اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.8.04 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962678/مناقصه-انجام-خدمات-حم... با عنوان : اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.8.04 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962678/مناقصه-انجام-خدمات-حمل-و-نقل-و-تاکسیرانی-نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات حمل و نقل و تاکسیرانی -نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی همراه با ارزیابی  کیفی, مناقصه انجام خدمات حمل و نقل و تاکسیرانی -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962680/مناقصه-طراحی-و-اجرای-طبقه-دوم-ساختمان-کارگاه-برق-نوبت-دوم'>مناقصه طراحی و اجرای طبقه دوم ساختمان کارگاه برق -نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه طراحی و اجرای طبقه دوم ساختمان کارگاه برق نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962682/مناقصه-خرید-تجهیزات-سخت-افزاری-کامپیوتر'>مناقصه خرید تجهیزات سخت افزاری کامپیوتر  / مناقصه ,مناقصه خرید تجهیزات سخت افزاری کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962683/مناقصه-ارایه-خدمات-بیمه-تکمیلی---نوبت-دوم'>مناقصه ارایه خدمات بیمه تکمیلی ... نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه ارایه خدمات بیمه تکمیلی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962684/مناقصه-نگهداری-زمین-چمن-و-اماکن-ورزشی---نوبت-دوم'>مناقصه نگهداری زمین چمن و اماکن ورزشی ... نوبت دوم / مناقصه , مناقصه نگهداری زمین چمن و اماکن ورزشی ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962686/مناقصه-روکش-آسفالت-و-ترمیم-ترانشه-ها-و-لکه-گیری-آسفالت-تجدید--نوبت-دوم'>مناقصه روکش آسفالت و ترمیم ترانشه ها و لکه گیری آسفالت تجدید... نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه روکش آسفالت و ترمیم ترانشه ها و لکه گیری آسفالت تجدید... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962687/مناقصه-واگذاری-سرویس-و-نگهداری-و-تعمیرات-تاسیسات-مکانیکی---نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری سرویس و نگهداری و تعمیرات تاسیسات مکانیکی ...- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری سرویس و نگهداری و تعمیرات تاسیسات مکانیکی ...- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962688/فراخوان-استعلام-ارائه-خدمات-مشاوره-جهت-امکان-سنجی-طراحی-نوبت-دوم'>فراخوان استعلام ارائه خدمات مشاوره جهت امکان سنجی، طراحی -نوبت دوم / فراخوان استعلام ارزیابی کیفی, فراخوان استعلام ارائه خدمات مشاوره جهت امکان سنجی، طراحی ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962689/مناقصه-اجرای-روکش-آسفالت-و-اصلاح-روسازی-و-ترمیم-آسفالت-تجدید--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای روکش آسفالت و اصلاح روسازی و ترمیم آسفالت تجدید... نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای روکش آسفالت و اصلاح روسازی و ترمیم آسفالت تجدید... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962690/مناقصه-تامین-SILICON-OIL--نوبت-دوم'>مناقصه تامین SILICON OIL  - نوبت دوم  / مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه تامین SILICON OIL - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962693/مناقصه-احداث-ساختمان-پست-امداد'>مناقصه احداث ساختمان پست امداد  / مناقصه ,مناقصه احداث ساختمان پست امداد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962696/مناقصه-پروژه-تهیه-مصالح-و-اجرای-خطوط-تغذیه-و-توزیع-و-نصب-و-راه-اندازی-ایستگاههای-تقلیل-فشار---نوبت-دوم'>مناقصه پروژه تهیه مصالح و اجرای خطوط تغذیه و توزیع و نصب و راه اندازی ایستگاههای تقلیل فشار...- نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه  پروژه تهیه مصالح و اجرای خطوط تغذیه و توزیع و نصب و راه اندازی ایستگاههای تقلیل فشار...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962699/فراخوان-مناقصه-امور-خدمت-گذاری-نظافت-دبیرخانه-و-خدمات-نگهداری-فضای-سبز-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه امور خدمت گذاری، نظافت، دبیرخانه و خدمات نگهداری فضای سبز نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه امور خدمت گذاری، نظافت، دبیرخانه و خدمات نگهداری فضای سبز نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962701/مناقصه-عمومی-خرید-حلب'>مناقصه عمومی خرید حلب / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خرید حلب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962702/مناقصه-تامین-خدمات-تعمیرات-و-بهره-برداری-تاسیسات-فرآورش-گاز-نوبت-دوم'>مناقصه تامین خدمات تعمیرات و بهره برداری تاسیسات فرآورش گاز نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه تامین خدمات تعمیرات و بهره برداری تاسیسات فرآورش گاز نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962703/مناقصه-احداث-آسفالت-و--'>مناقصه احداث آسفالت و ... / مناقصه ,مناقصه احداث آسفالت و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962706/فراخوان-مناقصه-خرید-تجهیزات-توانبخشی-(ویلچر)-نوبت-سوم'> فراخوان مناقصه خرید تجهیزات توانبخشی (ویلچر) نوبت سوم / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه خرید تجهیزات توانبخشی (ویلچر) نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962712/فراخوان-نگهداری-سرویسهای-بهداشتی'>فراخوان نگهداری سرویسهای بهداشتی  / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان نگهداری سرویسهای بهداشتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962713/فراخوان-خرید-لوله-های-پلی-اتیلن'>فراخوان خرید لوله های پلی اتیلن  / فراخوان ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی یک مرحله ای, فراخوان خرید لوله های پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962716/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-تعمیر-نگهداری-رایانه-و-تجهیزات-جانبی-شرکت'>فراخوان مناقصه انجام خدمات تعمیر نگهداری رایانه و تجهیزات جانبی شرکت  / فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه انجام خدمات تعمیر نگهداری رایانه و تجهیزات جانبی شرکت نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962719/مناقصه-خرید-چوب-آلات-معدنی-تجدید'>مناقصه خرید چوب آلات معدنی  تجدید  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید چوب آلات معدنی  تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962720/فراخوان-خرید-خدمات-مشاوره-خارج-سازی-مغروقه-های-کشور-نوبت-سوم'>فراخوان خرید خدمات مشاوره خارج سازی مغروقه های کشور نوبت سوم  / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان خرید خدمات مشاوره خارج سازی مغروقه های کشور نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962722/مناقصه-جمع-آوری-چمن-سطحی-انتقال-در-زمین-مجاور--'>مناقصه جمع آوری چمن سطحی، انتقال در زمین مجاور... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه جمع آوری چمن سطحی، انتقال در زمین مجاور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962726/مناقصه-شناسایی-و-انتخاب-پیمانکار---نوبت-دوم'>مناقصه شناسایی و انتخاب پیمانکار ... نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه شناسایی و انتخاب پیمانکار ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962727/مناقصه-BALL-VALVE--نوبت-دوم'>مناقصه BALL VALVE - نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه BALL VALVE - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962728/مناقصه-تولید-قطعات-آلومینیومی-خود-به-روش-پرسکاری'>مناقصه تولید قطعات آلومینیومی خود به روش پرسکاری  / مناقصه ,مناقصه تولید قطعات آلومینیومی خود به روش پرسکاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962730/فراخوان-مناقصه-خرید-و-نصب-دیوار-پیش-ساخته-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خرید و نصب دیوار پیش ساخته -نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ، فراخوان مناقصه خرید و نصب دیوار پیش ساخته -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962736/مناقصه-واگذاری-انجام-خدمات-مشاوره-شغلی--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری انجام خدمات مشاوره شغلی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی 2 مرحله ای,مناقصه  واگذاری انجام خدمات مشاوره شغلی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962737/مناقصه-تامین-حمل-مصالح-و-اجرای-عملیات-نما-و-محوطه-سازی'>مناقصه تامین حمل مصالح و اجرای عملیات نما و محوطه سازی  / مناقصه , مناقصه تامین حمل مصالح و اجرای عملیات نما و محوطه سازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962746/فراخوان-خرید-انواع-ترانسفرماتور-و-سیم-آلومینیوم-روکش-دار-هاینا'>فراخوان خرید انواع ترانسفرماتور و سیم آلومینیوم روکش دار هاینا  / فراخوان ,فراخوان خرید انواع ترانسفرماتور و سیم آلومینیوم روکش دار هاینا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962747/مناقصه-تکمیل-محوطه-سازی-و-تاسیسات-برج-2-رشت---نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل محوطه سازی و تاسیسات برج 2 رشت ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه تکمیل محوطه سازی و تاسیسات برج 2 رشت  .... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962752/آگهی-مناقصه-اجرای-عملیات-نقشه-برداری-زمینی'>آگهی مناقصه اجرای عملیات نقشه برداری زمینی  / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه اجرای عملیات نقشه برداری زمینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962754/مناقصه-جمع-آوری-و-اتلاف-سگ-های-ولگرد-و-ناقل-بیماری-نوبت-دوم'>مناقصه جمع آوری و اتلاف سگ های ولگرد و ناقل بیماری نوبت دوم  / آگهی مناقصه ,  مناقصه جمع آوری و اتلاف سگ های ولگرد و ناقل بیماری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962756/فراخوان-مناقصه-انجام-امور-خدمات-نگهبانی-بیمارستان-96-8-4'>فراخوان مناقصه انجام امور خدمات نگهبانی بیمارستان 96.8.4 / فراخوان مناقصه, مناقصه انجام امور خدمات نگهبانی بیمارستان 96.8.4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962760/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-باشگاه-و-درمانگاه-فرهنگیان'>مناقصه تامین نیروی انسانی باشگاه و درمانگاه فرهنگیان / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه تامین نیروی انسانی باشگاه و درمانگاه فرهنگیان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962761/مناقصه-واگذاری-انجام-امور-نظافت--باربری-و-موزع'>مناقصه واگذاری انجام امور نظافت ، باربری و موزع / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری انجام امور نظافت ، باربری و موزع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962764/مناقصه-خرید--حمل-و-نصب-و-راه-اندازی-دوربین-های-حفاظتی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید ، حمل و نصب و راه اندازی دوربین های حفاظتی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید ، حمل و نصب و راه اندازی دوربین های حفاظتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962765/فراخوان-خدمات-بهره-برداری-نگهداری-تعمیرات-حفاظت-فیزیکی--نوبت-دوم'>فراخوان خدمات بهره برداری، نگهداری، تعمیرات حفاظت فیزیکی - نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی, فراخوان خدمات بهره برداری، نگهداری، تعمیرات حفاظت فیزیکی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962766/مناقصه-خدمات-نشت-یابی-خطوط-تغذیه-و-توزیع-و-انشعابات-و-ایستگاه-های-گاز-نواحی-و-مناطق-گازرسانی-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات نشت یابی خطوط تغذیه و توزیع و انشعابات و ایستگاه های گاز نواحی و مناطق گازرسانی- نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه خدمات نشت یابی خطوط تغذیه و توزیع و انشعابات و ایستگاه های گاز نواحی و مناطق گازرسانی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962769/فراخوان-تعمیر-و-بهسازی-4-باب-دو-اتاقه-کوچک-کارگری--نوبت-دوم-96-8-4'>فراخوان تعمیر و بهسازی 4 باب دو اتاقه کوچک کارگری... نوبت دوم 96.8.4  / مناقصه ,فراخوان تعمیر و بهسازی 4 باب دو اتاقه کوچک کارگری... نوبت دوم 96.8.4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962772/مناقصه-احداث-کانال-اصلی-نوبت-دوم'>مناقصه احداث کانال اصلی  نوبت دوم  / مناقصه عمومی,مناقصه احداث کانال اصلی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962776/تجدید-مناقصه-تهیه-و-اجرای-کامل-سیستم-تهویه'>تجدید مناقصه تهیه و اجرای کامل سیستم تهویه  / تجدید مناقصه, تجدید مناقصه تهیه و اجرای کامل سیستم تهویه  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962783/مناقصه-تامین-نیروی-کار-خدماتی-و-اداری--نوبت-دوم'>مناقصه تامین نیروی کار خدماتی و اداری -  نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین نیروی کار خدماتی و اداری- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962785/مناقصه-تعویض-سیستم-اطفاء-حریق'>مناقصه تعویض سیستم اطفاء حریق / مناقصه, مناقصه تعویض سیستم اطفاء حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962788/مناقصه-لکه-گیری-هندسی-و-روکش-آسفالت-گرم-HMA---نوبت-دوم'>مناقصه لکه گیری هندسی و روکش آسفالت گرم HMA... - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه لکه گیری هندسی و روکش آسفالت گرم HMA... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962794/فراخوان-اجرای-خط-انتقال-آب-و-تاسیسات-آبرسانی-نوبت-دوم'>فراخوان اجرای خط انتقال آب و تاسیسات آبرسانی نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی,فراخوان اجرای خط انتقال آب و تاسیسات آبرسانی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962796/مناقصه-احداث-سردرب-و-المان-های-ورودی-شهرک-صنعتی-اشتهارد-2--نوبت-دوم'>مناقصه احداث سردرب و المان های ورودی شهرک صنعتی اشتهارد 2 - نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه احداث سردرب و المان های ورودی شهرک صنعتی اشتهارد 2 - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962798/فراخوان-اجرای-کلیه-پروژه-های-راه-روستایی-و-اصلی-و---نوبت-دوم'>فراخوان اجرای کلیه پروژه های راه روستایی و اصلی و ... نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی ، فراخوان اجرای کلیه پروژه های راه روستایی و اصلی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962808/فراخوان-مناقصه-تهیه-و-اجرای-گاردیل-(3)-موج---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تهیه و اجرای گاردیل (3) موج ... نوبت دوم  / آگهی فراخوان شرکت در مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه تهیه و اجرای گاردیل (3) موج ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962812/فراخوان-ارزیابی-کیفی-مناقصه-خرید-سه-دستگاه-تجهیزات-مقره-شویی---نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید سه دستگاه تجهیزات مقره شویی... - نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی، فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید سه دستگاه تجهیزات مقره شویی...- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962818/مناقصه-صدور-مجوز-احداث-و-راه-اندازی-مرکز-معاینه-فنی-خودروهای-سبک'>مناقصه صدور مجوز احداث و راه اندازی مرکز معاینه فنی خودروهای سبک  / مناقصه,مناقصه صدور مجوز احداث و راه اندازی مرکز معاینه فنی خودروهای سبک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962820/فراخوان-پروژه-بهسازی-معابر-18-و-22-متری-محله-تازه-آباد'>فراخوان پروژه بهسازی معابر 18 و 22 متری محله تازه آباد / فراخوان مناقصه عمومی,فراخوان پروژه بهسازی معابر 18 و 22 متری محله تازه آباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962823/مناقصه-آبرسانی'>مناقصه آبرسانی   / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه آبرسانی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962826/پروژه-حفظ-و-ایجاد-و-نگهداری-فضای-سبز-پارکها-و-سطح-شهر-96-8-4'>پروژه حفظ و ایجاد و نگهداری فضای سبز پارکها و سطح شهر 96.8.4 / آگهی  تجدید مناقصه عمومی , مناقصه پروژه حفظ و ایجاد و نگهداری فضای سبز پارکها و سطح شهر 96.8.4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962828/مناقصه-و-تجدید-مناقصه-خرید-اقلام-نور-پردازی--نوبت-دوم'>مناقصه و تجدید مناقصه خرید اقلام نور پردازی ...نوبت دوم  / آگهی مناقصه و تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه و تجدید مناقصه خرید اقلام نور پردازی ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962834/فراخوان-شناسایی-و-ارزیابی-سرمایه-گذار-به-منظور-مشارکت-در-طرح-های-توسعه-شهری'> فراخوان شناسایی و ارزیابی سرمایه گذار به منظور مشارکت در طرح های توسعه شهری  / فراخوان , فراخوان شناسایی و ارزیابی سرمایه گذار به منظور مشارکت در طرح های توسعه شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962835/مناقصه-خرید-۱۰-دستگاه-خودرو--مرحله-سوم-نوبت-اول'>مناقصه خرید ۱۰ دستگاه خودرو - مرحله سوم نوبت اول / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ,مناقصه خرید ۱۰ دستگاه خودرو - مرحله سوم نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962843/تجدید-مناقصه-خرید-مقدار-28700-متر-(39141-گیلوگرم)-لوله-پلی-اتیلن'>تجدید مناقصه خرید مقدار 28700 متر (39141 گیلوگرم) لوله پلی اتیلن / آگهی تجدید مناقصه, تجدید مناقصه خرید مقدار 28700 متر (39141 گیلوگرم) لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962845/فراخوان-اجرای-پروژه-مطالعاتی-کاداستر'>فراخوان اجرای پروژه مطالعاتی کاداستر / آگهی فراخوان عمومی, فراخوان اجرای پروژه مطالعاتی کاداستر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962846/استعلام-خرید-چسب-اس-سی'>استعلام خرید چسب اس سی  / استعلام ,استعلام خرید چسب اس سی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962848/استعلام-یکصد-و-هفده-ردیف-انواع-فیلتر-ماشین-آلات'>استعلام یکصد و هفده ردیف  انواع فیلتر ماشین آلات / استعلام , استعلام یکصد و هفده ردیف  انواع فیلتر ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962859/مناقصه-ساخت-یک-انبارک-دائمی-مواد'>مناقصه ساخت یک انبارک دائمی مواد / مناقصه ,مناقصه ساخت یک انبارک دائمی مواد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962861/استعلام-هفتاد-ردیف-فیلتر'>استعلام هفتاد ردیف فیلتر / استعلام, استعلام هفتاد ردیف فیلتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962866/استعلام-لوله-فولادی-بدون-درز'>استعلام لوله فولادی بدون درز   / استعلام, استعلام لوله فولادی بدون درز  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962878/استعلام-تسمه-مسی'>استعلام  تسمه مسی / استعلام ، استعلام  تسمه مسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962883/مناقصه-خرید-کالاهای-مورد-نیاز-طرح-های-کاهش-تلفات-شبکه-توزیع-برق'>مناقصه خرید کالاهای مورد نیاز طرح های کاهش تلفات شبکه توزیع برق  / مناقصه , مناقصه خرید کالاهای مورد نیاز طرح های کاهش تلفات شبکه توزیع برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962896/استعلام-پمپ-لجن-کش--سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام پمپ لجن کش , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  / استعلام ,استعلام پمپ لجن کش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962897/فراخوان-احداث-مدرسه-12-کلاسه'>فراخوان احداث مدرسه 12 کلاسه  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان احداث مدرسه 12 کلاسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962898/استعلام-بایگانی-ریلی-دوسری'>استعلام بایگانی ریلی دوسری / استعلام ، استعلام بایگانی ریلی دوسری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962900/مناقصه-واگذاری-کلیه-امور-مربوط-به-بهره-برداری--نگهداری-و-تعمیرات-تصفیه-خانه-های-آب-و-فاضلاب-و--'>مناقصه واگذاری کلیه امور مربوط به بهره برداری ، نگهداری و تعمیرات تصفیه خانه های آب و فاضلاب و.... / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری کلیه امور مربوط به بهره برداری ، نگهداری و تعمیرات تصفیه خانه های آب و فاضلاب و....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962901/استعلام-حلوا-شکری-50-گرمی'>استعلام حلوا شکری 50 گرمی / استعلام, استعلام حلوا شکری 50 گرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962905/استعلام-کابل-کشی-برق-و-تلفن-و-نصب-تابلوهای-برق-سایت-ستاد'>استعلام کابل کشی برق و تلفن و نصب تابلوهای برق, سایت ستاد / استعلام ,استعلام کابل کشی برق و تلفن و نصب تابلوهای برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962907/استعلام-تامین-گرمایشی-دو-کلاسه-گوهرآباد--'>استعلام تامین گرمایشی دو کلاسه گوهرآباد ... / استعلام, استعلام تامین گرمایشی دو کلاسه گوهرآباد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962908/استعلام-آسانسور'>استعلام آسانسور / استعلام,استعلام آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962909/استعلام-کنتور-خانگی-یک-دوم-اینچ-پیستونی-R400'>استعلام کنتور خانگی یک دوم اینچ پیستونی R400 / استعلام, استعلام کنتور خانگی یک دوم اینچ پیستونی R400</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962910/استعلام-ساخت-و-نصب-کمد-دیواری'>استعلام ساخت و نصب کمد دیواری  / استعلام ,استعلام ساخت و نصب کمد دیواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962912/استعلام-خرید-تجهیزات'>استعلام خرید تجهیزات / استعلام, استعلام خرید تجهیزات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962913/استعلام-دیوارکشی-و-محوطه-سازی-دبستان'>استعلام دیوارکشی و محوطه سازی دبستان  / استعلام, استعلام دیوارکشی و محوطه سازی دبستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962914/مناقصه-تامین-و-ساماندهی-روشنایی-معابر'>مناقصه تامین و ساماندهی روشنایی معابر / آگهی مناقصه , مناقصه تامین و ساماندهی روشنایی معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962915/استعلام-اجرای-آسفالت-معابر'>استعلام اجرای آسفالت معابر / استعلام ,استعلام اجرای آسفالت معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962916/استعلام--تامین-سیستم-گرمایشی-مدارس-امام-حسن--'>استعلام   تامین سیستم گرمایشی مدارس امام حسن ... / استعلام, استعلام   تامین سیستم گرمایشی مدارس امام حسن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962917/مناقصه-انجام-خدمات-تعمیرات-و-توسعه-شبکه-و-نصب-انشعابات--نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات تعمیرات و توسعه شبکه و نصب انشعابات...نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه انجام خدمات تعمیرات و توسعه شبکه و نصب انشعابات...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962919/استعلام-Server-Hp-Proliant-DL380G9'>استعلام Server Hp Proliant DL380G9 / استعلام ، استعلام Server Hp Proliant DL380G9</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962920/استعلام-دیوارکشی-و-محوطه-سازی-دبستان'>استعلام دیوارکشی و محوطه سازی دبستان / استعلام, استعلام دیوارکشی و محوطه سازی دبستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962921/استعلام-سایر-فعالیت-های-مخابراتی'>استعلام سایر فعالیت های مخابراتی     / استعلام, استعلام سایر فعالیت های مخابراتی    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962922/استعلام-شیر-دروازه-ای-فلکه-ای-آب-و--'>استعلام شیر دروازه ای فلکه ای آب و ... / استعلام ,استعلام شیر دروازه ای فلکه ای آب و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962923/مناقصه-پروژه-خرید--حمل-و-پخش-آسفالت'>مناقصه پروژه خرید ، حمل و پخش آسفالت / آگهی مناقصه , مناقصه پروژه خرید ، حمل و پخش آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962924/استعلام-فعالیت-های-پشتیبانی-حمل-و-نقل'>استعلام فعالیت های پشتیبانی حمل و نقل  / استعلام ، استعلام فعالیت های پشتیبانی حمل و نقل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962926/استعلام-خرید-سیستم-RTU'>استعلام خرید سیستم RTU  / استعلام, استعلام خرید سیستم RTU </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962927/استعلام-واگذاری-امور-نقلیه-و-حمل-و-نقل-به-پیمانکار-بومی'>استعلام واگذاری امور نقلیه و حمل و نقل به پیمانکار بومی / استعلام, استعلام واگذاری امور نقلیه و حمل و نقل به پیمانکار بومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962928/استعلام-دیوارکشی-و-محوطه-سازی-دبستان'>استعلام دیوارکشی و محوطه سازی دبستان / استعلام, استعلام دیوارکشی و محوطه سازی دبستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962929/استعلام-نصب-ترانس-برق'>استعلام نصب ترانس برق  / استعلام ,استعلام نصب ترانس برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962930/استعلام-روپوش-سفید-پزشکی--جنس-ترگال-کج-راه'>استعلام روپوش سفید پزشکی - جنس ترگال کج راه  / استعلام ، استعلام روپوش سفید پزشکی - جنس ترگال کج راه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962931/استعلام-gnss-سیگنالهای-recorder'>استعلام gnss سیگنالهای recorder / استعلام,استعلام gnss سیگنالهای recorder</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962933/استعلام-قند-شکسته'>استعلام قند شکسته  / استعلام, استعلام قند شکسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962934/استعلام-تایر-سبک-و-سنگین-96-8-4'>استعلام تایر سبک و سنگین 96.8.4 / استعلام ,استعلام تایر سبک و سنگین 96.8.4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962935/استعلام-دیوارکشی-و-محوطه-سازی-دبستان'>استعلام دیوارکشی و محوطه سازی دبستان / استعلام, استعلام دیوارکشی و محوطه سازی دبستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962936/استعلام-شیر-کشویی'>استعلام شیر کشویی  / استعلام ,استعلام شیر کشویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962937/استعلام-زر-ماکارون-900-گرمی'>استعلام زر ماکارون 900 گرمی / استعلام, استعلام زر ماکارون 900 گرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962938/استعلام-کتابخانه-ها-آرشیوها-موزه-ها-و-سایر-فعالیت-های-فرهنگی'>استعلام کتابخانه ها، آرشیوها، موزه ها و سایر فعالیت های فرهنگی     / استعلام, استعلام کتابخانه ها، آرشیوها، موزه ها و سایر فعالیت های فرهنگی    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962939/استعلام-کوپلینگ-هیدرولیکی-با-کاسه-ترمز'>استعلام کوپلینگ هیدرولیکی با کاسه ترمز  / استعلام ، استعلام کوپلینگ هیدرولیکی با کاسه ترمز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962940/استعلام-تن-ماهی-قوطی-180-گرمی'>استعلام  تن ماهی قوطی 180 گرمی  / استعلام، استعلام  تن ماهی قوطی 180 گرمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962941/استعلام-تعویض-تعمیر-و-رفع-عیب-تجهیزات-هوایی'>استعلام تعویض، تعمیر و رفع عیب تجهیزات هوایی / استعلام ,استعلام تعویض، تعمیر و رفع عیب تجهیزات هوایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962942/استعلام-تعمیر-آسانسور'> استعلام تعمیر آسانسور / استعلام , استعلام تعمیر آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962943/استعلام-دیوارکشی-و-محوطه-سازی-دبستان'>استعلام دیوارکشی و محوطه سازی دبستان / استعلام, استعلام دیوارکشی و محوطه سازی دبستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962944/استعلام-تکمیل-ساختمان-و-گنبد-مسجد'>استعلام تکمیل ساختمان و گنبد مسجد / استعلام ,استعلام تکمیل ساختمان و گنبد مسجد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962946/استعلام-خرید-دستگاه-حضور-و-غیاب'>استعلام خرید دستگاه حضور و غیاب  / استعلام, استعلام خرید دستگاه حضور و غیاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962947/استعلام-خرید-یک-دستگاه-باسکول-محور-کش-سیار'>استعلام خرید یک دستگاه باسکول محور کش سیار / استعلام, استعلام خرید یک دستگاه باسکول محور کش سیار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962948/استعلام-عسل-20-گرمی-تکنفره'>استعلام عسل 20 گرمی تکنفره / استعلام، استعلام عسل 20 گرمی تکنفره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962949/استعلام-دمونتاژ-و-جابجایی-۱۶-دستگاه-کمد-بایگانی-ریلی-سامانه-ستاد'>استعلام دمونتاژ و جابجایی ۱۶ دستگاه کمد بایگانی ریلی ,سامانه ستاد / استعلام ,استعلام دمونتاژ و جابجایی ۱۶ دستگاه کمد بایگانی ریلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962951/استعلام-لایسنس-ویدئو-کنفرانس'>استعلام لایسنس ویدئو کنفرانس  / استعلام, استعلام لایسنس ویدئو کنفرانس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962952/استعلام-خرید-کامپیوتر'>استعلام خرید کامپیوتر / استعلام , استعلام خرید کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962953/استعلام-نگهداری-و-پشتیبانی-دوربین-های-نظارت-تصویری-جاده-ای'>استعلام نگهداری و پشتیبانی دوربین های نظارت تصویری جاده ای / استعلام, استعلام نگهداری و پشتیبانی دوربین های نظارت تصویری جاده ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962954/استعلام-تعمیرات-مقدار-1800-متر-مربع-از-زیربنای-اداره-کل'>استعلام تعمیرات مقدار 1800 متر مربع از زیربنای اداره کل / استعلام، استعلام تعمیرات مقدار 1800 متر مربع از زیربنای اداره کل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962956/استعلام-سه-ردیف-قطعات-و-گیربکس-فولادسازی'>استعلام سه ردیف قطعات و گیربکس فولادسازی  / استعلام، استعلام سه ردیف قطعات و گیربکس فولادسازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962957/اصلاحیه-مناقصه-انتخاب-پیمانکار-جهت-انجام-فعالیت-رفع-اتفاقات-شبکه-اداره-برق'>اصلاحیه مناقصه انتخاب پیمانکار جهت انجام فعالیت رفع اتفاقات شبکه اداره برق / اصلاحیه مناقصه عمومی, مناقصه انتخاب پیمانکار جهت انجام فعالیت رفع اتفاقات شبکه اداره برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962958/استعلام-مربای-هویج-25-گرم-تکنفره'>استعلام مربای هویج 25 گرم تکنفره / استعلام، استعلام مربای هویج 25 گرم تکنفره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962959/استعلام-خدمات-پشتیبانی-شبکه-و-مشاوره-امنیت-اطلاعات-در-شبکه-لن'>استعلام خدمات پشتیبانی شبکه و مشاوره امنیت اطلاعات در شبکه لن  / استعلام, استعلام خدمات پشتیبانی شبکه و مشاوره امنیت اطلاعات در شبکه لن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962960/استعلام-خرید-رله-حفاظتی'>استعلام خرید رله حفاظتی  / استعلام, استعلام خرید رله حفاظتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962961/استعلام-سه-ردیف-گریس-و-هیدرو-سیلندر-فولادسازی'>استعلام سه ردیف گریس و هیدرو سیلندر فولادسازی  / استعلام، استعلام سه ردیف گریس و هیدرو سیلندر فولادسازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962962/استعلام-لپه-اعلا-فله-ای'>استعلام لپه اعلا فله ای  / استعلام, استعلام لپه اعلا فله ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962963/استعلام-ساخت-چرخ-فیروزا-و--'>استعلام ساخت چرخ فیروزا و ... / استعلام ,استعلام ساخت چرخ فیروزا و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962964/استعلام-برقرسانی'>استعلام برقرسانی  / استعلام , استعلام برقرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962965/استعلام-قرقره-قلاب-جرثقیل'>استعلام قرقره قلاب جرثقیل   / استعلام ,استعلام قرقره قلاب جرثقیل  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962966/استعلام-سیلیکات-سدیم--شیشه-مایع'>استعلام سیلیکات سدیم - شیشه مایع  / استعلام, استعلام سیلیکات سدیم - شیشه مایع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962967/اولین-همایش-استانی-گفتمان-اعتدال-فراخوان-مقاله'>اولین همایش استانی گفتمان اعتدال فراخوان مقاله  / اولین همایش استانی گفتمان اعتدال فراخوان مقاله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962677/مزایده-یک-دستگاه-خودرو'>مزایده یک دستگاه خودرو  / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962679/مزایده-رول-ایزوگام-و--'>مزایده رول ایزوگام و ... / مزایده ,مزایده رول ایزوگام و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962681/مزایده-یخچال-فریزر---'>مزایده یخچال فریزر .... / مزایده, مزایده یخچال فریزر ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962685/تجدید-مزایده-شیرهای-سماوری-فلنجی-شیر-توپی-پلاک-شیر-پیاده-رو---نوبت-دوم'>تجدید مزایده شیرهای سماوری فلنجی، شیر توپی، پلاک شیر پیاده رو ... نوبت دوم  / مزایده عمومی, تجدید مزایده شیرهای سماوری فلنجی، شیر توپی، پلاک شیر پیاده رو... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962691/مزایده-زمین-مساحت-1200مترمربع-نوبت-اول'>مزایده زمین مساحت 1200مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده زمین مساحت 1200مترمربع نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962968/استعلام-رب-گوجه-فرنگی-حلب-5-تا-10-کیلوی'>استعلام رب گوجه فرنگی حلب 5 تا 10 کیلوی  / استعلام، استعلام رب گوجه فرنگی حلب 5 تا 10 کیلوی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962969/استعلام-​خرید-نرم-افزار'>استعلام ​خرید نرم افزار  / استعلام ، استعلام ​خرید نرم افزار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962970/استعلام-70-دستگاه-ALL-IN-ONE'>استعلام 70 دستگاه ALL IN ONE  / استعلام, استعلام 70 دستگاه ALL IN ONE </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962973/استعلام-15-دستگاه-چاپگر-برادر'>استعلام 15 دستگاه چاپگر برادر  / استعلام, استعلام 15 دستگاه چاپگر برادر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962975/اصلاحیه-فراخوان-مناقصه-طراحی-خرید-نصب-و-راه-اندازی-واحد-بازیافت-بخار-بنزین-(VRU)'>اصلاحیه فراخوان مناقصه طراحی، خرید، نصب و راه اندازی واحد بازیافت بخار بنزین (VRU) / اصلاحیه ،  فراخوان مناقصه طراحی، خرید، نصب و راه اندازی واحد بازیافت بخار بنزین (VRU) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962977/استعلام-AW410-حلال-96-8-4'>استعلام AW410 حلال 96.8.4 / استعلام بهاء ,استعلام AW410 حلال  96.8.4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962978/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-هیوندای-سنتنیال'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری هیوندای سنتنیال / آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول, مزایده یک دستگاه خودرو سواری هیوندای سنتنیال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962979/مناقصه-خرید-تجهیزات-آموزشی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید تجهیزات آموزشی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید تجهیزات آموزشی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962980/استعلام-20-دستگاه-پرینتر-سرور'>استعلام 20 دستگاه پرینتر سرور / استعلام, استعلام 15 دستگاه چاپگر برادر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962987/استعلام-روغن-سویا-حلب-16-کیلو-خالص-با-نام-خروس-یا-نازگل'>استعلام  روغن سویا حلب 16 کیلو خالص با نام خروس یا نازگل / استعلام, استعلام  روغن سویا حلب 16 کیلو خالص با نام خروس یا نازگل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962993/استعلام-مربوط-به-نظافت-اداره-کل-دامپزشکی'>استعلام مربوط به نظافت اداره کل دامپزشکی / استعلام ، استعلام مربوط به نظافت اداره کل دامپزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962994/فراخوان-انجام-خدمات-فنی-و-مهندسی-راهبری-نگهداری-و-بهره-برداری-از-تصفیه-خانه-فاضلاب'>فراخوان انجام خدمات فنی و مهندسی راهبری، نگهداری و بهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان انجام خدمات فنی و مهندسی راهبری، نگهداری و بهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962996/مناقصه-خرید-ریل-A120-با-کلیه-متعلقات-نصب'>مناقصه خرید ریل A120 با کلیه متعلقات نصب   / مناقصه خرید ریل A120 با کلیه متعلقات نصب  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962998/استعلام-مبل-۵-نفره-مدل-کاترین'>استعلام مبل ۵ نفره مدل کاترین  / استعلام ,استعلام مبل ۵ نفره مدل کاترین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962999/مناقصه-خدمات-نقلیه-و-حمل-و-نقل-کارکنان'>مناقصه خدمات نقلیه و حمل و نقل کارکنان  / مناقصه عمومی یک مرحله ای  , مناقصه خدمات نقلیه و حمل و نقل کارکنان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963000/استعلام-تایپ-تکثیر'>استعلام  تایپ تکثیر  / استعلام, استعلام  تایپ تکثیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963001/استعلام-صدور-بیمه-نامه-ساختمان-اموال-و-اثاثیه-شرکت'>استعلام  صدور بیمه نامه ساختمان، اموال و اثاثیه شرکت   / استعلام  صدور بیمه نامه ساختمان، اموال و اثاثیه شرکت  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963004/استعلام-صدور-بیمه-نامه-آتش-سوزی-موجودی-انبارهای'>استعلام صدور بیمه نامه آتش سوزی موجودی انبارهای / استعلام صدور بیمه نامه آتش سوزی موجودی انبارهای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963006/استعلام-تعداد-21-درب-اتوماتیک'>استعلام تعداد 21 درب اتوماتیک / استعلام تعداد 21 درب اتوماتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963007/آگهی-مشارکت-عملیات-احداث-مجتمع-های-آپارتمانی--نوبت-دوم'>آگهی مشارکت عملیات احداث مجتمع های آپارتمانی - نوبت دوم  / آگهی مشارکت در ساخت، آگهی مشارکت عملیات احداث مجتمع های آپارتمانی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963009/استعلام-تجهیزات-آزمایشگاه-مواد-زائد-جامد'>استعلام تجهیزات آزمایشگاه مواد زائد جامد  / استعلام, استعلام تجهیزات آزمایشگاه مواد زائد جامد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963010/استعلام-پکیج-گرمایش-و-سرمایش-3500cfm-96-8-4'>استعلام پکیج گرمایش و سرمایش 3500cfm  96.8.4 / استعلام, استعلام پکیج گرمایش و سرمایش 3500cfm  96.8.4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963012/مناقصه-اجرای-عملیات-حفظ-و-نگهداری-بوستان-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات حفظ و نگهداری بوستان- نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات حفظ و نگهداری بوستان- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963013/استعلام-خرید-6-عدد-تابلو'>استعلام خرید 6 عدد تابلو  / استعلام , استعلام خرید 6 عدد تابلو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963014/مناقصه-انجام-مطالعات-تعمیرات-اساسی-ابنیه'>مناقصه انجام مطالعات تعمیرات اساسی ابنیه  / مناقصه ,مناقصه انجام مطالعات تعمیرات اساسی ابنیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963015/استعلام-فعالیت-های-اداره-و-پشتیبانی-دفتر-کار'>استعلام فعالیت های اداره و پشتیبانی دفتر کار / استعلام ،استعلام فعالیت های اداره و پشتیبانی دفتر کار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963016/مناقصه-تامین-و-نصب-شیشه-های-اطراف-آسانسور'>مناقصه تامین و نصب شیشه های اطراف آسانسور / مناقصه, مناقصه تامین و نصب شیشه های اطراف آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963017/استعلام-میکسر-سیستم-صوتی-و--'>استعلام میکسر سیستم صوتی و ... / استعلام, استعلام میکسر سیستم صوتی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963018/مناقصه-خرید-NFM'>مناقصه خرید NFM / مناقصه عمومی یک مرحله ای  , مناقصه خرید NFM</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963019/استعلام-تهیه-لوازم-الکتریکی--برقی-و-صوتی-تصویری-96-8-4'>استعلام تهیه لوازم الکتریکی ، برقی و صوتی تصویری 96.8.4 / استعلام, استعلام تهیه لوازم الکتریکی ، برقی و صوتی تصویری 96.8.4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963021/ارزیابی-کیفی-بهره-برداری-و-نگهداری-و-تعمیرات-از-شبکه-های-آبیاری-و-زهکشی'>ارزیابی کیفی بهره برداری و نگهداری و تعمیرات از شبکه های آبیاری و زهکشی / آگهی ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی بهره برداری و نگهداری و تعمیرات از شبکه های آبیاری و زهکشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963022/استعلام-آچار-شبکه'>استعلام آچار شبکه / استعلام ,استعلام آچار شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963023/استعلام-نگهداری-فضای-سبز-و-نظافت-محوطه'>استعلام  نگهداری فضای سبز و نظافت محوطه  / استعلام, استعلام  نگهداری فضای سبز و نظافت محوطه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963025/استعلام-خرید-و-نصب-و-راه-اندازی-بیسیم-96-8-4'>استعلام خرید و نصب و راه اندازی بیسیم  96.8.4 / استعلام , استعلام خرید و نصب و راه اندازی بیسیم  96.8.4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963027/مناقصه-حمل-و-نقل-کالای-بازرگانی-شامل-گندم-و-قند-و-شکر---تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه حمل و نقل کالای بازرگانی شامل گندم و قند و شکر ... تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه حمل و نقل کالای بازرگانی شامل گندم و قند و شکر ...تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963031/مناقصه-اجرای-عملیات-شستشو-و-رنگ-آمیزی-تک-لبه-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات شستشو و رنگ آمیزی تک لبه تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی ، مناقصه اجرای عملیات شستشو و رنگ آمیزی تک لبه تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963032/استعلام-دستکش--کیسه-زباله--پودر-رختشویی-شامپو-وایتکس'>استعلام دستکش -  کیسه زباله-  پودر رختشویی- شامپو- وایتکس / استعلام, استعلام دستکش -  کیسه زباله-  پودر رختشویی- شامپو- وایتکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963033/استعلام-اطفاء-حریق'>استعلام اطفاء حریق  / استعلام ,استعلام اطفاء حریق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963035/استعلام-خرید-کامپیوتر'>استعلام خرید کامپیوتر  / استعلام،استعلام خرید کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963036/استعلام-لباس-و-شلوار-مسوب'>استعلام لباس و شلوار مسوب  / استعلام ,استعلام لباس و شلوار مسوب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963037/استعلام-لوازم-بهداشتی-نظافتی'>استعلام لوازم بهداشتی نظافتی  / استعلام, استعلام لوازم بهداشتی نظافتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963043/فراخوان-استعلام-انجام-امور-خدمات-درمانی-بیماریاری'>فراخوان استعلام انجام امور خدمات درمانی بیماریاری  / آگهی فراخوان استعلام عمومی, فراخوان استعلام انجام امور خدمات درمانی بیماریاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963044/استعلام-خرید-تلویزیون'>استعلام خرید تلویزیون  / استعلام, استعلام خرید تلویزیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963046/استعلام-تشک'>استعلام تشک  / استعلام ,استعلام تشک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963053/استعلام-خرید-دستگاه-ذخیره-ساز'>استعلام خرید دستگاه ذخیره ساز  / استعلام,استعلام خرید دستگاه ذخیره ساز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963055/استعلام-ایمن-سازی-آموزشی-مدارس'>استعلام ایمن سازی آموزشی مدارس / استعلام ,استعلام ایمن سازی آموزشی مدارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963056/مناقصه-واگذاری-سرویس-ایاب-و-ذهاب-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری سرویس ایاب و ذهاب نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری سرویس ایاب و ذهاب نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963058/تجدید-مناقصه-اجرای-عملیات-آرماتوربندی--قالب-بندی-و-بتن-ریزی-تیرهای-پیش-ساخته'>تجدید مناقصه اجرای عملیات آرماتوربندی ، قالب بندی و بتن ریزی تیرهای پیش ساخته / تجدید آگهی مناقصه عمومی، تجدید مناقصه اجرای عملیات آرماتوربندی ، قالب بندی و بتن ریزی تیرهای پیش ساخته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963063/استعلام-خرید-لوله-90-میلیمتر-پلی-اتیلن'>استعلام خرید لوله 90 میلیمتر پلی اتیلن / استعلام, استعلام خرید لوله 90 میلیمتر پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963064/استعلام-اصلاح-تاسیسات-آبرسانی-روستای-ونان'>استعلام اصلاح تاسیسات آبرسانی روستای ونان / استعلام ,استعلام اصلاح تاسیسات آبرسانی روستای ونان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963066/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-حمل-و-جایجایی-گندم'>مناقصه عمومی یک مرحله ای حمل و جایجایی گندم  / آگهی مناقصه , مناقصه عمومی یک مرحله ای حمل و جایجایی گندم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963067/مناقصه-بازسازی-شبکه-آب'>مناقصه بازسازی شبکه آب  / مناقصه ,مناقصه بازسازی شبکه آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963069/مناقصه-خرید-فرمهای-مورد-نیاز-بیمارستان-نفت-تهران'>مناقصه خرید فرمهای مورد نیاز بیمارستان نفت تهران / اگهی مناقصه , مناقصه خرید فرمهای مورد نیاز بیمارستان نفت تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963070/استعلام-کت-و-شلوار-با-پارچه-مطهری'>استعلام کت و شلوار با پارچه مطهری  / استعلام ,استعلام کت و شلوار با پارچه مطهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963072/مناقصه-استعلام-قیمت-بهسازی-تاسیسات'>مناقصه استعلام قیمت بهسازی تاسیسات  / مناقصه مناقصه استعلام قیمت بهسازی تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963074/استعلام-شیر-فلکه'>استعلام شیر فلکه  / استعلام , استعلام شیر فلکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963077/استعلام-قند-و-شکر'>استعلام قند و شکر  / استعلام, استعلام قند و شکر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963080/مناقصه-خرید-حمل-نصب-و-راه-اندازی-33-دستگاه-شخصی-ساز-چک'>مناقصه خرید، حمل، نصب و راه اندازی 33 دستگاه شخصی ساز چک / اگهی مناقصه , مناقصه خرید، حمل، نصب و راه اندازی 33 دستگاه شخصی ساز چک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963081/استعلام-چای-کیسه-ای-و--'>استعلام  چای کیسه ای و ... / استعلام, استعلام  چای کیسه ای و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963083/مناقصه-اصلاح-شبکه-توزیع-آب-شرب'>مناقصه اصلاح شبکه توزیع آب شرب  / مناقصه عمومی, مناقصه اصلاح شبکه توزیع آب شرب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963085/استعلام-قرقره-ریل-KBK-طبق-فایل-پیوست'>استعلام قرقره ریل KBK طبق فایل پیوست / استعلام, استعلام قرقره ریل KBK طبق فایل پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963086/استعلام-گریس-nomynol-blue'>استعلام گریس nomynol blue / استعلام , استعلام گریس nomynol blue</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963087/مناقصه-خرید-انواع-ترانسفورماتور-روغنی'>مناقصه خرید انواع ترانسفورماتور روغنی  / مناقصه عمومی, مناقصه خرید انواع ترانسفورماتور روغنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963089/استعلام-بها-خریداری-تعداد-8-دستگاه-تابلو-برق'>استعلام بها خریداری تعداد 8 دستگاه تابلو برق  / استعلام بها خریداری تعداد 8 دستگاه تابلو برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963090/ارزیابی-کیفی-خرید-چهار-دستگاه-سنجش-تراکم-استخوان'>ارزیابی کیفی خرید چهار دستگاه سنجش تراکم استخوان  / آگهی عمومی ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی خرید چهار دستگاه سنجش تراکم استخوان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963092/استعلام-سه-عدد-sw2960×48-port-st'>استعلام  سه عدد sw2960×48 port st / استعلام, استعلام  سه عدد sw2960×48 port st</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963093/استعلام-دستگاه-UTM-فورتی-گیت-مدل-800D'>استعلام دستگاه UTM فورتی گیت مدل 800D  / استعلام , استعلام دستگاه UTM فورتی گیت مدل 800D </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963094/مناقصه-خرید-انواع-ترانسفورماتور-روغنی-کم-تلفات'>مناقصه خرید انواع ترانسفورماتور روغنی کم تلفات / مناقصه عمومی, مناقصه خرید انواع ترانسفورماتور روغنی کم تلفات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963095/استعلام-ضربه-گیر-مارک-smc---'>استعلام ضربه گیر مارک smc .... / استعلام, استعلام ضربه گیر مارک smc ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963097/استعلام-پرشو-هوا-وایر-جرقه-زن-ترانس-جرقه-زن-و--'>استعلام پرشو هوا، وایر جرقه زن، ترانس جرقه زن و ... / استعلام, استعلام پرشو هوا، وایر جرقه زن، ترانس جرقه زن و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963099/مناقصه-عملیات-آبخیزداری'>مناقصه عملیات آبخیزداری / مناقصه ، مناقصه عملیات آبخیزداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963100/استعلام-الکتروگیربکس-و--'>استعلام الکتروگیربکس و ... / استعلام ,استعلام الکتروگیربکس و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963102/استعلام-فلومتر-اولتراسونیک-سیالات-پرتابل-2-سنسوره-سایز-1-الی-20-اینچ'>استعلام فلومتر اولتراسونیک- سیالات- پرتابل 2 سنسوره سایز 1 الی 20 اینچ / استعلام, استعلام فلومتر اولتراسونیک- سیالات- پرتابل 2 سنسوره سایز 1 الی 20 اینچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963104/اگهی-مناقصه-خريد-يک-دستگاه-اينر-کيسينگ'>اگهی مناقصه خريد يک دستگاه اينر کيسينگ / اگهی مناقصه ,  مناقصه خرید یک  دستگاه اينر کيسينگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963108/استعلام-صدا-خفه-کن-و-اگزوز-فیتینگ--مارک-کاموزی--'>استعلام صدا خفه کن و اگزوز فیتینگ - مارک کاموزی... / استعلام، استعلام صدا خفه کن و اگزوز فیتینگ - مارک کاموزی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963110/استعلام-موس-پد-و--'>استعلام موس پد و...  / استعلام, استعلام موس پد ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963112/استعلام-موتور-گیربکس-ترمز-دار-مارک-SEW'>استعلام موتور گیربکس ترمز دار مارک SEW / استعلام , استعلام موتور گیربکس ترمز دار مارک SEW</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963114/فراخوان-واگذاری-مشارکتی-واحد-دندانپزشکی'>فراخوان واگذاری مشارکتی واحد دندانپزشکی / فراخوان , فراخوان واگذاری مشارکتی واحد دندانپزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963115/مناقصه-ساماندهی-رودخانه--سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>مناقصه ساماندهی رودخانه , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  / مناقصه ,مناقصه ساماندهی رودخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963116/فراخوان-ارایه-خدمات-بیماریاری'>فراخوان ارایه خدمات بیماریاری / فراخوان , فراخوان ارایه خدمات بیماریاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963117/مناقصه-واگذاری-امور-نگهداری-و-راهبری-امور-تاسیسات-مرکز-آموزشی-درمانی'>مناقصه  واگذاری امور نگهداری و راهبری امور تاسیسات مرکز آموزشی درمانی / فراخوان مناقصه, مناقصه  واگذاری امور نگهداری و راهبری امور تاسیسات مرکز آموزشی درمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963118/فراخوان-ارایه-خدمات-بیماریاری'>فراخوان ارایه خدمات بیماریاری / فراخوان , فراخوان ارایه خدمات بیماریاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963119/مناقصه-انجام-امور-خدمات-انتظامی'>مناقصه انجام امور خدمات انتظامی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه  انجام امور خدمات انتظامی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963120/مناقصه-خرید-تجهیزات-و-علائم-ایمنی'>مناقصه خرید تجهیزات و علائم ایمنی / مناقصه عمومی, مناقصه خرید تجهیزات و علائم ایمنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963121/مناقصه-انجام-خدمات-حفاظت-فیزیکی-و-حراستی-نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات حفاظت فیزیکی و حراستی  نوبت دوم  / مناقصه عمومی,  مناقصه انجام خدمات حفاظت فیزیکی و حراستی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963124/استعلام-قرارداد-انجام-سرشماری-پایگاه-های-سلامت'>استعلام قرارداد انجام سرشماری پایگاه های سلامت  / استعلام, استعلام قرارداد انجام سرشماری پایگاه های سلامت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963125/آگهی-شناسایی-تهیه-سامانه-مدیریت-یکپارچه-معاملات--'>آگهی شناسایی تهیه سامانه مدیریت یکپارچه معاملات... / آگهی شناسایی، آگهی شناسایی تهیه سامانه مدیریت یکپارچه معاملات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963127/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-خرید-آسفالت--مرحله-چهارم'>مناقصه انتخاب پیمانکار خرید آسفالت ...مرحله چهارم  / آگهی مناقصه,مناقصه انتخاب پیمانکار خرید آسفالت - مرحله چهارم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963133/استعلام-یخچال-6-و-16-فوت-و-تلویزیون'>استعلام یخچال 6 و 16 فوت و تلویزیون / استعلام, استعلام یخچال 6 و 16 فوت و تلویزیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963138/مناقصه-اجرای-جدول-گذاری-و-تعریض-آسفالت-خیابان-ها--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای جدول گذاری و تعریض آسفالت خیابان ها - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه  اجرای جدول گذاری و تعریض آسفالت خیابان ها - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963140/استعلام-تعمیر-دریچه-فاضلاب'>استعلام تعمیر دریچه فاضلاب  / استعلام , استعلام تعمیر دریچه فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963143/استعلام-پرده-زبرا-برند-شین'>استعلام پرده  زبرا برند شین / استعلام, استعلام پرده  زبرا برند شین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963145/مناقصه-خرید-خدمات-انتظامات-و-حفاظت-فیزیکی'>مناقصه خرید خدمات انتظامات و حفاظت فیزیکی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید خدمات انتظامات و حفاظت فیزیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963146/مناقصه-خرید-خدمات-انتظامات-و-حفاظت-فیزیکی-واحد-آموزشی'>مناقصه خرید خدمات انتظامات و حفاظت فیزیکی واحد آموزشی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید خدمات انتظامات و حفاظت فیزیکی واحد آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963148/استعلام-لوازم-شوینده'>استعلام لوازم شوینده  / استعلام , استعلام لوازم شوینده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963150/استعلام-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام, استعلام فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963151/مناقصه-عملیات-اجرایی-بازگشایی-و-لایروبی-رودخانه'>مناقصه عملیات اجرایی بازگشایی و لایروبی رودخانه / مناقصه اریابی کیفی, مناقصه عملیات اجرایی بازگشایی و لایروبی رودخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963152/استعلام-دیزل-ژنراتور-150kv'>استعلام دیزل ژنراتور 150kv / استعلام, استعلام دیزل ژنراتور 150kv</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963154/استعلام-انجام-عملیات-لایروبی-یک-حلقه-چاه-عمیق'>استعلام انجام عملیات لایروبی یک حلقه چاه عمیق / استعلام,استعلام انجام عملیات لایروبی یک حلقه چاه عمیق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963155/استعلام-لاستیک-ماشین-های-اداری'>استعلام لاستیک ماشین های اداری  / استعلام ,استعلام لاستیک ماشین های اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963156/استعلام-دیزل-ژنراتور-60kva'>استعلام دیزل ژنراتور 60kva   / استعلام, استعلام دیزل ژنراتور 60kva  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963157/استعلام-البسه-سربازی--پوتین--ملحفه-و--'>استعلام البسه سربازی - پوتین - ملحفه و... / استعلام , استعلام البسه سربازی - پوتین - ملحفه و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963158/استعلام-پیاز'>استعلام پیاز / استعلام, استعلام پیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963159/استعلام-کابل-افشان-گرد-^-3-4-ولتاژ-v600-1000'>استعلام کابل افشان گرد ^ 3*4 ولتاژ v600-1000 / استعلام, استعلام کابل افشان گرد ^ 3*4 ولتاژ v600-1000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963160/استعلام-تامین-تجهیزات-ترافیکی'>استعلام تامین تجهیزات ترافیکی / استعلام , استعلام تامین تجهیزات ترافیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963161/استعلام-خرید-رنگ-ترافیکی-سرد'>استعلام خرید رنگ ترافیکی سرد  / استعلام,استعلام خرید رنگ ترافیکی سرد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963162/استعلام-شیر-صنعتی-پروانه-ای-فلنج-دار-و--'>استعلام شیر صنعتی پروانه ای فلنج دار  و ... / استعلام ,استعلام شیر صنعتی پروانه ای فلنج دار  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963163/استعلام-اجرای-سرویس-و-نگهداری-باسکول-های-ثابت-پلیس-راهها'>استعلام اجرای سرویس و نگهداری باسکول های ثابت پلیس راهها / استعلام , استعلام اجرای سرویس و نگهداری باسکول های ثابت پلیس راهها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963164/استعلام-فرستنده-صوتی-بدون-سیم'>استعلام فرستنده صوتی بدون سیم / استعلام , استعلام فرستنده صوتی بدون سیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963165/مناقصه-روکش-آسفالت-روستا'>مناقصه روکش آسفالت روستا / مناقصه, مناقصه روکش آسفالت روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963166/استعلام-سیب-زمینی'>استعلام سیب زمینی   / استعلام ,استعلام سیب زمینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963167/استعلام-خرید-الکتروپمپ-شناور-271-6'>استعلام خرید الکتروپمپ شناور 271/6  / استعلام  ،استعلام خرید الکتروپمپ شناور 271/6 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963168/استعلام-خرید-آمپلی-فایر-و-UPS'>استعلام خرید آمپلی فایر و UPS / استعلام,استعلام خرید آمپلی فایر و UPS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963169/استعلام-اصلاح-شبکه-آب-شهر-ابهر-96'>استعلام اصلاح شبکه آب شهر ابهر 96 / استعلام, استعلام اصلاح شبکه آب شهر ابهر 96</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963170/استعلام-پنیر-30-گرمی-هراز'>استعلام پنیر 30 گرمی هراز  / استعلام, استعلام پنیر 30 گرمی هراز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963171/استعلام-خرید-رم-کامپیوتر-5-عدد-و-رم-سرور'>استعلام خرید رم کامپیوتر 5 عدد و رم سرور  / استعلام, استعلام خرید رم کامپیوتر 5 عدد و رم سرور  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963172/استعلام-مطالعه-طراحی-و-نظارت-بر-اجرای-سیستم-های-نوین-آبیاری'>استعلام مطالعه طراحی و نظارت بر اجرای سیستم های نوین آبیاری / استعلام ،  استعلام مطالعه طراحی و نظارت بر اجرای سیستم های نوین آبیاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963173/استعلام-مطالعه-طراحی-و-نظارت-بر-اجرای-سیستم-های-نوین-آبیاری-شهرستان-شیروان'>استعلام مطالعه طراحی و نظارت بر اجرای سیستم های نوین آبیاری شهرستان شیروان / استعلام ،  استعلام مطالعه طراحی و نظارت بر اجرای سیستم های نوین آبیاری شهرستان شیروان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963174/استعلام-خرید-چاپگر-و-یو-پی-اس'>استعلام خرید چاپگر و یو پی اس  / استعلام ، استعلام خرید چاپگر و یو پی اس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963175/استعلام-مطالعه-طراحی-و-نظارت-بر-اجرای-سیستم-های-نوین-آبیاری-شهرستان-جاجرم'>استعلام مطالعه طراحی و نظارت بر اجرای سیستم های نوین آبیاری شهرستان جاجرم / استعلام ،  استعلام مطالعه طراحی و نظارت بر اجرای سیستم های نوین آبیاری شهرستان جاجرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963176/استعلام-دو-عدد-کیت-آزمایشگاهی'>استعلام دو عدد کیت آزمایشگاهی / استعلام , استعلام دو عدد کیت آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963177/استعلام-مطالعه-طراحی-و-نظارت-بر-اجرای-سیستم-های-نوین-آبیاری-شهرستان-فاروج'>استعلام مطالعه طراحی و نظارت بر اجرای سیستم های نوین آبیاری شهرستان فاروج / استعلام ،  استعلام مطالعه طراحی و نظارت بر اجرای سیستم های نوین آبیاری شهرستان فاروج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963178/استعلام-لایروبی-و-مرمت-قنات'>استعلام لایروبی و مرمت قنات / استعلام, استعلام  لایروبی و مرمت قنات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962692/تجدید-مزایده-اجاره-و-بهره-برداری-یک-مجموعه-تفریحی-توریستی-گردشگری'>تجدید مزایده اجاره و بهره برداری یک مجموعه تفریحی، توریستی، گردشگری / تجدید مزایده عمومی، تجدید مزایده اجاره و بهره برداری یک مجموعه تفریحی، توریستی، گردشگری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962694/مزایده-سه-دانگ-از-آپارتمان-طبقه-اول-131-7متر'>مزایده سه دانگ از آپارتمان طبقه اول 131.7متر  / مزایده,مزایده سه دانگ از آپارتمان طبقه اول 131.7متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962695/مزایده-ملک-به-پلاک-ثبتی-113-1091'>مزایده ملک به پلاک ثبتی 113/1091 / مزایده,مزایده ملک به پلاک ثبتی 113/1091</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962697/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-و-محوطه-مساحت-250متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه و محوطه مساحت 250متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه و محوطه مساحت 250متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962698/مزایده-فروش-دام'>مزایده فروش دام  / آگهی مزایده ، مزایده فروش دام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962700/مزایده-یک-دستگاه-ساختمان-ویلایی-مساحت-183متر'>مزایده یک دستگاه ساختمان ویلایی مساحت 183متر / مزایده,مزایده یک دستگاه ساختمان ویلایی مساحت 183متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962704/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-150متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 150متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 150متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962705/مزایده-سه-دانگ-خودروی-بنز-مایلر'>مزایده سه دانگ خودروی بنز مایلر  / مزایده,مزایده سه دانگ خودروی بنز مایلر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962707/مزایده-یک-قطعه-زمین-تعرفه-شده-مساحت-2647متر'>مزایده یک قطعه زمین تعرفه شده مساحت 2647متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین تعرفه شده مساحت 2647متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962708/مزایده-یک-قطعه-زمین-و-حیاط-و-محوطه-مساحت-250متر'>مزایده یک قطعه زمین و حیاط و محوطه مساحت 250متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین و حیاط و محوطه مساحت 250متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962709/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پژو-پارس-به-رنگ-سفید'>مزایده یک دستگاه سواری پژو پارس به رنگ سفید  / مزایده ،مزایده یک دستگاه سواری پژو پارس به رنگ سفید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962710/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-ده-تبریز-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش ده تبریز نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش ده تبریز نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962711/مزایده-ملک-مساحت-اعیان-صد-و-بیست-متر-مرحله-اول'>مزایده ملک مساحت اعیان صد و بیست متر مرحله اول / مزایده,مزایده ملک مساحت اعیان صد و بیست متر مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962714/فراخوان-مزایده-اجاره-اماکن-ورزشی-تحت-پوشش--نوبت-دوم'>فراخوان مزایده  اجاره اماکن ورزشی تحت پوشش... نوبت دوم  / آگهی مزایده ، فراخوان مزایده  اجاره اماکن ورزشی تحت پوشش... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962715/مزایده-ملک-قولنامه-ای-نوبت-اول'>مزایده ملک قولنامه ای نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک قولنامه ای نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962717/مزایده-یک-دستگاه-موتورسیکلت'>مزایده یک دستگاه موتورسیکلت  / مزایده ,مزایده یک دستگاه موتورسیکلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962718/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مساحت-نود-متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مساحت نود متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مساحت نود متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962721/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مسکونی-160-85متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی 160.85متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی 160.85متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962723/تجدید-مزایده-فروش-لوله-های-پلی-اتیلن-در-سایزهای-مختلف--نوبت-دوم'>تجدید مزایده فروش لوله های پلی اتیلن در سایزهای مختلف - نوبت دوم / مزایده عمومی, تجدید مزایده فروش لوله های پلی اتیلن در سایزهای مختلف - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962724/مزایده-فروش-انواع-گوساله-نر-سنگین-تولیدی-نوبت-دوم'>مزایده فروش انواع گوساله نر سنگین تولیدی  نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش انواع گوساله نر سنگین تولیدی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962725/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-اپارتمان-بخش-شش-تبریز'>مزایده دو دانگ مشاع از اپارتمان بخش شش تبریز / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از اپارتمان بخش شش تبریز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962729/مزایده-واگذاری-24-باب-غرفه--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری 24 باب غرفه - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای ، مزایده واگذاری 24 باب غرفه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962731/مزایده-ملک-عرصه-مساحت-201-5متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک عرصه مساحت 201.5متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک عرصه مساحت 201.5متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962732/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پراید'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید  / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962733/مزایده-۴۰-تن-ضایعات-فلزی'>مزایده ۴۰ تن ضایعات فلزی  / مزایده ,مزایده ۴۰ تن ضایعات فلزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962734/مزایده-ملک-بخش-سه-تبریز-نوبت-دوم'>مزایده ملک بخش سه تبریز نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک بخش سه تبریز نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962735/مزایده-نوبت-اول-سرویس-اتوبوسرانی-درون-شهری'>مزایده نوبت اول سرویس اتوبوسرانی درون شهری / آگهی مزایده , مزایده نوبت اول سرویس اتوبوسرانی درون شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962738/مزایده-ملک-بخش-دو-تبریز-نوبت-دوم'>مزایده ملک بخش دو تبریز نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک بخش دو تبریز نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962739/مزایده-زمین-کشاورزی-و-دو-هکتار-عرصه-آبی-و-درخت-کاج'>مزایده زمین کشاورزی و دو هکتار عرصه آبی و درخت کاج  / مزایده,مزایده زمین کشاورزی و دو هکتار عرصه آبی و درخت کاج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962740/مزایده-مقادیر-متنابهی-کالاهای-مستعمل-و-انواع-دستگاه-و-ماشین-آلات-صنعتی-و--'>مزایده مقادیر متنابهی کالاهای مستعمل و انواع دستگاه و ماشین آلات صنعتی و ... / مزایده ,مزایده مقادیر متنابهی کالاهای مستعمل و انواع دستگاه و ماشین آلات صنعتی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962741/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-سه-آبادان-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی بخش سه آبادان نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش سه آبادان نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962742/مزایده-واگذاری-غرفه-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری غرفه نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده واگذاری غرفه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962743/مزایده-فروش-اسپیره-های-فول-هارد-به-وزن-تقریبی-80-تن--'>مزایده فروش اسپیره های فول هارد به وزن تقریبی 80 تن ... / آگهی مزایده عمومی، مزایده فروش اسپیره های فول هارد به وزن تقریبی 80 تن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962744/مزایده-پلاک-1115-فرعی-از-شصت-اصلی'>مزایده پلاک 1115 فرعی از شصت اصلی  / مزایده,مزایده پلاک 1115 فرعی از شصت اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962745/مزایده-خط-تلفن-همراه'>مزایده خط تلفن همراه  / مزایده ,مزایده خط تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962748/مزایده-ملک-بخش-یک-آبادان-نوبت-دوم'>مزایده ملک بخش یک آبادان نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک بخش یک آبادان نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962749/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پراید'>مزایده یک دستگاه سواری پراید  / مزایده ,مزایده یک دستگاه سواری پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962750/مزایده-عرضه-زمین-نوبت-دوم'>مزایده عرضه زمین نوبت دوم  / مزایده،مزایده عرضه زمین نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962751/حراج-واگذاری-املاک-و-مستغلات'>حراج واگذاری املاک و مستغلات / آگهی عمومی حراج , حراج واگذاری املاک و مستغلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962753/مزایده-فروش-مولاژ-تناسلی-و--'>مزایده فروش مولاژ تناسلی و ... / مزایده, مزایده فروش مولاژ تناسلی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962755/مزایده-اجاره-فضای-آموزشی-و-اداری-مرکز-آموزشی'>مزایده اجاره فضای آموزشی و اداری مرکز آموزشی  / مزایده ,مزایده اجاره فضای آموزشی و اداری مرکز آموزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962757/مزایده-فروش-املاک-کاربری-صنعتی-مزروعی-با-ماشین-آلات'>مزایده فروش املاک کاربری صنعتی مزروعی با ماشین آلات  / مزایده،مزایده فروش املاک کاربری صنعتی مزروعی با ماشین آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962758/تجدید-مزایده-فروش-مرکز-تلفن-و-دستگاههای-الکترونیکی--نوبت-دوم'>تجدید مزایده فروش مرکز تلفن و دستگاههای الکترونیکی... نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده عمومی , تجدید مزایده فروش مرکز تلفن و دستگاههای الکترونیکی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962759/تجدید-مزایده-فروش-42-دستگاه-ماشین-آلات-نوبت-دوم'>تجدید مزایده فروش 42 دستگاه ماشین آلات  نوبت دوم  / آگهی مزایده تجدید عمومی, تجدید مزایده فروش 42 دستگاه ماشین آلات نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962762/مزایده-یک-دستگاه-پژو-206-مدل-1382'>مزایده یک دستگاه پژو 206 مدل 1382 / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه پژو 206 مدل 1382</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962763/مزایده-فروش-دو-قطعه-زمین-اعم-از-مسکونی-و-تجاری'>مزایده فروش دو قطعه زمین اعم از مسکونی و تجاری / مزایده،مزایده فروش دو قطعه زمین اعم از مسکونی و تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962767/مزایده-ملک-مشاع-در-پلاکهای-1-2674-و-3-2-2676-نوبت-اول'>مزایده ملک مشاع در پلاکهای 1/2674 و 3/2/2676 نوبت اول / مزایده،مزایده ملک مشاع در پلاکهای 1/2674 و 3/2/2676 نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962768/مزایده-یک-دستگاه-وانت-نیسان'>مزایده یک دستگاه وانت نیسان  / مزایده ,مزایده یک دستگاه وانت نیسان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962770/مزایده-دو-تخته-فروش-و--'>مزایده دو تخته فروش  و ... / مزایده ,مزایده دو تخته فروش  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962771/مزایده-اتومبیل-سواری-پیکان'>مزایده اتومبیل سواری پیکان  / مزایده،مزایده اتومبیل سواری پیکان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962773/مزایده-یخچال-سای-بای-ساید'>مزایده یخچال سای بای ساید / آگهی مزایده,مزایده یخچال سای بای ساید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962774/مزایده-یک-دستگاه-وانت-نیسان-آبی-مدل-89'>مزایده یک دستگاه وانت نیسان آبی مدل 89 / آگهی مزایده مال منقول, مزایده یک دستگاه وانت نیسان آبی مدل 89</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962775/مزایده-پارچه'>مزایده پارچه  / مزایده ,مزایده پارچه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962777/مزایده-تعداد-نوزده-دستگاه-خودروی-مازاد'>مزایده تعداد نوزده دستگاه خودروی مازاد  / مزایده , مزایده تعداد نوزده دستگاه خودروی مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962778/مزایده-پارچه-فاستونی'>مزایده پارچه فاستونی  / مزایده ,مزایده پارچه فاستونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962779/مزایده-دو-واحد-آپارتمان-128-6-متری'>مزایده دو واحد آپارتمان 128.6 متری / مزایده،مزایده دو واحد آپارتمان 128.6 متری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962780/مزایده-خودروهای-مستهلک-96-8-4'>مزایده خودروهای مستهلک 96.8.4 / آگهی مزایده ,مزایده خودروهای مستهلک 96.8.4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962781/مزایده-واگذاری-اماکن-ورزشی'>مزایده واگذاری اماکن ورزشی / آگهی مزایده , مزایده واگذاری اماکن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962782/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پژو-پارس'>مزایده یک دستگاه سواری پژو پارس / مزایده ,مزایده یک دستگاه سواری پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962784/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-روا'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری روا  / مزایده، مزایده یک دستگاه خودروی سواری روا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962786/مزایده-عرصه-و-اعیان-آپارتمان-مساحت-صد-و-بیست-متر'>مزایده عرصه و اعیان آپارتمان مساحت صد و بیست متر  / مزایده،مزایده عرصه و اعیان آپارتمان مساحت صد و بیست متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962787/مزایده-تعداد-7-075-سهام'>مزایده تعداد 7/075 سهام / مزایده, مزایده تعداد 7/075 سهام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962789/مزایده-یک-دستگاه-کانتین-نیم-یدک'>مزایده یک دستگاه کانتین نیم یدک  / مزایده , مزایده یک دستگاه کانتین نیم یدک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962790/مزایده-دستگاه-فرز-و--'>مزایده دستگاه فرز و ... / مزایده ,مزایده دستگاه فرز و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962791/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-258-50متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 258.50متر  / مزایده،مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 258.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962792/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-mvm315---نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری mvm315 ... نوبت دوم / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سواری mvm315 ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962793/مزایده-تعداد-14-عدد-بندیل-بسته-بندی-100-تایی-میلگرد-آجدار'>مزایده تعداد 14 عدد بندیل بسته بندی 100 تایی میلگرد آجدار  / مزایده، مزایده تعداد 14 عدد بندیل بسته بندی 100 تایی میلگرد آجدار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962795/مزایده-یک-دستگاه-کامیون-کشنده'>مزایده یک دستگاه کامیون کشنده  / مزایده ,مزایده یک دستگاه کامیون کشنده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962797/مزایده-پلاک-ثبتی-با-قدمت-چهل-سال'>مزایده پلاک ثبتی با قدمت چهل سال / مزایده،مزایده پلاک ثبتی با قدمت چهل سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962799/مزایده-مغازه-مساحت-18-متر-و-85-سانتی-متر'>مزایده مغازه مساحت 18 متر و 85 سانتی متر / مزایده،مزایده مغازه مساحت 18 متر و 85 سانتی متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962800/مزایده-یک-دستگاه-پراید'>مزایده یک دستگاه پراید  / مزایده ,مزایده یک دستگاه پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962801/تجدید-مزایده-مدیریت-و-بهره-برداری-از-جایگاه-سوخت-96-8-4'>تجدید مزایده مدیریت و بهره برداری از جایگاه سوخت 96.8.4 / تجدید آگهی مزایده، مزایده مدیریت و بهره برداری از جایگاه سوخت تجدید 96.8.4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962802/مزایده-فروش-نوار--پرایمر-و-فیلم-و--تجدید-نوبت-دوم'>مزایده فروش نوار ، پرایمر و فیلم و ...تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده  عمومی , مزایده فروش نوار ، پرایمر و فیلم و ..... تجدید- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962803/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پیکان'>مزایده یک دستگاه خودرو پیکان / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو پیکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962804/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پراید'>مزایده یک دستگاه خودرو پراید  / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962805/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-شصت-متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت  عرصه شصت متر / مزایده،مزایده منزل مسکونی مساحت  عرصه شصت متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962806/مزایده-فروش-اتصالات-فولادی-در-سایزهای-مختلف-تجدید--نوبت-دوم'>مزایده فروش اتصالات فولادی در سایزهای مختلف تجدید  - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی ,مزایده فروش اتصالات فولادی در سایزهای مختلف تجدید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962807/تجدید-مزایده-فروش-اتصالات-پلی-اتیلن-نوبت-دوم'>تجدید مزایده فروش اتصالات پلی اتیلن  نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده عمومی, تجدید مزایده فروش اتصالات پلی اتیلن نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962809/مزایده-ملک-به-پلاک-ثبتی-47-1557-بخش-یازده'>مزایده ملک به پلاک ثبتی 47/1557 بخش یازده / مزایده،مزایده ملک به پلاک ثبتی 47/1557 بخش یازده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962810/مزایده-چهار-ساعت-آب-از-چاه-عمیق-و-یک-قطعه-زمین'>مزایده چهار ساعت آب از چاه عمیق و یک قطعه زمین / مزایده اموال, مزایده چهار ساعت آب از چاه عمیق و یک قطعه زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962811/مزایده-صندلی-دسته-دار---'>مزایده صندلی دسته دار .... / مزایده،مزایده صندلی دسته دار ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962813/مزایده-یکباب-نمایشگاه-کامیون-مساحت-چهارصد-و-هشتاد-و-پنج-متر'>مزایده یکباب نمایشگاه کامیون مساحت چهارصد و هشتاد و پنج متر  / مزایده،مزایده یکباب نمایشگاه کامیون مساحت چهارصد و هشتاد و پنج متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962814/آگهی-مزایده-فروش-کارخانه'> آگهی مزایده فروش کارخانه  / آگهی مزایده ، آگهی مزایده فروش کارخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962815/مزایده-فروش-منابع-ذخیره-گازوئیل-و---نوبت-دوم'>مزایده فروش منابع ذخیره گازوئیل و ... نوبت دوم  / مزایده ,مزایده فروش منابع ذخیره گازوئیل و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962816/مزایده-فروش-املاک-عرصه-5571-و-8553متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک عرصه 5571 و 8553متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش املاک عرصه 5571 و 8553متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962817/مزایده-کمباین-و-آب-کشاورزی-از-چاه-عمیق'>مزایده کمباین و آب کشاورزی از چاه عمیق / مزایده, مزایده کمباین و آب کشاورزی از چاه عمیق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962819/مزایده-آپارتمان-مسکونی-قطعه-شش-تفکیکی'>مزایده آپارتمان مسکونی قطعه شش تفکیکی / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی قطعه شش تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962821/مزایده-پنج-دانگ-منزل-مسکونی'>مزایده پنج دانگ منزل مسکونی / مزایده,مزایده پنج دانگ منزل مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962822/مزایده-صدور-مجوز-احداث-و-راه-اندازی-مرکز-معاینه-فنی-خودروهای-سبک'>مزایده صدور مجوز احداث و راه اندازی مرکز معاینه فنی خودروهای سبک  / مزایده صدور مجوز احداث و راه اندازی مرکز معاینه فنی خودروهای سبک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962824/مزایده-آب-چاه-عمیق'>مزایده آب چاه عمیق  / مزایده, مزایده آب چاه عمیق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962825/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-69-69متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 69.69متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 69.69متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962827/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-275-42متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 275.42متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 275.42متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962829/مزایده-آب-چاه-عمیق'>مزایده آب چاه عمیق  / مزایده, مزایده آب چاه عمیق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962830/مزایده-تلویزیون-و--'>مزایده تلویزیون و ... / مزایده ,مزایده تلویزیون و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962831/مزایده-عمومی-واگذاری-نگهداری-و-بهره-برداری-از-پارکینگ-بار'>مزایده عمومی واگذاری نگهداری و بهره برداری از پارکینگ بار / آگهی دعوت به فراخوان مزایده عمومی، مزایده عمومی واگذاری نگهداری و بهره برداری از پارکینگ بار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962832/مزایده-ششدانگ-اعیان-اپارتمان-قطعه-5-تفکیکی'>مزایده ششدانگ اعیان اپارتمان قطعه 5 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ اعیان اپارتمان قطعه 5 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962833/مزایده-قطعه-زمین-به-مساحت-تقریبی-2900-مترمربع'>مزایده قطعه زمین به مساحت تقریبی 2900 مترمربع / مزایده,مزایده قطعه زمین به مساحت تقریبی 2900 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962836/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-682-49متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 682.49متر نوبت دوم   / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 682.49متر نوبت دوم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962837/مزایده-آپارتمان-بخش-یک-ثبت-گرگان-مرحله-دوم'>مزایده آپارتمان بخش یک ثبت گرگان مرحله دوم   / مزایده,مزایده آپارتمان بخش یک ثبت گرگان مرحله دوم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962838/مزایده-قالیشویی-شمیم-بمساحت-2400-مترمربع'>مزایده قالیشویی شمیم بمساحت 2400 مترمربع  / مزایده,مزایده قالیشویی شمیم بمساحت 2400 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962839/مزایده-سه-دانگ-سهم-از-منزل-مسکونی-صد-و-شصت-متر'>مزایده سه دانگ سهم از منزل مسکونی صد و شصت متر / مزایده,مزایده سه دانگ سهم از منزل مسکونی صد و شصت متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962840/مزایده-انواع-سرامیک'>مزایده انواع سرامیک  / مزایده,مزایده انواع سرامیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962841/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-پلاک-ثبتی'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی  / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962842/مزایده-ششدانگ-زمین-خالی-مساحت-135متر'>مزایده ششدانگ زمین خالی مساحت 135متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین خالی مساحت 135متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962844/مزایده-یک-باب-منزل-مسکونی'>مزایده یک باب منزل مسکونی / مزایده,مزایده یک باب منزل مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962847/مزایده-یکباب-خانه-مساحت-کل-34-16متر'>مزایده یکباب خانه مساحت کل 34.16متر  / مزایده,مزایده یکباب خانه مساحت کل 34.16متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962849/مزایده-اتومبیل-سواری-پیکان-مدل-81'>مزایده اتومبیل سواری پیکان مدل 81  / مزایده , مزایده اتومبیل سواری پیکان مدل 81 نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962850/مزایده-یک-فقره-سیم-کارت-کارکرده--'>مزایده یک فقره سیم کارت کارکرده... / مزایده, مزایده یک فقره سیم کارت کارکرده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962851/مزایده-ملک-به-مساحت-70-23مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده ملک به مساحت 70.23مترمربع  نوبت دوم  / مزایده ,مزایده ملک به مساحت 70.23مترمربع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962852/مزایده-ملک-ششدانگ-یکباب-خانه-قطعه-87-تفکیکی'>مزایده ملک ششدانگ یکباب خانه قطعه 87 تفکیکی / مزایده,مزایده ملک ششدانگ یکباب خانه قطعه 87 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962853/مزایده-خط-تلفن-همراه'>مزایده خط تلفن همراه  / مزایده , مزایده خط تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962854/مزایده-فروش-ته-چر-مزرعه'>مزایده فروش ته چر مزرعه  / آگهی مزایده، مزایده فروش ته چر مزرعه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962855/مزایده-ملک-زراعی-به-مساحت-2286متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک زراعی به مساحت 2286متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک زراعی به مساحت 2286متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962856/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-مزروعی-به-مساحت-دو-هکتار'>مزایده ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت دو هکتار  / مزایده ,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت دو هکتار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962857/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-هشت-خرمشهر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش هشت خرمشهر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش هشت خرمشهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962858/مزایده-فروش-ششدانگ-پلاک-ثبتی-شماره-11-فرعی-از-305-اصلی'>مزایده فروش ششدانگ پلاک ثبتی شماره 11 فرعی از 305 اصلی / آگهی مزایده اموال غیر منقول,مزایده فروش ششدانگ پلاک ثبتی شماره 11 فرعی از 305 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962860/مزایده-شش-دانگ-یک-باب-ساختمان'>مزایده شش دانگ یک باب ساختمان  / آگهی مزایده, مزایده شش دانگ یک باب ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962862/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پراید-مدل-80'>مزایده یک دستگاه سواری پراید مدل 80 / مزایده, مزایده یک دستگاه سواری پراید مدل 80</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962863/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-تقریبی-200-مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین به مساحت تقریبی 200 مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت تقریبی 200 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962864/مزایده-یک-دانگ-و-نیم-مشاع-از-سه-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-ربع-گرمابه'>مزایده یک دانگ و نیم مشاع از سه دانگ مشاع از ششدانگ ربع گرمابه / مزایده,مزایده یک دانگ و نیم مشاع از سه دانگ مشاع از ششدانگ ربع گرمابه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962865/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-باغ-به-شماره-یک-فرعی-از-36-اصلی'>مزایده ششدانگ یک قطعه باغ به شماره یک فرعی از 36 اصلی  / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه باغ به شماره یک فرعی از 36 اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962867/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-و-دو-قطعه-حیاط-مسکونی'>مزایده یک قطعه زمین زراعی و دو قطعه حیاط  مسکونی / آگهی مزایده, مزایده یک قطعه زمین زراعی و دو قطعه حیاط  مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962868/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-482-8متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه 482.8متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 482.8متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962869/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-شالیزار'>مزایده ششدانگ یک قطعه زمین شالیزار  / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین شالیزار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962870/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-زمین-مساحت-138-50متر'>مزایده سه دانگ مشاع از زمین مساحت 138.50متر  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از زمین مساحت 138.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962871/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پژو-405'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 405  / آگهی مزایده مال منقول، مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962872/مزایده-فروش-پلاک-ثبتی-160-3062'>مزایده فروش پلاک ثبتی 160/3062 / مزایده,مزایده فروش پلاک ثبتی 160/3062</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962873/مزایده-فروش-دوباب-آپارتمان-مسکونی'>مزایده فروش دوباب آپارتمان مسکونی / آگهی مزایده , مزایده فروش دوباب آپارتمان مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962874/مزایده-بوفه-دانشجویی'>مزایده بوفه دانشجویی  / مزایده ,مزایده بوفه دانشجویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962875/مزایده-فروش-سه-قطعه-زمین-کاربری-تجاری-اداری-نوبت-دوم'>مزایده فروش سه قطعه زمین کاربری تجاری اداری نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش سه قطعه زمین کاربری تجاری اداری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962876/مزایده-یک-دستگاه-سواری--نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه سواری   نوبت دوم  / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه سواری  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962877/مزایده-ششدانگ-اعیان-پلاک-1217-فرعی'>مزایده ششدانگ اعیان پلاک 1217 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ اعیان پلاک 1217 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962879/مزایده-یکباب-ساختمان-3-طبقه'>مزایده یکباب ساختمان 3 طبقه / مزایده، مزایده یکباب ساختمان 3 طبقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962880/مزایده-فروش-یک-ساختمان-دو-طبقه-مسکونی'>مزایده فروش یک ساختمان دو طبقه مسکونی  / آگهی مزایده اموال غیر منقول , مزایده فروش یک ساختمان دو طبقه مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962881/مزایده-منزل-مسکونی-قدمت-بیش-از-بیست-سال'>مزایده منزل مسکونی قدمت بیش از بیست سال / مزایده,مزایده منزل مسکونی قدمت بیش از بیست سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962882/مزایده-15-قطعه-زمین-با-کاربری-دیم-مسکونی-آبی-موتورخانه--آبی--نوبت-دوم'>مزایده 15 قطعه زمین با کاربری دیم- مسکونی- آبی موتورخانه - آبی - نوبت دوم  / مزایده, مزایده 15 قطعه زمین با کاربری دیم- مسکونی- آبی موتورخانه - آبی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962884/مزایده-منزل-مسکونی-به-پلاک-ثبتی-18-فرعی-مرحله-دوم'>مزایده منزل مسکونی به پلاک ثبتی 18 فرعی مرحله دوم  / مزایده,مزایده منزل مسکونی به پلاک ثبتی 18 فرعی مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962885/مزایده-اقلام-ضایعاتی'>مزایده اقلام ضایعاتی / آگهی مزایده , مزایده اقلام ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962886/مزایده-فروش-دو-دانگ-و-بیست-و-یک-صدم-دانگ-مشاع'>مزایده فروش دو دانگ و بیست و یک صدم دانگ مشاع / آگهی مزایده  , مزایده فروش دو دانگ و بیست و یک صدم دانگ مشاع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962887/مزایده-فروش-اموال-پلاک-ثبتی'>مزایده فروش اموال پلاک ثبتی  / آگهی مزایده اموال غیر منقول , مزایده فروش اموال پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962888/مزایده-پلاک-ثبتی-یک-فرعی-بخش-سه-اردبیل'>مزایده پلاک ثبتی یک فرعی بخش سه اردبیل / مزایده,مزایده پلاک ثبتی یک فرعی بخش سه اردبیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962889/مزایده-فروش-ملک-شماره-6177-فرعی-از-22-اصلی'>مزایده فروش ملک شماره 6177 فرعی از 22 اصلی  / آگهی مزایده اموال غیر منقول , مزایده فروش ملک شماره 6177 فرعی از 22 اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962890/مزایده-یکباب-ساختمان-تجاری-و-مسکونی'>مزایده یکباب ساختمان تجاری و مسکونی  / آگهی مزایده , مزایده یکباب ساختمان تجاری و مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962891/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-57-10متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 57.10متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 57.10متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962892/مزایده-یکباب-منزل-مسکونی-به-متراژ-216-58-مترمربع'>مزایده یکباب منزل مسکونی به متراژ 216/58 مترمربع  / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی به متراژ 216/58 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962893/مزایده-ساختمان-ویلایی-دوبلکس-دو-خوابه-مرحله-اول'>مزایده ساختمان ویلایی دوبلکس دو خوابه مرحله اول / مزایده,مزایده ساختمان ویلایی دوبلکس دو خوابه مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962894/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-شالیزاری'> مزایده فروش یک قطعه زمین شالیزاری / آگهی مزایده مال غیر منقول , مزایده فروش یک قطعه زمین شالیزاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962895/مزایده-یک-سهم-مشاع-از-28-سهم-مشاع-بانضمام-عرصه-سه-قطعه-باغ'>مزایده یک سهم مشاع از 28 سهم مشاع بانضمام عرصه سه قطعه باغ / آگهی مزایده , مزایده یک سهم مشاع از 28 سهم مشاع بانضمام عرصه سه قطعه باغ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962899/مزایده-ملک-عرصه-ساختمان-مساحت-117متر'>مزایده ملک عرصه ساختمان مساحت 117متر / مزایده,مزایده ملک عرصه ساختمان مساحت 117متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962902/مزایده-فروش-سه-واحد-آپارتمان'>مزایده فروش سه واحد آپارتمان / آگهی مزایده , مزایده فروش سه واحد آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962903/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-9507-50-متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 9507.50 متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 9507.50 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962904/مزایده-شلوار-لی-مردانه--اورکت--نوبت-دوم'>مزایده شلوار لی مردانه - اورکت ...نوبت دوم  / مزایده شلوار لی مردانه - اورکت ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962906/مزایده-واگذاری-تعدادی-از-املاک-شهر-جدید-علوی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری تعدادی از املاک شهر جدید علوی نوبت دوم  / مزایده,مزایده واگذاری تعدادی از املاک شهر جدید علوی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962911/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-مشاع-یکباب-خانه-مغازه-تجاری'>مزایده سه دانگ از ششدانگ مشاع یکباب خانه مغازه تجاری / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ مشاع یکباب خانه مغازه تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962918/مزایده-اجاره-ساختمان-آموزشی-قدیم'>مزایده اجاره ساختمان آموزشی قدیم / آگهی مزایده,مزایده اجاره ساختمان آموزشی قدیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962925/مزایده-یک-دستگاه-قالیشویی-دستی'>مزایده یک دستگاه قالیشویی دستی / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده یک دستگاه قالیشویی دستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962932/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پژو-پارس'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962945/مزایده-ششدانگ-زمین-مشجر-بخش-شش-مشهد'>مزایده ششدانگ زمین مشجر بخش شش مشهد / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مشجر بخش شش مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962950/مزایده-5-78-سهم-از-یکصد-سهم-پلاک-ثبتی'>مزایده 5.78 سهم از یکصد سهم پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 5.78 سهم از یکصد سهم پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962955/مزایده-تعداد-4-دستگاه-خودروی-مازاد'>مزایده تعداد 4 دستگاه خودروی مازاد / آگهی مزایده عمومی,مزایده تعداد 4 دستگاه خودروی مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962971/مزایده-اجاره-بوفه-سینما'>مزایده اجاره بوفه سینما  / مزایده ,مزایده اجاره بوفه سینما </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962972/مزایده-ششدانگ-ملک-مساحت-433-4متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ ملک مساحت 433.4متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مساحت 433.4متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962974/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-لیفان-مدل-92-تیپ-0620-سقف-سانروف'>مزایده یک دستگاه خودروی لیفان مدل 92 تیپ 0620 سقف سانروف  / مزایده , مزایده یک دستگاه خودروی لیفان مدل 92 تیپ 0620 سقف سانروف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962976/مزایده-مزایده-یک-دستگاه-خودرو-وانت-پیکان'>مزایده مزایده یک دستگاه خودرو وانت پیکان / مزایده ، مزایده مزایده یک دستگاه خودرو وانت پیکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962981/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-151-3متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 151.3متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 151.3متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962982/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-ریو'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری ریو / مزایده ، مزایده یک دستگاه خودرو سواری ریو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962983/مزایده-یک-دستگاه-کامیونت-سیستم-نیستان-تیپ-2400-مدل-سال-88'>مزایده یک دستگاه کامیونت سیستم نیستان تیپ 2400 مدل سال 88  / مزایده , مزایده یک دستگاه کامیونت سیستم نیستان تیپ 2400 مدل سال 88  نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962984/مزایده-محل-استقرار-دستگاه-ATM'>مزایده محل استقرار دستگاه ATM / مزایده ,مزایده محل استقرار دستگاه ATM</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962985/مزایده-فرش-دستباف--'>مزایده فرش دستباف.... / مزایده, مزایده فرش دستباف....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962986/مزایده-یک-دانگ-و-409-2-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-آپارتمان'>مزایده یک دانگ و 409.2 هزارم یک دانگ مشاع از آپارتمان / مزایده,مزایده یک دانگ و 409.2 هزارم یک دانگ مشاع از آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962988/مزایده-یک-دستگاه-فریزر-4-درب-صندوقی'>مزایده یک دستگاه فریزر 4 درب صندوقی  / آگهی مزایده,مزایده یک دستگاه فریزر 4 درب صندوقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962989/مزایده-یک-دستگاه-سواری-سمند-LX-EFV-1700-مدل-ساخت-91'>مزایده یک دستگاه سواری سمند LX-EFV- 1700 مدل ساخت 91  / مزایده, مزایده یک دستگاه سواری سمند LX-EFV- 1700 مدل ساخت 91 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962990/مزایده-اقلام-امور-اداری-به-تعداد-110-قلم--'>مزایده اقلام امور اداری به تعداد 110 قلم... / آگهی مزایده، مزایده اقلام امور اداری به تعداد 110 قلم...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962991/مزایده-ششدانگ-زمین-با-سند-عادی-مساحت-204متر'>مزایده ششدانگ زمین با سند عادی مساحت 204متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین با سند عادی مساحت 204متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962992/مزایده-اجاره-4-واحد-تجاری-خدماتی-تجدید'>مزایده اجاره 4 واحد تجاری خدماتی تجدید / تجدید آگهی مزایده , مزایده اجاره 4 واحد تجاری خدماتی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962995/مزایده-کارخانه-صنعتی-عرصه-2853-80متر'>مزایده کارخانه صنعتی عرصه 2853.80متر / مزایده,مزایده کارخانه صنعتی عرصه 2853.80متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962997/مزایده-خودرو-سواری-سیناد--نوبت-دوم'>مزایده خودرو سواری سیناد  - نوبت دوم  / آگهی مزایده مال منقول، مزایده خودرو سواری سیناد  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963002/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-164-24متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه 164.24متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 164.24متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963003/مزایده-فروش-اموال-اسقاطی-و-بلااستفاده'>مزایده فروش اموال اسقاطی و بلااستفاده  / مزایده , مزایده فروش اموال اسقاطی و بلااستفاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963005/مزایده-خانه-پلاک-98-166-و-98-165-و-زمین-محصور-و-مغازه'>مزایده خانه پلاک 98/166 و 98/165 و زمین محصور و مغازه  / مزایده,مزایده خانه پلاک 98/166 و 98/165 و زمین محصور و مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963008/مزایده-فروش-خودروها-و-موتور-سیکلت-های-مازاد'>مزایده فروش خودروها و موتور سیکلت های مازاد  / مزایده عمومی, مزایده فروش خودروها و موتور سیکلت های مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963011/مزایده-ملک-مساحت-252-52متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 252.52متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک مساحت 252.52متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963020/مزایده-زمین-دیم-باغ-عرصه-منزل-مسکونی-و-زمین-آبی'>مزایده زمین دیم.باغ.عرصه منزل مسکونی و زمین آبی  / مزایده,مزایده زمین دیم.باغ.عرصه منزل مسکونی و زمین آبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963024/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-مساحت-280-94متر'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان مساحت 280.94متر / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان مساحت 280.94متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963026/مزایده-زمین-مشاعی-با-پلاک-ثبتی-9926-فرعی-از-38-اصلی'>مزایده زمین مشاعی با پلاک ثبتی 9926 فرعی از 38 اصلی  / مزایده,مزایده زمین مشاعی با پلاک ثبتی 9926 فرعی از 38 اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963028/مزایده-اجاره-فضای-مازاد'>مزایده اجاره فضای مازاد  / مزایده اجاره فضای مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963029/خلاصه-اگهی-مزایده-اجاره-ششدانگ-مغازه'>خلاصه اگهی مزایده اجاره ششدانگ مغازه  / خلاصه اگهی مزایده اجاره ششدانگ مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963030/مزایده-پلاک-ثبتی-135-1-اموال-غیرمنقول'>مزایده پلاک ثبتی 135/1 اموال غیرمنقول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 135/1 اموال غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963034/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مساحت-64متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 64متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 64متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963038/مزایده-تجدیدی-اجاره-یک-باب-واحد-تجاری'>مزایده تجدیدی اجاره یک باب واحد تجاری / مزایده, مزایده تجدیدی اجاره یک باب واحد تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963039/مزایده-آپارتمان-مساحت-120-81متر'>مزایده آپارتمان مساحت 120.81متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 120.81متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963040/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-پراید-جی-تی-ایکس'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو پراید جی تی ایکس / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودرو پراید جی تی ایکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963041/مزایده-اجاره-کارخانه-آسفالت-شهرداری-نوبت-دوم'>مزایده اجاره کارخانه آسفالت شهرداری  نوبت دوم  / مزایده ,مزایده اجاره کارخانه آسفالت شهرداری  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963042/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-928متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 928متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 928متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963045/مزایده-یک-دستگاه-پوستکن-شالیکوبی--'>مزایده یک دستگاه پوستکن شالیکوبی ... / مزایده, مزایده یک دستگاه پوستکن شالیکوبی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963047/مزایده-انجام-امور-تبلیغاتی-نوبت-دوم'>مزایده  انجام امور تبلیغاتی نوبت دوم  / اگهی مزایده عمومی ,  مزایده  انجام امور تبلیغاتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963048/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-277متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت عرصه 277متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت عرصه 277متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963049/مزایده-واگذاری-غرفه-تنقلات-و-کپی--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری غرفه تنقلات و کپی - نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری غرفه تنقلات و کپی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963050/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-پژو-405'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پژو 405 / مزایده، مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963051/مزایده-حضوری-اجاره-عرضه-زمین-محل-استقرار-غرفه-تنقلات-نوبت-دوم'>مزایده حضوری اجاره عرضه زمین محل استقرار غرفه تنقلات نوبت دوم / آگهی مزایده حضوری , مزایده حضوری ​اجاره عرضه زمین محل استقرار غرفه تنقلات نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963052/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-76-60متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 76.60متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 76.60متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963054/مزایده-اجاره-زمین-نوبت-دوم'>مزایده اجاره زمین  نوبت دوم  / مزایده ,مزایده اجاره زمین نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963057/مزایده-ملک-به-مساحت-94-694متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک به مساحت 94.694متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک به مساحت 94.694متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963059/مزایده-ششدانگ-پلاک-1843-فرعی-از-سی-و-هشت-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک 1843 فرعی از سی و هشت اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 1843 فرعی از سی و هشت اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963060/مزایده-اجاره-چرخ-و-فلک-شهرداری'>مزایده اجاره چرخ و فلک شهرداری  / مزایده , مزایده اجاره چرخ و فلک شهرداری  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963061/مزایده-یک-خط-تلفن-همراه'>مزایده یک خط تلفن همراه / آگهی مزایده، مزایده یک خط تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963062/مزایده-ساختمان-یک-طبقه-مساحت-یکصد-متر'>مزایده ساختمان یک طبقه مساحت یکصد متر / مزایده,مزایده ساختمان یک طبقه مساحت یکصد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963065/مزایده-ششدانگ-پلاک-شماره-402-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک شماره 402 فرعی  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک شماره 402 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963068/مزایده-ششدانگ-زمین-بایر-بخش-5-یزد'>مزایده ششدانگ زمین بایر بخش 5 یزد / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بایر بخش 5 یزد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963071/مزایده-ساماندهی-ایستگاه-مسافربری'>مزایده  ساماندهی ایستگاه مسافربری / آگهی مزایده عمومی, مزایده  ساماندهی ایستگاه مسافربری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963073/مزایده-ساختمان-ویلایی-نیمه-ساز-نوبت-اول'>مزایده ساختمان ویلایی نیمه ساز نوبت اول  / مزایده,مزایده ساختمان ویلایی نیمه ساز نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963075/مزایده-بهره‌برداری-از-یکباب-سالن-بدمینتون'>مزایده بهره‌برداری از یکباب سالن بدمینتون  / مزایده بهره‌برداری از یکباب سالن بدمینتون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963076/مزایده-اجاره-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-110-90متر'>مزایده اجاره منزل مسکونی مساحت عرصه 110.90متر  / مزایده,مزایده اجاره منزل مسکونی مساحت عرصه 110.90متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963078/مزایده-بهره-برداری-از-فضایی-جهت-فروشگاه-ورزشی'>مزایده بهره برداری از فضایی جهت فروشگاه ورزشی / آگهی مزایده عمومی، مزایده بهره برداری از فضایی جهت فروشگاه ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963079/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-125-59متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه 125.59متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 125.59متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963082/مزایده-بهره-برداری-از-یکباب-سالن-چند-منظوره-و-یکباب-زمین-تنیس-تجدید'>مزایده بهره برداری از یکباب سالن چند منظوره و یکباب زمین تنیس تجدید / آگهی تجدید مزایده عمومی , مزایده بهره برداری از یکباب سالن چند منظوره و یکباب زمین تنیس تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963084/مزایده-پلاک-ثبت-شده-شماره-4256-بخش-چهار-یزد'>مزایده پلاک ثبت شده شماره 4256 بخش چهار یزد   / مزایده,مزایده پلاک ثبت شده شماره 4256 بخش چهار یزد  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963088/مزایده-عرصه-یک-قطعه-باغ-باقیمانده-اراضی-خانه-مسکونی'>مزایده عرصه یک قطعه باغ.باقیمانده اراضی.خانه مسکونی / مزایده,مزایده عرصه یک قطعه باغ.باقیمانده اراضی.خانه مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963091/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-دویست-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت دویست متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963096/مزایده-ملک-زمینها-شامل-مزرعه-گرد-و-2000-هزار-متر-زیرکشت-کدو'>مزایده ملک زمینها شامل مزرعه گرد و 2000 هزار متر زیرکشت کدو  / مزایده,مزایده ملک زمینها شامل مزرعه گرد و 2000 هزار متر زیرکشت کدو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963098/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-226-20متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 226.20متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 226.20متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963101/مزایده-بهره-برداری-ونگهداری-جایگاه-CNG-سنتو-قدیم'>مزایده بهره برداری ونگهداری جایگاه CNG سنتو قدیم / اگهی مزایده , مزایده بهره برداری ونگهداری جایگاه CNG سنتو قدیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963103/مزایده-جایگاه-cng'>مزایده جایگاه cng / مزایده ,مزایده جایگاه cng</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963105/مزایده-ششدانگ-زمین-زراعی-دیم-و-آبی'>مزایده ششدانگ زمین زراعی دیم و آبی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین زراعی دیم و آبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963106/مزایده-ششدانگ-پلاک-باقیمانده-5-فرعی-بخش-4-یزد'>مزایده ششدانگ پلاک باقیمانده 5 فرعی بخش 4 یزد / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک باقیمانده 5 فرعی بخش 4 یزد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963107/مزایده-اجاره-مکان-بوفه'>مزایده اجاره مکان بوفه  / مزایده ,مزایده اجاره مکان بوفه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963109/اگهی-مزایده-10-باب-غرف-تجاری'>اگهی مزایده 10 باب غرف تجاری / اگهی مزایده , اگهی مزایده 10 باب غرف تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963111/مزایده-اجاره-ارائه-خدمات-آزمایشگاه'>مزایده اجاره ارائه خدمات آزمایشگاه  / مزایده ,مزایده اجاره ارائه خدمات آزمایشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963113/فراخوان-قرارداد-اجاری-بینائی-سنجی'>فراخوان قرارداد اجاری بینائی سنجی / فراخوان , فراخوان قرارداد اجاری بینائی سنجی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963122/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-250متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 250متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 250متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963123/مزایده-یک-دستگاه-پراید'>مزایده یک دستگاه پراید  / مزایده ,مزایده یک دستگاه پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963126/مزایده-ششدانگ-زمین-بخش-14-ثبت-اصفهان'>مزایده ششدانگ زمین بخش 14 ثبت اصفهان / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بخش 14 ثبت اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963128/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-1087-فرعی-178-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی شماره 1087 فرعی 178 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 1087 فرعی 178 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963129/مزایده-سواری-سیستم-سی-یلو-رنگ-بژ'>مزایده سواری سیستم سی یلو رنگ بژ  / مزایده,مزایده سواری سیستم سی یلو رنگ بژ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963130/مزایده-فروش-تاور-کرین-428'>مزایده فروش تاور کرین 428  / مزایده , مزایده فروش تاور کرین 428 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963131/فراخوان-استعلام-اجاره-مکان-بوفه'>فراخوان استعلام  اجاره مکان بوفه  / استعلام, فراخوان استعلام  اجاره مکان بوفه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963132/مزایده-فروش-تعداد-5-پلاک-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد 5 پلاک تجاری نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعداد 5 پلاک تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963134/مزایده-تعدادی-از-ماشین-آلات-و-وسائط-نقلیه-شهرداری'>مزایده تعدادی از ماشین آلات و وسائط نقلیه شهرداری / آگهی مزایده عمومی، مزایده تعدادی از ماشین آلات و وسائط نقلیه شهرداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963135/مزایده-یک-دستگاه-باسکول-60-تنی--یک-دستگاه-پرینتر'>مزایده یک دستگاه باسکول 60 تنی ، یک دستگاه پرینتر / مزایده,مزایده یک دستگاه باسکول 60 تنی ، یک دستگاه پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963136/مزایده-اموال-اسقاط-و-بلااستفاده-دانشکده-داروسازی'>مزایده اموال اسقاط و بلااستفاده دانشکده داروسازی / مزایده, مزایده اموال اسقاط و بلااستفاده دانشکده داروسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963137/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-قطعه-25-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی قطعه 25 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی قطعه 25 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963139/مزایده-فروش-ششدانگ-کامیون-کشنده-ماک'>مزایده فروش ششدانگ کامیون کشنده ماک / مزایده , مزایده فروش ششدانگ کامیون کشنده ماک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963141/مزایده-پلاک-3099-28-اصلی-بخش-دو-ارومیه'>مزایده پلاک 3099/28 اصلی بخش دو ارومیه  / مزایده,مزایده پلاک 3099/28 اصلی بخش دو ارومیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963142/مزایده-فروش-شش-دانگ-ملکی--یک-دستگاه-خمکاری-ورق'>مزایده فروش شش دانگ ملکی ، یک دستگاه خمکاری ورق  / مزایده، مزایده فروش شش دانگ ملکی ، یک دستگاه خمکاری ورق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963144/مزایده-ساختمان-مسکونی-بخش-5-ارومیه-نوبت-اول'>مزایده ساختمان مسکونی بخش 5 ارومیه نوبت اول  / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی بخش 5 ارومیه نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963147/مزایده-قالب-فولادی-مستعمل'>مزایده قالب فولادی مستعمل  / مزایده,مزایده قالب فولادی مستعمل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963149/مزایده-عمومی-اجرای-طرح-کارت-پارک-ساعتی'>مزایده عمومی اجرای طرح کارت پارک ساعتی / آگهی مزایده عمومی، مزایده عمومی اجرای طرح کارت پارک ساعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963153/مزایده-خودرو-مزدا'>مزایده خودرو مزدا  / مزایده,مزایده خودرو مزدا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963179/مزایده-بهره-برداری-از-پیست-اسکی-شمشک'>مزایده بهره برداری از پیست اسکی شمشک / مزایده عمومی, مزایده بهره برداری از پیست اسکی شمشک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963180/تجدید-مزایده-بهره-برداری-از-بوفه-به-انضمام-سایر-متعلقات'>تجدید مزایده بهره برداری از بوفه به انضمام سایر متعلقات / مزایده, تجدید مزایده بهره برداری از بوفه به انضمام سایر متعلقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/963181/تجدید-مزایده-بهره-برداری-از-استخر-چهارفصل-بانوان'>تجدید مزایده بهره برداری از استخر چهارفصل بانوان / مزایده, تجدید مزایده بهره برداری از استخر چهارفصل بانوان</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 13 تاريخ : شنبه 16 دی 1396 ساعت: 11:50