اطلاعات مناقصات ومزایدات ثبت شده تاریخ 96.8.14 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969325/مناقصه-احداث-پارک-محل... با عنوان : اطلاعات مناقصات ومزایدات ثبت شده تاریخ 96.8.14 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969325/مناقصه-احداث-پارک-محلی-شهرک-نوبت-دوم'>مناقصه احداث پارک محلی شهرک نوبت دوم  / آگهی مناقصه ، مناقصه احداث پارک محلی شهرک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969326/مناقصه-خرید-نصب-و-نگهداری-و-پشتیبانی-و-ارسال-بر-خط-اطلاعات-دستگاههای-تردد-شمار--نوبت-دوم'>مناقصه خرید، نصب و نگهداری و پشتیبانی و ارسال بر خط اطلاعات دستگاههای تردد شمار - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید، نصب و نگهداری و پشتیبانی و ارسال بر خط اطلاعات دستگاههای تردد شمار- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969327/مناقصه-بهسازی-کارگاه-تعمیرات-ان-جی-ال-نوبت-دوم'>مناقصه بهسازی کارگاه تعمیرات ان جی ال نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه بهسازی کارگاه تعمیرات ان جی ال نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969330/تجدید-مناقصه-خرید-کنجاله-سویا--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید کنجاله سویا - نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه خرید کنجاله سویا  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969331/مناقصه-انجام-مهندسی-و-ممیزی-جامع-انرژی-در-ساختمان-ها--تکرار'>مناقصه انجام مهندسی و ممیزی جامع انرژی در ساختمان ها...تکرار / فراخوان مناقصه عمومی، تکرار مناقصه انجام مهندسی و ممیزی جامع انرژی در ساختمان ها... تکرار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969332/مناقصه-تهیه--نصب-و-راه-اندازی-یکدستگاه-تصفیه-آب-RO-نوبت-سوم'>مناقصه تهیه ، نصب و راه اندازی یکدستگاه تصفیه آب RO نوبت سوم  / آگهی ارزیابی کیفی , مناقصه تهیه ، نصب و راه اندازی یکدستگاه تصفیه آب RO نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969334/مناقصه-خرید-30-مجموعه--LINER-HANGER-7-inch--نوبت-دوم'>مناقصه خرید 30 مجموعه    LINER HANGER 7 inch   نوبت دوم / مناقصه, مناقصه خرید 30 مجموعه    LINER HANGER 7 inch  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969338/تجدید-مناقصه-اجرای-عملیات-روکش-با-آسفالت-حفاظتی-میکروسرفیسینگ'>تجدید مناقصه اجرای عملیات روکش با آسفالت حفاظتی میکروسرفیسینگ / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه اجرای عملیات روکش با آسفالت حفاظتی میکروسرفیسینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969341/فراخوان-تامین-خودروهای-استیجاری-ساختمانهای'>فراخوان تامین خودروهای استیجاری ساختمانهای / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان تامین خودروهای استیجاری ساختمانهای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969349/مناقصه-عملیات-اجرایی-لوله-گذاری-روستاها-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی لوله گذاری روستاها- نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه عملیات اجرایی لوله گذاری روستاها - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969350/مناقصه-پروژه-گازرسانی---نوبت-دوم'>مناقصه  پروژه گازرسانی ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه  پروژه گازرسانی ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969353/مناقصه-خرید-ویژه-سازی-نصب-راه-اندازی-نگهداری-و-پشتیبانی-سامانه-های-منابع-انسانی-و-لجستیک--نوبت-دوم'>مناقصه خرید، ویژه سازی، نصب، راه اندازی، نگهداری و پشتیبانی سامانه های منابع انسانی و لجستیک - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید، ویژه سازی، نصب، راه اندازی، نگهداری و پشتیبانی سامانه های منابع انسانی و لجستیک - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969365/فراخوان-برق-رسانی-به-تجهیزات-و-تامین-روشنایی-مسیر-ریلی---نوبت-دوم'>فراخوان برق رسانی به تجهیزات و تامین روشنایی مسیر ریلی...- نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران، فراخوان برق رسانی به تجهیزات و تامین روشنایی مسیر ریلی... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969367/تجدید-مناقصه-پروژه-عملیات-تعمیر-و-بهسازی-جسم-راه-با-بتن-غلتکی--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه پروژه عملیات تعمیر و بهسازی جسم راه با بتن غلتکی... نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای, تجدید مناقصه پروژه عملیات تعمیر و بهسازی جسم راه با بتن غلتکی...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969368/فراخوان-خرید--نصب-و-راه-اندازی-سیستم-اعلام-حریق-نوبت-دوم'>فراخوان خرید ، نصب و راه اندازی سیستم اعلام حریق- نوبت دوم  / آگهی فراخوان، مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی سیستم اعلام حریق - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969370/مناقصه-پروژه-عملیاتی-اجرایی-تکمیل-نیمه-غربی-ساختمان-اداری--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه عملیاتی اجرایی تکمیل نیمه غربی ساختمان اداری - نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران، مناقصه پروژه عملیاتی اجرایی تکمیل نیمه غربی ساختمان اداری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969373/تجدید-مناقصه-روکش-آسفالت-چهار-خطه'>تجدید مناقصه روکش آسفالت چهار خطه  / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه روکش آسفالت چهار خطه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969374/مناقصه-خرید-لوله-های-پلی-اتیلن-پروژه-شبکه-فرعی-آبیاری-تحت-فشار-پایاب---نوبت-دوم'>مناقصه خرید لوله های پلی اتیلن پروژه شبکه فرعی آبیاری تحت فشار پایاب...- نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی, مناقصه خرید لوله های پلی اتیلن پروژه شبکه فرعی آبیاری تحت فشار پایاب... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969376/مناقصه-اجاره-6مجموعه-سیستم-مدیریت-پسماند-حفاری-نوبت-دوم'>مناقصه اجاره 6مجموعه سیستم مدیریت پسماند حفاری- نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه اجاره 6مجموعه سیستم مدیریت پسماند حفاری- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969379/تجدید-مناقصه-انتخاب-پیمانکار-جهت-تعمیرات-پالتهای-استاندارد-و-مخصوص'>تجدید مناقصه انتخاب پیمانکار جهت تعمیرات پالتهای استاندارد و مخصوص / آگهی تجدید مناقصه, تجدید مناقصه انتخاب پیمانکار جهت تعمیرات پالتهای استاندارد و مخصوص</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969380/مناقصه-پروژه-آبرسانی--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه آبرسانی - نوبت دوم / اگهی مناقصه , مناقصه پروژه آبرسانی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969381/مناقصه-گازرسانی-به-حفرات-خالی-و-نصب-650-مورد-انشعابات-شهرستان--نوبت-دوم'>مناقصه گازرسانی به حفرات خالی و نصب 650 مورد انشعابات شهرستان... نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه گازرسانی به حفرات خالی و نصب 650 مورد انشعابات شهرستان... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969383/تجدید-مناقصه-تعمیرات-پل-ها--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه تعمیرات پل ها - نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه تعمیرات پل ها - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969385/فراخوان-اجرای-پروژه-تبدیل-دو-دستگاه-الکتروفیلتر-اسیاب-سیمان'>فراخوان اجرای پروژه تبدیل دو دستگاه الکتروفیلتر اسیاب سیمان / فراخوان , فراخوان اجرای پروژه تبدیل دو دستگاه الکتروفیلتر اسیاب سیمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969387/تجدید-مناقصه-انتخاب-پیمانکار-جهت-ساخت-پالتهای-استاندارد-و-مخصوص'>تجدید مناقصه انتخاب پیمانکار جهت ساخت پالتهای استاندارد و مخصوص  / تجدید مناقصه,  تجدید مناقصه انتخاب پیمانکار جهت ساخت پالتهای استاندارد و مخصوص </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969389/مناقصه-تعمیرات-پل-های-شهرستان--نوبت-دوم'>مناقصه تعمیرات پل های شهرستان - نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی، مناقصه تعمیرات پل های شهرستان - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969391/مناقصه-پروژه-احداث-18-کیلومتر-خط-لوله-8-اینچ-انتقال-گاز'>مناقصه پروژه احداث 18 کیلومتر خط لوله 8 اینچ انتقال گاز  / فراخوان مناقصه عمومی,مناقصه پروژه احداث 18 کیلومتر خط لوله 8 اینچ انتقال گاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969394/مناقصه-خدمات-گروهای-خدمات-کنترل-و-نظارت-بر-رودخانه-ها'>مناقصه خدمات گروهای خدمات کنترل و نظارت بر رودخانه ها  / مناقصه ، مناقصه خدمات گروهای خدمات کنترل و نظارت بر رودخانه ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969395/مناقصه-تعویض-لوله-های-آتشخوار-بویلر'>مناقصه تعویض لوله های آتشخوار بویلر  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تعویض لوله های آتشخوار بویلر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969397/فراخوان-مناقصه-تجهیزات-سیستمdcssystem-pcs7-wincc'>فراخوان مناقصه تجهیزات سیستمdcssystem:pcs7&wincc / فراخوان , فراخوان مناقصه تجهیزات سیستمdcssystem:pcs7&wincc</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969399/مناقصه-احداث-یک-دستگاه-بی-خط-63-کیلوولت-در-پست-میانه'>مناقصه احداث یک دستگاه بی خط 63  کیلوولت در پست میانه / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه احداث یک دستگاه بی خط 63  کیلوولت در پست میانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969400/مناقصه-خودروهای-استیجاری'>مناقصه خودروهای استیجاری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خودروهای استیجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969402/مناقصه-انجام-سرویس-ایاب-و-ذهاب-کارکنان'>مناقصه انجام سرویس ایاب و ذهاب کارکنان / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام سرویس ایاب و ذهاب کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969403/مناقصه-خرید-لوازم-دستگاه-های-شیردوشی'>مناقصه خرید لوازم دستگاه های شیردوشی / آگهی مناقصه ,  مناقصه خرید لوازم دستگاه های شیردوشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969404/مناقصه-اجرای-عملیات-ساختمانی-و-تاسیساتی-نوبت-دوم'>مناقصه  اجرای عملیات ساختمانی و تاسیساتی نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه  اجرای عملیات ساختمانی و تاسیساتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969407/مناقصه-واگذاری-حجم-کار-خدمات-عمومی-و-نظافت'>مناقصه واگذاری حجم کار خدمات عمومی و نظافت / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری حجم کار خدمات عمومی و نظافت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969414/مناقصه-راهبری-خودروهای-استیجاری-درون-و-برون-شهری'>مناقصه  راهبری خودروهای استیجاری درون و برون شهری / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  راهبری خودروهای استیجاری درون و برون شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969417/مناقصه-خدمات-مونتاژ-و-حکاکی-قطعات-صنعتی-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات مونتاژ و حکاکی قطعات صنعتی-تجدید- نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه, مناقصه خدمات مونتاژ و حکاکی قطعات صنعتی-تجدید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969418/مناقصه-حمل-و-تخلیه-یک-دستگاه-ترانسفورماتور-200MVA'>مناقصه حمل و تخلیه یک دستگاه ترانسفورماتور  200MVA / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه حمل و تخلیه یک دستگاه ترانسفورماتور  200MVA</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969421/آگهی-مناقصه-احداث-بیمارستان-64-تختخوابی'>آگهی مناقصه احداث بیمارستان 64 تختخوابی / آگهی مناقصه ، آگهی مناقصه احداث بیمارستان 64 تختخوابی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969423/فراخوان-مناقصه-خرید-5-قلم-تجهیزات-توانبخشی-و-ارتوپدی-فنی-و---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خرید 5 قلم تجهیزات توانبخشی و ارتوپدی فنی و ... نوبت دوم  / فراخوان مناقصات عمومی , فراخوان مناقصه خرید 5 قلم تجهیزات توانبخشی و ارتوپدی فنی و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969425/مناقصه-حمل-و-تخلیه-دو-دستگاه-ترانسفورماتور-315MVA'>مناقصه  حمل و تخلیه دو دستگاه ترانسفورماتور  315MVA / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  حمل و تخلیه دو دستگاه ترانسفورماتور  315MVA</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969426/مناقصه-لکه-گیری-نوارهای-حفاری-معابر'>مناقصه لکه گیری نوارهای حفاری معابر  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه لکه گیری نوارهای حفاری معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969428/مناقصه-تکمیل-عملیات-ساختمانی'>مناقصه تکمیل عملیات ساختمانی / مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل عملیات ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969430/مناقصه-مطالعه-شناسایی-و-کنترل-مخاطرات-HAZOP-STUDY'>مناقصه  مطالعه شناسایی و کنترل مخاطرات HAZOP STUDY  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  مطالعه شناسایی و کنترل مخاطرات HAZOP STUDY </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969433/فراخوان-پروژه-اصلاح-شبکه-آب-و-انشعابات---نوبت-دوم'>فراخوان پروژه اصلاح شبکه آب و انشعابات ... نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی پیمانکاران، فراخوان پروژه اصلاح شبکه آب و انشعابات ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969435/فراخوان-مناقصه-حفاظت-و-حراست-از-اماکن-اموال-و-تاسیسات'>فراخوان مناقصه حفاظت و حراست از اماکن، اموال و تاسیسات  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه حفاظت و حراست از اماکن، اموال و تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969436/فراخوان-دعوت-به-مشارکت-در-ساخت'>فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت   / فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969439/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-جرثقیل-90-تنی-Mobile-Crane'>مناقصه خرید یک دستگاه جرثقیل 90 تنی Mobile Crane / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید یک دستگاه جرثقیل 90 تنی Mobile Crane</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969441/مناقصه-تعمیرات--نگهداری--شستشو-و-حفاظت-فیزیکی-سامانه-های-روشنایی'>مناقصه تعمیرات ، نگهداری ، شستشو و حفاظت فیزیکی سامانه های روشنایی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تعمیرات ، نگهداری ، شستشو و حفاظت فیزیکی سامانه های روشنایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969443/فراخوان-ارزیابی-خدمات-چاپی-و-نمایشگاهی-مرکز-توانمندسازی'>فراخوان ارزیابی خدمات چاپی و نمایشگاهی مرکز توانمندسازی / فراخوان , فراخوان ارزیابی خدمات چاپی و نمایشگاهی مرکز توانمندسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969448/مناقصه-ساماندهی-فیزیکی-و-الکترونیکی-اسنادامور-مالی-و-امور-تدارکات-و-قراردادها'>مناقصه ساماندهی فیزیکی و الکترونیکی اسنادامور مالی و امور تدارکات و قراردادها / مناقصه ارزیابی کیفی, مناقصه ساماندهی فیزیکی و الکترونیکی اسنادامور مالی و امور تدارکات و قراردادها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969451/مناقصه-خرید-انواع-قطعات-بتنی-و--'>مناقصه خرید انواع قطعات بتنی و ... / آگهی مناقصات عمومی, مناقصه خرید انواع قطعات بتنی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969455/تجدید-مناقصه-احداث-ادامه-دیوار-حائل-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه احداث ادامه دیوار حائل  نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای ,تجدید مناقصه احداث ادامه دیوار حائل  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969456/مناقصه-عملیات-کلاف-پیچی-برچسب-زدن-و--'>مناقصه عملیات کلاف پیچی، برچسب زدن و ... / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات کلاف پیچی، برچسب زدن و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969457/مناقصه-عملیات-خدمات-عمومی-استخر-و-مهمانسرای-عملیات-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات--'>مناقصه عملیات خدمات عمومی، استخر و مهمانسرای، عملیات تعمیر و نگهداری تاسیسات... / مناقصه, مناقصه عملیات خدمات عمومی، استخر و مهمانسرای، عملیات تعمیر و نگهداری تاسیسات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969459/فراخوان-سیستم-مانیتورینگ---نوبت-دوم'>فراخوان سیستم مانیتورینگ ... نوبت دوم / آگهی فراخوان ، فراخوان سیستم مانیتورینگ ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969462/مناقصه-عملیات-ساختمانی-ایستگاه-موقت-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات ساختمانی ایستگاه موقت- نوبت دوم  / اگهی مناقصه ,مناقصه مناقصه عملیات ساختمانی ایستگاه موقت- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969463/مناقصه-عمومی-پروژه-مرمت-و-بهسازی-ساختمانها'>مناقصه عمومی  پروژه مرمت و بهسازی ساختمانها  / مناقصه عمومی ،مناقصه عمومی  پروژه مرمت و بهسازی ساختمانها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969465/مناقصه-عملیات-مقاوم-سازی-و-بازسازی-اساسی-ساختمان-اداری'>مناقصه  عملیات مقاوم سازی و بازسازی اساسی ساختمان اداری / آگهی فراخوان عمومی, مناقصه  عملیات مقاوم سازی و بازسازی اساسی ساختمان اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969466/مناقصه-خدمات-فنی-مرکز'>مناقصه خدمات فنی مرکز / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه  خدمات فنی مرکز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969467/مناقصه-استفاده-از-خدمات-موسسات-اتومبیل-کرایه-جهت-سفرهای-درون-شهری-و-برون-شهری'>مناقصه استفاده از خدمات موسسات اتومبیل کرایه جهت سفرهای درون شهری و برون شهری / آگهی مناقصه، مناقصه استفاده از خدمات موسسات اتومبیل کرایه جهت سفرهای درون شهری و برون شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969469/مناقصه-تنظیفات-محوطه-ها-و-توسعه-و-نگهداشت-فضای-سبز--نوبت-دوم'>مناقصه تنظیفات محوطه ها و توسعه و نگهداشت فضای سبز - نوبت دوم   / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تنظیفات محوطه ها و توسعه و نگهداشت فضای سبز - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969471/فراخوان-احداث-دیوار-بهسازی-و-مقاوم-سازی-دیوارهای-حائل--نوبت-د-وم'>فراخوان  احداث دیوار، بهسازی و مقاوم سازی دیوارهای حائل - نوبت د وم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, فراخوان  احداث دیوار، بهسازی و مقاوم سازی دیوارهای حائل - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969472/مناقصه-خدمات-ایاب-و-ذهاب-پرسنل'>مناقصه خدمات ایاب و ذهاب پرسنل  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات ایاب و ذهاب پرسنل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969478/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-نگهداری-و-تعمیرات-جاری-و-ویژه-و-انجام-خدمات-راهبری-برق-و-تهویه'>مناقصه انتخاب پیمانکار نگهداری و تعمیرات جاری و ویژه و انجام خدمات راهبری برق و تهویه / مناقصه, مناقصه انتخاب پیمانکار نگهداری و تعمیرات جاری و ویژه و انجام خدمات راهبری برق و تهویه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969481/مناقصه-اجرای-عملیات-نظارت-بر-پروژه-های-بهره-برداری-و-سرمایه-ای--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات نظارت بر پروژه های بهره برداری و سرمایه ای... نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات نظارت بر پروژه های بهره برداری و سرمایه ای... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969483/فراخوان-پروژه-اصلاح-شبکه-آب-و-انشعابات-نوبت-دوم'>فراخوان پروژه اصلاح شبکه آب و انشعابات نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی پیمانکاران ، فراخوان پروژه اصلاح شبکه آب و انشعابات نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969484/مناقصه-عملیات-حمل-و-تخلیه-مقدار-60-هزار-تن-انواع-کود-شیمیایی'>مناقصه عملیات حمل و تخلیه مقدار 60 هزار تن انواع کود شیمیایی / مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه عملیات حمل و تخلیه مقدار 60 هزار تن انواع کود شیمیایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969485/مناقصه-تامین-منابع-مالی--طراحی--احداث--تکمیل-و-بهره-برداری-از-تاسیسات-فاضلاب-تجدید-نوبت-دوم'> مناقصه تامین منابع مالی ، طراحی ، احداث ، تکمیل و بهره برداری از تاسیسات فاضلاب- تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید فراخوان شناسایی سرمایه گذار,  مناقصه تامین منابع مالی ، طراحی ، احداث ، تکمیل و بهره برداری از تاسیسات فاضلاب- تجدیدنوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969488/تجدید-مناقصه-اداره-امور-و-اجرای-حجمی-زمانی-عملیات-جایگاه-دو-منظوره-شرکتی'>تجدید مناقصه اداره امور و اجرای حجمی زمانی عملیات جایگاه دو منظوره شرکتی / تجدید آگهی مناقصه, تجدید مناقصه اداره امور و اجرای حجمی زمانی عملیات جایگاه دو منظوره شرکتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969494/تجدید-مناقصه-زیرسازی-بلوار'>تجدید مناقصه زیرسازی بلوار / تجدید مناقصه ,مناقصه زیرسازی بلوار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969495/مناقصه-برون-سپاری-خدمات-راهبری-(بهره-برداری-نگهداشت-و-تعمیرات)-سه-باب-تصفیه-خانه-های-فاضلاب'>مناقصه برون سپاری خدمات راهبری (بهره برداری، نگهداشت و تعمیرات) سه باب تصفیه خانه های فاضلاب / مناقصه  عمومی, مناقصه برون سپاری خدمات راهبری (بهره برداری، نگهداشت و تعمیرات) سه باب تصفیه خانه های فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969497/شناسایی-سرمایه-گذار-جهت-انجام-پروژه-های-تجهیز-بهره-برداری-و-انتقال-مراکز'>شناسایی سرمایه گذار جهت انجام پروژه های تجهیز بهره برداری و انتقال مراکز / آگهی فراخوان سرمایه گذار , شناسایی سرمایه گذار جهت انجام پروژه های تجهیز بهره برداری و انتقال مراکز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969499/مناقصه-نگهداری-بهره-برداری--شستشو-و-لایروبی-شبکه-و-تاسیسات-فاضلاب'>مناقصه  نگهداری، بهره برداری ، شستشو و لایروبی شبکه و تاسیسات فاضلاب / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری، بهره برداری ، شستشو و لایروبی شبکه و تاسیسات فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969500/تجدید-فراخوان-خرید-لوله-های-فولادی-به-قطر-1500-میلیمتر'>تجدید فراخوان خرید لوله های فولادی به قطر 1500 میلیمتر  / تجدید عمومی، فراخوان خرید لوله های فولادی به قطر 1500 میلیمتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969503/مناقصه-ساماندهی-و-اصلاح-بخشی-از-جاده-مسیر-فروش-گندله-سازی-نوبت-دوم'>مناقصه ساماندهی و اصلاح بخشی از جاده مسیر فروش گندله سازی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه ساماندهی و اصلاح بخشی از جاده مسیر فروش گندله سازی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969506/مناقصه-نگهداری-بهره-برداری--شستشو-و-لایروبی-شبکه--'>مناقصه نگهداری، بهره برداری ، شستشو و لایروبی شبکه ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری، بهره برداری ، شستشو و لایروبی شبکه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969507/مناقصه-اجرای-عملیات-انتقال-نیرو-برقرسانی-شبکه-های-توزیع-نیرو'>مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو برقرسانی شبکه های توزیع نیرو  / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو برقرسانی شبکه های توزیع نیرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969508/فراخوان-بین-المللی-جذب-تسهیلات-مالی-سرمایه-چارچوب-Off-Take'>فراخوان بین المللی جذب تسهیلات مالی سرمایه چارچوب Off-Take / فراخوان بین المللی، فراخوان بین المللی جذب تسهیلات مالی سرمایه چارچوب Off-Take</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969510/مناقصه-اجرای-عملیات-انتقال-نیرو-و-برقرسانی-شبکه-های-توزیع-نیرو-در-محدوده-عملیاتی-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برقرسانی شبکه های توزیع نیرو در محدوده عملیاتی- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برقرسانی شبکه های توزیع نیرو در محدوده عملیاتی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969511/فراخوان-بازسازی-استودیوهای-رادیویی-برون-مرزی'>فراخوان بازسازی استودیوهای رادیویی برون مرزی  / مناقصه, فراخوان بازسازی استودیوهای رادیویی برون مرزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969512/مناقصه-چاپ-صورتحساب-های-مشترکین-برق-نوبت-دوم'>مناقصه چاپ صورتحساب های مشترکین برق- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه چاپ صورتحساب های مشترکین برق- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969516/مناقصه-خرید-توزیع-و-تحویل-تعدادی-سبد-کالای-پروتئینی-(نوبت-دوم)'>مناقصه خرید، توزیع و تحویل تعدادی سبد کالای پروتئینی (نوبت دوم) / آگهی مناقصه, مناقصه خرید، توزیع و تحویل تعدادی سبد کالای پروتئینی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969517/مناقصه-تامین-کنندگان-بدنه-کیوسک-های-بانکی'>مناقصه تامین کنندگان بدنه کیوسک های بانکی  / مناقصه , مناقصه تامین کنندگان بدنه کیوسک های بانکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969519/مناقصه-خدمات-آتش-نشانی-و-اطفاء-حریق-شبکه-ریلی--نوبت-دوم'>مناقصه خدمات آتش نشانی و اطفاء حریق شبکه ریلی   نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه خدمات آتش نشانی و اطفاء حریق شبکه ریلی   نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969521/مناقصه-خرید-انواع-چراغ-لاک-پشتی-بخار-سدیم'>مناقصه خرید انواع چراغ لاک پشتی بخار سدیم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید انواع چراغ لاک پشتی بخار سدیم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969527/مناقصه-انجام-مطالعات-سیستم-جامع-اعلام-حریق-مجتمع-بندری-و-تجدید'>مناقصه انجام مطالعات سیستم جامع اعلام حریق مجتمع بندری و .تجدید  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , مناقصه انجام مطالعات سیستم جامع اعلام حریق مجتمع بندری و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969530/مناقصه-اجرای-عملیات-گازرسانی-به-صنایع-سطح-استان(1)--'>مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به صنایع سطح استان(1)... / آگهی مناقصه، مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به صنایع سطح استان(1)...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969531/مناقصه-خدمات-بروکری-و-اجاره-کشتی-برای-حمل-مواد-پتروشیمی'>مناقصه خدمات بروکری و اجاره کشتی برای حمل مواد پتروشیمی / مناقصه, مناقصه خدمات بروکری و اجاره کشتی برای حمل مواد پتروشیمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969538/مناقصه-۳۴-دستگاه-خودروی-سبک-نوبت-دوم'>مناقصه ۳۴ دستگاه خودروی سبک  نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه ۳۴ دستگاه خودروی سبک   نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969539/مناقصه-خرید-60-دستگاه-سکسیونر-موتوردار-قابل-کنترل-از-راه-دور-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 60 دستگاه سکسیونر موتوردار قابل کنترل از راه دور  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید 60 دستگاه سکسیونر موتوردار قابل کنترل از راه دور  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969542/مناقصه-کفپوش-ورزشی-نوبت-دوم'>مناقصه کفپوش ورزشی  نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه کفپوش ورزشی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969544/مناقصه-اجرای-قیرپاشی-و-آسفالت-کوچه-ها-و-معابر-شهر---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای قیرپاشی و آسفالت کوچه ها و معابر شهر ... نوبت دوم  / آگهی دعوتنامه مناقصه, مناقصه اجرای قیرپاشی و آسفالت کوچه ها و معابر شهر ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969545/مناقصه-(تامین-و-نصب-تجهیزات)-بهینه-سازی-سیستم-تامین-هوای-بریکرهای-20KV'>مناقصه (تامین و نصب تجهیزات) بهینه سازی سیستم تامین هوای بریکرهای 20KV / آگهی مناقصه، مناقصه (تامین و نصب تجهیزات) بهینه سازی سیستم تامین هوای بریکرهای 20KV</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969547/فراخوان-دعوت-به-مشارکت-در-ساخت'>فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت   / فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969548/فراخوان-مناقصه-خرید-400-عدد-مودم-صنعتی-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خرید 400 عدد مودم صنعتی  نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه خرید 400 عدد مودم صنعتی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969549/فراخوان-اجرای-فاز-تکمیلی-طرح-توسعه-مهمانسرای--'>فراخوان اجرای فاز تکمیلی طرح توسعه مهمانسرای.... / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان اجرای فاز تکمیلی طرح توسعه مهمانسرای....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969553/مناقصه-انجام-خدمات-و-تامین-اقلام-و-مصالح-مصرفی-مورد-نیاز-جهت-تعمیر-و-نگهداری---نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات و تامین اقلام و مصالح مصرفی مورد نیاز جهت تعمیر و نگهداری... - نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات و تامین اقلام و مصالح مصرفی مورد نیاز جهت تعمیر و نگهداری... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969556/مناقصه-اجرای-لکه-گیری-و-آسفالت-کوچه-ها-و-معابر-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای لکه گیری و آسفالت کوچه ها و معابر شهر نوبت دوم  / آگهی دعوتنامه مناقصه , مناقصه اجرای لکه گیری و آسفالت کوچه ها و معابر شهر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969557/مناقصه-تامین-خدمات-سندبلاست-و-رنگ-آمیزی-6-دستگاه-حفاری--نوبت-دوم'>مناقصه تامین خدمات سندبلاست و رنگ آمیزی 6 دستگاه حفاری - نوبت دوم  / آگهی مناقصه ,  مناقصه تامین خدمات سندبلاست و رنگ آمیزی 6 دستگاه حفاری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969561/مناقصه-پروژه-نیرورسانی'>مناقصه پروژه نیرورسانی  / مناقصه, مناقصه پروژه نیرورسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969565/مناقصه-اصلاح-و-بهسازی-باندوال-های-خاکی--ریم-مخازن-و-اصلاح-تکیه-گاههای-لوله--نوبت-دوم'>مناقصه اصلاح و بهسازی باندوال های خاکی - ریم مخازن و اصلاح تکیه گاههای لوله - نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی,مناقصه اصلاح و بهسازی باندوال های خاکی - ریم مخازن و اصلاح تکیه گاههای لوله -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969566/تجدید-مناقصه-حمل-و-نقل-و-جابجایی-تقریبا-150-000-هزار-تن-گندم-بین-سیلوها'>تجدید مناقصه حمل و نقل و جابجایی تقریبا 150.000 هزار تن گندم بین سیلوها  / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای، تجدید مناقصه حمل و نقل و جابجایی تقریبا 150.000 هزار تن گندم بین سیلوها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969569/مناقصه-خرید-سیستم-G-F-واحدهای-میترینگ-نمزدایی-گنبدلی--نوبت-دوم'>مناقصه خرید سیستم G&F واحدهای میترینگ، نمزدایی گنبدلی.. نوبت دوم  / مناقصه، مناقصه خرید سیستم G&F واحدهای میترینگ، نمزدایی گنبدلی...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969570/مناقصه-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-نوبت-دوم'>مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه حفظ و  نگهداری فضای سبز- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969571/مناقصه-برچیدن-سازه-و-اجرای-سیستم-سازه-فضای-کار-جدید-و-پوشش-یکپارچه-سقف-سالن-چندمنظوره'>مناقصه برچیدن سازه و اجرای سیستم سازه فضای کار جدید و پوشش یکپارچه سقف سالن چندمنظوره / مناقصه دو مرحله ای, مناقصه برچیدن سازه و اجرای سیستم سازه فضای کار جدید و پوشش یکپارچه سقف سالن چندمنظوره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969575/مناقصه-خرید-الکتروپمپ-شناور--'>مناقصه خرید الکتروپمپ شناور.... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید الکتروپمپ شناور....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969579/مناقصه-خرید-50-دستگاه-دیژنکتور-خلاء-موتوردار-20-کیلوولت-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 50 دستگاه دیژنکتور خلاء موتوردار 20 کیلوولت نوبت دوم / مناقصه , مناقصه خرید 50 دستگاه دیژنکتور خلاء موتوردار 20 کیلوولت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969581/مناقصه-اجرای-عملیات-زیرسازی-و-روسازی--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و روسازی - نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و روسازی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969584/مناقصه-پروژه-خرید-و-نصب-دو-دستگاه-الکتروپمپ-نفت-در-واحده-بهره-برداری'>مناقصه پروژه خرید و نصب دو دستگاه الکتروپمپ نفت در واحده بهره برداری  / فراخوان مناقصه, مناقصه پروژه خرید و نصب دو دستگاه الکتروپمپ نفت در واحده بهره برداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969587/مناقصه-تکمیل-شبکه-توزیع-آب-و-انشعابات-خانگی-پایگاه-چهارم-شکاری--'>مناقصه تکمیل شبکه توزیع آب و  انشعابات خانگی پایگاه چهارم شکاری... / آگهی استعلام ارزیابی کیفی مناقصات، مناقصه تکمیل شبکه توزیع آب و  انشعابات خانگی پایگاه چهارم شکاری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969589/مناقصه-خرید-NFM-نوبت-دوم'>مناقصه خرید NFM نوبت دوم  / مناقصه عمومی یک مرحله ای  , مناقصه خرید NFM نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969591/مناقصه-احداث-خط-انتقال-آب-آشامیدنی-از-چاه-ها-به-تاسیسات-آبرسانی-و--'>مناقصه احداث خط انتقال آب آشامیدنی  از چاه ها به تاسیسات آبرسانی و ... / آگهی مناقصات, مناقصه احداث خط انتقال آب آشامیدنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969593/فراخوان-خرید-شیرآلات-مورد-نیاز-شبکه-فرعی-آبیاری-تحت-فشار'>فراخوان خرید شیرآلات مورد نیاز شبکه فرعی آبیاری تحت فشار / فراخوان , فراخوان خرید شیرآلات مورد نیاز شبکه فرعی آبیاری تحت فشار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969595/مناقصه-خرید-انواع-چراغ-لاک-پشتی'>مناقصه خرید انواع چراغ لاک پشتی / مناقصه, مناقصه خرید انواع چراغ لاک پشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969597/مناقصه-اجرای-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای زیرسازی و آسفالت معابر شهر نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای زیرسازی و آسفالت معابر شهر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969602/مناقصه-عملیات-طرح-تعویض-کافوهای-مسی-به-نوری'>مناقصه عملیات طرح تعویض کافوهای مسی به نوری  / مناقصه یک مرحله ای, مناقصه عملیات طرح تعویض کافوهای مسی به نوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969605/مناقصه-55000-جفت-دستکش-نخی-سفید-پنج-انگشت'>مناقصه 55000 جفت دستکش نخی سفید پنج انگشت / مناقصه عمومی, مناقصه 55000 جفت دستکش نخی سفید پنج انگشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969606/مناقصه-واگذاری-امور-مربوط-به-طبخ-و-توزیع-غذای-پرسنل-و-بیماران-بیمارستان-12-فروردین'>مناقصه واگذاری امور مربوط به طبخ و توزیع غذای پرسنل و بیماران بیمارستان 12 فروردین / آگهی مناقصه، مناقصه واگذاری امور مربوط به طبخ و توزیع غذای پرسنل و بیماران بیمارستان 12 فروردین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969607/مناقصه-سم-اکسی-کلرورمس'>مناقصه سم اکسی کلرورمس / مناقصه, مناقصه سم اکسی کلرورمس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969612/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-تاور-کرین-پوتن'>مناقصه خرید یک دستگاه تاور کرین پوتن  / اگهی مناقصه , مناقصه خرید یک دستگاه تاور کرین پوتن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969624/مناقصه-ساخت-و-نصب-فلاشینگ-های-(آبچک)-پنجره-قوس-های-نما--'>مناقصه ساخت و نصب فلاشینگ های (آبچک) پنجره، قوس های نما... / آگهی مناقصه, مناقصه ساخت و نصب فلاشینگ های (آبچک) پنجره، قوس های نما...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969626/مناقصه-تعمیرات-خطوط-لوله-تغذیه-و-شبکه-گاز--نوبت-دوم'>مناقصه تعمیرات خطوط لوله تغذیه و شبکه گاز   نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی،  مناقصه تعمیرات خطوط لوله تغذیه و شبکه گاز   نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969631/اگهی-مناقصه-خرید-مشمع-پی-وی-سی'>اگهی مناقصه خرید مشمع پی وی سی / اگهی مناقصه , اگهی مناقصه خرید مشمع پی وی سی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969632/مناقصه-جابجایی-شبکه-آب-تجدید'>مناقصه جابجایی شبکه آب تجدید  / مناقصه, مناقصه جابجایی شبکه آب تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969637/مناقصه-واگذاری-کلیه-عملیات-برقرسانی'>مناقصه واگذاری کلیه عملیات برقرسانی  / مناقصه عمومی دو مرحله ای ، مناقصه واگذاری کلیه عملیات برقرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969641/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-و-نظافت---تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری امور خدمات و نظافت .... تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری امور خدمات و نظافت .... تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969648/مناقصه-لایروبی-و-رنگ-آمیزی-داخلی-و-خارجی-مخزن-12--'>مناقصه لایروبی و رنگ آمیزی داخلی و خارجی مخزن 12... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه لایروبی و رنگ آمیزی داخلی و خارجی مخزن 12...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969654/مناقصه-انجام-خدمات-آزمایشگاهی-و-کنترل-کیفیت'>مناقصه انجام خدمات آزمایشگاهی و کنترل کیفیت / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه انجام خدمات آزمایشگاهی و کنترل کیفیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969658/مناقصه-عملیات-اجرا-و-ترمیم-جدول--کانیوا-و-لبه--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرا و ترمیم جدول ، کانیوا و لبه... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات اجرا و ترمیم جدول ، کانیوا و لبه... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969665/مناقصه-امور-طبخ-و-توزیع-غذای-مرکز-آموزشی-درمانی'>مناقصه امور طبخ و توزیع غذای مرکز آموزشی درمانی / مناقصه, مناقصه امور طبخ و توزیع غذای مرکز آموزشی درمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969667/مناقصه-واگذاری-واحدهای-خدمات-شهری--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری واحدهای خدمات شهری -  نوبت دوم  / آگهی مناقصه,مناقصه واگذاری واحدهای خدمات شهری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969670/مناقصه-عملیات-اجرایی-پروژه-زیرسازی--جدول-و-کانیواگذاری-نوبت-دوم'>مناقصه  عملیات اجرایی پروژه زیرسازی ، جدول و کانیواگذاری- نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه   عملیات اجرایی پروژه زیرسازی ، جدول و کانیواگذاری- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969671/مناقصه-اجرای-12500-متر-شبکه-پلی-اتیلن-و---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای 12500 متر شبکه پلی اتیلن و  ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای 12500 متر شبکه پلی اتیلن و  ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969672/مناقصه-اجرای-12000-متر-گازرسانی--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای 12000 متر گازرسانی... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای 12000 متر گازرسانی... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969674/مناقصه-بهسازی-ساختمان-ها-و-محوطه-انبار'>مناقصه بهسازی ساختمان ها و محوطه انبار / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه بهسازی ساختمان ها و محوطه انبار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969680/مناقصه-عملیات-اصلاح-هندسی-تقاطع---تجدید'>مناقصه عملیات اصلاح هندسی تقاطع ... تجدید  / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات اصلاح هندسی تقاطع ... تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969682/مناقصه-اجرای-آسفالت-بیندر-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای آسفالت بیندر  نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای آسفالت بیندر  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969683/مناقصه-عملیات-اجرایی-پروژه-زیرسازی--جدول-و-کانیوا-گذاری-نوبت-دوم'>مناقصه  عملیات اجرایی پروژه زیرسازی ، جدول و کانیوا گذاری- نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه   عملیات اجرایی پروژه زیرسازی ، جدول و کانیوا گذاری- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969685/مناقصه-اجرای-جدولگذاری-و-لبه-گذاری-معابر-سطح-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای جدولگذاری و لبه گذاری معابر سطح شهر- نوبت دوم / اگهی مناقصه , مناقصه اجرای جدولگذاری و لبه گذاری معابر سطح شهر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969688/مناقصه-اجرای-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-سطح-شهر-تجدید'>مناقصه اجرای زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر تجدید / تجدید آگهی مناقصه , مناقصه اجرای زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969691/مناقصه-اجرای-پروژه-پارک-کودک'>مناقصه اجرای پروژه پارک کودک  / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای پروژه پارک کودک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969693/فراخوان-استعلام-پایگاه-های-بهداشتی'>فراخوان استعلام پایگاه های بهداشتی / مناقصه, فراخوان استعلام پایگاه های بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969695/مناقصه-پروژه-آسفالت-معابر-سطح-شهر-بخش-مکانیزه-تجدید--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه آسفالت معابر سطح شهر بخش مکانیزه تجدید - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه پروژه آسفالت معابر سطح شهر بخش مکانیزه تجدید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969696/فراخوان-نظافت-و-رفت-و-روب-خیابان-ها'>فراخوان نظافت و رفت و روب خیابان ها / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان نظافت و رفت و روب خیابان ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969698/مناقصه-انجام-مطالعات-ژئوتکنیک-اراضی'>مناقصه  انجام مطالعات ژئوتکنیک اراضی / اگهی مناقصه , مناقصه  انجام مطالعات ژئوتکنیک اراضی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969699/مناقصه-گازرسانی-به-حفرات-خالی-و-نصب-650-مورد-انشعابات-شهرستان--'>مناقصه گازرسانی به حفرات خالی و نصب 650 مورد انشعابات شهرستان...  / مناقصه عمومی, مناقصه گازرسانی به حفرات خالی و نصب 650 مورد انشعابات شهرستان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969704/مناقصه-واگذاری-خدمات-شهری-و-فضای-سبز'>مناقصه واگذاری خدمات شهری و فضای سبز / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری خدمات شهری و فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969709/فراخوان-انتخاب-مشاور-با-تخصص-ساختمان-های-مسکونی-تجاری-اداری--'>فراخوان انتخاب مشاور با تخصص ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری ... / مناقصه, فراخوان انتخاب مشاور با تخصص ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969710/مناقصه-انجام-خدمات-جداسازی-ضایعات-فلزی-و-غیر-فلزی'>مناقصه انجام خدمات جداسازی ضایعات فلزی و غیر فلزی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه  انجام خدمات جداسازی ضایعات فلزی و غیر فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969712/مناقصه-روکش-اسفالت-با-دستگاه-فینیشر-سطح-شهر-نوبت-دوم'> مناقصه روکش اسفالت با دستگاه فینیشر سطح شهر نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه روکش اسفالت با دستگاه فینیشر سطح شهر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969713/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-محدوده-D---تجدید'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده D ... تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده D ... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969714/مناقصه-خرید-و-نصب-یک-دستگاه-آسانسور'>مناقصه خرید و نصب یک دستگاه آسانسور / مناقصه, مناقصه خرید و نصب یک دستگاه آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969720/فراخوان-تکمیلی-23-کیلومتر-شبکه-گذاری-روستاها--نوبت-دوم'>فراخوان تکمیلی 23 کیلومتر شبکه گذاری روستاها... نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه تکمیلی 23 کیلومتر شبکه گذاری روستاها... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969721/مناقصه-ترمیم-نوارهای-حفاری-سطح-شهر-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه ترمیم نوارهای حفاری سطح شهر تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه ترمیم نوارهای حفاری سطح شهر تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969723/تجدید-فراخوان-تهیه-مصالح-و-اجرای-شبکه-خط-تغذیه-و-شبکه-توزیع-گاز-و--'>تجدید فراخوان تهیه مصالح و اجرای شبکه خط تغذیه و شبکه توزیع گاز و... / تجدید آگهی فراخوان ارزیابی کیفی، فراخوان تهیه مصالح و اجرای شبکه خط تغذیه و شبکه توزیع گاز و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969725/مناقصه-اجرای-جدولگذاری-معابر-سطح'>مناقصه اجرای جدولگذاری معابر سطح / مناقصه , مناقصه اجرای جدولگذاری معابر سطح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969728/مناقصه-نگهداری-همراه-با-بازسازی-شبکه-کابل-و-هوایی-و---نوبت-دوم'>مناقصه نگهداری همراه با بازسازی شبکه کابل و هوایی و ...- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری همراه با بازسازی شبکه کابل و هوایی و ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969734/مناقصه-نگهداری-همراه-با-بازسازی-شبکه-کابل-و-هوایی-و-نوسازی-و-رفع-قطعی---نوبت-دوم'>مناقصه نگهداری همراه با بازسازی شبکه کابل و هوایی و نوسازی و رفع قطعی ...- نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه نگهداری همراه با بازسازی شبکه کابل و هوایی و نوسازی و رفع قطعی ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969737/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز نوبت دوم / اگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969738/مناقصه-نگهداری-همراه-با--بازسازی-شبکه-کابل-و-هوایی-و-نوسازی-و-رفع-قطعی-ها---نوبت-دوم'>مناقصه نگهداری همراه با ، بازسازی شبکه کابل و هوایی و نوسازی و رفع قطعی ها ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری همراه با ، بازسازی شبکه کابل و هوایی و نوسازی و رفع قطعی ها... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969741/مناقصه-​خرید-علائم-عمودی-جهت-ایمن-سازی-محورهای-حوزه-استحفاظی-استان---نوبت-دوم'>مناقصه ​خرید علائم عمودی جهت ایمن سازی محورهای حوزه استحفاظی استان ... نوبت دوم / آگهی مناقصه، مناقصه ​خرید علائم عمودی جهت ایمن سازی محورهای حوزه استحفاظی استان... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969742/مناقصه-عملیات-مرمت-و-زیرسازی-و-اسفالت-محل-های-خرابی-اتفاقات'>مناقصه عملیات مرمت و زیرسازی و اسفالت محل های خرابی اتفاقات / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه عملیات مرمت و زیرسازی و اسفالت محل های خرابی اتفاقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969744/تجدید-مناقصه-عملیات-اجرایی-پروژه-رنگ-آمیزی-تک-لبه-ها'>تجدید مناقصه عملیات اجرایی پروژه رنگ آمیزی تک لبه ها / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات اجرایی پروژه رنگ آمیزی تک لبه ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969748/مناقصه-اجرای-تاسیسات-پارک--'>مناقصه اجرای تاسیسات پارک.... / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه اجرای تاسیسات پارک....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969749/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-در-معاونتهای-تدارکات-سفارشات--96-08-14'>فراخوان مناقصه انجام خدمات در معاونتهای تدارکات- سفارشات...96.08.14 / فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی کیفی , فراخوان مناقصه انجام خدمات در معاونتهای تدارکات- سفارشات... 96.08.14</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969756/مناقصه-واگذاری-امور-نگهداری-و-راهبری-تاسیسات-برقی-و-مکانیکی-بیمارستان'>مناقصه واگذاری امور نگهداری و راهبری تاسیسات برقی و مکانیکی بیمارستان / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری امور نگهداری و راهبری تاسیسات برقی و مکانیکی بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969758/فراخوان-مناقصه-نصب-500-عدد-انشعاب-فولادی-پراکنده'>فراخوان مناقصه نصب 500 عدد انشعاب فولادی پراکنده / مناقصه, فراخوان مناقصه نصب 500 عدد انشعاب فولادی پراکنده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969759/فراخوان-مناقصه-شناسایی-مواد-تاثیرگذار-در-ایجاد-گازهای-شمارش-نشده'>فراخوان مناقصه شناسایی مواد تاثیرگذار در ایجاد گازهای شمارش نشده  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه شناسایی مواد تاثیرگذار در ایجاد گازهای شمارش نشده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969760/مناقصه-واگذاری-طبخ-و-توزیع-غذا-با-مواد-اولیه'>مناقصه واگذاری طبخ و توزیع غذا با مواد اولیه  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری طبخ و توزیع غذا با مواد اولیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969761/مناقصه-نگهداری-همراه-با-بازسازی-شبکه-کابل-و-هوایی-و---نوبت-دوم'>مناقصه نگهداری همراه با بازسازی شبکه کابل و هوایی و ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری همراه با بازسازی شبکه کابل و هوایی و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969762/مناقصه-انجام-خدمات-شهری-و-تنظیفات-نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات شهری و تنظیفات- نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه انجام خدمات شهری و تنظیفات- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969764/اصلاحیه-مناقصه-اجرای-عملیات-طراحی-تهیه-و-تدارک-مصالح-و-تجهیزات-و-ساخت-EPC--'>اصلاحیه مناقصه اجرای عملیات طراحی، تهیه و تدارک مصالح و تجهیزات و ساخت EPC... / اصلاحیه مناقصه عمومی، مناقصه اجرای عملیات طراحی، تهیه و تدارک مصالح و تجهیزات و ساخت EPC...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969771/فراخوان-مناقصه-احداث-جاده-و-محل-چاه-غرب-004--'>فراخوان مناقصه احداث جاده و محل چاه غرب 004 ... / فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه احداث جاده و محل چاه غرب 004 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969775/مناقصه-امور-نقلیه-تجدید--نوبت-دوم'>مناقصه امور نقلیه تجدید - نوبت دوم  / آگهی مناقصه ,مناقصه امور نقلیه تجدید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969776/مناقصه-واگذاری-کلیه-عملیات-برقرسانی-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری کلیه عملیات برقرسانی نوبت دوم  / مناقصه عمومی دو مرحله ای ، مناقصه واگذاری کلیه عملیات برقرسانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969777/مناقصه-ترمیم-ترانشه-های-خطوط-اصلی-فرعی-و-انشعابات-پراکنده-نوبت-دوم'>مناقصه ترمیم ترانشه های خطوط اصلی، فرعی و انشعابات پراکنده نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ترمیم ترانشه های خطوط اصلی، فرعی و انشعابات پراکنده نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969778/تجدید-مناقصه-جمع-آوری-و-حمل-پسماند'>تجدید مناقصه جمع آوری و حمل پسماند / تجدید مناقصه یک مرحله ای,مناقصه جمع آوری و حمل پسماند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969780/مناقصه-انجام-عملیات-خدماتی-نظافتی-و-مهمانداری-نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات خدماتی، نظافتی  و مهمانداری- نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه انجام عملیات خدماتی، نظافتی و مهمانداری- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969784/فراخوان-ارزیابی-کیفی-پیمانکاران-جهت-احداث-و-تکمیل-واحد-مسکونی'>فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران جهت احداث و تکمیل واحد مسکونی / مناقصه, فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران جهت احداث و تکمیل واحد مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969785/مناقصه-نگهداری-همراه-با--بازسازی-شبکه-کابل-و-هوایی-نوبت-دوم'>مناقصه نگهداری همراه با ، بازسازی شبکه کابل و هوایی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری همراه با ، بازسازی شبکه کابل و هوایی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969789/فراخوان-تکمیل-تعدادی-از-پروژه-های-عمرانی'>فراخوان تکمیل تعدادی از پروژه های عمرانی / فراخوان , فراخوان تکمیل تعدادی از پروژه های عمرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969792/مناقصه-Parts-for-froum-torque-gauge-with-tension-load'>مناقصه Parts for froum torque gauge with tension load / آگهی مناقصه, مناقصه Parts for froum torque gauge with tension load</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969794/دعوتنامه-مطالعه-و-اندازه-گيری-شبکه-سنجش'>دعوتنامه مطالعه و اندازه گيری شبکه سنجش / دعوتنامه مطالعه و اندازه گيری شبکه سنجش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969795/مناقصه-تامین-یکدستگاه-بالابر-لیفتراک'>مناقصه تامین یکدستگاه بالابر لیفتراک / مناقصه عمومی, مناقصه تامین یکدستگاه بالابر لیفتراک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969796/استعلام-7ردیف-شیلنگ-وسرشیلنگی'>استعلام 7ردیف شیلنگ وسرشیلنگی / استعلام، استعلام 7ردیف شیلنگ وسرشیلنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969797/فراخوان-انجام-خدمات-دفتری-و-نظارت-بر-امور-غذایی'>فراخوان انجام خدمات دفتری و نظارت بر امور غذایی / مناقصه, فراخوان انجام خدمات دفتری و نظارت بر امور غذایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969798/فراخوان-مناقصه-تامین-و-نصب-و-تعویض-کنتور-و-رگلاتور'>فراخوان مناقصه تامین و نصب و تعویض کنتور و رگلاتور  / آگهی فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه تامین و نصب و تعویض کنتور و رگلاتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969799/فراخوان-مناقصه-مربوط-به-احداث-جاده-و-حمل-چاه-غرب-1-158--'>فراخوان مناقصه مربوط به احداث جاده و حمل چاه غرب 1/158 ... / فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه مربوط به احداث جاده و حمل چاه غرب 1/158 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969801/استعلام-دو-دستگاه-دمنده-مكنده-جریان-محوری'>استعلام دو دستگاه دمنده مكنده جریان محوری / استعلام، استعلام دو دستگاه دمنده مكنده جریان محوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969803/استعلام-2-عدد-لول-سوئیچ-خازنی-بگ-فیلتر--'>استعلام 2 عدد لول سوئیچ خازنی بگ فیلتر.... / استعلام ، استعلام 2 عدد لول سوئیچ خازنی بگ فیلتر....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969804/فراخوان-انجام-خدمات-مورد-نیاز-تهویه-و-برق-اداره-خدمات-مهندسی'>فراخوان انجام خدمات مورد نیاز تهویه و برق اداره خدمات مهندسی / مناقصه, فراخوان انجام خدمات مورد نیاز تهویه و برق اداره خدمات مهندسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969805/استعلام-دو-ردیف-مواد-شیمیایی-تولید-توزیع-برق'>استعلام دو ردیف مواد شیمیایی تولید توزیع برق / استعلام،استعلام دو ردیف مواد شیمیایی تولید توزیع برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969807/فراخوان-استعلام-انجام-امور-بیماریاری'>فراخوان استعلام انجام امور بیماریاری / فراخوان , فراخوان استعلام انجام امور بیماریاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969808/فراخوان-مناقصه-مربوط-به-احداث-جاده-و-محل-چاه-غرب-025'>فراخوان مناقصه مربوط به احداث جاده و محل چاه غرب 025  / فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه مربوط به احداث جاده و محل چاه غرب 025 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969809/استعلام-دستگاه-آون-صنعتی'>استعلام دستگاه آون صنعتی / استعلام, استعلام دستگاه آون صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969810/مناقصه-جابجایی-کولرباکس-واحد-تقطیر-80-و--'>مناقصه جابجایی کولرباکس واحد تقطیر 80 و ... / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه جابجایی کولرباکس واحد تقطیر 80 و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969812/استعلام-4-عدد-تیغه-متحرک-شماره-333-کنتاکتور-اتصال-کوتاه-استارتر---'> استعلام 4 عدد تیغه متحرک شماره 333 کنتاکتور اتصال کوتاه استارتر .... / استعلام ، استعلام 4 عدد تیغه متحرک شماره 333 کنتاکتور اتصال کوتاه استارتر ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969813/تجدید-مناقصه-اجرای-سیستم-آبیاری-بلوار'>تجدید مناقصه اجرای سیستم آبیاری بلوار  / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه اجرای سیستم آبیاری بلوار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969815/مناقصه-انجام-خدمات-امداد-گازبانی--ابزار-دقیق--قرائت-و-توزیع--مشترکین'>مناقصه انجام خدمات امداد،گازبانی ، ابزار دقیق ، قرائت و توزیع ، مشترکین / آگهی فراخوان مناقصه عمومی،مناقصه انجام خدمات امداد،گازبانی ، ابزار دقیق ، قرائت و توزیع ، مشترکین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969816/استعلام-1-دستگاه-الکتروموتور-فلانچی--بدون-پایه---'>استعلام 1 دستگاه الکتروموتور فلانچی - بدون پایه .... / استعلام ، استعلام 1 دستگاه الکتروموتور فلانچی - بدون پایه ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969818/استعلام-دریچه-اسنورت-همراه-با-صدا-خفه-کن'>استعلام دریچه اسنورت همراه با صدا خفه کن  / استعلام, استعلام دریچه اسنورت همراه با صدا خفه کن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969820/استعلام-3-عدد-لورینگ-لاستیکی-غلطک-آسیاب-مواد-خام'>استعلام 3 عدد لورینگ لاستیکی غلطک آسیاب مواد خام / استعلام ، استعلام 3 عدد لورینگ لاستیکی غلطک آسیاب مواد خام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969821/فراخوان-اجاره-کشتی-با-ظرفیت-حدود-بیست-هزار-تن-متریک'>فراخوان اجاره کشتی با ظرفیت حدود بیست هزار تن متریک / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان اجاره کشتی با ظرفیت حدود بیست هزار تن متریک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969822/ارزیابی-عملیات-آبخیزداری'>ارزیابی عملیات آبخیزداری  / ارزیابی کیفی , ارزیابی عملیات آبخیزداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969824/استعلام-2-دستگاه-گیر-موتور'>استعلام 2 دستگاه گیر موتور  / استعلام ، استعلام 2 دستگاه گیر موتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969827/تجدید-مناقصه-پروژه-گازرسانی-به-روستاهای-دهستان-بولی--'>تجدید مناقصه پروژه گازرسانی به روستاهای دهستان بولی ... / آگهی تجدید مناقصه , تجدید مناقصه پروژه گازرسانی به روستاهای دهستان بولی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969828/مناقصه-اجرای-عملیات-خطوط-تغذیه-پراکنده'>مناقصه  اجرای عملیات خطوط تغذیه پراکنده  / آگهی مناقصه ,مناقصه  اجرای عملیات خطوط تغذیه پراکنده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969830/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-کامیون-چاه-پیمایی'>مناقصه خرید یک دستگاه کامیون چاه پیمایی / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه خرید یک دستگاه کامیون چاه پیمایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969831/استعلام-خرید-6-عدد-تابلو'>استعلام خرید 6 عدد تابلو  / استعلام , استعلام خرید 6 عدد تابلو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969835/مناقصه-اجرای-عملیات-جمع-آوری-زباله-ها'>مناقصه اجرای عملیات جمع آوری زباله ها / آگهی مناقصه, مناقصه  اجرای عملیات جمع آوری زباله ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969838/تجدید-فراخوا-ن-اجرای-عملیات-مقاوم-سازی-بهسازی-و-جمع-آوری-آبهای-سطحی'>تجدید فراخوا ن اجرای عملیات مقاوم سازی، بهسازی و جمع آوری آبهای سطحی / تجدید فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی کیفی, مناقصه اجرای عملیات مقاوم سازی، بهسازی و جمع آوری آبهای سطحی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969839/مناقصه-انجام-عملیات-امداد-بهره-برداری-گازبانی--'>مناقصه انجام عملیات امداد، بهره برداری، گازبانی... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه انجام عملیات امداد، بهره برداری، گازبانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969840/مناقصه-تلمبه-های-تزریقی-آب-مقطر-و--'>مناقصه تلمبه های تزریقی آب مقطر و ... / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه تلمبه های تزریقی آب مقطر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969843/مناقصه-عمومی-خدمات-مشبک-کاری-به-روش-tcp'>مناقصه عمومی خدمات مشبک کاری به روش tcp  / مناقصه عمومی،مناقصه عمومی خدمات مشبک کاری به روش tcp </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969849/استعلام-30-عدد-فیلتر-المنت-یونیت'>استعلام 30 عدد فیلتر المنت یونیت / استعلام ، استعلام 30 عدد فیلتر المنت یونیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969850/مناقصه-تامین-وسیله-ایاب-و-ذهاب'>مناقصه تامین وسیله ایاب و ذهاب / اگهی مناقصه , مناقصه تامین وسیله ایاب و ذهاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969852/مناقصه-خرید-3-قلم-تابلو-برق'>مناقصه خرید 3 قلم تابلو برق / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران جهت مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه خرید 3 قلم تابلو برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969854/فراخوان-مناقصه-خرید-65-قلم-قطعات-توربین-گازی-ورکسپور'>فراخوان مناقصه خرید 65 قلم قطعات توربین گازی ورکسپور / فراخوان ارزیابی کیفی ، فراخوان مناقصه خرید 65 قلم قطعات توربین گازی ورکسپور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969855/مناقصه-خدمات-تهیه-طبخ--توزیع-و-سرو-سه-وعده-غذا-در-رستوران'>مناقصه خدمات تهیه، طبخ ، توزیع و سرو سه وعده غذا در رستوران / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خدمات تهیه، طبخ ، توزیع و سرو سه وعده غذا در رستوران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969857/استعلام-سوپاپ-دمنده-و-مکنده'>استعلام سوپاپ دمنده و مکنده  / استعلام, استعلام سوپاپ دمنده و مکنده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969858/استعلام-20-عدد-ترموکوپل'>استعلام 20 عدد ترموکوپل / استعلام ، استعلام 20 عدد ترموکوپل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969859/مناقصه-Parts-for-hailan-measuring-welle-drillrng-mwd'>مناقصه  Parts for hailan measuring welle drillrng mwd  / آگهی مناقصه, مناقصه  Parts for hailan measuring welle drillrng mwd </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969860/فراخوان-خرید-AIRCRAFT-GROUND-POWER-UNIT'>فراخوان خرید AIRCRAFT GROUND POWER UNIT / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, فراخوان خرید AIRCRAFT GROUND POWER UNIT</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969861/مناقصه-خريد-کيت-کامل-انشعابات-اصلاح-شبکه-اب'>مناقصه خريد کيت کامل انشعابات اصلاح شبکه اب / آگهی مناقصه، مناقصه خريد کيت کامل انشعابات اصلاح شبکه اب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969862/استعلام-تامین-دو-دستگاه-سرور'>استعلام تامین دو دستگاه سرور / مناقصه, استعلام تامین دو دستگاه سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969863/مناقصه-توسعه-و-احداث-شهری-زمین-های-واگذاری'>مناقصه توسعه و احداث شهری زمین های واگذاری / مناقصه , مناقصه توسعه و احداث شهری زمین های واگذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969865/فراخوان-انجام-عملیات-انبارداری-و-مارک-زنی-تختال'> فراخوان انجام عملیات انبارداری و مارک زنی تختال / فراخوان‌ عمومی ، فراخوان انجام عملیات انبارداری و مارک زنی تختال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969866/استعلام-توسعه-و-احداث-روستایی-تجدید'>استعلام توسعه و احداث روستایی تجدید / تجدید اگهی استعلام ، استعلام توسعه و احداث روستایی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969869/استعلام-تامین-قطعات-سرورهای'>استعلام  تامین قطعات سرورهای  / استعلام ، استعلام  تامین قطعات سرورهای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969870/استعلام-تامین-قطعات-سرورهای-موجود'>استعلام  تامین قطعات سرورهای موجود / استعلام ، استعلام  تامین قطعات سرورهای موجود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969871/استعلام-خرید-اقلام-رزرو-آلتراسونیک'>استعلام خرید اقلام رزرو آلتراسونیک   / استعلام,استعلام خرید اقلام رزرو آلتراسونیک  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969873/استعلام-خرید-انواع-ابزار-و-جک-سوسماری'>استعلام خرید انواع ابزار و جک سوسماری  / استعلام ، استعلام خرید انواع ابزار و جک سوسماری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969875/مناقصه-احداث-مسیر-ورودی-به-ایستگاه-تقویت-فشار-گاز'>مناقصه احداث مسیر ورودی به ایستگاه تقویت فشار گاز / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه احداث مسیر ورودی به ایستگاه تقویت فشار گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969876/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-خط-تغذیه-و-شبکه-توزیع-و-نصب-و-احداث-ایستگاههای--'>مناقصه  تهیه مصالح و اجرای خط تغذیه و شبکه توزیع و نصب و احداث ایستگاههای ... / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, مناقصه  تهیه مصالح و اجرای خط تغذیه و شبکه توزیع و نصب و احداث ایستگاههای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969877/فراخوان-مناقصه-گازرسانی-به-روستاهای--'>فراخوان مناقصه گازرسانی به روستاهای... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی , فراخوان مناقصه گازرسانی به روستاهای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969878/استعلام-تهیه-4-عدد-کامپیوتر'>استعلام تهیه 4 عدد کامپیوتر / استعلام, استعلام تهیه 4 عدد کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969880/مناقصه-خريد-اتصالات-پلی-اتيلن-الکتروفيوژن'>مناقصه خريد اتصالات پلی اتيلن الکتروفيوژن  / آگهی مناقصه, مناقصه خريد اتصالات پلی اتيلن الکتروفيوژن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969881/مناقصه-خريد-مخزن-۲۰۰۰-مترمکعبی-و-۲۵۰-مترمکعبی'>مناقصه خريد مخزن ۲۰۰۰ مترمکعبی و ۲۵۰ مترمکعبی / مناقصه خريد مخزن ۲۰۰۰ مترمکعبی و ۲۵۰ مترمکعبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969882/استعلام-لنترن'>استعلام لنترن / استعلام,استعلام لنترن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969883/استعلام-انجام-معاینات-دوره-ای-پرسنل'>استعلام انجام معاینات دوره ای پرسنل / استعلام,استعلام انجام معاینات دوره ای پرسنل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969885/استعلام-وصول-مطالبات-معوقه-قبوض-آب-بها--'>استعلام وصول مطالبات معوقه قبوض آب بها...     / استعلام, استعلام وصول مطالبات معوقه قبوض آب بها...    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969886/استعلام-ارائه-خدمات-عارضه-یابی-سریع'>استعلام ارائه خدمات عارضه یابی سریع / استعلام,استعلام ارائه خدمات عارضه یابی سریع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969888/مناقصه-فراخوان-انجام-خدمات-تعمیرات-شبکه-و-انشعابات'>مناقصه فراخوان انجام خدمات تعمیرات شبکه و انشعابات / مناقصه عمومی، مناقصه فراخوان انجام خدمات تعمیرات شبکه و انشعابات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969889/استعلام-اجرای-عملیات-ژئوکد-اماکن-شهری'>استعلام اجرای عملیات ژئوکد اماکن شهری / استعلام, استعلام اجرای عملیات ژئوکد اماکن شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969891/استعلام-وصول-مطالبات-معوقه-قبوض-آب-بها'>استعلام وصول مطالبات معوقه قبوض آب بها / استعلام,استعلام وصول مطالبات معوقه قبوض آب بها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969892/استعلام-بهنگام-سازی-نقشه'>استعلام بهنگام سازی نقشه  / استعلام ,استعلام بهنگام سازی نقشه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969893/استعلام-​سمعک-در-سه-سایز-به-افت-شنوایی--'>استعلام ​سمعک در سه سایز به افت شنوایی...     / استعلام, استعلام ​سمعک در سه سایز به افت شنوایی...    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969894/همایش-اقتصاد-در-شرایط-تحریم-با-نگاهی-به-شرایط-کشور-ایران'>همایش اقتصاد در شرایط تحریم با نگاهی به شرایط کشور ایران  / همایش اقتصاد در شرایط تحریم با نگاهی به شرایط کشور ایران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969895/استعلام-قفل-صندوق-امانات-دو-سیلندر'>استعلام قفل صندوق امانات دو سیلندر / استعلام,استعلام قفل صندوق امانات دو سیلندر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969897/استعلام-جلد-چرمی'>استعلام جلد چرمی / استعلام،استعلام جلد چرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969898/استعلام-تبلت'>استعلام تبلت / استعلام,استعلام تبلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969899/مناقصه-بهسازی-راههای-روستايی'>مناقصه  بهسازی راههای روستايی / مناقصه, مناقصه  بهسازی راههای روستايی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969900/استعلام-واگذاری-امور-حفاظت-فیزیکی-و'>استعلام واگذاری امور حفاظت فیزیکی و  / استعلام ,استعلام واگذاری امور حفاظت فیزیکی و </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969901/سومین-کنفرانس-بین-المللی-مدیریت-ریسک-سازمانی'>سومین کنفرانس بین المللی مدیریت ریسک سازمانی / سومین کنفرانس بین المللی مدیریت ریسک سازمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969902/استعلام-تهیه-و-نصب-قفل-رمزدار-الکترونیک'>استعلام تهیه و نصب قفل رمزدار الکترونیک / استعلام,استعلام تهیه و نصب قفل رمزدار الکترونیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969903/استعلام-دستگاه-یخ-ساز'>استعلام دستگاه یخ ساز / استعلام ,استعلام دستگاه یخ ساز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969905/عملیات-اجرایی-فاز-اول-شبکه-توزیع-روستاها'>عملیات اجرایی فاز اول شبکه توزیع روستاها / مناقصه عمومی, عملیات اجرایی فاز اول شبکه توزیع روستاها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969906/استعلام-وصول-مطالبات-معوقه-قبوض-آب-بها--'>استعلام وصول مطالبات معوقه قبوض آب بها...     / استعلام , استعلام وصول مطالبات معوقه قبوض آب بها...    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969907/مناقصه-خريد-لوله-پلی-اتيلن-در-قطرهای-مختلف'>مناقصه خريد لوله پلی اتيلن در قطرهای مختلف / آگهی مناقصه, مناقصه خريد لوله پلی اتيلن در قطرهای مختلف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969908/استعلام-نمایشگر-دیجیتال-WIKA-TRONIKL-INE'>استعلام نمایشگر دیجیتال WIKA TRONIKL INE / استعلام, استعلام نمایشگر دیجیتال WIKA TRONIKL INE </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969909/هشتمین-کنفرانس-تجهیزات-دوار'>هشتمین کنفرانس تجهیزات دوار  / هشتمین کنفرانس تجهیزات دوار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969910/فراخوان-اجرای-طرح-مقابله-با-فرسایش-بادی-و-گرد-و-غبار-در-حاشیه-دریاچه--نوبت-دوم'>فراخوان اجرای طرح مقابله با فرسایش بادی و گرد و غبار در حاشیه دریاچه - نوبت دوم / مناقصه, فراخوان اجرای طرح مقابله با فرسایش بادی و گرد و غبار در حاشیه دریاچه- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969911/تجدید-مناقصه-عملیات-روکش-و-لکه-گیری-آسفالت-در-محورها--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عملیات روکش و لکه گیری آسفالت در محورها - نوبت دوم / مناقصه, تجدید مناقصه عملیات روکش و لکه گیری آسفالت در محورها نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969913/استعلام-برس-گاه-گندم-تحویل-در-محل'>استعلام برس گاه گندم تحویل در محل / استعلام,استعلام برس گاه گندم تحویل در محل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969914/استعلام-ویلچر-در-چند-سایز-بزرگ--نوجوان--کودک'>استعلام ویلچر در چند سایز بزرگ ، نوجوان ، کودک / استعلام , استعلام ویلچر در چند سایز بزرگ ، نوجوان ، کودک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969915/استعلام-لاستیک-تراکتور-رومانی-سایز-20-6'>استعلام لاستیک تراکتور رومانی سایز 20*6 / استعلام, استعلام لاستیک تراکتور رومانی سایز 20*6</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969916/کنفرانس-بین-المللی-علوم-کشاورزی--گیاهان-دارویی-و-طب-سنتی'>کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی ، گیاهان دارویی و طب سنتی / کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی ، گیاهان دارویی و طب سنتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969917/استعلام-برس-یونجه-خشک-تحویل-انبار-مرکز'>استعلام برس یونجه خشک تحویل انبار مرکز / استعلام,استعلام برس یونجه خشک تحویل انبار مرکز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969918/استعلام-وصول-مطالبات-معوقه-قبوض-آب-بها--'>استعلام وصول مطالبات معوقه قبوض آب بها...     / استعلام , استعلام وصول مطالبات معوقه قبوض آب بها...    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969919/استعلام-تاسیسات-و-مصالح'>استعلام تاسیسات و مصالح / استعلام, استعلام تاسیسات و مصالح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969921/استعلام-​تعمیرات-اساسی-منازل-سازمانی'>استعلام ​تعمیرات اساسی منازل سازمانی  / استعلام , استعلام ​تعمیرات اساسی منازل سازمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969922/کنفرانس-جامع-و-ملی-اقتصاد-مقاومتی'>کنفرانس جامع و ملی اقتصاد مقاومتی / کنفرانس جامع و ملی اقتصاد مقاومتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969923/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری-اطلاعات'>استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات / استعلام,استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969924/استعلام-تبلت-Microsoft-surface-pro-4-1--'>استعلام تبلت Microsoft surface pro 4-1...     / استعلام, استعلام تبلت Microsoft surface pro 4-1...    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969925/استعلام-خرید-دوربین-IP'>استعلام خرید دوربین IP  / استعلام , استعلام خرید دوربین  IP </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969926/استعلام-حفر-چاه-جدید-روستای-طینوج'>استعلام حفر چاه جدید روستای طینوج / استعلام,استعلام حفر چاه جدید روستای طینوج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969927/استعلام-وصول-مطالبات-معوقه-قبوض-آب-بها--'>استعلام وصول مطالبات معوقه قبوض آب بها...     / استعلام , استعلام وصول مطالبات معوقه قبوض آب بها...    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969928/استعلام-کیف--لباس-بیمار'>استعلام کیف - لباس بیمار / استعلام, استعلام کیف - لباس بیمار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969929/استعلام-10-دستگاه-چاپگر-HP-LASER-JET-PRO'>استعلام  10 دستگاه چاپگر HP LASER JET PRO   / استعلام ,استعلام  10 دستگاه چاپگر HP LASER JET PRO  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969930/استعلام-تجهیزات-مصرفی-اجرای-شبکه'>استعلام  تجهیزات مصرفی اجرای شبکه  / استعلام, استعلام  تجهیزات مصرفی اجرای شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969932/استعلام-حفاری-یک-حلقه-چاه-عمیق'>استعلام حفاری یک حلقه چاه عمیق / استعلام, استعلام حفاری یک حلقه چاه عمیق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969933/استعلام-مانیتور-ASUS'>استعلام مانیتور ASUS / استعلام,استعلام مانیتور ASUS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969934/استعلام-​تهیه-قطعات-اورهال-3-دستگاه--'>استعلام ​تهیه قطعات اورهال 3 دستگاه... / استعلام, استعلام ​تهیه قطعات اورهال 3 دستگاه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969935/استعلام-50-دستگاه-کامپیوتر--'>استعلام 50 دستگاه کامپیوتر ... / استعلام, استعلام 50 دستگاه کامپیوتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969936/استعلام-خرید-کارتریج-چاپگر-شناسنامه'>استعلام خرید کارتریج چاپگر شناسنامه  / استعلام , استعلام خرید کارتریج چاپگر شناسنامه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969937/استعلام-چاپگر-صدور-آنی-کارت-SMART50'>استعلام چاپگر صدور آنی کارت SMART50 / استعلام,استعلام چاپگر صدور آنی کارت SMART50</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969938/استعلام-خرید-لایسنس'>استعلام خرید لایسنس  / استعلام, استعلام خرید لایسنس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969939/استعلام-واگذاری-طبخ-و-توزیع-سلف-آزاد'>استعلام واگذاری طبخ و توزیع سلف آزاد / استعلام, استعلام واگذاری طبخ و توزیع سلف آزاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969941/استعلام-بهای-تعمیر-و-نگهداری-و--'>استعلام بهای تعمیر و نگهداری و ...  / استعلام, استعلام بهای تعمیر و نگهداری و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969942/استعلام-خرید-250-عدد-خار-ضد-پرنده'>استعلام خرید 250 عدد خار ضد پرنده  / استعلام, استعلام خرید 250 عدد خار ضد پرنده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969943/استعلام-برش-کاری-و-جوش-کاری-و-لوله-کشی'>استعلام برش کاری و جوش کاری و لوله کشی / استعلام,استعلام برش کاری و جوش کاری و لوله کشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969944/استعلام-خرید-موتور-برق'>استعلام خرید موتور برق / استعلام , استعلام خرید موتور برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969945/استعلام-خرید-فیلتر-شنی-الگانت'>استعلام خرید فیلتر شنی الگانت / استعلام, استعلام خرید فیلتر شنی  الگانت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969947/استعلام-پنیر-30-گرمی-هراز'>استعلام پنیر 30 گرمی هراز  / استعلام, استعلام پنیر 30 گرمی هراز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969948/استعلام-کارشناس-مقیم-آشنا-به-سخت-افزار'>استعلام کارشناس مقیم آشنا به سخت افزار / استعلام, استعلام کارشناس مقیم آشنا به سخت افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969949/استعلام-پوشش-بیمه-ای-تاسیسات-شهرکها'>استعلام پوشش بیمه ای تاسیسات شهرکها  / استعلام, استعلام پوشش بیمه ای تاسیسات شهرکها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969950/استعلام-وصول-مطالبات-معوقه-قبوض-آب-بها--'>استعلام وصول مطالبات معوقه قبوض آب بها...     / استعلام , استعلام وصول مطالبات معوقه قبوض آب بها...    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969951/استعلام-زیر-مانیتور-با-قابلیت-تنظیم-ارتفاع'>استعلام زیر مانیتور با قابلیت تنظیم ارتفاع / استعلام,استعلام زیر مانیتور با قابلیت تنظیم ارتفاع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969952/استعلام-کاغذ-و-زونکن'>استعلام کاغذ و زونکن / استعلام,استعلام کاغذ و زونکن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969954/استعلام-محصولات-شیمیایی'>استعلام محصولات شیمیایی / استعلام, استعلام محصولات شیمیایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969955/استعلام-خدمات-مهندسی-مطالعات-موردی'>استعلام خدمات مهندسی  مطالعات موردی / استعلام,استعلام خدمات مهندسی  مطالعات موردی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969956/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-و-پشتیبانی'>استعلام نصب و راه اندازی و پشتیبانی / استعلام,استعلام نصب و راه اندازی و پشتیبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969957/استعلام-خرید-تجهیزات-جهت-فضای-سبز-شهرک--'>استعلام خرید تجهیزات جهت فضای سبز شهرک... / استعلام , استعلام خرید تجهیزات جهت فضای سبز شهرک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969958/استعلام-بویلر'>استعلام بویلر  / استعلام ،استعلام بویلر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969959/استعلام-وصول-مطالبات-معوقه-قبوض-آب-بها--'>استعلام وصول مطالبات معوقه قبوض آب بها...     / استعلام , استعلام وصول مطالبات معوقه قبوض آب بها...    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969960/استعلام-کمد-بایگانی'>استعلام کمد بایگانی  / استعلام, استعلام کمد بایگانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969962/استعلام-کپه-کاری-گیاهان-دارویی'>استعلام کپه کاری گیاهان دارویی / استعلام ,استعلام کپه کاری گیاهان دارویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969963/استعلام-صندلی-کارمندی-رایانه-صنعت-سورن--'>استعلام صندلی کارمندی رایانه صنعت سورن...     / استعلام, استعلام صندلی کارمندی رایانه صنعت سورن...    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969964/استعلام-احداث-موتورخانه-انبار-و-تجهیزات'>استعلام احداث موتورخانه، انبار و تجهیزات / استعلام,استعلام احداث موتورخانه، انبار و تجهیزات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969966/تجدید-مناقصه-اصلاح-لوله-کشی-مخازن-سوخت-هوایی'>تجدید مناقصه اصلاح لوله کشی مخازن سوخت هوایی  / تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه اصلاح لوله کشی مخازن سوخت هوایی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969967/استعلام-بازدید-صعودی-83-دکل-آویز'>استعلام بازدید صعودی 83 دکل آویز / استعلام,استعلام بازدید صعودی 83 دکل آویز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969968/استعلام-کفش-چرمی-بندی'>استعلام کفش چرمی بندی / استعلام , استعلام کفش چرمی بندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969969/استعلام-تهیه-و-نصب-دوربین-مداربسته'>استعلام تهیه و نصب دوربین مداربسته / استعلام, استعلام تهیه و نصب دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969970/استعلام-نیاز-به-تامین-کنندگان-لوازم'>استعلام  نیاز به تامین کنندگان لوازم  / استعلام، استعلام  نیاز به تامین کنندگان لوازم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969972/استعلام-کف-پوش-193-میلی'>استعلام کف پوش 193 میلی / استعلام,استعلام کف پوش 193 میلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969973/استعلام-ایزوگام-تک-بام-شیراز'>استعلام ایزوگام تک بام شیراز / استعلام,استعلام ایزوگام تک بام شیراز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969974/استعلام-احداث-موتورخانه-انبار-و-تجهیزات'>استعلام احداث موتورخانه، انبار و تجهیزات / استعلام,استعلام احداث موتورخانه، انبار و تجهیزات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969975/استعلام-​حفاری--لوله-گذاری-و-آزمایش-پمپ'>استعلام ​حفاری ، لوله گذاری و آزمایش پمپ  / استعلام ,استعلام ​حفاری ، لوله گذاری و آزمایش پمپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969977/استعلام-عملیات-محوطه-سازی-اطراف-ساختمان'>استعلام عملیات محوطه سازی اطراف ساختمان / استعلام,استعلام عملیات محوطه سازی اطراف ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969978/استعلام-خرید-دستگاه-تصفیه-آب-آشامیدنی'>استعلام خرید دستگاه تصفیه آب آشامیدنی / استعلام, استعلام خرید دستگاه تصفیه آب آشامیدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969980/استعلام-آماده-بکار-نگهداشتن-و-ارایه'>استعلام آماده بکار نگهداشتن و ارایه  / استعلام, استعلام آماده بکار نگهداشتن و ارایه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969981/استعلام-تجهیزات-موتورخانه'>استعلام تجهیزات موتورخانه  / استعلام,استعلام تجهیزات موتورخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969982/استعلام-خرید-رله-های-دیفرانسیل'>استعلام خرید رله های دیفرانسیل / استعلام, استعلام خرید رله های دیفرانسیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969983/مناقصه-اصلاح-شبکه-توزيع-آب-قائم-شهر-آبفا-مازندران'>مناقصه اصلاح شبکه توزيع آب قائم شهر-آبفا مازندران     / مناقصه,مناقصه اصلاح شبکه توزيع آب قائم شهر-آبفا مازندران    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969985/استعلام-احیا-مناطق-سوخته-در-جنگلکاری'>استعلام احیا مناطق سوخته در جنگلکاری  / استعلام, استعلام احیا مناطق سوخته در جنگلکاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969986/استعلام-آبیاری-و-اصلاح-تشتک-و-جوی-و--'>استعلام آبیاری و اصلاح تشتک و جوی و ...  / استعلام, استعلام آبیاری و اصلاح تشتک و جوی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969987/استعلام-پروژه-اصلاح-شبکه-آب-شهر-ابهر'>استعلام پروژه اصلاح شبکه آب شهر ابهر / آگهی استعلام عمومی, استعلام  پروژه اصلاح شبکه آب شهر ابهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969988/مناقصه-پروژه-احداث-10320-متر-خط-لوله'>مناقصه پروژه احداث 10320 متر خط لوله / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه مناقصه پروژه احداث 10320 متر خط لوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969990/استعلام-خط-آبرسانی'>استعلام خط آبرسانی / استعلام , استعلام خط آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969991/اصلاحیه-استعلام-سلیکاژل-گرانول-آبی'>اصلاحیه استعلام سلیکاژل گرانول آبی / استعلام, اصلاحیه استعلام سلیکاژل گرانول آبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969993/مناقصه-تهيه-مواد-غذايی'>مناقصه تهيه مواد غذايی     / آگهی مناقصه , مناقصه تهيه مواد غذايی    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969994/استعلام-علمیات-ساخت-ساختمان-دیزل-ژنراتور-فاز-1-تصفیه-خانه-فاضلاب-شمال'>استعلام علمیات ساخت ساختمان دیزل ژنراتور فاز 1 تصفیه خانه فاضلاب شمال  / استعلام, استعلام علمیات ساخت ساختمان دیزل ژنراتور فاز 1 تصفیه خانه فاضلاب شمال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969995/استعلام-پروژه-اصلاح-خط-انتقال-مخزن-شهر-گرماب'>استعلام پروژه اصلاح خط انتقال مخزن شهر گرماب / آگهی استعلام عمومی, استعلام پروژه اصلاح خط انتقال مخزن شهر گرماب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969997/استعلام-پمپ-و-آچار-هیدرولیک'>استعلام پمپ و آچار هیدرولیک  / استعلام , استعلام پمپ و آچار هیدرولیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969998/استعلام-اصلاح-شبکه-و-بهسازی-تاسیسات-آبرسانی'>استعلام اصلاح شبکه و بهسازی تاسیسات آبرسانی / آگهی استعلام عمومی, استعلام اصلاح شبکه و بهسازی تاسیسات آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969999/فراخوان-مطالعات-تعیین-حریم-و-بستر-و-مرحله-اول-ساماندهی-رودخانه'>فراخوان مطالعات تعیین حریم و بستر و مرحله اول ساماندهی رودخانه  / فراخوان ، فراخوان مطالعات تعیین حریم و بستر و مرحله اول ساماندهی رودخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970000/استعلام-اصلاح-شبکه-و-بهسازی-تاسیسات-آبرسانی'>استعلام اصلاح شبکه و بهسازی تاسیسات آبرسانی / آگهی استعلام عمومی, استعلام اصلاح شبکه و بهسازی تاسیسات آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970001/استعلام-نبشی-دو-طرف-مساوی-7-سانتی-متر'>استعلام نبشی دو طرف مساوی 7 سانتی متر / استعلام, استعلام نبشی دو طرف مساوی 7 سانتی متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970002/استعلام-خط-آبرسانی-از-چاه-جدید-تا-مقابل-آرامستان'>استعلام خط آبرسانی از چاه جدید تا مقابل آرامستان / استعلام, استعلام خط آبرسانی از چاه جدید تا مقابل آرامستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970003/استعلام-حفاری-یک-حلقه-چاه-عمیق-با-دستگاه-روتاری'>استعلام حفاری یک حلقه چاه عمیق با دستگاه روتاری / آگهی استعلام عمومی, استعلام حفاری یک حلقه چاه عمیق با دستگاه روتاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970005/استعلام-توری-فلزی-مشبک'>استعلام توری فلزی مشبک / استعلام, استعلام توری فلزی مشبک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970006/نخستین-کنفرانس-یافته-های-جدید-علمی-در-مهندسی-برق-و-الکترونیک'>نخستین کنفرانس یافته های جدید علمی در مهندسی برق و الکترونیک / نخستین کنفرانس یافته های جدید علمی در مهندسی برق و الکترونیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970007/استعلام-دمونتاژ-آسانسور'>استعلام دمونتاژ آسانسور  / استعلام,استعلام دمونتاژ آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970008/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-بلوک-A'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز بلوک A     / مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز بلوک A    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970009/استعلام-داکت-کشی-و-کابل-کشی'>استعلام داکت کشی و کابل کشی  / استعلام ,استعلام داکت کشی و کابل کشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970010/دهمین-همایش-ملی-ادکا'>دهمین همایش ملی ادکا / دهمین همایش ملی ادکا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970011/استعلام-توری-فلزی-مشبک'>استعلام توری فلزی مشبک / استعلام, استعلام توری فلزی مشبک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970013/استعلام-تسمه-نبشی-میلگرد-ورق--'>استعلام تسمه، نبشی، میلگرد، ورق... / استعلام, استعلام تسمه، نبشی، میلگرد، ورق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970014/دومین-کنفرانس-ملی-عمران-و-فضاهای-شهری-پایدار'>دومین کنفرانس ملی عمران و فضاهای شهری پایدار / دومین کنفرانس ملی عمران و فضاهای شهری پایدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970015/استعلام-ساخت-و-نصب-حروف-چلنیوم-تابلو'>استعلام ساخت و نصب حروف چلنیوم تابلو  / استعلام, استعلام ساخت و نصب حروف چلنیوم تابلو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970016/مناقصه-پخت-و-پز-و-توزیع-غذا-در-مراکز-درمانی'>مناقصه پخت و پز و توزیع غذا در مراکز درمانی / آگهی مناقصه , مناقصه پخت و پز و توزیع غذا در مراکز درمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970017/مناقصه-اجرای-بخشی-از-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب--'>مناقصه اجرای بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه اجرای بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970018/استعلام-اقلام-یدکی-رباط-BOSCH-REXROTH-و--'>استعلام اقلام یدکی رباط BOSCH REXROTH و ... / استعلام, استعلام یدکی رباط BOSCH REXROTH  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970019/استعلام-صندلی-کارمندی'>استعلام صندلی کارمندی  / استعلام,استعلام صندلی کارمندی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970020/استعلام-برچسب-و--'>استعلام برچسب و ... / استعلام, استعلام برچسب و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970021/استعلام-خرید-و-نصب-دوربین-مداربسته-سلفچگان'>استعلام خرید و نصب دوربین مداربسته سلفچگان / استعلام,استعلام خرید و نصب دوربین مداربسته سلفچگان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970022/استعلام-تابلو-وایت-برد'>استعلام تابلو وایت برد / استعلام , استعلام تابلو وایت برد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970023/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-تکمیل-تغذیه-مصنوعی-شهریار'>مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل تغذیه مصنوعی شهریار / مناقصه, مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل تغذیه مصنوعی شهریار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970024/استعلام-سرپارچه'>استعلام سرپارچه  / استعلام,استعلام سرپارچه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970025/استعلام-عملیات-نوسازی-و-بهسازی-ساختمان'>استعلام عملیات نوسازی و بهسازی ساختمان / استعلام,استعلام عملیات نوسازی و بهسازی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970026/استعلام-نصب-پارتیشن-در-مرکز-امام-خمینی'>استعلام نصب پارتیشن در مرکز امام خمینی / استعلام,استعلام نصب پارتیشن در مرکز امام خمینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970027/فراخوان-استعلام-واگذاری-مشارکتی-واحد-بینائی-سنجی'>فراخوان استعلام واگذاری مشارکتی واحد بینائی سنجی / فراخوان استعلام ، فراخوان استعلام واگذاری مشارکتی واحد بینائی سنجی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970028/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-قسمتی-از-شبکه-فاضلاب'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای قسمتی از شبکه فاضلاب / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه تهیه مصالح و اجرای قسمتی از شبکه فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970029/استعلام-آسانسور'>استعلام آسانسور / استعلام,استعلام آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970030/استعلام-تهیه-صندلی-اداری'>استعلام تهیه صندلی اداری / استعلام, استعلام تهیه صندلی اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970031/اولین-همایش-ملی-روانشناسی-و-مشاوره-خانواده'>اولین همایش ملی روانشناسی و مشاوره خانواده / اولین همایش ملی روانشناسی و مشاوره خانواده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970032/استعلام-سنسور-القایی-تخت-با-مارک-IFM--'>استعلام سنسور القایی تخت با مارک IFM... / استعلام, استعلام سنسور القایی تخت با مارک IFM...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970033/استعلام-لایروبی-و-مرمت-قنات'>استعلام لایروبی و مرمت قنات / استعلام,استعلام لایروبی و مرمت قنات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970034/استعلام-خرید-دوربین-پلاک-خوان'>استعلام خرید دوربین پلاک خوان  / استعلام,استعلام خرید دوربین پلاک خوان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970035/استعلام-شستشو-و-اتو-کردن-ملحفه-روبالشی'>استعلام شستشو و اتو کردن ملحفه، روبالشی / استعلام, استعلام شستشو و اتو کردن ملحفه، روبالشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970036/استعلام-ارائه-خدمات-پایش-رسانه-ها'>استعلام ارائه خدمات پایش رسانه ها / استعلام,استعلام ارائه خدمات پایش رسانه ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970037/چهارمین-کنفرانس-بین-المللی-مهندسی-دانش-بنیان-و-نوآوری'>چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی دانش بنیان و نوآوری / چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی دانش بنیان و نوآوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970038/استعلام-نمایشگر-دیجیتال-WIKD-TRONIKL-INE'>استعلام نمایشگر دیجیتال WIKD TRONIKL INE / استعلام,استعلام نمایشگر دیجیتال WIKD TRONIKL INE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970039/استعلام-تهیه-و-احداث-فونداسیون'>استعلام تهیه و احداث فونداسیون / استعلام, استعلام تهیه و احداث فونداسیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970040/نخستین-کنفرانس-عمران--معماری--و-شهرسازی-در-افق-1404'>نخستین کنفرانس عمران ، معماری ، و شهرسازی در افق 1404 / نخستین کنفرانس عمران ، معماری ، و شهرسازی در افق 1404</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970041/استعلام-پروژه-مرمت-و-بازسازی-کاروانسرا--'>استعلام پروژه مرمت و بازسازی کاروانسرا...     / استعلام, استعلام پروژه مرمت و بازسازی کاروانسرا...    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970042/استعلام-دستگاه-تست-کنتور-پرتابل-دیجیتالی-آب-خانگی'>استعلام دستگاه تست کنتور پرتابل دیجیتالی آب خانگی / استعلام دستگاه تست کنتور پرتابل دیجیتالی آب خانگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970043/استعلام-خرید-و-نصب-و-راه-اندازی-یکدستگاه'>استعلام خرید و نصب و راه اندازی یکدستگاه  / استعلام,استعلام خرید و نصب و راه اندازی یکدستگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970044/استعلام-لایروبی-و-مرمت-قنات'>استعلام لایروبی و مرمت قنات / استعلام,استعلام لایروبی و مرمت قنات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970045/استعلام-خرید-چاپگر'>استعلام خرید چاپگر / استعلام, استعلام خرید چاپگر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970046/استعلام-استانداردسازی-سیستم-گرمایشی'>استعلام استانداردسازی سیستم گرمایشی / استعلام, استعلام استانداردسازی سیستم گرمایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970047/استعلام-پیاز-درجه-یک'>استعلام پیاز درجه یک / استعلام , استعلام پیاز درجه یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970048/استعلام-تکمیل-تهیه-و-اجرای-قسمتی-از--'>استعلام تکمیل تهیه و اجرای قسمتی از ... / استعلام, استعلام تکمیل تهیه و اجرای قسمتی از ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970049/ششمین-کنفرانس-و-نمایشگاه-فناوری-اطلاعات-و-ارتباطات'>ششمین کنفرانس و نمایشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات / ششمین کنفرانس و نمایشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970050/استعلام-کبه-کاری-گیاهان-دارویی-در-منطق--'>استعلام کبه کاری گیاهان دارویی در منطق...     / استعلام, استعلام کبه کاری گیاهان دارویی در منطق...    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970051/استعلام-مرمت-و-تعمیر-و-بازسازی-پل-جاده'>استعلام مرمت و تعمیر و بازسازی پل جاده  / استعلام,استعلام مرمت و تعمیر و بازسازی پل جاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970052/استعلام-​نمک-طعام-دوبار-تبلور-بدون-ید'>استعلام ​نمک طعام دوبار تبلور بدون ید / استعلام, استعلام ​نمک طعام دوبار تبلور بدون ید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970053/استعلام-تعمیرات-و-نگهداری-گاردریل'>استعلام تعمیرات و نگهداری گاردریل  / استعلام ,استعلام تعمیرات و نگهداری گاردریل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970054/استعلام-لایروبی-و-مرمت-قنات'>استعلام لایروبی و مرمت قنات / استعلام,استعلام لایروبی و مرمت قنات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970055/استعلام-لایروبی-و-مرمت-قنات'>استعلام لایروبی و مرمت قنات / استعلام,استعلام لایروبی و مرمت قنات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970056/کنگره-ملی-معماری-و-عمران'>کنگره ملی معماری و عمران / کنگره ملی معماری و عمران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970057/استعلام-پروژه-مرمت-زیرسازی-و-بندکشی-آ--'>استعلام پروژه مرمت زیرسازی و بندکشی آ...     / استعلام, استعلام پروژه مرمت زیرسازی و بندکشی آ...    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970058/استعلام-لایروبی-و-مرمت-قنات'>استعلام لایروبی و مرمت قنات / استعلام,استعلام لایروبی و مرمت قنات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970059/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-دوجداره-فاضلابی'>استعلام لوله پلی اتیلن دوجداره فاضلابی / استعلام,استعلام لوله پلی اتیلن دوجداره فاضلابی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970060/استعلام-فیلتر-کارتریج'>استعلام فیلتر کارتریج  / استعلام فیلتر کارتریج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970061/استعلام-لایروبی-و-مرمت-قنات'>استعلام لایروبی و مرمت قنات / استعلام,استعلام لایروبی و مرمت قنات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970062/ارزیابی-فنی-مطالعات-تعیین-حد-بستر-و-حریم-رودخانه-ها'>ارزیابی فنی مطالعات تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها / مناقصه, ارزیابی فنی مطالعات تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970063/استعلام-سیب-زمینی-درجه-یک-1000-کیلوگرم'>استعلام سیب زمینی درجه یک 1000 کیلوگرم  / استعلام , استعلام سیب زمینی درجه یک 1000 کیلوگرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970064/استعلام-تامین-و-ارسال-اثاثیه'>استعلام تامین و ارسال اثاثیه  / استعلام,استعلام تامین و ارسال اثاثیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970065/استعلام-چکش-هیدرویلکی-SOOSAN'>استعلام چکش هیدرویلکی SOOSAN / استعلام,استعلام چکش هیدرویلکی SOOSAN</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970066/استعلام-ایزوگام-حدود-400-متر-طبقه-سوم'>استعلام ایزوگام حدود 400 متر طبقه سوم  / استعلام  ، استعلام ایزوگام حدود 400 متر طبقه سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970067/استعلام-مواد-روغنی'>استعلام مواد روغنی / استعلام,استعلام مواد روغنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970069/استعلام-دستگاه-کنترلر-100-UNC-با-مارک-RBH'>استعلام دستگاه کنترلر 100 UNC با مارک RBH / استعلام , استعلام دستگاه کنترلر 100 UNC با مارک RBH</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970070/استعلام-خرید-تلویزیون'>استعلام خرید تلویزیون  / استعلام, استعلام خرید تلویزیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970071/استعلام-سطح-سنج-هیدرواستاتیک-مدل-VEEDE'>استعلام سطح سنج هیدرواستاتیک مدل VEEDE / استعلام,استعلام سطح سنج هیدرواستاتیک مدل VEEDE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970072/فراخوان-تولید-و-تامین-سگمنت-های-بتنی-مورد-نیاز-عملیات-اجرایی'>فراخوان تولید و تامین سگمنت های بتنی مورد نیاز عملیات اجرایی / فراخوان پیش ارزیابی، فراخوان تولید و تامین سگمنت های بتنی مورد نیاز عملیات اجرایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970074/استعلام-تهیه-غذا'>استعلام تهیه غذا / استعلام,استعلام تهیه غذا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970075/استعلام-سه-راهی-چدنی-سه-سر-فلنج-150-150-150-pn10'>استعلام سه راهی چدنی سه سر فلنج 150*150*150-pn10 / استعلام,استعلام سه راهی چدنی سه سر فلنج 150*150*150-pn10</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970076/ارزیابی-مطالعات-تعیین-حد-و-بستر-و-حریم-و-مرحله-اول-ساماندهی-مسیل-ها'>ارزیابی مطالعات تعیین حد و بستر و حریم و مرحله اول ساماندهی مسیل ها / مناقصه, ارزیابی مطالعات تعیین حد و بستر و حریم و مرحله اول ساماندهی مسیل ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970077/همایش-کتابخانه-های-تخصصی'>همایش کتابخانه های تخصصی  / همایش کتابخانه های تخصصی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970079/استعلام-نصب-و-کشیدن-انواع-پمپ-در-چاه'>استعلام نصب و کشیدن انواع پمپ در چاه  / استعلام ,استعلام نصب و کشیدن انواع پمپ در چاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970080/استعلام-دستگاه-real-time-pcr'>استعلام دستگاه real time pcr  / استعلام, استعلام دستگاه real time pcr </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970081/استعلام-ایجاد-فرامین-کنترلی'>استعلام ایجاد فرامین کنترلی / استعلام , استعلام ایجاد فرامین کنترلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970082/استعلام-خرید-لوله-پلی-اتیلن-سایز-160'>استعلام خرید لوله پلی اتیلن سایز 160 / استعلام,استعلام خرید لوله پلی اتیلن سایز 160</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970083/استعلام-تامین-و-نصب-تجهیزات-سیستم'>استعلام تامین و نصب تجهیزات سیستم  / استعلام,استعلام تامین و نصب تجهیزات سیستم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970084/استعلام-پروژه-بازنگری-و-اصلاح-و-تکمیل'>استعلام پروژه بازنگری و اصلاح و تکمیل / استعلام , استعلام پروژه بازنگری و اصلاح و تکمیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970086/استعلام-تهیه-فرش-و-موکت-جهت-تجهیز-ساختمان'>استعلام تهیه فرش و موکت جهت تجهیز ساختمان / استعلام,استعلام تهیه فرش و موکت جهت تجهیز ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970087/استعلام-کاغذ-چاپگر-132-ستونی-با-آرم-بانک'>استعلام کاغذ چاپگر 132 ستونی با آرم بانک / استعلام, استعلام کاغذ چاپگر 132 ستونی با آرم بانک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970088/استعلام-خرید-تابلو-و-علائم'>استعلام خرید تابلو و علائم  / استعلام، استعلام خرید تابلو و علائم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970089/استعلام-تهیه-مبل-و-لوازم-چوبی-و-میز'>استعلام تهیه مبل و لوازم چوبی و میز / استعلام,استعلام تهیه مبل و لوازم چوبی و میز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970090/استعلام-وسایل-مصرفی-تاسیساتی'>استعلام وسایل مصرفی تاسیساتی / استعلام , استعلام وسایل مصرفی تاسیساتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970091/استعلام-14-عدد-جک-بازوئی'>استعلام 14 عدد جک بازوئی / استعلام,استعلام 14 عدد جک بازوئی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970092/استعلام-خرید-و-نصب-دوربین-مدار-بسته--'>استعلام خرید و نصب دوربین مدار بسته... / استعلام, استعلام خرید و نصب دوربین مدار بسته...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970093/استعلام-نگهداری-شبکه-روشنایی'>استعلام نگهداری شبکه روشنایی / استعلام,استعلام نگهداری شبکه روشنایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970094/استعلام-سیستم-کامپیوتر'>استعلام سیستم کامپیوتر / استعلام ,استعلام سیستم کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969322/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-57-95-متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 57.95 متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 57.95 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969323/مزایده-ششدانگ-پلاک-24-فرعی-قطعه-18-تفکیکی'>مزایده ششدانگ پلاک 24 فرعی قطعه 18 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 24 فرعی قطعه 18 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969324/مزایده-پلاک-در-مجتمع-مسکونی-4-طبقه-نوبت-اول'>مزایده پلاک در مجتمع مسکونی 4 طبقه نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک در مجتمع مسکونی 4 طبقه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969328/مزایده-مغازه-تجاری-بخش-یک-ثبت-گرگان'>مزایده مغازه تجاری بخش یک ثبت گرگان / مزایده,مزایده مغازه تجاری بخش یک ثبت گرگان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969329/مزایده-ششدانگ-پلاک-11-فرعی-از-2814-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک 11 فرعی از 2814 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 11 فرعی از 2814 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969333/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت-50-51-متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 50.51 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 50.51 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969335/مزایده-آپارتمان-مساحت-صد-و-ده-متر'>مزایده آپارتمان مساحت صد و ده متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت صد و ده متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969336/آگهی-مزایده-اجاره-واحد-تجاری-نوبت-دوم'>آگهی مزایده اجاره واحد تجاری  نوبت دوم  / آگهی مزایده,آگهی مزایده اجاره واحد تجاری  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969337/مزایده-آپارتمان-مسکونی-قطعه-21-تفکیکی'>مزایده آپارتمان مسکونی قطعه 21 تفکیکی / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی قطعه 21 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969339/مزایده-واحد-تجاری-مساحت-80-24-متر-نوبت-اول'>مزایده واحد تجاری مساحت 80.24 متر نوبت اول / مزایده,مزایده واحد تجاری مساحت 80.24 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969340/مزایده-مغازه-نمایشگاه-مبلمان-قطعه-دوم-تفکیکی-نوبت-دوم'>مزایده مغازه نمایشگاه مبلمان قطعه دوم تفکیکی نوبت دوم  / مزایده,مزایده مغازه نمایشگاه مبلمان قطعه دوم تفکیکی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969342/مزایده-شامل-یک-دستگاه-کامیون-کشنده'>مزایده شامل یک دستگاه کامیون کشنده  / آگهی مزایده، مزایده شامل یک دستگاه کامیون کشنده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969343/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-1630-و-1629-1-245-542'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1630 و 1629/1/245/542  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1630 و 1629/1/245/542 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969344/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-به-رنگ-یشمی'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو به رنگ یشمی  / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو پژو به رنگ یشمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969345/مزایده-آپارتمان-مسکونی-طبقه-سه-85-58متر'>مزایده آپارتمان مسکونی طبقه سه 85.58متر / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی طبقه سه 85.58متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969346/مزایده-خودرو-وانت-مدل-1392--نوبت-دوم'>مزایده خودرو وانت مدل 1392 - نوبت دوم  / آگهی مزایده، مزایده خودرو وانت مدل 1392 - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969347/مزایده-ششدانگ-پلاک-بیست-و-یک-فرعی-قطعه-پانزده-تفکیکی'>مزایده ششدانگ پلاک بیست و یک فرعی قطعه پانزده تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک بیست و یک فرعی قطعه پانزده تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969348/مزایده-ششدانگ-پلاک-نه-فرعی-قطعه-سه-تفکیکی'>مزایده ششدانگ پلاک نه فرعی قطعه سه تفکیکی  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک نه فرعی قطعه سه تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969351/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مسکونی-مساحت58-31-متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی مساحت58.31 متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی مساحت58.31 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969352/مزایده-ده-قطعه-کفی-لانیر-وارداتی'>مزایده ده قطعه کفی لانیر وارداتی  / مزایده,مزایده ده قطعه کفی لانیر وارداتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969354/مزایده-ششدانگ-یک-واحد-کوره-آجرپزی-بخش-4-بروجرد'>مزایده ششدانگ یک واحد کوره آجرپزی بخش 4 بروجرد  / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد کوره آجرپزی بخش 4 بروجرد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969355/مزایده-یک-تخته-فرش'>مزایده یک تخته فرش / مزایده, مزایده یک تخته فرش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969356/مزایده-ششدانگ-پلاک-بیست-و-دو-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک بیست و دو فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک بیست و دو فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969357/مزایده-یک-دستگاه-کنگره-زن--مجموعه-خط-نورد'>مزایده یک دستگاه کنگره زن ، مجموعه خط نورد  / مزایده,مزایده یک دستگاه کنگره زن ، مجموعه خط نورد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969358/مزایده-آپارتمان-116-70متر-نوبت-دوم'>مزایده آپارتمان 116.70متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده آپارتمان 116.70متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969359/مزایده-فروش-دو-دستگاه-کمپرسور-تولید-هوای-فشرده-و--'>مزایده فروش دو دستگاه کمپرسور تولید هوای فشرده و ... / مزایده, مزایده فروش دو دستگاه کمپرسور تولید هوای فشرده و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969360/مزایده-6500-کیلوگرم-پلت-کوکتل-چهار-رنگ'> مزایده 6500 کیلوگرم پلت کوکتل چهار رنگ  / مزایده,  مزایده 6500 کیلوگرم پلت کوکتل چهار رنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969361/مزایده-سرقفلی-مغازه-مساحت-45-متر-نوبت-اول'>مزایده سرقفلی مغازه مساحت 45 متر نوبت اول / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه مساحت 45 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969362/مزایده-واگذاری-زمین-فوتبال-چمن-مصنوعی-تجدید'>مزایده واگذاری زمین فوتبال چمن مصنوعی تجدید  / آگهی مزایده عمومی,مزایده  واگذاری زمین فوتبال چمن مصنوعی تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969363/مزایده-آپارتمان-شش-واحدی-به-شماره-پلاک-ثبتی-21605-از-یک-اصلی'>مزایده آپارتمان شش واحدی به شماره پلاک ثبتی 21605 از یک اصلی / مزایده,مزایده آپارتمان شش واحدی به شماره پلاک ثبتی 21605 از یک اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969364/مزایده-فروش-تعداد-دو-دستگاه-خودرو'>مزایده فروش تعداد دو دستگاه خودرو / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش تعداد دو دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969366/مزایده-اراضی-زراعی-آبی-و-اراضی-دیمی'>مزایده اراضی زراعی آبی و اراضی دیمی  / مزایده,مزایده اراضی زراعی آبی و اراضی دیمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969369/مزایده-یک-واحد-تجاری-مساحت-499-5متر'>مزایده یک واحد تجاری مساحت 499.5متر / مزایده,مزایده یک واحد تجاری مساحت 499.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969371/مزایده-تعداد-47-طاقه-پارچه'>مزایده تعداد 47 طاقه پارچه / مزایده,مزایده تعداد 47 طاقه پارچه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969372/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-به-شماره-68-فرعی-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به شماره 68 فرعی نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به شماره 68 فرعی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969375/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-194-متر-نوبت-چهارم'>مزایده منزل مسکونی عرصه 194 متر نوبت چهارم / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 194 متر نوبت چهارم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969377/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مشاعی-مرحله-دوم'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مشاعی مرحله دوم / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مشاعی مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969378/مزایده-یکدستگاه-تلویزیون--یک-میز-عدد-مدیریت-نیمه-کشوئی'>مزایده یکدستگاه تلویزیون ، یک میز عدد مدیریت نیمه کشوئی / مزایده,مزایده یکدستگاه تلویزیون ، یک میز عدد مدیریت نیمه کشوئی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969382/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-94-متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 94 متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 94 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969384/مزایده-21-دستگاه-خودرو-نوبت-دوم'>مزایده 21 دستگاه خودرو  نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده 21 دستگاه خودرو  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969386/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-1205-45-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 1205.45 متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 1205.45 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969388/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-تاکسی-پژو-405'>مزایده یک دستگاه اتومبیل تاکسی پژو 405 / مزایده, مزایده یک دستگاه اتومبیل تاکسی پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969390/مزایده-فروش-یکباب-ساختمان-عرصه-1935-41-و-3935-61-متر'>مزایده فروش یکباب ساختمان عرصه 1935.41 و 3935.61 متر  / مزایده,مزایده فروش یکباب ساختمان عرصه 1935.41 و 3935.61 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969392/مزایده-پلاک-ثبتی-3705-فرعی-بخش-یازده-تهران'>مزایده پلاک ثبتی 3705 فرعی بخش یازده تهران / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 3705 فرعی بخش یازده تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969393/مزایده-یک-دستگاه-پمپ-تصفیه-آب'>مزایده یک دستگاه پمپ تصفیه آب / مزایده, مزایده یک دستگاه پمپ تصفیه آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969396/مزایده-ملک-به-مساحت-200-15-متر'>مزایده ملک به مساحت 200.15 متر / مزایده,مزایده ملک به مساحت 200.15 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969398/مزایده-50-تن-سیب-زمینی-و-400-متر-لوله-پلی-اتیلن'>مزایده 50 تن سیب زمینی و 400 متر لوله پلی اتیلن / مزایده, مزایده 50 تن سیب زمینی و 400 متر لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969401/مزایده-فروش-ساختمان-اداری-مساحت-1336-5متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش ساختمان اداری مساحت 1336.5متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش ساختمان اداری مساحت 1336.5متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969405/مزایده-فروش-ملک-اداری-مساحت-128-57-متر'>مزایده فروش ملک اداری مساحت 128.57 متر  / مزایده,مزایده فروش ملک اداری مساحت 128.57 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969406/مزایده-یک-دستگاه-پژو-سواری'>مزایده یک دستگاه پژو سواری / مزایده, مزایده یک دستگاه پژو سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969408/مزایده-دستگاه-پمپ-باد'>مزایده دستگاه پمپ باد  / اگهی مزایده , مزایده دستگاه پمپ باد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969409/مزایده-قطعه-1222-به-پلاک-ثبتی-17124-فرعی'>مزایده قطعه 1222 به پلاک ثبتی 17124 فرعی  / مزایده,مزایده قطعه 1222 به پلاک ثبتی 17124 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969410/مزایده-خودرو-سواری-پژو-206'>مزایده خودرو سواری پژو 206 / آگهی مزایده، مزایده خودرو سواری پژو 206</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969411/مزایده-املاک-مازاد-بانک-ملی-استان-گلستان'>مزایده املاک مازاد بانک ملی استان گلستان  / مزایده,مزایده املاک مازاد بانک ملی استان گلستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969412/مزایده-مصالح-ساختمانی-مازاد'>مزایده مصالح ساختمانی مازاد  / آگهی مزایده عمومی,مزایده  مصالح ساختمانی مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969413/آگهی-فروش-کارخانه-آرد-امید'>آگهی فروش کارخانه آرد امید  / آگهی فروش ،آگهی فروش  کارخانه آرد امید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969415/مزایده-فروش-ویژه-و-استثنایی-تعدادی-اراضی'>مزایده فروش ویژه و استثنایی تعدادی اراضی / مزایده,مزایده فروش ویژه و استثنایی تعدادی اراضی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969416/مزایده-همگی-و-تمامی-ششدانگ-ساختمان-دامداری'>مزایده همگی و تمامی ششدانگ ساختمان دامداری / مزایده,مزایده همگی و تمامی ششدانگ ساختمان دامداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969419/مزایده-آپارتمان-بخش-نه-مشهد-تجدید'>مزایده آپارتمان بخش نه مشهد تجدید / مزایده,مزایده آپارتمان بخش نه مشهد تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969420/مزایده-فروش-1-میلیون-تن-سنگ-آهن-دانه-بندی'>مزایده فروش 1 میلیون تن سنگ آهن دانه بندی / آگهی مزایده عمومی ، مزایده فروش 1 میلیون تن سنگ آهن دانه بندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969422/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-4-443-بخش-ده-تهران'>مزایده پلاک ثبتی شماره 4/443 بخش ده تهران / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 4/443 بخش ده تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969424/مزایده-پلاک-ثبتی-قطعه-نه-تفکیکی'>مزایده پلاک ثبتی قطعه نه تفکیکی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی قطعه نه تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969427/مزایده-سرقفلی-مغازه-مساحت-26-متر'>مزایده سرقفلی مغازه مساحت 26 متر  / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه مساحت 26 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969429/مزایده-بلت-sd'>مزایده بلت sd  / اگهی مزایده , مزایده بلت sd</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969431/مزایده-ساختمان-های-مسکن-مهر-بلوک-های-1-2-6'>مزایده ساختمان های مسکن مهر بلوک های 1.2.6   / مزایده,مزایده ساختمان های مسکن مهر بلوک های 1.2.6  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969432/مزایده-فروش-حدود-60-قرقره-انواع-کابلهای-روغنی-P-V-C-تجدید-نوبت-دوم'>مزایده فروش حدود 60 قرقره انواع کابلهای روغنی P.V.C تجدید- نوبت دوم  / تجدید مزایده عمومی ، مزایده فروش حدود 60 قرقره انواع کابلهای روغنی P.V.C تجدید- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969434/مزایده-ششدانگ-دو-باب-خانه-اسناد-رهنی'>مزایده ششدانگ دو باب خانه اسناد رهنی / مزایده,مزایده ششدانگ دو باب خانه اسناد رهنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969437/مزایده-یکدستگاه-دیزل-ژنراتور'>مزایده یکدستگاه دیزل ژنراتور / اگهی مزایده ,  مزایده یکدستگاه دیزل ژنراتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969438/مزایده-آپارتمان-بخش-نه-اموال-منقول'>مزایده آپارتمان بخش نه اموال منقول / مزایده,مزایده آپارتمان بخش نه اموال منقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969440/مزایده-زمین-مساحت-دویست-متر'>مزایده زمین مساحت دویست متر / مزایده,مزایده زمین مساحت دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969442/مزایده-ملک-اموال-غیرمنقول-مرحله-اول'>مزایده ملک اموال غیرمنقول مرحله اول  / مزایده,مزایده ملک اموال غیرمنقول مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969444/مزایده-فروش-انواع-خودرو-بنز---نوبت-دوم'>مزایده  فروش انواع خودرو بنز ...  نوبت دوم / اگهی مزایده , مزایده فروش انواع خودرو بنز ...  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969445/مزایده-شش-دانگ-یک-دستگاه-خودروی-کامیون-کمپرسی-بنز-نوبت-پنجم'>مزایده شش دانگ یک دستگاه خودروی کامیون کمپرسی بنز نوبت پنجم  / آگهی مزایده حراج اموال منقول,مزایده شش دانگ یک دستگاه خودروی کامیون کمپرسی بنز نوبت پنجم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969446/مزایده-واگذاری-ملک-مساحت-558-متر'>مزایده واگذاری ملک مساحت 558 متر  / مزایده,مزایده واگذاری ملک مساحت 558 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969447/مزایده-فروش-کلیه-تجهیزات'>مزایده فروش کلیه تجهیزات / آگهی مزایده, مزایده فروش کلیه تجهیزات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969449/مزایده-واگذاری-7-قطعه-زمین-بصورت-کاملا-نقدی'>مزایده واگذاری 7 قطعه زمین بصورت کاملا نقدی  / مزایده,مزایده واگذاری 7 قطعه زمین بصورت کاملا نقدی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969450/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-جی-ال-ایکس-مدل-1388'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو جی ال ایکس مدل 1388  / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودرو جی ال ایکس مدل 1388 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969452/مزایده-سوله-مساحت-عرصه-465-متر'>مزایده سوله مساحت عرصه 465 متر  / مزایده,مزایده سوله مساحت عرصه 465 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969453/مزایده-یک-دستگاه-ساختمان-قدیمی-عرصه-243-5-متر'>مزایده یک دستگاه ساختمان قدیمی عرصه 243.5 متر  / مزایده,مزایده یک دستگاه ساختمان قدیمی عرصه 243.5 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969454/مزایده-فروش-یکدستگاه-پرکن-8-نازله-استیل--'>مزایده فروش یکدستگاه پرکن 8 نازله استیل.... / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه پرکن 8 نازله استیل....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969458/مزایده-فروش-یکدستگاه-تولید-آب-مقطر--'> مزایده فروش یکدستگاه تولید آب مقطر.... / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه تولید آب مقطر....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969460/مزایده-ششدانگ-خانه-مساحت-عرصه-145-متر'>مزایده ششدانگ خانه مساحت عرصه 145 متر / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مساحت عرصه 145 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969461/مزایده-فروش-یکدستگاه-کمپرسور'>مزایده فروش یکدستگاه کمپرسور / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه کمپرسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969464/مزایده-59-19-سیر-مشاع-از-240-سیر-ششدانگ-ملک'>مزایده 59.19 سیر مشاع از 240 سیر ششدانگ ملک / مزایده,مزایده 59.19 سیر مشاع از 240 سیر ششدانگ ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969468/مزایده-ساختمان-یک-طبقه-شمالی-ساز-قدمت-35-سال'>مزایده ساختمان یک طبقه شمالی ساز قدمت 35 سال / مزایده,مزایده ساختمان یک طبقه شمالی ساز قدمت 35 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969470/مزایده-پلاک-ثبتی-118-878-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 118/878 اصلی  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 118/878 اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969473/مزایده-300-سهم-مشاع-از-زمین-مساحت-300-متر'>مزایده 300 سهم مشاع از زمین مساحت 300 متر / مزایده,مزایده 300 سهم مشاع از زمین مساحت 300 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969474/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-پراید-و-اقلام-مستعمل--نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو، پراید و اقلام مستعمل - نوبت دوم  / مزایده عمومی, مزایده یک دستگاه پژو، پراید و اقلام مستعمل - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969475/مزایده-اجاره-فضاهای-مازاد-برنیاز-و-زمینهای-زراعی-نوبت-دوم'>مزایده اجاره فضاهای مازاد برنیاز و زمینهای زراعی نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده اجاره فضاهای مازاد برنیاز و زمینهای زراعی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969476/مزایده-خودرو-سواری-پراید-سیستم-GTXI'>مزایده خودرو سواری پراید سیستم GTXI / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده خودرو سواری پراید سیستم GTXI</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969477/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-11650-فرعی-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی شماره 11650 فرعی نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 11650 فرعی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969480/مزایده-ششدانگ-پلاک-604-2-مساحت-217-متر-و-53-سانتی-متر'>مزایده ششدانگ پلاک 604.2 مساحت 217 متر و 53 سانتی متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 604.2 مساحت 217 متر و 53 سانتی متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969482/مزایده-منزل-مسکونی-بخش-دو-سقز-نوبت-دوم'>مزایده منزل مسکونی بخش دو سقز نوبت دوم  / مزایده,مزایده منزل مسکونی بخش دو سقز نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969486/مزایده-ملک-روستای-نودوز-نوبت-دوم'>مزایده ملک روستای نودوز نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک روستای نودوز نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969487/مزایده-تامین-منابع-مالی--طراحی--احداث--تکمیل-و-بهره-برداری-از-تاسیسات-فاضلاب-تجدید-نوبت-دوم'>مزایده تامین منابع مالی ، طراحی ، احداث ، تکمیل و بهره برداری از تاسیسات فاضلاب- تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید فراخوان شناسایی سرمایه گذار,  مزایده  تامین منابع مالی ، طراحی ، احداث ، تکمیل و بهره برداری از تاسیسات فاضلاب- تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969489/مزایده-ششدانگ-کارخانه-بخش-سه-شاهرود'>مزایده ششدانگ کارخانه بخش سه شاهرود  / مزایده,مزایده ششدانگ کارخانه بخش سه شاهرود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969490/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-پلاک-4459-فرعی'>مزایده ششدانگ آپارتمان پلاک 4459 فرعی  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان پلاک 4459 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969491/مزایده-میلگرد96-8-14'>مزایده میلگرد96.8.14 / آگهی مزایده، مزایده میلگرد 96.8.14</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969492/مزایده-شش-دانگ-خودروی-کامیون-مسقف-ایسوز'>مزایده شش دانگ خودروی کامیون مسقف ایسوز / آگهی مزایده  اموال منقول,مزایده شش دانگ خودروی کامیون مسقف ایسوز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969493/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-147-30متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 147.30متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 147.30متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969496/مزایده-زمین-مسکونی-مساحت-50-متر-مرحله-اول'>مزایده زمین مسکونی مساحت 50 متر مرحله اول / مزایده,مزایده زمین مسکونی مساحت 50 متر مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969498/مزایده-یک-قطعه-زمین-کشاورزی-باغ-پسته-روستای-عباس-آباد'>مزایده یک قطعه زمین کشاورزی باغ پسته روستای عباس آباد / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی باغ پسته روستای عباس آباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969501/مزایده-یک-قطعه-زمین-کشاورزی-مساحت-1000متر'>مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 1000متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 1000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969502/مزایده-انواع-خودروی-سواری-و-موتورسیکلت-و-اقلام-فرسوده'>مزایده انواع خودروی سواری و موتورسیکلت و اقلام فرسوده / مزایده, مزایده انواع خودروی سواری و موتورسیکلت و اقلام فرسوده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969504/مزایده-پلاک-ثبتی-2-فرعی-بخش-4-تبریز-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی 2 فرعی بخش 4 تبریز نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 2 فرعی بخش 4 تبریز نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969505/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-8-فرعی-بخش-5-تبریز'>مزایده پلاک ثبتی شماره 8 فرعی بخش 5 تبریز / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 8 فرعی بخش 5 تبریز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969509/مزایده-زمین-خشکی-مشتمل-بر-درختان-مثمر'>مزایده زمین خشکی مشتمل بر درختان مثمر / مزایده,مزایده زمین خشکی مشتمل بر درختان مثمر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969513/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-4-رشت'>مزایده پلاک ثبتی بخش 4 رشت / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش 4 رشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969514/مزایده-فروش-یکدستگاه-بوجاری-و-پیش-بوجاری-گندم---'>مزایده فروش یکدستگاه بوجاری و پیش بوجاری گندم .... / آگهی مزایده اموال غیر منقول , مزایده فروش یکدستگاه بوجاری و پیش بوجاری گندم ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969515/مزایده-فروش-اقلام-مازاد-انبار-بازرگانی-نوبت-دوم'>مزایده فروش اقلام مازاد انبار بازرگانی  نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده فروش اقلام مازاد انبار بازرگانی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969518/مزایده-ششدانگ-ملک-بخش-سه-اردبیل'>مزایده ششدانگ ملک بخش سه اردبیل / مزایده,مزایده ششدانگ ملک بخش سه اردبیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969520/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-49-فرعی-مساحت-65-39متر'>مزایده پلاک ثبتی شماره 49 فرعی مساحت 65.39متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 49 فرعی مساحت 65.39متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969522/مزایده-اجناس-اسقاط-؛-مستعمل-؛-راکد-و-مازاد'>مزایده اجناس اسقاط ؛ مستعمل ؛ راکد و مازاد  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجناس اسقاط ؛ مستعمل ؛ راکد و مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969523/مزایده-اراضی-کشاورزی-موروثی-نوبت-دوم'>مزایده اراضی کشاورزی موروثی نوبت دوم / مزایده,مزایده اراضی کشاورزی موروثی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969524/مزایده-یک-دستگاه-باسکول-مرحله-دوم'>مزایده یک دستگاه باسکول- مرحله دوم  / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه باسکول- مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969525/مزایده-یک-واحد-از-دو-واحد-مسکونی-مساحت-60-متر'>مزایده یک واحد از دو واحد مسکونی مساحت 60 متر / مزایده,مزایده یک واحد از دو واحد مسکونی مساحت 60 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969526/مزایده-یک-دستگاه-لودر-زنجیری-پرکنز-مرحله-دوم'>مزایده یک دستگاه لودر زنجیری پرکنز- مرحله دوم  / مزایده,مزایده یک دستگاه لودر زنجیری پرکنز- مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969528/مزایده-سهم-الارث-مساحت-653-22-متر'>مزایده سهم الارث مساحت 653.22 متر  / مزایده,مزایده سهم الارث مساحت 653.22 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969529/مزایده-ششدانگ-زمین-محصور-بخش-یک-سیستان'>مزایده ششدانگ زمین محصور بخش یک سیستان  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین محصور بخش یک سیستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969532/مزایده-خودرو-سواری-پراید-هاچ-بک-سفید-مدل-1396'>مزایده خودرو سواری پراید هاچ بک سفید مدل 1396 / آگهی مزایده, مزایده خودرو سواری پراید هاچ بک سفید مدل 1396</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969533/مزایده-ملک-مساحت-300-متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت 300 متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک مساحت 300 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969534/مزایده-پلاک-ثبتی-820-فرعی-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی 820 فرعی نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 820 فرعی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969535/مزایده-واگذاری-به-اجاره-محل-استقرار-مجموعه-وسایل-شهربازی-(لب-آب)-تجدید'> مزایده واگذاری به اجاره  محل استقرار مجموعه وسایل شهربازی (لب آب) تجدید  / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری به اجاره  محل استقرار مجموعه وسایل شهربازی (لب آب) تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969536/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-پراید-دوگانه-دستی'>مزایده یک دستگاه اتومبیل پراید دوگانه دستی / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه اتومبیل پراید دوگانه دستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969537/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-186-متر-مرحله-دوم'>مزایده منزل مسکونی عرصه 186 متر مرحله دوم / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 186 متر مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969540/مزایده-واگذاری-به-اجاره-جایگاه-سی-ان-جی-شماره-3'>مزایده واگذاری به اجاره جایگاه سی ان جی شماره 3  / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری به اجاره جایگاه سی ان جی شماره 3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969541/مزایده-یک-قطعه-زمین-کاربری-باغ-و-زراعی'>مزایده یک قطعه زمین کاربری باغ و زراعی / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کاربری باغ و زراعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969543/مزایده-سواری-هیوندا-ورنا-نقره-ای-رنگ'>مزایده سواری هیوندا ورنا نقره ای رنگ / آگهی مزایده, مزایده سواری هیوندا ورنا نقره ای رنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969546/مزایده-ملک-مساحت-290-متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت 290 متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک مساحت 290 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969550/مزایده-دستگاه-رای-کات-جهت-پانچ-ورقهای-کارتن-و---مرحله-دوم'>مزایده دستگاه رای کات جهت پانچ ورقهای کارتن و ... مرحله دوم  / آگهی مزایده مال منقول,مزایده دستگاه رای کات جهت پانچ ورقهای کارتن و ... مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969551/مزایده-منزل-مسکونی-اموال-غیرمنقول'>مزایده منزل مسکونی اموال غیرمنقول  / مزایده,مزایده منزل مسکونی اموال غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969552/مزایده-عمومی-واگذاری-فرهنگسرای-شهید-رجایی-با-کاربری-فرهنگی-آموزشی-تجدید-نوبت-دوم'>مزایده عمومی واگذاری فرهنگسرای شهید رجایی با کاربری فرهنگی آموزشی تجدید  نوبت دوم  / مزایده عمومی , مزایده عمومی واگذاری فرهنگسرای شهید رجایی با کاربری فرهنگی آموزشی تجدید  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969554/مزایده-یک-دستگاه-باسکول-60-تنی'>مزایده یک دستگاه باسکول 60 تنی / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده یک دستگاه باسکول 60 تنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969555/مزایده-تعداد-چهل-و-شش-تخته-تابلو-فرش-مختلف-نوبت-دوم'>مزایده تعداد چهل و شش تخته تابلو فرش مختلف- نوبت دوم  / مزایده, مزایده تعداد چهل و شش تخته تابلو فرش مختلف- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969558/مزایده-یک-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-نوبت-دوم'>مزایده یک دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی نوبت دوم / مزایده,مزایده یک دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969559/مزایده-دوازده-دستگاه-موتور-گیربکس-آسانسور-نوبت-دوم'>مزایده دوازده دستگاه موتور گیربکس آسانسور- نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده دوازده دستگاه موتور گیربکس آسانسور- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969560/مزایده-یک-واحد-ساختمان-و-زمین-عرصه-سیصد-متر'>مزایده یک واحد ساختمان و زمین عرصه سیصد متر / مزایده,مزایده یک واحد ساختمان و زمین عرصه سیصد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969562/مزایده-فروش-دو-قطعه-زمین-اعم-از-مسکونی-و-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده فروش دو قطعه زمین اعم از مسکونی و تجاری نوبت دوم / مزایده،مزایده فروش دو قطعه زمین اعم از مسکونی و تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969563/مزایده-کالاهای-مازاد-چدنی'>مزایده کالاهای مازاد چدنی  / آگهی مزایده عمومی, مزایده کالاهای مازاد چدنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969564/مزایده-فروش-سهام'>مزایده فروش سهام  / مزایده, مزایده فروش سهام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969567/مزایده-تانکر-فولادی'>مزایده تانکر فولادی / مزایده,مزایده تانکر فولادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969568/مزایده-ملک-375-فرعی-از-1035-اصلی-قطعه-یک-تفکیکی'>مزایده ملک 375 فرعی از 1035 اصلی قطعه یک تفکیکی  / مزایده,مزایده ملک 375 فرعی از 1035 اصلی قطعه یک تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969572/مزایده-دو-قطعه-زمین-مساحت-70-و-500-متر'>مزایده دو قطعه زمین مساحت 70 و 500 متر / مزایده,مزایده دو قطعه زمین مساحت 70 و 500 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969573/مزایده-فروش-شش-دستگاه-خودرو--نوبت-دوم'>مزایده فروش شش دستگاه خودرو - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش شش دستگاه خودرو - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969574/مزایده-واگذاری-جداگانه-غرفه-زیراکس-و-غرفه-مواد-غذایی'>مزایده واگذاری جداگانه غرفه زیراکس و غرفه مواد غذایی / آگهی مزایده عمومی، مزایده واگذاری جداگانه غرفه زیراکس و غرفه مواد غذایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969576/مزایده-ملک-مساحت-233-متر'>مزایده ملک مساحت 233 متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت 233 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969577/آگهی-مزایده-عمومی-واگذاری-جمع-آوری-ضایعات-جعبه-و-کارتن-غرف'>آگهی مزایده عمومی  واگذاری  جمع آوری ضایعات جعبه و کارتن غرف / آگهی مزایده عمومی ،آگهی مزایده عمومی  واگذاری  جمع آوری ضایعات جعبه و کارتن غرف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969578/مزایده-واگذاری-به-اجاره-کارگاهها-96-8-14'>مزایده واگذاری به اجاره کارگاهها 96.8.14 / آگهی اجاره, مزایده واگذاری به اجاره کارگاهها 96.8.14</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969580/مزایده-فروش-خودرو-سواری-پراید-مدل-1375'> مزایده فروش خودرو سواری پراید مدل 1375  / آگهی مزایده اموال منقول ,  مزایده فروش خودرو سواری پراید مدل 1375 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969582/مزایده-پلاک-ثبتی-سی-فرعی-بخش-دو-اراک'>مزایده پلاک ثبتی سی فرعی بخش دو اراک  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی سی فرعی بخش دو اراک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969583/مزایده-زمین-محصور-مساحت-810-متر'>مزایده زمین محصور مساحت 810 متر / مزایده,مزایده زمین محصور مساحت 810 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969585/مزایده-اجاره-یا-بهره-برداری-از-غرفه-های-پایانه-های-مسافربری-تجدید'>مزایده اجاره یا بهره برداری از غرفه های پایانه های مسافربری تجدید  / آگهی مزایده، مزایده اجاره یا بهره برداری از غرفه های پایانه های مسافربری تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969586/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-406-متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 406 متر نوبت اول  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 406 متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969588/مزایده-انواع-لاستیک-نشیمنگاه-کاپ-گردگیر-کلاهک-و-غیره'>مزایده انواع لاستیک نشیمنگاه، کاپ، گردگیر، کلاهک و غیره / مزایده انواع لاستیک نشیمنگاه، کاپ، گردگیر، کلاهک و غیره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969590/مزایده-سه-دانگ-مشاع-منزل-مسکونی-و-باغ-پسته-و-زمین'>مزایده سه دانگ مشاع منزل مسکونی و باغ پسته و زمین / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع منزل مسکونی و باغ پسته و زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969592/مزایده-فروش-سه-قطعه-زمین'>مزایده فروش سه قطعه زمین  / مزایده,مزایده فروش سه قطعه زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969594/مزایده-بهره-برداری-تعدادی-از-سازه-های-تبلیغاتی-سطح-شهر'>مزایده بهره برداری تعدادی از سازه های تبلیغاتی سطح شهر / آگهی مزایده، مزایده بهره برداری تعدادی از سازه های تبلیغاتی سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969596/مزایده-یکباب-رستوران-مرحله-اول'>مزایده یکباب رستوران مرحله اول / مزایده,مزایده یکباب رستوران مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969598/مزایده-سه-دانگ-از-شش-دانگ-پلاک-ثبتی-13-فرعی'>مزایده سه دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی 13 فرعی / مزایده,مزایده سه دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی 13 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969599/مزایده-بهره-برداری-از-جایگاه-CNG-نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از جایگاه CNG نوبت دوم / آگهی مزایده ، مزایده بهره برداری از جایگاه CNG نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969600/مزایده-ملک-غیر-منقول-فاقد-سند-اراضی-کشاورزی-بدون-کشت-بصورت-بایر'>مزایده ملک غیر منقول فاقد سند اراضی کشاورزی بدون کشت بصورت بایر  / مزایده,مزایده ملک غیر منقول فاقد سند اراضی کشاورزی بدون کشت بصورت بایر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969601/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-1800متر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 1800متر نوبت اول  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 1800متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969603/مزایده-اجاره-مدرسه-بلااستفاده'>مزایده اجاره مدرسه بلااستفاده / آگهی حراج,مزایده اجاره مدرسه بلااستفاده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969604/مزایده-سند-مالکیت-یکباب-مغازه-شماره-سه-فرعی-نوبت-اول'>مزایده سند مالکیت یکباب مغازه شماره سه فرعی نوبت اول / مزایده,مزایده سند مالکیت یکباب مغازه شماره سه فرعی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969608/مزایده-فروش-حدود-2-هزار-مترمکعب-پوکه-صنعتی'>مزایده فروش حدود 2 هزار مترمکعب پوکه صنعتی / مزایده,مزایده فروش حدود 2 هزار مترمکعب پوکه صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969609/مزایده-یکباب-مغازه-تجاری-بخش-4-حوزه-ثبتی-ساری'>مزایده یکباب مغازه تجاری بخش 4 حوزه ثبتی ساری / مزایده,مزایده یکباب مغازه تجاری بخش 4 حوزه ثبتی ساری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969610/مزایده-لوازم-صنعتی-و-آهی-آلات-ضایعاتی'>مزایده لوازم صنعتی و آهی آلات ضایعاتی / اگهی مزایده , مزایده لوازم صنعتی و آهی آلات ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969611/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-و-محوطه-بخش-7-گیلان'>مزایده ششدانگ یکباب خانه و محوطه بخش 7 گیلان / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه و محوطه بخش 7 گیلان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969613/تجدید-مزایده-اجاره-یکباب-غرفه-حمل-و-نقلی-واقع-در-پایانه-بار-تهران'>تجدید مزایده اجاره یکباب غرفه حمل و نقلی واقع در پایانه بار تهران / آگهی تجدید مزایده عمومی, تجدید مزایده اجاره یکباب غرفه حمل و نقلی واقع در پایانه بار تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969614/مزایده-فروش-12-دستگاه-ماشین-آلات-سبک-و-سنگین-مازاد'>مزایده فروش  12 دستگاه ماشین آلات سبک و سنگین مازاد / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش  12 دستگاه ماشین آلات سبک و سنگین مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969615/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پژو-206'>مزایده یک دستگاه سواری پژو 206 / مزایده,مزایده یک دستگاه سواری پژو 206</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969616/مزایده-پلاک-به-شماره-ملک-6300-فرعی-مساحت-263-متر'>مزایده پلاک به شماره ملک 6300 فرعی مساحت 263 متر / مزایده,مزایده پلاک به شماره ملک 6300 فرعی مساحت 263 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969617/مزایده-زمین-شالیزاری-مساحت-1000-متر'>مزایده زمین شالیزاری مساحت 1000 متر / مزایده,مزایده زمین شالیزاری مساحت 1000 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969618/مزایده-یک-دستگاه-خاک-ورز--نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه خاک ورز - نوبت دوم  / مزایده ,مزایده یک دستگاه خاک ورز - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969619/آگهی-حراج-واگذاری-سالن-ورزشی-چند-منظوره'>آگهی حراج واگذاری  سالن ورزشی چند منظوره  / اگهی حراج , حراج واگذاری  سالن ورزشی چند منظوره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969620/مزایده-بیلبورد'>مزایده بیلبورد  / اگهی مزایده ,  مزایده بیلبورد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969621/مزایده-زمین-مساحت-557-50متر'>مزایده زمین مساحت 557.50متر  / مزایده,مزایده زمین مساحت 557.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969622/فراخوان-مزایده-تبلیغات-محیطی-جایگاه-CNG'>فراخوان مزایده تبلیغات محیطی جایگاه CNG  / اگهی فراخوان مزایده , فراخوان مزایده تبلیغات محیطی جایگاه CNG </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969623/مزایده-یک-دستگاه-پمپ-باد-تندر-و--'>مزایده یک دستگاه پمپ باد تندر  و ...  / آگهی مزایده,مزایده یک دستگاه پمپ باد تندر  و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969625/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-7000متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 7000متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 7000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969627/مزایده-فروش-یکباب-خانه-مساحت-616-21متر'>مزایده فروش یکباب خانه مساحت 616.21متر / مزایده,مزایده فروش یکباب خانه مساحت 616.21متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969628/تجدید-مزایده-7740-قلم-ابزارآلات-و-قطعات-یدکی'>تجدید مزایده  7740 قلم ابزارآلات و قطعات یدکی / اگهی مزایده , تجدید مزایده  7740 قلم ابزارآلات و قطعات یدکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969629/مزایده-یک-دستگاه-کامیونت'>مزایده یک دستگاه کامیونت  / مزایده,مزایده یک دستگاه کامیونت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969630/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-استیجاری-از-آغل-های-دامی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری بهره برداری استیجاری از آغل های دامی- نوبت دوم  / آگهی مزایده,مزایده واگذاری بهره برداری استیجاری از آغل های دامی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969633/مزایده-فروش-زمین-محصور-شده-2208-77متر'>مزایده فروش زمین محصور شده 2208.77متر  / مزایده,مزایده فروش زمین محصور شده 2208.77متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969634/مزایده-فروش-سرقفلی-یک-واحد-زیرزمین-مساحت-573-70-متر'>مزایده فروش سرقفلی یک واحد زیرزمین مساحت 573.70 متر / مزایده,مزایده فروش سرقفلی یک واحد زیرزمین مساحت 573.70 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969635/مزایده-کارتن-نایلون-یونولیت-قطعات-مرجوعی-موتورسیکلت-یخچال--'>مزایده کارتن، نایلون، یونولیت، قطعات مرجوعی موتورسیکلت، یخچال...  / مزایده عمومی, مزایده کارتن، نایلون، یونولیت، قطعات مرجوعی موتورسیکلت، یخچال... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969636/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت-71-78-متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 71.78 متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 71.78 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969638/مزایده-فروش-املاک-مازاد-کاربری-مسکونی-تجاری'>مزایده فروش املاک مازاد کاربری مسکونی تجاری  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد کاربری مسکونی تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969639/مزایده-فروش-4-عدد-تیرآهن'>مزایده فروش 4 عدد تیرآهن / آگهی مزایده, مزایده فروش 4 عدد تیرآهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969640/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-557-50-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 557.50 متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 557.50 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969642/مزایده-سواری-سیستم-پژو-پارس-مدل-1381-رنگ-نقره-ای-متالیک'>مزایده سواری سیستم پژو پارس مدل 1381 رنگ نقره ای متالیک / آگهی مزایده, مزایده سواری سیستم پژو پارس مدل 1381 رنگ نقره ای متالیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969643/مزایده-املاک-تعرفه-شده-اموال-غیرمنقول'>مزایده املاک تعرفه شده اموال غیرمنقول  / مزایده,مزایده املاک تعرفه شده اموال غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969644/مزایده-کامیونت-ون-سیستم-نیسان-2400'>مزایده کامیونت ون سیستم نیسان 2400 / آگهی مزایده, مزایده کامیونت ون سیستم نیسان 2400</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969645/مزایده-بهره-برداری-سه-باب-مغازه---نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری سه باب مغازه ... نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده بهره برداری سه باب مغازه ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969646/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پژو'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو  / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969647/مزایده-ششدانگ-خانه-و-محوطه-و-انباری-327-36-متر'>مزایده ششدانگ خانه و محوطه و انباری 327.36 متر / مزایده,مزایده ششدانگ خانه و محوطه و انباری 327.36 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969649/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پراید-جی-تی-ایکس-مدل-86'>مزایده یک دستگاه سواری پراید جی تی ایکس مدل 86 / مزایده, مزایده یک دستگاه سواری پراید جی تی ایکس مدل 86</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969650/مزایده-یک-دستگاه-لبه-زن-MDF-مدل-MDF80'>مزایده یک دستگاه لبه زن MDF مدل MDF80 / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه لبه زن MDF مدل MDF80</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969651/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-420-متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 420 متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 420 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969652/مزایده-سواری-سمند'>مزایده سواری سمند  / مزایده,مزایده سواری سمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969653/مزایده-فروش-مجموعه-تجهیزات-مرتبط-با-سه-سری-دستگاههای-اسپری--'>مزایده فروش مجموعه تجهیزات مرتبط با سه سری دستگاههای اسپری.... / مزایده , مزایده فروش مجموعه تجهیزات مرتبط با سه سری دستگاههای اسپری....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969655/فراخوان-اجاره-استخرهای-ممتاز-مجموعه-اریکه-ایرانیان-کلیه-سالن-ها--'>فراخوان اجاره استخرهای ممتاز مجموعه اریکه ایرانیان، کلیه سالن ها... / فراخوان اجاره، فراخوان اجاره استخرهای ممتاز مجموعه اریکه ایرانیان، کلیه سالن ها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969656/مزایده-ساختمان-نگهبانی-و-اداری-مساحت-138-متر'>مزایده ساختمان نگهبانی و اداری مساحت 138 متر / مزایده,مزایده ساختمان نگهبانی و اداری مساحت 138 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969657/مزایده-ششدانگ-یکباب-دکان-بخش-دو-زنجان'>مزایده ششدانگ یکباب دکان بخش دو زنجان / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب دکان بخش دو زنجان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969659/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-156متر-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 156متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 156متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969660/مزایده-فروش-یک-پلاک-از-اراضی-کارگاهی-837-30متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک پلاک از اراضی کارگاهی 837.30متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک پلاک از اراضی کارگاهی 837.30متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969661/مزایده-یک-دستگاه-گیوتین-یک-دستگاه-پانچ-7-کاره--'>مزایده یک دستگاه گیوتین، یک دستگاه پانچ 7 کاره... / اگهی مزایده و فروش اموال، مزایده یک دستگاه گیوتین، یک دستگاه پانچ 7 کاره...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969662/مزایده-33-سهم-از-کل-100-سهم-از-شرکت-ظروف-یکبار-مصرف-شامل-زمین-و-ساختمان-و--'>مزایده  33 سهم از کل 100 سهم از شرکت ظروف یکبار مصرف شامل زمین و ساختمان و ... / آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول, مزایده  33 سهم از کل 100 سهم از شرکت ظروف یکبار مصرف شامل زمین و ساختمان و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969663/مزایده-ششدانگ-مغازه-تجاری-مساحت-35-96متر'>مزایده ششدانگ مغازه تجاری مساحت 35.96متر / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه تجاری مساحت 35.96متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969664/مزایده-غرفه-سوپرمارکت'>مزایده غرفه سوپرمارکت / مزایده, مزایده غرفه سوپرمارکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969666/مزایده-امور-بهره-برداری-و-نگهداشت-و-تعمیرات-جزیی-تجهیزات-و-تاسیسات-تعداد-یک-جایگاه-عرضه-گاز-طبیعی-فشرده-CNG-مرحله-دوم-نوبت-دوم'>مزایده امور بهره برداری و نگهداشت و تعمیرات جزیی تجهیزات و تاسیسات تعداد یک جایگاه عرضه گاز طبیعی فشرده CNG مرحله دوم- نوبت دوم  / مزایده , مزایده امور بهره برداری و نگهداشت و تعمیرات جزیی تجهیزات و تاسیسات تعداد یک جایگاه عرضه گاز طبیعی فشرده CNG مرحله دوم - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969668/مزایده-فروش-دو-دستگاه-مخزن-گاز-آمونیاک-عایق-بندی-شده--نوبت-دوم'>مزایده فروش دو دستگاه مخزن گاز آمونیاک عایق بندی شده - نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش دو دستگاه مخزن گاز آمونیاک عایق بندی شده - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969669/مزایده-موازی-با-1-799-دانگ-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی'>مزایده موازی با 1.799 دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده موازی با 1.799 دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969673/مزایده-مجتمع-مسکونی-8-واحدی-و-آپارتمان-مسکونی'>مزایده مجتمع مسکونی 8 واحدی و آپارتمان مسکونی / مزایده,مزایده مجتمع مسکونی 8 واحدی و آپارتمان مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969675/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-47-511-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 47/511 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 47/511 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969676/مزایده-معادل-با-34-46-سهم-از-100-سهم-سه-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی'>مزایده معادل با 34.46 سهم از 100 سهم سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی / مزایده,مزایده معادل با 34.46 سهم از 100 سهم سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969677/مزایده-اجاره-تعداد-8-غرفه-در-میدان-میوه-و-تره-بار'>مزایده اجاره تعداد 8 غرفه در میدان میوه و تره بار / آگهی مزایده، مزایده اجاره تعداد 8 غرفه در میدان میوه و تره بار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969678/مزایده-غرفه-سوپرمارکت'>مزایده غرفه سوپرمارکت  / مزایده, مزایده غرفه سوپرمارکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969679/مزایده-ششدانگ-تعمیرگاه-قدمت-12-سال'>مزایده ششدانگ تعمیرگاه قدمت 12 سال  / مزایده,مزایده ششدانگ تعمیرگاه قدمت 12 سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969681/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-آپارتمان-دو-خوابه'>مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی آپارتمان دو خوابه / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی آپارتمان دو خوابه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969684/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-پراید-سایپا-131'>مزایده یک دستگاه خودروی پراید  سایپا 131 / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی پراید  سایپا 131</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969686/تجدید-مزایده-واگذاری-یک-باب-واحد-تجاری-نوبت-دوم'>تجدید مزایده واگذاری یک باب واحد تجاری نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده عمومی, مزایده واگذاری یک باب واحد تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969687/مزایده-مغازه-مساحت-10-13-مترمربع-نوبت-اول'>مزایده مغازه مساحت 10.13 مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده مغازه مساحت 10.13 مترمربع نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969689/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-196-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 196 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 196 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969690/مزایده-اجاره-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-110-90متر-نوبت-دوم'>مزایده اجاره منزل مسکونی مساحت عرصه 110.90متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده اجاره منزل مسکونی مساحت عرصه 110.90متر نوبت دوم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969692/مزایده-تابلوها-و-پرتابل-های-خود-به-تعداد-9-عدد-بیلبورد-و-17-عدد-پرتابل'>مزایده تابلوها و پرتابل های خود به تعداد 9 عدد بیلبورد و 17 عدد پرتابل / آگهی مزایده، مزایده تابلوها و پرتابل های خود به تعداد 9 عدد بیلبورد و 17 عدد پرتابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969694/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-52-38-متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 52.38 متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 52.38 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969697/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-شماره-سه-فرعی'>مزایده دو دانگ مشاع از پلاک ثبتی شماره سه فرعی / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از پلاک ثبتی شماره سه فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969700/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبت-شده-شماره-شش-فرعی-بخش-چهار'>مزایده ششدانگ پلاک ثبت شده شماره شش فرعی بخش چهار  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبت شده شماره شش فرعی بخش چهار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969701/مزایده-اجاره-یک-باب-مغازه'>مزایده اجاره یک باب مغازه / مزایده, مزایده اجاره یک باب مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969702/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-قدمت-40-سال'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی قدمت 40 سال  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی قدمت 40 سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969703/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-مدل-1386-مشکی-متالیک'>مزایده یک دستگاه خودرو مدل 1386 مشکی متالیک / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو مدل 1386 مشکی متالیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969705/فراخوان-واگذاری-غرف-واقع-در-بازارچه-امام-حسن-(ع)'>فراخوان واگذاری غرف واقع در بازارچه امام حسن (ع)  / آگهی فراخوان, فراخوان واگذاری غرف واقع در بازارچه امام حسن (ع) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969706/مزایده-پلاک-ثبتی-1535-فرعی-عرصه-120متر'>مزایده پلاک ثبتی 1535 فرعی عرصه 120متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 1535 فرعی عرصه 120متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969707/مزایده-مقداری-کاشی'>مزایده مقداری کاشی  / آگهی مزایده، مزایده مقداری کاشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969708/مزایده-ششدانگ-پلاک-شماره-1948-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک شماره 1948 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک شماره 1948 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969711/مزایده-پلاک-ثبت-شده-شماره-9856-بخش-چهار-یزد'>مزایده پلاک ثبت شده شماره 9856 بخش چهار یزد  / مزایده,مزایده پلاک ثبت شده شماره 9856 بخش چهار یزد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969715/مزایده-ملک-مساحت-1089-59-متر'>مزایده ملک مساحت 1089.59 متر / مزایده,مزایده ملک مساحت 1089.59 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969716/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-سمند-LX'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری سمند LX  / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی سواری سمند LX </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969717/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-اعیان-99-64متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت اعیان 99.64متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت اعیان 99.64متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969718/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سمند'>مزایده یک دستگاه خودرو سمند  / مزایده، مزایده یک دستگاه خودرو سمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969719/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-2300متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 2300متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 2300متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969722/مزایده-معادل-با-15-4-سهم-از-یکصد-سهم-پلاک-ثبتی'>مزایده معادل با 15.4 سهم از یکصد سهم پلاک ثبتی / مزایده,مزایده معادل با 15.4 سهم از یکصد سهم پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969724/مزایده-موازی-با-750-متر-مشاع-از-پلاک-9-82-بخش-سه'>مزایده موازی با 750 متر مشاع از پلاک 9.82 بخش سه / مزایده,مزایده موازی با 750 متر مشاع از پلاک 9.82 بخش سه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969726/مزایده-ششدانگ-اعیانی-آپارتمان-مساحت-70-92-متر'>مزایده ششدانگ اعیانی آپارتمان مساحت 70.92 متر / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی آپارتمان مساحت 70.92 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969727/مزایده-دو-دستگاه-خودروسواری'>مزایده دو دستگاه خودروسواری / مزایده, مزایده دو دستگاه خودروسواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969729/مزایده-8-هکتار-زمین-کشاورزی'>مزایده 8 هکتار زمین کشاورزی / مزایده,مزایده 8 هکتار زمین کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969730/مزایده-سنگ-تراورتن-شوکلاتی-660-مترمربع'>مزایده سنگ تراورتن شوکلاتی 660 مترمربع / آگهی مزایده، مزایده سنگ تراورتن شوکلاتی 660 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969731/مزایده-واگذاری-اجاره-واحد-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری اجاره واحد مسکونی نوبت دوم / مزایده,مزایده واگذاری اجاره واحد مسکونی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969732/مزایده-فروش-فر-پیتزا-دو-طبقه--یخچال-تلبیپینگ-سرد---'> مزایده فروش فر پیتزا دو طبقه ، یخچال تلبیپینگ سرد ،.... / آگهی مزایده اموال غیر منقول , مزایده فروش فر پیتزا دو طبقه ، یخچال تلبیپینگ سرد ،....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969733/مزایده-یکباب-مغازه-به-پلاک-ثبتی-شصت-فرعی'>مزایده یکباب مغازه به پلاک ثبتی شصت فرعی / مزایده,مزایده یکباب مغازه به پلاک ثبتی شصت فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969735/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-شماره-80-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شماره 80 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شماره 80 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969736/مزایده-واگذاری-به-اجاره-یک-باب-انبار-500-تنی'>مزایده واگذاری به اجاره یک باب انبار 500 تنی  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره یک باب انبار 500 تنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969739/مزایده-قیر'>مزایده قیر / اگهی مزایده , مزایده قیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969740/مزایده-مغازه-مساحت-عرصه-3-15متر'>مزایده مغازه مساحت عرصه 3.15متر  / مزایده,مزایده مغازه مساحت عرصه 3.15متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969743/مزایده-تعداد-8-دستگاه-کیس-و-مانیتور--'>مزایده تعداد 8 دستگاه کیس و مانیتور... / آگهی مزایده، مزایده تعداد 8 دستگاه کیس و مانیتور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969745/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-صفر-فرعی-از-1987-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی شماره صفر فرعی از 1987 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره صفر فرعی از 1987 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969746/مزایده-ششدانگ-زمین-مسکونی-مساحت-202-93-متر'>مزایده ششدانگ زمین مسکونی مساحت 202.93 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مسکونی مساحت 202.93 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969747/تجدید-مزایده-واگذاری-اجاره-زمین-به-مساحت-7300-مترمربع-جهت-احداث-گلخانه'>تجدید مزایده واگذاری اجاره زمین به مساحت 7300 مترمربع جهت احداث گلخانه  / آگهی تجدید مزایده، تجدید مزایده واگذاری اجاره زمین به مساحت 7300 مترمربع جهت احداث گلخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969750/مزایده-ساختمان-مساحت-عرصه-360متر'>مزایده ساختمان مساحت عرصه 360متر  / مزایده,مزایده ساختمان مساحت عرصه 360متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969751/مزایده-اجاره-2-باب-از-مغازه'>مزایده اجاره 2 باب از مغازه  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره 2 باب از مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969752/اصلاحیه-مزایده-جرثقیل'>اصلاحیه مزایده جرثقیل  / اصلاحیه مزایده , مزایده جرثقیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969753/مزایده-ششدانگ-زمین-باغبانی-احداثی-52-33متر'>مزایده ششدانگ زمین باغبانی احداثی 52.33متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین باغبانی احداثی 52.33متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969754/اصلاحیه-مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-1769-فرعی'>اصلاحیه مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1769 فرعی / اصلاحیه مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1769 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969755/مزایده-اجاره-محل-درمانگاه-سرپایی'>مزایده اجاره محل درمانگاه سرپایی / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره محل درمانگاه سرپایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969757/مزایده-سوله-و-کارگاه-فروشگاه-ها---96-8-14'>مزایده سوله و کارگاه فروشگاه ها ... 96.8.14 / مزایده, مزایده سوله و کارگاه فروشگاه ها ...96.8.14</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969763/مزایده-ششدانگ-کارخانه'>مزایده ششدانگ کارخانه  / مزایده, مزایده ششدانگ کارخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969765/مزایده-واگذاری-اجاره-واحد-اغذیه-فروشی-کشتارگاه--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری اجاره واحد اغذیه فروشی کشتارگاه  - نوبت دوم  / آگهی مزایده  , مزایده  واگذاری اجاره واحد اغذیه فروشی کشتارگاه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969766/تجدید-مزایده-حق-علف-چری-2153-هکتار-از-اراضی-غیر-شیلاتی-نوبت-دوم'>تجدید مزایده حق علف چری 2153 هکتار از اراضی غیر شیلاتی  نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده ,تجدید مزایده حق علف چری 2153 هکتار از اراضی غیر شیلاتی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969767/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پراید-مدل-92'>مزایده یک دستگاه خودرو پراید مدل 92 / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو پراید مدل 92</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969768/مزایده-اجازه-بهره-برداری-از-طبقه-اول-ساختمان-نگارستان-نوبت-دوم'>مزایده اجازه بهره برداری از طبقه اول ساختمان نگارستان- نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی,مزایده  اجازه بهره برداری از طبقه اول ساختمان نگارستان- نوبت  دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969769/مزایده-فروش-تعدادی-از-واحدهای-آپارتمانی'>مزایده فروش تعدادی از واحدهای آپارتمانی  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از واحدهای آپارتمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969770/مزایده-فروش-ششدانگ-یکدستگاه-خودرو-سواری-ام-وی-ام'>مزایده فروش ششدانگ یکدستگاه خودرو سواری ام وی ام / مزایده , مزایده فروش ششدانگ یکدستگاه خودرو سواری ام وی ام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969772/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-استیجاری-چاپ-دوم'>مزایده  واگذاری بهره برداری استیجاری چاپ دوم  / آگهی مزایده , مزایده  واگذاری بهره برداری استیجاری چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969773/اصلاحیه-مزایده-9-واحد-تجاری-و-27-واحد-مسکونی-و--نوبت-دوم'>اصلاحیه مزایده 9 واحد تجاری و 27 واحد مسکونی و .. نوبت دوم  / مزایده,مزایده 9 واحد تجاری و 27 واحد مسکونی و .. نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969774/مزایده-تمامت-ششدانگ-اپارتمان-طبقه-سوم'>مزایده تمامت ششدانگ اپارتمان طبقه سوم / مزایده,مزایده تمامت ششدانگ اپارتمان طبقه سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969779/مزایده-ششدانگ-مغازه-و-ساختمان-فوقانی-پلاک-ثبتی'>مزایده ششدانگ مغازه و ساختمان فوقانی پلاک ثبتی  / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه و ساختمان فوقانی پلاک ثبتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969781/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودروی-پژو-206-SD-مدل-1395--'>مزایده فروش یک دستگاه خودروی پژو 206 SD مدل 1395... / آگهی مزایده، مزایده فروش یک دستگاه خودروی پژو 206 SD مدل 1395...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969782/مزایده-دستگاه-های-میکسر'>مزایده دستگاه های میکسر  / اگهی مزایده , مزایده دستگاه های میکسر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969783/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-18-ثبت-اصفهان'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 18 ثبت اصفهان  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 18 ثبت اصفهان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969786/مزایده-ششدانگ-پلاک-شماره-بیست-و-سه-فرعی-مساحت-52-50متر'>مزایده ششدانگ پلاک شماره بیست و سه فرعی مساحت 52.50متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک شماره بیست و سه فرعی مساحت 52.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969787/مزایده-فروش-یکدستگاه-مخزن-استیل'>مزایده فروش یکدستگاه مخزن استیل / مزایده , مزایده فروش یکدستگاه مخزن استیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969788/مزایده-جمع-آوری-اقلام-بازیافتی'>مزایده جمع آوری اقلام بازیافتی / مزایده,مزایده جمع آوری اقلام بازیافتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969790/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-5-ثبت-اصفهان'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 5 ثبت اصفهان / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 5 ثبت اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969791/مزایده-یک-دستگاه-پژو-مدل-82-و-یک-وانت-مزدا-مدل-83-و-یک-دستگاه-مینی-بوس-مدل-81'>مزایده یک دستگاه پژو مدل 82 و یک وانت مزدا مدل 83 و یک دستگاه مینی بوس مدل 81 / مزایده, مزایده یک دستگاه پژو مدل 82 و یک وانت مزدا مدل 83 و یک دستگاه مینی بوس مدل 81</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969793/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پژو-405-مدل-84'>مزایده یک دستگاه سواری پژو 405 مدل 84  / مزایده,مزایده یک دستگاه سواری پژو 405 مدل 84 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969800/مزایده-قطعه-زمینی-مساحت-900-متر'>مزایده قطعه زمینی مساحت 900 متر / مزایده,مزایده قطعه زمینی مساحت 900 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969802/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-عرصه-181-70-متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 181.70 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 181.70 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969806/مزایده-ششدانگ-زمین-پلاک-ثبتی-14399-85-1101'>مزایده ششدانگ زمین پلاک ثبتی 14399/85/1101  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین پلاک ثبتی 14399/85/1101 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969811/مزایده-ششدانگ-زمین-پلاک-1101-فرعی'>مزایده ششدانگ زمین پلاک 1101 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین پلاک 1101 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969814/مزایده-خانه-مسکونی-مساحت-صد-و-چهار-متر'>مزایده خانه مسکونی مساحت صد و چهار متر / مزایده,مزایده خانه مسکونی مساحت صد و چهار متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969817/مزایده-قطعه-زمین-مساحت-3756-متر'>مزایده قطعه زمین مساحت 3756 متر / مزایده,مزایده قطعه زمین مساحت 3756 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969819/مزایده-1-سهم-از-4-سهم-از-5-سهم-از-سه-دانگ-معادل-16-87-متر-از-منزل-مسکونی'>مزایده 1 سهم از 4 سهم از 5 سهم از سه دانگ معادل 16.87 متر از منزل مسکونی / مزایده,مزایده 1 سهم از 4 سهم از 5 سهم از سه دانگ معادل 16.87 متر از منزل مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969823/مزایده-تمامی-ششدانگ-یکباب-خانه-با-اعیانی-احداثی'>مزایده تمامی ششدانگ یکباب خانه با اعیانی احداثی / مزایده,مزایده تمامی ششدانگ یکباب خانه با اعیانی احداثی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969825/مزایده-یک-دستگاه-تابلو-برق-فشار-متوسط'>مزایده یک دستگاه تابلو برق فشار متوسط / اگهی مزایده , مزایده یک دستگاه تابلو برق فشار متوسط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969826/مزایده-4-قطعه-زمین'>مزایده 4 قطعه زمین / مزایده,مزایده 4 قطعه زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969829/مزایده-ملک-با-قدمت-بیش-از-ده-سال'>مزایده ملک با قدمت بیش از ده سال / مزایده,مزایده ملک با قدمت بیش از ده سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969832/مزایده-تیرهای-طولی-ریلی-جرثقیل'>مزایده تیرهای طولی ریلی جرثقیل  / اگهی مزایده , مزایده تیرهای طولی ریلی جرثقیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969833/مزایده-فروش-زمین-مساحت-دو-هکتار'>مزایده فروش زمین مساحت دو هکتار / مزایده,مزایده فروش زمین مساحت دو هکتار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969834/مزایده-فروش-عرصه-شش-پلاک-مسکونی-1333-60متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش عرصه شش پلاک مسکونی 1333.60متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش عرصه شش پلاک مسکونی 1333.60متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969836/مزایده-فروش-املاک-استان-کرمانشاه'>مزایده فروش املاک استان کرمانشاه  / مزایده,مزایده فروش املاک استان کرمانشاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969837/مزایده-بهره-برداری-از-جایگاه-سی-ان-سی'> مزایده بهره برداری از جایگاه سی ان سی  / اگهی مزایده ,  مزایده بهره برداری از جایگاه سی ان سی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969841/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-ملکی-شهرداری-شماره-96-78-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک قطعه زمین ملکی شهرداری شماره 96/78 نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین ملکی شهرداری شماره 96/78 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969842/مزایده-وانت-نیسان'>مزایده وانت نیسان  / اگهی مزایده , مزایده وانت نیسان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969844/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-عرصه-112-متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 112 متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 112 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969845/اگهی-مزایده-سیم-کارت-تلفن'>اگهی مزایده سیم کارت تلفن  / اگهی مزایده , اگهی مزایده سیم کارت تلفن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969846/مزایده-تعدادی-از-پلاک-های-کارگاهی-و-تجاری-مسکونی'>مزایده تعدادی از پلاک های کارگاهی و تجاری مسکونی / مزایده ،مزایده تعدادی از پلاک های کارگاهی و تجاری مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969847/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-بخش-4-اندیمشک'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی بخش 4 اندیمشک / مزایده ،مزایده ششدانگ منزل مسکونی بخش 4 اندیمشک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969848/مزایده-ساختمان-عرصه-هفتاد-و-هشت-متر'>مزایده ساختمان عرصه هفتاد و هشت متر / مزایده ،مزایده ساختمان عرصه هفتاد و هشت متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969851/مزایده-ششدانگ-زمین-مشتمل-بر-خانه-و-محوطه-1162متر'>مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر خانه و محوطه 1162متر / مزایده ،مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر خانه و محوطه 1162متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969853/مزایده-ششدانگ-ساختمان-ویلایی-نسقی'>مزایده ششدانگ ساختمان ویلایی نسقی  / مزایده ،مزایده ششدانگ ساختمان ویلایی نسقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969856/مزایده-تمامی-ششدانگ-اپارتمان-مساحت94-10متر'>مزایده تمامی ششدانگ اپارتمان مساحت94.10متر / مزایده ،مزایده تمامی ششدانگ اپارتمان مساحت94.10متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969864/مزایده-فروش-اجناس-اسقاطی-در-سه-گروه'>مزایده فروش اجناس اسقاطی در سه گروه / مزایده فروش اجناس اسقاطی در سه گروه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969867/مزایده-خط-لوله-30-نفت-خام'>مزایده خط لوله 30 نفت خام / آگهی مزایده عمومی , مزایده خط لوله 30 نفت خام حد فاصل اهواز - ری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969868/مزایده-آپارتمان-ساختمان-رز'>مزایده آپارتمان ساختمان رز  / مزایده ،مزایده آپارتمان ساختمان رز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969872/مزایده-سند-مالکیت-سه-هزار-و-دویست-و-چهل-و-یک-سهم-از-ده-هزار-سهم-آپارتمان'>مزایده سند مالکیت سه هزار و دویست و چهل و یک سهم از ده هزار سهم آپارتمان / مزایده ،مزایده سند مالکیت سه هزار و دویست و چهل و یک سهم از ده هزار سهم آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969874/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-77-19-متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 77.19 متر / مزایده ،مزایده ملک مساحت عرصه 77.19 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969879/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-1109-بخش-دو-عرصه-266متر'>مزایده پلاک ثبتی شماره 1109 بخش دو عرصه 266متر  / مزایده ،مزایده پلاک ثبتی شماره 1109 بخش دو عرصه 266متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969884/مزایده-ملک-مساحت-124-مترمربع'>مزایده ملک مساحت 124 مترمربع / مزایده ،مزایده ملک مساحت 124 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969887/مزایده-فروش-دو-دستگاه-خودروی-مازاد-بر-نياز'>مزایده فروش دو دستگاه خودروی مازاد بر نياز  / مزایده فروش دو دستگاه خودروی مازاد بر نياز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969890/مزایده-پلاک-ثبتی-2250-فرعی'>مزایده پلاک ثبتی 2250 فرعی / مزایده ،مزایده پلاک ثبتی 2250 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969896/مزایده-ملک-روستای-حسن-آباد-نوبت-دوم'>مزایده ملک روستای حسن آباد نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک روستای حسن آباد نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969904/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-2200متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 2200متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 2200متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969912/مزایده-ششدانگ-خودرو-سواری-پژو-پارس'>مزایده ششدانگ خودرو سواری پژو پارس  / مزایده،مزایده ششدانگ خودرو سواری پژو پارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969920/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-سمند-LX'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری سمند LX  / مزایده،مزایده یک دستگاه خودرو سواری سمند LX </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969931/مزایده-دو-واحد-آپارتمان-مسکونی-بخش-16-اصفهان'>مزایده دو واحد آپارتمان مسکونی بخش 16 اصفهان / مزایده,مزایده دو واحد آپارتمان مسکونی بخش 16 اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969940/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-خارج-از-محدوده-شهری'>مزایده فروش یک قطعه زمین خارج از محدوده شهری  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین خارج از محدوده شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969946/مزایده-یکباب-ساختمان-نه-طبقه'>مزایده یکباب ساختمان نه طبقه  / مزایده,مزایده یکباب ساختمان نه طبقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969953/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-چهار-ارومیه'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش چهار ارومیه / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش چهار ارومیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969961/مزایده-سرقفلی-مغازه-مساحت-داخلی-شش-متر'>مزایده سرقفلی مغازه مساحت داخلی شش متر / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه مساحت داخلی شش متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969965/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-خدماتی-قطعه-5-احداثی'>مزایده ششدانگ آپارتمان خدماتی قطعه 5 احداثی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان خدماتی قطعه 5 احداثی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969971/مزایده-یک-قطعه-حیاط-مساحت-113-4متر'>مزایده یک قطعه حیاط مساحت 113.4متر / مزایده,مزایده یک قطعه حیاط مساحت 113.4متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969976/مزایده-منزل-مسکونی-بخش-15-تبریز-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی بخش 15 تبریز نوبت اول  / مزایده,مزایده منزل مسکونی بخش 15 تبریز نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969979/مزایده-منزل-مسکونی-به-وسعت-147-6-متر'>مزایده منزل مسکونی به وسعت 147.6 متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی به وسعت 147.6 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969984/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-نوزده-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه نوزده تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه نوزده تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969989/مزایده-پلاک-ثبتی-272-فرعی-و-خودرو'>مزایده پلاک ثبتی 272 فرعی و خودرو  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 272 فرعی و خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969992/مزایده-فروش-املاک-کاربریهای-مختلف-نقد-اقساط'>مزایده فروش املاک کاربریهای مختلف نقد اقساط / مزایده,مزایده فروش املاک کاربریهای مختلف نقد اقساط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969996/مزایده-دو-باب-مغازه-مساحت-70-مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده دو باب مغازه مساحت 70 مترمربع نوبت دوم  / مزایده ,مزایده دو باب مغازه مساحت 70 مترمربع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970004/واگذاری-واحد-تزریقات-پانسمان-و-نوار-قلب--'> واگذاری واحد تزریقات، پانسمان و نوار قلب ... / واگذاری،  واگذاری واحد تزریقات، پانسمان و نوار قلب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970012/مزایده-بخش-هایی-از-ساختمان-درمانگاه-فرهنگیان-شهید-ابوذری'>مزایده بخش هایی از ساختمان درمانگاه فرهنگیان شهید ابوذری / مزایده ,مزایده بخش هایی از ساختمان درمانگاه فرهنگیان شهید ابوذری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970068/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-شش-تهران'>مزایده پلاک ثبتی بخش شش تهران / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش شش تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970073/مزایده-یک-قطعه-منزل-مسکونی-عرصه-185-متر'>مزایده یک قطعه منزل مسکونی عرصه 185 متر / مزایده,مزایده یک قطعه منزل مسکونی عرصه 185 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970078/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-550-متر'>مزایده منزل مسکونی عرصه 550 متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 550 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970085/مزایده-یک-دستگاه-پژو-206-صندوق-دار'>مزایده یک دستگاه پژو 206 صندوق دار  / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه پژو 206 صندوق دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970095/استعلام-یک-دستگاه-تلویزیون-LED-48'>استعلام یک دستگاه تلویزیون LED 48  / استعلام, استعلام یک دستگاه تلویزیون LED 48 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970096/استعلامnioxime-cas-number-492-99-9-sig'>استعلامnioxime cas number 492-99-9 sig / استعلام , استعلام nioxime cas number 492-99-9 sig</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970097/استعلام-​نوار-بهداشتی'>استعلام ​نوار بهداشتی / استعلام, استعلام ​نوار بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970098/استعلام-محلول-ضد-عفونی-کننده-دست'>استعلام محلول ضد عفونی کننده دست / استعلام,استعلام محلول ضد عفونی کننده دست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970099/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-سیستم-کنترل'>استعلام نصب و راه اندازی سیستم کنترل / استعلام,استعلام نصب و راه اندازی سیستم کنترل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970100/استعلام-​لباس-و-شلوار'>استعلام ​لباس و شلوار  / استعلام, استعلام ​لباس و شلوار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970101/استعلام-​آبرسانی-به-روستای--'>استعلام ​آبرسانی به روستای... / استعلام, استعلام ​آبرسانی به روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970102/استعلام-خرید-سیستم-ارت-موقت-و-چوب-برش'>استعلام خرید سیستم ارت موقت و چوب برش / استعلام,استعلام خرید سیستم ارت موقت و چوب برش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970103/مناقصه-واگذاری-خدمات-خودرویی-ستاد-دانشگاه---'>مناقصه واگذاری خدمات خودرویی ستاد دانشگاه .... / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری خدمات خودرویی ستاد دانشگاه ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970104/فراخوان-استعلام-دفتر-پذیرش'>فراخوان استعلام دفتر پذیرش  / فراخوان استعلام ، فراخوان استعلام دفتر پذیرش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970105/استعلام-​لباس-گرم-زیر-و-جوراب-و-کلاه-زمستان'>استعلام ​لباس گرم زیر و جوراب و کلاه زمستان / استعلام, استعلام ​لباس گرم زیر و جوراب و کلاه زمستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970106/استعلام-فر-بخار-پز'>استعلام فر بخار پز / استعلام, استعلام فر بخار پز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970107/استعلام-ساخت-و-نصب-آژیر-پژواک'>استعلام ساخت و نصب آژیر پژواک     / استعلام, استعلام ساخت و نصب آژیر پژواک    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970108/استعلام-پتاسیوم-یدید'>استعلام پتاسیوم یدید / استعلام, استعلام پتاسیوم یدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970109/مناقصه-عملیات-حفر-یک-حلقه-چاه-و-کف-شکنی-یک-حلقه-چاه-آهکی'>مناقصه عملیات حفر یک حلقه چاه و کف شکنی یک حلقه چاه آهکی / آگهی مناقصه و ارزیابی کیفی ، مناقصه عملیات حفر یک حلقه چاه و کف شکنی یک حلقه چاه آهکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970110/استعلام-شیرالات-چشمی-KWC'>استعلام شیرالات چشمی KWC / استعلام, استعلام شیرالات چشمی KWC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970111/فراخوان-استعلام-قرارداد-مشارکتی-انجام-امور-مشاوره'>فراخوان استعلام قرارداد مشارکتی انجام امور مشاوره / فراخوان استعلام ، فراخوان استعلام قرارداد مشارکتی انجام امور مشاوره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970112/استعلام-خرید-کابل-برق-برند-کابل-باختر'>استعلام خرید کابل برق برند کابل باختر     / استعلام, استعلام خرید کابل برق برند کابل باختر    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970113/مزایده-بخش-هایی-از-ساختمان-درمانگاه-فرهنگیان-شهید-ابوذری'>مزایده بخش هایی از ساختمان درمانگاه فرهنگیان شهید ابوذری / مزایده ,مزایده بخش هایی از ساختمان درمانگاه فرهنگیان شهید ابوذری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970114/استعلام-کتاب-گلستان-یازدهم-232-جلد'>استعلام کتاب گلستان یازدهم 232 جلد / استعلام ، استعلام کتاب گلستان یازدهم 232 جلد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970115/استعلام-پره-دیگ-توربو'> استعلام پره دیگ توربو  / استعلام , استعلام پره دیگ توربو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970116/استعلام-ید'>استعلام ید / استعلام, استعلام ید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970117/استعلام-پمپ-گرادیان'>استعلام پمپ گرادیان / استعلام, استعلام پمپ گرادیان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970118/استعلام-خرید-پرچم'>استعلام خرید پرچم / استعلام, استعلام خرید پرچم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970119/استعلام-15-دستگاه-چاپگر'>استعلام 15 دستگاه چاپگر / استعلام, استعلام 15 دستگاه چاپگر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970120/استعلام-عینک-محافظ'>استعلام عینک محافظ / استعلام, استعلام عینک محافظ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970121/مناقصه-ارائه-خدمات-نگهداری-پشتیبانی-بروز-رسانی-مشاوره'>مناقصه ارائه خدمات نگهداری، پشتیبانی، بروز رسانی، مشاوره  / فراخوان ارائه خدمات نگهداری، پشتیبانی، بروز رسانی، مشاوره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970122/مناقصه-واگذاری-مرکز-ارائه-خدمات-بهداشتی-درمانی-و-حمایتی-معتادان'>مناقصه واگذاری مرکز ارائه خدمات بهداشتی درمانی و حمایتی معتادان / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری مرکز ارائه خدمات بهداشتی درمانی و حمایتی معتادان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970123/استعلام-لوله-فاضلاب-نمره-250-همراه-با-کوپلر-و-واشر-مربوطه'> استعلام لوله فاضلاب نمره 250 همراه با کوپلر و واشر مربوطه  / استعلام , استعلام لوله فاضلاب نمره 250 همراه با کوپلر و واشر مربوطه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970124/استعلام-خرید-و-نصب-و-راه-اندازی'>استعلام خرید و نصب و راه اندازی  / استعلام, استعلام خرید و نصب و راه اندازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970125/استعلام-​ضد-عفونی-کننده-عمومی'>استعلام ​ضد عفونی کننده عمومی / استعلام, استعلام ​ضد عفونی کننده عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970126/استعلام-شیرآلات-و-پیچ-و-مهره--'>استعلام شیرآلات و پیچ و مهره... / استعلام, استعلام شیرآلات و پیچ و مهره...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970127/استعلام-تعمیر-و-تعویض-کفپوش-سالن-اسکوا'>استعلام تعمیر و تعویض کفپوش سالن اسکوا  / استعلام, استعلام تعمیر و تعویض کفپوش سالن اسکوا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970128/استعلام-​صندوق-صدقات-پایه-استیل-اماکن'>استعلام ​صندوق صدقات پایه استیل اماکن  / استعلام, استعلام ​صندوق صدقات پایه استیل اماکن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970129/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-نمره-75'>استعلام لوله پلی اتیلن نمره 75 / استعلام , استعلام لوله پلی اتیلن نمره 75</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970130/استعلام-سرور'>استعلام سرور / استعلام, استعلام سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970131/استعلام-کامپیوتری-و-فناوری-اطلاعات-سخت--'> استعلام کامپیوتری و فناوری اطلاعات سخت... / استعلام , استعلام کامپیوتری و فناوری اطلاعات سخت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970132/استعلام-بالن-بابکوک'>استعلام بالن بابکوک / استعلام, استعلام بالن بابکوک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970133/مناقصه-عمومی-خرید-مقره-های-کامپوزیت-120-کیلونیوتن'>مناقصه عمومی خرید مقره های کامپوزیت 120 کیلونیوتن / مناقصه ,مناقصه عمومی خرید مقره های کامپوزیت 120 کیلونیوتن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970134/مزایده-املاک-و-مستغلات'>مزایده  املاک و مستغلات / اگهی مزایده ,  مزایده املاک و مستغلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970135/استعلام-تبلت'>استعلام تبلت  / استعلام, استعلام تبلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970136/فراخوان-استعلام-ارائه-خدمات-بیماریاری-بیمارستان-امام-حسن'>فراخوان استعلام ارائه خدمات بیماریاری بیمارستان امام حسن / فراخوان استعلام ،فراخوان استعلام ارائه خدمات بیماریاری بیمارستان امام حسن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970137/استعلام-نوشت-افزار'>استعلام نوشت افزار / استعلام, استعلام نوشت افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970138/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-10-اتسمفر'>استعلام لوله پلی اتیلن 10 اتسمفر  / استعلام, استعلام لوله پلی اتیلن 10 اتسمفر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970139/استعلام-خرید-شن-شکسته-با-دانه-بندی-8-3--'> استعلام خرید شن شکسته با دانه بندی 8-3... / استعلام , استعلام خرید شن شکسته با دانه بندی 8-3...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970140/استعلام-​خرید-لایسنس-آنتی-ویروس-تحت-شبکه'>استعلام ​خرید لایسنس آنتی ویروس تحت شبکه / استعلام, استعلام ​خرید لایسنس آنتی ویروس تحت شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970141/استعلام-​کلیه-شیرها-فشار-10-بار'>استعلام ​کلیه شیرها فشار 10 بار / استعلام, استعلام ​کلیه شیرها فشار 10 بار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970142/استعلام-​اتصالات-و-شیرآلات'>استعلام ​اتصالات و شیرآلات  / استعلام, استعلام ​اتصالات و شیرآلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970143/استعلام-هارد-اکسترنال'>استعلام هارد اکسترنال / استعلام,استعلام هارد اکسترنال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970144/استعلام-لوله-گالوانیزه'>استعلام لوله گالوانیزه / استعلام, استعلام لوله گالوانیزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970145/استعلام-خرید-پودر-پرکلرین-با-درجه-خلوص--'>استعلام خرید پودر پرکلرین با درجه خلوص... / استعلام,استعلام خرید پودر پرکلرین با درجه خلوص...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970146/مناقصه-واگذاری-خدمات-عمومی-بیمارستان'>مناقصه واگذاری خدمات عمومی بیمارستان / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری خدمات عمومی بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970147/استعلام-2-عدد-ترانسمیتر-جریان-ریکلایمر-model-ca-alpha200--'>استعلام 2 عدد ترانسمیتر جریان ریکلایمر model:ca alpha200... / استعلام ، استعلام 2 عدد ترانسمیتر جریان ریکلایمر model:ca alpha200...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970148/استعلام-خرید-رک-مدل-TRG-1054-و-پاور--'>استعلام خرید رک مدل TRG-1054 و پاور...     / استعلام, استعلام خرید رک مدل TRG-1054 و پاور...    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970149/استعلام-ارایه-خدمات-تعمیر-نگهداری-و--'>استعلام ارایه خدمات تعمیر،نگهداری و ... / استعلام ارایه خدمات تعمیر،نگهداری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970150/استعلام-بیمه-مازاد-گروهی-درمان'>استعلام بیمه مازاد گروهی درمان  / استعلام ،استعلام بیمه مازاد گروهی درمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970151/مناقصه-تعویض-7495-عدد-کنتور-معیوب'>مناقصه تعویض 7495 عدد کنتور معیوب / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه تعویض 7495 عدد کنتور معیوب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970152/استعلام-توسعه-و-احداث-شهری-زمینهای'>استعلام توسعه و احداث شهری زمینهای / اگهی استعلام ، استعلام توسعه و احداث شهری زمینهای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970153/استعلام-​کلاه-یکبار-مصرف-ضدآب'>استعلام ​کلاه یکبار مصرف ضدآب / استعلام, استعلام ​کلاه یکبار مصرف ضدآب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970154/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-سواری-پژو-206'>مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری پژو 206  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری پژو 206 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970155/استعلام-خرید-اقلام-مصرفی-جهت-تلفن'>استعلام خرید اقلام مصرفی جهت تلفن / استعلام,استعلام خرید اقلام مصرفی جهت تلفن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970156/استعلام-​پمپ-هیدرولیک-ماشین-چاپ'>استعلام ​پمپ هیدرولیک ماشین چاپ / استعلام, استعلام ​پمپ هیدرولیک ماشین چاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970157/استعلام-تکمیل-و-مرمت-خانه-صنایع-دستی'>استعلام تکمیل و مرمت خانه صنایع دستی / استعلام,استعلام تکمیل و مرمت خانه صنایع دستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970158/استعلام-انبردست-مخصوص-بست-جمع-کن-برند-AMPRO-و--'>استعلام انبردست مخصوص بست جمع کن برند AMPRO و ... / استعلام, استعلام انبردست مخصوص بست جمع کن برند AMPRO و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970159/مزایده-واگذاری-اجاره-محل-داروخانه'>مزایده واگذاری اجاره محل داروخانه / مزایده,مزایده واگذاری اجاره محل داروخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970160/استعلام-دستگاه-کپی'>استعلام دستگاه کپی / استعلام , استعلام دستگاه کپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970161/مناقصه-عملیات-اجرایی-احداث-یک-باب-مخزن-۵۰-مترمکعبی'>مناقصه عملیات اجرایی احداث یک باب مخزن ۵۰ مترمکعبی / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان عملیات اجرایی احداث یک باب مخزن ۵۰ مترمکعبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970162/مناقصه-نگهداری-درختان-پسته'>مناقصه نگهداری درختان پسته  / مناقصه,مناقصه نگهداری درختان پسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970163/استعلام-تسمه-لاستیکی'> استعلام تسمه لاستیکی / استعلام,  استعلام تسمه لاستیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/970164/استعلام-​NICKEL-CHLORIDE-HEXAHYDRATE'>استعلام ​NICKEL CHLORIDE HEXAHYDRATE / استعلام, ​NICKEL CHLORIDE HEXAHYDRATE استعلام </a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 3 تاريخ : شنبه 30 دی 1396 ساعت: 11:42