اطلاعات مناقصات وم زایدات ثبت شده تاریخ 96.9.2 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982052/مناقصه-خرید-قیر--نوبت... با عنوان : اطلاعات مناقصات وم زایدات ثبت شده تاریخ 96.9.2 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982052/مناقصه-خرید-قیر--نوبت-دوم'>مناقصه خرید قیر - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمده , مناقصه خرید قیر - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982054/مناقصه-عملیات-اجرای-خط-کشی-راه-های-حوزه-استحفاظی-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرای خط کشی راه های حوزه استحفاظی- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات اجرای خط کشی راه های حوزه استحفاظی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982061/مناقصه-نگهداری--نوسازی-و-بازسازی-شبکه-انتقال-(کابل-و-هوایی)-و---'>مناقصه نگهداری ، نوسازی و بازسازی شبکه انتقال (کابل و هوایی) و .... / مناقصه، مناقصه نگهداری ، نوسازی و بازسازی شبکه انتقال (کابل و هوایی) و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982062/فراخوان-واگذاری-طرح-های-تملک-دارایی-و-سرمایه-ای-جدید--نوبت-سوم'>فراخوان واگذاری طرح های تملک دارایی و سرمایه ای جدید - نوبت سوم  / فراخوان واگذاری طرح های تملک دارایی و سرمایه ای جدید - نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982065/فراخوان-مناقصه-خرید-280-عدد-صندلی-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خرید 280 عدد صندلی- نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه یک مرحله ای , فراخوان مناقصه خرید 280 عدد صندلی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982069/مناقصه-بهسازی-و-آسفالت-نوبت-دوم'>مناقصه بهسازی و آسفالت  نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی,مناقصه بهسازی و آسفالت  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982070/مناقصه-اجرای-عملیات-زیرسازی-آسفالت-و-اجرای-ابنیه-فنی'>مناقصه اجرای عملیات زیرسازی آسفالت و اجرای ابنیه فنی  / مناقصه اجرای عملیات زیرسازی آسفالت و اجرای ابنیه فنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982074/تجدید-مناقصه-احداث-سردرب-و-المان-های-ورودی-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه احداث سردرب و المان های ورودی -نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای ، تجدید مناقصه احداث سردرب و المان های ورودی -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982077/آگهی-مناقصه-خرید-انواع-تجهیزات-رایانه-ای'>آگهی مناقصه خرید انواع تجهیزات رایانه ای / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه خرید انواع تجهیزات رایانه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982078/فراخوان-ارزیابی-کیفی-خرید-قطعات-پمپ-WORTHINGTON--نوبت-دوم'> فراخوان ارزیابی کیفی خرید قطعات پمپ WORTHINGTON  - نوبت دوم / فراخوان ,  فراخوان ارزیابی کیفی خرید قطعات پمپ WORTHINGTON  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982079/فراخوان-مناقصه-راهبری-خودروهای-سبک-نیمه-سنگین-و-سنگین-و-تامین--'>فراخوان مناقصه راهبری خودروهای سبک، نیمه سنگین و سنگین و تامین... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه راهبری خودروهای سبک، نیمه سنگین و سنگین و تامین...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982087/تجدید-مناقصه-قرائت-کنتور-و-توزیع-قبوض-سالیانه-مشترکین-عادی--دیماندی-و-تست-و-اصلاح-لوازم-اندازه-گیری-دیماندی---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه قرائت کنتور و توزیع قبوض سالیانه مشترکین عادی ، دیماندی و تست و اصلاح لوازم اندازه گیری دیماندی ... نوبت دوم / تجدید مناقصه , مناقصه  مناقصه قرائت کنتور و توزیع قبوض سالیانه مشترکین عادی ، دیماندی و تست و اصلاح لوازم اندازه گیری دیماندی .... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982088/مناقصه-حفاظت-اراضی-دولتی'>مناقصه حفاظت اراضی دولتی / مناقصه ,مناقصه حفاظت اراضی دولتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982089/تجدید-مناقصه-خدمات-نگهداری--تعمیرات-ساختمانی--'>تجدید مناقصه خدمات نگهداری ، تعمیرات ساختمانی ... / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه خدمات نگهداری ، تعمیرات ساختمانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982091/مناقصه-خرید-اقلام-و-نهاده-های-دامی'>مناقصه خرید اقلام و نهاده های دامی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید اقلام و نهاده های دامی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982093/مناقصه-اجرای-پروژه-آبیاری-مکانیزه-فاز-اول-بوستان-باغ-امامی---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پروژه آبیاری مکانیزه فاز اول بوستان باغ امامی ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای پروژه آبیاری مکانیزه فاز اول بوستان باغ امامی ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982100/مناقصه-اجرای-عملیات-سیم-کشی-خط-چهار-مداره-132-کیلوولت-ورود--خروج'>مناقصه اجرای عملیات سیم کشی خط چهار مداره 132 کیلوولت ورود - خروج / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای عملیات سیم کشی خط چهار مداره 132 کیلوولت ورود - خروج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982101/مناقصه-تهیه-مواد-اولیه-طبخ-و-توزیع-غذای-بیمارستان'>مناقصه تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذای بیمارستان / مناقصه ، مناقصه تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذای بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982102/مناقصه-انجام-امور-خدماتی-نظافتی-و-پشتیبانی'>مناقصه انجام امور خدماتی نظافتی و پشتیبانی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور خدماتی نظافتی و پشتیبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982106/مناقصه-واگذاری-خدمات-خودرویی-(ایاب-و-ذهاب-برون-شهری)'>مناقصه واگذاری خدمات خودرویی (ایاب و ذهاب برون شهری) / مناقصه, مناقصه واگذاری خدمات خودرویی (ایاب و ذهاب برون شهری)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982117/ارزیابی-کیفی-مناقصه-گران-جهت-برون-سپاری-رفع-اتفاقات-آب-و-نگهداری-و-بهره-برداری-از-تاسیسات-آبرسانی'> ارزیابی کیفی مناقصه گران جهت برون سپاری رفع اتفاقات آب و نگهداری و بهره برداری از تاسیسات آبرسانی / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران ، ارزیابی کیفی مناقصه گران جهت برون سپاری رفع اتفاقات آب و نگهداری و بهره برداری از تاسیسات آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982122/تجدید-چهارم-فراخوان-بهسازی-قطعه-الف-راه-انزلی-رضوانشهر'>تجدید چهارم فراخوان بهسازی قطعه الف راه انزلی- رضوانشهر / آگهی تجدید چهارم فراخوان, فراخوان بهسازی قطعه الف راه انزلی- رضوانشهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982124/تجدید-مناقصه-خدمات-نگهبانی--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خدمات نگهبانی , نوبت دوم  / مناقصه ,تجدید مناقصه خدمات نگهبانی , نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982131/مناقصه-خرید-پهنای-باند-اینترنت--نوبت-دوم'> مناقصه خرید پهنای باند اینترنت... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید پهنای باند اینترنت... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982133/تجدید-فراخوان-مناقصه-سیمان-حفاری-کلاس-E-نوبت-دوم'>تجدید فراخوان مناقصه سیمان حفاری کلاس E- نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, تجدید فراخوان مناقصه سیمان حفاری کلاس E  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982136/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-خط-كشی-عرضی--نوبت-دوم'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای خط كشی عرضی....نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه تهیه مصالح و اجرای خط كشی عرضی....نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982138/فراخوان-مناقصه-اکوکاردیوگرافی---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه اکوکاردیوگرافی ... نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه اکوکاردیوگرافی ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982140/فراخوان-نگهداری-شبکه-کابل-و-هوایی'>فراخوان نگهداری شبکه کابل و هوایی / اگهی فراخوان , فراخوان نگهداری شبکه کابل و هوایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982145/فراخوان-ارزیابی-کیفی-ایمن-سازی-و-نگهداری-راه-های-نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی ایمن سازی و نگهداری راه های نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی،فراخوان ارزیابی کیفی ایمن سازی و نگهداری راه های نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982147/مناقصه-تعدادی-پمپ-و-الکتروموتور-شناور'>مناقصه  تعدادی پمپ و الکتروموتور شناور / آگهی مناقصه, مناقصه  تعدادی پمپ و الکتروموتور شناور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982148/مناقصه-خرید-یک-هزار-تن-اسید-سولفوریک'>مناقصه خرید یک هزار تن اسید سولفوریک  / مناقصه ,مناقصه خرید یک هزار تن اسید سولفوریک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982151/تجدید-مناقصه-تهیه-و-اجرای-آسفالت-جهت-لکه-گیری-معابر-سطح-شهر'>تجدید مناقصه تهیه و اجرای آسفالت جهت لکه گیری معابر سطح شهر  / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه تهیه و اجرای آسفالت جهت لکه گیری معابر سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982152/مناقصه-تهیه-مصالح-و-ساخت-باکس-بتنی-مسلح---تجدید'>مناقصه تهیه مصالح و ساخت باکس بتنی مسلح ... تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تهیه مصالح و ساخت باکس بتنی مسلح ... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982153/مناقصه-نصب-و-خرید-سامانه-نظارت-تصویری'>مناقصه نصب و خرید سامانه نظارت تصویری / مناقصه ، مناقصه نصب و خرید سامانه نظارت تصویری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982155/فراخوان-مناقصه-اجرای-عملیات-حصارکشی-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه اجرای عملیات حصارکشی نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه اجرای عملیات حصارکشی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982157/مناقصه-بهسازی-سقف-رستوران--نوبت-دوم'>مناقصه بهسازی سقف رستوران - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه  بهسازی سقف رستوران - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982158/تجدید-فراخوان-خرید-دو-دستگاه-فیلتر-تحت-فشار-آبرسانی'>تجدید فراخوان خرید دو دستگاه فیلتر تحت فشار آبرسانی / تجدید آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان خرید دو دستگاه فیلتر تحت فشار آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982159/مناقصه-روکش-آسفالت-محور-دشتاب--'>مناقصه روکش آسفالت محور دشتاب...  / مناقصه , مناقصه روکش آسفالت محور دشتاب... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982160/مناقصه-اجرای-طرح-جدول-و-زیرسازی-و-آسفالت-معابر'>مناقصه اجرای طرح جدول و زیرسازی و آسفالت معابر / مناقصه عمومی , مناقصه اجرای طرح جدول و زیرسازی و آسفالت معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982161/استعلام-کابل-شبکه-و---سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام کابل شبکه و ..., سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  / استعلام ,استعلام کابل شبکه و ..., سامانه تدارکات الکترونیکی دولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982162/مناقصه-تکمیل-روکش-آسفالت-دستی-مسیر-انجیلسی'>مناقصه تکمیل روکش آسفالت دستی مسیر انجیلسی  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل روکش آسفالت دستی مسیر انجیلسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982163/مناقصه-خرید-ورق-پلیمیری-نوبت-دوم'>مناقصه خرید ورق پلیمیری- نوبت دوم  / اگهی مناقصه , مناقصه خرید ورق پلیمیری- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982166/مناقصه-درزگیری-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت'>مناقصه درزگیری- لکه گیری و روکش آسفالت  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه درزگیری- لکه گیری و روکش آسفالت و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982167/مناقصه-18-پیمان-نگهداری-فضای-سبز-شهر--نوبت-دوم'>مناقصه 18 پیمان نگهداری فضای سبز شهر - نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه 18 پیمان نگهداری فضای سبز شهر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982171/مناقصه-خرید-قطعات-مورد-نیاز-سیستم-فاک-مولدهای-GEF9'>مناقصه خرید قطعات مورد نیاز سیستم فاک مولدهای GEF9  / آگهی مناقصه , مناقصه خرید قطعات مورد نیاز سیستم فاک مولدهای GEF9 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982172/اصلاحیه-مناقصه-مرمت-و-بهسازی-تاسیسات-آبی'>اصلاحیه مناقصه مرمت و بهسازی تاسیسات آبی / اصلاحیه مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه مرمت و بهسازی تاسیسات آبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982175/مناقصه-اجرای-بخشی-از-شبکه-و-انشعابات-فاضلاب'>مناقصه اجرای بخشی از شبکه و انشعابات فاضلاب / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای بخشی از شبکه و انشعابات فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982177/آگهی-مناقصه-عمومی-جمع-آوری-و-حمل-زباله-پسماند-شهری'>آگهی مناقصه عمومی جمع آوری و حمل زباله پسماند شهری / آگهی مناقصه عمومی،آگهی مناقصه عمومی جمع آوری و حمل زباله پسماند شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982179/مناقصه-فنی--تخصصی-و-بهره-برداری---نوبت-دوم'>مناقصه فنی ، تخصصی و بهره برداری ... نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه فنی ، تخصصی و بهره برداری ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982183/فراخوان-NITROGEN-GENERATOR-PACKAGE-نوبت-دوم'>فراخوان NITROGEN GENERATOR PACKAGE نوبت دوم  / مناقصه ,فراخوان  ITROGEN GENERATOR PACKAGE نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982186/مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-تجهیزات-و-شبکه-های-ICT-و--'>مناقصه تعمیر و نگهداری تجهیزات و شبکه های ICT  و ...  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تعمیر و نگهداری تجهیزات و شبکه های ICT  و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982189/مناقصه-اجرای-عملیات-تعمیر-قرنیز-و-ارتقاء-ایمنی-نرده-پلها----نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات تعمیر قرنیز و ارتقاء ایمنی نرده پلها  ....  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات تعمیر قرنیز و ارتقاء ایمنی نرده پلها  ....  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982191/مناقصه-فرایند-یکپارچه-تامین-منابع-مالی--طراحی--تامین-کالا-و--نوبت-دوم'>مناقصه فرایند یکپارچه تامین منابع مالی ، طراحی ، تامین کالا و ...نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران ,  مناقصه فرایند یکپارچه تامین منابع مالی ، طراحی ، تامین کالا و ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982193/مناقصه-واگذاری-خدمات-امور-بیمه-ای-شهرداری-(جامع-شهروندی)'>مناقصه واگذاری خدمات امور بیمه ای شهرداری (جامع شهروندی) / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری خدمات امور بیمه ای شهرداری (جامع شهروندی)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982194/مناقصه-خرید-اطلاعات-فنی-براساس-اندازه-گیری-و-آنالیز-آلاینده-های-هوا-در-داخل-فنس'>مناقصه خرید اطلاعات فنی براساس اندازه گیری و آنالیز آلاینده های هوا در داخل فنس / مناقصه ,مناقصه خرید اطلاعات فنی براساس اندازه گیری و آنالیز آلاینده های هوا در داخل فنس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982200/مناقصه-تعویض-سیم-با-کابل-خودنگهداری-و-انجام-فعالیت-های-توسعه-و-احداث'>مناقصه تعویض سیم با کابل خودنگهداری و انجام فعالیت های توسعه و احداث / مناقصه عمومی, مناقصه تعویض سیم با کابل خودنگهداری و انجام فعالیت های توسعه و احداث</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982205/مناقصه-اجرای-پروژه-تراش-و-روکش-آسفالت'>مناقصه اجرای پروژه تراش و روکش آسفالت  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای پروژه تراش و روکش آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982208/تجدید-فراخوان-ارائه-خدمات-مهندسی-طراحی-پایه-و-تفصیلی-و-برگزاری-مناقصات---نوبت-دوم'>تجدید فراخوان ارائه خدمات مهندسی، طراحی پایه و تفصیلی و برگزاری مناقصات ....نوبت دوم / آگهی فراخوان مشاوره , تجدید مناقصه ارائه خدمات مهندسی، طراحی پایه و تفصیلی و برگزاری مناقصات ....نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982211/مناقصه-احداث-مدرسه-اتباع-خارجی'>مناقصه احداث مدرسه اتباع خارجی  / مناقصه ,مناقصه احداث مدرسه اتباع خارجی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982213/مناقصه-حفاظت-اراضی-دولتی-نوبت-دوم'>مناقصه حفاظت اراضی دولتی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه حفاظت اراضی دولتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982218/مناقصه-اجرای-خطوط-پراکنده-شبکه-جمع-آوری'>مناقصه  اجرای خطوط پراکنده شبکه جمع آوری / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه  اجرای خطوط پراکنده شبکه جمع آوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982220/مناقصه-عملیات-باغبانی-و-فضای-سبز--'>مناقصه عملیات باغبانی و فضای سبز ... / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات باغبانی و فضای سبز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982221/فراخوان-فیلتر-گلایکول-و-آمین'>فراخوان فیلتر گلایکول و آمین / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه, فراخوان فیلتر گلایکول و آمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982225/فراخوان-مناقصه-تجهیزات-اداری-شامل-انواع-(میز--صندلی--کمد)'>فراخوان مناقصه تجهیزات اداری شامل انواع (میز ، صندلی ، کمد)  / فراخوان ارزیابی کیفی ، فراخوان مناقصه تجهیزات اداری شامل انواع (میز ، صندلی ، کمد) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982227/مناقصه​-تخم-مرغ-نوبت-دوم'>مناقصه​ تخم مرغ نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ​تخم مرغ نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982228/مناقصه-احداث-پست-مدولار-230-63-کیلوولت'>مناقصه احداث پست مدولار 230/63 کیلوولت / آگهی مناقصه , مناقصه احداث پست مدولار 230/63 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982231/مناقصه-انتقال-نیرو-و-برقرسانی-شبکه-های-توزیع-نیرو-نوبت-دوم'>مناقصه انتقال نیرو و برقرسانی شبکه های توزیع نیرو  نوبت دوم  / آگهی مناقصه  عمومی یک مرحله ای، مناقصه انتقال نیرو و برقرسانی شبکه های توزیع نیرو  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982232/مناقصه-ترمیم-ترانشه-ها-زیرسازی-جداول-و-آسفالت-بخشی-از-معابر-نوبت-دوم'>مناقصه ترمیم ترانشه ها، زیرسازی جداول و آسفالت بخشی از معابر- نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه ترمیم ترانشه ها، زیرسازی جداول و آسفالت بخشی از معابر - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982234/مناقصه-خرید-اقلام-غذایی--طبخ-و-توزیع-غذا-و--'>مناقصه خرید اقلام غذایی ، طبخ و توزیع غذا و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید اقلام غذایی ، طبخ و توزیع غذا و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982235/مناقصه-تامین-وسائط-نقلیه-نیمه-سنگین-و--'>مناقصه تامین وسائط نقلیه نیمه سنگین و ... / مناقصه ,مناقصه تامین وسائط نقلیه نیمه سنگین و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982236/مناقصه-اجرای-پروژه-های-هرس-(شاخه-زنی)-درختان-معارض-شبکه-های-هوایی--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پروژه های هرس (شاخه زنی) درختان معارض شبکه های هوایی... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای، مناقصه اجرای پروژه های هرس (شاخه زنی) درختان معارض شبکه های هوایی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982241/مناقصه-تامین-خدمات-خودروهای-ایاب-و-ذهاب-و-عملیاتی-منطقه'>مناقصه تامین خدمات خودروهای ایاب و ذهاب و عملیاتی منطقه / اگهی مناقصه , مناقصه تامین خدمات خودروهای ایاب و ذهاب و عملیاتی منطقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982243/مناقصه-عمومی-پروژه-های-عمرانی-مسکن-مهر'>مناقصه عمومی پروژه های عمرانی مسکن مهر  / مناقصه,مناقصه عمومی پروژه های عمرانی مسکن مهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982244/مناقصه-احداث-زمین-فوتسال'>مناقصه احداث زمین فوتسال  / مناقصه ,مناقصه احداث زمین فوتسال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982246/مناقصه-خرید-انواع-تابلو-فشار-ضعیف-کامپوزیت--نوبت-دوم'>مناقصه خرید انواع تابلو فشار ضعیف کامپوزیت - نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه خرید انواع تابلو فشار ضعیف کامپوزیت - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982248/مناقصه-خرید-انواع-ترانسفورماتور-کم-تلفات-نوبت-دوم'>مناقصه خرید انواع ترانسفورماتور کم تلفات- نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه خرید انواع ترانسفورماتور کم تلفات- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982251/مناقصه-عملیات-اجرایی-احداث-مخزن-2000-متر-مکعبی-با-قالب-فلزی-و--'>مناقصه عملیات اجرایی احداث مخزن 2000 متر مکعبی با قالب فلزی و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرایی احداث مخزن 2000 متر مکعبی با قالب فلزی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982254/فراخوان-انتخاب-مشاور-جهت-مطالعات-ارتقا-و-بهینه-سازی-تصفیه-خانه-های-فاضلاب-نوبت-دوم'>فراخوان انتخاب مشاور جهت مطالعات ارتقا و بهینه سازی تصفیه خانه های فاضلاب نوبت دوم  / آگهی فراخوان , فراخوان انتخاب مشاور جهت مطالعات ارتقا و بهینه سازی تصفیه خانه های فاضلاب نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982255/مناقصه-تهیه-طرح-توسعه-کسب-و-کار--نوبت-سوم'>مناقصه تهیه طرح توسعه کسب و کار - نوبت سوم  / مناقصه ، تهیه طرح توسعه کسب و کار - نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982258/مناقصه-انجام-فعالیت-های-حجمی-امور-بازرگانی-مالی-اداری-و-دفتر-فنی-تولید-نوبت-دوم'>مناقصه انجام فعالیت های حجمی امور بازرگانی، مالی، اداری و دفتر فنی تولید نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه انجام فعالیت های حجمی امور بازرگانی، مالی، اداری و دفتر فنی تولید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982259/فراخوان-جذب-سرمایه-گذار-توانمند-جهت-ساخت-و-نصب-8-پل-عابر-پیاده-نوبت-دوم'>فراخوان جذب سرمایه گذار توانمند جهت ساخت و نصب 8 پل عابر پیاده نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان جذب سرمایه گذار توانمند جهت ساخت و نصب 8 پل عابر پیاده نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982263/مناقصه-احداث-ایستگاه-آتش-نشانی-نوبت-دوم'>مناقصه احداث ایستگاه آتش نشانی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه احداث ایستگاه آتش نشانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982265/مناقصه-خرید-نصب-و-راه-اندازی-و-آموزش-سیستم-های-نظارت-تصویری-نوبت-دوم'>مناقصه خرید، نصب و راه اندازی و آموزش سیستم های نظارت تصویری نوبت دوم  / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان , مناقصه خرید، نصب و راه اندازی و آموزش سیستم های نظارت تصویری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982266/مناقصه-سیم-آلومینیوم-فولاد-هاینا-و--'>مناقصه سیم آلومینیوم فولاد هاینا و ... / مناقصه ,مناقصه سیم آلومینیوم فولاد هاینا و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982270/مناقصه-واگذاری-امور-پشتیبانی-و-اداری-و-ماشین-نویسی-و--'>مناقصه واگذاری امور پشتیبانی و اداری و ماشین نویسی و ... / فراخوان عمومی, مناقصه واگذاری امور پشتیبانی و اداری و ماشین نویسی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982272/تجدید-مناقصه-لکه-گیری-محورهای-روستایی-و---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه لکه گیری محورهای روستایی و ... نوبت دوم / مناقصه تجدید مناقصه لکه گیری محورهای روستایی و ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982276/مناقصه-خدمات-نگهبانی-از-اماکن-اموال-و-تاسیسات-پالایشگاه---نوبت-دوم'>مناقصه خدمات نگهبانی از اماکن، اموال و تاسیسات پالایشگاه ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه خدمات نگهبانی از اماکن، اموال و تاسیسات پالایشگاه ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982278/مناقصه-خرید-18-دستگاه-ماشین-آبفشان-خطی-(لینیر)--مجدد'>مناقصه خرید 18 دستگاه ماشین آبفشان خطی (لینیر) - مجدد  / آگهی مناقصه یک مرحله ای  مجدد، مناقصه خرید 18 دستگاه ماشین آبفشان خطی (لینیر) - مجدد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982281/مناقصه-تکمیل-شبکه-آب-فاضلاب-و-آبیاری-قطره-ای-نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل شبکه آب، فاضلاب و آبیاری قطره ای نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل شبکه آب، فاضلاب و آبیاری قطره ای نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982284/تجدید-مناقصه-خدمات-نگهداری--تعمیرات-ساختمان-تاسیسات-و-تهیه-لوازم-مصرفی'>تجدید مناقصه خدمات نگهداری ، تعمیرات ساختمان، تاسیسات و تهیه لوازم مصرفی / تجدید مناقصه عمومی، مناقصه خدمات نگهداری ، تعمیرات ساختمان، تاسیسات و تهیه لوازم مصرفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982287/فراخوان-مناقصه-خرید-لوله-های-پلی-اتیلن-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خرید لوله های پلی اتیلن نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه خرید لوله های پلی اتیلن نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982289/مناقصه-خرید-خدمات-تنظیفات'>مناقصه خرید خدمات تنظیفات / مناقصه ,مناقصه خرید خدمات تنظیفات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982294/فراخوان-خرید-لوازم-یدکی-نیروگاه-شازند'>فراخوان خرید لوازم یدکی نیروگاه شازند / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای,فراخوان خرید لوازم یدکی نیروگاه شازند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982295/مناقصه-انجام-عملیات-حفاری-ژئوتکنیکی-در-آنومالی'>مناقصه انجام عملیات حفاری ژئوتکنیکی در آنومالی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه انجام عملیات حفاری ژئوتکنیکی در آنومالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982296/مناقصه-خرید-لوازم-یدکی-نیروگاه'>مناقصه  خرید لوازم یدکی نیروگاه / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه  خرید لوازم یدکی نیروگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982298/مناقصه-عملیات-احداث-و-مرمت-پل-های-عابر-پیاده-احداث-پل-هوایی-عابرپیاده--'>مناقصه عملیات احداث و مرمت پل های عابر پیاده، احداث پل هوایی عابرپیاده... / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات احداث و مرمت پل های عابر پیاده، احداث پل هوایی عابرپیاده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982300/تجدید-مناقصه-خدمات-نگهداری--تعمیرات-ساختمان-تاسیسات-و-تهیه-لوازم-مصرفی'>تجدید مناقصه خدمات نگهداری ، تعمیرات ساختمان، تاسیسات و تهیه لوازم مصرفی  / تجدید مناقصه عمومی، مناقصه خدمات نگهداری ، تعمیرات ساختمان، تاسیسات و تهیه لوازم مصرفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982301/مناقصه-تهیه-حمل--نصب--راه-اندازی-و-بهره-برداری-کنتور-هوشمند-تجدید'>مناقصه تهیه، حمل ، نصب ، راه اندازی و بهره برداری کنتور هوشمند تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه تهیه، حمل ، نصب ، راه اندازی و بهره برداری کنتور هوشمند تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982304/مناقصه-خرید-150000-شاخه-پیوندک-گردو-جهت-اصلاح-باغات-گردو--'>مناقصه خرید 150000 شاخه پیوندک گردو جهت اصلاح باغات گردو ...  / آگهی فراخوان مناقصه, مناقصه خرید 150000 شاخه پیوندک گردو جهت اصلاح باغات گردو ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982306/تجدید-مناقصه-خرید-یک-دستگاه-دیزل-ژنراتور--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور - نوبت دوم  / آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982307/مناقصه-دفن-زباله-و-اجرای-امور-نظافت-و-پاکیزه-سازی-96-9-2'>مناقصه دفن زباله و اجرای امور نظافت و پاکیزه سازی 96/9/2 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه دفن زباله و اجرای امور نظافت و پاکیزه سازی 96/9/2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982308/مناقصه-تعداد-22-پروژه-طرح-تجهیز-و-نوسازی-اراضی-شالیزاری'>مناقصه تعداد 22 پروژه طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه  تعداد 22 پروژه طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982310/مناقصه-انجام-خدمات-بهره-برداری-تنظیمات-صنعتی-نمونه-برداری-مواد-شیمیایی--'>مناقصه انجام خدمات بهره برداری، تنظیمات صنعتی، نمونه برداری مواد شیمیایی ... / مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات بهره برداری، تنظیمات صنعتی، نمونه برداری مواد شیمیایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982311/مناقصه-احداث-گلخانه-به-مساحت-2-هکتار'>مناقصه احداث گلخانه به مساحت 2 هکتار / آگهی مناقصه, مناقصه احداث گلخانه به مساحت 2 هکتار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982312/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-حدود-9-کیلومتر-شبکه-گذاری-فلزی-و-پلی-اتیلن-گاز--نوبت-دوم'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای حدود 9 کیلومتر شبکه گذاری فلزی و پلی اتیلن گاز...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تهیه مصالح و اجرای حدود 9 کیلومتر شبکه گذاری فلزی و پلی اتیلن گاز...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982314/ارزیابی-کیفی-پروژه-احداث-شبکه-پراکنده-و-ساخت-و-نصب-انشعابات-پلی-اتیلین-و-فلزی-پراکنده---نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی پروژه احداث شبکه پراکنده و ساخت و نصب انشعابات پلی اتیلین و فلزی پراکنده...- نوبت دوم  / مناقصه, ارزیابی کیفی پروژه احداث شبکه پراکنده و ساخت و نصب انشعابات پلی اتیلین و فلزی پراکنده...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982319/استعلام-خرید-مواد-شوینده-سامانه-ستاد'>استعلام خرید مواد شوینده, سامانه ستاد / استعلام ,استعلام خرید مواد شوینده, سامانه ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982321/مناقصه-سرویس-و-نگهداری-دستگاههای-تاسیسات-و-تجهیزات-حرارتی-و-برودتی'>مناقصه سرویس و نگهداری دستگاههای تاسیسات و تجهیزات حرارتی و برودتی  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه سرویس و نگهداری دستگاههای تاسیسات و تجهیزات حرارتی و برودتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982322/استعلام-خرید-کارتن-بنددار-بایگانی--سایت-ستاد'>استعلام خرید کارتن بنددار بایگانی , سایت ستاد / استعلام ,استعلام خرید کارتن بنددار بایگانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982324/مناقصه-اجرای-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-شهر-تجدید-چاپ-دوم'>مناقصه اجرای زیرسازی و آسفالت معابر شهر تجدید چاپ دوم / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه اجرای زیرسازی و آسفالت معابر شهر تجدید چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982325/مناقصه-احداث-بنای-مسجد-جامع-شهر-پرندک'>مناقصه احداث بنای مسجد جامع شهر پرندک  / مناقصه احداث بنای مسجد جامع شهر پرندک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982329/مناقصه-اجرای-کارهای-تعمیرات-و-نگهداری-شبکه-تاسیسات-گاز--'>مناقصه اجرای کارهای تعمیرات و نگهداری شبکه تاسیسات گاز... / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه، مناقصه اجرای کارهای تعمیرات و نگهداری شبکه تاسیسات گاز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982331/مناقصه-تهیه-لاستیک-ماشین-آلات-راهداری'> مناقصه تهیه لاستیک ماشین آلات راهداری / آگهی دعوت به مناقصه عمومی,  مناقصه تهیه لاستیک ماشین آلات راهداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982340/مناقصه-اجرای-کارهای-تعمیرات-و-نگهداری-شبکه-تاسیسات-گاز-ابزار-دقیق--'>مناقصه اجرای کارهای تعمیرات و نگهداری شبکه تاسیسات گاز، ابزار دقیق... / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه، مناقصه اجرای کارهای تعمیرات و نگهداری شبکه تاسیسات گاز، ابزار دقیق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982341/مناقصه-آبرسانی-مجتمع-نوبت-دوم'>مناقصه  آبرسانی مجتمع نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه  آبرسانی مجتمع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982352/مناقصه-عملیات-احداث-انبار-و-پارکینگ-و-دیوارکشی-و-محوطه-سازی--'>مناقصه عملیات احداث انبار و پارکینگ و دیوارکشی و محوطه سازی... / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات احداث انبار و پارکینگ و دیوارکشی و محوطه سازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982354/مناقصه-واگذاری-خدمات-خودرویی-ماموریتهای-درون-شهری-(آژانس)'>مناقصه واگذاری خدمات خودرویی، ماموریتهای درون شهری (آژانس)  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه واگذاری خدمات خودرویی، ماموریتهای درون شهری (آژانس) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982363/مناقصه-خرید-لوله-دوجداره-بوشن-دار-کاروگیت'>مناقصه خرید لوله دوجداره بوشن دار کاروگیت / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید لوله دوجداره بوشن دار کاروگیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982364/فراخوان-مناقصه-پروژه-تهیه-تجهیزات-و-ساخت-و-نصب-3600-انشعاب-فولادی---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و ساخت و نصب 3600 انشعاب فولادی...  نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران,  فراخوان مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و ساخت و نصب 3600 انشعاب فولادی...  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982369/مناقصه-خدمات-نگهداری-تاسیسات'>مناقصه خدمات نگهداری تاسیسات  / مناقصه ,مناقصه خدمات نگهداری تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982370/مناقصه-سیم-آلومینیوم-فولاد-هاینا-و--'>مناقصه سیم آلومینیوم فولاد هاینا و ... / مناقصه ,مناقصه سیم آلومینیوم فولاد هاینا و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982371/مناقصه-عملیات-اجرایی-تکمیل-سالن-همایش-مرکز-فرهنگی'>مناقصه عملیات اجرایی تکمیل سالن همایش مرکز فرهنگی / آگهی مناقصهف مناقصه عملیات اجرایی تکمیل سالن همایش مرکز فرهنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982373/مناقصه-خرید-ورق-فلزی'>مناقصه خرید ورق فلزی / مناقصه , مناقصه خرید ورق فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982374/فراخوان-شناسایی-سرمایه-گذار-جهت-گازرسانی-به-واحدهای-تولیدی-و-صنعتی'>فراخوان شناسایی سرمایه گذار جهت گازرسانی به واحدهای تولیدی و صنعتی / فراخوان, فراخوان شناسایی سرمایه گذار جهت گازرسانی به واحدهای تولیدی و صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982376/مناقصه-عملیات-لوله-گذاری-و-دفع-آبهای-سطحی'>مناقصه عملیات لوله گذاری و دفع آبهای سطحی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات لوله گذاری و دفع آبهای سطحی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982381/استعلام-گیر-موتور-تیپ'>استعلام گیر موتور تیپ / استعلام ,استعلام گیر موتور تیپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982382/استعلام-سه-ردیف-سیم-بکسل'>استعلام سه ردیف سیم بکسل  / استعلام ، استعلام سه ردیف سیم بکسل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982384/استعلام-مجموعه-آبند-شیر-پنوماتیک'>استعلام مجموعه آبند شیر پنوماتیک / استعلام ,استعلام مجموعه آبند شیر پنوماتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982385/استعلام-سرویس-فیلتر-RO'>استعلام سرویس فیلتر RO  / استعلام, استعلام فیلتر RO </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982386/استعلام-والو-پنوماتیک'>استعلام والو پنوماتیک / استعلام,استعلام والو پنوماتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982387/مناقصه-عملیات-جدولگذاری--کانیوا-و-تک-لبه-گذاری'>مناقصه عملیات جدولگذاری ، کانیوا و تک لبه گذاری  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات جدولگذاری ، کانیوا و تک لبه گذاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982388/استعلام-خرید-3-عدد-مبدل-حرارتی'>استعلام خرید 3 عدد مبدل حرارتی / استعلام ,استعلام خرید 3 عدد مبدل حرارتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982389/آگهی-مناقصه-واگذاری-نگهداری-خدمات-شهری-و-فضای-سبز---نوبت-دوم'> آگهی مناقصه  واگذاری نگهداری خدمات شهری و فضای سبز ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، آگهی مناقصه  واگذاری نگهداری خدمات شهری و فضای سبز ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982392/مناقصه-اجرای-عملیات-حمل-و-پخش-آسفالت-تجدید--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات حمل و پخش آسفالت تجدید - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات حمل و پخش آسفالت تجدید - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982394/مناقصه-اجاره-ماشین-آلات-جهت-ستاد-بحران-امور-شهر-و-پروژه-های-عمرانی-نوبت-دوم'>مناقصه اجاره ماشین آلات جهت ستاد بحران، امور شهر و پروژه های عمرانی- نوبت دوم / مناقصه, مناقصه اجاره ماشین آلات جهت ستاد بحران، امور شهر و پروژه های عمرانی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982397/تجدید-مناقصه-عملیات-اجرای-آسفالت-پخت--حمل-و-پخش-آسفالت--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عملیات اجرای آسفالت پخت ، حمل و پخش آسفالت - نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه, تجدید مناقصه عملیات اجرای آسفالت پخت ، حمل و پخش آسفالت - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982398/مناقصه-عملیات-لوله-گذاری-و-دفع-آبهای-سطحی-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات لوله گذاری و دفع آبهای سطحی- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات لوله گذاری و دفع آبهای سطحی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982400/اصلاحیه-مناقصه-تامین-96-نفر-نیروی-انسانی'>اصلاحیه مناقصه تامین 96 نفر نیروی انسانی  / اصلاحیه مناقصه عمومی , مناقصه تامین 96 نفر نیروی انسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982401/مناقصه-پروژه-جابجایی-تیر-برق-ها'>مناقصه پروژه جابجایی تیر برق ها / آگهی مناقصه، مناقصه پروژه جابجایی تیر برق ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982404/مناقصه-خرید-لوله-دوجداره-بوشن-دار-کاروگیت-نوبت-دوم'>مناقصه خرید لوله دوجداره بوشن دار کاروگیت- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید لوله دوجداره بوشن دار کاروگیت- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982405/مناقصه-اجرای-عملیات-حفظ-و-نگهداری-بوستان-آزادی-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات حفظ و نگهداری بوستان آزادی  نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات حفظ و نگهداری بوستان آزادی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982406/مناقصه-عملیات-جدولگذاری--کانیوا-و-تک-لبه-گذاری--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات جدولگذاری ، کانیوا و تک لبه گذاری - نوبت  دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات جدولگذاری ، کانیوا و تک لبه گذاری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982412/اصلاحیه-مناقصه-تامین-96-نفر-نیروی-انسانی'>اصلاحیه مناقصه تامین 96 نفر نیروی انسانی  / مناقصه , اصلاحیه مناقصه تامین 96 نفر نیروی انسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982417/نهمین-جشنواره-ملی-فراگیری-نخستین-واژه'>نهمین جشنواره ملی فراگیری نخستین واژه / نهمین جشنواره ملی فراگیری نخستین واژه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982419/مناقصه-تهیه-مصالح-ساخت-و-نصب-قرنیز-پیش-ساخته-نمای-عرشه'>مناقصه تهیه مصالح، ساخت و نصب قرنیز پیش ساخته نمای عرشه  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه مصالح، ساخت و نصب قرنیز پیش ساخته نمای عرشه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982428/مناقصه-انجام-امورات-فضای-سبز-و-راننده'>مناقصه انجام امورات فضای سبز و راننده / آگهی مناقصه,مناقصه  انجام امورات فضای سبز و راننده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982430/مناقصه-عملیات-پروژه-تکمیل-لوله-گذاری---(نوبت-دوم)'>مناقصه عملیات پروژه تکمیل لوله گذاری ... (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات پروژه تکمیل لوله گذاری ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982434/مناقصه-خرید-4800-تن-آسفالت---نوبت-دوم'>مناقصه خرید 4800 تن آسفالت .... نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه خرید 4800 تن آسفالت .... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982435/مناقصه-ساخت-و-نصب-800-عدد-انشعاب-پراکنده-و-اجرای-8-کیلومتر-شبکه-حفره-خالی-و---نوبت-دوم'>مناقصه ساخت و نصب 800 عدد انشعاب پراکنده و اجرای 8 کیلومتر شبکه حفره خالی و ..- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ساخت و نصب 800 عدد انشعاب پراکنده و اجرای 8 کیلومتر شبکه حفره خالی و ..- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982438/مناقصه-سیلبند'>مناقصه  سیلبند  / آگهی مناقصه,مناقصه  سیلبند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982443/تجدید-مناقصه-تخریب-واجرای-تک-جدول-سطح-شهر-و--'>تجدید مناقصه تخریب واجرای تک جدول سطح شهر و ... / مناقصه ,تجدید مناقصه تخریب واجرای تک جدول سطح شهر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982444/استعلام-چهارده-ردیف-قطعات-یدکی-پمپ'>استعلام چهارده ردیف قطعات یدکی پمپ / استعلام ,استعلام چهارده ردیف قطعات یدکی پمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982445/استعلام-چسب-واشر-ساز-قرمز-رنگ'>استعلام چسب واشر ساز قرمز رنگ / استعلام ,استعلام چسب واشر ساز قرمز رنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982447/استعلام-الکتروپمپ-کارواش-پرتابل-به-همراه-نازل-شستشو'>استعلام  الکتروپمپ کارواش پرتابل به همراه نازل شستشو / استعلام, استعلام  الکتروپمپ کارواش پرتابل به همراه نازل شستشو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982450/استعلام-چهار-ردیف-هیدرو-موتور'>استعلام چهار ردیف هیدرو موتور / استعلام چهار ردیف هیدرو موتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982452/مناقصه-عملیات-لوله-گذاری-آب'>مناقصه عملیات لوله گذاری آب  / مناقصه ,مناقصه عملیات لوله گذاری آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982455/مناقصه-احداث-طبقه-اول-ساختمان-حراست-پالایشگاه-سوم'>مناقصه احداث طبقه اول ساختمان حراست پالایشگاه سوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه احداث طبقه اول ساختمان حراست پالایشگاه سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982457/همایش-فرهنگ-منادیان'>همایش فرهنگ منادیان  / همایش همایش فرهنگ منادیان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982458/مناقصه-عملیات-لوله-گذاری-آب-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات لوله گذاری آب  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه عملیات لوله گذاری آب  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982461/همایش-سراسری-انجمن-معتادان'>همایش سراسری انجمن معتادان  / همایش سراسری انجمن معتادان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982463/مناقصه-روکش-آسفالت-سایت-160-هکتاری-نوبت-دوم'>مناقصه روکش آسفالت سایت 160 هکتاری  نوبت دوم / مناقصه , مناقصه روکش آسفالت سایت 160 هکتاری  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982466/مناقصه-فراخوان-شناسایی-سرمایه-گذاران-تمدید'>مناقصه فراخوان شناسایی سرمایه گذاران تمدید  / مناقصه ,مناقصه فراخوان شناسایی سرمایه گذاران تمدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982469/استعلام-اجاره-خودرو-سواری-برون-شهری'>استعلام اجاره خودرو سواری برون شهری / استعلام,استعلام اجاره خودرو سواری برون شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982471/استعلام-الکتروپمپ-دیافراگمی-دوزینگ-فسفات'>استعلام الکتروپمپ دیافراگمی دوزینگ فسفات  / استعلام , استعلام الکتروپمپ دیافراگمی دوزینگ فسفات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982473/استعلام-درایو-–-سافت-استارت'>استعلام درایو – سافت استارت / استعلام ، استعلام درایو – سافت استارت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982044/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-پنج-دوگنبدان'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش پنج دوگنبدان / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش پنج دوگنبدان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982045/مزایده-ملک-بخش-15-قزوین-نوبت-دوم'>مزایده ملک بخش 15 قزوین نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک بخش 15 قزوین نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982046/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-112-80متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 112.80متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 112.80متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982047/مزایده-ششدانگ-دو-قطعه-زمین-همجوار-77787متر'>مزایده ششدانگ دو قطعه زمین همجوار 77787متر  / مزایده,مزایده ششدانگ دو قطعه زمین همجوار 77787متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982048/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-120-3611-غیرمنقول'>مزایده پلاک ثبتی شماره 120.3611 غیرمنقول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 120.3611 غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982049/مزایده-ششدانگ-کارخانه-تولید-کنسرو-سازی-15805متر'>مزایده ششدانگ کارخانه تولید کنسرو سازی 15805متر / مزایده,مزایده ششدانگ کارخانه تولید کنسرو سازی 15805متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982050/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-قطعه-5-تفکیکی'>مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه 5 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه 5 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982051/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-قدمت-سی-سال'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی قدمت سی سال / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی قدمت سی سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982053/مزایده-یک-قطعه-باغ-مساحت-3349متر'>مزایده یک قطعه باغ مساحت 3349متر  / مزایده,مزایده یک قطعه باغ مساحت 3349متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982055/مزایده-واگذاری-ساعت-های-خالی-سالن-ورزشی-چند-منظوره--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری ساعت های خالی سالن ورزشی چند منظوره - نوبت دوم / آگهی مزایده ,  مزایده واگذاری ساعت های خالی سالن ورزشی چند منظوره - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982056/مزایده-پلاکهای-ثبتی-169-22063-و-169-8764-غیرمنقول'>مزایده پلاکهای ثبتی 169/22063 و 169/8764 غیرمنقول / مزایده,مزایده پلاکهای ثبتی 169/22063 و 169/8764 غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982057/مزایده-پلاک-ثبتی-215-و-216-فرعی'>مزایده پلاک ثبتی 215 و 216 فرعی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 215 و 216 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982058/مزایده-یک-دستگاه-دریل-ستونی'>مزایده یک دستگاه دریل ستونی / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه دریل ستونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982059/مزایده-فروش-پلاک-فرعی-1812-مساحت-451-95متر'>مزایده فروش پلاک فرعی 1812 مساحت 451.95متر  / مزایده,مزایده فروش پلاک فرعی 1812 مساحت 451.95متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982060/مزایده-ششدانگ-پلاک-به-شماره-4929-1-و-4930-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک به شماره 4929.1 و 4930 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک به شماره 4929.1 و 4930 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982063/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-1000متر-مرحله-دوم'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 1000متر مرحله دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 1000متر مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982064/مزایده-پلاک-ثبتی-843-فرعی-بخش-هفت-بابل'>مزایده پلاک ثبتی 843 فرعی بخش هفت بابل / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 843 فرعی بخش هفت بابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982066/مزایده-ملک-عرصه-163-متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک عرصه 163 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک عرصه 163 متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982067/مزایده-تعدادی-اراضی-کشاورزی-نوبت-اول'>مزایده تعدادی اراضی کشاورزی نوبت اول / مزایده,مزایده تعدادی اراضی کشاورزی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982068/مزایده-یک-قطعه-باغ-مساحت-2500متر'>مزایده یک قطعه باغ مساحت 2500متر / مزایده,مزایده یک قطعه باغ مساحت 2500متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982071/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-1411-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1411 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1411 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982072/مزایده-کارخانه-پودر-رنگ-عرصه-7000متر'>مزایده کارخانه پودر رنگ عرصه 7000متر / مزایده,مزایده کارخانه پودر رنگ عرصه 7000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982073/مزایده-یک-دستگاه-کامیون-کمپرسی'>مزایده یک دستگاه کامیون کمپرسی / مزایده ,مزایده یک دستگاه کامیون کمپرسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982075/مزایده-اراضی-به-پلاک-3336-فرعی-بخش-پنج'>مزایده اراضی به پلاک 3336 فرعی بخش پنج  / مزایده,مزایده اراضی به پلاک 3336 فرعی بخش پنج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982076/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-۴۰۵'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو ۴۰۵ / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو ۴۰۵</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982080/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-105-متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 105 متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 105 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982081/مزایده-خودرو-سواری-پژو-206-رنگ-سفید'>مزایده خودرو سواری پژو 206 رنگ سفید  / مزایده,مزایده خودرو سواری پژو 206 رنگ سفید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982082/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مساحت-عرصه-163-38متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مساحت عرصه 163.38متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مساحت عرصه 163.38متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982083/مزایده-پلاک-ثبتی-عرصه-صد-و-نود-متر'>مزایده پلاک ثبتی عرصه صد و نود متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی عرصه صد و نود متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982084/مزایده-دو-دستگاه-تانک-شیر-ذخیره'>مزایده دو دستگاه تانک شیر ذخیره  / مزایده دو دستگاه تانک شیر ذخیره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982085/مزایده-خط-تلفن-همراه-به-شماره-09121915062'>مزایده خط تلفن همراه به شماره 09121915062 / آگهی مزایده,مزایده خط تلفن همراه به شماره 09121915062</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982086/مزایده-فروش-سواری-پراید-صندوق-دار-(انژکتور)'>مزایده فروش سواری پراید صندوق دار (انژکتور)  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش سواری پراید صندوق دار (انژکتور) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982090/مزایده-پلاک-ثبتی-425-فرعی-از-سی-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 425 فرعی از سی اصلی  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 425 فرعی از سی اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982092/مزایده-یک-دستگاه-پژو-206--'>مزایده یک دستگاه پژو 206 ... / مزایده ، مزایده یک دستگاه پژو 206 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982094/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری  / مزایده ,مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982095/مزایده-ملک-ثبتی-16089-فرعی-بخش-دو'>مزایده ملک ثبتی 16089 فرعی بخش دو  / مزایده,مزایده ملک ثبتی 16089 فرعی بخش دو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982096/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پژو-206-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه سواری پژو 206  نوبت دوم  / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه سواری پژو 206  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982097/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-کامیون-کشنده-ولو'>مزایده یک دستگاه خودرو کامیون کشنده ولو / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو کامیون کشنده ولو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982098/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-54276-فرعی-از-یک-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی شماره 54276 فرعی از یک اصلی  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 54276 فرعی از یک اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982099/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-پراید'>مزایده یک دستگاه خودروی پراید / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه خودروی پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982103/مزایده-ماشین-پرس-ضایعات-آهن-و--'>مزایده ماشین پرس ضایعات آهن و ...  / مزایده,مزایده ماشین پرس ضایعات آهن و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982104/مزایده-آپارتمان-مساحت-74-4متر'>مزایده آپارتمان مساحت 74.4متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 74.4متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982105/مزایده-دستگاه-فتوکپی-و--'>مزایده دستگاه فتوکپی و ... / مزایده ,مزایده دستگاه فتوکپی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982107/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-بصورت-مشجر-گردوزار'>مزایده ششدانگ یکباب منزل بصورت مشجر گردوزار / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل بصورت مشجر گردوزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982108/مزایده-یک-دستگاه-کامیون-کشنده-سیستم-ماگ'>مزایده یک دستگاه کامیون کشنده سیستم ماگ / مزایده,مزایده یک دستگاه کامیون کشنده سیستم ماگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982109/مزایده-واگذاری-تعدادی-از-پل-ها-بیلبوردها-و-نمایشگرهای-تبلیغاتی'>مزایده واگذاری تعدادی از پل ها، بیلبوردها و نمایشگرهای تبلیغاتی / آگهی مزایده ، مزایده واگذاری تعدادی از پل ها، بیلبوردها و نمایشگرهای تبلیغاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982110/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-پراید'>مزایده یک دستگاه خودروی پراید / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودروی پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982111/مزایده-ششدانگ-دو-قطعه-محصور-مرحله-اول'>مزایده ششدانگ دو قطعه محصور مرحله اول / مزایده,مزایده ششدانگ دو قطعه محصور مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982112/مزایده-کولر-اسپیلت-و--'>مزایده کولر اسپیلت و ... / مزایده ,مزایده کولر اسپیلت و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982113/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-بخش-دو-قوچان'>مزایده ششدانگ یکباب منزل بخش دو قوچان  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل بخش دو قوچان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982114/مزایده-مجدد-یک-دستگاه-اتوبوس'>مزایده مجدد یک دستگاه اتوبوس  / مزایده مجدد , مزایده یک دستگاه اتوبوس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982115/مزایده-دستگاه-چیلر-و--'>مزایده دستگاه چیلر و ... / مزایده ,مزایده دستگاه چیلر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982116/مزایده-گلیم-فرش-تشک-و-پتو--'>مزایده گلیم فرش، تشک و پتو... / آگهی مزایده، مزایده گلیم فرش، تشک و پتو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982118/مزایده-سه-قطعه-پلاک-ثبتی-نوبت-اول'>مزایده سه قطعه پلاک ثبتی نوبت اول / مزایده,مزایده سه قطعه پلاک ثبتی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982119/مزایده-تابلو-آیت-الکرسی-و--'>مزایده تابلو آیت الکرسی و ... / مزایده ,مزایده تابلو آیت الکرسی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982120/مزایده-ملک-بخش-9-تبریز'>مزایده ملک بخش 9 تبریز / مزایده,مزایده ملک بخش 9 تبریز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982121/مزایده-واحدهای-تجاری--نوبت-دوم'> مزایده واحدهای تجاری - نوبت دوم / آگهی مزایده,  مزایده واحدهای تجاری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982475/استعلام-تعمیر-و-سرویس-پولی-کش'>استعلام تعمیر و سرویس پولی کش  / استعلام, استعلام  تعمیر و سرویس پولی کش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982476/استعلام-تجهیزات-وایرلس-و-دوربین-مداربسته'>استعلام تجهیزات وایرلس و دوربین مداربسته  / استعلام ,استعلام تجهیزات وایرلس و دوربین مداربسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982478/استعلام-سه-ردیف-بیرینگ'>استعلام سه ردیف بیرینگ  / استعلام, استعلام سه ردیف بیرینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982479/استعلام-لوله-فولادی-بدون-درز'>استعلام لوله فولادی بدون درز   / استعلام , استعلام لوله فولادی بدون درز  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982480/مناقصه-انجام-عملیات-بازرسی-ونظارت-کمی-و-کیفی-بر-خرید'>مناقصه انجام عملیات بازرسی ونظارت کمی و کیفی بر خرید / مناقصه انجام عملیات بازرسی ونظارت کمی و کیفی بر خرید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982481/مناقصه-اجرای-پست-امداد-ناحیه'>مناقصه اجرای پست امداد ناحیه  / مناقصه ,مناقصه اجرای پست امداد ناحیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982484/استعلام-قطعات-ابزار-دقیق-مورد-استفاده-در-کالیبراتور-مانومتر'>استعلام قطعات ابزار دقیق مورد استفاده در کالیبراتور مانومتر / استعلام , استعلام قطعات ابزار دقیق مورد استفاده در کالیبراتور مانومتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982485/استعلام-سیلندر-تلسكوپی'>استعلام سیلندر تلسكوپی  / استعلام , استعلام سیلندر تلسكوپی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982487/مناقصه-دو-قلم-دستگاه-کولر-اسپلیت-تک-سرد'>مناقصه دو قلم دستگاه کولر اسپلیت تک سرد  / مناقصه ,مناقصه دو قلم دستگاه کولر اسپلیت تک سرد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982489/استعلام-فیلتر-كمپرسور-سامسونگ'>استعلام  فیلتر كمپرسور سامسونگ  / استعلام ،استعلام فیلتر كمپرسور سامسونگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982491/مناقصه-اجرای-دیوار-سنگی-با-مصالح-سنگ-لاشه--'>مناقصه اجرای دیوار سنگی با مصالح سنگ لاشه.... / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای دیوار سنگی با مصالح سنگ لاشه....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982492/استعلام-برگزاری-نشست-تخصصی'>استعلام برگزاری نشست تخصصی  / استعلام ,استعلام برگزاری نشست تخصصی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982494/مناقصه-خرید-و-تجهیز-واحدهای-اقامتی--'>مناقصه خرید و تجهیز واحدهای اقامتی... / آگهی مناقصه، مناقصه خرید و تجهیز واحدهای اقامتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982497/استعلام-کاندوم-شیت'>استعلام کاندوم شیت / استعلام ,استعلام کاندوم شیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982498/استعلام-نگهداری-سیستم-های-روشنایی'>استعلام نگهداری سیستم های روشنایی  / استعلام ,استعلام نگهداری سیستم های روشنایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982501/استعلام-سوند-فولی-و-نلاتون'>استعلام سوند فولی و نلاتون / استعلام ,استعلام سوند فولی و نلاتون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982503/استعلام-خرید-تجهیزات-جهت-فضای-سبز'>استعلام خرید تجهیزات جهت فضای سبز / استعلام ,استعلام خرید تجهیزات جهت فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982504/مناقصه-عملیات-اصلاحی-و-احداث-ابنیه-فنی-بر-روی-خط-36-اینچ-قدیم-و-جدید'>مناقصه عملیات اصلاحی و احداث ابنیه فنی بر روی خط 36 اینچ قدیم و جدید  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اصلاحی و احداث ابنیه فنی بر روی خط 36 اینچ قدیم و جدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982506/استعلام-تخت-تیلت-تیبل-برقی-دو-شکن'>استعلام تخت تیلت تیبل برقی دو شکن  / استعلام ,استعلام تخت تیلت تیبل برقی دو شکن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982509/استعلام-خرید-لوله-و-اتصالات-جهت-شهرک'>استعلام خرید لوله و اتصالات جهت شهرک / استعلام ,استعلام خرید لوله و اتصالات جهت شهرک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982511/استعلام-بخاری-گازی'>استعلام بخاری گازی / استعلام ,استعلام بخاری گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982512/استعلام-تهیه-مصالح-و-آماده-سازی'>استعلام تهیه مصالح و آماده سازی  / استعلام ,استعلام تهیه مصالح و آماده سازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982515/استعلام-گوشت-گوساله-گرم'>استعلام گوشت گوساله گرم  / استعلام ,استعلام گوشت گوساله گرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982516/مناقصه-احداث-یک-باب-مخزن-۳۰۰-مترمکعبی-روستای-مزرعه-فارغان'>مناقصه احداث یک باب مخزن ۳۰۰ مترمکعبی روستای مزرعه فارغان  / مناقصه احداث یک باب مخزن ۳۰۰ مترمکعبی روستای مزرعه فارغان مناقصه احداث یک باب مخزن ۳۰۰ مترمکعبی روستای مزرعه فارغان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982517/استعلام-اسپری-ضد-زنگ-و-ظاهر-کننده-و-پاک-کننده'>استعلام اسپری ضد زنگ و ظاهر کننده و پاک کننده / استعلام ,استعلام اسپری ضد زنگ و ظاهر کننده و پاک کننده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982518/استعلام-تکمیل-سیستم-ارت-کلید-خانه-جدید'>استعلام تکمیل سیستم ارت کلید خانه جدید    / استعلام, استعلام تکمیل سیستم ارت کلید خانه جدید  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982520/استعلام-سیستم-اعلام-حریق-برای-اتاق-سرور'>استعلام سیستم اعلام حریق برای اتاق سرور / استعلام ,استعلام سیستم اعلام حریق برای اتاق سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982521/استعلام-سیم-سیلیکو-کلسیم-یا-کازی'>استعلام  سیم سیلیکو کلسیم یا کازی / استعلام, استعلام  سیم سیلیکو کلسیم یا کازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982522/استعلام-اسکنر'>استعلام اسکنر  / استعلام ,استعلام اسکنر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982523/استعلام-مفتول-آلومینیومی'>استعلام مفتول آلومینیومی / استعلام مفتول آلومینیومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982525/مناقصه-عملیات-اجرایی-شبکه-توزیع-روستای-چاله-الیاس-و--'>مناقصه عملیات اجرایی شبکه توزیع روستای چاله الیاس و.... / مناقصه مناقصه عملیات اجرایی شبکه توزیع روستای چاله الیاس و....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982526/استعلام-کنسول-دراور'>استعلام کنسول دراور / استعلام ,استعلام کنسول دراور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982527/مناقصه-خدمات-تامین-4-دستگاه-امبولانس'>مناقصه خدمات تامین 4 دستگاه امبولانس  / مناقصه عمومی , مناقصه خدمات تامین 4 دستگاه امبولانس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982528/استعلام-تهیه-و-اجرای-دیوار-پیش-ساخته'>استعلام تهیه و اجرای دیوار پیش ساخته / استعلام ,استعلام تهیه و اجرای دیوار پیش ساخته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982529/مناقصه-پروژه-گازرسانی'>مناقصه پروژه گازرسانی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه پروژه گازرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982531/استعلام-تعویض-مقره-خط-400-کیلوولت'>استعلام تعویض مقره خط 400 کیلوولت / استعلام, استعلام تعویض مقره خط 400 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982532/استعلام-لاینر-استیل'>استعلام  لاینر استیل / استعلام, استعلام  لاینر استیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982533/استعلام-کاغذ-۱۳۲-ستونی'>استعلام کاغذ ۱۳۲ ستونی  / استعلام ,استعلام کاغذ ۱۳۲ ستونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982535/استعلام-تهیه-اقلام-ایمنی'>استعلام تهیه اقلام ایمنی  / استعلام ,استعلام تهیه اقلام ایمنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982536/استعلام-سیم-لحیم'>استعلام سیم لحیم / استعلام, استعلام سیم لحیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982537/مناقصه-عملیات-اجرایی-خطوط-انتقال-باقیمانده-از-چاه-تا-مخزن'>مناقصه عملیات اجرایی خطوط انتقال باقیمانده از چاه تا مخزن / مناقصه یک مرحله ای عملیات اجرایی خطوط انتقال باقیمانده از چاه تا مخزن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982538/استعلام-هیتر-گازی'>استعلام هیتر گازی  / استعلام ,استعلام هیتر گازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982539/مناقصه-طبخ-و-توزیع-غذای-رستوران'>مناقصه طبخ و توزیع غذای رستوران / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه طبخ و توزیع غذای رستوران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982540/استعلام-تبدیل-نرم-افزار-اتوماسیون'>استعلام تبدیل نرم افزار اتوماسیون  / استعلام,استعلام تبدیل نرم افزار اتوماسیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982541/مناقصه-تعمیرات-رادیه-و-برید-پلهای---تجدید'>مناقصه تعمیرات رادیه و برید پلهای.... تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه تعمیرات رادیه و برید پلهای.... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982543/فراخوان-مناقصه-اجرای-عملیات-پارک-خطی--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه اجرای عملیات پارک خطی - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه اجرای عملیات پارک خطی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982545/مناقصه-تعميرات-دامغان'>مناقصه تعميرات دامغان  / مناقصه تعميرات دامغان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982546/استعلام-ماشینکاری'>استعلام ماشینکاری / استعلام ,استعلام ماشینکاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982547/فراخوان-انجام-عملیات-گازرسانی'>فراخوان انجام عملیات گازرسانی / آگهی فراخوان عمومی,فراخوان انجام عملیات گازرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982548/مناقصه-تهيه-حمل-نصب-راه-اندازی-و-بهره-برداری-تعداد-۱۸۲کنتور-هوشمند'>مناقصه تهيه، حمل، نصب، راه اندازی و بهره برداری تعداد ۱۸۲کنتور هوشمند  / مناقصه تهيه، حمل، نصب، راه اندازی و بهره برداری تعداد ۱۸۲کنتور هوشمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982550/تجدید-مناقصه-تهیه-مواد-اولیه--طبخ-و-توزیع-غذای-گرم-کارکنان-و---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه تهیه مواد اولیه ، طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان و  ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه تهیه مواد اولیه ، طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان و  ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982551/مناقصه-عملیات-اصلاحی-و-احداث-ابنیه-فنی-بر-روی-خط-36-اینچ-قدیم-و-جدید-تجدید'>مناقصه عملیات اصلاحی و احداث ابنیه فنی بر روی خط 36 اینچ قدیم و جدید تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اصلاحی و احداث ابنیه فنی بر روی خط 36 اینچ قدیم و جدید تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982552/آگهی-فراخوان-امکان-سنجی--مسیریابی--نقشه-برداری--بازاریابی--طراحی--خدمات-فنی'>آگهی فراخوان امکان سنجی ، مسیریابی ، نقشه برداری ، بازاریابی ، طراحی ، خدمات فنی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی  , مناقصه امکان سنجی ، مسیریابی ، نقشه برداری ، بازاریابی ، طراحی ، خدمات فنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982554/مناقصه-زیرسازی-و-اجرای-کفپوش-بتنی-معابر-سطح-روستا'>مناقصه زیرسازی و اجرای کفپوش بتنی معابر سطح روستا / مناقصه عمومی, مناقصه زیرسازی و اجرای کفپوش بتنی معابر سطح روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982555/استعلام-انواع-مته-با-برند-ruko-اورجینال--'>استعلام انواع مته با برند ruko اورجینال... / استعلام, استعلام انواع مته با برند ruko اورجینال...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982556/مناقصه-تامين-لوله-پلی-اتيلن-شبکه-فرعی-پايين-دست-يامچی'>مناقصه تامين لوله پلی اتيلن شبکه فرعی پايين دست يامچی  / مناقصه تامين لوله پلی اتيلن شبکه فرعی پايين دست يامچی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982557/استعلام-کیس-سرور'>استعلام کیس سرور / استعلام , استعلام کیس سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982559/استعلام-خرید-دیوارپوش'>استعلام خرید دیوارپوش / استعلام ,استعلام خرید دیوارپوش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982561/استعلام-​نگهداری-و-پشتیبانی-از-دستگاه'>استعلام ​نگهداری و پشتیبانی از دستگاه / استعلام، استعلام ​نگهداری و پشتیبانی از دستگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982562/فراخوان-اجرای-3000-انشعاب-در-شهر'>فراخوان اجرای 3000 انشعاب در شهر / فراخوان آگهی ارزیابی کیفی , فراخوان اجرای 3000 انشعاب در شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982564/استعلام-​پوشک-بزرگسال-سایز-بزرگ-و-متوسط'>استعلام ​پوشک بزرگسال سایز بزرگ و متوسط     / استعلام، استعلام ​پوشک بزرگسال سایز بزرگ و متوسط    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982565/مناقصه-خرید-کیف-فلش-مموری-و-کفش-کتانی'>مناقصه خرید کیف، فلش مموری و کفش کتانی / مناقصه, مناقصه خرید کیف، فلش مموری و کفش کتانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982566/مناقصه-اجرایی-بخشی-از-شبکه-فاضلاب-شهر'>مناقصه اجرایی بخشی از شبکه فاضلاب شهر  / آگهی برگزاری مناقصه عمومی,مناقصه اجرایی بخشی از شبکه فاضلاب شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982567/استعلام-رب-گوجه'>استعلام رب گوجه / استعلام ,استعلام رب گوجه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982568/استعلام-پروژه-مرمت-و-استحکام-بخشی'>استعلام پروژه مرمت و استحکام بخشی / استعلام, استعلام پروژه مرمت و استحکام بخشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982569/استعلام-​نقاشی-به-متراژ-350'>استعلام ​نقاشی به متراژ 350  / استعلام، استعلام ​نقاشی به متراژ 350 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982570/استعلام-پرینتر'>استعلام پرینتر / استعلام , استعلام پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982571/استعلام-تکمیل-و-محوطه-سازی'>استعلام تکمیل و محوطه سازی / استعلام ,استعلام تکمیل و محوطه سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982572/مناقصه-راهبری-خدمات-حمل-و-نقل'>مناقصه راهبری خدمات حمل و نقل / مناقصه راهبری خدمات حمل و نقل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982573/استعلام-​مرمت-و-بازسازی-حمدالله-مستوفی'>استعلام ​مرمت و بازسازی حمدالله مستوفی / استعلام, استعلام ​مرمت و بازسازی حمدالله مستوفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982574/استعلام-بخاری-گازی'>استعلام بخاری گازی  / استعلام ,استعلام بخاری گازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982575/استعلام-اصلاح-شبکه-آب'>استعلام اصلاح شبکه آب  / استعلام, استعلام اصلاح شبکه آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982576/فراخوان-مناقصه-پیمان-تعویض-پوشش-5500-متر'>فراخوان مناقصه پیمان تعویض پوشش 5500 متر / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه پیمان تعویض پوشش 5500 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982577/استعلام-تنقیه-و-لایروبی-پلهای--'>استعلام تنقیه و لایروبی پلهای... / استعلام، استعلام تنقیه و لایروبی پلهای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982578/استعلام-مشارکت-در-ارائه-خدمات-مشاوره'>استعلام مشارکت در ارائه خدمات مشاوره / استعلام ,استعلام مشارکت در ارائه خدمات مشاوره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982579/استعلام-چاپ-بنر-و-خدمات-مورد-نیاز'>استعلام چاپ بنر و خدمات مورد نیاز  / استعلام , استعلام چاپ بنر و خدمات مورد نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982580/استعلام-دو-عدد-هارد-سرور'>استعلام دو عدد هارد سرور  / استعلام, استعلام دو عدد هارد سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982581/استعلام-عملیات-اجرائی-شبکه-داخلی-گاز'>استعلام عملیات اجرائی شبکه داخلی گاز / استعلام, استعلام عملیات اجرائی شبکه داخلی گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982582/استعلام-غرفه-شرکت-برق-منطقه-ای-خوزستان'>استعلام غرفه شرکت برق منطقه ای خوزستان / استعلام,استعلام غرفه شرکت برق منطقه ای خوزستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982583/استعلام-​بلیط-سینما'>استعلام ​بلیط سینما  / استعلام, استعلام ​بلیط سینما </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982584/استعلام-20-مترمربع-پارتیشن-یک-جداره-و-5-متر-کابینت-ام-دی-اف---'>استعلام 20 مترمربع پارتیشن یک جداره و 5 متر کابینت ام دی اف .... / استعلام ,استعلام 20 مترمربع پارتیشن یک جداره و 5 متر کابینت ام دی اف ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982585/استعلام-ساخت-کارتن-سه-لایه'>استعلام ساخت کارتن سه لایه / استعلام , استعلام ساخت کارتن سه لایه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982586/استعلام-مرمت-جاده-های-دسترسی-پستهای'>استعلام مرمت جاده های دسترسی پستهای / استعلام,استعلام مرمت جاده های دسترسی پستهای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982587/استعلام-بیمه-31-دستگاه-خودرو-سبک'>استعلام بیمه 31 دستگاه خودرو سبک / استعلام ,استعلام بیمه 31 دستگاه خودرو سبک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982588/استعلام-آنالیز-تغذیه'>استعلام آنالیز تغذیه  / استعلام, استعلام آنالیز تغذیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982589/استعلام-​آبرسانی-مدیریت--'>استعلام ​آبرسانی، مدیریت...     / استعلام، استعلام ​آبرسانی، مدیریت...    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982590/استعلام-رگلاتور'>استعلام رگلاتور  / استعلام,استعلام رگلاتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982591/استعلام-شرح-خدمات-و-تامین-لوازم'>استعلام شرح خدمات و تامین لوازم  / استعلام , استعلام شرح خدمات و تامین لوازم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982592/استعلام-برگزاری-جشن-بزرگ-خانواده'>استعلام برگزاری جشن بزرگ خانواده  / استعلام , استعلام برگزاری جشن بزرگ خانواده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982593/استعلام-پرینتر-سه-کاره--'>استعلام پرینتر سه کاره ... / استعلام , استعلام پرینتر سه کاره ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982594/استعلام-باران-سنج-دیتالاگری'>استعلام باران سنج دیتالاگری / استعلام, استعلام باران سنج دیتالاگری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982595/استعلام-عملیات-ساختمان-نگهبانی'>استعلام عملیات ساختمان نگهبانی / استعلام, استعلام عملیات ساختمان نگهبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982596/فراخوان-مناقصه-خرید-لوازم-بهداشتی'>فراخوان مناقصه خرید لوازم بهداشتی  / فراخوان مناقصه ,فراخوان مناقصه خرید لوازم بهداشتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982597/استعلام-بلوز-و-شلوار-گرمکن'>استعلام بلوز و شلوار گرمکن / استعلام، استعلام بلوز و شلوار گرمکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982598/استعلام-دوخت-پیراهن-و-کاپشن'>استعلام دوخت پیراهن و کاپشن / استعلام , استعلام دوخت پیراهن و کاپشن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982599/استعلام-خدمات'>استعلام خدمات / استعلام , استعلام خدمات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982600/استعلام-قطعات-کامپیوتری'>استعلام قطعات کامپیوتری / استعلام , استعلام قطعات کامپیوتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982601/استتعلام-محصولات-الکترونیکی'>استتعلام محصولات الکترونیکی / استعلام, استتعلام محصولات الکترونیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982602/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن / استعلام,استعلام لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982603/استعلام-پیاز-درشت'>استعلام پیاز درشت  / استعلام ,استعلام پیاز درشت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982604/استعلام-نمک-سیستم-الکترولیز'>استعلام نمک سیستم الکترولیز / استعلام , استعلام نمک سیستم الکترولیز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982605/استعلام-اجاره-یکدستگاه-گریدر-کوماتسو-661'>استعلام اجاره یکدستگاه گریدر کوماتسو 661 / استعلام , استعلام اجاره یکدستگاه گریدر کوماتسو 661</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982606/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-20-عدد-دوربین'>استعلام نصب و راه اندازی 20 عدد دوربین / استعلام, استعلام نصب و راه اندازی 20 عدد دوربین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982607/استعلام-گاوصندوق-نسوز-کاوه-مدل-DKR-250'>استعلام گاوصندوق نسوز کاوه مدل DKR 250 / استعلام , استعلام گاوصندوق نسوز کاوه مدل DKR 250</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982608/استعلام-تجهیزات-خانگی'>استعلام تجهیزات خانگی  / استعلام , استعلام تجهیزات خانگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982609/استعلام-کاغذ-کپی-80-گرم'>استعلام کاغذ کپی 80 گرم  / استعلام , استعلام کاغذ کپی 80 گرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982610/استعلام-تی-اچ-۵-ضد-عفونی-کننده'>استعلام تی اچ ۵ ضد عفونی کننده / استعلام ,استعلام تی اچ ۵ ضد عفونی کننده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982611/استعلام-اجاره-یکدستگاه-لودر-90-با-راننده'> استعلام اجاره یکدستگاه لودر 90 با راننده  / استعلام , استعلام اجاره یکدستگاه لودر 90 با راننده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982612/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-تجهیزات-دوربین'>استعلام تعمیر و نگهداری تجهیزات دوربین  / استعلام,استعلام تعمیر و نگهداری تجهیزات دوربین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982613/استعلام-خرید-2-نوع-هادی'>استعلام خرید 2 نوع هادی / استعلام , استعلام خرید 2 نوع هادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982614/استعلام-احداث-کانال-بتنی-قنات-سعدآباد'>استعلام احداث کانال بتنی قنات سعدآباد / استعلام, استعلام احداث کانال بتنی قنات سعدآباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982615/استعلام-ساخت-درب-ضد-حریق-و-ضد-سرقت'>استعلام ساخت درب ضد حریق و ضد سرقت  / استعلام ,استعلام ساخت درب ضد حریق و ضد سرقت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982616/استعلام-عملیات-نهالکاری-آبیاری-و-مراقب'>استعلام عملیات نهالکاری آبیاری و مراقب / استعلام ,استعلام عملیات نهالکاری آبیاری و مراقب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982617/استعلام-کامپیوتر'>استعلام کامپیوتر  / استعلام, استعلام کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982618/استعلام-جابجایی-پل-فلزی-خرپایی'>استعلام جابجایی پل فلزی خرپایی / استعلام, استعلام جابجایی پل فلزی خرپایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982619/مناقصه-احداث-دیوار-حفاظتی-خیابان-نوبت-دوم'>مناقصه احداث دیوار حفاظتی خیابان نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه احداث دیوار حفاظتی خیابان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982620/استعلام-برق-و-شبکه-LAN'>استعلام برق و شبکه LAN / استعلام , استعلام برق و شبکه LAN</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982621/استعلام-​​ماست'>استعلام ​​ماست / استعلام, استعلام ​​ماست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982622/استعلام-بهره-برداری-تعمیر-نگهداری'>استعلام بهره برداری، تعمیر، نگهداری / استعلام , استعلام بهره برداری، تعمیر، نگهداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982623/استعلام-اجرای-دیوارکوب'>استعلام اجرای دیوارکوب  / استعلام ,استعلام اجرای دیوارکوب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982624/استعلام-احیاء-و-مرمت-قنات-باغ-سینه-مجن'>استعلام احیاء و مرمت قنات باغ سینه مجن / استعلام, استعلام احیاء و مرمت قنات باغ سینه مجن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982625/استعلام-تامین-تحویل-راه-اندازی'>استعلام تامین تحویل راه اندازی  / استعلام,استعلام تامین تحویل راه اندازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982626/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری / استعلام , استعلام کامپیوتر و فناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982627/استعلام-رایانه-همراه-لب-تاپ'>استعلام رایانه همراه لب تاپ / استعلام, استعلام رایانه همراه لب تاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982628/استعلام-​ورزشی'>استعلام ​ورزشی  / استعلام , استعلام ​ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982629/استعلام-عملیات-نهالکاری-آبیاری-و-مراقب'>استعلام عملیات نهالکاری آبیاری و مراقب / استعلام ,استعلام عملیات نهالکاری آبیاری و مراقب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982630/استعلام-مطالعات'>استعلام مطالعات  / استعلام ,استعلام مطالعات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982631/استعلام-تیغ-اره-نواری-و--'>استعلام تیغ اره نواری و ... / استعلام , استعلام تیغ اره نواری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982632/استعلام-عملیات-نهالکاری-آبیاری-و-مراقب'>استعلام عملیات نهالکاری آبیاری و مراقب / استعلام ,استعلام عملیات نهالکاری آبیاری و مراقب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982633/استعلام-جهت-صرف-غذا-در-رستوران'>استعلام جهت صرف غذا در رستوران / استعلام, استعلام جهت صرف غذا در رستوران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982634/استعلام-بیمه-شخص-ثالث-و-بدنه'>استعلام بیمه شخص ثالث و بدنه  / استعلام , استعلام بیمه شخص ثالث و بدنه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982635/استعلام-دارپوش-و-پارکت-نمودن-و-غیره'>استعلام دارپوش و پارکت نمودن و غیره / استعلام , استعلام دارپوش و پارکت نمودن و غیره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982636/استعلام-نرده-حفاظ-ایمنی-آکاردونی'>استعلام نرده حفاظ ایمنی آکاردونی / استعلام, استعلام نرده حفاظ ایمنی آکاردونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982637/استعلام-مرمت-و-بازسازی-سرویس-های-بهداشتی'>استعلام مرمت و بازسازی سرویس های بهداشتی / استعلام ,استعلام مرمت و بازسازی سرویس های بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982638/استعلام-کارتن-پرونده-و--'>استعلام کارتن پرونده و ... / استعلام, استعلام کارتن پرونده و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982639/استعلام-لپ-تاپ'>استعلام لپ تاپ / استعلام,استعلام لپ تاپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982640/استعلام-کیسه-های-ترانسفورماتور-230-33'>استعلام کیسه های ترانسفورماتور 230/33 / استعلام , استعلام کیسه های ترانسفورماتور 230/33</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982641/استعلام-صندلی-مبلی-تابان-مشکی'>استعلام صندلی مبلی تابان مشکی / استعلام, استعلام صندلی مبلی تابان مشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982642/استعلام-آشکار-ساز-خطا'>استعلام آشکار ساز خطا / استعلام, استعلام آشکار ساز خطا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982643/استعلام-کفش'>استعلام کفش / استعلام , استعلام کفش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982644/استعلام-​کاغذ-کپی-A4-A5-مارک-سان-کپی'>استعلام ​کاغذ کپی A4-A5 مارک سان کپی / استعلام, استعلام ​کاغذ کپی A4-A5 مارک سان کپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982645/استعلام-بیمه-ماشین-آلات-شخص-ثالث'>استعلام بیمه ماشین آلات شخص ثالث  / استعلام , استعلام بیمه ماشین آلات شخص ثالث </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982646/استعلام-ویدیو-پروژکتور--پرده-نمایش'>استعلام ویدیو پروژکتور - پرده نمایش / استعلام ,استعلام ویدیو پروژکتور - پرده نمایش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982647/استعلام-کمد-بایگانی-بدنه-ام-دی-اف'>استعلام کمد بایگانی بدنه ام دی اف / استعلام, استعلام کمد بایگانی بدنه ام دی اف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982648/استعلام-خرید-روغن'>استعلام خرید روغن / استعلام , استعلام خرید روغن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982649/استعلام-ینترنت-دیدیکت-با-پهنای-باند-8'>استعلام ینترنت دیدیکت با پهنای باند 8 / استعلام, استعلام ینترنت دیدیکت با پهنای باند 8</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982650/استعلام-قیمت-بهسازی-و-تعمیرات-مرکز-بهداشتی-درمانی'>استعلام قیمت بهسازی و تعمیرات مرکز بهداشتی درمانی  / استعلام , استعلام قیمت بهسازی و تعمیرات مرکز بهداشتی درمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982651/استعلام-دستگاه-های-پزشکی'>استعلام دستگاه های پزشکی / استعلام ,استعلام دستگاه های پزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982652/استعلام-RFID'>استعلام RFID / استعلام, استعلام RFID</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982653/استعلام-گیت-بازرسی'>استعلام گیت بازرسی / استعلام , استعلام گیت بازرسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982654/استعلام-اعزام-کاروان-زیارتی'>استعلام اعزام کاروان زیارتی / استعلام ,استعلام اعزام کاروان زیارتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982655/استعلام-خرید-مانیتور-LED'>استعلام خرید مانیتور LED / استعلام, استعلام خرید مانیتور LED</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982656/استعلام-ساخت-ساز-ساختمان'>استعلام ساخت ساز ساختمان / استعلام , استعلام ساخت ساز ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982657/استعلام-کابل-برق-16-4-افشان-دامغان'>استعلام کابل برق 16*4 افشان دامغان / استعلام , استعلام کابل برق 16*4 افشان دامغان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982658/استعلام-​خرید-تلویزیون-میز-تلویزیون-و--'>استعلام ​خرید تلویزیون- میز تلویزیون و ... / استعلام, استعلام ​خرید تلویزیون- میز تلویزیون و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982659/استعلام-گیرنده-تلویزیون'>استعلام گیرنده تلویزیون  / استعلام ,استعلام گیرنده تلویزیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982660/استعلام-لوله-خونگیری'>استعلام لوله خونگیری  / استعلام ,استعلام لوله خونگیری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982661/استعلام-تبلت-مدل-Galaxy'>استعلام تبلت مدل Galaxy / استعلام, استعلام تبلت مدل Galaxy</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982662/استعلام-دوربین-فیلمبرداری-NX100'>استعلام دوربین فیلمبرداری NX100 / استعلام , استعلام دوربین فیلمبرداری NX100</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982663/استعلام-ارائه-خدمات-پایش-رسانه-ها'>استعلام ارائه خدمات پایش رسانه ها  / استعلام , استعلام ارائه خدمات پایش رسانه ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982664/استعلام-4-دستگاه-آبسردکن-آنی-5-شیر-سری--'>استعلام 4 دستگاه آبسردکن آنی 5 شیر سری... / استعلام, استعلام 4 دستگاه آبسردکن آنی 5 شیر سری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982665/استعلام-کابل-کشی-فیبر-نوری'>استعلام کابل کشی فیبر نوری  / استعلام ,استعلام کابل کشی فیبر نوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982666/استعلام-تجهیزات-موتورخانه'>استعلام تجهیزات موتورخانه  / استعلام,استعلام تجهیزات موتورخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982667/استعلام-تهیه-و-حمل-کولر-پنجره-ای'>استعلام تهیه و حمل کولر پنجره ای  / استعلام ,استعلام تهیه و حمل کولر پنجره ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982668/استعلام-سیم-بکسل-روکشدار'>استعلام سیم بکسل روکشدار / استعلام ,استعلام سیم بکسل روکشدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982669/استعلام-دستگاه-مدیریت-انرژی-و-بازار'>استعلام دستگاه مدیریت انرژی و بازار / استعلام , استعلام دستگاه مدیریت انرژی و بازار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982670/استعلام-ساخت-ساز-ساختمان'>استعلام ساخت ساز ساختمان / استعلام , استعلام ساخت ساز ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982671/استعلام-تهیه-حمل-و-نصب-لوله-و-اتصالات'>استعلام تهیه، حمل و نصب لوله و اتصالات / استعلام, استعلام تهیه، حمل و نصب لوله و اتصالات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982672/استعلام-بهپاد-مدل-DJI-Phantom-4'>استعلام بهپاد مدل DJI Phantom 4 / استعلام, استعلام بهپاد مدل DJI Phantom 4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982673/استعلام-ترمیم-و-آسفالت-نوارهای-حفاری-شبکه-ها'>استعلام ترمیم و آسفالت نوارهای حفاری شبکه ها / استعلام, استعلام ترمیم و آسفالت نوارهای حفاری شبکه ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982674/استعلام-خرید-برد-اترنت-SIF'>استعلام خرید برد اترنت SIF / استعلام , استعلام خرید برد اترنت SIF</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982675/استعلام-​یک-دستگاه-آب-مقطرگیر-آزمایشگاه'>استعلام ​یک دستگاه آب مقطرگیر آزمایشگاه / استعلام, استعلام ​یک دستگاه آب مقطرگیر آزمایشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982676/استعلام-هارد-دیسک-و-کلاینت'>استعلام هارد دیسک و کلاینت  / استعلام ,استعلام هارد دیسک و کلاینت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982677/استعلام-لرزه-گیر-لاستیکی-مهار-دار-PN-16'>استعلام لرزه گیر لاستیکی مهار دار PN 16 / استعلام , استعلام لرزه گیر لاستیکی مهار دار PN 16</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982678/استعلام-چاپ-20-هزار-برگ-بروشور'>استعلام چاپ 20 هزار برگ بروشور / استعلام ,استعلام چاپ 20 هزار برگ بروشور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982679/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری  / استعلام ,استعلام کامپیوتر و فناوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982680/استعلام-فیلترسارتوبرن-50-عدد'>استعلام فیلترسارتوبرن 50 عدد / استعلام, استعلام فیلترسارتوبرن 50 عدد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982681/استعلام-ساخت-حمل-و-نصب-یک-دستگاه-کانکس'>استعلام ساخت حمل و نصب یک دستگاه کانکس / استعلام, استعلام ساخت حمل و نصب یک دستگاه کانکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982682/استعلام-تعمیر-اساسی-موتور-لیفتراک-سهند'>استعلام تعمیر اساسی موتور لیفتراک سهند / استعلام , استعلام تعمیر اساسی موتور لیفتراک سهند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982683/استعلام-خرید-یک-دستگاه-دیزل-ژنراتور-vol'>استعلام خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور vol / استعلام ,استعلام خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور vol</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982684/استعلام-تهیه-و-تنظیم-و-ارایه-طراحی'>استعلام تهیه و تنظیم و ارایه طراحی  / استعلام ,استعلام تهیه و تنظیم و ارایه طراحی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982685/استعلام-سیستم-یونیت-تجهیزات-کامپیوتر'>استعلام سیستم یونیت تجهیزات کامپیوتر / استعلام , استعلام سیستم یونیت تجهیزات کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982686/استعلام-خرید-سیستم-ثبت-نام-سیار-کارت'>استعلام خرید سیستم ثبت نام سیار کارت / استعلام , استعلام خرید سیستم ثبت نام سیار کارت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982687/استعلام-دستگاه-آزمایشگاهی-فشار-بخار'>استعلام دستگاه آزمایشگاهی فشار بخار  / استعلام ,استعلام دستگاه آزمایشگاهی فشار بخار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982688/استعلام-اکسس-پوینت-سافوس'>استعلام اکسس پوینت سافوس / استعلام, استعلام اکسس پوینت سافوس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982689/استعلام-سوئیچ-سیسکو-به-تعداد-38-عدد'>استعلام سوئیچ سیسکو به تعداد 38 عدد / استعلام , استعلام سوئیچ سیسکو به تعداد 38 عدد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982690/استعلام-ترانس'>استعلام ترانس  / استعلام, استعلام ترانس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982691/استعلام-15-عدد-کپسول-گاز-40-کیلوگرمی-SF'>استعلام 15 عدد کپسول گاز 40 کیلوگرمی SF / استعلام, استعلام 15 عدد کپسول گاز 40 کیلوگرمی SF</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982692/استعلام-زمین-شوی-صنعتی-باطری-دار'>استعلام زمین شوی صنعتی باطری دار / استعلام , استعلام زمین شوی صنعتی باطری دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982693/استعلام-​طرح-اکتشاف-ژئوشیمیایی-گنبدها'>استعلام ​طرح اکتشاف ژئوشیمیایی گنبدها  / استعلام ,استعلام ​طرح اکتشاف ژئوشیمیایی گنبدها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982694/استعلام-واگذاری-اتاق-تکثیر'>استعلام واگذاری اتاق تکثیر / استعلام , استعلام واگذاری اتاق تکثیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982695/استعلام-عملیات-اجرایی-حفر-و-احداث-دیوار'>استعلام عملیات اجرایی حفر و احداث دیوار / استعلام, استعلام عملیات اجرایی حفر و احداث دیوار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982696/استعلام-اره-تلسکوپی-و-اره-زنجیری'>استعلام اره تلسکوپی و اره زنجیری     / استعلام , استعلام اره تلسکوپی و اره زنجیری    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982697/استعلام-کنتور-پرتابل'>استعلام کنتور پرتابل / استعلام ,استعلام کنتور پرتابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982698/استعلام-ست-سمپلر'>استعلام ست سمپلر / استعلام , استعلام ست سمپلر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982699/استعلام-جمع-آوری-تابلوهای-غیر-مجاز'> استعلام جمع آوری تابلوهای غیر مجاز / استعلام , استعلام جمع آوری تابلوهای غیر مجاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982700/استعلام-واگذاری-خدمات-امور-مشترکین'>استعلام واگذاری خدمات امور مشترکین  / استعلام, استعلام واگذاری خدمات امور مشترکین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982701/استعلام-دوربین-مداربسته-همراه-با-تجهیز--'>استعلام دوربین مداربسته همراه با تجهیز... / استعلام, استعلام دوربین مداربسته همراه با تجهیز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982702/استعلام-فانوس-روشنایی-خورشیدی'>استعلام فانوس روشنایی- خورشیدی  / استعلام, استعلام فانوس روشنایی- خورشیدی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982703/استعلام-استعلام-خرید-فن-کوئل'>استعلام استعلام خرید فن کوئل  / استعلام , استعلام خرید فن کوئل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982704/استعلام-تعمیرات-مدارس'>استعلام تعمیرات مدارس  / استعلام,استعلام تعمیرات مدارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982705/استعلام-چاپگر-شناسنامه-بزرگسال-مدل-ART'>استعلام چاپگر شناسنامه بزرگسال مدل ART / استعلام , استعلام چاپگر شناسنامه بزرگسال مدل ART</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982707/َاستعلام-کاغذ-A4-مارک-PAPER-ONE-وزن-80'>َاستعلام کاغذ A4 مارک PAPER ONE وزن 80 / استعلام , استعلام کاغذ A4 مارک PAPER ONE وزن 80</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982708/استعلام-راهبری-و-نگهداری-تاسیسات-شهری'>استعلام راهبری و نگهداری تاسیسات شهری / استعلام, استعلام راهبری و نگهداری تاسیسات شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982709/استعلام-خرید-تجهیزات-شبکه-مرکز-بهداشت'>استعلام خرید تجهیزات شبکه مرکز بهداشت  / استعلام , استعلام خرید تجهیزات شبکه مرکز بهداشت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982710/استعلام-تولید-و-نصب-و-نگاهداری-تابلوها'>استعلام تولید و نصب و نگاهداری تابلوها  / استعلام, استعلام تولید و نصب و نگاهداری تابلوها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982711/استعلام-لوازم-التحریر'>استعلام لوازم  التحریر / استعلام, استعلام لوازم  التحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982712/استعلام-بایگانی-ریلی-متحرک'>استعلام بایگانی ریلی متحرک / استعلام , استعلام بایگانی ریلی متحرک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982713/استعلام-درب-و-پنجره-آلومینیومی-دوجداره'>استعلام درب و پنجره آلومینیومی دوجداره / استعلام,استعلام درب و پنجره آلومینیومی دوجداره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982714/استعلام-قرارداد-خرید-6000-نسخه-لایسنس'>استعلام قرارداد خرید 6000 نسخه لایسنس / استعلام , استعلام قرارداد خرید 6000 نسخه لایسنس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982715/استعلام-ساخت-سردرب-شهرک-صنعتی'>استعلام ساخت سردرب شهرک صنعتی / استعلام, استعلام ساخت سردرب شهرک صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982716/استعلام-​تابلو-برق'>استعلام ​تابلو برق / استعلام ,استعلام ​تابلو برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982717/استعلام-اسفنج-کاشتنی'>استعلام اسفنج کاشتنی / استعلام , استعلام اسفنج کاشتنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982718/استعلام-کنداکتومتر'>استعلام کنداکتومتر / استعلام , استعلام کنداکتومتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982719/استعلام-آنتن-دریایی'>استعلام آنتن دریایی / استعلام, استعلام آنتن دریایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982720/استعلام-بیمه-آتش-سوزی-ساختمان-اداری'> استعلام بیمه آتش سوزی ساختمان اداری  / استعلام , استعلام بیمه آتش سوزی ساختمان اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982721/استعلام-اجاره-دستگاه-تراش'>استعلام اجاره دستگاه تراش / استعلام, استعلام اجاره دستگاه تراش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982722/استعلام-دوربین-دیجیتال-والتیما'>استعلام دوربین دیجیتال والتیما / استعلام ,استعلام دوربین دیجیتال والتیما</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982723/فراخوان-تجهیز-و-رفع-نواقص-واحد-نمکزدایی'>فراخوان تجهیز و رفع نواقص واحد نمکزدایی / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان تجهیز و رفع نواقص واحد نمکزدایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982724/استعلام-تعمیرات-مدارس'>استعلام تعمیرات مدارس  / استعلام,استعلام تعمیرات مدارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982725/استعلام-انجام-عملیات-ساختمانی'>استعلام انجام عملیات ساختمانی / استعلام ,استعلام انجام عملیات ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982726/استعلام-راهبری-و-تعمیر-و-نگهداری-تصفیه-خانه'>استعلام راهبری و تعمیر و نگهداری تصفیه خانه / استعلام , استعلام راهبری و تعمیر و نگهداری تصفیه خانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982727/استعلام-تعمیرات-دیوار-حیاط-به-متراژ-60'>استعلام تعمیرات دیوار حیاط به متراژ 60 / استعلام,استعلام تعمیرات دیوار حیاط به متراژ 60</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982729/استعلام-خدمات'>استعلام خدمات / استعلام، استعلام خدمات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982730/استعلام-6-دستگاه-حضور-و-غیاب-پرسنلی'>استعلام 6 دستگاه حضور و غیاب پرسنلی  / استعلام ,استعلام 6 دستگاه حضور و غیاب پرسنلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982731/استعلام-دستگاه-اندازه-گیری-فلورسانس'>استعلام دستگاه اندازه گیری فلورسانس / استعلام , استعلام دستگاه اندازه گیری فلورسانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982732/مناقصه-کابل-برق'>مناقصه کابل برق / مناقصه ,مناقصه کابل برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982733/استعلام-درپوش-آلومینیومی'>استعلام درپوش آلومینیومی  / استعلام,استعلام درپوش آلومینیومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982734/استعلام-دستگاه-ضبط-کننده-تحت-شبکه'>استعلام دستگاه ضبط کننده تحت شبکه / استعلام ,استعلام دستگاه ضبط کننده تحت شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982735/استعلام-تابلوی-دیجیتالی-روان-سبز'>استعلام تابلوی دیجیتالی روان سبز / استعلام , استعلام تابلوی دیجیتالی روان سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982736/استعلام-میز-کنفرانس'>استعلام میز کنفرانس  / استعلام, استعلام میز کنفرانس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982737/مناقصه-تیوپ-مبدل-آلیاژی'>مناقصه تیوپ مبدل آلیاژی / مناقصه, مناقصه تیوپ مبدل آلیاژی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982738/مناقصه-احداث-خط-لوله-8-اینچ-آبرسانی-به-دکلهای-حفاری'>مناقصه احداث خط لوله 8 اینچ آبرسانی به دکلهای حفاری / فراحوان مناقصه عمومی, مناقصه احداث خط لوله 8 اینچ آبرسانی به دکلهای حفاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982739/استعلام-برنج-سفید-تایلندی-کیسه-45-kg'>استعلام برنج سفید تایلندی کیسه 45 kg / استعلام,استعلام برنج سفید تایلندی کیسه 45 kg</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982740/استعلام-تعمیرات-دبیرستان-شبانه-روزی'>استعلام تعمیرات دبیرستان شبانه روزی / استعلام,استعلام تعمیرات دبیرستان شبانه روزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982741/اصلاحیه-فراخوان-مناقصه-تامین-نصب-تست-راه-اندازی-و-نگهداری-سامانه-های-پلاک-خوان--نوبت-سوم'>اصلاحیه فراخوان مناقصه تامین، نصب، تست، راه اندازی و نگهداری سامانه های پلاک خوان... نوبت سوم / مناقصه ,اصلاحیه فراخوان مناقصه تامین، نصب، تست، راه اندازی و نگهداری سامانه های پلاک خوان... نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982742/مناقصه-خرید-کلید-هوایی-33-کیلوولت-عمومی-دومرحله-ای'>مناقصه خرید کلید هوایی 33 کیلوولت عمومی دومرحله ای / مناقصه,مناقصه خرید کلید هوایی 33 کیلوولت عمومی دومرحله ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982743/استعلام-خرید-دو-دستگاه-فن-کوئل'>استعلام خرید دو دستگاه فن کوئل / استعلام, استعلام خرید دو دستگاه فن کوئل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982744/تجدید-مناقصه-پروژه-طراحی-تامین-و-ساخت-تجهیزات-(EPC)-تامین-گاز-طبیعی--'>تجدید مناقصه پروژه طراحی، تامین و ساخت تجهیزات (EPC) تامین گاز طبیعی... / تجدید آگهی مناقصه عمومی، مناقصه پروژه طراحی، تامین و ساخت تجهیزات (EPC) تامین گاز طبیعی... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982745/استعلام-عملیات-برفروبی-و-پاکسازی-جاده--'>استعلام عملیات برفروبی و پاکسازی جاده... / استعلام, استعلام عملیات برفروبی و پاکسازی جاده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982746/مناقصه-مرمت-و-بازسازی-پست-فرعی-شوشتر-بخش-دوم'>مناقصه مرمت و بازسازی پست فرعی شوشتر- بخش دوم / مناقصه,مناقصه مرمت و بازسازی پست فرعی شوشتر- بخش دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982747/استعلام-دستمزد-اجرای-سقف-عرشه-فولادی-اسکلت-فلزی'>استعلام دستمزد اجرای سقف عرشه فولادی اسکلت فلزی / استعلام ,استعلام دستمزد اجرای سقف عرشه فولادی اسکلت فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982748/استعلام-گوشت-گوساله-منجمد-برزیلی'>استعلام گوشت گوساله منجمد برزیلی  / استعلام,استعلام گوشت گوساله منجمد برزیلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982749/استعلام-لانست-خونگیری-یکبار-مصرف'>استعلام لانست خونگیری یکبار مصرف  / استعلام ,استعلام لانست خونگیری یکبار مصرف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982750/استعلام-دوربین-مدار-بسته'>استعلام دوربین مدار بسته / استعلام, استعلام دوربین مدار بسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982751/استعلام-خدمات'>استعلام خدمات / استعلام ,استعلام خدمات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982752/استعلام-بازسازی-کنترل-پنل-دیل'>استعلام بازسازی کنترل پنل دیل  / استعلام, استعلام بازسازی کنترل پنل دیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982753/استعلام-کود-حیوانی-سرندی-فله-ای'>استعلام کود حیوانی سرندی فله ای / استعلام, استعلام کود حیوانی سرندی فله ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982754/استعلام-پارچه-شلوار-و-پیراهنی-ایران-مرینوس'>استعلام پارچه شلوار و پیراهنی ایران مرینوس     / استعلام, استعلام پارچه شلوار و پیراهنی ایران مرینوس    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982755/استعلام-تامین-تجهیزات-و-نصب-ترانس'>استعلام تامین تجهیزات و نصب ترانس / استعلام, استعلام تامین تجهیزات و نصب ترانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982756/استعلام-خدمات'>استعلام خدمات / استعلام ,استعلام خدمات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982757/استعلام-تعویض-پنجره'>استعلام تعویض پنجره / استعلام, استعلام تعویض پنجره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982759/استعلام-nebulizer--torch-;40;-glass-41'>استعلام nebulizer & torch ;40; glass#41 / استعلام,استعلام nebulizer & torch ;40; glass#41</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982760/استعلام-احداث-شبکه-برق'>استعلام احداث شبکه برق  / استعلام,استعلام احداث شبکه برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982761/استعلام-تخریب-و-بازسازی-سرویس-بهداشتی'>استعلام تخریب و بازسازی سرویس بهداشتی / استعلام, استعلام تخریب و بازسازی سرویس بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982762/استعلام-دوخت-پیراهن-و-شلوار-سازمانی'>استعلام دوخت پیراهن و شلوار سازمانی     / استعلام, استعلام دوخت پیراهن و شلوار سازمانی    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982763/استعلام-عملیات-بهسازی-و-نوسازی-ساختمان'>استعلام عملیات بهسازی و نوسازی ساختمان / استعلام , استعلام عملیات بهسازی و نوسازی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982764/استعلام-اجرای-پروژه-تولید-ترکیب-ژنتیکی'>استعلام اجرای پروژه تولید ترکیب ژنتیکی / استعلام, استعلام اجرای پروژه تولید ترکیب ژنتیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982766/استعلام-کولینگ-پکیج'>استعلام کولینگ پکیج / استعلام, استعلام کولینگ پکیج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982767/استعلام-فن--CPU-LGA--'>استعلام فن - CPU LGA ... / استعلام, استعلام فن - CPU LGA ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982768/مناقصه-تعویض-پوشش-لوله-های-زیرزمینی'>مناقصه تعویض پوشش لوله های زیرزمینی  / مناقصه ، مناقصه تعویض پوشش لوله های زیرزمینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982769/مناقصه-بهسازی-محور--'>مناقصه بهسازی محور... / مناقصه عمومی، مناقصه بهسازی محور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982770/استعلام-ایزوگام-آسفالت-کاری-ساختمان'>استعلام ایزوگام  آسفالت کاری ساختمان / استعلام , استعلام ایزوگام  آسفالت کاری ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982771/مناقصه-انجام-خدمات-مشاوره-شغلی-طرح-های-اشتغال-و-خودکفایی'>مناقصه انجام خدمات مشاوره شغلی طرح های اشتغال و خودکفایی / مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات مشاوره شغلی طرح های اشتغال و خودکفایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982772/مناقصه-آسفالت-محور--'>مناقصه آسفالت محور... / مناقصه عمومی، مناقصه آسفالت محور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982773/مناقصه-بهسازی-و-آسفالت-راههای-انتنی-شهرستان-کوهرنگ--سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>مناقصه بهسازی و آسفالت راههای انتنی شهرستان کوهرنگ , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / مناقصه,مناقصه بهسازی و آسفالت راههای انتنی شهرستان کوهرنگ , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982774/استعلام-صندوق-امانات-26-تایی'>استعلام صندوق امانات 26 تایی / استعلام, استعلام صندوق امانات 26 تایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982775/مناقصه-اجرای-عملیات-آبخیزداری-حوزه-اخترآباد'>مناقصه اجرای عملیات آبخیزداری حوزه اخترآباد / مناقصه, مناقصه اجرای عملیات آبخیزداری حوزه اخترآباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982776/استعلام-عمومی-واگذاری-خدمات-خودرویی-امور-نقلیه'>استعلام عمومی واگذاری خدمات خودرویی امور نقلیه / استعلام عمومی واگذاری خدمات خودرویی امور نقلیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982777/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-مربوط-به-احداث-حصار-فیزیکی-اطراف-تاسیسات-نرگسی'>مناقصه عمومی یک مرحله ای مربوط به احداث حصار فیزیکی اطراف تاسیسات نرگسی  / مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه عمومی یک مرحله ای مربوط به احداث حصار فیزیکی اطراف تاسیسات نرگسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982778/استعلام-​مقره-ساپورت-میخی-33-کیلوولت'>استعلام ​مقره ساپورت میخی 33 کیلوولت  / استعلام ,استعلام ​مقره ساپورت میخی 33 کیلوولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982780/مناقصه-غذای-گرم-کارکنان-انبار-نفت-و-مرکز-سوختگیری-هواپیمایی'>مناقصه غذای گرم کارکنان انبار نفت و مرکز سوختگیری هواپیمایی / مناقصه, مناقصه غذای گرم کارکنان انبار نفت و مرکز سوختگیری هواپیمایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982781/استعلام-​نگهداری-و-رفع-اتفاقات-شبکه-آب'>استعلام ​نگهداری و رفع اتفاقات شبکه آب / استعلام ,استعلام ​نگهداری و رفع اتفاقات شبکه آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982123/مزایده-ملک-قطعه-19-تفکیکی-نوبت-اول'>مزایده ملک قطعه 19 تفکیکی نوبت اول / مزایده,مزایده ملک قطعه 19 تفکیکی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982125/مزایده-سیم-کارت-به-شماره-09123953774'>مزایده سیم کارت به شماره 09123953774 / مزایده,مزایده سیم کارت به شماره 09123953774</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982126/مزایده-یک-دستگاه-پمپ-باد-دو-سیلندر-و--'>مزایده یک دستگاه پمپ باد دو سیلندر و ... / مزایده ,مزایده یک دستگاه پمپ باد دو سیلندر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982127/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-135-متر-مال-مشاعی'>مزایده ملک مساحت عرصه 135 متر مال مشاعی / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 135 متر مال مشاعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982128/مزایده-ملک-بخش-شش-تبریز-نوبت-اول'>مزایده ملک بخش شش تبریز نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک بخش شش تبریز نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982129/مزایده-اجاره-فضاهای-تالار-معلم'>مزایده اجاره  فضاهای تالار معلم / آگهی مزایده,مزایده اجاره  فضاهای تالار معلم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982130/مزایده-جایگاه-CNG--نوبت-دوم'>مزایده جایگاه CNG - نوبت دوم  / مزایده ,مزایده جایگاه CNG - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982132/مزایده-آپارتمان-مسکونی-70-80متر'>مزایده آپارتمان مسکونی 70.80متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی 70.80متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982134/مزایده-اجاره-فضاهای-آموزشی-مازاد'>مزایده اجاره فضاهای آموزشی مازاد / آگهی مزایده,مزایده اجاره فضاهای آموزشی مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982135/مزایده-مدیریت-و-حفظ-و-نگهداری-و-بهره-برداری-از-دو-واحد-جایگاه-گاز'>مزایده مدیریت و حفظ و نگهداری و بهره برداری از دو واحد جایگاه گاز / آگهی مزایده عمومی ، مزایده مدیریت و حفظ و نگهداری و بهره برداری از دو واحد جایگاه گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982137/مزایده-دو-دستگاه-اره-فلکه-به-همراه-دینام-و--'>مزایده دو دستگاه اره فلکه به همراه دینام و ... / مزایده ، مزایده دو دستگاه اره فلکه به همراه دینام و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982139/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-3962-فرعی'>مزایده پلاک ثبتی شماره 3962 فرعی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 3962 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982141/مزایده-تعدادی-تابلو-فرش'>مزایده تعدادی تابلو فرش  / مزایده ، مزایده تعدادی تابلو فرش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982142/مزایده-اجاره-لمپوست-های-سطح-شهر-و-محل-تبلیغاتی-جایگاه-قدس'>مزایده اجاره لمپوست های سطح شهر و محل تبلیغاتی جایگاه قدس / آگهی مزایده عمومی، مزایده اجاره لمپوست های سطح شهر و محل تبلیغاتی جایگاه قدس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982143/مزایده-ملک-مال-مشاعی'>مزایده ملک مال مشاعی / مزایده,مزایده ملک مال مشاعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982144/تجدید-مزایده-واگذاری-یکباب-غرفه-کارواش-مرحله-چهارم-نوبت-اول'>تجدید مزایده  واگذاری یکباب غرفه کارواش مرحله چهارم نوبت اول / آگهی تجدید مزایده عمومی,مزایده  واگذاری یکباب غرفه کارواش مرحله چهارم نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982146/مزایده-ملک-بخش-شش-تبریز-مال-مشاعی-نوبت-اول'>مزایده ملک بخش شش تبریز مال مشاعی نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک بخش شش تبریز مال مشاعی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982149/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-سه-تبریز-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی بخش سه تبریز نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش سه تبریز نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982150/مزایده-فروش-جوانه-پرواری-و-تلیسه-آبستن'>مزایده  فروش جوانه پرواری و تلیسه آبستن  / مزایده, مزایده  فروش جوانه پرواری و تلیسه آبستن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982154/مزایده-ملک-اموال-غیرمنقول'>مزایده ملک اموال غیرمنقول / مزایده,مزایده ملک اموال غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982156/مزایده-زمین-مرحله-اول'>مزایده زمین مرحله اول  / مزایده,مزایده زمین مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982164/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-پژو-405-به-رنگ-خاکستری'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پژو 405 به رنگ خاکستری / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پژو 405 به رنگ خاکستری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982165/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-558-16متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 558.16متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 558.16متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982168/مزایده-ششدانگ-عمارت-مساحت-189-40متر'>مزایده ششدانگ عمارت مساحت 189.40متر  / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت مساحت 189.40متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982169/مزایده-یکدستگاه-خودروی-سواری-روآ-مدل-1386'>مزایده یکدستگاه خودروی سواری روآ مدل 1386 / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یکدستگاه خودروی سواری روآ مدل 1386</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982170/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-57915متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 57915متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 57915متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982173/مزایده-پلاک-ثبتی-1179-فرعی-از-137-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 1179 فرعی از 137 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 1179 فرعی از 137 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982174/مزایده-دیگ-بخار-معمولی--'>مزایده دیگ بخار معمولی... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده دیگ بخار معمولی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982176/مزایده-فروش-دو-دستگاه-مانیتور-با-آرم-ال-جی-و--'>مزایده فروش دو دستگاه مانیتور با آرم ال جی  و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش دو دستگاه مانیتور با آرم ال جی  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982178/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-بخش-پنج-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی بخش پنج نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی بخش پنج نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982180/مزایده-ملک-بصورت-مسکونی-مخروبه-و-غیر-قابل-استفاده'>مزایده ملک بصورت مسکونی مخروبه و غیر قابل استفاده / مزایده,مزایده ملک بصورت مسکونی مخروبه و غیر قابل استفاده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982181/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پراید'>مزایده یک دستگاه خودرو پراید / اگهی مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982182/مزایده-واگذاری-اماکن-تجدید'>مزایده واگذاری اماکن تجدید / آگهی تجدید مزایده , مزایده واگذاری اماکن تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982184/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-پژو-پارس--نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو پژو پارس - نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودرو پژو پارس - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982185/مزایده-پلاکهای-ثبتی-بخش-یک-نهاوند-نوبت-دوم'>مزایده پلاکهای ثبتی بخش یک نهاوند نوبت دوم  / مزایده,مزایده پلاکهای ثبتی بخش یک نهاوند نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982187/مزایده-ششدانگ-اعیان-به-پلاک-ثبتی-بخش-یک-ملایر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ اعیان به پلاک ثبتی بخش یک ملایر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ اعیان به پلاک ثبتی بخش یک ملایر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982188/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-12-نیشابور'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 12 نیشابور / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 12 نیشابور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982190/مزایده-کفش'>مزایده کفش  / اگهی مزایده , مزایده کفش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982192/مزایده-پلاک-ثبتی-189-فرعی-از-127-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 189 فرعی از 127 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 189 فرعی از 127 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982195/مزایده-یک-قطعه-زمین-خشکی-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین خشکی نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین خشکی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982196/مزایده-تعداد-یازده-دستگاه-کامپیوتر--'>مزایده تعداد یازده دستگاه کامپیوتر... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده تعداد یازده دستگاه کامپیوتر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982197/مزایده-ششدانگ-یک-دربند-مغازه-و-منزل-مسکونی-در-دو-طبقه'>مزایده ششدانگ یک دربند مغازه و منزل مسکونی در دو طبقه / مزایده,مزایده ششدانگ یک دربند مغازه و منزل مسکونی در دو طبقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982198/مزایده-فروش-یکدستگاه-سواری-پژو-آردی'>مزایده فروش یکدستگاه سواری پژو آردی / آگهی مزایده اموال , مزایده فروش یکدستگاه سواری پژو آردی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982199/مزایده-آب-و-باغ-اناری'>مزایده آب و باغ اناری / مزایده,مزایده آب و باغ اناری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982201/مزایده-اجاره-یک-دستگاه-کیوسک-جایگاه-cng'>مزایده اجاره یک دستگاه کیوسک جایگاه cng / مزایده ,مناقصه خرید اطلاعات فنی براساس اندازه گیری و آنالیز آلاینده های هوا در داخل فنس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982202/مزایده-واگذاری-پروژه-ویلایی-سیمای-ایران'>مزایده واگذاری پروژه ویلایی سیمای ایران / مزایده,مزایده واگذاری پروژه ویلایی سیمای ایران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982203/آگهی-مزایده-اجاره-دو-باب-مغازه-تجاری'>آگهی مزایده اجاره دو باب مغازه تجاری / آگهی مزایده،آگهی مزایده  اجاره دو باب مغازه تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982204/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-ششصد-متر'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت ششصد متر / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت ششصد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982206/مزایده-تخریب-مدارس-سطح-شهرستان'>مزایده تخریب مدارس سطح شهرستان / آگهی مزایده,مزایده  تخریب مدارس سطح شهرستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982207/مزایده-شلوار-لی-50-عدد--'>مزایده شلوار لی 50 عدد... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده شلوار لی 50 عدد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982209/مزایده-مبل'>مزایده مبل  / اگهی مزایده ,  مزایده مبل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982210/مزایده-سند-مالکیت-ششدانگ-پلاک-140-و-358-و-357-2572-2612-اصلی'>مزایده سند مالکیت ششدانگ پلاک 140 و 358 و 357/2572/2612 اصلی / مزایده,مزایده سند مالکیت ششدانگ پلاک 140 و 358 و 357/2572/2612 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982212/مزایده-دستگاه-بسته-بندی-اجناس--'>مزایده دستگاه بسته بندی اجناس... / آگهی مزایده، مزایده دستگاه بسته بندی اجناس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982214/مزایده-یک-دانگ-مشاع-از-قطعه-49-پلاک-ثبتی'>مزایده یک دانگ مشاع از قطعه 49 پلاک ثبتی  / مزایده,مزایده یک دانگ مشاع از قطعه 49 پلاک ثبتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982215/مزایده-کیس-کامپیوتر'>مزایده کیس کامپیوتر  / اگهی مزایده , مزایده کیس کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982216/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-35-هزار-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 35 هزار متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 35 هزار متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982217/مزایده-خودرو-سواری-پراید-مدل-1382-رنگ-مشکی--نوبت-دوم'>مزایده خودرو سواری پراید مدل 1382 رنگ مشکی - نوبت دوم  / آگهی مزایده,مزایده خودرو سواری پراید مدل 1382 رنگ مشکی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982219/مزایده-یک-راس-گوساله'>مزایده یک راس گوساله  / مزایده,مزایده یک راس گوساله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982222/مزایده-تمامیت-ششدانگ-ملکی-پلاک-ثبتی-بخش-ده-مشهد'>مزایده تمامیت ششدانگ ملکی پلاک ثبتی بخش ده مشهد / مزایده,مزایده تمامیت ششدانگ ملکی پلاک ثبتی بخش ده مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982223/مزایده-86-عدد-میز-تلویزیون--نوبت-دوم'>مزایده 86 عدد میز تلویزیون - نوبت دوم  / مزایده, مزایده 86 عدد میز تلویزیون - نوبت دوم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982224/مزایده-فروش-هشت-واحد-آپارتمان-مسکونی-و-7-واحد-دفتر-کار'>مزایده فروش هشت واحد آپارتمان مسکونی و 7 واحد دفتر کار  / مزایده,مزایده فروش هشت واحد آپارتمان مسکونی و 7 واحد دفتر کار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982226/مزایده-اموال-اسقاط-و-مازاد'>مزایده  اموال اسقاط و مازاد  / فراخوان مزایده, مزایده  اموال اسقاط و مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982229/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-NWMx33-مدل-91'>مزایده یک دستگاه خودروی NWMx33 مدل 91 / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی NWMx33 مدل 91</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982230/مزایده-فروش-زمین-مساحت-689-10متر'>مزایده فروش زمین مساحت 689.10متر / مزایده,مزایده فروش زمین مساحت 689.10متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982233/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-108-50متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 108.50متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 108.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982237/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودروی-کشنده-ماک--نوبت-دوم'>مزایده فروش یک دستگاه خودروی کشنده ماک - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی، مزایده فروش یک دستگاه خودروی کشنده - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982238/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پژو'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو  / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982239/مزایده-آپارتمان-مساحت-149-55متر'>مزایده آپارتمان مساحت 149.55متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 149.55متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982240/مزایده-اجاره-حق-استفاده-از-منافع-فضای-تفریحی-موجود-نوبت-دوم'>مزایده اجاره حق استفاده از منافع فضای تفریحی موجود- نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده اجاره حق استفاده از منافع فضای تفریحی موجود- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982242/مزایده-اموال-توقیفی-شامل-زمین-نوبت-دوم'>مزایده اموال توقیفی شامل زمین نوبت دوم  / مزایده,مزایده اموال توقیفی شامل زمین نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982245/مزایده-آپارتمان-قطعه-سه-تفکیکی-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان قطعه سه تفکیکی نوبت اول / مزایده,مزایده آپارتمان قطعه سه تفکیکی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982247/مزایده-واگذاری-منافع-مهدکودک'>مزایده واگذاری منافع مهدکودک / مزایده ,مزایده واگذاری منافع مهدکودک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982249/مزایده-آپارتمان-قطعه-یک-تفکیکی'>مزایده آپارتمان قطعه یک تفکیکی / مزایده,مزایده آپارتمان قطعه یک تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982250/تجدید-مزایده-102-289-کیلوگرم-خاویار-دان-رقم-یک-فیل-ماهیان-پرورشی--نوبت-دوم'>تجدید مزایده 102/289 کیلوگرم خاویار دان رقم یک فیل ماهیان پرورشی - نوبت دوم  / مزایده عمومی, تجدید مزایده 102/289 کیلوگرم خاویار دان رقم یک فیل ماهیان پرورشی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982252/مزایده-سرقفلی-مغازه-اموال-منقول-غیرمنقول'>مزایده سرقفلی مغازه اموال منقول غیرمنقول / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه اموال منقول غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982253/مزایده-الکتروموتور-آسانسور'>مزایده الکتروموتور آسانسور / آگهی مزایده، مزایده الکتروموتور آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982256/مزایده-فروش-آهن-آلات-ضایعاتی--'>مزایده فروش آهن آلات ضایعاتی ...  / مزایده, مزایده فروش آهن آلات ضایعاتی ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982257/مزایده-مغازه-تجاری'>مزایده مغازه تجاری / مزایده,مزایده مغازه تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982260/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-بخش-نه-مشهد'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی بخش نه مشهد / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی بخش نه مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982261/مزایده-اقلام-مازاد-بر-نیاز-خود'>مزایده  اقلام مازاد بر نیاز خود / آگهی مزایده, مزایده  اقلام مازاد بر نیاز خود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982262/مزایده-آپارتمان-بخش-9-منقول'>مزایده آپارتمان بخش 9 منقول / مزایده,مزایده آپارتمان بخش 9 منقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982264/مزایده-10-دستگاه-کامیون-یک-دستگاه-وانت-پیکان-50-دستگاه-تریلر-تانکر-یدک--'>مزایده 10 دستگاه کامیون، یک دستگاه وانت پیکان، 50 دستگاه تریلر تانکر یدک... / مزایده, مزایده 10 دستگاه کامیون، یک دستگاه وانت پیکان، 50 دستگاه تریلر تانکر یدک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982267/مزایده-فروش-خودرو-ماشین-آلات-کشاورزی-و-آهن-آلات-قراضه'>مزایده فروش خودرو، ماشین آلات کشاورزی و آهن آلات قراضه / آگهی مزایده، مزایده فروش خودرو، ماشین آلات کشاورزی و آهن آلات قراضه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982268/مزایده-ملک-مساحت-بیست-هزار-متر'>مزایده ملک مساحت بیست هزار متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت بیست هزار متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982269/مزایده-یکدستگاه-فتوکپی-رنگی--96-9-2'>مزایده یکدستگاه فتوکپی رنگی ...96.9.2 / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یکدستگاه فتوکپی رنگی ...96.9.2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982271/مزایده-واگذاری-زمین-قطعه-70-از-پلاک-ثبتی-10994-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری زمین قطعه 70 از پلاک ثبتی 10994 نوبت دوم  / مزایده,مزایده واگذاری زمین قطعه 70 از پلاک ثبتی 10994 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982273/مزایده-فروش-قطعه-زمین-مساحت-686متر'>مزایده فروش قطعه زمین مساحت 686متر / مزایده,مزایده فروش قطعه زمین مساحت 686متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982274/مزایده-خودرو-سواری-206-رنگ-خاکستری'>مزایده خودرو سواری 206 رنگ خاکستری  / مزایده,مزایده خودرو سواری 206 رنگ خاکستری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982275/مزایده-یک-دستگاه-وانت-نیسان'>مزایده یک دستگاه وانت نیسان / مزایده ,مزایده یک دستگاه وانت نیسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982277/مزایده-فروش-5-دانگ-از-قطعه-شماره-دو-تفکیکی-1000متر'>مزایده فروش 5 دانگ از قطعه شماره دو تفکیکی 1000متر  / مزایده,مزایده فروش 5 دانگ از قطعه شماره دو تفکیکی 1000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982279/مزایده-تلفن-همراه'>مزایده تلفن همراه  / مزایده,مزایده تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982280/مزایده-پلاک-ثبتی-1828-فرعی-از-یک-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 1828 فرعی از یک اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 1828 فرعی از یک اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982282/مزایده-42-دستگاه-خودرو-تعداد-55-دستگاه-موتورسیکلت-و-مقادیری-اقلام-فرسوده--'>مزایده 42 دستگاه خودرو، تعداد 55 دستگاه موتورسیکلت و مقادیری اقلام فرسوده... / مزایده, مزایده 42 دستگاه خودرو، تعداد 55 دستگاه موتورسیکلت و مقادیری اقلام فرسوده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982283/مزایده-مجموعه-دستگاه-کدزنی-indent-marking-و--'>مزایده مجموعه دستگاه کدزنی indent marking و ... / مزایده, مزایده مجموعه دستگاه کدزنی indent marking و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982285/مزایده-مغازه-دو-بر-و-دو-کله'>مزایده مغازه دو بر و دو کله / مزایده,مزایده مغازه دو بر و دو کله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982286/مزایده-فروش-تعداد-12-دستتگاه-کامیون-و-کامیونت'>مزایده فروش  تعداد 12 دستتگاه کامیون و کامیونت / آگهی مزایده , مزایده فروش  تعداد 12 دستتگاه کامیون و کامیونت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982288/مزایده-پلاک-ثبتی-38560-فرعی-از-126-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 38560 فرعی از 126 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 38560 فرعی از 126 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982290/مزایده-دستگاه-OIL-SKIMMER'>مزایده دستگاه OIL SKIMMER  / مزایده دستگاه OIL SKIMMER </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982291/مزایده-سه-دانگ-از-ملک-مساحت-34-82-متر'>مزایده سه دانگ از ملک مساحت 34.82 متر / مزایده,مزایده سه دانگ از ملک مساحت 34.82 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982292/مزایده-واگذاری-غرفه-رستوران--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری غرفه رستوران...نوبت دوم / مزایده ,مزایده واگذاری غرفه رستوران...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982293/مزایده-آپارتمان-مسکونی-قطعه-ده-تفکیکی'>مزایده آپارتمان مسکونی قطعه ده تفکیکی / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی قطعه ده تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982297/مزایده-واگذاری-غرفه-انبار-مرکزی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری غرفه انبار مرکزی -نوبت دوم   / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری غرفه انبار مرکزی -نوبت دوم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982299/مزایده-دو-و-یک-پانزدهم-سهم-مشاع-از-20-سهم-مالکیت'>مزایده دو و یک پانزدهم سهم مشاع از 20 سهم مالکیت / مزایده,مزایده دو و یک پانزدهم سهم مشاع از 20 سهم مالکیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982302/مزایده-فروش-اقلام-مستعمل-و-اسقاط'>مزایده فروش اقلام مستعمل و اسقاط / مزایده فروش اقلام مستعمل و اسقاط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982303/مزایده-مغازه-تجاری-بخش-یک-ثبت-ساری-45-متر'>مزایده مغازه تجاری بخش یک ثبت ساری 45 متر  / مزایده,مزایده مغازه تجاری بخش یک ثبت ساری 45 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982305/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-عمارت-159-47متر'>مزایده سه دانگ مشاع از عمارت 159.47متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از عمارت 159.47متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982309/مزایده-فروش-4-دستگاه-آپارتمان-مسکونی'>مزایده فروش 4 دستگاه آپارتمان مسکونی / مزایده,مزایده فروش 4 دستگاه آپارتمان مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982313/مزایده-تعدادی-از-دستگاههای-موتور-آب-پرکینز'>مزایده  تعدادی از دستگاههای موتور آب پرکینز / آگهی مزایده , مزایده  تعدادی از دستگاههای موتور آب پرکینز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982315/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-208-65متر'>مزایده منزل مسکونی عرصه 208.65متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 208.65متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982316/مزایده-بهره-برداری-از-تعدادی-غرف-تجدید'>مزایده بهره برداری از تعدادی غرف- تجدید / تجدید مزایده ,مزایده بهره برداری از تعدادی غرف- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982317/مزایده-بهره-برداری-و-نگهداشت-از-جایگاه-عرضه-گاز-طبیعی-(CNG)-تجدید'>مزایده بهره برداری و نگهداشت از جایگاه عرضه گاز طبیعی (CNG) تجدید / آگهی تجدید مزایده , مزایده بهره برداری و نگهداشت از جایگاه عرضه گاز طبیعی (CNG) تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982318/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودروی-سواری-ماکسیما'>مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری ماکسیما / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری ماکسیما</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982320/مزایده-ملک-بخش-نه-مشهد-منقول-غیرمنقول'>مزایده ملک بخش نه مشهد منقول غیرمنقول / مزایده,مزایده ملک بخش نه مشهد منقول غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982323/مزایده-پلاک-308-فرعی-بخش-7-چناران'>مزایده پلاک 308 فرعی بخش 7 چناران / مزایده,مزایده پلاک 308 فرعی بخش 7 چناران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982326/مزایده-تعداد-4دستگاه-ماشین-لباسشویی'>مزایده تعداد 4دستگاه ماشین لباسشویی / مزایده,مزایده تعداد 4دستگاه ماشین لباسشویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982327/مزایده-یک-دستگاه-کامیون-دانگ-فنگ'>مزایده یک دستگاه کامیون دانگ فنگ / مزایده ,مزایده یک دستگاه کامیون دانگ فنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982328/مزایده-امتیاز-بهره-برداری-از-شبکه-تاکسی-بیسیم--نوبت-دوم'>مزایده امتیاز بهره برداری از شبکه تاکسی بیسیم - نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده  امتیاز بهره برداری از شبکه تاکسی بیسیم - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982330/تجدید-مزایده-اجاره-آپارتمان-اداری--نوبت-اول'>تجدید مزایده اجاره آپارتمان اداری - نوبت اول / تجدید فراخوان مزایده, مزایده اجاره آپارتمان اداری - نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982332/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سمند-ال-ایکس'>مزایده یک دستگاه خودروی سمند ال ایکس / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودروی سمند ال ایکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982333/مزایده-ملک-بخش-5-البرز-نوبت-اول'>مزایده ملک بخش 5 البرز نوبت اول / مزایده,مزایده ملک بخش 5 البرز نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982334/اصلاحیه-مزایده-فروش-آپارتمان'>اصلاحیه مزایده فروش آپارتمان  / اصلاحیه مزایده,مزایده فروش آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982335/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-۴۰۵-مدل-94'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو ۴۰۵ مدل 94 / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو پژو ۴۰۵ مدل 94</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982336/فراخوان-مزایده-واگذاری-برخی-از-فضاهای'>فراخوان مزایده واگذاری برخی از فضاهای / فراخوان مزایده , فراخوان مزایده واگذاری برخی از فضاهای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982337/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-هفت-تهران'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش هفت تهران  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش هفت تهران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982338/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-405-رنگ-خاکستری'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو 405 رنگ خاکستری / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو پژو 405 رنگ خاکستری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982339/مزایده-یک-قطعه-زمین-خشکی-باغی-مشجر'>مزایده یک قطعه زمین خشکی باغی مشجر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین خشکی باغی مشجر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982342/مزایده-ششدانگ-زمین-مشتمل-بر-واحد-گاوداری'>مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر واحد گاوداری / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر واحد گاوداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982343/مزایده-سواری-سیستم-پژو-پارس-مدل-1396-رنگ-سفید'>مزایده سواری سیستم پژو پارس مدل 1396 رنگ سفید / آگهی مزایده, مزایده سواری سیستم پژو پارس مدل 1396 رنگ سفید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982344/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه خودرو  نوبت دوم  / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982345/آگهی-مزایده-فروش-خودرو---نوبت-دوم'>آگهی مزایده فروش خودرو ... نوبت دوم / مزایده ,آگهی مزایده فروش خودرو ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982346/مزایده-ششدانگ-زمین-شالیزار'>مزایده ششدانگ زمین شالیزار / مزایده,مزایده ششدانگ زمین شالیزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982347/اصلاحیه-مزایده-فروش-اموال-غیرمنقول'>اصلاحیه مزایده فروش اموال غیرمنقول  / اصلاحیه مزایده,مزایده فروش اموال غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982348/مزایده-​واگذاری-محل-تابلوهای-استند-تبلیغاتی'>مزایده ​واگذاری محل تابلوهای استند تبلیغاتی / آگهی مزایده , مزایده ​واگذاری محل تابلوهای استند تبلیغاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982349/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-1500متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 1500متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 1500متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982350/مزایده-باغ-صنوبر'>مزایده باغ صنوبر / مزایده,مزایده باغ صنوبر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982351/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-glx405'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو glx405 / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو glx405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982353/مزایده-قیچی-دو-متری-و--'>مزایده قیچی دو متری و ... / مزایده ,مزایده قیچی دو متری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982355/مزایده-ششدانگ-پلاک-شماره-292-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک شماره 292 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک شماره 292 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982356/مزایده-فروش-یک-دستگاه-تراکتور-سام'>مزایده فروش یک دستگاه تراکتور سام  / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه تراکتور سام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982357/مزایده-یک-عدد-مخزن-دو-جداره-شیر'>مزایده یک عدد مخزن دو جداره شیر / مزایده,مزایده یک عدد مخزن دو جداره شیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982358/مزایده-ساختمان-کاربری-خدماتی-52متر'>مزایده ساختمان کاربری خدماتی 52متر  / مزایده,مزایده ساختمان کاربری خدماتی 52متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982359/مزایده-یک-دستگاه-برش-و--'>مزایده یک دستگاه برش و ... / مزایده ,مزایده یک دستگاه برش و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982360/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-405-مدل-94'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو 405 مدل 94  / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو پژو 405 مدل 94 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982361/مزایده-آبگرمکن-برقی-و--'>مزایده آبگرمکن برقی و... / مزایده ,مزایده آبگرمکن برقی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982362/مزایده-ششدانگ-زمین-قطعه-سی-هشتم-تفکیکی'>مزایده ششدانگ زمین قطعه سی هشتم تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین قطعه سی هشتم تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982365/مزایده-اتومبیل'>مزایده اتومبیل  / اگهی مزایده , مزایده اتومبیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982366/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-240-81متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 240.81متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 240.81متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982367/مزایده-ششدانگ-دو-قطعه-زمین-مشجر-پسته'>مزایده ششدانگ دو قطعه زمین مشجر پسته / مزایده,مزایده ششدانگ دو قطعه زمین مشجر پسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982368/مزایده-خودروی-سواری-پژو-آردی-و-خودرو-سواری-پیکان-و-خودروی-کامیون'>مزایده خودروی سواری پژو آردی و خودرو سواری پیکان و خودروی کامیون / مزایده, مزایده خودروی سواری پژو آردی و خودرو سواری پیکان و خودروی کامیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982372/مزایده-باغ-مساحت-6675-8متر'>مزایده باغ مساحت 6675.8متر / مزایده,مزایده باغ مساحت 6675.8متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982375/مزایده-یک-خط-تلفن-همراه-به-شماره-09133506674'>مزایده یک خط تلفن همراه به شماره 09133506674 / مزایده,مزایده یک خط تلفن همراه به شماره 09133506674</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982377/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-دویست-و-چهل-و-هشت-متر'>مزایده منزل مسکونی عرصه دویست و چهل و هشت متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه دویست و چهل و هشت متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982378/مزایده-فروش-اموال-غیرمنقول-مساحت-2333-و-160متر'>مزایده فروش اموال غیرمنقول مساحت 2333 و 160متر  / مزایده,مزایده فروش اموال غیرمنقول مساحت 2333 و 160متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982379/مزایده-34-30-سهم-از-72-سهم-پلاک-ثبتی'>مزایده 34.30 سهم از 72 سهم پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 34.30 سهم از 72 سهم پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982380/مزایده-یک-مجموعه-دستگاه-بسته-بندی-توزین-دار-کیک-و-کلوچه-و--96-9-2'>مزایده یک مجموعه دستگاه بسته بندی توزین دار کیک و  کلوچه و ...96.9.2 / آگهی مزایده, مزایده یک مجموعه دستگاه بسته بندی توزین دار کیک و  کلوچه و ...96.9.2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982383/مزایده-ضایعات-آهن-آلات-پلاستیک-و-چوب'>مزایده ضایعات آهن آلات، پلاستیک و چوب / مزایده, مزایده ضایعات آهن آلات، پلاستیک و چوب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982390/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پیکان'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پیکان / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودروی سواری پیکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982391/مزایده-واگذاری-قسمتی-از-زمین-شرکت-حدود-11500متر'>مزایده واگذاری قسمتی از زمین شرکت حدود 11500متر  / مزایده,مزایده واگذاری قسمتی از زمین شرکت حدود 11500متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982393/مزایده-بهره-برداری-از-تعدادی-غرف--نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از تعدادی غرف... نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری از تعدادی غرف... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982395/مزایده-واگذاری-کارخانه-سنگ-شکن--مرحله-سوم-نوبت-اول'>مزایده واگذاری کارخانه سنگ شکن - مرحله سوم نوبت اول / آگهی مزایده , مزایده  واگذاری کارخانه سنگ شکن - مرحله سوم نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982396/مزایده-فروش-دو-قطعه-زمین-کارگاهی-و-یک-قطعه-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش دو قطعه زمین کارگاهی و یک قطعه مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین کارگاهی و یک قطعه مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982399/مزایده-غرفه-خوابگاه-و--نوبت-دوم'>مزایده غرفه خوابگاه و ...نوبت دوم / مزایده ,مزایده غرفه خوابگاه و ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982402/تجدید-مزایده-بهره-برداری-از-تعداد-4-جایگاه-کیوسک-مطبوعاتی'>تجدید مزایده بهره برداری از تعداد 4 جایگاه کیوسک مطبوعاتی / مزایده عمومی , تجدید مزایده بهره برداری از تعداد 4 جایگاه کیوسک مطبوعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982403/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پژو-206'>مزایده یک دستگاه سواری پژو 206  / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه سواری پژو 206 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982407/مزایده-منزل-مسکونی-با-ابعاد-60-8-متر-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی با ابعاد 60.8 متر نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی با ابعاد 60.8 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982408/مزایده-واگذاری-اجاره-مکان-های-بوفه-دانشگاه'>مزایده واگذاری اجاره مکان های بوفه دانشگاه  / مزایده ,مزایده واگذاری اجاره مکان های بوفه دانشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982409/مزایده-یخچال-ساید-بای-ساید-دوو--'>مزایده یخچال ساید بای ساید دوو... / آگهی مزایده، مزایده یخچال ساید بای ساید دوو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982410/تمدید-مزایده-استخر-سرپوشیده'>تمدید مزایده استخر سرپوشیده / تمدید مزایده,مزایده استخر سرپوشیده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982411/مزایده-40-54-سهم-مشاع-از-136-سهم-از-2475-سهم-مشاع-از-پلاک-ثبتی'>مزایده 40.54 سهم مشاع از 136 سهم از 2475 سهم مشاع از پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 40.54 سهم مشاع از 136 سهم از 2475 سهم مشاع از پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982413/مزایده-فروش-انواع-تیر-ورق-و-ستون--'>مزایده فروش انواع تیر ورق و ستون... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش انواع تیر ورق و ستون...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982414/مزایده-سه-قطعه-زمین-با-کاربری-مسکونی-یکباب-واحد-تجاری-و-آپارتمان-نوبت-دوم'>مزایده سه قطعه زمین با کاربری مسکونی.یکباب واحد تجاری و آپارتمان نوبت دوم  / مزایده,مزایده سه قطعه زمین با کاربری مسکونی.یکباب واحد تجاری و آپارتمان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982415/مزایده-خودرو-سواری-پراید'>مزایده خودرو سواری پراید / آگهی مزایده اموال غیرمنقول، مزایده خودرو سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982416/مزایده-بهره-برداری-از-تعداد-دو-جایگاه-کیوسک-مطبوعاتی'>مزایده بهره برداری از تعداد دو جایگاه کیوسک مطبوعاتی  / مزایده ,مزایده بهره برداری از تعداد دو جایگاه کیوسک مطبوعاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982418/مزایده-اجاره-دو-عدد-بیلبورد'>مزایده  اجاره دو عدد بیلبورد  / آگهی مزایده عمومی, مزایده  اجاره دو عدد بیلبورد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982420/مزایده-انواع-ترانسفورماتورهای-اسقاط'>مزایده انواع ترانسفورماتورهای اسقاط / آگهی مزایده , مزایده انواع ترانسفورماتورهای اسقاط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982421/مزایده-فروش-یک-دست-مبل-هشت-نفره'>مزایده فروش یک دست مبل هشت نفره / آگهی مزایده اموال , مزایده فروش یک دست مبل هشت نفره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982422/مزایده-پلاک-شماره-445-بخش-شش-یزد-نوبت-اول'>مزایده پلاک شماره 445 بخش شش یزد نوبت اول  / مزایده,مزایده پلاک شماره 445 بخش شش یزد نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982423/مزایده-غرفه-میوه-و-تره-بار-در-سطح-شهر'>مزایده غرفه میوه و تره بار در سطح شهر / مزایده عمومی, مزایده غرفه میوه و تره بار در سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982424/مزایده-یک-تخته-فرش-12-متری--'>مزایده یک تخته فرش 12 متری... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک تخته فرش 12 متری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982425/مزایده-2650-سهم-مشاع-از-13250-سهم-پلاک-ثبت-شده'>مزایده 2650 سهم مشاع از 13250 سهم پلاک ثبت شده / مزایده,مزایده 2650 سهم مشاع از 13250 سهم پلاک ثبت شده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982426/مزایده-فروش-سهام'>مزایده فروش سهام  / آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول , مزایده فروش سهام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982427/مزایده-پلاک-3247-فرعی-از-21-اصلی-بخش-چهارده'>مزایده پلاک 3247 فرعی از 21 اصلی بخش چهارده / مزایده,مزایده پلاک 3247 فرعی از 21 اصلی بخش چهارده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982429/مزایده--اجاره-لایت-باکس'>مزایده   اجاره لایت باکس / آگهی مزایده عمومی, مزایده   اجاره لایت باکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982431/مزایده-اجاره-قسمتی-از-پارک-شورا--نوبت-دوم'>مزایده  اجاره قسمتی از پارک شورا - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده  اجاره قسمتی از پارک شورا - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982432/مزایده-آپارتمان-مساحت-نود-و-دو-متر'>مزایده آپارتمان مساحت نود و دو متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت نود و دو متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982433/مزایده-اجاره-یک-واحد-فروشگاه-مواد-غذایی--نوبت-دوم'>مزایده اجاره یک واحد فروشگاه مواد غذایی - نوبت دوم  / مزایده, مزایده اجاره یک واحد فروشگاه مواد غذایی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982436/مزایده-یک-دستگاه-موتور-آبکشی--'>مزایده یک دستگاه موتور آبکشی... / مزایده, مزایده یک دستگاه موتور آبکشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982437/مزایده-ششدانگ-زمین-مشجر-بخش-شش-مشهد'>مزایده ششدانگ زمین مشجر بخش شش مشهد / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مشجر بخش شش مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982439/مزایده-تعداد-یک-دستگاه-خودروی-پیکان-مازاد--نوبت-دوم'>مزایده تعداد یک دستگاه خودروی پیکان مازاد - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی، مزایده تعداد یک دستگاه خودروی پیکان مازاد - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982440/مزایده-بهره-برداری-از-تعدادی-غرف'>مزایده بهره برداری از تعدادی غرف  / آگهی مزایده عمومی, مزایده بهره برداری از تعدادی غرف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982441/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-1500متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 1500متر نوبت اول  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 1500متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982442/خلاصه-مزایده-فروش-پروانه-قطع-تبدیلی--نوبت-دوم'>خلاصه مزایده فروش پروانه قطع تبدیلی - نوبت دوم / خلاصه آگهی مزایده، خلاصه مزایده فروش پروانه قطع تبدیلی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982446/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-هفت-زنجان-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی بخش هفت زنجان نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش هفت زنجان نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982448/مزایده-واگذاری-دو-قطعه-پلاک-ثبتی-189-و-244متر'>مزایده واگذاری دو قطعه پلاک ثبتی 189 و 244متر  / مزایده,مزایده واگذاری دو قطعه پلاک ثبتی 189 و 244متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982449/مزایده-سنگ'>مزایده سنگ / مزایده، مزایده سنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982451/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-نود-و-شش-متر-و-پنجاه-دسیمتر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت نود و شش متر و پنجاه دسیمتر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت نود و شش متر و پنجاه دسیمتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982453/اصلاحیه-مزایده-فروش-قطعات-مسکونی-و-تجاری'>اصلاحیه مزایده فروش قطعات مسکونی و تجاری  / اصلاحیه مزایده,مزایده فروش قطعات مسکونی و تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982454/مزایده-دو-باب-منزل-مسکونی-و-یک-قطعه-زمین'>مزایده دو باب منزل مسکونی و یک قطعه زمین / مزایده,مزایده دو باب منزل مسکونی و یک قطعه زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982456/مزایده-ساختمان-یک-طبقه-عرصه-236-متر'>مزایده ساختمان یک طبقه عرصه 236 متر  / مزایده,مزایده ساختمان یک طبقه عرصه 236 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982459/مزایده-نیم-دانگ-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-16-اصفهان'>مزایده نیم دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی بخش 16 اصفهان / مزایده,مزایده نیم دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی بخش 16 اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982460/مزایده-فروش-یک-دستگاه-سواری-سمند'>مزایده فروش یک دستگاه سواری سمند  / آگهی مزایده حضوری یک مرحله ای , مزایده فروش یک دستگاه سواری سمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982462/مزایده-واگذاری-اماکن-ورزشی-به-صورت-اجاره'>مزایده واگذاری اماکن ورزشی به صورت اجاره  / مزایده ,مزایده واگذاری اماکن ورزشی به صورت اجاره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982464/مزایده-واگذاری-تعداد-84-فقره-از-املاک-مازاد'>مزایده واگذاری تعداد 84 فقره از املاک مازاد / مزایده,مزایده واگذاری تعداد 84 فقره از املاک مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982465/مزایده-کمد-ملامینه-جاکفشی--'>مزایده کمد ملامینه جاکفشی... / آگهی مزایده، مزایده کمد ملامینه جاکفشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982467/مزایده-بهره-برداری-از-تعدادی-غرف-شامل-غرفه-میوه-و-تره-بار-شماره-2-و---تجدید'>مزایده بهره برداری از تعدادی غرف شامل غرفه میوه و تره بار شماره 2 و ... تجدید / آگهی تجدید مزایده عمومی, مزایده بهره برداری از تعدادی غرف شامل غرفه میوه و تره بار شماره 2 و ... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982468/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-پلاک-یک-فرعی-بخش-چهار-یزد'>مزایده سه دانگ مشاع از پلاک یک فرعی بخش چهار یزد / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از پلاک یک فرعی بخش چهار یزد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982470/مزایده-پلاک-ثبتی-27-فرعی-از-149-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 27 فرعی از 149 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 27 فرعی از 149 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982472/مزایده-فروش-ماشین-آلات'>مزایده فروش ماشین آلات / آگهی مزایده , مزایده فروش ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982474/مزایده-فروش-دو-واحد-آپارتمان-و-14-قطعه-زمین-96-9-1'>مزایده فروش دو واحد آپارتمان و 14 قطعه زمین 96.9.1 / مزایده,مزایده فروش دو واحد آپارتمان و 14 قطعه زمین 96.9.1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982477/مزایده-آپارتمان-عرصه-140-متر'>مزایده آپارتمان عرصه 140 متر / مزایده,مزایده آپارتمان عرصه 140 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982482/مزایده-بتونیر-برقی-مکانیکی-دوچرخ--'>مزایده بتونیر برقی مکانیکی دوچرخ ...  / مزایده ، مزایده بتونیر برقی مکانیکی دوچرخ ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982483/مزایده-اجاره-و-فروش-مغازه-های-بازارچه-های-مرزی--نوبت-سوم'>مزایده اجاره و فروش مغازه های بازارچه های مرزی - نوبت سوم / آگهی مزایده , مزایده اجاره و فروش مغازه های بازارچه های مرزی - نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982486/مزایده-فروش-عرصه-7-قطعه-از-املاک'>مزایده فروش عرصه 7 قطعه از املاک  / مزایده,مزایده فروش عرصه 7 قطعه از املاک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982488/مزایده-اجاره-مغازه-های-شهرداری---نوبت-سوم'>مزایده اجاره مغازه های شهرداری ... نوبت سوم  / آگهی مزایده , مزایده اجاره مغازه های شهرداری ... نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982490/مزایده-دو-قطعه-زمین-مساحت-4400-و-10500متر'>مزایده دو قطعه زمین مساحت 4400 و 10500متر / مزایده,مزایده دو قطعه زمین مساحت 4400 و 10500متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982493/مزایده-لوازم-و-تجهیزات-حفاری-و-سرچاهی-مستعمل'>مزایده لوازم و تجهیزات حفاری و سرچاهی مستعمل / آگهی مزایده , مزایده لوازم و تجهیزات حفاری و سرچاهی مستعمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982495/مزایده-واگذاری-به-اجاره-عواید-حاصله-از-چهاردانگ-غارسی-و-مالکی-یک-قطعه-باغ'>مزایده واگذاری به اجاره  عواید حاصله از چهاردانگ غارسی و مالکی یک قطعه باغ  / خلاصه آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره  عواید حاصله از چهاردانگ غارسی و مالکی یک قطعه باغ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982496/مزایده-تعداد-15-قطعه-زمین'>مزایده تعداد 15 قطعه زمین / مزایده,مزایده تعداد 15 قطعه زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982499/مزایده-فروش-اعیانی-ده-قطعه-از-زمینهای-تفکیکی-نوبت-دوم'>مزایده فروش اعیانی ده قطعه از زمینهای تفکیکی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش اعیانی ده قطعه از زمینهای تفکیکی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982500/مزایده-بهره-برداری-از-پارکینگ-نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از پارکینگ نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده بهره برداری از پارکینگ نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982502/مزایده-واگذاری-املاک-مازاد-بر-نیاز-استان-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری املاک مازاد بر نیاز استان نوبت دوم  / مزایده,مزایده واگذاری املاک مازاد بر نیاز استان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982505/مزایده-واگذاری-نانوایی-(لواش-پزی)--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری نانوایی (لواش پزی)... نوبت دوم / مزایده, مزایده واگذاری نانوایی (لواش پزی)... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982507/مزایده-فروش-بشکه-های-فلزی-و-پلاستیکی-مستعمل'>مزایده فروش بشکه های فلزی و پلاستیکی مستعمل  / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش بشکه های فلزی و پلاستیکی مستعمل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982508/مزایده-قاب-و-دریچه-چدنی-و--'>مزایده قاب و دریچه چدنی و ... / آگهی مزایده, مزایده قاب و دریچه چدنی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982510/مزایده-بهره-برداری-از-هفته-بازار'>مزایده بهره برداری از هفته بازار / آگهی مزایده , مزایده بهره برداری از هفته بازار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982513/مزایده-دو-دستگاه-خودرو'>مزایده دو دستگاه خودرو / مزایده، مزایده دو دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982514/مزایده-سرلوله-های-پلی-اتیلن-اسقاط-در-اقطار-مختلف'>مزایده سرلوله های پلی اتیلن اسقاط در اقطار مختلف / آگهی مزایده, مزایده سرلوله های پلی اتیلن اسقاط در اقطار مختلف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982519/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-پژو-206-مدل-1386---'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو پژو 206 مدل 1386 .... / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودرو پژو 206 مدل 1386 ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982524/مزایده-فروش-یکدستگاه-موتور-سیکلت-هندا'>مزایده فروش یکدستگاه موتور سیکلت هندا / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه موتور سیکلت هندا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982530/مزایده-باغ-پسته-ای-مساحت-5-039مترمربع-مرحله-اول'>مزایده باغ پسته ای مساحت 5.039مترمربع مرحله اول / مزایده,مزایده باغ پسته ای مساحت 5.039مترمربع مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982534/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-وانت-پیکان-مرحله-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو وانت پیکان مرحله دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودرو وانت پیکان مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982542/مزایده-اجاره-یک-واحد-فروشگاه-مواد-غذایی--نوبت-دوم'>مزایده اجاره یک واحد فروشگاه مواد غذایی...نوبت دوم  / مزایده, مزایده اجاره یک واحد فروشگاه مواد غذایی... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982544/مزایده-عرصه-اعیانی-باغ-میوه-مساحت-6500متر-نوبت-دوم'>مزایده عرصه اعیانی باغ میوه مساحت 6500متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده عرصه اعیانی باغ میوه مساحت 6500متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982549/مزایده-2016-متر-از-اراضی-کشاورزی-مرحله-اول'>مزایده 2016 متر از اراضی کشاورزی مرحله اول / مزایده,مزایده 2016 متر از اراضی کشاورزی مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982553/مزایده-پلاک-ثبتی-170-فرعی-بخش-سیزده-ثبت-بابلسر'>مزایده پلاک ثبتی 170 فرعی بخش سیزده ثبت بابلسر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 170 فرعی بخش سیزده ثبت بابلسر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982558/فراخوان-مزايده--حضوری-فروش-آهن-آلات-ضايعاتی'> فراخوان مزايده   حضوری فروش آهن آلات ضايعاتی   /  فراخوان مزايده  ، فراخوان مزايده حضوری فروش آهن آلات ضايعاتی     </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982560/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مساحت-207-56متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 207.56متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 207.56متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982563/مزایده-یک-قطعه-زمین-مزروعی-مساحت-2500متر'>مزایده یک قطعه زمین مزروعی مساحت 2500متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مزروعی مساحت 2500متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982706/مزایده-واگذاری-اتاق-تکثیر'>مزایده واگذاری اتاق تکثیر / مزایده, مزایده واگذاری اتاق تکثیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982728/مزایده-فروش-حدود-2047-قلم-قطعات-حفاری-و--'>مزایده فروش حدود 2047 قلم قطعات حفاری و .. / مزایده فروش حدود 2047 قلم قطعات حفاری و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982758/مزایده-یکباب-مغازه-26-73متر-مال-غیرمنقول'>مزایده یکباب مغازه 26.73متر مال غیرمنقول  / مزایده,مزایده یکباب مغازه 26.73متر مال غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982765/مزایده-یک-قطعه-ملک-مساحت-10232-65متر'>مزایده یک قطعه ملک مساحت 10232.65متر  / مزایده,مزایده یک قطعه ملک مساحت 10232.65متر </a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 18 تاريخ : پنجشنبه 19 بهمن 1396 ساعت: 11:54