اطلاعات مناقصات ومزایدات ثبت شده تاریخ 96.8.5 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963182/فراخوان-پروژه-بهسازی-... با عنوان : اطلاعات مناقصات ومزایدات ثبت شده تاریخ 96.8.5 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963182/فراخوان-پروژه-بهسازی-معابر-18-و-22-متری-محله-تازه-آباد--نوبت-دوم'>فراخوان پروژه بهسازی معابر 18 و 22 متری محله تازه آباد - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی,فراخوان پروژه بهسازی معابر 18 و 22 متری محله تازه آباد - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963184/مناقصه-خرید-حمل-پخش-تراش-و-روکش-آسفالت-بصورت-مکانیزه-در-سطح-منطقه'>مناقصه خرید، حمل، پخش، تراش و روکش آسفالت بصورت مکانیزه در سطح منطقه / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید، حمل، پخش، تراش و روکش آسفالت بصورت مکانیزه در سطح منطقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963186/مناقصه-عمومی-حمل-و-مالچ-پاشی--تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی حمل و مالچ پاشی - تجدید- نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه عمومی حمل و مالچ پاشی- تجدید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963192/مناقصه-خرید-حمل-پخش-تراش-و-روکش-آسفالت-بصورت-مکانیزه-در-سطح-منطقه'>مناقصه خرید، حمل، پخش، تراش و روکش آسفالت بصورت مکانیزه در سطح منطقه / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید، حمل، پخش، تراش و روکش آسفالت بصورت مکانیزه در سطح منطقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963195/فراخوان-مناقصه-تامین-FOXBORO-CUBRENT-TO-PNEUMATIC--'>فراخوان مناقصه تامین FOXBORO CUBRENT TO PNEUMATIC ... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه تامین FOXBORO CUBRENT TO PNEUMATIC ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963199/مناقصه-واگذاری-حفاظتی-طرح-جنگلداری-بخش-3-نکا-ظالمرود'>مناقصه واگذاری حفاظتی طرح جنگلداری بخش 3 نکا ظالمرود / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری حفاظتی طرح جنگلداری بخش 3 نکا ظالمرود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963201/تجدید-مناقصه-بهسازی-و-ساماندهی-معابر-شهر-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه بهسازی و ساماندهی معابر شهر نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه, تجدید مناقصه بهسازی و ساماندهی معابر شهر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963204/فراخوان-خرید-تجهیزات-شبکه-لرزه-نگاری-نوبت-دوم'>فراخوان خرید تجهیزات شبکه لرزه نگاری نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی تامین کنندگان , فراخوان خرید تجهیزات شبکه لرزه نگاری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963205/تجدید-مناقصه-خرید-لاستیک-ایرانی-جهت-ماشین-آلات--'>تجدید مناقصه خرید لاستیک ایرانی جهت ماشین آلات... / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه خرید لاستیک ایرانی جهت ماشین آلات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963206/فراخوان-ارزیابی-کیفی-عملیات-تعریض--جدول-گذاری-و-اصلاح-خیابان-ورودی--'>فراخوان ارزیابی کیفی عملیات تعریض ، جدول گذاری و اصلاح خیابان ورودی ... / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان ارزیابی کیفی عملیات تعریض ، جدول گذاری و اصلاح خیابان ورودی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963208/فراخوان-خرید-لوله-های-پلی-اتیلن-نوبت-دوم'>فراخوان خرید لوله های پلی اتیلن  نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی یک مرحله ای, فراخوان خرید لوله های پلی اتیلن  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963212/مناقصه-عمومی-اجرای-پروژه-های-لوله-گذاری-و-احداث-ابنیه--نوبت-دوم'>مناقصه عمومی اجرای پروژه های لوله گذاری و احداث ابنیه - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی،  مناقصه عمومی اجرای پروژه های لوله گذاری و احداث ابنیه -  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963214/فراخوان-مناقصه-39-قلم-از-قطعات-سیستم-اندازه-گیری-نفتا--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه 39 قلم از قطعات سیستم اندازه گیری نفتا - نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه 39 قلم از قطعات سیستم اندازه گیری نفتا - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963216/مناقصه-گازرسانی-به-حفرات-خالی--نصب-انشعابات---نوبت-دوم'>مناقصه گازرسانی به حفرات خالی،  نصب انشعابات ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه گازرسانی به حفرات خالی،  نصب انشعابات ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963217/مناقصه-خرید-مقره-میخی-و-آویز-سیلیکونی--نوبت-دوم'>مناقصه خرید مقره میخی و آویز سیلیکونی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید مقره میخی و آویز سیلیکونی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963221/مناقصه-گازرسانی-به-حفره-های-پراکنده-نوبت-دوم'>مناقصه گازرسانی به حفره های پراکنده  نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه گازرسانی به حفره های پراکنده  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963223/تجدید-فراخوان-مناقصه-بهسازی-و-آسفالت-محور-روستایی--'>تجدید فراخوان مناقصه بهسازی و آسفالت محور روستایی... / تجدید فراخوان مناقصه عمومی، تجدید فراخوان مناقصه بهسازی و آسفالت محور روستایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963224/مناقصه-خرید-حمل-پخش-تراش-و-روکش-آسفالت-بصورت-مکانیزه-در-سطح-منطقه-6'>مناقصه خرید، حمل، پخش، تراش و روکش آسفالت بصورت مکانیزه در سطح منطقه 6 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید، حمل، پخش، تراش و روکش آسفالت بصورت مکانیزه در سطح منطقه 6</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963225/مناقصه-پروژه-ساخت-و-نصب-2000-انشعاب-پلی-اتیلن'>مناقصه پروژه ساخت و نصب 2000 انشعاب پلی اتیلن  / مناقصه عمومی , مناقصه پروژه ساخت و نصب 2000 انشعاب پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963226/فراخوان-خدمات-مشاوره-انجام-مطالعات-شبکه-اطفاء-حریق'>فراخوان خدمات مشاوره انجام مطالعات شبکه اطفاء حریق / آگهی فراخوان خرید خدمات مشاوره,فراخوان خدمات مشاوره انجام مطالعات شبکه اطفاء حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963227/مناقصه-واگذاری-مدیریت-حفاظتی-طرح-جنگلداری-بخش-6'>مناقصه واگذاری مدیریت حفاظتی طرح جنگلداری بخش 6  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری مدیریت حفاظتی طرح جنگلداری بخش 6 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963228/مناقصه-اجرای-کانال-80-80'>مناقصه اجرای کانال 80*80  / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای کانال 80*80 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963231/مناقصه-پروژه-احداث-ساختمان-بازارچه-روستا'>مناقصه پروژه احداث ساختمان بازارچه روستا / مناقصه , مناقصه پروژه احداث ساختمان بازارچه روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963232/مناقصه-عملیات-بارگیری--حمل--تخلیه-مقدار-10000-هزار-تن-انواع-نهاده-های-زراعی-تجدید'>مناقصه عملیات بارگیری , حمل , تخلیه مقدار 10000 هزار تن انواع نهاده های زراعی- تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه عملیات بارگیری , حمل , تخلیه مقدار 10000 هزار تن انواع نهاده های زراعی- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963233/مناقصه-لجن-برداری-و-لایروبی-رودخانه-تجن'>مناقصه لجن برداری و لایروبی رودخانه تجن  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه لجن برداری و لایروبی رودخانه تجن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963235/مناقصه-گازرسانی-به-روستاهای-محور-برزنون'>مناقصه گازرسانی به روستاهای محور برزنون  / مناقصه, مناقصه گازرسانی به روستاهای محور برزنون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963240/مناقصه-خرید-حمل-پخش-تراش-و-روکش-آسفالت-بصورت-مکانیزه-در-سطح-منطقه-1'>مناقصه خرید، حمل، پخش، تراش و روکش آسفالت بصورت مکانیزه در سطح منطقه 1 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید، حمل، پخش، تراش و روکش آسفالت بصورت مکانیزه در سطح منطقه 1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963242/مناقصه-خدمات-اجرایی-برگزاری-بیست-و-سومین-نمایشگاه-بین-المللی-نفت--نوبت-دوم'>مناقصه خدمات اجرایی برگزاری بیست و سومین نمایشگاه بین المللی نفت - نوبت دوم  / فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکار, مناقصه  خدمات اجرایی برگزاری بیست و سومین نمایشگاه بین المللی نفت - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963246/مناقصه-خرید-لوله-بتنی-فاضلابی-مسلح-تجدید'>مناقصه خرید لوله بتنی فاضلابی مسلح تجدید / آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی ، مناقصه خرید لوله بتنی فاضلابی مسلح تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963248/تجدید-فراخوان-خرید-لوله-پلی-اتیلن-تحت-فشار-به-قطر-630-م-م'>تجدید فراخوان  خرید لوله پلی اتیلن تحت فشار به قطر 630 م م  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ، تجدید فراخوان  خرید لوله پلی اتیلن تحت فشار به قطر 630 م م </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963250/مناقصه-کارتهای-مونیتورینگ-متریکس-توربینهای-گازی-نوبت-دوم'>مناقصه کارتهای مونیتورینگ متریکس توربینهای گازی- نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه کارتهای مونیتورینگ متریکس توربینهای گازی- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963252/مناقصه-طبخ-و-توزیع-یک-وعده-غذای-نیم-روز--'>مناقصه طبخ و توزیع یک وعده غذای نیم روز... / آگهی مناقصه عمومی,  مناقصه طبخ و توزیع یک وعده غذای نیم روز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963253/فراخوان-آگهی-ارزیابی-کیفی-تعمیرات-و-نگهداری-شبکه-و-تاسیسات-گازرسانی-و---'>فراخوان آگهی ارزیابی کیفی تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات گازرسانی و .... / فراخوان , فراخوان آگهی ارزیابی کیفی تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات گازرسانی و خدمات امدادرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963256/مناقصه-احداث-ساختمان-پست-امداد--نوبت-دوم'>مناقصه احداث ساختمان پست امداد - نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه احداث ساختمان پست امداد - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963257/مناقصه-خرید--حمل--پخش--تراش-و-روکش-آسفالت'>مناقصه خرید ، حمل ، پخش ، تراش و روکش آسفالت / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید ، حمل ، پخش ، تراش و روکش آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963260/مناقصه-عملیات-اجرای-خوط-انتقال-و-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-شهری-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرای خوط انتقال و شبکه جمع آوری فاضلاب شهری -نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه عملیات اجرای خوط انتقال و شبکه جمع آوری فاضلاب شهری -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963262/فراخوان-طراحی-تامین-تجهیزات-نصب'>فراخوان طراحی، تامین تجهیزات نصب / آگهی فراخوان های ارزیابی کیفی ,فراخوان طراحی، تامین تجهیزات نصب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963267/فراخوان-مشارکت-در-ساخت-واحدهای-تجاری-واقع-در-زمین-ایستگاه-آتش-نشانی--نوبت-دوم'>فراخوان مشارکت در ساخت واحدهای تجاری واقع در زمین ایستگاه آتش نشانی   نوبت دوم  / فراخوان جذب سرمایه گذار , فراخوان مشارکت در ساخت واحدهای تجاری واقع در زمین ایستگاه آتش نشانی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963268/تجدید-مناقصه-اصلاح-شبکه-برق-رسانی-و-اتاق-توزیع-سالن-مسافری'>تجدید مناقصه اصلاح شبکه برق رسانی و اتاق توزیع سالن مسافری / تجدید دوم فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی، تجدید مناقصه اصلاح شبکه برق رسانی و اتاق توزیع سالن مسافری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963269/فراخوان-طرح-ایجاد-مرکز-به-نژادی--تکثیر-و-پرورش-شتر'>فراخوان طرح ایجاد مرکز به نژادی ، تکثیر و پرورش شتر  / فراخوان طرح ایجاد مرکز به نژادی ، تکثیر و پرورش شتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963271/مناقصه-خارج-سازی-مغروقه-سلطان'>مناقصه خارج سازی مغروقه سلطان / آگهی ارزیابی کیفی , مناقصه خارج سازی مغروقه سلطان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963275/فراخوان-ارزیابی-کیفی-BF-F-BRUEL--KIAER-VHBRO----نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی BF/F BRUEL & KIAER VHBRO.... - نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران , فراخوان ارزیابی کیفی BF/F BRUEL & KIAER VHBRO.... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963276/مناقصه-خرید--حمل--پخش--تراش-و-روکش-آسفالت'>مناقصه خرید ، حمل ، پخش ، تراش و روکش آسفالت / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید ، حمل ، پخش ، تراش و روکش آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963278/مناقصه-تکمیل-خطوط-آبرسانی--نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل خطوط آبرسانی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل خطوط آبرسانی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963279/فراخوان-تعمیر-اساسی-و-تامین-قطعات-یدکی-مورد-نیاز-6-دستگاه-پمپ-گل'>فراخوان تعمیر اساسی و تامین قطعات یدکی مورد نیاز 6 دستگاه پمپ گل / آگهی فراخوان مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی,فراخوان تعمیر اساسی و تامین قطعات یدکی مورد نیاز 6 دستگاه پمپ گل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963281/مناقصه-خرید--حمل--پخش--تراش-و-روکش-آسفالت'>مناقصه خرید ، حمل ، پخش ، تراش و روکش آسفالت / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید ، حمل ، پخش ، تراش و روکش آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963286/فراخوان-مناقصه-ساخت-شیپوره-و-لاور-کیسینگ-پمپ-آب-خنک-کن-واحد-CWP--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه ساخت شیپوره و لاور کیسینگ پمپ آب خنک کن واحد CWP...نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای، فراخوان مناقصه ساخت شیپوره و لاور کیسینگ پمپ آب خنک کن واحد CWP...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963288/مناقصه-خرید-حمل-پخش-تراش-و-روکش-آسفالت-به-صورت-مکانیزه-در-سطح-منطقه-8'>مناقصه خرید، حمل، پخش، تراش و روکش آسفالت به صورت مکانیزه در سطح منطقه 8 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید، حمل، پخش، تراش و روکش آسفالت به صورت مکانیزه در سطح منطقه 8</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963289/مناقصه-پروژه-پیاده-روسازی-و-جدولگذاری---تجدید'> مناقصه پروژه پیاده روسازی و جدولگذاری.... تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه پروژه پیاده روسازی و جدولگذاری.... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963290/مناقصه-ساخت-یک-انبارک-دائمی-مواد-ناریه-نوبت-دوم'>مناقصه ساخت یک انبارک دائمی مواد ناریه- نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه ساخت یک انبارک دائمی مواد ناریه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963291/مناقصه-خرید--حمل--پخش--تراش-و-روکش-آسفالت'>مناقصه خرید ، حمل ، پخش ، تراش و روکش آسفالت / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید ، حمل ، پخش ، تراش و روکش آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963292/فراخوان-تامین-منابع-مالی-ساخت-تملک-و-بهره-برداری-از-نیروگاه-بیوگاز-نوبت-دوم'> فراخوان تامین منابع مالی، ساخت، تملک و بهره برداری از نیروگاه بیوگاز -نوبت دوم / آگهی فراخوان پیش ارزیابی ,  فراخوان تامین منابع مالی، ساخت، تملک و بهره برداری از نیروگاه بیوگاز -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963295/مناقصه-تعویض-سیستم-اطفاء-حریق-نوبت-دوم'>مناقصه تعویض سیستم اطفاء حریق- نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه تعویض سیستم اطفاء حریق- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963296/مناقصه-سامانه-دوربین-مدار-بسته--نوبت-دوم'>مناقصه سامانه دوربین مدار بسته - نوبت دوم / آگهی مناقصه، مناقصه سامانه دوربین مدار بسته تعدادی از واحدهای تحت پوشش -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963297/مناقصه-احداث-آسفالت-و---نوبت-دوم'>مناقصه احداث آسفالت و ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث آسفالت و ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963302/مناقصه-لکه-گیری-محور---نوبت-دوم'>مناقصه لکه گیری محور... - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه لکه گیری محور... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963303/مناقصه-اجرای-عملیات-آهنگری-و-نمونه-سازی-پالت-و-تغییر-و-تعمیر-پالت-های-موجود'>مناقصه اجرای عملیات آهنگری و نمونه سازی پالت و تغییر و تعمیر پالت های موجود  / مناقصه ،مناقصه اجرای عملیات آهنگری و نمونه سازی پالت و تغییر و تعمیر پالت های موجود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963304/مناقصه-خرید--حمل--پخش--تراش-و-روکش-آسفالت-به-صورت-مکانیزه-در-سطح-منطقه-1'>مناقصه خرید ، حمل ، پخش ، تراش و روکش آسفالت به صورت مکانیزه در سطح منطقه 1 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید ، حمل ، پخش ، تراش و روکش آسفالت به صورت مکانیزه در سطح منطقه 1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963306/اصلاحیه-مناقصه-انتخاب-پیمانکار-جهت-انجام-تعمیرات-پیشگیرانه-pm'>اصلاحیه مناقصه انتخاب پیمانکار جهت انجام تعمیرات پیشگیرانه pm  / اصلاحیه , اصلاحیه مناقصه انتخاب پیمانکار جهت انجام تعمیرات پیشگیرانه pm </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963307/مناقصه-اجرای-زیرسازی--لکه-گیری-و-آسفالت-معابر-نواحی-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای زیرسازی ، لکه گیری و آسفالت معابر نواحی  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای زیرسازی ، لکه گیری و آسفالت معابر نواحی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963310/فراخوان-مرکز-پایش-و-تحلیل-شبکه-داده-سازمان'>فراخوان مرکز پایش و تحلیل شبکه داده سازمان / آگهی فراخوان, فراخوان مرکز پایش و تحلیل شبکه داده سازمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963312/مناقصه-خرید-حمل-پخش-تراش-و-روکش-آسفالت-به-صورت-مکانیزه-(مرکز)'>مناقصه خرید، حمل، پخش، تراش و روکش آسفالت به صورت مکانیزه (مرکز) / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید، حمل، پخش، تراش و روکش آسفالت به صورت مکانیزه (مرکز)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963314/مناقصه-مونتاژ-دسته-سیم-خودرو-تیبا-X200-نوبت-دوم'>مناقصه مونتاژ دسته سیم خودرو تیبا X200 نوبت دوم  / مناقصه مونتاژ دسته سیم خودرو تیبا X200 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963315/مناقصه-خرید-p-f-guardian-telecom-page--talk'>مناقصه خرید p/f guardian telecom page / talk / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید p/f guardian telecom page / talk</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963317/مناقصه-اجرای-عملیات-مبارزه-با-موش'>مناقصه اجرای عملیات مبارزه با موش  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات مبارزه با موش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963319/فراخوان-خرید-خدمات-مشاوره--'>فراخوان خرید خدمات مشاوره ... / آگهی فراخوان, فراخوان خرید خدمات مشاوره ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963320/مناقصه-​خرید-و-تحویل-تجهیزات-مرکز-تلفن'>مناقصه ​خرید و تحویل تجهیزات مرکز تلفن  / مناقصه عمومی، مناقصه ​خرید و تحویل تجهیزات مرکز تلفن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963321/مناقصه-Rail-type-din-536-a120-with-full-accessory'>مناقصه Rail type din 536-a120 with full accessory / مناقصه عمومی,مناقصه Rail type din 536-a120 with full accessory</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963324/مناقصه-​تجهیز-و-راه-اندازی-سامانه-پایش-نشتی'>مناقصه ​تجهیز و راه اندازی سامانه پایش نشتی / مناقصه عمومی، مناقصه ​تجهیز و راه اندازی سامانه پایش نشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963326/مناقصه-لکه-گیری-محور--'>مناقصه لکه گیری محور...  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه لکه گیری محور...  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963328/پروژه-حفظ-و-ایجاد-و-نگهداری-فضای-سبز-پارکها-و-سطح-شهر--نوبت-دوم'>پروژه حفظ و ایجاد و نگهداری فضای سبز پارکها و سطح شهر - نوبت دوم  / آگهی  تجدید مناقصه عمومی , مناقصه پروژه حفظ و ایجاد و نگهداری فضای سبز پارکها و سطح شهر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963329/اصلاحیه-مناقصه-انتخاب-پیمانکار-جهت-انجام-فعالیت-رفع-اتفاقات-شبکه-اداره-برق-نوبت-دوم'>اصلاحیه مناقصه انتخاب پیمانکار جهت انجام فعالیت رفع اتفاقات شبکه اداره برق- نوبت دوم  / اصلاحیه مناقصه عمومی, مناقصه انتخاب پیمانکار جهت انجام فعالیت رفع اتفاقات شبکه اداره برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963333/مناقصه-واگذاری-اجرای-عملیات-جدولگذاری'>مناقصه واگذاری اجرای عملیات جدولگذاری / مناقصه  عمومی, مناقصه واگذاری اجرای عملیات جدولگذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963334/فراخوان-ارزیابی-کیفی-پروژه-راه-دسترسی-شهرک-صنعتی-سرنجیانه'>فراخوان ارزیابی کیفی پروژه راه دسترسی شهرک صنعتی سرنجیانه  / مناقصه, فراخوان ارزیابی کیفی پروژه راه دسترسی شهرک صنعتی سرنجیانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963336/مناقصه-ساخت-و-تامین-تجهیزات-جابه-جایی-مواد-مربوط-به-سوله-گوگرد'>مناقصه ساخت و تامین تجهیزات جابه جایی مواد مربوط به سوله گوگرد / مناقصه عمومی,مناقصه  ساخت و تامین تجهیزات جابه جایی مواد مربوط به سوله گوگرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963340/فراخوان-مناقصه-خرید-6-کیلومتر-لوله-فولادی-ST52-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خرید  6 کیلومتر لوله فولادی ST52 نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی , فراخوان مناقصه خرید  6 کیلومتر لوله فولادی ST52 نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963343/تجدید-مناقصه-تامین-انواع-مستربچ-(رنگدانه)'>تجدید مناقصه تامین انواع مستربچ (رنگدانه) / آگهی مناقصه عمومی , تجدید مناقصه تامین انواع مستربچ (رنگدانه)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963345/مناقصه-واگذاری-انبارهای-نفت'>مناقصه واگذاری انبارهای نفت  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه واگذاری انبارهای نفت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963347/مناقصه-خرید-و-نصب-حدود-2400-مترمربع-ایزوگام-شرق'>مناقصه خرید و نصب حدود 2400 مترمربع ایزوگام شرق / مناقصه خرید و نصب حدود 2400 مترمربع ایزوگام شرق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963348/مناقصه-تهیه-و-چاپ-10-000-جلد-سررسید-سالانه'>مناقصه  تهیه و چاپ 10.000 جلد سررسید سالانه  / مناقصه ، مناقصه  تهیه و چاپ 10.000 جلد سررسید سالانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963349/فراخوان-مناقصه-واگذاری-خدمات-ایاب-و-ذهاب'>فراخوان مناقصه واگذاری خدمات ایاب و ذهاب / فراخوان مناقصه ، فراخوان مناقصه واگذاری خدمات ایاب و ذهاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963350/مناقصه-بازسازی-شبکه-آب'>مناقصه بازسازی شبکه آب / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه بازسازی شبکه آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963352/فراخوان-پروژه-تکمیل-زیرسازی-آسفالت-محوطه-سازی-و-ایمن-سازی-نوبت-دوم'>فراخوان پروژه تکمیل زیرسازی، آسفالت، محوطه سازی و ایمن سازی نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان پروژه تکمیل زیرسازی، آسفالت، محوطه سازی و ایمن سازی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963356/مناقصه-تامین-تجهیزات--حمل--نصب-و-پشتیبانی--ایستگاههای-پمپاژ'>مناقصه تامین تجهیزات ، حمل ، نصب و پشتیبانی ، ایستگاههای پمپاژ / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه تامین تجهیزات ، حمل ، نصب و پشتیبانی ، ایستگاههای پمپاژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963357/مناقصه-آبرسانی--نوبت-دوم'>مناقصه آبرسانی  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه آبرسانی  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963359/تجدید-مناقصه-مدیریت-و-اداره-امور-انبارها'>تجدید مناقصه مدیریت و اداره امور انبارها / تجدید آگهی مناقصه, مناقصه مدیریت و اداره امور انبارها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963363/تجدید-مناقصه-مدیریت-و-اداره-امور-انبارها-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه مدیریت و اداره امور انبارها نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه, مناقصه مدیریت و اداره امور انبارها نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963365/مناقصه-انجام-امور-نگهداری-فضای-سبز-و-جنگلهای-مجموعه--'>مناقصه انجام امور نگهداری فضای سبز و جنگلهای مجموعه....   / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام امور نگهداری فضای سبز و جنگلهای مجموعه....  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963369/مناقصه-اصلاح-شبکه-و-بهسازی-تاسیسات-آبرسانی-شهر-قیدار-2--نوبت-دوم'>مناقصه اصلاح شبکه و بهسازی تاسیسات آبرسانی شهر قیدار 2 - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه اصلاح شبکه و بهسازی تاسیسات آبرسانی شهر قیدار 2 - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963375/مناقصه-واگذاری-انجام-امور-نظافت--باربری-و-موزع--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری انجام امور نظافت ، باربری و موزع - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری انجام امور نظافت ، باربری و موزع - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963379/تجدید-مناقصه-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز  - نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963381/مناقصه-خرید-5-دستگاه-خشک-کننده-هوا--نوبت-دوم'>مناقصه خرید 5 دستگاه خشک کننده هوا - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه خرید 5 دستگاه خشک کننده هوا - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963382/تجدید-مناقصه-واگذاری-پارک-22-بهمن-جهت-نگهداری'>تجدید مناقصه واگذاری پارک 22 بهمن جهت نگهداری  / تجدید مناقصه, مناقصه واگذاری پارک 22 بهمن جهت نگهداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963386/فراخوان-مناقصه-تانکر-سیار-8000-لیتر-واحد-سوخت-رسان-فرودگاهی-(رفیولر)--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تانکر سیار 8000 لیتر  واحد سوخت رسان فرودگاهی (رفیولر) - نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه تانکر سیار 8000 لیتر  واحد سوخت رسان فرودگاهی (رفیولر) - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963391/فراخوان-انجام-خدمات-مهندسی-مطالعات-تعیین-حد-بستر-و-حریم-رودخانه'> فراخوان انجام خدمات مهندسی مطالعات تعیین حد بستر و حریم رودخانه / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان انجام خدمات مهندسی مطالعات تعیین حد بستر و حریم رودخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963392/مناقصه-نگهداری-شبکه-فاضلاب--نوبت-دوم'>مناقصه نگهداری شبکه فاضلاب  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری شبکه فاضلاب - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963395/مناقصه-انجام-امور-تاسیسات-شرکت-مدیریت-شبکه-برق-ایران'>مناقصه انجام امور تاسیسات شرکت مدیریت شبکه برق ایران / مناقصه عمومی, مناقصه انجام امور تاسیسات شرکت مدیریت شبکه برق ایران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963398/فراخوان-تامین-آلومینیوم-کویل-(رول)-نوبت-دوم'>فراخوان تامین آلومینیوم کویل (رول) نوبت دوم / اگهی فراخوان عمومی , فراخوان تامین آلومینیوم کویل (رول) نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963402/مناقصه-واگذاری-امور-تعمیر--نگهداری-و-راهبری-تاسیسات---'>مناقصه واگذاری امور تعمیر ، نگهداری و راهبری تاسیسات .... / مناقصه , مناقصه واگذاری امور تعمیر ، نگهداری و راهبری تاسیسات ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963405/مناقصه-تامین-و-اجاره-12-دوازده-دستگاه-گریدر-جهت-عملیات-تسطیح-مهندسی-زراعی'>مناقصه تامین و اجاره 12 دوازده دستگاه گریدر جهت عملیات تسطیح مهندسی زراعی / مناقصه, مناقصه تامین و اجاره 12 دوازده دستگاه گریدر جهت عملیات تسطیح مهندسی زراعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963407/فراخوان-تعمیرات-اساسی-پل-های-محور-باغچه--نیشابور'>فراخوان تعمیرات اساسی پل های محور باغچه - نیشابور  / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی , ارزیابی کیفی تعمیرات اساسی پل های محور باغچه - نیشابور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963409/مناقصه-سرویس-و-نگهداری-یو-پی-اس-و-دیزل-ژنراتور'>مناقصه سرویس و نگهداری یو پی اس و دیزل ژنراتور / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه سرویس و نگهداری یو پی اس و دیزل ژنراتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963410/تجدید-مناقصه-خرید-700-تن-کلروفریک'>تجدید مناقصه خرید 700 تن کلروفریک  / آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی، تجدید مناقصه خرید 700 تن کلروفریک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963412/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-خدمات-خوابگاه'>مناقصه تامین نیروی انسانی خدمات خوابگاه  / مناقصه , مناقصه تامین نیروی انسانی خدمات خوابگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963413/مناقصه-انجام-عملیات-معدنی'>مناقصه انجام عملیات معدنی / مناقصه عمومی، مناقصه انجام عملیات معدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963417/تجدید-مناقصه-واگذاری-خدمات-تهیه-مواد-اولیه-طبخ-و-توزیع-غذای-مرکز-آموزشی--'>تجدید مناقصه واگذاری خدمات تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذای مرکز آموزشی... / آگهی مناقصه یک مرحله ای، تجدید مناقصه واگذاری خدمات تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذای مرکز آموزشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963419/مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-تجهیزات-مخابراتی-و-الکترونیکی'>مناقصه تعمیر و نگهداری تجهیزات مخابراتی و الکترونیکی / آگهی ارزیابی کیفی , مناقصه تعمیر و نگهداری تجهیزات مخابراتی و الکترونیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963422/مناقصه-عمومی-واگذاری-خدمات-اداری-مورد-نیاز-واحدهای-بانک'>مناقصه عمومی واگذاری خدمات اداری مورد نیاز واحدهای بانک / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی، مناقصه عمومی واگذاری خدمات اداری مورد نیاز واحدهای بانک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963426/فراخوان-مناقصه-پروژه-تکمیل-شبکه-گازرسانی-ایستگاههای-TBS-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه پروژه تکمیل شبکه گازرسانی، ایستگاههای TBS نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ، فراخوان مناقصه پروژه تکمیل شبکه گازرسانی، ایستگاههای TBS نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963427/مناقصه-پروژه-های-تاسیسات-برودتی'>مناقصه  پروژه های تاسیسات برودتی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  پروژه های تاسیسات برودتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963429/فراخوان-مناقصه-پروژه-تجهیز-ده-حلقه-چاه--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه پروژه تجهیز ده حلقه چاه... نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ،  فراخوان مناقصه پروژه تجهیز ده حلقه چاه... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963430/مناقصه-تهیه-مواد--طبخ-و-توزیع-غذای-دانشجویی'>مناقصه تهیه مواد ، طبخ و توزیع غذای دانشجویی / مناقصه , مناقصه تهیه مواد ، طبخ و توزیع غذای دانشجویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963436/مناقصه-تامین-سرویس-ایاب-و-ذهاب-روزانه-کارکنان'>مناقصه تامین سرویس ایاب و ذهاب روزانه کارکنان / آگهی مناقصه , مناقصه تامین سرویس ایاب و ذهاب روزانه کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963437/مناقصه-بازبینی-و-اصلاح-نظام-های-مالی-نوبت-دوم'>مناقصه بازبینی و اصلاح نظام های مالی نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه بازبینی و اصلاح نظام های مالی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963439/مناقصه-تجهیزات-تصفیه-خانه-فاضلاب-مرکزی-شهر-صنعتی-کاوه'>مناقصه تجهیزات تصفیه خانه فاضلاب مرکزی شهر صنعتی کاوه / مناقصه تجهیزات تصفیه خانه فاضلاب مرکزی شهر صنعتی کاوه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963440/تجدید-مناقصه-عمومی-خرید-قطعات-بالگرد-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عمومی خرید قطعات بالگرد نوبت دوم  / تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه عمومی خرید قطعات بالگرد نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963441/فراخوان-خرید--نصب-و-راه-اندازی-سیستم-پایش-آنلاین-و-دبی-سنج'>فراخوان خرید ، نصب و راه اندازی سیستم پایش آنلاین و دبی سنج  / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان خرید ، نصب و راه اندازی سیستم پایش آنلاین و دبی سنج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963442/تجدید-مناقصه-اجرای-پروژه-های-توسعه-و-احداث-و---(نوبت-دوم)'>تجدید مناقصه اجرای پروژه های توسعه و احداث و ... (نوبت دوم) / آگهی تجدید مناقصه عمومی دومرحله‌ ای,مناقصه اجرای پروژه های توسعه و احداث روستایی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963444/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-خدمات-پشتیبانی--نوبت-دوم'>مناقصه تامین نیروی انسانی خدمات پشتیبانی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه  عمومی تک مرحله ای، مناقصه تامین نیروی انسانی خدمات پشتیبانی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963448/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-عملیات-تعمیر-و-نگهداری-سیستم-اعلام-حریق-زیمنس--'>مناقصه انتخاب پیمانکار عملیات تعمیر و نگهداری سیستم اعلام حریق زیمنس ... / آگهی مناقصه  عمومی تک مرحله ای ، مناقصه انتخاب پیمانکار عملیات تعمیر و نگهداری سیستم اعلام حریق زیمنس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963450/مناقصه-تعمیر--نگهداری--راهبری-تاسیسات-مکانیکی--الکتریکی--'>مناقصه تعمیر ، نگهداری ، راهبری تاسیسات مکانیکی ، الکتریکی.... / آگهی برگزاری مناقصه عمومی ، مناقصه تعمیر ، نگهداری ، راهبری تاسیسات مکانیکی ، الکتریکی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963451/مناقصه-تعداد-21-دستگاه-گوشت-خردکن'>مناقصه  تعداد 21 دستگاه گوشت خردکن / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  تعداد 21 دستگاه گوشت خردکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963457/مناقصه-CERAMIC-BALL--'>مناقصه CERAMIC BALL... / آگهی مناقصات، مناقصه CERAMIC BALL...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963460/مناقصه-پروژه-خاکبرداری-خاک-ریزی-و-جدول-گذاری-خیابان'>مناقصه پروژه خاکبرداری، خاک ریزی و جدول گذاری خیابان / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه خاکبرداری، خاک ریزی و جدول گذاری خیابان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963461/استعلام-قوطی-فلزی--سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام قوطی فلزی , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  / استعلام , استعلام قوطی فلزی , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963464/مناقصه-فراخوان-ارزیابی-کیفی-تامین-کنندگان-خرید-دستگاه-جذب-اتمی'>مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تامین کنندگان خرید دستگاه جذب اتمی  / مناقصه , مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تامین کنندگان خرید دستگاه جذب اتمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963465/مناقصه-تامین-و-ارتقاء-لایسنس-های-لاین-کارت-XLC-M'>مناقصه تامین و ارتقاء لایسنس های لاین کارت XLC-M  / آگهی مناقصه ، مناقصه تامین و ارتقاء لایسنس های لاین کارت XLC-M </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963466/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز-ناحیه-یک-نوبت-دوم'>مناقصه نگهداری فضای سبز ناحیه یک نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری فضای سبز ناحیه یک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963467/مناقصه-کنتور-و-لوله-و-لوازم-و-اتصالات'>مناقصه کنتور و لوله و لوازم و اتصالات  / مناقصه ، مناقصه کنتور و لوله و لوازم و اتصالات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963468/مناقصه-کلیه-خدمات-مربوط-به-حمل-و-نقل-آهن-قراضه'>مناقصه کلیه خدمات مربوط به حمل و نقل آهن قراضه / آگهی مناقصه عام, مناقصه کلیه خدمات مربوط به حمل و نقل آهن قراضه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963470/فراخوان-مناقصه-تولید-و-تحویل-1000-تن-(ماهانه-85-تن)-رول-سه-لایه-پلی-اتیلن-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تولید و تحویل 1000 تن (ماهانه 85 تن) رول سه لایه پلی اتیلن نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه تولید و تحویل 1000 تن (ماهانه 85 تن) رول سه لایه پلی اتیلن نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963473/استعلام-سنسور-پدال-کلاچ-و-ترمز-کمپرسی--سایت-ستاد'>استعلام سنسور پدال کلاچ و ترمز کمپرسی ، سایت ستاد / استعلام , استعلام سنسور پدال کلاچ و ترمز کمپرسی ، سایت ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963478/مناقصه-خرید-تعداد-250-000-تخته-گونی'>مناقصه خرید تعداد 250.000 تخته گونی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  خرید تعداد 250.000 تخته گونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963479/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی'>مناقصه تامین نیروی انسانی / مناقصه, مناقصه تامین نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963482/مناقصه-اجرای-عملیات-انتقال-نیرو-و-برقرسانی-شبکه-های-توزیع-نیرو'>مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برقرسانی شبکه های توزیع نیرو  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برقرسانی شبکه های توزیع نیرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963484/مناقصه-انتظامات-و-نگهبانی-از-اماکن-تاسیسات-ابنیه--'>مناقصه انتظامات و نگهبانی از اماکن، تاسیسات، ابنیه،... / آگهی شناسایی پیمانکار مناقصه عمومی، مناقصه انتظامات و نگهبانی از اماکن، تاسیسات، ابنیه،...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963487/استعلام-کابل-برق-سروری--سامانه-ستاد'>استعلام کابل برق سروری , سامانه ستاد / استعلام , استعلام کابل برق سروری , سامانه ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963490/فراخوان-خرید--حمل-و-نصب-پنجره-بلوک-a2-پروژه-کرانه-کیش'>فراخوان خرید ، حمل و نصب پنجره بلوک a2 پروژه کرانه کیش  / فراخوان مناقصه عمومی,فراخوان خرید ، حمل و نصب پنجره بلوک a2 پروژه کرانه کیش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963491/مناقصه-خدمات-بازرسی-و-حفاظت-فنی-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات بازرسی و حفاظت فنی نوبت دوم  / اگهی مناقصه عمومی , مناقصه خدمات بازرسی و حفاظت فنی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963494/مناقصه-تامین-خودرو-و-انجام-خدمات-ایاب-و-ذهاب-کارکنان--تجدید'>مناقصه تامین خودرو و انجام خدمات ایاب و ذهاب کارکنان - تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای  , مناقصه تامین خودرو و انجام خدمات ایاب و ذهاب کارکنان - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963495/آگهی-شناسایی-پیمانکار-راهبری--تعمیر-و-نگهداری-تجهیزات-سیستم-اطفاء--حریق-آبی'>آگهی شناسایی پیمانکار  راهبری ، تعمیر و نگهداری تجهیزات سیستم اطفاء ، حریق آبی / آگهی شناسایی پیمانکار ،آگهی شناسایی پیمانکار  راهبری ، تعمیر و نگهداری تجهیزات سیستم اطفاء ، حریق آبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963498/مناقصه-راهبری-تعمیر-و-نگهداری-تجهیزات-سیستم-اطفاء-حریق-آبی-و-گازی'>مناقصه راهبری، تعمیر و نگهداری تجهیزات سیستم اطفاء حریق آبی و گازی  / آگهی شناسایی پیمانکار مناقصه عمومی، مناقصه راهبری، تعمیر و نگهداری تجهیزات سیستم اطفاء حریق آبی و گازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963503/مناقصه-نگهداری-و-راهبری-BMS-و-اعلان-حریق-شهر'>مناقصه نگهداری و راهبری BMS و اعلان حریق شهر / آگهی شناسایی پیمانکار مناقصه عمومی ، مناقصه نگهداری و راهبری BMS و اعلان حریق شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963504/مناقصه-راهبری-و-نگهداری-تاسیسات-بیمارستان'>مناقصه راهبری و نگهداری تاسیسات بیمارستان  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه راهبری و نگهداری تاسیسات بیمارستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963505/مناقصه-خرید-HONEYWELL-RADAR-LEVEL-TRANSMITTER'>مناقصه خرید HONEYWELL RADAR LEVEL TRANSMITTER  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید HONEYWELL RADAR LEVEL TRANSMITTER </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963506/مناقصه-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز / آگهی مناقصه,مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963509/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-تعمیر-نگهداری-رایانه-و-تجهیزات-جانبی-شرکت-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه انجام خدمات تعمیر نگهداری رایانه و تجهیزات جانبی شرکت نوبت دوم / فراخوان مناقصه ، فراخوان مناقصه انجام خدمات تعمیر نگهداری رایانه و تجهیزات جانبی شرکت نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963510/فراخوان-اجرای-دیوار-ضلع-جنوبی-محوطه'>فراخوان  اجرای دیوار ضلع جنوبی محوطه / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی ، آگهی فراخوان  اجرای دیوار ضلع جنوبی محوطه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963513/تجدید-مناقصه-خرید-ساخت-کابین-بندی-پلاک-گذاری--'>تجدید مناقصه خرید، ساخت، کابین بندی، پلاک گذاری... / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه خرید، ساخت، کابین بندی، پلاک گذاری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963517/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز-تصفیه-خانه-های--'>مناقصه نگهداری فضای سبز تصفیه خانه های... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه نگهداری فضای سبز تصفیه خانه های...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963518/مناقصه-پروژه-خرید-6000-بسته-اقلام-بهداشتی'>مناقصه پروژه خرید 6000 بسته اقلام بهداشتی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه خرید 6000 بسته اقلام بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963520/مناقصه-عملیات-کاشت-و-نگهداری-پارک-ها-و-فضاهای-سبز'>مناقصه عملیات کاشت و نگهداری پارک ها و فضاهای سبز / مناقصه, مناقصه عملیات کاشت و نگهداری پارک ها و فضاهای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963522/مناقصه-عملیات-اجرایی-تکمیل-محوطه-سازی-مسجد'>مناقصه عملیات اجرایی تکمیل محوطه سازی مسجد  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرایی تکمیل محوطه سازی مسجد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963523/مناقصه-خرید-و-گارانتی-و-پشتیبانی-500-دستگاه-تین-کلاینت'>مناقصه خرید و گارانتی و پشتیبانی 500 دستگاه تین کلاینت / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید و گارانتی و پشتیبانی 500 دستگاه تین کلاینت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963524/مناقصه-تامین-93-عدد-صندلی-خدمه-و--'>مناقصه تامین 93 عدد صندلی خدمه و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین 93 عدد صندلی خدمه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963526/فراخوان-پروژه-تهیه-تجهیزات-و-احداث-شبکه-توزیع--سیستم-حفاظت-کاتدیک-و---نوبت-دوم'>فراخوان پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع ، سیستم حفاظت کاتدیک و...  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای  ، فراخوان پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع ، سیستم حفاظت کاتدیک و...  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963529/مناقصه-پروژه-نصب-دوربین-های-مداربسته-در-مصلای-بزرگ-شهر--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه نصب دوربین های مداربسته در مصلای بزرگ شهر... نوبت دوم  / آگهی مناقصه و تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه نصب دوربین های مداربسته در مصلای بزرگ شهر... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963530/مناقصه-تامین-و-ساخت-آسانسورهای-واحدهای-340-و-321--نوبت-سوم'>مناقصه تامین و ساخت آسانسورهای واحدهای 340 و 321  - نوبت سوم / مناقصه, مناقصه تامین و ساخت آسانسورهای واحدهای 340 و 321   - نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963533/مناقصه-چهار-دستگاه-موتور-MTU538-16VTB91'>مناقصه چهار دستگاه موتور MTU538-16VTB91  / مناقصه , مناقصه چهار دستگاه موتور MTU538-16VTB91 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963534/فراخوان-احداث-خط-20-کیلوولت-و-نیرورسانی-به-چاه-ها-نوبت-دوم'>فراخوان احداث خط 20 کیلوولت و نیرورسانی به چاه ها  نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی,فراخوان احداث خط 20 کیلوولت و نیرورسانی به چاه ها  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963537/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-در-معاونتهای-تدارکات-سفارشات--'> فراخوان مناقصه انجام خدمات در معاونتهای تدارکات- سفارشات... / فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی کیفی , فراخوان مناقصه انجام خدمات در معاونتهای تدارکات- سفارشات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963538/مناقصه-عملیات-حفر-و-لایروبی-چاههای-جذبی'>مناقصه عملیات حفر و لایروبی چاههای جذبی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عملیات حفر و لایروبی چاههای جذبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963539/مناقصه-عملیات-تکمیلی-و-احداث-سرویس-بهداشتی-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات تکمیلی و احداث سرویس بهداشتی نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه عملیات تکمیلی و احداث سرویس بهداشتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963541/مناقصه-FLANGE--نوبت-دوم'>مناقصه FLANGE - نوبت دوم  / ناقصه عمومی,مناقصه FLANGE - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963543/مناقصه-فراخوان-دعوت-به-مشارکت'>مناقصه فراخوان دعوت به مشارکت / مناقصه , فراخوان دعوت به مشارکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963544/فراخوان-اورهال-توربین--کمپرسور-و-ژنراتور'>فراخوان اورهال توربین - کمپرسور و ژنراتور / مناقصه عمومی , مناقصه  اورهال توربین - کمپرسور و ژنراتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963545/مناقصه-تهیه--تامین-اجناس--نگهداری--راهبری-تاسیسات-مکانیکی-تجدید'>مناقصه تهیه , تامین اجناس , نگهداری , راهبری تاسیسات مکانیکی تجدید  / مناقصه ، مناقصه تهیه , تامین اجناس , نگهداری , راهبری تاسیسات مکانیکی تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963547/مناقصه-خرید-200-دستگاه-پرینتر-پرفراژ-با-قابلیت-اسکن'>مناقصه خرید 200 دستگاه پرینتر پرفراژ با قابلیت اسکن  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ، مناقصه خرید 200 دستگاه پرینتر پرفراژ با قابلیت اسکن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963183/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-صد-و-بیست-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت صد و بیست متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت صد و بیست متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963185/مزایده-آپارتمان-مساحت-صد-و-هفت-متر'>مزایده آپارتمان مساحت صد و هفت متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت صد و هفت متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963187/مزایده-یک-دستگاه-پژو-پارس-مدل-83'>مزایده یک دستگاه پژو پارس مدل 83  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه پژو پارس مدل 83 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963188/مزایده-یک-دستگاه-کمپرسور-ده-سیلندر'>مزایده یک دستگاه کمپرسور ده سیلندر  / مزایده ,مزایده یک دستگاه کمپرسور ده سیلندر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963189/مزایده-پلاک-ثبتی-2797-اصلی-بخش-یک-قم'>مزایده پلاک ثبتی 2797 اصلی بخش یک قم  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 2797 اصلی بخش یک قم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963190/مزایده-یک-دستگاه-پژو-پارس'>مزایده یک دستگاه پژو پارس   / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه پژو پارس  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963191/مزایده-فروش-یک-قطعه-مسکونی-مساحت-169متر'>مزایده فروش یک قطعه مسکونی مساحت 169متر  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه مسکونی مساحت 169متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963193/مزایده-یک-قطعه-زمین-شالیزاری-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین شالیزاری نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین شالیزاری نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963194/مزایده-فروش-دو-قطعه-تجاری-مساحت-59-28-و-159-1متر'>مزایده فروش دو قطعه تجاری مساحت 59.28 و 159.1متر  / مزایده,مزایده فروش دو قطعه تجاری مساحت 59.28 و 159.1متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963196/مزایده-ملک-مساحت-480متر'>مزایده ملک مساحت 480متر / مزایده,مزایده ملک مساحت 480متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963551/فراخوان-خرید-LINE-PIPE-و---نوبت-دوم'>فراخوان خرید LINE PIPE و ... نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران, فراخوان خرید LINE PIPE و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963554/تجدید-فراخوان-اجرای-شبکه-فاضلاب-قسمتی-از-شهرک'>تجدید فراخوان اجرای شبکه فاضلاب قسمتی از شهرک  / فراخوان تجدید ارزیابی کیفی پیمانکاران ، تجدید فراخوان اجرای شبکه فاضلاب قسمتی از شهرک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963556/مناقصه-عملیات-تهیه--ساخت--حمل--نصب--راه-اندازی-آزمایش-و-بهره-برداری-آزمایشی-نوبت-دوم'>مناقصه  عملیات تهیه ، ساخت ، حمل ، نصب ، راه اندازی، آزمایش و بهره برداری آزمایشی نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, مناقصه  عملیات تهیه ، ساخت ، حمل ، نصب ، راه اندازی، آزمایش و بهره برداری آزمایشی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963557/مناقصه-بخش-آندوسکوپی-و-گوارش-مرکز'>مناقصه بخش آندوسکوپی و گوارش مرکز / مناقصه ، مناقصه بخش آندوسکوپی و گوارش مرکز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963558/مناقصه-خرید-قطعات-کوره'>مناقصه خرید قطعات کوره / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه خرید قطعات کوره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963562/مناقصه-بیمه-های-تعهدات-بیمه-تکمیلی'>مناقصه بیمه های تعهدات بیمه تکمیلی  / مناقصه , مناقصه  بیمه های تعهدات بیمه تکمیلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963564/فراخوان-مناقصه-بازسازی-پل--دریچه-و-آسفالت-جاده-ارتباطی--'>فراخوان مناقصه بازسازی پل ، دریچه و آسفالت جاده ارتباطی.... / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه بازسازی پل ، دریچه و آسفالت جاده ارتباطی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963568/مناقصه-اجرای-ساختمان-اصطبل-کشتارگاه-صنعتی'>مناقصه اجرای ساختمان اصطبل کشتارگاه صنعتی / مناقصه, مناقصه اجرای ساختمان اصطبل کشتارگاه صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963570/مناقصه-ساماندهی-رودخانه-برزند-چای'>مناقصه ساماندهی رودخانه برزند چای / مناقصه ، مناقصه ساماندهی رودخانه برزند چای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963572/فراخوان-خرید-LINE-PIPE-16--TUBE-SEAL-و----نوبت-دوم'>فراخوان خرید LINE PIPE 16 - TUBE SEAL و ... - نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران , فراخوان خرید LINE PIPE 16 - TUBE SEAL و ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963573/مناقصه-تهیه-مواد-اولیه--طبخ-و-توزیع-و---نوبت-دوم'>مناقصه تهیه مواد اولیه ، طبخ و توزیع و ... نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه تهیه مواد اولیه ، طبخ و توزیع و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963575/مناقصه-تامین-خودروهای-استیجاری-نوبت-دوم'>مناقصه تامین خودروهای استیجاری  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه تامین خودروهای استیجاری  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963576/فراخوان-عمومی-اجرای-پروژه-احداث-حوضچه-های-بتنی-میان-مسیری--هوا--تخلیه-آب-و-ترکیبی---نوبت-دوم'>فراخوان عمومی اجرای پروژه احداث حوضچه های بتنی میان مسیری ، هوا ، تخلیه آب و ترکیبی ... نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی پیمانکاران, فراخوان عمومی اجرای پروژه احداث حوضچه های بتنی میان مسیری ، هوا ، تخلیه آب و ترکیبی... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963577/تجدید-مناقصه-امور-تهیه--طبخ--توزیع-سرو-غذا-و-خدمات-آشپزخانه-دانشجویی'>تجدید مناقصه امور تهیه ، طبخ ، توزیع سرو غذا و خدمات آشپزخانه دانشجویی / تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه امور تهیه ، طبخ ، توزیع سرو غذا و خدمات آشپزخانه دانشجویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963578/هشتمین-همایش-چشم-انداز-صنعت-فولاد-و-معدن-ایران-با-نگاهی-به-بازار'>هشتمین همایش چشم انداز صنعت فولاد و معدن ایران با نگاهی به بازار  / هشتمین همایش چشم انداز صنعت فولاد و معدن ایران با نگاهی به بازار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963580/آگهی-دعوت-به-ارزیابی-کیفی-ایمن-سازی-ترانشه‌های-ناپایدار'>آگهی دعوت به ارزیابی کیفی ایمن سازی ترانشه‌های ناپایدار  / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی،آگهی دعوت به ارزیابی کیفی ایمن سازی ترانشه‌های ناپایدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963581/اصلاحیه-مناقصه-عملیات-نگهداری-مرکز-کلینیک-گل-و-گیاه'>اصلاحیه مناقصه عملیات نگهداری مرکز کلینیک گل و گیاه / اصلاحیه مناقصه عمومی , مناقصه عملیات نگهداری مرکز کلینیک گل و گیاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963583/فراخوان-مناقصه-رادیولوژی-دیجیتال-پرتال'>فراخوان مناقصه رادیولوژی دیجیتال پرتال / مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه رادیولوژی دیجیتال پرتال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963584/دعوت-به-ارزیابی-کیفی-فراخوان-عمومی-دوم-احداث-دیوار-حریم-بلاک-شهرضا--'>دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی دوم احداث دیوار حریم بلاک شهرضا... / دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان دوم , دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان نخست احداث دیوار حریم بلاک شهرضا..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963585/اصلاحیه-مناقصه-عملیات-نگهداری-فضای-سبز-پارک-جنگلی'>اصلاحیه مناقصه عملیات نگهداری فضای سبز پارک جنگلی / اصلاحیه مناقصه عمومی , مناقصه عملیات نگهداری فضای سبز پارک جنگلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963589/تکرار-مناقصه-انجام-مهندسی-و-ممیزی-جامع-انرژی-در-ساختمان-ها--'>تکرار مناقصه انجام مهندسی و ممیزی جامع انرژی در ساختمان ها... / تکرار فراخوان مناقصه عمومی، تکرار مناقصه انجام مهندسی و ممیزی جامع انرژی در ساختمان ها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963590/مناقصه-خدمات-آبدارخانه-تنظیف-و-اپراتوری-دستگاه-ساب--'>مناقصه خدمات آبدارخانه، تنظیف و اپراتوری دستگاه ساب ... / مناقصه عمومی, مناقصه خدمات آبدارخانه، تنظیف و اپراتوری دستگاه ساب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963592/مناقصه-عملیات-افزایش-زیربنای-سالن-ورزشی-تربیت-بدنی--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات افزایش زیربنای سالن ورزشی تربیت بدنی - نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه عملیات افزایش زیربنای سالن ورزشی تربیت بدنی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963594/مناقصه-رفع-انفصال-شبکه-فاضلاب'>مناقصه رفع انفصال شبکه فاضلاب / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه رفع انفصال شبکه فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963596/مناقصه-تیر-بتونی-مورد-نیاز-شبکه---نوبت-دوم'>مناقصه تیر بتونی مورد نیاز شبکه ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تیر بتونی مورد نیاز شبکه ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963600/فراخوان-مناقصه-عمومی-اجرای-شبکه-فاضلاب-شهرک-خاوران'>فراخوان مناقصه عمومی اجرای شبکه فاضلاب شهرک خاوران / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه عمومی اجرای شبکه فاضلاب شهرک خاوران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963602/فراخوان-انجام-خدمات-طراحی-تهیه-نصب-و-راه-اندازی-تلمبه-های-برقی'>فراخوان  انجام خدمات طراحی، تهیه، نصب و راه اندازی تلمبه های برقی / فراخوان شناسایی پیمانکار,فراخوان  انجام خدمات طراحی، تهیه، نصب و راه اندازی تلمبه های برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963605/مناقصه-خرید-parts-for-general-monitors-gas-detection-system-model-s4-100-نوبت-دوم'>مناقصه خرید parts for general monitors gas detection system model s4  100 نوبت دوم  / آگهی عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه دو مرحله ای,مناقصه خرید parts for general monitors gas detection system model s4  100 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963609/مناقصه-بهسازی-نوع-2-و-انجام-عملیات-تکمیلی-رفع-نقاط-حادثه-خیز-کمربندی'>مناقصه بهسازی نوع 2 و انجام عملیات تکمیلی رفع نقاط حادثه خیز کمربندی / مناقصه عمومی, مناقصه بهسازی نوع 2 و انجام عملیات تکمیلی رفع نقاط حادثه خیز کمربندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963612/مناقصه-پیمانکار-جهت-احداث-سوله'>مناقصه پیمانکار جهت احداث سوله  / اگهی مناقصه , مناقصه پیمانکار جهت احداث سوله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963613/فراخوان-راهبری-بهره-برداری-از-کارخانه-گندله-سازی'>فراخوان راهبری بهره برداری از کارخانه گندله سازی / فراخوان جذب مشاور,فراخوان راهبری بهره برداری از کارخانه گندله سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963614/تجدید-مناقصه-بهسازی-و-رفع-نقاط-حادثه-خیز-محور-زنجان--میانه-قطعه-دوم'>تجدید مناقصه بهسازی و رفع نقاط حادثه خیز محور زنجان - میانه قطعه دوم  /  مناقصه عمومی , تجدید مناقصه بهسازی و رفع نقاط حادثه خیز محور زنجان - میانه قطعه دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963615/مناقصه-عمومی-تهیه-و-خرید-کلیه-آهن-آلات-جهت-ساخت-و-نصب-و-مونتاژ-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی تهیه و خرید کلیه آهن آلات جهت ساخت و نصب و مونتاژ  نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی تهیه و خرید کلیه آهن آلات جهت ساخت و نصب و مونتاژ  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963617/مناقصه-ارائه-خدمات-نقلیه'>مناقصه ارائه خدمات نقلیه  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه ارائه خدمات نقلیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963618/مناقصه-بهسازی-و-رفع-نقاط-حادثه-خیز-تجدید'>مناقصه بهسازی و رفع نقاط حادثه خیز- تجدید /  مناقصه عمومی (تجدید) , مناقصه بهسازی و رفع نقاط حادثه خیز- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963622/فراخوان-عمومی-شناسایی-طرح-و-سرمایه-گذار-پروژه-ایستگاه-مکانیزه-اتوبوس-شهری-نوبت-دوم'> فراخوان عمومی شناسایی طرح و سرمایه گذار پروژه ایستگاه مکانیزه اتوبوس شهری نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی,  فراخوان عمومی شناسایی طرح و سرمایه گذار پروژه ایستگاه مکانیزه اتوبوس شهری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963624/مناقصه-روکش-و-آسفالت-بلوار-اصلی-لاله-صحرا'>مناقصه روکش و آسفالت بلوار اصلی لاله صحرا  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه روکش و آسفالت بلوار اصلی لاله صحرا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963628/مناقصه-عملیات-سنگ-فرش-(پیاده-روسازی)'>مناقصه عملیات سنگ فرش (پیاده روسازی) / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه عملیات سنگ فرش (پیاده روسازی)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963629/آگهی-مناقصه-دو-دستگاه-بچینگ-اختلاط-بتن-مازاد'>آگهی مناقصه دو دستگاه بچینگ اختلاط بتن مازاد  / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه دو دستگاه بچینگ اختلاط بتن مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963635/مناقصه-تعداد-هجده-دستگاه-خودرو-سواری'>مناقصه تعداد هجده دستگاه خودرو سواری / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تعداد هجده دستگاه خودرو سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963636/آگهی-شناسایی-تهیه-سامانه-مدیریت-یکپارچه-معاملات--(نوبت-دوم)'>آگهی شناسایی تهیه سامانه مدیریت یکپارچه معاملات... (نوبت دوم) / آگهی شناسایی، آگهی شناسایی تهیه سامانه مدیریت یکپارچه معاملات... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963638/تجدید-مناقصه-وصول-مطالبات-و-قرائت-و-توزیع-قبوض-96-8-3-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه وصول مطالبات و قرائت و توزیع قبوض  96.8.3 نوبت دوم / تجدید مناقصه , مناقصه وصول مطالبات و قرائت و توزیع قبوض تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963640/تجدید-مناقصه-استخراج--خردایش-و-دانه-بندی-و-بارگیری-سنگ-آهک-معدن-دربند'>تجدید مناقصه استخراج ، خردایش و دانه بندی و بارگیری سنگ آهک معدن دربند / اگهی مناقصه , تجدید مناقصه استخراج ، خردایش و دانه بندی و بارگیری سنگ آهک معدن دربند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963652/تجدید-فراخوان-بهسازی-قطعه-الف-راه-انزلی-رضوانشهر-چاپ-دوم'>تجدید فراخوان بهسازی قطعه الف راه انزلی- رضوانشهر  چاپ دوم / آگهی تجدید فراخوان, فراخوان بهسازی قطعه الف راه انزلی- رضوانشهر  چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963654/مناقصه-خرید-لوله-بتنی-فاضلابی-مسلح-تجدید'>مناقصه خرید لوله بتنی فاضلابی مسلح تجدید / آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی ، مناقصه خرید لوله بتنی فاضلابی مسلح تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963656/مناقصه-نگهداری-و-تعمیرات-خط-اختصاصی-63-کیلوولت'>مناقصه نگهداری و تعمیرات خط اختصاصی 63 کیلوولت  / اگهی مناقصه , مناقصه نگهداری و تعمیرات خط اختصاصی 63 کیلوولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963658/تجدید-مناقصه-خرید-مقدار-28700-متر-(39141-گیلوگرم)-لوله-پلی-اتیلن-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید مقدار 28700 متر (39141 گیلوگرم) لوله پلی اتیلن نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه, تجدید مناقصه خرید مقدار 28700 متر (39141 گیلوگرم) لوله پلی اتیلن نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963659/مناقصه-بازسازی-شبکه-آب-نوبت-دوم'>مناقصه بازسازی شبکه آب نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه بازسازی شبکه آب نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963660/مناقصه-تعمیر-و-ساماندهی-خط-لوله-10-اینچ-مایعات-گازی--نوبت-دوم'>مناقصه تعمیر و ساماندهی خط لوله 10 اینچ مایعات گازی-  نوبت دوم  / ممناقصه عمومی, مناقصه تعمیر و ساماندهی خط لوله 10 اینچ مایعات گازی-  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963663/فراخوان-عملیات-ترمیم-و-احداث-خیابان-ST1'>فراخوان عملیات ترمیم و احداث خیابان ST1  / فراخوان ارزیابی کیفی, فراخوان عملیات ترمیم و احداث خیابان ST1 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963664/فراخوان-ارزیابی-کیفی-تجدید-مناقصه-ساخت-و-نصب-200-عدد-انشعاب-پلی-اتیلن-پراکنده--'>فراخوان ارزیابی کیفی تجدید مناقصه ساخت و نصب 200 عدد انشعاب پلی اتیلن پراکنده ... / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی تجدید مناقصه ساخت و نصب 200 عدد انشعاب پلی اتیلن پراکنده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963669/مناقصه-اجرای-عملیات-آسفالت-معابر'>مناقصه اجرای عملیات آسفالت معابر  / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای عملیات آسفالت معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963670/تجدید-مناقصه-اجرای-لکه-گیری-درزگیری-روکش-راه-ها--'>تجدید مناقصه اجرای لکه گیری، درزگیری، روکش راه ها... / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه اجرای لکه گیری، درزگیری، روکش راه ها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963676/تجدید-مناقصه-خرید-خدمات-به-صورت-حجمی'>تجدید مناقصه خرید خدمات به صورت حجمی / آگهی مناقصه عمومی ، تجدید مناقصه خرید خدمات به صورت حجمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963677/فراخوان-اجرای-پروژه-مطالعاتی-کاداستر-نوبت-دوم'>فراخوان اجرای پروژه مطالعاتی کاداستر نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی, فراخوان اجرای پروژه مطالعاتی کاداستر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963679/مناقصه-عملیات-حمل-گندم'>مناقصه عملیات حمل گندم  / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات حمل گندم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963683/مناقصه-عملیات-بارگیری--حمل-و-تخلیه-مقدار-6-هزار-تن-انواع-نهاده-های-کشاورزی--تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات بارگیری ، حمل و تخلیه مقدار 6 هزار تن انواع نهاده های کشاورزی - تجدید نوبت دوم / تجدید مناقصه عمومی, مناقصه عملیات بارگیری ، حمل و تخلیه مقدار 6 هزار تن انواع نهاده های کشاورزی - تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963684/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-در-امور-بیمه--حمل-و-ترخیص-کالای-مدیریت'> فراخوان مناقصه انجام خدمات در امور بیمه ، حمل و ترخیص کالای مدیریت / فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی کیفی , فراخوان مناقصه انجام خدمات در امور بیمه ، حمل و ترخیص کالای مدیریت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963686/مناقصه-احداث-گرمخانه-نوبت-دوم'>مناقصه احداث گرمخانه نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه احداث گرمخانه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963689/مناقصه-امور-خدمات-عمومی-و-نظافت'>مناقصه امور خدمات عمومی و نظافت / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه امور خدمات عمومی و نظافت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963691/مناقصه-انجام-عملیات-قیرپاشی-و-آسفالت-معابر-سطح-شهر--نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات قیرپاشی و آسفالت معابر سطح شهر - نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه انجام عملیات قیرپاشی و آسفالت معابر سطح شهر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963693/مناقصه-مرمت-و-بازسازی-ایل-راه-عشایری'>مناقصه مرمت و بازسازی ایل راه عشایری  / مناقصه عمومی, مناقصه مرمت و بازسازی ایل راه عشایری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963695/فراخوان-پروژه-تکمیل-شبکه-گاز-شهرک-صنعتی--تجدید'>فراخوان پروژه تکمیل شبکه گاز شهرک صنعتی... تجدید / آگهی تجدید فراخوان , فراخوان پروژه تکمیل شبکه گاز شهرک صنعتی... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963697/مناقصه-گازرسانی-به-روستاهای-تابعه-ریوش-و-بالارخ-کاشمر-و--'>مناقصه گازرسانی به روستاهای تابعه ریوش و بالارخ کاشمر و ... / مناقصه, مناقصه گازرسانی به روستاهای تابعه ریوش و بالارخ کاشمر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963698/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-کارگری'>مناقصه تامین نیروی انسانی کارگری / آگهی مناقصه ,  مناقصه تامین نیروی انسانی کارگری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963700/مناقصه-اجرای-24500-متر-شبکه-فلزی-و-پلی-اتیلن-و--'>مناقصه اجرای 24500 متر شبکه فلزی و پلی اتیلن و... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای 24500 متر شبکه فلزی و پلی اتیلن و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963703/تجدید-مناقصه-تعمیر-بازسازی-و-مرمت-تصفیه-خانه-فاضلاب'>تجدید مناقصه تعمیر، بازسازی و مرمت تصفیه خانه فاضلاب  / تجدید مناقصه عمومی, مناقصه تعمیر، بازسازی و مرمت تصفیه خانه فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963705/مناقصه-تنظیف-محدوده-خدماتی-شهر--نوبت-دوم'>مناقصه تنظیف محدوده خدماتی شهر - نوبت دوم  / اگهی مناقصه , مناقصه تنظیف محدوده خدماتی شهر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963707/مناقصه-اجرای-1116-متر-تکمیل-خط-تغذیه-گاز-تجدید'>مناقصه اجرای 1116 متر تکمیل خط تغذیه گاز تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای 1116 متر تکمیل خط تغذیه گاز تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963710/فراخوان-احداث-مجتمع-های-خدمات-رفاهی'>فراخوان احداث مجتمع های خدمات رفاهی  / فراخوان احداث مجتمع های خدمات رفاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963713/مناقصه-P-F-JEREH-TWIN-PUMPING-CEMENTING'>مناقصه P/F "JEREH" TWIN PUMPING CEMENTING / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه P/F "JEREH" TWIN PUMPING CEMENTING</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963714/مناقصه-مربوط-به-بهسازی-و-استانداردسازی-5-دستگاه-آسانسور-واقع-در-ساختمان-های-اداری-نوبت-دوم'>مناقصه  مربوط به بهسازی و استانداردسازی 5 دستگاه آسانسور واقع در ساختمان های اداری نوبت دوم / مناقصه  مربوط به بهسازی و استانداردسازی 5 دستگاه آسانسور واقع در ساختمان های اداری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963716/مناقصه-ساخت-نصب-و-راه-اندازی-پکیج-تصفیه-خانه-فاضلاب-و--'>مناقصه  ساخت، نصب و راه اندازی پکیج تصفیه خانه فاضلاب و ... / فراخوان ارزیابی کیفی عمومی, مناقصه  ساخت، نصب و راه اندازی پکیج تصفیه خانه فاضلاب و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963717/تجدید-مناقصه-امور-نگهبانی-(حفاظت-فیزیکی)-بیمارستان-مادر-رامهرمز-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه امور نگهبانی (حفاظت فیزیکی) بیمارستان مادر رامهرمز  نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید مناقصه امور نگهبانی (حفاظت فیزیکی) بیمارستان مادر رامهرمز  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963723/مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت-خیابانهای-حمیدیه-نوبت-دوم'>مناقصه زیرسازی و آسفالت خیابانهای حمیدیه- نوبت دوم  / آگهی مناقصه، مناقصه زیرسازی و آسفالت خیابانهای حمیدیه- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963733/مناقصه-تهیه-و-تامین-3-دستگاه-کامیونت-و--'>مناقصه تهیه و تامین 3 دستگاه کامیونت و ... / مناقصه ,مناقصه تهیه و تامین 3 دستگاه کامیونت و ...÷</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963736/تجدید-مناقصه-احداث-شبکه-برق-فشار-متوسط-و-نصب-پست-کمپکت---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه احداث شبکه برق فشار متوسط و نصب پست کمپکت ... نوبت دوم / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه احداث شبکه برق فشار متوسط و نصب پست کمپکت ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963739/فراخوان-ارزیابی-کیفی-عملیات-تعریض--جدول-گذاری-و-اصلاح-خیابان-ورودی-و-اصلی--'> فراخوان ارزیابی کیفی عملیات تعریض ، جدول گذاری و اصلاح خیابان ورودی و اصلی... / فراخوان ارزیابی کیفی عمومی , فراخوان ارزیابی کیفی عملیات تعریض ، جدول گذاری و اصلاح خیابان ورودی و اصلی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963742/فراخوان-احداث-5-واحد-کارگاهی-ناحیه-صنعتی'>فراخوان احداث 5 واحد کارگاهی ناحیه صنعتی / فراخوان ارزیابی ، فراخوان احداث 5 واحد کارگاهی ناحیه صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963744/مناقصه-تکمیل-ساختمان-اداره--'>مناقصه تکمیل ساختمان اداره ... / آگهی برگزاری مناقصه عمومی ,مناقصه تکمیل ساختمان اداره ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963750/مناقصه-پروژه-آسفالت-اساسی-و-لکه-گیری'>مناقصه پروژه آسفالت اساسی و لکه گیری / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه پروژه آسفالت اساسی و لکه گیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963753/مناقصه-واگذاری-اداره-امور-عملیات-انبار-نفت--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری اداره امور عملیات انبار نفت - نوبت دوم  / مناقصه عمومی,مناقصه واگذاری اداره امور عملیات انبار نفت - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963755/ارزیابی-کیفی-انجام-خدمات-خودرویی--نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی انجام خدمات خودرویی - نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی, ارزیابی کیفی انجام خدمات خودرویی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963756/استعلام-تعمیر--سرویس-و-نگهداری-تاسیسات-مرکز-آموزشی-درمانی-خلیلی'>استعلام تعمیر ، سرویس و نگهداری تاسیسات مرکز آموزشی درمانی خلیلی / آگهی فراخوان استعلام عمومی ,استعلام تعمیر ، سرویس و نگهداری تاسیسات مرکز آموزشی درمانی خلیلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963758/تجدید-مناقصه-خدمات-نگهبانی-تمامی-ساختمانها-و--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خدمات نگهبانی تمامی ساختمانها و...نوبت دوم  / تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه خدمات نگهبانی تمامی ساختمانها و...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963763/مناقصه-طرح-آرشیو-الکترونیکی-ادارات-ثبتی'>مناقصه طرح آرشیو الکترونیکی ادارات ثبتی / آگهی مناقصه, مناقصه طرح آرشیو الکترونیکی ادارات ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963764/فراخوان-ارزیابی-احداث-5-واحد-کارگاهی-ناحیه-صنعتی'>فراخوان ارزیابی احداث 5 واحد کارگاهی ناحیه صنعتی / فراخوان ارزیابی , فراخوان ارزیابی احداث 5 واحد کارگاهی ناحیه صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963766/مناقصه-انجام-عملیات-روکش-آسفالت--نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات روکش آسفالت - نوبت دوم  / آگهی مناقصه، مناقصه انجام عملیات روکش آسفالت - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963767/مناقصه-خدمات-مشاوره-عمرانی'> مناقصه خدمات مشاوره عمرانی  / فراخوان مناقصه,  مناقصه خدمات مشاوره عمرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963769/مناقصه-نیرو-و-برق-رسانی-در-محدوده-امور-توزیع-برق-مناطق-2-6-و-7'>مناقصه نیرو و برق رسانی در محدوده امور توزیع برق مناطق 2، 6 و 7 / مناقصه, مناقصه نیرو و برق رسانی در محدوده امور توزیع برق مناطق 2، 6 و 7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963770/مناقصه-واگذاری-جمع-آوری-و-رفت-و-روب-و-حمل-زباله-شهری-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری جمع آوری و رفت و روب و حمل زباله شهری نوبت دوم  /  آگهی مناقصه,مناقصه واگذاری جمع آوری و رفت و روب و حمل زباله شهری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963773/مناقصه-واگذاری-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری حفظ و نگهداری  فضای سبز نوبت دوم  /  آگهی مناقصه,مناقصه واگذاری حفظ و نگهداری  فضای سبز نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963775/فراخوان-استعلام-عمومی-انجام-امور-خدمات-درمانی-بیماریاری'>فراخوان استعلام عمومی انجام امور خدمات درمانی بیماریاری  / فراخوان استعلام عمومی , فراخوان استعلام عمومی انجام امور خدمات درمانی بیماریاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963776/فراخوان-استعلام-واگذاری-مرسولات-پستی'>فراخوان استعلام واگذاری مرسولات پستی / آگهی فراخوان استعلام عمومی، فراخوان استعلام واگذاری مرسولات پستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963778/مناقصه-جداسازی-آب-فضای-سبز-از-آب-شرب-شهری---نوبت-دوم'>مناقصه جداسازی آب فضای سبز از آب شرب شهری.... نوبت دوم / خلاصه آگهی مناقصه ، مناقصه جداسازی آب فضای سبز از آب شرب شهری.... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963779/تجدید-اصلاح-و-بهینه-سازی-شهری-پاتاوه'>تجدید اصلاح و بهینه سازی شهری پاتاوه  / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه اصلاح و بهینه سازی شهری پاتاوه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963780/مناقصه-طراحی--تهیه-مصالح--ساخت-و-نصب-ابنیه--نوبت-دوم'>مناقصه طراحی ، تهیه مصالح ، ساخت و نصب ابنیه - نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه طراحی ، تهیه مصالح ، ساخت و نصب ابنیه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963783/مناقصه-امور-خدماتی-شامل-فضای-سبز-و----نوبت-دوم'>مناقصه امور خدماتی شامل فضای سبز و ... - نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه امور خدماتی شامل فضای سبز و ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963787/فراخوان-اخذ-پیمانکار-تعمیر-و-تنظیم-2500-دستگاه-شیر-ایمنی'>فراخوان اخذ پیمانکار تعمیر و تنظیم 2500 دستگاه شیر ایمنی / فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی کیفی , فراخوان اخذ پیمانکار تعمیر و تنظیم 2500 دستگاه شیر ایمنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963789/فراخوان-احداث-مدرسه-12-کلاسه--نوبت-دوم'>فراخوان احداث مدرسه 12 کلاسه  - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان احداث مدرسه 12 کلاسه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963790/فراخوان-قرائت-کنتور-و-توزیع-قبض-آب-بها'>فراخوان قرائت کنتور و توزیع قبض آب بها / فراخوان مناقصه عمومی و ارزیابی کیفی یک مرحله ای,فراخوان قرائت کنتور و توزیع قبض آب بها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963792/تجدید-مناقصه-عملیات-تعمیر-و-نگهداری-شبکه-روشنایی-شهرک-های-صنعتی'> تجدید مناقصه عملیات تعمیر و نگهداری شبکه روشنایی شهرک های صنعتی / فراخوان مناقصه ,  تجدید مناقصه عملیات تعمیر و نگهداری شبکه روشنایی شهرک های صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963797/فراخوان-طراحی-لوگو-پارک-علم-و-فناوری'>فراخوان طراحی لوگو پارک علم و فناوری  / فراخوان , فراخوان طراحی لوگو پارک علم و فناوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963799/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان     / استعلام، استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963802/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان     / استعلام، استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963803/مناقصه-جدول-گذاری-معابر-روستای'>مناقصه جدول گذاری معابر روستای  / مناقصه , مناقصه جدول گذاری معابر روستای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963805/مناقصه-عملیات-احداث-و-بهسازی-باغ-خانواده'>مناقصه عملیات احداث و بهسازی باغ خانواده  / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات احداث و بهسازی باغ خانواده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963806/مناقصه-تامین-مقدار-150-تا-200-تن-سیب-درختی'>مناقصه تامین مقدار 150 تا 200 تن سیب درختی / آگهی مناقصه , مناقصه تامین مقدار 150 تا 200 تن سیب درختی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963808/استعلام-دانسیته-سوئیچ'>استعلام  دانسیته سوئیچ / استعلام, استعلام  دانسیته سوئیچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963811/مناقصهoracle-نصب-و-اسقرار-سرور'>مناقصهoracle نصب و اسقرار سرور / مناقصه oracle نصب و اسقرار سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963812/استعلام-یک-دستگاه-تابلو-مانیتورینگ-سرور'>استعلام یک دستگاه تابلو مانیتورینگ سرور / استعلام, استعلام یک دستگاه تابلو مانیتورینگ سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963816/مناقصه-ساماندهی-و-ایجاد-زیرساختهای-مجموعه-گردشگری-شهر-پاوه-و---نوبت-دوم'>مناقصه ساماندهی و ایجاد زیرساختهای مجموعه گردشگری شهر پاوه و ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه ساماندهی و ایجاد زیرساختهای مجموعه گردشگری شهر پاوه و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963820/استعلام-عملیات-پایش-تخصصی-میکروبی-آزمایشگاهی'>استعلام عملیات پایش تخصصی میکروبی آزمایشگاهی  / استعلام ,استعلام عملیات پایش تخصصی میکروبی آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963823/تاسیس-تعداد-3-مهد-کودک--'>تاسیس تعداد 3 مهد کودک... / تاسیس تعداد 3 مهد کودک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963825/فراخوان-ارزیابی-کیفی-اجرای-بلوار-ورودی-شاخص--سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>فراخوان ارزیابی کیفی اجرای بلوار ورودی شاخص ، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / فراخوان ارزیابی کیفی اجرای بلوار ورودی شاخص ، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963827/استعلام-رفع-اشکال-و-نصب-تجهیزات-gis'>استعلام رفع اشکال و نصب تجهیزات gis / استعلام,استعلام رفع اشکال و نصب تجهیزات gis</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963828/استعلامد-ستمال-دستشویی-بزرگ-مخصوص-دستگاه'>استعلامد ستمال دستشویی بزرگ مخصوص دستگاه  / استعلام دستمال دستشویی بزرگ مخصوص دستگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963830/مناقصه-انجام-خدمات-تهیه--طبخ-و-سرو-سه-وعده-غذا-و-خدمات-اطاقداری'>مناقصه انجام خدمات تهیه ، طبخ و سرو سه وعده غذا و خدمات اطاقداری / آگهی ارزیابی کیفی, مناقصه انجام خدمات تهیه ، طبخ و سرو سه وعده غذا و خدمات اطاقداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963831/مناقصه-خرید-و-نصب-دیواره-های-پیش-ساخته-محوطه-پیرامونی-پارک-بانوان'>مناقصه خرید و نصب دیواره های پیش ساخته محوطه پیرامونی پارک بانوان  / مناقصه, مناقصه خرید و نصب دیواره های پیش ساخته محوطه پیرامونی پارک بانوان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963832/استعلام-​سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام ​سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام,استعلام ​سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963833/مناقصه-خدمات-راهبری-واحدهای-بهره-برداری-نمکزدایی-تلمبه-خانه-گوره--96-08-06'>مناقصه خدمات راهبری واحدهای بهره برداری، نمکزدایی، تلمبه خانه گوره ...96.08.06 / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات راهبری واحدهای بهره برداری، نمکزدایی، تلمبه خانه  گوره...96.08.06</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963835/استعلام-هارد-و-هاب-سوئیچ-و-فلش-مموری'>استعلام هارد و هاب سوئیچ و فلش مموری / استعلام,استعلام هارد و هاب سوئیچ و فلش مموری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963836/مناقصه-احداث-بند-سنگی-ملاتی-کلاه-دار-و-مرمت-پروژه-های-آبخیزداری-و--'>مناقصه احداث بند سنگی ملاتی کلاه دار و مرمت پروژه های آبخیزداری و ...  / مناقصه , مناقصه احداث بند سنگی ملاتی کلاه دار و مرمت پروژه های آبخیزداری و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963838/استعلام-دریل-دستگاه-ویبراتور-بتن-کاری-و-اینورتر'>استعلام دریل دستگاه ویبراتور بتن کاری و اینورتر  / استعلام ، استعلام دریل دستگاه ویبراتور بتن کاری و اینورتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963840/استعلام-دستگاه-ثبت-جمع-آوری-اطلاعات-پست-های-فوق-توزیع'>استعلام دستگاه ثبت جمع آوری اطلاعات پست های فوق توزیع / استعلام, استعلام دستگاه ثبت جمع آوری اطلاعات پست های فوق توزیع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963842/فراخوان-برگزاری-6-مورد-مناقصه-گازرسانی'>فراخوان برگزاری 6 مورد مناقصه گازرسانی  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, فراخوان برگزاری 6 مورد مناقصه گازرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963843/مناقصه-اصلاح-سیستم-گاز-پتویی-مخازن-واحد-نمکزدایی'>مناقصه اصلاح سیستم گاز پتویی مخازن واحد نمکزدایی  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی, مناقصه اصلاح سیستم گاز پتویی مخازن واحد نمکزدایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963845/استعلام-پمپ-کلاچ-پایین-کمپرسی-رنو-کراکس-370'>استعلام پمپ کلاچ پایین کمپرسی رنو کراکس 370 / استعلام , استعلام پمپ کلاچ پایین کمپرسی رنو کراکس 370</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963846/فراخوان-شناسایی-منابع-جدید-تولید-و-تامین-کنندگان-مواد-و-پوشش-های-کامپوزیتی'>فراخوان  شناسایی منابع جدید تولید و تامین کنندگان مواد و پوشش های کامپوزیتی  / فراخوان, فراخوان  شناسایی منابع جدید تولید و تامین کنندگان مواد و پوشش های کامپوزیتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963847/استعلام-ویسکوز-فن-کمپرسی-رنوکراکس'>استعلام ویسکوز فن کمپرسی رنوکراکس / استعلام , استعلام ویسکوز فن کمپرسی رنوکراکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963848/استعلام-کامپیوتر'>استعلام کامپیوتر  / استعلام, استعلام کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963850/استعلام-خرید-8000-صندوق-گل-بنفشه-جهت-کاشت-در-فضای-سبز-سطح-شهر'>استعلام خرید 8000 صندوق گل بنفشه جهت کاشت در فضای سبز سطح شهر  / مناقصه, استعلام خرید 8000 صندوق گل بنفشه جهت کاشت در فضای سبز سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963851/مناقصه-خرید-قطعات-کمپرسورهای-کوپربسمر'>مناقصه خرید قطعات کمپرسورهای کوپربسمر  / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه, مناقصه خرید قطعات کمپرسورهای کوپربسمر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963852/استعلام-اجرای-شبکه-برق-رسانی-به-تصفیه-خانه-فاضلاب-شازند'>استعلام اجرای شبکه برق رسانی به تصفیه خانه فاضلاب شازند / استعلام, استعلام اجرای شبکه برق رسانی به تصفیه خانه فاضلاب شازند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963854/استعلام-لوله-فلزی'>استعلام لوله فلزی / استعلام , استعلام لوله فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963855/استعلام-سایر-فعالیتهای-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیتهای تخصصی ساختمان / استعلام, استعلام سایر فعالیتهای تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963856/استعلام-N2O-شارژ-گاز-اکسید-ازت'>استعلام N2O شارژ گاز اکسید ازت  / استعلام، استعلام N2O شارژ گاز اکسید ازت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963857/استعلام-برنامه-نویسی-مشاوره-و-فعالیت-های-مربوط-به-رایانه'>استعلام برنامه نویسی، مشاوره و فعالیت های مربوط به رایانه / استعلام ,استعلام برنامه نویسی، مشاوره و فعالیت های مربوط به رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963859/استعلام-​تعمیر-و-اصلاح-ورق-های-گالوانیزه-سقف'>استعلام ​تعمیر و اصلاح ورق های گالوانیزه سقف / استعلام, استعلام ​تعمیر و اصلاح ورق های گالوانیزه سقف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963860/استعلام-قطعات-سرور'>استعلام قطعات سرور / استعلام , استعلام قطعات سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963861/استعلام-برنامه-نرم-افزاری-حضور-و-غیاب-نیما'>استعلام برنامه نرم افزاری حضور و غیاب نیما  / استعلام, استعلام برنامه نرم افزاری حضور و غیاب نیما </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963862/استعلام-لاستیک-نیسان-پیکاپ'>استعلام  لاستیک نیسان پیکاپ / استعلام ، استعلام  لاستیک نیسان پیکاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963863/مناقصه-خدمات-لاینر-هنگر'>مناقصه خدمات لاینر هنگر  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, مناقصه خدمات لاینر هنگر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963864/استعلام-بازدید-اولیه-تایید-مکان-نصب-مولدهای-خورشیدی'>استعلام بازدید اولیه تایید مکان نصب مولدهای خورشیدی  / استعلام ,استعلام بازدید اولیه تایید مکان نصب مولدهای خورشیدی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963865/استعلام-مطالعه-طراحی-و-نظارت-بر-اجرای-طرح-های-نوین-آبیاری'>استعلام مطالعه طراحی و نظارت بر اجرای طرح های نوین آبیاری / استعلام ،  استعلام مطالعه طراحی و نظارت بر اجرای طرح های نوین آبیاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963866/استعلام-​اجرای-عملیات-آسفالت'>استعلام ​اجرای عملیات آسفالت  / استعلام, استعلام ​اجرای عملیات آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963867/استعلام-قطعات-و-ملزومات-رایانه-ای'>استعلام قطعات و ملزومات رایانه ای  / استعلام ,استعلام قطعات و ملزومات رایانه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963868/استعلام-خرید-دوربین-WEBCAM-جهت-راه-اندازی-سیستم-تشخیص-چهره'>استعلام خرید دوربین WEBCAM جهت راه اندازی سیستم تشخیص چهره / استعلام, استعلام خرید دوربین WEBCAM جهت راه اندازی سیستم تشخیص چهره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963869/استعلام-اجرای-تاسیسات-برقی-تالار'>استعلام اجرای تاسیسات برقی تالار / مناقصه, استعلام اجرای تاسیسات برقی تالار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963870/استعلام-سیم-باند--فیش-اسپیکون'>استعلام سیم باند ، فیش اسپیکون / استعلام,استعلام سیم باند ، فیش اسپیکون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963871/استعلام-آب-تصفیه-کن'>استعلام آب تصفیه کن  / استعلام,استعلام آب تصفیه کن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963872/استعلام-تشکچه-ویلچر-بادی'>استعلام تشکچه ویلچر بادی  / استعلام, استعلام تشکچه ویلچر بادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963873/استعلام-قطعات-رایانه'>استعلام  قطعات رایانه  / استعلام , استعلام  قطعات رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963874/استعلام-4-عدد-صندلی-کارمندی-شرکت-و--'>استعلام 4 عدد صندلی کارمندی شرکت و... / استعلام ,استعلام 4 عدد صندلی کارمندی شرکت و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963875/استعلام-دستگاه-opg-ـ-تجهیزات-دندانپزشکی'>استعلام دستگاه opg ـ تجهیزات دندانپزشکی  / استعلام ,استعلام دستگاه opg ـ تجهیزات دندانپزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963876/استعلام-4-عدد-ساب-راک-SFR-ABBRTU-و--'>استعلام 4 عدد ساب راک SFR-ABBRTU و ... / استعلام , استعلام 4 عدد ساب راک SFR-ABBRTU و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963877/استعلام-ویدئو-پروژکتور-صنعتی'>استعلام ویدئو پروژکتور صنعتی  / استعلام ، استعلام ویدئو پروژکتور صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963878/استعلام-احیاء-چهار-حلقه-چاه-آب-عمیق-شرب-و-غیر-شرب'>استعلام احیاء چهار حلقه چاه آب عمیق شرب و غیر شرب / استعلام, استعلام احیاء چهار حلقه چاه آب عمیق شرب و غیر شرب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963880/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی  / استعلام,استعلام کولر گازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963881/استعلام-بهسازی-محوطه-و-ساختمان-ایستگاه'>استعلام بهسازی محوطه و ساختمان ایستگاه  / استعلام, استعلام بهسازی محوطه و ساختمان ایستگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963883/استعلام-خرید-لب-تاپ'>استعلام خرید لب تاپ / استعلام ، استعلام خرید لب تاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963884/استعلام-شرح-خدمات-پشتیبانی-و-توسعه-نرم-افزار-دفاتر-ثبت-اسناد-و-املاک'>استعلام شرح خدمات پشتیبانی و توسعه نرم افزار دفاتر ثبت اسناد و املاک / استعلام، استعلام شرح خدمات پشتیبانی و توسعه نرم افزار دفاتر ثبت اسناد و املاک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963885/استعلام-ارتقاع-سیستم-استاندارد-مدیریت-کیفیت'>استعلام ارتقاع سیستم استاندارد مدیریت کیفیت / استعلام, استعلام ارتقاع سیستم استاندارد مدیریت کیفیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963886/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای-ذاکر'>استعلام اجرای طرح هادی روستای ذاکر  / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستای ذاکر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963888/استعلام-kaspersky-endpoint-security-for-business-select-1-years'>استعلام kaspersky endpoint security for business select 1 years / استعلام, استعلام kaspersky endpoint security for business select 1 years</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963889/استعلام-گوشی-تلفن---'>استعلام گوشی تلفن .... / استعلام، استعلام گوشی تلفن ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963890/مناقصه-اصلاح-هندسی-میادین-سطح-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه اصلاح هندسی میادین سطح شهر- نوبت دوم  / آگهی مناقصه، مناقصه اصلاح هندسی میادین سطح شهر- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963891/استعلام-اقلام-درخواستی-واحد-انفورماتیک'>استعلام اقلام درخواستی واحد انفورماتیک  / استعلام, استعلام اقلام درخواستی واحد انفورماتیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963893/استعلام-اجاره-یک-دستگاه-ون-تشریفاتی-تویوتا'>استعلام اجاره یک دستگاه ون تشریفاتی تویوتا / استعلام, استعلام اجاره یک دستگاه ون تشریفاتی تویوتا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963894/استعلام-سایر-فعالیتهای-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیتهای تخصصی ساختمان  / استعلام ,استعلام سایر فعالیتهای تخصصی ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963895/استعلام-لوله-مسی-(طول-6-متر)'>استعلام لوله مسی (طول 6 متر) / استعلام, استعلام لوله مسی (طول 6 متر)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963897/استعلام-احداث-130-متر-شبکه-فشار-متوسط'>استعلام احداث 130 متر شبکه فشار متوسط / استعلام ، استعلام احداث 130 متر شبکه فشار متوسط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963898/استعلام-بخاری-فن-دار'>استعلام بخاری فن دار / استعلام, استعلام بخاری فن دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963899/استعلام-چاپ-کتاب-ترویج-راه-پیشگیری-از-آنفولانزای-مرغی'> استعلام چاپ کتاب ترویج راه پیشگیری از آنفولانزای مرغی / استعلام , استعلام چاپ کتاب ترویج راه پیشگیری از آنفولانزای مرغی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963900/استعلام-لوازم-مصرفی-شوینده'>استعلام لوازم مصرفی شوینده  / استعلام ، استعلام لوازم مصرفی شوینده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963902/استعلام-اقلام-مربوط-به-انجام-غربالگری-آمبیلیویی'>استعلام  اقلام مربوط به انجام غربالگری آمبیلیویی / استعلام , استعلام  اقلام مربوط به انجام غربالگری آمبیلیویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963903/استعلام-تهیه-و-حمل-ماسه-نمکی'>استعلام تهیه و حمل ماسه نمکی / استعلام, استعلام تهیه و حمل ماسه نمکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963904/استعلام-چراغ-خیابانی-LED'>استعلام  چراغ خیابانی LED / استعلام, استعلام  چراغ خیابانی LED</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963905/استعلام-ساخت-4-دستگاه-کانکس'>استعلام ساخت 4 دستگاه کانکس  / استعلام, استعلام ساخت 4 دستگاه کانکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963907/استعلام-تعمیر-و-تجهیز-مرکز-خدمات-کشاورزی'>استعلام تعمیر و تجهیز مرکز خدمات کشاورزی  / استعلام ,استعلام تعمیر و تجهیز مرکز خدمات کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963908/استعلام-داکت-آلومینیومی'>استعلام داکت آلومینیومی / استعلام ، استعلام داکت آلومینیومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963909/استعلام-خرید-عایق-الاستومریک-KAIFLEX-و--'>استعلام خرید عایق الاستومریک KAIFLEX و ... / استعلام، استعلام خرید عایق الاستومریک KAIFLEX و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963910/استعلام-بیمه-عمر-و-حوادث-گروهی-کارکنان-شرکت'>استعلام  بیمه عمر و حوادث گروهی کارکنان شرکت / استعلام, استعلام  بیمه عمر و حوادث گروهی کارکنان شرکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963911/استعلام-دوربین-و-تجهیزات'> استعلام دوربین و تجهیزات / استعلام , استعلام دوربین و تجهیزات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963912/استعلام-پودر-لباسشویی-دستی'>استعلام پودر لباسشویی دستی  / استعلام , استعلام پودر لباسشویی دستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963914/استعلام-سرویس-و-نگهداری-و-راهبری-9-دیستگاه-آسانسور-نفر-بر'>استعلام سرویس و نگهداری و راهبری 9 دیستگاه آسانسور نفر بر  / استعلام , استعلام سرویس و نگهداری و راهبری 9 دیستگاه آسانسور نفر بر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963915/استعلام-ترانس-اندازه-گیری-جریان-ولتاژ'>استعلام  ترانس اندازه گیری جریان ولتاژ / استعلام, استعلام  ترانس اندازه گیری جریان ولتاژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963916/استعلام-مقره-میخی-سیلیکونی-33-کیلوولت'>استعلام مقره میخی سیلیکونی 33 کیلوولت / استعلام , استعلام مقره میخی سیلیکونی 33 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963917/استعلام-تهیه-و-ارسال-تجهیزات'>استعلام تهیه و ارسال تجهیزات  / استعلام, استعلام تهیه و ارسال تجهیزات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963918/استعلام-برنج-1121-هندی-کیسه'>استعلام  برنج 1121 هندی کیسه  / استعلام, استعلام  برنج 1121 هندی کیسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963919/استعلام-کت-و-شلوار'>استعلام کت و شلوار  / استعلام ,استعلام کت و شلوار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963920/استعلام-تعدادی-کارتریج-پرینتر'>استعلام تعدادی کارتریج پرینتر / استعلام,استعلام تعدادی کارتریج پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963921/استعلام-پیاز-درجه-یک'>استعلام پیاز درجه یک / استعلام , استعلام پیاز درجه یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963922/استعلام-تجهیزات-دوربین'> استعلام تجهیزات دوربین / استعلام , استعلام تجهیزات دوربین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963924/استعلام-خریداری--حمل-و-نصب-تجهیزات-و-مبلمان-اداری'>استعلام خریداری ، حمل و نصب تجهیزات و مبلمان اداری  / استعلام , استعلام خریداری ، حمل و نصب تجهیزات و مبلمان اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963925/استعلام-خرید-و-خدمات-پسیو-شبکه'>استعلام خرید و خدمات پسیو شبکه / استعلام, استعلام خرید و خدمات پسیو شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963926/مناقصه-ارائه-خدمات-توسعه-و-پشتیبانی-نرم-افزار-مرکز-تماس'>مناقصه ارائه خدمات توسعه و پشتیبانی نرم افزار مرکز تماس / مناقصه, فراخوان شناسایی پیمانکار برای انجام خدمات مربوط به طراحی، ساخت، تامین، نصب و راه اندازی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963927/استعلام-نصب-سیم-خاردار-خطی-رشته-ای-و-حلقوی-به-همراه-رنگ-آمیزی-و--'>استعلام نصب سیم خاردار خطی رشته ای و حلقوی به همراه رنگ آمیزی و... / استعلام,استعلام نصب سیم خاردار خطی رشته ای و حلقوی به همراه رنگ آمیزی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963928/مناقصه-ابزار-تواناساز-امضای-دیجیتال'>مناقصه ابزار تواناساز امضای دیجیتال / مناقصه، مناقصه ابزار تواناساز امضای دیجیتال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963929/استعلام-NA-storage-TVS-682-i3-8G'>استعلام  NA storage -TVS 682-i3-8G  / استعلام, استعلام  NA storage -TVS 682-i3-8G </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963930/استعلام-سنسور-دما'>استعلام سنسور دما  / استعلام ,استعلام سنسور دما </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963933/استعلام-خریداری--حمل-و-نصب-و-تحویل-انواع-مبل-ها'>استعلام خریداری ، حمل و نصب و تحویل انواع مبل ها  / استعلام , استعلام خریداری ، حمل و نصب و تحویل انواع مبل ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963934/استعلام-سیب-زمینی-درجه-یک'>استعلام سیب زمینی درجه یک / استعلام، استعلام سیب زمینی درجه یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963935/استعلام-فرستنده-صوتی-بدون-سیم'>استعلام فرستنده صوتی بدون سیم / استعلام , استعلام فرستنده صوتی بدون سیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963936/مناقصه-جمع-آوری-و-دفع-آبهای-سطحی-در-شهر--96-08-06'>مناقصه جمع آوری و دفع آبهای سطحی در شهر - 96.08.06 / جمع آوری و دفع آبهای سطحی در شهر - 96.08.06</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963937/استعلام-فرقون'>استعلام فرقون  / استعلام ،  استعلام فرقون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963938/استعلام-دستگاه-جرم-گیری'>استعلام دستگاه جرم گیری / استعلام ، استعلام دستگاه جرم گیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963939/استعلام-شیلنگ-لاستیکی'>استعلام شیلنگ لاستیکی / استعلام، استعلام شیلنگ لاستیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963940/استعلام-تعیین-حافظ-جهت-اموال-منقول-و-غیرمنقول-تملیکی'>استعلام تعیین حافظ جهت اموال منقول و غیرمنقول تملیکی / استعلام,استعلام تعیین حافظ جهت اموال منقول و غیرمنقول تملیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963941/استعلام-تجهیزات-خانگی--اداری-و-صنعتی'>استعلام تجهیزات خانگی , اداری و صنعتی / استعلام,استعلام تجهیزات خانگی , اداری و صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963942/استعلام-لوبیا-قرمز-فله'>استعلام لوبیا قرمز فله / استعلام، استعلام لوبیا قرمز فله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963943/استعلام-تجهیزات-آزمایشگاهی'>استعلام تجهیزات آزمایشگاهی  / استعلام  ،استعلام تجهیزات آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963944/استعلام-تامین-نیروی-انسانی'>استعلام تامین نیروی انسانی / استعلام , استعلام تامین نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963945/استعلام-خرید-موتور-برق'> استعلام خرید موتور برق  / استعلام , استعلام خرید موتور برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963946/استعلام-کشت-چمن-نشاء-برموداگراس'>استعلام کشت چمن نشاء برموداگراس  / استعلام ,استعلام کشت چمن نشاء برموداگراس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963947/استعلام-آب-لیمو-مجید'>استعلام آب لیمو مجید  / استعلام، استعلام آب لیمو مجید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963948/استعلام-یخچال-استاندارد-9-فوت'>استعلام یخچال استاندارد 9 فوت / استعلام ، استعلام یخچال استاندارد 9 فوت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963950/استعلام-نصب-سقف-کاذب-در-پست-های-۲۳۰'>استعلام نصب سقف کاذب در پست های ۲۳۰  / استعلام ,استعلام نصب سقف کاذب در پست های ۲۳۰ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963951/استعلام-قطعات-گریدر-میتسوبیشی-MG500'>استعلام قطعات گریدر میتسوبیشی MG500 / استعلام ، استعلام قطعات گریدر میتسوبیشی MG500</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963952/استعلام-روغن-سرخ-کردنی'>استعلام  روغن سرخ کردنی  / استعلام, استعلام روغن سرخ کردنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963953/استعلام-حفر-چاه-عمیق'>استعلام حفر چاه عمیق / استعلام حفر چاه عمیق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963954/استعلام-خرید-درب-منهول'>استعلام خرید درب منهول  / استعلام , استعلام خرید درب منهول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963955/استعلام-فعالیت-های-مخابراتی-باسیم-بی-سیم-و-ماهواره-ای'>استعلام فعالیت های مخابراتی باسیم، بی سیم و ماهواره ای / استعلام, استعلام فعالیت های مخابراتی باسیم، بی سیم و ماهواره ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963956/استعلام-خدمات-خودرویی-جهت-واگذاری'>استعلام خدمات خودرویی جهت واگذاری / استعلام,استعلام خدمات خودرویی جهت واگذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963957/استعلام-کابل-تخت-لاستیکی'>استعلام کابل تخت لاستیکی / استعلام, استعلام کابل تخت لاستیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963958/استعلام-روغن-بهران-توربین-32'> استعلام روغن بهران توربین 32 / استعلام،  استعلام روغن بهران توربین 32</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963959/مناقصه-خرید-۱۶۰-دست-لباس-آتش-نشانی-با-ملحقات-مربوطه'>مناقصه خرید ۱۶۰ دست لباس آتش نشانی با ملحقات مربوطه    / مناقصه خرید ۱۶۰ دست لباس آتش نشانی با ملحقات مربوطه   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963960/استعلام-کابل-برق-کرمان'>استعلام کابل برق کرمان  / استعلام,استعلام کابل برق کرمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963961/استعلام-لپه-درجه-یک-فله'>استعلام لپه درجه یک فله  / استعلام,استعلام لپه درجه یک فله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963962/استعلام-تامین-و-توزیع-و-کنترل-کیفی-آب-شرب-بهداشتی'>استعلام تامین و توزیع و کنترل کیفی آب شرب بهداشتی / استعلام, استعلام تامین و توزیع و کنترل کیفی آب شرب بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963963/استعلام-نگهداری-فضای-سبز-پایانه-مرزی'> استعلام نگهداری فضای سبز پایانه مرزی / استعلام , استعلام نگهداری فضای سبز پایانه مرزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963964/استعلام-چاپگر'>استعلام چاپگر  / استعلام , استعلام چاپگر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963965/استعلام-کامپیوتر-با-متعلقات'>استعلام کامپیوتر با متعلقات  / استعلام، استعلام کامپیوتر با متعلقات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963966/مناقصه-ارائه-خدمات-کارشناسی-و-مشاوره-در-زمینه-خدمات-مالی-بازرگانی-فنی-و-اداری'>مناقصه ارائه خدمات کارشناسی و مشاوره در زمینه خدمات مالی، بازرگانی، فنی و اداری  / مناقصه, مناقصه ارائه خدمات کارشناسی و مشاوره در زمینه خدمات مالی، بازرگانی، فنی و اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963967/استعلام-احداث-محوطه-و-فنس-کشی-راهدارخانه'>استعلام احداث محوطه و فنس کشی راهدارخانه / استعلام , استعلام احداث محوطه و فنس کشی راهدارخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963968/مناقصه-تنظیف-محوطه-ها-و-معابر-و-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-مجموعه-ادبیات'>مناقصه تنظیف محوطه ها و معابر و حفظ و نگهداری فضای سبز مجموعه ادبیات / مناقصه ، تنظیف محوطه ها و معابر و حفظ و نگهداری فضای سبز مجموعه ادبیات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963969/استعلام-چاپگر'>استعلام چاپگر  / استعلام , استعلام چاپگر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963970/مناقصه-اجرای-کارهای-تعمیرات-و-نگهداری-شبکه-تاسیسات-گاز-ابزار-دقیق-و-حفاظت-از-زنگ'>مناقصه اجرای کارهای تعمیرات و نگهداری شبکه تاسیسات گاز ابزار دقیق و حفاظت از زنگ  / مناقصه,مناقصه اجرای کارهای تعمیرات و نگهداری شبکه تاسیسات گاز ابزار دقیق و حفاظت از زنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963971/استعلام-کانکس-3-7--'>استعلام کانکس 3*7... / استعلام، استعلام کانکس 3*7...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963972/مناقصه-اسکن-اسناد-سنواتی'>مناقصه اسکن اسناد سنواتی / مناقصه اسکن اسناد سنواتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963973/مناقصه-واگذاری-حجمی-خدمات-ممیزی-املاک-شبکه-و-شیرآلات--'>مناقصه واگذاری حجمی خدمات ممیزی املاک شبکه و شیرآلات ...  / مناقصه واگذاری حجمی خدمات ممیزی املاک شبکه و شیرآلات ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963974/استعلام-ورق-UPVC-(ابعاد-6m-20cm)'>استعلام ورق UPVC (ابعاد 6m*20cm)  / استعلام , استعلام ورق UPVC (ابعاد 6m*20cm) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963976/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-لوله-گذاری-شبکه-توزیع-آب-با-لوله-پلی-اتیلن'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای لوله گذاری شبکه توزیع آب با لوله پلی اتیلن / مناقصه تهیه مصالح و اجرای لوله گذاری شبکه توزیع آب با لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963977/استعلام-رایانه-با-کلیه-متعلقات'>استعلام رایانه با کلیه متعلقات / استعلام، استعلام رایانه با کلیه متعلقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963978/استعلام-خرید-و-حمل-ماسه'>استعلام خرید و حمل ماسه / استعلام، استعلام خرید و حمل ماسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963979/استعلام-تجهیز-اطاقک-مانیتورینگ'>استعلام تجهیز اطاقک مانیتورینگ / استعلام، استعلام تجهیز اطاقک مانیتورینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963980/فراخوان-انجام-حجم-خدمات-پشتیبانی-و-تعمیرات'>فراخوان انجام حجم خدمات پشتیبانی و تعمیرات / آگهی ارزیابی کیفی  ،ارزیابی انجام حجم خدمات پشتیبانی و تعمیرات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963981/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-لوله-گذاری-شبکه-توزیع-آب-با-لوله-پلی-اتیلن'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای لوله گذاری شبکه توزیع آب با لوله پلی اتیلن / مناقصه تهیه مصالح و اجرای لوله گذاری شبکه توزیع آب با لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963982/استعلام-کیس-کامپیوتر-و-مانیتور'>استعلام کیس کامپیوتر و مانیتور / استعلام،استعلام کیس کامپیوتر و مانیتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963983/استعلام-HP-836220B21-16-GB'>استعلام HP 836220B21 16 GB / استعلام, استعلام HP 836220B21 16 GB</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963984/مناقصه-خرید--حمل-و-نصب-۳-دستگاه-چیلر'>مناقصه  خرید ، حمل و نصب ۳ دستگاه چیلر  / آگهی مناقصه, مناقصه  خرید ، حمل و نصب ۳ دستگاه چیلر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963985/مناقصه-تهیه-مصالح-و-احداث-مخزن-۱۰۰م-م-در-روستای-خیرالدین-ورزقان'>مناقصه تهیه مصالح و احداث مخزن ۱۰۰م.م. در روستای خیرالدین ورزقان   / مناقصه تهیه مصالح و احداث مخزن ۱۰۰م.م. در روستای خیرالدین ورزقان  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963986/استعلام-ماشینها-و-تجهیزات-اداری-و-کامپیوتری-و-اجزا-آنها'>استعلام ماشینها و تجهیزات اداری و کامپیوتری و اجزا آنها / استعلام , استعلام ماشینها و تجهیزات اداری و کامپیوتری و اجزا آنها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963987/استعلام-فن-کوئل'>استعلام فن کوئل / استعلام فن کوئل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963988/ارزیابی-کیفی-تهیه-مصالح-و-اجرای-گازرسانی-به-صنایع-پراکنده-استان'>ارزیابی کیفی تهیه مصالح و اجرای گازرسانی به صنایع پراکنده استان / ارزیابی کیفی تهیه مصالح و اجرای گازرسانی به صنایع پراکنده استان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963989/مناقصه-تهیه-مصالح-و-لوله-گذاری-خط-انتقال-آب-با-لوله-پلی-اتیلن-در-روستای-نصیر-آباد'>مناقصه تهیه مصالح و لوله گذاری خط انتقال آب با لوله پلی اتیلن در روستای نصیر آباد  / مناقصه,مناقصه تهیه مصالح و لوله گذاری خط انتقال آب با لوله پلی اتیلن در روستای نصیر آباد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963990/استعلام-ساخت-نرده-فلزی-انباری-اداره-کل'>استعلام ساخت نرده فلزی انباری اداره کل  / استعلام,استعلام ساخت نرده فلزی انباری اداره کل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963991/مناقصه-احداث-انبار-خدمات-رفاهی-ساختمان-محیط-زیست-و-محوطه-پیرامونی'>مناقصه احداث انبار خدمات رفاهی،ساختمان محیط زیست و محوطه پیرامونی     / آگهی مناقصه, مناقصه احداث انبار خدمات رفاهی،ساختمان محیط زیست و محوطه پیرامونی    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963992/مناقصه-تغییر-الزامات-کنتور-هوشمند-سه-فاز'>مناقصه تغییر الزامات کنتور هوشمند سه فاز  / مناقصه,مناقصه تغییر الزامات کنتور هوشمند سه فاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963993/استعلام-HP-627812-B211-16GB'>استعلام HP 627812-B211 16GB / استعلام، استعلام HP 627812-B211 16GB</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963994/مناقصه-تهیه-مصالح-و-تجهیز-چاه-در-روستای-یای'>مناقصه تهیه مصالح و تجهیز چاه در روستای یای / مناقصه,مناقصه تهیه مصالح و تجهیز چاه در روستای یای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963995/استعلام-لوازم-التحریر-اداری'>استعلام لوازم التحریر اداری / استعلام,استعلام لوازم التحریر اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963996/استعلام-ضدیخ-و-ضد-جوش-قوطی-پلاستیکی'>استعلام ضدیخ و ضد جوش قوطی پلاستیکی / استعلام, استعلام ضدیخ و ضد جوش قوطی پلاستیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963997/مناقصه-احداث-بند-سنگی-و-ملاتی-سده'>مناقصه احداث بند سنگی و ملاتی سده / مناقصه ، مناقصه احداث بند سنگی و ملاتی سده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963998/مناقصه-تهیه-مصالح-و-احداث-مخزن'>مناقصه تهیه مصالح و احداث مخزن / مناقصه,مناقصه تهیه مصالح و احداث مخزن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963999/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای-ذاکر'>استعلام  اجرای طرح هادی روستای ذاکر  / استعلام,استعلام  اجرای طرح هادی روستای ذاکر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964000/فراخوان-تهیه-نصب-و-راه-اندازی-سامانه-جامع-و-هوشمند-نظارت-بر-اجرای-PM'>فراخوان تهیه، نصب و راه اندازی سامانه جامع و هوشمند نظارت بر اجرای PM  / فراخوان عمومی, فراخوان تهیه، نصب و راه اندازی سامانه جامع و هوشمند نظارت بر اجرای PM </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964001/فراخوان-مالچ-پاشی-800-هکتاری'>فراخوان  مالچ پاشی 800 هکتاری  / فراخوان , فراخوان  مالچ پاشی 800 هکتاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964002/استعلام-بهسازی-مسیر-باغان--کورده'>استعلام بهسازی مسیر باغان - کورده / استعلام، استعلام بهسازی مسیر باغان - کورده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964003/مناقصه-انجام-خدمات-نگهداشت-و-انبارش-کالای---96-08-06'>مناقصه انجام خدمات نگهداشت و انبارش کالای ...- 96.08.06 / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام خدمات نگهداشت و انبارش کالای...- 96.08.06</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964004/مناقصه-عمومی-احداث-فضای-سبز'>مناقصه عمومی احداث فضای سبز  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی احداث فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964005/استعلام-پشتیبانی-نرم-افزارهای-مرتبط-با-RTGS'>استعلام پشتیبانی نرم افزارهای مرتبط با RTGS / استعلام, استعلام پشتیبانی نرم افزارهای مرتبط با RTGS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964006/استعلام-اسکالپ-وین'> استعلام اسکالپ وین / استعلام ، استعلام اسکالپ وین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964007/استعلام-تجهیزات-سخت-افزاری'>استعلام تجهیزات سخت افزاری  / استعلام ، استعلام تجهیزات سخت افزاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964008/استعلام-کاغذ-رول-حرارتی'>استعلام کاغذ رول حرارتی / استعلام، استعلام کاغذ رول حرارتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964009/مناقصه-قطعه-سوم-تویسرکان-کنگاور'> مناقصه قطعه سوم تویسرکان-کنگاور  / فراخوان,  مناقصه قطعه سوم تویسرکان-کنگاور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964010/استعلام-انجام-کارهای-باقیمانده-توسعه-پست--'>استعلام انجام کارهای باقیمانده توسعه پست ... / استعلام ,استعلام انجام کارهای باقیمانده توسعه پست ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964011/مناقصه-گازرسانی'>مناقصه گازرسانی  / مناقصه,مناقصه گازرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964012/استعلام-روغن-موتور-20w50'>استعلام روغن موتور 20w50 / استعلام, استعلام روغن موتور 20w50</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964013/استعلام-غشاء-پلیمری'>استعلام غشاء پلیمری  / استعلام، استعلام غشاء پلیمری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964014/مناقصه-عملیات-امداد-نگهداری-بهره-برداری-و-تعمیرات-تاسیسات-گازرسانی-و-نصب--'>مناقصه عملیات امداد، نگهداری، بهره برداری و تعمیرات تاسیسات گازرسانی و نصب... / مناقصه, مناقصه عملیات امداد، نگهداری، بهره برداری و تعمیرات تاسیسات گازرسانی و نصب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964015/استعلام-انجام-تست-غیر-مخرب-روی-پره-های-خنک-کاری-روتور-ژنراتور'>استعلام انجام تست غیر مخرب روی پره های خنک کاری روتور ژنراتور  / استعلام, استعلام انجام تست غیر مخرب روی پره های خنک کاری روتور ژنراتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964016/استعلام-سه-راهی-پلی-اتیلن--'>استعلام سه راهی پلی اتیلن ... / استعلام ,استعلام سه راهی پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964017/استعلام-انجام-خدمات-تاسیسات-برق-و-روشنایی'>استعلام انجام خدمات تاسیسات برق و روشنایی / استعلام ، استعلام انجام خدمات تاسیسات برق و روشنایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964018/استعلام-شستشو-و-لایروبی-شبکه-فاضلاب-و-همسطح-سازی'>استعلام شستشو و لایروبی شبکه فاضلاب و همسطح سازی / استعلام,استعلام شستشو و لایروبی شبکه فاضلاب و همسطح سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964019/استعلام-واحد-کنترل-از-راه-دور-آب-ژاول-96-8-6'>استعلام واحد کنترل از راه دور آب ژاول 96.8.6 / استعلام ,استعلام واحد کنترل از راه دور آب ژاول 96.8.6</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964020/استعلام-منبع-تغذیه-الکتریکی'>استعلام منبع تغذیه الکتریکی  / استعلام, استعلام منبع تغذیه الکتریکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964021/تجدید-مناقصه-یک-مرحله-ای-اجرای-شبکه-فاضلاب-پراکنده-بخش-دوم-شهر-ساری'>تجدید مناقصه یک مرحله ای اجرای شبکه فاضلاب پراکنده بخش دوم شهر ساری     / مناقصه, تجدید مناقصه یک مرحله ای اجرای شبکه فاضلاب پراکنده بخش دوم شهر ساری    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964022/استعلام-سوئیچ-3850-و-ماژول-فیبر'>استعلام سوئیچ 3850 و ماژول فیبر / استعلام , استعلام سوئیچ 3850 و ماژول فیبر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964023/استعلام-وسیله-ایاب-وذهاب-از-تهران-به-مهران'>استعلام وسیله ایاب وذهاب از تهران به مهران / استعلام , استعلام وسیله ایاب وذهاب از تهران به مهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964024/استعلام-کیف-پالتویی-مردانه'>استعلام کیف پالتویی مردانه / استعلام ، استعلام کیف پالتویی مردانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964025/استعلام-ساخت-و-نصب-پنجره-دو-جداره'>استعلام ساخت و نصب پنجره دو جداره  / استعلام , استعلام ساخت و نصب پنجره دو جداره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964026/استعلام-خرید-لوله-ST37-6000-12-2'>استعلام خرید لوله ST37-6000-12-2 / استعلام , استعلام خرید لوله ST37-6000-12-2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964027/استعلام-خرید-کابل-قرمان--'>استعلام خرید کابل قرمان ... / استعلام ,استعلام خرید کابل قرمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964028/استعلام-خدمات-سرویس-و-نگهداری-موتور-ژنراتور-به-همراه-قطعات'>استعلام خدمات سرویس و نگهداری موتور ژنراتور به همراه قطعات / استعلام ، استعلام خدمات سرویس و نگهداری موتور ژنراتور به همراه قطعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964029/استعلام-بها-عملیات-حفاری-و-نصب-انشعابات-فاضلاب'>استعلام بها عملیات حفاری و نصب انشعابات فاضلاب / استعلام بها , استعلام بها عملیات حفاری و نصب انشعابات فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964030/استعلام-سیستم-کنترلر-دمای-اتاق-سرور-Src2-2'>استعلام سیستم کنترلر دمای اتاق سرور Src2.2 / استعلام, استعلام سیستم کنترلر دمای اتاق سرور Src2.2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964031/استعلام-بی-سیم-دیجیتال-مدل-PD565'>استعلام  بی سیم دیجیتال مدل PD565 / استعلام, استعلام  بی سیم دیجیتال مدل PD565</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964032/استعلام-زغال-کک-95-'>استعلام زغال کک 95% / استعلام ، استعلام زغال کک 95%</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964033/استعلام-تولید-نهال--تجهیز-و-نگهداری-نهالستان'>استعلام تولید نهال ، تجهیز و نگهداری نهالستان / استعلام ,استعلام تولید نهال ، تجهیز و نگهداری نهالستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964034/استعلام-جوهر-چاپگر-دیجیتال--'>استعلام جوهر چاپگر دیجیتال ...  / استعلام, استعلام جوهر چاپگر دیجیتال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964035/استعلام-محلول-ضد-عفونی-کننده-کلرین-96-8-6'>استعلام محلول ضد عفونی کننده کلرین 96.8.6 / استعلام استعلام محلول ضد عفونی کننده کلرین 96.8.6</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964036/استعلام-مواد-دارویی-دندانپزشکی'>استعلام  مواد دارویی دندانپزشکی  / استعلام ، استعلام  مواد دارویی دندانپزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964037/استعلام-توری-سرند-تیپ-1بعرض-مش-20-میلیمتر'>استعلام توری سرند تیپ 1بعرض مش 20 میلیمتر  / استعلام بهاء, استعلام توری سرند تیپ 1بعرض مش 20 میلیمتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964038/استعلام-تست-FDS--FRA-ترانسفورماتور'> استعلام تست FDS , FRA ترانسفورماتور  / استعلام , استعلام تست FDS , FRA ترانسفورماتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964039/استعلام-چک-ولو-پایپینگ-(شیر-یک-طرفه)--'>استعلام چک ولو پایپینگ (شیر یک طرفه) ... / استعلام, استعلام چک ولو پایپینگ (شیر یک طرفه) ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964040/استعلام-کابل-کشی-فیبر-نوری--فیوژن-دو-سر-فیبر-نوری'>استعلام کابل کشی فیبر نوری ، فیوژن دو سر فیبر نوری  / استعلام , استعلام کابل کشی فیبر نوری ، فیوژن دو سر فیبر نوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964041/استعلام-چاپ-حدود-44000-جلد-دفتر-تلاش-برای-دانش-آموزان'>استعلام چاپ حدود 44000 جلد دفتر تلاش برای دانش آموزان  / استعلام, استعلام چاپ حدود 44000 جلد دفتر تلاش برای دانش آموزان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964042/استعلام-روغن-موتور-بهران-آذرخش--'>استعلام روغن موتور بهران آذرخش ... / استعلام, استعلام روغن موتور بهران آذرخش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964044/استعلام-مطالعه-توجیه-اقتصادی-فنی-اجتماعی-فرهنگی-و-زیست-محیطی'>استعلام مطالعه توجیه اقتصادی فنی اجتماعی فرهنگی و زیست محیطی / استعلام,استعلام  مطالعه توجیه اقتصادی فنی اجتماعی فرهنگی و زیست محیطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964045/استعلام-2450-متر-اجرای-ایزوگام'>استعلام  2450 متر اجرای ایزوگام  / استعلام , استعلام  2450 متر اجرای ایزوگام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964046/فراخوان-عملیات-مرمت-آسفالت-و-هم-سطح-سازی-در-مناطق'>فراخوان عملیات مرمت آسفالت و هم سطح سازی در مناطق  / فراخوان عمومی, فراخوان عملیات مرمت آسفالت و هم سطح سازی در مناطق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964047/استعلام-ویدئو-پروژکتور-صنعتی'>استعلام ویدئو پروژکتور صنعتی / استعلام ، استعلام ویدئو پروژکتور صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964048/استعلام-ATLAS-COPCO-CUSTOMER-ORD-SHT302A1537P006'>استعلام  ATLAS COPCO CUSTOMER ORD SHT302A1537P006 / فرم استعلام بهاء , استعلام  ATLAS COPCO CUSTOMER ORD SHT302A1537P006</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964049/استعلام-برگزاری-دوره-آموزشی-منطقه-ای'>استعلام برگزاری دوره آموزشی منطقه ای / استعلام, استعلام برگزاری دوره آموزشی منطقه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964050/استعلام-اجاره-3-دستگاه-خودرو'>استعلام اجاره 3 دستگاه خودرو  / استعلام، استعلام اجاره 3 دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964051/استعلام-1-قلم-رکوردر-مولد-نیروگاهی-کرافت'> استعلام 1 قلم رکوردر مولد نیروگاهی کرافت  / استعلام , استعلام 1 قلم رکوردر مولد نیروگاهی کرافت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964052/استعلام-هارد-دیسک-اکسترنال'>استعلام هارد دیسک اکسترنال / استعلام ,استعلام هارد دیسک اکسترنال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964053/استعلام-مادربرد'>استعلام مادربرد / استعلام,استعلام مادربرد و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964054/فراخوان-عمومی-خرید-برج-روشنایی'>فراخوان عمومی خرید برج روشنایی  / فراخوان عمومی , فراخوان عمومی خرید برج روشنایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964055/مناقصه-پروژه-اجرای-خط-انتقال-آب-ورودی-مخزن-5000-متر-مکعبی'>مناقصه پروژه اجرای خط انتقال آب ورودی مخزن 5000 متر مکعبی  / مناقصه ، مناقصه پروژه اجرای خط انتقال آب ورودی مخزن 5000 متر مکعبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964056/استعلام-Penn-pressure-switch'>استعلام Penn pressure switch / فرم استعلام بهاء , استعلام Penn pressure switch</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964057/استعلام-برون-سپاری-حجمی-تامین-نیروی-انسانی'>استعلام  برون سپاری حجمی تامین نیروی انسانی  / استعلام , استعلام   برون سپاری حجمی تامین نیروی انسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964058/استعلام-برگزاری-دوره-آموزشی-منطقه-ای'>استعلام برگزاری دوره آموزشی منطقه ای / استعلام, استعلام برگزاری دوره آموزشی منطقه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964059/استعلام-کانکس-2-5-4'>استعلام کانکس 2.5*4  / استعلام, استعلام کانکس 2.5*4 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964060/فراخوان-عمومی-خرید-پلیمر-کاتیونی'>فراخوان عمومی خرید پلیمر کاتیونی  / فراخوان عمومی , فراخوان عمومی خرید پلیمر کاتیونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963197/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-ده'>مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی بخش ده  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی بخش ده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963198/مزایده-ملک-منافع-سه-دانگ-از-ششدانگ-ملک-تجاری'>مزایده ملک منافع سه دانگ از ششدانگ ملک تجاری / مزایده,مزایده ملک منافع سه دانگ از ششدانگ ملک تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963200/مزایده-0-25-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی'>مزایده 0.25 دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی  / مزایده,مزایده 0.25 دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963202/مزایده-ملک-مساحت-39784متر'>مزایده ملک مساحت 39784متر / مزایده,مزایده ملک مساحت 39784متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963203/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-پیکان-وانت-مدل-93'>مزایده یک دستگاه اتومبیل پیکان وانت مدل 93 / مزایده, مزایده یک دستگاه اتومبیل پیکان وانت مدل 93</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963207/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت132متر-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت132متر نوبت اول / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت132متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963209/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت96-12متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت96.12متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت96.12متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963210/مزایده-عمومی-واگذاری-نگهداری-و-بهره-برداری-از-پارکینگ-بار--نوبت-دوم'>مزایده عمومی واگذاری نگهداری و بهره برداری از پارکینگ بار - نوبت دوم  / آگهی دعوت به فراخوان مزایده عمومی، مزایده عمومی واگذاری نگهداری و بهره برداری از پارکینگ بار - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963211/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-2130-78متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 2130.78متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 2130.78متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963213/مزایده-فروش-یکدستگاه-سواری-پژو-پارس-مرحله-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه سواری پژو پارس مرحله دوم  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه سواری پژو پارس مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963215/مزایده-به-شماره-ثبتی-259-79-فرعی-مساحت-عرصه-500-49متر'>مزایده به شماره ثبتی 259/79 فرعی مساحت عرصه 500.49متر  / مزایده,مزایده به شماره ثبتی 259/79 فرعی مساحت عرصه 500.49متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963218/مزایده-واگذاری-کیوسک-مرحله-دوم'>مزایده واگذاری کیوسک -مرحله دوم  / مزایده, مزایده واگذاری کیوسک -مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963219/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پراید-یشمی'>مزایده یک دستگاه سواری پراید یشمی / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده یک دستگاه سواری پراید یشمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963220/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-کل-206متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت کل 206متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت کل 206متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963222/مزایده-فروش-املاک-شامل-زمین-مسکونی-و-تجاری'>مزایده فروش املاک شامل زمین مسکونی و تجاری  / مزایده,مزایده فروش املاک شامل زمین مسکونی و تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963229/مزایده-فروش-80-عدد-فلت-24-وات--'>مزایده فروش 80 عدد فلت 24 وات... / آگهی مزایده مال منقول، مزایده فروش 80 عدد فلت 24 وات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963230/مزایده-آپارتمان-مساحت-188-25متر-نوبت-دوم'>مزایده آپارتمان مساحت 188.25متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 188.25متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963234/مزایده-ششدانگ-اعیانی-احداثی-در-قطعه-زمین-موقوفه-264-40متر'>مزایده ششدانگ اعیانی احداثی در قطعه زمین موقوفه 264.40متر / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی احداثی در قطعه زمین موقوفه 264.40متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963236/مزایده-ماشین-آلات-تجهیزات-و-دستگاه-های-کارخانه---نوبت-دوم'>مزایده ماشین آلات, تجهیزات و دستگاه های کارخانه ... نوبت دوم / مزایده, مزایده ماشین آلات, تجهیزات و دستگاه های کارخانه  ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963237/مزایده-آپارتمان-طبقه-ششم-مساحت-72-87متر'>مزایده آپارتمان طبقه ششم مساحت 72.87متر / مزایده,مزایده آپارتمان طبقه ششم مساحت 72.87متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963238/مزایده-فروش-دو-دستگاه-کمپرسور-تولید-هوای-فشرده-و--'>مزایده فروش دو دستگاه کمپرسور تولید هوای فشرده و ... / مزایده, مزایده فروش دو دستگاه کمپرسور تولید هوای فشرده و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963239/مزایده-یکباب-خانه-مساحت-324-98متر'>مزایده یکباب خانه مساحت 324.98متر  / مزایده,مزایده یکباب خانه مساحت 324.98متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963241/مزایده-فروش-کارتن'>مزایده فروش کارتن  / مزایده, مزایده فروش کارتن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963243/مزایده-2-25-دانگ-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی'>مزایده 2.25 دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 2.25 دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963244/مزایده-فروش-آهن-آلات-ضایعاتی-مستعمل-مونتاژ-شده'>مزایده فروش  آهن آلات ضایعاتی، مستعمل، مونتاژ شده / آگهی مزایده فروش اموال منقول, مزایده فروش  آهن آلات ضایعاتی، مستعمل، مونتاژ شده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963245/مزایده-مقدار-0-16-دانگ-مشاع-از-0-75-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی'>مزایده مقدار 0.16 دانگ مشاع از 0.75 دانگ مشاع از پلاک ثبتی  / مزایده,مزایده مقدار 0.16 دانگ مشاع از 0.75 دانگ مشاع از پلاک ثبتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963247/مزایده-ملک-مشاع-سه-قطعه-زمین'>مزایده ملک مشاع سه قطعه زمین  / مزایده,مزایده ملک مشاع سه قطعه زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963249/آگهی-مزایده-آهن-آلات-مستعمل-و-ضایعات'>آگهی مزایده آهن آلات مستعمل و ضایعات  / مزایده ,آگهی مزایده آهن آلات مستعمل و ضایعات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963251/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-هشتاد-و-چهار-متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت هشتاد و چهار متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت هشتاد و چهار متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963254/مزایده-یک-دستگاه-تلویزیون-کولرگازی-کامپیوتر-صندلی-گردان-میز-کنفرانس-گوشی-تلفن--'> مزایده یک دستگاه تلویزیون، کولرگازی، کامپیوتر، صندلی گردان، میز کنفرانس، گوشی تلفن... / مزایده,  مزایده یک دستگاه تلویزیون، کولرگازی، کامپیوتر، صندلی گردان، میز کنفرانس، گوشی تلفن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963255/مزایده-ششدانگ-زمین-با-بنای-احداثی-مساحت-1810متر'>مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی مساحت 1810متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی مساحت 1810متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963258/مزایده-منزل-مسکونی-با-قدمت-بیش-از-20-سال'>مزایده منزل مسکونی با قدمت بیش از 20 سال / مزایده,مزایده منزل مسکونی با قدمت بیش از 20 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963259/مزایده-خط-تلفن-همراه'>مزایده خط تلفن همراه  / مزایده, مزایده خط تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963261/مزایده-واگذاری-قطعه-دوم-به-پلاک-ثبتی-104-1389-4606-اصلی'>مزایده واگذاری قطعه دوم به پلاک ثبتی 104/1389/4606 اصلی  / مزایده,مزایده واگذاری قطعه دوم به پلاک ثبتی 104/1389/4606 اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963263/مزایده-ششدانگ-پلاک-5802-و-5030-و-805-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک 5802 و 5030 و 805 فرعی  / مزایده,ممزایده ششدانگ پلاک 5802 و 5030 و 805 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963264/آگهی-مزایده-فروش-خودرو'>آگهی مزایده فروش خودرو  / مزایده ,آگهی مزایده فروش خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963265/مزایده-18-پالت-کاشی-و-یک-دستگاه-ژنراتو-برق'>مزایده 18 پالت کاشی و یک دستگاه ژنراتو برق / مزایده, اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان رباط کریم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963266/مزایده-مغازه-در-ساختمان-دو-طبقه-تجاری-مسکونی-37-76متر'>مزایده مغازه در ساختمان دو طبقه تجاری مسکونی 37.76متر  / مزایده,مزایده مغازه در ساختمان دو طبقه تجاری مسکونی 37.76متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963270/مزایده-مغازه-تجاری-مساحت-24-40متر'>مزایده مغازه تجاری مساحت 24.40متر / مزایده,مزایده مغازه تجاری مساحت 24.40متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963272/مزایده-واحد-مسکونی-مساحت-شصت-متر'>مزایده واحد مسکونی مساحت شصت متر  / مزایده,مزایده واحد مسکونی مساحت شصت متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963273/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-وانت-پیکان-82'>مزایده یک دستگاه خودرو وانت پیکان 82  / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو وانت پیکان 82 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963274/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پیکان-دولوکس-مدل-75'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پیکان دولوکس مدل 75 / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی سواری پیکان دولوکس مدل 75</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963277/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-سیصد-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت سیصد متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت سیصد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963280/مزایده-خط-به-شماره-09122728076'>مزایده خط به شماره 09122728076  / مزایده,مزایده خط به شماره 09122728076 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963282/مزایده-ششدانگ-پلاک-1578-فرعی-بخش-ده-سنندج'>مزایده ششدانگ پلاک 1578 فرعی بخش ده سنندج / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 1578 فرعی بخش ده سنندج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963283/مزایده-کمپرسور-دو-سیلندر--کمپرسور-تک-سیلندر'>مزایده کمپرسور دو سیلندر ، کمپرسور تک سیلندر  / مزایده,مزایده کمپرسور دو سیلندر ، کمپرسور تک سیلندر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963284/مزایده-ملک-بخش-هشت-اهواز'>مزایده ملک بخش هشت اهواز  / مزایده,مزایده ملک بخش هشت اهواز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963285/مزایده-واگذاری-بخشی-از-زمین-واقع-در-پارک-جوان'>مزایده واگذاری بخشی از زمین واقع در پارک جوان  / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری بخشی از زمین واقع در پارک جوان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963287/مزایده-منزل-ویلایی-سنتی-عرصه-220متر'>مزایده منزل ویلایی سنتی عرصه 220متر / مزایده,مزایده منزل ویلایی سنتی عرصه 220متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963293/مزایده-ششدانگ-مغازه-بخش-دو-سبزوار'>مزایده ششدانگ مغازه بخش دو سبزوار / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه بخش دو سبزوار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963294/مزایده-اجاره-5-هکتار-باغ-زیتون-و-اجاره-زمین-22-هکتاری'>مزایده اجاره 5 هکتار باغ زیتون و اجاره زمین 22 هکتاری  / مزایده, مزایده اجاره 5 هکتار باغ زیتون و اجاره زمین 22 هکتاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963298/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-آبی-مساحت-6000متر'>مزایده یک قطعه زمین زراعی آبی مساحت 6000متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی آبی مساحت 6000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963299/مزایده-ششدانگ-ساختمان-عرصه-480متر'>مزایده ششدانگ ساختمان عرصه 480متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان عرصه 480متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963300/مزایده-اجرای-طرح-تفکیک-و-بازیافت-مواد-نوبت-دوم'>مزایده اجرای طرح تفکیک و بازیافت مواد  نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجرای طرح تفکیک و بازیافت مواد نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963301/مزایده-فروش-آپارتمان-مساحت-250متر'>مزایده فروش آپارتمان مساحت 250متر / مزایده,مزایده فروش آپارتمان مساحت 250متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963305/مزایده-دوربین-نقشه-برداری-و-یک-دستگاه-ژئودیمتر'>مزایده دوربین نقشه برداری و یک دستگاه ژئودیمتر / مزایده, مزایده دوربین نقشه برداری و یک دستگاه ژئودیمتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963308/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-عرصه-311متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 311متر  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 311متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963309/مزایده-ورق-های-روغنی-ST12'>مزایده ورق های روغنی ST12 / آگهی مزایده , مزایده ورق های روغنی ST12</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963311/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-پیکان-مدل-89'>مزایده یک دستگاه خودروی پیکان مدل 89 / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی پیکان مدل 89</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963313/مزایده-ششدانگ-زمین-قطعه-دوم-تفکیکی-2052متر'>مزایده ششدانگ زمین قطعه دوم تفکیکی 2052متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین قطعه دوم تفکیکی 2052متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963316/مزایده-ششدانگ-باغ-مشجر-18353-60متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ باغ مشجر 18353.60متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ باغ مشجر 18353.60متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963318/مزایده-یک-دستگاه-سی-ان-سی-حکاکی-چوب'>مزایده یک دستگاه سی ان سی حکاکی چوب / مزایده, مزایده یک دستگاه سی ان سی حکاکی چوب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963322/مزایده-فروش-حدود-560-تن-(560000-کیلوگرم)-انواع-آهن-الات-اسقاطی'>مزایده فروش حدود 560 تن (560000 کیلوگرم) انواع آهن الات اسقاطی / آگهی مزایده , مزایده فروش حدود 560 تن (560000 کیلوگرم) انواع آهن الات اسقاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963323/مزایده-دستگاه-قیچی-ورق-بر-دستگاه-خم-کن-دستگاه-رکتیفایر-دستگاه-پرس--'>مزایده دستگاه قیچی ورق بر، دستگاه خم کن، دستگاه رکتیفایر، دستگاه پرس ... / مزایده, مزایده دستگاه قیچی ورق بر، دستگاه خم کن، دستگاه رکتیفایر، دستگاه پرس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963325/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-پلاک289-فرعی-مرحله-سوم'>مزایده سه دانگ از ششدانگ پلاک289 فرعی مرحله سوم  / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ پلاک289 فرعی مرحله سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963327/مزایده-منزل-مسکونی-بخش-یک-بجنورد-نوبت-دوم'>مزایده منزل مسکونی بخش یک بجنورد نوبت دوم  / مزایده,مزایده منزل مسکونی بخش یک بجنورد نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963330/مزایده-اموال-غیرمنقول-شامل-زمین-شالیزاری'>مزایده اموال غیرمنقول شامل زمین شالیزاری / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول شامل زمین شالیزاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963331/مزایده-اموال-غیرمنقول-شامل-سه-قطعه-پلاک-ثبتی-نوبت-اول'>مزایده اموال غیرمنقول شامل سه قطعه پلاک ثبتی نوبت اول / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول شامل سه قطعه پلاک ثبتی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963332/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-199-58متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 199.58متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 199.58متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963335/مزایده-فروش-حدود-305-000-کیلوگرم-(305تن)-مواد-حاصل-از-بوجاری-گندم'>مزایده  فروش حدود 305.000 کیلوگرم (305تن) مواد حاصل از بوجاری گندم / مزایده,مزایده  فروش حدود 305.000 کیلوگرم (305تن) مواد حاصل از بوجاری گندم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963337/مزایده-ملک-مشاعی-بخش-یک-ثبتی-شاهرود'>مزایده ملک مشاعی بخش یک ثبتی شاهرود / مزایده,مزایده ملک مشاعی بخش یک ثبتی شاهرود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963338/مزایده-ملک-سرقفلی-پلاک-ثبتی-63-3-مغازه'>مزایده ملک سرقفلی پلاک ثبتی 63/3 مغازه  / مزایده,مزایده ملک سرقفلی پلاک ثبتی 63/3 مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963339/مزایده-یکباب-گاوداری-شامل-دام-و-تجهیزات-انواع-لوازم-خانگی'> مزایده یکباب گاوداری شامل دام و تجهیزات انواع لوازم خانگی / آگهی مزایده , مزایده یکباب گاوداری شامل دام و تجهیزات انواع لوازم خانگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963341/مزایده-فروش-بخشی-از-اقلام-مازاد-بر-نیاز-و-اسقاط'>مزایده  فروش بخشی از اقلام مازاد بر نیاز و اسقاط / آگهی مزایده عمومی, مزایده  فروش بخشی از اقلام مازاد بر نیاز و اسقاط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963342/مزایده-ملک-پلاک-ثبتی-شماره-167-فرعی-بخش-5-تبریز'>مزایده ملک پلاک ثبتی شماره 167 فرعی بخش 5 تبریز  / مزایده,مزایده ملک پلاک ثبتی شماره 167 فرعی بخش 5 تبریز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963344/مزایده-زمین-کشاوزی-مساحت-3-5-هکتار'>مزایده زمین کشاوزی مساحت 3.5 هکتار  / مزایده,مزایده زمین کشاوزی مساحت 3.5 هکتار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963346/مزایده-ششدانگ-به-شماره-پلاک-ثبتی-بخش-5-تبریز-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ به شماره پلاک ثبتی بخش 5 تبریز نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ به شماره پلاک ثبتی بخش 5 تبریز نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963351/مزایده-یک-قطعه-زمین-جای-نخلستان-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین جای نخلستان نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین جای نخلستان نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963353/مزایده-دو-قطعه-زمین-نوبت-دوم'>مزایده دو قطعه زمین نوبت دوم / مزایده,مزایده دو قطعه زمین نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963354/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پژو-206sd-سفید-رنگ'>مزایده یک دستگاه سواری پژو 206sd سفید رنگ / آگهی مزایده اموال غیر منقول, مزایده یک دستگاه سواری پژو 206sd سفید رنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963355/واگذاری-زمین'>واگذاری زمین / واگذاری زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963358/مزایده-مازاد-اول-پلاک-45-فرعی-زمین-کشاورزی'>مزایده مازاد اول پلاک 45 فرعی زمین کشاورزی  / مزایده,مزایده مازاد اول پلاک 45 فرعی زمین کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963360/تجدید-مزایده-واگذاری-غرفه-ساندویچ-فروشی--'>تجدید مزایده واگذاری غرفه ساندویچ فروشی...  / آگهی مزایده عمومی، تجدید مزایده واگذاری غرفه ساندویچ فروشی... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963361/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-212-64متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 212.64متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 212.64متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963362/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-هیوندا-آزرا'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری هیوندا آزرا  / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه خودروی سواری هیوندا آزرا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963364/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-3696-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی شماره 3696 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 3696 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963366/مزایده-آپارتمان-مساحت-125متر-نوبت-دوم'>مزایده آپارتمان مساحت 125متر نوبت دوم / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 125متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963367/مزایده-فروش-5-دستگاه-خودرو'>مزایده فروش  5 دستگاه خودرو / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش  5 دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963368/مزایده-اجاره-غرفه-شماره-24'>مزایده اجاره غرفه شماره 24 / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره غرفه شماره 24</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963370/مزایده-بهره-برداری-از-یکباب-سالن-بدمینتون'>مزایده بهره برداری از یکباب سالن بدمینتون / مزایده, مزایده بهره برداری از یکباب سالن بدمینتون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963371/مزایده-فروش-46-دستگاه-انواع-ماشین-آلات-سبک-و-سنگین--نوبت-دوم'>مزایده فروش 46 دستگاه انواع ماشین آلات سبک و سنگین  - نوبت دوم  / آگهی مزایده ، مزایده فروش 46 دستگاه انواع ماشین آلات سبک و سنگین - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963372/حراج-واگذاری-املاک-و-مستغلات-نوبت-دوم'>حراج واگذاری املاک و مستغلات -نوبت دوم  / آگهی عمومی حراج , حراج واگذاری املاک و مستغلات -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963373/مزایده-ششدانگ-عمارت-مسکونی-مساحت-230متر'>مزایده ششدانگ عمارت مسکونی مساحت 230متر / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت مسکونی مساحت 230متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963374/تجدید-مزایده-واگذاری-طرح-الکترونیکی-پارکبان'>تجدید مزایده واگذاری طرح الکترونیکی پارکبان / تجدید آگهی مزایده عمومی، مزایده واگذاری طرح الکترونیکی پارکبان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963376/یک-دستگاه-کامیون-بنز-مرحله-دوم'>یک دستگاه کامیون بنز- مرحله دوم  / آگهی مزایده,مزایده یک دستگاه کامیون بنز- مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963377/مزایده-ششدانگ-منزل-مساحت-222-25متر'>مزایده ششدانگ منزل مساحت 222.25متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مساحت 222.25متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963378/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-3536-فرعی-بخش-دو'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 3536 فرعی بخش دو  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 3536 فرعی بخش دو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963380/مزایده-فروش-یک-دستگاه-تزریق-پلاستیک'>مزایده فروش یک دستگاه تزریق پلاستیک  / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه تزریق پلاستیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963383/مزایده63-54-گرم-طلای-18-عیار'>مزایده63.54 گرم طلای 18 عیار / آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول,مزایده63.54 گرم طلای 18 عیار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963384/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-پژو-آردی'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو پژو آردی / آگهی مزایده ، مزایده فروش یکدستگاه خودرو پژو آردی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963385/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-به-شماره-113-فرعی'>مزایده ششدانگ یکباب خانه به شماره 113 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه به شماره 113 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963387/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-فرعی-از-158-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی شماره فرعی از 158 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره فرعی از 158 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963388/مزایده-دستگاه-خودرو-تاکسی-برون-شهری-سواری-پژو-405'>مزایده دستگاه خودرو تاکسی برون شهری سواری پژو 405  / مزایده ,مزایده دستگاه خودرو تاکسی برون شهری سواری پژو 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963389/مزایده-سه-ساعت-آب-از-مدار-10-شبانه-روز-قنات-پری-آباد-و--'>مزایده سه ساعت آب از مدار 10 شبانه روز قنات پری آباد  و ...  / آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول,مزایده سه ساعت آب از مدار 10 شبانه روز قنات پری آباد  و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963390/مزایده-فروش-تعدادی-از-اموال-منقول-و-غیرمنقول-تملیکی-نوبت-دوم-96-8-6'>مزایده فروش تعدادی از اموال منقول و غیرمنقول تملیکی نوبت دوم 96.8.6 / مزایده,مزایده فروش تعدادی از اموال منقول و غیرمنقول تملیکی نوبت دوم 96.8.6</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963393/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-پراید-هاچ-بک-111se'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پراید هاچ بک 111se / آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول,مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پراید هاچ بک 111se</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963394/مزایده-یک-قطعه-زمین-تجاری-مسکونی-مساحت-3221متر'>مزایده یک قطعه زمین تجاری مسکونی مساحت 3221متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین تجاری مسکونی مساحت 3221متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963396/مزایده-عمومی-فضای-لازم-جهت-راه-اندازی-غرفه-کاربری-امور-بیمه-گری--نوبت-دوم'>مزایده عمومی فضای لازم جهت راه اندازی غرفه کاربری امور بیمه گری - نوبت دوم  / آگهی دعوت به فراخوان مزایده عمومی، مزایده عمومی فضای لازم جهت راه اندازی غرفه کاربری امور بیمه گری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963397/مزایده-کولر-آبی'>مزایده کولر آبی / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده کولر آبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963399/مزایده-فروش-قطعات-زمین-با-کاربری-های-مختلف'>مزایده فروش قطعات زمین با کاربری های مختلف / مزایده,مزایده فروش قطعات زمین با کاربری های مختلف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963400/مزایده-سهم-مشاعی-یک-قطعه-زمین-موات-و-ماشین-آلات--'>مزایده سهم مشاعی یک قطعه زمین موات و ماشین آلات... / آگهی مزایده اموال غیر منقول, مزایده سهم مشاعی یک قطعه زمین موات و ماشین آلات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963401/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-294-5متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 294.5متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 294.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963403/مزایده6-دستگاه-بخارپز-33-لیتری-دیجیتال'>مزایده6 دستگاه بخارپز 33 لیتری دیجیتال / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده6 دستگاه بخارپز 33 لیتری دیجیتال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963404/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-205100متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 205100متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 205100متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963406/مزایده-پلاک-ثبتی-42-فرعی-بخش-یک-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی 42 فرعی بخش یک نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 42 فرعی بخش یک نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963408/مزایده-یک-قطعه-زمین-خانه-سرا-روستای-آهودشت'>مزایده یک قطعه زمین خانه سرا روستای آهودشت / مزایده,مزایده یک قطعه زمین خانه سرا روستای آهودشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963411/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-یک-بروجرد'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش یک بروجرد / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش یک بروجرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963414/مزایده-ملک-مسکونی-حیاط-دار-قدمت-35-سال'>مزایده ملک مسکونی حیاط دار قدمت 35 سال / مزایده,مزایده ملک مسکونی حیاط دار قدمت 35 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963415/مزایده-مرکز-خرید-و-فروش-(بازار)-خودرو-یکباب-غرفه-با-کاربری-انجمن-صنفی-رانندگان--'>مزایده مرکز خرید و فروش (بازار) خودرو، یکباب غرفه با کاربری انجمن صنفی رانندگان....  / مزایده, مزایده مرکز خرید و فروش (بازار) خودرو، یکباب غرفه با کاربری انجمن صنفی رانندگان.... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963416/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-73-45متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 73.45متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 73.45متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963418/مزایده-فروش-مینی-بوس-و-تویوتا-هایس-96-8-6'>مزایده فروش مینی بوس و تویوتا هایس 96/8/6 / آگهی مزایده , مزایده فروش مینی بوس و تویوتا هایس 96/8/6</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963420/خلاصه-آگهی-عرضه-سهام-و-دارائی-به-عموم'>خلاصه آگهی عرضه سهام و دارائی به عموم  / خلاصه آگهی ، خلاصه آگهی عرضه سهام و دارائی به عموم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963421/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-285-79متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 285.79متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 285.79متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963423/مزایده-اقلام-مازاد-و-مستعمل--نوبت-دوم'>مزایده اقلام مازاد و مستعمل - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای، مزایده اقلام مازاد و مستعمل - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963424/مزایده-فروش-کود-برگ-زمین-لش-سر'>مزایده فروش کود برگ زمین لش سر  / آگهی مزایده ، مزایده فروش کود برگ زمین لش سر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963425/مزایده-فروش-املاک-96-8-6'>مزایده فروش املاک 96.8.6 / مزایده,مزایده فروش املاک 96.8.6</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963428/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-مازاد-شهرستانهای-تابعه-مرکزی-نوبت-ششم'>مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد شهرستانهای تابعه مرکزی نوبت ششم / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد شهرستانهای تابعه مرکزی نوبت ششم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963431/مزایده-یکباب-خانه-قطعه-دوم-تفکیکی-نوبت-اول'>مزایده یکباب خانه قطعه دوم تفکیکی نوبت اول  / مزایده,مزایده یکباب خانه قطعه دوم تفکیکی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963432/مزایده-فروش-تعدادی-از-اقلام-مستعمل-و-اسقاط-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی از اقلام مستعمل و اسقاط نوبت دوم  / مزایده ، مزایده فروش تعدادی از اقلام مستعمل و اسقاط نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963433/مزایده-فروش-کارخانه-پروفیل'>مزایده فروش کارخانه پروفیل / مزایده فروش کارخانه پروفیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963434/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سمند'>مزایده یک دستگاه خودرو سمند  / مزایده ، مزایده یک دستگاه خودرو سمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963435/تجدید-مزایده-کیسه-های-25-کیلویی--'>تجدید مزایده کیسه های 25 کیلویی... / آگهی تجدید مزایده، تجدید مزایده کیسه های 25 کیلویی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963438/مزایده-یک-قطعه-زمین-بخش-12-مشهد'>مزایده یک قطعه زمین بخش 12 مشهد / مزایده,مزایده یک قطعه زمین بخش 12 مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963443/مزایده-باسکول-50-تنی-دیجیتال'>مزایده باسکول 50 تنی دیجیتال / مزایده,مزایده باسکول 50 تنی دیجیتال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963445/مزایده-فروش-اتومبیل-های-زاید'>مزایده فروش اتومبیل های زاید  / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش اتومبیل های زاید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963446/مزایده-فروش-کلیه-اقلام-ضایعاتی-کارخانه'>مزایده فروش کلیه اقلام ضایعاتی کارخانه   / آگهی مزایده , مزایده فروش کلیه اقلام ضایعاتی کارخانه  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963447/مزایده-فروش-املاک-مسکونی'>مزایده فروش املاک مسکونی  / مزایده,مزایده فروش املاک مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963449/مزایده-خانسرا-باغ-مرکبات-و-زمین-شالیزاری'>مزایده خانسرا .باغ مرکبات و زمین شالیزاری  / مزایده,مزایده خانسرا .باغ مرکبات و زمین شالیزاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963452/مزایده-اجاره-سوله'>مزایده اجاره سوله / مزایده, مزایده اجاره سوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963453/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-و-محوطه-مساحت-995متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه و محوطه مساحت 995متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه و محوطه مساحت 995متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963454/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-ام-وی-ام'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری ام وی ام  / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سواری ام وی ام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963455/مزایده-فروش-دستگاه-تاور-کرین-POTAIN--'> مزایده فروش دستگاه تاور کرین POTAIN.... / آگهی مزایده , مزایده فروش دستگاه تاور کرین POTAIN....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963456/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-161متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 161متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 161متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963458/مزایده-یک-جفت-فرش-دوازده-متری'>مزایده یک جفت فرش دوازده متری  / مزایده, مزایده یک جفت فرش دوازده متری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963459/مزایده-آپارتمان-مساحت-91-52متر'>مزایده آپارتمان مساحت 91.52متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 91.52متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963462/مزایده-تعداد-385-عدد-لوازم-مکانیکی-و-یدکی-خودرو'>مزایده تعداد 385 عدد لوازم مکانیکی و یدکی خودرو / مزایده, مزایده تعداد 385 عدد لوازم مکانیکی و یدکی خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963463/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-باغ-محصور'>مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی باغ محصور / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی باغ محصور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963469/مزایده-واگذاری-ملک-مساحت-عرصه-523-5متر'>مزایده واگذاری ملک مساحت عرصه 523.5متر  / مزایده,مزایده واگذاری ملک مساحت عرصه 523.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963471/مزایده-یک-دستگاه-نوار-بر-عمود-بر-صنعتی'>مزایده یک دستگاه نوار بر عمود بر صنعتی / مزایده,مزایده یک دستگاه نوار بر عمود بر صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963472/مزایده-آپارتمان-بخش-نه-مشهد-تجدید'>مزایده آپارتمان بخش نه مشهد تجدید / مزایده,مزایده آپارتمان بخش نه مشهد تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963474/مزایده-تعدادی-لوازم-و-تجهیزات-دندانپزشکی'>مزایده تعدادی لوازم و تجهیزات دندانپزشکی / آگهی مزایده,مزایده تعدادی لوازم و تجهیزات دندانپزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963475/مزایده-تعدادی-اقلام-و-تجهیزات-مازاد-و-از-رده-خارج-از-قبیل-آهن-آلات-و--'>مزایده تعدادی اقلام و تجهیزات مازاد و از رده خارج از قبیل آهن آلات و ... / آگهی مزایده, مزایده تعدادی اقلام و تجهیزات مازاد و از رده خارج از قبیل آهن آلات و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963476/مزایده-ششدانگ-ملک-مساحت-96-متر'>مزایده ششدانگ ملک مساحت 96 متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مساحت 96 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963477/مزایده-فروش-یکدستگاه-اسپیلت-TCL-و--نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه اسپیلت TCL و ...نوبت دوم / مزایده , مزایده فروش یکدستگاه اسپیلت TCL و ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963480/مزایده-ملک-قدمت-بیست-ساله'>مزایده ملک قدمت بیست ساله  / مزایده,مزایده ملک قدمت بیست ساله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963481/مزایده-3-دستگاه-کامیون-کشنده-ایویکر'>مزایده  3 دستگاه کامیون کشنده ایویکر / آگهی مزایده, مزایده  3 دستگاه کامیون کشنده ایویکر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963483/مزایده-منزل-مسکونی-بخش-نه-مشهد-تجدید'>مزایده منزل مسکونی بخش نه مشهد تجدید / مزایده,مزایده منزل مسکونی بخش نه مشهد تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963485/مزایده-بهره-برداری-از-جایگاه-CNG'>مزایده بهره برداری از جایگاه CNG / مزایده, مزایده بهره برداری از جایگاه CNG</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963486/مزایده-یکباب-خانه-مساحت324-98متر'>مزایده یکباب خانه مساحت324.98متر  / مزایده,مزایده یکباب خانه مساحت324.98متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963488/مزایده-پیکور-بادی-7-کیلوگرمی---'>مزایده پیکور بادی 7 کیلوگرمی .... / مزایده,مزایده پیکور بادی 7 کیلوگرمی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963489/تجدید-مزایده-فروش-تعدادی-از-ماشین-آلات-مازاد-و-مستعمل'>تجدید مزایده فروش تعدادی از ماشین آلات مازاد و مستعمل / تجدید مزایده , مزایده فروش تعدادی از ماشین آلات مازاد و مستعمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963492/مزایده-زمین-مساحت-کل-سی-هکتار-تجدید'>مزایده زمین مساحت کل سی هکتار تجدید / مزایده,مزایده زمین مساحت کل سی هکتار تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963493/مزایده-کیسه-20-کیلویی-برنج-طارم----نوبت-دوم'>مزایده کیسه 20 کیلویی برنج طارم .... - نوبت دوم / مزایده , مزایده کیسه 20 کیلویی برنج طارم- 500 کارتن کبریت آشپزخانه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963496/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-5-مشهد-تجدید'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 5 مشهد تجدید  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 5 مشهد تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963497/مزایده-آپارتمان-بخش-نه-مشهد-منقول'>مزایده آپارتمان بخش نه مشهد منقول / مزایده,مزایده آپارتمان بخش نه مشهد منقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963499/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پراید-سواری'>مزایده یک دستگاه خودرو پراید سواری  / آگهی مزایده ، مزایده یک دستگاه خودرو پراید سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963500/مزایده-زمین-مزروعی-منطقه-زرکش-تجدید'>مزایده زمین مزروعی منطقه زرکش تجدید / مزایده,مزایده زمین مزروعی منطقه زرکش تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963501/مجدد-مزایده-یک-دستگاه-کمباین'>مجدد مزایده یک دستگاه کمباین  / آگهی مزایده , مجدد مزایده یک دستگاه کمباین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963502/مزایده-آپارتمان-دو-خوابه'>مزایده آپارتمان دو خوابه  / مزایده,مزایده آپارتمان دو خوابه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963507/مزایده-دو-واحد-اپارتمان-مسکونی'>مزایده دو واحد اپارتمان مسکونی  / مزایده,مزایده دو واحد اپارتمان مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963508/مزایده-تعداد-پانزده-تخته-رو-تختی---'>مزایده تعداد پانزده تخته رو تختی ....  / آگهی مزایده , مزایده تعداد پانزده تخته رو تختی .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963511/مزایده-فروش-استثنایی-واحدهای-مسکونی'>مزایده فروش استثنایی واحدهای مسکونی / مزایده,مزایده فروش استثنایی واحدهای مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963512/مزایده-واگذاری-محل-آژانس-بیمارستان'>مزایده  واگذاری محل آژانس بیمارستان / آگهی مزایده, مزایده  واگذاری محل آژانس بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963514/مزایده-فروش-املاک-مازاد-بانک-ملی-ایران'>مزایده فروش املاک مازاد بانک ملی ایران  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بانک ملی ایران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963515/مزایده-پیچ-و-مهره-های-مازاد'>مزایده پیچ و مهره های مازاد  / مزایده پیچ و مهره های مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963516/مزایده-اقلام-ضایعاتی-شامل-ضایعات-مواد-پلیمری-و--'>مزایده اقلام ضایعاتی شامل ضایعات مواد پلیمری و ... / آگهی مزایده,مزایده اقلام ضایعاتی شامل ضایعات مواد پلیمری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963519/فروش-ضایعات-اداری'>فروش ضایعات اداری / فروش ضایعات اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963521/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-307متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 307متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 307متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963525/مزایده-فروش-زمین-مساحت-10289-625متر'>مزایده فروش زمین مساحت 10289.625متر / مزایده,مزایده فروش زمین مساحت 10289.625متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963527/مزایده-آپارتمان-مساحت-40-54متر-تجدید'>مزایده آپارتمان مساحت 40.54متر تجدید / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 40.54متر تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963528/مزایده-فروش-تعداد-4-دستگاه-خودروی-مگان'>مزایده فروش تعداد 4 دستگاه خودروی مگان  / مزایده, مزایده فروش تعداد 4 دستگاه خودروی مگان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963531/مزایده-چهار-دستگاه-اتوبوس-دو-کابین-آنکائی'>مزایده چهار دستگاه اتوبوس دو کابین آنکائی / مزایده ، مزایده چهار دستگاه اتوبوس دو کابین آنکائی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963532/مزایده-فروش-تعداد-4-رقبه-از-املاک-مازاد-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد 4 رقبه از املاک مازاد نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعداد 4 رقبه از املاک مازاد نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963535/تجدید-مزایده-اجاره-حدود-75-هکتار-زمین-کشاورزی'>تجدید مزایده اجاره حدود 75 هکتار زمین کشاورزی / تجدید فراخوان مزایده، تجدید مزایده اجاره حدود 75 هکتار زمین کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963536/مزایده-فروش-برخی-اقلام-و-تجهیزات-اداری-مازاد'>مزایده فروش  برخی اقلام و تجهیزات اداری مازاد  / مزایده, مزایده فروش  برخی اقلام و تجهیزات اداری مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963540/مزایده-فروش-ماشین-آلات-و-تجهیزات-یدکی-مازاد'>مزایده فروش ماشین آلات و تجهیزات یدکی مازاد / اگهی مزایده , مزایده فروش ماشین آلات و تجهیزات یدکی مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963542/مزایده-فروش-ماشین-آلات--آهن-آلات-فرسوده-96-8-6'>مزایده فروش ماشین آلات ، آهن آلات فرسوده 96/8/6 / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش ماشین آلات ، آهن آلات فرسوده 96/8/6</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963546/مزایده-واگذاری-واحد-تولیدی---'>مزایده واگذاری واحد تولیدی.....  / مزایده واگذاری واحد تولیدی..... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963548/مزایده-فروش-وسایل-نقلیه-مازاد'>مزایده فروش  وسایل نقلیه مازاد / آگهی مزایده , مزایده فروش  وسایل نقلیه مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963549/مزایده-مغازه-سنگکی-مساحت-74-متر-نوبت-اول'>مزایده مغازه سنگکی مساحت 74 متر نوبت اول  / مزایده,مزایده مغازه سنگکی مساحت 74 متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963550/مزایده-فروش-محصولات-نامنطبق'>مزایده فروش محصولات نامنطبق / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش محصولات نامنطبق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963552/آگهی-مزایده-اجاره-واحد-تجاری'>آگهی مزایده اجاره واحد تجاری  / آگهی مزایده,آگهی مزایده اجاره واحد تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963553/فروش-کارخانه-پروفیل'>فروش کارخانه پروفیل  / مزایده,فروش کارخانه پروفیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963555/مزایده-سهام-نوبت-دوم'>مزایده سهام نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده سهام نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963559/مزایده-2-دستگاه-شاسی-کامیون-بنز-1924'>مزایده  2 دستگاه شاسی کامیون بنز 1924  / آگهی مزایده, مزایده  2 دستگاه شاسی کامیون بنز 1924 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963560/مزایده-یک-دستگاه-سواری-رنو-مگان-مدل-90'>مزایده یک دستگاه سواری رنو مگان مدل 90 / مزایده, مزایده یک دستگاه سواری رنو مگان مدل 90</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963561/مزایده-دو-دستگاه-سواری-سمند'>مزایده دو دستگاه سواری سمند / آگهی مزایده عمومی,مزایده دو دستگاه سواری سمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963563/مزایده-فروش-بخشی-از-ماشین-آلات-حفاری'>مزایده فروش بخشی از ماشین آلات حفاری / مزایده عمومی , مزایده فروش بخشی از ماشین آلات حفاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963565/مزایده-فروش-اقلام-مازاد-و-ضایعاتی'>مزایده فروش  اقلام مازاد و ضایعاتی / مزایده, مزایده فروش  اقلام مازاد و ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963566/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-SLX405'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو SLX405  / مزایده ، یک دستگاه خودرو پژو SLX405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963567/مزایده-خودرو-پرادو'>مزایده خودرو پرادو  / مزایده, مزایده خودرو پرادو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963569/مزایده-فروش-پلی-اتیلن-وکس-و-ضایعات-پلیمری'>مزایده فروش پلی اتیلن وکس و ضایعات پلیمری / مزایده  ، مزایده عمومی فروش پلی اتیلن وکس و ضایعات پلیمری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963571/مزایده-فروش-تجهیزات-مستعمل-کارخانه-یخسازی'>مزایده فروش تجهیزات مستعمل کارخانه یخسازی / مزایده عمومی, مناقصه فروش تجهیزات مستعمل کارخانه یخسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963574/فراخوان-مزایده-اجاره-اماکن-ورزشی---نوبت-دوم'>فراخوان مزایده اجاره اماکن ورزشی ... نوبت دوم / آگهی مزایده ، فراخوان مزایده اجاره اماکن ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963579/مزایده-تولیدات-جانبی-اقلام-ضایعاتی---'>مزایده تولیدات جانبی، اقلام ضایعاتی .... / آگهی مزایده, مزایده تولیدات جانبی، اقلام ضایعاتی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963582/مزایده-پلاک-ثبتی-14-1137-بخش-سه-شیراز'>مزایده پلاک ثبتی 14/1137 بخش سه شیراز  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 14/1137 بخش سه شیراز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963586/مزایده-آپارتمان-مسکونی-بخش-4-شیراز'>مزایده آپارتمان مسکونی بخش 4 شیراز / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی بخش 4 شیراز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963587/مزایده-موازی-38-108-سهم-از-یکصد-سهم-پلاک-ثبتی'>مزایده موازی 38.108 سهم از یکصد سهم پلاک ثبتی / مزایده,مزایده موازی 38.108 سهم از یکصد سهم پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963588/مزایده-یکباب-منزل-مساحت-عرصه-245-34متر'>مزایده یکباب منزل مساحت عرصه 245.34متر  / مزایده,مزایده یکباب منزل مساحت عرصه 245.34متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963591/مزایده-فروش-دو-فروند-کشتی-تانکر'>مزایده فروش دو فروند کشتی تانکر  / آگهی مزایده ، مزایده فروش دو فروند کشتی تانکر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963593/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-302-فرعی-بخش-یک-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 302 فرعی بخش یک نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 302 فرعی بخش یک نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963595/مزایده-اکازیون'>مزایده اکازیون  / مزایده,مزایده اکازیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963597/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-سایپا-132'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری سایپا 132  / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو سواری سایپا 132 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963598/مزایده-فروش-مقادیری-از-ادتیوهای-مازاد-نوبت-سوم'>مزایده فروش مقادیری از ادتیوهای مازاد نوبت سوم / آگهی فراخوان مزایده عمومی , مزایده فروش مقادیری از ادتیوهای مازاد نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963599/مزایده-واگذاری-مدیریت-نگهداری-و-بهره-برداری-از-مجموعه-رفاهی-و-اقامتی-هتل-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری مدیریت، نگهداری و بهره برداری از مجموعه رفاهی و اقامتی هتل- نوبت دوم  / مزایده, مزایده واگذاری مدیریت، نگهداری و بهره برداری از مجموعه رفاهی و اقامتی هتل- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963601/مزایده-فروش-حدود-70-تن-اسید-چرب-کارخانه'>مزایده فروش حدود 70 تن اسید چرب کارخانه / مزایده,مزایده  فروش حدود 70 تن اسید چرب کارخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963603/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-بخش-هفت-زنجان'>مزایده ششدانگ آپارتمان بخش هفت زنجان / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان بخش هفت زنجان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963604/حراج-محل-استقرار-دستگاه-موتورگردان---نوبت-دوم'>حراج محل استقرار دستگاه موتورگردان ....نوبت دوم / آگهی حراج , حراج محل استقرار دستگاه موتورگردان ....نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963606/مزایده-فروش-انواع-خودرو'>مزایده فروش انواع خودرو  / آگهی مزایده , مزایده فروش انواع خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963607/مزایده-براده-برنزی-و---'>مزایده براده برنزی و ....  / مزایده , مزایده براده برنزی و .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963608/مزایده-فروش-املاک-شماره-96-2'>مزایده فروش املاک شماره 96.2 / مزایده,مزایده فروش املاک شماره 96.2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963610/مزایده-فروش-مقداری-اقلام-ضایعاتی--'>مزایده فروش مقداری اقلام ضایعاتی ... / مزایده , مزایده فروش مقداری اقلام ضایعاتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963611/مزایده-واگذاری-قسمتی-از-املاک'>مزایده واگذاری قسمتی از املاک  / مزایده,مزایده واگذاری قسمتی از املاک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963616/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-123-90متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 123.90متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 123.90متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963619/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-664-14متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 664.14متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 664.14متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963620/مزایده-فروش-تعداد-یک-دستگاه-خودرو'>مزایده فروش  تعداد یک دستگاه خودرو / مزایده , مزایده فروش  تعداد یک دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963621/اگهی-مزایده-کامیون-باری-فلزی-فوتون'>اگهی مزایده کامیون باری فلزی فوتون  / اگهی مزایده ,  مزایده کامیون باری فلزی فوتون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963623/مزایده-یک-دستگاه-اکودریل-35-حفاری'>مزایده یک دستگاه اکودریل 35 حفاری / مزایده,مزایده یک دستگاه اکودریل 35 حفاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963625/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-3178-50متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 3178.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 3178.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963626/مزایده-یکدست-مبل-راحتی-و--'>مزایده یکدست مبل راحتی و ... / مزایده, مزایده یکدست مبل راحتی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963627/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-5-میناب'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 5 میناب / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 5 میناب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963630/مزایده-واگذاری-به-صورت-بهره-برداری-هجده-باب-غرفه-تجاری-بازار-میوه-و-تره-بار-مرحله-دوم-نوبت-سوم'>مزایده واگذاری به صورت بهره برداری هجده باب غرفه تجاری بازار میوه و تره بار- مرحله دوم نوبت سوم  / مزایده ، مزایده واگذاری به صورت بهره برداری هجده باب غرفه تجاری بازار میوه و تره بار م- مرحله دوم نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963631/مزایده-فروش-تعداد-15-سهم-از-شرکت'>مزایده فروش تعداد 15 سهم از شرکت / مزایده,مزایده فروش تعداد 15 سهم از شرکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963632/مزایده-دو-دستگاه-پیکان-وانت'>مزایده دو دستگاه پیکان وانت / آگهی مزایده ، مزایده دو دستگاه پیکان وانت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963633/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-84-81متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 84.81متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 84.81متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963634/مزایده-دوباب-منزل--26-راس-گوسفند'>مزایده دوباب منزل ، 26 راس گوسفند  / مزایده,مزایده دوباب منزل ، 26 راس گوسفند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963637/مزایده-ساختمان-بخش-سه-قزوین-نوبت-دوم'>مزایده ساختمان بخش سه قزوین نوبت دوم / مزایده,مزایده ساختمان بخش سه قزوین نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963639/مزایده-ششدانگ-شش-باب-مغازه'>مزایده ششدانگ شش باب مغازه / مزایده,مزایده ششدانگ شش باب مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963641/مزایده-یک-دستگاه-تلویزیون-پلاسما-و--'>مزایده یک دستگاه تلویزیون پلاسما  و ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه تلویزیون پلاسما  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963642/مزایده-ششدانگ-یک-باب-منزل-مسکونی-کلاسه-959205-نوبت-دوم'>مزایده  ششدانگ یک باب منزل مسکونی کلاسه 959205 نوبت دوم  / مزایده,مزایده  ششدانگ یک باب منزل مسکونی کلاسه 959205 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963643/مزایده-چهار-بشکه-روغن-گیاهی'>مزایده چهار بشکه روغن گیاهی  / مزایده,مزایده چهار بشکه روغن گیاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963644/مزایده-عوارض-بازار-هفتگی-نوبت-دوم'>مزایده عوارض بازار هفتگی- نوبت دوم  / آگهی مزایده ,مزایده عوارض بازار هفتگی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963645/مزایده-بهره-برداری-از-11-واحد-تجاری-ایستگاه-مترو'>مزایده بهره برداری از 11 واحد تجاری ایستگاه مترو / آگهی مزایده , مزایده بهره برداری از 11 واحد تجاری ایستگاه مترو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963646/مزایده-فروش-یک-دستگاه-موتور-ژنراتور-و-یک-دستگاه-کمپرسور'>مزایده فروش یک دستگاه موتور ژنراتور و یک دستگاه کمپرسور / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه موتور ژنراتور و یک دستگاه کمپرسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963647/مزایده-واگذاری-۵-باب-غرفه-و-۱-باب-رستوران---نوبت-دوم'>مزایده واگذاری ۵ باب غرفه و ۱ باب رستوران ... نوبت دوم / مزایده ,مزایده واگذاری ۵ باب غرفه و ۱ باب رستوران ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963648/مزایده-فروش-یک-قطعه-پلاک-زمین-تجاری-مسکونی'>مزایده فروش یک قطعه پلاک زمین تجاری مسکونی  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه پلاک زمین تجاری مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963649/مزایده-فروش-سیلوی-سیمان-مستعمل-و--96-08-04'>مزایده فروش سیلوی سیمان مستعمل  و ...96.08.04 / مزایده, مزایده فروش سیلوی سیمان مستعمل  و ...96.08.04</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963650/مزایده-یک-دستگاه-نورد-میلگرد-مستعمل-مرحله-دوم'>مزایده یک دستگاه نورد میلگرد مستعمل -مرحله دوم  / مزایده , مزایده یک دستگاه نورد میلگرد مستعمل -مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963651/مزایده-جمع-آوری-اقلام-بازیافتی-نوبت-دوم-چاپ-اول'>مزایده جمع آوری اقلام بازیافتی نوبت دوم چاپ اول / آگهی مزایده عمومی , مزایده جمع آوری اقلام بازیافتی نوبت دوم چاپ اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963653/مزایده-288-سهم-مانده-از-960-سهم-سرقفلی-مغازه'>مزایده 288 سهم مانده از 960 سهم سرقفلی مغازه  / مزایده,مزایده 288 سهم مانده از 960 سهم سرقفلی مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963655/مزایده-یک-دستگاه-سواری-سمند'>مزایده یک دستگاه سواری سمند  / مزایده, مزایده یک دستگاه سواری سمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963657/مزایده-یک-قطعه-باغ-با-سند-عادی-7826متر-96-8-3'>مزایده یک قطعه باغ با سند عادی 7826متر 96.8.3 / مزایده,مزایده یک قطعه باغ با سند عادی 7826متر 96.8.3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963661/مزایده-موتور-گیربکس-گیربکس-و-انواع-قطعات-ایویکو--'>مزایده موتور گیربکس، گیربکس و انواع قطعات ایویکو.... / مزایده, مزایده موتور گیربکس، گیربکس و انواع قطعات ایویکو....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963662/مزایده-واگذاری-سه-واحد-آپارتمان'>مزایده واگذاری سه واحد آپارتمان  / مزایده,مزایده واگذاری سه واحد آپارتمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963665/مزایده-فروش-وسایل-ضایعاتی-اسقاطی-و-فلزی--تجدید-نوبت-دوم'>مزایده فروش وسایل ضایعاتی اسقاطی و فلزی...تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده عمومی ، مزایده فروش وسایل ضایعاتی اسقاطی و فلزی...تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963666/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-یکباب-خانه-به-پلاک-1235-فرعی'>مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به پلاک 1235 فرعی / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به پلاک 1235 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963667/مزایده-فروش-یک-تانکر-حدود-20-تن-ماده-شیمیایی-روغن-DOTP'>مزایده فروش یک تانکر حدود 20 تن ماده شیمیایی روغن DOTP / مزایده,مزایده فروش یک تانکر حدود 20 تن ماده شیمیایی روغن DOTP</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963668/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-66-63متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 66.63متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 66.63متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963671/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-به-پلاک-ثبتی-1764-فرعی-از-54-اصلی'>مزایده ششدانگ یکباب خانه به پلاک ثبتی 1764 فرعی از 54 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه به پلاک ثبتی 1764 فرعی از 54 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963672/اگهی-مزایده-سیم-مسی-اسقاط'>اگهی مزایده سیم مسی اسقاط  / اگهی مزایده , مزایده سیم مسی اسقاط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963673/مزایده-واگذاری-آپارتمان-تجاری'>مزایده واگذاری آپارتمان تجاری / مزایده, مزایده واگذاری آپارتمان تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963674/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-232-5متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 232.5متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 232.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963675/خلاصه-مزایده-دو-باب-مغازه-تجاری--'>خلاصه مزایده دو باب مغازه تجاری... / خلاصه آگهی مزایده، خلاصه مزایده دو باب مغازه تجاری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963678/مزایده-فروش-ششدانگ-از-زمین-مجتمع-ورزشی-مساحت-3700متر'>مزایده فروش ششدانگ از زمین مجتمع ورزشی مساحت 3700متر / مزایده,مزایده فروش ششدانگ از زمین مجتمع ورزشی مساحت 3700متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963681/مزایده-فروش-و-واگذاری-شش-قطعه-زمین'>مزایده فروش و واگذاری شش قطعه زمین  / مزایده,مزایده فروش و واگذاری شش قطعه زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963682/مزایده-امتیاز-تلفن-همراه'>مزایده امتیاز تلفن همراه / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده امتیاز تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963685/مزایده-تمامی-ششدانگ-زمین-مساحت-2000متر'>مزایده تمامی ششدانگ زمین مساحت 2000متر  / مزایده,مزایده تمامی ششدانگ زمین مساحت 2000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963687/مزایده-واگذاری-اجاره-3-باب-مغازه-مرحله-دوم'>مزایده واگذاری اجاره 3 باب مغازه مرحله دوم  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری اجاره 3 باب مغازه مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963688/مزایده-ملک-به-مساحت-144مترمربع'>مزایده ملک به مساحت 144مترمربع / مزایده,مزایده ملک به مساحت 144مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963690/تجدید-مزایده-غرفه-صنایع-دستی-و-خرازی--'>تجدید مزایده غرفه صنایع دستی و خرازی...  / مزایده, تجدید مزایده غرفه صنایع دستی و خرازی... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963692/مزایده-محل-استقرار-دستگاه-ATM-نوبت-دوم'>مزایده محل استقرار دستگاه ATM نوبت دوم / مزایده ,مزایده محل استقرار دستگاه ATM نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963694/مزایده-ششدانگ-خانه-مساحت-اعیان-215متر'>مزایده ششدانگ خانه مساحت اعیان 215متر  / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مساحت اعیان 215متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963696/مزایده-فروش-یک-پلاک-زمین-مسکونی-243متر'>مزایده فروش یک پلاک زمین مسکونی 243متر  / مزایده,مزایده فروش یک پلاک زمین مسکونی 243متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963699/مزایده-فروش-ورق-های-ضخیم-فولاد-ساختمانی'>مزایده فروش ورق های ضخیم فولاد ساختمانی / مزایده,مزایده فروش ورق های ضخیم فولاد ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963701/مزایده-غرفه-اسباب-بازی-خوابگاه-رانندگان-صوت-و-تصویری--'>مزایده غرفه اسباب بازی، خوابگاه رانندگان، صوت و تصویری ...  / مزایده عمومی, مزایده غرفه اسباب بازی، خوابگاه رانندگان، صوت و تصویری ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963702/مزایده-واگذاری-اجاره-4-باب-مغازه-و-2-باب-دکه'>مزایده واگذاری اجاره 4 باب مغازه و 2 باب دکه  / آگهی مزایده عمومی، مزایده واگذاری اجاره 4 باب مغازه و 2 باب دکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963704/مزایده-جهت-بهره-برداری-از-مجموعه-فرهنگی-رفاهی-نوبت-دوم'>مزایده جهت بهره برداری از مجموعه فرهنگی رفاهی  نوبت دوم  / آگهی مزایده ,مزایده جهت بهره برداری از مجموعه فرهنگی رفاهی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963706/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-صد-و-بیست-متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت صد و بیست متر / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت صد و بیست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963708/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پژو-روآ'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو روآ  / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو روآ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963709/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-مساحت-386-46متر'>مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 386.46متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 386.46متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963711/مزایده-فروش-تعدادی-اقلام-هتلی---نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی اقلام هتلی ... نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش تعدادی اقلام هتلی ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963712/مزایده-ششدانگ-زمین-زراعی-مساحت-8333متر'>مزایده ششدانگ زمین زراعی مساحت 8333متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین زراعی مساحت 8333متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963715/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-217-20متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 217.20متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 217.20متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963718/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-253-15متر-مرحله-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه 253.15متر مرحله اول / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 253.15متر مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963719/اصلاحیه-مزایده-اقلام-مازاد-و-مستعمل'>اصلاحیه مزایده اقلام مازاد و مستعمل / اصلاحیه مزایده عمومی یک مرحله ای، مزایده اقلام مازاد و مستعمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963720/مزایده-یک-دستگاه-جوش'>مزایده یک دستگاه جوش / مزایده,مزایده یک دستگاه جوش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963721/مزایده-انواع-شلوار'>مزایده انواع شلوار / آگهی مزایده,مزایده انواع شلوار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963722/مزایده-اجاره-سوله---نوبت-دوم'>مزایده اجاره سوله ... نوبت دوم / آگهی مزایده ,مزایده اجاره سوله ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963724/مزایده-پلاک-ثبتی-2696-فرعی-بخش-دو-کاشان'>مزایده پلاک ثبتی 2696 فرعی بخش دو کاشان  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 2696 فرعی بخش دو کاشان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963725/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-سواری-هیوندا-النترا'>مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری هیوندا النترا / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری هیوندا النترا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963726/مزایده-کفپوش-پر-تردد'>مزایده کفپوش پر تردد  / آگهی مزایده,مزایده کفپوش پر تردد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963727/فراخوان-واگذاری-فضاهای-تجاری--خدماتی-و-فست-فود'>فراخوان واگذاری فضاهای تجاری ، خدماتی و فست فود  / آگهی فراخوان ، آگهی فراخوان واگذاری فضاهای تجاری ، خدماتی و فست فود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963728/مزایده-آپارتمان-مساحت67-04متر-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان مساحت67.04متر نوبت اول  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت67.04متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963729/مزایده-مدیریت-واگذاری-مراکز-فرهنگی-و-هنری'>مزایده مدیریت واگذاری مراکز فرهنگی و هنری / آگهی مزایده مدیریت، مزایده مدیریت واگذاری مراکز فرهنگی و هنری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963730/مزایده-دستگاه-چرخ-خیاطی-راسته-دوز--'>مزایده دستگاه چرخ خیاطی راسته دوز... / مزایده, مزایده دستگاه چرخ خیاطی راسته دوز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963731/مزایده-یک-واحد-تجاری-اموال-غیرمنقول'>مزایده یک واحد تجاری اموال غیرمنقول / مزایده,مزایده یک واحد تجاری اموال غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963732/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-کیوسک-(دفتر-کار)-نوبت-سوم'>مزایده واگذاری بهره برداری کیوسک (دفتر کار) نوبت سوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری بهره برداری کیوسک (دفتر کار) نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963734/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-وانت-سیستم-پراید-تیپ-151'>مزایده یک دستگاه خودروی وانت سیستم پراید تیپ 151 / آگهی مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی وانت سیستم پراید تیپ 151</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963735/مزایده-واگذاری-یک-واحد-خانه-مسکونی-ویلایی'>مزایده واگذاری یک واحد خانه مسکونی ویلایی / مزایده,مزایده واگذاری یک واحد خانه مسکونی ویلایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963737/مزایده-ششدانگ-پلاک-شماره-دو-فرعی-از-2481-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک شماره دو فرعی از 2481 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک شماره دو فرعی از 2481 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963738/تجدید-مزایده-سالن-ورزشی'>تجدید مزایده سالن ورزشی  / تجدید مزایده ,مزایده یک باب سالن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963740/فراخوان-مزایده-واگذاری-یکباب-مغازه-به-صورت-استیجاری-نوبت-دوم'>فراخوان مزایده واگذاری یکباب مغازه به صورت استیجاری نوبت دوم / فراخوان مزایده , فراخوان مزایده واگذاری یکباب مغازه به صورت استیجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963741/مزایده-فروش-2-دستگاه-کامیون-آتش-نشانی'>مزایده فروش 2 دستگاه کامیون آتش نشانی / آگهی مزایده, مزایده فروش 2 دستگاه کامیون آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963743/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-عرصه-175متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 175متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 175متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963745/مزایده-موتور-آبکش--اسب-بخار'>مزایده موتور آبکش - اسب بخار  / آگهی مزایده,مزایده موتور آبکش - اسب بخار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963746/مزایده-ششدانگ-ساختمان-بخش-15-مراغه'>مزایده ششدانگ ساختمان بخش 15 مراغه / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان بخش 15 مراغه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963747/مزایده-واگذاری-یکدستگاه-کمپرسی-بنز-1924-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری یکدستگاه کمپرسی بنز 1924 نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری یکدستگاه کمپرسی بنز 1924  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963748/فراخوان-مزایده-واگذاری-یکباب-مغازه-به-صورت-استیجاری'>فراخوان مزایده واگذاری یکباب مغازه به صورت استیجاری  / فراخوان مزایده , فراخوان مزایده واگذاری یکباب مغازه به صورت استیجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963749/مزایده-ملک-مشاع-عرصه202مترمربع'>مزایده ملک مشاع عرصه202مترمربع / مزایده,مزایده ملک مشاع عرصه202مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963751/مزایده-یک-دستگاه-خاموت-زن-بزرگ--'>مزایده یک دستگاه خاموت زن بزرگ... / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه خاموت زن بزرگ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963752/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-227-5متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 227.5متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 227.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963754/مزایده-42-08-سهم-از-یکصد-سهم-پلاک-ثبتی-بخش-چهار'>مزایده 42.08 سهم از یکصد سهم پلاک ثبتی بخش چهار / مزایده,مزایده 42.08 سهم از یکصد سهم پلاک ثبتی بخش چهار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963757/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-شماره-804-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شماره 804 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شماره 804 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963759/مزایده-یک-دستگاه-کامیون-کشنده'>مزایده یک دستگاه کامیون کشنده / مزایده,مزایده یک دستگاه کامیون کشنده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963760/مزایده-ساماندهی-شناورهای-مشغول-به-فعالیت'>مزایده ساماندهی شناورهای مشغول به فعالیت / آگهی مزایده , مزایده ساماندهی شناورهای مشغول به فعالیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963761/مزایده-تعدادی-از-خودروها-اعم-از-سواری-و-باری'>مزایده تعدادی از خودروها اعم از سواری و باری / آگهی مزایده، مزایده تعدادی از خودروها اعم از سواری و باری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963762/مزایده-مغازه-تجاری-مساحت-30-4متر'>مزایده مغازه تجاری مساحت 30.4متر / مزایده,مزایده مغازه تجاری مساحت 30.4متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963765/مزایده-ششدانگ-مجتمع-آپارتمانی'>مزایده ششدانگ مجتمع آپارتمانی / مزایده,مزایده ششدانگ مجتمع آپارتمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963768/مزایده-فروش-اموال-اسقاطی-و-راکد-موجود-در-محوطه-بیمارستان'>مزایده فروش اموال اسقاطی و راکد موجود در محوطه بیمارستان / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش اموال اسقاطی و راکد موجود در محوطه بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963771/مزایده-یکباب-مغازه-و-یک-قطعه-زمین'>مزایده یکباب مغازه و یک قطعه زمین / مزایده,مزایده یکباب مغازه و یک قطعه زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963772/مزایده-دو-دستگاه-کانتینر-حمل-کالا-و--نوبت-دوم'>مزایده دو دستگاه کانتینر حمل کالا  و...نوبت دوم  / آگهی مزایده ,مزایده دو دستگاه کانتینر حمل کالا  و...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963774/استعلام-قیمت-واگذاری-بوفه-واحد-برج-پژوهشی'>استعلام قیمت واگذاری بوفه واحد برج پژوهشی / آگهی فراخوان استعلام عمومی , استعلام قیمت واگذاری بوفه واحد برج پژوهشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963777/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-211-60متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 211.60متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 211.60متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963781/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-76-44متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 76.44متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 76.44متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963782/مزایده-فروش-15-قلم-از-اجناس-مازاد--نوبت-سوم'>مزایده فروش 15 قلم از اجناس مازاد - نوبت سوم  / آگهی مزایده عمومی، مزایده فروش 15 قلم از اجناس مازاد - نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963784/تجدید-مزایده-اجاره-بازار-هفتگی--'> تجدید مزایده اجاره بازار هفتگی... / مزایده, تجدید مزایده اجاره بازار هفتگی... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963785/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-288متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 288متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 288متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963786/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-مساحت-دویست-متر'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان مساحت دویست متر / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان مساحت دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963788/مزایده-موازی-42-30-سهم-مشاع-از-پلاک-شماره-281-فرعی'>مزایده موازی 42.30 سهم مشاع از پلاک شماره 281 فرعی  / مزایده,مزایده موازی 42.30 سهم مشاع از پلاک شماره 281 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963791/مزایده-واگذاری-تعدادی-از-اماکن-ورزشی'>مزایده واگذاری تعدادی از اماکن ورزشی  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری تعدادی از اماکن ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963793/مزایده-اجاره-یک-قطعه-زمین-زراعی'>مزایده اجاره یک قطعه زمین زراعی / مزایده, مزایده اجاره یک قطعه زمین زراعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963794/مزایده-فروش-قیف-ورودی-زباله-از-ورق-فلزی--'>مزایده فروش قیف ورودی زباله از ورق فلزی... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش قیف ورودی زباله از ورق فلزی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963795/واگذاری-اجاره-دو-دستگاه-سوله-و-متعلقات'>واگذاری اجاره دو دستگاه سوله و متعلقات / واگذاری، واگذاری اجاره دو دستگاه سوله و متعلقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963796/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-130-3متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 130.3متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 130.3متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963798/مزایده-فروش-میوه-باغ-مرکبات'>مزایده فروش میوه باغ مرکبات  / مزایده فروش  میوه باغ مرکبات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963800/مزایده--اجاره-لایت-باکس'>مزایده   اجاره لایت باکس / آگهی مزایده عمومی, مزایده   اجاره لایت باکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963801/مزایده-عرصه-و-اعیان-مغازه-مساحت-899-0متر'>مزایده عرصه و اعیان مغازه مساحت 899.0متر  / مزایده,مزایده عرصه و اعیان مغازه مساحت 899.0متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963804/مزایده-ساختمانی-یک-طبقه-با-قدمت-5-ساله-نوبت-اول'>مزایده ساختمانی یک طبقه با قدمت 5 ساله نوبت اول  / مزایده,مزایده ساختمانی یک طبقه با قدمت 5 ساله نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963807/مزایده-اجاره-تعدادی-اماکن-نوبت-دوم'>مزایده اجاره تعدادی اماکن -نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره تعدادی اماکن -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963809/مزایده-یک-قطعه-زمین-کشاورزی-مشاعی-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مشاعی نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مشاعی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963810/مزایده-ششدانگ-واحد-مسکونی-مساحت-153متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ واحد مسکونی مساحت 153متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ واحد مسکونی مساحت 153متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963813/مزایده-واگذاری-غرفه-با-کاربری-دفتر-نمایندگی-حمل-و-نقل-بین-المللی'>مزایده واگذاری غرفه با کاربری دفتر نمایندگی حمل و نقل بین المللی  / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری غرفه با کاربری دفتر نمایندگی حمل و نقل بین المللی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963814/مزایده-تعداد-3-دستگاه-خودرو-(یکدستگاه-سمند-و-دو-دستگاه-پیکاپ)'>مزایده تعداد 3 دستگاه خودرو (یکدستگاه سمند و دو دستگاه پیکاپ)  / آگهی مزایده عمومی ، مزایده تعداد 3 دستگاه خودرو (یکدستگاه سمند و دو دستگاه پیکاپ) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963815/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-123-42متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 123.42متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 123.42متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963817/مزایده-واگذاری-واحد-تجاری'>مزایده واگذاری واحد تجاری / مزایده,مزایده واگذاری واحد تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963818/مزایده-منزل-مسکونی-بخش-15-تبریز-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی بخش 15 تبریز نوبت اول  / مزایده,مزایده منزل مسکونی بخش 15 تبریز نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963819/مزایده-اداره-و-بهره-برداری-از-غرفه-های-تجاری-96-08-06'>مزایده  اداره و بهره برداری از غرفه های تجاری- 96.08.06 / آگهی مزایده, مزایده  اداره و بهره برداری از غرفه های تجاری- 96.08.06</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963821/مزایده-ششدانگ-باغ-مساحت-7280متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ باغ مساحت 7280متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ باغ مساحت 7280متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963822/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-240متر-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی عرصه 240متر نوبت اول  / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 240متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963824/مزایده-جمع-آوری-عواید-میدان-دستفروشان-و-حق-پارکینگ-دوشنبه-بازار'>مزایده جمع آوری عواید میدان دستفروشان و حق پارکینگ دوشنبه بازار / آگهی مزایده, مزایده جمع آوری عواید میدان دستفروشان و حق پارکینگ دوشنبه بازار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963826/مزایده-نسق-زراعی-به-میزان-9698-3-و-6666-6متر'>مزایده نسق زراعی به میزان 9698.3 و 6666.6متر / مزایده,مزایده نسق زراعی به میزان 9698.3 و 6666.6متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963829/مزایده-یک-دستگاه-عمیق-کار-گندم'>مزایده یک دستگاه عمیق کار گندم / مزایده,مزایده یک دستگاه عمیق کار گندم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963834/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-سمند'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری سمند / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه خودروی سواری سمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963837/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-181-9متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 181.9متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 181.9متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963839/مزایده-یک-قطعه-ملک-زراعی-6000متر'>مزایده یک قطعه ملک زراعی 6000متر  / مزایده,مزایده یک قطعه ملک زراعی 6000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963841/مزایده-یکباب-خانه-قطعه-هفتم-تفکیکی'>مزایده یکباب خانه قطعه هفتم تفکیکی / مزایده,مزایده یکباب خانه قطعه هفتم تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963844/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-قدیمی-با-زمین-و-باغ-2120متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی قدیمی با زمین و باغ 2120متر  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی قدیمی با زمین و باغ 2120متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963849/مزایده-زمین-مسکونی-تجاری-مساحت-385متر'>مزایده زمین مسکونی تجاری مساحت 385متر / مزایده,مزایده زمین مسکونی تجاری مساحت 385متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963853/مزایده-فروش-56-فقره-از-املاک-مازاد'>مزایده فروش 56 فقره از املاک مازاد  / مزایده,مزایده فروش 56 فقره از املاک مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963858/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-به-مساحت-184-45متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ یکباب خانه به مساحت 184.45متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه به مساحت 184.45متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963879/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-16852-فرعی-از-170-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 16852 فرعی از 170 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 16852 فرعی از 170 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963882/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-14-اصفهان'>مزایده پلاک ثبتی بخش 14 اصفهان / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش 14 اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963887/مزایده-ملک-مشاع'>مزایده ملک مشاع / مزایده,مزایده ملک مشاع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963892/مزایده-پلاک-ثبتی-با-قدمت-14-ساله'>مزایده پلاک ثبتی با قدمت 14 ساله  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی با قدمت 14 ساله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963896/مزایده-پلاک-ثبتی-به-شماره-13-279-بخش-سه'>مزایده پلاک ثبتی به شماره 13/279 بخش سه / مزایده,مزایده پلاک ثبتی به شماره 13/279 بخش سه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963901/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-267-5متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 267.5متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 267.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963906/مزایده-یک-قطعه-زمین-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین نوبت اول  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963913/مزایده-ملک-ششدانگ-زمین-مساحت-2880متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک ششدانگ زمین مساحت 2880متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک ششدانگ زمین مساحت 2880متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963923/مزایده-2-سهم-از-14-سهم-یکباب-خانه-و-یکباب-دکان'>مزایده 2 سهم از 14 سهم یکباب خانه و یکباب دکان  / مزایده,مزایده 2 سهم از 14 سهم یکباب خانه و یکباب دکان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963931/مزایده-یک-قطعه-باغ-بخش-سیزده-ارومیه'>مزایده یک قطعه باغ بخش سیزده ارومیه  / مزایده,مزایده یک قطعه باغ بخش سیزده ارومیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963932/مزایده-5-قلم-ازاقلام-خارج-از-رده-شبکه-فیبر-نوری'>مزایده 5 قلم ازاقلام خارج از رده شبکه فیبر نوری  / مزایده 5 قلم ازاقلام خارج از رده شبکه فیبر نوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963949/مزایده-فروش-و-استحصال-میلگردهای-اسقاطی-از-پایه-های-بتونی-شکسته-و-اسقاطی--'>مزایده فروش و استحصال میلگردهای اسقاطی از پایه های بتونی شکسته و اسقاطی ... / مزایده, مزایده فروش و استحصال میلگردهای اسقاطی از پایه های بتونی شکسته و اسقاطی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963975/مزایده-واگذاری-به-اجاره-اماکن-مازاد'>مزایده واگذاری به اجاره اماکن مازاد / آگهی مزایده ، مزایده واگذاری به اجاره اماکن مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/964043/استعلام-واگذاری-محل-واحد-درمان-سوء-مصرف-مواد-مخدر-MMT'>استعلام واگذاری محل واحد درمان سوء مصرف مواد مخدر MMT  / استعلام , استعلام واگذاری محل واحد درمان سوء مصرف مواد مخدر MMT </a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 16 تاريخ : يکشنبه 17 دی 1396 ساعت: 11:35