اطلاعات مناقصات وم زایدات ثبت شده تاریخ 96.8.13در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968371/فراخوان-تجدید-اجرای-ن... با عنوان : اطلاعات مناقصات وم زایدات ثبت شده تاریخ 96.8.13در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968371/فراخوان-تجدید-اجرای-نقاط-انفصال-و-بخشهای-باقیمانده-از-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-نوبت-دوم'>فراخوان تجدید اجرای نقاط انفصال و بخشهای باقیمانده از شبکه جمع آوری فاضلاب نوبت دوم  / فراخوان تجدید ارزیابی کیفی پیمانکاران، فراخوان تجدید اجرای نقاط انفصال و بخشهای باقیمانده از شبکه جمع آوری فاضلاب نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968373/مناقصه-دبیرخانه-اداره-فروش--کارگزینی-و-بایگانی--نوبت-دوم'>مناقصه دبیرخانه اداره فروش ، کارگزینی و بایگانی....نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه دبیرخانه اداره فروش ، کارگزینی و بایگانی....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968374/مناقصه-تکمیل-خانه-فرهنگ'>مناقصه  تکمیل خانه فرهنگ  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل خانه فرهنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968380/فراخوان-شناسایی-انتخاب-مشاور-HSE-جهت-انجام-خدمات-تعیین-حریم-خطوط-لوله---نوبت-دوم'>فراخوان شناسایی انتخاب مشاور HSE جهت انجام خدمات تعیین حریم خطوط لوله.... نوبت دوم  / فراخوان شناسایی و ارزیابی ، فراخوان شناسایی انتخاب مشاور HSE جهت انجام خدمات تعیین حریم خطوط لوله.... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968381/مناقصه-کارهای-باقیمانده-ساماندهی-رودخانه-نوبت-دوم'>مناقصه کارهای باقیمانده ساماندهی رودخانه نوبت دوم  / مناقصه عمومی ، مناقصه کارهای باقیمانده ساماندهی رودخانه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968385/فراخوان-احداث-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-اردبیل'>فراخوان  احداث شبکه جمع آوری فاضلاب اردبیل  / آگهی فراخوان مناقصه , فراخوان  احداث شبکه جمع آوری فاضلاب اردبیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968387/مناقصه-خرید-50-دستگاه-دیژنکتور-خلاء-موتوردار-20-کیلوولت-نوبت-اول'>مناقصه خرید 50 دستگاه دیژنکتور خلاء موتوردار 20 کیلوولت نوبت اول / مناقصه , مناقصه خرید 50 دستگاه دیژنکتور خلاء موتوردار 20 کیلوولت نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968395/مناقصه-احداث-شبکه-فاضلاب-و-ایستگاههای-پمپاژ-فاضلاب---نوبت-دوم'>مناقصه احداث شبکه فاضلاب و ایستگاههای پمپاژ فاضلاب ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه احداث شبکه فاضلاب و ایستگاههای پمپاژ فاضلاب ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968398/تجدید-مناقصه-واگذاری-پارک-22-بهمن-جهت-نگهداری-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه واگذاری پارک 22 بهمن جهت نگهداری نوبت دوم  / تجدید مناقصه, تجدید مناقصه واگذاری پارک 22 بهمن جهت نگهداری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968401/مناقصه-عملیات-ساختمانی-ایستگاه-موقت'>مناقصه عملیات ساختمانی ایستگاه موقت / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات ساختمانی ایستگاه موقت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968402/مناقصه-تعویض-کلیدهای-230-کیلوولت-نیروگاه-نوبت-دوم'>مناقصه تعویض کلیدهای 230 کیلوولت نیروگاه نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تعویض کلیدهای 230 کیلوولت نیروگاه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968404/مناقصه-بازدید-سرویس-و-تعمیرات-مجموعه-جعبه-دنده-و-میل-گاردان-واگنهای-خود-انرژی'>مناقصه بازدید، سرویس و تعمیرات مجموعه جعبه دنده و میل گاردان واگنهای خود انرژی / آگهی مناقصه, مناقصه بازدید، سرویس و تعمیرات مجموعه جعبه دنده و میل گاردان واگنهای خود انرژی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968405/فراخوان-شناسایی-نرم-افزار-کاربردی-حمل-و-نقل-جاده-ای-نوبت-دوم'>فراخوان شناسایی نرم افزار کاربردی حمل و نقل جاده ای نوبت دوم / فراخوان عمومی ,فراخوان شناسایی نرم افزار کاربردی حمل و نقل جاده ای  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968409/فراخوان-60-دستگاه-wallsplit-cooler-24000-btu--نوبت-دوم'>فراخوان  60 دستگاه wallsplit cooler 24000 btu - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان  60 دستگاه wallsplit cooler 24000 btu - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968413/مناقصه-به-سازی-اصلاح-آرایش-پست-و-تکمیل-h-ناقص-پست--نوبت-دوم'>مناقصه به سازی اصلاح آرایش پست و تکمیل h ناقص پست - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه به سازی اصلاح آرایش پست و تکمیل h ناقص پست - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968415/مناقصه-خدمات-خودروهای-استیجاری-منطقه-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات خودروهای استیجاری منطقه -نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه خدمات خودروهای استیجاری منطقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968416/مناقصه-خرید-60-دستگاه-سکسیونر-موتوردار-قابل-کنترل-از-راه-دور'>مناقصه خرید 60 دستگاه سکسیونر موتوردار قابل کنترل از راه دور  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید 60 دستگاه سکسیونر موتوردار قابل کنترل از راه دور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968419/مناقصه-ارائه-خدمات-انتقال-یک-دستگاه-ترانستینر-منگان--'>مناقصه ارائه خدمات انتقال یک دستگاه ترانستینر منگان... / آگهی مناقصه، مناقصه ارائه خدمات انتقال یک دستگاه ترانستینر منگان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968421/تجدید-مناقصه-پردازش-مجدد-اطلاعات-لرزه-ای-سه-بعدی-میدان-گازی'>تجدید مناقصه پردازش مجدد اطلاعات لرزه ای سه بعدی میدان گازی / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه, تجدید مناقصه پردازش مجدد اطلاعات لرزه ای سه بعدی میدان گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968422/تجدید-فراخوان-مناقصه-تعداد-سه-قلم-لوله-فولادی-نوبت-دوم'>تجدید فراخوان مناقصه تعداد سه قلم لوله فولادی نوبت دوم  / آگهی تجدید فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران، تجدید فراخوان مناقصه تعداد سه قلم لوله فولادی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968425/مناقصه-واگذاری-امور-راهبری-و-نگهداشت-تاسیسات'>مناقصه واگذاری امور راهبری و نگهداشت تاسیسات / مناقصه, مناقصه واگذاری امور راهبری و نگهداشت تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968426/فراخوان-خدمات-مهندسی-مطالعات-ژئوتکنیک-اکتشافی-و---نوبت-دوم'>فراخوان خدمات مهندسی مطالعات ژئوتکنیک اکتشافی و... - نوبت دوم  / فراخوان خدمات مهندسی مطالعات ژئوتکنیک اکتشافی و... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968429/مناقصه-پروژه-پیاده-روسازی-و-جدولگذاری---تجدید--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه پیاده روسازی و جدولگذاری.... تجدید - نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه پروژه پیاده روسازی و جدولگذاری.... تجدید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968431/مناقصه-سرویس-ایاب-و-ذهاب'>مناقصه سرویس ایاب و ذهاب / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه سرویس ایاب و ذهاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968435/فراخوان-عملیات-تکمیل-تغذیه-مصنوعی'>فراخوان عملیات تکمیل تغذیه مصنوعی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان عملیات تکمیل تغذیه مصنوعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968437/مناقصه-خدمات-آتش-نشانی-و-اطفاء-حریق-شبکه-ریلی'>مناقصه خدمات آتش نشانی و اطفاء حریق شبکه ریلی  / آگهی مناقصه, مناقصه خدمات آتش نشانی و اطفاء حریق شبکه ریلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968439/مناقصه-خدمات-مونتاژ-و-حکاکی-قطعات-صنعتی-تجدید'>مناقصه خدمات مونتاژ و حکاکی قطعات صنعتی-تجدید / آگهی تجدید مناقصه, مناقصه خدمات مونتاژ و حکاکی قطعات صنعتی-تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968440/مناقصه-خرید-قطعات-کوره-نوبت-دوم'>مناقصه خرید قطعات کوره نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه خرید قطعات کوره نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968441/فراخوان-مناقصه-خرید-400-عدد-مودم-صنعتی'>فراخوان مناقصه خرید 400 عدد مودم صنعتی  / فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه خرید 400 عدد مودم صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968443/مناقصه-اجرای-طراحی-ساخت--نصب-و-راه-اندازی-مکنده-مرکزی-نوبت-دوم'>مناقصه  اجرای طراحی، ساخت ، نصب و راه اندازی مکنده مرکزی  نوبت دوم  / فراخوان مناقصه , مناقصه  اجرای طراحی، ساخت ، نصب و راه اندازی مکنده مرکزی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968444/مناقصه-عملیات-ساختمانی-توسعه-پست-400-کیلوولت-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات ساختمانی توسعه پست 400 کیلوولت -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات ساختمانی توسعه پست 400 کیلوولت -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968446/مناقصه-شستشوی-واگن-های-مسافری-با-استفاده-از-دستگاه-ترن-واش-و--'>مناقصه شستشوی واگن های مسافری با استفاده از دستگاه ترن واش و ... / مناقصه , مناقصه شستشوی واگن های مسافری با استفاده از دستگاه ترن واش و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968447/مناقصه-خرید-p-f-guardian-telecom-page--talk--نوبت-دوم'>مناقصه خرید p/f guardian telecom page / talk - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید p/f guardian telecom page / talk - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968448/مناقصه-عملیات-طراحی-تهیه-مصالح-و-اجرای-کلیه-عملیات-شبکه-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات طراحی، تهیه مصالح و اجرای کلیه عملیات شبکه نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات طراحی، تهیه مصالح و اجرای کلیه عملیات شبکه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968450/مناقصه-انجام-خدمات-تنظیفات-صنعتی--نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات تنظیفات صنعتی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه انجام خدمات تنظیفات صنعتی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968451/مناقصه-پروژه-مرمت-و-بهسازی-ساختمان-ها-زیرساخت-های-تاسیسات-برقی-مکانیکی-عوامل-پروازی--'>مناقصه پروژه مرمت و بهسازی ساختمان ها، زیرساخت های تاسیسات برقی، مکانیکی، عوامل پروازی... / مناقصه عمومی, مناقصه پروژه مرمت و بهسازی ساختمان ها، زیرساخت های تاسیسات برقی، مکانیکی، عوامل پروازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968452/مناقصه-تامین-خودرو-سبک-با-راننده'>مناقصه تامین خودرو سبک با راننده / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه تامین خودرو سبک با راننده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968454/فراخوان-تجدید-مناقصه-اورهال-ماشینری-واحد-4-بخار---نوبت-دوم'>فراخوان تجدید مناقصه اورهال ماشینری واحد 4 بخار ...- نوبت دوم  / فراخوان تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان تجدید مناقصه اورهال ماشینری واحد 4 بخار ...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968455/آگهی-دعوت-به-ارزیابی-کیفی-تنظیفات-و-جاروکشی-معابر--حمل-و-دفع-زباله'>آگهی دعوت به ارزیابی کیفی  تنظیفات و جاروکشی معابر ، حمل و دفع زباله / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی، آگهی  تنظیفات و جاروکشی معابر ، حمل و دفع زباله  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968456/تجدید-ارزیابی-کیفی-توسعه-و-بهبود-زیرساخت-شبکه-های-کامپیوتری--نوبت-دوم'>تجدید ارزیابی کیفی توسعه و بهبود زیرساخت شبکه های کامپیوتری - نوبت دوم  / آگهی تجدید ارزیابی کیفی مناقصه، تجدید ارزیابی کیفی مناقصه توسعه و بهبود زیرساخت شبکه های کامپیوتری با رویکرد امنیت - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968457/مناقصه-تامین-تجهیزات-مکانیزم-هوشمند-سیلرکاری'>مناقصه تامین تجهیزات مکانیزم هوشمند سیلرکاری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین تجهیزات مکانیزم هوشمند سیلرکاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968460/استعلام-ارزیابی-کیفی-انجام-عملیات-آماده-سازی-باطله-برداری-استخراج---نوبت-دوم'>استعلام ارزیابی کیفی انجام عملیات آماده سازی، باطله برداری، استخراج، ... نوبت دوم / مناقصه, استعلام ارزیابی کیفی انجام عملیات آماده سازی، باطله برداری، استخراج، ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968462/آگهی-فراخوان-شناسایی-مدرسین-و-موسسات-آموزشی-فعال-در-حوزه-HSE-نوبت-دوم'>آگهی فراخوان شناسایی مدرسین و موسسات آموزشی فعال در حوزه HSE  نوبت دوم  / آگهی فراخوان , آگهی فراخوان شناسایی مدرسین و موسسات آموزشی فعال در حوزه HSE  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968463/تجدید-مناقصه-نگهداری-شبکه-کابل-و-هوایی'>تجدید مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی / آگهی تجدید مناقصه,مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968466/آگهی-دعوت-به-ارزیابی-کیفی-حفظ-و-نگهداری-آبیاری-فضای-سبز-موجود'>آگهی دعوت به ارزیابی کیفی  حفظ و نگهداری آبیاری فضای سبز موجود / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی ،آگهی دعوت به ارزیابی کیفی  حفظ و نگهداری آبیاری فضای سبز موجود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968467/مناقصه-انجام-عملیات-پرتونگاری-صنعتی-مجتمع-نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات پرتونگاری صنعتی مجتمع نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام عملیات پرتونگاری صنعتی مجتمع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968471/مناقصه-اجرای-میدان-و-آسفالت-معابر-روستا'>مناقصه اجرای میدان و آسفالت معابر روستا / مناقصه, مناقصه اجرای میدان و آسفالت معابر روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968473/تمدید-مناقصه-پیکرانی-هوشمند-خط-لوله-چهارم-سراسری'>تمدید مناقصه پیکرانی هوشمند خط لوله چهارم سراسری / تمدید مناقصه عمومی دو مرحله ای ، تمدید مناقصه پیکرانی هوشمند خط لوله چهارم سراسری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968475/مناقصه-پروژه-ارزیابی-ریسک-خطر'>مناقصه پروژه ارزیابی ریسک خطر / مناقصه,مناقصه  پروژه ارزیابی ریسک خطر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968477/مناقصه-طراحی-تهیه-ساخت-نصب-و-راه-اندازی-چهار-دستگاه-آسانسور'>مناقصه طراحی، تهیه، ساخت، نصب و راه اندازی چهار دستگاه آسانسور  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه طراحی، تهیه، ساخت، نصب و راه اندازی چهار دستگاه آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968480/مناقصه-مرکز-توسعه-بازی-های-رایانه-ای-و-پویانمایی'>مناقصه مرکز توسعه بازی های رایانه ای و پویانمایی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه مرکز توسعه بازی های رایانه ای و پویانمایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968482/مناقصه-تامین-منابع-مالی--طراحی--احداث--تکمیل-و-بهره-برداری-از-تاسیسات-فاضلاب-تجدید'> مناقصه تامین منابع مالی ، طراحی ، احداث ، تکمیل و بهره برداری از تاسیسات فاضلاب- تجدید / آگهی تجدید فراخوان شناسایی سرمایه گذار,  مناقصه تامین منابع مالی ، طراحی ، احداث ، تکمیل و بهره برداری از تاسیسات فاضلاب- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968483/آگهی-فراخوان-مشاور-پروژه-جانمایی--طراحی-و-تهیه-نقشه-های-معماری'>آگهی فراخوان مشاور  پروژه جانمایی ، طراحی و تهیه نقشه های معماری  / آگهی فراخوان مشاور ,آگهی فراخوان مشاور  پروژه جانمایی ، طراحی و تهیه نقشه های معماری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968486/تجدید-مناقصه-تراش-و-روکش-مکانیزه-آسفالت--'>تجدید مناقصه تراش و روکش مکانیزه آسفالت... / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه تراش و روکش مکانیزه آسفالت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968488/مناقصه-جهت-ارائه-طرح-و-اجرای-آب-بندی-مخزن-بتنی--نوبت-دوم'>مناقصه جهت ارائه طرح و اجرای آب بندی مخزن بتنی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه جهت ارائه طرح و اجرای آب بندی مخزن بتنی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968490/مناقصه-خرید--نصب-و-راه-اندازی-و-آموزش-یکدستگاه-ذخیره-سازی-مقیاس-تجاری'>مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی و آموزش یکدستگاه ذخیره سازی مقیاس تجاری / مناقصه , مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی و آموزش یکدستگاه ذخیره سازی مقیاس تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968492/اصلاحیه-مناقصه-پوشش-بیمه-تکمیلی-پرسنل-و-بیمه-مسولیت-مدنی'>اصلاحیه مناقصه پوشش بیمه تکمیلی پرسنل و بیمه مسولیت مدنی  / مناقصه , اصلاحیه مناقصه پوشش بیمه تکمیلی پرسنل و بیمه مسولیت مدنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968496/مناقصه-تکمیل-عملیات-خاکی-زیرسازی-و-ابنیه-فنی-اجرای-عملیات-بسترسازی-و-آسفالت--'>مناقصه تکمیل عملیات خاکی، زیرسازی و ابنیه فنی، اجرای عملیات بسترسازی و آسفالت... / مناقصه, مناقصه تکمیل عملیات خاکی، زیرسازی و ابنیه فنی، اجرای عملیات بسترسازی و آسفالت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968497/مناقصه-اجاره-به-شرط-تملیک-یک-فروند-شناور-یدک-کش--نوبت-دوم'>مناقصه اجاره به شرط تملیک یک فروند شناور یدک کش ...نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه اجاره به شرط تملیک یک فروند شناور یدک کش ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968498/مناقصه-تهیه-و-ساخت-10000-متر-شاسی-نوار-نقاله--'>مناقصه تهیه و ساخت 10000 متر شاسی نوار نقاله ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه و ساخت 10000 متر شاسی نوار نقاله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968501/مناقصه-تامین-خدمات-سندبلاست-و-رنگ-آمیزی-6-دستگاه-حفاری'>مناقصه تامین خدمات سندبلاست و رنگ آمیزی 6 دستگاه حفاری  / آگهی مناقصه ,  مناقصه تامین خدمات سندبلاست و رنگ آمیزی 6 دستگاه حفاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968502/مناقصه-انجام-امور-خدماتی-فنی-و-تاسیساتی-نوبت-دوم'>مناقصه انجام امور خدماتی، فنی و تاسیساتی- نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه انجام امور خدماتی، فنی و تاسیساتی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968505/مناقصه-بهینه-سازی-ساختمانی-پست-یزد--نوبت-دوم'>مناقصه بهینه سازی ساختمانی پست یزد - نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه بهینه سازی ساختمانی پست یزد - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968509/اصلاحیه-مناقصه-آهن-آلات'>اصلاحیه مناقصه آهن آلات / اصلاحیه مناقصه ,مناقصه آهن آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968511/مناقصه-امور-خدمات-شهری-سطح-شهر'>مناقصه امور خدمات شهری سطح شهر / مناقصه, آگهی مناقصه امور خدمات شهری سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968512/فراخوان-نظافت-سالن-های-نمایشگاهی-و--'>فراخوان نظافت سالن های نمایشگاهی و ...  / فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان نظافت سالن های نمایشگاهی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968514/اصلاحیه-مناقصه-فراخوان-تکمیل-دیواره-های-رمپ-برقی-و-راه-پله'>اصلاحیه مناقصه فراخوان تکمیل دیواره های رمپ برقی و راه پله  / اصلاحیه فراخوان , مناقصه فراخوان تکمیل دیواره های رمپ برقی و راه پله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968515/مناقصه-واگذاری-مدیریت-تامین-نیروی-نگهبانی'>مناقصه واگذاری مدیریت تامین نیروی نگهبانی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری مدیریت تامین نیروی نگهبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968516/مناقصه-امور-نگهداری-خدمات-فضای-سبز-سطح-شهر'>مناقصه امور نگهداری خدمات فضای سبز سطح شهر  / مناقصه, آگهی مناقصه امور نگهداری خدمات فضای سبز سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968519/مناقصه-پاسخگویی-حضوری-و-پشتیبانی-غیر-حضوری-اداره-فروش-خانگی-ADSL--نوبت-دوم'>مناقصه پاسخگویی حضوری و پشتیبانی غیر حضوری اداره فروش خانگی ADSL - نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه پاسخگویی حضوری و پشتیبانی غیر حضوری اداره فروش خانگی ADSL- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968520/مناقصه-16000-عدد-جامبوبگ-یک-تنی---نوبت-دوم'>مناقصه 16000 عدد جامبوبگ یک تنی ... نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه 16000 عدد جامبوبگ یک تنی ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968521/مناقصه-تولید-9-نمونه-جعبه-پلاستیکی-سه-تکه'>مناقصه تولید 9 نمونه جعبه پلاستیکی سه تکه  / آگهی مناقصه,مناقصه تولید 9 نمونه جعبه پلاستیکی سه تکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968523/تجدید-مناقصه-انجام-خدمات-عمومی-نگهبانی-و-دفتری-شرکت--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه انجام خدمات عمومی نگهبانی و دفتری شرکت  - نوبت دوم  / تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه انجام خدمات عمومی نگهبانی و دفتری شرکت - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968524/مناقصه-پروژه-خاکبرداری-خاک-ریزی-و-جدول-گذاری-خیابان-نوبت-دوم-مرحله-اول'>مناقصه پروژه خاکبرداری، خاک ریزی و جدول گذاری خیابان- نوبت دوم مرحله اول / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه خاکبرداری، خاک ریزی و جدول گذاری خیابان -نوبت دوم مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968526/مناقصه-خرید-تجهیزات-ذخیره-ساز-storage-نوبت-دوم'>مناقصه خرید تجهیزات ذخیره ساز storage- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید تجهیزات ذخیره ساز storage - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968530/فراخوان-ارزیابی-کیفی-خرید-کانالت-بتنی-پیش-ساخته-نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی خرید کانالت بتنی پیش ساخته نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی ، فراخوان ارزیابی کیفی خرید کانالت بتنی پیش ساخته نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968531/مناقصه-خریداری-AMINE-و---(نوبت-دوم)'>مناقصه خریداری AMINE و ... (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خریداری AMINE و ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968532/مناقصه-پروژه-تهیه-تجهیزات-و-احداث-شبکه-توزیع-و-نصب-انشعابات-پلی-اتیلینی--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع و نصب انشعابات پلی اتیلینی - نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع و نصب انشعابات پلی اتیلینی -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968533/مناقصه-پروژه-خرید-چرخ-خیاطی'>مناقصه پروژه خرید چرخ خیاطی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه خرید چرخ خیاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968538/تجدید-مناقصه-واگذاری-مدیریت-تاکسی-بی-سیم'>تجدید مناقصه واگذاری مدیریت تاکسی بی سیم / آگهی تجدید مناقصه, تجدید مناقصه واگذاری مدیریت تاکسی بی سیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968542/تجدید-مناقصه-پروژه-عملیات-تعمیر-و-بهسازی-جسم-راه-با-بتن-غلتکی--'>تجدید مناقصه پروژه عملیات تعمیر و بهسازی جسم راه با بتن غلتکی... / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای, تجدید مناقصه پروژه عملیات تعمیر و بهسازی جسم راه با بتن غلتکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968544/آگهی-مناقصه-عمومی-تامین-خودروهای-ایاب-ذهاب-و-استیجاری'>آگهی مناقصه عمومی  تامین خودروهای ایاب ذهاب و استیجاری  / آگهی مناقصه عمومی ،آگهی مناقصه عمومی  تامین خودروهای ایاب ذهاب و استیجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968546/مناقصه-تامین-بخشی-از-نیروی-انسانی'>مناقصه تامین بخشی از نیروی انسانی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه  تامین بخشی از نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968547/آگهی-مناقصه-عمومی-تامین-خدمات-پشتیبانی'>آگهی مناقصه عمومی  تامین خدمات پشتیبانی / آگهی مناقصه عمومی ،آگهی مناقصه عمومی تامین خدمات پشتیبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968550/فراخوان-طراحی-تامین-تجهیزات-نصب-نوبت-دوم'>فراخوان طراحی، تامین تجهیزات نصب  نوبت دوم  / آگهی فراخوان های ارزیابی کیفی ,فراخوان طراحی، تامین تجهیزات نصب  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968552/مناقصه-خرید-قطعات-یدکی-موتورهای-دریایی-ساخت-شرکت-NIGATA'>مناقصه خرید قطعات یدکی موتورهای دریایی ساخت شرکت NIGATA / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران، مناقصه خرید قطعات یدکی موتورهای دریایی ساخت شرکت NIGATA</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968553/مناقصه-بهینه-سازی-و-بازسازی-کلی-پست-قراملک-نوبت-دوم'>مناقصه بهینه سازی و بازسازی کلی پست قراملک  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه بهینه سازی و بازسازی کلی پست قراملک  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968556/فراخوان-ارزیابی-تکمیل-ساختمان-اداره-کل-راه-و-شهرسازی'>فراخوان ارزیابی تکمیل ساختمان اداره کل راه و شهرسازی / فراخوان ارزیابی , فراخوان ارزیابی تکمیل ساختمان اداره کل راه و شهرسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968561/مناقصه-برون-سپاری-قسمتی-از-خدمات-آزمایشگاه--اتاق-عمل-داروخانه--تجدید'>مناقصه برون سپاری قسمتی از خدمات آزمایشگاه ، اتاق عمل، داروخانه - تجدید / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه برون سپاری قسمتی از خدمات آزمایشگاه ، اتاق عمل، داروخانه- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968563/مناقصه-عملیات-اجرایی-احداث-تبادل-های-سوق-و---'>مناقصه عملیات اجرایی احداث تبادل های سوق و .... / اگهی مناقصه , مناقصه عملیات اجرایی احداث تبادل های سوق و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968564/فراخوان-شناسایی-سرمایه-گذار-اجرای-تاسیسات-فاضلاب'>فراخوان شناسایی سرمایه گذار اجرای تاسیسات فاضلاب / فراخوان شناسایی سرمایه گذار اجرای تاسیسات فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968567/مناقصه-خدمات-نقشه-برداری-سامانه-انتقال-آب-از-سد-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات نقشه برداری سامانه انتقال آب از سد- نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه خدمات نقشه برداری سامانه انتقال آب از سد- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968568/مناقصه-خرید-حمل-و-نصب-یک-دستگاه-بچینگ-twin-shaft'>مناقصه خرید، حمل و نصب یک دستگاه بچینگ twin shaft / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه خرید، حمل و نصب یک دستگاه بچینگ twin shaft</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968569/مناقصه-تامین-40-عدد-باطری-12-ولت'>مناقصه تامین 40 عدد باطری 12 ولت  / آگهی مناقصه , مناقصه تامین 40 عدد باطری 12 ولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968570/تجدید-مناقصه-احداث-طبقه-همکف-ساختمان--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه احداث طبقه همکف ساختمان - نوبت دوم  / فراخوان شرکت در مناقصه عمومی، تجدید مناقصه احداث طبقه همکف ساختمان - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968571/مناقصه-اجرای-تراش-و-لکه-گیری-بهسازی-و-روکش---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای تراش و لکه گیری، بهسازی و روکش ..- نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای تراش و لکه گیری، بهسازی و روکش ..- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968574/مناقصه-پروژه-احداث-ساختمان-بازارچه-روستا--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه احداث ساختمان بازارچه روستا - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه پروژه احداث ساختمان بازارچه روستا - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968576/مناقصه-خدمات-مراقبت-راهبری-تعمیر-و-نگهداری-سیستم-های-تاسیساتی--'>مناقصه خدمات مراقبت، راهبری، تعمیر و نگهداری سیستم های تاسیساتی... / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه خدمات مراقبت، راهبری، تعمیر و نگهداری سیستم های تاسیساتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968578/مناقصه-فراخوان-توسعه-و-اصلاح-شبکه-آب-نقاط-پراکنده-نوبت-دوم'>مناقصه فراخوان توسعه و اصلاح شبکه آب نقاط پراکنده -نوبت دوم  / فراخوان عمومی, مناقصه فراخوان توسعه و اصلاح شبکه آب نقاط پراکنده -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968584/تجدید-مناقصه-گازرسانی-به-خطوط-شبکه-و-تغذیه-روستاها-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه گازرسانی به خطوط شبکه و تغذیه روستاها- نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه گازرسانی به خطوط شبکه و تغذیه روستاها- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968585/مناقصه-خرید-لوازم-روشنایی-پرژکتور--ترانس--لامپ-گازی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید لوازم روشنایی پرژکتور ، ترانس ، لامپ گازی نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه خرید لوازم روشنایی پرژکتور ، ترانس ، لامپ گازی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968587/مناقصه-پروژه-عملیاتی-اجرایی-تکمیل-نیمه-غربی-ساختمان-اداری'>مناقصه پروژه عملیاتی اجرایی تکمیل نیمه غربی ساختمان اداری / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران، مناقصه پروژه عملیاتی اجرایی تکمیل نیمه غربی ساختمان اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968589/مناقصه-اجرای-عملیات-نظارت-بر-پروژه-های-بهره-برداری-و-سرمایه-ای'>مناقصه اجرای عملیات نظارت بر پروژه های بهره برداری و سرمایه ای / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات نظارت بر پروژه های بهره برداری و سرمایه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968590/مناقصه-احداث-ایستگاه-پمپاژ-شماره-یک-آبرسانی'>مناقصه احداث ایستگاه پمپاژ شماره یک آبرسانی  / مناقصه,مناقصه احداث ایستگاه پمپاژ شماره یک آبرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968593/مناقصه-خرید-50-دستگاه-سانتریفیوژ-یخچالدار-بانک-خون'>مناقصه  خرید 50 دستگاه سانتریفیوژ یخچالدار بانک خون / مناقصه , مناقصه  خرید 50 دستگاه سانتریفیوژ یخچالدار بانک خون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968595/مناقصه-اصلاح-شبکه-و-بهسازی-آبرسانی-نوبت-دوم'>مناقصه اصلاح شبکه و بهسازی آبرسانی  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ،مناقصه اصلاح شبکه و بهسازی  آبرسانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968596/مناقصه-عملیات-تعمیر-سرویس-و-نگهداری-دستگاه-سیستم-های-غبارگیری'>مناقصه عملیات تعمیر، سرویس و نگهداری دستگاه سیستم های غبارگیری / مناقصه, مناقصه عملیات تعمیر، سرویس و نگهداری دستگاه سیستم های غبارگیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968598/فراخوان-اجرای-شبکه-و-خطوط-جمع-آوری-فاضلاب-و-نصب-انشعابات---دوم'>فراخوان اجرای شبکه و خطوط جمع آوری فاضلاب و نصب انشعابات ...- دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران، فراخوان اجرای شبکه و خطوط جمع آوری فاضلاب و نصب انشعابات ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968599/مناقصه-تولید--فروش-و-تحویل-(شامل-بارگیری-و-حمل--'>مناقصه تولید ، فروش و تحویل (شامل بارگیری و حمل.... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ,  مناقصه تولید ، فروش و تحویل (شامل بارگیری و حمل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968600/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-بهداری---نوبت-دوم'>مناقصه انتخاب پیمانکار بهداری ... نوبت دوم / مناقصه, مناقصه انتخاب پیمانکار بهداری ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968602/مناقصه-انواع-تابلوی-عمومی'>مناقصه انواع تابلوی عمومی / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه انواع تابلوی عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968605/مناقصه-دو-بلوک-36-واحدی-خود-با-سازه-بتنی'>مناقصه دو بلوک 36 واحدی خود با سازه بتنی / آگهی مناقصه,مناقصه  دو بلوک 36 واحدی خود با سازه بتنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968608/هشتمین-همایش-چشم-انداز-صنعت-فولاد-و-معدن-ایران-با-نگاهی-به-بازار-96-8-13'>هشتمین همایش چشم انداز صنعت فولاد و معدن ایران با نگاهی به بازار 96.8.13 / هشتمین همایش چشم انداز صنعت فولاد و معدن ایران با نگاهی به بازار 96.8.13</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968610/تجدید-مناقصه-تأمین-لید(-درب-پنیر-لیوان-چهارگوش)'>تجدید مناقصه تأمین لید( درب پنیر لیوان چهارگوش) / اگهی مناقصه , تجدید مناقصه تأمین لید( درب پنیر لیوان چهارگوش)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968613/مناقصه-خرید-کمک-فرآیند-PPA'>مناقصه خرید کمک فرآیند PPA / مناقصه خرید کمک فرآیند PPA</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968614/مناقصه-تامین-علوفه-مجموعه-ورزشی'>مناقصه تامین علوفه مجموعه ورزشی  / آگهی مناقصه، مناقصه تامین علوفه مجموعه ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968615/مناقصه-خرید-تجهیزات-حفاظتی-پستهای-زمینی--(نوبت-دوم)'>مناقصه خرید تجهیزات حفاظتی پستهای زمینی... (نوبت دوم) / مناقصه عمومی، مناقصه خرید تجهیزات حفاظتی پستهای زمینی... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968617/تجدید-مناقصه-اجرای-آسفالت-معابر-تعداد-از-روستاها'>تجدید مناقصه اجرای آسفالت معابر تعداد از روستاها / مناقصه, تجدید مناقصه اجرای آسفالت معابر تعداد از روستاها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968618/مناقصه-خرید-46648-متر-سیم-آلومینیوم-روکشدار-70-و-120--(نوبت-دوم)'>مناقصه خرید 46648 متر سیم آلومینیوم روکشدار 70 و 120... (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه خرید 46648 متر سیم آلومینیوم روکشدار 70 و 120... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968620/مناقصه-دعوت-به-مشارکت-در-ساخت'>مناقصه دعوت به مشارکت در ساخت  / مناقصه , مناقصه دعوت به مشارکت در ساخت یک پروژه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968622/مناقصه-تهیه-حمل-و-اجرای-فعالیت-های-مربوط-به-بخشی-از-عملیات-سفت-کاری--مرحله-سوم'>مناقصه تهیه،حمل و اجرای فعالیت های مربوط به بخشی از عملیات سفت کاری - مرحله سوم  / مناقصه ،مناقصه تهیه ، حمل و اجرای فعالیت های مربوط به بخشی از عملیات سفت کاری - مرحله سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968623/فراخوان-پروژه-تهیه-تجهیزات-و-احداث-شبکه-توزیع---(نوبت-دوم)'>فراخوان پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع ... (نوبت دوم) / مناقصه  ، فراخوان پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968625/مناقصه-ساخت-سالن-پرورش-بوقلمون'>مناقصه  ساخت سالن پرورش بوقلمون / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  ساخت سالن پرورش بوقلمون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968626/فراخوان-سیستم-مانیتورینگ'>فراخوان سیستم مانیتورینگ  / آگهی فراخوان ، فراخوان سیستم مانیتورینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968627/فراخوان-شناسایی-خدمات-پشتیبانی-سازمان-حراست-(نوبت-دوم)'>فراخوان شناسایی  خدمات پشتیبانی سازمان حراست (نوبت دوم) / فراخوان شناسایی،فراخوان شناسایی خدمات پشتیبانی سازمان حراست (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968629/مناقصه-عملیات-حمل-و-انتقال-قطعات-SKD'>مناقصه عملیات حمل و انتقال قطعات SKD / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عملیات حمل و انتقال قطعات SKD</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968630/مناقصه-عملیات-بهسازی-و-روکش-آسفالت-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات بهسازی و روکش آسفالت نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه عملیات بهسازی و روکش آسفالت  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968633/ارزیابی-کیفی-تهیه-حمل-و-تحویل-تخلیه-لوله-و-اتصالات-نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی تهیه، حمل و تحویل تخلیه لوله و اتصالات -نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی تامین کنندگان (مناقصه عمومی یک مرحله ای) , ارزیابی کیفی تهیه، حمل و تحویل تخلیه لوله و اتصالات -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968634/فراخوان-مناقصه-اجرای-مدرسه-9-کلاسه-دیوار-و-محوطه-سازی-مدرسه-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه اجرای مدرسه 9 کلاسه، دیوار و محوطه سازی مدرسه نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه اجرای مدرسه 9 کلاسه، دیوار و محوطه سازی مدرسه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968638/مناقصه-اصلاح-و-ترمیم-اسلیپرهای-واحد-160-فاز-13'>مناقصه اصلاح و ترمیم اسلیپرهای واحد 160 فاز 13  / مناقصه عمومی، مناقصه اصلاح و ترمیم اسلیپرهای واحد 160 فاز 13 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968640/فراخوان-مشارکت-در-احداث-مجموعه-ورزشی-ساختمان-مجموعه-پیست-اسکیت'>فراخوان مشارکت در احداث مجموعه ورزشی، ساختمان، مجموعه پیست اسکیت / مناقصه، فراخوان مشارکت در احداث مجموعه ورزشی، ساختمان، مجموعه پیست اسکیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968643/مناقصه-اجرای-عملیات-ساختمانی-و-تاسیساتی'>مناقصه  اجرای عملیات ساختمانی و تاسیساتی / آگهی مناقصه, مناقصه  اجرای عملیات ساختمانی و تاسیساتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968646/مناقصه-خرید-لوله-و-لوازم-اتصالات-آبیاری'>مناقصه خرید لوله و لوازم اتصالات آبیاری / آگهی مناقصه ، مناقصه خرید لوله و لوازم اتصالات آبیاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968647/مناقصه-تامین-کلیشه-نایلون-پرینت'>مناقصه تامین کلیشه نایلون پرینت / مناقصه, مناقصه تامین کلیشه نایلون پرینت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968649/مناقصه-جهت-ساخت-295-عدد-پالت-فلزی'>مناقصه جهت ساخت 295 عدد پالت فلزی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه جهت ساخت 295 عدد پالت فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968650/مناقصه-واگذاری-امور-نگهداری-سرویس-و-راهبری-تاسیسات-مکانیکی-و-الکتریکی'>مناقصه واگذاری امور نگهداری، سرویس و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی / آگهی مناقصه,مناقصه واگذاری امور نگهداری، سرویس و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968652/مناقصه-تامین-کلیشه-ژلاتینی-فتوپلیمری'>مناقصه تامین کلیشه ژلاتینی فتوپلیمری / مناقصه, مناقصه تامین کلیشه ژلاتینی فتوپلیمری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968654/مناقصه-تامین-غذای-پرسنل'>مناقصه تامین غذای پرسنل / مناقصه, مناقصه تامین غذای پرسنل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968655/فراخوان-تامین-تجهیزات-و-لوازم-تاسیسات-برقی-و--'>فراخوان تامین تجهیزات و لوازم تاسیسات برقی و ... / فراخوان عمومی ، فراخوان تامین تجهیزات و لوازم تاسیسات برقی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968657/تجدید-تجدید-مناقصه-عملیات-تهیه-و-اجرای-سازه-و-تاسیسات-یک-واحد-گلخانه'>تجدید تجدید مناقصه عملیات تهیه و اجرای سازه و تاسیسات یک واحد گلخانه / تجدید آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات تهیه و اجرای سازه و تاسیسات یک واحد گلخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968660/مناقصه-خرید-تعداد-10000-قواره-چادر-نماز-دوخته-شده-کامل-96-8-13'>مناقصه خرید تعداد 10000 قواره چادر نماز دوخته شده کامل 96.8.13 / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید تعداد 10000 قواره چادر نماز دوخته شده کامل 96.8.13</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968661/مناقصه-تامین-سرویس-ایاب-ذهاب-پرسنل'>مناقصه تامین سرویس ایاب ذهاب پرسنل / مناقصه, مناقصه تامین سرویس ایاب ذهاب پرسنل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968665/فراخوان-ارزیابی-کیفی-مشاوران-مطالعات-محدوده-طرح-ترافیک-و-زوج-یا-فرد'>فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران مطالعات محدوده طرح ترافیک و زوج یا فرد / فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران، فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران مطالعات محدوده طرح ترافیک و زوج یا فرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968667/فراخوان-مشارکت-و-سرمایه-گذاری-نسبت-به-واگذاری-فرصت-های-سرمایه-گذاری'>فراخوان مشارکت و سرمایه گذاری نسبت به واگذاری فرصت های سرمایه گذاری / فراخوان , فراخوان مشارکت و سرمایه گذاری نسبت به واگذاری فرصت های سرمایه گذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968670/مناقصه-خرید-حمل-نصب-راه-اندازی-و-بهره-برداری-آزمایشی-یک-دستگاه-پکیج-فلزی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید، حمل، نصب، راه اندازی و بهره برداری آزمایشی یک دستگاه پکیج فلزی- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی,مناقصه  خرید، حمل، نصب، راه اندازی و بهره برداری آزمایشی یک دستگاه پکیج فلزی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968672/مناقصه-اجرای-عملیات-انتقال-نیرو-و-برقرسانی-شبکه-های-توزیع-نیرو-در-محدوده-عملیاتی'>مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برقرسانی شبکه های توزیع نیرو در محدوده عملیاتی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برقرسانی شبکه های توزیع نیرو در محدوده عملیاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968674/مناقصه-تامین-و-پشتیبانی-آنتی-ویروس-ESET'>مناقصه تامین و پشتیبانی آنتی ویروس ESET / مناقصه عمومی, مناقصه تامین و پشتیبانی آنتی ویروس ESET</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968675/مناقصه-عملیات-مربوط-به-نگهداری-شبکه-آب'>مناقصه عملیات مربوط به نگهداری شبکه آب / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات مربوط به نگهداری شبکه آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968677/مناقصه-تامین-تعویض-و-نصب-باطری-های-برند-فیام'>مناقصه تامین، تعویض و نصب باطری های برند فیام  / مناقصه عمومی, مناقصه تامین، تعویض و نصب باطری های برند فیام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968680/فراخوان-تهیه-فهرست-کوتاه-مشاوران-خدمات-مهندسی-مطالعات-شناسایی-منابع-آلاینده---نوبت-دوم'>فراخوان تهیه فهرست کوتاه مشاوران خدمات مهندسی مطالعات شناسایی منابع آلاینده ... نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی, فراخوان تهیه فهرست کوتاه مشاوران خدمات مهندسی مطالعات شناسایی منابع آلاینده ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968681/مناقصه-چاپ-صورتحساب-های-مشترکین-برق'>مناقصه چاپ صورتحساب های مشترکین برق / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه چاپ صورتحساب های مشترکین برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968684/مناقصه-انجام-خدمات-و-تامین-اقلام-و-مصالح-مصرفی-مورد-نیاز-جهت-تعمیر-و-نگهداری--'>مناقصه انجام خدمات و تامین اقلام و مصالح مصرفی مورد نیاز جهت تعمیر و نگهداری... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات و تامین اقلام و مصالح مصرفی مورد نیاز جهت تعمیر و نگهداری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968686/مناقصه-اجرای-عملیات-خدمات-شهری--نوبت-دوم-مرحله-دوم'>مناقصه اجرای عملیات خدمات شهری - نوبت دوم مرحله دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات خدمات شهری -نوبت دوم مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968687/فراخوان-یک-دستگاه-بیل-مکانیکی-چرخ-زنجیری---نوبت-دوم'>فراخوان یک دستگاه بیل مکانیکی چرخ زنجیری ... نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه یک دستگاه بیل مکانیکی چره زنجیری... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968691/مناقصه-تامین-خودروهای-استیجاری-و-سرویس-ایاب-و-ذهاب-نوبت-دوم'>مناقصه تامین خودروهای استیجاری و سرویس ایاب و ذهاب  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تامین خودروهای استیجاری و سرویس ایاب و ذهاب  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968692/مناقصه-خرید-آسانسور-کارگاهی'>مناقصه خرید آسانسور کارگاهی  / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید آسانسور کارگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968693/مناقصه-پیمانکار-توانمند-بیل-مکانیکی-لاستیکی'>مناقصه پیمانکار توانمند بیل مکانیکی لاستیکی / مناقصه پیمانکار توانمند بیل مکانیکی لاستیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968699/مناقصه-اجرای-کارهای-تاسیسات-برقی-و-مکانیکی-در-سوله'>مناقصه اجرای کارهای تاسیسات برقی و مکانیکی در سوله  / مناقصه , مناقصه اجرای کارهای تاسیسات برقی و مکانیکی در سوله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968701/مناقصه-عمومی-امور-راهبری-و-نگهداری-تاسیسات-واحدهای'>مناقصه عمومی امور راهبری و نگهداری تاسیسات واحدهای  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی امور راهبری و نگهداری تاسیسات واحدهای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968706/فراخوان-برون-سپاری-عملیات-بازاریابی-و-توسعه-بازار-اطلاع-رسانی-خدمات-و-تبلیغات-فروش'>فراخوان برون سپاری عملیات بازاریابی و توسعه بازار اطلاع رسانی خدمات و تبلیغات فروش  / فراخوان برون سپاری عملیات بازاریابی و توسعه بازار اطلاع رسانی خدمات و تبلیغات فروش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968709/تجدید-مناقصه-خرید-کنجاله-سویا'>تجدید مناقصه خرید کنجاله سویا  / تجدید آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه خرید کنجاله سویا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968710/مناقصه-پروژه-آبرسانی'>مناقصه پروژه آبرسانی  / اگهی مناقصه , مناقصه پروژه آبرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968715/مناقصه-زیرسازی-آسفالت-و-جدول-گذاری-سطح-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه زیرسازی آسفالت و جدول گذاری سطح شهر نوبت  دوم  / اگهی مناقصه , مناقصه زیرسازی آسفالت و جدول گذاری سطح شهر نوبت  دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968722/مناقصه-عملیات-اجرایی-لوله-گذاری-روستاها'>مناقصه عملیات اجرایی لوله گذاری روستاها / مناقصه, مناقصه عملیات اجرایی لوله گذاری روستاها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968724/فراخوان-ارزیابی-کیفی-استقرار-نظام-مدیریت-امنیت-اطلاعات-و-مدیریت--'>فراخوان ارزیابی کیفی استقرار نظام مدیریت امنیت اطلاعات و مدیریت ... / اگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی استقرار نظام مدیریت امنیت اطلاعات و مدیریت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968726/مناقصه-تعمیرات-پل-های-شهرستان---تجدید'>مناقصه تعمیرات پل های شهرستان ... تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه تعمیرات پل های شهرستان ... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968729/مناقصه-خرید-وسایل-شهریازی-مرحله-دوم--نوبت-دوم'>مناقصه خرید وسایل شهریازی مرحله دوم - نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه خرید وسایل شهریازی مرحله دوم  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968730/مناقصه-خرید-نصب-و-نگهداری-و-پشتیبانی-و-ارسال-بر-خط-اطلاعات-دستگاههای-تردد-شمار'>مناقصه خرید، نصب و نگهداری و پشتیبانی و ارسال بر خط اطلاعات دستگاههای تردد شمار / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید، نصب و نگهداری و پشتیبانی و ارسال بر خط اطلاعات دستگاههای تردد شمار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968732/مناقصه-پروژه-احداث-خط-فشار-متوسط-دومداره-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه احداث خط فشار متوسط دومداره- تجدید- نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه پروژه احداث خط فشار متوسط دومداره- تجدید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968733/فراخوان-ارزیابی-کیفی-اجرای-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-قسمتی-از-روستا'>فراخوان ارزیابی کیفی اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب قسمتی از روستا / مناقصه, فراخوان ارزیابی کیفی اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب قسمتی از روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968734/مناقصه-یک-مرحله-ای-۲۰۰۰-فقره-انشعاب-فاضلاب--نوبت-دوم'>مناقصه یک مرحله ای ۲۰۰۰ فقره انشعاب فاضلاب - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه یک مرحله ای ۲۰۰۰ فقره انشعاب فاضلاب - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968737/تجدید-مناقصه-اجرای-شبکه-و-انشعابات-پراکنده-در-سطح-شهرستان--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجرای شبکه و انشعابات پراکنده در سطح شهرستان... نوبت دوم / تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه اجرای شبکه و انشعابات پراکنده در سطح شهرستان... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968738/مناقصه-اجرای-فاز-پنجم-کانال-مالون-مسیل-ابراهمی-آباد'>مناقصه اجرای فاز پنجم کانال مالون مسیل ابراهمی آباد  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای فاز پنجم کانال مالون مسیل ابراهمی آباد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968739/تجدید-مناقصه-عملیات-دفن-زباله'>تجدید مناقصه عملیات دفن زباله  / تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه عملیات دفن زباله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968740/مناقصه-تعمیرات-ساختمان-های-انبار-نفت-منطقه--نوبت-دوم'>مناقصه تعمیرات ساختمان های انبار نفت منطقه -  نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه تعمیرات ساختمان های انبار نفت منطقه -  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968742/مناقصه-کنتور-معمولی--نوبت-دوم'>مناقصه کنتور معمولی - نوبت دوم  / مناقصه ،مناقصه کنتور معمولی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968744/تجدید-مناقصه-خرید-2-دستگاه-تابلوی-برق-به-همراه-قطعات-یدکی--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید 2 دستگاه تابلوی برق به همراه قطعات یدکی - نوبت دوم  / مناقصه, تجدید مناقصه خرید 2 دستگاه تابلوی برق به همراه قطعات یدکی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968746/مناقصه-خرید-دستگاه-آب-شیرین-کن-ضد-انفجار'>مناقصه خرید دستگاه آب شیرین کن ضد انفجار  / مناقصه ,مناقصه خرید دستگاه آب شیرین کن ضد انفجار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968747/تجدید-مناقصه-نگهداری-و-راهبری-تاسیسات-شبکه-کابل-و-هوائی-مرکز-13400'>تجدید مناقصه نگهداری و راهبری تاسیسات شبکه کابل و هوائی مرکز 13400   / آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه نگهداری و راهبری تاسیسات شبکه کابل و هوائی مرکز 13400  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968752/تجدید-فراخوان-چهل-و-یک-قلم-قطعه-یدکی-پمپ-P-F-HMD-KONTRO-SEALLESS-PUMPS---نوبت-دوم'>تجدید فراخوان چهل و یک قلم قطعه یدکی پمپ P/F HMD KONTRO SEALLESS PUMPS ... نوبت دوم  / مناقصه ,تجدید فراخوان چهل و یک قلم قطعه یدکی پمپ P/F HMD KONTRO SEALLESS PUMPS ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968755/فراخوان-آگهی-ارزیابی-کیفی-تعمیرات-و-نگهداری-شبکه-و-تاسیسات-گازرسانی-و-خدمات-امدادرسانی-نوبت-دوم'>فراخوان آگهی ارزیابی کیفی تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات گازرسانی و خدمات امدادرسانی نوبت دوم  / فراخوان , فراخوان آگهی ارزیابی کیفی تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات گازرسانی و خدمات امدادرسانی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968758/مناقصه-نظارت-کمی-و-کیفی-بر-خرید--حمل--ذخیره-سازی-و-توزیع-میوه-نوروز--نوبت-دوم'>مناقصه نظارت کمی و کیفی بر خرید ، حمل ، ذخیره سازی و توزیع میوه نوروز... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه  نظارت کمی و کیفی بر خرید ، حمل ، ذخیره سازی و توزیع میوه نوروز... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968759/مناقصه-جابجایی-ایاب-و-ذهاب-کارکنان'>مناقصه جابجایی ایاب و ذهاب کارکنان / آگهی مناقصه,مناقصه  جابجایی ایاب و ذهاب کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968761/مناقصه-لوازم-انشعاب-فاضلاب-110-میلیمتر-نوبت-دوم'>مناقصه  لوازم انشعاب فاضلاب 110 میلیمتر  نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه  لوازم انشعاب فاضلاب 110 میلیمتر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968763/مناقصه-خرید-اتصالات--نوبت-دوم'>مناقصه خرید اتصالات  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای با ارزیابی کیفی، مناقصه خرید اتصالات - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968765/مناقصه-انجام-عملیات-ساختمانی-فوندانسیون-های-خطوط--نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات ساختمانی فوندانسیون های خطوط - نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه انجام عملیات ساختمانی فوندانسیون های خطوط - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968768/مناقصه-اجرای-عملیات-خرید-و-نصب-سیستم-بویلر-بخار--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات خرید و نصب سیستم بویلر بخار - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه اجرای عملیات خرید و نصب سیستم بویلر بخار - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968769/مناقصه-اجرای-شبکه-آبرسانی-پلاکهای-مسکونی-نوبت-دوم'>مناقصه  اجرای شبکه آبرسانی پلاکهای مسکونی- نوبت دوم  / آگهی مناقصه,مناقصه  اجرای شبکه آبرسانی پلاکهای مسکونی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968771/مناقصه-ارائه-خدمات-تعمیرگاه-سیار-بکسل-و-واحدهای-تعویض-لاستیک-و-پنچرگیری--نوبت-دوم'>مناقصه ارائه خدمات تعمیرگاه سیار، بکسل و واحدهای تعویض لاستیک و پنچرگیری...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ارائه خدمات تعمیرگاه سیار، بکسل و واحدهای تعویض لاستیک و پنچرگیری...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968775/فراخوان-واحد-امور-مشاوره-روانشناسی'>فراخوان واحد امور مشاوره روانشناسی / آگهی فراخوان عمومی، فراخوان واحد امور مشاوره روانشناسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968776/مناقصه-اجاره-6مجموعه-سیستم-مدیریت-پسماند-حفاری'>مناقصه اجاره 6مجموعه سیستم مدیریت پسماند حفاری / مناقصه عمومی, مناقصه اجاره 6مجموعه سیستم مدیریت پسماند حفاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968777/فراخوان-شناسایی-پیمانکار-واجد-صلاحیت-در-ارتباط-با-مدیریت-و-بهره-برداری-از-بنادر-و-مخازن-پتروشیمی'>فراخوان شناسایی پیمانکار واجد صلاحیت در ارتباط با مدیریت و بهره برداری از بنادر و مخازن پتروشیمی  / فراخوان شناسایی پیمانکار, فراخوان شناسایی پیمانکار واجد صلاحیت در ارتباط با مدیریت و بهره برداری از بنادر و مخازن پتروشیمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968779/استعلام-قیمت-واگذاری-خدمات-اورتز-و-پروتز-بیمارستان'>استعلام قیمت واگذاری خدمات اورتز و پروتز بیمارستان / آگهی فراخوان عمومی شرکت در استعلام قیمت، استعلام قیمت واگذاری خدمات اورتز و پروتز بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968783/مناقصه-انجام-خدمات-هدایت-و-نگهداری-وسائط-نقلیه-سبک-و-بازبین-دفتری-مورد-نیاز--نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات هدایت و نگهداری وسائط نقلیه سبک و بازبین دفتری مورد نیاز  - نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه انجام خدمات هدایت و نگهداری وسائط نقلیه سبک و بازبین دفتری مورد نیاز - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968784/مناقصه-امور-نقلیه-تجدید'>مناقصه امور نقلیه تجدید  / آگهی مناقصه ,مناقصه امور نقلیه تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968787/مناقصه-انجام-عملیات-تهیه-استاب-و----نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات تهیه استاب و ... - نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه انجام عملیات تهیه استاب و ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968791/مناقصه-سرویس-ایاب-و-ذهاب'>مناقصه سرویس ایاب و ذهاب / آگهی مناقصه,مناقصه  سرویس ایاب و ذها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968793/تمدید-مناقصه-خرید-65-لینک-رادیو-ماکروویو'>تمدید مناقصه خرید 65 لینک رادیو ماکروویو  / تمدید آگهی مناقصه، تمدید مناقصه خرید 65 لینک رادیو ماکروویو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968796/مناقصه-انجام-تکمیل-فونداسیونهای-باقیمانده-و-نصب-برج-و-سیم-کشی--نوبت-دوم'>مناقصه انجام تکمیل فونداسیونهای باقیمانده و نصب برج و سیم کشی - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه انجام تکمیل فونداسیونهای باقیمانده و نصب برج و سیم کشی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968798/فراخوان-احداث-دیوار-بهسازی-و-مقاوم-سازی-دیوارهای-حائل'>فراخوان  احداث دیوار، بهسازی و مقاوم سازی دیوارهای حائل  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, فراخوان  احداث دیوار، بهسازی و مقاوم سازی دیوارهای حائل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968799/مناقصه-عملیات-اجرایی-پروژه-زیرسازی--جدول-و-کانیواگذاری'>مناقصه  عملیات اجرایی پروژه زیرسازی ، جدول و کانیواگذاری / مناقصه , مناقصه   عملیات اجرایی پروژه زیرسازی ، جدول و کانیواگذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968800/مناقصه-امور-مربوط-به-خدمات-نظافت-پذیرایی-تاسیسات'>مناقصه امور مربوط به خدمات نظافت، پذیرایی، تاسیسات / آگهی مناقصه,مناقصه امور مربوط به خدمات نظافت، پذیرایی، تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968802/فراخوان-انجام-خدمات-بهره-برداری--نمونه-برداری-و-تنظیفات--نوبت-دوم'>فراخوان انجام خدمات بهره برداری ، نمونه برداری و تنظیفات - نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای, فراخوان انجام خدمات بهره برداری ، نمونه برداری و تنظیفات - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968803/مناقصه-واگذاری-امور-مربوط-به-کشتارگاه-ساختمان-کشتارگاه-و-تاسیسات-آن-مرحله-سوم'>مناقصه واگذاری امور مربوط به کشتارگاه، ساختمان کشتارگاه و تاسیسات آن مرحله سوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور مربوط به کشتارگاه، ساختمان کشتارگاه و تاسیسات آن  مرحله سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968804/مناقصه-جمع-آوری-و-دفع-زباله-لایروبی-و-رفت-و-روب-سطح-شهر'>مناقصه جمع آوری و دفع زباله، لایروبی و رفت و روب سطح شهر / مناقصه, مناقصه جمع آوری و دفع زباله، لایروبی و رفت و روب سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968805/مناقصه-واگذاری-خدمات-نیروی-انسانی'>مناقصه واگذاری خدمات نیروی انسانی / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری خدمات نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968806/همایش-منابع-مالی-در-اموزش-عالی'>همایش منابع مالی در اموزش عالی / همایش منابع مالی در اموزش عالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968810/مناقصه-زیرسازی-جدول-گذاری-و-آسفالت-معابر-نوبت-دوم'>مناقصه زیرسازی، جدول گذاری و آسفالت معابر نوبت دوم  / آگهی فراخوان , مناقصه زیرسازی، جدول گذاری و آسفالت معابر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968811/تمدید-مناقصه-پیگرانی-هوشمند-خط-لوله'>تمدید مناقصه پیگرانی هوشمند خط لوله / تمدید مناقصه ,تمدید مناقصه پیگرانی هوشمند خط لوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968812/تجدید-مناقصه-تعمیرات-پل-های--'>تجدید مناقصه تعمیرات پل های... / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه تعمیرات پل های...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968814/تجدید-مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-شهری-و-فضای-سبز-شهر-اردکان'>تجدید مناقصه واگذاری امور خدمات شهری و فضای سبز شهر اردکان  / مناصه, تجدید مناقصه واگذاری امور خدمات شهری و فضای سبز شهر اردکان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968816/مناقصه-خرید-لوله-های-پلی-اتیلن-پروژه-شبکه-فرعی-آبیاری-تحت-فشار-پایاب--'>مناقصه خرید لوله های پلی اتیلن پروژه شبکه فرعی آبیاری تحت فشار پایاب... / فراخوان ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی, مناقصه خرید لوله های پلی اتیلن پروژه شبکه فرعی آبیاری تحت فشار پایاب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968817/مناقصه-امور-چاپ-تولید-و-صحافی-تعداد-500-000-جلد-تقویم-جیبی--نوبت-دوم'>مناقصه امور چاپ، تولید و صحافی تعداد 500.000 جلد تقویم جیبی...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه امور چاپ، تولید و صحافی تعداد 500.000 جلد تقویم جیبی...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968821/مناقصه-خرید-HONEYWELL-RADAR-LEVEL-TRANSMITTER---نوبت-دوم'>مناقصه خرید HONEYWELL RADAR LEVEL TRANSMITTER ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید HONEYWELL RADAR LEVEL TRANSMITTER ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968823/تجدید-مناقصه-روکش-آسفالت-چهار-خطه-شهرکرد-'>تجدید مناقصه روکش آسفالت چهار خطه شهرکرد- / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه روکش آسفالت چهار خطه شهرکرد-</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968827/مناقصه-برون-سپاری-خدمات-شهر-حوزه-شهرداری'>مناقصه برون سپاری خدمات شهر حوزه شهرداری  / مناقصه ,مناقصه برون سپاری خدمات شهر حوزه شهرداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968829/مناقصه-ارایه-خدمات-تهیه-تامین-طبخ-غذا-و-سرو-سه-وعده-غذایی--تجدید'>مناقصه ارایه خدمات تهیه، تامین، طبخ غذا و سرو سه وعده غذایی - تجدید / آگهی مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی- تجدید ، مناقصه ارایه خدمات تهیه، تامین، طبخ غذا و سرو سه وعده غذایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968835/تمدید-فراخوان-۱۷-دستگاه-hvacهای-مجتمع'>تمدید فراخوان ۱۷ دستگاه hvacهای مجتمع  / تمدید فراخوان,تمدید فراخوان ۱۷ دستگاه hvacهای مجتمع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968837/مناقصه-عملیات-تنظیف-و-جاروبکشی-خیابان-ها-تجدید---نوبت-دوم'>مناقصه عملیات تنظیف و جاروبکشی خیابان ها  تجدید ... نوبت دوم  / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات تنظیف و جاروبکشی خیابان ها  تجدید ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968843/مناقصه-بیمه-جامع-شهرداری'>مناقصه بیمه جامع شهرداری  / مناقصه ,مناقصه بیمه جامع شهرداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968844/مناقصه-خرید-ویژه-سازی-نصب-راه-اندازی-نگهداری-و-پشتیبانی-سامانه-های-منابع-انسانی-و-لجستیک'>مناقصه خرید، ویژه سازی، نصب، راه اندازی، نگهداری و پشتیبانی سامانه های منابع انسانی و لجستیک  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید، ویژه سازی، نصب، راه اندازی، نگهداری و پشتیبانی سامانه های منابع انسانی و لجستیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968845/تجدید-مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز ... نوبت دوم / تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968846/مناقصه-عملیات-اجرایی-توسعه-و-اصلاح-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی توسعه و اصلاح شبکه جمع آوری فاضلاب نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه عملیات اجرایی توسعه و اصلاح شبکه جمع آوری فاضلاب نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968848/مناقصه-جمع-آوری-زباله-و-تنظیف-معابر-و-شتسشوی-کانال-های-شهر--نوبت-سوم'>مناقصه جمع آوری زباله و تنظیف معابر و شتسشوی کانال های شهر....نوبت سوم / آگهی مناقصه , مناقصه جمع آوری زباله و تنظیف معابر و شتسشوی کانال های شهر....نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968849/فراخوان-بکارگیری-خودروهای-استیجاری-با-راننده'>فراخوان بکارگیری خودروهای استیجاری با راننده  / آگهی فراخوان عمومی یک مرحله ای, فراخوان بکارگیری خودروهای استیجاری با راننده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968852/مناقصه-اجرای-عملیات-زیرسازی-و-روسازی'>مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و روسازی  / مناقصه ,مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و روسازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968853/مناقصه-عملیات-حفر-یک-حلقه-چاه-آهکی--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات حفر یک حلقه چاه آهکی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه و ارزیابی کیفی، مناقصه عملیات حفر یک حلقه چاه آهکی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968858/مناقصه-عملیات-توسعه-بیمارستان'>مناقصه عملیات توسعه بیمارستان  / مناقصه, مناقصه عملیات توسعه بیمارستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968863/تجدید-فراخوان-پروژه-خرید-و-اجرای-شبکه-توزیع-آب-شهرک-و--'>تجدید فراخوان پروژه خرید و اجرای شبکه توزیع آب شهرک و ... / تجدید فراخوان,تجدید فراخوان پروژه خرید و اجرای شبکه توزیع آب شهرک و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968865/فراخوان-برق-رسانی-به-تجهیزات-و-تامین-روشنایی-مسیر-ریلی--'>فراخوان برق رسانی به تجهیزات و تامین روشنایی مسیر ریلی... / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران، فراخوان برق رسانی به تجهیزات و تامین روشنایی مسیر ریلی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968868/مناقصه-موضوع-ارائه-خدمات-و-نگهداری-فضای-سبز-سطح-شهر-شوشتر'>مناقصه موضوع ارائه خدمات و نگهداری فضای سبز سطح شهر شوشتر / مناقصه,مناقصه موضوع ارائه خدمات و نگهداری فضای سبز سطح شهر شوشتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968869/تجدید-فراخوان-واگذاری-حجمی-زمانی-جایگاه-شرکت'>تجدید فراخوان  واگذاری حجمی/زمانی جایگاه شرکت / اگهی تجدید , تجدید فراخوان  واگذاری حجمی/زمانی جایگاه شرکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968870/مناقصه-اجرای-12000-متر-گازرسانی'>مناقصه اجرای 12000 متر گازرسانی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای 12000 متر گازرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968874/مناقصه-خرید-و-حمل-و-بارگیری-و-تخلیه-لوله-چدنی'>مناقصه خرید و حمل و بارگیری و تخلیه لوله چدنی  / مناقصه ,مناقصه خرید و حمل و بارگیری و تخلیه لوله چدنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968875/مناقصه-تعمیرات-خطوط-لوله-تغذیه-و-شبکه-گاز'>مناقصه تعمیرات خطوط لوله تغذیه و شبکه گاز  / آگهی مناقصه عمومی،  مناقصه تعمیرات خطوط لوله تغذیه و شبکه گاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968876/فراخوان-احداث-تعمیر-و-مرمت-خطوط-لوله-نفت-و-گاز-نوبت-دوم'>فراخوان احداث، تعمیر و مرمت خطوط لوله نفت و گاز نوبت دوم / فراخوان مناقصه,فراخوان احداث، تعمیر و مرمت خطوط لوله نفت و گاز نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968883/مناقصه-​خرید-علائم-عمودی-جهت-ایمن-سازی-محورهای-حوزه-استحفاظی-استان'>مناقصه ​خرید علائم عمودی جهت ایمن سازی محورهای حوزه استحفاظی استان      / آگهی مناقصه، مناقصه ​خرید علائم عمودی جهت ایمن سازی محورهای حوزه استحفاظی استان     </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968887/مناقصه-اجرای-12500-متر-شبکه-پلی-اتیلن-و---'>مناقصه اجرای 12500 متر شبکه پلی اتیلن و  ...  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای 12500 متر شبکه پلی اتیلن و  ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968888/مناقصه-نگهداری-همراه-با-بازسازی-شبکه-کابل-و-هوایی-و--'>مناقصه نگهداری همراه با بازسازی شبکه کابل و هوایی و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری همراه با بازسازی شبکه کابل و هوایی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968889/مناقصه-توسعه-فضای-سبز-و-گردشگری-و-تکمیل-آبشار-مصنوعی'>مناقصه  توسعه فضای سبز و گردشگری و تکمیل آبشار مصنوعی  / آگهی مناقصه, مناقصه  توسعه فضای سبز و گردشگری و تکمیل آبشار مصنوعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968890/مناقصه-عملیات-تهیه-رنگ-دو-جزئی-پلاستیک-سرد-جهت-خط-کشی-محوری--تجدید'>مناقصه عملیات تهیه رنگ دو جزئی پلاستیک سرد جهت خط کشی محوری - تجدید / تجدید آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات تهیه رنگ دو جزئی پلاستیک سرد جهت خط کشی محوری - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968893/تجدید-مناقصه-خرید-پره-های-ردیف-اول-فری'>تجدید مناقصه خرید پره های ردیف اول فری  / مناقصه ,تجدید مناقصه خرید پره های ردیف اول فری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968895/مناقصه-فراخوان-توسعه-و-اصلاح-شبکه-آب-نقاط-پراکنده-اهواز-نوبت-دوم'>مناقصه فراخوان توسعه و اصلاح شبکه آب نقاط پراکنده اهواز نوبت دوم  / فراخوان عمومی, مناقصه فراخوان توسعه و اصلاح شبکه آب نقاط پراکنده اهواز نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968897/مناقصه-تامین-غذای-پرسنل-و-بیماران'>مناقصه تامین غذای پرسنل و بیماران / آگهی مناقصه, مناقصه تامین غذای پرسنل و بیماران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968898/تجدید-مناقصه-انجام-خدمات-مهندسی-تامین-مصالح-و-تجهیزات-ساختمان--'>تجدید مناقصه انجام خدمات مهندسی، تامین مصالح و تجهیزات، ساختمان... / تجدید آگهی مناقصه، مناقصه انجام خدمات مهندسی، تامین مصالح و تجهیزات، ساختمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968899/مناقصه-تهیه-تامین-طبخ-و-توزیع-غذای-کارکنان-نوبت-سوم'>مناقصه تهیه، تامین، طبخ و توزیع غذای کارکنان -نوبت سوم  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه تهیه، تامین، طبخ و توزیع غذای کارکنان - نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968900/مناقصه-عملیات-امداد-نگهداری--بهره-برداری-و-تعمیرات-تاسیسات-گازرسانی'>مناقصه عملیات امداد، نگهداری ، بهره برداری و تعمیرات تاسیسات گازرسانی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  عملیات امداد، نگهداری ، بهره برداری و تعمیرات تاسیسات گازرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968901/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-جهت-تامین-نیروی-انسانی'>مناقصه انتخاب پیمانکار جهت تامین نیروی انسانی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انتخاب پیمانکار جهت تامین نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968903/مناقصه-عملیات-تعمیرات-بازسازی-شبکه-و-تاسیسات-و-تامین-آب-آشامیدنی--'>مناقصه عملیات تعمیرات، بازسازی شبکه و تاسیسات و تامین آب آشامیدنی... / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات تعمیرات، بازسازی شبکه و تاسیسات و تامین آب آشامیدنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968907/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز  / مناقصه ,مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968910/مناقصه-عملیات-اجرا-و-ترمیم-جدول--کانیوا-و-لبه--'>مناقصه عملیات اجرا و ترمیم جدول ، کانیوا و لبه...  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات اجرا و ترمیم جدول ، کانیوا و لبه... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968914/استعلام-قیمت-واگذاری-بینایی-سنجی'>استعلام قیمت واگذاری بینایی سنجی / آگهی فراخوان عمومی شرکت در استعلام قیمت ، استعلام قیمت واگذاری بینایی سنجی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968915/مناقصه-عملیات-اجرایی-پروژه-زیرسازی--جدول-و-کانیواگذاری'>مناقصه  عملیات اجرایی پروژه زیرسازی ، جدول و کانیواگذاری / مناقصه , مناقصه   عملیات اجرایی پروژه زیرسازی ، جدول و کانیواگذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968916/مناقصه-پروژه-نیرورسانی-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه نیرورسانی  نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه پروژه نیرورسانی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968917/مناقصه-1400-عدد-لاینر-تولیدی'>مناقصه  1400 عدد لاینر تولیدی / اگهی مناقصه ,مناقصه  1400 عدد لاینر تولیدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968918/مناقصه-تهیه-قطعات-نمای-پیش-ساخته-بتنی-با-الیاف-شیشه-ای-GRC--تجدید--نوبت-دوم'>مناقصه تهیه قطعات نمای پیش ساخته بتنی با الیاف شیشه ای GRC  - تجدید... نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه قطعات نمای پیش ساخته بتنی با الیاف شیشه ای GRC  - تجدید... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968925/مناقصه-اصلاح-یک-دستگاه-کوره-bell-type'>مناقصه اصلاح یک دستگاه کوره bell type  / اگهی مناقصه , مناقصه اصلاح یک دستگاه کوره bell type </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968926/مناقصه-عملیات-اجرایی-فاز-اول-پارک-دلتای-نهر-اعظم'>مناقصه عملیات اجرایی فاز اول پارک دلتای نهر اعظم / مناقصه , مناقصه عملیات اجرایی فاز اول پارک دلتای نهر اعظم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968930/مناقصه--مناقصه-یک-دستگاه-پکیج-تصفیه-فاضلاب'>مناقصه , مناقصه یک دستگاه پکیج تصفیه فاضلاب / اگهی مناقصه , مناقصه یک دستگاه پکیج تصفیه فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968933/مناقصه-امور-خدمات-سلامت-96-08-13'>مناقصه امور خدمات سلامت- 96.08.13 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه امور خدمات سلامت- 966.08.13</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968934/مناقصه-عملیات-تعمیرات-بازسازی-شبکه-و-تاسیسات-و-تامین-آب-آشامیدنی--'>مناقصه عملیات تعمیرات، بازسازی شبکه و تاسیسات و تامین آب آشامیدنی... / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات تعمیرات، بازسازی شبکه و تاسیسات و تامین آب آشامیدنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968935/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-و-رختشویخانه-و-تلفنخانه--تجدید'>مناقصه واگذاری امور خدمات و رختشویخانه و تلفنخانه - تجدید / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه واگذاری امور خدمات و رختشویخانه و تلفنخانه - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968938/فراخوان-مناقصه-مربوط-به-تعمیر-و-بهسازی-ساختمان-های-واحدهای-عملیاتی-شرق--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه مربوط به تعمیر و بهسازی ساختمان های واحدهای عملیاتی شرق... نوبت دوم / فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه مربوط به تعمیر و بهسازی ساختمان های واحدهای عملیاتی شرق... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968940/مناقصه-عملیات-تعمیرات-بازسازی-شبکه-و-تاسیسات-و-تامین-آب-آشامیدنی--'>مناقصه عملیات تعمیرات، بازسازی شبکه و تاسیسات و تامین آب آشامیدنی... / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات تعمیرات، بازسازی شبکه و تاسیسات و تامین آب آشامیدنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968942/مناقصه-نگهداری-همراه-با-بازسازی-شبکه-کابل-و-هوایی-و--'>مناقصه نگهداری همراه با بازسازی شبکه کابل و هوایی و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری همراه با بازسازی شبکه کابل و هوایی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968943/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-خرید-آسفالت--مرحله-چهارم--نوبت-دوم'>مناقصه انتخاب پیمانکار خرید آسفالت ...مرحله چهارم - نوبت دوم  / آگهی مناقصه,مناقصه انتخاب پیمانکار خرید آسفالت - مرحله چهارم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968946/مناقصه-عملیات-تعمیرات-بازسازی-شبکه-و-تاسیسات-و-تامین-آب-آشامیدنی--'>مناقصه عملیات تعمیرات، بازسازی شبکه و تاسیسات و تامین آب آشامیدنی... / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات تعمیرات، بازسازی شبکه و تاسیسات و تامین آب آشامیدنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968947/مناقصه-پروژه-بوته-کاری-در-طرح-مقابله-با-بیابانزایی'>مناقصه پروژه بوته کاری در طرح مقابله با بیابانزایی  / مناقصه عمومی  ، مناقصه پروژه بوته کاری در طرح مقابله با بیابانزایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968949/مناقصه-خرید-گلهای-فصلی'>مناقصه خرید گلهای فصلی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید گلهای فصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968951/فراخوان-مناقصه-خدمات-پشتیبانی-فضای-سبز-و-شهرداری'>فراخوان مناقصه خدمات پشتیبانی، فضای سبز و شهرداری / مناقصه, فراخوان مناقصه خدمات پشتیبانی، فضای سبز و شهرداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968953/مناقصه-احداث-ساختمان-شعبه-مرکزی-و-مهمانسرای--نوبت-دوم'>مناقصه احداث ساختمان شعبه مرکزی و مهمانسرای ...نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث ساختمان شعبه مرکزی و مهمانسرای ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968958/مناقصه-نگهداری-همراه-با--بازسازی-شبکه-کابل-و-هوایی'>مناقصه نگهداری همراه با ، بازسازی شبکه کابل و هوایی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری همراه با ، بازسازی شبکه کابل و هوایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968964/مناقصه-اجرای-آسفالت-بیندر'>مناقصه اجرای آسفالت بیندر  / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای آسفالت بیندر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968968/مناقصه-واگذاری-خدمات-عمومی-بسته-بندی-و-نگهداری-دام--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری خدمات عمومی بسته بندی و نگهداری دام... نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه واگذاری خدمات عمومی بسته بندی و نگهداری دام... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968970/مناقصه-واگذاری-تاسیسات-بیمارستان-طالقانی-کرمانشاه'>مناقصه واگذاری تاسیسات بیمارستان طالقانی کرمانشاه / مناقصه واگذاری تاسیسات بیمارستان طالقانی کرمانشاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968971/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-فریز-درایر---نوبت-دوم'>مناقصه خرید یک دستگاه فریز درایر ... نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه خرید یک دستگاه فریز درایر ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968976/مناقصه-خدمات-تعمیر-و-نگهداری-۷-دستگاه-آسانسور'>مناقصه خدمات تعمیر و نگهداری ۷ دستگاه آسانسور  / مناقصه , مناقصه خدمات تعمیر و نگهداری ۷ دستگاه آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968977/مناقصه-حفظ-و-نگهداری-و-آبیاری-فضای-سبز-مرحله-سوم--نوبت-دوم'>مناقصه حفظ و نگهداری و آبیاری فضای سبز مرحله سوم... نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه حفظ و نگهداری و آبیاری فضای سبز مرحله سوم... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968979/فراخوان-تکمیل-عملیات-ساختمانی-و-تجهیزاتی--نوبت-دوم'>فراخوان تکمیل عملیات ساختمانی و تجهیزاتی... نوبت دوم / مناقصه ,فراخوان تکمیل عملیات ساختمانی و تجهیزاتی... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968980/مناقصه-اجرای-بازگشایی-معابر-فاز-2-و-3--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای بازگشایی معابر فاز 2 و 3 - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه اجرای بازگشایی معابر فاز 2 و 3- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968981/مناقصه-تعداد-هجده-دستگاه-خودرو-سواری-نوبت-دوم'>مناقصه تعداد هجده دستگاه خودرو سواری- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تعداد هجده دستگاه خودرو سواری- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968983/مناقصه-برکناری-سیم-های-مسی-شبکه-فشار-ضعیف-و-نصب-کابل---نوبت-دوم'>مناقصه برکناری سیم های مسی شبکه فشار ضعیف و نصب کابل ... نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه برکناری سیم های مسی شبکه فشار ضعیف و نصب کابل ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968986/مناقصه-تنظیف-رفت-و-روب-و-لایه-روبی-و-برفروبی-خدمات-شهری-مرحله-سوم--نوبت-دوم'>مناقصه تنظیف رفت و روب و لایه روبی و برفروبی خدمات شهری مرحله سوم... نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه تنظیف رفت و روب و لایه روبی و برفروبی خدمات شهری مرحله سوم... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968988/تجدید-مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-و-نظافت-و-نگهداری-فضاهای-جدیدالاحداث'>تجدید مناقصه واگذاری امور خدمات و نظافت و نگهداری فضاهای جدیدالاحداث / تجدید مناقصه , مناقصه واگذاری امور خدمات و نظافت و نگهداری فضاهای جدیدالاحداث</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968989/فراخوان-واگذاری-مشارکتی-واحد-دندانپزشکی'>فراخوان واگذاری مشارکتی واحد دندانپزشکی  / فراخوان واگذاری مشارکتی واحد دندانپزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968990/مناقصه-اجرای-عملیات-آسفالت-معابر--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات آسفالت معابر - نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای عملیات آسفالت معابر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968992/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-جهت-تکمیل-ساختمان-ناحیه-یک'>مناقصه  انتخاب پیمانکار جهت تکمیل ساختمان ناحیه یک / آگهی مناقصه, مناقصه  انتخاب پیمانکار جهت تکمیل ساختمان ناحیه یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968995/مناقصه-عملیات-نگهداری-و-توسعه-فضای-سبز-شهر'>مناقصه عملیات نگهداری و توسعه فضای سبز شهر  / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات نگهداری و توسعه فضای سبز شهر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968996/مناقصه-خرید-قطعات-مورد-نیاز-جهت-تعمیر-و-راه-اندازی-دستگاه-های-سنگین'>مناقصه خرید قطعات مورد نیاز جهت تعمیر و راه اندازی دستگاه های سنگین  / مناقصه ,مناقصه خرید قطعات مورد نیاز جهت تعمیر و راه اندازی دستگاه های سنگین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968997/مناقصه-عملیات-ساختمانی-ایستگاه-موقت'>مناقصه عملیات ساختمانی ایستگاه موقت / اگهی مناقصه ,مناقصه مناقصه عملیات ساختمانی ایستگاه موقت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968998/مناقصه-خرید-52-تن-کود-کامل-ماکرو--'>مناقصه خرید 52 تن کود کامل ماکرو... / آگهی مناقصه، مناقصه خرید 52 تن کود کامل ماکرو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969000/مناقصه-خرید-و-اجرای-بخشی-از-شبکه-های-جمع-آوری-و--'>مناقصه خرید و اجرای بخشی از شبکه های جمع آوری و ... / فراخوان مناقصه , مناقصه خرید و اجرای بخشی از شبکه های جمع آوری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969002/مناقصه-انجام-عملیات-حفظ-و-نگهداری-نگهبان-و-انجام-تعمیرات--'>مناقصه انجام عملیات حفظ و نگهداری، نگهبان و انجام  تعمیرات...  / مناقصه عمومی, مناقصه انجام عملیات حفظ و نگهداری، نگهبان و انجام  تعمیرات... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969004/مناقصه-خرید-و-نصب-دیواره-های-پیش-ساخته-محوطه-پیرامونی-پارک-بانوان-96-8-13'>مناقصه خرید و نصب دیواره های پیش ساخته محوطه پیرامونی پارک بانوان 96.8.13 / مناقصه, مناقصه خرید و نصب دیواره های پیش ساخته محوطه پیرامونی پارک بانوان 96.8.13</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969005/مناقصه-اجرای-عملیات-تعمیرات-و-نگهداری-و-راهبری-تاسیسات-شهری--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات تعمیرات و نگهداری و راهبری تاسیسات شهری... نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه اجرای عملیات تعمیرات و نگهداری و راهبری تاسیسات شهری... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969009/مناقصه-خرید-و-اجرای-بخشی-از-شبکه-های-جمع-آوری-و-نصب-انشعاب-فاضلاب-مربوطه--'>مناقصه خرید و اجرای بخشی از شبکه های جمع آوری و نصب انشعاب فاضلاب مربوطه ...  / فراخوان مناقصه , مناقصه خرید و اجرای بخشی از شبکه های جمع آوری و نصب انشعاب فاضلاب مربوطه ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969011/مناقصه-احداث-ایستگاه-پمپاژ-شماره-یک-آبرسانی--نوبت-دوم'>مناقصه احداث ایستگاه پمپاژ شماره یک آبرسانی - نوبت دوم  / مناقصه,مناقصه احداث ایستگاه پمپاژ شماره یک آبرسانی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969012/فراخوان-واگذاری-توسعه-و-بهره-برداری-شهربازی-پارک-ملت---'>فراخوان واگذاری توسعه و بهره برداری شهربازی پارک ملت  ... / فراخوان واگذاری توسعه و بهره برداری شهربازی پارک ملت  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969014/مناقصه-تکمیل-سالن'>مناقصه تکمیل سالن / مناقصه, مناقصه تکمیل سالن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969015/مناقصه-ترمیم-ترانشه-های-خطوط-اصلی-فرعی-و-انشعابات-پراکنده'>مناقصه ترمیم ترانشه های خطوط اصلی، فرعی و انشعابات پراکنده / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ترمیم ترانشه های خطوط اصلی، فرعی و انشعابات پراکنده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969016/مناقصه-نگهداری-همراه-با-بازسازی-شبکه-کابل-و-هوایی-و-نوسازی-و-رفع-قطعی--'>مناقصه نگهداری همراه با بازسازی شبکه کابل و هوایی و نوسازی و رفع قطعی ... / مناقصه ,مناقصه نگهداری همراه با بازسازی شبکه کابل و هوایی و نوسازی و رفع قطعی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969018/مناقصه-طراحی-چاپ-نصب-و-نگهداری-جمع-آوری-و-تعمیر-پرتابلهای-شهری'>مناقصه طراحی، چاپ، نصب و نگهداری، جمع آوری و تعمیر پرتابلهای شهری / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه طراحی، چاپ، نصب و نگهداری، جمع آوری و تعمیر پرتابلهای شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969019/فراخوان-مناقصه-عمومی-پروژه-اصلاح-و-بازسازی-خط-انتقال-شبکه-آبیاری'>فراخوان مناقصه عمومی پروژه اصلاح و بازسازی خط انتقال شبکه آبیاری  / فراخوان , فراخوان مناقصه عمومی پروژه اصلاح و بازسازی خط انتقال شبکه آبیاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969021/مناقصه-توسعه-و-احداث-اصلاح-و-بهینه-سازی-روشنایی-معابر-نیرورسانی--'>مناقصه توسعه و احداث اصلاح و بهینه سازی روشنایی معابر نیرورسانی ... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه توسعه و احداث اصلاح و بهینه سازی روشنایی معابر نیرورسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969022/مناقصه-خرید-320901-کیلوگرم-لوله-فولادی-درزدار-و-بدون-درز--نوبت-دوم'>مناقصه خرید 320901 کیلوگرم لوله فولادی درزدار و بدون درز - نوبت دوم  / مناقصه عمومی ، مناقصه خرید 320901 کیلوگرم لوله فولادی درزدار و بدون درز - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969026/مناقصه-خرید-و-نصب-9-دستگاه-تابلوهای-توزیع-برق-نوبت-دوم'>مناقصه خرید و نصب 9 دستگاه تابلوهای توزیع برق- نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه خرید و نصب 9 دستگاه تابلوهای توزیع برق- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969030/فراخوان-احداث-فونداسیون-خط-۶۳-کیلوولت-دو-مداره-باندل-دوتایی-تغذیه-کننده'>فراخوان احداث فونداسیون خط ۶۳ کیلوولت دو مداره باندل دوتایی تغذیه کننده / فراخوان احداث فونداسیون خط ۶۳ کیلوولت دو مداره باندل دوتایی تغذیه کننده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969031/مناقصه-اجرای-طرح-کابلکشی-خاکی-مسی-و-فیبر-نوری'>مناقصه اجرای طرح کابلکشی خاکی مسی و فیبر نوری  / مناقصه ,مناقصه اجرای طرح کابلکشی خاکی مسی و فیبر نوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969033/مناقصه-عمومی-واگذاری-امور-تغذیه-(خرید-و-توزیع-غذا)'>مناقصه عمومی واگذاری امور تغذیه (خرید و توزیع غذا)  / مناقصه عمومی واگذاری امور تغذیه (خرید و توزیع غذا) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969035/مناقصه-پروژه-نصب-و-تعویض-کنتور-و-رگولاتور-در-سطح-استان-ایلام'>مناقصه پروژه نصب و تعویض کنتور و رگولاتور در سطح استان ایلام / مناقصه پروژه نصب و تعویض کنتور و رگولاتور در سطح استان ایلام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969036/مناقصه-خدمات-مشاوره-گردآوری-مستند-تصویری-و-تدوین-تاریخ-شفاهی-شهرهای-جدید-ایران'>مناقصه خدمات مشاوره گردآوری مستند تصویری و تدوین تاریخ شفاهی شهرهای جدید ایران     / مناقصه خدمات مشاوره گردآوری مستند تصویری و تدوین تاریخ شفاهی شهرهای جدید ایران    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969037/مناقصه-امور-خدماتی-واحد-دانشگاهی'>مناقصه امور خدماتی واحد دانشگاهی / آگهی مناقصه , مناقصه امور خدماتی واحد دانشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969038/استعلام-ورق-100-50-سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام ورق 100*50, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  / استعلام ,استعلام ورق 100*50</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969039/مناقصه-عملیات-عمرانی-دهیاری'>مناقصه عملیات عمرانی دهیاری / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه  عملیات عمرانی دهیاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969040/مناقصه-پروژه-خط-تغذیه-گاز-از-روستای-دشت-عباس-تا-روستای-استقلال'>مناقصه پروژه خط تغذیه گاز از روستای دشت عباس تا روستای استقلال / مناقصه پروژه خط تغذیه گاز از روستای دشت عباس تا روستای استقلال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969042/مناقصه-تامین-و-تحویل-سرورهای-ذخیره-انبوه'> مناقصه  تامین و تحویل سرورهای ذخیره انبوه / مناقصه ، مناقصه  تامین و تحویل سرورهای ذخیره انبوه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969043/استعلام-لوازم-مصرفی'>استعلام لوازم مصرفی   / استعلام , استعلام لوازم مصرفی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969044/استعلام-تسمه-مسی'>استعلام تسمه مسی   / استعلام تسمه مسی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969045/استعلام-PROTECTION-INSULATOR-FOR-FLAME-DETECTOR-IGNITOR'>استعلام PROTECTION INSULATOR FOR FLAME DETECTOR IGNITOR  / فرم استعلام بهاء، استعلام PROTECTION INSULATOR FOR FLAME DETECTOR IGNITOR </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969046/استعلام-سیمان-خاکستری-پرتلند--سایت-ستاد'>استعلام سیمان خاکستری پرتلند , سایت ستاد / استعلام ,استعلام سیمان خاکستری پرتلند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969048/استعلام-لوازم-شوینده'>استعلام لوازم شوینده   / استعلام , استعلام لوازم شوینده  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969049/مناقصه-نگهداری-و-گسترش-فضای-سبز-پارکها'>مناقصه نگهداری و گسترش فضای سبز پارکها / آگهی مناقصه ,مناقصه نگهداری و گسترش فضای سبز پارکها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969050/فراخوان-مناقصه-بهسازی-راههای-روستایی'>فراخوان مناقصه بهسازی راههای روستایی  / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه بهسازی راههای روستایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969051/استعلام-لپ-تاپ--سامانه-ستاد'>استعلام لپ تاپ , سامانه ستاد / استعلام ,استعلام لپ تاپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969052/استعلام-شکلات-نانی-40--نوقا-و-کارامل'>استعلام شکلات نانی 40#& نوقا و کارامل / استعلام شکلات نانی 40#& نوقا و کارامل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969053/مناقصه-اجرای-پروژه-پیاده-روسازی-و-جدول-گذاری---نوبت-سوم'>مناقصه اجرای پروژه پیاده روسازی و جدول گذاری ...  نوبت سوم  / مناقصه، مناقصه اجرای پروژه پیاده روسازی و جدول گذاری ... نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969055/استعلام-ایجاد-شبکه-ارتباطی-VSAT-ایستگاه--'>استعلام ایجاد شبکه ارتباطی VSAT  ایستگاه ... / استعلام , استعلام ایجاد شبکه ارتباطی VSAT  ایستگاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969056/استعلام-ابزارآلات-الکتریکی'>استعلام ابزارآلات الکتریکی     / استعلام, استعلام ابزارآلات الکتریکی    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969057/استعلام-خاکریزی-آیلند-میانی-محور-بجنورد'>استعلام خاکریزی آیلند میانی محور بجنورد / استعلام,استعلام خاکریزی آیلند میانی محور بجنورد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969059/مناقصه-انجام-عملیات-اصلاح-جاده-ها-و-معابر-مجتمع-نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات اصلاح جاده ها و معابر مجتمع- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام عملیات اصلاح جاده ها و معابر مجتمع-نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969060/استعلام-طبخ-و-توزیع-غذای-روزانه-زندانیان'>استعلام طبخ و توزیع غذای روزانه زندانیان / استعلام,استعلام طبخ و توزیع غذای روزانه زندانیان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969061/استعلام-خرید-دستگاه-موقعیت-یاب'>استعلام خرید دستگاه موقعیت یاب  / استعلام ،  استعلام خرید دستگاه موقعیت یاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969062/استعلام-لامپ-ال-ای-دی---'>استعلام لامپ ال ای دی .... / استعلام , استعلام لامپ ال ای دی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969063/فراخوان-احداث-استخر-سرپوشیده--نوبت-دوم'>فراخوان احداث استخر سرپوشیده ...نوبت دوم  / فراخوان , فراخوان احداث استخر سرپوشیده ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969064/دومین-جشنواره-مطبوعات-و-خبرگزاری-ها'>دومین جشنواره مطبوعات و خبرگزاری ها / دومین جشنواره مطبوعات و خبرگزاری ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969066/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس / استعلام,استعلام تعمیرات اساسی مدارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969067/مناقصه-عمومی-اجرای-پروژه-های-برکناری-سیم-مسی-به-کابل-خودنگهدار-آلومینیومی'>مناقصه عمومی اجرای پروژه های برکناری سیم مسی به کابل خودنگهدار آلومینیومی / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی اجرای پروژه های برکناری سیم مسی به کابل خودنگهدار آلومینیومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969068/استعلام-لوازم-خانگی'>استعلام لوازم خانگی / استعلام, استعلام لوازم خانگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969069/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس-نبوت'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس نبوت / استعلام,استعلام تعمیرات اساسی مدارس نبوت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969070/استعلام-29-ردیف-لاستیک-کوپلینگ-مقاوم-روغن-ترانسفورماتور'>استعلام 29 ردیف لاستیک کوپلینگ مقاوم روغن ترانسفورماتور  / استعلام، استعلام 29 ردیف لاستیک کوپلینگ مقاوم روغن ترانسفورماتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969071/استعلام-محوطه-سازی-دبستان-روستا'>استعلام محوطه سازی دبستان روستا / استعلام,استعلام محوطه سازی دبستان روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969073/استعلام-انجام-مطالعات-مدیریت-حفاظت-کیفی'>استعلام انجام مطالعات مدیریت حفاظت کیفی / استعلام,استعلام انجام مطالعات مدیریت حفاظت کیفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969074/استعلام-خرید-ملزومات-اداری-و-کامپیوتر'>استعلام خرید ملزومات اداری و کامپیوتر / استعلام, استعلام خرید ملزومات اداری و کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969075/استعلام-تمدید-سرند-لرزشی-کک'>استعلام تمدید سرند لرزشی کک / استعلام ,استعلام تمدید سرند لرزشی کک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969076/مناقصه-نگهداری-همراه-با--بازسازی-شبکه-کابل-و-هوایی-و-نوسازی-و-رفع-قطعی-ها'>مناقصه نگهداری همراه با ، بازسازی شبکه کابل و هوایی و نوسازی و رفع قطعی ها / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری همراه با ، بازسازی شبکه کابل و هوایی و نوسازی و رفع قطعی ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969077/استعلام-Addressable-smoke-detector--'>استعلام Addressable smoke detector ... / استعلام , استعلام Addressable smoke detector ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969078/استعلام-افزایش-عمر-۶۳-عدد-پاتیل-چدن'>استعلام افزایش عمر ۶۳ عدد پاتیل چدن  / استعلام ,استعلام افزایش عمر ۶۳ عدد پاتیل چدن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969080/اصلاحیه-مناقصه-اجرای-عملیات-گازرسانی-به-روستا'>اصلاحیه مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به روستا  / اصلاحیه مناقصه، مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969081/استعلام-خرید-شش-ردیف-درایو'>استعلام خرید شش ردیف درایو / استعلام ,استعلام خرید شش ردیف درایو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969083/فراخوان-خریداری-برجهای-خط-۶۳-کیلولت-دو-مداره-تغذیه-کننده-پست'>فراخوان  خریداری برجهای خط ۶۳ کیلولت دو مداره تغذیه کننده پست / فراخوان, فراخوان  خریداری برجهای خط ۶۳ کیلولت دو مداره تغذیه کننده پست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969084/استعلام-​کامپیوتر-و-فناوری--'>استعلام ​کامپیوتر و فناوری... / استعلام, استعلام ​کامپیوتر و فناوری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969085/مناقصه-تجدید-انجام-فرایند-جایگزینی-پایه-های-تصادفی'>مناقصه تجدید انجام فرایند جایگزینی پایه های تصادفی  / تجدید مناقصه, مناقصه تجدید انجام فرایند جایگزینی پایه های تصادفی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969086/استعلام-فرم-رسید-انبار'>استعلام فرم رسید انبار / استعلام ,استعلام فرم رسید انبار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969087/فراخوان-تکمیلی-23-کیلومتر-شبکه-گذاری-روستاها'>فراخوان تکمیلی 23 کیلومتر شبکه گذاری روستاها / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه تکمیلی 23 کیلومتر شبکه گذاری روستاها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969090/استعلام-فیلتر-روغن-هیدرولیک-جکینگ-الستوم'> استعلام فیلتر روغن هیدرولیک جکینگ الستوم  / استعلام , استعلام فیلتر روغن هیدرولیک جکینگ الستوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969091/استعلام-بها-اجرای-طرح-فیبر-نوری-مرکز-بهداشت-گرگان'>استعلام بها اجرای طرح فیبر نوری مرکز بهداشت گرگان  / استعلام بها اجرای طرح فیبر نوری مرکز بهداشت گرگان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969092/استعلام-بازسازی-ساختمان-آذر-آب-انبار-سیکل-ترکیبی-جهت-اتاق-روانکاری'>استعلام بازسازی ساختمان آذر آب انبار سیکل ترکیبی جهت اتاق روانکاری / استعلام , استعلام بازسازی ساختمان آذر آب انبار سیکل ترکیبی جهت اتاق روانکاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969094/استعلام-طرح-کابل-سرقتی-قلندر-محله'>استعلام طرح کابل سرقتی قلندر محله  / استعلام طرح کابل سرقتی قلندر محله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969096/مناقصه-عمومی-خرید-کابینت-یکسو-کننده'>مناقصه عمومی خرید کابینت یکسو کننده / مناقصه عمومی ،مناقصه عمومی خرید کابینت یکسو کننده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969097/استعلام-تامین-و-نصب-و-راه-اندازی-هیت-تریسینگ-الکتریکی'>استعلام تامین و نصب و راه اندازی هیت تریسینگ الکتریکی  / استعلام ,استعلام تامین و نصب و راه اندازی هیت تریسینگ الکتریکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969098/فراخوان-اصلاح-و-به-روزرسانی-دسته-بندی-لیست-تامین-کنندگان-داخلی-قطعات---'>فراخوان اصلاح و به روزرسانی دسته بندی لیست تامین کنندگان داخلی قطعات .... / فراخوان ، فراخوان اصلاح و به روزرسانی دسته بندی لیست تامین کنندگان داخلی قطعات ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969099/استعلام-خدمات-پژوهشی'>استعلام خدمات پژوهشی  / استعلام ,استعلام خدمات پژوهشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969103/استعلام-مایع-ظرفشویی-ومایع-سفید-کننده'>استعلام مایع ظرفشویی ومایع سفید کننده   / استعلام مایع ظرفشویی ومایع سفید کننده  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969104/استعلام-نخود-درجه-یک-ایرانی-دست-چین-اعلا'>استعلام نخود درجه یک ایرانی دست چین اعلا / استعلام, استعلام نخود درجه یک ایرانی دست چین اعلا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969105/استعلام-خرید-لاک-عایقی-کوره-خشک-200درجه-و-حلال-لاک-عایقی'>استعلام خرید لاک عایقی کوره خشک 200درجه و حلال لاک عایقی   / استعلام خرید لاک عایقی کوره خشک 200درجه و حلال لاک عایقی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969106/استعلام-اکسس-پوینت-شبکه'>استعلام اکسس پوینت شبکه  / استعلام ,استعلام اکسس پوینت شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969108/استعلام-​اصلاح-شبکه-و-بهسازی-تاسیسات-آب--'>استعلام ​اصلاح شبکه و بهسازی تاسیسات آب ...  / استعلام, استعلام ​اصلاح شبکه و بهسازی تاسیسات آب ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969109/استعلام-اسکنر-کداک'>استعلام اسکنر کداک / استعلام ,استعلام اسکنر کداک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969111/استعلام-لوازم-تاسیساتی'>استعلام لوازم تاسیساتی  / استعلام ,استعلام لوازم تاسیساتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969112/استعلام-مودم-آی-تس-G-SHDSL'>استعلام مودم آی تس G.SHDSL / استعلام, استعلام مودم آی تس G.SHDSL</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969114/استعلام-شیشه--'>استعلام شیشه ... / استعلام, استعلام شیشه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969115/استعلام-لوازم-موتور-لایروب'>استعلام لوازم موتور لایروب  / استعلام, استعلام لوازم موتور لایروب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969117/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدرسه-روست'>استعلام تعمیرات اساسی مدرسه روست / استعلام,استعلام تعمیرات اساسی مدرسه روست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969118/استعلام-خرید-هدرhp-اواپراتور-بویلرهای'>استعلام خرید هدرhp اواپراتور بویلرهای / استعلام ,استعلام خرید هدرhp اواپراتور بویلرهای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969119/استعلام-​شیر-آتش-نشانی-14-اینچ-با-ورودی-14--'>استعلام ​شیر آتش نشانی 14 اینچ با ورودی 14... / استعلام, استعلام ​شیر آتش نشانی 14 اینچ با ورودی 14...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969120/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-فریز-درایر--نوبت-دوم'>مناقصه خرید یک دستگاه فریز درایر - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه خرید یک دستگاه فریز درایر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969121/استعلام-کنترل-پنل-SUTRON-ELECTRONIC'>استعلام کنترل پنل SUTRON ELECTRONIC / استعلام, استعلام کنترل پنل SUTRON ELECTRONIC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969122/استعلام-تهیه-مصالح-و-آماده-سازی-بخشی-ا--'>استعلام تهیه مصالح و آماده سازی بخشی ا... / استعلام, استعلام تهیه مصالح و آماده سازی بخشی ا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969123/فراخوان-عمومی-انجام-عملیات-فروش-11500-فقره-انشعابات-فاضلاب'>فراخوان عمومی  انجام عملیات فروش 11500 فقره انشعابات فاضلاب / فراخوان عمومی ،فراخوان عمومی   انجام عملیات فروش 11500 فقره انشعابات فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969124/استعلام-گل-رز-هفت-رنگ-و--'>استعلام گل رز هفت رنگ و ... / استعلام ,استعلام گل رز هفت رنگ و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969125/استعلام-لوازم-التحریر'>استعلام لوازم التحریر / استعلام,استعلام لوازم التحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969126/استعلام-تمدید-لایسنس-آنتی-ویروس-100'>استعلام تمدید لایسنس آنتی ویروس 100  / استعلام, استعلام تمدید لایسنس آنتی ویروس 100 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969127/استعلام-خرید-دوربین-عکاسی-و-فیلمبرداری'>استعلام خرید دوربین عکاسی و فیلمبرداری / استعلام, استعلام خرید دوربین عکاسی و فیلمبرداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969128/استعلام-تهیه-و-نصب-پنجره-از-نوع-upvc-با--'>استعلام تهیه و نصب پنجره از نوع upvc با ... / استعلام, استعلام تهیه و نصب پنجره از نوع upvc با ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969130/استعلام-اصلاح-شبکه-آب-ابهر'>استعلام اصلاح شبکه آب ابهر / استعلام, استعلام اصلاح شبکه آب ابهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969131/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-قطر-315-میلیمتر'>استعلام لوله پلی اتیلن قطر 315 میلیمتر  / استعلام, استعلام لوله پلی اتیلن قطر 315 میلیمتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969132/استعلام-رم'>استعلام رم / استعلام, استعلام رم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969133/استعلام-اجرای-چکر-پلیت-کانال-های-اتاق'>استعلام  اجرای چکر پلیت کانال های اتاق  / استعلام,استعلام  اجرای چکر پلیت کانال های اتاق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969134/استعلام-احداث-موتورخانه--'>استعلام احداث موتورخانه ... / استعلام ,استعلام احداث موتورخانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969135/استعلام-اصلاح-خط-انتقال-مخزن-شهر-گرماب'>استعلام اصلاح خط انتقال مخزن شهر گرماب / استعلام, استعلام اصلاح خط انتقال مخزن شهر گرماب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969136/استعلام-خرید-10-دستگاه-کامپیوتر-و-5-عدد-پ--'>استعلام خرید 10 دستگاه کامپیوتر و 5 عدد پ... / استعلام, استعلام خرید 10 دستگاه کامپیوتر و 5 عدد پ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969137/استعلام-خرید-باتری-مخابراتی'>استعلام خرید باتری مخابراتی  / استعلام, استعلام خرید باتری مخابراتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969139/استعلام-واگذاری-خدمات-عمومی'>استعلام واگذاری خدمات عمومی / استعلام, استعلام واگذاری خدمات عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969140/مناقصه-2-تن-پودر-بروج-ep100'>مناقصه  2 تن پودر بروج ep100 / اگهی مناقصه , مناقصه  2 تن پودر بروج ep100</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969141/استعلام-اصلاح-شبکه-و-بهسازی-تاسیسات-آب'>استعلام اصلاح شبکه و بهسازی تاسیسات آب / استعلام, استعلام اصلاح شبکه و بهسازی تاسیسات آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969142/استعلام-ارائه-خدمات-حفاظت-و-نگهبانی'>استعلام  ارائه خدمات حفاظت و نگهبانی / استعلام,استعلام  ارائه خدمات حفاظت و نگهبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969143/استعلام-۳۷-کیلو-وات-80-8WKL-V4-استنلس'>استعلام ۳۷ کیلو وات 80.8WKL V4 استنلس / استعلام ,استعلام ۳۷ کیلو وات 80.8WKL V4 استنلس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969144/استعلام-تجهیزات-آزمایشگاهی'>استعلام تجهیزات آزمایشگاهی / استعلام, استعلام تجهیزات آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969146/استعلام-عملیات-محوطه-سازی-اطراف-ساختمان'>استعلام عملیات محوطه سازی اطراف ساختمان / استعلام ,استعلام عملیات محوطه سازی اطراف ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969147/استعلام-ملزومات-پزشکی'>استعلام ملزومات پزشکی  / استعلام ,استعلام ملزومات پزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969148/استعلام-لوازم-موتور-بنز-مایلر-سوپردار'>استعلام لوازم موتور بنز مایلر سوپردار  / استعلام, استعلام لوازم موتور بنز مایلر سوپردار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969149/استعلام-دوربین--صوتی-و-تصویر'>استعلام دوربین ، صوتی و تصویر  / استعلام, استعلام دوربین ، صوتی و تصویر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969150/مناقصه-2-تن-پودر-پلی-اتیلن-ساییک-عربستان-LLPPE-R50035E'>مناقصه 2 تن پودر پلی اتیلن ساییک عربستان LLPPE R50035E  / اگهی مناقصه , مناقصه 2 تن پودر پلی اتیلن ساییک عربستان LLPPE R50035E </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969151/استعلام-یخچال-آزمایشگاهی-R600-EX'>استعلام یخچال آزمایشگاهی R600 EX / استعلام,استعلام یخچال آزمایشگاهی R600 EX</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969152/استعلام-تکمیل-ساختمان-نگهبانی'>استعلام تکمیل ساختمان نگهبانی / استعلام ,استعلام تکمیل ساختمان نگهبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969154/استعلام-تامین-نیروی-انسانی'>استعلام تامین نیروی انسانی / استعلام , استعلام تامین نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969155/استعلام-​ابزارآلات-و-وسایل-الکتریکی'>استعلام ​ابزارآلات و وسایل الکتریکی / استعلام, استعلام ​ابزارآلات و وسایل الکتریکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969156/استعلام-چاپ-سربرگ-A4'>استعلام چاپ سربرگ A4  / استعلام, استعلام چاپ سربرگ A4 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969157/استعلام-روتر-cisco-3945-k9'>استعلام  روتر cisco 3945 k9 / استعلام ,استعلام  روتر cisco 3945 k9</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969158/استعلام-لاستیک-ماشین-آلات-سنگین'>استعلام لاستیک ماشین آلات سنگین  / استعلام, استعلام لاستیک ماشین آلات سنگین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969159/استعلام-کارت-اشتراک-نرم-افزار-کارا-200'>استعلام کارت اشتراک نرم افزار کارا 200 / استعلام,استعلام کارت اشتراک نرم افزار کارا 200</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969160/استعلام-مصالح-با-دانه-بندی'>استعلام مصالح با دانه بندی  / استعلام ,استعلام مصالح با دانه بندی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969161/استعلام-ملزومات-پزشکی'>استعلام ملزومات پزشکی  / استعلام ,استعلام ملزومات پزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969162/استعلام-​یک-دستگاه-کولر-اسپلیت-18000-هزار'>استعلام ​یک دستگاه کولر اسپلیت 18000 هزار  / استعلام, استعلام ​یک دستگاه کولر اسپلیت 18000 هزار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969164/استعلام-عملیات-پایش-تخصصی-میکروبی-آزما--'>استعلام عملیات پایش تخصصی میکروبی آزما... / استعلام, استعلام عملیات پایش تخصصی میکروبی آزما...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969165/استعلام-رول-وی-بک'>استعلام رول وی بک  / استعلام , استعلام رول وی بک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969166/استعلام-صندلی-گردان-مدل-طراحان-6010'>استعلام صندلی گردان مدل طراحان 6010 / استعلام,استعلام  صندلی گردان مدل طراحان 6010</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969167/استعلام-مودم-modem-albis-technologis-u'>استعلام مودم modem albis technologis  u / استعلام ,استعلام  مودم modem albis technologis  u</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969168/استعلام-خرید-و-حمل-ماسه'>استعلام خرید و حمل ماسه  / استعلام ,استعلام خرید و حمل ماسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969169/استعلام-لامپ-مهتابی'>استعلام لامپ مهتابی / استعلام , استعلام لامپ مهتابی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969170/استعلام-خرید-پهنای-باند-اینترنت'>استعلام خرید پهنای باند اینترنت / استعلام, استعلام خرید پهنای باند اینترنت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969172/استعلام-کولر-اسپلیت-12000-سرد-و-گرم-پاکشوما'>استعلام کولر اسپلیت 12000 سرد و گرم پاکشوما / استعلام, استعلام کولر اسپلیت 12000 سرد و گرم پاکشوما</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969173/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس-بانل'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس بانل  / استعلام, استعلام تعمیرات اساسی مدارس بانل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969174/استعلام-اجرای-ایستگاه-پمپاژ-مدفون'>استعلام اجرای ایستگاه پمپاژ مدفون / استعلام ,استعلام اجرای ایستگاه پمپاژ مدفون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969175/استعلام-حفاری-چاه-جهت-مرکز-ورامین'>استعلام حفاری چاه جهت مرکز ورامین / استعلام,استعلام حفاری چاه جهت مرکز ورامین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969176/استعلام-ناخن-لودر-دلتا'>استعلام ناخن لودر دلتا  / استعلام, استعلام ناخن لودر دلتا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969177/استعلام-چرخ-خیاطی-صنعتی'>استعلام چرخ خیاطی صنعتی  / استعلام ,استعلام  چرخ خیاطی صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969178/استعلام-کاغذ-کپی-مکس-طلایی-برزیلی-A4'>استعلام کاغذ کپی مکس طلایی برزیلی A4 / استعلام,استعلام کاغذ کپی مکس طلایی برزیلی A4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969179/استعلام-دستگاه-ALL-IN-ONE'>استعلام دستگاه ALL IN ONE  / استعلام , استعلام دستگاه ALL IN ONE </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969180/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-سیستم-ها'>استعلام تعمیر و نگهداری سیستم ها / استعلام,استعلام تعمیر و نگهداری سیستم ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969181/استعلام-لوله-pe400-16bar-و-لوله-pe355--'>استعلام لوله pe400/16bar و لوله pe355... / استعلام, استعلام لوله pe400/16bar و لوله pe355...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969183/استعلام-احداث-کانال-انتقال-آب'>استعلام احداث کانال انتقال آب  / استعلام ,استعلام احداث کانال انتقال آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969184/استعلام-​کامپیوتر-و-فناوری--'>استعلام ​کامپیوتر و فناوری .. / استعلام, استعلام ​کامپیوتر و فناوری ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969185/استعلام-هارد-دیسک-اینترنال-4-ترابایت'>استعلام هارد دیسک اینترنال 4 ترابایت / استعلام, استعلام هارد دیسک اینترنال 4 ترابایت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969186/استعلام-اجرای-لوله-گذاری'>استعلام اجرای لوله گذاری  / استعلام ,استعلام اجرای لوله گذاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969187/استعلام-گوشت-گوساله-تازه'>استعلام گوشت گوساله تازه  / استعلام , استعلام گوشت گوساله تازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969188/استعلام-​خرید-باطری'>استعلام ​خرید باطری / استعلام, استعلام ​خرید باطری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969189/استعلام-تهیه-و-اجرای-مخزن-500-مترمکعبی'>استعلام تهیه و اجرای مخزن 500 مترمکعبی  / استعلام ,استعلام تهیه و اجرای مخزن 500 مترمکعبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969190/استعلام-ماست'>استعلام ماست  / استعلام,استعلام ماست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969191/استعلام-​خرید-و-نصب-و-راه-اندازی-دو-دست--'>استعلام ​خرید و نصب و راه اندازی دو دست... / استعلام, استعلام ​خرید و نصب و راه اندازی دو دست...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969192/استعلام-تامین-و-اجرای-MDF-نمایشگر'>استعلام تامین و اجرای MDF نمایشگر  / استعلام, استعلام تامین و اجرای MDF نمایشگر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969193/استعلام-اجاره-یک-دستگاه-گریدر'>استعلام اجاره یک دستگاه گریدر / استعلام ,استعلام اجاره یک دستگاه گریدر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969194/استعلام-نقاشی-روغنی-درجه-یک-کل-راه-پله'>استعلام نقاشی روغنی درجه یک کل راه پله / استعلام,استعلام نقاشی روغنی درجه یک کل راه پله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969195/استعلام-اجرت-حمل-و-نصب-درب-و-پنجره--'>استعلام اجرت حمل و نصب درب و پنجره... / استعلام, استعلام اجرت حمل و نصب درب و پنجره...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969196/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس-نبوت'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس نبوت  / استعلام, استعلام تعمیرات اساسی مدارس نبوت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969198/استعلام-ملحفه-پتو-و--'>استعلام ملحفه پتو و... / استعلام ,استعلام ملحفه پتو و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969199/استعلام-شارژ-کپسول-آتش-نشانی'>استعلام شارژ کپسول آتش نشانی / استعلام,استعلام شارژ کپسول آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969200/​استعلام-جمع-آوری-7-دستگاه-دکل-66-ک--'>​استعلام جمع آوری 7 دستگاه دکل 66 ک... / استعلام, ​استعلام جمع آوری 7 دستگاه دکل 66 ک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969201/استعلام-اپلاینس-سیستم-صدور-کارت'>استعلام اپلاینس سیستم صدور کارت  / استعلام , استعلام اپلاینس سیستم صدور کارت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969202/استعلام-سرور-hp-hpe-proliant-dl380-gen9'>استعلام سرور hp hpe proliant dl380 gen9 / استعلام, استعلام سرور hp hpe proliant dl380 gen9</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969203/استعلام-اجاره-یک-دستگاه-بیل-مکانیکی'>استعلام اجاره یک دستگاه بیل مکانیکی / استعلام ,استعلام اجاره یک دستگاه بیل مکانیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969204/استعلام-اجاره-یک-دستگاه-تانکر-آبرسان'>استعلام اجاره یک دستگاه تانکر آبرسان / استعلام,استعلام اجاره یک دستگاه تانکر آبرسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969205/استعلام-رک-ایستاده-28-یونیت--'>استعلام رک ایستاده 28 یونیت... / استعلام, استعلام رک ایستاده 28 یونیت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969206/استعلام-تعمیر-دو-دستگاه-آسانسور'>استعلام تعمیر دو دستگاه آسانسور / استعلام, استعلام تعمیر دو دستگاه آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969207/استعلام-​واگذاری-خدمات-امور-مشترکین-در--'>استعلام ​واگذاری خدمات امور مشترکین در ...  / استعلام, استعلام واگذاری خدمات امور مشترکین در ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969208/استعلام-زیرمانیتور-با-قابلیت-تنظیم'>استعلام زیرمانیتور با قابلیت تنظیم  / استعلام,استعلام زیرمانیتور با قابلیت تنظیم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969209/استعلام-فن-کویل-سقفی'>استعلام فن کویل سقفی  / استعلام ,استعلام فن کویل سقفی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969211/استعلام-بازسازی-2-دستگاه-آسانسور'>استعلام بازسازی 2 دستگاه آسانسور / استعلام,استعلام بازسازی 2 دستگاه آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969212/استعلام-اجاره-یک-دستگاه-لودر'>استعلام اجاره یک دستگاه لودر / استعلام ,استعلام اجاره یک دستگاه لودر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969213/استعلام-مایع-دستشویی-ارن'>استعلام مایع دستشویی ارن  / استعلام مایع دستشویی ارن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969214/استعلام-خرید-درب-و-پنجره-دوجداره'>استعلام خرید درب و پنجره دوجداره / استعلام, استعلام خرید درب و پنجره دوجداره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969215/استعلام-جگر-گوساله-تازه'>استعلام جگر گوساله تازه  / استعلام, استعلام جگر گوساله تازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969216/استعلام-حفاظت-و-نگهبانی-از-تاسیسات'>استعلام حفاظت و نگهبانی از تاسیسات  / استعلام,استعلام حفاظت و نگهبانی از تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969218/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری--'>استعلام  کامپیوتر و فناوری ... / استعلام, استعلام  کامپیوتر و فناوری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969219/استعلام-خرید-۴-دستگاه-فلومتر'>استعلام خرید ۴ دستگاه فلومتر  / استعلام ,استعلام خرید ۴ دستگاه فلومتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969221/استعلام-تهیه-و-نصب-79-عدد-تایل-اسمان'>استعلام تهیه و نصب 79 عدد تایل اسمان  / استعلام, استعلام تهیه و نصب 79 عدد تایل اسمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969222/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری--'>استعلام  کامپیوتر و فناوری ... / استعلام, استعلام  کامپیوتر و فناوری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969223/استعلام-خرید-بویین-جهت-بریکرهای-bbc-el'>استعلام خرید بویین جهت بریکرهای bbc/el / استعلام ,استعلام خرید بویین جهت بریکرهای bbc/el</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969224/استعلام-دستگاه-UTM-با-لایسنس-مربوطه'>استعلام دستگاه UTM با لایسنس مربوطه  / استعلام,استعلام دستگاه UTM با لایسنس مربوطه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969225/استعلام-خرید-اقلام-مصرفی-آزمایشگاهی'>استعلام خرید اقلام مصرفی آزمایشگاهی  / استعلام ,استعلام خرید اقلام مصرفی آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969226/استعلام-ویلچر-حمام-تعداد-206-عدد--'>استعلام ویلچر حمام تعداد 206 عدد... / استعلام، استعلام ویلچر حمام تعداد 206 عدد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969228/استعلام-ترانسهای-جریانی-20-و-63-کیلوول--'>استعلام ترانسهای جریانی 20 و 63 کیلوول... / استعلام, استعلام ترانسهای جریانی 20 و 63 کیلوول...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969229/استعلام-مربای-تک-نفره-25-گرمی-شانا'>استعلام مربای تک نفره 25 گرمی شانا  / استعلام , استعلام مربای تک نفره 25 گرمی شانا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969230/استعلام-ماکارونی-زرماکارون'>استعلام ماکارونی زرماکارون  / استعلام ، استعلام ماکارونی زرماکارون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969231/استعلام-تخم-مرغ-درشت'>استعلام تخم مرغ درشت  / استعلام , استعلام تخم مرغ درشت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969232/استعلام-ملزومات-پزشکی'>استعلام ملزومات پزشکی  / استعلام ,استعلام ملزومات پزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969234/استعلام-انجام-عملیات-سرویس-راهبری--'>استعلام انجام عملیات سرویس، راهبری... / استعلام،استعلام انجام عملیات سرویس، راهبری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969235/استعلام-​نگهداری-و-تعمیرات-و-پشتیبانی-ش--'>استعلام ​نگهداری و تعمیرات و پشتیبانی ش... / استعلام, استعلام ​نگهداری و تعمیرات و پشتیبانی ش...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969236/استعلام-نمایشگر'> استعلام نمایشگر  / استعلام , استعلام نمایشگر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969237/استعلام-باز-کردن-و-بستن-عایق-های-هدر-خروجی'>استعلام باز کردن و بستن عایق های هدر خروجی  / استعلام ,استعلام باز کردن و بستن عایق های هدر خروجی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969238/استعلام-قند'>استعلام قند / استعلام , استعلام قند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969239/استعلام-​سرور-و-ذخیره-ساز'>استعلام ​سرور و  ذخیره ساز / استعلام, استعلام ​سرور و  ذخیره ساز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969240/استعلام-تهیه-و-تنظیم-و-ارائه-طراحی-مفهومی'>استعلام تهیه و تنظیم و ارائه طراحی مفهومی  / استعلام , استعلام تهیه و تنظیم و ارائه طراحی مفهومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969241/استعلام-مایع-دستشویی'>استعلام مایع دستشویی  / استعلام ,استعلام مایع دستشویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969242/استعلام-خرید-رله-های-دیفرانسیل'>استعلام خرید رله های دیفرانسیل  / استعلام, استعلام خرید رله های دیفرانسیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969243/استعلام-​نیاز-به-تامین-کنندگان-ضد-یخ'>استعلام ​نیاز به تامین کنندگان ضد یخ  / استعلام, استعلام ​نیاز به تامین کنندگان ضد یخ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969244/استعلام-خرید-منبع-کوئیل-دار-3000-لیتری'>استعلام خرید منبع کوئیل دار 3000 لیتری / استعلام, استعلام خرید منبع کوئیل دار 3000 لیتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969245/استعلام-پوزیشنر-کنترل-والوهای-بخار'>استعلام پوزیشنر کنترل والوهای بخار / استعلام , استعلام پوزیشنر کنترل والوهای بخار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968372/مزایده-واحد-مسکونی-به-پلاک-ثبتی-4543-فرعی'>مزایده واحد مسکونی به پلاک ثبتی 4543 فرعی / مزایده,مزایده واحد مسکونی به پلاک ثبتی 4543 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968375/مزایده-ششدانگ-عمارت-مساحت-120-80متر'>مزایده ششدانگ عمارت مساحت 120.80متر / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت مساحت 120.80متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968376/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-سواری-پژو-405glx'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری سواری پژو 405glx  / مزایده ، مزایده یک دستگاه خودروی سواری سواری پژو 405glx </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968377/مزایده-پلاک-ثبتی-به-مساحت-221-متر'>مزایده پلاک ثبتی به مساحت 221 متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی به مساحت 221 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968378/مزایده-مزایده-عمومی-کالاهای-راکد-نو'>مزایده مزایده عمومی کالاهای راکد نو  / آگهی مزایده عمومی، مزایده مزایده عمومی کالاهای راکد نو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968379/مزایده-فروش-سرقفلی-یک-واحد-از-املاک-تجاری-34متر'>مزایده فروش سرقفلی یک واحد از املاک تجاری 34متر / مزایده,مزایده فروش سرقفلی یک واحد از املاک تجاری 34متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968382/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-110-78متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 110.78متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 110.78متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968383/مزایده-ششدانگ-پلاک-5-فرعی-مساحت-66-متر'>مزایده ششدانگ پلاک 5 فرعی مساحت 66 متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 5 فرعی مساحت 66 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968384/مزایده-فروش-کارخانه-پروفیل-اصفهان--'>مزایده فروش کارخانه پروفیل اصفهان... / مزایده, مزایده فروش کارخانه پروفیل اصفهان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968386/مزایده-ششدانگ-پلاک-989-فرعی-مساحت-687متر'>مزایده ششدانگ پلاک 989 فرعی مساحت 687متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 989 فرعی مساحت 687متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968388/مزایده-کتبی-بازیافت-چمن-مصنوعی'>مزایده کتبی بازیافت چمن مصنوعی  / مزایده , مزایده کتبی بازیافت چمن مصنوعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968389/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مسکونی-عرصه-499-22متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی عرصه 499.22متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی عرصه 499.22متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968390/مزایده-پلاک-ثبتی-5589-اصلی-بخش-یک-مشهد'>مزایده پلاک ثبتی 5589 اصلی بخش یک مشهد / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 5589 اصلی بخش یک مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968391/مزایده-کتبی-بازیافت-پسماند-و-سایت-تخلیه-زباله'>مزایده کتبی بازیافت پسماند و سایت تخلیه زباله  / مزایده , مزایده کتبی بازیافت پسماند و سایت تخلیه زباله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968392/مزایده-دستگاه-اکودریل-35-حفاری-چرخ-زنجیری-لیپهر--'>مزایده دستگاه اکودریل 35 حفاری چرخ زنجیری لیپهر... / مزایده، مزایده دستگاه اکودریل 35 حفاری چرخ زنجیری لیپهر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968393/مزایده-واگذاری-بخشی-از-زمین-واقع-در-پارک-جوان'>مزایده واگذاری بخشی از زمین واقع در پارک جوان  / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری بخشی از زمین واقع در پارک جوان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968394/مزایده-ششدانگ-واحد-مسکونی-مساحت-95-5متر'>مزایده ششدانگ واحد مسکونی مساحت 95.5متر  / مزایده,مزایده ششدانگ واحد مسکونی مساحت 95.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968396/مزایده-یک-دانگ-و-نیم-مشاع-از-مغازه'>مزایده یک دانگ و نیم مشاع از مغازه  / مزایده,مزایده یک دانگ و نیم مشاع از مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968397/مزایده-بلوک-زن--قالب-بلوک-دیواری--'>مزایده بلوک زن - قالب بلوک دیواری.... / مزایده, مزایده بلوک زن - قالب بلوک دیواری....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968399/مزایده-املاک-موروثی-تحت-پلاکهای-ثبتی-950-الی-958'>مزایده املاک موروثی تحت پلاکهای ثبتی 950 الی 958  / مزایده,مزایده املاک موروثی تحت پلاکهای ثبتی 950 الی 958 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968400/مزایده-شیرموتور-برقی'>مزایده شیرموتور برقی / مزایده, مزایده شیرموتور برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968403/مزایده-پلاک-ثبتی-140-1-یک-فرعی-از-140-اصلی-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی 140/1 یک فرعی از 140 اصلی نوبت اول  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 140/1 یک فرعی از 140 اصلی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968406/مزایده-دستگاه-کالیبرکننده-الکتروموتور-پاورپک-هیدرولیک--'>مزایده دستگاه کالیبرکننده، الکتروموتور، پاورپک هیدرولیک ...  / مزایده, مزایده دستگاه کالیبرکننده، الکتروموتور، پاورپک هیدرولیک ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968407/مزایده-ششدانگ-پلاک-1231-فرعی-بخش-یک'>مزایده ششدانگ پلاک 1231 فرعی بخش یک / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 1231 فرعی بخش یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968408/مزایده-مزایده-عمومی-کالاهای-راکد-نو-نوبت-دوم'>مزایده مزایده عمومی کالاهای راکد نو -نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی، مزایده مزایده عمومی کالاهای راکد نو -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968410/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودروی-سواری-وانت-پیکان'>مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری وانت پیکان / مزایده, مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری وانت پیکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968411/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-اول-116-27متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول 116.27متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول 116.27متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968412/مزایده-ششدانگ-زمین-با-بنای-احداثی-بخش-ده-تهران'>مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی بخش ده تهران / مزایده,مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی بخش ده تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968414/مزایده-فروش-18-تن-کابل-ضایعاتی'>مزایده فروش 18 تن کابل ضایعاتی / آگهی مزایده, مزایده فروش 18 تن کابل ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968417/مزایده-ششدانگ-زمین-مزروعی-مساحت-925-متر'>مزایده ششدانگ زمین مزروعی مساحت 925 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مزروعی مساحت 925 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968418/مزایده-فروش-انواع-دستگاه-ماشین-تزریق-پلاستیک'>مزایده فروش انواع دستگاه ماشین تزریق پلاستیک / مزایده , مزایده فروش انواع دستگاه ماشین تزریق پلاستیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968420/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-95-93-متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 95.93 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 95.93 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968423/فروش-یکدستگاه-نیسان-مدل-81-مرحله-دوم'>فروش یکدستگاه نیسان مدل 81  مرحله دوم  / آگهی مزایده اموال منقول , فروش یکدستگاه نیسان مدل 81  مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968424/مزایده-مقدار-4-3-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-انباری-589-52متر'>مزایده مقدار 4.3 دانگ مشاع از ششدانگ انباری 589.52متر  / مزایده,مزایده مقدار 4.3 دانگ مشاع از ششدانگ انباری 589.52متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968427/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-157-متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 157 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 157 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968428/مزایده-جلسه-دوم-یک-دستگاه-دیاموند-راسته-زن-و--'>مزایده جلسه دوم یک دستگاه دیاموند راسته زن و ... / آگهی جلسه دوم مزایده , مزایده جلسه دوم یک دستگاه دیاموند راسته زن و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968430/مزایده-آپارتمان-قطعه-شش-تفکیکی'>مزایده آپارتمان قطعه شش تفکیکی / مزایده,مزایده آپارتمان قطعه شش تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968432/مزایده-اتاق-رطوبت-ساز--جوراب-بافی-و-بسته-بندی-جوراب'>مزایده اتاق رطوبت ساز ، جوراب بافی و بسته بندی جوراب / مزایده,مزایده اتاق رطوبت ساز ، جوراب بافی و بسته بندی جوراب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968433/مزایده-زمین-بخش-سه-اردبیل-نوبت-اول'>مزایده زمین بخش سه اردبیل نوبت اول / مزایده,مزایده زمین بخش سه اردبیل نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968434/مزایده-فروش-یک-دستگاه-پراید-صبا'>مزایده فروش یک دستگاه پراید صبا  / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه پراید صبا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968436/مزایده-فروش-تعداد-562-کیسه-10-کیلویی-پودر-رختشویی'>مزایده فروش تعداد 562 کیسه 10 کیلویی پودر رختشویی / مزایده،مزایده فروش تعداد 562 کیسه 10 کیلویی پودر رختشویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968438/مزایده-اموال-غیرمنقول-شامل-خانه-محوطه-و-شالیزار'>مزایده اموال غیرمنقول شامل خانه محوطه و شالیزار / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول شامل خانه محوطه و شالیزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968442/مزایده-یک-قطعه-زمین-شالیزاری-مساحت-6014متر'>مزایده یک قطعه زمین شالیزاری مساحت 6014متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین شالیزاری مساحت 6014متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968445/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-زمین-ساحلی'>مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ زمین ساحلی  / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ زمین ساحلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968449/مزایده-زمینی-کاربری-فعل-پشته-و-صیفی-کاری-مساحت-1110متر'>مزایده زمینی کاربری فعل پشته و صیفی کاری مساحت 1110متر / مزایده,مزایده زمینی کاربری فعل پشته و صیفی کاری مساحت 1110متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968453/مزایده-دو-قطعه-زمین-نوبت-اول'>مزایده دو قطعه زمین نوبت اول / مزایده,مزایده دو قطعه زمین نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968458/مزایده-خانه-و-محوطه-موروثی-مساحت-1200متر'>مزایده خانه و محوطه موروثی مساحت 1200متر / مزایده,مزایده خانه و محوطه موروثی مساحت 1200متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968459/مزایده-فروش-ماشین-آلات---نوبت-دوم'>مزایده فروش ماشین آلات...- نوبت دوم  / مزایده، مزایده فروش ماشین آلات... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968461/مزایده-ششدانگ-عرصه-زمین-بایر-مساحت-590-64متر'>مزایده ششدانگ عرصه زمین بایر مساحت 590.64متر  / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه زمین بایر مساحت 590.64متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968464/مزایده-عرضه-سهام'>مزایده عرضه سهام / مزایده, مزایده عرضه سهام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968465/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-چهل-و-هشت-متر'>مزایده ملک مساحت عرصه چهل و هشت متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه چهل و هشت متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968468/مزایده-فروش-سهام'>مزایده فروش سهام / مزایده, مزایده فروش سهام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968469/مزایده-یک-دستگاه-باسکول-تریلی-کش-60-تنی'>مزایده یک دستگاه باسکول تریلی کش 60 تنی / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه باسکول تریلی کش 60 تنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968470/مزایده-یکباب-نانوایی-عرصه-هفتاد-متر'>مزایده یکباب نانوایی عرصه هفتاد متر / مزایده,مزایده یکباب نانوایی عرصه هفتاد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968472/مزایده-یکباب-ملک-مسکونی-مساحت-اعیان-120-متر'>مزایده یکباب ملک مسکونی مساحت اعیان 120 متر / مزایده,مزایده یکباب ملک مسکونی مساحت اعیان 120 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968474/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-دویست-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت دویست متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968476/مزایده-عملیات-تولید-انواع-پیوند-پسته'>مزایده عملیات تولید انواع پیوند پسته / مزایده, مزایده عملیات تولید انواع پیوند پسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968478/مزایده-فروش-املاک-نقد-و-اقساط'>مزایده فروش املاک نقد و اقساط  / مزایده,مزایده فروش املاک نقد و اقساط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968479/مزایده-فروش-انواع-بدنه-و-اسکلت-خودرو-و--'>مزایده فروش انواع بدنه و اسکلت خودرو و ... / آگهی مزایده , مزایده فروش انواع بدنه و اسکلت خودرو و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968481/مزایده-ملک-به-شماره-پلاک-65-767-اصلی'>مزایده ملک به شماره پلاک 65/767 اصلی / مزایده,مزایده ملک به شماره پلاک 65/767 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968484/مزایده-تامین-منابع-مالی--طراحی--احداث--تکمیل-و-بهره-برداری-از-تاسیسات-فاضلاب-تجدید'>مزایده تامین منابع مالی ، طراحی ، احداث ، تکمیل و بهره برداری از تاسیسات فاضلاب- تجدید / آگهی تجدید فراخوان شناسایی سرمایه گذار,  مزایده  تامین منابع مالی ، طراحی ، احداث ، تکمیل و بهره برداری از تاسیسات فاضلاب- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968485/مزایده-ششدانگ-زمین-مشجر-مساحت-1026-70متر'>مزایده ششدانگ زمین مشجر مساحت 1026.70متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مشجر مساحت 1026.70متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968487/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-162-61متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 162.61متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 162.61متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968489/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-104-79متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 104.79متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 104.79متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968491/مزایده-ششدانگ-زمینی-محصور-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ زمینی محصور نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ زمینی محصور نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968493/فراخوان-بهره-برداری-از-باقیمانده-غرفات-بازار-گل-و-گیاه'>فراخوان بهره برداری از باقیمانده غرفات بازار گل و گیاه  / آگهی فراخوان, فراخوان بهره برداری از باقیمانده غرفات بازار گل و گیاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968494/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-86-59متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 86.59متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 86.59متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968495/آگهی-مزایده-عمومی-فروش-تعداد-یک-دستگاه-تاور-کرن'>آگهی مزایده عمومی فروش تعداد یک دستگاه تاور کرن / آگهی مزایده عمومی،آگهی مزایده عمومی فروش تعداد یک دستگاه تاور کرن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968499/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-54-یزد'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 54 یزد  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 54 یزد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968500/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-216-4متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 216.4متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 216.4متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968503/مزایده-بخش-های-سونوگرافی-و-رادیولوژی---'>مزایده بخش های سونوگرافی و رادیولوژی .... / آگهی مزایده,  مزایده بخش های سونوگرافی و رادیولوژی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968504/مزایده-ششدانگ-زمین-بخش-15-سوادکوه-شمالی'>مزایده ششدانگ زمین بخش 15 سوادکوه شمالی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بخش 15 سوادکوه شمالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968506/مزایده-واگذاری-امتیاز-سرقفلی-مجتمع-خدماتی-رفاهی-و--'>مزایده واگذاری امتیاز سرقفلی مجتمع خدماتی رفاهی و ... / آگهی مزایده , مزایده واگذاری امتیاز سرقفلی مجتمع خدماتی رفاهی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968507/مزایده-ضایعات-فلزی-(ته-پاتیل-ته-تاندیش-خرسک)-تمدید'> مزایده ضایعات فلزی (ته پاتیل، ته تاندیش، خرسک) تمدید  / آگهی مزایده عمومی ، مزایده ضایعات فلزی (ته پاتیل، ته تاندیش، خرسک) تمدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968508/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-144متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 144متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 144متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968510/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-اداری-طبقه-هفتم'>مزایده ششدانگ آپارتمان اداری طبقه هفتم  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان اداری طبقه هفتم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968513/مزایده-پلاک-ثبتی-با-قدمت-هشت-سال-ساخت'>مزایده پلاک ثبتی با قدمت هشت سال ساخت / مزایده,مزایده پلاک ثبتی با قدمت هشت سال ساخت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968517/تجدید-مزایده-واگذاری-اماکن'>تجدید مزایده واگذاری اماکن / آگهی تجدید مزایده, تجدید مزایده واگذاری اماکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968518/مزایده-ملک-مساحت-تقریبی-صد-و-سی-متر'>مزایده ملک مساحت تقریبی صد و سی متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت تقریبی صد و سی متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968522/مزایده-فروش-یکدستگاه-همزن-و-نم-زن'>مزایده فروش یکدستگاه همزن و نم زن  / مزایده , مزایده فروش یکدستگاه همزن و نم زن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968525/مزایده-4-دانگ-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-دو-فرعی-بخش-یک'>مزایده 4 دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی دو فرعی بخش یک / مزایده,مزایده 4 دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی دو فرعی بخش یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968527/مزایده-واگذاری-به-اجاره-جایگاه-سی-ان-جی-شماره-2-مرحله-دوم-نوبت-اول'>مزایده واگذاری به اجاره جایگاه سی ان جی شماره 2 -مرحله دوم نوبت اول / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری به اجاره جایگاه سی ان جی شماره 2 -مرحله دوم نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968528/مزایده-یک-قطعه-زمین-کاربری-زراعی-آبی-مساحت-6000متر'>مزایده یک قطعه زمین کاربری زراعی آبی مساحت 6000متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کاربری زراعی آبی مساحت 6000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968529/مزایده-واگذاری-و-بهره-برداری-از-جایگاه-های-C-N-G'>مزایده  واگذاری و بهره برداری از جایگاه های C.N.G / آگهی مزایده, مزایده  واگذاری و بهره برداری از جایگاه های C.N.G</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968534/مزایده-سرقفلی-یکباب-غرفه-شماره-5-نوبت-اول'>مزایده سرقفلی یکباب غرفه شماره 5 نوبت اول / مزایده,مزایده سرقفلی یکباب غرفه شماره 5 نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968535/مزایده-فروش-ضایعات-شامل-7-گروه-اقلام-مازاد-و-از-رده-خارج--رنگهای-صنعتی-نوبت-دوم'>مزایده فروش ضایعات شامل 7 گروه اقلام مازاد و از رده خارج،  رنگهای صنعتی- نوبت دوم  / مزایده, مزایده فروش 7 گروه اقلام مازاد و از رده خارج،  رنگهای صنعتی -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968536/مزایده-ششدانگ-زمین-دیم-مرحله-اول'>مزایده ششدانگ زمین دیم مرحله اول  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین دیم مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968537/مزایده-178-عدد-سیلندرهای-خالی-غیر-قابل-شارژ-آزمایشگاهی-نوبت-دوم'>مزایده 178 عدد سیلندرهای خالی غیر قابل شارژ آزمایشگاهی نوبت دوم  / مزایده عمومی , مزایده 178 عدد سیلندرهای خالی غیر قابل شارژ آزمایشگاهی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968539/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-96-40متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 96.40متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 96.40متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968540/مزایده-اقلام-ضایعاتی-مازاد-بر-نیاز'>مزایده اقلام ضایعاتی مازاد بر نیاز / آگهی مزایده عمومی,مزایده اقلام ضایعاتی مازاد بر نیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968541/مزایده-اراضی-نوبت-دوم'>مزایده اراضی نوبت دوم / مزایده,مزایده اراضی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968543/مزایده-آپارتمان-مساحت-91-52متر-96-8-13'>مزایده آپارتمان مساحت 91.52متر 96.8.13 / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 91.52متر 96.8.13</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968545/مزایده-ششدانگ-واحد-مسکونی-مساحت-95-5متر'>مزایده ششدانگ واحد مسکونی مساحت 95.5متر / مزایده,مزایده ششدانگ واحد مسکونی مساحت 95.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968548/مزایده-بهره-برداری-از-کلیه-فضاهای-تبلیغاتی'>مزایده بهره برداری از کلیه فضاهای تبلیغاتی / آگهی مزایده عمومی, مزایده بهره برداری از کلیه فضاهای تبلیغاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968549/مزایده-ششدانگ-مغازه-کاربری-صنعتی-کارگاهی-50-متر'>مزایده ششدانگ مغازه کاربری صنعتی کارگاهی 50 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه کاربری صنعتی کارگاهی 50 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968551/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-9480-فرعی-بخش-یک'>مزایده ششدانگ یکباب خانه 9480  فرعی بخش یک / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه 9480  فرعی بخش یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968554/مزایده-فروش-پودر-سنگ-و--'>مزایده فروش پودر سنگ و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش پودر سنگ و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968555/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-سیصد-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت سیصد متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت سیصد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968557/مزایده-فروش-15-دستگاه-بیل-مکانیکی-و-3-دستگاه-قیر-ذوب-کن-مرحله-دوم-نوبت-دوم'>مزایده فروش 15 دستگاه بیل مکانیکی و 3 دستگاه قیر ذوب کن مرحله دوم نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده فروش 15 دستگاه بیل مکانیکی و 3 دستگاه قیر ذوب کن مرحله دوم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968558/مزایده-ششدانگ-زمین-مزروعی-مساحت-1289-50متر'>مزایده ششدانگ زمین مزروعی مساحت 1289.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مزروعی مساحت 1289.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968559/مزایده-غرف--اماکن-و-دستگاههای-تفریحی'>مزایده غرف ، اماکن و دستگاههای تفریحی / مزایده عمومی , مزایده غرف ، اماکن و دستگاههای تفریحی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968560/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مسکونی-تجاری-عرصه-307-1متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی تجاری عرصه 307.1متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی تجاری عرصه 307.1متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968562/مزایده-واگذاری-طرح-های-تملک-دارایی-های-سرمایه-ای-به-بخش-غیردولتی-مجموعه-کمپ-های-گردشگری'>مزایده واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای به بخش غیردولتی مجموعه کمپ های گردشگری / مزایده عمومی, مزایده واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای به بخش غیردولتی مجموعه کمپ های گردشگری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968565/مزایده-پلاک-ثبتی-88-فرعی-از-2711-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 88 فرعی از 2711 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 88 فرعی از 2711 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968566/تجدید-مزایده-فروش-دفاتر-مخابراتی-روستایی'>تجدید مزایده فروش دفاتر مخابراتی روستایی / آگهی تجدید مزایده عمومی,مزایده فروش دفاتر مخابراتی روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968572/مزایده-آپارتمان-مساحت-105-20متر'>مزایده آپارتمان مساحت 105.20متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 105.20متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968573/خلاصه-آگهی-عرضه-سهام-و-دارائی-به-عموم---نوبت-دوم'>خلاصه آگهی عرضه سهام و دارائی به عموم  ... نوبت دوم / خلاصه آگهی ، خلاصه آگهی عرضه سهام و دارائی به عموم ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968575/مزایده-یک-دستگاه-سواری-ماکسیما'>مزایده یک دستگاه سواری ماکسیما / اگهی مزایده , مزایده یک دستگاه سواری ماکسیما</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968577/مزایده-مقدار-1-2828-من-مشاع-از-زمین-مزروعی'>مزایده مقدار 1.2828 من مشاع از زمین مزروعی / مزایده,مزایده مقدار 1.2828 من مشاع از زمین مزروعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968579/مزایده-مزایده-یک-خط-تلفن-همراه'>مزایده مزایده یک خط تلفن همراه  / اگهی مزایده , مزایده مزایده یک خط تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968580/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-شماره-1346-فرعی-و--'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شماره 1346 فرعی و .. / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شماره 1346 فرعی و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968581/مزایده-امور-مربوط-به-تفکیک-و-پردازش-مرکز-دفن-زیست-اختر-غرب'>مزایده امور مربوط به تفکیک و پردازش مرکز دفن زیست اختر غرب / آگهی مزایده عمومی, مزایده امور مربوط به تفکیک و پردازش مرکز دفن زیست اختر غرب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968582/مزایده-امتیاز-بهره-برداری-تعدادی-از-معادن'>مزایده امتیاز بهره برداری تعدادی از معادن / آگهی مزایده عمومی دو مرحله ای,مزایده  امتیاز بهره برداری تعدادی از معادن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968583/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-پلاک-3078-بخش-سه'>مزایده ششدانگ یکباب خانه پلاک 3078 بخش سه / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه پلاک 3078 بخش سه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968586/مزایده-ششدانگ-اعیان-پلاک-6211-فرعی'>مزایده ششدانگ اعیان پلاک 6211 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ اعیان پلاک 6211 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968588/مزایده-پلاک-ثبتی-7182-8255-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 7182/8255 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 7182/8255 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968591/مزایده-اجناس-شامل-روسری-مانتو-نخی-دامن-و--'>مزایده  اجناس شامل روسری، مانتو نخی، دامن و ... / آگهی مزایده, مزایده  اجناس شامل روسری، مانتو نخی، دامن و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968592/مزایده-ششدانگ-اعیانی-ساختمان-عرصه-285-95متر'>مزایده ششدانگ اعیانی ساختمان عرصه 285.95متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی ساختمان عرصه 285.95متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968594/مزایده-1-2-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی'>مزایده 1.2 دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 1.2 دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968597/مزایده-ملک-به-پلاک-ثبتی-6549-فرعی-از-نود-و-سه-اصلی'>مزایده ملک به پلاک ثبتی 6549 فرعی از نود و سه اصلی / مزایده,مزایده ملک به پلاک ثبتی 6549 فرعی از نود و سه اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968601/مزایده-پلاک-ثبتی-1201-فرعی-از-108-اصلی-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی 1201 فرعی از 108 اصلی نوبت اول  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 1201 فرعی از 108 اصلی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968603/مزایده-زمینی-مساحت-606-متر-نوبت-اول'>مزایده زمینی مساحت 606 متر نوبت اول  / مزایده,مزایده زمینی مساحت 606 متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968604/مزایده-خودروی-پژو-405--نوبت-دوم'>مزایده خودروی پژو 405 - نوبت دوم  / اگهی مزایده , مزایده خودروی پژو 405 - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968606/مزایده-عرصه-و-اعیان-کارخانه-تولید-ورق-و-ظروف-آلومینیوم-و-ماشین-آلات-و-تاسیسات-و-تجهیزات'>مزایده عرصه و اعیان کارخانه تولید ورق و ظروف آلومینیوم و ماشین آلات و تاسیسات و تجهیزات / آگهی مزایده, مزایده عرصه و اعیان کارخانه تولید ورق و ظروف آلومینیوم و ماشین آلات و تاسیسات و تجهیزات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968607/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-269-92-متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 269.92 متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 269.92 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968609/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-71-2متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 71.2متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 71.2متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968611/مزایده-یک-دستگاه-آسیاب-(خردکن-مواد-پلاستیک)'>مزایده یک دستگاه آسیاب (خردکن مواد پلاستیک)  / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه آسیاب (خردکن مواد پلاستیک) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968612/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-167-84متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت عرصه 167.84متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 167.84متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968616/مزایده-فروش-املاک-کاربری-صنعتی-مزروعی-با-ماشین-آلات'>مزایده فروش املاک کاربری صنعتی مزروعی با ماشین آلات / مزایده,مزایده فروش املاک کاربری صنعتی مزروعی با ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968619/مزایده-املاک-تملیکی-و-مازاد'>مزایده املاک تملیکی و مازاد / مزایده ,مزایده املاک تملیکی و مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968621/مزایده-موتور-جوش-الکترومهر--'>مزایده موتور جوش الکترومهر ... / مزایده, مزایده موتور جوش الکترومهر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968624/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-مازاد'>مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968628/مزایده-اموال-غیرمنقول-شامل-نه-قطعه-ملک'>مزایده اموال غیرمنقول شامل نه قطعه ملک / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول شامل نه قطعه ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968631/مزایده-فروش-کالا-و-تجهیزات-برق-و-غیر-برقی-غیرقابل-استفاده---نوبت-دوم'>مزایده فروش کالا و تجهیزات برق و غیر برقی غیرقابل استفاده ... نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی، مزایده فروش کالا و تجهیزات برق و غیر برقی غیرقابل استفاده ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968632/مزایده-یک-قطعه-زمین-مسکونی-صد-و-هشتاد-متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین مسکونی صد و هشتاد متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی صد و هشتاد متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968635/مزایده-دو-قطعه-باغ-جدید-الاحداث'>مزایده دو قطعه باغ جدید الاحداث / مزایده,مزایده دو قطعه باغ جدید الاحداث</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968636/تجدید-مزایده-واگذاری-غرفه-ساندویچ-فروشی--'>تجدید مزایده واگذاری غرفه ساندویچ فروشی...  / آگهی مزایده عمومی، تجدید مزایده واگذاری غرفه ساندویچ فروشی... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968637/مزایده-منزل-مساحت-سیصد-متر-بخش-یک-کاشمر'>مزایده منزل مساحت سیصد متر بخش یک کاشمر / مزایده,مزایده منزل مساحت سیصد متر بخش یک کاشمر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968639/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-41-10متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 41.10متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 41.10متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968641/مزایده-ششدانگ-زمین-با-بنای-احداثی-قطعه-84-تفکیکی'>مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی قطعه 84 تفکیکی  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی قطعه 84 تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968642/تجدید-مزایده-واگذاری-حق-امتیاز-بهره-برداری-از-ایستگاه-میانی-تخلیه-خاک---'>تجدید مزایده واگذاری حق امتیاز بهره برداری از ایستگاه میانی تخلیه خاک .... / تجدید مزایده واگذاری حق امتیاز بهره برداری از ایستگاه میانی تخلیه خاک , ضایعات ساختمانی و عمرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968644/مزایده-واگذاری-غرف-و-محلهای-خدماتی-و-رفاهی'>مزایده واگذاری غرف و محلهای خدماتی و رفاهی / آگهی مزایده , مزایده واگذاری غرف و محلهای خدماتی و رفاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968645/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-430-متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 430 متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 430 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968648/مزایده-فروش-یکباب-ساختمان-ویلایی-عرصه-747متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکباب ساختمان ویلایی عرصه 747متر نوبت دوم   / مزایده,مزایده فروش یکباب ساختمان ویلایی عرصه 747متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968651/مزایده-فروش-املاک-و-مستغلات-موسسه-نور'>مزایده فروش املاک و مستغلات موسسه نور / مزایده,مزایده فروش املاک و مستغلات موسسه نور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968653/مزایده-واگذاری-یک-قطعه-زمین-در-خصوص-ساخت-سردخانه-دو-مداره--'>مزایده واگذاری یک قطعه زمین در خصوص ساخت سردخانه دو مداره ... / آگهی دعوت به مشارکت, مزایده واگذاری یک قطعه زمین در خصوص ساخت سردخانه دو مداره ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968656/مزایده-ملک-به-مساحت-93-08-متر'>مزایده ملک به مساحت 93.08 متر / مزایده,مزایده ملک به مساحت 93.08 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968658/مزایده-فروش-دو-دستگاه-دیزل-ژنراتور'>مزایده فروش دو دستگاه دیزل ژنراتور  / مزایده ،مزایده فروش دو دستگاه دیزل ژنراتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968659/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پژو-آردی'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو آردی / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو آردی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968662/مزایده-فروش-7-دستگاه-آپارتمان'>مزایده فروش 7 دستگاه آپارتمان  / مزایده,مزایده فروش 7 دستگاه آپارتمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968663/مزایده-حدود-15-000-کیلوگرم-ضایعات-آهنی'>مزایده حدود 15.000 کیلوگرم ضایعات آهنی  / مزایده, مزایده حدود 15.000 کیلوگرم ضایعات آهنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968664/مزایده-فروش-مقدار-100-تن-ضایعات-آلومینیوم'>مزایده فروش  مقدار 100 تن ضایعات آلومینیوم  / آگهی مزایده, مزایده فروش  مقدار 100 تن ضایعات آلومینیوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968666/مزایده-فروش-ساختمان-نوساز-اداری-مساحت-1700-متر'>مزایده فروش ساختمان نوساز اداری مساحت 1700 متر  / مزایده,مزایده فروش ساختمان نوساز اداری مساحت 1700 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968668/مزایده-یکدستگاه-خودرو-وانت-نیسان-و--'>مزایده یکدستگاه خودرو وانت نیسان  و ...  / آگهی مزایده عمومی, مزایده  یکدستگاه خودرو وانت نیسان  و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968669/مزایده-فروش-سهام-به-تعداد-95834--نوبت-دوم'>مزایده فروش سهام به تعداد 95834  - نوبت دوم  / آگهی مزایده,مزایده فروش سهام به تعداد 95834  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968671/مزایده-خودرو-سواری-نقلیه-سوناتا'>مزایده خودرو سواری نقلیه سوناتا  / مزایده, مزایده خودرو سواری نقلیه سوناتا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968673/مزایده-دو-باب-واحد-تجاری-123-11-و-175-55متر'>مزایده دو باب واحد تجاری 123.11 و 175.55متر  / مزایده,مزایده دو باب واحد تجاری 123.11 و 175.55متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968676/مزایده-سالن-ورزشی-بدنسازی'>مزایده سالن ورزشی بدنسازی / آگهی مزایده,مزایده سالن ورزشی بدنسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968678/تجدید-مزایده-اجاره-بوفه-انتشارات-و-کافی-نت'>تجدید مزایده اجاره بوفه، انتشارات و کافی نت / تجدید آگهی مزایده، مزایده اجاره بوفه، انتشارات و کافی نت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968679/مزایده-فروش-املاک-تجاری-روستای-محمد-بیک'>مزایده فروش املاک تجاری روستای محمد بیک / مزایده,مزایده فروش املاک تجاری روستای محمد بیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968682/مزایده-اقلام-ضایعاتی'>مزایده اقلام ضایعاتی  / مزایده اقلام ضایعاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968683/مزایده-فروش-املاک-اداری-تجاری'>مزایده فروش املاک اداری تجاری / مزایده,مزایده فروش املاک اداری تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968685/مزایده-واگذاری-ملک-مساحت-عرصه-523-5متر-96-8-13'>مزایده واگذاری ملک مساحت عرصه 523.5متر 96.8.13 / مزایده,مزایده واگذاری ملک مساحت عرصه 523.5متر 96.8.13</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968688/مزایده-پلیسه-آلومینیومی-روغنی--'>مزایده پلیسه آلومینیومی روغنی ... / مزایده , مزایده پلیسه آلومینیومی روغنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968689/مزایده-ششدانگ-زمین-با-بنای-احداثی-1102-12متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی 1102.12متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی 1102.12متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968690/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-پژو-پارس'>مزایده یک دستگاه خودروی پژو پارس / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه خودروی پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968694/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-651-40متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 651.40متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 651.40متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968695/مزایده-خودروی-وانت-پیکان-1600'>مزایده خودروی وانت پیکان 1600  / آگهی مزایده، مزایده خودروی وانت پیکان 1600 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968696/مزایده-اقلام-ضایعاتی'> مزایده اقلام ضایعاتی /  مزایده اقلام ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968697/مزایده-واگذاری-بصورت-اجاره-دو-باب-ملک-به-مساحت-تقریبی-90-مترمربع'>مزایده واگذاری بصورت اجاره دو باب ملک به مساحت تقریبی 90 مترمربع / مزایده, مزایده واگذاری بصورت اجاره دو باب ملک به مساحت تقریبی 90 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968698/مزایده-یک-دستگاه-کامیونت-خاور-بنز-مدل-70'>مزایده یک دستگاه کامیونت خاور بنز مدل 70 / مزایده, مزایده یک دستگاه کامیونت خاور بنز مدل 70</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968700/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-100-54-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 100.54 متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 100.54 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968702/مزایده-ششدانگ-پلاک-139-فرعی-مساحت-عرصه-2807-متر'>مزایده ششدانگ پلاک 139 فرعی مساحت عرصه 2807 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 139 فرعی مساحت عرصه 2807 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968703/مزایده-تعداد-زیادی-تجهیزات-اداری'>مزایده تعداد زیادی تجهیزات اداری / آگهی مزایده ,مزایده تعداد زیادی تجهیزات اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968704/تجدید-مزایده-اجازه-بهره-برداری-از-کانکس-های-سطح-شهر'>تجدید مزایده اجازه بهره برداری از کانکس های سطح شهر  / آگهی تجدید مزایده عمومی، تجدید مزایده اجازه بهره برداری از کانکس های سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968705/تجدید-مزایده-واگذاری-3-باب-واحد-تجاری-و-7-باب-واحد-اداری-و--'>تجدید مزایده  واگذاری 3 باب واحد تجاری و 7 باب واحد اداری و ... / آگهی تجدید مزایده , تجدید مزایده  واگذاری 3 باب واحد تجاری و 7 باب واحد اداری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968707/مزایده-فروش-انواع-کیف-دستی-کوچک-زنانه-چرم-مصنوعی-96-8-13'>مزایده فروش انواع کیف دستی کوچک زنانه چرم مصنوعی 96.8.13 / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش انواع کیف دستی کوچک زنانه چرم مصنوعی  96.8.13</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968708/مزایده-واگذاری-ملکی-4-واحدی-بصورت-یک-جا'>مزایده واگذاری ملکی 4 واحدی بصورت یک جا  / مزایده,مزایده واگذاری ملکی 4 واحدی بصورت یک جا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968711/مزایده-واگذاری-ملکی-به-مساحت-تقریبی-456-متر'>مزایده واگذاری ملکی به مساحت تقریبی 456 متر  / مزایده,مزایده واگذاری ملکی به مساحت تقریبی 456 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968712/مزایده-فروش-3-واحد-آپارتمان-کاربری-اداری'>مزایده فروش 3 واحد آپارتمان کاربری اداری / مزایده,مزایده فروش 3 واحد آپارتمان کاربری اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968713/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-رنو-مگان'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری رنو مگان / مزایده , مزایده یک دستگاه خودروی سواری رنو مگان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968714/مزایده-اقلام-ضایعاتی-مازاد'>مزایده اقلام ضایعاتی مازاد  / آگهی مزایده , مزایده اقلام ضایعاتی مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968716/مزایده-ششدانگ-یک-دستگاه-کامیون'>مزایده ششدانگ یک دستگاه کامیون / مزایده ، مزایده ششدانگ یک دستگاه کامیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968717/مزایده-ملک-مغازه-تجاری-همکف-97-متر'>مزایده ملک مغازه تجاری همکف 97 متر / مزایده,مزایده ملک مغازه تجاری همکف 97 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968718/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-آپارتمان-مساحت-106-85متر'>مزایده سه دانگ مشاع از آپارتمان مساحت 106.85متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از آپارتمان مساحت 106.85متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968719/مزایده-آهن-آلات-ضایعاتی'>مزایده آهن آلات ضایعاتی / مزایده عمومی , مزایده آهن آلات ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968720/مزایده-تعداد-8-دستگاه-کشش-و-140-عدد-گادت-گرم-کشش'>مزایده تعداد 8 دستگاه کشش و 140 عدد گادت گرم کشش / مزایده, مزایده تعداد 8 دستگاه کشش و 140 عدد گادت گرم کشش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968721/مزایده-ششدانگ-ملک-مورثی-روستای-تینمو-سفلی'>مزایده ششدانگ ملک مورثی روستای تینمو سفلی / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مورثی روستای تینمو سفلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968723/مزایده-فروش-110-گونی'>مزایده فروش 110 گونی / مزایده,مزایده فروش 110 گونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968725/مزایده-حق-بهره-برداری-از-مجموعه-آبی-جدید-الاحداث-سرپوشیده-بانوان--'>مزایده حق بهره برداری از مجموعه آبی جدید الاحداث سرپوشیده بانوان... / آگهی مزایده، مزایده حق بهره برداری از مجموعه آبی جدید الاحداث سرپوشیده بانوان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968727/مزایده-واگذاری-سالن-بدنسازی'>مزایده واگذاری سالن بدنسازی / آگهی مزایده عمومی ، مزایده واگذاری  سالن بدنسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968728/اگهی-مزایده-تعداد-4-دستگاه-اتوبوس-بنز-نوبت-سوم'>اگهی مزایده تعداد 4 دستگاه اتوبوس بنز نوبت سوم  / اگهی مزایده عمومی , مزایده تعداد 4 دستگاه اتوبوس بنز  نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968731/مزایده-استخر-مجموعه'>مزایده استخر مجموعه  / آگهی مزایده عمومی ، مزایده استخر مجموعه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968735/مزایده-فروش-سه-دستگاه-خودرو---نوبت-دوم'>مزایده فروش سه دستگاه خودرو ... نوبت دوم / فراخوان مزایده عمومی,فراخوان فروش سه دستگاه خودرو ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968736/مزایده-فروش-بشکه-خالی-مستعمل-و-روغن-سوخته---نوبت-دوم'>مزایده فروش بشکه خالی مستعمل و روغن سوخته ... نوبت دوم / مزایده عمومی, مزایده فروش بشکه خالی مستعمل و روغن سوخته ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968741/مزایده-یکدستگاه-موتور-آسانسور'>مزایده یکدستگاه موتور آسانسور  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یکدستگاه موتور آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968743/مزایده-فروش-دو-قطعه-تجاری-مساحت-59-28-و-159-1متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش دو قطعه تجاری مساحت 59.28 و 159.1متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش دو قطعه تجاری مساحت 59.28 و 159.1متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968745/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-قدمت-15-سال'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی قدمت 15 سال / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی قدمت 15 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968748/مزایده-اره-آهن-بر-دریل-ثابت-ایستاده--'>مزایده اره آهن بر، دریل ثابت ایستاده... / آگهی مزایده، مزایده اره آهن بر، دریل ثابت ایستاده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968749/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-901-5متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 901.5متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 901.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968750/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-از-غرفه-76-بازار-گل'> مزایده واگذاری بهره برداری از غرفه 76  بازار گل   / آگهی مزایده ، مزایده واگذاری بهره برداری از غرفه 76  بازار گل  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968751/مزایده-خدمات-سمعی-و-بصری-سالن-نمایشگاه-نوبت-دوم'>مزایده خدمات سمعی و بصری سالن نمایشگاه- نوبت دوم  / مزایده عمومی, مزایده خدمات سمعی و بصری سالن نمایشگاه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968753/مزایده-واگذاری-عرصه-ششدانگ-زمین-مساحت-209-متر'>مزایده واگذاری عرصه ششدانگ زمین مساحت 209 متر  / مزایده,مزایده واگذاری عرصه ششدانگ زمین مساحت 209 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968754/مزایده-حق-انتفاع-و-بهره-برداری-کیوسک-های-اطلاع-رسانی-نوبت-دوم'>مزایده حق انتفاع و بهره برداری کیوسک های اطلاع رسانی- نوبت دوم  / مزایده عمومی, مزایده حق انتفاع و بهره برداری کیوسک های اطلاع رسانی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968756/مزایده-خودرو-سواری-پژو-پارس'>مزایده خودرو سواری پژو پارس  / مزایده,مزایده خودرو سواری پژو پارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969247/استعلام-بامپر-بریج-جرثقیل--'>استعلام بامپر بریج جرثقیل...  / استعلام بامپر بریج جرثقیل... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969248/استعلام-لوله-استنلس-استیل--'>استعلام لوله استنلس استیل... / استعلام بهاء, استعلام لوله استنلس استیل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969249/استعلام-پرایمر'>استعلام پرایمر / استعلام , استعلام پرایمر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969250/استعلام-ذخیره-ساز-یکدستگاه-و-متعلقات'>استعلام ذخیره ساز یکدستگاه و متعلقات / استعلام, استعلام ذخیره ساز یکدستگاه و متعلقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969252/استعلام-خیارشور-بقا'>استعلام خیارشور بقا  / استعلام, استعلام خیارشور بقا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969253/استعلام-خرید-دستگاه-تصفیه-آب-آشامیدنی'>استعلام خرید دستگاه تصفیه آب آشامیدنی  / استعلام , استعلام خرید دستگاه تصفیه آب آشامیدنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969254/استعلام-برگزاری-سمینارها-و-بازدیدها'>استعلام برگزاری سمینارها و بازدیدها  / استعلام , استعلام برگزاری سمینارها و بازدیدها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969255/استعلام-عملیات-اجرایی-تامین-آب-شرب'>استعلام عملیات اجرایی تامین آب شرب  / استعلام, استعلام عملیات اجرایی تامین آب شرب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969256/استعلام-​​سیستم-اطفاء-حریق'>استعلام ​​سیستم اطفاء حریق  / استعلام, استعلام ​سیستم اطفاء حریق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969258/استعلام-دمپر-همراه-با-گیربکس'>استعلام دمپر همراه با گیربکس / استعلام ,استعلام دمپر همراه با گیربکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969259/استعلام-پمپ-هیدرولیک-تیغه-ای'>استعلام پمپ هیدرولیک تیغه ای / استعلام, استعلام پمپ هیدرولیک تیغه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969260/استعلام-خرید-ابزار-آلات-الکتریکی'>استعلام خرید ابزار آلات الکتریکی  / استعلام , استعلام خرید ابزار آلات الکتریکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969262/استعلام-خرید-تجهیزات-و-اجرای-تاسیسات'>استعلام  خرید تجهیزات و اجرای تاسیسات / استعلام , استعلام خرید تجهیزات و اجرای تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969263/استعلام-تعمیرات-نیمه-اساسی-لاگ-های-کویل-های-سوپر-هیتر-و--'>استعلام تعمیرات نیمه اساسی لاگ های کویل های سوپر هیتر و ... / استعلام ,استعلام تعمیرات نیمه اساسی لاگ های کویل های سوپر هیتر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969264/استعلام-اجرای-عملیات-محوطه-سازی'>استعلام اجرای عملیات محوطه سازی  / استعلام , استعلام اجرای عملیات محوطه سازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969265/استعلام-خرید-4-دستگاه-فلومتر-اوالترسو'>استعلام خرید 4 دستگاه فلومتر اوالترسو / استعلام, استعلام خرید 4 دستگاه فلومتر اوالترسو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969267/مناقصه-عملیات-احداث-کولینگ-تاور-278'>مناقصه عملیات احداث کولینگ تاور 278  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عملیات احداث کولینگ تاور 278 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969268/استعلام-لپه-ایرانی-درجه-یک'>استعلام لپه ایرانی درجه یک  / استعلام, استعلام لپه ایرانی درجه یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969269/استعلام-باتری-شارژر-125-ولت-60-آمپر'>استعلام باتری شارژر 125 ولت 60 آمپر / استعلام , استعلام باتری شارژر 125 ولت 60 آمپر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969270/مناقصه-خرید-۲-دستگاه-تست-اصطکاک'>مناقصه خرید ۲ دستگاه تست اصطکاک / مناقصه ,مناقصه خرید ۲ دستگاه تست اصطکاک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969271/استعلام-انجام-وظایف-مسئول-بهداشت'>استعلام انجام وظایف مسئول بهداشت  / استعلام , استعلام انجام وظایف مسئول بهداشت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969272/استعلام-لوبیا-قرمز'>استعلام لوبیا قرمز / استعلام ,استعلام لوبیا قرمز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969273/استعلام-کنتور-مکانیکی-گازوئیل'>استعلام کنتور مکانیکی گازوئیل / استعلام, استعلام کنتور مکانیکی گازوئیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969274/استعلام-تعمیرات-نیمه-اساسی-داکت-دود-و--'>استعلام تعمیرات نیمه اساسی داکت دود و ... / استعلام ,استعلام تعمیرات نیمه اساسی داکت دود و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969275/استعلام-مایع-ظرفشویی'>استعلام مایع ظرفشویی / استعلام  , استعلام مایع ظرفشویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969276/استعلام-اجرای-عملیات-محوطه-سازی'>استعلام اجرای عملیات محوطه سازی  / استعلام , استعلام اجرای عملیات محوطه سازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969277/مناقصه-خرید-۷-دستگاه-برف-روب-چند-منظوره'>مناقصه خرید ۷ دستگاه برف روب چند منظوره / مناقصه ,مناقصه خرید ۷ دستگاه برف روب چند منظوره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969278/استعلام-آسفالت-ماشینی'>استعلام آسفالت ماشینی  / استعلام , استعلام آسفالت ماشینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969280/مناقصه-خدمات-احیا-270-عدد-باتری-های-نیکل-کادمیوم'>مناقصه خدمات احیا 270 عدد باتری های نیکل کادمیوم / مناقصه، مناقصه خدمات احیا 270 عدد باتری های نیکل کادمیوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969281/استعلام-خرید-آسانسور'>استعلام خرید آسانسور / استعلام ,استعلام خرید آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969282/استعلام-ترمو-رزیستنس'>استعلام ترمو رزیستنس  / استعلام ,استعلام ترمو رزیستنس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969283/استعلام-ساخت-و-نصب-کابین'>استعلام ساخت و نصب کابین  / استعلام ,استعلام ساخت و نصب کابین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969284/استعلام-​دستگاه-الکترو-کاردیو-گراف'>استعلام ​دستگاه الکترو کاردیو گراف / استعلام, استعلام ​دستگاه الکترو کاردیو گراف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969285/استعلام-آسفالت-ماشینی'>استعلام آسفالت ماشینی  / استعلام , استعلام آسفالت ماشینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969286/استعلام-چاپ-بروشور-و--'>استعلام چاپ بروشور و ... / استعلام ,استعلام چاپ بروشور و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969287/استعلام-​دستگاه-کروماتو-گراف-گازی'>استعلام ​دستگاه کروماتو گراف گازی  / استعلام, استعلام دستگاه کروماتو گراف گازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969288/استعلام-کندانسور-آبی-چیلر'>استعلام کندانسور آبی چیلر / استعلام ,استعلام کندانسور آبی چیلر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969289/استعلام-رب-گوجه-فرنگی-اتکا'>استعلام رب گوجه فرنگی اتکا / استعلام ,استعلام رب گوجه فرنگی اتکا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969290/استعلام-خرید-پمپ-تخلیه-مخازن-بنزین'>استعلام خرید پمپ تخلیه مخازن بنزین / استعلام, استعلام خرید پمپ تخلیه مخازن بنزین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969291/مناقصه-عمومی-دو-مرحله-ای-تامین-تاکسی-سرویسهای--سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>مناقصه عمومی دو مرحله ای تامین تاکسی سرویسهای , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / مناقصه ، مناقصه عمومی دو مرحله ای تامین تاکسی سرویسهای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969292/استعلام-خرید-یک-دستگاه-هولتر'>استعلام خرید یک دستگاه هولتر / استعلام , استعلام خرید یک دستگاه هولتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969293/استعلام-درزگیری-ترکهای-آسفالت'>استعلام درزگیری ترکهای آسفالت  / استعلام ,استعلام درزگیری ترکهای آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969294/استعلام-شستشوی-نمای-ساختمان-مرکزی-بیم'>استعلام شستشوی نمای ساختمان مرکزی بیم  / استعلام  ،استعلام شستشوی نمای ساختمان مرکزی بیم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969295/استعلام-ماشینهای-الکتریکی-دوار-و--'>استعلام ماشینهای الکتریکی دوار و ...  / استعلام, استعلام ماشینهای الکتریکی دوار و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969297/استعلام-خرید-اقلام-مصرفی-جهت-تلفن'>استعلام خرید اقلام مصرفی جهت تلفن  / استعلام , استعلام خرید اقلام مصرفی جهت تلفن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969298/فراخوان-جهت-حفاظت-از-خوردگی-خطوط-لوله--'>فراخوان جهت حفاظت از خوردگی خطوط لوله... / آگهی فراخوان، فراخوان جهت حفاظت از خوردگی خطوط لوله...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969299/استعلام-لباس-مخصوص-جوشکاری-دو-تکه'>استعلام لباس مخصوص جوشکاری دو تکه / استعلام, استعلام لباس مخصوص جوشکاری دو تکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969300/استعلام-فیلتر-آب-سایز-1-2-1-اینچ-جهت-کمپرسور-پرومس'>استعلام فیلتر آب سایز 1-2.1 اینچ جهت کمپرسور پرومس / استعلام, استعلام فیلتر آب سایز 1-2.1 اینچ جهت کمپرسور پرومس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969302/مرحله-دوم-فراخوان-جذب-سرمایه-گذار-در-خصوص-شرکتهای-دارنده-پروانه-FCP'>مرحله دوم فراخوان جذب سرمایه گذار در خصوص شرکتهای دارنده پروانه FCP / مرحله دوم فراخوان جذب سرمایه گذار ، مرحله دوم فراخوان جذب سرمایه گذار در خصوص شرکتهای دارنده پروانه FCP</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969303/استعلام-قطعات-یدکی-ماشین-پاتیل-بر-و--'>استعلام قطعات یدکی ماشین پاتیل بر و ...  / استعلام,استعلام قطعات یدکی ماشین پاتیل بر و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969305/استعلام-کارت-عابر-بانک-خام-هدیه-کودک-و-نوجوان'>استعلام کارت عابر بانک خام هدیه کودک و نوجوان / استعلام, استعلام کارت عابر بانک خام هدیه کودک و نوجوان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969306/مناقصه-تهیه-و-غذا-در-رستوران'>مناقصه تهیه و غذا در رستوران / مناقصه، مناقصه تهیه و غذا در رستوران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969307/استعلام-کنترل-کننده-ها-و-تجهیزات-جانبی-و--'>استعلام کنترل کننده ها و تجهیزات جانبی و ... / استعلام , استعلام کنترل کننده ها و تجهیزات جانبی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969308/استعلام-کابینت-باطری'>استعلام کابینت باطری  / استعلام , استعلام کابینت باطری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969310/مناقصه-واگذاری-امور-نگهداری-و-راهبردی-تاسیسات-برقی'>مناقصه واگذاری امور نگهداری و راهبردی تاسیسات برقی  / مناقصه ، مناقصه واگذاری امور نگهداری و راهبردی تاسیسات برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969311/استعلام-عملیات-تکمیلی-آبرسانی-روستا'>استعلام عملیات تکمیلی آبرسانی روستا / استعلام, استعلام عملیات تکمیلی آبرسانی روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969312/فراخوان-بهینه-سازی-و-بازسازی-کلی-پست'>فراخوان بهینه سازی و بازسازی کلی پست / فراخوان بهینه سازی و بازسازی کلی پست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969313/استعلام-ساخت-و-نصب-دو-عدد-کمد-چوبی'>استعلام ساخت و نصب دو عدد کمد چوبی  / استعلام ,استعلام ساخت و نصب دو عدد کمد چوبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969314/استعلام-ارائه-خدمات-بیمه-ای-تکمیل'>استعلام ارائه خدمات بیمه ای تکمیل  / استعلام,استعلام ارائه خدمات بیمه ای تکمیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969315/استعلام-ماشینهای-الکتریکی-دوار-و--'>استعلام ماشینهای الکتریکی دوار و ... / استعلام, استعلام ماشینهای الکتریکی دوار و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969316/استعلام-اجرای-عملیات-دیوار-حائل--'>استعلام اجرای عملیات دیوار حائل ... / استعلام, استعلام اجرای عملیات دیوار حائل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969317/استعلام-صندلی-پلاستیکی-پایه-فلزی--'>استعلام صندلی پلاستیکی پایه فلزی... / استعلام, استعلام  صندلی پلاستیکی پایه فلزی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969318/فراخوان-طراحی-تولید-سامانه-بودجه-ریزی-مبتنی-بر-عملکرد-پیاده-سازی-و-بهره-برداری-از-سامانه'>فراخوان طراحی، تولید سامانه بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، پیاده سازی و بهره برداری از سامانه  / فراخوان طراحی، تولید سامانه بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، پیاده سازی و بهره برداری از سامانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969319/استعلام-اجرای-عملیات-بازسای-و-تعمیرات'>استعلام اجرای عملیات بازسای و تعمیرات / استعلام, استعلام اجرای عملیات بازسای و تعمیرات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969320/استعلام-ساخت-سایلنسرخروجی-کمپرسور-گاز-خنثی'>استعلام ساخت سایلنسرخروجی کمپرسور گاز خنثی   / استعلام , استعلام ساخت سایلنسرخروجی کمپرسور گاز خنثی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969321/استعلام-کابل-پرینتر'>استعلام کابل پرینتر  / استعلام , استعلام کابل پرینتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968757/مزایده-فروش-املاک-مساحت-438-75-و-576متر'>مزایده فروش املاک مساحت 438.75 و 576متر  / مزایده,مزایده فروش املاک مساحت 438.75 و 576متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968760/مزایده-فروش-یک-قطعه-مسکونی-مساحت-169متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک قطعه مسکونی مساحت 169متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه مسکونی مساحت 169متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968762/مزایده-ششدانگ-عمارت-مسکونی-مساحت-148-25متر'>مزایده ششدانگ عمارت مسکونی مساحت 148.25متر / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت مسکونی مساحت 148.25متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968764/مزایده-فروش-املاک-مازاد-بانک-ملی-ایران-96-8-13'>مزایده فروش املاک مازاد بانک ملی ایران 96.8.13 / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بانک ملی ایران 96.8.13</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968766/مزایده-نایلون-پریفرم-گونی-و-سایر-اقلام-ضایعاتی'>مزایده نایلون، پریفرم، گونی و سایر اقلام ضایعاتی / آگهی مزایده , مزایده نایلون، پریفرم، گونی و سایر اقلام ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968767/تجدید-اگهی-مزایده-عمومی-یک-دستگاه-خودرو-وانت-دو-کابین-نیسان-نوبت-دوم'>تجدید اگهی مزایده عمومی  یک دستگاه خودرو وانت دو کابین نیسان نوبت دوم  / اگهی مزایده , مزایده  یک دستگاه خودرو وانت دو کابین نیسان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968770/مزایده-ششدانگ-دو-باب-آپارتمان-اسناد-رهنی'>مزایده ششدانگ دو باب آپارتمان اسناد رهنی / مزایده,مزایده ششدانگ دو باب آپارتمان اسناد رهنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968772/مزایده-فروش-کشنده-ایویکو-440-mp-مدل-87--نوبت-دوم'>مزایده فروش کشنده ایویکو 440 mp مدل 87... نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده فروش کشنده ایویکو 440 mp مدل 87...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968773/مزایده-مغازه-تجاری-مساحت-داخلی-چهل-متر'>مزایده مغازه تجاری مساحت داخلی چهل متر / مزایده,مزایده مغازه تجاری مساحت داخلی چهل متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968774/مزایده-فروش-املاک-کاربری-کارگاهی'>مزایده فروش املاک کاربری کارگاهی / مزایده,مزایده فروش املاک کاربری کارگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968778/مزایده-ضایعات-آهن-آلات-چدن-و--'>مزایده ضایعات آهن آلات، چدن و ...  / آگهی مزایده عمومی,مزایده ضایعات آهن آلات، چدن و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968780/مزایده-فروش-19-قطعه-زمین-از-زمینهای-شهرداری'>مزایده فروش 19 قطعه زمین از زمینهای شهرداری  / مزایده,مزایده فروش 19 قطعه زمین از زمینهای شهرداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968781/مزایده-واگذاری-غرفه-تنقلات-و-کپی--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری غرفه تنقلات و کپی - نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری غرفه تنقلات و کپی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968782/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-79-فرعی'>مزایده سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی 79 فرعی / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی 79 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968785/مزایده-1-5-دانگ-مشاع-از-ساختمان-168-25متر'>مزایده 1.5 دانگ مشاع از ساختمان 168.25متر / مزایده,مزایده 1.5 دانگ مشاع از ساختمان 168.25متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968786/مزایده-ماشین-آلات-مازاد-چاپ-و-بسته-بندی'>مزایده ماشین آلات مازاد چاپ و بسته بندی / مزایده ماشین آلات مازاد چاپ و بسته بندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968788/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-یک-فرعی-بخش-یک'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی یک فرعی بخش یک / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی یک فرعی بخش یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968789/مزایده-میز-کنفرانس-تلویزیون-دستگاه-خرد-کن-کاغذ-مبل-تخت-خوابشو--'>مزایده میز کنفرانس، تلویزیون، دستگاه خرد کن کاغذ، مبل تخت خوابشو... / مزایده, مزایده میز کنفرانس، تلویزیون، دستگاه خرد کن کاغذ، مبل تخت خوابشو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968790/مزایده-1-5-دانگ-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-قطعه-11-تفکیکی'>مزایده 1.5 دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی قطعه 11 تفکیکی / مزایده,مزایده 1.5 دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی قطعه 11 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968792/مزایده-تمامی-سه-دانگ-آپارتمان-مساحت-60-44متر'>مزایده تمامی سه دانگ آپارتمان مساحت 60.44متر / مزایده,مزایده تمامی سه دانگ آپارتمان مساحت 60.44متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968794/مزایده-بهره-برداری-از-جایگاه-گاز-طبیعی-فشرده-(C-N-G)--نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از جایگاه گاز طبیعی فشرده (C.N.G) - نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده بهره برداری از جایگاه گاز طبیعی فشرده (C.N.G) - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968795/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-94-41-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 94.41 متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 94.41 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968797/مزایده-ششدانگ-زمین-مشتمل-بر-اشجار-مرکبات-ده-هزار-متر'>مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر اشجار مرکبات ده هزار متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر اشجار مرکبات ده هزار متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968801/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-پلاک-193-فرعی'>مزایده ششدانگ یکباب منزل پلاک 193 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل پلاک 193 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968807/مزایده-واگذاری-به-صورت-اجاره-زمین-به-مساحت-25-متر-مربع-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری به صورت اجاره زمین به مساحت 25 متر مربع- نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی، مزایده واگذاری به صورت اجاره زمین به مساحت 25 متر مربع- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968808/مزایده-اجاره-یک-واحد-تجاری--تجدیدی'> مزایده اجاره یک واحد تجاری - تجدیدی  / آگهی مزاید تجدیدی،  مزایده اجاره یک واحد تجاری - تجدیدی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968809/مزایده-ملک-مسکونی-مساحت-190-متر'>مزایده ملک مسکونی مساحت 190 متر / مزایده,مزایده ملک مسکونی مساحت 190 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968813/مزایده-فروش-یک-پلاک-زمین-مسکونی-243متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک پلاک زمین مسکونی 243متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک پلاک زمین مسکونی 243متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968815/مزایده-اجاره-جایگاه-CNG'>مزایده  اجاره جایگاه CNG  / آگهی مزایده , مزایده  اجاره جایگاه CNG </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968818/مزایده-دستگاه-ژنراتور-برق-مستعمل'>مزایده دستگاه ژنراتور برق مستعمل / آگهی مزایده , مزایده دستگاه ژنراتور برق مستعمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968819/مزایده-پایه-های-تبلیغاتی-در-ورودی-و-خروجی-شهرک-صنعتی'>مزایده پایه های تبلیغاتی در ورودی و خروجی شهرک صنعتی / مزایده, مزایده پایه های تبلیغاتی در ورودی و خروجی شهرک صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968820/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-173-53-متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 173.53 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 173.53 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968822/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-168-متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت عرصه 168 متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت عرصه 168 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968824/مزایده-یک-دستگاه-کامیون-کشنده-ماک'>مزایده یک دستگاه کامیون کشنده ماک / مزایده,مزایده یک دستگاه کامیون کشنده ماک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968825/اطلاعیه-مزایده-یک-باب-درمانگاه'>اطلاعیه مزایده یک باب درمانگاه / اطلاعیه , اطلاعیه مزایده یک باب درمانگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968826/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-19-97متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 19.97متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 19.97متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968828/مزایده-ابزار-آلات-اثاثیه-و-ماشین-آلات-ضایعاتی'>مزایده ابزار آلات، اثاثیه و ماشین آلات ضایعاتی  / آگهی مزایده عمومی,مزایده  ابزار آلات، اثاثیه و ماشین آلات ضایعاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968830/مزایده-دوازده-کارتن-چینی-آلات--سرویس-چدنی'>مزایده دوازده کارتن چینی آلات ، سرویس چدنی / مزایده,مزایده دوازده کارتن چینی آلات ، سرویس چدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968831/مزایده-فروش-زمین-نوبت-دوم'>مزایده فروش زمین نوبت دوم  / مزایده ,مزایده فروش زمین نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968832/مزایده-اجاره-بوفه-وقف-در-سالن-بیمارستان'>مزایده اجاره بوفه وقف در سالن بیمارستان / مزایده, مزایده اجاره بوفه وقف در سالن بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968833/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-وانت-نیسان-مدل-1389'>مزایده یک دستگاه خودرو وانت نیسان مدل 1389  / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه خودرو وانت نیسان مدل 1389 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968834/مزایده-نایلون-پریفرم-گونی-و-سایر-اقلام-ضایعاتی'>مزایده نایلون، پریفرم، گونی و سایر اقلام ضایعاتی / آگهی مزایده , مزایده نایلون، پریفرم، گونی و سایر اقلام ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968836/مزایده-ششدانگ-دو-باب-خانه-مخروبه-متصل-بهم'>مزایده ششدانگ دو باب خانه مخروبه متصل بهم  / مزایده ,مزایده ششدانگ دو باب خانه مخروبه متصل بهم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968838/مزایده-بهره-برداری-از-تعداد-3-جایگاه-کیوسک-مطبوعاتی--نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از تعداد 3 جایگاه کیوسک مطبوعاتی   نوبت دوم  / مزایده عمومی ,مزایده بهره برداری از تعداد 3 جایگاه کیوسک مطبوعاتی   نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968839/مزایده-نایلون-پریفرم-گونی-و-سایر-اقلام-ضایعاتی'>مزایده نایلون، پریفرم، گونی و سایر اقلام ضایعاتی / آگهی مزایده , مزایده نایلون، پریفرم، گونی و سایر اقلام ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968840/مزایده-دو-قطعه-زمین-مساحت-300-و-1000متر'>مزایده دو قطعه زمین مساحت 300 و 1000متر  / مزایده ,مزایده دو قطعه زمین مساحت 300 و 1000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968841/مزایده-فروش-مقدار-200-تن-سیب-زمینی'>مزایده فروش مقدار 200 تن سیب زمینی / آگهی مزایده، مزایده فروش مقدار 200 تن سیب زمینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968842/تجدید-مزایده-بهره-برداری-از-تعداد-4-جایگاه-کیوسک-مطبوعاتی-نوبت-دوم'>تجدید مزایده بهره برداری از تعداد 4 جایگاه کیوسک مطبوعاتی نوبت دوم  / مزایده عمومی , تجدید مزایده بهره برداری از تعداد 4 جایگاه کیوسک مطبوعاتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968847/مزایده-ششدانگ-اعیان-آپارتمان-طبقه-دو'>مزایده ششدانگ اعیان آپارتمان طبقه دو  / مزایده ,مزایده ششدانگ اعیان آپارتمان طبقه دو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968850/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-76-26-متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 76.26 متر / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 76.26 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968851/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-150-53-متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 150.53 متر  / مزایده ,مزایده منزل مسکونی مساحت 150.53 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968854/مزایده-تعدادی-از-ماشین-آلات-و-وسائط-نقلیه-شهرداری-نوبت-دوم'>مزایده تعدادی از ماشین آلات و وسائط نقلیه شهرداری  نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی، مزایده تعدادی از ماشین آلات و وسائط نقلیه شهرداری  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968855/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-559-97-متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 559.97 متر  / مزایده ,مزایده منزل مسکونی مساحت 559.97 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968856/تجدید-مزایده-واگذاری-۳-واحد-تجاری'>تجدید مزایده واگذاری ۳ واحد تجاری  / مزایده ,تجدید مزایده واگذاری ۳ واحد تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968857/مزایده-ششدانگ-عمارت-عرصه-221-5-متر'>مزایده ششدانگ عمارت عرصه 221.5 متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ عمارت عرصه 221.5 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968859/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری / مزایده ,مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968860/مزایده-اکازیون-96-8-13'>مزایده اکازیون 96.8.13 / مزایده,مزایده اکازیون 96.8.13</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968861/مزایده-فروش-یک-دستگاه-باسکول-60-تنی'>مزایده فروش یک دستگاه باسکول 60 تنی / مزایده ,مزایده فروش یک دستگاه باسکول 60 تنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968862/مزایده-برداشت-میوه-نارنج-از-درختان'>مزایده برداشت میوه نارنج از درختان  / آگهی مزایده عمومی, مزایده برداشت میوه نارنج از درختان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968864/مزایده-واگذاری-ششدانگ-دو-باب-آپارتمان-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری ششدانگ دو باب آپارتمان مسکونی نوبت دوم  / مزایده ,مزایده واگذاری ششدانگ دو باب آپارتمان مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968866/مزایده-9-دستگاه-اتومبیل-وانت--نوبت-دوم'>مزایده 9 دستگاه اتومبیل وانت - نوبت دوم  / مزایده, مزایده 9 دستگاه اتومبیل وانت - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968867/فروش-خانه-های-سازمانی-نوبت-دوم'> فروش خانه های سازمانی نوبت دوم / مزایده,آگهی فروش خانه های سازمانی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968871/فراخوان-واگذاری-قطعه-زمین-با-کاربری-ورزشی'>فراخوان واگذاری قطعه زمین با کاربری ورزشی / آگهی فراخوان،فراخوان واگذاری قطعه زمین با کاربری ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968872/تجدید-مزایده-بهره-برداری-از-تعدادی-غرف'>تجدید مزایده بهره برداری از تعدادی غرف  / تجدید مزایده ,مزایده بهره برداری از تعدادی غرف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968873/مزایده-املاک-مازاد-بانک-ملی-ایران-استان-اصفهان-96-8-13'>مزایده املاک مازاد بانک ملی ایران استان اصفهان 96.8.13 / مزایده,مزایده املاک مازاد بانک ملی ایران استان اصفهان 96.8.13</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968877/مزایده-بهره-برداری-از-تعدادی-غرف-تجدید'>مزایده بهره برداری از تعدادی غرف- تجدید / آگهی تجدید مزایده عمومی, مزایده بهره برداری از تعدادی غرف- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968878/مزایده-چهار-دستگاه-خودرو-و--'> مزایده چهار دستگاه خودرو و ... / آگهی مزایده عمومی,  مزایده چهار دستگاه خودرو و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968879/مزایده-کامیون-کشنده-بنز'>مزایده کامیون کشنده بنز / مزایده,مزایده کامیون کشنده بنز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968880/مزایده-یک-دستگاه-سواری-سمند-معمولی'>مزایده یک دستگاه سواری سمند معمولی  / مزایده ,مزایده یک دستگاه سواری سمند معمولی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968881/مزایده-پلاک-ثبتی-166-فرعی-از-44-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 166 فرعی از 44 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 166 فرعی از 44 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968882/مزایده-شش-عدد-راد-دو-اینچ-4-متری---'>مزایده شش عدد راد دو اینچ 4 متری  ....  / مزایده, مزایده شش عدد راد دو اینچ 4 متری  .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968884/مزایده-آپارتمان-مساحت-78-متر'>مزایده آپارتمان مساحت 78 متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 78 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968885/مزایده-یک-دستگاه-وانت-زامیاد-مدل-1393'>مزایده یک دستگاه وانت زامیاد مدل 1393 / مزایده, مزایده یک دستگاه وانت زامیاد مدل 1393</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968886/مزایده-خودرو-پژوپارس'>مزایده خودرو پژوپارس / اگهی مزایده , مزایده خودرو پژوپارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968891/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پراید-132'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید 132 / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید 132</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968892/مزایده5-دستگاه-کامیون-کشنده-ایویکو'>مزایده5 دستگاه کامیون کشنده ایویکو  / مزایده,مزایده 5 دستگاه کامیون کشنده ایویکو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968894/مزایده-فروش-املاک-و-ماشین-آلات'>مزایده فروش املاک و ماشین آلات / مزایده,مزایده فروش املاک و ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968896/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-عرصه-220-50متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 220.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 220.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968902/مزایده-فضای-محصور-به-متراژ-۱۴۰-منترمربع-جهت-امور-مختلف-فرهنگی-و---نوبت-دوم'>مزایده فضای محصور به متراژ ۱۴۰ منترمربع جهت امور مختلف فرهنگی و ...  نوبت دوم  / مزایده ,مزایده فضای محصور به متراژ ۱۴۰ منترمربع جهت امور مختلف فرهنگی و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968904/تجدید-مزایده-واگذاری-و-تفکیک-پسماندهای-خشک-در-مبدا-نوبت-سوم'>تجدید مزایده واگذاری و تفکیک پسماندهای خشک در مبدا  نوبت سوم / آگهی  مزایده عمومی , مزایده واگذاری و تفکیک پسماندهای خشک در مبدا نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968905/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-182-12-متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 182.12 متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 182.12 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968906/مزایده-دستگاه-خرمنکوب'>مزایده دستگاه خرمنکوب / اگهی مزایده , مزایده دستگاه خرمنکوب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968908/مزایده-دو-دستگاه-اتومبیل'>مزایده دو دستگاه اتومبیل / مزایده, مزایده دو دستگاه اتومبیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968909/مزایده-بهره-برداری-از-تعدادی-غرف'>مزایده بهره برداری از تعدادی غرف  /  مزایده ,مزایده بهره برداری از تعدادی غرف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968911/مزایده-ششدانگ-یک-دستگاه-نیمه-یدک-تانکر'>مزایده ششدانگ یک دستگاه نیمه یدک تانکر / مزایده,مزایده ششدانگ یک دستگاه نیمه یدک تانکر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968912/مزایده-ساختمان-مسکونی-عرصه-170-متر'>مزایده ساختمان مسکونی عرصه 170 متر  / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی عرصه 170 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968913/مزایده-حق-بهره-برداری-تعدادی-از-غرفه-های-پایانه-های-مسافربری-کاوه-نوبت-دوم'>مزایده حق بهره برداری تعدادی از غرفه های پایانه های مسافربری کاوه نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده حق بهره برداری تعدادی از غرفه های پایانه های مسافربری کاوه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968919/مزایده-مجدد-مقادیری-یراق-آلات-و-لوازم-برقی'>مزایده مجدد مقادیری یراق آلات و لوازم برقی  / آگهی مجدد مزایده, مزایده مقادیری یراق آلات و لوازم برقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968920/مزایده-تلویزیون-مجسمه-مدل-هخامنشی--'>مزایده تلویزیون، مجسمه مدل هخامنشی... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده تلویزیون، مجسمه مدل هخامنشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968921/مزایده-اجاره-سالن-ورزشی--نوبت-سوم'>مزایده اجاره سالن ورزشی - نوبت سوم / مزایده, مزایده اجاره سالن ورزشی - نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968922/مزایده-فروش-یک-دستگاه-اتومبیل-مان'>مزایده فروش یک دستگاه اتومبیل مان / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه اتومبیل مان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968923/مزایده-موازی-17-204-سهم-از-22-68-سهم-از-صد-سهم-پلاک-ثبتی'>مزایده موازی 17.204 سهم از 22.68 سهم از صد سهم پلاک ثبتی  / مزایده,مزایده موازی 17.204 سهم از 22.68 سهم از صد سهم پلاک ثبتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968924/مزایده-ملک-مساحت-250-متر'>مزایده ملک مساحت 250 متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت 250 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968927/مزایده-85-سهم-از-یکصد-سهم-پلاک-ثبتی-عرصه-81-29متر'>مزایده 85 سهم از یکصد سهم پلاک ثبتی عرصه 81.29متر  / مزایده,مزایده 85 سهم از یکصد سهم پلاک ثبتی عرصه 81.29متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968928/مزایده-اجاره-سوله'>مزایده اجاره سوله  / مزایده, مزایده اجاره سوله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968929/مزایده-فروش-یک-دستگاه-پیکان-سواری'>مزایده فروش یک دستگاه پیکان سواری / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه پیکان سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968931/مزایده-یکباب-خانه-مساحت-363-57-متر-نوبت-اول'>مزایده یکباب خانه مساحت 363.57 متر نوبت اول  / مزایده,مزایده یکباب خانه مساحت 363.57 متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968932/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-پارس-و--'>مزایده فروش یک دستگاه خودرو پارس و ... / مزایده ,مزایده فروش یک دستگاه خودرو پارس و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968936/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-اردی-ای-1600'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو اردی ای 1600  / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو اردی ای 1600 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968937/تجدید-مزایده-حق-علف-چری-2153-هکتار-از-اراضی-غیر-شیلاتی'>تجدید مزایده حق علف چری 2153 هکتار از اراضی غیر شیلاتی  / تجدید مزایده ,تجدید مزایده حق علف چری 2153 هکتار از اراضی غیر شیلاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968939/مزایده-عمومی-اجرای-طرح-کارت-پارک-ساعتی-نوبت-اول-چاپ-دوم'>مزایده عمومی اجرای طرح کارت پارک ساعتی-نوبت اول چاپ دوم  / آگهی مزایده عمومی، مزایده عمومی اجرای طرح کارت پارک ساعتی-نوبت اول چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968941/مزایده-فروش-اموال-اسقاطی---نوبت-دوم'>مزایده فروش اموال اسقاطی ... نوبت دوم / اگهی مزایده , مزایده فروش اموال اسقاطی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968944/مزایده-انواع-کاشی-دیواری-و--مرحله-دوم'>مزایده انواع کاشی دیواری و ...مرحله دوم  / مزایده ,مزایده انواع کاشی دیواری و ...مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968945/مزایده-فضای-آموزشی-دبیرستان-و-دو-کلاس-درس'>مزایده فضای آموزشی دبیرستان و دو کلاس درس  / مزایده , مزایده فضای آموزشی دبیرستان و دو کلاس درس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968948/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-آپارتمان-مساحت-94-39متر'>مزایده سه دانگ مشاع از آپارتمان مساحت 94.39متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از آپارتمان مساحت 94.39متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968950/مزایده-یک-دستگاه-سواری-سیستم-هیوندای'>مزایده یک دستگاه سواری سیستم هیوندای / مزایده ,مزایده یک دستگاه سواری سیستم هیوندای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968952/مزایده-ششدانگ-زمین-مسکونی-مساحت-دویست-متر'>مزایده ششدانگ زمین مسکونی مساحت دویست متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مسکونی مساحت دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968954/مزایده-یک-دستگاه-وانت-نیسان-آبی-رنگ-مدل-1389-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه وانت نیسان آبی رنگ مدل 1389- نوبت دوم  / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه وانت نیسان آبی رنگ مدل 1389- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968955/مزایده-صفحه-آند'>مزایده صفحه آند  / مزایده ,مزایده صفحه آند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968956/مزایده-آپارتمان-مساحت-79-متر'>مزایده آپارتمان مساحت 79 متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 79 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968957/مزایده-عمومی-یک-دستگاه-خودرو-آردی'>مزایده عمومی یک دستگاه خودرو آردی  / مزایده عمومی , مزایده عمومی یک دستگاه خودرو آردی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968959/مزایده-واگذاری-احداث-نمایشگاه-و-بازارچه-عکس-تهران'>مزایده واگذاری  احداث نمایشگاه و بازارچه عکس تهران / آگهی حراج حضوری, مزایده واگذاری  احداث نمایشگاه و بازارچه عکس تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968960/مزایده-فروش-تعدادی-از-دام'>مزایده فروش تعدادی از دام  / مزایده, مزایده فروش تعدادی از دام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968961/مزایده-عمومی-واگذاری-امتیاز-سرقفلی-یک-باب-مغازه-از-مجموعه-فود-کورت---نوبت-دوم'>مزایده عمومی واگذاری امتیاز سرقفلی یک باب مغازه از مجموعه فود کورت ... نوبت دوم / مزایده ,مزایده عمومی واگذاری امتیاز سرقفلی یک باب مغازه از مجموعه فود کورت ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968962/مزایده-یکدستگاه-اتومبیل-سواری-تویوتا-پرادو'>مزایده یکدستگاه اتومبیل سواری تویوتا پرادو  / آگهی مزایده, مزایده یکدستگاه اتومبیل سواری تویوتا پرادو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968963/مزایده-زمین-با-بنای-احداثی-مساحت-276-متر-و-71-دسیمتر'>مزایده زمین با بنای احداثی مساحت 276 متر و 71 دسیمتر / مزایده,مزایده زمین با بنای احداثی مساحت 276 متر و 71 دسیمتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968965/مزایده-واگذاری-به-صورت-اجاره-بهاء-طبقه-اول-ساختمان-دارالقرآن'>مزایده واگذاری به صورت اجاره بهاء طبقه اول ساختمان دارالقرآن / آگهی مزایده عمومی، مزایده واگذاری به صورت اجاره بهاء طبقه اول ساختمان دارالقرآن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968966/تجدید-مزایده-اجاره-بازار-هفتگی--نوبت-دوم'> تجدید مزایده اجاره بازار هفتگی... نوبت دوم  / مزایده, تجدید مزایده اجاره بازار هفتگی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968967/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-448-50متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 448.50متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 448.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968969/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-وانت-پیکان-تیپ-1600'>مزایده یک دستگاه خودروی وانت پیکان تیپ 1600 / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی وانت پیکان تیپ 1600</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968972/مزایده-ششدانگ-پلاک-شماره-نه-فرعی-مساحت-سه-هزار-متر'>مزایده ششدانگ پلاک شماره نه فرعی مساحت سه هزار متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک شماره نه فرعی مساحت سه هزار متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968973/مزایده-بهره-برداری-از-رستوران-و-فست-فود'>مزایده بهره برداری از رستوران و فست فود / مزایده ,مزایده بهره برداری از رستوران و فست فود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968974/مزایده-اجاره-انبار'>مزایده اجاره انبار / مزایده, مزایده اجاره انبار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968975/مزایده-یک-دستگاه-پرس-اتمی'>مزایده یک دستگاه پرس اتمی / مزایده,مزایده یک دستگاه پرس اتمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968978/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-22-یزد-تجدید'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 22 یزد تجدید  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 22 یزد تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968982/مزایده-فروش-دو-فقره-از-املاک-مساحت-اعیان-254-و-1156متر'>مزایده فروش دو فقره از املاک مساحت اعیان 254 و 1156متر  / مزایده,مزایده فروش دو فقره از املاک مساحت اعیان 254 و 1156متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968984/مزایده-اجاره-مغازه-و-قطعه-باغ-و-زمین-زراعی'>مزایده اجاره مغازه و قطعه باغ و زمین زراعی / آگهی مزایده ,مزایده اجاره مغازه و قطعه باغ و زمین زراعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968985/مزایده-اجاره-یک-قطعه-زمین-کشاورزی'>مزایده اجاره یک قطعه زمین کشاورزی / مزایده, مزایده اجاره یک قطعه زمین کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968987/مزایده-یکباب-ساختمان-شامل-1-طبقه-به-همراه-دو-دهنه-مغازه-و-زیرزمین'>مزایده یکباب ساختمان شامل 1 طبقه به همراه دو دهنه مغازه و زیرزمین / مزایده,مزایده یکباب ساختمان شامل 1 طبقه به همراه دو دهنه مغازه و زیرزمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968991/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-1930-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 1930 متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 1930 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968993/مزایده-دو-دستگاه-کانکس'>مزایده دو دستگاه کانکس / مزایده,مزایده دو دستگاه کانکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968994/مزایده-تمامی-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-150-88متر'>مزایده تمامی ششدانگ اپارتمان مساحت 150.88متر / مزایده,مزایده تمامی ششدانگ اپارتمان مساحت 150.88متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/968999/مزایده-سرقفلی-مغازه-تجاری-مساحت-12-متر'>مزایده سرقفلی مغازه تجاری مساحت 12 متر / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه تجاری مساحت 12 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969001/فراخوان-واگذاری-توسعه-و-بهره-برداری-شهربازی-پارک-ملت---'>فراخوان واگذاری توسعه و بهره برداری شهربازی پارک ملت  ... / فراخوان واگذاری توسعه و بهره برداری شهربازی پارک ملت  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969003/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-آردی'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو آردی  / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو آردی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969006/مزایده-تعداد-11-عدد-تابلوی-تبلیغاتی'>مزایده تعداد 11 عدد تابلوی تبلیغاتی / آگهی مزایده عمومی,مزایده تعداد 11 عدد تابلوی تبلیغاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969007/مزایده-تعداد-15-دستگاه-خودرو-شامل-جرثقیل-808-و--'>مزایده تعداد 15 دستگاه خودرو شامل جرثقیل 808 و ... / مزایده, مزایده تعداد 15 دستگاه خودرو شامل جرثقیل 808 و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969008/مزایده-فروش-تعداد-220-قطعه-دیسک-ترمز'>مزایده فروش تعداد 220 قطعه دیسک ترمز  / مزایده ,مزایده فروش تعداد 220 قطعه دیسک ترمز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969010/مزایده-فروش-آهن-آلات-فرسوده'>مزایده فروش آهن آلات فرسوده  / مزایده ,مزایده فروش آهن آلات فرسوده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969013/مزایده-ششدانگ-پلاک-356-فرعی-از-24-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک 356 فرعی از 24 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 356 فرعی از 24 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969017/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-قدمت-ده-سال'>مزایده ششدانگ یکباب خانه قدمت ده سال  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه قدمت ده سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969020/مزایده-یکدستگاه-اتومبیل-سواری-سایپا-132-مدل-90-برنگ-سفید'>مزایده یکدستگاه اتومبیل سواری سایپا 132 مدل 90 برنگ سفید / آگهی مزایده, مزایده یکدستگاه اتومبیل سواری سایپا 132 مدل 90 برنگ سفید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969023/مزایده-فروش-خودروها-و-موتور-سیکلت-های-مازاد--نوبت-دوم'>مزایده فروش خودروها و موتور سیکلت های مازاد - نوبت دوم  / مزایده عمومی, مزایده فروش خودروها و موتور سیکلت های مازاد - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969024/مزایده-اموال-غیرمنقول-شامل-5-قطعه-ملک'>مزایده اموال غیرمنقول شامل 5 قطعه ملک / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول شامل 5 قطعه ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969025/مزایده-فروش-یک-دستگاه-سواری-ام-وی-ام'>مزایده فروش یک دستگاه سواری ام وی ام / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه سواری ام وی ام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969027/مناقصه-اجاره-یک-دستگاه-لودر-شهرداری'> مناقصه اجاره یک دستگاه لودر شهرداری / مناقصه,  مناقصه اجاره یک دستگاه لودر شهرداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969028/تجدید-مزایده-اجاره-تابلوهای-تبلیغاتی'>تجدید مزایده اجاره تابلوهای تبلیغاتی  / تجدید مزایده , تجدید مزایده اجاره تابلوهای تبلیغاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969029/مزایده-فروش-ال-ای-دی'>مزایده فروش ال ای دی / مزایده,مزایده فروش ال ای دی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969032/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-واحد-تجاری-92-82-متر'>مزایده سه دانگ مشاع از واحد تجاری 92.82 متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از واحد تجاری 92.82 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969034/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-700-31متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 700.31متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 700.31متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969041/مزایده-ششدانگ-خانه-و-محوطه-بخش-هفت-گیلان'>مزایده ششدانگ خانه و محوطه بخش هفت گیلان / مزایده,مزایده ششدانگ خانه و محوطه بخش هفت گیلان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969047/مزایده-سه-قطعه-ملک-اموال-غیرمنقول-رهنی'>مزایده سه قطعه ملک اموال غیرمنقول رهنی / مزایده,مزایده سه قطعه ملک اموال غیرمنقول رهنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969054/مزایده-فروش-ملک-با-زیربنای-3181-متر'>مزایده فروش ملک با زیربنای 3181 متر / مزایده,مزایده فروش ملک با زیربنای 3181 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969058/مزایده-ششدانگ-پلاک-3155-7734-مساحت-250-متر'>مزایده ششدانگ پلاک 3155/7734 مساحت 250 متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 3155/7734 مساحت 250 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969065/مزایده-فروش-مالکیت-ششدانگ-دفتر-شرکت-عرصه-312-5-متر'>مزایده فروش مالکیت ششدانگ دفتر شرکت عرصه 312.5 متر  / مزایده,مزایده فروش مالکیت ششدانگ دفتر شرکت عرصه 312.5 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969072/مزایده-دو-پلاک-ثبتی-مساحت-164-63-و-130-50متر'>مزایده دو پلاک ثبتی مساحت 164.63 و 130.50متر / مزایده,مزایده دو پلاک ثبتی مساحت 164.63 و 130.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969079/مزایده-فروش-میزان-15-تن-آهن-الات-اسقاطی'>مزایده فروش میزان 15 تن آهن الات اسقاطی / آگهی مزایده , مزایده فروش میزان 15 تن آهن الات اسقاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969082/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-1217-فرعی-از-65-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1217 فرعی از 65 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1217 فرعی از 65 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969088/مزایده-ملک-مساحت-دویست-متر'>مزایده ملک مساحت دویست متر / مزایده,مزایده ملک مساحت دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969089/مزایده-جمع-آوری-اقلام-بازیافتی-نوبت-دوم'>مزایده جمع آوری اقلام بازیافتی نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده جمع آوری اقلام بازیافتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969093/مزایده-ششدانگ-فرعی-919-مساحت-عرصه-100-55متر'>مزایده ششدانگ فرعی 919 مساحت عرصه 100.55متر / مزایده,مزایده ششدانگ فرعی 919 مساحت عرصه 100.55متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969095/مزایده-عرصه-و-اعیان-پلاک-5299-6478-اصلی'>مزایده عرصه و اعیان پلاک 5299/6478 اصلی / مزایده,مزایده عرصه و اعیان پلاک 5299/6478 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969100/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-114-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 114 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 114 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969101/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-383-94-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 383.94 متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 383.94 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969102/مزایده-دستگاه-بلوک-زنی--نوبت-دوم'>مزایده دستگاه بلوک زنی - نوبت دوم  / مزایده دستگاه بلوک زنی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969107/مزایده-فروش-خانه-های-سازمانی'>مزایده فروش خانه های سازمانی  / مزایده,مزایده فروش خانه های سازمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969110/اصلاحیه-مزایده-تعداد-10-دستگاه-از-انواع-ماشین-آلات'>اصلاحیه مزایده تعداد 10 دستگاه از انواع ماشین آلات  / مزایده , اصلاحیه مزایده تعداد 10 دستگاه از انواع ماشین آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969113/مزایده-آپارتمان-مساحت-148-52-متر'>مزایده آپارتمان مساحت 148.52 متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 148.52 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969116/مزایده-ملک-مسکونی-عرصه-260-5متر'>مزایده ملک مسکونی عرصه 260.5متر  / مزایده,مزایده ملک مسکونی عرصه 260.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969129/مزایده-واگذاری-به-صورت-بهره-برداری-هجده-باب-غرفه-تجاری-نوبت-چهارم'>مزایده واگذاری به صورت بهره برداری هجده باب غرفه تجاری نوبت چهارم  / مزایده ، مزایده واگذاری به صورت بهره برداری هجده باب غرفه تجاری نوبت چهارم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969138/مزایده-ملک-بخش-14-ثبت-اصفهان'>مزایده ملک بخش 14 ثبت اصفهان / مزایده,مزایده ملک بخش 14 ثبت اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969145/مزایده-یک-قطعه-باغ-مساحت-7972-54-متر'>مزایده یک قطعه باغ مساحت 7972.54 متر / مزایده,مزایده یک قطعه باغ مساحت 7972.54 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969153/مزایده-ساختمان-با-اعیان-یک-طبقه-251-متر'>مزایده ساختمان با اعیان یک طبقه 251 متر / مزایده,مزایده ساختمان با اعیان یک طبقه 251 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969163/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-شماره-3854-451-غیرمنقول'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شماره 3854/451 غیرمنقول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شماره 3854/451 غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969171/مزایده-نه-قطعه-باغ-و-منزل-مسکونی'>مزایده نه قطعه باغ و منزل مسکونی / مزایده,مزایده نه قطعه باغ و منزل مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969182/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-15500متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 15500متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 15500متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969197/مزایده-املاک-و-اموال-منقول'>مزایده املاک و اموال منقول / مزایده,مزایده املاک و اموال منقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969210/مزایده-فروش-سه-قطعه-زمین-کاربری-تجاری'>مزایده فروش سه قطعه زمین کاربری تجاری / مزایده,مزایده فروش سه قطعه زمین کاربری تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969217/مزایده-ساختمان-مسکونی-بخش-5-ارومیه-نوبت-دوم'>مزایده ساختمان مسکونی بخش 5 ارومیه نوبت دوم / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی بخش 5 ارومیه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969220/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-75-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 75 متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 75 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969227/مزایده-سه-دانگ-مشاع-غرفه-یازده-از-بلوک-سیزده'>مزایده سه دانگ مشاع غرفه یازده از بلوک سیزده  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع غرفه یازده از بلوک سیزده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969233/مزایده-آپارتمان-مسکونی-بخش-پنج-ارومیه'>مزایده آپارتمان مسکونی بخش پنج ارومیه / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی بخش پنج ارومیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969246/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-سی-و-سه-فرعی-بخش-یک'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی سی و سه فرعی بخش یک  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی سی و سه فرعی بخش یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969251/مزایده-ساختمان-4-طبقه'>مزایده ساختمان 4 طبقه / مزایده,مزایده ساختمان 4 طبقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969257/مزایده-ششدانگ-پلاک-11-فرعی-بخش-یک'>مزایده ششدانگ پلاک 11 فرعی بخش یک  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 11 فرعی بخش یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969261/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-ملکی-شهرداری-نوبت-اول'>مزایده فروش یک قطعه زمین ملکی شهرداری نوبت اول  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین ملکی شهرداری نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969266/مزایده-فروش-قطعه-زمین-شماره-6-مساحت-157-50-متر'>مزایده فروش قطعه زمین شماره 6 مساحت 157.50 متر  / مزایده,مزایده فروش قطعه زمین شماره 6 مساحت 157.50 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969279/مزایده-ششدانگ-مشاع-ملک-بخش-دو-بجنورد-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ مشاع ملک بخش دو بجنورد نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ مشاع ملک بخش دو بجنورد نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969296/مزایده-انواع-آهن-آلات-ضایعاتی-(فلزی-کمک-فنر-و-غیره)--'>مزایده انواع آهن آلات ضایعاتی (فلزی، کمک فنر و غیره)... / آگهی مزایده عمومی، مزایده انواع آهن آلات ضایعاتی (فلزی، کمک فنر و غیره)...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969301/مزایده-آپارتمان-تجاری-مساحت-53-متر'>مزایده آپارتمان تجاری مساحت 53 متر / مزایده,مزایده آپارتمان تجاری مساحت 53 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969304/مزایده-ملک-مساحت-263-مترمربع'>مزایده ملک مساحت 263 مترمربع / مزایده,مزایده ملک مساحت 263 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/969309/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین'>مزایده فروش یک قطعه زمین  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 29 تاريخ : پنجشنبه 28 دی 1396 ساعت: 12:16