اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.8.24 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976795/فراخوان-خرید-182-000-... با عنوان : اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.8.24 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976795/فراخوان-خرید-182-000-عدد-دستمال-کاغذی-تبلیغاتی-نوبت-دوم'>فراخوان خرید 182.000 عدد دستمال کاغذی تبلیغاتی- نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان خرید 182.000 عدد دستمال کاغذی تبلیغاتی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976796/تجدید-فراخوان-تامین-خودرو-سواری-درون-و-برون-شهری-نوبت-دوم'>تجدید فراخوان  تامین خودرو سواری درون و برون شهری نوبت دوم / تجدید آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان  تامین خودرو سواری درون و برون شهری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976797/فراخوان-عملیات-اجرایی-شبکه-توزیع-آب-روستای-نوبت-دوم'>فراخوان عملیات اجرایی شبکه توزیع آب روستای نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی,فراخوان عملیات اجرایی شبکه توزیع آب روستای نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976798/مناقصه-پروژه-جدولگذاری-زیرسازی-و-آسفالت-معابر'>مناقصه پروژه جدولگذاری، زیرسازی و آسفالت معابر / آگهی مناقصه,مناقصه  پروژه جدولگذاری، زیرسازی و آسفالت معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976800/مناقصه-واگذاری-امور-مربوط-به-حمل-و-نقل'>مناقصه واگذاری امور مربوط به حمل و نقل / آگهی مناقصه ، مناقصه واگذاری امور مربوط به حمل و نقل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976802/مناقصه-هادی-روکشدار-ACSR70--'>مناقصه هادی روکشدار ACSR70... / آگهی های مناقصه عمومی، مناقصه هادی روکشدار ACSR70...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976803/فراخوان-بیل-مکانیکی-چرخ-زنجیری'>فراخوان بیل مکانیکی چرخ زنجیری / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید دو مرحله ای, فراخوان بیل مکانیکی چرخ زنجیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976806/مناقصه-رفت-و-روب-و-جمع-آوری-زباله-سطح-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه رفت و روب و جمع آوری زباله سطح شهر  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه رفت و روب و جمع آوری زباله سطح شهر  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976808/مناقصه-خرید-کارخانه-آسفالت'>مناقصه خرید کارخانه آسفالت / مناقصه، مناقصه خرید کارخانه آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976815/مناقصه-نصب-و-راه-اندازی-سیستم-یکپارچه-نمایشگرهای-522-شعبه-بانک--تجدید--نوبت-دوم'>مناقصه نصب و راه اندازی سیستم یکپارچه نمایشگرهای 522 شعبه بانک - تجدید -  نوبت دوم / فراخوان تجدید مناقصه عمومی, مناقصه نصب و راه اندازی سیستم یکپارچه نمایشگرهای 522 شعبه بانک - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976818/فراخوان-مناقصه-حمل-40-000-تن-گاز-مایع'>فراخوان مناقصه حمل 40.000 تن گاز مایع / فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه حمل 40.000 تن گاز مایع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976829/ارزیابی-کیفی-و-تشخیص-صلاحیت-شرکتها-و-پیمانکاران-نگهداری-و-راهبری-تاسیسات-نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی و تشخیص صلاحیت شرکتها و پیمانکاران نگهداری و راهبری تاسیسات -نوبت دوم / ارزیابی کیفی ، ارزیابی کیفی و تشخیص صلاحیت شرکتها و پیمانکاران نگهداری و راهبری تاسیسات -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976830/مناقصه-عملیات-جوشکاری-عمومی-با-تجهیزات---نوبت-دوم'>مناقصه عملیات جوشکاری عمومی با تجهیزات ... نوبت دوم / آگهی دعوت به مناقصه عمومی ، مناقصه عملیات جوشکاری عمومی با تجهیزات ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976832/مناقصه-عملیات-تابگیری-8000-تن-مقاطع-فولادی---نوبت-دوم'>مناقصه عملیات تابگیری 8000 تن مقاطع فولادی ... نوبت دوم / آگهی دعوت به مناقصه عمومی، مناقصه عملیات تابگیری 8000 تن مقاطع فولادی ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976834/مناقصه-DIGITAL-LEVEL-TRANMITER-SERIES-12300--'>مناقصه DIGITAL LEVEL TRANMITER SERIES 12300 ... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه DIGITAL LEVEL TRANMITER SERIES 12300 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976838/فراخوان-مناقصه-بهسازی-آسفالتی-محورهای-قدیم-سلفچگان'>فراخوان مناقصه بهسازی آسفالتی محورهای قدیم سلفچگان  / فراخوان مناقصه یک مرحله ای ، فراخوان مناقصه بهسازی آسفالتی محورهای قدیم سلفچگان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976839/مناقصه-عملیات-سنگ-زنی-مقاطع-فولادی-و-پری-فورج---نوبت-دوم'>مناقصه عملیات سنگ زنی مقاطع فولادی و پری فورج ... نوبت دوم / آگهی دعوت به مناقصه عمومی ، مناقصه عملیات سنگ زنی مقاطع فولادی و پری فورج ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976840/مناقصه-تهیه-و-نصب-پایه-روشنایی--نوبت-دوم'>مناقصه  تهیه و نصب پایه روشنایی  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه   تهیه و نصب پایه روشنایی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976841/فراخوان-شناسایی-و-ارزیابی-پیمانکاران-اجرایی-کابل-زمینی--'>فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکاران اجرایی کابل زمینی ... / آگهی فراخوان شناسایی مشاور , فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکاران اجرایی کابل زمینی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976842/فراخوان-ارزیابی-کیفی-خرید-کانالت-بتنی-پیش-ساخته-تمدید---نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی خرید کانالت بتنی پیش ساخته تمدید ... نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی ، فراخوان ارزیابی کیفی خرید کانالت بتنی پیش ساخته تمدید ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976843/مناقصه-P-F-MCCOY-(-FARR)-HYD-POWER--نوبت-دوم'>مناقصه P/F:MCCOY ( FARR) HYD.POWER - نوبت دوم  / آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی ، مناقصه P/F:MCCOY ( FARR) HYD.POWER - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976845/فراخوان-نظارت-بر-نصب-تجهیزات-بهره-برداری-نوبت-دوم'>فراخوان نظارت بر نصب تجهیزات بهره برداری- نوبت دوم  / فراخوان , فراخوان نظارت بر نصب تجهیزات بهره برداری- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976849/مناقصه-تخریب-و-حمل-نخاله-های-ساختمانی'>مناقصه تخریب و حمل نخاله های ساختمانی  / مناقصه ، مناقصه تخریب و حمل نخاله های ساختمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976850/تجدید-مناقصه-عملیات-ترمیم-ترانشه-های-آسفالتی---مرحله-سوم-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عملیات ترمیم ترانشه های آسفالتی .... مرحله سوم- نوبت دوم  / اگهی تجدید مناقصه , تجدید مناقصه عملیات ترمیم ترانشه های آسفالتی .... مرحله سوم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976852/فراخوان-انجام-خدمات-خودرویی-49-دستگاه-خودرو-سبک--نوبت-دوم'>فراخوان انجام خدمات خودرویی 49 دستگاه خودرو سبک -  نوبت دوم / مناقصه عمومی, فراخوان انجام خدمات خودرویی 49 دستگاه خودرو سبک -  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976854/فراخوان-ارزیابی-کیفی-اجرای-عملیات-فرآیند-یکپارچه-تامین-منابع-مالی--اجرا-و-نیز-وصول-درآمدهای'>فراخوان ارزیابی کیفی اجرای عملیات فرآیند یکپارچه تامین منابع مالی ، اجرا و نیز وصول درآمدهای / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی اجرای عملیات فرآیند یکپارچه تامین منابع مالی ، اجرا و نیز وصول درآمدهای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976857/مناقصه-احداث-خیابان-مجتمع-کارگاهی-و-ترمیم-آسفالت-شهرک-صنعتی-نوبت-دوم'>مناقصه احداث خیابان مجتمع کارگاهی و ترمیم آسفالت شهرک صنعتی -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه احداث خیابان مجتمع کارگاهی و ترمیم آسفالت شهرک صنعتی -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976858/مناقصه-تامین-غذای-گرم-کارکنان'>مناقصه  تامین غذای گرم کارکنان  / مناقصه ، مناقصه  تامین غذای گرم کارکنان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976859/مناقصه-راهبری-و-نگهداشت-جایگاه-شرکتی-بصورت-حجمی-زمانی'>مناقصه راهبری و نگهداشت جایگاه شرکتی بصورت حجمی زمانی / مناقصه عمومی , مناقصه راهبری و نگهداشت جایگاه شرکتی بصورت حجمی زمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976864/مناقصه-خرید-علائم-عمودی--'>مناقصه خرید علائم عمودی ... / آگهی مناقصه, مناقصه خرید علائم عمودی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976866/مناقصه-خدمات-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات-برق-و-مکانیک'>مناقصه خدمات تعمیر و نگهداری تاسیسات برق و مکانیک / مناقصه, مناقصه خدمات تعمیر و نگهداری تاسیسات برق و مکانیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976868/مناقصه-توسعه-شبکه-و-نصب-انشعابات-و-کنتور-و-رگلاتور'>مناقصه توسعه شبکه و نصب انشعابات و کنتور و رگلاتور  / آگهی عمومی ، مناقصه توسعه شبکه و نصب انشعابات و کنتور و رگلاتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976870/مناقصه-ایجاد-و-توسعه-معابر-شهری'>مناقصه ایجاد و توسعه معابر شهری  / فراخوان مناقصه عمومیف مناقصه ایجاد و توسعه معابر شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976875/مناقصه-واگذاری-اداره-امور-جایگاه-شرکتی-دو-منظوره-شماره-دو'>مناقصه واگذاری اداره امور جایگاه شرکتی دو منظوره شماره دو  / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری اداره امور جایگاه شرکتی دو منظوره شماره دو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976877/مناقصه-روکش-آسفالت-محورهای-منتهی-به-فریمان--نوبت-دوم'>مناقصه روکش آسفالت محورهای منتهی به فریمان - نوبت دوم / مناقصه عمومی، مناقصه روکش آسفالت محورهای منتهی به فریمان - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976878/مناقصه-خدمات-پشتیبانی-و-نقلیه-ستاد-و-مرکز-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات پشتیبانی و نقلیه ستاد و مرکز  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خدمات پشتیبانی و نقلیه ستاد و مرکز  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976879/تجدید-مناقصه-واگذاری-تعمیرات-شبکه-و-انشعابات-و--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه واگذاری تعمیرات شبکه و انشعابات و ...نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه یک مرحله ای, تجدید مناقصه واگذاری تعمیرات شبکه و انشعابات و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976880/مناقصه-سازه-سنگ-و-ملات'>مناقصه سازه سنگ و ملات / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه سازه سنگ و ملات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976881/مناقصه-خرید--نصب-و-راه-اندازی-یک-ایستگاه-خودکار-هواشناسی-و--96-08-24'>مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی یک ایستگاه خودکار هواشناسی  و ...96.08.24 / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی یک ایستگاه خودکار هواشناسی  و ...96.08.24</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976883/مناقصه-خرید-خدمات-مشاوره-در-امور-علائم-الکتریکی'>مناقصه خرید خدمات مشاوره در امور علائم الکتریکی / مناقصه خرید خدمات مشاوره در امور علائم الکتریکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976886/مناقصه-اجرای-عملیات-احداث-دیوار-سنگی-و-کف-بند-رودخانه-زیارت'>مناقصه اجرای عملیات احداث دیوار سنگی و کف بند رودخانه زیارت / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات احداث دیوار سنگی و کف بند رودخانه زیارت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976887/فراخوان-پیمانکاران-مناقصه-خرید-نصب-و-راه-اندازی-تسمه-نقاله-پالتی-تخت-و-نواری'>فراخوان پیمانکاران مناقصه خرید، نصب و راه اندازی تسمه نقاله پالتی تخت و نواری / آگهی فراخوان پیمانکاران، فراخوان پیمانکاران مناقصه خرید، نصب و راه اندازی تسمه نقاله پالتی تخت و نواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976889/مناقصه-خرید-قطعه-فنر-حلزونی--'>مناقصه خرید قطعه فنر حلزونی.... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید قطعه فنر حلزونی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976890/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز-سطح-شهر'>مناقصه نگهداری فضای سبز سطح شهر / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نگهداری فضای سبز سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976891/مناقصه-پروژه-محوطه-سازی-آثار-تاریخی-و-فرهنگی-در-سطح-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه محوطه سازی آثار تاریخی و فرهنگی در سطح شهر  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه محوطه سازی آثار تاریخی و فرهنگی در سطح شهر  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976893/مناقصه-احداث-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-نوبت-دوم'>مناقصه احداث شبکه جمع آوری فاضلاب نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه یک مرحله ای , مناقصه احداث شبکه جمع آوری فاضلاب نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976894/مناقصه-خرید-خدمات-مشاوره-نظارت-عالیه-و-کارگاهی-پروژه-های-آبرسانی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید خدمات مشاوره نظارت عالیه و کارگاهی پروژه های آبرسانی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید خدمات مشاوره نظارت عالیه و کارگاهی پروژه های آبرسانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976896/مناقصه-خرید-برنج-دانه-بلند-هندی'>مناقصه خرید برنج دانه بلند هندی  / مناقصه عمومی , مناقصه خرید برنج دانه بلند هندی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976897/مناقصه-سرویس-و-نگهداری-و-اتفاقات-و-عملیات-و-روشنایی-معابر-و-خط-گرم'>مناقصه سرویس و نگهداری و اتفاقات و عملیات و روشنایی معابر و خط گرم  / آگهی مناقصه های عمومی، مناقصه سرویس و نگهداری و اتفاقات و عملیات و روشنایی معابر و خط گرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976898/تجدید-فراخوان-مناقصه-خرید-و-اجرای-عملیات-پوشش-عایق-سیلیکونی-برای-تجهیزات-بیرونی--نوبت-دوم'>تجدید فراخوان مناقصه خرید و اجرای عملیات پوشش عایق سیلیکونی برای تجهیزات بیرونی...نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی , تجدید فراخوان مناقصه خرید و اجرای عملیات پوشش عایق سیلیکونی برای تجهیزات بیرونی...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976901/مناقصه-خرید-مقدار-2-500-000-کیلوگرم-برنج-دانه-بلند-هندی'>مناقصه خرید مقدار 2.500.000 کیلوگرم برنج دانه بلند هندی  / مناقصه عمومی , مناقصه خرید مقدار 2.500.000 کیلوگرم برنج دانه بلند هندی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976902/فراخوان-احداث-باند-دوم-قطعه-2-محور--نوبت-دوم'>فراخوان احداث باند دوم قطعه 2 محور ...نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی, فراخوان احداث باند دوم قطعه 2 محور ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976903/مناقصه-انجام-عملیات-تعمیرات-ساختمان-اداری-مرکز-تلفن-شهید-نهری'>مناقصه انجام عملیات تعمیرات ساختمان اداری مرکز تلفن شهید نهری / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه انجام عملیات تعمیرات ساختمان اداری مرکز تلفن شهید نهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976904/مناقصه-اجرای-روسازی-پیاده-راهسازی-و-ایمن-سازی-موج-شکن--'>مناقصه اجرای روسازی، پیاده راهسازی و ایمن سازی موج شکن... / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای روسازی، پیاده راهسازی و ایمن سازی موج شکن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976905/فراخوان-مناقصه-تامین-نصب-تست-راه-اندازی-و-نگهداری-سامانه-های-پلاک-خوان--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تامین، نصب، تست، راه اندازی و نگهداری سامانه های پلاک خوان... نوبت دوم / فراخوان ارزیابی و مناقصه ، فراخوان مناقصه تامین، نصب، تست، راه اندازی و نگهداری سامانه های پلاک خوان... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976907/مناقصه-پروژه-حمل-و-بارگیری-زباله-سطح-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه حمل و بارگیری زباله سطح شهر  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه حمل و بارگیری زباله سطح شهر  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976908/فراخوان-خرید-و-حمل-سیستم-زمین-(ارت)'>فراخوان خرید و حمل سیستم زمین (ارت) / فراخوان شناسایی و ارزیابی ، فراخوان خرید و حمل سیستم زمین (ارت)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976909/مناقصه-تنظیف-رفت-و-روب-و-لایه-روبی-و-برفروبی-خدمات-شهری-مرحله-دوم-نوبت-دوم'>مناقصه تنظیف رفت و روب و لایه روبی و برفروبی خدمات شهری مرحله دوم نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه تنظیف رفت و روب و لایه روبی و برفروبی خدمات شهری مرحله دوم - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976911/فراخوان-انتخاب-مشاور-عملیات-نشست-سنجی-و-پایش-پایداری-سازه-های'>فراخوان انتخاب مشاور عملیات نشست سنجی و پایش پایداری سازه های / آگهی فراخوان عمومی ، فراخوان انتخاب مشاور عملیات نشست سنجی و پایش پایداری سازه های</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976912/آگهی-ارزیابی-کیفی-خرید-5-دستگاه-ترانسفورماتور'>آگهی ارزیابی کیفی خرید 5 دستگاه ترانسفورماتور / آگهی ارزیابی کیفی،آگهی ارزیابی کیفی خرید 5 دستگاه ترانسفورماتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976913/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-چیلر-یکپارچه-هوای-خنک'>مناقصه خرید یک دستگاه چیلر یکپارچه هوای خنک  / مناقصه عمومی, مناقصه خرید یک دستگاه چیلر یکپارچه هوای خنک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976914/مناقصه-پروژه-احداث-12471-متر-خط-لوله-6-اینچ-نفت-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه احداث 12471 متر خط لوله 6 اینچ نفت نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه پروژه احداث 12471 متر خط لوله 6 اینچ نفت نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976915/مناقصه-سیلیکات-سدیم-با-رشیو-5-2-نوبت-دوم'>مناقصه سیلیکات سدیم با رشیو 5/2 -نوبت دوم  / آگهی مناقصه,  مناقصه سیلیکات سدیم با رشیو 5/2 -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976916/مناقصه-حمل-و-تخلیه-حدود-یک-و-نیم-میلیون-تن-کالاهای-اساسی-(غلات)'>مناقصه حمل و تخلیه حدود یک و نیم میلیون تن کالاهای اساسی (غلات)  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه حمل و تخلیه حدود یک و نیم میلیون تن کالاهای اساسی (غلات) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976917/مناقصه-حفظ-و-نگهداری-و-آبیاری-فضای-سبز-مرحله-دوم--نوبت-دوم'>مناقصه حفظ و نگهداری و آبیاری فضای سبز مرحله دوم - نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه حفظ و نگهداری و آبیاری فضای سبز مرحله دوم - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976918/مناقصه-کابل-کشی-و-بازسازی-مسیر-برقرسانی-به-جرثقیلهای-سقفی'>مناقصه کابل کشی و بازسازی مسیر برقرسانی به جرثقیلهای سقفی / مناقصه , مناقصه کابل کشی و بازسازی مسیر برقرسانی به جرثقیلهای سقفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976920/مناقصه-عملیات-مربوط-به-نگهداری-شبکه-آب--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات مربوط به نگهداری شبکه آب - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات مربوط به نگهداری شبکه آب - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976921/مناقصه-واگذاری-مدیریتی-پایگاههای-اورژانس-پیش-بیمارستانی-115-و--'> مناقصه واگذاری مدیریتی پایگاههای اورژانس پیش بیمارستانی 115 و ... / آگهی مناقصه عمومی,  مناقصه واگذاری مدیریتی پایگاههای اورژانس پیش بیمارستانی 115 و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976923/تجدید-مناقصه-خرید-کاتالیست-R62-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید کاتالیست R62 نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی دومرحله ای,مناقصه خرید کاتالیست R62 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976927/آگهی-مناقصه-عمومی-تعمیر-و-نگهداری-و-راهبری-تاسیسات-بیمارستان'>آگهی مناقصه عمومی  تعمیر و نگهداری و راهبری تاسیسات بیمارستان / آگهی مناقصه عمومی،آگهی مناقصه عمومی  تعمیر و نگهداری و راهبری تاسیسات بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976928/فراخوان-استعلام-ارزیابی-کیفی-مناقصه-ارائه-خدمات-ایاب-و-ذهاب-96-8-23-(نوبت-دوم)'>فراخوان استعلام ارزیابی کیفی مناقصه ارائه خدمات ایاب و ذهاب 96.8.23 (نوبت دوم) / فراخوان استعلام ارزیابی کیفی مناقصه عمومی , فراخوان استعلام ارزیابی کیفی مناقصه ارائه خدمات ایاب و ذهاب 96.8.23 (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976929/فراخوان-اجاره-کشتی-با-ظرفیت-حدود-بیست-هزار-تن-متریک-نوبت-دوم'>فراخوان اجاره کشتی با ظرفیت حدود بیست هزار تن متریک نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان اجاره کشتی با ظرفیت حدود بیست هزار تن متریک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976932/مناقصه-خرید-2000-تن-گوشت-منجمد-گوساله'>مناقصه خرید 2000 تن گوشت منجمد گوساله / آگهی مناقصه بین المللی, مناقصه خرید 2000 تن گوشت منجمد گوساله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976933/ارزیابی-کیفی-تعمیر--سرویس-و-نگهداری-سیستم-اعلام-و-اطفا-حریق-هوشمند--تجدید'>ارزیابی کیفی تعمیر ، سرویس و نگهداری سیستم اعلام و اطفا حریق هوشمند - تجدید  / آگهی تجدید ارزیابی کیفی, ارزیابی کیفی تعمیر ، سرویس و نگهداری سیستم اعلام و اطفا حریق هوشمند - تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976935/مناقصه-خدمات-اسیدکاری-فراز-آوری-و-دستگاه-لول-مغزی-سیار---(نوبت-دوم)'>مناقصه خدمات اسیدکاری، فراز آوری و دستگاه لول مغزی سیار ... (نوبت دوم) / مناقصه، مناقصه خدمات اسیدکاری، فراز آوری و دستگاه لول مغزی سیار ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976936/مناقصه-انجام-عملیات-ابنیه-و-آسفالت-معابر-نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات ابنیه و آسفالت معابر  نوبت دوم  / آگهی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه انجام عملیات ابنیه و آسفالت معابر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976942/مناقصه-تامین-تجهیزات-و-اجرای-کابل-کشی-ساختار-یافته'>مناقصه تامین تجهیزات و اجرای کابل کشی ساختار یافته  / مناقصه تامین تجهیزات و اجرای کابل کشی ساختار یافته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976943/مناقصه-احداث-ساختمان-آتش-نشانی-نوبت-دوم'>مناقصه احداث ساختمان آتش نشانی- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه احداث ساختمان آتش نشانی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976944/فراخوان-خدمات-مشاوره-خدمات-مرحله-سوم-و-نظارت-کارگاهی'>فراخوان خدمات مشاوره خدمات مرحله سوم و نظارت کارگاهی / آگهی فراخوان مشاوره , فراخوان خدمات مشاوره خدمات مرحله سوم و نظارت کارگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976947/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام لوله پلی اتیلن, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  / استعلام ,استعلام لوله پلی اتیلن, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976949/مناقصه-شناسایی-پیمانکاران-به-منظور-تامین-برق-توسعه-روستایی'>مناقصه شناسایی پیمانکاران به منظور تامین برق توسعه روستایی  / آگهی شناسایی پیمانکاران , مناقصه شناسایی پیمانکاران به منظور تامین برق توسعه روستایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976950/استعلام-فاکس-پاناسونیک--سامانه-ستاد'>استعلام فاکس پاناسونیک , سامانه ستاد / استعلام ,استعلام فاکس پاناسونیک , سامانه ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976953/مناقصه-عملیات-اجرایی-لوله-گذاری-پلی-اتیلن-و-احداث-دو-باب-مخزن-و---نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی لوله گذاری پلی اتیلن و احداث دو باب مخزن و.... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرایی لوله گذاری پلی اتیلن و احداث دو باب مخزن و.... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976954/مناقصه-تهیه-مواد-غذایی--طبخ-و-توزیع-غذای-بیماران-و-پرسنل--نوبت-دوم'>مناقصه تهیه مواد غذایی ، طبخ و توزیع غذای بیماران و پرسنل - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه تهیه مواد غذایی ، طبخ و توزیع غذای بیماران و پرسنل - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976956/استعلام-تعمیرات-ساختمانی-پست-63-کیلوولت--سایت-ستاد'>استعلام تعمیرات ساختمانی پست 63 کیلوولت , سایت ستاد / استعلام ,استعلام تعمیرات ساختمانی پست 63 کیلوولت , سایت ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976960/مناقصه-اجرای-عملیات-گازرسانی-به-پراکنده-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به پراکنده نوبت دوم / آگهی مناقصه یک مرحله ای ، مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به پراکنده نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976962/مناقصه-احداث-سازه-بتنی-ساختمان-ستاد-مرکزی'>مناقصه احداث سازه بتنی ساختمان ستاد مرکزی  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای، مناقصه احداث سازه بتنی ساختمان ستاد مرکزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976963/مناقصه-کفپوش-معابر-منطقه-دو---تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه کفپوش معابر منطقه دو.... تجدید نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه کفپوش معابر منطقه دو.... تجدید نوبت  دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976967/فراخوان-عمومی-مشارکت-در-احداث-سالن-های-نمایشگاهی'>فراخوان عمومی مشارکت در احداث سالن های نمایشگاهی  / فراخوان عمومی , فراخوان عمومی مشارکت در احداث سالن های نمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976970/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-جهت-انجام-کار-در-خدمات-شهری-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه تامین نیروی انسانی جهت انجام کار در خدمات شهری تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه تامین نیروی انسانی جهت انجام کار در خدمات شهری تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976978/مناقصه-انجام-عملیات-نگهداری-فضای-سبز-شهر'>مناقصه انجام عملیات نگهداری فضای سبز شهر  / اگهی مناقصه , مناقصه انجام عملیات نگهداری فضای سبز شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976980/فراخوان-خرید-لوازم-داربست--'>فراخوان خرید لوازم داربست ... / فراخوان، فراخوان خرید لوازم داربست ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976981/فراخوان-طراحی-خرید-تامین-متریال-ساخت-نصب-و-راه-اندازی'>فراخوان طراحی، خرید، تامین متریال، ساخت،نصب و راه اندازی / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای با ارزیابی کیفی,فراخوان  طراحی، خرید، تامین متریال، ساخت،نصب و راه اندازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976983/مناقصه-اجرای-عملیات-آماده-سازی--نهالکاری-و-مراقبت-و-آبیاری-در-مناطق-بیابانی-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات آماده سازی ، نهالکاری و مراقبت و آبیاری در مناطق بیابانی- نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات آماده سازی ، نهالکاری و مراقبت و آبیاری در مناطق بیابانی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976984/فراخوان-تجدید-مناقصه-عمومی-خدمات-نگهبانی-از-اماکن-اموال-و-تاسیسات'>فراخوان تجدید مناقصه عمومی خدمات نگهبانی از اماکن، اموال و تاسیسات / مناقصه عمومی, فراخوان تجدید مناقصه عمومی خدمات نگهبانی از اماکن، اموال و تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976987/فراخوان-مناقصه-عملیات-اجرایی-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-باقیمانده-شهر'>فراخوان مناقصه عملیات اجرایی شبکه جمع آوری فاضلاب باقیمانده شهر / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه عملیات اجرایی شبکه جمع آوری فاضلاب باقیمانده شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976988/مناقصه-انجام-عملیات-خدمات-شهری'>مناقصه انجام عملیات خدمات شهری / اگهی مناقصه , مناقصه انجام عملیات خدمات شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976993/فراخوان-شناسایی-پیمانکار-اجرای-زیرسازی--سیمانکاری'>فراخوان شناسایی پیمانکار  اجرای زیرسازی ، سیمانکاری / فراخوان شناسایی پیمانکار ،فراخوان شناسایی پیمانکار  اجرای زیرسازی ، سیمانکاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976994/مناقصه-جمع-آوری-زباله-و-رفت-و-روب-شهری-نوبت-دوم'>مناقصه جمع آوری زباله و رفت و روب شهری  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه جمع آوری زباله و رفت و روب شهری  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976996/مناقصه-انتخاب-مشاور-جهت-انجام-خدمات-نظارت-بر-پروژه-گازرسانی-نوبت-دوم'>مناقصه انتخاب مشاور جهت انجام خدمات نظارت بر پروژه گازرسانی  نوبت دوم / آگهی مناقصه یک مرحله ای ، مناقصه مناقصه انتخاب مشاور جهت انجام خدمات نظارت بر پروژه گازرسانی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976998/فراخوان-بازسازی-دیچ-های-واحد-EDC-VCM'>فراخوان بازسازی دیچ های واحد EDC/VCM   / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای با ارزیابی کیفی,فراخوان بازسازی دیچ های واحد EDC/VCM  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977001/مناقصه-مرمت-و-بهسازی-جاده-و-محوطه-چاه-نوبت-دوم'>مناقصه مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه  نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977005/مناقصه-اجرای-عملیات-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977009/تجدید-فراخوان-خرید-اقلام-GRP-PVC-C'>تجدید فراخوان خرید اقلام GRP/PVC-C   / فراخوان مناقصه عمومی ، تجدید فراخوان خرید اقلام GRP/PVC-C  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977011/تمدید-مناقصه-خرید-انواع-قطعات-بتنی-و--'>تمدید مناقصه خرید انواع قطعات بتنی و ... / آگهی مناقصات عمومی, تمدید مناقصه خرید انواع قطعات بتنی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977012/مناقصه-اجرای-عملیات-لکه-گیری-محور---تجدید'>مناقصه اجرای عملیات لکه گیری محور .... تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه اجرای عملیات لکه گیری محور .... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977017/مناقصه-اجرای-عملیات-حدود-16-کیلومتر-گسترش-شبکه-گذاری-فولادی-و-پلی-اتیلن'>مناقصه اجرای عملیات حدود 16 کیلومتر گسترش شبکه گذاری فولادی و پلی اتیلن / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه  اجرای عملیات حدود 16 کیلومتر گسترش شبکه گذاری فولادی و پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977020/مناقصه-بارگیری-محصولات-به-صورت-کیسه-و-فله--'>مناقصه بارگیری محصولات به صورت کیسه و فله ... / آگهی مناقصه , مناقصه بارگیری محصولات به صورت کیسه و فله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977021/فراخوان-خرید-خدمات-مشاوره-سیستم-یکپارچه-جامع-مالی-و-اداری'>فراخوان خرید خدمات مشاوره سیستم یکپارچه جامع مالی و اداری / آگهی فراخوان , فراخوان خرید خدمات مشاوره سیستم یکپارچه جامع مالی و اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977022/فراخوان-مناقصه-تامین-خدمات-فنی-اداری-تنظیفات-و-باغبانی-تاسیسات--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تامین خدمات فنی، اداری، تنظیفات و باغبانی تاسیسات...نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه تامین خدمات فنی، اداری، تنظیفات و باغبانی تاسیسات...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977024/مناقصه-گازرسانی-به-روستاهای-محور-شمال-به-جنوب--'>مناقصه گازرسانی به روستاهای محور شمال به جنوب... / آگهی مناقصه، مناقصه گازرسانی به روستاهای محور شمال به جنوب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977027/مناقصه-لوله-پلی-اتیلن-400-آب'>مناقصه لوله پلی اتیلن 400 آب  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه لوله پلی اتیلن 400 آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977029/مناقصه-خرید-8260-کیلوگرم-مواد-پوشش-سیلیکونی'>مناقصه خرید 8260 کیلوگرم مواد پوشش سیلیکونی / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه خرید 8260 کیلوگرم مواد پوشش سیلیکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977030/تجدید-فراخوان-مناقصه-خرید-سه-دستگاه-پمپ-خودمکش--'>تجدید فراخوان مناقصه خرید سه دستگاه پمپ خودمکش ...  / فراخوان تجدید مناقصه , تجدید فراخوان مناقصه خرید سه دستگاه پمپ خودمکش ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977032/تجدید-فراخوان-عملیات-اجرایی-تکمیل-و-ارتقا-تصفیه-خانه-فاضلاب-شهر---نوبت-دوم'>تجدید فراخوان عملیات اجرایی تکمیل و ارتقا تصفیه خانه فاضلاب شهر ....نوبت دوم  / تجدید فراخوان ,فراخوان عملیات اجرایی تکمیل و ارتقا تصفیه خانه فاضلاب شهر ....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977035/مناقصه-فراخوان-الکتروپمپ-و-دستگاه-الکتروموتور--'>مناقصه فراخوان الکتروپمپ و دستگاه الکتروموتور ... / مناقصه عمومی, مناقصه فراخوان الکتروپمپ و دستگاه الکتروموتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977040/مناقصه-اجرای-سیستم-اطفاء-حریق-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای سیستم اطفاء حریق- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای سیستم اطفاء حریق- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977047/فراخوان-طراحی-خرید--نصب-بهبود-سیستم-Product-werigh-scale'>فراخوان طراحی, خرید , نصب, بهبود سیستم Product werigh scale  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان طراحی, خرید , نصب, بهبود سیستم Product werigh scale </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977048/مناقصه-مربوط-به-خرید-یک-دستگاه-لودر-چرخ-لاستیکی-نوبت-دوم'>مناقصه مربوط به خرید یک دستگاه لودر چرخ لاستیکی- نوبت دوم  / مناقصه  , مناقصه مربوط به خرید یک دستگاه لودر چرخ لاستیکی- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977053/فراخوان-تهیه-لیست-کوتاه-برای-شرکت-در-مناقصات-محدود---نوبت-دوم'>فراخوان تهیه لیست کوتاه برای شرکت در مناقصات محدود ... نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران,فراخوان تهیه لیست کوتاه برای شرکت در مناقصات محدود ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977055/مناقصه-تامین-خودروهای-استیجاری-سبک-با-راننده'>مناقصه تامین خودروهای استیجاری سبک با راننده  / آگهی مناقصه, مناقصه تامین خودروهای استیجاری سبک با راننده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977057/مناقصه-اجرای-فاز-اول-پیاده-سازی-سامانه-های-پرداخت-الکترونیک'>مناقصه اجرای فاز اول پیاده سازی سامانه های پرداخت الکترونیک / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای فاز اول پیاده سازی سامانه های پرداخت الکترونیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977059/مناقصه-سرویس-دهی-امور-خدماتی-در-آبدارخانه--'>مناقصه سرویس دهی امور خدماتی در آبدارخانه ...  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه سرویس دهی امور خدماتی در آبدارخانه ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977061/فراخوان-مناقصه-عملیات-رنگ'>فراخوان مناقصه عملیات رنگ  / فراخوان برزگاری مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عملیات رنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977064/مناقصه-تامین-و-تعویض-مجموعه-کاتالیست--نوبت-دوم'>مناقصه تامین و تعویض مجموعه کاتالیست - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین و تعویض مجموعه کاتالیست - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977065/مناقصه-تهیه-و-تامین-مواد-اولیه-غذایی-و---نوبت-دوم'>مناقصه تهیه و تامین مواد اولیه غذایی و ... نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه تهیه و تامین مواد اولیه غذایی و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977068/مناقصه-تامین-اوراق-چاپی-96-8-24'>مناقصه تامین اوراق چاپی 96.8.24 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین اوراق چاپی 96.8.24</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977070/فراخوان-خرید-نصب-و-راه-اندازی-454-عدد-دوربین-مداربسته'>فراخوان خرید، نصب و راه اندازی 454 عدد دوربین مداربسته / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید، نصب و راه اندازی 454 عدد دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977072/مناقصه-مقدار-6600-(شش-هزار-و-ششصد)متر-لوله-چدن-داکتیل'>مناقصه مقدار 6600 (شش هزار و ششصد)متر لوله چدن داکتیل / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه مقدار 6600 (شش هزار و ششصد)متر لوله چدن داکتیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977073/مناقصه-توسعه-انتقال-و-تامین-قطعات-یدکی-مرکز-تلفن-آلکاتل'>مناقصه توسعه، انتقال و تامین قطعات یدکی مرکز تلفن آلکاتل / مناقصه عمومی, مناقصه توسعه، انتقال و تامین قطعات یدکی مرکز تلفن آلکاتل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977078/مناقصه-خرید-و-تحویل-تجهیزات-ذخیره-ساز'>مناقصه خرید و تحویل تجهیزات ذخیره ساز  / مناقصه عمومی, مناقصه خرید و تحویل تجهیزات ذخیره ساز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977079/مناقصه-بستر-سازی-شبکه-فیبر-نوری-و-سیستم-اعلام-حریق-تاسیسات-گاز-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه بستر سازی شبکه فیبر نوری و سیستم اعلام حریق تاسیسات گاز تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه ، مناقصه بستر سازی شبکه فیبر نوری و سیستم اعلام حریق تاسیسات گاز تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977080/فراخوان-حمل-بار-درون-شهری--نوبت-دوم'>فراخوان حمل بار درون شهری - نوبت دوم  / فراخوان عمومی , فراخوان حمل بار درون شهری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977081/فراخوان-خدمات-مشاوره-بازرسی-و-نظارت-فنی'> فراخوان خدمات مشاوره بازرسی و نظارت فنی  / فراخوان ، فراخوان خدمات مشاوره بازرسی و نظارت فنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977082/مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن-نوبت-دوم'>مناقصه خرید لوله پلی اتیلن نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی یک مرحله ای ، مناقصه خرید لوله پلی اتیلن نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977083/مناقصه-طراحی-چاپ-و-ارسال-بنر-بروشور-تراکت--'>مناقصه طراحی، چاپ و ارسال بنر، بروشور، تراکت... / مناقصه عمومی, مناقصه طراحی، چاپ و ارسال بنر، بروشور، تراکت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977084/تجدید-فراخوان-خدمات-مشاوره-بازنگری-مطالعات-HAZOP-و-SIL--نوبت-دوم'>تجدید فراخوان خدمات مشاوره بازنگری مطالعات HAZOP  و  SIL - نوبت دوم  / تجدید فراخوان مناقصه عمومی , تجدید فراخوان خدمات مشاوره بازنگری مطالعات HAZOP  و  SIL - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977087/مناقصه-خدمات-تأمین-اجتماعی-تیم-های-تعمیرات-اضطراری-خطوط-لوله-نفت---نوبت-دوم'>مناقصه خدمات تأمین اجتماعی تیم های تعمیرات اضطراری خطوط لوله نفت ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خدمات تأمین اجتماعی تیم های تعمیرات اضطراری خطوط لوله نفت ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977089/فراخوان-نگهداری-شبکه-کابل-و-هوایی'>فراخوان نگهداری شبکه کابل و هوایی / اگهی فراخوان , فراخوان نگهداری شبکه کابل و هوایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977090/مناقصه-پروژه-کاهش-تلفات-شبکه-برق-شهرستان-ها-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه کاهش تلفات شبکه برق شهرستان ها نوبت دوم  / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه کاهش تلفات شبکه برق شهرستان ها نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977092/مناقصه-عملیات-پیاده-روسازی'>مناقصه عملیات پیاده روسازی  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات پیاده روسازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977095/مناقصه-اجاره-تعداد-40-دستگاه-خودروی-شخصی-با-راننده--(نوبت-دوم)'>مناقصه اجاره تعداد 40 دستگاه خودروی شخصی با راننده... (نوبت دوم) / مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه اجاره تعداد 40 دستگاه خودروی شخصی با راننده... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977096/فراخوان-شناسایی-پیمانکار-جهت-تامین-نیرو-انسانی-نوبت-دوم'>فراخوان شناسایی پیمانکار جهت تامین نیرو انسانی نوبت دوم / آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار , فراخوان شناسایی پیمانکار جهت تامین نیرو انسانی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977098/مناقصه-تامین-و-تحویل-کت-و-شلوار-و-پیراهن'>مناقصه تامین و تحویل کت و شلوار و پیراهن / مناقصه عمومی , مناقصه تامین و تحویل کت و شلوار و پیراهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977099/مناقصه-خرید-یک-عدد-GATEVALVE8'>مناقصه خرید یک عدد GATEVALVE8  / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه خرید یک عدد GATEVALVE8 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977101/مناقصه-خرید-انواع-تیر-سیمانی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید انواع تیر سیمانی  نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه دو مرحله ای , مناقصه خرید انواع تیر سیمانی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977103/مناقصه-تامین-و-تجهیز-2-دستگاه-تابلو-برق'>مناقصه تامین و تجهیز 2 دستگاه تابلو برق / مناقصه عمومی , مناقصه تامین و تجهیز 2 دستگاه تابلو برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977106/اصلاحیه-مناقصه-اجرای-عملیات-آماده-سازی--نهالکاری-و-مراقبت-و-آبیاری-در-مناطق-بیابانی'>اصلاحیه مناقصه اجرای عملیات آماده سازی ، نهالکاری و مراقبت و آبیاری در مناطق بیابانی / اصلاحیه مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات آماده سازی ، نهالکاری و مراقبت و آبیاری در مناطق بیابانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977111/مناقصه-مدیریت--بهره-برداری--تعمیر-و-نگه-داری-از-چاه-ها-و-خط-انتقال-آب-نایگون-نوبت-دوم'>مناقصه مدیریت ، بهره برداری ، تعمیر و نگه داری از چاه ها و خط انتقال آب نایگون  نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه مدیریت ، بهره برداری ، تعمیر و نگه داری از چاه ها و خط انتقال آب نایگون   نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977115/مناقصه-خدمات-رفت-و-آمد-(سرویس-ایاب-و-ذهاب)-کارکنان'>مناقصه خدمات رفت و آمد (سرویس ایاب و ذهاب) کارکنان  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات رفت و آمد (سرویس ایاب و ذهاب) کارکنان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977116/فراخوان-اجرای-کارهای-ساختمانی-و-تاسیساتی-نوبت-دوم'>فراخوان اجرای کارهای ساختمانی و تاسیساتی نوبت دوم  / فراخوان مناقصه , فراخوان اجرای کارهای ساختمانی و تاسیساتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977117/مناقصه-خرید-2000-تن-گوشت-منجمد-گوساله---نوبت-دوم'>مناقصه خرید 2000 تن گوشت منجمد گوساله ... نوبت دوم / آگهی مناقصه بین المللی, مناقصه خرید 2000 تن گوشت منجمد گوساله ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977118/فراخوان-انجام-کار-و-مناقصه-عمومی-پیش-فروش-انشعاب-فاضلاب-و-وصول-مطالبات-معوقه-آب-بها--تجدید'>فراخوان انجام کار و مناقصه عمومی پیش فروش انشعاب فاضلاب و وصول مطالبات معوقه آب بها... تجدید  / فراخوان انجام کار و مناقصه عمومی پیش فروش انشعاب فاضلاب و وصول مطالبات معوقه آب بها..تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977119/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-و-تاسیسات-وابسته-و--'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز و تاسیسات وابسته و ... / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز و تاسیسات وابسته و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977121/فراخوان-انجام-عملیات-سفت-کاری-و---نوبت-دوم'>فراخوان  انجام عملیات سفت کاری و ... نوبت دوم  / آگهی فراخوان استعلام ارزیابی کیفی پیمانکاران ,مناقصه انجام عملیات سفت کاری و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977126/مناقصه-جذب-سرمایه-گذار'>مناقصه جذب سرمایه گذار / مناقصه جذب سرمایه گذار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977130/تجدید-مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-جهت-حفاظت-فیزیکی'>تجدید مناقصه تامین نیروی انسانی جهت حفاظت فیزیکی  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه تامین نیروی انسانی جهت حفاظت فیزیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977131/مناقصه-عملیات-احیاء-نوسازی-و-بازسازی-تصفیه-خانه-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات احیاء نوسازی و بازسازی تصفیه خانه- نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه عملیات احیاء نوسازی و بازسازی تصفیه خانه- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977132/مناقصه-تامین-168-نفر-نیروی-انسانی-نوبت-دوم'>مناقصه تامین 168 نفر نیروی انسانی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین 168 نفر نیروی انسانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977134/مناقصه-خرید-3000-متر-لوله-چدن-داکتیل-ضدزلزله-تجدید'>مناقصه خرید 3000 متر لوله چدن داکتیل ضدزلزله  تجدید  / فراخوان ارزیابی توان انجام تعهدات, مناقصه خرید 3000 متر لوله چدن داکتیل ضدزلزله - تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977136/مناقصه-تامین-96-نفر-نیروی-انسانی-نوبت-دوم'>مناقصه تامین 96 نفر نیروی انسانی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین 96 نفر نیروی انسانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977138/مناقصه-انجام-امور-تعمیرات-و-نگهداری-تاسیسات-ساختمان-نوبت-دوم'>مناقصه انجام امور تعمیرات و نگهداری تاسیسات ساختمان نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور تعمیرات و نگهداری تاسیسات ساختمان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977141/مناقصه-اجرای-عملیات-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت معابر نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت معابر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977142/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-کوره-حرارتی'>مناقصه خرید یک دستگاه کوره حرارتی / مناقصه ع مومی, مناقصه خرید یک دستگاه کوره حرارتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977143/مناقصه-خرید-کابل-برق-گرد'>مناقصه خرید کابل برق گرد  / فراخوان ارزیابی توان انجام تعهدات, مناقصه خرید کابل برق گرد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977147/مناقصه-اجرای-امور-نظافت-و-پاکیزه-سازی-معابر-شهری-و-جمع-آوری-و-حمل-پسماندهای-عادی-تجدید'>مناقصه اجرای امور نظافت و پاکیزه سازی معابر شهری و جمع آوری و حمل پسماندهای عادی- تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه اجرای امور نظافت و پاکیزه سازی معابر شهری و جمع آوری و حمل پسماندهای عادی- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977151/مناقصه-پیمان-خدمات-حفاظتی-و-نگهبانی'>مناقصه پیمان خدمات حفاظتی و نگهبانی / مناقصه عمومی, مناقصه پیمان خدمات حفاظتی و نگهبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977155/مناقصه-خدمات-عمومی'>مناقصه خدمات عمومی  / آگهی مناقصه , مناقصه خدمات عمومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977156/مناقصه-خرید-کنتور-G4-معمولی--نوبت-دوم'>مناقصه خرید کنتور G4 معمولی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه  خرید کنتور G4 معمولی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977161/مناقصه-ساخت-و-نصب-اسکلت-فلزی-سوله'>مناقصه ساخت و نصب اسکلت فلزی سوله   / مناقصه عمومی, مناقصه ساخت و نصب اسکلت فلزی سوله فاز دو کارخانه شمس آباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977164/مناقصه-قیرپاشی-و-آسفالت-نوبت-دوم'>مناقصه قیرپاشی و آسفالت- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه قیرپاشی و آسفالت- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977165/مناقصه-پروانه-فن-هوای-کمکی-سیستم-باگاس-سوز-بویلر-تایپ-RCG9'>مناقصه پروانه فن هوای کمکی سیستم باگاس سوز بویلر تایپ RCG9  / آگهی مناقصه , مناقصه پروانه فن هوای کمکی سیستم باگاس سوز بویلر تایپ RCG9 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977167/فراخوان-پروژه-خرید-و-اجرای-شبکه-گاز-شهرک-صنعتی--'>فراخوان پروژه خرید و اجرای شبکه گاز شهرک صنعتی ... / آگهی فراخوان, فراخوان پروژه خرید و اجرای شبکه گاز شهرک صنعتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977170/فراخوان-ارزیابی-کیفی-توان-انجام-کار-عملیات-حفر-و-پمپاژ-دو-حلقه-چاه-آب-آشامیدنی--'>فراخوان ارزیابی کیفی توان انجام کار عملیات حفر و پمپاژ دو حلقه چاه آب آشامیدنی... / مناقصه, فراخوان ارزیابی کیفی توان انجام کار عملیات حفر و پمپاژ دو حلقه چاه آب آشامیدنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977172/مناقصه-توسعه-و-احداث-شهری--تجدید'>مناقصه توسعه و احداث شهری... تجدید / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه توسعه و احداث شهری... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977176/اصلاحیه-مناقصه-مطالعه-شناسایی-و-کنترل-مخاطرات-HAZOP-STUDY'>اصلاحیه مناقصه  مطالعه شناسایی و کنترل مخاطرات HAZOP STUDY  / اصلاحیه مناقصه عمومی, مناقصه  مطالعه شناسایی و کنترل مخاطرات HAZOP STUDY </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977177/مناقصه-واگذاری-خدمات-پاسخگویی-مراکز-تماس-2020-و-118'>مناقصه واگذاری خدمات پاسخگویی مراکز تماس 2020 و 118  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه واگذاری خدمات پاسخگویی مراکز تماس 2020 و 118 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977179/مناقصه-اجاره-5-دستگاه-مینی-بوس-کولردار'>مناقصه اجاره 5 دستگاه مینی بوس کولردار / مناقصه , مناقصه اجاره 5 دستگاه مینی بوس کولردار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977181/نشست-معرفی-فرصت-های-اقتصادی-و-سرمایه-گذاری-ایران96-8-24'>نشست معرفی فرصت های اقتصادی و سرمایه گذاری ایران96.8.24 / نشست معرفی فرصت های اقتصادی و سرمایه گذاری ایران 96.8.24</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977183/مناقصه-بیمه-تکمیلی'>مناقصه بیمه تکمیلی / آگهی مناقصه, مناقصه بیمه تکمیلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977193/مناقصه-خرید-تجهیزات-ورزشی--تجدید'>مناقصه خرید تجهیزات ورزشی - تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه خرید تجهیزات ورزشی - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977194/مناقصه-عملیات-احداث-سالن-چند-منظوره-روستا'>مناقصه عملیات احداث سالن چند منظوره روستا / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات احداث سالن چند منظوره روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977197/مناقصه-عملیات-خرید-ذخیره-ساز-و-دو-دستگاه-سرور--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات خرید ذخیره ساز و دو دستگاه سرور - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات خرید ذخیره ساز و دو دستگاه سرور - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977198/مناقصه-اصلاح-شبکه-و-انشعابات-گاز'>مناقصه اصلاح شبکه و انشعابات گاز / مناقصه ,مناقصه اصلاح شبکه و انشعابات گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977202/فراخوان-احداث-مجتمع-فرهنگی--اداری-و-تجاری'>فراخوان احداث مجتمع فرهنگی ، اداری و تجاری / آگهی فراخوان , فراخوان احداث مجتمع فرهنگی ، اداری و تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977210/تجدید-مناقصه-خرید-۵-دست-لباس-مقابله-با-مواد-شیمیایی'>تجدید مناقصه خرید ۵ دست لباس مقابله با مواد شیمیایی / آگهی مناقصه عمومی , تجدید مناقصه خرید ۵ دست لباس مقابله با مواد شیمیایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977212/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-کارگری-تجدید'>مناقصه تامین نیروی انسانی کارگری- تجدید  / آگهی مناقصه ,  مناقصه تامین نیروی انسانی کارگری- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977213/تجدید-مناقصه-خرید-100-دست-لباس-عملیات-آتش-نشانی'>تجدید مناقصه خرید 100 دست لباس عملیات آتش نشانی / آگهی مناقصه عمومی , تجدید مناقصه خرید 100 دست لباس عملیات آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977215/مناقصه-عملیات-بهسازی-و-اجرای-زیرسازی-و-کانیوا-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات بهسازی و اجرای زیرسازی و کانیوا نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات بهسازی و اجرای زیرسازی و کانیوا نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977219/فراخوان-مناقصه-نازک-کاری-و-تجهیز-سالن-آمفی-تئائر-ساختمان-اداری'>فراخوان مناقصه نازک کاری و تجهیز سالن آمفی تئائر ساختمان اداری / فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه نازک کاری و تجهیز سالن آمفی تئائر ساختمان اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977221/مناقصه-آبیاری--حفظ-و-نگهداری-و-ترمیم-فضاهای-سبز----نوبت-دوم'>مناقصه آبیاری ، حفظ و نگهداری و ترمیم فضاهای سبز ....- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه آبیاری ، حفظ و نگهداری و ترمیم فضاهای سبز .... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977225/مناقصه-اجرای-عملیات-پیاده-راه-سازی-خیابان---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات پیاده راه سازی خیابان ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی عمرانی,مناقصه اجرای عملیات پیاده راه سازی خیابان ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977226/فراخوان-استعلام-قیمت-واگذاری-ارائه-خدمات-بیماریاری-و-مکان-بوفه'>فراخوان استعلام قیمت واگذاری ارائه خدمات بیماریاری و مکان بوفه  / فراخوان عمومی, فراخوان استعلام قیمت واگذاری ارائه خدمات بیماریاری و مکان بوفه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977230/مناقصه-عملیات-اجرای-طرح-های-هندسی---نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرای طرح های هندسی ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه عملیات اجرای طرح های هندسی ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977238/مناقصه-اجرای-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب'>مناقصه اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب  / آگهی برگزاری مناقصه عمومی , مناقصه اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977244/استعلام-الکتروپمپ-کارواش-پرتابل-به-همراه-نازل-شستشو'>استعلام  الکتروپمپ کارواش پرتابل به همراه نازل شستشو / استعلام, استعلام  الکتروپمپ کارواش پرتابل به همراه نازل شستشو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977245/مناقصه-اجرای-آسفالت-سرد'>مناقصه  اجرای آسفالت سرد / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه  اجرای آسفالت سرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977248/مناقصه-خرید--نصب-و-راه-اندازی-سامانه-ثبت-تخلف-سرعت--نوبت-دوم'>مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی سامانه ثبت تخلف سرعت  - نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی سامانه ثبت تخلف سرعت - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977251/استعلام-سیم-سیلیکو-کلسیم-یا-کازی'>استعلام  سیم سیلیکو کلسیم یا کازی / استعلام, استعلام  سیم سیلیکو کلسیم یا کازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977254/مناقصه-واگذاری-انجام-امور-کارخانه-آسفالت'>مناقصه واگذاری انجام امور کارخانه آسفالت / آگهی مناقصه, مناقصه  واگذاری انجام امور کارخانه آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977264/مناصه-انجام-عملیات-تهیه-استاب-و-احداث-فونداسیون-های-ورود-و-خروج--'>مناصه انجام عملیات تهیه استاب و احداث فونداسیون های ورود و خروج... / مناصه انجام عملیات تهیه استاب و احداث فونداسیون های ورود و خروج...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977267/فراخوان-مشاوره-تغذیه-بیمارستان'>فراخوان مشاوره تغذیه بیمارستان  / آگهی فراخوان عمومی ,فراخوان  مشاوره تغذیه بیمارستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977270/مناقصه-نگهبانی-و-راهبری-مخازن-چاه-ها-کارخانه-لوله-سازی-و-تصفیه-خانه'>مناقصه نگهبانی و راهبری مخازن چاه ها، کارخانه لوله سازی و تصفیه خانه / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نگهبانی و راهبری مخازن چاه ها، کارخانه لوله سازی و تصفیه خانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977271/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه نگهداری فضای سبز  / مناقصه ,مناقصه نگهداری فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977274/مناقصه-واگذاری-طول-تقریبی-2000-متر-دیوارکشی'>مناقصه واگذاری طول تقریبی 2000 متر دیوارکشی  / آگهی مناقصه ، مناقصه واگذاری طول تقریبی 2000 متر دیوارکشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977276/مناقصه-واگذاری-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات-مجتمع-تفریحی'>مناقصه واگذاری تعمیر و نگهداری تاسیسات مجتمع تفریحی  / مناقصه, مناقصه واگذاری تعمیر و نگهداری تاسیسات مجتمع تفریحی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977278/مناقصه-خرید-قطعات-لاستیکی-و-پلاستیکی-خودروهای-تولیدی--'>مناقصه خرید قطعات لاستیکی و پلاستیکی خودروهای تولیدی... / آگهی مناقصه, مناقصه خرید قطعات لاستیکی و پلاستیکی خودروهای تولیدی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977279/استعلام-شیلنگ-باد'>استعلام شیلنگ باد / استعلام ,استعلام شیلنگ باد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977283/استعلام-تعمیر-استاکر'>استعلام تعمیر استاکر / استعلام ,استعلام تعمیر استاکر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977284/مناقصه-عملیات-بهره-برداری-تعمیرات-نگهداری-بازساسی-تصفیه-خانه-آب-و-شبکه-و-تاسیسات'>مناقصه عملیات بهره برداری، تعمیرات، نگهداری، بازساسی تصفیه خانه آب و شبکه و تاسیسات / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات بهره برداری، تعمیرات، نگهداری، بازساسی تصفیه خانه آب و شبکه و تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977285/مناقصه-طراحی-نرم-افزار-مولتی-مدیا-جهت-خودروهای-تولیدی'>مناقصه طراحی نرم افزار مولتی مدیا جهت خودروهای تولیدی / آگهی مناقصه، مناقصه طراحی نرم افزار مولتی مدیا جهت خودروهای تولیدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977287/تجدید-مناقصه-اجرای-کامل-دیوار-محوطه-ساختمان--'>تجدید مناقصه اجرای کامل دیوار محوطه ساختمان ... / آگهی تجدید مناقصه, تجدید مناقصه اجرای کامل دیوار محوطه ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977288/استعلام-انجام-خدمات-تعمیر-سکسیونر'>استعلام انجام خدمات تعمیر سکسیونر / استعلام ,استعلام انجام خدمات تعمیر سکسیونر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977289/آگهی-شناسایی-پیمانکار-عملیات-مطالعه--طراحی--تجهیز-و-اجرای-پروژه-جمع-آوری'>آگهی شناسایی پیمانکار  عملیات مطالعه ، طراحی ، تجهیز و اجرای پروژه جمع آوری / آگهی شناسایی پیمانکار،آگهی شناسایی پیمانکار  عملیات مطالعه ، طراحی ، تجهیز و اجرای پروژه جمع آوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977290/مناقصه-انجام-امور-اداری-و-خدماتی-نیروهای-حجمی-نوبت-دوم'>مناقصه انجام امور اداری و خدماتی نیروهای حجمی نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه انجام امور اداری و خدماتی نیروهای حجمی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977295/استعلام-مبدل-حرارتی-صفحه-ای'>استعلام مبدل حرارتی صفحه ای / استعلام, استعلام مبدل حرارتی صفحه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977298/مناقصه-تهیه-و-ساخت-پل-تیر-مرکب-فلزی--نوبت-دوم'>مناقصه تهیه و ساخت پل تیر مرکب فلزی - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه تهیه و ساخت پل تیر مرکب فلزی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977301/مناقصه-آسفالت-محور--'>مناقصه آسفالت محور.... / آگهی مناقصه , مناقصه آسفالت محور....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977302/مناقصه-تامین-خدمات-مورد-نیاز-آبدارخانه--نوبت-دوم'>مناقصه تامین خدمات مورد نیاز آبدارخانه  - نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه تامین خدمات مورد نیاز آبدارخانه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977303/فراخوان-مناقصه-بازرسی-و-کنترل-ریسک-های-اسیب-رسان-به-مقاوم-سازی-تاسیسات-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه بازرسی و کنترل ریسک های اسیب رسان به مقاوم سازی تاسیسات..نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه بازرسی و کنترل ریسک های اسیب رسان به مقاوم سازی تاسیسات..نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977305/استعلام-مفتول-آلومینیومی'>استعلام مفتول آلومینیومی / استعلام مفتول آلومینیومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977312/استعلام-الکترود-تنگستن'>استعلام  الکترود تنگستن  / استعلام ، استعلام  الکترود تنگستن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977314/مناقصه-گازرسانی-به-حفره-های-پراکنده'>مناقصه گازرسانی به حفره های پراکنده  / مناقصه ,مناقصه گازرسانی به حفره های پراکنده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977315/تجدید-مناقصه-اجرای-عملیات-آسفالت-پروژه-های-طرح-هادی-روستایی--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجرای عملیات  آسفالت پروژه های طرح هادی روستایی - نوبت دوم  / آگهی تجدید، مناقصه اجرای عملیات  آسفالت پروژه های طرح هادی روستایی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977316/مناقصه-خرید-و-پخش-مکانیزه-آسفالت-خیابان-های-اراضی--نوبت-دوم'>مناقصه خرید و پخش مکانیزه آسفالت خیابان های اراضی... نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه خرید و پخش مکانیزه آسفالت خیابان های اراضی... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977317/استعلام-ورق-فولادی-استیل'>استعلام  ورق فولادی استیل   / استعلام, استعلام  ورق فولادی استیل  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977319/مناقصه-نگهداری-روشنایی-منصوبه'>مناقصه نگهداری روشنایی منصوبه  / آگهی مناقصه , مناقصه نگهداری روشنایی منصوبه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977323/مناقصه-خرید-دستگاه-رطوبت-گیر'>مناقصه خرید دستگاه رطوبت گیر / مناقصه، مناقصه خرید دستگاه رطوبت گیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977325/مناقصه-ارزیابی-کیفی-تامین-25-دستگاه-آمبولانس-نوبت-دوم'>مناقصه ارزیابی کیفی تامین 25 دستگاه آمبولانس نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه ارزیابی کیفی تامین 25 دستگاه آمبولانس نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977326/مناقصه-پروژه-حفاظت-از-اراضی-ملی-استان96-8-24'>مناقصه پروژه حفاظت از اراضی ملی استان96.8.24 / آگهی مناقصه ,مناقصه پروژه حفاظت از اراضی ملی استان -96.8.24</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977329/مناقصه-تامین-8-دستگاه-اتوبوس-و-11-دستگاه-مینی-بوس-کولردار--نوبت-دوم'>مناقصه تامین 8 دستگاه اتوبوس و 11 دستگاه مینی بوس کولردار - نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تامین 8 دستگاه اتوبوس و 11 دستگاه مینی بوس کولردار - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977331/فراخوان-مناقصه-تعمیر-اساسی-کارخانه-گاز-و-گاز-مایع-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تعمیر اساسی کارخانه گاز و گاز مایع- نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه تعمیر اساسی کارخانه گاز و گاز مایع- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977334/مناقصه-انجام-عملیات-نصب-و-راه-اندازی-پست-موقت'>مناقصه انجام عملیات نصب و راه اندازی پست موقت  / مناقصه ,مناقصه انجام عملیات نصب و راه اندازی پست موقت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977335/مناقصه-​سونوگرافی-پیشرفته-مبله-نوبت-دوم'>مناقصه ​سونوگرافی پیشرفته مبله- نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه ​سونوگرافی پیشرفته مبله- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977339/مناقصه-قیرپاشی-و-پخش-آسفالت--'>مناقصه قیرپاشی و پخش آسفالت... / مناقصه, مناقصه قیرپاشی و پخش آسفالت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977350/مناقصه-ساماندهی-و-نگهداری-فضای-سبز-مینوشهر-نوبت-دوم'>مناقصه ساماندهی و نگهداری فضای سبز مینوشهر نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه ساماندهی و نگهداری فضای سبز مینوشهر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977351/استعلام-تعمیر-یک-دستگاه-بریکر'>استعلام تعمیر یک دستگاه بریکر  / استعلام ,استعلام تعمیر یک دستگاه بریکر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977353/مناقصه-تامین-خودروهای-استیجاری-سبک'>مناقصه تامین خودروهای استیجاری سبک / اگهی مناقصه , مناقصه تامین خودروهای استیجاری سبک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977354/فراخوان-شناسایی-سرمایه-گذار-ذیصلاح-جهت-مشارکت-در-پروژه-های-مسکونی--'>فراخوان شناسایی سرمایه گذار ذیصلاح جهت مشارکت در پروژه های مسکونی... / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان شناسایی سرمایه گذار ذیصلاح جهت مشارکت در پروژه های مسکونی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977355/آگهی-مناقصه-واگذاری-نگهداری-خدمات-شهری-و-فضای-سبز'> آگهی مناقصه  واگذاری نگهداری خدمات شهری و فضای سبز  / آگهی مناقصه عمومی ، آگهی مناقصه  واگذاری نگهداری خدمات شهری و فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977356/مناقصه-خرید-گلهای-فصلی-پاییزه-و-زمستانه-در-منطقه-سه'>مناقصه خرید گلهای فصلی پاییزه و زمستانه در منطقه سه  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه خرید گلهای فصلی پاییزه و زمستانه در منطقه سه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977359/تجدید-مناقصه-نگهداری-و-بهره-برداری-از-تاسیسات-چاهها-و-قرائت-و-توزیع-قبوض-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه نگهداری و بهره برداری از تاسیسات چاهها و قرائت و توزیع قبوض نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه نگهداری و بهره برداری از تاسیسات چاهها و قرائت و توزیع قبوض نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977360/استعلام-نگهداری-بهسازی-و-تعمیر'>استعلام نگهداری، بهسازی و تعمیر  / استعلام,استعلام نگهداری، بهسازی و تعمیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977362/مناقصه-شناسایی-طرح-و-ایده-و-جذب-سرمایه-گذاری'>مناقصه شناسایی طرح و ایده و جذب سرمایه گذاری  / مناقصه ,مناقصه شناسایی طرح و ایده و جذب سرمایه گذاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977364/​استعلام-خرید-cwdm'>​استعلام خرید cwdm / استعلام بهاء , ​استعلام خرید cwdm</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977365/استعلام-تجهیزات-خانگی'>استعلام تجهیزات خانگی / استعلام , استعلام تجهیزات خانگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977366/استعلام-خرید-مولاژ-سه-بعدی'>استعلام خرید مولاژ سه بعدی  / استعلام, استعلام خرید مولاژ سه بعدی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977368/استعلام-ریل-سلف-سرویس'>استعلام ریل سلف سرویس  / استعلام ,استعلام ریل سلف سرویس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977369/استعلام-سرویس-و-نگهداری--'>استعلام سرویس و نگهداری ... / استعلام, استعلام سرویس و نگهداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977370/استعلام-تهیه-و-نصب-تابلوهای-راهنمایی'>استعلام تهیه و نصب تابلوهای راهنمایی  / استعلام,استعلام تهیه و نصب تابلوهای راهنمایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977371/استعلام-​نظافت-8-طبقه-ساختمان-و-محوطه-ح--'>استعلام ​نظافت 8 طبقه ساختمان و محوطه ح ... / استعلام , استعلام ​نظافت 8 طبقه ساختمان و محوطه ح ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977372/استعلام-سیل-مکانیکی-نمره-50-کالپدا-​'>استعلام سیل مکانیکی نمره 50 کالپدا  ​ / استعلام ,استعلام ​سیل مکانیکی نمره 50 کالپدا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977374/استعلام-سرویس-و-نگهداری--'>استعلام سرویس و نگهداری ... / استعلام, استعلام سرویس و نگهداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977375/استعلام-احداث-ساختمان-موتورخانه-و-انبار'>استعلام احداث ساختمان موتورخانه و انبار / استعلام ,استعلام احداث ساختمان موتورخانه و انبار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977377/استعلام-خرید-دستگاه-اشغالگیر'>استعلام خرید دستگاه اشغالگیر     / استعلام , استعلام خرید دستگاه اشغالگیر    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977378/استعلام-خرید-پهنای-باند'>استعلام خرید پهنای باند  / استعلام ,استعلام خرید پهنای باند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977379/استعلام-دستگاه-ups'>استعلام دستگاه ups / استعلام بهاء , ​استعلام دستگاه ups</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977380/استعلام-کاغذ-A4'>استعلام کاغذ A4  / استعلام, استعلام کاغذ A4 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977381/استعلام-کتاب-مروری-جامع-بر-قوانین'>استعلام کتاب مروری جامع بر قوانین  / استعلام ,استعلام کتاب مروری جامع بر قوانین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977382/استعلام-رادیو-وایرلس-و-آنتن-شبکه-دیتا'>استعلام رادیو وایرلس و آنتن شبکه دیتا / استعلام, استعلام رادیو وایرلس و آنتن شبکه دیتا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977383/استعلام-تعمیر-استاکر'>استعلام تعمیر استاکر / استعلام ,استعلام تعمیر استاکر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977385/استعلام​-لاین-تستر'>استعلام​ لاین تستر  / استعلام بهاء, ​استعلام لاین تستر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977386/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری  / استعلام ,استعلام کامپیوتر و فناوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977387/استعلام-سیل-مکانیکی'>استعلام سیل مکانیکی / استعلام ,استعلام ​سیل مکانیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977388/استعلام-خرید-دکل-بادسنجی'>استعلام خرید دکل بادسنجی / استعلام, استعلام خرید دکل بادسنجی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977389/استعلام-HP-laser-jet'>استعلام HP laser jet     / استعلام , استعلام HP laser jet    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977391/استعلام-رایانه-کامل'>استعلام رایانه کامل / استعلام, استعلام رایانه کامل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977392/استعلام-سرویس-و-نگهداری-دوربین-های-مداربسته'>استعلام سرویس و نگهداری دوربین های مداربسته / استعلام, استعلام سرویس و نگهداری دوربین های مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977393/استعلام-فیلتر-دانفوس'>استعلام فیلتر دانفوس / استعلام, استعلام فیلتر دانفوس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977394/استعلام-خدمات-عمومی'>استعلام خدمات عمومی / استعلام , استعلام خدمات عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977395/استعلام-آب-ژاول-6000-کیلوگرم'>استعلام آب ژاول 6000 کیلوگرم / استعلام, استعلام آب ژاول 6000 کیلوگرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977396/استعلام-اصلاح-ساختار-شبکه-برق-و-تلفن'>استعلام اصلاح ساختار شبکه برق و تلفن / استعلام, استعلام اصلاح ساختار شبکه برق و تلفن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977397/استعلام-کفش-چرمی-بندی'>استعلام کفش چرمی بندی / استعلام ,استعلام کفش چرمی بندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977398/استعلام-فیلتر-روغن-یونیت-هیدرولیک'>استعلام فیلتر روغن یونیت هیدرولیک / استعلام, استعلام فیلتر روغن یونیت هیدرولیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977399/مناقصه-خرید-MEGGER-DIGITAL-MULTIMETER'>مناقصه خرید MEGGER DIGITAL MULTIMETER / مناقصه ، مناقصه خرید MEGGER DIGITAL MULTIMETER</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977400/استعلام-گوشت-منجمد-برزیلی'>استعلام گوشت منجمد برزیلی  / استعلام ,استعلام گوشت منجمد برزیلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977402/استعلام-خرید-نرم-افزار-اکانتیگ'>استعلام خرید نرم افزار اکانتیگ  / استعلام ,استعلام خرید نرم افزار اکانتیگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977403/استعلام-شارژ-کپسول-آتش-نشانی'>استعلام شارژ کپسول آتش نشانی  / استعلام , استعلام شارژ کپسول آتش نشانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977404/استعلام-باطری-18-آمپر-12-ولت-برای-دستگاه'>استعلام باطری 18 آمپر 12 ولت برای دستگاه / استعلام , استعلام باطری 18 آمپر 12 ولت برای دستگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977405/استعلام-چای-ایرانی-مرغوب'>استعلام چای ایرانی مرغوب / استعلام ,استعلام چای ایرانی مرغوب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977406/استعلام-اجرای-بهسازی-و-نوسازی-ساختمان--'>استعلام اجرای بهسازی و نوسازی ساختمان... / استعلام, استعلام اجرای بهسازی و نوسازی ساختمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977407/استعلام-دستگاه-پرتابل-اندازه-گیری-ولتاژ'>استعلام دستگاه پرتابل اندازه گیری ولتاژ / استعلام ,استعلام دستگاه پرتابل اندازه گیری ولتاژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977408/استعلام-مواد-غذایی-و-نوشیدنی'>استعلام مواد غذایی و نوشیدنی  / استعلام ,استعلام مواد غذایی و نوشیدنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977409/استعلام-خرید-پیامک'>استعلام خرید پیامک / استعلام , استعلام خرید پیامک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977410/استعلام-پنیر'>استعلام پنیر  / استعلام , استعلام پنیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977412/استعلام-کابل-10-حلقه'>استعلام کابل 10 حلقه / استعلام, استعلام کابل 10 حلقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977413/استعلام-رول-رسید-مشتری-خودپرداز'>استعلام رول رسید مشتری خودپرداز / استعلام ,استعلام رول رسید مشتری خودپرداز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977414/استعلام-​مودم'>استعلام ​مودم  / استعلام, استعلام ​مودم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977415/استعلام-پد-الکلی-پاکان-جهت-نظافت-دست'>استعلام پد الکلی پاکان جهت نظافت دست     / استعلام , استعلام پد الکلی پاکان جهت نظافت دست    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977416/استعلام-دستگاه-EYE--LCD--5500--XSN--LDFX'>استعلام دستگاه EYE - LCD - 5500 - XSN - LDFX / استعلام, استعلام دستگاه EYE - LCD - 5500 - XSN - LDFX</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977417/استعلام-نازل-پلی-پروپیلنی'>استعلام نازل پلی پروپیلنی / استعلام ,استعلام نازل پلی پروپیلنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977419/استعلام-سربرگ-اداری'>استعلام سربرگ اداری / استعلام ,استعلام سربرگ اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977420/استعلام-روغن-نباتی-مایع'>استعلام روغن نباتی مایع / استعلام ، استعلام روغن نباتی مایع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977421/استعلام-​باتری-ups'>استعلام ​باتری ups / استعلام, استعلام ​باتری ups</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977422/استعلام-تهیه-و-نصب-و-راه-اندازی-دوربین--'>استعلام تهیه و نصب و راه اندازی دوربین... / استعلام, استعلام تهیه و نصب و راه اندازی دوربین...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977424/استعلام-ژل'>استعلام ژل  / استعلام ,استعلام ژل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977425/استعلام​-ملزومات-طرح-توسعه-روستا'>استعلام​ ملزومات طرح توسعه روستا / استعلام بهاء, ​استعلام ملزومات طرح توسعه روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977426/استعلام-آب-شیرین-کن'>استعلام آب شیرین کن / استعلام ,استعلام آب شیرین کن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977427/استعلام-برف-روبی-جاده-های-برف-گیر'>استعلام برف روبی جاده های برف گیر / استعلام, استعلام برف روبی جاده های برف گیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977428/استعلام-روغن-مایع'>استعلام روغن مایع  / استعلام ، استعلام روغن مایع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977430/استعلام-دستگاه-شمارنده-کاغذ'>استعلام دستگاه شمارنده کاغذ / استعلام ,استعلام دستگاه شمارنده کاغذ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977431/مناقصه-P-F-FORUM-VANOIL---'>مناقصه P/F FORUM/VANOIL .... / آگهی مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی , مناقصه P/F FORUM/VANOIL ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977432/استعلام-اجرای-فعالیت-کمیسیون-پزشکی'>استعلام اجرای فعالیت کمیسیون پزشکی  / استعلام ,استعلام اجرای فعالیت کمیسیون پزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977434/استعلام-احداث-پست-63-20-کیلوولت-موقت'>استعلام احداث پست 63/20 کیلوولت موقت / استعلام , استعلام احداث پست 63/20 کیلوولت موقت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977435/استعلام-بسته-شماره-82-96-28'>استعلام بسته شماره 82-96-28 / استعلام ,استعلام بسته شماره 82-96-28</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977436/استعلام-درب-هوشمند'>استعلام درب هوشمند / استعلام درب هوشمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977438/فراخوان-ارایه-خدمات-نگهداری-و-راهبری-سیستم-های-گرمایشی-و-سرمایشی'>فراخوان ارایه خدمات نگهداری و راهبری سیستم های گرمایشی و سرمایشی /  آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی , فراخوان ارایه خدمات نگهداری و راهبری سیستم های گرمایشی و سرمایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977440/استعلام-تامین-تجهیزات-و-اجرای-طرح-فیبر-نوری-مرکز-بهداشت-آزادشهر'>استعلام تامین تجهیزات و اجرای طرح فیبر نوری مرکز بهداشت آزادشهر / استعلام بهاء, ​استعلام تامین تجهیزات و اجرای طرح فیبر نوری مرکز بهداشت آزادشهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977442/مناقصه-فراخوان-ارزیابی-کیفی-عملیات-اجرایی-پروژه-مرمت-و-بهسازی-باند-و-عوامل-پروازی'>مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی عملیات اجرایی پروژه مرمت و بهسازی باند و عوامل پروازی / مناقصه, مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی عملیات اجرایی پروژه مرمت و بهسازی باند و عوامل پروازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977443/استعلام-قطعات-912-دویس-و--'>استعلام قطعات 912 دویس و ... / استعلام , استعلام قطعات 912 دویس و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977445/ارزیابی-کیفی-عملیات-بازسازی-ساختمان'>ارزیابی کیفی عملیات بازسازی ساختمان / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران , ارزیابی کیفی عملیات بازسازی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977446/استعلام-خرید-ملزومات-طرح-فیبر-نوری'>استعلام خرید ملزومات طرح فیبر نوری  / مناقصه , مناقصه استعلام طرح فیبر نوری BTS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977447/استعلام-اثاثیه-و-لوازم-اداری--خانگی-و-انبار-و--'>استعلام اثاثیه و لوازم اداری ، خانگی و انبار و ...  / استعلام, استعلام اثاثیه و لوازم اداری ، خانگی و انبار و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977448/استعلام-چای-ممتاز-گلستان'>استعلام چای ممتاز گلستان / استعلام ,استعلام چای ممتاز گلستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977450/استعلام-کمپنزاتور-برای-مسیر-گاز-طبیعی'>استعلام کمپنزاتور برای مسیر گاز طبیعی  / استعلام ,استعلام کمپنزاتور برای مسیر گاز طبیعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977451/فراخوان-بهسازی-و-احداث-گودال-سوخت-در-کارخانه-گاز-و-گاز-مایع-700'>فراخوان بهسازی و احداث گودال سوخت در کارخانه گاز و گاز مایع 700 / فراخوان، فراخوان بهسازی و احداث گودال سوخت در کارخانه گاز و گاز مایع 700</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977452/استعلام-نمایشگر-اعلان-پرواز'>استعلام نمایشگر اعلان پرواز / استعلام ,استعلام نمایشگر اعلان پرواز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977453/مناقصه-خدمات-حمل-و-نقل-خودرویی'>مناقصه خدمات حمل و نقل خودرویی / مناقصه, مناقصه خدمات حمل و نقل خودرویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977454/استعلام-احداث-شبکه-توزیع-فشار-ضعیف-ورودی'>استعلام احداث شبکه توزیع فشار ضعیف ورودی / استعلام ,استعلام احداث شبکه توزیع فشار ضعیف ورودی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977456/ارزیابی-کیفی-خط-انتقال-آبرسانی'> ارزیابی کیفی خط انتقال آبرسانی / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران , ارزیابی کیفی خط انتقال آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977458/استعلام-آشکار-سازها-و-انتقال-دهنده-های-سیگنال-و-سوئیچ-ها'>استعلام آشکار سازها و انتقال دهنده های سیگنال و سوئیچ ها  / استعلام آشکار سازها و انتقال دهنده های سیگنال و سوئیچ ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977459/استعلام-اجرای-طرح-گراند-ساختمان'>استعلام اجرای طرح گراند ساختمان  / استعلام، استعلام اجرای طرح گراند ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977461/مناقصه-عمومی-انجام-عملیات-تهیه-استاب-و-احداث-فونداسیونهای-ورود-و-خروج'>مناقصه عمومی انجام عملیات تهیه استاب و احداث فونداسیونهای ورود و خروج  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی انجام عملیات تهیه استاب و احداث فونداسیونهای ورود و خروج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977462/استعلام-احداث-شبکه-توزیع-فشار-ضعیف-ورودی'>استعلام احداث شبکه توزیع فشار ضعیف ورودی / استعلام ,استعلام احداث شبکه توزیع فشار ضعیف ورودی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977464/استعلام-تری-کلرواستیک'>استعلام تری کلرواستیک  / استعلام ,استعلام تری کلرواستیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977465/استعلام-پوشک-بی-اختیاری-بزرگسال'> استعلام پوشک بی اختیاری بزرگسال  / استعلام , استعلام پوشک بی اختیاری بزرگسال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977466/مناقصه-بهسازی-و-نوسازی-بافتهای-فرسوده-و-ناکارآمد-شهری--سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>مناقصه بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  / مناقصه, مناقصه بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977467/استعلام-کاور-و--'>استعلام کاور و ... / استعلام,استعلام کاور و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977468/مناقصه-خرید-بنتونیت-و-آهک-هیدراته-و-پلی-الکترولیت'>مناقصه  خرید بنتونیت و آهک هیدراته و پلی الکترولیت      / مناقصه, مناقصه  خرید بنتونیت و آهک هیدراته و پلی الکترولیت     </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977470/استعلام-دیوار-کوب'>استعلام دیوار کوب  / استعلام , استعلام دیوار کوب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977472/استعلام-تعمیر-و-سرویس-پولی-کش'>استعلام تعمیر و سرویس پولی کش  / استعلام, استعلام  تعمیر و سرویس پولی کش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977473/استعلام-مرمت-و-لایروبی'>استعلام مرمت و لایروبی / استعلام ,استعلام مرمت و لایروبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977474/استعلام-پتو-دو-نفره-ساده'>استعلام پتو دو نفره ساده / استعلام , استعلام پتو دو نفره ساده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977475/استعلام-دوربین-سونی-با-وسایل-جانبی'>استعلام دوربین سونی با وسایل جانبی / استعلام , استعلام دوربین سونی با وسایل جانبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977476/استعلام-اجرای-عملیات-زیرسازی-و-آسفالت'>استعلام اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت  / استعلام,استعلام اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977477/استعلام-کابل'>استعلام کابل / استعلام, استعلام کابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977478/استعلام-کیت-تعمیراتی-و--'>استعلام کیت تعمیراتی و ... / استعلام,استعلام کیت تعمیراتی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977480/استعلام-بهسازی-و-تعمیرات-سرویس-بهداشتی'>استعلام بهسازی و تعمیرات سرویس بهداشتی  / استعلام ,استعلام بهسازی و تعمیرات سرویس بهداشتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977481/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری  / استعلام , استعلام کامپیوتر و فناوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977482/استعلام-اکسس-پوینت-سیسکو-مدل-Air-ap-38'>استعلام اکسس پوینت سیسکو مدل Air-ap-38 / استعلام , استعلام اکسس پوینت سیسکو مدل Air-ap-38</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977483/استعلام-چاپ-آگهی-مزایده-فروش-ملک'>استعلام چاپ آگهی مزایده فروش ملک / استعلام, استعلام چاپ آگهی مزایده فروش ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977484/استعلام-سرویس-فیلتر-ro'>استعلام سرویس فیلتر ro  / استعلام, استعلام فیلتر ro </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977486/استعلام-پرس-کابلشوی-هیدرولیک--'>استعلام پرس کابلشوی هیدرولیک ... / استعلام, استعلام پرس کابلشوی هیدرولیک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977487/استعلام-6-عدد-کامپیوتر-با-متعلقات'>استعلام 6 عدد کامپیوتر با متعلقات / استعلام , استعلام 6 عدد کامپیوتر با متعلقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977488/استعلام-اجرای-عملیات-آسفالت-گرم-بیندر'>استعلام اجرای عملیات آسفالت گرم بیندر / استعلام ,استعلام اجرای عملیات آسفالت گرم بیندر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977489/استعلام-مودم-مربوط-به-PLC--'>استعلام مودم مربوط به PLC... / استعلام، استعلام مودم مربوط به PLC...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977490/استعلام-قطعات-گیربکس-HANSEN'>استعلام قطعات گیربکس HANSEN  / استعلام, استعلام قطعات گیربکس HANSEN </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977491/استعلام-پچ-پنل-فیبر-SC-48-core-single'>استعلام پچ پنل فیبر SC-48 core single / استعلام , استعلام پچ پنل فیبر SC-48 core single</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977492/استعلام-نوسازی-آسایشگاه-انتظامات'>استعلام نوسازی آسایشگاه انتظامات / استعلام , استعلام نوسازی آسایشگاه انتظامات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977493/استعلام-ساخت-سد-خاکی-فرنق-شهرستان-خمین'>استعلام ساخت سد خاکی فرنق شهرستان خمین / استعلام , استعلام ساخت سد خاکی فرنق شهرستان خمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977495/استعلام-خرید-لوازم'>استعلام خرید لوازم  / استعلام , استعلام خرید لوازم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977496/استعلام-برنج'>استعلام برنج / استعلام ,استعلام برنج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977497/مناقصه-خدمات-پشتیبانی-و-بروزرسانی-نقشه-های-هوانوردی'>مناقصه خدمات پشتیبانی و بروزرسانی نقشه های هوانوردی  / مناقصه ,مناقصه خدمات پشتیبانی و بروزرسانی نقشه های هوانوردی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977498/استعلام-سیستم-تعادل-استاتیک-دینامیک-کینکت'>استعلام سیستم تعادل استاتیک دینامیک کینکت  / استعلام , استعلام سیستم تعادل استاتیک دینامیک کینکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977499/استعلام-خرید-مواد-شوینده'>استعلام خرید مواد شوینده / استعلام , استعلام خرید مواد شوینده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977501/استعلام-شرح-خدمات-تعمیر-و-راه-اندازی'>استعلام شرح خدمات تعمیر و راه اندازی / استعلام ,استعلام شرح خدمات تعمیر و راه اندازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977502/استعلام-ترانس-دستگاه-جوش'>استعلام ترانس دستگاه جوش  / استعلام , استعلام ترانس دستگاه جوش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977503/مناقصه-مقاوم-سازی-و-بهسازی-ساختمان-اداره-کل'>مناقصه مقاوم سازی و بهسازی ساختمان اداره کل / مناقصه, مناقصه مقاوم سازی و بهسازی ساختمان اداره کل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977504/استعلام-مرمت-و-بازسازی-سردهنه-و-ترمیم'>استعلام مرمت و بازسازی سردهنه و ترمیم / استعلام , استعلام مرمت و بازسازی سردهنه و ترمیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977505/مناقصه-عمومی-آبرسانی-مجتمع-اوندر--'>مناقصه عمومی آبرسانی مجتمع اوندر ...  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی آبرسانی مجتمع اوندر ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977506/استعلام-​2-دستگاه-رایانه-کامل-جهت-معاون'>استعلام ​2 دستگاه رایانه کامل جهت معاون  / استعلام , استعلام ​2 دستگاه رایانه کامل جهت معاون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977508/استعلام-​احیاء-و-بازسازی-فضای-سبز'>استعلام ​احیاء و بازسازی فضای سبز / استعلام , استعلام ​احیاء و بازسازی فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977509/استعلام-خرید-تجهیزات-نظارت-تصویری'>استعلام خرید تجهیزات نظارت تصویری / استعلام , استعلام خرید تجهیزات نظارت تصویری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977510/مناقصه-انجام-خدمات-خط-کشی-سطوح-پروازی'>مناقصه انجام خدمات خط کشی سطوح پروازی  / مناقصه ,مناقصه انجام خدمات خط کشی سطوح پروازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977511/استعلام-تهیه-2-دستگاه-رک-ایستاده-سرور'>استعلام تهیه 2 دستگاه رک ایستاده سرور / استعلام , استعلام تهیه 2 دستگاه رک ایستاده سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977513/استعلام-کابل'>استعلام کابل / استعلام , استعلام کابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977514/استعلام-​دستمال-کاغذی-فله-ایی-روشویی'>استعلام ​دستمال کاغذی فله ایی روشویی / استعلام , استعلام ​دستمال کاغذی فله ایی روشویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977515/استعلام-بخاری-گازی'>استعلام بخاری گازی / استعلام ,استعلام بخاری گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977517/استعلام-کامپیوتر-به-شرح-لیست-پیوست'>استعلام کامپیوتر به شرح لیست پیوست / استعلام, استعلام کامپیوتر به شرح لیست پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977519/استعلام-تجهیزات-راه-اندازی-و-انواع-گرم-کن-های-صنعتی'>استعلام تجهیزات راه اندازی و انواع گرم کن های صنعتی / استعلام,استعلام تجهیزات راه اندازی و انواع گرم کن های صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977520/استعلام-​دستگاه-کبری-سل-KOBRA-CELL'>استعلام ​دستگاه کبری سل KOBRA-CELL     / استعلام , استعلام ​دستگاه کبری سل KOBRA-CELL    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977522/مناقصه-خرید-۷-دستگاه-چیلر-و--'>مناقصه خرید ۷ دستگاه چیلر و ... / مناقصه ,مناقصه خرید ۷ دستگاه چیلر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977523/فراخوان-ارزیابی-کیفی-پیمانکاران-برای-طرح-عملیات-اجرایی-مهار-ریزگردها'>فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران برای طرح عملیات اجرایی مهار ریزگردها  / مناقصه عمومی , فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران برای طرح عملیات اجرایی مهار ریزگردها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977524/فراخوان-تجدید-مناقصه-تدوین-برند-بوک'>فراخوان تجدید مناقصه تدوین برند بوک   / فراخوان تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای ، تجدید فراخوان مناقصه تدوین برند بوک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977525/استعلام-قرارداد-تهیه-و-نصب-و-راه-اندازی--'>استعلام قرارداد تهیه و نصب و راه اندازی... / استعلام, استعلام قرارداد تهیه و نصب و راه اندازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977526/استعلام-انواع-کوپلینگ'>استعلام انواع کوپلینگ  /  استعلام , استعلام انواع کوپلینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977527/استعلام-قطعات-یدکی-ترمزهای-جرثقیلهای-فولادسازی-و--'>استعلام قطعات یدکی ترمزهای جرثقیلهای فولادسازی و ... / استعلام, استعلام قطعات یدکی ترمزهای جرثقیلهای فولادسازی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977529/استعلام-​​ارائه-خدمات-مشاوره'>استعلام ​​ارائه خدمات مشاوره  / استعلام , استعلام ​​ارائه خدمات مشاوره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977530/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'> استعلام کامپیوتر و فناوری  / استعلام , استعلام کامپیوتر و فناوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977531/استعلام-لاستیک-خودرو'>استعلام لاستیک خودرو  / استعلام , استعلام لاستیک خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977533/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'> استعلام کامپیوتر و فناوری  / استعلام , استعلام کامپیوتر و فناوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977534/استعلام-دو-دستگاه-مانیتور-24-اینچ'>استعلام دو دستگاه مانیتور 24 اینچ / استعلام, استعلام دو دستگاه مانیتور 24 اینچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977535/استعلام-خرید-روغن-ماشین-آلات'>استعلام خرید روغن ماشین آلات  / استعلام , استعلام خرید روغن ماشین آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977536/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'> استعلام کامپیوتر و فناوری  / استعلام , استعلام کامپیوتر و فناوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977538/استعلام-پشتیبانی-و-نگهداری-سخت-افزار'>استعلام پشتیبانی و نگهداری سخت افزار  / استعلام , استعلام پشتیبانی و نگهداری سخت افزار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977539/مناقصه-برگزاری-نمایشگاه-بین-المللی-صنعت-هوایی-صنایع-و-خدمات-وابسته-و-ایرشو'>مناقصه  برگزاری نمایشگاه بین المللی صنعت هوایی، صنایع و خدمات وابسته و ایرشو / فراخوان ارزیابی کیفی, مناقصه  برگزاری نمایشگاه بین المللی صنعت هوایی، صنایع و خدمات وابسته و ایرشو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977540/استعلام-خرید-و-نصب-و-پشتیبانی-و-نگهداری'>استعلام خرید و نصب و پشتیبانی و نگهداری / استعلام , استعلام خرید و نصب و پشتیبانی و نگهداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977541/استعلام-چراغ-خیابانی-70-وات'>استعلام چراغ خیابانی 70 وات / استعلام ,استعلام چراغ خیابانی 70 وات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977543/استعلام-لودسل-هویست-جرثقیل-و--'>استعلام لودسل هویست جرثقیل و ... / استعلام ,استعلام لودسل هویست جرثقیل و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977544/استعلام-قطعات-گیربکس--'>استعلام قطعات گیربکس ...  / استعلام قطعات گیربکس ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977545/استعلام-تاسیسات-و-مصالح'>استعلام تاسیسات و مصالح  / استعلام , استعلام تاسیسات و مصالح </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977546/استعلام-قطعات-کمپرسور-کوپلند'>استعلام قطعات کمپرسور کوپلند  / استعلام ، استعلام قطعات کمپرسور کوپلند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977547/اصلاحیه-فراخوان-مناقصه-اجرای-عملیات-مقاوم-سازی-بهسازی-و-جمع-آوری-آبهای-سطحی'>اصلاحیه فراخوان مناقصه اجرای عملیات مقاوم سازی، بهسازی و جمع آوری آبهای سطحی / اصلاحیه فراخوان , فراخوان مناقصه اجرای عملیات مقاوم سازی، بهسازی و جمع آوری آبهای سطحی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977548/استعلام-کانکس-خودپرداز-به-ابعاد-2-2-2'>استعلام کانکس خودپرداز به ابعاد 2*2*2 / استعلام , استعلام کانکس خودپرداز به ابعاد 2*2*2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977549/استعلام-اجرای-عملیات-آسفالت'>استعلام اجرای عملیات آسفالت / استعلام ,استعلام اجرای عملیات آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977550/استعلام-سنسور-آلتراسونیک-مخزن-گریس-lincoln-سری-01-02-ZPU'>استعلام سنسور آلتراسونیک مخزن گریس lincoln سری 01/02 ZPU /  استعلام , استعلام سنسور آلتراسونیک مخزن گریس lincoln سری 01/02 ZPU</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977551/استعلام-خرید-3-دستگاه-تلویزیون-یخچال'>استعلام خرید 3 دستگاه تلویزیون یخچال / استعلام , استعلام خرید 3 دستگاه تلویزیون یخچال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977553/استعلام-روغن-روتو-اینجکت-فلاید'>استعلام روغن روتو اینجکت فلاید /  استعلام , استعلام روغن روتو اینجکت فلاید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977554/استعلام-کپسول-آتش-نشانی-جهت-خرید-و-شارژ'>استعلام کپسول آتش نشانی جهت خرید و شارژ / استعلام ,استعلام کپسول آتش نشانی جهت خرید و شارژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977555/استعلام-لرزه-گیر-کنترل-یونیت-کنترل-ولو-کلید--'>استعلام لرزه گیر، کنترل یونیت، کنترل ولو، کلید... / استعلام, استعلام لرزه گیر، کنترل یونیت، کنترل ولو، کلید...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977556/استعلام-تجهیزات-پی-ال-سی'>استعلام تجهیزات پی ال سی   / استعلام ، استعلام تجهیزات پی ال سی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977557/مناقصه-تجدید-اجرای-عملیات-احداث-بتنی-500-متر-مکعبی-آب-فضای-سبز'>مناقصه تجدید اجرای عملیات احداث بتنی 500 متر مکعبی آب فضای سبز  / خلاصه آگهی تجدید مناقصه ،مناقصه  اجرای عملیات احداث بتنی 500 متر مکعبی آب فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977559/فراخوان-عمومی-عملیات-رسیدگی-به-حوادث-و--'>فراخوان عمومی عملیات رسیدگی به حوادث و ...  / فراخوان عمومی , فراخوان عمومی عملیات رسیدگی به حوادث و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977560/استعلام-کوپلینگ-اسپندیل-6-متری--'>استعلام کوپلینگ اسپندیل 6 متری... / استعلام، استعلام کوپلینگ اسپندیل 6 متری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977561/استعلام-الکتروپمپ-شناور-2-2-کیلووات'>استعلام الکتروپمپ شناور 2.2 کیلووات / استعلام ,استعلام الکتروپمپ شناور 2.2 کیلووات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977562/استعلام-​پایه-راک-و-پانل-راک-بازوی-رولفر--'>استعلام ​پایه راک و پانل راک بازوی رولفر... / استعلام, استعلام ​پایه راک و پانل راک بازوی رولفر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977563/استعلام-لول-سنج-مخزن-روغن-هیدرولیک-ریل-کلیپ'>استعلام لول سنج مخزن روغن هیدرولیک ریل کلیپ / استعلام, استعلام لول سنج مخزن روغن هیدرولیک ریل کلیپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977564/استعلام-خرید-تجهیزات-حفاظت-و-کنترل'>استعلام خرید تجهیزات حفاظت و کنترل  / استعلام, استعلام خرید تجهیزات حفاظت و کنترل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977566/استعلام-زنجیر-دوبیل-سیستم-محرک-رک-تیکنر'>استعلام زنجیر دوبیل سیستم محرک رک تیکنر / استعلام, استعلام زنجیر دوبیل سیستم محرک رک تیکنر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977567/استعلام-​خرید-شارژر-127-ولت-80-آمپر'>استعلام ​خرید شارژر 127 ولت 80 آمپر / استعلام, استعلام ​خرید شارژر 127 ولت 80 آمپر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977568/استعلام-لپ-تاپ-Asus-k556uf'>استعلام لپ تاپ Asus k556uf / استعلام، استعلام لپ تاپ Asus k556uf</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977569/استعلام-​تهیه-مصالح-و-تجهیز-چاه'>استعلام ​تهیه مصالح و تجهیز چاه  / استعلام , استعلام ​تهیه مصالح و تجهیز چاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977571/استعلام-انواع-ولو-و-اکچویتور-و--'>استعلام انواع ولو و اکچویتور و... / استعلام,استعلام انواع ولو و اکچویتور و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977572/استعلام-نگهداری-و-رفع-اتفاقات-شبکه-آب-شرب'>استعلام نگهداری و رفع اتفاقات شبکه آب شرب / استعلام ,استعلام نگهداری و رفع اتفاقات شبکه آب شرب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977573/استعلام-خرید-سرور'>استعلام خرید سرور  / استعلام, استعلام خرید سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977575/استعلام-لوله-گازی-API'>استعلام لوله گازی API / استعلام, استعلام لوله گازی API</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977576/استعلام-دستگاه-ذخیره-ساز-nas'>استعلام دستگاه ذخیره ساز nas / استعلام , استعلام دستگاه ذخیره ساز nas</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977578/استعلام-کانکس-تابلوبرق--خلیل-آباد'>استعلام کانکس تابلوبرق - خلیل آباد / استعلام, استعلام کانکس تابلوبرق - خلیل آباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977580/استعلام-لوله-گازی-API'>استعلام لوله گازی API / استعلام, استعلام لوله گازی API</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977581/استعلام-لوله-فولادی-مشبک'>استعلام لوله فولادی مشبک  / استعلام ,استعلام لوله فولادی مشبک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977582/استعلام-نوار-شش-میل-دولا-IP-315'>استعلام نوار شش میل دولا IP 315 / استعلام , استعلام نوار شش میل دولا IP 315</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977583/استعلام-کیت-کامل-ترمز-و-مجموعه-تنظیم-بار-و--'>استعلام کیت کامل ترمز و مجموعه تنظیم بار و ...  / استعلام , استعلام کیت کامل ترمز و مجموعه تنظیم بار و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977584/استعلام-عملیات-رفع-عیب-بازپیچی--'>استعلام عملیات رفع عیب، بازپیچی ... / استعلام, استعلام عملیات رفع عیب، بازپیچی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977585/استعلام-​سطل-زباله'>استعلام ​سطل زباله / استعلام, استعلام ​سطل زباله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977586/استعلام-ناودانی-12'>استعلام ناودانی 12 / استعلام، استعلام ناودانی 12</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977588/استعلام-کانکس-تابلوبرق--زاوه'>استعلام کانکس تابلوبرق - زاوه / استعلام, استعلام کانکس تابلوبرق - زاوه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977589/استعلام-یک-دستگاه-لپ-تاپ-سونی'>استعلام یک دستگاه لپ تاپ سونی / استعلام, استعلام  یک دستگاه لپ تاپ سونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977590/استعلام-حفر-چاه-عمیق'>استعلام حفر چاه عمیق  / استعلام ,استعلام حفر چاه عمیق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977591/استعلام-فایروال-مدل-فورتی-گیت-600D'>استعلام فایروال مدل فورتی گیت 600D     / استعلام , استعلام فایروال مدل فورتی گیت 600D    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977592/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-مه-ولات'>استعلام لوله پلی اتیلن- مه ولات / استعلام, استعلام لوله پلی اتیلن- مه ولات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977593/استعلام-خرید-تجهیزات-شامل-لب-تاپ'>استعلام خرید تجهیزات شامل لب تاپ / استعلام ,استعلام خرید تجهیزات شامل لب تاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977595/استعلام-خرید-کارت-خام-و-ریبون'>استعلام خرید کارت خام و ریبون  / استعلام, استعلام خرید کارت خام و ریبون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977596/استعلام-کرایه-یک-دستگاه-خودرو-با-راننده'>استعلام کرایه یک دستگاه خودرو با راننده / استعلام, استعلام کرایه یک دستگاه خودرو با راننده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977597/استعلام-ناودانی-12'>استعلام ناودانی 12 / استعلام، استعلام ناودانی 12</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977598/استعلام-حسگر-فاصله-سنج-بلند'>استعلام حسگر فاصله سنج بلند  / استعلام ، استعلام حسگر فاصله سنج بلند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977599/استعلام-سیم-بکسلهای-جرثقیلهای-سالن-فولاسازی'>استعلام سیم بکسلهای جرثقیلهای سالن فولاسازی / استعلام , استعلام سیم بکسلهای جرثقیلهای سالن فولاسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977600/مناقصه-خرید-level-diferential-transmitter'>مناقصه خرید  level diferential transmitter / اگهی مناقصه , مناقصه خرید  level diferential transmitter</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977601/استعلام-صندوق-صدقات-ام-دی-اف'>استعلام صندوق صدقات ام دی اف     / استعلام , استعلام صندوق صدقات ام دی اف    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977603/استعلام-مطالعات-مرحله-اول-و-دوم'>استعلام مطالعات مرحله اول و دوم / استعلام, استعلام مطالعات مرحله اول و دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977604/استعلام-خرید-سوئیچ-مرکز-داده'>استعلام خرید سوئیچ مرکز داده / استعلام, استعلام خرید سوئیچ مرکز داده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977605/استعلام-احداث-100-متر-دیوار'>استعلام احداث 100 متر دیوار  / استعلام , استعلام احداث 100 متر دیوار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977606/استعلام-لاستیک-گریدر'>استعلام لاستیک گریدر / استعلام, استعلام لاستیک گریدر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977607/استعلام-کاغذ-a4-35-کارتن-کارتر'>استعلام کاغذ a4 35 کارتن کارتر / استعلام ,استعلام ​کاغذ a4 35 کارتن کارتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977609/استعلام-فکس-پاناسونیک-مدل-701-چهار-دستگاه'>استعلام فکس پاناسونیک مدل 701 چهار دستگاه / استعلام, استعلام فکس پاناسونیک مدل 701 چهار دستگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977610/استعلام-آنتن-وایرلس-مدل-میکروتیک-qrt5'>استعلام آنتن وایرلس مدل میکروتیک qrt5 / استعلام , استعلام آنتن وایرلس مدل میکروتیک qrt5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977611/استعلام-​دارو--پزشکی-و-سلامت'>استعلام ​دارو ، پزشکی و سلامت  / استعلام ,  استعلام ​دارو ، پزشکی و سلامت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977612/استعلام-خرید-باطری-یو-پی-اس'>استعلام خرید باطری یو پی اس / استعلام, استعلام خرید باطری یو پی اس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977613/استعلام-خرید-و-نصب-3-دکل-مخابراتی'>استعلام خرید و نصب 3 دکل مخابراتی  / استعلام , استعلام خرید و نصب 3 دکل مخابراتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977614/استعلام-​12-مورد-کیس-کامل-رایانه'>استعلام ​12 مورد کیس کامل رایانه  / استعلام , استعلام ​12 مورد کیس کامل رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977615/استعلام-نصب-تابلوها-و-علائم-راهنمایی'>استعلام نصب تابلوها و علائم راهنمایی  / استعلام , استعلام نصب تابلوها و علائم راهنمایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977617/استعلام-اجرای-شبکه-LAN-برق-و-شبکه--'>استعلام اجرای شبکه LAN، برق و شبکه ... / استعلام, استعلام اجرای شبکه LAN، برق و شبکه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977618/استعلام-تکمیل-کارهای-ساختمانی-پست'>استعلام  تکمیل کارهای  ساختمانی پست / استعلام , استعلام  تکمیل کارهای  ساختمانی پست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977619/استعلام-اصلاح-شبکه-شهر'>استعلام اصلاح شبکه شهر  / استعلام , استعلام اصلاح شبکه شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977620/استعلام-سرویس-و-نگهداری-پولشمار-و-ups'>استعلام سرویس و نگهداری پولشمار و ups / استعلام ,استعلام ​سرویس و نگهداری پولشمار و ups</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977621/استعلام-کولر-گازی-اسپیلت-24000-مدیا'> استعلام کولر گازی اسپیلت 24000 مدیا  / استعلام , استعلام کولر گازی اسپیلت 24000 مدیا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977622/استعلام-دستگاه-تست-تبدیل-ترانس'>استعلام دستگاه تست تبدیل ترانس  / استعلام ,استعلام دستگاه تست تبدیل ترانس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977623/استعلام-​اصلاح-شبکه'>استعلام ​اصلاح شبکه  / استعلام, استعلام ​اصلاح شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977624/استعلام-آژیر'>استعلام آژیر  / استعلام, استعلام آژیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977625/استعلام-آمپیلی--'>استعلام آمپیلی... / استعلام, استعلام آمپیلی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977626/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری'>استعلام کامپیوتر و فناوری  / استعلام ,  استعلام کامپیوتر و فناوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977627/استعلام-نگهداری-شبکه-روشنایی'>استعلام نگهداری شبکه روشنایی  / استعلام , استعلام نگهداری شبکه روشنایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977628/استعلام-تلویزیون-LED'>استعلام تلویزیون LED / استعلام, استعلام تلویزیون LED</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977629/استعلام-پروژه-اجرا-طرح-هادی-روستایی'>استعلام پروژه اجرا طرح هادی روستایی / استعلام ,استعلام پروژه اجرا طرح هادی روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977630/استعلام-برگزاری-آزمون-پیشرفت-تحصیلی'>استعلام برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی / استعلام, استعلام برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977631/استعلام-ماکارانی'>استعلام ماکارانی  / استعلام ,استعلام ماکارانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977632/استعلام-تجهیزات-خانگی--'>استعلام تجهیزات خانگی... / استعلام, استعلام تجهیزات خانگی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977633/استعلام-​خرید-و-نصب-ایستگاه-بارانسجی'>استعلام ​خرید و نصب ایستگاه بارانسجی  / استعلام, استعلام خرید و نصب ایستگاه بارانسجی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977634/استعلام-امور-تاسیساتی'>استعلام امور تاسیساتی  / استعلام , استعلام امور تاسیساتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977635/استعلام-اعلام-و-اطفاء-حریق'>استعلام اعلام و اطفاء حریق  / استعلام , استعلام اعلام و اطفاء حریق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977636/استعلام-رله-MICOM-تک-فاز-به-زمین'>استعلام رله MICOM تک فاز به زمین  / استعلام ,استعلام رله MICOM تک فاز به زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977637/استعلام-​محصولات-الکترونیکی'>استعلام ​محصولات الکترونیکی  / استعلام ,استعلام ​محصولات الکترونیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977638/استعلام-router-cisco878'>استعلام router cisco878 / استعلام, استعلام router cisco878</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977639/استعلام-تهیه-و-تحویل-ماسه-نمکی'>استعلام تهیه و تحویل ماسه نمکی  / استعلام , استعلام تهیه و تحویل ماسه نمکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977640/استعلام-پنیر-۳۰-گرمی'>استعلام پنیر ۳۰ گرمی  / استعلام ,استعلام پنیر ۳۰ گرمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977641/استعلام-اویل-کولر-کمپرسورهای-سیل-گس--'>استعلام اویل کولر کمپرسورهای سیل گس... / استعلام، استعلام اویل کولر کمپرسورهای سیل گس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977642/استعلام-تهیه-و-نصب-تجهیزات-عملیات'>استعلام تهیه و نصب تجهیزات عملیات  / استعلام, استعلام تهیه و نصب تجهیزات عملیات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977643/استعلام-سیلیس-تصفیه-خانه'>استعلام سیلیس تصفیه خانه / استعلام, استعلام سیلیس تصفیه خانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977644/مناقصه-آبرسانی-روستای-سوگلدی-شهرستان-درگز'>مناقصه آبرسانی روستای سوگلدی شهرستان درگز / مناقصه,آبرسانی روستای سوگلدی شهرستان درگز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977645/استعلام-پودر-پرکلرین-10000-کیلوگرم'>استعلام پودر پرکلرین 10000 کیلوگرم / استعلام , استعلام پودر پرکلرین 10000 کیلوگرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977646/استعلام-امور-تاسیساتی'>استعلام امور تاسیساتی / استعلام , استعلام امور تاسیساتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977647/استعلام-رشته-آش'>استعلام رشته آش / استعلام ,استعلام رشته آش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977648/استعلام-پتو-با-آرم-قوه-قضاییه'>استعلام پتو با آرم قوه قضاییه  / استعلام, استعلام پتو با آرم قوه قضاییه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977649/استعلام-ارایه-خدمات-کارشناسی'>استعلام ارایه خدمات کارشناسی / استعلام, استعلام ارایه خدمات کارشناسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977650/استعلام-تجهیزات-سیستم-های-هیدرولیکی--'>استعلام تجهیزات سیستم های هیدرولیکی ... / استعلام , استعلام تجهیزات سیستم های هیدرولیکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977651/استعلام-لوله-بدون-درز-6-اینچ'>استعلام لوله بدون درز 6 اینچ  / استعلام, استعلام لوله بدون درز 6 اینچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977652/استعلام-دوربین-فیلمبرداری'>استعلام دوربین فیلمبرداری  / استعلام ,استعلام دوربین فیلمبرداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977653/استعلام-لپ-تاپ-مدل-K550VXI-7-7700hg-8'>استعلام لپ تاپ مدل K550VXI 7 7700hg 8 / استعلام , استعلام لپ تاپ مدل K550VXI 7 7700hg 8</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977654/استعلام-روغن-سرخ-کردنی'>استعلام روغن سرخ کردنی  / استعلام ,استعلام روغن سرخ کردنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977655/استعلام-​تجهیز-مبلمان-اداری--صندلی'>استعلام ​تجهیز مبلمان اداری ، صندلی  / استعلام, استعلام ​تجهیز مبلمان اداری ، صندلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977656/استعلام-خرید-ریبون-پرینتر'>استعلام خرید ریبون پرینتر / استعلام, استعلام خرید ریبون پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977657/استعلام-پشتیبانی-و-نگهداری-سخت-افزار'>استعلام پشتیبانی و نگهداری سخت افزار / استعلام, استعلام پشتیبانی و نگهداری سخت افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977658/استعلام-ساخت-مجموعه-فیدر-خروجی-کوره-احیاء'>استعلام ساخت مجموعه فیدر خروجی کوره احیاء / استعلام,استعلام ساخت مجموعه فیدر خروجی کوره احیاء</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977659/استعلام-امور-تاسیساتی'>استعلام امور تاسیساتی / استعلام , استعلام امور تاسیساتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977660/استعلام-خرید-فلومتر-پرتابل-اولتراسونیک'>استعلام خرید فلومتر پرتابل اولتراسونیک  / استعلام ,استعلام خرید فلومتر پرتابل اولتراسونیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977661/استعلام-قلاب-اتومات-و-ضربه-گیر'>استعلام قلاب اتومات و ضربه گیر  / استعلام ,استعلام قلاب اتومات و ضربه گیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976799/مزایده-یکدستگاه-خودروی-سواری-پژو-405'>مزایده یکدستگاه خودروی سواری پژو 405 / مزایده, مزایده یکدستگاه خودروی سواری پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976801/مزایده-ملک-مشاع-قطعه-دوم-تفکیکی'>مزایده ملک مشاع قطعه دوم تفکیکی  / مزایده،مزایده ملک مشاع قطعه دوم تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976804/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-هیوندای-آزرا'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری هیوندای آزرا  / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سواری هیوندای آزرا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976805/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-بخش-ده'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی بخش ده / مزایده،مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی بخش ده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976807/مزایده-ساختمان-5-طبقه-کاربری-مسکونی'>مزایده ساختمان 5 طبقه کاربری مسکونی / مزایده،مزایده ساختمان 5 طبقه کاربری مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976809/مزایده-اجاره-اماکن-ورزشی-مرحله-دوم-نوبت-دوم'>مزایده اجاره اماکن ورزشی مرحله دوم  نوبت دوم  / فراخوان مزایده عمومی , مزایده اجاره اماکن ورزشی مرحله دوم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976810/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-بخش-یازده-تهران'>مزایده دو دانگ مشاع از پلاک ثبتی بخش یازده تهران / مزایده،مزایده دو دانگ مشاع از پلاک ثبتی بخش یازده تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976811/مزایده-سرقفلی-حجرههای-1-و-2-و-3-و-4-سال-A4-تره-بار'>مزایده سرقفلی حجرههای 1 و 2 و 3 و 4 سال A4 تره بار / مزایده،مزایده سرقفلی حجرههای 1 و 2 و 3 و 4 سال A4 تره بار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976812/مزایده-فروش-قطعات-یدکی-گریدر-کاترپیلار'>مزایده فروش قطعات یدکی گریدر کاترپیلار / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش قطعات یدکی گریدر کاترپیلار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976813/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-126-1-متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 126.1 متر / مزایده،مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 126.1 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976814/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-238-21-متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 238.21 متر / مزایده،مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 238.21 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976816/مزایده-واگذاری-مجموعه-ورزشی-احداثی'>مزایده واگذاری مجموعه ورزشی احداثی / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری مجموعه ورزشی احداثی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976817/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-4-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه 4 تفکیکی  / مزایده،مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه 4 تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976819/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-137-8متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت عرصه 137.8متر  / مزایده،مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت عرصه 137.8متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976820/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-405-جی-ایکس-آی'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 405 جی ایکس آی / مزایده،مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 405 جی ایکس آی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976821/مزایده-یکباب-مغازه-دو-نبش-با-عمر-بیش-از-40-سال'>مزایده یکباب مغازه دو نبش با عمر بیش از 40 سال  / مزایده،مزایده یکباب مغازه دو نبش با عمر بیش از 40 سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976822/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-220-متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 220 متر / مزایده،مزایده پلاک ثبتی مساحت 220 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976823/تجدید-مزایده-فروش-حدودا-مقدار-3500-تن-تفاله-پرک-تولیدی'>تجدید مزایده فروش حدودا مقدار 3500 تن تفاله پرک تولیدی / آگهی تجدید مزایده ، تجدید مزایده فروش حدودا مقدار 3500 تن تفاله پرک تولیدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976824/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-سایپا-se131'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری سایپا se131  / مزایده،مزایده یک دستگاه خودرو سواری سایپا se131 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976825/مزایده-بهره-برداری-از-یکباب-زمین-چندمنظوره-روباز---'>مزایده بهره برداری از یکباب زمین چندمنظوره روباز .... / مزایده, مزایده بهره برداری از یکباب زمین چندمنظوره روباز ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976826/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-مدل-91'>مزایده یک دستگاه خودرو مدل 91 / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو مدل 91</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976827/مزایده-ششدانگ-دو-قطعه-زمین-بخش-سه-آمل'>مزایده ششدانگ دو قطعه زمین بخش سه آمل / مزایده،مزایده ششدانگ دو قطعه زمین بخش سه آمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976828/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-182-83متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 182.83متر / مزایده،مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 182.83متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976831/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-شمال-طبقه-همکف-93-83متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان شمال طبقه همکف 93.83متر / مزایده،مزایده ششدانگ آپارتمان شمال طبقه همکف 93.83متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976833/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-اول-62-51متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول 62.51متر  / مزایده،مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول 62.51متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976835/مزایده-قطعه-سوم-تفکیکی-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-هفت-تهران'>مزایده قطعه سوم تفکیکی ششدانگ پلاک ثبتی بخش هفت تهران / مزایده،مزایده قطعه سوم تفکیکی ششدانگ پلاک ثبتی بخش هفت تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976836/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-158-50-متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 158.50 متر / مزایده،مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 158.50 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976837/مزایده-فروش-1839-قلم-اقلام-اسقاطی'>مزایده  فروش 1839 قلم اقلام اسقاطی / آگهی مزایده ، مزایده  فروش 1839 قلم اقلام اسقاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976844/مزایده-ششدانگ-سه-واحد-آپارتمان'>مزایده ششدانگ سه واحد آپارتمان  / مزایده،مزایده ششدانگ سه واحد آپارتمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976846/مزایده-پلاک-ثبتی-116-فرعی'>مزایده پلاک ثبتی 116 فرعی / مزایده،مزایده پلاک ثبتی 116 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976847/مزایده-بهره-برداری-از-کارگاه-سنگ-شکن'>مزایده بهره برداری از کارگاه سنگ شکن / آگهی مزایده, مزایده بهره برداری از کارگاه سنگ شکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976848/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-2786-فرعی-از-3104-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی شماره 2786  فرعی از 3104 اصلی / مزایده،مزایده پلاک ثبتی شماره 2786  فرعی از 3104 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976851/مزایده-ششدانگ-زمین-با-بنای-احداثی-در-آن-544متر'>مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی در آن 544متر  / مزایده،مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی در آن 544متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976853/مزایده-پلاک-ثبتی-6280-فرعی-بخش-هفت-مساحت-280متر'>مزایده پلاک ثبتی 6280 فرعی بخش هفت مساحت 280متر  / مزایده،مزایده پلاک ثبتی 6280 فرعی بخش هفت مساحت 280متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976855/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-پراید-سایپا'>مزایده یک دستگاه خودروی پراید سایپا  / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی پراید سایپا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976856/مزایده-ششدانگ-زمین-عرصه-360-متر'>مزایده ششدانگ زمین عرصه 360 متر / مزایده،مزایده ششدانگ زمین عرصه 360 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976860/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-106-متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 106 متر  / مزایده،مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 106 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976861/مزایده-سه-دستگاه-خودرو'>مزایده سه دستگاه خودرو / آگهی مزایده عمومی، مزایده سه دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976862/مزایده-خودرو-سواری-پراید-جی-تی-ایکس'>مزایده خودرو سواری پراید جی تی ایکس  / مزایده,مزایده خودرو سواری پراید جی تی ایکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976863/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-150-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 150 متر  / مزایده،مزایده ششدانگ زمین مساحت 150 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976865/مزایده-فروش-و-واگذاری-سه-دانگ-از-زمین-پلاک-2090-فرعی-نوبت-دوم'>مزایده فروش و واگذاری سه دانگ از زمین پلاک 2090 فرعی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش و واگذاری سه دانگ از زمین پلاک 2090 فرعی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976867/مزایده-یک-دستگاه-سواری-ام-وی-ام'>مزایده یک دستگاه سواری ام.وی.ام / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه سواری ام.وی.ام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976869/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-عرصه-245-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 245 متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 245 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976871/مزایده-جایگاه-CNG'>مزایده جایگاه CNG  / مزایده  , مزایده جایگاه CNG </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976872/مزایده-بهره-برداری-از-نه-باب-زمین-تنیس-روباز'>مزایده  بهره برداری از نه باب زمین تنیس روباز  / آگهی مزایده عمومی، مزایده  بهره برداری از نه باب زمین تنیس روباز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976873/مزایده-فروش-خودروی-کامیون-کمپرسی-سیستم-ولووان'>مزایده فروش خودروی کامیون کمپرسی سیستم ولووان / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش خودروی کامیون کمپرسی سیستم ولووان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976874/مزایده-یکباب-خانه-و-ساختمان-ویلایی'>مزایده یکباب خانه و ساختمان ویلایی / مزایده,مزایده یکباب خانه و ساختمان ویلایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976876/مزایده-اجاره-زمین-چمن-مصنوعی-واقع-در-خیابان---نوبت-دوم'>مزایده اجاره زمین چمن مصنوعی واقع در خیابان ... نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره زمین چمن مصنوعی واقع در خیابان ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976882/آگهی-فراخوان-عمومی-واگذاری-زمینی-با-کاربری-درمانی'>آگهی فراخوان عمومی  واگذاری زمینی با کاربری درمانی  / آگهی فراخوان عمومی ،آگهی فراخوان عمومی واگذاری زمینی با کاربری درمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976884/مزایده-فروش-یخچال-فریزر-و--'>مزایده فروش یخچال فریزر و ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش یخچال فریزر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976885/مزایده-بهره-برداری-جایگاه-سی-ان-جی-امام-علی-(ع)'>مزایده بهره برداری جایگاه سی ان جی امام علی (ع)  / آگهی مزایده عمومی, مزایده بهره برداری جایگاه سی ان جی امام علی (ع) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976888/مزایده-واگذاری-اراضی-با-کاربری-های-عمومی--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری اراضی با کاربری های عمومی - نوبت دوم  / مزایده عمومی ، مزایده واگذاری اراضی با کاربری های عمومی- نوبت دوم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976892/مزایده-واگذاری-اراضی-با-کاربری-تجاری-و-پمپ-بنزین-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری اراضی با کاربری تجاری و پمپ بنزین- نوبت دوم  / مزایده عمومی ، مزایده واگذاری اراضی با کاربری تجاری و پمپ بنزین- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976895/مزایده-فروش-9-دستگاه-لیفتراک'>مزایده فروش 9 دستگاه لیفتراک / آگهی مزایده, مزایده فروش 9 دستگاه لیفتراک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976899/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-سواری-1380'>مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری 1380  / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری 1380 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976900/مزایده-فروش-دو-دستگاه-هود'>مزایده فروش دو دستگاه هود  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش دو دستگاه هود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976906/مزایده-خودرو-سواری-پژو-پارس-tufa-اتومات-سفید-رنگ'>مزایده خودرو سواری پژو پارس tufa اتومات سفید رنگ / آگهی مزایده, مزایده خودرو سواری پژو پارس tufa اتومات سفید رنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976910/فراخوان-اجاره-واحدهای-تجاری-بازار-ایرانی--اسلامی-نقش-اندیشه'>فراخوان اجاره واحدهای تجاری بازار ایرانی - اسلامی نقش اندیشه  / آگهی فراخوان عمومی, فراخوان اجاره واحدهای تجاری بازار ایرانی - اسلامی نقش اندیشه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976919/مزایده-لوازم-و-تجهیزات-برقی-تاسیسات-و-ساختمانی'>مزایده لوازم و تجهیزات برقی، تاسیسات و ساختمانی / مزایده لوازم و تجهیزات برقی، تاسیسات و ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976922/مزایده-یک-دستگاه-مبل-نه-نفره-تمام-استیل-به-همراه-میز-نهارخوری-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه مبل نه نفره تمام استیل به همراه میز نهارخوری  نوبت دوم  / مزایده , مزایده یک دستگاه مبل نه نفره تمام استیل به همراه میز نهارخوری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976924/مزایده-88-صدم-دانگ-از-یک-دانگ-از-ششدانگ-مشاعی-زمین-دیم-دو-هکتاری'>مزایده 88 صدم دانگ از یک دانگ از ششدانگ مشاعی زمین دیم دو هکتاری / مزایده,مزایده 88 صدم دانگ از یک دانگ از ششدانگ مشاعی زمین دیم دو هکتاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976925/فراخوان-فروش-بخشی-از-نیروگاه-ها-نوبت-سوم'>فراخوان فروش  بخشی از نیروگاه ها- نوبت سوم / آگهی فراخوان فروش,فراخوان فروش  بخشی از نیروگاه ها- نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976926/مزایده-تمامت-ششدانگ-پلاک-ثبتی-اعیان-410-متر'>مزایده تمامت ششدانگ پلاک ثبتی اعیان 410 متر  / مزایده,مزایده تمامت ششدانگ پلاک ثبتی اعیان 410 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976930/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-103-60متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 103.60متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 103.60متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976931/مزایده-سه-قطعه-زمین-و-یکباب-خانه'>مزایده سه قطعه زمین و یکباب خانه  / مزایده,مزایده سه قطعه زمین و یکباب خانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976934/مزایده-واگذاری-سه-قطعه-زمین-مسکونی'>مزایده واگذاری سه قطعه زمین مسکونی  / مزایده,مزایده واگذاری سه قطعه زمین مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976937/مزایده-پلاک-ثبتی-9098-فرعی-بخش-سه-تهران'>مزایده پلاک ثبتی 9098 فرعی بخش سه تهران / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 9098 فرعی بخش سه تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976938/تمدید-مزایده-کالاهای-مازاد-چدنی'>تمدید مزایده کالاهای مازاد چدنی / تمدید مزایده عمومی, مزایده کالاهای مازاد چدنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976939/مزایده-سرقفلی-سه-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-و-سه-دانگ-مشاع-از-یکباب-خانه'>مزایده سرقفلی سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی و سه دانگ مشاع از یکباب خانه  / مزایده,مزایده سرقفلی سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی و سه دانگ مشاع از یکباب خانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976940/مزایده-امور-نگهداری-و-بهره-برداری-جایگاه-cng-مرحله-دوم'>مزایده امور نگهداری و بهره برداری جایگاه cng  مرحله دوم / مزایده , مزایده امور نگهداری و بهره برداری جایگاه cng  مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976941/مزایده-یکباب-ملک-مسکونی-عرصه-195-متر'>مزایده یکباب ملک مسکونی عرصه 195 متر  / مزایده,مزایده یکباب ملک مسکونی عرصه 195 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976945/مزایده-تعداد-393-عدد-باک-تیلر-کشاورزی'>مزایده تعداد 393 عدد باک تیلر کشاورزی / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده تعداد 393 عدد باک تیلر کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976946/مزایده-فروش-قطعات-تجاری-تحت-پلاک-5462-فرعی'>مزایده فروش قطعات تجاری تحت پلاک 5462 فرعی / مزایده,مزایده فروش قطعات تجاری تحت پلاک 5462 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976948/مزایده-ششدانگ-یکباب-زمین-مسکونی-عرصه-87-76متر'>مزایده ششدانگ یکباب زمین مسکونی عرصه 87.76متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب زمین مسکونی عرصه 87.76متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976951/مزایده-یکباب-خانه-و-نه-قطعه-زمین-کشاورزی-دیم'>مزایده یکباب خانه و نه قطعه زمین کشاورزی دیم  / مزایده,مزایده یکباب خانه و نه قطعه زمین کشاورزی دیم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976952/مزایده-میزان-22-431-متر-از-14-1-سهم-بصورت-مشاعی-از-پلاک-ثبتی'>مزایده میزان 22.431 متر از 14.1 سهم بصورت مشاعی از پلاک ثبتی / مزایده,مزایده میزان 22.431 متر از 14.1 سهم بصورت مشاعی از پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976955/مزایده-فروش-اموال-انفورماتیکی-مستعمل'>مزایده فروش اموال انفورماتیکی مستعمل / مزایده ، مزایده فروش اموال انفورماتیکی مستعمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976957/مزایده-مقدار-55-000-تن-کنسانتره-آهن-با-عیار-67-درصد'>مزایده مقدار 55.000 تن کنسانتره آهن با عیار 67  درصد / آگهی مزایده، مزایده مقدار 55.000 تن کنسانتره آهن با عیار 67  درصد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976958/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-249-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 249 متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 249 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976959/مزایده-مازاد-پلاک-ثبتی-3190-اصلی-121-2متر'>مزایده مازاد پلاک ثبتی 3190 اصلی 121.2متر  / مزایده,مزایده مازاد پلاک ثبتی 3190 اصلی 121.2متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976961/مزایده-یک-قطعه-زمین-بایر-مساحت-1000متر'>مزایده یک قطعه زمین بایر مساحت 1000متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین بایر مساحت 1000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976964/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-67-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه 67 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه 67 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976965/مزایده-فروش-گوساله-نر-از-شیر-گرفته'>مزایده فروش گوساله نر از شیر گرفته / آگهی مزایده, مزایده فروش گوساله نر از شیر گرفته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976966/مزایده-فروش-2-دستگاه-انواع-خودرو-و--'>مزایده فروش 2 دستگاه انواع خودرو و ... / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش 2 دستگاه انواع خودرو و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976968/اگهی-اجاره-مجموعه-تالارهای-مهدیس'>اگهی اجاره مجموعه تالارهای مهدیس / اگهی مزایده ,اجاره مجموعه تالارهای مهدیس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976969/مزایده-یک-قطعه-زمین-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976971/مزایده-یک-قطعه-زمین-کشاورزی-مرحله-اول'>مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مرحله اول  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976972/مزایده-یک-دستگاه-آپارتمان-71-5متر'>مزایده یک دستگاه آپارتمان 71.5متر  / مزایده,مزایده یک دستگاه آپارتمان 71.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976973/مزایده-فروش-ضایعات-نوار-تیپ-آبیاری-(نوار-تیپ)'>مزایده فروش ضایعات نوار تیپ آبیاری (نوار تیپ) / آگهی مزایده , مزایده فروش ضایعات نوار تیپ آبیاری (نوار تیپ)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976974/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-یک-نهاوند-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی بخش یک نهاوند نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش یک نهاوند نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976975/مزایده-یک-فقره-فیش-حج-عمره'>مزایده یک فقره فیش حج عمره / آگهی مزایده، مزایده یک فقره فیش حج عمره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976976/مزایده-پلاک-ثبتی-قطعه-20-تفکیکی'>مزایده پلاک ثبتی قطعه 20 تفکیکی  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی قطعه 20 تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976977/مزایده-اجاره-آبی-خاکی-باغات-مرحله-دوم-نوبت-اول'>مزایده اجاره آبی خاکی باغات- مرحله دوم نوبت اول / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره آبی خاکی باغات- مرحله دوم نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976979/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-5-تبریز-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی بخش 5 تبریز نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش 5 تبریز نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976982/مزایده-پلاک-ثبتی-مال-مشاعی-بخش-پنج'>مزایده پلاک ثبتی مال مشاعی بخش پنج / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مال مشاعی بخش پنج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976985/مزایده-آپارتمان-بخش-نه-تبریز-نوبت-دوم'>مزایده آپارتمان بخش نه تبریز نوبت دوم  / مزایده,مزایده آپارتمان بخش نه تبریز نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976986/مزایده-عرصه-و-اعیان-قسمتی-از-قطعه-ملک-و-دامداری'>مزایده عرصه و اعیان قسمتی از قطعه ملک و دامداری / مزایده,مزایده عرصه و اعیان قسمتی از قطعه ملک و دامداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976989/مزایده-فروش-فرش-6-متری-چله-ابریشم'>مزایده فروش فرش 6 متری چله ابریشم  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش فرش 6 متری چله ابریشم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976990/مزایده-ملک-بخش-سه-تبریز'>مزایده ملک بخش سه تبریز / مزایده,مزایده ملک بخش سه تبریز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976991/مزایده-پارکسوار-شمالی-(محوطه-عمومی-پارکینگ)'>مزایده پارکسوار شمالی (محوطه عمومی پارکینگ) / آگهی مزایده عمومی , مزایده پارکسوار شمالی (محوطه عمومی پارکینگ)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976992/مزایده-ملک-بخش-5-تبریز-نوبت-دوم'>مزایده ملک بخش 5 تبریز نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک بخش 5 تبریز نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976995/مزایده-ملک-مساحت-هفتاد-متر'>مزایده ملک مساحت هفتاد متر / مزایده,مزایده ملک مساحت هفتاد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976997/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-نه-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی بخش نه نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش نه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/976999/مزایده-ملک-بخش-چهار-تبریز-نوبت-اول'>مزایده ملک بخش چهار تبریز نوبت اول / مزایده,مزایده ملک بخش چهار تبریز نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977000/تجدید-مزایده-واگذاری-جایگاه-CNG-نوبت-دوم'>تجدید مزایده واگذاری جایگاه CNG نوبت دوم  / تجدید آگهی مزایده عمومی، تجدید مزایده واگذاری جایگاه CNG نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977002/مزایده-زمین-با-قدمت-ده-ساله'>مزایده زمین با قدمت ده ساله / مزایده,مزایده زمین با قدمت ده ساله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977003/مزایده-محل-استقرار-کنونی-کیوسک-تنقلاتی--'>مزایده محل استقرار کنونی کیوسک تنقلاتی ... / آگهی مزایده عمومی , مزایده محل استقرار کنونی کیوسک تنقلاتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977004/مزایده-هشت-دانگ-آب-و-زمین-نوبت-دوم'>مزایده هشت دانگ آب و زمین نوبت دوم / مزایده,مزایده هشت دانگ آب و زمین نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977006/مزایده-پلاکهای-ثبتی-نوبت-دوم'>مزایده پلاکهای ثبتی نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاکهای ثبتی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977007/مزایده-سرقفلی-یکباب-مغازه-قدمت-45-سال'>مزایده سرقفلی یکباب مغازه قدمت 45 سال / مزایده,مزایده سرقفلی یکباب مغازه قدمت 45 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977008/مزایده-فروش-لوازم-اسقاط-و-مازاد'>مزایده فروش لوازم اسقاط و مازاد  / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش لوازم اسقاط و مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977010/مزایده-باغ-چای-مساحت1019-متر'>مزایده باغ چای مساحت1019 متر  / مزایده,مزایده باغ چای مساحت1019 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977013/مزایده-دستگاه-لبه-چسبان'>مزایده دستگاه لبه چسبان  / مزایده , مزایده دستگاه لبه چسبان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977014/مزایده-ملک-مغازه-مساحت-24-متر'>مزایده ملک مغازه مساحت 24 متر / مزایده,مزایده ملک مغازه مساحت 24 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977015/مزایده-زمین-مساحت-صد-و-پنجاه-متر'>مزایده زمین مساحت صد و پنجاه متر / مزایده,مزایده زمین مساحت صد و پنجاه متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977016/مزایده-مدیریت-و-تعمیرات-اساسی-جایگاه-های-سوخت'>مزایده  مدیریت و تعمیرات اساسی جایگاه های سوخت  / آگهی مزایده , مزایده  مدیریت و تعمیرات اساسی جایگاه های سوخت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977018/مزایده-ششدانگ-کارگاه-پلاستیک-و-نایلون-سازی'>مزایده ششدانگ کارگاه پلاستیک و نایلون سازی  / مزایده,مزایده ششدانگ کارگاه پلاستیک و نایلون سازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977019/مزایده-یکدستگاه-دیزل-ژنراتور-برق-سه-فاز-و--'>مزایده یکدستگاه دیزل ژنراتور برق سه فاز و ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یکدستگاه دیزل ژنراتور برق سه فاز و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977023/مزایده-فروش-املاک-استان-بوشهر'>مزایده فروش املاک استان بوشهر  / مزایده,مزایده فروش املاک استان بوشهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977025/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-آریان'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری آریان  / آگهی مزایده, یک دستگاه خودروی سواری آریان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977026/مزایده-خودرو'>مزایده خودرو  / آگهی مزایده عمومی , مزایده خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977028/تجدید-مزایده-واگذاری-اجاره-بها-پارکینگ-عمومی-مرحله-دوم-نوبت-چهارم'>تجدید مزایده واگذاری اجاره بها پارکینگ عمومی مرحله دوم نوبت چهارم / آگهی مزایده عمومی ، مزایده واگذاری اجاره بها پارکینگ عمومی مرحله دوم نوبت چهارم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977031/مزایده-یکصد-و-پنجاه-عدد-کت-تک-مردانه-در-رنگهای-مختلف'>مزایده یکصد و پنجاه عدد کت تک مردانه در رنگهای مختلف / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده یکصد و پنجاه عدد کت تک مردانه در رنگهای مختلف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977033/مزایده-فروش-29-قطعه-زمین'>مزایده فروش 29 قطعه زمین  / مزایده,مزایده فروش 29 قطعه زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977034/مزایده-فروش-کپسول-هوا-و-یک-پالت-6-تایی'>مزایده فروش کپسول هوا و یک پالت 6 تایی / آگهی فروش اموال منقول , مزایده فروش کپسول هوا و یک پالت 6 تایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977036/مزایده-ششدانگ-خانه-تخریب-شده-بخش-4-تهران'>مزایده ششدانگ خانه تخریب شده بخش 4 تهران / مزایده,مزایده ششدانگ خانه تخریب شده بخش 4 تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977037/مزایده-تعداد-320-عدد-کیف-مدرسه-ورزشی--'>مزایده تعداد 320 عدد کیف مدرسه ورزشی... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده تعداد 320 عدد کیف مدرسه ورزشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977038/مزایده-آپارتمان-مساحت-62-متر-و-37-دسیمتر'>مزایده آپارتمان مساحت 62 متر و 37 دسیمتر  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 62 متر و 37 دسیمتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977039/مزایده-فروش-یکدستگاه-اتومبیل-سواری-سیستم-پژو-تیپ-روآ-1600'>مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل سواری سیستم پژو تیپ روآ 1600  / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل سواری سیستم پژو تیپ روآ 1600 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977041/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پراید'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید  / اگهی مزایده , مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977042/مزایده-یک-تخته-فرش-شش-متری--نوبت-دوم'>مزایده یک تخته فرش شش متری - نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک تخته فرش شش متری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977043/مزایده-فروش-آهن-آلات-ضایعاتی'>مزایده فروش آهن آلات ضایعاتی / مزایده, مزایده فروش آهن آلات ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977044/مزایده-فروش-قطعات-زمین-با-کاربری-های-مختلف'>مزایده فروش قطعات زمین با کاربری های مختلف / مزایده,مزایده فروش قطعات زمین با کاربری های مختلف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977045/مزایده-دستگاه-بسته-بندی----نوبت-دوم'>مزایده دستگاه بسته بندی ....- نوبت دوم  / مزایده , مزایده دستگاه بسته بندی .... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977046/مزایده-فروش-لوازم-اسقاط-و-مازاد'>مزایده فروش لوازم اسقاط و مازاد  / آگهی مزایده  ،مزایده فروش لوازم اسقاط و مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977049/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-شماره-9803-15-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شماره 9803/15 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شماره 9803/15 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977050/اگهی-مزایده-میز-ناهار-خوری'>اگهی مزایده میز ناهار خوری / اگهی مزایده , مزایده میز ناهارخوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977051/مزایده-سه-دانگ-پلاک-ثبتی-بخش-دو-ثبتی-قم-نوبت-اول'>مزایده سه دانگ پلاک ثبتی بخش دو ثبتی قم نوبت اول / مزایده,مزایده سه دانگ پلاک ثبتی بخش دو ثبتی قم نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977052/مزایده-بهره-برداری-از-تابلوهای-تبلیغاتی'>مزایده بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی / آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977054/مزایده-تمامت-ششدانگ-اعیان-پلاک-ثبتی-بخش-نه-مشهد'>مزایده تمامت ششدانگ اعیان پلاک ثبتی بخش نه مشهد / مزایده,مزایده تمامت ششدانگ اعیان پلاک ثبتی بخش نه مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977056/مزایده-انواع-بلبرینگ-سیم-لاکی--'>مزایده انواع بلبرینگ، سیم لاکی... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده انواع بلبرینگ، سیم لاکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977058/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-عرصه-620000متر'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت عرصه 620000متر  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت عرصه 620000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977060/مزایده-یک-دستگاه-وانت-پیکان-سفید-رنگ'>مزایده یک دستگاه وانت پیکان سفید رنگ / آگهی مزایده اموال غیر منقول, مزایده یک دستگاه وانت پیکان سفید رنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977062/مزایده-خودروی-پراید-دوگانه-سوز'>مزایده خودروی پراید دوگانه سوز  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده خودروی پراید دوگانه سوز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977063/مزایده-5-من-زمین-زعفران'>مزایده 5 من زمین زعفران / مزایده,مزایده 5 من زمین زعفران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977066/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-63500متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 63500متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 63500متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977067/مزایده-ششدانگ-ساختمان-بخش-14-کرمانشاه'>مزایده ششدانگ ساختمان بخش 14 کرمانشاه  / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان بخش 14 کرمانشاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977069/مزایده-یک-دستگاه-لیفتراک'>مزایده یک دستگاه لیفتراک / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه لیفتراک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977071/مزایده-ساختمان-مساحت-72-متر'>مزایده ساختمان مساحت 72 متر  / مزایده,مزایده ساختمان مساحت 72 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977074/مزایده-منزل-مسکونی-بخش-دو-سبزوار'>مزایده منزل مسکونی بخش دو سبزوار / مزایده,مزایده منزل مسکونی بخش دو سبزوار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977075/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-کامیونت-آمیکو-یخچال-دار'>مزایده یک دستگاه خودرو کامیونت آمیکو یخچال دار / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه خودرو کامیونت آمیکو یخچال دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977076/مزایده-پروژکتور-تزئینی'>مزایده پروژکتور تزئینی  / اگهی مزایده , مزایده پروژکتور تزئینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977077/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-792-91-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 792.91 متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 792.91 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977085/مزایده-ششدانگ-ساختمان-پلاک-دو-فرعی'>مزایده ششدانگ ساختمان پلاک دو فرعی  / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان پلاک دو فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977086/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-عرصه-35-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت عرصه 35 متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت عرصه 35 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977088/مزایده-فروش-تعدادی-از-واحدهای-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی از واحدهای مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از واحدهای مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977091/مزایده-فروش-دستگاه-گان-نقطه-جوش--'>مزایده فروش دستگاه گان نقطه جوش... / آگهی مزایده، مزایده فروش دستگاه گان نقطه جوش...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977093/فراخوان-واگذاری-موقت-حق-بهره-برداری-از-اماکن-عرضه-میوه-و-تره-بار-عادی'>فراخوان واگذاری موقت حق بهره برداری از اماکن عرضه میوه و تره بار عادی  / فراخوان , فراخوان واگذاری موقت حق بهره برداری از اماکن عرضه میوه و تره بار عادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977094/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-159-14متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 159.14متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 159.14متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977097/مزایده-پلاک-ثبتی-بصورت-زمین-بایر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی بصورت زمین بایر نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بصورت زمین بایر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977100/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-89-85-متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 89.85 متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 89.85 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977102/مزایده-قطعات-مشروحه-با-کاربری-های-مختلف'>مزایده قطعات مشروحه با کاربری های مختلف / آگهی مزایده عمومی,مزایده قطعات مشروحه با کاربری های مختلف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977104/مزایده-فروش-کنتور-برنجی-اسقاطی'>مزایده فروش کنتور برنجی اسقاطی  / آگهی مزایده ، مزایده فروش کنتور برنجی اسقاطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977105/مزایده-ششدانگ-باغ-مساحت-726-80-متر'>مزایده ششدانگ باغ مساحت 726.80 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ باغ مساحت 726.80 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977107/مزایده-فروش-تجهیزات-و-قطعات-موجود-در-کارخانه-شامل-میکسر-بتن-برقی-و--'>مزایده فروش تجهیزات و قطعات موجود در کارخانه شامل میکسر بتن برقی و ... / آگهی مزایده , مزایده فروش تجهیزات و قطعات موجود در کارخانه شامل میکسر بتن برقی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977108/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-سه-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه سه تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه سه تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977109/مزایده-فروش-آهن-آلات-و-آلومینیوم-و-چدن-اسقاطی---'>مزایده فروش آهن آلات و آلومینیوم و چدن اسقاطی  ... / آگهی مزایده ، مزایده فروش آهن آلات و آلومینیوم و چدن اسقاطی  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977110/مزایده-فروش-سه-دانگ-از-یک-فروند-شناور'>مزایده فروش سه دانگ از یک فروند شناور  / مزایده , مزایده فروش سه دانگ از یک فروند شناور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977112/مزایده-فروش-سه-باب-واحد-تجاری'>مزایده فروش سه باب واحد تجاری  / مزایده,مزایده فروش سه باب واحد تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977113/مزایده-ملک-به-پلاک-ثبتی-40530-فرعی'>مزایده ملک به پلاک ثبتی 40530 فرعی / مزایده,مزایده ملک به پلاک ثبتی 40530 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977114/تجدید-حراج-یک-دستگاه-سواری-میتسوبیشی-گالانت-مدل-1992'>تجدید حراج یک دستگاه سواری میتسوبیشی گالانت مدل 1992 / آگهی تجدید حراج, تجدید حراج یک دستگاه سواری میتسوبیشی گالانت مدل 1992 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977120/مزایده-فروش-ده-قطعه-زمین-کاربری-مسکونی'>مزایده فروش ده قطعه زمین کاربری مسکونی  / مزایده,مزایده فروش ده قطعه زمین کاربری مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977122/مزایده-فروش-املاک-عرصه-300-و-2300متر'>مزایده فروش املاک عرصه 300 و 2300متر  / مزایده,مزایده فروش املاک عرصه 300 و 2300متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977123/مزایده-فروش-اقلام-یدکی'>مزایده فروش اقلام یدکی  / آگهی مزایده ، مزایده فروش اقلام یدکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977124/مزایده-ماشین-آلات-تولید-پالت'>مزایده ماشین آلات تولید پالت / آگهی مزایده عمومی,مزایده  ماشین آلات تولید پالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977125/مزایده-4-قطعه-زمین-دیمزار'>مزایده 4 قطعه زمین دیمزار / مزایده,مزایده 4 قطعه زمین دیمزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977127/مزایده-فروش-مقدار-تقریبی-حدود-40-تن-پسته-خشک'>مزایده فروش مقدار تقریبی حدود 40 تن پسته خشک  / آگهی مزایده , مزایده فروش مقدار تقریبی حدود 40 تن پسته خشک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977128/مزایده-فروش-ملک-مسکونی-8479-83متر'>مزایده فروش ملک مسکونی 8479.83متر / مزایده,مزایده فروش ملک مسکونی 8479.83متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977129/فروش-2-مخزن-گاز-مایع'>فروش 2 مخزن گاز مایع  / فروش 2 مخزن گاز مایع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977133/مزایده-ملک-یک-خوابه'>مزایده ملک یک خوابه / مزایده,مزایده ملک یک خوابه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977135/تجدید-مزایده-تعدادی-از-قطعات-شهرداری-قزوین-لوازم-خانگی'>تجدید مزایده تعدادی از قطعات شهرداری قزوین لوازم خانگی  / آگهی تجدید مزایده عمومی , تجدید مزایده تعدادی از قطعات شهرداری قزوین لوازم خانگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977137/مزایده-دو-باب-خانه-سرا-و-دو-قطعه-زمین'>مزایده دو باب خانه سرا و دو قطعه زمین / مزایده,مزایده دو باب خانه سرا و دو قطعه زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977139/مزایده-فروش-معدن'>مزایده فروش معدن / آگهی مزایده,مزایده فروش معدن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977140/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-شصت-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت شصت متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت شصت متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977144/مزایده-فروش-زمین-مساحت-195-01متر'>مزایده فروش زمین مساحت 195.01متر  / مزایده,مزایده فروش زمین مساحت 195.01متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977145/مزایده-صندوق-فروشگاهی---'>مزایده صندوق فروشگاهی  .... / مزایده ، مزایده صندوق فروشگاهی  ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977146/فراخوان-اجاره-استخرهای-ممتاز-مجموعه-اریکه-ایرانیان-کلیه-سالن-ها--'>فراخوان اجاره استخرهای ممتاز مجموعه اریکه ایرانیان، کلیه سالن ها... / فراخوان اجاره، فراخوان اجاره استخرهای ممتاز مجموعه اریکه ایرانیان، کلیه سالن ها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977148/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-قطعه-پلاک-117-فرعی'>مزایده ششدانگ یکباب خانه قطعه پلاک 117 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه قطعه پلاک 117 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977149/مزایده-حدود-40-تن-ضایعات-محصول'>مزایده حدود 40 تن ضایعات محصول  / آگهی مزایده,مزایده حدود 40 تن ضایعات محصول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977150/مزایده-ششدانگ-مغازه-مساحت-چهل-متر'>مزایده ششدانگ مغازه مساحت چهل متر  / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه مساحت چهل متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977152/مزایده-واگذاری-(2-جو)-اراضی-مزروعی-و-آب'>مزایده واگذاری (2 جو) اراضی مزروعی و آب / آگهی مزایده , مزایده واگذاری (2 جو) اراضی مزروعی و آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977153/مزایده-یک-واحد-آپارتمان-مسکونی-مهر'>مزایده یک واحد آپارتمان مسکونی مهر / مزایده,مزایده یک واحد آپارتمان مسکونی مهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977154/مزایده-خانه-سرا-مساحت-130-مترمربع-و-زمین-شالیزاری'>مزایده خانه سرا مساحت 130 مترمربع و زمین شالیزاری / مزایده,مزایده خانه سرا مساحت 130 مترمربع و زمین شالیزاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977157/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-79-88متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 79.88متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 79.88متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977158/مزایده-انواع-فرش'>مزایده انواع فرش  / مزایده,مزایده انواع فرش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977159/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-273-90-مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین به مساحت 273/90 مترمربع  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 273/90 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977160/مزایده-فروش-مرغ-زنده-و-کود'>مزایده فروش مرغ زنده و کود / آگهی مزایده , مزایده فروش مرغ زنده و کود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977162/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-600-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 600 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 600 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977163/مزایده-مغازه-ای-دارای-133-66-مترمربع-عرصه'>مزایده مغازه ای دارای 133/66 مترمربع عرصه  / مزایده,مزایده مغازه ای دارای 133/66 مترمربع عرصه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977166/مزایده-زمین-مساحت-400-متر'>مزایده زمین مساحت 400 متر  / مزایده,مزایده زمین مساحت 400 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977168/مزایده-اجاره-قسمتی-از-فضای-سبز-فلکه-ا--جهت-راه-اندازی-سرسره-بادی--نوبت-دوم'>مزایده اجاره قسمتی از فضای سبز فلکه ا... جهت راه اندازی سرسره بادی - نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده اجاره قسمتی از فضای سبز فلکه ا... جهت راه اندازی سرسره بادی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977169/مزایده-ملک-کشاورزی'>مزایده ملک کشاورزی  / مزایده,مزایده ملک کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977171/مزایده-سراسری-املاک-و-مستغلات'>مزایده سراسری املاک و مستغلات  / مزایده,مزایده سراسری املاک و مستغلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977173/اصلاحیه-مزایده-واگذاری-امتیاز-بهره-برداری-از-سازه-لمپست-سطح-شهر'>اصلاحیه مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از سازه لمپست سطح شهر   / اصلاحیه مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از سازه لمپست سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977174/مزایده-فروش-یکباب-مغازه'>مزایده فروش یکباب مغازه  / مزایده,مزایده فروش یکباب مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977175/مزایده-ششدانگ-یک-دربند-مغازه-به-مساحت-58-43-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک دربند مغازه به مساحت 58/43 مترمربع / آگهی مزایده اموال غیرمنقول، مزایده ششدانگ یک دربند مغازه به مساحت 58/43 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977178/مزایده-فروش-آپارتمان-مساحت-141-51متر'>مزایده فروش آپارتمان مساحت 141.51متر  / مزایده,مزایده فروش آپارتمان مساحت 141.51متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977180/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی'>مزایده یک قطعه زمین زراعی / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977182/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-153-متر-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی مساحت 153 متر نوبت اول  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 153 متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977184/مزایده-انجام-امور-تبلیغاتی'>مزایده انجام امور تبلیغاتی  / آگهی مزایده عمومی, مزایده انجام امور تبلیغاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977185/مزایده-فروش-املاک-مازاد-با-شرایط-ویژه-و-استثنایی-96-8-24'>مزایده فروش املاک مازاد با شرایط ویژه و استثنایی 96.8.24 / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد با شرایط ویژه و استثنایی 96.8.24</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977186/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-151-7-مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین به مساحت 151/7 مترمربع نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 151/7 مترمربع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977187/مزایده-ملک-به-پلاک-3130-فرعی-بخش-دوازده'>مزایده ملک به پلاک 3130 فرعی بخش دوازده  / مزایده,مزایده ملک به پلاک 3130 فرعی بخش دوازده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977188/مزایده-سنگ-تراورتن--'>مزایده سنگ تراورتن... / آگهی مزایده، مزایده سنگ تراورتن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977189/مزایده-دو-قطعه-زمین-کشاورزی'>مزایده دو قطعه زمین کشاورزی / مزایده,مزایده دو قطعه زمین کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977190/مزایده-بشکه-فلزی-200-لیتری-مستعمل--'>مزایده  بشکه فلزی 200 لیتری مستعمل ...  / آگهی مزایده عمومی, مزایده  بشکه فلزی 200 لیتری مستعمل ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977191/مزایده-اتصالات----نوبت-دوم'>مزایده اتصالات .... - نوبت دوم  / مزایده اتصالات .... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977192/مزایده-فروش-ملک-به-مساحت-130-مترمربع'>مزایده فروش ملک به مساحت 130 مترمربع / مزایده، مزایده فروش ملک به مساحت 130 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977195/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پیکان'>مزایده یک دستگاه سواری پیکان / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه سواری پیکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977196/مزایده-ششدانگ-یکباب-دفتر-اداری-قطعه-61-تفکیکی'>مزایده ششدانگ یکباب دفتر اداری قطعه 61 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب دفتر اداری قطعه 61 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977199/مزایده-ششدانگ-یک-باب-خانه-به-مساحت-951-95-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک باب خانه به مساحت 951/95 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یک باب خانه به مساحت 951/95 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977200/مزایده-1450-تن-ماسه-شسته-سرند-شده'>مزایده 1450 تن ماسه شسته سرند شده  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده 1450 تن ماسه شسته سرند شده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977201/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-تجاری-مساحت-363-متر'>مزایده فروش یک قطعه زمین تجاری مساحت 363 متر  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین تجاری مساحت 363 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977203/مزایده-ششدانگ-واحد-مسکونی-قطعه-یک-تفکیکی'>مزایده ششدانگ واحد مسکونی قطعه یک تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ واحد مسکونی قطعه یک تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977204/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-به-مساحت-84-مترمربع'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان به مساحت 84 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان به مساحت 84 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977205/مزایده-فروش-یکدستگاه-برش-CNC-هوا-گاز-اتوماتیک-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه برش CNC هوا گاز اتوماتیک- نوبت دوم   / آگهی مزایده و فروش اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه برش CNC هوا گاز اتوماتیک- نوبت دوم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977206/مزایده-یک-قطعه-زمین-خالی-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین خالی نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین خالی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977207/مزایده-واگذاری-زمین-زراعی-آبی'>مزایده واگذاری زمین زراعی آبی / آگهی مزایده، مزایده واگذاری زمین زراعی آبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977208/مزایده-استخر-هتل'>مزایده استخر هتل  / مزایده ,مزایده استخر هتل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977209/تجدید-مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-محدوده-شهر-نوبت-دوم'>تجدید مزایده فروش تعدادی از املاک محدوده شهر  نوبت دوم  / تجدید مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک محدوده شهر  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977211/مزایده-اجاره-تعدادی-از-اتوبوسها'>مزایده اجاره تعدادی از اتوبوسها / مزایده ,مزایده اجاره تعدادی از اتوبوسها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977214/مزایده-مقدار-6000-مترمربع-مشاع-از-یک-سهم-مشاع--شش-عدد-مخزن-آهنی-عمودی'>مزایده مقدار 6000 مترمربع مشاع از یک سهم مشاع ، شش عدد مخزن آهنی عمودی / مزایده,مزایده مقدار 6000 مترمربع مشاع از یک سهم مشاع ، شش عدد مخزن آهنی عمودی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977216/مزایده-یک-دستگاه-ترانسفورماتور-توزیع-برق'>مزایده یک دستگاه ترانسفورماتور توزیع برق  / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه ترانسفورماتور توزیع برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977217/مزایده-باغ-مساحت-3464-3-متر'>مزایده باغ مساحت 3464.3 متر / مزایده,مزایده باغ مساحت 3464.3 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977218/مزایده-ملک-به-مساحت-178-70-مترمربع'>مزایده ملک به مساحت 178/70 مترمربع  / مزایده,مزایده ملک به مساحت 178/70 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977220/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-7346-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 7346 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 7346 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977222/تجدید-مزایده-بهره-برداری-از-غرفه-میوه-و-تره-بار'>تجدید مزایده بهره برداری از غرفه میوه و تره بار / مزایده عمومی, تجدید مزایده بهره برداری از غرفه میوه و تره بار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977223/مزایده-سه-هکتار-مشاع-از-پلاک-86-فرعی'>مزایده سه هکتار مشاع از پلاک 86 فرعی / مزایده,مزایده سه هکتار مشاع از پلاک 86 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977224/مزایده-5-شعیر-مشاع-از-14-شعیر-و-نوزده-چهل-و-پنجم-شعیر-مشاع-از96-شعیر-پلاک'>مزایده 5 شعیر مشاع از 14 شعیر و نوزده چهل و پنجم شعیر مشاع از96 شعیر پلاک / مزایده,مزایده 5 شعیر مشاع از 14 شعیر و نوزده چهل و پنجم شعیر مشاع از96 شعیر پلاک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977227/مزایده-بوفه-و-انتشارات-نوبت-دوم'>مزایده بوفه و انتشارات نوبت دوم  / مزایده بوفه و انتشارات  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977228/مزایده-گوشی-پاور-بانک--'>مزایده گوشی، پاور بانک... / آگهی مزایده اموال، مزایده گوشی، پاور بانک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977229/مزایده-فروش-آپارتمان-مساحت-73-30متر'>مزایده فروش آپارتمان مساحت 73.30متر / مزایده,مزایده فروش آپارتمان مساحت 73.30متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977231/مزایده-فروش-زمین-محصور-مساحت-39826متر'>مزایده فروش زمین محصور مساحت 39826متر  / مزایده,مزایده فروش زمین محصور مساحت 39826متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977232/مزایده-یک-دستگاه-تزریق-پلاستیک-از-نوع-بادی--نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه تزریق پلاستیک از نوع بادی - نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک دستگاه تزریق پلاستیک از نوع بادی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977233/مزایده-44-کارتن-24-تایی-تن-ماهی-نوبت-دوم'>مزایده 44 کارتن 24 تایی تن ماهی نوبت دوم  / مزایده,مزایده 44 کارتن 24 تایی تن ماهی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977234/مزایده-ششدانگ-پلاک-11331-22710-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک 11331 -22710 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 11331 -22710 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977235/مزایده-فروش-950-عدد-صندلی-دانشجویی'>مزایده فروش 950 عدد صندلی دانشجویی  / اگهی مزایده , مزایده فروش 950 عدد صندلی دانشجویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977236/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-دوو-ماتیز-اس-تی'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری دوو ماتیز اس تی  / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سواری دوو ماتیز اس تی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977237/مزایده-ششدانگ-و-مازاد-یکباب-منزل-151-90متر'>مزایده ششدانگ و مازاد یکباب منزل 151.90متر  / مزایده,مزایده ششدانگ و مازاد یکباب منزل 151.90متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977239/مزایده-یک-واحد-ویلایی-سال-ساخت-بیش-از-35-سال-نوبت-دوم'>مزایده یک واحد ویلایی سال ساخت بیش از 35 سال نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک واحد ویلایی سال ساخت بیش از 35 سال نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977240/مزایده-یک-دستگاه-سواری-سمند'>مزایده یک دستگاه سواری سمند  / مزایده, مزایده یک دستگاه سواری سمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977241/مزایده-واگذاری-اجاره-دو-طبقه-سالن-ورزشی---نوبت-اول-چاپ-دوم'>مزایده واگذاری اجاره دو طبقه سالن ورزشی ... نوبت اول چاپ دوم  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری اجاره دو طبقه سالن ورزشی ... نوبت اول چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977242/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-پلاک-467-1-اصلی-اصلاحیه'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان پلاک 467/1 اصلی اصلاحیه / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان پلاک 467/1 اصلی اصلاحیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977243/مزایده-چهار-دستگاه-خودرو'>مزایده چهار دستگاه خودرو  / اگهی مزایده , مزایده چهار دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977246/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-پراید-مدل-1387'>مزایده یک دستگاه خودروی پراید  مدل 1387 / مزایده یک دستگاه خودروی پراید  مدل 1387</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977247/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-مساحت-187-93-مترمربع'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان مساحت 187.93 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان مساحت 187.93 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977249/مزایده-قسمتی-از-محوطه-پارک-کودک--نوبت-دوم'>مزایده قسمتی از محوطه پارک کودک... نوبت دوم / مزایده ,مزایده  قسمتی از محوطه پارک کودک ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977250/مزایده-عمومی-فروش-خودرو-اداره-کل--نوبت-دوم'>مزایده عمومی فروش خودرو اداره کل - نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده عمومی فروش خودرو اداره کل - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977252/فراخوان-عمومی-شناسایی-بهره-بردار-جایگاه-های-گاز-فشرده-طبیعی'>فراخوان عمومی شناسایی بهره بردار جایگاه های گاز فشرده طبیعی / آگهی فراخوان عمومی، فراخوان عمومی شناسایی بهره بردار جایگاه های گاز فشرده طبیعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977253/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-دو-زنجان-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی بخش دو زنجان نوبت دوم  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش دو زنجان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977255/مزایده-واگذاری-اجاره-محل-جهت-استقرار-یک-باب-ساختمان'>مزایده واگذاری اجاره محل جهت استقرار یک باب ساختمان / مزایده ,مزایده واگذاری اجاره محل جهت استقرار یک باب ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977256/فراخوان-استعلام-قیمت-واگذاری-ارائه-خدمات-بیماریاری-و-مکان-بوفه'>فراخوان استعلام قیمت واگذاری ارائه خدمات بیماریاری و مکان بوفه  / فراخوان عمومی, فراخوان استعلام قیمت واگذاری ارائه خدمات بیماریاری و مکان بوفه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977257/مزایده-فروش-املاک-مازاد-شهرستان-رشت'>مزایده فروش املاک مازاد شهرستان رشت / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد شهرستان رشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977258/مزایده-یک-دستگاه-خودروسواری-کار-نیسان-تیپ-رونیز---نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه خودروسواری کار نیسان تیپ رونیز ... نوبت دوم  / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودروسواری کار نیسان تیپ رونیز ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977259/مزایده-یک-دستگاه-تراکتور-مسی-فرگوسن-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه تراکتور مسی فرگوسن نوبت دوم  / مزایده, مزایده یک دستگاه تراکتور مسی فرگوسن نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977260/اگهی-مزایده-اجاره-ساختمان-بوفه'>اگهی مزایده اجاره ساختمان بوفه  / اگهی مزایده , اگهی مزایده اجاره ساختمان بوفه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977261/مزایده-فروش-کنده-های-اشجار-مقطوعه'>مزایده فروش کنده های اشجار مقطوعه  / مزایده ,مزایده فروش کنده های اشجار مقطوعه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977262/مزایده-فروش-ششدانگ-دو-واحد-آپارتمان-بخش-هفت-تهران'>مزایده فروش ششدانگ دو واحد آپارتمان بخش هفت تهران  / مزایده,مزایده فروش ششدانگ دو واحد آپارتمان بخش هفت تهران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977263/مزایده-یک-دستگاه-لیفتراک'>مزایده یک دستگاه لیفتراک  / مزایده,مزایده یک دستگاه لیفتراک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977265/مزایده-یک-خط-موبایل'>مزایده یک خط موبایل / مزایده اموال منقول, مزایده یک خط موبایل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977266/مزایده-ششدانگ-زمین-مشتمل-بر-یکباب-خانه-مساحت-300متر'>مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر یکباب خانه مساحت 300متر  / مزایده،مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر یکباب خانه مساحت 300متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977268/مزایده-اجاره-یک-باب-مغازه-96-8-24'>مزایده اجاره یک باب مغازه 96.8.24 / مزایده,مزایده  اجاره یک باب مغازه 96.8.24</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977269/اگهی-مزایده-اجاره-ساختمان-انتشارات'>اگهی مزایده اجاره ساختمان انتشارات  / اگهی مزایده , اگهی مزایده اجاره ساختمان انتشارات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977272/مزایده-فروش-عرصه-و-اعیان-محل-کارخانه-عرصه-10500متر'>مزایده فروش عرصه و اعیان محل کارخانه عرصه 10500متر  / مزایده،مزایده فروش عرصه و اعیان محل کارخانه عرصه 10500متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977273/مزایده-اجاره-21-واحد-تجاری'>مزایده اجاره 21 واحد تجاری / مزایده , مزایده اجاره 21 واحد تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977275/مزایده-فروش-دو-دستگاه-وانت-نیسان'>مزایده فروش دو دستگاه وانت نیسان / آگهی مزایده ، مزایده فروش دو دستگاه وانت نیسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977277/مزایده-زمین-مزروعی-مساحت-67500متر'>مزایده زمین مزروعی مساحت 67500متر  / مزایده،مزایده زمین مزروعی مساحت 67500متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977280/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-پارس'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو پارس  / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده یک دستگاه خودرو پژو پارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977281/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی نوبت اول / مزایده،مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977282/مزایده-فروش-یکدستگاه-لودر-چرخ-لاستیکی-ZL50EXK'>مزایده فروش یکدستگاه لودر چرخ لاستیکی ZL50EXK / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش یکدستگاه لودر چرخ لاستیکی ZL50EXK</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977286/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-100-40متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 100.40متر  / مزایده،مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 100.40متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977291/مزایده-ملک-بخش-سه-شیراز-عرصه-226-83متر'>مزایده ملک بخش سه شیراز عرصه 226.83متر  / مزایده،مزایده ملک بخش سه شیراز عرصه 226.83متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977292/مزایده-12-451-سهم-از-یکصد-سهم-پلاک-ثبتی'>مزایده 12.451 سهم از یکصد سهم پلاک ثبتی / مزایده،مزایده 12.451 سهم از یکصد سهم پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977293/مزایده-فروش-تعدادی-از-خودروهای-سبک-و-سنگین'>مزایده فروش تعدادی از خودروهای سبک و سنگین / آگهی مزایده، مزایده فروش تعدادی از خودروهای سبک و سنگین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977294/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-پلاک-ثبتی-1416-اصلی'>مزایده ششدانگ آپارتمان پلاک ثبتی 1416 اصلی / مزایده،مزایده ششدانگ آپارتمان پلاک ثبتی 1416 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977296/مزایده-گلوله-های-سرامیکی-بالمیل-نو-و--'>مزایده گلوله های سرامیکی بالمیل نو و ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده گلوله های سرامیکی بالمیل نو و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977297/مزایده-اجاره-اراضی-مزرعه'>مزایده اجاره اراضی مزرعه / مزایده, مزایده اجاره اراضی مزرعه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977299/مزایده-واگذاری-و-برون-سپاری-جهت-بهره-برداری-از-مجموعه-مهمانسرای--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری و برون سپاری جهت بهره برداری از مجموعه مهمانسرای....نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری و برون سپاری جهت بهره برداری از مجموعه مهمانسرای....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977300/مزایده-پلاک-ثبتی-2143-بخش-هشت-یزد'>مزایده پلاک ثبتی 2143 بخش هشت یزد  / مزایده،مزایده پلاک ثبتی 2143 بخش هشت یزد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977304/مزایده-۸-دستگاه-از-انواع-ماشین-آلات'>مزایده ۸ دستگاه از انواع ماشین آلات  / مزایده ,مزایده ۸ دستگاه از انواع ماشین آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977306/مزایده-پلاک-5-3168-اصلی-بخش-دو-خوی-200-متر'>مزایده پلاک 5/3168 اصلی بخش دو خوی 200 متر / مزایده،مزایده پلاک 5/3168 اصلی بخش دو خوی 200 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977307/تجدید-مزایده-بهره-برداری-از-یک-باب-پارکینگ-وسایل-نقلیه-سنگین'>تجدید مزایده بهره برداری از یک باب پارکینگ وسایل نقلیه سنگین  / آگهی مزایده, تجدید مزایده بهره برداری از یک باب پارکینگ وسایل نقلیه سنگین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977308/مزایده-حق-بهره-برداری-تعدادی-از-غرفه-های--'>مزایده حق بهره برداری تعدادی از غرفه های... / آگهی مزایده , مزایده حق بهره برداری تعدادی از غرفه های...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977309/مزایده-یک-باب-سالن-ورزشی--رزومی-و---تجدید--نوبت-دوم'>مزایده یک باب سالن ورزشی - رزومی و ... تجدید - نوبت  دوم  / آگهی تجدید مزایده, مزایده یک باب سالن ورزشی - رزومی و ... تجدید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977310/مزایده-یکباب-خانه-مسکونی-عرصه-348-متر-نوبت-دوم'>مزایده یکباب خانه مسکونی عرصه 348 متر نوبت دوم  / مزایده،مزایده یکباب خانه مسکونی عرصه 348 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977311/مزایده-قطعه-زمینی-به-مساحت-12-5-مترمربع'>مزایده قطعه زمینی به مساحت 12.5 مترمربع  / مزایده, مزایده  قطعه زمینی به مساحت 12.5 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977313/مزایده-پلاک-ثبت-شده-شماره-4216-9-بخش-4-یزد'>مزایده پلاک ثبت شده شماره 4216/9 بخش 4 یزد  / مزایده،مزایده پلاک ثبت شده شماره 4216/9 بخش 4 یزد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977318/مزایده-ششدانگ-خودرو-پراید-141'>مزایده ششدانگ خودرو پراید 141 / مزایده,مزایده ششدانگ خودرو پراید 141</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977320/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-680-متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 680 متر / مزایده،مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 680 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977321/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-135-متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 135 متر / مزایده،مزایده پلاک ثبتی مساحت 135 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977322/اگهی-مزایده-نخ'>اگهی مزایده نخ  / اگهی مزایده , اگهی مزایده نخ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977324/مزایده-ملک-میزان-6000-متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک میزان 6000 متر نوبت دوم  / مزایده،مزایده ملک میزان 6000 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977327/مزایده-اجاره-10-باب-واحد-تجاری--'>مزایده اجاره 10 باب واحد تجاری ... / مزایده, مزایده اجاره 10 باب واحد تجاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977328/مزایده-پلاک-ثبتی-1466-فرعی-از-961-فرعی'>مزایده پلاک ثبتی 1466 فرعی از 961 فرعی / مزایده،مزایده پلاک ثبتی 1466 فرعی از 961 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977330/مزایده-زمین-مثلث-شکل-مساحت-350-متر'>مزایده زمین مثلث شکل مساحت 350 متر / مزایده،مزایده زمین مثلث شکل مساحت 350 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977332/مزایده-اجاره-یازده-ساله-اراضی-سد-گلستان-45-هکتاری'>مزایده اجاره یازده ساله اراضی سد گلستان 45 هکتاری / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای,مزایده اجاره یازده ساله اراضی سد گلستان 45 هکتاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977333/مزایده-ششدانگ-ملک-مسکونی-ویلایی-عرصه-211-20متر'>مزایده ششدانگ ملک مسکونی ویلایی عرصه 211.20متر  / مزایده،مزایده ششدانگ ملک مسکونی ویلایی عرصه 211.20متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977336/مزایده-واگذاری-جهت-بهره-برداری-از-مرکز-فیزیوتراپی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری جهت بهره برداری از مرکز فیزیوتراپی نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری جهت بهره برداری از مرکز فیزیوتراپی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977337/مزایده-ششدانگ-اعیان-آپارتمان-مساحت-78-07متر'>مزایده ششدانگ اعیان آپارتمان مساحت 78.07متر  / مزایده،مزایده ششدانگ اعیان آپارتمان مساحت 78.07متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977338/مزایده-فروش-دستگاهها-و-لوازم-مستهلک-و-اسقاطی'>مزایده فروش دستگاهها و لوازم مستهلک و اسقاطی / آگهی مزایده حضوری (حراج) , مزایده فروش دستگاهها و لوازم مستهلک و اسقاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977340/مزایده-ملک-مشاع-پلاک-ثبتی-17531-فرعی-از-149-اصلی'>مزایده ملک مشاع پلاک ثبتی 17531 فرعی از 149 اصلی / مزایده،مزایده ملک مشاع پلاک ثبتی 17531 فرعی از 149 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977341/مزایده-فروش-یک-دستگاه-بکهولودر-کابین-دار'>مزایده فروش یک دستگاه بکهولودر کابین دار  / مزایده , مزایده عمومی فروش یک دستگاه بکهولودر کابین دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977342/مزایده-اجاره-اراضی-مازاد-بر-نیاز'>مزایده اجاره اراضی مازاد بر نیاز  / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره اراضی مازاد بر نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977343/مزایده-ششدانگ-دو-واحد-آپارتمان-بخش-دو-خرم-آباد'>مزایده ششدانگ دو واحد آپارتمان بخش دو خرم آباد / مزایده،مزایده ششدانگ دو واحد آپارتمان بخش دو خرم آباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977344/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-83-55متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 83.55متر  / مزایده،مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 83.55متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977345/مزایده-اقلام-ضایعاتی--'>مزایده اقلام ضایعاتی... / آگهی مزایده، مزایده اقلام ضایعاتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977346/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-83-55متر-اسناد-رهنی'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 83.55متر اسناد رهنی  / مزایده،مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 83.55متر اسناد رهنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977347/مزایده-ضایعات-براده-آهن'>مزایده ضایعات براده آهن / مزایده ,مزایده ضایعات براده آهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977348/مزایده-فروش-دو-قطعه-زمین-مسکونی-و-یک-واحد-آپارتمان'>مزایده فروش دو قطعه زمین مسکونی و یک واحد آپارتمان  / مزایده،مزایده فروش دو قطعه زمین مسکونی و یک واحد آپارتمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977349/مزایده-نصب-و-بهره-برداری-از-بیلبوردهای-تبلیغاتی-نوبت-سوم'>مزایده نصب و بهره برداری از بیلبوردهای تبلیغاتی- نوبت سوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده نصب و بهره برداری از بیلبوردهای تبلیغاتی- نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977352/فراخوان-مزایده-واگذاری-یکباب-بوفه-سینما-شهرک-بعثت'>فراخوان مزایده واگذاری یکباب بوفه سینما شهرک بعثت / فراخوان مزایده , فراخوان مزایده واگذاری یکباب بوفه سینما شهرک بعثت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977357/مزایده-یک-ساعت-آب-از-چاه-موتور-کشاورزی'>مزایده یک ساعت آب از چاه موتور کشاورزی / مزایده,مزایده یک ساعت آب از چاه موتور کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977358/مزایده-یک-دست-مبل-سلطنتی-و-یک-تخته-فرش'>مزایده یک دست مبل سلطنتی و یک تخته فرش / آگهی مزایده, مزایده مزایده یک دست مبل سلطنتی و یک تخته فرش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977361/مزایده-واگذاری-یک-واحد-پارکینگ-عمومی'>مزایده واگذاری یک واحد پارکینگ عمومی / مزایده، مزایده واگذاری یک واحد پارکینگ عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977363/مزایده-قطعه-زمین-شماره-دو-مساحت-دویست-متر-نوبت-دوم'>مزایده قطعه زمین شماره دو مساحت دویست متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده قطعه زمین شماره دو مساحت دویست متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977367/مزایده-فروش-تعداد-محدودی-از-املاک-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد محدودی از املاک نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعداد محدودی از املاک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977373/مزایده-سی-سهم-از-صد-سهم-پلاک-ثبتی-عرصه-253-متر'>مزایده سی سهم از صد سهم پلاک ثبتی عرصه 253 متر / مزایده,مزایده سی سهم از صد سهم پلاک ثبتی عرصه 253 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977376/مزایده-ششدانگ-پلاک-47-128-188-اصلی-و--'>مزایده ششدانگ پلاک 47/128/188 اصلی و ... / آگهی مزایده, مزایده ششدانگ پلاک 47/128/188 اصلی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977384/مزایده-فروش-ملک-مازاد-شهرستان-زنجان'>مزایده فروش ملک مازاد شهرستان زنجان  / مزایده,مزایده فروش ملک مازاد شهرستان زنجان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977390/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-مساحت-89-101-متر'>مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 89.101 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 89.101 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977401/مزایده-چهار-دانگ-پلاک-ثبتی-50-فرعی-بخش-هشت-یزد'>مزایده چهار دانگ پلاک ثبتی 50 فرعی بخش هشت یزد / مزایده,مزایده چهار دانگ پلاک ثبتی 50 فرعی بخش هشت یزد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977411/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-2003-60متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 2003.60متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 2003.60متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977418/مزایده-ششدانگ-پلاک-12-1998-بخش-دو'>مزایده ششدانگ پلاک 12/1998 بخش دو  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 12/1998 بخش دو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977423/مزایده-فروش-شش-دانگ-یک-باب-کارگاه-و-ماشین-آلات-و--'>مزایده فروش شش دانگ یک باب کارگاه و ماشین آلات و ... / مزایده , مزایده فروش شش دانگ یک باب کارگاه و ماشین آلات و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977429/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-10120متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 10120متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 10120متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977433/مزایده-خانه-مسکونی-مساحت-عرصه-233-59متر'>مزایده خانه مسکونی مساحت عرصه 233.59متر  / مزایده,مزایده خانه مسکونی مساحت عرصه 233.59متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977437/مزایده-املاک-موروثی-هفت-قطعه'>مزایده املاک موروثی هفت قطعه / مزایده,مزایده املاک موروثی هفت قطعه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977439/مزایده-یک-واحد-تجاری-بخش-15-تبریز-نوبت-اول'>مزایده یک واحد تجاری بخش 15 تبریز نوبت اول / مزایده,مزایده یک واحد تجاری بخش 15 تبریز نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977441/مزایده-ملک-مشاع-عرصه-180-متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مشاع عرصه 180 متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک مشاع عرصه 180 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977444/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-پلاک-شماره-هشت-هزار-و-پانصد-و-بیست-و-شش-فرعی'>مزایده ششدانگ آپارتمان پلاک شماره هشت هزار و پانصد و بیست و شش فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان پلاک شماره هشت هزار و پانصد و بیست و شش فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977449/مزایده-ششدانگ-یکباب-مرغداری-مساحت-15480متر'>مزایده ششدانگ یکباب مرغداری مساحت 15480متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب مرغداری مساحت 15480متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977455/مزایده-ملک-مشاع-غیر-قابل-افراز-یکباب-مغازه'>مزایده ملک مشاع غیر قابل افراز یکباب مغازه / مزایده,مزایده ملک مشاع غیر قابل افراز یکباب مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977457/مزایده-ملک-مساحت-80-5-متر'>مزایده ملک مساحت 80.5 متر / مزایده,مزایده ملک مساحت 80.5 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977460/مزایده-ششدانگ-دو-باب-آپارتمان-89-14-و-94-87متر'>مزایده ششدانگ دو باب آپارتمان 89.14 و 94.87متر / مزایده,مزایده ششدانگ دو باب آپارتمان 89.14 و 94.87متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977463/مزایده-4-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبت-شده-730متر'>مزایده 4 دانگ مشاع از پلاک ثبت شده 730متر  / مزایده,مزایده 4 دانگ مشاع از پلاک ثبت شده 730متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977469/مزایده-واگذاری-تجهیزات-رایانه-ای-از-قبیل-کیس'>مزایده واگذاری تجهیزات رایانه ای از قبیل کیس / آگهی مزایده ، مزایده واگذاری تجهیزات رایانه ای از قبیل کیس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977471/مزایده-واگذاری-یکباب-منزل-مسکونی-دو-طبقه'>مزایده واگذاری یکباب منزل مسکونی دو طبقه  / مزایده,مزایده واگذاری یکباب منزل مسکونی دو طبقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977479/مزایده-آپارتمان-مسکونی-قطعه-12-تفکیکی'>مزایده آپارتمان مسکونی قطعه 12 تفکیکی / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی قطعه 12 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977485/مزایده-فروش-تعداد-4-باب-واحد-تجاری'>مزایده فروش تعداد 4 باب واحد تجاری  / مزایده,مزایده فروش تعداد 4 باب واحد تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977494/مزایده-فروش-املاک-مازاد-شهرستان-کرمانشاه'>مزایده فروش املاک مازاد شهرستان کرمانشاه / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد شهرستان کرمانشاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977500/مزایده-ششدانگ-پلاک-شماره-776-فرعی-بخش-هشت-یزد'>مزایده ششدانگ پلاک شماره 776 فرعی بخش هشت یزد / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک شماره 776 فرعی بخش هشت یزد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977507/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-4-شیراز-عرصه-283-5متر'>مزایده پلاک ثبتی بخش 4 شیراز عرصه 283.5متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش 4 شیراز عرصه 283.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977512/مزایده-قطعه-زمین-محصور-عرصه-598متر'>مزایده قطعه زمین محصور عرصه 598متر / مزایده,مزایده قطعه زمین محصور عرصه 598متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977516/مزایده-فروش-تعداد-4-قطعه-زمین-تجدید'>مزایده فروش تعداد 4 قطعه زمین تجدید / مزایده,مزایده فروش تعداد 4 قطعه زمین تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977518/اصلاحیه-مزایده-اجاره-مکان-ها'>اصلاحیه مزایده اجاره مکان ها / اصلاحیه مزایده,مزایده اجاره مکان ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977521/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-167-25متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 167.25متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 167.25متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977528/مزایده-باغ-مساحت-140000متر-نوبت-دوم'>مزایده باغ مساحت 140000متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده باغ مساحت 140000متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977532/مزایده-ششدانگ-واحد-مسکونی-105-متر'>مزایده ششدانگ واحد مسکونی 105 متر / مزایده,مزایده ششدانگ واحد مسکونی 105 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977537/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-147-49متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 147.49متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 147.49متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977542/مزایده-64-سهم-از-100-سهم-سه-دانگ-پلاک-ثبتی'>مزایده 64 سهم از 100 سهم سه دانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 64 سهم از 100 سهم سه دانگ پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977552/مزایده-ششدانگ-خانه-مساحت-392-73متر'>مزایده ششدانگ خانه مساحت 392.73متر / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مساحت 392.73متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977558/مزایده-ششدانگ-پلاک-1016-فرعی-بخش-نه-تبریز'>مزایده ششدانگ پلاک 1016 فرعی بخش نه تبریز  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 1016 فرعی بخش نه تبریز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977565/مزایده-پلاک-ثبتی-4691-فرعی-بخش-نه-آمل'>مزایده پلاک ثبتی 4691 فرعی بخش نه آمل  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 4691 فرعی بخش نه آمل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977570/مزایده-واگذاری-دو-قطعه-زمین-به-پلاکهای-ثبتی-2-1382-و-2-1385'>مزایده واگذاری دو قطعه زمین به پلاکهای ثبتی 2/1382 و 2/1385 / مزایده,مزایده واگذاری دو قطعه زمین به پلاکهای ثبتی 2/1382 و 2/1385</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977574/مزایده-آپارتمان-مسکونی-زیربنای-137-79متر'>مزایده آپارتمان مسکونی زیربنای 137.79متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی زیربنای 137.79متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977577/مزایده-فروش-یک-دستگاه-آنژیوگرافی-و-سه-دستگاه-رادیولوژی'>مزایده فروش یک دستگاه آنژیوگرافی و سه دستگاه رادیولوژی / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه آنژیوگرافی و سه دستگاه رادیولوژی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977579/مزایده-یک-قطعه-زمین-کشاورزی-27000-متر'>مزایده یک قطعه زمین کشاورزی 27000 متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی 27000 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977587/مزایده-فروش-املاک-عرصه-5571-و-8553متر'>مزایده فروش املاک عرصه 5571 و 8553متر / مزایده,مزایده فروش املاک عرصه 5571 و 8553متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977594/مزایده-یک-دانگ-و-357-9-هزارم-یک-دانگ-از-ششدانگ-اعیان-آپارتمان'>مزایده یک دانگ و 357.9 هزارم یک دانگ از ششدانگ اعیان آپارتمان / مزایده,مزایده یک دانگ و 357.9 هزارم یک دانگ از ششدانگ اعیان آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977602/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-منزل-مسکونی-بخش-15-تبریز'>مزایده سه دانگ مشاع از منزل مسکونی بخش 15 تبریز  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از منزل مسکونی بخش 15 تبریز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977608/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-باغچه-بخش-5-تبریز'>مزایده ششدانگ یکباب خانه باغچه بخش 5 تبریز / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه باغچه بخش 5 تبریز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977616/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-405-ناحیه-دو'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 405 ناحیه دو  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 405 ناحیه دو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977662/استعلام-نقشه-برداری-مطالعه-و-نظارت--'>استعلام نقشه برداری، مطالعه و نظارت.... / استعلام, استعلام نقشه برداری، مطالعه و نظارت....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977663/استعلام-پیاز-درشت'>استعلام پیاز درشت  / استعلام ,استعلام پیاز درشت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977664/استعلام-تعمیر-سقف-سفالی'>استعلام تعمیر سقف سفالی / استعلام , استعلام تعمیر سقف سفالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977665/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-10-اتسمفر'>استعلام لوله پلی اتیلن 10 اتسمفر  / استعلام, استعلام لوله پلی اتیلن 10 اتسمفر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977666/استعلام-رب-نازچین-حلب-16-کیلویی'>استعلام رب نازچین حلب 16 کیلویی / استعلام, استعلام رب نازچین حلب 16 کیلویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977667/استعلام-سرور'>استعلام سرور / استعلام ,استعلام سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977668/استعلام-آسفالت-سرد'>استعلام آسفالت سرد / استعلام,استعلام آسفالت سرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977669/استعلام-محصولات-الکترونیکی--'>استعلام محصولات الکترونیکی... / استعلام, استعلام محصولات الکترونیکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977670/استعلام-آرماتور-نمره-25-یک-سر-رزوه'>استعلام آرماتور نمره 25 یک سر رزوه  / استعلام , استعلام آرماتور نمره 25 یک سر رزوه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977671/استعلام-​خرید-تجهیزات-رایانه-ای'>استعلام ​خرید تجهیزات رایانه ای / استعلام , استعلام خرید تجهیزات رایانه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977672/استعلام-واگذاری-قسمتی-از-کار-نقلیه'>استعلام واگذاری قسمتی از کار نقلیه / استعلام, استعلام واگذاری قسمتی از کار نقلیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977673/استعلام-​کلاه-کتان-و-ساتن'>استعلام ​کلاه کتان و ساتن / استعلام, استعلام کلاه کتان و ساتن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977674/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری-اطلاعات'>استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات / استعلام, استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977675/استعلام-مش-مفتول'>استعلام مش مفتول  / استعلام, استعلام مش مفتول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977676/استعلام-29-قلم-دارو-پزشکی-و-سلامت--'>استعلام 29 قلم دارو، پزشکی و سلامت ... / استعلام, استعلام 29 قلم دارو، پزشکی و سلامت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977677/استعلام-اجرای-طرح-سلامت-در-حوزه-بهداشت'>استعلام اجرای طرح سلامت در حوزه بهداشت / استعلام , استعلام اجرای طرح سلامت در حوزه بهداشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977678/استعلام-تجهیزات-سیستم-های-هیدرولیکی--'>استعلام تجهیزات سیستم های هیدرولیکی ...  / استعلام تجهیزات سیستم های هیدرولیکی ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977679/استعلام-​​عملیات-تعمیر-و-نگهداری-شهرستان'>استعلام ​​عملیات تعمیر و نگهداری شهرستان / استعلام , استعلام ​عملیات تعمیر و نگهداری شهرستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977680/مزایده-ساختمان-بخش-چهار-ارومیه'>مزایده ساختمان بخش چهار ارومیه / مزایده,مزایده ساختمان بخش چهار ارومیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977681/استعلام-آبرسانی-به-ایستگاه-های-توابع'>استعلام آبرسانی به ایستگاه های توابع  / استعلام, استعلام آبرسانی به ایستگاه های توابع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977682/استعلام-56-قلم-دارو-پزشکی-و-سلامت--'>استعلام 56 قلم دارو، پزشکی و سلامت ... / استعلام, استعلام 56 قلم دارو، پزشکی و سلامت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977683/استعلام-اجرای-طرح-انطباق-نشانی-تلفن'>استعلام اجرای طرح انطباق نشانی تلفن  / استعلام , استعلام اجرای طرح انطباق نشانی تلفن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977684/استعلام-پمپ-انژکتور-رنو'>استعلام پمپ انژکتور رنو  / استعلام , استعلام پمپ انژکتور رنو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977685/مزایده-پلاک-ثبتی-788-فرعی-از-91-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 788 فرعی از 91 اصلی  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 788 فرعی از 91 اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977686/استعلام-​3000-بسته-کاغذ-A4'>استعلام ​3000 بسته کاغذ A4  / استعلام , استعلام 3000 بسته کاغذ A4 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977687/استعلام-رب-نازچین'>استعلام رب نازچین  / استعلام, استعلام رب نازچین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977688/استعلام-​کیت-اتصال-جوشی-لوله-GRP-به-صورت-کامل'>استعلام ​کیت اتصال جوشی لوله GRP به صورت کامل / استعلام , استعلام ​کیت اتصال جوشی لوله GRP به صورت کامل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977689/استعلام-واگذاری-خدمات-امور-مشترکین'>استعلام واگذاری خدمات امور مشترکین  / استعلام , استعلام واگذاری خدمات امور مشترکین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977690/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-1000متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 1000متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 1000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977691/مناقصه-آبرسانی'>مناقصه آبرسانی  / مناقصه , مناقصه آبرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977692/مزایده-پلاک-ثبتی-قطعه-380-تفکیکی'>مزایده پلاک ثبتی قطعه 380 تفکیکی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی قطعه 380 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977693/استعلام-آرماتور-نمره-20-تمام-رزوه'>استعلام آرماتور نمره 20 تمام رزوه / استعلام , استعلام آرماتور نمره 20 تمام رزوه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977694/استعلام-1000-کیلو-کیسه-زباله'>استعلام 1000 کیلو کیسه زباله  / استعلام , استعلام 1000 کیلو کیسه زباله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977695/استعلام-کولر-گازی-ایستاده'>استعلام کولر گازی ایستاده  / استعلام , استعلام کولر گازی ایستاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977696/استعلام-آرماتور-نمره-16-یک-سر-رزوه'>استعلام آرماتور نمره 16 یک سر رزوه  / استعلام , استعلام آرماتور نمره 16 یک سر رزوه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977697/مزایده-هفت-قطعه-زمین-مسکونی-بصورت-قولنامه-ای'>مزایده هفت قطعه زمین مسکونی بصورت قولنامه ای  / مزایده,مزایده هفت قطعه زمین مسکونی بصورت قولنامه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977698/استعلام-خرید-باتری-مخابراتی'>استعلام خرید باتری مخابراتی  / استعلام, استعلام خرید باتری مخابراتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977699/استعلام-ایجاد-راهرو-سرد-در-سالن'>استعلام ایجاد راهرو سرد در سالن  / استعلام, استعلام ایجاد راهرو سرد در سالن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977700/استعلام-صفحه-فولادی-سوراخدار-120-100-8'>استعلام صفحه فولادی سوراخدار 120* 100* 8 / استعلام , استعلام صفحه فولادی سوراخدار 120* 100* 8</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977701/استعلام-سیم-بکسلها-زنجیرها'>استعلام سیم بکسلها- زنجیرها / استعلام، استعلام سیم بکسلها- زنجیرها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977702/مناقصه-تامین-۲-قلم-قطعات-یدکی-جان-کرن'>مناقصه تامین ۲ قلم قطعات یدکی جان کرن  / مناقصه ,مناقصه تامین ۲ قلم قطعات یدکی جان کرن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977703/مزایده-پلاک-ثبتی-2245-اصلی-بخش-پانزده'>مزایده پلاک ثبتی 2245 اصلی بخش پانزده  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 2245 اصلی بخش پانزده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977704/استعلام-تکمیل-محوطه-سازی'>استعلام تکمیل محوطه سازی  / استعلام ,استعلام تکمیل محوطه سازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977705/استعلام-صفحه-فولادی'>استعلام صفحه فولادی  / استعلام , استعلام صفحه فولادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977706/استعلام-​​خرید-بذر-منداب-به-مقدار-433'>استعلام ​​خرید بذر منداب به مقدار 433 / استعلام , استعلام ​خرید بذر منداب به مقدار 433</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977707/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری-اطلاعات'>استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات / استعلام, استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977708/استعلام-تاسیسات-و-مصالح'>استعلام تاسیسات و مصالح / استعلام , استعلام تاسیسات و مصالح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977709/استعلام-پینیون-شفت-لباس-ضد-حریق-آلومینیومی--'>استعلام پینیون شفت، لباس ضد حریق آلومینیومی... / استعلام, استعلام پینیون شفت، لباس ضد حریق آلومینیومی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977710/استعلام-صفحه-فولادی-سوراخدار-100-100-8'>استعلام صفحه فولادی سوراخدار 100* 100* 8 / استعلام , استعلام صفحه فولادی سوراخدار 100* 100* 8</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977711/استعلام-دو-دستگاه-DVR'>استعلام دو دستگاه DVR    / استعلام, استعلام دو دستگاه DVR  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977712/استعلام-​​مانیتور-LED-60-اینچ'>استعلام ​​مانیتور LED 60 اینچ / استعلام, استعلام ​​مانیتور LED 60 اینچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977713/استعلام-واگذاری-عملیات-نصب-تابلو'>استعلام واگذاری عملیات نصب تابلو  / استعلام , استعلام واگذاری عملیات نصب تابلو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977714/فراخوان--تامین-۱۷-دستگاه-ایستگاه-تقلیل-فشار'> فراخوان   تامین ۱۷ دستگاه ایستگاه تقلیل فشار     /  فراخوان، فراخوان  تامین ۱۷ دستگاه ایستگاه تقلیل فشار    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977715/استعلام-360-عدد-پاکت-چای-دبش-درجه-یک'>استعلام 360 عدد پاکت چای دبش درجه یک / استعلام ,استعلام 360 عدد پاکت چای دبش درجه یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977716/استعلام-130-دستگاه-ZERO-CLIENT'>استعلام 130 دستگاه ZERO CLIENT   / استعلام, استعلام 130 دستگاه ZERO CLIENT</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977717/مناقصه-احداث-اتاق-سرور'>مناقصه احداث اتاق سرور  / مناقصه ,مناقصه احداث اتاق سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977718/مناقصه-ساخت-و-نصب-صندوق-امانات'>مناقصه ساخت و نصب صندوق امانات / مناقصه , مناقصه ساخت و نصب صندوق امانات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977719/استعلام-​تایل-کف-کاذب-و-تجهیزات-مربوط'>استعلام ​تایل کف کاذب و تجهیزات مربوط  / استعلام , استعلام ​تایل کف کاذب و تجهیزات مربوط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977720/استعلام-وسایل-مصرفی'>استعلام وسایل مصرفی  / استعلام , استعلام وسایل مصرفی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977721/مزایده-باقیمانده-پلاک-1366-و-پلاک-1365-با-ماشین-آلات'>مزایده باقیمانده پلاک 1366 و پلاک 1365 با ماشین آلات / مزایده,مزایده باقیمانده پلاک 1366 و پلاک 1365 با ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977722/مناقصه-خدمات-اداری-و-عمومی'>مناقصه خدمات اداری و عمومی  / مناقصه ,مناقصه خدمات اداری و عمومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977723/استعلام-گرفتن-ارتعاشات-الکتروپمپ'>استعلام گرفتن ارتعاشات الکتروپمپ  / استعلام ,استعلام گرفتن ارتعاشات الکتروپمپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977724/استعلام-گوشی-voip-سیسکو-مدل-8865'>استعلام گوشی voip سیسکو مدل 8865 / استعلام, استعلام گوشی voip سیسکو مدل 8865</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977725/آگهی-ارزیابی-کیفی-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات-برقی-و-مکانیکی'> آگهی ارزیابی کیفی  تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی و مکانیکی /  آگهی ارزیابی کیفی ، آگهی ارزیابی کیفی  تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی و مکانیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977726/استعلام-آرماتور-نمره-12'>استعلام آرماتور نمره 12 / استعلام , استعلام آرماتور نمره 12 یک سر رزوه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977727/مزایده-اموال-منقول-تملیکی'>مزایده اموال منقول تملیکی / مزایده , مزایده اموال منقول تملیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977728/مزایده-فروش-تعداد-94-رقبه-از-املاک-تملیکی-و-مازاد-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد 94 رقبه از املاک تملیکی و مازاد نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعداد 94 رقبه از املاک تملیکی و مازاد نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977729/استعلام-زمین-شوی-صنعتی-باطری-دار'>استعلام زمین شوی صنعتی باطری دار  / استعلام ,استعلام زمین شوی صنعتی باطری دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977730/استعلام​-چراغ-روکار-60-60-led-48w-کیانور'>استعلام​ چراغ روکار 60*60 led 48w کیانور / استعلام, استعلام​ چراغ روکار 60*60 led 48w کیانور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977731/فراخوان-تامین-کنتور-خانگی'> فراخوان  تامین کنتور خانگی  /  فراخوان ، فراخوان   تامین کنتور خانگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977732/استعلام-شاقول-مسی34-میلیمتر-با-تاییدنمونه-و--'>استعلام شاقول مسی34 میلیمتر با تاییدنمونه و... / استعلام, استعلام شاقول مسی34 میلیمتر با تاییدنمونه و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977733/مزایده-بزرگ-املاک-96-8-24'>مزایده بزرگ املاک 96.8.24 / مزایده,مزایده بزرگ املاک 96.8.24</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977734/استعلام-واگذاری-عملیات-نصب46-دستگاه-تابلو'>استعلام واگذاری عملیات نصب46 دستگاه تابلو  / استعلام , استعلام واگذاری عملیات نصب46 دستگاه تابلو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977735/استعلام-خرید-تب-لت-و-پرینتر-به-همراه-کیف'>استعلام خرید تب لت و پرینتر به همراه کیف  / استعلام ,استعلام خرید تب لت و پرینتر به همراه کیف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977736/فراخوان-خرید-۵۰۰-تن-سیم-آلومینیوم-کاناری'> فراخوان  خرید ۵۰۰ تن سیم آلومینیوم کاناری   /  فراخوان ، فراخوان خرید ۵۰۰ تن سیم آلومینیوم کاناری  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977737/مزایده-فروش-ملک-ویلایی-عرصه-302-31متر'>مزایده فروش ملک ویلایی عرصه 302.31متر  / مزایده,مزایده فروش ملک ویلایی عرصه 302.31متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977738/استعلام-خرید-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام خرید لوله پلی اتیلن  / استعلام, استعلام خرید لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977739/استعلام-کامپیوتر-همه-کاره'>استعلام کامپیوتر همه کاره / استعلام, استعلام کامپیوتر همه کاره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977740/مزایده-فروش-ساختمان-مساحت-396متر-نوبت-چهارم-تجدید'>مزایده فروش ساختمان مساحت 396متر نوبت چهارم تجدید / مزایده,مزایده فروش ساختمان مساحت 396متر نوبت چهارم تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977741/استعلام-رله-MICOM-سه-فاز'>استعلام رله MICOM  سه فاز  / استعلام, استعلام رله MICOM  سه فاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977742/فراخوان-انجام-عملیات-کاداستر'>فراخوان انجام عملیات کاداستر / فراخوان , فراخوان انجام عملیات کاداستر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977743/اصلاحیه-مناقصه-احداث-ایستگاه-پمپاژ-آب-تصفیه-شده-و-بخشی-از-خطوط-انتقال-آب'>اصلاحیه مناقصه احداث ایستگاه پمپاژ آب تصفیه شده و بخشی از خطوط انتقال آب / اصلاحیه مناقصه ، مناقصه احداث ایستگاه پمپاژ آب تصفیه شده و بخشی از خطوط انتقال آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977744/مناقصه-اجرای-عملیات-آب-رسانی-و-جداسازی-آب-فضای-سبز'>مناقصه اجرای عملیات آب رسانی و جداسازی آب فضای سبز / خلاصه آگهی مناقصه ،مناقصه اجرای عملیات آب رسانی و جداسازی آب فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977745/استعلام​-تعداد-6-حلقه-تایر-خودرو'>استعلام​ تعداد 6 حلقه تایر خودرو / استعلام, استعلام​ تعداد 6 حلقه تایر خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/977746/استعلام-تلویزیون-LED'>استعلام تلویزیون LED / استعلام , استعلام تلویزیون LED</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 4 تاريخ : سه شنبه 10 بهمن 1396 ساعت: 11:47