توزیع نهال در نهالستان سبحان  / مناقصه ، مناقصه تولید و توزیع نهال در نهالستان سبحان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984440/استعلام-مانسمان'>استعلام مانسمان / استعلام, استعلام مانسمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984441/مناقصه-تکمیل-سالن-ورزشی-چند-منظوره'>مناقصه تکمیل سالن ورزشی چند منظوره / مناقصه ,مناقصه تکمیل سالن ورزشی چند منظوره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984442/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-عملیات-اجرای-احداث-مخزن-2000-مترمکعبی'>مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرای احداث مخزن 2000 مترمکعبی / مناقصه ، مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرای احداث مخزن 2000 مترمکعبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984443/استعلام-دیوار-پارکینگ'>استعلام دیوار پارکینگ / استعلام , استعلام دیوار پارکینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984444/استعلام-FLASH-MEMORY-SONY--GIG-USM8X'>استعلام FLASH MEMORY SONY & GIG USM8X / استعلام , استعلام FLASH MEMORY SONY & GIG USM8X</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984445/مناقصه-محدود-مشاوره-و-نظارت-بر-اجرا-و-طراحی-پروژه-های-سرمایه-ای'>مناقصه محدود مشاوره و نظارت بر اجرا و طراحی پروژه های سرمایه ای  / مناقصه محدود مشاوره و نظارت بر اجرا و طراحی پروژه های سرمایه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984446/فراخوان-دکل-بندی-و-سیم-کشی-خط-230'>فراخوان دکل بندی و سیم کشی خط 230 / فراخوان دکل بندی و سیم کشی خط 230</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984447/استعلام-هارد'>استعلام هارد  / استعلام , استعلام هارد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984449/استعلام-خرید-16-دستگاه-پنجره-آلارم'>استعلام خرید 16 دستگاه پنجره آلارم  / استعلام , استعلام خرید 16 دستگاه پنجره آلارم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984450/استعلام-باطری-یو-پی-اس-مارک-پاناسونیک'>استعلام باطری یو پی اس مارک پاناسونیک / استعلام, استعلام باطری یو پی اس مارک پاناسونیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984451/استعلام-طراحی-و-اجرای-سیستم-لوله-کشی-گاز-موتورخانه'>استعلام طراحی و اجرای سیستم لوله کشی گاز موتورخانه  / استعلام , استعلام طراحی و اجرای سیستم لوله کشی گاز موتورخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984452/استعلام-دستگاه-DVR-با-مشخصات-PANASONIC'>استعلام دستگاه DVR با مشخصات PANASONIC / استعلام , استعلام دستگاه DVR با مشخصات PANASONIC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984454/استعلام-چاپگر-HP-LASERJET-DN-N'>استعلام چاپگر HP LASERJET DN/N / استعلام , استعلام چاپگر HP LASERJET DN/N</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984455/استعلام-وسایل-خانه'>استعلام وسایل خانه  / استعلام, استعلام وسایل خانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984456/تجدید-فراخوان-خرید-حمل-بارگیری-باراندازی-نصب-و-نگهداری-پکیج---نوبت-دوم'>تجدید فراخوان خرید حمل، بارگیری، باراندازی  نصب و نگهداری پکیج ... نوبت دوم / تجدید مناقصه ,فراخوان خرید حمل، بارگیری، باراندازی  نصب و نگهداری پکیج ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984457/استعلام-آب-ژاول'>استعلام آب ژاول  / استعلام , استعلام آب ژاول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984458/استعلام-کنترل-پنل-sutron-electronic'>استعلام کنترل پنل sutron electronic / استعلام , استعلام کنترل پنل sutron electronic</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984459/فراخوان-استعلام-ارائه-خدمات-بیماریاری-بیمارستان-حضرت-قائم-(عج)'>فراخوان استعلام ارائه خدمات بیماریاری بیمارستان حضرت قائم (عج)  / فراخوان استعلام, فراخوان استعلام ارائه خدمات بیماریاری بیمارستان حضرت قائم (عج) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984460/استعلام-بویین-مقوایی'>استعلام بویین مقوایی / استعلام , استعلام بویین مقوایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984462/مناقصه-انجام-خدمات-راهبری-تنظیفات-امور-آبدارخانه-ها-تخلیه-و-بارگیری--'>مناقصه انجام خدمات راهبری، تنظیفات امور آبدارخانه ها، تخلیه و بارگیری... / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات راهبری، تنظیفات امور آبدارخانه ها، تخلیه و بارگیری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984463/مناقصه-برق-رسانی-به-روستاها'>مناقصه برق رسانی به روستاها / مناقصه ,مناقصه برق رسانی به روستاها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984464/استعلام-تجهیز-آمبولانس'>استعلام تجهیز آمبولانس / استعلام , استعلام تجهیز آمبولانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984465/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری--'>استعلام  کامپیوتر و فناوری ... / استعلام, استعلام  کامپیوتر و فناوری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984467/استعلام-افزایش-عمر-۶۳-عدد-پاتیل'>استعلام افزایش عمر ۶۳ عدد پاتیل / استعلام ,استعلام افزایش عمر ۶۳ عدد پاتیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984468/فراخوان-تهیه-و-اجرای-سامانه-اتوماسیون-چهار-دهنه-اندازه-گیری-نفتکش'>فراخوان تهیه و اجرای سامانه اتوماسیون چهار دهنه اندازه گیری نفتکش  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی, مناقصه  تهیه و اجرای سامانه اتوماسیون چهار دهنه اندازه گیری نفتکش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984469/مناقصه-خرید-و-نصب-و-نگهداری-سیستم-های-کامپیوتر-و-نظارت-تصویری--'>مناقصه خرید و نصب و نگهداری سیستم های کامپیوتر و نظارت تصویری... / مناقصه, مناقصه خرید و نصب و نگهداری سیستم های کامپیوتر و نظارت تصویری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984470/استعلام-کارتن-پنج-لایه-گرد'>استعلام کارتن پنج لایه گرد / استعلام , استعلام کارتن پنج لایه گرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984471/مناقصه-واگذاری-امور-مربوط-به-حمل-و-نقل-مرکز-بهداشت-شهرستان-منوجان'>مناقصه واگذاری امور مربوط به حمل و نقل مرکز بهداشت شهرستان منوجان / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور مربوط به حمل و نقل مرکز بهداشت شهرستان منوجان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984472/استعلام-مربا-تکنفره-25-گرمی-آلبالو'>استعلام مربا تکنفره 25 گرمی آلبالو / استعلام, استعلام مربا تکنفره 25 گرمی آلبالو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984473/استعلام-بهاء-خرید-7000-تن-مصالح-مورد-نیاز-تولید-آسفالت'>استعلام بهاء خرید 7000 تن مصالح مورد نیاز تولید آسفالت / استعلام بهاء، استعلام بهاء خرید 7000 تن مصالح مورد نیاز تولید آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984475/مناقصه-مرمت-و-بهسازی-جاده-و-محوطه-چاه-124-بی-بی-حکیمه-(نوبت-دوم)'>مناقصه مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه 124 بی بی حکیمه (نوبت دوم) / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه 124 بی بی حکیمه (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984476/استعلام-​تجهیزات-امنیتی'>استعلام ​تجهیزات امنیتی  / استعلام , استعلام ​تجهیزات امنیتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984477/استعلام-تلفر-برقی-۳-تنی'>استعلام تلفر برقی ۳ تنی  / استعلام ,استعلام تلفر برقی ۳ تنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984478/استعلام-باطری-ارجینال-LAPTOP-SONY-VAI'>استعلام باطری ارجینال LAPTOP SONY VAI  / استعلام, استعلام باطری ارجینال LAPTOP SONY VAI </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984481/مناقصه-عمومی-دکل-بندی-و-سیم-کشی'>مناقصه عمومی دکل بندی و سیم کشی  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی دکل بندی و سیم کشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984484/مناقصه-واگذاری-امور-مربوط-به-طبخ-و-توزیع-غذا'>مناقصه واگذاری امور مربوط به طبخ و توزیع غذا / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور مربوط به طبخ و توزیع غذا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984485/تجدید-فراخوان-ساخت-پروژه-احداث-ساختمانهای-مسکونی-و-کلیه-عملیات-زیربنایی'>تجدید فراخوان ساخت پروژه احداث ساختمانهای مسکونی و کلیه عملیات زیربنایی / تجدید فراخوان، تجدید فراخوان ساخت پروژه احداث ساختمانهای مسکونی و کلیه عملیات زیربنایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984486/استعلام-​خرید-لیبل-خونگیری'>استعلام ​خرید لیبل خونگیری  / استعلام ,استعلام ​خرید لیبل خونگیری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984488/استعلام-عملیات-بهسازی-جاده-اختصاصی'>استعلام عملیات بهسازی جاده اختصاصی / استعلام , استعلام عملیات بهسازی جاده اختصاصی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984489/استعلام-خرید-دو-دستگاه-فن-کوئل'>استعلام خرید دو دستگاه فن کوئل / استعلام, استعلام خرید دو دستگاه فن کوئل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984492/استعلام-​تهیه-و-حمل-و-نصب-یک-دستگاه-راک'>استعلام ​تهیه و حمل و نصب یک دستگاه راک / استعلام , استعلام ​تهیه و حمل و نصب یک دستگاه راک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984493/استعلام-کاغذ-90-60-55-گرم-بالک-دار'>استعلام کاغذ 90*60 55 گرم بالک دار  / استعلام , استعلام کاغذ 90*60 55 گرم بالک دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984494/استعلام-انجام-امور-تنظیفات-و-سرایدار-نگهبانی-(شبکه-بهداشت-و-درمان-کامفیروز)'>استعلام انجام امور تنظیفات و سرایدار- نگهبانی (شبکه بهداشت و درمان کامفیروز) / استعلام انجام امور تنظیفات و سرایدار- نگهبانی (شبکه بهداشت و درمان کامفیروز)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984495/استعلام-قیمت-عملیات-نقشه-برداری'>استعلام قیمت عملیات نقشه برداری / استعلام , استعلام قیمت عملیات نقشه برداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984496/استعلام-​لاستیک-پیکاپی-و-کاپرا'>استعلام ​لاستیک پیکاپی و کاپرا / استعلام , استعلام ​لاستیک پیکاپی و کاپرا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984498/فراخوان-خرید--نصب-و-راه-اندازی-و-آموزشی-سیستم-های-نظارت-تصویری'>فراخوان خرید ، نصب و راه اندازی و آموزشی سیستم های نظارت تصویری / فراخوان خرید ، نصب و راه اندازی و آموزشی سیستم های نظارت تصویری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984499/فراخوان-استعلام-مرسولات-پستی-بیمارستان'>فراخوان استعلام مرسولات پستی بیمارستان / فراخوان استعلام, فراخوان استعلام مرسولات پستی بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984500/استعلام-پذیرایی-نهار-با-مخلفات'>استعلام پذیرایی نهار با مخلفات     / استعلام , استعلام پذیرایی نهار با مخلفات    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984501/استعلام-پشتیبانی-تجهیزات-رایانه-ای-(سخت-افزار-نرم-افزار)'>استعلام پشتیبانی تجهیزات رایانه ای (سخت افزار/ نرم افزار) / استعلام پشتیبانی تجهیزات رایانه ای (سخت افزار/ نرم افزار)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984502/استعلام-تهیه-و-نصب-و-راه-اندازی-سیستم'>استعلام تهیه و نصب و راه اندازی سیستم / استعلام , استعلام تهیه و نصب و راه اندازی سیستم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984503/استعلام-اپراتور-درب-شیشه-ای-و--'>استعلام اپراتور درب شیشه ای و ... / استعلام ,استعلام اپراتور درب شیشه ای و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984505/استعلام-کلروفروم'>استعلام کلروفروم / استعلام , استعلام ​کلروفروم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984506/استعلام-قیمت-عملیات-نقشه-برداری'>استعلام قیمت عملیات نقشه برداری / استعلام , استعلام قیمت عملیات نقشه برداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984507/استعلام-امور-تاسیساتی'>استعلام امور تاسیساتی / استعلام , استعلام امور تاسیساتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984508/استعلام-عدس-ایرانی-درجه-یک'>استعلام عدس ایرانی درجه یک  / استعلام,استعلام عدس ایرانی درجه یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984509/استعلام-بج-سینه'>استعلام بج سینه  / استعلام ,استعلام بج سینه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984511/استعلام-خرید-علائم-و-تجهیزات-ایمنی'>استعلام خرید علائم و تجهیزات ایمنی / استعلام, استعلام خرید علائم و تجهیزات ایمنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984512/استعلام-لوله-دو-جداره-کاروگیت'>استعلام لوله دو جداره کاروگیت  / استعلام ,استعلام لوله دو جداره کاروگیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984513/استعلام-2-عدد-هارد-دیسک-اینترنال-SSD'>استعلام 2 عدد هارد دیسک اینترنال SSD / استعلام,استعلام  2 عدد هارد دیسک اینترنال SSD</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984514/استعلام-​لباس-گرم-زیر-و-جوراب-و-کلاه-زمستان'>استعلام ​لباس گرم زیر و جوراب و کلاه زمستان / استعلام, استعلام ​لباس گرم زیر و جوراب و کلاه زمستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984515/استعلام-خدمات'>استعلام خدمات / استعلام , استعلام خدمات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984516/استعلام-سیستم-صوتی'>استعلام سیستم صوتی  / استعلام ,استعلام سیستم صوتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984517/فراخوان-مجدد-مناقصه-عمومی-پروژه-تعمیرات-اساسی-10-دستگاه-منزل-سی-تایپ-جدید'>فراخوان مجدد مناقصه عمومی پروژه تعمیرات اساسی 10 دستگاه منزل سی تایپ جدید  / فراخوان مجدد مناقصه عمومی , فراخوان مجدد مناقصه عمومی پروژه تعمیرات اساسی 10 دستگاه منزل سی تایپ جدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984518/استعلام-پروژه-اجرای-سیستم-قرائت-از-راه'>استعلام پروژه اجرای سیستم قرائت از راه  / استعلام , استعلام پروژه اجرای سیستم قرائت از راه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984520/استعلام-25-دستگاه-رله-Lock-out'>استعلام 25 دستگاه رله Lock out / استعلام, استعلام 25 دستگاه رله Lock out</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984521/استعلام-تسمه-نقاله-خطی-و-پالتی'>استعلام تسمه نقاله خطی و پالتی  / استعلام ,استعلام تسمه نقاله خطی و پالتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984522/استعلام-عملیات-نقشه-برداری-زمینی'>استعلام عملیات نقشه برداری زمینی / استعلام,استعلام عملیات نقشه برداری زمینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984523/استعلام-تلویزیون-ال-جی-مدل-49LG62000'>استعلام تلویزیون ال جی مدل 49LG62000 / استعلام, استعلام تلویزیون ال جی مدل 49LG62000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984524/استعلام-کولر-اسپیلت'>استعلام کولر اسپیلت  / استعلام ,استعلام کولر اسپیلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984525/استعلام-اجرای-پل-لوله-ای-و-سیل-بند'>استعلام اجرای پل لوله ای و سیل بند / استعلام ,استعلام اجرای پل لوله ای و سیل بند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984526/استعلام-​اجرای-عملیات-بیولوژیک-در-منطقه'>استعلام ​اجرای عملیات بیولوژیک در منطقه / استعلام , استعلام ​اجرای عملیات بیولوژیک در منطقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984527/استعلام-دی-اتیل-ات'>استعلام دی اتیل ات / استعلام , استعلام ​دی اتیل ات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984528/استعلام-رادیاتور-اینترکولر-کمپرسور'>استعلام رادیاتور اینترکولر کمپرسور / استعلام ,استعلام رادیاتور اینترکولر کمپرسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984529/استعلام-عملیات-نقشه-برداری-زمینی'>استعلام عملیات نقشه برداری زمینی / استعلام,استعلام عملیات نقشه برداری زمینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984530/استعلام-آنالیزور-گاز-co-در-هوای-محیط'>استعلام آنالیزور گاز co در هوای محیط  / استعلام، استعلام آنالیزور گاز co در هوای محیط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984531/استعلام-عملیات-خاکی-سایت-خدماتی'>استعلام عملیات خاکی سایت خدماتی  / استعلام ,استعلام عملیات خاکی سایت خدماتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984532/استعلام-ترمیم-پیاده-رو-ورودی-اداره-کل'>استعلام ترمیم پیاده رو ورودی اداره کل / استعلام , استعلام ترمیم پیاده رو ورودی اداره کل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984533/استعلام-ساک-دستی-برزنتی'>استعلام ساک دستی برزنتی / استعلام, استعلام ساک دستی برزنتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984534/مناصه-فراخوان-ارزیابی-پیمانکار-جهت-زیرسازی-آسفالت-و-پیاده-روسازی-کوهستان-پارک--'>مناصه فراخوان ارزیابی پیمانکار جهت زیرسازی آسفالت و پیاده روسازی کوهستان پارک ... / مناقصه, مناصه فراخوان ارزیابی پیمانکار جهت زیرسازی آسفالت و پیاده روسازی کوهستان پارک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984535/استعلام-​پیمانکار-جهت-حراست-فیزیکی'>استعلام ​پیمانکار جهت حراست فیزیکی  / استعلام , استعلام ​پیمانکار جهت حراست فیزیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984536/استعلام-لوازم-مرکز-تلفن-۷-آیتم'>استعلام لوازم مرکز تلفن ۷ آیتم  / استعلام ,استعلام لوازم مرکز تلفن ۷ آیتم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984537/استعلام-رزین-با-فرمول-شیمیایی'>استعلام رزین با فرمول شیمیایی  / استعلام ,استعلام رزین با فرمول شیمیایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984538/استعلام-خرید-نصب-و-نگهداری-پشتیبان'>استعلام خرید، نصب و نگهداری پشتیبان / استعلام , استعلام ​خرید، نصب و نگهداری پشتیبان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984539/استعلام-احداث-ساختمان-آزمایشگاه'>استعلام احداث ساختمان آزمایشگاه  / استعلام , استعلام احداث ساختمان آزمایشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984540/استعلام-تولید-و-فرآوری'>استعلام تولید و فرآوری / استعلام، استعلام تولید و فرآوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984541/استعلام-محوطه-سازی-سایت-کارگاهی'>استعلام محوطه سازی سایت کارگاهی  / استعلام ,استعلام محوطه سازی سایت کارگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984542/استعلام-عملیات-نقشه-برداری-زمینی'>استعلام عملیات نقشه برداری زمینی / استعلام,استعلام عملیات نقشه برداری زمینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984544/استعلام-نایلون-در-سایز-50-در-40'>استعلام نایلون در سایز 50 در 40  / استعلام, استعلام نایلون در سایز 50 در 40 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984545/استعلام-امور-تاسیساتی'>استعلام امور تاسیساتی / استعلام , استعلام امور تاسیساتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984546/استعلام-عسل-25-گرمی'>استعلام عسل 25 گرمی  / استعلام , استعلام عسل 25 گرمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984547/استعلام-تهیه-روشویی-های-سرویس-بهداشتی'>استعلام تهیه روشویی های سرویس بهداشتی / استعلام , استعلام تهیه روشویی های سرویس بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984548/استعلام-اجرای-کمپین-ژنتیک'>استعلام اجرای کمپین ژنتیک  / استعلام ,استعلام اجرای کمپین ژنتیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984549/استعلام-​میز-مدیریت-مدل-اورانوس-میز-کنفرانس'>استعلام ​میز مدیریت مدل اورانوس میز کنفرانس / استعلام , استعلام ​​میز مدیریت مدل اورانوس میز کنفرانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984550/استعلام-چاپگر-لیزری-BROTHER-5200-DW'>استعلام چاپگر لیزری BROTHER 5200 DW / استعلام,استعلام چاپگر لیزری BROTHER 5200 DW</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984552/استعلام-تهیه-مصالح-و-اجرای-نقاشی-دیوار'>استعلام تهیه مصالح و اجرای نقاشی دیوار / استعلام, استعلام تهیه مصالح و اجرای نقاشی دیوار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984553/استعلام-لامپ-led'>استعلام لامپ led / استعلام ,استعلام لامپ led</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984554/استعلام-باتری-12-ولت-100-آمپر'>استعلام باتری 12 ولت 100 آمپر  / استعلام , استعلام باتری 12 ولت 100 آمپر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984555/استعلام-تامین-برق-مسکن-مهر-اشکذر'>استعلام تامین برق مسکن مهر اشکذر / استعلام,استعلام تامین برق مسکن مهر اشکذر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984556/استعلام-عملیات-نقشه-برداری-زمینی'>استعلام عملیات نقشه برداری زمینی / استعلام,استعلام عملیات نقشه برداری زمینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984557/استعلام-سرور-سوئیچ-هدست-بی-سیم'>استعلام سرور- سوئیچ- هدست بی سیم / استعلام, استعلام سرور- سوئیچ- هدست بی سیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984558/استعلام-رک-۲۷-یونیت'>استعلام رک ۲۷ یونیت  / استعلام ,استعلام رک ۲۷ یونیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984560/استعلام-​کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام ​کامپیوتر و فناوری / استعلام, استعلام ​کامپیوتر و فناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984561/استعلام-توسعه-و-بهینه-سازی-برق-روستایی'>استعلام توسعه و بهینه سازی برق روستایی / استعلام,استعلام توسعه و بهینه سازی برق روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984562/استعلام-نقشه-برداری-از-اراضی'>استعلام نقشه برداری از اراضی / استعلام, استعلام نقشه برداری از اراضی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984563/استعلام-لاک-پشتی-و-لامپ-ال-ای-دی'>استعلام لاک پشتی و لامپ ال ای دی / استعلام, استعلام  لاک پشتی و لامپ ال ای دی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984564/استعلام-اجرای-جدولگذاری-روستای-ده'>استعلام اجرای جدولگذاری روستای ده  / استعلام ,استعلام اجرای جدولگذاری روستای ده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984565/استعلام-چاپگر-سوزنی-EPSON-LQ-2190'>استعلام چاپگر سوزنی EPSON LQ-2190 / استعلام,استعلام چاپگر سوزنی EPSON LQ-2190</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984566/استعلام-​تجهیزات-ایستگاه-هواشناسی-خودکار'>استعلام ​تجهیزات ایستگاه هواشناسی خودکار / استعلام, استعلام ​تجهیزات ایستگاه هواشناسی خودکار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984568/استعلام-فشارسنج-لاگردار'>استعلام فشارسنج لاگردار / استعلام, استعلام فشارسنج لاگردار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984569/استعلام-خرید-کارتهای-یدکی-دستگاه'>استعلام خرید کارتهای یدکی دستگاه  / استعلام ,استعلام خرید کارتهای یدکی دستگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984570/استعلام-تجهیزات-آزمایشگاهی'>استعلام تجهیزات آزمایشگاهی / استعلام, استعلام تجهیزات آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984571/استعلام-عملیات-کپه-کاری-کلاته'>استعلام عملیات کپه کاری کلاته / استعلام ,استعلام عملیات کپه کاری کلاته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984572/استعلام-خدمات-چاپ-و-تکثیر'>استعلام خدمات چاپ و تکثیر / استعلام,استعلام خدمات چاپ و تکثیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984573/استعلام-پرفراژ-تالی'>استعلام پرفراژ تالی / استعلام , استعلام پرفراژ تالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984574/استعلام-ساخت-و-نصب-قطعات-داخلی-سیستم'>استعلام ساخت و نصب قطعات داخلی سیستم / استعلام, استعلام ساخت و نصب قطعات داخلی سیستم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984575/استعلام-تجهیزات-مربوط-به-تله-متری-RTU40'>استعلام تجهیزات مربوط به تله متری RTU40 / استعلام , استعلام تجهیزات مربوط به تله متری RTU40</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984577/استعلام-خدمات-تعمیر-و-نگهداری-از-تاسیس'>استعلام خدمات تعمیر و نگهداری از تاسیس / استعلام ,استعلام خدمات تعمیر و نگهداری از تاسیس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984578/استعلام-تجهیزات-آزمایشگاهی'>استعلام تجهیزات آزمایشگاهی / استعلام, استعلام تجهیزات آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984579/استعلام-انجام-عملیات-میدانی'>استعلام انجام عملیات میدانی / استعلام,استعلام انجام عملیات میدانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984580/استعلام-سیستم-کامپیوتر'>استعلام سیستم کامپیوتر / استعلام ,استعلام سیستم کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984581/استعلام-​ویلچر-بزرگسال'>استعلام ​ویلچر بزرگسال     / استعلام, استعلام ​ویلچر بزرگسال    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984582/استعلام-کنتور-برق'>استعلام کنتور برق / استعلام ,استعلام کنتور برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984583/استعلام-​تاسیسات-و-مصالح---'>استعلام ​تاسیسات و مصالح .... / استعلام , استعلام ​تاسیسات و مصالح ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984585/استعلام-دیسک-چرخ-جلو-اونیماک-1-عدد'>استعلام دیسک چرخ جلو اونیماک 1 عدد / استعلام,استعلام دیسک چرخ جلو اونیماک 1 عدد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984586/استعلام-اقلام-راهبند-الملکی-و--'>استعلام اقلام راهبند الملکی و ...  / استعلام , استعلام اقلام راهبند الملکی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984587/استعلام-باتری-سمعک'>استعلام باتری سمعک     / استعلام, استعلام باتری سمعک    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984588/استعلام-خرید-لاستیک-به-همراه-تیوب'>استعلام خرید لاستیک به همراه تیوب / استعلام ,استعلام خرید لاستیک به همراه تیوب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984589/استعلام-تعمیرات-ساخت-و-تاسیسات-و-جابجایی'>استعلام تعمیرات ساخت و تاسیسات و جابجایی / استعلام,استعلام تعمیرات ساخت و تاسیسات و جابجایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984591/استعلام-اتصالات-شبکه-فیبر-نوری'>استعلام اتصالات شبکه فیبر نوری / استعلام , استعلام اتصالات شبکه فیبر نوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984592/استعلام-کیس-کامپیوتر'>استعلام کیس کامپیوتر   / استعلام , استعلام کیس کامپیوتر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984593/استعلام-تهیه-و-اجرای-کابل-کشی-مخابراتی'>استعلام تهیه و اجرای کابل کشی مخابراتی / استعلام ,استعلام تهیه و اجرای کابل کشی مخابراتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984594/استعلام-خرید-تجهیزات-چوبی-کتابخانه-ای'>استعلام خرید تجهیزات چوبی کتابخانه ای / استعلام,استعلام خرید تجهیزات چوبی کتابخانه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984595/استعلام-خرید-کامپیوتر-و-متعلقات'>استعلام خرید کامپیوتر و متعلقات  / استعلام, استعلام خرید کامپیوتر و متعلقات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984596/استعلام-تامین-تجهیزات-چراغهای-دریایی'>استعلام تامین تجهیزات چراغهای دریایی / استعلام, استعلام تامین تجهیزات چراغهای دریایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984597/استعلام-خرید-سیستم-ثبت-نام-کارت-ملی'>استعلام خرید سیستم ثبت نام کارت ملی / استعلام,استعلام خرید سیستم ثبت نام کارت ملی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984598/استعلام-خرید-پرینتر-بارکد-و-بارکدخوان'>استعلام خرید پرینتر بارکد و بارکدخوان / استعلام ,استعلام خرید پرینتر بارکد و بارکدخوان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984599/استعلام-رنگ-آمیزی-سالن'>استعلام رنگ آمیزی سالن / استعلام , استعلام رنگ آمیزی سالن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984600/استعلام-استقرار-الگوی-مدیریت-مشارکتی'>استعلام استقرار الگوی مدیریت مشارکتی  / استعلام، استعلام استقرار الگوی مدیریت مشارکتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984601/استعلام-​ترمومتر-روغن-ترانس'>استعلام ​ترمومتر روغن ترانس  / استعلام , استعلام ​ترمومتر روغن ترانس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984602/استعلام-خرید-۱۰۰-دستگاه-رادیاتور-برقی'>استعلام خرید ۱۰۰ دستگاه رادیاتور برقی  / استعلام ,استعلام خرید ۱۰۰ دستگاه رادیاتور برقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984603/استعلام-​ورود-و-خروج-خط-66-کیلوولت'>استعلام ​ورود و خروج خط 66 کیلوولت  / استعلام, استعلام ​ورود و خروج خط 66 کیلوولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984604/استعلام-تجهیزات-آزمایشگاهی'>استعلام تجهیزات آزمایشگاهی  / استعلام ,استعلام تجهیزات آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984605/استعلام-عملیات-نقشه-برداری-زمینی'>استعلام عملیات نقشه برداری زمینی / استعلام,استعلام عملیات نقشه برداری زمینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984607/استعلام-طراحی-تهیه-نقشه-ها-و--'>استعلام طراحی، تهیه نقشه ها و ... / استعلام ,استعلام طراحی، تهیه نقشه ها و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984608/استعلام-ساخت-تابلو-سر-در-ساختمان'>استعلام ساخت تابلو سر در ساختمان  / استعلام , استعلام ساخت تابلو سر در ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984609/مناقصه-بهسازی-لکه-گیری-درزگیری-و-ریگلاژ-آسفالت--'>مناقصه بهسازی، لکه گیری، درزگیری و ریگلاژ آسفالت... / مناقصه عمومی, مناقصه بهسازی، لکه گیری، درزگیری و ریگلاژ آسفالت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984611/استعلام-خریدنهال-جهت-شهرهای-صنعتی'>استعلام خریدنهال جهت شهرهای صنعتی  / استعلام,استعلام خریدنهال جهت شهرهای صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984612/استعلام-​بخاری-گازی'>استعلام ​بخاری گازی / استعلام، استعلام بخاری گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984613/استعلام-رایانه'>استعلام رایانه  / استعلام, استعلام رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984614/استعلام-خرید-نمک-تصفیه-شده'>استعلام خرید نمک تصفیه شده / استعلام,استعلام خرید نمک تصفیه شده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984615/استعلام-خرید-4-عدد-صندلی-چوبی-جنس-مرغوب'>استعلام خرید 4 عدد صندلی چوبی جنس مرغوب / استعلام , استعلام خرید 4 عدد صندلی چوبی جنس مرغوب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984616/استعلام-خرید-3-عدد-صندلی-نیلپر-مدل-M900'>استعلام خرید 3 عدد صندلی نیلپر مدل M900 / استعلام , استعلام خرید 3 عدد صندلی نیلپر مدل M900</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984617/استعلام-راه-اندازی-سرویس-ای-پی-تلفنی'>استعلام راه اندازی سرویس ای پی تلفنی / استعلام , استعلام راه اندازی سرویس ای پی تلفنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984618/استعلام-تعمیرات-ایستگاه-پمپاژ-مرکزی'>استعلام تعمیرات ایستگاه پمپاژ مرکزی / استعلام , استعلام تعمیرات ایستگاه پمپاژ مرکزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984619/استعلام-کیت-های-آزمایشگاه'>استعلام کیت های آزمایشگاه / استعلام,استعلام کیت های آزمایشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984620/مناقصه-دستکش-خالدار-و---(نوبت-دوم)'>مناقصه دستکش خالدار و ... (نوبت دوم) / مناقصه ,مناقصه دستکش خالدار و ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984621/استعلام-لامپ'>استعلام لامپ / استعلام , استعلام لامپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984622/استعلام-​خرید-پودر-پرکلرین-با-درصد-خلوص'>استعلام ​خرید پودر پرکلرین با درصد خلوص / استعلام , استعلام خرید پودر پرکلرین با درصد خلوص</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984623/استعلام-پر-به-درجه-یک'>استعلام پر به درجه یک  / استعلام ,استعلام پر به درجه یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984624/استعلام-کولر-گازی-اسپیلت'> استعلام کولر گازی اسپیلت / استعلام , استعلام کولر گازی اسپیلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984625/استعلام-خرید-لوله-و-اتصالات-فاضلاب-گرمی'>استعلام خرید لوله و اتصالات فاضلاب گرمی / استعلام,استعلام خرید لوله و اتصالات فاضلاب گرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984626/استعلام-لباس-ورزشی-بانوان'>استعلام لباس ورزشی بانوان  / استعلام ، استعلام لباس ورزشی بانوان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984627/استعلام-طلق-دودی-پلاستیکی-600-710-5MM'>استعلام طلق دودی پلاستیکی 600-710-5MM / استعلام, استعلام طلق دودی پلاستیکی 600-710-5MM</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984628/استعلام-احداث-ساختمان-انبار-در-محوطه'>استعلام احداث ساختمان انبار در محوطه  / استعلام ,استعلام احداث ساختمان انبار در محوطه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984629/استعلام-کولر-گازی-ال-جی-12000-BTU'>استعلام کولر گازی ال جی 12000 BTU / استعلام، استعلام کولر گازی ال جی 12000 BTU</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984630/استعلام-تسویه-اوراق'>استعلام تسویه اوراق / استعلام , استعلام تسویه اوراق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984631/استعلام-خرید-اسکنر'>استعلام خرید اسکنر  / استعلام ,استعلام خرید اسکنر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984632/استعلام-خرید-لوله-و-اتصالات-طرح-فاضلاب'>استعلام خرید لوله و اتصالات طرح فاضلاب  / استعلام,استعلام خرید لوله و اتصالات طرح فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984633/مناقصه-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذای-واحدهای-دانشگاه'>مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای واحدهای دانشگاه / مناقصه, مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای واحدهای دانشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984634/استعلام-کمد-بایگانی-بدنه-ام-دی-اف'>استعلام کمد بایگانی بدنه ام دی اف / استعلام , استعلام کمد بایگانی بدنه ام دی اف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984636/استعلام-میز-از-نوع-MDF'>استعلام میز از نوع MDF  / استعلام, استعلام میز از نوع MDF </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984637/استعلام-گوشت-مورد-نیاز'>استعلام گوشت مورد نیاز / استعلام ,استعلام گوشت مورد نیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984638/استعلام​-خرید-از-محل-طرح-عمرانی-بیله-سوار'>استعلام​ خرید از محل طرح عمرانی بیله سوار / استعلام, استعلام ​​خرید از محل طرح عمرانی بیله سوار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984639/استعلام-فرمون-سرخرطومی'>استعلام فرمون سرخرطومی  / استعلام , استعلام فرمون سرخرطومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984640/استعلام-تسویه-اوراق-خزانه-نوع-خودرو-EF7'>استعلام تسویه اوراق خزانه نوع خودرو EF7 / استعلام , استعلام تسویه اوراق خزانه نوع خودرو EF7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984641/استعلام-اسکنر-پرینتر-فاکس-کپی--'>استعلام اسکنر، پرینتر، فاکس، کپی... / استعلام, استعلام اسکنر، پرینتر، فاکس، کپی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984642/استعلام-تجهیزات-خانگی'>استعلام  تجهیزات خانگی  / استعلام , استعلام  تجهیزات خانگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984643/استعلام-تهیه-حمل-و-نصب-لوله-و-اتصالات'>استعلام تهیه، حمل و نصب لوله و اتصالات / استعلام، استعلام تهیه، حمل و نصب لوله و اتصالات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984644/استعلام​-​رسوب-گیر-مغناطیسی-استیل'>استعلام​ ​رسوب گیر مغناطیسی استیل / استعلام, استعلام ​​​رسوب گیر مغناطیسی استیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984645/استعلام-رسید-مشتری-و-کاغذ-تک-نسخه-ای'>استعلام رسید مشتری و کاغذ تک نسخه ای / استعلام, استعلام رسید مشتری و کاغذ تک نسخه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984646/استعلام-دستگاه-کولر-گازی'>استعلام دستگاه کولر گازی / استعلام , استعلام دستگاه کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984647/استعلام-تلویزیون'>استعلام تلویزیون   / استعلام , استعلام تلویزیون   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984648/استعلام-کنتور-آب-الکترومغناطیسی-300-میلی'>استعلام کنتور آب الکترومغناطیسی 300 میلی / استعلام , استعلام کنتور آب الکترومغناطیسی 300 میلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984650/استعلام-​لوازم-فضای-سبز-توری'>استعلام ​لوازم فضای سبز، توری / استعلام، استعلام ​لوازم فضای سبز ، توری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984651/استعلام​-​خرید-شیرفلکه-طرح-عمرانی-بیله'>استعلام​ ​خرید شیرفلکه طرح عمرانی بیله  / استعلام, استعلام ​​​خرید شیرفلکه طرح عمرانی بیله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984652/استعلام-​خدمات'>استعلام ​خدمات / استعلام, استعلام خدمات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984653/فراخوان-نخستین-جشنواره-مد-و-رسانه'>فراخوان نخستین جشنواره مد و رسانه / فراخوان نخستین جشنواره مد و رسانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984654/استعلام-کنتور-آب-اینزرشن-500-و-300'>استعلام کنتور آب اینزرشن 500 و 300 / استعلام , استعلام کنتور آب اینزرشن 500 و 300</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984656/استعلام-علوفه-پرس-شده-یونجه-درجه-یک'>استعلام علوفه پرس شده یونجه درجه یک / استعلام ,استعلام علوفه پرس شده یونجه درجه یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984657/استعلام​-میز-کار-اداری-صندلی-چرخدار'>استعلام​ میز کار اداری- صندلی چرخدار / استعلام, استعلام ​​میز کار اداری- صندلی چرخدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984658/استعلام-اقلام-kbk2-و--'>استعلام اقلام kbk2 و ... / استعلام ,استعلام اقلام kbk2 و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984659/استعلام-کارتخوان-RFID-قفل-و-باکس-کنت'>استعلام کارتخوان RFID,قفل و باکس کنت / استعلام, استعلام کارتخوان RFID,قفل و باکس کنت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984660/استعلام-عملیات-فونداسیون'>استعلام عملیات فونداسیون  / استعلام, استعلام عملیات فونداسیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984661/استعلام​-پرده-هوا-کوئل-دار-ساده-2-متری'>استعلام​ پرده هوا کوئل دار ساده 2 متری / استعلام, استعلام ​​پرده هوا کوئل دار ساده 2 متری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984663/استعلام-سرویس-و-نگهداری-سیستم-اعلان'>استعلام سرویس و نگهداری سیستم اعلان  / استعلام ,استعلام سرویس و نگهداری سیستم اعلان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984664/استعلام-کپه-کاری-گیاهان'>استعلام کپه کاری گیاهان / استعلام ,استعلام کپه کاری گیاهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984665/استعلام-پروژه-آسفالت-محور-رختیان'>استعلام پروژه آسفالت محور رختیان / استعلام, استعلام پروژه آسفالت محور رختیان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984666/استعلام-کلید-موتوری-مولر-کامل-800A-و--'>استعلام کلید موتوری مولر کامل 800A و ... / استعلام ,استعلام کلید موتوری مولر کامل 800A و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984668/استعلام​-خرید-سنگ'>استعلام​ خرید سنگ / استعلام, استعلام ​​خرید سنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984669/استعلام-​نرم-افزار-antivirus-backup-exec'>استعلام ​نرم افزار antivirus backup exec / استعلام, استعلام نرم افزار antivirus backup exec</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984670/استعلام-مربای-هویج'>استعلام مربای هویج / استعلام ,استعلام مربای هویج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984671/استعلام-​ساخت-یک-دستگاه-تابلوی-حفاظت'>استعلام ​ساخت یک دستگاه تابلوی حفاظت / استعلام, استعلام ​ساخت یک دستگاه تابلوی حفاظت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983828/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-جیلی-تیپ-امگراند'>مزایده یک دستگاه خودرو جیلی تیپ امگراند / آگهی مزایده خودرو، مزایده یک دستگاه خودرو جیلی تیپ امگراند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983830/مزایده-فروش-اقلام-مازاد-ضایعاتی'>مزایده فروش اقلام مازاد ضایعاتی / آگهی مزایده، مزایده فروش اقلام مازاد ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983832/مزایده-فروش-و-واگذاری-املاک'>مزایده فروش و واگذاری املاک / مزایده,مزایده فروش و واگذاری املاک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983834/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-بدون-حق-آبه-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین زراعی بدون حق آبه نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی بدون حق آبه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983835/مزایده-فروش-مایع-ظرفشویی'>مزایده فروش مایع ظرفشویی / مزایده , مزایده فروش مایع ظرفشویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983838/مزایده-ششدانگ-سه-باب-آپارتمان-اسناد-رهنی'>مزایده ششدانگ سه باب آپارتمان اسناد رهنی  / مزایده,مزایده ششدانگ سه باب آپارتمان اسناد رهنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983839/مزایده-میزان-55-هزار-متریک-تن-کنسانتره-سنگ-آهن'>مزایده میزان 55 هزار متریک تن کنسانتره سنگ آهن  / آگهی مزایده عمومی, مزایده میزان 55 هزار متریک تن کنسانتره سنگ آهن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983840/مزایده-فروش-سنگ-مرمریت-و-سنگ-پله'>مزایده فروش سنگ مرمریت و سنگ پله  / مزایده , مزایده فروش سنگ مرمریت و سنگ پله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983841/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-275متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 275متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 275متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983843/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-239متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 239متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 239متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983845/مزایده-فروش-مقدار-تقریبی-حدود-40-تن-محصول-پسته-خشک'>مزایده فروش مقدار تقریبی حدود 40 تن محصول پسته خشک / مزایده، مزایده فروش مقدار تقریبی حدود 40 تن محصول پسته خشک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983847/مزایده-یک-قطعه-زمین-خشکی-مشتمل-بر-خانه-و-محوطه'>مزایده یک قطعه زمین خشکی مشتمل بر خانه و محوطه / مزایده,مزایده یک قطعه زمین خشکی مشتمل بر خانه و محوطه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983850/مزایده-ملک-مساحت-80-349متر-غیرمنقول'>مزایده ملک مساحت 80.349متر غیرمنقول / مزایده,مزایده ملک مساحت 80.349متر غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983852/مزایده-ملک-مساحت-490مترمربع-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 490مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت 490مترمربع نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983853/مزایده-فروش-8-دستگاه-اتومبیل-سواری-96-9-5'>مزایده فروش 8 دستگاه اتومبیل سواری 96.9.5 / آگهی مزایده عمومی,مزایده فروش 8 دستگاه اتومبیل سواری 96.9.5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983854/تجدید-مزایده-یک-دستگاه-بیل-بکهو'>تجدید مزایده یک دستگاه بیل بکهو / آگهی تجدید مزایده ، تجدید مزایده یک دستگاه بیل بکهو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983855/مزایده-ملک-بخش-دوازده-اردبیل-نوبت-اول'>مزایده ملک بخش دوازده اردبیل نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک بخش دوازده اردبیل نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983856/مزایده-فروش-تعداد-6-دستگاه-خودرو-سواری'>مزایده فروش تعداد 6 دستگاه خودرو سواری / آگهی مزایده، مزایده فروش تعداد 6 دستگاه خودرو سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983858/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-693متر-نوبت-دوم'>مزایده منزل مسکونی مساحت 693متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 693متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983860/مزایده-ششدانگ-مغازه-تجاری-مساحت-24-5متر'>مزایده ششدانگ مغازه تجاری مساحت 24.5متر  / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه تجاری مساحت 24.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983862/مزایده-فروش-یکدستگاه-اتومبیل-سواری-پژو-405-جی-ال-ایکس'>مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل سواری پژو 405 جی ال ایکس / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل سواری پژو 405 جی ال ایکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983863/مزایده-مغازه-کباب-سرا-نوبت-اول'>مزایده مغازه کباب سرا نوبت اول  / مزایده,مزایده مغازه کباب سرا نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983867/مزایده-یک-قطعه-زمین-با-سند-عادی'>مزایده یک قطعه زمین با سند عادی  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین با سند عادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983870/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-651-40متر-نوبت-دوم'>مزایده منزل مسکونی مساحت 651.40متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 651.40متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983871/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-150-53متر-نوبت-دوم'>مزایده منزل مسکونی مساحت 150.53متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 150.53متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983876/مزایده-ملک-مسکونی-عرصه-130-90متر'>مزایده ملک مسکونی عرصه 130.90متر  / مزایده,مزایده ملک مسکونی عرصه 130.90متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983878/مزایده-دو-دانگ-پلاک-ثبتی-105-فرعی-نوبت-دوم'>مزایده دو دانگ پلاک ثبتی 105 فرعی نوبت دوم  / مزایده,مزایده دو دانگ پلاک ثبتی 105 فرعی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983883/مزایده-ساختمان-با-قمت-25-سال-نوبت-اول'>مزایده ساختمان با قمت 25 سال نوبت اول  / مزایده,مزایده ساختمان با قمت 25 سال نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983885/مزایده-پلاک-ثبتی-45-فرعی-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی 45 فرعی نوبت اول  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 45 فرعی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983886/مزایده-حدودا-12-تن-حدود-200-کیسه-مخلوط-سبوس'>مزایده حدودا 12 تن حدود 200 کیسه مخلوط سبوس / مزایده,مزایده حدودا 12 تن حدود 200 کیسه مخلوط سبوس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983888/اصلاحیه-مزایده-فروش-29-قطعه-زمین'>اصلاحیه مزایده فروش 29 قطعه زمین  / اصلاحیه مزایده,مزایده فروش 29 قطعه زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983889/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-501-47متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 501.47متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 501.47متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983893/مزایده-کولر-پنجره-یی-1800-تی-سی-ال--لباسشویی-نوبت-دوم'>مزایده کولر پنجره یی 1800 تی سی ال - لباسشویی  نوبت دوم  / مزایده , مزایده کولر پنجره یی 1800 تی سی ال - لباسشویی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983894/مزایده-پلاک-ثبتی-3494-فرعی-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی 3494 فرعی نوبت اول  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 3494 فرعی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983899/مزایده-یک-دستگاه-تردمیل-مدل-ti21'>مزایده یک دستگاه تردمیل مدل ti21  / مزایده,مزایده یک دستگاه تردمیل مدل ti21 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983902/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-50-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 50 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 50 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983906/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-288متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 288متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 288متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983908/مزایده-فروش-یکدستگاه-آسیاب-داخل-محوطه--'>مزایده فروش یکدستگاه آسیاب داخل محوطه ... / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه آسیاب داخل محوطه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983912/مزایده-پلاک-ثبتی-122-فرعی-قطعه-12-تفکیکی'>مزایده پلاک ثبتی 122 فرعی قطعه 12 تفکیکی  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 122 فرعی قطعه 12 تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983913/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-293-70متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 293.70متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 293.70متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983914/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-سواری-پژو-206'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری پژو 206  / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری پژو 206 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983916/مزایده-فروش-تعداد-25-قطعه-زمین-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد 25 قطعه زمین نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعداد 25 قطعه زمین نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983917/مزایده-واگذاری-تابلوهای-تبلیغاتی-در-کلیه-محورها'>مزایده واگذاری تابلوهای تبلیغاتی در کلیه محورها / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری تابلوهای تبلیغاتی در کلیه محورها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983919/مزایده-سرقفلی-ملک-تجاری-مساحت-26-17متر'>مزایده سرقفلی ملک تجاری مساحت 26.17متر / مزایده,مزایده سرقفلی ملک تجاری مساحت 26.17متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983921/مزایده-فروش-خودروی-سواری-پژو-206'>مزایده فروش خودروی سواری پژو 206 / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش خودروی سواری پژو 206</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983923/حراج-عملیات-اجاره-واحد-بدنسازی---نوبت-دوم'>حراج عملیات اجاره واحد بدنسازی ... نوبت دوم / آگهی کمیسیون حراج , حراج عملیات اجاره واحد بدنسازی ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983924/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-141-92متر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 141.92متر نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 141.92متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983928/مزایده-فروش-ضایعات---نوبت-دوم'>مزایده فروش ضایعات ... نوبت دوم  / آگهی مزایده ,مزایده فروش ضایعات ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983929/تجدید-مزایده-واگذاری-سالیانه-نگهداری-و-بهره-برداری-مجتمع-خدمات-رفاهی--'>تجدید مزایده واگذاری سالیانه نگهداری و بهره برداری مجتمع خدمات رفاهی ... / آگهی تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای , تجدید مزایده واگذاری سالیانه نگهداری و بهره برداری مجتمع خدمات رفاهی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983930/اگهی-مزایده-محصول-سردرختی-مرکبات'>اگهی مزایده محصول سردرختی مرکبات / مزایده , مزایده محصول سردرختی مرکبات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983931/مزایده-اجاره-سالن-ورزشی-امیر-المومنین-خاتون-آباد---'>مزایده اجاره سالن ورزشی امیر المومنین خاتون آباد  ...  / آگهی مناقصه و مزایده عمومی, مزایده اجاره سالن ورزشی امیر المومنین خاتون آباد  ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983932/مزایده-یک-قطعه-زمین-مسکونی-و-دو-قطعه-اراضی-دیم'>مزایده یک قطعه زمین مسکونی و دو قطعه اراضی دیم  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی و دو قطعه اراضی دیم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983934/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-سواری-پژو-405-مدل-1392'>مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری پژو 405 مدل 1392 / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری پژو 405 مدل 1392</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983935/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-253-92متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 253.92متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 253.92متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983937/مزایده-فروش-سه-واحد-آپارتمان-مسکونی'>مزایده فروش سه واحد آپارتمان مسکونی  / مزایده,مزایده فروش سه واحد آپارتمان مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983939/مزایده-یک-دستگاه-جک-چهار-ستونی---'>مزایده یک دستگاه جک چهار ستونی .... / مزایده, مزایده یک دستگاه جک چهار ستونی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983941/مزایده-انواع-شاخه-آهن-14'>مزایده انواع شاخه آهن 14  / آگهی مزایده,مزایده انواع شاخه آهن 14 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983942/مزایده-پلاک-ثبتی-10598-فرعی-بخش-ده-مشهد'>مزایده پلاک ثبتی 10598 فرعی بخش ده مشهد / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 10598 فرعی بخش ده مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983943/مزایده-یک-دستگاه-وانت-نیسان'>مزایده یک دستگاه وانت نیسان / مزایده, مزایده یک دستگاه وانت نیسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983945/مزایده-یک-قطعه-زمین-4-دانگ-مشاع-بخش-دو-سبزوار'>مزایده یک قطعه زمین 4 دانگ مشاع بخش دو سبزوار  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین 4 دانگ مشاع بخش دو سبزوار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983947/مزایده-یک-دستگاه-تلویزیون-رنگی--نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه تلویزیون رنگی...نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه تلویزیون رنگی...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983949/مزایده-فروش-یکدستگاه-خط-کامل-انجماد-مرغ-310-کیلووات'>مزایده فروش یکدستگاه خط کامل انجماد مرغ 310 کیلووات / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خط کامل انجماد مرغ 310 کیلووات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983951/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-مسکونی-تجاری-اداری-زراعی'>مزایده فروش تعدادی از املاک مسکونی تجاری اداری زراعی  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک مسکونی تجاری اداری زراعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983953/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-ROA'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو ROA  / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو پژو ROA </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983954/مزایده-فروش-یکدستگاه-کامیون-کمپرسی-سبز-1921'>مزایده فروش یکدستگاه کامیون کمپرسی سبز 1921 / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه کامیون کمپرسی سبز 1921</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983956/مزایده-فروش-تعداد-4-رقبه-از-املاک-مازاد'>مزایده فروش تعداد 4 رقبه از املاک مازاد  / مزایده,مزایده فروش تعداد 4 رقبه از املاک مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983959/مزایده-یک-دستگاه-آسیاب-(خردکن-مواد-پلاستیک)-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه آسیاب (خردکن مواد پلاستیک)  نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده یک دستگاه آسیاب (خردکن مواد پلاستیک)  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983960/مزایده-ششدانگ-پلاک1316-فرعی-از-88-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک1316 فرعی از 88 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک1316 فرعی از 88 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983961/مزایده-فروش-یکدستگاه-بتونیر-(خلاطه)-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه بتونیر (خلاطه) نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه بتونیر (خلاطه) نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983962/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-پیکان'>مزایده یک دستگاه خودروی پیکان / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه خودروی پیکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983963/مزایده-5-1-دانگ-مشاع-از-پلاک-719-فرعی-و-پلاک-1179-فرعی'>مزایده 5.1 دانگ مشاع از پلاک 719 فرعی و پلاک 1179 فرعی  / مزایده,مزایده 5.1 دانگ مشاع از پلاک 719 فرعی و پلاک 1179 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983964/مزایده-فروش-یک-دستگاه-جک-سوسماری-3-تن-و--'>مزایده فروش یک دستگاه جک سوسماری 3 تن و ... / آگهی مزایده , مزایده فروش یک دستگاه جک سوسماری 3 تن و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983965/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-وانت-سایپا-151'>مزایده یک دستگاه خودروی وانت سایپا 151 / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه خودروی وانت سایپا 151</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983967/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-ده-مشهد'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش ده مشهد / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش ده مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983968/مزایده-فروش-یک-دستگاه-تراکتور-زراعی'>مزایده فروش یک دستگاه تراکتور زراعی / آگهی مزایده , مزایده فروش یک دستگاه تراکتور زراعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983970/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-مساحت-245متر'>مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 245متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 245متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983971/مزایده-فروش-تعدادی-موتورسیکلت-سنگین'>مزایده فروش تعدادی موتورسیکلت سنگین / مزایده, مزایده فروش تعدادی موتورسیکلت سنگین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983972/مزایده-فروش-دستگاه-رتیارد-و-پمپ-باد'>مزایده فروش دستگاه رتیارد و پمپ باد / آگهی مزایده ,  مزایده فروش دستگاه رتیارد و پمپ باد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983974/مزایده-ششدانگ-اعیان-مسکونی-پلاک-70644-غیرمنقول'>مزایده ششدانگ اعیان مسکونی پلاک 70644 غیرمنقول / مزایده,مزایده ششدانگ اعیان مسکونی پلاک 70644 غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983975/تجدید-مزایده-یکباب-غرفه-حمل-و-نقلی-در-پایانه-بار'>تجدید مزایده یکباب غرفه حمل و نقلی در پایانه بار / آگهی تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای، تجدید مزایده یکباب غرفه حمل و نقلی در پایانه بار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983977/مزایده-یک-دستگاه-سواری-سمند'>مزایده یک دستگاه سواری سمند / مزایده,مزایده یک دستگاه سواری سمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983978/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-نه-مشهد-اسناد-رهنی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش نه مشهد اسناد رهنی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش نه مشهد اسناد رهنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983980/مزایده-خودروی-سواری-ام-وی-ام'>مزایده خودروی سواری ام وی ام  / مزایده,مزایده خودروی سواری ام وی ام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983982/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-2669متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 2669متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 2669متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983983/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-رنو-تندر'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری رنو تندر / آگهی مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو سواری رنو تندر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983984/مزایده-ساختمان-قدیمی-مدرسه-راهنمایی-رازی'>مزایده ساختمان قدیمی مدرسه راهنمایی رازی / آگهی مزایده, مزایده ساختمان قدیمی مدرسه راهنمایی رازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983985/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-172-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 172 متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 172 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983988/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-آبی-بخش-هفت'>مزایده یک قطعه زمین زراعی آبی بخش هفت / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی آبی بخش هفت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983990/مزایده-بهره-برداری-از-مجموعه-رفاهی'>مزایده  بهره برداری از مجموعه رفاهی  / آگهی مزایده عمومی, مزایده  بهره برداری از مجموعه رفاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983991/مزایده-پلاک-1429-فرعی-مساحت-337-2متر'>مزایده پلاک 1429 فرعی مساحت 337.2متر  / مزایده,مزایده پلاک 1429 فرعی مساحت 337.2متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983994/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-دنا-تیپ-EF7'>مزایده فروش یک دستگاه خودرو دنا تیپ EF7 / آگهی مزایدهف مزایده فروش یک دستگاه خودرو دنا تیپ EF7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983995/مزایده-ششدانگ-دو-قطعه-زمین-همجوار'>مزایده ششدانگ دو قطعه زمین همجوار / مزایده,مزایده ششدانگ دو قطعه زمین همجوار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983996/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سمند-ایکس-ال'>مزایده یک دستگاه خودرو سمند ایکس ال / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو سمند ایکس ال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983998/تجدید-مزایده-واگذاری-امتیاز-بهره-برداری-از-پارکینگ-طبقاتی-خاتم'>تجدید مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از پارکینگ طبقاتی خاتم  / تجدید آگهی مزایده، مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از پارکینگ طبقاتی خاتم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/983999/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-بخش-یک-ساوه'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی بخش یک ساوه / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی بخش یک ساوه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984002/مزایده-یکقطعه-زمین-مساحت-325-مترمربع'>مزایده یکقطعه زمین مساحت 325 مترمربع  / مزایده,مزایده یکقطعه زمین مساحت 325 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984005/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-پلاک-دو-فرعی'>مزایده ششدانگ یکباب منزل پلاک دو فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل پلاک دو فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984008/مزایده-اجاره-یک-مورد-املاک--نوبت-دوم'>مزایده اجاره یک مورد املاک - نوبت دوم  / اگهی حراج , مزایده اجاره یک مورد املاک - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984009/مزایده-ملک-شماره-510-مرحله-دوم'>مزایده ملک شماره 510 مرحله دوم / مزایده,مزایده ملک شماره 510 مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984010/مزایده-واگذاری-فضای-اختصاص-یافته-به-سالن-کنسرت--'>مزایده واگذاری فضای اختصاص یافته به سالن کنسرت ... / آگهی مزایده ، مزایده واگذاری فضای اختصاص یافته به سالن کنسرت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984013/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-صد-و-بیست-متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت صد و بیست متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت صد و بیست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984016/مزایده-پلاک-ثبتی-9-703-بخش-4-گلپایگان'>مزایده پلاک ثبتی 9/703 بخش 4 گلپایگان  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 9/703 بخش 4 گلپایگان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984017/مزایده-واگذاری-مجموعه-های-ورزشی'>مزایده واگذاری مجموعه های ورزشی  / آگهی مزایده ، مزایده واگذاری مجموعه های ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984018/مزایده-فروش-7-دستگاه-جوش-co2'>مزایده فروش 7 دستگاه جوش co2  / آگهی مزایده، مزایده فروش 7 دستگاه جوش co2 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984020/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-162-1650'>مزایده پلاک ثبتی شماره 162/1650  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 162/1650 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984023/مزایده-زمین-مزروعی-پلاک-ثبتی-سه-فرعی'>مزایده زمین مزروعی پلاک ثبتی سه فرعی / مزایده,مزایده زمین مزروعی پلاک ثبتی سه فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984024/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-وانت-پیکاپ--تجدید'>مزایده  یک دستگاه خودرو وانت پیکاپ - تجدید / آگهی تجدید مزایده عمومی, مزایده  یک دستگاه خودرو وانت پیکاپ - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984025/مزایده-پلاک-ثبتی-با-قدمت-بالای-40-سال'>مزایده پلاک ثبتی با قدمت بالای 40 سال  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی با قدمت بالای 40 سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984026/تجدید-فراخوان-مزایده-فروش-مقدار-تقریبی-900-کیلوگرم-کاتالیست--'>تجدید فراخوان مزایده فروش مقدار تقریبی 900 کیلوگرم کاتالیست .. / تجدید فراخوان مزایده عمومی ، فراخوان مزایده فروش مقدار تقریبی 900 کیلوگرم کاتالیست ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984027/مزایده-ملک-بخش-سه-سنندج-نوبت-اول'>مزایده ملک بخش سه سنندج نوبت اول / مزایده,مزایده ملک بخش سه سنندج نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984028/مزایده-فروش-یکدستگاه-بورینگ-با-اسپیندل-و-میزکار--'>مزایده فروش یکدستگاه بورینگ با اسپیندل و میزکار... / مزایده , مزایده فروش یکدستگاه بورینگ با اسپیندل و میزکار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984029/مزایده-دستگاه-گیربکس-سه-تنی-و-چهارتنی'>مزایده دستگاه گیربکس سه تنی و چهارتنی  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده دستگاه گیربکس سه تنی و چهارتنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984030/مزایده-پلاک-ثبتی-بصورت-باغ-انگور-مرحله-دوم'>مزایده پلاک ثبتی بصورت باغ انگور مرحله دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بصورت باغ انگور مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984032/مزایده-ضایعات-آهن-پلاستیک--لاک-و-دستگاه-های-مستعمل'>مزایده ضایعات آهن پلاستیک ، لاک و دستگاه های مستعمل / آگهی مزایده , مزایده ضایعات آهن پلاستیک ، لاک و دستگاه های مستعمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984034/مزایده-ششدانگ-پلاک-79-فرعی-مساحت-268-50متر'>مزایده ششدانگ پلاک 79 فرعی مساحت 268.50متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 79 فرعی مساحت 268.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984036/مزایده-فروش-سواری-بنز-180S'>مزایده فروش سواری بنز 180S / مزایده , مزایده فروش سواری بنز 180S</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984037/مزایده-ششدانگ-پلاک-3569-و-3570-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک 3569 و 3570 فرعی  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 3569 و 3570 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984039/مزایده-دستگاه-تراش-کارکرده'>مزایده دستگاه تراش کارکرده  / مزایده,مزایده دستگاه تراش کارکرده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984040/مزایده-سند-مالکیت-آپارتمان-مساحت-100-15متر'>مزایده سند مالکیت آپارتمان مساحت 100.15متر / مزایده,مزایده سند مالکیت آپارتمان مساحت 100.15متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984044/مزایده-پلاک-ثبتی-1554-و-1555-فرعی'>مزایده پلاک ثبتی 1554 و 1555 فرعی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 1554 و 1555 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984047/مزایده-ششدانگ-مغازه-مساحت-3-50متر'>مزایده ششدانگ مغازه مساحت 3.50متر  / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه مساحت 3.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984049/مزایده-فروش-اجناس-مازاد'>مزایده  فروش اجناس مازاد  / آگهی مزایده ,مزایده  فروش اجناس مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984050/مزایده-یک-دستگاه-ترانس-جوشکاری-630-آمپری'>مزایده یک دستگاه ترانس جوشکاری 630 آمپری  / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده یک دستگاه ترانس جوشکاری 630 آمپری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984051/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-سواری-بنز-تیپ-240C'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری بنز تیپ 240C  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری بنز تیپ 240C </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984052/مزایده-منزل-مسکونی-بخش-سه-سبزوار'>مزایده منزل مسکونی بخش سه سبزوار  / مزایده,مزایده منزل مسکونی بخش سه سبزوار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984056/مزایده-ششدانگ-ملک-شماره-45-فرعی'>مزایده ششدانگ ملک شماره 45 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ ملک شماره 45 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984057/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-تیبا-2-هاچ-بک'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری تیبا 2 هاچ بک  / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سواری تیبا 2 هاچ بک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984059/مزایده-فروش-تعداد-6000-عدد-ماسک-موی-بدون-آبکشی'>مزایده فروش تعداد 6000 عدد ماسک موی بدون آبکشی / آگهی مزایده , مزایده فروش تعداد 6000 عدد ماسک موی بدون آبکشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984060/مزایده-پلاک-ثبتی-6720-322-بخش-دو-تهران'>مزایده پلاک ثبتی 6720/322 بخش دو تهران / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 6720/322 بخش دو تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984061/مزایده-آپارتمان-مشاعی-بخش-یازده-تهران'>مزایده آپارتمان مشاعی بخش یازده تهران / مزایده,مزایده آپارتمان مشاعی بخش یازده تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984063/مزایده-زمین-مزروعی-بخش-هشت-کرمانشاه'>مزایده زمین مزروعی بخش هشت کرمانشاه / مزایده,مزایده زمین مزروعی بخش هشت کرمانشاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984067/مزایده-ساختمان-مساحت-58-متر'>مزایده ساختمان مساحت 58 متر  / مزایده,مزایده ساختمان مساحت 58 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984068/مزایده-واگذاری-به-اجاره-زمین-زراعی--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری به اجاره زمین زراعی - نوبت دوم  / مزایده ، مزایده  واگذاری به اجاره زمین زراعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984073/مزایده-واگذاری-بوفه-و-انتشارات-دانشجویی'>مزایده واگذاری بوفه و انتشارات دانشجویی / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری بوفه و انتشارات دانشجویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984075/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-عرصه-دویست-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه دویست متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه دویست متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984077/مزایده-واگذاری-به-اجاره-یک-باب-ساختمان-همراه-سه-باب-مغازه-با-کاربری-تجاری'>مزایده واگذاری به اجاره یک باب ساختمان  همراه سه باب مغازه با کاربری تجاری / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری به اجاره یک باب ساختمان  همراه سه باب مغازه با کاربری تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984079/مزایده-زمین-محصور-با-دیوار-و-درب'>مزایده زمین محصور با دیوار و درب / مزایده,مزایده زمین محصور با دیوار و درب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984082/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-465-5متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 465.5متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 465.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984084/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-مساحت-30000متر'>مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت 30000متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت 30000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984089/مزایده-ساختمان-مسکونی-مساحت-211متر'>مزایده ساختمان مسکونی مساحت 211متر  / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی مساحت 211متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984090/مزایده-فروش-یک-خط-تلفن-همراه'>مزایده فروش یک خط تلفن همراه  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یک خط تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984091/مزایده-امور-مربوط-به-تفکیکی-از-مبدا-منطقه'>مزایده امور مربوط به تفکیکی از مبدا منطقه  / آگهی مزایده عمومی, مزایده امور مربوط به تفکیکی از مبدا منطقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984092/مزایده-زمین-تجاری-مسکونی-مساحت-660متر'>مزایده زمین تجاری مسکونی مساحت 660متر / مزایده,مزایده زمین تجاری مسکونی مساحت 660متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984093/مزایده-فروش-4-دستگاه-آپارتمان-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش 4 دستگاه آپارتمان مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش 4 دستگاه آپارتمان مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984094/مزایده-کولر-گازی-و-ویترین-و-مبلمان'>مزایده کولر گازی و ویترین و مبلمان / آگهی مزایده اموال غیر منقول, مزایده کولر گازی و ویترین و مبلمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984096/مزایده-کولر-اسپیلت-یخچال-6-فوت-سفید'>مزایده کولر اسپیلت، یخچال 6 فوت سفید / آگهی مزایده، مزایده کولر اسپیلت، یخچال 6 فوت سفید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984097/مزایده-آپارتمان-مسکونی-100-15متر'>مزایده آپارتمان مسکونی 100.15متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی 100.15متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984098/مزایده-فروش-یکدستگاه-سرسیلندر-کماتسور-بولدوزر--'>مزایده فروش یکدستگاه سرسیلندر کماتسور بولدوزر.... / آگهی مزایده اموال , مزایده فروش یکدستگاه سرسیلندر کماتسور بولدوزر....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984100/مزایده-فروش-تراکتور-و-ادوات-آن'>مزایده فروش تراکتور و ادوات آن / آگهی مزایده عمومی یک مرحله,مزایده فروش تراکتور و ادوات آن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984101/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-اپارتمان-مساحت-59-52متر'>مزایده سه دانگ مشاع از اپارتمان مساحت 59.52متر  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از اپارتمان مساحت 59.52متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984102/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-جک-آراز-مدل-1388'>مزایده یک دستگاه خودرو جک آراز مدل 1388 / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو جک آراز مدل 1388</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984104/مزایده-اجاره-بیلبورد-نوبت-دوم'>مزایده اجاره بیلبورد- نوبت دوم  / آگهی مزایده,مزایده اجاره بیلبورد - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984105/مزایده-ششدانگ-زمین-مسکونی-اسناد-رهنی'>مزایده ششدانگ زمین مسکونی اسناد رهنی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مسکونی اسناد رهنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984106/مزایده-سواری-رنو-ال-90-(تندر)-مدل-1394'>مزایده سواری رنو ال 90 (تندر) مدل 1394 / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده سواری رنو ال 90 (تندر) مدل 1394</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984108/مزایده-زمین-مزروعی-بخش-شش-ثبت-علی-آباد-کتول'>مزایده زمین مزروعی بخش شش ثبت علی آباد کتول  / مزایده,مزایده زمین مزروعی بخش شش ثبت علی آباد کتول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984110/مزایده-فروش-پرینتر-سه-کاره-و-ال-سی-دی-پلاسما--نوبت-دوم'>مزایده فروش پرینتر سه کاره و ال سی دی پلاسما... نوبت دوم / آگهی مزایده اموال غیر منقول , مزایده فروش پرینتر سه کاره و ال سی دی پلاسما... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984113/تجدید-مزایده-فروش-26-دستگاه-انواع-ماشین-آلات-سبک-و-سنگین'>تجدید مزایده فروش 26 دستگاه انواع ماشین آلات سبک و سنگین / آگهی تجدید مزایده ، تجدید مزایده فروش 26 دستگاه انواع ماشین آلات سبک و سنگین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984114/مزایده-فروش-املاک-مازاد-تحت-مالکیت'>مزایده فروش املاک مازاد تحت مالکیت  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد تحت مالکیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984115/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-مزدا-دو-کابین'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری مزدا دو کابین / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو سواری مزدا دو کابین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984116/مزایده-مایع-ظرفشویی'>مزایده مایع ظرفشویی  / اگهی مزایده , مزایده مایع ظرفشویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984118/مزایده-دو-واحد-قولنامه-ای-از-پلاک-ثبتی-4702-3-نوبت-اول'>مزایده دو واحد قولنامه ای از پلاک ثبتی 4702/3 نوبت اول / مزایده,مزایده دو واحد قولنامه ای از پلاک ثبتی 4702/3 نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984120/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-ماکسیما'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری ماکسیما  / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری ماکسیما </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984122/مزایده-یک-قطعه-زمین-بخش-شش-علی-آباد-کتول'>مزایده یک قطعه زمین بخش شش علی آباد کتول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین بخش شش علی آباد کتول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984124/تجدید-مزایده-مخزن-همزن-دو-جدار-استیل-و--'>تجدید مزایده مخزن همزن دو جدار استیل و ... / آگهی تجدید مزایده, تجدید مزایده مخزن همزن دو جدار استیل و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984128/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-ملک-عرصه-57-6متر'>مزایده سه دانگ مشاع از ملک عرصه 57.6متر  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ملک عرصه 57.6متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984129/آگهی-مزایده-واگذاری-امورات-کارت-پارک-خیابانهای'>آگهی مزایده واگذاری امورات کارت پارک خیابانهای / آگهی مزایده ،آگهی مزایده واگذاری امورات کارت پارک خیابانهای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984131/مزایده-بلوک-سبک-پوکه-ای-سیمانی-و--'>مزایده بلوک سبک پوکه ای سیمانی و ... / آگهی مزایده مال منقول, مزایده بلوک سبک پوکه ای سیمانی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984132/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-159-94متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 159.94متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 159.94متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984133/مزایده-ساختمان-دو-طبقه-مساحت-360-متر'>مزایده ساختمان دو طبقه مساحت 360 متر / مزایده,مزایده ساختمان دو طبقه مساحت 360 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984134/مزایده-فروش-تعدادی-اموال-مازاد-و-اسقاط--نوبت-سوم'>مزایده فروش تعدادی اموال مازاد و اسقاط - نوبت سوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش تعدادی اموال مازاد و اسقاط - نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984135/مزایده-یک-دستگاه-کمپرسور-اینکرسول'>مزایده یک دستگاه کمپرسور اینکرسول  / آگهی مزایده اموال غیر منقول, مزایده یک دستگاه کمپرسور اینکرسول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984138/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-41986-فرعی'>مزایده پلاک ثبتی شماره 41986 فرعی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 41986 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984140/مزایده-ششدانگ-محل-شرکت-تولیدی-شیشه-دو-جداره--دستگاه-شستشو-شیشه'>مزایده ششدانگ محل شرکت تولیدی شیشه دو جداره ، دستگاه شستشو شیشه / مزایده,مزایده ششدانگ محل شرکت تولیدی شیشه دو جداره ، دستگاه شستشو شیشه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984141/مزایده-خودروی-نیسان'>مزایده خودروی نیسان / اگهی مزایده , مزایده خودروی نیسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984142/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-89-متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 89 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 89 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984143/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-5-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه 5 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه 5 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984144/مزایده-فروش-دو-دستگاه-کولر-گازی--'>مزایده فروش دو دستگاه کولر گازی... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش دو دستگاه کولر گازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984147/مزایده-ششدانگ-دو-قطعه-زمین-مساحت-125-5متر'>مزایده ششدانگ دو قطعه زمین مساحت 125.5متر / مزایده,مزایده ششدانگ دو قطعه زمین مساحت 125.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984148/مزایده-فروش-یخچال-ویترینی'>مزایده فروش یخچال ویترینی / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یخچال ویترینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984149/مزایده-اجاره-تعداد-38-کلاس-پیش-دبستانی-ضمیمه-مدارس'>مزایده اجاره  تعداد 38 کلاس پیش دبستانی ضمیمه مدارس / آگهی مزایده,مزایده اجاره  تعداد 38 کلاس پیش دبستانی ضمیمه مدارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984150/مزایده-عرصه-و-اعیان-و-تجهیزات-و-مستحدثات--خودرو-وانت-نیسان'>مزایده عرصه و اعیان و تجهیزات و مستحدثات ، خودرو وانت نیسان / مزایده,مزایده عرصه و اعیان و تجهیزات و مستحدثات ، خودرو وانت نیسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984151/مزایده-واگذاری-خودروهای-مستعمل-و-اسقاطی--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری خودروهای مستعمل و اسقاطی...نوبت دوم  / مزایده, مزایده واگذاری خودروهای مستعمل و اسقاطی...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984153/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-مساحت-450-متر'>مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت 450 متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت 450 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984154/مزایده-ششدانگ-یکباب-گاوداری-بخش-دو-نیشابور'>مزایده ششدانگ یکباب گاوداری بخش دو نیشابور / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب گاوداری بخش دو نیشابور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984155/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-پراید'>مزایده فروش یک دستگاه خودرو پراید   / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه خودرو پراید  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984156/مزایده-یک-واحد-آپارتمان-نیمه-ساخته'>مزایده یک واحد آپارتمان نیمه ساخته / مزایده,مزایده یک واحد آپارتمان نیمه ساخته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984157/مزایده-ساید-بای-ساید-فریزر-7-کشاب--96-09-05'>مزایده ساید بای ساید، فریزر 7 کشاب...96.09.05 / آگهی مزایده، مزایده ساید بای ساید، فریزر 7 کشاب...96.09.05</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984158/مزایده-مقدار-4-26-دانگ-از-ششدانگ-زمین'>مزایده مقدار 4.26 دانگ از ششدانگ زمین / مزایده,مزایده مقدار 4.26 دانگ از ششدانگ زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984159/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-سمند-مدل-1389'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو سمند مدل 1389  / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودرو سمند مدل 1389 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984160/مزایده-2-5-دانگ-پلاک-ثبتی-نوبت-اول'>مزایده 2.5 دانگ پلاک ثبتی نوبت اول / مزایده,مزایده 2.5 دانگ پلاک ثبتی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984161/مزایده-یک-باب-منزل-مسکونی-به-مساحت-193-12-مترمربع'>مزایده یک باب منزل مسکونی به مساحت 193/12 مترمربع  / مزایده,مزایده یک باب منزل مسکونی به مساحت 193/12 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984162/مزایده-فروش-محصول-گریپ-فروت-تو-سرخ'>مزایده فروش  محصول گریپ فروت تو سرخ / مزایده ,مزایده فروش محصول گریپ فروت تو سرخ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984165/مزایده-دو-دانگ-از-ساختمان-مسکونی-206متر'>مزایده دو دانگ از ساختمان مسکونی 206متر / مزایده,مزایده دو دانگ از ساختمان مسکونی 206متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984166/مزایده-یک-باب-منزل-مسکونی'>مزایده یک باب منزل مسکونی / مزایده,مزایده یک باب منزل مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984167/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-پژو-پارس'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو پژو پارس / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودرو پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984169/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-389-66متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 389.66متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 389.66متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984170/مزایده-یک-باب-منزل-و-زمین-به-مساحت-6205-64-مترمربع'>مزایده یک باب منزل و زمین به مساحت 6205.64 مترمربع / مزایده,مزایده یک باب منزل و زمین به مساحت 6205.64 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984171/مزایده-فروش-املاک-مازاد-بر-نیاز-مخابرات-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز مخابرات نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز مخابرات نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984172/اصلاحیه-مزایده-تعداد-یک-دستگاه-خودروی-نیسان-وانت'>اصلاحیه مزایده تعداد یک دستگاه خودروی نیسان وانت  / اصلاحیه مزایده عمومی, مزایده تعداد یک دستگاه خودروی نیسان وانت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984173/مزایده-یک-واحد-تجاری-قطعه-38-تفکیکی'>مزایده یک واحد تجاری قطعه 38 تفکیکی  / مزایده,مزایده یک واحد تجاری قطعه 38 تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984175/مزایده-یک-دانگ-و-363-4-هزارم-یک-دانگ-مشاع'>مزایده یک دانگ و 363/4 هزارم یک دانگ مشاع  / مزایده,مزایده یک دانگ و 363/4 هزارم یک دانگ مشاع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984177/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-موقوفی-مساحت-156-5متر'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان موقوفی مساحت 156.5متر  / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان موقوفی مساحت 156.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984178/مزایده-فروش-خط-تولید-ایزوگام-و--'>مزایده فروش خط تولید ایزوگام و ... / مزایده , مزایده فروش خط تولید ایزوگام و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984179/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-2352-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 2352 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 2352 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984180/مزایده-ملک-بخش-هفت-اهواز'>مزایده ملک بخش هفت اهواز  / مزایده,مزایده ملک بخش هفت اهواز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984181/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پراید-131-مدل-1392-رنگ-نقره-ای-متالیک'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید 131 مدل 1392 رنگ نقره ای متالیک / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید 131 مدل 1392 رنگ نقره ای متالیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984184/مزایده-ششدانگ-خانه-مسکونی-227-9متر'>مزایده ششدانگ خانه مسکونی 227.9متر  / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مسکونی 227.9متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984185/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-225-25-مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین به مساحت 225/25 مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 225/25 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984186/مزایده-اراضی-کشاورزی'>مزایده اراضی کشاورزی / آگهی مزایده , مزایده اراضی کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984189/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-ملک-قولنامه-ای-شصت-متر'>مزایده سه دانگ از ششدانگ ملک قولنامه ای شصت متر / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ ملک قولنامه ای شصت متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984190/مزایده-یک-باب-آپارتمان-به-مساحت-63-72-مترمربع'>مزایده یک باب آپارتمان به مساحت 63/72 مترمربع / مزایده,مزایده یک باب آپارتمان به مساحت 63/72 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984193/مزایده-پلاک-ثبتی-226-فرعی-بخش-پنج-قم'>مزایده پلاک ثبتی 226 فرعی بخش پنج قم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 226 فرعی بخش پنج قم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984194/مزایده-اجاره-بازار-روز--رستوران-و-تعدادی-از-واحدهای-تجاری-مرحله-دوم'>مزایده اجاره بازار روز ، رستوران و تعدادی از واحدهای تجاری مرحله دوم / آگهی مزایده ، مزایده اجاره بازار روز ، رستوران و تعدادی از واحدهای تجاری مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984195/مزایده-یکباب-ملک-به-مساحت-حدود-125-مترمربع'>مزایده یکباب ملک به مساحت حدود 125 مترمربع / مزایده,مزایده یکباب ملک به مساحت حدود 125 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984196/مزایده-خودروی-سواری-پراید'>مزایده خودروی سواری پراید  / اگهی مزایده , مزایده خودروی سواری پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984199/مزایده-فروش-کارخانه-صنعتی-مساحت-عرصه-2250متر'>مزایده فروش کارخانه صنعتی مساحت عرصه 2250متر / مزایده,مزایده فروش کارخانه صنعتی مساحت عرصه 2250متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984201/مزایده-فروش-یک-دستگاه-اتومبیل-روآ-و--'>مزایده فروش یک دستگاه اتومبیل روآ و ... / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه اتومبیل روآ و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984202/مزایده-2-دانگ-و-723-هزارم-دانگ-مشاع-از-سه-دانگ'>مزایده 2 دانگ و 723 هزارم دانگ مشاع از سه دانگ / مزایده,مزایده 2 دانگ و 723 هزارم دانگ مشاع از سه دانگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984204/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-صد-و-نود-متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت صد و نود متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت صد و نود متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984205/مزایده-واگذاری-یکباب-مغازه-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری یکباب مغازه نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری یکباب مغازه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984206/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-پلاکهای-ثبتی'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان پلاکهای ثبتی / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان پلاکهای ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984207/مزایده-فروش-مواد-خام-CD-و--'>مزایده فروش مواد خام CD و ... / مزایده , مزایده فروش مواد خام CD و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984208/مزایده-مغازه-تجاری-به-مساحت-159-1-مترمربع'>مزایده مغازه تجاری به مساحت 159/1 مترمربع  / مزایده,مزایده مغازه تجاری به مساحت 159/1 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984210/مزایده-پلاک-151-562-مساحت-936متر'>مزایده پلاک 151.562 مساحت 936متر / مزایده,مزایده پلاک 151.562 مساحت 936متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984213/مزایده-منزل-مسکونی-یک-طبقه-عرصه-200-متر'>مزایده منزل مسکونی یک طبقه عرصه 200 متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی یک طبقه عرصه 200 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984214/مزایده-ششدانگ-محوطه-به-مساحت-حدود-6600-مترمربع'>مزایده ششدانگ محوطه به مساحت حدود 6600 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ محوطه به مساحت حدود 6600 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984215/مزایده-کوره-آهک'>مزایده کوره آهک / اگهی مزایده , مزایده کوره آهک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984218/مزایده-آپارتمان-تجاری-مساحت-65-27متر'>مزایده آپارتمان تجاری مساحت 65.27متر / مزایده,مزایده آپارتمان تجاری مساحت 65.27متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984219/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-4-شیراز'>مزایده پلاک ثبتی بخش 4 شیراز  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش 4 شیراز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984220/مزایده-سه-عدد-لپ-تاپ-و-چهار-عدد-تبلت-و--'>مزایده  سه عدد لپ تاپ و چهار عدد تبلت و ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده  سه عدد لپ تاپ و چهار عدد تبلت و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984221/اصلاحیه-مزایده-واگذاری-تخریب-سازه-های-بافت-جدید-و-قدیم-شهر'> اصلاحیه مزایده واگذاری تخریب سازه های بافت جدید و قدیم شهر / اصلاحیه مزایده عمومی, مزایده واگذاری تخریب سازه های بافت جدید و قدیم شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984222/مزایده-معادل-42-521-سهم-از-یکصد-سهم-پلاک-ثبتی'>مزایده معادل 42.521 سهم از یکصد سهم پلاک ثبتی / مزایده,مزایده معادل 42.521 سهم از یکصد سهم پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984225/مزایده-54-سهم-از-صد-سهم-پلاک-ثبتی-آپارتمان-تجاری'>مزایده 54 سهم از صد سهم پلاک ثبتی آپارتمان تجاری / مزایده,مزایده 54 سهم از صد سهم پلاک ثبتی آپارتمان تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984227/مزایده-ساختمان-دو-طبقه-دو-خوابه-عرصه-220-متر'>مزایده ساختمان دو طبقه دو خوابه عرصه 220 متر / مزایده,مزایده ساختمان دو طبقه دو خوابه عرصه 220 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984228/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-استیجاری-از-آغل-های-دامی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری بهره برداری استیجاری از آغل های دامی- نوبت دوم  / آگهی مزایده,مزایده واگذاری بهره برداری استیجاری از آغل های دامی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984232/مزایده-22-دستگاه-خودرو-سبک-قابل-شماره-گذاری--'>مزایده 22 دستگاه خودرو سبک قابل شماره گذاری... / آگهی مزایده عمومی، مزایده 22 دستگاه خودرو سبک قابل شماره گذاری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984233/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پیکاپ'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پیکاپ / آگهی مزایده عمومی ,مزایده یک دستگاه خودروی سواری پیکاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984234/مزایده-سه-دانگ-پلاک-ثبتی-3406-1-منزل-مسکونی-قدیمی'>مزایده سه دانگ پلاک ثبتی 3406.1 منزل مسکونی قدیمی / مزایده,مزایده سه دانگ پلاک ثبتی 3406.1 منزل مسکونی قدیمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984236/مزایده-ملک-به-پلاک-ثبتی-2-3258-نوبت-دوم'>مزایده ملک به پلاک ثبتی 2/3258 نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک به پلاک ثبتی 2/3258 نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984239/مزایده-واگذاری-تعداد-سه-قطعه-زمین-مسکونی'>مزایده واگذاری تعداد سه قطعه زمین مسکونی  / مزایده,مزایده واگذاری تعداد سه قطعه زمین مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984241/مزایده-فروش-ضایعات-آهن--چوب'>مزایده فروش ضایعات آهن ، چوب  / اگهی مزایده عمومی , مزایده فروش ضایعات آهن ، چوب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984244/مزایده-واگذاری-حوضچه-های-پرورش-ماهی-امامزاده-سید-محمد-(ع)'>مزایده واگذاری حوضچه های پرورش ماهی امامزاده سید محمد (ع)  / مزایده واگذاری حوضچه های پرورش ماهی امامزاده سید محمد (ع) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984245/مزایده-مجموعه-دامداری--نوبت-دوم'>مزایده مجموعه دامداری - نوبت دوم  / آگهی مزایده، مزایده مجموعه دامداری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984249/مزایده-یکدستگاه-کامیونت-زامیاد-زد-24-اف-مدل-1384-نوبت-دوم'>مزایده یکدستگاه کامیونت زامیاد زد 24 اف مدل 1384 نوبت دوم / آگهی مزایده ، مزایده یکدستگاه کامیونت زامیاد زد 24 اف مدل 1384  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984250/مزایده-بهره-برداری-از-غرفه-میوه-و-تره-بار'>مزایده بهره برداری از غرفه میوه و تره بار / آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری از غرفه میوه و تره بار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984251/تجدید-مزایده-تعداد-یک-دستگاه-نیسان-کمپرسی--'>تجدید مزایده تعداد یک دستگاه نیسان کمپرسی...  / تجدید مزایده ، مزایده تعداد یک دستگاه نیسان کمپرسی... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984252/مزایده-فروش-املاک-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش املاک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984254/مزایده-اجاره-قسمتی-از-ساختمان-سما-نوبت-دوم'>مزایده اجاره قسمتی از ساختمان سما- نوبت دوم / آگهی مزایده، مزایده اجاره قسمتی از ساختمان سما- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984255/مزایده-فروش-لوازم-یدکی-ماشین-سانگ-یانگ-نوبت-دوم'>مزایده فروش لوازم یدکی ماشین سانگ یانگ نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش لوازم یدکی ماشین سانگ یانگ نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984256/مزایده-فروش-مستغلات-و-واحدهای-تجاری-تک-مرحله-ای'>مزایده فروش مستغلات و واحدهای تجاری تک مرحله ای  / مزایده,مزایده فروش مستغلات و واحدهای تجاری تک مرحله ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984258/مزایده-اجاره-لایت-باکس-نوبت-دوم'>مزایده اجاره لایت باکس نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره لایت باکس نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984260/مزایده-قطعه-زمینی-مساحت-568متر'>مزایده قطعه زمینی مساحت 568متر / مزایده,مزایده قطعه زمینی مساحت 568متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984263/مزایده-فروش-دو-قطعه-زمین-از-تفکیکی-شهرداری'>مزایده فروش دو قطعه زمین از تفکیکی شهرداری / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین از تفکیکی شهرداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984264/مزایده-ششدانگ-یک-واحد-تجاری-مساحت-کل-37-4متر'>مزایده ششدانگ یک واحد تجاری مساحت کل 37.4متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد تجاری مساحت کل 37.4متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984267/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-یکباب-خانه-596-46متر'>مزایده سه دانگ مشاع از یکباب خانه 596.46متر  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از یکباب خانه 596.46متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984270/مزایده-اجاره-2-عدد-بیلبورد-نوبت-دوم'>مزایده اجاره 2 عدد بیلبورد نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره 2 عدد بیلبورد نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984272/مزایده-واگذاری-اجاره-ساختمان-کشتارگاه'>مزایده واگذاری اجاره ساختمان کشتارگاه  / آگهی مزایده، مزایده واگذاری اجاره ساختمان کشتارگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984273/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-مازاد-و-تملیکی'>مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد و تملیکی  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد و تملیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984275/مزایده-اجاره-محوطه-سوله'>مزایده اجاره محوطه سوله / آگهی مزایده, مزایده اجاره محوطه سوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984276/مزایده-پلاک-ثبتی-15-فرعی-از-2149-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 15 فرعی از 2149 اصلی  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 15 فرعی از 2149 اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984278/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پراید-تیپ-جی-ایکس-آی'>مزایده یک دستگاه سواری پراید تیپ جی ایکس آی / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه سواری پراید تیپ جی ایکس آی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984279/مزایده-اجاره-تعدادی-از-موقوفات-نوبت-دوم'>مزایده اجاره تعدادی از موقوفات نوبت دوم / آگهی مزایده کتبی , مزایده اجاره تعدادی از موقوفات نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984280/مزایده-فروش-زمین-های-موسوم-به-نسیم-و-صبای-دو-نوبت-سوم-96-9-4'>مزایده فروش زمین های موسوم به نسیم و صبای دو نوبت سوم 96.9.4 / مزایده,مزایده فروش زمین های موسوم به نسیم و صبای دو نوبت سوم 96.9.4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984281/مزایده-فروش-تعداد-4-دستگاه-اتوبوس-بنز-302'>مزایده فروش تعداد 4 دستگاه اتوبوس بنز 302 / آگهی مزایده، مزایده فروش تعداد 4 دستگاه اتوبوس بنز 302</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984282/مزایده-سواری-پراید-نقره-ای-مدل-1385'>مزایده سواری پراید نقره ای مدل 1385 / مزایده,مزایده سواری پراید نقره ای مدل 1385</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984283/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مسکونی-قطعه-نه-تفکیکی'>مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی قطعه نه تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی قطعه نه تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984285/مزایده-اجاره-سالن-ورزشی--نوبت-دوم'>مزایده اجاره سالن ورزشی  - نوبت دوم  / آگهی مزایده، مزایده اجاره سالن ورزشی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984286/مزایده-فروش-8-مورد-املاک'>مزایده فروش 8 مورد املاک  / مزایده,مزایده فروش 8 مورد املاک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984288/مزایده-فروش-8-دستگاه-خودرو'>مزایده فروش 8 دستگاه خودرو / مزایده, مزایده فروش 8 دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984290/مزایده-یک-دستگاه-سواری'>مزایده یک دستگاه سواری / مزایده ,مزایده یک دستگاه سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984291/مزایده-بوفه-دانشجویان--نوبت-دوم'>مزایده بوفه دانشجویان  - نوبت دوم  / آگهی مزایده، مزایده بوفه دانشجویان  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984293/مزایده-واگذاری-محل-غرفه-فروش-گل-و-گیاه'>مزایده واگذاری محل غرفه فروش گل و گیاه / آگهی حراج حضوری, مزایده واگذاری محل غرفه فروش گل و گیاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984296/مزایده-آپارتمان-مساحت-63-21متر'>مزایده آپارتمان مساحت 63.21متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 63.21متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984298/تجدید-مزایده-چاپ-و-تکثیر-دانشجویی-و-فروشگاه-کتاب-و-لوازم-التحریر-و--'>تجدید مزایده چاپ و تکثیر دانشجویی و فروشگاه کتاب و لوازم التحریر و ...  / آگهی تجدید مزایده , تجدید مزایده چاپ و تکثیر دانشجویی و فروشگاه کتاب و لوازم التحریر و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984299/مزایده-خانه-مسکونی-مساحت-306-71متر'>مزایده خانه مسکونی مساحت 306.71متر / مزایده,مزایده خانه مسکونی مساحت 306.71متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984302/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-232-14متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 232.14متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 232.14متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984304/مزایده-محل-غرفه-کافی-شاپ'>مزایده محل غرفه کافی شاپ / مزایده,مزایده محل غرفه کافی شاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984305/مزایده-اجاره-محل-غرفه-ساندویچی-پارک-رضوی-'>مزایده اجاره محل غرفه ساندویچی پارک رضوی.. / آگهی مزایده، مزایده اجاره محل غرفه ساندویچی پارک رضوی..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984307/تجدید-مزایده-3-دستگاه-خودرو'>تجدید مزایده 3 دستگاه خودرو / مزایده, تجدید مزایده 3 دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984310/مزایده-یک-واحد-مسکونی-مساحت-197متر-نوبت-دوم'>مزایده یک واحد مسکونی مساحت 197متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک واحد مسکونی مساحت 197متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984312/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-110-1متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 110.1متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 110.1متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984313/مزایده-فروش-یکدستگاه-سمند-مدل-1389-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه سمند مدل 1389 نوبت دوم / آگهی مزایده حضوری (حراج) , مزایده فروش یکدستگاه سمند مدل 1389 نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984315/مزایده-ششدانگ-خانه-مساحت-974-68متر'>مزایده ششدانگ خانه مساحت 974.68متر / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مساحت 974.68متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984317/مزایده-رنگ-اسپری--چسب-و--'>مزایده رنگ اسپری ، چسب و ...  / مزایده , مزایده رنگ اسپری ، چسب و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984319/مزایده-اعیانی-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-219-59متر'>مزایده اعیانی ششدانگ یکباب خانه مساحت 219.59متر / مزایده,مزایده اعیانی ششدانگ یکباب خانه مساحت 219.59متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984324/مزایده-فروش-املاک-با-کاربری-صنعتی-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک با کاربری صنعتی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش املاک با کاربری صنعتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984326/مزایده-فروش-تعدادی-گاو-حذفی-و-تلیسه-حذفی-غیرآبستن-و-گوساله-نر'>مزایده فروش تعدادی گاو حذفی و تلیسه حذفی غیرآبستن و گوساله نر / آگهی مزایده, مزایده فروش تعدادی گاو حذفی و تلیسه حذفی غیرآبستن و گوساله نر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984327/مزایده-اجاره-محل-اتاق-پزشک-درمانگاه'>مزایده اجاره محل اتاق پزشک درمانگاه / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره محل اتاق پزشک درمانگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984328/مزایده-اجاره-مرکز-همایش-های-شهر-تجدید-نوبت-دوم'>مزایده اجاره مرکز همایش های شهر تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده عمومی ، مزایده اجاره مرکز همایش های شهر تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984331/مزایده-عمومی-بهره-برداری-از-جایگاه-سی-ان-جی--نوبت-دوم'>مزایده عمومی بهره برداری از جایگاه سی ان جی - نوبت دوم   / مزایده عمومی ,  مزایده عمومی بهره برداری از جایگاه سی ان جی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984333/مزایده-فروش-زمین-های-به-پلاک-1792-965-و-1793-6292-و-1792-1147'>مزایده فروش زمین های به پلاک 1792/965 و 1793/6292 و 1792/1147 / مزایده,مزایده فروش زمین های به پلاک 1792/965 و 1793/6292 و 1792/1147</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984334/مزایده-مکان-پارکینگ'>مزایده مکان پارکینگ / مزایده ,مزایده مکان پارکینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984335/مزایده-اجاره-پارکینگ-خودروهای-سنگین-نوبت-دوم-چاپ-اول'> مزایده اجاره پارکینگ خودروهای سنگین- نوبت  دوم چاپ اول / آگهی مزایده , مزایده اجاره پارکینگ خودروهای سنگین- نوبت دوم چاپ اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984337/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت85-20متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت85.20متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت85.20متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984339/مزایده-فراخوان-عمومی-ارزیابی-کیفی-تفکیک-زباله-از-مبدا-و-فروش-زباله-خشک-شهر'>مزایده فراخوان عمومی ارزیابی کیفی تفکیک زباله از مبدا و فروش زباله خشک شهر / مزایده, مزایده فراخوان عمومی ارزیابی کیفی تفکیک زباله از مبدا و فروش زباله خشک شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984341/مزایده-واگذاری-یک-دستگاه-خودرو'>مزایده  واگذاری یک دستگاه خودرو / مزایده, مزایده  واگذاری یک دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984342/مزایده-آپارتمان-مساحت-مفید-65-64متر'>مزایده آپارتمان مساحت مفید 65.64متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت مفید 65.64متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984349/مزایده-خودرو-سمند-دوگانه-سوز-تیپ-EF7'>مزایده خودرو سمند دوگانه سوز تیپ EF7  / آگهی مزایده, مزایده خودرو سمند دوگانه سوز تیپ EF7 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984351/مزایده-فروش-دام'>مزایده فروش دام / مزایده، مزایده فروش دام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984352/مزایده-ششدانگ-پلاک-4-فرعی-مساحت-2471متر'>مزایده ششدانگ پلاک 4 فرعی مساحت 2471متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 4 فرعی مساحت 2471متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984353/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-پارس-مدل-1386'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس مدل 1386  / آگهی مزایده مال منقول, مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس مدل 1386 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984355/مزایده-مبلمان-کرم--'>مزایده مبلمان کرم... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده مبلمان کرم...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984356/مزایده-کمک-فنر-پشت-چرخ-آکسور-و--'>مزایده کمک فنر پشت چرخ آکسور و... / مزایده ,مزایده کمک فنر پشت چرخ آکسور و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984358/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-407-9متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 407.9متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 407.9متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984359/تجدید-مزایده-بهره-برداری-از-پیست-اسکی-شمشک'>تجدید مزایده بهره برداری از پیست اسکی شمشک / تجدید آگهی مزایده عمومی, مزایده بهره برداری از پیست اسکی شمشک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984360/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پراید-132-مدل-1390'>مزایده یک دستگاه خودرو پراید 132 مدل 1390  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه خودرو پراید 132 مدل 1390 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984361/مزایده-صندلی-فلزی-و--'>مزایده صندلی فلزی و ... / مزایده ,مزایده صندلی فلزی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984362/تجدید-مزایده-بهره-برداری-از-یک-باب-پارکینگ-وسایل-نقلیه-سنگین-چاپ-دوم'>تجدید مزایده بهره برداری از یک باب پارکینگ وسایل نقلیه سنگین چاپ دوم / آگهی مزایده, تجدید مزایده بهره برداری از یک باب پارکینگ وسایل نقلیه سنگین چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984363/مزایده-کاشی-ماتریکس'>مزایده کاشی ماتریکس  / آگهی مزایده, مزایده کاشی ماتریکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984366/مزایده-ششدانگ-خانه-مسکونی-مساحت-سیصد-متر'>مزایده ششدانگ خانه مسکونی مساحت سیصد متر / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مسکونی مساحت سیصد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984373/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-پلاک-3316-201'>مزایده ششدانگ یکباب خانه پلاک 3316/201  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه پلاک 3316/201 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984380/مزایده-منزل-مسکونی-اعیان-دویست-متر'>مزایده منزل مسکونی اعیان دویست متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی اعیان دویست متر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984384/مزایده-فروش-تعدادی-از-ماشین-آلات-شامل-حفار-Soimmec-SR40'>مزایده فروش تعدادی از ماشین آلات شامل حفار Soimmec SR40 / مزایده, مزایده فروش تعدادی از ماشین آلات شامل حفار Soimmec SR40</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984388/مزایده-واگذاری-املاک-کاربری-مسکونی'>مزایده واگذاری املاک کاربری مسکونی  / مزایده,مزایده واگذاری املاک کاربری مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984391/مزایده-فروش-کارگاه'>مزایده فروش کارگاه  / مزایده ,مزایده فروش کارگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984392/مزایده-اجاره-املاک-مازاد'>مزایده اجاره املاک مازاد  / آگهی مزایده , مزایده اجاره املاک مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984401/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-هفتاد-و-هشت-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت هفتاد و هشت متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت هفتاد و هشت متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984410/مزایده-بهره-برداری-از-مجموعه-سوارکاری'>مزایده بهره برداری از مجموعه سوارکاری  / آگـهـی مزایـده عمومی, مزایده بهره برداری از مجموعه سوارکاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984412/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-مساحت-عرصه-816متر'>مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت عرصه 816متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت عرصه 816متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984417/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-کاربری-بهداشتی'>مزایده فروش یک قطعه زمین کاربری بهداشتی  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین کاربری بهداشتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984422/تجدید-مزایده-بهره-برداری-از-رستوران'>تجدید مزایده بهره برداری از رستوران  / مزایده ، تجدید مزایده بهره برداری از رستوران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984423/مزایده-ششدانگ-زمین-با-بنای-احداثی-مساحت-185-60متر'>مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی مساحت 185.60متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی مساحت 185.60متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984429/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مساحت-1004-69متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 1004.69متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 1004.69متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984435/مزایده-پلاک-ثبتی-روستای-حاجی-آباد-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی روستای حاجی آباد نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی روستای حاجی آباد نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984439/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-91-73متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 91.73متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 91.73متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984448/مزایده-ششدانگ-زمین-مزروعی-مساحت-سی-و-دو-هزار-و-یکصد-و-پنجاه-و-چهار-متر'>مزایده ششدانگ زمین مزروعی مساحت سی و دو هزار و یکصد و پنجاه و چهار متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مزروعی مساحت سی و دو هزار و یکصد و پنجاه و چهار متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984453/مزایده-فروش-کاربری-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش کاربری مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش کاربری مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984461/مزایده-یک-قطعه-زمین-قطعه-12-تفکیکی-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین قطعه 12 تفکیکی نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین قطعه 12 تفکیکی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984466/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-448-58متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 448.58متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 448.58متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984474/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-123-30متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 123.30متر / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 123.30متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984479/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-صد-و-هشت-متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت صد و هشت متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت صد و هشت متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984480/مزایده-فضاهای-آموزشی-جهت-مراکز-پیش-دبستانی'>مزایده فضاهای آموزشی جهت مراکز پیش دبستانی / آگهی مزایده، مزایده فضاهای آموزشی جهت مراکز پیش دبستانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984482/فراخوان-استعلام-واگذاری-اجاری-داروخانه-بیمارستان'>فراخوان استعلام  واگذاری اجاری داروخانه بیمارستان / فراخوان استعلام, فراخوان استعلام  واگذاری اجاری داروخانه بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984483/مزایده-سه-باب-آپارتمان-اسناد-رهنی-اموال-غیرمنقول'>مزایده سه باب آپارتمان اسناد رهنی اموال غیرمنقول / مزایده,مزایده سه باب آپارتمان اسناد رهنی اموال غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984487/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-سه-خوابه'>مزایده ششدانگ آپارتمان سه خوابه / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان سه خوابه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984490/فراخوان-استعلام-اجاره-مکان-بوفه-بیمارستان-شهید-مطهری'>فراخوان استعلام  اجاره مکان بوفه بیمارستان شهید مطهری  / استعلام, فراخوان استعلام  اجاره مکان بوفه بیمارستان شهید مطهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984491/مزایده-2-3505-دانگ-مشاع-از-آپارتمان-مسکونی'>مزایده 2.3505 دانگ مشاع از آپارتمان مسکونی / مزایده,مزایده 2.3505 دانگ مشاع از آپارتمان مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984497/مزایده-ملک-بخش-هجده-ثبت-اصفهان'>مزایده ملک بخش هجده ثبت اصفهان  / مزایده,مزایده ملک بخش هجده ثبت اصفهان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984504/مزایده-ششدانگ-پلاک-7146-فرعی-بخش-دو'>مزایده ششدانگ پلاک 7146 فرعی بخش دو  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 7146 فرعی بخش دو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984510/مزایده-ملک-مشاع-بصورت-مغازه-عرصه-15-5متر'>مزایده ملک مشاع بصورت مغازه عرصه 15.5متر / مزایده,مزایده ملک مشاع بصورت مغازه عرصه 15.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984519/مزایده-یک-قطعه-زمین-قولنامه-ای-قطعه-27-تفکیکی-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین قولنامه ای قطعه 27 تفکیکی نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین قولنامه ای قطعه 27 تفکیکی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984543/مزایده-فروش-قطعاتی-از-اراضی-و-جاده-های-متروکه-96-9-5'>مزایده فروش قطعاتی از اراضی و جاده های متروکه 96.9.5 / مزایده,مزایده فروش قطعاتی از اراضی و جاده های متروکه 96.9.5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984551/مزایده-ملک-بخش-پنج-ارومیه-نوبت-اول'>مزایده ملک بخش پنج ارومیه نوبت اول / مزایده,مزایده ملک بخش پنج ارومیه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984559/مزایده-ساختمان-مسکونی-تجاری-مساحت-187متر'>مزایده ساختمان مسکونی تجاری مساحت 187متر / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی تجاری مساحت 187متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984567/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-منزل-مسکونی'>مزایده سه دانگ مشاع از منزل مسکونی / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از منزل مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984576/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-136-21متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 136.21متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 136.21متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984584/مزایده-فروش-املاک-کاربری-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک کاربری تجاری نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش املاک کاربری تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984590/مزایده-تمامت-ششدانگ-دو-قطعه-پلاک-ثبتی'>مزایده تمامت ششدانگ دو قطعه پلاک ثبتی / مزایده,مزایده تمامت ششدانگ دو قطعه پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984606/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-پلاک-هفت-فرعی-قدمت-سی-سال'>مزایده ششدانگ یکباب خانه پلاک هفت فرعی قدمت سی سال  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه پلاک هفت فرعی قدمت سی سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984610/مزایده-0-69-دانگ-از-ششدانگ-ملک-نوبت-دوم'>مزایده 0.69 دانگ از ششدانگ ملک نوبت دوم / مزایده,مزایده 0.69 دانگ از ششدانگ ملک نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984635/مزایده-پلاک-ثبتی-شش-فرعی-از-128-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی شش فرعی از 128 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شش فرعی از 128 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984649/مزایده-تمامت-آپارتمان-بخش-یازده-ثبت-اصفهان'>مزایده تمامت آپارتمان بخش یازده ثبت اصفهان / مزایده,مزایده تمامت آپارتمان بخش یازده ثبت اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984655/مزایده-ششدانگ-خانه-بخش-پنج-ثبت-اصفهان'>مزایده ششدانگ خانه بخش پنج ثبت اصفهان / مزایده,مزایده ششدانگ خانه بخش پنج ثبت اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984662/مزایده-ملک-مساحت-صد-و-بیست-متر'>مزایده ملک مساحت صد و بیست متر / مزایده,مزایده ملک مساحت صد و بیست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984667/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-297-42متر'>مزایده منزل مسکونی عرصه 297.42متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 297.42متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984672/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-دو-ارومیه'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش دو ارومیه / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش دو ارومیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984673/استعلام-نظارت-بر-عملیات-اجرایی-استخرها'>استعلام نظارت بر عملیات اجرایی استخرها / استعلام, استعلام نظارت بر عملیات اجرایی استخرها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984674/استعلام​-گرما-تاب'>استعلام​ گرما تاب / استعلام, استعلام ​​​گرما تاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984675/استعلام-لوازم-خانگی'>استعلام لوازم خانگی / استعلام ,استعلام لوازم خانگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984676/استعلام-​بخاری-گازی'>استعلام ​بخاری گازی  / استعلام ,استعلام ​بخاری گازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984677/استعلام-تخم-مرغ'>استعلام تخم مرغ / استعلام ,استعلام تخم مرغ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984678/استعلام-ایزوپروپیل-الکل--'>استعلام ایزوپروپیل الکل ... / استعلام, استعلام ایزوپروپیل الکل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984679/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-مساحت-12000متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت 12000متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت 12000متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984680/استعلام​-تهیه-مصالح-و-نصب-تجهیزات-روشنایی'>استعلام​ تهیه مصالح و نصب تجهیزات روشنایی / استعلام, استعلام ​​تهیه مصالح و نصب تجهیزات روشنایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984681/استعلام-نظارت-بر-عملیات-اجرایی-پروژه-ها'>استعلام نظارت بر عملیات اجرایی پروژه ها / استعلام, استعلام نظارت بر عملیات اجرایی پروژه ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984682/استعلام-عملیات-نگهداری-تجهیز-و-تولید--'>استعلام عملیات نگهداری، تجهیز و تولید... / استعلام, استعلام عملیات نگهداری، تجهیز و تولید...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984683/استعلام-بذرکار-کشت-مستقیم-مدل-SPD300'>استعلام بذرکار کشت مستقیم مدل SPD300 / استعلام, استعلام  بذرکار کشت مستقیم مدل SPD300</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984684/استعلام-خرید-بتن-آماده'>استعلام خرید بتن آماده  / استعلام ,استعلام خرید بتن آماده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984685/استعلام-​کابل-10-5'>استعلام ​کابل 10*5 / استعلام ,استعلام ​کابل 10*5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984686/استعلام-اجرای-شمشه-گیری-و-گچکار'>استعلام اجرای شمشه گیری و گچکار / استعلام, استعلام اجرای شمشه گیری و گچکار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984687/استعلام-مطالعه-مرحله-2-و-بازنگری-خط'>استعلام مطالعه مرحله 2 و بازنگری خط / استعلام, استعلام مطالعه مرحله 2 و بازنگری خط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984688/مزایده-ملک-مساحت-250-متر-بخش-چهار-رشت'>مزایده ملک مساحت 250 متر بخش چهار رشت / مزایده,مزایده ملک مساحت 250 متر بخش چهار رشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984689/استعلام-اقلام'>استعلام اقلام  / استعلام ,استعلام اقلام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984690/استعلام-انجام-ایزوگام'>استعلام انجام ایزوگام / استعلام, استعلام انجام ایزوگام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984691/استعلام-دستگاه-PCR-نوع-5-کاناله-همراه--'>استعلام دستگاه PCR نوع 5 کاناله همراه... / استعلام, استعلام دستگاه PCR نوع 5 کاناله همراه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984692/استعلام-محافظ-دیوار-و-ستون-های-سالن'>استعلام محافظ دیوار و ستون های سالن  / استعلام ,استعلام محافظ دیوار و ستون های سالن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984693/استعلام-نقشه-برداری-مطالعه-و-طراحی'>استعلام نقشه برداری، مطالعه و طراحی / استعلام, استعلام نقشه برداری، مطالعه و طراحی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984694/مناقصه-Smooth-Non-Magnetic-Drill-Collars-(Monel)'>مناقصه Smooth Non-Magnetic Drill Collars (Monel) / آگهی مناقصه, مناقصه Smooth Non-Magnetic Drill Collars (Monel)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984695/استعلام-تعداد-2000-حلقه-ترمال-خودپرداز'>استعلام تعداد 2000 حلقه ترمال خودپرداز / استعلام, استعلام تعداد 2000 حلقه ترمال خودپرداز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984696/استعلام-اسپرم-سمنتال-به-شماره-4000--'>استعلام اسپرم سمنتال به شماره 4000... / استعلام, استعلام اسپرم سمنتال به شماره 4000...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984697/مزایده-آپارتمان-مساحت-100-91متر'>مزایده آپارتمان مساحت 100.91متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 100.91متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984698/استعلام-احداث-جاده-بین-مزارع'>استعلام احداث جاده بین مزارع / استعلام, استعلام احداث جاده بین مزارع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984699/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-و-پیاده-سازی'>استعلام نصب و راه اندازی و پیاده سازی  / استعلام ,استعلام نصب و راه اندازی و پیاده سازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984700/استعلام-​دستگاه-اسکنر'>استعلام ​دستگاه اسکنر  / استعلام ,استعلام ​دستگاه اسکنر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984701/استعلام-خرید-رایزر-آلومینیومی'>استعلام خرید رایزر آلومینیومی  / استعلام , استعلام خرید رایزر آلومینیومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984702/استعلام-مطالعه-مرحله-2-ایستگاه-پمپاژ'>استعلام مطالعه مرحله 2 ایستگاه پمپاژ / استعلام, مطالعه مرحله 2 ایستگاه پمپاژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984703/استعلام-کاغذ-A4-مارک-paper-one'>استعلام کاغذ A4 مارک paper one / استعلام, استعلام کاغذ A4 مارک paper one</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984704/استعلام-چای-گلستان'>استعلام چای گلستان / استعلام ,استعلام چای گلستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984705/استعلام-دارو-پزشکی-و-سلامت'>استعلام دارو، پزشکی و سلامت / استعلام ,استعلام دارو، پزشکی و سلامت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984706/مزایده-ششدانگ-قطعه-زمینی-کاربری-زراعی-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ قطعه زمینی کاربری زراعی نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ قطعه زمینی کاربری زراعی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984707/استعلام-صاعقه-گیر-ساخت-کره-جنوبی'>استعلام صاعقه گیر ساخت کره جنوبی / استعلام, استعلام صاعقه گیر ساخت کره جنوبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984708/استعلام-تعمیر-و-ایمن-سازی-صنادیق-صدقات'>استعلام تعمیر و ایمن سازی صنادیق صدقات / استعلام , استعلام تعمیر و ایمن سازی صنادیق صدقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984709/استعلام-برد-واسط-سخت-افزار-یکپارچه-سازی-شبکه-سیستم-اعلام-حریق--'>استعلام برد واسط سخت افزار یکپارچه سازی شبکه سیستم اعلام حریق.... / استعلام , استعلام برد واسط سخت افزار یکپارچه سازی شبکه سیستم اعلام حریق....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984710/استعلام-ball-valve'>استعلام ball valve / استعلام ,استعلام ball valve</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984711/استعلام-خرید-54-عدد-ممبران-WB30400-34i-RO'>استعلام خرید 54 عدد ممبران WB30400/34i RO / استعلام , استعلام خرید 54 عدد ممبران WB30400/34i RO</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984712/استعلام-نقشه-برداری-مطالعه-و-طراحی'>استعلام نقشه برداری، مطالعه و طراحی / استعلام, استعلام نقشه برداری، مطالعه و طراحی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984713/استعلام-نظارت-بر-عملیات-اجرایی-تجهیز-و--'>استعلام نظارت بر عملیات اجرایی تجهیز و... / استعلام, استعلام نظارت بر عملیات اجرایی تجهیز و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984714/استعلام-توسعه-شبکه-برق-دکل-سی-متری'>استعلام توسعه شبکه برق دکل سی متری  / استعلام , استعلام توسعه شبکه برق دکل سی متری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984715/مزایده-یک-قطعه-باغ-میوه-مساحت-5600متر'>مزایده یک قطعه باغ میوه مساحت 5600متر / مزایده,مزایده یک قطعه باغ میوه مساحت 5600متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984716/استعلام-خرید-20-تن-یونجه-علوفه-خشک'>استعلام خرید 20 تن یونجه علوفه خشک  / استعلام, استعلام خرید 20 تن یونجه علوفه خشک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984717/استعلام-​آبگرمکن-خورشیدی-250-لیتری-30-و-40'>استعلام ​آبگرمکن خورشیدی 250 لیتری 30 و 40 / استعلام ,استعلام ​آبگرمکن خورشیدی 250 لیتری 30 و 40</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984718/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری / استعلام, استعلام احداث جاده بین مزارع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984719/مزایده-یک-دستگاه-کولر-اسپیلت-و--'>مزایده یک دستگاه کولر اسپیلت و ... / مزایده ,مزایده یک دستگاه کولر اسپیلت و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984720/استعلام-سیستم-صوت-سالن-کنفرانس'>استعلام سیستم صوت سالن کنفرانس / استعلام ,استعلام سیستم صوت سالن کنفرانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984721/استعلام-اجرای-عملیات-بیولوژیک'>استعلام اجرای عملیات بیولوژیک  / استعلام ,استعلام اجرای عملیات بیولوژیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984722/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-700-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 700 متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 700 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984723/استعلام-پشتیبانی-از-نرم-افزار-سامانه'>استعلام پشتیبانی از نرم افزار سامانه / استعلام، استعلام پشتیبانی از نرم افزار سامانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984724/استعلام-کف-شکنی-چاه-دستی'>استعلام کف شکنی چاه دستی / استعلام ,استعلام کف شکنی چاه دستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984725/استعلام-چای'>استعلام چای / استعلام, استعلام چای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984726/استعلام-​انجام-امور-نگهبانی'>استعلام ​انجام امور نگهبانی / استعلام ,استعلام ​انجام امور نگهبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984727/استعلام-تخم-مرغ'>استعلام تخم مرغ  / استعلام ,استعلام تخم مرغ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984728/استعلام-فانوس-روشنایی-خورشیدی'>استعلام فانوس روشنایی- خورشیدی  / استعلام, استعلام فانوس روشنایی- خورشیدی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984729/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-187-متر'>مزایده منزل مسکونی عرصه 187 متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 187 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984730/استعلام-اجرای-عملیات-بیولوژیک-در-محل'>استعلام اجرای عملیات بیولوژیک  در محل  / استعلام ,استعلام اجرای عملیات بیولوژیک  در محل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984731/مزایده-نه-دستگاه-خودرو'>مزایده نه دستگاه خودرو / مزایده, مزایده نه دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984732/استعلام-کپسول-آتش-نشانی'>استعلام کپسول آتش نشانی  / استعلام ,استعلام کپسول آتش نشانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984733/استعلام-سافت-استارت'>استعلام سافت استارت / استعلام ,استعلام سافت استارت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984734/استعلام-نرم-افزار'>استعلام نرم افزار / استعلام, استعلام نرم افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984735/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری / استعلام, استعلام  کامپیوتر و فناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984736/استعلام-تهیه-نسخه-جدید-سیستم-عامل-ibm'>استعلام تهیه نسخه جدید سیستم عامل ibm / استعلام ,استعلام تهیه نسخه جدید سیستم عامل ibm</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984737/استعلام-کولر-گازی-ایرانی-24000--40'>استعلام کولر گازی ایرانی 24000 & 40  / استعلام, استعلام ​کولر گازی ایرانی 24000 & 40 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984738/استعلام-خرید-آسفالت-گرم-توپکا-با-دانه'>استعلام خرید آسفالت گرم توپکا با دانه / استعلام,استعلام خرید آسفالت گرم توپکا با دانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984739/مزایده-ساختمان-مسکونی'>مزایده ساختمان مسکونی / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984740/استعلام-plus-copy-board'>استعلام plus copy board / استعلام ,استعلام plus copy board</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984741/استعلام-تهیه-و-نصب-دو-دستگاه-برج-روشنایی'>استعلام تهیه و نصب دو دستگاه برج روشنایی / استعلام , استعلام تهیه و نصب دو دستگاه برج روشنایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984742/استعلام-​خرید-یک-دستگاه-تلویزیون-49-اینچ'>استعلام ​خرید یک دستگاه تلویزیون 49 اینچ / استعلام , استعلام ​خرید یک دستگاه تلویزیون 49 اینچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984743/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری / استعلام,استعلام کامپیوتر و فناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984744/استعلام-فیوز'>استعلام فیوز  / استعلام ,استعلام فیوز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984745/استعلام-واگذاری-خدمات-چاپ-و-تکثیر'>استعلام واگذاری خدمات چاپ و تکثیر     / استعلام, استعلام واگذاری خدمات چاپ و تکثیر    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984746/استعلام-بهسازی-و-نوسازی-شبکه-برق'>استعلام بهسازی و نوسازی شبکه برق  / استعلام , استعلام بهسازی و نوسازی شبکه برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984747/استعلام-یخچال-ایرانی-12-فوت'>استعلام یخچال ایرانی 12 فوت  / استعلام, استعلام ​یخچال ایرانی 12 فوت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984748/استعلام-برقگیر-۲۳۰-کیلوولت-سیلیکون'>استعلام برقگیر ۲۳۰ کیلوولت سیلیکون / استعلام ,استعلام برقگیر ۲۳۰ کیلوولت سیلیکون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984749/مزایده-فروش-آهن-آلات-و-اموال-اسقاطی-و-مستعمل'> مزایده فروش آهن آلات و اموال اسقاطی و مستعمل / فراخوان مزایده,  مزایده فروش آهن آلات و اموال اسقاطی و مستعمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984750/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-دویست-متر'>مزایده ملک مساحت  عرصه دویست متر / مزایده,مزایده ملک مساحت  عرصه دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984751/مناقصه-دیزل-ژنراتور-136KW-و--'>مناقصه دیزل ژنراتور 136KW و ... / مناقصه عمومی,مناقصه دیزل ژنراتور 136KW و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984752/استعلام-خرید-سم-سایپرمترین'>استعلام خرید سم سایپرمترین / استعلام ، استعلام خرید سم سایپرمترین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984753/استعلام-​ups3kv-rack-mountabie-exmpower'>استعلام ​ups3kv rack mountabie exmpower / استعلام, استعلام ​​ups3kv rack mountabie exmpower</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984754/استعلام-10-عدد-کیس'>استعلام 10 عدد کیس / استعلام, استعلام 10 عدد کیس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984755/مزایده-واحد-تجاری-طبقه-همکف-مجتمع-نگین'>مزایده واحد تجاری طبقه همکف مجتمع نگین / مزایده,مزایده واحد تجاری طبقه همکف مجتمع نگین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984756/​فراخوان-عمومی-ارزیابی-کیفی-احداث-سد-و-تاسیسات-وابسته'>​فراخوان عمومی ارزیابی کیفی احداث سد و تاسیسات وابسته  / ​فراخوان عمومی ارزیابی کیفی ,​فراخوان عمومی ارزیابی کیفی احداث سد و تاسیسات وابسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984757/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-و-تحویل-دیزل'>استعلام نصب و راه اندازی و تحویل دیزل / استعلام ,استعلام نصب و راه اندازی و تحویل دیزل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984758/استعلام-تلویزیون-سامسونگ-32-اینچ'>استعلام تلویزیون سامسونگ 32 اینچ / استعلام, استعلام تلویزیون سامسونگ 32 اینچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984759/استعلام-​تلویزیون-ایرانی-led-32-اینچ'>استعلام ​تلویزیون ایرانی led 32 اینچ / استعلام , استعلام ​تلویزیون ایرانی led 32 اینچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984760/استعلام-طراحی-سوله'>استعلام طراحی سوله  / استعلام, استعلام طراحی سوله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984761/استعلام-تابلو-فلکسی-کلاس-با-چاپ-اسپیکر'>استعلام تابلو فلکسی کلاس با چاپ اسپیکر / استعلام, استعلام تابلو فلکسی کلاس با چاپ اسپیکر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984762/استعلام-تلفن-کننده-سیم-کارتی-کلاسیک-G1'>استعلام تلفن کننده سیم کارتی کلاسیک G1 / استعلام, استعلام تلفن کننده سیم کارتی کلاسیک G1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984763/استعلام-​​تجهیزات-خانگی-و-اداری'>استعلام ​​تجهیزات خانگی و اداری / استعلام, استعلام ​​​تجهیزات خانگی و اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984764/استعلام-خرید-پیراهن-و-کاپشن-مردانه'>استعلام خرید پیراهن و کاپشن مردانه  / استعلام , استعلام خرید پیراهن و کاپشن مردانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984765/استعلام-خرید-دارو--مواد-و-لوازم-فنی'>استعلام خرید دارو ، مواد و لوازم فنی / استعلام ، استعلام خرید دارو ، مواد و لوازم فنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984766/استعلام-انعقاد-قرارداد-نگهداری'>استعلام انعقاد قرارداد نگهداری  / استعلام ,استعلام انعقاد قرارداد نگهداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984767/استعلام-تهیه-و-اجرای-طرح-های-4-گانه'>استعلام تهیه و اجرای طرح های 4 گانه  / استعلام, استعلام تهیه و اجرای طرح های 4 گانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984768/استعلام-​تلویزیون-42-اینچ-ایرانی-40-و-41-اینچ'>استعلام ​تلویزیون 42 اینچ ایرانی 40 و 41 اینچ / استعلام , استعلام ​تلویزیون 42 اینچ ایرانی 40 و 41 اینچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984769/استعلام-خرید-پمپ-پیستونی'>استعلام خرید پمپ پیستونی  / استعلام ,استعلام خرید پمپ پیستونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984770/استعلام-کاتریج-05A-ایرانی'>استعلام کاتریج 05A ایرانی  / استعلام, استعلام کاتریج 05A ایرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984771/استعلام-عملیات-اجرای-پروژه-بیولوژیک'>استعلام عملیات اجرای پروژه بیولوژیک  / استعلام, استعلام عملیات اجرای پروژه بیولوژیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984772/استعلام-خرید-نصب-و-راه-اندازی-و-آموزش'>استعلام خرید نصب و راه اندازی و آموزش / استعلام ,استعلام خرید نصب و راه اندازی و آموزش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984773/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-عمومی-(تنظیف)-واحدهای-تابعه'>مناقصه  واگذاری امور خدمات عمومی (تنظیف) واحدهای تابعه / آگهی مناقصه, مناقصه  واگذاری امور خدمات عمومی (تنظیف) واحدهای تابعه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984774/استعلام-ebm-هیتر-گازی-640-فن-دار'>استعلام ebm هیتر گازی 640 فن دار  / استعلام ,استعلام ebm هیتر گازی 640 فن دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984775/استعلام-فرش-6-متری-زمرد-مشهد-500-شانه'>استعلام فرش 6 متری زمرد مشهد 500 شانه / استعلام, استعلام فرش 6 متری زمرد مشهد 500 شانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984776/استعلام-حفاری-یک-حلقه-چاه-دستی'>استعلام حفاری یک حلقه چاه دستی / استعلام, استعلام حفاری یک حلقه چاه دستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984777/استعلام-صندوق-صدقات-اماکن'>استعلام صندوق صدقات اماکن  / استعلام ,استعلام صندوق صدقات اماکن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984778/مزایده-اجاره-عرصه-گلخانه-شهربازی'>مزایده اجاره عرصه گلخانه شهربازی   / آگهی مزایده,مزایده  اجاره عرصه گلخانه شهربازی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984779/استعلام-هرس-باغات-سطح-شهرستان'>استعلام هرس باغات سطح شهرستان  / استعلام, استعلام هرس باغات سطح شهرستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984780/استعلام-نرم-افزار-مدیریت-ترافیک'>استعلام نرم افزار مدیریت ترافیک / استعلام ,استعلام نرم افزار مدیریت ترافیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984781/استعلام-بازدید-و-بازرسی-از-واحدهای-صنفی'>استعلام بازدید و بازرسی از واحدهای صنفی / استعلام, استعلام بازدید و بازرسی از واحدهای صنفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984782/استعلام-گل-و-گلدان-و-خاک'>استعلام گل و گلدان و خاک  / استعلام ,استعلام گل و گلدان و خاک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984783/استعلام-تجهیزات-و-وسایل'>استعلام تجهیزات و وسایل / استعلام ,استعلام تجهیزات و وسایل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984784/استعلام-یک-دستگاه-سرور'>استعلام یک دستگاه سرور / استعلام, استعلام یک دستگاه سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984785/مناقصه-خرید٬-نصب-و-راه-اندازی-6-دستگاه-سنجه-کیفی-آب'>مناقصه خرید٬ نصب و راه اندازی 6 دستگاه سنجه کیفی آب  / مناقصه ، مناقصه خرید٬ نصب و راه اندازی 6 دستگاه سنجه کیفی آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984786/استعلام-قفسه-بندی-پیچ-مهره-ای'>استعلام قفسه بندی پیچ مهره ای  / استعلام ,استعلام قفسه بندی پیچ مهره ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984787/استعلام-​یخچال-5-فوت-ایسکول'>استعلام ​یخچال 5 فوت ایسکول     / استعلام, استعلام ​یخچال 5 فوت ایسکول    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984788/مزایده-فروش-چوب-صنوبر'>مزایده فروش چوب صنوبر / آگهی مزایده,مزایده فروش چوب صنوبر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984789/استعلام-کولر-گازی-پنجره-ی-فقط-سرمایشی'>استعلام کولر گازی پنجره ی فقط سرمایشی     / استعلام, استعلام کولر گازی پنجره ی فقط سرمایشی    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984790/استعلام-​مرکز-تلفن-تمام-دیجیتال-ns500'>استعلام ​مرکز تلفن تمام دیجیتال ns500  / استعلام ,استعلام ​مرکز تلفن تمام دیجیتال ns500 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984791/مناقصه-مناقصه-عمومی-واگذاری-امور-خدمات-عمومی-(تنظیف)-واحدهای-ستاد-دانشگاه'>مناقصه, مناقصه عمومی واگذاری امور خدمات عمومی (تنظیف) واحدهای ستاد دانشگاه  / مناقصه, مناقصه, مناقصه عمومی واگذاری امور خدمات عمومی (تنظیف) واحدهای ستاد دانشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984792/استعلام-​دوربین-فیلمبرداری-دیجیتال'>استعلام ​دوربین فیلمبرداری دیجیتال / استعلام, استعلام ​دوربین فیلمبرداری دیجیتال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984793/مناقصه-خرید-تجهیزات-اکتیو-و-پسیو-پلی-کلینیک-تخصصی'>مناقصه خرید تجهیزات اکتیو و پسیو پلی کلینیک تخصصی / مناقصه, مناقصه خرید تجهیزات اکتیو و پسیو پلی کلینیک تخصصی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984794/استعلام-اجرای-فعالیت-کمیسیون-پزشکی'>استعلام اجرای فعالیت کمیسیون پزشکی  / استعلام ,استعلام اجرای فعالیت کمیسیون پزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984795/استعلام-​احداث-و-تکمیل-استخر-های-ذخیره'>استعلام ​احداث و تکمیل استخر های ذخیره / استعلام, استعلام ​احداث و تکمیل استخر های ذخیره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984796/استعلام-نقاشی-ساختمان'>استعلام نقاشی ساختمان  / استعلام , استعلام نقاشی ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984797/استعلام-​واگذاری-انتقال-شبکه-برق-سایت'>استعلام ​واگذاری انتقال شبکه برق سایت / استعلام, استعلام ​​​واگذاری انتقال شبکه برق سایت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984798/استعلام-اجرای-یک-باب-سوله-انبار-مواد'>استعلام اجرای یک باب سوله انبار مواد / استعلام, استعلام اجرای یک باب سوله انبار مواد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984799/مناقصه-حفاری-لایروبی-آندگذاری-و-راه-اندازی-چاههای-حفاظت-کاتدیک-منطقه-7'>مناقصه حفاری، لایروبی، آندگذاری و راه اندازی چاههای حفاظت کاتدیک منطقه 7 / آگهی مناقصه، مناقصه حفاری، لایروبی، آندگذاری و راه اندازی چاههای حفاظت کاتدیک منطقه 7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984800/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-296-25متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 296.25متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 296.25متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984801/استعلام-روز-جهانی-بناها-و-محوطه-های-تاریخی'>استعلام روز جهانی بناها و محوطه های تاریخی  / استعلام, استعلام روز جهانی بناها و محوطه های تاریخی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984802/استعلام-عملیات-اجرایی-پروژه-مرمت'>استعلام عملیات اجرایی پروژه مرمت  / استعلام ,استعلام عملیات اجرایی پروژه مرمت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984803/استعلام-​یک-دستگاه-ups-3kva'>استعلام ​یک دستگاه ups 3kva / استعلام, استعلام ​​​یک دستگاه ups 3kva</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984804/استعلام-مایع-دستشویی-20-لیتری-صحت'>استعلام مایع دستشویی 20 لیتری صحت / استعلام, استعلام مایع دستشویی 20 لیتری صحت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984805/استعلام-​لوله-پلی-اتیلن'>استعلام ​لوله پلی اتیلن  / استعلام, استعلام ​​​​لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984806/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-262-85متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 262.85متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 262.85متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984807/استعلام-مایع-دستشویی'>استعلام مایع دستشویی  / استعلام ,استعلام مایع دستشویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984808/استعلام-​امور-تاسیساتی'>استعلام ​امور تاسیساتی     / استعلام, استعلام ​امور تاسیساتی    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984809/استعلام-تغییر-کاربری-مخزن-مازوت-به-آب'>استعلام تغییر کاربری مخزن مازوت به آب / استعلام, استعلام تغییر کاربری مخزن مازوت به آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984810/استعلام-خرید-و-نصب-دو-دستگاه-دوربین'>استعلام خرید و نصب دو دستگاه دوربین  / استعلام ,استعلام خرید و نصب دو دستگاه دوربین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984811/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-309-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 309 متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 309 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984812/استعلام-خرید-و-نصب-ایزوگام-دلیجان'>استعلام خرید و نصب ایزوگام دلیجان  / استعلام ,استعلام خرید و نصب ایزوگام دلیجان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984813/استعلام-کاغذ-دیواری-ساختمان-اداره'>استعلام کاغذ دیواری ساختمان اداره  / استعلام, استعلام کاغذ دیواری ساختمان اداره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984814/استعلام-تنقیه-و-لایروبی-پل'>استعلام تنقیه و لایروبی پل / استعلام، استعلام تنقیه و لایروبی پل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984815/استعلام-اجرای-یک-باب-سوله-انبار'>استعلام اجرای یک باب سوله انبار / استعلام ,استعلام اجرای یک باب سوله انبار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984816/استعلام-خرید-و-نصب-ایزوگام-دلیجان'>استعلام خرید و نصب ایزوگام دلیجان / استعلام, استعلام خرید و نصب ایزوگام دلیجان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984817/استعلام-کولر-گازی-سرمایشی'>استعلام کولر گازی سرمایشی  / استعلام , استعلام کولر گازی سرمایشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984818/استعلام-​قرارداد-خدمات-برون-سپاری'>استعلام ​قرارداد خدمات برون سپاری / استعلام, استعلام ​قرارداد خدمات برون سپاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984819/مزایده-سند-مالکیت-سه-قطعه-زمین'>مزایده سند مالکیت سه قطعه زمین / مزایده,مزایده سند مالکیت سه قطعه زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984820/استعلام-معرفی-جاذبه-های-گردشگری'>استعلام معرفی جاذبه های گردشگری  / استعلام, استعلام معرفی جاذبه های گردشگری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984821/استعلام-دستگاه-اندازه-گیری-فلورسانس'>استعلام دستگاه اندازه گیری فلورسانس / استعلام ,استعلام دستگاه اندازه گیری فلورسانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984822/استعلام-​کلاه-ایمنی-راکبین-موتورسیکلت'>استعلام ​کلاه ایمنی راکبین موتورسیکلت  / استعلام، استعلام ​کلاه ایمنی راکبین موتورسیکلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984823/استعلام-​عملیات-اجرایی-پروژه-آبیاری'>استعلام ​عملیات اجرایی پروژه آبیاری  / استعلام, استعلام ​عملیات اجرایی پروژه آبیاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984824/استعلام-برنج-هاشمی-درجه-یک-صددرصد-ایرانی'>استعلام برنج هاشمی درجه یک صددرصد ایرانی / استعلام, استعلام برنج هاشمی درجه یک صددرصد ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984825/استعلام-اجرای-فعالیت-کمیسیون-پزشکی'>استعلام اجرای فعالیت کمیسیون پزشکی  / استعلام ,استعلام اجرای فعالیت کمیسیون پزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984826/استعلام-تایل-60-60'>استعلام تایل 60*60  / استعلام, استعلام تایل 60*60 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984827/استعلام-تجهیزات-آزمایشگاهی'>استعلام تجهیزات آزمایشگاهی  / استعلام ,استعلام تجهیزات آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984828/استعلام-تخریب-و-نوسازی-ساختمان-پایانه--'>استعلام تخریب و نوسازی ساختمان پایانه... / استعلام, استعلام تخریب و نوسازی ساختمان پایانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984829/مزایده-یک-دستگاه-سلفون-کش-و--'>مزایده یک دستگاه سلفون کش و .. / مزایده,مزایده یک دستگاه سلفون کش و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984830/استعلام-بوته-نسوز-با-حجم-داخلی-550-سی-سی'>استعلام بوته نسوز با حجم داخلی 550 سی سی / استعلام, استعلام بوته نسوز با حجم داخلی 550 سی سی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984831/استعلام-بهسازی-و-نوسازی-ایستگاه-کوه-سنگر'>استعلام بهسازی و نوسازی ایستگاه کوه سنگر / استعلام, استعلام بهسازی و نوسازی ایستگاه کوه سنگر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984832/استعلام-عملیات-اجرای-پروژه-بیولوژیک'>استعلام عملیات اجرای پروژه بیولوژیک  / استعلام, استعلام عملیات اجرای پروژه بیولوژیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984833/استعلام-یک-عدد-اسکنر-مارک-فوجی'>استعلام یک عدد اسکنر مارک فوجی / استعلام ,استعلام یک عدد اسکنر مارک فوجی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984834/استعلام-اسکنر-مارک-فوجیستو'>استعلام اسکنر مارک فوجیستو  / استعلام , استعلام اسکنر مارک فوجیستو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984835/استعلام-طرح-تحقیقاتی-دامپزشکی'>استعلام طرح تحقیقاتی دامپزشکی / استعلام, استعلام طرح تحقیقاتی دامپزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984836/استعلام-نمای-سرامیک-30-60-طرح-پازل'>استعلام نمای سرامیک 30*60 طرح پازل / استعلام, استعلام نمای سرامیک 30*60 طرح پازل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984837/استعلام-برگزاری-کارگاه-های-آموزشی--'>استعلام برگزاری کارگاه های آموزشی... / استعلام, استعلام برگزاری کارگاه های آموزشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984838/استعلام-پذیرایی'>استعلام پذیرایی / استعلام ,استعلام پذیرایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984839/استعلام-​دستگاه-گیت-وی'> استعلام ​دستگاه گیت وی / استعلام , استعلام ​دستگاه گیت وی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984840/استعلام-پرینتر-و-اسکنر'>استعلام پرینتر و اسکنر / استعلام ,استعلام پرینتر و اسکنر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984841/استعلام-کفش-ورزشی'>استعلام کفش ورزشی / استعلام، استعلام کفش ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984842/استعلام-​پیراهن-و-شورت-فوتبال--پیراهن'>استعلام ​پیراهن و شورت فوتبال - پیراهن / استعلام، استعلام ​پیراهن و شورت فوتبال - پیراهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984843/اصلاحیه-2-خرید-7-دستگاه-برف-روب'>اصلاحیه 2  خرید 7 دستگاه برف روب  / اصلاحیه 2 , مناقصه خرید 7 دستگاه برف روب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984844/استعلام-طراحی-سالن-به-صورت-سه-بعدی'>استعلام طراحی سالن به صورت سه بعدی  / استعلام ,استعلام طراحی سالن به صورت سه بعدی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984845/استعلام-البسه-پرسنل'>استعلام البسه پرسنل  / استعلام , استعلام البسه پرسنل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984846/استعلام-مانتور-و-شلوار'>استعلام مانتور و شلوار / استعلام ,استعلام مانتور و شلوار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984847/استعلام-احداث-کانال-بتنی'>استعلام احداث کانال بتنی / استعلام , استعلام احداث کانال بتنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984848/استعلام-کولر'>استعلام کولر  / استعلام، استعلام کولر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984849/استعلام-​لباس-ورزشی-آقایان-شامل-مایو'>استعلام ​لباس ورزشی آقایان شامل مایو / استعلام، استعلام ​لباس ورزشی آقایان شامل مایو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984850/استعلام-لوبیا-قرمز'>استعلام لوبیا قرمز  / استعلام , استعلام لوبیا قرمز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984851/استعلام-انجام-و-اجرای-ایزوگام-پشت-بام'>استعلام انجام و اجرای ایزوگام پشت بام / استعلام، استعلام انجام و اجرای ایزوگام پشت بام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984852/مزایده-واگذاری-سهام'>مزایده واگذاری سهام / مزایده ,مزایده واگذاری سهام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984853/استعلام-سیب-زمینی-درشت-درجه-یک-2-تن'>استعلام سیب زمینی درشت درجه یک 2 تن / استعلام, استعلام سیب زمینی درشت درجه یک 2 تن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984854/استعلام-سرور-dl380-g9'>استعلام سرور dl380 g9 / استعلام, استعلام سرور dl380 g9</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984855/استعلام-بویلر-آبگرم'>استعلام بویلر آبگرم  / استعلام, استعلام بویلر آبگرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984856/استعلام-پاورگرین-600-وات'>استعلام پاورگرین 600 وات  / استعلام ,استعلام پاورگرین 600 وات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984857/استعلام-لپه-باقلا-درجه-یک-ایرانی-فله'>استعلام لپه باقلا درجه یک ایرانی فله / استعلام, استعلام لپه باقلا درجه یک ایرانی فله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984858/استعلام-UPS'>استعلام UPS / استعلام، استعلام UPS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984859/استعلام-برف-روبی-جاده-های-برف-گیر'>استعلام برف روبی جاده های برف گیر / استعلام, استعلام برف روبی جاده های برف گیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984860/استعلام-لوبیا-چیتی-ایرانی-درجه-یک-فله'>استعلام لوبیا چیتی ایرانی درجه یک فله / استعلام , استعلام لوبیا چیتی ایرانی درجه یک فله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984861/استعلام-نخود-ایرانی'>استعلام نخود ایرانی  / استعلام،استعلام نخود ایرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984862/استعلام-آب-ژاول'>استعلام آب ژاول  / استعلام , استعلام آب ژاول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984863/استعلام-75-LED-اینچ'>استعلام 75 LED اینچ     / استعلام، استعلام 75 LED اینچ    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984864/استعلام-شارژ-کپسول'>استعلام شارژ کپسول  / استعلام , استعلام شارژ کپسول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984865/مزایده-فروش-قطعه-شماره-B17-مساحت-دویست-متر'>مزایده فروش قطعه شماره B17 مساحت دویست متر  / مزایده,مزایده فروش قطعه شماره B17 مساحت دویست متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984866/استعلام-پیاز-درجه-یک-درشت'>استعلام پیاز درجه یک درشت / استعلام , استعلام پیاز درجه یک درشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984867/استعلام-ظرف-حمل-نمونه'>استعلام ظرف حمل نمونه  / استعلام,استعلام ظرف حمل نمونه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984868/استعلام-تهیه-و-نصب-و-راه-اندازی-چک-هیدرو--'>استعلام تهیه و نصب و راه اندازی چک هیدرو...  / استعلام , استعلام تهیه و نصب و راه اندازی چک هیدرو... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/984869/فراخوان-سرمایه-گذاری-در-ساخت-تجهیز-و-بهره-برداری-بوفه-دانشگاه'>فراخوان سرمایه گذاری در ساخت، تجهیز و بهره برداری بوفه دانشگاه  / فراخوان سرمایه گذاری در ساخت، تجهیز و بهره برداری بوفه دانشگاه </a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 3 تاريخ : دوشنبه 23 بهمن 1396 ساعت: 11:01