اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.8.3 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961784/مناقصه-تعمیرات-اساسی-... با عنوان : اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.8.3 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961784/مناقصه-تعمیرات-اساسی-بازسازی-نوسازی-و-نظارت-بر-نصب-یک-دستگاه-انجین-توربین-siemens--نوبت-دوم'>مناقصه تعمیرات اساسی، بازسازی، نوسازی و نظارت بر نصب یک دستگاه انجین توربین siemens - نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی، مناقصه، تعمیرات اساسی، بازسازی، نوسازی و نظارت بر نصب یک دستگاه انجین توربین siemens - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961792/فراخوان-مناقصه-اجرای-محوطه-دو-باب-مسجد--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه اجرای محوطه دو باب مسجد - نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه اجرای محوطه دو باب مسجد -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961794/مناقصه-اجرای-امور-نظافت-و-پاکیزه-سازی-معابر-شهری-و-جمع-آوری-و-حمل-پسماندهای--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای امور نظافت و پاکیزه سازی معابر شهری و جمع آوری و حمل پسماندهای ...نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه اجرای امور نظافت و پاکیزه سازی معابر شهری و جمع آوری و حمل پسماندهای ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961797/مناقصه-خرید-لوازم-یدکی-مکانیک--نوبت-دوم'>مناقصه خرید لوازم یدکی مکانیک...نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای، مناقصه خرید لوازم یدکی مکانیک...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961799/مناقصه-پروژه-آبرسانی-سپیدار--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه آبرسانی سپیدار - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه آبرسانی سپیدار - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961800/استعلام-ارزیابی-کیفی-مناقصه-ارائه-خدمات-تهیه--طبخ-و-توزیع-غذا---نوبت-دوم'>استعلام ارزیابی کیفی مناقصه  ارائه خدمات تهیه ، طبخ و توزیع غذا ... نوبت دوم / استعلام ارزیابی کیفی مناقصه،استعلام ارزیابی کیفی مناقصه  ارائه خدمات تهیه ، طبخ و توزیع غذا ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961801/فراخوان-تهیه-تجهیزات-و-احداث-شبکه-توزیع-و-ساخت-و-نصب-انشعابات-پلی-اتیلنی--نوبت-دوم'>فراخوان تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع و ساخت و نصب انشعابات پلی اتیلنی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای  ، فراخوان تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع و ساخت و نصب انشعابات پلی اتیلنی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961805/مناقصه-اجرای-دو-پروژهای-آبرسانی----نوبت-دوم'>مناقصه اجرای دو پروژهای آبرسانی ... - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای دو پروژهای آبرسانی ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961808/مناقصه-خدمات-پشتیبانی-عمومی-و-تخصصی-منطقه---نوبت-دوم'> مناقصه خدمات پشتیبانی عمومی و تخصصی منطقه ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه و شناسایی و ارزیابی کیفی پیمانکاران , مناقصه خدمات پشتیبانی عمومی و تخصصی منطقه ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961810/فراخوان-عمومی-اجرای-پروژه-احداث-حوضچه-های-بتنی-میان-مسیری--هوا--تخلیه-آب-و-ترکیبی'>فراخوان عمومی اجرای پروژه احداث حوضچه های بتنی میان مسیری ، هوا ، تخلیه آب و ترکیبی / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی پیمانکاران, فراخوان عمومی اجرای پروژه احداث حوضچه های بتنی میان مسیری ، هوا ، تخلیه آب و ترکیبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961811/تجدید-مناقصه-تامین-و-توزیع-و-کنترل-کیفی-آب-شرب-و-بهداشتی-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه تامین و توزیع و کنترل کیفی آب شرب و بهداشتی- نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه تامین و توزیع و کنترل کیفی آب شرب و بهداشتی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961814/مناقصه-انجام-عملیات-پیگرانی-هوشمند-خطوط-لوله-دریایی-نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات پیگرانی هوشمند خطوط لوله دریایی- نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه, مناقصه انجام عملیات پیگرانی هوشمند خطوط لوله دریایی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961815/تجدید-مناقصه-تعمیرات-صدهزار-ساعت-و-LTE-واحد-دوگازی-نیروگاه--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه تعمیرات صدهزار ساعت و LTE واحد دوگازی نیروگاه - نوبت دوم  / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه تعمیرات صدهزار ساعت و LTE واحد دوگازی نیروگاه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961817/مناقصه-مونتاژ-دسته-سیم-خودرو-تیبا-X200'>مناقصه مونتاژ دسته سیم خودرو تیبا X200 / مناقصه مونتاژ دسته سیم خودرو تیبا X200</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961818/مناقصه-عملیات-ساخت-و-حمل-1360-قطعه--اسلب-بتنی--مرحله-دوم'>مناقصه عملیات ساخت و حمل 1360 قطعه ، اسلب بتنی - مرحله دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات ساخت و حمل 1360 قطعه ، اسلب بتنی -  مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961820/مناقصه-اجرای-عملیات-گازرسانی-به-روستاهای--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به روستاهای...نوبت دوم  / آگهی مناقصه، مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به روستاهای...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961821/مناقصه-خرید-کنجاله-سویا--نوبت-دوم'>مناقصه خرید کنجاله سویا - نوبت دوم / آگهی مناقصه,مناقصه خرید کنجاله سویا - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961823/تجدید-مناقصه-احداث-مجموعه-فرهنگی-ورزشی-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه احداث مجموعه فرهنگی ورزشی -نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمده دو مرحله ای , تجدید مناقصه احداث مجموعه فرهنگی ورزشی -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961825/فراخوان-عملیات-اجرایی-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-محله-سورو-غرب-بلوار-دانشمند--نوبت-دوم'>فراخوان عملیات اجرایی شبکه جمع آوری فاضلاب محله سورو غرب بلوار دانشمند - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای، فراخوان عملیات اجرایی شبکه جمع آوری فاضلاب محله سورو غرب بلوار دانشمند - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961826/مناقصه-خرید-مصالح-سنگی-زیرسازی---نوبت-دوم'>مناقصه خرید مصالح سنگی زیرسازی ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید مصالح سنگی زیرسازی  ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961828/ارزیابی-کیفی-خرید-و-نصب-تجهیزات-LED-ترمینال-مسافری-شهر-فرودگاهی-امام-خمینی-تجدید'>ارزیابی کیفی خرید و نصب تجهیزات LED ترمینال مسافری شهر فرودگاهی امام خمینی- تجدید  / آگهی تجدید ارزیابی کیفی, ارزیابی کیفی خرید و نصب تجهیزات LED ترمینال مسافری شهر فرودگاهی امام خمینی- تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961829/مناقصه-خرید-دستگاه-Real-Time-PCR-مدل-Light-Cycler96-LC96'>مناقصه خرید دستگاه Real Time PCR مدل Light Cycler96 LC96  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خرید دستگاه Real Time PCR مدل Light Cycler96 LC96 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961830/مناقصه-خرید-مصالح-سنگی-آسفالت---نوبت-دوم'>مناقصه خرید مصالح سنگی آسفالت ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید مصالح سنگی آسفالت ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961836/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-تامین-تجهیزات-صوتی-و-تصویری'>مناقصه انتخاب پیمانکار تامین تجهیزات صوتی و تصویری  / آگهی مزایده و مناقصه عمومی، مناقصه انتخاب پیمانکار تامین تجهیزات صوتی و تصویری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961839/مناقصه-خرید--نصب-و-راه-اندازی-علائم-سطوح-پروازی-شهر--تجدید'>مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی علائم سطوح پروازی شهر - تجدید / آگهی تجدید ارزیابی کیفی پیمانکاران, مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی علائم سطوح پروازی شهر - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961842/مناقصه-اصلاح-شبکه-و-بهسازی-تاسیسات-آبرسانی-شهر-قیدار-2'>مناقصه اصلاح شبکه و بهسازی تاسیسات آبرسانی شهر قیدار 2 / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ،مناقصه اصلاح شبکه و بهسازی تاسیسات آبرسانی شهر قیدار 2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961845/مناقصه-بازبینی-و-اصلاح-نظام-های-مالی'>مناقصه بازبینی و اصلاح نظام های مالی / مناقصه, مناقصه بازبینی و اصلاح نظام های مالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961848/فراخوان-اجرای-آسفالت-خیابان-های-منطقه-شرکتی-نوبت-دوم'>فراخوان اجرای آسفالت خیابان های منطقه شرکتی نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران,فراخوان اجرای آسفالت خیابان های منطقه شرکتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961849/مناقصه-طراحی--ساخت--نصب-و-راه-اندازی-جرثقیل---نوبت-دوم'>مناقصه طراحی ، ساخت ، نصب و راه اندازی جرثقیل ... نوبت دوم / آگهی مناقصه دو مرحله ای ، مناقصه طراحی ، ساخت ، نصب و راه اندازی جرثقیل... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961850/مناقصه-INGERSOLL-RAND-IMP-ACTTOLLS-نوبت-دوم'>مناقصه INGERSOLL RAND IMP ACTTOLLS- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه INGERSOLL RAND IMP ACTTOLLS- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961853/مناقصه-خرید-گل-و-گیاه-و-آب--احداث-و-نگهداری-فضای-سبز-نوبت-دوم'>مناقصه خرید گل و گیاه و آب ، احداث و نگهداری فضای سبز- نوبت دوم  / مناقصه عمومی  , مناقصه خرید گل و گیاه و آب ، احداث و نگهداری فضای سبز- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961856/فراخوان-مناقصه-نگهداری-فضای-سبز-و-شبکه-آبیاری-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه نگهداری فضای سبز و شبکه آبیاری- نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه نگهداری فضای سبز و شبکه آبیاری- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961857/فراخوان-انجام-خدمات-حجمی-کار-با-رایانه-نوبت-دوم'>فراخوان انجام خدمات حجمی کار با رایانه نوبت دوم  / فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکار یک مرحله ای,مناقصه انجام خدمات حجمی کار با رایانه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961859/مناقصه-سامانه-دوربین-مدار-بسته-تعدادی-از-واحدهای-تحت-پوشش'>مناقصه سامانه دوربین مدار بسته تعدادی از واحدهای تحت پوشش / آگهی مناقصه، مناقصه سامانه دوربین مدار بسته تعدادی از واحدهای تحت پوشش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961861/فراخوان-ارزیابی-خرید-خدمات-مالی-و-حسابداری'>فراخوان ارزیابی خرید خدمات مالی و حسابداری / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی ، فراخوان ارزیابی خرید خدمات مالی و حسابداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961862/مناقصه-نظافت-عمومی--جمع-آوری-زباله-روزانه-رفت-و-روب-معابر-شهری--نوبت-دوم'>مناقصه نظافت عمومی ، جمع آوری زباله روزانه رفت و روب معابر شهری - نوبت دوم  / مناقصه عمومی  , مناقصه نظافت عمومی ، جمع آوری زباله روزانه رفت و روب معابر شهری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961864/مناقصه-اجرای-عملیات-گازرسانی-به-روستاهای-گر-کبود-کانی-دانیال---تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به روستاهای گر کبود، کانی دانیال ... تجدید نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه, مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به روستاهای گرکبود،دانیال ...تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961866/تجدید-مناقصه-واگذاری-و-مدیریت-امور-آرامستان-باغ-بهشت'>تجدید مناقصه واگذاری و مدیریت امور آرامستان باغ بهشت / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه واگذاری و مدیریت امور آرامستان باغ بهشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961868/فراخوان-خرید-LEVEL-INDICATOR-نوبت-دوم'>فراخوان خرید LEVEL INDICATOR- نوبت دوم  / فراخوان مناقصه , فراخوان خرید LEVEL INDICATOR- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961870/تجدید-مناقصه-خرید-کفپوش-بتنی--تجدید-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید کفپوش بتنی - تجدید  نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه ، مناقصه خرید کفپوش بتنی - تجدید  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961872/مناقصه-تکمیل-پل-ولیعصر'>مناقصه تکمیل پل ولیعصر / مناقصه, مناقصه تکمیل پل ولیعصر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961874/مناقصه-جذب-سرمایه-گذار-جهت-احداث-پارکینگ-مجتمع-شقایق-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه جذب سرمایه گذار جهت  احداث پارکینگ مجتمع شقایق- تجدید نوبت دوم / تجدید آگهی مشارکت در ساخت, مناقصه جذب سرمایه گذار جهت  احداث پارکینگ مجتمع شقایق- تجدید 96.8.16</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961876/مناقصه-خرید-4000-مجموعه-با-کد-512-شامل-تامین-مواد-فورج-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 4000 مجموعه با کد 512 شامل تامین مواد، فورج- نوبت دوم  / آگهی مناقصه,مناقصه خرید 4000 مجموعه با کد 512 شامل تامین مواد، فورج- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961881/مناقصه-اجرای-عملیات-طراحی-تهیه-و-تدارک-مصالح-و-تجهیزات-و-ساخت-EPC--'>مناقصه اجرای عملیات طراحی، تهیه و تدارک مصالح و تجهیزات و ساخت EPC... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای عملیات طراحی، تهیه و تدارک مصالح و تجهیزات و ساخت EPC...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961882/مناقصه-واگذاری-خدمات-ماشینکاری--مونتاژ-بسته-بندی-و---نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری خدمات ماشینکاری ، مونتاژ، بسته بندی و ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری خدمات ماشینکاری ، مونتاژ، بسته بندی و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961887/مناقصه-طبخ-و-توزیع-غذا-و--نوبت-دوم'>مناقصه طبخ و توزیع غذا و ...نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه طبخ و توزیع غذا و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961889/فراخوان-مناقصه-خرید-6-کیلومتر-لوله-فولادی-ST52-نوبت-اول'>فراخوان مناقصه خرید  6 کیلومتر لوله فولادی ST52 نوبت اول / آگهی فراخوان مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی , فراخوان مناقصه خرید  6 کیلومتر لوله فولادی ST52 نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961890/مناقصه-واگذاری-اداره-امور-جایگاه-شرکتی-دو-منظوره-شماره-دو-بروجرد-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری اداره امور جایگاه شرکتی دو منظوره شماره دو بروجرد -نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه واگذاری اداره امور جایگاه شرکتی دو منظوره شماره دو بروجرد -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961892/مناقصه-عملیات-اجرای-اسکلت-فلزی-پروژه-امیر-کبیر'>مناقصه عملیات اجرای اسکلت فلزی پروژه امیر کبیر  / مناقصه , مناقصه عملیات اجرای اسکلت فلزی پروژه امیر کبیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961893/تجدید-مناقصه-وصول-مطالبات-و-قرائت-و-توزیع-قبوض-96-8-3'>تجدید مناقصه وصول مطالبات و قرائت و توزیع قبوض  96.8.3 / تجدید مناقصه , مناقصه وصول مطالبات و قرائت و توزیع قبوض تجدید نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961894/مناقصه-تیر-بتونی-مورد-نیاز-شبکه'>مناقصه تیر بتونی مورد نیاز شبکه  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تیر بتونی مورد نیاز شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961899/مناقصه-تامین-و-توزیع-و-کنترل-کیفی-آب-شرب-و-بهداشتی-تجدید'>مناقصه تامین و توزیع و کنترل کیفی آب شرب و بهداشتی تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه تامین و توزیع و کنترل کیفی آب شرب و بهداشتی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961900/مناقصه-عمومی-خرید-250-عدد-پالت-فلزی'>مناقصه عمومی خرید 250 عدد پالت فلزی  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خرید 250 عدد پالت فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961901/مناقصه-واگذاری-سرویس-ایاب-و-ذهاب'>مناقصه واگذاری سرویس ایاب و ذهاب  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه واگذاری سرویس ایاب و ذهاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961902/مناقصه-انواع-پیچ-و-مهره'>مناقصه انواع پیچ و مهره / آگهی مناقصه , مناقصه انواع پیچ و مهره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961905/فراخوان-استعلام-ارائه-خدمات-مشاوره-جهت-امکان-سنجی-طراحی--'>فراخوان استعلام ارائه خدمات مشاوره جهت امکان سنجی، طراحی ... / فراخوان استعلام ارزیابی کیفی, فراخوان استعلام ارائه خدمات مشاوره جهت امکان سنجی، طراحی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961906/مناقصه-روکش-آسفالت-و-ترمیم-ترانشه-ها-و-لکه-گیری-آسفالت-تجدید'>مناقصه روکش آسفالت و ترمیم ترانشه ها و لکه گیری آسفالت تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه روکش آسفالت و ترمیم ترانشه ها و لکه گیری آسفالت تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961908/فراخوان-ارزیابی-کیفی-سرمایه-گذاران-به-منظور-تامین-منابع-مالی--احداث--بهره-برداری-و----نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی سرمایه گذاران به منظور تامین منابع مالی ، احداث ، بهره برداری و ... - نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی سرمایه گذاران به منظور تامین منابع مالی ، احداث ، بهره برداری و ...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961912/مناقصه-احداث-ساختمان-پست-امداد-نوبت-دوم'>مناقصه احداث ساختمان پست امداد  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه احداث ساختمان پست امداد  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961913/آگهی-دعوت-به-ارزیابی-کیفی-تعمیر-قرنیز--اجرای-حفاظ-بتنی-نوبت-دوم'>آگهی دعوت به ارزیابی کیفی تعمیر قرنیز ، اجرای حفاظ بتنی- نوبت دوم  / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی،آگهی دعوت به ارزیابی کیفی تعمیر قرنیز ، اجرای حفاظ بتنی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961916/ارزیابی-کیفی-خرید-مقدار-100-000-کیلوگرم-N-F-M---'>ارزیابی کیفی خرید مقدار 100.000 کیلوگرم N.F.M  ....  / آگهی شناسایی و ارزیابی کیفی مناقصه گران ، ارزیابی کیفی خرید مقدار 100.000 کیلوگرم N.F.M  .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961922/تجدید-مناقصه-خرید-تعداد-34-600-دستگاه-انواع-کنتور-دیجیتالی-تکفاز--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید تعداد 34.600 دستگاه انواع کنتور دیجیتالی تکفاز...نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی,  تجدید مناقصه خرید تعداد 34.600 دستگاه انواع کنتور دیجیتالی تکفاز...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961923/مناقصه-پوشش-تکمیلی-پرسنل-شهرداری-بابل'>مناقصه پوشش تکمیلی پرسنل شهرداری بابل / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پوشش تکمیلی پرسنل شهرداری بابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961926/مناقصه-خریداری-50-000-تن-سنگ-آهن-هماتیت'>مناقصه خریداری  50.000 تن سنگ آهن هماتیت / آگهی مناقصه , مناقصه خریداری 50.000 تن سنگ آهن هماتیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961927/مناقصه-اجرای-روکش-آسفالت-و-اصلاح-روسازی-و-ترمیم-آسفالت-تجدید'>مناقصه اجرای روکش آسفالت و اصلاح روسازی و ترمیم آسفالت تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای روکش آسفالت و اصلاح روسازی و ترمیم آسفالت تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961935/مناقصه-مراقبت-ایستگاه-پمپاژ-نوبت-دوم'>مناقصه مراقبت ایستگاه پمپاژ  نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه مراقبت ایستگاه پمپاژ  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961939/مناقصه-عملیات-اجرایی-احداث-سایت-و-محوطه-مخزن-3000-متر-مکعبی-بتنی--'>مناقصه عملیات اجرایی احداث سایت و محوطه، مخزن 3000 متر مکعبی بتنی... / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران، مناقصه عملیات اجرایی احداث سایت و محوطه، مخزن 3000 متر مکعبی بتنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961940/مناقصه-پروژه-تهیه-تجهیزات-و-احداث-شبکه-توزیع--خط-تغذیه--ایستگاه-TBS-و--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع ، خط تغذیه ، ایستگاه TBS و ...نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع ، خط تغذیه ، ایستگاه TBS و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961943/تجدید-مناقصه-ارائه-خدمات-بیمه-تکمیل-و-درمان-کارکنان--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه ارائه خدمات بیمه تکمیل و درمان کارکنان  - نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی ، تجدید مناقصه ارائه خدمات بیمه تکمیل و درمان کارکنان - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961950/فراخوان-خدمات-بهره-برداری-نگهداری-تعمیرات-حفاظت-فیزیکی'>فراخوان خدمات بهره برداری، نگهداری، تعمیرات حفاظت فیزیکی / فراخوان ارزیابی کیفی,فراخوان خدمات بهره برداری، نگهداری، تعمیرات حفاظت فیزیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961951/مناقصه-واگذاری-امور-ایاب-و-ذهاب-کارکنان-(-خودروسواری-)'>مناقصه واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان ( خودروسواری )  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان ( خودروسواری ) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961955/مناقصه-واگذاری-امور-پشتیبانی--نگهبانی--تاسیساتی'>مناقصه واگذاری امور پشتیبانی ، نگهبانی ، تاسیساتی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور پشتیبانی ، نگهبانی ، تاسیساتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961958/مناقصه-عملیات-اجرای-خط-انتقال-آب-از-مخزن-RD-نوبت-دوم'>مناقصه  عملیات اجرای خط انتقال آب از مخزن RD- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  عملیات اجرای خط انتقال آب از مخزن RD- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961959/فراخوان-ارزیابی-واحدهای-ستادی-با-استفاده-از-مدل-تعالی-WE'>فراخوان ارزیابی واحدهای ستادی با استفاده از مدل تعالی WE  / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی، فراخوان ارزیابی واحدهای ستادی با استفاده از مدل تعالی WE </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961963/مناقصه-فاز-2-مدرسه-و--نوبت-دوم'>مناقصه فاز 2 مدرسه و ...نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه فاز 2 مدرسه و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961966/مناقصه-عملیات-اجرای-خوط-انتقال-و-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-شهری'>مناقصه عملیات اجرای خوط انتقال و شبکه جمع آوری فاضلاب شهری / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه عملیات اجرای خوط انتقال و شبکه جمع آوری فاضلاب شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961969/استعلام-نوسازی-ساختمانی-و-تاسیسات-سامانه-ستاد'>استعلام نوسازی ساختمانی و تاسیسات, سامانه ستاد  / استعلام , استعلام نوسازی ساختمانی و تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961975/فراخوان-مشارکت-و-سرمایه-گذاری-در-پروژه-زمین-تجاری-اداری'>فراخوان مشارکت و سرمایه گذاری در پروژه زمین تجاری- اداری / آگهی فراخوان, فراخوان مشارکت و سرمایه گذاری در پروژه زمین تجاری- اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961977/استعلام-وسایل-خانه-سایت-ستاد'>استعلام وسایل خانه, سایت ستاد  / استعلام ,استعلام وسایل خانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961979/مناقصه-انجام-خدمات-اطلاع-رسانی-و-کنترل-بلیت-رهنمون-مسافر-بازرسی-و-رسیدگی-به-شکایات-و--'>مناقصه انجام خدمات اطلاع رسانی و کنترل بلیت، رهنمون مسافر، بازرسی و رسیدگی به شکایات و.... / مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه انجام خدمات اطلاع رسانی و کنترل بلیت، رهنمون مسافر، بازرسی و رسیدگی به شکایات و....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961982/استعلام-شبکه--سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام شبکه , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  / استعلام ,استعلام شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961983/استعلام-تهیه-صندلی-اداری-۵-عدد'>استعلام تهیه صندلی اداری ۵ عدد / استعلام ,استعلام تهیه صندلی اداری ۵ عدد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961985/مناقصه-خرید-180-000-عدد-کیسه-خون-فیلتر-دار-سه-تایی'>مناقصه  خرید 180.000 عدد کیسه خون فیلتر دار سه تایی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  خرید 180.000 عدد کیسه خون فیلتر دار سه تایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961992/مناقصه-احداث-سردرب-و-المان-های-ورودی-شهرک-صنعتی-اشتهارد-2'>مناقصه احداث سردرب و المان های ورودی شهرک صنعتی اشتهارد 2 / مناقصه عمومی, مناقصه احداث سردرب و المان های ورودی شهرک صنعتی اشتهارد 2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961999/فراخوان-عملیات-اجرایی-لایروبی-حوضچه-آب-شیرین-کن-کنارک'>فراخوان عملیات اجرایی لایروبی حوضچه آب شیرین کن کنارک  / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران، مناقصه عملیات اجرایی لایروبی حوضچه آب شیرین کن کنارک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962004/آگهی-ارزیابی-کیفی-مشاوران-واگذاری-پروژه-های-مطالعاتی--نوبت-دوم'>آگهی ارزیابی کیفی مشاوران واگذاری  پروژه های مطالعاتی - نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی مشاوران ،آگهی ارزیابی کیفی مشاوران  واگذاری  پروژه های مطالعاتی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962005/مناقصه-اجرای-فاز-دوم-فرهنگسرا-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای فاز دوم فرهنگسرا- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه  اجرای فاز دوم فرهنگسرا- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962006/مناقصه-خدمات-نشت-یابی-خطوط-تغذیه-و-توزیع-و-انشعابات-و-ایستگاه-های-گاز-نواحی-و-مناطق-گازرسانی'>مناقصه خدمات نشت یابی خطوط تغذیه و توزیع و انشعابات و ایستگاه های گاز نواحی و مناطق گازرسانی / مناقصه, مناقصه خدمات نشت یابی خطوط تغذیه و توزیع و انشعابات و ایستگاه های گاز نواحی و مناطق گازرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962009/فراخوان-مناقصه-طراحی-خرید-نصب-و-راه-اندازی-واحد-بازیافت-بخار-بنزین---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه  طراحی، خرید، نصب و راه اندازی واحد بازیافت بخار بنزین ... نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه  طراحی، خرید، نصب و راه اندازی واحد بازیافت بخار بنزین...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962010/فراخوان-ارزیابی-کیفی-BF-F-BRUEL--KIAER-VHBRO--'>فراخوان ارزیابی کیفی BF/F BRUEL & KIAER VHBRO.... / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران , فراخوان ارزیابی کیفی BF/F BRUEL & KIAER VHBRO....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962012/مناقصه-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-مجموعه'>مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز مجموعه  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز مجموعه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962014/فراخوان-مناقصه-تدوین-برند-بوک-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تدوین برند بوک  نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای ، فراخوان مناقصه تدوین برند بوک  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962017/فراخوان-اجرای-کلیه-پروژه-های-راه-روستایی-و-اصلی'>فراخوان اجرای کلیه پروژه های راه روستایی و اصلی  / فراخوان ارزیابی کیفی ، فراخوان اجرای کلیه پروژه های راه روستایی و اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962018/فراخوان-مناقصه-تهیه-و-اجرای-گاردیل-(3)-موج--'>فراخوان مناقصه تهیه و اجرای گاردیل (3) موج ...  / آگهی فراخوان شرکت در مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه تهیه و اجرای گاردیل (3) موج ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962019/مناقصه-خرید--حمل-نصب-و-راه-اندازی-هواساز-و-کندانسینگ-یونیت--'>مناقصه خرید ، حمل، نصب و راه اندازی هواساز و کندانسینگ یونیت ... / مناقصه , مناقصه خرید ، حمل، نصب و راه اندازی هواساز و کندانسینگ یونیت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962021/مناقصه-زیرسازی-و-روکش-آسفالت-معابر'>مناقصه زیرسازی و روکش آسفالت معابر / مناقصه مرحله دوم, مناقصه زیرسازی و روکش آسفالت معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962024/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-96-8-3'>مناقصه تامین نیروی انسانی 96.8.3 / مناقصه ,مناقصه تامین نیروی انسانی  96.8.3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962025/مناقصه-خرید-چمبر-7-متری'>مناقصه خرید چمبر 7 متری  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای، مناقصه خرید چمبر 7 متری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962029/مناقصه-انجام-خدمات-نامه-رسانی-و-بازبین-کشیک-خدمات--نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات نامه رسانی و بازبین کشیک خدمات - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه انجام خدمات نامه رسانی و بازبین کشیک خدمات - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962033/مناقصه-اجرای-عملیات-دیوارکشی-و-محصور-سازی'>مناقصه اجرای عملیات دیوارکشی و محصور سازی  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه اجرای عملیات دیوارکشی و محصور سازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962035/مناقصه-تامین-خودروهای-استیجاری'>مناقصه تامین خودروهای استیجاری  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه تامین خودروهای استیجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962037/تجدید-مناقصه-بهسازی-و-ساماندهی-معابر-شهر'>تجدید مناقصه بهسازی و ساماندهی معابر شهر / آگهی تجدید مناقصه, تجدید مناقصه بهسازی و ساماندهی معابر شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962039/فراخوان-مناقصه-طراحی-خرید-نصب-و-راه-اندازی-واحد-بازیافت-بخار-بنزین-(VRU)-و-بازوهای-بارگیری---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه طراحی، خرید، نصب و راه اندازی واحد بازیافت بخار بنزین (VRU) و بازوهای بارگیری ... نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه طراحی، خرید، نصب و راه اندازی واحد بازیافت بخار بنزین (VRU) و بازوهای بارگیری ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962043/مناقصه-تامین-8000-عدد-مجموعه-کامل-لوله-هوای-ترمز'>مناقصه تامین 8000 عدد مجموعه کامل لوله هوای ترمز / مناقصه, مناقصه تامین 8000 عدد مجموعه کامل لوله هوای ترمز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962044/مناقصه-تامین-مواد-غذایی-و-بهداشتی-دکلهای-حفاری-نوبت-دوم'>مناقصه تامین مواد غذایی و بهداشتی دکلهای حفاری- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تامین مواد غذایی و بهداشتی دکلهای حفاری- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962045/مناقصه-عملیات-اجرای-خط-انتقال-آب-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرای خط انتقال آب نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه عملیات اجرای خط انتقال آب نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962048/مناقصه-خرید-تعدادی-از-ابزارآلات--قطعات-و-لوازم-یدکی-دستگاهها'>مناقصه خرید تعدادی از ابزارآلات ، قطعات و لوازم یدکی دستگاهها / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید تعدادی از ابزارآلات ، قطعات و لوازم یدکی دستگاهها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962049/فراخوان-اجرای-خط-انتقال-آب-و-تاسیسات-آبرسانی'>فراخوان اجرای خط انتقال آب و تاسیسات آبرسانی / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی,فراخوان اجرای خط انتقال آب و تاسیسات آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962050/مناقصه-انجام-خدمات-خودرویی'>مناقصه انجام خدمات خودرویی / آگهی مناقصه, مناقصه انجام خدمات خودرویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962053/اگهی-فراخوان-خرید-شبیه-ساز-هواپیما-جهت-اطفا-و-نجات-مصدومین-96-08-03'>اگهی فراخوان خرید شبیه ساز هواپیما جهت اطفا و نجات مصدومین- 96.08.03 / اگهی فراخوان ,اگهی فراخوان خرید شبیه ساز هواپیما جهت اطفا و نجات مصدومین- 96.08.03</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962055/مناقصه-لکه-گیری-آسفالت-معابر-سطح-شهر--'>مناقصه لکه گیری آسفالت معابر سطح شهر.... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه لکه گیری آسفالت معابر سطح شهر....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962057/تجدید-مناقصه-اجرای-پروژه-های-توسعه-و-احداث-و--'>تجدید مناقصه اجرای پروژه های توسعه و احداث و ... / آگهی تجدید مناقصه عمومی دومرحله‌ ای,مناقصه اجرای پروژه های توسعه و احداث روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962059/مناقصه-تامین-SILICON-OIL'>مناقصه تامین SILICON OIL  / مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه تامین SILICON OIL </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962061/مناقصه-احداث-کانال-اصلی'>مناقصه احداث کانال اصلی  / مناقصه عمومی,مناقصه احداث کانال اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962063/فراخوان-مناقصه-امور-خدمت-گذاری-نظافت-دبیرخانه-و-خدمات-نگهداری-فضای-سبز'>فراخوان مناقصه امور خدمت گذاری، نظافت، دبیرخانه و خدمات نگهداری فضای سبز / فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه امور خدمت گذاری، نظافت، دبیرخانه و خدمات نگهداری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962066/مناقصه-خرید-خدمت-جهت-نگهداشت-تجهیزات-پزشکی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید خدمت جهت نگهداشت تجهیزات پزشکی نوبت دوم  / آگهی مناقصه یک مرحله ای، مناقصه خرید خدمت جهت نگهداشت تجهیزات پزشکی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962067/مناقصه-مرمت-جداول-و-دال-های-خطری-معابر-فرعی-96-8-3'>مناقصه مرمت جداول و دال های خطری معابر فرعی 96.8.3 / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه مرمت جداول و دال های خطری معابر فرعی 96.8.3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962068/مناقصه-نقاشی-بخش-ها-و-فضاهای-این-موسسه'>مناقصه نقاشی بخش ها و فضاهای این موسسه / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نقاشی بخش ها و فضاهای این موسسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962069/مناقصه-شبکه-جمع-آوری-و-انشعابات-شهر'>مناقصه شبکه جمع آوری و انشعابات شهر / مناقصه عمومی, مناقصه شبکه جمع آوری و انشعابات شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962072/فراخوان-مناقصه-خرید-قطعات-برق-هیدرولیکی-L-B-V-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خرید قطعات برق هیدرولیکی L.B.V نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه خرید قطعات برق هیدرولیکی L.B.V نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962073/مناقصه-احداث-تقاطع-شهید-محلاتی-منطقه-پنج-نوبت-دوم'>مناقصه احداث تقاطع شهید محلاتی منطقه پنج نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمده , مناقصه احداث تقاطع شهید محلاتی منطقه پنج نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962074/مناقصه-احداث-تصفیه-خانه-فاضلاب-نوبت-دوم'> مناقصه احداث تصفیه خانه فاضلاب نوبت دوم  / اعلامیه عمومی , مناقصه احداث تصفیه خانه فاضلاب نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962076/فراخوان-مناقصه-طراحی-خرید-نصب-و-راه-اندازی-واحد-بازیافت-بخار-بنزین-(VRU)-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه طراحی، خرید، نصب و راه اندازی واحد بازیافت بخار بنزین (VRU) نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی (دو مرحله ای) ،  فراخوان مناقصه طراحی، خرید، نصب و راه اندازی واحد بازیافت بخار بنزین (VRU) نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962081/مناقصه-خرید-انواع-سیم-کابل-کنتور-و-ترانسفورماتور-نوبت-دوم'>مناقصه خرید انواع سیم، کابل، کنتور و ترانسفورماتور  نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید انواع سیم، کابل، کنتور و ترانسفورماتور  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962085/مناقصه-خرید-100-حلقه-تایر'>مناقصه خرید 100 حلقه تایر  / آگهی مناقصه , مناقصه خرید 100 حلقه تایر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962086/مناقصه-تامین-آلومینیوم-کویل-(رول)'>مناقصه تامین آلومینیوم کویل (رول)  / مناقصه,مناقصه تامین آلومینیوم کویل (رول) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962087/مناقصه-شستشوی-لنژهای-بیمارستانی-نوبت-دوم-96-8-3'>مناقصه شستشوی لنژهای بیمارستانی نوبت دوم  96.8.3 / آگهی مناقصه ، مناقصه شستشوی لنژهای بیمارستانی نوبت دوم  96.8.3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962091/مناقصه-اداره-امور-و-اجرای-حجمی-زمانی-عملیات-انبار-نفت-نظامیه-و-اندیمشک--نوبت-دوم'>مناقصه اداره امور و اجرای حجمی زمانی عملیات انبار نفت نظامیه و اندیمشک - نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه اداره امور و اجرای حجمی زمانی عملیات انبار نفت نظامیه و اندیمشک - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962094/مناقصه-خدمات-سرویس-ایاب-و-ذهاب-پرسنل'>مناقصه خدمات سرویس ایاب و ذهاب پرسنل / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خدمات سرویس ایاب و ذهاب پرسنل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962095/مناقصه-تامین-خدمات-نگهداری-و-صیانت-از-محوطه-مسکونی-و---نوبت-دوم'>مناقصه تامین خدمات نگهداری و صیانت از محوطه مسکونی و ....نوبت دوم  / مناقصه تامین خدمات نگهداری و صیانت از محوطه مسکونی و ....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962096/مناقصه-اجرای-امور-نظافت-و-پاکیزه-سازی-معابر-شهری-و---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای امور نظافت و پاکیزه سازی معابر شهری و .... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای امور نظافت و پاکیزه سازی معابر شهری و .... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962097/مناقصه-اجرای-پروژه-های-آبرسانی-برق-رسانی-ـ-تعمیر-و-نگهداری-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پروژه های آبرسانی برق رسانی ـ تعمیر و نگهداری- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای پروژه های آبرسانی برق رسانی ـ تعمیر و نگهداری- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962099/مناقصه-واگذاری-واحد-تزریق-پلاستیک'>مناقصه واگذاری واحد تزریق پلاستیک / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه واگذاری واحد تزریق پلاستیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962100/مناقصه-خرید-مقدار-1-100-متر-انواع-کابل-کراسلینگ---نوبت-دوم'>مناقصه خرید مقدار 1.100 متر انواع کابل کراسلینگ ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید مقدار 1.100 متر انواع کابل کراسلینگ ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962101/مناقصه-خدمات-بیمه-تکمیلی-پرسنل'>مناقصه خدمات بیمه تکمیلی پرسنل / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خدمات بیمه تکمیلی پرسنل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962102/مناقصه-احداث-یکباب-12-کلاسه-کمیساریای-عالی'>مناقصه احداث یکباب 12 کلاسه کمیساریای عالی / مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه احداث یکباب 12 کلاسه کمیساریای عالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962104/آگهی-مناقصه-اجرای-عملیات-نسوزکاری-تجهیزات-خط-تولید'>آگهی مناقصه  اجرای عملیات نسوزکاری تجهیزات خط تولید / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه  اجرای عملیات نسوزکاری تجهیزات خط تولید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962105/ارزیابی-کیفی-پیمانکاران-جهت-انجام-امور-خدمات-نگهداری-و-مراقبت-از-فضای-سبز-و---تجدید-نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی پیمانکاران جهت انجام امور خدمات نگهداری و مراقبت از فضای سبز و ... تجدید نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران , ارزیابی کیفی پیمانکاران جهت انجام امور خدمات نگهداری و مراقبت از فضای سبز و ... تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962107/مناقصه-احداث-شبکه-و-منهول-فاضلاب-نوبت-دوم'>مناقصه احداث شبکه و منهول فاضلاب نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه احداث شبکه و منهول فاضلاب نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962110/مناقصه-خرید-15000-بشکه-فلزی-بسته-بندی-محصول'>مناقصه خرید 15000 بشکه فلزی بسته بندی محصول  / مناقصه , مناقصه خرید 15000 بشکه فلزی بسته بندی محصول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962111/مناقصه-خدمات-چاپ--لاک-و-ورنی-زنی-سر-بطر'>مناقصه خدمات چاپ ، لاک و ورنی زنی سر بطر / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خدمات چاپ ، لاک و ورنی زنی سر بطر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962113/فراخوان-پروژه-خرید-و-اجرای-شبکه-گاز-شهرک-صنعتی--'>فراخوان پروژه خرید و اجرای شبکه گاز شهرک صنعتی ... / آگهی فراخوان, فراخوان پروژه خرید و اجرای شبکه گاز شهرک صنعتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962114/مناقصه-انجام-عملیات-نگهداری-فضاهای-سبز-96-8-2'> مناقصه انجام عملیات نگهداری فضاهای سبز 96.8.2  / مناقصه , مناقصه انجام عملیات نگهداری فضاهای سبز 96.8.2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962116/مناقصه-خرید-5000-تن-اسید-سولفوریک-98'>مناقصه خرید 5000 تن اسید سولفوریک 98 / مناقصه , مناقصه خرید 5000 تن اسید سولفوریک 98</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962117/فراخوان-مناقصه-پروژه-تکمیل-شبکه-گازرسانی-ایستگاههای-TBS-و-چاه-آندی'>فراخوان مناقصه پروژه تکمیل شبکه گازرسانی، ایستگاههای TBS و چاه آندی / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای، فراخوان مناقصه پروژه تکمیل شبکه گازرسانی، ایستگاههای TBS و چاه آندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962118/مناقصه-واگذاری-اجرای-سفت-کاری-پروژه'>مناقصه واگذاری اجرای سفت کاری پروژه  / آگهی مناقصه ، مناقصه واگذاری اجرای سفت کاری پروژه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962120/مناقصه-واگذاری-انجام-خدمات-مشاوره-شغلی'>مناقصه واگذاری انجام خدمات مشاوره شغلی / آگهی مناقصه عمومی 2 مرحله ای,مناقصه  واگذاری انجام خدمات مشاوره شغلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962122/فراخوان-پروژه-تهیه-تجهیزات-و-احداث-شبکه-توزیع--سیستم-حفاظت-کاتدیک-و--'>فراخوان پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع ، سیستم حفاظت کاتدیک و...  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای  ، فراخوان پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع ، سیستم حفاظت کاتدیک و... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962124/فراخوان-استخر-سرپوشیده-استاد--نوبت-دوم'>فراخوان استخر سرپوشیده استاد... نوبت دوم / فراخوان عمومی ، فراخوان استخر سرپوشیده استاد... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962129/مناقصه-انجام-کلیه-امور-خدمات-نظافت-محوطه-ها--تجدید'>مناقصه انجام کلیه امور خدمات نظافت محوطه ها ...تجدید  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام کلیه امور خدمات نظافت محوطه ها ... تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962131/مناقصه-طبخ-و-توزیع-غذای-جلسات-و-همایش-ها'>مناقصه طبخ و توزیع غذای جلسات و همایش ها / مناقصه ارزیابی کیفی,  مناقصه طبخ و توزیع غذای جلسات و همایش ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962132/فراخوان-مناقصه-پروژه-تجهیز-ده-حلقه-چاه--'>فراخوان مناقصه پروژه تجهیز ده حلقه چاه... / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای، فراخوان مناقصه پروژه تجهیز ده حلقه چاه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962133/اصلاحیه-مناقصه-احداث-پارک-ترافیک'>اصلاحیه مناقصه احداث پارک ترافیک      / آگهی مناقصه عمومی , اصلاحیه مناقصه احداث پارک ترافیک     </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962137/مناقصه-احداث-گرمخانه'>مناقصه احداث گرمخانه / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه احداث گرمخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962141/مناقصه-اجرای-عملیات-حمل-مازوت'>مناقصه اجرای عملیات حمل مازوت / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای عملیات حمل مازوت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962143/مناقصه-روغن-سرخ-کردنی-و--'>مناقصه روغن سرخ کردنی و ... / مناقصه ,مناقصه روغن سرخ کردنی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962144/مناقصه-پوتین-سربازی'>مناقصه پوتین سربازی  / مناقصه ,مناقصه پوتین سربازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962146/تجدید-مناقصه-عمومی-خرید-قطعات-بالگرد'>تجدید مناقصه عمومی خرید قطعات بالگرد / تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه عمومی خرید قطعات بالگرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962148/مناقصه-خرید-دو-دستگاه-پالت-تراک-برقی'>مناقصه خرید دو دستگاه پالت تراک برقی  / مناقصه ,مناقصه خرید دو دستگاه پالت تراک برقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962150/مناقصه-خرید-آسفالت--مرحله-پنجم-چاپ-اول'>مناقصه خرید آسفالت - مرحله پنجم چاپ اول / آگهی مناقصه, مناقصه خرید آسفالت - مرحله پنجم چاپ اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962152/مناقصه-عملیات-تهیه--ساخت--حمل--نصب--راه-اندازی-آزمایش-و-بهره-برداری-آزمایشی-تجهیزات-مکانیکی--تجدید'>مناقصه  عملیات تهیه ، ساخت ، حمل ، نصب ، راه اندازی، آزمایش و بهره برداری آزمایشی تجهیزات مکانیکی...تجدید  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, مناقصه  عملیات تهیه ، ساخت ، حمل ، نصب ، راه اندازی، آزمایش و بهره برداری آزمایشی تجهیزات مکانیکی...96.8.3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962153/تجدید-مناقصه-واگذاری-برنامه-تامین-مالی-خرد-(-با-رویکرد-بانکداری-پیوندی-)---'>تجدید مناقصه واگذاری برنامه تامین مالی خرد ( با رویکرد بانکداری پیوندی ) .... / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه واگذاری برنامه تامین مالی خرد ( با رویکرد بانکداری پیوندی ) ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962159/نهمین-همایش-و-نمایشگاه-قیر-و-آسفالت-ایران'>نهمین همایش و نمایشگاه قیر و آسفالت ایران  / نهمین همایش و نمایشگاه قیر و آسفالت ایران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962160/ارزیابی-کیفی-انجام-خدمات-خودرویی'>ارزیابی کیفی انجام خدمات خودرویی  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی, ارزیابی کیفی  انجام خدمات خودرویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962161/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-و-نظافت'>مناقصه واگذاری امور خدمات و نظافت / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور خدمات و نظافت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962163/ارزیابی-کیفی-انجام-خدمات-خودرویی--نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی انجام خدمات خودرویی - نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی, ارزیابی کیفی انجام خدمات خودرویی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962164/مناقصه-لوله-گذاری-محوطه-سازی-احداث-پارکینگ-نوبت-دوم'>مناقصه لوله گذاری، محوطه سازی، احداث پارکینگ نوبت دوم / مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه لوله گذاری، محوطه سازی، احداث پارکینگ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962166/مناقصه-واگذاری-امور-حمله-و-نقل-به-شرکت-های-دارای-مجوز-فعالیت-و-صلاحیت--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری امور حمله و نقل به شرکت های دارای مجوز فعالیت و صلاحیت - نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری امور حمله و نقل به شرکت های دارای مجوز فعالیت و صلاحیت - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962167/تجدید-مناقصه-واگذاری-نگهداری-شبکه-کابل-و-هوائی-با-MDF'>تجدید مناقصه واگذاری نگهداری شبکه کابل و هوائی با MDF   / آگهی تجدید مناقصه، تجدید مناقصه واگذاری نگهداری شبکه کابل و هوائی با MDF  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962171/مناقصه-زیرسازی-جدول-گذاری-و-آسفالت-معابر'>مناقصه زیرسازی، جدول گذاری و آسفالت معابر / آگهی فراخوان , مناقصه زیرسازی، جدول گذاری و آسفالت معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962174/مناقصه-اجرای-نازک-کاری-ساختمان-شهرداری-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای نازک کاری ساختمان شهرداری -نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای نازک کاری ساختمان شهرداری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962178/مناقصه-سرویسهای-ایاب-و-ذهاب-کارکنان-تجدید--نوبت-دوم'>مناقصه سرویسهای ایاب و ذهاب کارکنان تجدید - نوبت دوم / تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه سرویسهای ایاب و ذهاب کارکنان تجدید - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962181/تجدید-مناقصه-حمل-و-نقل-کالای-بازرگانی-شامل-گندم-و-قند-و-شکر--'>تجدید مناقصه حمل و نقل کالای بازرگانی شامل گندم و قند و شکر ... / آگهی تجدید مناقصه, تجدید مناقصه حمل و نقل کالای بازرگانی شامل گندم و قند و شکر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962185/مناقصه-پوشش-بیمه-تکمیلی-پرسنل-و-بیمه-مسولیت-مدنی-جامع-شهروندی'>مناقصه پوشش بیمه تکمیلی پرسنل و بیمه مسولیت مدنی جامع شهروندی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پوشش بیمه تکمیلی پرسنل و بیمه مسولیت مدنی جامع شهروندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962186/اصلاحیه-مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز'>اصلاحیه مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز / اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی , اصلاحیه مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962196/تجدید-مناقصه-خدمات-شهری-و-فضای-سبز--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خدمات شهری و فضای سبز  - نوبت دوم  / تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه خدمات شهری و فضای سبز - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962197/مناقصه-خرید-تجهیزات-آموزشی'>مناقصه خرید تجهیزات آموزشی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید تجهیزات آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962204/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-شهری-از-جمله-حفظ-نگهداری-و-توسعه-فضای-سبز-نظافت-معابر-شهری-و--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری امور خدمات شهری از جمله حفظ، نگهداری و توسعه فضای سبز، نظافت معابر شهری و..- نوبت دوم  / مناقصه,مناقصه واگذاری امور خدمات شهری از جمله حفظ، نگهداری و توسعه فضای سبز، نظافت معابر شهری و... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962208/شناسایی-فرآوری-لجن-فاضلاب-شهری--نوبت-دوم'>شناسایی فرآوری لجن فاضلاب شهری... نوبت دوم / شناسایی فرآوری لجن فاضلاب شهری... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962214/مناقصه-پروژه-حفظ-و-ایجاد-و-نگهدای-فضای-سبز-پارکها'>مناقصه پروژه حفظ و ایجاد و نگهدای فضای سبز پارکها  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه حفظ و ایجاد و نگهدای فضای سبز پارکها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962215/مناقصه-اجرای-عملیات-شستشو-و-رنگ-آمیزی-تک-لبه-تجدید'>مناقصه اجرای عملیات شستشو و رنگ آمیزی تک لبه تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی ، مناقصه اجرای عملیات شستشو و رنگ آمیزی تک لبه تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962217/اگهی-مناقصه-کلیه-خدمات-تهیه-نقشه-های'>اگهی مناقصه  کلیه خدمات تهیه نقشه های / اگهی مناقصه ،اگهی مناقصه  کلیه خدمات تهیه نقشه های</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962218/مناقصه-اجرای-عملیات-حفظ-و-نگهداری-بوستان'>مناقصه اجرای عملیات حفظ و نگهداری بوستان / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات حفظ و نگهداری بوستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962220/مناقصه-انجام-امور-ارائه-خدمات-بیماریاری'>مناقصه انجام امور ارائه خدمات بیماریاری  / مناقصه ,مناقصه انجام امور ارائه خدمات بیماریاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962221/مناقصه-عملیات-زیرسازی-و-آسفالت-سطح-شهر--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات زیرسازی و آسفالت سطح شهر - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات زیرسازی و آسفالت سطح شهر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962222/مناقصه-حفر-و-تجهیز-یک-حلقه-چاه-عمیق'> مناقصه حفر و تجهیز یک حلقه چاه عمیق / آگهی مناقصه,  مناقصه حفر و تجهیز یک حلقه چاه عمیق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962228/مناقصه-عملیات-اجرایی-شفت-s7-روشنایی-و-دیوار-مسیر-روباز--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی شفت s7، روشنایی و دیوار مسیر روباز... نوبت دوم  / آگهی مناقصه,مناقصه عملیات اجرایی شفت s7، روشنایی و دیوار مسیر روباز... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962232/آگهی-تجدید-مناقصه-واگذاری-مشارکتی-هتلینگ-و-خدمات-پزشکی-بخش-قلب'>آگهی تجدید مناقصه  واگذاری مشارکتی هتلینگ و خدمات پزشکی بخش قلب  / آگهی تجدید مناقصه ، آگهی  واگذاری مشارکتی هتلینگ و خدمات پزشکی بخش قلب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962235/مناقصه-عملیات-نگهداری-تعمیرات-بازسازی-شبکه-و-تاسیسات-تجدید'>مناقصه عملیات نگهداری، تعمیرات، بازسازی شبکه و تاسیسات تجدید / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات نگهداری، تعمیرات، بازسازی شبکه و تاسیسات تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962237/مناقصه-اجرای-عملیات-گازرسانی-به-روستاهای-محور-میمز-ماهیدشت-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به روستاهای محور میمز ماهیدشت نوبت دوم  / آگهی مناقصه، مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به روستاهای محور میمز ماهیدشت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962239/مناقصه-عملیات-نظافت-رفت-و-روب-و-جمع-آوری-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات نظافت رفت و روب و جمع آوری نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه عملیات نظافت رفت و روب و جمع آوری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962240/فراخوان-استعلام-انجام-امور-بیماریاری'>فراخوان استعلام انجام امور بیماریاری / آگهی فراخوان استعلام عمومی، فراخوان استعلام انجام امور بیماریاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962243/فراخوان-احداث-دیوار-حائل-معابر-سطح-نوبت-دوم'>فراخوان احداث دیوار حائل معابر سطح نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی, فراخوان احداث دیوار حائل معابر سطح نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962245/مناقصه-بیمه-تکمیلی-نوبت-دوم'>مناقصه بیمه تکمیلی  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه بیمه تکمیلی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962249/تجدید-مناقصه-خدمات-نگهبانی-تمامی-ساختمانها-و--'>تجدید مناقصه خدمات نگهبانی تمامی ساختمانها و... / تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه خدمات نگهبانی تمامی ساختمانها و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962251/مناقصه-عملیات-نگهداری-تعمیرات-بازسازی-شبکه-و-تاسیسات-تجدید'>مناقصه عملیات نگهداری، تعمیرات، بازسازی شبکه و تاسیسات تجدید / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات نگهداری، تعمیرات، بازسازی شبکه و تاسیسات تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962252/مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-تجهیزات-تاسیسات-پله-برقی'>مناقصه تعمیر و نگهداری تجهیزات، تاسیسات، پله برقی / آگهی مناقصه, مناقصه تعمیر و نگهداری تجهیزات، تاسیسات، پله برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962263/مناقصه-پروژه-آسفالت-و-زیرسازی-و-جدولگذاری---مرحله-دوم'>مناقصه پروژه آسفالت و زیرسازی و جدولگذاری ... مرحله دوم  / مناقصه ,مناقصه پروژه آسفالت و زیرسازی و جدولگذاری ... مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962265/اصلاحیه-تجدید-مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-در-شهرک-صنعتی'>اصلاحیه تجدید مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر در شهرک صنعتی / اصلاحیه آگهی تجدید مناقصه , اصلاحیه تجدید مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر در شهرک صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962267/تجدید-مناقصه-خرید-گاردریل-2-موج-با-پایه-و-متعلقات-جانبی--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید گاردریل 2 موج با پایه و متعلقات جانبی... نوبت دوم  / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه خرید گاردریل 2 موج با پایه و متعلقات جانبی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962270/مناقصه-خدمات-نشت-یابی-از-خطوط-لوله-انتقال-گاز-با-دستگاه-نشت-یاب-نوبت-سوم'>مناقصه خدمات نشت یابی از خطوط لوله انتقال گاز با دستگاه نشت یاب نوبت سوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خدمات نشت یابی از خطوط لوله انتقال گاز با دستگاه  نشت یاب نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962273/تجدید-مناقصه-اجرای-جدول-و-رفوژ-سطح-شهر---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجرای جدول و رفوژ سطح شهر ... نوبت دوم / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه اجرای جدول و رفوژ سطح شهر ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962275/مناقصه--واگذاری-خدمات-ایاب-و-ذهاب-کارکنان'>مناقصه   واگذاری خدمات ایاب و ذهاب کارکنان / مناقصه  , مناقصه  واگذاری خدمات ایاب و ذهاب کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962277/مناقصه-لکه-گیری-هندسی-و-روکش-آسفالت-گرم-HMA--'>مناقصه لکه گیری هندسی و روکش آسفالت گرم HMA... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه لکه گیری هندسی و روکش آسفالت گرم HMA...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962278/مناقصه-مدیریت-مرکز-نگهداری--درمان-و-کاهش-آسیب'>مناقصه مدیریت مرکز نگهداری ، درمان و کاهش آسیب / آگهی مناقصه , مناقصه مدیریت مرکز نگهداری ، درمان و کاهش آسیب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962279/مناقصه-اجرای-آسفالت-در-کوچه-ها-و-معابر---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای آسفالت در کوچه ها و معابر ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای آسفالت در کوچه ها و معابر... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962282/مناقصه-اجرای-عملیات-ساخت-و-نصب-نرده-های-جان-پناه-تقاطع-غیرهمسطح-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات ساخت و نصب نرده های جان پناه تقاطع غیرهمسطح  نوبت دوم  / ​آگهی مناقصه , مناقصه اجرای عملیات ساخت و نصب نرده های جان پناه تقاطع غیرهمسطح  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962285/مناقصه-تکمیل-مدرسه-12-کلاسه-و--'>مناقصه تکمیل مدرسه 12 کلاسه و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل مدرسه 12 کلاسه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962290/مناقصه-پروژه-بهسازی-و-آسفالت-راه-روستایی-عاشق-اسلام'>مناقصه پروژه بهسازی و آسفالت راه روستایی عاشق اسلام / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه پروژه بهسازی و آسفالت راه روستایی عاشق اسلام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962297/مناقصه-انجام-خدمات-نظافت-کلی-و-روزمره-ساختمان-ها-و-محوطه--'>مناقصه انجام خدمات نظافت کلی و روزمره ساختمان ها و محوطه ... / مناقصه ,مناقصه انجام خدمات نظافت کلی و روزمره ساختمان ها و محوطه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962299/مناقصه-احداث-ساختمان-های-اداری'>مناقصه  احداث ساختمان های اداری / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  احداث ساختمان های اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962301/مناقصه-واگذاری-امور-ایاب-و-ذهاب-مرکز-آموزشی-درمانی-شهدا'>مناقصه واگذاری امور ایاب و ذهاب مرکز آموزشی درمانی شهدا / مناقصه  , مناقصه واگذاری امور ایاب و ذهاب مرکز آموزشی درمانی شهدا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962302/مناقصه-اجرای-۱۵-کیلومتر-حفرات-خالی-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای ۱۵ کیلومتر حفرات خالی نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه اجرای ۱۵ کیلومتر حفرات خالی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962306/مناقصه-اجرای-جدول-گذاری-و-تعریض-آسفالت-خیابان-ها'>مناقصه اجرای جدول گذاری و تعریض آسفالت خیابان ها / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه  اجرای جدول گذاری و تعریض آسفالت خیابان ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962310/تجدید-مناقصه-امور-نگهبانی-(حفاظت-فیزیکی)-بیمارستان-مادر-رامهرمز'>تجدید مناقصه امور نگهبانی (حفاظت فیزیکی) بیمارستان مادر رامهرمز   / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید مناقصه امور نگهبانی (حفاظت فیزیکی) بیمارستان مادر رامهرمز  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962311/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-خودروئی-(هدایت-و-نگهداری)-و-کمک-رانندگی---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه  انجام خدمات خودروئی (هدایت و نگهداری) و کمک رانندگی ...- نوبت دوم  / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه  انجام خدمات خودروئی (هدایت و نگهداری) و کمک رانندگی ...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962314/آگهی-دوم-مناقصه-انجام-خدمات-سرویس-های-ایاب-و-ذهاب'>آگهی دوم مناقصه انجام خدمات سرویس های ایاب و ذهاب  / مناقصه , آگهی دوم مناقصه انجام خدمات سرویس های ایاب و ذهاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962317/مناقصه-عملیات-تنظیف-و-جاروبکشی-خیابان-ها-تجدید'>مناقصه عملیات تنظیف و جاروبکشی خیابان ها  تجدید  / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات تنظیف و جاروبکشی خیابان ها  تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962318/مناقصه-نصب-ساپورت-و-سینی-و-لدر-گالری-های--نوبت-دوم'>مناقصه نصب ساپورت و سینی و لدر گالری های - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو  مرحله ای , مناقصه نصب ساپورت و سینی و لدر گالری های - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962319/مناقصه-عملیات-بارگیری--حمل-و-تخلیه-مقدار-6-هزار-تن-انواع-نهاده-های-کشاورزی--تجدید'>مناقصه عملیات بارگیری ، حمل و تخلیه مقدار 6 هزار تن انواع نهاده های کشاورزی - تجدید / تجدید مناقصه عمومی, مناقصه عملیات بارگیری ، حمل و تخلیه مقدار 6 هزار تن انواع نهاده های کشاورزی - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962323/فراخوان-مناقصه-خرید-و-نصب-دیوار-پیش-ساخته'>فراخوان مناقصه خرید و نصب دیوار پیش ساخته  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ، فراخوان مناقصه خرید و نصب دیوار پیش ساخته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962324/فراخوان-انجام-عملیات-نصب-و-راه-اندازی-پست-موقت-132-33-کیلوولت-دانیال--نوبت-دوم'>فراخوان انجام عملیات نصب و راه اندازی پست موقت 132/33 کیلوولت دانیال - نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی, مناقصه انجام عملیات نصب و راه اندازی پست موقت 132/33 کیلوولت دانیال - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962325/مناقصه--اجرای-عملیات-جمع-آوری-زباله-ها'>مناقصه   اجرای عملیات جمع آوری زباله ها  / آگهی مناقصه, مناقصه   اجرای عملیات جمع آوری زباله ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962328/آگهی-مناقصه-احداث-شبکه-و-نصب-ترانس-پروژه-برق-پمپاژ'>آگهی مناقصه احداث شبکه و نصب ترانس پروژه برق پمپاژ / مناقصه,آگهی مناقصه احداث شبکه و نصب ترانس پروژه برق پمپاژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962331/تجدید-مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز'>تجدید مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز  / تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962333/مناقصه-استعلام-خرید-دستگاه-رطوبت-گیر'>مناقصه استعلام خرید دستگاه رطوبت گیر  / مناقصه استعلام , مناقصه استعلام خرید دستگاه رطوبت گیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962334/دعوتنامه-عملیات-ترمیم-کاشت--داشت--حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز'>دعوتنامه عملیات ترمیم، کاشت ، داشت ، حفظ و نگهداری فضای سبز / دعوتنامه عملیات ترمیم، کاشت ، داشت ، حفظ و نگهداری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962339/استعلام-تامین-ملزومات-طرح-ایرانسل-و-افزایش-ظرفیت-دیتا-STM1-تامین-مسیر-انتقال'>استعلام تامین ملزومات طرح ایرانسل و افزایش ظرفیت دیتا STM1 تامین مسیر انتقال / استعلام, استعلام تامین ملزومات طرح ایرانسل و افزایش ظرفیت دیتا STM1 تامین مسیر انتقال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962340/مناقصه-قطعات-اتوبوس-اسکانیا'>مناقصه قطعات اتوبوس اسکانیا  / مناقصه ,مناقصه قطعات اتوبوس اسکانیا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962341/مناقصه-بهسازی-و-استانداردسازی-5-دستگاه-آسانسور'>مناقصه بهسازی و استانداردسازی 5 دستگاه آسانسور / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه بهسازی و استانداردسازی 5 دستگاه آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962342/مناقصه-جدولگذاری-با-سنگ-لاشه-و-اجرای-دال-بتنی'>مناقصه جدولگذاری با سنگ لاشه و اجرای دال بتنی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه جدولگذاری با سنگ لاشه و اجرای دال بتنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962343/مناقصه-استعلام-ارائه-سرویس-اینترنت-با-پهنای-باند-10-مگابیت-در-ثانیه'>مناقصه استعلام ارائه سرویس اینترنت با پهنای باند 10 مگابیت در ثانیه / مناقصه استعلام , مناقصه استعلام ارائه سرویس اینترنت با پهنای باند 10 مگابیت در ثانیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962346/مناقصه-خدمات-توسعه--نگهداری-و-پشتیبانی-سوئیچینگ--'>مناقصه خدمات توسعه ، نگهداری و پشتیبانی سوئیچینگ.... / مناقصه , مناقصه خدمات توسعه ، نگهداری و پشتیبانی سوئیچینگ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962349/مناقصه-خرید-کابل-فیبر-نوری-سینگل'>مناقصه خرید کابل فیبر نوری سینگل  / مناقصه,مناقصه خرید کابل فیبر نوری سینگل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962350/مناقصه-انجام-عملیات-اجرایی-تعویض-هادی-پرظرفیت-فاز-سوم-نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات اجرایی تعویض هادی پرظرفیت فاز سوم نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی, مناقصه انجام عملیات اجرایی تعویض هادی پرظرفیت فاز سوم نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962352/مناقصه-ارائه-خدمات-پشتیبانی-و-نگهداری-تجهیزات-اکتیو-شبکه-فیبر-نوری'>مناقصه ارائه خدمات پشتیبانی و نگهداری تجهیزات اکتیو شبکه فیبر نوری  / مناقصه, مناقصه ارائه خدمات پشتیبانی و نگهداری تجهیزات اکتیو شبکه فیبر نوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962353/استعلام-LED-48-تلویزیون'>استعلام LED 48" تلویزیون   / استعلام، استعلام LED 48" تلویزیون  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962355/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی'>مناقصه تامین نیروی انسانی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه تامین نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962356/استعلام-كوپلینگ-آلومینیومی-آتش-نشانی-6-اینچ'>استعلام كوپلینگ آلومینیومی آتش نشانی 6 اینچ   / استعلام، استعلام كوپلینگ آلومینیومی آتش نشانی 6 اینچ  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962357/استعلام-بازسازی-سیت-سوپاپ-و-تراش-و-تعویض-گاید-سوپاپ'>استعلام بازسازی سیت سوپاپ و تراش و تعویض گاید سوپاپ / استعلام ، استعلام بازسازی سیت سوپاپ و تراش و تعویض گاید سوپاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962359/مناقصه-نگهداری-سرویس-های-بهداشتی-سطح-شهر'>مناقصه نگهداری سرویس های بهداشتی سطح شهر  / مناقصه ,مناقصه نگهداری سرویس های بهداشتی سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962360/استعلام-یك-ردیف-زنجیر-جوشی'>استعلام یك ردیف زنجیر جوشی   / استعلام، استعلام یك ردیف زنجیر جوشی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962362/استعلام-تهیه-و-ارسال-تجهیزات'>استعلام تهیه و ارسال تجهیزات  / استعلام, استعلام تهیه و ارسال تجهیزات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962364/استعلام-كیسه-مخصوص-سولفات-امونیم'>استعلام كیسه مخصوص سولفات امونیم   / استعلام، استعلام كیسه مخصوص سولفات امونیم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962365/استعلام-بازدید-اولیه-تایید-مکان-نصب-مولدهای-خورشیدی'>استعلام بازدید اولیه تایید مکان نصب مولدهای خورشیدی  / استعلام ,استعلام بازدید اولیه تایید مکان نصب مولدهای خورشیدی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962367/استعلام-پشتیبانی-فنی-و-نگهداری-سیستم-فنی'>استعلام پشتیبانی فنی و نگهداری سیستم فنی  / استعلام, استعلام پشتیبانی فنی و نگهداری سیستم فنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962368/استعلام-خمكاری-سه-ردیف-لوله'>استعلام خمكاری سه ردیف لوله   / استعلام، استعلام خمكاری سه ردیف لوله  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962370/تجدید-مناقصه-عملیات-تهیه-وتامین-اجناس-و-نگهداری-و-راهبری-تاسیسات-مکانیکی-و-الکتریکی'>تجدید مناقصه عملیات تهیه وتامین اجناس و نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی  / آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه عملیات تهیه وتامین اجناس و نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962371/استعلام-جارو-برقی-و-چای-ساز-پارس-خزر'>استعلام جارو برقی و چای ساز پارس خزر  / استعلام ، استعلام جارو برقی و چای ساز پارس خزر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962372/استعلام-میز-اداری-ست-مدیریت'>استعلام میز اداری ست مدیریت  / استعلام ,استعلام میز اداری ست مدیریت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962374/مناقصه-استعلام-خرید-تجهیزات-ملزومات-کامپیوتری'>مناقصه استعلام خرید تجهیزات ملزومات کامپیوتری / مناقصه,  مناقصه استعلام خرید تجهیزات ملزومات کامپیوتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962375/استعلام-اسکنر-خرید-متر-لیزری-و-جی-پی-اس-و--'>استعلام اسکنر خرید متر لیزری و جی پی اس و ... / استعلام , استعلام اسکنر خرید متر لیزری و جی پی اس و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962376/استعلام-شربت'>استعلام شربت  / استعلام ,استعلام شربت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962377/استعلام-کابل'>استعلام کابل  / استعلام, استعلام کابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962378/مناقصه-خرید-نرم-افزار-نظارت-بر-دسترسی-پیمانکاران--'>مناقصه خرید نرم افزار نظارت بر دسترسی پیمانکاران... / مناقصه,  مناقصه خرید نرم افزار نظارت بر دسترسی پیمانکاران...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962379/استعلام-بسته-نرم-افزار-عنوان-SAN-LICENSE'> استعلام بسته نرم افزار عنوان SAN LICENSE  / استعلام ، استعلام بسته نرم افزار عنوان SAN LICENSE </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962381/استعلام-هندزفری-با-بلوتوث'>استعلام هندزفری با بلوتوث / استعلام ,استعلام هندزفری با بلوتوث </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962382/استعلام-در-آپارتمان-ضد-سرقت-یک-رو-طرح-سوپر'>استعلام در آپارتمان ضد سرقت یک رو طرح سوپر / استعلام ,استعلام در آپارتمان ضد سرقت یک رو طرح سوپر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962384/مناقصه-لکه-گیری-و-آسفالت-خیابان-و-عملیات-نقشه-برداری'>مناقصه لکه گیری و آسفالت خیابان و عملیات نقشه برداری / مناقصه, مناقصه لکه گیری و آسفالت خیابان و عملیات نقشه برداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962386/آگهی-مناقصه-خرید-خودرو-ها-وتجهیزات-اتش-نشانی'>آگهی مناقصه خرید خودرو ها وتجهیزات اتش نشانی / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید خودرو ها وتجهیزات اتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962387/استعلام-دتکتور-آتش-نشانی'>استعلام دتکتور آتش نشانی  / استعلام ,استعلام دتکتور آتش نشانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962389/استعلام-خدمت-مورد-نیاز-اجرای-عملیات-تهیه-و-نصب-ایزوگام'>استعلام خدمت مورد نیاز اجرای عملیات تهیه و نصب ایزوگام / استعلام، استعلام خدمت مورد نیاز اجرای عملیات تهیه و نصب ایزوگام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962391/استعلام-خرید-سویچ-برای-اداره-کل-نوسازی-مدارس'>استعلام خرید سویچ برای اداره کل نوسازی مدارس  / استعلام ,استعلام خرید سویچ برای اداره کل نوسازی مدارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962392/مناقصه-خرید-اتصالات'>مناقصه خرید اتصالات  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای با ارزیابی کیفی، مناقصه خرید اتصالات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962393/تجدید-مناقصه-اجرای-خط-کشی-محوری-شریان-های-اصلی-و-معابر-عمومی'>تجدید مناقصه اجرای خط کشی محوری، شریان های اصلی و معابر عمومی / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه اجرای خط کشی محوری، شریان های اصلی و معابر عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962394/مناقصه-مرمت-و-بازسازی-سرریز-تاسیسات'>مناقصه مرمت و بازسازی سرریز تاسیسات / مناقصه ، مناقصه مرمت و بازسازی سرریز تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962395/مناقصه-خرید-خدمات-انتظامات-و-حفاظت-فیزیکی'>مناقصه خرید خدمات انتظامات و حفاظت فیزیکی  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید خدمات انتظامات و حفاظت فیزیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962396/فراخوان-ساخت-پروژه-احداث-ساختمانهای-مسکونی-و-کلیه-عملیات-زیربنایی'>فراخوان ساخت پروژه احداث ساختمانهای مسکونی و کلیه عملیات زیربنایی / فراخوان ساخت پروژه احداث ساختمانهای مسکونی و کلیه عملیات زیربنایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962397/استعلام-قفسه-بندی-انبار'>استعلام قفسه بندی انبار / استعلام، استعلام قفسه بندی انبار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962399/مناقصه-خرید-و-اجرای-شبکه-آب--سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>مناقصه خرید و اجرای شبکه آب , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  / مناقصه ,مناقصه خرید و اجرای شبکه آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962401/استعلام-تلویزیون-LED'>استعلام  تلویزیون LED  / استعلام, استعلام  تلویزیون LED </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962402/استعلام-رفع-عیب-قطعات-معیوب'>استعلام رفع عیب قطعات معیوب / استعلام ، استعلام رفع عیب قطعات معیوب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962403/استعلام-ساخت-و-نصب-و-راه-اندازی-تابلوی-برق'>استعلام ساخت و نصب و راه اندازی تابلوی برق  / استعلام, استعلام ساخت و نصب و راه اندازی تابلوی برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962404/مناقصه-ساماندهی-و-ایجاد-زیرساختهای-مجموعه-گردشگری-شهر-پاوه-و--'>مناقصه ساماندهی و ایجاد زیرساختهای مجموعه گردشگری شهر پاوه و ... / آگهی مناقصه , مناقصه ساماندهی و ایجاد زیرساختهای مجموعه گردشگری شهر پاوه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962405/استعلام-شارژ-و-تست-و-خرید-پودر-مصرفی-کپسولهای-آتش-نشانی'>استعلام شارژ و تست و خرید پودر مصرفی کپسولهای آتش نشانی / استعلام , استعلام شارژ و تست و خرید پودر مصرفی کپسول های آتش نشانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962407/استعلام-جدول-گذاری-و-ترمیم-جداول-خیابانها-و-معابر-سطح'>استعلام  جدول گذاری و ترمیم جداول خیابانها و معابر سطح  / استعلام  ،استعلام  جدول گذاری و ترمیم جداول خیابانها و معابر سطح </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962408/استعلام-یک-دستگاه-سورتر'>استعلام یک دستگاه سورتر / استعلام ,استعلام یک دستگاه سورتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962409/استعلام-اجرای-عملیات-عمرانی-و-تاسیساتی'>استعلام اجرای عملیات عمرانی و تاسیساتی / استعلام ، استعلام اجرای عملیات عمرانی و تاسیساتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962410/استعلام-خط-کشی-پارکینگ'>استعلام خط کشی پارکینگ / استعلام,استعلام خط کشی پارکینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962412/مناقصه-عملیات-احداث-و-بهسازی-باغ-خانواده'>مناقصه عملیات احداث و بهسازی باغ خانواده / آگهی مناقصه ,مناقصه عملیات احداث و بهسازی باغ خانواده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962413/استعلام-خرید-8000-کیلو-مرغ-منجمد-برزیلی'>استعلام خرید 8000 کیلو مرغ منجمد برزیلی / استعلام ,استعلام خرید 8000 کیلو مرغ منجمد برزیلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962414/استعلام-۱۰-دستگاه-چاپگر'>استعلام ۱۰ دستگاه چاپگر / استعلام ,استعلام ۱۰ دستگاه چاپگر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962415/استعلام-مجموعه-قطعات-کیس-رایانه-مدل-CA'>استعلام مجموعه قطعات کیس رایانه مدل CA  / استعلام, استعلام مجموعه قطعات کیس رایانه مدل CA </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962416/استعلام-بالابر-تعمیرگاهی-سواری-هیدرولیک'>استعلام بالابر تعمیرگاهی سواری هیدرولیک / استعلام ، استعلام بالابر تعمیرگاهی سواری هیدرولیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962417/فراخوان-انجام-عملیات-تامین-و-خرید-دستگاه-GPS'>فراخوان انجام عملیات تامین و خرید دستگاه GPS  / فراخوان , فراخوان انجام عملیات تامین و خرید دستگاه GPS </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962418/مناقصه-طراحی-و-پیاده-سازی-نرم-افزار'>مناقصه طراحی و پیاده سازی نرم افزار / مناقصه,  مناقصه طراحی و پیاده سازی نرم افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962421/استعلام-روتر-ـ-مودم'>استعلام روتر ـ مودم / استعلام ,استعلام روتر ـ مودم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962422/استعلام-خرید-نرم-افزار'>استعلام خرید نرم افزار / استعلام, استعلام خرید نرم افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962423/استعلام-خرید-3000-کیلو-گوشت-گاوی-منجمد-برزیلی'>استعلام خرید 3000 کیلو گوشت گاوی منجمد برزیلی / استعلام ,استعلام خرید 3000 کیلو گوشت گاوی منجمد برزیلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962425/فراخوان-انجام-عملیات-خدمات-امور-حسابداری'>فراخوان انجام عملیات خدمات امور حسابداری  / فراخوان , فراخوان انجام عملیات خدمات امور حسابداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962426/استعلام-تهیه-و-اجرای-شبکه-آبیاری-قطره-ای-شهرک-صنعتی'>استعلام تهیه و اجرای شبکه آبیاری قطره ای شهرک صنعتی  / استعلام ,استعلام تهیه و اجرای شبکه آبیاری قطره ای شهرک صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962427/استعلام-بهاء-خرید-یک-دستگاه-چیلر-LEW2040-تراکمی'>استعلام بهاء خرید یک دستگاه چیلر LEW2040 تراکمی / استعلام بهاء، استعلام بهاء خرید یک دستگاه چیلر LEW2040 تراکمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962428/مناقصه-انجام-سرویس-های-حمل-و-نقل-عملیات-فنی-درون-شهری-و-برون-شهری'>مناقصه انجام سرویس های حمل و نقل عملیات فنی درون شهری و برون شهری  / آگهی مناقصه دو مرحله ای , مناقصه انجام سرویس های حمل و نقل عملیات فنی درون شهری و برون شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962429/استعلام-کنتور-آب-الکترومغناطیسی-سایز-in6'>استعلام کنتور آب الکترومغناطیسی سایز in6  / استعلام,استعلام کنتور آب الکترومغناطیسی سایز in6 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962430/مناقصه-خرید--CERAMIC-BALL'>مناقصه خرید   CERAMIC BALL / مناقصه, مناقصه خرید   CERAMIC BALL</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962431/استعلام-خرید-30-تن-برنج-تایلندی-با-مارک-افتخار'>استعلام خرید 30 تن برنج تایلندی با مارک افتخار / استعلام ,استعلام خرید 30 تن برنج تایلندی با مارک افتخار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962433/استعلام-حفاری-لوله-گذاری-و-آزمایش-پمپاژ'>استعلام حفاری، لوله گذاری و آزمایش پمپاژ  / استعلام ,استعلام حفاری، لوله گذاری و آزمایش پمپاژ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962434/استعلام-کاغذ'>استعلام کاغذ  / استعلام ,استعلام کاغذ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962435/استعلام-خرید-انواع-شاسی-تابلو-توزیع-برق'>استعلام  خرید انواع شاسی تابلو توزیع برق / استعلام, استعلام  خرید انواع شاسی تابلو توزیع برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962437/استعلام-سیستم-اطفاء-حریق-به-همراه-متعلقات'>استعلام سیستم اطفاء حریق به همراه متعلقات / استعلام ,استعلام سیستم اطفاء حریق به همراه متعلقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962439/استعلام-جاروی-کف-استخر-با-موتور'>استعلام جاروی کف استخر با موتور / استعلام،استعلام جاروی کف استخر با موتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962440/مناقصه-عمومی--کارهای-تکمیلی-و-طبقه-منهای-یک-عرصه-از-مجموعه'>مناقصه عمومی   کارهای تکمیلی و طبقه منهای یک عرصه از مجموعه / مناقصه عمومی ،مناقصه عمومی   کارهای تکمیلی و طبقه منهای یک عرصه از مجموعه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962441/استعلام-چای-قایقران-و-قند-فردوس'> استعلام چای قایقران و قند فردوس   / استعلام , استعلام چای قایقران و قند فردوس  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962442/استعلام-کمد-دیواری'>استعلام کمد دیواری  / استعلام, استعلام کمد دیواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962443/استعلام-کنتور-مغناطیسی-300'>استعلام کنتور مغناطیسی 300 / استعلام,استعلام کنتور مغناطیسی 300</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962444/استعلام-انتقال-و-توزیع-برق'>استعلام انتقال و توزیع برق / استعلام ,استعلام انتقال و توزیع برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962446/استعلام-BREAKERS'>استعلام BREAKERS / استعلام,استعلام BREAKERS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962447/مناقصه-خرید--CERAMIC-SPHERE-OR-PELLETS'>مناقصه خرید   CERAMIC SPHERE OR PELLETS / مناقصه, مناقصه خرید   CERAMIC SPHERE OR PELLETS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962448/استعلام-تکمیل-کارهای-ساختمانی'>استعلام تکمیل کارهای ساختمانی / استعلام، استعلام تکمیل کارهای ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962449/استعلام-جوهر-چاپگر-دیجیتال-مشکی--'>استعلام جوهر چاپگر دیجیتال مشکی... / استعلام, استعلام جوهر چاپگر دیجیتال مشکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962451/مناقصه-خرید-لباس-کار-یکسره'>مناقصه خرید لباس کار یکسره / مناقصه, مناقصه خرید لباس کار یکسره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962452/مناقصه-خرید-خدمات-انتظامات-و-حفاظت-فیزیکی'>مناقصه خرید خدمات انتظامات و حفاظت فیزیکی  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید خدمات انتظامات و حفاظت فیزیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962453/استعلام-کاغذA4'>استعلام کاغذA4 / استعلام ,استعلام کاغذA4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962454/استعلام-طناب-گرافیتی'>استعلام طناب گرافیتی / فرم استعلام بهاء , استعلام طناب گرافیتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962455/استعلام-اورکت-حریق-96-8-3'>استعلام اورکت حریق 96.8.3 / استعلام اورکت حریق 96.8.3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962457/استعلام-کارهای-باقیمانده-عملیات-ساختمانی-پست-اراک-7'>استعلام کارهای باقیمانده عملیات ساختمانی پست اراک 7 / استعلام، استعلام کارهای باقیمانده عملیات ساختمانی پست اراک 7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962458/استعلام-خودکار-آبی'>استعلام خودکار آبی  / استعلام ,استعلام خودکار آبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962459/استعلام-کاغذ-A4-96-8-3'>استعلام  کاغذ A4  96.8.3 / استعلام, استعلام  کاغذ A4  96.8.3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962461/استعلام-آشکارسازها-و-انتقال-دهنده-های-سیگنال-وسوئچ-ها--'>استعلام آشکارسازها و انتقال دهنده های سیگنال وسوئچ ها....  / استعلام آشکارسازها و انتقال دهنده های سیگنال وسوئچ ها.... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962462/استعلام-باند-اسکناس-مخصوص-دستگاه-bc3000'>استعلام باند اسکناس مخصوص دستگاه bc3000 / استعلام ,استعلام باند اسکناس مخصوص دستگاه bc3000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962463/استعلام-کابل-مخابراتی'>استعلام کابل مخابراتی  / استعلام ,استعلام کابل مخابراتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962465/مناقصه-امور-پشتیبانی-(نیروی-انسانی)'>مناقصه امور پشتیبانی (نیروی انسانی) / مناقصه, مناقصه امور پشتیبانی (نیروی انسانی)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962466/استعلام-انسداد-چاههای-غیرمجاز-و-کاهش-منصوبات-چاههای-مجاز'>استعلام انسداد چاههای غیرمجاز و کاهش منصوبات چاههای مجاز  / استعلام ,استعلام انسداد چاههای غیرمجاز و کاهش منصوبات چاههای مجاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962467/استعلام-هارد-دیسک'>استعلام هارد دیسک / استعلام, استعلام هارد دیسک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962468/استعلام-تعمیر-دو-دستگاه-آسانسور'>استعلام تعمیر دو دستگاه آسانسور  / استعلام ، استعلام تعمیر دو دستگاه آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962469/استعلام-​-لوله-گذاری-و-ساخت-حوضچه'>استعلام ​ لوله گذاری و ساخت حوضچه / استعلام,استعلام ​ لوله گذاری و ساخت حوضچه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962470/استعلام-پوزیشنر-کنترل-والوهای-بخار'>استعلام پوزیشنر کنترل والوهای بخار / استعلام , استعلام پوزیشنر کنترل والوهای بخار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962471/استعلام-لامپ-فلورسنت-و--'>استعلام لامپ فلورسنت  و ... / استعلام, استعلام لامپ فلورسنت  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962472/استعلام-تعمیرات-سقف-کارگاه'>استعلام تعمیرات سقف کارگاه / استعلام ,استعلام تعمیرات سقف کارگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962473/استعلام-رایانه-همراه-10-1-in-صورتی-100IPX'>استعلام رایانه همراه 10/1 in صورتی 100IPX  / استعلام, استعلام رایانه همراه 10/1 in صورتی 100IPX </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962474/استعلام-کف-کاذب-فولادی-تو-پر-با-روکش-upvc'>استعلام کف کاذب فولادی تو پر با روکش upvc / استعلام, استعلام کف کاذب فولادی تو پر با روکش upvc</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962475/استعلام-دستگاه-باند-کن-اسکناس-bc3000'>استعلام دستگاه باند کن اسکناس  bc3000 / استعلام ,استعلام دستگاه باند کن اسکناس  bc3000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962476/استعلام-دستگاه-ویدئو-کنفرانس-رومیزی'>استعلام دستگاه ویدئو کنفرانس رومیزی  / استعلام ,استعلام دستگاه ویدئو کنفرانس رومیزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962478/مناقصه-خرید-CERAMIC-BALL'>مناقصه خرید CERAMIC BALL / مناقصه, مناقصه خرید CERAMIC BALL</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962479/استعلام-احیاء-و-توسعه-گیاه-دارویی'>استعلام احیاء و توسعه گیاه دارویی / استعلام ,استعلام احیاء و توسعه گیاه دارویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962480/استعلام-لوازم-شوینده'>استعلام لوازم شوینده  / استعلام , استعلام لوازم شوینده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962481/استعلام-بهسازی-و-نوسازی-ساختمان-و-تاسیسات'>استعلام بهسازی و نوسازی ساختمان و تاسیسات / استعلام ,استعلام بهسازی و نوسازی ساختمان و تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962482/استعلام-لباس-گرم-زیر-و-جوراب-و-کلاه-زمستانی'>استعلام لباس گرم زیر و جوراب و کلاه زمستانی  / استعلام ,استعلام لباس گرم زیر و جوراب و کلاه زمستانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962483/استعلام-خرید-ده-دستگاه-تابلوی-حفاظتی-CBF'>استعلام خرید ده دستگاه تابلوی حفاظتی CBF / استعلام ,استعلام خرید ده دستگاه تابلوی حفاظتی CBF</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962484/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-مخزن-فوم-10-هزار-لیتری'>استعلام نصب و راه اندازی مخزن فوم 10 هزار لیتری / استعلام , استعلام نصب و راه اندازی مخزن فوم 10 هزار لیتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962486/استعلام-خرید-گوشت-منجمد-گوسفندی'>استعلام خرید گوشت منجمد گوسفندی / استعلام، استعلام خرید گوشت منجمد گوسفندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962487/استعلام-دستگاه-ذخیره-ساز-تحت-شبکه'>استعلام دستگاه ذخیره ساز تحت شبکه / استعلام، استعلام دستگاه ذخیره ساز تحت شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962488/استعلام-اصلاحات-ورق-های-گالوانیزه-سقف'>استعلام اصلاحات ورق های گالوانیزه سقف / استعلام, استعلام اصلاحات ورق های گالوانیزه سقف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962489/استعلام-سوئیچ-دیتا-شبکه-24-پورت-مدل-WS-C2960-24TT-L'>استعلام سوئیچ دیتا شبکه 24 پورت مدل WS-C2960-24TT-L  / استعلام, استعلام سوئیچ دیتا شبکه 24 پورت مدل WS-C2960-24TT-L </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962490/استعلام-کلید-اتوماتیک'>استعلام کلید اتوماتیک  / استعلام ,استعلام کلید اتوماتیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962491/استعلام-آب-تصفیه-کن'>استعلام آب تصفیه کن  / استعلام,استعلام آب تصفیه کن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962492/استعلامcompressor'>استعلامcompressor / استعلام,استعلام compressor</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962494/استعلام-عملیات-اجرایی-تسطیح-محل-چاه-و-جاده-دسترسی'>استعلام عملیات اجرایی تسطیح محل چاه و جاده دسترسی / استعلام, استعلام عملیات اجرایی تسطیح محل چاه و جاده دسترسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962495/استعلام-فعالیتهای-خدماتی-سیستمهای-امنیتی'>استعلام فعالیتهای خدماتی سیستمهای امنیتی / استعلام ، استعلام فعالیتهای خدماتی سیستمهای امنیتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962496/استعلام-اجرای-عملیات-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت'>استعلام اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت  / استعلام ,استعلام اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962498/استعلام-نگهداری-و-پشتیبانی-دوربین-های-نظارت-تصویری'>استعلام نگهداری و پشتیبانی دوربین های نظارت تصویری / استعلام ، استعلام نگهداری و پشتیبانی دوربین های نظارت تصویری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962499/استعلام-انواع-کارتریج'>استعلام انواع کارتریج / استعلام, استعلام انواع کارتریج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962500/استعلام-برق-رسانی-به-چاه-آب-شرب'>استعلام برق رسانی به چاه آب شرب / استعلام, استعلام برق رسانی به چاه آب شرب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962501/استعلام-خرید-سرویس-پهنای-باند-اینترنت'>استعلام خرید سرویس پهنای باند اینترنت  / استعلام , استعلام  خرید سرویس پهنای باند اینترنت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962502/مناقصه-خرید-تجهیزات-کارگاهی-هشبون'>مناقصه خرید تجهیزات کارگاهی هشبون  / مناقصه خرید تجهیزات کارگاهی هشبون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962503/استعلام-تعمیر-و-تجهیز-مرکز-خدمات-کشاورزی'>استعلام تعمیر و تجهیز مرکز خدمات کشاورزی  / استعلام ,استعلام تعمیر و تجهیز مرکز خدمات کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962504/استعلام-کفش-دستکش-کلاه-ایمنی-پتو-نسوز-و-لباس-آلومینیومی'>استعلام کفش، دستکش، کلاه ایمنی، پتو نسوز و لباس آلومینیومی  / استعلام , استعلام کفش، دستکش، کلاه ایمنی، پتو نسوز و لباس آلومینیومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962505/استعلام-خریدو-نصب-یکدستگاه-دیتا-پرژکتور'>استعلام خریدو نصب یکدستگاه دیتا پرژکتور  / استعلام,استعلام خریدو نصب یکدستگاه دیتا پرژکتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962507/استعلام-دستگاه-کروماتوگراف-گازی'>استعلام دستگاه کروماتوگراف گازی / استعلام, استعلام دستگاه کروماتوگراف گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962508/استعلام-گوشت-منجمد-سینه-بوقلمون'>استعلام گوشت منجمد سینه بوقلمون / استعلام, استعلام گوشت منجمد سینه بوقلمون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962509/استعلام-دیگ-آبگرم-فولادی-ساحل-صنعت'>استعلام دیگ آبگرم فولادی ساحل صنعت / استعلام, استعلام  دیگ آبگرم فولادی ساحل صنعت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962510/استعلام-انجام-تصفیه-شیمیایی-روغن-ترانسهای-قدرت'>استعلام انجام تصفیه شیمیایی روغن ترانسهای قدرت / استعلام ,استعلام انجام تصفیه شیمیایی روغن ترانسهای قدرت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962511/استعلام-رایانه-کامل'>استعلام رایانه کامل / استعلام, استعلام رایانه کامل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962513/استعلام-لوله-گذاری-و-بهسازی-چاهها'>استعلام لوله گذاری و بهسازی چاهها / استعلام, استعلام لوله گذاری و بهسازی چاهها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962514/استعلام-کود-آلی-کیمیا-و--'>استعلام کود آلی کیمیا و ... / استعلام ,استعلام کود آلی کیمیا و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962515/استعلام-اسکنر-A3-96-8-3'>استعلام اسکنر A3 96.8.3 / استعلام, استعلام اسکنر A3 96.8.3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962516/استعلام-روغن-موتور-40'>استعلام روغن موتور 40 / استعلام, استعلام روغن موتور 40</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962517/استعلام-رایانه-کامل'>استعلام رایانه کامل  / استعلام, استعلام رایانه کامل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962518/استعلام-سمعک-و-باطری'>استعلام سمعک و باطری  / استعلام ,استعلام سمعک و باطری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962519/استعلام-شیرکم-چرب-1-لیتری'>استعلام شیرکم چرب 1 لیتری   / استعلام, استعلام شیرکم چرب 1 لیتری  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962520/استعلام-خدمات-خودرویی'>استعلام خدمات خودرویی  / استعلام ، استعلام خدمات خودرویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962521/استعلام-خرید-تجهیزات-اتاق-سرور-و-کابل-کشی-شبکه--'>استعلام خرید تجهیزات اتاق سرور و کابل کشی شبکه... / استعلام,استعلام خرید تجهیزات اتاق سرور و کابل کشی شبکه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962524/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن  / استعلام ,استعلام لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962525/استعلام-کولر-گازی-18000'>استعلام کولر گازی 18000  / استعلام,استعلام کولر گازی 18000 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962526/استعلام-سوئیچ-2-پورت'>استعلام سوئیچ 2 پورت / استعلام , استعلام سوئیچ 2 پورت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962527/استعلام-تهیه-و-اجرای-کف-کاذب-آلومینیومی-با-کفپوش-آنتی-استاتیک'>استعلام تهیه و اجرای کف کاذب آلومینیومی با کفپوش آنتی استاتیک  / استعلام ,استعلام تهیه و اجرای کف کاذب آلومینیومی با کفپوش آنتی استاتیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962528/استعلام-برنامه-نویسی-مشاوره-و-فعالیت-های-مربوط'>استعلام برنامه نویسی، مشاوره و فعالیت های مربوط  / استعلام ,استعلام برنامه نویسی، مشاوره و فعالیت های مربوط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962530/استعلام-SWITCHGEAR-و--'>استعلام SWITCHGEAR و... / استعلام,استعلام SWITCHGEAR و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962531/استعلام-خرید-تجهیزات-و-اجرای-پست-هوایی'>استعلام خرید تجهیزات و اجرای پست هوایی  / استعلام,استعلام خرید تجهیزات و اجرای پست هوایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962532/استعلام-سرورهای-سوپر-میکرو-SATA-تبدیل-SATA-DB'>استعلام  سرورهای سوپر میکرو SATA تبدیل SATA-DB  / استعلام, استعلام  سرورهای سوپر میکرو SATA تبدیل SATA-DB </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962533/استعلام-گوشت-منجمد-برزیلی-گوساله'>استعلام گوشت منجمد برزیلی گوساله / استعلام، استعلام گوشت منجمد برزیلی گوساله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962534/استعلام-اثاثیه-و-لوازم-اداری-؛-خانگی-و-انبار'>استعلام اثاثیه و لوازم اداری ؛ خانگی و انبار / استعلام , استعلام اثاثیه و لوازم اداری ؛ خانگی و انبار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962535/استعلام-نهال-درخت-جنگلی-آسیای'>استعلام نهال درخت جنگلی آسیای / استعلام ,استعلام نهال درخت جنگلی آسیای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962536/استعلام-سایر-فعالیت-های-حرفه-ای--علمی-و-فنی-طبقه-بندی-نشده-در-جای-دیگر'>استعلام سایر فعالیت های حرفه ای ، علمی و فنی طبقه بندی نشده در جای دیگر  / استعلام , استعلام سایر فعالیت های حرفه ای ، علمی و فنی طبقه بندی نشده در جای دیگر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962538/استعلام-ترمیم-خطوط-کابلی-63-کیلو-ولت'>استعلام ترمیم خطوط کابلی 63 کیلو ولت  / استعلام ,استعلام ترمیم خطوط کابلی 63 کیلو ولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962539/استعلام-۳۰-عدد-پروژکتور-۲۰-وات'>استعلام ۳۰ عدد پروژکتور ۲۰ وات / استعلام ,استعلام ۳۰ عدد پروژکتور ۲۰ وات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962540/استعلام-گوشت-سردست-گوساله'>استعلام  گوشت سردست گوساله  / استعلام، استعلام  گوشت سردست گوساله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962541/استعلام-تلویزیون-32-اینچ-ایکس-ویژن'>استعلام  تلویزیون 32 اینچ ایکس ویژن  / استعلام, استعلام  تلویزیون 32 اینچ ایکس ویژن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962543/استعلام-تجهیزات-رایانه'>استعلام تجهیزات رایانه  / استعلام , استعلام تجهیزات رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962544/استعلام-اسکنر-کداک'>استعلام اسکنر کداک  / استعلام ,استعلام اسکنر کداک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962545/استعلام-زرشک-پفکی-درجه-یک'>استعلام زرشک پفکی درجه یک / استعلام, استعلام زرشک پفکی درجه یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962546/استعلام-احداث-استخر-ژئوممبران-ذخیره-آب-با-حفاظ-ورمپ-برداشت-آب'>استعلام احداث استخر ژئوممبران ذخیره آب با حفاظ ورمپ برداشت آب / استعلام, استعلام احداث استخر ژئوممبران ذخیره آب با حفاظ ورمپ برداشت آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962548/استعلام-کمپرسور'>استعلام کمپرسور  / استعلام, استعلام کمپرسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962549/استعلام-گوشت-سردشت-وارداتی'>استعلام  گوشت سردشت وارداتی  / استعلام، استعلام  گوشت سردشت وارداتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962550/استعلام-اسکنر-۴-انگشتی'>استعلام اسکنر ۴ انگشتی  / استعلام ,استعلام اسکنر ۴ انگشتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962551/استعلام-خرید-پهنای-باند-اینترنت-96-8-3'>استعلام خرید پهنای باند اینترنت  96.8.3 / استعلام, استعلام خرید پهنای باند اینترنت  96.8.3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962552/استعلام-خرید-مفصل-کابل-60-کیلو-ولت'>استعلام خرید مفصل کابل 60 کیلو ولت  / استعلام , استعلام خرید مفصل کابل 60 کیلو ولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962553/استعلام-اسکنر-بایگانی-و-دبیرخانه-ای'>استعلام اسکنر بایگانی و دبیرخانه ای / استعلام, استعلام اسکنر بایگانی و دبیرخانه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962554/استعلام-بازسازی-225-عدد-سکه-یادبود'>استعلام بازسازی 225 عدد سکه یادبود / استعلام ,استعلام بازسازی 225 عدد سکه یادبود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962555/استعلام-کنترلر'>استعلام کنترلر / استعلام ,استعلام کنترلر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962557/استعلام-شیر-غنی-شده-استریل'>استعلام شیر غنی شده استریل / استعلام, استعلام شیر غنی شده استریل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962558/استعلام-دمونتاژ-آسانسور-فعلی-و-نصب-آسانسور-جدید'>استعلام دمونتاژ آسانسور فعلی و نصب آسانسور جدید  / استعلام, استعلام دمونتاژ آسانسور فعلی و نصب آسانسور جدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962559/استعلام-سمعک-پشت-گوشی-پزشکی'>استعلام سمعک پشت گوشی پزشکی / استعلام ,استعلام سمعک پشت گوشی پزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962560/استعلام-کف-پوش-ورزشی-طبق-نمونه'>استعلام کف پوش ورزشی طبق نمونه / استعلام, استعلام کف پوش ورزشی طبق نمونه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962561/استعلام-اسکنر-تک-انگشتی-همراه-با-کارت-خوان'>استعلام اسکنر تک انگشتی همراه با کارت خوان  / استعلام ,استعلام اسکنر تک انگشتی همراه با کارت خوان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962563/استعلام-احداث-خط-انتقال'>استعلام احداث خط انتقال / استعلام , استعلام احداث خط انتقال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962564/استعلام-هارد-سرور'>استعلام هارد سرور / استعلام, استعلام هارد سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962565/استعلام-پلاستیک-پوشش-8-درصد-آنتی-یو-وی-گلخانه-ای'>استعلام پلاستیک پوشش 8 درصد آنتی یو وی گلخانه ای  / استعلام ،  استعلام پلاستیک پوشش 8 درصد آنتی یو وی گلخانه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962566/استعلام-کیس-رایانه'>استعلام کیس رایانه / استعلام, استعلام کیس رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962567/استعلام-قفسه-فلزی-و--'>استعلام قفسه فلزی و ... / استعلام ,استعلام قفسه فلزی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962569/استعلام-خرید-تعداد-2510-عدد-کلاه-کاسکت-3-4-طرح-ایندکس--'>استعلام خرید تعداد 2510 عدد کلاه کاسکت 3/4 طرح ایندکس ... / استعلام ، استعلام خرید تعداد 2510 عدد کلاه کاسکت 3/4 طرح ایندکس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962570/استعلام-گریس-پمپ-و--'>استعلام گریس پمپ و ... / استعلام, استعلام گریس پمپ و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962571/استعلام-سوکت-صنعتی'>استعلام سوکت صنعتی / استعلام, استعلام  سوکت صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962573/استعلام-تلفن-2-خط'>استعلام  تلفن 2 خط  / استعلام، استعلام  تلفن 2 خط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962574/استعلام-فعالیت-های-پشتیبانی-حمل-و-نقل'>استعلام فعالیت های پشتیبانی حمل و نقل / استعلام, استعلام فعالیت های پشتیبانی حمل و نقل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962575/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی / استعلام, استعلام کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962576/استعلام-ایزولاتور-فشار-قوی-و--'>استعلام ایزولاتور فشار قوی و ... / استعلام ,استعلام ایزولاتور فشار قوی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962577/استعلام-سرویس-ایاب-و-ذهاب-و---96-8-3'>استعلام سرویس ایاب و ذهاب و ...  96.8.3 / استعلام, استعلام سرویس ایاب و ذهاب و ...  96.8.3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962578/استعلام-برنج-هندی'>استعلام برنج هندی / استعلام ,استعلام  برنج هندی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962580/استعلام-ایاب-و-ذهاب-مددجویان-بهزیستی'>استعلام ایاب و ذهاب مددجویان بهزیستی / استعلام, استعلام ایاب و ذهاب مددجویان بهزیستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962581/استعلام-الکتروپمپ-شناور-15-کیلو-وات-233-8'> استعلام الکتروپمپ شناور 15 کیلو وات 233/8  / استعلام , استعلام الکتروپمپ شناور 15 کیلو وات 233/8 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962582/استعلام-پره-فن-34-سوراخه--'>استعلام پره فن 34 سوراخه ... / استعلام , استعلام پره فن 34 سوراخه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962583/استعلام-یونیت-هیدرولیک-700-و800لیتری--'>استعلام یونیت هیدرولیک 700 و800لیتری... / استعلام یونیت هیدرولیک 700 و800لیتری.... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962584/استعلام-نصب-افزایش-پهنا-تا-25-مگابایت'>استعلام نصب افزایش پهنا تا 25 مگابایت / استعلام ,استعلام نصب افزایش پهنا تا 25 مگابایت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962585/استعلام-هارد-دیسک-و--'>استعلام هارد دیسک و ... / استعلام ,استعلام هارد دیسک و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962587/استعلام-ساخت-اسکله-شناور-از-جنس-پلی-اتیلن'>استعلام ساخت اسکله شناور از جنس پلی اتیلن / استعلام ,استعلام ساخت اسکله شناور از جنس پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962588/استعلام-برگزاری-دوره-آموزشی-منطقه-ای'>استعلام برگزاری دوره آموزشی منطقه ای  / استعلام ,استعلام برگزاری دوره آموزشی منطقه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962589/استعلام-تعمیرات-سقف-مرکز-آموزش'>استعلام تعمیرات سقف مرکز آموزش / استعلام, استعلام تعمیرات سقف مرکز آموزش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962590/استعلام-اجرای-چکر-پلیت-کانالهای-اطاق-فرمان'>استعلام  اجرای چکر پلیت کانالهای اطاق فرمان / استعلام,استعلام  اجرای چکر پلیت کانالهای اطاق فرمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962591/استعلام-نگهداری-زمین-چمن-های-1-2-3-مجموعه-انقلاب'>استعلام نگهداری زمین چمن های 1-2-3 مجموعه انقلاب / استعلام ,استعلام نگهداری زمین چمن های 1-2-3 مجموعه انقلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962592/استعلام-یک-دستگاه-لپ-تاپ-ایسوس'>استعلام یک دستگاه لپ تاپ ایسوس  / استعلام, استعلام یک دستگاه لپ تاپ ایسوس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962593/استعلام-دوربین-کنفراسن-لاجیتک'>استعلام دوربین کنفراسن لاجیتک / استعلام ,استعلام دوربین کنفراسن لاجیتک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962594/استعلام-ساب-و-لاک-کفپوش'>استعلام ساب و لاک کفپوش / استعلام, استعلام ساب و لاک کفپوش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962595/استعلام-سوئیچ-دیتا-شبکه-رایانه--'> استعلام سوئیچ دیتا شبکه رایانه.... / استعلام , استعلام سوئیچ دیتا شبکه رایانه....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962596/استعلام-آمپلی-فایر'>استعلام آمپلی فایر  / استعلام ,استعلام آمپلی فایر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962598/استعلام-توالت-فرنگی'>استعلام توالت فرنگی / استعلام ,استعلام توالت فرنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962599/استعلام-تجهیزات-سیستم-های-هیدرولیکی--'>استعلام تجهیزات سیستم های هیدرولیکی ... / استعلام , استعلام تجهیزات سیستم های هیدرولیکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962600/استعلام-خرید-آمپلی-فایر-و-UPS'>استعلام خرید آمپلی فایر و UPS / استعلام,استعلام خرید آمپلی فایر و UPS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962601/استعلام-مانیتور-ایسوس-و--'>استعلام مانیتور ایسوس و ... / استعلام ,استعلام مانیتور ایسوس و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962602/استعلام-خرید-تجهیزات-و-قطعات-پنوماتیک'>استعلام خرید تجهیزات و قطعات پنوماتیک  / استعلام قیمت, استعلام خرید تجهیزات و قطعات پنوماتیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962603/استعلام-9-عدد-صندلی-نیلپر-مدل-SK730V--'>استعلام 9 عدد صندلی نیلپر مدل SK730V ... / استعلام، استعلام 9 عدد صندلی نیلپر مدل SK730V ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962604/استعلام-یک-عدد-کارت-CPU--'>استعلام یک عدد کارت CPU... / استعلام, استعلام یک عدد کارت CPU...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962605/استعلام-دستگیره-استاتیک-زاویه-دار'>استعلام دستگیره استاتیک زاویه دار  / استعلام , استعلام دستگیره استاتیک زاویه دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962606/استعلام-تامین-و-نگهداری-تاسیسات-ساختمان-پست-استان'>استعلام تامین و نگهداری تاسیسات ساختمان پست استان / استعلام ,استعلام تامین و نگهداری تاسیسات ساختمان پست استان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962607/استعلام-تهیه-و-نصب-ضربه-گیر-ورزشی-و-نصب-ورق-فلزی'>استعلام تهیه و نصب ضربه گیر ورزشی و نصب ورق فلزی  / استعلام ,استعلام تهیه و نصب ضربه گیر ورزشی و نصب ورق فلزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962608/استعلام-رولیک-برگشتی-روکش-لاستیکی-و--'>استعلام رولیک برگشتی روکش لاستیکی و ... / استعلام, استعلام رولیک برگشتی روکش لاستیکی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962609/استعلام-بیسکویت-ساقه-طلایی-لیوانی'> استعلام بیسکویت ساقه طلایی لیوانی / استعلام , استعلام بیسکویت ساقه طلایی لیوانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962610/استعلام-هدست-یو-اس-بی-لاجیتک'>استعلام هدست یو اس بی لاجیتک  / استعلام ,استعلام هدست یو اس بی لاجیتک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962611/استعلام-ذخیره-ساز-رایانه'>استعلام ذخیره ساز رایانه / استعلام، استعلام ذخیره ساز رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962612/استعلام-دوربین-و-تجهیزات-مربوطه'>استعلام دوربین و تجهیزات مربوطه / استعلام, استعلام دوربین و تجهیزات مربوطه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962613/استعلام-اجرای-طرح-سلامت-در-حوزه-بهداشت-و-جمع-آوری-اطلاعات-خانوار'>استعلام اجرای طرح سلامت در حوزه بهداشت و جمع آوری اطلاعات خانوار / استعلام ,استعلام اجرای طرح سلامت در حوزه بهداشت و جمع آوری اطلاعات خانوار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962614/استعلام-رولر--'>استعلام رولر ... / استعلام رولر .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962615/استعلام-انجام-تعمیرات-استخر'>استعلام انجام تعمیرات استخر / استعلام ,استعلام انجام تعمیرات استخر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962616/استعلام-خشابی-مقاوم-به-حرارت-کناری-پالت-پخت-و--'>استعلام خشابی مقاوم به حرارت کناری پالت پخت و ... / استعلام بهاء, استعلام خشابی مقاوم به حرارت کناری پالت پخت و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962617/استعلام-کاغذ-تحریر-معمولی-80-گرمی'>استعلام کاغذ تحریر معمولی 80 گرمی / استعلام, استعلام  کاغذ تحریر معمولی 80 گرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962618/استعلام-رایانه-کامل--هارد-اکسترنال'>استعلام رایانه کامل ، هارد اکسترنال / استعلام , استعلام رایانه کامل ، هارد اکسترنال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962619/استعلام-اسپیلت'>استعلام اسپیلت / استعلام ,استعلام اسپیلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962620/استعلام-لوازم-التحریر'>استعلام لوازم التحریر / استعلام, استعلام لوازم التحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962621/استعلام-دوربین-عکاسی-دیجیتال'>استعلام دوربین عکاسی دیجیتال  / استعلام, استعلام دوربین عکاسی دیجیتال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962622/استعلام-سیستمهای-هشدار-دهنده'>استعلام سیستمهای هشدار دهنده / استعلام، استعلام سیستمهای هشدار دهنده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962623/استعلام-رزین-سختی-گیرکاتیونی-سدیمی-پرولایت'>استعلام رزین سختی گیرکاتیونی سدیمی پرولایت  / استعلام, استعلام رزین سختی گیرکاتیونی سدیمی پرولایت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962624/استعلام-انجام-امور-ارزیابی-و-مشارکتی-و-تشکیل-صندوق-های-توسعه-پایدار--'>استعلام  انجام امور ارزیابی و مشارکتی و تشکیل صندوق های توسعه پایدار ... / استعلام, استعلام  انجام امور ارزیابی و مشارکتی و تشکیل صندوق های توسعه پایدار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962625/استعلام-تجهیزات-مکانیکی-خاص-بخش-خدمات-صنعتی--تعمیرات-و--'>استعلام تجهیزات مکانیکی خاص بخش خدمات صنعتی ، تعمیرات و ...  / استعلام , استعلام تجهیزات مکانیکی خاص بخش خدمات صنعتی ، تعمیرات و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962626/استعلام-کیس-رایانه-کامل-رومیزی---'>استعلام کیس رایانه کامل رومیزی .... / استعلام, استعلام کیس رایانه کامل رومیزی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962627/استعلام-اسکنر-تخت'>استعلام اسکنر تخت  / استعلام, استعلام اسکنر تخت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962628/استعلام-عدسی-پاتیل-مذاب-و--'>استعلام عدسی پاتیل مذاب و ... / استعلام ,استعلام عدسی پاتیل مذاب و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962629/مناقصه-پروژه-گازرسانی-به-شهر-میمه'>مناقصه  پروژه گازرسانی به شهر میمه / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه  پروژه گازرسانی به شهر میمه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962630/استعلام-انتقال-آب-پارک-صنایع-اردکان'>استعلام انتقال آب پارک صنایع اردکان   / استعلام, استعلام انتقال آب پارک صنایع اردکان  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962631/استعلام-لوازم-تحریر'>استعلام لوازم تحریر / استعلام لوازم تحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962632/استعلام-خرید-اقلام-ورزشی'>استعلام خرید اقلام ورزشی  / استعلام ، خرید اقلام ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962633/استعلام-پرینتر-hp2055d'>استعلام پرینتر hp2055d / استعلام ,استعلام پرینتر hp2055d</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962634/استعلام-نصب-میز-یکپارچه-و-کنسول-سالن-O-M--'>استعلام نصب میز یکپارچه و کنسول سالن O&M... / استعلام, استعلام نصب میز یکپارچه و کنسول سالن O&M...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962635/اصلاحیه-مناقصه-خرید-خازن-فشار-متوسط'>اصلاحیه مناقصه خرید خازن فشار متوسط  / اصلاحیه آگهی مناقصه , اصلاحیه مناقصه خرید خازن فشار متوسط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962636/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-بیل-مکانیکی-چرخ-لاستیکی'>مناقصه خرید یک دستگاه بیل مکانیکی چرخ لاستیکی  / مناقصه ,مناقصه خرید یک دستگاه بیل مکانیکی چرخ لاستیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962637/مناقصه-الزامات-جدید-کنتور-تکفاز'> مناقصه الزامات جدید کنتور تکفاز / آگهی مناقصه ، مناقصه الزامات جدید کنتور تکفاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962638/استعلام-یک-عدد-چادر-ضد-آب-خودرو-سمند'>استعلام یک عدد چادر ضد آب خودرو سمند   / استعلام ,استعلام یک عدد چادر ضد آب خودرو سمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962639/استعلام-لودسل-هویست-جرثقیل-25-تن-کنه-کرن--'> استعلام لودسل هویست جرثقیل 25 تن کنه کرن... / استعلام , استعلام لودسل هویست جرثقیل 25 تن کنه کرن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962640/استعلام-تهیه-مصالح-سنگی'>استعلام تهیه مصالح سنگی  / استعلام, استعلام تهیه مصالح سنگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962641/استعلام-خرید-سیستم-کولینگ-داخلی'>استعلام خرید سیستم کولینگ داخلی  / استعلام ,استعلام خرید سیستم کولینگ داخلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962642/استعلام-اجرای-عملیات-آسفالت-گرم-(بیندر)'>استعلام اجرای عملیات آسفالت گرم (بیندر)  / استعلام, استعلام اجرای عملیات آسفالت گرم (بیندر) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962643/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-گریدر'>مناقصه خرید یک دستگاه گریدر  / مناقصه ,مناقصه خرید یک دستگاه گریدر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962644/استعلام-خودکار-سی-کلاس-آبی'>استعلام خودکار سی کلاس آبی  / استعلام, استعلام خودکار سی کلاس آبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962645/​فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-خودرویی-۴۹-دستگاه-خودرو-سبک-۱۶-ساعته'>​فراخوان مناقصه انجام خدمات خودرویی ۴۹ دستگاه خودرو سبک ۱۶ ساعته     / ​فراخوان مناقصه , ​فراخوان مناقصه انجام خدمات خودرویی ۴۹ دستگاه خودرو سبک ۱۶ ساعته    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962646/استعلام-ولو-لجن'>استعلام ولو لجن / استعلام , استعلام ولو لجن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962647/استعلام-لوازم-التحریر'>استعلام لوازم التحریر / استعلام ,استعلام لوازم التحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962648/مناقصه-خرید-بیل-بکهو'>مناقصه خرید بیل بکهو / مناقصه ,مناقصه خرید بیل بکهو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962649/استعلام-میکروفون-کنفرانس'>استعلام میکروفون کنفرانس  / استعلام ,استعلام میکروفون کنفرانس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962650/​فراخوان-مناقصه-واگذاری-خدمات-پشتیبانی-بهره-برداری-منطقه-۲-کرمانشاه-و-ناحیه-کوزران-در-بخش-امداد-گازبانی-و-کنتورخوانی'>​فراخوان مناقصه واگذاری خدمات پشتیبانی بهره برداری منطقه ۲ کرمانشاه و ناحیه کوزران در بخش امداد،گازبانی و کنتورخوانی     / ​فراخوان مناقصه , ​فراخوان مناقصه واگذاری خدمات پشتیبانی بهره برداری منطقه ۲ کرمانشاه و ناحیه کوزران در بخش امداد،گازبانی و کنتورخوانی    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962651/استعلام-ترانس-ها-و-آهنرباهای-صنعتی-(الکتریکی-و-دائم)-و--'>استعلام ترانس ها و آهنرباهای صنعتی (الکتریکی و دائم) و ... / استعلام, استعلام ترانس ها و آهنرباهای صنعتی (الکتریکی و دائم) و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962652/استعلام-تعمیرات-پل-مملجه-در-محور-آشخانه'>استعلام تعمیرات پل مملجه در محور آشخانه / استعلام, استعلام تعمیرات پل مملجه در محور آشخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962653/استعلام-خرید-۱۰-دستگاه-کامپیوتر-و--'>استعلام خرید ۱۰ دستگاه کامپیوتر و ... / استعلام ,استعلام خرید ۱۰ دستگاه کامپیوتر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962654/مناقصه-ساخت-نصب-و-تحویل-یک-دستگاه-جرثقیل'>مناقصه ساخت نصب و تحویل یک دستگاه جرثقیل / مناقصه ,مناقصه ساخت نصب و تحویل یک دستگاه جرثقیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962655/استعلام-قطعات-و-تجهیزات-قابل-ساخت-برقی'>استعلام قطعات و تجهیزات قابل ساخت برقی / استعلام, استعلام قطعات و تجهیزات قابل ساخت برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962656/استعلام-یوپی-اس-20-کیلو-ولت-آمپر--'>استعلام یوپی اس 20 کیلو ولت آمپر ... / استعلام ,استعلام یوپی اس 20 کیلو ولت آمپر  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962657/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-حفاظ-ایمنی-گاردریل'>استعلام تعمیر و نگهداری حفاظ ایمنی گاردریل  / استعلام ,استعلام تعمیر و نگهداری حفاظ ایمنی گاردریل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962658/استعلام-ورق-ضد-سایش--'>استعلام ورق ضد سایش... / استعلام, استعلام ورق ضد سایش...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962659/استعلام-رایانه-همراه-لپ-تاپ-مدل-X44'>استعلام رایانه همراه لپ تاپ مدل X44 / استعلام, استعلام رایانه همراه لپ تاپ مدل X44</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962660/فراخوان-تجهیز-پست-برق'>فراخوان تجهیز پست برق  / فراخوان , فراخوان تجهیز پست برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962661/استعلام-رک-ایستاده'>استعلام رک ایستاده  / استعلام ,استعلام رک ایستاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962662/استعلام-تعمیرات-پل'>استعلام تعمیرات پل / استعلام, استعلام تعمیرات پل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962663/استعلام-خرید-چراغ-لاک-پشتی'>استعلام خرید چراغ لاک پشتی / استعلام، استعلام خرید چراغ لاک پشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962664/استعلام-ارائه-مدل-مکانی-و-زمانی-جهت-بررسی-و-پیش-بینی-تغییرات-کیفی-منابع-آب-زیرزمینی'>استعلام ارائه مدل مکانی و زمانی جهت بررسی و پیش بینی تغییرات کیفی منابع آب زیرزمینی / استعلام, استعلام ارائه مدل مکانی و زمانی جهت بررسی و پیش بینی تغییرات کیفی منابع آب زیرزمینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962665/استعلام-روغن-سرکابل'>استعلام روغن سرکابل / استعلام ,استعلام روغن سرکابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962667/استعلام-اجرای-عملیات-ابنیه-فنی-و-بیس-محور-رختیان'>استعلام  اجرای عملیات ابنیه فنی و بیس محور رختیان / استعلام , استعلام  اجرای عملیات ابنیه فنی و بیس محور رختیان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962668/استعلام-موس-وایرلس-لوجیتک'>استعلام موس وایرلس لوجیتک / استعلام, استعلام تعمیرات پل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962670/استعلام-دستگاه-نوبت-دهی-اداری'>استعلام دستگاه نوبت دهی اداری / استعلام, استعلام دستگاه نوبت دهی اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962671/مناقصه-خرید-سیستم-اعلام-و-اطفا-حریق-برای-واحد-آبرسانی'>مناقصه خرید سیستم اعلام و اطفا حریق برای واحد آبرسانی  / مناقصه ,مناقصه خرید سیستم اعلام و اطفا حریق برای واحد آبرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962672/استعلام-برگزاری-دوره-آموزشی-منطقه-ای'>استعلام برگزاری دوره آموزشی منطقه ای / استعلام, استعلام برگزاری دوره آموزشی منطقه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962673/مناقصه-خرید-5-دستگاه-کامیون-کمپرسی'>مناقصه خرید 5 دستگاه کامیون کمپرسی / مناقصه, مناقصه خرید 5 دستگاه کامیون کمپرسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962674/دعوتنامه-خرید-۱۰-قلم-دکل-مخابراتی'>دعوتنامه  خرید ۱۰ قلم دکل مخابراتی / دعوتنامه،دعوتنامه خرید ۱۰ قلم دکل مخابراتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961783/مزایده-زمین-کشاورزی'>مزایده زمین کشاورزی / مزایده,مزایده زمین کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961785/مزایده-ششدانگ-ملک-به-پلاک-ثبتی-شماره-سه-فرعی'>مزایده ششدانگ ملک به پلاک ثبتی شماره سه فرعی  / مزایده,مزایده ششدانگ ملک به پلاک ثبتی شماره سه فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961786/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-میتسوبیشی'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری میتسوبیشی  / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه خودرو سواری میتسوبیشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961787/مزایده-ششدانگ-دو-باب-آپارتمان-مسکونی-و-یکباب-مغازه'>مزایده ششدانگ دو باب آپارتمان مسکونی و یکباب مغازه / مزایده,مزایده ششدانگ دو باب آپارتمان مسکونی و یکباب مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961788/مزایده-آپارتمان-مسکونی-114-72متر'>مزایده آپارتمان مسکونی 114.72متر / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی 114.72متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961789/مزایده-فروش-واحد-تجاری-مساحت-45-63مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده فروش واحد تجاری مساحت 45.63مترمربع نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش واحد تجاری مساحت 45.63مترمربع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961790/مزایده-کامیون-کمپرسی-کاویان-تیپ-K119'>مزایده کامیون کمپرسی کاویان تیپ K119     / آگهی مزایده عمومی، مزایده کامیون کمپرسی کاویان تیپ K119    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961791/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-210متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 210متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 210متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961793/مزایده-یکباب-خانه-بخش-دو-اردبیل'>مزایده یکباب خانه بخش دو اردبیل / مزایده,مزایده یکباب خانه بخش دو اردبیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961795/مزایده-آپارتمان-مسکونی-قدمت-بنا-یازده-سال'>مزایده آپارتمان مسکونی قدمت بنا یازده سال / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی قدمت بنا یازده سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961796/تجدید-مزایده-اجاره-یک-باب-مغازه-تجاری--'>تجدید مزایده اجاره یک باب مغازه تجاری ...  / آگهی تجدید مزایده عمومی، تجدید مزایده اجاره یک باب مغازه تجاری ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961798/مزایده-ملک-مشتمل-بر-ساختمان-مساحت-44-20متر'>مزایده ملک مشتمل بر ساختمان مساحت 44.20متر  / مزایده,مزایده ملک مشتمل بر ساختمان مساحت 44.20متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961802/مزایده-املاک-مساحت-عرصه-58-20-و-70متر'>مزایده املاک مساحت عرصه 58.20 و 70متر / مزایده,مزایده املاک مساحت عرصه 58.20 و 70متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961803/مزایده-گاز-شیشه-ای-صفحه-ای--'>مزایده گاز شیشه ای صفحه ای.... / مزایده, مزایده گاز شیشه ای صفحه ای....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961804/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-155-87متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 155.87متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 155.87متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961806/مزایده-فروش-انواع-گوساله-نر-سنگین-تولیدی'>مزایده فروش انواع گوساله نر سنگین تولیدی  / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش انواع گوساله نر سنگین تولیدی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961807/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-288-78متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 288.78متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 288.78متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961809/مزایده-سه-دانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-189-3متر-نوبت-اول'>مزایده سه دانگ پلاک ثبتی مساحت عرصه 189.3متر نوبت اول / مزایده,مزایده سه دانگ پلاک ثبتی مساحت عرصه 189.3متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961812/فراخوان-مزایده-فروش-تعداد-12-دستگاه-خودروهای-سبک-قابل-تبدیل-به-پلاک-نوبت-دوم'>فراخوان مزایده فروش تعداد 12 دستگاه خودروهای سبک قابل تبدیل به پلاک نوبت دوم / فراخوان مزایده عمومی , فراخوان مزایده فروش تعداد 12 دستگاه خودروهای سبک قابل تبدیل به پلاک نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961813/مزایده-پلاک-یک-فرعی-از-158-اصلی'>مزایده پلاک یک فرعی از 158 اصلی / مزایده,مزایده پلاک یک فرعی از 158 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961816/مزایده-ملک-فاقد-سند-رسمی-نوبت-دوم'>مزایده ملک فاقد سند رسمی نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک فاقد سند رسمی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961819/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-مغازه-17متر'>مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی مغازه 17متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی مغازه 17متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961822/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-اداری-155-13متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان اداری 155.13متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان اداری 155.13متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961824/مزایده-سند-مالکیت-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-102-74متر'>مزایده سند مالکیت ششدانگ آپارتمان مساحت 102.74متر / مزایده,مزایده سند مالکیت ششدانگ آپارتمان مساحت 102.74متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961827/مزایده-سند-مالکیت-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-104متر'>مزایده سند مالکیت ششدانگ یکباب خانه مساحت 104متر  / مزایده,مزایده سند مالکیت ششدانگ یکباب خانه مساحت 104متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961831/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-2250متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 2250متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 2250متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961832/مزایده-اجاره-غرف-17--18-26-27-28--'>مزایده اجاره غرف 17 - 18- 26- 27- 28... / آگهی مزایده و مناقصه عمومی، مزایده اجاره غرف 17 - 18- 26- 27- 28...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961833/مزایده-فروش-قطعی-یکدستگاه-خودروی-سواری-سمند-مدل-1387'>مزایده فروش قطعی یکدستگاه خودروی سواری سمند مدل 1387  / آگهی مزایده عمومی ، مزایده فروش قطعی یکدستگاه خودروی سواری سمند مدل 1387 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961834/مزایده-واگذاری-3-باب-مغازه--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری 3 باب مغازه - نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری 3 باب مغازه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961835/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-164متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 164متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 164متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961837/مزایده-منزل-مسکونی-بخش-دو-سبزوار-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی بخش دو سبزوار نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی بخش دو سبزوار نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961838/مزایده-سه-دانگ-از-منزل-مسکونی-مساحت-160متر-نوبت-دوم'>مزایده سه دانگ از منزل مسکونی مساحت 160متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده سه دانگ از منزل مسکونی مساحت 160متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961840/مزایده-فروش-ماشین-آلات--'>مزایده فروش ماشین آلات... / مزایده، مزایده فروش ماشین آلات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961841/مزایده-فروش-دام'>مزایده فروش دام / مزایده, مزایده فروش دام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961843/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-صد-متر-تجدید'>مزایده ملک مساحت عرصه صد متر تجدید  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه صد متر تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961844/مزایده-فروش-تعداد-4-رقبه-از-املاک-مازاد'>مزایده فروش تعداد 4 رقبه از املاک مازاد / مزایده,مزایده فروش تعداد 4 رقبه از املاک مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961846/مزایده-اجاره-زمین-3400-مترمربعی'>مزایده اجاره زمین 3400 مترمربعی / آگهی مزایده عمومی ، مزایده اجاره زمین 3400 مترمربعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961847/مزایده-فروش-املاک-و-مستغلات-عرصه-6159-20متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک و مستغلات عرصه 6159.20متر نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش املاک و مستغلات عرصه 6159.20متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961851/مزایده-فروش-خودروی-سواری-پژو-405'>مزایده فروش خودروی سواری پژو 405 / مزایده , مزایده فروش خودروی سواری پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961852/مزایده-آپارتمان-مساحت-91-84متر'>مزایده آپارتمان مساحت 91.84متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 91.84متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961854/مزایده-تعدادی-اقلام-تجهیزات-پزشکی-اسقاطی'>مزایده تعدادی اقلام تجهیزات پزشکی اسقاطی / مزایده, مزایده تعدادی اقلام تجهیزات پزشکی اسقاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961855/مزایده-واگذاری-قطعه-زمین-کاربری-آموزشی-مساحت-560متر-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری قطعه زمین کاربری آموزشی مساحت 560متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده واگذاری قطعه زمین کاربری آموزشی مساحت 560متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961858/مزایده-فروش-7-دستگاه-خودرو'>مزایده فروش 7 دستگاه خودرو / آگهی مزایده , مزایده فروش 7 دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961860/مزایده-آپارتمان-مساحت-276-95متر'>مزایده آپارتمان مساحت 276.95متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 276.95متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961863/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-شماره-5119-بخش-هشت'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شماره 5119 بخش هشت / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شماره 5119 بخش هشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961865/مزایده-آپارتمان-طبقه-سه-85-53متر'>مزایده آپارتمان طبقه سه 85.53متر / مزایده,مزایده آپارتمان طبقه سه 85.53متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961867/مزایده-محل-پارکینگ-دانشجویی'>مزایده محل پارکینگ دانشجویی / آگهی مزایده عمومی ، مزایده محل پارکینگ دانشجویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961869/مزایده-فروش-تعداد-یک-قطعه-زمین-مسکونی-شهری-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد یک قطعه زمین مسکونی شهری نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعداد یک قطعه زمین مسکونی شهری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961871/مزایده-واگذاری-تعدادی-از-پل-ها-و-بیلبوردهای-سطح-شهر'>مزایده واگذاری تعدادی از پل ها و بیلبوردهای سطح شهر / آگهی مزایده، مزایده واگذاری تعدادی از پل ها و بیلبوردهای سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961873/مزایده-تعداد-11-دستگاه-خودرو-سواری-و-مینی-بوس-قابل-شماره-گذاری-و-اسقاط-نوبت-دوم'>مزایده  تعداد 11 دستگاه خودرو سواری و مینی بوس قابل شماره گذاری و اسقاط  نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده تعداد 11 دستگاه خودرو سواری و مینی بوس قابل شماره گذاری و اسقاط  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961875/مزایده-فروش-تعدادی-از-اقلام-مستعمل-و-اسقاط'>مزایده فروش تعدادی از اقلام مستعمل و اسقاط / مزایده ، مزایده فروش تعدادی از اقلام مستعمل و اسقاط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961877/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-پراید-111-بنزینی'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو پراید 111 بنزینی / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودرو پراید 111 بنزینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961878/مزایده-واگذاری-تعداد-89-فقره-از-املاک-مازاد-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری تعداد 89 فقره از املاک مازاد نوبت دوم  / مزایده,مزایده واگذاری تعداد 89 فقره از املاک مازاد نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961879/مزایده-تعداد-33-دستگاه-انواع-خودرو-سبک--سنگین---'>مزایده تعداد 33 دستگاه انواع خودرو سبک ، سنگین .... / آگهی مزایده , مزایده تعداد 33 دستگاه انواع خودرو سبک ، سنگین ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961880/مزایده-فروش-یکدستگاه-تونل-شیرینگ-پک'>مزایده فروش یکدستگاه تونل شیرینگ پک / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه تونل شیرینگ پک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961883/مزایده-دو-دانگ-از-ششدانگ-مغازه-بیست-متری'>مزایده دو دانگ از ششدانگ مغازه بیست متری  / مزایده,مزایده دو دانگ از ششدانگ مغازه بیست متری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961884/مزایده-خودرو-سواری-پراید-مدل-94-نوبت-دوم'>مزایده خودرو سواری پراید مدل 94 نوبت دوم  / مزایده , مزایده  خودرو سواری پراید مدل 94  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961885/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-کاپرا-و-دو-رقبه-از-املاک'>مزایده یک دستگاه خودرو کاپرا و دو رقبه از املاک  / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو کاپرا و دو رقبه از املاک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961886/مزایده-اجاره-سالن-ورزشی-و-چهار-باب-مغازه-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده اجاره سالن ورزشی و چهار باب مغازه تجاری نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره سالن ورزشی و چهار باب مغازه تجاری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961888/مزایده-املاک-پلاک-75-اصلی-شامل-زمین-کشاورزی-و-عرصه-منزل'>مزایده املاک پلاک 75 اصلی شامل زمین کشاورزی و عرصه منزل  / مزایده,مزایده املاک پلاک 75 اصلی شامل زمین کشاورزی و عرصه منزل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961891/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-پراید-جی-تی-ایکس-ای'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو پراید جی تی ایکس ای  / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودرو پراید جی تی ایکس ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961895/مزایده-باند-دستگاه-نورساز-دستگاه-دیجی-پایه-باند-دستگاه-تولید-نور-پایه-میکسر--'>مزایده باند، دستگاه نورساز، دستگاه دیجی، پایه باند، دستگاه تولید نور، پایه میکسر ... / مزایده, مزایده باند، دستگاه نورساز، دستگاه دیجی، پایه باند، دستگاه تولید نور، پایه میکسر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961896/مزایده-فروش-تعداد-8-دستگاه-اتوبوس-بنز'>مزایده فروش تعداد 8 دستگاه اتوبوس بنز / آگهی مزایده عمومی,مزایده فروش تعداد 8 دستگاه اتوبوس بنز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961897/فراخوان-مزایده-اجاره-اماکن-ورزشی-تحت-پوشش'>فراخوان مزایده  اجاره اماکن ورزشی تحت پوشش / آگهی مزایده ، فراخوان مزایده  اجاره اماکن ورزشی تحت پوشش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961898/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-کامیون-بنز-خاور'>مزایده یک دستگاه اتومبیل کامیون بنز خاور  / مزایده, مزایده یک دستگاه اتومبیل کامیون بنز خاور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961903/مزایده-فروش-اقلام--'>مزایده فروش اقلام... / آگهی مزایده، مزایده فروش اقلام...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961904/مزایده-دستگاه-های-upvc-دو-جداره--'>مزایده دستگاه های upvc دو جداره ... / مزایده , مزایده دستگاه های upvc دو جداره ... نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961907/مزایده-اجاره-دکه-ها-و-دیگر-مکانها-نوبت-دوم'>مزایده اجاره دکه ها و دیگر مکانها نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده اجاره دکه ها و دیگر مکانها نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961909/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-بخش-دو-بجنورد-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی بخش دو بجنورد نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی بخش دو بجنورد نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961910/مزایده-نوع-و-سیستم-کامیون-کمپرسی-بنز-ال-کا-مدل-54'>مزایده نوع و سیستم کامیون کمپرسی  بنز ال کا- مدل 54  / مزایده , مزایده نوع و سیستم کامیون کمپرسی  بنز ال کا- مدل 54 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961911/مزایده-سه-دانگ-از-زمین-مسکونی-مرحله-دوم'>مزایده سه دانگ از زمین مسکونی مرحله دوم / مزایده,مزایده سه دانگ از زمین مسکونی مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961914/مزایده-پلاک-ثبتی-1221-فرعی-بخش-دو-تبریز'>مزایده پلاک ثبتی 1221 فرعی بخش دو تبریز  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 1221 فرعی بخش دو تبریز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961915/فراخوان-مزایده-اجاره-اماکن-ورزشی'>فراخوان مزایده اجاره اماکن ورزشی  / آگهی مزایده ، فراخوان مزایده اجاره اماکن ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961917/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-920متر-بخش-ده'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 920متر بخش ده / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 920متر بخش ده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961918/مزایده-فروش-تعدادی-از-اتومبیل-های-زائد'>مزایده فروش تعدادی از اتومبیل های زائد  / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش تعدادی از اتومبیل های زائد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961919/مزایده-ششدانگ-پلاک-مساحت-419-متر-و-46-دسی-متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ پلاک مساحت 419 متر و 46 دسی متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک مساحت 419 متر و 46 دسی متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961920/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-14-گیلان-مرحله-دوم'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 14 گیلان مرحله دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 14 گیلان مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961921/مزایده-ملک-معادل-6200متر-زمین-شالیزاری'>مزایده ملک معادل 6200متر زمین شالیزاری  / مزایده,مزایده ملک معادل 6200متر زمین شالیزاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961924/مزایده-انواع-کریستال-خام--'>مزایده انواع کریستال خام... /  مزایده , مزایده انواع کریستال خام... نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961925/مزایده-ششدانگ-مجتمع-مسکونی-به-پلاک-ثبتی-هشت-هزار-و-سی-و-هفت-فرعی'>مزایده ششدانگ مجتمع مسکونی به پلاک ثبتی هشت هزار و سی و هفت فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ مجتمع مسکونی به پلاک ثبتی هشت هزار و سی و هفت فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961928/مزایده-عرصه-و-اعیان-زمین-محصور-بخش-28-گیلان'>مزایده عرصه و اعیان زمین محصور بخش 28 گیلان / مزایده,مزایده عرصه و اعیان زمین محصور بخش 28 گیلان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961929/مزایده-بهره-برداری-از-جایگاه-CNG--نوبت-اول'>مزایده بهره برداری از جایگاه CNG - نوبت اول  / مزایده ، مزایده بهره برداری از جایگاه CNG - نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961930/مزایده-یک-قطعه-زمین-بایر-مساحت-800متر'>مزایده یک قطعه زمین بایر مساحت 800متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین بایر مساحت 800متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961931/مزایده-شیر-دوش-حمام--شیر-توالت-شیر-ظرفشویی-شیر-دستشویی'>مزایده شیر دوش حمام - شیر توالت- شیر ظرفشویی- شیر دستشویی / مزایده شیر دوش حمام - شیر توالت- شیر ظرفشویی- شیر دستشویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961932/اصلاحیه-مزایده-50-000-تن-سنگ-آهن-هماتیت'>اصلاحیه مزایده 50.000 تن سنگ آهن هماتیت / آگهی اصلاحیه مزایده , اصلاحیه مزایده 50.000 تن سنگ آهن هماتیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961933/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-21-اردبیل'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 21 اردبیل / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 21 اردبیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961934/مزایده-فروش-یخچال-فریزر-دو-درب-سامسونگ-و--'>مزایده فروش  یخچال فریزر دو درب سامسونگ و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش  یخچال فریزر دو درب سامسونگ و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961936/مزایده-واگذاری-مدیریت-نگهداری-و-بهره-برداری-از-مجموعه-رفاهی-و-اقامتی-هتل'>مزایده واگذاری مدیریت، نگهداری و بهره برداری از مجموعه رفاهی و اقامتی هتل / مزایده, مزایده واگذاری مدیریت، نگهداری و بهره برداری از مجموعه رفاهی و اقامتی هتل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961937/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-به-پلاک-20-فرعی'>مزایده ششدانگ یکباب خانه به پلاک 20 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه به پلاک 20 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961938/مزایده-سند-مالکیت-ششدانگ-زمین-ارای-ملی-مشتمل-بر-مرغداری'>مزایده سند مالکیت ششدانگ زمین ارای ملی مشتمل بر مرغداری / مزایده,مزایده سند مالکیت ششدانگ زمین ارای ملی مشتمل بر مرغداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961941/مزایده-ششدانگ-زمین-قطعه-شش-تفکیکی-بخش-چهار'>مزایده ششدانگ زمین قطعه شش تفکیکی بخش چهار / مزایده,مزایده ششدانگ زمین قطعه شش تفکیکی بخش چهار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961942/مزایده-یک-دستگاه-موتور-سیکلت-و---مرحله-دوم'>مزایده یک دستگاه موتور سیکلت  و ...  مرحله دوم  / آگهی مزایده , مزایده یک دستگاه موتور سیکلت  و ...  مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961944/مزایده-یک-دستگاه-شیرین-پک-چرخدار'>مزایده یک دستگاه شیرین پک چرخدار  / مزایده, مزایده یک دستگاه شیرین پک چرخدار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961945/مزایده-پلاکهای-ثبتی-اموال-غیرمنقول'>مزایده پلاکهای ثبتی اموال غیرمنقول  / مزایده,مزایده پلاکهای ثبتی اموال غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961946/مزایده-4-دانگ-مشاع-از-شششدانگ-دارای-سند-اصلی-نوبت-اول'>مزایده 4 دانگ مشاع از شششدانگ دارای سند اصلی نوبت اول  / مزایده,مزایده 4 دانگ مشاع از شششدانگ دارای سند اصلی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961947/مزایده-شیر-سردکن-الکترواستیل--دستگاه-آزمایش-شیر-مرحله-دوم'>مزایده شیر سردکن الکترواستیل ، دستگاه آزمایش شیر  مرحله دوم  / مزایده , مزایده شیر سردکن الکترواستیل ، دستگاه آزمایش شیر  مرحله  دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961948/مزایده-واگذاری-بوفه-احداث-شده-در-جایگاه-CNG'>مزایده واگذاری بوفه احداث شده در جایگاه CNG / مزایده عمومی, مزایده واگذاری بوفه احداث شده در جایگاه CNG</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961949/مزایده-مالکیت-شماره-ثبتی-5-فرعی-بخش-یک'>مزایده مالکیت شماره ثبتی 5 فرعی بخش یک  / مزایده,مزایده مالکیت شماره ثبتی 5 فرعی بخش یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961952/مزایده-جرثقیل-کارگاهی--نوبت-دوم'>مزایده جرثقیل کارگاهی - نوبت دوم  / مزایده, مزایده جرثقیل کارگاهی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961953/مزایده-807-متر-مشاع-از-1-4-هکتار-زمین-شالیزاری'>مزایده 807 متر مشاع از 1.4 هکتار زمین شالیزاری / مزایده,مزایده 807 متر مشاع از 1.4 هکتار زمین شالیزاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961954/مزایده-فروش-تعداد-5-دستگاه-چرخ-خیاطی-راسته-دوز-و---نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد 5 دستگاه چرخ خیاطی راسته دوز و ... نوبت دوم  / مزایده , مزایده فروش تعداد 5 دستگاه چرخ خیاطی راسته دوز و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961956/مزایده-انواع-لباسهای-مردانه-و-زنانه'>مزایده انواع لباسهای مردانه و زنانه  / مزایده انواع لباسهای مردانه و زنانه مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961957/مزایده-فروش-تعداد-12-باب-ملک-اعم-از-آپارتمان-زمین-و-ویلایی'>مزایده فروش تعداد 12 باب ملک اعم از آپارتمان زمین و ویلایی  / مزایده,مزایده فروش تعداد 12 باب ملک اعم از آپارتمان زمین و ویلایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961960/مزایده-فروش-لباسشویی-ال-جی--مبل-و--'>مزایده فروش لباسشویی ال جی ، مبل و ... / مزایده , مزایده فروش لباسشویی ال جی ، مبل و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961961/مزایده-فروش-دو-دستگاه-ساختمان-مسکونی'>مزایده فروش دو دستگاه ساختمان مسکونی / مزایده,مزایده فروش دو دستگاه ساختمان مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961962/مزایده-100-کارتن-مایع-ظرفشویی'>مزایده 100 کارتن مایع ظرفشویی  / مزایده , مزایده 100 کارتن مایع ظرفشویی  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961964/مزایده-فیوز-فشار-قوی--'>مزایده فیوز فشار قوی ... / آگهی مزایده، مزایده فیوز فشار قوی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961965/مزایده-فروش-سواری-پژو-206-تیپ-2'>مزایده فروش سواری پژو 206 تیپ 2 / آگهی مزایده , مزایده فروش سواری پژو 206 تیپ 2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961967/مزایده-فروش-4-واحد-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده فروش 4 واحد تجاری نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش 4 واحد تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961968/مزایده-واگذاری-آلاچیق-ها-در-پارک-بزرگ-شهر'>مزایده واگذاری آلاچیق ها در پارک بزرگ شهر / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری آلاچیق ها در پارک بزرگ شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961970/مزایده-فروش-واحد-تجاری-مساحت-سی-مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده فروش واحد تجاری مساحت سی مترمربع نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش واحد تجاری مساحت سی مترمربع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961971/اصلاحیه-مزایده-ششدانگ-خانه-مسکونی'>اصلاحیه مزایده ششدانگ خانه مسکونی  / اصلاحیه مزایده , اصلاحیه مزایده ششدانگ خانه مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961972/مزایده-انواع-گلیم-پشمی-پادری'>مزایده انواع گلیم پشمی پادری  / مزایده , مزایده انواع گلیم پشمی پادری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961973/مزایده-18-من-دیم-مشاع-از-20-من-دیم-مشاع-از-سند-اصلاحات-اراضی'>مزایده 18 من دیم مشاع از 20 من دیم مشاع از سند اصلاحات اراضی / مزایده,مزایده 18 من دیم مشاع از 20 من دیم مشاع از سند اصلاحات اراضی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961974/مزایده-یخچال-فریزر-و--'>مزایده یخچال فریزر و ... / مزایده,مزایده  یخچال فریزر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961976/مزایده-ملک-به-مساحت-64-71متر'>مزایده ملک به مساحت 64.71متر / مزایده,مزایده ملک به مساحت 64.71متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961978/مزایده-فروش-انواع-ورق-mdf-نوبت-دوم'>مزایده فروش انواع ورق mdf نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش انواع ورق mdf نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961980/مزایده-اجاره-اخذ-عوارض-ورودی-تفرجگاه-تنگه-چهل-چای'>مزایده اجاره اخذ عوارض ورودی تفرجگاه تنگه چهل چای  / مزایده عمومی , مزایده اجاره اخذ عوارض ورودی تفرجگاه تنگه چهل چای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961981/مزایده-ششدانگ-یکباب-دامداری-و-زمین-زراعتی-متصل-به-ان'>مزایده ششدانگ یکباب دامداری و زمین زراعتی متصل به ان / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب دامداری و زمین زراعتی متصل به ان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961984/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-سواری-نیسان-پاترول-مدل-76'>مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری نیسان پاترول مدل 76  / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری نیسان پاترول مدل 76  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961986/مزایده-یکباب-مغازه-مساحت-16-42متر'>مزایده یکباب مغازه مساحت 16.42متر / مزایده,مزایده یکباب مغازه مساحت 16.42متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961987/مزایده-دو-دستگاه-خودروی-پراید'>مزایده دو دستگاه خودروی پراید / آگهی مزایده عمومی,مزایده دو دستگاه خودروی پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961988/مزایده-ششدانگ-زمین-مسکونی-اعیان-شصت-متر'>مزایده ششدانگ زمین مسکونی اعیان شصت متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مسکونی اعیان شصت متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961989/مزایده-فروش-پرینتر-رنگی-مارک-اچپی--'>مزایده فروش پرینتر رنگی مارک اچپی.... / آگهی مزایده , مزایده فروش پرینتر رنگی مارک اچپی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961990/مزایده-ساختمان-تجاری-مسکونی-125متر'>مزایده ساختمان تجاری مسکونی 125متر  / مزایده,مزایده ساختمان تجاری مسکونی 125متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961991/مزایده-فروش-یکدستگاه-لودر-ولوو-160-L'>مزایده فروش یکدستگاه لودر ولوو 160 L  / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه لودر ولوو 160 L </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961993/مزایده-یک-دستگاه-اکستروژن-سه-اینچ--'>مزایده یک دستگاه اکستروژن سه اینچ ... / مزایده, مزایده یک دستگاه اکستروژن سه اینچ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961994/مزایده-فروش-یک-تخته-فرش-ماشینی-و--'>مزایده فروش یک تخته فرش ماشینی و ... / مزایده , مزایده فروش یک تخته فرش ماشینی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961995/مزایده-املاک-کاربری-مختلط-مساحت-347متر-نوبت-دوم'>مزایده املاک کاربری مختلط مساحت 347متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده املاک کاربری مختلط مساحت 347متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961996/مزایده-ششدانگ-دو-باب-آپارتمان-بخش-دو-اردبیل'>مزایده ششدانگ دو باب آپارتمان بخش دو اردبیل  / مزایده,مزایده ششدانگ دو باب آپارتمان بخش دو اردبیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961997/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-78متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 78متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 78متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961998/مزایده-فروش-فرش-ماشینی'>مزایده فروش فرش ماشینی  / مزایده , مزایده فروش فرش ماشینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962000/مزایده-تعداد-612-پک-بازی-وب-کم-امپراطور--96-08-03'>مزایده تعداد 612 پک بازی وب کم امپراطور - 96.08.03 / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده تعداد 612 پک بازی وب کم امپراطور - 96.08.03</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962001/مزایده-اپارتمان-بخش-4-گرگان'>مزایده اپارتمان بخش 4 گرگان / مزایده,مزایده اپارتمان بخش 4 گرگان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962002/مزایده-سهام'>مزایده سهام / آگهی مزایده، مزایده سهام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962003/مزایده-فروش-پنج-هزار-کیلو-پلت-چهار-رنگ-SD-شده'>مزایده فروش پنج هزار کیلو پلت چهار رنگ SD شده / مزایده , مزایده فروش پنج هزار کیلو پلت چهار رنگ SD شده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962007/مزایده-فروش-پژو-405--مزدا-دو-کابین-و---نوبت-دوم'>مزایده فروش پژو 405 ، مزدا دو کابین و ... نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش پژو 405 ، مزدا دو کابین و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962008/مزایده-دستبند-ایتالیایی'>مزایده دستبند ایتالیایی / مزایده,مزایده دستبند ایتالیایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962011/مزایده-یک-واحد-تجاری-مساحت-سی-و-سه-متر'>مزایده یک واحد تجاری مساحت سی و سه متر  / مزایده,مزایده یک واحد تجاری مساحت سی و سه متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962013/مزایده-فروش-یک-دستگاه-کولر-گازی-اسپیلت-24000-مارک-جنرال-و--'>مزایده فروش یک دستگاه کولر گازی اسپیلت 24000 مارک جنرال و ... / مزایده اموال منقول, مزایده فروش یک دستگاه کولر گازی اسپیلت 24000 مارک جنرال و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962015/مزایده-مغازه-شماره-یک-طبقه-تحتانی-مرکز-رفاهی-فرهینگیان--'>مزایده مغازه شماره یک طبقه تحتانی مرکز رفاهی فرهینگیان... / مزایده ، مزایده مغازه شماره یک طبقه تحتانی مرکز رفاهی فرهینگیان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962016/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-57-28متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 57.28متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 57.28متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962020/تجدید-مزایده-اجاره-تابلوهای-تبلیغاتی-در-سطح-شهر'>تجدید مزایده اجاره تابلوهای تبلیغاتی در سطح شهر  / تجدید مزایده , تجدید مزایده اجاره تابلوهای تبلیغاتی در سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962022/مزایده-یکدستگاه-دهنده-هوای-سرد'>مزایده یکدستگاه دهنده هوای سرد  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یکدستگاه دهنده هوای سرد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962023/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-15-مهاباد'>مزایده پلاک ثبتی بخش 15 مهاباد / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش 15 مهاباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962026/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودروی-سازمانی-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک دستگاه خودروی سازمانی -نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش یک دستگاه خودروی سازمانی -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962027/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-120مترمربع'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 120مترمربع  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 120مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962028/مزایده-تعداد-340-ورق-سیاه-فولادی'>مزایده تعداد 340 ورق سیاه فولادی / مزایده,مزایده تعداد 340 ورق سیاه فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962030/اگهی-مزایده-یک-راس-نریان-تجدید'>اگهی مزایده  یک راس نریان تجدید  / اگهی مزایده , اگهی مزایده  یک راس نریان تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962031/اصلاحیه-مزایده-فروش-املاک-مازاد-بانک'>اصلاحیه مزایده فروش املاک مازاد بانک  / اصلاحیه مزایده , اصلاحیه مزایده فروش املاک مازاد بانک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962032/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-10099-61متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 10099.61متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 10099.61متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962034/مزایده-یک-دستگاه-پرس-و-اتوی-کت-حرارتی-پنوماتیک-و--'>مزایده  یک دستگاه پرس و اتوی کت حرارتی پنوماتیک و ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده  یک دستگاه پرس و اتوی کت حرارتی پنوماتیک و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962036/مزایده-یکباب-خانه-بخش-14-مراغه'>مزایده یکباب خانه بخش 14 مراغه / مزایده,مزایده یکباب خانه بخش 14 مراغه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962038/مزایده-فروش-کامپیوتر'>مزایده فروش کامپیوتر  / مزایده , مزایده فروش کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962040/مزایده-تلویزیون-ال-سی-دی--یخچال-فریزر--بخاری-گازی'>مزایده تلویزیون ال سی دی ، یخچال فریزر ، بخاری گازی / اگهی مزایده , مزایده تلویزیون ال سی دی ، یخچال فریزر ، بخاری گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962041/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-88-3متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 88.3متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 88.3متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962042/مزایده-فروش-دو-دستگاه-کامپیوتر-MST'>مزایده فروش دو دستگاه کامپیوتر MST / مزایده , مزایده فروش دو دستگاه کامپیوتر MST</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962046/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-پلاک-689-فرعی'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان پلاک 689 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان پلاک 689 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962047/مزایده-دمنوش-گیاهی-کومین'>مزایده دمنوش گیاهی کومین  / مزایده,مزایده دمنوش گیاهی کومین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962051/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-78-40متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 78.40متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 78.40متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962052/مزایده-فروش-خط-تلفن-همراه'>مزایده فروش خط تلفن همراه  / مزایده , مزایده فروش خط تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962054/مزایده-فروش-قطعات-مسکونی'>مزایده فروش قطعات مسکونی / مزایده,مزایده فروش قطعات مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962056/مزایده-یک-قطعه-زمین-کشاورزی-مساحت-1800متر'>مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 1800متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 1800متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962058/مزایده-ششدانگ-سند-مالکیت-پلاک-744-فرعی'>مزایده ششدانگ سند مالکیت پلاک 744 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ سند مالکیت پلاک 744 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962060/مزایده-آپارتمان-مسکونی-161-88متر'>مزایده آپارتمان مسکونی 161.88متر / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی 161.88متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962062/تجدید-مزایده-واگذاری-داروخانه-بیمارستان-نوبت-دوم'>تجدید مزایده واگذاری داروخانه بیمارستان  نوبت دوم  / مزایده، تجدید مزایده واگذاری داروخانه بیمارستان  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962064/مزایده-فروش-تلفن-همراه'>مزایده فروش تلفن همراه / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962065/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-و-دو-قطعه-زمین'>مزایده ششدانگ یکباب خانه و دو قطعه زمین / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه و دو قطعه زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962070/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-59-79متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 59.79متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 59.79متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962071/مزایده-زمین-مساحت-95-مترمربع'>مزایده زمین مساحت 95 مترمربع / مزایده,مزایده زمین مساحت 95 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962075/مزایده-ششدانگ-زمین-مزروعی-مشتمل-بر-تاسیسات'>مزایده ششدانگ زمین مزروعی مشتمل بر تاسیسات / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مزروعی مشتمل بر تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962077/مزایده-انواع-موتور-آب-هوندا-و--'>مزایده انواع موتور آب هوندا و ... / مزایده ,مزایده انواع موتور آب هوندا و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962078/مزایده-فروش-11-واحد-مسکونی'>مزایده فروش 11 واحد مسکونی / مزایده,مزایده فروش 11 واحد مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962079/مزایده-فروش-خودروهای-فرسوده-و-اقلام-فرسوده-نوبت-دوم'>مزایده فروش خودروهای فرسوده و اقلام فرسوده  نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده فروش خودروهای فرسوده و اقلام فرسوده  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962080/مزایده-اقلام-مازاد-ساختمانی-و-اقلام-ضایعاتی-نوبت-دوم'>مزایده  اقلام مازاد ساختمانی و اقلام ضایعاتی نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده  اقلام مازاد ساختمانی و اقلام ضایعاتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962082/مزایده-یک-قطعه-زمین-بخش-سه-سبزوار'>مزایده یک قطعه زمین بخش سه سبزوار / مزایده,مزایده یک قطعه زمین بخش سه سبزوار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962083/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-296متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 296متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 296متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962084/فراخوان-واگذاری-حق-بهره-برداری-موقت-از-اماکن-عرضه-خرده-فروشی-محصولات-پروتئینی-نوبت-دوم'> فراخوان واگذاری حق بهره برداری موقت از اماکن عرضه خرده فروشی محصولات پروتئینی- نوبت دوم  / آگهی فراخوان,  فراخوان واگذاری حق بهره برداری موقت از اماکن عرضه خرده فروشی محصولات پروتئینی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962088/مزایده-ملک-مساحت-صد-و-هشتاد-متر'>مزایده ملک مساحت صد و هشتاد متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت صد و هشتاد متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962089/مزایده-اجاره-یک-باب-ساختمان-تجاری-اداری96-8-3'>مزایده اجاره یک باب ساختمان تجاری اداری96.8.3 / آگهی مزایده عمومی، مزایده اجاره یک باب ساختمان تجاری اداری 96.8.3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962090/مزایده-اقلام-مازاد-و-مستعمل'>مزایده اقلام مازاد و مستعمل  / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای، مزایده اقلام مازاد و مستعمل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962092/مزایده-فروش-خودروهای-سنگین-و-سبک'>مزایده فروش خودروهای سنگین و سبک / مزایده, مزایده فروش خودروهای سنگین و سبک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962093/مزایده-ششدانگ-خانه-مسکونی-بخش-سه-اهواز'>مزایده ششدانگ خانه مسکونی بخش سه اهواز / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مسکونی بخش سه اهواز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962098/مزایده-یک-فقره-ملک-مسکونی'>مزایده یک فقره ملک مسکونی / مزایده,مزایده یک فقره ملک مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962103/مزایده-املاک-عرصه-1144-و-106-متر-همکف-نوبت-دوم'>مزایده املاک عرصه 1144 و 106 متر همکف نوبت دوم  / مزایده,مزایده املاک عرصه 1144 و 106 متر همکف نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962106/مزایده-فروش-ماشین-آلات-بافندگی'>مزایده فروش ماشین آلات بافندگی  / مزایده , مزایده فروش ماشین آلات بافندگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962108/مزایده-فروش-درب-های-آسانسور-و--'>مزایده فروش درب های آسانسور و ... / آگهی مزایده , مزایده فروش درب های آسانسور و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962109/مزایده-ملک-مساحت-139-2متر'>مزایده ملک مساحت 139.2متر / مزایده,مزایده ملک مساحت 139.2متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962112/مزایده-ششدانگ-خانه-و-مغازه-118-20متر'>مزایده ششدانگ خانه و مغازه 118.20متر / مزایده,مزایده ششدانگ خانه و مغازه 118.20متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962115/مزایده-ملک-بخش-15-قزوین'>مزایده ملک بخش 15 قزوین / مزایده,مزایده ملک بخش 15 قزوین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962119/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-110-60متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 110.60متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 110.60متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962121/مزایده-واگذاری-استیجاری-قطعه-زمینی-به-مساحت-20-مترمربع--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری استیجاری قطعه زمینی به مساحت 20 مترمربع - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری استیجاری قطعه زمینی به مساحت 20 مترمربع - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962123/مزایده-4-دانگ-از-ششدانگ-یک-فقره-ملک'>مزایده 4 دانگ از ششدانگ یک فقره ملک / مزایده,مزایده 4 دانگ از ششدانگ یک فقره ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962125/مزایده-پلاک-ثبتی-دو-فرعی-بخش-یازده-تهران'>مزایده پلاک ثبتی دو فرعی بخش یازده تهران  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی دو فرعی بخش یازده تهران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962126/مزایده-فروش-دو-دستگاه-خودرو-405-و--'>مزایده فروش دو دستگاه خودرو 405 و ... / آگهی مزایده ، مزایده فروش دو دستگاه خودرو 405 و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962127/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-ملکی-شهرداری-خیابان-امیرکبیر'>مزایده فروش یک قطعه زمین ملکی شهرداری خیابان امیرکبیر  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین ملکی شهرداری خیابان امیرکبیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962128/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پژو-206-مدل-82'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 206 مدل 82  / مزایده , مزایه یک دستگاه خودروی سواری پژو 206 مدل 82  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962130/مزایده-یک-قطعه-زمین-حدودا-سه-من-750متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین حدودا سه من 750متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین حدودا سه من 750متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962134/مزایده-ساختمان-اداری-در-5-طبقه-دو-واحدی'>مزایده ساختمان اداری در 5 طبقه دو واحدی / مزایده,مزایده ساختمان اداری در 5 طبقه دو واحدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962135/اصلاحیه-مزایده-اجاره-استخر-شهروند'>اصلاحیه مزایده اجاره استخر شهروند / اصلاحیه مزایده ، اصلاحیه مزایده اجاره استخر شهروند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962136/مزایده-زمین-کشاورزی-بخش-نه-قم-نوبت-دوم'>مزایده زمین کشاورزی بخش نه قم نوبت دوم  / مزایده,مزایده زمین کشاورزی بخش نه قم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962138/مزایده-فروش-یک-دستگاه-تراش-دو-متری-و--'>مزایده فروش  یک دستگاه تراش دو متری و ... / مزایده, مزایده فروش  یک دستگاه تراش دو متری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962139/مزایده-دو-قطعه-پلاک-ثبتی-کلاسه-941146-نوبت-دوم'>مزایده دو قطعه پلاک ثبتی کلاسه 941146 نوبت دوم / مزایده,مزایده دو قطعه پلاک ثبتی کلاسه 941146 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962140/تجدید-مزایده-چند-قطعه-زمین-واقع-در-پارک-کیو-جهت-نصب-پنج-باب-دکه-تجدید'>تجدید مزایده چند قطعه زمین واقع در پارک کیو جهت نصب پنج باب دکه تجدید  / تجدید آگهی مزایده , مزایده چند قطعه زمین واقع در پارک کیو جهت نصب پنج باب دکه تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962142/مزایده-نصب-دستگاه-های-بازی-تجدید'>مزایده نصب دستگاه های بازی تجدید  / آگهی مزایده , مزایده نصب دستگاه های بازی تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962145/مزایده-دو-دانگ-از-پلاک-ثبتی-370-فرعی'>مزایده دو دانگ از پلاک ثبتی 370 فرعی / مزایده,مزایده دو دانگ از پلاک ثبتی 370 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962147/مزایده-واگذاری-غرفه-تنقلات-و-کپی'>مزایده واگذاری غرفه تنقلات و کپی  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری غرفه تنقلات و کپی  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962149/مزایده-ملک-به-مساحت-335-5متر'>مزایده ملک به مساحت 335.5متر / مزایده,مزایده ملک به مساحت 335.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962151/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-76-36مترنوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 76.36مترنوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 76.36مترنوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962154/مزایده-قطعه-زمینی-مساحت-3000متر-نوبت-اول'>مزایده قطعه زمینی مساحت 3000متر نوبت اول / مزایده,مزایده قطعه زمینی مساحت 3000متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962155/مزایده-املاک-شامل-خانه-کلنگی-انواع-اشجار-و-یکباب-کندوج'>مزایده املاک شامل خانه کلنگی .انواع اشجار و یکباب کندوج   / مزایده,مزایده املاک شامل خانه کلنگی .انواع اشجار و یکباب کندوج  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962156/مزایده-فضای-مربوط-به-زمین-های-تنیس-ماسه-ای'>مزایده فضای مربوط به زمین های تنیس ماسه ای / مزایده، مزایده فضای مربوط به زمین های تنیس ماسه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962157/مزایده-ششدانگ-زمین-قطعه-نه-تفکیکی'>مزایده ششدانگ زمین قطعه نه تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین قطعه نه تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962158/مزایده-فروش-محل-انبار-96-8-3'>مزایده فروش محل انبار 96.8.3 / مزایده,مزایده فروش محل انبار 96.8.3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962162/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-94-93متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 94.93متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 94.93متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962165/مزایده-فروش-املاک-عرصه-5571-و-8553متر'>مزایده فروش املاک عرصه 5571 و 8553متر / مزایده,مزایده فروش املاک عرصه 5571 و 8553متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962168/مزایده-بهره-برداری-از-دو-باب-مغازه-مجتمع-خدماتی-رفاهی'>مزایده بهره برداری از دو باب مغازه مجتمع خدماتی رفاهی / آگهی مزایده ، مزایده بهره برداری از دو باب مغازه مجتمع خدماتی رفاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962169/مزایده-ششدانگ-مغازه-تجاری-مساحت-83-94متر'>مزایده ششدانگ مغازه تجاری مساحت 83.94متر / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه تجاری مساحت 83.94متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962170/مزایده-ششدانگ-عمارت-بخش-7-خرم-آباد'>مزایده ششدانگ عمارت بخش 7 خرم آباد / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت بخش 7 خرم آباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962172/مزایده-ملک-مسکونی-مساحت-198-38متر'>مزایده ملک مسکونی مساحت 198.38متر / مزایده,مزایده ملک مسکونی مساحت 198.38متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962173/مزایده-اجاره-یک-واحد-سالن-غذاخوری--نوبت-دوم'>مزایده اجاره یک واحد سالن غذاخوری - نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده اجاره یک واحد سالن غذاخوری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962175/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-سواری-پژو-تیپ-405'>مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری پژو تیپ 405  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری پژو تیپ 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962176/مزایده-ششدانگ-دو-باب-مغازه-19-28-و-31-86متر'>مزایده ششدانگ دو باب مغازه 19.28 و 31.86متر / مزایده,مزایده ششدانگ دو باب مغازه 19.28 و 31.86متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962177/مزایده--واگذاری-دارودخانه-مراکز-آموزشی'>مزایده   واگذاری  دارودخانه مراکز آموزشی / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی,مزایده  واگذاری  دارودخانه مراکز آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962179/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مساحت-194-30متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 194.30متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 194.30متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962180/مزایده-دو-واحد-از-اماکن-تحت-پوشش'>مزایده دو واحد از اماکن تحت پوشش / آگهی مزایده , مزایده دو واحد از اماکن تحت پوشش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962182/مناقصه-پروژه-30-هزار-متر-مربع-آسفالت-معابر-سطح-شهر---نوبت-دوم-مرحله-دوم'>مناقصه پروژه 30 هزار متر مربع آسفالت معابر سطح شهر  ... نوبت دوم مرحله دوم / آگهی مناقصه, مناقصه پروژه 30 هزار متر مربع آسفالت معابر سطح شهر  ... نوبت دوم مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962183/مزایده-سه-دانگ-ملک-تحت-پلاک-10010-1010-نوبت-اول'>مزایده سه دانگ ملک تحت پلاک 10010/1010 نوبت اول / مزایده,مزایده سه دانگ ملک تحت پلاک 10010/1010 نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962184/مزایده-اجاره-امتیاز-وصول-عوارض-ترمینال-برون-شهری'>مزایده اجاره امتیاز وصول عوارض ترمینال برون شهری / آگهی مزایده عمومی، مزایده اجاره امتیاز وصول عوارض ترمینال برون شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962187/مزایده-واگذاری-تعدادی-از-املاک-شهر-جدید-علوی'>مزایده واگذاری تعدادی از املاک شهر جدید علوی  / مزایده,مزایده واگذاری تعدادی از املاک شهر جدید علوی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962188/مزایده-انجام-امور-تبلیغاتی'>مزایده  انجام امور تبلیغاتی / اگهی مزایده عمومی ,  مزایده  انجام امور تبلیغاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962189/واگذاری-فضای-آموزشی'>واگذاری فضای آموزشی / واگذاری فضای آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962190/مزایده-5-قطعه-زمین-حاصل-از-پلاک-99-199-کاربری-مسکونی'>مزایده 5 قطعه زمین حاصل از پلاک 99/199 کاربری مسکونی  / مزایده,مزایده 5 قطعه زمین حاصل از پلاک 99/199 کاربری مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962191/مزایده-واگذاری-بصورت-اجاره-بها-طبقه-اول-ساختمان-دارالقرآن'>مزایده واگذاری بصورت اجاره بها طبقه اول ساختمان دارالقرآن / مزایده ،  مزایده واگذاری بصورت اجاره بها طبقه اول ساختمان دارالقرآن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962192/مزایده-فروش-زمین-کاربری-مسکونی-تجاری-تجدید'>مزایده فروش زمین کاربری مسکونی تجاری تجدید   / مزایده,مزایده فروش زمین کاربری مسکونی تجاری تجدید  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962193/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-1200متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 1200متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 1200متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962194/مزایده-فروش-وسایل-نقلیه-فرسوده-سبک-نیمه-سنگین-و-سنگین---نوبت-دوم'>مزایده فروش وسایل نقلیه فرسوده سبک، نیمه سنگین و سنگین ... نوبت دوم / مزایده , مزایده فروش وسایل نقلیه فرسوده سبک، نیمه سنگین و سنگین ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962195/مزایده-فروش-تعداد-4-قطعه-زمین'>مزایده فروش تعداد 4 قطعه زمین  / مزایده,مزایده فروش تعداد 4 قطعه زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962198/تجدید-مزایده-بوفه-دانشجویی'>تجدید مزایده بوفه دانشجویی  / مزایده, تجدید مزایده بوفه دانشجویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962199/مزایده-فروش-معدن'>مزایده فروش معدن  / مزایده ,مزایده فروش معدن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962200/مزایده-آپارتمان-مساحت-108-95متر-طبقه-سه'>مزایده آپارتمان مساحت 108.95متر طبقه سه  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 108.95متر طبقه سه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962201/مزایده-اجاره-لایت-باکس-و-تابلو-پل-هوایی'>مزایده اجاره لایت باکس و تابلو پل هوایی / مزایده, مزایده اجاره لایت باکس و تابلو پل هوایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962202/مزایده-پلاک-ثبتی-47-فرعی-بخش-4-شیراز'>مزایده پلاک ثبتی 47 فرعی بخش 4 شیراز  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 47 فرعی بخش 4 شیراز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962203/مزایده-یک-تن-میلگرد-برنجی-به-قطرهای-29-و-34-میلی-متری'>مزایده یک تن میلگرد برنجی به قطرهای 29 و 34 میلی متری / آگهی مزایده, مزایده یک تن میلگرد برنجی به قطرهای 29 و 34 میلی متری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962205/مزایده-یک-دستگاه-سواری'>مزایده یک دستگاه سواری  / مزایده ,مزایده یک دستگاه سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962206/مزایده-واگذاری-تعداد-محدودی-از-واحدهای-تجاری-لوکس'>مزایده واگذاری تعداد محدودی از واحدهای تجاری لوکس / آگهی مزایده , مزایده واگذاری تعداد محدودی از واحدهای تجاری لوکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962207/مزایده-فروش-ششدانگ-زمین-کارگاه-تولیدی-نوبت-دوم'>مزایده فروش ششدانگ زمین کارگاه تولیدی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش ششدانگ زمین کارگاه تولیدی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962209/مزایده-ملک-اموال-غیرمنقول-مرحله-دوم'>مزایده ملک اموال غیرمنقول مرحله دوم / مزایده,مزایده ملک اموال غیرمنقول مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962210/فراخوان-استعلام-قیمت-واگذاری-اجاره-مکان-آزمایشگاه'>فراخوان استعلام قیمت واگذاری اجاره مکان آزمایشگاه  / فراخوان استعلام قیمت واگذاری اجاره مکان آزمایشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962211/مزایده-بهره-برداری-از-تعدادی-غرف-و-تعداد-یک-جایگاه-کیوسک-مطبوعاتی--نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از تعدادی غرف و تعداد یک جایگاه کیوسک مطبوعاتی... نوبت دوم  / تجدید آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری از تعدادی غرف و تعداد یک جایگاه کیوسک مطبوعاتی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962212/مزایده-منزل-مسکونی-پلاک-416-فرعی'>مزایده منزل مسکونی پلاک 416 فرعی / مزایده,مزایده منزل مسکونی پلاک 416 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962213/مزایده-فروش-خودروهای-قابل-شماره-گذاری'>مزایده فروش خودروهای قابل شماره گذاری / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش خودروهای قابل شماره گذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962216/اصلاحیه-مزایده-فروش-4-دستگاه-اتوبوس-بیابانی-مازاد'>اصلاحیه مزایده فروش 4 دستگاه اتوبوس بیابانی مازاد  / اصلاحیه آگهی مزایده عمومی,مزایده  فروش 4 دستگاه اتوبوس بیابانی مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962219/مزایده-منزل-مسکونی-خانه-باغ-1275متر'>مزایده منزل مسکونی خانه باغ 1275متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی خانه باغ 1275متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962223/مزایده-دو-باب-منزل-مساحت-عرصه-1207-69-و-1124028متر'>مزایده دو باب منزل مساحت عرصه 1207.69 و 1124028متر  / مزایده,مزایده دو باب منزل مساحت عرصه 1207.69 و 1124028متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962224/مزایده-فروش-یک-دستگاه-پراید---نوبت-دوم'>مزایده فروش یک دستگاه پراید ... نوبت دوم  / مزایده ,مزایده فروش یک دستگاه پراید ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962225/مزایده-حفظ-و-نگهداری-و-بهره-برداری-از-جایگاه-CNG-تجدید'>مزایده حفظ و نگهداری و بهره برداری از جایگاه CNG تجدید / آگهی تجدید مزایده , مزایده حفظ و نگهداری و بهره برداری از جایگاه CNG تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962226/مزایده-ششدانگ-دو-قطعه-پلاک-به-شماره4602-4595-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ دو قطعه پلاک به شماره4602-4595 نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ دو قطعه پلاک به شماره4602-4595 نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962227/مزایده-اجاره-زمین-نوبت-سوم'>مزایده  اجاره زمین نوبت سوم / آگهی مزایده , مزایده  اجاره زمین نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962229/مزایده-سواری-تیبا-سفید-رنگ-مدل-1393'>مزایده سواری تیبا سفید رنگ مدل 1393 / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده سواری تیبا سفید رنگ مدل 1393</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962230/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پراید'>مزایده یک دستگاه خودرو پراید  / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962231/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-128متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 128متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 128متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962233/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-اتوماتیک-پژو-پارس'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری اتوماتیک پژو پارس  / مزایده ,مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری اتوماتیک پژو پارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962234/مزایده-اماکن-ورزشی-قابل-بهره-برداری-مرحله-چهارم-نوبت-دوم'>مزایده اماکن ورزشی قابل بهره برداری- مرحله چهارم نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده اماکن ورزشی قابل بهره برداری- مرحله چهارم نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962236/مزایده-مزارعه-کاری-محصول-جو'> مزایده مزارعه کاری محصول جو  / آگهی مزایده,  مزایده مزارعه کاری محصول جو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962238/مزایده-جارو-برقی-سامسونگ-و--'>مزایده جارو برقی سامسونگ و ... / مزایده ,مزایده جارو برقی سامسونگ و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962241/مزایده-ششدانگ-ملک-مسکونی-عرصه-سیصد-متر'>مزایده ششدانگ ملک مسکونی عرصه سیصد متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مسکونی عرصه سیصد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962242/مزایده-ششدانگ-مفروز-یک-قطعه-باغ-به-پلاک-ثبتی-4097-و---نوبت-سوم'>مزایده ششدانگ مفروز یک قطعه باغ به پلاک ثبتی 4097 و ...  نوبت سوم  / مزایده ششدانگ مفروز یک قطعه باغ به پلاک ثبتی 4097 و ...  نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962244/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-340-38متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 340.38متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 340.38متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962246/مزایده-واگذاری-جهت-بهره-برداری-از-باشگاه-بدنسازی-و----نوبت-دوم'>مزایده واگذاری جهت بهره برداری از باشگاه بدنسازی و .... - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی، مزایده واگذاری جهت بهره برداری از باشگاه بدنسازی و ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962247/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو'>مزایده فروش یک دستگاه خودرو / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962248/اصلاحیه-مزایده-جایگاه-سوخت-CNG'>اصلاحیه مزایده  جایگاه سوخت CNG / آگهی مزایده عمومی(اصلاحیه) , اصلاحیه مزایده  جایگاه سوخت CNG</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962250/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-22-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه 22 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه 22 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962253/حراج-محل-استقرار-دستگاه-موتورگردان---'>حراج محل استقرار دستگاه موتورگردان .... / آگهی حراج , حراج محل استقرار دستگاه موتورگردان ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962254/مزایده-یک-دستگاه-پژو-۲۰۶'>مزایده یک دستگاه پژو ۲۰۶ / مزایده ,مزایده یک دستگاه پژو ۲۰۶</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962255/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-عرصه-220-50متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 220.50متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 220.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962256/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-مان-کشنده'>مزایده یک دستگاه خودرو مان کشنده  / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو مان کشنده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962257/مزایده-خودو-سواری-موسو'>مزایده خودو سواری موسو  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده خودو سواری موسو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962258/آگهی-حراج-حضوری-لوازم-مستعمل-خانگی-گوشی-تلفن-همراه-مستعمل'>آگهی حراج حضوری لوازم مستعمل خانگی،گوشی تلفن همراه مستعمل / آگهی حراج حضوری ، حراج حضوری لوازم مستعمل خانگی،گوشی تلفن همراه مستعمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962259/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-بخش-نه-فارس'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی بخش نه فارس / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی بخش نه فارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962260/مزایده-اقلام-راکد-مصرفی-نوبت-دوم'>مزایده اقلام راکد مصرفی نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی ,  مزایده اقلام راکد مصرفی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962261/مزایده-دو-دانگ-از-ششدانگ-ساختمان-مسکونی-بخش-5-قزوین'>مزایده دو دانگ از ششدانگ ساختمان مسکونی بخش 5 قزوین  / مزایده,مزایده دو دانگ از ششدانگ ساختمان مسکونی بخش 5 قزوین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962262/مزایده-واگذاری-جهت-بهره-برداری-از-بخش-های-فیزیوتراپی-و----نوبت-دوم'>مزایده واگذاری جهت بهره برداری از بخش های فیزیوتراپی و ... - نوبت دوم  / مزایده ,مزایده واگذاری جهت بهره برداری از بخش های فیزیوتراپی و ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962264/مزایده-یکباب-ملک-بخش-5-فارس-نوبت-اول'>مزایده یکباب ملک بخش 5 فارس نوبت اول / مزایده,مزایده یکباب ملک بخش 5 فارس نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962266/مزایده-اجاره-پارکینگ-بیت-العباس-ع-نوبت-دوم'>مزایده  اجاره پارکینگ بیت العباس ع نوبت دوم  / آگهی مزایده,مزایده  اجاره پارکینگ بیت العباس ع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962268/مزایده-مدیریت-سفره-خانه-سنتی'>مزایده مدیریت سفره خانه سنتی / آگهی مزایده عمومی,مزایده مدیریت سفره خانه سنتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962269/مزایده-سرقفلی-مغازه-مساحت-34-16متر'>مزایده سرقفلی مغازه مساحت 34.16متر / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه مساحت 34.16متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962271/مزایده-پشتی-ماشینی-و--'>مزایده پشتی ماشینی و ... / مزایده ,مزایده پشتی ماشینی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962272/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-250متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 250متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 250متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962274/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-قدمت-هشت-سال'>مزایده ششدانگ یکباب خانه قدمت هشت سال / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه قدمت هشت سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962276/مزایده-فروش-تعداد-11-قطعه-زمین-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد 11 قطعه زمین مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعداد 11 قطعه زمین مسکونی نوبت دوم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962280/مزایده-آهن-آلات-ضایعاتی-براده-آهن-سیم-مسی-و-کابل-مسی'>مزایده  آهن آلات ضایعاتی، براده آهن، سیم مسی و کابل مسی / آگهی مزایده,مزایده  آهن آلات ضایعاتی، براده آهن، سیم مسی و کابل مسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962281/مزایده-فروش-تعداد-یک-پلاک-با-کاربری-مسکونی-234-81متر'>مزایده فروش تعداد یک پلاک با کاربری مسکونی 234.81متر  / مزایده،مزایده فروش تعداد یک پلاک با کاربری مسکونی 234.81متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962283/مزایده-بخشی-از-پلاک-ثبتی-120-79-بصورت-سه-قطعه-زمین'>مزایده بخشی از پلاک  ثبتی 120/79 بصورت سه قطعه زمین / مزایده،مزایده بخشی از پلاک  ثبتی 120/79 بصورت سه قطعه زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962284/مزایده-واگذاری-یک-قطعه-زمین-جهت-احداث-و-ایجاد-بازارچه-میوه-و-تره-بار-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری یک قطعه زمین جهت احداث و ایجاد بازارچه میوه و تره بار نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری یک قطعه زمین جهت احداث و ایجاد بازارچه میوه و تره بار نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962286/مزایده-واگذاری-تعداد-6-واحد-از-مغازه-های-مجتمع-تجاری'>مزایده  واگذاری تعداد 6 واحد از مغازه های مجتمع تجاری / آگهی مزایده , مزایده  واگذاری تعداد 6 واحد از مغازه های مجتمع تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962287/فراخوان-اجاره-داری-سه-ساله'>فراخوان اجاره داری سه ساله  / فراخوان اجاره داری سه ساله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962288/فراخوان-اجاره-داری-سه-ساله-نوبت-دوم'>فراخوان اجاره داری سه ساله -نوبت دوم / فراخوان ، فراخوان اجاره داری سه ساله -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962289/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-1730-47متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 1730.47متر نوبت دوم  / مزایده،مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 1730.47متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962291/مزایده-واگذاری-یک-باب-مغازه-به-متراژ-30-مترمربع'>مزایده واگذاری یک باب مغازه به متراژ 30 مترمربع  / آگهی مزایده، مزایده واگذاری یک باب مغازه به متراژ 30 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962292/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-206'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو 206  / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو پژو 206 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962293/مزایده-حضوری-اجاره-عرضه-زمین-محل-استقرار-غرفه-تنقلات'>مزایده حضوری اجاره عرضه زمین محل استقرار غرفه تنقلات  / آگهی مزایده حضوری, مزایده حضوری ​اجاره عرضه زمین محل استقرار غرفه تنقلات نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962294/مزایده-فروش-دستگاه-ماشین-تراش-1-5-متری---'>مزایده فروش دستگاه ماشین تراش 1/5 متری .... / آگهی مزایده اموال منقول ، مزایده فروش دستگاه ماشین تراش 1/5 متری ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962295/مزایده-تمامی-ششدانگ-پلاک-شماره-7043-مساحت-223-39متر'>مزایده تمامی ششدانگ پلاک شماره 7043 مساحت 223.39متر / مزایده،مزایده تمامی ششدانگ پلاک شماره 7043 مساحت 223.39متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962296/مزایده-1826-کیلوگرم-الیاف-سفید'>مزایده 1826 کیلوگرم الیاف سفید / مزایده, مزایده 1826 کیلوگرم الیاف سفید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962298/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پراید'>مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری پراید / مزایده،مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962300/مزایده-واگذاری-استیجاری-یک-دستگاه-باسکول-60-تنی'>مزایده واگذاری استیجاری یک دستگاه باسکول 60 تنی   / مزایده عمومی , واگذاری استیجاری یک دستگاه باسکول 60 تنی تمام الکترونیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962303/مزایده-اجاره-باسکول-ارمغان-سبز---نوبت-دوم'>مزایده اجاره باسکول ارمغان سبز ... نوبت دوم  / مزایده , مزایده اجاره باسکول ارمغان سبز .. نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962304/مزایده-اجناس-داخل-مغازه-(بوتیک-زنانه-مردانه-و-بچگانه)'>مزایده اجناس داخل مغازه (بوتیک زنانه، مردانه و بچگانه) / مزایده, مزایده اجناس داخل مغازه (بوتیک زنانه، مردانه و بچگانه)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962305/مزایده-ماشین-آلات-خط-تولید-مازاد'>مزایده ماشین آلات خط تولید مازاد / مزایده عمومی، مزایده ماشین آلات خط تولید مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962307/مزایده-دو-واحد-آپارتمان-مسکونی--'>مزایده دو واحد آپارتمان مسکونی.... / مزایده , مزایده دو واحد آپارتمان مسکونی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962308/مزایده-سواری-هیوندا-تیپ-سونوتا'>مزایده سواری هیوندا تیپ سونوتا / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده سواری هیوندا تیپ سونوتا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962309/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-70-1657متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 70.1657متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 70.1657متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962312/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-540-88متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 540.88متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 540.88متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962313/مزایده-فروش-آهن-آلات-کهنه-و-فرسوده--نوبت-دوم'>مزایده فروش آهن آلات کهنه و فرسوده - نوبت دوم  / آگهی مزایده، مزایده فروش آهن آلات کهنه و فرسوده- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962315/مزایده-فروشگاه-مواد-غایی'>مزایده فروشگاه مواد غایی  / مزایده ,مزایده فروشگاه مواد غایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962316/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-1720متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 1720متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 1720متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962320/مزایده-واگذاری-عواید-حاصل-از-شنبه-بازار'>مزایده واگذاری عواید حاصل از شنبه بازار / آگهی مزایده,مزایده  واگذاری عواید حاصل از شنبه بازار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962321/مزایده-سواری-سمند-LX'>مزایده سواری سمند LX  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده سواری سمند LX </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962322/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-یکباب-خانه-بخش-چهار'>مزایده سه دانگ مشاع از یکباب خانه بخش چهار  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از یکباب خانه بخش چهار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962326/مزایده-زمین-بخش-16-ثبت-اصفهان'>مزایده زمین بخش 16 ثبت اصفهان / مزایده,مزایده زمین بخش 16 ثبت اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962327/مزایده-اجاره-سوله-پنجشنبه-بازار'>مزایده اجاره سوله پنجشنبه بازار / آگهی مزایده کتبی , مزایده اجاره سوله پنجشنبه بازار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962329/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-پژو-پارس'>مزایده فروش یک دستگاه خودرو پژو پارس / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه خودرو پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962330/مزایده-فروش-تعداد-4-دستگاه-خودرو'>مزایده فروش تعداد 4 دستگاه خودرو  / مزایده , مزایده فروش تعداد 4 دستگاه خودرو  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962332/مزایده-واگذاری-تعداد-یک-واحد-آپارتمان-و-منزل-مسکونی'>مزایده واگذاری تعداد یک واحد آپارتمان و منزل مسکونی / مزایده,مزایده واگذاری تعداد یک واحد آپارتمان و منزل مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962335/مزایده-واگذاری-به-اجاره-املاک'>مزایده واگذاری به اجاره املاک  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره املاک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962336/مزایده-بهره-برداری-از-جایگاه-CNG-نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از جایگاه CNG  نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده بهره برداری از جایگاه CNG  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962337/مزایده-فروش-آپارتمان'>مزایده فروش آپارتمان  / مزایده,مزایده فروش آپارتمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962338/مزایده-فروش-آهن-آلات-فرسوده'>مزایده فروش آهن آلات فرسوده / مزایده, مزایده فروش آهن آلات فرسوده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962344/مزایده-یک-باب-سالن-ورزشی-و--نوبت-دوم'>مزایده یک باب سالن ورزشی و ...نوبت دوم  / آگهی مزایده ,مزایده یک باب سالن ورزشی و ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962345/مزایده-پلاک-ثبتی-743-فرعی-از-43-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 743 فرعی  از 43 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 743 فرعی  از 43 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962347/مزایده-ملک-بصورت-ساختمان-مسکونی-عرصه-250متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک بصورت ساختمان مسکونی عرصه 250متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک بصورت ساختمان مسکونی عرصه 250متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962348/مزایده-اجاره-سوله'>مزایده اجاره سوله  / آگهی مزایده ,مزایده اجاره سوله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962351/مزایده-مازاد-ششدانگ-ملک-عرصه-201-98متر'>مزایده مازاد ششدانگ ملک عرصه 201.98متر  / مزایده,مزایده مازاد ششدانگ ملک عرصه 201.98متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962354/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-یک-طبقه-285متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی یک طبقه 285متر  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی یک طبقه 285متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962358/مزایده-ششدانگ-واحد-گاوداری-مساحت-4000متر'>مزایده ششدانگ واحد گاوداری مساحت 4000متر / مزایده,مزایده ششدانگ واحد گاوداری مساحت 4000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962361/مزایده-منزل-مسکونی-با-سند-عادی-ملکی-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی با سند عادی ملکی نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی با سند عادی ملکی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962363/مزایده-یک-قطعه-زمین-قطعه-12-تفکیکی-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین قطعه 12 تفکیکی نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین قطعه 12 تفکیکی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962366/مزایده-یک-قطعه-زمین-گلخانه-مساحت-292-5متر'>مزایده یک قطعه زمین گلخانه مساحت 292.5متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین گلخانه مساحت 292.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962369/مزایده-فروش-زمین-تجاری-مساحت-1400-و-400متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش زمین تجاری مساحت 1400 و 400متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش زمین تجاری مساحت 1400 و 400متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962373/مزایده-ملک-مسکونی-تجاری-زراعی'>مزایده ملک مسکونی تجاری زراعی  / مزایده,مزایده ملک مسکونی تجاری زراعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962380/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مسکونی-مساحت-252-60متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک قطعه زمین مسکونی مساحت 252.60متر نوبت دوم  / مزایده،مزایده فروش یک قطعه زمین مسکونی مساحت 252.60متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962383/مزایده-ساختمان-تجاری-مسکونی-4-طبقه'>مزایده ساختمان تجاری مسکونی 4 طبقه / مزایده،مزایده ساختمان تجاری مسکونی 4 طبقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962385/مزایده-فروش-ماشین-آلات-اموال-و-آهن-آلات-اسقاطی'>مزایده فروش ماشین آلات اموال و آهن آلات اسقاطی  / آگهی مزایده, مزایده فروش ماشین آلات اموال و آهن آلات اسقاطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962388/مزایده-تمامت-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-14-ثبت-اصفهان'>مزایده تمامت ششدانگ پلاک ثبتی بخش 14 ثبت اصفهان / مزایده،مزایده تمامت ششدانگ پلاک ثبتی بخش 14 ثبت اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962390/مزایده-باغ-مساحت-سه-هزار-و-16-متر'>مزایده باغ مساحت سه هزار و 16 متر  / مزایده،مزایده باغ مساحت سه هزار و 16 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962398/مزایده-عرضه-زمین'>مزایده عرضه زمین / مزایده،مزایده عرضه زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962400/مزایده-فروش-5-واحد-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده فروش 5 واحد تجاری نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش 5 واحد تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962406/مزایده-مال-مشاعی-پلاک-397-14-ناحیه-هفت'>مزایده مال مشاعی پلاک 397/14 ناحیه هفت / مزایده,مزایده مال مشاعی پلاک 397/14 ناحیه هفت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962411/مزایده-یک-قطعه-زمین-مزروعی-2734-46متر'>مزایده یک قطعه زمین مزروعی 2734.46متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مزروعی 2734.46متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962419/مزایده-یک-قطعه-باغ-28667متر-و-یک-سهم-از-24-سهم'>مزایده یک قطعه باغ 28667متر و یک سهم از 24 سهم / مزایده,مزایده یک قطعه باغ 28667متر و یک سهم از 24 سهم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962420/مزایده-بهره-برداری-از-مجموعه-های-ورزشی-و-استخر-و-کافی-شاپ-و---نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از مجموعه های ورزشی و استخر و کافی شاپ و ... نوبت دوم / مزایده, مزایده بهره برداری از مجموعه های ورزشی و استخر و کافی شاپ و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962424/مزایده-ششدانگ-یکبابخانه-مساحت-185متر'>مزایده ششدانگ یکبابخانه مساحت 185متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکبابخانه مساحت 185متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962432/مزایده-یک-قطعه-زمین'>مزایده یک قطعه زمین / مزایده,مزایده یک قطعه زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962436/مزایده-یک-قطعه-زمین-مسکونی-مساحت-278-26متر'>مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 278.26متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 278.26متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962438/مزایده-ششدانگ-مغازه-مساحت-41-3متر'>مزایده ششدانگ مغازه مساحت 41.3متر / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه مساحت 41.3متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962445/مزایده-تمامت-منزل-مسکونی-مساحت-1383-5متر'>مزایده تمامت منزل مسکونی مساحت 1383.5متر  / مزایده,مزایده تمامت منزل مسکونی مساحت 1383.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962450/مزایده-آپارتمان-مساحت-108-52متر'>مزایده آپارتمان مساحت 108.52متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 108.52متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962456/مزایده-ملک-به-پلاک-ثبتی-3845-فرعی-نوبت-اول'>مزایده ملک به پلاک ثبتی 3845 فرعی نوبت اول / مزایده,مزایده ملک به پلاک ثبتی 3845 فرعی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962460/مزایده-یک-واحد-مسکونی-مساحت-133-54متر'>مزایده یک واحد مسکونی مساحت 133.54متر / مزایده,مزایده یک واحد مسکونی مساحت 133.54متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962464/مزایده-پلاکهای-ثبتی-5683-فرعی-از-374-اصلی'>مزایده پلاکهای ثبتی 5683 فرعی از 374 اصلی / مزایده,مزایده پلاکهای ثبتی 5683 فرعی از 374 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962477/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-817-76متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 817.76متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 817.76متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962485/مزایده-ششدانگ-پلاک-250-86-128-اصلی-بخش-دو-بیرجند'>مزایده ششدانگ پلاک 250/86/128 اصلی بخش دو بیرجند / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 250/86/128 اصلی بخش دو بیرجند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962493/مزایده-ششدانگ-عمارت-مسکونی-به-شماره-ملک-56-120-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ عمارت مسکونی به شماره ملک 56/120 نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت مسکونی به شماره ملک 56/120 نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962497/مزایده-ششدانگ-عمارت-مسکونی-به-شماره-ملک80-1591-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ عمارت مسکونی به شماره ملک80/1591 نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت مسکونی به شماره ملک80/1591 نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962506/مزایده-فروش-تعداد-5-پلاک-تجاری'>مزایده فروش تعداد 5 پلاک تجاری / مزایده,مزایده فروش تعداد 5 پلاک تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962512/مزایده-ملک-عرصه-77-15متر-نوبت-اول'>مزایده ملک عرصه 77.15متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک عرصه 77.15متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962522/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-دویست-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962523/مزایده-اجاره-یک-واحد-آپارتمان-جهت-امور-پزشکی--'>مزایده اجاره یک واحد آپارتمان جهت امور پزشکی... / آگهی مزایده، مزایده اجاره یک واحد آپارتمان جهت امور پزشکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962529/مزایده-ملک-مسکونی-نوبت-اول'>مزایده ملک مسکونی نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک مسکونی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962537/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-197-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 197 متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 197 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962542/مزایده-ساختمان-اداری-بخش-یک-اصفهان-نوبت-دوم'>مزایده ساختمان اداری بخش یک اصفهان نوبت دوم  / مزایده,مزایده ساختمان اداری بخش یک اصفهان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962547/مزایده-ششدانگ-یکباب-دفتر-کار-بخش-4-اصفهان'>مزایده ششدانگ یکباب دفتر کار بخش 4 اصفهان  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب دفتر کار بخش 4 اصفهان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962556/مزایده-عمارت-مسکونی-عرصه-252متر'>مزایده عمارت مسکونی عرصه 252متر / مزایده,مزایده عمارت مسکونی عرصه 252متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962562/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-209-11متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 209.11متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 209.11متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962568/مزایده-ملک-بخش-16-ثبت-اصفهان'>مزایده ملک بخش 16 ثبت اصفهان / مزایده,مزایده ملک بخش 16 ثبت اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962572/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-315-5متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 315.5متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 315.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962579/مزایده-ششدانگ-و-مازاد-پلاک-21948-168-اصلی'>مزایده ششدانگ و مازاد پلاک 21948/168 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ و مازاد پلاک 21948/168 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962586/مزایده-پلاک-ثبتی-قدمت-بیش-از-15-سال-ساخت'>مزایده پلاک ثبتی قدمت بیش از 15 سال ساخت / مزایده,مزایده پلاک ثبتی قدمت بیش از 15 سال ساخت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962597/مزایده-آپارتمان-مسکونی-بخش-دو-ثبت-اصفهان'>مزایده آپارتمان مسکونی بخش دو ثبت اصفهان / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی بخش دو ثبت اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962666/مزایده-فروش-ماشین-آلات-تجهیزات'>مزایده فروش ماشین آلات تجهیزات / مزایده,مزایده فروش ماشین آلات تجهیزات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962675/استعلام-گوشت-منجمد-بوقلمون'>استعلام گوشت منجمد بوقلمون  / استعلام, استعلام گوشت منجمد بوقلمون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/962676/استعلام-کابل-برق-و-تلفن'>استعلام کابل برق و تلفن / استعلام,استعلام  کابل برق و تلفن </a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 8 تاريخ : پنجشنبه 14 دی 1396 ساعت: 11:47