اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.9.01 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981041/مناقصه-خدمات-حفظ-و-نگ... با عنوان : اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.9.01 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981041/مناقصه-خدمات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-مجموعه-تجدید'>مناقصه خدمات حفظ و نگهداری فضای سبز مجموعه تجدید  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خدمات حفظ و نگهداری فضای سبز مجموعه تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981044/مناقصه-خرید-انواع-مقره-سیلیکونی-اتکایی-و-کششی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید انواع مقره سیلیکونی اتکایی و کششی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید انواع مقره سیلیکونی اتکایی و کششی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981047/فراخوان-مناقصه-خدمات-امداد-گازرسانی-به-شهرها-و-روستاها---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خدمات امداد گازرسانی به شهرها و روستاها ... نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه خدمات امداد گازرسانی به شهرها و روستاها ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981053/مناقصه-تکمیل-شبکه-و-خطوط-انتقال-فاضلاب-شهر'>مناقصه تکمیل شبکه و خطوط انتقال فاضلاب شهر  / آگهی استعلام ارزیابی کیفی مناقصات ، مناقصه تکمیل شبکه و خطوط انتقال فاضلاب شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981054/مناقصه-عملیات-اجرای-نصب-پیش-راه-اندازی-و-راه-اندازی-سیستم-تبرید-هیدروژن-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرای نصب، پیش راه اندازی و راه اندازی سیستم تبرید هیدروژن- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه عملیات اجرای نصب ، پیش راه اندازی و راه اندازی سیستم تبرید هیدروژن - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981056/مناقصه-انجام-عملیات-مونتاژ-و-نصب-و-پیش-راه-اندازی-و-راه-اندازی-کمپرسورهای-ترین-نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات مونتاژ و نصب و پیش راه اندازی و راه اندازی کمپرسورهای ترین- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه انجام عملیات مونتاژ و نصب و پیش راه اندازی و راه اندازی کمپرسورهای ترین - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981057/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-خط-كشی-عرضی--'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای خط كشی عرضی.... / مناقصه ,مناقصه تهیه مصالح و اجرای خط كشی عرضی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981060/مناقصه-اجرای-بخشی-از-شبکه-توزیع-آب-شرب--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای بخشی از شبکه توزیع آب شرب - نوبت دوم /  مناقصه , مناقصه اجرای بخشی از شبکه توزیع آب شرب - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981062/آگهی-مناقصه-خرید-کارتن'>آگهی مناقصه خرید کارتن / آگهی مناقصه , آگهی مناقصه خرید کارتن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981064/مناقصه-تامین-تجهیزات-ABB'>مناقصه  تامین تجهیزات ABB  / مناقصه، مناقصه  تامین تجهیزات ABB </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981072/مناقصه-اجرای-فونداسیون-و-اسکلت-ساختمان-اداری'>مناقصه اجرای فونداسیون و اسکلت ساختمان اداری / مناقصه, مناقصه اجرای فونداسیون و اسکلت ساختمان اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981075/مناقصه-انجام-فعالیت-های-حجمی-امور-بازرگانی-مالی-اداری-و-دفتر-فنی-تولید'>مناقصه انجام فعالیت های حجمی امور بازرگانی، مالی، اداری و دفتر فنی تولید / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه انجام فعالیت های حجمی امور بازرگانی، مالی، اداری و دفتر فنی تولید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981083/مناقصه-احداث--توسعه-و-بهینه-سازی-برق-روستایی'>مناقصه  احداث ، توسعه و بهینه سازی برق روستایی  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه  احداث ، توسعه و بهینه سازی برق روستایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981089/مناقصه-لایروبی-پای-اسکله-نوبت-دوم'>مناقصه لایروبی پای اسکله نوبت دوم  / اگهی مناقصه , مناقصه لایروبی پای اسکله نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981091/مناقصه-تهیه-و-تحویل-تعداد-سیصد-و-شصت-هزار-پرس-غذا-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه و تحویل تعداد سیصد و شصت هزار  پرس غذا  تجدید  نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه  تهیه و تحویل تعداد سیصد و شصت هزار  پرس غذا  تجدید  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981092/مناقصه-تامین-خودروی-سواری'>مناقصه تامین خودروی سواری  / مناقصه عمومی, مناقصه تامین خودروی سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981094/مناقصه-عملیات-اجرایی-خط-کشی-های-محوری-ممتد-و-منقطع-معابر-سطح-شهر-تجدید'>مناقصه عملیات اجرایی خط کشی های محوری ممتد و منقطع معابر سطح شهر تجدید  / اگهی مناقصه , مناقصه عملیات اجرایی خط کشی های محوری ممتد و منقطع معابر سطح شهر تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981100/مناقصه-انجام-عملیات-کانال-کنی--مکانیکال--سیویل-و--'>مناقصه انجام عملیات کانال کنی ، مکانیکال ، سیویل و ... / آگهی مناقصه , مناقصه انجام عملیات کانال کنی ، مکانیکال ، سیویل و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981101/مناقصه-خدمات-رفت-و-آمد-(سرویس-ایاب-و-ذهاب)-کارکنان-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات رفت و آمد (سرویس ایاب و ذهاب) کارکنان  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات رفت و آمد (سرویس ایاب و ذهاب) کارکنان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981104/مناقصه-انتقال-نیرو-و-برقرسانی-شبکه-های-توزیع-نیرو'>مناقصه انتقال نیرو و برقرسانی شبکه های توزیع نیرو  / آگهی مناقصه  عمومی یک مرحله ای، مناقصه انتقال نیرو و برقرسانی شبکه های توزیع نیرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981105/فراخوان-عمومی-شناسایی-پیمانکار-در-خصوص-سامانه-مدیریت-کارت-و-درگاهها---نوبت-دوم'>فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار در خصوص سامانه مدیریت کارت و درگاهها ... نوبت دوم / فراخوان , فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار در خصوص سامانه مدیریت کارت و درگاهها ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981108/مناقصه-واگذاری-امور-حفاظت-فیزیکی-و-نگهبانی-بیمارستان'>مناقصه  واگذاری امور حفاظت فیزیکی و نگهبانی بیمارستان / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور خدمات حفاظت فیزیکی و نگهبانی بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981110/مناقصه-واگذاری-انجام-سرویس-ایاب-و-ذهاب-اساتید-و-کارکنان---نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری  انجام سرویس ایاب و ذهاب اساتید و کارکنان ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه واگذاری  انجام سرویس ایاب و ذهاب اساتید و کارکنان ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981111/مناقصه-اجرای-سیستم-کولینگ-و-فومینگ-مخازن-3-و-4-نفت-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای سیستم کولینگ و فومینگ مخازن 3 و 4 نفت  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای سیستم کولینگ و فومینگ مخازن 3 و 4 نفت  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981112/مناقصه-اجرای-عملیات-تعمیر-قرنیز-و-ارتقاء-ایمنی-نرده-پلها---'>مناقصه اجرای عملیات تعمیر قرنیز و ارتقاء ایمنی نرده پلها  ....  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات تعمیر قرنیز و ارتقاء ایمنی نرده پلها  .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981113/فراخوان-عملیات-اجرایی-لوله-گذاری-و-احداث-آدم-روهای-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-نوبت-دوم'>فراخوان عملیات اجرایی لوله گذاری و احداث آدم روهای شبکه جمع آوری فاضلاب- نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی شناسایی پیمانکاران، فراخوان عملیات اجرایی لوله گذاری و احداث آدم روهای شبکه جمع آوری فاضلاب- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981115/مناقصه-خرید-انواع-تابلو-فشار-ضعیف-کامپوزیت-96-9-1'>مناقصه خرید انواع تابلو فشار ضعیف کامپوزیت 96.9.1 / آگهی مناقصه , مناقصه خرید انواع تابلو فشار ضعیف کامپوزیت 96.9.1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981116/مناقصه-انجام-عملیات-عمرانی-پراکنده-در-سطح-سازمان---'>مناقصه انجام عملیات عمرانی پراکنده در سطح سازمان .... / مناقصه, مناقصه انجام عملیات عمرانی پراکنده در سطح سازمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981117/تجدید-ارزیابی-کیفی-احداث-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب---نوبت-دوم'>تجدید ارزیابی کیفی احداث شبکه جمع آوری فاضلاب ... نوبت دوم  / آگهی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی، تجدید ارزیابی کیفی احداث شبکه جمع آوری فاضلاب ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981120/مناقصه-اجرای-پروژه-های-هرس-(شاخه-زنی)-درختان-معارض-شبکه-های-هوایی--'>مناقصه اجرای پروژه های هرس (شاخه زنی) درختان معارض شبکه های هوایی... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای، مناقصه اجرای پروژه های هرس (شاخه زنی) درختان معارض شبکه های هوایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981125/مناقصه-عملیات-ساخت-بلوک-های-کیوال'>مناقصه عملیات ساخت بلوک های کیوال / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات ساخت بلوک های کیوال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981127/مناقصه-خرید-انواع-ترانسفورماتور-کم-تلفات'>مناقصه خرید انواع ترانسفورماتور کم تلفات / آگهی مناقصه , مناقصه خرید انواع ترانسفورماتور کم تلفات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981130/مناقصه-خرید-نصب-و-راه-اندازی-و-آموزش-سیستم-های-نظارت-تصویری'>مناقصه خرید، نصب و راه اندازی و آموزش سیستم های نظارت تصویری / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان, مناقصه خرید، نصب و راه اندازی و آموزش سیستم های نظارت تصویری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981131/مناقصه-عملیات-تخلیه-و-بارگیری-و-کیسه-گیری-مقدار-60-هزار-تن-انواع-کود-شیمیایی'>مناقصه عملیات تخلیه و بارگیری و کیسه گیری مقدار 60 هزار تن انواع کود شیمیایی / مناقصه عملیات تخلیه و بارگیری و کیسه گیری مقدار 60 هزار تن انواع کود شیمیایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981136/مناقصه-خرید-دو-ردیف-نوار-نقاله'>مناقصه خرید دو ردیف نوار نقاله  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه  خرید دو ردیف نوار نقاله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981137/مناقصه-خرید-دو-دستگاه-جراثقال-هیدرولیکی-20-تن--'>مناقصه خرید دو دستگاه جراثقال هیدرولیکی 20 تن... / مناقصه عمومی, مناقصه خرید دو دستگاه جراثقال هیدرولیکی 20 تن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981138/مناقصه-خرید-انواع-چراغ-لاک-پشتی-50-وات-بخار-سدیم'>مناقصه خرید انواع چراغ لاک پشتی 50 وات بخار سدیم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید انواع چراغ لاک پشتی 50 وات بخار سدیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981142/مناقصه-خرید-حمل-و-عملیات-لوله-گذاری-با-لوله-پلی-اتیلن-در-اقطار-مختلف'>مناقصه خرید، حمل و عملیات لوله گذاری با لوله پلی اتیلن در اقطار مختلف / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید، حمل و عملیات لوله گذاری با لوله پلی اتیلن در اقطار مختلف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981146/تجدید-فراخوان-مناقصه-راهبری-و-نگهداری-سیستم-کشف-و-اعلام-حریق--'>تجدید فراخوان مناقصه راهبری و نگهداری سیستم کشف و اعلام حریق... / مناقصه عمومی, تجدید فراخوان مناقصه راهبری و نگهداری سیستم کشف و اعلام حریق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981148/مناقصه-خرید-7-دستگاه-چیلر-و--'>مناقصه خرید 7 دستگاه چیلر و ... / مناقصه , مناقصه خرید 7 دستگاه چیلر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981150/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز-ناحیه--'>مناقصه نگهداری فضای سبز ناحیه ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نگهداری فضای سبز ناحیه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981152/فراخوان-خرید-تعداد-580-000-قطعه-پلمب-سیم-بکسلی-نوبت-دوم'>فراخوان خرید تعداد 580/000 قطعه پلمب سیم بکسلی- نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان  خرید تعداد 580/000 قطعه پلمب سیم بکسلی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981153/ارزیابی-کیفی-واگذاری-کلیه-امور-مربوط-به-خدمات-عمومی-ساختمان-مدیریت-و-شعب-تابعه-خود'>ارزیابی کیفی واگذاری کلیه امور مربوط به خدمات عمومی ساختمان مدیریت و شعب تابعه خود  / مناقصه, ارزیابی کیفی واگذاری کلیه امور مربوط به خدمات عمومی ساختمان مدیریت و شعب تابعه خود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981155/مناقصه-امور-رفع-حوادث-و-اتفاقات-آب-و-امور-فنی-مربوط-به-شبکه-و-انشعابات'>مناقصه امور رفع حوادث و اتفاقات آب و امور فنی مربوط به شبکه و انشعابات / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه امور رفع حوادث و اتفاقات آب و امور فنی مربوط به شبکه و انشعابات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981158/فراخوان-مناقصه-مبدل-حرارتی-نوبت-دوم'> فراخوان مناقصه مبدل حرارتی  نوبت دوم  / فراخوان مناقصه ، فراخوان مناقصه مبدل حرارتی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981160/مناقصه-خرید-خدمات-تخصصی-به-آسیب-دیدگان-اجتماعی'>مناقصه خرید خدمات تخصصی به  آسیب دیدگان اجتماعی  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید خدمات تخصصی به  آسیب دیدگان اجتماعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981164/مناقصه-بخشی-از-فعالیتهای-خدماتی-و-پشتیبانی'>مناقصه بخشی از فعالیتهای خدماتی و پشتیبانی / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه بخشی از فعالیتهای خدماتی و پشتیبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981165/فراخوان-مناقصه-خرید-لوله-های-پلی-اتیلن'>فراخوان مناقصه خرید لوله های پلی اتیلن / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه خرید لوله های پلی اتیلن- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981166/مناقصه-امور-حمل-و-نقل-و-جمع-آوری-پسماند-و-خدمات-نظافتی-مکانیزه--'>مناقصه امور حمل و نقل و جمع آوری پسماند و خدمات نظافتی مکانیزه... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه امور حمل و نقل و جمع آوری پسماند و خدمات نظافتی مکانیزه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981168/مناقصه-تکمیل-شبکه-آب-فاضلاب-و-آبیاری-قطره-ای'>مناقصه تکمیل شبکه آب، فاضلاب و آبیاری قطره ای  / مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل شبکه آب، فاضلاب و آبیاری قطره ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981171/فراخوانELECTRO-PUMP-ASSY-نوبت-دوم'>فراخوانELECTRO PUMP ASSY نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان ELECTRO PUMP ASSY نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981173/فراخوانELECTRO-PUMP-ASSY-نوبت-دوم'>فراخوانELECTRO PUMP ASSY نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان ELECTRO PUMP ASSY نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981175/مناقصه-جهت-اجرای-اسکلت-بتنی-دال-مجوف-دو-پوش'>مناقصه جهت اجرای اسکلت بتنی دال مجوف دو پوش  / آگهی مناقصه، مناقصه جهت اجرای اسکلت بتنی دال مجوف دو پوش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981177/مناقصه-ترمیم-ترانشه-ها-زیرسازی-جداول-و-آسفالت-بخشی-از-معابر'>مناقصه ترمیم ترانشه ها، زیرسازی جداول و آسفالت بخشی از معابر / مناقصه عمومی, مناقصه ترمیم ترانشه ها، زیرسازی جداول و آسفالت بخشی از معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981178/مناقصه-عملیات-اجرای-خط-کشی-راه-های-حوزه-استحفاظی'>مناقصه عملیات اجرای خط کشی راه های حوزه استحفاظی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات اجرای خط کشی راه های حوزه استحفاظی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981179/مناقصه​-تخم-مرغ'>مناقصه​ تخم مرغ / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ​تخم مرغ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981186/تجدید-مناقصه-خرید-آنالایزر-رطوبت-گاز-گردشی'>تجدید مناقصه خرید آنالایزر رطوبت گاز گردشی / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه خرید آنالایزر رطوبت گاز گردشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981195/مناقصه-خرید-دو-دستگاه-دوربین-کرونا-و--نوبت-دوم'>مناقصه خرید دو دستگاه دوربین کرونا و ...نوبت دوم / مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید دو دستگاه دوربین کرونا و ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981201/تجدید-مناقصه-احداث-سردرب-و-المان-های-ورودی'>تجدید مناقصه احداث سردرب و المان های ورودی  / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه احداث سردرب و المان های ورودی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981203/مناقصه-تامین-آب-شرب-روستاهای-بحرانی-و-حمل-آب-به-روستاهای-نیازمند-آب-نوبت-دوم'>مناقصه  تامین آب شرب روستاهای بحرانی و حمل آب به روستاهای نیازمند آب- نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه  تامین آب شرب روستاهای بحرانی و حمل آب به روستاهای نیازمند آب- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981205/مناقصه-بخش-خدمات-شهری'>مناقصه بخش خدمات شهری  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه بخش خدمات شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981207/فراخوان-خرید-خدمات-انجام-خدمات-کارشناسی-و-مشاوره-در-زمینه-PRN-تاسیسات-برقی-و-مکانیکی'>فراخوان خرید خدمات انجام خدمات کارشناسی و مشاوره در زمینه PRN تاسیسات برقی و مکانیکی / مناقصه, فراخوان خرید خدمات انجام خدمات کارشناسی و مشاوره در زمینه PRN تاسیسات برقی و مکانیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981208/مناقصه-انجام-خدمات-خط-کشی-سطوح-پروازی--نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات خط کشی سطوح پروازی - نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه انجام خدمات خط کشی سطوح پروازی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981209/تجدید-مناقصه-اداره-امور-و-اجرای-حجمی-زمانی-عملیات-انبار-نفت-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اداره امور و اجرای حجمی زمانی عملیات انبار نفت  نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی  , مناقصه اداره امور و اجرای حجمی زمانی عملیات انبار نفت  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981211/مناقصه-خرید-قیر'>مناقصه خرید قیر / آگهی مناقصه عمده , مناقصه خرید قیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981212/مناقصه-بهسازی-و-آسفالت'>مناقصه بهسازی و آسفالت  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی,مناقصه بهسازی و آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981214/فراخوان-ارزیابی-کیفی-خرید-9-دستگاه-پست-سیار-نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی خرید 9 دستگاه پست سیار نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی , فراخوان ارزیابی کیفی خرید 9 دستگاه پست سیار نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981220/فراخوان-مناقصه-تعمیرات-و-نگهداری-شبکه-و-تاسیسات-آبرسانی-روستاها'>فراخوان مناقصه تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات آبرسانی روستاها / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات آبرسانی روستاها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981221/فراخوان-ارزیابی-خرید-خدمات-مالی-و-حسابداری-نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی خرید خدمات مالی و حسابداری- نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, فراخوان ارزیابی خرید خدمات مالی و حسابداری- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981229/ارزیابی-کیفی-پروژه-ارائه-خدمات-یدک-کشی-تجدید'>ارزیابی کیفی پروژه ارائه خدمات یدک کشی تجدید / آگهی تجدید ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی پروژه ارائه خدمات یدک کشی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981232/مناقصه-مرمت-و-بازسازی-و-علاج-بخشی-تاسیسات-آبی--تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه مرمت و بازسازی و علاج بخشی تاسیسات آبی - تجدید نوبت دوم  / تجدید آگهی فراخوان عمومی, مناقصه مرمت و بازسازی و علاج بخشی تاسیسات آبی - تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981235/تجدید-فراخوان-مناقصه-تعمیرات-خطوط-لوله-فرسوده-و--'>تجدید فراخوان مناقصه تعمیرات خطوط لوله فرسوده و ... / فراخوان مناقصه عمومی , تجدید فراخوان مناقصه تعمیرات خطوط لوله فرسوده و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981237/ارزیابی-کیفی-تهیه-و-نصب-تجهیزات-ais-ساحلی-مارک-ترانزس-تجدید-نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی تهیه و نصب تجهیزات ais ساحلی مارک ترانزس تجدید نوبت دوم / فراخوان تجدید ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی تهیه و نصب تجهیزات ais ساحلی مارک ترانزس تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981238/فراخوان-مناقصه-تعمیرات-و-اتفاقات-و-لایروبی-و-رفع-انسداد-و-بازسازی-منهولها'>فراخوان مناقصه  تعمیرات و اتفاقات و لایروبی و رفع انسداد و بازسازی منهولها / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه  تعمیرات و اتفاقات و لایروبی و رفع انسداد و بازسازی منهولها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981242/مناقصه-نگهداری-شبکه-کابل-و-هوایی-مراکز-شهری--تجدید'>مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی مراکز شهری... تجدید / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی مراکز شهری... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981245/مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-سرویس-های-ادواری-و-اضطراری-(EM-PM)-ابنیه-و--تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه تعمیر و نگهداری، سرویس های ادواری و اضطراری (EM&PM) ابنیه و ...تجدید نوبت دوم  / آگهی استعلام ارزیابی کیفی, مناقصه تعمیر و نگهداری، سرویس های ادواری و اضطراری (EM&PM) ابنیه و ...تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981247/فراخوان-ارزیابی-کیفی-خدمات-مشاوره-تعمیرات-اساسی-ساختمان-خدمات-سرویس-های-بهداشتی-و-خدماتی--'>فراخوان ارزیابی کیفی خدمات مشاوره تعمیرات اساسی ساختمان خدمات، سرویس های بهداشتی و خدماتی... / مناقصه, فراخوان ارزیابی کیفی خدمات مشاوره تعمیرات اساسی ساختمان خدمات، سرویس های بهداشتی و خدماتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981253/تمدید-مناقصه-مقدار-18400-کیلوگرم-روغن-فایررزیستنس'>تمدید مناقصه مقدار 18400 کیلوگرم روغن فایررزیستنس / تمدید مناقصه , مناقصه مقدار 18400 کیلوگرم روغن فایررزیستنس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981256/مناقصه-خرید-پهنای-باند-اینترنت'> مناقصه خرید پهنای باند اینترنت / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید پهنای باند اینترنت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981258/گردهمایی-بزرگ-کانون-طراحی-مهندسی'>گردهمایی بزرگ کانون طراحی مهندسی / گردهمایی بزرگ کانون طراحی مهندسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981262/تجدید-مناقصه-خرید-و-نصب-مرکز-تلفن-و-MDF'>تجدید مناقصه خرید و نصب مرکز تلفن و MDF  / آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه خرید و نصب مرکز تلفن و MDF </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981263/اصلاحیه-مناقصه-استفاده-از-خدمات-بخش-خصوصی-در-سرویسهای-صنعتی'>اصلاحیه مناقصه استفاده از خدمات بخش خصوصی در سرویسهای صنعتی / اصلاحیه مناقصه ، مناقصه استفاده از خدمات بخش خصوصی در سرویسهای صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981265/تکرار-فراخوان-مناقصه-انجام-مهندسی-و-ممیزی-جامع-انرژی-در-ساختمان-ها--نوبت-دوم'>تکرار فراخوان مناقصه انجام مهندسی و ممیزی جامع انرژی در ساختمان ها - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی، تکرار فراخوان مناقصه انجام مهندسی و ممیزی جامع انرژی در ساختمان ها - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981267/تجدید-مناقصه-اصلاح-و-بهسازی-و-ایمن-سازی-معابر-اصلی-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اصلاح و بهسازی و ایمن سازی معابر اصلی نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه اصلاح و بهسازی و ایمن سازی معابر اصلی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981270/مناقصه-انجام-عملیات-خدمات-شهری-نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات خدمات شهری نوبت دوم  / اگهی مناقصه , مناقصه انجام عملیات خدمات شهری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981271/مناقصه-خرید-کنتور-گاز-خانگی'>مناقصه خرید کنتور گاز خانگی   / مناقصه , مناقصه خرید کنتور گاز خانگی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981273/مناقصه-انجام-عملیات-نگهداری-فضای-سبز-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات نگهداری فضای سبز شهر  نوبت دوم  / اگهی مناقصه , مناقصه انجام عملیات نگهداری فضای سبز شهر  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981275/فراخوان-مناقصه-امداد-گازرسانی-به-شهرها-و-روستاهای-ایذه--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه امداد گازرسانی به شهرها و روستاهای ایذه... نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه امداد گازرسانی به شهرها و روستاهای ایذه... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981277/مناقصه-عملیات-احداث-یک-ساختمان-اداری'>مناقصه عملیات احداث یک ساختمان اداری / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عملیات احداث یک ساختمان اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981280/مناقصه-بهسازی-سقف-رستوران'>مناقصه بهسازی سقف رستوران  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه  بهسازی سقف رستوران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981283/مناقصه-تامین-لوله-و-متعلقات-پلی-اتیلن-شبکه-فرعی-آبیاری--'>مناقصه تامین لوله و متعلقات پلی اتیلن شبکه فرعی آبیاری ... / مناقصه عمومی, مناقصه تامین لوله و متعلقات پلی اتیلن شبکه فرعی آبیاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981288/همایش-ملی-شهر-سبز-با-محوریت-تکنولوژی-و-انرژی-های-پاک-در-عمران'>همایش ملی شهر سبز با محوریت تکنولوژی و انرژی های پاک در عمران / همایش ملی شهر سبز با محوریت تکنولوژی و انرژی های پاک در عمران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981290/تجدید-فراخوان-واگذاری-پوشش-های-بیمه-آتش-سوزی--نوبت-دوم'>تجدید فراخوان واگذاری پوشش های بیمه آتش سوزی ...نوبت دوم / مناقصه, تجدید فراخوان واگذاری پوشش های بیمه آتش سوزی ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981293/اصلاحیه-مناقصه-ایجاد-و-توسعه-معابر-شهری'>اصلاحیه مناقصه ایجاد و توسعه معابر شهری  / اصلاحیه مناقصه ایجاد و توسعه معابر شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981296/تجدید-مناقصه-بهینه-سازی-و-بازسازی-کلی-پست-قراملک'>تجدید مناقصه بهینه سازی و بازسازی کلی پست قراملک / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه بهینه سازی و بازسازی کلی پست قراملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981297/مناقصه-رفت-و-روب-جمع-آوری-و-حمل-زباله-به-صورت-مکانیزه'>مناقصه رفت و روب، جمع آوری و حمل زباله به صورت مکانیزه / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه رفت و روب، جمع آوری و حمل زباله به صورت مکانیزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981300/اصلاحیه-فراخوان-ارزیابی-کیفی-خرید-9-دستگاه-پست-سیار'>اصلاحیه فراخوان ارزیابی کیفی خرید 9 دستگاه پست سیار  / اصلاحیه , فراخوان ارزیابی کیفی خرید 9 دستگاه پست سیار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981302/مناقصه-1-500-000-برگ-اسکن-از-اسناد'>مناقصه 1.500.000 برگ اسکن از اسناد  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه 1.500.000 برگ اسکن از اسناد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981306/نشست-معرفی-فرصت-های-اقتصادی-و-سرمایه-گذاری-ایران96-9-01'>نشست معرفی فرصت های اقتصادی و سرمایه گذاری ایران96.9.01 / نشست معرفی فرصت های اقتصادی و سرمایه گذاری ایران 96.9.01</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981307/مناقصه-سرویس-دهی-امور-خدماتی-در-آبدارخانه---نوبت-دوم'>مناقصه سرویس دهی امور خدماتی در آبدارخانه ...  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه سرویس دهی امور خدماتی در آبدارخانه ...  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981308/مناقصه-خرید-و-حمل-20000-تن-گراویل'>مناقصه خرید و حمل 20000 تن گراویل / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید و حمل 20000 تن گراویل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981311/تمدید-مناقصه-انجام-امور-خدمات-شهری-مناطق'>تمدید مناقصه انجام امور خدمات شهری مناطق  / مناقصه عمومی, تمدید مناقصه انجام امور خدمات شهری مناطق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981312/مناقصه-اجرای-بتن-ریزی-کف-رودخانه-لات-آجی-و-روکش-آسفالت-معابر'>مناقصه اجرای بتن ریزی کف رودخانه لات آجی و روکش آسفالت معابر / آگهی مناقصه عمومیف مناقصه اجرای بتن ریزی کف رودخانه لات آجی و روکش آسفالت معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981314/فراخوان-مناقصه-اجرای-زیرسازی--آسفالت-و-جدول-گذاری--لکه-گیری-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه اجرای زیرسازی ، آسفالت و جدول گذاری ، لکه گیری- نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه اجرای زیرسازی ، آسفالت و جدول گذاری ، لکه گیری- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981315/استعلام-خرید-رایانه--سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام خرید رایانه , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  / استعلام ,استعلام خرید رایانه , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981317/استعلام-کلید-بریکر-کمپکت-630-آمپر-سایت-ستاد'>استعلام کلید بریکر کمپکت 630 آمپر, سایت ستاد / استعلام ,استعلام کلید بریکر کمپکت 630 آمپر, سایت ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981320/مناقصه-راهبری-تاسیسات-خدمات-اجتماعی-نوبت-دوم'>مناقصه راهبری تاسیسات خدمات اجتماعی نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه راهبری تاسیسات خدمات اجتماعی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981321/مناقصه-انجام-خدمات-بازرسی-فنی-شخص-ثالث-و-صدور-گواهی-بازرسی--'>مناقصه انجام خدمات بازرسی فنی شخص ثالث و صدور گواهی بازرسی... / مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات بازرسی فنی شخص ثالث و صدور گواهی بازرسی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981322/استعلام-خرید-آسفالت-گرم-بیندر-با-دانه-سامانه-ستاد'>استعلام خرید آسفالت گرم بیندر با دانه, سامانه ستاد / استعلام ,استعلام خرید آسفالت گرم بیندر با دانه, سامانه ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981323/مناقصه-عملیات-تنظیف-نگهداری-تخلیه-و-باز-کردن-مجرای-سرویس-بهداشتی'>مناقصه عملیات تنظیف، نگهداری، تخلیه و باز کردن مجرای سرویس بهداشتی / آگهی مناقصه، مناقصه عملیات تنظیف، نگهداری، تخلیه و باز کردن مجرای سرویس بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981326/فراخوان-ارزیابی-کیفی-طرح-آبرسانی-به-شهرها-نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی طرح آبرسانی به شهرها نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی طرح آبرسانی به شهرها نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981327/فراخوان-پوشش-دهی-پایل-های-بندر-پتروشیمی---نوبت-دوم'>فراخوان پوشش دهی پایل های بندر پتروشیمی ... نوبت دوم / فراخوان شناسایی پیمانکار, فراخوان پوشش دهی پایل های بندر پتروشیمی پارس عسلویه  ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981328/فراخوان-ارزیابی-کیفی-اصلاح-بخشی-از-خط-انتقال-آب--نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی اصلاح بخشی از خط انتقال آب  - نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی اصلاح بخشی از خط انتقال آب  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981329/آگهی-مناقصه-عملیات-اجرایی-احداث-سالن-ورزشی-چند-منظوره'>آگهی مناقصه عملیات اجرایی احداث سالن ورزشی چند منظوره  / آگهی مناقصه ، آگهی مناقصه عملیات اجرایی احداث سالن ورزشی چند منظوره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981330/مناقصه-شناسایی-شریک-سرمایه-گذاری-در-ساخت-مجتمع-تجاری'>مناقصه شناسایی شریک سرمایه گذاری در ساخت مجتمع تجاری  / مناقصه ,مناقصه شناسایی شریک سرمایه گذاری در ساخت مجتمع تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981332/فراخوان-ارزیابی-احداث-مخزن-ذخیره-ده-هزار-مترمکعبی-و--نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی احداث مخزن ذخیره ده هزار مترمکعبی و...نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی احداث مخزن ذخیره ده هزار مترمکعبی و...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981335/فراخوان-خدمات-حمل-و-نقل-زمینی-روغن-پایه-و-روغن-نهایی--'>فراخوان خدمات حمل و نقل زمینی روغن پایه و روغن نهایی ... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان خدمات حمل و نقل زمینی روغن پایه و روغن نهایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981336/مناقصه-واگذاری-حجمی-جابجایی-کارکنان-و-حمل-بار'>مناقصه واگذاری حجمی جابجایی کارکنان و حمل بار / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری حجمی جابجایی کارکنان و حمل بار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981337/فراخوان-جداره-سازی-خیابان-بیهق-سبزوار----نوبت-دوم'>فراخوان جداره سازی خیابان بیهق سبزوار  .... نوبت دوم  / آگهی فراخوان ، فراخوان جداره سازی خیابان بیهق سبزوار  .... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981338/مناقصه-خرید-ورق-پلیمیری'>مناقصه خرید ورق پلیمیری / اگهی مناقصه , مناقصه خرید ورق پلیمیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981341/فراخوان-شناسایی-شریک-در-ساخت-مجتمع-تجاری'>فراخوان شناسایی شریک در ساخت مجتمع تجاری / مناقصه, فراخوان شناسایی شریک در ساخت مجتمع تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981344/مناقصه-واگذاری-بازدیدهای-ادواری-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری بازدیدهای ادواری- نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی در مناقصه عمومی، مناقصه واگذاری بازدیدهای ادواری-- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981346/فراخوان-مناقصه-خدمات-تهیه--طبخ--توزیع-غذا-و--'>فراخوان مناقصه خدمات تهیه ، طبخ ، توزیع غذا و ... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه خدمات تهیه ، طبخ ، توزیع غذا و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981349/تجدید-مناقصه-واگذاری-حجمی--زمانی-اداره-امور-تاسیسات-و-عملیات-انبار-نفت---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه واگذاری حجمی / زمانی اداره امور تاسیسات و عملیات انبار نفت ... نوبت دوم / تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه واگذاری حجمی / زمانی اداره امور تاسیسات و عملیات انبار نفت ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981351/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-جهت-حمل-زمینی-و-دریایی-ماشین-آلات'>مناقصه انتخاب پیمانکار جهت حمل زمینی و دریایی ماشین آلات / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انتخاب پیمانکار جهت حمل زمینی و دریایی ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981352/مناقصه-خرید-پودر-منیزیوم'>مناقصه خرید پودر منیزیوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید پودر منیزیوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981353/استعلام-عملیات-بازسازی-و-بهسازی-ایزوگام-ایستگاه-ماکروویو'>استعلام عملیات بازسازی و بهسازی ایزوگام ایستگاه ماکروویو / استعلام ,استعلام عملیات بازسازی و بهسازی ایزوگام ایستگاه ماکروویو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981354/فراخوان-مناقصه-خدمات-پیمانکاری-نوسازی-و-سکوبندی-طبقه--'>فراخوان مناقصه خدمات پیمانکاری نوسازی و سکوبندی طبقه ... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه خدمات پیمانکاری نوسازی و سکوبندی طبقه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981357/مناقصه-تامین-یکدستگاه-کامیون-اسکانیا-نوبت-دوم'>مناقصه تامین یکدستگاه کامیون اسکانیا نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین یکدستگاه کامیون اسکانیا نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981358/فراخوان-SUNDYNE-PUMP-LMV-322-نوبت-دوم'>فراخوان SUNDYNE PUMP LMV 322- نوبت دوم  / مناقصه عمومی, فراخوان SUNDYNE PUMP LMV 322- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981362/فراخوان-خدمات-حمل-و-نقل-زمینی-روغن-پایه--'>فراخوان خدمات حمل و نقل زمینی روغن پایه ... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان خدمات حمل و نقل زمینی روغن پایه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981363/مناقصه-شناسایی-و-ارزیابی-پیمانکار-در-حوزه-ارتباطات-داخلی-شناورهای-دریایی-نوبت-دوم'>مناقصه شناسایی و ارزیابی پیمانکار در حوزه ارتباطات داخلی شناورهای دریایی نوبت دوم  / آگهی شناسایی و ارزیابی پیمانکار , مناقصه شناسایی و ارزیابی پیمانکار در حوزه ارتباطات داخلی شناورهای دریایی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981364/مناقصه-تامین-خودروهای-استیجاری-با-راننده'>مناقصه تامین خودروهای استیجاری با راننده     / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه تامین خودروهای استیجاری با راننده    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981365/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی'>مناقصه تامین نیروی انسانی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه  تامین نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981367/مناقصه-تعداد-5000-حلقه-(-حلقه-های-100-متری-)-باند-پلی-پروپیلن'>مناقصه تعداد 5000 حلقه ( حلقه های 100 متری ) باند پلی پروپیلن / اگهی مناقصه , مناقصه تعداد 5000 حلقه ( حلقه های 100 متری ) باند پلی پروپیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981368/تجدید-مناقصه-امور-مربوط-به-نگهداری-فضای-سبز-و-مراقبت-از-تاسیسات--'>تجدید مناقصه امور مربوط به نگهداری فضای سبز و مراقبت از تاسیسات... / آگهی مناقصه , تجدید مناقصه امور مربوط به نگهداری فضای سبز و مراقبت از تاسیسات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981370/مناقصه-طراحی-تامین-تجهیزات-و-ساخت-سیستم-wet-compression---نوبت-دوم'>مناقصه طراحی، تامین تجهیزات و ساخت سیستم wet compression ...- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای، مناقصه طراحی، تامین تجهیزات و ساخت سیستم wet compression ...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981372/فراخوان-مناقصه-امداد-گازرسانی-به-شهرها-و-روستاهای---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه امداد گازرسانی به شهرها و روستاهای.... نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه امداد گازرسانی به شهرها و روستاهای.... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981373/تجدید-مناقصه-خرید-آسفالت-تجدید-نوبت-دوم-مرحله-سوم'>تجدید مناقصه خرید آسفالت تجدید نوبت دوم مرحله سوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی ، مناقصه خرید آسفالت تجدید نوبت دوم مرحله سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981375/تجدید-فراخوان-مناقصه-خرید-البسه-استحقاقی-نگهبانی'>تجدید فراخوان مناقصه خرید البسه استحقاقی نگهبانی  / تجدید فراخوان مناقصه , تجدید فراخوان مناقصه خرید البسه استحقاقی نگهبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981377/مناقصه-خرید-پروتزهای-مصرفی-مرکز-دندانپزشکی'>مناقصه خرید پروتزهای مصرفی مرکز دندانپزشکی / مناقصه, مناقصه خرید پروتزهای مصرفی مرکز دندانپزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981378/فراخوان-ارایه-خدمات-نگهداری-و-راهبری-سیستم-های-گرمایشی-و-سرمایشی-نوبت-دوم'>فراخوان ارایه خدمات نگهداری و راهبری سیستم های گرمایشی و سرمایشی نوبت دوم  /  آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی , فراخوان ارایه خدمات نگهداری و راهبری سیستم های گرمایشی و سرمایشی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981379/فراخوان-خدمات-حمل-و-نقل-زمینی-اکسترکت-و--'>فراخوان خدمات حمل و نقل زمینی اکسترکت و ... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان خدمات حمل و نقل زمینی اکسترکت و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981382/مناقصه-خرید-غذا-و-خدمات-طبخ-و-مهمانداری-کارکنان-و-بیماران'>مناقصه خرید غذا و خدمات طبخ و مهمانداری کارکنان و بیماران / مناقصه, مناقصه خرید غذا و خدمات طبخ و مهمانداری کارکنان و بیماران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981384/مناقصه-وصول-مطالبات-آب-بها-از-مشترکین-بدهکار'>مناقصه وصول مطالبات آب بها از مشترکین بدهکار / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه وصول مطالبات آب بها از مشترکین بدهکار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981387/مناقصه-خرید-6000-عدد-بشکه-مخروطی-و--'>مناقصه خرید 6000 عدد بشکه مخروطی و ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید 6000 عدد بشکه مخروطی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981388/مناقصه-آداپتاسیون-کلیدهای-قدرت-20-کیلوولت'>مناقصه آداپتاسیون کلیدهای قدرت 20 کیلوولت / آگهی مناقصه  عمومی، مناقصه آداپتاسیون کلیدهای قدرت 20 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981389/مناقصه-اجرای-خطوط-فاضلابرو-پراکنده-و--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای خطوط فاضلابرو پراکنده و ...نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه, مناقصه اجرای خطوط فاضلابرو پراکنده و ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981390/مناقصه-چاپ-تبلیغات-در-سررسید-1397'>مناقصه چاپ تبلیغات در سررسید 1397 / مناقصه, مناقصه چاپ تبلیغات در سررسید 1397</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981393/فراخوان-مناقصه-8ton-double-girder-overhead-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه 8ton double girder overhead -نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه 8ton double girder overhead</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981394/فراخوان-انجام-عملیات-طراحی-و-مهندسی-تهیه-و-تدارک'>فراخوان انجام عملیات طراحی و مهندسی، تهیه و تدارک / آگهی فراخوان,فراخوان انجام عملیات طراحی و مهندسی، تهیه و تدارک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981398/فراخوان-واگذاری-بازسازی-دیچ-های-واحد-EDC-VCM'>فراخوان واگذاری بازسازی دیچ های واحد EDC/VCM    / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای با ارزیابی کیفی , فراخوان واگذاری بازسازی دیچ های واحد EDC/VCM   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981401/اصلاحیه-مناقصه-خدمات-مشاوره-حسابرسی-مالی-پروژه-انتقال-برق'>اصلاحیه مناقصه خدمات مشاوره حسابرسی مالی پروژه انتقال برق  / اصلاحیه مناقصه, مناقصه خدمات مشاوره حسابرسی مالی پروژه انتقال برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981404/مناقصه-خرید-10-دستگاه-بازوی-Top-loading-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 10 دستگاه بازوی Top loading  نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای ,مناقصه خرید 10 دستگاه بازوی Top loading  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981407/مناقصه-جابجایی-و-احداث-خط-63-کیلوولت-دومداره'>مناقصه جابجایی و احداث خط 63 کیلوولت دومداره  / فراخوان عمومی مناقصه, مناقصه جابجایی و احداث خط 63 کیلوولت دومداره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981409/فراخوان-تجدید-مناقصه-تعمیرات-ابنیه-فنی-راههای-اصلی-فرعی-و-روستایی'>فراخوان تجدید مناقصه تعمیرات ابنیه فنی راههای اصلی فرعی و روستایی  / فراخوان،  فراخوان تجدید مناقصه تعمیرات ابنیه فنی راههای اصلی فرعی و روستایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981410/مناقصه-نگهداری-بهسازی-و-بهینه-سازی-سایتهای-GSM-WLL--'>مناقصه نگهداری، بهسازی و بهینه سازی سایتهای GSM WLL... / آگهی مناقصه، مناقصه نگهداری، بهسازی و بهینه سازی سایتهای GSM WLL...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981412/فراخوان-تهیه-طبخ-و-توزیغ-غذای-انبارکوار-و-دفتر-پشتیبانی'>فراخوان تهیه،طبخ و توزیغ غذای انبارکوار و دفتر پشتیبانی / فراخوان , تهیه،طبخ و توزیغ غذای انبارکوار و دفتر پشتیبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981413/مناقصه-اجرای-پروژه-های-گازرسانی-به-روش-EPCF-نوبت-دوم'>مناقصه  اجرای پروژه های گازرسانی به روش EPCF  نوبت دوم  / آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذاران , مناقصه  اجرای پروژه های گازرسانی به روش EPCF  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981415/تجدید-مناقصه-لکه-گیری-محورهای-روستایی-و--'>تجدید مناقصه لکه گیری محورهای روستایی و ... / آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه لکه گیری محورهای روستایی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981416/ارزیابی-کیفی-مناقصه-تعداد-2-دستگاه-چیلر-تراکمی-و--'>ارزیابی کیفی مناقصه تعداد 2 دستگاه چیلر تراکمی و ... / ارزیابی کیفی مناقصه ، ارزیابی کیفی مناقصه تعداد 2 دستگاه چیلر تراکمی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981417/مناقصه-خرید-و-حمل-مصالح-مورد-نیاز-اجرای-عملیات-عمرانی-خدمات-سامانه--'>مناقصه خرید و حمل مصالح مورد نیاز اجرای عملیات عمرانی خدمات سامانه.... / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید و حمل مصالح مورد نیاز اجرای عملیات عمرانی خدمات سامانه....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981418/مناقصه-خدمات-اداری-عمومی'>مناقصه خدمات اداری عمومی / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , مناقصه خدمات اداری عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981422/مناقصه-بازسازی-و-تعمیرات-فضای-داخلی-و-نمای-خارجی'>مناقصه  بازسازی و تعمیرات فضای داخلی و نمای خارجی / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه بازسازی و تعمیرات فضای داخلی و نمای خارجی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981424/ارزیابی-کیفی-عملیات-بازسازی-ساختمان-96-9-1'>ارزیابی کیفی عملیات بازسازی ساختمان 96.9.1 / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران , ارزیابی کیفی عملیات بازسازی ساختمان 96.9.1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981427/مناقصه-FLANGES-SLIP-ON--'>مناقصه FLANGES SLIP ON... / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه FLANGES SLIP ON...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981447/تجدید-مناقصه-تهیه-کسری-تجهیزات--نصب--تست-و-راه-اندازی-پست-مدولار'>تجدید مناقصه تهیه کسری تجهیزات ، نصب  ،تست و راه اندازی پست مدولار  / تجدید مناقصه , مناقصه تهیه کسری تجهیزات ، نصب  ،تست و راه اندازی پست مدولار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981448/مناقصه-تامین-برق-روستا-نوبت-دوم'>مناقصه تامین برق روستا- نوبت دوم  / اگهی مناقصه , مناقصه تامین برق روستا- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981452/مناقصه-استفاده-از-خدمات-فنی-مهندسی-عملیات-سیمانکاری--نوبت-دوم'>مناقصه استفاده از خدمات فنی، مهندسی عملیات سیمانکاری  - نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه استفاده از خدمات فنی، مهندسی عملیات سیمانکاری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981461/مناقصه-نگهداری-شبکه-کابل-و-هوایی-توام-با-نگهداری-تلفن-همگانی'>مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی توام با نگهداری تلفن همگانی  / مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی توام با نگهداری تلفن همگانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981473/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-حدود-9-کیلومتر-شبکه-گذاری-فلزی-و-پلی-اتیلن-گاز--'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای حدود 9 کیلومتر شبکه گذاری فلزی و پلی اتیلن گاز... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه تهیه مصالح و اجرای حدود 9 کیلومتر شبکه گذاری فلزی و پلی اتیلن گاز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981478/مناقصه-انجام-عملیات-پروژه-های-آبیاری-و-مراقبت-نوبت-دوم-اصلاحیه'>مناقصه انجام عملیات پروژه های آبیاری و مراقبت نوبت دوم اصلاحیه  / اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام عملیات پروژه های آبیاری و مراقبت نوبت دوم اصلاحیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981491/تجدید-فراخوان-عملیات-اجرایی-ساماندهی-کانال-های-آبرسانی-نوبت-دوم'>تجدید فراخوان عملیات اجرایی ساماندهی کانال های آبرسانی- نوبت دوم  / تجدید آگهی فراخوان مناقصه عمومی , تجدید فراخوان عملیات اجرایی ساماندهی کانال های آبرسانی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981496/مناقصه-احداث-ابتدایی-12-کلاسه-کوار'>مناقصه احداث ابتدایی 12 کلاسه کوار  / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه احداث ابتدایی 12 کلاسه کوار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981504/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-کارگری-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه تامین نیروی انسانی کارگری- تجدید نوبت دوم / آگهی مناقصه ,  مناقصه تامین نیروی انسانی کارگری- تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981507/استعلام-انجام-امور-بیماریاری'>استعلام انجام امور بیماریاری  / آگهی فراخوان استعلام عمومی, استعلام انجام امور بیماریاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981508/تجدید-مناقصه-عملیات-احداث-و-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-منطقه-هفت-محدوده-پارک---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عملیات احداث و حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه هفت محدوده پارک ... نوبت دوم  / مناقصه ,تجدید مناقصه عملیات احداث و حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه هفت محدوده پارک ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981517/مناقصه-عملیات-پروژه-تکمیل-لوله-گذاری--'>مناقصه عملیات پروژه تکمیل لوله گذاری ... / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات پروژه تکمیل لوله گذاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981519/مناقصه-طبخ-و-توزیع-غذا'>مناقصه طبخ و توزیع غذا  / آگهی مناقصه و مزایده , مناقصه طبخ و توزیع غذا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981524/فراخوان-پژوهشی'>فراخوان پژوهشی / فراخوان ,فراخوان پژوهشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981531/مناقصه-تامین-نیروی-کلیه-امور-مربوط-به-خدمات-عمومی'>مناقصه تامین نیروی کلیه امور مربوط به خدمات عمومی  / مناقصه ,مناقصه تامین نیروی کلیه امور مربوط به خدمات عمومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981532/فراخوان-جهت-اجرای-فاز-سوم-برنامه-تامین-خدمت-مالی-خرد-با-رویکرد-بانکداری--نوبت-دوم'>فراخوان جهت اجرای فاز سوم برنامه تامین خدمت مالی خرد با رویکرد بانکداری - نوبت دوم  / فراخوان جهت اجرای فاز سوم برنامه تامین خدمت مالی خرد با رویکرد بانکداری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981536/مناقصه-اجاره-ماشین-آلات-جهت-ستاد-بحران-امور-شهر-و-پروژه-های-عمرانی--'>مناقصه اجاره ماشین آلات جهت ستاد بحران، امور شهر و پروژه های عمرانی... / مناقصه, مناقصه اجاره ماشین آلات جهت ستاد بحران، امور شهر و پروژه های عمرانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981538/مناقصه-عملیات-اجرا-و-نصب-انشعاب-آب--قطع-انشعاب-قدیمی--'>مناقصه عملیات اجرا و نصب انشعاب آب ، قطع انشعاب قدیمی.... / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه عملیات اجرا و نصب انشعاب آب ، قطع انشعاب قدیمی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981541/مناقصه-عملیات-اجرای-بخشی-از-خطوط-فاضلابرو-فرعی'>مناقصه عملیات اجرای بخشی از خطوط فاضلابرو فرعی / آگهی مناقصه و ارزیابی کیفی ، مناقصه عملیات اجرای بخشی از خطوط فاضلابرو فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981545/مناقصه-اجرای-عملیات-لکه-گیری-دستی-آسفالت-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات لکه گیری دستی آسفالت تجدید نوبت دوم  / اگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات لکه گیری دستی آسفالت تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981546/مناقصه-اجرای-مرمت-کانال-های-حفاری-شده-توسط-ادارات-آب-و-فاضلاب-و-گاز-و--'>مناقصه اجرای مرمت کانال های حفاری شده توسط ادارات آب و فاضلاب و گاز و... / مناقصه, مناقصه اجرای مرمت کانال های حفاری شده توسط ادارات آب و فاضلاب و گاز و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981547/فراخوان-مناقصه-پروزه-بهسازی-معابر-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه پروزه بهسازی معابر نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی،فراخوان مناقصه پروزه بهسازی معابر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981552/مناقصه-عملیات-احداث-بندهای-سنگ-و-ملاتی'>مناقصه عملیات احداث بندهای سنگ و ملاتی  / مناقصه ,مناقصه عملیات احداث بندهای سنگ و ملاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981553/مناقصه-تعمیرات-اساسی-ساختمان-خدمات--سرویس-بهداشتی-و-خدماتی'>مناقصه تعمیرات اساسی ساختمان خدمات ، سرویس بهداشتی و خدماتی / فراخوان شناسایی, مناقصه تعمیرات اساسی ساختمان خدمات ، سرویس بهداشتی و خدماتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981555/مناقصه-اجرای-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-سطح-شهر'>مناقصه اجرای زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر / مناقصه, مناقصه اجرای زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981558/مناقصه-انجام-خدمات-تخلیه-و-بارگیری-و-صفافی-کالا-و-تنظیفات-انبارها--نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات تخلیه و بارگیری و صفافی کالا و تنظیفات انبارها... نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه , مناقصه انجام خدمات تخلیه و بارگیری و صفافی کالا و تنظیفات انبارها...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981559/مناقصه-خرید-کیف-های-بهداشتی-بیماران'>مناقصه خرید کیف های بهداشتی بیماران  / مناقصه، مناقصه خرید کیف های بهداشتی بیماران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981560/تجدید-مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-شهری--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه واگذاری امور خدمات شهری - نوبت دوم  / مناقصه ، تجدید مناقصه واگذاری امور خدمات شهری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981561/مناقصه-عملیات-نوسازی-و-ممیزی-املاک'>مناقصه عملیات نوسازی و ممیزی املاک  / مناقصه , مناقصه عملیات نوسازی و ممیزی املاک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981562/مناقصه-پروژه-تامین-نیروی-خدمات-پروژه-ها'>مناقصه پروژه تامین نیروی خدمات پروژه ها  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه یک مرحله ای,مناقصه پروژه تامین نیروی خدمات پروژه ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981564/فراخوان-مناقصه-14-کیلومتر-خط-پایداری-و-شبکه-پراکنده-شهری-و-روستایی-و-مرغداری-ها-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه 14 کیلومتر خط پایداری و شبکه پراکنده شهری و روستایی و مرغداری ها نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه 14 کیلومتر خط پایداری و شبکه پراکنده شهری و روستایی و مرغداری ها نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981565/مناقصه-تنظیف-اماکن-اداری'>مناقصه تنظیف اماکن اداری  / مناقصه , مناقصه تنظیف اماکن اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981567/فراخوان-پروژه-تکمیل-مدرسه-6-کلاسه-رحمانی-(دادگر)---نوبت-دوم'>فراخوان  پروژه تکمیل مدرسه 6 کلاسه رحمانی (دادگر) ... نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان  پروژه تکمیل مدرسه 6 کلاسه رحمانی (دادگر) ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981569/مناقصه-عملیات-تکمیل-اسکلت-ساخت-مرکز-فرهنگی'>مناقصه عملیات تکمیل اسکلت ساخت مرکز فرهنگی / مناقصه ,مناقصه عملیات تکمیل اسکلت ساخت مرکز فرهنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981570/مناقصه-Two-roll-butterfly-dissolver--'>مناقصه Two roll butterfly dissolver.... / مناقصه, مناقصه Two roll butterfly dissolver....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981573/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-و-تعمیرات-کمپها--بایگانی-فنی---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه انجام خدمات و تعمیرات کمپها ، بایگانی فنی.....نوبت دوم  / مناقصه ,فراخوان مناقصه انجام خدمات و تعمیرات کمپها ، بایگانی فنی.....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981575/مناقصه-جمع-آوری-و-دفع-زباله-لایروبی-و-رفت-و-روب-سطح-شهر-مرحله-دوم'>مناقصه جمع آوری و دفع زباله، لایروبی و رفت و روب سطح شهر مرحله دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه جمع آوری و دفع زباله، لایروبی و رفت و روب سطح شهر مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981578/مناقصه-اجرای-طرح-تفکیک-زباله-از-مبدا'>مناقصه اجرای طرح تفکیک زباله از مبدا  / مناقصه, مناقصه اجرای طرح تفکیک زباله از مبدا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981579/فراخوان-مناقصه-عمومی-مربوط-به-انجام-خدمات-تعمیرات-ساختمان---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عمومی مربوط به انجام خدمات تعمیرات ساختمان ... نوبت دوم  / مناقصه ,فراخوان مناقصه عمومی مربوط به انجام خدمات تعمیرات ساختمان ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981580/مناقصه-سلف-سرویس'>مناقصه سلف سرویس / مناقصه , مناقصه سلف سرویس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981582/فراخوان-اجرای-زیرسازی-و-آسفالت-کانالها-نوبت-دوم'>فراخوان اجرای زیرسازی و آسفالت کانالها- نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان اجرای زیرسازی و آسفالت کانالها-نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981584/مناقصه-اجرای-عملیات-طراحی--خرید-و-نصب-سیستم-تهویه-هوای-سوله'>مناقصه  اجرای عملیات طراحی ، خرید و نصب سیستم تهویه هوای سوله  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  اجرای عملیات طراحی ، خرید و نصب سیستم تهویه هوای سوله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981585/مناقصه-انجام-خدمات-برقکاری-بنایی-کارگر-فنی-و--نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات برقکاری، بنایی، کارگر فنی و ...نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه انجام خدمات برقکاری، بنایی، کارگر فنی و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981586/مناقصه-سرویس-و-نگهداری-دستگاهها-ی-هواساز-–-ایرواشرها--موتورخانه--'>مناقصه سرویس و نگهداری دستگاهها ی هواساز – ایرواشرها - موتورخانه... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه سرویس و نگهداری دستگاهها ی هواساز – ایرواشرها - موتورخانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981588/تجدید-مناقصه-تامین-75-دستگاه-کامیون---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه تامین 75 دستگاه کامیون  ... نوبت دوم / مناقصه ,تجدید مناقصه تامین 75 دستگاه کامیون  ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981589/مناقصه-ساخت-و-نصب-500-عدد-علمک-پراکنده--نوبت-دوم'>مناقصه ساخت و نصب 500 عدد علمک پراکنده ...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه ساخت و نصب 500 عدد علمک پراکنده ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981591/مناقصه-رنگ-و-پوشش-تجهیزات-صنعتی--نوبت-دوم'>مناقصه رنگ و پوشش تجهیزات صنعتی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه رنگ و پوشش تجهیزات صنعتی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981598/مناقصه-پروژه-تکمیل-و-تجهیز-آزمایشگاه-مرکزی-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه تکمیل و تجهیز آزمایشگاه مرکزی  نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی, مناقصه پروژه تکمیل و تجهیز آزمایشگاه مرکزی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981599/مناقصه-احداث-فنداسیون-زیرزمین'>مناقصه احداث فنداسیون زیرزمین / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث فنداسیون زیرزمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981600/مناقصه-بهسازی-خطوط-لوله-آب-سرمایشی-و-گرمایشی-ساختمان-های-مرکزی-نوبت-دوم'>مناقصه بهسازی خطوط لوله آب سرمایشی و گرمایشی ساختمان های مرکزی- نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه بهسازی خطوط لوله آب سرمایشی و گرمایشی ساختمان های مرکزی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981605/فراخوان-ارزیابی-کیفی-تعمیرات-و-نگهداری-شبکه-و-تاسیسات-گازرسانی'>فراخوان ارزیابی کیفی تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات گازرسانی / فراخوان آگهی ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات گازرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981607/فراخوان-مناقصه-مربوط-به-تهیه-و-تامین-خودروهای-اتوبوس-و-مینی-بوس-به-صورت-سرویس--'>فراخوان مناقصه مربوط به تهیه و تامین خودروهای اتوبوس و مینی بوس به صورت سرویس... / فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه مربوط به تهیه و تامین خودروهای اتوبوس و مینی بوس به صورت سرویس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981610/مناقصه-احداث-فنداسیون-زیرزمین-شهری-شهید-بقایی-مرکز-1'>مناقصه احداث فنداسیون زیرزمین شهری شهید بقایی مرکز 1  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث فنداسیون زیرزمین شهری شهید بقایی مرکز 1 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981613/مناقصه-عملیات-بارگیری-حمل-و-تخلیه-مقدار-۵۰-هزار-تن-انواع-نهاده-های-زراعی--تجدید'>مناقصه عملیات بارگیری، حمل و تخلیه مقدار ۵۰ هزار تن انواع نهاده های زراعی ...تجدید  / آگهی تجدید مناقصه, مناقصه عملیات بارگیری، حمل و تخلیه مقدار ۵۰ هزار تن انواع نهاده های زراعی ...تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981621/مناقصه-کرایه-ماشین-آلات-مورد-نیاز'>مناقصه کرایه ماشین آلات مورد نیاز / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه کرایه ماشین آلات مورد نیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981623/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-فنی-و-غیر-فنی-و-کالا-مواد-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه انجام خدمات فنی و غیر فنی و کالا مواد- نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی کیفی , فراخوان مناقصه انجام خدمات فنی و غیر فنی و کالا مواد- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981627/مناقصه-اجرای-پروژه-ممیزی-شهر'>مناقصه اجرای پروژه ممیزی شهر  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای پروژه ممیزی شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981628/مناقصه-واگذاری-برداشت-و-ورود-اطلاعات---'>مناقصه واگذاری برداشت و ورود اطلاعات ....  / مناقصه,مناقصه واگذاری برداشت و ورود اطلاعات .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981635/فراخوان-مناقصه-خرید-280-عدد-صندلی'>فراخوان مناقصه خرید 280 عدد صندلی / آگهی فراخوان مناقصه یک مرحله ای , فراخوان مناقصه خرید 280 عدد صندلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981638/مناقصه-واگذاری-برداشت-و-ورود-اطلاعات---نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری برداشت و ورود اطلاعات .... نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه واگذاری برداشت و ورود اطلاعات .... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981639/فراخوان-خدمات-تعمیر-و-نگهداری-شبکه--رایانه-و-تجهیزات-جانبی'>فراخوان خدمات تعمیر و نگهداری شبکه ، رایانه و تجهیزات جانبی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان خدمات تعمیر و نگهداری شبکه ، رایانه و تجهیزات جانبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981646/مناقصه-واگذاری-امور-تعمیرات-نگهداری-و-راهبری-تاسیسات-و-تجهیزات-برقی--'>مناقصه واگذاری امور تعمیرات، نگهداری و راهبری تاسیسات و تجهیزات برقی ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری امور تعمیرات، نگهداری و راهبری تاسیسات و تجهیزات برقی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981648/مناقصه-نگهبانی-و-راهبری-مخازن-چاه-ها-کارخانه-لوله-سازی-و-تصفیه-خانه--نوبت-دوم'>مناقصه نگهبانی و راهبری مخازن چاه ها، کارخانه لوله سازی و تصفیه خانه - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نگهبانی و راهبری مخازن چاه ها، کارخانه لوله سازی و تصفیه خانه - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981651/مناقصه-خرید-و-تهیه-مصالح-جهت-عملیات-عمرانی-سامانه-137-نوبت-دوم'>مناقصه خرید و تهیه مصالح جهت عملیات عمرانی سامانه 137 نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه کرایه ماشین آلات خدمات شهری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981654/فراخوان-شناسایی-سرمایه-گذار-ذیصلاح-جهت-مشارکت-در-احداث-پروژه-های-مسکونی--96-09-01'>فراخوان شناسایی سرمایه گذار ذیصلاح جهت مشارکت در احداث پروژه های مسکونی...96.09.01 / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان شناسایی سرمایه گذار ذیصلاح جهت مشارکت در احداث پروژه های مسکونی...96.09.01</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981659/مناقصه-تکمیل-سایت-انبار-و-تاسیسات-برقی-و-مکانیکی'>مناقصه تکمیل سایت انبار و تاسیسات برقی و مکانیکی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تکمیل سایت انبار و تاسیسات برقی و مکانیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981663/ارزیابی-کیفی-بهره-برداری-و-نگهداری-و-تعمیرات-از-شبکه-های-آبیاری-و-زهکشی--نوبت-سوم'>ارزیابی کیفی بهره برداری و نگهداری و تعمیرات از شبکه های آبیاری و زهکشی - نوبت سوم  / آگهی ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی بهره برداری و نگهداری و تعمیرات از شبکه های آبیاری و زهکشی -نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981668/تجدید-مناقصه-اجرای-کامل-دیوار-محوطه-ساختمان---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجرای کامل دیوار محوطه ساختمان ... نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه, تجدید مناقصه اجرای کامل دیوار محوطه ساختمان ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981673/مناقصه-خرید-بوکس-بادی'>مناقصه خرید بوکس بادی / مناقصه ,مناقصه خرید بوکس بادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981677/استعلام-خردایش-500-تن-آجرهای-شاموتی'>استعلام خردایش 500 تن آجرهای شاموتی / مناقصه, استعلام خردایش 500 تن آجرهای شاموتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981679/فراخوان-کنترل-سیل-و-رسوب-حوزه-آبخیز'>فراخوان کنترل سیل و رسوب حوزه آبخیز / فراخوان , فراخوان کنترل سیل و رسوب حوزه آبخیز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981682/مناقصه-خرید-P-F-BRAN-LUBBE-GEAR-UNIT'>مناقصه خرید P/F BRAN+LUBBE GEAR UNIT / مناقصه ,مناقصه خرید P/F BRAN+LUBBE GEAR UNIT</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981684/استعلام-خدمات-مهندسی-مطالعات-موردی'>استعلام خدمات مهندسی  مطالعات موردی / استعلام,استعلام خدمات مهندسی  مطالعات موردی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981686/مناقصه-خرید-رگولاتور-گاز'>مناقصه خرید رگولاتور گاز   / مناقصه, مناقصه خرید رگولاتور گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981687/فراخوان-بسترسازی-برای-نیل-به-مدیریت-واحد-شهری'>فراخوان بسترسازی برای نیل به مدیریت واحد شهری / فراخوان , فراخوان بسترسازی برای نیل به مدیریت واحد شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981689/مناقصه-برونسپاری-پاسخگویی-فوریت-های-برق-121-و-دیسپاچینگ--'>مناقصه برونسپاری پاسخگویی فوریت های برق 121 و دیسپاچینگ... / مناقصه, مناقصه برونسپاری پاسخگویی فوریت های برق 121 و دیسپاچینگ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981690/استعلام-خرید-آسفالت-گرم-بیندر-با-دانه'>استعلام خرید آسفالت گرم بیندر با دانه / استعلام,استعلام خرید آسفالت گرم بیندر با دانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981691/مناقصه-جدول-و-کانیو-بتنی'>مناقصه جدول و کانیو بتنی  / آگهی مناقصه، مناقصه جدول و کانیو بتنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981693/استعلام-خرید-تجهیزات-جهت-تابلوهای-شرکت'>استعلام خرید تجهیزات جهت تابلوهای شرکت / استعلام,استعلام خرید تجهیزات جهت تابلوهای شرکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981694/مناقصه-عملیات-اسکافولدبندی--قالب-بندی--آرماتوربندی'>مناقصه عملیات اسکافولدبندی ، قالب بندی ، آرماتوربندی  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اسکافولدبندی ، قالب بندی ، آرماتوربندی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981695/مناقصه-خرید-ANDERSON-GREENWOOD-SAFETY-RELIEF-VALVE'>مناقصه خرید ANDERSON GREENWOOD SAFETY RELIEF VALVE / مناقصه ,مناقصه خرید ANDERSON GREENWOOD SAFETY RELIEF VALVE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981698/استعلام-غرفه-شرکت-برق-منطقه-ای-خوزستان'>استعلام غرفه شرکت برق منطقه ای خوزستان / استعلام,استعلام غرفه شرکت برق منطقه ای خوزستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981701/فراخوان-حفر-چاه-نهالستان-میلاد-شهرستان-بوئین-زهرا-سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>فراخوان حفر چاه نهالستان میلاد شهرستان بوئین زهرا, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / فراخوان حفر چاه نهالستان میلاد شهرستان بوئین زهرا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981703/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-شبکه'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای شبکه  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه تهیه مصالح و اجرای شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981704/مناقصه-خرید-ادوات-دوربینهای-حفاظتی'>مناقصه خرید ادوات دوربینهای حفاظتی  / مناقصه خرید ادوات دوربینهای حفاظتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981705/استعلام-سیستم-صوت-سالن-کنفرانس'>استعلام سیستم صوت سالن کنفرانس / استعلام ,استعلام سیستم صوت سالن کنفرانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981706/استعلام-خرید-انواع-مینی-ستگ-و-سنگ-کفگرد-و-آچار-سه-نظام'>استعلام خرید انواع مینی ستگ و سنگ کفگرد و آچار سه نظام  / استعلام, استعلام خرید انواع مینی ستگ و سنگ کفگرد و آچار سه نظام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981707/استعلام-خرید-و-نصب-و-راه-اندازی-یک-دستگاه'>استعلام خرید و نصب و راه اندازی یک دستگاه / استعلام,استعلام خرید و نصب و راه اندازی یک دستگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981708/استعلام-خرید-آسفالت-گرم-توپکا-با-دانه'>استعلام خرید آسفالت گرم توپکا با دانه / استعلام,استعلام خرید آسفالت گرم توپکا با دانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981710/استعلام-ترمز-کفشکی'>استعلام ترمز کفشکی  / استعلام , استعلام ترمز کفشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981711/تجدید-استعلام-اصلاح-و-بهینه-سازی-شهری-یاسوج'>تجدید استعلام اصلاح و بهینه سازی شهری یاسوج / آگهی تجدید استعلام,استعلام اصلاح و بهینه سازی شهری یاسوج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981712/استعلام-برنج-تایلندی-با-برند-افتخار'>استعلام برنج تایلندی با برند افتخار / استعلام,استعلام برنج تایلندی با برند افتخار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981713/مناقصه-استخراج--خردایش-و-دانه-بندی-و-بارگیری-سنگ-آهک-معدن-دربند'>مناقصه استخراج ، خردایش و دانه بندی و بارگیری سنگ آهک معدن دربند / اگهی مناقصه , مناقصه استخراج ، خردایش و دانه بندی و بارگیری سنگ آهک معدن دربند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981715/استعلام-ساعت-راهرویی-مارک-تیک-تاک'>استعلام ساعت راهرویی مارک تیک تاک / استعلام ,استعلام ساعت راهرویی مارک تیک تاک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981717/مناقصه-تامین-خودروهای-سبک-و-سنگین-استیجاری--تمدید'>مناقصه تامین خودروهای سبک و سنگین استیجاری - تمدید / آگهی تمدید مواعد مناقصه عمومی, مناقصه تامین خودروهای سبک و سنگین استیجاری - تمدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981718/استعلام-کیت-های-آزمایشگاه'>استعلام کیت های آزمایشگاه / استعلام,استعلام کیت های آزمایشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981719/استعلام-برف-رویی-و-نگهداری-جاده-های'>استعلام برف رویی و نگهداری جاده های / استعلام ,استعلام برف رویی و نگهداری جاده های</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981721/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-محوطه-فاز-یک--'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای محوطه فاز یک.... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه تهیه مصالح و اجرای محوطه فاز یک....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981722/فراخوان-خرید-ups-و-باطری'>فراخوان خرید ups و باطری  / فراخوان  خرید ups و باطری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981723/استعلام-نیاز-به-تامین-کنندگان-گاردریل'>استعلام نیاز به تامین کنندگان گاردریل / استعلام,استعلام نیاز به تامین کنندگان گاردریل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981724/مناقصه-پروژه-احداث-شبکه-توزیع-و-تغذیه-و-ساخت-و-نصب-انشعابات'>مناقصه پروژه احداث شبکه توزیع و تغذیه و ساخت و نصب انشعابات  / مناقصه پروژه احداث شبکه توزیع و تغذیه و ساخت و نصب انشعابات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981726/استعلام-دستمال-حوله-ای-بزرگ-مارک-چشم'>استعلام دستمال حوله ای بزرگ مارک چشم / استعلام,استعلام دستمال حوله ای بزرگ مارک چشم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981728/مناقصه-پردازش-مجدد-اطلاعات-لرزه-ای-سه-بعدی'>مناقصه پردازش مجدد اطلاعات لرزه ای سه بعدی / مناقصه ,مناقصه پردازش مجدد اطلاعات لرزه ای سه بعدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981730/مناقصه-پرعیارسازی-300-000-تن-سنگ-آهن-دانه-بندی'>مناقصه پرعیارسازی 300.000 تن سنگ آهن دانه بندی / مناقصه ، مناقصه پرعیارسازی 300.000 تن سنگ آهن دانه بندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981731/استعلام-خرید-قطعات-کامپیوتر'>استعلام خرید قطعات کامپیوتر / استعلام, استعلام خرید قطعات کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981732/مناقصه-جایگزینی-شبکه-مسی-با-خودنگهدار-منطقه-نارمک'>مناقصه جایگزینی شبکه مسی با خودنگهدار منطقه نارمک / مناقصه عمومی, مناقصه جایگزینی شبکه مسی با خودنگهدار منطقه نارمک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981733/استعلام-انجام-عملیات-نصب-و-کابلریزی-تجهیزات'>استعلام انجام عملیات نصب و کابلریزی تجهیزات  / استعلام, استعلام انجام عملیات نصب و کابلریزی تجهیزات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981736/استعلام-کانکس'>استعلام کانکس  / استعلام,استعلام کانکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981737/استعلام-کنترل-والو-پروانه-ای-فولادی'>استعلام کنترل والو پروانه ای فولادی / استعلام , استعلام کنترل والو پروانه ای فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981738/استعلام-ارسال-مرسولات-پستی-و-اقلام-تبلیغاتی-چاپی'>استعلام ارسال مرسولات پستی و اقلام تبلیغاتی چاپی  / استعلام, استعلام ارسال مرسولات پستی و اقلام تبلیغاتی چاپی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981739/مناقصه-نگهداری-شبکه-کابل-و-هوایی---'>مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی .... / مناقصه,مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981740/استعلام-برقگیر-فشار-متوسط-20-کیلو-ولت'>استعلام برقگیر فشار متوسط 20 کیلو ولت / استعلام ,استعلام برقگیر فشار متوسط 20 کیلو ولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981741/فراخوان-احداث-بند-ملاتی-و-گابیونی-در-حوزه-نیکوییه-تاکستان'>فراخوان احداث بند ملاتی و گابیونی در حوزه نیکوییه تاکستان  / فراخوان احداث بند ملاتی و گابیونی در حوزه نیکوییه تاکستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981742/استعلام-رکتی-فایر'>استعلام رکتی فایر / استعلام بهاء , استعلام رکتی فایر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981743/استعلام-خرید-قطعات-یدکی-سرور'>استعلام خرید قطعات یدکی سرور  / استعلام , استعلام خرید قطعات یدکی سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981744/استعلام-چهارده-ردیف-شافت-و-پوسته-سیلندر'>استعلام چهارده ردیف شافت و پوسته سیلندر  / استعلام ,استعلام چهارده ردیف شافت و پوسته سیلندر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981745/استعلام-گریس-شل'>استعلام گریس شل / استعلام, استعلام گریس شل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981746/مناقصه-جذب-مشاور-و-mc-جهت-پروژه-گندله-سازی'>مناقصه جذب مشاور و mc جهت پروژه گندله سازی / مناقصه ، مناقصه جذب مشاور و mc جهت پروژه گندله سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981748/مناقصه-توسعه-و-بهسازی-اپرون-فرودگاه'>مناقصه توسعه و بهسازی اپرون فرودگاه / مناقصه ,مناقصه توسعه و بهسازی اپرون فرودگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981749/استعلام-11-ردیف-پیچ-و-مهره-واشر-و-خار'>استعلام 11 ردیف پیچ و مهره واشر و خار   / استعلام, استعلام 11 ردیف پیچ و مهره واشر و خار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981750/مناقصه-نگهداری-شبکه-کابل-و-هوایی-با-تامین-مصالح-و-ملزومات-اداره-قرچک'>مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی با تامین مصالح و ملزومات اداره قرچک / مناقصه, مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی با تامین مصالح و ملزومات اداره قرچک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981751/استعلام-تهیه-مصالح-و-اجرای-سایت'>استعلام تهیه مصالح و اجرای سایت / استعلام , استعلام تهیه مصالح و اجرای سایت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981752/استعلام-میز-و-مبل-و-کتابخانه'>استعلام میز و مبل و کتابخانه / استعلام ,استعلام میز و مبل و کتابخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981753/مناقصه-خرید-قطعات-برقی'>مناقصه خرید قطعات برقی  / مناقصه ، مناقصه خرید قطعات برقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981754/مناقصه-انجام-کلیه-خدمات-اداری--عمومی'>مناقصه انجام کلیه خدمات اداری ، عمومی / مناقصه ,مناقصه انجام کلیه خدمات اداری ، عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981755/استعلام-بیرینگ-یکطرفه'>استعلام بیرینگ یکطرفه / استعلام,استعلام بیرینگ یکطرفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981756/استعلام-کات-اوت-20-کیلوولت-پلیمری'>استعلام کات اوت 20 کیلوولت پلیمری / استعلام ,استعلام کات اوت 20 کیلوولت پلیمری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981757/استعلام-میکروفن-و-هدست'>استعلام میکروفن و هدست / استعلام ,استعلام میکروفن و هدست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981758/استعلام-فیلتر-گازوئیل-و--'>استعلام فیلتر گازوئیل و ...  / استعلام, استعلام فیلتر گازوئیل و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981759/تجدید-استعلام-تست-و-تعویض-انشعابات-دیماند'>تجدید استعلام تست و تعویض انشعابات دیماند / استعلام , تجدید استعلام تست و تعویض انشعابات دیماند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981760/مناقصه-نگهداری-شبکه-کابل-و-هوایی-توام-با-نگهداری-تلفن-همگانی--'>مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی توام با نگهداری تلفن همگانی... / آگهی مناقصه، مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی توام با نگهداری تلفن همگانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981761/استعلام-ساختمان'>استعلام ساختمان  / استعلام , استعلام ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981762/مناقصه-سفارش-و-ساخت-انواع-پالت'>مناقصه سفارش و ساخت انواع پالت / مناقصه ,مناقصه سفارش و ساخت انواع پالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981763/استعلام-​نصب--تست-و-راه-اندازی-یک-دستگاه'>استعلام ​نصب ، تست و راه اندازی یک دستگاه  / استعلام, استعلام ​نصب ، تست و راه اندازی یک دستگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981765/مناقصه-طرح-جمع-آوری-سوئیچ-مرکز-شریف-آباد-در-محدوده--اداره-پاکدشت'>مناقصه طرح جمع آوری سوئیچ مرکز شریف آباد  در محدوده   اداره پاکدشت  / مناقصه, مناقصه طرح جمع آوری سوئیچ مرکز شریف آباد  در محدوده   اداره پاکدشت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981766/استعلام-خرید-نرم-افزار'>استعلام خرید نرم افزار / استعلام ,استعلام خرید نرم افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981767/مناقصه-فاز-اول-پیاده-سازی'>مناقصه فاز اول پیاده سازی  / مناقصه ، مناقصه فاز اول پیاده سازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981768/برگزاری-نشست-تخصصی-ایین-آواز-در-زنجان'>برگزاری نشست تخصصی ایین آواز در زنجان  / برگزاری نشست تخصصی ایین آواز در زنجان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981770/استعلام-مواد-غذایی-و-نوشیدنی'>استعلام مواد غذایی و نوشیدنی / استعلام , استعلام مواد غذایی و نوشیدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981771/استعلام-آهن-ورق-سیاه'>استعلام آهن ورق سیاه / استعلام, استعلام آهن ورق سیاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981772/مناقصه-پروژه-احداث-ساختمان-ترمینال-ساختمان-جنبی-و-محوطه-فرودگاه-گناباد'>مناقصه پروژه احداث ساختمان ترمینال، ساختمان جنبی و محوطه فرودگاه گناباد  / مناقصه پروژه احداث ساختمان ترمینال، ساختمان جنبی و محوطه فرودگاه گناباد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981773/استعلام-کندانسور-چیلر-80-تنی'>استعلام کندانسور چیلر 80 تنی / استعلام بهاء, استعلام کندانسور چیلر 80 تنی     </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981775/استعلام-براکت-60-سانتی-متری-چراغ'>استعلام براکت 60 سانتی متری چراغ / استعلام ,استعلام براکت 60 سانتی متری چراغ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981776/استعلام-تولید-ده-تخته-فرش-دستباف'>استعلام تولید ده تخته فرش دستباف  / استعلام , استعلام تولید ده تخته فرش دستباف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981777/استعلام-ترموکوبل-و--'>استعلام ترموکوبل و... / استعلام,استعلام ترموکوبل و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981778/استعلام-خریدلوازم-امور-تاسیساتی'>استعلام خریدلوازم امور تاسیساتی / استعلام ,استعلام خریدلوازم امور تاسیساتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981779/استعلام-سنسور-دمای-داکت-هواساز'>استعلام سنسور دمای داکت هواساز / استعلام, استعلام سنسور دمای داکت هواساز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981780/استعلام-ساخت-سالن-غذاخوری'>استعلام ساخت سالن غذاخوری  / استعلام, استعلام ساخت سالن غذاخوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981782/استعلام-طراحی-داخلی'>استعلام طراحی داخلی  / استعلام , استعلام طراحی داخلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981783/استعلام-دستکش-سویا-لاتکس'>استعلام دستکش سویا لاتکس  / استعلام,استعلام دستکش سویا لاتکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981785/همایش-بزرگ-عطوفت'>همایش بزرگ عطوفت  / همایش بزرگ عطوفت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981786/استعلام-کابل-1-70-فولادی'>استعلام کابل 1*70 فولادی / استعلام ,استعلام کابل 1*70 فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981787/استعلام-37-عدد-صندلی-کارمندی'>استعلام 37 عدد صندلی کارمندی / استعلام, استعلام استعلام 37 عدد صندلی کارمندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981788/استعلام-روغن-روتو-اینجکت-فلاید'>استعلام روغن روتو اینجکت فلاید /  استعلام , استعلام روغن روتو اینجکت فلاید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981789/استعلام-مانیتور-صنعتی-LED-24'>استعلام مانیتور صنعتی LED 24 / استعلام , استعلام مانیتور صنعتی LED 24</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981790/استعلام-ترمیم-و-بازسازی-سقف-بانک-ملی'>استعلام ترمیم و بازسازی سقف بانک ملی  / استعلام,استعلام ترمیم و بازسازی سقف بانک ملی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981792/همایش-مهندسی-برق-و-کامپیوتر'>همایش مهندسی برق و کامپیوتر  / همایش مهندسی برق و کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981794/استعلام-چوبهای-کولینگ-تاور---'>استعلام چوبهای کولینگ تاور .... / استعلام , استعلام چوبهای کولینگ تاور ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981795/استعلام-کابین-ریکلیمر-و--'>استعلام کابین ریکلیمر و ... / استعلام, استعلام کابین ریکلیمر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981796/استعلام-الکتروموتور-و--'>استعلام الکتروموتور و ...     / استعلام ,استعلام الکتروموتور و ...    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981797/استعلام-ایمن-سازی-و-آشکارسازی-دهانه-پل---'>استعلام ایمن سازی و آشکارسازی دهانه پل .... / استعلام ,استعلام ایمن سازی و آشکارسازی دهانه پل ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981799/استعلام-کارت-UCC'>استعلام کارت UCC  / استعلام, استعلام کارت UCC </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981800/استعلام-جک-هندلی-دنده-ای--'>استعلام جک هندلی دنده ای...  / استعلام, استعلام جک هندلی دنده ای... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981801/استعلام-سنسور-فشار'>استعلام سنسور فشار  / استعلام , استعلام سنسور فشار  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981802/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری / استعلام, استعلام کامپیوتر و فناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981803/هفتمین-همایش-سراسری-کشاورزی-و-منابع-طبیعی-پایدار'>هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار  / هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981804/استعلام-خرید-و-نصب-تجهیزات'>استعلام خرید و نصب تجهیزات  / استعلام, استعلام خرید و نصب تجهیزات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981805/استعلام-خرید-ملزومات-و-مطبوعات'>استعلام خرید ملزومات و مطبوعات  / استعلام,استعلام خرید ملزومات و مطبوعات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981807/استعلام-زنجیر-دوبل-سیستم-محرک-رک-تیکنر'>استعلام زنجیر دوبل سیستم محرک رک تیکنر / استعلام , استعلام زنجیر دوبل سیستم محرک رک تیکنر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981808/استعلام-پروژه-ساخت-بازارچه-صنایع-دستی'>استعلام پروژه ساخت بازارچه صنایع دستی / استعلام, استعلام پروژه ساخت بازارچه صنایع دستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981809/اولین-همایش-ملی-ساخت-داخل'>اولین همایش ملی ساخت داخل  / اولین همایش ملی ساخت داخل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981810/استعلام-جی-پی-اسGPS'>استعلام جی پی اسGPS /  استعلام , استعلام جی پی اسGPS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981811/مناقصه-نگهداری-شبکه-کابل-و-هوایی-توام-با-نگهداری-تلفن-همگانی'>مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی توام با نگهداری تلفن همگانی / آگهی مناقصه، مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی توام با نگهداری تلفن همگانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981812/استعلام-صفحه-ال-سی-دی'>استعلام صفحه ال سی دی  / استعلام , استعلام صفحه ال سی دی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981813/استعلام-​6-دستگاه-چاپگر'>استعلام ​6 دستگاه چاپگر / استعلام, استعلام ​6 دستگاه چاپگر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981815/استعلام-پروژه-ساخت-بازارچه-صنایع-دستی'>استعلام پروژه ساخت بازارچه صنایع دستی / استعلام, استعلام پروژه ساخت بازارچه صنایع دستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981816/استعلام-خرید-و-حمل-و-نصب-سخت-افزار'>استعلام خرید و حمل و نصب سخت افزار / استعلام ,استعلام خرید و حمل و نصب سخت افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981817/استعلام-متر-لیزری'>استعلام متر لیزری /  استعلام , استعلام متر لیزری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981818/استعلام-​20-دستگاه-کامپیوتر'>استعلام ​20 دستگاه کامپیوتر / استعلام, استعلام ​20 دستگاه کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981819/استعلام-کپه-کاری-گیاهان-دارویی-در-کلات--'>استعلام کپه کاری گیاهان دارویی در کلات... / استعلام, استعلام کپه کاری گیاهان دارویی در کلات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981820/استعلام-خرید-قطعات-کامپیوتری'>استعلام خرید قطعات کامپیوتری / استعلام ,استعلام ​خرید قطعات کامپیوتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981821/استعلام-​تعمیر-و-حمل-الکتروپمپ-ها'>استعلام ​تعمیر و حمل الکتروپمپ ها  / استعلام,استعلام ​تعمیر و حمل الکتروپمپ ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981823/استعلام-رله-REF-امپدانس'>استعلام رله REF  امپدانس  / استعلام, استعلام رله REF  امپدانس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981824/استعلام-خرید-ملزومات-و-مطبوعات'>استعلام خرید ملزومات و مطبوعات / استعلام, استعلام خرید ملزومات و مطبوعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981825/استعلام-یونیت-کنترل-ABB'>استعلام یونیت کنترل ABB / استعلام, استعلام یونیت کنترل ABB</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981826/استعلام-خرید-یک-دستگاه-سرور-HP-DL380-G9'>استعلام خرید یک دستگاه سرور HP DL380 G9 / استعلام ,استعلام خرید یک دستگاه سرور HP DL380 G9</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981827/استعلام-دوربین-360-درجه'>استعلام دوربین 360 درجه  /  استعلام , استعلام دوربین 360 درجه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981828/استعلام-دستگاه-کپی-کانن'>استعلام دستگاه کپی کانن / استعلام , استعلام ​دستگاه کپی کانن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981829/دومین-همایش-ملی-مسکن'>دومین همایش ملی مسکن / دومین همایش ملی مسکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981830/استعلام-اجرای-لایروبی-و-مرمت-قنات-عیسی--'>استعلام اجرای لایروبی و مرمت قنات عیسی... / استعلام, استعلام اجرای لایروبی و مرمت قنات عیسی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981831/استعلام-​خرید-شارژر-127-48-و-110-ولت'>استعلام ​خرید شارژر 127، 48 و 110 ولت / استعلام, استعلام ​خرید شارژر 127، 48 و 110 ولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981833/استعلام-آنالیز-پساب-ورودی-و-خروجی'>استعلام آنالیز پساب ورودی و خروجی   / استعلام ,استعلام آنالیز پساب ورودی و خروجی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981834/استعلام-آب-شیرین-کن-با-کانکس--'>استعلام آب شیرین کن با کانکس... / استعلام, استعلام آب شیرین کن با کانکس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981835/هفدمین-کنفرانس-هیدرولیک-ایران'>هفدمین کنفرانس هیدرولیک ایران / هفدمین کنفرانس هیدرولیک ایران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981836/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-160-میلیمتری-15--'>استعلام لوله پلی اتیلن 160 میلیمتری 15... / استعلام, استعلام لوله پلی اتیلن 160 میلیمتری 15...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981837/استعلام-خرید-یکدستگاه-کولر-گازی-سرمایشی'>استعلام خرید یکدستگاه کولر گازی سرمایشی / استعلام، استعلام خرید یکدستگاه کولر گازی سرمایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981838/استعلام-دارو'>استعلام دارو / استعلام, استعلام دارو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981839/استعلام-جذب-روانشناس-صنعتی'>استعلام جذب روانشناس صنعتی  / مناقصه, استعلام جذب روانشناس صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981840/استعلام-لوازم-و-اتصالات-لوله-گذاری--'>استعلام لوازم و اتصالات لوله گذاری... / استعلام, استعلام لوازم و اتصالات لوله گذاری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981841/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس  / استعلام, استعلام تعمیرات اساسی مدارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981842/استعلام-تجهیزات-سیستم-های-هیدرولیکی--'>استعلام تجهیزات سیستم های هیدرولیکی ...  / استعلام تجهیزات سیستم های هیدرولیکی ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981843/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس  / استعلام, استعلام تعمیرات اساسی مدارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981845/استعلام-اتوماسیون-بیسیم'>استعلام اتوماسیون بیسیم / استعلام, استعلام اتوماسیون بیسیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981846/استعلام-الکترو-پمپ-شناور-و--'>استعلام الکترو پمپ شناور و ... /  استعلام , استعلام الکترو پمپ شناور و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981847/استعلام-خرید-پنجره-های-دوجداره--'>استعلام خرید پنجره های دوجداره... / استعلام, استعلام خرید پنجره های دوجداره...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981848/استعلام-نهال'>استعلام نهال  / استعلام ,استعلام نهال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981849/استعلام-تعمیرات-تجهیزات-سخت-افزاری'>استعلام تعمیرات تجهیزات سخت افزاری / استعلام ,استعلام تعمیرات تجهیزات سخت افزاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981850/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس  / استعلام, استعلام تعمیرات اساسی مدارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981851/استعلام-اخذ-معاینه-فنی-موتورخانه'>استعلام اخذ معاینه فنی موتورخانه / استعلام، استعلام اخذ معاینه فنی موتورخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981852/استعلام-تشک-10-سانتیمتری-یک-نفره'>استعلام تشک 10 سانتیمتری یک نفره  / استعلام, استعلام تشک 10 سانتیمتری یک نفره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981853/استعلام-دیگ-فولادی-استاندارد-با-پلات'>استعلام دیگ فولادی استاندارد با پلات / استعلام, استعلام دیگ فولادی استاندارد با پلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981854/سومین-کنفرانس-بین-المللی-پژوهش-های-کاربردی-در-علوم-تربیتی'>سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم تربیتی / سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم تربیتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981855/استعلام-پکیج-دیواری-شوفاژ-کار-فلورانس-24'>استعلام پکیج دیواری شوفاژ کار فلورانس 24      / استعلام، استعلام پکیج دیواری شوفاژ کار فلورانس 24     </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981856/استعلام-نصب-کلریناتورهای-برقی-و-گازی'>استعلام نصب کلریناتورهای برقی و گازی  / استعلام , استعلام نصب کلریناتورهای برقی و گازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981858/استعلام-قند-شکسته-مرغوب-و-سفید'>استعلام قند شکسته مرغوب و سفید / استعلام, استعلام قند شکسته مرغوب و سفید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981859/استعلام-کره-حیوانی'>استعلام کره حیوانی / استعلام, استعلام کره حیوانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981860/مناقصه-سرویس-و-اورهال-کمپرسورهای-کارخانه-آگلومراسیون'>مناقصه سرویس و اورهال کمپرسورهای کارخانه آگلومراسیون  / آگهی مناقصه ,مناقصه سرویس و اورهال کمپرسورهای کارخانه آگلومراسیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981861/استعلام-پودررختشویی-500-گرمی'>استعلام پودررختشویی 500 گرمی / استعلام, استعلام پودررختشویی 500 گرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981862/استعلام-لایسنس-آنتی-ویروس'>استعلام لایسنس آنتی ویروس / استعلام ، استعلام لایسنس آنتی ویروس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981863/استعلام-تولید-و-فرآوری'>استعلام تولید و فرآوری / استعلام، استعلام تولید و فرآوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981864/استعلام-فیلتر-گازوئیل-و--'>استعلام فیلتر گازوئیل و ... / استعلام ,استعلام فیلتر گازوئیل و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981865/استعلام-مایع-ظرفشویی-20-لیتری'>استعلام مایع ظرفشویی 20 لیتری / استعلام, استعلام مایع ظرفشویی 20 لیتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981866/مناقصه-بازسازی-چرخ-های-جرثقیل'>مناقصه  بازسازی چرخ های جرثقیل / مناقصه , مناقصه  بازسازی چرخ های جرثقیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981867/استعلام-خرید-دستگاه-گوجینگ-جهت-برش-ورق'>استعلام خرید دستگاه گوجینگ جهت برش ورق / استعلام,استعلام خرید دستگاه گوجینگ جهت برش ورق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981868/استعلام-ریبون-تک-رنگ'>استعلام ریبون تک رنگ / استعلام, استعلام ریبون  تک رنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981869/استعلام-دستگاه-کپی-شارپ'>استعلام دستگاه کپی شارپ  / استعلام، استعلام دستگاه کپی شارپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981870/استعلام-مایع-ظرفشویی-20'>استعلام مایع ظرفشویی 20 / استعلام, استعلام مایع ظرفشویی 20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981871/استعلام-کابل-کنترل'>استعلام کابل کنترل  / استعلام , استعلام کابل کنترل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981872/استعلام-اتوماسیون-بیسیم'>استعلام اتوماسیون بیسیم / استعلام, استعلام اتوماسیون بیسیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981873/مناقصه-جایگزینی-شبکه-مسی-با-خودنگهدار'>مناقصه جایگزینی شبکه مسی با خودنگهدار  / مناقصه عمومی, مناقصه جایگزینی شبکه مسی با خودنگهدار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981874/سیزدهمین-کنگره-بین-المللی-سرطان-پستان'>سیزدهمین کنگره بین المللی سرطان پستان / سیزدهمین کنگره بین المللی سرطان پستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981875/استعلام-مواد-غذایی-و-پذیرایی'>استعلام مواد غذایی و پذیرایی / استعلام, استعلام مواد غذایی و پذیرایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981876/استعلام-طراحی-رسانه-همراه-توصیف-نامه-ب--'>استعلام طراحی رسانه همراه توصیف نامه ب... / استعلام , استعلام طراحی رسانه همراه توصیف نامه ب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981878/استعلام-خرید-لوازم-و-تعمیر-سه-دستگاه'>استعلام خرید لوازم و تعمیر سه دستگاه  / استعلام,استعلام خرید لوازم و تعمیر سه دستگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981879/کنفرانس-ملی-مهندسی-نساجی-ایران'>کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران / کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981880/استعلام-اجرای-تاسیسات-ساختمان'>استعلام اجرای تاسیسات ساختمان     / استعلام، استعلام اجرای تاسیسات ساختمان    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981881/استعلام-راکر-ساپور-لودسل-و--'>استعلام راکر ساپور لودسل و ... / استعلام ,استعلام راکر ساپور لودسل و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981883/استعلام-مواد-پرکننده-(400تا350-درجه-سانیگراد)'>استعلام مواد پرکننده (400تا350 درجه سانیگراد) / استعلام,استعلام مواد پرکننده (400تا350 درجه سانیگراد)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981884/استعلام-خرید-دو-دستگاه-نوار-قلب'>استعلام خرید دو دستگاه نوار قلب / استعلام,استعلام خرید دو دستگاه نوار قلب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981885/استعلام-ماشین-ها-و-تجهیزات-اداری-و-کامپیوتر-و-اجزای-آنها'>استعلام ماشین ها و تجهیزات اداری و کامپیوتر و اجزای آنها / استعلام، استعلام ماشین ها و تجهیزات اداری و کامپیوتر و اجزای آنها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981886/استعلاک-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلاک کامپیوتر و فناوری / استعلام ,استعلاک کامپیوتر و فناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981887/بیست-و-یکمین-کنگره-سالیانه'>بیست و یکمین کنگره سالیانه / بیست و یکمین کنگره سالیانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981889/استعلام-طناب-نسوز-8-میل-گیرد--'>استعلام طناب نسوز 8 میل گیرد... / استعلام, استعلام طناب نسوز 8 میل گیرد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981890/استعلام-کانکس'>استعلام کانکس  / استعلام ,استعلام کانکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981891/استعلام-ایمن-سازی'>استعلام ایمن سازی / استعلام، استعلام ایمن سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981893/استعلام-برس-کابلشوی-هیدرولیک'>استعلام برس کابلشوی هیدرولیک / استعلام, استعلام برس کابلشوی هیدرولیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981894/استعلام-hp-laserjet-m605'>استعلام hp laserjet m605 / استعلام ,استعلام hp laserjet m605</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981896/استعلام-مواد-مصرفی-مورد-نیاز-رشته-تاسیسات'>استعلام مواد مصرفی مورد نیاز رشته تاسیسات / استعلام,استعلام مواد مصرفی مورد نیاز رشته تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981898/استعلام-​سیستم-کامپیوتری'>استعلام ​سیستم کامپیوتری  / استعلام ,استعلام ​سیستم کامپیوتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981899/استعلام-کابل-ها-و-رساناها-و--'>استعلام کابل ها و رساناها و ...  / استعلام, استعلام کابل ها و رساناها و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981900/همایش-انجمن-علمی-پزشکی-لیزری-ایران'>همایش انجمن علمی پزشکی لیزری ایران  / همایش انجمن علمی پزشکی لیزری ایران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981901/استعلام-سرویس-و-نگهداری-دوربین'>استعلام سرویس و نگهداری دوربین  / استعلام ,استعلام سرویس و نگهداری دوربین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981904/استعلام-خرید-یک-دستگاه-اسپیلت-سرمایشی'>استعلام خرید یک دستگاه اسپیلت سرمایشی     / استعلام، استعلام خرید یک دستگاه اسپیلت سرمایشی    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981905/دومین-کنفرانس-ملی-فناوری-های-نوین-بتن'>دومین کنفرانس ملی فناوری های نوین بتن / دومین کنفرانس ملی فناوری های نوین بتن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981906/استعلام-​خرید-پرینتر'>استعلام ​خرید پرینتر / استعلام، استعلام​ خرید پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981907/مناقصه-خرید-فرستنده-فیبر-نوری'>مناقصه خرید فرستنده فیبر نوری  / مناقصه, مناقصه خرید فرستنده فیبر نوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981908/استعلام-بیمه-آتش-سوزی-و-مسئولیت-کارفرم--'>استعلام بیمه آتش سوزی و مسئولیت کارفرم.... / استعلام, استعلام بیمه آتش سوزی و مسئولیت کارفرم....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981909/استعلام-گوشت-مورد-نیاز'>استعلام گوشت مورد نیاز / استعلام ,استعلام گوشت مورد نیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981910/استعلام-اینسرت-کفتراش-مثلثی--'>استعلام اینسرت کفتراش مثلثی.... / استعلام، استعلام اینسرت کفتراش مثلثی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981912/همایش-مستند-نگاری-میراث-طبیعی-و-فرهنگی'>همایش مستند نگاری میراث طبیعی و فرهنگی  / همایش مستند نگاری میراث طبیعی و فرهنگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981914/استعلام-بتادین-و-ژل-لوبریکانت'>استعلام بتادین و ژل لوبریکانت  / استعلام، استعلام بتادین و ژل لوبریکانت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981915/استعلام-خرید-مواد-مصرفی-رشته-جواهرسازی'>استعلام خرید مواد مصرفی رشته جواهرسازی / استعلام,استعلام خرید مواد مصرفی رشته جواهرسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981916/استعلام-دستکش-کارگری'>استعلام دستکش کارگری / استعلام ,استعلام دستکش کارگری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981918/استعلام-کنسرو-تن-ماهی-در-روغن-گیاهی'>استعلام کنسرو تن ماهی در روغن گیاهی / استعلام, استعلام کنسرو تن ماهی در روغن گیاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981919/استعلام-انجام-کلیه-امور-مربوط-به-عیب-یابی'>استعلام انجام کلیه امور مربوط به عیب یابی  / استعلام ,استعلام انجام کلیه امور مربوط به عیب یابی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981921/استعلام-تبلت'>استعلام تبلت  / استعلام, استعلام تبلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981922/استعلام-تجهیزات-پزشکی'>استعلام تجهیزات پزشکی  / استعلام، استعلام تجهیزات پزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981923/استعلام-تامین-تست-و-تحویل-سه-دستگاه'>استعلام تامین، تست و تحویل سه دستگاه / استعلام, استعلام تامین، تست و تحویل سه دستگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981925/استعلام-​سینی-ثابت-رک-ACP'>استعلام ​سینی ثابت رک ACP / استعلام, استعلام ​سینی ثابت رک ACP</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981926/استعلام-دیسک-چرخ-منو-بلوک-لوکوموتیو-GMو--'>استعلام دیسک چرخ منو بلوک لوکوموتیو GMو ... / استعلام,استعلام دیسک چرخ منو بلوک لوکوموتیو GMو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981927/استعلام-خرید-مواد-مصرفی-رشته-فناوری'>استعلام خرید مواد مصرفی رشته فناوری / استعلام,استعلام خرید مواد مصرفی رشته فناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981929/استعلام-برنج-تایلندی-افتخار-20-کیلویی'>استعلام برنج تایلندی افتخار 20 کیلویی / استعلام,استعلام برنج تایلندی افتخار 20 کیلویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981930/استعلام-کیس--مانیتور--پرینتر--اسکنر-و--'>استعلام کیس ، مانیتور ، پرینتر ، اسکنر و ...  / استعلام، استعلام کیس ، مانیتور ، پرینتر ، اسکنر و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981931/استعلام-کنسرو-ماهی-تن-جنوب-قوطی-فلزی'>استعلام کنسرو ماهی تن جنوب قوطی فلزی / استعلام,استعلام کنسرو ماهی تن جنوب قوطی فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981932/استعلام-فایروال'>استعلام فایروال / استعلام , استعلام فایروال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981933/استعلام-بویلر-آبگرم'>استعلام بویلر آبگرم  / استعلام, استعلام بویلر آبگرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981935/استعلام-کاغد-A4'>استعلام کاغد A4 / استعلام, استعلام کاغذ A4 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981937/استعلام-RESTRICTED-EARTH-FAULT'>استعلام RESTRICTED EARTH FAULT  / استعلام, استعلام RESTRICTED EARTH FAULT </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981938/استعلام-تعمیرات-سالن-های-ورزشی-ولایت'>استعلام تعمیرات سالن های ورزشی ولایت / استعلام,استعلام تعمیرات سالن های ورزشی ولایت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981939/استعلام-تامین-و-نصب-کابل-20-کیلو-ولت'>استعلام تامین و نصب کابل 20 کیلو ولت / استعلام, استعلام تامین و نصب کابل 20 کیلو ولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981942/استعلام-تلفن-بی-سیم-7665-یک-عدد-ویدیو'>استعلام تلفن بی سیم 7665 یک عدد ویدیو / استعلام, استعلام تلفن بی سیم 7665 یک عدد ویدیو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981943/استعلام-حمل-و-نقل-و-پشتیبانی'>استعلام حمل و نقل و پشتیبانی  / استعلام, استعلام حمل و نقل و پشتیبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981944/استعلام-ویندوز-اورجینال'>استعلام ویندوز اورجینال / استعلام, استعلام ویندوز اورجینال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981945/استعلام-لباسکار-یکبار-مصرف'>استعلام لباسکار یکبار مصرف  / استعلام, استعلام لباسکار یکبار مصرف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981947/استعلام-پرینتر-Brother-HL6200-DW'>استعلام پرینتر Brother HL6200 DW / استعلام , استعلام پرینتر Brother HL6200 DW</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981949/استعلام-سیم-بکسل-فولادی-و--'>استعلام سیم بکسل فولادی و ... / استعلام ,استعلام سیم بکسل فولادی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981950/استعلام-سینی-کابل-از-نوع-نردبانی-از-جنس-گالوانیزه-گرم--'>استعلام سینی کابل از نوع نردبانی از جنس گالوانیزه گرم... / استعلام , استعلام سینی کابل از نوع نردبانی از جنس گالوانیزه گرم...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981951/استعلام-لوله-کشی-روکار-سیستم-گرمایشی'>استعلام لوله کشی روکار سیستم گرمایشی / استعلام, استعلام لوله کشی روکار سیستم گرمایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981952/استعلام-دوربین-دید-در-شب'>استعلام دوربین دید در شب  / استعلام، استعلام دوربین دید در شب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981953/استعلام-گاز-استریل-و-گاز-کیلویی'> استعلام گاز استریل و گاز کیلویی / استعلام , استعلام گاز استریل و گاز کیلویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981955/استعلام-صندلی-۲۰۰۲-رایانه-صنعت'>استعلام صندلی ۲۰۰۲ رایانه صنعت  / استعلام ,استعلام صندلی ۲۰۰۲ رایانه صنعت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981956/استعلام-تسمه-نقاله-های-عریض'>استعلام تسمه نقاله های عریض / استعلام,استعلام تسمه نقاله های عریض</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981957/استعلام-دستگاه-کپی'>استعلام دستگاه کپی  / استعلام, استعلام دستگاه کپی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981958/استعلام-کوپلینگ-اسپندیل-6-متری--'>استعلام کوپلینگ اسپندیل 6 متری... / استعلام، استعلام کوپلینگ اسپندیل 6 متری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981959/مناقصه-جمع-آوری-و-حمل-زباله-سطح-شهر'>مناقصه جمع آوری و حمل زباله سطح شهر / مناقصه عمومی, مناقصه جمع آوری و حمل زباله سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981960/استعلام-خرید-ترانسفورماتور-تک-فاز'>استعلام خرید ترانسفورماتور تک فاز  / استعلام , استعلام خرید ترانسفورماتور تک فاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981961/استعلام-قطعات-و-تجهیزات-مربوط-به-رول-چکر-و--'>استعلام قطعات و تجهیزات مربوط به رول چکر و ... / استعلام, استعلام قطعات و تجهیزات مربوط به رول چکر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981964/مناقصه-خرید-۱۴-ایستگاه-تقلیل-فشار-گاز'>مناقصه خرید ۱۴ ایستگاه تقلیل فشار گاز / مناقصه ,مناقصه خرید ۱۴ ایستگاه تقلیل فشار گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981965/استعلام-دستکش-لاتکس'>استعلام دستکش لاتکس  / استعلام, استعلام دستکش لاتکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981966/استعلام-روکش-کفش'>استعلام روکش کفش  / استعلام, استعلام روکش کفش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981967/استعلام-کیسه-ادرار'>استعلام کیسه ادرار  / استعلام , استعلام کیسه ادرار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981968/استعلام-کارتخوان-RFID-قفل-و-باکس-کنت'>استعلام کارتخوان RFID,قفل و باکس کنت / استعلام, استعلام کارتخوان RFID,قفل و باکس کنت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981969/استعلام-حلوا-شکری-50-گرم-به-صبا'>استعلام حلوا شکری 50 گرم به صبا / استعلام , استعلام حلوا شکری 50 گرم به صبا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981971/مناقصه-ارائه-خدمات-توسعه-و-پشتیبانی-نرم-افزار-مرکز-تماس'>مناقصه ارائه خدمات توسعه و پشتیبانی نرم افزار مرکز تماس  / مناقصه ارائه خدمات توسعه و پشتیبانی نرم افزار مرکز تماس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981972/مناقصه-انتخاب-مشاور-انجام-خدمات-نظارت-عالیه-بر-خدمات-طراحی-سرمایه-گذاران'>مناقصه انتخاب مشاور انجام خدمات نظارت عالیه بر خدمات طراحی سرمایه گذاران / مناقصه ,مناقصه انتخاب مشاور انجام خدمات نظارت عالیه بر خدمات طراحی سرمایه گذاران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981973/استعلام-بادگیر-دو-تیکه'>استعلام بادگیر دو تیکه  / استعلام, استعلام بادگیر دو تیکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981974/استعلام-شیرها--'>استعلام شیرها ...  / استعلام ، استعلام شیرها ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981975/مناقصه-خرید-اقلام-زیرساخت-فیزیکی-شبکه'>مناقصه خرید اقلام زیرساخت فیزیکی شبکه / مناقصه , مناقصه خرید اقلام زیرساخت فیزیکی شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981977/استعلام-لکه-گیری-هندسی-و-روکش-آسفالت--'>استعلام لکه گیری هندسی و روکش آسفالت... / استعلام, استعلام لکه گیری هندسی و روکش آسفالت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981978/استعلام-کارتریج-507A'>استعلام کارتریج 507A  / استعلام , استعلام کارتریج 507A </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981979/مناقصه-گازرسانی'>مناقصه گازرسانی  / مناقصه ,مناقصه گازرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981981/استعلام-گیر-موتورها-و-اکچویتورهای-برقی-و-سیستم-های-کابل-جم'>استعلام گیر موتورها و اکچویتورهای برقی و سیستم های کابل جم / استعلام , استعلام گیر موتورها و اکچویتورهای برقی و سیستم های کابل جم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981982/مناقصه-خدمات-نگهداری-وتعمیرات-ریل-سوم-ومحافظ-کفشکهای-جریان-قطار-(داخلی-)'>مناقصه خدمات نگهداری وتعمیرات ریل سوم ومحافظ کفشکهای جریان قطار (داخلی )  / مناقصه,مناقصه خدمات نگهداری وتعمیرات ریل سوم ومحافظ کفشکهای جریان قطار (داخلی ) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981984/استعلام-خرید-رولبرینگ'>استعلام  خرید رولبرینگ  / استعلام, استعلام  خرید رولبرینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981986/استعلام-hpe-42u-600-mm--1075-mm-enter'>استعلام hpe 42u 600 mm * 1075 mm enter / استعلام, استعلام hpe 42u 600 mm * 1075 mm enter</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981988/استعلام-هاب-فن-کولینگ-تاور--'>استعلام هاب فن کولینگ تاور... / استعلام, استعلام هاب فن کولینگ تاور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981991/استعلام-عملیات-خرید-لوله-کاروگیت-جهت-لوله-گذاری'>استعلام عملیات خرید لوله کاروگیت جهت لوله گذاری  / فرم استعلام بهای خدمات ,  استعلام عملیات خرید لوله کاروگیت جهت لوله گذاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981992/استعلام-ماشین-های-الکتریکی-دوار-و--'>استعلام ماشین های الکتریکی دوار و ... / استعلام ,استعلام ماشین های الکتریکی دوار و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981995/استعلام-خرید-200-کیت-500-تستی-RPR'>استعلام خرید 200 کیت 500 تستی RPR  / استعلام , استعلام خرید 200 کیت 500 تستی RPR </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981996/مناقصه-بیمه-آتش-سوزی-اموال-منقول-و-غیر-منقول٬--'>مناقصه بیمه آتش سوزی اموال منقول و غیر منقول٬ ... / مناقصه,مناقصه بیمه آتش سوزی اموال منقول و غیر منقول٬ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982000/مناقصه-جایگزینی-شبکه-مسی-با-خودنگهدار-منطقه-رودکی'>مناقصه جایگزینی شبکه مسی با خودنگهدار منطقه رودکی / مناقصه عمومی, مناقصه جایگزینی شبکه مسی با خودنگهدار منطقه رودکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982001/مناقصه-بیمه-اموال-٬-تجهیزات-٬-تأسیسات'>مناقصه بیمه اموال ٬ تجهیزات ٬ تأسیسات / مناقصه,مناقصه بیمه اموال ٬ تجهیزات ٬ تأسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982002/استعلام-مبدل-حرارتی-صفحه-ای'>استعلام مبدل حرارتی صفحه ای  / استعلام ,استعلام مبدل حرارتی صفحه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982003/فراخوان-تامین-یا-تعمیر-بردهای-UD75-دستگاه-X-road'>فراخوان تامین یا تعمیر بردهای UD75 دستگاه X-road / فراخوان، فراخوان تامین یا تعمیر بردهای UD75 دستگاه X-road</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982004/مناقصه-نگهداری-مرکز-تحقیقات--آموزش-و-مشاوره-فضای-سبز'>مناقصه نگهداری مرکز تحقیقات ، آموزش و مشاوره فضای سبز  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری مرکز تحقیقات ، آموزش و مشاوره فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982006/مناقصه-خرید-و-نصب-دیزل-ژنراتور'>مناقصه خرید و نصب دیزل ژنراتور / مناقصه ,مناقصه خرید و نصب دیزل ژنراتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982007/استعلام-چرخ-دنده-مرحله-اول-و-دوم-جعبه-دنده'>استعلام چرخ دنده مرحله اول و دوم جعبه دنده / استعلام , استعلام چرخ دنده مرحله اول و دوم جعبه دنده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982008/استعلام-سوئیچ-شبکه'>استعلام سوئیچ شبکه / استعلام, استعلام سوئیچ شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982010/فراخوان-کنترل-سیل-و-رسوب-حوزه-آبخیز'>فراخوان کنترل سیل و رسوب حوزه آبخیز / فراخوان , فراخوان کنترل سیل و رسوب حوزه آبخیز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982011/استعلام-مونتاژ'>استعلام مونتاژ  / استعلام, استعلام مونتاژ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982012/مناقصه-کنترل-سیل-و-رسوب-حوزه-آبخیز'>مناقصه کنترل سیل و رسوب حوزه آبخیز / مناقصه ,مناقصه کنترل سیل و رسوب حوزه آبخیز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982014/مناقصه-عمومی-کنترل-سیل-و-رسوب'>مناقصه عمومی کنترل سیل و رسوب  / مناقصه عمومی ,مناقصه عمومی کنترل سیل و رسوب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981033/مزایده-بهره-برداری-از-تابلوهای-تبلیغاتی-نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی- نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981034/مزایده-یک-دستگاه-فرز-عمودی'>مزایده یک دستگاه فرز عمودی / مزایده، مزایده یک دستگاه فرز عمودی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981035/مزایده-زمین-کشاورزی-شالیزاری'>مزایده زمین کشاورزی شالیزاری / مزایده,مزایده زمین کشاورزی شالیزاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981036/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-تجاری-مساحت-363-متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک قطعه زمین تجاری مساحت 363 متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین تجاری مساحت 363 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981037/مزایده-ششدانگ-زمین-مشتمل-بر-واحد-مرغداری'>مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر واحد مرغداری / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر واحد مرغداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981038/مزایده-فروش-آپارتمان-مسکونی-مساحت-154متر'>مزایده فروش آپارتمان مسکونی مساحت 154متر  / مزایده,مزایده فروش آپارتمان مسکونی مساحت 154متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981039/مزایده-فروش-خط-موبایل'>مزایده فروش خط موبایل / آگهی مزایده , مزایده فروش خط موبایل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981040/مزایده-یکباب-مغازه-مساحت-26-27متر'>مزایده یکباب مغازه مساحت 26.27متر  / مزایده,مزایده یکباب مغازه مساحت 26.27متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981042/مزایده-فروش-اقلام-مازاد-تجهیزات-مخابراتی-(نو-و-مستعمل)'>مزایده فروش اقلام مازاد تجهیزات مخابراتی (نو و مستعمل) / مزایده عمومی، مزایده فروش اقلام مازاد تجهیزات مخابراتی (نو و مستعمل)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981043/مزایده-نیم-هکتار-مشاع-و-دو-هکتار-مشاع-از-شش-هکتار-مشاع-از-زمین-87-هکتار'>مزایده نیم هکتار مشاع و دو هکتار مشاع از شش هکتار مشاع از زمین 87 هکتار  / مزایده,مزایده نیم هکتار مشاع و دو هکتار مشاع از شش هکتار مشاع از زمین 87 هکتار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981045/مزایده-تعداد-42-دستگاه-خودروی-سواری-مازاد-بر-نیاز-نوبت-دوم'>مزایده تعداد 42 دستگاه خودروی سواری مازاد بر نیاز نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده تعداد 42 دستگاه خودروی سواری مازاد بر نیاز نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981046/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-75-متر-قدمت-15-سال'>مزایده منزل مسکونی عرصه 75 متر قدمت 15 سال  / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 75 متر قدمت 15 سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981048/مزایده-بهره-برداری-از-کارگاه-سنگ-شکن--نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از کارگاه سنگ شکن - نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده بهره برداری از کارگاه سنگ شکن - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981049/مزایده-فروش-عرصه-4-باب-مغازه-از-سهم-شهرداری'>مزایده فروش عرصه 4 باب مغازه از سهم شهرداری  / مزایده,مزایده فروش عرصه 4 باب مغازه از سهم شهرداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981050/مزایده-فروش-دام'>مزایده فروش دام / مزایده, مزایده فروش دام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981051/مزایده-فروش-یک-قطعه-تجاری-مساحت-49-01متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک قطعه تجاری مساحت 49.01متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه تجاری مساحت 49.01متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981052/مزایده-فروش-دو-قطعه-تجاری-59-28-و-159-1متر'>مزایده فروش دو قطعه تجاری 59.28 و 159.1متر  / مزایده,مزایده فروش دو قطعه تجاری 59.28 و 159.1متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981055/مزایده-فروش-تعدادی-از-قطعات-مسکونی-195-5متر'>مزایده فروش تعدادی از قطعات مسکونی 195.5متر  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از قطعات مسکونی 195.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981058/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-370متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 370متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 370متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981059/مزایده-فروش-خودروهای-اسقاطی-21-دستگاه--موتورسیکلتها-تجدید'> مزایده فروش خودروهای اسقاطی 21 دستگاه - موتورسیکلتها تجدید / آگهی تجدید مزایده عمومی ، مزایده فروش خودروهای اسقاطی 21 دستگاه - موتورسیکلتها تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981061/مزیده-فروش-یک-دستگاه-پژو-405-جی-ال-ایکس-ای'>مزیده فروش یک دستگاه پژو 405 جی ال ایکس ای  / مزایده , مزیده فروش یک دستگاه پژو 405 جی ال ایکس ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981063/مزایده-زمینی-مساحت-6060مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده زمینی مساحت 6060مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده زمینی مساحت 6060مترمربع نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981065/مزایده-یکباب-منزل-مسکونی-ویلایی-یک-طبقه'>مزایده یکباب منزل مسکونی ویلایی یک طبقه  / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی ویلایی یک طبقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981066/مزایده-یکباب-منزل-مسکونی-ویلایی-یک-طبقه'>مزایده یکباب منزل مسکونی ویلایی یک طبقه  / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی ویلایی یک طبقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981067/مزایده-فروش-انواع-عینک-طبی-و-آفتابی-بچه-گانه'>مزایده فروش انواع عینک طبی و آفتابی بچه گانه  / آگهی مزایده و فروش اموال منقول , مزایده فروش انواع عینک طبی و آفتابی بچه گانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981068/مزایده-مدرسه-منحله'>مزایده مدرسه منحله / مزایده , مزایده مدرسه منحله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981069/مزایده-فروش-تعدادی-لوازم-خانگی-شامل-کمد-جالباسی-بخاری-گازی---نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی لوازم خانگی شامل کمد جالباسی، بخاری گازی،.... نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول ، مزایده فروش تعدادی لوازم خانگی شامل کمد جالباسی، بخاری گازی،.... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981070/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-69-20متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 69.20متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 69.20متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981071/مزایده-ششدانگ-واحد-مسکونی-با-قدمت-بیش-از-20-سال'>مزایده ششدانگ واحد مسکونی با قدمت بیش از 20 سال / مزایده,مزایده ششدانگ واحد مسکونی با قدمت بیش از 20 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981073/مزایده-ششدانگ-پلاکهای-1303-8-اصلی-و-1443-12-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاکهای 1303/8 اصلی و 1443/12 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاکهای 1303/8 اصلی و 1443/12 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981074/مزایده-منزل-مسکونی-مرحله-اول'>مزایده منزل مسکونی مرحله اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981076/مزایده-واگذاری-سه-قطعه-زمین-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری سه قطعه زمین مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده واگذاری سه قطعه زمین مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981077/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-1523-55متر'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 1523.55متر  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 1523.55متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981078/مزایده-مدرسه-موسوم-به-معصومیه-اسلامی'>مزایده مدرسه موسوم به معصومیه اسلامی / مزایده , مزایده مدرسه موسوم به معصومیه اسلامی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981079/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-عرصه-754-40متر'>مزایده فروش یک قطعه زمین عرصه 754.40متر  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین عرصه 754.40متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981080/مزایده-انبار-جنب-هنرستان-موسوم-به-سروندی'>مزایده انبار جنب هنرستان موسوم به سروندی / مزایده , مزایده انبار جنب هنرستان موسوم به سروندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981081/مزایده-بیست-و-هفت-(27)-راس-گاو-غیرآبستن-غیر-اقتصادی--'>مزایده بیست و هفت (27) راس گاو غیرآبستن غیر اقتصادی... / آگهی مزایده، مزایده بیست و هفت (27) راس گاو غیرآبستن غیر اقتصادی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981082/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-صد-و-بیست-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت صد و بیست متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت صد و بیست متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981084/مزایده-قسمتی-از-فضای-ضلع-جنوبی-هنرستان-موسوم-به-امام-صادق-ع'>مزایده قسمتی از فضای ضلع جنوبی هنرستان موسوم به امام صادق ع / مزایده , مزایده قسمتی از فضای ضلع جنوبی هنرستان موسوم به امام صادق ع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981085/مزایده-فروش-میز-کشویی-و--'>مزایده فروش میز کشویی و... / مزایده , مزایده فروش میز کشویی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981086/مزایده-فروش-واگذاری-مالکیت-املاک-مجتمع-الوند'>مزایده فروش واگذاری مالکیت املاک مجتمع الوند  / مزایده,مزایده فروش واگذاری مالکیت املاک مجتمع الوند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981087/مزایده-مدرسه-منحله-موسوم-به-پیر-مرادی'>مزایده مدرسه منحله موسوم به پیر مرادی  / مزایده , مزایده مدرسه منحله موسوم به پیر مرادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981088/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-هشتاد-و-هفت-متر-و-سی-دسی-متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت هشتاد و هفت متر و سی دسی متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت هشتاد و هفت متر و سی دسی متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981090/آگهی-مزایده-فروش-دام-و-ماشین-آلات'>آگهی مزایده فروش دام و ماشین آلات / آگهی مزایده, مزایده فروش دام و ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981093/مزایده-سه-قطعه-زمین-مال-غیرمنقول-منقول'>مزایده سه قطعه زمین مال غیرمنقول منقول / مزایده,مزایده سه قطعه زمین مال غیرمنقول منقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981095/مزایده-قطعه-زمین-مساحت-259-64-متر'>مزایده قطعه زمین مساحت 259.64 متر  / مزایده,مزایده قطعه زمین مساحت 259.64 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981096/مزایده-عرضه-سهام-شرکت-دشت-مرغاب'>مزایده عرضه سهام شرکت دشت مرغاب / آگهی مزایده , مزایده عرضه سهام شرکت دشت مرغاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981097/مزایده-الکتروموتور-هیدروکن'>مزایده الکتروموتور هیدروکن / اگهی مزایده, مزایده الکتروموتور هیدروکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981098/مزایده-پلاک-359-فرعی-بخش-یک-اموال-غیرمنقول'>مزایده پلاک 359 فرعی بخش یک اموال غیرمنقول  / مزایده,مزایده پلاک 359 فرعی بخش یک اموال غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981099/مزایده-فروش-جرثقیل-بوم-خشک-زنجیری'>مزایده فروش جرثقیل بوم خشک زنجیری  / آگهی مزایده , مزایده فروش جرثقیل بوم خشک زنجیری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981102/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین زراعی نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981103/مزایده-بهره-برداری-جایگاه-سی-ان-جی-امام-علی-(ع)-نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری جایگاه سی ان جی امام علی (ع) -نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده بهره برداری جایگاه سی ان جی امام علی (ع) -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981106/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-179-60متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 179.60متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 179.60متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981107/مزایده-فروش-29-دستگاه-خودرو-و-قرقره-فلزی-کابل-خالی'>مزایده فروش 29 دستگاه خودرو و قرقره فلزی کابل خالی / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده فروش 29 دستگاه خودرو و قرقره فلزی کابل خالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981109/مزایده-یک-و-نیم-دانگ-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-190-8متر'>مزایده یک و نیم دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 190.8متر / مزایده,مزایده یک و نیم دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 190.8متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981114/مزایده-پلاک-ثبتی-1295-فرعی-از-5-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 1295 فرعی از 5 اصلی  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 1295 فرعی از 5 اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981118/مزایده-فروش-تعداد-209-دستگاه-خودرو-سبک-سنگین-و-موتورسیکلت'>مزایده فروش تعداد 209 دستگاه خودرو سبک، سنگین و موتورسیکلت / مزایده, مزایده فروش تعداد 209 دستگاه خودرو سبک، سنگین و موتورسیکلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981119/مزایده-ساختمان-مساحت-صد-و-بیست-متر-نوبت-اول'>مزایده ساختمان مساحت صد و بیست متر نوبت اول / مزایده,مزایده ساختمان مساحت صد و بیست متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981121/مزایده-5-دستگاه-خودرو'>مزایده 5 دستگاه خودرو  / آگهی مزایده عمومی, مزایده  5 دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981122/مزایده-اجاره-جایگاه-CNG-تجدید'>مزایده اجاره جایگاه CNG تجدید / آگهی تجدید مزایده کتبی , مزایده اجاره جایگاه CNG تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981123/اگهی-مزایده-حدود-600-تن-حبوبات-وارداتی'>اگهی مزایده حدود 600 تن حبوبات وارداتی / اگهی مزایده , مزایده حدود 600 تن حبوبات وارداتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981124/مزایده-پلاک-ثبتی-1154-فرعی-از-102-اصلی-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی 1154 فرعی از 102 اصلی نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 1154 فرعی از 102 اصلی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981126/مزایده-پلاک-ثبتی-1154-فرعی-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی 1154 فرعی نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 1154 فرعی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981128/مزایده-خودرو-سبک-و-سنگین-و-گوشی-تلفن-همراه'>مزایده خودرو سبک و سنگین و گوشی تلفن همراه / مزایده, مزایده خودرو سبک و سنگین و گوشی تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981129/مزایده-ششدانگ-زمین-مزروعی-و-باغ-مشتمل-بر-کارخانه'>مزایده ششدانگ زمین مزروعی و باغ مشتمل بر کارخانه / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مزروعی و باغ مشتمل بر کارخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981132/مزایده-یکباب-خانه-برروی-عرصه-دو-طبقه-ساختمان-با-اسکلت-اجری'>مزایده یکباب خانه برروی عرصه دو طبقه ساختمان با اسکلت اجری / مزایده,مزایده یکباب خانه برروی عرصه دو طبقه ساختمان با اسکلت اجری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981133/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-سمند-ال-ایکس'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری سمند ال ایکس  / مزایده,مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری سمند ال ایکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981134/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-طبقه-دوم'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی طبقه دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی طبقه دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981135/مزایده-فروش-یکدستگاه-برش-اتوماتیک-ام-دی-اف-خط-تولید---'>مزایده فروش یکدستگاه برش اتوماتیک ام دی اف خط تولید .... / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه برش اتوماتیک ام دی اف خط تولید ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981139/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-صد-و-هشت-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت صد و هشت متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت صد و هشت متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981140/مزایده-آپارتمان-مساحت-99-90متر'>مزایده آپارتمان مساحت 99.90متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 99.90متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981141/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981143/مزایده-ششدانگ-ملک-مسکونی-مساحت-86-70متر'>مزایده ششدانگ ملک مسکونی مساحت 86.70متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مسکونی مساحت 86.70متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981144/مزایده-فروش-یکدستگاه-یخچال-فریزر-مدل-پارس--'>مزایده فروش یکدستگاه یخچال فریزر مدل پارس.... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه یخچال فریزر مدل پارس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981145/مزایده-تلفن'>مزایده تلفن  / مزایده,مزایده تلفن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981147/مزایده-ملک-بخش-4-آبادان-نوبت-اول'>مزایده ملک بخش 4 آبادان نوبت اول / مزایده,مزایده ملک بخش 4 آبادان نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981149/مزایده-زمین-صیفی-کاری-نوبت-اول'>مزایده زمین صیفی کاری نوبت اول / مزایده,مزایده زمین صیفی کاری نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981151/مزایده-فروش-یکدستگاه-سنگ-شکن-هیدروکن-مستعمل--نوبت-دوم'> مزایده فروش یکدستگاه سنگ شکن هیدروکن مستعمل.. نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه سنگ شکن هیدروکن مستعمل.. نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981154/مزایده-یکباب-مغازه-مساحت-30-05متر'>مزایده یکباب مغازه مساحت 30.05متر / مزایده,مزایده یکباب مغازه مساحت 30.05متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981156/مزایده-ملک-بخش-نه-تبریز-اموال-مشاعی'>مزایده ملک بخش نه تبریز اموال مشاعی / مزایده,مزایده ملک بخش نه تبریز اموال مشاعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981157/آگهی-مزایده-اجاره-کارگاه-دانه-بندی-شن-و-ماسه'>آگهی مزایده اجاره کارگاه دانه بندی شن و ماسه / آگهی مزایده ، مزایده اجاره کارگاه دانه بندی شن و ماسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981159/مزایده-ملک-بخش-نه-اموال-غیرمنقول-نوبت-اول'>مزایده ملک بخش نه اموال غیرمنقول نوبت اول / مزایده,مزایده ملک بخش نه اموال غیرمنقول نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981161/مزایده-پروژه-776-واحدی-شرکت-تعاونی-مسکن-مهر-نوبت-اول'>مزایده پروژه 776 واحدی شرکت تعاونی مسکن مهر نوبت اول / مزایده,مزایده پروژه 776 واحدی شرکت تعاونی مسکن مهر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981162/مزایده-اجاره-جایگاه-سی-ان-جی-شهرداری'>مزایده اجاره جایگاه سی ان جی شهرداری  / مزایده اجاره جایگاه سی ان جی شهرداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981163/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-دو-ثبتی-شاهرود-اموال-غیرمنقول'>مزایده پلاک ثبتی بخش دو ثبتی شاهرود اموال غیرمنقول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش دو ثبتی شاهرود اموال غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981167/مزایده-فروش-مخزن-بوگیری-و-مخازن-تصفیه-روغن-و--'>مزایده فروش مخزن بوگیری و مخازن تصفیه روغن و ... / مزایده , مزایده فروش مخزن بوگیری و مخازن تصفیه روغن و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981169/مزایده-اقلام-ضایعاتی--'>مزایده اقلام ضایعاتی... / آگهی مزایده، مزایده اقلام ضایعاتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981170/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-212-20متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 212.20متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 212.20متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981172/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-پارس'>مزایده یک دستگاه خودروی پارس  / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی پارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981174/مزایده-اجاره-قسمتی-از-یک-مجموعه-پذیرایی-اقامتی-و-گردشگری'>مزایده اجاره قسمتی از یک مجموعه پذیرایی اقامتی و گردشگری / آگهی مزایده محدود,مزایده اجاره قسمتی از یک مجموعه پذیرایی اقامتی و گردشگری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981176/مزایده-ملک-یک-واحد-از-طبقه-5-ساختمان-شش-طبقه'>مزایده ملک یک واحد از طبقه 5 ساختمان شش طبقه  / مزایده,مزایده ملک یک واحد از طبقه 5 ساختمان شش طبقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981180/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-یک-نهاوند-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی بخش یک نهاوند نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش یک نهاوند نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981181/مزایده-فروش-یک-خط-تلفن-همراه'>مزایده فروش یک خط تلفن همراه  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یک خط تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981182/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پارس'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پارس / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی سواری پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981183/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پارس'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پارس / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی سواری پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981184/مزایده-ششدانگ-اعیان-پلاک-ثبتی-بخش-یک-ملایر'>مزایده ششدانگ اعیان پلاک ثبتی بخش یک ملایر / مزایده,مزایده ششدانگ اعیان پلاک ثبتی بخش یک ملایر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981185/مزایده-واحدهای-تجاری'> مزایده واحدهای تجاری / آگهی مزایده,  مزایده واحدهای تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981187/مزایده-اجاره-سی-و-شش-36-واحد-گلخانه'>مزایده اجاره سی و شش 36 واحد گلخانه  / آگهی مزایده,مزایده اجاره سی و شش 36 واحد گلخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981188/تجدید-مزایده-اجاره-پرورش-ماهی-گرمابی-دو-منظوره-نوبت-دوم'>تجدید مزایده اجاره پرورش ماهی گرمابی دو منظوره نوبت دوم  / مزایده , تجدید مزایده اجاره پرورش ماهی گرمابی دو منظوره نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981189/مزایده-جمع-آوری-و-تفکیک-پسماندهای-خشک--نوبت-دوم'>مزایده جمع آوری و تفکیک پسماندهای خشک - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی، مزایده جمع آوری و تفکیک پسماندهای خشک - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981190/مزایده-عمومی-فروش-منازل-سازمانی'>مزایده عمومی فروش منازل سازمانی  / مزایده,مزایده عمومی فروش منازل سازمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981191/مزایده-یک-فقره-سیم-کارت-کارکرده'>مزایده یک فقره سیم کارت کارکرده / مزایده,مزایده یک فقره سیم کارت کارکرده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981192/مزایده-فروش-گردو-و-جو'>مزایده فروش گردو و جو / آگهی مزایده , مزایده فروش گردو و جو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981193/مزایده-فروش-کارخانه-آسفالت-120-تنی'>مزایده فروش کارخانه آسفالت 120 تنی / مزایده, مزایده فروش کارخانه آسفالت 120 تنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981194/تجدید-مزایده-مشارکت-در-احداث--تجهیز--نصب--راه-اندازی-و-بهره-برداری-از-کارخانجات--'>تجدید مزایده مشارکت در احداث ، تجهیز ، نصب ، راه اندازی و بهره برداری از کارخانجات ... / آگهی تجدیدمزایده , تجدید مزایده مشارکت در احداث ، تجهیز ، نصب ، راه اندازی و بهره برداری از کارخانجات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981196/مزایده-ملک-مساحت-1100متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 1100متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت 1100متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981197/مزایده-واگذاری-سرقفلی-و-اعیانی-غرف-1-الی-11'>مزایده واگذاری سرقفلی و اعیانی غرف 1 الی 11   / مزایده , مزایده واگذاری سرقفلی و اعیانی غرف 1 الی 11  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981198/مزایده-فروش-حدود-220-تن-مواد-حاصل-از-بوجاری-بذور--نوبت-دوم'>مزایده فروش حدود 220 تن مواد حاصل از بوجاری بذور - نوبت دوم  / مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده فروش حدود 220 تن مواد حاصل از بوجاری بذور - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981199/مزایده-واگذاری-بخشی-از-محوطه-غیر-موزه-ای-اثر-فرهنگی-و-تاریخی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری بخشی از محوطه غیر موزه ای اثر فرهنگی و تاریخی نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری بخشی از محوطه غیر موزه ای اثر فرهنگی و تاریخی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981200/مزایده-یکباب-مغازه-مساحت-2023متر'>مزایده یکباب مغازه مساحت 2023متر  / مزایده,مزایده یکباب مغازه مساحت 2023متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981202/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-160-80متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 160.80متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 160.80متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981204/مزایده-اجاره-سالن-به-متراژ-225-متر-مربع'>مزایده اجاره سالن به متراژ 225 متر مربع / مزایده, مزایده اجاره سالن به متراژ 225 متر مربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981206/مزایده-ششدانگ-ملک-مسکونی-عرصه-160متر'>مزایده ششدانگ ملک مسکونی عرصه 160متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مسکونی عرصه 160متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981210/مزایده-یک-دانگ-از-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-قطعه-هفت-تفکیکی'>مزایده یک دانگ از ششدانگ عرصه و اعیان قطعه هفت تفکیکی / مزایده,مزایده یک دانگ از ششدانگ عرصه و اعیان قطعه هفت تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981213/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-شماره-سی-و-چهار-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شماره سی و چهار فرعی  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شماره سی و چهار فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981215/مزایده-تعداد-4-دستگاه-اتوبوس-درون-شهری'>مزایده تعداد 4 دستگاه اتوبوس درون شهری / آگهی مزایده عمومی,مزایده تعداد 4 دستگاه اتوبوس درون شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981216/مزایده-تعداد-12-دستگاه-کامیون-و-کامیونت'>مزایده تعداد 12 دستگاه کامیون و کامیونت  / آگهی مزایده، مزایده تعداد 12 دستگاه کامیون و کامیونت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981217/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-دو-ثبتی-قم-اسناد-ذمه'>مزایده پلاک ثبتی بخش دو ثبتی قم اسناد ذمه  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش دو ثبتی قم اسناد ذمه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981218/مزایده-اجاره-بیلبورد'>مزایده اجاره بیلبورد / آگهی مزایده,مزایده اجاره بیلبورد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981219/مزایده-سرقفلی-مغازه-مساحت-26-66متر'>مزایده سرقفلی مغازه مساحت 26.66متر / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه مساحت 26.66متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981222/مزایده-یک-دستگاه-چاپ-man-roland'>مزایده یک دستگاه چاپ man roland / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه چاپ man roland</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981223/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-2400متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 2400متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 2400متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981224/مزایده-خط-تولید-یخچال--'>مزایده خط تولید یخچال ... / مزایده عمومی حضوری، مزایده خط تولید یخچال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981225/مزایده-پلاک-ثبتی-1076-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی 1076 نوبت اول  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 1076 نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981226/تجدید-مزایده-فروش-مقدار-350-تن-انواع-آهن-آلات-اسقاط-نوبت-دوم'>تجدید مزایده فروش مقدار 350 تن انواع آهن آلات اسقاط  نوبت دوم  / تجدید آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش مقدار 350 تن انواع آهن آلات اسقاط نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981227/مزایده-عمومی-سازه-های-تبلیغاتی'>مزایده عمومی سازه های تبلیغاتی / آگهی مزایده عمومی, مزایده عمومی سازه های تبلیغاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981228/مزایده-ساختمان-عرصه-50-135متر'>مزایده ساختمان عرصه 50.135متر / مزایده,مزایده ساختمان عرصه 50.135متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981230/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-دو-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه دو تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه دو تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981231/مزایده-تعدادی-کانتینر-12-متری-و-کانکس-6-و-12-متری-مستعمل'>مزایده تعدادی کانتینر 12 متری و کانکس 6 و 12 متری مستعمل / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده تعدادی کانتینر 12 متری و کانکس 6 و 12 متری مستعمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981233/مزایده-ملک-عرصه-390-متر'>مزایده ملک عرصه 390 متر / مزایده,مزایده ملک عرصه 390 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981234/مزایده-سه-دستگاه-خودرو--نوبت-دوم'>مزایده سه دستگاه خودرو - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی، مزایده سه دستگاه خودرو - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981236/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-2701متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 2701متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 2701متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981239/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پراید--نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید - نوبت دوم / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981240/مزایده-فروش-تعداد-5-دستگاه-خودروی-وانت'>مزایده فروش تعداد 5 دستگاه خودروی وانت / آگهی مزایده, مزایده فروش تعداد 5 دستگاه خودروی وانت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981241/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-سیصد-متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت سیصد متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت سیصد متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981243/مزایده-ششدانگ-زمین-خالی-مساحت-112-متر'>مزایده ششدانگ زمین خالی مساحت 112 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین خالی مساحت 112 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981244/مزایده-یک-دانگ-از-ششدانگ-سهام-پمپ-بنزین'>مزایده یک دانگ از ششدانگ سهام پمپ بنزین / مزایده,مزایده یک دانگ از ششدانگ سهام پمپ بنزین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981246/مزایده-ملک-مساحت-صد-و-هشت-متر'>مزایده ملک مساحت صد و هشت متر / مزایده,مزایده ملک مساحت صد و هشت متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981248/مزایده-اقلام-آهنی-و-فلزی'>مزایده اقلام آهنی و فلزی / آگهی مزایده, مزایده اقلام آهنی و فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981249/مزایده-ضایعات-قابهای-کیس-زیر-و-رو-دستگاههای-کارتخوان-بانکی'>مزایده ضایعات قابهای کیس زیر و رو دستگاههای کارتخوان بانکی  / مزایده، مزایده ضایعات قابهای کیس زیر و رو دستگاههای کارتخوان بانکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981250/مزایده-اجاره-آبی-خاکی-باغات-نوبت-دوم-مرحله-دوم'>مزایده اجاره آبی خاکی باغات نوبت دوم مرحله دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره آبی خاکی باغات نوبت دوم مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981251/مزایده-پلاک-ثبتی-25-فرعی-از-1381-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 25 فرعی از 1381 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 25 فرعی از 1381 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981252/مزایده-فروش-جت-پرینتر-صنعتی-و--'>مزایده فروش  جت پرینتر صنعتی  و ... / مزایده, مزایده فروش  جت پرینتر صنعتی  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981254/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-256-51متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 256.51متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 256.51متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981255/تجدید-مزایده-102-289-کیلوگرم-خاویار-دان-رقم-یک-فیل-ماهیان-پرورشی--نوبت-دوم'>تجدید مزایده 102/289 کیلوگرم خاویار دان رقم یک فیل ماهیان پرورشی - نوبت دوم  / مزایده عمومی, تجدید مزایده 102/289 کیلوگرم خاویار دان رقم یک فیل ماهیان پرورشی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981257/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مسکونی-طبقه-دوم-قدمت-ده-سال'>مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی طبقه دوم قدمت ده سال / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی طبقه دوم قدمت ده سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981259/مزایده-سواری-پراید-SX132'>مزایده سواری پراید SX132 / آگهی مزایده, مزایده سواری پراید SX132</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981260/مزایده-ملک-اموال-مشاعی'>مزایده ملک اموال مشاعی / مزایده,مزایده ملک اموال مشاعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981261/مزایده-فروش-13-قلم-کالای-اسقاط-موجود'>مزایده فروش 13 قلم کالای اسقاط موجود / مزایده,مزایده فروش 13 قلم کالای اسقاط موجود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981264/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-سواری-ریو-مدل-1386'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری ریو مدل 1386  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری ریو مدل 1386 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981266/مزایده-یک-دستگاه-موتورسیکلت-کمد-جالباسی--نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه موتورسیکلت، کمد جالباسی... نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول ، مزایده یک دستگاه موتورسیکلت، کمد جالباسی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981268/مزایده-فروش-یکدستگاه-پرینتر-3-کاره-اچ-پی---'>مزایده فروش یکدستگاه پرینتر 3 کاره اچ پی .... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه پرینتر 3 کاره اچ پی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981269/تجدید-مزایده-دو-دستگاه-پیکان-وانت'>تجدید مزایده دو دستگاه پیکان وانت / تجدید مزایده ، مزایده دو دستگاه پیکان وانت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981272/مزایده-فروش-املاک-مازاد-بر-نیاز-استان-خراسان-رضوی'>مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز استان خراسان رضوی  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز استان خراسان رضوی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981274/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-وانت-سواری-پیکان'>مزایده یک دستگاه خودروی وانت سواری پیکان / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی وانت سواری پیکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981276/مزایده-واگذاری-املاک-بصورت-نقد-و-اقساطی'>مزایده واگذاری املاک بصورت نقد و اقساطی / مزایده,مزایده واگذاری املاک بصورت نقد و اقساطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981278/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-سواری-ام-وی-ام-530-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری ام وی ام 530 نوبت دوم / مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری ام وی ام 530 نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981279/اصلاحیه-مزایده-فروش-گوساله-نر-از-شیر-گرفته'>اصلاحیه مزایده فروش گوساله نر از شیر گرفته / اصلاحیه مزایده, مزایده فروش گوساله نر از شیر گرفته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981281/مزایده-یک-قطعه-زمین-فاقد-بنا-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین فاقد بنا نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین فاقد بنا نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981282/مزایده-فروش-2-دستگاه-انواع-خودرو-و---96-9-1'>مزایده فروش 2 دستگاه انواع خودرو و ... 96.9.1 / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش 2 دستگاه انواع خودرو و ...96.9.1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981284/مزایده-خودرو--نوبت-دوم'>مزایده خودرو - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده خودرو - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981285/مزایده-ششدانگ-خانه-عرصه-350-81متر'>مزایده ششدانگ خانه عرصه 350.81متر / مزایده,مزایده ششدانگ خانه عرصه 350.81متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981286/مزایده-فروش-تعداد-95000-عدد-صابون-مدیکر'>مزایده فروش تعداد 95000 عدد صابون مدیکر  / مزایده , مزایده فروش تعداد 95000 عدد صابون مدیکر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981287/مزایده-امور-نگهداری-و-بهره-برداری-جایگاه-cng-مرحله-دوم-نوبت-دوم'>مزایده امور نگهداری و بهره برداری جایگاه cng مرحله دوم نوبت دوم  / مزایده , مزایده امور نگهداری و بهره برداری جایگاه cng مرحله دوم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981289/مزایده-توقیف-پنج-تن-و-هشتصد-کیلوگرم-پلت-چهار-رنگ-sd'>مزایده توقیف پنج تن و هشتصد کیلوگرم پلت چهار رنگ sd / مزایده,مزایده توقیف پنج تن و هشتصد کیلوگرم پلت چهار رنگ sd</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981291/مزایده-اموال-و-اراضی-شامل-باغچه-آبی-و-خرمنگاه-دیم-و-ساختمان'>مزایده اموال و اراضی شامل باغچه آبی و خرمنگاه دیم و ساختمان / مزایده,مزایده اموال و اراضی شامل باغچه آبی و خرمنگاه دیم و ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981292/مزایده-فروش-یکدستگاه-فریزر-صندوقی-و--'>مزایده فروش یکدستگاه فریزر صندوقی و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش یکدستگاه فریزر صندوقی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981294/مزایده-ساختمان-مساحت-یکصد-متر-نوبت-دوم'>مزایده ساختمان مساحت یکصد متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ساختمان مساحت یکصد متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981295/مزایده-فروش-محصول-مرکبات'>مزایده فروش محصول مرکبات  / آگهی مزایده , مزایده فروش محصول مرکبات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981298/مزایده-اجاره-ساختمان-انتشارات'>مزایده اجاره ساختمان انتشارات  / اگهی مزایده , مزایده اجاره ساختمان انتشارات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981299/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-124-56متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان 124.56متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان 124.56متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981301/مزایده-فروش-950-عدد-صندلی-دانشجویی'>مزایده فروش 950 عدد صندلی دانشجویی  / اگهی مزایده , مزایده فروش 950 عدد صندلی دانشجویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981303/مزایده-میز-تحریر-کپسول-خالی-و--'>مزایده میز تحریر- کپسول خالی و... / مزایده,مزایده میز تحریر- کپسول خالی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981304/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-هفده-فرعی-از-3494-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی هفده فرعی از 3494 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی هفده فرعی از 3494 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981305/اگهی-مزایده-اجاره-ساختمان-بوفه'>اگهی مزایده اجاره ساختمان بوفه  / اگهی مزایده , اگهی مزایده اجاره ساختمان بوفه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981309/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-345-60متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 345.60متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 345.60متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981310/مزایده-چهار-دستگاه-خودرو'>مزایده چهار دستگاه خودرو  / اگهی مزایده , مزایده چهار دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981313/مزایده-فروش-خمیر-صابون-کارخانه'>مزایده فروش خمیر صابون کارخانه  / مزایده , مزایده فروش خمیر صابون کارخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981316/مزایده-ساختمان-دو-طبقه-اعیان-242-متر'>مزایده ساختمان دو طبقه اعیان 242 متر / مزایده,مزایده ساختمان دو طبقه اعیان 242 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981318/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-710-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 710 متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 710 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981319/مزایده-میز-اداری'>مزایده میز اداری  / اگهی مزایده ,  میز اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981324/مزایده-مقدار-80-سهم-مشاع-از-240-سهم-ششدانگ-ملک'>مزایده مقدار 80 سهم مشاع از 240 سهم ششدانگ ملک / مزایده,مزایده مقدار 80 سهم مشاع از 240 سهم ششدانگ ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981325/مزایده-یخچال-فریزر'>مزایده یخچال فریزر  / اگهی مزایده , مزایده یخچال فریزر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981331/مزایده-دو-و-نیم-دانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-420-متر'>مزایده دو و نیم دانگ پلاک ثبتی مساحت 420 متر / مزایده,مزایده دو و نیم دانگ پلاک ثبتی مساحت 420 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981333/مزایده-واگذاری-به-صورت-استیجاری-دستگاهها-و-غرفه-های-مستقر-در-شهربازی-و--'>مزایده واگذاری به صورت استیجاری دستگاهها و غرفه های مستقر در شهربازی و ...  / آگهی مزایده، مزایده واگذاری به صورت استیجاری دستگاهها و غرفه های مستقر در شهربازی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981334/مزایده-فروش-تعداد-نوزده-خط-تلفن-همراه'>مزایده فروش تعداد نوزده خط تلفن همراه  / اگهی مزایده , مزایده فروش تعداد نوزده خط تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981339/مزایده-پلاک-630-فرعی'>مزایده پلاک 630 فرعی / مزایده,مزایده پلاک 630 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981340/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-سواری-جیلی-ام-گرند'>مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری جیلی ام گرند / آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول ، مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری جیلی ام گرند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981342/مزایده-فروش-وانت-مزدا-2-کابین--نوبت-دوم'>مزایده فروش وانت مزدا 2 کابین...نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی، مزایده فروش وانت مزدا 2 کابین...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981343/مزایده-چهار-عدد-تانکر-ساخته-شده-از-ورق-آهنی-و--'>مزایده چهار عدد تانکر ساخته شده از ورق آهنی و ...  / آگهی مزایده,مزایده چهار عدد تانکر ساخته شده از ورق آهنی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981345/مزایده-واگذاری-زمین-قطعه-70-از-پلاک-ثبتی-10994'>مزایده واگذاری زمین قطعه 70 از پلاک ثبتی 10994 / مزایده,مزایده واگذاری زمین قطعه 70 از پلاک ثبتی 10994</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981347/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-سواری-جیلی-امگرند'>مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری جیلی امگرند / آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول ، مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری جیلی امگرند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981348/مزایده-جایگاه-CNG--نوبت-دوم'>مزایده جایگاه CNG - نوبت دوم  / مزایده  , مزایده جایگاه CNG  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981350/مزایده-ششدانگ-زمین-بخش-هفت-اهواز'>مزایده ششدانگ زمین بخش هفت اهواز / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بخش هفت اهواز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981355/مزایده-فروش-اقلام-منقول-مازاد-بر-نیاز--نوبت-دوم'>مزایده فروش اقلام منقول مازاد بر نیاز - نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده فروش اقلام منقول مازاد بر نیاز - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981356/مزایده-ششدانگ-ملک-بخش-4-ثبت-ساری'>مزایده ششدانگ ملک بخش 4 ثبت ساری / مزایده,مزایده ششدانگ ملک بخش 4 ثبت ساری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981359/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-222-5متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 222.5متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 222.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981360/مزایده-دستگاه-سواری-ال-90'>مزایده دستگاه سواری ال 90 / اگهی مزایده , مزایده دستگاه سواری ال 90</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981361/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-ریو'>مزایده فروش یک دستگاه خودرو ریو / آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول ، مزایده فروش یک دستگاه خودرو ریو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981366/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مسکونی-عرصه-252-متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی عرصه 252 متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی عرصه 252 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981369/اگهی-مزایده-باسکول-جاده-ای'>اگهی مزایده باسکول جاده ای  / اگهی مزایده , اگهی مزایده باسکول جاده ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981371/مزایده-ششدانگ-زمین-شالیزاری-1200متر'>مزایده ششدانگ زمین شالیزاری 1200متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین شالیزاری 1200متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981374/مزایده-اقلام-ماشین-آلات-و-تجهیزات-مازاد-مستعمل'>مزایده اقلام ماشین آلات و تجهیزات مازاد مستعمل  / مزایده اقلام ماشین آلات و تجهیزات مازاد مستعمل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981376/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-مساحت-73-2متر'>مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی مساحت 73.2متر  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی مساحت 73.2متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981380/مزایده-خودرو-مینی-بوس-کارسان'>مزایده خودرو مینی بوس کارسان / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده خودرو مینی بوس کارسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981381/مزایده-پلاک-ثبتی-1569-و-1570-بخش-02-همدان'>مزایده پلاک ثبتی 1569 و 1570 بخش 02 همدان / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 1569 و 1570 بخش 02 همدان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981383/مزایده-فروش-یک-دستگاه-پراید'>مزایده فروش یک دستگاه پراید  / مزایده،مزایده فروش یک دستگاه پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981385/مزایده-سرقفلی-دو-باب-مغازه-نوبت-اول'>مزایده سرقفلی دو باب مغازه نوبت اول / مزایده,مزایده سرقفلی دو باب مغازه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981386/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-74-63متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 74.63متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 74.63متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981391/مزایده-عملیات-بهره-برداری'>مزایده عملیات بهره برداری  / آگهی مزایده عمومی , مزایده عملیات بهره برداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981392/مزایده-ملک-با-قدمت-ده-ساله-نوبت-اول'>مزایده ملک با قدمت ده ساله نوبت اول / مزایده,مزایده ملک با قدمت ده ساله نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981395/آگهی-فراخوان-مزایده-عمومی-واگذاری-فروشگاه-لوازم-ایمنی'>آگهی فراخوان مزایده عمومی واگذاری  فروشگاه لوازم ایمنی / آگهی فراخوان مزایده عمومی،آگهی فراخوان مزایده عمومی واگذاری  فروشگاه لوازم ایمنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981396/مزایده-پلاک-853-اصلی-بخش-شهر-تربت-حیدریه'>مزایده پلاک 853 اصلی بخش شهر تربت حیدریه  / مزایده,مزایده پلاک 853 اصلی بخش شهر تربت حیدریه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981397/مزایده-یک-دستگاه-مینی-بوس-فیات'>مزایده یک دستگاه مینی بوس فیات  / مزایده, مزایده یک دستگاه مینی بوس فیات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981399/مزایده-دو-رشته-خط-تلفن-همراه'>مزایده دو رشته خط تلفن همراه  / مزایده,مزایده دو رشته خط تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981400/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-بخش-یک-تربت-حیدریه'>مزایده ششدانگ یکباب منزل بخش یک تربت حیدریه / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل بخش یک تربت حیدریه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981402/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مسکونی-86-02متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی 86.02متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی 86.02متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981403/مزایده-یک-دستگاه-موتور-برق-دیزل'>مزایده یک دستگاه موتور برق دیزل  / مزایده,مزایده یک دستگاه موتور برق دیزل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981405/مزایده-تلفن-همراه-به-شماره-09126983986'>مزایده تلفن همراه به شماره 09126983986 / مزایده,مزایده تلفن همراه به شماره 09126983986</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981406/مزایده-سه-باب-منزل-مسکونی-اموال-غیرمنقول'>مزایده سه باب منزل مسکونی اموال غیرمنقول  / مزایده,مزایده سه باب منزل مسکونی اموال غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981408/مزایده-فروش-2-دستگاه-خودرو-پراید-سواری-و-1-دستگاه-مزدا-دوکابین-نوبت-دوم'>مزایده  فروش 2 دستگاه خودرو پراید سواری و 1 دستگاه مزدا دوکابین نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده  فروش 2 دستگاه خودرو پراید سواری و 1 دستگاه مزدا دوکابین نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981411/مزایده-آپارتمان-مساحت-77-5متر'>مزایده آپارتمان مساحت 77.5متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 77.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981414/مزایده-اموال-غیرمنقول-شامل-زمین-آبی-و-دیم'>مزایده اموال غیرمنقول شامل زمین آبی و دیم  / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول شامل زمین آبی و دیم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981419/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-386متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 386متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 386متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981420/مزایده-اجاره-1-باب-مغازه-به-متراژ-72-متر-مربع'>مزایده اجاره  1 باب مغازه به متراژ 72 متر مربع  / آگهی مزایده,مزایده اجاره  1 باب مغازه به متراژ 72 متر مربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981421/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-بخش-14-مراغه'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی بخش 14 مراغه  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی بخش 14 مراغه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981423/مزایده-اجاره-نهالستان'>مزایده اجاره نهالستان  / اگهی مزایده , مزایده اجاره نهالستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981425/مزایده-واگذاری-به-اجاره-دو-باب-ساختمان-مسکونی-آموزشی'>مزایده واگذاری به اجاره دو باب ساختمان مسکونی- آموزشی / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری به اجاره دو باب ساختمان مسکونی- آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981426/اصلاحیه-مزایده-شششدانگ-اعیان-آپارتمان-بخش-نه-مشهد'>اصلاحیه مزایده شششدانگ اعیان آپارتمان بخش نه مشهد / اصلاحیه مزایده,مزایده شششدانگ اعیان آپارتمان بخش نه مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981428/مزایده-سه-دستگاه-خودروی-فرسوده'>مزایده سه دستگاه خودروی فرسوده  / مزایده, مزایده سه دستگاه خودروی فرسوده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981429/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-اموال-منقول-غیرمنقول'>مزایده ششدانگ آپارتمان اموال منقول غیرمنقول  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان اموال منقول غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981430/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-54-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 54 متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 54 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981431/مزایده-1-5-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-سرقفلی-مغازه-بخش-هشت'>مزایده 1.5 دانگ مشاع از ششدانگ سرقفلی مغازه بخش هشت / مزایده,مزایده 1.5 دانگ مشاع از ششدانگ سرقفلی مغازه بخش هشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981432/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-96-20متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 96.20متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 96.20متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981433/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-هفت-فرعی-بخش-پنج'>مزایده پلاک ثبتی شماره هفت فرعی بخش پنج  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره هفت فرعی بخش پنج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981434/مزایده-غرفه-پارک-کوثر'>مزایده غرفه پارک کوثر  / مزایده ، مزایده غرفه پارک کوثر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981435/مزایده-یک-دستگاه-دنا-مدل-95'>مزایده یک دستگاه دنا مدل 95 / مزایده, مزایده یک دستگاه دنا مدل 95</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981436/مزایده-آپارتمان-پلاک-ثبتی-2691-فرعی-بخش-یازده'>مزایده آپارتمان پلاک ثبتی 2691 فرعی بخش یازده  / مزایده,مزایده آپارتمان پلاک ثبتی 2691 فرعی بخش یازده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981437/مزایده-یک-دستگاه-تراکتور-رومانی-مدل-1365'>مزایده یک دستگاه تراکتور رومانی مدل 1365 / مزایده, مزایده یک دستگاه تراکتور رومانی مدل 1365</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981438/مزایده-آپارتمان-مساحت-70-12متر'>مزایده آپارتمان مساحت 70.12متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 70.12متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981439/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-526-فرعی-بخش-ده-تهران'>مزایده پلاک ثبتی شماره 526 فرعی بخش ده تهران  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 526 فرعی بخش ده تهران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981440/مزایده-پذیرایی--آشپزخانه-و-سلف-سرویس-مرکز-آموزشی-و-رفاهی--'>مزایده پذیرایی ، آشپزخانه و سلف سرویس مرکز آموزشی و رفاهی ... / مزایده پذیرایی ، آشپزخانه و سلف سرویس مرکز آموزشی و رفاهی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981441/مزایده-پلاک-ثبتی-47-فرعی-از-1799-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 47 فرعی از 1799 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 47 فرعی از 1799 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981442/مزایده-انواع-بلبرینگ-و-قطعات-مرتبط'>مزایده انواع بلبرینگ و قطعات مرتبط / آگهی مزایده, مزایده انواع بلبرینگ و قطعات مرتبط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981443/مزایده-واگذاری-مغازه-تجاری-چادوردوزی-برزنت-ساحل--'>مزایده واگذاری مغازه تجاری چادوردوزی برزنت ساحل... / مزایده عمومیف مزایده واگذاری مغازه تجاری چادوردوزی برزنت ساحل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981444/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-500-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 500 متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 500 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981445/مزایده-اجاره-یک-باب-ساختمان-به-متراژ-500-متر-مربع'>مزایده اجاره یک باب ساختمان به متراژ 500 متر مربع / مزایده, مزایده اجاره یک باب ساختمان به متراژ 500 متر مربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981446/مزایده-فروش-ماشین-آلات'>مزایده فروش ماشین آلات / آگهی مزایده, مزایده فروش ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981449/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-655-50متر'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 655.50متر  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 655.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981450/مزایده-360808-کیلوگرم-ضایعات-آهن-مختلف'>مزایده 360808 کیلوگرم ضایعات آهن مختلف  / مزایده  , مزایده 360808 کیلوگرم ضایعات آهن مختلف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981451/مزایده-فرش-پرینتر-و--'>مزایده فرش- پرینتر و ... / مزایده, مزایده فرش- پرینتر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981453/مزایده-ششدانگ-پلاکهای-1703-و-1704-و-1705-رهنی'>مزایده ششدانگ پلاکهای 1703 و 1704 و 1705 رهنی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاکهای 1703 و 1704 و 1705 رهنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981454/مزایده-تعداد-7-دستگاه-خودرو-سبک--'>مزایده تعداد 7 دستگاه خودرو سبک... / آگهی مزایده عمومی، مزایده تعداد 7 دستگاه خودرو سبک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981455/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-زمین-خانه-سرا-نوبت-اول'>مزایده دو دانگ مشاع از زمین خانه سرا نوبت اول / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از زمین خانه سرا نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981456/مزایده-ششدانگ-فروند-شناور-باری'>مزایده ششدانگ فروند شناور باری  / مزایده,مزایده ششدانگ فروند شناور باری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981457/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-خانه-مساحت-310-متر'>مزایده سه دانگ مشاع از خانه مساحت 310 متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از خانه مساحت 310 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981458/فراخوان-اجاره-استخرهای-ممتاز-مجموعه-اریکه-ایرانیان-کلیه-سالن-ها--'>فراخوان اجاره استخرهای ممتاز مجموعه اریکه ایرانیان، کلیه سالن ها... / فراخوان اجاره، فراخوان اجاره استخرهای ممتاز مجموعه اریکه ایرانیان، کلیه سالن ها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981459/مزایده-بهره-برداری-و-مدیریت-کشتارگاه-دام--'>مزایده بهره برداری و مدیریت کشتارگاه دام ... / مزایده, مزایده بهره برداری و مدیریت کشتارگاه دام ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981460/مزایده-ساختمان-مسکونی-مساحت-زیربنا-90-متر'>مزایده ساختمان مسکونی مساحت زیربنا 90 متر  / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی مساحت زیربنا 90 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981462/مزایده-پلاک-ثبتی-112-520-بمساحت-324-مترمربع'>مزایده پلاک ثبتی 112/520 بمساحت 324 مترمربع / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 112/520 بمساحت 324 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981463/مزایده-ششدانگ-خانه-فاقد-سند-ثبتی'>مزایده ششدانگ خانه فاقد سند ثبتی / مزایده,مزایده ششدانگ خانه فاقد سند ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981464/فراخوان-واگذاری-موقت-حق-بهره-برداری-از-اماکن'> فراخوان واگذاری موقت حق بهره برداری از اماکن / آگهی فراخوان مزایده , فراخوان واگذاری موقت حق بهره برداری از اماکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981465/مزایده-اجاره-دو-باب-مغازه-مجتمع-خدماتی-رفاهی'>مزایده اجاره دو باب مغازه مجتمع خدماتی رفاهی / مزایده, مزایده اجاره دو باب مغازه مجتمع خدماتی رفاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981466/مزایده-ششدانگ-شرکت-سامان-نوش'>مزایده ششدانگ شرکت سامان نوش / مزایده,مزایده ششدانگ شرکت سامان نوش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981467/مزایده-یک-دستگاه-آپارتمان'>مزایده یک دستگاه آپارتمان  / مزایده,مزایده یک دستگاه آپارتمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981468/مزایده-یک-باب-آپارتمان'>مزایده یک باب آپارتمان  / مزایده,مزایده یک باب آپارتمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981469/اگهی-مزایده-خودرو-از-نوع-سواری-آردی'>اگهی مزایده خودرو از نوع سواری آردی  / اگهی مزایده , اگهی مزایده خودرو از نوع سواری آردی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981470/مزایده-منزل-مسکونی-بخش-نه-مشهد'>مزایده منزل مسکونی بخش نه مشهد  / مزایده,مزایده منزل مسکونی بخش نه مشهد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981471/مزایده-واگذاری-غرفه-انبار-مرکزی'>مزایده واگذاری غرفه انبار مرکزی / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری غرفه انبار مرکزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981472/مزایده-یک-واحد-گاوداری'>مزایده یک واحد گاوداری  / مزایده,مزایده یک واحد گاوداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981474/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-بخش-ده-مشهد'>مزایده ششدانگ آپارتمان بخش ده مشهد / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان بخش ده مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981475/مزایده-اجاره-ساختمان-شش-ضلعی-واقع-در-پارک-ساحلی'>مزایده اجاره ساختمان شش ضلعی واقع در پارک ساحلی / مزایده, مزایده اجاره ساختمان شش ضلعی واقع در پارک ساحلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981476/مزایده-خودروی-سواری-سمند-سورن'>مزایده خودروی سواری سمند سورن  / اگهی مزایده , مزایده خودروی سواری سمند سورن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981477/مزایده-2-دانگ-و-613-3-هزارم-یک-دانگ-مشاع'>مزایده 2 دانگ و 613/3 هزارم یک دانگ مشاع  / مزایده,مزایده 2 دانگ و 613/3 هزارم یک دانگ مشاع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981479/فراخوان-داروخانه-بستری-و-سرپایی-شبانه-روزی-بیمارستان-قمر-بنی-هاشم'>فراخوان داروخانه بستری و سرپایی شبانه روزی بیمارستان قمر بنی هاشم  / آگهی فراخوان استعلام عمومی,فراخوان داروخانه بستری و سرپایی شبانه روزی بیمارستان قمر بنی هاشم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981480/مزایده-ملک-مزروعی-بخش-سه-نوبت-اول'>مزایده ملک مزروعی بخش سه نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مزروعی بخش سه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981481/اگهی-مزایده-مایع-ظرفشویی'>اگهی مزایده مایع ظرفشویی / اگهی مزایده , اگهی مزایده مایع ظرفشویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981482/مزایده-یک-باب-آپارتمان-به-مساحت-97-65-مترمربع'>مزایده یک باب آپارتمان به مساحت 97/65 مترمربع / مزایده,مزایده یک باب آپارتمان به مساحت 97/65 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981483/مزایده-فروش-یک-دستگاه-پژو-405-با-کاربری-و-پلاک-تاکسی'>مزایده فروش یک دستگاه پژو 405 با کاربری و پلاک تاکسی / اگهی مزایده، مزایده فروش یک دستگاه پژو 405 با کاربری و پلاک تاکسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981484/مزایده-یک-قطعه-زمین-خانه-سرا-مسکونی-سیصد-متر'>مزایده یک قطعه زمین خانه سرا مسکونی سیصد متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین خانه سرا مسکونی سیصد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981485/مزایده-واگذاری-به-اجاره-مکان-واحد-چاپ-و-تکثیر'>مزایده واگذاری به اجاره  مکان واحد چاپ و تکثیر / مزایده, مزایده واگذاری به اجاره  مکان واحد چاپ و تکثیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981486/مزایده-4-دانگ-و-381-6-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-شش-دانگ'>مزایده 4 دانگ و 381/6 هزارم یک دانگ مشاع از شش دانگ / مزایده,مزایده 4 دانگ و 381/6 هزارم یک دانگ مشاع از شش دانگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981487/اگهی-مزایده-کنتور-ورگولاتور'>اگهی مزایده کنتور ورگولاتور  / اگهی مزایده , اگهی مزایده کنتور ورگولاتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981488/مزایده-واگذاری-غرفه-رستوران--'>مزایده واگذاری غرفه رستوران... / آگهی مزایده عمومی، مزایده واگذاری غرفه رستوران...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981489/مزایده-اموال-اسقاط-و-مازاد-برنیاز-و-آهن-آلات-و--تجدید-نوبت-دوم'>مزایده اموال اسقاط و مازاد برنیاز و آهن آلات و...تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده عمومی, مزایده اموال اسقاط و مازاد برنیاز و آهن آلات و...تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981490/مزایده-یکباب-مغازه-تجاری-بمساحت-26-1-مترمربع'>مزایده یکباب مغازه تجاری بمساحت 26/1 مترمربع / مزایده,مزایده یکباب مغازه تجاری بمساحت 26/1 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981492/مزایده-پلاک-ثبتی-سه-فرعی-بخش-یازده'>مزایده پلاک ثبتی سه فرعی بخش یازده / مزایده,مزایده پلاک ثبتی سه فرعی بخش یازده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981493/مزایده-ملک-به-متراژ-201-5-متر'>مزایده ملک به متراژ 201/5 متر / مزایده,مزایده ملک به متراژ 201/5 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981494/مزایده-ملک-مشاع-به-پلاک-ثبتی-2816-فرعی'>مزایده ملک مشاع به پلاک ثبتی 2816 فرعی / مزایده,مزایده ملک مشاع به پلاک ثبتی 2816 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981495/مزایده-وانت-پیکان-سفید'>مزایده وانت پیکان سفید  / اگهی مزایده , مزایده وانت پیکان سفید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981497/مزایده-فروش-ملک-پلاک-ثبتی-4174'>مزایده فروش ملک پلاک ثبتی 4174 / مزایده,مزایده فروش ملک پلاک ثبتی 4174</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981498/مزایده-خط-تلفن-همراه'>مزایده خط تلفن همراه / مزایده, مزایده خط تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981499/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-مغازه-63-متر'>مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ مغازه 63 متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ مغازه 63 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981500/مزایده-دستگاه-خودروی-پژو-405'>مزایده دستگاه خودروی پژو 405  / اگهی مزایده , مزایده دستگاه خودروی پژو 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981501/مزایده-ملک-مساحت-1216-55متر'>مزایده ملک مساحت 1216.55متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت 1216.55متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981502/مزایده-ملک-به-متراژ-293-مترمربع'>مزایده ملک به متراژ 293 مترمربع  / مزایده,مزایده ملک به متراژ 293 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981503/مزایده-بهره-برداری-از-تعدادی-غرف'>مزایده بهره برداری از تعدادی غرف / آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری از تعدادی غرف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981505/مزایده-ششدانگ-ملک-و-باغ-و-اراضی-مزروعی-مشاع'>مزایده ششدانگ ملک و باغ و اراضی مزروعی مشاع / مزایده,مزایده ششدانگ ملک و باغ و اراضی مزروعی مشاع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981506/مزایده-دستگاه-پرکن-دوغ'>مزایده دستگاه پرکن دوغ / اگهی مزایده , مزایده دستگاه پرکن دوغ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981509/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-مشتمل-بر-یکباب-مغازه'>مزایده ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر یکباب مغازه / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر یکباب مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981510/تجدید-مزایده-انتشارات-دانشجویی'>تجدید مزایده انتشارات دانشجویی / آگهی تجدید مزایده عمومیف تجدید مزایده انتشارات دانشجویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981511/مزایده-منزل-مسکونی-بخش-دو-غیرمنقول'>مزایده منزل مسکونی بخش دو غیرمنقول / مزایده,مزایده منزل مسکونی بخش دو غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981512/مزایده-اجاره-باغ-زیتون'>مزایده اجاره باغ زیتون / مزایده,مزایده اجاره باغ زیتون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981513/مزایده-قطعه-شالیزاری--یک-باب-خانه-به-مساحت-85-مترمربع'>مزایده قطعه شالیزاری ، یک باب خانه به مساحت 85 مترمربع  / مزایده,مزایده قطعه شالیزاری ، یک باب خانه به مساحت 85 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981514/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-197-فرعی-بخش-یک'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 197 فرعی بخش یک / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 197 فرعی بخش یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981515/مزایده-بهره-برداری-از-تعدادی-غرف'>مزایده بهره برداری از تعدادی غرف / آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری از تعدادی غرف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981516/مزایده-ششدانگ-پلاک-1844-با-قدمت-15-سال'>مزایده ششدانگ پلاک 1844 با قدمت 15 سال / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 1844 با قدمت 15 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981518/مزایده-دوباب-مغازه-واقع-در-بازار'>مزایده دوباب مغازه واقع در بازار / مزایده,مزایده دوباب مغازه واقع در بازار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981520/مزایده-واگذاری-فروشگاه-کتاب-و-محصولات-فرهنگی'>مزایده واگذاری فروشگاه کتاب و محصولات فرهنگی  / آگهی مناقصه و مزایده , مزایده واگذاری فروشگاه کتاب و محصولات فرهنگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981521/مزایده-فروش-یک-واحد-پنت-هوس-مساحت-270متر'>مزایده فروش یک واحد پنت هوس مساحت 270متر  / مزایده,مزایده فروش یک واحد پنت هوس مساحت 270متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981522/مزایده-غرفه-خوابگاه-و--'>مزایده غرفه خوابگاه و ... / مزایده ,مزایده غرفه خوابگاه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981523/مزایده-اراضی-دیم-روستای-مشهد-بیلو-کامفیروز'> مزایده اراضی دیم روستای مشهد بیلو کامفیروز / آگهی مزایده،  مزایده اراضی دیم روستای مشهد بیلو کامفیروز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981525/مزایده-اراضی-آبی-و-دیم-مرحله-اول'>مزایده اراضی آبی و دیم مرحله اول  / مزایده,مزایده اراضی آبی و دیم مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981526/مزایده-تعداد-43-دستگاه-سندار-و-اوراقی--'>مزایده تعداد 43 دستگاه سندار و اوراقی... / آگهی مزایده، مزایده تعداد 43 دستگاه سندار و اوراقی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981527/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-بخش-4-شیراز-مرحله-اول'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی بخش 4 شیراز مرحله اول  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی بخش 4 شیراز مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981528/مزایده-فروش-13-قطعه-زمین-زراعی-و-5-قطعه-محوطه-باغ'>مزایده فروش 13 قطعه زمین زراعی و 5 قطعه محوطه باغ  / مزایده,مزایده فروش 13 قطعه زمین زراعی و 5 قطعه محوطه باغ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981529/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-370-70متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 370.70متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 370.70متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981530/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-ال-90-به-رنگ-نقره-ای'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری ال 90 به رنگ نقره ای / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سواری ال 90 به رنگ نقره ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981533/مزایده-زمین-مساحت-صد-و-بیست-متر-بخش-هفت'>مزایده زمین مساحت صد و بیست متر بخش هفت  / مزایده,مزایده زمین مساحت صد و بیست متر بخش هفت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981534/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-1430-فرعی-به-مساحت-430-مترمربع'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1430 فرعی به مساحت 430 مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1430 فرعی به مساحت 430 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981535/مزایده-ساختمان-مسکونی-مساحت-83-متر'>مزایده ساختمان مسکونی مساحت 83 متر / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی مساحت 83 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981537/مزایده-یک-خط-تلفن'>مزایده یک خط تلفن  / مزایده ,مزایده یک خط تلفن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981539/تجدید-مزایده-غرفه-سوپرمارکت'>تجدید مزایده غرفه سوپرمارکت / آگهی تجدید مزایده, تجدید مزایده غرفه سوپرمارکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981540/مزایده-مکان-تحت-پوشش-جهت-توسعه-بخش-خدمات-تخصصی-دندانپزشکی--96-09-01'>مزایده مکان تحت پوشش جهت توسعه بخش خدمات تخصصی دندانپزشکی - 96.09.01 / آگهی مزایده ، مزایده مکان تحت پوشش جهت توسعه بخش خدمات تخصصی دندانپزشکی - 96.09.01</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981542/مزایده-پنج-و-یک-سوم-شعیر-مالکیت-خودکار-قریه-آسیاب-نوبت-اول'>مزایده پنج و یک سوم شعیر مالکیت خودکار قریه آسیاب نوبت اول / مزایده,مزایده پنج و یک سوم شعیر مالکیت خودکار قریه آسیاب نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981543/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پژو-405-مدل-1388'>مزایده یک دستگاه سواری پژو 405 مدل 1388 / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه سواری پژو 405 مدل 1388</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981544/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-353-متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 353 متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 353 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981548/مزایده-فروش-املاک-مسکونی-و-تجاری-تجدید'>مزایده فروش املاک مسکونی و تجاری تجدید / مزایده,مزایده فروش املاک مسکونی و تجاری تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981549/مزایده-فروش-12-دستگاه-خودروی-سواری--نوبت-دوم'>مزایده فروش 12 دستگاه خودروی سواری   نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش 12 دستگاه خودروی سواری   نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981550/مزایده-اجاره-قسمتی-از-فضای-بیرونی-پایانه-مسافربری-جهت-استقرار-آژانس-تلفنی'>مزایده اجاره قسمتی از فضای بیرونی پایانه مسافربری جهت استقرار آژانس تلفنی / مزایده, مزایده اجاره قسمتی از فضای بیرونی پایانه مسافربری جهت استقرار آژانس تلفنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981551/مزایده-فروش-دو-قطعه-زمین-210-و-130-متر'>مزایده فروش دو قطعه زمین 210 و 130 متر  / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین 210 و 130 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981554/مزایده-جمع-آوری-پسماندهای-خشک-قابل-بازیافت-نوبت-دوم'>مزایده جمع آوری پسماندهای خشک قابل بازیافت  نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده جمع آوری پسماندهای خشک قابل بازیافت   نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981556/مزایده-کارخانه-بسته-بندی-و-سوت-ماهی-و-میگو'>مزایده کارخانه بسته بندی و سوت ماهی و میگو / مزایده ,مزایده کارخانه بسته بندی و سوت ماهی و میگو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981557/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-83-55متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 83.55متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 83.55متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981563/مزایده-فروش-ساختمان-دو-طبقه'>مزایده فروش ساختمان دو طبقه  / مزایده,مزایده فروش ساختمان دو طبقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981566/مزایده-ملک-مسکونی-مساحت-250-54متر'>مزایده ملک مسکونی مساحت 250.54متر  / مزایده,مزایده ملک مسکونی مساحت 250.54متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981568/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پراید-سفید-روغنی'>مزایده یک دستگاه سواری پراید سفید روغنی  / مزایده,مزایده یک دستگاه سواری پراید سفید روغنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981571/مزایده-واحد-تجاری-مساحت-7-50متر'>مزایده واحد تجاری مساحت 7.50متر  / مزایده,مزایده واحد تجاری مساحت 7.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981572/مزایده-قطعه-زمینی-به-مساحت-12-5-مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده قطعه زمینی به مساحت 12.5 مترمربع  نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده  قطعه زمینی به مساحت 12.5 مترمربع  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981574/مزایده-واگذاری-امتیاز-سرقفلی-و-امتیاز-بهره-برداری-موقت-تعدادی-از-غرف-بازارچه-ها'>مزایده واگذاری  امتیاز سرقفلی و امتیاز بهره برداری موقت تعدادی از غرف بازارچه ها / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری  امتیاز سرقفلی و امتیاز بهره برداری موقت تعدادی از غرف بازارچه ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981576/مزایده-30-تن-فروش-هیزم-درختان-صنوبر'>مزایده 30 تن فروش هیزم درختان صنوبر / مزایده, مزایده 30 تن فروش هیزم درختان صنوبر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981577/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-253-متر-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی مساحت 253 متر نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 253 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981581/تجدید-مزایده-اجاره-غرفه-های-مجتمع-ورزشی-و-آموزشی-محمود-آباد'>تجدید مزایده اجاره غرفه های مجتمع ورزشی و آموزشی محمود آباد / آگهی مزایده , مزایده اجاره غرفه های مجتمع ورزشی و آموزشی محمود آباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981583/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مسکونی-عرصه-سیصد-متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی عرصه سیصد متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی عرصه سیصد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981587/مزایده-پلاک-ثبتی-54-فرعی-بخش-سه-مهدیشهر'>مزایده پلاک ثبتی 54 فرعی بخش سه مهدیشهر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 54 فرعی بخش سه مهدیشهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981590/مزایده-ملک-عرصه-و-اعیان-با-بنای-احداثی-319-42-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک عرصه و اعیان با بنای احداثی 319.42 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک عرصه و اعیان با بنای احداثی 319.42 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981592/مزایده-اجاره-یک-واحد-فروشگاه-مواد-غذایی'>مزایده اجاره یک واحد فروشگاه مواد غذایی / مزایده, مزایده اجاره یک واحد فروشگاه مواد غذایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981593/مزایده-دو-قطعه-زمین-زراعی-نوبت-اول'>مزایده دو قطعه زمین زراعی نوبت اول / مزایده,مزایده دو قطعه زمین زراعی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981594/مزایده-اجاره-آب-بندان-اترا'> مزایده اجاره آب بندان اترا  / آگهی مزایده,  مزایده اجاره آب بندان اترا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981595/اصلاحیه-مزایده-سواری-پژو-مدل-1383-به-رنگ-مشکی'>اصلاحیه مزایده سواری پژو مدل 1383 به رنگ مشکی / اصلاحیه مزایده, مزایده سواری پژو مدل 1383 به رنگ مشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981596/مزایده-سه-دانگ-آپارتمان-مسکونی-بخش-15-تبریز'>مزایده سه دانگ آپارتمان مسکونی بخش 15 تبریز / مزایده,مزایده سه دانگ آپارتمان مسکونی بخش 15 تبریز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981597/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-سواری-پراید-جی-تی-ایکس-آی'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری پراید جی تی ایکس آی / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری پراید جی تی ایکس آی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981601/مزایده-واگذاری-غرفه-های-بازار-روز--نوبت-هفتم'>مزایده واگذاری غرفه های بازار روز - نوبت هفتم / آگهی مزایده , مزایده واگذاری غرفه های بازار روز - نوبت هفتم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981602/مزایده-سلف-سرویس'>مزایده سلف سرویس / مناقصه , مزایده سلف سرویس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981603/مزایده-ششدانگ-زمین-کاربری-تجاری-مسکونی-3685متر'>مزایده ششدانگ زمین کاربری تجاری مسکونی 3685متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین کاربری تجاری مسکونی 3685متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981604/آگهی-مزایده-اجاره-ی-غرفه-ی-نانوایی'>آگهی مزایده اجاره ی غرفه ی نانوایی / آگهی مزایده , آگهی مزایده اجاره ی غرفه ی نانوایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981606/مزایده-یکباب-خانه-با-سند-عادی-وسعت-153-متر'>مزایده یکباب خانه با سند عادی وسعت 153 متر / مزایده,مزایده یکباب خانه با سند عادی وسعت 153 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981608/مزایده-اجاره-ساختمان-آتش-نشانی'>مزایده اجاره ساختمان  آتش نشانی / اگهی مزایده , مزایده اجاره ساختمان  آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981609/مزایده-فروش-تعداد-شش-قطعه-از-املاک-کاربری-مسکونی'>مزایده فروش تعداد شش قطعه از املاک کاربری مسکونی  / مزایده,مزایده فروش تعداد شش قطعه از املاک کاربری مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981611/مزایده-واگذاری-پارکینگ-جنب-جایگاه-CNG-نوبت-پنجم'>مزایده واگذاری پارکینگ جنب جایگاه CNG نوبت پنجم  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری پارکینگ جنب جایگاه CNG نوبت پنجم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981612/مزایده-فروش-ملک-ویلایی-عرصه-302-31متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش ملک ویلایی عرصه 302.31متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش ملک ویلایی عرصه 302.31متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981614/مزایده-29-231-متر-مکعب-از-گرده-بینه-های-راش--'>مزایده 29/231 متر مکعب از گرده بینه های راش ... / مزایده, مزایده 29/231 متر مکعب از گرده بینه های راش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981615/مزایده-فلزات-اسقاطی-و--'>مزایده فلزات اسقاطی و ... / مزایده ,مزایده فلزات اسقاطی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981616/مزایده-اجاره-یک-مورد-املاک'>مزایده اجاره یک مورد املاک  / اگهی حراج , مزایده اجاره یک مورد املاک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981617/آگهی-مزایده-فروش-بیل-بگهولودر'>آگهی مزایده فروش بیل بگهولودر  / مزایده، آگهی مزایده فروش بیل بگهولودر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981618/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-168-متر-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی مساحت 168 متر نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 168 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981619/مزایده-دو-دستگاه-خودرو-سمند'>مزایده دو دستگاه خودرو سمند / مزایده, مزایده دو دستگاه خودرو سمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981620/مزایده-ملک-مساحت-2223-85-متر-نوبت-سوم'>مزایده ملک مساحت 2223.85 متر نوبت سوم / مزایده,مزایده ملک مساحت 2223.85 متر نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981622/مزایده-املاک-با-کاربری-مسکونی-و-تجاری'>مزایده املاک با کاربری مسکونی و تجاری / مزایده,مزایده املاک با کاربری مسکونی و تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981624/مزایده-بهره-برداری-از-منافع-7-باب-از-غرف-تجاری-و-خدماتی-و-کیوسک-تنقلات--'>مزایده بهره برداری از منافع 7 باب از غرف تجاری و خدماتی و کیوسک تنقلات... / آگهی مزایده عمومی, مزایده بهره برداری از منافع 7 باب از غرف تجاری و خدماتی و کیوسک تنقلات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981625/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-187-50متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 187.50متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 187.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981626/مزایده-فروش-املاک-با-کاربری-مسکونی-و-باغ'>مزایده فروش املاک با کاربری مسکونی و باغ  / مزایده,مزایده فروش املاک با کاربری مسکونی و باغ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981629/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-دو-زنجان-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی بخش دو زنجان نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش دو زنجان نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981630/مزایده-فروش-5-آپارتمان-نویت-دوم'>مزایده فروش 5 آپارتمان  نویت دوم  / مزایده,مزایده فروش 5 آپارتمان  نویت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981631/مزایده-فروش-دام'>مزایده فروش دام  / آگهی مزایده,مزایده فروش دام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981632/مزایده-اجاره-مهمانسرا'>مزایده اجاره مهمانسرا / مزایده, مزایده اجاره مهمانسرا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981633/مزایده-فروش-یک-قطعه-باغشهر'>مزایده فروش یک قطعه باغشهر / مزایده,مزایده فروش یک قطعه باغشهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981634/مزایده-یکباب-آپارتمان-بمساحت-75-مترمربع'>مزایده یکباب آپارتمان بمساحت 75 مترمربع / مزایده,مزایده یکباب آپارتمان بمساحت 75 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981636/مزایده-ملک-عرصه-582-متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک عرصه 582 متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک عرصه 582 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981637/مزایده-یک-دستگاه-اتوبوس-درونشهری'>مزایده یک دستگاه اتوبوس درونشهری / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه اتوبوس درونشهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981640/مزایده-یکباب-مغازه-تجاری-به-مساحت-19-34-مترمربع'>مزایده یکباب مغازه تجاری به مساحت 19/34 مترمربع / مزایده,مزایده یکباب مغازه تجاری به مساحت 19/34 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981641/مزایده-ششدانگ-ملک-مساحت-91-335متر'>مزایده ششدانگ ملک مساحت 91.335متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مساحت 91.335متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981642/مزایده-اجاره-اراضی-مزرعه-چاپ-دوم'>مزایده اجاره اراضی مزرعه- چاپ دوم  / مزایده, مزایده اجاره اراضی مزرعه - چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981643/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-متراژ-80-مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین به متراژ 80 مترمربع  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به متراژ 80 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981644/مزایده-فروش-یکدستگاه-لودر-چرخ-لاستیکی-ZL50EXK-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه لودر چرخ لاستیکی ZL50EXK- نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش یکدستگاه لودر چرخ لاستیکی ZL50EXK- نوبت  دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981645/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-صد-و-شصت-متر'>مزایده ملک مساحت عرصه صد و شصت متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه صد و شصت متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981647/مزایده-ششدانگ-زمین-80-مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ زمین 80 مترمربع  نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین 80 مترمربع  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981649/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-1389-فرعی-نوبت-اول'>مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی 1389 فرعی نوبت اول  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی 1389 فرعی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981650/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-میتسوبیشی'>مزایده فروش یک دستگاه خودرو میتسوبیشی / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه خودرو میتسوبیشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981652/مزایده-اجاره-21-واحد-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده اجاره 21 واحد تجاری- نوبت دوم  / مزایده , مزایده اجاره 21 واحد تجاری- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981653/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-66-50متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 66.50متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 66.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981655/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981656/مزایده-سنگ-های-تراورتن-کرم-رنگ-و-شکلاتی'>مزایده سنگ های تراورتن کرم رنگ و شکلاتی / مزایده، مزایده سنگ های تراورتن کرم رنگ و شکلاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981657/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودروی-پژو-206-SD-مدل-1395--'>مزایده فروش یک دستگاه خودروی پژو 206 SD مدل 1395... / آگهی مزایده، مزایده فروش یک دستگاه خودروی پژو 206 SD مدل 1395...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981658/مزایده-بهره-برداری-از-یک-واحد-رستوران'>مزایده بهره برداری از یک واحد رستوران  / مزایده بهره برداری از یک واحد رستوران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981660/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-225-متر-تجدید'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 225 متر تجدید  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 225 متر تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981661/مزایده-یک-عدد-ستون-و-شش-عدد-آهن-زنبوری-6-متری'>مزایده یک عدد ستون و شش عدد  آهن زنبوری 6 متری / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک عدد ستون و شش عدد  آهن زنبوری 6 متری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981662/مزایده-پلاک-ثبتی-به-شماره-فرعی-از-21-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی به شماره فرعی از 21 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی به شماره فرعی از 21 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981664/مزایده-فروش-یک-دستگاه-سنگ-شکن'>مزایده فروش یک دستگاه سنگ شکن / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه سنگ شکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981665/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-405-رنگ-یشمی'>مزایده یک دستگاه خودرو 405 رنگ یشمی  / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو 405 رنگ یشمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981666/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-206-صندوق-دار'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو 206 صندوق دار / مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه خودرو پژو 206 صندوق دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981667/مزایده-فروش-سهام'>مزایده فروش سهام / مزایده, مزایده فروش سهام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981669/مزایده-یک-دانگ-مشاع-از-یکباب-خانه-431-58متر'>مزایده یک دانگ مشاع از یکباب خانه 431.58متر / مزایده,مزایده یک دانگ مشاع از یکباب خانه 431.58متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981670/مزایده-ششدانگ-یک-دستگاه-آپارتمان'>مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان / مزایده,مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981671/مزایده-ششدانگ-یک-دستگاه-آپارتمان-به-مساحت-68-25-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت 68/25 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت 68/25 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981672/مزایده-فروش-لوازم-منزل-شامل-فرش-تلویزیون-و--'>مزایده فروش لوازم منزل شامل فرش، تلویزیون و ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش لوازم منزل شامل فرش، تلویزیون و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981674/مزایده-یک-دست-مبل-راحتی--'>مزایده یک دست مبل راحتی... / آگهی مزایده، مزایده یک دست مبل راحتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981675/مزایده-مرکز-معاینه-فنی-خودروهای-سبک'>مزایده مرکز معاینه فنی خودروهای سبک / آگهی مزایده عمومی, مزایده مرکز معاینه فنی خودروهای سبک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981676/مزایده-ششدانگ-عرصه-یکباب-خانه-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ عرصه یکباب خانه نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه یکباب خانه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981678/مزایده-فروش-مواد-حاصل-از-بوجاری-بذور-گندم-نوبت-دوم'>مزایده فروش مواد حاصل از بوجاری بذور گندم نوبت دوم / مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده فروش مواد حاصل از بوجاری بذور گندم نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981680/مزایده-فروش-یک-قطعه-با-پلاک-ثبتی-مساحت-کل-841-32متر-نوبت-سوم'>مزایده فروش یک قطعه با پلاک ثبتی مساحت کل 841.32متر نوبت سوم  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه با پلاک ثبتی مساحت کل 841.32متر نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981681/مزایده-فروش-ششدانگ-زمین-مساحت-3685متر'>مزایده فروش ششدانگ زمین مساحت 3685متر / مزایده,مزایده فروش ششدانگ زمین مساحت 3685متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981683/مزایده-انواع-فرش--نوبت-دوم'>مزایده انواع فرش - نوبت دوم  / مزایده,مزایده انواع فرش - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981685/مزایده-کامیون-کشنده-ولو-FH12-مدل-1383'>مزایده کامیون کشنده ولو FH12 مدل 1383  / مزایده اموال منقول, مزایده کامیون کشنده ولو FH12 مدل 1383 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981688/مزایده-فروش-یک-قطعه-تجاری-مساحت-4531متر'>مزایده فروش یک قطعه تجاری مساحت 4531متر  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه تجاری مساحت 4531متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981692/خلاصه-مزایده-فروش-پروانه-قطع-تبدیلی-سری-2-سری-2-طرح-دارابکلا'>خلاصه مزایده فروش پروانه قطع تبدیلی سری 2  سری 2 طرح دارابکلا  / خلاصه آگهی مزایده، خلاصه مزایده فروش پروانه قطع تبدیلی سری 2  سری 2 طرح دارابکلا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981696/مزایده-یک-درب-باغ-مثمر-حدود-5-2-جریب-شالیزار'>مزایده یک درب باغ مثمر حدود 5.2 جریب شالیزار  / مزایده,مزایده یک درب باغ مثمر حدود 5.2 جریب شالیزار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981697/مزایده-محل-استخر-توپ-واقع-پارک-خانواده'>مزایده محل استخر توپ واقع پارک خانواده / آگهی مزایده , مزایده محل استخر توپ واقع پارک خانواده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981699/مزایده-ملک-مشاعی-منزل-مسکونی-476متر'>مزایده ملک مشاعی منزل مسکونی 476متر / مزایده,مزایده ملک مشاعی منزل مسکونی 476متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981700/مزایده-واگذاری-یک-واحد-دفتر-کار-شرکت--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری یک واحد دفتر کار شرکت - نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری  یک واحد دفتر کار شرکت- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981702/مزایده-فروش-4-قطعه-زمین-نوبت-دوم'>مزایده فروش 4 قطعه زمین نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش 4 قطعه زمین نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981709/مزایده-21-40-سهم-از-100-سهم-سهام-یکباب-خانه-124-60متر'>مزایده 21.40 سهم از 100 سهم سهام یکباب خانه 124.60متر  / مزایده,مزایده 21.40 سهم از 100 سهم سهام یکباب خانه 124.60متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981714/مزایده-راه-اندازی-سینمای-پنج-بعدی-در-محل-پارک-دولت'>مزایده راه اندازی سینمای پنج بعدی در محل پارک دولت / آگهی مزایده , مزایده راه اندازی سینمای پنج بعدی در محل پارک دولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981716/مزایده-مغازه-تجاری-سه-طبقه-365متر'>مزایده مغازه تجاری سه طبقه 365متر / مزایده,مزایده مغازه تجاری سه طبقه 365متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981720/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-195-80متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 195.80متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 195.80متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981725/مزایده-4-قطعه-زمین-کشاورزی-دیم'>مزایده 4 قطعه زمین کشاورزی دیم  / مزایده,مزایده 4 قطعه زمین کشاورزی دیم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981727/اگهی-مزایده-کامیون-بنز--نوبت-دوم'>اگهی مزایده کامیون بنز - نوبت دوم  / اگهی مزایده , مزایده کامیون بنز - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981729/مزایده-فروش-املاک-شامل-آپارتمان-و-ساختمان'>مزایده فروش املاک شامل آپارتمان و ساختمان  / مزایده,مزایده فروش املاک شامل آپارتمان و ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981734/مزایده-فروش-یک-واحد-خدماتی-134-73متر-تجدید'>مزایده فروش یک واحد خدماتی 134.73متر تجدید / مزایده,مزایده فروش یک واحد خدماتی 134.73متر تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981735/مزایده-محل-ماشین-تصادفی-واقع-در-پارک-ولیعصر'>مزایده محل ماشین تصادفی واقع در پارک ولیعصر   / آگهی مزایده، مزایده محل ماشین تصادفی واقع در پارک ولیعصر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981747/مزایده-فروش-مقدار-6280-کیلوگرم-برنج-نوبت-دوم'>مزایده فروش مقدار 6280 کیلوگرم برنج-نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده فروش مقدار 6280 کیلوگرم برنج-نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981764/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-یکباب-خانه-و-محوطه-بخش-پنج'>مزایده سه دانگ مشاع از یکباب خانه و محوطه بخش پنج / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از یکباب خانه و محوطه بخش پنج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981769/مزایده-فروش-انواع-کابل-تت'>مزایده فروش انواع کابل تت / مزایده, مزایده فروش انواع کابل تت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981774/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-بیست-و-یک-گیلان'>مزایده پلاک ثبتی بخش بیست و یک گیلان / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش بیست و یک گیلان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981781/مزایده-دو-قطعه-زمین-شالیزاری-نوبت-دوم-تجدید'>مزایده دو قطعه زمین شالیزاری نوبت دوم تجدید  / مزایده,مزایده دو قطعه زمین شالیزاری نوبت دوم تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981784/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-واحد-تجاری-بخش-یک-حومه'>مزایده سه دانگ مشاع از واحد تجاری بخش یک حومه  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از واحد تجاری بخش یک حومه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981791/مزایده-محل-اسباب-بازی-واقع-در-پارک-دولت'>مزایده محل اسباب بازی واقع در پارک دولت / آگهی مزایده، مزایده محل اسباب بازی واقع در پارک دولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981793/مزایده-سند-مالکیت-ششدانگ-مغازه-بخش-29-گیلان'>مزایده سند مالکیت ششدانگ مغازه بخش 29 گیلان  / مزایده,مزایده سند مالکیت ششدانگ مغازه بخش 29 گیلان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981798/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-قطعه-سوم-تفکیکی'>مزایده ششدانگ یکباب خانه قطعه سوم تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه قطعه سوم تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981806/مزایده-یکباب-خانه-مساحت-363-57متر'>مزایده یکباب خانه مساحت 363.57متر  / مزایده,مزایده یکباب خانه مساحت 363.57متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981814/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-روستای-املتر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین زراعی روستای املتر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی روستای املتر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981822/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-334-73متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه 334.73متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه 334.73متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981832/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-سه-کرمان'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش سه کرمان / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش سه کرمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981844/مزایده-عمومی-اموال-مازاد-غیرمنقول'>مزایده عمومی اموال مازاد غیرمنقول  / مزایده ,مزایده عمومی اموال مازاد غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981857/مزایده-واگذاری-املاک-مازاد-بر-نیاز-استان'>مزایده واگذاری املاک مازاد بر نیاز استان  / مزایده,مزایده واگذاری املاک مازاد بر نیاز استان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981877/مزایده-فروش-یکباب-مغازه-مساحت-29-30متر'>مزایده فروش یکباب مغازه مساحت 29.30متر  / مزایده,مزایده فروش یکباب مغازه مساحت 29.30متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981882/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-111-61متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 111.61متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 111.61متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981888/مزایده-آپارتمان-مسکونی-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان مسکونی نوبت اول / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981892/مزایده-ساختمان-مسکونی-بخش-5-ارومیه-نوبت-دوم'>مزایده ساختمان مسکونی بخش 5 ارومیه نوبت دوم  / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی بخش 5 ارومیه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981895/مزایده-آپارتمان-مساحت-99-20متر-قدمت-25-سال'>مزایده آپارتمان مساحت 99.20متر قدمت 25 سال  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 99.20متر قدمت 25 سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981897/مزایده-فروش-سیم-رانژه‏‏‏-وانواع-کابلهای-اسقاط-وخارج-ازرده'>مزایده فروش سیم رانژه‏‏‏-وانواع کابلهای اسقاط وخارج ازرده / مزایده,مزایده فروش فروش سیم رانژه‏‏‏-وانواع کابلهای اسقاط وخارج ازرده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981902/مزایده-مغازه-به-شماره-262-از-پلاک-ثبتی-706-1-بخش-یک'>مزایده مغازه به شماره 262 از پلاک ثبتی 706.1 بخش یک / مزایده,مزایده مغازه به شماره 262 از پلاک ثبتی 706.1 بخش یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981903/مزایده-ملک-حدودا-بیست-مترمربع'>مزایده ملک حدودا بیست مترمربع  / مزایده,مزایده ملک حدودا بیست مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981911/مزایده-فروش-کارخانه-بسته-بندی-آب-و-دوغ'>مزایده فروش کارخانه بسته بندی آب و دوغ / مزایده,مزایده فروش کارخانه بسته بندی آب و دوغ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981913/مزایده-فروش-سه-باب-واحد-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده فروش سه باب واحد تجاری نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش سه باب واحد تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981917/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-503-و-650-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 503 و 650 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 503 و 650 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981920/مزایده-ملک-مساحت-249-80متر'>مزایده ملک مساحت 249.80متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت 249.80متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981924/مزایده-یک-دستگاه-آپارتمان-به-مساحت-210-42-مترمربع'>مزایده یک دستگاه آپارتمان به مساحت 210/42 مترمربع  / مزایده,مزایده یک دستگاه آپارتمان به مساحت 210/42 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981928/مزایده-عمومی-فروش-املاک-بانک-صادرات-ایران-تمدید'>مزایده عمومی فروش املاک بانک صادرات ایران تمدید / مزایده,مزایده عمومی فروش املاک بانک صادرات ایران تمدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981934/مزایده-یک-دانگ-پلاک-ثبتی-به-شماره-9767-398'>مزایده یک دانگ پلاک ثبتی به شماره 9767/398 / مزایده,مزایده یک دانگ پلاک ثبتی به شماره 9767/398</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981936/مزایده-11-956-حبه-مشاع-از-72-حبه-ششدانگ-ملکی'>مزایده 11.956 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ ملکی / مزایده,مزایده 11.956 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ ملکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981940/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-شهر-بهارستان-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک قطعه زمین شهر بهارستان نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین شهر بهارستان نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981941/مزایده-یک-باب-خانه-مسکونی-یک-طبقه'>مزایده یک باب خانه مسکونی یک طبقه / مزایده,مزایده یک باب خانه مسکونی یک طبقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981946/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-عرصه-144-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 144 متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 144 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981948/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-194-90--مترمربع'>مزایده ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 194/90   مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 194/90 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981954/مزایده-ساختمان-دو-طبقه'>مزایده ساختمان دو طبقه / مزایده,مزایده ساختمان دو طبقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981962/مزایده-سه-دانگ-یکباب-مغازه-نوبت-دوم'>مزایده سه دانگ یکباب مغازه نوبت دوم  / مزایده,مزایده سه دانگ یکباب مغازه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981963/مزایده-ششدانگ-قطعه-به-مساحت-60-85-مترمربع--سواری-کارسوزوکی'>مزایده ششدانگ قطعه به مساحت 60/85 مترمربع ، سواری کارسوزوکی  / مزایده,مزایده ششدانگ قطعه به مساحت 60/85 مترمربع ، سواری کارسوزوکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981970/مزایده-یک-باب-منزل-مسکونی-قدیمی'>مزایده یک باب منزل مسکونی قدیمی / مزایده,مزایده یک باب منزل مسکونی قدیمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981976/مزایده-آپارتمان-طبقه-پنجم'>مزایده آپارتمان طبقه پنجم / مزایده,مزایده آپارتمان طبقه پنجم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981980/مزایده-ششدانگ-یک-دستگاه-آپارتمان'>مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان / مزایده,مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981983/اصلاحیه-مزایده-اجاره-یازده-ساله-اراضی-سد-گلستان-45-هکتاری'>اصلاحیه مزایده اجاره یازده ساله اراضی سد گلستان 45 هکتاری / اصلاحیه مزایده ,مزایده اجاره یازده ساله اراضی سد گلستان 45 هکتاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981985/مزایده-منزل-مسکونی-بخش-4-بردسکن'>مزایده منزل مسکونی بخش 4 بردسکن / مزایده,مزایده منزل مسکونی بخش 4 بردسکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981987/مزایده-ملک-ساختمانی-به-مساحت-عرصه-1040-مترمربع'>مزایده ملک ساختمانی به مساحت عرصه 1040 مترمربع  / آگهی مزایده,مزایده ملک ساختمانی به مساحت عرصه 1040 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981989/مزایده-واگذاری-دو-قطعه-زمین-شهرک-الوند'>مزایده واگذاری دو قطعه زمین شهرک الوند  / مزایده,مزایده واگذاری دو قطعه زمین شهرک الوند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981990/مزایده-عمومی-فروش-خودروهای-فرسوده-۵-دستگاه-خودرو'>مزایده عمومی فروش خودروهای فرسوده ۵ دستگاه خودرو     / مزایده,مزایده عمومی فروش خودروهای فرسوده ۵ دستگاه خودرو    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981993/مزایده-فروش-تعدادی-از-پلاکهای-کارگاهی-و-تجاری-و-مسکونی'>مزایده فروش تعدادی از پلاکهای کارگاهی و تجاری و مسکونی  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از پلاکهای کارگاهی و تجاری و مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981994/مزایده-ششدانگ-یک-دستگاه-آپارتمان-به-مساحت-199-43-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت 199/43 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت 199/43 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981997/مزایده-فروش-ساختمان-اداری-امور-بسطام-کاربری-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده فروش ساختمان اداری امور بسطام کاربری تجاری نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش ساختمان اداری امور بسطام کاربری تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981998/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-1000متر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 1000متر نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 1000متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/981999/مزایده-محلی-واقع-در-پارک-رعنا-جهت-راه-اندازی-بازی-بانجی'>مزایده محلی واقع در پارک رعنا جهت راه اندازی بازی بانجی / آگهی مزایده، مزایده محلی واقع در پارک رعنا جهت راه اندازی بازی بانجی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982005/مزایده-20-65-حبه-از-72-حبه-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی'>مزایده 20.65 حبه از 72 حبه از ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 20.65 حبه از 72 حبه از ششدانگ پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982009/مزایده-ششدانگ-ساختمان-در-سه-طبقه-مسکونی-و-تجاری'>مزایده ششدانگ ساختمان در سه طبقه مسکونی و تجاری / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان در سه طبقه مسکونی و تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982013/مزایده-آپارتمان-مساحت-181-78متر'>مزایده آپارتمان مساحت 181.78متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 181.78متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982015/مزایده-1312-متر-زمین-کشاورزی-بصورت-مشاعی'>مزایده 1312 متر زمین کشاورزی بصورت مشاعی  / مزایده,مزایده 1312 متر زمین کشاورزی بصورت مشاعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982016/مناقصه-عمومی-دو-مرحله-ای-خرید-سیستم-یونیت'>مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید سیستم یونیت / مناقصه ،مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید سیستم یونیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982017/مناقصه-ساخت-و-نصب-تابلو-سر-درب-شعب'>مناقصه ساخت و نصب تابلو سر درب شعب  / مناقصه ,مناقصه ساخت و نصب تابلو سر درب شعب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982019/مزایده-واگذاری-یکباب-منزل-مسکونی-دو-طبقه-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری یکباب منزل مسکونی دو طبقه نوبت دوم  / مزایده,مزایده واگذاری یکباب منزل مسکونی دو طبقه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982020/مناقصه-عمومی-خرید-تجهیزات-رایانه-ای'>مناقصه عمومی خرید تجهیزات رایانه ای  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خرید تجهیزات رایانه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982021/مناقصه-سیل-و-رسوب-حوضه-آبخیز'>مناقصه سیل و رسوب حوضه آبخیز  / مناقصه ,مناقصه سیل و رسوب حوضه آبخیز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982022/مناقصه-پروژه-احداث-خروجی-های-پست-فوق-توزیع-اسکان-شهرستان-گلبهار'>مناقصه  پروژه احداث خروجی های پست فوق توزیع اسکان شهرستان گلبهار  / مناقصه عمومی  پروژه احداث خروجی های پست فوق توزیع اسکان شهرستان گلبهار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982023/مزایده-آپارتمان-مساحت-141-45متر'>مزایده آپارتمان مساحت 141.45متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 141.45متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982024/مناقصه-عمومی-دو-مرحله-ای-خرید-سیستم-یونیت'>مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید سیستم یونیت / مناقصه ,مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید سیستم یونیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982025/آگهی-مناقصه-حفاظت-و-حراست-از-تاسيسات-و-ساختمان-ستاد'>آگهی مناقصه  حفاظت و حراست از تاسيسات و ساختمان ستاد / آگهی مناقصه ,مناقصه  حفاظت و حراست از تاسيسات و ساختمان ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982026/استعلام-26-ردیف-تایر-و-تیوپ-و-نوار-دور-رینگ'>استعلام 26 ردیف تایر و تیوپ و نوار دور رینگ  / استعلام، استعلام 26 ردیف تایر و تیوپ و نوار دور رینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982027/مزایده-ملک-عرصه-84-75-متر'>مزایده ملک عرصه 84.75 متر / مزایده,مزایده ملک عرصه 84.75 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982028/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-کنترل-سیل-و-رسوب-حوزه-آبخیز-صفی-خانلو'>مناقصه عمومی یک مرحله ای کنترل سیل و رسوب حوزه آبخیز صفی خانلو  / مناقصه عمومی ,مناقصه عمومی یک مرحله ای کنترل سیل و رسوب حوزه آبخیز صفی خانلو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982029/مناقصه-سیل-و-رسوب-حوضه-آبخیز'>مناقصه سیل و رسوب حوضه آبخیز  / مناقصه ,مناقصه سیل و رسوب حوضه آبخیز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982030/اصلاحیه-2-مناقصه-خرید-۱۶۰-دست-لباس-آتش-نشانی-با-ملحقات-مربوطه'>اصلاحیه 2 مناقصه خرید ۱۶۰ دست لباس آتش نشانی با ملحقات مربوطه    / اصلاحیه 2 مناقصه خرید ۱۶۰ دست لباس آتش نشانی با ملحقات مربوطه   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982031/فراخوان-کنترل-سیل-و-رسوب-حوزه-آبخیز-اندبیل'>فراخوان کنترل سیل و رسوب حوزه آبخیز اندبیل / فراخوان , فراخوان کنترل سیل و رسوب حوزه آبخیز اندبیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982032/مزایده-پلاک-ثبتی-1690-اصلی-بخش-یک'>مزایده پلاک ثبتی 1690 اصلی بخش یک / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 1690 اصلی بخش یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982033/مناقصه-عمومی-دو-مرحله-ای-خرید-چاپگر-pr2'>مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید چاپگر pr2 / مناقصه ,مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید چاپگر pr2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982034/استعلام-خرید-8-ردیف-اقلام-برقی-کارگاه-تعمیر-قالب'>استعلام خرید 8 ردیف اقلام برقی کارگاه تعمیر قالب  / استعلام , استعلام خرید 8 ردیف اقلام برقی کارگاه تعمیر قالب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982035/مزایده-6-385-حبه-مشاع-از-72-حبه-ششدانگ-ملکی'>مزایده 6.385 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ ملکی / مزایده,مزایده 6.385 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ ملکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982036/استعلام-قطره-گیر-داخل-اسپری-تاور'>استعلام قطره گیر داخل اسپری تاور  / استعلام, استعلام قطره گیر داخل اسپری تاور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982037/مناقصه-خرید-چاپگر'>مناقصه خرید چاپگر / مناقصه عمومی، مناقصه خرید چاپگر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982038/فراخوان-کنترل-سیل-و-رسوب-حوزه-آبخیز-اوجقاز'>فراخوان کنترل سیل و رسوب حوزه آبخیز اوجقاز  / فراخوان , فراخوان کنترل سیل و رسوب حوزه آبخیز اوجقاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982039/مناقصه-عملیات-آبیاری-و-مراقبت-شریف-آباد'>مناقصه عملیات آبیاری و مراقبت شریف آباد / مناقصه , مناقصه عملیات آبیاری و مراقبت شریف آباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982040/همایش-علوم-رفتاری-و-اسلامی'>همایش علوم رفتاری و اسلامی  / همایش علوم رفتاری و اسلامی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982041/مناقصه-فراخوان-ارزیابی-کیفی-طرح-ابرسانی'>مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی طرح ابرسانی  / مناقصه,مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی طرح آبرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982042/اولین-کنفرانس-ملی-مطالعات'>اولین کنفرانس ملی مطالعات / اولین کنفرانس ملی مطالعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/982043/مناقصه-اجرای-فاز-سوم-برنامه-تامین-مالی-خرد'>مناقصه اجرای فاز سوم برنامه تامین مالی خرد / مناقصه,مناقصه اجرای فاز سوم برنامه تامین مالی خرد</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 12 تاريخ : چهارشنبه 18 بهمن 1396 ساعت: 11:46