اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.8.8 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964991/تجدید-مناقصه-اجرای-عم... با عنوان : اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.8.8 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964991/تجدید-مناقصه-اجرای-عملیات-روکش-آسفالت-راه-های-حوزه-استحفاظی'>تجدید مناقصه اجرای عملیات روکش آسفالت راه های حوزه استحفاظی / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه اجرای عملیات روکش آسفالت راه های حوزه استحفاظی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964992/مناقصه-پروژه-گازرسانی-به-شهر-میمه'>مناقصه  پروژه گازرسانی به شهر میمه / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه  پروژه گازرسانی به شهر میمه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964997/مناقصه-خدمات-لاینر-هنگر--نوبت-دوم'>مناقصه خدمات لاینر هنگر - نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, مناقصه خدمات لاینر هنگر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965005/فراخوان-عملیات-اجرایی-ساماندهی-کانال-های-آبرسانی-اهرم'>فراخوان عملیات اجرایی ساماندهی کانال های آبرسانی اهرم  / آگهی فراخوان عمومی  ,فراخوان عملیات اجرایی ساماندهی کانال های آبرسانی اهرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965006/مناقصه-انتظامات-و-نگهبانی-از-اماکن-تاسیسات-ابنیه---نوبت-دوم'>مناقصه انتظامات و نگهبانی از اماکن، تاسیسات، ابنیه،... نوبت دوم  / آگهی شناسایی پیمانکار مناقصه عمومی ، مناقصه انتظامات و نگهبانی از اماکن، تاسیسات، ابنیه،... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965009/مناقصه-احداث-پیاده-راه-خیابان-و---(نوبت-دوم)'>مناقصه احداث پیاده راه خیابان و ... (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه احداث پیاده راه خیابان و ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965010/فراخوان-شناسایی-شرکت-ها-بابت-صادرات-واکسن'>فراخوان شناسایی شرکت ها بابت صادرات واکسن / فراخوان، فراخوان شناسایی شرکت ها بابت صادرات واکسن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965011/مناقصه-نگهداری-و-راهبری-BMS-و-اعلان-حریق-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه نگهداری و راهبری BMS و اعلان حریق شهر نوبت دوم / آگهی شناسایی پیمانکار مناقصه عمومی ، مناقصه نگهداری و راهبری BMS و اعلان حریق شهر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965014/مناقصه-انجام-امور-حفاظت-فیزیکی-و-نگهبانی'>مناقصه انجام امور حفاظت فیزیکی و نگهبانی / آگهی مناقصه , مناقصه انجام امور حفاظت فیزیکی و نگهبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965015/مناقصه-خرید-قطعات-تعمیرات-اساسی-واحدهای-2-و-4-گازی-نیروگاه-ترکیبی'>مناقصه خرید قطعات تعمیرات اساسی واحدهای 2 و 4 گازی نیروگاه ترکیبی / مناقصه, مناقصه خرید قطعات تعمیرات اساسی واحدهای 2 و 4 گازی نیروگاه ترکیبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965016/مناقصه-خرید-کره-خوراکی-تجدید'>مناقصه خرید کره خوراکی  تجدید  / آگهی مناقصه عمومی بین المللی, مناقصه خرید کره خوراکی تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965017/فراخوان-تهیه-خرید-حمل-و-تحویل-مواد-مصرفی-پلی-الکترولیت-کاتیونی'>فراخوان تهیه، خرید، حمل و تحویل مواد مصرفی پلی الکترولیت کاتیونی / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی، فراخوان تهیه، خرید، حمل و تحویل مواد مصرفی پلی الکترولیت کاتیونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965018/مناقصه-خرید-شکر-خام'>مناقصه خرید  شکر خام / آگهی مناقصه عمومی بین المللی, مناقصه خرید  شکر خام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965019/مناقصه-انجام-تعمیرات-اساسی-واحدهای-2-و-4-گازی-نیروگاه-ترکیبی'>مناقصه انجام تعمیرات اساسی واحدهای 2 و 4 گازی نیروگاه ترکیبی / مناقصه, مناقصه انجام تعمیرات اساسی واحدهای 2 و 4 گازی نیروگاه ترکیبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965020/مناقصه-خرید-انواع-مقره-سیلیکونی-اتکایی-و-کششی'>مناقصه خرید انواع مقره سیلیکونی اتکایی و کششی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید انواع مقره سیلیکونی اتکایی و کششی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965021/فراخوان-مناقصه-خرید-160-دست-لباس-آتش-نشانی-با-ملحقات-مربوطه'>فراخوان مناقصه خرید 160 دست لباس آتش نشانی با ملحقات مربوطه / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه خرید 160 دست لباس آتش نشانی با ملحقات مربوطه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965022/مناقصه-راهبری-تعمیر-و-نگهداری-تجهیزات-سیستم-اطفاء-حریق-آبی-و-گازی--نوبت-دوم'>مناقصه راهبری، تعمیر و نگهداری تجهیزات سیستم اطفاء حریق آبی و گازی - نوبت دوم  / آگهی شناسایی پیمانکار مناقصه عمومی، مناقصه راهبری، تعمیر و نگهداری تجهیزات سیستم اطفاء حریق آبی و گازی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965023/مناقصه-تعدادی-ماشین-آلات'>مناقصه تعدادی ماشین آلات / آگهی مناقصه , مناقصه تعدادی ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965025/فراخوان-اجرای-دیوار-ضلع-جنوبی-محوطه--نوبت-دوم'>فراخوان  اجرای دیوار ضلع جنوبی محوطه-  نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی ،فراخوان  اجرای دیوار ضلع جنوبی محوطه-  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965027/تجدید-مناقصه-ترانزیت-خارجی-کالا-از-گمرکات-کشور'>تجدید مناقصه ترانزیت خارجی کالا از گمرکات کشور / آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه ترانزیت خارجی کالا از گمرکات کشور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965028/مناقصه-مشارکت-در-احداث-پروژه'>مناقصه مشارکت در احداث پروژه / منقاصه, مناقصه مشارکت در احداث پروژه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965029/مناقصه-انجام-خدمات-آبدارخانه-ها-نظافت-دفاتر-و-ساختمان-ها'>مناقصه  انجام خدمات آبدارخانه ها، نظافت دفاتر و ساختمان ها / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه  انجام خدمات آبدارخانه ها، نظافت دفاتر و ساختمان ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965030/مناقصه-واگذاری-امور-نگهبانی-و-خدماتی-بوستان--نوبت-سوم'>مناقصه واگذاری امور نگهبانی و خدماتی بوستان - نوبت سوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه واگذاری امور نگهبانی و خدماتی بوستان نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965031/مناقصه-یک-دستگاه-یدک-کش-برقی-6-تن'>مناقصه یک دستگاه یدک کش برقی 6 تن / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه یک دستگاه یدک کش برقی 6 تن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965032/مناقصه-طرح-تکمیل-شبکه-آبرسانی-فضای-سبز-با-آب-خام'>مناقصه طرح تکمیل شبکه آبرسانی فضای سبز با آب خام / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه طرح تکمیل شبکه آبرسانی فضای سبز با آب خام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965034/فراخوان-واگذاری-کارهای-خدماتی'>فراخوان واگذاری کارهای خدماتی / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران، فراخوان واگذاری کارهای خدماتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965035/شناسایی-شرکت-و-پیمانکار-جهت-اجرای-فونداسیون-بتنی-تجهیزات-صنعتی'>شناسایی شرکت و پیمانکار جهت  اجرای فونداسیون بتنی تجهیزات صنعتی / آگهی عمومی , شناسایی شرکت و پیمانکار جهت  اجرای فونداسیون بتنی تجهیزات صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965037/مناقصه-انواع-کوره-و-خشک-کن'>مناقصه انواع کوره و خشک کن / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انواع کوره و خشک کن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965038/مناقصه-برنج-هندی-1121'>مناقصه برنج هندی 1121 / آگهی مناقصه عمومی بین المللی, مناقصه برنج هندی 1121</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965042/فراخوان-تجدید-مناقصه-اورهال-ماشینری-واحد-4-بخار--'>فراخوان تجدید مناقصه اورهال ماشینری واحد 4 بخار ... / فراخوان تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان تجدید مناقصه اورهال ماشینری واحد 4 بخار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965046/مناقصه-عملیات-مربوط-به-حمل-شیر-خام'>مناقصه عملیات مربوط به حمل شیر خام  / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات مربوط به حمل شیر خام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965048/مناقصه-فراخوان-ارزیابی-کیفی-نصب-بهینه-سازی-نظارت-بر-توسعه-بهینه-سازی-و--'>مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی نصب، بهینه سازی، نظارت بر توسعه، بهینه  سازی و... / مناقصه، مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی نصب، بهینه سازی، نظارت بر توسعه، بهینه  سازی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965049/فراخوان-خرید--نصب-و-راه-اندازی-سیستم-اعلام-حریق'>فراخوان خرید ، نصب و راه اندازی سیستم اعلام حریق / آگهی فراخوان، مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی سیستم اعلام حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965050/فراخوان-تامین-فرستنده-های-اف-ام-200-و-500-وات'>فراخوان تامین فرستنده های اف ام 200 و 500 وات  / فراخوان , فراخوان تامین فرستنده های اف ام 200 و 500 وات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965052/فراخوان-مناقصه-احداث-جاده-و-محل-چاه-شرق-041-شمال'>فراخوان مناقصه احداث جاده و محل چاه شرق 041 شمال / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه احداث جاده و محل چاه شرق 041 شمال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965053/مناقصه-خریداری-انواع-کیسه-زباله'>مناقصه خریداری انواع کیسه زباله / مناقصه , مناقصه خریداری انواع کیسه زباله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965054/مناقصه-اجرای-بازگشایی-معابر-فاز-2'>مناقصه اجرای بازگشایی معابر فاز 2 / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه اجرای بازگشایی معابر فاز 2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965055/مناقصه-خرید-34-قلم-قطعات-یدکی-توربین-تجدید'>مناقصه خرید 34 قلم قطعات یدکی توربین- تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی، مناقصه خرید 34 قلم قطعات یدکی توربین-تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965058/مناقصه-چهار-دستگاه-موتور-MTU538-16VTB91--نوبت-دوم'>مناقصه چهار دستگاه موتور MTU538-16VTB91 - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه چهار دستگاه موتور MTU538-16VTB91 - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965059/مناقصه-تهیه-مصالح-حمل-و-اجرای-عملیات-مرمت-خانه-جوان-نوبت-دوم'>مناقصه  تهیه، مصالح، حمل و اجرای عملیات مرمت خانه جوان نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه تهیه، مصالح، حمل و اجرای عملیات مرمت خانه جوان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965062/تمدید-فراخوان-مشارکت-در-ساخت-مرکز-محله-سهند-و-شرق-مرکز-ناحیه-سهند-دره-بهشت--نوبت-دوم'>تمدید فراخوان مشارکت در ساخت مرکز محله سهند، و شرق مرکز ناحیه سهند، دره بهشت ...نوبت دوم  / تمدید آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذاران، تمدید فراخوان مشارکت در ساخت مرکز محله سهند، و شرق مرکز ناحیه سهند، دره بهشت ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965063/فراخوان-ارزیابی-کیفی-پروژه-راه-دسترسی-شهرک-صنعتی-نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی پروژه راه دسترسی شهرک صنعتی نوبت دوم  / مناقصه, فراخوان ارزیابی کیفی پروژه راه دسترسی شهرک صنعتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965066/مناقصه-خریداری-نایلونی-رولی'>مناقصه خریداری نایلونی رولی  / مناقصه , مناقصه خریداری نایلونی رولی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965067/مناقصه-عمومی-تهیه--تامین--طبخ-و-توزیع-غذای-رستوران'>مناقصه عمومی تهیه ، تامین ، طبخ و توزیع غذای رستوران / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی تهیه، تامین ، طبخ و توزیع غذای رستوران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965069/فراخوان-شناسایی-سرمایه-گذار-در-زمینه-احداث-پایانه-چند-منظوره'>فراخوان شناسایی سرمایه گذار در زمینه احداث پایانه چند منظوره / آگهی فراخوان عمومی,فراخوان شناسایی سرمایه گذار در زمینه احداث پایانه چند منظوره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965070/تمدید-فراخوان-مشارکت-در-ساخت-مرکز-محله-دنا-و-غرب-مرکز-ناحیه-سهند--نوبت-دوم'>تمدید فراخوان مشارکت در ساخت مرکز محله دنا و غرب مرکز ناحیه سهند - نوبت دوم  / تمدید آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذاران، تمدید فراخوان مشارکت در ساخت مرکز محله دنا و غرب مرکز ناحیه سهند - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965072/مناقصه-تامین-262-نفر-نیروی-انسانی-فنی'>مناقصه  تامین 262 نفر نیروی انسانی فنی / مناقصه ، مناقصه  تامین 262 نفر نیروی انسانی فنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965073/مناقصه-انجام-خدمات-راهبری-واحدهای-بهره-برداری-پالایشگاه'>مناقصه انجام خدمات راهبری واحدهای بهره برداری پالایشگاه / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه انجام خدمات راهبری واحدهای بهره برداری پالایشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965077/مناقصه-کنتور-هوشمند-ثانویه-اتصال-غیرمستقیم'>مناقصه کنتور هوشمند ثانویه اتصال غیرمستقیم / مناقصه عمومی, مناقصه کنتور هوشمند ثانویه اتصال غیرمستقیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965078/تجدید-مناقصه-سرویس-نگهداری-تعمیرات-تاسیسات-و-تجهیزات-مکانیکی-و-الکتریکی'>تجدید مناقصه سرویس نگهداری تعمیرات تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی  / آگهی مناقصه , تجدید مناقصه سرویس نگهداری تعمیرات تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965082/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه نگهداری فضای سبز  / آگهی مناقصه , مناقصه نگهداری فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965083/مناقصه-واگذاری-جداگانه-هر-یک-از-معادن'>مناقصه واگذاری جداگانه هر یک از معادن / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه واگذاری جداگانه هر یک از معادن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965085/مناقصه-امورات-عمرانی-شامل-تخریب-و-تعمیر-و-بازسازی-آزمایشگاه-و-ورودی-اورژانس'>مناقصه امورات عمرانی شامل تخریب و تعمیر و بازسازی آزمایشگاه و ورودی اورژانس / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه امورات عمرانی شامل تخریب و تعمیر و بازسازی آزمایشگاه و ورودی اورژانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965088/اصلاحیه-مناقصه-اجرای-خطوط-فاضلابرو-باقی-مانده-ناحیه-g3-شهر-تنکابن'>اصلاحیه مناقصه اجرای خطوط فاضلابرو باقی مانده ناحیه g3 شهر تنکابن / اصلاحیه مناقصه عمومی, مناقصه اجرای خطوط فاضلابرو باقی مانده ناحیه g3 شهر تنکابن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965089/مناقصه-مدیریت-نیروی-انسانی-جهت-تامین-خدمات-مراقبت-های-اولیه'>مناقصه مدیریت نیروی انسانی جهت تامین خدمات مراقبت های اولیه  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه مدیریت نیروی انسانی جهت تامین خدمات مراقبت های اولیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965093/مناقصه-عملیات-روسازی-و-آسفالت-جاده-دسترسی'>مناقصه عملیات روسازی و آسفالت جاده دسترسی / مناقصه عمومی ، مناقصه عملیات روسازی و آسفالت جاده دسترسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965097/مناقصه-واگذاری-عملیات-خدمات-شهری-شهرداری'>مناقصه واگذاری عملیات خدمات شهری شهرداری  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه واگذاری عملیات خدمات شهری شهرداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965099/مناقصه-نیرورسانی-توسعه-و-بازسازی-شبکه-های-توزیع-نیروی-برق---'>مناقصه نیرورسانی، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق .. .  / مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه نیرورسانی، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965102/مناقصه-خدمات-راهبری-و-نگهداری-تاسیسات-بیمارستانها'>مناقصه خدمات راهبری و نگهداری تاسیسات بیمارستانها / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خدمات راهبری و نگهداری تاسیسات بیمارستانها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965105/فراخوان-ارزیابی-کیفی-عملیات-تعریض--جدول-گذاری-و-اصلاح-خیابان-ورودی-نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی عملیات تعریض ، جدول گذاری و اصلاح خیابان ورودی- نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان ارزیابی کیفی عملیات تعریض ، جدول گذاری و اصلاح خیابان ورودی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965107/مناقصه-خرید-حمل-نصب-و-راه-اه-اندازی-چیلر-اورژانس-بیمارستان'>مناقصه خرید، حمل، نصب و راه اه اندازی چیلر اورژانس بیمارستان  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه خرید، حمل، نصب و راه اه اندازی چیلر اورژانس بیمارستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965108/مناقصه-خرید-سیستم-اعلام-و-اطفا-حریق-برای-واحد-آبرسانی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید سیستم اعلام و اطفا حریق برای واحد آبرسانی  نوبت دوم  / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید سیستم اعلام و اطفا حریق برای واحد آبرسانی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965111/فراخوان-مناقصه-فرآوری-و-تغذیه-اطلاعات---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه فرآوری و تغذیه اطلاعات ... نوبت دوم  / آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار , فراخوان مناقصه فرآوری و تغذیه اطلاعات ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965113/مناقصه-طراحی-تامین-تجهیزات-و-خدمات-پیاده-سازی-و-گارانتی-عملکرد-دستگاه-ها'>مناقصه طراحی، تامین تجهیزات و خدمات پیاده سازی و گارانتی عملکرد دستگاه ها / مناقصه طراحی، تامین تجهیزات و خدمات پیاده سازی و گارانتی عملکرد دستگاه ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965114/فراخوان-عمومی-انجام-کلیه-فرایندهای-خدمات-مشترکین-و--'>فراخوان عمومی انجام کلیه فرایندهای خدمات مشترکین و ... / فراخوان عمومی دعوت به ارزیابی کیفی مناقصه گران ، فراخوان عمومی انجام کلیه فرایندهای خدمات مشترکین و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965117/فراخوان-مناقصه-واگذاری-اداره-امور-عملیات-و-بهره-برداری-تعدادی-از-جایگاه-های-شرکتی'>فراخوان مناقصه واگذاری اداره امور عملیات و بهره برداری تعدادی از جایگاه های شرکتی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه واگذاری اداره امور عملیات و بهره برداری تعدادی از جایگاه های شرکتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965118/مناقصه-تهیه-و-اجرای-کفپوش-رولی-به-ضخامت-7-میلمیتر'>مناقصه تهیه و اجرای کفپوش رولی به ضخامت 7 میلمیتر  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه تهیه و اجرای کفپوش رولی به ضخامت 7 میلمیتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965120/مناقصه-پروژه-تعویض-مقره-های-نقاط-مختلف'>مناقصه پروژه تعویض مقره های نقاط مختلف / مناقصه , مناقصه پروژه تعویض مقره های نقاط مختلف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965121/مناقصه-احداث-انبار-اسقاط-و-ضایعات-پالایشگاه'>مناقصه احداث انبار اسقاط و ضایعات پالایشگاه  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث انبار اسقاط و ضایعات پالایشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965125/مناقصه-عملیات-مربوط-به-حفر-یک-حلقه-چاه-در-اراضی'>مناقصه عملیات مربوط به حفر یک حلقه چاه در اراضی  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات مربوط به حفر یک حلقه چاه در اراضی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965126/مناقصه-نیرورسانی-توسعه-و-بازسازی-شبکه-های-توزیع-نیروی-برق--پروژه-روستایی'>مناقصه نیرورسانی، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق .. پروژه روستایی / مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه نیرورسانی، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق ...پروژه روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965129/اصلاحیه-فراخوان-ارزیابی-کیفی-BF-F-BRUEL--KIAER-VHBRO--'>اصلاحیه فراخوان ارزیابی کیفی BF/F BRUEL & KIAER VHBRO.... / اصلاحیه فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران , فراخوان ارزیابی کیفی BF/F BRUEL & KIAER VHBRO....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965130/مناقصه-خرید-آسفالت-تجدید-مرحله-دوم-نوبت-دوم'>مناقصه خرید آسفالت تجدید مرحله دوم نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی ، مناقصه خرید آسفالت تجدید مرحله دوم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965133/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-شهری-جمع-آوری-و-حمل-زباله-های-شهری--'>مناقصه واگذاری امور خدمات شهری جمع آوری و حمل زباله های شهری ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور خدمات شهری جمع آوری و حمل زباله های شهری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965134/مناقصه-انجام-خدمات-تخلیه-بارگیری-جابجایی--و-تامین-ماشین-آلات-و-پرسنل'>مناقصه انجام خدمات تخلیه، بارگیری، جابجایی... و تامین ماشین آلات و پرسنل  / مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات تخلیه، بارگیری، جابجایی... و تامین ماشین آلات و پرسنل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965135/مناقصه-انجام-امور-خدمات-پشتیبانی-ناحیه-گاز-رسانی-شهرستان-نورآباد-نوبت-دوم'>مناقصه انجام امور خدمات پشتیبانی ناحیه گاز رسانی شهرستان نورآباد- نوبت دوم  / آگهی فراخوان پیمانکار, مناقصه انجام امور خدمات پشتیبانی ناحیه گاز رسانی شهرستان نورآباد- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965139/مناقصه-تامین-تجهیزات--حمل--نصب-و-پشتیبانی--ایستگاههای-پمپاژ-نوبت-دوم'>مناقصه تامین تجهیزات ، حمل ، نصب و پشتیبانی ، ایستگاههای پمپاژ نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه تامین تجهیزات ، حمل ، نصب و پشتیبانی ، ایستگاههای پمپاژ نوبت  دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965140/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-ماموگرافی-دیجیتال'>مناقصه خرید یک دستگاه ماموگرافی دیجیتال  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی و برگزاری یک مرحله ای مناقصه، مناقصه خرید یک دستگاه ماموگرافی دیجیتال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965142/همایش-بین-المللی-بازار-سرمایه-ایران'>همایش بین المللی بازار سرمایه ایران / همایش بین المللی بازار سرمایه ایران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965143/مناقصه-پروژه-تکمیل-عملیات-اجرایی-پارک-صخره-ای--مرحله-دوم--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه تکمیل عملیات اجرایی پارک صخره ای - مرحله دوم - نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه پروژه تکمیل عملیات اجرایی پارک صخره ای - مرحله دوم - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965144/مناقصه-پروژه-تعویض-مقره-های-نقاط-مختلف-فاز-اول'>مناقصه پروژه تعویض مقره های نقاط مختلف فاز اول / مناقصه , مناقصه پروژه تعویض مقره های نقاط مختلف فاز اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965146/مناقصه-پروژه-تکمیل-عملیات-اجرایی-پارک-بانوان--مرحله-دوم--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه تکمیل عملیات اجرایی پارک بانوان - مرحله دوم - نوبت دوم  / آگهی مناقصه، مناقصه پروژه تکمیل عملیات اجرایی پارک بانوان - مرحله دوم - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965147/مناقصه-اصلاح-شبکه-توزیع-آب-شرب--نوبت-دوم'>مناقصه اصلاح شبکه توزیع آب شرب - نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه اصلاح شبکه توزیع آب شرب - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965150/مناقصه-16000-عدد-جامبوبگ-یک-تنی'>مناقصه 16000 عدد جامبوبگ یک تنی  / مناقصه عمومی, مناقصه 16000 عدد جامبوبگ یک تنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965151/اصلاحیه-مناقصه-احداث-خط-کلکتور-شرقی-غربی-'>اصلاحیه مناقصه احداث خط کلکتور شرقی غربی.. / اصلاحیه آگهی مناقصه , مناقصه احداث خط کلکتور شرقی غربی..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965158/فراخوان-جذب-سرمایه-گذار-جهت-مشارکت-در-ساخت-مجتمع-اداری--تجاری--نوبت-دوم'>فراخوان جذب سرمایه گذار جهت مشارکت در ساخت مجتمع اداری ، تجاری   نوبت دوم / فراخوان جذب سرمایه گذار , فراخوان جذب سرمایه گذار جهت مشارکت در ساخت مجتمع اداری ، تجاری  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965161/تجدید-مناقصه-بهسازی-و-روکش-آسفالت-محور-روستایی--'>تجدید مناقصه بهسازی و روکش آسفالت محور روستایی ... / آگهی مناقصه عمومی، تجدید مناقصه بهسازی و روکش آسفالت محور روستایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965162/مناقصه-انواع-یراق-آلات-20-کیلوولت-نوبت-دوم'>مناقصه انواع یراق آلات 20 کیلوولت نوبت دوم / آگهی مناقصه دو مرحله ای , مناقصه انواع یراق آلات 20 کیلوولت نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965170/تجدید-مناقصه-احداث-بلوار'>تجدید مناقصه احداث بلوار / تجدید مناقصه ,مناقصه احداث بلوار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965171/تجدید-مناقصه-اجرای-عملیات-طرح-توریستی'>تجدید مناقصه اجرای عملیات طرح توریستی  / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه اجرای عملیات طرح توریستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965177/مناقصه-اجرای-عملیات-خدمات-شهری--نوبت-اول-مرحله-دوم'>مناقصه اجرای عملیات خدمات شهری - نوبت اول مرحله دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات خدمات شهری -نوبت اول مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965182/مناقصه-خرید-و-حمل-و-تخلیه-تعداد-6000-دستگاه-کنتور-آب'>مناقصه خرید و حمل و تخلیه تعداد 6000 دستگاه کنتور آب / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید و حمل و تخلیه تعداد 6000 دستگاه کنتور آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965184/ارزیابی-کیفی-انجام-امور-نگهداری-و-راهبری-یک-دستگاه-ماشین-آتش-نشانی-و---'>ارزیابی کیفی انجام امور نگهداری و راهبری یک دستگاه ماشین آتش نشانی و .... / ارزیابی کیفی, ارزیابی کیفی انجام امور نگهداری و راهبری یک دستگاه ماشین آتش نشانی و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965186/مناقصه-ساماندهی-(سنگفرش-پیاده-رو)-طرفین-حریم-رودخانه'>مناقصه ساماندهی (سنگفرش پیاده رو) طرفین حریم رودخانه / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ساماندهی (سنگفرش پیاده رو) طرفین حریم رودخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965187/مناقصه-اجرای-کلیه-امورات-مربوط-به-خدمات-شهری--مرحله-سوم'>مناقصه اجرای کلیه امورات مربوط به خدمات شهری - مرحله سوم / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه  اجرای کلیه امورات مربوط به خدمات شهری - مرحله سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965191/مناقصه-انجام-امور-خدمات-پشتیبانی-ناحیه-گاز-رسانی--نوبت-دوم'>مناقصه انجام امور خدمات پشتیبانی ناحیه گاز رسانی - نوبت دوم  / آگهی فراخوان پیمانکار, مناقصه انجام امور خدمات پشتیبانی ناحیه گاز رسانی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965192/مناقصه-اجرای-پیاده-روسازی'>مناقصه اجرای پیاده روسازی / مناقصه ,مناقصه اجرای پیاده روسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965200/فراخوان-ارزیابی-خرید-سه-دستگاه-بالابر-33-متری'>فراخوان ارزیابی خرید سه دستگاه بالابر 33 متری / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی، فراخوان ارزیابی خرید سه دستگاه بالابر 33 متری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965202/مناقصه-عملیات-کنترل-جمعیت-حیوانات-موذی--مرحله-دوم'>مناقصه عملیات کنترل جمعیت حیوانات موذی - مرحله دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه عملیات کنترل جمعیت حیوانات موذی مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965204/مناقصه-انسداد-چاه-های-غیر-مجاز-و-جلوگیری-از-اضافه-برداشت-چاه-های-مجاز'>مناقصه  انسداد چاه های غیر مجاز و جلوگیری از اضافه برداشت چاه های مجاز / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  انسداد چاه های غیر مجاز و جلوگیری از اضافه برداشت چاه های مجاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965206/مناقصه-ترمیم-و-اصلاح-جداول-و-پیاده-روسازی-معابر-سطح-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه ترمیم و اصلاح جداول و پیاده روسازی معابر سطح شهر- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ترمیم و اصلاح جداول و پیاده روسازی معابر سطح شهر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965207/مناقصه-اجرای-تعمیرات-دوره-ای-یکصد-هزار-ساعت-واحد-دو-گازی-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه  اجرای تعمیرات دوره ای یکصد هزار ساعت  واحد دو گازی- تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه  اجرای تعمیرات دوره ای یکصد هزار ساعت  واحد دو گازی- تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965210/مناقصه-انجام-امور-خدمات-پشتیبانی-نواحی-گازرسانی-شهرستانهای---96-7-30'>مناقصه انجام امور خدمات پشتیبانی نواحی گازرسانی شهرستانهای .... 96.7.30 / آگهی فراخوان پیمانکار, مناقصه انجام امور خدمات پشتیبانی نواحی گازرسانی شهرستانهای .... 96.7.30</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965211/استعلام-خرید-و-نصب-سیستم-هوشمند-موتورخانه-سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام خرید و نصب سیستم هوشمند موتورخانه, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  / استعلام ,استعلام خرید و نصب سیستم هوشمند موتورخانه, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965212/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-حفرات-خالی-شهرک-صنعتی-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای حفرات خالی شهرک صنعتی- نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه تهیه مصالح و اجرای حفرات خالی شهرک صنعتی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965213/مناقصه-خرید-دستگاه-اندازه-گیری-کلر-آلی-در-مواد-نفتی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید دستگاه اندازه گیری کلر آلی در مواد نفتی نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه خرید دستگاه اندازه گیری کلر آلی در مواد نفتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965216/مناقصه-احداث-سازه-نگهبان-در-محدوده-تقاطع-رودخانه'>مناقصه احداث سازه نگهبان در محدوده تقاطع رودخانه / اگهی مناقصه , مناقصه احداث سازه نگهبان در محدوده تقاطع رودخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965217/مناقصه-فراخوان-ارزیابی-کیفی-تامین-کنندگان-خرید-دستگاه-جذب-اتمی--نوبت-دوم'>مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تامین کنندگان خرید دستگاه جذب اتمی - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تامین کنندگان خرید دستگاه جذب اتمی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965218/فراخوان-انجام-امور-خدمات-پشتیبانی-ناحیه-گازرسانی-نوبت-دوم'>فراخوان انجام امور خدمات پشتیبانی ناحیه گازرسانی -نوبت دوم  / آگهی فراخوان پیمانکار, مناقصه انجام امور خدمات پشتیبانی ناحیه گازرسانی -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965219/تجدید-فراخوان-اجرای-شبکه-فاضلاب-قسمتی-از-شهرک-نوبت-دوم'>تجدید فراخوان اجرای شبکه فاضلاب قسمتی از شهرک  نوبت دوم  / فراخوان تجدید ارزیابی کیفی پیمانکاران ، تجدید فراخوان اجرای شبکه فاضلاب قسمتی از شهرک  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965220/استعلام-کفش-سایت-ستاد'>استعلام کفش, سایت ستاد / استعلام ,استعلام کفش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965225/استعلام-کارت-مرکز-تلفن--سامانه-ستاد'>استعلام کارت مرکز تلفن , سامانه ستاد / استعلام ,استعلام کارت مرکز تلفن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965226/تجدید-مناقصه-خرید-خدمات-ایاب-و-ذهاب-با-خودرو-سواری-و--'>تجدید مناقصه خرید خدمات ایاب و ذهاب با خودرو سواری و...  / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای, تجدید مناقصه خرید خدمات ایاب و ذهاب با خودرو سواری و... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965228/ارزیابی-کیفی-راهبری--نگهداری-و-تعمیرات-شناورهای-جستجو-و-نجات-تجدید'>ارزیابی کیفی راهبری ، نگهداری و تعمیرات شناورهای جستجو و نجات  تجدید  / ارزیابی کیفی , مناقصه راهبری ، نگهداری و تعمیرات شناورهای جستجو و نجات  تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965233/فراخوان-عمومی-بازگشایی-ایستگاه-راه-آهن'>فراخوان عمومی بازگشایی ایستگاه راه آهن / مناقصه , فراخوان عمومی بازگشایی ایستگاه راه آهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965237/فراخوان-انجام-خدمات-نشت-یابی-در-سطح-استان-نوبت-دوم'>فراخوان انجام خدمات نشت یابی در سطح استان نوبت دوم  / آگهی فراخوان پیمانکار , فراخوان انجام خدمات نشت یابی در سطح استان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965238/ارزیابی-کیفی-سیم-کشی-فیبرنوری-خط-230-کیلوولت-جکیگور-(نوبت-دوم)'>ارزیابی کیفی  سیم کشی فیبرنوری خط 230 کیلوولت جکیگور (نوبت دوم) / آگهی ارزیابی کیفی ، ارزیابی کیفی  سیم کشی فیبرنوری خط 230 کیلوولت جکیگور (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965239/مناقصه-خرید-و-نصب-و-آموزش-تجهیزات-اطفاء-حریق-مرکز-شارع-2'>مناقصه خرید و نصب و آموزش تجهیزات اطفاء حریق مرکز شارع 2  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, مناقصه خرید و نصب و آموزش تجهیزات اطفاء حریق مرکز شارع 2 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965240/فراخوان-پروژه-عملیات-تقویت-محور--نوبت-دوم'>فراخوان پروژه عملیات تقویت محور ...نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی شناسایی , فراخوان پروژه عملیات تقویت محور ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965241/مناقصه-تامین-و-اجرای-روشنایی-پارک-بعثت-نوبت-دوم'>مناقصه تامین و اجرای روشنایی پارک بعثت نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه تامین و اجرای روشنایی پارک بعثت  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965242/فراخوان-مناقصه-ترمیم-و-نگهداری-فضای-سبز'>فراخوان مناقصه ترمیم و نگهداری فضای سبز  / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان دوم مناقصه , فراخوان مناقصه ترمیم و نگهداری فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965244/تجدید-مناقصه-بهسازی-و-روکش-آسفالت-محور--'>تجدید مناقصه بهسازی و روکش آسفالت محور ... / آگهی مناقصه عمومی، تجدید مناقصه بهسازی و روکش آسفالت محور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965245/ارزیابی-کیفی-سیم-کشی-فیبرنوری-خط-230-کیلوولت-اسپکه---(نوبت-دوم)'>ارزیابی کیفی سیم کشی فیبرنوری خط 230 کیلوولت اسپکه ... (نوبت دوم) / آگهی ارزیابی کیفی ، ارزیابی کیفی سیم کشی فیبرنوری خط 230 کیلوولت اسپکه ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965247/مناقصه-اجرای-زیرسازی-و-کانال-و-پیاده-روسازی---'>مناقصه اجرای زیرسازی و کانال و پیاده روسازی .... / مناقصه , مناقصه اجرای زیرسازی و کانال و پیاده روسازی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965249/فراخوان-مناقصه-اجرای-پروژه-احداث-تقاطع-ورودی-و-روسازی-آسفالت--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه اجرای پروژه احداث تقاطع ورودی و روسازی آسفالت  - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه اجرای پروژه احداث تقاطع ورودی و روسازی آسفالت - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965250/مناقصات-انجام-امور-خدمات-پشتیبانی-ناحیه-یک-و-دو-گازرسانی-نوبت-دوم'>مناقصات انجام امور خدمات پشتیبانی ناحیه یک و دو گازرسانی- نوبت دوم  / آگهی فراخوان پیمانکار، مناقصات انجام امور خدمات پشتیبانی ناحیه یک و دو گازرسانی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965253/مناقصه-حفاظت-فیزیکی-منطقه-12'>مناقصه حفاظت فیزیکی منطقه 12      / آگهی مناقصه، مناقصه حفاظت فیزیکی منطقه 12     </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965254/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965256/فراخوان-مناقصه-خرید-دو-دستگاه-چیلر-جذبی'>فراخوان مناقصه خرید دو دستگاه چیلر جذبی / آگهی فراخوان, فراخوان مناقصه خرید دو دستگاه چیلر جذبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965257/ارزیابی-کیفی-مناقصه-اجرای-پروژه-تعمیرات-سقف-و-ناودانی-ساختمان-ها'>ارزیابی کیفی مناقصه اجرای پروژه تعمیرات سقف و ناودانی ساختمان ها / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای , ارزیابی کیفی مناقصه اجرای پروژه تعمیرات سقف و ناودانی ساختمان ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965258/فراخوان-مناقصه-انجام-امور-خدمات-نظافت--نگهبانی-و-پذیرایی-تجدید'>فراخوان مناقصه انجام امور خدمات نظافت ، نگهبانی و پذیرایی تجدید / آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه انجام امور خدمات نظافت ، نگهبانی و پذیرایی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965259/مناقصه-حمل-و-نقل-1500-تن-چغندرقند'>مناقصه حمل و نقل 1500 تن چغندرقند / مناقصه, مناقصه حمل و نقل 1500 تن چغندرقند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965260/مناقصه-امور-مربوط-به-تامین-غذای-آماده-دانشجویی'>مناقصه امور مربوط به تامین غذای آماده دانشجویی  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه امور مربوط به تامین غذای آماده دانشجویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965262/مناقصه-تامین-نیروهای-کارگری-روزمزد-پروژه-ها-ستاد-و-کارگاهها'>مناقصه تامین نیروهای کارگری روزمزد پروژه ها، ستاد و کارگاهها / آگهی مناقصه، مناقصه تامین نیروهای کارگری روزمزد پروژه ها، ستاد و کارگاهها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965263/تجدید-مناقصه-ارتقا-نرم-افزار-و-سخت-افزار-مرکز-کنترل-دیسپاچینگ'>تجدید مناقصه ارتقا نرم افزار و سخت افزار مرکز کنترل دیسپاچینگ  / آگهی تجدید مناقصه عمومی ، تجدید مناقصه ارتقا نرم افزار و سخت افزار مرکز کنترل دیسپاچینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965265/فراخوان-مناقصه-طراحی-و-اجرای-خط-انتقال-فولادی'>فراخوان مناقصه طراحی و اجرای خط انتقال فولادی  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه طراحی و اجرای خط انتقال فولادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965268/مناقصه-پروژه-گازرسانی-به-روستاهای---نوبت-دوم'>مناقصه پروژه گازرسانی به روستاهای .... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه گازرسانی به روستاهای .... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965270/مناقصه-احداث-بندهای-سنگی-ملاتی---نوبت-دوم'>مناقصه احداث بندهای سنگی ملاتی ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث بندهای سنگی ملاتی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965272/مناقصه-انجام-امور-خدمات-پشتیبانی-نواحی-گازرسانی-شهرستانهای---نوبت-دوم'>مناقصه انجام امور خدمات پشتیبانی نواحی گازرسانی شهرستانهای .... نوبت دوم  / آگهی فراخوان پیمانکار , مناقصه انجام امور خدمات پشتیبانی نواحی گازرسانی شهرستانهای .... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965274/مناقصه-اجرای-دو-پروژه-آبرسانی'>مناقصه اجرای دو پروژه آبرسانی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای دو پروژه آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965277/مناقصه-امور-خدمات-پشتیبانی-مراکز-آموزشی-رفاهی-و-درمانی--'>مناقصه امور خدمات پشتیبانی مراکز آموزشی، رفاهی و درمانی... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه امور خدمات پشتیبانی مراکز آموزشی، رفاهی و درمانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965278/تجدید-مناقصه-خرید-700-تن-سیانید-سدیم-قرصی'>تجدید مناقصه خرید 700 تن سیانید سدیم قرصی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, تجدید مناقصه خرید 700 تن سیانید سدیم قرصی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965282/فراخوان-مناقصه-کابین-MWD'>فراخوان مناقصه  کابین MWD / آگهی فراخوان جهت مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی دو مرحله ای,فراخوان مناقصه  کابین MWD</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965288/مناقصه-امور-نگهداری-و-راهبری-تاسیسات-برقی-و-مکانیکی'>مناقصه امور نگهداری و راهبری تاسیسات برقی و مکانیکی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه امور نگهداری و راهبری تاسیسات برقی و مکانیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965294/مناقصه-اجرای-عملیات-انتقال-نیرو-و-برقرسانی-شبکه-های-توزیع-نیرو--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برقرسانی شبکه های توزیع نیرو - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برقرسانی شبکه های توزیع نیرو- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965295/مناقصه-پاسخگویی-حضوری-و-پشتیبانی-غیر-حضوری-اداره-فروش-خانگی-ADSL'>مناقصه پاسخگویی حضوری و پشتیبانی غیر حضوری اداره فروش خانگی ADSL / آگهی مناقصه , مناقصه پاسخگویی حضوری و پشتیبانی غیر حضوری اداره فروش خانگی ADSL</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965299/فراخوان-اورهال-توربین--کمپرسور-و-ژنراتور-نوبت-دوم'>فراخوان اورهال توربین - کمپرسور و ژنراتور- نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه  اورهال توربین - کمپرسور و ژنراتور- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965303/فراخوان-مناقصه-تکمیل-راه-روستایی'>فراخوان مناقصه تکمیل راه روستایی  / آگهی فراخوان شرکت در مناقصه , فراخوان مناقصه تکمیل راه روستایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965304/مناقصه-احداث-پل-روگذر-و-چپ-گرد-محور-اصلی--نوبت-دوم'>مناقصه احداث پل روگذر و چپ گرد محور اصلی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث پل روگذر و چپ گرد محور اصلی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965306/آگهی-ارزیابی-مناقصه-اتفاقات-و-تعمیرات'>آگهی ارزیابی مناقصه اتفاقات و تعمیرات  / آگهی ارزیابی ، آگهی ارزیابی مناقصه اتفاقات و تعمیرات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965308/مناقصه-ماست-تک-نفره'>مناقصه ماست تک نفره  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ماست تک نفره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965311/مناقصه-گازرسانی-به-روستاهای-تابعه-ریوش-و-بالارخ-کاشمر-و--نوبت-دوم'>مناقصه گازرسانی به روستاهای تابعه ریوش و بالارخ کاشمر و ...نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه گازرسانی به روستاهای تابعه ریوش و بالارخ کاشمر و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965316/مناقصه-انجام-خدمات-تخصصی-و-پشتیبانی-تعمیرات-اساسی-تعدادی-از-واحدهای-پالایشی'>مناقصه انجام خدمات تخصصی و پشتیبانی تعمیرات اساسی تعدادی از واحدهای پالایشی / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه انجام خدمات تخصصی و پشتیبانی تعمیرات اساسی تعدادی از واحدهای پالایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965321/فراخوان-مناقصه-خرید-شیرآلات-مورد-نیاز-پروژه-شبکه-فرعی-آبیاری-تحت-فشار-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خرید شیرآلات مورد نیاز پروژه شبکه فرعی آبیاری تحت فشار- نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی یک مرحله ای, فراخوان مناقصه خرید شیرآلات مورد نیاز پروژه شبکه فرعی آبیاری تحت فشار- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965322/مناقصه-تهیه-و-تامین-پره-های-ثابت-و-متحرک-و-دیافراگم-های-کمپرسور-واحد-کرافت-v93-1'>مناقصه تهیه و تامین پره های ثابت و متحرک و دیافراگم های کمپرسور واحد کرافت v93.1  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تهیه و تامین پره های ثابت و متحرک و دیافراگم های کمپرسور واحد کرافت v93.1 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965323/مناقصه-اجرای-ورودی-و-خروجی-و-دوربرگردان--'>مناقصه اجرای ورودی و خروجی و دوربرگردان ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای ورودی و خروجی و دوربرگردان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965330/تجدید-مناقصه-انجام-عملیات-جاروکشی-و-نظافت-سطح-شهر'>تجدید مناقصه انجام عملیات جاروکشی و نظافت سطح شهر / تجدید مناقصه , مناقصه انجام عملیات جاروکشی و نظافت سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965333/مناقصه-انواع-کابل-خودنگهدار-فشار-ضعیف'>مناقصه انواع کابل خودنگهدار فشار ضعیف / آگهی مناقصه دو مرحله ای , مناقصه انواع کابل خودنگهدار فشار ضعیف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965335/مناقصه-تکمیل-هنرستان-فنی-حرفه-ای-مدرسه---'>مناقصه تکمیل هنرستان فنی حرفه ای، مدرسه، ... / مناقصه, مناقصه تکمیل هنرستان فنی حرفه ای، مدرسه، ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965336/فراخوان-ارزیابی-کیفی-مناقصه-ساخت-و-نصب-200-عدد-انشعاب-پلی-اتیلن-پراکنده---نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه ساخت و نصب 200 عدد انشعاب پلی اتیلن پراکنده ... نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه ، فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه ساخت و نصب 200 عدد انشعاب پلی اتیلن پراکنده ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965337/فراخوان-جهت-اجرای-فاز-سوم-برنامه-تامین-خدمت-مالی-خرد-با-رویکرد-بانکداری'>فراخوان جهت اجرای فاز سوم برنامه تامین خدمت مالی خرد با رویکرد بانکداری  / فراخوان جهت اجرای فاز سوم برنامه تامین خدمت مالی خرد با رویکرد بانکداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965338/ارزیابی-کیفی-ارائه-خدمات-ایمنی-اطفاء-حریق-و-امداد-و-نجات-تجدید-نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی ارائه خدمات ایمنی، اطفاء حریق و امداد و نجات تجدید نوبت دوم / تجدید آگهی ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی ارائه خدمات ایمنی، اطفاء حریق و امداد و نجات تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965340/مناقصه-انواع-کابل-خودنگهدار-فشار-ضعیف-نوبت-دوم'>مناقصه انواع کابل خودنگهدار فشار ضعیف نوبت دوم  / آگهی مناقصه دو مرحله ای,مناقصه انواع کابل خودنگهدار فشار ضعیف نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965342/مناقصه-اجرای-عملیات-تهیه-نصب-و-راه-اندازی-پکیج-هوایی-یکپارچه-ساختمان-منطقه-برق---نوبت-دوم'>مناقصه  اجرای عملیات تهیه، نصب و راه اندازی پکیج هوایی یکپارچه ساختمان منطقه برق ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  اجرای عملیات تهیه، نصب و راه اندازی پکیج هوایی یکپارچه ساختمان منطقه برق ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965344/مناقصه-انجام-امور-خدمات-پشتیبانی-ناحیه-گاز-رسانی-نوبت-دوم'>مناقصه انجام امور خدمات پشتیبانی ناحیه گاز رسانی- نوبت دوم  / آگهی فراخوان پیمانکار, مناقصه انجام امور خدمات پشتیبانی ناحیه گاز رسانی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965348/مناقصه-تعمیر-کلیدها-و-جداکننده-های-معیوب-دوم---نوبت-دوم'>مناقصه تعمیر کلیدها و جداکننده های معیوب دوم ... نوبت دوم / فراخوان عمومی, مناقصه تعمیر کلیدها و جداکننده های معیوب ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965352/مناقصه-برون-سپاری-عملیات-برداشت-اطلاعات-شبکه-فشار-ضعیف---برون-سپاری---نوبت-دوم'>مناقصه برون سپاری عملیات برداشت اطلاعات شبکه فشار ضعیف ... برون سپاری ... نوبت دوم / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه برون سپاری عملیات برداشت اطلاعات شبکه فشار ضعیف ... برون سپاری ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965353/مناقصه-Furnace-Tubes'>مناقصه Furnace Tubes / مناقصه, مناقصه Furnace Tubes</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965365/مناقصه-حمل-فرآورده-های-نفتی'>مناقصه حمل فرآورده های نفتی / مناقصه عمومی, مناقصه حمل فرآورده های نفتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965368/مناقصه-آسفالت-مجتمع'>مناقصه آسفالت مجتمع  / مناقصه ,مناقصه آسفالت مجتمع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965374/مناقصه-انواع-یراق-آلات-20-کیلوولت'>مناقصه انواع یراق آلات 20 کیلوولت  / آگهی مناقصه دو مرحله ای , مناقصه انواع یراق آلات 20 کیلوولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965377/مناقصه-پروژه-اجرای-کارهای-تعمیرات-و-نگهداری-شبکه-تاسیسات-گاز'>مناقصه پروژه  اجرای کارهای تعمیرات و نگهداری شبکه تاسیسات گاز  / مناقصه,مناقصه پروژه  اجرای کارهای تعمیرات و نگهداری شبکه تاسیسات گاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965378/نمایشگاه-و-همایش-صنعت-غذایی-روسیه'>نمایشگاه و همایش صنعت غذایی روسیه / نمایشگاه و همایش صنعت غذایی روسیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965379/فراخوان-ساماندهی-حاشیه-شهرها-نوبت-دوم'>فراخوان ساماندهی حاشیه شهرها- نوبت دوم  / فراخوان مناقصه, فراخوان ساماندهی حاشیه شهرها- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965382/هفتمین-جشنواره-استانی-شعر-بسیج'>هفتمین جشنواره استانی شعر بسیج / هفتمین جشنواره استانی شعر بسیج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965383/مناقصه-امور-بهنگام-سازی-و-داده-آمایی-اماکن'>مناقصه امور بهنگام سازی و داده آمایی اماکن / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه امور بهنگام سازی و داده آمایی اماکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965385/مناقصه-انجام-امور-تاسیسات-شرکت-مدیریت-شبکه-برق-ایران-نوبت-دوم'>مناقصه انجام امور تاسیسات شرکت مدیریت شبکه برق ایران نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه انجام امور تاسیسات شرکت مدیریت شبکه برق ایران نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965387/مناقصه-تهیه-تامین-طبخ-و-توزیع-غذای-کارکنان--نوبت-دوم'>مناقصه تهیه، تامین، طبخ و توزیع غذای کارکنان - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه تهیه، تامین، طبخ و توزیع غذای کارکنان - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965391/مناقصه-پروژه-آسفالت-معابر-سطح-شهر-بخش-مکانیزه-تجدید'>مناقصه پروژه آسفالت معابر سطح شهر بخش مکانیزه تجدید  / مناقصه , مناقصه پروژه آسفالت معابر سطح شهر بخش مکانیزه تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965395/َمناقصه-خرید-پهنای-باند-اینترنت-نوبت-دوم'>َمناقصه خرید پهنای باند اینترنت نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید پهنای باند اینترنت نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965399/مناقصه-عملیات-حفر-یک-حلقه-چاه-آهکی'>مناقصه عملیات حفر یک حلقه چاه آهکی  / آگهی مناقصه و ارزیابی کیفی، مناقصه عملیات حفر یک حلقه چاه آهکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965400/مناقصه-اجاره-کمپرسور-نوبت-دوم'>مناقصه اجاره کمپرسور- نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه اجاره کمپرسور- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965402/فراخوان-ارزیابی-کیفی-ساخت-نصب-و-راه-اندازی-پکیج-تصفیه-خانه-فاضلاب-و---نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی ساخت، نصب و راه اندازی پکیج تصفیه خانه فاضلاب و ... نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی عمومی , فراخوان ارزیابی کیفی ساخت، نصب و راه اندازی پکیج تصفیه خانه فاضلاب و ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965404/فراخوان-ارزیابی-کیفی-عملیات-ترمیم-و-احداث-خیابان-ST1-نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی عملیات ترمیم و احداث خیابان ST1 نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی, فراخوان ارزیابی کیفی عملیات ترمیم و احداث خیابان ST1 نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965405/فراخوان-ارزیابی-احداث-5-واحد-کارگاهی-ناحیه-صنعتی-نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی احداث 5 واحد کارگاهی ناحیه صنعتی نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی , فراخوان ارزیابی احداث 5 واحد کارگاهی ناحیه صنعتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965411/مناقصه-P-F-JEREH-TWIN-PUMPING-CEMENTING-نوبت-دوم'>مناقصه P/F "JEREH" TWIN PUMPING CEMENTING نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه P/F "JEREH" TWIN PUMPING CEMENTING نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965413/مناقصه-عملیات-پخت--حمل-و-پخش-آسفالت-سطح-شهر--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات پخت ، حمل و پخش آسفالت سطح شهر  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه، مناقصه عملیات پخت ، حمل و پخش آسفالت سطح شهر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965419/مناقصه-بهسازی-معابر'>مناقصه بهسازی معابر  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه بهسازی معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965420/فراخوان-استعلام-انجام-امور-بیماریاری'>فراخوان استعلام انجام امور بیماریاری  / فراخوان استعلام انجام امور بیماریاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965424/مناقصه-خدمات-کنترل-و-نظارت-بر-فضای-سبز-سبز-مناطق-یازده-گانه-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات کنترل و نظارت بر فضای سبز سبز مناطق یازده گانه نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه خدمات کنترل و نظارت بر فضای سبز سبز مناطق یازده گانه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965425/مناقصه-خدمات-مشاوره-عمرانی--نوبت-دوم'> مناقصه خدمات مشاوره عمرانی - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه,  مناقصه خدمات مشاوره عمرانی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965428/فراخوان-استعلام-واگذاری-مشارکتی-امور-مشاوره-تغذیه--نوبت-دوم'>فراخوان استعلام واگذاری مشارکتی امور مشاوره تغذیه - نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان استعلام واگذاری مشارکتی امور مشاوره تغذیه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965435/مناقصه-خرید-لوله-GRP-فاضلاب-و-کوپلر-مربوطه'>مناقصه خرید لوله GRP فاضلاب و کوپلر مربوطه / مناقصه, مناقصه خرید لوله GRP فاضلاب و کوپلر مربوطه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965437/اصلاحیه-فراخوان-احداث-استخر-سرپوشیده--'>اصلاحیه فراخوان احداث استخر سرپوشیده ... / اصلاحیه فراخوان , فراخوان احداث استخر سرپوشیده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965442/مناقصه-خدمات-شهر-فضای-سبز-و-ترابری-تجدید---نوبت-دوم'>مناقصه خدمات شهر، فضای سبز و ترابری تجدید ... نوبت دوم / آگهی مناقصه، مناقصه خدمات شهر، فضای سبز و ترابری تجدید ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965444/فراخوان-عمومی-شرکت-در-استعلام-قیمت-واگذاری-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذای-بیمارستان'>فراخوان عمومی شرکت در استعلام قیمت واگذاری تهیه، طبخ و توزیع غذای بیمارستان / آگهی فراخوان عمومی شرکت در استعلام قیمت واگذاری، فراخوان عمومی شرکت در استعلام قیمت واگذاری تهیه، طبخ و توزیع غذای بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965449/مناقصه-احداث-بند-سنگی-ملاتی-کلاه-دار-و-مرمت-پروژه-های-آبخیزداری-و---(نوبت-دوم)'>مناقصه احداث بند سنگی ملاتی کلاه دار و مرمت پروژه های آبخیزداری و ... (نوبت دوم) / مناقصه , مناقصه احداث بند سنگی ملاتی کلاه دار و مرمت پروژه های آبخیزداری و ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965452/مناقصه-احداث-پارک-تفریحی'>مناقصه احداث پارک تفریحی  / مناقصه ,مناقصه احداث پارک تفریحی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965453/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-نیروی-انسانی-نوبت-دوم'> فراخوان مناقصه انجام خدمات نیروی انسانی  نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی (ارزیابی ساده) , فراخوان مناقصه انجام خدمات نیروی انسانی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965454/مناقصه-انجام-خدمات-تهیه--طبخ-و-سرو-سه-وعده-غذا-و-خدمات-اطاقداری--نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات تهیه ، طبخ و سرو سه وعده غذا و خدمات اطاقداری... نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی, مناقصه انجام خدمات تهیه ، طبخ و سرو سه وعده غذا و خدمات اطاقداری... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965456/فراخوان-اجرای-پروژه-آسفالت-کوچه-و-معابر-نوبت-دوم'>فراخوان اجرای پروژه آسفالت کوچه و معابر نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی ، فراخوان اجرای پروژه آسفالت کوچه و معابر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965458/فراخوان-ارزیابی-کیفی-عملیات-تعریض--جدول-گذاری-و-اصلاح-خیابان-ورودی-و-اصلی--نوبت-دوم'> فراخوان ارزیابی کیفی عملیات تعریض ، جدول گذاری و اصلاح خیابان ورودی و اصلی...نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی عمومی , فراخوان ارزیابی کیفی عملیات تعریض ، جدول گذاری و اصلاح خیابان ورودی و اصلی...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965469/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-در-امور-بیمه--حمل-و-ترخیص-کالای-مدیریت-نوبت-سوم'> فراخوان مناقصه انجام خدمات در امور بیمه ، حمل و ترخیص کالای مدیریت- نوبت سوم / فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی کیفی , فراخوان مناقصه انجام خدمات در امور بیمه ، حمل و ترخیص کالای مدیریت- نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965470/مناقصه-پروژه-تکمیل-سوله-ورزشی-دانشگاه'>مناقصه پروژه تکمیل سوله ورزشی دانشگاه  / مناقصه ,مناقصه پروژه تکمیل سوله ورزشی دانشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965471/مناقصه-خرید-مبلمان-و-تجهیزات-اداری'>مناقصه خرید مبلمان و تجهیزات اداری / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید مبلمان و تجهیزات اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965474/مناقصه-​بهسازی-و-آسفالت-معابر-سطح-شهر---'>مناقصه ​بهسازی و آسفالت معابر سطح شهر .... / آگهی مناقصه , مناقصه ​بهسازی و آسفالت معابر سطح شهر ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965477/مناقصه-اجاره-دو-دستگاه-ماشین-مکانیزه-جمع-آوری-زباله-همراه-راننده-و-دو-نفر-کارگر'>مناقصه اجاره دو دستگاه ماشین مکانیزه جمع آوری زباله همراه راننده و دو نفر کارگر / مناقصه, مناقصه اجاره دو دستگاه ماشین مکانیزه جمع آوری زباله همراه راننده و دو نفر کارگر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965478/مناقصه-شیرآلات-آبرسانی-فلوتر-مکانیکی-ترانسفورماتور-و--'>مناقصه شیرآلات آبرسانی، فلوتر مکانیکی ترانسفورماتور و ... / آگهی مناقص عمومی, مناقصه شیرآلات آبرسانی، فلوتر مکانیکی ترانسفورماتور و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965479/استعلام-تسمه-برنجی'>استعلام تسمه برنجی / استعلام ,استعلام تسمه برنجی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965481/مناقصه-خرید-و-اجرای-شبکه-آب'>مناقصه خرید و اجرای شبکه آب  / مناقصه ,مناقصه خرید و اجرای شبکه آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965483/استعلام-پلاستیک-پوشش-8-درصد-آنتی-یو-وی-گلخانه-ای'>استعلام پلاستیک پوشش 8 درصد آنتی یو وی گلخانه ای  / استعلام ،  استعلام پلاستیک پوشش 8 درصد آنتی یو وی گلخانه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965484/مناقصه-خدمات-نگهبانی-از-شهرک-بعثت-منازل-560-واحدی'>مناقصه خدمات نگهبانی از شهرک بعثت منازل 560 واحدی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خدمات نگهبانی از شهرک بعثت منازل 560 واحدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965485/مناقصه-عمومی-واگذاری-خدمات-اداری-مورد-نیاز-واحدهای-بانک--نوبت-دوم'>مناقصه عمومی واگذاری خدمات اداری مورد نیاز واحدهای بانک... نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی، مناقصه عمومی واگذاری خدمات اداری مورد نیاز واحدهای بانک... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965486/استعلام-چراغ-راهنمایی-سه-خانه-فانوسی--'>استعلام  چراغ راهنمایی سه خانه فانوسی...  / استعلام  چراغ راهنمایی سه خانه فانوسی... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965487/فراخوان-جذب-سرمایه-گذار-جهت-مشارکت-در-ساخت-مجتمع-اداری-تجاری-تجدید-نوبت-دوم'>فراخوان جذب سرمایه گذار جهت مشارکت در ساخت مجتمع اداری، تجاری تجدید نوبت دوم  / تجدید فراخوان جذب سرمایه گذار , فراخوان جذب سرمایه گذار جهت مشارکت در ساخت مجتمع اداری، تجاری تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965490/استعلام-رادیاتور-مسی'>استعلام رادیاتور مسی  / استعلام ,استعلام رادیاتور مسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965491/خرید-نصب-و-راه-اندازی-یک-دستگاه-پست-سیار-132-20-کیلوولت-منطقه-ویژه-سرخس'>خرید نصب و راه اندازی یک دستگاه پست سیار 132/20 کیلوولت منطقه ویژه سرخس / مناقصه, خرید نصب و راه اندازی یک دستگاه پست سیار 132/20 کیلوولت منطقه ویژه سرخس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965492/استعلام-آسفالت-19-0-توپکا-با-آزمایش'>استعلام آسفالت 19-0 توپکا با آزمایش   / استعلام آسفالت 19-0 توپکا با آزمایش  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965493/مناقصه-عملیات-اجرایی-توسعه-شبکه-فاضلاب-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی توسعه شبکه فاضلاب نوبت دوم  / آگهی برگزاری مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرایی توسعه شبکه فاضلاب نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965495/استعلام-برنج'>استعلام برنج / استعلام ,استعلام برنج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965496/تجدید-مناقصه-عملیات-طراحی-تامین-نصب-تست-و-راه-اندازی-تجهیزات-حفاظتی-TPS-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عملیات طراحی، تامین، نصب، تست و راه اندازی تجهیزات حفاظتی TPS- نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه عملیات طراحی، تامین، نصب، تست و راه اندازی تجهیزات حفاظتی TPS - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965497/استعلام-دیسک-هارد-متال'>استعلام دیسک هارد متال  / استعلام, استعلام دیسک هارد متال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965499/مناقصه-پروژه-ساخت-و-نصب-انشعابات-(فولادی-و-پلی-اتیلن)'>مناقصه پروژه ساخت و نصب انشعابات (فولادی و پلی اتیلن) / آگهی فراخوان مناقصه، مناقصه پروژه ساخت و نصب انشعابات (فولادی و پلی اتیلن)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965500/استعلام-بها-جمع-آوری-برقهای-غیر-مجاز-ناحیه-گچساران'>استعلام بها جمع آوری برقهای غیر مجاز ناحیه گچساران / مناقصه, استعلام بها جمع آوری برقهای غیر مجاز ناحیه گچساران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965502/تمدید-مناقصه-طراحی--ساخت-و-نصب-نوار-ورودی-96-8-08'>تمدید مناقصه طراحی ، ساخت و نصب نوار ورودی 96.8.08 / تمدید آگهی مناقصه عمومی , مناقصه طراحی ، ساخت و نصب نوار ورودی 96.8.8</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965504/استعلام-خرید--حمل-و-تخلیه-میله-محافظ-چدنی-استیپر'>استعلام خرید ، حمل و تخلیه میله محافظ چدنی استیپر  / استعلام، استعلام خرید ، حمل و تخلیه میله محافظ چدنی استیپر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965508/استعلام-ابزار'>استعلام ابزار   / استعلام, استعلام ابزار  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965511/تجدید-مناقصه-ساخت-و-نصب-800-علمک-متمرکز-و---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه ساخت و نصب 800 علمک متمرکز و  ...نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه, تجدید مناقصه ساخت و نصب 800 علمک متمرکز و  ...نوبت د وم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965512/استعلام-جمع-آوری-برق-های-غیر-مجاز-ناحیه'>استعلام جمع آوری برق های غیر مجاز ناحیه  / استعلام ,استعلام جمع آوری برق های غیر مجاز ناحیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965513/استعلام-لوله-گذاری-خیابان-احمدی-و-انشعابات-خیابان-لطفعلی-خان-زند'>استعلام لوله گذاری خیابان احمدی و انشعابات خیابان لطفعلی خان زند / استعلام بهای ، استعلام لوله گذاری خیابان احمدی و انشعابات خیابان لطفعلی خان زند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965515/استعلام'>استعلام  / استعلام ,استعلام سیستم اعلان حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965516/مناقصه-برون-سپاری-عملیات-برداشت-اطلاعات-شبکه-فشار-ضعیف-مشترکین--'>مناقصه برون سپاری عملیات برداشت اطلاعات شبکه فشار ضعیف مشترکین ... / مناقصه , مناقصه برون سپاری عملیات برداشت اطلاعات شبکه فشار ضعیف مشترکین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965517/استعلام-پی-کنی-راهدارخانه-دالاهو'>استعلام پی کنی راهدارخانه دالاهو / استعلام ,استعلام پی کنی راهدارخانه دالاهو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965518/استعلام-احداث-خط-انتقال'>استعلام احداث خط انتقال / استعلام, استعلام احداث خط انتقال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965520/استعلام-خرید-صندلی'>استعلام خرید صندلی / استعلام ,استعلام خرید صندلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965521/استعلام-یونیت-و-بچ-کورد'>استعلام یونیت و بچ کورد / استعلام , استعلام یونیت و بچ کورد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965523/اصلاحیه-مناقصه-عملیات-طراحی-تامین-نصب-تست-و-راه-اندازی-تجهیزات-حفاظتی-TPS'>اصلاحیه مناقصه عملیات طراحی، تامین، نصب، تست و راه اندازی تجهیزات حفاظتی TPS / اصلاحیه اگهی مناقصه , مناقصه عملیات طراحی، تامین، نصب، تست و راه اندازی تجهیزات حفاظتی TPS </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965524/استعلام-تفکیک-سازی-و-مدیریت-اینترنت'>استعلام تفکیک سازی و مدیریت اینترنت / استعلام ,استعلام تفکیک سازی و مدیریت اینترنت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965525/استعلام-آب-شیرین-کن--رشتخوار'>استعلام آب شیرین کن - رشتخوار / استعلام ,استعلام آب شیرین کن - رشتخوار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965526/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-باسکول-60-تنی'>مناقصه خرید یک دستگاه باسکول 60 تنی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید یک دستگاه باسکول 60 تنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965527/استعلام-احداث-خط-انتقال'>استعلام احداث خط انتقال / استعلام, استعلام احداث خط انتقال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965528/استعلام-چاپگر-رایانه-لیزری'>استعلام چاپگر رایانه لیزری / استعلام  ،استعلام چاپگر رایانه لیزری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965531/مناقصه-تهیه-اقلام-مواد-غذایی'>مناقصه تهیه اقلام مواد غذایی  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه اقلام مواد غذایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965532/اصلاحیه-فراخوان-ارزیابی-کیفی-ساخت-نصب-و-راه-اندازی-پکیج-تصفیه-خانه-فاضلاب'>اصلاحیه فراخوان ارزیابی کیفی ساخت، نصب و راه اندازی پکیج تصفیه خانه فاضلاب / اصلاحیه ارزیابی کیفی عمومی , فراخوان ارزیابی کیفی ساخت، نصب و راه اندازی پکیج تصفیه خانه فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965533/استعلام-خرید-ام-دی-اف--ساخت--نصب-گیشه-و-کمد-و-دیوار-کوب-و--'>استعلام خرید ام دی اف ، ساخت ، نصب گیشه و کمد و دیوار کوب و ...  / استعلام , استعلام خرید ام دی اف ، ساخت ، نصب گیشه و کمد و دیوار کوب و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965534/استعلام-شمش-بابیت'>استعلام شمش بابیت / آگهی استعلام , استعلام شمش بابیت  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965535/استعلام-عصای-هوشمند-برای-نابینایان'>استعلام عصای هوشمند برای نابینایان  / استعلام ,استعلام عصای هوشمند برای نابینایان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965536/استعلام-انتخاب-پیمانکار-فروش-FTTH'>استعلام انتخاب پیمانکار فروش FTTH / استعلام ، استعلام انتخاب پیمانکار فروش FTTH</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965537/استعلام-حفر-لوله-گذاری-و-آزمایش-پمپاژ-چاه-آب-شرب'>استعلام حفر، لوله گذاری و آزمایش پمپاژ چاه آب شرب / استعلام ,استعلام حفر، لوله گذاری و آزمایش پمپاژ چاه آب شرب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965539/استعلام-تعویض-تعمیر-و-رفع-عیب-تجهیزات-هوایی'>استعلام تعویض، تعمیر و رفع عیب تجهیزات هوایی / استعلام، استعلام تعویض، تعمیر و رفع عیب تجهیزات هوایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965541/استعلام-نصب-و-کشیدن-انواع-پمپ-در-چاه-چاهک-چاه-دستی-و--'>استعلام نصب و کشیدن انواع پمپ در چاه، چاهک، چاه دستی و ... / استعلام ,استعلام نصب و کشیدن انواع پمپ در چاه، چاهک، چاه دستی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965542/مناقصه-پروژه-احداث-شبکه-توزیع-و-تغذیه-و-ساخت-و-نصب-انشعابات-حفره-های-خالی-شهرستان-اهر-و-هوراند'>مناقصه پروژه احداث شبکه توزیع و تغذیه و ساخت و نصب انشعابات حفره های خالی شهرستان اهر و هوراند / مناقصه, پروژه احداث شبکه توزیع و تغذیه و ساخت و نصب انشعابات حفره های خالی شهرستان اهر و هوراند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965543/استعلام-تلویزیون'>استعلام تلویزیون  / استعلام ,استعلام تلویزیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965545/تجدید-استعلام-بالا-آوردن-سکو-کافو-نوری-بدون-ایجاد-قطعی'>تجدید استعلام بالا آوردن سکو کافو نوری بدون ایجاد قطعی / تجدید استعلام,استعلام بالا آوردن سکو کافو نوری بدون ایجاد قطعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965546/استعلام-​-تهیه-و-اجرای-مخزن-100-مترمکعبی'>استعلام ​ تهیه و اجرای مخزن 100 مترمکعبی / استعلام,استعلام ​تهیه و اجرای مخزن 100 مترمکعبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965547/مناقصه-خرید-ماسه-دستگاهی-مرغوب-سنگ-شکسته-نخودی-و-بادامی--'>مناقصه خرید ماسه دستگاهی مرغوب، سنگ شکسته نخودی و بادامی... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید ماسه دستگاهی مرغوب، سنگ شکسته نخودی و بادامی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965548/استعلام-تهیه-نصب-و-راه-اندازی-سیستم-دوربین-های-مداربسته'>استعلام تهیه، نصب و راه اندازی سیستم دوربین های مداربسته / استعلام,استعلام تهیه، نصب و راه اندازی سیستم دوربین های مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965550/استعلام-انجام-عملیات-سرویس-راهبری-و-نگهداری-3-دستگاه-آسانسور'>استعلام انجام عملیات سرویس، راهبری و نگهداری 3 دستگاه آسانسور / استعلام,استعلام انجام عملیات سرویس، راهبری و نگهداری 3 دستگاه آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965553/استعلام-نصب-ترانس-برق'>استعلام نصب ترانس برق  / استعلام ,استعلام نصب ترانس برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965554/استعلام-خرید-و-پشتیبانی-دوربین-های-مداربسته'>استعلام خرید و پشتیبانی دوربین های مداربسته / استعلام, استعلام خرید و پشتیبانی دوربین های مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965557/استعلام-زمین-چمن'>استعلام زمین چمن / استعلام ,استعلام زمین چمن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965558/استعلام-اجرای-عملیات-ژئوکد-اماکن-شهری'>استعلام اجرای عملیات ژئوکد اماکن شهری / استعلام, استعلام خرید و پشتیبانی دوربین های مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965559/استعلام-سمعک'>استعلام سمعک  / استعلام ,استعلام سمعک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965561/مناقصه-انجام-امور-نظارت-و-پیگیری-وصول-مطالبات-و-سایر-موارد-حقوقی'>مناقصه انجام امور نظارت و پیگیری وصول مطالبات و سایر موارد حقوقی / مناقصه عمومی، مناقصه انجام امور نظارت و پیگیری وصول مطالبات و سایر موارد حقوقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965563/استعلام-خرید-تلویزیون'>استعلام خرید تلویزیون  / استعلام, استعلام خرید تلویزیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965564/استعلام-نمایشگر-دیجیتال-WIKA-TRONIKL-INE'>استعلام نمایشگر دیجیتال WIKA TRONIKL INE / استعلام, استعلام نمایشگر دیجیتال WIKA TRONIKL INE </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965566/استعلام-کانورتر-و--'>استعلام کانورتر و... / استعلام ، استعلام کانورتر و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965567/استعلام-ماژول-کلید'>استعلام ماژول کلید / استعلام , استعلام ماژول کلید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965568/استعلام-تولید-انتقال-و-توزیع-برق'>استعلام تولید، انتقال و توزیع برق / استعلام,استعلام تولید، انتقال و توزیع برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965569/استعلام-جلد-ملی-کارت-دو-جیب-طلقی'>استعلام جلد ملی کارت دو جیب طلقی  / استعلام,استعلام جلد ملی کارت دو جیب طلقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965570/استعلام-انجام-عملیات-بهینه-سازی-و-تعویض-گراویه-های-پست'>استعلام انجام عملیات بهینه سازی و تعویض گراویه های پست / استعلام ,استعلام انجام عملیات بهینه سازی و تعویض گراویه های پست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965571/استعلام-کف-کاذب-فولادی'>استعلام کف کاذب فولادی / استعلام, استعلام کف کاذب فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965573/استعلام-مواد-غذایی-و-نوشیدنی'>استعلام مواد غذایی و نوشیدنی / استعلام,استعلام مواد غذایی و نوشیدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965574/استعلام-کنترلر-کنترل-تردد-خودرو-مدل-Ap-7803'>استعلام کنترلر کنترل تردد خودرو مدل Ap-7803 / استعلام, استعلام کنترلر کنترل تردد خودرو مدل Ap-7803</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965575/استعلام-مدل-D6N-2007-کاترپیلاری'>استعلام مدل D6N 2007  کاترپیلاری / استعلام, استعلام مدل D6N 2007  کاترپیلاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965576/استعلام-خرید-کابل'>استعلام خرید کابل / استعلام, استعلام خرید کابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965577/استعلام-تولید-انتقال-و-توزیع-برق'>استعلام تولید، انتقال و توزیع برق / استعلام,استعلام تولید، انتقال و توزیع برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965579/استعلام-پمپ-کف-کش'>استعلام پمپ کف کش  / استعلام, استعلام پمپ کف کش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965581/استعلام-خرید-مفصل-کابل-60-کیلو-ولت'>استعلام خرید مفصل کابل 60 کیلو ولت  / استعلام , استعلام خرید مفصل کابل 60 کیلو ولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965582/استعلام-احداث-پست-هوایی-و-نیرو-رسانی-سایت-bts-هواشناسی'>استعلام  احداث پست هوایی و نیرو رسانی سایت bts هواشناسی / استعلام, استعلام  احداث پست هوایی و نیرو رسانی سایت bts هواشناسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965583/مناقصه-اجرای-آسفالت-و-لکه-گیری'>مناقصه اجرای آسفالت و لکه گیری / آگهی مناقصه ، مناقصه اجرای آسفالت و لکه گیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965584/استعلام-تهیه-شناسنامه-hseeشهرکهای-صنعتی-جی'>استعلام تهیه شناسنامه hseeشهرکهای صنعتی جی  / استعلام ,استعلام تهیه شناسنامه hseeشهرکهای صنعتی جی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965585/استعلام-دستگاه-VOICE-RECORDER---'>استعلام دستگاه  VOICE RECORDER .... / استعلام ، استعلام دستگاه  VOICE RECORDER ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965586/استعلام-فعالیت-های-طراحی-تخصصی'>استعلام فعالیت های طراحی تخصصی  / استعلام, استعلام فعالیت های طراحی تخصصی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965588/استعلام-تامین-بارگیری-و-حمل-چهار-دستگاه-برج-دو-مداره'>استعلام تامین بارگیری و حمل چهار دستگاه برج دو مداره / استعلام ,استعلام تامین بارگیری و حمل چهار دستگاه برج دو مداره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965589/مناقصه-خرید-حمل-نصب-و-راه-اندازی-آموزش-3-ساله-سامانه-نظارت-تصویری'>مناقصه خرید، حمل، نصب و راه اندازی آموزش 3 ساله سامانه نظارت تصویری / مناقصه, مناقصه خرید، حمل، نصب و راه اندازی آموزش 3 ساله سامانه نظارت تصویری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965590/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-واگذاری-سرویس-ایاب-و-ذهاب'>مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری سرویس ایاب و ذهاب / مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری سرویس ایاب و ذهاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965591/استعلام-سوئیچ-دیتا-شبکه-رایانه'>استعلام سوئیچ دیتا شبکه رایانه / استعلام , استعلام سوئیچ دیتا شبکه رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965593/استعلام-کابل-خاکی-100-04'>استعلام کابل خاکی 100/04 / استعلام, استعلام کابل خاکی 100/04</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965594/استعلام-دستگاه-حضور-و-غیاب-پرسنلی'>استعلام دستگاه حضور و غیاب پرسنلی / استعلام, استعلام دستگاه حضور و غیاب پرسنلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965595/مناقصه-بهسازی-معابر-18-و-22-متری-محله-تازه-آباد-سقز'>مناقصه بهسازی معابر 18 و 22 متری محله تازه آباد سقز / مناقصه, مناقصه بهسازی معابر 18 و 22 متری محله تازه آباد سقز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965596/استعلام-evolis-primacy'>استعلام evolis primacy / استعلام ,استعلام evolis primacy </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965597/استعلام-دستگاه-ویدئو-پروژکتور'>استعلام دستگاه ویدئو پروژکتور  / استعلام, استعلام دستگاه ویدئو پروژکتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965599/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-واگذاری-امور-خدماتی-و-پشتیبانی--سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  / مناقصه عمومی,مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965600/استعلام-انتخاب-پیمانکار-فروش-FTTH'>استعلام انتخاب پیمانکار فروش FTTH / استعلام ، استعلام انتخاب پیمانکار فروش FTTH</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965601/استعلام-پرینتر'>استعلام پرینتر / استعلام ,استعلام پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965602/استعلام-اسکنر-کوداک'>استعلام اسکنر کوداک / استعلام, استعلام اسکنر کوداک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965604/استعلام-کابل'>استعلام کابل  / استعلام, استعلام کابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965605/استعلام-فن-سانتریفیوژ'>استعلام فن سانتریفیوژ / استعلام، استعلام فن سانتریفیوژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965606/استعلام-خرید-10-عدد-فیلتر-کنترل-ولو-گازوئیل'>استعلام خرید 10 عدد فیلتر کنترل ولو گازوئیل / استعلام , استعلام خرید 10 عدد فیلتر کنترل ولو گازوئیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965607/استعلام-صندلی-گردان'>استعلام صندلی گردان / استعلام, استعلام صندلی گردان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965608/مناقصه-اجرای-شبکه-جمع-آوری-و-انتقال-فاضلاب-قلعه-قروه'>مناقصه اجرای شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب قلعه قروه / مناقصه, مناقصه اجرای شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب قلعه قروه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965609/استعلام-ترمومیکسر-به-همراه-آدابتور'>استعلام ترمومیکسر به همراه آدابتور  / استعلام, استعلام ترمومیکسر به همراه آدابتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965611/استعلام-احداث-ساختمان-موتورخانه'>استعلام احداث ساختمان موتورخانه / استعلام ، استعلام احداث ساختمان موتورخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965612/استعلام-خرید-ایزوگام'>استعلام خرید ایزوگام / استعلام ,استعلام خرید ایزوگام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965613/استعلام-خرید-کابل-فرمان--'>استعلام خرید کابل فرمان ... / استعلام ,استعلام خرید کابل قرمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965614/استعلام-بهسازی-پنل-مانیتورینگ'>استعلام بهسازی پنل مانیتورینگ  / استعلام, استعلام بهسازی پنل مانیتورینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965616/استعلام-بهسازی-مسیر-باغان--کورده'>استعلام بهسازی مسیر باغان - کورده / استعلام، استعلام بهسازی مسیر باغان - کورده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965617/استعلام-میکرو-سانتریفیوژ-پیشرفته'>استعلام میکرو سانتریفیوژ پیشرفته / استعلام, استعلام میکرو سانتریفیوژ پیشرفته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965618/استعلام-عایق-رطوبتی-دولایه'>استعلام عایق رطوبتی دولایه / استعلام , استعلام عایق رطوبتی دولایه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965619/استعلام-عملیات-خرید-تهیه-نصب-و-راه-اندازی-21-دستگاه-آب-پخش-به-همراه-احداث-فونداسیون'>استعلام عملیات خرید، تهیه، نصب و راه اندازی 21 دستگاه آب پخش به همراه احداث فونداسیون / استعلام , استعلام عملیات خرید، تهیه، نصب و راه اندازی 21 دستگاه آب پخش به همراه احداث فونداسیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965620/استعلام-تهیه-و-اجرای-مخزن-100-متر-مکعبی'>استعلام تهیه و اجرای مخزن 100 متر مکعبی  / استعلام, استعلام تهیه و اجرای مخزن 100 متر مکعبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965621/استعلام-gps'>استعلام gps / استعلام ,استعلام gps</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965622/استعلام-اسکنر-دستی'>استعلام اسکنر دستی  / استعلام, استعلام اسکنر دستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965624/استعلام-سرور'>استعلام سرور  / استعلام,استعلام سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965625/استعلام-خرید-400-لیتر-محلول-شستشو-دهنده-CP1'>استعلام خرید 400 لیتر محلول شستشو دهنده CP1 / استعلام، استعلام خرید 400 لیتر محلول شستشو دهنده CP1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965626/استعلام-صندلی-مخصوص-سالن-کنفرانس'>استعلام صندلی مخصوص سالن کنفرانس / استعلام , استعلام صندلی مخصوص سالن کنفرانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965627/استعلام-عملیات-اجرای-سیم-کشی'> استعلام عملیات اجرای سیم کشی / استعلام ، استعلام عملیات اجرای سیم کشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965628/استعلام-خرید-و-حمل-ماسه'>استعلام خرید و حمل ماسه / استعلام، استعلام خرید و حمل ماسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965631/استعلام-اسکنر-کوداک'>استعلام اسکنر کوداک / استعلام, استعلام اسکنر کوداک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965632/استعلام-gps-از-نوع-ایستگاهی'>استعلام gps از نوع ایستگاهی / استعلام ,استعلام gps از نوع ایستگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965633/استعلام-تعمیرات-ساختمانی'>استعلام تعمیرات ساختمانی / استعلام ,استعلام تعمیرات ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965634/استعلام-کانکس'>استعلام کانکس / استعلام ,استعلام کانکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965635/استعلام-پکیج-شوفاژ-دیواری-دو-مبدل'>استعلام  پکیج شوفاژ دیواری دو مبدل / استعلام , استعلام  پکیج شوفاژ دیواری دو مبدل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965636/استعلام-اثاثه-و-لوازم'>استعلام اثاثه و لوازم  / استعلام ، استعلام اثاثه و لوازم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965637/استعلام-ups-venus-faratel-1300'>استعلام ups venus faratel 1300 / استعلام , استعلام ups venus faratel 1300</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965638/استعلام-تسطیح-و-غلط-کوبی-بتن-ریزی'>استعلام تسطیح و غلط کوبی- بتن ریزی / استعلام ,استعلام تسطیح و غلط کوبی- بتن ریزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965639/استعلام-خرید-نرم-افزار'>استعلام خرید نرم افزار  / استعلام , استعلام خرید نرم افزار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965640/استعلام-محوطه-سازی-دادگستری'>استعلام محوطه سازی دادگستری  / استعلام, استعلام محوطه سازی دادگستری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965641/استعلام-پایان-دهی-و-تکمیل-بنا'>استعلام پایان دهی و تکمیل بنا / استعلام، استعلام پایان دهی و تکمیل بنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965643/استعلام-خرید-انواع-پمپ-هیدرولیکی-و-دستی'>استعلام خرید انواع پمپ هیدرولیکی و دستی / استعلام, استعلام خرید انواع پمپ هیدرولیکی و دستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965644/استعلام-دستگاه-گیبسون-بر-برقی--'> استعلام دستگاه گیبسون بر برقی... / استعلام , استعلام دستگاه گیبسون بر برقی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965646/استعلام-خار-رینگ-فنری'>استعلام  خار رینگ فنری / استعلام, استعلام  خار رینگ فنری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965647/استعلام-پروژکتور-led-آفتابی'>استعلام پروژکتور led آفتابی / استعلام , استعلام  پروژکتور led آفتابی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965648/استعلام-دستگاه-دو-کاناله-تحریک-الکتریکی-مغز'>استعلام دستگاه دو کاناله تحریک الکتریکی مغز / استعلام ,استعلام دستگاه دو کاناله تحریک الکتریکی مغز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965649/استعلام-تمدید-نرم-افزار-آنتی-ویروس'>استعلام تمدید نرم افزار آنتی ویروس  / استعلام , استعلام تمدید بسته نرم افزار آنتی ویروس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965651/استعلام-رایانه-همراه-لپ-تاپ--'>استعلام رایانه همراه لپ تاپ... / استعلام, استعلام رایانه همراه لپ تاپ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965652/استعلام-بتن-ریزی-لکه-گریری-و-ترمیم-فضای-سبز-محوطه-مجتمع-ذخیره-سازی'>استعلام بتن ریزی- لکه گریری و ترمیم فضای سبز محوطه مجتمع ذخیره سازی / استعلام ,استعلام بتن ریزی- لکه گریری و ترمیم فضای سبز محوطه مجتمع ذخیره سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965653/استعلام-قند-شکسته'> استعلام قند شکسته / استعلام ، استعلام قند شکسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965654/استعلام-خرید-یک-عدد-مبدل-حرارتی-طرح-قائم'>استعلام خرید یک عدد مبدل حرارتی طرح قائم / استعلام, استعلام خرید یک عدد مبدل حرارتی طرح قائم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965655/استعلام-کولر-گازی-سی-هزار'>استعلام کولر گازی سی هزار  / استعلام , استعلام کولر گازی سی هزار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965656/استعلام-عملیات-برف-روبی-جاده-اختصاصی-ایستگاه'>استعلام عملیات برف روبی جاده اختصاصی ایستگاه  / استعلام ,استعلام عملیات برف روبی جاده اختصاصی ایستگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965657/استعلام-خرید-UPS-باسکول'>استعلام خرید UPS باسکول / استعلام ,استعلام خرید UPS باسکول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965658/استعلام-استخراج-ایرادات-حفاظتی-ایستگاههای-فوق-توزیع'>استعلام استخراج ایرادات حفاظتی ایستگاههای فوق توزیع / استعلام, استعلام استخراج ایرادات حفاظتی ایستگاههای فوق توزیع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965659/استعلام-خرید-برد-اترنت-SIF'>استعلام خرید برد اترنت SIF  / استعلام, استعلام خرید برد اترنت SIF </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965660/استعلام-خرید-یک-عدد-کمد-بایگانی-ریلی'>استعلام خرید یک عدد کمد بایگانی ریلی / استعلام , استعلام خرید یک عدد کمد بایگانی ریلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965661/استعلام-خرید-نصب-و-پشتیبانی-آنتی-ویروس'>استعلام خرید، نصب و پشتیبانی آنتی ویروس  / استعلام ,استعلام خرید، نصب و پشتیبانی آنتی ویروس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965662/استعلام-روغن-نباتی-مایع'>استعلام روغن نباتی مایع / استعلام ، استعلام روغن نباتی مایع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965663/استعلام-حلوا-شکری-ساده'>استعلام حلوا شکری ساده  / استعلام، استعلام حلوا شکری ساده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965664/استعلام-خرید-هادی-هاگ'>استعلام خرید هادی هاگ  / استعلام , استعلام خرید هادی هاگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965665/مناقصه-کرایه-دو-دستگاه-لودر-LG956-3-یا-مشابه-آن'>مناقصه  کرایه دو دستگاه لودر LG956-3 یا مشابه آن / مناقصه, مناقصه  کرایه دو دستگاه لودر LG956-3 یا مشابه آن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965666/استعلام-عملیات-برف-روبی-جاده-اختصاصی'>استعلام عملیات برف روبی جاده اختصاصی  / استعلام,استعلام عملیات برف روبی جاده اختصاصی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965667/استعلام-سایر-حمل-و-نقل-زمینی'>استعلام سایر حمل و نقل زمینی / استعلام ، استعلام سایر حمل و نقل زمینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965668/استعلام-رنگ-آمیزی-در-چهار-طبقه'>استعلام رنگ آمیزی در چهار طبقه  / استعلام , استعلام رنگ آمیزی در چهار طبقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965669/استعلام-دستگاه-مرکز-کنفرانس-صوتی'>استعلام دستگاه مرکز کنفرانس صوتی / استعلام , استعلام دستگاه مرکز کنفرانس صوتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965670/استعلام-آنتی-ویروس'>استعلام آنتی ویروس / استعلام, استعلام آنتی ویروس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965671/استعلام-برنج-دانه-بلند'>استعلام برنج دانه بلند / استعلام ، استعلام برنج دانه بلند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965672/استعلام-دستمال-کاغذی'>استعلام دستمال کاغذی / استعلام , استعلام دستمال کاغذی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965673/استعلام-خرید-3-عدد-شیر-صنعتی-کلاس-00-سایز-2-اینچ--'>استعلام خرید 3 عدد شیر صنعتی کلاس 00 سایز 2 اینچ... / استعلام، استعلام خرید 3 عدد شیر صنعتی کلاس 00 سایز 2 اینچ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965674/استعلام-آسفالت-گرم-حفاظتی'>استعلام آسفالت گرم حفاظتی  / استعلام ,استعلام آسفالت گرم حفاظتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965675/استعلام-لوله-گالوانیزه'>استعلام لوله گالوانیزه / استعلام ,استعلام لوله گالوانیزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965676/استعلام-طراحی-و-چاپ'>استعلام طراحی و چاپ / استعلام ، استعلام طراحی و چاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965677/استعلام-تلویزیون-ال-ای-دی-42-اینچ-سامسونگ'>استعلام  تلویزیون ال ای دی 42 اینچ سامسونگ  / استعلام, استعلام  تلویزیون ال ای دی 42 اینچ سامسونگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965678/استعلام-خدمات-پژوهشی'>استعلام خدمات پژوهشی  / استعلام ,استعلام خدمات پژوهشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965679/استعلام-کولر-گازی-12000'>استعلام کولر گازی 12000  / استعلام , استعلام کولر گازی 12000 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965680/مناقصه-احداث-کانال-بتنی-پیش-ساخته-و--'>مناقصه احداث کانال بتنی پیش ساخته و ... / مناقصه ,مناقصه احداث کانال بتنی پیش ساخته و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965681/استعلام-میکروفن'>استعلام میکروفن / استعلام , استعلام میکروفن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965682/استعلام-gps'>استعلام gps / استعلام ,استعلام gps</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965683/استعلام-خرید-10-عدد-فیلتر-کنترل-ولو-گاز'>استعلام خرید 10 عدد فیلتر کنترل ولو گاز / استعلام , استعلام خرید 10 عدد فیلتر کنترل ولو گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965685/استعلام-ویلچر-بزرگسال'>استعلام ویلچر بزرگسال / استعلام,استعلام ویلچر بزرگسال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965686/استعلام-منبع-تغذیه-رایانه-W380--'>استعلام منبع تغذیه رایانه W380 ... / استعلام,  استعلام منبع تغذیه رایانه W380 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965687/استعلام-احداث-موتورخانه-انبار'>استعلام احداث موتورخانه انبار / استعلام ، استعلام احداث موتورخانه انبار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965688/استعلام-یونجه-خشک-پرس-شده'>استعلام یونجه خشک پرس شده / استعلام , استعلام یونجه خشک پرس شده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965689/مناقصه-اجرای-عملیات-سرویس-رفع-عیب-و-راه-اندازی-سیستم-اطفاء-حریق'>مناقصه اجرای عملیات سرویس، رفع عیب و راه اندازی سیستم اطفاء حریق  / مناقصه ,مناقصه اجرای عملیات سرویس، رفع عیب و راه اندازی سیستم اطفاء حریق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965691/استعلام-کالیبراسیون-دستگاههای-آزمایشگاهی'>استعلام کالیبراسیون دستگاههای آزمایشگاهی  / استعلام, استعلام کالیبراسیون دستگاههای آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965692/استعلام-75000-کیلوگرم-برنج-تایلندی'>استعلام 75000 کیلوگرم برنج تایلندی  / استعلام ، استعلام 75000 کیلوگرم برنج تایلندی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965693/استعلام-رایانه'>استعلام رایانه  / استعلام ,استعلام رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965695/استعلام-فعالیتهای-تخصصی-ساختمان'>استعلام فعالیتهای تخصصی ساختمان / استعلام ، استعلام فعالیتهای تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965697/استعلام-غنی-سازی-جنگل-با-بذر'>استعلام غنی سازی جنگل با بذر  / استعلام , استعلام غنی سازی جنگل با بذر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965698/استعلام-احداث-جاده-بین-مزارع'>استعلام احداث جاده بین مزارع  / استعلام,استعلام احداث جاده بین مزارع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965699/استعلام-اجرای-شیار-لرزاننده-طولی-و-عرضی'>استعلام  اجرای شیار لرزاننده طولی و عرضی / استعلام ، استعلام اجرای شیار لرزاننده طولی و عرضی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965700/استعلام-کاغذ-چاپگر-با-گراماژ-80-g'>استعلام کاغذ چاپگر با گراماژ 80 g  / استعلام, استعلام کاغذ چاپگر با گراماژ 80 g </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965702/استعلام-خرید-یراق-آلات-خطوط-انتقال-شرکت'>استعلام خرید یراق آلات خطوط انتقال شرکت / استعلام , استعلام خرید یراق آلات خطوط انتقال شرکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965703/استعلام-فیلتر-دو-قلو'>استعلام فیلتر دو قلو  / استعلام ,استعلام فیلتر دو قلو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965706/تجدید-مناقصه-مقاوم-سازی-واحد-تبدیل-کانالیستی-CRI--'>تجدید مناقصه مقاوم سازی واحد تبدیل کانالیستی CRI....  / فراخوان تجدید مناقصه، تجدید مناقصه مقاوم سازی واحد تبدیل کانالیستی CRI.... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965707/استعلام-دیوارکشی-و-محوطه-سازی-دبستان-روستای-گوهرآباد-ماهیدشت'>استعلام دیوارکشی و محوطه سازی دبستان روستای گوهرآباد ماهیدشت / استعلام, استعلام دیوارکشی و محوطه سازی دبستان روستای گوهرآباد ماهیدشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965708/استعلام-احداث-پست-برق-و-نیرورسانی--'>استعلام احداث پست برق و نیرورسانی ... / استعلام, استعلام احداث پست برق و نیرورسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965709/استعلام-ریبون-تک-رنگ'>استعلام ریبون تک رنگ  / استعلام , استعلام ریبون تک رنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965711/مناقصه-خدمات-اجرای-۲۰-عدد-ارتینگ-انبار'>مناقصه خدمات اجرای ۲۰ عدد ارتینگ انبار  / مناقصه خدمات اجرای ۲۰ عدد ارتینگ انبار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965712/استعلام-باند-زخم-بندی'>استعلام باند زخم بندی  / استعلام, استعلام  باند زخم بندی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965713/استعلام-خرید-9-قلم-تجهیزات-ارتوپدی-فنی'>استعلام خرید 9 قلم تجهیزات ارتوپدی فنی / استعلام, استعلام خرید 9 قلم تجهیزات ارتوپدی فنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965715/استعلام-مودم-xavi-3208d'>استعلام  مودم xavi-3208d / استعلام ، استعلام مودم xavi-3208d</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965716/استعلام-واگذاری-خرید-خدمات-ثبت-و-تنظیم-نسخ-کلینیکی-و-پاراکلینیکی'>استعلام واگذاری خرید خدمات ثبت و تنظیم نسخ کلینیکی و پاراکلینیکی / استعلام واگذاری خرید خدمات ثبت و تنظیم نسخ کلینیکی و پاراکلینیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965717/استعلام-تهیه-و-اجرای-آسفالت-گرم'>استعلام تهیه و اجرای آسفالت گرم / استعلام, استعلام تهیه و اجرای آسفالت گرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965719/استعلام-دیوارکشی-و-محوطه-سازی-دبستان-روستای-پیرحیاتی-ماهیدشت'>استعلام دیوارکشی و محوطه سازی دبستان روستای پیرحیاتی ماهیدشت / استعلام, استعلام دیوارکشی و محوطه سازی دبستان روستای پیرحیاتی ماهیدشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965720/استعلام-کارتریج-پرینتر'>استعلام کارتریج پرینتر / استعلام ,استعلام کارتریج پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965721/استعلام-موتور-هود-آزمایشگاه'>استعلام موتور هود آزمایشگاه  / استعلام , استعلام موتور هود آزمایشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965722/استعلام-کابل-برق-کنترل'>استعلام کابل برق کنترل  / استعلام , استعلام کابل برق کنترل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965723/استعلام-تولید-انتقال-و-توزیع-برق'>استعلام تولید، انتقال و توزیع برق / استعلام , استعلام تولید، انتقال و توزیع برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965724/استعلام-پنجره-دو-جداره'>استعلام پنجره دو جداره  / استعلام, استعلام پنجره دو جداره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965726/استعلام-EMC'>استعلام EMC  / استعلام ,استعلام EMC </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965727/استعلام-دیوارکشی-و-محوطه-سازی-دبستان-روستای-سیمینه-ماهیدشت'>استعلام دیوارکشی و محوطه سازی دبستان روستای سیمینه ماهیدشت / استعلام, استعلام دیوارکشی و محوطه سازی دبستان روستای سیمینه ماهیدشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965728/استعلام-دیوارکشی-و-محوطه-سازی-دبستان-روستای-تراب-اسلام-آباد-غرب'>استعلام دیوارکشی و محوطه سازی دبستان روستای تراب اسلام آباد غرب  / استعلام, استعلام دیوارکشی و محوطه سازی دبستان روستای تراب اسلام آباد غرب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965729/استعلام-تیغ-دستگاه-برش-شیلنگ-هیدرولیک-اصلی-و--'>استعلام تیغ دستگاه برش شیلنگ هیدرولیک اصلی و ... / استعلام ,استعلام تیغ دستگاه برش شیلنگ هیدرولیک اصلی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965730/استعلام-توری-فنس'>استعلام توری فنس  / استعلام ,استعلام توری فنس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965731/استعلام-باطری-12-ولت-42-آمپر--جهت-یو-پی-اس'>استعلام باطری 12 ولت 42 آمپر - جهت یو پی اس  / استعلام,استعلام باطری 12 ولت 42 آمپر - جهت یو پی اس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965733/مناقصه-خرید-سیستم-G-F-واحدهای-میترینگ-نمزدایی-گنبدلی---نوبت-دوم'>مناقصه خرید سیستم G&F واحدهای میترینگ، نمزدایی گنبدلی...- نوبت دوم  / مناقصه، مناقصه خرید سیستم G&F واحدهای میترینگ، نمزدایی گنبدلی...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965734/استعلام-مجموعه-سوپاپ-سه-قلو--'>استعلام مجموعه سوپاپ سه قلو ... / استعلام , استعلام مجموعه سوپاپ سه قلو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965735/استعلام-خارضد-صعود-گالوانیزه'>استعلام خارضد صعود گالوانیزه / استعلام ,استعلام خارضد صعود گالوانیزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965736/استعلام-هارد-دیسک'>استعلام هارد دیسک  / استعلام ,استعلام هارد دیسک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965738/استعلام-وسایل-خانه'>استعلام وسایل خانه / استعلام, استعلام وسایل خانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965740/استعلام-آنالیزور-روغن-ترانسفورماتور'>استعلام آنالیزور روغن ترانسفورماتور   / استعلام ، استعلام آنالیزور روغن ترانسفورماتور  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965741/استعلام-خرید-سیستم-ارت-موقت-و-چوب-پرش'>استعلام خرید سیستم ارت موقت و چوب پرش / استعلام,استعلام خرید سیستم ارت موقت و چوب پرش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965742/استعلام-بازسازی-کف-اطاق-با-سرامیک-لعابدار'>استعلام بازسازی کف اطاق با سرامیک لعابدار / استعلام , استعلام بازسازی کف اطاق با سرامیک لعابدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965743/استعلام-4-عدد-هارد-اینترنال-8-ترابایت'>استعلام 4 عدد هارد اینترنال 8 ترابایت / استعلام, استعلام 4 عدد هارد اینترنال 8 ترابایت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965745/استعلام-ساخت-یک-دستگاه-تابلوی-حفاظت'>استعلام ساخت یک دستگاه تابلوی حفاظت  / استعلام ,استعلام ساخت یک دستگاه تابلوی حفاظت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965746/استعلام-رایانه'>استعلام رایانه  / استعلام , استعلام رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965747/استعلام-باطری-12-ولت-200-آمپر'>استعلام باطری 12 ولت 200 آمپر  / استعلام, استعلام باطری 12 ولت 200 آمپر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965748/استعلام-کتاب-مروری-جامع-بر-قوانین-و-مقررات'>استعلام کتاب مروری جامع بر قوانین و مقررات / استعلام , استعلام کتاب مروری جامع بر قوانین و مقررات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965749/استعلام-لامپ-LED-سرپیچ-معمولی'>استعلام  لامپ LED سرپیچ معمولی / استعلام ، استعلام  لامپ LED سرپیچ معمولی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965750/استعلام-خرید-لایسنس-کسپراسکای'>استعلام خرید لایسنس کسپراسکای  / استعلام, استعلام خرید لایسنس کسپراسکای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965752/استعلام-شیر-هوا-و--'>استعلام شیر هوا و ... / استعلام , استعلام شیر هوا و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965753/استعلام-خرید-یک-ست'>استعلام خرید یک ست  / استعلام ,استعلام خرید یک ست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965754/استعلام-لوله-استنلس-استیل--'>استعلام لوله استنلس استیل... / استعلام بهاء, استعلام لوله استنلس استیل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965756/استعلام-چراغ-LED'>استعلام چراغ LED  / استعلام , استعلام چراغ LED </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965757/استعلام-تجهیزات-کامپیوتری'>استعلام تجهیزات کامپیوتری / استعلام, استعلام تجهیزات کامپیوتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965758/استعلام-ویدئو-کنفرانس'>استعلام ویدئو کنفرانس  / استعلام  ، استعلام ویدئو کنفرانس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965759/استعلام-رایانه-همراه'>استعلام رایانه همراه / استعلام ، استعلام رایانه همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965760/استعلام-نیاز-به-تامین-کنندگان-بی-سیم-دستی-و-ثابت'>استعلام نیاز به تامین کنندگان بی سیم دستی و ثابت  / استعلام ,استعلام نیاز به تامین کنندگان بی سیم دستی و ثابت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965762/استعلام-تابلو-PLC'>استعلام تابلو PLC / فرم استعلام , استعلام تابلو PLC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965763/استعلام-کیس-رایانه-و-پرینتر'>استعلام کیس رایانه و پرینتر / استعلام, استعلام کیس رایانه و پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965764/استعلام-هدرهای-ورودی-و-خروجی-سل-های-آب-ژاول-سازی'>استعلام هدرهای ورودی و خروجی سل های آب ژاول سازی / استعلام , استعلام هدرهای ورودی و خروجی سل های آب ژاول سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965765/استعلام-اکسپنشن-دایره-ای-اول-واحد-گازی--'>استعلام اکسپنشن دایره ای اول واحد گازی... / استعلام,استعلام اکسپنشن دایره ای اول واحد گازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965767/استعلام-الواتور-فلزی-فشار-قوی-5-اینچ'>استعلام الواتور فلزی فشار قوی 5 اینچ  / استعلام , استعلام الواتور فلزی فشار قوی 5 اینچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965768/استعلام-خرید-360-متر-نوار-حرارتی-عایقی'>استعلام خرید 360 متر نوار حرارتی عایقی / استعلام ,استعلام خرید 360 متر نوار حرارتی عایقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965769/استعلام-سیم-لاکی-و-چسب-شالاک-و--'>استعلام سیم لاکی و چسب شالاک و ... / استعلام, استعلام سیم لاکی و چسب شالاک و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965770/استعلام-رک-همراه-با-pdu'>استعلام رک همراه با pdu / استعلام, استعلام رک همراه با pdu</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965772/استعلام-فنر-مجموعه-قفل-کن-کفی-صندلی-عقب'>استعلام فنر مجموعه قفل کن کفی صندلی عقب / استعلام قیمت, استعلام فنر مجموعه قفل کن کفی صندلی عقب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965773/استعلام-شیلنگ-هیدرولیک--'>استعلام شیلنگ هیدرولیک... / استعلام , استعلام شیلنگ هیدرولیک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965774/استعلام-کاور-نسوز-و--'>استعلام کاور نسوز و ... / استعلام ,استعلام کاور نسوز و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965776/استعلام-مناقصه-خرید-قطعات-یدکی-SUMY--ZORYA'>استعلام مناقصه خرید قطعات یدکی SUMY & ZORYA / استعلام ارزیابی کیفی ، استعلام مناقصه خرید قطعات یدکی SUMY & ZORYA</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965777/استعلام-فعالیت-های-تهیه-غذای-مراسم-و-سایر-خدمات-غذایی'>استعلام فعالیت های تهیه غذای مراسم و سایر خدمات غذایی / استعلام,استعلام فعالیت های تهیه غذای مراسم و سایر خدمات غذایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965778/استعلام-لوازم-شوینده'>استعلام لوازم شوینده  / استعلام ,استعلام لوازم شوینده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965779/استعلام-رک-به-همراه-تجهیزات'>استعلام رک به همراه تجهیزات / استعلام, استعلام رک به همراه تجهیزات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965781/استعلام-مبل'>استعلام مبل / استعلام, استعلام مبل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965782/استعلام-نوار-گل-میخ-و--'>استعلام نوار گل میخ و ... / استعلام, استعلام نوار گل میخ و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965783/استعلام-کارت-عابر-بانک-خام-هدیه-کودک-و-نوجوان'>استعلام کارت عابر بانک خام هدیه کودک و نوجوان / استعلام, استعلام کارت عابر بانک خام هدیه کودک و نوجوان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965785/استعلام-سخت-افزار-سامانه-GPS-طبق-شرایط-فنی-پیوست'>استعلام سخت افزار سامانه GPS  طبق شرایط فنی پیوست  / استعلام,استعلام سخت افزار سامانه GPS  طبق شرایط فنی پیوست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965786/استعلام-نگهدارنده-کمربند-وسط-پشتی'>استعلام نگهدارنده کمربند وسط پشتی  / استعلام قیمت, استعلام نگهدارنده کمربند وسط پشتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965787/استعلام-مبل-تخت-خواب-شو'>استعلام مبل تخت خواب شو  / استعلام, استعلام مبل تخت خواب شو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965788/استعلام-تابلو-برق-اندازه-گیری-غیر-مستقیم'>استعلام تابلو برق اندازه گیری غیر مستقیم  / استعلام ,استعلام تابلو برق اندازه گیری غیر مستقیم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965789/استعلام-موتور-سیکلت-شهری'>استعلام موتور سیکلت شهری / استعلام, استعلام موتور سیکلت شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965790/استعلام-خرید-پارچه-و-دوخت'>استعلام خرید پارچه و دوخت / استعلام ,استعلام خرید پارچه و دوخت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965791/استعلام-مناقصه-خرید-قطعات-یدکی-کمپرسور-DRESSER-RAND'>استعلام مناقصه خرید قطعات یدکی کمپرسور DRESSER RAND  / استعلام ارزیابی کیفی ، استعلام مناقصه خرید قطعات یدکی کمپرسور DRESSER RAND </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965792/استعلام-انتخاب-شرکت-مشاور-جهت-تدوین-RFP'>استعلام انتخاب شرکت مشاور جهت تدوین RFP / استعلام, استعلام انتخاب شرکت مشاور جهت تدوین RFP</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965794/استعلام-ups'>استعلام ups / استعلام ,استعلام ups</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965795/استعلام-تهیه-و-اجرای-کامپوزیت'>استعلام تهیه و اجرای کامپوزیت / استعلام, استعلام تهیه و اجرای کامپوزیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965796/مناقصه-خرید-سیستم-G-F-واحدهای-میترینگ-نمزدایی-گنبدلی-'>مناقصه خرید سیستم G&F واحدهای میترینگ، نمزدایی گنبدلی..  / مناقصه، مناقصه خرید سیستم G&F واحدهای میترینگ، نمزدایی گنبدلی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965797/استعلام-دستگاه-کپی-شارپ'>استعلام دستگاه کپی شارپ  / استعلام,استعلام دستگاه کپی شارپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965798/استعلام-پنیر-سفید-فتا-پاستوریزه-و-هموژنیزه'>استعلام پنیر سفید فتا پاستوریزه و هموژنیزه  / استعلام, استعلام پنیر سفید فتا پاستوریزه و هموژنیزه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965799/استعلام-تکرار-کننده-رادیویی--96-8-8'>استعلام تکرار کننده رادیویی... 96.8.8 / استعلام , استعلام تکرار کننده رادیویی...96.8.8</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965801/استعلام-۷۰۰۰-عدد-کیف-پالتویی'>استعلام ۷۰۰۰ عدد کیف پالتویی  / استعلام ,استعلام ۷۰۰۰ عدد کیف پالتویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965802/استعلام-تابلو-برق-درایور'>استعلام تابلو برق درایور  / استعلام, استعلام  تابلو برق درایور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965803/استعلام-عملیات-اجرایی-تسطیح-محل-چاه-و-جاده-دسترسی'>استعلام عملیات اجرایی تسطیح محل چاه و جاده دسترسی / استعلام, استعلام عملیات اجرایی تسطیح محل چاه و جاده دسترسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965804/استعلام-درپوش-پلاستیکی-محافظ-نازل-گریس-خور'>استعلام درپوش پلاستیکی محافظ نازل گریس خور / استعلام, استعلام درپوش پلاستیکی محافظ نازل گریس خور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965805/استعلام-آنتی-ویروس'>استعلام آنتی ویروس  / استعلام ,استعلام آنتی ویروس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965807/استعلام-دستگاه-کپی-رنگی-و-سیاه-و-سفید'>استعلام دستگاه کپی رنگی و سیاه و سفید  / استعلام, استعلام دستگاه کپی رنگی و سیاه و سفید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965808/استعلام-هندزفری-بلوتوث'>استعلام هندزفری بلوتوث / استعلام ,استعلام هندزفری بلوتوث</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965809/استعلام-ورق-و-لوله-بدون-درز'>استعلام  ورق و لوله بدون درز / استعلام , استعلام  ورق و لوله بدون درز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965810/استعلام-لوازم-یدکی-آمبولانس-بنز-اسپرینتر'>استعلام لوازم یدکی آمبولانس بنز اسپرینتر / استعلام, استعلام لوازم یدکی آمبولانس بنز اسپرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965812/استعلام-لوله-مانسمان'>استعلام لوله مانسمان / استعلام, استعلام  لوله مانسمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965813/استعلام-مانکن-نیم-تنه-بزرگسال'>استعلام مانکن نیم تنه بزرگسال  / استعلام,استعلام مانکن نیم تنه بزرگسال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965815/استعلام-صندلی-چرخدار-و--'>استعلام صندلی چرخدار  و ...  / استعلام, استعلام صندلی چرخدار  و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965816/استعلام-ترمو-رزیستنس--'>استعلام ترمو رزیستنس .. / استعلام ,استعلام ترمو رزیستنس  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965817/استعلام-کابل-کشی-فیبرنوری'>استعلام کابل کشی فیبرنوری  / استعلام ,استعلام کابل کشی فیبرنوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965818/استعلام-باطری-قلمی-متوسط-و-نیم-قلمی'>استعلام باطری قلمی متوسط و نیم قلمی / استعلام, استعلام باطری قلمی متوسط و نیم قلمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965819/استعلام-چاپ-کتاب-نوگلان-شهر-آفتاب-2'>استعلام چاپ کتاب نوگلان شهر آفتاب 2 / استعلام، استعلام چاپ کتاب نوگلان شهر آفتاب 2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965821/استعلام-چراغ-سیلندری'>استعلام چراغ سیلندری  / استعلام ,استعلام چراغ سیلندری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965822/استعلام-پارچه-تترون-و-تنظیف'>استعلام پارچه تترون و تنظیف / استعلام, استعلام پارچه تترون و تنظیف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965823/استعلام-پرینتر-2035--اسکنر-کداک-و-کامپیوتر'>استعلام پرینتر 2035 ، اسکنر کداک و کامپیوتر  / استعلام, استعلام پرینتر 2035 ، اسکنر کداک و کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965824/استعلام-پله-و--'>استعلام پله و...  / استعلام پله و... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965826/استعلام-وسایل-خانه'>استعلام وسایل خانه / استعلام, استعلام وسایل خانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965827/استعلام-قطعات-یدکی-آنالایزر-sick'>استعلام قطعات یدکی آنالایزر sick / استعلام , استعلام قطعات یدکی آنالایزر sick</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965828/استعلام-مانکن-نیم-تنه-بزرگسال-احیاء-قلبی-و-ریوی'>استعلام مانکن نیم تنه بزرگسال احیاء قلبی و ریوی  / استعلام ,استعلام مانکن نیم تنه بزرگسال احیاء قلبی و ریوی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965829/تجدید-مناقصه-خرید-2-دستگاه-تابلوی-برق-به-همراه-قطعات-یدکی'>تجدید مناقصه خرید 2 دستگاه تابلوی برق به همراه قطعات یدکی / مناقصه, تجدید مناقصه خرید 2 دستگاه تابلوی برق به همراه قطعات یدکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965830/اصلاحیه-مناقصه-ارائه-خدمات-ایمنی-و-آتش-نشانی-شلمچه'>اصلاحیه مناقصه ارائه خدمات ایمنی و آتش نشانی شلمچه  / اصلاحیه مناقصه , مناقصه ارائه خدمات ایمنی و آتش نشانی شلمچه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965832/استعلام-تجهیزات-راه-اندازی-و-انواع-گرم-کن-های-صنعتی---'> استعلام تجهیزات راه اندازی و انواع گرم کن های صنعتی..... / استعلام , استعلام تجهیزات راه اندازی و انواع گرم کن های صنعتی.....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965833/استعلام-تلفن--فاکس-و--'>استعلام تلفن ، فاکس و ...  / استعلام , استعلام تلفن ، فاکس و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965834/استعلام-حفاری-چاه-آب-شرب'>استعلام حفاری چاه آب شرب / استعلام, استعلام حفاری چاه آب شرب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965835/استعلام-یراق-آلات-mdf'>استعلام یراق آلات mdf / استعلام ,استعلام یراق آلات mdf</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965836/استعلام-خرید-دستگاه-دبی-سنج'>استعلام خرید دستگاه دبی سنج / استعلام, استعلام خرید دستگاه دبی سنج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965837/اصلاحیه-فراخوان-ارائه-خدمات-ایمنی-و-آتش-نشانی-سایت-صنعتی---'>اصلاحیه فراخوان ارائه خدمات ایمنی و آتش نشانی سایت صنعتی .... / اصلاحیه فراخوان ارائه خدمات ایمنی و آتش نشانی سایت صنعتی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965839/استعلام-تائیدیه-فنی-موتورخانه-های-(شوفاژ-خانه)-مراکز-PC'>استعلام تائیدیه فنی موتورخانه های (شوفاژ خانه) مراکز PC / استعلام ،استعلام تائیدیه فنی موتورخانه های (شوفاژ خانه) مراکز PC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965840/مناقصه-عملیات-بهره-برداری-و-وصول-حقوقی-دولتی-در-شبکه-های-آبیاری'>مناقصه عملیات بهره برداری و وصول حقوقی دولتی در شبکه های آبیاری  / مناقصه ,مناقصه عملیات بهره برداری و وصول حقوقی دولتی در شبکه های آبیاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965842/استعلام-محصولات-کشاورزی'>استعلام محصولات کشاورزی / استعلام, استعلام محصولات کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965843/استعلام-تجهیزات-اتاق-کنفرانس'>استعلام تجهیزات اتاق کنفرانس / استعلام, استعلام تجهیزات اتاق کنفرانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965844/استعلام-پروانه-c-w-p'>استعلام پروانه c.w.p / استعلام , استعلام پروانه c.w.p</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965845/مناقصه-عملیات-بهره-برداری-و-وصول-حقوقی-دولتی'>مناقصه عملیات بهره برداری و وصول حقوقی دولتی  / مناقصه ,مناقصه عملیات بهره برداری و وصول حقوقی دولتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965846/استعلام-بهره-برداری-توام-کشاورزی-و-دامداری'>استعلام بهره برداری توام کشاورزی و دامداری     / استعلام, استعلام بهره برداری توام کشاورزی و دامداری    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965847/استعلام-خرید-لوله-پلی-اتیلن-قطر-63-میلیمتر'>استعلام خرید لوله پلی اتیلن قطر 63 میلیمتر / استعلام, استعلام خرید لوله پلی اتیلن قطر 63 میلیمتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965848/استعلام-اجاق-گاز'>استعلام اجاق گاز  / استعلام , استعلام اجاق گاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965849/استعلام-دو-ردیف-موتور-سه-فاز-6-قطب--'>استعلام دو ردیف موتور سه فاز 6 قطب ... / استعلام ,استعلام دو ردیف موتور سه فاز 6 قطب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965850/مناقصه-الکتروپمپ'>مناقصه الکتروپمپ / مناقصه ,مناقصه الکتروپمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965851/استعلام-یخچال-14-فوت-سیلور-هاوس-مدل-رن-Ren'>استعلام یخچال 14 فوت سیلور هاوس مدل رن Ren     / استعلام , استعلام یخچال 14 فوت سیلور هاوس مدل رن Ren    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965852/دعوتنامه--عملیات-بهره-برداری-و-وصول-حقوق-دولتی'>دعوتنامه   عملیات بهره برداری و وصول حقوق دولتی    / دعوتنامه  ،دعوتنامه  عملیات بهره برداری و وصول حقوق دولتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965853/مناقصه-ترمیم-ترانشه-های-خطوط-اصلی--فرعی-و-انشعابات'>مناقصه ترمیم ترانشه های خطوط اصلی ، فرعی و انشعابات / مناقصه , مناقصه ترمیم ترانشه های خطوط اصلی ، فرعی و انشعابات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965854/استعلام-بست-دو-تکه-چهار-اینچ-و--'>استعلام بست دو تکه چهار اینچ و ... / استعلام, استعلام بست دو تکه چهار اینچ و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965855/استعلام-آنتن-جهت-بی-سیم-پانل-کنترلی-شارژ-سریع'>استعلام آنتن جهت بی سیم, پانل کنترلی، شارژ سریع / استعلام, استعلام آنتن جهت بی سیم, پانل کنترلی، شارژ سریع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965856/مناقصه-خدمات-مشاوره-و-پشتیبانی-از-سامانه-کنترل-پروژه'>مناقصه خدمات مشاوره و پشتیبانی از سامانه کنترل پروژه  / مناقصه ,مناقصه خدمات مشاوره و پشتیبانی از سامانه کنترل پروژه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965857/مناقصه-عملیات-بهره-برداری-و-وصول-حقوقی-دولتی'>مناقصه عملیات بهره برداری و وصول حقوقی دولتی  / مناقصه ,مناقصه عملیات بهره برداری و وصول حقوقی دولتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965858/استعلام-مولینه-دور-شمار-جرثقیل-مخصوص-اندازه-گیری'>استعلام مولینه- دور شمار- جرثقیل مخصوص اندازه گیری  / استعلام, استعلام مولینه- دور شمار- جرثقیل مخصوص اندازه گیری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965859/اصلاحیه-مناقصه-خرید-تجهیزات-تکمیلی-ذخیره-سازی-اطلاعات'>اصلاحیه مناقصه خرید تجهیزات تکمیلی ذخیره سازی اطلاعات / اصلاحیه مناقصه ,مناقصه خرید تجهیزات تکمیلی ذخیره سازی اطلاعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965860/مناقصه-واگذاری-مدیریت-حفاظتی-طرح-جنگلداری'>مناقصه واگذاری مدیریت حفاظتی طرح جنگلداری  / مناقصه ,مناقصه واگذاری مدیریت حفاظتی طرح جنگلداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965861/مناقصه-واگذاری-امور-تغذیه-(خرید-و-توزیع-غذا)'>مناقصه واگذاری امور تغذیه (خرید و توزیع غذا) / مناقصه , مناقصه واگذاری امور تغذیه (خرید و توزیع غذا)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965862/استعلام-الکتروموتور-شناور-توان-5-5-اسب-بخار'>استعلام الکتروموتور شناور توان 5/5 اسب بخار  / استعلام, استعلام الکتروموتور شناور توان 5/5 اسب بخار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965863/استعلام-توربو-ماشین-ها-(فنها-کمپرسورها-پمپ-ها-توربی--'>استعلام توربو ماشین ها (فنها، کمپرسورها، پمپ ها، توربی... / استعلام, استعلام توربو ماشین ها (فنها، کمپرسورها، پمپ ها، توربی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964989/مزایده-فروش-دستگاه-دریل-ایستاده'>مزایده فروش دستگاه دریل ایستاده  / مزایده , مزایده فروش دستگاه دریل ایستاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964990/مزایده-اجاره-پارکینگ-عمومی--نوبت-دوم'>مزایده اجاره پارکینگ عمومی - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره پارکینگ عمومی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964993/تجدید-مزایده-اجاره-مغازه-شماره-یک--'>تجدید مزایده اجاره مغازه شماره یک...  / آگهی مزایده عمومی ، تجدید مزایده اجاره مغازه شماره یک... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964994/تجدید-مزایده-کیسه-های-25-کیلویی---نوبت-دوم'>تجدید مزایده کیسه های 25 کیلویی... - نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده، تجدید مزایده کیسه های 25 کیلویی... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964995/مزایده-فروش-تجهیزات-مستعمل-کارخانه-یخسازی-نوبت-دوم'>مزایده فروش تجهیزات مستعمل کارخانه یخسازی نوبت دوم  / مزایده عمومی , مزایده فروش تجهیزات مستعمل کارخانه یخسازی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964996/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-5000متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 5000متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 5000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964998/مزایده-ششدانگ-عمارت-مساحت-246-40متر'>مزایده ششدانگ عمارت مساحت 246.40متر  / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت مساحت 246.40متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964999/مزایده-فروش-اجناس-مخابراتی-مازاد-بر-نیاز-نوبت-دوم'>مزایده فروش اجناس مخابراتی مازاد بر نیاز- نوبت دوم  / مزایده, مزایده فروش اجناس مخابراتی مازاد بر نیاز- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965000/مزایده-فروش-پلت-کوکتل-چهار-رنگ-SD-شده'>مزایده فروش پلت کوکتل چهار رنگ SD شده  / مزایده , مزایده فروش پلت کوکتل چهار رنگ SD شده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965001/مزایده-فروش-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت-134مترمربع'>مزایده فروش ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 134مترمربع / مزایده,مزایده فروش ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 134مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965002/مزایده-یک-دستگاه-بیل-بکهولودر-کشویی'>مزایده یک دستگاه بیل بکهولودر کشویی  / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه بیل بکهولودر کشویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965003/مزایده-فروش-دستگاه-دوخت-پلاستیک'>مزایده فروش دستگاه دوخت پلاستیک  / مزایده , مزایده فروش دستگاه دوخت پلاستیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965004/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-زمین-عرصه-3714-8متر'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان زمین عرصه 3714.8متر / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان زمین عرصه 3714.8متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965007/مزایده-یک-قطعه-زمین-محصور-مساحت-530متر'>مزایده یک قطعه زمین محصور مساحت 530متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین محصور مساحت 530متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965008/مزایده-فروش-انواع-مواد-شیمیایی-مازاد-و---نوبت-دوم'>مزایده فروش انواع مواد شیمیایی مازاد و ... نوبت دوم / فراخوان مزایده عمومی , مزایده فروش انواع مواد شیمیایی مازاد و ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965012/مزایده-ملک-به-مساحت-752-40مترمربع'>مزایده ملک به مساحت 752.40مترمربع  / مزایده,مزایده ملک به مساحت 752.40مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965013/مزایده-فروش-مقدار-300-کیلوگرم-محصول-زعفران'>مزایده فروش مقدار 300 کیلوگرم محصول زعفران / آگهی مزایده، مزایده فروش مقدار 300 کیلوگرم محصول زعفران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965024/مزایده-فروش-5-دانگ-مشاع-از-منزل-قدیمی-نوبت-دوم'>مزایده فروش 5 دانگ مشاع  از منزل قدیمی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش 5 دانگ مشاع  از منزل قدیمی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965026/مزایده-واگذاری-مدیریت-اجرایی-طرح-کارت-پارک-سطح-شهر'>مزایده واگذاری مدیریت اجرایی طرح کارت پارک سطح شهر / آگهی مزایده، مزایده واگذاری مدیریت اجرایی طرح کارت پارک سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965033/مزایده-فروش-انواع-اتصالات-سالم-برقی-و-صنعتی-و--'>مزایده فروش انواع اتصالات سالم برقی و صنعتی و ... / فراخوان مزایده عمومی, مزایده فروش انواع اتصالات سالم برقی و صنعتی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965036/مزایده-پلاک-ثبتی-212-فرعی-بخش-یک-حوزه-ثبتی-گرگان'>مزایده پلاک ثبتی 212 فرعی بخش یک حوزه ثبتی گرگان  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 212 فرعی بخش یک حوزه ثبتی گرگان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965039/مزایده-پژو-405-جی-ال-ایکس-آی-مرحله-دوم'>مزایده پژو 405 جی ال ایکس آی مرحله دوم / آگهی مزایده اموال، مزایده پژو 405 جی ال ایکس آی مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965040/مزایده-فروش-آجرهای-ضایعاتی-برگشت-از-کوره'>مزایده فروش آجرهای ضایعاتی برگشت از کوره  / آگهی مزایده , مزایده فروش آجرهای ضایعاتی برگشت از کوره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965041/مزایده-فروش-املاک-عرصه-2953-53متر'>مزایده فروش املاک عرصه 2953.53متر  / مزایده,مزایده فروش املاک عرصه 2953.53متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965043/مزایده-فروش-دو-دستگاه-دیزل-ژنراتور-کامیتز'>مزایده فروش دو دستگاه دیزل ژنراتور کامیتز / آگهی مزایده , مزایده فروش دو دستگاه دیزل ژنراتور کامیتز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965044/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-87-25متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 87.25متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 87.25متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965045/مزایده-فروش-دستگاه-بچینگ-پلانت-لیپهر--'>مزایده فروش دستگاه بچینگ پلانت لیپهر.... / آگهی مزایده , مزایده فروش دستگاه بچینگ پلانت لیپهر....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965047/مزایده-پلاک-ثبتی-5-فرعی-مساحت-20500متر-و--'>مزایده پلاک ثبتی 5 فرعی مساحت 20500متر و .. / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 5 فرعی مساحت 20500متر و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965051/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-113-85متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 113.85متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 113.85متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965056/مزایده-مغازه-تجاری-مساحت-29-97متر'>مزایده مغازه تجاری مساحت 29.97متر / مزایده,مزایده مغازه تجاری مساحت 29.97متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965057/مزایده-فروش-سمند-مدل-83-نقره-ای'>مزایده فروش سمند مدل 83 نقره ای / مزایده , مزایده فروش سمند مدل 83 نقره ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965060/مزایده-فروش-چرخ-زیر-شوتینگ-تعداد-6-عدد'>مزایده فروش چرخ زیر شوتینگ تعداد 6 عدد / آگهی مزایده , مزایده فروش چرخ زیر شوتینگ تعداد 6 عدد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965061/مزایده-زمین-زراعی-مساحت-یک-هزار-متر'>مزایده زمین زراعی مساحت یک هزار متر  / مزایده,مزایده زمین زراعی مساحت یک هزار متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965064/مزایده-خودرو-پژو-پارس-ELX'>مزایده خودرو پژو پارس ELX  / مزایده,مزایده خودرو پژو پارس ELX </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965065/مزایده-ملک-قدمت-شش-تا-هفت-سال'>مزایده ملک قدمت شش تا هفت سال / مزایده,مزایده ملک قدمت شش تا هفت سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965068/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-بخش-دو-بجنورد'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی بخش دو بجنورد  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی بخش دو بجنورد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965071/مزایده-محل-بوفه'>مزایده محل بوفه  / مزایده , مزایده محل بوفه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965074/مزایده-ملک-مساحت-119-3متر'>مزایده ملک مساحت 119.3متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت 119.3متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965075/مزایده-اقلام-ضایعاتی-شرکت-سایپا-پرس'> مزایده  اقلام ضایعاتی شرکت سایپا پرس / مزایده,   مزایده  اقلام ضایعاتی شرکت سایپا پرس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965076/مزایده-ملک-مساحت-500متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت 500متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت 500متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965079/مزایده-کالاهای-تحت-اختیار'>مزایده کالاهای تحت اختیار  / آگهی مزایده , مزایده کالاهای تحت اختیار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965080/مزایده-ملک-بخش-نه-تبریز-نوبت-اول'>مزایده ملک بخش نه تبریز نوبت اول / مزایده,مزایده ملک بخش نه تبریز نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965081/مزایده-آپارتمان-قطعه-نوزده-تفکیکی-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان قطعه نوزده تفکیکی نوبت اول / مزایده,مزایده آپارتمان قطعه نوزده تفکیکی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965084/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-352متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 352متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 352متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965086/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-700متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 700متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 700متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965087/مزایده-یک-دستگاه-ماشین-تراش-3-متری--'>مزایده یک دستگاه ماشین تراش 3 متری.... / مزایده ، مزایده یک دستگاه ماشین تراش 3 متری....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965090/مزایده-فروش-یکدستگاه-سواری-نیسان-تیانا'>مزایده فروش یکدستگاه سواری نیسان تیانا / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه سواری نیسان تیانا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965091/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-5-باب-مغازه-و-محوطه-محصور-به-آن'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان 5 باب مغازه و محوطه محصور به آن / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان 5 باب مغازه و محوطه محصور به آن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965092/مزایده-چهار-دستگاه-چرخ-خیاطی--'>مزایده چهار دستگاه چرخ خیاطی ... / مزایده ، مزایده چهار دستگاه چرخ خیاطی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965094/حراج-حضوری-تعداد-1400-دستگاه-انواع-موتورسیکلت--'>حراج حضوری تعداد 1400 دستگاه انواع موتورسیکلت... / حراج حضوری، حراج حضوری تعداد 1400 دستگاه انواع موتورسیکلت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965095/مزایده-ملک-بخش-15-گیلان-نوبت-دوم'>مزایده ملک بخش 15  گیلان نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک بخش 15  گیلان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965096/مزایده-فروش-یکدستگاه-لودر-LZ150LNG2010'>مزایده فروش یکدستگاه لودر LZ150LNG2010  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه لودر LZ150LNG2010 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965098/مزایده-2160-ورق-MDF-ملامینه-و-ساده-و-371-ورق-نئوپان-ملامینه-در-سایزهای-مختلف'>مزایده 2160 ورق MDF ملامینه و ساده و 371 ورق نئوپان ملامینه در سایزهای مختلف / مزایده, مزایده 2160 ورق MDF ملامینه و ساده و 371 ورق نئوپان ملامینه در سایزهای مختلف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965100/مزایده-ششدانگ-یکباب-گاراژ-با-بنای-احداثی'>مزایده ششدانگ یکباب گاراژ با بنای احداثی  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب گاراژ با بنای احداثی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965101/مزایده-قطعات-ماشین-های-سواری-وانت-مینی-بوس-خاور-و-لیفتراک'>مزایده قطعات ماشین های سواری، وانت، مینی بوس، خاور و لیفتراک / مزایده, مزایده قطعات ماشین های سواری، وانت، مینی بوس، خاور و لیفتراک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965103/مزایده-فروش-خودرو-ام-وی-ام-مدل-1390'>مزایده فروش خودرو ام وی ام مدل 1390  / آگهی مزایده , مزایده فروش خودرو ام وی ام مدل 1390 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965104/مزایده-یک-قطعه-زمین-کشاورزی-زعفرانی-و-دو-باب-مغازه'>مزایده یک قطعه زمین کشاورزی زعفرانی و دو باب مغازه  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی زعفرانی و دو باب مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965106/مزایده-فروش-اسکافلد'>مزایده فروش اسکافلد  / مزایده, مزایده فروش اسکافلد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965109/مزایده-یکباب-مغازه-کباب-سرا-نوبت-دوم'>مزایده یکباب مغازه کباب سرا نوبت دوم / مزایده,مزایده یکباب مغازه کباب سرا نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965110/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-پژو-206-مدل-83-رنگ-نقره-ای'>مزایده یک دستگاه خودروی پژو 206 مدل 83 رنگ نقره ای / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی پژو 206 مدل 83 رنگ نقره ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965112/مزایده-مرغداری-مساحت-عرصه-1615متر'>مزایده مرغداری مساحت عرصه 1615متر  / مزایده,مزایده مرغداری مساحت عرصه 1615متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965115/مزایده-4-ساعت-اب-و-اراضی-مرحله-اول'>مزایده 4 ساعت اب و اراضی مرحله اول / مزایده,مزایده 4 ساعت اب و اراضی مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965116/تجدید-مزایده-اموال-مازاد-و-اسقاطی'>تجدید مزایده اموال مازاد و اسقاطی  / تجدید آگهی مزایده عمومی , مزایده اموال مازاد و اسقاطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965119/مزایده-زمینی-مساحت-350متر'>مزایده زمینی مساحت 350متر  / مزایده,مزایده زمینی مساحت 350متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965122/مزایده-عرضه-سهام-(نوبت-دوم)'>مزایده عرضه سهام (نوبت دوم) / آگهی مزایده , مزایده عرضه سهام (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965123/مزایده-دو-قطعه-شالیزاری-تجدید'>مزایده دو قطعه شالیزاری تجدید / مزایده,مزایده دو قطعه شالیزاری تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965124/مزایده-یک-دستگاه-بیل-بکهو'>مزایده یک دستگاه بیل بکهو / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه بیل بکهو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965127/مزایده-ششدانگ-دو-قطعه-زمین-و-خانه-و-محوطه'>مزایده ششدانگ دو قطعه زمین و خانه و محوطه / مزایده,مزایده ششدانگ دو قطعه زمین و خانه و محوطه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965128/مزایده-دو-قطعه-زمین-نوبت-دوم'>مزایده دو قطعه زمین نوبت دوم  / مزایده,مزایده دو قطعه زمین نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965131/مزایده-زمین-بدون-سند-مساحت-700متر-نوبت-اول'>مزایده زمین بدون سند مساحت 700متر نوبت اول / مزایده,مزایده زمین بدون سند مساحت 700متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965132/مزایده-یک-دستگاه-سپراتور-بدون-دینام-و-محور-نوار'>مزایده یک دستگاه سپراتور بدون دینام و محور نوار  / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه سپراتور بدون دینام و محور نوار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965136/مزایده-ششدانگ-یکباب-کارخانه-پودر-شوینده'>مزایده ششدانگ یکباب کارخانه پودر شوینده / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب کارخانه پودر شوینده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965137/مزایده-خودرو-سواری-پراید-مدل-1382-رنگ-مشکی'>مزایده خودرو سواری پراید مدل 1382 رنگ مشکی  / آگهی مزایده,مزایده خودرو سواری پراید مدل 1382 رنگ مشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965138/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-پلاک-1023-فرعی'>مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک 1023 فرعی  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک 1023 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965141/تجدید-مزایده-دو-دستگاه-سیم-تریلر-حمل-زباله-نوبت-دوم'>تجدید مزایده دو دستگاه سیم تریلر حمل زباله -نوبت دوم  / مزایده, تجدید مزایده دو دستگاه سیم تریلر حمل زباله -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965145/مزایده-فروش-تجهیزات-مازاد'>مزایده فروش  تجهیزات مازاد / مزایده,مزایده فروش  تجهیزات مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965148/مزایده-شش-دستگاه-آپارتمان'>مزایده شش دستگاه آپارتمان / مزایده,مزایده شش دستگاه آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965149/مزایده-سه-قطعه-پلاک-ثبتی'>مزایده سه قطعه پلاک ثبتی / مزایده,مزایده سه قطعه پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965152/مزایده-انواع-ادویه-غذا'>مزایده انواع ادویه غذا / مزایده,مزایده انواع ادویه غذا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965153/مزایده-واگذاری-سرقفلی-تعداد-3-باب-مغازه-تجاری--نوبت-اول-چاپ-دوم'>مزایده واگذاری سرقفلی تعداد 3 باب مغازه تجاری - نوبت اول چاپ دوم  / آگهی مزایده، مزایده واگذاری سرقفلی تعداد 3 باب مغازه تجاری - نوبت اول چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965154/مزایده-ششدانگ-ساختمان-پلاک-40-فرعی'>مزایده ششدانگ ساختمان پلاک 40 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان پلاک 40 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965155/مزایده-فروش-پروفیل-آلومینیوم-ضایعاتی-و--'>مزایده فروش پروفیل آلومینیوم ضایعاتی و ... / مزایده , مزایده فروش پروفیل آلومینیوم ضایعاتی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965156/مزایده-یک-دستگاه-لیفتراک-دو-تن'>مزایده یک دستگاه لیفتراک دو تن / مزایده,مزایده یک دستگاه لیفتراک دو تن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965157/مزایده-ملک-مساحت-76-0متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت 76.0متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت 76.0متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965159/مزایده-انواع-سگک'>مزایده انواع سگک  / مزایده,مزایده انواع سگک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965160/مزایده-فروش-یک-واحد-خدماتی-مساحت-134-73متر'>مزایده فروش یک واحد خدماتی مساحت 134.73متر  / مزایده,مزایده فروش یک واحد خدماتی مساحت 134.73متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965163/مزایده-فروش-پوتین-ضد-مین-28-جفت--محافظ-صورت-33-عدد---نوبت-دوم'>مزایده فروش پوتین ضد مین 28 جفت ، محافظ صورت 33 عدد.... نوبت دوم  / مزایده , مزایده فروش پوتین ضد مین 28 جفت ، محافظ صورت 33 عدد.... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965164/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-مغازه-مساحت-21-95متر'>مزایده سه دانگ مشاع از مغازه مساحت 21.95متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از مغازه مساحت 21.95متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965165/مزایده160-شاخه-لوله-فاضلاب-بتنی'>مزایده160 شاخه لوله فاضلاب بتنی / مزایده,مزایده 160 شاخه لوله فاضلاب بتنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965166/مزایده-دستگاه-قالب-باید-روی-دستگاه-تزریق-نصب-شود'>مزایده دستگاه قالب باید روی دستگاه تزریق نصب شود  / مزایده,مزایده دستگاه قالب باید روی دستگاه تزریق نصب شود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965167/مزایده-یکباب-خانه-با-قدمت-بیش-از-35-سال'>مزایده یکباب خانه با قدمت بیش از 35 سال  / مزایده,مزایده یکباب خانه با قدمت بیش از 35 سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965168/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پراید-تیپ-جی-تی-ایکس-صبا'>مزایده یک دستگاه سواری پراید تیپ جی تی ایکس صبا  / مزایده,مزایده یک دستگاه سواری پراید تیپ جی تی ایکس صبا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965169/مزایده-واگذاری-اجاره-مکان-ها'>مزایده واگذاری اجاره مکان ها / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری اجاره مکان ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965172/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-مساحت-158-89متر'>مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 158.89متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 158.89متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965173/مزایده-خودرو-سمند-lx-آبی-متالیک-مدل-1393-و--'>مزایده خودرو سمند lx- آبی متالیک مدل 1393  و ...  / مزایده خودرو سمند lx- آبی متالیک مدل 1393  و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965174/مزایده-میلگرد-12-میلیمتر-آجدار'>مزایده میلگرد 12 میلیمتر آجدار  / آگهی مزایده, مزایده میلگرد 12 میلیمتر آجدار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965175/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-صد-متر'>مزایده منزل مسکونی عرصه صد متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه صد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965176/مزایده-فروش-خودرو-پراید-جی-تی-ایکس-و-پژو-206'>مزایده فروش خودرو پراید جی تی ایکس و پژو 206 / مزایده , مزایده فروش خودرو پراید جی تی ایکس و پژو 206</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965178/مزایده-اراضی-میزان-5-5-هکتار'>مزایده اراضی میزان 5.5 هکتار  / مزایده,مزایده اراضی میزان 5.5 هکتار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965179/مزایده-کنسرو-ماهی-تن-در-روغن'>مزایده کنسرو ماهی تن در روغن / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده کنسرو ماهی تن در روغن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965180/مزایده-یک-قطعه-زمین-بخش-5-نیشابور'>مزایده یک قطعه زمین بخش 5 نیشابور  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین بخش 5 نیشابور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965181/مزایده-اتومبیل-سواری-رانا-نوبت-دوم'>مزایده اتومبیل سواری رانا نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده اتومبیل سواری رانا نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965183/مزایده-فروش-تعداد-26-رقبه-املاک-تملیکی'>مزایده فروش تعداد 26 رقبه املاک تملیکی / مزایده,مزایده فروش تعداد 26 رقبه املاک تملیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965185/مزایده-اموال-مبلمان-فروشی--عرصه-و-اعیان-یکباب-خانه-و--'>مزایده اموال مبلمان فروشی ، عرصه و اعیان یکباب خانه و ... / مزایده, مزایده اموال مبلمان فروشی ، عرصه و اعیان یکباب خانه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965188/مزایده-هشت-قطعه-زمین'>مزایده هشت قطعه زمین / مزایده,مزایده هشت قطعه زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965189/مزایده-اسکلت-3-طبقه-و-فاقد-پروانه-ساختمانی-و-پایان-کار-نوبت-اول'>مزایده اسکلت 3 طبقه و فاقد پروانه ساختمانی و پایان کار نوبت اول / مزایده,مزایده اسکلت 3 طبقه و فاقد پروانه ساختمانی و پایان کار نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965190/مزایده-سیم-کارت'>مزایده سیم کارت / مزایده,مزایده سیم کارت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965193/مزایده-خودرو-پژو-پارس-مدل-1388--نوبت-دوم'>مزایده خودرو پژو پارس مدل 1388 - نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده خودرو پژو پارس مدل 1388- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965194/مزایده-مرحله-اول-مجموعه-بازی-پارک-شادی-شهر'>مزایده مرحله اول مجموعه بازی پارک شادی شهر / مزایده عمومی, مزایده مرحله اول مجموعه بازی پارک شادی شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965195/مزایده-فروش-یک-عدد-دستگاه-سرند'>مزایده فروش یک عدد دستگاه سرند / مزایده , مزایده فروش یک عدد دستگاه سرند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965196/مزایده-آپارتمان-مسکونی-بخش-سه-ثبت-گرگان'>مزایده آپارتمان مسکونی بخش سه ثبت گرگان  / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی بخش سه ثبت گرگان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965197/مزایده-116-جفت-کفش-زنانه---'>مزایده 116 جفت کفش زنانه  ... / آگهی مزایده مال منقول، مزایده 116 جفت کفش زنانه  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965198/مزایده-فیلتر-هوا-ریو'>مزایده فیلتر هوا ریو / آگهی مزایده مال غیر منقول,مزایده فیلتر هوا ریو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965199/مزایده-زمین-مساحت-دویست-متر'>مزایده زمین مساحت دویست متر / مزایده,مزایده زمین مساحت دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965201/مزایده-یک-دستگاه-پرکن-2-نازله-ماست-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه پرکن 2 نازله ماست -نوبت دوم  / مزایده ، مزایده یک دستگاه پرکن 2 نازله ماست -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965203/مزایده-دو-باب-دکان-و-مغازه-قصابی-دو-نبش-مرحله-دوم'>مزایده دو باب دکان و مغازه قصابی دو نبش مرحله دوم / مزایده,مزایده دو باب دکان و مغازه قصابی دو نبش مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965205/مزایده-ماشین-آلات-شامل-یک-دستگاه-ایس-بانک-20000-لیتری'>مزایده ماشین آلات شامل یک دستگاه ایس بانک 20000 لیتری / مزایده ماشین آلات شامل یک دستگاه ایس بانک 20000 لیتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965208/مزایده-ششدانگ-مشاع-منزل-مسکونی-بخش-دو-نیشابور'>مزایده ششدانگ مشاع منزل مسکونی بخش دو نیشابور  / مزایده,مزایده ششدانگ مشاع منزل مسکونی بخش دو نیشابور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965209/مزایده-سنگ-گوهره--'>مزایده سنگ گوهره ... / مزایده, مزایده سنگ گوهره ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965214/مزایده-بهره-برداری-از-جمعه-بازار'>مزایده  بهره برداری از جمعه بازار / مزایده  ,مزایده بهره برداری از جمعه بازار  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965215/مزایده-حدود-10-تن-سنگ-باریت-درجه-یک'>مزایده حدود 10 تن سنگ باریت درجه یک / آگهی مزایده ,مزایده حدود 10 تن سنگ باریت درجه یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965221/مزایده-خط-شماره-تلفن-همراه-اول'>مزایده خط شماره تلفن همراه اول / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده خط شماره تلفن همراه اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965222/فراخوان-ساختمان-مجتمع-توانبخشی--نوبت-دوم'>فراخوان ساختمان مجتمع توانبخشی - نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان ساختمان مجتمع توانبخشی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965223/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-16-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه 16 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه 16 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965224/مزایده-اجاره-جایگاه-CNG--مرحله-چهارم-نوبت-اول-نوبت-دوم'>مزایده اجاره جایگاه CNG  - مرحله چهارم نوبت اول نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره جایگاه CNG  -مرحله چهارم نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965227/مزایده-یک-دستگاه-کامیون-کشنده'>مزایده یک دستگاه کامیون کشنده  / مزایده،مزایده یک دستگاه کامیون کشنده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965229/مزایده-750-سهم-از-1000-سهم-2-31-دانگ-مشاع-از-زمین'>مزایده 750 سهم از 1000 سهم 2.31 دانگ مشاع از زمین  / مزایده,مزایده 750 سهم از 1000 سهم 2.31 دانگ مشاع از زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965230/مزایده-واگذاری-بازار-روز'>مزایده واگذاری بازار روز  / مزایده , مزایده واگذاری بازار روز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965231/مزایده-قالب-آجر-نما-نوبت-دوم'>مزایده قالب آجر نما -نوبت دوم   / مزایده , مزایده قالب آجر نما -نوبت دوم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965232/مزایده-اموال-اسقاطی-و-مازاد-بر-نیاز-خود-شامل-لوازم-ارتوپدی-و-پزشکی-نوبت-دوم'>مزایده اموال اسقاطی و مازاد بر نیاز خود شامل لوازم ارتوپدی و پزشکی نوبت دوم  / آگهی مزایده، مزایده اموال اسقاطی و مازاد بر نیاز خود شامل لوازم ارتوپدی و پزشکی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965234/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-210-19متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 210.19متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 210.19متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965235/تجدید-مزایده-ساخت--نصب-و-بهره-برداری-از-100-سازه-پرتابل-تبلیغاتی-نوبت-دوم'>تجدید مزایده ساخت , نصب و بهره برداری از 100 سازه پرتابل تبلیغاتی- نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده , مزایده ساخت , نصب و بهره برداری از 100 سازه پرتابل تبلیغاتی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965236/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-هفت-خراسان-رضوی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش هفت خراسان رضوی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش هفت خراسان رضوی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965243/مزایده-ششدانگ-کارگاه-چوب-بری-مساحت-400متر'>مزایده ششدانگ کارگاه چوب بری مساحت 400متر  / مزایده,مزایده ششدانگ کارگاه چوب بری مساحت 400متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965246/مزایده-دستگاه-خودرو-سواری-سمند-مدل-1383-نوبت-دوم'>مزایده دستگاه خودرو سواری سمند مدل  1383 نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده دستگاه خودرو سواری سمند مدل 1383 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965248/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-58-59متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 58.59متر / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 58.59متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965251/مزایده-واگذاری-املاک-مازاد-بر-نیاز-استان'>مزایده واگذاری املاک مازاد بر نیاز استان  / مزایده,مزایده واگذاری املاک مازاد بر نیاز استان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965252/مزایده-فروش-لاشه-های-سرزده-حذف-زنده-اضطراری-جوانه-پرواری--'>مزایده فروش لاشه های سرزده، حذف زنده اضطراری، جوانه پرواری... / مزایده, مزایده فروش لاشه های سرزده، حذف زنده اضطراری، جوانه پرواری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965255/مزایده-یکدستگاه-کولر-اسپیلت-18-هزار-و--'>مزایده یکدستگاه کولر اسپیلت 18 هزار و ... / مزایده, مزایده یکدستگاه کولر اسپیلت 18 هزار و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965261/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-59-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 59 متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 59 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965264/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-مغازه-126-00متر'>مزایده سه دانگ از ششدانگ مغازه 126.00متر / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ مغازه 126.00متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965266/مزایده-مخزن'>مزایده مخزن  / اگهی مزایده , مزایده مخزن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965267/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-538متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 538متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 538متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965269/مزایده-فروش-دو-دستگاه-خودرو'>مزایده فروش دو دستگاه خودرو / مزایده, مزایده فروش دو دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965271/مزایده-پلاک-ثبتی-2153-فرعی-بخش-دو-غرب'>مزایده پلاک ثبتی 2153 فرعی بخش دو غرب / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 2153 فرعی بخش دو غرب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965273/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-سیصد-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت سیصد متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت سیصد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965275/مزایده-ششدانگ-دو-باب-خانه-اموال-غیرمنقول'>مزایده ششدانگ دو باب خانه اموال غیرمنقول  / مزایده,مزایده ششدانگ دو باب خانه اموال غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965276/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-160متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 160متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 160متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965279/مزایده-فروش-سه-قطعه-زمین-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش سه قطعه زمین مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش سه قطعه زمین مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965280/مزایده-25-تن-انواع-پسته'>مزایده 25 تن انواع پسته / مزایده, مزایده 25 تن انواع پسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965281/مزایده-اجاره-محل-انتشارات-تجدید'>مزایده اجاره محل انتشارات- تجدید / تجدید مزایده ,مزایده اجاره محل انتشارات- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965283/مزایده-تعداد-130-بشکه-روغن-هیدرولیک-نوبت-دوم'>مزایده تعداد 130 بشکه روغن هیدرولیک -نوبت دوم  / مزایده ، مزایده تعداد 130 بشکه روغن هیدرولیک -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965284/مزایده-5-واحد-آپارتمان'>مزایده 5 واحد آپارتمان  / مزایده,مزایده 5 واحد آپارتمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965285/مزایده-ملک-بصورت-سوله-478متر'>مزایده ملک بصورت سوله 478متر  / مزایده,مزایده ملک بصورت سوله 478متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965286/مزایده-عمومی-واگذاری-محل-های-بوفه-دانشجویی-و-زیراکس'>مزایده عمومی  واگذاری محل های بوفه دانشجویی و زیراکس / مزایده عمومی, مزایده عمومی  واگذاری محل های بوفه دانشجویی و زیراکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965287/مزایده-زمین-مساحت-300متر'>مزایده زمین مساحت 300متر / مزایده,مزایده زمین مساحت 300متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965289/مزایده-آپارتمان-قدمت-23-ساله'>مزایده آپارتمان قدمت 23 ساله / مزایده,مزایده آپارتمان قدمت 23 ساله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965290/مزایده-ملک-آپارتمان-مسکونی-قطعه-دوم-تفکیکی'>مزایده ملک آپارتمان مسکونی قطعه دوم تفکیکی / مزایده,مزایده ملک آپارتمان مسکونی قطعه دوم تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965291/مزایده-نهصد-کیلوگرم-پلت-SD-شده-چهار-رنگ'>مزایده نهصد کیلوگرم پلت SD شده چهار رنگ / مزایده, مزایده نهصد کیلوگرم پلت SD شده چهار رنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965292/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-تیپ-206'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو تیپ 206  / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو تیپ 206 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965293/مزایده-مقدار-1-81-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-مساحت-500متر'>مزایده مقدار 1.81 دانگ مشاع از پلاک ثبتی مساحت 500متر / مزایده,مزایده مقدار 1.81 دانگ مشاع از پلاک ثبتی مساحت 500متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965296/مزایده-تعداد-3-دستگاه-مینی-بوس'>مزایده تعداد 3 دستگاه مینی بوس / آگهی مزایده حضوری حراج,مزایده تعداد 3 دستگاه مینی بوس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965297/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-رنو'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری رنو / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو سواری رنو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965298/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-ده-تهران'>مزایده سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی بخش ده تهران / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی بخش ده تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965300/مزایده-ملک-بخش-ده-تهران-نوبت-اول'>مزایده ملک بخش ده تهران نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک بخش ده تهران نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965301/مزایده-فروش-اقلام-نو-و-راکد-و-ضایعاتی'>مزایده فروش اقلام نو و راکد و ضایعاتی  / مزایده , مزایده فروش اقلام نو و راکد و ضایعاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965302/مزایده-واگذاری-به-اجاره-آپارتمان-موقوفه-مسجد'>مزایده واگذاری به اجاره آپارتمان موقوفه مسجد / مزایده,مزایده واگذاری به اجاره آپارتمان موقوفه مسجد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965305/مزایده-واگذاری-سهام-96-08-08'> مزایده واگذاری سهام- 96.08.08 / آگهی مزایده مزایده واگذاری سهام- 96.08.08</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965307/مزایده-ششدانگ-یکبابخانه-مساحت-165-50متر'>مزایده ششدانگ یکبابخانه مساحت 165.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکبابخانه مساحت 165.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965309/مزایده-اجاره-کانکس-جهت-فروش-میوه-و-تره-بار-نوبت-دوم'>مزایده  اجاره کانکس جهت فروش میوه و تره بار- نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده  اجاره کانکس جهت فروش میوه و تره بار- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965310/مزایده-یک-قطعه-ملک-مساحت-240-70متر'>مزایده یک قطعه ملک مساحت 240.70متر  / مزایده,مزایده یک قطعه ملک مساحت 240.70متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965312/مزایده-دو-قطعه-پلاک-ثبتی-نوبت-اول'>مزایده دو قطعه پلاک ثبتی نوبت اول  / مزایده,مزایده دو قطعه پلاک ثبتی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965313/فراخوان-واحدهای-قابل-بهره-برداری-شامل-رستوران-و--'>فراخوان واحدهای قابل بهره برداری شامل رستوران و ...  / فراخوان شناسایی بهره بردار,فراخوان  واحدهای قابل بهره برداری شامل رستوران و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965314/مزایده-آپارتمان-مساحت-99-55متر'>مزایده آپارتمان مساحت 99.55متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 99.55متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965315/تجدید-مزایده-تعدادی-از-بیلبوردهای-تبلیغاتی-سطح-شهر'>تجدید مزایده تعدادی از بیلبوردهای تبلیغاتی سطح شهر / تجدید مزایده, مزایده تعدادی از بیلبوردهای تبلیغاتی سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965317/مزایده-ساختمان-مسکونی-مساحت-184-90متر'>مزایده ساختمان مسکونی مساحت 184.90متر / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی مساحت 184.90متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965318/مزایده-یک-دستگاه-مخزن-کمپرسور-باد-500-لیتری'>مزایده یک دستگاه مخزن کمپرسور باد 500 لیتری  / مزایده,مزایده یک دستگاه مخزن کمپرسور باد 500 لیتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965319/مزایده-فروش-معدن-مس'>مزایده فروش معدن مس  / مزایده عمومی,مزایده فروش معدن مس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965320/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-یک-ثبتی-شهرضا-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی بخش یک ثبتی شهرضا نوبت دوم  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش یک ثبتی شهرضا نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965324/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پراید-صبا'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید صبا  / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید صبا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965325/مزایده-تاکسی-بی-سیم-133-سازمان--نوبت-دوم'>مزایده تاکسی بی سیم 133 سازمان - نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده تاکسی بی سیم 133 سازمان- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965326/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-82-60متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 82.60متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 82.60متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965327/مزایده-پلاک-ثبتی-1877-182-889-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 1877/182/889 اصلی  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 1877/182/889 اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965328/مزایده-فروش-و-استحصال-میلگردهای-اسقاطی-از-پایه-های-بتونی-شکسته-و-اسقاطی-نوبت-دوم'>مزایده فروش و استحصال میلگردهای اسقاطی از پایه های بتونی شکسته و اسقاطی نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش و استحصال میلگردهای اسقاطی از پایه های بتونی شکسته و اسقاطی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965329/مزایده-1100-حلب-روغن-نباتی'>مزایده 1100 حلب روغن نباتی  / مزایده,مزایده 1100 حلب روغن نباتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965331/مزایده-پلاک-ثبتی-486-فرعی-از-شصت-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 486 فرعی از شصت اصلی  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 486 فرعی از شصت اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965332/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-پژو-206-به-رنگ-نقره-ای-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه اتومبیل پژو 206 به رنگ نقره ای نوبت دوم  / مزایده اموال منقول , مزایده یک دستگاه اتومبیل پژو 206 به رنگ نقره ای نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965334/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-271-29متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 271.29متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 271.29متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965339/مزایده-فروش-املاک-کاربری-تجاری-مسکونی-اداری-بانک'>مزایده فروش املاک کاربری تجاری مسکونی اداری بانک  / مزایده,مزایده فروش املاک کاربری تجاری مسکونی اداری بانک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965341/اگهی-مزایده-دستگاه-ژنراتور-برق'>اگهی مزایده دستگاه ژنراتور برق  / اگهی مزایده ,  مزایده دستگاه ژنراتور برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965343/مزایده-ملک-شامل-اراضی-فروشگاه-و-انبار-شرکت-تعاونی-5300متر'>مزایده ملک شامل اراضی فروشگاه و انبار شرکت تعاونی 5300متر  / مزایده,مزایده ملک شامل اراضی فروشگاه و انبار شرکت تعاونی 5300متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965345/مزایده-فروش-کالا-و-تجهیزات-برق-و-غیر-برقی-غیرقابل-استفاده'>مزایده فروش کالا و تجهیزات برق و غیر برقی غیرقابل استفاده  / آگهی مزایده عمومی، مزایده فروش کالا و تجهیزات برق و غیر برقی غیرقابل استفاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965346/مزایده-ساختمان-تجاری-مسکونی-129-30متر'>مزایده ساختمان تجاری مسکونی 129.30متر / مزایده,مزایده ساختمان تجاری مسکونی 129.30متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965347/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-کشاورزی'>مزایده ششدانگ یک قطعه زمین کشاورزی / آگهی مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965349/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-یازده-تهران-سه-دستگاه-اپارتمان'>مزایده پلاک ثبتی بخش یازده تهران سه دستگاه اپارتمان  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش یازده تهران سه دستگاه اپارتمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965350/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-کمپرسی-ده-چرخ'>مزایده یک دستگاه اتومبیل کمپرسی ده چرخ / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده یک دستگاه اتومبیل کمپرسی ده چرخ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965351/مزایده-بهره-برداری-سه-باب-مغازه'>مزایده بهره برداری سه باب مغازه  / آگهی مزایده عمومی, مزایده بهره برداری سه باب مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965354/مزایده-پلاک-ثبتی-198متر-اموال-غیرمنقول'>مزایده پلاک ثبتی 198متر اموال غیرمنقول  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 198متر اموال غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965355/مزایده-واگذاری-به-صورت-اجاره-تابلو--بیلبوردها-و-جایگاه-ثابت-پشت-بام-میدان-مسلم--مرحله-دوم'>مزایده واگذاری به صورت اجاره تابلو ، بیلبوردها و جایگاه ثابت پشت بام میدان مسلم - مرحله دوم  / مزایده , مزایده واگذاری به صورت اجاره تابلو ، بیلبوردها و جایگاه ثابت پشت بام میدان مسلم مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965356/حراج-حضوری-فروش-3-دستگاه-خودرو-سواری-نوبت-دوم'>حراج حضوری فروش 3 دستگاه خودرو سواری  نوبت دوم  / آگهی حراج حضوری، حراج حضوری فروش 3 دستگاه خودرو سواری  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965357/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-109-30متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 109.30متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 109.30متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965358/فراخوان-طرح-واگذاری-فضای-(اجاره)-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-ارتقاء-مهارت'>فراخوان طرح واگذاری فضای (اجاره) مرکز آموزش فنی و حرفه ای ارتقاء مهارت / آگهی فراخوان , فراخوان طرح واگذاری فضای (اجاره) مرکز آموزش فنی و حرفه ای ارتقاء مهارت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965359/مزایده-فروش-اتومبیل-های-زاید---نوبت-دوم'>مزایده فروش اتومبیل های زاید ... نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش اتومبیل های زاید ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965360/مزایده-پلاک-ثبتی-25-فرعی-از-125-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 25 فرعی از 125 اصلی  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 25 فرعی از 125 اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965361/مزایده-بهره-برداری-از-جایگاه-CNG-مرحله-دوم-نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از جایگاه CNG مرحله دوم نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده بهره برداری از جایگاه CNG مرحله دوم نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965362/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-11550متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 11550متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 11550متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965363/مزایده-تعدادی-از-اقلام-کار-کرده-و-اقلام-اسقاطی'>مزایده تعدادی از اقلام کار کرده و اقلام اسقاطی / مزایده عمومی، مزایده تعدادی از اقلام کار کرده و اقلام اسقاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965364/مزایده-اموال-اداری-و-تجهیزات-پزشکی-اسقاط-و-از-رده-خارج'>مزایده اموال اداری و تجهیزات پزشکی اسقاط و از رده خارج  / مزایده اموال اداری و تجهیزات پزشکی اسقاط و از رده خارج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965366/مزایده-ماهی-گرمابی-برنج-نیم-دانه'>مزایده ماهی گرمابی، برنج، نیم دانه / مزایده, مزایده ماهی گرمابی، برنج، نیم دانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965367/اگهی-مزایده-سیم-مسی-اسقاط---نوبت-دوم'>اگهی مزایده سیم مسی اسقاط ... نوبت دوم  / اگهی مزایده , مزایده سیم مسی اسقاط ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965369/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-آپارتمان-اداری-76-42متر'>مزایده سه دانگ مشاع از آپارتمان اداری 76.42متر  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از آپارتمان اداری 76.42متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965370/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-چهار-آبادان'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش چهار آبادان  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش چهار آبادان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965371/مزایده-فروش-ماشین-آلات-از-قبیل-ماشین-آلات-خط-تولید-شیشه-دو-جداره-و---نوبت-دوم'>مزایده فروش ماشین آلات از قبیل ماشین آلات خط تولید شیشه دو جداره و ... نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش ماشین آلات از قبیل ماشین آلات خط تولید شیشه دو جداره و ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965372/مزایده-آپارتمان-مسکونی-185-19متر'>مزایده آپارتمان مسکونی 185.19متر / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی 185.19متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965373/تجدید-مزایده-تعداد-15-دستگاه-اتوبوس-شهاب'>تجدید مزایده تعداد 15 دستگاه اتوبوس شهاب / آگهی تجدید مزایده، تجدید مزایده تعداد 15 دستگاه اتوبوس شهاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965375/تجدید-مزایده-اجاره-4-باب-مغازه'>تجدید مزایده اجاره 4 باب مغازه / مزایده ، تجدید مزایده اجاره 4 باب مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965376/مزایده-ششدانگ-ساختمان-عرصه-599-73متر'>مزایده ششدانگ ساختمان عرصه 599.73متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان عرصه 599.73متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965380/مزایده-واگذاری-یک-قطعه-زمین-مساحت-99725متر-نوبت-دوم-96-8-8'>مزایده واگذاری یک قطعه زمین مساحت 99725متر نوبت دوم 96.8.8 / مزایده,مزایده واگذاری یک قطعه زمین مساحت 99725متر نوبت دوم 96.8.8</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965381/مزایده-یک-دستگاه-سواری-آمبولانس-تویوتا-هایس'>مزایده یک دستگاه سواری آمبولانس تویوتا هایس / مزایده,مزایده یک دستگاه سواری آمبولانس تویوتا هایس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965384/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-دویست-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965386/مزایده-فروش-تعداد-10-عدد-رول-روکش-هایگلاس-pvc-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد 10 عدد رول روکش هایگلاس pvc  نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش تعداد 10 عدد رول روکش هایگلاس pvc  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965388/مزایده-ملکی-یک-واحد-تجاری-و-اداری-در-دو-طبقه-نوبت-دوم'>مزایده ملکی یک واحد تجاری و اداری در دو طبقه نوبت دوم / مزایده,مزایده ملکی یک واحد تجاری و اداری در دو طبقه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965389/مزایده-1076-5-تن-سنگ-مرمریت-مشکی-کوپ'>مزایده 1076/5 تن سنگ مرمریت مشکی کوپ  / مزایده, مزایده 1076/5 تن سنگ مرمریت مشکی کوپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965390/مزایده-فروش-دو-قطعه-زمین-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش دو قطعه زمین مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965392/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودروی-زانتیا'>مزایده فروش یک دستگاه خودروی زانتیا / مزایده, مزایده فروش یک دستگاه خودروی زانتیا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965393/مزایده-آپارتمان-قولنامه-ای-قدمت-4-سال'>مزایده آپارتمان قولنامه ای قدمت 4 سال / مزایده,مزایده آپارتمان قولنامه ای قدمت 4 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965394/مزایده-خودرو-پژو-پارس'>مزایده خودرو پژو پارس  / اگهی مزایده , مزایده خودرو پژو پارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965396/تجدید-مزایده-سالن-ورزشی-نوبت-دوم'>تجدید مزایده سالن ورزشی  نوبت دوم  / تجدید مزایده ,مزایده یک باب سالن ورزشی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965397/مزایده-فروش-تعدادی-20-پلاک-از-پلاکهای-زمینهای-تعاونی'>مزایده فروش تعدادی 20 پلاک از پلاکهای زمینهای تعاونی  / مزایده,مزایده فروش تعدادی 20 پلاک از پلاکهای زمینهای تعاونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965398/مزایده-فروش-املاک-استان-کردستان'>مزایده فروش املاک استان کردستان  / مزایده,مزایده فروش املاک استان کردستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965401/مزایده-فروش-سه-دستگاه-دینام-بزرگ-با-پمپ-مربوطه-نوبت-دوم'>مزایده  فروش سه دستگاه دینام بزرگ با پمپ مربوطه- نوبت دوم / مزایده , مزایده فروش سه دستگاه دینام بزرگ با پمپ مربوطه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965403/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-66-34متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 66.34متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 66.34متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965406/مزایده-فروش-دو-دستگاه-خودرو-پیکان-و-پژو-405'>مزایده فروش دو دستگاه خودرو پیکان و پژو 405 / مزایده, مزایده فروش دو دستگاه خودرو پیکان و پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965407/اصلاح-و-تمدید-تجدید-فراخوان-واگذاری-اماکن-تجاری--خدماتی'>اصلاح و تمدید تجدید فراخوان واگذاری اماکن تجاری - خدماتی / اصلاح و تمدید تجدید فراخوان عمومی , فراخوان واگذاری اماکن تجاری - خدماتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965408/مزایده-اجاره-محل-یک-دستگاه-آلاکلنگ-چرخشی--نوبت-دوم'>مزایده اجاره محل یک دستگاه آلاکلنگ چرخشی...نوبت دوم  / آگهی مزایده، مزایده اجاره محل یک دستگاه آلاکلنگ چرخشی...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965409/مزایده-اجاره-محل-یک-دستگاه-آلاکلنگ-چرخشی---نوبت-دوم'>مزایده اجاره محل یک دستگاه آلاکلنگ چرخشی... - نوبت دوم  / آگهی مزایده، مزایده اجاره محل یک دستگاه آلاکلنگ چرخشی...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965410/مزایده-آپارتمان-مسکونی-تجاری-بخش-یک-رامهرمز'>مزایده آپارتمان مسکونی تجاری بخش یک رامهرمز / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی تجاری بخش یک رامهرمز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965412/مزایده-جایگاه-سوخت-CNG-مرحله-اول-نوبت-دوم'>مزایده جایگاه سوخت CNG مرحله اول نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده جایگاه سوخت CNG مرحله اول نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965414/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-بیش-از-120متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت بیش از 120متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت بیش از 120متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965415/مزایده-فروش-ماشین-پرکن-اتوماتیک-خط-زیتون'>مزایده فروش ماشین پرکن اتوماتیک خط زیتون / مزایده , مزایده فروش ماشین پرکن اتوماتیک خط زیتون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965416/مزایده-ملک-به-مساحت-1390-25متر'>مزایده ملک به مساحت 1390.25متر  / مزایده,مزایده ملک به مساحت 1390.25متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965417/مزایده-یک-دستگاه-دریل-مدل-Z3050'>مزایده یک دستگاه دریل مدل Z3050  / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه دریل مدل Z3050 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965418/مزایده-دو-دانگ-و-بیست-و-یک-صدم-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی'>مزایده دو دانگ و بیست و یک صدم دانگ مشاع  از پلاک ثبتی / مزایده,مزایده دو دانگ و بیست و یک صدم دانگ مشاع  از پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965421/اصلاح-و-تمدید-فراخوان-واگذاری-رستوران-و-کافی-شاپ'>اصلاح و تمدید فراخوان واگذاری رستوران و کافی شاپ / اصلاح و تمدید عمومی , فراخوان واگذاری رستوران و کافی شاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965422/مزایده-واگذاری-اجاره-4-باب-مغازه-و-2-باب-دکه-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری اجاره 4 باب مغازه و 2 باب دکه  نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی، مزایده واگذاری اجاره 4 باب مغازه و 2 باب دکه  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965423/مزایده-اجاره-یک-واحد-تجاری-(حضرتی)-جهت-خواربارفروشی'>مزایده اجاره یک واحد تجاری (حضرتی) جهت خواربارفروشی / آگهی مزایده، مزایده اجاره یک واحد تجاری (حضرتی) جهت خواربارفروشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965426/حراج-حضوری-اجاره-غرفه-نوبت-دوم'>حراج حضوری اجاره غرفه نوبت دوم  / آگهی حراج حضوری ، حراج حضوری اجاره غرفه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965427/مزایده-دو-قطعه-زمین-اموال-غیرمنقول-نوبت-دوم'>مزایده دو قطعه زمین اموال غیرمنقول نوبت دوم / مزایده,مزایده دو قطعه زمین اموال غیرمنقول نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965429/مزایده-دو-باب-منزل-مسکونی-مرحله-اول'>مزایده دو باب منزل مسکونی مرحله اول / مزایده,مزایده دو باب منزل مسکونی مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965430/اطلاعیه-اجاره-اراضی-زراعی-و-باغی-خود-96-8-6'>اطلاعیه اجاره اراضی زراعی و باغی خود 96.8.6 / اطلاعیه، اطلاعیه اجاره اراضی زراعی و باغی خود96.8.6</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965431/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پژو-روا'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو روا  / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو روا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965432/مزایده-دو-پلاک-ثبتی-به-شماره-225-فرعی'>مزایده دو پلاک ثبتی به شماره 225 فرعی / مزایده,مزایده دو پلاک ثبتی به شماره 225 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965433/مزایده-ماشین-آلات-و-آهن-آلات-و-فروش-ساختمان'>مزایده ماشین آلات و آهن آلات و فروش ساختمان / مزایده ,مزایده ماشین آلات و آهن آلات و فروش ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965434/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-ریو-ال-اس-1500-مدل-1386'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری ریو ال اس 1500 مدل 1386  / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سواری ریو ال اس 1500 مدل 1386 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965436/مزایده-اجاره-یک-واحد-تجاری-(آستانه)-جهت-خواربارفروشی'>مزایده اجاره یک واحد تجاری (آستانه) جهت خواربارفروشی / آگهی مزایده، مزایده اجاره یک واحد تجاری (آستانه) جهت خواربارفروشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965438/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-48متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 48متر / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 48متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965439/مزایده-موتور-آسانسور--پانزده-دستگاه-کولر-آبی-و---'>مزایده موتور آسانسور - پانزده دستگاه کولر آبی و .... / آگهی مزایده, مزایده موتور آسانسور - پانزده دستگاه کولر آبی و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965440/مزایده-فروش-سطلی-چسب-کاشی-و--نوبت-دوم'>مزایده فروش  سطلی چسب کاشی و ...نوبت دوم  / مزایده, مزایده فروش  سطلی چسب کاشی و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965441/مزایده-یک-قطعه-زمین-مزروعی-سند-عادی-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مزروعی سند عادی نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مزروعی سند عادی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965443/مزایده-تعداد-۲۲-راس-گوساله-ماده'>مزایده تعداد ۲۲ راس گوساله ماده  / مزایده ,مزایده تعداد ۲۲ راس گوساله ماده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965445/مزایده-واگذاری-یک-باب-واحد-تجاری-تجدید'>مزایده واگذاری یک باب واحد تجاری- تجدید / آگهی تجدید مزایده عمومی, مزایده واگذاری یک باب واحد تجاری- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965446/فراخوان-مزایده-عملیات-بهره-برداری-از-اردوگاهها'> فراخوان مزایده عملیات بهره برداری از اردوگاهها / فراخوان مزایده عمومی , فراخوان مزایده عملیات بهره برداری از اردوگاهها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965447/مزایده-یک-قطعه-زمین-تجاری-مساحت-43-6متر'>مزایده یک قطعه زمین تجاری مساحت 43.6متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین تجاری مساحت 43.6متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965448/مزایده-واگذاری-غرفه-با-کاربری-دفتر-نمایندگی-حمل-و-نقل-بین-المللی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری غرفه با کاربری دفتر نمایندگی حمل و نقل بین المللی  نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری غرفه با کاربری دفتر نمایندگی حمل و نقل بین المللی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965450/مزایده-مجموعه-بازی-کودکان---'>مزایده مجموعه بازی کودکان .... / مزایده مجموعه بازی کودکان ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965451/مزایده-ششدانگ-خانه-با-قدمت-35-سال'>مزایده ششدانگ خانه با قدمت 35 سال / مزایده,مزایده ششدانگ خانه با قدمت 35 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965455/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پژو-405'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 405 / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965457/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-490متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 490متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 490متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965459/مزایده-بهره-برداری-از-11-عدد-تابلوی-تبلیغاتی-ثابت-(بیلبورد)---چاپ-دوم'>مزایده بهره برداری از 11 عدد تابلوی تبلیغاتی ثابت (بیلبورد) ... چاپ دوم / آگهی مزایده عمومی,مزایده بهره برداری از 11 عدد تابلوی تبلیغاتی ثابت (بیلبورد) چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965460/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-سمند'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری سمند / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری سمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965461/مزایده-سی-سهم-از-کل-126-سهم-شرکت-نوبت-دوم'>مزایده سی سهم از کل 126 سهم شرکت نوبت دوم  / مزایده,مزایده سی سهم از کل 126 سهم شرکت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965462/مزایده-واگذاری-امتیاز-بهره-برداری-از-کشتارگاه-مشترک-دام---مرحله-دوم-ـ-چاپ-دوم'>مزایده واگذاری  امتیاز بهره برداری از کشتارگاه مشترک دام ... مرحله دوم ـ چاپ دوم / آگهی مزایده, مزایده واگذاری  امتیاز بهره برداری از کشتارگاه مشترک دام به بخش خصوصی 96.8.1 مرحله دوم چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965463/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-183متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 183متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 183متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965464/مزایده-یکدستگاه-خودروی-سواری-سایپا-به-رنگ-مشکی'>مزایده یکدستگاه خودروی سواری سایپا به رنگ مشکی  / آگهی مزایده، مزایده یکدستگاه خودروی سواری سایپا به رنگ مشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965465/مزایده-ملک-اجاره-ای-بانک-قوامین'>مزایده ملک اجاره ای بانک قوامین  / مزایده ملک اجاره ای بانک قوامین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965466/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-250-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 250 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 250 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965467/مزایده-تعداد-12-دستگاه-بیلیورد-و-تعدادی-بنر-کش'>مزایده تعداد 12 دستگاه بیلیورد و تعدادی بنر کش / مزایده تعداد 12 دستگاه بیلیورد و تعدادی بنر کش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965468/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-219متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 219متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 219متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965472/مزایده-فروش-دو-قطعه-زمین-210-و-130متر'>مزایده فروش دو قطعه زمین 210 و 130متر  / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین 210 و 130متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965473/مزایده-حدود-۳۰۰-جریب-از-اراضی-یونجه'>مزایده حدود ۳۰۰ جریب از اراضی یونجه / مزایده ,مزایده حدود ۳۰۰ جریب از اراضی یونجه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965475/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبت-شده-بخش-5-یزد'>مزایده دو دانگ مشاع از پلاک ثبت شده بخش 5 یزد  / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از پلاک ثبت شده بخش 5 یزد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965476/مزایده-اجاره-گلخانه-شهرداری-نوبت-دوم-چاپ-دوم'>مزایده اجاره گلخانه شهرداری نوبت دوم چاپ دوم  / آگهی مزایده ، مزایده اجاره گلخانه شهرداری نوبت دوم چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965480/آگهی-مزایده-واگذاری-محل-بوفه-دانشجویی-و-زیراکس'> آگهی مزایده واگذاری محل بوفه دانشجویی و زیراکس /  آگهی مزایده، آگهی مزایده واگذاری حل بوفه دانشجویی و زیراکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965482/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-و-تاسیسات-و-تجهیزات-کارخانه'>مزایده ششدانگ یک قطعه زمین و تاسیسات و تجهیزات کارخانه / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین و تاسیسات و تجهیزات کارخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965488/مزایده-یک-دستگاه-ملک-مساحت-صد-و-بیست-متر'>مزایده یک دستگاه ملک مساحت صد و بیست متر  / مزایده,مزایده یک دستگاه ملک مساحت صد و بیست متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965494/مزایده-ملک-بصورت-زمین-در-حال-ساخت-378متر'>مزایده ملک بصورت زمین در حال ساخت 378متر / مزایده,مزایده ملک بصورت زمین در حال ساخت 378متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965498/مزایده-ششدانگ-باغ-مساحت-950متر'>مزایده ششدانگ باغ مساحت 950متر / مزایده,مزایده ششدانگ باغ مساحت 950متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965501/مزایده-زمین-مساحت-سیصد-و-هفتاد-و-هفت-متر-و-بیست-و-پنج-دسیمتر'>مزایده زمین مساحت سیصد و هفتاد و هفت متر و بیست و پنج دسیمتر / مزایده,مزایده زمین مساحت سیصد و هفتاد و هفت متر و بیست و پنج دسیمتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965503/مزایده-ششدانگ-زمین-محصور-369متر'>مزایده ششدانگ زمین محصور 369متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین محصور 369متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965505/مزایده-واگذاری-یک-واحد-دفتر-کار-شرکت'>مزایده واگذاری  یک واحد دفتر کار شرکت / آگهی مزایده , مزایده واگذاری  یک واحد دفتر کار شرکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965506/مزایده-ساختمان-اداری-به-مساحت-حدود-180-مترمربع-و--'>مزایده ساختمان اداری به مساحت حدود 180 مترمربع و ... / مزایده, مزایده ساختمان اداری به مساحت حدود 180 مترمربع و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965507/مزایده-یک-قطعه-زمین-جای-حیاط-مسکونی-2022متر'>مزایده یک قطعه زمین جای حیاط مسکونی 2022متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین جای حیاط مسکونی 2022متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965509/مزایده-ششدانگ-دو-باب-خانه-اسناد-رهنی'>مزایده ششدانگ دو باب خانه اسناد رهنی / مزایده,مزایده ششدانگ دو باب خانه اسناد رهنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965510/مزایده-واگذاری-اجاره-یک-واحد-تجاری'>مزایده واگذاری اجاره یک واحد تجاری / آگهی مزایده , مزایده واگذاری اجاره یک واحد تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965514/مزایده-یکباب-منزل-مسکونی-مرحله-دوم'>مزایده یکباب منزل مسکونی مرحله دوم / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965519/مزایده-پلاک-ثبتی-10-5654-و-10-5655-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی 10/5654 و 10/5655 نوبت دوم  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 10/5654 و 10/5655 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965522/مزایده-ششدانگ-خانه-مسکونی-379متر'>مزایده ششدانگ خانه مسکونی 379متر / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مسکونی 379متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965529/مزایده-ذبخ-احشام-کشتارگاه-مرحله-دوم'>مزایده ذبخ احشام کشتارگاه -مرحله دوم / مزایده , مزایده ذبخ احشام کشتارگاه -مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965530/مزایده-واگذاری-املاک-کاربری-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری املاک کاربری مسکونی  نوبت دوم / مزایده,مزایده واگذاری املاک کاربری مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965538/مزایده-یک-قطعه-زمین-کشاوری-موازی-1500-متر-از-140000متر'>مزایده یک قطعه زمین کشاوری موازی 1500 متر از 140000متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاوری موازی 1500 متر از 140000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965540/مزایده-فروش-آپارتمان-نوبت-دوم'>مزایده فروش آپارتمان نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش آپارتمان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965544/مزایده-فروش-مقداری-از-لوله-های-فولادی-مازاد'>مزایده فروش مقداری از لوله های فولادی مازاد / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش مقداری از لوله های فولادی مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965549/مزایده-پلاک-ثبتی-به-شماره-2528-1-1108-مرحله-اول'>مزایده پلاک ثبتی به شماره 2528/1/1108 مرحله اول  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی به شماره 2528/1/1108 مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965551/مزایده-اموال-استیجاری'>مزایده اموال استیجاری  / اگهی مزایده , مزایده اموال استیجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965552/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-209متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 209متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 209متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965555/مزایده-واگذاری-به-اجاره-3-واحد-از-ساختمان-جدیدالاحداث-شرکت'>مزایده واگذاری به اجاره  3 واحد از ساختمان جدیدالاحداث شرکت  / آگهی مزایده (حراج حضوری), مزایده واگذاری به اجاره  3 واحد از ساختمان جدیدالاحداث شرکت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965556/مزایده-واحد-خدماتی-مساحت-88-46متر'>مزایده واحد خدماتی مساحت 88.46متر / مزایده,مزایده واحد خدماتی مساحت 88.46متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965560/مزایده-پلاک-ثبتی-1690-اصلی-بخش-یک-دامغان'>مزایده پلاک ثبتی 1690 اصلی بخش یک دامغان / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 1690 اصلی بخش یک دامغان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965562/مزایده-بوفه-دانشجویی'>مزایده بوفه دانشجویی  / آگهی مزایده, مزایده بوفه دانشجویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965565/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-118-6متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 118.6متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 118.6متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965572/مزایده-واگذاری-املاک-شماره-پلاک-ثبتی-1-3210-اصلی'>مزایده واگذاری املاک شماره پلاک ثبتی 1/3210 اصلی  / مزایده,مزایده واگذاری املاک شماره پلاک ثبتی 1/3210 اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965578/مزایده-یک-واحد-مسکونی-تحت-پلاک-نود-و-نه-فرعی'>مزایده یک واحد مسکونی تحت پلاک نود و نه فرعی / مزایده,مزایده یک واحد مسکونی تحت پلاک نود و نه فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965580/مزایده-منزل-مسکونی-دو-طبقه-و-هفت-هکتار-زمین-کشاورزی'>مزایده منزل مسکونی دو طبقه و هفت هکتار زمین کشاورزی / مزایده,مزایده منزل مسکونی دو طبقه و هفت هکتار زمین کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965587/مزایده-یک-واحد-حیاط-مسکونی-236متر'>مزایده یک واحد حیاط مسکونی 236متر / مزایده,مزایده یک واحد حیاط مسکونی 236متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965592/مزایده-موازی-1-پنجم-سهم-از-7-هشت-سهم-سهام-اراضی'>مزایده موازی 1 پنجم سهم از 7 هشت سهم سهام اراضی / مزایده,مزایده موازی 1 پنجم سهم از 7 هشت سهم سهام اراضی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965598/مزایده-فروش-مدرسه-مازاد'>مزایده فروش مدرسه مازاد / مزایده,مزایده فروش مدرسه مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965603/مزایده-فروش-سه-قطعه-زمین-همجوار-بصورت-مجزا'>مزایده فروش سه قطعه زمین همجوار بصورت مجزا  / مزایده,مزایده فروش سه قطعه زمین همجوار بصورت مجزا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965610/مزایده-منزل-مسکونی-و-دو-ساعت-آب-و-زمین-مربوطه'>مزایده منزل مسکونی و دو ساعت آب و زمین مربوطه / مزایده,مزایده منزل مسکونی و دو ساعت آب و زمین مربوطه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965615/مزایده-یک-دانگ-مشاع-از-مغازه-43متر'>مزایده یک دانگ مشاع از مغازه 43متر  / مزایده,مزایده یک دانگ مشاع از مغازه 43متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965623/مزایده-ملک-به-میزان-دو-و-هشت-پانزدهم-شعیر-از-96-شعیر-ششدانگ-مالکیت'>مزایده ملک به میزان دو و هشت پانزدهم شعیر از 96 شعیر ششدانگ مالکیت / مزایده,مزایده ملک به میزان دو و هشت پانزدهم شعیر از 96 شعیر ششدانگ مالکیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965629/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-212-86متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی 212.86متر  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی 212.86متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965630/مزایده-جایگاه-توزیع-CNG'>مزایده جایگاه توزیع CNG / آگهی مزایده, مزایده  جایگاه توزیع CNG</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965642/مزایده-یک-قطعه-زمین-4352متر-مرحله-دوم'>مزایده یک قطعه زمین 4352متر مرحله دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین 4352متر مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965645/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-340متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 340متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 340متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965650/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-صد-و-سی-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت صد و سی متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت صد و سی متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965684/مزایده-840-2-هزارم-دانگ-از-ششدانگ-منزل-مسکونی-ویلایی'>مزایده 840.2 هزارم دانگ از ششدانگ منزل مسکونی ویلایی / مزایده,مزایده 840.2 هزارم دانگ از ششدانگ منزل مسکونی ویلایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965690/مزایده-پلاک-بصورت-مغازه-بخش-4-یزد-نوبت-دوم'>مزایده پلاک بصورت مغازه بخش 4 یزد نوبت دوم  / مزایده,مزایده پلاک بصورت مغازه بخش 4 یزد نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965694/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-763-48متر-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 763.48متر نوبت اول  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 763.48متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965696/مزایده-ملک-به-شماره-پلاک-ثبتی-2378-4-بخش-شش'>مزایده ملک به شماره پلاک ثبتی 2378/4 بخش شش / مزایده,مزایده ملک به شماره پلاک ثبتی 2378/4 بخش شش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965701/مزایده-1-4-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-372-95متر'>مزایده 1.4 دانگ مشاع از پلاک ثبتی 372.95متر  / مزایده,مزایده 1.4 دانگ مشاع از پلاک ثبتی 372.95متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965704/استعلام-واگذاری-محل-دندانپزشکی'>استعلام واگذاری محل دندانپزشکی / آگهی استعلام واگذاری محل دندانپزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965705/مزایده-فروش-املاک-مساحت-هرکدام-132متر'>مزایده فروش املاک مساحت هرکدام 132متر  / مزایده,مزایده فروش املاک مساحت هرکدام 132متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965710/مزایده-نهصد-و-سی-و-نه-صدم-از-منزل-مسکونی'>مزایده نهصد و سی و نه صدم از منزل مسکونی / مزایده,مزایده نهصد و سی و نه صدم از منزل مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965714/مزایده-زمین-و-منزل-مسکونی-1206-9-و-694-80متر'>مزایده زمین و منزل مسکونی 1206.9 و 694.80متر  / مزایده,مزایده زمین و منزل مسکونی 1206.9 و 694.80متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965718/مزایده-سند-مالکیت-سه-قطعه-زمین'>مزایده سند مالکیت سه قطعه زمین / مزایده,مزایده سند مالکیت سه قطعه زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965725/مزایده-تمامی-ششدانگ-یکباب-خانه-174-62متر'>مزایده تمامی ششدانگ یکباب خانه 174.62متر  / مزایده,مزایده تمامی ششدانگ یکباب خانه 174.62متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965732/مزایده-عمومی-اموال-مازاد-غیرمنقول'>مزایده عمومی اموال مازاد غیرمنقول  / مزایده ,مزایده عمومی اموال مازاد غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965737/مزایده-اجاره-محل-مرکز-شبانه-روزی'>مزایده اجاره محل مرکز شبانه روزی  / مزایده ,مزایده اجاره محل مرکز شبانه روزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965739/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-و-خانه'>مزایده ششدانگ آپارتمان و خانه / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان و خانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965744/مزایده-ششدانگ-خانه-مسکونی-مساحت532-76متر'>مزایده ششدانگ خانه مسکونی مساحت532.76متر / مزایده ,مزایده ششدانگ خانه مسکونی مساحت532.76متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965751/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-33-3884-بخش-دو'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 33/3884 بخش دو  / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 33/3884 بخش دو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965755/مزایده-فروش-زمین'>مزایده فروش زمین  / مزایده ,مزایده فروش زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965761/مزایده-پلاک-ثبتی-به-شماره-41-فرعی'>مزایده پلاک ثبتی به شماره 41 فرعی / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی به شماره 41 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965766/مزایده-آپارتمان-قدمت-بیست-ساله-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان قدمت بیست ساله نوبت اول / مزایده ,مزایده آپارتمان قدمت بیست ساله نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965771/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-49-4متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 49.4متر / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 49.4متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965775/مزایده-سه-دانگ-مالکیت-مشاع-از-پلاک-ثبتی-3588-و-3589'>مزایده سه دانگ مالکیت مشاع از پلاک ثبتی 3588 و 3589  / مزایده ,مزایده سه دانگ مالکیت مشاع از پلاک ثبتی 3588 و 3589 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965780/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-476متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 476متر / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مساحت 476متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965784/مزایده-تعداد-سه-پلاک-کاربری-تجاری-290-5متر'>مزایده تعداد سه پلاک کاربری تجاری 290.5متر  / مزایده ,مزایده تعداد سه پلاک کاربری تجاری 290.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965793/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-215متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 215متر / مزایده ,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 215متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965800/مزایده-ششدانگ-زمین-با-اشجار-3598-35متر'>مزایده ششدانگ زمین با اشجار 3598.35متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین با اشجار 3598.35متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965806/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-محوطه-عرصه-415-04متر'>مزایده ششدانگ یک قطعه محوطه عرصه 415.04متر / مزایده ,مزایده ششدانگ یک قطعه محوطه عرصه 415.04متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965811/مزایده-ششدانگ-زمین-زراعی-قطعه-11-تفکیکی'>مزایده ششدانگ زمین زراعی قطعه 11 تفکیکی / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین زراعی قطعه 11 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965814/مزایده-ششدانگ-زمین-بدون-سند-عرصه-107-متر'>مزایده ششدانگ زمین بدون سند عرصه 107 متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین بدون سند عرصه 107 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965820/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-جای-خانه-451متر'>مزایده ششدانگ یک قطعه زمین جای خانه 451متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین جای خانه 451متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965825/مزایده-فروش-زمینهای-تجاری-تجدید-نوبت-هشتم'>مزایده فروش زمینهای تجاری تجدید نوبت هشتم  / مزایده,مزایده فروش زمینهای تجاری تجدید نوبت هشتم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965831/مزایده-واگذاری-یک-واحد-مسکونی-از-رقبات-موقوفه-عام-باقر'>مزایده واگذاری یک واحد مسکونی از رقبات موقوفه عام باقر  / مزایده,مزایده واگذاری یک واحد مسکونی از رقبات موقوفه عام باقر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965838/مزایده-اعیانی-و-ساختمان-های-احداثی-در-زمین'>مزایده اعیانی و ساختمان های احداثی در زمین / مزایده,مزایده اعیانی و ساختمان های احداثی در زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965841/مزایده-یک-عدد-سوله-50-20'>مزایده یک عدد سوله 50*20  / مزایده,مزایده یک عدد سوله 50*20 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965864/استعلام-تعویض-و-تبدیل-اکسپنشن-جوینت'>استعلام تعویض و تبدیل اکسپنشن جوینت / استعلام ,استعلام تعویض و تبدیل اکسپنشن جوینت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965865/استعلام-کانکس-موتورخانه'>استعلام  کانکس موتورخانه  / استعلام  کانکس موتورخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965866/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-عمومی-و-نظافت-بیمارستان'>مناقصه واگذاری امور خدمات عمومی و نظافت بیمارستان / مناقصه , مناقصه واگذاری امور خدمات عمومی و نظافت بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965867/استعلام-کنتاکت-متحرک-و-ثابت-و--'>استعلام کنتاکت متحرک و ثابت و ...  / استعلام, استعلام کنتاکت متحرک و ثابت و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965868/استعلام-فیلتر-المنت--'>استعلام فیلتر المنت... / استعلام, استعلام فیلتر المنت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965869/استعلام-اتوبوس-استیجاری'>استعلام اتوبوس استیجاری / استعلام ,استعلام اتوبوس استیجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965870/مناقصه-واگذاری-خدمات-خودرویی-(امور-نقلیه)'>مناقصه واگذاری خدمات خودرویی (امور نقلیه) / مناقصه , مناقصه واگذاری خدمات خودرویی (امور نقلیه)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965871/استعلام-رله-ژنراتور-اصلی-بخار'> استعلام  رله ژنراتور اصلی بخار / استعلام , استعلام  رله ژنراتور اصلی بخار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965872/استعلام-الکتروپمپ-استنلس'>استعلام الکتروپمپ استنلس / استعلام, استعلام الکتروپمپ استنلس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965873/استعلام-کنتور-الکترومغناطیس'>استعلام کنتور الکترومغناطیس  / استعلام ,استعلام کنتور الکترومغناطیس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/965874/آگهی-مناقصه-ارائه-خدمات-مشاوره‌ای-جهت-اقدامات-اصلاحی'>آگهی مناقصه ارائه خدمات مشاوره‌ای جهت اقدامات اصلاحی / آگهی مناقصه ، آگهی مناقصه ارائه خدمات مشاوره‌ای جهت اقدامات اصلاحی</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 18 تاريخ : پنجشنبه 21 دی 1396 ساعت: 11:39