اطلاعات مناقصات وم زایدات ثبت شده تاریخ 96.8.2 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960851/مناقصه-واگذاری-اداره-... با عنوان : اطلاعات مناقصات وم زایدات ثبت شده تاریخ 96.8.2 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960851/مناقصه-واگذاری-اداره-امور-خودروهای-استیجاری-منطقه--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری اداره امور خودروهای استیجاری منطقه - نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری اداره امور خودروهای استیجاری منطقه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960853/مناقصه-خرید-خدمات-راهبری-گروه-واکنش-رخدادهای-امنیتی-CSIRT--نوبت-دوم'>مناقصه خرید خدمات راهبری گروه واکنش رخدادهای امنیتی CSIRT - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه خرید خدمات راهبری گروه واکنش رخدادهای امنیتی CSIRT - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960857/مناقصه-اجرای-امور-نظافت-و-پاکیزه-سازی-معابر-شهری-و-جمع-آوری-و-حمل-پسماندهای---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای امور نظافت و پاکیزه سازی معابر شهری و جمع آوری و حمل پسماندهای .... نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه اجرای امور نظافت و پاکیزه سازی معابر شهری  و جمع آوری و حمل پسماندهای... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960861/فراخوان-مناقصه-اجرای-خط-تغذیه-به-طول-تقریبی-7300-متر-(pc)-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه اجرای خط تغذیه به طول تقریبی 7300 متر (pc) -نوبت دوم  / مناقصه ,فراخوان مناقصه اجرای خط تغذیه به طول تقریبی 7300 متر (pc) -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960864/شناسایی-فرآوری-لجن-فاضلاب-شهری'>شناسایی فرآوری لجن فاضلاب شهری / شناسایی فرآوری لجن فاضلاب شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960866/تجدید-مناقصه-تعمیرات-صدهزار-ساعت-و-LTE-واحد-دوگازی-نیروگاه'>تجدید مناقصه تعمیرات صدهزار ساعت و LTE واحد دوگازی نیروگاه / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه تعمیرات صدهزار ساعت و LTE واحد دوگازی نیروگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960867/فراخوان-مناقصه-اجرای-محوطه-دو-باب-مسجد'>فراخوان مناقصه اجرای محوطه دو باب مسجد / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه اجرای محوطه دو باب مسجد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960868/فراخوان-تجدید-مناقصه-نیرورسانی-به-ایستگاه-پمپاژ-بین-راهی-نوبت-دوم'>فراخوان تجدید مناقصه نیرورسانی به ایستگاه پمپاژ بین راهی نوبت دوم / فراخوان تجدید مناقصه، فراخوان تجدید مناقصه نیرورسانی به ایستگاه پمپاژ بین راهی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960872/تجدید-مناقصه-اجرای-امور-نظافت-و-پاکیزه-سازی-معابر-شهری-و---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجرای امور نظافت و پاکیزه سازی معابر شهری و .... نوبت دوم  / تجدید مناقصه, مناقصه اجرای امور نظافت و پاکیزه سازی معابر شهری و .... - تجدید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960874/مناقصه-نظافت-عمومی--جمع-آوری-زباله-روزانه-رفت-و-روب-معابر-شهری'>مناقصه نظافت عمومی ، جمع آوری زباله روزانه رفت و روب معابر شهری  / مناقصه عمومی  , مناقصه نظافت عمومی ، جمع آوری زباله روزانه رفت و روب معابر شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960879/مناقصه-خرید-گل-و-گیاه-و-آب--احداث-و-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه خرید گل و گیاه و آب ، احداث و نگهداری فضای سبز / مناقصه عمومی  , مناقصه خرید گل و گیاه و آب ، احداث و نگهداری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960881/مناقصه-ماشینکاری-قطعه-تولید-قطعه-خرید-میلگرد-فولادی--'>مناقصه ماشینکاری قطعه، تولید قطعه، خرید میلگرد فولادی ...  / مناقصه عمومی, مناقصه ماشینکاری قطعه، تولید قطعه، خرید میلگرد فولادی ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960885/ارزیابی-کیفی-پیمانکاران-جهت-انجام-امور-خدمات-نگهداری-و-مراقبت-از-فضای-سبز-و---تجدید-نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی پیمانکاران جهت انجام امور خدمات نگهداری و مراقبت از فضای سبز و ... تجدید نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران , ارزیابی کیفی پیمانکاران جهت انجام امور خدمات نگهداری و مراقبت از فضای سبز و ... تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960886/فراخوان-مناقصه-اجرای-زیرسازی-آسفالت-و-جدول-گذاری---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه اجرای زیرسازی، آسفالت و جدول گذاری...- نوبت دوم  / مناقصه, فراخوان مناقصه اجرای زیرسازی، آسفالت و جدول گذاری ...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960888/فراخوان-مناقصه-نگهداری-فضای-سبز-و-شبکه-آبیاری'>فراخوان مناقصه نگهداری فضای سبز و شبکه آبیاری / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه نگهداری فضای سبز و شبکه آبیاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960889/مناقصه-خرید-43-تن-انواع-کائوچو'>مناقصه خرید 43 تن انواع کائوچو  / مناقصه خرید 43 تن انواع کائوچو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960892/مناقصه-احداث-ساختمان-پست-امداد'>مناقصه احداث ساختمان پست امداد  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه احداث ساختمان پست امداد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960894/فراخوان-مناقصه-اصلاح-شبکه-آب-محلات-مختلف--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه اصلاح شبکه آب محلات مختلف - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای، فراخوان مناقصه اصلاح شبکه آب محلات مختلف - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960900/تجدید-مناقصه-عملیات-ترمیم-ترانشه-های-آسفالتی---نوبت-دوم-مرحله-دوم'>تجدید مناقصه عملیات ترمیم ترانشه های آسفالتی .... نوبت دوم مرحله دوم  / اگهی تجدید مناقصه , تجدید مناقصه عملیات ترمیم ترانشه های آسفالتی .... نوبت دوم مرحله دوم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960903/مناقصه-امور-مربوط-به-تهیه-و-طبخ-و-توزیع-غذای-بیماران-و-پرسنل'>مناقصه امور مربوط به تهیه و طبخ و توزیع غذای بیماران و پرسنل / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه امور مربوط به تهیه و طبخ و توزیع غذای بیماران و پرسنل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960904/مناقصه-خرید-و-اجرای-حدود-12-8-کیلومتر-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب--'>مناقصه خرید و اجرای حدود 12/8 کیلومتر شبکه جمع آوری فاضلاب ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه خرید و اجرای حدود 12/8 کیلومتر شبکه جمع آوری فاضلاب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960905/ارزیابی-کیفی-خدمات-نگهبانی-نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی خدمات نگهبانی- نوبت دوم  / ارزیابی کیفی  ,  ارزیابی کیفی خدمات نگهبانی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960907/فراخوان-سرویس--تعمیر-و-نگهداری-خط-اول-انتقال-نوبت-دوم'>فراخوان سرویس ، تعمیر و نگهداری خط اول انتقال- نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی ، فراخوان سرویس ، تعمیر و نگهداری خط اول انتقال- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960911/مناقصه-تهیه-لوله-و-اجرای-حدود-3600-متر-لوله-گذاری-با-لوله-پلی-اتیلن--'>مناقصه تهیه لوله و اجرای حدود 3600 متر لوله گذاری با لوله پلی اتیلن ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه تهیه لوله و اجرای حدود 3600 متر لوله گذاری با لوله پلی اتیلن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960912/مناقصه-خرید-سرکابل-و-مفصل-63-کیلوولت-و-سرکابل-20-کیلوولت'>مناقصه خرید سرکابل و مفصل 63 کیلوولت و سرکابل 20 کیلوولت / مناقصه, مناقصه خرید سرکابل و مفصل 63 کیلوولت و سرکابل 20 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960914/مناقصه-اداره-امور-و-اجرای-حجمی-زمانی-عملیات-انبار-نفت-نظامیه-و-اندیمشک'>مناقصه اداره امور و اجرای حجمی زمانی عملیات انبار نفت نظامیه و اندیمشک / آگهی مناقصه , مناقصه اداره امور و اجرای حجمی زمانی عملیات انبار نفت نظامیه و اندیمشک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960916/مناقصه-ارزیابی-کیفی-پیمانکاران-پروژه-بهسازی-ترمینالهای--'>مناقصه ارزیابی کیفی پیمانکاران پروژه بهسازی ترمینالهای.... / مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه ارزیابی کیفی پیمانکاران پروژه بهسازی ترمینالهای....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960921/مناقصه-عمومی-حمل-و-مالچ-پاشی--تجدید'>مناقصه عمومی حمل و مالچ پاشی - تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه عمومی حمل و مالچ پاشی- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960923/مناقصه-خدمات-نگهبانی-ساختمانها-و-تاسیسات-شرکت-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات نگهبانی ساختمانها و تاسیسات شرکت نوبت دوم  / آگهی مناقصه، مناقصه خدمات نگهبانی ساختمانها و تاسیسات شرکت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960925/مناقصه-بهره-برداری-و-نگهداری-از-تصفیه-خانه-فاضلاب-مدرن--تصفیه-خانه-فاضلاب-و---نوبت-دوم'>مناقصه بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه فاضلاب مدرن-  تصفیه خانه فاضلاب و ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه فاضلاب مدرن-  تصفیه خانه فاضلاب و ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960927/مناقصه-خدمات-نگهداری--تعمیرات-ساختمان-تاسیسات-و-تهیه-لوازم-مصرفی---نوبت-دوم'>مناقصه خدمات نگهداری ، تعمیرات ساختمان، تاسیسات و تهیه لوازم مصرفی...  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خدمات نگهداری ، تعمیرات ساختمان، تاسیسات و تهیه لوازم مصرفی...  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960929/مناقصه-امور-راهبری-و-نگهداری-تاسیسات-اصلاحیه'>مناقصه امور راهبری و نگهداری تاسیسات- اصلاحیه / مناقصه عمومی (اصلاحیه), مناقصه امور راهبری و نگهداری تاسیسات- اصلاحیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960930/مناقصه-خدمات-نگهداری--تعمیرات-ساختمان-تاسیسات-و-تهیه-لوازم-مصرفی-پست-های---نوبت-دوم'>مناقصه خدمات نگهداری ، تعمیرات ساختمان، تاسیسات و تهیه لوازم مصرفی پست های ...  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خدمات نگهداری ، تعمیرات ساختمان، تاسیسات و تهیه لوازم مصرفی پست های ...  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960933/فراخوان-بیل-مکانیکی-چرخ-زنجیری-نوبت-دوم'>فراخوان بیل مکانیکی چرخ زنجیری نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید دو مرحله ای , فراخوان بیل مکانیکی چرخ زنجیری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960934/مناقصه-انجام-عملیات-نظافت-آبدارخانه-نگهداری-فضای-سبز---نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات نظافت، آبدارخانه، نگهداری فضای سبز ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه انجام عملیات نظافت، آبدارخانه، نگهداری فضای سبز... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960935/فراخوان-جذب-سرمایه-گذار--نوبت-دوم'>فراخوان جذب سرمایه گذار  - نوبت دوم  / فراخوان جذب سرمایه گذار  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960940/فراخوان-خرید-تجهیزات-شبکه-لرزه-نگاری'>فراخوان خرید تجهیزات شبکه لرزه نگاری  / آگهی فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی تامین کنندگان,فراخوان خرید تجهیزات شبکه لرزه نگاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960941/مناقصه-تعمیرات-و-نگهداری-تاسیسات-مکانیکی-و-برقی-و-موتورخانه'>مناقصه تعمیرات و نگهداری تاسیسات مکانیکی و برقی و موتورخانه  / مناقصه ، مناقصه تعمیرات و نگهداری تاسیسات مکانیکی و برقی و موتورخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960944/فراخوان-سرمایه-گذاری-و-ارائه-طرح-بهره-برداری-از-سوله'>فراخوان سرمایه گذاری و ارائه طرح بهره برداری از سوله / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان سرمایه گذاری و ارائه طرح بهره برداری از سوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960945/مناقصه-تامین-پهنای-باند-اینترنت'>مناقصه تامین پهنای باند اینترنت / مناقصه ، مناقصه تامین پهنای باند اینترنت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960947/فراخوان-مناقصه-تدوین-برند-بوک'>فراخوان مناقصه تدوین برند بوک  / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای ، فراخوان مناقصه تدوین برند بوک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960950/تجدید-مناقصه-عملیات-طراحی-تامین-نصب-تست-و-راه-اندازی-تجهیزات-حفاظتی-TPS'>تجدید مناقصه عملیات طراحی، تامین، نصب، تست و راه اندازی تجهیزات حفاظتی TPS / تجدید آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه عملیات طراحی، تامین، نصب، تست و راه اندازی تجهیزات حفاظتی TPS </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960956/شناسایی-پیمانکار-جهت-پروژه-سدسازی'>شناسایی پیمانکار جهت پروژه سدسازی / آگهی شناسایی پیمانکار , شناسایی پیمانکار جهت پروژه سدسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960960/مناقصه-اجرای-عملیات-آزمایش-رادیوگرافی'>مناقصه اجرای عملیات آزمایش رادیوگرافی  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات آزمایش رادیوگرافی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960962/شناسایی-پیمانکار-جهت-تامین-مصالح-(شن-و-ماسه)'>شناسایی پیمانکار جهت تامین مصالح (شن و ماسه) / آگهی شناسایی پیمانکار , شناسایی پیمانکار جهت تامین مصالح (شن و ماسه)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960963/مناقصه-خرید-پارچه-و-پوشاک-و-البسه'>مناقصه خرید پارچه و پوشاک و البسه  / مناقصه, مناقصه خرید پارچه و پوشاک و البسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960965/شناسایی-پیمانکار-جهت-احداث-جاده-سرویس'>شناسایی پیمانکار جهت احداث جاده سرویس  / آگهی شناسایی پیمانکار , شناسایی پیمانکار جهت احداث جاده سرویس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960970/فراخوان-مناقصه-فرآوری-و-تغذیه-اطلاعات--'>فراخوان مناقصه فرآوری و تغذیه اطلاعات ... / آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار , فراخوان مناقصه فرآوری و تغذیه اطلاعات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960976/فراخوان-مناقصه-تکمیل-آموزشگاه-9-کلاسه---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تکمیل آموزشگاه 9 کلاسه ... نوبت دوم / آگهی فراخوان اول مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه تکمیل آموزشگاه 9 کلاسه ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960979/مناقصه-واگذاری-انواع-حمل-حمل-صادراتی-با-تریلی-چادردار'>مناقصه واگذاری  انواع حمل حمل صادراتی با تریلی چادردار / مناقصه، مناقصه  واگذاری  انواع حمل حمل صادراتی با تریلی چادردار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960983/مناقصه-خدمات-نظافتی-داخلی-قطارهای-مسافری---مرحله-دوم'>مناقصه خدمات نظافتی داخلی قطارهای مسافری... - مرحله دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خدمات نظافتی داخلی قطارهای مسافری... - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960985/مناقصه-تولید-و-مونتاژ-قطعات'>مناقصه تولید و مونتاژ قطعات / آگهی مناقصه, مناقصه تولید و مونتاژ قطعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960986/فراخوان-طراحی-و-پیاده-سازی-مانیتورینگ-مرکز-داده-نوبت-دوم'>فراخوان طراحی و پیاده سازی مانیتورینگ مرکز داده  نوبت دوم  / آگهی فراخوان, فراخوان طراحی و پیاده سازی مانیتورینگ مرکز داده نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960993/فراخوان-سرمایه-گذاری-و-مشارکت-در-پروژه-های-شهرداری'>فراخوان سرمایه گذاری و مشارکت در پروژه های شهرداری  / فراخوان سرمایه گذاری و مشارکت ، فراخوان سرمایه گذاری و مشارکت در پروژه های شهرداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960995/مناقصه-تعداد-2-دستگاه-شبیه-ساز-رانندگی'>مناقصه تعداد 2 دستگاه شبیه ساز رانندگی / مناقصه ، مناقصه تعداد 2 دستگاه شبیه ساز رانندگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960996/مناقصه-عملیات-سوخت-رسانی-و-خدمات-پشتیبانی---نوبت-دوم'>مناقصه عملیات سوخت رسانی و خدمات پشتیبانی .... نوبت دوم  / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی, مناقصه عملیات سوخت رسانی و خدمات پشتیبانی .... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960997/مناقصه-تعداد-11-عدد-شلف-HABA-و---نوبت-دوم'>مناقصه تعداد 11 عدد شلف HABA و.... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تعداد 11 عدد شلف HABA و.... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960999/مناقصه-خرید-انواع-سیم-کابل-کنتور-و-ترانسفورماتور'>مناقصه خرید انواع سیم، کابل، کنتور و ترانسفورماتور  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید انواع سیم، کابل، کنتور و ترانسفورماتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961000/مناقصه-عملیات-نگهداری-مرکز-کلینیک-گل-و-گیاه-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات نگهداری مرکز کلینیک گل و گیاه تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه عملیات نگهداری مرکز کلینیک گل و گیاه تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961002/مناقصه-انجام-عملیات-پیشروی--آماده-سازی-و-استخراج-ماده-معدنی-نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات پیشروی ، آماده سازی و استخراج ماده معدنی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه انجام عملیات پیشروی ، آماده سازی و استخراج ماده معدنی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961003/فراخوان-خرید-خدمات-مشاوره-خارج-سازی-مغروقه-های-کشور-نوبت-دوم'>فراخوان خرید خدمات مشاوره خارج سازی مغروقه های کشور نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان خرید خدمات مشاوره خارج سازی مغروقه های کشور نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961004/فراخوان-مناقصه-خرید-تجهیزات-تکمیلی-ذخیره-سازی-اطلاعات'>فراخوان مناقصه خرید تجهیزات تکمیلی ذخیره سازی اطلاعات  / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه خرید تجهیزات تکمیلی ذخیره سازی اطلاعات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961005/مناقصه-احداث-پارک-ترافیک'>مناقصه احداث پارک ترافیک      / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث پارک ترافیک     </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961007/مناقصه-نگهداری--سرویس-و-راهبری-تاسیسات-مکانیکی-و-الکتریکی'>مناقصه نگهداری ، سرویس و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی / مناقصه, مناقصه نگهداری ، سرویس و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961009/مناقصه-خرید-برنج-دانه-بلند-هندی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید برنج دانه بلند هندی نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه خرید برنج دانه بلند هندی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961010/مناقصه-​خرید-و-تحویل-لایسنس-های-VMware'>مناقصه ​خرید و تحویل لایسنس های VMware  / مناقصه عمومی، مناقصه ​خرید و تحویل لایسنس های VMware </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961012/فراخوان-نمونه-برداری-و-کارشناسی-مدارک-نوبت-دوم'>فراخوان نمونه برداری و کارشناسی مدارک نوبت دوم  / فراخوان شناسایی، فراخوان نمونه برداری و کارشناسی مدارک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961015/عمومی-دو-مرحله-ای-تامین-دستگاه-IR-Camera-نوبت-دوم'>عمومی دو مرحله ای تامین دستگاه IR Camera  نوبت دوم  / عمومی دو مرحله ای تامین دستگاه IR Camera نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961016/تجدید-مناقصه-احداث-مجموعه-فرهنگی-ورزشی'>تجدید مناقصه احداث مجموعه فرهنگی ورزشی  / آگهی تجدید مناقصه عمده دو مرحله ای , تجدید مناقصه احداث مجموعه فرهنگی ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961017/تجدید-مناقصه-عملیات-لوله-گذاری-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عملیات لوله گذاری شبکه جمع آوری فاضلاب نوبت دوم  / آگهی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی, تجدید مناقصه عملیات لوله گذاری شبکه جمع آوری فاضلاب نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961020/تجدید-مناقصه-اجرای-دیوار-ساحلی--'>تجدید مناقصه اجرای دیوار ساحلی ...  / آگهی تجدید مناقصه عمومی ,مناقصه اجرای دیوار ساحلی ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961021/تمدید-دریافت-و-تکمیل-و-تحویل-تجدید-اسناد-مناقصه-اپراتوری-نگهداری-تعمیر-ارتقاء-و-تجهیز-سیستم-های-تصویر-برداری--'>تمدید دریافت و تکمیل و تحویل تجدید اسناد مناقصه اپراتوری، نگهداری، تعمیر، ارتقاء و تجهیز سیستم های تصویر برداری...   / آگهی تمدید دریافت تکمیل و تحویل اسناد تجدید مناقصه، تمدید دریافت و تکمیل و تحویل تجدید اسناد مناقصه اپراتوری، نگهداری، تعمیر، ارتقاء و تجهیز سیستم های تصویر برداری...  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961024/مناقصه-واگذاری-امور-مربوط-به-حمل-و-نقل'>مناقصه واگذاری امور مربوط به حمل و نقل  / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری امور مربوط به حمل و نقل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961025/مناقصه-عمومی-اجرای-پروژه-های-لوله-گذاری-و-احداث-ابنیه'>مناقصه عمومی اجرای پروژه های لوله گذاری و احداث ابنیه  / فراخوان مناقصه عمومی،  مناقصه عمومی اجرای پروژه های لوله گذاری و احداث ابنیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961026/آگهی-مناقصه-حمل-150-000-تن-نفتا-از-پالایشگاه-آبادان-نوبت-دوم'>آگهی مناقصه حمل 150.000 تن نفتا از پالایشگاه آبادان  نوبت دوم  / آگهی مناقصه ,آگهی مناقصه حمل 150.000 تن نفتا از پالایشگاه آبادان  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961029/مناقصه-خدمات-پشتیبانی-عمومی-و-تخصصی-منطقه'> مناقصه خدمات پشتیبانی عمومی و تخصصی منطقه / آگهی مناقصه و شناسایی و ارزیابی کیفی پیمانکاران , مناقصه خدمات پشتیبانی عمومی و تخصصی منطقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961031/مناقصه-کلیه-واحدهای-مسکونی-و-تجاری-به-همراه-اثاثیه-و-لوازم-مربوط--نوبت-دوم'>مناقصه کلیه واحدهای مسکونی و تجاری به همراه اثاثیه و لوازم مربوط  - نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه کلیه واحدهای مسکونی و تجاری به همراه اثاثیه و لوازم مربوط  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961033/مناقصه-عملیات-لوله-گذاری-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-تجدید--نوبت-دوم'> مناقصه عملیات لوله گذاری شبکه جمع آوری فاضلاب- تجدید - نوبت دوم  / آگهی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی,  مناقصه عملیات لوله گذاری شبکه جمع آوری فاضلاب- تجدید- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961035/ارزیابی-کیفی-مناقصه-عملیات-لوله-رانی-(میکروتونلینگ)-و-احداث-شفت-های-اجرای-خط-انتقال--تجدید-نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی مناقصه عملیات لوله رانی (میکروتونلینگ) و احداث شفت های اجرای خط انتقال... تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی, ارزیابی کیفی مناقصه عملیات لوله رانی (میکروتونلینگ) و احداث شفت های اجرای خط انتقال... تجدید- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961037/تجدید-مناقصه-عملیات-لوله-گذاری-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-در-محدوده-مناطق-جنوب-شرقی--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عملیات لوله گذاری شبکه جمع آوری فاضلاب در محدوده مناطق جنوب شرقی - نوبت دوم  / آگهی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی, تجدید مناقصه عملیات لوله گذاری شبکه جمع آوری فاضلاب در محدوده مناطق جنوب شرقی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961040/مناقصه-احداث-تقاطع-شهید-محلاتی-منطقه-پنج'>مناقصه احداث تقاطع شهید محلاتی منطقه پنج / آگهی مناقصه عمده , مناقصه احداث تقاطع شهید محلاتی منطقه پنج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961043/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-اینرکیسینگ--نوبت-دوم'>مناقصه خرید یک دستگاه اینرکیسینگ - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه خرید یک دستگاه اینرکیسینگ - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961044/مناقصه-گاز-رسانی-نوبت-دوم'>مناقصه گاز رسانی نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه گاز رسانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961046/مناقصه-طراحی--تهیه-مصالح--ساخت-و-نصب-ابنیه'>مناقصه طراحی ، تهیه مصالح ، ساخت و نصب ابنیه / آگهی مناقصه , مناقصه طراحی ، تهیه مصالح ، ساخت و نصب ابنیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961047/مناقصه-خرید-قطعات-یدکی--نوبت-دوم'>مناقصه خرید قطعات یدکی - نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه  خرید قطعات یدکی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961049/مناقصه-برونسپاری-فعالیتهای-مرتبط-با-سیستم-یکپارچه--نوبت-دوم'>مناقصه برونسپاری فعالیتهای مرتبط با سیستم یکپارچه...نوبت دوم   / مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه برونسپاری فعالیتهای مرتبط با سیستم یکپارچه...نوبت دوم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961050/مناقصه-عملیات-احداث-فونداسیون-نصب-برج-و-سیم-کشی--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات احداث فونداسیون، نصب برج و سیم کشی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات احداث فونداسیون، نصب برج و سیم کشی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961052/مناقصه-خرید-دو-دستگاه-آسانسور-با-قطعات-و-تجهیزات-کامل-تجدید'>مناقصه  خرید دو دستگاه آسانسور با قطعات و تجهیزات کامل- تجدید / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه  خرید دو دستگاه آسانسور با قطعات و تجهیزات کامل- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961054/فراخوان-مجدد-ارائه-خدمات-بازرسی-فنی-و-انجام-آزمون-های-غیر-مخرب----نوبت-دوم'>فراخوان مجدد ارائه خدمات بازرسی فنی و انجام  آزمون های غیر مخرب ... - نوبت دوم  / آگهی فراخوان مجدد پیمانکار , مناقصه ارائه خدمات بازرسی فنی و انجام  آزمون های غیر مخرب و ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961055/مناقصه-خرید-کنجاله-سویا'>مناقصه خرید کنجاله سویا / آگهی مناقصه, مناقصه خرید کنجاله سویا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961057/مناقصه-واگذاری-بخشی-از-فعالیت-های-واحد-مهندسی-فرآورده-ها-به-بخش-خصوصی--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری بخشی از فعالیت های واحد مهندسی فرآورده ها به بخش خصوصی   نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه واگذاری بخشی از فعالیت های واحد مهندسی فرآورده ها به بخش خصوصی   نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961058/مناقصه-پروژه-گازرسانی-به-روستاهای---'>مناقصه پروژه گازرسانی به روستاهای .... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه گازرسانی به روستاهای ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961062/مناقصه-واگذاری-تعدادی-از-مجتمع-و-شهرک-های-کشاورزی-گلخانه-ای'>مناقصه واگذاری  تعدادی از مجتمع و شهرک های کشاورزی گلخانه ای  / مناقصه, مناقصه واگذاری  تعدادی از مجتمع و شهرک های کشاورزی گلخانه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961064/مناقصه-تهیه-و-توزیع-ویلچر-استاندارد-سایز-معمولی---نوبت-دوم'>مناقصه تهیه و توزیع ویلچر استاندارد سایز معمولی ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه تهیه و توزیع ویلچر استاندارد سایز معمولی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961066/مناقصه-اجرای-بخشی-از-شبکه-و-انشعابات-فاضلاب-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای بخشی از شبکه و انشعابات فاضلاب شهر نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای بخشی از شبکه و انشعابات فاضلاب شهر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961067/مناقصه-DIMETHYL-DISULFID-(DMDS)-و--نوبت-دوم'>مناقصه  DIMETHYL DISULFID (DMDS) و ...نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  DIMETHYL DISULFID (DMDS) و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961072/مناقصه-تهیه-مواد-اولیه-طبخ-و-توزیع-انواع-غذای-مورد-نیاز'>مناقصه تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع انواع غذای مورد نیاز / مناقصه عمومی, مناقصه تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع انواع غذای مورد نیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961073/مناقصه-اجرای-عملیات-گازرسانی-به-روستاهای--'>مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به روستاهای... / آگهی مناقصه، مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به روستاهای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961075/مناقصه-واگذاری-بخشی-از-فعالیتهای-حوزه-خدمات-شهری-تجدید---نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری بخشی از فعالیتهای حوزه خدمات شهری تجدید ... نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری بخشی از فعالیتهای حوزه خدمات شهری تجدید ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961076/تمدید-فراخوان-تامین-الکتروپمپ-های-پروژه'>تمدید فراخوان تامین الکتروپمپ های پروژه  / تمدید فراخوان , تمدید فراخوان تامین الکتروپمپ های پروژه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961079/مناقصه-جهت-ارائه-طرح-و-اجرای-آب-بندی-مخزن-بتنی'>مناقصه جهت ارائه طرح و اجرای آب بندی مخزن بتنی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه جهت ارائه طرح و اجرای آب بندی مخزن بتنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961082/فراخوان-ارزیابی-کیفی-مناقصه-خرید-سه-دستگاه-تجهیزات-مقره-شویی--'>فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید سه دستگاه تجهیزات مقره شویی... / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی، فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید سه دستگاه تجهیزات مقره شویی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961083/استعلام-احداث-جاده--سایت-ستاد'>استعلام احداث جاده , سایت ستاد / استعلام,استعلام احداث جاده بین مزارع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961086/فراخوان-خرید-3-دستگاه-برج-نوری-سیار'>فراخوان  خرید 3 دستگاه برج نوری سیار / فراخوان ، فراخوان  خرید 3 دستگاه برج نوری سیار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961088/استعلام-کیف-جیبی-مردانه--سامانه-ستاد'>استعلام کیف جیبی مردانه , سامانه ستاد  / استعلام ,استعلام کیف جیبی مردانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961091/فراخوان-پروژه-تکمیل-زیرسازی-آسفالت-محوطه-سازی-و-ایمن-سازی'>فراخوان پروژه تکمیل زیرسازی، آسفالت، محوطه سازی و ایمن سازی / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان پروژه تکمیل زیرسازی، آسفالت، محوطه سازی و ایمن سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961094/مناقصه-اجرای-عملیات-آسفالت'>مناقصه اجرای عملیات آسفالت / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای عملیات آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961095/مناقصه-تعویض-لوله-ای-زیر-جاده-ای'>مناقصه تعویض لوله ای زیر جاده ای / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تعویض لوله ای زیر جاده ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961102/استعلام-هندزفری-با-بلوتوث--سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام هندزفری با بلوتوث , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  / استعلام ,استعلام هندزفری با بلوتوث </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961103/ارزیابی-کیفی-عملیات-برون-سپاری-فعالیتهای-شرکت-از-تولید-تا-مصرف-نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی عملیات برون سپاری فعالیتهای شرکت از تولید تا مصرف -نوبت دوم  / ارزیابی کیفی پیمانکاران مناقصه عمومی  ، مناقصه عملیات برون سپاری فعالیتهای شرکت از تولید تا مصرف -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961104/مناقصه-اجاره-تعداد-7-دستگاه-خودرو-پژوپارس'>مناقصه اجاره تعداد 7 دستگاه خودرو پژوپارس / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجاره تعداد 7 دستگاه خودرو پژوپارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961106/مناقصه-اجرای-عملیات-جدولگذاری-معابر-سطح-شهر--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات جدولگذاری معابر سطح شهر - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات جدولگذاری معابر سطح شهر - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961111/مناقصه-اجرای-عملیات-آسفالت--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات آسفالت - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای عملیات آسفالت - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961112/مناقصه-قطعات-یدکی-کمپرسور-گازی--نوبت-دوم'>مناقصه قطعات یدکی کمپرسور گازی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه قطعات یدکی کمپرسور گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961113/مناقصه-پروژه-ایمن-سازی-فیزیکی-مدارس-حاشیه-راه-ها-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه ایمن سازی فیزیکی مدارس حاشیه راه ها نوبت دوم  / آگهی دعوت به مناقصه عمومی, مناقصه پروژه ایمن سازی فیزیکی مدارس حاشیه راه ها نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961114/فراخوان-ارزیابی-کیفی-سرمایه-گذاران-به-منظور-تامین-منابع-مالی--احداث--بهره-برداری-و--'>فراخوان ارزیابی کیفی سرمایه گذاران به منظور تامین منابع مالی ، احداث ، بهره برداری و ... / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی سرمایه گذاران به منظور تامین منابع مالی ، احداث ، بهره برداری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961115/مناقصه-پروژه-آبرسانی-سپیدار'>مناقصه پروژه آبرسانی سپیدار  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه آبرسانی سپیدار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961117/فراخوان-مناقصه-اجرای-زیرسازی--آسفالت-و-جدول-گذاری-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه اجرای زیرسازی ، آسفالت و جدول گذاری  نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه اجرای زیرسازی ، آسفالت و جدول گذاری  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961119/فراخوان-توسعه-و-اصلاح-شبکه-توسعه-برق-روستایی--نوبت-دوم'>فراخوان توسعه و اصلاح شبکه، توسعه برق روستایی... نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی, فراخوان توسعه و اصلاح شبکه، توسعه برق روستایی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961120/مناقصه-احداث-بوستان-هرمی-باف'>مناقصه احداث بوستان هرمی باف / آگهی مناقصه , مناقصه احداث بوستان هرمی باف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961122/مناقصه-تعدادی-کارت-10G-LPUF-مربوط-به-سوئیچ-هواووی---نوبت-دوم'>مناقصه تعدادی کارت 10G، LPUF  مربوط به سوئیچ هواووی ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تعدادی کارت 10G، LPUF  مربوط به سوئیچ هواووی ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961124/فراخوان-مناقصه-عملیات-اجرایی-خطوط-اصلی-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عملیات اجرایی خطوط اصلی شبکه جمع آوری فاضلاب نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای، فراخوان مناقصه عملیات اجرایی خطوط اصلی شبکه جمع آوری فاضلاب نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961125/تجدید-مناقصه-پروژه-اصلاح-و-بهینه-شبکه--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه پروژه اصلاح و بهینه شبکه... نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه های عمومی، تجدید مناقصه پروژه اصلاح و بهینه شبکه... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961127/فراخوان-مناقصه-حمل-و-اجرای-پوشش-کولتار-اپوکسی-سازه-های-تصفیه-خانه-فاضلاب---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه حمل و اجرای پوشش کولتار اپوکسی سازه های تصفیه خانه فاضلاب ... نوبت دوم / مناقصه,  فراخوان مناقصه حمل و اجرای پوشش کولتار اپوکسی سازه های تصفیه خانه فاضلاب  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961128/آگهی-ارزیابی-کیفی-مشاوران-واگذاری-پروژه-های-مطالعاتی'>آگهی ارزیابی کیفی مشاوران واگذاری  پروژه های مطالعاتی  / آگهی ارزیابی کیفی مشاوران ،آگهی ارزیابی کیفی مشاوران  واگذاری  پروژه های مطالعاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961131/مناقصه-بازسازی-ساختمان-اداری-و--'>مناقصه بازسازی ساختمان اداری و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه بازسازی ساختمان اداری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961132/فراخوان-تامین-خدمات-حمل-سوخت-مورد-نیاز-دستگاههای-حفاری-مستقر---نوبت-دوم'>فراخوان تامین خدمات حمل سوخت مورد نیاز دستگاههای حفاری مستقر ... نوبت دوم  / فراخوان، فراخوان تامین خدمات حمل سوخت مورد نیاز دستگاههای حفاری مستقر ...  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961137/مناقصه-واگذاری-خطوط-تولید-قطعات-ریخته-گری-دقیق-و-ماسه-ای-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری خطوط تولید قطعات ریخته گری دقیق و ماسه ای نوبت دوم  / آگهی مناقصه ، مناقصه واگذاری خطوط تولید قطعات ریخته گری دقیق و ماسه ای نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961139/مناقصه-احداث-پروژه-طرح-توسعه-ایستگاه-32-سازمان'>مناقصه احداث پروژه طرح توسعه ایستگاه 32 سازمان  / مناقصه ، مناقصه احداث پروژه طرح توسعه ایستگاه 32 سازمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961140/مناقصه-پروژه-تکمیل-عملیات-اجرایی-پارک-صخره-ای'>مناقصه پروژه تکمیل عملیات اجرایی پارک صخره ای  / آگهی مناقصه, مناقصه پروژه تکمیل عملیات اجرایی پارک صخره ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961144/تجدید-مناقصه-راهبری-و-کاربری-خودروهای-استیجاری'>تجدید مناقصه راهبری و کاربری خودروهای استیجاری  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید مناقصه راهبری و کاربری خودروهای استیجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961145/آگهی-دعوت-به-ارزیابی-کیفی-تعمیر-قرنیز--اجرای-حفاظ-بتنی'>آگهی دعوت به ارزیابی کیفی تعمیر قرنیز ، اجرای حفاظ بتنی / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی،آگهی دعوت به ارزیابی کیفی تعمیر قرنیز ، اجرای حفاظ بتنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961147/مناقصه-اجرای-عملیات-گازرسانی-به-روستاهای-گر-کبود-کانی-دانیال---تجدید'>مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به روستاهای گر کبود، کانی دانیال ... تجدید / تجدید آگهی مناقصه, مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به روستاهای گرکبود،دانیال ...تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961148/مناقصه-پروژه-تکمیل-عملیات-اجرایی-پارک-بانوان'>مناقصه پروژه تکمیل عملیات اجرایی پارک بانوان / آگهی مناقصه، مناقصه پروژه تکمیل عملیات اجرایی پارک بانوان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961154/مناقصه-خرید-4000-مجموعه-با-کد-512-شامل-تامین-مواد-فورج'>مناقصه خرید 4000 مجموعه با کد 512 شامل تامین مواد، فورج / آگهی مناقصه,مناقصه خرید 4000 مجموعه با کد 512 شامل تامین مواد، فورج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961155/مناقصه-خدمات-نگهداری--تعمیرات-ساختمان---نوبت-دوم'>مناقصه خدمات نگهداری ، تعمیرات ساختمان .... نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه خدمات نگهداری ، تعمیرات ساختمان .... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961160/مناقصه-لکه-گیری-محورهای-روستایی-و----نوبت-دوم'>مناقصه لکه گیری محورهای روستایی و ... - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه لکه گیری محورهای روستایی و ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961163/مناقصه-واگذاری-خدمات-ماشینکاری--مونتاژ-بسته-بندی-و--'>مناقصه واگذاری خدمات ماشینکاری ، مونتاژ، بسته بندی و ...  / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری خدمات ماشینکاری ، مونتاژ، بسته بندی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961165/مناقصه-حمل-نصب-و-راه-اندازی-دو-ایستگاه-TBS-نوبت-دوم'>مناقصه حمل نصب و راه اندازی دو ایستگاه TBS- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه حمل نصب و راه اندازی دو ایستگاه TBS - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961169/مناقصه-اجرای-باقیمانده-خط-تغذیه--نوبت-دوم'>مناقصه  اجرای باقیمانده خط تغذیه  - نوبت دوم  / فراخوان آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  اجرای باقیمانده خط تغذیه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961170/مناقصه-خرید-خدمت-جهت-نگهداشت-تجهیزات-پزشکی'>مناقصه خرید خدمت جهت نگهداشت تجهیزات پزشکی / آگهی مناقصه یک مرحله ای، مناقصه خرید خدمت جهت نگهداشت تجهیزات پزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961172/مناقصه-فاز-2-مدرسه-و--'>مناقصه فاز 2 مدرسه و ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه فاز 2 مدرسه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961173/مناقصه-خرید-تجهیزات-و-خودروهای-آتش-نشانی'>مناقصه خرید تجهیزات و خودروهای آتش نشانی  / مناقصه ، مناقصه خرید تجهیزات و خودروهای آتش نشانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961179/مناقصه-خدمات-حمل-و-نقل-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات حمل و نقل -نوبت دوم / مناقصه , مناقصه خدمات حمل و نقل -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961180/مناقصه-عمومی-پروژه-احداث-جاده-جدید--نوبت-دوم'>مناقصه عمومی پروژه احداث جاده جدید - نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی پروژه احداث جاده جدید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961181/مناقصه-خدمات-ارسال-و-مراسلات-سراسری-کشوری'>مناقصه خدمات ارسال و مراسلات سراسری کشوری  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه  خدمات ارسال و مراسلات سراسری کشوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961186/مناقصه-نگهداری-شبکه-کابل-و-هوایی'>مناقصه  نگهداری شبکه کابل و هوایی / مناقصه ، مناقصه  نگهداری شبکه کابل و هوایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961190/مناقصه-FLANGE'>مناقصه FLANGE / ناقصه عمومی,مناقصه FLANGE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961193/استعلام-ارزیابی-کیفی-مناقصه-ارائه-خدمات-تهیه--طبخ-و-توزیع-غذا'>استعلام ارزیابی کیفی مناقصه  ارائه خدمات تهیه ، طبخ و توزیع غذا  / استعلام ارزیابی کیفی مناقصه،استعلام ارزیابی کیفی مناقصه  ارائه خدمات تهیه ، طبخ و توزیع غذا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961194/اصلاحیه-آگهی-تجدید-مناقصه-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز'>اصلاحیه آگهی تجدید مناقصه  حفظ و نگهداری فضای سبز  / اصلاحیه آگهی تجدید مناقصه ، اصلاحیه آگهی تجدید مناقصه  حفظ و نگهداری فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961195/فراخوان-تهیه-لیست-کوتاه-از-شرکت-های-توانمند'>فراخوان تهیه لیست کوتاه از شرکت های توانمند  / آگهی فراخوان شناسایی تامین کنندگان ,فراخوان تهیه لیست کوتاه از شرکت های توانمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961199/مناقصه-خدمات-اجرایی-برگزاری-بیست-و-سومین-نمایشگاه-بین-المللی-نفت'>مناقصه  خدمات اجرایی برگزاری بیست و سومین نمایشگاه بین المللی نفت / فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکار, مناقصه  خدمات اجرایی برگزاری بیست و سومین نمایشگاه بین المللی نفت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961205/مناقصه-عملیات-اجرای-خط-انتقال-آب-از-مخزن-RD'>مناقصه  عملیات اجرای خط انتقال آب از مخزن RD / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  عملیات اجرای خط انتقال آب از مخزن RD</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961207/مناقصه-خرید-210-دستگاه-کولر-گازی-دوتیکه---نوبت-دوم'>مناقصه خرید 210 دستگاه کولر گازی دوتیکه ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید 210 دستگاه کولر گازی دوتیکه ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961208/مناقصه-واگذاری-امور-حمله-و-نقل-به-شرکت-های-دارای-مجوز-فعالیت-و-صلاحیت'>مناقصه واگذاری امور حمله و نقل به شرکت های دارای مجوز فعالیت و صلاحیت / مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری امور حمله و نقل به شرکت های دارای مجوز فعالیت و صلاحیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961209/مناقصه-خرید-کیف-بهداشتی-بیماران-بستری--نوبت-دوم'> مناقصه خرید کیف بهداشتی بیماران بستری... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید کیف بهداشتی بیماران بستری... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961210/مناقصه-عملیات-اجرای-خط-انتقال-آب'>مناقصه عملیات اجرای خط انتقال آب  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عملیات اجرای خط انتقال آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961217/مناقصه-واگذاری-امور-نظافت-و-خدمات-جنبی--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری امور نظافت و خدمات جنبی... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور نظافت و خدمات جنبی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961220/ارزیابی-کیفی-فراخوان-خدمات-حمل-و-نقل-مواد-سوختی-نوبت-دوم'> ارزیابی کیفی فراخوان خدمات حمل و نقل مواد سوختی نوبت دوم  / مناقصه, ارزیابی کیفی فراخوان خدمات حمل و نقل مواد سوختی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961223/مناقصه-خط-کشی-راههای-روستائی-و-فرعی-حوزه-استحفاظی-نوبت-دوم'> مناقصه خط کشی راههای روستائی و فرعی حوزه استحفاظی- نوبت دوم  / آگهی دعوت به مناقصه عمومی,  مناقصه خط کشی راههای روستائی و فرعی حوزه استحفاظی- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961224/استعلام-تجهیزات-MDU-Fiberhome-AN5006-20'>استعلام تجهیزات MDU Fiberhome AN5006-20 / آگهی استعلام بها,استعلام تجهیزات MDU Fiberhome AN5006-20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961225/مناقصه-to-purchase-15400M-T-Medium-Carbon---Desing-Engineering-Procurement--'>مناقصه to purchase 15400M/T Medium Carbon... & Desing, Engineering, Procurement... / مناقصه، مناقصه to purchase 15400M/T Medium Carbon... & Desing, Engineering, Procurement...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961230/فراخوان-مناقصه-اصلاح-و-توسعه-شبکه-فاضلاب'>فراخوان مناقصه اصلاح و توسعه شبکه فاضلاب  / فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه اصلاح و توسعه شبکه فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961244/جشنواره-رسانه-ایی-ابوذر'>جشنواره رسانه ایی ابوذر / جشنواره رسانه ایی ابوذر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961253/مناقصه-خرید--نصب-و-راه-اندازی-دو-دستگاه-آسانسور'>مناقصه خرید , نصب و راه اندازی دو دستگاه آسانسور / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید , نصب و راه اندازی دو دستگاه آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961259/مناقصه-اجرای-کامل-دیوار-محوطه-ساختمان-اداری-شهرداری-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای کامل دیوار محوطه ساختمان اداری شهرداری- نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای کامل دیوار محوطه ساختمان اداری شهرداری- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961261/مناقصه-اجرای-کفپوش-محوطه-و-آبنمای-ساختمان-اداری-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای کفپوش محوطه و آبنمای ساختمان اداری نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای کفپوش محوطه و آبنمای ساختمان اداری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961263/مناقصه-اجرای-83564-متر-شبکه-فلزی-و-پلی-اتیلن--'>مناقصه اجرای 83564 متر شبکه فلزی و پلی اتیلن ...  / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای 83564 متر شبکه فلزی و پلی اتیلن ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961268/مناقصه-انجام-عملیات-تخریب-و-دیوارکشی-حیاط-های-شمالی-خیابان--نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات تخریب و دیوارکشی حیاط های شمالی خیابان... نوبت دوم / اگهی مناقصه , مناقصه انجام عملیات تخریب و دیوارکشی حیاط های شمالی خیابان... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961269/مناقصه-واگذاری-انجام-امور-سلف-سرویس'>مناقصه واگذاری انجام امور سلف سرویس  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری انجام امور سلف سرویس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961273/مناقصه-واگذاری-کارهای-حجمی---نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری کارهای حجمی ... نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری کارهای حجمی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961275/مناقصه-واگذاری-انجام-امور-خدماتی-و-فضای-سبز-اماکن'>مناقصه واگذاری انجام امور خدماتی و فضای سبز اماکن  / مناقصه , مناقصه واگذاری انجام امور خدماتی و فضای سبز اماکن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961276/هشمین-همایش-ملی-زن-در-پهنه-فرهنگ-و-تمدن-غرب-ایران'>هشمین همایش ملی زن در پهنه فرهنگ و تمدن غرب ایران  / هشمین همایش ملی زن در پهنه فرهنگ و تمدن غرب ایران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961278/فراخوان-واگذاری-تامین-غذا-برای-180-نفر-از-پرسنل'>فراخوان واگذاری تامین غذا برای 180 نفر از پرسنل / فراخوان عمومی,فراخوان واگذاری تامین غذا برای 180 نفر از پرسنل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961279/مناقصه-رنگ-و-سند-بلاست-قطعات-فلزی-استراکچرهای-مخازن'>مناقصه رنگ و سند بلاست قطعات فلزی استراکچرهای مخازن / دعوت به همکاری , مناقصه رنگ و سند بلاست قطعات فلزی استراکچرهای مخازن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961280/سومین-کنفرانس-بین-المللی-اقتصاد--مدیریت-و-حسابداری'>سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد ، مدیریت و حسابداری / سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد ، مدیریت و حسابداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961282/مناقصه-گازرسانی-به-حفرات-خالی--نصب-انشعابات--'>مناقصه  گازرسانی به حفرات خالی،  نصب انشعابات ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  گازرسانی به حفرات خالی،  نصب انشعابات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961283/فراخوان-حسابرسی-شهرداری'>فراخوان حسابرسی شهرداری / فراخوان ، فراخوان حسابرسی شهرداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961284/مناقصه-تامین-خودرو-با-راننده'>مناقصه تامین خودرو با راننده / آگهی مناقصه, مناقصه تامین خودرو با راننده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961285/مناقصه-انجام-کلیه-امور-خدماتی-و-نظافتی'>مناقصه انجام کلیه امور خدماتی و نظافتی  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه انجام کلیه امور خدماتی و نظافتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961288/مناقصه-شناسایی-مشاور-جهت-نظارت-و-طراحی-دکوراسیون-داخلی---'>مناقصه شناسایی مشاور جهت نظارت و طراحی دکوراسیون داخلی .... / مناقصه ,مناقصه شناسایی مشاور جهت نظارت و طراحی دکوراسیون داخلی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961292/فراخوان-استعلام-انجام-امور-خدمات-درمانی-بیماریاری'>فراخوان استعلام انجام امور خدمات درمانی بیماریاری / فراخوان استعلام  انجام امور خدمات درمانی بیماریاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961293/اصلاحیه-مناقصه-PROCUREMENT--SHIPMENT-INSTALLATION-COMMISSIONING-TRAINING-AFTER-SALE-و--'>اصلاحیه مناقصه PROCUREMENT , SHIPMENT, INSTALLATION, COMMISSIONING TRAINING &AFTER SALE و... / اصلاحیه مناقصه , اصلاحیه مناقصه PROCUREMENT , SHIPMENT, INSTALLATION, COMMISSIONING TRAINING &AFTER SALE و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961296/مناقصه-خرید-و-نصب-6-دستگاه-آسانسور-و--نوبت-دوم'>مناقصه خرید و نصب 6 دستگاه آسانسور و ...نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید و نصب 6 دستگاه آسانسور و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961298/مناقصه-واگذاری-قسمتی-از-عملیات-اجرایی-ساختمان-اداری-و-آموزشی'>مناقصه واگذاری  قسمتی از عملیات اجرایی ساختمان اداری و آموزشی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری  قسمتی از عملیات اجرایی ساختمان اداری و آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961299/مناقصه-اجرای-پارک-شهر-جدول-گذاری-و-آسفالت-معابر-شهر'>مناقصه اجرای پارک شهر، جدول گذاری و آسفالت معابر شهر / مناقصه, مناقصه اجرای پارک شهر، جدول گذاری و آسفالت معابر شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961302/4-سمپوزیوم-بین-المللی-علوم-مدیریت-با-محوریت-توسعه-پایدار'>4 سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار / 4 سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961310/مناقصه-اجرای-عملیات-گازرسانی-به-روستاهای-محور-میمز-ماهیدشت'>مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به روستاهای محور میمز ماهیدشت / آگهی مناقصه، مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به روستاهای محور میمز ماهیدشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961311/مناقصه-خرید-قطعات-منفصله-اکسل-های-جلو-و-عقب-نیسان'>مناقصه خرید قطعات منفصله اکسل های جلو و عقب نیسان  / مناقصه ,مناقصه خرید قطعات منفصله اکسل های جلو و عقب نیسان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961312/سمینار-تخصصی-بازاریابی-و-فروش-خدمات-گردشگری-و-مهمان-نوازی'>سمینار تخصصی بازاریابی و فروش خدمات گردشگری و مهمان نوازی / سمینار تخصصی بازاریابی و فروش خدمات گردشگری و مهمان نوازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961313/مناقصه-آسفالت-معابر-شهر-صالح-آباد-(مرحله-دوم)'>مناقصه  آسفالت معابر شهر صالح آباد (مرحله دوم) / مناقصه, مناقصه  آسفالت معابر شهر صالح آباد (مرحله دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961314/مناقصه-عملیات-تکمیلی-تصفیه-خانه-آب-شرب---احداث-ایستگاه-پمپاژ-طرح-فاضلاب-لوله-گذاری-ا-ختصاصی-شهرک-و--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات تکمیلی تصفیه خانه آب شرب...، احداث ایستگاه پمپاژ طرح فاضلاب، لوله گذاری ا ختصاصی شهرک و... نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات تکمیلی تصفیه خانه آب شرب...، احداث ایستگاه پمپاژ طرح فاضلاب، لوله گذاری ا ختصاصی شهرک و... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961317/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-راکتور-صنعتی-تحت-فشار-و-دما'>مناقصه خرید یک دستگاه راکتور صنعتی تحت فشار و دما  / مناقصه,مناقصه خرید یک دستگاه راکتور صنعتی تحت فشار و دما </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961319/مناقصه-عملیات-قیرپاشی-و-آسفالت'>مناقصه عملیات قیرپاشی و آسفالت  / مناقصه ,مناقصه عملیات قیرپاشی و آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961321/مناقصه-خرید-لباس-نگهبانان'>مناقصه  خرید لباس نگهبانان / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  خرید لباس نگهبانان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961322/تجدید-فراخوان-بهسازی-قطعه-الف-راه-انزلی-رضوانشهر'>تجدید فراخوان بهسازی قطعه الف راه انزلی- رضوانشهر  / آگهی تجدید فراخوان, فراخوان بهسازی قطعه الف راه انزلی- رضوانشهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961324/مناقصه-ترمیم-و-زیباسازی-پارک-های-محله-ای'>مناقصه ترمیم و زیباسازی پارک های محله ای / مناقصه، مناقصه ترمیم و زیباسازی پارک های محله ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961325/مناقصه-اجرای-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-سطح-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر نوبت دوم / مناقصه , مناقصه اجرای زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961327/مناقصه-آماده-سازی-زمین-ورزشی'>مناقصه آماده سازی زمین ورزشی  / مناقصه ,مناقصه آماده سازی زمین ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961328/مناقصه-مدرسه-12-کلاسه-کمیساریای-عالی-پناهندگان'>مناقصه مدرسه 12 کلاسه کمیساریای عالی پناهندگان / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه مدرسه 12 کلاسه کمیساریای عالی پناهندگان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961329/فراخوان-شناسایی-پیمانکار-جهت-تهیه-سامانه-مکانیزه-رهگیری-خودرو'>فراخوان شناسایی پیمانکار جهت تهیه سامانه مکانیزه رهگیری خودرو / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان شناسایی پیمانکار جهت تهیه سامانه مکانیزه رهگیری خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961332/مناقصه-زیرسازی-و-موزائیک-کاری-پیاده-روها-میادین-و-پارک-ها'>مناقصه زیرسازی و موزائیک کاری پیاده روها، میادین و پارک ها / مناقصه، مناقصه زیرسازی و موزائیک کاری پیاده روها، میادین و پارک ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961333/مناقصه-جابجایی-و-نصب-ترانس-و-پایه-های-برق-در-معابر'>مناقصه جابجایی و نصب ترانس و پایه های برق در معابر  / مناقصه ,مناقصه جابجایی و نصب ترانس و پایه های برق در معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961334/مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات-و-آب-و-فاضلاب'>مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات و آب و فاضلاب / آگهی شناسایی پیمانکار,مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات و آب و فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961336/مناقصه-ساخت-اسکلت-ساختمان-اداری'>مناقصه ساخت اسکلت ساختمان اداری / مناقصه، مناقصه ساخت اسکلت ساختمان اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961337/فراخوان-استعلام-واگذاری-ایاب-انجام-امور-بیماریاری'>فراخوان استعلام واگذاری ایاب انجام امور بیماریاری / اگهی فراخوان استعلام عمومی,فراخوان استعلام واگذاری ایاب انجام امور بیماریاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961338/مناقصه-اجرای-5000-متر-خط-انتقال-و-شبکه-فلزی-و-پلی-اتیلن'> مناقصه اجرای 5000 متر خط انتقال و شبکه فلزی و پلی اتیلن / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای 5000 متر خط انتقال و شبکه فلزی و پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961339/مناقصه-انجام-خدمات-حفاظت-فیزیکی-و-حراستی'>مناقصه انجام خدمات حفاظت فیزیکی و حراستی  / مناقصه عمومی,  مناقصه انجام خدمات حفاظت فیزیکی و حراستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961340/فراخوان-مناقصه-روسازی-و-آسفالت-محوطه-سازی-و-مطالعات-راه'>فراخوان مناقصه روسازی و آسفالت، محوطه سازی و مطالعات راه / فراخوان مناقصه روسازی و آسفالت، محوطه سازی و مطالعات راه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961342/مناقصه-اجرای-لبه-گذاری-معابر-سطح-شهر'>مناقصه اجرای لبه گذاری معابر سطح شهر / مناقصه، مناقصه اجرای لبه گذاری معابر سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961345/مناقصه-اجرای-جدول-لبه-گذاری-و-کانیوا-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای جدول، لبه گذاری و کانیوا نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای جدول، لبه گذاری و کانیوا نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961346/مناقصه-خرید-و-حمل-بیس-و-شسته-در-سطح-شهر'>مناقصه خرید و حمل بیس و شسته در سطح شهر / مناقصه، مناقصه خرید و حمل بیس و شسته در سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961350/مناقصه-اجرای-پارک-شهر-جدول-گذاری-و-آسفالت-معابر-شهر---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پارک شهر، جدول گذاری و آسفالت معابر شهر ... نوبت دوم / مناقصه, مناقصه اجرای پارک شهر، جدول گذاری و آسفالت معابر شهر ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961351/پانزدهمین-همایش-ملی-دانشجویی-مهندسی-صنایع'>پانزدهمین همایش ملی دانشجویی مهندسی صنایع  / پانزدهمین همایش ملی دانشجویی مهندسی صنایع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961354/چهاردهمین-همایش-ملی-پژوهش-های-نوین'>چهاردهمین همایش ملی پژوهش های نوین  / چهاردهمین همایش ملی پژوهش های نوین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961357/فراخوان-برگزاری-تورهای-گردشگری-دانش-آموزی'>فراخوان برگزاری تورهای گردشگری دانش آموزی  / مناقصه, فراخوان برگزاری تورهای گردشگری دانش آموزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961360/سومین-کنفرانس-ملی-و-اولین-کنفرانس-بین-المللی-بازی-های-رایانه-ای'>سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی بازی های رایانه ای  / سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی بازی های رایانه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961363/مناقصه-اجرای-سازه'>مناقصه اجرای سازه / دعوت به همکاری اجرای سازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961364/اولین-همایش-بین-المللی-مبانی-نظری-هنرهای-تجسمی-ایران'>اولین همایش بین المللی مبانی نظری هنرهای تجسمی ایران  / اولین همایش بین المللی مبانی نظری هنرهای تجسمی ایران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961367/مناقصه-خدمات-تخلیه-و-بارگیری-کالا--نوبت-دوم'>مناقصه خدمات تخلیه و بارگیری کالا - نوبت دوم  / آگهی مناقصه، مناقصه خدمات تخلیه و بارگیری کالا  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961369/مناقصه-واگذاری-امور-نظافت-و-باربری--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری امور نظافت و باربری - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور نظافت و باربری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961370/سومین-کنفرانس-اینترونشنال-درد--'>سومین کنفرانس اینترونشنال درد ... / سومین کنفرانس اینترونشنال درد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961375/ششمین-کنفرانس-ملی-ایده-های-نو-در-مهندسی-برق'>ششمین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق / ششمین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961376/فراخوان-انتخاب-شریک-جهت-مشارکتی-تجاری-خدماتی-بازار-بزرگ--نوبت-سوم'>فراخوان انتخاب شریک جهت مشارکتی تجاری خدماتی بازار بزرگ...نوبت سوم / آگهی فراخوان ,  فراخوان انتخاب شریک جهت مشارکتی تجاری خدماتی بازار بزرگ... نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961379/مناقصه-عملیات-اجرایی-بازگشایی-و-لایروبی-رودخانه'>مناقصه عملیات اجرایی بازگشایی و لایروبی رودخانه / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرایی بازگشایی و لایروبی رودخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961380/سومین-کنفرانس-بین-المللی-علوم-انسانی-و-مطالعات-تربیتی'>سومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات تربیتی / سومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات تربیتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961382/دومین-کنگره-ملی-زنان-موفق-ایران'>دومین کنگره ملی زنان موفق ایران / دومین کنگره ملی زنان موفق ایران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961383/مناقصه-احداث-ساختمان-مرکز-کارآفرینی-و---نوبت-دوم'>مناقصه احداث ساختمان مرکز کارآفرینی و ....نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه احداث ساختمان مرکز کارآفرینی و ....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961387/فراخوان-مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-فرعی-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر فرعی نوبت دوم  / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر فرعی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961388/دومین-همایش-بین-المللی-و-چهارمین-همایش-ملی-پژوهش-های-مدیریت-و-علوم-انسانی'>دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی / دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961393/اولین-همایش-اقتصاد-و-کارآفرینی-کسب-و-کار-در-حوزه-زبان-های-خارجی'>اولین همایش اقتصاد و کارآفرینی کسب و کار در حوزه زبان های خارجی / اولین همایش اقتصاد و کارآفرینی کسب و کار در حوزه زبان های خارجی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961394/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-کادر-خدماتی-عمرانی---نوبت-دوم'>مناقصه تامین نیروی انسانی کادر خدماتی عمرانی.... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تامین نیروی انسانی کادر خدماتی عمرانی.... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961395/مناقصه-اجرای-طرح-تامین-مالی-خرد'>مناقصه اجرای طرح تامین مالی خرد  / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای طرح تامین مالی خرد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961396/مناقصه-واگذاری-اداره-امور-عملیات-انبار-نفت'>مناقصه واگذاری اداره امور عملیات انبار نفت / مناقصه عمومی,مناقصه واگذاری اداره امور عملیات انبار نفت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961398/مناقصه-عملیات-اجرایی-شفت-s7-روشنایی-و-دیوار-مسیر-روباز--'>مناقصه عملیات اجرایی شفت s7، روشنایی و دیوار مسیر روباز... / آگهی مناقصه,مناقصه عملیات اجرایی شفت s7، روشنایی و دیوار مسیر روباز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961400/کنفرانس-ملی-رویکردهای-نوین-علوم-انسانی'>کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی / کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961401/مناقصه-خرید-و-نصب-ایستگاه-اتوبوس-معمولی'>مناقصه خرید و نصب ایستگاه اتوبوس معمولی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید و نصب ایستگاه اتوبوس معمولی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961403/مناقصه-پروژه-احداث-18-کیلومتر-خط-لوله-8-اینچ-انتقال-گاز'>مناقصه پروژه احداث 18 کیلومتر خط لوله 8 اینچ انتقال گاز  / مناقصه عمومی,مناقصه پروژه احداث 18 کیلومتر خط لوله 8 اینچ انتقال گاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961404/فراخوان-مناقصه-تانکر-سیار-8000-لیتر-واحد-سوخت-رسان-فرودگاهی-(رفیولر)'>فراخوان مناقصه تانکر سیار 8000 لیتر  واحد سوخت رسان فرودگاهی (رفیولر) / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه تانکر سیار 8000 لیتر  واحد سوخت رسان فرودگاهی (رفیولر)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961405/مناقصه-ارایه-خدمات-تایپ--امور-دفتری---'>مناقصه ارایه خدمات تایپ ، امور دفتری .... / مناقصه ، مناقصه ارایه خدمات تایپ ، امور دفتری ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961406/اولین-همایش-صنعت-فلزات-و-توسعه-پایدار'>اولین همایش صنعت فلزات و توسعه پایدار / اولین همایش صنعت فلزات و توسعه پایدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961407/مناقصه-واگذاری-مشارکتی-بخش-mri'>مناقصه واگذاری مشارکتی بخش mri / مناقصه ,مناقصه واگذاری مشارکتی بخش mri</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961413/مناقصه-خرید-5-دستگاه-خشک-کننده-هوا'>مناقصه خرید 5 دستگاه خشک کننده هوا / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه خرید 5 دستگاه خشک کننده هوا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961415/مناقصه-انجام-خدمات-تعمیرات-و-توسعه-شبکه-و-نصب-انشعابات--'>مناقصه انجام خدمات تعمیرات و توسعه شبکه و نصب انشعابات... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه انجام خدمات تعمیرات و توسعه شبکه و نصب انشعابات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961416/سمینار-تخصصی-شرح-و-تفسیر-نکات-مهم-شرایط-عمومی-پیمان--'>سمینار تخصصی شرح و تفسیر نکات مهم شرایط عمومی پیمان ... / سمینار تخصصی شرح و تفسیر نکات مهم شرایط عمومی پیمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961417/مناقصه-نصب-ساپورت-و-سینی-و-لدر-گالری-های'>مناقصه نصب ساپورت و سینی و لدر گالری های / آگهی مناقصه عمومی دو  مرحله ای , مناقصه نصب ساپورت و سینی و لدر گالری های</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961419/فراخوان-اجرای-دوره-های-آموزشی-کوتاه-مدت---نوبت-دوم'>فراخوان اجرای دوره های آموزشی کوتاه مدت ... نوبت دوم / فراخوان , فراخوان اجرای دوره های آموزشی کوتاه مدت ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961421/مناقصه-تعویض-450-عدد-شیرهای-حوضچه-ای-نوبت-دوم'>مناقصه تعویض 450 عدد شیرهای حوضچه ای  نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه تعویض 450 عدد شیرهای حوضچه ای نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961423/فراخوان-عمومی-شناسایی-طرح-و-سرمایه-گذار-پروژه-ایستگاه-مکانیزه-اتوبوس-شهری'> فراخوان عمومی شناسایی طرح و سرمایه گذار پروژه ایستگاه مکانیزه اتوبوس شهری  / آگهی فراخوان عمومی,  فراخوان عمومی شناسایی طرح و سرمایه گذار پروژه ایستگاه مکانیزه اتوبوس شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961424/مناقصه-اجرای-۱۵-کیلومتر-حفرات-خالی'>مناقصه اجرای ۱۵ کیلومتر حفرات خالی  / مناقصه ,مناقصه اجرای ۱۵ کیلومتر حفرات خالی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961425/چهارمین-همایش-ملی-جریان-سیال--انتقال-حرارت-و-جرم'>چهارمین همایش ملی جریان سیال ، انتقال حرارت و جرم / چهارمین همایش ملی جریان سیال ، انتقال حرارت و جرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961426/تجدید-مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-عملیات-احداث-ساختمان'>تجدید مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات احداث ساختمان / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات احداث ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961427/مناقصه-واگذاری-فعالیت-خدمات-شهری--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری فعالیت خدمات شهری - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری فعالیت خدمات شهری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961428/استعلام-R410A-شارژ-گاز-فریون-گازفربون-22-در-سیلندر--'>استعلام  R410A شارژ گاز فریون گازفربون 22 در سیلندر... / استعلام ، استعلام  R410A شارژ گاز فریون گازفربون 22 در سیلندر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961429/آگهی-فراخوان-شناسایی-مدرسین-و-موسسات-آموزشی-فعال-در-حوزه-HSE'>آگهی فراخوان شناسایی مدرسین و موسسات آموزشی فعال در حوزه HSE  / آگهی فراخوان شناسایی مدرسین و موسسات آموزشی فعال در حوزه HSE </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961432/استعلام-27-O2-IN-N2-گاز-مخلوط-شارژ-مخلوط-گاز--'>استعلام 27% O2 IN N2 گاز مخلوط شارژ مخلوط گاز... / استعلام، استعلام 27% O2 IN N2 گاز مخلوط شارژ مخلوط گاز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961433/تجدید-مناقصه-خرید-20-مجموعه-WHIP-STOCK-9--5-8-اینچ--'>تجدید مناقصه خرید 20 مجموعه WHIP STOCK 9 - 5/8 اینچ ...   / تجدید آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید 20 مجموعه WHIP STOCK 9 - 5/8 اینچ ...  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961436/استعلام-اصول-و-فنون-مذاکره'>استعلام اصول و فنون مذاکره  / استعلام , استعلام اصول و فنون مذاکره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961437/استعلام-CO2-شارژگاز'>استعلام  CO2 شارژگاز   / استعلام، استعلام  CO2 شارژگاز  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961438/فراخوان-مناقصه-39-قلم-از-قطعات-سیستم-اندازه-گیری-نفتا'>فراخوان مناقصه 39 قلم از قطعات سیستم اندازه گیری نفتا / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه 39 قلم از قطعات سیستم اندازه گیری نفتا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961439/آگهی-مناقصه-انجام-خدمات-تخلیه--جابجایی-و-بارگیری-محصولات'>آگهی مناقصه انجام خدمات تخلیه ، جابجایی و بارگیری محصولات / آگهی مناقصه ، آگهی مناقصه انجام خدمات تخلیه ، جابجایی و بارگیری محصولات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961440/مناقصه-گازرسانی-به-حفره-های-پراکنده'>مناقصه گازرسانی به حفره های پراکنده  / مناقصه ,مناقصه گازرسانی به حفره های پراکنده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961441/مناقصه-خرید-227-دستگاه-انواع-تابلو-اختصاصی--تابلو-تك-سلولی-و-دیژنكتوردار-و-تابلو-عمومی-و-روستایی'>مناقصه خرید 227 دستگاه انواع تابلو اختصاصی ، تابلو تك سلولی و دیژنكتوردار و تابلو عمومی و روستایی  / مناقصه, مناقصه خرید 227 دستگاه انواع تابلو اختصاصی ، تابلو تك سلولی و دیژنكتوردار و تابلو عمومی و روستایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961442/مناقصه-انجام-خدمات-ورزشی-و-آموزشی'>مناقصه انجام خدمات ورزشی و آموزشی  / مناقصه یک مرحله ای , مناقصه انجام خدمات ورزشی و آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961443/فراخوان-خرید-LINE-PIPE-و--'>فراخوان خرید LINE PIPE و ... / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران, فراخوان خرید LINE PIPE و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961445/اصلاحیه-مناقصه-عملیات-آبخیزداری-حوضه'>اصلاحیه مناقصه عملیات آبخیزداری حوضه  / اصلاحیه آگهی , اصلاحیه مناقصه عملیات آبخیزداری حوضه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961447/استعلام-سنگ-شکسته-کوهی'>استعلام سنگ شکسته کوهی  / استعلام,استعلام  سنگ شكسته كوهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961448/فراخوان-آگهی-ارزیابی-کیفی-تعمیرات-و-نگهداری-شبکه-و-تاسیسات-گازرسانی-و-خدمات-امدادرسانی'>فراخوان آگهی ارزیابی کیفی تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات گازرسانی و خدمات امدادرسانی  / فراخوان , فراخوان آگهی ارزیابی کیفی تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات گازرسانی و خدمات امدادرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961450/مناقصه-خرید-مقره-اتکایی-سرکابل-حرارتی-هوایی'>مناقصه خرید مقره اتکایی سرکابل حرارتی هوایی / مناقصه, شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961451/استعلام-دوعدد-فیلتر-تصفیه-كننده-آب'>استعلام  دوعدد فیلتر تصفیه كننده آب  / استعلام، استعلام  دوعدد فیلتر تصفیه كننده آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961452/مناقصه-خرید-رگلاتور-8-کلاس-600'>مناقصه خرید رگلاتور 8 کلاس 600  / آگهی مناقصه عمومی  , مناقصه خرید رگلاتور 8 کلاس 600 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961453/استعلام-لوله-دستگاه-کک-راکتیویته'>استعلام  لوله دستگاه کک راکتیویته   / استعلام , استعلام  لوله دستگاه کک راکتیویته  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961454/استعلام-هدست-با-سیم'>استعلام هدست با سیم  / استعلام ,استعلام هدست با سیم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961456/استعلام-فیلتر-جهت-صفحات-فیلتر-پرس'>استعلام  فیلتر جهت صفحات فیلتر پرس   / استعلام، استعلام فیلتر جهت صفحات فیلتر پرس  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961457/مناقصه-خرید-انواع-میله-ارت-مسی-با-انگشتی-اتمایز'>مناقصه خرید انواع میله ارت مسی با انگشتی  اتمایز / مناقصه خرید انواع میله ارت مسی با انگشتی  اتمایز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961458/فراخوان-خرید-LINE-PIPE-16--TUBE-SEAL-و--'>فراخوان خرید LINE PIPE 16 - TUBE SEAL و ... / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران , فراخوان خرید LINE PIPE 16 - TUBE SEAL و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961459/استعلام-تهیه-مبل-و-لوازم-چوبی-و-میز-و-صندلی'>استعلام تهیه مبل و لوازم چوبی و میز و صندلی  / استعلام ,استعلام تهیه مبل و لوازم چوبی و میز و صندلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961461/استعلام-بلندگو-رایانه'>استعلام بلندگو رایانه  / استعلام ,استعلام بلندگو رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961462/مناقصه-خرید-هادی-آلومینیومی-روکش-دار-سه-لایه-به-مقطع-120-میلیمتر-مربع'>مناقصه خرید هادی آلومینیومی روکش دار سه لایه به مقطع 120 میلیمتر مربع / مناقصه, مناقصه خرید هادی آلومینیومی روکش دار سه لایه به مقطع 120 میلیمتر مربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961464/مناقصه-کارتهای-مونیتورینگ-متریکس-توربینهای-گازی'>مناقصه کارتهای مونیتورینگ متریکس توربینهای گازی / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه کارتهای مونیتورینگ متریکس توربینهای گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961465/مناقصه-بهره-برداری--تعمیر--نگهداشت-و-ایمنی-دموپلنت-ها---'>مناقصه بهره برداری ، تعمیر ، نگهداشت و ایمنی دموپلنت ها .... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه بهره برداری ، تعمیر ، نگهداشت و ایمنی دموپلنت ها ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961467/مناقصه-انجام-خدمات-حمل-و-نقل-و-تاکسیرانی'>مناقصه انجام خدمات حمل و نقل و تاکسیرانی  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی همراه با ارزیابی  کیفی, مناقصه انجام خدمات حمل و نقل و تاکسیرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961468/فراخوان-احداث-تصفیه-خانه-شبکه-های-اصلی-و-فرعی'>فراخوان احداث تصفیه خانه، شبکه های اصلی و فرعی / فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار,فراخوان احداث تصفیه خانه، شبکه های اصلی و فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961469/آگهی-فراخوان-Couplings7'>آگهی فراخوان Couplings7     / آگهی فراخوان، آگهی فراخوان Couplings7    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961471/مناقصه-عمومی-مربوط-به-خدمات-بازرسی-و-حفاظت-فنی'>مناقصه عمومی مربوط به خدمات بازرسی و حفاظت فنی  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی مربوط به خدمات بازرسی و حفاظت فنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961473/استعلام-پروپانول---'>استعلام پروپانول .... / استعلام , استعلام پروپانول ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961474/مناقصه-پروژه-تهیه-مصالح-و-اجرای-خطوط-تغذیه-و-توزیع-و-نصب-و-راه-اندازی-ایستگاههای-تقلیل-فشار--'>مناقصه  پروژه تهیه مصالح و اجرای خطوط تغذیه و توزیع و نصب و راه اندازی ایستگاههای تقلیل فشار... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه  پروژه تهیه مصالح و اجرای خطوط تغذیه و توزیع و نصب و راه اندازی ایستگاههای تقلیل فشار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961475/مناقصه-کیف-های-بهداشتی-مورد-نیاز-بیماران-نوبت-دوم'>مناقصه کیف های بهداشتی مورد نیاز بیماران  نوبت دوم  / آگهی مناقصه ,مناقصه کیف های بهداشتی مورد نیاز بیماران  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961477/فراخوان-مناقصه-تامین-تجهیزات-و-کالاهای-اختصاصی-عهده-پیمانکار-و-تهیه-مصالح--تجدید'>فراخوان مناقصه  تامین تجهیزات و کالاهای اختصاصی عهده پیمانکار و تهیه مصالح... تجدید / فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه  تامین تجهیزات و کالاهای اختصاصی عهده پیمانکار و تهیه مصالح... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961479/مناقصه-خدمات-حجمی-مراقبتی-و-راهبری-سیستم-های-تاسیساتی'>مناقصه خدمات حجمی مراقبتی و راهبری سیستم های تاسیساتی  / مناقصه ,مناقصه خدمات حجمی مراقبتی و راهبری سیستم های تاسیساتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961481/مناقصه-واگذاری-امور-بهره-برداری-تعمیر-و-نگهداری-و-رفع-اتفاقات'>مناقصه واگذاری امور بهره برداری، تعمیر و نگهداری و رفع اتفاقات   / مناقصه ، مناقصه واگذاری امور بهره برداری، تعمیر و نگهداری و رفع اتفاقات  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961482/استعلام-خرید-هادی-کاناری-و-هادی-مارتین'>استعلام خرید هادی کاناری و هادی مارتین / استعلام , استعلام خرید هادی کاناری و هادی مارتین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961483/فراخوان-ارزیابی-و-مناقصه-نگهداری-و-تعمیرات-ایستگاه-اصلی-و-فرعی-تقلیل-فشار-گاز'>فراخوان ارزیابی و مناقصه نگهداری و تعمیرات ایستگاه اصلی و فرعی تقلیل فشار گاز  / فراخوان مناقصه ,فراخوان ارزیابی و مناقصه نگهداری و تعمیرات ایستگاه اصلی و فرعی تقلیل فشار گاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961485/استعلام-سرور-15-پورت'>استعلام سرور 15 پورت / استعلام, استعلام سرور 15 پورت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961486/استعلام-وسایل-خانه'>استعلام وسایل خانه / استعلام , استعلام وسایل خانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961487/مناقصه-تعویض-رینگ-آب-آتش-نشانی'>مناقصه تعویض رینگ آب آتش نشانی  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تعویض رینگ آب آتش نشانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961488/استعلام-اجرای-چاه-ارت'>استعلام اجرای چاه ارت / استعلام اجرای چاه ارت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961489/استعلام-نصب-یک-دستگاه-باسکول-30-تنی-دیجیتال'>استعلام نصب یک دستگاه باسکول 30 تنی دیجیتال  / استعلام , استعلام نصب یک دستگاه باسکول 30 تنی دیجیتال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961492/استعلام-خدمات-مهندسی-توسعه-بخش-63-20-کیلوولت-پست-رستاق'>استعلام خدمات مهندسی توسعه بخش 63/20 کیلوولت پست رستاق / استعلام , استعلام خدمات مهندسی توسعه بخش 63/20 کیلوولت پست رستاق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961493/استعلام-آرک-2-7-با-متعلقات-مربوطه'>استعلام آرک 2/7 با متعلقات مربوطه  / استعلام ,استعلام آرک 2/7 با متعلقات مربوطه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961495/مناقصه-کفپوش-ورزشی'>مناقصه کفپوش ورزشی  / مناقصه ,مناقصه کفپوش ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961496/مناقصه-اجاره-27-دستگاه-خودرو-سواری-مناس'>مناقصه اجاره 27 دستگاه خودرو سواری مناس / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه  اجاره 27 دستگاه خودرو سواری مناس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961498/مناقصه-انواع-کابل-برق-و-سیم-ارت'>مناقصه انواع کابل برق و سیم ارت / آگهی مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی, مناقصه انواع کابل برق و سیم ارت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961499/استعلام-یخچال-9-فوت'>استعلام یخچال 9 فوت / استعلام, استعلام یخچال 9 فوت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961500/استعلام-کولر-گازی-اسپلیت-و-پنجره-ای'>استعلام کولر گازی اسپلیت و پنجره ای / استعلام, استعلام کولر گازی اسپلیت و پنجره ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961501/استعلام-تابلو-برق'>استعلام تابلو برق / استعلام , استعلام تابلو برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961504/استعلام-باتری-خشک'>استعلام باتری خشک  / استعلام , استعلام باتری خشک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961505/استعلام-تهیه-فرش-و-موکت'>استعلام تهیه فرش و موکت / استعلام, استعلام تهیه فرش و موکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961506/استعلام-کپی-و-اسکن-مدارک-اداری'>استعلام کپی و اسکن مدارک اداری  / استعلام، استعلام کپی و اسکن مدارک اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961507/استعلام-پرچم-رومیزی-دیجیتال'>استعلام پرچم رومیزی دیجیتال / استعلام , استعلام پرچم رومیزی دیجیتال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961509/استعلام-سنسور-قطعه-کاربرد'>استعلام سنسور قطعه کاربرد  / استعلام, استعلام سنسور قطعه کاربرد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961510/استعلام-قیمت-اجرا-و-نصب-تجهیزات-شبکه'>استعلام قیمت اجرا و نصب تجهیزات شبکه / استعلام, استعلام قیمت اجرا و نصب تجهیزات شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961511/استعلام-تیلت-تیبل-برقی-دوموتوره'>استعلام تیلت تیبل برقی دوموتوره / استعلام, استعلام تیلت تیبل برقی دوموتوره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961512/مناقصه-تهیه-مواد-اولیه--طبخ-و-توزیع-و--'>مناقصه تهیه مواد اولیه ، طبخ و توزیع و ... / مناقصه ,مناقصه تهیه مواد اولیه ، طبخ و توزیع و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961514/استعلام-تجهیزات-نظامی'>استعلام تجهیزات نظامی / استعلام تجهیزات نظامی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961515/استعلام-تخت-بوبت-برقی'>استعلام تخت بوبت برقی / استعلام, استعلام تخت بوبت برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961516/استعلام-کاغذ-A4-PAPER-ONE'>استعلام کاغذ A4 PAPER ONE / استعلام, استعلام کاغذ A4 PAPER ONE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961517/استعلام-​بست-سیم-بکسل-نمره-8-گالوانیزه-و--'>استعلام ​بست سیم بکسل نمره 8 گالوانیزه و ... / استعلام, استعلام ​بست سیم بکسل نمره 8 گالوانیزه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961518/استعلام-درخواست-4000-عدد-کلاسور-سه-گوش'>استعلام درخواست 4000 عدد کلاسور سه گوش / استعلام، استعلام درخواست 4000 عدد کلاسور سه گوش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961519/استعلام-قرارداد-خرید-خدمات-آزمایشگاهی-ایراپن'>استعلام قرارداد خرید خدمات آزمایشگاهی ایراپن  / استعلام ، استعلام قرارداد خرید خدمات آزمایشگاهی ایراپن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961521/استعلام-خرید-لوازم-یدکی--تجهیزات-و-مواد-مصرفی'>استعلام خرید لوازم یدکی ، تجهیزات و مواد مصرفی  / استعلام، استعلام خرید لوازم یدکی ، تجهیزات و مواد مصرفی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961523/استعلام-اجرای-عملیات-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت'>استعلام اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت  / استعلام ,استعلام اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961524/استعلام-حلوا-شکری'>استعلام حلوا شکری  / استعلام , استعلام حلوا شکری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961525/استعلام-کاغذ-A4'>استعلام کاغذ A4 / استعلام کاغذ A4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961526/استعلام-احداث-پست-برق-و-نیرورسانی--'>استعلام احداث پست برق و نیرورسانی ... / استعلام, استعلام احداث پست برق و نیرورسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961527/استعلام-اجرای-عملیات-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت'>استعلام  اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت  / استعلام, استعلام  اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961528/استعلام-قطعات-لکوموتیوهای-چینی-و-آلمانی'>استعلام قطعات لکوموتیوهای چینی و آلمانی  / استعلام ، استعلام قطعات لکوموتیوهای چینی و آلمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961529/استعلام-دوچرخه'>استعلام دوچرخه  / استعلام , استعلام دوچرخه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961531/استعلام-کاغذ-A5'>استعلام کاغذ A5 / استعلام کاغذ A5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961532/استعلام-اجرای-عملیات-لکه-گیری'>استعلام اجرای عملیات لکه گیری  / استعلام ,استعلام اجرای عملیات لکه گیری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961533/استعلام-9-دستگاه-مانیتور-و-1-دستگاه-اسپیلتر'>استعلام 9 دستگاه مانیتور و 1 دستگاه اسپیلتر  / استعلام، استعلام 9 دستگاه مانیتور و 1 دستگاه اسپیلتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961534/استعلام-اجرای-عملیات-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-راههای-روستایی'>استعلام اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت راههای روستایی / استعلام, استعلام اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت راههای روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961535/استعلام-تولید-انتقال-و-توزیع-برق'>استعلام تولید، انتقال و توزیع برق     / استعلام, استعلام تولید، انتقال و توزیع برق    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961536/استعلام-قطعات-پمپ'>استعلام قطعات پمپ  / استعلام ، استعلام قطعات پمپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961537/استعلام-عملیات-کلی-ساخت-سازه--'>استعلام عملیات کلی ساخت سازه ... / استعلام ,استعلام پوشاک و کفش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961538/استعلام-فعالیتهای-مربوط-به-امنیت-خصوصی'>استعلام فعالیتهای مربوط به امنیت خصوصی / استعلام,استعلام فعالیتهای مربوط به امنیت خصوصی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961539/استعلام-برج-خنک-فایبر'>استعلام برج خنک فایبر / استعلام, استعلام برج خنک فایبر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961540/استعلام-انجام-تعمیرات-جرثقیل-سقفی'>استعلام انجام تعمیرات جرثقیل سقفی  / استعلام, استعلام انجام تعمیرات جرثقیل سقفی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961541/استعلام-خرید-ups-1200va'>استعلام خرید ups 1200va  / استعلام ,استعلام خرید ups 1200va </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961542/دعوتنامه-خرید-و-حمل-و-نصب-3-دستگاه-چیلر-هواخنک'>دعوتنامه خرید و حمل و نصب 3 دستگاه چیلر هواخنک / دعوتنامه شرکت در مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه خرید و حمل و نصب 3 دستگاه چیلر هواخنک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961543/استعلام-چسب-ضد-حساسیت'>استعلام چسب ضد حساسیت  / استعلام ,استعلام چسب ضد حساسیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961544/استعلام-مانیتور-22-اینچ'>استعلام مانیتور 22 اینچ  / استعلام , استعلام مانیتور 22 اینچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961545/استعلام-بذر-کاهو-قوطی-کیلوگرمی'>استعلام بذر کاهو قوطی کیلوگرمی / استعلام, استعلام بذر کاهو قوطی کیلوگرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961546/استعلام-یک-دستگاه-ups'>استعلام یک دستگاه ups / استعلام ,استعلام یک دستگاه ups</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961547/استعلام-تونر-و-کارتریج'> استعلام تونر و کارتریج / استعلام , استعلام تونر و کارتریج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961548/استعلام-لاستیک-رویی-و-توپی'>استعلام لاستیک رویی و توپی  / استعلام ,استعلام لاستیک رویی و توپی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961549/استعلام-اتصالات-12-قلم'>استعلام اتصالات 12 قلم  / استعلام، استعلام اتصالات 12 قلم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961550/استعلام-نقشه-برداری-مطالعه-و-نظارت-بر-اجرای-سیستمهای-آبیاری'>استعلام نقشه برداری، مطالعه و نظارت بر اجرای سیستمهای آبیاری / استعلام ،  استعلام نقشه برداری، مطالعه و نظارت بر اجرای سیستمهای آبیاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961551/استعلام-مایع-دستشویی-20لیتری'>استعلام مایع دستشویی 20لیتری / استعلام,استعلام مایع دستشویی 20 لیتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961552/استعلام-دوربین-عکاسی-کنترلر-قطعه-دوربین-میکسر-تصویر--'>استعلام دوربین عکاسی، کنترلر قطعه دوربین، میکسر تصویر ...  / استعلام, استعلام خرید یک دستگاه تبلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961553/استعلام-لیمت-سوئیچ-مارک-OMRON--'>استعلام لیمت سوئیچ مارک OMRON... / استعلام, استعلام لیمت سوئیچ مارک OMRON...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961554/استعلام-صدا-خفه-کن-و-اگزوز-و-فیتینگ-مارک-سماتیک-و--'>استعلام صدا خفه کن و اگزوز و فیتینگ- مارک سماتیک و ... / استعلام , استعلام صدا خفه کن و اگزوز و فیتینگ- مارک سماتیک و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961555/استعلام-تهیه-و-نصب-و-راه-اندازی-سیستم-اعلان-حریق-هوشمند'>استعلام تهیه و نصب و راه اندازی سیستم اعلان حریق هوشمند  / استعلام , استعلام تهیه و نصب و راه اندازی سیستم اعلان حریق هوشمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961556/استعلام-نقشه-برداری-مطالعه-و-نظارت-بر-اجرای-سیستمهای-آبیاری'>استعلام نقشه برداری، مطالعه و نظارت بر اجرای سیستمهای آبیاری / استعلام ،  استعلام نقشه برداری، مطالعه و نظارت بر اجرای سیستمهای آبیاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961557/استعلام-خرید-تجهیزات-و-ادوات-پایش-کیفی-مخازن-سد'>استعلام خرید تجهیزات و ادوات پایش کیفی مخازن سد / استعلام,استعلام خرید تجهیزات و ادوات پایش کیفی مخازن سد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961558/استعلام-خرید-قطعات-و-ماژولهای-ساختمان-هوشمند'>استعلام خرید قطعات و ماژولهای ساختمان هوشمند / استعلام , استعلام خرید قطعات و ماژولهای ساختمان هوشمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961559/استعلام-بیمه-شخص-ثالث'>استعلام بیمه شخص ثالث / استعلام , استعلام بیمه شخص ثالث</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961560/استعلام-مایع-جرم-گیر-اسیدی-بطری'>استعلام مایع جرم گیر اسیدی بطری  / استعلام , استعلام مایع جرم گیر اسیدی بطری پلی اتیلنی 1kg ارونت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961561/استعلام-10-دستگاه-دوربین-رستر'>استعلام 10 دستگاه دوربین رستر / استعلام، استعلام 10 دستگاه دوربین رستر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961562/استعلام-ساخت-و-نصب-بادنمای-فرودگاهی'>استعلام ساخت و نصب بادنمای فرودگاهی  / استعلام, استعلام ساخت و نصب بادنمای فرودگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961563/استعلام-بازسازی-و-تعمیر-یک-باب-منزل-مسکونی'>استعلام بازسازی و تعمیر یک باب منزل مسکونی / استعلام, استعلام بازسازی و تعمیر یک باب منزل مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961564/استعلام-کفپوش-و--'>استعلام کفپوش و ... / استعلام ,استعلام کفپوش و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961565/استعلام-کولر-گازی-اسپلیت-سرما'> استعلام کولر گازی اسپلیت سرما / استعلام , استعلام کولر گازی اسپلیت سرما</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961566/استعلام-ماسک-یکبار-مصرف-پزشکی'>استعلام ماسک یکبار مصرف پزشکی  / استعلام , استعلام ماسک یکبار مصرف پزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961567/استعلام-پودر-رختشوئی-دستی-500-گرمی-آرن'>استعلام پودر رختشوئی دستی 500 گرمی آرن  / استعلام,پودر رختشوئی دستی 500 گرمی آرن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961568/استعلام-خرید-1000-متر-نوار-حرارتی'> استعلام خرید 1000 متر نوار حرارتی  / استعلام , استعلام خرید 1000 متر نوار حرارتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961569/استعلام-ده-عدد-هارد-دیسک'>استعلام ده عدد هارد دیسک / استعلام , استعلام ده عدد هارد دیسک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961570/استعلام-سیستم-اعلان-سرقت'>استعلام سیستم اعلان سرقت  / استعلام ,استعلام سیستم اعلان سرقت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961571/استعلام-کیسه-کنفی'>استعلام کیسه کنفی / استعلام، استعلام کیسه کنفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961572/استعلام-خرمای-صادراتی'>استعلام خرمای صادراتی  / استعلام, استعلام خرمای صادراتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961573/استعلام-تامین-اسکان-و-پذیرایی-و-سالن-جلسه'> استعلام تامین اسکان و پذیرایی و سالن جلسه / استعلام , استعلام تامین اسکان و پذیرایی و سالن جلسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961574/استعلام-آب-معدنی-1-5-لیتری'>استعلام آب معدنی 1.5 لیتری / استعلام ,استعلام آب معدنی 1.5 لیتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961575/استعلام-باطری-خشک'>استعلام باطری خشک  / استعلام ,استعلام باطری خشک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961576/استعلام-مطالعات-تفصیلی-اجرایی-آبخیزداری'>استعلام مطالعات تفصیلی اجرایی آبخیزداری / استعلام ,استعلام مطالعات تفصیلی اجرایی آبخیزداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961577/اصلاحیه-مناقصه-خرید--نصب-و-راه-اندازی-دو-دستگاه-آسانسور'>اصلاحیه مناقصه خرید , نصب و راه اندازی دو دستگاه آسانسور / اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی , اصلاحیه مناقصه خرید , نصب و راه اندازی دو دستگاه آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961578/استعلام-فعالیت-های-تهیه-غذای-مراسم'>استعلام فعالیت های تهیه غذای مراسم / استعلام,استعلام فعالیت های تهیه غذای مراسم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961579/استعلام-پکیج-گرمایش-و-سرمایش-3500cfm'>استعلام پکیج گرمایش و سرمایش 3500cfm  / استعلام, استعلام پکیج گرمایش و سرمایش 3500cfm </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961580/استعلام-سیستم-اعلان-حریق'>استعلام سیستم اعلان حریق / استعلام ,استعلام سیستم اعلان حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961581/استعلام-پمپ-سانتریفیوژ-و-الکتروموتور'>استعلام پمپ سانتریفیوژ و الکتروموتور  / استعلام , استعلام پمپ سانتریفیوژ و الکتروموتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961582/استعلام-مطالعات-تفصیلی-اجرایی-زیرحوزه-کلاسی'>استعلام مطالعات تفصیلی اجرایی زیرحوزه کلاسی / استعلام ,استعلام مطالعات تفصیلی اجرایی زیرحوزه کلاسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961583/استعلام-تن-ماهی-180-گرمی-شیلکا'>استعلام تن ماهی 180 گرمی شیلکا  / استعلام ، استعلام تن ماهی 180 گرمی شیلکا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961584/استعلام-یکدستگاه-هیتر-گازی'>استعلام یکدستگاه هیتر گازی / استعلام , استعلام یکدستگاه هیتر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961585/استعلام-باطری-خشک-اسیدی'>استعلام باطری خشک  اسیدی  / استعلام ,استعلام باطری خشک  اسیدی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961586/استعلام-آسفالت-گرم-بصورت-موضعی'>استعلام آسفالت گرم بصورت موضعی / استعلام , استعلام آسفالت گرم بصورت موضعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961587/استعلام-خرید-کامپیوتر-Alo-pro20'>استعلام خرید کامپیوتر Alo-pro20 / استعلام, استعلام خرید کامپیوتر Alo-pro20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961588/استعلام-خرید-دیگ-چدنی-به-همراه-لوازم-جانبی'>استعلام خرید دیگ چدنی به همراه لوازم جانبی  / استعلام,استعلام خرید دیگ چدنی به همراه لوازم جانبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961589/استعلام-آسفالت-گرم-بصورت-موضعی'>استعلام آسفالت گرم بصورت موضعی / استعلام , استعلام آسفالت گرم بصورت موضعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961590/استعلام-خدمات-مشاوره-ای-طراحی-نیروگاه-برق-فتوولتائیک-متصل-به-شبکه'>استعلام خدمات مشاوره ای طراحی نیروگاه برق فتوولتائیک متصل به شبکه / استعلام, استعلام خدمات مشاوره ای طراحی نیروگاه برق فتوولتائیک متصل به شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961591/استعلام-پنجره-نما-آلومینیومی'>استعلام پنجره نما آلومینیومی  / استعلام ,استعلام پنجره نما آلومینیومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961592/استعلام-برون-سپاری-خدمات-عمومی'>استعلام برون سپاری خدمات عمومی  / استعلام , استعلام برون سپاری خدمات عمومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961593/استعلام-400-متر-مربع-کاغذ-دیواری'>استعلام 400 متر مربع کاغذ دیواری / استعلام, استعلام 400 متر مربع کاغذ دیواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961594/استعلام-کارهای-ساختمانی-پست-سیار'>استعلام کارهای ساختمانی پست سیار  / استعلام,استعلام کارهای ساختمانی پست سیار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961595/استعلام-دستگاه-ضبط-و-ذخیره-سازی-دوربین-های-مداربسته'>استعلام دستگاه ضبط و ذخیره سازی دوربین های مداربسته / استعلام , استعلام دستگاه ضبط و ذخیره سازی دوربین های مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961596/استعلام-16-آیتم-کالای-درخواستی-با-مارک--'>استعلام 16 آیتم کالای درخواستی با مارک ... / استعلام, استعلام 16 آیتم کالای درخواستی با مارک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961597/استعلام-کتابخانه-ها--آرشیوها--موزه-ها-و-سایر-فعالیت-های-فرهنگی'>استعلام کتابخانه ها ، آرشیوها ، موزه ها و سایر فعالیت های فرهنگی  / استعلام , استعلام کتابخانه ها ، آرشیوها ، موزه ها و سایر فعالیت های فرهنگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961598/استعلام-درب-اتوماتیک-کشویی'>استعلام درب اتوماتیک کشویی  / استعلام ,استعلام درب اتوماتیک کشویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961599/استعلام-مطالعات-تفصیلی-اجرایی-زیرحوزه'>استعلام مطالعات تفصیلی اجرایی زیرحوزه  / استعلام ,استعلام مطالعات تفصیلی اجرایی زیرحوزه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961600/استعلام-لوازم-برقی'>استعلام لوازم برقی  / استعلام,استعلام لوازم برقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961601/استعلام-خرید-کابل-شبکه'>استعلام خرید کابل شبکه / استعلام ,استعلام خرید کابل شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961602/استعلام-یک-دستگاه-سرور-HPE-DL580-G9-به-همراه-تجهیزات-مربوطه'>استعلام یک دستگاه سرور HPE DL580 G9 به همراه تجهیزات مربوطه  / استعلام, استعلام یک دستگاه سرور HPE DL580 G9 به همراه تجهیزات مربوطه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961603/استعلام-پیاده-سازی-سیستم-مدیریت-کیفیت-ایزو-9001-ویرایش'>استعلام پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001 ویرایش  / استعلام, استعلام پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001 ویرایش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961604/استعلام-پروژه-سیستم-اعلام-حریق'>استعلام پروژه سیستم اعلام حریق / استعلام,استعلام پروژه سیستم اعلام حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961605/استعلام-پارچه-تنظیف-ریزبافت-100-گرمی'>استعلام پارچه تنظیف ریزبافت 100 گرمی  / استعلام, استعلام پارچه تنظیف ریزبافت 100 گرمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961606/استعلام-پنل-خورشیدی'>استعلام پنل خورشیدی  / استعلام , استعلام پنل خورشیدی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961607/استعلام-لوله-گالوانیزه-یک-اینچ-و-توری-فنس-باغی'>استعلام لوله گالوانیزه یک اینچ و توری فنس باغی / استعلام, استعلام لوله گالوانیزه یک اینچ و توری فنس باغی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961608/استعلام-سرویس-و-نگهداری-تاسیسات-مکانیکی-و-برق-ساختمان'>استعلام سرویس و نگهداری تاسیسات مکانیکی و برق ساختمان  / استعلام ,استعلام سرویس و نگهداری تاسیسات مکانیکی و برق ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961609/استعلام-قلک-پلاستیکی'>استعلام قلک پلاستیکی / استعلام، استعلام قلک پلاستیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961610/استعلام-خرید-و-انجام-عملیات-و-مشخصات-پوشش-سقف'>استعلام خرید و انجام عملیات و مشخصات پوشش سقف  / استعلام, استعلام خرید و انجام عملیات و مشخصات پوشش سقف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961611/استعلام-تهیه-نصب-و-راه-اندازی-2-دستگاه-آسانسور-هیدرولیک'>استعلام تهیه نصب و راه اندازی 2 دستگاه آسانسور هیدرولیک  / استعلام , استعلام تهیه نصب و راه اندازی 2 دستگاه آسانسور هیدرولیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961612/استعلام-لوازم-برقی'>استعلام لوازم برقی  / استعلام , استعلام لوازم برقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961613/استعلام-10-تن-ماکارانی'>استعلام  10 تن ماکارانی  / استعلام،استعلام  10 تن ماکارانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961614/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-کلیه-سیستمهای-شبکه-رادیویی-وی-اچ-اف'>استعلام  تعمیر و نگهداری کلیه سیستمهای شبکه رادیویی وی اچ اف / استعلام, استعلام  تعمیر و نگهداری کلیه سیستمهای شبکه رادیویی وی اچ اف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961615/استعلام-سرویس-و-نگهداری-تجهیزات-سیستم-دوربین-مداربسته'>استعلام سرویس و نگهداری تجهیزات سیستم دوربین مداربسته  / استعلام, استعلام سرویس و نگهداری تجهیزات سیستم دوربین مداربسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961616/استعلام-مراقبت-و-نگهداری-از-جنگلکاری-سنواتی'>استعلام مراقبت و نگهداری از جنگلکاری سنواتی  / استعلام ,استعلام مراقبت و نگهداری از جنگلکاری سنواتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961617/استعلام-جدول'>استعلام جدول / استعلام،استعلام جدول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961618/استعلام-تبلت'>استعلام تبلت / استعلام ,استعلام تبلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961619/استعلام-قند-شکسته'>استعلام قند شکسته  / استعلام،استعلام قند شکسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961620/استعلام-تعمیر-و-بازسازی-نمازخانه'>استعلام تعمیر و بازسازی نمازخانه  / استعلام, استعلام تعمیر و بازسازی نمازخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961621/استعلام-ساخت-و-احداث-پمپاژ'>استعلام ساخت و احداث پمپاژ  / استعلام, استعلام ساخت و احداث پمپاژ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961622/استعلام-جاپاسپورتی'>استعلام جاپاسپورتی  / استعلام ، استعلام جاپاسپورتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961623/استعلام-خرید-انواع-روغن-موتور-خودرو-جهت-ماشین-آلات'>استعلام  خرید انواع روغن موتور خودرو جهت ماشین آلات / استعلام, استعلام  خرید انواع روغن موتور خودرو جهت ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961624/استعلام-کولر-ایستاده-گازی50000'>استعلام کولر ایستاده گازی50000 / استعلام, استعلام کولر ایستاده گازی50000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961625/استعلام-150-ست-مقره-سیلیکون'>استعلام 150 ست مقره سیلیکون / استعلام, استعلام 150 ست مقره سیلیکون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961626/استعلام-خدمات-نظافت-و-فضای-سبز'>استعلام خدمات نظافت و فضای سبز  / استعلام ، استعلام خدمات نظافت و فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961627/استعلام-لوازم-التحریر'>استعلام لوازم التحریر / استعلام, استعلام لوازم التحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961628/استعلام-خرید-ضد-یخ-جهت-ماشین-آلات'>استعلام خرید ضد یخ جهت ماشین آلات / استعلام, استعلام خرید ضد یخ جهت ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961630/استعلام-خرید-ترمومتر-روغن--'>استعلام خرید ترمومتر روغن ... / استعلام، استعلام خرید ترمومتر روغن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961631/استعلام-تابلو-کنترل-دور-فریمان'>استعلام  تابلو کنترل دور- فریمان  / استعلام , استعلام  تابلو کنترل دور- فریمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961632/استعلام-تلفن-رومیزی'>استعلام تلفن رومیزی / استعلام, استعلام تلفن رومیزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961633/استعلام-رب-گوجه-فرنگی-حلب'>استعلام  رب گوجه فرنگی حلب / استعلام،استعلام  رب گوجه فرنگی حلب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961634/استعلام-دستگاه-کپی-توشیبا'>استعلام دستگاه کپی توشیبا / استعلام ,استعلام دستگاه کپی توشیبا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961635/استعلام-فعالیت-های-سازمان-عضو-مربوط-به-کسب-و-کار'>استعلام فعالیت های سازمان عضو مربوط به کسب و کار  / استعلام ,استعلام فعالیت های سازمان عضو مربوط به کسب و کار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961636/فراخوان-عمومی-ارزیابی-کیفی-لوله-گذاری-فاضلاب-منطقه-۱۴شهرداری'>فراخوان عمومی ارزیابی کیفی لوله گذاری فاضلاب منطقه ۱۴شهرداری     / فراخوان,فراخوان عمومی ارزیابی کیفی لوله گذاری فاضلاب منطقه ۱۴شهرداری    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961637/استعلام-تکمیل-مقاوم-سازی-مدرسه-امام-حسن-عسگری-(ع)'>استعلام تکمیل مقاوم سازی مدرسه امام حسن عسگری (ع) / استعلام, استعلام تکمیل مقاوم سازی مدرسه امام حسن عسگری (ع)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961638/استعلام-خرید-اثاثیه'>استعلام خرید اثاثیه / استعلام, استعلام خرید اثاثیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961639/استعلام-گوشت-منجمد'>استعلام گوشت منجمد / استعلام ,استعلام گوشت منجمد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961640/استعلام-تعمیر-رایانه-و-تجهیزات-ارتباطی'>استعلام تعمیر رایانه و تجهیزات ارتباطی / استعلام, استعلام تعمیر رایانه و تجهیزات ارتباطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961641/استعلام-عملیات-احداث-و-راه-اندازی-سیستم-حفاظت-کاتدیک'>استعلام  عملیات احداث و راه اندازی سیستم حفاظت کاتدیک / استعلام , استعلام  عملیات احداث و راه اندازی سیستم حفاظت کاتدیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961642/استعلام-لپ-تاپ-asus-n552-vw'>استعلام  لپ تاپ asus n552 vw  / استعلام, استعلام  لپ تاپ asus n552 vw </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961643/فراخوان-اجرای-آسفالت-حفاظتی-smaمحور-دالکی-کنار-تخته'>فراخوان اجرای آسفالت حفاظتی smaمحور دالکی کنار تخته     / فراخوان,فراخوان اجرای آسفالت حفاظتی smaمحور دالکی کنار تخته    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961644/استعلام-کاغذ-A4'>استعلام کاغذ A4 / استعلام, استعلام کاغذ A4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961645/استعلام-قرص-کلرسنجی'>استعلام قرص کلرسنجی  / استعلام ,استعلام قرص کلرسنجی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961646/استعلام-خرید-شیرآلات-و-اتصالات-فولادی--'>استعلام خرید شیرآلات و اتصالات فولادی ... / استعلام خرید شیرآلات و اتصالات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961647/مناقصه-تهیه-و-نصب-و-راه-اندازی-دوربین-مداربسته-جهت-۴-پروژه'>مناقصه تهیه و نصب و راه اندازی دوربین مداربسته جهت ۴ پروژه / مناقصه,مناقصه تهیه و نصب و راه اندازی دوربین مداربسته جهت ۴ پروژه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961648/استعلام-نصب-و-کشیدن-انواع-پمپ-در-چاه-چاهک-چاه-دستی-و--'>استعلام  نصب و کشیدن انواع پمپ در چاه، چاهک، چاه دستی و ...  / استعلام , استعلام  نصب و کشیدن انواع پمپ در چاه، چاهک، چاه دستی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961649/استعلام-واگذاری-انجام-امور-پشتیبانی-و-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات'>استعلام واگذاری انجام امور پشتیبانی و تعمیر و نگهداری تاسیسات / استعلام,استعلام واگذاری انجام امور پشتیبانی و تعمیر و نگهداری تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961650/استعلام-آسفالت-سطحی-(چیپ-سیل)'>استعلام آسفالت سطحی (چیپ سیل)  / استعلام, استعلام آسفالت سطحی (چیپ سیل) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961651/استعلام-مربا-یک-نفره'>استعلام مربا یک نفره  / استعلام ,استعلام مربا یک نفره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961652/ارزیابی-واحدهای-ستادی-با-استفاده-از-مدل-تعالی-WE'>ارزیابی واحدهای ستادی با استفاده از مدل تعالی WE  / ارزیابی واحدهای ستادی با استفاده از مدل تعالی WE </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961653/استعلام-فعالیت-های-تهیه-غذای-مراسم-و-سایر-خدمات-غذایی'>استعلام فعالیت های تهیه غذای مراسم و سایر خدمات غذایی / استعلام,استعلام فعالیت های تهیه غذای مراسم و سایر خدمات غذایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961654/استعلام-نقاشی-ساختمان-به-متراژ-تقریبی-500متر-مربع'>استعلام نقاشی ساختمان  به متراژ تقریبی 500متر مربع / استعلام ، استعلام نقاشی ساختمان  به متراژ تقریبی 500متر مربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961655/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی  / استعلام,استعلام کولر گازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961656/استعلام-سیل-مکانیکی'>استعلام سیل مکانیکی / استعلام, استعلام سیل مکانیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961657/استعلام-خرید-6-دستگاه-تردد-شمار'>استعلام  خرید 6 دستگاه تردد شمار / استعلام,استعلام  خرید 6 دستگاه تردد شمار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961658/استعلام-کارت-گرافیک'>استعلام کارت گرافیک  / استعلام ,استعلام کارت گرافیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961659/استعلام-اجرای-جدول-گذاری-روستای-چشمه-علی'>استعلام  اجرای جدول گذاری روستای چشمه علی  / استعلام, استعلام  اجرای جدول گذاری روستای چشمه علی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961660/استعلام-روغن-مایع-سویا-16-کیلویی'>استعلام روغن مایع سویا 16 کیلویی  / استعلام , استعلام روغن مایع سویا 16 کیلویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961661/استعلام-تکمیل-مقاوم-سازی-مدرسه-ابنیاء'>استعلام تکمیل مقاوم سازی مدرسه ابنیاء / استعلام, استعلام تکمیل مقاوم سازی مدرسه ابنیاء</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961662/استعلام-انجام-عملیات-تعمیرات-سایت-اداری'>استعلام انجام عملیات تعمیرات سایت اداری / استعلام ,استعلام انجام عملیات تعمیرات سایت اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961663/استعلام-خرید-و-حمل-و-نصب-دیواره-بتنی-پیش-ساخته-پایه-دار-کشویی-دهانه'>استعلام خرید و حمل و نصب دیواره بتنی پیش ساخته پایه دار کشویی دهانه  / استعلام, استعلام خرید و حمل و نصب دیواره بتنی پیش ساخته پایه دار کشویی دهانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961664/استعلام-حلوا-شکری'>استعلام حلوا شکری  / استعلام ,استعلام حلوا شکری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961666/استعلام-فعالیت-های-نصب-تاسیسات-برق'>استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق / استعلام ,استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961667/استعلام-عاملیت-فن-بازار'>استعلام عاملیت فن بازار  / استعلام, استعلام عاملیت فن بازار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961668/استعلام-میز-اداری'>استعلام میز اداری  / استعلام ,استعلام میز اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961669/استعلام-تابلو-فلزی'>استعلام تابلو فلزی  / استعلام ,استعلام تابلو فلزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961670/استعلام-بنچ-آزمایشگاهی-استیل-2-عدد'>استعلام بنچ آزمایشگاهی استیل 2 عدد / استعلام، استعلام بنچ آزمایشگاهی استیل 2 عدد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961671/استعلام-ملحفه-بالشت-و--'>استعلام ملحفه، بالشت و ... / استعلام,استعلام ملحفه، بالشت و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961673/استعلام-اجرای-آسفالت-معابر-روستای-راغه-از-توابع-شهرستان-بهار'>استعلام اجرای آسفالت معابر روستای راغه از توابع شهرستان بهار  / استعلام ,استعلام اجرای آسفالت معابر روستای راغه از توابع شهرستان بهار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961674/استعلام-جامپر-تجهیزات-مخابراتی'>استعلام جامپر تجهیزات مخابراتی / استعلام, استعلام جامپر تجهیزات مخابراتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961675/استعلام-خرید-تجهیزات-دوربین-مداربسته'>استعلام خرید تجهیزات دوربین مداربسته  / استعلام ,استعلام خرید تجهیزات دوربین مداربسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961676/استعلام--نگهداری-و-بهره-برداری-از-تصفیه-خانه-فاضلاب'>استعلام   نگهداری و بهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب / استعلام, استعلام   نگهداری و بهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961677/فراخوان-انجام-عملیات-تکمیلی-ابنیه-؛-تاسیسات-الکتریکی'>فراخوان انجام عملیات تکمیلی ابنیه ؛ تاسیسات الکتریکی / فراخوان , فراخوان انجام عملیات تکمیلی ابنیه ؛ تاسیسات الکتریکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961678/استعلام-ماشین-دوخت'>استعلام ماشین دوخت / استعلام ,استعلام ماشین دوخت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961679/استعلام-سرویس-ایاب-و-ذهاب'>استعلام سرویس ایاب و ذهاب / استعلام, استعلام سرویس ایاب و ذهاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961680/استعلام-دستگاه-الایزا-آزمایشگاهی'>استعلام دستگاه الایزا آزمایشگاهی / استعلام, استعلام دستگاه الایزا آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961681/استعلام-یک-عدد-چادر-ضد-آب-خودرو-سمند'>استعلام یک عدد چادر ضد آب خودرو سمند   / استعلام ,استعلام یک عدد چادر ضد آب خودرو سمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961682/فراخوان-مناقصه-امور-نقلیه-اردوگاه-حرفه-آموزی-و-کاردرمانی'>فراخوان  مناقصه امور نقلیه اردوگاه حرفه آموزی و کاردرمانی / فراخوان  مناقصه , فراخوان  مناقصه امور نقلیه اردوگاه حرفه آموزی و کاردرمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961683/استعلام-بررسی-وضعیت-قراردادهای-غیر-فعال-و-راکد-درون-شهرکها-و-نواحی-صنعتی'>استعلام بررسی وضعیت قراردادهای غیر فعال و راکد درون شهرکها و نواحی صنعتی / استعلام بررسی وضعیت قراردادهای غیر فعال و راکد درون شهرکها و نواحی صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961684/استعلام-باتری-سمعک-مدل-13-نوع-بسته-بندی---'>استعلام باتری سمعک مدل 13 نوع بسته بندی .... / استعلام , استعلام باتری سمعک مدل 13 نوع بسته بندی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961685/فراخوان-اجرای-دکوراسیون-داخلی--تهیه-و-نصب-تجهیزات-تخصصی'> فراخوان اجرای دکوراسیون داخلی ، تهیه و نصب تجهیزات تخصصی / فراخوان , فراخوان اجرای دکوراسیون داخلی ، تهیه و نصب تجهیزات تخصصی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961686/استعلام-نیاز-به-لوله-و-اتصالات-سیستم-آبیاری-قطره-بارانی'>استعلام نیاز به لوله و اتصالات سیستم آبیاری قطره بارانی / استعلام، استعلام نیاز به لوله و اتصالات سیستم آبیاری قطره بارانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961687/استعلام-استعلام-بهای-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات-مکانیکی'>استعلام استعلام بهای تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی  / استعلام ,استعلام استعلام بهای تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961688/استعلام-نگهداری-فضای-سبز'>استعلام نگهداری فضای سبز / استعلام ,استعلام نگهداری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961690/استعلام-کابل-پرژکتور'>استعلام کابل پرژکتور / استعلام، استعلام کابل پرژکتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961691/استعلام-تهیه-و-اجرای-آسفالت'>استعلام تهیه و اجرای آسفالت / استعلام, استعلام تهیه و اجرای آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961692/استعلام-اجرای-آسفالت-معابر-روستای-گذرکجین'>استعلام اجرای آسفالت معابر روستای گذرکجین / استعلام ,استعلام اجرای آسفالت معابر روستای گذرکجین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961693/استعلام-خرید-حمل-و-نصب-۲-عدد-دیگ-آب-داغ'>استعلام خرید، حمل و نصب ۲ عدد دیگ آب داغ  / استعلام ,استعلام خرید، حمل و نصب ۲ عدد دیگ آب داغ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961694/استعلام-گوشی-تلفن-تک-خط'>استعلام گوشی تلفن تک خط  / استعلام ,استعلام گوشی تلفن تک خط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961695/استعلام-احداث-محوطه-و-فنس-کشی-راهدارخانه'>استعلام احداث محوطه و فنس کشی راهدارخانه / استعلام ,استعلام احداث محوطه و فنس کشی راهدارخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961696/استعلام-4-سری-قطعات-کامپیوتر'>استعلام 4 سری قطعات کامپیوتر / استعلام، استعلام 4 سری قطعات کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961697/استعلام-تهیه-و-نصب-جک-اتوماتیک-هیدرولیک'>استعلام  تهیه و نصب جک اتوماتیک هیدرولیک / استعلام, استعلام  تهیه و نصب جک اتوماتیک هیدرولیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961698/استعلام-3-دستگاه-رادیاتور'>استعلام 3 دستگاه رادیاتور  / استعلام 3 دستگاه رادیاتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961699/استعلام-ورق-گالوانیزه'>استعلام ورق گالوانیزه  / استعلام، استعلام ورق گالوانیزه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961700/استعلام-عملیات-ساخت-حمل-و-نصب-یک-عدد-تابلو-چلنیوم'>استعلام عملیات ساخت، حمل و نصب یک عدد تابلو چلنیوم / استعلام, استعلام عملیات ساخت، حمل و نصب یک عدد تابلو چلنیوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961701/استعلام-نبشی-پایه-قفسه-2-5-متری-و--'>استعلام نبشی پایه قفسه 2.5 متری و ... / استعلام, استعلام نبشی پایه قفسه 2.5 متری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961702/استعلام-واشر-لاستیکی-تایتون'>استعلام واشر لاستیکی تایتون / استعلام, استعلام واشر لاستیکی تایتون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961703/استعلام-خرید-۵۱۳-عدد-کاپشن-ضد-آب'>استعلام خرید ۵۱۳ عدد کاپشن ضد آب  / استعلام ,استعلام خرید ۵۱۳ عدد کاپشن ضد آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961704/استعلام-خرید-ورق-کرکره-ای-فایبرگلاس'>استعلام  خرید ورق کرکره ای فایبرگلاس  / استعلام, استعلام  خرید ورق کرکره ای فایبرگلاس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961705/استعلام-چراغ-چشمک-زن-سه-خانه-خورشیدی'>استعلام چراغ چشمک زن سه خانه خورشیدی  / استعلام, استعلام چراغ چشمک زن سه خانه خورشیدی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961706/استعلام-کارت-پردازشگر-MAPU--'>استعلام کارت پردازشگر MAPU... / استعلام، استعلام کارت پردازشگر MAPU...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961707/استعلام-دستگاه-واکس-زنی'>استعلام دستگاه واکس زنی / استعلام, استعلام دستگاه واکس زنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960850/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-پلاک-چهل-فرعی'>مزایده ششدانگ یکباب منزل پلاک چهل فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل پلاک چهل فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960852/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-شماره-2704-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شماره 2704 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شماره 2704 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960854/مزایده-یکباب-مغازه-مساحت-35-مترمربع'>مزایده یکباب مغازه مساحت 35 مترمربع / مزایده,مزایده یکباب مغازه مساحت 35 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960855/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-1000متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 1000متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 1000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960856/مزایده-ملک-به-پلاک-ثبتی-186-1608-بخش-ده'>مزایده ملک به پلاک ثبتی 186/1608 بخش ده  / مزایده,مزایده ملک به پلاک ثبتی 186/1608 بخش ده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960858/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-810متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 810متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 810متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960859/مزایده-قطع-و-فروش-درختان-جنگلی-خارج-از-طرح-های-جنگلداری-مزاحم--نوبت-دوم'>مزایده قطع و فروش درختان جنگلی خارج از طرح های جنگلداری مزاحم - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی، مزایده قطع و فروش درختان جنگلی خارج از طرح های جنگلداری مزاحم - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960860/مزایده-قطعه-زمین-مساحت-5746متر'>مزایده قطعه زمین مساحت 5746متر / مزایده,مزایده قطعه زمین مساحت 5746متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960862/مزایده-سه-دانگ-ساختمان-مسکونی-عرصه-164-متر'>مزایده سه دانگ ساختمان مسکونی عرصه 164 متر / مزایده,مزایده سه دانگ ساختمان مسکونی عرصه 164 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960863/مزایده-یک-دستگاه-نگهبانی-مساحت-21-35مترمربع'>مزایده یک دستگاه نگهبانی مساحت 21.35مترمربع / مزایده,مزایده یک دستگاه نگهبانی مساحت 21.35مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960865/مزایده-قطعه-زمینی-مساحت-550متر'>مزایده قطعه زمینی مساحت 550متر / مزایده,مزایده قطعه زمینی مساحت 550متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960869/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-307-41متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 307.41متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 307.41متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960870/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-469متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 469متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 469متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960871/مزایده-ملک-روستای-حسن-آباد-نوبت-اول'>مزایده ملک روستای حسن آباد نوبت اول / مزایده,مزایده ملک روستای حسن آباد نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960873/مزایده-فروش-پیراهن-پسرانه--دامن--بلوز--سارافون-و-پیراهن--نوبت-دوم'>مزایده فروش پیراهن پسرانه - دامن - بلوز - سارافون و پیراهن .. نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش پیراهن پسرانه - دامن - بلوز - سارافون و پیراهن .. نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960875/مزایده-1-8-دانگ-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی'>مزایده 1.8 دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 1.8 دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960876/مزایده-ششدانگ-عمارت-بخش-دو-اراک'>مزایده ششدانگ عمارت بخش دو اراک / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت بخش دو اراک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960877/مزایده-امتیاز-خط-همراه'>مزایده امتیاز خط همراه  / مزایده , مزایده امتیاز خط همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960878/مزایده-ساخت--نصب-و-بهره-برداری-از-100-سازه-پرتابل-تبلیغاتی-تجدید'>مزایده ساخت , نصب و بهره برداری از 100 سازه پرتابل تبلیغاتی تجدید / آگهی تجدید مزایده , مزایده ساخت , نصب و بهره برداری از 100 سازه پرتابل تبلیغاتی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960880/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-77-95متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 77.95متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 77.95متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960882/مزایده-یک-دستگاه-تولید-نایلکس'>مزایده یک دستگاه تولید نایلکس  / آگهی مزایده,مزایده یک دستگاه تولید نایلکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960883/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-زانتیا--نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری زانتیا - نوبت دوم  / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سواری زانتیا - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960884/مزایده-ملک-پلاک-ثبتی-998-907-اصلی'>مزایده ملک پلاک ثبتی 998-907 اصلی / مزایده,مزایده ملک پلاک ثبتی 998-907 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960887/مزایده-آپارتمان-مسکونی-به-پلاک-ثبتی-3135-فرعی'>مزایده آپارتمان مسکونی به پلاک ثبتی 3135 فرعی / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی به پلاک ثبتی 3135 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960890/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-آپارتمان-مسکونی-91-20متر'>مزایده سه دانگ مشاع از آپارتمان مسکونی 91.20متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از آپارتمان مسکونی 91.20متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960891/مزایده-یک-دستگاه-والس-(دربندی)'>مزایده یک دستگاه والس (دربندی) / مزایده, مزایده یک دستگاه والس (دربندی)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960893/مزایده-منزل-مسکونی-فاقد-سند-قولنامه-ای-صد-متر'>مزایده منزل مسکونی فاقد سند قولنامه ای صد متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی فاقد سند قولنامه ای صد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960895/تجدید-مزایده-اجاره-مغازه-(با-کاربری-فروش-تجهیزات-آتش-نشانی)---نوبت-دوم'>تجدید مزایده اجاره مغازه (با کاربری فروش تجهیزات آتش نشانی) ... نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده عمومی , تجدید مزایده اجاره مغازه (با کاربری فروش تجهیزات آتش نشانی) ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960896/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-باقیمانده-1601-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی باقیمانده 1601 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی باقیمانده 1601 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960897/مزایده-فروش-دام-های-سبک-و-سنگین'>مزایده فروش دام های سبک و سنگین / مزایده ، مزایده فروش دام های سبک و سنگین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960898/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودروی-سازمانی'>مزایده فروش یک دستگاه خودروی سازمانی / آگهی مزایده عمومی,مزایده فروش یک دستگاه خودروی سازمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960899/مزایده-32-3-سهم-مشاع-از-40-سهم-از-300-سهم-از-سه-دانگ-از-زمین'>مزایده 32.3 سهم مشاع از 40 سهم از 300 سهم از سه دانگ از زمین / مزایده,مزایده 32.3 سهم مشاع از 40 سهم از 300 سهم از سه دانگ از زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960901/تجدید-مزایده-فروش-اتصالات-پلی-اتیلن'>تجدید مزایده فروش اتصالات پلی اتیلن  / آگهی تجدید مزایده عمومی, تجدید مزایده فروش اتصالات پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960902/مزایده-7-7-سهم-مشاع-از-40-سهم-مشاع-از-300-سهم-سه-دانگ-زمین'>مزایده 7.7 سهم مشاع از 40 سهم مشاع از 300 سهم سه دانگ زمین / مزایده,مزایده 7.7 سهم مشاع از 40 سهم مشاع از 300 سهم سه دانگ زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960906/مزایده-قطعه-زمین-مسکونی-مساحت-دویست-متر'>مزایده قطعه زمین مسکونی مساحت دویست متر  / مزایده,مزایده قطعه زمین مسکونی مساحت دویست متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960908/تجدید-مزایده-فروش-مرکز-تلفن-و-دستگاههای-الکترونیکی'>تجدید مزایده فروش مرکز تلفن و دستگاههای الکترونیکی / آگهی تجدید مزایده عمومی , تجدید مزایده فروش مرکز تلفن و دستگاههای الکترونیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960909/مزایده-واگذاری-به-اجاره-کارگاهها'>مزایده واگذاری به اجاره کارگاهها / آگهی اجاره, مزایده واگذاری به اجاره کارگاهها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960910/مزایده-ملک-مشاع-تحت-پلاک-ثبتی-6744-از-74-اصلی'>مزایده ملک مشاع تحت پلاک ثبتی 6744 از 74 اصلی / مزایده,مزایده ملک مشاع تحت پلاک ثبتی 6744 از 74 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960913/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پراید-رنگ-مشکی'>مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری پراید رنگ مشکی / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری پراید رنگ مشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960915/مزایده-آپارتمان-مساحت-نود-متر-و-سی-و-هشت-دسیمتر'>مزایده آپارتمان مساحت نود متر و سی و هشت دسیمتر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت نود متر و سی و هشت دسیمتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960917/مزایده-اجاره-تعدادی-از-فضاهای-آموزشی--نوبت-دوم'>مزایده اجاره تعدادی از فضاهای آموزشی  - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی، مزایده اجاره تعدادی از فضاهای آموزشی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960918/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-99-90متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 99.90متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 99.90متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960919/مزایده-فروش-قطعات-آسانسور'>مزایده فروش قطعات آسانسور  / مزایده , مزایده فروش قطعات آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960920/مزایده-پلاک-ثبتی-2281-43-قطعه-دو-تفکیکی'>مزایده پلاک ثبتی 2281/43 قطعه دو تفکیکی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 2281/43 قطعه دو تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960922/مزایده-فروش-بیل-مکانیکی-هپکو-912-نوبت-دوم'>مزایده فروش بیل مکانیکی هپکو 912 -نوبت دوم / مزایده , مزایده فروش بیل مکانیکی هپکو 912  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960924/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مساحت-451متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 451متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 451متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960926/مزایده-قطعات-خودرو-و-لوازم-دست-دوم-کارکرده'>مزایده قطعات خودرو و لوازم دست دوم کارکرده / مزایده,مزایده قطعات خودرو و لوازم دست دوم کارکرده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960928/مزایده-ملک-مشاع-مغازه-تجاری-به-شماره-پلاک-ثبتی-5-فرعی'>مزایده ملک مشاع مغازه تجاری به شماره پلاک ثبتی 5 فرعی / مزایده,مزایده ملک مشاع مغازه تجاری به شماره پلاک ثبتی 5 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960931/مزایده-کتبی-اجاره-مغازه-های-شماره-6-و-7-و-8-و-9--نوبت-دوم'>مزایده کتبی اجاره مغازه های شماره 6 و 7 و 8 و 9 - نوبت دوم  / آگهی مزایده کتبی، مزایده کتبی اجاره مغازه های شماره 6 و 7 و 8 و 9 - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960932/مزایده-واحد-تجاری-تجدید'>مزایده واحد تجاری تجدید / مزایده,مزایده واحد تجاری تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960936/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-576-80متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 576.80متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 576.80متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960937/تجدید-مزایده-فروش-املاک-و-تعدادی-خودرو'>تجدید مزایده فروش املاک و تعدادی خودرو / آگهی تجدید مزایده عمومی , تجدید مزایده فروش املاک و تعدادی خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960938/مزایده-پلاک-ثبتی-494-فرعی-از-یک-اصلی-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی 494 فرعی از یک اصلی نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 494 فرعی از یک اصلی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960939/مزایده-فروش-چوب-و-تنه-درخت-و-روغن-سوخته--نوبت-دوم'>مزایده فروش چوب و تنه درخت و روغن سوخته - نوبت دوم  / مزایده , مزایده فروش چوب و تنه درخت و روغن سوخته - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960942/مزایده-اموال-شامل-4-دهنه-مغازه-مرحله-اول'>مزایده اموال شامل 4 دهنه مغازه مرحله اول / مزایده,مزایده اموال شامل 4 دهنه مغازه مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960943/مزایده-یک-دستگاه-پژو-206-مدل-82'>مزایده یک دستگاه پژو 206 مدل 82  / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه پژو 206 مدل 82 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960946/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-4-آبادان-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 4 آبادان نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 4 آبادان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960948/تجدید-مزایده-فروش-42-دستگاه-ماشین-آلات'>تجدید مزایده فروش 42 دستگاه ماشین آلات  / مناقصه, تجدید مزایده فروش 42 دستگاه ماشین آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960949/مزایده-یک-دربند-مغازه-با-احتساب-یک-قطعه-زمین-مرحله-اول'>مزایده یک دربند مغازه با احتساب یک قطعه زمین مرحله اول  / مزایده,مزایده یک دربند مغازه با احتساب یک قطعه زمین مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960951/مزایده-فروش-مقدار-متنابهی-سیم-بکسل-آلمانی'>مزایده فروش مقدار متنابهی سیم بکسل آلمانی / آگهی مزایده , مزایده فروش مقدار متنابهی سیم بکسل آلمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960952/مزایده-خدمات-(انتشارات-و-بوفه)'>مزایده خدمات (انتشارات و بوفه) / مزایده ، مزایده خدمات (انتشارات و بوفه)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960953/مزایده-شناور-صیادی-و-فایبر-گلاس'>مزایده شناور صیادی و فایبر گلاس  / آگهی مزایده و فروش مال غیرمنقول، مزایده شناور صیادی و فایبر گلاس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960954/مزایده-همگی-و-تمامت-ششدانگ-یکباب-منزل-مساحت-دویست-متر'>مزایده همگی و تمامت ششدانگ یکباب منزل مساحت دویست متر  / مزایده,مزایده همگی و تمامت ششدانگ یکباب منزل مساحت دویست متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960955/مزایده-منزل-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده منزل مسکونی نوبت دوم / مزایده,مزایده منزل مسکونی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960957/خلاصه-مزایده-اجاره-دو-باب-خانه-از-رقبات-موقوفه'>خلاصه مزایده اجاره دو باب خانه از رقبات موقوفه  / مزایده, خلاصه مزایده اجاره دو باب خانه از رقبات موقوفه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960958/مزایده-یک-دستگاه-پژو-سواری-405---'>مزایده یک دستگاه پژو سواری 405 .... / آگهی مزایده , مزایده یک دستگاه پژو سواری 405 ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960959/مزایده-ملک-قولنامه-ای-مساحت-هفتاد-متر'>مزایده ملک قولنامه ای مساحت هفتاد متر / مزایده,مزایده ملک قولنامه ای مساحت هفتاد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960961/مزایده-خودرو-کامیون-یخچالدار-ایسوزو'>مزایده خودرو کامیون یخچالدار ایسوزو / آگهی برگزاری مزایده، مزایده خودرو کامیون یخچالدار ایسوزو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960964/مزایده-یک-قطعه-زمین-پلاک-ثبتی-شماره-2031-فرعی'>مزایده یک قطعه زمین پلاک ثبتی شماره 2031 فرعی / مزایده,مزایده یک قطعه زمین پلاک ثبتی شماره 2031 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960966/مزایده-واگذاری-تعداد-یک-دستگاه-خودرو-پژو-405'>مزایده واگذاری تعداد یک دستگاه خودرو پژو 405  / آگهی مزایده، مزایده تعداد یک دستگاه خودرو پژو 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960967/آگهی-تعدادی-از-اقلام-پزشکی-مازاد'>آگهی  تعدادی از اقلام پزشکی مازاد  / آگهی ، آگهی  تعدادی از اقلام پزشکی مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960968/مزایده-سواری-پراید-GTXI'>مزایده سواری پراید GTXI  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده سواری پراید GTXI </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960969/مزایده-یک-عدد-میز-کنفرانس'>مزایده یک عدد میز کنفرانس  / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده یک عدد میز کنفرانس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960971/مزایده-فروش-یک-واحد-مسکونی-با-موقعیت-اداری'>مزایده فروش یک واحد مسکونی با موقعیت اداری / مزایده,مزایده فروش یک واحد مسکونی با موقعیت اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960972/مزایده-واگذاری-انتشارات'>مزایده واگذاری انتشارات / مزایده ، مزایده واگذاری انتشارات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960973/مزایده-فروش-تعداد-8-دستگاه-خودرو'>مزایده فروش تعداد 8 دستگاه خودرو  / آگهی مزایده , مزایده فروش تعداد 8 دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960974/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-79-4متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 79.4متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 79.4متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960975/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-از-بوفه-مرکزی-و-اورژانس'>مزایده  واگذاری بهره برداری از بوفه مرکزی و اورژانس / آگهی مزایده عمومی, مزایده  واگذاری بهره برداری از بوفه مرکزی و اورژانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960977/مزایده-فروش-سیم-کارت-تلفن-همراه'>مزایده فروش سیم کارت تلفن همراه  / مزایده , مزایده فروش سیم کارت تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960978/مزایده-فروش-خودروی-سواری-پژو-پارس'>مزایده فروش خودروی سواری پژو پارس / مزایده اموال منقول , مزایده فروش خودروی سواری پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960980/مزایده-25-هزار-سهم-مشاع-از-125-هزار-سهم'>مزایده 25 هزار سهم مشاع از 125 هزار سهم / مزایده,مزایده 25 هزار سهم مشاع از 125 هزار سهم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960981/مزایده-واگذاری-به-صورت-اجاره-اماکن-و-تاسیسات-ورزشی-شرکت-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری به صورت اجاره اماکن و تاسیسات ورزشی شرکت نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی، مزایده واگذاری به صورت اجاره اماکن و تاسیسات ورزشی شرکت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960982/تجدید-مزایده-4-دستگاه-خودرو'>تجدید مزایده  4 دستگاه خودرو / آگهی مزایده عمومی, تجدید مزایده  4 دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960984/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-شماره-270-1602-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شماره 270/1602 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شماره 270/1602 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960987/مزایده-بهره-برداری-از-کلیه-فضاهای-تبلیغاتی-نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از کلیه فضاهای تبلیغاتی نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی,مزایده بهره برداری از کلیه فضاهای تبلیغاتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960988/مزایده-فروش-نوار--پرایمر-و-فیلم-و--تجدید'>مزایده فروش نوار ، پرایمر و فیلم و ...تجدید  / آگهی تجدید مزایده  عمومی , مزایده فروش نوار ، پرایمر و فیلم و ..... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960989/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-شماره-83-فرعی-بخش-دو'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شماره 83 فرعی بخش دو  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شماره 83 فرعی بخش دو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960990/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-سیصد-متر'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت سیصد متر  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت سیصد متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960991/مزایده-فروش-ضایعات-سیم-مسی-نوبت-دوم'>مزایده فروش ضایعات سیم مسی- نوبت دوم  / آگهی فراخوان مزایده عمومی، مزایده فروش ضایعات سیم مسی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960992/مزایده-سازه-های-تبلیغات-محیطی-سطح-شهر-و-تلویزیون-شهری---نوبت-دوم'>مزایده سازه های تبلیغات محیطی سطح شهر و تلویزیون شهری ... نوبت دوم / مزایده, مزایده سازه های تبلیغات محیطی سطح شهر و تلویزیون شهری ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960994/مزایده-پلاک-912-فرعی-مساحت-220متر'>مزایده پلاک 912 فرعی مساحت 220متر / مزایده,مزایده پلاک 912 فرعی مساحت 220متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/960998/مزایده-اعیانی-املاک-مسکن-مهر-نوبت-اول'>مزایده اعیانی املاک مسکن مهر نوبت اول / مزایده,مزایده اعیانی املاک مسکن مهر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961001/مزایده-فروش-آپارتمان-مساحت-153متر'>مزایده فروش آپارتمان مساحت 153متر  / مزایده,مزایده فروش آپارتمان مساحت 153متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961006/مزایده-برخی-از-اقلام-اسقاطی'>مزایده برخی از اقلام اسقاطی / آگهی مزایده عمومی , مزایده برخی از اقلام اسقاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961008/مزایده-عمارت-بخش-هفت-خرم-آباد'>مزایده عمارت بخش هفت خرم آباد / مزایده,مزایده عمارت بخش هفت خرم آباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961011/مزایده-ششدانگ-اعیانی-مغازه-تجاری'>مزایده ششدانگ اعیانی مغازه تجاری / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی مغازه تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961013/مزایده-تعداد-11-دستگاه-خودرو-سواری-و-مینی-بوس-قابل-شماره-گذاری-و-اسقاط'>مزایده  تعداد 11 دستگاه خودرو سواری و مینی بوس قابل شماره گذاری و اسقاط  / آگهی مزایده, مزایده  تعداد 11 دستگاه خودرو سواری و مینی بوس قابل شماره گذاری و اسقاط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961014/مزایده-سرقفلی-مغازه-بخش-14-تبریز'>مزایده سرقفلی مغازه بخش 14 تبریز  / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه بخش 14 تبریز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961018/مزایده-پلاک-ثبتی-115-فرعی-بخش-هفت-تبریز'>مزایده پلاک ثبتی 115 فرعی بخش هفت تبریز  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 115 فرعی بخش هفت تبریز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961019/مزایده-ملک-مغازه-مساحت-21-11متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مغازه مساحت 21.11متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مغازه مساحت 21.11متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961022/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-175متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 175متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 175متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961023/مزایده-فروش-اموال-و-اجناس-اسقاط-و-مستعمل'>مزایده فروش اموال و اجناس اسقاط و مستعمل / مزایده,مزایده فروش اموال و اجناس اسقاط و مستعمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961027/مزایده-6-دستگاه-خودروی-سواری--نوبت-دوم'>مزایده 6 دستگاه خودروی سواری - نوبت دوم  / مزایده, مزایده 6 دستگاه خودروی سواری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961028/مزایده-ملک-مساحت-اعیان-120متر'>مزایده ملک مساحت اعیان 120متر / مزایده,مزایده ملک مساحت اعیان 120متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961030/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-نه-تبریز-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی بخش نه تبریز نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش نه تبریز نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961032/مزایده-فروش-5-دستگاه-خودرو'>مزایده فروش 5 دستگاه خودرو / آگهی مزایده,مزایده فروش 5 دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961034/مزایده-یک-قطعه-زمین-کشاورزی-مساحت-2500متر'>مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 2500متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 2500متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961036/مزایده-فروش-56-فقره-از-املاک-مازاد'>مزایده فروش 56 فقره از املاک مازاد  / مزایده,مزایده فروش 56 فقره از املاک مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961038/مزایده-خودرو-به-رنگ-سفید-روغنی-مدل-1388'>مزایده خودرو به رنگ سفید روغنی مدل 1388 / آگهی مزایده مال منقول,مزایده خودرو به رنگ سفید روغنی مدل 1388</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961039/مزایده-اجاره-یک-واحد-انبار-سوله--مرحله-سوم'>مزایده اجاره یک واحد انبار سوله -  مرحله سوم / مزایده, مزایده اجاره یک واحد انبار سوله - مرحله سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961041/مزایده-فروش-خط-تلفن-موبایل'>مزایده فروش خط تلفن موبایل  / آگهی مزایده، مزایده فروش خط تلفن موبایل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961042/مزایده-فروش-املاک-مازاد-عرصه-186-29-و-2000متر'>مزایده فروش املاک مازاد عرصه 186.29 و 2000متر  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد عرصه 186.29 و 2000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961045/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-360متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 360متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 360متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961048/مزایده-فروش-املاک-مساحت-اعیان-35-73-و-106-18متر'>مزایده فروش املاک مساحت اعیان 35.73 و 106.18متر  / مزایده,مزایده فروش املاک مساحت اعیان 35.73 و 106.18متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961051/مزایده-فروش-کیت-سوپر-بیلیون-هیر-و--'>مزایده فروش  کیت سوپر بیلیون هیر و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش  کیت سوپر بیلیون هیر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961053/مزایده-ششدانگ-یکباب-زیرزمین-بخش-یک-رامهرمز'>مزایده ششدانگ یکباب زیرزمین بخش یک رامهرمز / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب زیرزمین بخش یک رامهرمز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961056/مزایده-یک-واحد-مسکونی-قدیمی-ساز-عرصه-202متر'>مزایده یک واحد مسکونی قدیمی ساز عرصه 202متر / مزایده,مزایده یک واحد مسکونی قدیمی ساز عرصه 202متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961059/مزایده-تیرآهن-ناودانی-و-میلگرد-ضایعاتی--'>مزایده تیرآهن، ناودانی و میلگرد ضایعاتی ...  / مزایده, مزایده تیرآهن، ناودانی و میلگرد ضایعاتی ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961060/مزایده-اجاره-پارکینگ-مرحله-دوم-نوبت-اول'>مزایده اجاره پارکینگ مرحله دوم نوبت اول / مزایده , مزایده اجاره پارکینگ مرحله اول ـ نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961061/مزایده-فروش-تعداد-127-قطعه-زمین'>مزایده فروش تعداد 127 قطعه زمین / مزایده,مزایده فروش تعداد 127 قطعه زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961063/مزایده-واگذاری-تعدادی-از-مجتمع-و-شهرک-های-کشاورزی-گلخانه-ای'>مزایده واگذاری  تعدادی از مجتمع و شهرک های کشاورزی گلخانه ای  / مزایده, مزایده واگذاری  تعدادی از مجتمع و شهرک های کشاورزی گلخانه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961065/مزایده-واگذاری-یکباب-ساختمان-مسکونی'>مزایده واگذاری یکباب ساختمان مسکونی  / مزایده,مزایده واگذاری یکباب ساختمان مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961068/مزایده-فروش-املاک-نقد-و-اقساط-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک نقد و اقساط نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش املاک نقد و اقساط نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961069/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-در-دو-طبقه-بخش-هفت-بانه'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی در دو طبقه بخش هفت بانه / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی در دو طبقه بخش هفت بانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961070/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-دولتی-تجدید-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه خودروی دولتی تجدید نوبت دوم  / تجدید آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش یکدستگاه خودروی دولتی تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961071/مزایده-فروش-دستگاه-گان-نقطه-جوش-و--'>مزایده فروش دستگاه گان نقطه جوش و ... / مزایده , مزایده فروش دستگاه گان نقطه جوش و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961074/مزایده-ششدانگ-ساختمان-احداثی-عرصه-5000متر'>مزایده ششدانگ ساختمان احداثی عرصه 5000متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان احداثی عرصه 5000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961077/مزایده--فروش-اتصالات-فولادی-در-سایزهای-مختلف-تجدید'>مزایده   فروش اتصالات فولادی در سایزهای مختلف تجدید  / آگهی مزایده عمومی ,مزایده   فروش اتصالات فولادی در سایزهای مختلف تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961078/مزایده-فروش-خودرو-سواری-پژو-405'>مزایده فروش خودرو سواری پژو 405  / مزایده , مزایده فروش خودرو سواری پژو 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961080/مزایده-ششدانگ-زمین-با-بنای-احداثی-و-شالیزاری'>مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی و شالیزاری  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی و شالیزاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961081/مزایده-ساختمان-5-طبقه-شامل-4-طبقه-مسکونی'>مزایده ساختمان 5 طبقه شامل 4 طبقه مسکونی  / مزایده,مزایده ساختمان 5 طبقه شامل 4 طبقه مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961084/آگهی-مزایده-فروش-سرقیچی-ورق-های-فول-هارد--'>آگهی مزایده فروش  سرقیچی ورق های فول هارد ... / آگهی مزایده , آگهی مزایده فروش  سرقیچی ورق های فول هارد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961085/مزایده-ششدانگ-سه-قطعه-زمین'>مزایده ششدانگ سه قطعه زمین / مزایده,مزایده ششدانگ سه قطعه زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961087/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-1504-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 1504 متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 1504 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961089/مزایده-یکباب-مغازه-نوبت-اول'>مزایده یکباب مغازه نوبت اول / مزایده,مزایده یکباب مغازه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961090/مزایده-فروش-خودرو-سواری-رانا-و-کامیون-کشنده'>مزایده فروش خودرو سواری رانا و کامیون کشنده  / مزایده , مزایده فروش خودرو سواری رانا و کامیون کشنده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961092/مزایده-فروش-لوازم-یدکی-راکد-نیروگاهی'>مزایده فروش لوازم یدکی راکد نیروگاهی / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش لوازم یدکی راکد نیروگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961093/مزایده-آپارتمان-مساحت-79-75متر'>مزایده آپارتمان مساحت 79.75متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 79.75متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961096/مزایده-فروش-تلویزیون-رنگی--یخچال-و-فریزر-نوبت-دوم'>مزایده فروش تلویزیون رنگی ، یخچال و فریزر نوبت دوم  / مزایده , مزایده فروش تلویزیون رنگی ، یخچال و فریزر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961097/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-1782-6195-بخش-چهار'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1782/6195 بخش چهار  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1782/6195 بخش چهار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961098/مزایده-عمومی-یک-سهم-از-چهل-سهم-شرکت-تعاونی-مسکن-کارکنان'>مزایده عمومی یک سهم از چهل سهم شرکت تعاونی مسکن کارکنان / مزایده عمومی یک سهم از چهل سهم شرکت تعاونی مسکن کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961099/مزایده-فروش-لوازم-و-کالای-مازاد-بر-نیاز'>مزایده فروش لوازم و کالای مازاد بر نیاز  / آگهی مزایده , مزایده فروش لوازم و کالای مازاد بر نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961100/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-چهار-آبادان'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش چهار آبادان / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش چهار آبادان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961101/مزایده-پلاک-ثبتی-عرصه-به-مساحت-6-286متر'>مزایده پلاک ثبتی عرصه به مساحت 6.286متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی عرصه به مساحت 6.286متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961105/مزایده-واگذاری-اقلام-موجود-در-انبار-نوبت-سوم'>مزایده واگذاری اقلام موجود در انبار نوبت سوم  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری اقلام موجود در انبار نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961107/مزایده-سند-مالکیت-ششدانگ-پلاک-6904-فرعی'>مزایده سند مالکیت ششدانگ پلاک  6904 فرعی / مزایده,مزایده سند مالکیت ششدانگ پلاک  6904 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961108/مزایده-واگذاری-سرقفلی-تعداد-3-باب-مغازه-تجاری'>مزایده واگذاری سرقفلی تعداد 3 باب مغازه تجاری / آگهی مزایده، مزایده واگذاری سرقفلی تعداد 3 باب مغازه تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961109/مزایده-واگذاری-مقداری-ریل-ها-و-آهن-آلات-ضایعاتی'>مزایده واگذاری مقداری ریل ها و آهن آلات ضایعاتی / آگهی مزایده , مزایده واگذاری مقداری ریل ها و آهن آلات ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961110/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-نود-و-یک-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت نود و یک متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت نود و یک متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961116/مزایده-2-دانگ-و-5-سیر-و-11-مثقال-و-4-نخود-و-1-گندم-و-3-ارزن-از-آپارتمان'>مزایده 2 دانگ و 5 سیر و 11 مثقال و 4 نخود و 1 گندم و 3 ارزن از آپارتمان / مزایده,مزایده 2 دانگ و 5 سیر و 11 مثقال و 4 نخود و 1 گندم و 3 ارزن از آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961118/مزایده-یک-دستگاه-سواری-هیوندا-سوناتا'>مزایده یک دستگاه سواری هیوندا سوناتا  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه سواری هیوندا سوناتا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961121/مزایده-فروش-ده-قطعه-زمین-مرحله-دوم-نوبت-چهارم'>مزایده فروش ده قطعه زمین مرحله دوم نوبت چهارم  / مزایده,مزایده فروش ده قطعه زمین مرحله دوم نوبت چهارم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961123/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-سواری-پرشیا'>مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری پرشیا  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری پرشیا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961126/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-تحت-اختیار-خود'>مزایده فروش تعدادی از املاک تحت اختیار خود  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک تحت اختیار خود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961129/مزایده-سه-دانگ-مشاع-ملک-پلاک-9413-فرعی'>مزایده سه دانگ مشاع ملک پلاک 9413 فرعی / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع ملک پلاک 9413 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961130/مزایده-یک-دستگاه-موتورسیکلت-کمد-جالباسی--'>مزایده یک دستگاه موتورسیکلت، کمد جالباسی... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه موتورسیکلت، کمد جالباسی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961133/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-286متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 286متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 286متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961134/مزایده-قطع-و-فروش-درختان-جنگلی-نوبت-دوم'>مزایده قطع و فروش درختان جنگلی نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی، مزایده قطع و فروش درختان جنگلی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961135/مزایده-فروش-یکدستگاه-افست-هایدلبرگ-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه افست هایدلبرگ نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه افست هایدلبرگ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961136/تجدید-مزایده-واگذاری-داروخانه-بیمارستان'>تجدید مزایده واگذاری داروخانه بیمارستان  / مزایده، تجدید مزایده واگذاری داروخانه بیمارستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961138/مزایده-آپارتمان-مساحت-نود-و-هشت-متر-و-شصت-و-شش-دسیمتر'>مزایده آپارتمان مساحت نود و هشت متر و شصت و شش دسیمتر  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت نود و هشت متر و شصت و شش دسیمتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961141/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-پژو-پارس'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو پژو پارس / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودرو پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961142/مزایده-یک-قطعه-زمین-مسکونی-مساحت-500متر'>مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 500متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 500متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961143/مزایده-فروش-یکدستگاه-تاورگرین-8-تنی'>مزایده فروش یکدستگاه تاورگرین 8 تنی / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه تاورگرین 8 تنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961146/مزایده-ملک-به-مساحت-69-05متر'>مزایده ملک به مساحت 69.05متر / مزایده,مزایده ملک به مساحت 69.05متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961149/مزایده-فروش-مقدار-51-گونی-نخ-سفید-پنبه-نمره-20-1'>مزایده فروش مقدار 51 گونی نخ سفید پنبه نمره 20/1  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش مقدار 51 گونی نخ سفید پنبه نمره 20/1 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961150/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-180متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 180متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 180متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961151/تجدید-مزایده-فروش-لوله-های-پلی-اتیلن-در-سایزهای-مختلف'>تجدید مزایده فروش لوله های پلی اتیلن در سایزهای مختلف / مزایده عمومی, تجدید مزایده فروش لوله های پلی اتیلن در سایزهای مختلف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961152/مزایده-زمین-با-بنای-مسکونی-108-52متر'>مزایده زمین با بنای مسکونی 108.52متر / مزایده,مزایده زمین با بنای مسکونی 108.52متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961153/مزایده-اجاره-بازارچه-فجر-تجدید'>مزایده اجاره بازارچه فجر  تجدید  / مزایده , مزایده اجاره بازارچه فجر  تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961156/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-530متر'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 530متر  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 530متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961157/مزایده-مدیریت-و-بهره-برداری-مجموعه-شب-بازار-نوبت-دوم'>مزایده مدیریت و بهره برداری مجموعه شب بازار- نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی,مزایده  مدیریت و بهره برداری مجموعه شب بازار- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961158/مزایده-فروش-انواع-لاستیک'>مزایده فروش انواع لاستیک  / آگهی مزایده , مزایده فروش انواع لاستیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961159/مزایده-ملک-بخش-8-اهواز'>مزایده ملک بخش 8 اهواز  / مزایده,مزایده ملک بخش 8 اهواز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961161/مزایده-فروش-ضایعات-بارانداز'>مزایده فروش ضایعات بارانداز  / مزایده فروش ضایعات بارانداز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961162/مزایده-فروش-انواع-تیرهای-اشباع-شده'>مزایده فروش انواع تیرهای اشباع شده / آگهی مزایده عمومی ,مزایده فروش انواع تیرهای اشباع شده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961164/مزایده-آپارتمان-مساحت-هفتاد-متر-نوبت-دوم'>مزایده آپارتمان مساحت هفتاد متر نوبت دوم / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت هفتاد متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961166/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-لیفان-ایکس-60'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو لیفان ایکس 60 / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودرو لیفان ایکس 60</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961167/مزایده-0-75-یک-دانگ-از-ششدانگ-مشاع-ملک'>مزایده 0.75 یک دانگ از ششدانگ مشاع ملک  / مزایده,مزایده 0.75 یک دانگ از ششدانگ مشاع ملک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961168/مزایده-واگذاری-میدان-دام-و-احشام'>مزایده  واگذاری میدان دام و احشام  / آگهی مزایده, مزایده  واگذاری میدان دام و احشام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961171/مزایده-پلاک-ثبتی-طبقه-دوم'>مزایده پلاک ثبتی طبقه دوم  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی طبقه دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961174/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پراید-مدل-89--نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه سواری پراید مدل 89  - نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک دستگاه سواری پراید مدل 89  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961175/مزایده-خط-همراه-اول'>مزایده خط همراه اول  / آگهی مزایده, مزایده خط همراه اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961176/مزایده-ششدانگ-عرصه-ملکی-مساحت-695متر'>مزایده ششدانگ عرصه ملکی مساحت 695متر / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه ملکی مساحت 695متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961177/تجدید-مزایده-شیرهای-سماوری-فلنجی-شیر-توپی-پلاک-شیر-پیاده-رو-شیر-پیسوا'>تجدید مزایده شیرهای سماوری فلنجی، شیر توپی، پلاک شیر پیاده رو، شیر پیسوا / مزایده عمومی, تجدید مزایده شیرهای سماوری فلنجی، شیر توپی، پلاک شیر پیاده رو، شیر پیسوا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961178/مزایده-آپارتمان-مسکونی-77-54متر'>مزایده آپارتمان مسکونی 77.54متر / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی 77.54متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961182/مزایده-واگذاری-24-باب-غرفه'>مزایده واگذاری 24 باب غرفه / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای ، مزایده واگذاری 24 باب غرفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961183/مزایده-ششدانگ-دو-قطعه-زمین-بخش-یازده-تهران'>مزایده ششدانگ دو قطعه زمین بخش یازده تهران  / مزایده,مزایده ششدانگ دو قطعه زمین بخش یازده تهران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961184/تجدید-مزایده-واگذاری-جمع-آوری-پسماند-خشک-شهری-و-ضایعات-و--'>تجدید مزایده واگذاری جمع آوری پسماند خشک شهری و ضایعات و ... / آگهی تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای، تجدید مزایده واگذاری جمع آوری پسماند خشک شهری و ضایعات و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961185/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-صد-متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت صد متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت صد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961187/مزایده-فروش-کاشی--نوبت-دوم'>مزایده فروش کاشی - نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده فروش کاشی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961188/مزایده-پلاک-ثبتی-2-34536-اموال-غیرمنقول'>مزایده پلاک ثبتی 2/34536 اموال غیرمنقول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 2/34536 اموال غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961189/اصلاحیه-مزایده-فروش-مجموعه-آپارتمان-مساحت-2864متر'>اصلاحیه مزایده فروش مجموعه آپارتمان مساحت 2864متر / اصلاحیه , اصلاحیه مزایده فروش مجموعه آپارتمان مساحت 2864متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961191/مزایده-پلاک-ثبتی-5527-فرعی-بخش-ده-تهران'>مزایده پلاک ثبتی 5527 فرعی بخش ده تهران / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 5527 فرعی بخش ده تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961192/مزایده-سواری-پیکان-و-موتورسیکلت'>مزایده سواری پیکان و موتورسیکلت  / آگهی مزایده، مزایده سواری پیکان و موتورسیکلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961196/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پژو-پارس'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961197/مزایده-فروش-یک-تلفن-همراه'>مزایده فروش یک تلفن همراه  / آگهی مزایده , مزایده فروش یک تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961198/مزایده-منزل-مسکونی-150متر'>مزایده منزل مسکونی 150متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی 150متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961200/مزایده-فروش-اجناس-مخابراتی-مازاد-بر-نیاز'>مزایده فروش اجناس مخابراتی مازاد بر نیاز / مزایده, مزایده فروش اجناس مخابراتی مازاد بر نیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961201/تجدید-مزایده-محل-استقرار-غرفه-آب-میوه-و-بستنی-نوبت-دوم'>تجدید مزایده محل استقرار غرفه آب میوه و بستنی  نوبت دوم  / آگهی فراخوان مزایده, تجدید مزایده محل استقرار غرفه آب میوه و بستنی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961202/مزایده-ششدانگ-زمین-با-بنای-احداثی-بخش-نه'>مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی بخش نه / مزایده,مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی بخش نه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961203/مزایده-دو-واحد-اپارتمان-بخش-12-ثبت-بابلسر'>مزایده دو واحد اپارتمان بخش 12 ثبت بابلسر / مزایده,مزایده دو واحد اپارتمان بخش 12 ثبت بابلسر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961204/مزایده-واگذاری-4-جایگاه-cng'>مزایده واگذاری 4 جایگاه cng / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری 4 جایگاه cng</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961206/مزایده-فروش-فروشگاه'>مزایده فروش فروشگاه / مزایده,مزایده فروش فروشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961211/مزایده-ششدانگ-زمین-محصور-مساحت-1000متر'>مزایده ششدانگ زمین محصور مساحت 1000متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین محصور مساحت 1000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961212/مزایده-یک-دستگاه-موتور-تولید-برق-دیزلی-و--'>مزایده یک دستگاه موتور تولید برق دیزلی و... / مزایده ,مزایده یک دستگاه موتور تولید برق دیزلی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961213/مزایده-اقلام-ضایعاتی-شامل-انواع-ورق-گالوانیزه-بشکه-فلزات-آهن-آلات-و--'>مزایده اقلام ضایعاتی شامل انواع ورق گالوانیزه، بشکه، فلزات، آهن آلات و... / مزایده, مزایده اقلام ضایعاتی شامل انواع ورق گالوانیزه، بشکه، فلزات، آهن آلات و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961214/مزایده-فروش-تعداد-8-دستگاه-اتوبوس'>مزایده فروش تعداد 8 دستگاه اتوبوس / مزایده,مزایده فروش تعداد 8 دستگاه اتوبوس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961215/مزایده-ششدانگ-خانه-بخش-15-مهاباد'>مزایده ششدانگ خانه بخش 15 مهاباد / مزایده,مزایده ششدانگ خانه بخش 15 مهاباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961216/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-یکصد-مترمربع'>مزایده ملک مساحت عرصه یکصد مترمربع / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه یکصد مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961218/آگهی-مزایده-اجاره-ساختمان-دفتر-ناوگان-مسافربری--چاپ-دوم-نوبت-دوم'>آگهی مزایده اجاره ساختمان دفتر ناوگان مسافربری - چاپ دوم نوبت دوم  / آگهی مزایده، آگهی مزایده اجاره ساختمان دفتر ناوگان مسافربری- چاپ دوم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961219/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-با-قدمت-بیش-از-سی-سال'>مزایده ششدانگ یکباب خانه با قدمت بیش از سی سال  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه با قدمت بیش از سی سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961221/مزایده-یک-واحد-دامداری-تحت-پلاک-62-24-نوبت-اول'>مزایده یک واحد دامداری تحت پلاک 62/24 نوبت اول / مزایده,مزایده یک واحد دامداری تحت پلاک 62/24 نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961222/مزایده-فروش-دو-قطعه-زمین-کاربری-مسکونی-و-کارگاهی-نوبت-دوم'>مزایده فروش دو قطعه زمین کاربری مسکونی و کارگاهی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین کاربری مسکونی و کارگاهی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961226/مزایده-ملک-تجاری-مال-غیرمنقول-نوبت-دوم'>مزایده ملک تجاری مال غیرمنقول نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک تجاری مال غیرمنقول نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961227/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-وانت-پیکان-مدل-1378'>مزایده یک دستگاه خودرو وانت پیکان مدل 1378 / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو وانت پیکان مدل 1378</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961228/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-154متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 154متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 154متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961229/مزایده-9-باب-مغازه-بصورت-اجاره-ای'>مزایده 9 باب مغازه بصورت اجاره ای / مزایده , مزایده 9 باب مغازه بصورت اجاره ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961231/مزایده-دو-باب-ساختمان-مسکونی-نوبت-اول'>مزایده دو باب ساختمان مسکونی نوبت اول / مزایده,مزایده دو باب ساختمان مسکونی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961232/مزایده-فروش-کارت-خوان-بانک-سپه--ریش-تراش-فیلیپس---'>مزایده فروش کارت خوان بانک سپه ، ریش تراش فیلیپس .... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش کارت خوان بانک سپه ، ریش تراش فیلیپس ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961233/مزایده-مرغداری-بخش-چهارده-نوبت-اول'>مزایده مرغداری بخش چهارده نوبت اول  / مزایده,مزایده مرغداری بخش چهارده نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961234/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-mvm-x33'>مزایده یک دستگاه خودرو mvm x33  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه خودرو mvm x33 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961235/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-11000-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 11000 متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 11000 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961236/مزایده-فروش-انواع-کاشی'>مزایده فروش انواع کاشی  / آگهی مزایده , مزایده فروش انواع کاشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961237/مزایده-یک-دستگاه-الکتروپمپ--نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه الکتروپمپ...نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال غیرمنقول، مزایده یک دستگاه الکتروپمپ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961238/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پراید-GLXI'>مزایده یک دستگاه سواری پراید GLXI  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه سواری پراید GLXI </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961239/مزایده-یک-واحد-تجاری-مساحت-دوازده-متر'>مزایده یک واحد تجاری مساحت دوازده متر / مزایده,مزایده یک واحد تجاری مساحت دوازده متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961240/مزایده-1450-تن-ماسه-شسته-سرند-شده'>مزایده 1450 تن ماسه شسته سرند شده  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده 1450 تن ماسه شسته سرند شده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961241/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-7-زنجان-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی بخش 7 زنجان نوبت دوم  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش 7 زنجان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961242/مزایده-یک-دستگاه-پراید-به-رنگ-خاکستری-نوک-مدادی'>مزایده یک دستگاه پراید به رنگ خاکستری نوک مدادی  / آگهی مزایده , مزایده یک دستگاه پراید به رنگ خاکستری نوک مدادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961243/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-589-85متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 589.85متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 589.85متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961245/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پراید'>مزایده یک دستگاه سواری پراید / مزایده,مزایده یک دستگاه سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961246/مزایده-مقداری-از-ضایعات-و-آهن-آلات'>مزایده مقداری از ضایعات و آهن آلات / مزایده,مزایده مقداری از ضایعات و آهن آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961247/مزایده-محصول-باغات-مرکبات-خضرآباد-و-دلفارد'>مزایده محصول باغات مرکبات خضرآباد و دلفارد / آگهی مزایده ، مزایده محصول باغات مرکبات خضرآباد و دلفارد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961248/مزایده-پلاک-ثبتی-8907-فرعی-بخش-4-شیراز'>مزایده پلاک ثبتی 8907 فرعی بخش 4 شیراز  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 8907 فرعی بخش 4 شیراز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961249/مزایده-فروش-دو-دستگاه-خودرو-پراید-131-مدل-90'>مزایده فروش دو دستگاه خودرو پراید 131 مدل 90 / مزایده,مزایده فروش دو دستگاه خودرو پراید 131 مدل 90</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961250/مزایده-بهره-برداری-از-تعدادی-غرف-میوه-و-تره-بار-تجدید'>مزایده بهره برداری از تعدادی غرف میوه و تره بار تجدید / تجدید آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری از تعدادی غرف میوه و تره بار تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961251/مزایده-عمومی-فروش-اقلام-ضایعاتی-آهن-آلات--نایلون-و-پلاستیک-و-غیره'>مزایده عمومی فروش اقلام ضایعاتی آهن آلات ، نایلون و پلاستیک و غیره  / مزایده عمومی , مزایده عمومی فروش اقلام ضایعاتی آهن آلات ، نایلون و پلاستیک و غیره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961252/مزایده-پلاک-ثبتی-با-قدمت-بیش-از-45-سال'>مزایده پلاک ثبتی با قدمت بیش از 45 سال  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی با قدمت بیش از 45 سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961254/مزایده-فروش-یک-واحد-مسکونی-و-یک-دستگاه-تراکتور-و--'>مزایده فروش یک واحد مسکونی و یک دستگاه تراکتور و ... / مزایده,مزایده فروش یک واحد مسکونی و یک دستگاه تراکتور و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961255/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-دوم-بخش-شش-مشهد'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه دوم بخش شش مشهد / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه دوم بخش شش مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961256/آگهی-مزایده-فروش-یک-دستگاه-کامیون-کمپرسی'>آگهی مزایده فروش یک دستگاه کامیون کمپرسی / آگهی مزایده ، مزایده فروش یک دستگاه کامیون کمپرسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961257/مزایده-یک-باب-رستوان'>مزایده یک باب رستوان / خلاصه آگهی مزایده , مزایده یک باب رستوان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961258/مزایده-پلاک-ثبتی-عرصه-340متر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی عرصه 340متر نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی عرصه 340متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961260/مزایده-یک-باب-مغازه'>مزایده یک باب مغازه  / خلاصه آگهی مزایده , مزایده یک باب مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961262/مزایده-فروش-و-اجاره-اموال'>مزایده فروش و اجاره اموال  / آگهی مزایده عمومی، مزایده فروش و اجاره اموال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961264/مزایده-یکباب-منزل-مسکونی-مساحت-اعیان-صد-و-هشتاد-متر'>مزایده یکباب منزل مسکونی مساحت اعیان صد و هشتاد متر  / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی مساحت اعیان صد و هشتاد متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961265/مزایده-ملک-مشاعی-تحت-پلاک-ثبتی-89-28-بخش-سه'>مزایده ملک مشاعی تحت پلاک ثبتی 89/28 بخش سه  / مزایده,مزایده ملک مشاعی تحت پلاک ثبتی 89/28 بخش سه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961266/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-وانت-مزدا'>مزایده یک دستگاه خودرو وانت مزدا / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه خودرو وانت مزدا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961267/مزایده-اجاره-سالن-آمفی-تئاتر---نوبت-دوم'>مزایده اجاره سالن آمفی تئاتر ... نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره سالن آمفی تئاتر ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961270/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-15-فارس'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 15 فارس / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 15 فارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961271/مزایده-تعداد-11-عدد-درب-دو-قاب-موجی'>مزایده تعداد 11 عدد درب دو قاب موجی / آگهی مزایده مال منقول، مزایده تعداد 11 عدد درب دو قاب موجی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961272/مزایده-پلاک-ثبتی-2629-1-بخش-دو-بوشهر'>مزایده پلاک ثبتی 2629/1 بخش دو بوشهر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 2629/1 بخش دو بوشهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961274/تجدید-مزایده'>تجدید مزایده / تجدید آگهی مزایده عمومی , مزایده اجرای طرح ترافیک شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961277/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-252متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 252متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 252متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961281/مزایده-سرقفلی-مغازه-به-پلاک-ثبتی-1652-940'>مزایده سرقفلی مغازه به پلاک ثبتی 1652/940  / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه به پلاک ثبتی 1652/940 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961286/مزایده-ششدانگ-پلاک-مساحت-94-78مترمربع'>مزایده ششدانگ پلاک مساحت 94.78مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک مساحت 94.78مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961287/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-297-90متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 297.90متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 297.90متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961289/مزایده-اقلام-راکد-مصرفی---'>مزایده اقلام راکد مصرفی..... / آگهی مزایده عمومی , مزایده اقلام راکد مصرفی.....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961290/مزایده-واگذاری-یک-قطعه-زمین-جهت-احداث-و-ایجاد-بازارچه-میوه-و-تره-بار'>مزایده واگذاری یک قطعه زمین جهت احداث و ایجاد بازارچه میوه و تره بار / مزایده,مزایده واگذاری یک قطعه زمین جهت احداث و ایجاد بازارچه میوه و تره بار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961291/مزایده-1-سهم-ا-ز-40-سهم-شرکت-تعاونی-بصورت-آپارتمان'>مزایده 1 سهم ا ز 40 سهم شرکت تعاونی بصورت آپارتمان / مزایده,مزایده 1 سهم ا ز 40 سهم شرکت تعاونی بصورت آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961294/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پراید'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961295/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-نوبت-دوم'>مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی نوبت دوم / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961297/مزایده-اجاره-زیرزمین-تالار-فرهنگیان-نوبت-دوم'>مزایده اجاره زیرزمین تالار فرهنگیان نوبت دوم / مزایده, مزایده اجاره زیرزمین تالار فرهنگیان نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961300/مزایده-واگذاری-اجاره-یکساله-دو-جایگاه-CNG-نوبت-دوم-چاپ-دوم'>مزایده  واگذاری اجاره یکساله دو جایگاه  CNG نوبت دوم چاپ دوم  / مزایده , مزایده  واگذاری اجاره یکساله دو جایگاه CNG نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961301/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری  / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961303/مزایده-4-5-سهم-از-25-سهم-باغ-مشجر'>مزایده 4.5 سهم از 25 سهم باغ مشجر / مزایده,مزایده 4.5 سهم از 25 سهم باغ مشجر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961304/مزایده-فروش-سواری-پژو-206-مدل-1384-و-دو-خط-تلفن-همراه'>مزایده فروش سواری پژو 206 مدل 1384 و دو خط تلفن همراه / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش سواری پژو 206 مدل 1384 و دو خط تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961305/مزایده-واگذاری-یک-باب-سوله-استیجاری'>مزایده واگذاری یک باب سوله استیجاری / آگهی مزایده,مزایده واگذاری یک باب سوله استیجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961306/مزایده-پلاک-ثبتی-زمین-به-شماره-158-1620-بخش-چهارده'>مزایده پلاک ثبتی زمین به شماره 158/1620 بخش چهارده  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی زمین به شماره 158/1620 بخش چهارده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961307/مزایده-تعداد-70-قلم-اموال-منقول-از-قبیل-یخچال--'>مزایده تعداد 70 قلم اموال منقول از قبیل یخچال... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده تعداد 70 قلم اموال منقول از قبیل یخچال...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961308/مزایده-3-دستگاه-بافندگی-زاور-s400-مستعمل-نوبت-دوم'>مزایده 3 دستگاه بافندگی زاور s400 مستعمل نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده 3 دستگاه بافندگی زاور s400 مستعمل نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961309/اگهی-مزایده-حدودا-145-تن-انواع-ماهی-پرورشی-نوبت-دوم'>اگهی مزایده حدودا 145 تن انواع ماهی پرورشی- نوبت دوم  / اگهی مزایده , اگهی مزایده حدودا 145 تن انواع ماهی پرورشی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961315/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-و-سرقفلی-ساختمان-بخش-چهار'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان و سرقفلی ساختمان بخش چهار / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان و سرقفلی ساختمان بخش چهار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961316/اصلاحیه-فروش-سه-باب-مغازه-تجاری'>اصلاحیه فروش سه باب مغازه تجاری / اصلاحیه آگهی مزایده, اصلاحیه فروش سه باب مغازه تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961318/مزایده-اجاره-سوله'>مزایده اجاره سوله  / مزایده عمومی , مزایده اجاره سوله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961320/مزایده-فروش-یک-قطعه-با-پلاک-ثبتی-مساحت-کل-841-32متر'>مزایده فروش یک قطعه با پلاک ثبتی مساحت کل 841.32متر / مزایده,مزایده فروش یک قطعه با پلاک ثبتی مساحت کل 841.32متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961323/مزایده-بهره-برداری-از-تعدادی-غرف-و-تعداد-یک-جایگاه-کیوسک-مطبوعاتی'>مزایده بهره برداری از تعدادی غرف و تعداد یک جایگاه کیوسک مطبوعاتی / تجدید آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری از تعدادی غرف و تعداد یک جایگاه کیوسک مطبوعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961326/مزایده-ششدانگ-عمارت-بخش-یک-گلپایگان'>مزایده ششدانگ عمارت بخش یک گلپایگان  / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت بخش یک گلپایگان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961330/مزایده-واگذاری-مجموعه-های-سرگرمی-و-تفریحی'>مزایده  واگذاری مجموعه های سرگرمی و تفریحی / آگهی مزایده عمومی, مزایده  واگذاری مجموعه های سرگرمی و تفریحی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961331/آگهی-مزایده-فروش-دستگاه-خشک-کن-نوبت-دوم'>آگهی مزایده فروش دستگاه خشک کن -نوبت دوم / آگهی مزایده ,آگهی مزایده فروش دستگاه خشک کن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961335/اصلاحیه-مزایده-عرصه-و-اعیانی-و-ساختمان-های-احداثی-کارخانه--'>اصلاحیه مزایده عرصه و اعیانی و ساختمان های احداثی کارخانه... / اصلاحیه آگهی مزایده، اصلاحیه مزایده عرصه و اعیانی و ساختمان های احداثی کارخانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961341/مزایده-فروش-لوازم-اداری'>مزایده فروش  لوازم اداری / مزایده , مزایده فروش  لوازم اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961343/مزایده-یک-باب-کارواش-و-مجتمع-تعمیرگاهی'>مزایده یک باب کارواش و مجتمع تعمیرگاهی  / مزایده ,مزایده یک باب کارواش و مجتمع تعمیرگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961344/مزایده-دو-قطعه-ملک-و-یکقطعه-زمین-مزروعی-نوبت-اول'>مزایده دو قطعه ملک و یکقطعه زمین مزروعی نوبت اول / مزایده,مزایده دو قطعه ملک و یکقطعه زمین مزروعی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961347/مزایده-بوفه-محوطه-موجود-در-دانشگاه'>مزایده بوفه محوطه موجود در دانشگاه / مزایده, مزایده بوفه محوطه موجود در دانشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961348/مزایده-42-سهم-مشاع-از-یکصد-سهم-سرقفلی-ملک'>مزایده 42 سهم مشاع از یکصد سهم سرقفلی ملک / مزایده,مزایده 42 سهم مشاع از یکصد سهم سرقفلی ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961349/مزایده-یک-دستگاه-مبل-نو---'>مزایده یک دستگاه مبل نو  .... / مزایده, مزایده یک دستگاه مبل نو  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961352/مزایده-غرفه-تکثیر-و--'>مزایده غرفه تکثیر و ... / مزایده ,مزایده غرفه تکثیر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961353/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-105-93متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 105.93متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 105.93متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961355/مزایده-فروش-و-استحصال-میلگردهای-اسقاطی-از-پایه-های-بتونی-شکسته-و-اسقاطی'>مزایده فروش و استحصال میلگردهای اسقاطی از پایه های بتونی شکسته و اسقاطی / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش و استحصال میلگردهای اسقاطی از پایه های بتونی شکسته و اسقاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961356/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-98-06متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 98.06متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 98.06متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961358/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پراید'>مزایده یک دستگاه خودرو پراید  / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961359/مزایده-فروش-املاک-تجاری-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک تجاری مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش املاک تجاری مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961361/مزایده-یک-دستگاه-سواری-سیستم-سایپا-تیپ-تیبا'>مزایده یک دستگاه سواری سیستم سایپا تیپ تیبا / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه سواری سیستم سایپا تیپ تیبا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961362/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-213مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 213مترمربع نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 213مترمربع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961365/فراخوان-استعلام-واگذاری-بوفه'>فراخوان استعلام واگذاری بوفه / آگهی فراخوان عمومی شرکت در استعلام , فراخوان استعلام واگذاری بوفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961366/مزایده-منزل-مسکونی-تحت-پلاک-27-138-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی تحت پلاک 27/138 نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی تحت پلاک 27/138 نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961368/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-دویست-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت دویست متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت دویست متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961371/مزایده-واگذاری-جهت-بهره-برداری-از-بخش-های-فیزیوتراپی-و--'>مزایده واگذاری جهت بهره برداری از بخش های فیزیوتراپی و ... / مزایده ,مزایده واگذاری جهت بهره برداری از بخش های فیزیوتراپی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961372/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت-78متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 78متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 78متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961373/مزایده-تعداد-4-دستگاه-اتوبوس-بیابانی-مازاد'>مزایده تعداد 4 دستگاه اتوبوس بیابانی مازاد / آگهی مزایده عمومی , مزایده تعداد 4 دستگاه اتوبوس بیابانی مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961374/مزایده-یک-دستگاه-کامیون-کشنده'>مزایده یک دستگاه کامیون کشنده  / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه کامیون کشنده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961377/مزایده-ششدانگ-پلاک-1274-فرعی-5619-32متر'>مزایده ششدانگ پلاک 1274 فرعی 5619.32متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 1274 فرعی 5619.32متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961378/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-سمند'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری سمند  / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه خودروی سواری سمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961381/مزایده-واگذاری-جهت-بهره-برداری-از-باشگاه-بدنسازی-و---'>مزایده واگذاری جهت بهره برداری از باشگاه بدنسازی و .... / آگهی مزایده عمومی، مزایده واگذاری جهت بهره برداری از باشگاه بدنسازی و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961384/مزایده-یک-دستگاه-مینی-بوس'>مزایده یک دستگاه مینی بوس / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه مینی بوس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961385/مزایده-واگذاری-یک-قطعه-زمین-مساحت-605متر'>مزایده واگذاری یک قطعه زمین مساحت 605متر / مزایده,مزایده واگذاری یک قطعه زمین مساحت 605متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961386/مزایده-اجاره-بهره-برداری-موقت-از-زمین-چمن-مصنوعی-کوی-گلستان---نوبت-دوم'>مزایده اجاره بهره برداری موقت از زمین چمن مصنوعی کوی گلستان ... نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره بهره برداری موقت از زمین چمن مصنوعی کوی گلستان ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961389/مزایده-اجاره-بهره-برداری-موقت-از-محل-زمین-بازی-کودکان-نوبت-دوم'>مزایده اجاره بهره برداری موقت از محل زمین بازی کودکان نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره بهره برداری موقت از محل زمین بازی کودکان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961390/مزایده-ماترک-شامل-زمین-زراعی-و-مسکونی-نوبت-اول'>مزایده ماترک شامل زمین زراعی و مسکونی نوبت اول / مزایده,مزایده ماترک شامل زمین زراعی و مسکونی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961391/مزایده-اجاره-پارکینگ-ناحیه-صنعتی'>مزایده اجاره پارکینگ ناحیه صنعتی  / مزایده ,مزایده اجاره پارکینگ ناحیه صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961392/مزایده-اجاره-قطعه-زمین-بابت-راه-اندازی-کیوسک-جهت-بازی-های-آبی'>مزایده اجاره قطعه زمین بابت راه اندازی کیوسک جهت بازی های آبی / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره قطعه زمین بابت راه اندازی کیوسک جهت بازی های آبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961397/مزایده-پلاک-18-فرعی-از-44-اصلی-بخش-13-مراغه-اصلاحیه'>مزایده پلاک  18 فرعی از 44 اصلی بخش 13 مراغه اصلاحیه  / مزایده,مزایده پلاک  18 فرعی از 44 اصلی بخش 13 مراغه اصلاحیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961399/مزایده-بهره-برداری-رستوران-و-کافی-شاپ'>مزایده بهره برداری رستوران و کافی شاپ  / مزایده ,مزایده بهره برداری رستوران و کافی شاپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961402/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-343-75متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 343.75متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 343.75متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961408/مزایده-اجاره-تاسیسات-طرح-ساحلی-قروق'>مزایده اجاره تاسیسات طرح ساحلی قروق / مزایده, مزایده اجاره تاسیسات طرح ساحلی قروق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961409/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی از املاک نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961410/مزایده-اماکن-ورزشی-قابل-بهره-برداری-مرحله-چهارم-نوبت-اول'>مزایده اماکن ورزشی قابل بهره برداری- مرحله چهارم نوبت اول / آگهی مزایده عمومی , مزایده اماکن ورزشی قابل بهره برداری- مرحله چهارم نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961411/مزایده-فروش-محصول-باغ-مرکبات-نوبت-اول'>مزایده فروش محصول باغ مرکبات نوبت اول / مزایده عمومی, مزایده فروش محصول باغ مرکبات نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961412/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-پراید-مدل-۸۶'>مزایده یک دستگاه خودروی پراید مدل ۸۶ / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودروی پراید مدل ۸۶</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961414/مزایده-تعداد-3-عدد-تانکر-گازوئیل-300-هزار-لیتری'>مزایده تعداد 3 عدد تانکر گازوئیل 300 هزار لیتری  / آگهی مزایده اموال منقو,مزایده تعداد 3 عدد تانکر گازوئیل 300 هزار لیتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961418/مزایده-فروش-زمین-کاربری-تجاری-مسکونی-3221متر'>مزایده فروش زمین کاربری تجاری مسکونی 3221متر  / مزایده,مزایده فروش زمین کاربری تجاری مسکونی 3221متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961420/مزایده-واگذاری-یکدستگاه-کمپرسی-بنز-1924'>مزایده واگذاری یکدستگاه کمپرسی بنز 1924  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری یکدستگاه کمپرسی بنز 1924 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961422/مزایده-ششدانگ-پلاک-15461-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک 15461 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 15461 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961430/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-عرصه-دویست-متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه دویست متر  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه دویست متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961431/مزایده-یک-سالن-بدن-سازی'>مزایده  یک سالن بدن سازی  / مزایده, مزایده  یک سالن بدن سازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961434/مزایده-ملک-به-شماره-پلاک-ثبتی-2709-2980-بخش-دو'>مزایده ملک به شماره پلاک ثبتی 2709/2980 بخش دو / مزایده,مزایده ملک به شماره پلاک ثبتی 2709/2980 بخش دو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961435/استعلام-بهاء-تجهیزات-پزشکی'>استعلام بهاء تجهیزات پزشکی / استعلام ، استعلام بهاء تجهیزات پزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961444/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-ملکی-تک-برگ'>مزایده فروش یک قطعه زمین ملکی تک برگ / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین ملکی تک برگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961446/مزایده-سه-دانگ-سرقفلی-مغازه-نوبت-دوم'>مزایده سه دانگ سرقفلی مغازه نوبت دوم  / مزایده,مزایده سه دانگ سرقفلی مغازه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961449/مزایده-سواری-پراید-جی-تی-ایکس'>مزایده سواری پراید جی تی ایکس / مزایده,مزایده سواری پراید جی تی ایکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961455/مزایده-پلاک-ثبتی-162-23844-و-162-8758-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی 162/23844 و 162/8758 نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 162/23844 و 162/8758 نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961460/مزایده-یکباب-واحد-مسکونی-در-یک-طبقه-150متر'>مزایده یکباب واحد مسکونی در یک طبقه 150متر  / مزایده,مزایده یکباب واحد مسکونی در یک طبقه 150متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961463/مزایده-ساختمان-8-طبقه-تازه-ساز-نوبت-اول'>مزایده ساختمان 8 طبقه تازه ساز نوبت اول / مزایده,مزایده ساختمان 8 طبقه تازه ساز نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961466/مزایده-عمارت-مسکونی-بخش-هفت-نوبت-اول'>مزایده عمارت مسکونی بخش هفت نوبت اول / مزایده,مزایده عمارت مسکونی بخش هفت نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961470/مزایده-موتورسیکلت'>مزایده موتورسیکلت  / مزایده ,مزایده موتورسیکلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961472/مزایده-پلاک-ثبتی-1450-فرعی-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی 1450 فرعی نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 1450 فرعی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961476/مزایده-آپارتمان-مساحت-179-4متر'>مزایده آپارتمان مساحت 179.4متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 179.4متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961478/مزایده-منزل-مسکونی-با-قدمت-بیش-از-سی-سال'>مزایده منزل مسکونی با قدمت بیش از سی سال  / مزایده,مزایده منزل مسکونی با قدمت بیش از سی سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961480/مزایده-فروش-املاک-مازاد-بر-نیاز-اجاره-به-شرط-تملیک'>مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز اجاره به شرط تملیک  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز اجاره به شرط تملیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961484/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مساحت-264متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 264متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 264متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961490/مزایده-ششدانگ-زمین-بصورت-ساختمان-370متر'>مزایده ششدانگ زمین بصورت ساختمان 370متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بصورت ساختمان 370متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961491/مزایده-واگذاری-بوفه-ها--رستورانها--پارکینگ'> مزایده واگذاری بوفه ها ، رستورانها ، پارکینگ / مزایده,  مزایده واگذاری بوفه ها ، رستورانها ، پارکینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961494/مزایده-فروش-منازل-سازمانی-تحت-مالکیت-خود'>مزایده فروش منازل سازمانی تحت مالکیت خود  / مزایده,مزایده فروش منازل سازمانی تحت مالکیت خود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961497/مزایده-آهن-آلات-ضایعاتی--قطعات-داغی-ماشین-آلات---'>مزایده آهن آلات ضایعاتی - قطعات داغی ماشین آلات .... / مزایده آهن آلات ضایعاتی - قطعات داغی ماشین آلات ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961502/مزایده-ششدانگ-سوئیت-طبقه-همکف-40متر'>مزایده ششدانگ سوئیت طبقه همکف 40متر / مزایده,مزایده ششدانگ سوئیت طبقه همکف 40متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961503/مزایده-فروش-یکباب-کارگاه-تجدید'>مزایده فروش یکباب کارگاه تجدید  / مزایده,مزایده فروش یکباب کارگاه تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961508/مزایده-پلاک-ثبتی-مسکونی-3559-539'>مزایده پلاک ثبتی مسکونی 3559/539  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مسکونی 3559/539 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961513/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-سرقفلی-مغازه'>مزایده دو دانگ مشاع از سرقفلی مغازه / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از سرقفلی مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961520/مزایده-منزل-مسکونی-بخش-دو-ارومیه-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی بخش دو ارومیه نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی بخش دو ارومیه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961522/مزایده-اقلام-راکد-مصرفی'>مزایده اقلام راکد مصرفی / آگهی مزایده عمومی ,  مزایده اقلام راکد مصرفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961530/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت-60-64متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 60.64متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 60.64متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961629/مزایده-فروش-خودرو'>مزایده فروش خودرو / مزایده , مزایده فروش خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961665/​فراخوان-مزایده-فروش-لوازم-اسقاطی-رایانه-ای'>​فراخوان مزایده فروش لوازم اسقاطی رایانه ای / ​فراخوان مزایده , ​فراخوان مزایده فروش لوازم اسقاطی رایانه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961672/مزايده-نوبت-اول-اجاره-زمين-های-کشاورزی'>مزايده نوبت اول اجاره زمين های کشاورزی / مزايده نوبت اول اجاره زمين های کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961689/اصلاحیه-مزایده-بوفه-و-پارکینگ-بیمارستان'>اصلاحیه مزایده بوفه و پارکینگ بیمارستان  / اصلاحیه آگهی مزایده عمومی , اصلاحیه مزایده بوفه و پارکینگ بیمارستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961708/استعلام-تهیه-شناسنامه-hsee-و-شناسنامه-ممیزی-ایمنی'>استعلام تهیه شناسنامه hsee و شناسنامه ممیزی ایمنی  / استعلام ,استعلام تهیه شناسنامه hsee و شناسنامه ممیزی ایمنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961709/استعلام-خرید-بوش-و-پیستون-یک-دست-واشر-کامل--'>استعلام خرید بوش و پیستون یک دست واشر کامل ... / استعلام ,استعلام خرید بوش و پیستون یک دست واشر کامل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961710/استعلام-خرید-چوب-نراد-اشباع-شده'>استعلام خرید چوب نراد اشباع شده / استعلام, استعلام خرید چوب نراد اشباع شده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961711/استعلام-تهیه-و-نصب-راه-بند-هیدرولیکی'>استعلام تهیه و نصب راه بند هیدرولیکی / استعلام ,استعلام تهیه و نصب راه بند هیدرولیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961712/استعلام-13000-عدد-کیف-پالتویی-مردانه'>استعلام 13000 عدد کیف پالتویی مردانه / استعلام, استعلام 13000 عدد کیف پالتویی مردانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961713/فراخوان-مزایده-جرثقیل-و-لیفتراک'>فراخوان مزایده جرثقیل و لیفتراک  / فراخوان مزایده , فراخوان مزایده جرثقیل و لیفتراک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961714/استعلام-انجام-عملیات-لایروبی-یک-حلقه-چاه-عمیق'>استعلام انجام عملیات لایروبی یک حلقه چاه عمیق / استعلام,استعلام انجام عملیات لایروبی یک حلقه چاه عمیق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961715/استعلام-بازسازی-و-بهسازی-اتاق-دیتا'>استعلام بازسازی و بهسازی اتاق دیتا / استعلام, استعلام بازسازی و بهسازی اتاق دیتا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961716/استعلام-لباس-کار-دو-تکه'>استعلام لباس کار دو تکه  / استعلام ,استعلام لباس کار دو تکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961717/استعلام-مواد-بهداشتی'>استعلام مواد بهداشتی  / استعلام, استعلام مواد بهداشتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961718/استعلام-دستگاه-فتوکپی-چند-کاره'>استعلام دستگاه فتوکپی چند کاره / استعلام، استعلام دستگاه فتوکپی چند کاره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961719/استعلام-خرید-رم-و-هارد'>استعلام خرید رم و هارد  / استعلام, استعلام خرید رم و هارد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961720/استعلام-فعالیت-های-سازمان-های-دارای-عضو-مربوط-به-کسب-و-کار'> استعلام فعالیت های سازمان های دارای عضو مربوط به کسب و کار / استعلام,  استعلام فعالیت های سازمان های دارای عضو مربوط به کسب و کار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961721/استعلام-خرید-لوله-باسبار-پست-شهرک-صنعتی'>استعلام خرید لوله باسبار پست شهرک صنعتی  / استعلام ,استعلام خرید لوله باسبار پست شهرک صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961722/استعلام-کیف-چرم-زنانه-(چرم-گاوی-مرغوب)-به-همراه-جعبه'>استعلام  کیف چرم زنانه (چرم گاوی مرغوب) به همراه جعبه  / استعلام, استعلام  کیف چرم زنانه (چرم گاوی مرغوب) به همراه جعبه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961723/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری-اطلاعات-سخت-افزار'>استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات- سخت افزار / استعلام, استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات- سخت افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961724/استعلام-دمونتاژ-و-مونتاژ-تابلوی-AVR-پست-اندیکا'>استعلام دمونتاژ و مونتاژ تابلوی AVR پست اندیکا  / استعلام، استعلام دمونتاژ و مونتاژ تابلوی AVR پست اندیکا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961725/استعلام-سرویس-و-نگهداری-دو-دستگاه-آسانسور'>استعلام  سرویس و نگهداری دو دستگاه آسانسور  / استعلام , استعلام  سرویس و نگهداری دو دستگاه آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961726/استعلام-سیستم-اعلام-حریق'>استعلام سیستم اعلام حریق / استعلام, استعلام سیستم اعلام حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961727/استعلام-تهیه-و-نصب-کولر-گازی'>استعلام تهیه و نصب کولر گازی  / استعلام ,استعلام تهیه و نصب کولر گازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961728/استعلام-تامین-نیروی-انسانی'>استعلام تامین نیروی انسانی  / استعلام ,استعلام تامین نیروی انسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961729/استعلام-آب-میوه'>استعلام آب میوه / استعلام، استعلام آب میوه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961730/استعلام-اینورتور-فرکانس-LG-مدل-15KW-ip5-برای-فن-هواساز-با-نصب'>استعلام اینورتور فرکانس LG مدل 15KW ip5 برای فن هواساز با نصب / استعلام, استعلام اینورتور فرکانس LG مدل 15KW ip5 برای فن هواساز با نصب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961731/استعلام-میز-کارمندی-صندلی'>استعلام میز کارمندی، صندلی  / استعلام ,استعلام میز کارمندی، صندلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961732/استعلام-خرید-کامپیوتر'> استعلام خرید کامپیوتر / استعلام,  استعلام خرید کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961733/استعلام-آمپلی-فایر-P2500s'>استعلام آمپلی فایر P2500s / استعلام , استعلام آمپلی فایر P2500s</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961734/استعلام-اثاثه-اداری'>استعلام اثاثه اداری  / استعلام, استعلام اثاثه اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961735/فراخوان-زیرسازی-و-آسفالت-شهرک-صنعتی'>فراخوان زیرسازی و آسفالت شهرک صنعتی  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان  زیرسازی و آسفالت شهرک صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961736/استعلام-سرور-رایانه'>استعلام سرور رایانه  / استعلام ,استعلام سرور رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961737/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان     / استعلام، استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961738/استعلام-تعمیر-برج-خنک-کننده-شعب-اراک'>استعلام تعمیر برج خنک کننده شعب اراک / استعلام , استعلام  تعمیر برج خنک کننده شعب اراک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961739/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان-های'>استعلام فعالیت های سایر سازمان های / استعلام ,استعلام فعالیت های سایر سازمان های</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961740/استعلام-دفتر-صورتجلسه-هیات-تشخیص'>استعلام دفتر صورتجلسه هیات تشخیص  / استعلام ، دفتر صورتجلسه هیات تشخیص </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961741/استعلام-حمل-دو-دستگاه-ترانسفورماتور'>استعلام حمل دو دستگاه ترانسفورماتور / استعلام ,استعلام حمل دو دستگاه ترانسفورماتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961742/استعلام-برد-کامل-تلفن'>استعلام برد کامل تلفن / استعلام، استعلام برد کامل تلفن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961743/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری-اطلاعات-سخت-افزار'>استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات- سخت افزار / استعلام, استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات- سخت افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961744/استعلام-باطری-و-یو-پی-اس'>استعلام باطری و یو پی اس  / استعلام, استعلام باطری و یو پی اس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961745/استعلام-رنگ-آمیزی-ساختمان'>استعلام  رنگ آمیزی ساختمان / استعلام , استعلام   رنگ آمیزی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961746/استعلام-خرید-آنتی-ویروس-bitdefender110-کاربره'>استعلام خرید آنتی ویروس bitdefender110 کاربره / استعلام ,استعلام خرید آنتی ویروس bitdefender110 کاربره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961747/استعلام-فیلتر-هپا'>استعلام فیلتر هپا / استعلام,استعلام فیلتر هپا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961748/استعلام-انجام-سیم-کشی'> استعلام انجام سیم کشی / استعلام,  استعلام انجام سیم کشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961749/استعلام-پتو-و-ملحفه-و-بالش'>استعلام پتو و ملحفه و بالش  / استعلام, استعلام پتو و ملحفه و بالش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961750/استعلام-الکتروموتور-و-پمپ-شناور'>استعلام الکتروموتور و پمپ شناور  / استعلام ,استعلام الکتروموتور و پمپ شناور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961751/استعلام-خرید-و-بروز-رسانی-نرم-افزار-دیگسایلنت'>استعلام خرید و بروز رسانی نرم افزار دیگسایلنت  / استعلام، استعلام خرید و بروز رسانی نرم افزار دیگسایلنت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961752/استعلام-خرید-و-نصب-دستگاه-گازسنج-h2s'>استعلام خرید و نصب دستگاه گازسنج h2s  / استعلام ,استعلام خرید و نصب دستگاه گازسنج h2s </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961753/استعلام-ساخت-و-نصب-درب-ضد-سرقت'>استعلام  ساخت و نصب درب ضد سرقت  / استعلام, استعلام  ساخت و نصب درب ضد سرقت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961754/استعلام-صندلی-معاینه-تخت-سه-شکن-بستری-بیمار-چراغ-قوه-معاینه--'>استعلام صندلی معاینه، تخت سه شکن بستری بیمار، چراغ قوه معاینه... / استعلام, استعلام صندلی معاینه، تخت سه شکن بستری بیمار، چراغ قوه معاینه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961755/فراخوان-تهیه-و-اجرای-خط-سرد-ترافیکی'>فراخوان تهیه و اجرای خط سرد ترافیکی / فراخوان تهیه و اجرای خط سرد ترافیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961756/مناقصه-تامین-و-توزیع-و-کنترل-کیفی-آب-شرب-بهداشتی-سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>مناقصه تامین و توزیع و کنترل کیفی آب شرب بهداشتی, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  / مناقصه ,مناقصه تامین و توزیع و کنترل کیفی آب شرب بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961757/استعلام-اکولایزر-سیستم-صوتی--'>استعلام اکولایزر سیستم صوتی.... / استعلام، استعلام اکولایزر سیستم صوتی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961758/استعلام-تلویزیون-ال-جی-55-اینچ'>استعلام تلویزیون ال جی 55 اینچ / استعلام, استعلام تلویزیون ال جی 55 اینچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961759/مزایده-قطعه-یک-عرصه-مفروز-از-پلاک-ثبتی'>مزایده قطعه یک عرصه مفروز از پلاک ثبتی  / مزایده,مزایده قطعه یک عرصه مفروز از پلاک ثبتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961760/استعلام-دیزل-ژنراتور-ولوو'>استعلام دیزل ژنراتور ولوو / استعلام، استعلام دیزل ژنراتور ولوو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961761/استعلام-اجرای-بهسازی-و-نوسازی-ساختمان-و-تاسیسات-ساختمان-اداری'>استعلام اجرای بهسازی و نوسازی ساختمان و تاسیسات ساختمان اداری / استعلام, استعلام اجرای بهسازی و نوسازی ساختمان و تاسیسات ساختمان اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961762/استعلام-رله-جریان-زیاد-و-ارت-فالت'>استعلام رله جریان زیاد و ارت فالت / استعلام ,استعلام رله جریان زیاد و ارت فالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961763/استعلام-تعمیر-دستگاه-فریزر-80'>استعلام  تعمیر دستگاه فریزر 80 / استعلام , استعلام   تعمیر دستگاه فریزر 80</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961764/استعلام-دوره-آموزشی-مقابله-با-انتشار-گاز'>استعلام دوره آموزشی مقابله با انتشار گاز  / استعلام ,استعلام دوره آموزشی مقابله با انتشار گاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961765/استعلام-دستگاه-UTM-با-لایسنس-مربوطه'>استعلام  دستگاه UTM با لایسنس مربوطه  / استعلام , استعلام  دستگاه UTM با لایسنس مربوطه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961766/مناقصه-تامین-و-توزیع-و-کنترل-کیفی-آب-شرب'>مناقصه تامین و توزیع و کنترل کیفی آب شرب  / مناقصه ,مناقصه تامین و توزیع و کنترل کیفی آب شرب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961767/فراخوان-تهیه-و-اجرای-خط-سرد-ترافیکی-همراه-با-گلاسبید'>فراخوان  تهیه و اجرای خط سرد ترافیکی همراه با گلاسبید  / فراخوان  تهیه و اجرای خط سرد ترافیکی همراه با گلاسبید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961768/استعلام-خرید-درب-ضد-سرقت-و--'>استعلام خرید درب ضد سرقت و.... / استعلام ,استعلام خرید درب ضد سرقت و....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961769/استعلام-کابل'>استعلام کابل  / استعلام ,استعلام کابل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961770/استعلام-فن-دستگاه-انکوباتور-co2'>استعلام  فن دستگاه انکوباتور co2  / استعلام , استعلام  فن دستگاه انکوباتور co2 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961771/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-تهیه-و-اجرای-خط-انتقال-با-لوله-پلی-اتیلن-PE80--'>مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و اجرای خط انتقال با لوله پلی اتیلن PE80... / مناقصه عمومی، مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و اجرای خط انتقال با لوله پلی اتیلن PE80...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961772/استعلام-سایر-فعالیت-های-مربوط-به-سلامت-انسان'>استعلام سایر فعالیت های مربوط به سلامت انسان  / استعلام,استعلام سایر فعالیت های مربوط به سلامت انسان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961773/مناقصه-عمومی-تامین-نیروی-انسانی'>مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961774/استعلام-خدمات-مشاوره-در-طراحی-و-اصلاح-سامانه-های-منتخب-آمار-ثبتی'>استعلام خدمات مشاوره در طراحی و اصلاح سامانه های منتخب آمار ثبتی / استعلام ,استعلام خدمات مشاوره در طراحی و اصلاح سامانه های منتخب آمار ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961775/استعلام-رکوردر-پاناسونیک-DMR--BWT850--'>استعلام رکوردر پاناسونیک DMR - BWT850 ... / استعلام، استعلام رکوردر پاناسونیک DMR - BWT850 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961776/استعلام-خدمات-پشتیبانی-شبکه'>استعلام خدمات پشتیبانی شبکه / استعلام , استعلام   خدمات پشتیبانی شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961777/استعلام-دوربین-مداربسته'>استعلام دوربین مداربسته  / استعلام,استعلام دوربین مداربسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961778/استعلام-خرید-نرم-افزار'>استعلام خرید نرم افزار  / استعلام , استعلام خرید نرم افزار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961779/استعلام-ارستر'>استعلام ارستر / استعلام ,استعلام ارستر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961780/استعلام-DC48V-TO-24V-DC-10A-CONVERTER-3UNIT--RACK'>استعلام DC48V TO 24V DC- 10A CONVERTER* 3UNIT + RACK / استعلام, استعلام DC48V TO 24V DC- 10A CONVERTER* 3UNIT + RACK</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961781/مناقصه-تامین-خدمات-تعمیرات-و-بهره-برداری-تاسیسات-فرآورش-گاز'>مناقصه تامین خدمات تعمیرات و بهره برداری تاسیسات فرآورش گاز / مناقصه ,مناقصه تامین خدمات تعمیرات و بهره برداری تاسیسات فرآورش گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/961782/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-تهیه-و-اجرای-شبکه-داخلی-با-لوله-پلی-اتیلن'>مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و اجرای شبکه داخلی با لوله پلی اتیلن / مناقصه ، مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و اجرای شبکه داخلی با لوله پلی اتیلن</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 6 تاريخ : چهارشنبه 13 دی 1396 ساعت: 11:39